Skip to main content

Full text of "Bibliotheca geographorum Arabicorum"

See other formats


■ll^h"*^: ^.r!&''-*: 
TORONTO 
UBRAEV 

^TL-''- i' r:^ mii ?^--^- 
;"i^ 


^H 
i»S* . v^> Y ^ 


^ 


i^fi 
f^ 


^ 


BIBLIOTHEGA GEOCtRAPHORUM ARABIGORUM. PARS QUARTA. CONTINENS INDICES, GLOSSAEIUM ET ADDENDA 
ET EMENDANDA 

AD PART. I-III 

AUCTORE 

M. J. DE GOEJE. LUGDUNT BATAVORUM 

APUD E. J. BRILL. 
1879. 
i a u 'i A PRAEFATIO. Pauca sunt quae ad editionem meam geographorum Istakbri, Ibn Haukal 
et Mokaddasi praefanda babeo. Anno 1871 in opere Zeitschrijt der deutschen 
morgenldndischen Gesellschaft[t.XXY, 4:2 — 58) egi de quaestione uter, Istakbrl 
an Balkbi , auctor libri al-Masalik appellari deberet , et ad banc veni con- 
ckisionem: Balkhium revera commentai'ium concinnum ad mappas edidisse, quem 
Istakbri adeo auxit, ut eodem fere iure nomine auctbris dignus sit, quo Ibn 
Haukal, qui Istakbrii librum basin fecerit sui operis. Eo temjDore codicem 
Constantinopolilanum Mokaddasii nondum consulere potueram . exceptis capitibus 
de Khuzistano et de Perside, quae Belin transscrijDserat in usum Cli. Barbier 
de Meynard, quaeque bic qua est liberalitate amice mihi commiserat. In in- 
troductione autem buius codicis est locus, quem edidi in annotatione ad p. o 
meae editionis, et quae magni est ponderis ad illam quaestionem illustrandam. 
Mokaddasi nempe dicit, se diversis locis vidisse tria operis Masalik exeimplaria , 
quorum unum in titulo adscribebatur Balkhio auctori , alterum absque titulo 
erat, sed habebatur pro opere Ibno '1-Marzobani al-Karkhi, tertium secundum 
titulum auctorem habebat Ibrabim ibn Mohammed al-Farisi, i. e. al-Istakhri. 
))Atque boc, ait, verum est, nam plures viri mibi affirpiaverunt , se hunc in 
hoc libro componendo occupatum vidisse , inter eos Abu Hamid al-Hamdani et 
Abu Na^r al-Harbi". Addit mappas huius libri bonas esse, non vero ubique 
sine mendis, sed descriptionem non easdem laudes mereri, divisionemque pro- 
vinciarum desiderari. — Mirum est, in altera Mokaddasii redactione, quam co- 
dex Berolinensis exhibet, Balkhium appellari auctorem libri Masalik, sine 
ullo verbo de Istakhrio , licet quoque in huc redactione in capitibus de Perside , 
de Kirmano et de India Ibrahim ibn Mohammed al-Farisi laudatur. Solutio IV PRAEPATIO. 

buius aenigraatis difficillima est, quoniam non liquet utra reclactio prior sit. 
In annotatione ad locum laudatum Mokaddasii iam observavi , me male conclu- 
sisse 6 loco Mokaddasli fvo, 10 Istakhrium quoque Karkhium appellatum fuisse. 
In confirmationem eorum quae in disquisitione supra laudata de Istakhrio 
auctore libri Masalik dixi, addendum habeo, quod auctor huius operis narrat 
p. (^'tA quae ipse in urbe Samarkand viderat, dum Abu Zaid Balkhi, teste 
Mokaddasio, nunquam traiecerit Oxum. Observari quoque raeretur , quod no- 
titia ex anno 324, itaque duobus annis post mortera Balkhii, quam in annot. o 
ad p. tn meae editionis edidi, non tantum in epitome Grothana et in optima 
versione Persica occurrit, sed quoque in alia epitome operis Masalik nuper 
reperta, quae ceterum additamentis caret. Hinc verosimile fit iianc notitiam, 
quamquam in codd. A et B non exstet, ipsius auctoris operis Masalik esse. 

Epitomen hanc in Aegypto tribus abhinc annis emit Cl. A. von Kremer et 
qua est nobili liberalitate statim miai misit. Scripta est anno 589 et magni 
mihi usus esse potuisset in textu constituendo. lucundissimum nunc saepe 
praestitit munus confirmandi lectiones quas receperam. Codex, quod deploran- 
dum, multa damna passus est, quoniam mappae coloratae pleraeque paginis 
oppositis agglutinatae fuerunt et deinde vi solutae sunt, quo factum est ut et 
mappa et pagina opposita partim pessura datae sint. Porro compluria folia de- 
perdita sunt. Universe bene est exaratus, sed puncta diacritica saepe desideran- 
tur, praesertim in nominibus propriis. Ipse textus non malus est, sed non a 
vitiis mendisque vacuus. Ex mea aestimatione epitomator tertiam circiter par- 
tem totius operis omisit. Eedactio codicis quo usus est, plerumque consentit 
cum ea quam in epitome Gothana et in excerptis Jacuti cognovimus. In Ad- 
dendis et Emendandis varias lectiones maximi ponderis cum lectore communicavi , 
quibus addidi ea quae e versionibus Persicis quas demum post textum editum 
consulere potui , notatu digna visa sunt. Si haec adrainicula prius habuissem , 
fortasse hic illic lectiones spitomes Gothanae. quam C appellavi, et epitomes 
nuper repertae nunc Leidensis, quam L nuncupavi, praetulissem lectionibus 
quas ex codice Bononiensi (A) et codice Berolinensi (B) recepi. Non tamen 
necesse habui, omnes eas varias lectiones codicis L notare quae ad sensum nihil 
faciunt, praesertim si iam ex uno pluribusve codicibus eas in annotatione me- 
moraverara. Versio Persica quam compendio designavi est codex East India 
Office 1026, e quo Ouseley fecit suam versionem Anglicam sub titulo »The 
Oriental Geography of Ebn Haukal". Compendio P significavi codicem Bodlelia- 
num 373 Ous. 

Ut de Istakhrio, sic quoque de Ibn Haukale nihil reperire potui, nisi quas 
ipse notitias descriptioni interspersit. Nam Abu Ahmed Ibn Haukal , qui me- 
moratur ab Ibno '1-Athir , VIII , f11 , a nostro cuius konja Abu '1-Kasim erat 
diversus esse videtur. Itinerarium suum quod se ad calcem libri daturum esse PRABPATIO. V 

in introductione (p. 1, 1) pi-omittit, ad nos non pervenit. Sed cum lecfore 
coinmuniciit se anno 331 iuvenili adhuc aetate Bagdadum reliquisse motus desi- 
derio terras populosque cognoscendi et simul mercatu quaestum faciendi. Ad 
finem prioris partis sui libri, p. Ct^o seq., dicit se in itineribus seraper secum 
habuisse opei*a Djaihanii , Ibn Khordadbehi et Kodamae ibn Dja'far. Ad Kodamae 
librum praesertira multas fecerat annotationes , mappas quoque nonnuUas 
delineaverat , quum Abii Ishaii al-Farislo i. e. al-Istakhrio incidit. Hic non 
tantum quae Ibn Haukal fecerat approbavit, sed etiam ei emendandas mandavit 
quas ipse confecerat mappas, quarumque imprimis mappae Indiae, Aegypti et 
Maghribi rcvisioue indigebant. Ibn Haukal mandatum suscepit et operis Ista- 
khrli huius sub nomine novam curavit editionem. Deinde vex-o consilium cepit 
ut totum se dederet huic operi, mappas emendaret et textum corrigeret aut 
suppleret, ubi necesse videretur. Concursus ille cum Istakhrio probabiliter circa 
annum 340 obtinuit. Ibn Haukal itinera continuavit nec ante initium anni 
367 suo libro conscribendo vacavit (p. i*. , 15). Revera hic liber nititur opere 
Istakhrii quod plerumque verbotenus recepit, passim paucis adiecfcis aut relictis. 
Nonnullis capitibus fere prorsus nova substituit, ut descriptiones Aegypti, Afri- 
cae, Hispaniae et Mesopoti\raiae. Duos tantum codices ad meam editionem pa- 
randam habui, Leidensem ex archetypo satis bono descriptum, sed a librario 
adeo imperito, ut non viderit ordinem foliorum turbatum fuisse. Quo ordine 
codex legendus sit, iam Uylenbroeck in Dissertatione de Ibn Haukale, uno loco 
excepto, bene praescripsit. Passim corruptus et lacunosus est. Alterum Oxo- 
niensem qui cum Leidensi quoque in vitiis plerumque consentit, sed multo 
peiore versatur cnnditione, quum raulta folia mutila sint et magna pars libri 
desideretur. Eo maioris momenti mihi fuit epitome Ibn Haukalis sexto saeculo 
facta a viro docto qui de suo passim nonnulla adiecit. Hoc compendio usi sunt 
Makrizi et Makkari ubi Ibn Haukal laudant. Bibliotheca Parisiensis bonum eius 
possidet codicem. Mirum est quod hic orditur dedicatione operis principi Sai- 
foddaulae ibn Hamdan, qui anno 356 obiit, licet dubium non sit, compendium 
hocce e libro nunc edito anno 367 conscripto esse concinnatum. Unicam quam 
video solutionem huius rei est admittere nostrum librum fuisse alteram editio- 
nem, priorem ab auctore qui Mosulensis itaque civis principatus Hamdanidarum 
fuit Saifoddaulae dedicatam fuisse, hanc autem dedicationera in nonnullis exem- 
plaribus alterae editionis conservatam mansisse, licet in ea Hamdanidae vehe- 
menter perstringantur. Quamvis multam operam huic textui restituendo nava- 
verim, restant tamen loci quos corruptos esse existimo, verum emendare nequeo. 
Additamenta ex epitome in prima capita in Addendis et Emendandis inveniet 
lector, cetera in annotatione ad textum recepi. In mea Istakhrii editione 
descriptio Transoxaniae abbreviata legitur quam codices A et B continent. Tex- 
tum fere integrum Istakhrii Ibn Haukal in suura opus recepit , quapropter varias VI PUAKVATKI. 

lectiones aliorum codicura Lstakhrii ad illius textum dedi, tum in annotatione, 
tum in Add. et Emend, 

Mokaddasl i. e. Hierosolymitanus , quemadmodum de urbe natali appellari 
solet, itinera exorsus est iuvenili aetate. Anno 35G, quum viginti annos natus 
erat, iara Meccam visitavit (p. \.\ ^ 5) Non vero ante exactum annum quadra- 
gesimum aetatis, anno 375, opus edidit, ut ipse in introductione narrat (p. /^ 
seq.). Utraque vero quae ad nos pervenit redactio eius libri paullo recentior 
est. Nam anno 377 quum Meccae esset, auctor ab Hispano relationera acce- 
pit de regionibus Hispaniae (p. ^^\^ i et f\;"o , 16). Principem regnantem familiae 
Bowaib dicit esse Abu '1-Fawaris Scharafoddaula (p. Sf^, 2 et fo,h), qui 
biennio amplius regnavit, annis 376—379. Jacut, I, ^tf, 10, pro certd affir- 
mat Mokaddasium opus conscripsisse anno 378. Falsam inde quidem facit con- 
clusionem (vid. ad M f^, e), sed res ipsa vera esse videtur. Ad eundera ete- 
nim annum nos quoque ducit notitia p. Ui, 2, quae probabiliter scripta est 
postquara Bakdjur , dux Hamdanidarum , depositus fuit a khalifa Fatimida al- 
Azlz (Ibno '1-Athir, IX, If" et f.). Sed quod mirum est, de utraque redac- 
tione hac in re idem valet. Praeproperum itaque tuli iudicium , quum in an- 
notatione ad p. o et |f e scripserim codice Constantinopolitano (C) priorem , codice 
Berolinensi (B) posteriorem editionem contineri. Certam discrepantiam , ut supra 
dixi, in chronologia nullam inveni. Eevera quaestio anceps est, et in utramque 
partem disputari potest, sive C ex B esse abbreviatam, sive B esse alteram 
auctam editionem C. Utrum ponatur, manent quaestiones quas dii'imere nequeo. 
Qnomodo e. g. casu priore explicari potest, kadhium Abu "1-Hasan Ali ibno 
']-Hasan quem C plus semel nominat et cui tum in introductione (p. f\), tum 
in carmine ad calcem libri opus suum disertis verbis dedicat, in B bis tantum 
memorari (p. a, 8 et |*"11 , 21) sub titulo alkddhi al-mokhtdr (egregius iudex), 
nusquam nominari, neque de dedicatione verbum existere, nisi quod dicit auc- 
tor se librum suum eius iudicio submisisse? Fere inclinaremur ad statuendum, 
kadhiuni illum diem iam obiisse quura B edita fuit, aut auctori tunc temporis 
parvi interfuisse, eum primo collocare loco. Cum his copulandum est, quod 
loco p. 1 , 2 coll. ann. c , ubi C principem Samanidam memorat , in cuius do- 
minio kadhi ille degebat (cf. p. Hi e), B eius loco habet khalifam Fatimidam al- 
Azlz billah. Quum eo tempore imperium Fatimidarum crescendo , Samanidarum 
diminuendo esset , probabilius est B recentiorem esse , quoniam substitutio Sa- 
manidae pro Fatimida non ita facile explicari potest. Eaudem forte ob causam 
locus de origine Fatimidarum , quem C habet p. yffb, in B omissus est, dum 
haec contra p. |*l|*, 8 seqq. Fatiraidas laudibus ornat. Taceo de raultis rebus 
maxirai momenti quas B continet et quarum omissio in C admodura mira est, 
si haec est posterior editio. Contra in C passim verba melius ordinata sunt 
aut locus omnibus numeris perfectior est, ut in ultimo utriusque partis capite. PRAEIATIO. VII 

Haec quoque eclitio res notabiles continet quas B non habet. Ut hoc tantum 
dicam, vix intelligi potest, cur auctor bonum suum iudicium de vero auctore 
libri Masalik, quod in C cum lectore communicat, in B reticuerit. 

Vitam Mokaddasii a^Dud biographos quos consulere potui frustra quaesivi. 
Ipse de familia nonuulla refert. Avus paternus Abu Bekr al-Banna celeber 
fuerat architectus , qui in Palaestina multa opera publica esaedificavit (p. fj ^ 
22, ht*', 2 seqq.). Nobilissimum eius opus, portus urbis Acca, quem iussu 
Ibn Tuluni fecit, a nepote in libro describitur. De patre suo Ahmed nihil 
tradit, sed memorat patruum Abu Ali al-Hasan, a quo de avo nonnullo acce- 
perat (p. f1, 19). Nomen familiae paternae probabiliter ei*at al-Basschari. Fa- 
milia matris oriunda erat ex urbe Biar, quae in provincia Djordjan, non pro- 
cul a confinio Khorasani iacet. Avus paternus Abu 't-Tayib as-Schawa inde 
migraverat Hierosolymas (p. [^'ov, 7 seqq.). Erat vir opulentus, architecturae 
amantissimus (p. t*"1v), unde verosimiliter notitia eius cum avo paterno nostri 
explicanda est. P. !aa, 4 seqq. auctor historiolam narrat quam ab avunculo 
Abdollah ibnq *s-Schawa acceperat. Ipse quoque Mokaddasi architecturae non 
imperitus fuit, ut multi eius operis loci testantui'. Bona educatione fruitus 
erat et non solum in variis disciplinis , praesertim theologo-iuridicis edoctus erat , 
sed mercatura et operis fabrilibus (p. !♦. , 6 et 10) victum quaeritare poterat. 
Librum eius opera decessorum, quamvis meritoria, valore longe superare, no- 
tum iam est. Non tamen hoc excusat immodicam sui aestimationem quam auc- 
tor iterum atque iterum prodit. Facile quoque carere possemus una et altera 
docta dissertatione , quibus libenter indulget auctor et quibus ipse sibi impense 
placet, nec sine assensione legimus quae lector scripsit in margine codicis Bero- 
linensis (vid. p. I^^aa e) , talia futilia esse nec aliae rei inservire quam paginae 
implendae, quando auctor nihil ad argumentum pertinens habeat. Sermo Mo' 
kaddasii plurimas ofifert difficultates, imprimis quia verbis non raro utitur in 
certa regione valentibus, alibi ignotis. Consilium nimirum eius erat, ut ipse 
exponit p. \"^ , in descriptione singularum regionum sermonem incolarum imi- 
tari, in introductione autem uti sermone suae patriae i. e. Syriae. Quantum 
potui, difficultates illas in glossario illustrare conatus sum. More solito non 
tantum omnia recepi quae in lexicis Freytagii et Lanei desiderantur aut expli- 
catione indigent, sed quoque ]ocos nonnullos difficiliores tractavi et composui in 
usum lectoris locos ubi de certo producto aut de sectariis sermo fit. Quum 
glossarium conscriberem , sexta ferme pars Supplementi Dozyani typis expressa 
luit; summa benevolentia vir amicissimus mihi permisit reliquam partem e suo 
manuscripto conferre. Sic dum lectorem ad Supplementum relegare potuerim, 
non pauca tanquam superflua omittere licuit. Vix addere necesse est, praestan- 
tissimum illud opus mihi saepe insigni usui fuisse. In praefatiuncula ad textum 
Mokaddasii a lectoribus petivi, ut mecum communicare vellent, si quae ad il- Vlll PRAEFATIO. 

lustranduni emendandumve textum observanda invenirent. Satisfecerunt invi- 
tationi imprimis V. V. Cl. Cl. amicissimi von Kreraer, Noldeke, Thorbecke, 
Rosen, quibus quae debeo in Glossario et Add. et Emend. videre licet. 

Indices ut quam utilissiraos redderera, quoque recepi nomina in annotatione 
obvia, formas nominum rariores cet. Falsas si quando in textu inveni lectio- 
nes in indices non recepi, et lectorem rogatum velim ut nusquam negligat 
conferre Add. et Emend. Usus sum compendiis I pro Istakhri, H pro Ibn 
Haukal , M pro Mokaddasi. 

Bibliothecam geographicam hoc tomo claudere nequaquam consilium est 
meum. Sed utile visum est, iam nunc edere indices cet. ad haec tria opera. 
Ut primum alteram seriem inchoabo, cuius fortasse primum ojdus erit compen- 
dium Ibno '1-Fakihi, cuius editionem parat amicissimus Loth. Momenti huius 
rei gratia^rogo omnes qui libros geographicos noverunt, quorum editio optabilis 
est, ut me consilio suo et imprimis manuscriptis apographisque adiuvent. 

L. B. mense lulio 1879. M. J. DE GOEJE. INDEX GEOGRAPHICUS. > «tXJo (^U) J\ I i-rA, H ^AA, M f 1 & 
^yi J' I ^i"), H r.o, M fi. i 

^T M m d 

^jyCwJ I II /j, r.v, nt^^o, rif, m, 
m, rrv, h ni, rvi^, rw, m, 
M oi, (^of, roA, ^vr, rvi^ 

(tiT.J) e;J I i6o, H rif 

sL^uijT I Itl 

y>T M Ot, t^^of , t^^OA, t^^V^ 

^y>j-^ vid. ^y>;lj 
qLLwO.1 vid. qIjCwO.' 
c>-vwj! vid. io>^Jt 

^Ti fvo,ni,m, HrfA,f.., f.t, 

M 0., ni 

^jf"M or, f.l m, f.v, ftl 
iCiboJ M rfv et vid. _bL 

dUT I ir, if, io, tof, H ivo, tvi, 

tvv et vid. iiLw' .oUmJ liLwl I ttt 

^^Th ot*' 

iCwjjT M tro 

ovT I vr, vo, tif, H tt., tt^^A, n, 
tc, tot, lor, rof, rio, M r. (Z, 
of, tt^i, tt^v, tf., tfr, ifo, !fi, 

to., I^aI^, t^Af 

^i^^/> Jsif I rof, rAi, r^r, r^r, riv, 
t^.t, t^.r, t^i^A, H rt., i^ri, t*'!"., 
m^ m, m, t^fi, t^or, f.., 
M rv, fi, 11, r^f, rit, rir, rir, 

t^t^o m, nob, t^fA 

^^UL-v«jx_b jw«T I r.i, rtt, rir, rto, 
rti, rtv, H rii, rvt, r^r, rvf, rvo, 
M rv, ot, t^^of, t^oi, t^vr, t^vt^ 

^yoT H t^t. vid. ^ 

^J\j ^J M ro, ot, TaI 

^IJw^ ^y M ro, ot, I^aI, f.t 
(^j vid. [^\ 

1 INDEX GEOGRAPHICUS. ^^ut I ni, H rvo, Mrvi* 
(^^U:>^! ju£ iui) soL.1 I i.t, ri, 

b. , H IaI* , ^.. et vid. porro 

o^.UJo sJL! I l.v, H IaI*^ 
(c^^^jW, vi>«-w.lj) vi>^.|jl M i*'^!* 
vi>i^Lil vid. \L/^\i 

^Lt M fA, nf 

^^LI I 1.^ li^o, H tAV, r.1% M f^A 

wt H II, M rfi 

wr;ot M f.l* 

jL^."^t I Iav, !ii, tir, Hrff, ro.,foi, 

M oi, rvf, rvi, ^aI 
^^1 I rof, nr, H t^i. vid. ^yLw-o 

^b^jl H t*'.. vid. QuCw-i^ *t 
(vJL^j) ou^jt H 11 

■i^^y>\ M i.f 

(«yy, x:yy) «yyl I t.t , iro, tH, in, 

tn, t.M, tor, HiAr, tii, tiv, r.., 

r.f , rtr, rtf , m frv, ffr s, ff^, fov 

^y I 1.1, 111, in, HlAr, r.f, Mffv 

_^LiJi ^ ^^^t M n , 0. , i^.i , rf A et vid. cr^' et Cr^ 0., riv 

rfJojlil M-VO (^jt) ybi I rri, "^^^, H rvr, ^^^^ 

M fi, ni, ni, rvi 
(^t) ^ui M or, frf 

(jiiJbl H aI 

■i^\ I aI, io, H II., III, iir, ivv, 
M or, iif, iia, irA, iri, ti^f, tro, 
fn, fr 

^} M 111 A; 

^! Hif H tfr ^} I lio, m, liA, r.i, rti, rtf, 
H roo, roA, n., rii, rvt, rvf, 
M ot , r^i , nr a , f .. u 

^\yy^ I rr, H rA, M i.i 

^v^^. „L^ ^t M f Ar l vid. sub. y, 

iUj^t I "^.f, H rof 

LJLyc^l vid. 3j^ et xLys^ 

^y.-;^. J.I H i., ir 

^! M rf i h , vid. ^3 

idL«yij ((ji2:o"S! LX:S\*.^i!) (jioxj'::»! M llo 

(Ja^^!) ixo! I fr, H v1 

^■^1 M V., AO, Itr et vid. o^ 

(j^^L, ^^^) o^^t I rof, r^r, ^ao, h 
r.i, rri, ^n, n^, m oi, ii, 
rov, rAO, rio f, r.., r.i 6, rir, 
rir, rri, rrr, m, rrv, rr^, 
rrt z, "^"t^f, "^t^o, ^n^ ror INDEX GEOGRAPHICUS. J^\ Yid. p 

^^L§jC^-t I i^n, H n 

yu\ H lo^ 

^•i H i.r 

^•t Hif, b, VvA, M, ^y, rAt*^, ^Av, 

M Vv, ol, l^^oo, n., nt et vid. 

porro Jot et Jot ^ 
JJ,'t H rrt^ vid. Jol 
v^Li^^t I lv, H tn, trv, M II. 
(viJi3-"^t) ^ij-"^t I 11, H rv 
^•t M oi, rti 
(j^i) j^t I !., ni, m, m, rrr, 

r^v et vid. porro Jj"t 

(^y t) ^^-t M r. cz , rv , ^A ? 
^j.LLot I A, 1a, V., H r, t^A, ro 

^t M f1, Ho JJc>t H ff, fo, 1i, tit, Moo, 

m, rrf 

y>t H 11 

(y>!) ^t I rtv, H rvo, M t^vr 
(/:>t) ^^"^t I ri*' , H r. , M t.A , ro! 

j^t M or, f.l w, f.v, fli et vid. 
porro *jt 

^t M 00 , llf 

^^it M ro., rot^ 
L^t H irf, tro (j^) joi I Ia, H n, M^r, irv 
s.^^^^\ I tfi h, lof, H ri, rr, rtt, 
M ri, or, vt, r, 111 

jL^L Jji/. ^Lw^^^t M ^'f, "•, "^ 

^iUi^-^it I ro, Ht^r, M oi^, oi, iv, 
1a, v., if, 1a, t.r, i.i", t.f 

(J^t) idb-t vid. kJ±^ 

^^\i ^O^^S H Ifv 

.y>! vid. ^"^L^ 
^L4;:=>t H rf A h 

053.^1 vid. o^ 

„j5y>^t vid. ui^ 

^J>^\ M fi. « 

eW-^t I rio, riA, Ht^fA, 1*^0. 

u^x^t I rri^, rro, t^^t^i, m, t^fv, 
H nr, i^^^ii^, i^if, i^iv, m, f.o, 
f.i, MfA, r^^r, rv!, t^fi, t^fo& 

(K.aJUc^=>) &,»jL/io>t I t^^v, fl, fv, H A., 

M ov, rrt^, rrf, ri^i 

_b^Li>t M t^vv vid. -b^l=> 

^■>. ,♦■-^1 I oi^, H 1o</, 1.0, M 00, 

lif, r.i 

LL:i-t H 1. 

^^Uyo oty^^^t M fr 

(^l^^l) ^t^":it I lir (Z, M fvl 

vid. J^l^ 

^(j^Lxi>t M 00, m, m INDEX GF.OGRAPHICUS. J:L\j yi;jC=ot M fi, Ho Yid. eoC=>j. 

Et vid. vi>v-<>jl 

^yt I nf, Hv, H i^ii, M ^., riA 

j.o'^t vid. (^^ 

iuji M ov, m 
rr, Vvf. Et vid. (ojC=>l>) .^:>jc=>jt 

J^j3\ M VOA, t^^vf, t^V6 

_yt I OA, 11 C, H tir, M Of, i06, ivA 

okjit I ii^, 1v, H iv, in, Mof, i.ve, 

iof, iir, IaI, n. r/, III a, m, Vor 
^^L^ ^^l^jt I tn f, H iit vid. 

oU":)t ^j^ C^^jj^^, ^V^I^y"^') iiro'{,0^t 
I llf , H IaI, M ffl 

M^6\ H Jfi, M of, trv, if., ifi 
(^l^o!) J^Si\ I l.r, H tAi*, M ft^A 
iCJJt I 00, It*', 1o, 1v e, 1a, H I.a, 

m, iVo, iVv, M vr 
«y I n, Hrit, Mfit^s 
(iwj^t) ai«t^y M fi. ?, fit^ 

^j^Oj"^! H ol, 1., II et vid. porro \j^Ji 
^J H Hi g 
C^J vid. ^y^^ 

(gi^t) ^^1 I t^n, t^fo, Ht^Ai, f.o, 
Mfi, Ho io^.t H vf 

(^\^^j) ^^yij M roA 
^J I rn, H Vao, VaI 
iLo'j^t I vn, H Vao 

^•.. A. /.- .♦-■;ii.V- <ti\t M VaI /i, Vav e vid. 

^^L^y I n, io, iiv, ir, itA, iti, iva, 
rf, it^o, n, rv, n, loi, lov, 

. lof, tol, ioA, H t^i, Ivv, Ivi, uf, 

lAi, li., lii, u, rr, v.o, viv, ni, 
vtv, vtA, (Vii), M i i, n, fv, ov, 
VoA, t^^ov, f.. ff, fr,, fn, fvr, fvo, 
ft^i, ffv, fft^, fff, ffi, ff^, 

ffA, foV, fot^ 
(lU.J^J) iujJc^^t I ft^, fv, H v1, 

M VfA 
dj^J H ot^ et vid. i3y3;' ®* <3>Aw^t 

io^t M m, rt^ 

(^;.^^!) ^>^o.^t I ii., lif, HVfo, VfA, 

VOI^, Moi, t^vf, t^^A., t^At^ 

^o^t vid. o^ 
J^Ji\ I t.l, H !aV 

{j>^j, ^j) ^ji\ I i.r, iri, n, irv, 
H IaV, lir, r.f, M ov, frf s, ft^v, 
ft^i, ffA, fov 

^j I loi, IaI, uf, Iaa, lAi, iii, 
lir, lif, Hin, rto, rt^v, rr^, rft. INDKX GEOGRAPHICrS. rff, rff, yfi, Xo\, ^c^r, r^Y", ni, 
M ot, 1., roA, Vaa, (^io, rvr, ^vo, 

I^W, ^A., i^At, i^Ar, t^Af 

Ht^ol, f.r, M rAlA, rAve, t^ff / 

^^Uv-o^t I iio /■, r.i ?, m, B.1^% m, 

M Ot, t^AAe, t^i., Ha, fAA 

...LiGli ^o.I M ti^t^ 

y>^^j I iv, i.t^— i.v, tif, tn, irv, 
loi, Htvi, tAf, Ia% nr, lii^, liA, 
nr, M fri, frr 

^^Lcy rfr^^J M f II Z Vid. yjAvO^ 

^^i^Ojt H rro 

t/^t M t^^f fo 

JsCjO- c^sXi^^O^t I t^fl, Ht^il, f.O 

(jiUJi vi>^<i"^.>^i I t^ri,t^fo, H t^AO, f.f 

^^oji^ I o1, OA, oi, 11, 1v, H ilt^, 
Itf, M lof , IaI et vid. ^ 

^i M rr, rvo' 
qI^OjI m roA 
(yvu^^^t) t^-o^^^t H r\ 
^^6j M fi, rAi, rAA, t^ff 

jj I '" 

■^Ji\ I rto c vid. j^^Ut ^ 

i3^^^' M o1 et vid. J^Ji-^' et 

6^J 
•^^J M fit^ vid. -i^JJ ^^j I vi /.-, Iaa, tif i, H ifi, Lr, 

• rfi, rof, M tfi, t^Af 
^yU^t M rA 
v'csA^L. ..i^L^^i M fA, rr, rvi*' 

et vid. porro >,i>jCoLA«I 
ioLw^..i;lj (oaXajLaav.I) vjj,\XoL*.<.«.t I f"ro, 

t^fi^, Ht^vi, f.i^, M fi, no, ni 
(L.tj^_5) Lliw^t M rfo 
v^^i I rA. Add., H t^rA 

^^^I M t^fv 
^Jj^J H It^l 

^y^J M Of, too, Ivf , Ivv, tir 

AJ5(-\.;i.t I fi^& vid. KJjOc^-.I 
^ysujj M rfl m et vid. 6y-S:^J et 

«^^t ^^^"^1 H ti^^f 
5^^'t ^^"^jt H tri 

i4iij'uJiit (j::^! I If , H Ia 
JoJJjl ijr^I I If , H Ia 

Kj^I e>:^^":ii I 1f 

^Lc^I I t-f f vid. ^L>^t 
J^ ^JjJ H t^^vv 

^Lijt M t^.. f, l, I^Ia l 

^J M t^fA & 

^,;j ^,t I rfi, H riA 

lU^I I t^t^o 
y^t H II, M rtA e et vid. porro i^y^ INDEX GEOGRAPHICUS. (s^y^ w^jj) ^j I r.1, H Ha 

0U*i' 0I3 , .t M iv, AV 

j^i I ivt, ivi, tvA, Hm, rrt, rrr, 

MO?, fvl, fAf, fAO 

(LyL^t) Lvwc^t M rtf 

^^"bt I f, 0, vV, tAt, H1, t., M IaI 

.^t H l^ ^ 

iouLy^t M VOA, t^vf, I^^VA 

(iLyoj^t) x^t I tAt, ti., tif, H m, 
rfv, rfA, vor, yof, Mot, tn, t^vf, 

rw, t^A., t^At, i^A^',. i^At^ 

(*o^^) ^^t I y.t, Hrv. 

Ja^t H v1 A 
3^t H ^vv 

^tj^t I ri., rtt, Hr^i, n. 

K*X3.i M TAt*' vid. iLy«.t 
(^^Ij^) ^^i^t M fl, nv, rA^ 
L^t I 0I f, OAp, 11, M V, of , t.t, 

!0<5, tvf, tvO, tvl, tA., tAf, tAl, tAV, 

tif et vid. porro L^ 
uy^ot^t I til 
oyy^t cr» iijy^^^l;'^' I "0, H tAl, 

Mffl 
J,SJ I Vov, fAf, H rit^, m^, Mo., 

r. ?, rtA 

.^L^ JJ M foA vid. J^ 
«ijjt I t.v, HlAf, MoV, fr ^t ojt I tf., tff 

OjO^t M Ivv, tif et vid. porro OjOjj ojj"^' vid. ^ QfcSjt H 11 et vid. porro q^s: ^jJ^J M foA |.ji I aI, i1, H ivt, tvA, MoV et vid. 
porro *:>t oL-^j' M f.r ^jl M fvt-y 

(jo^t, x.^t) iJb^t I rv, Ta, ft, fi, 
H V, fi, fr, of, v^, irA, M ov, fr., rfv JjLwi H vrv 

yA«Ljwt I ri*'^, H f«» 

^L^t M ot^, trr 

^^LsrL*.t M of , f rf , ffA et vid. porro 
^LpJLvwj^Jt 

(>,>jCoL^) c>XoL-wi I m, H n., 

f.o et vid. porro ^sivXaL*!^! 

»y>-wi I rrf, Hno, nv 

.tiAAwt vid. jljs^t 
v.iAX,M.«.xAw' JbL PAr 
^^Lpl^^"^! I l.i^?: vid. ^Ls^^^^t 

^\.^\^\ I i, n., rio, rm, t^rv, rff, 
t^fo, t^fi, H i, if, t^f., i^fA, 
^Ai— nt, nA 6, ni, f.o, M it, r, INDEX GEOGRAPHICUS. VfiA, m, nr, Vv^*, ^r, Vvo, t^ro, 
t^^f., t^ft, t*^fo6, t^^fr 

(2C>u\-iL^') icSS-^t M (5. , Hv 

i^^.lXaiAjmI vid. o^.iAjyyM 

(Xu-wt M flA 

Vi>»^J «Aj^' M fol 

otJ''^t Q^ gJ^lJiSi^ vid. iij-pbcii^Jt 
JL*Ji ^^bivjt M tt*'t*' 
(sic) Qy^t M 6. 

x^t I ft, fi, fv, M ov, i^rt*^, 

Vfv, rfA 

oL.tj;:.wt I n, y.v, rts^, rtv, Hni, rvo, 
Mro, ot, t^of, t^oA, i^vr, t^vt^ 

QLwt3> Lwjj iu^ oLitJOjjt M fo 
^^l-oy:^t I rr, Hv, fAO, Ht^tA, t^l^f, 
M 0., via, t^.v, t^rt*', t^fi 

^^L^^JCAwt H tv<5 

^i^^ciJbcwt I rt^i, rv, H rio 
t^t M t^.., Ha, t^ii c 
^b^yi^t M oi, r.. /, t^r. 

(>^y:w) O^yLwt I t^t^l, t^t^V, t^ff, 

H t^Ai, t^ii, f.f et vid. porro 

viAj.ylCOl 

ic^L^^t M trf, ff. 

ot/^l ^y. iUiL^V-w^t I tlf, H IaI, 

M ffl 

^jX.5Vwl M AA rt j^i I tf, rr, H ti, n 

^3lJ-l, (ot^ij^t) oijtj^i I lio, liv, 

H roi, a, M n, oi, t^^vi, t^^vV, 

i^aI, nt^, f.t, fif 
jyL^ (otjlJcwt) oLlA^t I m, u, 

H rvo, t^t^^t, M n, t^^fv, roi 
vt;^'^t M nw 

iUwjywt M rr ?w vid. iCAjwj-iit 
Ojtwl I v1 A; 

g^Liwi M 00, oi, rii, riv, m et 

vid. porro j«iLiw 

(^.Ua«I) ^^IawI I riv, fov, fAf, fAt*^, 
rAf , H M, t^ir, t^t^i, t^t^t^, M t^... t^iA, t^rt^, t^of, t^vr (^u^^i) ^i^i I rfi, rof, nf, Ho, 
Hv, u, Vao, H t^^.o, n., t^lv, t^lA, 
t*^ii , t^t^t , t^i^f , M 0. , rio , riA , r. A , t^i. 

i_UJ5_-wJ ,l;iwl H t^^ll 

j.^^\ I rt^i, rff , foi, for, Hriv, 

t^.i, 1*^.1, l^^.v et vid. porro ^L^Usjw 
JOLa^i M t^.., t^iic 
3j.(Axa>wt vid. 3^.lXj^>jw 

^^LiLLxiwt M oi, r.. i, rv. 

iiaiLwi H v1 

^^JL dUji I rif, H rvf, M rvf 

Ji^l^ LJl*]i (j^xjL> ^)oL^t I a1, 
H ilv, M Va, IIo, roA § INDEX GEOGRAPHICUS. Xwl H l^ 

Jcijabdvl M fi, m, r.i*' et vid. porro 

(ji>.«^I vid. ^ii*-ix#-<X*« 

b^J0L5:«.f Mfi, n., ni et vid. porro 

w5^joL^i I r, io, iv, H irt, tro, 

t^v, M \bf 

(iCj.LNJlXAvt) iu iA.;Xw"^t I fA, fl, ot, V., 

AV, H fr, AV, a1, 1, 1t, 1f, 1v, 

11, t.., t.i^, tr^, Mt, 1, tr, tif, 
tii, tiv, r.A, rtt, ris^, rtf, rf^ 
|.UJL icj^joL3Cw"^t I r &, % w, H trt 

vid. KJ».JoiXwt 
^ia^t I t^fr, H l*^vv, f .r, M f1, VIa 
•c>v^i.«-3Cwt M 0., m, t^.r et vid. porro 

(^Lwt) ^^i^i I i.r 

LLwI I ot^, Hloi/ 

•Lj^t M m 

■^^i ^l^t vid. y^'/ jj^ 

(oW o'>--' I '"^' ^^' ^^ ^•' ^'' 

OV, ot", 0(5, H f., AV, 1f, 1o, 1v, 

1a, 11, 1.^ I.t^, 1.0, t.v, M r. k, 

00, 1., tif, M, rio 

-b^juwl H 1o 

L>._^_5 (jiil M f OA (^lilj^Uit) ^\,jj;3 I t.f 
ooUt M III Jli' JjA^' H tyA {^^"^) o^j^^ Ml^l''') t^l"^» vi«l' 
o4;^ 

^C-^.«..twt I t^v, ft, fl, fv, Hvo, 

vi, A., irA, M ov, rrt^, vrf, ro, 
yfv, rfA 

yoL^t I t^^ri, t^fo, t^fve, Ht^AO, f.f (po-^^i) ui^i MfA, nr 

Jobuit I 111 

ot4^"^t Q-» (Kj-iAibLw^^^t) Kj.^bliil^l I llo, 

H IaI, M ffl 

^.xi;i I fv., M, H rrr 

^Li^yuit M t^fA 

(o^yl*-) ^y^^ MHf, M, Vvv, 

t^^fr, t*^fo & et vid. porro \-:^.»jlJ' 

j._yUi'^t H 1. 

^.;jjj.\ I t^n, t^rr, t^fr, t^ft^, Hi^ft^, 
t^ii, t^v., t^vf, f.t^, Mfi, ni,ni, 
rvi, Ta., t^fo & 

^^UlyL^I I t^fv, H rio, f.l, M fA, 

nr, rvr 

.L^^^t M 1v, 1a et vid. --iy^ 

((sic) ^L^^uit M fA, nr 
icjLwjyii I Vaa, yir, rio, t^tr, t^r., t^^rr, 
rro-t^rA, t^t^A, t^fr, Hi, t.i, m INDBX GEOGRAPHICirS. t^^v, n\, m, rfv, n\, nr, rvs, 
r^vr, t^vi-rAf, nr, f.., f.r, m 
yi!, n^, ^v, ri., rfo& 
yt^! I VI, Hrr 

l\>Ls^' M !^.. (/ vid. lX^aav! 

(^^^^) ^^ij;^' Mfl, rio vid. qIs;^^ 

f 

(^>^!) ^^>^"^i I or, Hio^, !.r, 

1.0, M (50, !io 

icj^o^t ioLi;! I !Ar, Hrn, rf. 

^! Hoi, ir, if, Moi, ov, yiv, m, 

rr\, vfv 
J^L^! .1 AA, itt^, tto, tti, tn, tt^i^, 

IaV, !io, !i1, !iv, !1a, r.t^, r.^!, 

H!!., r.i^, roo, roA, M, H!, nr, 
nf, Hv, vi., Mi., roA, t^Af, f^. 

et vid. porro qUa^^^! et KjJ^^! 

oijL^^! I !.AC, Mn,or, frt*', ff^, 

et vid. porro ,..LjL*.il2o^5t 
oIlX*^"^! H tAf vid. ^ljL.^l2A3^t 

^^^\ I iv, t..— t.f^, t!t^, tti, tn, tvi^ 
tro, !n, !rA, !n, !t^., it^f, in, !o. 

!o1, no, H !vi, !a!, !aV, !ao, !av 

!aa, liv, lit*', tif , tii, tiv, lii, r.. 
r.f, rii, rio, rn, t^if, M or, vt 
loi, iio, roA, fr,, fri, frt^, frf 
ft^o, ft^i, fn, ffr, fff, ffo, ffi 

ffA, fol, fov, foA, f11 ^\y<^\ I it^^r, Hr.i, MfoA 

^lj'u^^t I I.A, li*^1, HlAf, r.f et 
vid. porro oijLz>jo*i! 

m^oi I ivi, ivA, Hrn, rt^i^, M or, 

fvl, f^f, fAO 

^•Xijoo\ I AA c, M ri, t^f , rov, VoA, 
roi, t^.ia, t^Af, t^AO, t^Ai— n., rif, 
no, ni, nv, n^, ni, f.. et 

vid. porro iM'4-yol et iui3^jJ! 

eU'^! Mn 

(kJuo) KJiiio! Mio, li, IaI^, rio, rn, 
rri, rt^i, rt^r, rt^A, rn, rfi etvid. 

porro XxJLiLo 

j.Lu3^! M rfo ^ 

(Jojjl^!) «Jojj!^! H vo, rr, M IfA 

et vid. porro aJuij!_b 
j.Lio! (^wJbtjL) ^_,wJLj!ij! I 11, 11, 1v, 

H III, in, irv, M rf, of, lof, 
II., 11. 

(v/i!) V;*]! (^wJLjI^) uJbU^t l^vc, 
M rf , 00, ril, rrf , rfo et vid. porro 

jujiy^! Moo, rri, rt*'^. 
j;.\ vid. jy 
-JLL! Hn., MfA, rr, rvo 

tlj:^! Mlt., Itr 

^Lcl vid. ^^ 

2 10 INDEX OEOaEAPHICUS. j^' H1. 

jjj./^^ I 1.1, irv, H IaS", r.f 

oUxl Hov, 1.^, 11, vi, vV, M6V, m 

^ly='^t M Uf, IaI 

(i:yt) «jtjii M i*v, ot, t^..z, rv., t^rr, 
i^ff 0, t^<5f, t^oi, t^oA, r<5i, t^lv, 

t*^v. _p, t^vV et vid. porro ii^li et 

(iC:>VJil) ic^i^lii I A, 1, l^v, t^A, fi, 
fi^, 1a, v., vI, Htr, fi, vo, v1, 

li-A, ifi, tt^s^, ti^f 
^.Joii I Vto, H Vvo 

iuibit I t^i, t^A, ri, fo, Mm, n 

(ioLcii) xJL^I M Hvc, VaV 

^^-^t H i^rt^, M 0., t^.1 /" vid. ^^^t 

et i-r^*-^ 
uUi^ iC^L^t I t^lv, t-tA, H t^ll, Hv 
^'Jol H T et vid. porro ^^UCs 
iLo>£^l3^l M lo. 
(iUcc!) iUjuJ^I M t.A 
v,JL»il I 11 i vid. v-AaS 
^ciiij^t I V., vl, H tn, It^v, M to, t1o& 

j.^li-^^t H 00 

iL^t Hfr 

LxJii I t.i, iii, in, hiaV, r.f, MffA 

iC*.«JLit I 1i /t vid. iwJi ^^i M l^l^, t^ 

^i^ ^^1 (jiw\ri) ^i^i M ri'. 
c>y'^i Mrvv 

JL/I H11 
^^i vid. ^^U! 

L-J! H vf , A. 

(pik^i xi A. 

3-»Ji I ff, ff, H vo et vid. porro 

(^i) er'^1 M r.t 
^^L^f tii^ et vid. Li^ 
(^i ^, ^i) ^t I r.v, Viv, H ni, 
Vvo, Mol, t^of 

(j^) „\J Moo, m, rn 

^^i Mot*', 11, v1, 1.1 

«Ax.1 M t^^of 

(^jjJ^t) ^jjJ^t M VaV, t^^ft^ g 

»^t M t.1 

(,y.J^I) 8^1 M t^f S^, t^^fo h 

(jo^i) ^! Moi, ni 

^y^ ^S .^UI M ov, Vi". 

Ij^t M t^vf et vid. porro _^JLj^t 

i^^f'^) _^>JUI I Vtv, H fvo et vid. 

porro IjjLji 
^i^U^t vid. ui^ 

(pijiju) jjui Mov, rf. 

(Jjx^) ^t M t^ff IXDEX GEOGRAPCJICUS. 11 ^ljt I Uc, rcg 

,j.iii I \.rd, nt, w, 111 a, Hia^ f, 
m, Mor, f^A, n, fir, fvi^ 

^Lo^t I r, vr, Vl-^, VV, Vl, AV, Hlv, 

Ia, 11, t^A, in, Ifl, bC, I^A, iio, 

Mn,of, tb, tr, iri, rf, m, rv. 
Vvt, Hm, m, Mn,, 0., riA, rfv 

^^bAxit I l.f 

ajjJloI H 0. 

^i^^i I II., ir., r^i, H 111 
8^.^t I it^., ro, H r.., rif, M fov,fi.*- 

(J^wJt, Oj~>Jot) jcr^ot I rv., M, 
Hi"^n, S^i'!' et vid. porro i^iAJt 
(jiwotAjt vid. jsJiLs 
^ljJoi M or, f.v 
((j;^L\Jt) Oj3-Ajt M i^fv et vid. porro 

Jc5^l 
(wVjJol) vj;^' I ^vl, M, ^Ai^ M, 

Hm, i^rv, ri^r, r,% Md., m, 

t^.i^, i^fi 
v^jo-^ii I ia^, Hrf. 
(^^bcwt^joi) ^bi^^jui I r.r, H i^cr, 

MrAv, rr 
^'^jot H r\o 
^jjju^t m i^o, rio, rn, rrr, ri^i ^bJot I l^f., Hf.t, Mfi 

j^jjS ^bjjt I 1^.1, H roi 

ct.L>tJol, ^I^L^jjcJt) ^t^Ur.uX^I 

^^L^.Ait,) I rvv, riv, i^n, Hi^fi, 
f.t, Mfi, n., nt 
^jt I ivr, ivo, ivi, Hrrv, ri^., ri^f, 

Moi^, fvV, fAl 

^L^i Mrn/^ • 

KxrLIoit I ir, 1o, %, V, V., H III, 

iro, tn, irA, tt^o, tft, Mio&, rr^, 

of, If., lof, lol, IaI, IaI, II. 

icJ^Liiit I 11, Hti^r, rf, ii^o, M 11 
(^w.^;jt) Ly^_^^.:^t I II, 11, H itv, 

in, Mi^., of, lof 

^l vid. ^t^ bUt uJ^ 
^^_^l H t^ll 
Kait Htrv 

•Oit Htn, li^., Mlo. 

30j>jCi^t Ha, fi, fi^, vo, irA, ti^f, ti^o 

(?^Oyl) e>/Jot I i^i^, i^fo, H 

^AO, f,f, MfA, nf 
/\ I iif Add., H ri^i, rfA, rof, M 

Ol, l^vf 

oo^' H l.i^ 
,i.oC^i H rti 

fJL^t M i^of f vid. ^'1 

y.'j>t H11, !.r 12 INBEX aEOGRAPIIICtTS. •,y:ii I AA, a1, 1, ii, H M, ivr, 
M V, ro, oi, iro, iAt,- f,r, fr, 

f,f^, f,o, f.l, f!., flf, flo, fll, 

fiv, fiA, fii, fr, 

^y M oV, flt, fii 

(y^t) Jt^t I rr, i.v, Hn, t^A, IaI^, 

Mot*', vt, 1f, M 

ioLc^j jy I rfv, H ni, f.i, M 

fA, nr 
by vid. ijt^i 

(oWO o!;^3' M rfo 

wjf M 0., fiA, r.v, l^fi et vid. porro 

^lS^^t I 1^1 1 vid. qLs^..^ 
JojOjI vid. Joxjl qL^jI I IaI n vid, ^-:>l 

idL>5t H ff , fo 

(JOc^j^i) i^^l I t^fv, H f.1 

^jl M f rt^ 

05' _^ H-tff 

A-^Ojt Moi^, lif 

^^^^ojt Ht., r., fr, OA, 11, V., vt, 

i.i'', t.f, iit, yfv, fAv 
iojji M riv c 

05I I til, HfoA 
Bijt M 0I, Hv i:^ ^t M rrf ^ vid. xJjt 

o^_5t Mof, frf et vid. ^t 
(Xjl^3, AJtijj) Xjt^j^l MHvcetvid. 
porro iuto^^ 

(u^^j!) ^^^^3! H nr, Ho, ni, M nr m 

jj-^.^l I li. b vid. iCAXi.1 
iCP^^I M of, fvA 

lX-L^I^^I MVff vid. tX>Ujt^_5 

^j^jt M yi., nr 

(joc^^t) j^jt I t^i;^^, rro, rt^i, 
rfvA, H nr, nf, ni, nv, n^, 
ni, M fA, if , nf, rvf, t^fi 

cysbj ^/33! M 0I, rii 

^u. ^/3^1 M ov, yr. 

(^L^u.^3t) ^^L^u^j"^! I i.t^, in, 
H r.f, M fff q et vid. porro 

^^L^LavI 

c^.:^.^^! H ir 

^3! I t^ix t^ro, i^fv, H nf, ni, 

nA, f.i, MfA, nr, rvr, rft 
yiji M r^r 
j^3":)i H if A h 
^3! M m 

(yijt) ^3! j^ ni, rii, rvi vid, ybt 
(wjt) ^5! I rif, rii, riv, r^o, Hru, 

i'"!""^ et vid, porro W3I IXPEX GEOGRAPHICtTS. u J^j-^t I Vc. , H r.1 

,^•^5! I if, 1a, ii, Hirr, irv, li-f 

^^t H I., 11, ^AV 

^^t I m (/ Tid. ^.^t 

o|/^t o- -v.^"^' Hiff, n^ 

(^v.^t) ^-ot I La, n, HtAf, r.f et 

vid. porro ii)o' 

(^t) ^^t Mm/- 

^JO' I aI, 1., 11, H Ist, tvr, IVA, 

Mor, f.v, fif, fi*. 
^^t^.t I f , t., tf., H i 

^_^Lw-o iUoii .iCCjLjt I L^f ^, nr 0, 

M 0., ni, t*^.., t^ir, nf et vid. 

porro .^'ww-o 

„ ot I t.y, in, H tAi', r.f, M ff^ 
0>- ' ' ' ' 

■o^jot Mnf» 

liUt I t.A h, M f rr', f f A et vid. porro ^-^) 

Ls:\j;jt M0I, riA, rft 

(j.:3i) jot I tvA, Hrr 

bLi M0I, rii 

^^Lt I rAt, ri-., t^>r, n\— s^t^r, t^^ff, 
t^fi, Hm, t^fr, s^fA, nr,i^Af— 
f^% Mfi, rir, n.-), rw, i^rr, t^ri (^^Lt) ^^Lt I t-f., Hf.l 

iJbt I ir, tf, '0, rv, n, t^., rt, t^t*', 
00, oi, Htv, Ia, 11, t^f, t-1, S^v, 

1^1, l.f, llt, tlf , M tvA et vid. porro 

Uot Mt"., i^f, 1.1, 1^1, L-^t, IaI, ur, 
IaI^, lAf, Ia6, IaI, Iav, roi et vid. 
porro ^_^v,u\iilt o^ 

^.ijOL ^y^ ^^^} H iiv, M irr 

^^'.^ jjLw^ ^^t ^.,ty.t M t^t^t^ 

yi. LJ3 ^t^j I irf, H 110 

(iit^t) Ijty.t Mof, tlo V>l.t y^ Mbt, tvl, ffo 

j 4j M f 1. ^ vid. j ^L> 
>• > • >• • iCcLiaj Jo iU. ro Mfc 

o^' Jj H rv 

^L^ ^ M rf f 

^y^ (oi-^) /. I t^t^f, H t-ii, 
M t"fo b 

(^JLii) ^^j:^ j^ m rfi 

J^ (OLi:) /j I t^t^f, H ni, M i^fo& 

ioyj^t j^ M rf 1 f? 
„X.Jt J^ Mtt. 

dU ^ I ri^t*', ri^f, H rit^, M f^f ^L^ ^^ M i.t^ ^>' CT?' /^ M itr 14 iNDEX GEOGRAPHICUS. u-iyj' L M f.i a vid. ^^Jkj\ et io^ 
^JL ijJ>^^\^ I r.A & et vid. AjA^ vL- 

t^L^ j^y v^ I r.1, H m, M rA. 
^^■^t j^^^M^L. i^-y^Ljt v^» M tv. 
•^ ^tjt ^[^ M vr 

•,t,jJio aJ-jt v_jIj I Ifl et vid. ^yj ^-jLi 

,Xo ^lJolit i^L H Ao 
r> 

(ujLJt) v-jl^^ljt v_;1j I tAf, tAO, tAl, tAV, 

li., 11!*, \Ta, m, rfv, Hvi, tt., 
111 ^, rft, rff, rff, rfi, w, M^, 
Vvv, r^r, M, rAv, M oi, i^vf , t^vi, 

^c^i vi^ I i"t^o, m, i^fv Add., 
H ni, M fA, nr, i^fi 

yji^, (j.otj,"^' vLf M loo 
j^. ^^J vLf I i^i^, H lio 

-xaJJ^^i J^-jS\-w^1j Js^u-w"!!! (v!j^') v'^ 
M Iv., ff. 

^sj.li , **J-iy«t >-JU I ff., H HA 
.fcjLM»-Jij ,j*O.Jwwt ^Ij Vid. ^wO-»j-w ^ ^1) JUi_*^ liUv.AJ*t vlj I ^''^J Ht^^lVjM ^VA 

j*Aj ^^LjC^I vL" M flo 

\J3^ jcwt ^ vl^ I 1^-% i^-% H 

t^ol, I^OA, M Va. 

^_^^^t Je^wIL j^t_^.-t vL- M 111 
^yuwouo ^:j^1^ ^i^t vL" M 1^11 et vid. i^^ .'r' :L M rn •1,^ ^>lwi ^L M fi^. 

■ij^^j;L i^-SiS) ^^\ vL-'l vL' M rv1 

eoC:^>o Jx^t vl^ M rvv 

Jui..*-wo "iouJiit >-jIj I t^^lA, H t^lv^MrvA 
> • •• 

icco^ ot/-:it v^^ I IaI^, h rfi 

^Clo ^^"^1 vL- H t^Av, M M 
^^ti^ylj y^'iil vl^ M f i^A 

jjb (-*ji v^) \j^^ vIj M If. 

■,.Jl:>: i4x5"'Ll2Jt v'^ M loo 
^\^ji jt^^ilt vl^ M fro 
iiijCj oyt ^L I iro, H 111 

>•• • • ' 

icLoJL Xwjci .^ v^ M tlo 

,.,L>^. ,.,L:>^o'uJt ^L M t^^oA 
o •> • *^ • 

5./ci>JL iup'l>-l vlj M Itv 
iowwoLii-L AjoLJt v'^ M liv 

^o;,^ ^^'jcw^L vL- I ^T^., H rix o^;^ 8l^_^'uJi VL» M i^OA J,o^L oJloL v^ M ''^'^ ^^L jdpi ^i H VII vid. ^l:^ vL, 

ij>>CLo ^L^T.Ji^lj v^ H f^Av et vid. 

^JLo ys?J( v_jIj H ao 
b^_^L. ^Ji vL" M fvl 
vU=v^-L> !^Li?. vL- Hn., M Vvt^ 
Juij^ l,L^. vL- I i^l^, H ni, M rvA 

j^i^ OjT vie M ni 
^^iyi^. Jo^y vi^ Msr 

vi>iJ-Aj L>oXj ^L M M et vid. *_jL 
uiJu ^^LL5y vL- Hm, M M 

M Iv. 

os-w^"-^ /^Ls^ iAj-*J' ujL M !oa' 
■iJUi ^^l^' vL' M vr 
o^'jj t^^vL^i v_;L M rn 

ii^ ■ SjLciaJt i»jL M vl^ 

otjoLo byaJ! vL» H llo 2, M in 

^^'^. otjou vL- M ivr 

iCcA«oLajL j>\jsJu v_jL M Itv iOujOL ^^^t ^L I Ia, H n, M aV INPEX GEOGRAPHICUS 

^wJJut y;^:v^ i^^' V^J M llv 15 isJLsjjL (j.viAiUt c:a-o t^Li^^ ^^^t ^L H t^ov 

^yL ^u^ ^L I r.v, Hni 

V.-0_0S\J *J i»jL M f 11 

,^L:>^jA^L j^ vL" M f 1f 
^Loyo j*j vL- M f r 
•,t,>Jio ^jLc^tjuo ujL m fn 

y>- • ... 

jJLo o^t ^L Mvn 
^y^ j.t^ vL- I ^^^, H tio 
.o'la« (^^Lo.«_2-cio ^Uj vIj M f l*'t*' 
^L M tlo 

^^t jjJL (j:3-o v^J M f i*'^ 

idUJL iuJLo vL" M Ho 

•,',>-wj jcwj »_jL m fn 

J-oJo (j^-yJlaJ' v^J M T^vv 
jUj JjJt v^L M !f. 
■x^ ^^L^t v^L M vr 

^^yLisl^it JoS^^L ioyJt <-j\j M tv. J 

v„S.w.*iJo Lo^" v-jL M Iov 

^^t^..AiJL j-o^' *_jL m rn 

.v-^\jLo ;jjJt i_jL M fvA 

(_^v.jJiLt c>^t^ ^sy^t v_jL M IIv 

iUjJ^L iLyuJt ujL M aV 

oLi:s.<Jo iCoLil ojL M Iov 

l^L^^ ^'41 vl^ I t".1, H t^ol, M Va. 

«^L .^'tli- v^L M tlv 

ji^ ^'41 vL- M f n 16 IXDEX GEOGRAPHICITS. 


jL M tlv 


vL> H nf 
vL> I v.A, H ni 

^^ji^ o^.-^ vL- I i'!^., H (Hv) 

JjojIL. e.-v^U=il ujL. M t^A 

xX*j s.;^^*^ ,co v_jL M vi^ 
• c ■ '- ■ ■ ■ 

;_,JL:>: r)L>4>- v_jLi M tO(5 e 

.vjL'*^*^ dU:> v':' I ^'^'^, H t^lt et vid. 
^Clo (J^) ov4I v^L H t^Av, M fvl 

^jjLjt^L. o^^ vL" M rrf lCj J)L .L M v!^ 03: ^L I 1., H tto, M Ioa 
o.^bj ^t 5,L> v^L M m 

iLJw^jLj (^L^) „'L^t ^L M fAA 

•■■>•■ ^G. '^ 6 ■ r>^ cr^ptAil !;L^^O LjLi H ao 

■ vL- li^.v, Ht^d1,MrA. 
t it '^ jojj. ^L I r.^v, H 

^> • • • • 7 

i^Af, f.., M i"fr I^Li^^ Ju.Aii. .L I r.1,Hm, MVa. w t^Li^uj ^V3>'a:i oVo\il v^^ I '^♦v c ■■ 

ft .Jlo iAj w\r^ L. .;L I rvA, Ml^.ffZ 
;L HaO w L H t^Av, MM 
iL M ^vl 
ioKsj Jv.J^ vL- M rt^i^ 
jSj. Jv.Jvil vL- I i^S'^, Ht^vljMrAl* 
.t,.^L e.v.^ljJ- v^ Mm 
^^ ■ -L M vt^ 

u ^^\ oV^U^L ■ilLi:^ vL M t.')l, tv. t^L:5^^ (.j^) =a> vl^ I t^.l, H 
t^ol, M Va. 

^,^L>.^L ^w^ vL» Mflf v.Jl:S^ jL M t0>5 ^L>.^L (sic) ^'u:^'w=> ujL M flf 

oXLo ^i.jC^'L=> >-jL H i^av, M M 

:L iOo'ii vL- M rfo 

L M Iv. Lii^t J..:sn..w-^L jJL LT— - -- --^ — r 

,jla«0.jO I vax>3- v_;L M f 11 
>•• >•• *^ •■• • • 

:L M f n .^:^^L ,.,Lwt, 

j • u > 

oLVjco ,-iLv«t.: .L I Af,Ht1o, Min ,.,'L>..5nj ,.'Lwl_i> u_iL M t^OA 

^yLi^tjjL qLwI^- vL m i^of l5/^ O^ jL I r.v / INDEX GEOaEAPHlCUS. 17 Iv. r 

iOuJvILi ^LxJi vL" Ma. /, aV 
^'ojJL jyo^ .y> ujL M f i*'^ 

1(56 ^ y:3r' j l^^ r.l, H i^ vL- M vi^ 

jyoi":^! LX:fu^iL jjb v_jL M lot, iv. 
Js>o^L (^■y^LAjt ujL M l^A 

^j^aX;^ L>LjLi .L> ujL Hl^^Av, MM 
*,-^ ^^LjC^ .o ujL I ni, H Ho, 
M t^i^ 

t*^0l, (^'OA 
j_5-jL v-JJ»^ v_jL I V.v ? 

J^_^L J^^t yp ^\j M Ta 
^yL*»-ik.u (^ S) siiiLJijt (_^wvtj 
fof, Voo , 

Vi>X<Lo j^Ls^.LXi^t v_jL H t^^AV 
M fA. L I vi^jCio Ju^l i?L^ ^U MM 

\i>jCLo ^A^^ -s^L. v-jL H Tav 

...tj^L C^Jt , J) ^3 ^L M m 
Jlo^L t:;-y-«>It ^l L=>j v_jL M tt*'^ 

;^ iu^, v.jL I rvA, Mt^.r £? 

^^^t A^wIL iU:>Jt (LL) vl^Mlv. 
t L:^v>j iai>. v_jL I t^.v, H t^^ol, t^^OAO 

^^L^^L ■^oLo^t ^L M f ro 
i^JLs^. XiJI v-jL M loo 
J^_^'L iGoLpyl v!^ Mrro 
v3.5Lmc>L XiLP^ vl^Ht^f 
^^L>^L ^L>-3^ vl^ M^^li^ 


,Jt r-5; 
J-o u^LJi ,jL H AO 

jL M If. 

v_jL H aO, t^L^uj ^^UwjGyt ^l. I r.1, H t^ol 

et vid. &JLg-«Jt v_jL 
t^L^ (y^t) _^^ vL- I ^♦''j H 1*^0% 

M Ya. yt 
lAii-*-^ OO^ v>jL I t^^lv, TIa, H 

t^-iv, M rvA' 

;Jt vL" Mroi 

(&JUw5-iiL) vi^Xs^yo (jv»!; v_jL I t^^fv, 

H ^A., M fvv qLwIvAjL (^ >•• > • ^>> .L M fll 18 IXDEX GKOGKAPUICUS. 


^^'^ jL M f11 •oL^ ...L.wLv v_jIj I IIa, H iAi 
\Ji^^ ,t^L^. o(c'i-v^i uL M loA 

nv, M r.v 

.oL^^aJu I vo-^>w ^ ^b I ^oo, Ji rlt 
I 'u^uj uVj^w (io ujLi I m, H t*^o1, 

M^A. 

oJClu ejyLw vl^ H i^Av, M M 

viOCJLo ,-)liL> iOCw v_jLi H i^Av, M fvl 
^'i-vv^ajo J>ii*xi ^oCa^ *_jL I i^of , H n. 

v,ijCLo ^U^.JsJXw wjLj H f^Av et vid. 

Lsr.AJUw v_jLi 
^^":il JcfwLL x-uJC^JI ujL M bl, 

!v. r 

•^jjyio jJLwM V_jlj M Tl . s.y.2xlL ,..'l\aaw '.^.'^^? OT* jL MHv Q^yF. o^^J^ v^- ^ ^^^ \j^ Luy-w v^^ I nv, ni, h 

^oi, roA, mva. 

3^ ql:?u.- vi^ I n., H no, m 

t^iv. i^n 

.L Mfvl 
c>iLLo [^.CsJ^ v^ ^ ^^'^ 6t vid. 

^^L^.lXaX-w ujL 

iCX.*j j»-^ (_i\j v_j^ -^ ^^ 

LL^^ V 1 ^ -^l vLf M Va. et vid, 

,.,ljCv.*XjJt k_J^ 

vLs^v^b (iot/Ui) iiit/l^ v^ H t^l. 

.fcj'uAW.A>J *JC>J-W V'*-^ I ^'^'^J H t^tl 

M rvA 

*JLo ...tOj^' v_j^ H aO 

vi>jCLo >5L\5^yw v'-? Ht^AV, MM 

^^t^^L j^^t ^y- vi^ M rn 

^^. oL^^t v^ Mfll 
^X er-- vL^ I i'-^, ^'A, Hni, Vv. 
i^L>y>: o'tx:> p ^Lii v'^ ^ '^''^'^ 
vL^-^-Lj i^t/'ui v^ H t^l.c, Mrvt^ o'(Ai>j JuLj' v'"^ Joo ij^ o; V.Ljcw Mtrt 

MAf INDEX GEOGRAPHICUS. 1§ ^^■^ ^t^l^ v^ I ^i^-, H (ri.) (j<Jb'j— )lj ,2?JL0 lX>J ^i>.wwii IwjL I ^VA, Mr^^cZ 

^.y iwyJtii i--jLj I Vf . , H ^Ia 
^JLo U/iJt v_jIj H aOj a1 

j,Jlo oLix*-io v_jL H ao jy^ o' y^ v_ju ffc (jVj*J (sic) qL>.^ v_jIj H i^.f 
^ >_;Lj M f^O 

..b Mfn/i o^,'-^ J ^Coou J>- ,.JL>t.JLj -Jw jL Mf^A ^,i3 (o;juw) li)-*^ t.j'u I rf. , H riA 
oLcLxhAj -oLcJ' v_jLj M tov 

ijC^ LaA2jt >^Lj m vr 

j»Jlo iLcwUsjt t_jLj M rt*'!' 

(^wviAiCt 'O^r^ .•■vOjo ^_j'u M tlv 

^^^t J<:^wLj^^;^t -^Lj M tol, ni 

-xAvLojj ^.j^.fcA^ *_jLj M flf" 

joLi^wu ^^-yojt ^L I ni, H no, M rvA 

OtAi-O J^\ ^'U I A^, Af rt, H tlf , 

w-^, M ir. ^=J'u (JuLL) ^LId vW I V.v, Hni 

^__cJLj (j^u-kjjjt i_jLj I r.A & 
j.L*l2]! ^i^ I rf., yft, H riv, Ha, r.t, 
Mo., riv, ri 

.v-5\>Lo (m';V-^ V^ -^^ "^^^ 

a.fcAajULj r) ;V^ V4 -'^^ ^^'^ 

oUJLtiit *_jLj Mr., !f 1 m et vid. porro 

^LJjyij ^(c uj^ M ri^i*' 

e>-<>L>j ^wLotit ^^! ^Lj h i^aI, m rvi 

^t^^L ^JJt ju£ vL? M rri 

^iju ^jj! ju-*x v'-^ I t^rf , H i^vi, M r^r ;j:J'Lj i-jLXc v_jLj I r.A Add. go^jj vjLyJtjt ^Li! I rf., rf t, H riv, riA 

iL<*J iJL^Jtit ujLj M vi*^ 
Jk^U i'\'A£ v_j'u M Af 

•••>• u • • 

^JL^. ^tjtlt ^L M too 

iC>-Ljij ^^ LL.Tjt i_j'u M ri*'i^ 

^>0 J.£ ^Lj I riA, Hi^ti, Mi^.A 
isJs-»J 8-*JtJt v_jL M vf U wJJCt Oc.^'t i^L M tlv J^y.^ o»tj^ ^L I t^tv, i^tA, H 

i^iv, M rvA 
iU-LJL^wj qJ^UI yj^ ^^L M rt^t 

^vJLjI^Lj v/j' v'^ m rrf 

iCwLjL:SiWi ^.iJt ujLj M ri*'! 

•.'■^wJ .•.W<M>X V_JU jM fl « 20 .»ji{.>^^>>Jo ij*'^^ i.Li^uj .ivcii <Ju I r.v, Hm, MrA. 
j •• (^ • • ' ' 

(AxJjj iCiii^ v_;b M Af 

^jj »jS\x£ v'^ I rf., hha 

^.jj (j*.l3 ujLj vid. iXiAii- v^' ^* 
iL^f 

vL Mm 

«^ _y:«i( v^ M rn 

oLis^o jt/oLs? (j*..jpl^! \^\^ M Ioa 

vL:sfv*.wL. ^^L>y ^Lj Hn., Mrvr 

vivJCuj ^Li>j5 v^ H^Av, MM 
Hvj MrvA 

vi>X>Lo (JsXji) JyXc j '^li M ^vl 
^L:>jA.wJLj Jwyc=5 vL? Mflf 

I^L^ ^yC^Lis v^ I ^-vj H m, 

M ^A. 

v^iA^Lo \ii/SM vLj H ^"av 

lXaS^^wj ii)ji v'4 I '^'v, H ni 

oUj (j^^) oLjt^j^ v'^ I nf, Ho, 

H riv, Ha, m r.v 
.^Lywjb^ vM^' v^ I 1*00, H t*'n , 
M ni INDEX GEOGRAPHICUS. jiJo c:,%^L^' v^ I i"^!", H m, 

M U^ 
e.jCL>j ...LsPJol .jci. v_jL H t^Av, M M 

iC^yij 8^1 vL? Mri*' 
.^'la<i«.aaj s.nAgjl v_j4 H t^t. 

I rof, H n. 

t.L^wo .•^'^.*^ 3-^ ^Lj I t^^.v, HTdl 
.^sJ^v^ .•.Uwi v_;b Mt^^.A vid. ^L 

I^L^^ jJOL^t vL I iM, H t-o1,M fA. 
^^Lv.*>o jJOLiiiil v^ I rof, Ht^l. 

Ht^ii, Mr.A 

iLj Ht^if 
L I rf., HflA 

vJLisxJo .juijt *_jL M Iov 
• >■•• • • 

-Juj iuur ^L M rr 
i> •• 

.^;^^;j xjyy U^ I rf., ffi, H riv, w 
«cvoClo .ioL/ >_jL H t^^Av, M fvl yUK (^ Jj- o INDEX GEOGRAPHICUS. 21 Hni, MVvA 

^Ub J^^ v^ Mrri^ 
I (^rv, HrA., Mrw, m 

jlj^ ^i/ ^{j M f r. 

JOLJy-wj ^_/ v^ I Hv, Ha, HHI 

riv, M rvA 
^_5j]L (^_/) e,v<^_/ ^{^ I r.v, H ni 

,.,I3JL ^S ^_)L. M fi^A 

J^Ju (qL/) ^JS^ v^^ M ^w 

iJLylj Jo W.L. MHo 
jJG ^LLi ^L. Mlf. 
^^jL iL:i ^L. Hnf o ^^. ^jJ^'^ ^\j M iri^ ^i^^^L xiJLli ^u Mrro 

^jj^j ^L^Lo vL- Mfli 

JOj^L LLi:.Lo v'^ Mft^^A 

^^^ ^L^ ^L. Mfli 
>•• >•• y • 

o^l;j io'^ >-;L. Mrri 

> • ... 

v_S-Ci>^LXj ^^;^JLiiL^I »_jlj M lov 

UJ^oj (^^Lo.«jUi ^o) Sl>uJ^I v-jL. I l*'.1, 

Hroi, MrA. 

(iCJLw^^l) >,i>X:>yo iiUjAii iwiL. H Tvl, 

M rvv 

, cJL Xjo j^i v»jL I r.A b 
^> • ■■ 

ijiJsj (j^LxM/.Lii) i4>o.Js-Li v_jL I i^rf, H 

rvi, Mr^r 
3^^ (^L^-w^Li) boojCI vlt» I '''^•j M 

i*^!i, t^ir, m 

r.v, Ht^oi, rov, M rA. 

(ioLw»^l) v.£iA.X:>yo 3A>Lfw-» yjL I i^rv, 

H^A., Mrw 

i^iJo Je^wli ^U I iro, Hl^il 
■iUJlj iCAjLc Jo^W^ >_jL M tlo 
iijC^ iJLiv^l \«jL M vf 

iJwJL .X2X v_jL M II0 22 (ji:»Li «JoGw v_jlj H t*"if INDEX GE06RAPHICUS. •J.A^ ,lXx/! I— jL M f !**. J^^ o' >- • >- . • Mfrt^ jU^i^j (jJo^) ^Jo^ vl^ ^if'^' 

j^L>.Lj ((j*0.-ywl ^jCi) qI^-^^I v'4 -^-^ 
fl^O I^L^. jA-^i vu-? I '"•^ nroi, M^a. 

^jijj^b »Li2xli v_jLj M rro 

^O.ii Lw8 i«jO I i^t"., rfl 

,.,i«^Lj «ij 1-ju M i^n :i (LjLj) ^b M Iv. 

iL<<-. ^.^.^'1 ujb Mv!^ 

M IIa 

iL<^. 3.AjLt v_jLj Mvt** 

*.aj .jk^LoJ v_jL M f 1o 
r-- >•• > 

iwJl^: ..xi^L' (...jL M too e 
> • • 

os-^Aj -jjJt v—iL M lov 

i>^^ (;'4^y) ^^y^' V^ I S^-^J 

H roi, M ^A. 

;:;JL*J (.LjJ_^) jLiJyjl v^ I ^"^^i H 

t^n, Mt^.rfZ 

t^lo, M fvA 

vLs^i-wL >.i>oC^ v^ H t^l., M rvJ* 

(&jLw3«i:l) i.i>sX:>yo vi>^jL>-^ v'^ I '^^^) 

H t^^A., xM rvv 
^o.ij dV.>3-kj v_jL I rf., H Ha 

l^'Li^^j_^ ^O I i^.1, H t^0l,M ^A. 

Ha, ni 

M Iv. IJfDEX GEOGRAPHICUS. 23 . f u • • • 

,^j^ ijU v^ I Ha, HnijMr.A 
^yb pU^ v^ I r.v, r.A, Hm, rv. 

Js^jj *Li:J3 v'^ M^f 

LXJLs..fs^ ^^-^wUw,^ v«ju I riA 
^^^^1 L^V^wlL L\*yi v^ Miv. 
otiAixJ io-wLJi l_jL 1 Af , H V\b 

iJUyL IsL vL? Milo 

;;JLu , .^.-^. l_jL I i^vA, M i*'.i' (Z 
C •• ^-^^ • • 

iOC*j idiw^L ,-y*^'' V^i^ ^^^' ^^J^^^' V^ 
v^Xo o^^i ^_jL I i^vA, M t*'.^ d 
v_JL^. {.j^^ <^L) J^i >-jL M too 

j^. o^t ^'u Mtri*' 
^^t_^ iop^i v^ Mtr 

(^L) ^L MoX, f.v 

JoL I f, i., a1, tf., iot, H 1, ilv, 

m, Moi^, tio, ill, in 
(sic) XiL M nr 

y>L M ifl ? 

^^tj5-:>Lj I vA, H lol, M f 1, of, it^v, Ifl 
^cj^L M ot^, lio 

iLJb^L -^i^i^ Ho., Moo, ni, m, rrv ^jo^^L i;:>L I fi, fv, M ov, vrr, rrf, 

ri^o, rfv 
Li^wJ M it^f 
(sic) Kj,y>L M lo. 
;J>L M t^.., t^ii c 

byL H roA 

(^^yt) ^L^ ^l^yL iin, H m 

(_^v.oL Hir, 1a, Mov, m 

c^vwoL I iil 

l^_5oL M iii, ir. 
^L-wjoL I r.f c 
»^i iojL Hn 
yLf^^ iooL H 11, n 

j.'ucJi iupL HI1, t^. 
^•^jjL Mot^, Hf 
JojyL M t^v. s 

^;^L I rof, riA, ni, Vao, Ht^i., 
m, t^r., t^t^f, t^ft^, M 0., no, riA, t^.A, t^fA U _^oL H in A 

JS^^ Q^ oLpJ'wJt M ff V et vid. porro 

^^tjoLJt I 1.0 

vt;L I 1m, i^fl, H If, i^t^o, Mn, 

fA, rr, r^f b, rvt", m, rfo & et 

vid. porro L-jt.li 

^w.'i^ V'5'-? •'^^ ^*^^ 2i IXDEX GEOGRAPHICUS. ^L>,L Mm ►^L Mrfl ^li MfvA 

(j^L) j^Ut j^ I nr, ir, iif , m, 
H^r., m, rrr, Mfv., fvi j.yw,;h^ c:/-w.u H rvo vid. c>>-^;'-« ,L I llo g O 

eUjL irrf, rro, Hrif, Mfi. 

vi:X^L Mrif 

^^L I m Add., H roA Add. vid. 

(^^L>^L) ^^^^L MfoA 

(c^Li) e^L I w, i^ro, m, rrv, 
nr, Hrvr,nA, ni , f.r, m m, nob 

U.L I AA ? 

LjL J^ I v.^, H II., h^, M r>5, et 

vid. Lc.L ^J 
^^LojL Mm 
oiy^L Mc, riv, 1^.1 
«^L I IIa, H n. 

^^. ^;u I i!a, h tAi 

v^^-^i jLJI H ifr et vid. iUJls 

,^5J^L Hlfi>, Ifl 
^^L Ilti 

(^jL) go^jL I iir, 111, n, H 111, 
r.f, MffA Ito, Ifo, H Ia. , Iav et vid. porro 

.L^oUl o' dUjL Mor, f.v, fr. /^ 
^•,LJi Mfr. 

IJ.L Mor, fli, f11, fv^ 
^L^LJi I i.c 

O^XmL I 1.0 

jouJL JuLv«L M r© 

^LiLLoiL JOL^L I rf., Hf.t, Mro, 

fi, riA, r^f, t^^ff 
^^^L ^ H ifv, tot*' 
(^L>wU) ^LowL irf, a1, 1o, Hn, 

ivt, ivv, M or, f.i, fir 

.y: ^^Ui'Lj I rr, r^f , H i^ii, t^ri*', 

M 0., rii, nr 

jjt^ ^i^ I nf , nv, H Ha, w, 

M t*^f 1 
(oJLiiL) Oj^L vid. cy^Vwj 3f 
_jXiL vid. JjJuo 

IjI.^L H Ifl 

Uu^L M Ifl 

(LJbu) LyicL vid. JuiL 

LijX:L H Ifv 

lul^l m ro, of, i^v, in, ifi a 
j^^ H oi, 11, m oi, riv, riA, 
rrv, rfv INDEX GEOGRAPHICUS. 25 ^L» Mdl, rtv (bis) 

jib Mnr^- 

(byicLj) iOib M or, lio 
^^^yib vid. ^^^ 

bu^b M roA 

«/b lUv, 11., M 6!, rvf , m 

„^b MfA vid. „^L 

^y^ I t^t^l, t^ff, H ^aI, f.f, M fi, Ho 

g-JLj I ir, b, r, ^v, ir, lo, 1v, 
vi, vV, vi, ivi, H tv, 11, n, t^f, 
111, iro, in, it^A, it^i, ifi, lof, 

M of, tof, loo, iol, II., i^fi, rof 

...bUvs:^\A*o ( y«~«Jo) (j*oj I l^rf, l^ol, 
H t^.l, t^.1, M l^lv c, fAl et vid. JiJb M rr. 6 vid. ^ 
Ajob M llo et vid. iotJLxj 

(^) i^b MfA, rr, ^vo 

(UsjJb) L«^b I vt^, H If. 

^^bbJl I l.t^ 
l^b Mlfl 
'jici>'LjC«b It^fv, H t^o, f.1 

(^Lx'o) ^jLyobJi I rof, ni, rvo, rw, 
rA., r^r, r^t^, r^i, H i, t^i., t^io, 
rri «, t^ro, t^rv, t^r^, t^n, t^t^r, t^i^o, 
Mo., rio, ni, t-.t", t-i., t^i^o, i^f.cz, 
i^fi, t^fi ^b Mo., riv 

^b I t^ll, Ht^l., Mrivc 
(^Lpb) t>L^^b I t^t^i, t^ff, HI^aI, 

f,f, Mfi, no 
pLiib Ht^Ar, Mni 

t.LVgjLj vid. t l\£j 
(?)vLbLj I t^fl vid. vi^Lj 
^wLoLj I 1o^-, 11 s, Mt^., t^o/-, of, 
iof, 11., tAf, IaI, 11., tlt 

iuiLj I ivr, tvo, tvv, Ia., Hrrv, rt^i, 

rt^r, Mot^, fvv 
y?'u Mor, f1., fT 
KJJ:Lj h r.A 
O.^Lj M rov/i vid. ^;v^t 

rj3^ I u 

(vLob) vl^L^ I rf i, H f.r &, M riA, t^ff 

smLj Mot, f.o 
olo vid. oJ~».i" 

(^y, -i^) ^i rii, rAO, Hrr.,t"rf, 
Mo., riA, t^.A, t^fi 


H ir, T oo Mof, tto 

yjt o-/>J' I ff 

^t I rif , rii, i^tr, t^it^, rii, rri, ^iv^ 
rrA, H 1.1, rfv^ rfA, nt, nr, n^, 
rvi, ^^i^ t^Ar, riA, Mni, n,ci 

*xJt vid. ^^L^" 26 INDEX GEOGRAPHICUS. ^yj H ^fvh 

iLyLiJi I it^, %, %, H iv, irf, in, 

Miof, a, II 
b^j Mo.5, m, rrr 

iLJlF. I S^v, i^A, fi, fr, fv, H 

fi^, vo, A., a!, m ov, ^r\^, rrc5, 
rfi*, rfA 

o^. Mor, fvi 

(ic/ijL^t) ^Ll^. I I., rro, rrv, h io, 
VA, ii"r, rAO, r^v 

*JL^. I I. (l vid. liJLL^ 

ic^. I i.t^, Hur, Mor, frf, ft^^r 
iL^i I f, 11, ri, ro, f., fA, of , H 

1, lo, n, f., Av, i.v, Mrfr 
i.^^i H a1, 1. 

^Jlx:F. m l.f 

•,L^i ^. M w 

^^^\ ^^. I A, lAf , IaI e, n., t^.f , H 
A, 1, r, lU, t^of, M II e, li, t^ot^, 

roo, t*^i., t^ii, t^vi, t^^vi 
-.ji ^. I 1, V, 1a, Hir 

^JI .^. I t^i, Ht^v, Miv 

(j^yoJI .;^. M Iv 

^^LXwj^ ^. I lAf vid. ^j^u' ^. 

^.jj^ ^. I i^i , H t^v 

qUx j^. M Iv ^j.^i2 ^. I 1, V, ir, rA-rr, irr, Ha, 

Hii, s^o-ft, rvv, Miv 
j.jjjiji ^. I V, ii, ri-t^i, riA, Hi.,ir, 

io, tv, n, n— fi, rvv, m tv 

J?^ *ys y^. M Iv a vid. JLo 'ijt^. 
^U/^. MIv 
^^LjCo ^. M Iv 

y$\P ^. M iv 
O^^ j^. M tt^ 

lXJL^I ^. M Iv 

^^.^1 11, n, ifi, H tv, ri fc, rv, 
ri, t^., rt", t^f, ro,^ i.f, Iao, ri., 

M r., t^f, vie, i.o, lo1,fof et vid. 

iu^. M oi, riA 

oLI^. M t^^fv 

Vjxit obi ^ iJjt^:^' M li., Itr 

{^j) ui^t H^. I ii., Ha, rf A,Mt^A. 

t^ ,1 'iyt^. H o1 

io^J s.^. I Ui, M t*^A., t^Al et vid. 
porro st-ciJI 'i.-t^. 

(iuy^Ui) w^ut s^. I trr, Htit^, 

M ff^ et vid. porro qIjLj^Lsja^. 

^^IjCx^i «j^. 1 1.., irt, irr, h iA.,iir, 
iit^, M ffi INDBX GEOGRAPHICUS. 27 (\Jlj') "^ s^jL^. H yfy m vid. ».^^. 

tj^- by^. lor, Hif, t.r, l.(*^, t.f, t.o 

^ i^. vid. ^ 

(^bU>, ^bCL^t)^LCL> byj^.It.., trr, 
H lAt, tr, M fff a, ffl 

^^IjL^ b;y>^. I t.'., m, tn, H tAt, 

tli^, i'.. et vid. porro x3j.gi.wLjt b-i^. 
^/ »>^- vid. ^/t ^. 
-b"^L> by>:5^ H A vid. ;ji.-c>.t a,A;s:: 

^^jjs> b-^. I A, r.f, H r, rfi, r^o, 
i^fi, t^c, t^ot^, t^of, t^Af, Taa, \^r, 
M tv, n, fi", r^f, t^fr 

Axi>,o b^. I ir., H lit 

^^j^t o^^o b;-^. II.., h, H Ia., lil^,Mff1 
«jj b-^. I rf!^, i-ff, H 1, i".t 
y=^ s.:*^. I tt*' vid. iCxXJ^t -»..^^^^1 
(xJu^) ^bj LsjU; b-^^. H ffv w vid. 
at.^t b-A.^. 

bt^l b^. I tAl, !a1, H A, ri rfv, 

^'fA et vid. porro iLy8.t b-o>: 

(io^t byw^l) ybo b-^. M Iv, ti, 

ff, tvS*', tvA, IaO 
^^b:^v>j^Wj JajLAoJt b^. M t^i^l 
^lXw^ b)^. M II f, II vid. ^i^;^. Kj-xb b\jc^. I oa, H a, M llt 

(j^jo bu^. M 111, iir 

^^^jj^ bU^. I Iff /^, H til^, M ffl 

et vid. porro j^t 'i,j^. 
qIo^ s-*^- H a vid. bt-^t b-c^. 

w^t b;^x^i M iv, ti, ff, tvA, lAf 

vid. Juo bn^. 

ioOlUt b;.:^^it I ir, to, o1, OA, 1f, 

H A, tv, rr, III, iif, trt^, tff et 

vid. porro JLo b-«j^. 
^y^t b;^. H in 
(3^) j^t i^. I 1.., irr, H Ia., \t 

iOL^I b_«w5vJt I io cZ vid. iouClLt b-x:$\Jt 
q'^ ar^^^v vid. (jiyj>.t b-c^. 
(.i>0Cr>*ji, ^-JC:>^) I^L^. I rAV, Vii^, 

fif, fio, i^.o-t^n, i^r., i^^fA, i^i^f, 

t^l^V, n^A, i^ff, H 1, i^fo, i^f1,l^fv, 

t^fA, t"0., i^OO-t^V, i^VA, i^Ai,i^iA— 

f.r, M r^., i^f, t^o, i^l, f., 111 e, 

foi, nr, ni, ni, Vv., fA., fAr, ^Ai, 
t^fi^, rrf, m, i^rv, i^rAe, ^^\, 
t^i^r, t^ro, m, i^f., i^fr, i^fi*', 

i^ff, i^fo& 
(^jv^Li^uit io^.5) ^ji^L:^. M rir, t^fi^ 
^. I irA, H lii 
oLjL*c^ m or, f.v 
(^^3) ^^. M fi, nv, r^r 28 INDEX GEOGRAPHICtrS. v_j1 (ji^. H l^^to q 

(IJo) vyiju IAj I rv, H rf , M or, 

11, Af, t.v, ti., iir 
u>jc>ju I rrv, H n., ni, m rf<5& 

j^ ^jo M or, 11, Ar, aI^, t.V, tt., t^V 
jJu M 1. vid. ^Jo^ ^ Li^ 

^i)ju-M or, tif, ftr 
(y) »^ju ^^ I r., rn&, h n., 
ni, M fi. i, fir 

(jiiJu M ^vi 

^w-Jj^ I Iaa, tif, h rfi, ror, rof, 
M ot, tft, tfi, rvf, rvo, rw, 
^Ar, fir 

(sic) sJu M ff. 

KSJjuJt I II, Iv., tvl, Ivl, IVV, tvA, tvl, 

H 11, f., m, rn, rrr, rrf, m f^i 
jaJi m ot, f.o, f.A, ftr, fif , fiv, 

fiA, fn 
(^^'u;;~>ju) ^'u:;3-Ju I rvo, rvA, rvi, 
r^r, rAi, r^v, rii, m, h rro,m, 
rrv, rrr, rrf, rro, rfA, f.., 
f.t,Mo., rii, r.r(7, r.r, rri/, rfi 
(jiju I rii, H rvo 

i^ I ri., H rvt 

(^■li) ^-i^.. iu^^ I rii, ^r, rfi, h 
r.; rot, rof,f.r, Mfi, rAi, r^A, w J^ M fvA 

O'/^'^ !;'y CT^ ^^'^* o^ 
oI/IjI q, iLy:>j.3t-JI I Ito, H IaI 

Jujjtjj M rorr 

y_^i ^:;. j^i^t I ff, H vr 

(iuljS) iLul^ M rivc 

y^t I rA, n, ff, M "(ft, rfr 
(^^) ^^y M or, fvo 

(„u) -.->JI I 111, II0, 111, llv, IIa, 

Cv^ (.,>• 7 7 7 7 7 

H ti., roo, roA, n., m rf, rif w 

^JLu JL^^I ^u H a1 

r> •• • (:_j^ 

o^J^- (o^^') o^y ^ ^^-^ 
(w.Laj qL>_J,! I t.o a vid. ^^L>-^t 

^^^ I r.1, rii, riv, h rii, rvo, m 

ot, rof, ^v^ 
(^,^^) icci^y H n., M riv/, r^r 

et vid. porro iCiici-J et ^gJ,:^.*^ 

^iju M 11, rr vid. ^^ 

Olj>.iu {rx^^J) Qb.>jl I AV, H ifA, 

iia, 111 y, M ,or, ttf, trf 
,0^ M ror 

(^t^, .^oj) ^oj I tlt, 111, H 

rr., rro, m or, fi., fvr, fvr 
,ou M 0., rii - o^^ rAlr j I iAv, H rff, M ol, ^vf, INDEX GEOORAPGICUS. 29 (&3jj) i^ci^ I Ia^, t,M*, Iav, Iaa, 11., 

ny, ir, iif, ru, H vi, rf., vfi, 
rff, rfv, rfi, ro., foi, rw, Mot, 

11, rOA, t^^vf, i^^VO, ^"VA, I"a., i^Al 
^.JU I aI, r, li, Hlvt, tv.^, tvA ^ I r^r Jtjy >. H 1. "jjj? Mfof ^^ I Iav, IaIc, nr, H rff, r.^t, ror, 

M ^aI 
jojj I lAr, tir, H rn, rd, M ot, 

t^^vo, t^^vA, (^'aI, t*'^!*' e 

»^j M i^^Ar,- t^Ai^ 

^33^^ M .., Ha 

^i^ j I rif , H rvf, M t^vr 

^L^^ MfA, rr, rvo, rfi 

^^L^jj MfA, i^f 

^iUij H cr 

(_^v.Ll3j I rrr, rrr, rr^, "iu, H r^r, 

rAt*", rAC, rAi, r^v 
(ijoj) iul^j M 00, rrr 
^.s-olI^j Moo, rrr, rt^r 
(j,») j:j I i^ti, H i^A, ^Ar, t*'Ai*', M rii 

_<^_j vid. -<*^i:,» 
> >• > J--' 

iiwj'*£j H o1, ov, t^^rt* 

^ j- 7 7 J>wW:_> H i^^oi vid. oJoxJ 
•• >• ■• > 

ioL^j H o1 

• >• 

Jsots_j H lf% tfl, M of , It^v, tf., ifi 
(sic) ^>j MfAt^ 

iLjy I t^, !"V, i^A, f1, fA, H ft*^, 
ff, fo, f1, AV, i.t*', 11., 111, MOO, 

rti, rrf, rt^, rff, rfo 

syy M f t^^v et vid. ^jiJ 
^yy M t-Af 

(Jj) ^^ I t.tc, Mor, fri^, frA, fof 
jUc^ (^'1..) ^'^^'1 I 111, H II 

jCjLgA2j ,m'^->^' H tvo 
• u >• 

^^J> iLi'^y I tri, H 111 
_^/j I Iaa, nf, H rfo, rfi, rf^, 
rot^, Moi, t^vf, r^r 

(sic) tj^y M fio o ur j H rvi ( wvtAail c^j^ Lul^l ,<^ *y^ H IIa, tv, 
^y> i^rj I IIa, HIaI (jmAaII 

,jjCI o UJLw •&5'_j M 11/^ :L£ i^Tj M IIa 
>• 

.^_;t L;cr_) M IIa c , wvJJC' 

y i^_j I to. 
> >• 

^yy 1 1*'!*'., l^fo, H t^AO, f.o, M fA, rif 
(^JI) ^4. Hi., Mo., nf 
^j.^u.'(,^y) j.^^ I i.i, n, HiAr, r.f, 
M frv, ffA 30 INDEX GEOGRAPHICUS. Jot^L ^j I Wa, H i^vH 

(^Lcy) JUy M T i 
c.>.-w^o M \f^ 
>i)jA^^ M f1. *■ 
iwy M l.f 

^iUj H Ho, M fA, nr, M 
(^Uy, ju^) ^y M ir 

j^_^t H !.r 

sj I IIa c vid. „ wJ' 

oL.LL^y I !vr, H m vid. b^_^t 

o^j vid. o^^ 

t»wJ^^ M or, fvA 

j^^ M 00 /• 

jt^y M fi, m 

g^ (oV) o'3y Mo., voi, m,r.t-, 

S*'!., rn, rfl et vid. porro Qt^i 

jjujjt K.^ J3J M ot, roo, n. 
(0/3^») oy>.j I iii, iiv, lii, HroA, 
roi, nr, M ot vi^^j M rf 1 
^^y MfA, nr, 


fvf 


^^J M fvA 

c^ijj M fA, nr, rvf L55;^ M rvo wbj M rrr ' 

(sic) y*o^ M of, lif 
Ub^ M of, llo 

dUy M r.1 r^-j^ M lif ^^ I roi, H r.i 
^yiojj I rov, H ^r 
•dojj I n'^, H rvA, f.r, Mfi, n^, 
i-Ar, n^, rfo & 

JuOjj I rov h vid. j^^Ojj 

d^3jj M or, fi., fio 

L*o I l.v A vid. Lwi 

(liLU^) eULvo M f or 
(^UxL^t) iU^L^ M or, .itf 

(c^) c>--j I ff., rfr, rfr, rff, 
rfo, rfi, rfv, if^, rfi, ro., ror, 
H riv, r.i, Y',^, ^.v", ^.f, r.o, 
r.v, r.A, rfr, m 0., roi, rio/, 
riv, Y^.f, ^"{"t, ^'^'\, Y^n, ^T'^, rfi, ro. 

((ci^Jlwo) (.:>.^ I rfA vid. ii)jo*o 

(^^yLuo) ^yuLwo I rn, H rio, Mfi.« 
a^Loimj h ii 

yo!c ^oo ^^LCv.o M vf , i.1 et vid. porro 

LjL> 

^iUwo I rfA, H r.f , M ro. 
i.Lliv^ I r.1, rii, riv,H ni, rvt, rvi, 
M oi, rof, roi, riv, rtx, rvt* INDEX GEOGRAPHICUS 31 joLs^ytwj I rvv, M 0., ni 

^yji^ I m, no, H m, f.f, M 

fi, no 
(^y:^) yCvvj H rA^, M ni 
«ylwj Hir, 1a, M ov, rr., rri, yi^. 

^jC*o H t*^Af vid. Xwj 

^yCwj I t^v, ft, fr, Hft^, vo 
j^-wo I ivr, ivo, tvi, Ia., Hrt^., rf, 

rO, M fvV, fAl 

y:Uij H t^AV, M no 

•^Uij I t.i i vid. j^jLw 
w^jLij I r.i, H fv. 

((^Lwo^^) qLw.*-cvj m fA, rir, Vvr 
,j.v^Lo u^ I Ha, ni, Hni, t^r.-, 

M 0., riA 
^^L^ o-ccj I rv, H rio, M t".., riv 
j.tJL. (ov^) ^>A? I ^'^'-^ Hrio, M 

fi. i, fir, fio 

f^ (o-cio) c>^ I !i^l, llc^, IIa, H 

r.., rrr, rrf 

yi^ I Tf a, H t^.f , M t^O. 

((ji«^.AAA/io) (jXj,&oio M t**.. , t^^tv 
^^UiX^ M roi e, t^^lv vid. ^{^x:^ 
^J^JJii^ I t^oow, Mroi, t^lv 
Or^^i^ vid. o_:^Uvj 

i^yio H 1v, li u^oCcij MfA, ^^f 

dUUjl rt^i, rfo, ror, Hriv, t^.r, t^.v 

^yj^ I rvl, M, M t^.i f et vid. porro 

(jyio' et (jv*^ 

8yj:Jt I rv, ^A, fi, vi, A., a1, a^, 

H rf, t^o, t^v, i.f, tov, toA, loi— 
lir, tr, iia, m, tvt**, rti, rrf, M 
V, i^, ir, tt^, ro, t^r, ro, fv, ot^, 
1., iif , itv, trf, iro, in, i^a, iri, 
ti^., tt^t^, it^f, it^o, IaI, r.o, rfi, 
roi, rit^, fit^, fof 
^ytiL bya>Jt I t^v, Ta, n, fi, 1a, 
ii, H of, 00, ov, vr, M ro, ov, 
rti, rt^., rfi, rf^ 

(^yoj I 1o, H iro et vid. i^y^ J»^> 

(Uu^) ^ I Ai, it^, il, Htvt, ivo, 

tvA, Mot, f.r, f.t^, f.O, f.A, flO, 

fn, fiv, fiA, fii 

»,-yaJt I t^^v f, 1a n vid. V;*ii »y2J 

^LLJi I r, vi, Ao, Hiv," loA, iir, 
111, ni^, Mt^r, rf, ot^, iti, iro, 
trA, it^t^ 

^LkJI M i.v, rot, rof et vid. y^i 

oJ^bj tLs^i M ri vid. b;<:UiJi 

iuCc i'u^ Mri 

(^Ls^LJi) *^\LuJi Mri, oi, rtA 32 INDEX GEOGRAPHICUS. ■xA^ M 06, vrv, m 
(ly^) uLu M .V, rri, m 

(jisJLjJ J>-j^ H vv 

((j*^JlIju, o^JL^) (jiojwJlLu H A., M 

^i ^ Mrfi, Vo. 

iu-E (c5->'j) Q^ I 'v, H ^o, M vv 

y^ ^jl^ I !v, H rO, M VV 

^ ^ I r., Mi.o, t.1 
J^^l ^^ M l.v 

iijfcLu _jJa H oi*' 

^^LxL ^ M If ^ r 
^^'Jou vid. o^^ 

(iUJLxj I ir, II, iv, lo., Hiv, 111, in, 
Mrf, of, iof,n.,ivi, IaI, ui, n., ni 

L>'cX*J I fi, VA, v1, aI^, Af, AO, a1, 

H IfA, !o1, tov, loA, !1f— 111, !1v, 

iIa, tvi, rto,'M ri^, \"f, n, or, 
1., ttf, iiv, 111, trf, tro, in, trA, 
ti^., ti^^f, ro, IaS*', rv. 
jjob M ror u o' jju I io, iv, H irr, tfv >^ M rf i- rfr, Mo., riA, r.A, rfA^<., rfi 
(j^t^ Ui*:') Q^ij I rvo, r^i, H 
rro, Mri, fi, rii, ^.\^, rfi jjju M ot, roo 

uvjoyu) u^-C^ij I rr., rfo, h r^o, f.f 

^^jv^ I rn, rff, rfo, ror, H riv, 

^.y, r.v 
jiLob M ror 

(yj! ?) 05.JI M rot 

b^uu! Hio, Mof, lir, rir 

^LaJt Mof, !of, !a1, ii. c 
LLL ibtiiJI M roi 
K-J-Jxi-lxwJillj j^iLftJ! H tr. 

(^^^!) joytit ^Jb I tA, H n, M 

fi, A., ^r 

iytJlJ! M ifi 

Jj"^! ^^ i^JiAiuil I !!f, HtAletvid. 
porro KAjL*ij! 

^^bo M or, fvi 

J.5I3 ^. /. I rt, rr, Hri 

^^ (3i»yCj) oL.yo I ro., H r.o, 

M rv, 0., riv, r.o, rfi 
^^b>^. oLyCj I rir, H rvr, M rv, 

roA, rvt 

ioG Mr. vid. iX« 

^yL>w (jbb) ^ij I ttr, tro, H iAO, r.r, 
' M rA, or, frr e, fro 

jijCj (sic) ^j.j.Aj'^ o'-^ H rw 

(^bb, J3U) s^ M fA, nr, rvf 
(^^u^^Ij) oy^^j M fA, rif, rvo, rft d IXDEX GEOclKAPHICUS. 33 (j-vAiill .i^s^ -b^t Mr 

^s^y» _b^L Mi*'., rrs^, rrr 

^^b vid. -^ 
JoJb M yfoo 

^w-^ H ie), M of, ir, 110,111, rtf l''.^ 
(jyJb H io ^ vid. UJb 
^L^ Ht1!& 

iLs^ M 00, n^r, rr 

^Jb I fof, Ho, Tv., ^vo — fvA, 5*^1, 

M, rAr, ^aI, rv, ri^f /•, ri^^v, rt^A, 
Htofc, r.i, Hv, rrr, rro-rn, 
rr., m, rrr, rrf, rro, rfr, 
roi, ^vi, rvA, f.,, Mrv, rr, ro, 
n, fA, 1., rov, M, nf, rif, rio, 
rii, r.i, n., nr, i^rr, rrf, rrf, 
rf.(^, m, rfv 

vL^jb I tir, H rot, m^aI 

^L^Jb Mrv, rAO 

(?) ^^L^Jb Mt*fr 

^^U^Jb I rvl, Mm 6 vid. ^ui^Ju 

jJb I vr, vr, Htn, tfA, ifi, Mr.rz, 
of, irv, tn, tfo, ifi, ifA, ifi 

l-Jb JJb vid. I^ 
^^ljjl JJb vid. jjlJbt 
i^^Ia^l^l ^l JJlj M Io. 
Lli^ jJb vid. -,1'^<^»- ^NLLI ^t JOu Mto. 

(JUu) V5;'^ ^i^l^* 
ajOb M or 

^ii H Ar— Av, Moo, rri, rrt 
^yb I ivr, tvo, tvi, H rrv, rri, rrf, 
M or, fw 

iwjJLi H o1, 11 

ijiMj) jj^ M ov, rr. 

^liJb I 0, V, 1, t., rr., rrt, rrr, rro, rn, 
rfv, Ht., tr, tf, lo, rvA, r^i, r^r, 
rAO, r^i, rAv, Moi, rro, roo, nt 

^ULJi I ir, if, io, 11, H !v, tn, M !vi, !av 

^_^L--yo (sic) 13'uaJb M m 
'iLijS^ vid. ry^i> 

^LjCL I tvr, Hrrr 

^j.:^uJb Mot, roo 

iLy.^ I rv, ft, fv, Hfr, VO, A., 

M ov, rrr, rro, rf^ 

^_^-.LoJb Mof, !of 

i.jb jJb Hrrv, rrA 

l^ (ioJJ) HaI 

(o^y) o^ I ro, Hrr 
o-Jb Hir, if 

.-_jJb I Ioa h vid. (jo^JbJI 

^_^ I rtf, rio, H rvf, Mrvr 
(jo^i I toA, tif, tiv, Hrti, rr., rrt, 
rrr, m fii 6, fv., fvi, fvr, fAvw, f^i 
5 34 INDEX GEOGRAPHICUS. L^jL JL> M L k 
Jo I n, rr, Hl^., I.f 
^^L ^UJb I r.v, Hni, rv. 
^^KJb Mo., r.1 

(UJu) LJLJt I or/, Hlo^, t.o, M 

OQ, nf , r.t c 
j^ I loi, 11., !it, ttr, iio, 111, iiv, iIa, 11% 
Hm, rr., rrr, rr!^, rrf, rro,Mor, 
foi, fi., fif, fic, fii, fv., fvi, fvi^ 

(vi>jC=>^, oA^il:?^') vi^X^UJ I t*"!»", 

Ho/i, m, Hnr, nf, Mfi,rii, 

^aI, t^^fo 6 

(sic) m I j .*.^ M I<5. 

^ I ri*^!, m, Hrii, rio, Mfi i 

(vp-rr^^^) ^y>. o'L^ Mill 

(^Lo) ■^'ix, I t^n, h^v, ^ff, t^fo, 
H t^^AO, t^^AA, nf, n% f.f, f.o, 
MfA, rif, rw, i^ro, t^fr j^ M f vo m vid. ^yj^ ■YC^Uj M or, fvo, fvA, f/\f, fAO et 

vid. ^Ojii 
JcfUj Moo, riv 
*JLs«j»iilj (vi/XrS^, si:/.^^:^^^) ci*X:p-o 

I m, t^ft^, Ht^v^Mfi, rio, rw 
jjuaitj (,£>X*:$uj) .^-oC:^ I t^ii, t^^ri, 
m, Ht^^vi, i^vr, t^Ar, f.r, Mfi, 
fii, rii, rvi, t*^fo b ^^Ujs^t I trA, tri, Htii 

-fc^j^uj I rvo, rvv, rvA, rvi, rA., rAt, 
r^i, rAA, H rro, rrv, t^n, t^t^-f, 
rrv, M 0., ni, t^.rfZ, r.i^, t^^n, 

rfl et vid. Xv^ 

ro,, rot, rcr, Hriv, t-.i, t^.o, t^.i, 
i^.v, f.f, M 0., roA, riv, 1*^.0, t^fi, t^-o. 

i^^jCw^Uj vid. vi>jC:^Uj 

joo I ivi, iw, ivA, .Hrn, rrr, rt^r, 

Mor, fvl, fAf, fAO 

^y% (iLAstjuJt, ioJi^tJuJI) AjLfjtjuJt 

^\S^^ I tif, HIaI, Mffl 

oiy^l ,-r» (iu-wtJouJh &j^otjaJt 

I llf, HIaI, Mffl 
iu^tjuJt H ir 

U^jolj ^^L>JUJt M t^^AA e 
(^L>jOoyai) ^^l^>JOo Mft-f 
^^l^JCo I Itl 
iCsJsjo M rfl vid. KsJjo j^l ,3jJLx 

(^juo) ^joo I iri", Hr.r, Mfot** 
(j.jux) J.JUJ Mor, f.i, fii 
(^■v->^juJi M roA 

(^^L^JOo) ^^Lsf.JA^ Mof, llo 

{^^yS) c^^yj, H 0., M 00, oi, rii, riv, rn 
(j*;^jJiJo M ov, riA, rri 

(«JLiJlL«) JuisJlo J-c> M 1*^00 INDEX GEOGRAPHICFS. 35 dUj Mfi, a vid. (iUj ^'uCw^ 

w^3 ^j sbCo Mnr 

rA^—^AA, ^aI, ni, f.f, f.o, MfA, 
nf, M, rvv, i^fr, rf<^ z; 

Jw^i L^ Mof, llf 

g**_Jyo I lii' vid. jj 
(^jio^) (jiojjo Mol, Hv, I^J^v 
^LJ-Ji I if vid. qLxxJI iw^ O^ iS^ Hm xj I ivi, tvv, ivA, H rn, rr, ri^r, 

M OV, fvl, fAf, fAO 

j^ I n., iia, h ni, ri-o, fio, fvr 

j.L§j Mfi, Ha, t^ff 
(oLL^) o^L^ M f ir 
^LC^t I tlt 
c>^ Ml'.'» 
i=t^^ I tf, o1, H Ia 

uU^Ij (J_;fJO -.^' I tvr, tvo, H 
rrv, r., Mor, fw 

o^.-^ ('^) ^jj^ I '''^^ ^id- 5:jP 

s^ I l.-^- vid. ^^1 

^t^ I r.i, Hfv., m^aI 

oy-^ "^^* oy^"**^ 

(J^^tj Jo^j^tj J^":^!) oLii^ M rt^ 

«^ Mr^- 

^U^V^Ij _^Jl^ vid. t^L ^_^w.Uj _^JLiJ I ttt 

^V-jJ^' ^^ M i^Al 

(oLi ^^) oLLu^ I Vov, rAf , H rr, 
C&^s^) iu^i^t Ht.o, M tio, r.r 

(XjLl^ , LjLij) (_5^ M 00 
iU.^5 M It^o h 

S>>W Mtf 

^^t_^t Htot*', tti^ 

.fcjLw jjto vid. qI^ i_,^jtw 

(^j^i j^) ^Lo/ ^^t^ I i.t, tn, 
H r.f , M or, frf , ft^y, ff^ 

(j*^-iyi>j OVV ''^ ot*', H 1.(5 

O^ M ol, i^^of 

^^L^o^t I t.t, l!1, tt^^t, H tAv, r.. 
et vid. porro ^/.'^1 ^uJJ 

(er?'^) o^.^ MfvA 
(vj;/) v];^ I t"f., ^i^i, Hf.^ f.r, 
Mrv, t^^ff 

^jy j^ M rrv 

^j^ I t-.i, Ht-oi 

oiijo M 00, rrr 

j.jy MffA vid. J.J 

(jujjy) uUjj^ I t^rr, t^t^^o, me, 

Ht^vt^, Ha, Mni, rvi, t^foft 
b^jj Mof, tif 36 IHDEX GEOGRAPHICUS. (^^L>j^) ^L>j^t I voi, ^r, r.r^, H rr, 

jouJL ^4;^ I ("c^ H n% ^vr, 
Mm, ni, M 

(jiJo ^j:>Le^y H ^vv 
^jy M Hv 6 vid. ^o^ o^' ^^jy Mf.t (ij:v.y) iL^^ I IIa, Hn., Moi Add., ^aI Add., ni^ i^ QLiiv? vid. 

,^v I rof, nf, Hv, Ha, fAV, rAO, 
H n., rfi, Ha, m, rr., n^i, 
m, rrf, rfr, Mo., rio, cia, r.v, 

t^.A, i^t., ^^^ 
i,j^jf ^y) yt^y. I or, of, H 
ir, t.o, t.t, Moo, tif, r.r, r.r otjJiAJ ^f- M 111 (? j^y) JoLi^o M "i^M 

vi/jC:S^ vid. c>*-3Cr5^ et vi^Xj^Uj 

i:^_^ I r.i, H roi 

j^U^ M foo, fol s 

iJLyoy M rtf , rio d, rfo et vid. porro 

Of- ^'^^' o^ 
^yl\ vid. o^ vid. vi>jC:^Uj 

%j Hoi, oi, 11, Moo, rn, rn 
(i^cjjx) io^ I rn, Hrii 

jy&^ Mor, Ito 

vH;^' Mrto, rfi 

v_jt yioLo M f of et vid. v^v*' vi^v^^ 

iCiLo H 0*1 

(o^^) o^^ I '''^'j Hni, M fi!**s 

^_^^Lu M n, rf, n, oi, rof, m, 
rov, no, Hv, ni, rv., rvi, ^^^^, f^A 
^^Lwy^ Lvoo^Lo Mn 
(j^Lo I ir, io, iv, 1a, h tro, irv, 

Mof, lof 

iu-Lo Mrrr, r.^-o 
j^Lo H i.r 

oLo iojj (sic) jwLo M rf t 

,.jLo I AA, aI, 1. ^T, io, H tvl, tw, 

Mor, iif, irf, fii 
^Lo H ir, ir ^> vid. o^l:^ jo^ c>^ M of , loo, ivf , lAf , IaI, lir 
(iut^ ^ii^) |.t^t ci-o M uf , lir 

(cyM. c;^ M li. 

y^y^ c>N.*j M ri 

LcjXlo m rA . 

^ u>-o I ov, Hiir, MivP 

Lfcfl vi^wo M l<5o INDEX GEOGRAPHICUS. 37 (j/,vAALf c>^ I <5!*', ot, Ov, 11, V., H 

if, ti., iii, w, ir, tro, tn, it^o, 

M V, t^., t^i^, t^o, of, lof, llo— Ivt^, 

!v1,Ia., Ia!, IaIz, IaI, III, iir, nt^, t^rr 
yoo M f vv 

^ I tn, H 111, M fov 

^l M t^A^ 

\^ Mifl 

ojj^ I io, iv, Hin, in, ffr, m rf, 

of, 1., iof, II., \Af, ii. 

^^u^j^. (05^) 05^ I r A M rf , 

Oi, fr, f.O, f.A, fll ^ji^ M ot*", v.j a1 o Lo*^:^u* liLi^jo I rf . Add. vid. liLci^^ Lv^ ii)wci^ Mt^llc oLt ^3J5^ vid. oLI ^>^ (j3^) ^^^^t I ivr, tvo, tvi, Hrrv, 
rt"., Mor, fw «JjJO M Ot, f.1 ■ri^ I rt^r, Hnr, Mfi, fio^ 

^l^ I 0I, OA, 0I, 11, H tii, llf, 

tri, M r., of, lot, lof, nr, Ia., 
tAf, IaI, lit, iir«, roA 

(or^) or^ ^ ^ ''''^' '''''' ^**^' 
Hroi, rio, rii, M i^n, t^A, f.i 

^L:s^L lu^Cvv^ Hn., t^ii, t^ir 

wLcjb AAiCw-u I r^l, t^fA, H l^i^o, 

rio, t^ii, f.i 

^yL^ (?) JOL^l^ M t^ol ^^^.♦-Jb iCci-o H 1*^0, M lir et vid. porro 

^J^ ^L^I H Af, a1 

jy^i ^Ls^a^i Mrf, ot, roo 

^j^jjo (L-j) ^Lia^t I i.r, ttr, tti, in, 

trf, tn, ifr, if^, toi, Hur, Iao, 

Iav, iiv, r.r, r.f, r.i, rio, rii, m 

rf, r., or, fr^, fn, ff^, ffr., 

fol, fov, foA 
vyuL ^LsaJI M rf, ov, rrt et vide 

porro iOisLu 05^^ 
J^L- ^Lia^t Htfv 

vy^l ob^ ^ Jj^ ^LcoxJt Mtl., tir 

■ ^^yC^a^t vid. o^^Ls^ 
c>oXo fi.>cajS^I &*aj H tol 

(«:L) tyLu M rrr, rro 

^^bLj M fA, nr 

(ciJCjjt^) viijCxJt M rif 

j^>uCo I r.i,"r.A, r.i, ru,rtr,rtf, 
rio, ^n, nr, nroo, rov, roA, 
roi, nr, nr, rif, riA, f.r, m 
fi, rii, rvir, rAi, r^r, rrt, m, 38 INDEX GEOGRAPHICUS. (^^UJUJI) ^LaJLo I Iav, lir, H m, 
•(Jj^) ^^UJLJi Mt^Ar 

^ qULu Moi, (^'oo, t*'vl*' 
(iUJLo M TvV 

jou^o 1 ni, iiva, iia, Hni, m, 
Mov, foo, n, f^f, fvr 

JOLo ^^/^ M fft*' i 

oi^ Mt".., Ha, t^n 
^^■N^ujt o^ Miv, \r 

O.vo 1t vid. ^,vo' ^J^ >j^' c^o^b' M oi, rtA 
tjojlj- HT, Mov, rt*. 
iCi^lj H 1f 
&=>ii- I fr 

^^t^b- I tr, t-., rr, H tv, t-v, t^i, 

M ttw 
^.JuL ^^lj- I Ia, Add. (j.y) Mol,roo, 

t*"1. et vid. porro ^Jait 

^j^Uj ^Jj I 1.1, tn/, tt^r, tt^o, it*'^ 
tor, tv., HiAf, f.i, r.t^, nf, m, 
Mfpr, ft"i, fft, fof, foi 

tjb J^ HT et vid, 1^' i^j^j3) ^^^jo M rt"t 
oj^jlj- M ov, fti 

(^jNJliilj) (jNAiilj I t*.. g- 

»^y*sjLcij' I o1, flA 

u>s.^lj- M rff 

o^lj- I t.1 
c;,»jw^S(Axlj H Ol* 

^.j^ij- Hit, ir 

iy^lj- I Af, a1, H IIo, tlv 
tj^;^lj H 1f 

oo^t) Moi, m 
^^..L^ij' Hir, Moi, fiA 

ojJlilj H T 

o/ij- I t^i, n, fo, fi, Hi.,r, 1% 

1a, M ri, t^cxJ!, <5l, Ho, ftl, PIa, 

rrA, rri, rfi, rfv, roi, t^.rt^ 

UlxJl-o/lj- I t^i, H1., Mfi 

vi^Jijjlj- M ri, 6i, ni 

jyw ^i >^.^ij- Mt"i, oi, rii 

•^^iLo- H t^o, Mol, ttr 

(^•) c^i I f,\ t., II, ri, t^o, t*A., 

^AA, fiv, Hi, tf, to, II, r,, n, 

f., t.f, i,i, rrv, rrv, rfi 
y^ I ur, lif e, H rrA^, rn, rf., 

rfi, rfv, Mfi, ot, rvr, rvo,rvA, 

r^i, \r^f ■ 
^y^- Mfi, oi, ni INDEX GEOGEAPHICUS. ay 4*^- I lo, r., rr, Hfv, ^A, n, t.f, 
■ fc 

Mdf, ioo, ivi, iAi, vf), fc, roy 

jj^b:*^!^" I f e vid. qUm^L^ 

^Ju I it^, Hlv, Mof, iof, iol, IaI 

(^y.,^1^1, ^y.i) ^i^j ^t^- M fA, rr, fvf 

ioy M Itr et vid. s-J^ 

(idLc>y) KjL>y" I ft, H A., M ov 

Voi, fAf, H n, rio, t^tt^, t^rt^ et 

vid. porro y^^^Jo 

(u*^y ) Lr^y H f i 

O^ ey) jyy' ^ ^^ ""^ 

>^ydi M n., rif 

(^^1 j^) ^^Ljl^^- H 1.1, M li, 

rr, rfo 
^^i.^y M ni vid. ^^i^ii ^u^^ 
(^^^i^yji) QUiyJl M yvf , rvo 
QUisAJ Sy Mor, ffo, ft*'^ etvid. porro 

•^Ly- M It*^ 

(jcy-, j^j) J^yji I fvi, fAt^, no, 
fiv, viA, t^^t^^A, t^n, rft, Ht*^rv,t^i^r, 
t^fr, t^fA, t^fi, t^o., ni, f.., f.i. M fi, rAt^, rAf, ni, nv, t^^rt*', t^rf, 

(^U^y) ^\J^y Mt-fi, m 

iubj H r 

_b^y H i., it, Mftf 

(3^3y) jyx^y M ol , t^.. Z, t^r. 

^^L^UwJ M M 

y:.*:,- I Ai, i., ii, ir, i% iii, Hlvi, 

ivr, ivt^, ivf, ivo, iw, ivA,- Mrov, 

- roA, f.r, f.f, f.o, f.i, fio d,fw, 

ftv, 'flA, fii 

olj'jCi;odl I i.o 
[^-♦.wj' H or, 00 

ijuk>- 1 ft^, ff, fi, M ov, rrr, rt^o, rt^ 
^Iju M lii 

■^■fu^S I 1, i, I., Hlt, If, lo, l!Ln\d 

^Jju I If, HIa, Ifi 

^j.^ I Iao, Iav, lAi, ii., tit^,HtfAa, 

rfr, 'if'^, rff, rfv, "ift., rfi, rot, 
M ot, II, t^ir, t^vf, t^vo, t^vi, ^A., t^Ar 

(Jj^) ^*JLaJ- M t^^Ar 

(,fcX2iiil iouLX.^) ^>*^-JJJ' Hlv, M ^A, o1, 

riA, "if^ 
vT ^" M t^H vid. oULiJi 

u>jGbC- MfA, rr, rvo 

eA^i- I t^t^i, t^fo, Ht^Ai,f.f, Mrio 

C>oX> I Vr, VV, VA, vi, a1 , AV, H 40 INDEX OEOGRAPHICUS. II., It^^A, li^^l, IfA, tfit*', lOd, tol, lOV, 

L^A, iiv, iia, 11% Mof, iio, trr, irA 

oIjI ^jSj I fo. , H ^".0 vid. oLilJu 

(jjjo) jj- 1 m, rfo, r^r, h riv, r.r, t^^.v 

ywLLw.t Jo' vid. (j<vLl«/.I 
^l Jo' I vr vid. ^astJu 

^^1 jj- M fi, no 
yjb^ jj Htn^ 
3by ^ Min, ifi 

^_p. ^- Mto.. 
^^ JJ- M tfl 
,L*« fj^ JJ I vA, H bl 

J^XA^ «Uw jj- I rro, H rif 

Ji'6 JJ- M of, irv, tfl, Ifl et vid. 

ii^tji Jj- M tf 1 b 

^^ yi Mof, irv 

^i^ jo- M rA^ 

iubuJu- M S^f A 

(^^1 yi) f^ I vr, Mof, irv, tfi 

^Lvju- Hr, Mrfv 

^\ M rfi 

y>U- M rfv 

,,3jC:S\f M riv rf vid. vivJC:^. 

^^LoU^- M rr. f 

oiwJU-- I rvi, riv, m, H m, f.t, 
Mfi, ri. Ur M o1, riA 

J^ Mt^fl 

(iCw-^<-') &Ji^ M ot , 1*^00 vid. iCwyL^L 

^ I if, ri, "ii, H ti, ri 

^Ux]l M of , II^^A vid, ^pJ-yo- 
J^- Mor, fvl, fvl 
(^j^l) ^_^- I t.f 

(^Lx^o^^t) ^l^^^t ^_>^' I ti., 111, H llt 

iC^UJ' H 0. 

(OlXjo') ^JCo' M r. A: vid. iOjLXl' 

Ajoo' m ov, rri 

sJOo' Mllo 

^_;^' I rv, ^A, fi, Hfi, fi, or, 1., 
if, 11, Mr. k, oi, rtv, riA, rri,rfi 
^T.;x]l I Iv, H ro, M vv 

(?) dU>o' M ni c 

vi>jOo' I t*"!^! c vid. ^i^Xip' 

•yo- I If, 0l, HIa 

^^ I or, or, Hav, 1., if, i.i,i.r, 
i.t^, 1.0, M t^t", of , tio, r.t, r.t", 
r.A, rit^, rtf 

(^UxJl) ^j^oLoo' I vf h, H to., M of, irA 

■iM3 I lo, rt^, n, hia, >i, r., t^i, 
t^o, rAv, M11, if, io, 11 

lo^- Hir, Mov, rrt INDEX GEOGEAPHICTJS 41 ^tp- M r 
jXijj MfA, nv 

^^- I 1.1, tr., trA, it^., tt^^f, \n, 
rv, \6^, H tAt*', tit, tii, r.., u, 

rr, r.o, n., rtt^, Vtf et vid. porro 

(o^\ u^^»') o^y^ J^ H if , M 
oi, rtA, m 

(^y) jy M of, t.A, frf, m, f\^o, 

ff^, ff\/, fo\", f(5v et vid. porro 

(vi^X^vi-*, v.£>Xi^") vi^jGf^" I t^^to ^, 

t^ff(Z, Ht^ire, nfw, MHvfZ 
^y Mc, t^.t, t^^n, t*^6t 
^j^jj I t^v, I^A, fi, H fr, ft, 0., 

M 66, ni, rf., rfi 

(oOCu-, oOC3>J-) c>io^- I t^^t^^t, t^t^!*^, 

t^^t^l, t^ff, H t^Al, t^^AA, t^Al, f.f, 

f.o, M fi, r, fio, fvv, t^^fo h 
%j- H t.r, t.t^, M lif 

^j*^ H OA, o1, 1t, M o1, riA 
tvXo M l66 a 
^l Hf. Add. 

^^ Mof, f.v, ft*. 

QlOyyuJt I tU 

«^" I r., Hr.., Mfova (jaaJI) qI;^ y^ I 'v., Iw, IVA, Ivl , 

H m, yt"r, rt", rf, M Ia, or, 

fvO, fvl, fvA, fAf, fAO, fAl 

(t^ij-) ijxj- M ov, rti 
jjAJ- I ni, Mt*'t*'. 
j.j^- M iu 

^Uaj- H 11 

sUo I rr, Hii, n, Mi.t, t.v, lo^, 
ffA, ro., fov, fiA 

^lXw^U^- I t.t^e, Mfoo 

i^^t^ (^/^1 iy^' Mt^iv 

olLudt I T, 1o, Htn, Ifo, Mof, tof 

(iujjt) Jt^lywl (^ iLo I tf , fA, Ot*', 00, 

H A, Ia, av, if , t.f , t.A, M tit*', P.i 
Oj^" I 1*^1 vid. o^Ij 

t^;^- Mov, ys*. 

olj- vid. ui^ 
^ ^ I tv, H fo, Mvv 
iC^t Mtll, llt^ et vid. o^ 
^- M Vo., fot^ 
iwji Moo, m 

iuJL*iit M oi, 1., t.v, Tot, rof 
ol/^l o^ iwi*iil I Itf ;k, M ffl et 
vid. porro iCJLAJt 

^^' I 00, o1, 1v, VO, H I.A, 

tyv, tt^r, trv 

6 42 

^.UJi^yLi I 00, oi, iv, H i.A, trv, 

rr, rv 
i^Uoii js^ H rt., toi^ 
t^Ui iu^ I VA, Htov, M of , tt^% 

tt^v, tt^i, tft 
o^- I ti, f., H fv, t.f, M Af 
o^ I tt*'^ /• 
x^ iUiiit Mvt^, t.y 

8yL> Mt*^. vid. iOjJdl 
iu^Ul ^L^t Hit 

Jj5^L> I tAr, Hft^i, Mot, t^VO, t^At*' 

^^bisJbb- Mni (^^bcOjy 
_L> I t^^fo i vid. ^jxLiol 
^y>L> Mo., t^.., t^tA 

05j^L> H (t^vl), t^vv 

^b:^L:> Mt^ft, t^fi* 

lX>L|1 M ov, m 

^oL> H 1a 

(j3^ijc>) ^3^ I Ha, ni, H i^ti, 

t^r., Mo., riA, i^.A 
^Lll I tr, ti, rv, Htv, rv, t^, Mtr, 

ot^, 11, At^, iv, t.V, tt. 

(u^ijL^) LrJ;!^ Moo, m 
L_^Lil M t^^Ar 

(gjfj^) Hjijj^- I M, ^A., fAl, H 1**^, 

t^^rv, t^^t*'^, M 0., ni, t^^.fcz, t^^fi INDEX GEOGKAPHICUS. ljt^L> Mol vid. 85y> 

>^L> MfA, nr 

jSj.Ls- _^ H tf f >n 

^^L> I t.t, tn, H r.f 
jL> Mfi, fAv, fAi 
^t-L> vid. o^iLsi° 
.(_^jLll) b-Lil Mirf(^ 
jw-L> M ti. 

QLjiL> M 1*^0. et vid. ^^bL*«L> 
JL> vid. ^ 

oiJL> I ia, t^^v* vid. ■dm^ 
(^Lj3L>) ^^LiUL> M 0., fiv^ vid. 

^L^L^ et ^[a!)Us> 
(vjUL>) ti)JL> M or, fvo, fAl 
|.L> I fol e, M t^.., t^ti c, n\b et 

vid. porro *l: 

^^UL^ I rt^i, ffi, Hfiv, t^.o, Mt^o. 

J^Lil Mot^, tto 

(»J^L>) -dJ^Lll Mot*'. tii, it^f 

olcivoo /^L> M tfv, Ioa, toi, IaI 

((JoL*JI qJ j,_ȣ 5wL>) ^5^Lft^l %a[^ 

-bLk..^L M tii, r.t*' 
(^y^ ^ji lX*:>I ^L>) J,l3^l ^'JI 

I^Uiv^L. M tii, rro 
tyoL*o (jvjwUl M of, tto 
i^pCL. tjywLil I a1, H IIa, M oI*', 

ttf, r^A IKDEX GEOGRAPHICUS. 45 oIjL> I \06 

jj[s^ M.r\vd vid. J^\^jj 

otiAico XsLoJi woL> I aI^ 
otJoco ^Lyt w^L> I a(^ 
o'JoLo ^yi;! vJL> I A^ 
(L>) 8L> Mfl, ni, m et vid. porro 

^L «L> Mfi.* 

(y ^) ^ «L> I rrr, h nr, m 
fii, fio 

iii^ 8L> M fl «■ 
(^y' sL>) LlAjj »L> Mfo<5 
-^y' sL:> Mfooa 
^^^^L> I rf., H f.l 
jjL> Mi^ 

(^^L>) a;ujL> I M, VAr, H nr, 

rrr, Mno 
v^i- M rto 

Ly«y ^^ M tot 

(^jN-U^! -iy«t ^) (jy.*^! ^ 
fol, fov 

( x »Jl -> ) jjL«-Jl=> i- M vid. qL«jJl> 


.(Ssdl^jJlit J ^icLXjt VmAhmM MrfA 

Mt^fr 
- M^fo 

Mfff 

I o1, H Itf, Mlt, lil rr («^yjl) JLJI M 
(^L^ S^) JLil H tn, tfo, M 
of, trv 

aUJt^ jLil I oi, OA, H ttt, ttr, tro, tn 

(iLyOjii) ^LuuJ^^ JL^ I V.r, H 
Ho, m, M Ha 

^ji JLj> I r.f, r.o, r.v, h Hv, Ha, ni 

'xLiM»^J^\i iCoQsJt qOLjw i3L*.i> M Vvo, ^va 
et vid. iCcaail J»x:> 

^^L.=> Mrrvc 

jl> I av, h !1a, m or, tto, trr, ts^f 

j^T j^ M tr 

^^t j^ I rfi, Hr.o, Mt^o. 

yi^l (j^) ^ HirA 

j^5jAaj J^ M to! 

^yj;^ .!^ J^ I o1, H 1.1 

gjLiit ^ M n. 
^^■^_^ Jy^ M Iaa 

(o;l^ J-^=- y^r?-) O;^ J^ I t^vj 

t^A, ft, fr, fv, Ia, Hft^, vo, irA, 
Mov, rrt^, rfA 

UIjJwo Jo.>- M IaI, Iaa 

{\j^j^ .»h) ,Ja]l J-^>- vid. .fclait 

*jl*(c Js^ Mtit, tir, tAf 

^^^1 ^ Hf(", Vf, A. 

u«wkii3L*j (*juw s^) 'x^asi^ ^yj^ I riA, 
ni, Hni, t^r., Mo., riA, r.A • 44 INDEX GEOGRAPHICUS. ^^Loj^ (iCc2flil Q>A3w J-^>) *^^' J^ 

I \T, iio, m, m, Hrr., m, m, 

vro, Mfv., fvi 
SM\ d^ I V., v!, Hin, rv 
^i j^ M 5*. 
^^i^ ^ M m vid. ^^t^ 

^^Ia*-wU J*a> I vo 
iwasjt (mOIjw (Jl-Ai>- 

icjji^^LJt j^ Hivo, Myi^r 
^^ bL> I if, io, r., yr, hia, II, 
Va, n, r., Miv 

^^^ M ot", V., Iir et vid. o^ 

^L^L iJu> I f., n, Mor, 11, vi 

U^i^, icL> H IIa, 111, irv, M l^v, of, lof 

f.f, M fA, nf 

^^ I Vl, A., a1, r, 11, H tOV, lOA, 

ioi, ivi, ivi, Mor, f.i, fir 
df:^ Mrv, of 
(^^bLx>) o^Lx> I tr, r., rr, Htv, 

^v, n, Mit 

(O^ii') Oji> Mor, fvl, fvA 
yLA -v:-.'^^^ H lo., M \^^d et vid. ^C^yi^L^i- 
iia^ I r., rv, HVa, t^f, Mt^i^, ot^, 

11, w, VA, i.r, 1.1, i.v, i^ir aA> I ir, II, rv, Va, h tv, rv, n, 
ro, i^i, M 11, vt*^, vi, a1, 1v, t.f , 
1.0, 1.1, i.v, rio 

(^jjl) ^jsA M tir 

^t .Jc> I Ivv et vid. QtuX> et QKy> 
t^ .A> vid. t^tXi' 

j^cj^ I t^t^f, Ht^AA, t^ir, {*io, ni, 
MfA, nr 

^^L>jaj 8JoJc> M f t*f vid. ^L>JOoyLit 

idbJ^ M 1.1 

j.tJc> I rt^, Ht^., i.f 

ty> vid. iu Jj et vid. Jai^ 

SL^t^ M vt*' 

^\^ I lir (^ vid. ^\yo 

3L.13U- M f.r 

(Ji^\ 3t^^t)S5tj:>HT,Mnr,o1,rfv 

^^i33Ly> I Ho/i, iiac, m vov, f.r 

j,^ Mi.ve, ro., rot^ 

j^y> ^t H 1. 

^^b>j> I r.v, rtr, rtt^, ni, riv, h ni, 
fvr— M, rA^, Mn, t*'t*', t^^i, i., ii, 
III e, foA, foi, rt"v,.ror, t^^of, rio, 

t^^lv, 1**^., t^vl, i*'^!' et vid. q[Xmij^ 

xJL=>jii- I ni, t*'.., t*^.r, t^.r, rft, rfr, 
H n^, ro., roi, ror, ^cr, rof, 
f.., f.r, Mn, fi, rAv, r^A, rAi,nr, 
rT, nf, nt, rv.s IHDEX OEOaRAPHICUS. 45 jfiyiAaJt X-oL:>-j> M f1, ^av et vid. porro 

by>y> I Av, H iia, m ^, M tb, 

m, irf 
viiU>^ Moo, m, fri" 
^y> I of, H io, 1.1, M 06, nr, 

nfw, nf 

Qtuy> H IT^ et vid. qK^-J^ et QHr> 
\iOj^ M or, V. a 
^\j^ I IaI Add., H rfi, rof 
^^t^j^ H 11, n*r, M 0. et vid. ±\f^ 

^\i ^y> I rr, rf, rA, nn, t^o, 

M ^v, or, 0% V., AV, if, l.r, III 
et vid. o^l^ 

^^^•jii. ^y> j^ M fv, nr 
4^ Hrr 

(^^) ^^ I ni, HH., M Plvc 
/^ M Hv 

(0^^/) 0*6^ I '^*^^*' Mfooetvid. 
porro q'^/^' 

0/y> MfA, \^f 

(vr- = iv^) c/r- ^^ J^ tit Ir^ M fn ^y^y> I Ho, ni, H rvo, M rvr 

^^L-y> s^U^ (vJwy>) oU^ I fi"i, 
fri, HM, Mt, Mfl, fi.i, frs U^Uj (OUy*/) vjt«j:> I l.l 6, M frv, 
ffr s, ffA et vid. pofro vJU-vJt 

qLwL> L*Jo (Qlft/o-vJt) Ql-ft^y> Mot, 

r.. z, n,, rof r 

{^i^yo, ^jLaix^) QlXix/> I t^i^l, 

H nf", f.l et vid. ^^y^fo 
Mf^ M rf f a 
t^^ M f of et vid. ^^vX^! j.^ (^b^ j.^) 

^j^ {^\3^^) ^^^^y> M r.. i, n*. 

^^ljy^ M ifi 

8j:> I 111* c vid. 8j:> 

(3,^) .,^ I lU 

(uy>jjL>) «-y>j5/> MI^Ya 

u,iL> vid. -p 

L^^ Mor, a1, iA 

oU^^ Hi. 

^tJo ^5J ylj:> vid. ^^tA> ^^U by^ 

«jbuJt ytj:> M tf 

(^tjl-) Ucj^ L^/!r" vid. Lcj^ ^5^ y^ 

o!y*^' y!r- ^^<^- o!» ^'j 
^Uucsuo 8j> I i-^A, vfA, ror, H riv, 

r.f, m, M ro. et vid. porro »/ 

t^L^ b)> I n., H roi 

(^^t) y^ I et H passim, M "iT 46 INDEX aEOGRAPHICirS. (t-jj*S' Vj^^ V:;^ ^ ^^ ®* passim 
(^LL J^ by^;^) by^ I ft, fv vid. 

(^UJi) iy^4l vid. il^ by^ 

(^^ y^) iy^ H f1, M rfl vid. 
i?lIu^L y^ I fi, H 11, 1v, M rA, 

00, tifw, iIa, tiie, r.. 

a^I^^t y^ M tf , 1a 

(vl^j^^tj vl^) vM' «>:j> H rfi, rvv, rA^ 

jj^LL J^ by^ vid. ^tlij Js^ 
^^tA^ ^ (Jl^) by^ Hllc, M^A 

^uJi by^ Hoi, trA, M ov, rrr, rro 
(Lf-yO L<-;' Vi^ M tf 

(c5^) iijl^ ^ »y/> M ^A, oi, rtv, 

r^A, rfl et vid. porro Licj/o ^^ "*dr?- 
(iuy') 8^ sLoww »«>j> H fw, l*vA vid. 

(by^) (i)o^ ^t by^ Hfl, MfA, o1, 

rtv, rrv, rfi 

V^l yj:> M tr 

«♦* qjI 3j;> I vr, vo, VA, H t!*'^, tft, 

tfv, tor, lor, M rA, t^o, of , tt*'i, tt^v, 
tn, tfo, ifi 

et vid. sii^i")^ 


^JbGt «y^ M tf 

t^A, n, f1, H fr, ot, or et vid. 
porro 'ijUi; (Jnj Jyj^ 
^^Luj> M t^-tl 

i^fjL^ M ttt 

.-wj> M flo 

> M fr., foi 
.^ .^ M rfA 

Juy-o^5^vc> Mff., fot^/ 
.^ r**^ H rot, M t^^At; conf. ^ 
^'l^ ^t (b^i^Li) ^.^ M ff., ffta 
^y:^! ^^ M fr. 

f^^ --^o- I tr, io, vt, vr, vi, H tr., 
tro, tt^^A, in, lof, too, tov 

by*4^ vid. o^^ 

^ M fi, tr, tit 

^^tiA*-iiN> I Iav 

'!Lj^,ii>.A^^ H tt^^l, M tt*'^ d et vid. 

u^ys-j o'uL> M fol 
iCotP- M o1, riA 

AJljtil M VA 

oljLa*> M foA - 

iu^^ M ot^, ttf, ttAO 
^^a*> vid. o^l^ INDEX GEOGRAPHICUS. 47 ^yLiU> I MaA: vid. QLoljUaii 

jiyc> j^ I r.f, Hrof 

•LiP- I fA, OV, Ot**, Od, OA, Hi*'., lo, 

i.r, i.f, iti**, M ir, ii6, v.i, rit 

aOA> I i.l, itl, H tAV 

^^*).-JJii .\j vi>^ iJCa> I SIa, H IaI 

^ Mrrt*', ft^f 

jy> I i.y, tn, tri*, H iir, tr 

(lAJoJb^) LXJjJb* vid. L\>oyc> 
(Ju5yb>) cUjyC> I rt^A, M f1, ^Av, 

j^/^ MfA, nf 

jj:> h t^it n, M fA, nr, ^f , Vv6 

^ Mt^^fr, rf6 6 

yoC> M or, fit, fii, fvt*' 

v^ M tfi 

j^^ M i.r 

i^^S±^) ^^L>obUl I tit-, itl, \f,, 
H tlt 

,u> H r.f vid. j±^ 

t^L^ 8JJP ^ibb- ^ I t^.l, H t^OA 

■»m^ I A, 1, rv, ft, fr, ff, Htr, 

fr, vf, vo 
(Ji^) ^LaJb> M <5r, vt, r 

iLJbji ^^>> H 1. 

^t^t ^^_^b> H tii^, M or, lio, irt, iro iCjLJb»- H A. 

^Jl->- h ft, fr, vf, vo, aI, irA, tri, 

trr, trf 

oi/^i er ii-J^^ I ilo, H !ff, iA% 
M f f 1 

^ I 1.1, H ur, iiA, Mov, frr, fof 

xJi*Ji «y^ I t1, H rf, M v1 

y^^Li^ MfA, ^T, rvr 

*u^ M vv vid. iCaij>jli 

^bU> M or, frf 

ojr^ vid. ^^j^ 

(A^ M rir 

^j^ MfA, nr, rvo 

^y^LJi ^j^y.> H iv, M oi, rtv, rrv 

:1m^ m ov, rrt 

^ I rti, H riA, ^^^ 

(?) ^\j^ M if. 

^^ (ijLc^) joU> M ot , r.. /, rii 

^b^^jAi (JoLo>) JoLl> M r.l vid. 
juLu 

(L.Ll>) ioU> I ri, \^r, n, ttr, 111, 
trA, ir., trf, iri, irv, tfi, tfi, lor, 
lor, H n, rv, r^, n, Iao, tii, r.., 
r.r, r.o, n., rtr, M or, roA, frr, 
fr'^, ffA, for, fov 

^j^okxJt oLl> m rff 48 INDEX GE0GRAPHICU8. ^\j^ H ffv 

(^^UJLo Axi>) qL^I OyJL> I !i., 

M of , m, ft^o, ffv, foi*' 

^^L^ I !.1, 111, H Uf , Iav 

ju> Hrr 

Jodl M or, v., Av^i, i.o, liretvid. 

(j^jOJs>) j^y^oj^ I ivr, ivo, H yrv, 
m, rr, rro, m fw 

( .0Uw0AjL>) jOL-w ^_$vXo- I aI, 1, 

r, 11, ifi^, iiv, rfo, H ivi, ivt^, 

tvl, IVA, M, ^.r, M l*A, Oi, ^OV, 

yoA, foi, fr, f,f, f.o, f.A, fif, 
fio, fii, fiv, fiA, fii 
oj^j^ I 111, 111, H^r., m, M or, 

f1., fir, flA, fv^ 

BjjL> I Iav, IaI, ir, H rf.f, rff, i^fv, 

^oi, Moi, r^vf, t^vi, rAi, r^r 
^^^ M rr\' c 

(^JaL>.) ^J^ I ir., Hili, MfPfa 

viA/bwL^ H^Af 

v3U JjCi> M t^o. 
JJ^ M 1*^0. 

Oj>yk>- M 1**^ A C Vid. .3 J>5^ ,r^ M i^Al (sic) i^^ M 0., rii, t^^if (^UiL>) ^^UGL^ M 6., riv et vid. 
porro QLiiJLo 

^^> I t.v, it^, tro, tt*i, lot^, H lAf , 
rr, rr, fif, M ff^ 

^^JV-fcji-giJ- H OA 

qIl>^.^ I l*v. k vid. jui^j^l 
qUCwlJ^^ I IIa m vid. JUi^gAJt 

(idUxait) xjLx^ I n, rf, HfA, ri, t.f 

(iLyiit) iuL^ I flv, H fvl, M l^vl* 
_yii|^ I 11!^ vid. jtv^i-y 
^^^ty> MoV, fli, flv 

t^L^ j»-^t^i ^i;i ^ljy> I t^.V, H rOV 

et vid. X-^.>f>- 
B.Ljy^ I Ivf i vid. S.ljyw 
^^ljb^ I i.., it^t, Hr.. etvid. s^. 

Jijij^ I i.i, m, it^ijH tAf, tiP,t*.f,MffA 

^^LXm»J_^. l:iU>> ^ -^l, f.O 

U^Laj (ju_^) >Aiy^ Mof, fr 
(j-JL«5 t:;^^> M t^^fv 
i^j^ J^ I VA, H 11., lot^, tov, M 
iri, tt^i, tfv 

(oLt^^^) jj=^ I iv, i.f, 111, iia, trt, 
ifr, tff, ifA, tn, ti^^f, ro, trv, 
to., lof, lot^, lov, rit^, Hivi, lAf, 
tAi, tif, lif, tio, tii, r.r, v.f, r.o, 
rit*^, t^fi, Mro, t^., or, roA^, frt, 
frr, frt*', ft^^r, fft^, ff a, fof, foo, foi INDEX GEOGRAPHICUS. 49 (o^j^' o^^jr^) o^jy^ I ^^^ 
rv., M, H i^, !.i, n., t^n, m, 

rr, rfv, M no f, riA, r.i, t*'ii^, 

i^^r, ri^o, i^rv, i^f. (^ 

e)oj^ M o!,, f.l 
qL^Uw^ H !*oa et vid. ^J^y> 
's^y>- M of, lof, 11. 
o'^ 'wSj^ vid. LJ^l^ 
.^^IlXJ? ^Jj^ vid. o^ 
^^j^ M !of, II 0, !aa 

iu^ I liy/-, Mfrr, fro 

iLc^ io^ I Vo., HS^.1, Mro. 
qL^ix^^aJ! (iw^) i^^ I il^!* vid. 

(j^L^Um**!! 
^^oLlJ! ^y>- H !t^f 
ob^_^ M r.I 
(ii>jy>) i^yr" M !!o n 
(^UxU ^) ^UxL. ^y=. Mor, fli, 

flv, fvi^, fAl 

(^.y^) ^b^ M r.. Z vid. ^b/ 
l^l_^ ^UC^ (^Ly>) J^_^ I r.A, 

H i^ov 
Sj^ ^co^L*]! (^L^) ^Loy?. I t".A, H 

i^^ov vid. (j^-j_^!_yij! .Lo»^ IjL^ c:.V^;;1>^' (^Ly>)^Loy> I I^.a, 

H !"ov 
vi;o^! I 1o Add. 
(eoy>) vii^^l H 111 (7, M !!o n 
^L^^ I !!., ir., H 11! 

...Uj^ m n^ 

O^yjo LX*>i J;l j«jy> I !.V, H !Af, 

M S^., oX, fT, ffA, fof 
j!-^ j^^ 3oj5 I !.f, iri^, H u, 

M t^., 1.1, f!^., foo 
^^LCw,>wj ^^y> I VfA, \oU, Ht^.f, 

M ('Iv g', i^o. et vid. porro qJ_^ 
^_^Lv^ ^._^ M t^.. /", t^lA l vid. 

^_y> I !1a n vid. qL^-»joIj ii>ovAi! 
oUr- I !o, H yf 

^^Lc> I fi, H vo, M t^i e, ov, rrt^, 

^y^^ I 1.0, tt^i, H r.f 

(c^) o-c> I t-.r, t^.t", Hi^^orjt^oi^, 

M f1, ^AV, ^aI 

Jw^u^ Ho!, M o1, riA 

^L^Vr- I i^, ^^, H irr, rfi, m ti, 
rr, li^^v 

^_^.^U:> I Ift^, !a., 1'a!', l^AV, rii-i^.o, 

t^if, t^t^f, t^rv, t^i^A, t^fr, H 1, 
11, t^., 1.1, ri^f, rAr, rt^o, t^fv, 

7 50 INDEX GEOGRAPHICUS. {^'fA-rod, f.r, M 1% rr, vr, rcA, 

^Af, rAd, i-AA, M, fi!, nr, nr, 
j^^rt^, i^fA, f^r 

^ I ir, H rr. 

c>Ojx> I to% n., tii, w, iif, n^, 

ni, iv, 111, H vt% m, m, rrt*', 

ri**, vn, M or, Voi, foi, fi., fit, 

f11, fli, fv., fvt, fvV, f^\", fAl, fAA t 

gj^ I rr, ^Af , H t*^!^!*^, M t^^fA u 
et vid. porro ^r^ 

^^^*>jjs>- I loi, 111, H rti, ^6, M 

6)', flA 

-bLkM^^lj bjJl I f1, H11, 1v, Moo, 

Hf, IIa, 111 e, f.. 
^yUi^ M o1 
vi>J>^ I i^t^., t^fo, H t^Al, f.f, 

MfA, ^"{f 
J^ M Va et vid. J-^ 

^yl I r.f, f.O, Vtv, ftA, VfA, H 1, 

1.1, Hv, Ha, m, Vvr, Vvi, Vvv, 

M, M ol, t^oo, n., t^lv, t^lA, t^v.s 
^lj*]li ^ M Va, t^t^ 
(^^^iJr) ^^^L> M fA, 11 

^^j^ I ocZ, 1a vid. (jyaSl 
c>jC:^IjLc> I t^VA, t^fo, Ht^^AO, f.o, 
M fA, flf , fvv jl^L,y>L> M t.A 

v^yLLL. y>L^ M ov, m 

^L^L (w3L:>) 8JL:> M or, 11, A* 

jy\j (8oL>) iCjpL> M of, tt^A, tft 

^jA j.^ I III, v.t*', H rfA, ni, 

M t^vt^, t^A. 

oljJbj iiAL^ I aI** 

&s^L=> M lo. 
(?) ^^Ul M tt^f 

j.^ HJUJ^ 8;lil H aI^ 

*JUj jL*^ ^' sjL=> H Ao 
JLo &JLjiuJt »jL> H At*' 
-JLu (i^^ljlv- ^l A:^Wv«) (A:^wit ij^L^- 

H At^ 

i,Jlo '->>^^ ».L> H Ad 

iC/.ll > t-7.w,9j iCxl^ H 1v, 11 

j,L> I v1 A; vid. ,_^-ip- 

■Sj4^ JajL> H o1 

jxlc (_cJ -bjL> I Iv, H fo et vid. 

porro qLCwj 
(j^^laJt Ja^L^ I t^fo, Hf»o 

^^yi^ H nr 

(q»,^) ^yp- M tvf, tlf et vid. 

g.^ M fot^ - 

oliXii (j«y^ M 1v, AO 

(^^iJl) x^ I 0, 11, n, t^o, f.. INDEX GEOGTlAPHICrS. 51 of, H I., fo, r., n, f., fi, 
M ffr 

J^ji _50 iiU=> M o!, f.<5 

UJu> M ro 

vL^I M 1f 

•,l^t I tf, ti, HtA, II, fv, rAv, M 

1a, 11, 1o, 11, 1v, t.t*', t.f 
■x^\ H ^ 
(^Lo ^.j^) y^ I If, lo, II, H Ia, 

II, fv, M Or, 1v, 11, Af , l.t*', t.V 

v_jjl11j ^^ vid. -wjjt -:fi.> 

iuc*j ^^t I n, Hrf, Mvy, vf 

buUJL ^t M 1f 
^L ^t vid. us^ 
o^^t ^l M vf 
^Ju^ ys:\> M ttr vid. ;_5^ 
^Lo ..:p:> vid. ^^t 

A^'i ,^\> M t.r 

i^\) -^t .^\:> H o1 
.v:^\:>- vid. o^^l^ 

^^t H tfA 
^^t^^^,j:s:i^ I 11. 

b-otj^ I 1^11, H fvo, MfA, t^vt, rvr 
iootjJL M fA, ot**, trf 
ojJ. I 00, ir, iv, H t.A, ir., irv, 
Mro 

(jJo^) ^Jo- vid. ^^U^ ^^^..i^Jo M riv/" 

xjjJl I Ia, h ro, n (ot.iit iCo(-X>) iCoJ^ I H tv, bi^, Mro, of, 11*^0, ti^A 

(J^^a^t 'lijjjs^) AjuJJ;^ I vr, vO, H 

11., tt^^A, ifv, m, M ro, of, it"v, 

!t*1, ifA 

oj ^^ ^ M. fi^^v 
^tjiJL, ^ M ot^, tto 

^t^ M i.r 

;t^ vid. o"^^ 

^t^ I vr, vi, VA, H tn, tof, too, 
toi, tov, rfA, rof, M of, 1., tt^v, 
tft, ifr, tfo, tfi L^L^^JUUWU o. M rvo ^^t ^ ^y^ ^i rr, H n, M tit i 

otj^ -^^ I At^, H !1f 

ijjjil Moi^, V., a1 et vid. s^s^L^ 

(^jLCv^) ^LC-p- M f OA 

^^ M 1f , 1o 

,.,LcJl M t.o vid. Ajo J>^t» iiXxi 

»iL M 1f 

^^^f^ I rfi, H t^^.o, Mt^o. 

(? ^^ = ^f^) ^f M of , llo 

^J. M of , It^v 

otJoLu jvJ^ I aS^, H !1f 

ij;> H tfo, Ifl 52 INDEX GEOGRAPUICUs. ^^bCjl I i.O 

^jli JLLl-^o I y.A Add. 

^^UjG oiJLi^ I iii, iiA, H rr., rvf 
iLouJ. M of , irv, in, ifo, ifi 

^LLLy*^ M S^ot 

iCyiJ. M i*ol 

(y$\ait) ^^^ I Iv, H fo 

(^t^^t) b^t^ ^y^ M fA, oi, yii 
^jOb ^^y^ M Va, fr, ri^f 

^i^ ^^xa> M ^A, of, tof 

(oy op.) oL^ ^^y^ H li^i, it^f* ifi, 

M io. 
Joj.Mjt ^y-> M fA, o1, i-tl 

yMibo ^y2>. M tot 

^Lo ^i ^^x-> M fA, o1, m 

•d^Ux ^^i ^y^ I n, iti, tro, in, 
H f., i.f, Iaa, r.r, r.f , M ffA 

U^ ^^y^ I v1 A;, H loi h, M of, 

. i^v, ifl 

^y^JwO Q-^-2^ I It', 1v, H if., ifv, 
ifi, M fA 

_ ^ I t^f , aI, 1., If, 1o, 

11, H n, ivl, ivV, ivl, ivv^ IVA, 

M r^, fA, o^, f.1, fir, fii, fr. t«-M^ ^L^t ^y^ M ti^t 
;:;y:=iL Mof, iS^A 

^jAy^ I fo, n, fv, ^A, H iv, l^f, 
1^0, M fv, Ol^, Ol, V., AV, t.o, iti' 

et vid. o^ 

J-O^Ij 0^yu2> M fv 

.yi2> vid. o^l^ 

;*^ Mvf, VO 

^ M Ho, ffl 

^^^_^ ^i /> M i.1„ foi 

c>-ft> M o^, vi, r 
^^ M 1.1, yoi 

JJi> M i'. a et vid. JjtJt uJyi 
JJi^ vid. o^ 
^^-Ssl vid. o^Ui' 
jjC> vid. o^ 

vJl> I II, ^^ iv, Hiiv, iia, ii-o, tn, 

ifi, rfA, M of, 1., lof, ioo, iol, 

lAt, tAf, tAl, il 

(Ju^ ^ iJL>) iJlil H ilAa, Mtif& 
^I;*^'^ oV^ ^ ^''> "•' '^'^' ""' '''•' 

i11, r.., H ii., iOV, tOA, ilv, tlA, 

foi, foi, nr, nf, rii, M fo, or, 
1., tif, tio, trt^, tro, irA, rr, iro, 

VoA, M, f.l 

^,Aa«j j>> Mfo, 00, iif, r.., rii INDEX GE0GRAPHICU3. 53 j^ H r., Mor, V., A% 1a, i.fA; 

(^^UJb- ^) ^UJb- M rf f 

(^ j.U^) ^^ ^t j.U> M oi", iif, li-f 
bU> I 11, H itv, M of, tof, il 
^ I t.v 
i^LLu^L. ^t^ I fl 

(J.^U^ I o1, II, 1o, 1v, H iv, llv, iVo, 

in, irv, Mi^f, loi, iof, toi, IaI, iAi,!i. 

JC.caJ. M ot**, 11 

J>^ Tid. o^ * 

^bU> vid. uJ^ 

iu-JaJ iiUil M IaO 

ujUj iC*il M !aO 

..-♦^ I n, H i^i^ 

(^5jA^ M Av, 11 et vid. ^Ul^jSXi 
oi/^t Q^ bLjJsMil H Iff , rio 
^^..oL^ M i^f 1 
^jj^ Mlv, ii^-v 
^.Jt iLJ^ M rfo 
^i;^ M oi^, 11, Ar, !.>*' 

(o!;:^) oSr=" I '*"' ^'^ ^'^ s '^' '^'^' 
in, M tof, II., II. 

vid. _blj (sic) *u _^^ M t^.1 

Ot;^ I 1a, H-irv 

^\^y^ I ni, H i^io|, M t^fs 
^y^ vid. o^L^ 

,Lx>o ; vjfcr^ M i^^vr 

^^Ut_> bjLa^ e>^_^ I ^t^i^, H rif 
vo>L^ ^_^ M f1. i 
,J^ ^j^^y^ Mf1.« 

Jf us^ I ri^^r, H nr, M fi. i 
y^ o^ I or, of, H iv, i.r, 1.1, 
M ir, iio 

•»Sjk M lof, 11., ivl 

i^:;^>Jio 'sJ9j:>- H rio vid. ;ax;Js 

^LyLjt -li^y^ I ^i, if, H ivt, ivl 

isjjt boc^ I a1, if, H ivi, ivi, Mfr. 

J),*.,.:^ &xv>" H n. vid. L>, ».j2^ 
...'u^UvAjt iw^^ vid. QL^waJi 
Oy iixk^ vid. i^ 
O';:^^ M t-or 

OjjJL jw^ I III, H rfA, rii, M 
t^vi^, \r^. 

y,^ M ^o n 

^Jl H t.t" 

ijjt lV£ (^^) ^^ M rff 

(j:jLc> vid. \^)i^ 

yA I Ar, Av, H Iv, \T, Mrc 54 IKDEX GEOGRAPIIICUS. M Yo, oy, m, ffA Li;.w.:^Uvo a-Jl M fo j^jL^ sjJl Mro, rio, m, m 

y«uJL M r. vid. QiA£ 
I vU- 


(^bb>) ^^Ulii I a1, 1f, H ivl, lv1,M fot^ 
(^Uol^) ^LvoLi> I t^o., Hr.1, Mro. 

^oL^ I vf, w, H in, lo., ioo,Mr., 
of, irA, ifi, iff 

(^^Lii) iLyLJl^yL=> H Ifo, Ifl, M n /• 

«^:^-L> I rr., rfo, H i^aI, f.o, 
MfA, r^if 

^^;\>Li> H 5*00 

(e;:^^_^l^ iui) ^^L^j^L> M m, W 

^Jd> I i^r, i.v, lor, Hi^A, ur, M i.i 
«^L=> Mt^fA 

J^\i ^^\j~> M fl, Ho vid. oiiL=> 
(^L=>) ^_^v.L> H rol /■, M rf r et vid. 

vi>^L> ioi I ro., H i^.i, M i^o. 

^^U*«L> I rfi, H r.o et vid. q'l^L> 

^^LyG (o^Ij^"^', ui^lji^) u^L^ I ^^ 
nf , Ha, h rr., rrf, M fvi ijo'Jo tji-L> I rfo vid. u>^|>=> 

rfo, H I^aI, f.f , M fl, Ho 
^'u.^L3> M rol vid. aoLojJt 
otjJLii M to. 
iLuJL> -ay^ H in 

•^\3. H Ar, Ar,AO, a1, Moo, m, rr 

^^L^Uib> M ol vid. qLs:u] ^^L> 

buL> I ni, H n, 

vyoy ^Li> I IVi, Htli, Mfofd 
(^ ^^L=>) J^^l ^L=> I r,, H r-., 
M fo1(Z 

^.y ^L=> I tt^r, r^, H r.t, M 

f ov t, f oa e 

oU^ ^^L^ I iii, irr, H tit, r.r 

(jii. qL> M fov 

^L^ ^L=> I rov, r^f, H nt^, t^t^r 
^.^ ^\j> H r.i, M foA 

^ ^^Li. I ti^. (Z vid. Jc*v"^t ^L> 
^> ^Li> M cr, f.o, f.1, fl. 
(^L^y>, ^^L^L>) ^^L^ ^^Lf> I 

rr, liA, H r.t, n., nr», M oi, 

t^^AA e, t^^Ai, fOA 

io»0^ 

^ ^;jLi. I in, Hr.i, Mfoo i ^l=> I io , H tvv io_5^3, qL> M fi. ?■ INDEX GEOGRAPHICUS. 55 ^JjL^. o-^L> H 111 ^, M ro, or, llo, 

iri, iro 

%53L. ij^aiLii M ro 

(%iL>) -ssyi^ H tn, lo. /i, i6o, M 
Vo, of, irv 

, ^^l^_5L> I Vol, H ^^ 

((j._5L=>) uojLi» I ("i^v, t^fr, H i"Ar, 

ni, f.i^, M m 
«y>^^o^L ^ I 1.0, ir., ifr, HtAr, 

iit, Mof, frr 

y^vLoL ^ I t.r, 1.6, H Ia^ 

(j.=xx=> I 11! , iio, m, m, rf, rro, 

H m, m, rro, M, vis^, yif, m, 

M or, foi, fr, fvf, fvr, fAA, 
fi. i 

oLjj, oL«j> H fl*. 

(Jj;:^.) Jjii I for, fvo, fvl, rw, fvl, 

PAr, M, ^Av, ni, rid, ni, riv, m, 
rfi, H t^.A, 1*^.1, rro, m, n^, 
rrr, rro, rf., rfr, rfv, rfA, 
m, f..— f.f, M rr, fi, ^Af, n., 
nr, rfs^, rro, r^v, rfo o .X:> M nt* j»j6:=> M aa, t.f 

(^oL^) 8oLi^.i> I nr, no, m, 
H nf, nf, f.^ M Hv, M (^L>y>) v^L^ M f% Ho et 
vid. porro ^.iyS^L>-j=> 

^ij^^^ I fii, Hn*. 

JCL^U> M t"1l e vid. SL>uL5\i> 

ba;^ I no, t^rr, rro, rff, H 
m, rfA, i^Af, ni-nr, rio, n^, 
f.f, M^f m, 1*^0, fA, nic, nrr, 
M, t^n, rfi, m, t^fo b 

^. ; . ;.Jc> I t^ir, rif, rn, l^f^ 
H nr, t^r, t^if, t^^io, f.f, f.t*', 

M f 1 , Hv 

^^.jci. I t^n, t^^ff, t^^fo, H t^AO, f.o 

o/Lo bjly> M n 

ij.^Uj (bjt^) -ij/ I trr, Hr.r, M 

n, foo 
^^uy> Mt^^f, foA, n. 
iLt ^L«y> I nf, H t^n 
j^/> ^t ^ H Iff 

^Jjjt i-Aj'/^ ^^*^' (•y^' *^r^ 
^yjjt (v^y>) wy> M ff o^ o_i> M to. c ..^ H n 

(eoCJl^y>) o^L>y> I m, t^^fo, 
H t^Al, M Ho/^ et vid. ^\jS^:-> 

■^f> I 1, I., m, u, Vaa, nr, h 
if, M, t^n, ri%, t^ir 56 rNDEX GEOGRAPHICTJS. ■>3/> or M f.\ 

H rvv ^^1;^ M f Af et vid. porro q';'-^'^ et 
>3Uy> M m vid. boLv^ 

(oLw^) ^Ly> I ro., Hr.o, Mm 

v_jUp. H nr 

e^/- I i"ri, m, H ^Afi, i^aI, M 

fA, ^"if 

■^^ I fo, H li^i 

ni, m, H nr, i^r, rio, f.o, 

M Hv 

^^1 iuU^ I r.i, Hroi 
LJi*:i io'iiy> I 1^!., H t^oi 

,^ («/.) ^yi- I rr, ^o, H ni, I j^^^tp. h rw 

m, M 0., ni, nj* 
j ^> M nv n 
(^^b/) ^'ip- I !aI Yid. ^'iy^b 
iLj'Dp> I m, rn, s^rA, w, nrvi, 

t^Ar, ni, f.., f.r, M fi, no, 

rf & 
(o^^) o^J^ I Hv, Ha, Vao, h 

ni, m, M 0., via, Ta 
(iiJ^^ii) icJyii I 1, i, i., M, ^Av, 

^AA, a, Hii, tf, to, t*^., t.i, t^ro, 

t^n, t^f., t^^AA, nt 
05^Loy> M rov, nv, t^vf 
vjuji I t.i, in, HtAt^, M ffv C^^) iLoy> 1 t.t*, ro, tn, H tA^, 

v.t^, r.f, Mot*, fro, ft^v, ffA, fi 

(ioyoji) iLyjLX^-^ ^{^ vid, ,JU> 

^^> I n., H n. 

»J.Jy> M fot^ 

«y> I tir, iia, tvi, ifv, rf, tt^o, tn, 
tn, toi, H uf, IaI, lif, f.r, rio, 
M oP, frf , fi^f, ff^, foi 

s^ H t^f) vid. ^-=> 
Oj^ «y> M t^^Af 

3^ I Ivl, tw, Hm, ft^P, M f v1, f Af J>f- ■a^ I rt^^o, Hfif, rio, Mfi.«, fit^ 

^3- I 0, i, L, !a1, Iaa, tit^a, rr.— rro, 

Ht., if, to, rrv, ffi, M— fAv, M 

fi, t^ot^, t^oo, no, nA, t^v.s 

{^f>) o^jj^ Htf, rvA, rAi,Mfi,ni 

■^^ vid. ^/ 

^lmj^ M t.v, fot, rof 

(oLci«3-) L_sLv.o> io^ I !f, rt*^, H 

ti, n 

ujt uXJl (oj.«^, ^.i>*^b>) u^.-^s^ IM, M rii, t^.r , 

> I tl. & vid. ^ 
(3.^) 3\^}S\..^ I r.i Add. U-j^ c INDEX GEOaEAPHICUS. 57 rr, i^iX M 6., t^.. ?, (^u, t^oi, fAA 

ot/^t cr» '^.if^ I llf, HIaI, Mffl 
(yiJ>)_^ I I.A, H lAf,M fri,fr, fof 
L-.s.;CcJi vid. o^^ 
oUiJi I ri» , H t^v, ^A, M \r 
^->L.;ij> iLy I i^ol, Hr.1 
XJLwj^L c>-i^ Mfl, rio, rvA 

u^Uj ^>v^ I 11., M or, frf, fro, for 
»1^ ^i^j^ I ('if, fAO, H m- M rfi 
(^t jjt iLuj^) ^.^ M oi , i^oo , n. , s^vr 
^^jiLM.i^ I rii, M fi, i^Av 

iC>JL^ij> M i^i^o vid. K-oL4Cc>l 
_j.i;^ vid. _j.%**3- 

^yi^. M rv 6 

o>aii Mot", V. 

«..A^yfcaii _^t M ot^, llf et vid. porro 

vJi^Ju ttyoa^ M loi 

yjilL, ^ynii H 1f, M o1, ov, flA, i-ri 

iaA«|^ „L^I i^lwoap. I At* 

MyC^ H n, Vv 

ic>l^i» H II. 

(-bbl=>t) i3^ I vfh, Iaa, li.^, lif, 

Hrfo, rfi, ffA, fot*^, M oi, t^vt^, 
t^-vf, rw, t^At*' 
(j^=>) ^^^i> I rt^, H r.r, M foo (.aii) ^> I rfo, rot^, rAi, Ht^.r, 

iLJjLXaJLi^ H 11**. 

^> I Vvo, ^aI, H t^i^f, M fi, rii, 

t^.t^, t^f.cZ, t^^fi 
Xj.i-XjXw^^I **saJL> H i., il et vid. ^ 

^v^_^t ^^t ^s> M liA, r.1 
•^LyLaaik^t ^i> I 1a, ii, H iri, 
rt^, li^^o, M n, ti 

(^L^i>) qL:?U> I t^.t^, H t^^ot^ 

y^i. M 1i, vi, 1.1 

J^i (^^bC.U>) ^l^U^ I i.t", Iff 
UUil (^ijCjUi>) QL^.Ui> I Itl, ir., 

tn, H lii, r.f, M ffv 
^IJw> I i, H if 
^yts> I t^^n, t^fo, H I^aI, f.f, M 

fi, rio 

gsJUi> M ol, roo 

v_jUi- I n., iIa, h rii, rro, m 

flo, fvt** 

^Ui> Mir/- 

byoUii I r, II, iv,Hiv, lii, in, M 

of, lof 

^Ui> I Iav, uic, tit^, Hrff, roL M 

ol, t^vf, i^Ar et vid. '-jtycit KxJii 

^jyjj> M riv/" 

iooAlL , v-JoJi M It^V 58 INDEX GEOGRAPHICUS. LvOj ^Ji M m 

^JJdojM I \.o, \t\, Hiir 

(^yi^ty>) j^^ I n, r.A, M, n., 
Ho, m, Hni, rv., M, ^vo, VaI, 
M ro, roA, (^vr, TaI, nva, f.. 

S.i> jA^,lj ,lv> I t.f 

^;^yy> M nr, n\^ 

v;!>> M f.r 

^^^t^ I roi^, rof, rAi, ^r, ^Av, rio, 
riv, rii-i^.o, r.v, ri^A, m, i^f!, 
m, Hi^., 1.1, rAi, 1^;., m, rfi^, 
t^fA, m, ro.-ni, M t^f , n, roA, 
n., rAf— rAi, ni^ nt, \^ff, m, 
m, m, m, rf. »,'^ H Hf o ibCwfcS^^ i^i>,^|^i- vid. o^w^„:> -, (^'l^, ui-l^i-) vii/^'»^» ^bo I rfo, M 0., m 
^^,L:o....^wj ^y> I r^A, ^fv, ror, H 
riv, r.r, t^.v 

^tX^j (o^l^) uit^ M or, fvo, fAl 

(^ty>^t) ^i^ I tir^^ vid. ^Ui 

V_jtj; ^;^^^^ M 0. Vid. C>^!>^ (j^!^:> M f a1 vid. (jii^j^- 

^\y> M r.., hi c 

(JCLil^) A-L/yi. I ri*'o, rfv, H 

no, ni, Mrfo& 

(^tjt^, q'^'j1;^^5 o'^»^') o''^^ 

I ti., ir., ii^i^, Huf, lii, r.r, M 

ft^o, fol^ 
(^^U:^i>) o^^ I ^^^) H 1*^)1*', Mo., 

r.. z, ni 

iUib^lj (3i*./4 ,^^ H 1. 
^JLj ^y> M ro 

rifA t^rf, t^ro, m, M ro, o., 
r.i, rri^, fAA 
^L«yG^>> M or, f\, flo iJb'^1 j>> I aI, H 11. vJllLfcw . j3> M 0. ^ 

oUii ^y> M rrv 

(^^tit^) ^^toi^i^^ M f ro vid. ^t ju^ 

y>^OjL. qLCwj^^ I !.o, II*'!, tl*'^, 

H ur, r.!,. M or, ff^f, fo^i 

-srJ^L ^L:cw^_^ I l.l, M fov 

^^^y> M fA, rr, rvt- 
o4j_^ I r, Ar, Hiv, ir 
(?^y>) j>- M roA 
3_^ M f.t", f.f o^jy^ M rt" INDEX aEOGRAPHICUS. 59 0;> M f.i 

'^^J^ M li^o, f.1, fn 

QbUw,S&^ (vi:,w^j_i>, OA-wj3-) \:^/^^i> 

I rrf, rs^o, rvf, M, Hni^, nf, 
>ro, rro, Mo., r.t, m, fi. i 

^^V I ^•''O) ^^ Hi^t, i^^ t^i^, M 

ot^, V. et vid. ^.S^k^ 
^t^ O*^ vid. ^^ 
(^^LpjJjii) ^^L^_^ Mi^AA^, i^Al 

vid. qL^^ qI.5» 

v^ljy* M or, fi., fir 

(x.>:>, go^) ^j^ I IaI, tif, H 

ri^, yoi*', M i^vo, i^Ai*' 

^yi> I t11, tlv, HyoA/t 

^_c^ I lAt, tif, H fi^A^, ri^i, foi^, fof, 

Mot, t*^vf, ^At, i^Ar, i^Ai^ 

(J^i>,^i>)^L> I t.A, HtAf, M ffi*', foo 
oULJi M 0% rti 
^3. I ft, H ^A, M oi% 11, At^ 
y*.Uj (»«^^) -^ M foo vid. jLi> 

^Uyo^i* I \\, tii, H rti, ffo, Mor, fiA 

^r^P" M fA, nV, rvV et vid. porro ^k^P" 
^■^^ I IaI, tli /■ 

^L^ I rii^, riv, rAO, H t^tA, t^i^f, 
M 0., riA, i^.v, i-fi M Of, li^A 

j.^L3. I t^t^f, l"fv, Hi"1i, f.1 etvid. 

porro ^ytP^ 
(^^^) ^ M 1.1 
uVw j.t jw^ M t.i^ 
^\^i> I r,", ro, H i^t «, t^r, Mtti et 

vid. o^l^ 

«^ I rii, t^.r, t^fi, Ht^o., t^or, f.r, 
M fi, rAv, r^i, i"ff 

^y^p- ry<^ M r^l ll Vid. ^ytP"^} 

^^to M tlo 

(^'Oj-3.) ^'O^^b I lAt, II., nf, H 

ri"i, rf., rfv, rf^, M ot, rvf, 
i^'i, i* [>J U \M 'M (^^juo) ^/oiAit I r>^v 

^ptj I itr, tr., trt, tn, tor, Htit, 

tir, r.i^, ni^, Mffv 
(?jlp) ^b M oi, rtv 

^tjOt M l^ vid. l<>ouCI 

■iUUi i^J Jj>) ov^^^i J^ M i.r 
^juL ^"bt ,b M oi, rii 

otAsLo ^"^1 .b vid. i^ftJli^ ^b 

, ^JL -L^xJt ,b M t^it 

yiJt ^to M m'' b 

iLyLLLLk^L -b^lJt y^ Hti^, Mi^, 

tfv, ifA 60 

Ijbs?^ aJjlNc*^ .'o I i*'.^, H ToA 
ijC^ A^.Ai> ^b M i.r 

^^ ^b M ni 

oIjoLj (^'^I ^b) -isiA^ jh M ir. 
JsLk^lj iiciJI ,b M 111 
i^LIx^L jj^l Jox ^b H 11 
^jL, J^ H 0% M o1, ru, rfv 

i:j:.j B^joJt ^b I n, H rf 

by$\^l jh M r. vid. iUjcUI 
l^b I v^, vf, Hlfl, tfr, tfi, Mof, 
\, \^^, if., ifi 

(O^y) 0.:F.y^ I 'iv, l.v-1.1, 111 

trr, trv, i^a, irr, irf, in, irv 

lol, iof, loo, loA, H Ivl, Ur, Iav 

nr, iif, tv, iIa, r.i, r.y, r.r, r.o 
rif, riv, Mor, fr., frr, fr^, ffr 
ffr, ffv, ffA, for, fof 
-^uioij Ojj^.Uo I loo, H Iaa, rio 

^^l^yo M f.1 

M fn b et vid. o'L>-jJJt 

(^^;o) e;:^yo I 111, 111, Hm, m, 
M or, fii, fio, fiv, fv^ 

(jG^^o) ^^j^o I m, Hf.l,Mf1, 

Ha, rA^, rff, rfo& 
^U.w^'-> I r^v, H rii, M f1./, flf INDEX GEOGRAPHICTJS. ^Jijh M f.t 

^b I rfr, rot, Hr.., r.i 
(^^i^yjjt) ^i^^ijjt I i.A, rr, h uf, 
nr^, r.i 

j.j5^ljjt M tvf 

l^tj M of, loo 

^^ijjt M ror 

^^l^b M or, frr, fri, foo 

^ijji jOu h rir, rif 

iLJtjji I ii^, VA, H Iv, n, toi, M 

Of, t^A, tfi 

^LiwtjJt I r.i, rt., rii, rn, m, r^r, 
H rii, rvi, rvo, r^i, rii, m, M 
ot, rof, roo, n\b, ^vt, rvr, m 

^b I rr. , rn , H n., m fi. i, fir 

Ojb M f1 

^^tjjt (ijoj) jJb I rff, rfo, rfA, ror, 
rvr, H r.i, r.r, ^.f, r.v, m o., 
riv, r.o, ro. 

oLl^^jb M f..? 

^^L^ \jj> M or, vi, ir 
^i^L. Lo m or, iif , tro, fii(^ 
(vjb.3) _jijj H i.r, i.r, M of, nr 
(ii*^_^o) ^L^^jJt irti, rr., rrr, rrf, 
H rio, rv., rvo, Ha, Mfi, rii, 

^jLoj. I rt., H rvi INDEX GEOGRAPHICUS. 61 ^ I Iaa, ni, iir, ir, nf, r.r, H 
rf.^;, rff, rfo, rfi, yo., roi, ror, 
rof, m, M o!, ii, ir., rov, t^vf, 
(^'w, rvi, t^^A., ^Ai, ^Ar, r^r 

iCLoO vid. \^)L^ 

'»1=^ I v^, vr, vo, w, 11., H I^A, 

III', Mir, n, r., irf, iri, tri, tt^v, 

Iff, Ifo, fOA 
^^U*vj,y> ijL>J M f.A 

(c>oCi>ot, e>-jC3.i) e*_3Ci>o I t^^rr, 

t^fo, H t^Al, f,f, M f1, Ho 
tXJ^O M fot^ et vid. y-o- 
^^'uy y M flf vid. yp 
(iU:yt) i:£r,jJl M li. 
v_j.i3 yid. v_j1j 
(J,IjjJJI, j,bjO, o^by) ^^Ij^o I llo, 111, 

11% H m, rro, M or, fn, f%, 

fvt, fvl* 
J^J I lAf &, H 111 y vid. ujl^^l vL» 
_^l ^i^3 Uj J^y I l^f., H f.t 
Juy I ricZ, H riv vid. JJ- 

ijiLi-vO I rf !, H rot et vid. porro (j^Li» 

Js^y I I!., tr., ti^r, H r.r 
«^y M t^fr, t^fo h 

^L^^y M ot*', tto 
^^y Mf1,« 
^L^o M rf I- iicy M oi, rti, rn 

^Li^^ I rii, r^A, H ro., Mfi, rAv, 

^aI, r^ir 
^ji^^ I rn, rfo, ror, h riv, r.r, r.v 
j»x,jji I rr., rri, H ni, r^r, M 

rii, rvi 

.< 

jyijj vid. ^;i;jij>3 

o^lj^j Hrrr vid. (^L^o 

• ^lj^o Mfll vid. ^IjjO 

^y I ivi, ivv, tvA, H rri, rrr, rrr 

et vid. porro ^jO 

^y>/y I f^r, H rir, M fi. i, f^f 
^jdio^o M or, tif 
Xxx^o I rt., H rvt 

v.JLo.L> I Iav, IaI e 

y I rfi, rorj, r^r, r^r, H r.o, 
i^rt, Mro. 

».0 (V^i^ H ri. vid. s.iAj 

^j^^^ Mor, fit, fiv 
joL^>3 Mo., riv, r.i 
i^y M fi, rio 

^^tj^jji I rrf, rrv/i, Hrir,Mfi. «, 

f1f_^; et vid. jjLv. jw^ 

yy I 1.1, ir., Hr.., Mor, frf, frr, 

ff^, fov 

^L^L^jjt M rAAf, ri.& 62 iKDEX GEOGRAPHlCtJS. t^f f ^..jJL -^JJt M of, f.v, fy. 

t;j vid. 5vJ 

oojy M ^or 

st;^ vid. ^y 
oUj M Tot n vid. 
^Vi^o M f.o^ 
\jiy> vid. 93J 

JuL^L >i)^c> Mof, fvo, f^f, fAO et. 

vid. porro <iy:>' 
^iL ^iko vid. s^o 
isJuw»_i:L ii)-,J vid. *i]yJ 

^yL (y, i;o, ,y) y I r.i, fn, 
ri^., fi^t, H fv., rA% rt., M f.it, 

fAA, fl. Z 

33^.Jt .^^ i^y) .y I ni, rv., rvr, 
H rr., rri, rtr, M nf, rf^ 

JobJlj >s-,J> vid. jj|>^ 

^t^ vii^o (-b^) M rrf et vid. 

QLM,^jy9 o*-*«-> M roA ,^.-:o*o I rif, H rvf ^^cJij oysfu«j M ro ^^LoljLailj (0.:^"t,) j>^^J> M ro, f1, 

riA, r^f et vid. porro -^^^^ 
qUJo jy^o M ro 
,v5L*<.aJo j>-^u*j M ro ,jy^w\it M rfv 
^^LiJX*«JJt I Ifi vid. c>^-^-> 

^_^Li> ^^ii>'jc^j M fi, rAv, rff 
^^■jc.jjt I t.f 

(dVJCt byCwj) sXM-jJt I a1, Av, Hilv, 

iIa, 111, M o^, iif, iri, i^o 
oIjsjLo »^x.«oJt M ri 
^U^^. byCwjJt j^i n 
...t.X-o I ri^i, Hrii 
^■j ^^l t.., trr, ti-., H r.., 

Mfol, fov 

^j^ ^^j I i.% in, tot, tor, to^, 
HtAi", r.i-, rtf, Mor, fri*^, fi^r, ff^ 

(J) ^yo ^J M or, f1., flo, fvl 
cf. I Ito^ et Add. 

^^'liLw^is ^^j> I !i"i, Hr.f, Mffv 
^^Ux^t c>-;ij I 1.1, tr., ii"t, ifi 

HIaI*', tii, r.i^ 
^j^^b ^j M foJ** 
v^t^y;: c>-i^J I iri, H 11% M fof e 

^ ^j M or, fvo 

KjLgiJ M of , llf 

'Syij> H ni^ 

(>_j^.l L.) ^^'/Jwl M f.l et vid. porro 

0//0 MfA, rir 

(x^j) Uj Hir, M0I, riA INDEX GEOGRAPHICUS. 63 ^'^^ H !.r 

J05L0 lui, M r^f , Tao &, ^aI, n^a, 

Ha, f.. et vid. porro sXJ^Lio 

^tjxo M 0., m 

vjlcivcj I rv, 0I, 0I-II, 1v, H Iv, rf, 

itf-in, 11^0, tn, m, m m, n^, 
rf, ro, n, fv, 1., toi, lof, 101— 
11. , ivi, Ia., IaI, tAr, uf, IaI, IaI, 
11., nr, t^AO, t^AA 

Lio M of, llo 

^^ljCLoO H O^, fvO 

^jiwLxo M 00, rri 
^^0 M of, 00, lif, r.1 

Qtj>.y»L> M fvA^ Vid. Qtj.yO 

^L-^j I or, H Av, 1., if, 1.1, t.r, 
i.r, M lo, f», of, lie, y.i, i^.r, 
nr, nf 

^^.♦^j H ii^ 

(t^o) sj^o H l.f, l.l^a, M of, 00, 

lif, m 

,j*.-iyCj M t^Ai* Vid. j^yij/SjJ 

Ljo I r.i, H Vv. 

jo,Loo I r.r, r.r, v.i, n., H no, 

ni , i^v. , l^vl et vid. porro L\_jjLeO 
^o M f^i^ 

(^^Lfiitj^o) ^ijijL\.3A:i 1 rr, rAf, h i^rt^, M 0., Pii, r,i*(i, ni", rr, 
rfA, roi 
JuiJo H it 

^IXSU^ I t^^A, t^^ff , H I^^AO, f.f 

idfti^ H if 

iC>L^j H of 

-wyjo I v1 A- , H lot b 

^t^-j^t «o M o^, fl^o, f^v et vid. 

o--;L» «o I no^, Hi-rr, m et vid. 

QljLi> ^O I Ia! vid. jj'53»b 

qI^^P sj M f.t c vid. ^^ Kj^ 

-k^ 8i3 I IH vid. lA^v^^t ioys 

qI-^ »j> vid. (j*j.5^t iuJs 

^^t^^ 8j m no 

J.yc so I l(*'l cl vid. ^L:pv^^! 
vjif 8i^ I Ho ^ vid. ^Jdt iuj» 
^i^sXo»^ so vid. vi>>Xic>-^ 

^y so M nr 

^^ H rr. 

j-^Lo ^Ljl^j I nA, Ht^li, M 

ff, 0., riA, r.A 
^LjyF. qL:^^ I f.v, nf, rii, rn, 

vfi, H ni, rvr, rvv, fAi, t^^.r, 

M Vf , t*^o1, l^^ov, t^^oA et vid porro INDEi GEOaRAPHICUS. ii\j>j> I rfi, ro., H ni, r.p, M ro. 

^yL _^ dV^o I l*.v 
liUPo yt^ H r., M 11 
^\^j> M for 

^b>-v:SUPo I iAt 

H 111, tlv, M of, !!o 
i5>^y' (^) ^»o I AA, tlA, H!v., n. 
LL^i ^_5j H i11 

(u*J^' O^i*^) u5;i^' I '^^J ^'"J ^''j 
1., io, 11, H n, tv., ivi, ivr, ivv, 

ivA, M^V, Or, i-OA, f.1, fii, fil 

(•d^^i) ^^^^jJt M rv, f.f, f.i, fir, 

fil et vid. porro ^y« 

(iijyiit) ^ji^' ^ ^""j ^''' 
KaJuwjlJ M Ic. 

(iL^LsjO) ii-JLi^o H o1, M o1, Viv, 
Ha, rfv 

(^■^jjJt) v_;V M oi, 1*^00, n., rvi^, fr. 
(^^o) ^j^3^ I ir, H roP, M rAi* 

(iwjjot) iUj^o M 11 
^jO H rf . (^ vid. J>-oO 
lyuL ^.iu> M^ilc >) Lo M t^.1 j^ j\i^ I voi, vlfc, H loi^, Mirv cy^Lil jlp M i.f 

*jtii> .bo M AA vid. sJlicJi 

wtxj^ J^ I vt*^, H li^v, ifv, lol^, M 

It^v, Ifv^ 

J>ytji^ Jc JjO M 1v 

Jjt^ j^ ^Uj M l.t*^ 

i)ji j.^ ^bo H 11! , trf 

s JOLi' ^lo M 1v 

^ ^lo I vo, H irv, loi", M rv 

j.^^Lp !m: r.i 

(j^o) jojjjt I n, i^o, ivr, ivo, tvA, 
Ia., h n, f., t.f , rrv, rt^,, rt^-r, 

m, Ur, Ot^, fvl, fvl, fAt^, fAf, 
fAO, fAl 

(^JoJ) ^^JoO I t^^t^-v, H f.. 

v_^.t ^o I itr 

^^ioy yp I rt^t^, H rr , M fif 

L«^L. y.j M 11*^0 

(iu^^LJi) iu^LJt y.O H W 
(Lo^- y« yO) lcjj y.O M Ifl 

,j4l (y^) y.o I rt^., rn, H n., ni, 
M f.t*, fi., fll, fT 

j^lsj> y.o I IaI vid. Qiiy>b 

(Juyw) Jj^^ y.O M Iaa 

J^L*it jj I Av, H IIa, 111 (/. M or, 

iio, irr, li^f, ro 
^^i y.o I iii^ INDEX GEOGRAPHICUS. 63 L>=^y.^ ^^y yp vid. ^o^ yp 
-Uijy -jO I fi"". Add. vid. 
■^t yp M Ifl 

^La>JI yO M Vlf 

(^'Jaj jJ M «50 vid. IXj^XJJd 

i^y) ^^.^ I m, rrv, m, rfr, 
H rvi, ^aI, ni, f.r, Mfi, no, (...lA^.jJI) ^jLOvP H Iaa vid. ,. ^O a' b^ o^' A^Aii I A, riA, H 1, Ha, r,% rf 
(^Ubo) ^^UL.Aii M II, ror, ro.^, Hv, 

.Ha, rvr, rvi^ 
^.jji M f.y 
,j^_^ I ri^f A, M s^fi' 

^Lo^ jwc> I 111, H 111 

(^i^L^uo) ^^';^L>op I nv, H rvo, M t^^vr 

(!iij}\ «'.«) ^^>o.jGi I iif, iio, m, liv, 

iIa, hvo^, Voo, Vo^, Voi, n., nt, 

nr, M 1^0, oi, 1., rAi^, ^Af, i^ao, 

i^aI, nf, Ho, m, f.. 

xjj vid. o 

^^i^.o I Vov, i-Af, H nr, m^ 

05^y.j vid. ^ J.LJI oij M 00, lif, nf , ni, rrf , i-fo 
^J^\ oO M rif 

^y^ Oli I rv, H rf, M VA, 1.1, i.i 

..^1 oO M i.i, rot 

^^li^lo H rol, Vov a 

^JOi I r.i, nt, Hi^^oi, n. 
b.i I r. w 

^Ui Mol^, V., IIV, lli"' et vid, ^"l^ 
»_j^j M l.f 

iCftjA .3 M vv, VA, i.r 

(^LjCc) j.^LCi .3 vid. ^^ 
8^ , =3 vid, o^^i^' uj». vid. v_j» '3; ^I/jUI M oI vid. ^1^31^1 et ^^boj^ 

(^.j^ot^) ^.oi; I rn, fio oljl3t. vid. ol3t3. oJO' }^ I 1/ (^^ot;i) ^./3tyt I rov, H rii", M ot 
et vid. porro u^j^ O^-!) 

^-.jji ^wi^ M rvA 

■M.:^ e.-!; H V, i.f , M 11" 

'loAjI (_^t; Mfol, fov 

L^yL- »33^1 ^^r, I r.Aft 

ys^k^L ^j^t ^j^t^ M fol, fov 

► -♦J ^_sljLiJI y,vl. I n. 66 INDEX GEOGRAPHICUS. 


Hv, M M 

tfl, ifi, to., loi, M n, of, rv, tf. 

v.Jl«Uj jjLkaiaJI (j*l. 

^ y^t^ M ^r, frr, frv 
vJiGi (j.^ I riD, H fvo, M rvr 
^Lwt^ H^u^ i:uJi u-f^ I \n, rro, 

rrv, H nf, ni, m fi., fif^, fio 
^^yt ^t^ M t^t^l vid. ^^3 
^yb:.v.:^W) liUt^ I ffr, H t^.. 
j^L liUt^ I ivi, ivv, ivA, H rn, 

ri^-r, rt^t^, M or, fvi, f^f, f^o 

QjU*«t. H t^vv vid. ^^lXw. 

ejv-^ I ii^f, H r.r 

^^ I r^i, i^r<5, rf., H rro, t^^vi, f.t 

(Bjuiyi) iujut^t M rfo 

■»j6\Ji\ I vo, HfA, lor, M of, It^V, Ift 

■^^ojji^ti *j»yt M rtf 

iujjjait^ M of , Ito 

«b'!^ Mf.r 

i.yt M f r. vid. jx^xt^ 

(jb^^t) ^^ ^i^ I rfr, H t-.. 

^^tJUt^ M fvA 

ot/^t ^ iuiUyi T Itf, HIaI, Mffl 
Oj^i^ I i.r, itv, trt, H tit ^tp I 1o l vid. j-Orp'j 

(uv«y cr»^ 1 11% '''s H roA, roi, 
M oi, rAi 

JoL^I^ I t^i. 

(^/ ^y ^^t^ I a1, r, io, 11, H 
tvi, ivo,- ivv, ivA, M or, roA, f.f, 
f.v, fir, fif, fio, fiA, fti, fr., 
fri, fot^ 

iwt^ M 1.1; et vid, ^.^1 o^ 

iui*x|; I i^.v h, n. Add., t"ii, H n., 

M rivc 
^^t^i I 0, Ia., iaIc, riA, rii, Hi,i., 

M rvf, t^^vA 
^^t^t I ivi, H rn, rt^^r, Mf^f 

(d^^ u-^l; I i"'-, H n. 
^^jt^ I rvo, Mo., rii 
3^ ^.yt I n. 

^^blAvjy^. ^IjCjIj M flA 

jj/,.Lsj ^^jL^.K M fof et vid. porro 

^.t^ M or, fll, f11 et vid. ^^l^ 

^^i^ I III, 111, H rii, rro, M or, 

flv, fv^ et vid. ^}j 

\i^ M oi, rii 

yji' M It^f ^^L>yF. -byt M 6t, t^of, roA vid. 

»3t^t 

^y:^^ ^ _byt M y-i^ 
^j^jju jj^ _byt I irr, H r,! 

ajUJ JsL, M rf & 

ju^t ^t i^L^ I i^ro, m, H Ha, 1*^11 

s^t^t i^l^ Mrd vid. s^t^t 
^yb^i -bl^ Mrfv 

^L^y^. J^ ^-^":it _bL^ M rvr 
3^ jj^ ^^t JpL^ m rf a w 
uobLaiL ^^t j^L^ I rrv, M rfo b 

Ji^^Jt JjL^ Mro. 

o^LJt JjL^ Mrfl 

u«^L J^L^ M rf A 

^L^L Jj^ M nfo 

vL:sf\^L eJ^^b^uJI J^L^ M rvr 

y JsL^ I rot, H r.1 
t>b- J^L^ M n\r, rfo i 
t^ J^L^ Mf.t 
(sic) ^^j^l^ J^l^ M rvf 

^.fi*> Jsi^ M rf f 
^^jix:?- JjL^ m rf a u 
jooX^ J^L, I ro., H r.1 
ijJS) jj^ JjL^ I yot, H r.1 
io^t j^L^ I roi, Hr.i, Mro, INDEX GEOGRAPHICITS. 

jujJl J^L, M rf A 67 ^y^ JpI^ m n\" 

^_^ J3^ I riv, H^vo, M rv? 

no, Mfi. /, fr 
(j^.jc> JsL. H r^! 
^^Lx^j^o J^i^ M rtr, riv, rvV vid. 

^Lc.^ J^L, M rff 

y^\^ ^V/^! ^a3 J^L^ M r., !f1 

o^ljo ^^^jyii! ^i JpL^ m ni, "t^r^ 
^L^ jii:t ^o J^L^ M ni, rrr 

e^t^ JpL^ I ^^y, H f.. 

j^^ ^t JjL^ I rr., h n., m fi. /, fir 
05^ J:!^ M rf A <j> r^) bl^ M f1. « ^i.^ J^L, I ro,, Hr.1, Mro. 
^uiyjt J^L^ I irt, iia, h r.., r.t, rrf 
jot« ,J:^ I rro, \"\^v, H Ha, rii, 

M rf b 
ujLsfSx^wL) (j^jjji-fvJt JjL. m r^r 
»j^ J^i^ M n\" 

[jJj^ J3L I rot d vid. iuyFt JjL 

j^ 3=1 J^L^ M rff 
J.^ J?^ M rrf 
^U; J^L, M rf A 

jyC^ JsL, M rf A G8 I\DEX OEOaRAPHlCUS. ^UL -bL, M n^ 


[-^j c^' ^^ ^' -^''^ '''^^- r^j o^' -^"^ 
((^^) (^cjui -bU) M rf A w 

^^Uii -bb^ I roi, H t*'.i 

^L^wo^L ^^-oCi-U -bL^ M rvi^ 
(^UoaP) ^jbu^ -bl^ I y^', H r.o, M ro. 

yuS l>i^ I ro., Hr.o, M m 

^L^i/ i^l^ I ^o!, H r.1 

^i,3/ i.L^ M rf. 

«/ i^L^ I mc 

^\^/ _bL^ I rio, rvr, H Ha, t^rr 

^p^/ --b^ I vn, Hr.o,Mro. 

jClT -bL^ Hr.1 vid. JJ^ ±>lj , 
^t^/ -bL, M f1. ^, fii- vid. ^\^y^ h\,^ 
i;^^) ^/ -bl^ M f v^ 7/ 

^i:'-o -bL^ M rfi^ 

A^ -b^ I rr^, H rio 

;£>, -bL M ror /• 

(^A^ -bL M S^^f f (,l^) ,. O' i^L Mrffo ^■^ -bL^ M rfA JjU I ro., H r.^ iJu^ -bL^ H i"i"r ^^uji i=L^ I rot, H r.1 

v'L:Sf\^L ^-.,,^x^^]t i^L^ M rvt*' 

^y^ X^^ Mt^fA 

^yjt i^L^ M t^t^f 
^l^ i^L^ Mrol, t^.1 
s^loj -bLj I riva 

SJO^I M Oi, I.A 

^^^^^ I i"ii, i^r., rrr, t^i^f, t^ft^, 
H t^fr, rio, rv., t^vo, t^^iA, f.t*', 
Mfi, rii, t^rf, rfr 

b>j/ M lir, r.i, cf. I oi 

^,-^ b>j^ Mioi, (ivr) 

ijt-o. I vv, H !a, n 

o^/' Yid. ^^L^^l ri iuL>^ vid. ^.i^Ls^ 91 I ir. vr, vv, H iv, irA, too, M of , irA, 
ifr, ifo, ifi, rfi, ror 
i^-c^i M il., iir 

j^yi M i.i, roi 
(^yi) ^, M r.., rii c 
(g^yi) g^^ I rfr, m, ff., ro., 
roi, H r.t, \".t, \",f, r.o, r.i,r.v, 

f.f et vid. porro 3^, INDEX GEOGRAPHICrS. C9 O" ., M Tav e, ^ff vid. (o^.) o^^ M 3., Vlv et vid. porro t J hj vid. ;=l^ oV> v-i^ et ^J^ ^'^J £"^3 ^^ (o'jOy ojli^ M of , iio M ifl, ifoc r;^' j^^ M f.i 

^;. I fov (j*Ji I M e vid. (j/.^-'' 
Xow. M ot, S^vo 
(c^j) c^Ji I i'..^ ^y H Qij.^^Jb ^j^uJm. I i"11 

(sic) ^.Jo^ o'-^5 H "^^^ 

eUj ^Lx^ I rw, riv, l^i^, H (f.l, 

m), M f% n. 

cr"b^ ^^ H ^vv Wt^O w^» « H rv 


M^ ^ o — ;:; 

vu^ I nio, H (^Ia, Mi*r. 
I m 

>U^'JCL« ^'j;^^ I Ho, Ht^iA, Mri^. 

OJ' dV-Lw vlXw. H f"vv 
H i^^vv 


^^ ^jL._^ ^jcw^ I m, HriAi, Mrr. 

5L>w ^u.^^ I ir., H iii 

^^Lj£ ^U^^ I r^i, H riA, M i^r. o LuCs H oX-T ^'j:-, I m, H t^iA, M r,^. 
^/ jc^^ I ^11, M i^r. 

■ •tL^v^fcJ iV^\A«, ilX I 1 « /•iLXamL o»->L> 

^ • • Cw. H f"v 

TT sW 

Xl l vv 

Hrvx (sic) ^U-wi. ^LCw. H rw 

^LOwji ^la.v-. I 1.1, irr, iIa, H i^f , 

I 
r.i, rrf, M or, ft^, fr^, fof, fvi^ j 

,-,',«rJj J>., . •••L^, M fvl vid. 3», M<. vid. qLx*»-Lo 

H rw (^^j- ^) ^^L^^^i J^^ I i-ri^, H 
rv., ^^r", Mni, ni, rvi 
H rw tUS>< , '•L>W., ^^'^j M or, fvi 
^yC^ M \"fs/o 

^L:;^, I rro, \^^, H rio, riA, f.i, 
M fA, nt, rvr, rfo b 

(JC^^I) Jy*^ H AV, aI, 1, if , M 05, tlf 70 INDEX GEOGRAPHICUS. JjJuj wLoyi I A^, Af, H tlf, !1o, 

M rv, if., in 

iU-jJb iisLoJI H vv, VA 
'sJuo. M dl, Hv, ri^v 
(^ytoj J^ I ri, H ^A 

iLr53L« ^^ H 1f 
^^w-c. vid. ui^^ 

^j I fA, 00, Ol, lo, H AV, io, I.A, 

iit, tro, M 1.1, tir, nf 

'iUiij M of , lof 

«olsjJI I f., fl, H fA, tv 

xsyi I r, rr, fv, ^A, vi, vV, vo, vi, 

H !v, r\^f, t^o,li^A, tn, lft,!fAa, 

ior, tof , toi, m, rfA, M 1 z, t*o, t^i^, 
fv, of, 1., rv, tf., ifi, tfo, ifi, 
II., rfu, Vof, rvo, t^AO 
^^ix*^ xiyi M ro, 0., t^.i, t^^ri, t*'ft*' 

'»3y:j^\ iiiyi M if I vid. iiiyc$\il 

QUJyi I vi i vid. iCiisl^l^ iijsjl 

^^"^ I !a1 

(^4:-^yt) iLot^yi M i.l 

(|*-^i^) j*-cj^! I 1f , M Ivo et vid. v^a^I 

jjl^ M foo 

V^JI vid. v^^L^ 

l-yyyl M fl/ (jry'. M o1, ftA et vid. porro_^' 

in Add., H lAf, r.t, rr, M frt^, 

fof A; et vid. porro qLs^JLJ! * , et 

J^j^ rj 

^^y^ ^ J^l ^j I 11, M ffv Vid. 

^l ^ lU:>! ^j I 1a vid. ^L|l^I j.^ 

j^^ O I ^^ ^''^- ok;^'' r^ 
ot/^51 j._^ M or, frf, ft^o 

(^^LpoLJI) oLsTjLJI ^j I 1a, llf, M 

ffv et vid. porro *JI 
iu_^jLc> j,. I 1a vid. qLsa^JI *. 
^Lo ^^ {jy*^ ^j I 1a, M ffv vid. 

oV-^' rj 

^^l_^.t>JI ^j I 1a, l!f, Ifo, HIa., Iao, 

IaI, m ffv 
^^L^ji! ^jl 1a, llt^, iff, HIa., Iao 
jL^ ^j I 1a, 1.1, iir, ilf, Ifo, HIa., 

lAf, IaI, M frr, ffv, fofk et vid. 

porro * Jl et qLs^LJI *. 
^^i^Ul! ^^ I 11, itf, (lU), ifl, ifc, H 

Ia., IaI, M ffv 
^^L^_^f! ^j I 1a, llf, it^l, Ifo, HIa., 

IaI, r.f 
,^5J^I ^j I irr, Mfof^-vid. ,Jtet INDEX GEOGRAPHICUS. 71 0^3^' rj ^^^- o^^j^' r; 

^ (b-oLojJt) jjjLo^ M Pf 

KJlXjJl. («oLcjJi) aoLo^ M ff 

v_jyLLlj (HoLoyii) HoLoj M ff , 00, ni 
^^Lm^ (J^\^) («oLoJI) soLo^ M rf , 

iCiLcyi H tn, M \o. 
idxo, M do , rx\ 

«^. vid. i^bLs? 

(Jjix) >yi M rf >- 

(^Ui) iJu^ I nc 

ic^ii I 0I, tv, 10, 11, Hrf, if, i!., 
II!, iii*, \ro, in, Mv, iz, rv, rr, 
n, fv, of , 1., 1.1, loi, lof, ^^f, iio, 

Ia., IaI, lAf, Iao, IaI, 111, 11^ rfi, 

M, ^r, r!r, m, rov 

^I^L iJLoyi M Vv 
iu_^j vid. *J_5-^J;i 
Je>^, M fA, nr, ^vS 
iCal M oS^, V. 

iui^ M iir 

L^.Ji I vr, vi, H \r. f, in, iof , !V&, M r., of, l^v, lf(, 

Ifv, tfl 

o^Lxj L^ M i^t^i vid. UtjJI ^olj 
iuL^ M 0I, VIa ifr, (^^Li^^) ^^L^^^jJi I i.i, \n, !rv,Hr.f, 

M fn, ffA 
•^yi M ro! 
(oy oi^^ I OA, H ir 

^lj^ H n. vid. u^jt^ r^^j I n^ (^3^, V3;) V3; ^ ^^^ ^ fi, W 
o*-^5 . vid. v^^i^-w-o^ . 

^j^ I i.A, 111, H lAf , Iav, m frr 
^jji x^ I r.f, r.o, r.i, r.v, h 
riv, riA, rii • 

iL^.JI M i.1, l.v 

^t^^ (oj^ ^u:^^) 03^ M or, fvl 
jiJo j>3^ vid. jiL:^^ 

^^Lo*.js;wj Qi^^j. I r^A, rfA, H riv, 

r.f, M riv 
^jji^ ^^ti^ji I i.t, i.r, tro, in, iro, iIa, 

H lAr, 111, liv, r.r, rrf,MrAA,fri, 

frv, f^A, ff^, foi, fov, fir, fiA, fvr 
(JLi^Jt) ^LJsJt I iif, iiv, H rr., rrr, 

M fii 6, fvi 
jjbjJL ^LJ.3^ I r.f 
^^\^3^^ 1 iiv, iii, H roi, roA, roi, nr, 

M oi, ^aI, nr 
^^3^^ M or, fii, fiv 72 IXDEX GEOGRAPHICUS. i__5jj|j (sij^) sijJ' I iIa, ^v, r,A, ri., 

Ha, ni, rv., m, m n\, nr, f.i 

^oi I ivf, iv.^, ivi, !a., h rfv, Ci^., 

rf, M Ol^, fvv, fAl 

^^'i^3^ M foA 

Ju,;^^ M fi, Vav, M, rff 

^3/ I f, 6, I., m, rri, m, vri^, 
fr<5, rn, H 1, i., tf , b, va, rft, 

^vl, ^VA, ^aI, rAj*, ^Af", rAO , ^aI, 

M nt 

^.3^1 I A, 1, i., ii, H r, M n. 
0^-5; M f t^ 

jLyO»,. I A,- I. , 1a, V., H li*^, ft, IfA, 

t^f , iro, M tt 

^^Ji I i.r, tn, li^v, H r.f, M cr, 
frc, fi^, ffA 

(jiiyi M ot, f.o 

^b^yt I r.i, H rii ^.J5; M 1.1 ..L^^.JI I ir., H tit o i^^ M t"1l (c>^3;) u>--J.3; I ''l^, ''tv, tv., H 

rri, Mfvt 
^^V3; I i^'', i^'', H rii, rro 
^cjt I ur, Iaa, 110, 111, tiv, r.r, r.i, 
r.v— n., rii^, rtf, rto, rn, ri*^., rt^^t, 
HI.1, II., rfi, roi^, roo, rov, roA, roi, nr, rif, rio, rii, riv, rii, 
rv., rvt, rvf, ^av, r^A, ^aI, n., 

Mt^i^, t^^f, ro, f., f1, ot, 1., III e, 

toi, ri., rov, roA, roi, rt^v, t^^o^, 
t^vr, t^Af, i^AO, t^i., t^it, nr, \^r, 
rio, t^ii, i^iv, t^A, f.., f.t, fti"^ 

^j^u^. ^y ^' M (tol), IaI, fA^l 

j^yLysL M r^r Vid. ^yLyoLI 

'u^.^ I 0I, OA, 11, H iit, iro, in et 

vid. porro i^J 
(j'l^. vid. i^j^L^ 
(sJo,) sJojt M ttt 

^^ I tir, tii, H Iao, iit,Mfn,fot*' 

wb^ H 1f 

y^ ^Jt I f1, Ot, Ot^, Of, H 1v, 

i.f, 1.1, M ir, nf, r.i 
,. ;jL>Jt I tir, H rr. 
e)o^ M ;*or 

(Jwy!) lKjJI I r.^o, H rio 
^Kj^ m or, fi., fr, fvt^ 
c>-^A.<.^ I t^f., t"fi, Hf.r, Mfi, riA 

(,.,Lc^, - ,i^Cj., ,i_xj,) I_5L>, M 

rivc, r^r c 
\Ji^ (olXwJv^) ^U-jCj^i I t^.l, H 

t^oA, M rivc 
^^ I rn, H rio 

^Uj^ vid. ^^jbU^ tNDEX OEOGRAPHICUS. 73 (y^) iu^ I fr, fi^, fvr, H v1, M ov 

(>3^_^^!) oo^^ I t^rt, H t^vr, M ni 

et vid. »-jLi 
3oj I t^^ov d 

ju>^ I fftv/", M6.,t*^..,m,m,rov 
(j^-^t^ j^-^it, ybo-^ii^ ^^t) ^^L ^Ltpt 

I vv, H tfo, tot^, \6Q, M, m g, 

i\\, vfi, nf, Mr., Va, tr, tff, tfo 
^t^L v^t M lt"i 

yjilL. ^yt M Va, ov, m, rrt, rt^t 

iu^iOtt vid. «Jj^^t. 

»y>T ot^ I rn, H rio 

^ljjt^ I llv 

ij^\) ^\s.J^\ M t-lv 

^^i^t^ M fA, nr, rv! 

^\-^ joj> Moi, rtv, rr., rn, ri^. 
exJCxiitj I rff 
vjist^ I rff 

^^Lflit^ M riv g vid. ^^UfL^ et ^LsJLo 
^t^ M ni c vid. j.L^ 
(^^lSyx) ^^Lt^ M f 1v 
^^L^yi I tt., H lAf 
y.!) H 11. 

yy.13 I rri, rrv, t^t^o, t^t^ic, rrv, 
r^A, rfr, Ht^vi, t^A., t^Ar, t^Ar, Ma, ni, f.,, f.t^, M fi, or, rio, 
rvv, n,, rfr, rfo& 

^yjlj I rfi, H r,o, M rivr et vid. 
porro 14)^; 

^jt^ I rri, rrr, rrv, h rAi, ^vt, m, 

M or, fi., f^^t, fAA, fi. «, fir 
(jOjij ^i^ii M 0., riv 
^yLv^ «jt^ M r,., rtic 

o\/^\ er» ^^l^jJ' I "1", H tA%' Mffl 

iJLj M i.v, rot, ror 
^Lj M or, tif 

j,ijujji M rv, of , lof , 11. 

HjLjj I T, 1v, H irv 

^L>^j M or, iio 

lWj h r., M V, n, or, 11, ^f, a1, 

- Av, if, 11, 1a, i.t, t.r, t.o, ttr, tfr, 

^.\ d, rtf et vid, o^ 
J^oj yj H tff 
iuoLJL ioJcojJI M rv 

goLLJL kjjujjJi m rv, or, irf 
jlJ-l (^vojji) ioAxjjji I tii, H roi, 
M rv, iro, f.i 

((iLp»^) 0Sv>^ iS^ vid. XjuiXo 

^t^j M fA, \T, rvf 
w^yi M 11. e 
oLiOjj M rvr 

^jo^j M fi, r^i, rAA, rff 

10 u INDBX GEOGRAPHICUS. ^vj I Hi, n, y^f, H n^, m, (^t^t^ 

^^L ^yt M or, vt, if 

^/ ob^ ^ ^iyt M n 
vjux<o ob^ J, ^'i5,ji' M n 
^is^jit I ty^, tfi, tff, H tif, tii 

^j^ M tf t a 

^^loj^ I t^i^f, t^ft^, H t^iA, M nf 

^yi^^j M fi, nv, rAf 

^-o^^^ I ft^A, ^n, ff., pff, rfv, rfA, 
rfi, rot, ror, no, ^At^, Hriv, riA, 
vii, r.., t^^.t, t^.r, t^.t^, t^.f, t^.o, 
t^.i, M 0., riv, t^.o, t^n, t^t^t^, 

t*^o. et vid. porro q1jo*c^ 

jo^j I tit, IV, tii, Hrr., rff, rfo, 

M Of, f1., fir, fvl^, fAA 

;jiw«LAJpj M rir vid. ijiwc^LXJj 

Oj^^ M t.v^ 
tjOjjji M f 00 

Laj^jJt M tif 

ol;% I '-1 

(i^j) _bj]t I t^o, tvi /-, fA., Hf., rt^o, 

M f Af 

Jj^jy^. -bjj' I if , M fr. vid. iw^ 

-bjjt 

iCjotJijjl H rova sjLcj H 11 

yij I o1, OA, 1f , 11, H ttt, llf, trt^, 
trf , iro, tri et vid. porro Jto 

■»ss:j M o;, rof , t^^oi 
^\^j ^ M rrv a 

oUsj M lio& 
l^j M lio & 

^^^ M ov, rr. et vid. porro q^I 

bLoj M !io& 

v/UL Jo^i M ir /i, m i, rs^om, rt^vs 

j^ JuJ' o^^j M flo 

^yU-^ iuy^tj^' o^) M s^ri 

_bLkwijL JooL^I ^^j M iii 

J_^j H of, M ov, rii 

i.j I rof, rAi, rAt^, riv, ri^, H i.i, 

t^i., t^ri, t^i^., rt^r, t^fi, t^-o., M 

fi, r^f, rii, t^t^r, n,d 
y^j M fi, rAv, rAi, t^ff 
^y>j I 11, tv, H rf, ro, Mvr, i.t, tvt 

.3;tcX-Uj vid. jj'^' 

iu-i3j I ff, H 1., r, 1a, ii, vr 

^_yj>^ M 0., riv, t^.l, t^o. et vid. porro 

^Ji I f, V, a, it, ri, t-i, t-r, n, 
f., 0., trv, H i, lo, t^i, 4*^, f., 
fi, iA, i.f 

^^Ls^ I lAi, li., tif , lio, lii, liA, r.i, INDEX GEOGRAPHICTJS. 75 nt, nf, H rfv, ror, roo, roA, ri., 
ni, rvi, rvf, m rv, os, i., roA, 
rvA, t^Ar, f» 

U^^U. ^^L^}]f I !!! 

o!/"^! er ^j^' I "i^j H !a1, Mffl 

H rio, (^Ia, m fA, nr, t^fo& 
o^^juj M 11, rt^ 

ioAjj I t^tr, i^to, t^fr, Ht^ir, t^if, 

f.r, M fi, ni, rAt, t^fo& 
A^j M fot^ 
qLjG^ I f A; vid. ^jJ! 

(«^jii) ^i^jjt H vv, VA, nt 

_^ M or, fvA 

3!j5jJ! M irt^ i 

^^i^^ji! H rfo, rfA, ro., m of , !t^v 

^^j3j I roi, y^f, rAO, rAi, H nt^, 

t^t^t",i-t^o,Mi^,fv,o.,t^.., t*^rt&, i^^n 
siL^j I n, t-v, t^i, f., ff, fi, H 

11, !t!, rAv, M yf^ 

(ot^lol^) oLtoL^ I tr., H r.., M fol, fov 
Uj^ ^ M f1, lot, !vr, !a1, !aa 
i^[x^^ ^^yiJ! M fot- 

O^LXj &JyjJi M 0l, riA 

■»jJb jL (iu^jJI yJ S. (jSjC) *Jyoji! M rfl JJu^ I 1o, H !vv, M ol, f.o 

(ol.!^^) oLy^ I ir., Hiii, Mor,frr, fy^, ffv ^^Ljjii I ir., H III 

jjjil M t^AAe, t^-Al, fot^ 

^j I n, H fi, M i.r, rfr 

^^^ I t^f., H f.t, M fi, riA, t^ff ^:) Hll. JsLLw I t^n, t^t^o, t^ft^, H t^vi, ^Ar, 
Ha, fr, M fi, rio, rvv, n., t^fr, t^fo& 

k^JjLLv vid. ti)oL*ui 

^_^v.|^:>-_jLw M f.t et vid. porro 

^■•-^Ls^-jl.^ 

iji^y^) ^IjsjjLw I rov, r^f , H t^r, t^t^r, 

Mo., t^..?, t^lA 
«JbLv H t^^AA 

^^L. I iv, 1.1-iir, iir, !tf, 111, !!a, iri^, 
irv, irA, it^, it^v, lo., lot*', toi, loA, 
rr, Hn, ivi, tAf, Iao, IaI, IaI, tii, 
ir, nf, iiv, rir, rr, riv, t^fi, m 
rA, r., t^o, rov, roA, roi, fr,, fri, 
frf, fn, ffr, fff, ffA, fof, foi, fA. 

^y^Lw M ot^, v! , 1f 

^yi. (^^L^) ^LL^L. I r.A,Hrii,rv., 

Mroi 
(u^^) DV;>-J' M f.r 76 INDEX aEOGRAPHICUS. (^Lw) iu^Lv I r.o, M, r.v, ni, rn, 
riv, H Ha, ni, M, rvo, M o!,roo, 
roi, rvr, ^vr 

(ioo,_5LJt) ^yL bu^LJ! I iira 

^^uuu I 111, H roi 
AtLJt M or, V. 
__cL« H rvo 

^^U M f a1 

joLcU I rro, H nf,' rio, M riv, 

fi.i, fr 
^o^u I fii, rfi, Hrot, f.v, M^Av^ 

^Lv vid. o"^ 

(ij._jJU) u._^L« I li. /i, M, rtv, H Ha, 

ni, rvo, M oi, rof, roi, \^^^ 
^JA^ M rrA 

(jj.L>) ui^t^:^ (.L. I r.1, M roo 

(8.xL«) t-<L« I VAtt, vi, A., AO, a1, AV, 

H !o1, loA, 111, M1., ttf, tto, ir., 

irj*, iro, rv. 
byLJ! I OA, H itr 
(yUJt ^ot^) yLJt I n Add., rr Add. 
{^y^ (.U) ^^,-v^Lw I rfo, H f,f, 

M fi, Ho 
iwU H fr, 11 

^y ^^ iuU _^ I n, Ifl, Ivo, H 

^^, rr., M AA, ir fc ^Im. I rv., fvi, H rrr 

a^LJt M !vr 0I3U M rf ! (^^tojUJt) ^tojLJt JL> I rir, rri, 
H(rir), rv!, r^r, M Mf 

(;eJo^^L^\) iuO^^LJt I tli^, lir Add., 
lir Add. 

8jU I !ii, liv, liAa, ri., rif, Hrov, 
roA, roi, rvi, tvf, m oi, r^i, nu, 
n^, f.., frA^ 

by'i-wjt H ^A et vid. porro 3-y*J! et (^ol^, 

&jLv vid. (^'-^lj 

*_,A>vJ! H \"^f vid. ti)JLMO 

Lv. I to, ri, H rr, \^^, Mor, v. 

^i^XoU-w H ri. vid. vi^^X_jkJLA-wt et 

jutj ^ jo Q^ iCxcLvvJt I rrr 

Q^'u^ I liA Z vid. QLj>Jot 

(L.^) i;;;*-^ I rAz;, H ft, f^, fr, 
0., or, of, irA, M0I, ov, rr., rri 

(iCvw^^jL/o) Lvj^jL* iL^U-w M rfo 

c>-wt^\x.^^ M r^r vid. vi>wwtu\.<-iuw 

^^.t_y.v I riv Add. vid. Q-ol^«>.vt O^J^^ (^t ^yj! C M f.f iAjlajuI ^y.Av H aI 

^^^L^ j^ I !aI, r.r , h rrA, rf^w, rii t^.*A« M ov, rii et vid. .^J INDEX GEOQRAPHICtJS. 77 HoA, Moo, riv, rn 

j^j^yo qIJu^ I Hv, f^JA 

(Oj^Jv-y^i) Oj^Axx^w I IaI, ti. 0, tlf , 

H rfi, rof, Mrivw, rv^, rA^ 'jy^ M rf r vid. 'jr-^' et \i>Jj,yLw;i l5;_5^ H tt^o ^^Lu^ M t^f, n., rAf, rio/", nv, 
i"ii, t*'.^, t^rr, t^rt^, t^VA, t^ri, t^i^i*, 
r^t^^f , rro, t^t^i, rt^v, rf. (^ et vid. 

porro go^j 

iUvUb.- I rv, n, fi, H r., fr, ov, 
OA, io, 11, iv, v., vi, vr, i.r, i.f, 
tii, ivi, ^Av, rrr, m o1, rio, rti, 
rii, rri, rfi, if-^, r^i 

*jL5W vid. KJL^ 

(^j^ J^s^wJI Mor, v., 1a, iir et 

vid. o^ 
&-t*-c^Wjl I vf h 
Ls^ vid, Lb^ 
j«.:5U< M AAa 

^^ I r.1, H roi 

(Sic) Q^U« M AA 

^j>\i (jo^Ji) j^ I r.1, H rv. 

M ia, fi, rir— rif »^Jc^t M ^fs 

(^OjsU) ^jw M fi, rAv 
^jjuv I rrA, M fi, r^i, r^A 

((^LjIaa-^iA^) ...LwjiAaw I Ivr, Ivo, Ivl, 

H rrv, ^^,, rrf, M fw 

AJjiAw I rv, fl, fv et vid. porro 

^yij (^i) y^ I r.i(^, M roi, ^aI, 

nra, rii 
{^\^ y.) y^\ M or, V., ir 

t-?') O^ yw I VA vid. l-»Lw 

(^3^, ^i ^t^) ^y. I !aa, h rfi 

Jy^\ M Ivl C 

^^Ls^^oL (^i^) »UJi I nf, H ror, 
ror, M oi, rvo, r^r, ^^\'' 

^L »1^1 vid. o^ 
jjljLw I tJt^m 

(qW 0'^/* <^W ^y^ ^ '"^^ 

^(c ^u I rvi, Mo., rii 

j^ l5'^ "^i*^- j§^ ^5/* 

(^^L^i) ^^L^-w I r.Aa, M rol vid. 

Jb^ M Ifo 

.oy^ Hff, fo, fi, iii, M rrf, rfo 

ic>-wJI vid. &:>--ciJt 

^^y^ I rof, roi, riA, rii, r^r, r^r, 
rvf, rAi, r^r, r^r, r^f, rAO, Hi.f, 78 INDEX aEOaRAPHICUS. n., n^, ni, rr., nt^, nf, rr., 
m, rrr, rrf , rfr, m o., ii, io, 
rio, r.i a, nr, nr, nf, rrr, rrf , 
rrv, rrr, \"\^o, m, n,d, n^, 
roi, n^r, f.d 

Ouy. M t.r 

(jo^t, ^^o.^) ^^o^i I if , t.r, III, 
iro, in, tro, n, loo, h IvI, ur, 
11, m, liv, r.r, r.f, rif, Mff^ 

(j.30^ Miif «, r.i, r.A, r.i, rif 

(sjouJlw) sjclwj^ I rrv, H«rA., r^i 

sL^ Jj vi^u^j iiLii-w I rio, H riv 
qLXmc^Uvo (^i)wwj-w) liiLiij-w I rfi, H 

\".f, r.6, M ro. 

(j*(.Laj (^iNMi^) ^;lLw.JW 1 l.r 

vid. porro ^j^j»,^^ 
(iC*«y5.jw, iUaa.^, jdnaiyw) &JawJ5y« I 

fi, fr, fi, H vf, Mov, rrr, rro 
(jjju^^iL iCw^^ M rrr «, rro vid.xkwjy. 
jcJiiLaj ijw^^ M 00, rri, rrr 
(yy-) iiU M r.. z, rr. 

(^yy« M trr vid. l.xL« 

iUw^-*« M f OA • 

(vju^) uLyJt I i.i, III, 1^1 «, in, 
H ur, Hvd, r.f, m frv et vid. 

porro v«A*j> ^Lil«y-Jt M ol vid. MjLiuy> et LL 
io«-w I t.l & vid. vJU-mJI 

^ojoyw I rr, ivi, H rv, r^, rrf, 

Mir, fAi 
^^yw M 0., rii 
v'j5;^i I s.s^, H ur 
013^.^1 M V., a1, if, I0, 11, t.r 

W^r) o'3/- I ^^-'^^^ ror, Hriv, 
r.f, r.v 

^,.^ I vA, Hl6v, Mof, trv 
iouukX.L ._ ►.^ H rf 1 vid. „1 jw 

^j_5y. I rfo, rfi, Hr.r,r.o,Mro. 

i^j^^n^^ (,..LX*«j.A3) ...UOwjj-w M O», riv 

y/».Laj (jAAwjjxw) ...LXaw^.*w 1 i.r, ir", H 

r.f, Mor, frf, f\">^, ff^, foA 
^^LoyG ^^bcwjyw I ni, ni, Hrii, rro, 
M f^^ 

(,..Lo.«.^i>) (^LXjw^.>w M foo 

^j^^^ M ff A vid. QbCw3.jw 

.OLw.1 .•.LX*V, ?iWj -ILAWk^ M flO 

y^t I f, 0, I., IaI, rtv, rrr, rrv, 
H 1, t., lo, rrv, rfr, r^r, rAr, 
rAv, M nr 

JiJ.^ M fl.i 

^yy^t I tf, H Ia, ri, Mor, V., a1, 

t.f, \.6d, 1.1, t.v INDEX GEOGKAPHICUS. 79 vjuLuv I n, ff, f1, H o1, 1a, m 

0% ru, rfr, rfi 
joJo' Q^ c^_y^ I II, fr, HVv, n 

5iA«*« I ff 6 vid. aAxA3 

OJtA« 1 v1 ^- Vid. Jyuw' 

(lAJLiy^ L\jtw) LXitwjf I ^aI, ^aa, M, 

rr, y^if, ri6, ni— rri^, r^A, rfr, 
H i.i, rro, rrv, rrA, rfo, m, 
rfv, rfA, roi, ni, no— rvo, m 

rr^, fri, frf etvid. porro JouaJt 

i^ M rif 

(jwJjU^w H fv et vid. porro ;j*JjU.M*t 
\_,*jci5r. Jsijw vid. ^"^^^ 
(^Jils^) oUJls^I M o,g, riA& 
^^^L^U-i^w M riv, To. et vid. porro 

(^L^UaMit 
OsJ^ioMi vid. lXj^IXm 

iCjCtf; ^j..L*Jt KjUIw I 11, H rf 

v,JiJlw vid. o^^l^ 

vj^Ulw I f^ vid. xJLsAaJI 

iuJjlw I v. A vid. iUJlAAiJ 

JL ^ Hlf 

LiuJt M 11 vid. Ajy. Lilw 

^Uc ^ Lilw M rv, t.1 

(iUjjat) Juy Liiw M rv, o\", 11, Af, 

i.v, iir Of-^O Lilw M Vv xixiivji I n., riv, H n,, m 

X-JivJt M aaA 

(^) ^iU I tr., H nr 
i^bCw M n. 

i^lXwJt vid. ol^Ls? 

(vi^^uoi) ui^uc^ I rn, rff, H 

I^aI, f.f ■ 

(jo^uiw) jojbCw I rw, rA., H rri, 

M 0., rii 
^^jbCw ^ nr 
yC^t M or, ttf 
y> ^y^=>lii yCw M ff., fff 

^^Jo^ M rol h 

M^\ M iir, rfi, roo 
^jjL. M fl.i 

i-XjXJiCw I rvo et vid. porro tXjXJ^t 
». JuLJCw I rvv, rv1 , H m et vid. porro 

j,Lil ic^ M rf 

rjL^Uj «^ iOCw I r.A, H ^ov 

;j..j^ M t^.1 

qJCwJI vid. ^"^^ 

^^j^Lxll ^) ^pOCwJt I vf A, H lo., 

M of, rA, to. 
ijjj^ M 0., riv 

(iii^tXwl) k^,>««vvs.4~^XiV4 1 rvO 80 INDEX QE0QRAPHI0U8. ^ H 6i, t^A, M ov, ni 
o^Lw I m, rfA, H Ho, ni, f.i 
joj^^ M n., rv.s 
(?) ^yL^OuJi I iir- 

^jSjJ^^Jlw M /va a 
,Uu« H li^^on 
v_jiJUJ' vid. ui^^ 

^Uu I IaV, nf, HrrAZ, rn, rfi, 
ror, rof , M ot, rvf , rw, i^aI, t^Ar 

o!/':^! er i^>J^' I llo, H IaI, M ffl 
iUjLw I It^, 11, 11, H Iv, tn, M of, 

1., lof, 11, rffb 

^J^ (^j-^) M lol , ivt , tvf c 

ojjiw M or, vt, T 

^jJLw M S*f 
v3>Ju- yj M t.f 

ii\^jL. I roi, rAt", fAf, Hnr, t^rr, 
M t^n c 

aJLJLwJI M I.a 

^ ^ M fi, rio 
^ _^'l rr, H n 

^^liUJLw I aI, 1., H tvl, ivr, M 

iif, ftr 

*_Lj -bU^t H Ao 
^yljjxiJL. jjuJi\ -bL^I M rro 

idaUv. H 1v, 11 ^Uw M f vv 

ijjUwJt I rr, vr, H tt, ri 
Jww M or, vl, T 
^^t^Xfw vid. J^ 
j^Jww HTA 

(jj^) ^j^ M r., ftr vid. ^yjo: ^ 

joLiyw I tAr, n., rir, rif, rio, r.v, 
rir, rir, rn— rrr, rro, n^, \^\^^, 
m, rrA, n^, h i, ii, i.i, 
111, rn, rfi, \"f^, n^, roi, ni, 
nf, rio-rvf, rvi, ^a\^, im, Ha, 
f.., f.r, M rr, rf, n, fi, 
11, toi, rov, ni e, rii, rii, rv., 
rvA, n., nr, rrr, ^^r^*", rro, rn, 
rrr; rro, ^^^^^i, \"fy, rfo, rAO 

LLw^ H t.r, M 00, tlo 

jj-JI (jt Ki^r*M(v< H vl 

^Ufw I iia, r.1, r.v&, rii, rto, rn, 
H n., ni, rvi, rvo, rAi, M ot, 
rof, roi, rvr 

(liLL^v.) ti)oL;Lfw M rol 

^L^w- I rvo, r^i, H m, rro, M 

fi, ni, \"r, m 
^joL^v. I rti, rrf, rrr, rrv, Hif, rw, 

r^r, r^r, r^v, M oi, roo, nt 
^JOL^ H iri, M to. Ji ••fw vid. liUIt j^ IXDEX GEOGU.VPIIICUS. 81 H^yw I fr, fv, H vf , v1, M Vfv 
(ji^^* M lo. 

sS^ M t.A 

l^^Uj ^u^. I i.1, ni, tn, H tAr, 
tAv, r.f, rfi/", M of, frr, ffv 

JLjcXJIj q';*^ M n. e vicl, ^*).r^^ 

j.^-w M ff, Ot, i^AAe, M, for, foA 

(^t^^) ^3-^. M ri. 

i?u^ I ir, iv, vt, vr, vi, Hit., 
tr., trv, ti^/v, in, tof, rof, Mof, 

1., tfi^, tof 
iLL^i M ti. , fot 
^t I vr, VO, H t^A, tot^, M Of, 

tto, ir, irf, t^o, tfi 
^JL ^\ I r.i, H rv. 
u^L^ ^ M to. 

(ojLlw) oL.Llw I roA, H t^tr, M 0. 
^La^ I t.v, trr, H tAf, r.i, m or, frt^ 

OjLuw M 0. vid. oLLLw 
»3L.»jLw H 1f" 

j^ M or, f.v, fr., m, for et 

vid. porro J^^^y^ oV*' 

(i^jCcA-ixit) iJLyLvJt M t.1 

,_^x>-Lw i 1r vid. ^j»A.*-Lw ■Vvw et j>>J,^ 
,.,Lc.wc^i.wj .isJ^ M 0., riv, (^'.l 

5_*_i .^.-^ I vr, r^f, r.-r M 
nr, t^rr ^L^ I vr, vf ;?, H tn, tfo, tfA, 
ifi, M rv, of , it^v, tf., tfr, tfo, tfi 

.LjS^Uav Xjj I vf A, H tfA 
iLy_y)^lj qL:SU-w M rv, ot, t^^vf 

3^^ ^L^ M rv, 0., m 

.oLw-Jo j^L:SU-w I rol y , M rv vid* 
^L^ • 

^L^L^ M fol^ 

^«y^ I t^r., t^ri, H 1*^11, rvr, M 

rii, rvi 
iL^ I ir, H tr., M tn et vid. -ijaxi 
wUwvJi I f , n, ro, M t^r, fvf, fvi 

et vid. porro s.yaJLit 

^iA^w I tvr, tvi, ivi, H i.f, rrv, 
rt"i, r>^f, M fvv, fAt, fAf, fAi 

o^^j^t H rrv, rrf, rt^o 

(livXLo) lijoLw M of , oc, tif , 111, r.., r.r 

iuJo-w M of, tlo 

...fcJlAJuw H 11** 

^oLc liUw M 0., rii 

soJ' (j)JLw vid. ^LCw. et !5oXLw 

(^L^) ^ljClw I roi, rAt^, H t^^tr, 

t^i^t^, M rv, t^ot, ror 
u^SA^) .u>Xlw m fi, rAf, rff 

\ ^ ' j 7 7 ^y^ H a1, M of , lif 11 INDEX GEOGRAPHICUS. H m, M, m, t^.1, M f-wc, fAA, 

fi. «, fio 

^ ^ H !!f >^3^ I !ii, iIa, r.., r.r, Hii., loi", 

toA, roA, n., vr 
^U^ I r.6, r.v, H Ha, m 

•*jyi^ ot^ M f.i 

jiy^ T rro, H rAo, M oi, roo, ni 
^/ (^yi) ^y M (ni), ^n 
ic^;^!y^i M 11, vi 

^y*» I l"'^?} «^^ (? vid. Ql_y.vl 

^^L^I^ I 1.1 

■iji^ I ivV, !vi, H !.f, rrv, rrf, M 
oy, o!^, fvv, f^i 

^J^Jbyw M f.. 

(^y.) ^y- I rro, rfv, HHo, nv, 

^A, f.l, M t^fo Tj 
JoJ I f, 0, V, !., f., ff, oV,H 

1, i. 
iLoliOj^l M ii^o 

l^y. I AO, H 111, M O^, iif, iiv, rOA 

^^l.yw M fA, rr, Vvf et vid. porro ^jy^\ I II., 111, H ni, rroi>, Mor, fi^ 

*-<i.^>.^i I l.i 1) vid. v,,A/o-wJI 

(^jyo.yii) (jyo.y/^ I Vv!, rvi*, H s^^ri^, 

M 0., 1^.1, rfA 

(s^y;:) s^yw I ivi, H rri, M or, fvi 

(3_v-) ^^^ I iTc, H rr., rrf, rn, 

M or, f^ii, fu, fof g, foi, fr 

et vid. porro ^jg-^ 

«L>5,y.w H (^'vv 

^l33y. M i^H vid. ^I^jjLw 

j,o'^i ^_^.wJt M rf h, ni, rn d, rfi 

et vid. porro iL^ulD 

^^^ai^i (j^j^! 1 n, rv, n, fi, ii, 
Hfr, fo, ov, io, 11, vi, vr, t^rr, 
M rf, rn, m, r^A, rfi 

i-jL^WjwLj ((j-^) (j-^j-^' I ^'^l Add., 

H m Add., M rf, fA, rT, rvo, 

■i^y^ y.^1 M ^f, 00 

^u^^. (_^wv^i I vi, a1, 11, ir, 11**, 

11, H lOA, Ivi, ivi^, ivf, ivO, ivA, 

Mrf, oi,rov, f.r,f.i^, f.f,f.o, f.v, 
ftr, fif, fio, fii, fiv, fiA, fii 
(^^uiw^) ^^u^j^ii I rr, rAO,Ht^ii, 
t^rf, Mo., rii 

^^ M t^.1 • 

icw^ Hfi, 0., Mrf, 00, rti, m, rfv 
j^i^! ^^ H fi, 0., M n, oi, riv, riA INDEX GEOGRAPHICTJS. 83 ^^L Jo^l ^^ H tfo 

r^% ^L*j^^! ^y. I a1, 11, H tvl, 

IvA, Mo^, f.1, fir, 'f!1 
yCwjtJL. ^'ju^^l ^y^ M f.1 

XvwokjL ^LiJciit ^Y" M ol, f.o 
idu:> ^t ,3y^ Mri, oi, riA 
bj^ ^y. M oi, riv, "("(y, rrA 
^i> ^t ^^ M n, oi, riv 

.<^L y^-v^ ^^>^ M f.1 

^.^LXit ^y« I a1 & vicl. ^Jj^^jJt 
iCX; j.O^'t ^wL ^*^ M vt^ 

^^t^yiJL ov>L«J' o^ M rro 

JOaOuL lO-A-wJt ^ji,yM M f.1 

J«^o-Lvw ^Jity^ I '^% ^fj '''^5 it^f , H 
Ivl, ivl, Ivv, r.r et vid. porro J^>-^ 
i^Lk^^L J^\ ^y^ M IIa 
3y. oLyjtji ^_^i M i^i"1 

^^^_ 3^: ^_^ I rfi, H riA 

S^L ^i ^y^ M iiv 

^^LxCt ^y. M ov, rtl 

^S v_3j-w H 1f et vid. poiTo ^3_^ 

ioo^ ^^^jji ^^ I lAr, n rfi ^S ^y^ M ri, o1, rn et vid. porro 

(«^^) «^_/ ^_^ I IaI^, llf, H 
rfl, ror, rot*' et vid. porro «yw.4' 

KX. J^t ^y. M vt^ 

j_Jux ^t ^y. M n, oi, rii otAiLo M r. ^> I t^i^v, t^ft^, H t^vi, ni, f.r, 
M fi, riA, i^foi 

(iCwJyo) iC.Xoy.vJI M lo. 

^ju_^ H r^f 

•^oJu^vJt M of , l.v, lof 

^wOj.^ M 111 

:.-«i J^ Q^ Kibj^t I IIa, H Iaa 

iOv. (iLJLjj^i) (jN-oLxJ-jcijl 'ist^yMi 

H rf 

iioL^ M ot^, lif 

«^L^ vid. s^ sLy*- 

,Ly.w J«-^ H (^'vl 

(o»_*Luw) («LxAw ^vLCw. H i^w 

«L^ vid. »Luw ^LxAw. et «Low jjL>-.lo 

{^S) ^^ «Ly.v I rvA, rt^A, H i^n, 

f.., M t^fl 

I A, II. h, riA, rn, h rfi, rw, rvA, r^r Ov.y) ^^ «L^ bjLax H ii", rvi 34 INDEX GEOQRArHICUS. rn, H M, ri., rii, MfAv, n, fr 

5/ sLvw I rfi/- vid. o^Av^Jf j^ 
iuJ>.3L.wJI vid. ioO.»LJ! M o^, iio, srf 
ja>-v- I rtv, H rv^, ^LijL^ I ni 

M l^^vV 

vi>sX<^jw M riv c vid. ^j>Xi:-jyy- 

^Uyw I r, if , H irr, M n, rr, irv 

»Aj-w I ri^l vid, oLij> 
t^ M !^a1 

oUw I ri, rf, iv, 1.1, irv, tr^, in, 
irf, 1^0, m, irv, ii^a, tn, tfr, 
tof, H n, n, tvi, Ia^, iIa, m, 
r.r, r.o, r.i. M rf, n, or, roA, 
fr., frr, fv"], frv, fn, ffr, ffo, 

ffv, ffA, fof, fvi^, fA. 

o^Jj^ M ot, ^aI, nf 

(^'/^, ^b-^^t) ^'u>_:t I ir., 
ti^t, toi, 11., 110, Hv, iIa, tii, H 
r.., r.t, rii, rr., m, rr^, rrf, rro, 
M or, foo, fi., fif, fii&, fv., 
fvr, fvi" 

3,^! M 1i, vi et vid. porro s^JLJt 
et ^J^ 3,x>w M f of g vid. 3,j-w 

W^jt^) o'^;^' -'- ^''' '''''' '''^'' ^-J 

r.t, r.r, H ioa, roi, n., rr, v^f, 

M o^, tto, troo, nfn 

^^L^wyw I lir, H ror — WsJUW M t^A^ ^bC«w-^t I itt 

(\i>^>^^^^, o*.X:^V^) vi>.xXw-iLA« M riv 

^^w^L^ ^j^t oL^ I t^f, tro, tf., 

H n, n, r.r 
^j ^t jt o^ 1 t.o, tf! 

^U-oit J^ o^ I I.., t.o, ttf, tft, 

H IaI, IaI 
•6j^ ^^ I 1.0, 111, ttv, tro, tft 

xi'ua^ bjLLo I rAf, r^A, Ht*'!^!^, f.. 

ijL^ ^A^ M fi, riv 

^LiJL e>JL>w I t^rtm, Mfi, rio 

yv^^U^t M It^f 

LLow J^ M f1 , 1v vid. (LL^^jiD)^_^t 

^^^yL^ M rf, or, frr, fv^i, ffr, ffia, 

ffv, ffA, fot^, fol et vid. porro 

(._^) ^c^ I rn, rff, roi, Hriv, 
t^.t, r.v, M 0., riv, fAi (^LLiJI vid. sub (j*'. 
^:Li I i^t., H t^oi INDEX GEOGRAPHICUS. 85 ^LUJl I Iav, mh, H m, M oi, 

i^vf, rvi 

r.r & , H rd , nf et vid. porro 
(j^Xso jvjL^ I i«1 ^' vid. ,yL*« 

y^. ^yU H it, ir ^bU H ifv 

^y^lM.^ (^b^Ui) ^boUi H rtr a, 
M rn 

^yLwoUi M ii^i^ 

^^ju I tr., H tit 

oLioU M ti^i^ 
oU M ti^>"' iCjUM^Ui M t*'.. ^ vid. KJljo^^xi 

uiiUJt I r^t, rAA, nt, ri^, t^to, i^r.^, 
i^f^_l>^i^i^^ rt^o, t^i^, i^ff, H i, 

t^n, ri^v, i^f., rfi^, t^fv, t^f^, 

t^^lf, i^vl, i^Ar, t^-Af— i^Al, i^it, M 

ro, i"f, n, roA, rd, nt, nf, rvi, 
n., t^ri^, i^ro, i^n, t^i*'^, t^t^i, t^t^i 
^Ji\j (ji,ujt M ro 

iLol^LiJt vid. iCoii^LpLiJi 
/Li M t.f et vid. o^ 
^3Li M 0., nv ^_^wv^Li I r.1 fZ vid. (j^L« 
|.LiJt M t^i^, t^i, f., n»^ 
(j.'UJI ^y) oLoUJt M rv 

^Loyo oLcUJt I ii., iiA, Hrti, rrf, 
M rv, or, fi., fif, fvt^ 

^yL^ oUuiJt M rv, t^.., i^il 
^^LcU M flt" 

o^S^\ ^ (iUi'^UJt) iLol^Ls^LiJt I !to, 
H tAl, M ffl 

(Joy^) JO^U I t.f, til, H tAV 
C>\^^\ ^y, iLoyLiJI I tte^, H tAl, M ffl 

^iojLi M fA, rir 

J^^\Jij\ vid. ^bjLJt 

^jLi I ni, t^fi, H i^f., t^i., f.o, 
MfA, rr, fwf, t^fr, rfo & 

e.i.U I t^i^tcZ, i^i^o, HriA, Mfi, 
rio, i^fr, t^fo & 

^^U M nf j; 
qL^U H i^^tr a vid. p,loLii 
(<i).LU) e^L-i; M fro, fov 
^LUJI M Af r 

J.LU I rf, ro, Hn, Mttt^ et vid. 

• oLwJ l-J^i> ,U I liA, H tAi 

(i^Mj -U) iLyo'-Li H Ai 
O^j^ vid. ^^15^^ 

(«ji^ 3_^^) j5^ M of, lif, r.1 86 INDEX GEOGRAPHICUS. •> 5^ Hll, ir^ M of z 

LLyi ^' 3^ H it, M of Z et vid. 

porro xLy<^ 
H_»-vi H i.1 
,»jLaw-o ...LOao-Cv J>i ri . 

(o^j^' o*!)-?^'' o^jJ^') o^^>-^^ 
I rv., M, M, H rn, s^rr, Mfi, vio, ns, m, rfv iOL>^^' M t.i k 

jXii I tAV</ 

cL^ _^ H tff 

8_:pJcJt M tAA li vid. liijLXjo _o 
^yij (?) «y^l I V.A Add. 

j^^:^i M i.i, roi 

iLo>L?UJ! M tfi 

^j^u.^! I Vo, Hs^v, rr, rf, t.f, ro, 

M Ot^, V., AV 

Kijj^ M ov, Vft^, rt^o, rfA et vid. 
porro KJjiAav 

^^L>U M t^fr 

aUJI I tt^, 0% 6A, 1o, 11, Htv, tlt, 

tti*', tro, in, Mtof, loo, tvi, Iao, 
rfi, rov 
(iL=-^^i) ^L^yiJt Hii, Mor, ii, a1, 

i.f /j et vid. iC>yiJt (^-^r* o^^^ 
i^yiJt M II. 
y^l I V.o^ jui^ H oV 

iiL^ H vl 

i^^ui-i; vid. L_j^^i^ 
• j 

L_5-<i:Jt vid. o^^^ 

JotJI vJ^^ M 11. a, tir et vid. ^ 
Jm^' 1^3 LJy^ M tt. et vid. JjlJI oyi 
(^L^^) ^^LX-^_ii I t*^n m, vid. 

^^ M ot*^, v. 

Qt^-i; I IaI, Iav, Iaa Add., Uie, lil, 
liV, ti^a, V.t^ m, rti, H vi, Vff, 

ro., roi, vof, rvv, Mfi, ot, rvf, 

t^vl, t^At 

j^Uawj^Wj ^l^-ii H Viv vid. Q^ijy- 

( w»,— w Ji MV 

fel; P/) si^'/ ^*^ "' 

xjj-ii H t.t" 
^y^it M l.f 

Lk^ H t.r, i.t^, M of, tio&,r.r, nr 
ov^ H Av, Ai, i., if, M of, lif 

v^AxIiii I t^i r vid. olJsaw 

(^l^ i_,oti; I tt., irt, IVa, H Iaoo, 

tiv, tii, m a, M ro, Voi, fr., 

ft^f, foo 
_j,|yjt tljt^ H aI - 

vj^^ I rv, H rf, M II., iir 
^^L^Oi^ M fA, rr, rvf INDEX GEOGBAPHICUS. 87 ^U^sJl \Jij^ I !.1 

j^yi oJ^ I !.i • 

^{^ oL;i M itf, (Ia, fir 

,U^Ut oi^ I !.i o o ,Lilii M ili: H f 1 
Jlio M AA a vicl. aJlciJ' 
byiciJ! M AA, l.f 
^j^\ M rfl vid. Jy^t 
b\yiii I f 5* s 

^yi^i I rr, r, H t"i, r., II., M 
u, rot 

^bC;i I m d vid. ^bCw 

ciOCio I m, H f.o, M nr, m 

(jCci I Iav, Iaa Add., IaI c, lli'" a, H 

rff , rof, M oi, t^vf, m, t^Af 

t_Jl;i M ol, t^oo 

(^U^Ui) ^^U^U Mo^, llo 

««JU H ff", vf , A. 

(e>Xc^) ^,^:?iu I nr, H t^it, t^ir, 

n., M fA, rr, rvo, t^^ro, t^n 
(J^t^ jj) UiLii H if, M oi, riA 
CwU) iLuJui I r.1, r.i, Hni, rv., 

M ol, ^aI 

(^^i>u^) iop>u^i I iav, tir, Hrff, 

rot, Mot, t^vt^, t^vf, t^vl, t^Al JjJ^ lCowU^JI I aI^, H llf 
^^■\_w^ M 11. 

(iL^iU/^^) isoJ-yA.,«J:JI M of, ti^A 

Jdjii^ I 1v, vt r, vr w, vo, H trv, 

tt^t, it^A, rof, M r. r/, ifi, to. 

^yCu I Iav, iaI, 111 k, tr, H rff, 

rfv, rot, M o(, t^vf, t^vi, ^Ar 

'isjyuiLu/ I fr, ff 

sXUi H vf, aI 

^^ I rv, ft, fr, ft^, fv, 11, H 
ft^, vo, A., t^A, M ov, rrt^, rrf, rfv 

...tiA^Uj I IaI 
c^U;^ I r.1 Add. 
3^^>Ui vid. o^jLs? 
^i^t H l.t^, It. 

bJsoUJi M rrt^, ri^f 

K^L^I H Ifo 

(oo-U^) SJ\i^ I i.r, H \Ar, M or, f rf 

^33^ Hll., lot^, loA, llv, mg, roi, 

n., rr, rio, Moi, i., ifi, roA, 

1""^^, t^AO, I^aI 

^b-^ ^^Uwj^M t^., ot, t^of , t^ov, nt 

et vid. porro qL>>> 
j.;.l^:> qUjL^.^ M ^. , Yav ct vid. 
porro ol^ 88 INDEX GEOCrRAPniCUS. f^\" et Yid. porro .»Ju^ 

(O^J^ ^y^) jU^ (j^LXv.^^ I l.f 

qL^^I *jLx«.rjA.i; I Ha ?j, H n! vid. 

.•jLi>-oL) jLolXj,' 
Lvuo (iob:w^'ui:) ^oLx.wj^ M ol , 1^.. l, ^^. 
ot/^l ^j^ (^L/^I) iUT;^' I t!f, 

H IaI, M ffl 
_5j-ii I Hi*', ilv , tv. et vid. porro 3,^^ 
O,»-i.i0 I y.. Jc vid. J>,«_2-w 
ot/"it ^ 30.3^^1 I tif, HIaI, Mffl 
L-t^ H Uf et vid. *. 
.L»J-w vid. ,U^ 
i3o_j*^ vid. Joy?Lii 
ot/^t ^j. is?;L^ I \h, H IaI 

^o^ M rri', r,^t^ 

^^ I rri, ri^r, r^^v, h r^i, nt, 
nr, rii 

x*-CCo> ^yi M fA, rif 

so^t^o ^y: I r^)^, H nr, Mfi. /, fif 
v^yi M or, f.% fii 
oj^^yi I ri^f, H rii^ 

(jyo._j,vi vid. (jyo, »-w 
'^jj^ H rri vid. Sj^ 
^3^y: M rfr 
.JLw^ 1 a1 a vid. ..X.V.0' 

(^^i-j^t) ^^L^ I riA, t^ro, t^f., H i^rr, t^o., t^vi, f.i, M fi, Ha, 

r^f, t^fo6 
^j^ MfA, nf ' 
^L^ M t^.r 

QLjcii jJj H lot^, I0I 

^ M nr 

jt-v^ I ii, iv, i.f, 11% tii, irr, irf, 
iro, irv, irA— ro, tt^v, \n, loi, 

tor, loO, I0I, lov, lOA, 111, H II., 

ivi, iav, IaI, 11., ir, nf, 110, m, 
iiv, iia, 111— r.t^, r.f , r.o, r.A, rir, 
rii^, rio, rii, riv, M v, i ?, t^^f, 
fv, or, t.i, toi, IaI^, roA, rio, fii, 
fri, frt^, fri, ft^., ft^i, ff., ffi, 
fff, ff^, ffv, ffA, ffi, foi, for, 

foo, fol, foA vid. O ,L>jry-J' 5.-IWVV vid. 35 v*" 

^l^-^t I Hve vid. ^t^^t 

^^ I II, H tlv, M of , tof, II. 

^^ I t^f, Itt^, irA, 11*^1, It^v, loi^, , 

H 1*^1, 111, 111, r.t^, r.o, ri., rr 

et vid. porro ^y^ 
vyjiilj Lx3 H It^ vid. cLo f^' Lo H ir, r yLo Mt^ft/- IKDEX GEOGRAPHICTTS. 89 ■s^J^ H IM 

(Lo) ^bo H ir, M ov, m, rr., rfv 

^jM^Lo M b! vid. Qj«a> 
•ifLo H in 
X^LAoJt H r 

(^^Uitjji) ^^UdLo I rn, rfA, H riv, 

l^.f, Mriv^ et vid. porro ^jUjL^ 
(^L>jlj iApLo) VjiJ' (*^Lo) ii\^Lo 

I tdi, H \Te, nr, M ffo 

(^Ly' i^Lo) ^^yb^aJU, (^5yJii (iJ>Lo) ti)J5Lo 

I i.r, irr, tn, H ur, ir, r.., 
M or, fro, frv 
^^Lc/ s^\j^ I irr Add., H ir, m 

fifr vid. ^^1 (iVj>Lo 
ivPLo vid. (dk^Lo 
^^^Lwl^. i^La M rot, ror c 
jtj^ *J5Lo M 1.1, fol 
ot/^t ^j. iL^L^t I ilf , H IaI, M ffi 

^i^ I m, H n., ni, nr, f.o, 

M rr e et vid. porro ^jy*> 

icjbyL 5^ M n, 00, rii, rro, rn 
iiyj -syyo H fo, M n, 00, m, rrf 
^Li? I ro, Hrr, Mr., i^f, or, iv?, 

v. , ir, 11, II. et vid. porro qL= 

Cij^) )U^ I 111, H rol 
(L^) L^ H a1 (by^») ^y> »y^ I ir, H tirc, 

M II, f1, tol 
ot^^^t I !v, H ro 
ttjoo M lir et vid. o^ 
lJlXjoJI vid. o^Ls? 
j^J^t H 1^0 
LSjlXjo Jw»^ vid. J>.*:> 
^^^t J^j^wiLi latjcsJ! M Iv. 

^t^ I iir, in, H r.f, m ff^ 

Hlykalt vid. atyoJt ^ 

(isLyiJt) sty^t M iri 

f^f^ Vid. J^J^ ;^ 

yoyo (ib^) aouA^ I AO, H 111, M 

t^o, iri 
(QUiLxy^, ^L^yo) ^L^uxyo I rnw, 

H rfl^, f.i vid. ^bCu^ 
(^^L^u^yo) ^^y^^y^ I nA, mw 
^^jfU/yo I m m, H m, w, 

m, f.i 

byJt M r. Vid. ^lX£ 
^LCwjyo M riv vid. ^JuuiM^jM 

i— Ajt>o vid. o^^Li^ 

«jot^ I rr, rf, r^, H r., n, ro, 
r^r, M \"o h, ot^, oi, V., a1, av, 

1f, 11, 1a, l.f, 1.0, III, ^V. s 

(lA-ocoJI) j*jiA Oyjo^ I ot, or, 00, H 

fr, 11, t.r, i.v, n.,Mir,iif,r.r,rir 

12 90 INDEX GEOGRAPHICUS. ^LoLiAait I ^A, Ho, rii, via, ni, 
rro, m, r^f., t^ft, rfr, Ht^rr, 
rrv, t^fv, i^fA, m, \"o,, Ha, rvi, 
f.., f.t, f.i*, Mi^r, r 2, i^f, 1*^0, 
fi, ni*, Ha, rAi^, yAf, rAi, n., 
ni, nt^, rri*, rf,, nf, rfo 

(juLo) jotxJiMrr, \"o, II. _p, roi, ni, 
nr, ni, ni, rv., rvA, m, rro, 

^"f. et vid. porro LXjb^JI 
^ijo M t^t^, of, lol, loo, Ivr, IVA, Ia., 
lAf , IaI, lir, rfi, fv. et vid. porro 

U^J! I n, H rf, ifA, M vt^, vf, vi, I.. 

«jUo I 1.1, Ifl*, H IaI^ 

uuy^ qj^U^' I t^n , H 1^11 
^ M iir 

s:^!^ i:t^t M 5.V 

^^/'i^ ^y. -iJJucO^ I IIO, HlAl,MffA 

.^t iCojdUOo Q^ io^a^^t H ^i 
uJwaa^al! M lo. 

^jju^ I rr, vi, H ri, tof 

xJUuJt I f, 0, V, A, i., ff, H i, 
I., ir, lo, V., vo, iri, rr, ^aI, 
1*^00, Mrfr, rro, rv 

(Jiw) jio M IvA vid. jtAD 

iLjLiJAS I V., Hrr, rr, fi, fr, vo,iii, 

It^l, Ivo, t^i*^v et vid. porro xJlJlol io^bLsit XjuAyfl bLo H rAO 

^! M II., iir 
■ijp^\ I rn, H rAO 

^juLoi! M t^i, ot^, lli, It^f 
io^lLoit I iir Add. 

^L*juo I rr, rf, u, ru, Hu, li, r., 
t^i, t^o, rvr, Hv, Mi z, t^i^, t^f, 
ot^, oi, iv, V., a1, Av,if, io, ii, 
iA, i.i, i.f, 1.0, iit^, t^rr 

qLaJuo M roi vid. ■tlxxo 

Licoo M i^rt*' 

ijjsjuo M 00, r.., r.r vid. IsJuLw 
iL>L^ I ff, Hfv, vt, vr, M ov, rii 

L-A.§;iaJt vid, obL:^ 

xj^ M 0., rii 3j^ I Hv Add. vid. 3j&^ ^^3^ M f 1 

^j.».:^! ^^!yo I llt^ 

^yo I oi, 11, H iif, in, rfr, Mof, 
. lof, nr, ir, nf, Ia., ui, uf , IaI, 

li!, t^A. 
Jyo H i.t^ 
Ij^ I 1v, H in, M t^f , of , lof , 

11., li., tit 

J/^\ ^j. 30-yoJ! I llo, HIaI, Mffl 

«y-yoJt I vi, AA, liv, liA, r.., r.i, r.r, 
H loA, iv., roi, ri., rr, nf, M llirDEX GEOGRAPHICUS. 91 6\, troo, M, i^Af, rAO, rAi, nf, 

f,. et vid. oAiijL>j^ 
JJU^^ I t.f, ir., H tA^ 111, M 

or, frt* 

(.^4^) jV*^ I '^«j 'v^j Iv^, tvl, ivv, 

ivi, H i.f, m, rrv, rn, rrr, rrf, 

M Or, fvV, fAf, fAl 

yv^! I 0, 1, n, ro, H n, f., t.f, 
t.i, \T, rfi 

^..♦Ij.TJ! t^l ^ouJoo M t^fo & 
L?'} Q-» jM iyJr^ H 111 

•xyto M or, II., iir 
iCyto jJLi I r.o, H rv 

iu^ M 1.1 

iiUi:. M or, V., r' 
^^^•0 ^bCL^ Mr 

.-♦-JIj ...bCu^ vid. o^i:s^ 
^ji\j by>"^t ^L^ H Ifl 
iUuAll ic*^ H Ifl, Ifv 

^t iot^ H tn 

(^Lib) ^Uh I vf A, H to.m 

(Jol^ }wai) ^^LLL I r^. Add. 

u*^ iu^ (o!;^^' o^r^) o*;^^' 

I rov, H nt^, M ^f, ot, r.. ^, 
^\rd, ni, ror .iuLi^ M r. vid. iOjjat 

iii^Lyt M rfo 

^yii^ (y) ^i w^LL M rrt^ 

iC^LLil M t.r 

^^Liu..:^wj ^Lyt I r^A, rfv, ror, h 
riv, r.r, t^.v, M o., riv, t^.i, t^o. 
jojtAv ^\h M f.r 

^lXw^L:^ ^LiiJLyt I rvo^, rvA^, M 

fi, rii, t^.rcz, t^.t", m et vid. 

porro QLfijLkit 

(jJLjJJIj) ^3jiij ^^LaiLyt I tlA, r.., r.1, 

H ri., rr, ni, m ri, t^i. 

(o^jyF.) ^^/ ^f. o^'i^' I ^v., rAi, 

H 1.1, t^^rt, t^ro, M n, o., riAW, 
rii, t^it^, rfi, rfv, t^f^ 

■^\h H II 

iu^Lyi I t^.t, t^^t^A, H t^or, f.. 
uuLyi I ti, rf, rA, h Ia, rv, n, 

M ot^, 11, vi, io, iir, t^vt", t*^A. 
{^\^jh, ^\^\i^\ ^ws) ^^ULLyt I 

rvo, rvA, rvi, r^i, H t^n, t^t^f, 

t^l^o, M nio, ^,1d, ^r d etvid. 
porro QUJLyt 
(u^L^IdI) ^i>h M t^^fi 

^y^ J^^ ^\yh M rf 

^t^Lyt 92 INDEX GEOaRAPHICUS. n<5, rv, Ha, t^v., t^vi 
^^1^^ I IaI, Iav, nif 

icjj^ I rv, I^A, fi, H f^, 0., M 

06, oi, rn, riv, m, rfi 
>d)j>i3 M rf 

i^^ Moo, m, ry 
3u^ I oi, OA, oi, io, 11, ir, H 

III, iii", tif, iro, in, lif, vfr, M 

rf, fo, of, lor, lof, III, lir, Ia., 

lAf, ur, Uf, Iao, IaI, 11, III, (^A. 
(^j^)^j^i r m, rv^, rvf^Hrff, 

rro vid. v^' u--^; i ^1"^ H 
ni, M fAA, fi. i vid. ^-^i ^i^ 

^^;y..^t I m, rt^-l, fvS^, ^vf, M, 

Hr, i.f, M, ni, t^vf, rfo,rt"o 

vid. «♦^t u*y^ 

^t ^ I m, rrt, frr, fvr, rvf, 
VaI, h r., i.f , M, ni, m, m, 
rro, rro, m rf, o., r.i,rn, rrr, 
r^^, i*^rr, rn, f^A, fi. i 

Jki«Jt ^^,^ M 0. vid. ^t ^j^ 

^\j^\ \j^ I m, rvr, fvf, ^aI, h 

rii,rrf, no,rro,Mrf,o., r.t, rri 

(^/) ^/ ^ I rvr, Hrrf vid. ^^jui' y*^^ I r^r ^ vid. -4^1 (j*^xL) 
^^u^ ^j^ I rvf, H rrf , M rri 

vid. («jLjLxIt (jt*jJo 
^^bLvwui? I l.v i, M or, frr et vid. 
porro ^^\ji>*^^ 

iL^L-xL H oi, ir, 11, M oi, ov, riA, 
rri, rfv 

y^_^ M lo. 

L^ij H lor/, i.r, 1.0, M 00, no, r.r 

(^Lcwjxj^) ^bcwjbs^ I f, rof , rvo, 

rvA, rvi, Hi, ri., rro, rri,rrv, 

M fi, rio, rii,r.r, ri., rro, rf.^^ 

•:Ij>Md M t.1 

•djojjtjL I Iaa, H vo, trr, irr, tfo, 

rfl et vid. porro siAJjjLLt 
j.U:Ji ^t^ I 11 vid. ^\Jo\ 

(v;iii) vytit ^t^ I rv, rA, fi, 

H fo, f1 et vid. porro ^j^^Jo^ 

J^ vid. p 

o^J^ M II 

(ji/2jt)jt/ I rAi, rAv, rio, rtr^rrf/-, 
^^v, H rro, rfA, nt, n., ni, 
rii, M fA, ir, if, n., nr, rvf, 
rvo, rrr, rro, ^n, n^f, n^b 

(^u^^t^, ^^u^/) ^u^i^L Mor, itf 

gJU? JLjI^i H tof c, tlo 

^^ S^jLi\ I trf, H.tio vid. «/^ur, ^^tyj INDEX GEOaRAPHICUS. 93 ^^t^. ^LyJf H \ofc 

(vi^^xij^) ^^ M 0., r. l, Ha, 

rrt^, roi, ror, t^vr, fi. * et vid. 

porro jtv^J" 

^Us^^ I 1.1, in,H ^f, Mfroj, 

ffA et vid. porro QLi:^^^ ^y 
(? 3jL) ij^^ M o1, Hv 

^^Jo I 00, 1f, 1o, V, 11, H 1.0, 

irr, irr, tro, irv, irA, ti^^f, tft, 
Mif, rr, r., tn, tor, tor, ti., tAi 

•i^_^^ I rv, fi, fv, 1a, V., H fr, 
vo, irA, tn, Mov, rrr, rf^ 

(? KJii^) *il5^ M ov, rrt 

'"'.'. '.'.^'^''"'°^l' tjw...'^'w,"^^?,il H tr. 

iOs^ M rrifi 

(|._^t) j.^t I 11., r.f, Hrfi, nv, riA 

et vid. porro ^Xi 

(wb^) g^ij^ M rrv 

ijyL M rtvs 

^t ^^ ob^ M rfi, ro. 

^Lsuit ob^ M 11. c 

jjLiLjt vJ5_j^Jd m rfu, ro. d vid. 

(J.oJt) _ JJdt vju-b M tlt 

^3 ob_b M rfi, ro. 

^^D I iiv, H n., M ot, i^aI, nr, 

f.t et vid. porro Joy y^ „^i I i.r, trt, HiAr, tir 

•J-x^ ,j^ ^V^J^ I i.f 

m 

^t H t.1 f 

^ULi^ H to. vid. ^[,[h 

iVyJU^ H A. 

>,:>.w-o rjiJiJ^ M 0., riv 

xJikJLb I fi, fr, fr, f1, Hvo, v1, 

A., ai, Mov, rrr, rro, rfv 

^Ua I t^^fv, HHo 

^j^^-jn I i.v, trr, H t^f, r.t et 

vid. porro ^IjJmjJd 

(x^^AJLr, JLmsa^"', (jMA^i^, K ,w^.M i^ ) &jM*jy4i3 I 

r.v, rti, H ni, rvo, m ot, rof, roo, rvr 

(j^UoJ ^o) LiixJLb M 00 et vid. porro 

iL^ I n, n, fo, 1a, Hv, t., ft, 

fr, of, 00, vr, vr, i^a, Mif,rf a, 
ov, rto, ni, rr., rr., rn 

\jOj1d H ir et vid. porro LLiX^Lb 
(bj^) ^jih H Ifv 
o!;^ vid. ^t^- 

J/1>\ Q^ (iLoLPoULit) ic^^U^I I 

ttf , H IaI, M ffl 
^U^ M tfA r 

e,t;t^ Mrf, fAt^ vid. ^\^^ 
(^-o^y.) u-^.^yjt I t-.i, n., nr, 
nr, nf, rio, rrf, rfr, H roi, 94 INDEX GEOGRAPHICUS. ni, nr, nf, Ha, Mfi,ni, m, 

(Llvw^^, ,^i jy^)^^!:^! I rr,fA, 
or, H n, Av, !.f , M fi, iv, rv, 
ir, M 

^.ju£ ^^ H if r 

^^r,^ I !v., ivt, tvi, tvA, tvi, Hrn, 
i^i^t, rr, ri"', rf , M rf , fvf , fvi, 

f At , f AO 

^^ I if *, rof, rov, foA, fAt^, Hi, 
1.1 , t^.i, nr, t^t^^t, t^ft^, M 0., 1., tt^t, 
rvt, yio, r.., t^.t&, i^tt^, t^ii,t^rt^, 
t^rf , t^^fo, m, i^fA, rt^t^, t^i^, t^t^o 

^Lc^Id m or, fit, fio 

Lfij^ M ov, m cf. K>5^ 

^^^^\ I vi, Ai, if, ii, H tov, ioA, 

tvt, ivl, tvA, Mol^, ttf, iii, ift, ftA 

^Uyg ^^1 M fvt" 
iuJp M t^. vid. xijjaf 
(? J^t^ ^co) ^ M o1, Ha 
j.^ 1 li. Add. vid. ^^t 
(^b^) ^l,^^! I !.f 
^^^ M ti, ft- vid. ^ 
jL^t icJ^ Mif 
^ H ti, Ta, n, t.f Ub H i^f Add. , l«jo(c _^^ M t.f 
^(c M !v1, roo 
(3L*Ji vid. ^b^wt 
iL M i.f ^olc I tt^, vva, &, VA, H iv, lol, M 

Of, tt^O, tt^A, iff 

^toLfi I !f, ir, n, fv, Va, n, t^r, 
i^t^, VA, Ai, AA, i., H tv, Ia, t^r, 

t^f, t^o, n, t^A, n et Add., tov, 
toi, tli, iir, ivi, ivt^, M !., !!, 
f.e, rt^, ot^, ilf, t!v, iiA, It^f, tvi, 

rfi, rof, ftr, ftt^ 

(iLwLxi!) iU^L*Jt I of , M of , iif , !i1 

^j^\ ju£ I vr, rr, H ri 

((j«IlX_*_E, (j/,Je>X, |^^!A>X:) j^^^Jla£ 

I A., H ioi, M or, tio, tn, roA V^ M ao ijy>x M or, ito 
(iu^) ib^t I tira 

(iLyw-*J«c) ioy.v^t I Iaa Add., tit^a 

iuJs^i H in, to. 

Ja*il M l.t*' 

yi£ Hf., M i^, fv, or, v^, a1, iA, 

t.f, i.0(^, ttt^ 

vi>.xJUc M til* m INDEX GEOGRAPHICUS. 95 ^3^ M Hd, ^fl 

^^ju= I ro, rv, ^A, ri, n, rr, i^o, 
H iv, Ia, !i, r., t^r, i^r, rf , ro, 
!^v, Mi^., rf, ro, n, fo(Z, oi, 

1V, V., AO, 1f, 11, 1v, 1a, 11, !.., 

!.!, !.r, i.t^, !.f, i.orf, !ii^, rfr, f^. & 
^^I^lXc m l.f 
u^Uj ^^yiji Hjju: M rri 

^oJot]! H love, M il^^f 

(^Lyi) ^^Uj^ I vf/i, H !t^1, lo., !oo, 

M of , It^A, If! 
ol;*i' H 111 g 

^t^i M rr 

^ytit M !.r, 1.1 

ij^j^.c M of, !of 

iOoytS! M fvt^ 

iOjtXjl Jc^,^. it^^ iwojtJI M a! 

iCX^. (^oyi ^i^yC I II 

OJtit Mot*', V., 111** etvid. porro ^_j^iLs^ 

oiijc I tv, H rf , ro, ror, M ttr 
t^^i^ oiy: M irr 

^L^yi M l.ve, ro., roi*' 
Xijc I II, tv, Hro, M w, v1, t.va 
(l5j£) XS^ H tt*'!, M of , 1., lo., tof , II. h 
iLJ-E I !v, H Po 

(? o'">/) o'^j* ^ ^% ^^^ ^ytil I fA, 00, H AV, 1f, 10, M 

of, \T, rif 
ibjj^l M 00, !1f, r.. 

^u^ I r., M 1.1 

^^Ui^ I 11, H in, irv, Mrf, ff, 

of, 1., 1.1, lol, loo, !vf, Ivv, !ir 
gJLj ^^^La^ M rf 

i^Li^ yCvoRii M rv 
c>.^ yw*ii M t^.f 

^lXwj^. yCw*St I 11, M f.. y vid. 

icUpL yC^l M rv 

*^UJL^wj yCwotii M rt^l 

jyil^ yCwjtil M rv 

».*7..*.iij &_jj5 _ft.*j> jji Xwx M rv, 

It^o, fY. 
otjJLo ja*=> (it X^ M rv 

, * g •<uj jLmsl m rv 

(yC^t) |.yC^ Xw^ I t^A, a1, 11,"^ ir, 

1o, 11, Ho., Ivt, ivr, Ivf, ivo, tvv, 

tvA, Mrv, t^f, f.. ^, f,r, fr, f,f, 

f.O, f.l, fto, ftl, flv, flA, fll 

^\^t yCw^ I At*', H ilf 
jv«ii^ vid. L_J^iLs? 
s^^t M ot^, V. 

ij^^t I ri , M 01*-, 11, At^, 11. 96 INDEX GEOGEAPHICUS. ■i*jCLx5l vid. o^^Ls? rf iL^oUit obJ^ ^ iOibtJI M i^ot, rot^ 

iCjC'. iCJUJi M v1 

.*jL*wua xJixJt M \"oY n vid. qI ^Oj/o 

ioyS t iCJic M f"At 

(oLo) vjR-ot iUiJ£ I 11, M lii 
^% iojic M f o1 
^^t^ -i^ M li^^f, t^^rv 
i^lA^t iCxAc M lo. 
J^t iuiic M fo^ 

^\j^ -^ M roA, nt^ 

«lXjlx I tr<5, ,m, H r.i^, fAi, 

M f AA 

i^jyjyic M ^OA 
^^t^ JJbJ! M i.i^ 
^jjbtit H n, M ot-, vl 

OLJbtJI I Ia, H f1, M Ai", AA /^ 

J-Jic_^ H ifi, tof, too 
liU Mn et vid. ^^ 

IjCc I i\ Hin, Mri, of, toi, iof, 

lir, IT, llf, tAS*, !a1, 111, t^A. 

JpIXc m aaa l^ I Av, HtfA, IIa, tliy, M of, 

ito, irr, irf, roA 
(^bU) ^^Uii I t^o, of, H f., i.v, 
M iif, r.i 

(vi>Jlc) e^Jixii I Av, H iov e, t11, M W^ 1 

^j.jCv.c^ I l"v, fl, ft*', H fS^, vo 
jJixilM rfl 7t, 1o,d 
^\,^y:oi\ ^ULxil I tv, H ro 
u,.u^. _^ vid. ui^ 

ij^j^i H r 

jlulc I rto, H rvo, Mt^vr& 

u^t ^ I rr, H n 

iCiiiUxii H Ia 

^^ui I ro, n, rv, ^, ri', H tv, n, 
r!*, n, t^f, t*'!^, t-o, t-A, i.f, ^Av, 

M t-., t^f, 1^0, 1a, V., 1f, 1o, 11, 

iv, 1a, 11, t.t^, t.f, 1.0, M, t^n, fn, 

fof, fvl, fA. ^ et vid. porro J^ 
^Ui I 1o, H tfo, M fA, t^f, of, 

vi, t.Ve, tOO, ivO, tvl, tA.,tAl, lAf, 

IaI, ilia, iir, ro., roi* 
^P^ cr o!r*^ >^ H iff 
oL^i M 1f , i.A 

^jj_y^ M tvi, r.. 

ia^^ H tn/-, M II, ior- 

(^j..-MJtit) U^V^' ^ ''l^ 

ajUc vid. uJ^!l^' INDEX GEOGRAPHICUS. 97 iu_yjul vid. iu-AjtJI 

iCcw>A-ot]' vid. i4jy-w.>jt5' 

Kx^ M ilo 

^jmSs. vid. o^jl^ 

iUc vid. lJ^^I^' 

*>^lytil I o1, ir, to, 1v, Hi.A, !!1, 

M IaI 
ic^^i M !.i 

3'u^L l\o^*:i m n, or, 11, Af, i.v, 

tUjJ io^ lAjootil M 1^1, Vo., Voi*' 
■>•• ••-' ' ' 

^lh ^! ^ ^Lj^ M ft^f 

v'^£ I H, t^o, of, Hn, f., i.v, 

M vA, r.!, no, rfr 
L>^' I n 

^L^yi, j*^l^! ^-.^ H iV & 
^i! ^j^ vid. j^T 
Ij! ^-yi vid. \iy^ 
^Juj K,wJJ' ^j^^ H a*1 
(^lili ,):»■ (jNj: M ifo 

^! e;V^ I r, HY1, Mol^, ii^, iiv 
^ ^^v^ M ili 
*JUj JucXk^ ij^ H a1 

J-o^L 1^^ ^JVC H tfv 

u^^^L, ^L^ ^^v^ H 1! 

^^.-Mi I co, o1, T, 1v, Hi.A, !.1, ^JJ iri, iVv, M n &jj;oJ! (Jj) (j-sx vid. iiJyV^' 

*JLo iAjJUw ^! (jNjC H a1 

^y.^ e;>^ vid. ^y.^ 

i^U-«Jlw ^^.^jt^ (jv^ M f!f 
U/iJ! ^-^x: H ao 

^«^ yy^ r of, H i.i, M 00, iif , 
T.. . r.1, ri. 

0'^'i.a'^' {^f::^- H 1f 
^Lojti! ^-.o^ M o1, riA, rfv 
■j.yLo ^^Lc ^! ^-.^ H a1 

UaiX^ ^-^ Mn, 00, rr!, m 
L^ ^^^_^ ^^ H ir 

^Jyo (jr.^J! (jyi M aS^ 

AjoAIL ^cJj! (J-sX M A. ^' 

iiwOLXlL (sic) &i-yaj j-^x M A. i 

(j*0^j j;vx; M ifl 

(L! ^^r^) Ly^ M Vi, of 
iCvLotJI M for 
^.jvotS' vid. Kjjj 

^^- ^Lc M i.r 

(iCi^i>i.Li., iJ..i:si^!.LE) &jLix>-:ijLc I t*'.!, 
H t^or 

S.Lc M AO 
V 

bytoLiii M rif 

13 98 INDEX GEOGRAPHICFS. ^Jo^ vJiiLi I f !, f^, fv, H v% M ov 

xi^ oiiLi: M 06, ni, ryf 

v_aJLc vid. v^l^ 
^^tj^LiJ! M Hv 

iuL£ H r, fr, 11, vt, i.r, rrv, m 

t^ I 11., tiA, H m,- r^(^, M of, 
fi., fir, fvi^ 

J^J^ MHvc 

sJCL^ M \*n^ vid. tiJJjf^ 

.Jui vid. vJ^L^ 

(iUl^J^ I t^^l, l^fo, H rA6, f.f et 

vid. porro lAJ^^JwJ 
jjotjt M b. a 
^3^jJt y.Ac M o1, rlA 

IjiSt H At 

^ JLy^t H a1 

tiU/ M fl, ^11 ■ 

(^L;:^^, ^L^I^^) „^1 I r^f, M, 
^vX, Va., Hn., t^rr, rrA, t^vt k, 
M t^f , t^oA, 0., vf, rio, 1*^.% t^tr, 
t^ft*, t^rf, t^t^., t^i^o, rt^v 

j^\, oj^/ M fi, no 

^jiiUJL (JOL^/) Joc>/ I t^ri^ t^fo, 
H t^AO, f.f, M fA, nf H-ui:^ H v1 y M Itt O bj: M nv/- o Lo^^ M r1, M, fAA, t^-ff IjL^j (J^y^) OjS^ H t^<5l et vid. 

u\x>-_c 
j.^ iUi I ro., H t".1, M t^6. 

(scbb^ji) iu-ij/ M rrt^, rt^o 

«3^ M 6^; f.v, ftf, fr. 

^ytJt M fi 

■»Mif^\ M r<5t 

(iu^t) j*]t I 1, I., rtf,riA, ni, rrr, 
vro, r^t^, rvt^, ^aI, ^r, m, ^aa, 
a, ni, t^.t^, t^.o, H tf, lo, rfi, 
rvt^, rvi, rw, rAt, rAO, t^.A, t^tr», 
i^rf, rr^g, t^t^., t^t-c, t^-t^^i, t^f., 
t^<5., rot^, t^of, t^-Ai, 1*^11, t^it*', M 
n., rvf, r^i, r^i 

(JCL5jc) JOL>j£ I t^^rU vid. LXLjy 
iU.W5yib ^;jc I t^ro, t^ff, Ht^vl, f.f, 

M fi, rio • 

t>UjL (jj^) »i)ji I t*^t*^.,t^fo,HrAO, j 

f,f, MfA, nf 
Oj_5)_^ I t^rv, H t^ii, M fi, rio, 

t^f r , t^f 6 
iuji I rt^i, ro., rot, ror, rw, r^., 

rAt*^, H riv, t^.o, t^.i, r.v, t".A, r.% 

rrA, t^t^. e, t^rr, Mrf.d et vid. 

porro ij^j^ INDEX GEOGRAPHICITS. 99 rr, i^.f, m, rs^v, m, fA^ f^i 

et vid. porro iujc 

•»)£ I OA, 11, Hio, !!i^, in, M n, 
of, t.1, loo, tvf, tvv, nr 

o/bj (3j£) bjill Hlf, Ml"i, o1,ov, 

nv, Ha, rr. 
^tjjc j^ I II, H rv, M vi 
Su^ ^ M l.t" 

iuiiJI vid. Jtjl 

^^Lwx I tf, fo, HIa 

»_A*l3c (_^ vid. ^"^L^ 

■Sss^ii^ Hli, Mor, 11, a1, 1o, I.I, t.o 

» 

^Ui AJb Mov, rr., pr. etvid. «^^ 
^^Lw I rf , H i^l 

^\ M rf i , fot^ 

^-w ^ I ri^r, H nr, M fi.^- 

a_*i: M t.A 

4i-«.iit M 1.1, iir 

bU.*i: M ov, rn et vid. .Uc AJb 
d^_A.».r: I IaI 

„Ll£ I m, rfo, H t^AO, f.f, M 

fA, nf 

(^^I^JOLiJI) ^L>AiiJI I 1.1, IfA, tor, 

H lAr, rtf, M or, frr, ffo ^byi: I ni, rr. , rrr ?, H Ha, ni, rvt*' 

j.LiJL. ^^1 I o1, OA, oi, r, 1f , H 
tit, iif, trt^ 

^^]i I ^A, ffr, rff, rfo, rot*', rio, 
rvr, r^t, rAO, H i, riv, t^.., r.i, 
t^^.r, (^'.f, t^.A, !".i, t^iv, Ha, i^rr, 
m, m, t^i^f, M rr, r.o, m, 
t^.v, t^n, t^r., t^fi, ro. 

(JvJj.fci:) (AJ^ .fci I rvv /■ vid. L>Ji.fciA«j 
(vJs-,iCv«>3 b-^) isL^^t I jf"j o1, 11, 

iv, rr, H tv, ttf, tio, tn, t^fo, 
t^fi, M t^o, tof, loi, II., ti., roi 

3^Li: H f1 

e^ M rtv 
Kk^ H m 

U^ M tr, rtf a 

^^^Jh I r.f c 

^UJt M of, tt^A, Ift 

(v^b) v^i I 1, r^i, rio, t^fi, t^fv, 
H if, mo, s^fA, n., t^it, n^f, 

n^, f.o, f.l et vid. porro ^^Ja 
\J^^ (v^L, ^\^) ^\Ji> I t^tt, H 

t^i., rvA& (_£>i: I VA i_^w^i5 M rt^ 

(U^^-^L", L^*^^) f.T=Hj'^ I ''''' ^^^^^^-3 T^ ^^-^ 100 IXDEX GEOGRAPHICTS. (^jc) jjo I fvv, nv, rn, nm, 

M fi, rt 
(^,Ji) ^.Jisl^ I !.r, i.r a, M fvf 
^^L^jy^L. (vb^'i) vi^UJI I fv., M, 

^aI, h rri, m, rt-o, M n, o., 
VI A, t^fi, rfv 

jlj M t^^fv 
ijj6 I n, f1, H fo, 60, o1, ov, iy, 

io, 11, vr, i^r,^, M ov, ni, rti, 
rri, rr., m, rfi, rfv 

qUcj vid. qU:1j 

^j.ji'i I of, Hio, 1.1, Moo, tir, rtf 

woi I VaI, H !^ro, i^vi 
^Jj:Jd\ M tir 

-Iojj: ^t ^ m m, rrr, ri^i", r.^f 

-b^l ^v:;^ I f.^, fv, H v1, M ff^ 

iU.;^^! M ti^O 

:^ I !v, H ro, M rft^ 
i_j'i vid. v_il;i 

oUii I iv, vt, vr, H tv, it^A, Mii, 
r., ri^, trf, tri, n^i, li^v, tff, 
tfo, roA 

i^SJ'^ H t^. vid. e;^''y 

o'/^i er '^■'/-' i "^j HlAl,Mff1 

io3'^t M of, lir 

(iUiL) XJli I ."II, H i"1., M rivc J^^t^ LJbJI ^^Li I rt., nt, H 

t^oi, i^l. 
(,jujtj) HAi.t^ I iiv, Hroi,Mf.ip 
s^tj I rot^, rvr /■, rvr, r^r, H t^.i, 

i^ri^, t^rf , t^t^t, M ot et vid. porro 

j^ I riv, riA, r.i, n., t^ii^, t^^if, 
i^.^f, i^ro, t^t^i, t^-i^^A, Ht^ft^, t^fi, 
t^o., t^oo, t^oi, t^ir, t^r, Ha, ni, 
f.., M rv, fi, Xtf^ rit, rir, rit*', 

i^.-^^o m, i^t^v, i^fi", t"fo6 

„i I i.i, ii^r, it^i, Hr.t, r.i^, M 

fn^, frA, fff, fofi 

•w^jjt ^^ „ 3 M fAi^ vid. ,.,UUI 

,.,L>jJ' I t.o 
w • > 

(iLjj^.i) iLi^i M rir 
^i^i M t^or 

(isU^j, U:^4) iCci^i»3 I t^il, (^'i^A, 

\ ^. 7 ^ / ^ 7 7 

H n., f.., M riv», t^ft^o, rfo&, 

et vid. porro .--io».^ 
^J>^ M fi, rio 

oy H rrv 

^y I tii", iii, H tit 

^^j H tit, ni, H rt., ffo, M or, 

flA, fvt*' 

^j.y6\ H rv 

c>vA«j I rio, H rvf INDEX GEOGUAPHICUS. 101 ^^^Lbi I nt 

^p I 1a, rr, H n, ^, Moi^, 11, vi 

(cjs M frv 

•^LiLci I 1, ii, ir, w, Vav, Taa, nt, 
rio, nr, nr, n^, ri'*, s^n^, rrf, 
rro, m, rfr, h li, i^, t.i, rfi, 
rn, rrv, rf., nt^, nv, i^f^, 
nt, ni', nf, rvi, t^Af, i^aI, t^ir, 
nr— t^iA, Mrr, t^i, it, r, vfA, 
nt, nr, m, t^^r;", rro, rn, rn,rn 

(ocUiy) oAxii I r.i, H roi 

(?sj>yj, u>j.:^Ui) oj^j I nv, n^, fAO, 
H rti', r^f, Mo., riA, r.A 

LojSJt I V, or, H tr,io, i.o, Mil, of, 

iio, ti»", tio, r.r, r.A, m, rir, rtf 
j^_^ M 0., rii 
(joCy) e^i I t^r., rfo, H rAi, 

f.f, MfA, nf, rvi« 

dUj I i a vid. icpit 

b>y H ir, ir 

o I ri^A, rfr, rfv, rf^, rfi, id, 
rvr, Hriv, rii, r,^, r.f, r.o, m, 
M rv, 0., riv, r.i, ^:^. 

oy'L?j M roi 

vtj/ I irt, H iir 

^i^j I rvv, rA., r^i, H rrv, t^i^o, 

M roi n et vicl. porro ,mI»j ^cioi M rrrc 

^i I r.o, r.v6, H rv 

qU3LxaSI 'iJ^Csji -^ H ro. 

s^ii y^_ I rr, 11, Hr., in 

^^ii H OA, 11, i.r, ttt, rAv 

Lwi I iv, i.v, tii, irv, srA, ti^r, tt^f, 
tt^v, tn, ior, Htvi, tAr, Iav, tiv, 
r.i, r.r, r.c, r.v, rtr, rif, rn, 
M n, or, roA, roi, rov, fr., frr, 
frt, ffi, ffr, fff, ffv, ffA, for, 

foo, fol, fA. 

^L^uivv^i I i.v, irr, H tAf, r.t 
{^ i^LLuvi) -bLliv^^i I r"', fA, fi, 
ot, of , H Av, aI, if, io, ii, iv, 
ii, t.., i.r, i.i, it., ttr, Mv, r., 
r., n, n, 00, lif, iiv-r..,r.r, 
"^."^, r.i, rtt, rir, rif 

J^.;v*i I Ivr ?, H X^. vid. ' lA^wj 

XJLcii vid. iUxcit 

l^_>i M 00 vid. lyjlij 

iLo^jts-l M to. 

((jN-w»IxJts) (^-wwiAii M riA a, 

^^fz M fi, riA 

vi>X« Mfi, rio, rf & et vid. porro 

(j"--*.«j-lioti M rV a 

^^Uli M 0I, rii, rri, rfvet vid.porro^^jKsl 102 INDEX GEOORAPHICUS. ^UJo H I^aI 

^t M 1f , !.f 
Ojj^vJb M 0. vid. oyjS 

rv, !of, !a., lAf, !a1, !a1, r,f jJjJKJLl (j^iuvJls M rv iAjw"^! j«i vid. ^v^' (*^ (Ju.'^!) r M ir ,^1 ^ I Av, HIIa, 111^, Mol^, llf 

,^5L\*i2«il j»i Ml|-^o, fll 

«3-Ui I 1v y 

^l^:?U5 H f.f, MroA vid. ^\j^ 

(,^.*i^Ui) j^yi M f Af , f ao vid. .«|.*-^Uj 

^■Ji! er "^ ^ H tff 

^.^u^xdL (^^) „^t I I.., !i^o, H 

lAr, rr, m oI^, fi*f 

^U/. i^J^i) ^^^1 I !ir, Hva, 111, 

Hrr., rro, Mfvr 
OoLwJIj — j^'' h rrv vid. -rf^i' 
8jP I nr 6 vid. ^ r^' 

rri, ri^r, rri^, m or, fvi, f^f, f^o 
vja^t I 1.1, H ur 
^ m l.f 
s^t^i M rfi 
o!;^ Mriv. vid. ^t^., Jwliy M t^fo6 vid. ^jyi 

(^L^yit) ^L^yi' I t.o, H IaI^ 
w^ M r.1 

i^l I o1, H llf 

o^ I r., HrA, M oi, i.A, rot, rof 

Oj^ I rii 

oLt^j^ Mr., fn vid. ^y> 

^^Lwj^^^ H If 1 a 

j.-u_i33--.i I rfA, ro., Hr.f, r.o, 

M t^f 1 
^yU>i H !f1, Ifv, lot-, M of, l^v 
^^L^u:^! I t.v vid. ^^L^U^^MiJI 

A^ H r 

i*jJLam j^o ^^"'^^y^ -tL ir 

(vJLsl) vJL^ I 11, H iri, M II., 111 

^^Li I iaI, Iav, iit f, M t^ir 

^yj6\ I 0., H r, A., 1v, t.t^, t.O, 

M 00, tif, r.t, r.t^, r.A, rit*'» 

^fe- H 1"^, M 00, rti, rrf , rt^. , rfi, rfv 
iL^jUjit I \r, vi, A., Ar, At^, Hri, 
r, lov, toA, ir, M n, or, iif, 
iiv, irf, it^o, rfi, ro., ror 

t^L^ iU^oLiiil M n 

> • •• 

QlA.w,ois iJLa^ I r.f, r.o, r.i, r.v, 

H riv, riA, rii INDEX GEOGRAPHICUS. 103 :> IS M II IS (JLx> vid. (3L^> ^^Lwli" vid. qL*«I^ 

{^^) ^^ I tio, 11 V, (Ia, m, r.r, 
m, rr., Hr^o, ro% n., nf, no, 

rAV, i-AA, M, n., Mot, t^Af, t^AO, 

t^i, nr a, ni, t^iv, f.., f.t ^, 

fAA, fi. i 

ayolS H 1v 

ajAflliiSt vid. aytoUut 

^2;\»».^'o M ot, f.6 

^^L>.jy^L ^Ui! M t^fv, rfA6 
X^oLait ob^ ^ ^Liiil M rol, rot" 
(^ii) ^)% I Ivr, tvo, Ivl, H r^v, 

rt^., rt^f, M ot^, fw, fAi 
(p>^) ^s I Iaa, Hrfo, rfi, rfve, 

M oi, 1., 11, to., roA, t^vf 
j^ls I tvf, ivi, ivv, ivi, Ia., Hrrv, 

n, rt^r, rt^f, M or, fw, f^i 
c>oi5-M rrt^, rt^o 

is^LflJt H 1v, M e>o, nie, r». 
_5l5 H lo^ 

erijis M nr 

^^ I rn, rvt^, rvf, rAt^, r^f, r^i, 
H rAi, t^rf, i^ro, t^t^r, rt^o, m 
0., tio, r.i, t^ri, t^ot, fAA M i X kA Li M rv, 1.1 iuLc^ L^ I rt^t^, t^^t^o, t^fv, Ht^r, 
nf, t^ii, i^Ia, f.i, M rv, fA, nr, 
rvr, t^-n, t^ft, t^fo^ 

v/^ Lo I Ia, H n, M rv, Ar, i.r 

vLtAi' M rvr 

y>oLi I 1v, iro, Hlvl, 111 

^^ljl^i h ^"(y vid. ^ipyi]! 

(^Lci-o) ^L^ui I IaI c 

(^^Lil) ^lH ^ I rro, H rif, 

M f1. 

i^^Ju (^iV^^^ -»i I AO 
8j.*«> _*i M ^r 

otAi^ 'isuJo- ^it ^ H tlf e 

^^Lil ^^ H rif vid. ^UL ^ 

.o (3jt -ji M t.A e vid. sAjJI 
J.-0-1, ^ M lot 

^Lju ^ M irr, ir. 

Libi_Xjo ^ M Iaa 

8y^'lj iCr^Ul? -*JS H n. 

^jLoJI ^--Jj M l.v^, rof et vid. ^^LLJI 

ijyCL. jui ^ I Ar, Ar, H ir 

^yt ^ ^ M ^>f^^ 

•iS^, ^.^\ ^ M i.r 

j^yj -^ M tot, Ivt 

p^L %.*-v<> _^ M t.r 

iUjLXlL. (jr.^JI ^ M At 

oy^ ^ I ro, M iv, i.r 104 INDEX GEOGRAPHICUS. {^y3) ^j^y^i I V., vl, HIU, W,\n, 

!!^v, M !a, !oA, !Af 
vJLxaJi ^ I !aI, (IaI), iir, nv ^, 

H A, 11., ri^v, rfv, rfi, ro., no 
idii I Iav, h rff, Mot, II, rvf, t^^vi 

L^^LXiCI ^>^ ilwJuJI iLji Mtot, 111 
(_^y.L\All ^L>-VO y^«A^t ^L^ M tli, !v., !a1 
(jMAiCt .c^v^ -.';*^' i^ M 111 
(_^wAiUt ^:^^ ^-.yjl -x^ M 111 

^;^ _^t I 11, H rf, M v^, i.i, i.r 
iui^ M oi, ov, rtv, rr., rrv 

,..\Ja^ (AL Mav, 1f, l.f vid. , cj^ 

jtjO M fvA, fA. 

^^J3 M Cf, tof, tll, tvl, Ia., lAf, 

IaI, !1., III 
(_^*AJi;i I 11, M l^f h vid. ^_^v.L\iCt lov-o 
^tXJ vid. o^il^ 
JuJo M i.1 «■ 

(^^i^ I rt^v, Hni, M t^foZ/ 
^ji>u I rr.^, H rAt^ 

iotyiJt H 1v, M 111 e, r.1 
X^tyi M oi*^, ttf 
/\J> M Pot 

j^^yjji M ro! 

ijJjJ (5^ vid. ajoiAx! 

^ M t^Af , ^aI ct vid. ^cJL 6/ ^ j5 M or, 11, Ar, Af, if, 11, 1a, 11, 

l.t, tir, rfl et vid. porro ^yijt ^^jt^ 
AJ^JJ vid. ^Jj^J 
(l5^/L.) l5^/ H Ifo 

ij^ ^^^ M rrr, rt-f 

iJL^Ll^yj H 0. 

•<yly I i^i, ft, fr, ff, f1, fv, H 

v1, VV, VA, v1, A. , aI, Af, t1., rlt, 

M \"oh, ov, rrr, rrr, rrA, rn, 
rrr, rrf, r.-o, rfv 

'uvc^j H II 

^yiJt M rot, rot^ 

^yyiJt M 11! 
ajyijt M rflo 

{^^A) v>y I '^^ """, ''% '^i^j H 
tvt, tvo, tvA, rtf, M or, ttf, III, 

fil, flA, fti 

U^.i I ti^, vt, vf, vv, Hlv, ti^A, 
lo., loo, M of, ^A, Ifl, to. 

^yl^ M 00, rrr 

(o^^ o4/' ^v^/) uy-^/ I '''^ 
tiv, Hit., roi, n., MrA, ot, ro, 

rov, roA, r^f, i^aI, t^r, f.t 

^^LcjzJi M rfr 

■i^:i M 0., riv : 

w>ji I fi, fv, M ov, rci", rrf, rrv 

(J3U:t)^^.i)^.,/Mlvn, vs,A,vA,t.1,iir INDEX GEOftRAPHICUS. J05 J^/ H 11 

&jj5 M 0(5, ni. yrv, rn 

^i ^t^^ k Kiyj I l^^v Z, M rfl* 

(^^^) yvj^i I r^A, rfo, rfv, rfA, 
for, H Hv, r.r, r.i^, r.f , r.i, r.v, 
M 0., i^lv, 1^.1, ro. 
Js^ oljJJ vid. Jsjl ^^J^ 
•^\Ju (^^) ^^\ M 1.0, t.1 

^jiuo^ M 00, m 

yyLyiit I ni, nr, ^ao, h rto, i^-rf, 
M i^fv, rfAt^ 

^j^^t iu^ I t.y, ttl, M ffv et vid. 
porro ,jLs^i3^t 

j^-^t ^^ I in, Hr.., Mfov 

ot/^t w^ I r^r, H m 

(^jj) L) v>?' a' H-^ I tio, H roi, 

M f.t c et vid. porro ^l/jJt 
((j^^'t j) (j-^JJji^ iujj vid. (jOCj*t_j 
.tA-o j^t iCjJj M foA 
(Axj) J^o ijyj I tn, H r.., M fov 
ty> Kj^^ M f.t 
JUii- iL_)_s M ft*'^ a, fov et vid. 

...tjiAvt »0 

(^t^O «O) ^ io^ M f.t 
O.AVOJ j^ io^ M 0., riv 

(j^^Uj (^y)3^ ioyj I in, i^.,Hr.., 

M f ov q oS^ j^ ^^ vid. ^/ 

H nr 

^Ji^ Kj^ I tt*^. e, M fov 
pUA iu^ M fov vid. jSj}S 
il^ (iLyiJt) -^^ M vt, t^or 

^^Uii ^^ M f OA 

J^jJi iCj^ vid. ^yp^ 

Joojjt w^ M t^vt*' 

(^ ^L=>) ^LojJt iu^ M foo 

^^lX^^. J^yt iu^ M rv, ot , f .0 , f tA, f 11 
ia^t^ >yi io^ M Itf 

jjLw kj^ I rfc, ^v, Hni, Mfi.^-, 

flf et vid. o)'^^^' 
iOJUl^t io^ M riv 
^l iu^ H 11 

o^Lb iUi M tot 

^L4.=-^t ju£ iLyj I t.t, Mfn^, ffo 

et vid. «oljt (et ijtj^) 
oLmj^I iu^ M V^At 

(^) v^u*Jt xj^ I rf, H y.r 
^^^t ju^ M nt 

(j\^'lj iu^ vid. (jsXjtj 

^^UiJt io^ M t^^fA 

^^Uf> «^u,-. (j.^t w^ I rr., H n., 
M f.t /, fi. i, fir 

st^ U*>^' iij/ M (^'fA 

14i 106 INDEX GEOGRAPHICUS. (olr «o) ^' wi I ^6, H rvo, M l^vV 
s^y^JL» iu^ I ^l Add. Yid. j,^' 
,j*o^. Kj^ M i^vl vid. (j*^ iods 

.b^ vid. .'A*a5 • 

^jji I !i<5, !ii, iiv, \'.., r.i, M, ni, 
nr, nf, H ro^, ^oa, nr, no, riv, 
n^MjM^^f, Mrv, oiji.^j^ov^roA, 
n.w, i^aI, ni, ni^a, ni, Ha, f iv 

(^.^js M Vv 

syaJlj JwyoLvO H !1. 

(wU^, ^;^LL^) iuUwJ I rif, H 

fvf, Mf.. 
^>Jx^l M ^., 11. 

xJlL^ m m, rr^ 

ie-«X3! (X;, ■, ■ n* ^"-'^) X\» *//ninw9)l I a, 

1, I., 1a, 11, H r, !f, fl, vo, 

i^A, in, it^., li*^!, rr, !S"f, ro, 
ffi, M, Mi"., II, ifv, ifA, io.,ior 

(^CxJuJsJLvwJi, xJyJaA-wJii') K «,*_»la*.awJiSI 

v;iil^ H oi, 11, 1a, M ^., oi, riA, rfA 

xJULv^ Hir, 11, 1v, 11, Mi"., 00, 

6i, riv, V!a, rr., ri^., i-ft", rfi 

jfr*^ I f, H 1 

^jj^ yj H tfl, loo 

(.Il>jS) .lLX*ai I Iv!, Ivl, !vv, !VA, Ivl, H m, rr, vi^!^, rt^f, Mor, 01**, 

fvl, fvA, ff^f, fAO, f^l 

*Juj .jcaSI H ao 

^buvcfwj yflAi! I rn, fff , yor, h riv, t^.i, t^.v ^t^Lyaai! M iria, tt^f vid. ^l y^ 

^yU-yo ^i M t^ot, t^^or 
ou>! y^ I rii, rv., H t^r., t^n, 
M 0., rii, t^if, rfv 

J^"^! yaa]l M t"f A w 

t^i ^ I it^r, H r.t , M foA 
^^"^! y^ H 11, M rA, 0I, riA, vfw 

^^L>3^. ^"^1 y^ M t^^fv vid. ^Lol 

^ji^i y^ I !1a A, r.1 k 

(^L^I) ^L^I ^ M t^^f A e 

O^L> y^ M lot, !vO 

^ytJb ,j4^ yji M rA, of, Ito 
qLw!_j> iJjLa*-. (j^ ^oJJ M f1. vid. 

^jycL^! yuai vid. fc^T^ 
i?^ yai M t^f A b 
^jwolo ^3' r^ H A. 

^•^jji y^ M rfi 

^tj>;0 yoi I !1o / vid. ^joyaL'! yoi 
I^L^ Jj^ yoi I 1^.1, H roA 

(0^0) ^yi yai M rA, rrA, t^oi INDEX GEOGRAPHICUS. 107 ^^ y^ M ti^o, ni 
^LxJt ^ M rf 

iowLi yoi M llf c vid. iujAwLjtJt 
Jw^otJi ^ M yfo r 
jilutJ! yai M rfo 
iUijJlc yoi I i^Tf «' 

^^ y^ M tro, f.t 

iCjjjjxSL (Mvc3 jAsi M r.. 

(j.^t ^ H or, M ^A, oi, rtA, m 
(j^t ^) j^t ^ M rfo 
G/.) _^ ^t ^^ H fi 
(^yCLT) uo^t y^ I iio, tlv, HM, 

roi, M n, nr, f.t 
jcycUt ^! M iv, t-r 

oyCiw ^t ^^ H f1 

^Lyo (^cuX^ (dUv^) yaj M f vi*' 
t^L^ jUiip ^t y^ I r.v, H m 

Sjx^ ^t ^ I Ao, H 111, M ^A, ot^, 

tto, irt, in a, r, i, rf 

Jup y>^ M it^^o, f.l^ et vid. porro 
v_jybu yai M f 

(jmIjA^ H a. 

(^^lii^ J^tcXJI) ^Jy^ I M, H rv., 

M^Af, TaI JOLiyaS I tvt, Ivv, Iva, H m, ^j 

rr, M or, fvi, f^f, f^o 

(^yuaS M t^^fAW 

^LwO .yai M rfo 

^LIaS M lo. 

(SCJLaJt iLoJ^) iLoLL]» M 00, m, ^n 

J^LWJIj ^LLsJI I f1, H Iv 

jo^ M 111, ir., roA 

ifr, H t^i 
(«jo) «jjo ^yas 'i m, H ni, M 

f1, rio et vid. im|>^ u>-^^^ 

Kiy^s M fi, ni 

otJoLu ^yt -SjlA^ I Ar, H llf , M tr. 
vjuliaJt I ifu, H ri 
iCs^t M II. 

^LdiotJ ^ I io, II, H rf, M i.r 

i^^\) ^>^t I ir, iif, iio, liv, iv., 
H rr., rn, rrf, m, M fv., fvi, 
■fAf, fAv_p, fAA, fAi, fir, fr 

ka^ h ir, iv, 11, M 00, riv, rfi 

^ I iir, H rr. 

^^UUt I m, rfo, H ^Af, t^AA, 

ni, f.o 
^j^"^ M oi, riv, rrv, rfva 

^Jj> I Ivr &, Ivl, M fAl vid. (^yis 

p/jiJt ii,rA,r.,rr,fA,Hti, tv,n-f., 108 INDEX GEOGRAPIIICUS. ^i ^. if, uf, Mt., n,oo, nf, iio, m,rii^, 
nf , rb, nr^^ 

ihLax I c^V 
(iujiA^w aJolXo) ioLvJJs I fv 

ioLiJUj M rfv 

ii>oXo AjtJLa]' H lol 

c^l^ iCxJLaJt I rf., H f.t 

...IJLi iixJLa!l vid. ^LoA;/ ^! Kxii 

^yL wdiaJt I r.AfZ 

^L,^ ibdflil Mr cf. s^LiJ iodli 

oLJJaa«I xsJi I ttv vid. J>L)'LX-otAv '^jdi 
...lyXiit iotJLJS I IW, H Iaa 

„ot iuJii I IIa, H IaI 

(^Lx^t) ^^"^t jLJI iodi H tfr, 1^1 b 

'!U:>-ji AJtJli M Ca, (5% Hv 

_b^i wdii M ^A, 00, m, yrt 

8% wJi M it^i 

>_jl_XJt KxJLi I IaI c et vid. qLIs» 

^^ ^^t iodii M ^A, 00, m 

^^J, ^^ wtJii I IIa, Io., H IaI 
iotjjj H If a a ;.0^ iotJLJ I IIa, H Iaa 

^^ ioJli M t^A. ^tjOCjjJi ioiJLJ I 111 vid. b.L^ Qjt Q>a:> J2L, ibtJLi H At 

0_5^lj oL'AAJt-w iodi I H ^^^ ioJis M rA, ov, m, m 

;t_yio i_\jfc*^ iotiis I tn, H Iav 

-bUJi iotJLi M Va, 00, m, m 

s.L^ (^l ibtJLs I 111 vid. ^y.2> 

v^lyii' 'i^ M ^A, 00, m 

^^l^bCt ijdLi I ttv, H Iaa 

(iodiaJI) ^loJ^^S ^l ioJi I tr, H i^ot, 

M ^A, ot, rvf, rvi, rA^ 

j^^ii! iodli I no, H rvf 
..-jO.Lo iotis vid. iw^-g-ii*^! ;LJI ioLLis 
^wj^t ioJi I 11^., Hr.., M.fov 
.yjijLo iotJLJ I llv vid. oL!A-otA« iotJLis 

^y^t iotJuj M ^A, ov, rr. 

VjfJ' er^' i^ M ^A, 0I, rlA 

^>. (io3) :^ M \^^f, t^vi, rvv, rAf 

^_^_^LiiJ^ I lit^, H fot, M ^At, t^Af 

■^^ I ft", fv 

'x^ I 11, H tt^f 
cr^ M t^or 

3y.vjjL5 M 111 

oL^ H Ta /■ 

iu^^ H A, ft, vo, ifA, tn, tt^f, iro 

^yt}\ iLoyi M lo. 

jUjti! v^ H ir 

j^ I lio, liv, iia, r.t, r.r, rn, rr., 
H roo, roi, n», rif, ni, r^v, r^A, 
r^i, ri., M oi, roA, i^^^f, i^AO, i^aI, INDEX GEOGKAPHICUS. 109 n., nf a, Ho, ni, Ha, f.., 
f.ii, fv., fAA, fi. ^, fiJ' 

sjj^ H iv, M 00, riv, rrv 
^y. iiULi I i*f% H r.o, M r-o. ^jr- ijUi vid. ^ ^^U^ ^loUi yUs M t^)'1 

«UJi «LLi M tii, H rro 

(^JLi _g^ isLLi I f.A A; J^ jL^ uiLaii 3^ ^t «Ls M r^n jcJLi (jriji aL*i I V.A A: 

(^JL jljtyCU »US I i^.A ^ 

KcLJiSt vid. o"^!^ 
(sic) wocj M lo. 

^Lii M rrr l 

jiJiLxi M rrr, rrr 

iLoL^ M rrr, rt^o 

^jy-Li I tvi, tvA, H m, rri^, m or, 

fvl, f^f , fAO n 
(J^JOi) JootjoLi I tvt, Ivl, tvv, tvA, 

ivi, H rn, rn, rrr, rt^f, Mor, 

fvl, fAl 

(jAiiiit) iJjOLiiJt M or, Itf 
_^LpJai M 1. 

Oyj^'', J^^:^) ^yj^ I Iv., Iw, IVA, H m, )^n, rrr, rt^f et vid. porro 
^-M.JL]s I o1, 11, 1o, 1v, H Iv, llv— 

tti, in, M 1., lor, iof, loo, loi, 
lAr, IaI, 11., ^vo 

(? 8^) SjkLi I 1.1 

s^kLflJt M t^^Af t vid. ;^ciwolL\jt aJa^i 

(»^i2>LA!t) ^tjot 8^ I Hv, Hroi, 

M S^Af ^, f.o^ 

jjj -^jaxi I 111, tt^f, Hii., r.r 

vL^i>^ J^ y^i s/2>Li I rii, t^n, t^fl, 
H rfA, f.., f.r 

I^LrSUj iojJw^- »;l2ii I s^.i, H roA 
^pSvLoL ^Lwly> 3^ I irt, trt*^, H 

iir, tif 
U-^o 8^ I Af, H ilo 
^_^.j^t -ijaXi I lor, H rir . 
(^) ^_j^ -^jaxi I irt, H nr 

S^jXk^ s^loJLi M I^aI*' 

^^L^ y^ius I tff 

iL^LLw ij^ I ir, Htr., Min, tfv 

I.Li^ iCiijy*Jt '-iJaXi I ^.v, H t^^ol 

\^o.fc.wjl 8-kui H A. 

u^Lb ^t ijJaiLi vid. f*^ 

id^jjl Ju:2C iSjkLJ» M f f 1 a 

^Lc/ sjiiis I rfr, ror, h t^.i, r.i 110 INDEX GEOGRAPHICUS. ^^U*JI (3:1) ij^ I ilo, HM, Mf.i 
^ljJOLP a^ M ftl 

^^i^ M f.r 

„yi I 1, tl, H tf , 11, rfv, M, M 

f vf , f VV , f A. , f AC> 

cyLi ^ M rfv 
^lj^'t M t^lv k 
v3LJ-L ^lxw^^ o^^^ ^ ^^ 
^^L-y> ^^b:^ I rfi*', H t^.i,MfAt 

yid. qIjCw^ 

(^^loLiiSi, ^jlpi^) ol^>!^^' I M,no, 
t")i, riv, fiA, t^^ft, H rfv, i^i^^i*, 
rfr, i^fA, t^fi, ro., f.f, m fi, 
yAf, M, ri., fif, rn, rfr /", 
rf & 

^tyj Mor, fi., fir 

_^ M fvv 

((jo^ji) u^^y I io, iv, H iro, tn, trv 
xj^y I ft, fr, fv, M ov, rfv 
j^LwyJ H 111^ 

y^ji M cr, frr, m n 
i:jy«^ I r.i, H rv., M rAi 

(J^ H ifi^r, M 06, tif 

y«w«yj I r.1, ri., rit, rir, rto, ror, 
r^r, rAf, Hni, rvi, ^v^, rvf , rvi, rAv, rAA, rAi, rti, r.i, rrt, ^r, 
M rv, 1., ror, rio, riv, rv, rvt 

(iCci^yi) x»*v0jjj M rv, fov, fOA 

j^ I r.i^ 

^^uy> (^^b:^) ^^bu^_j5 I rn, rfr, 
fof, rvr— rvo, r^r, r^i, h% r., 
rAi, rtf, r.t, r.i, rrf, rro, ^v^., 
rro, M rf, riof, r.t, rtr, rrt, 
m, rro/", ^f.a, f^t 

^U ^l (^l::-^) ^^UwJ^^i I tir, tif , tlv, 
H rr., rrr, M rf , or, fii, fiv, fvr y 

^\^^\ (o^^^) o^^>* I '^^' 

Hrti vid. oLcUJI 
iS vid. ^ 

^^ij^t I rA, n, f., f\ H v, fA, 
fi, 0., or, 1., ii, V., rio, M iz, 
fv, 00, rti, rrf, rro, rfi, rfv, rto 

(^) u^i H i.r, M lio 

Q^^Lc ij*sAi H too 

kj^l^ I 11, H tri, M ro, of, too, 
ivf, iir, roi 

t^^y;:^ M ot, roo 
(iC/toLo) ov^ -^ "^"^j ^^' ^ 

^^j^ I riA, rii, H rti, rr., M o., 
riA, r.A INDBX OEOGRAPHICU^. 111 qIx^c^Wj Jo^i" I f, yfo, l^oi^, l^vv, 

rA., H trf, r.r, r.A, rfA, m, m 
6, Hv, r.f 

^bLvJb'^ I fd, Mriv, i^^f. (Z 

(o!^) cij'^ I u^, 1^.., r.t, i^.r, ^r, 
^,f, ri"A, rf!, H ^o., roi, ^or, 
t*'^!^, f.r, M r., fi, rAO, m, ^av, 
fAA, nr, t^fr, t^^ff, rfo6 
i^ I rt*'., Hn., M f,ii, fi.i, fir 

^t^x^l^ I t^.t, H t^ol 

V.l^l^ M m vid. iuL^L> 

(gsi^i^) SJ^i/ I M, riv, t^n, H t^fi, 

f.f, M f% n. ■ 
^t^^i^ M rAv 
^j^i^ I t.i, tti, tr., tro, tt^f, tt^i, 

tof, H tAt^, Iav^, tit, 111, r.r, r.t^; 

M or, frt*', ffv, foi 
(^L^UJt) J^JJi\ I t.f, lil, H ti. 
^^u^i^ M or, fi., fr 
^^i^/ M fir 

8^1^ M Ot^, ttf 

iCi*5^Uit M tfo 

^L/ M or, frf , f^v, fof 

Qlj.Uit vid. (^_^.lj et ^. et iotJLs 

^^^ji^ I 1a, 1.1, iia, irr, irv, tt*'., 

tt^^f, t^o, tl^i,-rv, tt^, tot^, lof. Htvi, lAf, Iav, IaI, \t, iiv, r.., 
r.t^, f,f, r.o, rii, Mn, or, r^f, 
frf, f\"^, fi^f, ft^-o, fi*^i, fft*', 

ffw, fol, fov 

(ju.^) ^i^^ I t^rf, rfi, H t^ii, 

f.o, M r']^ 
^r^viaoL. ^^LjCwUi! I t.r, tri, H \T 
^^Lvo ^lJiJ^ I Itto vid. ^^l^l^ 
y^^ M tf vid. yLii'^ 

(ojt^^) yLiiii' H rrvs, M if , t^^ftfZ 
^t^L ^^bCii'i' I riv 
(^^LjCwI^) ^^1^^ I 11! 

j'^ vid. jjr 

(oJLc, o^l) v^'^ I riv, H t^fl, 

M fi, r^f, rit, nr, t^ft*' 
(^yi') ^^3^^ I riA, ni, H t^ti m, 

Mo., riA, i^^.A 
jjjjxs j.!:^ I ttt, iia, iri, \n, ifv, loi, 

ioi,H Iaa, nr, r.f, r.A, rir, Mff^ 

J^^ M of , tof 

(&r) «'^ I rvi, r^i, h t^^t^o et vid. 

porro (L>) »b> 

^^y>i^ I III, iia, Hrr., m, M fvt- 

(-X-fc^^Li vid. iA>J^ 

■(iUyjji^ I roi, ror, H t^.i 

Jo_5l^ M 0., flv 

^-oCiiL^ M r^if 112 INDEX GEOCIRAPHICUS. !>^yS I m, rfd, H t^Ao, f.f, M 

fA, nf 
y*^t M ffl 

^^toj^/ I !aI w, H i^fv vid. jjLxJl 8^x5^ 

viioCipj^ I m, m, H^vr, fr, 

M ni, ni, M, rfo6 
»i)ur M fA, rif 
■»j^ I n, ff, H 00, t, ir, 1a, 

M yf r, rf f 6 
iuUi' M rfi 

vi^ M f 00 

K^ M tM et vid. o^ 

Jys^ M fvA Vid. i3yC> 

IjjiT M or, f1. 

(j>jj 'iLDy>) »jS I t.., til, tro, i^A, 

tri, tr., t^o, H tAf, iAv, iii, r.., 

^i^, M ft^V, ffv, fol, fov, fAA 

ot/^i er i^tv^' I tl6 
^^"^^ M Itl' et vid. obU? 

C,j^) ^ij^ M or, fvi 
ti)tj^ I i^t^., t^fo, H rAi, f,f, M 
fA, r^f 

^L^u>^L ^aT 1 t^fl, H i^», f.o, 

M rvi^ 

JuLwJlj jj^ vid. ^IlXS' (i^i^LX^) «3u\r M ot^, 11 
(t^^jc>) t^^j^ M fri^, foo 
^jj^ M iir 

^^1^1/ vid. J^L, 

^^i/ I 1.1, n, ift, tor, HiAi^, r.f, 

rtt*', M or, frf, ffv, fof 
^f/ I rvi, riv, H i^^rv 

v/ M f of 

(^^J>\j/) qKjL/ vid. ^^ljolj^ 

oJo/ vid. ^^Lx^ 

^^sL/ I Ao, M tt^.i 

OJ^ H 00 

u^/ I 1^1^ 

(^/) ^/Ji I Ia1-8), h rf.d, mf 

i^O ^t ^/) ^/jl I tlo, 111, ilv, 

iiA, 111, H iv., roo, roA, roi, n., 

nr, Mro, ot, t^AO, n., nf, f.i, 

f.r, ftA 
^^y^^ „/ I iii, Hn.c, nr, Mro, 

oi, nf 
^cjJL -^^ „/ M ro 

ii>/ I AA f, H tvt vid. *^/ 

(^/1) oijob ^/ I Ar, Af, H nf, 

iio, M ro, tr., trr 
jijoto iij^ ^/t M ro, tro 
vL:>;iL ^/ M ro • INDEX GEOGRAPHICUS. 113 H m, m (7, M r<^, of, ii^, iri^ 

(L3./) ici>y I AA, aI, H Ivt, M ^, 

Ot, f.O, f.A 

(o^y') j/ I t.^, ir.^ tn, 1,^1, i,^v, 
H tAr, m, liv, r.f, M or, frf, 

f^V, ffA, fcA 

,^i>Lo jy M fi^ 

(^.^LoJ_I:i) ^Lj-Jj! I l.v, H lAf, M 

or, frr 

(^j^/) ^j^-^/ I t-v, H Ui^ 

y/ I rii, t^.i^, rfi, H i^ot, i^oi^, 

f.r, M fi, r^i, rAA, i^fi^, rff 
(^j^l^y/) (^t^i- ^y/ I rii, r.r, 

rfi, H i^oi, i"or, f,r, M fi, rAv, 

rAi, i^ff 
J^o/ I 111, iIa, h rii, rrf, Mfvi^ 
{^/) <^^/ M fi, rio 
(^p/) ^;jj/ M 0., rii, m 

ol^/ M i^.l 

^/s M rto, rfi 

^^Lwl^. ^/ M i^fv 

^yi, ^/ I r.i Add. efc vid. „/ 

^)jo ^/ M fo\ 

^^Uj5o ^/ M or, fi., fr 

(^'o.^) ^'j^j' I i^.r Add., i^ft c, 
H i^or vid. iLoL>/l (^ybo ^'i/) dV^rt^/ I t^.. z^, H i^ot c 

et vid. porro ^ji^^ iiUiL>^ 

(^o/) vi^/ I i"ro, i-fi", H^vi, 

t^Ar, f.i^, M noo 
(.yC^/, ^./) .y^ ^^/ I rrA, ri-., 

ri^^ijH rAA, ri., rit, MfAv,fi., fii^ 
// M frv 
(//) ._// M fi, rir, rio, rfv 

J^i// M f.l 

(j^^w^J^^Ij Ki»S^ S H aI 

^L^Cw^wwj .v// I C^^-, ^'''») ^^1''^» H 

(riv, riA,) i^f, M i^o. 
j./ I i.v, li-r, H tAi", r.t, M or, frr, foo 

Uy vid. \J?^j>- 

iL^'-*^ H li^ 

^/ M t^i^, i^i^v 

(^^lp'v>i^U/) ^LpUi ^'-«/ I 111 &, M 

r^, t^^Af vid. ^v^Ls.s 
o/^t ^ iLoU/l I llf, HlAl,Mff1 

iLoL^/ I !"t., t^ii", rif, m, t^r., 
i^i^f, t^fr, H i^oi, t^ir, t^ii^ t^io, 
t-v., t^iA, f,'^, M rA, fi, ni, t^rf, 
rfr, t^fo6 

(^/) -iC^/ H ir, T, M rt^.^ 

kj/ I isr, H rf. 

/^^avoL «/ I ii-,% H r.i, M fi"v, 
cf. o^ ^"^i 

15 114 INDEX GEOGRAPHICUS. ,^>o «/ I Hv, Ha, ^ao, h ni, 
\"n, M .%, riA 

(sj>) sJ" I III' c vid. sy> 
«^ I lio^ vid. ^yjl 

^j^d2/.3L (xj^/) 5/ I rr a, fe, H M, 
M frv_p, foA 

(3/) 3/ M f.A 
^^LmJ ^/ I lli 

(^V) ^ot^/ I i^^Ae, M 0.,- 

nv, M 
(_^^u. ^^t^/ I tri, H m 
^i .1^3 U J3/1 *^i^% t-fv,Hni|, 

f.o, M rfo6 

^./ I r^^f, ni, Hv, rAO, hHa, ni, 

rrf, M fo, 0., Ha, r.v, rrr, 

' t^fA, t^fi 

(^/) ^/ I rrr, rn, rfi-, Hni, 

nr, rr, t^.t, t^rf, Mo., r.i, rn, 

f AA , f 1. i 

,.;/^y M foA r 

,.,Mist H it 

(^■^L v^S vid. iiAJi£ 

vi);/ M m 

^S H 11 

wij^r M ov, rii 

(s;>) »/ M 0., riv, ^o. et vid. porro r.l, r.v et vid. porro ^J:S 

iu^ I rfr, r.i, nt, H roA, n., 

rvA, f.t*', M fi, Ha, rAr 
^^L^wy M rf A 
tiUy M f^^^ij 

wbCw/ M f.t 

/^ I 11 (/, M 1., roA 

»>Jil M i1. 

•iji^jjt M tvr, r^A Add., roi 
^i .1^3 u. (u-^) u^ I no, rir, 
rii, rrf, rro, ^^s, n^, H 1.1, 
rfr, nv, rf^, ni, rio, rvo- 
rvA, rvi, f.., f.r, M fi, 11, roA, nr, 
riA, ni, r^r, rrr, n., n^f, rfo& 

^^bL-*c^Uvo ^jis^' M riv, ro. et vid. 
porro ^j*^5' 

(j,Lcij') K^uuii I rii, rrr, rfr, rfi", 
H n^, rio, rv., ^^f, rvo, f.r, 
Mfi, ni, ni, rvi, rA. 

iuUA^ I rif k vid. &jLk«*i 

^iaxi/ M fi, riA 

03,. iiUc^5' H rvi, rvv 

_M-^ I f /i vid. jf^t^ 

i^i^) 0-^x4^1 nr,rAf, Hni, 

^^^, M rf A 
j^^ M or, fi. IKDEX QEOGRAPHICUS. 115 ^U-w^ I bi, 111, H rii, rro, M 

xod:i I to, Hrf, M vi 
^ H 111 vid. yi' 

Lo^ I T, H irr 

Li>y5^ I vi^, vf, v1, H !f!, !f1, iof, 

M of, !t"v 
v^l^^ M of , l!^v 
j^^ytf M \\"vp 
LU^' M ioo, ivl, ,11! , !ir 

^'^jd'' M !oo, ivv, tir, ru 

^_^JiS' M of, ii^v 
v_,Lb^r M of, iof, !1. 
^c^^ H tfo 

{J^ff) ^// M t1! 

Ur^ M !1l a 

(^^) ssf I t.f, trA, H i11, Mfoo 

yT jj' vid. ^^j^i/ 

(J^jb) ^^L<jL jy M flA 

s^L i^Ujt M tiv 

V^ yj Htfl, too, M ro. 

i^Li^^ (oLI/) 3L^ir M (rvv), ri-i 

^U>wy>i2j ^^LT I r.1, riv, H rii, rvo, 

M t^vr 
^^}s. ip,^) ^^ I t.r, tn, H r.f , 

M ffA, foA 

{^^\^) ^p^ I rto, H rvf ^^yjS^^ (yT ^) ^j^LT I 111, H tAl 

^ M 0., riA 

■iSiS^\ M tt., ttr 

^t ^ I r.^, H n 

»j!^ M o1 

(ik:^uJir I rn, i^fo, Ht^-AO, f.f 
^bor M ror 

^wjCbCi H ti^i 

"LJir M i"ot 

^jy^ I Af , H tio, 111 g, rl, M ot*^, 

tto, !!1, roA 

^t^ I !vi, H ri^i, ri^r, M f^f 
{^\JL ^y)^:vir I ii^., 11^1, n r.., M fov 

aJlT I t.t6 vid. cULsi 

^j^\ H in 

^^i^ I a1, r, H tvt, tvo 

J.L4/ vid. ;?^*/ 
o c 

-,U/ I ii. 
i^U/ -M foA 
v^jl^ M fi, riA 
(^UT) --^ H tn, ii". 

^^ M tr, 11, i.i^, i.f, i.o c 
^^ \ i.i^, iro A, H i^r 

LXjLiy vid. (AjLo 

^Ui' I li^r, H r.i 

^^ I rio, H rvf vid. ^^ 

%I;L. iLw^wOjt M tiv, tri 116 INDEX GEOGRAPHICUS. ^.J- ^^^jS m rfo 


^.L>Li^ I ivr, Kr, ivi, tvv, M, Hrvv, 
ri^i, rrr, rrf, M or, fw, f^f , fAi 

^^LiJu L,Wi' I li. ^ vid. qL^JJ.' ^V*^ 

^'jcw^ goT I rof , ni, rAO, H n., 
rr., i^i^f, w, M o.,rio, riA, r.A 
oLL^ M rfA 
(^yCLT) ^^wLi- I rfA, H r.f , M ro. 

iC:^vjL5^ I iAv /■ vitl. '6jX:>- 

sA,^.:^' H t^i., ni 

j^ I t^,".-, ri-0, Hnr, Ha, m, 
f.i, Mr^ir, rvr, i^fos 

J-oLV^ I Ivt k vid. J-oLui 

(|.^jur) ^^oj^ I rv., rvi, H i^rr 

qU.wjp-<*o l^U ,iA>^ I ror, H s^.i 

^^.jL^ ^a^lT I roi, r^f, H i^i^, 
i^i"^, M t^iA, rr,^, t^ot 

lil oViy vid. sub ^^ji^ 

^j^jsjS m or, frf, f^o 

>d)AJ^ I i^i^v, r.^v., H f.., M i^fr 

bA^ I ri, H r," et vid. ^U^ 

^L^oJoLi' I l'" / vid, j^'u« i^wVL> 

(A/o^) 'ww^ I ii"r, H r.i 03 >i;l I a1, Io! (^,Ua^) qV-<^' m f^^i 

(a1,wU0 iL<^ I r.i, t^-fo, H t^AO, f.o ■sX^S H t^.f vid. yf\jS 
ySjS vid. (jojjL^L'! -c:5 

iCv.^'1 I 05, V, 1a, h i.a, tri, trv, 
M HiA, iir 

Lpjt -^^ M ifv, toi 

fj^y$\l,\ iLvw-j/ M f Oi" 

iJ' M t^fl vid. »L> et -5'^ 

■ij^ M fvA 

(^jcl^) ^o^ I rto, H rvo 
(jiT^^M) ^L^^M I 1.1, tr., trr, tn, 

H tit, ti»^, r.. 
^/^^ M ot^, fvl 
{^ ,_/) j.x^^ I n^r,rfo, hs^aI, 

f.f, M fi, rio 
(^yi) 0411' M tor— tof 
oLOli:! (vL-) >-^ M r., tff, tfi 
^ I rin, rff, ror, Hriv, r.r,r.v 
vbC^ I ttr 
(«jcu^) ^w^ I tri, H tii, r.., 

M fov 
BiAjLiS' vid. '«A^ 
Jv^ ^ Mot, i-00, t"1., i"vr 

y x^ I rvA 

^i/ I 1.1, tr., trA, tt*'^, lor e, tov^, 
H lAi", iii, lii, r.r, rir, rfi, Mfoi 
^t^t/ I rif, riv, H i"ti, M 0., riA 
oi^^y M 0., riv INDEX GEOGRAPHICTJS. 117 ^^ui/ I r^^f, ni, Hv, H ru, rii, 

M (5., ru, r.A 
^y I !ii.9, M n., fii z, fvr vid. 

L^ (ij/) ^^y I Ao, a1, Hiv, Mn, 
in, li^. 

vjb^l (Ij/) ^<-i/ I '^^ H ilA, M 

n, tn, irr 
(^y') ^yQt I )if ;i, M fvi, fii^ vid. 

^L>/ I i^.r, Hror vid. ^iir/ 

^ o/ Jy.:?^ Mflo 

^^i vid. o^ 

^o^l M nr 

*-ji./ vid. v';^? 

o^/ I i.i^/, M m, f^v vid. o/ 

^^U^/ M f o1 

«^/ M i^A^, i^^Ai^ et vid. porro 

j.^/ I i.v d vid. p/ 

j/ I ii^,^ vid. 3/ 

^►j/ M or, f.v, fif 

(^^LC^/) ^u-/ I rfi, Hi^.o, Mro. 

(j;^_/ I Hv, Ha, H i^n, M 0., Ha, i^.A 

ev^/ I rif, i"iv, Hi^n, Mo., riA 

v^Lo-' ti)s-wji' vid. .j^ (^A.^ liLii/ vid. .jJi 

^^bCci/ M f1. « 

^f^%^ ^^4/ M flv 

(oLliU/) oLUi/ I Ha, ni, H l^^il, 

rr., M 0., riA, i^.A 
K4/ H i^., fr, 11, vi, 5*^, ^aI 
^,yi/ I iii, 111, H ni, J^ro, M or, 

f1., fir, fvi^ 

by I Ha, ni, ^AO^ Ht^ii, t^r., M 

^O, 0., riA, t*'.^ 

^yy M fo, oi, i^.. ?, i^n, i^.^^i^, i^or 

«yji I rv, f1, Vl, A^, AO, H i^f, 

iov, ioA, !ir-iif, !ii, ni, w, M 
ro, r.% i^f, ot^, 1., lif, III, tro, 
in, irA, it^., it^i^, irf, iro, rfi, 
roi, roi, rv., rr, fii 

^_/ M or, fi. 

j/y I rii 

yy H 11 

^yy I rt^f, H rif , M fi. i, fio 
e,-// I ni, H rio 

vL:^V!-L. J/ Mi^., fA, rr, rvo 

^LJij^L J/ M r. 

tj.^Uj 4/ M r., or, n^'', f^i, ffr,-foo 

sy^J/ vid. ji^y^ et yif*'.*S 
d^j/: j./ M rtf 118 INDEX OEOGRAPHICUS. ^^•v-*_/ I nr, 111, H m, m 
^^^j^ ._/ M or, nt, Hv 

fAA, f1. « 

^t^y> ,_/ M m vid. I^L^. 

*^ «^i' I t^i^ra vid. Aiv^v^ et vid. 

^^bu^%5' I i! m vid. ^^LJI 
qLwI^ ^bi^jS' vid. qI;Cw.p^ 
^L>^i ^^b:.wi?^r I ilA, H rii vid. 

oLoLwJi 
iAii.-f^ dV.^5' J-^r" I i^''^5 H i*"lA 
^^bCPjijt I i.o 

^ljL^ I rr., rn, rrv, H rAi, rAO, rAi, r^v (^^y>) ^L/ Mr.., Ha, l^rret vid. 
porro .o'ww-yj qJv> 

^^Lc*.:^wj ^^ I ror e, Mo., riv, 

i*'.1, i^o. et vid. porro (-*Jvr- 
(sic) ^^_/ M r.1 
vii*-J' vid. u>>:V?- 
(^j-Mw/) ^^ M or, fvo, fAO, f^l et 

vid. porro ;jS 

^ I i.1, tii, in Add., H iA^, r.f, M ffw 

(^vl.^ ^ M f.l uUj^ I iri, H lii, M fof 

liLi^ M 0., rii, t^ir et vid. porro 

■^ I iv., ivi, ivv, ivA, ivi, H rn, 

ri^r, ri^.% rS^f et vid. porro ^ 

^^^f I i.o, tn, Hr.f, Mffv,foV 
^^L^^ I ivi, tvv, tvA, H m, ri^r, 
ri^i^, M oi^, fvi, fvA ■ 

U^y^ M f AO Vid. ,£^ 
(w^-vv^) ^v^ M f.. 

jjiw^ H i*'^ /" 

o^ I ni, rAO, Hi^r., i^i^f, M o., 
riA, i^.A, i^fi 

(JL>, J^) jJr M or, iio et vid. porro 
(5C*-yij) Jyij'l I aO 

uM' H rfi vid. vjJl^ 

(^cUi/, ^yCL/, ^^yl/) ^c/ j^ 

I lii^, H ror, M t^Ar 
^jj^ M f.. 
(iuru^M) ^u-^ I i, rrr, Htf,rAi, 

M rvf- 

(^v.Ll/) uoLl/ M 01**, fvv 

o^ M or, f.v, fif - 

iUio^Ul I o1, 1v, H i.i, trv, M of, 

lof, li. INDEX GEOGRAPHiCUS. 119 ^L>-_^"^ I rio c vid. j^^UI 

■ij>;^ I f\, fi", fi, Mov j^-:^ vid. j^^^i wtJii 

y:i:^ I iiv, r.i, H roi, nf 

^^Lx^vyi^ I i.1/t vid. qL:^/'^' 

^^ I rr, i.v, H ^A, Iai-" 
ij^^ Moi, riv, m 

^..wcbUl I 11, H li^^f 

^^^ui I f, <5, iai, Hv.-, h 1, !., rrv, 
rt^v, M 11, nr 

«j^_5 8^ M f OA 

^^^UI I 0., H 1a, i.o 
iC^^'^ H 1a et cf. UJ^ 

(joLy;^) j^_5^ I M, nv, m, h 

m, f.., M fi, n. 
^ij I ^t Add., nr, h m Add., 

n^a, M fA, rr 2, nf 

3l\J h fo 

iULJ I fi, fv, Hvf, A., irA, Mrrr 
frf, rfv 

^^LlU J^ I o1, H 1.1, 11., M ff, 

11. /i, iir, IaI, Iaa, 111, roA 

»j*J Mffi^i, fn et vid. porro »^1 
^^lJ- M rfl 

{UiJ) \^ I fw, ^A., H m, M 

0., ri1 ^^ M oi, riv 

^^^% o3^' I '''^' H '"' ^^ '^♦' 
of, lof, iir, IaI, ii., III 

^v^. (^^) ^^y^l M \^., of, iof 
^s> M Av et vid. ,iSs±J 

v^;^ M 0., ni 
^ I r, H r., i.f 

JJ M iol, ilo, Ivl, iAt" 

^y Moo, oi, rii, rtv, rn et vid. 

porro ij»^p)^ 
(^L*.vJU!) ibtJUi M or, V. 

L^ Mor, vi, r- 
■!Li^^ H fr, A., MrfA/i 

X^iU I 1f fc vid. -X<) -jCv^ 

v^ I ur, lAt*^, H rf., rfi 
lytj M oi, rn 
ijjj M rr 
o^ I fi 

j.bafl I o1, It^, 1,^, 1o, H i.A, 1.1, 
ir., m, m, iot^, M rr^, IaI, Iaa 

(^l^-) XJil I IaI, Iav, iAle, iFa, 

M i^vl, i^Af 

iuLl M oi , riA 

dUU I r.va, fil/i 

■^U H OA, 11, i.f, rfv, rAv 
^\jd M 0., riv 
;U M 00, rri, rt^r 120 INDEX GEOOEAPIIICCS. ^^L^t j^ H .1 
Ju^ M oi^, iif (,iw^) ^. £, ,] M V., AO, Av et vid. 0., riN ^L/y iu-y M rr. 

*j]t jc^ iu-y M rr. 

^y M fvv 

^^1 I AA, if, 11-), iiv, r.r, H iv., 

ivt, ivi, ro6, M, nf, M oi, f.i, 

f.o, f.i, fiA 

(o^^^ o^^j^'') o^^^' I '-'^ H 
iAr, nr /, m ot 

(t/y) /y M ni, rif , rfA u 

^J M n i 

„LJ vid. ^Ljf 

6 •• 6 •• 

X^rJ vid. o^^Li^ 

^^t^i I t„1, iAv, iii /•, Hi^a 

■^U-J M AA h 

aVwwk.*-J I V.v Add. 
LX/L5yj vid. Ju^^"^ 

yy^ H vf, v1 

>sJ«uo 4* M fi. Z* vid. ^wVo ujT 
^lil sO M.fi. i JU M of, loo, Iv^, tvA, Mf, U., 

"aI, iir, Vor 
(^j-j-o) ^-^^u M or, fiv 
•*iU M t^v 

ty>ty>Lo M ov, Cn cr^L. ^. vid. ij^' (4.":it jy>Ut) j>;Ojt j^Lc M tw 
(J,Lii! j^Ut) Lyj j^L M Ivv, lir 

■8^y>Ut M ivv g- 
^CtjLc M fA, rif 
>U vid. iS^ a ^y^ I tio, til, H fol, M f.ici 
L^oUt I iA i vid. QL^oLJt et o o^jLJt 5^ I lor ^t^JLl I i.A, H iAf, Mfir 
oL^L I nf, riv, rAO, H i^tA, i^i^f, 
M 0., riA, i^.v, i^fi 

«^.Lo iCjyj M Ai 

^^v^Lo M f.r k 

,.,L^. , ^u M rrr, rt^^o 

o •• • ^ y ' 

•iJ^yb ^i^j^L M rrr, ri-,^ 

■>ij>j^ I f t, f 1", fv, H vi, A., M ov, rfv 

^.j^L I vlA-, H tol & 
^.o^L y^ I vl", H if.^ INDEX GEOaRAPHICUS. 121 ^jLc M 06, fn, ^i-^r 

J3U M 0., r.., riv, n^r 

(^UjUl) ^jUi I Iv, H ro, M vv 
^L^^U! H !a. vid. ^^bpoLii et qI^LJ L M foA JJy^^Lo M1., Vov, foA, ^aI, nf 
iil.jj 8^ c>^^ H nin vid. e>,LA 
ii)w>4^ «^ ^^;/-^Lo H ni w vid. ^tJ^ 
(^bCwLo ^U^^) ^LiC^Lc I ivv, Hm% 

M Ot^, fvl, fvA^, fA! 

(oljbw^l, oUjCwLo) oIjLjCwU! I t.l, 
f m, H Uf , r.f et vid. porro oiiL^U^U! 

KjLmLo H 00 

iu-Lc H r., fr, t^rr, Mov, rn 
i.yoLc I ir., H nr 

i^Jy^Ji^) ijy^lo I vf A, H in, M 

of, I^A, lo. a 
^^yLo M ^oi 

KijJi-o I s^v, fi, fr, fv, Hfr, vo, M 

ov, rr, ro, rfA 
(•^L ^^Lo) jyi>y ^ic I roi, ^Ar, 

H ni^, i^»"r, Mo., t^.. z, nic, i^oi 
(oLai^i ^jic) «y ^^Lo I rr, m, 

Hv, TAi*', i^AO, H t^iA, r\-^^, i^t^f, 

M 0., i"]A, r.v, rt^., t^fi 

LoLo ^t H 1. ULo M roi (^j^) ^Lc I r.v, rtv, Hni,rvo, 
M oi, t^-of, i^oo, rvr 

^LixUt I III 

^Lo I Ivi^ 

byxJi «Lo I r.rcz, Hno, riv, MroA, 

t^AO, I^aI vid. lAJjLp 
J^ »Lo MroA Add. vid. JyCo 

i3^i «u I r.r(7, H no, riv, MroA, 

l^AO, t^Al Vid. ^_^.o>Jt 

(^^L_put) oL^ut I r.t^, H rio vid. 

8j>a-Jt »Lo et io^'l »Lo 

^^LpLo I ni, H rr,, rro, M or, fi., 

fir, fvt*' 
3^. ^lpLo j^ I roi, n. 

(_^L^) _^Lo M f 00 l 

^b^^^Lo I ri c vid. ^^L^^ 
^^ljxsC^Lo M rir 
kj_5Lo m i.i, roi 
sjuUi M rrt^ 

JoLo M oi^, fvl 

\j^^ ^^^.Lo I t^.i, H roA, i^vv, t^ii 
joL^L. ^^.Lo I i^r., rrt, t^^v, HHi, 
t^vt, t^vr, M ni, rii, rvi, t^fo b 

^Lo I t.r, itv, it^r, tn, h Ia^, Iaa, 
r.i, ^,f, M or, m, ft^v, ff^, foA 

16 122 INDEX GEOGBAPHICUS. ^^^ I \r, H r^r, M i^Ar 

(o^) o^ I a1, 11, Hlvt, IvA, M 

6t, f.O, f.A & 

•x^\Xa M d, riv, VfA 

^.^! I r, io, H tn, tfc 

bjL^I M 1.1 / 

^L^! M ni h 

wL?* H OA, ol, M ffv 

(^ ^)'^ ^ Mnt 

^l I vf /l 
^^Jcf^ vid. lJU.:^' 

i^ ^ M irv 

>i,L^ I Ivl, Hm, M or, fvl 8,^ M i^. vid. iUjAll 
XVy:^! M of, li"v, Ifl 
iC.-J^I M n, l.ve, fo., fot" 

^ v_;!^ M Iv. Ojli^ jt^^ M tol ^L/; ^'-^ Mlot, 'v. 
■> y • > 

^^ v^!^ M tv. 

(iiit^) -^il^l J\l li"f 

iLO^t M IfA, If1 XJi^t vid. H^t id^t 

,^^ id^ H 1f, r 

(!.•••• 

^v^a^ il^^ M (of), 00, nf 
i^t.^ At iUi^ H T 
oli3 id^ M (of), tlf 
Joj -i^ M (of), tlf 

^Jcw icJL^ M (of), tlf 

(Oyo) Oyo idL5^ HaI, Mtlf/- 

^•v-LJjil idL^ M rft" 

s_.^'t iUL^t M (of), 00, tlf , 111, 

r.., nf 
^^-;^/ idL^ M (of), tlf 
^^^\ id.^ H ir 
^3^ kJl^ H r 
»jojo kJls? h it, ir 

HIaI, Mfft 
oty^t o^ yij qj ^>^ i^ I tif , 

H Ia'!, M ffl 

^tjOt jJLo w/ ioj^t H rtr 

jLto^ I IaI Add. 
^y^\ M a 

ici^t I t.v 

L^ M ot^-, 11, Ao, 11, t.r, t.^, rrA 

ijbUJt X/toL^ H A. 

■i)j^\ M 111 e, r.. INDEX GEOaRAPHICUS. 123 oIlXxo ^f^^ I A^ Add. 

iUjLXilj ;_5^ M Co. ^ 
(oljw o^) o^ii^l M 1v 
^jvjt ui^ M 1 c 
(J^t) 3JL>i o^ M 1. 
^^! u3^ M Ai 
^3j>-^^ o^ M 1i n 
^y>^i uj^ M ir 
^^■ii o^ M 1. • 

,^J O^ M AA 

^tj :^i ui^ M a1 
^^L^t ^l^ M 1i 
^>.^i o^ M t 
j»;oJt obU' M II 
^L^ ^^U? M ir 
^tJou o^ M 1. c 
^U>) o^ M a1 
^^^t o^ M A,N, ir 
j^t c^ ui^ Mirc 

iC-i^U O^^ M AA 

(jOLoa^i ^)L^ M a1 

Wy ui^ M AA 

(^^U^^) ^ o^ Mlc 
^to^3 o'Li ^^l^ M a1 

iC:$\iit o^ M 1 (Z 

^t^L> o^ M ir ^bLc> ui^ M 1t 

^jii^ O^ M AA 
■iy^ O^l^ M a1 

^^a*> ^^l^ M a1 
Jo^l ^^L^ M 1. 
jtyc ;_jy> ^^l^ M a1 
^iJwP ^j^ <^^ M a1 
^i ui^U* M 1! 
iJoj ^j.^ o^ M 1, itr 
^_^^^ o^ M ir 
(oJ^) ^J^ ui^ M 1t 

S^il O^i^ M AA 
OyOy^O^ V_j^^ M a1 

^yc^ (^^L^ M ir 

^ ^l^ M a1 
^^-JLii^ o^^^ M 1i n 
^ ^^ M ir 
^ ^^ M 1t 
^^u^ ^S±^ M ir c 

^«4^ o^L^ M 11 
D^L^ ^li^ M 11* 
^L^ ^:i^^ M ir 
^,^>c:Ji ^^L^ M AA 
^^_^ o^ M1I 
^tOj ^"^ o^ M a1 

0l>^ O^iLs^ M AA 124 INDEX GEOGRAPHICUS. ;U3 ^^U^" M aI 
•3y> ^3 v_j^ M 11 
(^J^) ^JJi^ ^i o^ M 1. 

iuL>^ lJ^ M aa 

(:;^j ^"^ M a1 
v^Jl o^U' M 1t 
^_^ o^l^ M 1i 
^^L^^ ^^U' M 1. 
qUj^ ^^U^ M 1. c 
O^j ^^U? M 1t 
^yt o^^ M 1i 
^Lw tjbl^ M ir 
Jj:^t ^^L^- M 1i e 
»UJt ^^U:* M aa 
V^-^a^ Jav. ^i^L^ M 1i 
vjulw vJ^U? M 1t 
tiLvLCJt ^^i^ M 1. 

^^ylwji ^i^i^ M ir 

oJLJi ^'^ M 1. 
y^Li uj^^' M AA 
j,L^ o^ M ir c 
v^yi ^^ M 1t 
^yiJI lJ^ M a1 
Bs^ ci^ M a1 

i:tjoo o^^^ M a1 
oJoaJI o^^ M IC (.^oto ^) ^oto o^ M 1t g 

^L*>L^ o^' M aa, tr 

(^-.^t, v*-^!) w^i o^Ml. 

bC^ lJ'^ M aa o ^d^j^ o^l^ M a1 
^4 (jJ) ^^t ^^ M a1 
lJjxI^ v_i^L^ M 1i« 

■«-»i>«E L-J^^L^" M AA 

Xi-o*Jt ^i^Li^^ M 1f 
dU i_jbL^ M AA 
dU v_j^L^ M II 
ws-^. _^ ^i^L^ M 1 6 
^oLlt o^Li^ M 1i 
u-^ o^v^ M a1 l, 1, A 
iOc ^^^ M 1t 
^J^ oU^^ M a1 
oulic ^ o^Li^wfl M a1 
^Oi Li^Jr^ M If 
iCcLLijJt ^^Ijs:^ M 1t 
iLJlS' lJ^LJ^vc M aa 
^^L^ o^LJ^w* M a1 

aA^LT uiX^ m ir 
^j^-i o^j^y^ M ir 

^ vJl^wo M 1. c 
ii^J ^Ji^L^^ M 1. 
^Lo ^j^Li:.^ M ir 
qoLo ^i^L^^ M ir c INDEX GEOGRAPHICUS. 125 iwi.Lo \^)L<^^ vid. v_j L) 
,^ ^l^^ M ir 
uV^ ^ o^v^ M it 
s^Ail o^i^ M 1! 
iL>.^l ^^^^ ^^L^v^ M li* 

Jwyi o^L^wa M AA, t.r 
(^^OjII) ^^^i o^i:^ M t 

^v^ o^L<w« M ir 
^yUt ^i^U^-wo M aI 

JLsw ^^L<:u M !.r 
^L*:t o^^ M 1t 

(AJUut) jjl*:i o^l^w^ m if 
>_jX' uj^wc M iro 

^yu Li^^ M it 
^^L^ o^/c M ir 
o,:Sn^t o^j^^ M AA 

(cLw^) ^^Lw^ o^vo M 1! 
^lj ol^w^ M 1. 

ol- i^^ M o o ,^ ui^v^ M i. 

La^ ^^L<U M a1 ^^ us^i?^ M 1. 
^tjs^ i^j^oc M a1 &£J' jbLJ^wO M AA 5t^t^ o^w^ M iy c iujL>-j) ^^i^l^wo M iuO^yt o^w« M 1t • 
y^yt i^^w« M 1! ^ 

1) ^i^l^wO ■ M AA 
(*Jt ^^WO M 1t 

sc^dLi^dt M nf 

oUi^.1' M Ao 

(J^w. ^jt^) j,^ M fff 

iLjij^ H ir 

(^yL^l^uU) ^^yi^tj^ M f1, fAv 

^tj^t I a1, av, h iiv, iIa, m n, 61*', 

1., iio, irr, tr., trf, rov, f^A 
(?j4:>) ^^y ^tj^ Mov, m 

IdjI (.L>, oUi, xoJoo) qjIlX.^ I \\"j 

0l, 1f, Hlv, M f1, lol, Ivr, tvA^foS* 

ot/^l ^j^ ^-J^ I lif , H IaI, M ffl 

(^ju.) t^jc^ I r^.f , H ror, m Uvfct 
(by^^) i^j^ M ov, vr. 

(sjcJ^) s/J^ M.fr,k 
'xjSu^JKa M f1, M et vid, porro 
^sLyLyOwX^ 

.^Jj^ I ff, Hn 

(jOiA/O H A. 
^^I ^uU M IfA 

jJLw j_oJ O^ ^ ^^* ^^*^* 1*^^ iUjJcfl 

t^j^ I t^fv, H ni, f.1 

(vv^ ^^j^) ^^.Jc^ I tr,if, r., i^t^, 126 INDEX GE0QRAPH1CU8. Hiv, Ia, \\ fA, n, n, Mof, 1., 

1v, tt. , toO, IVA, tvi, IaI (i 

(? ^v>) qj^ M to. 

((_5yJt iAJiA/)) ioouXil I lo, Ia, i^v, H 

n, n, rv, n, rf, t.f, m n, r., 

I.t, lol et vid. porro >— V^- ^i<^- 
deinde ,..Uj-oI isLoiAxi, ^^t iCoLX.* 
Jjc>, ^_cJI iCo^\/o, ^^iLvJt iooLXxi 
et (»jJ^' ji»jo>\x) 
^^L^I iJoJ^ I IIa, Hi, H ni, M 
n, ol, t^AA e, \^,\\ et vid. porro 

^jAsj ^^j^^\ iooj^ M m 

^.Lil iooJs-^ vid. L^^l OIlXJLaO j.AjO- (^I KjO>\^ I A^", Af, 

H llf et vid. porro ^X*JI iCo>Xx 
*:.t^ XjoJwa I fAi*^ vid. o';^ 

^/ iujj^ M n vid. ^yi 

((;i)wp>-:) i^iLp-j (_co iooAAi M tf, 

^L- iujj^ I fr, HaI, rrr?:, ro 

...L;/*^"*' &JoA.fl vid. ^, ; 
U • •• t. >v 

oijoLo p^Ji ic-Loj^ M n, iti, tr. 

et vid. porro .&*-> ^3' i^J.Axi 
iwJLc aJolX-» H a^ 
(J^l) iUu«JI iooJ^ M rrr et vid. 

' ^jAjJi ^ isJoJw* M Ov, ni .^^ijjl 'sSj<J\^ M Va vid. [j^_y^ 
(iooJdl) ^jJLiJI iLoJ^ M rto, rfl 
-b^ *ji iUjJ^ vid. Js^ ..-jljs^ 
%jJ^ I ff , H vf 
(^lAx) ^tJai I aI, aa, H ni, tvt, M 

OS*", llv, VOA 

^lVo I M, rAi, H s^ro, M fi, m, m 

^^lLo H 1v 

■^^j^ I t^..,s^.r, m, t^f^Hrot, 

i^ol^, f.r, M ^aI et vid. porro 

vi^jCr^bJ^ I rtt^, nf, ni, t^fr, H 

nr, rr, nf 

bys:.Jdl I rf, Hrt, Mor, V. et vid. 

iO,^ („y«) ^ M in, ifA 

ol^ H vi 

.jyi H r 

i£t^t I IaI, 11., nf, Hfir, rrA, rn, 
rfv, rfA, rof, foi^, fof, M ot, i., 
rvf, rw, rAi, rAf, ^a\^, \"Af 

'^ M 1.1 k 

h\,^ H rr Add. 
•> 

yaJL Ju^t I A., Hll. 

j^_^L, iju^i M irA - 

^^. j^ ^t -i^^^ I M, H rif o )f- L.'.>jj s SjaaJjI & Ljjii I foo, rii INDEX GEOGRAPHICUS. 127 ^\X*^ (^^1) ^y> M oi, f.t 

/J3 ^f M f.r 

^^t^Jb^. „^1 vid. iotJLiiJl ^^ 
J^^L. „^-Jl H \fo, ifl 

,;?^i _yi M rfo 

(„^ii) suJLfiJi ^^ I m, iiv, H rd, 
n., M os^, 1^6 

^^^ vid. ^y^ ...l^^i! I ifl 

(j^^0-< I rf"A, f.. 

^^Ljii M ri1 vid. ^^L^^i ^b:^^ 

M O^ flA 

^y. M rf A 

...Lw^ H \^fy 

sjoLr-y. I rrva, H i^Ai, rAf,M fi,no,rvA 

oLLs» ^j I c*^-^ H oi 

^^L^i ^^^ M n, oi, riv 
^! ^^_^^ M n, oi, riv 
^t^^ ^y, M ir 

j^ (^^ys H 0., oi, of, M n, 00, 

ni, m, rn, rfi 
„L:>jji , --..^ H oi, M ri, oi, riA, rrA» 

LLe (C^-^ H oS*^ 

^L^ ^yo M ir (jr*^ (_c^/= H Of 

iL^^ I t^v, fi, ff , fv, H fr, vo, 

A., M ov, rrr, rfA 

lXad^! vid. L>uoJ! 

iji>^w« I 00, o1, ir, 1v, 1a, H !.A, 

!.i, !!., ir., irv, ior, M iof 
vLcy» I rii, H t^io 

(^^Luy) qLl^^ h Ho, m fA, nr, rvr 
i*^i^t joy M ivt^ 

(iS-^y^i ^y/«) cf/y I ^t-» 
k>l>Loj.^ h oa, oi, li, M 00, riv, rrv 

J^jXi vid. v_it^L.5^ 

i4x>Ly:^L, Ay I iAr, iif e, H rt^i, rfi, 

M oi, t^vf, i^vv, t^Ar, rAt^ 
^l Ay Mfi, ri., ri! 

sAi.^ H 11 

iLJijiij jc^vwo-^i M 00, rii, rrv 

y/.Laj iCw>-o-^ M ov, 'ty, 

(^^L^LcJt ^yi) ,y^ I rof, roA— nr, 
M, rAi^, r^f, rAO, H r., i.f, t^.i, 
rif_ni, t*'t^., ri^i, t^t^i^, t^rf, m, 
Mi/, rv, ^"i'', nq, 0., ii, roA, 
roi, rvi, rif, rio a, f, rv, rii, 
t^.i d^ ri.-rtr, rtr, rtf, riv, 
\^rr, \^)^\^, rrf , ^^r^^, rrv, rt^A, \^\^., 
\^\^f, \"\^f, rro, ^^^^"1, \^f.d, \"fv, 
rfA, roi, riA ,-, rvi /.• 128 INDEX GEOaRAPHICUS. ^A^, r.r, M, Ht.i, n., no, rr.- 
rn, i^n', rrr, rr., m, i^^o, 
rfr, Mrv, 0., rio, rii, i^.i a,nr, 
nf, n\^, t^r., i^-ro, rf.ci, n^ 
^^.y^ I r^f, H rt^i^ 

^^IJwjs^ I Ifr cf. i.r Add. V.j8jwjy« I t.r cf. Add. ^^Lc^y. M fvt^ 

H5jit I ri, rv, H i^f, Mt^t^, o\", 11, 
At^, if, Ia, i.t, t.t^, t.V, fv. 

iov. «jii I 11, H rf, M vt^, vi, t.. 

^dj^Jj ^L>jj^t I t.t, H tAr 

o^yju qL^jj^' I t.A, tt^r, H uf , 
r.t, M frt^ 

^.-0 M to. a 

(kj^) ioit I frc, H fr, vo, A., trA, 

M rrr, rrf 
-^^ M tif 

■ijl^ H 1., ir, 1a, ii, vr 
^^t^ M tfA, tfi 
iL^L>;x M ov, rr. 
(^^lXr^tojx) ^^U:^Ly I t-.., r.r, rfr, 

H t^ot, ror, f.r, M fi, r^i, r^A, 

(..^j^^ rff 

^^^■>jyi I IIa d 
^^oojil vid. QliJooil KaSojII I !v, H rf, ro, M v1, vv, vi, t.va 

iC£,;:t Mfir» 

M rA w 

iCo;!! H or 

,.,»;.<o H r. Vid. ,L^ 

^^Lij^ I rov, r^f, H rir, ^r?'^, M 

1.1, rot 
(j*',^) ijAN-^ M 00 , rtv 

. . .LwLwvo M r^v LjfULv^l I t.vo, llt o 

(i^ijjj^) *cs>!-iUv>^ I !vi, M 0., riv 

^iji j^^^wo M t.r 

^LI L\:Sn»v^ I ov, OA 0, 11, Hltr, 

in, M nr et vid. ^y^ 
i.Lbuj lXj^! j^j^w* I r.A, H rov 

^^•^! ^\^^\ M ifv, loi, !1a— tvt, 

lAr, iaI 

tL^I J^:^Uv^ M tot, tvo 

^^t J^J^VwwO M Ifi 

KJliuul XJI oV^Wx vid. X^l 
> • • > • 

oljJbo Liilj l\.^\.vwO H Ho 
• >• • 

LxJij , cjixl! lX^..*^..« M Ar - 

(j«^j>yA« UJ-2J j*^^ Jlj^t-w^ M r.i 
.yUv ^^Lx/^-i^ ^jAii^i js^:s:uv.^^ M frr INDEX GEOaUAPHICUS. 129 UiJi Jcfw^ I II, H rf, M n, v1 

^JLo (v_j'!iUlo) i_j^ljlw ^^yl i\:^W«o H Ai^ 
^J:7;oL ^UJLw uV^W I trr, H!1f 

et vid. porro i»,AjtLo 

isLftJlrL ,cAj s_:S^1 lX^U^ M 1.1' 
(^ . ^ . 

^L ^Lo Jc^w^ M Af 

LJij ,'.^t lX^Wo M a^ 

t.LsUi (jr.LstJl Jw^W.» I (^'.A, H t^ov 

iCXolc uVj^W-^ I iv, H 1^0, M vv et 

vid. A-otlx]! 
j3Ll2^1j *JJ1 Jy£ Jc^u^ M m 
3y. oLojJ! Jc^! I M, Hnf 
iOCf. JsE iA:$W^ M vv n 
'iJif, (ji^! J^:SW-^ M v1 

t.L^^uj (^L«) ^Lo lX^wo I r.v, H rol 

_5^. ^mL^Lc (_oj iAj^Uv^ I i^ol 

&X^. *jyO LX-:^Wva M vv « 

A., .1,- .;:*Ju ^^9_Aw^_j») t_j^iijtj lX-^^w»^ 

M r.. 

t^jNjiJ! JefW^ M ioi, tvr 

^v.o>. lX^wo m in, tfi 

L^w H rA^, ^Ar, M Ho 
^^-<*wo vid. (^j^llzs^vo 

«ojjwdt M rfo (^liyUt) ^^ly^t I aI, t, lt, H Ivi*, 
ivr, M f.d, fu 

iiA«LL.«*vo H vl ^ 

^jy^^ I n 

t^M^^ I nr Add. vid. 8;2j^j^ 

•xijuj.\ I to, H r, M vi, vf 

ioJuyO.Ll (Jiilw.;t) iaiwvO I IaI, Iav, VII k 
^jl;u (-L^!) J:^iw.^ H V, M r 

^^L^ H ni, M fA, nr 

oIjLjCwJI I 1.1 e, MfVf, ffA et vid. 

porro obLCwLl! 
ioLX*^/o H 6a, M o1, VIa 
&JL.X.WO M r. vid. iCoJdt 

JLljt mi.a 

c 

,-JuUjt M t.A k 

^^ I 111, H II. 

^t^i I ivr, ivo, H rvv, rr., m 

or, fvv 
jt^ ^^LyUt I tn, H II 

'iiy^v^ jjO H vI 

_A„W-* Jtl Al 

v_Ajy*wO H 1v 

Jl^i h o1, 1., ir, if, 11, 1a, m 
oi, ov, riv, m, rn, rfv 

ioLyw-< M 00, rn 

^^mt H III c 
jyuc>^ M of , ir, no 17 130 INDEX GEOGRAPHICUS. (^^LCi») i^Ls^l I (IJ), i^ 
^yi:i Mv, i^-r, n, n, f.. Etvid. 

^\sM.\ I i._p, M f.o, fi. vid. ^iiy^i 

jj. yt^t I i1 Add., M vv vid. ilaioj:! 

^LsC^ I t.i, (ir.), iff f7, H Ia^ iir 

'iJii^ vid. (_^.civo 

NjyC^ I rif, H rvf , M f.. 

(iX^^) j^ I ivi, ivA, Hm, n^r, 

M Or, fvO, fvl, fAf, fAl 

(_vv^ ^^4-^t M To^ vid. ^j^ 
otiAijo (J^c iA.£-vivo H llo 

^i I i.v, H lAi^, M or, frr 

(^\i^p) ^^^^\ M f.. 

y^ H rf, M V, i"., t^i", t"f, ro, f., 

1. et vid, porro -bl-iv.^ftit 
^ciJo Jjvail H t^^vo 
aO^.*j>jv« 1 ff 
^j-JjtJL^t M a') /• 
iU^t I 00, r, 10, 1v, 1a, HI.a, 

irr, iro, trv, ifi, Mi^r, t^o 
^ I vv, H Ia, ii, rv, n 

^^AAia^t I aI 

^U^^ M i.f 

( 'ula^, I^Llw) ^J^ H 111 c, M-ot*', i!*'^ 
■^J^\ I vf /i 

ot/^t er ^^t^' I "-^ HIaI, Mffl Oj5>l:o idjUlM M o1, riA 

{jfXsj ^*I:)L*i2x M ov, fii 

iCc^t M ot^, iif 

^L*it M Av, 1., 11 et vid. ^l^^ 

^\^ I io, 11, H irf , in, M of , loo, ro. 

^Ls^^oL ^AxIi M tfi 

^ju":iL. ^^c^\ H A. 

:L^1j Qt\jut M i.v vid. sJijJt QtAxx 
^.JLw ^ ^^Jow I rv, H l^^f , M I.A 
^UJL ^oo^t ^^Jow M i^fr 

qLoXj iC.:^t j^;Ajw vid. ^)-j^ 
U^L^UJt ^^Oow M IfA 

syuit ^jow I rr, rv, Hri, t^f, M 

1f, t.V, l.A 

ti]jw I rr^r Add. vid. f}^ et i3;jw 
._j..*>jLi ajw M t*'. , tof et vid. porro 

.yy^ 8JW I 11 Add., H IIa m et 

vid. porro ^^-wJi »jrx 
^1;JS\ iyw I 1i, H IIa, M t^., iof 
^jOytl' M of vid. iywj qL^sJJI sjw 

t;f)jw I rS^^r Add. et vid. porro Jjjw 

et ,}f3M 
Jjw I Yi^rd, M f1. ?, flo et vid. 

porro d^A 

^JLo jX.wOt-,t H Af , a1 IXDEX aEOGRAPHICUS. 131 v/IL yCvotit H 1f 

^^Lw^ (.LiTyC^) X^( I rof , H i^t. 

OjPbj iU^A^t M fn 

Jbw M (?!*', 11, Ad 

(oLt JJio^) oLt JJbw I J^id ^r 

s^lxll I to, Hrr, Mvi, vi^. Etvid. 

ft 6x2jt 

(^LiJL*x) LLiJLjw Hifl, ifv, M of , li^v, 

n, tfo, tfl 
(dUxlt) jJLxit vid. o^l^w^ 

^Liit M yff 

j.Uw H aI 

yjtit M V, i^i^, i^i, f, 

^jjj^ I Hi^, t^io, i^fr, Ht^ir, f.i', 

M Hv, ^At, noh 
(j.U;o"^t) ^tA^ M rfo 

(^yw, Jjw) ^3>i^ I "ri^f, H rir et 

vid. porro Jjjw 
ij..^ ^^ysx M ro, ot, i^^of, roi 

^uyo ^^3w I ii., iiv, iii, Hni/t, 
rr, yfo, M ro, or, fit, fiv, fv 
^^L ici^t H Ifv, M of, li^^v 
%Ja! obj^ ^ i^iL^iit M I.A, rot, roi^ 
gOCftit I Ai, AA, H III, ivi, M oi^, iif 
;^^^;yj (uV^ O^y") C:.^:r:VS^^ jjLslfl 

I foo, H t^il 
otLXiAj jio^Js (sjJi^) j'Jlc H ilf e, M 1»^ (j^y j.ulc) j.uit M vi', vi^ 

^y^^^ lA-S^L J.A^^-^> *lJl« M !v. 
i^y^^jt lXls^^L ^y.jji Jjl^ M Iv. 
(iwojjjjx) iCJjJJi^ M t.k, \T, tif 

syio H 1., ir, Moi, ov, riA, rri,rfv 

^Ji^ vid. ^^lijS^w^ 

^t js^ I oi, of , H r., ii, i.t*', 
i.i, i.i, I!., M r.i, rir 

v-jyjC! M li vid. ^ 

U^Lai! M r.1 

^^!j<x I Iv., tvi; Ivv, IvA, tvi, Ia., H 

ii, m, ri^i, ri^r, ri^i^, rt^f, rt^o, 
rAv, M roA, fvf, fvo, f^r, f^f, f^o 
(jy*jCa M ov, rr. 
(■<iJu>jiit) iLwUCo I ff, H vr 
^vJjj^L i:v.LLC I f1, H A., M rfv 
^j^lsj (]ii:iw^i iCwLLC) -^ul^ju M ov, rr. , ri^. 

iwC^ I to— tA, li, rv, rA, H tv, ti, ri^— 
n, rv, ri, i^f, t^o, m, \f^, rit, t^rr, 
M V, t"., rt", t^f, ro, oi^, oi, ii, 
vi, io, ii, Ia, ii, i.i, i.r, i.t^, ur, 
IaI^, rif 

^^Lv^ ]i^i:i M t^oi, t^or 

■■iSl^ I. rfi 

{^f>-yLo) ^/y^ I Iaa 0, M ot, lo., 
t^^vf, rvl, i*Af et vid. porro Oj:>:U^ 132 iNDEX OEOGRAPHICUS. ^^uut I f, n, ro, !vr, tvi^, ivf, tv^, 
tv^, ivv, ivA, ivi, Ia., Ha, n, f., 
ru, m, r., rn, ^n, rrr,rt^f,riv, 

M rr 5, fvf , fvv, fvA, fA., fAl, 
fAV, fAl^, fAO, fAl 

^^L:^t I lir et vid. ^^LiJu et oW:> (^wL«) gJLo M or, vl, r o Ls^Ia vid. lJ^^^ iC^Ou M l.i 

{J^IjLd M Io. . Et vid. ioJaLa 

((js-LJu) ^lJJlo I 00, ir, 1o, 1v, vl, 

vr, vo, Hi.A, ir., iro, irv, in, ir., 
tn, rr, ii^A, n, k, m r. ^, 

II, 1f, ifA, to. 
y^^\j qL*Juw l-oJw M f ff et vid. O' iL*ju ..,L*-*JLw i^^otLo M Ivo O eVJut ^j^odw M lo. 

^^LiLo M f 1^0 et vid. ^^^L^ et Ju-L> 

^ H iro, \n 

...JiL« H aI 

^bCL. M r.1 

jjul M in k 

^ji:t I r, H irr 
wLxU H if, M r^,k 
iLyJu M rfo 

^Juo M of, lif (JJu) iJuU I ff, H ot^, T, M 

oi, rri c 

(j-JL/ii vid. ;j".-J-^3 cWy?" 

ol/^t ^j. KJLUt I Ito, HlAl,Mff1 

( -v.^^) (j/^-*-^ M riv a 

. A^.» ..? I r.va, M ol, 1^00 vid. -JaxiLo 

LjL^ v.id. (^-* 

^_C-3uJl .J>Lx/C T aI, io, H Ivl, tvV, 

M or, f.1 

^Jjl yLL. I Ai, io, H tvl, Ivv, M f.1 

«^Llc m nr, rvi 

io^JOLCw"^! B^Lu M Ifv, ri! 

Jl^UI «^uli M f1 

(j/jLlc) -y?-;!^ I Iaa, h rfo, rfi 

et vid. porro oSy^ 

,^ I ir, io, iv, H ir., iro, in, 

irv, M of, 1., tof, li. 
^xut M ror c vid. v4^' 
ii^i^ M rri^, ri^o 
xj;ii^^\jj.\ M i.i i 
■^^$\j^ M oi, rii 

«^OLo vid. liJ-o 

((^-jL^U^) ^jtJL^Ux I Ivr, IvO, Ivi, 

H rrv, ri^., ri^f, M or, fw 
^;^t H in 
(j^ux M II., nr 

(JuCt I Ivl c vid. aJI INDEX aEOGRAPHlCT^S. 133 (vJ^', ^^>^) (.^' M tr, Ao 

*JOLo M fil vid. *JOa 

yiL. Jji^ H f1, M rrv 

iCSAA3 ,^1 ^jXai M Hd, Vf 1 et vid. KJSlXJo 
(yiw^) yJ^^^l^ H fi, M o1, nv 
a.LijL* H lo ff 

uo^^ M rsf, no 

H^yo^Ut I f, n, t^o, tvt, tvl^, Svo, tvN, 

tvv, tvA, tvi, tA., H ti, f., rn, rrA, 
r., fi^i^, r^f, ^o, M or, 1., if, 

fvf, fvl, fvl, fA., fAt, fA^, fAf, 
fAO, fAl 

iu.yciJLlt H fA, f1 
Uux I of, H 1.1 

^\^ I rvv, M, yiv, m, H m, 
rrv, rfi, f.., f.t, Mfi, n., ^ii 

(u.-^.g;c>Llt) L^L^t M toY 

Lwj.§JL« vid. iC:5^^x-w 

(^L>y:t, ^^^) ^l^y^ I ir, tlf, 
tio, iiv, iii, tv., H m, m, rrr, 

rn , M f 1i ^ et vid. porro ^ls^ 

vj^ H Ai, ir 

^^ijj^ M ro, or, foi, fi., fii, fii, fii 

et vid. porro ^[z^yLn 

(Llo) ^^ I 11, Hrf, ro, Mcr, vi. vv, vi, AO, l.v a i..^Lw ,d^ M trr uv^' M r.1 
..jca-y.x H rrv 7i 
liU^ M t^io, m 
ica^t M rrA 

*-o M fof vid. ^j^ 

oLL^ M firs ^.L^ M 01*», 1i, A. a^:5^t M Ia, til et vid. o^wo 

(^.^) ^t M or, V. 

■A^. Jv^t M vi 
3L.t ^5J^ M rfv 

xjj^t I rv, s^A, f., fi, H V, fv, 
fA, fi, M 00, rii, rn, ri^i, rfi 

^^t^^ M t1, rr et vid. 8;y^' jP 

oi/^t ^ ^uit^it H rio 

^Uiwb-^t I t.r 

^L>^ I rov, r^f, H ^r, s^s^i^ Mror 

ot_5ljL>^ I i.rn, M ft^v, foA 
^AajL>^ M rov, roA, S^aI et vid. 

«..♦.AASjt 

^L^3^ I t.t, H lAr 
(o^^) o/^ M or, fit, fii 

ot/^t o- ^^' I tto, H IaI, Mffl 

bux I tr, ro, rv, r^, H iv, rr, s^i*^, 

S*'^, S.f , M oS^, V., if, Ia, t.. 

(^L^) ^^Lj^ I n, s-f, AA, 1., 134 INDEX GEOORAPHiCUS. iir, trA, tro, tn, tn, nn, t^i, 
tv., tvi^, tAf, tii, r.i^, n., Mor, 
m, fn, ffr, for 

ij^o_tit iLv.-^ n ir, M oi, rtA 
^cJL^t, ^t) ^ I rn, 11 no, 

M fi », fr 
boL^ M oi, r.. z, rrt vid. k^l^ 
UII ^ya^ M t.f 

"XJj^ M tVA 

^^ M ot^, 11 

^^.^U. (^L>^^) ^b-^^l I lot, H nr, 
M f f 

H rvo, M rv: 

(Jo.yoO) ^JOjyA M or, fvl, fvA t 

^_5^y I fi, fv, Mov, rrr, rrf, rfv 
(^^1) jy, I t;i, trr, in, hia.^, ir, 
r.t^, M ffv oLt ur^r« M t^Af ^ji^ M te>. 

joo^t I vr, v^, vf /i, H li^A, tn, 
ift>^__ifA, tor, m^, m, rfr, rf^, 
rtr, nf, no, m fi, of, i., tr., 
tn, irv, irA, ifr, ifo. ifi, ifi, ^aI ^-xiJ^bSI lXjS^UwIL iOjiJjl (l5;a-<) /^'•^^ 
M lot, tv. 
j^^":^l. A^WL J^l t^3y! M tv. 
_^^"^l uN.:^u41j ^yJI «^^ M Iv. 

^bCc> M n., rvr, ^vi et Yid. ^^i5> 

(^Lc^) ^\Sy> I lAr, IaI, lAAAdd., IaI, 

II h, iir a, riv^, rii, H ri^i, rw, 
M ro, n, oi, roi, t^vr, i^vo, i^vi, 

t^w, i^vi, t^A., flv et vid. ^l%x 
-blizM^iJL, vJiSjII I fi, H iv 

ijc^. oiijl' H ror 

^^bJ^ I f (Z vid. ^bll! 

•^Lwj^i M ifi 

(^) ^^ I in, H lii, M fof 

3^J^ I t^t^f^, rt^^v/- Vid. JbCiLyO 

^.o^^iiL^ I viA;, iaa, tif, H 11., n, 
ifi, toi&, loi^, rfi, rof, M of, rv, 
tf., tfi, tfi, lo., r^f 

(^lo^yL^) o'^3; o^ I ^'"^ ^^^' 

H rio, ni, f.o, M y^y 

(JL<iLxx.) Ji^ ^^Lyc I rrv, Ht^i, M 

rf i^, rf & 
jiS ,-X^ H rw 
(xiL^) ..^L^i I !aI, lif, Hrn, ror, 

M ot, rvo, rvA, \"a\" 
Jv^ I t.., iro, Hur, r.r, Mor, frf 
(^^Ut, ^Lsv^) ^L^t I m, H rrr,M u INDEX GEOaRAPHICUS. 135 I rof, roo, H n. 
^^Uii^ M or, f.v, fiy 
^^Lit^ M or, f.v, fic 
^_/^ M rr, ^vo 
^Lpiy^ I n. /-, M rn 
(^^t^) ^ut Hrrr vid. ^L^it 

(cLvv^) c .Lw-ya vid. ui^^l^ 
(oljLjCci^_(w>i) oljLjLw,--<_Lt I i.i e yid. 
olibCwUt 

^yL^ M i^f 1 

yijiyo M 00, rn 

(jyrtOCyc M of, (^"a vid. (j-\-wyLc 

jjii-L. ^JLx I rAr, M nr 
^^L;;w^ idux I r.1, m, Hm, rvo, 
M oi, rof 

^jkil (J^) iJu^ H oi, 1t, 1a, m 

0l, ^A 

(j^L*-yfl M too, Ivf, lyv 
CK^ M ot, ^"vo 

joux^ I t.f, H ur, m or, frr 

iCL«-yc I ^v. A- vid. qLs-j^L iuOj^t 
lAxb ,..^*-y? H lo. 

ttU^ I rrA, H rA^, rA^, rAf,Mni 

oLyLyo vid. (^Liyx^l 
(iJ^) iJ^^ M ol, \".,l xs.vy9 H vi , lf"1 

ijj^Uj M rfr 
joij H ro, in 

^wJL:ii I oi, OA, 11, H tii, ttr, tn, 
M iz, rf, fv, of, loo, ivr, ivf, 
ivi, ui^, uf, IaI, 111, ti^, fif 
^j^^Laj jooij I i.f, ir., Hur, tii, M 

or, frr 
^_^w^Laj ^^0 jooij M or, ffr 
^Lwt^ b^La,'. j^i; I ri% H nr, Mfif 
jj-Li I r.i, riv, H rii, rvo, m i^vr 
(k^^) ^^^\j I II., 111, H rii, rro, M or, flA et vid. -r-'3 ^i^LC-L, (^y>j6\) ^cy^^li I lU, H lAi 

^-Jia.Lj vid. (jNa-iiL) 

(i^jjj^lj) Oyixilj vid. I rfi^ Add. 

_L£ii M Ai (^ 

«Ij vid. o^^Ls^ 

(jy:i)^/ii I rv, ^A, n, fi, Hfr, 
oi^, M oi, ov, rr., rfv 

xcis/«lj I rii g 

j^Li I rif, H rvf , M i^vr 
iC^ii I rii(7, M ol, roo 

iLwjjLLit M It^o 

(^b) ^jvJLi I t.., iro,in, loo, rri, rn, 
ri^r, H \Ar, r.i^, r.f, rAi, ni, m, M oi 136 INDEX GEOGRAPHICUS. iL^L. t^u^t M n, o(^, 11., iir .LciJL. ttU^'l M II. 

8^ M t^f A « 

^ j^ I r.% H roi 

viv^Lp I m, t^fo, HrAO, t^AA,f.<5, 

M fA, nf 
lx^ I ii", to, n, rrv, H u, Vv, n, r^v 
jL^t j^ I n, H Ia, t^i^, M 1f 
^^1 u\^ I n, H Ia, t^t^, M V., if , 11 
^^i^ I r, rf, Ca, Ht^l, Mot^, o1, 

V., Av, 1f, fr et vid. ui^ 
j^bL^ vid. o^ 

j.^^ I t^f , 1.1, it^o, n, ifi, H n, 
ut^, r.t^, r.f, M or, frr, frv, 

ffv, fol 
aytiJlj (jy«L:^uJt H II. 
iCwUL^Wj ^v-L:^' M o1, V|1 

vi>-^^t M roi • 

^[^:^\^ I II. W vid. ^jryCCjJt 

(Jcs^') Jc^JI vid. lX^*! 
^y^ci^ I riofZ, MrAf vid. ^suvJ 
o^ M 1. ^ 
iutjoLJt M rff 

(^Ui, ^-v-^j) ^^Loj I iir,iii,rri, 
rrv, H rr., rro, r^i, rii, M or. fol, f1., fT, f11, fv. i, fvl*', 

fAA, f1. i 
^^ M t^^At^ 

(^_5ji) «^ji I n, H t-r, M or, V., 
r, it. 

^^Lwt^. L^ I rof, rvr, rAt^, Ht^.i, 
t^rf, t^t^t, M rf, f., 6', 11, Vao, 
rio, t^.., t^.i b, t^ir, t^r, t^i^t^^r., 
t^ri, t^rt^, t^rf, t^n, t^t^i i, m, 
m, t"."o, t^t^i, ror, t^if & 

^jjLi Uvj H iiv i, M rf, \^,, frr, 

ff''/, fol s, fove, foA et vid. porro 
dVj"LwJ et i:'LC2x>jt 
wLcjftj L.J H t"1o 6, M nr et vid. 
porro Ly*J 

^^LyG LvJ M rf , or, f1., flf 
v;s)o'L*o I tri, H II V vid. (j^Lrj L*o 
et ^LiiA-Jt 

SjjXwJ H 1. 

(.y.^ ^A^ I rio, r.v, ni, t^ro, 
t^^t^v, rfr, Hi.i, t*fv, rfA, t^^oi, 
rio, t^vi-rvi, rii, fr, m fi, m, 
rv, r^r, rt^i, rf., t^ff , rfo b 

JJo^ M or, V., Iir et vid. uj^ 

Jsi^Jt^ LJL*]t (L.J) L^ H-rio, riv 
^.j^ M ror 
v^ M or, fi. INDEX GEORAFHICUS. 137 nf , H yfo, rfi, r^f , m ^oa, rA^, rA^ 
^jL. jLyoi I r.A, H m 
■s3\±ju JLyoi M fA, nr, M 

(■•S.Wji I vf, vi^, v1 A", VA /, H if"1 , 

tf._ifr, ifi, M of, 1, irv, if., 
Ifo, tfi, Ifi, M, n. 
xxiL,^i I Av, H iIa, m^, M or, 

llO, iri', IfA, li^f 

8.1^ H i"., 11, 1v, 1a, l.f, III, M 

oi, ov, rtv, m, rr. 

(iJL>Jii') s)ai I ff 

^vJAi-^L. «jai I ft, fr, fv, H v1, M rfv 

iu.UisaJ M lo. 

■iC^ Hir, iv, 11, M oi, riA, rfr, rfi 
iwjii j^ H 1v, 1a, l.f, Iti 

^^ M rn A?. 

oUi I rfv, H Ho, ni, Hv, f.i, 

M Vir et vid. porro Siy 

^i^^Ui H rrr 

u^»Lfti H oi, 11, M ov, rr., rt^. 

(jsD»Lai H 1v 

(iui^^^l) iljo^ H in, M io. 
eULXi I r."!, H i^Al, M f^, rif 
eoCi I rt^l /•, M fA, rif et vid. 
porro '.L^^ .^ vid. ,^lj 

ioJU H ir 
^yC^^ M t^or 

likiijj^X' M fA, rif et vid. porro Ai',Jui: 

i\^) ^.^ H irf , iro 

viAX:5-4-r M V, fi, riv, r^. et vid. porro 
^d>^y et t,L^. 

jioy I t^rt, rfo, H i^Ai, f.o, M 
fi, rio 

^' _^^ H Ifl, l:f, too 
iixi^x^ I r.v a 

(x^) *j I ri^A, r^r, h riv, r.i, M 

0., riv, t^.i, t*'o. 
jojLii I tio, liv, tii, H roo, roA, roi, 

i^M, M i^o, oi, 1., rov, roA, roi, 

t^Af, t^AO, t^Al, Hi^, f.t, f.^y et cf. 

y..>ciAjt sU 
y ■ 

u-A.^ vid. ^Jyi^ 
■i^\ M ii^o 
l^j^ H tfo, tfv yj! -^ H iri Bi^ ^f ^ l rii, H t^tA, M t*-!^. 

Li ^^ M ot^ Z 

■i^^\ ^ I Ai, rr, H n, ii., tir, 

t^fo, t^fi, Mot^, itv, 111, toi, roi 
jj-t ^ 1 t., rr., rri, rrt^, h to, rvi, 

rvA, rA<, rAi^, Mt^i., t^ii, riv 

18 138 INDEX GEOaRAPHICUS. (^i3>i) ^y^\ ^^ I n% H m ct 

vid. porro li^JlP ^ • 

br, H II!, nr, Hi^, M ffi 
«L^ ^L>^ji ^ I ni, M t^i^. 

...L>-.' -jj M !1, yf et vid. porro '^[Ij _gj 

^^^3^"^! ^^ H !.r, M !i, rr, u, uo, 
m, ni oV J^ I ni, H n. ^j"^! ^ I ir ^, H it'. f, M cfA, ro! 

(i3» .lX.ju-w) i3».w\-<j>jwi _^ vid. j>j.l\x.m.^ 

^ j.^^! ^ I t-rf, Hm, M M 

Kj,JsjXw^t ^ M l*.. et vid. ,.csjJ.i» 
juiywj ^^^^^t ^^ I i-r., H ni, !"v. 
jjljot ^ vid. (^^aAsLaAsJt (^ot^ J^ ■^t M ol^, iif ^t.vjl ^ I M, H ^n 
(^t^L>tAit) ^';L?r.Ait ^^ I ni, i^n, 
H t^fA, f.t, M rr 

■^^'Jlijt .jj M 11 et vid. porro (-j^iiiit ^ 
^yj>^t ^_i_i M 11, ri*!, et vid. porro 

o^jy^ J^ 
c^^A^.^t -jj H t^^ir 

^jt ^.zi H nrm 

j±,} ^ I rff, ^6, H i^AA, f.f,f.o 

,.,.'oot ^ H ir, 1,- u^ 1,1* (c^^L), o^L) v.::aa«jIj j^ I Ho, H 

La^L, ^^ M Iff s 

qLo*^:s;u^ '^3y^L> -gj I tff, yf^ *', 

H r.i, ]\i t^n 

LiL ..^ M t^. 

H t^ol vid. JJLwJt ^ 
^Ui^Jo ^ I rvl, H i^n vid. vlir" jP 
(sic) vV ^-P M i^.i^ 

(^LL) ^Ly ^ I rii, m, H rfA, 

f.i, M rr 
^^^r^Li ^^y ^ H t^A. 

iwiy ^ H t*^1. vid. iUi3y -^ 

t^lA, M t^l^ 

^_^_^^ (^^oy) ^^t^^^ M 11 , rr, H r^f 

vJi/i^vCLXj (bj) ^_c^j -gj I o1, H ttf, 

!io, Mii, rr, lAf 

U^j^ L5^y jp H rif vid. ^toyj ^ 

A^^-v^ ^-^^ ;^ I i"ti, rr., H m 

a^t -?i M ItA 

t L^ X-^ —i^ I '"".A, H {''ov vid. 

^LL ^ H rfA vid. ^^Uj ^^ 
;,Ju^^ I % ir^lfi^^Miljri^^vid.^^j^^:^ INDEX GEOGRAPHICUS, 139 (^,yi) «^ ^^ I (^♦r, i^^r, H rot^, M rii^ 

LL^j o\>L5Co -gJ I t^.A, H \"c>v 

ew ^ I aS^, H nf 

>>lj' ^ H a! 
Lilj' ^ H ot** 
Uli- _^ H ilv 

^j- ^ I m, n^, H t-AA, f,f, f.o 

jilwbO' _2J I a1, H Ivf 

i^b^^ ^bCu- ^ I t^ii 

^5^* jF I '^-j H iii vid. yy^ ^ 

bj^- ^ I ii, in, H Ia., m, Mffi 

(^^- ^ I a1, T, 11, Hlv!, ivl, IVA, 

Mot, iif, f.1, flf, f\^, flv, fil 
^J:Jii L>5_>L> .^ H t^vl 

^30y> ^ I t-.i, H t-oi 

(^.^) vjL^y> ^^ I 11, ir. , H Ia., 

nr, M ffi 
S^^ tf^ j^ I n., H t-1. 
vIj^ ^ I ^o^, M, rAv, rio, m, 

fiv, t^t^i, H t^.i, \^\'v, rt^o, rfA, 

t^^fi, f.., f.i 

j^.lSjJI -ei H rt^o 
i.bb^ .svCix^ ^ I t^.A, H t^ov 

^JL j^xJI -ii I r.A, H rv. 

\j^^ iwLi> ^.^ I 1^1 1, H n. i,U^.o 3v ,.ic,=> ^ I n., H t^t 

^jiJo Oj . .I;i> -iJ H i^vl 

(ji>Xj O^,. iiLCv.3» _^j H t^vl 

i«,*.xAJiii (^i) ^ H 11. et vid. porro 

(^iJV^) ^iJv^ ^ I 11, if., H 
Ia., 111, M ffl 

ji M ilA et vid. porro 


r^^ 


M tn 

I t^.r, M nr j^Ui> M t^.t L^ ^i M ot^, it^o, fil d vid. Lj 
J.x:>0 ^ I vv, lol 

js^y ^ I ii,ir.,HiA., ni, Mffi 
yjpo ^^ I rvA, H m 
oj^yp ^ I 111, H m, rri^ 
!,L^«xj ,jji .^ I t"ti, n. 

woJJi ^ M Iff 
• •• ^^' 

iLi^wo K.U.^tJi ,^i I t"lt, H t*^1. 
j ■■ ■■ j j - ' ';^ z^^ > I t^.i, H roA ^v^ ^^ I 11, tr., HIa., 111, M ffi 

^Jt -ij M Ifo et vid. ^•, , 
(OM)^) o^3 Jl ^ I n., M rol et vid. 
porro ^j^S y^ 

;^vJi ^^ I !a1, II., H A, rf. (i, rfi, 140 INDEX OEOGRAPHICUS. ffi, i^fv, rfi, M f, M 11, rr, (^vn, 
rvf, rvi, (^A. 
ij^s^yi ^ M iff isLLJ», -ij H AO 

,.,U1 ^ M f.1 H I^A. ijL^ Qb^^' ^^ I i^-i, H roA 0*^ ^-r M 01*' vid. qU J^ M ri" 8o\xJ-, .^ M I^A 
••V >- 

• ^ ^,;ii ^ I riiw, M m etvid. 
porro 0^3 > -2-J 

i,L^^ ^A^Li',^-, .^ I r.1, H roA 
(^bo;) 0^3 jF I ir, ni,Hrr.,rn 
(^U^i ^^) i^^joj ^ H roi, Mni 

(j^oLw ^ I Av, H IIa, 111^, Mol^, 

ito, trf 
,Jlv. -ii I ir., H lii 

L»A^''u«. _jj M Iff s 

I^'l<^ p'-^L5;i^ jrf> I ^'•» ^ n. 

,.^ .ij H 00, 0I, ir 

J>,,Aj>.j^ ,.ij vid, o, ,Js.A>^ 

^^ _ii M 11, ri"" et vid. porro O'- 


a^JcwJi ^i I a1, h tvr 
Jajj-w _iJ I v1 A; 

j^:>-w ^^ M i^n ^ 

^jULw ^^ I roo, H rtr 

(job^i) joLvJi ^ I rif, r.i, r.v, 
r.A, n., ni, nr, ni-rrr, m, 
H m, roo, roi-ni, rio, ni, 
HA-rvo, M 11, rr <?, ni, m, rrr 

OAa.w _ii H of 

(^LCJi) ^uCw ^ I 11, ir., in, H 

Ia., III, r.., M ffi 
^i^ ^ I rii 
^ .ii H 0I 
^UJU. ri^ M fAl vid. qU.aL« ^y^- 

(?) j»^i ^^ M rr 
,uWw ^j M r. 

(^y^i) ^yw ^^ I lAie, nr, H rot, 

M rvlg, S^aI et vid. porro dUil ^ 
^^1 ^ H 111 g 
^bo*>jp.^j J>5.Lla« -ii I 'if^ .f H r.i, 

M rri / 
joi^-wo ^\^\ ^ I rr., H rii 

'iuMi^jAi ..-I^tXxJLw ^ H ^A. 

iL5^^ ^ M rr 

(oj.iAxAy) oj.AJww^i j.^ H rrf , rro, 

M fA^ 

a'-^ jta>i^ _ij xu. I I . INDEX GEOGRAPHICUS. 141 (iLw) ju*v ^ I nio, H \"\a 
,iA« -jj H 1. 

t^^ ^^ I A5, H m 

(^ii^oLcJl) ^^^ciUJi ^^ I 11, lii, H !a., 
II, M ffl 

^UiJt ^^ I r,f, m^, m, s^ff, 

rfo, i^fv, H i^of , t^Al, rAf, i^AA, 

n., i^if, n^, i^ii, f.f—f^, M ii, 
ry, (^ri^, i^fr 

-eU; -gi M lo. al^t ^ M Uo 

iLotii ^ I rf^, H i^.t 
>- ' 


^ H 1f ^ I 11, III, HIa., III, Mr.,ff1 
H T 


(».£•,, , cJLw) »ji.Lo _;j H ll^l 

aLoJt^^ I Af, Ao, H ilo, Mir., irf 
^^ -li I Ao, H 111, M It^f 

H i^^A^ 

AixiSI _gj vid, Ai^l ^ 
^JLaji .ji M Iff r 

vLl^ ^-2i I AA, 11, III, lor, H tv., 
Ia., )1., nr, M r., rf, ri., ffo, 

ffl, fol 

I^L?^ iUj^^Lajt ^ I (^'.A, H i^^OA |.Uyt (vL.) j^ I (^^M ^i^O, ^i"*", H 
t".t, M m 

^j^ ^ M II, r, t^oA, i^iv 

_ADLx_ji ^ I 1o i et vid. porro 

{^Jl^) e,v.L>_*it ^^ M II, fn, fr.. 

Et vid. (^ot^ 

^^.^ ^ I Af, H iif, no, M irf 

5,t»J>.LE ^ H i^^of Vid. ?S,t».5-.l^ -2J 

Bt^ ...Uw^ .^ I ni, M ri^. 

v5;i3 ^ H ni 

^ii ^ I ni, rn, H i^fA, f.t, M rr 

(j*l3 rfi H 00, o1, 1f 

t;L<^ ^^ti ^ I t^it, H t-1. 

at.jj (iCixi>j) *.ixi>i _ij I 1*^11, H t^l. 

y ^ I rff, rfv, rfi, H rii, t^.o, 

M t^n, t^o. 
^i.i ^ I 11, iri, HtA., tir, Mffi 

t,Lj^uj {y,-^0<jJ^) i^ijO-jLii .-ji I t^^.v, 
H t^ov 

yb ^^ I ni 

^3>Uit ^^ I Ao A, H 111 

^.AijJt ^ M ot*' 

jiw<j (e;oL^I) Q-J^LoJii! ^>p I i^rf, 

. H t^vi, M r^r 

(ot^'l) «LLiijt ^ I o1,H!!f, MrolA 

^Loyiit ^ M rr 142 INDEX QEOQRAPHICUS. wJl^. OJJ.4J5 jiJ H I!a, M Ioo 

^ ^ H rv., rvf 

^LwB' ^ I M, H rn 

8^iy>.l^ ^ I r.i, r.r, rr, ^.f, H 

ror, rof 
viijCjs^j^ -gi H rv. 
iLj^^L. i;i ^.^ I ur, IaI, iir, riA, 

H A, rfi, i^fr, rfi, rfv, roi, m /•, 

rw, M r, nr, r^r, rvo, rvi 
^wv^Uj yjt ^ I 11, in, irr, irv, h 

Ia., nr, ir, M ffi 

.oj^ ^ M pir 

H rov, M nr 
xj/ -J I r.i, H ror M nr ^/^ I rff 

i^L^uj iu^ ^ I r.i, rit, HroA, n. 
• v^' jf3 M tff ^ 
Ht^ ^ ^ I ni, H riA, M \^^. 
3_^. (^L^Ut) ^^L>u ^ I roi, n., 

H rif, rio, M roi, rri 
'ij-MitjMi .••>wo ^ H r^. 
i^jx^) t,A_^ ^^ I r.r, ror, r^r, 

M nr ^ 

^^^/t ^^ M II, rr, rr. o.Jt ^y, ^ M r.1, rr. 
s^t ^^ I oi, H llf, M roi h 

H !vr, ivr, M fit 

^jjvvs/O _gi I III, H i1. 

oLJy^it ^ M tff 

^^y^ _aj H ir 

JJbw ^ I aI, H II., M llv 

Jjw ^^ I Af , H llf e 

^f^l ^ M II, 11. k et vid. &A^'J2Jt ^p 

et ^^*5l*it ^ 

iCoL^^L ^iUit ^ M II, rr, nr, rvf, 

rvl, rAt et vicl. porro .y* -gj 
■byaJL. ^:jUlt ^ M Itf 

(^^t) otjdto (AUt ^ I Ao, H m, 
M irf 

(iijyiil) otJoLo dUil ^ I AO (i, H 11% 

M tri, irf 
&,jA^ _gj H ir 

er» ^ M f 00 

8^y£i^l ^ M r.1 vid. qI^ ^ 

(Bjy^t ^^) qUx ^^ I Ivr, ivO, tvl. tvi, tA.,HA, iAr,rrA,rr.,rri, m, 
rro, M r.i, fvi, f,si, f^f 
^ y^ I "^ff", H r.i : 
t^Li^^ f^)^ ^ I ri., H n. 
^xiu ^ H ir INDEX GKOGRAPHICUS. 143 ^jj^ .A^ ^^ I r.v, r.A, Hi, 

H \"o\/, i""oA, i*"! 

iiUwj j^ I rff, rfi, Hi^.i, i^.o 

«y ^ M 11, ri^, i^n 

(j.Lo^t ^ M roi 

3y. oj<y ^ 1 roi, H i^io, M i^n 

■^^t^t^ ^ I t^.r, H i^^or, M nr 

iiLJL5> ^ I m, M rr et vid. porro 

joLxj^..L^ ^^ I rfr, rfi^, m, rfo, 
rfA, ror, H i^.., i^.i, i^.r, t^.f, 

l*^.v et vid. porro lX^.-^ _^ et 

OJL*-^ ^ I rfrp vid. cU^AaP _gj 
lW^ ^ M i^.f , i*'^ et vid. porro 

uVJJUP _sJ H **"• . s vid. JuL/cA;^ ,zj 

vUJ>5 ^^ I i^ai^ M, Tav, no, m, 

riv, i^i^i, H i^.i, t^n, t^t^o, i^fA, 
i^fi, f.., M rr 
^iitoj ^^ I i^.r, i^.i^, H t^oi^, M nr 

lXjjj _gj I oI Add. 

^t^^^t I Af , a1, h iio, iv, m ^, 

M r., oi^, lif, trt, ii^o 
oijt.^t M trf, in, li^i^ 

(Lt ^^) ^^^ M ol- 

o^ mVaI /^ M riv c vid. /_^ 

iyi) y I lir Add. 

ty vid. ^y 

r,L:^ ^-y.-lil ^Ly I i^ll, H i^l. 

(^L^yjt) ^b-A-oyJt I 1a, II., irv, 
irA, i^i^, i^f, 11^0, tn, li^v, Hivi, 
uf, liv, 111, r.r, r.i", r.f, M or, 
roA, f^., frf , f»^f , fff , ff^, foi^, 

foo, fol 

io^t I 0, V, II, n, i^O, i^l, f., fA, 

0., oi, or, H I., lo, n, f., ft, 
if, 1a, 11, it., M rfr 

t^L^v^ J^y^\ I i^A, i^.1, H i^OA 

„y M fvv 

^b>o I ri^l Add., H nt et vid. 

•^u^wjyiL .i^jb-ji I i^n, i^f)^, H i^vl, 

f.i^, M fi, rio 
jiL^ vi>jC^^ I i"n, H i^AO, M 

fA, r^if 

v_;L:S^L (vc>s.<^>jj) ^>i>"^S^<>i »-> M fA, 

rr, rvf 

^\J>^ I ft^i , M f 1. i et vid. ^L:>^ 

iLyLyo^L jOy M i^vf s 

^^^>:^ J^ y^ I n^, H i^o., M r^f f 

Qj.y Ji I vr,- I vv, \ ,\v 1-44 INDEX GEOGEArniCUS. ejl^jy I ni f, M rfr 

y^jy I ni, rfi, H i^ot, f.r, M fi, 

Cav, m, t^ff 
,^^y M nr 
(u>jC^y) u>%i I s"ff , H f.f 

ols^ M fA, ni* et yid. porro oUiJ 

(lX-J^', (_,w.^»-2J qIS^) q^s^-^' I ^"^^J 

roAa, H ni^, Mr<5, ro, oi, r.z, 

J^_^ JOy I rfr, Ht^vl, f.r, Mfi, 
Ha, t^fo & 

(^<j) ^y I rn, rt^i^, t^ff , t^^fo, 

H t^Al, t^^AU, f.f, M fl, Ho 
«.Ai'^^ M t^ot 
(^Li^) ^Ui^y M f1, ^aI, ^aa, t^ff 

.3jC^_^i I t^.o, (t^io),t^fr, Hroojf.s" 

et vid. porro ^i^^Sc^yi- et ^j^. 

^Jy M of, It^A, !t^, Ifl et vid. 
porro (^y^ 

s^ M 0., m 

^i^oL, ^y I iif, H ror, M rAi^ 

^t^^L (ty) ^cJ M II., 111 a 

«iUjy M fi, riA 

,jo^ M fi, rAf, rii, i^t M rif 

(sic) juji I i.r 

XJUawLo M ot 

>9 M n. 

>«)^i I oi, H iif 

•. »_-o M fvva vid. iM»-^' 

(^^t) ^;J-o I I.A, r% H lAf, r.f, 

M fn, frt^, fri, fft^, ff^, for, foo 
(.fcjLxo, ,»._jLci-o) .^Uw-o I t*.r, r.v, 
rot^-roA, r^r, ^At^, H t.i, ii., vrt^, 
rfi, Ho, ni, rvo, rAi, rit, ni, t^.i, 
n.-t^if , t^n, t^i^., i^t^i, t^^t^r, t^^t^^t^, 
Mv, Va, t"., t^t", t"f, t^i, roi, rv., 
fvi, rif, rio, rii, t^.., t^.!&, t^-it^, 
nf, w, t^rt^, t^rf, t^n, t^-rv, t^n, 
i^i^r, t^i^^t^, t^i^f, t^>^o, t^-i^i, t^i^v, 

t^f. d, i^ol, t^or, t^lAr, t^vi, t^AAe, 

t^ii, fvi& 
A^ I (rf., rfi), rft^, Ht^.i, M t^ri 
jsxJi I fA, fi, 0., or, of, H t^., 

Ai, Ia et Add., i.r, i.1, rt^f, M 

Ia, ti, "f.-f^, rr, rv, it-v, r.w 

r.A, f^r 
^i.*jL jy^i M rv, ot", ilf, iri 

«LU^i M fof 

•L^ I ri^f, H rif, M fi./, fif 

(^M^M ifo,lf1, M rvetvid.porro^y^j IKDEX GBOGRAPHICUS. 145 *wo M r«1 m vid. *j 

C^^^L^) K^j^L^t I 60, o1, r, V, 

H i.A, 1.1, m, irv, M or, !to 
jLP H 1., M nvyfc 
(o/) uy>^U> I riA, i^i^A, Hro., f.. 

Ij^ M f a(^ 

ia>.^l H 1o 

^i H r,, ;.f 

^ I 11, iof, H n, ^v, rt., Mr., 

1a, vI, 1^', 1f, 11, tJ, t.f et vid. 
o!/^t ^j^ ^^Jl^A^' H !o1, n 

J^j^ I !1, i-r, H rv, n, M 1v 

8^Li JoJ^ H !1. 

f M O^ fvA 

^!/ M or 

^!^ M n 

«t^ I rfA, rfi, rof, nr, rr— Hv, 
Ha, rA^, rAr', rAO, Ht.f, rii, s^.f, 
!^.o, r.A, t^.i, !^ii— ,Mi, nf, i^i^, 
i^ri, t^.^f, rfi^, Mn, t^f, o., rio/-, 
riA, t^.i, t^^.v, t".i, t^ir, t^rt", rrf, 
t^n, t^rA, t^ri, rt^r, t^t^^o, t^n, 
rf. cz, t^fA, rfi, ro., t^^or 

^-^^L. bU^ I i.r, iri^, iro, in, h 
lAr, 111, !iv, M n, or, frf , ft^i, fov ^u^! M rt. • 

y> ^^OjL jx/> I !.o, M fol 
(^LoJo iLJL>LJ! jx-?' vid. \y!>J> 
■},^ ,l3 c>-o i*^ I !i1, H !1. 
j^^ Kjj (A)iit)j>y? I 11! , !11, H ril, 

rro, ' M fvt^ 

joLvoi^jx^ M f.l d 

{jijj^j Oiy=) ^^^yoj^^ M f.i 

^y>f I AA, H Ivt, M f.1 d vid. 

«i^^ I nt^, r^f, H t^ii, rt^t^, m 
0., rii, t^ir z, t^t^t 

^^f M f .1 d 

{j^/) jy^f I VI, t^^o, !o1, 11! e, tir, 

iT, iif, iio, !ii, iiv, iv., H n, 
f., i.f , rn, rr., rrr, rrr, rrf , rro, 
m, M fii, fii, fv., fvi, fvt^ 
^^^ M f vt^ 
L«!3^. ^^ I rio d, riA a vid. »!^ 
^J> M oi, t^of, t^OA 
KjJ^ I iro, H 111 vid. j<:^\i »y 

(^i^!) j^-^ I i.r, iri^ &, irr, H lAr, iif , 
r.i, M or, frf, ft^r, foA 

{^^Jf, ^Jf) ■wv^y/ I rii, t*'.t, 
r.r, t^t^A, t^^ft, H ro., t^or, f.., 
f.\, f.f, Mfi, rAv, r^i, f^^t, nf 

I «,t;5i M oi, riA 

19 O' 


146 IKDEX GEOGRAPHICUS. («AaP) scUa^ H ni 

yXs^ I ni, H ro6, Mrot, rvi 

ol/^l er ^;;^' H iff 

J^ij^ _^ I r^ H n 

o,_5^ I M, nv, m, H n\ f.., 

M fi, n., ni 
dU5> I M, M, m, riv, m, nm, 

rrv, m, f.., f,!,' M fi, ri, rii 

^^Ls^ I 1.6 

^J^ I n, H rr, r;^, M i.f et vid. 

jj^ I iio, iii, iiv, iiA, r.r, r.r, 
H ii., Vod, M, rov, rcjA, M, n., 
ni, nr, n^, riv, M ^^, o\, i., 
rov, roA, i^Af, i^AO, ^aI, nr, n^, 
Ho, rii, i^iA, f.i, f.^, foi 

joLv I i.o 

^^u^ M fi, riA, rff 

i!-C^ M fo<5 

jwjt I 1, ii, ri, ro O^J qLst.iAJ^ I iir et vid. porro lX^wNJL? vid. ^ o |L:>»^ ; ?-it H ri.r et vid. porro 


^t.Jwil M or, frr, fn et vid. porro J^J o'^-^ o'3^ 
^yUw qL^.JOL^ I ii., iol, M ffop 

et vid. porro ^Li-jLXjLgJi 

(icju>jiji) «y^ I ff, Hfi, \, vr 
^ju":^!. «^iy> I fv, M rfv 
(j.Uj \ijf M ov, rii 
qLL^ ^ ^ ^^ H 111 y 

ioU^ ,^ I i"r 

^.-^y> M f .1 fZ 

Oj^ vid. ^^j3^3 jl^ Li^i^ 

xj^i m br 
vUp h in 

^UgJi vid. ry^2> 

i::>L^ M o1, riv, rrA 
^^ I li^, vr, vr, vv,H iv, i^A, ifi, loo, 
Mof, iio, irr, ii^f , i^o, rfi, roi,ror 
^ysf^ M fi. / 

JwLolXj^ vid. ^ 

^ I ii^f, H r.r vid. u^UxJi xj^ 

iXjut>jfJ> vid. _jj 

jJi^ M rf , ni 
ijLJoi^ M rivc 

■^c^tj M or, f1., flo et vid; ^^\j 
oL>yi I ii, rv, f., fA, or, H io. 

f^, Av, i.r, M ir, r.i, rir, rrf IJiDEX GEOGRAPHICUS. 147 'b^I^ vid. ^"i^ ^LLbj ^j!^ M of, lof 
*j4:> (^oIj M ivt, Iv^ c 

^j^^lj «^L^i ^oij I fi, fr, fi^, 
fi, H vo, vi, aI, m r., rrrt, 
r^o, rfv 

^Lcjii ^.oij m w, rn 
Lpjii ^ot^ M s^., rn 

id'LJ3 ^ot^ H r 

syUJI ^j;j!j I n, rr et vid. porro 

iijLwJt et »-/^^1 

xjLw ^j^ I n , M A. 
a.Lcw (^ot»i I y. 

OijoLaAjJt (^jt^ H -li"" 

^^> ^=oi^ M ror 

(j^Lx ^jlj H Ai^, Af, a1, Mri^i 

-sJJt joj; ^oi^ M rri*', ri^f 

iso«c t_5->'5 M vv vid. .Jaj 

^yjjt t^cot^ I 11, H i1, rv, l.f, M 

i^., oi^, aI^, iv, i.v, ii., rfi, ro., 

ror et vid. porro -, JJ 
^^IxJS (^oIj M IoI, 111, IaIm 

^ui ^3^yi H ir, if 

^t ^jl^ M fot^ 
p^jil^o^L ^LaJl ^ot» H ti^i (^jij vid, porro ...gj 

^^t, (^co) H if , M oi, riA 

JoamI»! I v1, A^, AA, II d, H tOV, lOA, 

nr, iia, m, tv., tvi, iva, m oi^, 
1., itf, iia, irA, in, rf, li^o, rfi, 
roi, fii 
(oyC^tj) o^^t^ I rAA, rio, riv, Ma, 
i^re, i^f., Ht^i^v, rfA, t^fi, t^o., 
i^vi, f.\,f,f^ M r^fb, ^i, no b 

et vid. porro >3_^tJ0.vJ> 
^^tj vid. i_jbi^ 

wLijAj (jiL) jii^ M nr 

(oV^^^O o'3^'3 ;'/> I i^^ H ni^ 

M ii^w 

ic^ij M 1., roi, roi^ 

qLx^JI^, M (o.), riv et vid. porro y^JL 
^t^ I iif Add., H rfA e, ro. et vid. 

porro Jsj" 
(u^JCij) ooCitj I i^fl, t^fv, H i^^io, 

f.o, f.1, M r^r, rvr, t^fo b 
^L^.tj M fi, r^i, rA.v, rfi^, rff 

*j5 M ol, I^aI 

^^ M i.ve, rfi, ro., rot" 

•3y>5 M 1.1 
^j-^^ M fvA 

i4^L>5 vid. o^i^ 

^^L£>3 I ro^, rvi, rA.,. rAt, rii, riv, 148 iNDEX GEOGUAPHICtS. H 1.1, r.A, rrv, m, rfA, m, 

jij>.^\ I M, M, n\ yiv, rn, H 

rn, rfA, rfi, f.., f.i, Mf^r 
jL^L ^u I ri, rr, H ^ 
v^yLLL ^bj H ff, fo 

(o'3j3) o'3^3 I ''''^ ^id- ^'r' 
^^UyoL ^lOj M n r 

a.ljj vid. -bk 

joLwJL, (_^tjv.3) b^'J.^ I rrr, nr, H 
m, rvr, f.r, m n, ni, m, 
rrf , rfo & 

^IPJ>5 M fvv 

H^y H io, M of, iir, nr 
^^•v«^3 I M, m Add., Hrv., Mf.i 
^^^^ I ur, Iav, IaI, m, H rn, rfi, 

rff, rfv, rfi, w, Mos, rvo, rvi, 

rvi, r^t 

^.^j^ M f1, Hv, r^r et vid. porro 

iiLi:c>.j et iw:>i 
>• -^ 

Uo^3 M rfoi 

(•iilo^.) i:iij^3 I ri., HH., MHvc, 
et vid. isj'3.»l 

^io^^ M fA, nf 

^,o.. I rri, rfo, H r^o, f.f, M r.i ^ ioOjJ' vid. ^"^i^ 
iolji.. vid. iiJ'Oi.3 

(_bL^) eU^^^ M r.1 
^iij^^ H rn, rfA, rof 

^^-.yLw^3 I riv, riA, H ni 

(^^.) ^^yi I r.v, r.i, H rov, roA 

ji^3 H riA vid. ^ji 

(.^^yi c.-y^j3i ni,rr.,ryi,rf)', 
H rfr, riA, rvi, rvr, f.r, M fi, 
ni, M, rri, rfo& 

Kc^3 M ov, m 

(^/^3) kT^^ I rii, nr, H r^t, M 
fi, Ha 

i^r^^ j^ I rir, h ni «JJ5 I rvi Add. jji3^3 I rvo, rvi, r^i, H rn, rrf, 

M rfl et vid. porro ^^5 0/5^3 vid. oy>5^ a"-5;-5 M fvA (oUxi) iuG^. M ov, rn 
(jcL.^^^!) Jou^|;3 M fi, rAv, ^aU, nf 
^iojUJL. (o/j^, ^v^j^) joL5j3 I rri, 
H rvr 

8_i:JI vid. o^Ls^ : 

^^Lkw5 H rfo, ro. 
iOC*» H vf vid. isjui» INDEX GEOGTlAPHlCtrS. 149 ,^_5 I m, H n., f.o, M rvr 

j^U^ivj M f A vid. QULyixj 

(ijCwj) Kiii;^ II vf, M rri^^-, ro 
viijCc^ I t^n, rfr, rff, H rvi, f.f 

et vid. porro kl^^-Jm 
HJojLsj M f.l et vid. aJojU 

^^ M rii 

qJCw^Sj vid. qJCw^L 

(o^-^3) oXi;'^^ I h., iiv, ni,Hni, 
rrr, rro, m, Mor, fii, fv, fv. 
^u^^^ M f a1 
^^3 M oi, roo 
(^cijy^^gjy^ I rvoe, Mfi^mjrrf 

et vid. porro ^l^», 

iduj5 M ov, rr. 

...bCoAJ^ vid. (jL^^JA^j 
so\ij M f1. «■ 

^ijpj H fr, ov, or, Mn, 01, riA,m 

.IiAjj vid. .Iv3j 

.^^Jvj^ h rof ^ 

(sic) ^(^yj M f.. 

8U3 I t^t*'^, H f.. 

oXij_5 I VIa^, nok vid. 0.^1^ 

(oUii) bij_5 M ov, rn 

;J-^.3 M Ol, ril idj^ M I., II, Of, 1.1, iir, loO, IVA, 

!v1, Iao e, IaI, (ir k, no, rfl, 
ro^, fv. 

iu.j3 I r.1, r.1, Hni, rv.,Moi,nra 
oyCoj I m, rfo, Ht^Af, ni,f.o, 

M l^f b 

(A^t) joL^3 M or, roA, m, f^^f, 

fvv, fvl, f aI , f AO 
Sjjlj H A. 

iLv^L} M rri^ ^, ri^o 
„y>U5 „^u I 1, V, 1, Hii, tr, tf, 
tt., tro, fAt, t^oo &, M nr— t^if 
^jj I rrr, h t^vt^, M ni, rvi 

olAixj ^L).^LJt H tlo 

(^iL) liL; I 0I, 11, H tii, tro, irv, M 
of, too, ivf, tvv, tir 

*b vid. ^S^ 

M ttt k vid. A-;-»-o. 
L.L0. M tvl, tvv 
(jw^l, ^w-^-o) j*^ M tl! 
V^o M t^., t^f, f., or, oi, 11, va, 

A., 1a, 11, t.t, t")1 et vid. porro 

iCoiAit 
oLI ^^. M t^^ol 

^AOJsr. M or, v., tr et vid. j^ 

et _^ 150 INDEX OEOQRAPHICUS. ,^:>oGi^V. M rT i vid. ^<i>oi 
oj-^ I !.., iVo, tn, tr., it^f, in, 
ici^, loo, rvA, rrr, rro, H IaI, n., 
;iv, m, r.., r.f, nf, ^i, m, rif, 
ni, M oi, fAA 
oLby I rtf, H rvf Vi^N^ Li>ojj M or, frr OjOjj H if , I0 et vid. porro O.o^t 

(v3^/^ ,^ I rt., H roi 

c:)L*j M 11. 

'sX^. Q^ vw vs> H 111 ^ 

oyu M 01, rtA 

^. M fA, nf 

^^Uiaj I lAf 

jiL<j M fA, nf 
v£>XibCj M fA, Hi*', fvf 
jjy H if, M 0I, Hv, rn 

jJULj I tf , H Ia, M 1v w, va, t.1 

iwUJt I ia, 11, H Ia, n, rv, n, 
rAv, M os^, 1a, vt, if, t.r, t.o •^MJ M 0I, riA 

^i I rr_ro, n, H tv, n, r., ro, 
rAv, M 1a, 11, if, I0, iv, 11, 1.., 

t.r, i.f, 1.0 

(JoU5^, >AjU>, OjUj) JoUj I rv^, 

r^f, rA^, r^f, H i^rf, t^ro, s^i^r, 
M 0., rrt^, t^oi, t^or 
f^_ I rt, H rA, M fi, ot^, 11, aI^, 
if, 1a, t.t, i.r, i.v 
T Y^nh (jJOo) jyj^_ M l^. vid. ^ooAii 

ii£^.jioLJi M t.i, rot 

^^ ^^ M rr c vid. SAjJ^J- iu JjJI 

(ji^jjo vid. iji^^ 

^^L^L Xjo^I I IIa, 111, H nt, M 

V, rr, n, ot, t^AA, i^aI, riv, riA, 
nicz, f.., f.t i, f,i, fov, foA, fi/ 

^j^\i i^^^' I i^v., ^', H rrt, 
"^rr, M n, 0., riA, rfv, i^fA 

Ki^ (^.Oj^^t) ^-joo^t M rfo 

(iLolj^>Jt) /mIJ^. I 1«, 1% H Ia 

^CL, Qij^r^l tir, H rot, M i^^aI INDEX HISTOKICUS. j^l M li^, f1 

*^t^ c>*-»j ^tv*^^ H 1.1 

iCytoL"^! I ro, n, B. n 

^}^y.\ Jl^\ ^ ^[J H rff 

v^^$i ^ ^ijjt M rff 

(^L^I yl) ^:X^I ^ ^l^jl H it^, if 

j,U>jdi ^LjI M ir. 
yv-^ ^ j^t^i I rfi, H r.r 
j^ j^ij I ov, vi, a1, lot, H nr, 
tof, tv, Mff, fi, iv, vi*, 111% tn, 
li*^., bt, SvV, ivr, ffo, fi. ^ 

UOI^ j»^t^l I f.A 

L«wy^ ^ j*-j^iji I ifr 

^^'c^^i^i *)ji A^ ^ r^L-^' ^^'^ 

j^ ^ jwJ^ui M rrv 

(^L^:u-l _^l) ^i^ ^ i ^ ^^l^^i H vt 

^^UJl ^L^v^l _^t js^ ^ ^t^^i H 
tr, fv, rA, rn, Moa, 1«, t1e,lAa, 

&, /•, f n a, ffv, flA, f VO, fvl, f VV, fvA 
^C.jJI ^ j^l^t M Af (^ ^) ^t M If!- 
^\ Yid. ,UI 

j^Lix^i L>M->tjjl [A.«^l] ^ijt ^^ l\4.=>I 

M s^i a , nr ^ 

(L\-^.g^t) JjloL-v^! j_^Lf-vt ^^ A^i^l 

I iff, r^^f, Hi^ff , i^i^^v 

j.L«JLLJt aJ^I ot j.LL^ ^ A4:>t M t^lo 
j^^^il u.W>-t jji H tAf 
vy^^> qJ u)w^I I ifv, H r.A 
^^j":it ^^ ^ j^^t I ii^ ttv, ifi, HIaa 
(^ ^l) ^v-^ ^ ^ ^ .wi 

H AO 

J.>^ ^ jc^i M tS^. 
JJ'l> ^I ^y Jc*^l H i^Ar 
oijolAi> ^^ A^! I tfA, HM 

ot^o ^i ^ jc«^! M trr 
t.r, M nr, tr, m M fr, vf o lXa£ O^ Jm^I 152 INDEX HISTOKICUS. ^UJt *iJt j^ ^ ^\^i I ni, H r?'. 

jj;*jl JOX ^ Jc*J>t I Iff 

^^^1 ^LaiJI Jy£ ^ j^t H Ia;*^ 

(oUi_i>) oUi^ — » Q_3 Js-c ^ Jw^l 

I ifA, H r.i 
^i^i yo _^i ^ ^ cx*^t H r.1 
.b/j ^ ^_;^ ^ ^t M IVf O^ -t H y. Add. y/..l3 ^ J>-^t I tfo Add. 
e^wJJI ^ J^t I 1a, llf, tfc 
lX^-js^ .._j J>-«.:i»t vid. i_5j^4^ lA-otA/w jjI 
/ait ^ J»^ ^ J^.«.:>t vid. Jj:^ 1^1 
(^LIjCav"!)! Jo:j j^ Js.^ qJ JW>I M Io 
\jy:$\^ ^ i\4^\ H t*')' Add. 
^c^J-^ ry^ JV-«^t I tfo 
^■o^L^iXgJt JW> yt vid. A^.^t ^' ,.-j Js.*.=>t 
(Jju ^ Jc*J>t H a! 
(jo^":)t _^l M vf 

(j.;^^t) S^^^\ I nr, i^n,Hrfi, 
M rvi 

(jwo.ol ,._j ^j/.OjOl I fo, H o1 

*l't Ju£ ^^ ^^ot H vV, M rfi", Vff 

((j-o.ot Jl) isLy.^0,0"^! H of , 00, o1, vf, 

M r^A, rf.", rff 

>^iu«t vo (^ «Jk^^t M (^'vo a^ o^j' M frt ^oj I iv, irs^, trf, tf., Htvi^nf, 
tio, M r.1 

yMJLbLWt M Iao 

Lx^^i M !ol 

^^ ^^^u^ ;^ ^ ^c^J M t^^vf 

Sl^jS' ^ o-<j>M I tfo 

■xijp^ I 1f , lof, H !vv, M ft^r d 

J^4^t ^ ^'w^u-t M f !a 

iL^^i ^.^L^ j^Lfwi ^^ ^L=^t M nr 

^^Jd^I ^L^u-t _^t M Iaa 
^^>_ou:Jt Jl^^\j^\ M m h 
i^LaJt ^L^u-t_ol vid. Jw^ ^-yi (^y 
J,by:^LJt ^Uu-l _^t H Vor 
^j.^t ^L^t^^t M IaV, r.1 
(jr.Jt St>^:^. rr^ o'-^^' -^ ov, H !!l*^, 
M !ot, tvr 

^\ jc^ ^ A*.! M rrv 

Jl3U 3;t (^ Jotwt Jjj H r. 

^JcXw"^! H rit g vid. eJvuJI ^i 
(^^Ut) J^LoU^t ^>t ^ J.x£l^t 

I ifi", rv, no, Ha, Hrff, nf, 

t^iv, M Yvf, ri^v, fvr 
^L^t ^ J-^U.-' M trr . 
U-J3I ^t ^ J-^Lo-' M \n 
jj-^ ^ y^Lfj M f Ia INDEX HISTORICUS. 153 J^U*"^' vid. ^ _^l 

lXj^ ^^ Oj-w"^! M vf 

j,L.^^! i^t M Ivt 

tiUi' Axc_^j' vJLoL^t H rof 

tjyit M tyf 

*JLw ^^ ^^Jtii^t M vf 

J^ ^ e^t H S^tv 

^^y^":^! I r.t A: 

io-Li ^ ^"^1 Mft*^ 

y^lj (^ ^iiAot M frf 

(^^Uit ^^U^jit Jox) ^^,^lLA5"^t M 

rS^A. Et vid. lX-*-^ ^ f^^r-?' 
^^U]t 

^A^^^t _^ H in 

^_^^t M tol, t^AO 

ji^^i^ M n 

vJlc^l_ya I f., fo, f1, H 1v 

tj^^^t I nr, i^rA, H rfi, ^vr j?, 

^At, r^r 
^Sy^ouJt ^bLwji ^i H nr A 
vc>Lil (yoC^t) ^^-oCxJt H t^.v, t^rA, 

M r^v, rt^A ^U\ Qjt M f 1t , f ir , f 11 , f vr et vid. J^ 
^j^LJt ^ et (jaLJI (^ lA.»^ ^-yi Ja: 

^^^ d^t M rt^A 

(sjco^ ^y j^) yv«^' I nr , M trt 
iuxt >j I ft, fr, fr, fo, io, VA, At*', 

H \^f, of, tof, tol, Mto1,rft^, Vo. 

^t M r^A 

liUlo ^^j ^t I A,, H 11, M ir. 

^Lftit _^t ^^U^I ^t M 1 a, I. 
JjyLyt I Iao (tAf 0, 7.1^ 
^l^^t M lot 

^t^^':^! I 1:,, H III, M 1.1, Iff 
ij^o^t ^t ^t vid. J«^cU-*t 
(^c.^t) vy.' M ^^ '<^'j ''•♦ 
J^L^v^t v>!' ^ '*^- 

(jj-t) jot I tvA, H rt^t^ 

^^ (i)ob I TA;, r.t^ 
lXojjOIj c:/oj M t*'^. s 

jo^LJt I nr 

K^ULJt j.^ ^w^L I nr, H t^ff 

^y:=^ _^t ^^L M t^^A 

.^1 ^ ^^ o-o yL (I rt^f), m t^-t^v i f' UiJt ,=.x^'t 1 ir i^ ,tjci.i^Li^j! I nr 

^ C>^. M t^AA, ^T 

^.^t ^L^. M r\- 20 154 INDEX HISTORICUS. liL^t^ M IfA 
ijC^ljJl I If^ 
v-*^! iu^jy 1 nr 

^yt v_x>Lo j4=^j^i' H 11. vid. ^j4' 

^lil yij M ir. 
«^L^ ^ yco M Ho 
tXjyi ^ yco M in 
(^«♦U-^} H Ia 

^^ij'Li>tyb M rft 

js^L^^t y^ ^' M f^ &, ir., n^e 

^j^t j^ ^UJl yo _^t M fi, ir 

(sic) jCj^ yo _^t M I^a 
(joL^- /j _^t M fr &, v1, tcf 
jJLixxiLXJt ^ _^t H Hv «■ 

uV-otw ^t ^ jjt M IvO 

(J^U-l ^^ J^) ^^L^t /jyl M Ivi^ 

vJbwWjt j^Ij _^t M A. C, aI,' III, fif 

j^M ^^t yo _^t M frb, tn e, ri^^o, 

m, m 
oLidt yo _^t H rff 
j^Ls^ ^^t yo _^t H too 

^^y^XJ^ M A. 

^_c^i^LJt M rir 

(J^_^t) ^,^4*JLJt M m vid. d-yjt 

(AJJt J^OX (^ Aj^ Js^t _jjt) ,^^4JtJLJt 8uy ^l ^ J^Ij I A., H lol 
y^ ^ J^L) H r. Add. 

^LsvJl^^t iJ^jJI ^Lo.«jo i^^t^l^^LXJb 
M rr 

t^ I ivi^, H rrv 

(^^ ^t^) ^t^.^ I r, if., ifr, H iv% 

r^r, M m 
yoy^ ^t^ I rr, rir 

L.^->^ Cr? L?;r^' o^ J-;^U*t) ^^t ^^! 

iCxsL*jt ^i ^) M rn 

^.^A^I.VO 1 a" 

*j>j _^ vid. (JLiJJt 
(idjjjt ^L*o.) ^L," M m 

^- I Ha, h II, nv 

q!cX.*.:> qj! ^ajL*:aiJt i_JLij _^t H w, Ifl* 

^L_kJt ^j^^jt ^ '^^-x-^ |,L^- _^t 

H ri. 

t_^tjjl ^- M Ivl*' 

qIjj^Jj H vI • 

^yc^t ^ ooj I li* 

(_^^ ^ ^) ^y- ^yt I n, H rt- I n., r.v, MHv, m yL> ^t M I.. AJJt JU£ o^^ :L> M n-vo INDEX HISTORICUS. 155 m, Mf, oa, M*', rft 

oyb> M iot 

j,li^t y<;^^>LjL> I ot^, H t.o 

i«.^,^5t ^ *J^>-> I f<5 

(?) oU^y^ (^l^tp-) M rvf 

^j,^^ M tn 

^J^i *i]t Jox ^ y^^ H 111^, M tr. 

jj^oLoS- vid. S^ y^ 

^bc^ jT I tl Add., f.f , H Ha 

^:>p>\ y*> _^t M r.i" 

j.LcjJt ^^ ^t M ttv u, r, 

^ ^i ^^ ^.a*> I ift, tov, H rti 

^^L^vLit _^.ft*:>-_ot H 1.0, M fff & 
LX>yt J^ ^ ^.a*:^ M trr 

(^tjjjt) ^ y\ M n 

^,LJ2]t ^ja*> M tvA 

^L*x ^^ (Jw>l) Jw^ ^^ /*:> M trr 

by^.Ait ws^Lo (^^jR*^ I rf 

I ff, HfA, n, M VV, A^ 

(? ^jw":5i s^i ^ o"^) ^^^' M iy 

^JCJLp- I t.1, tll, tf., tft, HIaa 

^ I Ift^, tf., H tif 

id^jJI ^Li iCot aJL^ M \f"\ 

\ .Oy>- I |Ia, H IaA ^^LaJI JuLajt /j^ H ot^, iv, t.A, M r., 
ol^ ^ j»-^l^l ^ ^L^v-t Ju^ y} 

vid. oU ^' 
(iu^) iu^U> I 1a, tff, tfo 

(Jw>l ^ JS-..5? &)JI Jyji _^l) j^LiA^ 
Hv, r.n, MV^, II, r.,lA, tto,yt^f2J, 

rft, ni, fA. a, r^v, t^^fo &, i^avm 
(jw^ ^ jv.^^) AL^il ^i M t^rA hbb <f- >L^ I rt 
i*jL> _^t M (^'l, t^lo 
^j^ _^ M Ifl 
L*-^ ^ o^Lil I tffA; 
^^LWt o^LH M nf ^ 

H r.A vid. Q5*J?3 qJ' 
^jL> ^l ^W^t Mll, I.. 

-^'tijit («vL^ _^l H AA 
y^ ^ ^y y^^ (^L^I) J^ ^L^ 

M t^t^v 
^JjjLJI iAx)L> _»jI M v1 

^^^ oV^'u> _ot M in 

J.lj^! J^Li- _ol M a 

^yx^\ ^ j.yU; ^t ^. JJL> M rt, rf 

^>wc> ^ H tf., tft, Ifi •^y o^ j^\ M irt oi-o ^ -L^t I Ar, H tove, nr 15G IKDEX HISTORICUS. nr, M vf, !!a, irr, w, rir, rov, 
f.i, fro 

y^l ^^Lo ^Lw^ i^ „L^t I 11! Add. 
Jct^i ,^ ^j.5^ I tfl, Ifo 
(? oJ;>t;=>) v_;'^'^ M rvf ii^y r_. x't A.»^t ^^ M IIa ^^^t ^^^ I A., H II., M r. 

.L^tyo j,t ^ ^ J^_^t Mfl 
(iJjjJI ^^) ^^ _^l ^^ ^ ^^^^ 

H riv, rvf , M rn, no, ni 
xj^ ^t ^^^ _^t H rri, M ts^i^ 

i^^lw^l ^LlP- Q-vsJl vid. ^iLil c\x*^_^t 

c5^ o^ a' c^ er^ ^^ o"**^ o^ cr'*^ Hf.l ^^^^ ^ ^y^ I ifi, ifv, to., Hrit 

4/j ,^t ^ ^i M f ir 

^_c^jL*it u\j; ^ o-*-==- I ^♦'^j H rv L5 g«W.,>"— W.J' ,.w«.<.^ kj' M ri, n^d u ./.Lout o^ cr^ H f. Add. >»^'Lijt (oVotw) i_Xjtw_^t ^fi J^ . CT'"^^ 

I Ifv, ifA, H r.1 
^^'Jiil o^l=> ^ ^L^Jt ^ ^ ^^ 

M 1.0, nf jp 

J^ CyJ CT^ ^ ''^ 

^- CT^ c> CT^ cr^ M irf 


w _^l vid. (oL.i;_i>) oL^Oj.» ,^ Jvc ^ ^^^^ 

I tfA, H r.i 

^lAit J^ ^t ^ ^^1 H11 

s^L^ ^ ^y^ M tn 

^j*^^ u*^) &-Jifiil Q.»Mil _^t M rit*' d 

vid. ,j-wj>.jwjl |^_w^_^t 
^^i;t ^^^_^l M11 (1f A;), v1, iri^ 

or^ o^ cr^ ^ ''^ 

v;t^' 3^' c;^ -^ c;^ cr-^ M tt^r 

-jA^it ^jjl ^JY*^ ^l H AA 

^yt ^ ^ I ifA, H r.A 
\j^. ^^=> v^J:i ^j-^^iMnr^ 
j^_J:i ^^^ _^t M fri 
^vA>u^t ..yw.^ _^t H i^r S 

uc^. o^ CJ-^ M to^ 

3w\jtAjj w*.:>Lo j5-v.«i^ H r. vid. t_oAjJI 

(^^) ^^^.v^ I ri, rr, Hr^, 
n, M A^ 

\J JLo- . .-J (j-y*vii. I Ia C 
(^ff.^jyoii (2;y*^£^ _^l H AA 

^Lo ^y ^j^ I 1a, llf, ifo 

ijjt Js^ ^ tjv-^ H rr 

^ ^ ^V^ I 1., H tlo, M f% 

it^., m-^, t^AO 

JX ^ (JV^ yj M A. I IfA, H r^ INDEX HISTORICUS. 

1 157 ^^U]l ^^v^ ^t H III 
oL£ ^ ^>2a> M in 

H M, ri 

^t jw> yj H rr, if . , if ! , if A , if 1, M rvo 
H ifr &)JI lXa£ o^ o .,'A4.> I Ifl 3^ M n, A^, itr, li-A, iff ,CJ ^Ui]l I r.A Add. vjJo ^t y^^ j«£ ^^ i^_^ I m, H nr 

AaJL (^_^^I) M r^v vid. y^ ^ -,y 

^>= ^ iJLiii^ JT I Iff 

(c>o'j ^ qL^I) ^axJL> _^t M v(5, v1, 

iir, in, iri, tn, irv, i^a, ir., rri, 
rrv, rff, rf\", r.i «, n., nrcz,m 

0JL>_^t Mffl 

oL^.^ ^ j>^i ^ jJLi> JT I n. 

lj:Jo^t Jo'l~> M t^r, lof oUijy. ^ otJotJc> I IfA, H r.1 

^y o^ r^ o^ ^t^o^t^Mnt 

(Jw^ f^Liiit ^t) ^oljy> ^t H r, 

V, m, M f, 0«, ov, Ia/", i.o, 

IaI, rrr, rfi, nr 
^tii H r. 
^ M r.i 

^ I ir, M ir, frr 


AJt> o^ jLi2i> M 1o J^^jt^ _^t J^t ^ oi)^ M lo 

jjaLi j^i ^ o>i> M rn 

JsJLi> M f Ia 

v/il ^t^p v^L^ JwJl^ H 11 

^y^ ^ J^ M ri Vid. ^^^ _^t 
io^ M !^ov 

^^L;i> jT I II. vid. ^^lXw^ jT 

_bLJi ^^t M r.r 

^ ^t ^ ^ I rrf , H ni 

xiLoto M 1-1 

yo ^ yo I iia, irr, if., H ivi, iaI, nf 
^Lx^v^ ^tjjt M n., rv.s 

(j.v^to M tor a 

^_c.^l JLolj I ir, H Ivf , M f.r, f.v,ftv 

o.to M lol 158 INDEX HISTORICUS. t_;.^i5 ^ o^y M f cr 

^ ^ j^y I rfi, ffv, H t^.r 

oiio _^t I iff , iii, H nr 

(Xi^w^.i ^ t^U ^^ ^ils qJ o»-^*^ 

M lol 
(J,iy.jJI) J^^Jol ^l H ro., roo, M 

i^vl, t^^vv 

(j*jj^yiwjo H in g' 

^o^oLw ^^ j^p H rn, ri^v, roo 

(iojj _yo) jjujOi M i.f, ii^i, i!^r, n., 

i^oi^, i^ov, i^oA, rv., m, fri, ffi, 

fvi i, fvr 

^^ttA*2> ^t o _^jt M Iav, Iaa 

^S^S ^t M Ift^ 

i^yt j^o jT I ifi 

(^jouC«"^t) tjoyiJi 30 I Av, if., roA, 
t^iA, H 11, n^, ni g, nf, nv, 
M m, ifi, iiv, rvA/i, riA, i^ir 

j^yait jv^i^t ^^^i 50 1 oi^, H i.o, Mr.t 

^ y} \y^yj> M rrv io^Jotit iout^ M ii". 
J^t^ M lol 

^^tji M irr 
^t^ I rfi, H i^.r 

i^i>.Xv«/«t H IIa i 
xj^i^ ^i M ffA 
by^L Qjtouyt M r. 

,:fooji I lAr, H rf. 
^^^w^i I rf /■ Yid. ^ju^i 

JucciJI vid. AxXcJi q^jLP 

j^yt (^':ii) M rt^A vid. ^t jyx 

^J^t oUcij M i^^t^v 

iJjjJt (ji^ vid. \jy j^ O'-'*''^ 

sjso^ I 10, H irt^, II., M vf, r.r 
^^jii M r. 

^ji! ^l M vf, v> 
j.lyjt ^ ^jJt H toi s 

jv^ ^ ^^jjt H t^rv '^jj^' M I0I *JJt Jox _^i j,t^jJ! ^t M i^-io 

^_<yji ^b/3 M lot 

, ^. ^t ^y-. M fi^ 

,^y?Jt I rv, H i^-f , M rof / INDEX HISTORICUS. 159 ^jjt ^t JT I ifi 

(^y^ O^ ^L^v^t j^ ot) oL^ ^t 

H 11, i*., M Af, t.f 
ol^ ^t JT M t.f 

aoat ^ <3lj- I llv, H Iaa 

iJJt Ju£ ^^t ^ _^t ^! aol^ H 11 

^^^L^t Jo^ M trv 

((jy*Ji ^ ^j^C ^^) ^: M t^^AfZ 

^^JLJt Joj ^' M f, D a, t., 11, 1f , 

1a, yrr«, i-of/, n., ni, rA. a, riv, 

f".6 , i*'.1 & , S^^.V 

^j3^t A.; ^t M ni 

»A*>^ ^^Lo L5^wil ^jo^t I rf , H r. 

'^Li^ Cr? ^J^:) H or, 1f 

^^jU I a1, ir, 1a, li-r, tf., H Ivi", 

tvf, tvl, llf , M fff 

^yjjt ^UA^ ^ ^^Lw H rt, rr 

(j^is i^ ^yLw M ^a, f.o, f.1, f^o 
_LwJt ^^t ^t vid. L-s-wjj 

^LJt ^t ^t jT I rir, H rft, t^Ar 

8^Lw _^t I tf i 

iULJt ^^L^ yiw ^t M tn, t^. 

^^LcLw ^3T I ifr, nr, rr, t^.i, t^to, 
t^iv, H fvf, t^ff, i^f.o, roo, nf, 
M V, 1a, n., rv., rt^v, t^ov,t^oA, fvf iLo=LyJt H t^vt^ 

uVvWSt (^"^it) M t*'!*'^ vid. _y ^ .ya;^ 
^i»_«.Jt vid. &)Jt iAa£ «isjJxw H tlv uolj5 ^\ ^y Jot^ I aV, HlT,Min 
•3y.2Jtj ^^y.JotwJl M tt*^. 

J^Ot^t (^^N$t) M t^lv, t^t^V Vid. ^ y^ 
JU.^1 

-yj> ^yi iAxJu« M 1o 

^^yiit ^y^ ^\jA J^o^w _^t I ifl, 

lo., H ri, Iao, ri., rii, m fn 

^Lll oV*- ^t JT M 1f 
(Jl^ ^^ Juj^t) ^^^ j^^oL^ _^i M 
loo, rfi^, t^io, i^iv 

^^tj.^ ^t J^ocw _^t M It*'^ 
JvusaJt ^ i^jJ.i> iXAju^ _^t vid. i,,aJL:> 
Jo; ..-j «A-ot.w M to 
^^L*]t ^ J^;Ot<w M 1a, 11 
^^L^yt J^ (^ uW^ M It^l 
—LftMJI vid. (j*LoJI _^t 

(j*.i>_M.o fS'^ o'"^^ ->^' -^ ^^^ ^ 
^fi^yjt ^^Lxft>w M VA, li^, Iaa, t^lo 
^y J- ^^L^ M fr 

iUx^ ^ ^L^ M Ta, t.r, ir, roo 

^^L. I 11. (tlt) vid. oW ^ ^^L^^I 
JJj.^Lw vi>yo M t^^v. s 
(^^U^yJt) ^y;:i j.NLw M t-ir 16.0 INDEX HISTORICUS. ^^jisd\ ^\j^ I if., M r. 

oi M \o ioj^. CT^ &.*1« I Iff 

Ojb ^ qUJu I li-r, lo., H llf, 
M lol, lol 

«yiuJt H n 

Js^i ^ -bLjLw I Iaa, lif, H rfo, 

-.«•U .■-J .■yVWC^ .•_J -AjLw Xl 11, ri. 

«U; d^ qJ ,jS\>uw H ri^ a bVr -L> -L^ -^J L^IJuw H ^OO jV- o^' ■^^:; L^^Uw H Vof ^jUuJl u^L^u-w H Vo. 

^_/_^JL*>Jt ^^ Jvi^ M Iav 

^yLv^i ^t ju£ (^ j^ M in, ir. ;!>- cr^' 


M fli" 


t3xj^^.wjl 


O^' M 


io. 
^jJjJ>yM. 


H ni 


^Jy^^ -l 


ifi 


u^>^' r' 


»Jv*..!l 


M 


me ^^ii ^ ot;-- M frr 
^^ ^t I aI, h n.- 

...lA^^ (^ J.£: iij.>>Jt 'wa-y* H f , III, 

ir., ifr, lor, M loo, ui, s^vo 

^ ^— s^ M tt'« ^tyt ^ A*^^ ^^ ^t) ^^^w ^^t 

id^jvi yoii) M ri^A, m, ni, fr 
^UJi M ivr(^, noa, t^.i, rr, i^^v 

et vid. uVwt j^ (A^-:;^ 
^■4..=^ ^ t5'ai M VA 

(g«^ot ^ uV*J<?) ^^UJt I Ol, OA, 

iu, Hii, ir, Mivf, M, rn, r^v 

,-OAJt j^ c>^^ &U -f LiJt H ov 
jG _^t sjkPU j^t H Iao 

-.^^ jOjt (JoiPUi) t;;>:^Uo M t^OV 

(jtjo^) yju^ I i-.r, H roi, ni 

C>o'j ^ji (^^wjt ^ OtjU M ivl 

iCjjiAit ui-io vid. t_^H^t^t ^t 

^t oV£ ^ dWi M in 
.^^ I r., H i-A, M tvi u ...t ^M^-fJLl ■6L\ o>e^ c;^ ^t M irf 

.;i H ror (j£ ^ Jw^ /*> _^jt) J-LjuUJt H fll 

^^^L*Jt ^L^-iJt M fff 

.^.bJt i»,c>Lx> gLLixUJt M ir. 

Jc^t (^^t) M i^rv vid. ^ Jw^t 

»_j.t_UJt ^t ^t vid. iA.»-3^ -^ CJ***^ 
t^/ C^ O^ ^^ '-^ »t'Ai -'uo x>j-^ M n INDEX HISTORICUS. 161 Ifuu^ ^j^ M tv! n ^^ I r.r, H ni ^^L^I II., vi 


^yjji I ri^, VA, H n, b1, !ov L? y^! ^oLo I !i! /•, M nr 

(o^ux£ ^!) L^LoJi M !., Hir, Ho, Hl 
c^ ^ ^:>^i v^''i' gJLo ^! M r!, r.v 

gjLo _^i g^'i M m 

^ly^yAji *JJI oVc ^y ^Lo Hol, <5v L5 l5 ai > c ^'wO M j.^1 ^! ^ ^^^ H ri* 

LfijAA3 M io!, Iaa 

(^JJI oW ot ^_^'Liill) J-lytxaJi Mfrfijii 

(^w^Uj^Ux=ii ^T I ifl, lf<5 

^LO*>jS^ (,^3^Ls.oJI) U^I (jt I rfd— 

rfv, H riv, (^.r, t^.i^, M i^.i 

iCxa^ ^l i3) I tfv, H r.A 
iCS.iAjl ^X^^^^j^ vicl. ,1; .IXL 

^L^usit I a1, irr, !f., r.r, ri., H iiv, wf (^LI^) jULb I tfr, ifr 

M fi^f, ff. 

j,L4Ji v^l:^ _^i m toi^ 

o^LL M tot ^yUl ^^ ^ ^L^.^ ^LL _^l 

I !fi, H ri, i^o, rtt, M fi^x 
e^i ^ /LL I rfo, H i^.r, M f^f 

(^^'1 JU£ yG J) *l'L. ^L^ii Ml, ii"r 

(^^Li^^iiSi vid. U*> jjt 

^^ eUx ^L:^.^ M ^\^ 

^ ^'uo (^UJu.) o> er^i H r. , M t.f 

„^i (Mjj lX.*-^^ q-j (J^>-c ^-Jj-Jjb _jji 

H rr, rt^ 

iJJt Jo^ ^y iL^S^JiI^ I A., H loi, M ti^. 

cy^^ I roA, H i^tf , M ni 

Jw:>! ^l w^l _^i M (^l 

(?or^ o-^)o'^ v^^'>^' ^i 
ri^A, (^.'i) 

^^AiCI Jc?> i^i w.-^t y} M t^ov, t^lv 

(? ^\c^) ^^ ^i ^'t_^i Mr.r,(rt-A) 
W>^) o^^ o^' ^^^- oy> &■ ^^^' j-Uit owt ^ ^.^ M t^r. & 

21 162 INDEX HISTORICU&. ^!c M n, iv, iff 

y»(c ^' vid. yst qJ ^ii lA^ 

^c^\ y«ic m rif ^ 

Xwolc M vf , VA, aI 

c^^Uail ^ soLx M IvV 

^j.\^ ^t M io, trf, tr., tfr, tvf, riA 
^^^^ ^ jw^i ^ U.L00I I tfi 
^t^t ^^t u.L*:i _^t M m 

li^t (j-L*it_j^t I vv, H loo, M 111, tn 
^yLiit 3-*£ ^^ {j^L*it I VA, H tol lX^ CJ? u wvUstJt M to ^otojJt (_,v.L*ii ot M s-ir, rri*, t^n, n\ 

Js^ ^l ._jt M t^v vid. <jj3u^ qJ AlJt lX>-c 
v.,S.isxic>u iJJt Jyx _^t \-Jisit M 1a 
(jrLI ^ ^l Joji H 1a, 11 ,it O^ *i]t j^ M irv ^_c L^uJI aJJI Jyx _ot vid. ^..^c ^^ J«-^ 
(^^JOJl^ Jw.>t ^ ^djt Jyx I If I & 

^!cJc> ^ ^JJt Jyj. H Vf Add. 

^" .-J tX-M.> ,-*J *JJt Jb>X H t^^AA, f.O iOl., ^^ o^ *Jjl Jw: M tvA ^yw ^jtt ^ iJiJt J>K»X H AA 

^^^1 *JiIi j^ M t^r 

1^1 ^ isJJt J^ M Iaa 

/L^ ^^ *JJI uV^ I ni, H rf., M 

ni, t^i^f 

^c.Ji^ljSrJt (Mtj+i _jjt y«(c ^^ ^JJt Jk^ M 

1^1, ifr, ifr, Ia., r.r 

^/ ^^ yi\s ^ji *)Jt Jyx I Iv, H Vd 
(J^ _^t) y^ ^ aUI JyJi M t^i^A 

^LajI J^ ^ *11I Jyj^ I Ifl 

(vUl^ ^) ^ ^ &)JI Jo.£ I If., 
M VA, tvO 

._-*x ^ *JJt jc^x M to, ir 

^^Ul ^ ^l ^w I vv, H !o<5, M t^ff , ff A 

^..w^ ^Jt JO£ _^t I 1^1, f., H11, 1a 

J^U-^t ^ J^ ^ &)Jt Jy£ I tf V, H r.A 
J^lil v^' _^^' ^"^ ^^ ^l Jy.£ M 1(5 

(j^t) Jc^..^ ^ iJJI Jo£ H III 
oyt^ ^ *l]t Jo.£ M III, Ifv, If i^,t^r,f.t*' 
■:^\ ^ *)Ji ow I nr, H t^ff 

^t ^ 2^'l JU£ I tfo, ifl 

^^\ ^y> ^t ^l aJJI jyx _^t M trf 
^_5r.-wyi v^3 ^ *)Jt Joj: H 1a, 11 

^ uW ^t H I0 

^\k Js-J. jyx M rn e - 

.Wil JU£ I tfo ,4=^^t l_5~ ^ oU^yt jcu= M r^ INDEX HISTORICUS. 163 ifA, H r.1 

Ifv, H r.A 

(^y)*^' lX.*^ ^jJ QU:>Ji vA>x I fo, 

H vt*', vv 
j^yo'^! &j_5L«x ^^ qU.>^' u\->x; I fo 

^yt jyc ^! M t^ii, r^A 

J^il ^^UJ! Jyx H )1. 
^'lyt |*J2XJ1 Jyx I r.A Add. 
^3^ ^ >i\JLLI Jyx M loi, IIa, IvI 
(JuwioJI) J,L«LMjt _yj .-j likUt Jyx M 

rrv, ri^A 
^^jt ^ j*Aiit j^ M in ^^jsuD ^ ^t j^ M n 

^j^t ^i j^ I t-A, n, f., fi, H 

fv, vr, n., fn, M ^f^, rffh 
y^yt ^^. ^ ^t j^ I !fr 
sjsv^i ^t M iir 

'eJJ^c jjt M VA 

Jjjji ^ iLyJ: I A., H lol, Mllv 


v^-Ujt ^c.^t H r. (^ oir»' uW Mft" («jL^t (A>x ^^1 vid. Jx ot 

vo-Uit ^^tjux H n. 

(yoi _^i) yCj _^t ^^jyjot Mni, m/- 

j^ _^t M n, Mo 

i-Ws^ jjt 03JW .jJ iA.*.:>l (j^ iJit Jwx 
M irr 

^/1 ^.wil (^L^ A>x ^ J^^^^t) ^cjjtjl M ri^^A 
(^t Jux ^v-^ ^^) c/.^' o^' ^ *^i^'^ 

^^'L*it jct ^ ^UJx M fro 

^Lft£ ^ ^L«:i£ I 11, H AA, itv, M 

t^A, A., A^, ifr, ifr, loi, tvi 

^cJ^^t ^U:ic _ol M ir. 

iiw^ ^ ^rv^ I vii', r-r, Hrvf 

^j^aJI (^ Jws^ qJ ^__5Jsx vid. (.JuJj^^I 

j^^Uijt ijx ^t H rt*' 
(iCiJlj) &J3X _^t M t^lv n 
iopt ^^ 83^ I Iff 


M 1.1 

M VA |.oLii (^^) vv^ M m ■ • j'^ l\ M riA jtMh^v. Etvid.AlItj^ ^^Lait (^tj ^^.^ _^t) ^JJL, ^jtjt M 

1, Iffb 164 INDEX HISTORICOS. 3j^Uj iO^jJi cx^ H r.f , yn, m f i, 
I., ir., rr, toi, VofjS^OA, rvv_p,nf, 
h^A, i^AAe, nr, f.f, fii, fii", fii, 
fn, fi^., fi^^r, fi^f, fn, fff, ffva, 

ffA, ffl, fo., flf, flle, fvi, fAO, 

f Av ni , f aI 

cyoJi j^t ^^ iuiic M rif 2> 


J^t M ffft 

i^ ^) ^o^l M Av, l.f , i^i'!^ 
H 11 

J^ ^L^t ^ J«£ M Ho 
^^^t ^ ^ H 1. 
*j^ ^^ Js^ Yid. idjjJt iAa.^ 
^j;*:t ^Lil J^ _^t I r, H ioi, 
tvl, M fir 


vid. j.jL> ^^1 11 (1f A;), 1*11 e, i^ll e, flA l5^j"^' r^ CJ^ ^'- ^^tA^^^ 5^ ^ J^ I Iff, If V 

^ ^ ^ M vf cf. j,ijoi:t =;.J ^■^^ > v' M oUi_=> ^ (ix H V.1 vid. o'uiiOjX) ^ J^ 

ib-^t ^ JX M VA 

^yt J^ vid. ^_y. ^ J^ . 

iA-OtA« (3;l ^^ (i^ _^t H 1a 

0^3 r^ ^:j? ci^ -t ^t., H M 
J,UbJt ^_^t M t^t^v 

^Li^ ^t ^y J^ I n, r, vi, Ai*, iiv, 
ioA, H Va, i"., lof, ioi, ir, 111^, 

Hv, Mi^A, fi^, f1, Ai^, l.r, 1.1, 111, 

ti-v, it^.,^ ifr, rv.o, rr, nt s, fr 
ujL^t uW i^i J>£ _ot H r.v 

^^t ^^ljjt ^UJ:. ^ > H r 
(^.r-vJl) ^_c^t <> ^t M i^^io 

^;JI (£-»«^ qJ J>£ I tOA, H IfA, Hv 

e^JJt ^ > I ffo, rfi, H r.r 

QjxLit ^ J[s£ M fAA 

u.LJt ^ j^ o^ c> H ni 
^^jkLiijt ^^^ _^t oW ^ j^ M ri 

(oLi.i>) o'Li;j>-^ ^ Jx I IfA, H 1A 

o^)P o^ ^ ^ ifA, H r.A 
^/t ^^ ^t ^ > ^t H 11 

nt*^, M i^i'. &, t^i^t*' 
^t J^ H IIa i 

L533r' ^x^ o^ ov^ ^U= jhj' M loi 
^L ^ }^ l r, vi, rfv, H iof,i".r ■■ij^ Jt I If. vid. =AxJlii IXDEX HISTORICUS. 165 or^ e;. y= I fi^, H vl 

VjLIaii y C I OA, A., if. , !0A, II AA, 

lir, !6ve, loi, riv, M Ia, 1o, a., 

aI, 1a, in, liv, li^,*-', bi, ivi, ivr, Ivf, 
r.v, n., nf, s^if _p, f.i^, fiv 

(uo'05 ^' C^^ '■^^*^ ^ ^ M Tao 
jjj*il j^ ^ ^^ I ir, r, H 111, 

in, love; Ma., aI, ri^, ii. 

^Cjl^i b;^ ^^ y: I AO 

(y:^/. _^i) ^L^Ji M ^A, rr, rio «, r;. 

j.^\ ^ ^^\ ^ ^l^ M ri 

3jP^ _^i M s^i, iv, iir, iff, Ia., 
r.r, r.r, no 

y>^ o^ 3y= M 1.1 
^^^ ^^ y} M i^n 

^c/ 3-/: ^t M t-v1 

ooLsJi ^ ,y: I f1, H AA, 11, M 111, r.v 

^^l^^ifi ^y 3^,^ M aI 

^ o^ e^- o^ > o^ 37*= ^ '''^ 

iU^ ^ 3^^ I ifS* 

^La^l ^-^1 ^ 3_,= I livc^, ifi,ifi^, 

iff, tfc, ifA, iif , rfi, rf.>, rfi. rfv, ror, rof , n r.A, rri, riA, t^.r, 
r.i^, i^.i, i^i., M t^n, i"iv, fif, fvi, fvr 
^s ^ ..^ S\ M i-rv 

OyJi' ^ 3;^ -i^) I ri^f Vid. i^L 

syo i^ 3.^ M i^lo, (^'ll 

fe/ o^ ^^) or"^' ^^ l/j^' 
I ri!*', H rvt^ 

jviiA-i jji Aa^^o! .■•j' H riA 

xjo ^^ Jj: ^JjJuI Jo^ M ff1, fo. 6, f^"^ 
^li iCijJ^t Jss= M 11 (1f A;), rvo, 

rivi, t^t^i^, i^i^v, i^i^A 

^Oytv^t AJJt JU£ ^ ^y: M ii^i ,L^I Kf. Lf^ H it^^r lXj>->-E O^ lT*^ M I0I r^ rv"^ a? lt'*^ ^ ^^' '^''' ^ ''''' 
iir,iof,ri.,MAi, ioi,ivr, ivi, ir, r.i 

, ivi , H rt^r, rt^f 

^-^so.o"^! (jiwjtjl _^t H vt^ 

u^t yj M rt ^tAx^ ^ ^^.^ I o ,L^Jt Aa£ o^ }C«o; i7y;t j^pt Jot JLc H a!, a^ 

>L^ -^^at M t^f. j*^ ^^Lwx M ivl 

^ijUaiit vid. wJLiJ' jjl 

^^L*it ^t J^ ^ ^^Lr M I0I 

o'3r^ ^' o^^ H 1.1 166 INUEX IIISTORICUS. iUils M f 1 

j_^Uil M U. 

oijli vid. idjuVJl A>w^ 

,..UiJ>iAj woLo „^JCftii »jl I i^VA 

M ni, ffi 
^ijfiif M \r 

^^t^l ^^i _^( M ff. 

^^y:3 I n, cr, of, 00, H II, ("v, 

M !!, ir, r.., nr 
fvv, H r.A, i^rr^?, rri^ 

^^ytj^ (yo) jT M Vlo a, i^rv 

j»j^i ^^i^;«:i I r.A, H rv. 

^oL^ ^^ Jwuaail M 1o A; 

i»,«-oj> ^yi J«i2ai! I !fv, H V.A 

oU^ ^ Js^l M Ivo 

^l^! J^l _^l H ir, 111, IvA 

aJJI l\a>£ ^ lA.»^ J> «-.^ 9 ]l ^! vid. 

^_^^ ^l J^sit M !o1 

iwL^ ^l y^:^\ y M 1o, t^Cv 0, 

fo. &, fAVjp (^.fcjLvvsjJ.]t «-JkiijtJ Q— jl ijs-^aii fcjt M 

riv, !^rv 

J.x.i2sil M l.r 

J,tJu^l ^Jisit ^^t Mf, oa, !f, Ia/", 

n., rir, rft 
(^L^^ y) 3^^Lls Hr.f, m, Uf^, 

vid. idjtAil lAAiac 

^J^jJI M trr, fo. b 
{3Li ^y^ ^) ^3^ !• !f. 

^^b^l I Ifl 

■^p\ ^ ^^lii I f^ 

^Js JT H rv 

^y^\ j^-wLaii ^t H {^r, ri^r 11 ^.MLiijl ^l H rof j^yh^ o^ r- ,Uiit-I Ifo 
.Lflit M (j^Lotil ^l AJwLJlJ' O' 

^'t j^Lfiit ^l M r.i jft«is- .-j ^i«E A.A«Lftit fcji H rof 

jj50Lil qLw.:> ^ /*:> ^T^ c^ (^Lfti! ^t 

H nf 

tjv-^^ ^^'c ^^t ^Lait yt M 111 
(yG j.t ^ ^v^ ^) ^Liii^ M a! 

^bc^:! ^js:\ y M rr.s, rri^ 

jCj»iAjy! ^LiJil yl H rof INDEX HISTORICUS. 167 ^UJi H 11, M !l^r 

j^.jj qj 3Lo I if., H i>5v c, Hv, 
Ha, M rov 

•aobs M riA 

iu^^t Jy3 H 11 

(^c^l) iu^ ^i H ni, M 11 (1f ^O, ^'^^ 

l\ouw ..^ ^^>:y<^ M VA 

(jLw^ ^ i^-yi I rrA , H \r,s^, M t^ov, r.r 

^^LL^ jT M !.f 

^•Uj! ^^ ^ iu!jo H r , rn, r»^!, 
M !i, !.o, nr, rf. (Z 

^3^1^! Li H !o! & :i-!^ M rvr 

(^^^) ^-oCi'!^j ^i M t^i^v 

ioj^! , j^lj H 11 

Kkoi^aii I !i, !fi,Hn-rr, rv, Mi.f, 
!!ao, r^, rofi 

VjLi M !!a 

^ M i^t^A 

•„1^1 ^^ ^ M r.v 

y^ M l^lf;? ^js.jj^^\ ^y'i' M Ia. ^ljl _^l ^l^ ^ ^^- I Ifv 
(sic) ^^Jjl M 11 (1f k) 

^ ^i M n, iv, t"io 
ji^ ^^ i rf% H r.i- 

*)Jt Jox ^ ^^ M 11^1 

J.I/ M rov 

^yjt M 11 (1f k) vid. ^^^ _^t 

V o^ ^z' o^ y ^ ''"'' 

(b>^ ^ ^^) ^^^ujjt I r.A, H fv., 

M n, \r, Ia. 

^LsJt jci ^ ^c^^ H rr 

^L^^I ^ M !!^ 
^^,*!;! M 11 (1f ^O 
»^w^o I !!a, H !aa 
iLoLwwJj! I n, H ^A 

^^Ua! M lot 

(jC^) ^^ JT I !1. 

■djLfJ^ ^yl M r.V 

xxyjj Js^ M lol, !ao 
»A^ _^.t I tf. 

joi^ ^ «.^aJJ! m ri, VA 

,..^,L»A2J! i^i^yjj! jJu vid. .LaAiSI JI ^^^yUt I !f1 

^cyJI ^^ j^yi (.1 Kj^U H 1.1 168 INDEX HISTORICUS. 

,_^Ui (^^0 M Vvf (7, rrv vid. 
jj^i ^ dUu I fc, MaI, rn, r^v 

^Jd ^j^ liULo H bfi 
^Mt dUL* M flA 

( JO lX-OIaw _o') ^lLcLvjl ^jJ' liULs qjI 
M r^V, t^i^^A 

^^^Ui I ifi, ifr, tfi, ifv, ni, nr, 
H a1, tvf«, r.A, rvi^, rio^, M ti"i, 
M, Vaa, ni, nt s, t^if, t^ii 

^^juJt Jw:>t ^ ^^yoUt M n, r.v 

^Lc I r, H tvo 

^^Llt ^^t Yid. S J^ 

go;Jt ^'uo (^^;^^t)^^tH ao,M f.i 

^yixit M trr 

^jr.JLXlt H Ia^ C 

jj>:i I a1, H t%, M irr, it^^r 

OvPL^ ,.J M tff 

Jo^ ^^ J^L^ M bt*', tof 

oW ^^ A^t ^ ^l) ^U:^^ ^t 

^t ^) H re., f.t 
^j«:> _^t ^^^ ^^t M f.t" 

iuJc*:S^t ^ljjjt ^^:>Lo J^ M i^f. ^r [^ ^LjI ^^ JW^ I tfo ^v^t Ju^t ^ j^ H r*.", r<5f 

M t.c, t^lf _p 
«Li ^^^L-^t ^^ Jv4.^ H f. Add. 
^L^v«t ^^ Ju^ M aI 

Xfp» ^^ ^L:S^t ^^ JWrs? ^<j yt M l06 

^Lwjl ^jjLs^l j^ Jw.^ M VA 
Juii^\y^^^ oO ^^ J^ M r.1 i et 
vid. porro .LiJt 

*-^ (3' i3' cr* Jvv^^' ry i-'*^*^ I tfv 
-^Lo^l JyjcUJ qJ J^.^ vid. ..^_^t 
libJ^ ^t ^ J^L<^t ^ Js^ M aI 
.i^otii^t ^ wU^ I Ifl 
j*'lJI (^ J^js? H i"".v et vid. porro 

^ ^ O^ vid. ^ ^l 
„tjl ,v oU^ H Hv 

j.L^'1 ^^ ^^ uw^ I r.A, Hrv., 
M in, br, \r-, rt^v, rfiy, r^e)?:, 

t^Af t o 

.. ..V) *jj JJI yolj [».A^L' qJ wWs^ v.^y^\*-^ (^t Jv-^ ^y J^ ^y^ yt M io 

■^.ju^ ^ j^ I rt, H rA 

j«-fcptjl ^ jJL> ^ Jv.4j>U( M f Ia 

oii^ ^-ri> ^\*.s>u M ri, r.\ 

'^J<j^\ ^ JWSTvfl vid. (j;v«*lit 
'w>-w ^^ ^U.^ H r. Add. IKDEX HISTORICUS. 169 j^jkaxAol' rj?.») rj^^ ry *X*^ M vf 

^ij^t cU^ _^t M irv 
I \"f\", H rvf 

Ks^Lc ^ ^t jy^ ^ j,^ M ti^t 

^_5^t ^Lryt jyx ^ j^ M trt 

H tn 

u^La£ ^j ^t jo£ ^ c> ^^ uu^ M yv 

ioJisJt Jyc ^ Jc4^ yo _^t M At 

,^_^^t ^ ^ ju^ M rio 

(^L^t &)Jt jo£ _^t ^^ ^ Ju^ M \q^ 

j,Liwtjjt ^_^t ^^..^ ^ j^^ M r>^A 

j^l ^ Jc*^ vid. iJJI ^LciJt 
JwOaaJI ^.-j lA^^ vid. i3.>a2aJt ^^t Jo _^t 
^kyJt J^t ^ A.^ I rf 

^LaJi ^ ^x^ i irf, H ni 

^L^t j^LiiJt ^ Ju.^ I n, H t^t^ 
^^^L.w^t tyj ^ j^ H lot b 

^.AaflfiJt J^.*^ _^t H Af 
J,LoLJt ^^L^Jii ^^ Ju-:s^ vid. Jdhi\ _^l 
J^Lxm^jJI Jc*^^ ^^i x*^ M i^lo 
^b^^l ^ J^ H f. Add. 
^^Lai-it w_5Ljw ^^: J^ M ff *^t ^^U-JLw_jjt ^yaix ^ j^ M in 

Jw^t _jjt .y£iA>5 qJ uWs^ M tvo 
i^jy^^ O^ _^t M f aI 

f^\ ^^jj_^ ^j^y> ^ jv^M nr 

^lL^^t jv^ _^t M <5 a, IaI , Iaa 

^LiJt S^ ^ Jc*^ M At 

^t^ ,^ j^ M tt^. 

^}.!aA J^l^ ^ j^ I if , ttv, Ift*, 

tfr, Ifv, ifA, H tvl, IaA, r.A 

i_>uLj5t yyi*j j^ 0<,4^ I tfv 
^..a-wjj i^ Xt^ M vA 
j^/L^ ^Lo^^t u^_^. ^ o^ Mm 
i_jyixj j^ ous^, qJ Ju^ M tt*'!* 

^^1 o^^ H tA^ s, rr. (Z 
vw^ ^Mjj ^^j^ I tfv, H r.A 
J^i^ _^t ^ ^ ^to^ I tfr, ifr, t.., 

H nt 

i4>..wj ..yj oLci;3-fl I IfA 

^^^- ^ ^^b^^t I m, ^rr, H 
rft, rvr 

^ij^i^ ^ ^^L^^t I tfA, H r.1 

^^i-yjt ^yt ^l Moa, fvo 
^^1 A*^ ^ ^^Ljylt H n, rt^v, 

m, ro., fof 

^t^yS _jjO I ft Vid..'&-yllt _yJ -LxS I j3^ ^t I tn(i 170 INDEX HISTOEICXIS. j^ ^ ^\^y> I or, H lo 

^y^ i.t ^^ I ov,M loi, iii^, r.i, nf^ 

j^j^ ^\ ^} M Ivo 

(^t) ^p M f.i 

^^^.L^aJ^St isJJt iAa£ ^jJ JLwX ywlj jjI 

,^jL.y:-"^t M r.v. Ho 
yycoUt I tff , M ii^^r 
^jd:jj^\ M irr jt qLs-w i^ ;^r-^ M 1.1 

M Ho c>^3u^ qjI vid. ^sJJt Jox 

Q^i/jv.t -^ ^ c>y3u^ H tr. m 
Ki5L,\it ^^Lo jJL^_^t I roi, H nf, 

M nf, ni, ni 

JJ^LJ! *-;-yi _^t i^yi ^ ^Jl^ M Mf 2^ 
fc^y^ rr? -^*-^ ,«Xv^ jjt I jfo 
liUIt lXxc jjJ iULvw^ I VA, H tol, 

M Ifl, Ifv 

'iJ;*^\ f^t^JOt v^^ -r^V^ M S^f, 

^y (^ ^L>) ^^ Hi.5/-, Mil.- 

H AA &, id 

juni\ ^T M nr 

*L>^ ^ ^^ I ivA, H f^^ 

M Iff, flA ^t H rr, M irr 
^cJ^j^uJt ^ _>jt M rA^c 

yuc> ^ jM\ I tft 
J,LcLJt ^ ^ O^'*^ CT^ 0>,-t^ J>^\ _^\ 
I !"Ia, H Hv 

(J^ ^) 6Lw M trv, rii /•, Vv. 

^L^,.. ^t ^ io.^L,^ I ri-,vt,Hr., 
M A^, in, ni^, Ho, t^Af, rAi&,ni 

j^otit I Iff , M ti^r 

j^A^t I Ao, ifv, rii, s^ri^, HAi, iiv, 
r.A, rf., i^vf, M if, trr, in, Cv. o 

j^j^ii I n, r, ifi^, H t^i^ in, Vvi, 
M irr, ri^v 

uw*it I ifr, ,*r»^, H rvf ; M it^r, fvV 

j,ijotii M rt"f cf. ^ ^jv^ ^ > ,..tA*/o ,Ijt ^_55^ M l>^. rit. i^^^LaJt (A*x)) ixit H Oa, V. 

rri, M rro, rff Z; 

^_^^JLjt j^:^t yijw _^t M li^ i 

^W^ ,.yJ S^Jl^ I If f 

J^ _^i ^^t ^ J*. I Ifl 

iaxjw ^t jT I n. 

(^♦I:>LaJt) ^^ki\ M f . (/ 

lXj'! ^j (,*Jt.^, yv^) -^*^ ^ t^"*'; H ri^r 

LJI .i;i ,.-,; B,.^s.J I |f. S 


IJfDEX HlftTORICrS, 171 ^jocfti' I !v, H ro, M rf 

^jLL<i^ I y\^, H n, M irr, r^v 

^L^! j.^U j.X« M f .1 ^^^il! ^^! M !o. 

y^^ M irt» (^^_^l)^^! I a!^, !n, Hli, llf, 

M vo, i!i, !n, irt^, in,- rv. o 

(^^Uil) ^y^^l H fA, f1, c! et vid. 

^L^! 
L5/L. ^y^ ^! vid. ^^L 

(^_ytJ! ;v^2jL<i _^! H t^r. 

^ypyi> ^ ^^;^ I !ii, H rr^ 

^Lcw^ (W2i>) ^ j^r^-*^' M r.f ,LUij! 


H nr /i, n. « (JoO^') J,LoLJI y ^ ^y^ H rfl, 

rff , f.!, M rrv, r^A 

,^l)v4' I Ar, Hllf, Mv^, Mvl^, aI, 

in, fir 

^^-J^Lsi! ^A^! vid. &)J! Ax^ 
J^ I Iv^a; ivv 

wJUlf M f rr (Z ^jl;^^! ^^j... o! I ir, Htvf, Mi^l. 
/*^ O^ u^^-y H 1<5 

^ii''-^^'» .-jJ er^^ H !1a * 

y^l ^^_^ _^! M irr 

iCiLxj! ^l ^ tjr*^ H" 00 

qL^JI JU£ j^ ^y> I tfo 

^c^! ^!^^ ^ ^,^_^ I ot^, ir, !f., 

Hii,i.o,MtA,fr,io!,!vr, ivi,ir,ri! >>e^ o^ r"^' o^ L5^-r» I Ifo (^! _^l) jjyiil ^ oii^l! H 11.0, 

M it^r i 
(j^t) jJ^i I ifr 

^ALil! ^^ ^vo> I !lo, H roi 

iu^ iJ5o\i! JOyj M t^ll 
^[^ ^y^ H 11 

viL5Lil vid. j«.*«LiiJ! _^! et J^^-s^ ^j! 
iuj.*-y« M !.r 

^j^i>\ 3ujij _^j M m 
%^ij ^t M ir. 

Jj^ ^! ilijJOlyoli Ho, ifr,!ft^,tfA 
^y^W. ^^! iJjJJ! ^.Aslj M ni vid. 

—C qjI ,ly3 «Ij M VA, IvO 172 INDEX HISTORICUS. t^yJi M vf, VA, aI, Ar, i.r, i.t^, 1.1, irv, 
in, loi, loi, ivo, tvA, m/, rv., rif, 
rfvo, f.r, fiA, fi^r, ff^ 

«:Ltoy]t ^ ^^1 _^t M ir. 
L^ M rrv 

^L^t M rio 

,_^koat j.^! ^i ;3~f I n., nr, H 
(rif), ni 

(Js-otvJt) J,ULJ! J^! ^^^ I tff, ni, 
n^f , H n.^n^i, M ri! , rw, s^t^v, rvi 

(^^ Cr? ^y^) ^j^ /^ ->^' M a, 

n, rnA 

^^Lw[ji> ^LIii J4>w ^^t y^ ^l M i^vl 

^t^ujt y^ _^i H n. 

J^LcUJt y ^^ ^ M i^t^v 

(_^^t) ^^ H !lv, li^i^, M rof^- 

^\juS ^^ o^y I a1, lot, h iIa, nr, 
M lyr, frr 

^cyLl! ^y M fi, tr., tt^i, in 
^LcLJt j^i ^y ^y I nt, H i^f, 
j,UUJ! ^y^ ^^ ^y M ic, rt^A 

(Ax^) J,U-vJt y^ ^ ^y H f.t, 

M rt^v, n. d o Lw^ ^ H totft J^Urwl j.t y>L5> H t.1 

^oL^n M It^t, fff 

i^^\j6\) ^L^t M rf f 7; et vid. ^yaiit 

Ax^JI ^^j^L^ I It*', At^, Ifl, lov, roA, 

H iri, 11.0, rii, i^it^, M it^i, rff, 
M, rAO, foi 

oLu Jy£ ^^ f^L^ I OA, H llt^, M Ivf 

^\J> >J I 1! 

xJaJ! j^L^ jjt H lAf 

^lp jj! m \n 

o_yJ:i\ ^^ ^L>^ I tvr, H rrA 

^jUt JyD ^ ^IAP I !f1 

liVJlII j^/ I !f. 

«^^L^-^il ^ ^\y.^\ I If. 
by^ ^! M f Ia 

(^^'1) ^LJt ^y j.Ui>-J> ^j^t _^t 

M fov 

iMlt Jo£ ^^ j.LiJ5 I fo, M llo 
illt (J^) Jv^ ^ (.L^ I r.A 
.LiJ^ M VA ^i^ ^ ^Li^ M ifr 
j^ ^ |.Ui^ M tor 

^^t ^ ^^lj^ M t^Al 

o^ H rf XITDEX HI9T0RICUS. 173 ^o ^ ^u ^ ^t ^ jix^ M ni 
vjjjiyi H 11, M tr^ nr, nf 

^yaiit ^ ^t^ M «'ff 

^^Asyt M tn Aa>o 'J^ &' HI0 L5^^ a^ o^ H rof (^l^) ^lp ^ ^3 H rvf , M 

j^iii 0^003 I r, H tn 

(iVJdt Ju£ ^ Js^t I %, Hllo, M 

A., aI, Ioa, loi, l^ov 

aa bj lo 
IjOalt w^Lo ^3 M ilo 
y*L*il ^^ ^^3 H 11. 

»uj^ ^ v^3 M n, rrv -r^3 O^ ^. M ri^ Oj^i ^ w^3 M i.r 
yz>u3 M ifA 

^t ^^ ^^. 1 » , H r.A,M tn, loi (^^LoJI ^jA ^) ^. M tfr 
jjL> ^ ^^. H rf f 

4Jj ^^ ^_^. I 1., H llo, M lot 

^L^-^i j^^j^ ^ ^^. M in 

^uii ^. I n 

J-y=Ut ^ A^ ^ ^^. I tfv, 

H r.A vid. (j«L*il jJ Oj>ojj I nr, H rii 
^LkwoJt joy _^t M n. JLac ^ Jo^. I Ifl Otj^ ^ Jdi^ JO^. _^t HfA, f1, 11 

iu^Lstx ..-j Jv.y I '^% H itf 

^L^ ^^1 M lo 

^^LUc ^_yi j-^j M lir f^ 

^_5vlIi vy^. I ^^5 ^"^j H11, iir, iif, 

M lot, ivr 
^yaH vy^ M ri, trA 

i^LaJt »,j^ _^t *^J>ii*J M ii^^r 

ifA, iif, rfi, rfo, rfi, rfv, Hivi, 
Iaa, r.A, rri, riA, r.r, r.s^, M 

1^.0, fvl 

j^L^i ^ ^^ ^. _^t M in 
ju^ ^ ^ H r 
>. ^ Jou M t.r 174 INDEX HISTORICUS. ^y ^^'1 _^i H AA 

^c^t ulw^ I 0., oi, H^iv, 11, Mn, 

io, ir, r.A, r.i, n., rir 
uuv^. _^! M 1a, 111, ir., \n, m y: -wJI w-oUo -,U^' ,.<>-i \_iuviLj I ili C ' cr? ^^>:^ Add. ^uji ^.t ^ .^_^ I lAi, H rn, 
rn, rfo, ro., r^r, rof ^^joSj^! ^L':^! ^ ^ ou-^ M no 

J^t^i xJiaJi J.£ ^ oi-w^Mr.v,no 

M irr 

i^/toUiSi '-jybtj ^^ oui;^. M il^r 

er.^i ^ ^^ ^-o>. H ifo, M r,, in, 

in, !fi 
oA^t y^>. M aI, nfp GLOSSARIUM. ^, 1. ^,1 u- iLo, M ^^0, b, sive simpliciter ^.!, Thaalibi, Latdif, IM, 
7 , appellantur panni certi in Khowarizm fabricati colorati. Nomen 
enim a Persico ^ij color habere videntur. 

■ii*j 1 , placentae genus celeberrimum , e farina , butyro et melle pa- 
ratum in provincia Djordjan, M Tol , 14, (^'v. , 2 seqq. Vid. porro Vul- 
lers , Lagarde, Ges. Abh., 211 et Levi, Neuhebr. u. Chald. Worterb, sub 
:j{i>n3N et x-^nj. 

,..'J't s. rJS^ ■> M I^oa, 3, est epitheton aquae pessimae. Videtur esse 

vocabulum Persicum compositum ex ^\ s. li)! noxa et ^t. a verbo .mJo'. 

proferre. Libenter legerem ^\S (QbO gravis {— Jv>Ju) , sed lectio cum t 

est in utroque Codice. 
o ^ 
^j^J!, vocabulum Persicum, occurrit apud H va, 10 significatione lex. 

Male ibi edidi ^jLIj et correxi (jj^JliL. Khafadji Ia vertit recte per iJoL 
M saepe eo utitur sensu splendor , decus , de urbe , ut opponatur obscuri- 
tati 0_^) pagi, v!, 3, tvl, 17, t^ov, 10, f.r, 18, W, 3, de incolis fAO, 
1, nf, 18, r.f, 13, t^i,, 16, de moribus t^-to, 2 ^\ ^.^^, cf. f^f, 4 

^S. (^^UJ!, species dactylorum in provincia Basra, M tt*', p. 

^^\^y,\ appellatur M It^.jt? species dactylorum in provincia Basra. 
Codex ibi habet (^.-^y"^', sed emendationem probant tum lexica Arabica 
(o^«-! y, Freytag sub «j male »fructus niger") , tum locus in opusculo 
t_5->tAiJ! ^^UJ! ^t KjbC>, Cod. Mus. Britt. Add. 19,913, f. 41 r., quem 
locum ut alios ex eodem libro debeo amicissimo V. Rosen. Enumerat 
auctor fructus qui in mensa Ispohanensium frustra quaeruntur, et post 176 GL08SARIUM, 

tt • . ' 

alia haec dicit: ^ljL,* v-m>^ lP^'^ w\-<-jLai' aJl^ A.si' ^5 ^i>*iAj Xw fle -uu "^^ 
■^ij (Cod. S. p.) ^lv-«-rV^ ^^3 ylwjt "iij _l^ Q^ ^a3- p.'j*-w5 iiJ^* cr» jf^ 

■^^ 6y^^3 o^V^'^ L5^y^' ^' jr^' ^^ (^- ^r^'') ^r^ r^'3 ci^'^ 

tiUL*il o3"^>5 (sic) Li-^Jf "^^^ ^yii'^ ^lJyJI % ^yJ!^ ^U^vai' ^j v-iiUI 

■.^j,. t ? _'- O3,— o' LJLw< ^jr.l U' oLJijtilj «.♦iU '-^-^ 31' »AjUi]t «jl^ l5^' T-j^' 

Jw/' L_ ♦— < 03^1 iJii^ ,>*=>-3' ^ ^^ij [Ju«3 (Cod. s. p.) Ojj^Ljj (Cod. s. p.) 

(sic) Oj^^l. 

Jsjjl M Iaa, 7 videtur ortum ex «onax x(3poTTjg , venustas. Sophocles in 
Lexico liabet xiSpo^ixirx »luxurious living". J)e abrotono , Arah. ^y^j 
cogitari nequit, tum quia nusquam hoc modo decurtatum occurrit nomen, 
tum quia haec planta nequaquam rara aut j)retiosa est. 

(ji3j'. iLyisL'^', sectarii in Africa interdum potentissimi , H f^, 11, 1a, 

2 seqq., 11, 2, M i^v, 8. 

.-jl. In Djanat, loco provinciae Istakhr, vestimenta bombycina tenuia 
pulchra fabricabantur , quorum nomen ^_^^Si^ sine punctis diacriticis scribi- 
tur in Codd. Istakhrii, p. loo ult. Fortasse pronuntiandum est (^L."^' de 
oppido Aban in Rtidhan. In hac enim regione bellae vestes conficieban- 
tur, teste M ff^, 7. Sed probare nequeo locum ad hanc regionem per- 
tinere. Neque orthographia nominis certa est, Cod. L locum appellat 
o'jLi» et vestimenta olj'Ji. ...Jli _^1 secundum M ff . , 16 est nomen conchylii, proferentis lanam 
maritimam (y^l oy^) quae dicitur. Vid. Dozy, SuppUment aux Dic- 

tionnaires Arahes , in v. 

^l V c. .-c r., ut syn. /"tJ^', noluit, M vo, 6. 

^•1 I fecit, opp. ^3 reliquit, H ov , 10, Ibno '1-Athir , I, ir.^, 4 
f; — sio-nificatione emszY , quam e Zam. dedit Lane, H Vli*' ult., ubi I a ^^. Vid. Gloss. Edrisi; — ^JS^ sensu obscocno H l.r , 10. Vid. 
Dozy ; — ^iSo Jx J' , commemoravit , I li* , 14 , H II ult. GL08SARITTM. 177 

;jl. ^l, potrimonhim, H 6, 14 Si^^ ^33^' ^isu^^^i »lucri et patrimonii 

tuendi causa". C±. Dozy. — olj!, pl. pl. aby;!, s. 0^^' , pl. ab 3j'jl, 

o s 
moiiumenfa , 1:1 ^^ , 11, 1!^., 4, t^of, 7. — ^^ panis quali in Tabaristan 

utuntur, M i^^ol , 11, Hl, 6. Est Graecum d2>xpx s. <x3->j/3<a! , Sp'. ]^^]j 
vid. Payne Smith. 

^•'. Ji-it trop. vinum, Mf!., 5, ut ^"S, quod hoc sensu liabet Lane 
et cuius duo exempla dat Ibn Dibja in Tanbih al-hagdir Cod. 581 (1) in 
V. Hinc *-oT est ebrius , Agh. X, ill, 12 jC*JI q^ ^""^' oU Ui' uW.- 

O' 5 -3 - o 

;j.2>t. (joL>' s. (joL^l V. Dozy. Commemorantur ab M duae species 
nobiles prunorum ^.^rj>^ v, 3 et ffr", 8 et (^^Uj' U\, 8. Illa crescit in 
Schiniz, haec in Palaestina. ^.>.i^ quoque est epithetou mali Armeniaci , 
Alif Laila , lll , S^cf, 6 a f . i^^o^» («vJ (^«i-*^!». 

^l. ^^L, cisterna, pL ^^H-« , H ro, 14, ff, 7, fo, 14, fv, 19 
cet., et tj-->|*.^, M Yfo, 7 — 12, ubi Cod. B y^V*, quae lectio, nisi de 
Kairawan sermo esset, recipienda videri posset, tanquam pl. a jy>-^j 
vid. Dozy, coll. Samhudi , Ilist. Medinae, Ivr, 3 a f . sUil ^^y. Forma 
i^>Lj pro J>.>Lo quoque in Arabia non incognita est, nam de piscina 
una e portis Meccanis appellatur .-■r^U' ^\j, Chron. Mekk., II, tH ult. seqq., 
ti"". , 6 a f . seq. Maguus Jc>'wo Kairawani potius piscina, quam cisterna 
appellandus est, vid. Jacut, IV, i^^vl, 11 seqq. etBekri, H. 
-^i>' vid. sub (vi^. 

6J>-\ I, occupavit, I tii^, 7 de territorio tribus, quod trium provinciarum 
partem occupat. — Verba t^Ai^t tjl^ M ivi^, 2, significant »si accipere 
vehnt", fere pro »J\.i>t |^>.>t tit. 

V^'- v-^y-* 5 disiipulus , M ff*', 16. Lectio non certa est. 

^jrot. iCjtoK pl. c:;Ij'itj jjo.ra, inscdubritas , M f.^, 3, Ibn Batuta, IV, 
329. Vid. porro Dozy. 

^J II, obliquum cursum habuit , I f^ ult., Dozy. Exemplum hocce 

addendum habeo. Cod. Leid. 92 (Catal. III, p. 291), f. 25 v.: ^J tjl^ 

23 178 GLOSSARIUM. 

,0 O- £ 5-0- OE 550_ &_ 6 )_ „ _Ci_ 

iLg:>5 Joc>lj ^—*r^ »-J^ CP"'* liyX« tiLjJo i^ Jiwtili Js:>-. oUc v-jyCaj" ...' 

_ ^ =i-- 3 - .0 o _ o ^ o ^ o 

■«Jii dV-J' Lj.v< i^Ji>-wJ' v_Js\_>^ v.jL^Jii' J^"*^:S.<> V« Sj-ijJI (J^ V;'^!? U^;"^' v^' 

_o - 

" G , o .... 

^Lu.l , qui inter pisces Tigridis enumeratur M ti*'. p , est cancer s. 

locusta marina. Vid. Dozy. In mensa divituni non apparet. Vid. loeum 
Mowasschae in Gloss. Moslim sub u\Lo et Mafdtih al-Olum f. 51 v. 

or^S^'^ O^SUl L^-L ^^]l ^^'^ er ^'^'3 o^^"^'^ Oi^j^- 
:.t. »;.', n. un. ab :.', granum oryzcte^ M fiv, 13. 

_ oE 

^ ;.l M ff^, 14 non videtur esse Persicum vocabulum pro Arab. iai>o 
milium, sed Persicum qj,', species amygdali montani , cuius lig'num pre- 
tiosissimum est. Noti sunt (bw^j^.'^') qjJ^^ l5-^'' baculi ex eo ligno 
parati, oLlj;.^' pj^^ in versu apud Arib, Ms. Gotha, f. 91 r. Vid. 

Kazwini, II, \f. in fine , Jacut, II, ovl, 8 seqq. Hinc qJ^"^' ^i:/J^c> 
habet nomen. 

9 5 

o.'. «sju.!, accurate terminatus , epitheton praedii, M f^to, ubi corr. 
iCaj,' pro 'isSjiJ. 

;i -o £ -t o £ 

Q, I. ^.^' s. i^^Lyo.^li', pannus Armeniacus s. m j4rmenia textus , I 
If, 5, ior, 3 a f., Iaa, 5, H v1, 1, ivl, 12, nf, 7, rff ult., rfi, 14, 
Jacut, I, fvV, 18, Aghani, V, Ivi*', 12 a f. n^J ^J^^j C<:fJ^ ^i>wo 
xjLkc>5, Mowasscha Ms. f. 122 v. 'i.^Ji^ 'lU^^jsjJ.^ o^LLl', Girgas et Rosen , 
Chrestom., f^, 3 ubi 1. ^j.. 

G _£ -E 

oM s. JM, species dactylorum nobilis , M \tA, 16, ii^.jc», fv., 12. Vid. 
Gloss. Fragm. efc Dozy. 

f^^c>p\ , nomen melopeponis , . qui in vicinia urbis Maragha crescit , 

H rn, 1. 

.jl VIII, femoralia (jj^, ^^.J^f^) induit , M !.., 1, coll. Ui*', 16. — 

<j , . _-£ 

1:1, antepagmentum parietum , M i*'.^ c/, et hinc verbum denom. . jl M (''ov, 
15. Vid. Dozy. — .j^ eodem sensu quo ^^^^y^ , femoralia (Dozy: calegon), OLOSSARIUM. 179 

cum plur.^jLy<i pro ^JU (ut ^Lol Jacut, IV, ilo, 10 pro jb'), I It, 13, 
Iw, 6, Y\U, M Ut, 3, n^e, fH, 5, ff% 10, ff., 18, Jacut, IV, If, 
11 et w1, 11, Kazwim, II, Vi^v, 9, ('v., 12 a f. Huic vestimento 

oppositum .M est indumentum superne, I 1t, 13, iw, 6, M !.. , 1. 

(il_jjwt e Persico ^^^ »lierba flava tingendo inserviens", M \"ff, 11. 

i3j^tj nomen speciei piscis in Tigride, M tl^. ^. 

JtoAxx^tj salix alha^ M (^'vl, 14. Est Pers. ^t^v^^i^ nam saepius J'j 
pro .to arhor ponitur. 

^_5.jj^i (s. ^3^Ax>-wt), stannum, M t^^ff, 21. 1*^1^1, 2. 

olJO.«t, magister operum , opp. (j:'^:^., operarius . M iVi, 9, ff.. 9; — 
magister , titulus eunuclii, ut quoque Ajt^ doctor et ^^^^, M t*^l, 7; 
Khafadji, ii^: LJ'-e .Lixijt wi>^ ^"^ u:'*^ cf^- *^ &^L*Jt^. Eodem modo, 
ut miLi scribit amicissimus r^oldeke, a Syris eupbemistice (.-ILe-^fTu-liC 
Jidus appellatur et j.»^.^, hnjj, qui interiorem partem domus (Q»,LXJt) cu- 
rat. Hoc autsm nomen propter euphemismum deformatum est e kiu quod 
proprie eunuchum significat. 

(j<v;. A>jCwt , M Iv, 12, videtur esse forma prava pro tj^^jJJ^, sandarax, 
orta ex assimilatione populari cum nomine ^^^Mv^.oVJjCv^^t. 

's^jXfA^^i^ nomen sectae notae, Mi'!""^, 8. — bL^JL^cU'*'^' *.5>i.o\it, nomen 
monetae Transoxaniae , I t*'I'r", 4, H ^s/f , 1. 

;Lcy:.i;i planta cuius radicem condunt et inter delicias habent (cf. Vul- 
lers). Optima species provenit e provincia Merw , I Hr", 2, H t*'!'!, 5, 
M i^n, 1. Kazwini, II, i^o. , 18 describit osclitorghdz in Khowarizm 
crescentem tanquam plantam spinosam , longis spinis praeditam {JVi Jo^), 
in qua cadit (i. e. e qua exsudat) manna ((jxx:S^;Jt). Quae de more in- 
colarum nan'ut, semen melopeponis in ipso huius plantae abscissae radice 
iuseri, confirmat Polak, Persien, II, p. 146 , qui hanc Astragalum traga- 
kantham appellat et p. 285 docet optimam speciem mannae provenire 
ex astragalis in vicinia Ispahani. 

^y^^ appellatur panni species de nomine urbis Aegyptiaci al-Osch- 180 GLOSSARIUM. 

munain, ubi primum fabricabatur (I ot^, 8, H i.o, 1, Edrisi fo, 13), 
deinde quoque alibi, ut Bokliarae, M \^tf , 17. 
ii)LL>ot vid. sub ;i)wLi>o. 

J^! saepius, ut iam observavit Dozy (q-v.), designat ipsam plantara, 
ipsam arborem, I li"., 3 (jvi" ^y^^ , Persice -^t o^^j'-^ (H^./), I ^"l, 
ubi Cod. L Jv^, *y Js^i, eodemque sensu dimin. ^k^ oX^^^o! I fi^\^, 9 
(A et L o^Lo') , ubi H rii^, 6 tantum habet oX^^'- Vid. quoque M 
flf z'; — opus, liber , M \"^ , 10, Yf], 9, Ta. a, fvo, 6; — urhs primaria, 

S 3 5 ,o£ 

j^-*jLjLbl, epitheton corii optimae qualitatis, M ff^, 9. 

O o 

*Jlil, r^^^i^zo, I t**, 11 seqq., H v, 8 seq., M 1, 6 seqq., Jacut, I, H, 

20 seqq.; — provincia, I f , 5, H paen., H 1, 13, o\, 18; — dialecto 
vulgari Syriae et Mesopotamiae (iCiixl JI iliL) , ut quoque Hispanorura , ager 
urbis, syn. ^Lx^^j, M y\"o, 10, Jacut I, H, 9 seq. In Hispaaia quoque e^ 
designant ^cf^um magnum cum territorio Xa^L:> '^~!^ '^J-J, Jacut, I, H, 
23, i^oo, 21. Hamza apud Jacut, I, i^v, 2 docet: »quando Plispanus 
dicit: ego ex hoc illove climate sum , vult certum oppidum pagumve". 
Cf. quoque Dozy. 

S\. jjjl^l, abstr. pro concr., arm, H a! , 3. 

jyi. Observa phrasin M l^i!, 4 »JoJ^. K^ix.^ y^\i ^^ vc^-^^^J, quae ver- 
tenda videtur: »non sum ex iis qui scientia sua panem suum comedunt, 
i. e. vivunt, quaestum faciuut", ut dicitur (j.vLjJi ^y^\Ju ii);-p» ^\i ^_^ 

, &£ 

(Thaalibi in Chrestom. ad Roordae Gramm. 2^^^ ed., p. l'!^, 2). — idLyi, 

malleus, M 1*'!, 9, ubi edidi 'iSS\ secundum lexica Arabica. At docuit 

me Noldeke vocabulum Aramaicum nSdx pronuntiandum esse, teste dia- 
lecto Mandaica (e. g. Sidra Rabha, I, 33, 5). Idem in dubium vocat 
explicationem lexicographorura Arabicorum per »baculum ferratum " 

(aJj^i La*jl Mohit). 

^AjI H , apte cecidit lapides , ut arcte coniungi possent unus cum altero , 

M iov, 9, ilo, 11, IIa, 7, ffo, 6, ff., 4. — ^ljf videtur significare (JLOSSARIUM. 181 

bene dispositus apud M t*"!! a &-aJ^I iJ.vAJ', ubi in textu X-fijyiJI xJjLXJt, 
' n., 4 xaJ^l SV^\ r^i''r, 11 ilAj"^! J^LlII, u}3i Cod. C ilajJjl. 

J. ,mo\*' '^L^', urhes primariae ,■ metropoles .) M f , 12, Jacut , III, aH, 
3 et eodeni sensu oLzx!*^! M f"."!, 11, i^sl\ <^'ij^\ ^ pagi praecipui , Jacut, 
III, Ai^v , 4, .Jj! oL^!, p7 0vinciae inaxvmi momenti ^W^^is^ 7, jUJ"^' oL^' 
flumijia maxima, M ffl, 4, JwoLa^l ^^^^^^ praecipui artus , M fi^", oL^' 
<^jL>LAaL!, codices summae auctoritatis , Noldeke , Gesch. des Qordns , p. 310, 
:_..U\ ) oLi/s', aromata exquisitissima , Thaalibi, Latdif, Ifr, 3 a f. Vid. 
quoque Dozy. Apud philosophos oLi/s"^' significat elementa e. g. Biruni, 
ed. Sachau, If ult. — ,u)l. Codex Othmani Medinensis appellabatur 

jIl^-^I, M ifi^e, Baidhawi, I, 1, 4cet., Khafadji r.% Kohleke L 1. p. 235. — 

o ii * w = 

iL^I, certus numerus — sAc, M f a1 , 6 ,-yjL55 iL^I. Nuraerus autem horum 

obsidum erat octoginta, vid. f av m. 

Q-»l. iso^L/o^, mutua fides , H ^., 5: decimarum exactio in portu Adeni 
non secundum pactum conventum , sive conductionem fit, sed mutua 
fide. — (jyU^I, orthodoxi, M t^^v, 17. — iLJ^LII, nomen sectae, M (^a, 2. 

,i:yjl, fructus Indicus mango, I ivi^, 11 seq., ivl, 12, H ^f^, 13, M 

fA^, 7. Vid. TA sub .isJ. Ortum est nomen e Persico \>jT (male Frey- 
tag i^jl) et ab auctoribus serioris aevi L>J-c s. is.>j£ appellatur , e. g. Ibn 
Batuta II, 185, III, 125 seq., IV, 6, 229, Ibn Baithar et Antaki in 
V. V. Quum hic fructus melle conditus plerumque in Irakum advehere- 
tur, nomen oL^uJ^Si de fructibus melle conditis varii generis adhibitum 

est, ut de malis citreis, myrobalanis cet. [Mafdtih al-Olum f. 53 v.; cf. 
Khafadji, H). Hoc sensu sumeudum est I lof", 6, ubi male secundum 

Freytag edidi oLs^^l, et Thaalibi , Latdif, I!., 3. In versione Persica 

loci Ist. redditur per (j-^^oCj' , cf. Vullers sub iJ^yJGl.' 

^l. ^ijl §'-» M '('f, 1 , opp. S5> SLc ib. il^f , 9. Constructio est secundum 

analogiam , ^^i» J»>,. H i.1, 16 seq. eodem sensu habet ^i^l Slc. 182 tiLOSSAUltlM. 

y'\y^\\^ sipho , ei similis qui in Irako ^;-* appellatur, quique Dai- 

nawari orificio foutis imponitur , aquae ducendae causa , M t^^if , 4. No- 
meu, utChald. ^a:vi s. xVpjx, oriundum est e Graeco xi/t^.iov. 

U^t. SJ, altus, de aedificio,M H. , 14, n. , 2, ^, 8. Lectio 
ijLol »amoenus", quam in unoquoque horum locorum unus Codex habet, 
propter homoioteleuton ferri nequit. Sin minus saltem i^i. , 14 et H. , 
2 praeferenda videri posset, coll. ^f , 2. 

^UjL ^Ui"^! ^^3j o/^wm omphacinum (Berggren in Append.), MUI, 3. 
Ibn Djazla sub c>o; habet ^j*:2i>"l>l qvVj^' cr* f^'^^ ^^^^.y^ j^ i Ibn Baithar 
in V. V. iuf\.^ Jv«Jo jj ^JJI .^c^l oy^j^' O^ y^^:^^ u>o^l y=. Vid. porro 
Dozy. 

i^lftj":^' s. jjij"^', species dactylorum, a Djauhario et in Kdmuso (sub 
JJij) memorata, crescit ad meridiem maris mortui apud Zo'ar, I 1f , 15, 
H ll^f , 6, M fv. , 12. De origine nominis coniecturam proposuit Mo- 
vers, Phoenicier., III, 1, p. 234. 

'ilf^^^ vocabantur Schafi'itae in urbe Sarakhs, M (^'n, 11 (Cod. C 
habet 'iLJ^^^). 

(-j»'. wo"^' ^. , ventus vespertinus, M I.V, 3 (ubi male edidi vi>o*^l, 
quod non potest probari quia TA sub c>j' de die habet: «w^xj »^ JOUi' 
vi>j! _^ ^isr ^,-a.>ljCw,). Dicitur ,j^.u*Jjl i^^ol et hinc io.yo «-\j, qui vespera 
flat J-JJ! lXIc Jij. Secundum alios , qui flat per totum diem ,L^I w<^' 
xir (TA). 

ikAi^l vid. sub J,^. 

^jl. o"^! , disciplinae (Dozy) , M f 11 , 7 , ubi dicitur urbs esse iJLJlJs 
o^i^Jlj jL*j'l. — aJoLa^I (iJT) o"^! sunt merces pharmacopolae , M Iv, 10, 
Hv, 17, for, 4 et 8. 

O, O JC<J &_o JO) 

liU^olj ^o s. (iU^oLi ^o, o/eum citri, M ffr", 2. 

. .•? o . .-., 

.'lXSljLi, pl. oyiAi^olj, narrator rerum gestarum, I lU, 3, H l.sl, 1 et GLOSSARIUM. 183 

Jaciit, III, vro, 7, ubi pro ot^t^LJt^ (var. 1. o^l^JoJij et oV^li^oLJlj) leg. 
oyJs/oLJI^. 

^jL^iLot , species dactylorum in provincia Basrae , M ir. />. In loco 

Abu '1-Kasimi (v. supra sub ^^^^^^J^^) appellatur ^Ls^jLj'. 

0-0 

.i^iPilj, pl. oL^n^oLj, ventilator, M ('.o , 14. Vid. Dozy. Adde Sam- 
liudi, 111, 3 a f. =|>^''3 ^yc^ ,^!JJ>3L Hodie -xi^oL appellatur, vid. Polak, 
Persien, I, p. 63, ubi describitur. Khafadji, fv r^Ai *} o^r^'^'^ vy"- 

jjj.L apud M ^Xa, 10 videtur esse pro sj^ ut j»; L pro j»;^ (Ibn Djazla 

iu V. et sub 'iJ3) et significare galhanum, Arab. 'iJs. Provenit e Perside, 

itaque iure locum obtinet inter merces Basrenses. In tabula mercatoria 
hodierna haec legi: -^Bereize, Baredche ou Barzed. Gomme Galbanum. 
II provient de la plante Ferula Galbauiflua qui croit sur les montagnes 
de la Perse". Quae confirmantur a Polak, Persien^ II, p. 281. 

J\\j, forum, in textu Arabico I vl^, Jacut I, !aa, 5, flA, 14 (^v^ 
^t^L^), w1, 11, III, vt. , 5, l.r, 10 ijjj^ w^L^3^v^), lV,ftA, 8, Ibn 
Djobair, rf<". 

J>ji apud M ff. , 10 ipsum hircum montanum ((j«-o) desiguat e cuius 

ventriculo colligitur lapis Bezoar, lapis hirci (ij*-IxJt j:^i>). Cf. Vullers 

sub y^L. 

^ . . . - ^- . 

^j^b. De significatione verborum ^u ^j^L "^ egit Dozy. Exemplis adde 

H r, 9 et 15, tot annot., 1. ult., M t^, 10, fT, 16, Jacut, III, 1a, 

12. Specialiter de traditionario adhibetur Jacut, II, tff, 19, to. , 1, 

ito, 13, m, fvi, 8. 

Jsljl. Bis occurrit vocabulum : M li*'^, 13 de cathedrali in urbe Mosul: 
JsLL bVjL^ ^ oL>y id^ et n., 15 de urbe Merw: ^ -bliL ^^lswUl 
'sJoJsij^ ^^ ^^A_;ic>. Lectio uno tantura Codice C nititur , nam prior locus 
in B desideratur , in altero B habet Jsb'^^. De origine nominis nihil , 
de significatione tantum coniecturam habeo. Nempe videtur eo designari 
genus marmoris mollis , quod in vicinia Mosulensi reperitur. Ibi sunt , 
ait Southgate, Narrative , II, p. 237 »extensive quarries of marble, of 
so soft a quality , that it can be cut aud hewn like wood. It is brought 184 GLOSSARIUM. to tLe city aud usetl very exteusively iu builcliug for door-posts, wiudow- 
sills, arches aud paveuients, wliile tlie layer of rough stoue which lies 
above it iu the cjuarry, furnishes abundaut materials for the walls", Locus 
\^\. , 15 itaque verteudus videtur »cathedrales e lapide hdndt aedificatae 
sunt; lignuru in constructione non adhibitum est (cf. Polak, Persien, II, 
p. 56 , 1. 7 seqq.) , porticis careut". Haec scripseram quum amicissimus 
Dozy mihi comparaudam proposuit vocem JoaL, quam ipse in Gloss. se- 

cundum Abu '1-Walid pronuutiandam jussit JaiJb (uou ialL ut Freytag 
e Kdmuso habet) , recte ut metrum docet in versu Arari ibn Kolthum , 
Moall. 18. Secuudum al-Laith in TA est lapis marmori similis, «j' "^l 
jjjL^Jt^ c^^'3 isLi:L^Jl J. *i.L>, quae verba videntur significare, hunc la- 
pidem esse molliorem itac[ue inferiorem marmore. Haec descriptio in la- 
pidem Mosulauum cadit, sed difficilius est, etiam si pro JpIjIj legimus 
-bUL , conciliare pronuntiationem huius et vocis JoJo. 

^u. ^Lj, superhia, insolentta , H ^v, 1 et iu versu Hatimi: 
yjsii Lo'w*oL ^j' "% IjUe iiLj'j5 1^3 (Jvc (jLj \jjj Uj 
Lane omisit ut quoque auctor MoMti. 

c>o. &jyo , seorsum , M !ao g. 

^^JiLs^ s~. (^S<jf^. s. (_c->'y, lapis pretiosus, hyacintho similis, I M ult., 

H t^^^v, 8, Thaalibi, Lataif, |i1 et ifl , Jacut, I, ori, 2, Kazwini, H, 

m , 2 (ubi 1. ^cjUII), Mas udi , 1 , 242 , 1. 3 (ubi pro ^jUl 1. ^jU'). 

Cf. Jouim. asiat., 1868, I, p. 120, 122 et Dozy, Lettre , p. 12. Vid. 
porro Dozy sub oj. 

C- C. 3 3 , OE 

yf.. j:^ I !!v, 1, H Iaa , 7, pl. aby^o!, funis. Codd. Ist. C , L et 
Jacut, II, v!! habent Js^L^I corhes. 

G 

^jr.L^, droniedarius , M vo, 5. Nomen habet hoc genus a Bedja po- 

pulo, qui eximios camelos educat, I of , 17 Add. jSJ! o-*-^^^' V^ ^3 

L^ y^^ ,^,-^:^ui! J, Qy^ "^ iLj^'L:s^i! L^ J-2j , Jacut, I, f 1o , 8 seq., 

Masudi, I, 334, 1. 1, III, 5. ^ 

f^->^. II , gaudere , M Ha A. Vid. Dozy. 
j^: V, de fluvio 1) sensu quem Lane habet largum fieri , M ff, 9, GLOSSAllIUM. 185 

fll, 20; 2) lacum stagnumve formavit^ M i'!*, 16 et q^ III*, 1, \\f , 16 et 

17, fn, 14, fff , 12. M IIa, 2 verba ys^ LI> ^j^-cix Jc^^t ^^ sig- 
nificare videntur, hasce cisternas coliaerere et stagnum subterraneum 
formare. Cf. Baedeker, Palaestma und Syrien, p. 182 in fine; 3) de 
terra aqud tecta fuit ut maris similis feret , M l'.'!, 19. Eodem sensu 
adhibetur -^uXav! e. g. Jacut , IV, oo^, 15 sec. corr. (vid. V, p. 437) et 

Makrizi I, 1., 14 a f. Vid. porro Dozy. — l5j^- i^j^^J' «;^'j ^«P^'~ 

pides idonei constructionihus maritimis , scil. lapis calcaris kaddhdn (v. 
Gloss. Edrisi), M ilv, 4. Eodem sensu Makrizi, I, lif, 6 loquitur de 

5j;_^uil ^j*y->- »gypsum maritimum". — yL^, pl. a «rv^, Aor^i olitorii, 

H a1, 1. Vid. Dozy. 

yrS, (^.L^^. ^.LbuJ! vW^'j vestes qui Bokharae conficiuntur et inde 
nomen habent, H t*^1f, 2, coll. M rrf, 16. 

,j*^ir I significat depretiavit , vid. Dozy. Hinc M ni* a jjy_w— :^wa_j 
ijt^Ji iLy*>/^JI »vestes pretiosas quotidie induunt, tanquam si parvi valoris 

essent". — ^j53jl, compar. a (j*^i>lj, fraudulentior in mercatura, M t^^f, 

8. — yAwi>L_y5, agri non arte, sed sola pluvia rigati, I 1f, 13, 1o , 4, 

vr, 3 cet., H i^f., 17 et saepe , M r, 7 et saepe. Vide Gloss. Beladh. 

sub Jju. Apud eosdem passim quoque (j^y^ et )U^^. c^^la (e. g. M 
^aI^ a , t^.A 5^) appellantur. 

IlXj I tanquam verbum auxiliare cum alio verbo coniungitur ope con- 
iunctionis ^ (non tantum cum o ut in Grammatica v. c. Wright , II 
§ 140, p. 310, 2<^ae ed.) e. g. I i^v paen. et ult., ubi pro (^^JG corriga- 
tur ^J^, Abu Ishak Schirazi, l^.o, 13, 15 ^^^L^ oiJu ^^13. 

^i,tLXJi, genus dactylorum, Mlt^.p, Abu '1-Kasim supra sub ^_^^\Ml 

qlXj. qJo, pl. q'AjI, tunica lintea (vid. Dozy), H l^ff, 7. Eadem 

0- 

sighificatio esse videtur vocabuli XJAj, de quo in Gloss. Fragm. miuus 

rectam coniecturam protuli, formam esse aliam vocis xIJsj (ut ^Ju pro 
^3Aj adhibetur, Monjenl. Forschungen, p. 137). Nam iJjJ quoque ut ^^Ju 

24 186 GLOSSARIUM. 

significat thoracem parvam , Hamdsa, %, 7, Mas'udi, III, 166 paen. 
Lectio &_!y5'^' iuAJl constat, nam non tantum in Cod. Kit. al-Oyun, in 
Cod. optimo Ibn Miskowaihi, in uno saltem Cod. Ibno 'l-Athiri, sed 
quoque in Cod. Coustantin. Tabarii est. Quod nos vetat ut cum Dozy 
sub &Jjo legamus bJAj. Haec scripseram quum tandem inveni locum diu 
frustra quaesitum. Dicit Makrizi, I, Iw, 7 a f. (^j*^ J,) 1^*3 ^^^. qI^j 

j. J significat desertum ut iuj, Jacut I, ^"vl', 10, coll. t*'vi*', 10 et 

Lane. Hinc H i^v^, 16 habet pl. .^j. Lectio est orta e false lecto loco 

Ist. nr, 10, sed ipsius Ibn Haukalis est , teste additamento \jop)\ J^j* 

j_i. -oj, papyrus , H a1 (= ^.«'-^■j)- Docet hic maiorem partem confi- 

ciendis rudentibus adhiberi, particulam conficiendis chartis in usum prin- 
cipis. Eo enim tempore in Occidente praecipue pergameno utebantur , M 

yn, 5. Cf. Dozy sub ^^. Antaki sub ^_cOj habet _oL — HjL^ t\*£, fes- 
tum S. Barharae in Syria, M iA^*, 17 seq. et ann. o. 

vJIm I occurrit M ^f, 16, !f i , 9, flt", 13. Non sine longa dubita- 
tione lectionem Codicum receperam et adscripseram significationem vero- 
similiter esse gypsavit , nam aliunde mihi hoc verbum plane ignotum erat. 
Communicavit mecum amicissimus Thorbecke verbum occurrere in Schar- 

binii opere c. t. ^y^\3l\ ^, t^l, 26, sed nulla ibi significationis indicatio 
additur. Nunc vero de origine verbi habeo coniecturam probabilem , de 
significatione certum testimonium. Nempe repetitio primae radicalis post 
secundam, loco reduplicationis mediae radicalis multis verbis quadrihtte- 
ris originem dedit in verbis mediae geminatae , sed quoque in aliis. Sic , 
ut mihi scribit D"iis Hartmann , hodie in Syria dicunt ti^s pro idljS {zwi- 

schen den Fingern zerreihen). Eodem modo ^jLi,i videtur esse pro ^y 
sensu quem lexica habent »ornavit domum suam". — De significatione 
mihi scribit amicissimus Von Kremer: »das Wort vjijy bedeutet die 
flache Terrasse eines Hauses oder die Seiten desselben mit einer Stein- 
masse bestreichen , um sie gegen den Regen zu sichern. Es ist noch 
hier (in Aegypten) im Gebrauche. Man nennt diese Steinmasse, eine Art J GLOSSARirM. 187 

Cement, in Beirut Xj^:^\>". De hac calce arenata v. locum Moldti 
apud Dozy. 

•L^j, merces Indicae pretiosae , H V.v, 5, ^oC, 11, M fff, 4, 7, fT, 
9 , f 11 e , f V. z , Lohbo 'l-Lobcib , (^'i*' ^A^Ljt q-. v*JL?r. L« _^ s. accuratius in 
Supplem. p. 27 lX>L2J1 q-. '—Ji^ ^^ci! iCj^o"^!. Mereator qui hasce vendebat 

" "^- 
, e .Lijj vocabatur et hoc nomiue inclaruit theolocfus al-Hosain ibno '1-Kasim 

ibn Obaidollah, de quo secta orthodoxorum fanatica iu.L^-Jt appellaba- 
tur, M in, 14, Ibno 'l-Athir, VIU, (r, 7 seqq., f.f , 3, T. , 5. 
„ j. *.>jIj vid. sub ic>--o. 

^ji II. Dicit M 1a, 4 S^iJi o^. jjr.JLS Js£ tiUi n^^ ic *JJ1 uUi »Deus 
0. M. desiderium hocce morte socii refrigescere fecit". Cf. apud Dozy 
iJLt^ Ojj. — Ojj , frigus , sensu figurato de indole hominum , M ^vl , 7 , 
fvA, 10, rif, 18, t^.o, 16. — Ju^ in Asia Minore unius parasangae 

erat, H If"., 2, itaque dimidium baridi OrientaHs. — Jyjl V^'> ^ ^^^j 
3, H nf, 17, r.i, 10, M nf, 2, est plur. a Aj^I ^oLo, ut ti^XvJ! ^^o 

a aXwJI ^to (Gloss. Edrisi) , fc^^^ ^iLJ a ibt^il idJ (v. iufra sub j-*^) , 
i3^l o^ a JLo O.XJ (v. infra sub u>yjj) cet. Quod apud H t*^.1 , 14 le- 
gitur O3J3 ^'-^^' ^_jL:5^t (a sing. lXjj^ -«j> wa:>Lo t^.v, 12) est forma vul- 
garis pro j>j; alia es. in Gloss. Fragm. sub J^*^ et Gloss. Moslim sub 
^jjjla. Pkir. ^^^JaJt quoque Kazwini, II, i^ro, 13 a f. 

jj II, 171 campum egredi expeditionis causa, I rfo, 1 (cf. H I^ao , 2). 
Vid. Dozy. 

-,_^y, nomen piscis in Tigride, M li^. /». Fort. leg. -y^^ — "ii^y^ 
(nomen piscis marini , Kdmus). 

(ji5jj. ijch , paucus , r«rus de qualibet re , H CIa ^. Lane totum radi- 
cem omisit. Obiter moneo verbum ij^r->^ eodem sensu occurrere quo 
(jiDjijt »pau£a emanavit aqua", e. g. Jacut, I, tf^, 11 (ubi 1. (ji?_*:o), f.1, 
12, TA in V.: JJliiit j^Llt ^ .,:^y3 Lo Lcojt iiUD^t. 

J>(cjj, nomen navigii, M i^r, 2, ubi Cod. B ^^iicj s?V. Utrum recte sic 
ediderim, affirmare non ausim, nam originem vocis frustra quaesivii 188 GLOSSARIUM. 

ifb. 'iSji, harca^ M S*"!*, 1, Vocabulista sub harca. In Codd. C, L et 
F Istaklirii ad IHrZ, legimus anno 324 mercatores in urbe Omani in- 
cendio amisisse inter alia 400 barcas. Additur in Cod. C iLJ^^-xJl^ 

IJsj Q^<N«3>, Cod. F docet liac voce intelligi naviculam {^J-^ ^jii 

c>wwl iiL>^), quod confirmat L dicens t*.o *PA>Le Ojyw ^^; ^^/^^'i 

o- . . 

LiS) (jy*s.4j> iCS^j jy. — ^ilLj, piscium genus rostro praeditum (r^Lixi aJ) 

secundum Kdmus , degit in Tigride , M 11**. p. Fortasse non diifert ab eo 

Oi -3 

^l-j a Dozy memoratum. — ^s^'t?, nomen navigii , quod iam Djaubari 
babet, M Tl , 15. — n^^» P^* ^^^) ^^^ decimo saeculo pannum bonae 
qualitatis designabat. Optimus fabricabatur in urbe at-Tib in Khuzistan, 
H tvl, 16, in Tabaristan, H M, 10 et 11, et in vicinia Schirazi, M 
fn, 4 et e, ff\, 13, fff", 8. 

*j. 'f^^ est nomen navigii, M T^*, 2. Lectio confirmatur loco Abu 

'1-Kasimi ibi laudato in ann. a (vid. infra sub Jaxi>). — j,'j. Optime 

Dozy: »Au lieu de pierre de Baram, J.^'1 r-?^^ chez Bait. I, 289 f, on 
a dit Jjj tout court, dans le sens de teri^e ollaire''^ nisi quod pronun- 

-.03 

tiare debuisset hirdm. Est enim proprie pluralis vocis iUy et significat 
ollas. Deinde significare coepit materiem, lapidem e quo ollae fabricaban- 
tur. Motarrizi sub ^a habet : ^i>^ (j^^ ^y^ l^^-^ ^ *^ ^_^U:J' 0*3 

L^^^l a^L^i Llp oy xit "^il s^L^I cr ^3^^' J^"^' ^ l^3 -^y ^^- ^i- 
militer Abu Tshak as-Schirazi, Tanhih, too, 13 (ed. JuynboU), memorans 
res quas qui primus occupat, possidet, enumerat picem, naphtam , mu- 
miam , hy acinthum , beryllum , hirdm , sal , stibium , gypsum , kitum. 
Hinc dicitur JIJI qAjw, Jacut, IV, H, 14, ubi false Jj3', ut quoque 
IV, aVo, 1, Makrizi, I, I^a, 15 a f., ^.1^1 ^^Joi]! s. ^.1^1 ^^Jo, H nr, 7, 
coll. ann. t (in locis parallelis I ^oa, 1, M Hl, 9, nf , 3 tantum j.LJt 
est), Jj .j^^^ Nowairi, Ms. 273, p. 809 cet. Vid. porro Dozy. Antaki 
habet tantum ^^^y^ cr» j^*, <J*>f^ -^^ ^^^- Addendum ab altera parte GLOSSARIUM. 189 vocem jCxij quoque de vaso metalleo adhiberi e. g. al-Kabbab, Ms. 138, 

f. 102 V. (j^Ls^ ^yo Mji. Recte igitur Beaussier: »graude marmite en 
terre ou metal". » 

_j_j , species dactylorum in pro vincia Basrensi , M li**. /» , Abu '1-Ka- 
sim 1. 1. supra sub -^J. Vid. Lane. 

-Liyj appellatur species dactylorum in provincia Basrensi , M \^, p , 
ubi sic emendaudum pro -riJj-J' ; nomen enim originem habere videtur e 

Persico Ijy (»Ijj, ^S) »bonus, pulclier", ut ^-jy e liiV-uo »bonus fructus". 

y*Ojj. Berberi nomades appellabantur ^j-olJji v^') H vi*, 6, quia 

vestimento hornos plerumque utebantur, Ibn Khaldun, Hi&t. des Berb., 
I, 1.1, 7 a f . 

^ji III, sensu malo M fi!, 1 ^^Aaju^ »'.Lyi »obtrectatio et partium 
studium". 

O 50? 

c>«-w^jj, pellis caprina, inter merces e Khowarizm et Tiraz allatas 
enumeratur M \"^0j 1 et 16. In vicinia maris Caspici iam antiquitus pro 
vestimentis in usu erant, vid. Dorn, Caspia, p. 19, ann. 5. Nomen 
formatum est e vocibus Persicis y »caper" et c;^.»-^^ »pellis". 

jji. ;j>-^', inter merces Schaschi et urbium Darabdjird et Fordj in Per- 

side enumeratus M \"f6, 12, ffy,9 et 10, est semen lini s. fortasse 
oleum lini. Vid. Lane et Dozy. In loco M f^^, 11, ubi de urbe Djur 
dicitur Xs^jsw (j^iiiL^^lj L^^jJ, intelligi videntur variae species olei aromatici 
et aquae odoratae, quae inde exportantur. Cf. I tot*', 2 seqq. — 

iaJ' O3O .;j »ova bombycis" (vid. Lane) optima e provincia Djordjan adve- 

hebantur, I W, 2 seqq., VT, 4, H i'vl*', 4 seqq. 

^jbCwj. Saepius ^^JJ^ et iUsj. iuxta memorantur e. g. H ^'vf, 4. Dis- 
crimen est quod hoc praesertim hortum olitorium , illud potius arbore- 
tum significat , spec. palmarum. Imo pro ipsa palma adhibetur in versu 
al-'Aschae apud Djawaliki , 11 paen. 

ixvso I , sensu quem exemplis illustravit Dozy » etendre par dessus , 
couvrir\ M fi-"A, 8; — iuhere, praescribere , M i^f., 9 L^Io JIwj »iubet 190 GLOSSARnXM. 

pondera de novo fundere"; — «Aj ii^, absolute sevenis fuit^ H 11, 16. 
lu loco iMakkarii 1 , 859 , 4 , quem citat Dozy , Jo,.*^! quoque severitas 

siguificare videtur. — iuiwj. Lane iam recepit i^-iwjj 'iL^i (M Iv. , 3) idem 

esse quod 'i>la>^[j Kxj", longitudo staturae hominis et cuhitus. Idem videtur 
significare solum iL-iv^o I ov , 5 , ubi respondet quinque cubitis Ibn Hau- 
kalis ni*, 5. Sine causa Arnold, Chrestom., Praef. XVI, proposuit in 

loco I legere &I2avL. — J:}y*^, planus , I f^o, 15, of, 15 , H f . ult., I.v, 
10 L^ i3»-t-r' "^ 'i^ytM^ {J^}' 

J^ III , eodem sensu quo VI , se invicem congratulari ut fit in festo 
novi anni, neuruz ., M t.. , 13. Sive, subintellecto J^^', significat fes- 

tum agere. 

Xiio, species dactylorum in proviucia Basrae, M li*'.^. Nomen vide- 

tur babere de loeo Babyloniae Basclikar, quem memorat Levi, NeuJiehr. 

und Chald. Worterh., in v. "^21^2. 

(jL I (et II), fulsit, de castello albo, I IH, 12, nf ult., H tlv, 9, 

^fw, 6. Eodem sensu {j^^^^^ adhibetur I i^lo, 1, nisi ibi cum A et B 

restituendum sit ^j.^:j^/jij^. 

ioi2i. KcUaj significat id quod quis in qualihet re, valet, sic de arte 

poetae apud Schariscbi, ed. BuL, I, 0^, 2, Jacut, II, i^.v, 16, de scientia 
docti apud Dozy, de deliciis pueri formosi apud Scharischi, I, llv, 6 

adhibetur, et absolute dicitur i^LEL:^'! (^^S, fortis, alacer, K o ult., opp. 

xcLcaJt JwJii (Bocthor apud Dozy). - - 

JJaj I, de nmnmo , pretio caruit, M 11, 11 et 12. — IV, de principe , 

usum monetae aholevit, Ml^.f, 10. — S^, aholitus , ex usu suhlatus , de 
mensura, M f.f , 12. Cf. Dozy. 

^Jaj. (^Jij, par^Ms, H 1.1, 15, Mas'udi, II, 53 paen., Ibno '1-Athir, 
I, ri, 2, et hinc generatio, Ibno '1-Athir, X, I^^aI^, 7 ^j^ ,«^1^1 CT^' ^\) 
\j>Si^\, Abu Ishak Schirazi, llo, 2. Ut J.^:> de fructibus simul decerp- 
tis adhibetur , M f .f c qv^ ^.m^ -:^uijt -♦Jiio. Dozy : cuelUette. — iLJliij , GLOSSARIDAI. 191 

pl. Q.jli2j, corium ovinmn (basane) M ^.f , 8, vid. Dozy; — pannus 
subtilissimus , qui in urbe Zarand in Kirman fabricabatur , I IIa, 1, (ubi 

vers. Pers. xiLIaj L^^L>), H rrf, 8. Vid. Dozy. — ^JJ^ apud H rrv, 4 
significare debet locos in terra interiore sitos., nisi legendum sit cum P 
^^]yo, coll. i'\*'i, 15. — xajLI^LaJ!, nomen sectae uotissimae, M i^v, 7, 10, 
n, 6, ^\"a, 9. — iCLij-yo, amiculum duplicatum, I (S^a, 10 (ubi Cod. F 
vertit 8Jb x_iLJi_j L_^L>), H \*.o, 21, Aghani, V, 1.1, 9 a f., 
Dozy. 

Jju I, ma/g fuit animo, M v, 14. Habent lexica Arabica; sed Frey- 

tag explicationem verbi per ,j*^' O^"^ ^^ (^^^ '^^ (j*>.aAji vi>v.Ai> non 
intellexit et male reddidit per »turbatio animae" et »turpitudo s. pravi- 

tas animae". 

■ ^ - . 

(Axj V, longe distitit, c. qX, H f , 10. — '-\otj. Fluvius et puteus 

dicuntur esse ^JiCM..^l '■^^ -, ^*' <?mo haurire dijfficile est , itaque profundus 
M li^^A , 8 , opp. |^,_iLX-^l V"J^ <!• V- Dicitur quoque eodem sensa _aj 
jtiijl sAaju et sLioJl sAxju J_j, s. brevius sJyju .^, M foi*^, 17, Beladhori, 
rvf, 8, Jacut, I, in, 7, fll, 6, m ult., II, rif, 5. Cf. Dozy. Tan- 
quam epitheton visus A-ou est acutus , longe prospiciens, M t^^ol, 10 ^ '" 
^Lajl .y*c^ ^\^ j quibus verbis t"vl , 11 respondent LijL^^o-^ ,1^"^' a Jo. — 
Constr. c. J,l, I Ia, 3, H n, 2 ^>y^t A' P- J^' ^v^J^- 

Jau. jllJt j£ ^^jit M tlf, 13, ilv, 6, fvf, 6. lure Dozy explicatio- 
nem meam loci Mawerdii in Gloss. Beladh. correxit. 

oAij. (^oIlXxJI, pannus pretiosus qui in urbe Bagdad conficiebatur , 

I T. Vid. Dozy, Gloss. Esp. Arab., p. 234. 

y^Jjtj II, imperiti instar egit , M ff.^ 14. Bocthor habet y«yob 710- 
vice, peu exerce , peu habile et K-wJJb lourdise (vid. Dozy). 

O 

^Jb est nomen denarii , valore decem drachmarum et dimidiae , M 
11 , 9. Probabiliter nomen habet a viro ijvt^i' dicto , non ab ipsa urbe 
Baghschur. 192 GLOSSARIUM. 'xxJii ob. 'ifij s, wjj M \"\ k reieci, sed potest esse contractio vocis X*A3 s. 
ib, ut Cliald. Nnp3 (vid, Levi) et fortasse n. loci '\sj (apud Jacut), se- 
cuudum analogiani contractionis xii ex icili (Dimaschki ed, Mehren, n., 
4), Conferri quoque potest iUo ex iiI«o, Zamakliscliari , Fdik, I, p. 369 
paen. ^iLo^ K^j'ail ^i ^X^^^I j^iol^ j^J; Ux,< j*-4' ^Axj Uc^ KixJJl ^^y JJi 
(^^'j iCLiJ' J. 'u»^Uj"[5 UijjlJJxJ. Pon*o 8p" ex '^y^^ Jactit, II, 5*.^, 20. 

t«j. «^. Legimus H M, 16 «.Jb «^^ ^^LXw-Ja q-^i c[uae adiectiva 
vertenda videntur planus , depressus. 

JJb, Jlij, eduUorum venditor (Freytag, Lane, Dozy), ^^"1,1,^1^,1, 
Aghani IX, H ult. seq., Kazwini, II, I^.a, 5. 

jjb, arbor notus in iusula ^^^Ji (Sumatra) crescens , describitur M tf , 4. 

^^^ I, de vestibus diu subsistentibus H ^i^f", 9 'i.jji[> v_jLo, 12 *.^Ly:i 

(jaAaA.w.^ iJso. — iUj^S' 'xjJii , principes doctores, M H , 4, (Lane , Gloss. Fragm, 

Hisi, Dozy). 

(iVj s. iillj secundum I 1*^. , 4 (H I^va, 9) est titulus regis Khazarorum. 
Cf. sub eUj, 

^, y^lj-^J', H ^^6 ult., idem est quod -J']^!, M I^a^, 15, praecoces 
fructus. 

^. ^l H II A, 2, rr^a, ut Jacut, III, aI^, 2 et Kazwini, II, rf, 
1, iuxta wJ^j,^' occurrit et dactylos fere maturos significare videtur, coll, 
Alif Laila ed, Macn, III, \of, 3 a f, {= ed, Fleischer X, o), Bocthor 
sub datte, Lane ad vers. Alif Laila I, 197. Sed verosimilius est locis 
laudatis legendum esse ^iJliul coll. I ir" k (ubi L ^iJuLllj , F ^^) , ti^v, 12 , 
ni, 11, r.., 5, ri!^, 5, H rri^, l, Jacut, III, ffr, 12. 

JJb. lXL , a^er , territorium urbis , M f 1f , 6 lXJij iCoJuJJ. 

o , 
jJb. AJb, immundus , spurcus, M tll, 8, tf. , 20, l*'!'), 7, I^aI^, fH, 

7, fA^, 1 , et ijo^lj, spurcitia, immunditia, excrementa , M ti^i, 16, l*.!, 15, 
^AA, 2 et 4, ri^r, 3, i^vv, 19, f^., 9e Persico aJLj, sO^L orta vocabula, 
ut Chald, N"iN'7i3, observante Cl. Fleischer, Beitrdge zur arahischen Sprach- GLOSSARIUM. 193 

kunde in Berichte der K. Sdchs. Ges. der Wissensch. 1866, p, 304. 
Hinc derivatum est verbum lXL I, alvum deposuit , M tVi, 15, etV, m/>M- 
rus evasit fluvius , M ^Ai , 2. 

*^. Apud H !.1, 7 jwJuJ' appellatur planta, e qua paratur balsa- 
mum quod ...LJUj' ^j> vocat. Idem in plerisque Codd. I cf . 

JaJb. 'IL>% generali sensu lapis, M ff. , 7 (ubi aedificando servit), 

fAl, 2. 

fJoL. ^\Uuy9 , latus et planus de capite , M f U , 6 , ut quoque pLUfl 
^^Jla. Lexicograplii dicunt formam ^JJJoo esse purissimam. Vid. TA 
sub ^N-yii et cf. Dozy sub ^xliJb et f^f- Figura ^Jbji* appellatur quae 
rapo plano (%^ iUjfU) similis est, Cod. 117, p. 8. Reduceudae sunt 
formae ad .^sltH». Cf. Frankel, Beiti^dge zur Erkldrung der mehrlautigen 
Bildungen im Arabischen, p. 18 et 24. 

i^-sM>xxJuJ! et plur. coll. iiU,wwodJI , M Ia. , 17, !a! , 1, videtur significare 
pannos qui in Kadas et in Damasco fabricabantur , sed coll. !1f, 2 fieri 
quoque potest, ut storeae iutelligantur. De origine nomiuis nihil inve- 
nire potui. 

*iJb. ^l^JtL, phlegmaticus , M f vl , 9. Ibn Djazla sub ^Xi de morbo 

iCoUiJLJ' loquitur, eosque qui eo laborant ^^^.^jtJLy) vocat. 

jJb. r^^, minister balnei , M l*'!, 3, ut quoque Chald. iSa (vid. Levi). 
Male Lane vocabulum sub Jo collocasse , iam observavit Dozy , ubi plura 
exempla. 

JaJli vid. sub JsIjL». 

^ VIIL SUXj!, tentamen, seductio, a M Ha, 12 appellantur incolae 

urbis Kumis , quia adeo pulchri sunt , ut moribus perniciosi fieri possint , 
quemadmodum puella formosa 'iJJ3 dicitur e. g. Alif Laila ed. Macn. II , 
^l seq., rfl ^UJ! '^ b et ^^bJI si;3 U 

j»j. ^^j, piscis in Tigride, M IS^. p. — i^'»^') pannus qui in urbe 
Bamm in Kirmano fabricabatur , M f ^a ^ , ffi*', 7, f11, 3, fv. e, coll. fol, 
10, f1 , 9, fv. , 2 seqq., H rri^, 8 seqq. \di GLOSSARIUM. 

^^. ^Jii, piscis notus Nili (Gloss. Edrisi) et Tigridis, M I^^a, 17, tl*'.^, 

Jacut, III, fif, 20. Hiuc ad lacum Kadasi iu Syria translatus est, M 
lir, 2, Ibu Fadlilo'llali apud Ibn Schihna, Ms. f. 109 r. de lacu apud 
Emessam : L^ lXJ^' ^J^ Lg-JI oUit q^ d^Jiil^ tikfvJt otj — a\-c^uJt. Ibn 
Djazla sub eV-fw dicit nobilissinium genus piscium esse J^^IiJt, deinde 
^:L^t, deinde ^J^^' Vocales apposui secundum receptam pronuntiatio- 
uem. In Syria autem plerumque ^^ efiferunt , vid. Fleischer ad Levi , 
Neuhehr. und Chald. Worterb., I, p. 285. 

Xj-jYyJ, pannus in urbe Chorasanica Nasa fabricatus, M t*^ff , 2. De 
derivatione nominis incertus sum, videtur autem inesse Persicum a-yj 
gossypium. 

vi>»J.iot ,^ lexico Persico addatur tanquam nomen mali citrei qui in 
Susiana crescit , I It*' &. 

tjjj, pl. 8jv.>LiJ, Ojfficialis vectigalibus percipiendis , I tf^, 1, H I*.a, 7, 
l^^.v, 12, ubi legimus JLit «^33 "^j^^ ^^Uaji Jc<-LjJ)\j OjAJ ^«^ v^l^ 
^UaUlJ iU:>-yi, t^.1, 10, 13, 15, m, 11, 14; Tabari sub anno 186 
in syngrapho a'^^ *j'u£: q^ «A:>t Jj: "^^ (oy^') *^ (u^*^') "^^^^. *^^ 
Xfllc *% lL-L^ ^3 9^^ ^jy*'" Dignitas huius officialis appellatur a^LX-o, 
H fl^^r, 4. 

vJUj. ii£uo, pl. ot, recte a von Kremer, Ctdturgesch., II, p. 218 

ann. 1 explicatur per »einen Hals und Schultern bedeckenden Mantel- 
kragen" et quidem pelliceus est, ut e descriptione huius vestimenti apud 
Vullers sub qLoI (Arab. ^^L^ =: Mlyo) patet. Optime idem emen- 
davit locum Fragm. Hist. t.v, 10, ubi male edidi oLiL-UI, 1. -JLJLLJt. 
Haec vestimenta e Schasch exportabantur , M Tfo , 12. 

^;j. oLlLjt pro oLJa^l oLLoi, viae minores , semitae opp. oL:S\^l 
8. oLp^ii!, M fof, 3, fAA^-, fl. i, flo, 8. 

^. «^LJt M Tol ult. est res extraordinaria , res admirabilis. — ^L^, i 
pondus trecentarum librarum Mokaddasii tempore Meccae in usu erat , M 11 , 6. OLOSSARirM. I9f) 

jt^. x*.A^ in loco M fn, 18 significat iumentum onerarium , ut quo- 

que in Locmani Fabula 19 ed. Rodiger p. II . Fateor nie diu suspicasse 
ibi 'iLt^ esse vocabulum peregrinum , plaustrum significans, quouiam o^is, 
capra et sus in dorso iumenti non ita facile vinciri posse videntur. Res- 
pondet vero Chardin, Voyages , II, p. 117 (ed. 1735) agens de urbe 
Schiraz: »Tout sans exception j est apporte sur le corps des betes". 
Quod M de Schiraz, idem fere dicit Polak de Teheran , Persien\ I,p. 76: 
»An manchen Stellen konuen kaum zwei beladene Thiere einander aus- 

weichen". Addo exemplum ex Abu Ishak Schirazi, l^.v, 8 Jii' ^f \^^ 

yi^. KxxJvJl, panni genus quod e provincia Bagdadi exportatur, M 

ITa ult. -Nomen habere videtur ab u^.5^' prope Kufam , quia iuxta cum 
iuy>aiii! (q. v.) memoratur. 

.0.> O Swv' 

oL-o s. oLoL appellatur pannus de modo texendi, opp. i^a> (q. v.) 

M r^!^, 18, Mowasscha, Ms. f. 122 v. (ubi forma plenior et ubi opp. 
i^yjjl). Cf. Vullers sub v_iLi ^^L. 

>c>yo. c>yo appellantur singuli plutei librorum in bibhotheca Mffl, 13 

et 15, fo. b (fot ann. 1. 1), ubi iOLcyc o^. — JLo o^i^ habet in plur. 
tilyil o^ e. g. M 1^1 V i. Cf. supra sub oj. 

n^jj^ , M. ^y, 3 , navis Indica , quae vulgo appellatur K:>-.Ij. Vid. 
Gloss. Beladh., Dozy sub „_j et mQO. Bijdrage tot de geschiedenis der 
Zigeuners in opere Verslagen der K. Akad. v. Wetensch., 2^ Reeks, V, 
p. 60. Mokaddasi h. 1. dat nomen quemadmodum ipse hoc efierri audive- 
rat. Formam receptam habet If, 5 (cum quo loco cf. Jacut, III, I.T, 
15 et imprimis Mas'udi, III, 37) sensu piratorum Indorum. 

^3-0. iWoJI, nomen generis dactylorum in provincia Basrensi, M 

r,p. 

^jjj^ memoratur M (^'Cf, 15 inter merces Walwalidji. Fortasse est 
Persicum ^^ s. ^, stratum, stragidum. Lane autem ad vers. Alif 
Laila, I, p. 113 habet: » ^^^^ (bhyrae) a kind of hawk" et quoque haeg 
significatio vocabuli admitti posset. 196 QLOSSARIUM. . — xj, cibus Aegyptiacus, constans meluhlda, fabis, butyro et interdum 
carnibus, M Ia^, 18. Vid. Dozy sub .LAaxj. Diversae species describun- 
tur in Hazz al-Kohuf, loo seq. 

(jisXi^Aj. Loquitur MTfo, 5 de ^ji^jCciwo -.Lajo »brocatum egregiae qua- litatis, aptum donis regalibus". Est nempe Persicum 

(ji3Aj. iouxo. JobJI {Joj^ est nomen generis dactylorum in provincia 
Basrae, M l!*'.^. — u^^'- vW^' u^ appellantur sectarii in Transoxania , 
quorum doctrina a Zindicorum doctrina non multum differt, M rST, 14 

3 ;; ,o£ 3 - ~ , 3 

et qui quoque ioy»aAj"^l vocantur, M Tv, 9 et i4*i2A.*.J! (Lane). Sunt asse- 

s , o, 

clae notissimi al-Mokanna' {Mafdtih al-Olum f. 10 r.), — (^^Liio, no- 
men piscis in Tigride, M \^,p. 

«-o. "Caj, pl. pj^i taberna in foro, H va, 3 ^t oljUij ^V^Ii oly*^' 
et probabiliter quoque vf , 7 ^ly**^' £.V^- 

^^. ^^_>ii' Q^, nomen vestimenti, M t"S'i*', 19. 

^nX^Ij, pannus pretiosus qui fabricabatur Naisaburi, M t^f^, 19 (ubi 
sic corrigas pro ^3-lj), Gloss. ad Thaalibii Latdif, al-Mowasscba Ms. f. 

121 V., ubi ^Ni:=>Ui! oLLLyj optimis vestibus annumerantur , et f. 149 v., 

ubi enumerantur JLoiAjI ^Jmjo^^ (Cj^L*>-jJI *j^\JU! <^)^*) (^-tV^' v^J^ ^'-^ 

i^S^tj ,iij>Uil J^j ^^^', Arib, Ms. Gotban. f. 187 v.: ^LXXSif v^ 

s-\^yM iwUcj ,>isXi>lj ^Li J, T^^S r^' e;^' Tum apud M, quum apud 
Thaalibi, IC, 12 et Abu '1-Kasim, Ms. Mus. Britt. f. 32 r. {^^ ^ij^ "^^^ 
(1. .isXi-l.) ,fioL>. "^j (1. ,«sX:>Ij) ^o>Ij "^^) iuxta collocantur ,iO;5>lj et a^^j* 
Illud derivatum videtur a verbo rf-=>^ »torquere", hoc, quod quoque 

,40Ci> scribitur (Dozy, Lettre, p. 29) ab adiectivo ^.i^^. »rectus". 

A.>o I, inscripsit, titulavit (Dozy), f>^f^ t^ o^ Uber sine titulo s. 
sine nomine auctoris et contra ^m^^ f^r^ ^\J^ , M o a , 3 et 4. 

yP, III, c. acc. p., mercaturam facere cum aliquo, H ov, 14, Dozy. — 

y>lj, eduliorum venditor, M (**!, 1; — ;1-;?^' j''-^} deversorium mercatorum 

0,0, ) 

(7r.xv5;;^friv) , M n , 2. — r^^, pl* j?"^) innercatus (marchej, I 111, 10, GLOSSARIUM. 197 

Ivo, 12, m, l,'ni, 7, H aI, 8, m ult., rr., 9, rol, 9, Jacut I, aIa, 
3, III, rf,, 7, Hv, 7, Gloss. Edrisi. 

e^oJj', calamintha (vid. Berggreu). Optima crescit apud Hierosolymas , 
M Ut, 4 et apud Kazwin M M1, 5. 

^LjJ'. iCkiLjJCl' oL-c^'', M \ovhj sunt viperae e quarum carnibus pla- 

centulae parantur j^-nLs"^' uoli' dictae (Ibn Djazla sub uoyj), quae in- 

serviunt compositioni teriacae celeberrimae quae jaJj' ok^' ^* o^i)^ oW" 
appellatur (Ibn Djazla in v., Lane ex TA , Bocbart, Hierozoicon, II, 
p. 360 seqq., Description de VEgypte, XI, 436) s. (^ls*^' oiv {^^('■fdtih 
al-Olum f. 53 r.). Viperae illae potissimum apud Hierichuntem capiun- 
tur, at theriaca optima paratur Hierosolymis , M iAl, 4. 

\j^f, lupinus, inter optimas res quas Aegyptus gignit enumeratur M 
V.r, 16. Quomodo edibilis fiat et exportationi paretur, describitur V.f, 
5 seq. et imprimis ann. c. 

_Lij. ^LiJi jJuS^ , M IaI , 9 , omnium optima malorum species est , 
docente Ibn Djazla in v., ubi deinde enumerantur j,L^fl>i3"^! , tum J^lJ^^, 
tum t-^UI Apud al-Mowasscha f. 131 r. inter optimos symposii elegan- 
tiorum fructus memoratur. In ^[sl^ ^l ioLJo* Ms. Mus. Britt. f. 40 v. 
inter eosdem locum tenent primum jCwil _LsXll , deinde J.LotiAJt -\su]\. 
lUud a nostro non diflferre videtur , hoc propter colorem rubrum QiJ^ aJ^ 
QL>-it Abu '1-Kasim) aeque ac propter saporem notus est. Vid. Jacut, 
II, ot*'^ ult. et de utraque specie Dozy. 

^yij". ^^\ , firmior , M 111 , 2 ; accuratior , M rr. , 1 3. 

t^Xj. 'liSJ. Optimae tiXXj in Armenia conficiebantur , ut iam observavit 

Dozy(Feemm«5,p. 98), IIaa, 4, cf. 1f, 4 seq., H ffl, 13 seq., M t^A.,5, 8. 

S, G 3 J 

Jo. JJ , pl. ^3^' et J^lj" , saepe rjwVza est (cf. Lane ex Lth) , M t*'li*' d 

(1. ult.), Jacut, II, fAl, 1, orr, 17, III, rt, 5 et 7, 1.., 1, Description 
de VEgypte, XI, 342. 

,j«jij". (j<-^;JL", mensura frumenti in Aegypto quae 8 waibas continebat. 
A Fatimidis abolita est. M f.f , 12. Cf. Dozy ex Burckhardt, i98 OLOSSARIUM. 

jiCi. ^^cjjii)', navigii parvi nomen, M t*'!, 14, propter singularem for- 
mam a lexicographis receptum est. 

^. In provincia Khuzistan nomine 'iLXajj s. ' ■&j^ , proprie unum gra- 
num oryzae , designatur quarta pars grani (habba) s. pars quadragesima 
octava ddniki, H Ivl^ 9, M flv, 13. Neutra significatione alibi memora- 
tum inveni vocabukim, secl hodie in urbe Bagdad oryza appellatur 
^■, vid. Memoirs by Commander James Felix Jones in Selections from 
the Records of the Bomhay Government, n. XLIII, p. 343. 

Lu. ^^Lj (qIj"), pl. SLu et "sUj (Jacut, IV, ao. , 17) est praedii do- 
minus, Pers. qLs^^^, Ar, cLycai! i._.aj>Lo, Jacut, II, Tf, 3; vid. Lane. 
Exempla sunt I I^a, 8, H r.o, 19, ^. ult., fr, 5, Jacut, I, rif, 22, 
rio, 20, IV, trf, 1, Ibno '1-Athir, VIII, 111, 4 a f. cet. Collective 
■^CXjLi', H VoI*^, 6. Hinc 'iLilJJ esfc agrorum possessio , H tff, 9 q^ a— ,gJ 
J-«o iLiUjJt, Jacut, II, f. , 7 AjtAwtj ioLu ^i,! ,«:>>J3 B»-i *J, et ajLu J^I 
sunt agrorum doniini, H aI, 8, M, 2, Jacut, IV, to, 7 oLLLXit *_jL^'. 
Idem significat ■sjLu e. g. Abu No'aim, ^is^. Ispah. Ms. 568, II, f. 166 
r. HjU;^! ^j^ J,U]I ^l ^t, cf. f. 172 r. ' 

v_j^". iCoJ;JI, lignum tannuhi qui est cedri species, M 111, 12, coU. 
11, et tlo, 11. 

,j*.yJu". ^^.M-^jjjdt, pannus qui in urbe Tanis fabricatur, H t.\', 3, 
Edrisi, tol; cf. M f.t^, 9. 

fLjy. De ^3^t^t ^Lo^t (M fol, 9, fv., 7 seqq.) vid. infra sub ujj^. 

Quae Lane s. v. e Golio habet errorem continent, locus Jacuti ex Abu 
Dolaf est (lU, foo, fol). 

jy. ;y, cortex populi alhi, de cuius usu diserte egit Dozy , e Khowa- 
rizm exportatur, M t^fo, 2. Antiquitus quoque papyri instar adhibeba- 
tur, teste loco memorabiU Birunii, ed. Sachau , p. ff, 10 — 12 et loco 
Abu Ma'schari apud Hamza, tlv seq. quem quoque descripsit Abii No'aim 
jn Historia Ispahani. (Hic pro oLJliJI {j^, p. IIa ult., ubi Cod. Leid. GLOSSARIUM. 199 

\Juaju*J', habet OliajyCiJt U^r^)- — l53V5 P^imus in urbe Persica ty s. 
y fabricatus, H ni^, 13, M f ^o , 9, cf. frf, 1. Vid. Dozy. 
iUxjJ' V. sub ^. 

^-.uoy', pannus linteus qui de urbe Tunis nomen habet (vid. Dozy) 

et in Perside in usu erat, H f.o, 20. 

8^* II, c. v_j, aberrare fecit, a cursu devertit, M !., 16, secundum 

analogiam verbi „Jj (q. v. apud Lane). 

-u. .Lo, sensu hodierni temporis, quem Lane memoi*avit »the current 
of a great river", H Tio , 14 , ubi perspicue y^Mmeri , aquae volumen significat. 

*-o, pl. ol, in Transoxania est deversorium mercatorum (7r<zi/5o%f7ov) , 

M 1**! , 9 , yvX, 17, i*vv , 1 , I^aI , 8 , Jacut , 1 , 1.1 , 1 , ubi quoque diminut. 
(iL*-u memoratur, Witsen, iV. m 0. Tartarije , I, p. 380 a, Kostenko 

apud Petermann, Mittheilungen , 1874, p. 124a: »eiu grosses steinernes 
Gebaude mit hohen gewolbten Arkadeu, Tim genannt. Die Gewolbe ha- 
ben oben sechseckige und runde Offnungeu , um das Tageslicht einzu- 
lassen, in den Kapital-Mauern der Wande und Arkaden sind Nischen 
angebracht, in welche holzerne Schranke oder vielmehr Miniatur-Buden 
eingelassen sind , wo der Verkaufer in der Mitte seiner Waare sitzt. Vom 
Tim aus bis zur Westpforte der Citadelle (in Khiwa) zieht sich ein Ba- 
sar hin, dessen Buden ganz einfach, wie alle dergleiche Buden in Mit- 
tel-Asien , gebaut sind , und hier verkauft man die Waaren zu geringeren 
Preisen als im Tim selbst". 

(^*, pl. (jLu'l M 11!*', 11, Vol, 11. Memorantur species ,^yicc.^LXJ! , M 
V, 3, !a!, 8, !v1, 24, ^Ly^', MIaI, 8 et ^^^1, MIaI, 12, omnes in Syria. 
His annumeranda species JsxJt, optimum fici siccati genus, teste Ibn 
Djazla. Omnium in Oriente optima appellatur ^cjjt^l, Ibn Djazla et 
^LaII ^I isLjiX^ f. 40 V. Ibno 's-Schihna, Ms. f. 100 v. in ditione 
Halebi enumerat species ^.1^11', JjliaLJI et J.^J'. Nigram Alexandriae 
speciem, Nowairi, Ms. 274, p. 757 appellat ^tlytJI. Bekri, fl in agro 
Tunetano memorat fjr^X^ (= Jacut, I, aIa, 18; Kazwini, II, tll, 10 200 GLOSSARIUM. 

o^* X, c. acc. r., q^ p., rogavit ut confirmaret rem, H Vo]*, 20. 

Oji. boy; s. Ju^j;, iusculum (bouillon), M yfr, 15, Tv. , 6 et ;!;, Ibn 

Djazla sub ^sLo^ iLo: ^^'Ij OJtJ .^^-jy^^'' 'w\^ 8>3Jj et praescribit quomodo 
haec 30.j; paranda sit. 

U IV, divitem reddidit , M ao, 5. — ij^y-, opulentia , is^Jiil J^l, c?m- 
^es, I n., 4, H m, 3 et saepe. 
V.MJ II, curavit camelos, H v., 7. 

r. ^ 

JJii. JJii, pestilentia, gravitas loci, H f1, 16, ut JwJjj significat pesii- 

lens, noxius sanitati, Ibn Battita, III, 126, 2. — oW^- Notum est dici 
iCJLiii ido-^, opp. ii^a>^i>. M pluralem Jjji interdum iungit cum duali 

e. g. Ta'*', 2. — xJLai.*, instrumentum profunditati examinandae [Senkhlei) 

I lol, 6. — JLaiU, moneta in Aegypto a Fatimidis abolita, Mf.f , 9,11 

— ^^Jiix). iLJjiixi vLr^i" sunt panni pretiosissimi , I loi^, 12, Dorn, Caspia 

p. 292 ult. seq. Utrum sic appellati sint, propter figuras texturae 
mithkalo similes , an in oppositione j«^I.Ail ujL-o (v. infra) , an alia de 
causa, nescio. Dorn confert Russicum Mischkal »especede grosse mousseline" 
viJci. (cJ^" est nomen monetae, quae est tertia pars mithkali aurei 

M 11 n, Hiddya, p. ('aI^. — r viJju, M ^.f", 8, probabiliter est nomen 
panni eiusmodi qui o^ii^ appellatur, nempe e lano, pilis camelinis et 

pilis caprinis textus (v. Lane). Jacut, I, fv^, 18 memorat e^Joul JLolXjI, 

— =-' 
unde verosimile est pannum o^JlU praecipue lino constitisse. — iiiJLjuc, 

nomen navigii , M t**!, 15. 

Q^'. .-«j 1) nomen mensurae Kairawani, quae 6 modd continet, M 
Vf . , 3 seq. 2) nomen parvae monetae , quarum dirhamus unus continet 
octo, M i^f . , 13. Similis moneta eodem nomine Bagdade in usu erat 
quinto saeculo, teste Jacut, III, f\"f, 6, ubi de calligrapho sermo est 
qui in tali moneta septuaginta s. octoginta versus scribebat. Cf. Kara- 
bacek , die Bedeutung der arabischen Schrift filr Kunst und Gewerbe des 
Orients , p. 10. Dozy memorat monetam huius nominis quae octavam 
partera denarii valebat. OLOSSARIUM. 201 

5 

Ljy. yJ^. (iUi ioLi;-. ^Sj> (3ot> , ha7ic rem illius instar posuit , M t^^A, 

15. Dozy »coinme". 1 

•o. M l^vv, 8 pro .y quocl ex C minus recte recepi, B babet Q^y, 
quam lectionem tuetur bomoioteleuton. Sed quomodo explicanda sit forma , 
baereo. Auctor barbarismo interdum peccat , sed ut ^' y pro Q^tv^" scrip- 
serit admitti non potest. Potius sumendum dualem esse numerum, ca- 
sumque rectum propter bomoioteleuton fuisse scriptum , ut quoque \^oa, 

5. — ^>5^') asseclae Sofiani at-Tbauri, M i^v, 8, 1**^, 9, quoque v_jL;^' 

^^La^ appeUati, 11, 7, Hl, 2. 

L-*.>-. Lj-o*, pl. v^-i^j cisterna, M llf , 15, !lvp (ubi Jacut .^^j-g-o), Ha, 

2 et 3 et e (ubi in textu ^j^L^), rVf, 5, m, 9 et 10. 

O ^ O O 5 

^na:>. ^-^ quoque ^?-^> (Ibn Doraid in Djamhara) et ^^y^ (Dozy) , 
pb --!-*:>', *?x^' et ^Lc>, est proprie alvearium naturale (TA ^wwjtj' \^*P' 
cyL»a/!) -fc£ qI^ '3' J..j^UJ', Ibn Doraid J^jsuil ^y^ et boc sensu videtur 
occurrere H o^, 13 et in versu Tirimmabi, ubi alloquitur filium: 

Deinde , ut iam babet TA , quoque alvearium arte factum (J^/*otjl 'i>*^=>) , 
vid. Dozy. Forma dialectica ^^ in TA memoratur. 

_A^. _»j> aliam significationem babet apud Karramitas , aliam apud 
Motazilitas, M t^v , 18, 19 seq. Cf. Houtsma, De strijd over het clogma, 

p. 57 — 64. — a_cs\^', nomen s. potius conviciura ortboxorum illorum , qui 
bominis libertatem agendi omnino negant, M [^'v, 16, S^a, 8. In Mafd- 

- O 3 

t%h al-Olum f. 9 v. pronuntiatur !M.^\.Jt. 

^- -' 
,j*.>o>-. 's^\^, improhitas , turpitudo morum, H 11, 3. Mirum quod 

o 

Lane vocem (j«va> »abiectus, vilis" omiserit cum derivatis, quia neque 

nova , neque rara est. Apud Freytag unum et alterum addendum et 
corrigendum est , praesertim ridicula explicatio vocis ^j,^^, quae ut quo- 
que ij*-v^> significat cinaedum. 

}^. wX?aJ' j>-^>, mo7is auri , trop. de loco ditissimo , M M, 12. — 

26 202 GLOSSARIUM. 

JU>. iCjJll^'t ujt.jJ', eqiii montatii, montibus ascendendis assueti, M 

fir,- 2. — 'iiJSzi', navigii species, probabiliter ita vocata de nomine urbis 

Syriae Djabala , M t^I , 1 , cf. Mas'udi , I , p. 282 seq. 

^-x>. ry^ s. potius 'i^^^j caseus, babet pl. qL^>', H o\ ult., yol, 

3, Dozy. — o^"^' ^t'^^*^^''*'^^^ venditor , M i^l, 1. 

^.j> I , adduxit , apportavit fructus aliasve res ad (^l) urbem , syn. 
^ et ^Jb-, M rio, 5, rr., 10, fl., 15, Kazwini, II, H. , 11 a f. — 

XjU>- quoque tributum non canonicum significat, H Iff", 19, M 1f, 13. — 

sL:>, pl. a v'^? exactor tributi, H S^fV, 9, Dozy. — ^.x:^, Zocws w6i 

iributum solvitur , H Ift*', 18. 

.Ij^s^, uti legatur M 11*, 3, est apparatus in malo quae in prora 
navis est , de quo speculatur nauta (Gallice : hune). Describitur sic , non 
vero nominatur, ab Edrisio , loco qui in vers. Jaubert, I, 135 legitur: 

J^l J. 'd^-cy:cy> 'i^JJ^ iL»^C>: sJcjS^JIx o"^! *^ •^_.*i'UI «lX:? J, ,j4^-a-J1j— JI^ 

Q^ \xL«t .^"b^ L -xio^ J,L)JI ^ ^j-Ji:^ V*^j^' t»^^ ^5 oy*^ l5'-^' l?;'-*^' 
iUi^ sLl' c>-^ jn!' u^^J^^'- Puncta diacritica adscripsi, suspicatus hoc 
vocabulum proprie idem esse ac Persicum vj_^ s. Sjty>!Jir s. nJ^\S et 
B.t.lj cunae, quoniam liaec sedes cunarum corbisve similitudinem referebat 
et hinc nomen habet : Belgice mars et mastkorf (ut quoque Germanice) , 
Anglice scuttle , hower , Gallice fortasse hune, si hoc incertae originis vo- 
cabulum (vid. Jal 837) a Latino cunae derivare licet. Huius loci est obser- 

6 o- 

vare vocem Arabicam J>^ »cunae" quoque sensu lectica usm'pari, Kaz- 
wini , II , f A. , 11. 

Sci^. oV.A.:?'- Notabilis est locus M fi^f ult. ^^L>A;j 8A_jc\-.=> pro 
...L>JOo.J »nova Bendadjan." — cL>-, epitheton fori, frequens mercatori- 
bus et emtoribus, syn. JL> et ^'o, H nr m, rfl d, M ft^f, 2, fro, 2, 
fli, 14. — aJL>. Dicitur soUi-^^J^ I fv, 9, ut ou^t s^L^ I "(..q et 
in phir. ^^!^I Jtj^, Jacut, IV, vl^, 10, ubi vid. emendationem. 

v_jJcs-. v^^^L^, /errae steriles, M 1f, 16, plur. a iuJc^, QLOssARiuai. 203 'J - .lX>. j'A>, munis , habet quoque pl. oUlX^, M yj, 2, \"\0f 18. -> 

^iA> V. sub jO^. 

ujA> I, intrans. de fluvio, secunclum analogiam verbi synonymi lAxi, 
se extendit , ^w,.rii versus Q)) mare , H \y\ ult. 

.l\>. ,A>, quaestus meretricius, M fAt*', 7, versio Arabica Hoseae 
ed. Schroeter in Merx, Archiv, 1867, I, p. 28 seqq., Cap. 9 , vs. 1 et 
vers. Ar. Sam. ad Deat. 23, vs. 19, quem locum laudat Scbroeter, ubi 
Hebr. pnx s. njnx vertitur per ,A> (sic). Hosea 2, vs. 14 est verbum 

denominativum .0^ c. acc. p. mercedem meretriciam dedit cdicui. Apud 
Nowairi Ms. 273, p. 267 de catamito nigro inter alia dicitur eum esse , 
.lXII [yijJ>.. Opinatur Schroeter 1.1. p. 51 seq. ann. ex significatione verbi 

Arabici ,l\> »dignus fuit" oriri significationem »meruit" et »alicui dedit 
quod meruit", quo casu orthographia ,lX> esset cum o. Ego secus opinor. 
Originem vocis extraneum esse, nullus dubito. De explicatione vero con- 
iecturam modo habeo. Nempe videtur mihi Rabbinicum nnj, quod sensu 
pudiciticie adhibetur (Levi sub Tii et >inj), xxr' xvrlcppxTiv hanc signifi- 
cationem obtinuisse. Quo casu orthographia Mokaddasii, vocales versio- 
nis Arabicae Hoseae bonae sunt, et pronuntiandum est .A>. Haec 
scripseram quum incidi in versum Ibno '1-Mo'addhali , ubi certissime pro- 
nuntiandum est .jc>, Agh. XII, 1i , 8. 

j.l\>. *5lX:^ habet quoque pl. *jJ>L:^, M fi^i n. 

y> I, duxit canalem ad urbem, Jacut, I, lAf, 15 et, ut videtur, 
coll. Dozy: s^itendre, intransitive dicitur de canali iUjA^' ^' _^., jiuit 
ad urbem, M Mt" , 8. [Apud Dimaschki, Ha, 8 legitur sLI' Uj y^u:»', 
sed ibi legendum est y^UJ', ut quoque apud Jacut, I, fSf, 8 et 9 pro 
o^:^ restituendum est o-is^j, cf. de Jong ad Thaalibi, i.i]. — Ad- 

iunxit locum urbi , recepit in urbem , M Tlv /;. — Lfr^ inter pisces Tigri- 
dis enumeratur M \t*.p. Notandum est quod dicitur (j:-:^' dW^^'', Jacut, 
I, oH, 22, III, vir, 11, ut quoque X^^' dWwJi, ib. III, vH, 6 (cf. 204 GLOSSi.RlUM. f, - V, p. 329). — t^, de fluvio rapidus (Dozy), Mjr^f, 11, W, 11, m, J 11, rr^l^, 19, Jacut, 11, i.f, 3, Aghani, III, !f1, 3 a f. — ^if^, scorpio | 
Askari Mokram, describitur I 15*, 16, Damiri, II, !vi5, 7, Jacut, I, - - O ) f!!*", 2 seq., Polak, Persien, I, 87. Cf. infra sub ao^jS'. — y$u^, quasi 
n. a. ab yj^UAwt, attraxit, M ^"ao, 13. 

^ j> V , vacillare , M tof , 2. 

o^ II, in recitando Korano se distinxit ab aliis, usus lectione alia 

quam incolae, quod improbatur a quibusdam, M \ff^ 9 et 11. Cf. Oj^ 
apud Lane ex Haririo. Notare hic lubet ad traditionem Ibn Mas'udi: 

sJlJl ».fc>w jsui IJiJ' v.::.^', Zamakhscharium iu i^aiX-, I, p. 170 aliam prae- 
ferre explicationem quam Lane ex T A habet et valet e. g. Baidhawi , I , 
r, 18. Verba eius sunt: '^hj ^,^^'3 ^^yi3*) JoiJ! ^y; ^^.j^ ^^J Jv^ 
^j^ »^^ \5w jjjt^j ":3 J ^ e^^ >? J^^ij Qyii' cr» ^J' L5r^ *U=^ ^^ 

v_j^! x:>5 V?-^3 ^^^ J'-JiJ -•-iv-r''^' o^-^^^^rV*^' Cr* *^^ Jy^xXw! oLfis sAac U 
i^JjC>' ^_oJu' o-^-3 '-5^/?" ^ O- f^' l}^*^?^' o' -^^^ ^' *^ ^^*^-5 f'^' 

^LJt^ ajiju Js^ 'wiiJ-j ^L. qUj' 'y^ «...^^Jj'^ *] 0^3 !j^ yo^ Q^ 
ioi !jij q'X« J. yij "^ (jiIsLyiJ! ^ij j^i^L^ y^3 ^Jj^' o^ '<A£L>:o "bJ qLj. 
Est igitur fere syuom. verbi ^j^ utraque significatione transitiva et in- 
transitiva. Quaui quoque habere videtur in locis a Dozy laudatis o*-Jj: 
HJ)^' ■^'Jij' et 0^3 ,.:c>. — X , eripuit aliquid aHcui , c. acc. r. , ^^ p , 
M !io6. 

(jy>. [Jj^, eodem sensu quo fj^ri^^ H 1^., 19. 

^iU*« P^frj asbestum ut videtur, quod Arabice iJLy:si' -?^ appellatur 
(V. infra), I r!i^, 2, W, 5, H t^^lv , 3. Fieri tamen potest eundem k- 
pidem intelUgi, de quo loquitur Jacut, III, fff, ult. ((jy^' J^^) |*f^ i}LOSSARll}M. 205 

^LmaLI (^ L§j QyLiXMO J^L) ^^ 3.L:^\:>, et M T.f", 16 seq. De car- 
bone minerali sermo esse nequit, cf. I t*^!i*', 4, H Hv, 4, Ibn Batuta, 
m, 12, neque videtur intelligi 7rupiTy,i;^ Arabicum LiA^.^) et .yLJ' r^^-, 
de quo vid. quae secundum G. Hoffmann docuit Sadebeck in Neues Jahr- 
hucli fiir Mineralogie 1878. 

C. 5. 

v»iy>. LJy> variis significationibus quas illustravit Dozy 1) hord escarpe 
(Tun fosse, I n, 2, Ibno '1-Atliir, I, f^v, 1—3; 2) co^/we, M n, 5 
(coll. Ritter, XI, 665), l^w, 4; 3) quai, digue ^ M f.1, 6 et 9 ; 4) allu- 
vion, hanc de sahle , promontoire ., H of, 14. — Sensu ravin Dimaschki, 
io , 5. Sensu collis artiflcialis , quem quoque babet in locis M supra sub 

2) laudatis, Jacut, I, Ai"l, 13 *-*^ '^r^ ^' l»^^' ^ i5^^j ®^ rwjoes 

Jactit, II, olv ult. JwA_j> ^^ Js^ ^r^ ii)>— i^j, JLc l_5j-:>- (Jj: SJ^Ck^. — 

'liiyf^, pala, M t^t, 12, Dozy, Lexica Arabica sub ■bLs^u^. 

j.y>. |^jy>, acZ zonam calidam pertinens, %^^r^ i;5"|^l, fructus mi- 
tioris coeli, I l^o, 15, H ^^, 16, i^^f" c cet. 

r\T^' or?"> cavitas naturalis in rupe , I !ol ult., toi* , 1, H J^ll^jll — 14, 
ubi dicitur eam esse amplitudine Sj-^'' sJu^^x}^», ««'V*^' i^>A>-l^. lis quae 
Dozy de hoc vocabulo scripsit, addendum habeo pluralem &Jy>', Mas'udi, 
II, 416, 4 (sarcophages) , exemplum significationis haptisterii, Aghani, 
VI, iir, 9 a f., Ibno 's-Schihna Ms. f. 22 r. Ibid. f. 40 r. altare (^J^) 
concavum ap»pellatur Qy>, sed improbante Ibno 's-Schihna. De etymo- 
logia vocis vid. Fleischer ad Levi , Neuhehr. und Chald. Worterh., I , 
p. 437 seq. 

i^.:> II, eodem sensu quo IV fecit iit fiueret , duxit aquam, M fff, 

14. — is^.y?- stipendium (^Jjil=>-): L^ j«-^ajCo*o isj'y> f-i^ ^UjL>A} »prin- 

ceps iis annuum stipendium solvit , quo eos ab infestando dominio retinet", 
I !1f , 4, H l^V! , 2. — Reditus, summa certa constituta guam quis ex aera- 
rio accipit quotannis , H H ult., y^ , 1. 

;>. i>, pannus sericus , vid. Dozy, habet plur. -.^p^ M ff. n. 

.!>•. J^wLi' 3j;>, oasis, H !.)', 10, Dozy. Recte hic pluralem .«js» 206 QLOSSARIDM. 

o ^ 

»insulae", qui quoque occurrit Ibn Batuta, IV, 331, 4, sub .:> coUo- 

cavit. Haec forma singularis legitur Jacut, III, t-^v, 1 (ubi ,j>). 

^■^ II. ^]^l j.L>jJI I t, 10, H ib, 12, M bv, 12, !<5A, 4. Vid. 
Dozy. Exemplis addi possunt Jacut, IV, li^S*, 2, !v! , 7, et ubi de venis 

marmoris sermo est, I, Hl , 16: columna 'i.^. o -^ «jto (ib. 15 1. 
iuuto !s.L$T.> ut quoque IV, oa, 1). 

,jM.=>. y^'L>, nomen navigii, M l*'! , 14 et j^LflJI ^i;! iuL^ Ms. Mus. 
Britt. f. 98 a , q. v. infra sub ia .*■->. 

.■<*o- II, pontem iniecit fossae, M fll, 9 y^^:^ ^AJl3>, fossa ponte 
munita. — y*^ c^gg^^r significat M III, 9, IT, 15. Vid. Gloss. Beladb. 
Synom, ^ji*^ M !1l7i. 

Joc> I. Observa phrases ^syJLi^ J^ i^:Ai' u>JL»> »urbs iacet ad ca- 
nalem", H 1., 18 et ^o^ J^ *il Jot> »spopondit", M ri, 6. 

Jc>. J>.A>, epitheton viri illustris, quod inter et ^.xolj discrimen gra- 
dus est, M ^fh (V ann. 1. ult.). — l^, H irf, 3, et 2lJL:^, M in, 
5 , sunt nomina abstracta eiusdem significationis ac xJ^L>- magnitudo , 
splendor. 

,,_Jt>. iuL>, proprie clamor (<c^lyJ^\ «.) ut M IVf, 8, apud M speciali 
significatione de factione adbibetur , non quidem dominante , sed tamen 
spectaUli, fri, Ifr, 12, Lr , 17, rri^, 7, 9 et 12, no, 10, Ho, 5 et 

8, flf, 17, ffla, f11, 8. — xJL>, navigii genus in mari Rubro, Mlv, 

16, Makrizi, I, X.\", 3 seqq. 12 seqq., Dozy. — ^wJLs^o, pl. ^L^, 

merces , quae exportantur , H o, 5 , fl , 20, va ult., Xf^, 11, \o\ , 14. 

«AJl>. ^o^JL>, coriarius, M !*'t, 8, Dozy. 

, wJl> I dicitur de navi quae terrae illiditur (toucher) , I !*')*, 7 , H 

o _ 

Ta, 2. Cf. apud Dozy H et V. — yJL^, sensu medic. sgc?e« . evacuatio 
alvi (vid. Lane et Dozy) , I !o! paen., H nr ult. 

ft.:fit^. (Mvv*>L«-^l factio in urbe Aden, cuius antagonistae apud GLOSSARIUM. 207 

M t.V , 5 sunt nautae (^viy^bUJ') , apud Jacut , III , IS*!* , 4 QyJrJ'. 
14^. ;*^, syopmorus, in Palaestina (M ilt*", 5, tvf, 6, Jacut, II, 
v11, 9) et in Aegypto crescens , describitur M ^f, 5 et c. 

^^y^**^ secundum H f^t ult. quoque e monte Schibam provenit. 
K^ I, comprehendit , communts fult: oL-s^^t^i .J;' k.^ i^Lw"^' «AP 
»haec nomina regioni et urbi sunt communia", M f.f ult. — Compre- 

hendit, secum coniunctum habuit: iiiljCw. «.♦-Sf. JJb »urbs quae dominatur 

agrum circumiacentem", M l^, fv, 10. Cf. iufra ^L>. — ■ Xju.^-. *Ji-J 

'iJu^ et iot4^ *y. in pkir. habent ^^^^ ^^\^ et ^.^^i^t Ijtj M to, 9, 

Ifl, 8, y,o, 10, i'.'i, 11 et saepe, cf. supra sub iAjj. — i4cU>. iclwj' J.Pt 
xcUilj, orthodoxi, M ^v, 16, tff, 10, tvl, 17, rA^, 14, ^.1, 4. Vid. 
Dozy. Eodem sensu dicitur iCEU> J^', I Hv, 3, 5, 14, Hi, 7. — Co7i- 
silium municipale , ut videtur ,1 H , 5 *.^L*.>3 *.^L« (oyJ^) i^t^j hA^^ ^- 

Vid. Dozy. Ad significationem ordre, corporation, confrerie optimum 
exemplum addi potest Ibn Battita, II, 45. — ;^^) ojicialis vectigalihus 
colligendis, H li*, 14, 1f , 1. — ^l^r- saepe eadem significatione quam 

x)U>- s. J>-*~>, summa rerum , conspectus universalis , I t^, 4, to, 7, Ta, 

15 et 20, rr paen., ubi C, D et L iJL.»j>, ttl, 14 et saepe. Eodem 

o 

sensu dicitur iCjwLi- i^io I f"!^, 1. — /<^L> tanquam epitheton urbis po- 

test esse a LziuCw. i,i>ot^, v. supra, ut syn. sit epitheti . Jjt ^-t^, Gloss. 
Edrisi. Hinc %A^ ^' est metropolis , Dimaschki, Iav, 11 et alibi. Sed 
quoque significat aedificia esse continua , ut M t*""!. , 3 , ubi plur. ^^y^-- 
Eodem sensu Ibn Batuta, IV, 295, 1 KjuJc^ habet. Plerumque autem 
de urbe pagove significat populosus (v. Lane), M fv, 9, ttl, 13, ut quo- 
que ^^ M rtr^Z O^lf ann. 1. 3), Edrisi , rr, 5 a f., et de foro pan- 
docheove mercibus abundans , Jacut , III , 111 , 7 yir^ t^^ ov^ '-Hi 
'■6-f^ iuwL> ^oLlsj. — 'isJ^ .y«l, conditio florens , de m'be, M ti^^A, 7, 

tlf, 12. — J-»-^5 P^- ^'^5 emporium (entrepot), I T, 6, I^Ia, 16, Ja- 
cut, I, t^fJ" ult. Apud I i*'li", 12 habere potest significationem conventus 208 OLOSSARIUM. mercatomm ut Xf d (vid. Dozy). Conventus religiosus ^ I IP, 5, H Ivf , 18. 
— ^*x^f^ pro n. a. conventus, I ff , 5 , H t*'^ , 15. 

J.4j> V, belles induit vestes die festo, M !t"i , 10, ubi constr. c. Jsc 
causae ^); pro festo ornatu induit,c.<^, M Ho, 5, Aghani, VI, l*'. , 3. — 

^y*^. M I^^OA, 5, t^^vl, 9 intelligitur iuL\>JI, camelus qui in sacrificiuni 

mactatur. — Idem significat quod qJI*> (vid. Lane et Dozy et cf. Khafadji 
vd), tectum quod in angulum terminatur , M Hl , 4. Cf. apud PayneSmith sub 
\Lc^ Opponitur tali tecto tectum fornicatum _j>i e. g. Ibno 's-Schihna , 
Ms. f. 22.: t^ L^^L^ ^U ^"S! p^ U^ U^ Uilw ^^1^^. Cf. ib. f. 
25 r. JajLil J»c 05^^^ O^. Aedificium tali tecto munitum appellatur 

GS_3 i 0-C3 

J.,.*.:^, M Ia^*, 9, t*'!'!, 12. Synonymum est *jLvm^ e. g. I fl! ult. — i^U^, 
comitatus principis , H w, 12, Mas'udi, III, 73, 8 (ubi sic 1. pro iOlr), 
Gloss. Fragm. — Quod attinet ^L*:^ apud I f1, 15 uunc firmiter mihi 

persuasum est , pronuntiandum esse S.^ , nec facere possum cum Dozy , 
qui hanc formam tanquam singularem usurpatum fuisse opinatur. Nam 
abis locis ubi J.*^ occurrit, ubique pluralis vocis idL*.> esse potest, non- 
nullis debet e. g. I 1*^1, 11, H m, 3, Masudi, III, 254, 7, et est sy- 
nonymum vocis 5^^j^ (q. v.) e. g. I 11, 12, !v., 3, fAt*", 18, Sibawaih apud 

Girgas et Rosen , t*'^!' , 6 Js>JiX^ L*-o ^3 ^^yjuJ^^ J^*^ ^_y) tJ\^. Si porro 

comparamus locum I f1 cum H t^l , 15 patet bU:> ut ^a2«x esse adver- 
biale complementum verbi v^juoLw^ et pronomina in ».As. et »L5 referenda 
esse ad wLsR/tol 3. U. Simul probabile fit utrumque vocabulum fere idem 
significare , nempe hoc specialiter (en detail) , illud summatim , sensu quod 
summa , res praecipuae tractantur. Cf. apud Dozy ^i^ ^-^ ex Ibn Khal- 

dtin et usum e. g. Agh. XI, v1, 21 »J-<i S^ c>n^^ l5^' ^y^- 3j^' 
»quam historiam supra summatim retuli". Apud M in unoquoque capite 
recurrit inscriptio ^vJLi"^' 'J^ q^v^ S-*^ »expositio summaria conditionis 
huius regionis". Interdum pro j^^ varia lectio icU> exstat e. g. M I0 a. 1) Cod. ibi habet *-JLc Ij-Jl^^ ef de co somnianf (constr. c. ^J^ iit Agh. IX, In , 8), 
quod scnsuin darc posse nou videlur. GLOSSARICM. ?09 ^j>. j^U:^f, species dactylorum in provincia Basrae, M 1!*'.^. 

V^^. v^^- v*-^ i-j «M.2;«a (en comparaison de) , H Ivf, 13, Dozy. — 
■^b>, iuxfa (a cote de), M f^^, 16. — ^^'^, m ttr6e Djanndha fa- 
hricatus pannus, H W, 13 iUjllll JojU:!, Mas'udi, I, 238, 8; in al- 
Mowasschd f. 121 v. inter pannos linteos enumerantur ,3Ui^j JlojJt. 

LX^-i>. HuX-*jL>, aedijicium fornicatum, I y!*"!, 14, H V\\, 6. Vid. Gloss. 
Fragm. et Dozy. Omnino assentior verbum denominativum esse lXJjLs». 

^Ni>. Edidi M t*'l, 10 >c>-^3 c>-;^^^, nempe iiiUSi, onerata fuit supra 
quod ferre poterat. Prius verborum synonymorum proprie significat costas 
ruptas hahuit ex oneris gravitate. — rr^-*^ ? f^nestra prominens qualis a Lane 
describitur in Cap. I operis Manners and customs of the Modern Egypt., s. 
coenacidum prominens viae fenestra praeditum , M vi , 7 : domus Meccanae 
sunt UJt v^J- ^ iL^U^^t a^, i11/, fA., 5, Azraki, i^^fi, Agh. II, i^r, 
10 a f., III, v1, 8 a f., IV, II., 6 a f., V, f, 11, Ifo, 9 a f., iri, 13, 

VII, med.; b>U> f r*~' significat talem fenestram aperuit, Abu Isbak 
as-Schirazi, 111, 17 ed. Juynboll et Ibn Kasim' in Gloss. laud., Abti 
Schodja', p. 85 ed. Keyzer (Hi^ui Ms. f. 126 r. et v. et Mohit i^^j 

■0 C 5 

J0L>. JOc>, pl. o'j^t, terminus technicus apud M quo designatur 

oppidum (ville de province), fv, 8, flo, 5, fll, 7. 

^j^ VIII, collegit trihutum, c. dupl. acc. = wc>-, H v., 22, Jacut, I, 

i^, 21. 

lA^ III, c. J P-? ci-c r., severe punivit, H 11, 18 (cf. 1a, 13). 

i ^ O -^ . . 

*_§:>. |^_i^i appellantur tapetes in urbe Djahram fabncati, L }ot*', 

C--0 - 

17, H fif, 3. Vocatur quoque talis tapes (.rg^i vid. Jacut, 11, llv, 
15 seqq. 

^. Jl^, merces, I Ha, 1, H ff, 15, fo, U, f1, 9, fv, 4, III, 
2, Mas'udi, I, 303, Jacut, I, aH , 5, Gloss. Edrisi. 

j*.^. iU*.^^!, secta nota, M t^^v, 11, t*'^, 9, t*'^!", 15. 

27 210 GLOSSARIUM. 

_^. Persico lexico addenda sunt vocabula (j:.Jsiy> et ^^|^o^-> I II 

Add. 

>_jv> X in loco M f.1, 8 «jj»».:^ <i^jji' *i v'^^^' ^ videtur significare 
ad ohedientiam ipsius invitavit nigros atque lii obtemperaverunt. — 
>_jl^, assensio, H \fY, 9 »et ut assensionem daret vindicanti sibi ius al- 
moMsimae'^ i. e. ut ratam faceret eius petitionem. 

oi:>^, pl. oLc>-^^, puUus gallinaceus, M Ifo, 10. Est a Persico 

•t^ I , sensu valere , «w commercio adhiberi de pecunia (= r-ijj) j I ^*''^» 
14, H ni*', 14. Cf. Lane. — II, sensu quem Lane ex TA liabet, opi- 
natus est rem esse haud absurdam , I a. , 13. — V , pervenit , descendit 

(passer), M l^^i"!, 2, ubi C Jii (ann. /). Cf. usum verbi -.^ apud Jacut, 
I, fff , 11 praeteriit, Khafadji 1o: c:;AjS\^ jL:?^t q^\»^' U^, Forte au- 
tem vult usum impropriae locutionis ; — contentus fuit c. >-j, M t.o, 
13; — succinctus, hrevis fuit in narratione, I I*', 9, Hi*, 8. Videtur 

esse derivatum transpositione litterarum a i^-^. — j'yr-- J^r- '-^ c. gen. 

_ - 

excepto (sans compter), H IIa , 3. (Est hoc loco n. a. verbi jb-). — jL^, 
fretum^ M l'!*'^, 15. — jL^^j ^'woc? improhabile est , nec tamen absurdum, 
M i^, 3. Est proprie jji*Ji ?^L>! U 

^_j^. Uij^, intus , I !'.(*', 5, I*.ac, H ni, 5, M oa, 11, f H o , Kose- 
garten, Chrest. 121, 12, ubi male o>>. 

^^. io^^j^, natura rei, idem quod y^^ »the constituent of a thing", 
H n, 21. 

^^l_^A*.^x:>, optimum genus dactylorum in provincia Basrae, M tf".p (ubi 
sic corrigendum pro (jLci.jJi, vid. Dozy). Quoque appellatur X*Jt y^ 
et X«J( ^ ywj, vid. Abu '1-Kasim supra in v. ^^-♦-i^jt. 

jwc> saepe apud M occurrit pro -o* ca/.r. Explicatur fi^l e per 3,0. 

(^Xc> s. .tjsjl;l<:>, nomen optimi generis dactylorum quod Karzin in 
Perside profert, I lof , 11 (L ^^LJ-, F ^^^U>). GLOSSARIUM. 211 

granatum, vid. e. g. AgHaai, X, aJ*, 1. Exportatur e Mosul et Siridjar, 

M Ifo, 4 et 5. Vid. quoque j^UjJ! >1J. Jacut memorat III, ^a! , 19 

^jr^\ n'^"^' ^-"^ '^ P^go vicino Mosuli. Paratur ex iis pulmentum KxjLoJt 
dictum, Payne Smith I, 1306, Ibn Djazla in v., Golius ex Mar. Succus 
...LoJ! ^,A.=> ^lo dictus in deliciis habetur et in praeparatione ciborum ad- 

S 3 _ G ^ o £ 

hibetur e. g. Abu '1-Kasim 1.1. f. 37 v. — v^j P^- V^^ ^^ V^-t^'? 

speciatim dicitur de- situlis aquae in plateis positis in usum viatorum, 
I a, 15 (ubi male edidi ^lc>-), H m, 14, Moivasschd, Ms. f. 145 v., 
ubi dicitur homines morum elegantiorum J. ^^U' "^^ '^L^'!^! slt Qvy^ "^ 

Juo..w.i'j Jc>m! ^Lo "^3 ^LiJi CJ^"^^- — *-^^j minimum pondus, in Sjria 
unius grani hordei , M 1^1* , 3 , i^f . , 11, alibi duorum granorum ut syn. 

ylL, M S*'l, 3. Hoc enim pondus esse quartam partem daniki, ut 
habent lexica, testatur e. g. Jactit, IV, oSy, 5 et 8, Kazwini, II, i*^.v, 
4 a f . seqq. Vid. porro MoJiit. — Moneta parvissima , H f v , 1 , M Ifl , 

10 (cf. Dozy) , ut quoque -ry^ M 11 , 14 , ubi forma »^<vJj (q. v.). 

Quoque habba aurea exstitit. Jacut, I, A^r, 17 narrat se anno 610 in 

urbe Tabriz emisse octo Hbras melorum Armeniacorum dimidio habbae 

aureae. — Atv^^j secta quae anthropomorphismo favet, sed nomen habet 

S') 
ab amore (v^)? quoniam Deum neque propter metum, neque spe re- 

tributionis inducti colunt; sed tantum propter amorem [Mafdtih al-Olum 
f. 10 r.), hinc annumerantur Sufiis, secundum hanc descriptionem in 
.»A5»!Ai' li^^^yi {Dictionary of the technical terms, I, t^vf): )i:iy^\ ^y, iCjji 

olaJ^o" 0\Mj ^.^j^u^ ii:>-.Ju (Myrf sJvJj aS c>-^5 O^-^' uXiiXjw^ Jjjj^ iOLli*!! 

aj-^_5 >£w>-3 ^Lx-Oj a^Lo liLj^ OOJws „Lka _».j oLo-^^ ^jJ^ JaiLw yJ Xx£-Ci 

^jlj oLiiJLc'^! i jc^ ^y, iJJLi oyu oji" .^Lya 3^ Jj! ^l-^y^ r»"^' JLxii S^t^ 
•wOj liLj ^i-v.no -a5'. Multos huius doctrinae asseclas esse in Khuzistan 
docet M f.fa, f.v, 13, f lo , 5, Loco postremo ex B restituendum est 

iUf^-^. Inductus in errorem fueram a C h. 1. et f ,v m , ubi K-vp- exstat 
quasi epitheton Hanbalitarum , et false explicaveram tanquam » qui modum 212 ttLOSSARIUM. 

excedunt in veneratione Moawiae (io^ljw ^o J, nv^^ ^ '"'^^> 14)". — 

vL^, vota, optata, voluntas, H ov, 5 et 18, est, ut videtur, plur. a 

S>-^Ui, quod sub iLc> ex TA memoravit Lane. — ^.^.a.^.^^ proprie grana- 
tus (vid. Dozy) , de lapide significat quod Gallice dicitur granuU , 
M Hv, 7. 

^p^. |j'HoLil, sic couiectura scribo M It*'. p, ubi Cod. sine punctis, 

species dactylorum in provincia Basrensi , ob colorem , ut videtur , sic 
appellata, 

^j*^ II, incarceravit , I tfi*', 7, Gloss. Fragm. et Dozy. 

iik*:>. 'iJiju^, pl. dULp-, primum ut tiJL^ (vid. Lane) significare vide- 

tur locum septum pecoribus destinatum (S-Ja=>), deinde agrum fruticibus 

septum ut M fli^ s (fif ann. 1. 2) ^^Ci iJuJls ^i^^ o^" J^^ j^^. 

vi>v>. (P^ sensu antequam (vid. Dozy) post se habet "^, si negatio 
praecedit, M Wt^g: ^ ,jc> io^lj Lkii J^ q^ i^j^^i ,:^^ jo' ^yCr. "^ 

^LLJLJl '.^Lo ^y^-i?. ^ ^5^ ^Lo' % ^LiiLJi ^: L^JLc j»;:^.. 

o - . 
i^.>cs:\>. *.>j>L> apud M est nomen technicum quo significatur urbs 

O 5 

primaria provinciae , cuius urbes ceterae JJj>- appellantur , dum metropous 
terrae liVJLo vocatur. Vid. fv, 8, f/\, 8, ^^. k et ^, t".l&, fH, 1. 

,:$\> I, exportationem interdixit c. Jji mercis, I f ^ , 8. Dozy locum 
vertit se rherver Vusage de, sed mecum facit M ffl, 1, ubi QLiaL*J' ^'.5 
JjOLJI i,t dUo J.4^ Q^. Versio Persica (E) quoque habet lXJjIJJoj 

5 o ^ o > o 

Ju.l Q_5j ^/. — ys^^$^\;o*vo ^^JL«, sal fossilis, H (^'vv, 1. 

i:$\>, j>L> , pl. i>|^ , CLgg^r in canali constructus , I ao , 1 et 3 , 

H 116 ult., m, 1. 

iA> I , inclusit canalem lapidibus , oras lapidibus instruxit , M ^d^ , 9 ; — 
ferro obduxit , Mlvf X-, ^H^/, vid. IL — II, ferro obduxit ianuam, M ^f, 
2, Ivf, 10, r.. , 13, rn, 8, ^a-, 6, M, 5, rov, 5. — III, c. acc, <'on- 
terminus fuit, ut Lane ex uno loco habet, H v, 15, lic?, If"!*', 17, tt*'^, 

G = 

11, tfo, 9, M, 10, Djawaliki ed. Sachau , t^s et ann. p. 19. — aA=>- 
quoque de dulcedine adhibetur , H f H , 1 «05"!^ sWs»- ^ J-v^jtll Jx Ju^.. aiiOSSAKiUM. 21 3 

IJl>. (A>, milvus^ M i^.o, 19. Yulgo pronuntiant i;lx>, sed lectio- 

nem Codicis mutare nolui, quoniam quoque (^A:> dicebatur (vid. Laue 

sub i>A>). luvat adscribere quae mecum communicavit von Kremer: »Die 
vielen Sperber, Falken und Weihe sind noch jetzt ein Charakteristicum 
der Aegyptischen Stadte". 

c:jJsj> V, plane eodem sensu quo Jkj", M ^.l^, 5, cf. ann. /. — 

c^oJ^t vLl^! memorantur M vr, 7, ^a, 1, 7, 8, 13, H, 9, f., 11, 

f(, 7, Ia., 1, rvi^, 16, \"\\s, Ha, 12, 19, l^rv, 2, i^oi, 3, t^lo, 9,rv1,l, 
Ho, 7, ft^i, 10, ffia, f1i6, fAi, 7. In Mafdtih al-Olum f. 9 v. iis 
annumerantur Malikitae , Schafi'itae , Hanbalitae , Dawuditae , Kollabitae 
et Asch'aritae. — iojJoi tanquam epitheton occurrit M Hi, 2 ^_,oJli .io 
iojtX^^^Ji, hibliotheca admirahilis (proprie bibliotheca res admiranda). 
.«A>. .A.5^i appellatur species dactylorum in provincia Basrae , M 

ir. jo. — .iA.>-vi, facile, celeriter descendens , defluens aqua, M i*^ov, 3. 

^jo. »jl\>, so^^a, calceus (vid. Lane ex TA et Dozy), habet plur. 

jjo, M r,r, 14, Mowasscha f. 122 v. ^j^ i^^jal\ ^ q^) j*^^ ^j^^ 

j> II significat quoque summatim tractavit ut H 1, 12, i**!^!, 2 
j-^i Js£ i_;bJji Luuo. Hinc jJr^' est idem quod |j,<ajL:s;4xii , summa sum- 
marum e. g. Septem Mo^allakdt ed. Arnold, t.. paen., t.f, 2, t.o paen. 

33 s, , 

cet. — )^y^i pl* ^ r^j legi^ur H 1o, 21 pro *»y>, regiones calidae. — 

0;; 3_ 2 . S 

iC^jjp-, schismatici, M Ht*', 20. — L> de foro idem significat quod oL> (v. 

o 

supra) et .t^, frequens mercatorihus et emtorihus , H ff, 5, ^i^^i, 10, t*'1t*', 
18 (ubi I nf, 3 a f. b^o) , M ^t^, 7, ^f, 2, r.r, 4, Ha^, t^li, 5, t^ft, 
1 (ubi compar. ^i), S^ol, 6 (ubi C oL>), l^ir, 10. — Tanquam epithe- 
ton aquae est pravus , insalutaris , M f.A, 19, ubi C t^^j, coll. ft*'^, 8 

yp-. t^y^' ^j^ ^"^^yA^) w«v^'s heUica , I vt, 12, oLo^ oLJs-i—^t 
H ti^^ 2 et 19. Vid. Dozy. — vli^, pl. Is^^L^, apud M fff, 7 214 GLOSSARIUM. 

siguificationein liabet quam ad locos Ibu Djobairi illustravit Dozy »des 
figures qui ont la forme d'une niche". 

op-. , <A^ appellatur species dactylorum in provincia Basrensi, M 

li*'. p. Fortasse nomen habet a op- »what is grown — by means of 
date-stones" (Lane). 

^y^r^^. (_r-ysA^, ph (j/^L^^, apud H fv, 18, M ivf, 6 et 8 habet sig- 
nificationem notam praesidii sensu castelli (vid. Dozy). Sed I ^'^ ult. le- 
gimus iCjJaiiJJ (j^j-^ *-^ qI^ -bU _^j, ubi quemadmodum Vers. Pers. 
vertit jjliL-wLj et H M, 11 Qv>jL:S\t', praesidium sensu militum significat. 

^j>- II, arfe fahricavit, H i^fl ult. Cf. Dozy »facetter, tailler a fa- 
cettes". — VII. Legimus H a ult. sjLa.^ t3j-==-^ (JL^ cr) k-^ o~^'' Lo 
Lpj>jJo ^J^ u^;^3 0^'r^> ^^^^ vertendum est: quae partes protenduntur , 
prosiliunt". Cf. Dozy »s'eloigner du juste milieu". 

^.^. oV^j nomen piscis in Tigride, M \^,p. 

^^ II, haeredem aliquemesse negavit iudex, M ^v., 6, ubi opp. o.^. — 
In verbis 'iJi^ »^ «c^J^, H tv6, 10, pronuntiandum est MjS\}i^ adversa 
fortuna (vid. Lane sub ^^^ I). 

^■J^-. vp" 5 imperio alicuius subditi , ^^ Lj;:::^ LjLo , I V^ , 5 , H \"i , 2. 

O - 3 ,o £ 

Cf. apud Dozy >^^ yaxl^ aJ. — Vp'? f®^^' '^? compar. vp"'j frequens 
incolis , militibus , M ^Jt , 1 et 4. 

y^ I, numeravit, constr. c. dupl. acc, I \"il , 5, et c. acc. r. et ^_j nu- 
meri, H f"v1, 9. Utroque loco est coustr. passiva. Notandus est usus 

verbi apud I i"io , 1 ^^Lvt^ ^o byw jy^. |^L^. «"^^ J».^ q'^ , provincia 
Bokhdrae a praefectura Khorasdni separata habebatur. 

ii)j>. qI^j^ appellatur species dactylorum in provincia Basrae , M ti*'. p. 
In loco Abu '1-Kasimj supra sub ^c-^^^y' laudato legitur qIm^. 

- o . =, o s 

^,A..wj>. x*,w.^Ij M y , 20 est idem quod :>o-«.o- s. LjL*«:o-!. 

o' ' 

..^.^^, ,-jwji-. M IVa, 8 de lingua Iracanorum dicit eam esse jjtXjwla KjLw^ 

i. c, ^rato auditu, sed minime legibus grammatices parens. — Ubi de co- 
lore faciei adhibetur idem significare videtur quod Anglicum fair. Nam eLOSSARITJM. 215 

M t*'1 , 4 tum e contextu hic sensus vocis patet , tum hiuc quod incolae 
Khowarizmi hic memorantur, quos t^f , 10 omnium deformissimos appel- 
lavit auctor. P. l^^H , 2 et aun. e , ubi opponitur ^J , alia significatio admitti 
vix potest. Vid. quoque Ha, 11 etHv^*, 14. Denique in loco Aghani, V, 

I, 14 seq. ^jS^^t i^j^juu yi' U'» ^Uii! fLL.^ bL^jlJ- q^*Ji*j ^J^^ ^<j jJ 
j^l oLUxi' e5)!>^ A^ cr* '45*5 ^^r*^'3 5 ^^^i puella fusci coloris opponitur 
puellae iLLw.:>., aliter verti nequit. — ^^^^y-v*.^' , sectarii (Schi'itae) in 
Djordjan, M t^vi, 9. 

(ji;.=>. X,.cio, palmetum = fj::^ , M i'ol*', 5. Freytag habet iUio mag- 

num sacellum (iU-Jaxil Klai') et sic in omnihus Codd. Kdmusi exstat, sed 
legendum est auctoritate oLx ^' ^ J^LeLJI, ut in TA observatur, 

KJLaJ', coZ^is. — xX^L.i:.s:$^ ^.i^Jlil, t'?'jK evasit, H l'!. , 13. Vid. Gloss. Beladh., 

Ibno 1-Athir, XI, ifi et porro Dozy. 

-cio. _cis:5^, sensu n. a. congregatio mortuorum, M i11, 17. Jacut, 
IV, oir, 1 habet^yiJ^. 

_^.cio. _^yii.^i est anthropomorphismus et qui huius rei accusantur ap- 

pellantur _j.ci>il Jjpi g. ioyi.:s^i s. iuyisj^i, H 1o ult., ^v, 16, ^o. ult., 

(yiJ-L. ^3yiiO, M, 7, M r^, 7, Mas'udi I, 269, 7, IV, 64, 7 (iL:^xio 
iia-w^lail) V, 443, 3 (ubi male vertitur »recole eclectique"), Jacut, IV, 

II, 8. Vid. porro Dozy, qui laudat Gloss. Edrisi, Khafadji a! et Houtsma, 
De strijd over het dogma, p. 126. 

iAa:i>. OyoL>, pl. LX-yoL^, messor , M ii*'^, 11, Payne Smith, 1,596, 

10 siAiiL i->ywo^^_s^ oiT^- l5^' ^— ^ji'? 620 paen. (p. 1351 tantum ha- 

bet iA>oL> et oL.a>). Unde Freytag petiverit suum oL.a:>, pl. Js-yo|^, 

non liquet. TA habet: L>uyoi^3 Oyob- ^_c*^. qJ -"^' q^ i>> rr?' (i^3 

_^ L) ^_^^J»! "b^ sJojAv j^i J'is yA«ij jjj. 

y.a:>. jLo>, ^-m" storeas fabricat s. vendit , M fii*', 14, Dozy. 

O o _ 

J.Aa:> II. J.:^x=^", intelligentia , H v, 7, llf , 7 (ubi Iiri*'. 7 habet sy- 
non. vJLJi:>^). — i>-«.a:S\^, intelligens, doctus , H Uv^, M i11, 10, Jacut, 21C flLOSSARITTM. 

II, 1, 22. Vid. Dozy. — V , calculari, H M, 8 jJa^ ^ o^f^ 6^Ji 
calculari mquit, Vid. Dozy. 

Q*3:>. (V-a^, murus qui circumdat urbem , I w, 13, 111, tvo, 1 (ubi 
pl. Jj^), rn, 3, ^vf , H IT, 11, M t-ov, 3, 4. Vid. Gloss. Edrisi, 
Beladh. et Dozy. — (V^=^5 f^^i- »' munitus, M f^f , 5. 

ja2> IV, praeparavit editioni (cf. Lane ex TA), gc?ic?t^ libruin M a, 9 

(ubi Cod. C s^L^' ut 1. 15). Hine v_jUI;' y:as>U quae pars lihri praepa- 
rata est, adversaria, M a, 8. 

Jx> VII, decrevit aqua, I a! , 8, H i1. , 9, calor H l.i* ult., ubi sic 

coniectura edidi (Codd. lAp!). 

o „0 , » 

v-xlx^. i_,;daA.:^, lignatio utroque sensu, I 11!, 8, Ho, 13 seq., t*^lf, 

5, H t^tv, 18, ns , 8. Dozy. — i^Ja^ pro ^lac gossypium scribitur in 
Codd. M f !*'(*' li. In textum recipere ausus non sum. 

Ji> I transitive (cf. Lane) fortunam dedit, H i'.'!, 11 q^ |j£=> lXaS^ 

J>Ji> JL^. liUo , pro quo I tn , 1 et 4 Ij^ L£> dU3 ^j^ ]^1 lAJJj , 
magnas inde opes acquisiverunt , Vers. Persica (E) vertit t,ot^j^ QLoyOj 

v«A>. oua> sensu l-J^^j^^, circumdatus^ M av / S^S^ '^J'-^:^ '-^5 *^ 
me(/z'o ai^enarum. — ,ci:>, instrumento \Jl>- s. iia> ieir^ws pannus, opp. 

oL^, M t^rt*', 18, 19. Vid. Dozy. 

^ I sculpsit, M 11(5, 11, Aghani, VIII, ff, 4 a f . (ubi ^ys^a.^) , Ja- 
cut, I, 1v6, 22, II, 1f1, 2, Dozy. — J J^ est epitheton speciei strati 
in Armenia fabricatae, H rfl, 16, Makrizi, I, ffl, 5, Dozy (ubi 1. 
Payne Smith 1491). Tale stratum appellatur a^y^^, Jacut, IV, tff, 7, 

ubi dicitur stratum fimbriatum , antiquitus 'iJul^i vocatum , nunc iCJjj 

s ? o _ 
et »,5«^ appellari , et i^.JL^s^ , M t^^vf m , ubi in textu ^"^ji^ , et ^a. , 8 , 

ubi pl. ^U.Jt^. Significatio epitheti secundum Fleischer ad Abu '1-Ma- 
hasin II, 139 et 176 est »in cuius superficie sunt fossae i. e. striae, 
quasi sulci depressiores", coll. Makkari II, t^iv , 14 seq. Quam explica- rTLOSSARIUM. 217 tionem, reiecta Slanei interpretatione apud Dozy, tuetur hisce in rebus 
optimus iudex Karabacek, qui mihi scribit: »Die Bezeichnung geht auf 
den Dessin. Dieser weist Streifen auf , deren Farbenschattirung dem Auge 
des Beschauers den Eindruck einer Cannelirung hervorbringt. Noch 
heute werden — wie zur Zeit des Ibn Haukal — in Armenien von 
Siwas herab bis Diarbekr derlei cannelirte Kleiderstoffe verfertigt, 
indem die Aufeinanderfolge der Streifen in blau , schwarz , roth , griin , 
weiss und gelb auf ihnen die Tauschung hervorbringt , als waren sie 
ausgekehlt'", Epitheton t_5v^2^ seduxit lexicographos (^aghani secundum 
TA et Kdmus) ut locum .Ju^ dictum exstare statuerent, quem quia ex 
Armenia panni sic appellati exportabantur , in littore maris Mediterranei 
(^jJ! j^. JiuCo) posuerunt. 

.^ia> III c. (JLc p., honoravit, comiter tractavit, H vl*', 7, ut JiiaX>J 
apud Dozy (ubi addatur Jj,8.x>t quoque sensu curam alicuius habuit con- 

strui c. Jsc ut AUf Laila ed. Macn. III, f a! , 6 a f.). — Jay^^ de 
templo quod bona tuitione gaudet , M f f"t*' , 3. 

" ^- - . . ' 

Os.>. 'i^JifS^. Dicitur Vj*^' ^^^^^^ Maghrih propria^ H fS*, 4. Pl. 

\.JijLas>-, proprietates , H o, 9, 1, 11. — oiJl^', iudicium, intelligentia , 

I 15*1*', 7, ubi H Jyoa:^'. Vid. Dozy: penetration. 

0.. _ 

u,»ii>. K>.:<Ji> habet quoque pl. oU>Jb>, M W^- (in textu 1. 13 

^LsH). 

ja:>. _^ib> et 3^ic>, proprie meclia pars corporis, pro dimidio staturae 
hominis adhibetur M v^, 5 et ann. /. 

^X^- *y^-^' appellatm' species dactylorum in provincia Basrae, 

M r.p. 

*5c>. *X^u de principe idem significat quod wu''. (q. v.), stahilis , 
domicilium perpetuum hahens, M t**!©, 12, ffs/h. De panno significat bene 

(sohde) textus, validus, M ffi*, 12 iUJC^t JsU*:)!, ubi C BJsIil. Hinc 

0- O J 

jjC^u est nomen panni, M !^a, 16 oIAju jXjs^. Dicitur quoque ^L>-iJt 

- O J 

*x^ui', bene , solide fabricata vasa vitrea, Jacut, II, lU, 18. 

28 218 ^ GLOSSAKiCM. 

^^o- I dicitur de delineatione quae refert forniam regionis, I (**, 2 
(ubi L (*-Jli"i' eVjJ itj^cy) J^ sOjfl^ L^ Xxias J^). De re pellucida quae 
prodit quod ea tegitur , I vf , 3 , ut syn. v^aa^^ (v. Gloss. Moslim). H Ifi 

ult. LPjyts ^S L« rytvtr^- ~~ ^^^ ' liCifravit, H !.. « , ubi q^Ls^I narratores. — 
IV id. M ff., 8. Dozy. 

i_Jb> V dicitur de aqua in corpore humauo, M t.l, 10. De rivulis, 
qui derivantur e flumine, I ^f, 10, H llo , 14. Difficile est statuere 
utrum hoc verbum rescribendum sit Mas'udi, I, 214, 3 a f., Ibn Khal- 
dun, Proleg. I, 80, 2 a f.; 81, 4, 138, 2 etc, an lexico addendum sit 

verbum i-JLrp sensu colligi., confluere. Posterius mihi videtur, nam quod 
in lexicis Arabicis desideratur (hac nimirum significatione , nam alia oc- 
currit TA i*.. , 6) , vix argumento esse potest. In poemate Akhtali Cod. 

287 f. 11 r. sermo est de oUJI v^l^r- i- ^- 8L>|ya rivi aj/iuentes ^). Ver- 

bum L_Jl> significat aquam deduxit, Dozy et Ibno 's-Schihna, Ms. f. 57 

V. xoOsI' v^! bUs wJb^, ut quoque wJU>l Jacut, I, t**.! , 14. Syn. est 
verbi ^y^ , Hariri ff (2<iae ed.). lure vero Dozy aliis Ibn Khalduni 

locis reposuit ^Jl^ pro v^Jl:^. Sensu Veau lui vient a la houche v^i^ 

8^ antiquum est. Tradit Ibn Omar de patre suo : «^ v^Ji^^ yf^ vi>o', 

IjJLjL^ b'y> (c^-^' '^^ i* ®- ^^ additur in TA ^^^L^JJ wUtj l-I^. 

i-,v-yjL> et vi>-yJL:>, as5a , magna copia crescit in deserto inter Sidjis- 

tan et Earman, et magni usus est in culina, I \ff, 11, H T.l, 17, cf. 
Lane et Polak , II, 282. Exportatur quoque e Tirmidh, M Tf f , 14 et 
in regione inter Schiraz et Sabur frequens est, M ffr", 16. Nowairi, 
Ms. 273, p. 789 infra, speciem albam edibilem appellat ,_w3-_wjl. 

>^,aL>. oiLs? vid. sub •^J>}J>. 

o > 
Jl>. »Jh^ , species casei in Aegypto , vid. Lane et Dozy , M i^.f , 1 , 

U, 2. 1) Houtsma, vs. 22 edidit e Cod. Petrop. iL«JI»-> cum explic. AJ>L./fll. GLOSSARIUM. 219 I>. £^lj!>, nomen navigii, M l^^r, 2. — ^^U>, pestifer , febrem 
causans, H \)" c. — jj'u4-.j.4j> , ignis inferni, M flv, 6. 

J^. iijAZ^l;' 1) nomen dirhemorum Meecae, M 11, 10; 2) dirhemi 
nigri coloris, qui tantum in Transoxania valebant, I i^lf, 15, rrr", 5, 
H ^^f, 2, M r.-*i, 11, l^f., 2 seqq. 

0=) 

^. jj'"^', species dactylorum in provincia Basrensi, M li^.p. — j^? 
biiumen , II*. 14, H irf, 2. Teschdtd praescribitur ab Abulfeda r^. Cf. Dozy. 

J^ I, c. iV^ p., loco H V, 3 (ubi est passivum) significat c/em€7if{a uti 
erga (vid. Lane). Vertendum est: »eum iudicet ut qui clementia dignus 
est propter studium veri" ; hinc J^w^C' apud I ifA, 13 est indulgentia 
vituperahilis ; — allevavit tributum alicuius H Tlv, 21, ubi I Ioa, 16 syn. 
s.Jdd>. — Yl,cum gravitate, lente , languide protulit verba, M l^r"f, 10, 12, 

16. Xon video quare Dozy meam interpretationem loci Fragm. Hist. 
Arab. IaI , 11 cum molestia locum attigit , ubi de viro venenato sermo est, 

condemnavit. Dicitur enim , ^-i^' 3- ^''^' sensu »he constrained himself 
to walk, notwithstanding dijiculty , or trouUe , or inconvenience ^ and fati- 
gue", et loco laudato nudum verbum Jw^Ls^' idem significat. Et revera 
in hoc verbo notio molestiae , operae inesse solet, nam ibi quoque ubi 
properanter aufugit significat, proprie est intentis viribus ivit. Cf. etiam 

apud Dozy braver la douleur. — "\TII. Dicitur de fluvio qS-wJ' j«.*.i^'j na- 
vigabilis fuit, I r".)*, 6, 1*'!'., 6. Eodem sensu dicitur ^i^' j^, Hi*'ol', 

14, m, 7. — Jm.:>, collec tive m^rc^s =j'Li>, M ', 15. Sensu quem 

illustravit Dozy Venvoi qui ^tait fait au souverain du produit des revenus 
d^une contrie, et, par suite, la somme elle-mem^ gui 4tait portde au trhor 
du prince, H H, 16 Ui^L^I ^^ J^ j^jJlc ^Ai^ (cf. Lane sub U>i=>). 
Pl. pL o^i^^.^, merces quae exportantur, I \^\^, 5, 111, 3, Ho, 11, rvl*', 2, 
H ^A ult., ni, 11, M lor, 2, fU, 15. Eodem sensu H rrf , 2 habet 
<J^_^4-S\^, et occurrit quoque o"i5'.i.4j>, Aghani, II, ri, 7 a f. Aj^J ci^'^3 
^'^'u^Ji &5'j Uu-I, utH ni, 11 o^_^4^ Jw4.>. — o":4'uZ>, pl. colL, agger 
quo sustinetur aquae ductus , I Th /, ubi laudatur Abulfeda flt*', 2. 220 GI.OSSARIUM. 

j-5'. 'gji^j tributumnon ca7ionicum,M.'\f, 12, IaI, 4, ^"vla. Vid. Dozy. 

— KjI.*.^! -yit titulus est eiusdem praefecti qui iuytll ^l^ appellatur (q. 

V.), M t^r, 12, coll. I y^r, 1. Habet iu lioc titulo iuUil propriam sig- 
nificationem protectio. 

^^. kill^, machina hydraulica, M t*"!, 11. Dozy. Adde Mafdtih aU 
Olum f. 76 V. rv*^'^ v_ij)l*it oyo Jsixi o^ ^^o J.^^" o"!:^! obLiil. 

^uJ^. KlLli^it memorantur M ("v, 7, 18, IH, 5, 14, tff, 11, f.^ 
17, t^lo, 8, t^vor, t^vl, 1, t^Af, 14, t^^AA, 15, no, 5 et ^, f-v, 10, fl<5, 
5, ffla, fAt, 11. 

y.Ju=>. £«Ii^JI memorantur M Tv, 5, I^a, 9, ^, 8, 19, f., 13, fl, 

2, 11, 6, i^v, 1, ifr, 11, Ia., 1, \n, rrv, ^i^a, 14, ni, 14, t^rt", 7,17, 

rrv, 11, t^n, 8, 10, m, 3, t^ot, 14, t^ov, 17, ^cA, 4, ri^, 8, 12, 
^vl, 1, t^ll, 10, t^lo, 1, flo, 5, fn, 11, ffla, f1i6, fAl, 10. 

dU> II L»L^t=V, M fAr^. 

^y>. VIII seq. Imperf., ^,ju^ ■J^.i H ^»*^? ^. — f^ly>? pl- a ^^» 
impedimenta, res , H It^^o, 2. Dozy »effets". 

.^. »;U> ? pl- jJ.^l^ 1 /a/)is ccdcarius s. cretarius in Syria , M 1* , 4 , 
lAf , 5. Ibuo 's-Schihna: 'ij^ s. H^t^ ^L^^t Ms. f. 7 v., 9 v., 96 r. 
■ij^ -ijjs ^ L^^jL^j. Cf. Jacut, II, rof, 2—9^1^ s.^^, Berggren 
in V. craie ;'v>i in ^. pierre calcaire »;'v>? Bocthor craie et tuf »)'y>, 
Huart in Journ. asiat. 1878, II, 488 '^Jy^ (sorte de craie). Cf. 
Dozy qui habet .t^ et «;'y>. — Ex t_5;'y>i adiect. formatum ab 
^_c'tl:<:v]l (vid. Dozy) omisso y^, oritur novum substantivum ,^,tysrjl, se- 
cundum analogiam (j;^^ (vid. Gloss. Moslim), idem significans quod 
^ L<rJI , M llf , 9 (nisi ibi sit legendum l^.ty> pro \^Jy>-). — jv^""** 
iw.-*wCiJt jvS^^ , o,^is solaris , H t^l e. 

:fc>. s;^ spec. dicitur de pratis circa urhem, H ot , 18 j^-JJjt ^^ 
,jj^ _LXJ Lw »3y^j ^.'^'ij ^'j- GLOSSATIIUM. 221 

(j«^. I l^A, 5 seq. de breviore via ex Jemano Meccam ducente per 

medias tribus dicit ^J^ y^l^.^1 kS^m^ i. e. si lectio sana est , viri au- 
daces (cf. Hamdsa, 11, 11 seq.) vagantes s. ii qui expeditionem suscipiunt 
sive diripiendi causa sive talionis erga , spec. nocturnam. Nempe sunt 
verba ^^ et y^'L:> synonyma , explicatur [j^^y:^ in lexicis per [j']^ 

{Kdm., MoMt et TA false fj^}yc-) i. e. JwJJLi v^> ^^ iU«j^ est tum 
j»L\iLi xJlLJS tum B^LiJ!. Vid. porro Dozy. Unus autem Codex ibi babet 

(j^L^JI (latrones), L u^{^, H l^o, 6 uot^ ut quoque Jacut, IV, 15*5*, 
11 et versiones Persicae (E vertit qui amicitiam cum iis colunt). Lectione 
(jo|^ admissa vertendum esset »viri principes harum tribuum". In H 

autem lectio L_gJ-K_w-j certissime falsa est. Posset quoque legi (jo\y^^, 
qui audacter penetrant in desertum, coll. H !f,, 15, ubi lectio P ,..y.«_:^j5 
forte ex ^^^w^^ corrupta est. 

^ VIII c. J, I tU, 5, H IaI, 3, Gloss. Beladh.; c. ^3, I trf , 2, H 

llo, 4, Dozy. — oL>. ^31^ J-^ J^ et L^ Jij^^i^l J^, omnimodo , omnino 

M 1, 5 , tt, 11 et saepissime. — J^, circa = J.^, M il, 13 oijtjjl ^3y> iJoj^. 

,y>. is-^oy^, campus , arena. Dicitur i«j_:<;it i^^, quod ab Ibn Do- 
raid in Djamhara sub ^*- explicatur per (aajJj^I) iotSjJI T^y^, ph oL«^ 
«^3^ (^sas) , JL;ciiil ^;.^^ (vid. Lane) , qIAj^II i^y>, -4^?/ Laila passim. 
Locus congregandi , *yjil iCo^ est *^**Jc^ (Ibn Doraid) , ^il\ 'My>- est 
locus ubi res gratae coniunctim inveniuntur , H tlv h. Hinc urbs , Ja- 
ciit, IV, f.1 ult., I ffsj, 2, 1^(5, 8 (pro quo t.. paen. et Jacut, IV, l.tv 
ult. iLy^, Jacut, IV, vlt, 21 iLo>>wa). Eandem significationem habere 
videtur I Ioa, 13, H ^tv, 18. In Hispania joa^ws ita vocatur, vid. Dozy. 
Hic addit significationem vicus urbis, quae quoque- valet Hariri to, 1 
(2ae edit.), ubi Scharischi Lp"L^>. Denique .tAi! iCc^ est impluvium 

teste TA, ubi sub ioy> legitur *_cLI ^^ ,3Aj ^LJ! j).xJ .IuXJ! Ja^^j. 

^^" • ••11 

-<c>. r*>, sepimentum, spec. dicitur de loco sancto muro cincto , M 

Ivr, 10, Jacut, II, Ho, 8, 14, 15, 17 (ubi male ^) et IaI, 10 ubi 
jA.^! est nomen sancti sepulchri Kerbelae. De portu Tyri M llf b. 222 GLOSSARIUM. 

,j,.wc>. (j*.tv>, cibus qui describitur apud Lane et quem optime prae- 
parant Aegyptii , M f .f , 1 , ubi sic recte restituere iussit von Kremer. 

N. uuit. iC««-^ exstat Bokhari III, f^a, 6 a f . sensu unius ferculi, ut 
dicitur iuJ-, sA^, iJLwx, a^.l (Gloss. Fragm. p. 2 et 129), &<<v. (Mo- 
barrad IvS^, 4). Vocatur haec terminatio (jaAJCLi^uil i^LxJt, i^a^^, II, 323, 
ubi e Kitdbo 'l-aini adducuntur iJUvx et sA^. I, 417 adduntur exempla 
^^.iswjt et isA^^I cum explicatione 'iJtlssl^^ xajLk!' ^. 

^\J> et »LjL> V. sub Qy>. 

aUijLi- V. sub oLLi>. 

^. y^ ^Lo, pl.^Ui>t 4^L^!, H i^.v, 12, t^.1, 16. Vid. Dozy. — 

.Lj> pro -«3- , H f t*' m. 

Ja*i>. ^A.P> , pl. -^j^, «rror, H nt, 1. Cf. Dozy sub Jaxi> I »se 
tromper". 

G 

*Xj>. ^.♦^tj nomen monetae Meccanae, dimidium motaioioaki , M 11, 

11. — fY^"^: nomen mensurae, vid. Lane et Gloss. Beladh., in Khuzi- 

stan duos ebo continebat, M ftv, 17. ^JCi». Q^^, sponsus, M ni, 14. Cf. Dozy »nouveau marie". 

_y3-, cornu pretiosum (vid. Vullers) quod e Saghanian et huc ex 
oriente exportatur, I M, 1, H t^i^^v, 14, Gloss. Thaalibi, Jacut, III, 
ff^, 21, ubi sic restituendum pro ._y-5^l. Locus, coll. emendatione 
Wiistenfeldi V, p. 290 , sic legatur tiU^t ^-pijc. ^^Ji^ ji:^^ q^ *Lwot «^. 

^J^. (^L>, eunuchus, \"\, 7, i*f)*, 13. 

i^SJ>, populus albus, cuius lignum est optimum durissimum, Pers. 
(3i.iJc> (vid. Vullers), I M a, H ^\"^ k (in Codd. in AjA> corruptum 
est), Jacut, II, Af . , 2, ubi scribitur ^Ai-, Dozy. Cortex huius arbo- 
ris appellatur ^jj (q. v.). 

y_i>. vlr^ adiectivum (vid. Dozy) , cum terminatione feminina oc- 
currit H t^^fo^ ^[7=^ K>uAit. — vi^r^ (^r>V^) "^* ^^^ u^:^* f**^ ^^ ^^^ 6L0SSARIUM. 223 iajc*5. — ^^^ (^»^yS) in imperio Fatimiclaruin erat nomen monetae par- 
vissimae= '/i6 dirhemi, M ff . , 13. Vid. Dozy. 

j~> Y recte explicatum ab editoribus Haririi ad 2^^ edit. p. xviii , 
ann. 4 de discipulo »qui, grace aux le^ons de son maitre, se met en 
etat de devenir maitre a son tour" , constr. c. ^ magistri , M X^yj, 11, 

Jacut, IV, o\f, 2, Ibn Kotlubogba, ed. Fliigel, n. tlv cet. — ty> babet 
quoque pl. oL>'-=>, H vf, 6, Dozy. — Tinbuto kharddj subiectus de 
terra, H tli*", 2, Dozy. — -;^) campus qui urbem circumdat, I li*!^, 13, 
^T^ 5, H llf, 14. Vid. Dozy. — Adverb. extra muros M flo, 12 
.Li> ^l^"^' ^3j cf. flJ*, 1 ubi sJ^ quoque in B deest. — ^j[y^\ 
memorantur M Tv, 7, ("a, 10 , r.o, 16 , r.1, 3, n^ , 5. — Si-^i^lj. 

M l^ol , 4 , habet fere significationem n. a. i. e. excolendi dotes naturales. 

e, _o - .... 

Jjp.. iCJi^^', prop. granum unum semmis sinapi, metapli. res minu- 

tissima, cf. cum Kordno 21, vs. 48, H fvb iUo-=> Jjii/!! iC<t^ "^3 et Ha- 
riri, lov, 2 ^^3 q^ jCc^^Im xjj.3> ^jw Loj. Hinc denom. ^.=> adhibetur 
de minuto genere sermonis, fere nodum inscirpo quaerere in controversia , 
M Iav, 5. 

J^p.. -blji>, tornator, M oa, 15, Gloss. Edrisi. — Jo^y^ , brevis, 
curtus, I AA, 12, H Ivl, 4. Idem significat Jsy^J^, Gloss. Edrisi. De 
vitreo significat arte elaboratum et incisuris ornatum , ut patet e loco 
Abu '1-Kasimi Ms. Mus. Britt. f. 42 r., ubi opponuntur -^^f^ j^JLj et 

^•ly^ fj^ i. e. Oj^ fji^^ — '"?") '^'itre^tn solidum politum , Jacut, II, IIa, 
18. Occurrit H ^o. , 1. Substantivum icL^y^l exstat in loco Mowasscbae 

f. 125 V. oUii idjj^s^t ^yt oUaill ^^.Jjl oL^'!^ de rosariis ex baccis 
eiusmodi vitrei factis. 

^y> V, c. acc. s. j, , perjiuxit , H tlf e , ni^ , 2. Cf. Dozy. — VII et 

VIII de rivulis (ji»j ^\ ^..^j^ax^, injluxit, communicationem habuit cum, H 11. , 7, 
I aI, 5. — VIII, c. acc. s. ^, perfiuxit, I, H, 4, tr. uli, H f t , 6, 
Jacut, I, fll, 18; fiuxit absol. I tli, 11, c. ^^1, I ao, 4, ir, 4, H rr., 224 GLOSSARIUM. 

12, Gloss. Edrisi et Dozy. — o->, pl- o3r^' cnnalis suhterraneus , I 
l^.f , 12. Cf. Dozy aqueduc. 

oU!'iy>, tentoria lignea coactis tecta (vid. Dozy) , I fy,, 15, H I^va, 10 

seq., M ni, fft, 17 cet. Motarrizi sub »'^,5- et iUi scribit formam Ara- 

bicam vocis esse 's^'[3^. 
j 

3 O , 

(Jii^j^ e Pers. Jj^^J^ lepus, apud M i*'!'^, 1 est pellis leporinus , 
cuius species colorata inter optimas Kho-warizmi merces numeratur. 

*p» II , incidit ligna (canneler) , et eodem inodo in Syria lapides , ut 

arctius inter sese coniungerentur , M f f . , 9 seq.; sculpsit j,_i^l v^--^) 
M \".^ d (ann. 1. 13). Dozy. Sensum exscidpendi quoque babere videtur 

in loco Mowasscbae de amuletis f. 125 v. l^uNJ' ^'j'/-^ iw-:^>i' olJUil 

5=053 

iCoaLX-»-:^! , sectarii qui proprie Moslimis annumerari nequeunt, M i*'^ , 9 , 
Ha, 14 seqq.; I i^.r", 9 seqq., H Hl, 17 seqq. eos ut solent historici 
io-oy^vji vocant, et forte sic legendum est M (^'ov, 8 pro '»j>j*^. 

ji>. ii>, castor, ;^6^ '^>i pelles castorini, I 1*^ , 14, H ^aI, 6 et 8 

et simpl. ^jl I l^^f, 1, H 1'ai*', 12, Chrestom. ad Roordae Gramm. 
2ae ed. p. VI ult. seq. (u. 76), ad quem locum male Glossar. »sericum, 
bonibyx". Idem signijficat ^i*^;^ M ^"^0, 1. Hmc quoque denva- 
tum est nomen q^j^, castoreum , M \^^o , 2. — Deinde significat pan- 
num mollissimum lana et serico confectum, bene distinguendum a ii, 
quocum male vocem composuerunt Gohus et Freytag. Hoc e Persico 
^ s. ■J' est ortum et est sericum bombycinum , vid. Pariset , Histoire de 
la soie, II, p. 113. Saepissime iuxtaponuntur tamquam diversi e. g. 
M f.f, 10, Ibn Doraid, Djamhara sub ^jj^y. iciotf* Jj' xj' J.^^^ ^ J^'^ 
L^^rS ^ji^ cr oj^' J3r? ^^ ^ ^^^- uO^' L,t, Djawaliki ed. 
Sachau, p. IVf , 6, Mowasscha f. 122 v, cet. Imprimis ^j^^ j^ prop- 

ter mollitiem est celeber (cf. I Ir", 1) et dicitur ^y^j^^ j^ cr* f**^' ®- §• 
Abu '1-Kasim, Ms. Mus. Britt. f. 32 v. GLossARiu.\r. 225 

yj>. -jjL^i», tuhi aquae ductus , M l^i^l , 16, pl. a ^*)>P' — ...'.ixi*. 

Oj > 

Eaclera significatione pluralis liuius vocis irregularis videtur esse .ii», uti 
restitui iussi Jacut, I, t^.! , 15 et 17, ubi certissime tuhi designantur , 

quorum alter in alterum imraittitur. [Lectionem ;3. »vertebrae dorsi" 
= ^\^ hic defendi posse , non opinor]. 

^•.z> VIII, ocmpavit , sumsit, iniuste retinuit rem alieaam, Thaalibi 
apud Dozy, Kazwini, II, (^.1 ult. ^[J> ji=>- qI>5 d-'-^^ J<-> J^', H Ifi, 
12 L^Lii?' Q-. iJjXrs^t o^li;Cv.«i', praedia conjiscata. Cf. Lane ex TA. 

Q^i». io'3>, horreum, voeatur urbs unde raultae raerces exportantur, 
M llv, 11, ubi Fostat dicitur esse y.O '^'i^) ^''j 2, fT, 6. Ut 
i»^<jl Kjl;i>, quoque simpl. iu':i>, pl. (-jj';>, est bibliotheca, M i*^, 17, 
(5, 2 et a, 1 a. Tum vero 'iio^ji^ est cella bibliothecae , M f f 1 , 12 seq., et 
hinc quoque plur. rJ^J^ sensu bibliothecae occurrit M f /. 

y^i>. u*<.i>, in Syria leguminibus annuraeratur, in provinciis Basrae 

et Ahwazi inter delicias aestiraatur, M IaI , 13. Obiter raoneo wJJj' ^^i> 
(vid. Dozy) secundura Nowairium Ms. 273, p. 789 esse cynaram scoly- 
mum (artichaut , i,^»^-i>). 

J^ly:^^ appellatur species dactylorum in provincia Basrae , M li**. p. 

Fortasse derivatur noraen a Persico jX.^=>. Eadera probabiliter species 
ab Abu '1-Kasira desiguatur noraine ^^Xv-Li^ (vid, supra sub ^^^.♦-^'^■bt), 

et a Niebuhr apud Dozy noraine ;^^'JCw.i>. 

ouv-i>. ^j^=>, pl. ouvi>, est noraen puteorura profundissimorum 

Rasaini in Mesopotamia , H lo. , 2 et /. Cf. Lane. Quoque appellantur 

i4a.w.i>, Jacut, II , vt^y, 2 , quod quoque significat cavum, Mas'iidi, II , 48 et 49. 

^;,*.xc^. 'x,j^, pl. Ou>-cisi>, palus, sublica, vid. Dozy. Hinc observa- 
toriura subliciura in vado Basreusi appellatur oL-ccJi, et deinde ipsum 
vadum eo nomine designatur, I t^t , 5 — 10, H i^v ult., f"A, 3, M If, 13. 

Mafdtih al-Olum f. 38 r. J^L L^i^ Jsi^. ^-^' ^3 JOya^^ eJ.~r^^' oU.ccJi 

o 

29 226 GLOSSARIUM. 

,*Jxi>. *^.ci-^j^ul est nomen speciei dactylorum in provincia Basrae, 

(^yij>. ry^^, asper , minime delicatus , epitheton aquae M Uf , 13, 
flf, 12, et eodem sensu '>3yx>J> ^yi, iAf, 13, f\fp. 

(jizi>. tj.:?^A2i>. ^jofcAS^Li (iUJ u*^, ^'00 singulare non est , sed saepius 
accidit, H 1.1 A-. — ijj2^:>j amicus intimus , c. l_j p., H f , G, El-Fachri, 

o 

IaI, 4 a f., Dozy, — ij^s^iJ^. Dicitur: pecuniam expendant *.i.w.aJ' (j^Li* vXI, 
{n suum ipsorum commoclum , I i^i. , 5 , H rn., 4. — iOoLi>. Eodem 
sensu quo 'i^'J> et Lo^i», praesertim , dicitur iUsL^. , Mto/, 1a, 1, tn?n, 
IfA, 8, nr, 4, fto, 1, £yI.L^;,M tn, l, ft., 8, et 'lI^Iu^, Jacut, I, 

Ari, 11. 

ycii>. .jcLi>l, brevior, ut Lane ex A habet, I 11, 3, H t^^f , 9 (ubi 

*jc!i> IV, argumento vicit aliquem, c. acc, M t^He. Lexico quoque 

addatur ,,^z> II , intensiva significatione occurrens in versu Kothayiri , 

-- ' ' 
Jaciit, IV, llf , 16. — 'i^y^ de lingua est asperitas , qualis est litigiosi 

hominis, M rt^^f, 10 ^ *-J>>-^. ^_>-^3 J-^L:^' ^L;:-....:^ Jj^l j.^Lr ^5 

i^ Q*j2r^.^ (^j^^\^, coll. r>^o, 1 ^j:£li ^Jui: ^'wvJ et Jacut, I, U, 22 

^^ VIII. ^'wo^j^-^t, castratio, M t^fr, 16, ubi B ^'^^^1. — ljU> 

pro isyw2i> memoratur a Lane; olj^*ii=^Jtj proprie testiculi, significatione 
scroti , M f f f , 16, ut (^jy-oii in locis lexicographorum a Lane laudatis 
et Kazwlni , II , tll , 8 a f . 

C* 3 3 _ , G O 3 

^i>. .jK^, legumina , phir. irregul, pro ,>C2i», I tv, 17, ubi L ha- 

3 3 , , G- 3 :i _ O 3 

bet -A^si^, H fo, 17 -A^ii- (probabilitur yoai-). — ./^ajbyx, de colore faciei, 
fuscus, ut ^^r>t (vid. Lane) , M Ha, 11. 

_l2i> II, delineavit, I aa, 3, pro quo H 111, 6 oLjit. — Ias>. Dicitur 

locus esse Jai> (J^ alterius, M 1., 2, eodem sensu quo c>^ j^j ib. .il, 
13, eadem latitudine. GLOSSARIUM. 227 ^Ja=> IV, non attigit, non invenit , reliquit. Qui liosce dactylos com- 
edit et aquam Masrokani ' bibit ^-^ »S^^ J, fehrem non effugiet, febri 
corripietur, I 1 ult. Lectio xIxS^^J vix defendi potest, et etiam minus 
»Ja^J ut L habet. Aliter lepfit H Ivi^, 10 >*ii ii^j' ^.>Lc L-!a:^j ^. — 
Defuit, Ili, 8, H !vi*', 19. Quod Dozy scripsit me en'ore edidisse Lai^t 
«lX^ ^jJo^ in Diwano Moslimi (vid. Gloss.), non concedo. Est enim similis 
constructio ut in v^S.^' »'Lk5>' apud Lane ex Micbdh , et in exemplis quae 
debeo amicitiae Fleischeri , Jacut , III , wa., 10 (coU. V , 332 , 4) et IV , U! , 10. 
v_,j2i> I construitur vulgo aum J principis , cuius nomen in oratione 
solemni memoratur , sed quoque cum J»c , H f. , 1 4 , M i^f^v , 1 , t*^i^A , 
18 seq., f.., 3 seq., fv^, 8, fAO, 2 et c. — III. Notandus est locus 

H 1*0., 7 tJjLJi:. Uiij'.^ ,lc ^^'^^ ^v'«j» (-'-j'^ 'u^ *.ijJl£rj (V?'?^ '*-^ ^^"^-r" 
»iussit ei regioni tabulas confici, in quibus tributa fixa a principibus 
solvenda statuerentur. Quod autem attinet tributa extraordinaria atque 
debita nondum soluta (LUlJ' cf. Tc^f ult.) colloquia de conclitionibus ad- 

misit. — VII := ^_,J2J> M ffl , 23. — v'-^? eloquentia , proprie n. a. 
a w^Iis», M t^.o, 9. Forte quoque est rlietorim {— ioLbi*) , Jacut, II, 
in, 21 i>.^ Q^ ^ j. w^Jjii -"^^'3, sed de lectione Ai>i dubito. 

Ja^». .-ai>. XA«ii J. -iJai^ *^, magna sui ipsius existimatio , admiratio, 

H Af, 21. Cf. Dozy. 

^li=> I de navi portu solvit (=: ^) , Laue ex TA , Reinaud, Rela- 
tion , \o et passim, H ^.v, 6. Locus hic sic est vertendus: »si quando 
in navem huius viri versus Indiam, Zandjorum terram sive imperium 
Sinense navigantem merces alius mercatoris iraponuntur sive aliquis ipse 

~ O C-5 0-O5 

ea vehitur, hoc gratuito fit, sine mercede". — ^Jlo:^^ — ^Jlo^^, gra- 
cilis , H t.v c. 

^z> I de urbe paucos iyicolas habuit , M i^^ol, 5, f\^\^, 13. Proprie 
supplendum est Uii?>l ^^, ut dicitur UiPi (j-i ila^i> i^V.^, M r"!t, 5, flf. 
9. — ^-s^, dexteritas in opere manuali , M f f . , 11. Eodem sensu di- 
citur lX-JI ■sJts> e. g. Baidhawi, I, v1, 12, ubi de praestigiatore adhibe- 228 OLOSSARIUM. 

c,- - 

tur. — Kai>, proprie pro j:I^1 Kai>, levitas aeris^ est grata temperies , 

M ror, 20, fn, 7. Dicitur quoque de aqua (opp. ^) , M i.l , 6 , 12 

cet., Thaalibi, Latdif, tS^f , 2. — ^*.s.~>, incundus, gratus, praesertim 

de loco bonae temperiei, M H, 13, ao , 4, 111, 12, \oo, 6, n. , 14, H., 
15; levis de aqua, M 1.1, 7, 10 cet.; brevis ^^ksJ^ j,_^, &_a-<j.A>- iJi>_-«, 
I 11, 1v et passim. Vid. Dozy. 

A:~>. s^Lai*, pl. _jLfti>. Dicit H ii^l ult. de incolis oppidorum Khaburi 

LgiP! iwi"^!^ ^^jS- ^\ l^- ^ » securitatem sibi obtinent praemiis , sub ti- 

tulo praesidii et clientelae". 

S o ■, 
JJii>. (^JjLi>, pannus qui taffetas appellatur (Dozy), M i^rf, 4. 

Joli» II, c. acc, errores commisit in re »,^>^' _Laii>, H ^f^l, 5. — 
IV, miscuit, addidit rem alteri, c. acc. et J>£, M 1^1« L_x.i; \JLc i^JaJLi-lj, 
cf. iAA ult., ubi passive jo -LaJi^u. — JoJus^J, pl. JoJL^^u, error , Vli , 1. 

^i>. jL:^w« *.^J, carwes absque ossibus , M ^vf , 12, \"\j. k. Textus 
loco posteriore habet s^^dhs. „ ,i>l lXJj ^. Loco priore C habet *.js\U' 
«i^, quae lectio quoque bona esse potest, 

oJ^ 11. ^.Ali> = ^JJii^o, H Ifi, 9 ^^;Lc (^^aLJ^vlt, ubi P habet q^ 
A>2JLx: v_iJL5^j". — III de pedibus dicitur, ubi dextra loco sinistrae etsinistra 
loco dextrae ponitur , M vS^ , 1 , coll. Mas'udi , HI , 97 et Azraki fvi , 4 , ubi 
qLxsjJSU-*. Eodem modo de duobus canalibus oppositae directionis dici- 

tur ii^Lo ^Lrs:. Jsjs-I^ J^, Jacut, III, f ol , 14, et funis circa collum, 
cuius duae extremitates alia aho abeunt, vocatur ^l^ d^^r^j J^cut, 
II, aH, 8. Hinc quoque o^^ui^ significat distortus e. g. Jacut, III, 

1.1, 12. — V de tributo nondum soluto, residuum retnansit , H ^^f^f; 
— domi se confinuit , i^iers fuit (vid. Dozy) , H ff , 8 j«.i^ailj l^ii^^v. /*^- — 
kS^ ^w« vid. infra sub ^U — ^JiX:^^, sujyerstes , haeres , H H, 5, Mo- 
barrad ovo, 3, Arib Ms. Goth., f. 103 v. q., &)JL. ^JoJC' jll sjC-vJi oAi>i^ 
,UoJ wS-J' XiLo (^-.jc!l Q^ «.^ali^. — In Hispania officialis , qui fere idem OLOSSAKIUM. 229 

munus habebat quod yJ^ w^j>Lo iii Orieute , appellabatur ^jiL^^^ ? H aI , 
2 et 17, ubi sic reponatur pro ^kL^. Hoc receperam contra auctorita- 

tem Cod. L , secutus Dozyum , qui nunc vero etiam lectionem v^aLs^-c 
praefert (vid. SuppUm. sub ^jJl> et ^aJli*). Idem officialis quoque 

vocabatur s,j^j:.a>^. 

\jiSs>. Vw^=>, fem, s (vid. Dozy), M !a1 l 'i^^ ^l-^j inscriptio attrita, Bi- 

0_o ... . ^ - 

runi , i"]A , 4 , 6. — isjiJli- , qualitas rei imiata , H H, 21. Vid. Dozy. — v„AjJii>, 

de aere temperatus , M S^.a, 15. — -Sjii>, suh^ufus^ H fi^, 19. Dozy. — 

iiiy^ws proprie res creata, fere significatione vocis '^:>, dotes naturales, 

M M , 2, opp. iCcyUax. 

,ijjjLi>, arbor cuius lignum est pretiosum (v. Lane et Dozy) , crescit in 
meridie maris Caspii , in Tabaristan H l^v^ , 6 , Kazwini , II , ^oi , 6 a f. 
seq., in Djordjan, Kazwini, II, ^r"f , 10 (ubi male a^A^) , et, sed mi- 
noris qualitatis, ad orientem Ardebili, Jacut , I, II v, 22. Restituatur 
Agh. XIY, 1, 7, ubi gsJLi> ^t^=>. 

>4.i>. iU.*^, nomen sectae, M i^ov, 8, sed fort. leg. '^,:^^ q. v. 

j oE 

(jA»-*.i>. (j/.U3-'^l vocantur famuli templi Hierosolymitani , quoniam Ab- 

O 5 

dolmelik eo servitio assignavit quintam partem {^^) captivorum, M 
Ivi, 9. 

Ji..*3-. H_ii'ui^ sunt nohiles apud populum Caucasi qui iJCU' appella- 
tur, I \\f i (p. IaI ann. 1. ult.). 

0_0> _ 3^_03^ 

^-♦3-. J,4-:5^w« adi. [veloute) 'iX^.:^^^^ .J.pLUi, M ff^, 5; subst. (velours) 
M ffU, Polak, Persien, II, 172, Dozy. 

^Ui> lapia pretiosus (v. Dozy qU>'l«.=>) , qui in Aegypto reperitur , 
I oi, 4, H 11, 4, et in montibus Nukani in Khorasan , H Hi^, 9. 

^j^i>. iooui^vj' , pl. a o'wL*?w^, eodem sensu quo qJIjL^u', M tvf a. 

Cf. Dozy. 

vJU.i>. «Jijy.i> s. iCiiJwi> (de pronuut. cf. Dozy, Ibn Bat. I, 71 et Ja- 

cut, II, l*'li"", 10), pl. vjj.ji^i», coenohium Karramiorum s. Sufiorum, M 230 OLOSSARIUM. 

M, 19, ur, 14, ^f^, 12 et 13, n.>, 10, l^vi, 9. Altera forma l\MJ> 

(acc. 'i.P'Jij'wi> Jacut, II, ol, 5, Ibuo 's-Scliihna Ms. f. 25 v. (^^^ nJus^ 

L^liijL^) habet quoque plur. o'wPJiiwi>, Jucut, IV, H. , 9. In AHfLaila, 
III. ffi, 2, tertia forma »J^l~> exstat. — ^^.-oLiJjLii , coenobitae , M ff, 

6. — iCiJ^, collare = 'iiALi^ , M Hl^, Dozy. 

p,y>. p-y^-*) perforatus de lapide, M tf v , 6. 

^y>. j^ nota significatione (vid. Gloss. Beladh.) , I a\, 11, If, 2, 
H n., 14 seq., M fri, 7 et 10, habet quoque pl. oH^, H fv/, ut 
alia vocis forma ^P (q. v.) habet o' l^. Ad quaestionem de origine 
etiam conferri debent Djawaliki, ov, Jacut, II, f^A, 20, f 1v , 10. 

i O ^ 5 

^^^ .'.^Jl appellatur species dactylorum in provincia Basrae , M ii^. p. 

o E 

(j>o^. Lectio A et B ijo^^l i. e. ^jo^j-i-l, pro (joL*ai»t, casae, tuguria, 

I IIa , 3 , fortasse defendi potest. Nam ij^i=> proprie quoque arundo esse 
videtur, v. locos apud Dozy, Jacut, I, 11. ult. et Kazwini, II, fH paen., 
\"o, , 9, unde significationes sepes (Dozy et Jacut, III, VY, 5) et tugu- 

rium denvatae sunt. Vocabulo autem ^^ varii generis jibrae ut 
folia palmae, arundo, stramen cet. significantur (Lane exTA, Jacut, III, 
i^^v^, 13 et Dozy) et est fere synonymum vocis (j.^, ut apud Ibn Djo- 

1 • 5 3 

bair, vi*', 4 et 10 iLyoj_^'l -^j;^'! et ^joL^^^I ^ o^ idem est. Hinc 
quoque significationem casa derivatam fuisse, non improbabile est, sed 
locos non habeo et alibi apud I hoc sensu ;jo'wAii>i exstat (Ivl , 9 , U. , \U). 
{jj:^yi> I, ingressus est, penetravit in terram hostis , H if., 15, Dozy. — 
(JojL^ , pl. a 'iJ:aL^y^ , locus ubifacile accessum adterram habet hostis, H !l'l, 12. 

Q^ I est fere synonymum verborum ^^ et ^^ sensu cepit rem 
alienam, nisi quod ^^ dicitur quando furtim, ^^kj^ quando vi, ,m^ 
quando per fraudem facit (Fayumi in v.). Vid. exemplum H Ha, 4 seqq. 
et alterum Agh. XHI, 11'. Hinc ^»^ VIII significat per fraudem sibi 

ac^MmrzY , Mobarrad vi , 13, vf, 1, Asds 3Lil o^"^'* ^^i'^*^^^ ^®^^ sensu 
/urandi adhibetur, Fayumi: ^j^ ^^j ^Li> ^L*« Ji' ^ '^y Sic GLOSSAEIUM. 231 Hamdsa, oo, 14 q|^=» tanquam syn. vocis ^y« occurrit, et qjL3> est 
/wr, Alif Laila, II, t.o, 1 (et cf. Dozy). Similiter ouL. tum perjidum, 
tum /iMVwi significat. — o^' P^" ^^^^5 "^ provincia Naisabur vocatur 
urbs secundae ordinis post metropolin , M t*'.. , 6 et l. — jL^jLs>, pl. o', 

liorreum, ubi merces reconduntur, H i*.v, 6, S^il, 17. — o^^' ^^^ recte 
liabet Vullers, est stratum cui cibus imponitur, M S*'.!*', 15, ubi Jacut, 
I, 0^1, 7 habet o'^^^ -^^ d^.^^ (pi'o quo male Kazwini, II, r.f, 5 

jx3-. ol-i^Jt saepe significat fruges, H oi, 17, M f.1, 7 ^-J^I^-s-Jl 
ot^j,' f!f, 7, froji, Jaciit, I, vr^, 2, IbnBatuta, IV, 366, ubi recte 
versio »les denrees alimentaires". Vid. porro Dozy »les bles". 

(j*yp-. iLyw-^^M M ^.f a sunt i4x>*oJi JiJl , de quibus vid. Jacut , II , 

<5.v, 7, Makrizi, I, t*v., 22. 

ji.xi>. ^>Ii^JI oyo M ffi, 17. Vid. Dozy. 

Ja*i> II , conm^j.-B^Y trabes, M tV, 5 et 10. Cf. usum verbi Chald. 

Esra IV, 12 la^n; x»:i;Ni. — iul2x=>, navigii species, M S*'^ , 1. Locus Abu 
'1-Kasimi in ann. a laudatus, hic est: ^y, ,^t^l ^\j^] Liyu o' tt'"^' 

(1. ot^jc^t^) otjA^tj or,L^''3 V;'^/^'^ ^'^JL^' V^^r^J ^CSjt^'^ o^' 
oLL-^-IaJt^ ^^LJt^ oL"i^_5uV^l3 (sic) ^^Ul_j o-^-^jJl^ o'i;ty^_5 oL«jJ!_5 

oLj.a*]i3 ^..jLJjtj oLxkJij V;'y^'j ^^^j^^*i LT'^'^*) l5^3 ('^ic) vi^-vJLL'^. 

Fortasse nomen habet a constructione , quippe .L*.JJiJt q^ ij^^y^^ Kliiu:^ 
(Ibn Djobair, 1a, 2). 

v-s-t^i» V. o^ , ^.a:^, o^" et ^Ji^ sunt synonyma, quorum 

v,Jl^' usitatissimum est, proprie Jotxaj" ab ioL> sensu iu'iiL> (j^ iusilo, 
Gloss. ad Fdik, I, 329 coll. 275. Sed p. 248 ult. seq. legimus: 

Jo si.. \n '■) ' u^-ot^j ^ ^, .•<\J5 

\_AAjs^t ^^i *-»:^ Lot^. In marg. ^J^ explicatur per ^iUpl. Significat 
verbum /?oa'a affecit e. g. Jacut , I , vf. , 6 oix^ ^'^-t^ (.li-Av^llit ^ ^vj 232 CLOSSARIUM. 

(vid. Dozy) et liinc significat invasit sive de hostibus diripiendi causa 
(DozY , H Vf . , 4 , ubi Codicis lectio Ua-v^' servari potuisset) sive de 
principe subiiciendi ergo, H i^f o , 10, et hoc sensu I llo, 9 occurrit ver- 

bum ol3^' secundum Cod. B, coll. H Iav , 1 >.gg*<?.. (L habet ^itj^ J., 
F vertit (^A*JV Ju?). IUud ,*.jsu^.. apud H probabiliter est \3y>- IV. 

Jyp» V. Jwljs^J, imaginatio ■) H a1 ult., Dozy. 

JU*i> sec. M flA, 5 est nomen quo iu Khuzistan appellatur oLJG'', 

sed adeo plane ignotum est mihi, ut statuere nequeam, utrum oLoCi 

(dolor hepatis) sit pronuntiandum , an oLjC' , malus citreus , vid. Mohit , 
Bocthor in v. poucire , Alif Laila , ed. Maoti. III , tof (ed. Fl. X , o) et 
Lane ad versiouem I, 198. 

0J-«j-^b (Pers.), sapiens, docttis, M fi^, 17. 

Ojb. ioo^b p v'-^, thoraces antiqui, qui etiam 10°^° saecuJo Taimae 
servabantur, M ^o^ , 4. Cf. Thaalibi Latdif, o, 4 a f., Lane ad versio- 
sionem Alif Laila I, 545, n. 5. — iCjj>^LvJ' , secta orthodoxorum , me- 
morantur M ^v, 5, f. , 9, f( , 5 , 11 , 10 , M, 20, f ,*1 , 11, ffl a, fAi, 8. 

(woo. \j^^, sudor plantarum, qui GalHce miellat, nielle appellatur, 
M ft., 13, coll. 1o, 7 et iro, 11. 

ibo. ,'i^'jCo, pl. a ijtjcNw^, H f., 21, Jacut, III, f 11 , 9. 

ob'-^. ,,-2^aJ1 non tantum est pannus Aegyptiacus , H i.l, 7, Ml.f, 

12, Jacut , II, ofl, 7, of A , 2, Thaahbi Latdif , IVI, 9, qui quoque in 
Siut fabricabatur , Jacut, I, fv^, 18, sed etiam panuus huic similis aHbi 
confectus, ut Kazeruni , M ffr", 5. — suibo, nomen piscis {viscosus f) i 

M r,p. 

j>o. „ ^Jc* {7'otundus) appellatur species dactylorum in provincia 
Basrae, M \\^.p. 

,}J>^ I sAj ^,_^-^' tj^>->j ^'^Z'?"^ rem, H vl*, 4 J^ *fju>ol J^Aj L i,;,<-s«j> 

1».^ ».UI , /)ro ratione eius quod a viatorihus transeuntihus poscunt. — III eodem 

oE 

sensu quo J>.3>ol (ut Jasi^ pro Jiiiwl cet.), intrare fecit, iixseruit, M lli*', 10 GLOSSARIUM. 233 iu i4iaui>5 ioj xL>b (^JiAiiil Jojlil ^t iUJt iJb Uls^, Motarrizi: JjLs-^ qx^ 

(cAil JaJlJ- tii»!A^ Jo^lJ. y>( QyCj ^l &JLi>tAif JLoJl. Vid. porro infra sub 

J^luXwo. — IV c. v_j p., introduxit eum, M fo. 6, l. 6. Cf. cle Sacy apud 

Freytag, — i4Jli>o, lingua terrae ., tractus terrae angustus, I !o1, 1, Hni, 
4, M flA, 8, Kazwini II, \T, 15 (coll. Jacut, I, llv, 21); spec. addito 
sive omisso -^ul' J,, lingua terrae quae in mare se protendit, peninsula, 

I ni, 3, H ^v, 14, M ni ?2 (ubi in textu by^) ; et ^l ^l ^j^l ^^ idi^J>, 

sinusmaris, Mas'udi, I, 229, aut simpl. idLi>J>, M i'1)', 7, fl^, 7. — 

J-i^tA/o, caelatus (orne de bas-reliefs) de ianua, M llo, 11, 111, 11; pro- 
babiliter eodem modo explicandus est locus Ibn Batutae III , 59 (jiv^j^ 

u>.33^UI wLyoL 'iXz^J^ Lg^Lxxi »et ornamenta horuni aedificiorum caelata 
sunt, colore lazuleo". 

j^j-. qL^-o, fuJigo, H V!<5, 8, M i^H ult., Dozy; de fuligine metal- 
lica, M m, 9, Jacut, III, foo, 7, fol, 22. — ^\J>o apud H l^r, 20 
explicatur per ov^ domus , li*'t", 4 domus viri principis qui servos , pecora , 
hortos et agros possidet , quae interpretatio si accurata est , in hac voce , 
composita ut videtur e vocc. Pers. ao et qL=>, pars posterior debet sig- 
nificare domus , pcdatium {=. xJLi>, ry=>)- Fieri tamen potest vocem esse 
explicandam per ^i^ «j» = r^^^-, dominus pagi. Apud H \ff ult. qL5>l> 
est pro /mL^^ -y^.;^) tributum a dihkdno solvendum. 

.j>. (^j^, de lingua purissima (vid. Lane) derivatur a .o sensu aula 
regia, M fol, 15, r^o, 12. 

O O _ _ 5) 

.>.L>. ;?• ;>->» charta convoluta (vid. Lane) habet pl. — •ij'3, M I.., 6, 

Dozy. — „ .lXx. Dicitur urbs iacere ^lytil \Ji^,S:> „ .uN^ J«x:, ac? ipsam 

^- - ^ - 
m'a?w quae Irak cum Syria iungit, I II, 13, H I^^va, 1. — '»s>-.0^, sca- 

lae, M fff, 7. 

Oo - > > 

^j<v^c>. u*jO, pl. (j^ij^^, /ec^zo academica, M f H , 11, ffia, Jactit, II, 
ni, 14, ^Av, 2, Dozy. 

jjj^o. Species mali Persici praestans appellatur j^.liAJI ~_jii, M v, 6. 

30 234 GLOSSARIUM. vAj X, invenit^ assecutus est, I 'tfs/ paen., H Vaa , 2. — dL«Axw*:il nl^-'^ 
in Perside probabiliter illud officium erat quod examinavit acta publica 
antequam edereutur (bureau de coutrole), I ifA, 3, H f.A, 8. *JL«.v> (Pers.) , absinthium , M f f f" s. ^j^. l^.c> in Khowarizm 4^/3 valebat danikos , M. \"f,, S, alibi 6 , 
M IaV, 4. — aPLi-VJ' v^rv^» suut panni qui parvo pretio venduntur, M Hv, 
8. Cf. locum Ibn Kotaibae , ed. Rittershausen , ^r , 7 oiio^ t_s|^ ,U3- 

o^i^Lj »velamentum pretii unius monetae argenteae, vestis praetexta mille 
drachmis constans", tropice pro »id quod perparvi pretii , vulgaris est, 
et contra quod pretiosum et rarum est". — ^^-«.^.o, albus , nitidus ut 
moneta argentea, H f^S^v, 14, ubi corroboratur additamento xJLijJw, ut 
oriatur sensus candidissimus , nitidissimus. Hoc sensu f^^^^ quoque in 
usu est, vid. Dozy et Jacut, III, o.f", 17 ^j^ ^jy 

s-l^.j. (^r^J^^i l5j**^'' ^H^^^^^j porta parva et magna Khorasani, in- 
troitus ad barbaros orientales, M fv^, 16 seq. 

joj.o in descriptione muri Gog et Magog est limen superius portae , 
M ni^, 12 seqq. Ibn Khordadbeh p. 100 habet JCL^o. 

i^.j» IV. De phrasi Koranica iill.o! L05, quam Zamakhschari in Asds 
recepit , vid. Dozy. Saepius occiirrit ^iLj.Jo L05 de re admirabili , cele- 
berrima, M 111, 5, I^va, 4, f I. , 8. Hinc per contractionem ortum est 

O 3 

vulgare dVj,J*wo. Morgenl. Forsch. 145 ult. Apud Jactit, II, S*"'vf, 8 et 9 

' ^- 
aVj.o' L05 scribendum est i^,o! Lo^, ut quoque iu Codice Leidensi Asdsi. 

--- ' ^ 

— xjj.o apud M fl, 6 est astutia. — ^5)'-^? P^* 5''-^' contus, lignum 

5 o 

gwo impellitur nacis , I aI ult., H l.i^, 3, IIV, 4, pro i^Jy), (ut I ol, 16). 
Vid. Gloss. Beladh. et Lane sub t_c-\, Dozy sub ^c^o. 

iikx**J>, pl. ti)o"LwO, apud H fvl', 13 videtur idem significare quod u;<vwO 

pud Hariri (vid. Laue), pulvinar. Loco Haririi addendum habeo huuc 

locum Abu '1-Kasimi Ms. Mus. Britt. f. 32 v. (post locum infra sub jjLoLw QI-OSSARIUM. 235 laiidatum): ,c^'-£ ^^"--V —^:^ 'wy«>3j w^J^AjIj &JL*jia^' &-j-JlaJI Oj>*AJ'^ JwA^^ }J^ ^-sjjs) JiJjiJ>*f. Iii liis i^-f^ est epithetou panui pretiosi, 
cuius explicationem nondum reperi. Occurrit quoque in loco Aribi, Ms. 
Goth. f. 126 V. o'J.JlciJl £jLoAJ' , -.-'JiccJI. 3 O- & cvJXwO et iOfc.xJLXAvj>, 77ie/o aromaticus , de quo vid. Vullers in v, De- 
fremery in Journ. as. 1847, I, 434 et Dozy sub *Jv-i:*v_> (quare hic 
formam nostram reiicit, non intelligo), H n!^, 4, M fiv, 1. In al- 

Mowasscha f. 149 r. occurrit n. unit. 3Va./^Aj' et f. 182 r. pl. o'j..a.xXv«u>. 

j*jwu>. ^J>. Verba *.>wjji ^i LJlj'^ \Jl^^ ^'-o ^'Joifj, ^ M \,\f k , signifi- 

cant »qui aquam Damasci et Hierosolymorum bibunt, cibos pingues edere 

debent", ut patet coll. i^i*'!', 12 cum i^.. , 1. Aqua contrariae qualitatis 

appellatur ^^ 9Lo, Mas'udi, III, 53. 

(cj I. ^(cAi' in precibus publicis est precatio libera qua antistes Deum 
orat res spirituales et mundanas quas petere licet (.x' ^^ -.^, ^- ^A-! 

LoAJIj i^.iAji), potissimum vero secundum formulam prophetae: .ac' ^^i 
^jL/o iu ,«Jx) u:.o' Lcj si>>>5y«' L«5 c^^xic' 'i-o^ 0,,A«i L«j o_i>i Lcj ^owcAJi Le ^^ 
(i>o' "bJ' *]' 'l:^ y>v' '-i^^'^ ,»->^'^' oJ'. Haec precatio plerumque obtinet 
ante salutationem concionis (Abu Ishak Schirazi, ^f ed. Juynboll). Hoc 

sensu occurrit M ff, 5, i.. , 2, fil, 3. — '^j^, distantia parva, quatenus 
vox clamantis audiri possit {—'is^.^j^s q. v.), s*iJ J^, I f. t^, Ibno '1-Athir, 

VI, l^i^r, 15, Jacat, III, fvl ult. sy^^Ai Jo^; ib. i^^o, 22 «^j^ — ip^i 
5j£jJ' ,'AiU, quod TA sub -b^ reddit Jo o^ rJly!. In hac vero ex- 

plicatione »^£0 fortasse scriptum est pro 3»A£. Tn partem cf. Lane. — 
Legimus apud M l^", 5 'lUuJ^S' byiJ J. -^',, pro quo Cod. C rr^ ays^ 
&p*/rfr.. Perspicua est allusio ad Koran. 40, vs. 42 seqq. et »^£0 debet 
significare invitatio ,ad vitam heatam. Haec quum per se heniyna sit, et 
verbis oJac et ^o».:^ haec notio inest, adiectiva O!^ et oi*^ hoc 

sensu recipere ausus siim. — s^so est confessio jidei (Lane), et hinc ji- 
des, religio; a^^Ai' q^s^aj, M fff 6, idem est quod qjAj' qoA^? '^icl, LemQ 236 SLOSSARIUM. 

sub ^jfji, et s^AjI ^U^' apud Mobarrad oov, 8 idera quod &JLi;' t«^ ib, 

1. 13; — dynastia: (j^Losi' ^ 3^£<3 j|^ L^-o 5-y*^) vestes nigrae dynastiae Ah- 
hasidarum ihi tinctae sunt, I H. , 4, H^, 4, ubi var. 1. ilJ^o. — .-AjL^i -y«( sjiO ^5, 
5?66 imperio principis Jldelium, H oa, 7. Verbum q"^ !fc3 est idem quod 
&J («j^Ja^», agnovit imperium eius (Dozy), et hine ayx> synon. est vocis 

xJai> e. g. Wright , Readinghook , 64 \jyro «JaJJ *_!; .^^^ y^. qI^^- 
Fortasse hoc modo locus nostri est explicandus. Verti tamen quoque 
potest partihus principis Jidelium addicti, vid. Dozy, quo casu Sj£0 pro- 
prie invitatio est. Non credo s^cj> hic habere sensum specialem quem ei 

tribuerunt Fatimidae, Makrizi, I, Hi seqq, — 'i^^^, ph ^y^, eodem 

modo ut AjLyo (q. v.) usurpatur sensu ajjiuens , ^nvulus , M IIa, 2 Ui 

isi^"^' Q^ pj*,^, coll. Jacut, IV, olf, 18 Q-, ^^*J^. lP_i_ri iuo^ -sLyi L^ 

«v.> VII, prorupit, se effudit de fonte , H fol, 12 iUsAjL/o nVf^J> ^^ 
Cod. P iijiJLX:^. Cf. Dozy. 

o 

^J>. ^j, pannus linteus suhtilissimus Aegypti, M f.!*', 15, Thaalibi 
apud Dozy et Motarrizi apud Lane sub vjixio. 

(}J5J. JJJo, malus , per synecdochen navis, M fol, 15 io (^y?r. j^ "^j 
OctXi'. Eodem modo rp^, guhemaculum , secundum Vocabulistam quo- 
que est navis. 

^^. 'iSj> est structura lapidea quae Gallice dicitur plate-forme, ut 
luculenter patet e descriptione templi Hierosolymitani , I ov, 2, H lil', 

2, M ill, 6 et 7, ubi Jacut, IV, oif , 8 seqq. et Kazw. II, I.a 'i.AuaA 
eodem sensu. Idem patet e Jacut , II , of . , 11, ut quoque I , ^y.\ , 19, 
Chron. Mekk. II, lo, 5 a f., 11, 4. Talis structura interdum alta est, 

e. g. I Iff, 7, vf", 3 (ubi pro jp restituatur liSS) , interdum non magni 
ambitus, ut M f1, 11, 20. - 

ij>^c> II , supposuit fraudulenter merces viliores (acc.) melioribus ( j. s. 

y^. , I ii"", 6 et paen. (ubi L ^__coLviJt j. ^JsJ^) , H ivo , 17, !v1, 4, HLOSSARIUM. * 237 

Jacut, T, cll , 21 et 1o1, 6 liabet coustr. c. v_j. Cf. Dozy: mezdar con 

engano. Noiio substitutiouis dolosae in hoc verbo antiqua est. lu tra- 

ditione apud Tabari, I, t^ol , 9 Jacobus dicit Labano : ^jj';'*' ^ ^j^ c>-*«J^. 

Jo. Jo. Dicit M !vf , 9 de urbe Ascalou oyi ^i^^, quid vero potis- 

simum velit, incertus sum. Quod Lane babet, non videtur convenire. 
In Mohit lego avem fortissimo ventriculo praeditum sic appellari, sed 
definitio est vaga. Melius placet quod habet Dozy: ramier, pigeon sau- 
vage, quia columbas olim Ascaloni permagno numero fuisse constat, 
vid. Sepp, Jerusalem und das heilige Land, II, 602. Sed probabiliter 
hic valet significatio ricinus, quam habent Damiri : ^oJli" oLijJl q-. cy 

JjJl Q^ Juil Q^li L^iLtsi ^ vy^' 6^ Antaki: j.l^i J^ oJilaj^ qL^^tS' ^>3. 
Consului amicissimum Socin, qui nomine D^i Klein hanc explicationem 
confirmat: »Eine kleinere etwas andere Art, als die o!^ Zeche, komme, 
wie es scheine , mehr im Sandboden vor. Er sei einmal schauerlich zer- 
bissen worden, als er sich in Jafa auf lockeren sandigen Boden gesetzt 
habe, woselbst vorher Mukari's mit ihren Thieren gelagert hatten und 
er meine sich zu erinnern , die Leute hatten diese Schmarotzerthierchen J3 
genannt , sei aber nicht ganz sicher". 

Jl> (Pers.), pro quo solent Arabes scribere \Ji!iJ> (Dozy) , pellis muste- 
lae, M rro, 1, 

"^. xlo felis, M n, 7. Vid. Dozy. 

fjH^j>. y^b, Chald. oiDn et DTon , pL ,j«>-«t^o, strues lapidum, M 

IV, 7; pl. ^j^y^t^o, iam decimo saeculo iu Syria significatio mola (cf. 

Dozy) valebat, M !1i , 10, !vf , 18 et s, ubi explicatur per ^j^]^. 

\Ji'ji»^j>, domesticus , logotheta uno gradu inforior, H li"". , 14. 
^^j> IV c. (J^c, I !v, 15, H ^o , 16. Vid. Gloss. Fragm. et Dozy. 

jJ^Lx/qJ, pannus in urbe Damiata fabricatus ^ H i.i^, 3- 

iJsjtAJj s. \:£^tAJj (Pers.) , i. q. xjtAJo, dens clavis (vid. Vullers) , M 
nf, 1 et h. 

-jo. ,LoA Comparatio ponderis cum pondere dirhemi M Ul' , 3 se<^. — 238 (JLOSSARIUM. 

_jA^, nitidus ut denariiis (Do7,y), H \.v d , ubi JAl' ^"^1 (vid. infra sub 
-»i). Significat quoque ruher , opp. (»^^*-^ alhus , de rosa, Jacut, III, J 
o.t*', 17, uti rubor et nitor faciei comparatur cum nitore denarii, Ha- 
mcisa, 1, 9, Mobarrad, fi, 11, Jacut, IV , ofv, 10. 

Ljj VI. f*-^]y^^ o^'^', conditio eorum prosperare coepit, H v!*", 3. — 
LiJsJl. Memorabilis est phrasis M i*!". , 1 LxJlXJ' j. 8,^0^! ay^JaJ ^ iixLJawi, 
quae fortasse vertenda est »Kastilia Basrae similis est inter urbes impe- 
rii", coll. !^ov,»10 qIlXLJ' J, ^Jl*. icKLivo, aut »Kastilia Basrae similis est 
opulentia", sed probabilius est LoAJI J, esse locutionem adverbialem sensu 
valde. Adverbialiter, sed alio sensu, quoque sumeuda est in loco Agh. 
IX, 1i, 11. Janitor Mohammedis ibn al-Fadhl al-Djordjani veniam in- 
trandi petit celeberrimo musico Ishak al-Maucili. Exclamat Mohammed 
cum indignatione : oL^u-"!:^ qoLLv^j qL^oI LoAi' J, J.-3>J^ »intrabitne 
mehercle quis veniam intrandi petens Ishako?" i. e. huic ianua semper 
patet, stupidissimus est qui huic veuiam petit. Cf. porro usum adverb. 
vocis LoJjl apud Dozy. — ^b , facilis nactu de fructibus , M f i^f , 4 , ut 

dicitur xjJb L^Jo, vita grata, in qua quis quae velit facile obtinet (^sas). 

j*s?o. iji^^, mollis, in qua pes mergitur arena, M M, i*'.^, 18, flf, 
14, Jactit, I, f.o, 13 =Fcak, I, 114, ubi in optimo Codice quoque 
adduntur vocales, et ubi in commentario habet Zamakhschari {j^j-^ 
..-l5 (j«^j> ry^"^' Hi loci probant nos recte in Gloss. Edrisi hoc adiec- 
tivum pronuntiasse. Eodem sensu quoque j^[^j> occurrit , Jacut , 11 , Vlv, 
11. Notandum est Codd. Mokadd. plus semel habere ;ji-?->, ut quoque 
habet Jacut, IV, vii, 17 in loco ex Bekrio desumto, de quo vid. Gloss. 
Edr, (Cf. Golius ex Mar.). In TA adiectivum non memoratur. Sub- 
stantivi ij/-— ^o pluralis datur ;_wLPoI , et quoque j^\S>j> (quod Nawawi sm- 
gularem appellat = (j^lPo). Huius formae alia exempla sunt Mas'udi I, 
211, 3 tj^L?J>5 3^j, 348 paen. (ubi corrigatur versio). 

^^j>. ■^X^J, sagacitas, H fl, 8, ol^, 8, Gloss. Fragm. 

5 o 5 

^j. ^j. Memorantur dLj.oL q.^->, oleum citri, v. sub d^^L»; — GLOSSARIUM. * 239 

gvlalj ^c>, oleum violarum, I lor, 5, H W, 12, M W, 1, !^.., 2, 
mm, ff^, 1. Laue in vers. Alif Laila, I, 199 »extract of violets". 
Praeparatio describitur ab Ibu Djazla ; — 0"^!:^^' 0^"^> H Hi*', 10; Dozy 
sub o^;^; — (^^tv^' Q^->, I lol^, 5, H rit^, 12. Praeparationem de- 
scribit Novs^airi Ms. 273, p. 803 seq. pronuntians ^_c.^Jt, ut Vocabulista; 
— (j}Ji\ Q^^, unguentiwi , M \"^f , 18; — ^_^^L O^"-^? o/ettm ?z7m a/6i, 
I !oo, 10, Gloss. Fragm. et Dozy sub ^j^; — ^aIjJJI ^^^, M f.r, 13, 
fft^, 2, de Sacy, Relation de VEgypte, 35 seq., Ibn Djazla ^-o^t _^ 
(j^a^"^! y^^LJlj, Lane sub vJi>J^ ; — (j^*vj-w ^o, M fff", 2; — J^-^f^' ^^^, 
M r.i*', 13. Praeparatio describitur ab Ibn Djazla; — »j.^ O^^j ^ ^^^> 
1, vid. sub so^li'; — uXj.:^^_P« ^o, M ffr, 2; — ^j^--^ ^j, M ffi*', 
2; — gj^li ^yPo, M ffr, 2; - ^^y ^^^, M ff^, 1; - ^>Lo ^y>o, 

M ffr, 1. 

j>5L> V, vermibus impleri, I H, 15, H t*"!^, 14 et hinc Edrisi 1.1. apud 
Dozy. 

.3,0 I. De locutionibus «^iAj U/ et j^^iAj U: vid. Gloss. Fragm. et 
Dozy. Exempla huius sunt M ao, 7, lov, 16, Hi, 9, !ao, 10, I^aa, 14, 
fff q , illius Azraki , f.i^ paen., Jacut , IV , vfl , 7. Eodem sensu dicitur 

.IlXXav! L^, H yfv, 13. — V, circulo jluxit (circuler) , M l^f , 15. — .b, 

atrium (salle) , M ffi, 9 Uoj '^y^^ 0^^^ iLjL«obLj, trecenta et mille 

cuhicula et atria; Dozy. — .IlXJ! pro ^ULail .b i. q. LojJI, M t^f, 5, ff^^ 

20. Sed i^f <i .I^AJI ^iUj' est sLjIaJI .b i. e. b':>"bJI. — .3^3, ambitus, circui- 
tzis, circumferentia , I S^v, 8, 1., 3 a f., IS', 4, J^Ca, 12, H i^f, 6 cet. — 

yp. Plur. bypl H I0I, 8, Jacut, II, IT, 20, Dozy; pl. pl. ol^Lo H If,, 

9, Jaciit, I, i^fl, 3, II, ^fr, 19, Ift^, 14, Gloss. Beladh. — '«^b, ordine 
/a tour de role) , M l*'!'^ a. — .Lo mensura aridorum in imperio Fatimi- 

darum, M ff., 5. — S;'^'-^, vortex aquae (=.30,0, Pers. ^.jbyT) , I i^. , 7 
et 10, H r"v, 3, 6. Lexica Arabica videntur commendare pronuntiatio- 

ueni Sjl^o, sed 8.I3O habet Cod. P Ibn Hauk. Eodem sensu Codd. Istakhr, 240 GLOSSARIUM. 

C et L habent , ut Jacut et Kazwini , qK^»^. Freytag e Reiske habet 

,'3^, sed Bocthor: &0 Xc> tourbillon. — jb. jb .y*i, murus urbis (mur 

d'enceinte) , I v^ k. — sJb. JLAj' (*~1:^J^ ;3^ '^V'? semper turbulenti et 
seditiosi swit , M l*'.*, 13; oyAJl o.lj» 'o' j.^s u^*^^j ^** calamitatibus et 
tumultibus pessima gens, M 1*^(1, 8, Cf. Lane. 

»«;L«50 est , ut mecum communicavit Noldeke , vox hybrida composita 
e e^n, abbreviatione vulgari vocis NtJ^nn 7/2«/, in qua 3 obscuratur quia 
praecedit u (cf. Gramm. der neusyr. Spr. 49) , et Pers. uj! aqua. Plane 

idem significat quod Arabictim ^j^j> , ut patet e H I w , 2 et 3 , M. fYo, 

4 , coll. I I0 , 1 , lof , 6 , M f f r , 3 et /. Optimus est jCw^l ^I-^J^' , bonus 

quoque J.b-.';:^', bona notae etiam qui Bijari in Djordjan paratur, Mrv. ,4. 

J^o. iCjjO, dynastia, M v, 21; prosperitas urbis, M Hl*^, 4 de Ha- 

' "" .> ^'' ., -0-5w) 

madhan: L^jO ^cji' c>-i^^'; — pl- ijj^, artijicia, Mfo, 1. — i^.j'-^ (j*^ 
j»..i3.T.;JJ) periodus, M fv^* ult. 

.••^o, ,., »0 , inferioris qualitatis e. g. q^o iMl-ij , n^'^' v-jUaS' , M pas- 
sim , spec. vid. ff^ , 8 , ubi opponitur Ja.w» , mediocris qualitatis. — j^^o 

post nomen loci significat inferior , M f f S' , 6. — qI^?^» teloneum, M 

r^, 19, Dozy. 

o - ■- 

.tfsAJjO, pl. ,^'3>->, cj/r/iia , pAaseo/ws (chaloupe) , e Pers. ^3^0 coll. J^jj^ 

(cf. Vullers et Gol.) , M r^ 2, Jactit, IV, Hi , 3, Edrisi (vors. Jaubert 
I, 374), Adjdib al-Hind, Ms. Schefer, p. 29 Sy^^ sLLI ^! ^.,^1^ 1^^ 
^^JJI^ V;*^':'' 33 gw^jAJ! |>^^, 39 g^-xJ^JJ! Lo c>.I^L>!3, 40 ^.1« 
.Lwj ^tf^-JljtXJt J. tUj s-JUiij *wjLSP1 j^ iicU> .c^ J.>'wv^3l ^l' U*/o ,^^^^ 
V^^' A' Low, 41 ^S^JJ JLo- LyOt-2SS *.:S^Lo ^! ^j^ j.'*3, 111 J^' 
y.Liiil ^5 > ?^ ^ o > i^JljLJI r' j^ -'_w^"5l iu^LXi^lj ^l^ v^,aL> Q^ gwO»jLI 
»»Jsj>LJ »Jiis> \yi:LAy Qui in hoc loco vocantur K-oLLJ' sunt nautae, re- 
miges , ut e multis locis patet. Vera autem lectio videtur ii*JljLJl , Ba- 
nianae, ut semel p. 19 in Cod. occurrit {-^J^ qL^L.). Singularis est 

gji\j\i (1. gjlilj) , nauta , reme.v. fiLossARirM, 24! 

^^cjO. 5t»o. Legimus M r^H, 9 ex Ilak provenire .Li!' 30, quod est 
proprie fuligo argenti (iCcafiJ' ,jL^^ cr tX-cLaJo Lc). Pro o legendum 
esse s^,j> certum est, sed de lectione ,UJ' adhuc incertus sum. Legimus 
in opere Mafdtih al-Oluvi f. 76 v. Juo^ ^Jo _^* tiJw-J' LJ>^\^ ^ '4-*-*5 

rfvo.UJl ^'►o ^-.♦-swa^ i^A^' o'^"'^ Cr* 'J^*-*^3 (C^'-^J" j^^ U^li- Vocabulum 
,tfv«.UJI mihi non minus obscurum est quam .lii' in textu M. 

q'aXjP (Pers. degddn , hinc quoque Arab. ^'AS^lo) , tripus ferreus cui 

olla imponitur , M Hf , 13. 

^^j». ^J, pl. qI^^', apud I iS**i, 15 (_,-v^:^' qIo' non male in vers. 

Pers. redditur per ,c^-^ v'*^'? ritus sacri. Potest autem quoque verti 
sanctuaria , quod certe 1. ult. praeferendum videtur. De hac signif. vid. 
Dozy. — 'sJji_JSuti, provincia (Aram.), M IH, 1. 

JZjo pro ^Loo, M rro, 18. 

'j. Verba ^A^ dVJ L«, M i*."!, 1, significant »haec a te semper aliena 

sunto". — -JiJ' ^i)'o Uifc^wJ (j*^5 -^ ^^'^ ^^^- ^forum eius non talem am- 
bitum habet (ut mentione dignum sit)". 

.0. BjiAx! i. q. 8,3. particula minima auri (Lane) , I C.i*' n , ubi bis sic 
Cod. C; L habet »,3, F pessime >s.Jo. 

c .0. ^p^^. oL.*J' c|^o apud M Hf , 5 videtur eadem esse ulna quae 
appellatur iiViiJ' cl,J s. (^-Jj' iLM-ii'wii' p' <Jsj' s. iojLjJ' ^'^AJ', quia Zijad 
ea usus est ad demetiendum Sawadura , Mawerdi, fll . 12. Ibn Khor- 
dadbeh eius loco habet ilo*.^' p';Aj', quae secuudum Makrizi, I, |lf, 
11 habet 24 digitos et quae eadem esse videtur quam Motarrizi appellat 
XxLstJl ^)^i Fayumi (j^LjC' ^'<->, et quae intelligitur ubi dicitur »unus dja- 
rib est 3600 ulnae quadratae" (sJLX/s p'<>3; perperam hoc expHcavit Lane), 
Haec quoque ulna Mawerdio est basis comparationis aliis ulnis , p. Ho seq. 
Ulna regia uno pugno (iL*:2>i q. v.) s. accuratiusut habet Mawerdi 6^3 digi- 

tis maior est. Apud M Iv! , 4 appellatur ^^L>-ii"^l dVJL' p',o, quod aHunde 
illustrare nequeo. In traditione. Fdik, I, 15J^, vocatur .'uZ:^' el.J» et 

31 242 GLOSSARIUM. 

additur commeutarius ^y^^ i»^ [*^^"^' ^4^ cr ^-^ ''^ o^^ ®^ ^^ marg. 
sJu cLo .IJsii*-. (j*UJ] pK^-^J' j^"l liUi' IaJ' qI^. Jacut, III, Ivo, 4 eam 
appellat wmi ^*;^» OPP- *J^-«-jX' f,')'^'- ^i^* quoque infra sub js^. — 
e'i!, epitheton lupi (aut hyaenae) , H It*'^, 17, probabiliter celer , sed 

fortasse avidus, famelicus coll. ^;^, aut i. q. c .lX,*, sanguine victimarum 

inquinatus. 

o» - ) 
SS. yjs^, concionator (Gloss. Beladh. sub ^^^ , p. 89 , Dozy), M f, 

13, in, 2, Ifi*, 9, ivl, 16, Uf, 13 ijoLa^ iu ^j^yLXi'^ » concionatores 

ibi sunt fabulatores", r.o , 2, r.v, 4, r^v, 9,f.v, 12, ft., 4,flf, 17 , fAl, 6. 

Verbum jSJ> apud M Ta! A y^A •} kjSs "^I yAj "^ » concionatores ibi tan- 

tum sunt doctores theologiae et exegesis". 

l^o. ^o tanquam epitheton mali citrei Susiani , I ir, 2, H Ivo , 13, 
est fragrans , &oni odoris {^^ Uh^) » ^^^ inter (jn-:>Ij_J! (flores) nume- 
ratur ab Abu '1-Kasim , Ms. f. 41 r. — iJSJJ (n. a. verbi ^^^^) habet 
pl. »i)lju, H Ho, 7 iCoolJixi! iU^wj.;^! nlry^' l5^'^" cr* ^-"tV^ ^"^* 

J3 IV, subiecit, I Iff, 1 (=J.b, If^ antep.); Gloss. Beladh. 

o 

i_.^j. |^L1jl>, caudatus , M f.r, 18. 

^_^3 I seq. imperf. incepit (Gloss. Pragm., Dozy), M Hl/ LLa^o ^! 
,s^X:^, pro quo in textu 1. 9 ^L^UJ^"^! j, Ucyi ^l^. — (^^-^^^, flavus de 
arena, M 1, 9, !1o , 7. — ^*,^ ^^! ^S^, M 11, 9. 

^sX=>L pannus de quo supra sub ,£^Xp>-[i, M rf^, 19. 

(-,!.. (j«t. , mancipium (Gloss. Beladh. , Dozy). In tributo regionum 
subditarum unum mancipium valorem habebat 300 drachmarum , M \"f, d 
(4 a f.) 1 L§>U-J5 (j«', Uil &jj£ ^^£5, Ibn Khord. 39, 1 ubi pro iuLXail 

1. xj.;iil. Apud Kremer, Culturgesch. I, 152 paen. »600Dirham" lapsus 
calami est pro 300. — Extremitas, terminus (Dozy), H flV, 2, flf, 5, 
M vt, 12, VAt^, 1, f^v, 12, Jactit, I, f^v, 14, fiv, 14; JL^L (j.!^ ^i^, in ipso 
termino, M ^vf, 16, ffv, 7 et 14. — (j*L pro ij^j sensu navarchus, M OLOSSAUIUM. 243 

H, 13, Mas'udi , I, 282, ubi pl. ^L«j.. — ^^'tJj sm iuris, non pendens 
ab alio , M a1 , 6 , Gloss. Fragm. — Quid significet ^jJ. JJJl apud H l^ol^, 

6 I^Xlp fjJj J^' Q.. xL> iCijlj L^ ^^[(j, dicere nequeo. 

vi>s.:swL, aes ustum f^y^' ^^^wvLs^l), M Sr^, 11, Dozy et Yullers. 

^^Gl, sectatores Iba Rahuiae, M t^v, 7. 

(^L I. De (^_j tanquam adverbio exclamationis , vid. Dozy et quos 
laudat auctores ^). Addendum est hunc usum iam antiquum esse, testibus 
verbis Djariri ^^ *-t-^. ^tc^ ^i quacumque tandem cum re comparabi- 
tur, Agh. Vni, !aS*, 16 et Ishaki al-Maucili J3|^t tA^ ^l ^ ^j 

.Ojj«aJt ttXJ)j Mwr/e tandem hic pistor dulciarius hunc modulum accepit (_bCwJ! 
est is qui oii^UJt -bj^.), Agh. V, tfo, 7 a f . Fortasse quoque signi- 
ficat scilicet , ecce, nempe M Hf, 9 aliter vertere nequeo. Sed alia 
exempla non habeo. — VI [^J pro t^^^t^", c. J p., m conspectu esse, 
M If, 14, in conspectum venire fol, 3, spec. de navi, tw, 5, flt , 13. 
Cf. in partem Lane. Lexico addendum est, eodem sensu quo dicitur 
^lXLt ^lXlt ^^lj (Lane) quoque dici ^^ljto_^t ^^i\y e. g. Agh. V , llo med. 
pag. (= l^LLai"). — ^\ Jt v_jL^I. Egregie de ^^yt in iurisprudentia dispu- 

tavit Sachau, zur dltesten Geschichte des Muh. Rechts , p. 10 — 18 (Si- 
tzungsber. der K. Akad. der Wiss. in Wien^ LXV, 708 — 716) et refutavit 
errorem Schahrastanii et Ibn Khaldtini. Antiquitus idem est quod 
^_^wLJiJt et iJiaJt. Quos M t^^v, 5 appellat iC^^, Hanafitae, Malikitae, 
Schafi'itae et Dawuditae , sunt j^Ut v_jL^t, opp. vi^jAil i_;L^t. Inter 
Schi'itas quoque inveniuntur, M 11, 4, coll. Tv, 7, etiam inter Mota- 
zilitas, Jacut, III, tw, 10. Vid. porro I llv, 5 et apud Jacut, I, IIa, 
20, H rri^, 18, M rrv, 2. Cf. quoque M ICv, 3 et U. , 1. Multo serio- 
ris temporis est quod soli Hanafitae ab aliis hoc nomine distinguuntur. 
c>j,. ^LiAJj v. sub ^^Ou.. 

G-o_ 3 — 

a^y ^jA , pl. f^^/> j lucrum in commercio , H fH , 10 , ff 1 , 1, Gloss. Edrisi. 1) Cf. Fleischer in Beitrdge zur arab. Sprachkmde (Ber. der K. Sacha. Ges. der Wissensch. 
1878), p. 112 -/Mit aufgehobener ausserlicher Rcction". 244 (il.liSHAJ<U'M. 

ijaiy Apud M i. , 17 genus hominum maris peritorum in Cod. B 
appellatur (.,vy^u. (sic) , in C ^f^^j («"')• Veram lectionem nondum 
inveni. Cogitavi de ...yp-^iy mercatores , de Qylsij., excuhitores, qui oram 
maritimam contra piratas defendunt , sed lectio Ktterae jjo s. ^jr con- 

stare videtur. E lectioue C efficeres Qyo'J5. , tahellarii (TA Aj-J')? sed 
dubium est utrum in Oriente in usu fuerit (vid. Dozy) et tantum de 
cursoribus valere videtur. 

Jaj.. J^U, xenodochium {v. Lane), I i*'!^ , 6 seq., H i^H, nr", 4 seq., 

^/\\ , .Jacut, I, aVI, 12. Designat quoque hospitium vetularum et vidua- 
rum, Jacut, I, f"v,^, 22. 

^ . II abs. i. q. *.JL>, ^,, croiser ses jamhes (Dozy) et ^<-j,j*, H rVl, 

w V o- 

5 (ubi 1. ,v?r*) ? coll. I ivf , 6 , et Abulfeda i^oi. — «_j. spec. taherna 
exactoris vectigalium , hinc ■tjJ' ^j.-oLo ipse exactor, M i**!, 4. — «j^, 
mensura aridorum in Hispania . quae 18 JJ:). continebat, M Vf ♦ , 4. — 
Moneta aurea parva in regno Fatimidarum (quarta pars denarii) , M t^f . , 

11 et moneta argentea parva ibidem, M i^f . , 12. — if^^j eadem mo- 
neta aurea quae <-j, vocatur, H lt*"1, 4, Kazwini , II, ifl*, 14, Dozy. — 
**jj'. t\:^\.v.^I' ,'A:> t>o'j" sunt quatuor latera templi. II., 12 (ubi C 
et L !t^J). H lio, 14. 

aJu., nomen piscis in Tigride, M \^. jy. Suspicor autem legendum esse 

giAjJi, ut vocantur pisciculi e Tigride qui conduntur et obsonium exqui- 
situm praebent, vid. Dozy. Plerumque una appellantur cum aULi^vjoJI, 
Ibn Baithar et Ibn Djazla (qui eos male comparat cum j^Lo."b5t), Mo- 
wasscha in Gloss. MosHm sub ^Jlxj, ubi pro Jlo;"^'^ 1. iJloJIj, Kazwini , 
II, ri't, 17. Abu '1-Kasim 1.1. f. 35 v. LLo,, suLiJP» JljI^ ,.o 'la*s ^X^^, 

Mafdtih al-Olum f. 51 v. dW^' ^ J-»jij' olXk^wJI^, -*AaiL iLL5="v^'lj ^LiLoJi e^' Li.Jt. ■5>> 

L II. Liberius dicit I Ui^ , 3 Jua o^' J,£ j^o **vo j*^!. 
wo. II, tV? praesidio collocavit (Gl. Beladh. et Fragm. et Dozy), I \\Q QL0S9ARIUM. 245 

ann, ult., iira, 2; spec. in re tabellaria in statione coUocavit tahellarios 
(^v^flji), Kodama apud Sprenger, die Post- und Reiserouten des Orients, 

p. 3 ann. Hine .mmJ'-1' (s. ^MJr*-'' ut habet Mafdtih al-Olum f. 21r.) sunt 
tabellarii, Sprenger, p. 5 et 6 , H ii*'^, 1 et 2. — v*-'';' perennis de fluvio, 
M 1f ^ (1o ann. 1. 9) ; stabilis , domicilium perpetuum habens de praefecto 
(=*iC:s?), M ff\/^ 1, cf. apud Dozy ^l ^J cet.; stativus , perpetuus 
de praesidio , exercitu , H M , 4 , M i^va , 1 ; constans , perpetuus de sti- 

pendio, M f'^^g, unde subst. '^K. 

b^. Ki>-Pl memorantur Ml^v, 16, S^a, 1—4, 11 etz, H, 2, Ha, 14. f^^- >.. f^K, integer , completus, non tantum de pondere adbibetur 

(Lane), sed quoque de distantia, I ^o^ , 4, H (^'.l, 17 'si^^K iOL>y<i, et 

^- - - 
de pretio, H ^\f , 2. — ii>L>- , moderatio animi, H 1o , 13, vid. Dozy 

et Lane. 

«:> I c. J,' r. non tantum significat rationem habuit rei (Gloss. Fragm.), 

sed saepe exercuit virtutem {se conjormer a, pratiquer) , ut I o, 2, ift*', 

7, io., 2, y.A, 7 et 10, rfo, 8, ^v, 3, et possedit, I ff ult., fo, 1, 

1\/^ , 7, t^^iA, 14, acquisivit, Jacut, H, i*. , 7. Cum hac significatione 

cohaeret professus est religionem, Ibn Bat. IV, 224. — VI, collecta est 

aqua , confiuit , I aI , 6 , a^ , 3 , 11* , 3 , Beladh. Tol , 3 a f . (male expli- 

. , G, 5 o, 

cavi m Gloss.). — Kc^y*, reditus, tanquam n. a. a %=>■,, M (^'ov, 2. 

O o 

Jo-j. J»:>-,, gubernaculum, M S*"! , 13, Gloss. Moslim , Dozy. Quoque 
hoc sensu habet pl. ^T ut Masudi, I, 282 Jo-.^t ^[-iP\. — ^' Pl. 


JL>Ji, vm illustres , proceri, M l^^io, 8, et eodera sensu o^JL^Jt, H 1, 
3. Vid. Dozy. — J»^';- ^^j j satellites , praetoriani , M ilv , 5 , syn. 
jjl^l (vid. ann. A), Dozy. 

:. OE _ _ 

L>-j. lc^'} inspirant plus d^espoir (Dozy), H ioi^, 5, ubi lectio Codd. 
constat, ut non legendum sit L^L5>.I. 

O- o 

J^. iiiL=>^, wwius c?{ei iter eiusve spatium, H r^f ult., Jaciit, I, ffo, 
9, v.v, 13, IV, U, 20, pl. obb-^, II, VAO, 22, III, vl., 9. Dozy. 246 QLOSSARIUM. 

rjfr^j, casei species, Ibn Djazla: ^vM' ^j^\ ^ _^», }^^ cr» ^y; 
est vocab. Pers. (vid. Vullers) pro Arabico f^ , quod describitur in 
lexicis tanquam (jv>>J' j^ ^' '■^' J^' cr» £y« Exportatur e Walwalidj 
et Kbowarizin, M i*')'f, 15, i*'!'©, 7. Quoque scribitur ij^Ji^. ("vid. Dozy), 
ut restituendum est apud Thaalibi, Latdif, IH, 3 pro (^-^jis-Jt, quod igi- 
tur deleatur in Gloss. de Jong et hinc apud Dozy. 

t^J^ vid. ^l. 

j>.. J., proventus , reditus , M f , 5, Lane ex Asds. 

L- Jj' ori^za, habet ph j^^ ' ^ ri^, 6, f.r, 8, f.A, 12, fvf, 3, f^f, 
5 , Dozy. 

v-;;.. Ajjyi pl. ol, explicatur M Tt , 9 per xlLS'' q. v. et est malleus ut 

nf, 6. — (cO'-^' ^'■*J>*^' ^^*^ appellatur, quia in canalicularmn (i«^:L«) 
formam redacta est, M f v. , 7 seqq., coll. fol, 9. Antaki inter species 
tutiae memorat xaa.^j' ^er^*^. i^^Ly^t JOLcj i^;'-^' j^ ^Uj^ai! v.JuJ5Jt. 

^: . Vni , de operariis Jixam mercedem accepit , construitur c. Jx 
operis, I nr, 1 , H i^-io, 16. Cf. M t^i^., 12. Similiter de mercatore di- 

Oc 

citur -^U"^' ^LiaJ' J^ o^S Jacut, II, tfl, 4. — 0)5' sensu mystico 
rfo^es spirituales, M tH, 10, tfr, 10, rvt , 9. 

^La-w.. (J^U*-; , rusticus , paganus , M i*'^ , 8 , f f t a in fine , Jacut , 11 , 
vv. , 18. — (c^*-^) ^-*:^) />ams rusticus, quaEs in pagis coquitur, M roo 
ult. — iuJJ^iJCwJ' proprie sectarii pagorum , M 1*"^ , 4 , appellantur iidem 
qui iUi^^J', M t^^A, 7. 

^:^ II, inculcavit, ^^' (j*'Uj' v_j^ j, ]^^ As, H t^, 12 Add. 

^. rV, delineavit, descripsit architectus , M t^^ol, 11 (cf. ad h. 1. t*^v, 
10 sq.). — VIII sensu secutus est praecepta religionis (Lane) non tantum 
constr. cum acc. (H t. , 4), sed quoque c. uj, I 0, 3 Qy^}j <sj-*^ fi^^ 
*»JI ,_^IJw.. — *^j, pl- *y*>j, mos, consuetudo (Dozy), M passim. Dici- 
tur q' *ff^ ^j^ q1^=*poIc q^, H rr, 4 et 6; — tributum, H rt , 2, 
vf, 7 (=6 -ix^^i' j|^^!), lo!6, 1. 9 et 6 a f., rfo, 9, t^.v, 16, t-o., 5, OLOS8AEIUM. 247 

o - 

M nt*", 9, Dozy; — salarium, H rfr, 14, Dozy et Vullers. — ^^, 
pertinens aci, H v ult.; destinatus ad, M Iaa, 12. Cf. Dozy. Significa- 
tioni ibi illustratae addatur in potestate, sub imperio {a la disposition), 
Jacut, n, vll, 8 J<X^ Q^ ijJ^ iu-wy &jyw vi,t3 ^Jj, et significatio versus, 
Ibn Bat. IV, 436 iA^' ^^y L^ o^U ^•. 

Lw.. £1*«',, pl. LT-li;) o^^«i cacabus , M !*'ii, 8. — l5*"/*' ^^^^^^' H ^l 
ult., Dozy. 

G - .... 

v_^.. vw.s.A^,, fem. a, apud M t^H , 8 sumi potest sive active ut sit 
quae omnem humorem absorbet, siccus, sive passive cuius liumor omnis ab- 
sorbetur , aridus. Lexica nihil illustrant, nisi forte quod Asds habet 

Kfi i\^ ^ «wS^, ij^y^^ quod apud Lane desideratur. 

o _ 
vJLii . vJu-^, , elegans, pulcher, de aedificiis M llf, 9, Ho, 1, 1^1., 2, 

nr, 4, de foro M r^, 18, de urbe M ('va, 5. Compar. vJi^^T M ilo, 

4, pl. v3^j (cf- Dozy) M ^c>\, 8 de faciebus. 

^.. Q^5j, pl- rr^'jj (Jacut, III, l*'^'!, O ^^^juii'^.), fenestra prominens, 

fere idem quod L> q. v., M Tw, 19, ffi, 10 et 18. Cf. Dozy: balcon. 

0« 

Joo.. kX/a. , pl. o'uJ>. I , certissime ut suspicatus est Dozy significat por- 
torium (peage) , I if 1 , 1, TH, 3, H Vvi, 7. — Aoyfl, teloneum , locus ubi 
portorium solvendum est , I !lv, 1, tl^! , 1, tt*'f, 11, H It^o , 8, ut Persice 
iAa3. (vid. Vullers); — pl. LX>oly<i, portorium, I lov, 1, Ioa, 9, H fi, 7, 
6^ 20, oi, 16, 11, 13, vf, 6, M 1.0, 8, Dozy. — ^Joo^ s. ^J^y*, 
exactor portorii, M t**!, 5 et g. De priore cf. Dozy. 

>^aA3.. wS.:yo. adiect., epitheton fori, \Ju^^ oy^' for^i''ni' bene disposi- 
tum, M fi*"!, 3. — Subst. seasu quem habet Mohit: xLLya ijcp'^ cr* **^ 
«.L^i ^liAaj, propatulum lapidibus stratum , M a^ , 11, ft*'^/;. Apud H 
t^^oo, 4 videtur significari via strata; verto: »provincia Bokharae iacet ad 
ipsam viam regiam quae ex Khorasan ducit ad provincias Transoxaniae". 
— ^jLf^J, iunciura , series, I t*^.o, 7, ubi L habet qLwL:> .ky ^Jlaj^J J^ 248 GI,0SSAR1DM. _pjt fl.^ Loj , H lectionem mutavit , H Hl , 3 v^ibyoydl J>£ eodem sensu quo 
I ^('''v, 4 habet ^J^^ ^. 

^.. ^jr»'. , pl. 3^^', , moneta in Africa ante Fatimidas usitata ab 
iisque servata, M f.f , 10 et e. 

w^.. vd^^r^ secundum I H r appellatur re.?? simiarum. 
c:.. (jr^- Post annum 250 Ahmed ibno '1-Modabbir in Aegypto 
pascua pubKca tributo subiecit, de singulis bestiis a dominis solvendo, 
quodque (jrcLJl appellavit; vid. Makrizi, I, l.r, 3 a f., t.v, 12 a f. seqq. 

Alibi, in Perside et in Africa principes hoc exemplum secuti sunt, I tov, 
1, toA, 9, H 11, 13, m, 5, riv, 14. 

oi». ^Ji;. H f)'[^, 10 loquens de tailesanis dicit o.lijj .s^m^, quod ver- 
timus in Gloss. Edrisi, 371 , 1 per »que Ton tisse en festons". Aliunde 
locum illustrare nequeo. 

(jiaj.. (jiast», est convicium quo proprie Zeiditae petebant eos Schi'itas 

qui Zeid verum imamum esse negabant (Ibn Khaldun laud. apud Do- 
zy) , sed deinde Schi'itae orthodoxos eo designant , et invicem , M i*'^ , 

16, t^^A, 5 seq. et d. Ipse M I^a a sic appellat Schi'itas stolidos (t^L^ 

wtjyijt), orthodoxi fanatici ,e^\ vocant quoque orthodoxos moderatos, 

M iri, 19, ni, 13. 

<j. I , exportavit , transportavit merces , I 11 ^ , IIa , 1 et 3 , Jacut , I , 
^\o ult., Ibn Batuta apud Dozy; — transtulit administrationem provin- 
ciae ad diwanum metropolis, H nr", 16; — solvit tributum, H 1**.^, 15, 
Gloss. Beladh. — VI de plur., c. acc, locuti sunt de re tanquam nota , 
pro certa regula habu£runt , M t^^f^l , 9. — VIII , demtus , amotus fuit 

(syn. J^) , M r^o , 5 ; — de aqua fluvii , c. ^Xt , venit ad , attigit planta- 
tiones, I ^f, 8 (ubi L syn. ^), H tlo, 12; — provenit de productis 
(syn. lii^), c. Q^, I ff, 5, fo, 2 , ^5*, 1 , ol*', 7 , vf A , lor , lot*' cet., c. 
v_j, I tof', 2, Iaa, 4, 6, 111 paen., f.. , 1 secuud. lect. C , L et Jacut, 
c. j,, I nt*', 1 , ubi C et L Uj, F et Jacut U>U; exportatus est, I t**©, 
15, foyfc, trr, 15, r^A, 16; — redHt, dicitur ^^bat tj^ (^j^) ^j£ *J ^J GLOSSARIUM. 249 'lX/, reditus eius ecc hoc loco hic fziit, H i*. , 6, Jacut, I, \/\t , 2; — 
derivatus fuit canalis e fluvio , H ^6^ , 16; — quum in diverso sensu 
verbum «.aj'! synonymum factum fuisset verbi «i», ab boc etiam mutua- 
vit significationem iacuit de urbe , I tv. , 12 Add., H Hl, 7, l*n, 16 et 
quoque cecidit ut I ^a. paen. sec. L (vid. Add.), de aqua quae cadit in 

fluvium , I ^"11 p. — /";'? comp. a 9uj,, subtilior , de panno pretioso , 
I !d(*', 15. — ^^^r*j ^^^^^ conservatus, pretiosus, I ov, 13. — /^'7*' ^"^~ 
fz7is, pretiosus (= tjj.), I oi*, 15, 11**«, lot*', 10, 13, 16, 1116, \*v(5, 3, 
H f1, 9, Agb. ed. Koseg. !of , 4 a f., Doz}^ 

vjii. VIII, emolumenta accepit officialis, H 11, 19, spec. modo illegali, 

ct. Dozy. — o*i--<. oii'y« , emolumenta , appellantur tributa diversa non 

canonica , coU. Makrizi , I , l.t^ paen. *-JL_^ J, ^— *-j ^^i-fi' (i3U') ^*, 

^^^L«il3 oiiLllj «Jou Lcj (yA-II ^^f o-j)j H 1*., 20, n, 7, I0, 5, tfo, 
15 et ,17, Ifl, 8, foo, 9, M t^v! a. 

\5. II quoque dicitur de subtilitate opificis in opere exercendo, H 1**^^, 
3 »quia ferrum Fergbanae admittit subtilem tractationem quam fabri 

3-o£ 

illius regionis exercere didicerunt". — ^6.1, commodior, H It**. , 5, Gloss. 
Edrisi. 

O)' o^ J macer de solo , M i* , 4. — 'iLf^. fortasse pronuntiandum est 
nomen navigii apud M !*"! , 14. Nomen liabere posset sive ab urbe Racca, 

sive hinc quod navigationi in aqua tenui (\wAxi5, i^Lc, sLL! ^3.) aptum 

esset (?). 

9 

w*J^. 'is^y In Gloss. Beladh. et MosKm egi de ijc^''i iio. {dominium 

soli). Dicuntur etiam homines possidere terram q^ iUi. Ji, sub dominio 

aliorum , i. e. tancjuam metoeci , H lo. , 9. 

C-_o) 

t^. ijtrj est solum quod occupat aedificium, I 1. ult., H !lo, 16, urbs, 
Jacut, I, Ivv, 20, hinc ambitus urbis aut regionis (Gloss. Edrisi) , I oa, 
7 (pro quo H !!S-, 10 g^) , H ol, 12, v1 , 17, !t"(", 19, VT, 10, t*1o, 
13, M ni, 9, rvt^o, rvo, 5 et 12, Jacut, I, f.1, 7, Vf , 20, II, m, 
3, IV, nf, 5, 1a!^, 1. 

82 ^250 GLOSSARIUM. 

J.. I c. v_j , sustulit, ergatd levavit , passive I llv, 1 (ubi L Jij.l), H 
Iaa, 7. — VIII, c. *_j, pass. xj eyH)'j ascenditt I If^ paen., Ifl, 1; — 
altus fuit, H rir, 17, Gloss. Edrisi. 

w^, I, c. J^ s. c. acc, dicitur de urbe quae adiacet flumini, I ayk, 

H of, 20, Jacut, I, tvr, 10, Afr, 14, ao^ , 6, a1! , 11, II, Ivf, 16, IaI, 

4, Af., 14, III, m, 22; cf. Gloss. Fragm. sub ^. — VIH, suscepit , 

o 
opinionem spec, absurdam, M flf", 6. — ^«jli^ in vers. Pers. l Yb habet 

significationem quam ex Hamakeri libro recepit Freytag, servitium: »prin- 

ceps in cuius U^. vitam dego". — v*^- ^j*^^ ^J-^ i^ dimidium 

posterius saeculi sexti cadit , H 11! c. — -r^y> 6st epitheton mali citrei , 

I 1;*' 6 , H Ivo 71 , limonis , Abu '1-Kasim 1. 1. f . 41 r. j-^'3 j-^' V^/«5 

(jLyLiil, maU aurantii, Vullers in v., et Polak, Persien, II, 139 habet 

»Sudfruchte — Murekebat" i. e. oL/^. Significatio epitheti probabiliter 

6 3 o- _ • 

est insitus (cf. Dozy sub w^i^ 11 et wv/j). — vyy»» iumentum, H vi, 
7, M tr, 12, Ibno '1-Athir, VI, Ifo, 16, Dozy. 

0_o- 

^.. i5'-<, stoiio milita^is, appellantur castella Caucasi I IaI annot. 1. 
3; — sedes regis, M f.o, 4, f.A^?, J/o^zi! apud Dozy. 

,., pl. *y9. , tribus Kurdorum et regio quam occupat secundum Jacut, 
ni, aH ult., vers. Pers. I Ia 6 et Wfi (ubi p^ — ^^). Codices omnes 
I et H habent ^j, ut quoque ex Ibn Khaldun recepit Dozy, sed Codd. 
M habent I. ut praescribit Jactit , quodque non differre videtur a Persico 

/. s. xZ, caterva kominum, exercitus (VuUers). Hodie pro ^j in usu 
est Joj, quod idem significat. Constat porro litterae . in vocibus Persicis 
ab Arabibus saepe substitui j e. g. y-tr^^j' V^^ 7-^"^'* ^^^^^^ tamen 
debeo vocem ^'wp-', I 11, 2, in vers. Pers. reddi per U^»^, quod for- 
tasse vocabulum Kurdicum est et pro lectioue *; facere posset. In Ma- 

fdtih al-Olum f. 38 r. legimus: ^^j L^A^'^ UJL-^ J^^^ ^y — iL^. 
Legimus apud H i"".v ult. w^ J* t^*^^ ^^ <ij-*^ ^' ^^i annotavi GLOSSARITJM. 251 

fortasse legeaduin esse iO:.^^, coll. Lane sub jCx.. Nempe hoc casu iC^x> 
sumendum foret sensu ayraen , quo fere synon. est vocis '^l^ , quam 
auctores TA et Mohit ei substituere volunt. 

J-».. iJU., tractus arenosus, I H, 5, Jacut , I, lol, 9, II, aII, 20, 
Gloss, Beladh., Dozy. 

^.. ^v.^j nomen piscis in Tigride, M ]\^. p. 

„i.\_l I, tegit corio nigro quod ._l\_11 s. _A_J_i (Pers. stX—J.) appella- 
tur , M vl 10. Vid. de lioc corio praeter Lane sub ^o. et Djawaliki bl, 

Ibn Doraid in Djamhara., III, f. 287 v. \jcaju\i ijJu ^^^dt o^JL^^SI r^"^' 

o - o^ w 

j^UI jls «lAll o|y*o ^c>^ 
lAjtotil *p5 sOjJI (^t. 

r^ - o^ 

y./^». ^LP., monachiis , I v1, 6 Add., ubi L qwjL^, pro ^-^lP, quod 
in textu est. Huius singularis • secundum lexica (vid. Lane) est ,m1-*.^,, 
alii aiunt singularem esse qLaP. (vid. Gloss. Beladh. sub JJ:-«). 

,..l\P,. iuJ>l3., ^-M^' hyssum venundant , M t^. ult. et Dozy. Ab iis porta 

Kairawani nomen habebat, M i^f o , 15. Alia forma vocis probabiKter est 

SjOLp. (Dozy sub .tJ^t.). Origo adhuc latet , licet verosimiliter a Pers. 

(qIo) Io >st. derivanda sit. Singularis est ^lj^ non enim a nostra 

voce diversum esse videtur epitheton mercatorum Judaeorum isLLti.\_^JI 
(var. iLolLX^t jt) in Epitome Ibno '1-Fakihi , cuius editionem parat Loth , 
quodque apud Ibn Khordadbeh , 115 scribitur iLotjt^l (var. iCototJI). 

_3. II. Pro fecit ut probus esset nummus in Gloss. Beladh., he made 
money to pass or he current apud Lane, accuratius est scribere cudit 
nummos probos, ut patet e loco H I^^aI , 5. — —5)') ^nagis conducens^ 
7nagis praesto , celerior ^ facilior , M a, 6 (lectio B ,^^.1 quoque ferri 
potest). 

_5j. ^o.. HiToJJ, vento secundo, I II., 3, ubi vers. Pers. i,:>.A«t. oLi qC>- 
o^. — iiL>-j5. i. q. j. »a gentle gcde ^ a hreeze" (Lane), M f"l, 14. 252 GLOSSARIUM. 

L>5 .. \\jyD , sensu quein primo loco habet Lane , M Yoo, 4. Notabilis 

est loeus quia hic vocabulo iam utitur Sofjan ibn Oyaiua. 

(jJVj, nomen Iructus in Arnienia , I Ui' paen., H ^f\, 4, M \".\. , 9. 
Var. lectiones sunt JliV, Ji^o et Jlij (F et L). 

(^3.. iu^,. ^»r^L)j considerate , sapienter , H vi , 6, ubi constr. q-» «;Cr 
j.(Ail »frui motione celeri sapienter". 

^_vvLo,, rihes (vid. Dozy et Vullers in v. et sub ^xj.j); optimus iu 
Naisabur crescit, M v, 4, S^iv, 2, I^H , 1, Jacut, IV, aoa, 1, Thaalibi, 

Latdif, n, 5, Hf paen., \\^ , 5. E succo paratur cibus 'i^V-j^}\ dic- 
tus, Ibn Djazla in v. 

%-^. IV (s. I) c. acc. yjJii iCjU <tj.j Uj. Jo|^! ^jjAaj' »modius unus 
frumenti saepe producit centum modios", I l"S'S', 2, H t^^vV ult. 

^..Ji-^. j^j , nomen generis dactylorum in provincia Basrensi , M tf". p. 

*^ I quoque constr. c. ^, H ti , 15. 

v_j^. VH^- Memorantur species (Cj.lXJJ, M !a. , 13, IaI , 4 et 8; 
^LIait, I ni, 7, H Ha, 8, M V, 5, t^i-f, 4, cf. Thaalibi, Latdif, iil, 
2, ^Vyx*il, M tA., 13, lAt, 4 et 8. 

lA^.' ^.lX^, pl. (^'-^U, patella, scutula (vid. Dozy) , I \oo h , Jacut, II, 
fA^, 17, III, for, 16. 

K_jol^, nomen navigii, M t*'^* , 1. 

v_;^;^, pl. <r^jli\, navigium . de quo v. Lane sub »_jj, M i^t , 15. I^oca- 
hulista sub Barca. 

•^ij. iCiij^o (cf. Lane sub ob';), nomen monetae argenteae, quae iu 
usu erat Meccae, ubi partem vicesimam quartam motawioaki, M i1, 10, 
et in Maghrib, ubi denarii partem quiuquagesimam valebat, M i*.f, 9. 
r.v, 21. 

yf-y Lexicographi (vid. Lane ex TA) dicunt piscium certuni genus 

m Irako vocan tum y^Jt , tum y>-y'- Probabiliter duo genera in unum 
confusa sunt, nam M !!*". p in catalogo piscium Tigridis memorat bis aLOSSAUIUM, 253 _>Jt, qiiod uno loco — >iJ', altero ,->IJ! prouuutianduni videtur. 

L>3 II. Edidi M Cao, 1 \^y sed lectio Codicum videtur suadere 
-=>;, quod hoc casu idem fortius significat, scilicet »the acting with 
penetrative energy , and effectiveness , in an affair" (Lane). 

^J>-. Sl^-, ornamentum z=z ^%\, H nr, 7 coU. I nf, 8. Vid. 

Gloss. Fragm. et Dozy. 

.Jjf.i, nomen piscis iu fluvio Armeniae Cyro, I Iai*', 6, H S^f i , 10. 
Lectio uou constat, nam pars Codicum legit ^l.Ai' (L cum vocal. 

v-j.;. v-j,;, pl. V3)3j ^'^'^^ magnum , H fv, 20; Dozy: »enceinte de fi- 
lets". — v-JjHj fluviiis , M M, 6 Qk'J', pi'o quo Ibn Khordadbeh. ed. 
Barbier de Meynard, p. 124, 1 ^10^'. 

e .; 11 = 1 semhiavit, I W, 5, lcjj.^, ubi L et Jacut (III, Ho, 7), 
cj.;^, Jactit, I, M, 21. Cf. Dozy. — ,vVj subst., sg^es , H flo, 16, ubi 
I i^n, 10 c . ;. Yid. Dozy et cf. Lane; — adj., fem. », agriculturae ido- 
neus, Mi^^ol, 8, flo, 18 et hinc KxjjJ' , terra agriculturae idonea, M fH, 
7. — ^'53? P^- ^'5 o^^''? I ^f^^i 1^5 H Vlf, 4, Dozy, Lane ex Hamdsa. 

0„o_ 3 — 

— '»-s.yf>. Pl. c,'j.<! eodem sensu quo ^5,3, ffuges, H H, 9. 

■sjij.;. o^^)3' Diachiua hydraulica quae describitur a Lane, M t*'l , 11. 
Exemplum plur. oiJij; Jacut, IV, ovi', 16. 

.^.;. ;'^;3, pl- 'J;^';^? ^- ihijj P^' '^))') M '^^'^'^ Byzantinorum qui ordine 
.sequitur patricium, H tt*'., 16; TA sub . ; habet: ^jj' sS^ Ai.LkiAJi «j^iJi 
J^. \ A>iyi iipLkJi 3;3^yi iiJ^^i ^S^ /**Jj'lj ^H j J '«-^- Hinc s^j^J' , f%wi- 
(5a.5t ducis, H !l*'l , 1. Quod Freytag ex Jac. Schult. habet dux inter Cur- 
dos, fortasse desumptum est e commentario Abu '1-Bakai ad Homiliam 
Ibu Nobatae LVH (Ms. 503(1), p. 71). Cf. quoque Ibno 'l-Athir, XI, 

^c^; VIII, contempsit, vilipendit, c. ^, M f 1* a , Dozy. — l5j3j ^on- 
temptibilis de re exigua , H r\*' , 17, Dozy. 254 OLOSSAHIUM. 

.acj. boJl^JI , sectarii qui memorantur M f"v , 9 , \"\, 6. 

oicj I, clamavit, de SS Sufiorura , M f(o, 14. 

^\ I, sensu metaph., Lij &iiaJI ijJ:, imhuit eum scientia, M tTv, 8. 
Cf. apuil Lane Jt*JL) sjj;' c>J) 1-« pi'o quo Asds habet JL*JL — \^h P^- 
^'t, fretum, M M, 18. 

^_aJ5). liii) adverb., adverso flumine = ^SsLo , opp. "^Uio, M t**!, 12, i^f, 

7 , Abu '1-Kasim 1. 1. in precatione nautae vji:^. ^L-ii (/JtJb^ 1^^ i5-J-*5 
Ll^.Ui^. Est Aramaici originis a verbo tipi elevavit , erexit. 

I^; I, ferax, fertilis fuit, de terra et de plantis, I Ll , 3, H Vol, 4, 

ns^, 17, et hinc ^\, ferax, fertilis, comp. (^jl, I <5l, 15 (ubi var. 1. 

^^J), 1.C, IaU, ^r, 6, rio, 1, rn paen., H Iti, 17, i*'t^., 17, (^vr, 17, 

rvr, 14, M M, 7, 12, Jacut, IV, n, 22. — ^^i^, pl. 4/j, denarius 

urbis Aden , M 11 w, l.f, 14, i.o c/. — ^la, is cui mandata est prohatio 

testium, fide digni sint necne (= ;3^\*xi), M (^"i^v, 13, Jacut, IH, aIv, 1. 

A I, pondus nimis leve habuit de nummo (vid. Lane), M ^f. , 11. 

Hinc 3^ de nummo (vid. Lane), M ^f., 12, et metaph. de intellectu, 

M fol, 12; compar. Jjt de pondere, M Ia^ , 1. 
w*J;. i^AJ^bJ; V. sub \J^>jJii. 

^y J.J vid. sub j,.. — Jxy Q^li *Lo: i^j^oljo, ofl&cialis cui cura aerarii 

estmandata, HS^of, 10. Dozy: le chef du hiireau des finances , le mi- 
nistre des finances. 

O^y qU. qI-v' v*^*-^ ^- o'^^' i*^' apud Karmatos et Fatimidarum 
asseclas est princeps, verus imamus, successor legitimus Mohammedis ibn 
Ismail, H Vl, 15, i'!*', 10, mh. Male verti titulum per »lieutenant" in 

Mim. sur les Carmathes du Bahrain, p. 61. — cT^k^i chronicus (Lane et 

Dozy), de scabie in Aegypto , M )*,. , 3, coll. M, 2; — morho afficiens , 

insaluhris de carnibus avium , M ilo, 6, coll. r.1, 1 ; i^ol , 13, coll. i^v. , 11. 

y^j. i^jy^f^^ appellatur species dactylorum in provincia Basrensi, M \\".p. > -O-- GLOSSARIUM. 255 w. (»manu mulierum textus" V) , sic enim legendum videtur M S^Cf, 
2 pro u>^\, ut Oodex habet, panui species in urbibus Nasa et Abi- 
ward confecta. Vox Persica ^:;^ saepius apud auctores occurrit e. g. 
Abu '1-Kasim 1. 1. f. 32 r. ^^jj^ \:^iu pannus pretiosus , f. 34 r. v_jLo 
uiA-oJ' Jjc ^y* I^,*ILi: tj[5-* Q/ii.i> o^; et Dozy in v. 

OJ-o;. oi^J;, iasminum inter optima producta Armeniae et Persidis 
enumeratur, M rvt^, 19, ff^, 9, ffr, 2. Cf. sub ^^. 

j:^;. ;^^^3 , piscium genus in Tigride , M tt". p. In TA male confun- 
ditur cum ,y>j , pl. a ^: q. v. 

^Ajj. iiolj^l memorantur M H, 1, i^ri^, 14. 

oLjy Xiii; (Codd. interdum habent ijij;) , lingua terrae , sive in aliam 
terram protensa , I 11, 20, ^o\" , 11 seq., H !va , 19 seqq., 1^.1, 5 seqq., 

Abulfeda, f f ! , 5 a f. ^Lwt3- iC*jo^' ^^ |^wic>-.Li> ^^-^Ul'^ 0^^^' O^^ rV^? 
sive in mare, H a, 5, ubi Peloponnesus sic appellatur, l*'!'!^, 19. Ubi de 
mari adliibetur est siniis maris angustissimus , I Hi , 13, ubi E et 

vertunt ^uL^o, H fvA, 2, Jacut, I, o.! , 15, ubi corr. 

' ^ - ' . 

(^-o^ ; , pl. oLlo^ ; , iaculum Ghilanensium (vid. Vullers et Freytag) , 

M ni , 3 (ubi C minus accurate (j^is). Patet ex hoc loco hoc telum 
multo diutius in usu fuisse quam opinatur Lagarde, Ges. Abh., p. 67 
seq., 203. 

—^;. -A,— -^iJt „!;, vitriolum atramenti, M i^.l , 3, est species flava 

{Juol^), Kazwini, I, ffl , 8, quae quoque ^_c.^Ai' JiJI (Kazwini, II, ilf, 
19), tCj*^' ^i>"^! (Ibu Baithar et Ibn Djazla) , c>.>LiiJLilS! s. A>LiiJLai! (iidem) 
et simpliciter „1; appellatur (Mas'udi, II, 407 et TA _^ _b^Li>t ^). 
Ab ea diversa est species etiam flava, quae ,^-_-a_eL/j^I _!; s. iCa^Lw"iil _!; 
(vid. Dozy) vocatur (Kazwini I, ^H). Species viridis (y02i>'!:it) secundum 
Kazw. quoque .'wlaijjiajl et LXJLiiJLfli! appellatur , aliter Ibn Baith. et Ibn Djazhi 
qui speciem flavam .UoiiJji!! (Dozy, Gloss. Esp. ■ Arab. p. 257), viridem 
ui^JJilJijt vocant. Species alba {^^^y>\) quoque ^j^J^iiJkiiJ! et \.^j^\ (Ibu 
Djazla) et u-^^' (Lane et Kazw.) appellatur, species rubra (rT'^')) P^^^" 256 GLOSSAKIUM. 

tiosissima omniimi, quae ex insula Cypro provenit, quoque ,^.fc_M*_JI 
(Ibn Djazla et Kazw. Dozy in v. (rapv). Species nigra a solo Kazw. 
memoratur. In Mafdtt/i al-Olum f. 76 r. additur species ^bsui' dicta, 
iu qua venae virides sunt. Vid. quoque Vuller^ sub JTLw. Antaki 
aliam habet divisionem. 

^•.y Ojj.*, cutis friictuum, M f.f , 4. (^jb^ijl, scrotum, M yf\*, 11 et 
12 (pro quo 16 QbLoai> q. v.). 

j*,j. In catalogo synonymorum apud M t*'. , 10 edidi . ^j {J^^ , cogi- 
taus ^ji-iijt hic habere significationem quam habet Koran. 94, vs. 3 ^.-.^ 
lil^ ij^l tjrAi' i. e. secundum Ibn 'Arafa (TA p. If*') «JLjc^ J^ aJLail 

1>»,js^ (_c' LciiJi et verbo .^•. tribuens significationem fecit ut inclinaretur. 
Sed dubito an recte. Certo melius foret legere .y. (j^asj^, nam verbum 
.*\ causativo sensu nunquam mihi occurrit. 

l53i;- L?3j^ ^ angulatus , I f l^v , 2, H ^aw , 1. Cf. Dozy. 

(^ VI sensu metaph. H H!, 14 c.J! Liij', habitum viri pii induit, ut 

ujj" apud Lane. Exemplum verbi sensu proprio vide apud Dozy. — ^i*, 
vestitus, M t.t, 1. 

^.L^\. ^Laj'^1 c^^ V. sub ^^Lajl. Ibn Djazla docet hoc oleum in Irako 
appellari ^^jI^J' c;^jJ', de cameHs {^'^^ qui oleum e Syria afferebant. 
— J^ji ooj, H a1, 12, pro J..;^' ^^. 

l\^. boLjj, propylaeum tempK, M tol, 1, tll, 8, Hv, 12. Una e 
portis cathedralis Damasci hinc vocatur sjLjJI Uit, M tol «. Vid. Dozy: 
portail (figlise. — jjou; in licitatione, vid. Dozy et cf. infra sub ^. — 
KjAjJt memorantur M (^'v, 11, ^a r/. 

^Lv-, nomen speciei piscium in Tigride, M tt^. />. Fort. 1. „Lw, cf. infra 
sub ti)o'y. 

v_;Lw , nomen melonum speciei in Bokhara , M t^H , 4 ubi sic restituen- 
dum. Cf. apud Vullers tiL*^Lw i. q. ^u^AXwj» , quod rursus cohaerere vi- 
detur cum ^jfJu^ (Arab. _ ;joLw). Hinc piri species appellatur v^jys' v»i'uv, ajjOssARiuM, 257 

ut de malo cydonio (*j) alia species vocatur ^3-*^, de malo punico 

( .13 z=Jj^) species OjyfljLj. Memorantur in loco Abu '1-Kasimi Ms. Mus. 
Britt. f. 40 r., ubi dicit post euumerationem fructuum exquisitorum 
in mensa Bagdadensium , se apud Ispalianenses nihil videre nisi ^J U' 

fj^x:>-»} Ai Ojj fJ->^3 (Cod. s. p.) Oj-^ljj (Cod. s. p.) Oj-^-^-Jj Ojyo' oLw 
(sic) J>»,j*-^^ J^' U-o '->5ji! iJJtj. Fort. pro o^ Ju« 1. j^j^jUi i. e. JjjS^U: ut 
appellatur pirus optimus (bergamotte) , vid. Ibn Baitbar apud Dozy sub 
*.:^u> et in v. et Avicenna apud Nowairi, Ms. 273, p, 761. 

qUUv vocatur iuncus qui crescit in lacu Kedes (Htila) , vid. Dozy et 
cf. M ll)*, 1 seq. et Baedeker , • Pa/aes;tma und Syrien, p. 391, ubi 

3 3 

bic iuncus papyrus dicitur. Hinc optimae storeae plectuntur ■.a.^..-^! 

^LoUJt dictae, H lli^, 13, Makrizi, I, ffi, 5, s. iilj^L-v^! ^Jl, Dozy 
et Makrizi, II, Hv, 7 a f. (ubi male ^Lo'A>jsi! pro iLobU*ii), s. simplici- 
ter ^LoUJl, Gloss. Fragm., M (^a, 15. Adde Abu '1-Kasim, Ms. Mns. 
Britt. f. 32 V. v^' L^y^ ^ u^-*^Li ^».^, J>'^Uc "^^ ^^UUv ,x2:> JJ "zij 

,^s.mjJ1 '»JLsj> AJtJLxi!! ^«*jAj Js^' Xo*t-7l -A«j^l jii Q^ (**^'3 <3')i^' cr* J^'» 
Quod in fine Gk>ss. Fragm. dixi, nunc mihi secus videtur. Potius sig- 
nificatio *o'ti> o^U^3 v!^^' derivata est (cf. Gloss. Fragm. sub ^^Juu^). 

i_,A.>w. vx-w, pl. v^') ^^^' M f"t. , 2 bWt^ v^'5 novae res, fol, 4. — 

O 5 ^3 

L^jU-wb s^Jj L^ "Vj unaquaeque harum regionum proprium suum prae- 
fectum habet , H i^.l' , 4. 

G 3 3 _ o 3 

^s.cw. f^>^, pl. a ^ijsruw, rosaria; Hierosolymitana , ex olivarum nu- 
cleis facta (Baedeker, p. 150) iam decimo saeculo nota erant, M !aI , 4. 

— iij^^^uw), navigii genus, M S*'!', 1. 

4?».»-w V = I et IV, salsugine lahoravit terra, 11», 14 , H ivl*' c. Cf. 

M f i. , 16 i^N^ ^!j. 
c : • > 

y^. ^^yUJI, pannus praestantissimus , qui vulgo (^-jUJ! vocatur et 

secundum Thaalibi, Latdif, 111, 5 a f. seq. et H tvl ult. coll. r de no- 
mine urbis Naisabur appellatus fuit. 
c-kdw. ^cUavJI ^jO' V. sub (jO'. 

33 258 Sl^OSSABiUM, 

\JUw. KSjLw, pl. ob|^, m ^esfa laudabilis, H f , 4. Vid. Dozy. 

Xt^. t}-*:^ appellatur res qua unusquisgue gratuito uti potest , Mff , 19 
J.x>^' ^^Uwc i;J!>, ubisyn. est -llj', Kazwini, 11, \^y, , 5 c>^j'i &J^Ub 
%^. Speciatim adhibetur de puteo aut alio receptaculo aquae, v. exemplum ex 
Mowasscba supra sub v^? Cliron. Mekk. II, til, paen. »Ac L^y>5 *^*J 

Ibno 's-Scbihna Ms. f. 56 r., 1 pl. pl. oli^t^. Vid. porro Dozy. — JjU, 
frequentatus , de via, H lil , 15, i*'!'^, 11, ^sas: ^jL^ JoLv J^v!^^. Lane 
tantum femin. memorat. Lexico addalur vocabulum J^jLw quoque signi- 
ficare -Lyo »publici iuris factus", Mawerdi, (""Ia, 4 ^lJI o^Lo |>J^j' 'oli 
KJuLw. — j^A.yAo", legatum in pium usum^ H t^^Ai, 7 lJS^I (JsL-J') x_x_Lcj 

05-3 

J_a_^w:h,. — (}-*-w>x , m ^wm usum destinatum , ut ad bellum sacrum e. g. 
KJuwi Jy3>, M t^.1, 12; spec. (cf. Dozy sub jJlw) de aqua qua gratuito 
unusquisque uti potest, I ri. , 13 et 15, H t^.^i, 12 et 14 , M !1a, 3. — 
'^y^^ vid. sub t. 

^^. ^LlI.v;, H rfl, 17, i^)*A, 17, vid. Gloss. Moslim et Dozy. 

Ljw VII pass. a I, captivum Jieri, captivari , H o1, 14, ubi 1. q»:*j 

lXjs^. _y^' Jc^u^ est illa pars templi, ubi suggestum est, M 1^11 , 9. 
^^w I s. II sensu implevit est syn. verbi jCw; item" sensu obstruxit. 
secundum M f ff n. 

..^^T^ I. iojj^w! imvj^, fontes sub ruinis abscondi^i et incarcerati, H 

^, 10. Cf. Dozy sub ^j^. 

...Ij^^w vid. sub (A^\io. 

},:s\a^. J»>Lw, pl- J^>ly^} ^ocjts jnaritimus, portus , I t*'i*', 6, ii^A, 16, 
M A., 4, At*', 11 cet. Dozy. - 

o - 
s^Jtj^. ^^j^^, laxus, dissolutus de moribus, H ffl, 7. Interdum 

opponitur vwJu^ e. g. Ibn Nobata, Ms. 817, p. 23. GLOSSAUIUM. 259 o ^ > _ O 3 ..^^, .yj^ '\X^^ (opp- ry^ '^y>) ^^^ convicium hominis exosi, M 1f ^ 

(1o ann. 1. 11), ni, 3, fir, 13. 

S 1 
iA>w. iXw, refughim, M !f, 5. Cf. Jacut, III, Ll*, 15 ^Jt j^^Ij. 

Jjcw. ':5ju«, tricameratus de tecto, M (^'ll, 12. Cf. Lane et Khafadji IIa. 

sA^. sJolJ!, festum Persicum, quod Arabes vulgo ^^AmJI vocant 

(Freytag) sive ^A;^! s. ^vjjl {Morgenl. Forsch. 143) s. ^iAaJI (No- 

wairi, Ms. 273, p. 47 seq. et Dozy), M fotZ, ubi sic 1. pro slX^uJI. Cf. 
quoque Griinbaum in Zeitschr. d. d. 31. G. XXXI, 280. 

yw I. Secundum Abu No'aim Ms. 311 b f. 199 r. paen. _^ et ^^ ita 
distinguuntur, ut illud adhibeatur ubi quis obtinuit quaesitum, boc ubi 
quis laudatur. Hinc .^yw est elatio animi oh laudes acceptas , M 15*0 b. 

v_jww. v_jjjw V. Sub Vr*^* 

_ .jw. .., JjLS JLiJI sunt muli ad equitandum idonei , I f o paen. (vers. 

Pers. ^^ ^^tjXv.1). 

;j/.^i>j>w. iiL^i>Zvlil, sectarii, qui memorantur M (^'v, 9, t^i'1*', 15. 

o-w. Interdum M pro o*,yj2 habet o^^, f 1*1 , 5 (ubi C <3^l*ax)), fHrt, 
f1., 4, flA, 6, et^cyw fir, 16, flv, 18. 

^jyw. oLsolyw, castra munita extra urbem, M 5"!!, 9. Dozy: camp. 

^J^yw. Dicit epitomator Ibn Haukalis 11 i in fine nonnulla aedificia 
Alexandriae fulciri columnis aeneis, quorum metallum variis medica- 
minibus ita praeparatum est, ut tempestati obnoxium non sit, singulas 
autem columnas inniti tribus aut quatuor KiJlIau^ aeneis. Aliunde hoc 
illustrare nequeo. 

^L«-w, piscis in flumine Armeniae Cyro , I Ut*', 5 , ubi L ^Lo^^jiJI ut 

Jacut, I, ool, Kazwini, II, m et rff g^L^yiJI; 11. A, ubi L rursus 
^LfljyiJI, H rfl, 9. Probabiliter forma ^Lc^yi vera est, quia hic piscis 
salitur et exportatur. Hoc est illud ^l^y« apud Ibn Khaldtin, Proleg., 
I, 324, 3, in quo explicando haesitaverunt de Slane et Dozy. Infelici- 
ter editor recepit ^.LLI, reiecta vera lectione iLil quam A habet et con- 2G0 GLOSSARIUM. 

firmat Wassaf apud Kremer, Culturgesch., I, 358 ann. 3. Lectio D 
^LwI' probabiliter corrupta est e ^JUi'. De significatione vocis iLo (_ Ju^) 
h. 1. vid. Gloss. Moslim. — Ab hoc pisci diversus est ^U^ , de quo Vul- 
lers et Ibn Batuta, II, 217. 

3^. ^y^, splendidus, H ^f., 8, M ^a, 4, M, L8, ^vv, 12, m r, 

ubi in textu syn. ^j-^, fi"!, 5, Aghani, XII, 1!, 5 ^^m j^blwj. Dozy. 

^Jiw. j^Lb*-, pl. a iLs^x:i>w, M^gr, M ffJ*, 11. 

j}i2Av II bis occurrit apud M de fasciis !i"i , 4 *jL.'J' Jvj^^^' et f f . , 1 

*jL;«Jt (jJlL-wo^, quod videtur significare eos boc capitis tegumentum al- 
tum gerere, quia sub fasciis pileum altum liabent, teste I ll*'^, 2 (cf. 
Dozy, Vetements, p. 307). Quod si verum est, formatio secunda esse 

videtur verbum ab JLl2X>.vl (sec. anal. AJl^^ et Xla^^) , ad quod verbum 

o 
quoque adiectivum JioLw referendum esse probabile est. 

Jvjuv. ^A-otvw, pannus de quo v. Lane sub ^vA^jt^w, qui in urbe 
9an'a et Naisaburi fabricabatur , M 1a, 11, i^l'!^, 20, Bekri, Ms. Sche- 
fer, p. 323 de Jemen dicit: w*j>j-iL'l q^ LjL^jj ^j-:^-^ qIA_Lo! Or.^' L^' 
iC-oLxJLAajlj '&j^J><xl^ iL-jJ.'^'^ (1. r>-=^3) i-^^^ ^ifr3 ^tXxJ^ iSiy 3> c^'-^^*-**^^' 
Apud al-Mowasscha f. 122 r. :sLjJ\jtwo! ^^jj\ 1. iCjAAjtwJ! inter vestimenta 
elegantiorum enumeratur. 

JsA^. o^a-w, fastigium turris, M !v. , 2 et 7 , Dozy: fleche d'une tour. 

Jlm, III c. ^ exportavit , I ^vV , 4 , ubi pro Lij ^Lv.o var. 1. J-^.. — 
JCcLkJt .i-w V. sub c ^. — B.La/w , itineratores , a sing. .LL^ vid. Dozy , H 
f" in titulo ,L:5\xi'3i b"LftAvJJ. Apud Jacut, I, ^f . , 19 pro '-iXsu^^ 1. cum c 

».L2a«I. 

J^ V non tautum, ut Lane habet, est contr. verbi ^J^^ sed quoque 
verbi ^Lc, sensu humilis fuit, Kitdb al-adhdad M.s. ^. 141 ^r^», J<a^' L^J S^.^ 
iCjdj aui'JL<r":) iui iU! et p. 275 Jj^ JvSLwJ \j>\ io/J' ^Lo yJiL>- u\5, Kazwini , II, 
i'!*'^, 17, et de fossa. profunda fuit , I i^!1 paen.; cum ^^ inferior fuit^ I ol, 
9. — VIII idem significat nempe humilis , depressus fuit , Dozy et Jacut, IH, OLOSSAKIUM. 261 

aH, 4 (ubi corr.), IH , 14; profundus fuit , H Hl, 7; c. ^^ inferior fuit, 
I vf , 5 , aI* 6 , aW. — J^ (secunclum Mozhir , !o! , ^^jia^ est pronunt. 
antiqua purior; cf. Lane) , spec. inferior pars domus , opp. _^, M ffl, 
10. — 5^, pelois, hDD, M r!, 2, r!!^. Vid. Dozy et cf. Vullers ^ 
o/^a. — J^'- J«^' J^' V. infra sub ^»^. — ^jla-w, p«^s inferior , hinc 

^O 3 . . G O 3 

•L5^"^l Jtiw »infra Aliwazi", I a1 , 13. Pl. Jaa«, partes domorum infe- 
riores, I fl, 8, H 11, 16. 

O o . 

.-a^w. KjLa.v.sx, instrumentum lapicidae — ^^-i,v^ , M ff», 7. 

Go3 _ o,o 

Jlw. Jiw^, proprie proferens mel (Jlw— ^j*^o), nomen dactylorum qui 

Ailae crescunt, M f v. , 11 (Cod. s. p.). 

o 

y^Jlw, pl. oLvJlw, significat milliarium, ut patet e comparatione iti- 

nerarii H aI seqq. cum aliis e. g. Edrisi. Probabiliter est vocabulum 
Copticum antiquum, quod tamen in monumentis nondum repertum esse 
videtur. Jomard dicit in sua Exposition du systeme metrique des anciens 
Egyptiens in tomo VII operis Description de VEgypte, p. 243: »Quand 
on aura plus de connaissances sur raucienne langue des Egyptiens , on 
saura comment ils appelaient leur mesure itineraire de 1000 pas". 

Jailw. Joii-w , mercium genus , qusd species vocatur (Gloss. Fragm. et 
cf. Lane), H ^oi*, 11. 

Oiii-w. '^Jisun est tectum internum (plafond) , opp. ^nLw , tectum exter- 
num (toit) , ut Pers. »jLf-v! et ^L, I 1. paen., Dozy. Hinc usurpatum est 
de contiguationibus domus, Jacut, III, a!! , 12 ^j^ '^juj^ Jkc ^^ ^. 

63 3 

Obiter moneo secundum Jacut , II , f S*v , 16 ^^J>^ esse pluralem a sing. 

Oo 3 G^ , , 3 __ 

v^ailw. — iia^Jlw, porticus templi (vid. Dozy), M H. , 16, fH, 10. Pl. v_AJLilw 
eodem sensu adhibetur quo i^,A^a^^! (cf. Dozy), portici qui circumdant 
aream templi (^y^ s. iU:>>), M a!, 3, Samhudi passim e. g. !!^a, !f!* paen. 

G 3 _- o , 

^^Jj^Uiw, pannus sencus de quo v. Dozy, fabricabatur quoque Is- 
pahani, I ili h. In TA primum memorantur oLaJ^^UuJ! vW*^' ^^ •2fi2 GLOSSARIUiM. 

qJ^^^UIw, (leinde -b^ULv eodem sensu quo -b^Ls^-w, cum observatione 

Js^Ji^ iwLsti! iw^vwJ" (^JJ' jS>y Sub J3^$l:$\v- adnotat, quod lexico adden- 

S i S . S o 5 s 

dum, |^^^Ls^*« ii> qui colore est aut ^^^JLst/ aut ^^^:>i^. Idem memo- 

rant Zamakhschari , Fdik, I, 527 et Djawaliki, a^. 

^ylw. ^.Jiw, terra rigata , habet pl. 9Uiwl, H li^, 2, Ifv, 6, If^, 13. — 

jiLfciLw, pl. v3|^, machina hydraidica ad irrigandos agros (Dozy et Lane) 

— iLoLv , H A.1 , 1 8 , M i^oi^, 5 , Vof , 4. Metaphorice , ut homo eximiae 

liberalitatis aut doctrinae _:^j »flumen magnum" appellatur, vir his 
qualitatibus eo inferior 'xj3\^ »canalis" vocatur, e. g. M fH, 15 et in 
versu a9-(^ulii apud Arib Ms. Gothan. f. 134 v. 

^\^ o^i ^ ^^ll il c^-^l-c^i ^-^5 J—^ 

In versu apud Jacut, I, lli', 13 eodem sensu JjlJvil opponuntur y^uJt. 

— 3oULw, /o?2s mskz" publico (fontaine pubhque), I i'!, 15, H i*'^*"! , 14. 

Vid. Lane. Lexico addenda est significatio latrinae puhlicae , quam habet 
Samhudi, Ivi^, 4 ^oJii»'^' ^^^ '^,^^^ cr* ^^^ ^^ ^yi^ (^t »_*^ xiLiiw. 

i^^jCw. wJCw vocatur pannus subtilis e quo fascia conjiciuntur , M fll, 

18 et ^ et TA iji^Uv^l ^Jil^ ^r^v^. *^y-^'^ u^yi j^sJ ^^^Jt -xs^ ^^ *I^t 
(in marg. *jolc *J>5 ^c^^Uv^ V;*^ *JiX.M.^) et cf. Lane sub («,*X*w. 

-= ' ... 

Xw. jCw appellatur species dactylorum dulcissimorum m provincia 

Basrae, M li^.p, Masudi, VI, 855, Abu '1-Kasim supra sub ^_^-«-^l^t. 

Cf. Lane. Palmae qui hos fructus ferunt, appellantur _♦.£, JacHt, III, 
v^f, 12 seq. 

J^ I. Dicitur S^ ^^-^.11 o^^*- ^' '■^^^^ 0-5^^^^' ^^^' -^^^^ ' ^^^d 

fit e ritu Schafi'itarum in Syria et Perside , M 1^1^, 12, i^^fv, 3 et 4, 
ff. , 19 , ff I a. Abu Ishak as-Schirazi Schafi'ita praescribit p. fi ed. 

JuynboU: -Jill ^l !>^K Jyi ^^ ^i^-rv^' i}^.3- — ^^^ i_c-i-*^' L'?^^*^ '^ 
dicitur quoque *Jiw, castravit eum, M i^fr, 8. Hinc O^L^ est castratus 
(Lane). 

O - - o - 

^sLw. iUs;L^, exactor vectigalium , portorii, M H, 4. aiiOS3A|tIUM. 263 

.Jalw. ^LLJU, vir principalis, M ^11, 6 »antiquitus uon sinebant vi- 
rum principalem emere fundum". 

■■^JiXj^. KaJl^, rim^a urhis ayitiquae ^ M t**!! , 6. 

^ ' " ' TT 

(iUA« I, ascendit, I ^f paen., V^a, 14, ubi n. a. liV.lw.-c, H 1^1 , 16, Yaa, 
18. — ^iJZ^, frequentatus , H I^a, 14 ■^iSj^.^J ^^j^, M i, 14 L^i^l^Lo 
X5^t. Cf. Dozy. 

*4^. ^/.« sensu activo , tanquam J.sei q^ J.,015 (Barth ad Tlia'lab , 
p. 30), de mari aut flumine, quod navem incolumem servat, itaque pla- 
cidum, opp. o>^, M ir, 11, Kazwini, II, ^1^!, 8 a f . ^ii J}\ ^l l^j^j 
Jla.vo Ql^^il Q^ ^ «Jij Loyii^l j*-:^^'^, opp. JiXs, ib. (^'of, 5 Ljjj JLxi ^-^j _^^3 
wijj •ljsUj. — K,AiL^L secta Moslimorum , memorantur Ml^v, 6, IH, 7. — 
i^l^vK^I saepe est imperium Moslemicum, ditio Isldmi e. g. I IT, 4, 0., 8. 

Vid. Dozy. 

^. ±*j^j venenum, M fl., 5, Jacut, IV, Iw, 11, El-Fachri, bo, 4, 
Gloss. Fragm. et Dozy. Apud Motanabbi 1^6, vs. 35 hoc restituendum 

est pro J^. 

o^. Quid significet lX^I^, c>-fw J,, c>*.^5' tJ^ et ^.x^ Jsc ^i^ ex- 
plicavi in Gloss. Fragm., ubi loci Istakhrii laudantur. 

^. iCj.L<-*, navigii species in Tigride usitata, H b1 , 9 (maior autem 
quam «Jbo ^.^: quod eius loco habet I a., 12), auctore Djawaliki 
{Morgenldndische Forschungeyi , p. 181) est prava pronuntiatio vocis 

~ o - 3 

M-j^, quae secundum eum derivata est de nomine naupegi Basrensis 

0^3... 
-..♦-w dicti. Si vero certum est illud esse pro iO.^lvv, trsKKxpicy (vid. Dozy, 

ubi laudatur Fleischer) , probabile est duo vocabula diversi originis esse. 
Tertia forma est kJlx^-w s. KJl>-*-ii, quae occurrit apud Arib, Ms. Gothan. 

f. 148 V. iL^LJ' Q^ ':LcLtJ>- L^5 (sic) oLJia.^3 oI.LxLu ol,ftit ^XI ^jLIaJuvJ' ^0-53, 

pro quo Ibno '1-Athir, VIII, 15*0, 7 iu^w ioLo fj^^£> habet. Idem vero 
f. 100 r. utitar voce '^J.^*,. — In loco H 1i, 13 -♦-^^11 lAvJLi L^;c>Jjl, nt 
quoque in ann. i 1. ult., -i-^il videtur esse substantivum pro julwil b.L^I, 264 GLOSSARIUM. igitur lapis qui solidus esse videtur , revera autem plurihus lapidibus arcte 
coniunctis constat (cf. locos ia Gloss. Edrisi laudatos et Jacut,IV, v. , 4). 
Nam quod in Glossario Edrisii coniectavimus , -{^l^ propter homoioteleu- 
ton pro "5.vv^' scriptum fuisse, vix admitti potest, nec valere potest de 
loco epitomes. 

LXJj-fw. isuLNJJ-*AvJ' appellatur pannus in urbe Samarkand fabricatus, 

M no, 8. 

O - 

Ja^. -bl^-w, forum, H ao , 20. Vid. Dozy. 

tfw. K*.^ est ambitio, gloria (vid. Lane et Fdik, I, 564 et 567), 
quae inter vitia lectorum Korani enumeratur ab M f!, 10. Recepi quia 
viro docto ex amicis lectio suspecta fuit, qui ideo proposuit legere iCxJLii. 

— cU-w 5 icl quod tantummodo auditu accepit aliquis (cf. Lane sub ,«.♦-«) , 

M fr, 6. 

oi^. xilfw, pl. ^_3U.w, vocatur lapis arenaceus ruber (gres), ex quo 
et e lapide calcario plerique montes Syriae constant (cf. Baedeker 1. 1. 
p. 47 seq.), M V, 4, l^f, 4, M, 18 et f o1 , 8, ubi 1. jLc^^ ^U^. No- 
men habet a colore, est enim derivatum ab Aramaico pDD, ruber , unde 
quoque ^I^j^ , ' rhus , nomen accepit (vid. Dozy). Hic fructus crescit in 
Syria, M IaI, 11, Jacut, IV, !..o, 19, speciatim in vicinia Halebi, ubi 

mons hinc ^U^' J.^ appellatur (Ibno 's-Schihna passim, Kazwini, II, 
!!^A, 8 seqq.) et in Mesopotamia, H Ifl , 1, M \fo, 4 et 6. 

^ik<v*. eV.4-w. latitudo Hminis, M l*"1f , 4. Tractus, cursus, M f^A, 5 et 
cf. OA c. Utroque loco synon. est vocis ^^^..f*. — icXfwJ! est cognomeu 
Hanafitarum in Sidjistan , M t*'!*'^ , 8. 

\Jii<^*. In Aegypto superiore asini species est parva, quae secundum 
I 00 , 3 SoJj^U^! appellatur. Lectio autem incerta est. Vid. in Adden- 
dis. H l.v, 17 habet iL/Js^Ui^l. Si recipiatur lectio iLoUilwj!' confeni 
potest nomen equorum nobiliorum iu Syria et Irako ioj^iJiciS! , vid. Dozy 
et Selections from tlie records of the Bombay Government , XLIII , p. 386. OLOSSARIUM. 265 

}y^, vocab. Persic, dulciarii geuiis idem, quod iu Aegypto at-VJ 
appellatur, M r.f, 7. C£. Vullers. 

_^. ^^L^-w s. ,cJ^3 cci^sius (Dozy: azurd). Dicitur (j;^!^ v3;j' ^ 
r, 18 (var. 1. ^U). 

5 

.yw. ^yLw de cursu aquae , I vf ult. sLit slXP ^^a-w JLc — j^^li £3;J f»-&^' 
H tc. , 7 habet tantum sLi! iiCsJ> J^. — XjLw. iLcUii-3 iCLwJl Jj;| y. sub 
,t4j>. — Q-^' ^^"^ ' ^^^6t pl. qL^, ut iam ex Ist. apud Arnold rece- 
pit Dozy , I n ^ , M Ia , 1 2. 'j _ .ssjLw. 'iL^\iu^, pl. ,i^A.w, spccialiter adhibetur de ponderibus monetarum, 

M 11 A, tn, 2, tDAg (^iv^JOi iC^u.w), tAt*, 3, rf., 14, Abu '1-Maliasin, 

I, 111, 2, Jacut, IV, v11, 19, ubi reporie ..^vLo, Kazwini, II, I^aI, 10 a 

f., ubi pl. „U>o, qui quoque occurrit t"vf , 9, de quo loco vid. Dozy, 
Djawaliki in Morgenl. For&cliungen ., p. 126, Djaubari et .^^zy Laila locis 
a Dozy laudatis. Recte bic reiecit significationem lihrae , quam Lane 
auctoritate Asdsi dedit, ego vero in libro non invenio. E loco M ff. , 
14 patet pondera monetarum in imperio Fatimidarum vitrea fuisse. 
Multa liorum in Aegypto et Sicilia reperta esse constat, quae unus et 
alter vir doctus pro monetis false habuit. Vid. porro 'iL^iXjo. 

(jA<« .lXJ-w V. SUb (w» jlXaXaw'. 

LLw. iU^U, puteus ad irrigandos agros ., I ti, 15 (pro quo H ^S^, 22 
^|^_^t), H nf, 5 (q'^-w q^, ubi I r.t, 4 habet J^ J^ igitur 
sensu camelorum); liortusvn. dialecto Maghrib. , H 1f , 12 et 15;vid. Dozy. 

ij-^. (y^), dactylorum species in provincia Basrae, M iS*'. p. Me- 
moratur in lexicis Arabicis , vid. e, g. Djawaliki , ao , 1. et 1f . Vidi 
quoque scriptum Pr,^ e. g. in Cod. Algeriensi Tabarii sub anno 146 
(= Cod. Berol. f. 154 r.), ubi inter dactylos Basrenses enumerantur haec 
species et X>.it et in Cod. Bodl. eiusdem operis sub anno 220, ubi quo- 
que iunguntur y-i^j ^ij. 

0.0 - 

J^ii>.«. iCl^Av, planities, M \^^ ., 12, 14, 18, i^A. , 5, "f.b, 20; campus , 

34 266 GLOSSARIUM. 

M Va., 8 et 13, ubi I r.l , 10, r.1, 4 seqq. ^^U^ jl , Vaa, 20 seq., H., 
12. Dozy. 

•v^ III, superavit, M ('a. c. Cf. pbrasin dVJLc Sjv-w *J. — .^L«.JI /)it?- 

vinaria^ non tantum e corio , sed etiam ex alia materie fabricabantur, 

e. g. H yfo, 4. 

L>y^UAvyw, oj=* Q*^' '-y?" iD;!?^ ^^ ^T^ o3*^ appellatur pannus pre- 
tiosissimus , qui fabricabatur in urbe Korkub e serico , in urbe Fasa e 
lano , ut quoque in urbibus Darabdjird , Tawwadj et Tarim , et qui potis- 
simum tapetibus couficiendis adbibebatur. Derivatur nomen a Persico 
^^jyw »acus", ut recte iam observaverunt Ouseley, Ebn Haukal ^ p. 132 
»embroidery performed with a needle", p. 133 »needle-work", et v. Kre- 
mer, Culturgeschichte , II, 297. » Cf. apud Vullers ^\^y Memoratur I 
r, 3, br, 10, 14 seq., 20 seq., H !vo , 14, Vif , 1, 7 seqq., M ffV, 9, 

Mowasscba f. 167 r. ^^Lo Kc'^ UJLc (nempe is^b>) l?/^' y* -«^^3 '^^ 

^l ^jj^CjCa iOJJ' , •-> J.^ jys^u.w*.w idJj j*-^;^' (ovj;^ ) ^^^ '1-Kasim 1. 1. 

f. 32 r. et v. 'L>.J^^ ij^j^jLil^ '^fX^ ^^^ u*-^'-^' Xuijja/s (^^^"^ *-?;' "^-5 
£jCv^l lX-cLXL sli^J'^ o^L io^,^' ^'^'i -i^^-^jA!'? iLywJAJ':^! r^^'^ 
(Cod. iLyw^l)' ^-^-^-Ji-J' o'L>Ll2ilj KxilojJI oL^d'3 ^j*!' iU^JJ' ^LJ^L, 

^JJU _lyj xi'i' 'Li>Lx ^>^i' ^y ^^i' o;^'^ or-%^-5 ^^-^^'j- De de- 
rivando nomine a pago Bagdadensi uys^JLw^, ut vult Blau, Zeits.chrift 
d. D. M. G., XXXI, 503, vix cogitare possumus, quoniam nomen 
panni ^.s>- ^jyw scribitur a Mok. et in vers. Pers. ad I !of"/ (o^ o35^)' 
quia Jacut in descriptione huius pagi nihil de ea re dicif et denique 
nusquam inter Iraci, sed ubivis inter Khtizistani et Persidis producta 
numeratur. Aliter suadere videri posset hic locus ex Kitdho 'l-Aghdm , 
V , t.. , 9 ^Xa ^iv^-yfULw^ J^Uo J^ ^3 ^yt ^^ ^>^' J^ u>J^ 

^ ^^JiS Jai JlJ« ci^.i^t iU^UJt eJi:,' J,tj ^l^ eyp£ 0L5" Ja ^ c^- Sed 
verba iL.j>LJt ^Ui' probabiliter significant »eius regionis, ubi hic pannus 
fabricatus fuit", et revera Hammad Adjrad iu Khuzistano et in Persid»; GLOSSAKIUM. 267 , 

degit cum principe cuius familiaris erat, Agh., XIII, vo, 9, aI, 14 seq., 
nec improbabile est eum ibi fabricarum inspectorem fuisse. Quo casu 
tapete illud de fabrica ij^^j>^^\XMyM , forte pro ^.Xx^^-SXk^^y^ , appellata 
nomen habuit. 

(j«w>j rr*^ ^' S^^ Lr^y* — ^•y*iy*>^ T. Sub tU. 

c^Aw V, facilis s. possibilis fuit^l, I f"!i , 1 , coll. H I^Ia, 11. 
o^. XsLwo, iter, I to, 7, ^a, 16. Dozy. 

5 ' . . . 05 5 

^yw. v^^fc-w in Tokharistan est nomen urbium , M H , 4. — ioJ5^*w, 

genus navigii, M t*'i', 1. 

j.y«. iC*jl>w , pl. *j|^/w , multa ut videtur , H ^'i' , 19. 

^*M4 I, ra^MiY absolute, Hi^ni ad Abu Schodja' , Ms. f. 110 r.. i^)Jju 

^yjt ^i ;^^j (^JJl ytvJLi, tropice M tl^i^, 18 L^y^i (jy^J "^ ^^ exem- 
plum apud Khafadji \tf L^U^ (1. ^_c^^j) ^w*>-:i" ^ XJLc «A^. — YIII, 

G 

secundus fuit ventus , I v! , 3. — _*« apud M flv , 1 habet significatio- 
nem, quam Lane (1479 III 1. 14 seqq. coll. 1480 I) dedit ex TA: equi- 
distant , midway. — ^^»^ s. ^\^'^, simul (Dozy), I S^v, 18 QlJijJai! -tVAO-ij 

(^fcAw (ubi B ^\yMi , L l^) , duae viae in unum cocdescunt; . — £|^*«, accu- 
rate, penitus, j^lajie (Dozy) in comparatione s\^^ ^ii,*, I lo^, 10, H Hi*', 
4 (male.apud Jacut, I, vli, 20 9|^,w) , Jacut, I, nr , 19, II, li^. , 7, 

1v1, 19 cet.; cum definitione locali g!^*v xX^" et i\^^ \i^, I W"", 1, Ht^., 

G 

7, Jacut, II, oi!, 20 cet. — L5y^> iono stoftt gaudens , bene cultus , de 
templo et de foro, M f.v, 10, f .i , 8. Utroque loco Cod. perspicue sic ^ 

non (£jA«, habet. ' Cf apud Lane *|^*w ,' > i. e. osi'.it bov^v^, quod non 
vertendum per »uniform", sed per »in a right or good state". — Ut 
J.X.W.X), ita (^yCAv..o et 8'y:>.v^ significare planitiem explicavi in Gloss. Fragm. 

Loci M sunt Av, 11, lov, 8, r^r, 19, ^.^ 6, r.f, 5, r.v, 19, nt, 11, 

fvi, 16. Apud Jacut, III, Aff, 8 verba (J.>.^) .v^V, q^ (e^^v^') ^ly^ 

significant locum ubi desinit acclivitas , terminum clivi in cacumine montis. 

iwVj>*. iiwL>-o*v.«J' , dirhemi iu Transoxania de nomine viri appellati , I 268 GLOSSARIUM. 

rif, 15, H n^, 16, M l^n, 12, rf., l seqq., Ibu Khordadbeh, p. 39 
et 40, ubi male K>y*^>^ est editum, quod iii versione p. 147 correctum 
est, sed irrepsit in tabulas Kremeri, Culturgesch., I, 375 seq. 

o o ^ 

^^v-yw. rf^o^ non tantum est epitheton aquae , ut I ti^A , 3 (vid. Lane) , 
sed quoque agri qui aqua jiuente rigatur. Dicitur ^v:^' y*:*^^ ^t ,_^Lai' 
.tf^xAvJI, I iov, 8 seq. 

,j^ III de terra se extendit iuxta, e regione alterius , H ft ult. — 
.juw. H ^f . , 5 legimus (V^,l->3>l q^ _y*JI (q^^O ^y, quod explicare ne- 

queo. Suspicor autem legendum esse ,aw«wJI. — t***'» celerior cursu de 

o 
camelo, asino cet., I of ult., oo , 5, H t.v, 12 et 14. — -*-*^, spatium, 

distantia, I H ult.; ambitus, Jacut, I, f^, 3. Cf. Dozy. 

\.,A*.w. ^^Jlxawvs, planus et tenuis de cauda crocodili, H 1a, 17. Makrizi 

G 

pro eo habet •^ju^^. Dozy. J-^. (M^*A«, mel dactylorum, qui parabatur Lahsae et Hadjari, I lof, 

9 et quoque Basrae, Ibn Batuta apud Dozy. 

Q^3C4.juw, color argenteus, (voc. Persic), M ^fo, 8 ^^Jit^ v^- 

(^;juLcwJI s., ut I et H habent, ,^;jJL>yi:JI , pannus linteus optimae qua- 

litatis , qui in urbe Siniz (Schiniz) et in Transoxania fabricabatur , I t^f , 
6, cf. tor, 6 seq., H Iao, 6, rr, 13, M ^to , 14, cf. ffl, 5 seq., 

Mas'udi, I, 238; Abu 'I-Kasim 1.1. f. 32 r. memorat ^|^'^ iu;^J-^ "^yji^ 
^l-^Ji" jl oiAiJI. Species huius panni viridis coloris apud matronas mi- 

nime in lionore fuit, Mowasscha f. 124 v. ^i>"^l (1. ;_5^;x>Ly*J'3,) (^^i-vJI^ 
Ow;.^:c^l si^^ij^ ^^^ oLlliyJI i=Lw.>Jt (^wJ cr»>-^ L^-l. Epitheton oLj^i^l 
est impudicae, Aghaui, II, Ivl, 12 a f., Morgenl. Forschungen , 121. For- 
tasse non multum differt ab oUxibl.iil (Dozy sub JLi). 

Ql»^3'ui;, dividiculum (chateau d'eau) cf. Dozy. Celeberrimum erat 
asdificium ad portam Tostari in Khuzistano , quod inserviebat tum du- 
ceudae aquae ad urbem , terris vicinis elevatiorem , tum aquae dividen- 
dae. Describitur IaI. 9, ir, 1 — 3, H IvV, 2, tvf, 14—16, M f il , 14-18. aLosSARiuM. 269 

Jacut,I, fi! ult. seq., a^a, 10 — 12etIV, (1, 11 seqq. clividiculum Katuli. 
Abulfeda \"\o vocabulum Persicum vertit per X^. Recepi vocales lexici 

Persici , sed probabile est Arabes prouuutiasse qI^.oL^. Certo hoc constat 

o - 

de xoJjf ;j'j5;^L^ (vid. Migbdh). 

j3L^Ui V. sub JsL^v^. 

oijl Jy^Lii , semen cannabinum , M If o , 11. Dozy ^lLX^Ui , et ut Frey- 

tag ^iA^ (forma usitatior), vulgo liUiAi^, Morgenl. Forschungen , 139 ; 
quoque vJiJbL^i, Nowairi Ms. p. 732. 

'^.^. u-iL*J;, vis surgens venti, M l^ , 9, ^jyij ^jy' v'-^^ ^ "^' iikLvo "bJ. 

Oc, J 

■ _*.i;. _*.^. Si comparatur I 1f , 17 1-».^ \JU iot^' 05^:^3 c^^^^ H ll^f , 8 
JJd. iiJL.0 «_j.( ^ n^-^-J "^itleri posset ^,*.;^, pondus significare. Potius autem 
statuendum Ibn Haukal correxisse minus accuratam, se iudice, definitio- 

Go j 

nem Istakhrii. Significat autem ibi pugillum {poignie Dozy). — -*-«, 
vocabulum Copticum quod tamen nondum iu autiqua lingua repertum esse 
videtur, pagus H a'' , 9, II, 10 ubi fortasse 1. LLya ,3' ^yJ^ (vid. M ofl), 

ubi — ^^A« apud Edrisi, et cf. 8_*-ii, H 1.1, 8. Inveni vero in lexico no- 

:; - o « 

minum vini auctore Ibn Dihja, Cod. 581 (1) in v. io^^AJiJl sequentia : 

„33 _ 3 »0 _ 

v-jjCj 3;L>jU; |«.^i ^ *Lolj ^5 ^y »U*^ (1. ^j^) ^J^ j*^' UV^' g^ l57^^3 

Ljji (jmJs_*j' &_»_>^3» Lg.-j vi^ol^ xi*^ iU--wS^JI (^_UCo (iAA.^-<iiJ' <Aj>£ j.kJ xj^.fv^ 
-4^ «_co' alw^i L^ O^ »;UJ^ i^-^^ Lo'j j»iXaJ" L^wO -cw is^^ -U J^ (j/,Lij!. 
Consului de hac Ibn Dihjae explicatione summum in hac provincia 
virum Lepsius, qui mihi haec benevole respondet: »...uber den Namen 
Schubra (Schobra) kann ich Ihnen keiue bestimmte Auskunft geben. 
Wenn es ein agyptisches Wort ist , so ist ydru wohl ohne Zweifel mit dem 
hieroglyphischen wwvaa -;;^l aur ^ koptisch Theban. €ioop, Memph. 

lop zusammenzustellen , welches auch in das Hebraische. uberuommeu 
worden ist. Fiir den ersten Theil schub, schob oder schdb ist die Erkla- 
rung zweifelhafter. Ich wiisste nur etwa vorzuschlagen (n-) ujidi (ti) 270 OLOSSARIUM. 

n-€ioop Theb., oder Memplutisch ujioi {jk) c^-iA.po »das Obere des 
Flusses" (€n-ajoji = sursum). Der Artikel und auch die Genitiv Parti- 
kel kaiin ausfallen ; dann bliebe ubrig «juDi-f^-iA.po ; ^ oder n = Arab. 
b ; fiir l^^i wiirde auch WJA. eintreten konnen , und so kame man end- 
lich dem srha-h-ydru in der That sehr nahe , in Form und Bedeutung, 
■ Die Regeln der koptischen Vocal-Uebergange sind leider noch immer nicht 
hinreichend festgestellt ; doch macht man darin neuerdings Fortschritte". 

— e5rt-^' longitudineni spithamae hahens , Hl.f, 16 iUj>^J ^L^, pro quo 

I 0(5, 5 habet _*,.ciJl .LViJxi J,. Masudi, II, 288 tiUU^ [J^i ^-!-^ '^^^ 

iu^'. Yocab. ^r^ quoque Lexico est addendum. 

qIjCm.^, vocab. VexB.^ xenodochium {= Kroh. ^yj .lo), M fl^.,5. 

9.^. jj-^ de colore = Vj^ j ^ '^* ^'^ Jvy^^ S-V*^ J-^^' ; 'vdd. Gloss. 
Moslim et Dozy. 

vjuxi. v_i5^) nomen navigii, M (^'f, 2. • 

^^^ II, decussatim posuit architecta trabes, H 1*^00, 6 w^i> '^j^s 

(i)J.ivo, pro quo I t^.o, 9 eodem sensu likxXxi»^ ^..vcij», Samhudi lol med. 

tikl.ciit _Lw.]! ; Dozy : croiser. — Cancellis munivit , M iv. , 6 iAjJ«JI siA^scI 

—UJ! L^JLa^-' ^^.iJ ci^XA-ii lAi. Dozy: treiUiser. — Praeparavit placentas ^.^'i-, 
dictas pistor ita ut quasi reticidatae super7ie essent , et interstitia melle im- 
plevit, M iAf, 1. Vocantur hae placentae liULA^, vid. Dozy ; cf. Mohit 

oljbUl ^yt ey i^UJx^. — VIII, continua fuerunt aedificia, horti, montes, 

opp. (jiyj', oV^' (H ^^^ 1 12), ;a<-', vid. Gloss. Fragm.; et de urbe s. 
de regione continua hahuit aedificia s. agros , II 11% 2, M ('vf, 14, M, 

14. — liLJC.^ ,^,*J:Ki> vid. supra sub II. — ^'\^^ tuhus aquae ducendae, 
M loo, 9, i^.A, 5, yot , 19. Proprie sunt cancelli in tuho ^^wLLI j ^\^, 
Mas'(idi, VI, 431, 5 (ubi 1. ^-^uil j,^), cf. H b., 1 seqq., et hinc 

forte ipse tubus , in loco non omniuo perspicuo ib. 3 et 4 id:>J ^t ^dlLu 

(iJL-diJL Paullo aliter explicat Dozy. [Scripsi liilLio, sed observandum est 

lilL.^ pl. ^d^ quoque sensu canceUi in usu fuisse e. g. Agh. XI, i^v, 13, 

coll. 11 et 17J. GLOSSAUIUM, 271 

Jo-i;. "^L-ii adv. secundo flumine = l.iA.^Ux, opp. liljj, MH, 13, \ff, 7 
et Abu 'l-Kasim 1, l. sub -^y Origo iucerta est. 

i^ IV videtur plerumque impers. ry^. q' Jy-^ ? I -^ i 13, oi^ paen., 
ov, 7, A^, 1, l^ 12 (iGl ^^1 Uo ^o..cco3), r.f, 11, Ibu Djobair ^v, 8, 
pers. a1, 14 nisi ibi quoque leg. x*^. luterdum fere sensum babet verbi 
oportet ut I A, 13, H ii^, 11. Hinc e. acc. decet, Jacut, II, S*'!*'^, 13.— 
&^>-ii, pl. x*-i;, exceptio , arc/umentum contrarii, quo invalidum redditur 
testimonium s. argumentum (iC^Lo) alterius , H i*A. , 1 et 4 , Bekri , iAf , 9, 
ubi minus recte de Slane vertit le semhlant d'une preuve. 

*Xii. j»Ly^', a Lane ex TA memoratur, sed uon recte explicatur, nam 
v_jL/J! L/^) ®^^ magister nautarum. Djawaliki, Af , 4 habet yvp-^i ^j*'.. 
Melius autem videtur definitio apud Payne Smith, 412 ^3^.*^' cUl' ^„^>^\.jjs 
'xLJomj\ J,, oneris in nave impositi curator, Angl. supercago. Nam in 
lingua Aramaica XD^nc^x est ohsignator , qui sigillo claudit rem , et deri- 
vatur a DnK>-=DnD (Levi et Buxtorf qui habet Np'^;n-^;'N). Quoque NDTit^x 
s. XDTiDN in usu fuisse videtur, nam Djawaliki alio loco [Morgenl. For- 
schungen, 154) dicit veram pronuntiationem esse ' Jl>JCw' , ibique hic quoque 
docet vocabulum significare clX^' wu^Lo. Pluralis X4J"L^I occurrit M I., 

17. Forma j.Ly^i exstat in narratione Abu '1-Kasimi 1.1. f. 98 v., ubi 
de nautarum lingua agit. 

Lxii. ^LoiJ', regio hiemis, septentrio , M '., 7, if, 12, opp. oLya!'. 

^. -^T-ix.-s, arhorihus ahundans , M f vi , 10, Jacut, I, v a, 19,Do7.y: 

O O 3 

hoise'. Fortasse quoque alibi apud M sic , et non .j$\wi est pronuntian- 
dum , sed auctoritas Codicum desideratur. 

_ O ^ 3 

1:<^. Ja:>j.ii. Lexico addaiur pl. ii>|^, H Ywf , 6. 

0- o 

ry^^. 'sJ^^^, coUective ojjiciales I Ifl, 6 et 9 ^.•}*;C> iCL^ui ^ u^f^^3) 
Jui. lAjLXli, dijicilis , syn. ^^^ju^. Dicitur de monte ^iJ^JuJI JuA^ _^, 272 GLOSSARIUM. 

M f 1 6 ; de colle , cfijU' «uV.^A^ '^iL^ ^Sv^' » Jacut , II , aII , 7 ; compar. 
Jacut, II, I^A, 12 iPJ^^I (Js^) _j^3, opp. Uj^^i. 

^jsJ^. L\ii, species navigii , vid. Lane, M t^V, 2. Pluralis non tantum 
est ol^tA.i:, sed etiam oUjwii, Mas'udi, VIII, 345, Abu '1-Kasim 1.1. 
supra sub -li>3>, Arib, Ms. Goth. f. 29 v., f. 80 r. 

uj^. v^> piscis salpa (saupe) , M ^.a ult. C habet v_j^ , quae lectio 
quoque bona est. Vid. de Sacy, Relation de VEgypte, 169. H t.t*', 9 
(et hinc Edrisi tlS") eam appellat (j^^.jtjl, quod nomeii forte ortum est e 
sparus. — Pannum pretiosum qui ^,^ appellatur, revera, ut Golius ob- 
servavit, e lino fabricari, patet ex H t.i', 1 ,mUIi' q^ UJLo'^ (et hinc 
Edrisi tol) et Makrizi, I, tw, 7 a f. Pannus hic est albi coloris , M ^'.i*', 
9, Jacut, II, l.t^, 10 seq., quapropter potissimum virorum vertimentis 
inservit (Mowasscha f. 124 r. Jl>J' ^_ci ^ ^JsSsl {jA^l^ ,j>^ 3) et quidem 

tunicis et palliis, Mowasscha f. 121 v., ubi inter vestimenta elegantiorum 
memorantur *_jJcJI^ ^_^joiiIt ■} ^ et Makrizi, I, f.t , 24, sed imprimis fas- 

ciis (VuUers in v.). Hinc ^J;:, sensu /a.scza usurpatur, Imrani, Ms. 595, 
p. 156 w*.>cvj >_j_ii ^t J>£, quo sensu iLo-i; usitatior est (Dozy) et Per- 
sice secundum Vullers , ^^^ dicitur. — ^\J;j. Apud Edrisi ilt* verti vi- 
num , sed potius ibi , ut apud H i.i*', 11 intelligitur hydromeli, quod 
quoque plene J^woiJt ^^jj. vocatur, H t.1, 8 = Edrisi ifA, de Sacy , Chrest. 
II, 27. Idem potus intelligi videtur Jacut, I, A.f, 4; cf. Dozy sub 
J^£. — ^:^'.-^, pannus e quo mantilia (JooL>Lx) fabricabantur , qui et ipsa 
kJCJ^ appellantur, M ffr ult., H fvf, 13. Quod edidi apud M 'L/J^\ 
coniectura factum est , collato Portugalensi enxaravia , quod fortasse (im- 
primis si Moraes recte pronuntiavit enmrdvia) potius componendum est 
cum hoc vocabulo , quam cum 'i^J^, ut proposuit Dozy {Glvss. Esp. 
arab. 260). 

^j^f^, cypressus oxycedrus, M tlo, 11. Vid. Dozy et Fleischer ad GLOSSARIUM^ 273 Levi, Chald. Worterh., II, 580. Alia vocis forma est, ut videtur, q-^v^^ 

{sappinus) q. v. apud Dozy. 

iu'-i: s. bui est ventus secundus. Secundum M H, 13 (ubi male edidi 

8_i;) syn. est vocis (j*3;Lb q. v. Occurrit apud Abu '1-Kasim 1. 1. f. 98 v. 
(Cod. s. p.) rj-sic L-^' Ij"-^'' 'A^ J. *XflO 1-0 ^^a^' ^i *Jow Q^ \Aitc |yi>-« 
^jp^ ^^! i5 oy^^ ^'^"^ ^' oytA^I jji ll^. ^ iJLi ^^^ Jyi, et in 
opusculo J^^' i_.AjL:^ Ms. Schefer , p. 1. ult. Lui'^ — (Cod. .jJillS) iJJlj US' 
bw^l JjXiJ, et p. Iv, 9, ubi tamen textus corruptus est. Fortasse cobae- 

ret cum ni^xy auster et cum Arabico f^.J^ cyiJCwl e. g. Ibn Djobair , (*'!*', 
9. Lectio constat, neque igitur licet legere Ijj^ et componere cum xr\n^. 

:-ii. jJ,|^, a sing. ;'^, casei species quae inter producta Mesopota- 

miae memoratur M !fo, 10. Vid. TA et Vullers. 

_b_io. iCiyi. Legimus apud M S^ai^, 3 -b-.cij] ^^.L^j ^ ^_yj l*.^3 s. 

secundum C Js-ccll q4,<=\JLoj *PJ:5^I», quod significare videtur: »mali sunt 
homines, maiorque pars digna est ut a satellitibus preliendantur et in 
supplicium mittantur". Nam etsi satellitae praetoriani non semper bona 
fama gaudebant (vid. Zamakbscliari , Les Colliers d'or, ed. Barb, de 

Meynard , p. 92 , 3) et posteriore tempore ^J^^ interdum latronem sig- 
nificat (vid. Dozy) , dubium est an iam Mokaddasii tempore eo sensu 
usurparetur , nec mihi quidem videtur versionem » digni ut satelKtum 

r! 5 3 

(=: latronum) cohorti annumereutur" admitti posse. — ^Jaj-ii, notarius ^ 

actorum et contractuum scriptor , M Ioa, 17, idem quod Jsj—i:*—!! i-_jL^i 

{Zeitschr. d. d. m. G. XX , 500) et -bjyiJI ^^ (Dozy). 

c. .^. ff'-^, pl. o!cl^ (vid. Dozy et Jacut, IV, ^vl, 10), non tantum 

est velum navis , sed quoque velum quod a solis ardore defendit, aidaeum, 
M r.o, 10. 

u5-ii. 'd^^J^, eodem sensu quo ij-ii et ioljCO, acrotorion muri, M lov, 

O o _ . . 

18. — x^JiJ in precibus solemnibus videtur esse idem quod .» * JL.wJ)', 
salutatio qua clauduntur, M ^a^, 10. Cf. in partem Vullers in v. — 

35 271 CLOSSARIUM. 

ujjcciv», lociis editas unde puhhrum prospectum habes {helvidere) , vid. Gloss. 

Moslim; H Ho , 14, Dozy. — v-jyi-i:,*^ id. ibid. et Aghani, VI, 1v, 5. 
Prospcctus, spec. pulcher prospectus ^ I IIa , 7, H i"1t , 2 , ibid. et Ibn 
Kbordadbeh , 124, 3 ed. Barb. de Meynard. 

^-ii. , A^' appellatur species dactylorum in provincia Basrae, M 

r,p. 

,^cJo-ii, pl. iuAyi et oljAi-i;, H ti^S', 2 et 19, est transscriptio vocis 

Byzantinae %£A«v5/cv, pro vulgatiore ^JjSJX M S^i*, 3 et Dozy. Est spe- 
cies navigii , qua quoque in bello utebantur. 
^_ii. iujyii, haeresis , H fv, 8, vl*, 8. 

-Lii. Ja^uii. Legimus M H., 12 de pyramidis neminem eas conscendere 
nisi ^Li J^. Videtur significari agilis, pernicitate excellens, vid. Dozy. 

Lki;. ^Jxciot est bissus pretiosus qui in urbe Aegyptiaca Scbata po- 

tissimum fabricabatur et hinc nomen accepit ; vestes inde confecti v_jUJlII 

iJ^a^t appellantur. Vid. H Ue, M t.f, 11, Lod, f.r, 6, rr , b,f^r, 
17, ffi", 5, Jakubi, tn, 10 seq. et Dozy. 

woi-i; V dicitur quoque de flumine minore , quod ' cadit in flumen 

maius , quo facto Imius quasi fit ramus , M V. , 5 ,yL> »^l i^^juisJo^, et 

tl^v, 13 .L^' Lg.Jt ^yotxioV. De terra cuius forma irregularis est multis 

cum incisuris, dicitur iUjuiXo ,^, M IV, 7. De foris videtur significare 
ea per urbem dispersa esse, non in unum urbis locum conferta, M IVJ', 

3, — ^yj^j pl- ^«-^, est idem quod ^-.oti;, a ravine, I o1 , 12 et 14 

(ubi male ^;,oi.i;) — H llf, 18 v_j'oi.ii. In vers. Pers. legitur L^lXw. Vid. 

Dozy. 

ooi.ii V (ut cjuoque I apud U Tw k) de aedificio , de urbe significat , 
sive propter devastationem sive propter neglectum ruinosus fuit, M IIa, 
15, l^w, 6, rvA, 14, fifr, Gloss. Beladhori, Jacut, II, f^r, 19 et Dozy, 

de navigio eo statu fuit ut reparatione egeret , I II^a ult. — vi^jtii , rui- 

nosus, M rovr, fl!', 2. — iCi-ou; apud H f a1 ^ videtur significare ruinas. CJLOSSARlUAr. jiii. ^jJLl^, ut C et L habent I bt^, 9, 12 seqq. pro ^>jt_-civJt , pili 
caprini, diversi a (^:£jl', vid. e. g. M foi', 7. — »->j*^> sexagesima pars 
drachmae (Gloss. Beladhori , Gloss. Thaalibi et Dozy) , M U^ , 3 seqq. — 
&jjtii"^l memorantur M S^v, 9, IH, 6. 

JJLii. J.i.ii, fabrica, I IaI aun. 1. 6 =: Jacut , I, ft^A, 15 L^ «iij lAJs, 
^U^' ujLo JjLii. L habet i«jLo Uj ^f.y Ni^. Dozy. Hinc pannus fa- 
bricatus in -4Zzy ZazVa , I , oH , 6 Macn. y^^J^ JJt^ U^ ijoL^x-w ^^4*^3- 

v^s^ II, eadem significatione qua I (vid. Dozy) , gloria eminuit , Mt*'!', 
1 1 , ubi restitue uAxa-iodt^. 

«iii. iixjcUiJ' s. ut saepe iLsvsa-ciJ!, Schdfiitae, memorantur M t*^v, 5, 
^A, 9, t^i, 8, f., 6 et 13, ft, 4, trv, 3, tfr, 11, tA., 1 seqq., m, t^f.^, 
9 et 11, t^n, 9 et 11, rio, 8 seq., H!, 10, t^^loe, fiot/, ffta, flA, 11. 

J.a.ii. jAXiva, pl. JoL^, canistrum spec. ad fimum exportandum in agros 

et vineas (Buxtorf sub Ssc^d) , M Taa , 3. 

iJu^. 'fiJLi^. Notanda est phrasis \k^ id>o sU ^y^ *.^ lt^j »aquam 
ad potandum non habent nisi aquam Tigridis", I vt^^^SetAdd. ad f.A, 4 

o 

Oui I, derivavit canalem e fluvio , e fonte (Gloss. Fragm.), I aI*, 2, 
Af, 9, ir, 7, M fo. 6 1. 6 (pass. v^LiJt rfr^, vid. Lane). — Permeavit 
cum j s. cum acc. (Gloss. Fragm., Dozy), I 1o , 10, f v. , 3, ^a. , 5, t*'.'!, 
4. Cum ^\ p)ervenit ad , terminavit ac?, H o1, 13, ubi minus recte legi 

,j^>.wJj^ 0-5i*^- '^' ' iuiig^-^u^ ^^' cum praeced. et 1. j^j^p>_v.^3 o^j^- 

(vid. sub L-w). Supra 1. 9 eodem sensu ^_c^-^ ^^^ legitur. — VIII , de- 

rivavit = 1, 1 w k; permeavit , I vo n , t*'.1 e , Gloss. Fragm. et Dozy. — 

oL£ collective (aut pl. a i^ Dozy), striae, M (^'r". , 15, ubi describitur 

metrum aquae fluvii Marvsd , quod est tabula , in qua striae ductae sunt , 
quarum iuterstitia unius grani latitudinem habent. — ^Ji-;^. Dicitur 

*LiJi o»^ j., qLo/ \.^ cr», versus {dii cote de), H i11, 10, M 1., 6 et 27G ULOSSARIUM. 

7. — iJlii, pannus (pihe (Tetoffe), plerumque iuugitur eum uomia.e ma- 
teriei, ut dieatur \_jyJl oiiiii, H ff^ 16, y^ oUii;, Zamaklischari, i^a^^, 
I, 544 qIxIi' o'^' Lane, et quoque —.Ua^il ^L^ci, panni e quo tapetes 
conficiuntur , M Ia. , 16, sed absolute qiioque dicitur Kili; et designat 
» M72e piece d'4toff'e cle lin ou de poil de chevre , dont on se sert pour faire 
des tentes'^ (Dozy), M l.i', 2, ubi C ^_jo\ Aliarum quoque rerum iuiii 

est Jixa quantitas e. g. (joLo^ iJlii , M 111 , 5 , Ivi /. — ^[^ dicitur de 
via, de monte, de regione molesta viatori, I S^a, 12, H ^o , 12, 

M rft, 17, Jacut, II, aII, 7 XiU; iLu^, III, f.r, 19 iiiUi iOJJc, proprie 
(^Ui LpjytAO ^l UXJU^ Lf^'? Hamdani Ms. 1070, f. 15 v. Oj_se_jo «A.P 
iisLwj juClxi. Cf. Gloss. Edrisi. Eodem sensu dicitur oLciv«, 1 f, g , Bai- 
dhawi, II, nf, 18, Ibno 's-Schihna, f. 69 r. J.^'1 ^^^^1; cf. Kha- 
ladji f^^. — vJaXiivc apud M i*'oi*', 13 videtur esse derivatus a significa- 
tione propria , nam auctor hoc. mihi velle videtur , nomen djihdl non ad 
regiouem montanam propriam restrictum mansisse , sed provinciam desig- 
nare , quae quoque planitiei adiacentis partem continebat. 

oiilii. Xsiici est idem quod Xili;, certa quantitas materiei, ut dicatur 
(joLo. 'iJi^ O!-' , M Ivl , 6. Vid. Dozy. Alia significatio vid. sub \^-... 

w 3 ; 3 

liLii. ^i)bCicJI , dubitat07'es , convicium heterodoxorum , M t*'^ , 16, t*'^ , 4 , 
7 et 8. 

vJiJU;. oiJUi s. vJiJLi; (Freytag) , nomen piscis in Tigride, M \^. p. In 

catalogo piscium Babyloniae (Bomhay Governmenf Records , XLIII, 394) 

scribitur liUui (shilg). In Mafdtih al-Olum f. 51 v. inter pisces praeci- 

' 
puos memoratur ^JuiJt, quae forma singularis esse videtur, quia aUa 

nomina omnia in numero singulari sunt. 

(JU;. J;"^, nomen piscis in Tigride, M tt*'. ^. 

^_cjJi;i, pl. oIjA>JLii, M t*'C, 3, tvv, 3; vid. supra sub j^AJ-i^ 

„ ' o _ - _ „ 

mJ^. o-<'l*.^. Legimus I 1f", 1 seq., H tvo, 13: ^yj^^St q-i o^-^^ (j^^^aJLij 

„ J"b' q'aJLi j. '.^Joixi jl jj L^LoL ^iy*^'^ 'ilSo oUUJ;. IntelUgitur ma- GLOSSARIUM. 277 

lus citreus fragrans, qui ^^y>^\ ^J1>\ appellatur, Abu '1-Kasim 1. 1. 

f. 41 r. Cf. apud Dozy ^^\ ^ULi;. 

-^ II de ripis fluvii , retegi, M (H , 15, ubi B fort. ^tJ^, vid. ann. 
x. — V de fluvio, coarctari ^ .M. Hi , 12. 

j/^xi. ^-Aw.*.ii. L-^i^i Q-. |^M/.4-CwJf J^-^^j inel uvarum sole coctarum, 
M nf, 10. Vocatur nempe ^^^«w..*-^; quod solis ardori expositum matu- 
rum fit, ut potus ille qui ^♦.cUi (l^ozy) s. ^j/..!^! v_jyiJ! (Mowasscha 
f. 130 V.; Agh. IX, 11, 4 a f . male ;jix^.cUf) appellatur, quoque jlw.«-ciJt 
dicitur, Makrizi, I, ff, 5 a f . seq. 

.L*^4.^ s. potius .Ui.*^ , Z^wojus arbor, H i^vl*, 6. Vid. Dozy. Quoque 
appellatur oUcs^ , ib. et Jacut , II , If f , 1 3. 

liU:.^^, pl. olXci.*^, calceus {=^^JJ^), M f"! , 4, lot*', 17 (ubi a Jotj 
et ^i. distinguitur) , ff,, 22, ffr', 8. Vid. Dozy et Vullers sub ^ilU^, 

Ja^^. -bj-«-ci, nomen navigii, M !•"(, 1. 'J- -O 3 8JLi.u, pro 3oLiA«, quod Arabice vulgo ^cLj^ scribitur, M ff\", 12, 
cf. ann. 5. 

S 3 O _ 

iLJ^5J^, nomen navigii, derivatum a Persico ^jSJj:^ latro, itaque na- 

vis praedatoria, M t*'! , 15. 

§ - - 
j^^Li\^, pannus pretiosus, qui potissimum fabricabatur Naisaburi , 

M \^^\", 19, Ho, 18, sed nomenhabebat a ^L^Ui nomine Marwi, teste 

Thaalibi, quem laudat Dozy sub -jL^^PUi. 

u\^ I absoL, pronuntiavit formulam &)lJI 'bJ! &]! "^, H ^ff, 10. Dozy. — 
X, testem advocavit, quoque c. ^ p., H y^A, 2. Dozy. — i.^»-x_jJ! (A4.ii 
mel uvarum , H iov , 7. 

^iA^ V. sub oljiA^U;. 

-^ II, illustrem reddidit locum , H IT, 10. — &_j_^_i;, pl. /5 Ll_>^ 
(nescio qua auctoritate Lane scripserit .L^) , equus Persicus s. Kurdicus , 278 oLossAiarsi. 

H Uv, 5 de Kurdis in Perside ,c,'uLi» ,.^3'^ a-w'.o Lc'., Tabari sub 
auno 224 t^-^^ o5'^~^ ^^*^^ '^^' ^' L^**^' '-^'3? itaque diversus a q^^jJ 
(ef. Dozy) et J^fA. 15 de Armenia Kij^^I' ioLv.ol ,^.'i^^' Lcojl L^ 05^3 
iiliLwt^ y-jUu- ^^^cll^ Aghani V, r, 7 a f. et ult., XIII, H , 5 a f . Est 

voeabulum Persieum, ex antiquo khschatrya^ iuxta quam formam exsti- 
tisse videtur khschathrdna , cuius transscriptio Hebraica est D^j^^ntJ^nx Esther 
Vni vs. 10 , ut observavit , si recte memini, de Lagarde. Exemplum aliud 
mihi suppeditavit Rosen ex opusculo Djahithi c. t. ^\Si\ JJL^a v'-^) ^* ^ ^" 
J^^^LJl^ u-l^% v^ii-oL^t ^l^I ^3 o^t^ p^^ Ki^^l 4^! LlJj 
^L^U^^ ^j^^LJLJIj i4j,ii*I' v.j^tyJ'^ iujftil' (sic) O^ULc^^lj jyaj' OjJJ'^ (sic) 
^i -bLw-j^i' J. ->'v^3 oLjLjj ,>-l2J'3 o^y^iLIjij isj-iicJ' 4>;^3- I^® vocibus 
OjSJu et oL>Le' haereo; pro ol^y^iUj' leg. oLu^iUjl, ut quoque apud Ibno 
'1-Athir, VII, 11, 5, ubi olj^i^s'^. Dainawari apud Girgas et Rosen, 1*11, 
11 , de insurrectione Abbasidarum in Khorasan duce Abu Moslim agens, 
dicit oLjj/jI^ \^j^*, *.^jw ^i^/J^ ^^' v_,A-ciii oLaajI Lajl l^o^ lAJJj. Verti 
potest mallei injidelium. Anachronismus igitur est usus huius vocis in 
Cod. C. P. Ibno '1-Athiri, IV, f.v ann. 1 pro obyi in textu. 

jj-^ V. sub jjji*«. 

v_j^ I, immixtus fuit, Lane ex Asds et Dozy , Gloss. Bayan, sensu 
tropico LijU: lXjs j^Lo>'^l ^^ ^l^ , H loo , 4 » etsi res eius (urbis) deteri- 
ores fieri coeperunt". 

^4^. ^..^' , nomen speciei dactylorum in provincia Basrae , M it**. p. 

li)^. 'L^j-JJ^j metaph. exactio portorii severior, M tf"i*', 7 s — ci_«_J! j,^ 
9jXJL/9 o!:^^.iv^ \..,*je^ ^j^CJCaj. 

Lx.i: I. Plus semel M phrasin habet ^^j^Jj^ L» ^xi Jjj sensu omni laude 
dignus est , e. g. H 5-. — S^ , pl. ^Lxi;l , variae res , ^L*.i;t3; et cetera , M 

lor, 3, coii. m, 16, rf. a. 

Cs^ I, M? altum exstruxit aedificium — II et IV, Lane ex Asds et 
Dozy. Adde Scharischi ed. BuL, I, !o1, 8 ad Hariri l.o (^^ae edit.), Mo- 

barrad oa, 9 et H Iv^", ubi lectio bJo-iv* probatur homoioteleuto. — II «LOSSARIUM. 279 

vSo , H 1a , 9, idem significat qiiod ^J^tXj cLiJ^ ei 3-5'3 o'uil s. oUi, he 
raised his notoriety (Lane). 

^tt-ik^, in urbe Schtrdz fahricatus , epitlieton palliorum {•^^J) pretioso- 

rum, H no, 8, cf. M ffr, 14. 

K^. iC*-^l s. K-^JVr^' memorantur I IH , 10, M f"v, 7 et 11, (^a, 
5 et 10, f., 13, f!, 6, 11, 5, tn, 5, 6 et 14, Ifr, 12, M, 17, r.r, 
16, rn, 4, Ct^A, 6, ni, 2, ^l^r, 6 et 16, r^v, 2 et 4, m, 7 coll. 
roA, 7, no, 10, Hv, 2, Ho, 6, f!o, 5, flv, 3, fn, 13, f 1i 6 , f^t, 9. 

*jyi;. *A^, piscis (vid. Lane) in Tigride, M ti^A, 17, \\^>p, Jacut, I, 
1f1, 21. — ■> 11 w, alia species piscium in Tigride, M \\", p. — iL.x>LJi 
» chaque petit morceau d'une mosaique" Dozy secund. Sprenger, M Ioa, 4. 

{j^. ^^-^v^ et iouv^, pl. qI^j navigii species , gaVere (Dozy), H It^i', 
2 et 19, M t^r, 3, ff, 13, Iw, 3. 

w^A3 I n. a. i«,.u^, H a, 17. — ^LLo, reliquum, seusu metaphorico 
de omnibus rebus adhibetur, ut pluribus exemplis commonstravit Dozy. 
Adde Jacut, IV, 1o. , 11 ubi 1. kajI ^jLyo, Aghani, II, v1 med. v^l^j 
olo (C^ '-^ j_£\iL4w'_5 r)vi»-^ qJ' J^aLs-sI q-» Xj^ ^-jLyo sAj ^J,- Apud H 
Ifl , 10 et to. , 8 absolute ponitur et significat residuum incolarum. — 
Rivulus, I Af , 10, H tlo, 14 jXAoXs «..^J^ oL)'wyo ^^'t lAP q^» wJL^Ujj 

«-yo VII quasi-passiv. formae I , I ^. g , qui locus quoque in L exstat. 

Ljo X c. acc. desiderio eius impletus est , amavit , H Ho , 9. 

-^Uo. 'ty^ijo, campus extra urbem (syn. iuoLi) , Dozy, Jacut, I, tw, 
19, ri^l ult.; locus jjublicus in urbe, I 111 w, H rir, 6, Jacut, I, 11, 18, 
If. , 12 et 17, n. , 14, Ilicui, comment. ad Abu Schodja' f. 114 r. 
^'r^ 3' oy^ ^ '^^' C)'^ o'' Dimaschki, 11., 1 ubi pro ot^.^ vid. legen- 
dum oU,:^. — (jjj^, nomen speciei dactylorum in provincia Basrae, 

M r. p. 

OL^J?. iU-c^\jo iuterdum eodem seu.su occurrit quo 'iL^^.^Ju.s , tabula, vid. 280 GLOSSARIUM. 

Lane ex TA, H Hv, 14 et 18, pro quo I l^U iC^xa. — Memorabilis 
est pbrasis M t**!!, 3 'i^Jo^ \~^ i^^^^ sensn Hollandici: ik zou er een 
boekje van kunnen opendoen i. e. multa de bac re narrare possem si vel- 
lem. (Sequens ^Ljl in appositione vocis '^Ju^ est). 

^■y^. Cr^^^ 7 P<^t^^^<^ 5 I '<="5 h , Dozy . — Non tantum significat implu- 
vium, quo sensu quoque pl. est ^L^u^, Abu Nowas, p. o, vs. 4, sed 
quoque locum puhlicum in urbe, I iil , 12 (ubi var. 1. ^'yi^?), ^ol , 9, Ja- 
cut, H, Avl, 17 et, ut J^l_^j campum extra urbem, Ibn Rosteh, Ms. 
Mus. Britt. f. 10 QLfy^l '^^Xa ^^y^ ry^ — jP' 

.Juo I Q^lis (j:l. ^^, egit secunclum consilium iussumve alicuius, Dozj ^ 
M m, 7, Biruni, ur , 7, Kbafadji Ifi". — III. ^^^^oUoil apud H w, 

5 > . « O - 

12 sunt '.,-yo QjAi', V. Gloss. Fragm. — K'^^, aliquamdiu^ M t*'^'!, 4. 

cL>-o. jtJLXAa, aurora. In poemate M flv, vs. i*' et 1 insulae et urbi 
datur epitbeton «jL\<»ail Jjvo i. e. illusfris. 

^•J^. 's>^C^^ appellantur Scbafi'itae in metropoli Sidjistani , M t*'^ , 9. 

.jo. 8.x> vulg. pro ii.M, M !a1 r , ut saepe in Codd. .^j^ pro .^.vvo le- 
gitur. Cf. Dozy. 

o^. luxta Oj^jcijl, regiones frigidae , quocjue occurrit pl. o.Ljiit M ^, 
6 , t*'^*! ^ in fine , f H cZ. Ut a *^y> adiectivum , ^-«j-^ , sic a J^^ adiec- 
tivum (^j,_^ formatur e. g. apud Ibn Rosteb, Ms. Mus. Britt., f. 178 v. 

XjOyJt ^yi ^S L^t J^;>u ^^ ^ L^ ^^aj "^. 

o.>^ I expendit pecuniam , c. J. "et ^lt, H t'. , 19 , ubi passivum , pro quo 
B OhO VII , vid. Dozy. — V , versatus fuit , commoratus fuit in loco , 
I M, 9, H i*'!*'^, 1; c. qC p. oficio functus est nomine alterius , H t*'.'i, 

Oo- C- 3 5 

14. — ^_i,>o, pl. lJj^o, moneta parva, Angl. chcmge, M f, 1, Ibn Ba- 
tuta, IV, 121 seq., 441, Dozy. — lJjx^j apud H f.v, 10 ehi-pecunia 
mutuo data qua qicis in commercio utitur (credit). — v^j^oJCo, o^^ialis , 
H t^^.l, 11 et 18, t^fr, 2, rfi^, 9 et 10. Dozy. — oLi^ est idem quod OLOSSARIITM. 281 

olJyLij' »les allees et Tenues de quelqu'un" (Dozy) ; itaque iota ratio vi- 
vendi , H Hf , 9. 

^iUao. Legimus M i'1'.:? r lilUaAsL. .(«j«Lp- Uij^) L^ijji*^», quod explicare 
nequeo. ProbabiHter iLlioi corruptum est e vocabulo peregrino. 

O o £ o 5 o - 

Jla^o. Ju^l pro Jw-iw' pl. a Jwluv, s/^wZa, M !fo /?. Dozy. 

«wOtA^ X. c. acc. r., ^^ p., rem alicui diyicilem reddidit, I i!o, 8, 
H !a1 ult., nisi ^ cogitatione supplendum sit. Praeter significationes 
Cjuas Dozy illustravit, lexico quoque addendum est verbum c. acc. p. 
significare dure tractavit cdiquem e. g. Aghani, I, i11, 7, et verbum in- 
transitivum tropice adhiberi de castello sensu dijfficilis captu fuit e. g. 
Ibn Djobair i^.M, 12. — i^-^«>0; dijficultas , severitas . MHI*^^, in fine. 

iAao n fc^s^ .A.2JI, oculos sustulit versus, H t*^v, 6. Cf. Lane. 

oiA^. OU3, forum, proprie -series tahernarum (cf. M f^a , 7), I Ivf , 3, 
H m, 2, ubi P ^^, Jacut, HI . lov. 18 et 19. — '^ apud M variis 
siguificationibus occurrit : vestihulum domus , r!'i' , 9 , s. portae templi , ill , 
12 seq., pai's atrii altior quae diwdn appellatur, ^f, 6, atrium "^f^Q^ 
f f 1 , 12, denique aedificium supra sepulcrum 1^., 8. 

.Ao. iij.aAO, pl. ol, ms aeneum, M !aI, 1 (var. 1. olj.ix2A!). Vid. de 

3 , o £ 

Jong apud Dozy. — ^l. Species dactylorum in provincia Basrae ap- 
pellatur jiAs"^! , M li"". p. — Pluralis liuius adiectivi videtur inesse in 
JjjJ< ^, quae inter merces Bokharae enumerantur M ^1f , 16. Verto: 
candelahra Jlavi coloris , cuprea. 

ouaio. oLaaAaii ,.*^0 v. sub ,-^0. 

tftvo I est syn. verbi liU^, colaphum dedit, M (^i, 6. 

Juo. lJ|*a3, praedia privata princijns (domaine) , v. Gloss. Fragm., I 
m paen., H i^.r, 1. 

>^,Jio in, propinqmis , vicinus fuit, I et H passim e. g. I 0, 17, to, 
8, 1, 5, H i., .5 (ubi I 0, 5 ^ij), Aghani, IV, II., Dozy. — VI, 
• mtigui fuerunt , H ^f, 17, Dozy. 

«Jio. ^t-jAo, pla7ius de terra , H fv!*, 16. 

36 282 GLOSSARIUM. 

Jjio. JiicJ', pannus in Sicilia fabricatus , M (fo, 14, coU. y\'"'\ , 7. 
dUa VIII, refertum^ refercitum esse, »;L^' 'iJil^.j^ iJoA/o, H toi , ann. 

o o 

b 1. ult.; Nowairi Ms. 273, p. 597 habet dUi>a/9 ^bCo et dV— X-»^ n^— ^'^ 
*iylwjJI iu^vw-> sensu 6ene clausus. 

^;.JUo. wJUs (s. wJLo) sensu terra dura et petrosa habet quoque pl. 

G - , O oj 

(«j^Ls, M J*, 3. — Tropice ^_Juo usurpatur pro corpore, parte essentiali 

rei, eo quod proprium, genuinum est in re, ut in phrasi nota &]U wJuo, 
su^e ipsius opes , Aghani , IX , fo , 9 a f., Ibn Djobair ("a, 4 a f. et v. exem- 
plum apucl Freytag ; »_ji^ ^^Ao q^ _^ (j:^'^' -*iil , quod ad Mesopotamiam 

propriam pertinet , Ivoi, pro &AJiis. J^ a-J^ r*^ quod in textu est. — >«^Jbo, 

quadrivium. M !o. , 9 , ut &-:-Juo apud Dozy. — Forma crucis , M Tyv, 3 &J5]^! 

vws-JUo et 18 wyJboJl Ja.w5 jt/iL^. — i«,Juox, crucis formam habens, Mt"w, 18 

&JLm i^l^! , f fo ^ 7 ; dicitur quoque wJLo-< >Aac s. wJIjox ^ , fornix 
crucis formam habens , Ibno 's-Schihna, f. 94 r., 95 r. 

^Juo. ^ljo, sensu quem illustravit Dozy »grand, considerable'\ M II, 
1 LkOLo t Joo viU3 cr* oJiJiJtJ, partem magnam. — i4:saL2x, pl. ^La.^, 

species tributi non canonici, proprie, ut videtur, destinati reparationi 
aedificiorum publicorum (JJuJt iLi; H fo, 7), H tl!*, 10. — Exactor 

•3 _ - o - 

vectigalium, portorii, M i^! , 4. Est forma vulgaris pro bcS\L^ q. v., ut 

quoque ^^^^Juo.^ dicitur pro j^-js^UL^, Jacut, III, S^H, 22. 
oJuo I pro oiJLw, fox«Y (Dozy) , M Iai*', 19. 

^.4jo. Dicitur ,c?-*'' ^-*^ W^ l^j*^' /'^-*^'j -'^ ''^'^^- 

^. -s^^Sd. ^L^U-oil 3u>Ij^, H Ifl, 16, ir, 18, 111, 10, !vA, 15, est 
summa pecuniae , quam redemptor vectigahum solvere debet , sub titulo 
pretii monetae [Taxe des Miinzhauses). Vid. porro sub Xj$U-w. 

O _ o , 

(3JOU5. ^VJJo, ca-lceus , M r"! , 4 {= A^i^) , Lane ex Mi^bdh. 
«jOo. iJtjOo. iotijoJI ^V.S'!, opijices in fabrica (les ouvriers) , ut isJ^I J.^1, 
H 1^1! , 14 , ubi 1. JJ:Li pro ^p^k. Distinguatur probe ab ^LLoJI ^VJ»! s. 

gjl Jj;l q. V. — iu:LLo, pl. 5j'^>*-o, opijicium , fabrica, M i*'!!, 13, i*'n, GLOSSARIDM. 283 

13, Jacut, III, !fi, 1 pl. oIcUasJI ; Dozy: m^tier, fahrique. Hinc ^_;1j ! 
«jUaoSI (s. J»^'), fabricatores , fahricarum domini, iit quoque (s. J^l) ^\ij 

^^\ (opp. -iLxX.^^ ^\ s. ioL^i J^i), H t^ll, 13 et lG,_Jacut IV, 111, 5, 

sed quoque latiore seusu opijices , H vt*' ult., v1, 8, ivf, 9. — iC-cUjo .b 

_:sa>Ji, navale , H aS^, 2, Dozy. — ^\juj^\y pannus in urhe Cand con- 

fectus, H ^r, 13. 

^^xAD. iift>J.Aj>, ora ws^is (Gloss. Moslim et Dozy), metaph. M l^i. , 15, 

ubi videtur legendum L^s.b ^j^ »propter venustatem illae domus utrius- 
que lateris urbis sunt ornameutum, ut ora fimbriis ornata est vestis". 
>_jyo IV, c. acc. feminae , euphem. rem hahuit cum, M Hl, 12; vid. 

Dozy et cf. Lane. — i^^La.*, procellae, H l*rA, 3. 

o ■ ^ 

c ^A3. cLo. De hac mensura, Omari tempore 8 Rotl, deinde S'/^ R. 

continente, vid. M 1a, 14 seqq. In commercio maritimo utebantur gao 
magno , sed nautarum mercedes gcVo parvo metiebantur , M 11 , 3. 

i^_jyo. iLoy^aJi memorantur M fio. 

^/o. 'si^Xjj^ j distantia parva , quatenus vox clamantis audiri potest, 
M vv, 3, r.y, 5, r.l, ll, rvo, l et 2, fit, 14, fvl, 12, flf {, Jacut, I, 
Tf, 13, 111, (^'i^r", 18. Simili sensu adhibetur s^co q. v. et hinc forte 

\06 apud Persas accepit significationem »dimidium milliarii" (vid. Vullers). 

Lexico quoque addendum est »^^>to sensu parvae distantiae , proprie 
quantum quis tempore matutino ire potest, Jactit, III, iV, 8, ffA, 20, 

fere synonymum vocis 'i^*. (vid. Lane ex L) , Jacut I, 11f ult., III, 

f\"\f, 5. — ^Lsw^. una ex optimis speciebus dactylorum Khaibari et 

Medinae (ubi 130 species colebantur, teste Samhtidi Vl^), I H, 6, M fv., 
11 , Lane, quae in provinciam Basrensem transplantata est ab Abu Ah- 

med al-Musai, M tr.p. 

iJA^. iJoLAAoJt o*^t V. sub J^i. Formam ^ ^iLiJs-yo (apud Lane sub 
S-Sj^, cf. apud Dozy iLJLX-yo) habet pl. &joLIao, M Hvs. 

jjj^. jjjso, pisciculi qui sale conduntur, vid. Dozy, H 1., 7, 11, 17. 284 OLOSSARIUJt. 

OLoo II, eoJem seusu quo I et V, aestatem degit , M lo m, ut , ^->^ 
idem significat quod U^ et -Xxij'. — i^i^y^ iu Jemen appellatur adeps 
piscium (^V.4^1 cj^-^)? ^^ '**' ^' — ^-Ay^) «-estas , secuudum aualogiam 
^JJi^, I 11, 4, tlo, 6, Dozy. 

^^-yo. , c^^y^j Sinensis , epitlieton piri , H Ht ^ et substantive ipsa haec 
pii^us apud Ibn Rosteh, Ms. Mus. Britt. f. 180 v. (qL,j_>-a^1j) L^j lir-^^-^-' 
J^jSAwJf», „L_a_iLJ'^ *jL«o ij^ r;/) -a_ax2JI^ 3.-^ iJ. ^^W *_/Jjtil JJlx 'iLLm .Ujo' 
qLoJIj. — Subst. sericuni H IIa /, 1. 4 a f. (_5^y.2ji v^rv^'' — *^y^y^j patella, 
H S^fl ult. Dozy. Adeo significationem propriam amisit vocabulum, ut 
si quis velit eam ex argilla Sinensi factam esse, dicat ,c-^y^ -i>>Ajyo, 
Mowasscha f. 186 r., s. (j-.y^' -vyyy^j Agh. XIII, ^v ult. 

w^ II, inclusit lapides phimbo, H i.. , 1, Makrizi, I, !o1, 10 a f. 

Cf. Dozy. — . c-y^' species dactylorum in provincia Basrae, M it*'. p 
(Cod. ^^). 

.^i^ I 4rJJlj, vocem extulit in precihits ^ M fll, 4, Dozy. 

-5^-^ IV, teef/zo affecit {fatiguer Dozy) , de pluviis continuis, Hfvi', 20, 
de quaestione repetita, Jacutl, av, 13, de longa dissertatione, ib. t^^vA, 12. 

jd. ^^. JOiJt L^ habet dupKcem significationem 1) loca infirma 

quasi vulnerabiHa in confinio, unde civitas laedi potest , H if!, 12, ii^!', 
12, 1"^!, 5; 2) proprietates noxiae regionis e. g. M !.! , 14, ff^^ 6. 

v_jj/i3 I, de fluvio , de iugo montis cet., c. ^i se convertit versus (cf. 
Lane ex TA ^oJi •^jo »it inclined to it^^), H t^. , 8 ^— y^ o-^ (l)^'^) *^j 
Qrlr^V' ^lt iLiwv-oLaji Q-» iu, tll, 3 ^^jJaj J, iLi-j J^a> q-, iOxi ^jjjX; '^y^.», 

^C:i ^i ZJi, nr, 3 bJj"^t ^^ (iJi>o o^) ^i v/^ o' ^' J^^ut, I, iv, 

1 7 a,AiJi ^i uj.L:2Ji bJuiJ' ..ii. C. J, significat penetravit e. g. in desertum , 
Jacut, III, Ha, 12, vvl, 3, IV, li'. , 13. Hiuc quoque regio dicitur 

? _ c. £ 

iacere ^^i J. v^S magis oiientem versus quam altera, Jacut, III, 
oIa, 13. — rr:^^' S-y^j praescripsit , instituit religionem, fere ut iu QLOSSAIvIUM. 285 

phrasi apiid Lane [aj^Jd j^ vy^» u^i ^^^ ^J^- ^erbi Jjt>, M ^lf, 14seq. 
(in verbis \Ac »>*^y^ U/ pronoiuen in iOjJlc pertinet ad L« in U/), — 
iUjyC^ nou tantum est reditus (iSj^ , ^'-i>) sensu quaestus servi , sed quo- 

que de aliis rebus dicitur , ut de mercede nummorum cudendorum e. g. 
H vf , 4, ubi coll. ann. e, syn. sunt qI.*-^ et J*i>J>. Recte vocabulum 

definitur apud Jacut, III, f v! , 1 seq. ^^^y^. ^^^ Cs,j.st.j^ ^ v_j^* idiJl 

|.Jlxx s^ ^c L^jJLjs-.^ l— :^j qui locus conferri debet cum Lane. Est 
itaque tributum quod de variis rebus solvitur, speciatim portorium. Hinc 
^'.>to appellatur exactor portorii s. vectigaliiim , M H^, 12. 
^_5.X3 I construitur quoque c. Jvx; , H !i""i^ ,12, Dozy. 

v„a*>to VL Memorabilis est pbrasis I n^ , 12 , H ni , 14 L« ^ ^^l:dS 
j*.^.' (j-» -^. »numerus eorum duplo maior est quam qui proventu 

agrorum nutriri possunt". — .^Jut^. oL«^* J., ^31*^^=' (j.-^j et oL^L-^iiJ' ^j, 
significant m, iiiter, in medio quarumlibet rerum e. g. (oL*ao' ^) I I^, 
3, !f, 6, i1, 17, n, 9, n, 15, t^., 4, 11, 8, ^vt^, 5, Hf, 5 et ubi in 
medio hominum , inter eos , significat, li, 12, (uiLjt/;^' (j\j) I a! ult., Thaa- 
libi , Latdif, if, 3 a f., ubi certissime sic legendum pro LiiLi/:^! ^ (cf. 
Gloss. p. xxvi) , Azraki, i. , 8 , Jacut, IV, w, 18, {.J>^^ ^) I M /, 
t*'!^, 4 a f., Jacut, IV, f f 1 , 1. Eodem sensu quoque usurpatur S^z> j,^ 

r, 

I 't',ok. — o!-^*/:^, egenus, M 1^^/, Kazwini, II, hf, 6, (^'(^'a, 15, Ja- 

cut , III , 1f A , 1 4 (nisi ibi legendum LiLxAj)) , Dozy. De fonte , puteo et 
de aqua ,_A>jtC2 dicitur sensu tenuis , M f S^v , 8 , f i""^' , 3 , f i, Z* , f if , 1 , 
opp. interdum (_5_^, M flt*'^. 

^y^ I , conduxit , H ilf" , 17, Dozy. — II , locavit , H If . , 10, Agh. 
XI, t^, 8, Jacut, II, n, ult. etJIV, irf, 2 (ubi 1. ij;!!^.), Kazw. II, 
^v., 4, Dozy. — IV, se sponsorem stitit, I lit*'/, ubi textus, ut quoque 
H Iao, 9, q4-o, Jacut Q.*-C2j". Vid. Dozy. — V, conduxit, ut I, H 111, 
11, Ibno '1-Athir in Gloss. Fragm., Jacut, IV, ooi", 8. — rr*^- <-r*^ Si 
pertinens ad, H 1, 6 ^^\Ji^y^h ^j-. L^a^ J, Lo^ »pars Tokharistani quae 28G GLOssAmuM. 

ad Kliorasau pertinet", ^f , 5 jJuJI ^^^ ^5 »iu territorio urbis", II, 6; 
^^li ^y^ J., parens, H 0^, 8 oU^ ^ ^=^3 ^^ j L\P UXs, ^5 ^*^^, 
vV, 21. — (M^-*-^) pl- ^'j conductio, contractus conductionis , summa qua 
qui^ vectigalia aliasve res conducit (Gloss. Fragm), H ^, 5, 11, 20, vf^, 
Ifl, 7, lor, auu. 9 a f., IT, 16, 111, 8, Iva, 13, ^.1, 15, i^f t , 15, Ja- 
cut, IV, irf, 2, VA., 8, ubi H 1., 3 syu. iCiLi, Dozy. 

tj^. ii*A/i3. ^Lyc^Jt s. iCjJliaLvJt cLycaJI , praedia principis {domaine) , v. 

Gloss. Beladh., I lov, 1, Ioa, 6, H ril, 6, Hv, 11. Qui baec praedia 

5 

admiuistrant vocautur ffLy^i J.^'; H ^l , 8 cf. r^, 1. — ^^^» inopia, 

I M, 10, Mobarrad i^rv ult., Dozy. 

' ' 
o^y^ lY. xJI oUaj eodem seusu quo ioJt i_.A_wuL:, c/g ems nomine ap- 

pellahatur, M fll, 10. — iCs'uy:3 .to, hospitium publicum, I lo, 6. Cf. 

Dozy. Plur. oliL^/is 3O, I t^ri^, 2. Quoque dicitur QLa>yii]l ^b, Agh. 

X , II0 ult. — Hospes dominus hospitii appellatur tum v_Av^i2.Jt I ^aI , 

3 et Laue, tum v^^ajyoa^J', H i^^i^v ult. 

(_^wj.LL, Jlatus venti, spec. venti secundi (syn. ^uyi q-v.), H It*'^, 20, 
It^o, 4, M t*'^, 13, Gloss. Edrisi. Fort. cohaeret cum uomiue (j*r,^l quo 
Aegyptii appellaut veutum ^LiLil , Biruui ^fv, 9 , L^o,^! , i^ov, 16 et ult., ^oa , 2. 

(_ciDL£>, uomen nummi argentei Indici, qui valebat 1^/3 drachmas, 
teste I tvt*', 12, H r^, 15, M fA^, 3. lu Gloss. Beladh. egi de deri- 
vatione Reiuaudii a Graeco <jTscTy,p. Deinde vero mihi iuuotuit alia de- 
rivatio , ab eodem proposita [M^moire sur Vlnde, p. 236 seq.), qua a 
Graeco T£Tpx'^pxz!^-'^ derivandum sit. Pro hac facit prouuutiatio ijtjbLj 
quam probat M et quae restituenda est apud I et H , licet procul dubio 

hinc formatum sit adiectivum relativum et dicatur ^^CjIsLb *^.<3 et *Pl.Ail 

wJaLyt. Tertiam proposuit Spreuger, die alte Geograplde Arabiens, 60^ 
qui uomeu derivat a Tatar , ut Indo-Scythos in Siud ab autiquis aucto- 
ribus Moslimis appellatos fuisse affirmat. y =- i^^. ^Lip , eduliorum venditor , M 1*^1 , 1 . 

^. In Tabaristan panni pulcherrimi fabricabantur , I nf/, H tsit , 9 GLOSSARIUM. 287 

seqq., M Hv, 7 seqq. Imprimis autem nomine i^^J^' s. ^l£w»lLi]l in- 
claruerunt tapetes , I lof, 14, H rif, 11, M W, 17, ffr, 8 et pallia , 
&j^j>l2]l ^Uam/*^' M Hi , 4 , elegantiorumque matronarum pepli , i^-^y i^A'^' 
Mowassclia f. 124 r. 

3 

j^y>_j3, e Persico ^^^i>^", idem olus quod q^^^J^ appellatur , HHa, 1. 

3\ ^ appellatur species dactylorum in provincia Basrensi , M !!*'. p , 
Abu '1-Kasim supra sub ^j^^J, Djawaliki, i.f , coll. Morc/enl. Forsch. 
155, 1. 

^r-Jj VII , cudendo idoneum fuit , cudi se passum fuit ferrum , I i'.. ^ ; 
cf Lane e Sarakhsi ; Kazwini , II , Hv ult. iUJiUi j^!>^* Passivum a 
%^, Ibn Bat. IV, 263 *j\cjo ,J.£ ^^' ^.i^jt/lijt. 

o^t^ II iC!)'i-,'iJ' , portavit cidarim modo improbato qui X-A-JijLIi!' ^U*il 
vocatur (v. Lane) , Mi*'.c5, 16. Quid potissimum significat jj^LJuIili vji*.!) 
nescio , sed hic quocjue modus improbatur, v. Aghani IV, io, 10 iOOi|^ 

»^.i j^sLai oVJ" Uj j.»Jii' s-^ ^^Jlj- ^_^v.'uJii tj^! L^L 'iJi^oJL ^S^. — 
IV c. J^, comprehendit , I iol paen., H Hl , 4. 

^^->-b. Q»r^L^, pl- Q^J^, furnus qualis in pagis Syriae in usu erat 
(Berggren:,/oMr) et qui describitur ab M Ut*', 17 et Ibn Djazla in v. 
Q^jLLii :jJ> ubi dicit: ,JL^. 'ii ^J^ ij^y>^ j- o5^^ ^*nV^ ^y-^ O^^^ 
oUk!i J^ d-^-3i ^^-^^ vj^i^ ^>Ic d-^-^ '"■^"■^^ *^' ^ i}-*^. (*^ ^' "^' 

j^^oaxj jjr^^ oL^i o'lxj ^. Panis ita coctus appellatur i^'^j j^^ {Ihu. 
Djazla) s. (jJjjLL ;-c> {MoMt apud Dozy). 

3. 

^ys\b. Qv^'^. Dicit H i*'^^, 3 molas (^L^^') Sarakhsensium omnes 
esse Jji^jJI JLc i. e. quas cameli aut equi circumagunt , nullas iis esse 
(i;C:UI ^^\yD Q^, molas qnas homo circumarfit. 

»'L^lb significat poculum, vid. Dozy. Locus Ibn Badruni ibi lauda- GLOSSARITTM. tus est e Mas'ucli II, 267, 4, ibique revera poculum significari , patet 

e p. 273, 4, ubi eius loco ^Jsi pouitur. Exemplum babes Fragm. hist. 

o 

Arah., '^y\, 1 's.L^JaiL ^j^l TA ^_J^ \>-i: et ^jJId ».^. Sed speciatim 

est clcpsydra (JL^n^ = o^~?^ ^^^ ' ^^'^ utuntur agricolae in definienda 
aquae copia qua segetes irrigantur (Vullers sub qLXJLj), quo sensu oc- 
currit apud M f"ov , 1 . Sensu solito clepsydrae boris indicandis occurrit 
in yersu poetae A.bu '1-Fatb Koscbadjim apud Nowairi Ms. 273, p. 38 
seq., qui ita incipit: 

,A_'i ,iv_n ,L_> L_4.-x_x)0 'iLA-S^» »_:$\_:S? ,.,L_a_>i , ? ^ !t ,i^_c «_J 

Kbafadji H secundum Nihdjat al-adab discrimen inter n.Lssi^-h et *LJ1jo 
boc esse docet, illud aqua moveri (iouLo), boc arena C^Ju.). 

„_b. -J^, pl- ;r-5r.^5 significatione non in lexicis linguae classicae no- 
tata occurrit apud M I.S^, 6 (jii*iiij -^'^ '^^ ^!>^' J^j '"^"^j -'-'^ ^^^^-^^^^i) 

O ^ " J J ^ y 

a^Ji' -.^-ijj- Spreuger (apud Dozy) vertit Arabesken , quae tamen versio 
melius videtur convenire voci o^iic, quae quoque occun*it fl , 13 yji 
&jlcjj» ^>^3 J^'-^ ^t^ — -v^^?^? ^^ cuius nomen unitatis scXJic legitur Ioa, 

5 iuxta iJt>jo. Contra ^Id videtur idem esse quod in lingua Persica 

o^ 

(vid. Vullers) , nempe delineatio, imago. — tt^i ^''T^porium [entrepot 
Berggren), I Ho, 11 (o-%.^t ^J^), ^v\^, ,2, H nf, 2, M n, 14, 
vl, 12, %, 8, IfA, 11, ilv, 11, m, 11, ^aI, 7, fll, 2, fro, 4, fT, 5. 
Pl. -,Lk*, horreum {magasin), M H. , 16, fvA, 10. — ^S^a (ut diserte 
praescribit Zamakbscbari) , pl. ^,LL«., tapetum, M Ia. , 16, et probabili- 
ter iu loco Abu '1-Kasimi supra laudato .sub o_sn^Lw^; cf. Dozy. 

^i^. Pisciculi qui sale conditi boc nomine veneunt, proveniunt e 
lacu Ardjiscb s. Kbelatb in Adberbaidjan , I 11., 4, H Vf^, 7, M Ta. , 
9, Jacut, II, foA, 3. 

y^of^h , dracunculus , olus notum , H I^a^ / , Freytag et Vullers sub «LOSSARIUM. 289 ^f>f, a H ^A, 1 ^Jy^, a M n. , 6, m, 5 ^y^ appelktur. 
Operae pretium est annotare quae leguutur Mowassclia f. 129 r., ubi cle 
elegantioribus hominibus clicit: KxLui^ ^wv.' ^^JSjSi jjyi-JzH a^L qv^^Aj "i^ 

5 O— ■ - * .c 

0I3 VIII, evenit, accidit, ut synon. i^y>, H f^, 10, ov, 19. — >-V^, 

^cr^zi^, habet pl. oGb, H Hi^ ult. 

uJ-t» V , fuit , /acwzY ui-b Jsc i. e. remotus (cf. Lane sub Ojl^ 5 et 

fj 

uijl:)) , ut de aedificio quod in extremitate urbis iacet , M a1 a twoLil 

o.iai:^ =r <A_L-J1 lJ— -3 J..C, Ifi, 15 = 0;-^ Jkc (ann. ^ et tf. ult.); de 
viro , qui in remota parte imperii degit , M \ff^ 6 ; de urbe quae 
in extremitate regionis, remota ab aliis iacet, M Iva, 8, S^.l^, 10, H., 

10, fir, 10, fr, 10 (ubi ^IaJLoI ^ -i^J^. — lJX. Dicitur M ivV, 
5 ;;^^ j o-b J^c pro ^ (i>c (probabiliter ut evitetur repetitio vocis yS>). 

— 'is^h. Laudautur a M 1^^,10,14, 16 oulJaJI (die Galanteriewaaren) 

Basrae et Bagdadi. Cod. B semel habet osjI-^ »res elegantes", quae 
lectio quoque bona esse potest. '^ 

^^ III in verbis M fli^, 10 JLijl U J^'LlJ "^ videtur significare 
sive incarceravit coll. Cliald. piD et xpnp ,. sive flagellavit, coll. iCiJio et 
NpntOD, sed aliunde illustrare nequeo. Cogitavi de legendo ,LiJI et ver- 
teudo »nec ibi vesti assuitur pannus quo distinguuntur Judaei et 
Christiani a Moslimis", sed Codd. perspicue habent ut edidi cum teschdid. 

— V eodem sensu adhibetur quo ^.l^ et ^ JaX^! (v. Gloss. Moslim) , pro 

via uti (passer par) e. g. Arib Ms. Goth. f. 173 r. oWi j^LLLJI -»1 Ji 

UiJaJ" Q^ &JLjL.w-il t.;_A!3 Lj^I, dum paullo ante praecedit o.Lo ^JCj^- 

icL-o Q^ KLLJi lJs,Lu.v«vo (passage). Hinc ^iiJoiC^ sunt homines qui ultro 
citroque commeant , viatores (les passants Dozy), H iol, 17; — invasit, H 
rfo, 12, M Hi"", 2, Gloss. Moslim. — X. Exemplis in Gloss. Moslimi datis 
(vid. nunc quoque Lane) , unde patet hoc verbum synonymum esse praece- 

37 200 GLOSSAKIUM. dentis, pro via uti, commeavit {passer pm'), adde Abu Ishak Schirazi Tf, 
16, llv, 13seq. et Ibuo 's-Schihna f. 25 v. ^lt .a^ ^ »J^ ^-LzJCavo — ljL 

C"- O - O 5 

(AJLJ! ^Ui?. Hinc ^J.slii'^ est commeatus , via (passage), cf. Lane et vid. 
Bupra sub V, et forum, ad quod mercatores commeant, I oa, 6= _^ 

H \^\" , 9. Sensu na, commeatus , praeter ^J^jJ), quoque ^ds^ lexico 
addatur, quod occurrit Jacut, II, Tt, 7. — oJjJaii i»,a.>1jo, exactor vec- 
tigalium, portorii, M Tl, 5. 

iL^^Lyt, e Graeco rcvpiJ.ikpxaA, proprie duces quinque mille virorum 

(Ibn Khordadbeh, p. 231 , Kodama et Constant. Porphyr. de Cerimon. 
p. 734 , de administr. imper. p. 224 , 226 cet. et ann. Bandurii p. 374 
seq.), apud H ',1^. ult., (f"t , 2 significat homines opulentos , nohiles secundi 
ordinis. Singularis apud Ibn Khord. et Kod. est ^ys^, apud Jacut, II, 

Alf, 16, aIo, 8 j^Y>h' Vera lectio fort. est f-^jO. 

t_b. ^cj^t inter producta Palaestinae enumeratur M 1^1, 11. Fortasse 
designatur prunus niger praecox, de quo egit Dozy. 

K^>.vJ3 in Oman appellatur moneta parvissima, quae alibi ^v***^ s. aU^- 
(q. V.) dicitur, M 11, 14. Propior accedit formae Persicae j.>.vo'. 

Oo? 0^o£ , — 

*jtl3. j*jii3, pL Jjej=>\ (iure Dozy in dubium vocavit pl. Ixh in Gloss. 

G 6 O 3 

Beladh.; pronuntiandum est ^Lstb = ^jtb) , distributio salariorum, H i*'fi', 
1—3. 

ij*^alj I dicitur de homine qui nec semet ipsum nec vestes curat (Asds), 

homo talis sive vestis eius appellatur ,j*JdD (fem. a) sordidus , et conditio 

C--_0_-- Go- " G- 

ius (j/.^, iC/*Ul:) et jv.^^AgIaV (TA). Usurpatur vero quoque y*>Ab de aliis 

rebus: Ibn Doraid in DjamJuira sub o-b^: Sr>--^' W^ O; u^glalt 

L^j (j^o S^ X^ i_5^ liUJ i:5^ *j; «jjj=5, ut de foro M fl., 16, de cibo 

i\ 

M (^'aI h L 10, et voce ji*Ju:> significatur sordes , spurcitia in fluvio , H 

IIa, 5. -Apud M rS'! ^ 1. 4 a f . legitur J^i^lD (*-S-d3-5' ^l^^^ lectionem ser- 
vavi , quoniam uialectice (ji^lj pro j*^ij adhiberi docet TA : ^jl\ 9 a,'t^ 
(j-yiJL >jL^ *w»-;it (j-.y*JLi ljs.^3 ;ji.A-id'i^ jJJijl. Est Syriasmus (cf PayneSmitb)^ UI.O.SSAIIUM. ^91 J.-a.i». ^ii-kJf, terra fuUonum Aegyptiara (Lane) , M r.l, 4. — De 
■^^Jo^l J^^IHaI, 14, quoque JJaJ^' J^' (Dozy) et ^^Ai^! ij^\ 
(Edrisi l^ , vers. 72) dicta, v. Dozy, et cf. Jactit, IV, oaI* ult. 

oy^ V. sub ^^J^. 

(jJLb VI occurrit M (^'V , 1 6 eadem significatione qua ^jtSldi (Vri , 2 , 
Ha/) et ^jQi' (l^i, 4, t^S*A, 5 et 9). — qLU.aL. Saepe cum figura 
huius amiculi semiorbiculari comparatur mare , regio , urbs (e. g. M !. , 
9, II, 7, I^A, 9, Biruni, ed. Sachau, ^o, 17). Hinc tanquam epithe- 

ton usurpatur M lf"i , 5, Iff, 5 sensu formd semiorbiculari. — (jM..LA.b.»q 
s. potius (jJuIax, tailesdno vestitus, M v, 15. Sensu metaph. Dozy sub 

oUlL» IV sine *J.lu, ventrem solvit , M Uf, 11; c. acc. p. oiili: ILo si^ 
f-ii^^^ y/,UJ' , M ^oi"" , 1 3. Lexico quoque addatur ojjjj VII , alvi pro- 

Jluvio laboravit, Kazw. II, li^, 5. — Verba I ^i , 14, H H, 14 0/05 

(XiiJLJax) LaJlk* aj^jjo vertenda sunt »et descripsi fines eius uuiverse". Cf. 
supra sub J.^. 

^ I , c. acc. aut JU , operuit de arena , I ^f ^ , 3 (ubi C , F , L et 

-0 5 « 

Jacut j>*.JS) et H fii, 9. — ij:-tJ^' KAiLai', locus periculosissimus , M i^, 13. 

«.♦ij I c. J, speravit, exspectavit, I Ifi , 8, H H. , 6, Dozy. — ^~*^i 
pl. «^Ux*, cupido (proprie n. act. v. Lane) , H l.v, 21. 

j^. ^Jj appellantur dactyli recentes qui ad Marzokan fluvium in 
Khuzistan crescunt, I i. paen. (ubi recepi sec. Freyt. ^^', sed vid. Lane), 
H Ivi^, 9. — rj^^' Dicitur ^jw» *^^ ^ »in lingua eorum tinmtus 
est ingratus", M fU, 4. 

v-jj-:>. isoLI;^ »espece de torchis, esp. tapia" (Dozy), H oa, 19. 

e^ij. iLcLb. XiUajl Ju» est z^gr ^'ifoc? ^'ms suscipit sponte Dei r/ratia , 

spec. iter sacrum sine viatico (o*: ^b ^JL),M fo, 12, qui locus ita ver- 
tendus est: »et minus quam debueram »uon" dixi ia itineribus pietatis 202 ULOSSAUiUM. 

erga susceptis", quod explicatur narratioue p. i^oo seq., ubi dicit auctor 
se quum tale iter suscepisset, debuisse desistere a cousilio, quouiam be- 
neficia homiuum se quasi persequerentur , ut recusare non posset. 

i^yj. uiy:». c>s!3 ^'^', H 15*. , 1, sunt rates onustae oleo. — v^j^' 
j^^Lkl! V. sub wy^. 

^J^. ^jilL). Sandalum unius soleae appellatur quoque ^l-aS' Jju, M 
IaI*^, 12. — (^-ySUaj) rj*?>^^ t.\c>J^ JoL>, amiculum duplex faciimt, M fi*"l, 
2; cf. Humbert apud Dozy. — iLJjLyi, nomen sectae, M t*'^, 8. Quum 
C eius loco babeat Kj.vi^^J' (Cod. iu.J;|^"bJl) , qui nomen habent a celebri 
Abti Thaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi al-Bagdadi -[-240, l^Axj iw^.=>Lo 
JJi;o*^ (Nawawi 1a. cf. lihrist, fit , Ibn Khallic. u. 2), suspicor hunc 
quoque , JJLLJ' coguominatum fuisse de vico ^'J^Jl ^U Bagdadi, et hinc 
nomen iijJiLy esse derivatum. -y . -i^l^A , pl. isi Ji* , denarius Meccanus , 
M 11, 7 et 11, \.od. 

\h. ^^j^j oblongus , I \/\f i , 1. 3 a f . et Iao ann., 1. 1, M fw, 3, 

Dozy. 

^c,^. ii-Js, sensu tractus, regionis (=: &-p»lj ^sas) in N. P. \l^\ X-Ja 

— ^^^\ i. e. Hidjaz, M if, 16. — ^5^^? <e?'m aqua putei irrigata, I 
iov, 17, H i^lv, 1. 

,^>yi, iC*-^, suaoitas regionis, Mf.^, 18, oratoris,M ^^m e , f\., 17. — 
Finwm, M f.\a iw^'j u^V':' (K-'^!?' o5*~^-' — W^ habet pL v^ (^^ 
aI> habet oLx>), M t^^of", 8 v'^^ qAxi. — o^wJlail apud H ov, 11 eodem 
sensu videtur accipiendum quem e Motarrizi recepit Lane. — ic^tv^) ^** 
wr&e Ti6 fabricatus pannus , I If ^. 

^. a-J^ (Cod. 7i.Jj), nomen navigii, MH, 2. — ,LJ3. ^LJa]! <_JL*iJi, 
vulpes volans, M Ha^, videtur esse species galeopitheci (maki volans). — 
Xavigii paivi species , M n, 15, Arib Ms. Goth. f. 5;^ r. ^i vjyij'^ i aLossARiuM. 293 Mas'udi, VIII, 377. Pluralis est ol.llb v. Abu '1-Kasim supra sub 
Ja^i., Mas'udi, VIII, 345, Dbahabi, Tahahdt ed. Wiistenf., X, 61 
(Partic. 2 p. 69) '^■^i)*) oLUl:». Cf. Laue ad vers. Alif Laila, II, 543. 

Singularis 3.L1p memoratur a Vullers. 
(jJLJa V. sub (jaJiI:'. 

y^-b. J>y"i' q:V^) terra edulis, M t^^H, 7 et e, imprimis ea species 

alba est quae inter Kain et Naisabur in regione Zauzani invenitur et 

quae J^L^H ^-vA!! appellatur, I fvf ult., H rro, 11; s. ^c-^L^'j^ CJ^^ 

Mowasscba f. 131 r. (1. ^^jSj^^) (j»Xj^l *j v^-^xj^ QkS-bxi' aj Jjiii-o Lo ^i^lj 

i^Lw!_ii (jXrbJl^) ,^A>lJ' '■^■^'j l/-^^^'' .i^'3 v-AiLws.ai' -CiJix» ^^J«J-J1 .^*.JU-« 

^woUJl r-L^^^i ^jr^J^^-^' ij^-*'*^'^ ^jJl-*;->^' «^'jj 6t quoque Abu '1-Kasim 
1. 1. f . 45 r. inter Jjijl elegantiorum ^^^^K^^ [j^ memorat ; vid. quoque 

Dozy et Vullers sub JJsT; s. (C^«.jLw-yJi iS:^^^ Dozy, coll. Thaalibi, Latdif, 

llf et Vullers 1.1. Quoque manibus lavandis adhibebatur, Abu '1-Kasim 
1. 1. f. 38 V. — Apud Koran in vicinia Sirafi terra edulis viridis invenitur , 
I lol* , 6 , quae -5!.-^*^! Cjh^' vocatur et ,*.x^! ijvL quoniam in sigillis ad- 
hibebatur, Dozy. — In vicinia Meccae apud Hadam invenitur terra edu- 
lis alba, quam antea ut dicit Mas'udi, II, 84, 5 manducabant Meccani 
et quam mulieres comedere afiirmat Jacut, IV, lov, 18, sed qua potissi- 

mum manibus lavandis utebantur. Appellatur (^vL^' 17^' ®^ auctore 
Ibn Baithar (vid. Dozy) quoque ,L*j>'l. 

Oj^. (^y^^j^'» nomen panni fabricati in urbe Naisabur, M \-"Y'^, 20. 

J^ II, umhraculo idb dicto operuit forum , M fli*', 13. 

^^^Jo I dicitur quoque de terra quae irrigatione indiget e. g. Jacut , I , 

o 

Xvt paen., et terra huius conditionis dicitur esse ^^i?, M i^i*t , 3. 

y^ I. L^ ^iCiS1)\ j^ai_ , H 0. , 3 , haud spernendus est usus Jmius gos- 
sypii. — III sensu superinduit vestem alteri, constr. c. acc. et iwJ, Jacut, 
III , f o!' , 4 o)y^L) (j^LIft '.y?u3 lAi, , et hinc de colore floris dicitur 

L>|j.,wj 3_?'Lli<j b.i/o »folia iuterne fiava, externe nigra sunt", H ^f\m, — 294 GLOSSARIUM. 

IV, edidit librum , pubUeaiit, M ac, Aghani, VIII, Ivl, 6, IX, fr, 2 
seqq. — VI c. \^ — ^^ ia dialecto Bagda,densium , ut iam Laue recepit e 
Haririo , H vS*' , 8 ; spec. puhlice ^yrofessus fuit opinionem e. g. Jacut, I, Hl , 7. 

iLJuiUv.':^' V^Jw. j^Lko^ aSs: tJ^^J. ^^-^LlaXj CjoJ^ ^l^^ , IV, Ha, 13 1«-^ 
xj^_a3?. "^3 e^A_J Q3j-5>LIiiJo — ^s^^^Lil ^.|^i>, Zamakhschari , Colliers 
d'or ed. Barb. de Meyn. p. 50, 3 a f . iCa>*Jiiilj ^LLxiL u:/J^ Lo, Solwdn 
ed. Tunis !f, 4 a f., Dozy. — X c. k_j r., notijicavit, Mtvl, 18; cf. Dozy: 

montrer; sihsol. praevaluit , nullius hnperio paruit, H i*n , 2. — _^. _^t J^ 
significat terrd, I aa, 7, 1o, 13 et 15, H a1 , 4, 1. , 12, in ult., !v., 

7. Vid. Gloss. Fragm. — _^ JLe et _^ ^^^ po/je, vid. locos I in Gloss. 

Fragm., H i^OA, 1, Hl, 6, Abu Ishak Schirazi i*. , 13 iUjJ;! .gi? ^J^, ut 

quoque -^ I 1, 16, H !f, 12 (Dozy). — ^s^^j^ adiectivum formatum a 

O^ S O, 3- O, 

_g.b , ut ^Lw^J ( = Qv^) a (j^J ( = ^>c) 5 quod Lexico est addendum , et 

S_o- S o, ."' -^-. 

^■^Jcyo s. |_jiJLX-yo a (jAxAS s. q^\uo (i. 6. LP-?!^^, ^La^"^! 4v^') j Zamakh- 
schari, i^aiA;, I, 32; cf. Wright § 267. Hinc i^jJi^^.^.ld ^ idem signi- 
ficat quod 1 g .^''^g-^ (j^» I ^''^? 13. Est quoque substantivum , quod 
designat vestis speciem, quae a loco q! ;?^^'t w« nomen habebat, Fdik, II, 
99 et Jacut III oa! , 21 seqq. — ^LL. ^Lijt , fereeodem sensu quo 
v_i^jtit, pietas, virtus, H v. , 14. — ^^ ;^^) separatus a sensu proprio , 
H VA , 5. — iCJuiAit ^L^ est ager urhem circumdans {la hanlieue Berggren), 
H vV, 21, Jacut, II, a!!^, 20, III, l.o, 10, Ibn Khordadbeh , p. 200 
ann. 2, ubi vero minus recte laudatur Jakubi, !!!*' ult, apud quem 1. 
A_Jil^, reiecto vocabulo ^'JaJtj , quod e margine in textum irrepsit. Lectio 
prototypi huius Codicis non perspicua erat, librarius ergo annotavit 
i^LiiJuit j,_iJLi! J^L^I. Eodem sensu _^ interdum poni videtur, v. Gloss. 

Fragm. — r^Li?, pone, H 1v, 3 et fort. fi', 10; praeter , H f,l*^, 6. — 
Interdum dicitur J>[lb J^i. et ^^ J, pro .^2» Js^ s. j v. Gloss. Fragm. 
et Dozy . Pro _^ J^ I If , 1 6 , L habet y^Li? J^. Cf . quoque Jacut , aLossARiuM. 295 

III, A, 3 '!UXy.^J ^[h Q,. — ^\jlo synonymum est vocis Jyo, tractus 

exteriores regionis, H fl', 10. Ibn Doraid in Djamhara: i^^\yo |J>^|^3, 

et y&yi!) ^ji^j^Jj (vid. Lane) explicat per iL^ '^\lo ^y>j^. qjAJ' , ut Ibno 
'l-Athir, II, to, 1, Jacut, I, 1o1 , 6. 

,iAa£. j^bLotJ' s. KxibLjtJ' ya:5\II sunt storeae subtiles et elegantes 

quae in Abbadan texuntur (vid. Dozy), M Ka, 12, I^a, 15, V.r, 12, ffr, 
8 , fo.h (f ol ann. 1. 3) ; cf. supra sub j^LoL/. 

-»£. j«^, traiectus i. e. tempus traiectui necessarium , I 1*"! paen., H 1*1, 
17, f"v, 14 (ubi P 8.-X-C). — »}->-£ 1 praescriptum , H l^^fi*, 13 _»«£ LgJ^ 
bJj-w-^ o' y:.wL>5 iw-pvJi ; — reclitus (proprie aestimatio reditus) , H ^".a , 6 
4;J1 .Loo oJ' iuUi L^bl yvl>f5 ^^ly«' ^^r^i) cr* ^Jj^ ^'^j Jacut, II, vt*'t^, 
10 j*Pju> oiil yy^^j>>| oJ' iuU^" ^^Ly.Av.Jl ^^ ^}->-^ qI^- Bene expli- 
catur in Mafdtih al-Olum f. 20 v. JLw B-^cj ».^ ji.J; olaAAaJi ^i>yj »r^*J' 
y:5't ^ ^jl bL^L-wJlj LxjJ Jjjt ^ ^_^l iwJI £Ujjt ^ ^^- ^l y> oIcUj^-^I 

(jij^lytit ^L>.«3 .Lx-w^^l ^jCi qI iA*j »%>jJ' iiU3 L»-gaAjj iA:>^._5 qLjuj^^ Lxj. 

O-o 

Kxil^l. — ..ot/0 est quoque navis generali sensu ut in versu Nabighae apud 

Ahlwardt, p. 15*, vs. fl (Derenbourg p. 83), et nomen certae navigiorum 
speciei, M ri', 1. 

^ . . . 

(j.^^. (jmjIc, aridus, plantis et arhorihus nudus^ {j*4^ il-fc*3 u*^Ij '^Iv^) 

M no, 19, f I. , 16; saepe iuxta (j^L de regione j^!c j^oL M va, 6, 
A6, 12, lil, 1. 

oUc I <.«A>-E, odorus factus est, M f11, 12 in hortis florent narcissi 

et narandji ^L.^SI U^ c^Jjax:, Alif Laila, Macn. II, t^f^^f liL^I i4.:S^t, 

' _ oE 

qLC' LgJ^ 0^£ i_5J' i^^Iill^. — IV , fragravit , (s. odorum fecit) c^^sucl l\5 
^^<-J^! ^l^y L^xli-Lwj (s. ^>i^l), M frr, 4. 

1«,^. ^<;jLicc, pannus quem describit Dozy. Optimus proveniebat ex 
Ispahan, I 111 3, H ril 11 et 13, sed quoque qui in Naisabur fabri- 
cabatur bouae erat notae, M ^^ft" ult., Thaalibi, Latdif, 111. Apud Abu 29() GLOSSARIUM. 

'1-Kasini 1. 1. f, 32 r. inter vestiraenta elegantiorum memoratur pannus 

-' -' 

LXc. sLXc (pl. ab o!c) appellantur principes barbarorum , I Ho a , ubi L 

halDet j».-z.jL;l£ crj j-jJ:x!c ^^ (F vertit ^^Lj j_^c'uL jt), H m, 18, Mz, 

JLji_Xjt ijLxc ^jNj; f*f^, pi'0 quo in textu HS^, 14 liUL* ,.iiJO*>x ^jo^ L^JLu 
(JLjJt. 

Jic. &jJC£., clenarius cusus in urbe Atthar, H ^, 2 seqq., M 11 , 7 et 
8, l.f, 15 et ^, t.oc?. 

Jic. K-oLjx, nomen Motazilitarum in Basra, qui in politicis abstinen- 
tiam praedicabant , Othmanum kbalifam et Alium ambos culpandos esse , 
ajentes, M fli^, 19. Nomen hoc probabiliter habent ab Othman at-Tawil 
(v. Schahrastani i""f). 

JwS\e. iLLsT-c, feretrum, M f1, 23. Proprie debuerat loqui de arca 
(o^lj), cf. Genes. 50 vs. 26 et Josua 24 vs. 32. 

^j^^- ^-jyf^ de columna est , ut videtur , calce illitus et expolitus , 

M t11, 14 et 16 j.Lp=Jt ^ J^l '^.'^y.:^\s^ Bw\^l. — Tanquam subst. quo- 
que habet pl. oby^^^xx, H H, 22, Mowasscha, f. 125 r. 

lA-c I c. acc, rationem habuit rei, alicuius momenti censuit rem 
(= 3|^^^'Ij iA.x.c!), M i^.., 2, ubi sufExum in L^^Axj redit ad i^L^t »ys. — 
oAc, aestimatio , H i^v., 14 t.>.5' ^^Ait «Jvp ^lc oAxit ^i AjJ ^jj »pagi 

qui aestimantur magnitudine superare hasce urbes". — o^Ajw, facile 
computandus i. e. paucus, H ili auu. 1. 5 bo»o\jw o^, Lane ex TA, 
Dozy sub (Ac I. 

•3-3 

^lXc. ^tAc, Descriptio quam I H, 14 seq. (H i*'^^, 13 seq.) huius ani- 
malis dat, minus fabulosa audit, quam ea quam Mas'udi, III, 319 et 
alii (e. g. Khafadji II.) habeut. Certe Ibn Haukalis verba repudiant iu- 
terpretationem verbi ^..>L^ c>ouoi quam legimus iu Praefatione Chrest. 
Arnold, p. XV. L pro io'j habet ajL;:^, quae lectio aperte e tali inter- OLOSSAUIUM. 297 

pretatione est orta. In Codd. nomen quoque .!_£ et .iAi scribitur ; cf. 
Lane the Thousand and one nights^ I, 33. 

O o ^ 

JA£. JAc. lX^p-^I^ JAxJI JJ^t , nomen orthodoxorum , M !^v, 17 s. 
Motazilitarum [Mafdtih al-Oliim f. 9 r.). — ic^^j uomen dirhemi in 
provinciis Bowaihidarum , M f vl i. Diversus ab hoc est ^t Ae , nummus 
qui in Ferghana in usu erat, Hiddya , Ya\". — ^lAx, dignitas, M Hv, 

5 _ OS 

ll^. — JAc! comp., temperatior, I o, 15, H t.,16, Jacut, III, aI^v, 

5 cet. — tJAxxi est idem quod JAe, assessor iiidicis (vid. Dozy), I loo, 

4, H rif , 7 (pro quo M f^A, 6 JjA*:t), M ^^a, 17, Tva, 4, Aghani, 

V, Ifl, 9 et 8 a f., IIa, 10 a f., Jacut , I, 11, 15, III, I^ao, 3, for, 
13, oll, 8, Dozy. 

(^Ae. ^^i^, pannus in urbe Aden fabricatus (vid. Lane), qui diu 

subsistit, H rr\", 13. — ^^A^. NotabiUs est locus I ii^, 6 ^^A*II ^^t ^t 

-Ajuj, sed Bacinnd est principalis locus productionis. 

(^Ac V, dijferens fuit, H t^fr, 15 soU "b^ u-::iii-o [Sr}^'^ Cr» l5^-^*^. rrlj' 

o ^ 

V^- v-^ vocatur aqua quae nec bona nec mala dici potest , vid. Jacut , 

I, old, 18 a^bUI o'-^^ LT^ V3j-^ VjA-c 'J^iLo, idem apud M I1U' U^JiLoj 
_^JL5^ jj*yJ ^jAc; Mas'udi, III, 53, 2 octo species aquae memorat, qua- 
rum una est v_jAxit , alia j}^. Dici quoque potest _^i:> >wjAe LPfU, Kaz- 

w^ini, II, Ifv, 7. Eandem fere siguificationem habet ^jAe, quo 

adiectivo saepe utitur M ad designandam aquam, non quidem amaram 
salsamve, sed tamen exiguae bonitatis, vf, 6, a. , 5, ll', 9, l.l , 6, l.v, 
12, !.a5, IIv, 2 et 6, tf., 8, Ifl, 1, Ivt , 11 et ^, Ivf, 9, M, 8, Yof , 
4 et 8 , ni , 2, f^v, 6, fT, 8. Unum exemplum praeterea habeo ex 
Jacut, III, vf, 4, ubi repone cum Cod. o: iiL*-oAxil .\ji\ 

v_-Lc. io-c (s. sec. H Ifv, 15 xj^; cf. anu. k, ubi ex Cod. P dantur 

-0 3 >3 O 

lectiones iuj: et Kj»^) , pl. v_j»^ et o'u^, appellantur molae natanfes in 
Tigride, quas describit H Ifv, 15 — 18 et quae intelligendae sunt in de- 

finitione infelici Kdmusi, quam iteraverunt TA et MoMt: ^-r-s-^ ol..j_*JI 

3S 298 GLOSSARIUM. 

iOb>j j ^'^ J^t^^. Vid. Jacut, III, Tr , 20 seq., Kazwini, II, r.l, 
17 et ni, 12, ubi vero legitur wyt:' , Ibno 'l-Athir, VIII, llf, 3 a f., 
Kliafadji !o1 ; Abu '1-Kasim 1. c. f. 34 v. farinam optimam appellat q^I^ 

3 5 O & 3 

ijojJ V l5;*i'- In Mafdtih al-Olum f. 24 r. memoratur pl. »_;j:. Dicit 
auctor <^f^ Lgjt*j>5 :oL^ J. wwkoxj iu^Lb *j.jtiL In fluvio Cyro ad ur- 
bem Tiflis eiusmodi molae erant, H tfAa, tf\ ^ 14 seq., Jactit, I, aov, 
19, ubi 1. vj-c- Idem Kazwini II, Hl , 10 seqq., de urbe Hispanica 
Tortosa narrat, ubi pro v^'jtJI et v^lj-ii' videtur legendum i-jjUit *et 

i-j.tyiit. — Is^f^^ ^^ "^^- ^^^ ^:^- 

_^ V, infiexm. tortuosus fuit de fluvio, I tJ'. , 4, M T. ^, de via, 

M T, 11. — VII, de fluvio c. ^\ mflexus fuit versus, I V.a Z. — *i^.r«J, 

pl. ^,L*J, curvatura, tortus , de via per mare, I 1 o. — zf^' P^* r;'^' 

anfractus, inflectus , M II, 7 et fort. ^aa, 11, ubi tamen quoque ascensus 

esse potest. 

(_wtjLc, nomen navigii, M M, 15. 

(wjC. (_W5;C, idem piscis qui appellatur ^J:, (q. v.), sparus , H l.t*', 9. — 

^♦JiJt , species dactylorum in provincia Basrae , M tt*'. /? , Abu '1-Kasim 

1.1. sub -♦-^tjt. — i4**v;.jtJ' appellantur Hanafitae in urbe Sarakhs, M 

t^n, 10. 

O - o - 

(jo-c. &x3.£ est arga utroque sensu i. e. sive solum aedificii et binc 
spatium soli quod occupat aedificium s. urbs, i. e. ambitus , circuitus, I 
V. , 3 a f . de insula , 1v d (ubi in textu ^jcyi ut t^^fA , 6 , coll. H t^^^f , 6 
et ann.), 111, 2, U, 10, r.v, 5, fof, 11, H Hl , 9, rio, 13, t^t. , 12; 
sive locus apertus inter aedificia, et liinc forum, campus (idem quod 
.,lA*x Vullers), H lU, 3. Quicumque hic pecora cet. venum exponere 
volebat, certam summam pecuniae solvere debebat redemptori, H Iff 
ult. (quem locum sic intelligo quasi scriptum esset j^\ oLo^-jtJI ^^J*, 

i^yit g), \f\r, 6, tf% 11. 

(co^ I , inventus fuit , exstitit , iacuit , ut [JdJj^\ (Lane sub (_>Oj*J' » it 
presented itself), I rl , 12 de insulis in mari (ubi C, D et L j^yju)^ I eLOSSARIUM. 29^ 

i^f, 2 (ubi iteriim C et D o^-jij , ut quoqiie 1. 12 legitur), vl , 9, lol, 
4, yYv iilt. — Vlir, largus factus est , de fluvio aut mari ut (_>c^, li^^l/i, 

5 -o£ 

H l.y, 6, ubi I o^ , 4 et Edrisi IfS^ (j^-c- — lF-^- (ji2'~c' i3 saepe fere 
idem significat quod uiLx^Dl ^i et sLol J., m, mfer, I f, 14, a, 9, H, 
8, r^A, 8, rvf, 13 (ubi Vers. Pers. ^Ly^ ^o, Abulfeda fff L^Lol ^i), 

m, 2 (==M i*v., 4), H 1, 21, rr, 8, vr, 6, rro, 7.-^1^. ^rU]! ^, 

e.r transverso, ut videtur, M 11, 15 de uavigatione in sinu Arabico , Toa, 
12 de directione fluvii. — U^^f^^ subst. compar , similis , M ^,t d 
,UJ! oi^L> r^3 (jl^xLJI Q^ o.^lj' (jT»^ — ^. Lane ex TA kL-m^I suXP 
«A^ U^3t^' — ^^5 o^* metallea superior modii, M Vf. , 6 et 7. 

OyC VI, de plur. agnoyerunt, M IaC, 16 »festa Christiana, quae Mos- 
limi agnoscunt"; — ,^1 y/,UJI o>Lu', f.^ msm hominum est, solent dicere, 
M n. , 20. Hinc i^ Lx;c< est usu receptus , usitatus , M lor , 13, H. , 15 

O 5 , Oo 5 

et 16, t*"!., 12, vid. Dozy; et OjLxJ' idem quod oji, usus generalis, M 
1/, n, 9, ilo, 10, loo, 5, r^A, 9, rvr, 9, t^l., 9. Cf. Dozy. 

Go 

^yi V, mores Iracanos habuit , M Hl , 15, coll. I*'!!' , 1. — ^^c, pl. 
^.^, vena in geologia, H r., 8 (Jw«^l ^y:) , Jacut, I, oI*a, 18, ori, 3, 
vfi^ ult., ^ff, 1 seqq., IV, l.ir, 18, Gloss. Edrisi. — Jc^!^, epitheton 
vasorum fictilium et viireorum, quae ex Iraco exportabantur , H fi ult., 
Ibn Batuta, III, 8, Dozy , Gloss. Esp. ar., p. 87 et 287 seq. Ibn Djo- 
bair aI , 3 a f . loquitur de vitreo Iracano fenestrarum. 

liLc. ^iJjXyo. Inter loca sancta Syriae appellatur quoque M lol, 10 lAjw 
^j^^.} fort. locus piscandi Johannis. 

*.£ II, acervavit , accumulavit grana, M ^f k (p. 1o ann. 1. 1 et 2).- 

5 G, 

Dozy ex Vocab. — 'iL^j^, acervus frumenti, habet quoque pl. J.^, M 1f -t 

(p. 1o ann. 1. 3 seq.) , nr, 15 seqq. 

(^yi. jiU:, pl. ,^cj£, scopulus in mari, M ir, 1 — 6, quos 1 t**. , 3 vocat 
moutes aqua tectos, Edrisi 1. in traductione Jaubert I, 331 , 4 seqq. 300 OLOSSARIIJM. 

'sJJu^^ a^li» o^^Lsj (ji,»j" iyj^ =U' ^^ ^jo!c JL:> «.^», iu quo loco pro 
iujlc leg. io.Ic, ut patet e loco apud Jaubert, I, 134, 8 ^_:S^_>-J1 i^X^j 
XajUJI ^3L*^5 U*3:^'j o^I^LJL!' ^tv-^- — hy manifestus , evidens, M Tol ult.; 
cf. apud Lane Jc ^.Jil. 

^. ijic, rarus (I f 5* , 8 ut oy>;^l jj^ M Vf . , 18), et hiuc carus pretii 
= JU, M r.., 3 (Dozy: c/teT-). — ^jjj-c in verbis M i*'!., 1 JA-c ^^ 

icijic JiJ5 .^JVi^ fortasse derivandum est ab jjj*^' lA^x ^^ -=. 

ujjc V dicitur quoque de tribubus qui longe ab urbibus in medio de- 
serto habitant , H vl , 6 et 20 , vl* , 5. 

^y., l^. Pro ^^ S (I T, 7, M fT, 11) et ^y^. (M^vf , 2, Hi, 
11) de quibus vid. Lane et Gloss. Moslim, dicitur quoque ^jxa (Jvc, M 
rvf c, M, 12. Dicitur quoque ^^a ^I iL^t^ Ji^yt jL^t »viri et mu- 
lieres discedunt in duos locos separatos". — &J^iJuJt memorantur H 11, 
4 seq., M rv, 6, 11, 20, ^a, 9, 11, 13, fl, 6, 11, 5, in, 6, \fU H, 

tvi, 18, u, 17, rn, 11, r,-A, 5, rrr, 6, fi., 4, fif, 18, fio, 3, fr^, 

8, fn, 13, flf, 8, f116, fAl, 10. 

o 

JwM»£. Jaait J^^t vid. sub yai; — J-wjiit v'^^ "^d. sub v^^- "~ l5^-*^' 
meZZw colorem habens , Jiavus, M ifA, 17; vid. Dozy. 

L*^. (w.(c , t^iirws de carnibus {coriace) , ut syn. Lr-^ j M Iov , 6 , 1*11 , 

9, Boctbor apud Dozy. 

^,*^, Genus piscium aestimatissimum est in fluvio Armeniaco Cyro , 
cuius nomen edidi iuyc^ apud I Ur, 6, H rfl, 10, ^u^^ apud M f^vt*', 
ult., i^A. , 9. Lectio nimirum est incertissima. Vid. var. 1.1. apud IIa^A, 
quibus adde L wa--oJI , H rf I /, M rvl^ t. Forte cogitandum de j,^^ 
(bVjy^), dentale, apud Dozy. 

.^. li^. In Magbrib hoc nomine speciatim illud tributum designari 
videtur, quod de fructibus et frugibus solvendum erat, H ff, 13, of, 
20, 11, 13, vv, 13; cf. mea Descriptio al-Magribi, p. 36 seq. — <j/^ 
epitbeton naviam , de quibus decuma solvi debet, H i*. , 5. 0L0S8ARIUM. 301 

Ju2c. aiAxAor habet pl. lXjLoc, M ff, 7, Dozy. Loco mellis saepe 
dactyli dulcis!-:imi liuic cibo coquendo adbibebantur , M fl/sm, f v. , 10. 

jAic X, paravit saccharum e canna, I II /«. — a^xasw, pl. yolxxi, torcu- 
lar {pressoir , moulin surtout moulin a huile ou a sucre Dozy) , H it^ , 1 

et 3, M rrv, 11, r^f , 16, Jacut, I, 11, 18, ior,^io, vAr, i, Afo, ii. — 

,yjjuJ' , quod inter producta praecipua Damasci memoratur M Ul , 1 , vi- 

^ - . . . 

detur esse idem quod .-v»^, oleum olivarum (Dozy) aut certa ems species. 

qJuoc. -^jLaxl^ ^Ji^tJ^, species mali Persici quae in Naisabur crescit, 
M V, 3. 

*jCLC. ^^*jAjtl\ v^» species exquisita uvarum in Palaestina, MUI, 12, 
Mohit apud Dozy. 

\jas.. ^j:£yoa*j, species dactylorum in provincia Basrae, M ir. p. For- 

5 0_ 

tasse legendum est (jr^.^.-y j' , quo nomine appellatur praestans species 
dactylorum in Bahrain, vid. Lane. In traditione occurrit, Faik ^ I, 503, 
II, 375, sed quoque ibi in commentario forma nostra non memoratur. 

Docet autem Zamakhschari pluralem esse Aj^oyi^xli et nomen derivari ab 

(ji2c, quoniam \ja36\ .LiiL k>jj:, ^3 ^*^ 't^t^!) ^■}-^^ l?' r'^^" '^* 

u,Aiac I , fracta est navis , M if , 8 ; Dozy : faire naufrage. — IV cau- 
sative, fecit scopulus ut navis frangeretur ., M If , 6 (=11 apud Dozy). — 

^..Aiac, naufragium .1 M if, 11, Dozy. 

o^ VII c. ^, flexit locum (= I et V) , I f^, 13 (1. 8 o^Iaxj. Cod. 

e o _ 
B olLxaj) , Iv. , 10 (ubi var. 1. ^aLuu). — ouic, pl. L^^Iac, sinus, flexura 

maris et fluvii (Lane: a bencling), I i*'i*', 3 et 12, H i^l , 8, Jacut, I, 

t^^vv, 16, III, vf, 22, Gloss. Edrisi et Beladh. — Eodem sensu etiam 

saepe occurrit Jka^, pl. vjl^li^, I 1, 13, t^r, 3, H li, 20, i^v, 18; 

anfractus montis, I i'!'^, 15, H ^aa, 18, vallis, Jacut, I, aoI, 18 cet. — 

v_jul3c, henignus , M i**!! ^ X.9*Ia.f: ry^y» »>^ ; cf. supra sub s^cj ; prosper 

de foro , M H. , 3. 

Joac II ,^14", sensu mettre hors de service (Dozy), M HU, t^lo, 6. — • 302 aLOSSARIUM. 

V, effectivum forinae S^^ae^ in usu esse desiit de via , I Va, 2; neglectus 
est de fodina. I Hi, 3; desertus est de castello, de urbe, 1 Itv, 9, ^fX, 

13 (cf. Ibn Doraid in Djamhara aJ^ I^J^V '^' U.^-'^' r^r^ («y^' J^^ 
et Jlu: apud Lane) ; irritus factus est de satione, M Vii*', 1, Fleischer 
apud Dozy. — Jia^ (ant Jiic) , ineultus [en friche), M Hv, 1. 

liic. iLoLLjtil, nomen sectae, M l^v, 8. 

♦lac II *juo, celebravit cidtum suum , II., 4 et 7, H l!o, 5 et 8. — 
*jL^, multus — -f^ ^ H l*'!'r", 5 *Alic ;,' (jv*^ cr* 5-^V.5J — superhus 1 
malo sensu, H ^f, 21. 

v,Jix III, c. acc, abstinuit re , H li^v, 17. 

Jaac. Compar. iilll, M rf, 16. 

.-ac. Adiectivum j^-ac saepe de loco immundo , male olenti adMbe- 
tur, M IIa, 6, r.., 1, r.r, 14, i-.o, 17, rio, 15, Masudi II, 320 et 
sic substantivum ^-ic M i^A. , 3. 

oix. jJLiic, adi. relat. ab o^<Jic, M Ioa, 1. . 

tXJic I, c. ^ p., acc. r., mandavit, faciendum imposuit, ut in verbis 

M 1'ii*', 6 j»;_*jlc oAiic uXJJ a^L,-* iAj ^j^ "b5l (ujLijl) cLj" ^l ^^ »neque 
licet eos (pannos) vendere nisi per proxenetas, quibus id contractu man- 
datum est. — VH sensu congelari, inspissari cet. (vid. Dozy) dicitur de 
sale, I li'^, 8 ^Ju L^ JJix^j^ {se cristalliser) , et de aqua salsa, H llt^, 

9 L^\Ju« LXAjt>o ^X« l^Lcj. Eodem sensu oWj- occurrit I too, 10. — 
Accumulari, sensu proprio de areuis (M 1^1, 7, tlo /<) vid. Lane, tropice 

de pecunia dicitur, H I.a, 4. Eodem sensu J^ apud Makrizi, I, 11, 
10. — VIII, instruxit, ornavit re (>—')) suppeditavit , H fff/ ^J»— q— V— t- ■> 
«uJi -^Lil^. Lc5 JoOJLiijl^ ^4^\i tiUit (^Lii). — Aiic, pl. o^, vid. sub „ ^. 
— iLJljJixji appellabantur apud Karmathos senatores qui potestatem li- 
gandi et solvendi habebant, ut explicat Ibn Khaldun. Vid. H i'!', 17 
et cf. Memoire sur les Carmathes du Bahrain^ p. 58. — u\Jbw, pl, AiLxx, OLOSSARIUM. 303 

in archit. clef de voute (de Slane apiul Dozy) , H Ko, 12 ^^-vj^, J^L*^^ 
gjuJJi^^, ut quoque recepi I 1., 11 ubi duo Codd. tXcLi,, ceteri tantum 
Lfii)^ ut M iov, 15. — lAiixJCo, dijjicilis inteJlectu de sermone, I lii' Add. 

[jcAc II , intricavit , M f av e , ubi legi ^3U«=^' Kjojijw » ditiones intricatae 
sunt" i. e. fines ditionum incerti sunt , non certuju est ubi haec desinit, 
illa incipit. 

JJic I. Bis restitui apud M toi , 6 et m , 11 ^sju ^ »non intelligis" 

pro Codicis lectione J^xsj' "i. — (^.JLibw, nota species dactylorum in pro- 
vincia Basrae, M !^a, 16, If". /», f Iv o , f v. , 12. 

^. Jis^, curvatura, flexus , H i*'^ , 18 (= v^a-oc apud I i*"!^). Est- aut 
e sermone Aramaico (apv , torsit , flexit , curvavit) mutuatum , aut litteris 
<— j et * permutatis pro wJic (extremitas). — i*:^ ^^ ' ''^^gnum tyranni- 
cum in quo sola regis voluntas valet , H I.. , 3. 

>«,^Xx:. ^-jpot, species cardui edulis, quae inter optima producta Palae- 
stinae et Persidis memoratur, M IaI , 9, f 1*. , 12. Vid. Dozy. 

^ls. VI, c. »_), uti aliqua re tanquam remedio , I o. paen., H 1a, 17 
et hinc apud Edrisi (vid. Gloss.). Cf. Jacut, II, Ifi, 8 j;Ui> &J vi>o'^ O^ 
^IaaJJ ^ji^' 'AP lA;^, ut sibi medeatur, remedii causa. 

■50 O 3 5 

<wSic. vjiic, pl. ^y.c, proprie deliciae domini (Ibno '1-A'rabi apud 
Nawawi: ii^' Lo jjj liUi JUij 5L1I x*J- *j OJJU ^"li lijU: ic^)» eandem 
significationem accepit quam j>.^l, M Vll , 6, Jacut , I, W, 13, voa, 7. 
Hinc deinde convicium factum est (Dozy : vaurien) , ut in versu apud 
Khafadji Ia^: A:$\>w vJUL*J' UiU:> ^r^ ''^' X j---^^- — iciJU apud 
M Hv, 9 iCiiJLc: wiJi^^j ubi Abu No'aim vJiJLxJI , accipiendum est soHto 
sensu sanguisugae, quae interdum simul cum aqua sorbetur et in gutture 
haeret, vid. Jacut, IV, ^^t , 2 , coll. cum Kazw. II, 11:-, 18, ubi post 
Ji^S additur oIjLJ. q^, Aghani , XIII, irr, 6 a f., Ibno 's-Schihna f. 
51 V., Kazw. II, ni, 18 seqq. 

tjUc VII , indurescere de dulciariis , M f.f , 8. — viUc 5 ^ena.r , de 304 GLOSSAEIUM, 

luto egregio, M Hd, 1 (iL.<JLc &-j— J")> ^"^^^ ^^, Jacufc, I, Ti paen.; cf. 
Lane. — 'iSS^s^, tenacitas luti, M i^ll, 8. . ' 

,J^, iuSU, suhscriptio documenti publici (Dozy), hinc syngraphus , H 
t|^(5 , 7 ^Xojili' M^is.^ (joL "bJI y^^Aj' qA^ L^c jou "^. — Jijw de veste est 
acu pictus generali sensu, opp. ^oLw, I 'ol*', 13, H fif", 20, M Hv, 4 
(vid. Lane) , sed quoque genus speciale panni acu picti, opp. \Ji^, Ja- 
cut, n, l."", 14. — (Jjw, propr. magister , titulus eunuchi, M H, 7, 
Cf)', 13. In Djordjan ita appellabatur JLxJI i. e. doctus, spec. theologiae 
et iurisprudentiae doctor, M 1^11 , 4 et e. 

bLc. ^. iwiIjlXJI (i.£ *^Xc>.l , molae eorum vertuntur ope iumentorum , 
I rvr, 2 seq., H rrf, 3, ut dicitur yiJI ^Ll^I J^ u^^t^ (j:c^'^', Ma- 
krizi , I, ^fA med., i^f 1 , 4. — Prope , ad, vjf sLx-w ^ s^Lilt , I a, 7, 

coll. ann. g. — »-j^ *-*-'^ (r)'^) J^ ^ ' ^^t^f""^^ ^^ interna conditio eius , 

^= - - 
H it*'^ , 2, f^A, 5. — *J^J^, nioneta in Jemen usitata , quarta pars dir- 

hemi, M 1i, 12, l.o, 4. 

J>»^. slX^. (jiS;"^' ti)JL*x! oL*x;, praecipua regna, If, 3,^1, 11. — 

^j.^, pars praecipua rei (vid. Dozy), hinc -^-Ji .^^ I ol paen., aI i'i'1', 

m, n. , Gloss. Edrisi, Beladhori rir, Jacut, I, ll^; Jy.iI c>^ I n^, 1. 

— Jciisw, adiect. ^(fws , f H , 8 == Xiij; I \oo c. 

^ V , culta evasit regio ope (J^c) fluvii , I va , 1 (Jv?^^ cJ^) *^*^ r«*-s^ 
u>tJ<-i_j o|^./« Q^ '^-tr*^ 'L-xJa-i. Vocabulista apud Dozy. — VII quasi- 
passiv. abl, H bf ann. 1. 13, Jacut, IV, rr, 17, flv, 19, Ibno l-Athir, 

I, IaI, 11. — (^-♦•c (vocalis ex Kam.) , species dactylorum m provincia 
Basrae, M \^»p, Abu '1-Kasim supra sub |^^x?y. — Epitheton pruni, 
vid. sub (joJi-', — iS;L*c, species pilenti camelini, secundum Faiyumi 
in Migbdh et Makrizi , I , f f 1 , 6 a f . (ubi male oLLi^Jiil , vid. Juynboll 
ad Abu '1-Mahasin, II, foi* ann. 2), eadem quae Persice sjL;^ dicitur. 

Nawawi in' Tahdhib dicit: ^Ji^ij qj' *i ^^ l53t^' o^' "^^ O'.'^' -^^ S m GLOSSARIUM. 305 

Lpyj^, (sic) Uf:5\;CS5 *_jci' l\-jiA^3 ^;.-.*jI .s^JIaj ^ V^-^' JsLaji Up-r^ J. 

*jd*> gj_^ J^ ,^^ ,«_aI' 0!_A_i:^j (Jh*'' rf^XfiJ ajL,»-!' Q-» ai3j3>Lc UJijtJj) ^-''iV^ 

^[^ -Ju .L/: 1JI5 (Cj^^ilj i^LiiL 8^L^ *-.i. Pro pronuntiatione cum teschdtd 
facit versus, quem laudat Dozy ex Makkario, et qui quoque exstat apud 
Jacut, IV, IIa , 1. Secundum M ti^f , 3 maius est quam pilentae quae 
JwK^ et 'iL^jJS vocantur. Formam pyramidalem liabuisse patet e com- 
paratione I ol, 13, M H., 4 et 11, et iu versu supra laudato. Locis 
apud Dozy addi possuut : Arib Ms. ■ Gotli. f. 40 r. «^j^^-S^ ^\Jai ^ivju* 

ioj,:cXo oL^U= i3 y3-j>'LS ^LaLvJ! ^\, f. 81 r. iuwj, tAjLo.^ cJ^-'*^ cy^j 
iwp- L^ o'l^L^ ycK£5 v^;^"^'^ ^^j/^^ 1 Agliani, XVIII, Ia. , 20 q^ KcU:^ 
ol^Ui^ J^ oLj^L^t S (.j^, Jacut, II, aIv, 12 3^^ q^ i^L^' j. xjLbLxj 
^_5jJt ^t , unde patet singulari quoque significari duplex pilentum , aIa , 3 
i4^L;>Jt ^y, »^\ --y>^, Kazwini II, fvl, 6 a f.; Vullers habet ^^CjU^. 

J^ I c. acc, coliiit palmas, M i^of, 3, Ho, 7, Lane sub jUc. — 
Excoluit , ^o/^u^Y , H (^r , 1 (= ^^ I ro , 2) et hinc Edrisi Chm. II , Sect. 
6 LPjP^ Lsas* LiJLv.o- ^"js ic;JLiJA35 ^.^^Ji^ tjlj ^L^i.^-"^! «A-^ js''-^» Dozy: 
travailler; — c. J, , laboravit in -i^e , operam dedit rei, I !v, 14, H fo 
12 ^JwCiu' (.|j' ^5 j*:0L«.l5 »"^! (jisxj L.^ J^ lXS, M 1*00, 1 J. ^:IaJL= (A_i 
iC>Ly*o! , Jacut, III, 1^1, 6 y^uJ! J, 05^^' navigationi incumhunt; — c. 
(J.C , intendit, sibi proposuit , H 0, 20, J^aI^ ult., Dozy. — IV intrans. 
(subintellecto Lij-b), propr. viam aperivit, fecit (de Sacy apudDozy), hinc 
penetravit, H l.f, 2. — X, fabricavit, fabricari iussit, H l.o, 8. — 
(j-KC, ph ^L^Jct, fabrica, H f 1 , 7; — r^s fabricata (opp. cLc^ merces 
advectae), H l.o, 6, Dozy. — ^Q^, iiomen orthodoxorum (ut vid.) in 
urbe Herat, M t^H, 11. — 6_y*s^, res fcd>ricata (Gloss. Edrisi), spec. de 
rebus arte et eleganter confectis, habet ph <Ji>y^^ M Ia. «It. 

39 306 GLOSSARIUM. 

.-£. Dicitur ^i^ q^ l^^j y\-vJ.4-5» ^, distantid quinquaginta para- 
sangamm ah Oman , H v, 14, (j-ojAxil ^j-o Lo io'L>*^ ujyi ^j£, minimo 
intervallo intercedente inter duas ripas, H vf", 10. — Eandem significatio- 
nem habet quod Anglicum ojf {ex adverso, e regione) e. g. M ;S' , 5 iy^ q£ *j 
KjSLfu^aA i_j^UJl »deinde ex adverso insulae a^-Cilab sunt angustiae", Mas'udi, 
I, 263 paen. iL^LiaJl ^i^\ ^ ^ji'^^ Joil »e regione agri Antiocheni". Cf. 

quoque Ibn Batuta, IV, 137 jvfJoL "^51 ^c^ji' ^ A>' Jj^. ^. — E ratione 
in bac phrasi .LJ—jlX-j jAe iiL«-«-w uv«3 q^? ea ratione ut septemdecim 
drachmae valeant denarium , H vf , 4. 

^^aJLe. i^Ajjt^i '.i^^^) tempus vindemiae, opp. Jill u^^j, M f S^o , 11. 

Oj.j^o:, ut apud Plinium sarcocolla, tum gummi, tum plautam desig- 
nat, M fl*. , 10, ffi*', 9 et s. Plerumque scribitur i^jsjjj' e. g. Ibn Djazla 
^\^j^\^ U-ji> 3^. - »j^^ i»^ -^^ ^3;j^'- Cf. Polak, II, 285. 

v_aa£. XsJj:, propr. n. act., durities , violentia, M ^f^p, ubi in textu 

oux:. \_SjLe, pl. v_iU^', de fructibus e genere cucurbitarum et poma- 
rum , explicatum est in Gloss. Edrisi. Dicitur j^UeIj S^jS^ H oV , 11, 
Journ. asiat., XV, 1, p. 121, et oi^^ ^f^^ H oi*, 22 , 1. , 5 , 1f, 
12. Hinc KJLow est mcdxim cydonium, M v, 1, i11, 5, Ia! , 3, 8 et anu. 
/. — Dicitur iJ^lj lL^ jv^I u-UJI ^f>, M rff 6. 

£^£ II, de medicamento cathartico, movit, sollicitavit alvum, M fff, 
3 et 4 {teschdid in Cod. B). — V c. ^^ , difficile iter suscepit, M m, 12. 

lX^ V, curavit aliquem: «uXijtJj iJu? ci^ » sw6 umbra et in tutela 
eius , M rif Z* , Gloss. Fragm. apud Dozy. — VI idem : «lA^LxJ^ xsj/ ^i>*.^" 
M Ifv, 14, t^if , 3, 0^\m^ §1^1 J., »in beueficiis et cura", M if a , 1, 
ni g. — C. acc. p. et ^ r., misit constanter aliquid alicui, H M, 21, 
Dozy. 

„,^. (c^^i ^'"^' ^^^*' tractat venditve , I Ivf , 3, H l^H, 2. 

Oji I c. ^^1, pertinuit ad , l \ ult. (H f, 14 pro oyu habet ^.). GLOSSAKIVM 307 

^ lY. Dicitur 'l^ jjju *j, obtutu me non dignatus cst , H l^.l, 14. 
— VI. Notanda phrasis .'iftAvl)' ^'.Lsu, H 1, 1. 

^vȣ. iCijjw , impedimentum , praeclusio viatorum , H tfl , 7. 

(j^. 3^- M lii*', 8 dicit »Hidjaz cum incolis est Jw>^ Aegypti" i. e. 
iude victum exspectare debet. — Pl. '^'^'^ H ffA, 4. — Jj_j6_*. 'i-ijJ^j 
^ Ji J. *^^^ (>->l;\ ^^-^ ^^) , /^aec fons aquam iis suppeditat , H 1! , 6. 
Dozy. — djxyi , sensu quem liabet Lane »a pickaxe" = (_^* j , M Tt , 12, 

Jacut, II, M, 10; instrumentum lapicidae , M f f . , 5 et 6. 

5- '- ' . -- 

...^. &Jjjw, pl. 03**-^, trihutum, H o1 , 6 et fortasse ol, 2 seq. — 

jiJow et quoque plur. q3''Jw, disciplina publica, Arib, Ms. Goth. f. 80 r. 
io^tj ioyw *J LXi«iJ Q^», f. 82 r. A-*_:S? ^ ti^. aJj KJ_v.JI <sA-? J.^ 
i^^t ^4^«^', f- 1^6 r. c\J»w£...i> q'A9 q3-*-* -^-J^-*:^ (^ U*'^' ^' iAJL«s, 
f. 168 r. .^:^ JjJvj o3^' (J^. o^3- Magistratus cui cura eius maudata 
est, appellatur kI^ 1^^ s. l^^, I rif, 1, H ii^, 13, 1f, 1, 111, 18, 
r.v, 12, r.1, 13, i^io, 16, m,'ll, rn^, 11, Jacut, II, v11, 1. Pl. 
est ^.Ljw v'-^') H 1*^.1, 16, Arib f. 40 v. Dicitur quoque %*:! J^c, 
H i^f!', 13 et Q_.'^' v^^' ^i'!^^ f- 'i ^- ^^if^- Poi'^'o Dozy. 

wy^ I c. jj^ p., vituperavit , M I.., 1. 

jAi:. 8,1-:^, improbitas, conditio bomiuis ciui ,LjC appellatur, H Vi^v, 16. 

(ji.-^. isUi-ow, pl. ,jio>».o, taberna mercatoria, M 1*.^ , 1, Gloss. Edrisi, 

Journ. asiat. 1860, II, 138, Nowairi Ms. 19 6, f. 11 v. Hinc ^[^J 

^io'L3u', tabernarii, Nowairi ib. f. 2 v., 3 r., 11 r. 

O'.^* LT.^j nomen piscis in Tigride , M If". ^? ; fortasse legendum ^ 
633 
q. V. apud Dozy. — o*^ , M lir , 4 , videtur esse prunae (vid. Laue et 

Doziy). — luterdum , ut docet Dozy , ^j^ cum alio nomine couiunctum 

quodammodo superlativum exprimit, sic M Hl , 16 ^^^ iiL>!Li> 'i' j..^^ 

vJuwUJI »si vero te ut amicum intimum tractat, tum inprimis scelestissi- 308 OLOSSAKIUM. 

mus est". — i c4r^ '^itl. sub ^;^;. — [J^j^- Non intelligo locum H ff . , 

3 iUxJLw oUsLXc"^' Q^ (jLyUvJt (^yjw Jy jj, fortasse corruptum. 

*Xi;. ^LXct (pl. a (_c*^5 ^fl- Lane ex TA et Jactit, II, ^ff, 2), mo- 
rihus harhari, H ao, 2 et sic restituas Mas'udi VI, 449, 4 pro lx£i\ et 

Hamza Hv, 12 in verbis ^LiJt v_jjC. ^Uc! lAJLc et 3 a f . — ^.iit compar., 

w S _ G _ 

vi>£. viiAX, pl. oLic, vilis, pravus, H ao, 2, Voc. apud Dozy , Ja- 
cut, III, vvo, 15 i^jni jy Q^ l5^' vi^iit^. 

^u\i: III c. o-, ^^/erre a, I fr, 7, 1f, 11, H trf , 7 et 12. Dozy. 

^ VIII, periculo et exitio expositus fuit^ M t^, 1. Cf. Diwan Hodli. 
f . 40 r. |.»|iA«it V;^':' j*^ cr* ' ^^^ helli crudelis victima factus est. — _e , 
Jierha inutilis , M ^aa , 8. Videtur esse collectivum vocis ^t ji (q. v. apud 
Dozy: gingidium, fenouil sauvage, persil sauvage), nisi quod liaec planta 
potius in valle crescit. — Sj'r-c, mensura in Damasco, quae kafizum 
Palaestinensem unum et dimidium continebat, M t^t , 19, i. e. 12 ii:$\ILJ', 
ut quoque docent MoMt, ubi 12 J.^, et Berggren p. 561, ubi 12 JsxA.ii. 
Vid. quoque Mebren , Syrie^i og Palaestina , p. 44 et Dozy. — J^. Di- 
citur quoque i^-c 'iJ,^C^j iirhs illustris , I f^o, 2, Jacut, II, f.f , 13. — 
ot.Lixi (?) , loca periculosa , M y a. 

v_j^. , cJ-*^ 5 epitbeton coactorum, 'i^fti^ '^y^^i I ^<^ paen., H vl, 1, 

palliorum, iu.Liil Kx.«*/'^t, H ff , 16, 1 coriorum ^ytit clkj'^!, Abu '1-Ka- 
sim 1. 1. f. 32 r. 

Go- G>> _ -IT-V 

(J.V-C. (J/.-E, pl- (j^j-Ei (^g^'"' consitus , Jiortus , I Ht^, 1. Dozy. 
^.£ I, immersus est, penetravit de pede in terram, M tt^, 13, syu. 
(j*^ et uoLc vid. ann. q. Dozy. — Y , profusus fuit in re , H li i (?). 
^^rC, species dactylorum in provincia Basrae, M \\". p. 

vJLj^. \Jij,i/«, epitbeton falconis, H t^^t^v, 14, incertae significatiohis , 
licet videatur referendum ad colorem. Nam ^3^;^ ^^^^*^ specialiter alhi 
coloris avem denotat , ut pro corroboratione adiectivi (jia^jt adbiberi possit. J OLOSSARHJM. 309 

Sic nempe ad verba traditiouis , Fdik^ II, 222 K-JiAi \jl^ oyj^ U^' y"^ 
explicat Zamakliscliari : (jiSAj"^' L^ cX/' LP^;^' ^s^ ti^ '^''^ K*Ujt c>Jl^ Ui. 
ir V = I de aqua, H HS^o. — —jyi, multus ^ de tribubus , H f o , 14. 
j}.*^ V , sg /arz^ , M \m> k. 

(jixi. ^ji«j=t compar,, M t^^i^, 10. 

tiLcix secundum' M ^".f , 4 in urbe Ghaznin appellatur species tessellarum , 

quibus teguntur parietes ligneae domorum. 

5- - - 

*j^. iCsLcix, ruditas morum , qualitas eius qui *j-cCsc {agrestis , incul- 

tus) appellatur, M rfi^, 14. 

,jk VII = I et VIII. Dicitur oiJii-L, icli^ iC>uJ^, H rf"A/, rf. z, 
ut K-oLc et iooijw (-4sas). 

(jijc. Jua£, Jictilia, collective, H f i , 20, Ho, 1, Gloss. Edrisi etDozy; 

^' - - 

n. unit. H.Liic, scutella minor quam KAa>, H Hi*, 14 =■ ioiA^ I !oo A. 

Pl. jLLi, fictilia^ Jacut, III, f oo , 18 (de fictilibus Sinensibus , ^^ lapor- 
celaine), IV, to, 3 j^LiLfiit JLiaiJt, Thaalibi, Latdif, av med. q^ «jLiac 
L^ 5;;^y j:^ jT^^ Oji^ JLisc. (Minus recte ibi editum est s^Uac quae 
est forma vulgaris, vid. Morgenl. Forsch. 148, 3), Mv, 5 a f . (de fictilibus 
Sinensibus) , Ibno 's-Schihna f . 29 r.: ^ ^^S3 L^ J(^. ^^cSt jjt,":)! ^Laiit 
s-ijCj Oji». Soyuti, Mozhir , Ifv docet vocem esse novam (atXi^Ai). 

uSjiic. J^^ [»^o in Bokhara usitatus , I Hf, 12 seqq., H Hi^, 13 
seqq., M (^'f ♦ , 4 seqq., Mohit apud Dozy. Secundum Narschakhi (apud 
Lerch, Sur les monnaies des Boukhdr-khoudahs , Vol. II des Travaux de 
la 3e session du Congres international des Orientalistes) nomen habent a 
Ghitrif, avunculo Hartin ar-Raschidi. HincPersicum Sj^ ^st ortum, vid. 
Vullers , ubi vero male explicatur , ut quoque apud Vambery , Scetches, 2G3. 

j^-Lc II dicitur de arboribus qui locum abscondunt , I I^a , 9. — Tecto 

texit, I r., 8, H Va, 4 ci^xj L^ ^' Jo aLLixi ^jJ-J! »3^ ^}j*> Hinc 
^^■k^.Jt appellatur pars templi quae tecto obumbratur, M Ai* , 2, II^^a, 13, 
loA, 14 et 16, ilo, 11, ur, 7 et 9. 310 GLOSSARIUM. 

J^. iJlc , reditus locarii tahernarum in foro , I i^f t , 11, ubi Abulfeda 
tL>l, Vers. Pers. J^L>, H Ha, 14, cf. Gloss. Beladh., cuius exemplis 
adde: Jacut, IV", i^of, 19, J*av, 10. — In Gloss. Edrisi dictum iam est 

vocem idc habere sensum largissimum ut Gallicum r^colte. Addendum est 
quoque adhiberi ad significandam /ructuum perceptionem e. g. Ms. 138, 
f. 114 V. ^-yijl idc 0^3. Speciatim fruges designat, H oi^, 7, (*'♦(', 2, 
Jacut, III, f 1 , 1, Dozy, Polak, Persien, II, 136 »K6rnerfruchte". Teste 
Brosset, Introduction sur THistoire de la Georgie, CLXXI, significat 
tributum de frugibus et haec videtur esse significatio apud Jakubi ^^, 
10. — Ager cultus, I Hv , 2, H Hl, 11, Aghani, XII, m, 17, Gloss. 

Fragm. etDozy. — j]^l, fruges, M ir^, 9, ivf , 2, Hl c. — jiil^, pl. 
oi, generali sensu «(^ zmc?e quis reditum accipit (Gloss. Fragm.), M vf , 

6 ^^A]! *._^"^l*Xw^3 , hinc praedium , aec?^5 , tabeoma , forum , woZa (Gloss. 
Fragm.), I tov, 1, toA, 11, H Ifl, 12, m, 6, ^v, 15, Arib, Ms. Goth. 
f. 26 r. vL- '^>^j 3- i_c-«-^' L^L>o j^\ oiix^it^ ^t^ ^t ^^i ^^^ 
sU*.-iL. o}tol ^iyi, f. 164 r. ^LycoJtj Jt^-^it ^ (_^UJt ^jtl^it J:^ Lo ^Lp^L. ^li 

oii;:«itj. — Reditus, H i^, r., 21, Jakubi, t^A, 10, Jacut, III, a^a, 
22, Gloss. Beladh. et Dozy. Quoque de productis agriculturae , Jacut, 
I, f.l, 12 y[Ij| (var. 1. |«.^JLiXwi) |«_,pJLiJO*wa r^^*)-, III, a^o, 12 ^^1 Jj 
ojli:«UvuJ] p ^'j^ L-.; .} QV^.- Vocabulista apud Dozy hoc sensu habet 
JsiAAw-^ , vereor an recte , nam sive derivetur a pLjyosJt ^^lj ^jujJ (quod 

quoque de administratore s. de redemptore dicitur e. g. Abu No'aim , Hist. 
Ispah., Ms. 568, f. 114 r. ^i^ ^y>^ 3iJu^\ ^t ^l^-, coU. f. 192 v. 

paen. ^Lil 'il£ j4^)j ^ive a t^LoJ» lA^^ 1^5"' JjLO^' {Jc3, terrae redi- 
tus est tot denarii, Jacut, H, l'!*'^, 14, semper nomen patiens est. No- 
men agens JJt£v^ sive administratorem agri (cf. Lane sub Jobj), sive 
agrum (ut idUw) significare posset , exempla vero non habeo. 

^^,Jic. &JLi: spec. dicitur de praeponderantia sectae e. g. otA_i->_j X-Jiiit 
wuuiJtj iJL-jL^cS\ii, M in, 5. Quod I 11 paen. construitur cum (|c, vitio- GLOSSARIUM. 311 

sum esse videtur, L habet quoque *ii ut H Svf , 6. Notandus est locus 
M f^i^f", 6 xJle ^ .,^ .yLvyJj iCJjAxJ] »Motazilitae iii Naisaburo sunt, 
sed praeponderantiam non liabeut". B ibi legit 'sS:L£, cuius formae 
alium exemplum non habeo. Interdum difficile est statuere utrum nomen 
abstractum , an phir. vocis wJLi est, e. g. M fi, 11 cf. ann. l. Hmus 
pluraHs exemplum habes (^'iT, 7. 

UULc Vn, obscurus fuit sermo, CataL L. B. HI, 91 , 4 a f., lY, 141 , 
1 (ut quoque oUju' III, 68, 11, colh V, 236), spec. de dialecto bar- 
baro, M i^fi^, 6 iiiii*^ L^ii ^ iLo^ [»r^j ^'^''j l^ isjiJli.;^ \^^ 'sJ^ UXa^ 
Y^f^Q^ 9, I^^Ia, 11, fvt, 11. De indole hominis pectus tectum (Verschlos- 
senheit) , ut videtur , M i^AO , 1 , ubi tamen quoque conveniret obstinatio , 
quam significationem ex L habet Dozy. — X c. ^J^, viam praeclusit 
^ji2*j (J.£ ^l^j"^' (jiasu vJiLt;Cv.l, H \"\Y, 5, coll. I Ai*, 2. — Oiix^ est fort. 
collective opus fabri claustrarii , M 1a , 1 3. 

^. Jlc dicitur quoque de tributo , M Hi , 20, opp. ^yi*p>. ib. 16. — 
Zclotus (vid. Laue) , ut iu kJ'lc ai^ M 1f , 4 , kJLc iUx^ M Ho , 6 , 
Jwc JvolV Jacut, I, ir., 21, ii^lxjt K^jt^M ib. A.f, 21. Absolute «XiJt 
s. icJLiit plerumque significat Schi'itas zelotas, Freytag, Mas'udi, III, 
265, Jacut, I, ii*. , 18, sed quoque ii qui Moawiam eximie venerantur 
M tn, 14. lu Mafdtih al-Olmn f. 10 v. seq. novem species X,_ _-._a_^ J' 
xJLiil enumerantur , inter quas Ismailitae. 

a£. *Lc , obscurus , aere et luce carens , itaque aestuosus de templo , de 

platea, de xenodochio, M IH, 12, tov, 7, t^Ai, 8. — Jjw est syn. vocis 

(J-3A3W, refertus , ut notio suffocandi verbis ^ et ^j^ communis est, et 

dicitur sL^iiajt v-SLs^V ^».ijw ^L:^, M f.o<3, eodem sensu quo ,j,£:;ob« quod 
e C recepi. 

^. ^, palus , I rrr, 6 (vers. Pers. ^bw), H m, 4. 

^yi. ^js} (compar.). In loco M ft6, 12 ^jil J^Jl_j J, sL^^I i^y»' ^^ GLOSSAniUM. L^ Q^ revera epitlieton adliiberi videtur, ut dixit Fleiseher (vid. Gloss. 

Moslim), »als Aeusserung der Coquetterie, des S^S\ 

o_- 

^. iw£, n.'un. a *jL£, ovis, M \\^^ , 19. Dozy. 

j^. 1^^' compar., ditior , I S^f, 12, H f . , 2. 

o^. L<iyw saepe est /ocms unde supjyetiae veniunt, H 1v, 8, lU, 10, 

111, 4, M ir, 10, m/, Hi^f?, nu, fn, 4, fr, 5, Jacut, m, irv, 14. 

Etiam suppetiae ipsae, H !f 1 6 , M fil^, 12. 

.kC II, aquam m terram descendere , terrd ahsorheri fecit^ H tfi*, 3, 

Gloss. Fragm. — IV , c. acc. rapuit , raptavit , M i*^!!** <i ^! Lg-^^^y --^' 

dUL\i oycJo (Jls j.L*J'^'3 *jotj' (j^ (^"^5 jyii-E. »-Jiaj' ,.-w^. 

ijojc. I est synon. verbi (ji2>^ I sensu absumitur arenis , perditur, de^ 
Jluit flumen, Gloss. Edrisi apud Dozy , M i^S^c, Jacut, I, !o, 13, IV, 

V.!, 20. 

o 
tiLt. KcU:, tumultus (ut ^Lcj^)? M !1a, 1 et ann. a, Boctbor apud Dozy. 

wyji II (j/.L^ui! j3 tXjLXil, ae^f ferro induxit , aere texit ferrum, M 
rr, 12, cf. 15.. 

3 — 

.-^ II. ^y^' jf^^j pallor , I ll^v, 8, H \.f ult. — ^ seq. Genit. 

saepissime significat plures e. g. H flf , 3 j^< jj^, quem locum Hama- 

ker et Uylenbroek non intellexerunt , quippe jubentes scribere u*^, ^r^ 
(vid. Annot. p. 106). Alterum exemplum est !*'lt^, 10 »et vidi ibi plura 
crystalla impuri coloris". Exemplum apud Mobarrad est oa. , 16, apud 

Jacut I, Ho, 4. — ^i ^Z^, 56(7, I 1, 2, !l, 4, H ir, 5 cet. Gloss. Edrisi. 

(jaxi; I de flumine saepe est synon. verbi ij^ I, se iecit, influxit, 

fluxit,l\".^, 3 et 10, H I^oa. 1 et 2 , M rr o , r\"d, n, 3. Hinc 

iji^jJtjo est locus ubi aqua cadit in fiumen, confiuentia, I !".a, 2, H t^^ov, 
4, ubi *i, _^, s. iCPfcS est locus ubi canalis se a flumine separat, ^i^ow 
locus ubi iungitur cum canali maiori. — ^^-a^v^ habet quoque plur. \j^, 
H rfA, 12. 

JaA£. ^jLk^, pl. a Jo^ s. JajLc, hortus , arboretum, Ml^ll, 2. Dozy. GLOSSAKIUM. 313 

Js.-il£. xJLjU., latitudo fluminis, I \,\\ e iLJLjLiJi q^ j^-j"^' jjLJ [j*-^^ 

suXP oiAc J, ^Aj Lo jJiJij. Cf. apud Lane J^, plimip, full^ fat^ hig , 

Jwu=, ?(7/(fe or ample, et Js-ui', /?«^^5 ^«^' or /ar(/e. — iowJ'!^-^', secta 
Schi'itarum secundum H i.1, 13, sed revera Mordjitis est annumeranda 
[Mafdtih al-Olum f. 10 r., Schahrastani. Uo). 

.U. .LiJ' ii^O V. Sub ^jrjO. 

...Lvjli, species dactylorum in provincia Basrae, M \^,p. 

(ji5 = jyw, M n, 12. 

^v;^ V non tantum dicitur de calyce floris quae dehiscitur, Ut habet 
Lane , sed quoque de grano quod jinditur , s. de bacca quae valvulis exi- 
mitur, M foV, 10 (ubi quoque VII legi posset), ^of i , 7 a f . — g^^' 
cataracta, M S^^n, 16, 18 et 19. Recte Dozy ex MoMt: vanne. Quod 
Lane habet a conduit of loater frustra in TA quaesivi; videtur ortum ex 
errore. 

i^jLj V , pandi de ingenio , H ^,\f , 3 , ubi auctor verba Jal^ u>«JiXaj 

consulto elegit, ante oculos habens dictionem joLii ^^Ji^' i- e. c;,ot.wJ"' 
{Asds). 

Jjo VII c. ^l' loci , se convertit ad , M fo, 14, foo, ^',devertit, Ja,cut, 

I, f .. , 9. — • Circuitu ivit, M If", 13. — iiLyiajl -:^^, amiantus, asbestes, 

vid. M r.r, 17 seq. 

e^s. vjiio. De praeparatione panis e granis huius plantae M ^of , 9 

seq., ^of i. Nicephorus hinc Arabes campestres appellavit p^Jj^'^ ^i>ii' J^', 
M ^of i 

(j^2j^. ,j^2js^, planities, H li', 2, 1v, 1; iCoiAit (j-^i^, campus urbis 
(Dozy, banlieue), H 1! , 2. In Hispania est regio {— *-.jJLi\ s. iLjL^lj, 
Dozy: canton) , Jacut, III, t^^fl, 18, ^oY, 11 seqq., ubi Hispanus vocabu- 

lum sic explicat: c .;j (.,! Ja-cio X.^ ^l ^'i^ ^li*v ^-jC^, ^J^ J^* 

J^vs. J.:^ appellatur species dactylorum in provincia Basrae , M il^. p. 
Vid. quoque d'Escayrac apud Dozy. 

40 314 GLOSSARIUM. 

pAi V et VII (Dozy), contundi de capite, M fAi/ cf. b. Ad signi- 

ficationem verbi cvAaj' quam liabet Lane, conferri potest -wjCi'. 

o - 
- i. ^ J , amplus , spatiosus , de foro , domo , platea , M tf . , 1 , Tlf , 

15, flf , 4. Bocthor apud Dozy: aere. Comp. _il M i11, 10 ^^Lujo 

p.^. ^^;- t2j porto parva a latere portae magnae , M !oa, 9 seq., coll. 
Baedeker p. 505. Idem significat iL=>y (Vocabulista apud Dozy). — Pl. 

O- 

p.J^, arcus, fornix parvus , M lov, 11 et 17 — 'iJ^^ {arche, arceau, GIoss. 
Edrisi). Sprenger apud Dozy, arc ogive. — ^ Il\ est transscriptio vocis 
■ Graecae o sTnzpxoi; , H If". , 12, cf. ann. i. 

OyS V et VII c. uj r., solus posseclit (Gl. Fragm.), quoque de loco qui 
aliquid producit quod alibi non invenitur, I lof , 11 et ^. — Sola re se 
occupavit, de studiis, H i^H, 9, Jacut, II, Cfl, 15, et quoque universe, 
ut Latinum se continuit re , se occupavit re , Jacut , II , aY^ , 22 lAJi ,..l^^ 
iwO:5ol Q-» ,jJjG c>Jlj\. — Memorabile est quod «j o^l construitur tanquam 
verbum ^^ cum perfecto apud Abu Ishak Schirazi, Y\"a, 7 x_j o^_ft_i( _^ 
wis^j L*>^^ iA:>'3 JJ', quando uterque infantem pro se suscipit. — O—s 

_o- _ o 

est (ut sJi apud Dozy) idem quod JAc, nempe proprie dimidia pai^s 
sarcinae iduifjJI ji, M l.f , 11. Hinc universe saccus, Alif Laila, ed. 
Macn. II, n, 5 a f. fv, 1, 3 seq. Pl. ot^l , Nowairi Ms. 597 JJLu' ^ 

o- O - 

^.o'iJCt. — c>Xi de ense dicitur eodem sensu quo c>^, ^ cet. (Lane), Hlf., 
14. Epitomator ei substituit JwJi^ et librarius vocem corrupit in s.li. — 
»o.ixi, collect. viatores sine impedimentis , opp. iJiiLi s. iJL*.^ ^3U> , H fi*, 
14 et 18 , 11, 8, ^AA, 12 (vocales ibi in P adduntur). 

y*.j. (j«,Ls. v-jL-wI:)! 5l\^ (_r';^j qui' ipse suhiit liaec omnia, M fot, ubi 
lectioni Codicis ^»'^ haec substituenda videtur. In textu est ^^li" ^, 
Hinc orta est significatio peritus , Lane ex TA , et ynarus c. v ? Jacut , OL0S9ARIUM. 315 

III, aH, 12, compar. y^^l, Jacut, III, fAv, 16 J^i ^^^^ Xl\ ^ ^^^ 

«iLo;. — i^^.Ui' i,;.AjcJiS5 V. sub iw<-»ai. 

^j defiuitur ab M='/25 gradus, oa, 20, 3 milliaria , 11 , 1 , 12,600 
ulnae, 1o (sive 3 X^OOO, oi, 9); 8^/3 parasangae faciuut iJL>.^, loa; 
unus iAj-j est in Irako 4 paras., in Syria et Khorasan 2, 11, 2. In India 
parasanga est 8 milliaria, Mas'udi I, 74. 

Jj.^ VIII, se extendit, 1 a!*", 10. — ;ji^, stratura et zJ ^-mo sternitur 

via, I 0!, 6, no, 14, nr, 4, H 11, 12, Hv, 19. — JiCs. Non tantum 

dicitur ij^^Jdl ^Ai^', M l^fr", 1 , Lane, sed quoque Lii'j ^ i3»*>j f^^^-J^i^ ^o-'' 
(eunuchos) liberos legitimos hahere posse , M ^fJ*, 14. — K^^j' vid. sub !. 

- J^J^, dispersus, I ^f, 1, Co, 14, H, 8,^rf, 10, ff, ol , 10, of 

paen., a1, 6, tvl, 5, ^,f , 8, speciatim de domibus non continuis, opp. 

Jo^ s. ^\jJi^, I f1, 9, aV, 15, trv 8, rr., 5, rof, ll. — Stratus 

(= ;jLjjw) , I ni, 2. — iCiiJCa.^ substant,, idem quod ^UcJCs» iUJl »a nat- 

topped bill", I !f 1 , 5. — U^^J^, dispersus , H !.f, 20. (jii.^ -•'■^j 7nar- 
mor straturae propria , I 1., 10, H !!o, 12. 

ej II ikXJwCiJ! , disposuit, ordinavit legem, M \^a, 3. — V, derivcm, 
quoque de monte, H f f 1 , 5; c. ^X!, I I^.a, 6, H ^v. , 6. 

' c^ j I c. ^X! , se effudit flumen , I !a. , 8 , ubi duo Codd. i j (cf. Dozy : 
se d^gorger , descendre) , f .a / , ubi pro c JCii,. A ^ .aJV , L i ^ , H l^t^is , 1 

O _ _ ^ O - o_ o •> 

et 3. — K£.!j (n. unit. a i:U), otium, M fv, 3, — i .sXv.^, ejinviiwi , 
pro n. a., I !r, 10, H !v, 14. 

^j V dicitur de urbe cuius domus non continuae sunt, opp. r...tJL:>-\j 
I !11 , 7, H !'1!', 1. — De pluribus c. J|.£ r.,- consentire de re , M !!v ult. 

Oo- . 

— ^ji. Mensura Bagdadeusis huius nominis continebat 30 ^., M !yi d, 
!f1, 2; cf. Lane 2385, 1, ult. seq. In optimo codice Mafdtxh. al-Oldm 

f. 5 V. legimus cyo! iCiJLi ^Jl\. Cf. Agh. XIV , fo , 6 a f . Plur. quoque 

est ^\ji\, Beladhori oa, 1. — Qlaj^i' sunt Hanajitae et Sclidjiitae, M 

n^, 2, rcr, 10, t^ol, 13, rio^, ni, 7. — ooli v. sub Oi. - o-^^^Li,' 31 G GLOSSARIUM. 

fossa quae cingit murum urbis (Q-loss. Beladli.), I 1*^.1, 8, H \^o/\, 13, 
Girgas et Roseu, ^.a, 3, Jacut, II, a^o , 16, IV, f i^l , 7. 

«i j. lu solemuibus Meccauis utebautur flagello , quod Ibn Djobair 
et Ibu Batuta 'SjtH appellaut (vid. Dozy). Pluralis occurrit apud M sub 

forma oLcls^l, I.., 18, et K-Jsi^l, \.\h. Siugularis iu Hazz al-Kohuf^ 
vt est 'dju3± Apud M r^A <?, 1. ult., exstat forma plur. vJuLi, quae 
certo ad hunc siugularem est referenda , uam in textu (^'^v, 12 pro ea 
legitur pj^- 

O oS 3 O 

elj. »i]j. V Jii' vils , M tf . , 5 = ^Jd\ : JJt , amygdalum cuius cutis est tenuis 
(Dozy) s. = eVjjii' jJJt , amygdalum recens (Dozy). — liU^, balneator, M 
t*'l , 3. Cf. apud Berggren sub bain : dVj^xi' y«wJ^. 

G o> O, oS 

qJ. q^ habet quoque pl. KJjt, M IaI^, 16. 

.^^<*^s. ^s.*wo habet fem. K.^Vwi, qiiod pro 'Sj$\.*^ cum plurali fracto 

occurrit M ^f t , M6, Hf o, flf, 4. 

e 
kXwi. iA*»/l5, impudicus , ...ty*oJt sAawIj iijoAx, M fli*', 10. — De ,-y'*^ 

l)ca),13 vid. sub Q.'.^^^. — Subst., pl. jLo, Zairo, I t^^A, 2, H ^aa, 4. 

^ g*..a.wi. Praeter formam i:'i_«A-^^ [mosaiques. lungitur cum adiect. in plur. 
^LlJt i:L.^aj^>.wait , M 111, 5) quoque occurrunt ^j^Ju^., M tv. m, 111, 2, t^.f, 
4, iCw.ajyAO, Eutychius apud Quatremere, Mamloucs , II, 1, 272, Ibno 
's-Schihna f. 21 v., iUi'uwJ s. UiLo, M a. , 16, aI , 7, tf t , 17, lov, 
13 et ^, Ija, 8 et e, tv. , g, Tabari iu capite de vita al-Mahdii sec. 
Cod. Constantin. (Cod. Alg. L«.aAvi, (j^Lvi), M vt*' e, ^jsiso.^, Edrisi in 
descriptione Damasci , et i^LiiLci (a siug. iUxa.^) , M toA e. Hinc formatur 

n. patieus ^j^Jij^JiA, tessellatum, eodem sensu quo ^v^Aiixi, M tvo, 5. De 
hoc opere tessellato vid. praeter M \o\e et Quatremere 1.1., Mas'udi, II, 
199 et ann., Sprenger in Zeitsclir. d. d. m. G., XV, 409 seqq., Sam- 
hudi, it. iC*j:Jvii ~^ (jojjL2^i i:Lv.a-y*saJi. 

\..fi~^. olwi ,spec. est impudicitia, scortatio, M ffv, 3, ut ^JiJc, pl. 

'i^.^^ et ^'wwi , impudicus , impudicitiae deditus , f Vl , 9 et 14, comp. 
OLvil, M rf, 11. Cf. Dozy. GLOSSARIUM. 317 

^xii L f*^y^' 3> 'Sv^'^' ii)JL«jJf v_jL»jw1, varii modi opulentiae acquirendae 
qui maiori eorum parti communes sunt , H vt*' , 20 , %.*~^ J. iL^ls i^-w^"^! 
(jiTj^ii, haec vestimenta per totum orhem distrahuntur ^ H i^vi , 14. 

Jwds H, speciatim , separatim tractavit, memoravit, I l' ult., f", 12, v, 
3, ir, 8, i.., 7 et 11, m, 4, H f, 14, 1, 16 cet., Makrizi, I, t.f, 6, 
Thaalibi , Zaim/, A^ , 11; c. ^^, elucidavit , diremit , M tv /. — VII c. 
i^_c r., absolvit , e. g. oLi^ll U^^ju J. iuX^ ^ LJuaftjt lAi, de hac re iam 
responsis praecedentibus absolvimus , M i1 , 1 . Vid. quoque locum Mak- 

karii apud Dozy. — JsAaLc , cinctus muro qui J~y^ vocatur , M if . ^ , ubi 
in textu Jsxassj. 

J^. J^, favor, gratia. Dicitur ^^ Jvcas >2> j^, M Ttf , 2 »favore 
principis fruuntur", Bocthor apud Dozy, — Additamentum , M^", 16. — 

J^lj cf. sub J^ib>. — QvJUaait (s. ^^yJL>oasJi) appellantur Sonnitae in Ah- 

wazo, M fiv, 3. 

j^^j^ IV spec. dicitur de fluvio aut canali, profluit, absol., H Hf , 12, 
c. ^t, I o1 ult., a1, 3, r.1, 5, t^.A, 11, t^.1, 2, H M, 17. De porta 
urbis ducit ad I t^.v, 2, Jactit, I, iir, 10, Edrisi, Ht, 3, vid.^Gloss. 

^J^ V c. ^5 r., examinavit, meditavit , perpendit , M Y, 14 et 17. 

«^ X, abhorruit , indecorum censuit, I tol, 12. Dozy. 

Jjti. J^li, operarius = Ks}^)i>)i ^ ***'' ^* Khafadji tvl, Dozy. Scribit 
mihi Noldeke hanc vocem mutuatam esse e lingua Aramaica, ubi non 
tautum hoc sensu lii^i^i»^ usitatum est , sed quoque verbum denomin. \-^ 
»operarius fuit". 

^ I , replevit se cibo ultra satietatem , M 111 e , ubi in textu (Ji»i (q. v.) 
cum explicatione 1. 7 i^i. Proprie hanc significationem habent lexica in 
dictione *Ji5 ^^^s^- (v-^) J^'» — P^''' dentes maxillae inferioris locutus est 
s. fort. maxillara motitavit in loquendo, M t^f"f, 15, denom. a *JJ5, ut a 

*JUi guttur derivatur verbum *ii*J5 , ex imo gutture protulit sonum in lo- 
quendo, Nowairi Ms. 273, p. 127 *JiL>- ^^^^^ q^ ^KXj ^^I iiUJi^iiit. (Cf. 
liUc apud Dozy). 318 GLOSSARIUM. 

^ X, prosperavit, crevit, H 11, 12 de reditu. Saepissime dicitur 
»^1 J^d;c«f s. iSLn s. simpl. ^^ J^js^aX*«l, Dozy, Abbad., II, 6 ult., 15, 
4 a f., 24, 8 a f., 207, '4, 211, 214, 218; Asas = ^lsCi. 

J^aJb. "^Jiiiaj' ^J>^ est proprie poudus quo piper aliaque aromata pon- 
derabantur , M ^f . , 2 , deinde in Maglirib ponderi Bagdadensi est sub- 
stitutum. Habebat 15 uncias Bagdadenses, H Vb , 13, s. 10 dracbmis 
pondere inferior erat Bagdadensi , M 1. 1. Vid. porro Dozy. 

*i. Pluralis *Uil semel occurrit in Cod. B , M \yob, semel in Cod. C , 
Hf/ pro sLi'. In annotatione marginali B usus huius formae vocatur 
turpe vitium. Vid. quae de ea disseruit Fleischer, Beitrdge zur arabi- 
sclien Sprachhunde ad de Sacy I, 277 in Berichte der Kon. Sdchs. Ges. der 
Wissensch. 1866, p. 312 seqq. 

vJOo. ^JvJi. Inter producta Bokharae memorantur ^ji^j_s-JI v^^ 
iLJJAJLaJI, probabiliter tapetes grossiores pandocheis destinati, M \"ff, 16. 

\JiXi. iCfl^yo, mensura aridorum in Hispania, dimidium kafizi conti- 
nens , M l^f . , 5 ; Dozy : boisseau. 

*^. iUis, pl. a *-<as, homo intelligens, ingeniosus , H l^lf , 3. 

oc. o^ apud H fA, 20 est mors. Vid. Lane sub oo I ex Asds et 
Dozy sub oo. 

(jr^ VI, de plur. consenserunt ., H 5*^ f" , 13. 

^^. ^ki J^i ab Iracanis appellantur Persae , Syri contra , ut Aegyptn 

_ . oE 

et occidentis incolae J.»*-! Js^l , M !1, 7, H, 12. 

^J). ^o, edidiorum venditor, M f"!, 1, Tabari sub anno 145, Cod. 
Berol. f. 134: ^ ^Si ^-^J=!-j! (j^-^3 r^L'^' ^^ (;y^') ^^^ ^'.«i^s 

^ II, hiavit, apertus fuit, M a!*", 3, ubi male edidi «^a^ pro ^jJi.^. 
Cf. Dozy: bdiller, {s'entrouvrir). 

_j3^. Hic lapis pretiosus (turquoise) provenit e montibus Naisabun . 
M !*'n, 6, Thaalibi, Latdif, llo, et e montibus Asparae in Transoxania, OLOSSARIU5I. 319 

H Hv c?, Jacut, I, ^\^A, 17. Formatur hinc adiectivum |^^_.:^3j_*-i, 

M lOA, 1. 

;j:2as I, de fluvio c. ^vxJl ^X' s. J, , se im^ in niare , ejiuit in mare^ 
I 0^*, 11, H l.r, 14, M !a, 2 et 7, fl^, 6, fii, 8, fvl, 12, absolute 

idem , M V. , 8 'i^jJSjS^lilj U^^xaj jiiJ- — u^- ^^ ^^^^ -^ ® ^^^- ^ ' ^"^* ^ 
(foi ann. 1. 3) legitur j;bLxi! (sic) ij.aASj „ -^^ dUo (jii lXjs^. Fort. 1. 

- - - " 
(ji2xsj et vertendum : ahundantia storearum Ahbdddnensium. — '!kJo\JtJi.^\. 

(j/<ljjl 'ijo^JujJ Jvc, secundum existimationem generalem^ HIa. , 6. 

oyjo, mustela alha — ^^i et ^yli" (Bocthor apud Dozy), M ^^o , 1. 

(vjyli" V. sub ^Mji. 

.^. ^^ appellatur mensura aridorum Hierosolymis , quae est pars 
quarta modii {^^ q- "^•) i ^^ ''^'5 l^' ''^'^» ^- In opere Mafdtik al-Olum 
f. 22 r., inter mensuras Iracanas numeratur his verbis tikx^l^ 'i^J woi!'. 
TA o^Uli J.^ _.A woiil A' ^L. ^^JjJi et sic Z066 al-lohdh o^iJi JLXo. 
Est Hebr. 3p , Aram. X|p, Graec. y.xpo:;. — iOi, pl. v^^j ^st domuncula 
fornicata ad puteum in deserto protectioni viatoris inserviens (M flo, 10), 
1 r^f, 9 seqq., i^rS^ uli, coll. ri^v, 3, M f^v, 5, ^aa, 6, fif , 5 seq. 
(fTs, fif ann. 1. 8 singul.) , Jacut, H, 1a, 17. — vk^ fH--''":^' ^^^*'~ 
Jicia eorum sunt fornicata , M If . , 2. 

_*i. jjLR^, a sing. 'i^kA , saepe significat coemeterium, ut M ^.i , 17. 
Vid. Dozy. 

(jo-ki. , c^j*^, ut vid. co/!ore cyprio, M fio, 7 i^yOjXJ i^jy^ ^'^-^^) ^^" 
fiorum vestimentum. 

(j;a>i VII c. ^, s« ahstinuit a , M f '0 , 10 J^^^i ^^.c (ji2_iJiJl ^^^A*^ 
et 11 (_ytoLiijl Q^ ^^»,x^^\ju:.j_ l^J^*^; desiit facere , H i'i', 3. Vid. Dozy. — 
(ji2>i, pl. (ji^xj, acceptum, H f.v, 5. Quoque est acceptilatio ut Agh. 

XII , lil , 5 a f . seq. L^ Liio ^ >».^l. Eodem sensu occurrit 'ijo^ e. g. 
Tanukhi , Post nuhila Phehus , Ms. p. 337 LX-i*'^ iL:S\.x.a-v^t i3L« — qj^ 320 GLOSSARIUM. 'j ^c^j^. — ^i*^, pl« oLAiai-JJ, sexta pars ulnae vulgaris, septima ulnae 
regiae (Gloss. Fragm.), I tov, 14, H ni,18, Mfol, 5, ubi tamen Codd. 
omnes «>mj pro <tx*v. 

ii*i. iali (s. ii^ M Ifow, IaI /) in Syria a ^^al^ij ita distinguitur , 
ut hic e saceharo, ille e fructu ceratoniae siliquae [caroube) conficiatur, 
M Uf" ult. Mel huius fructus (hinc Jwloiit v^-^ dictus , Dozy sub J~«*^£) 
memoratur a Wellsted , Arahia , 1 , 320 , Hehu , Kulturpjianzen , 394 
^2(lae edit.) et hinc paratur genus dulciariorum , Ibn Batuta, I, 128 (^|^Jb> 

v-jj^). Optima species est qui crescit apud x^'w>Jt ^y^^^^ i teste Edrisi, 
vers. .Jaubert, I, 355. 

^^ I iioU t^.^' (i^, pretium condmtionis auxit alicui, M (^'ol, 3, cf. 
nr, 17 seq., Makrizi, I, aI^, 13 Jj^ Uo j»^ J^. "^, ^f , 10 et 1] 
oloUJt J»>i, 17 et imprimis 23. — II. ^j*^' J^v^^J"- Principes Samanidae 
huius ceremouiae liberabant doctores, M t*'^ , 1. — V, conduxit , rede- 
mit, M ffla, 13 (= o"^LJjj in textu). Certa regio ditionis Mosulensis 

appellabatur kJLjC' iix-yc^' , H tf v , 1 , i. e. L^.xJ"Liv05 Uj'L^^ J^-t^' iiLo-LJt 

I^Jt;>5, H Ifl, 11. — ijJi, oricjis, H fr, 2 et 11. — jJli, antea , H 

llv, 15. — *^L,i, pretium redemptionis , M fli^, 12, fft, 2, Jacut, I, 
fvv, 13 et 15; portorium, H f., 2,1, 3, M, 5. Cf. Dozy. 

^. ^, pl. 9iji!, fornix — ^j^, I Hv 6 , M mc, Dozy. 

JjS. i3L5 , leti/er , veneno necans (Gloss. Beladh. et Dozy) , I v1 ^- , Ja- 

cut, I, flf, 18. — Jo\i', perniciosus de aqua, M l.t, 4. Cf. Dozy sub 

^ I. 

Li. ^li^, pl. a «Uilc, I lov, 9, H a1, 1, m, 15, Beladh. M , 13. 

Dozy. 

Ji. ioLiiCI, nomen speciei dactylorum in proviucia Basrensi, M \\". p, 

Sed fort. leg. ioyiajt a SLS. - 

u\i. OjAiU, vulg. pro oaL), de fructibus (cf. Dozy sub w\s li) , Mj 
Ifo^. GLOSSARIUM. 321 

_tAi> I c. ^ , nocuit , detrimentum intulit , I 1*^1 , 1 1 , H ^ff , 1 , Dozy. 
.vAi 11 iu architectura est tum descripsit, designavif oipxxs , Gloss. Fragm., 

Jacut, III, aII , 9 (ubi .Ail^ est architectus) , IV, 1:)1, 2, Ibn Rosteh^ 
Ms. Mus. Britt. f. 180 ^jyj^J>^j.'J^ Q.^^>»iil' o-* ^'-^ '->^' i-^^jn ^^^^^ 
direxit ordines domuum , I t*'ii' , 2 , H i"1i , 4 , lapides ad perpeudiculum , 
M ff. , 6. — V liUo *j est idem quod t^j ^j lli:)", potuit hoc facere, M 
1*^, 13, ^.sa6t. — .Jsi. J.joL;ji;' ,»AiJ prob. candelahra, M U. , 14 seq. — 
K^Jviil memorantur M S^v, 11, I^a, 9, IH , 13, rri^, 16. — lipL^, am- 
bitus urbis (a sing. .IlXJIo), Hfvt, 18. 

(j^lXj. u^j^-^lii explicatur M i^.A ,■ 8 per (-^"^^jJI :y" i. e. ut habet Dozy 
»auget, godet, petits vases attaches aux roues hydrauliques". 

*Jo V c. Q^, distitit, H if. , 7, ubi I et P. Jutj. — ^'^: p^s (men- 

o 
sura) est quoque mascul. (ut c\.S) , M 1. , 3 cet. cf. Dozy. — *_jlX_]j. 

Adverb. L^jAi, prius, M fo, 15, Makrizi, I, fl, 9 Ll-jL\_i ^l Ixi J6, 

3 ~ 3 3 i 3 ^ 

supra memoravi. — ^IAis adv., a parte antica, M ivt', 9, J<Xi q^ id. M 
fi^f , 13. — ^0^\ ^, antea, M 1*11, 6. 

Jj I, effundi, efffMvium habere de fl.uvio, M f^, 10 et g, iir, 15 (ubi 

leg. iu ^.) , de tubis aquaeductus , M if . , 6. — xJii ^i lA-i J , satisfe- 
cit ei res , conquiescere potuit in re , M l^, 15. Eodem sensu usitatum est 

JXjm^ e. g. Kosegarten , Chrest. 4 , 7 a f. — II , constituit , fixit trihutum 
quotannis ferendum, Jacut, I, fi^i*, 13, c. acc. tributi, ^ p., H \f^, 
16, 18, ifi*", 4, c. *_j tributi (Codd. his locis perspicue ^_^, non .JLXftj', 
ut \ft, 8 et 12). Cf. Dozy sub yjij": tarif, taxe et sub . Jls. Mafatih 
cd-Olum f. 20 r. ljLii-*-;lj *yA^\ JwxLju'1 ^^ 3^. J^"^^ cr '^■'^ J^ -MJXj' 
UJuiL J*/«LxSI .^ (3'LiLLS *yi;i J^i ^'s^_ Ji L^j i^^b. — .Li est proprie /^ars 
depressior terrae, quorsum aquae confluunt , uhique restagnant (= JiJO*^), 
vid. lexica Arabica et Jacut, IV, f 1 , 10, \tX , 5 (=»141 kjLl^). Hinc 
mare s. lacus quae accipit aquam fluvii , appellatur .l_i fluvii , M l^fl, 

41 322 GLOSSAKIUM. 13. — ^-^-^ , Iocnf< uhi Jluvius se effundit in mare^ M Vf"e, ("1*^1*, 8. — 


J id., M ni/, i^H ?? , t^i*'f (/. — Locus uhi residet princeps (residence), 
saepe e. g. M Af , 11, 1f , 1,^!, 6, a, 15, r.i , 4. 

5,o, 
IJ. IJi*, /gc^io Korani, legendi modus , M H, 17, Hi*', 9, !f(*', 14. 

v_jy5 III c. acc, hellum gessitcum, M ys, 18, ubi Jacut et Mas'udi , I, 
268 ult. syn. i^olc. Est ex Aram. anp hellum. — VI, arctus fuit, Hv, 

1, Jactit, II, ^f , 8. — vV^- Dicitur de aqua jtiiii ^rV^-^ _>-^» I '^' 
ult. seq. (cf. H il^ , 4) , Jacut , I , t^lr" , 9 , 1v1 , 3 , sensu profundus non 
est. — i-^.Js est facilis (Dozy), liinc fluvius, puteus cet. dicitur esse 

JiXw-«.i' v^T^ j ^"^ ^^^ haurire facile est , non profundus , sed aqua plenus 
(opp. lAxxj q. V.) , M VA , 6 , f i^l , 20 , et eodem sensu L-oyJ sine comple- 
mento, M T, 12, iri^, 9, nr, 2, ni, 6, Jacut, I, 1i, paen. ^uj^JJ ^ft 
iXJL L^iL ^j)^. u"^^')^^' ->^' Edrisi, 1a paen., Ibn Bat. II, 324, et 
cf. IV, 118, 10. — yAl>\ L^.JJ s. i3lil wo.'5 significat prospera conditi- 
one gaudens, de portu H of , 2, de foro of, 12, de urbe 11, 20, 1v, 
17, de praediis !fA, 13, et eodem sensu wu-s sine complemento , de 
hortis H o! , 13, ut syn. ^lo apud Edrisi, !ii"", 8. — Brevis^ parvus de 
distantia, I rf . , 3, H riv, 13, m, 11. — ^^ J^ ^^ ^ ^o ^l^, 
hoc erat hrevi tempore ajite , H iri^, 3; QbCLLi u\>p ^j^ ^P, nuper ihi 
fuerat, H ^a^^, 11; *j Jsi}b lX^jI _yjJs *^, 'Z^rm esi erc quo domicilium 
ihi coUocaverunt , I Hl , 6, H i^w, 17. Cf. porro Gloss. Beladh. et Lane sub 
J^. Pro l-^j3 quoque ooA^ dicitur e. g. Ibno '1-Athir , IV, t^ll, 8 
, «.jij lXj-e vi^.Jo, qui miper uxorem duxerat. 

^jj, (jiJs, pistris (Dozy: requin), M I.! w. — ti^^' appellabatur 
species dactylorum in provincia Basrae , M !l^. p et Abu '1-Kasim 1. 1. sub 

^_oJJ. (ji^3ji> plur., moneta parva in Yemeu usitata, M 11, 13, fAl', 5. 

_bj5. J^lZcJ, in Syria pondus 3 '/2 granorum, M lAi*, 4 seq.; erat in 

regno Fatimidarum nomeu dimidiae drachmae, Ml^f. , 12; in Irako erat ULOSSARIUM 323 

moneta argentea , M IH , 9 , Wriglit , Eeadingbook , 72 , 2 , Jacut , I , 
Ia^, 4; cf. Vocab. apud Dozy. — 15-=^-^' appellatur species dactyloruni 

in provincia Basrensi , M li*'. p , sed fortasse leg. ^JhiX^. 

y^J^-s. c^-^-V ^^^ tantum de equis dicitur, sed quoque de falconi- 

bus , H t*^!*'^, 14. Fortasse autem ibi cum P delenda est copula , ut le- 

gatur iio^^i-bjiil iw*.^^' i. e. subalbi, ut quoque Aghani, YII, i*'l', 3 a f. 

"^Ll:>Js --o-ii' 0-5^"^' ^^' i^fr^ ^^^^ r*^' Khafadji Iv habet non omnino 

perspicue: — ^"-i-^l ijji^'^^ u^~^ o*^-^- ci"^^' >^^" '-^ (J^' iS^- v4-**'' 

oll:»^, pl. oLblji, est vestimeutum Indorum , Khazarorum cet. I Ivl", 
14, Ivv, 8, rrf , 1, m, 8 seq. (^'LoijJI ^U;t et iuVjjf ^lyi:!), i^^.o, .1 , H 
r^A, 17, rrr, 13, ^Ar, 13, r^l^ 8, Djawaliki, in, Jacut, I, f11, 2, II, A^A, 
1 et cf. Frahn, Ibu Foszlan , 74. Vers. Pers. plerumque habet is..xU> 

o- G_o- 

;i J5. cjj, plur. a iCcj, cucurbita, H oS", 11. 

<_^J5. ^kiJiil, pannus in urbe Korbub textus, I \^\" ult., H ^if , 8. 
Freytag omisit notare multos viros doctos in traditione conversionis 
Omaris ^c^r> V>^3 '^'•^ *r4^ ^^ d^"^ praeferre lectiouem tj%j'Jij, ut sit 

™ 5 

adiect. relat. a v-yjs (secuud. analog. i^J^ a ,o'uw). Cf. i^(«7j, II, 262, 
Jacut, III, aaI , 17 et imprimis TA sub ,^i. Eadem permutatio litte- 

rarum est in x-^is^l ^'QAii pro ^LJsjiJI , quae nempe de imperatore Phoca 
nomen habent. Cf. Fleischer ad Makkari apud Dozy, Sachau ad Dja- 
waliki, 57. 

*jj. 'gJiJiA nabet plur.' ^.Lil^, H ffl, l/. 

t«!i ex Armenia provenit I Iaa, 5, II. Z, H rff uli, M i^v!*', 13, i^A., 
8, ideoque ,«-*-*;' ^-y^ appellatur, Djawaliki IT. 

Jaxjs. iCxLwJC! memorantur M i*'^, 11, 11, 10, fi^A, 11. 

C- o -' 

Q«.i. (jjs, coralium (= q'l>.x) , M ri^t , 11 et 14; cf. apud Dozy 324 GLOSSARIUM. 

.::suJl (j^yj e Mohit. — i^-Ori fere eodem sensii quo id"^o indicatio. c. J^, 
M Ifo 6 (ubi Cod. sic perspicue, non xi.jys). 

^j;y5. (Cy5 vi^^, xenodochium, M f i". , 5. Si lectio Cod. B (o^ii) ad- 
mittitur , necesse est ^jyj esse pluralem xenodochia , et forte conferendus 
esset locus M fvo, 9 ^cys t>-w (uXJlJl Jj^^,) iJxw^ J., ubi de pagis vix 
sermo esse potest. Ceterum ^fl\ .b hoc sensu notum est; appellabatur 
e. g. sic Medinae domus Abdallae ibn Mas'ud, Samhtidi Ifi", 3. — L5y^' 
apud I A^, 2 probabiliter pronuntiandum est ^jJJi', pl. a ^j sensu ca- 
nalis parvi = (^yj. Idem pluralis forte occurrit in proverbio (^oy L5rr" 
^yiSt (J^ ^Lfl, quamquam vulgo ibi pronuntiant («jBil (Freytag. Prov. I, 

G 

277 n# 3, Hariri Ifv). — iiH"^r*) agricola, rusticus , M 1*^1 , 8 , Ul^ , 16 
et 17; apud Quatremere, Sultans Mamlouks , II, 2, 209, 1. 11 a f. 
sic restituatur pro J^Lys. Pluralis oLj^ (a Kj.i) , unde derivatur, in lexico 
desideratur. Restituatur Beladh. Ivo paen. et M Iv!*' , 6 pro oLj Js. 

«jM-wi vid. sub •..^^J^. 

-»*o. ju.Lav-^s, pl. rJj^^Lli et oLj.L«*s>.s, taberna mercatoria , hospitium 
mercatorum {=^ ^-j^), M v1, 15, llv, 13, IIa, 19, fil, 2, flt^, 14, Ja- 
cut, I, \a\, 22, fvr, 13, Kaempfer, Amoenit. I, 39 »palatium rnerca- 
torium". Vid. Dozy. 

-Luwji II, tributum imposuit, quota cuiusque parte dejinita, c. acc. trib., 
J.£ p., M flA, 12, Ibno '1-Athir, X, ft^o, 10, TA ^-^xJU J^ ixli 
j».^jLo ijLII JiM.05 , Dozy. 

(W-^ III; Dicitur census soli esse iU-wLail Jjsx s. K*A«Uixi et appellatur 
iC<v,LilL! .-l-=> et K*.v.LilLl, quod quid significet explicat I lov et Ioa, H HI, 
yiv. Vid. Gloss. Beladh. et Fragm. et Dozy. Tropice quoque terra huic 
censui subiecta appellatur ^U-J-^-^ , I lov , 6. Tum quoque iC^LiLil adhi- 
betur iu coutractu iC_c^Lil, I Ioa , 5 , H IfS', 7 et 9 , Ifl , 15 (Gloss. OLOSSARIUM. 325 Beladh.) et portio frugum quam agricolae accipiuut, appellatur i^..„^:i 
\^yi\ H Ifl, 4, cf. 15. — *UI *-wl^. dividkulum^ locus ubi aqua in 
canales dividitur [Mohit) , I I^a ult., Hi , 8, H iil, 11, l^io, 12, Jacut, 
n, on, 7 v*-;^^ l^^jT^ =^ [*^^ '4-^3' Motarrizi: ^J>h\jj\ (j^L.-U>t j^ 
. N^ gff ^l X*wJ! f^y=> j-^^ *_wJiI' ^-^J-'^ '-^V ^'^ ,wvJl<i isJsj.5 ^_^*^ j*.M^a-< *j ^gj. 
Pl. *.vwlix, canales e dividiculo deducti, I !'fi*', 6, Hl , 8, H ill^, 1. 5, 
r.i, 7, no, 11, Jacut, III, f.A, 15. 

yiJJ. ^ji^, stramen (vid. Dozy): ^jiviii' cr* '-i^t^ jk^avaj^^ |j..o lAi , M Iaa, 
18. Fortasse idem legendum est W, 8, collato loco Nowairii, Ms. 273, 

p. 597 de praeparatione sacchari , ubi legimus : ^^^.„^_^ r^^''' ^^"^ V^-3 

^oizii Jjjjj isj^^J^ci^ jiiL^.I io^li i^>^t i^ J^'. Cod. B revera habet 
s. yiLajL s. y^lj, sed licet -cii significet involucrum generaliter, dubito 
tamen an speciatim chartam s. linteum emporeticum designet; y^ est 
funis e jihris nucis Indicae^ sed utrum hic tunc in Aegypto in usu fue- 
rit , affirmare nequeo. De voce ^JiJp. vid. Dozy in v. Recurrit apud No- 

wairi p. 800 oisj isJuv.4J xcc^js^uj" ^i. 

OLiki. ouii , squalidus , tristis , sterilis de loco , I t^i , 9 , f . , 7 (ubi 

Vers. Pers. iAA=> aridus) ^ ilv, 12, ivo, 13, Ivl paen., M ao , 16 , io, 9, 
r.o, 17, i^of, 7, !"oo, 6, t^ii, 6, fAf, 4, Masudi, III, 55; Dozy: 
maigre; de coelo asper , tristis , M Toi, 14, t*"1o, 6. — wSuyCCsS id., de loco, 

H yr, 11. 

J^ II, putavit arbores, H Ho, 10, ubi sermo est de putatioue arti- 

o 

ficiali, qua arbores variorum animalium imagiues accipiebaut. — (joLs, 
pl. (joL^, falndator, M V, 13. Vid. Gloss. Beladh. et Dozy. 

w^. ^..-Aj^. (C^^Lai' i_.Aj^i , qui crescit in Sicilia , H a1 , 1 , in Liba- 
none, M Iaa, 19, est arundo donax (Dozy), cuius diversae species inser- 
viunt orgauis et fistuHs , tectis , calamis scriptoriis [Migbdh) , foculo che- 
micorum (Ibn Djazla sub .^oci^-w»,). — uj'wcj>^5l ^Jj^) M 111', 9 sunt plan- 326 GLOSSARIUM. 

. ^ - - 

tationes arundinis sacchari. — i_,/uos appellatur species dactylorum in 

r. 

provincia Basrae, M It*'.^, — iU*^, centrum^ liinc saepissime metropolis 
regni , urbs primaria provinciae , castellum regionis , sed quoque certa 
provincia dici potest centrum regni , ut I f , 5 JoL *JlSi K^mi 'iLuJi. 

C^oJi V c. acc, intendit, sihi proposuit, M ff, 4, ubi C syn. J^^ju'. — 
lXjcj. Dicitur Ju^'^ c>-f^'l J.£, t^a recta, H M, 18, Jacut, I, 11,11; 
JvAflAlLi oM;^' H ^vi^i 11? ubi I nf, 6 oWiiJ' oM-^''- — i->^ o^' •''• ' 
0*] paen. videtur idem esse quod C^^^l^^ mediocris magnitudinis. H ilo, 

5_ ' 0,0- G 

4 habet aAxiJ iswoAxi ubi L jsAAiii, B SwVA^i. — Oyjxai de urbe idem sig- 

o 
nificare videtur quod .^j-xaJLo, frequentatus ^ celebris , H i^vt** 5-. — JoolS, 

^ C-o _ _ . o o _ 

rectus de via , ^sas : »41^3 ;V~?" ^— ^r^ (*-§^ lJ^^Lp- slXaoIsj iA>dJ ob-bj , 
Hamadhani, Ms. 1070, 1. 86 r., M nr, 2. Hinc tJoo'15, rectd lined, M 0I, 
16, 1., 7 et 16, 1i, 3 et 10. Tanquam epitheton hominis est 7'ecta via 
progrediens e. g. Jacut, I, \^va, 3 1A.J0IJLJ] (j^.«^ j^ f^^^ CP iOCsLvvOj, 
aH, 18 LXjo'Jiji u^iji *!ji iotj^ K>-bjS Q-031 LgjLoj. Hinc ortae sunt signi- 

ficationes quas habet Dozy. — Jwojji, brevior de via, I 0I, 13, ^'Iv, 3, 
H l^vo, 13, Dozy. — JooiLc, mercatus , H Iff , 6. — v^jjciiU, de mercibus, 

_05 

^-ifoc? /aciYe uejiii, vendibilis , H oi, 12, Gloss. Edrisi. — AxaXit*, mediocris 
ambitus, de yrbe H 111, 11, de domo Jacut I, 11'i^, 19. 

O 3 5 

^'i I n. a. ,vL2i, c. ..-£: p., inferior fuit, cedit, I a, 9, ^"1!^, 13, et c. 
^5 r. in paen., tol, 3; c. ^^ r., insujiciens fuit, I ^f, 8; c. acc. et ^, 

detraxit de, I fot^, 12 qI^I> p^ ^y q^ O^j"'' o'^'^ f^^- — f^ 
significationem quoad derivationem primariam castra videtur habere M 
n^ 3, coll. I nd, H rio, 6. — Oppidum (opp. K^oA^), M Hv, 10.— 

G S o _ , 

K ; ^n '^, in urbe Kac^r Ibn Hobaira confectus pamms , M \\\, 19 JwjOlJ-x n 
iujaiili , pro quo ifla yaiiii J.p'wL^. — f^^ j^j parum profundus , H fw, 
14. Hinc .^yciiiii iUi, vadum, H l.t*' , 9 , et quoque subst. ^AAoiiii, M H*, 
8. Vid. Gloss. Edrisi et Dozy. 

50,0- - 50; 

^ai V. Zamakhschari , Fdik II, 583 docet: »j>Lx.x=ii:^**iji -*"b5i vi>_-oaiiJ" GLOSSARIUM. 327 

i, > . 

(j^2.^\aAjlj sLdJ' ^^*^, itaque perscrutatus est, percontatus est,l T, 8, 11, 
7 (^y.3'»LXii ^ ^Sl oA*Ji ^ ^ylixj "^^), lt6, 4, tn, 12, tfA, 8; pemYws 
memoravit , enumeravit, ill, 13, lof, 3. Vicl. Dozy. 

^jS. iudj, rudera, M f f . , 19. Cohaeret cuin }0^ (ji2S, demolivit 

{Asds)^ et in TA iCoaS quoque explicatur per iiiulci^xil iCx^Jc^i s.L^t, cu- 
mulus lapidum confractorum. 

^^. (jij^ j».^i23, M Ia. , 14, tAi, 4, 7 et /, appellatur fructus pini 
parvae, quae Arabice Oj~»-o sive (^i^ vocatur, ut docent Ibn Djazla in 
V. V. et Nowairi, Ms. 273, p. 744, 788 ('oyj). Vid. porro Dozy. Fruc- 
tus quoque nominibus ^^J^ (v!5-^) S-!>J'^ st iijyixlt uj>j-=> designatur 
(Ibn Djazla sub ujj.j.r>). 

i^^-Aiii VII , postulavit , necessarium reddidit , H v , 6 , Jacut , I , i* , 8 , 
v1, 17, iff, 19, ^VA, 15 cet., Chron. Mehk., II, a1, 10 et 17, Asds'. 

(dLoy *ry^^. '^ J**^'5 Dozy. — Continuit, H a, 13, Nowairi, Ms. 19 6, 
f. 36 r., 4 a f., 126 r. ult., Dozy. — X-x.A-a.'> , r^s, Gloss. Fragm. et 
Dozy. Saepissime idem significat quod iUas , ^■'es gesta sensu h^nement , 
aventure, El-Fachri ll^r uli, I^a, 9 cet., Ibn Batuta, I, 294, II, 224, 
IV, 276, et sensu conte , relation, M i^l^ , 12. 

J^ VII, stillavit, I lor, 1. —^^1 j^, M f.r, ll,ubi^| pro- 
nuntiatur , secundum Mohit JaiJjt verum videtur , est syrupus sacchari op- 
timus , ut discimus e loco Nowairii , cuius partem supra descripsi sub 
^jij>. Deinde habet: \jo ^_>^t uvyJ ,c-*-^. n^ ^ iCcyto^^ ^^'Ij"^' stXP^ 
liSNxJLi^bt ts)Ju" Q^ K:>-^Jljt J^ i^r^" Jjtrp^j L>5'L\it \>jXo' isLLJ2A.w./c a^-^'' i-^IjLw.^ 
L^lX:^:. Ji -LifiJt J^vwjtJI _^p5 i._^jL>?t tiUo, Oi.^, Q^ ij^A^uLi Lc \j^ Jaiij LwjOli" 
Le L^>Ui ^.ali:^' ^j) ^xJlj^it eVJlJ* , c)^" (jS^ Lr-^' "-^ V V^**'^'-^-^'^ JL>Jt 

^5 oA-i>t_5 L-jJOcLX_i» ^-'-^-'oL.jCj^ obL.x-<)t to'i i!..;/o JsSt^ .LI2.IJ5 o^ jc^^t «^_ 

^jLiiLi (j*o^|^ (j^ ii)LLP oUjCc ^AJt u>^ A' v*--^' o^ (j-» v.i>JiftJ oLaii- 
L^La^^I (J., ^jb Lo L^. Paullo iufra idem syrupus simpliciter -l^i appel- 328 OLOSSARIUM. 

latur. Deteriores species syrupi (general. L-AjkaiiSt J-«*sc) sunt m\^, quo- 

que iLoLi> Jwwx appellata, et J.A«.i'. Explicatio quam Lane dedit ad 

vers. Alif Laila , III, 668, n. 5 »a fiue kind of black honey or treacle", 

bona est, si pro »honey" scribitur »syrup". Secundum MoMt et 

o o _ 
Schafdo 'l-ghalU, 'lAf quoque _Ii.s appellatur iu Aegypto syrupus e sac- 

charo soluto factus (.jCmJI Jo). Hoc est decurtatum ex oLaJJ' -LS i. e. 
«w)l!iLll, qui aqua dilutus appellatur oL>J( ^^'«0 s. oLjJI iujw, Ibn Batuta, 
lU, 124, 385. Syrupus qui coUigitur in purificatione ultima sacchari 
albi vocatur s.llij. Vid. Behrnauer apud Dozy. — ^.\lis, nomen mone- 
tae Bowaihidarum , tricesima pars denarii , M f vi i. 

«Jii I , itei' fecit ,11,6 (^^w-i^J' [Jj::J ij, v*-^' ^-^-^^ o') ? perfiuit 
de flumine I o. , 5 (oLL^^ \»S^ ^5), traiecit de nave, M iil, 14 («la-Sj^ 
b^jiii- *-^'y« *^')7 ^^ extendit de insula, Jacut, I, ofl^, 15 et 17, de 
iugo, IV, n , 6 et 7 (^^j», — ^J^)'-) — c. acc. p., viam, copiam praedandi 
praecidit latroni, M f/w, 8, fAl, 4. Nisi loco priore Cod. praescriberet 

Sytl^i , praeferrem legere Lxlai i. e. subintellecto v«aj JaSt , latrocinium exer- 
cueruntj ut respondeat verbo Js^i\ apud I S'!'^, 5. — Statuit exactor 
quota pars frugum pro locario dari debeat, M 1o ann. 1. 3 t_5j-Ii' ^13.%, 
j,jJljw §(c-^, ni* , 16. — Pro (Wfo scivit, certus fuit de re , H I^a. , 5, 
pro quo aun e , 3 a f . oi^t- Plerumque hoc sensu construitur cum i_j, 
Jacut II, OA, 16 et Dozy. — C. Jv£ p., ^_j r., aliqmd de aliquo statuit, 
decrevit , hinc accusqvit , M i^^Af, 15 K.joL>g.jt v_A.jLLij' J..£ .aliLi QyilsAj. — 

Legimus H 1o paen. .ftjt> ^ , c-*^ ci-^ 05*^^^ oy-^*^"^ ^/' ^*^^^ ^*^-^' 
lato Schahrastani ll"1 , 3 a f. videtur significare imdmatum Musae agnos- 
cunt et docent, quo casu cogitatione supplendum foret i;.xiLo"^lj (Schahr. 
ii/)L(lj oJii"). Quoniam vero pars Musawidarum appellatur isUxIaftif , quia 
2ujf \ystl2i »Musam mortuum esse profitentur" (Schahr. ii^v) , potius sup- 
plendum est OjiL Quod confirmat locus e Mafdtih al-OlumA. 11 r.: 

iOjt!aai' ,..v«~v.^jj _♦£ .-j J.»i2al' ^l' |».y^ ^LJ.02a.ll (Kx.^Li^b' *.xjj.wJ' ^^) Li>L*» 

JcZ^ qJ ^a*::- qJ (C*^ ^'^j ti^ ^xlij (*r^^* Opponuntur iis iC«^LJ'. GLOSSARIUM. O^ 

— III sjblj (^ Lj^ , pactum cum aliquo iniit , quo concedit ei principn- 
tum suae regionis servare, conditione ut quotannis censum capitis s. aliwl 
inhutum solveret , H Yfs, 16 et 8 ^.^.X.iLl-iiJix a^ oy> Lo J^j«.p^ iui^ '■^'ij 
Beladliori tli ult. (in Gloss. minus reete proposui legere ^ pro J.c). — 

.JU J^ y<vUJ' , riV^zs concessit terram possidere , conditione ut quotannis cer- 
fam pecuniae summam solverent (Gloss. Beladh.). Trihutum ex lioc pacto 
solveudum appellatur K*-j1JIc s. .-jyi, si fixum .statuto tempore solvitur, 
I lov, 3, 5, H tfv, 21, ril, 8 et 11, rt^, 9, Jacut I, r, 21, si a 

frugibus dependet x«-wljto (q. v.). Dicitur .^Lv^j ^oLjw JUIdUU, tributum 
quotannis aerario solvendum e reditu fodinarum, M \"f.d (i^fl ann. 1.8), 
.'wisc^JI KxbUlo, M t^n ult. Quoque appellatur xjtbUio si quis agrum fisci 
pro certa summa quotannis solvenda conducit, .1 Ioa, 7, H Hv , 12. Agri 
trihuto xxjLiu subiecti vocantur oLxLLil*, I bv, 5, Jacut, II, i^.l, 8, Ar- 

nold, Chrest. 209 seqq., MoMt. — QyLbLait, H t.v ult., probabiliter suiit 

locatores, qui agrum publicum agricolis locant. — IV. ALii^ est duplox, 

alterum dV-JLr, in feudum assignavit (quoque cum J p., Jacut, IV, tf. , 
ult., If 1 , 10) haereditarium opp. _^t pro vitae tempore e. g. Agb. VIII, 
i^. , 3 seq. , alterum liLJLj-' -<£ usum permisit , assignavit , e. g. mercatori 
locum in foro , domicilium cet. (TA) et quoque reditum pagi aut regionis alicui 
fradidit princeps , conditione ut fixam snmmam pecuniae quotannis solveret , 
Jacut, I, fA, 14 seqq. Cum hac significatione componendum videfcur 

pLIai' sensu quem habet H fl , 8 , tributum frugibus et fructibus constaus , 

quod de praediis fisci quotannis solvendum est , Jacut 1 , 1*^ , 22. — VII c. 
.-£, reliquit , I t. , 8 , H lc? , 1. Cf. Dozy: quitter. — Infesfa fuit via, 
I If 1 , paen., Gloss. Beladh. et Dozy. — Non amplius in usu fuit via 
H 1*^0 , 1 {r}a9i.A opp. iiJ^JUMwc). — Ahditus. remotus juit locus, I t^f , 13, 
i^l, 11, ol, 2 (ubi additur 'i^^ ^), H f., 2, rrv, 6; c. ^y: distitit u, 

I 1f , 1, nr, 2; 7ion continua , sporsa fuit cultura , I v| , 9 (opp. JOU-<), 
a1, ^ et de deserto sparsim hahitato I fo, 3, H vr, 19 (ubi tameu quo- 
que suppleri posset 8^L,iJt ^ ut I ol , 2). Sedjestan ab M riv , 9 dicitar 

42 330 GLQSSARIOM. 

esse rj^i^^ 'x*L:JiLi s.L,*J' 'il*^ »proviiicia cultura continua, sed disiectis 
mansionibus" i. e. ubi paueae urbes sunt. Urbs Karadj ab eodem l*"if , 

8, deseribitur tauquam ;j.L,rjl ['x%lis:iJ>) '\xljjiix.^ i. q. 'i3Ju^ i. e. euius domiis 
nou eontiuuae sunt. — YIII, retimdt, cohihuit , H 1, 1, ffv, 7; — or- 
cupavit , invasit (Gloss. Beladli. et Dozy) , M f S'' , 8 iCxltXax pV^l^ ^^*^. — 

ikxlai, pl. «Jij, pars rei. Notaudus est usus M Itv, 18 ^is o^lj" LgJsLwL, 
tria fora Iiobet , f"t1 , 9 ^l^i ^^^.v^ ^U^ temphim sex condavihus constat. — 
Pl. «Jaij et pj-^5 dirhemus aurichalcus , quoque Lr3A.o>\j' s. ^y^^^\jJL ^.uVJ' 

appellatus, quem in Africa abolevit princeps Ibraliim Aghlabita, Baydn, 

1, tlf, deinde Fatimidae in toto suo imperio, M ('.f, 10, ('f . , 14. Vid. 
Scharischi ad Hariri, aI (2«^ edit.) , eoU. Dozy sub ^j«,AJL:>-, Sacy, Chrest. 
III, 11, 1 et 4, Motarrizi": iL>ULL5' iUlis ,«^ jio ^d=ii j»^r,LXjl j. ^J^^ 

xx^v^. jj ^lj -Liijj. In TA legimus ^VjlXP XitJu f-iJ^KoVJ' cL^' et eondem- 

natur lectio ,»_P.iAJI , quam seeutus est Freytag. Quod Mohit habet 

& * \i '^ ,<-^_-:s- vitium manifestum est pro iJtLjs. Quoque significatione so- 

lita X.y.laji habet pl. «.'Jis e. g. Jacut, III, IH, 8, Kazwiui, II, X^^v. 10 

a f., foi, 7. — xtuaJ?, ««o?is separatus , l ti ult., l'., 1, H l^v, 19, Ma- 
krizi, II, r.l, 21 Js^ q., Kjtlai ^i«£ iCxJLiiii «J^P, (Arnold, CAr^s^. 152 

minus recte-edidit 'sJtJai) , AlifLaila, III, ^^al^, 9 J^ q-. ilxlis — *jl^ — ;j 

jo^^i*»^ wVjJsj>Li, Gloss. Edrisi. — ^tloilo, lapicidina , M Ivf, 1, i^f , 6, Iao, 

2, r.., 21, r.i, 4, Dozy. — Locus lignationis, H irt , 10, Gloss. Edrisi. — 
Besertum, I vl, 9, H li^v, 13 -tl^UJ^ j.La:i, n. 1. a U?;'u:> L*IiJ bjLalt ^. 

i- 5 = 

— Ki=il«. oLxLail *?I.Jsj', M t^.S^ , 10, secundum Motarrizi suni adulterati 
et pondere dejicientes (^ii— c i ; .« '■ \^[Jl^) , aut secundum alios praecisi 
(ay*sJCli). — «Jafi;^*, non continuus , sparsus de cultura , M Hf , 8, ubi B 

- 'r»" ^ ■" q. V. supra sub tlri VII. 

^^Jai I, habitavit quoque e. aec. 1., I Ifv, 11, H i*.A, 1, Dozy. — 

O & > O , o£ 

•Jai habet ph QLLat non tantum sensu producti ut M IIa, 5, If t , 16, GLOSSARIUM. 331 

M. , 17, sed quoque culturae gossypii, H 111 r/ , ubi tria exempla. Dicitur 

^^Uai^ii^ uO'U>j' ^^iwj ^\. - jlii i. q. ^i^, M r., 16. Vid. Dozy. — 

rjf:^, cottana {coctana), genus ficorum passorum parvum , Graece xorrxvcv, 
M 'a. , 12, IaI , 2, 3 et 18, Yoo, 10 (ubi vocales iu Cod.). Debeo ex- 
plicationem Cl"i'^ Wetzsteiu. Locus in Hauran ab eo uomen habet. 
jKxi IV, munere deposuit , H I^aI^ , 17, opp. *S'. Sed xXUi' ^j, «^Joti', 

H y^f, 3, constiiuerunt in imperio (Freytag) , ut KaJli* s^LXjts' , Fragm. 

Hist. ovl, 6 a f. — AsL, pulvinar, I Lo^, 19, Iaa, 4, H m, 22, rfo, 

4, rfl, 15, Dozy. 

^ - 
jii. :j.sij niensura in diversis provinciis diversa, in Irak continebat 6 

makkuk s. 30 minas, M iri, 1, in Mesopotamia 4 makkuk s. 60 ratl, 
M If 1 , 1, in Syria 8 makkuk , M IaI , 16, et diversa erat in urbibus 
Amman et (^ur, ib. 18 seq.; in Africa et Hispania diversa erat, M Vf. , 
3 seq., in Maragha 10 minas continebat , M TaI , 9, in Perside diver- 
sae magnitudiuis erat, I k-)1 , 12 seqq., M foY, 2 seqq. — J^' ;-^ s. 

oiJii!' j*fti est ferrum aduncum quod excipit liuguam claustri, i. e. seram 
Mohit (Dozy: gdche) , M rT ult., Alif Laila ed. Macn. III, oU, 5 a f. 
;-<Aiijl ^.-^Xjli, pro quo in ed. Habicht. J^'. 

jo I. In lexico Freytagii legimus: »rocabuhwi autem Ji in negando 

adhibetur. Dicitur iAj\ "^' d^j ijyij J»:>-. Ji Kam. Hamas. p. Ioa." Unde 

vix aliquis concluderet, Kdmusum habere J^ii: J«:>vj Jjj, Codex Leid. Ha- 

mdsae non tantuni \. L, sed quoque fi"", 3 et i""vi paen. oyb J>^ Jo. 
Utroque modo idem dici potest, et apud M v1, 7 ct 11, ir". , 2, tov, 14, 

llv, 14, IIa, 2, ubi recepi JJs seq. Gen., aeque bene edere potuissem Jji seq. 

Nom. Eodem sensu quoque adhibetur j>il seq. Gen., ut in locis Hamd- 
sae laud. et in Kdm., M ft*', 7 (solo loco ubi negandi potestatem habere 
videtur, uam Cod. C habet ^) , 'a. , 1, M, 1, r^f ult., rf. , 4, m, 1, 
flo, 9, seq. ^, rfi^, 12, riv , 7, l*'.o, 5. Adverbialiter Lc Jil, raro , ut 
quoque U JJ> (accus. adv. a Jjs) et Uli, M lo6, Ifi , 5, 'Ai"", 3, ^i^^i , 2 332 (iLOSSARIUM. 

(iuxta Lo 1^), nit/, rr, lO, m, lO, r^, 9, f^r^. Apud Freytag, 
w Jjj niale sub Jjs, et Jjs' male sub jjs' est collocatum. — X , c. (»j r., 
c/><M5 , idoneus fuit ad rem gerendam , Asds : nJLJaj ^ ^l)^ IlXaj JJJiL*«-J "^ j^ 
I tf., 12, Ifo ult. (ubi J^LiL.1 est ars , habilitas), Ifl, 13, ifv, 4 seq., 
M ult., Jacut , I, f1- , 16 seq., Dozy. — Satis habuit rei ut alia carere 
posset ^yt L^i w JJix^ U, I i-50, 12, pro quo H Tio, 3 ^ L^l (JotJ U; 
nefme /m6mV, I ir , 4 (ubi C x^) J^.), ^-^ ^ 4, H 111, 9, ^a, 6; — 
suffecit , res necessarias praebuit , I ro, 14, H i^r, 15 L^L &JtfiAA^ n'^' 
I I.. , 8 'u.cl**:aj sJji^iiu^ ouj'la«. , loo m secundum lect. A , B et L JJJi:.vAj L» 
UJ^Li. Seq. ^ significat no^ suff'ecit ut apud Jacut, I, Afr, 17. — Ha- 
huit , possedit spec. id quod similibus uon est (Dozy) , I )*. , 12 seq., 

H (*'!', 15 seq. r _ _ >,-.». 7 - J^.PlS'^ '^iW^L J^JLiL^ jiA/« ^cX/o^ iUjLXil (j\j i^-^» 
^' AAj^Ul ":il ajLvJI »inter Mekkam et Medinam locus alius per totum 

annus cultus et habitatus non est , nisi Djohfa". — idij in appos. .« v 

^= . . 

XJLi, joawci incolae, H ^vv, 14, Dozy. 

wdi I, effudit aquam c. ,J.x:, M fff ^, >4Zzy Laz7a, Macn. 1, 1\ , 7, ple- 

rumque passire .,^ sg effudit c. J: , de mari , fluvio , canali , M 11 , 4 et 

5 (ubi n. a.), X^ q , vf, 4, a. , 6, tf\ e (ubi in textu ^i), rvl , 11, r^f, 

7, rt, 6, m, 18 (n. a. seq. J^), i^^oo , 7, t^vl ult, fr 7??. — II, intrans. 

pro -JLaJ', ut J^ pro J^' (Lane) etc, Mr^; — examinavit, perscrutatus 

est, M 0, 2, Gloss. Moslim et Dozy. — V, inconstans fuit {Vocab. apud 

Dozy), M fll, 1 wdiij^j -i^J^ \Sl — VII, se effudit, ut ZJi, M ^i^r 17 

et 22. — j^j'! 4^, pl. ;^i v>*, nucta amygdali, M U. , 18, nr , 13. 
Vid. porro Dozy. 

- i > > o 5 3 

AJli. sA> JJli habet plur. oJljj, M I.s , 2. 

^ I, extraxit e fodina, I rrv ult., H ^^^ , 2. Hinc djL', pl. ijLi^, 

fodina, locus extractiotiis , H rf^, 9 ;?v-u.JI ^^^, Jacut, IV, v11 , 21 
(coll. V, 472, 2). •JLOSSARlUM. 333 

G ) 

^j^UUli desciibitur M S^.f, 2 seqq. 

JJiJii I, concassit , de terrae motu , M f)'1, IS. 

Jls. QMii >?' et *JLil vid. sub ! . 

(j.*jJjLftil vocabatur festum hibernum quod Syrii Kalendis lanuarii ce- 

lebrabant, M Ut ult., Masudi II, 406, Biruui rir, 17 seqq., ubi verba 
^6 Ui> corrupta esse videntur , Ibno 's-Schilina Ms. f. 81 r. Vid. quae 
egregie de eo disputavit Griinbaum in Zeitsch7\ d. cL M. (r., XXXI, 
276 seqq. 

Js. xj», ut quoque *i, significat zenith. Dicitur ^jJ3 iUi |*.^^' J-^ 
et (jJ3 *i, Asds in v. et sub ^ (v. Gloss. MosKm), Kazwini, II, i!t^ 
med. (*^3^j f^ J^ iiJvi^l. ^j«s..*JiJI {supra verticem) Adjdih al-Hind, Ms. 
Schefer, p. 15 »^l 'iUi jLc d-^^ -y^ q' *^'- Hinc adhibetur eodem 
sensu quo c;^*^ H !oa, 16 ^j:L q-. ^ iUi (JLc pro quo 1. 15 u^^^* JU 
o'Aij. Sensu generali vertex habet quoque pl. iUs' , Jacut, III, f^rf , 20, 
ubi de verticibus montis est sermo, 

^isjs. ,:^ habet pl. -v*i, H a1, 12 et 16, Vocab. apud Dozy. 

^. jJJx, albus ^ nitidas ut luna (== ^l i. e. i3o. j^U Motarrizi), H \,vd, 
ubi additur adiectivo u,*.^' , ut oriatur significatio subalbus , quo sensu 

quoque additur ^miUd^ (q. v.). In praecedente JlVI' Juoi)\ , posterius ad- 

iectivum est nitidus ut denarius (vid. Dozy sub _jj»). 

- . G _!. _5 . 

U^ I. N. a. [jo\.*i {Asds , sed secundum TA (joUi , dum ijoL^i erit 

o _ o, 

praeferendum) , pavor — yf^ (TA) , ^Laj et J\^ {Asds) , H v. , 8. 

*jui I, w/^ra satietatem se replevit cibo, M Hl, 5 (— ^ 7), Mohit: 

L^JU ^yu U K.Iio" ■sAjLL' ^ Lc ^^ls jjijj. Est igitur idem quod ^ I, 

II (Dozy), V {Asds) et VIII, 

„ O 5 J 

.Js. ,M»~Jls, ph tj>J^5 appellatur census soli si quotannis jixa peeuniae 
summa solvenda est = 'eJth\JiA , 1 iov, 3, Jaktibi it**!^, 3 a f . ^^Ji^ s3ji J^^^ 
jji:-, 111', 7, Makkari, I, r, 7 (= ^ JU), H 11, 20, IIa, 6, I^a, 1 334 GLOSSARIUM. 

(ijoLx^ u-.-t^iyij iLsJi^ oiij j^ ^iUo ^^bCs), sn, 19, ro., 7, r.A, l et 6. 

Nonnullis locis fort. generaliter trihutum Jixum designat , ut H o , 2 , ^i , 
7. Quoque est trihutum de rehus vendendis , H v. ult., Alif Laila , IV, 

y,\\" ed. Macn. «j'lJ1 J^ iJli ,^1121.^^]! ^yi^i U^ — (j^iyiJ' 'j:cj et quoque 
absolute ^-JLii' sunt terrae tributo 'sJty^^ suhiectae, M fof ult., fo!*', 2. 

^aJJs. ^;^. Memorabile est quod in urbe Askar Mokram in Khuzistan , 

mantilia etc. e caunabi fabricabantur , M fH, 13 et o. Ex antiquitate 
de Thracibus narratur eos vestes cannabinas portasse , Hehn , Kultur- 
pfianzen, 166 (^«iac ed.). 

J^JsJii. oLj,^L\lASt, nummi in urbe Kandahar cusi, H fi^A, 14. Apud 

M fAi', 4 (^...g-A.iLj' est contractum ex (CJ?L>JA!f. 

^. 3.U's non est ut e GoKo Freytag, ex hoc auctor Mohiti descrip- 

sit: »macellum ubi veneunt carnes", sed lignum {ani ferrum) longum pa- 
rieti ajjixum multisque ciavis instructum , de quihus carnes vendendas sus- 
pendunt (Vullers , qui vero male deinde recepit Golii explicationem , TA : 

^ (j^ \jl o^ULj j*-:^1]I oL^Ji L^Jt£ vJiJLxj iCyiiii (UPy*Jo) s^UflJl^ ^LIaS! 

>_j^l *^)- Hiuc dicuntur carnes esse vendive a.Uajl J^, M S^fr, 13, s. 
a.Uiii' ^^s ut in versu Ibn Haddjadji apud Khafadji, Schafdo ^l-ghalil, 
ivl, 1: 

Sj^ O^ »^ ^'jr^ L5^'^ li^ ^^ e/' 

'3 o — 

^jxi. aiaxs, arciis in archit., M 111, 16, coll. Baedeker, p. 177, 5 a 
f. (Bogeu), Jacut, II, aII , 13 et 15, Gloss. Edrisi. Cf. quoque Mobar- 

rad , OA, 5. — Aedificium fornicatam, I aI^, 2. — .UxLJs unus apud M 

1f, 15 est circiter 6000 denarii. 

«jLi. «JJLc habet pl. ^JUi/o, I nt^m, Jacut, III, v^, 7. — «JJLo. (j/.JJJs 

bot^Liix , pzYei riVa t*e/a^i , M S'i*''i c. 

^. ;^^-p^', M fAt', 4, vid. sub y^LXJi. .: 

Ui et ^ VIII , educavit bestias pecuarius , I L\" paen., \".o , 3 (ubi 

u. a. 'iUxJjl), H vr, 17. — iU>Li est educatio pecorum, feturae, lactis et GLOSSARItJM. 335 

lanae causa.I \\o , 11, H Uv , 6, Hv, 4, Motarrizi *_j"js^"' iJLll o-aJ:>3I 
«^L^njJi "^^ JwwJjJ JLc Jjol ^^ 'i^-^ ^,_w^'. Vid. locum Ibno '1-Auwami 

iipud Dozy. Pecora pecuarii appellautur Q^yi^ O'^^ ^?^^ ^*^^ ^^ {Asds 
et Mkhdh) et quoque s^^ iC>Jj JLo [Kdmus), et opponuntur iLoLflil ijUi et 
^^UI' »L_ii (ovis ad cultrum emtum) Huldya ri1 ; cf. apud Freytag ,^.s 
^vAiiL — i^>^' v«jL>-w1 sunt res ad pecuariam necessariae , H Iv i. — i^^->-i 
ost quoque id qiiod educat pecuarim , H l.v, 12 \^yj^^\ H^*^- — A.dhi- 
betur quoque de educatione puellarum , H i^f 1 , 20. 

-p. ouj^LflJI, monetae Indicae, I tvi*', 11 (ubi L quoque ut A et B 

oLjpUil, sed ^M, F oUpLs) , M fA^, 3. 

O 0.3 . 

•jLi^, pl. ol, explicatur I 111 a. 

^y-i V, principatum ohtinuit in scientia, H M </. — lA-jiii , pl. >->j~i , 

apud M ^v. , 15 seqq. euudem sensum technicum , urhs primaria provin- 
ciae, habet quem alibi ,;^L> q. v. 

^yj. J^ qLwJl^, H i-f^, 10, M Ki^, 14 cet., vid. Gloss. Edrisi. 
^j^yi V , curvaturam fecit fluvius s. mare circa regionem , c. ,J.£ , M f. , 
5 , IVf , 9 , It*'^ , 3, f^f, 19. — (j*uJiJ', curvatura , sinus, I vl, 6 et 10 , 

AA, 13, 11, 19, iol, 2, ^f\, 5. — (_/^^ id. (secundum analogiam ij^), 
I v1, 11 (ubi L ^j-oJij) et 12. 

^ I ,..bls w^Av. , doctrinae cdicuius addictus fuit , M Cr^A , 7 , Gloss. 
Edrisi. — C. ^, usus est — Jv*jra*«I, M 11, 1 jI^UIL ryy>^. "^, paenulis 
non utuntur , l^r", 7, VH ^ rf^^ 0*^->^- ^' ^*'^*^"^ "^'* utuntur. Cf. quo- 
que in commeut. ad Hariri , Hi', 14 ^LJjtJL ^^jJM q'^. — V sensu faire 
usage d'une expression (Gloss. Edrisi) quoque cum ^ construitur , M ti'o 6. 

^yi I, c. v suffecit, II n, 1, m, 12, M lir, 12, ir, 2, n., 10, 
Dozy. — Hinc &J^i^ *Jij JsJb , itrJs cuius reditus ipsius expensis sujficiunt 
itaque ah alia non pendet — »-»*^a>o *yij jOu, M fv, 10, coll. ann. A. — 
Apud M nf , 20 legitur LoJ«JI ^i^li ^jSJI ^ysj. Videtur sive excidisse Uj 
post vi>-*l5, sive ^ ex ciA-»ls, ut legendum sit ii>w<j'i> »aequiparat" (cf. Vo- 336 GLOSSARIUM. 

cabulista apud Dozy et Migbdh: ^^-g-.i ^j;' eUi' xj ^jliijj^^^AJ' (^r*^' *-«^' 
iooLjw). — II , consoUdavit canalem lapidibus , I o. , 2 , H 1a , 1 , Gloss, 
Edrisi ; — complanavit et recte divisit agros agricola , I i"]i*' , 8 , l^lf , 6 , 
H f*Y6 , 10, !^f1, 12; — cakulavit ortum siderum (ut syu. JAc), Hi^l, 15. 
lXJI^Ij *J^Lax!' y^», uj^tJjl j,^. Et Aj^LSAi' sunt tabulae astrologicae , vid. 
Dozy sub ^jyij' et Lane ad vers. Alif Laila , III, 282 n. 19. — IV 
*ju"|^I j, ijyiii'5 f>-^^ jj^>..p..i , ^jJms canunt et tympanizant , M f f . , 20; — 
c. v_>, sustulit, elevavit, I Iff , 3 a f . (j^j Jw»^. s-!jr-=?' j *— *«'yJ riY*^. 
.^, ^W *.^(AjI; — c. ^.^, sufecit, H Ifi, 14 (cf. Dozy, ubi constr. c. 
acc.) ; — c. >w^, p7'ae.buit, H i^.v , 16 »princeps Bosti multos (regi Kbo- 
rasaui) suppeditat milites, quorum stipendiis impenduntur tributa quae 
nomine regis Khorasani colliguntur". Cf. Dozy: fournir. — J^. Dicitur 
y*,j*Jlj (t^^X^' ,»|y^, mercatura eorum nititur Persis i. e. maximam partem 
a Persis exercetur , I 11 , 8 , H ^v , 9 ; iLw'uy*J' Jy, ^ ry.^J^' S^^ j I '^'^ j 
7. — *L*5, cura., protectio, H if"V, 17. — *.*]», balneator, M f"l, 3; Do- 
zy: serviteur dans des bains publics. — *j>5. Dicitur ^^g.-j AJl_>.j' rj'-^^^ 
^-wyijo , princeps sui iuris est , won ab alio pendet , Jacut , I , f 11 , 3 , unde 
ortum est epitbeton principis xwi^o ^S, sui iuris , nemini parens , I I., 
15, H 1(5, 8, f(5, 16 seq. et quoque omisso ^i dicitur n^^^^siJ^ (J-^fc) dU.*, 
H f V , 6 , ol , 6 , et , quoniam eodem seusu kS^S^ ^S adhibetur , liLL* 
\jl jo (J-efc) , H f V ult. (cf . Dozy sub » o) ; idem epitheton montis , urbis 
cet. est separatus , seiunctus , I 11 ult., 1v, 10, 111, 3, ^.t, 7, H l-.l . l, 
de mensura I I0I, 15 ^i d-^ '^■H*^ l\>I^ ^ «^^ ^suaj ^Aaiii' 'i^^^ 
s.^^Juj, de navi H ^v, 4. — iUlii':^! in precibus (vid. Dozy sub Ji^), M 
A. , 15, \^Y\", 12. Formula praescribitur e. g. ab Abu Ishak as-Schirazi, 
Iv, 19 seqq. 

(jr^s. Hys, sM6sw/m . varii generis, H H. . 17 ijLil q^ s^iiJt 3^->^-j ^AjU 

'l^^» w».xli'3i, STpec. apparatusbellicus, M 'w, 9 byij'^ _^iL-A^Jlj (j^LjJ' — y>, 
Dozy: munitions de guerre , quoque copiae, Arib Ms. Goth. f. 19 r. L*l5'i GLOSSARIUM. 337 

qLLLJ' J^ q^ ii^' ^^^J^X-i ULj'. — fil^t sji, sahibritas aeris , M t^lf, 

o 

13, m, 13, et aer salubris appellatUr ^^ St^, M !*'.., 1, W, 14.— 

'■"'- "^- 

iuyij', additamentum , incrementum agri condticti, M HV, 17. 

j*wJJ. ^AwLi, sibi constans , consentaneus, M if i*' , 6, cf. 19 seqq. 

«o.l/. so.ls Q^^, M ff^j 1 , est idem oleum quod noiiune ^S^6 ^j^c^ 
innotuit, nempe ^_53l^ (l?'-^''^) est ipse arbor pandamus odoratissimus (vid. 
Dozy, Masudi, II, 202, Kazw. II, llf, 15), «^^ s. ^oj^ (Vullers: /os 
dactyli) appellantur spathae. Hic arbor enim palmae est similis (cf. etiam 
Vullers sub ^J^ et ,iA5') et quoque palmae species vocatur, atque e 
spathis eius oleum paratur. Nowairi, Ms. 273, p. 752 habet: (^jli;' U'^ 

o 

^l J^-o ici/^jt-Iii iUjLLj! c>-*JlIj' loli KJL^uJI ^3^1^ Oy^ "^ l-pl "^l ^^JL^' (jr^ 
^^li w 'wA, A.Ia.* '*> \XjS\jI (^JJI L\i>lj ^:> ^dbjj rj^^' 13 (_5^" i*^" O»-'^" 
iL5^jl. &J o\_>^" j^-Jj -jLA-iJ^ L^\Jb .Lo \,,S,Ci^" (Jo* iCxJLyi ci/^J. Potu^ 
quoque ex iis paratur, vid. Ibn Djazla sub •^^J^ et sub ^3^. Cf. porro 
infra sub "dLLiil iL». 

2^015.1^, navigii genus, M t"l , 15. 

w*y I et IV =,c^l (i^c *-^^j operuit aliquid opercido, I lo. paen. 

iU-Jic (j/,L^ .^ Lpjti (i«£ J;^'l lAi, fir", 7, ubi 1. iuIX* L^ sUwJI (^LJo 

yC2i>l _b'u.vO ^J.£ &Jm^>C« -^'^J;;, M V^, 13 u\_jA_:> ^^AijO S_>yjL£ IwaXjj. 

aJXo, oj)erculum, 1 ^V , 7 (vid. supra) , H t^fo, 8, M vY s , Mafdtih al- 
Olum f. 75 V. ickjl ^c> vJLiaJI i;!^ J^, Kazw. II, 1f, 16 et 19 (ubi 
sic 1. pro i^k.^), Alif Laila, III, f^o Macn. (Fl. IX, ^.1 ult.), T. (ubi 
Laue III, 313 vertit cover) , Dozy, qui quoque habet i_,^. Khafadji, 
i'!!*' habet 'iJjis> et in exemplo i_aXo. 

^>/. rf:^ , caput, princep>s^ I H, 14, H 1^!", 12, Dozy. 

(j*^>y. ij^^i' non tautum est terra qua oppletur fiuvius puteusve s. quae 

supersternitur agro ad complanandum (Motarrizi) , unde quoque latiore 
sensu tena^ Hamza ed. Gottwaklt, h!', 6, Samhudi, Ia!*', 5 a f. ^Lc Jwi^ 

.i3 338 GLOSSARIUM. 

i^yJJ^ lX:sW d^ Lo "^t K-X^ (^Ua vji/j ^J^ -bbLJI ^y, ^ ^^ u*^' , 
sed etiam est ^crra congestione fossarum cet. parta ut apud M Hf a , ubi 
dicitur Tyrus constare duabus partibus , altera (jr»,' ^ iu^' .mLLsjp- » tres 
muri sine terra" i. e. portus, altera ^j^ i. e. terra firma. Hinc quoque 
probabiliter explicandum est illud ^j*^a/, pl. ij^jr^' i de quo v. Gloss. Be- 
ladh. p. 16 sub Jou. 

iwOj. ioU^, ars epistolarium, I li"1, 3 (ubi L iC-y:5') , Ifo ult., Dozy. — 
l-^ixJCc iw^^o ajy (JiJiAwJt apud II., 12 est totus auratus erat et inscrip- 
tionibus et Jiguris {varii coloris) ornatus, ut jaatet coll. M iov, 13 et H 
iio, 14, qui habet sJlt ^j^iSJi wvPi, i^. Habet igitur hic significationem 
fere eandem quam in iu.Li^ *— ^ty^' <!• ^- apud Dozy. 

OuS. ouXj', benignus, ut oi>i< (non v..,fi;«;5^ =: v_si.) , M (^'il , 5. Cf. 
supra sub «jxo. 

y:5' VI. Dicitur «J]yoi o-iKjj *JL> J^ (Asds). Hinc JiLiCdi est quaes- 

Cvo_ 

<?^5 pecuniae, M. V, 1. — by:5", populositas , M 111, 11. 

oii^ VI , confertus , densus fuit , de pagis , I oi , 1 , de palmis , Ja- 
cut, I, Ivf, 9, de cultura, H w, 5, t^A'], 4. 

^-.^^ H , induxit lapides gypso , M i^H , 8. 

;^. Legimus M i^AO , 8 oLi>L:^y ^i/^^aj^b lyo , tuguria sibi construxe- 
rant. Jactit pro eo habet Li>|^l, et, si lectio sana est, phiralis debet 
esse formae aliae vocis -^^X , quae e Persico ^^ s. :^ orta est. 

^. lX/. Dicit M f f 1* , 13 de panno qui durat nec cito usu deteri_ 
tur, iAl;t J, L^J kjJj:, "i, quae vertenda \i(\eninr parsimoniae ratione habita 
coll. csS = ^^\ ^AId^ Jv^t ^ 3^\ [MoMt) , J^t , J\X5"t . tenax fuit , ^. 
"^3^ j T^i non facile dat {Asds). 

^Jo . SjLXy est color fuscus , pulvereus , M 1 /; , j)ro »_j-e quotl est in 
textu. TA: a-otjl^ oLvJt _^ L:^^ Lo (jlJ"^' cr* «j^^''- Est igitur quoque 
gris tirant sur le noir (Dozy). OILOSSARIUM. 339 

^aJ^ II. aL), mendicus, M f^l, I2,fft«, Jacut, IV, ^lf , 14, Imrani , 
Cod. 595, p. 163, Gloss. Fragm. et VocaB. aputl Dozy. 

Q(A5'. Pers. i3ol\5" (iJoL\5^) s. ^^y^ (x>aiA5'), ^MtZcs fullonum^ apud 

- V 

scriptores Arabicos occurrit sub formis vJUjlX/ (Djawaliki ed. Sachau, 
IS^i', Morgenl. Forsch., 139), K;j3^ et iJoLXi' {Hamdsa, aII, 1 seq.) , 
jV.'-^^^ (Djawaliki 1. 1.) ei qJO^ {Hamdsa 1.1.), QJcXi' (Jacut, III, vlt, 
11 et 21, ubi male ^.lX/) et qJ>-^ (Kazw. II, \q. med. et 9 a i.). 
Apud Khafedji, 11 S male vjj-ojj' et LxJ.^i Plur. est ^.^c>\yS (^j_j j»!^-^) , 
M tfo, 7. 

y. y, mensura nota, in Djondaisabur continebat 480 , in Ahwazo 1250 
minas, M flv, 18 seq. 

v-jy. ^S est proprie angustiae et adhibetur de calore opprunente , 
spiritum intercludente , M {^'oa, 2 ,mLjJ>5 v-jJ" «— <i LX-iAxi -Sj-^, f!., 13, 
Mas'udi, I, 347 paen., 348, 2 (ubi minus recte editor vertit »fatigue"). 
— v/^5 f^ui- »5 angustus de domibus, M i*^.o , 17 et dicitur v^ l\_L.j 
o^^i , i*,. , 2 et absol. eodem sensu v^j^ JvJb, t*^lo, 15; opprimens, spi- 
ritum intercludens calor, hinc de nocte M lo, 6, de urbe 111, 3, ilt, 2; 
quoque de regione frigida, tristi, iuxta ouii, M \^of, 7, t^^oo, 6. 

ij^y. iCwLy, pannics carbasi resectus , M 1a, I., 12, Nowairi Ms. 
273, p. 808 bU^ xaJiJ jCwLy ^5 y^^j (*^'- 

^S , nomeu piscis in Tigride, M It". p. Si nomen habet a vesti- 
mento \^S (Ar. \jiL^) , forte quoque statuendum erit piscem Jlm nomen 
habere a vestimento „Lv , itaque nomeu scribendum esse ^Lw. 

v_jb J' , gurges , Pers. v'''-^ > H 11. /; et in fragm. Pers. I t*^, ^' pro 
.^lJ.o apud Kazw. I, llv ult. seq. 

^y. (^^^ iii l5^J^' («^J et ^y^*' oy^ 6st Graecum jcvplxKOc, et sig- 
nificatur eo dies solis et forum diei solis. Vid. I IaI*', 7 seqq., qui putat 
diem a foro nomen accepisse, H ff 1 , 11 seqq., M t^A., 6 seq. Quoque 340 GLOSSARIUM. 

trausiit vocabuliim iu liuguam Ziuganorum , iu qua dies solis Kurko ap- 
pellatur, Pott, Zigeuner , II, 116. 

^S I explicatur M i*'! , 10 per Lg.j>\^, ut edidi secundum C. B habet 

sine punctis et opinor legeudum esse L^jA^^, quod verbi SS est synon. 

sensu {nhibuit, retiriuit (ia>^). TA ^c'^^. x£w\j' J »^S S non sivit pro- 
grecli. C acc. p. et ^ alterius occurrit M IH ult. 

»S. j,y. Pl. oUy, quam Vocahulista liabet pronuntians oLoJ^, occur- 
rit apud M Hl, 1, r^i^, 13 et 15, rf e et A , rro, 8 et c^, tautum iu 
descriptione Hispauiae, uude probabile fit secundum regulam ^t , 4 seqq. 
hanc formam Occidenti esse propriam. — In Tabaristan lignum vitis a 
fabris lignariis adhibetur , H S^vf, 6. — <^^/ appellatur species dacty- 

lorum in provincia Basrensi , M tt*'. p. — iojxIXSl memorantur M (^'v , 7 
et 19, I^A, 2 et 4, H, 1, f . , 14 et 15, f ! , 8, !vi, 19, ]^1 , 14, f.r, 
16, ^A, 14, ril, 2, rrt^, 6 et 12, m, 8 et 11, ^ov, 2, Ho, 9 etll,. 
t^vt, 9. 

^^LiLoy appellatur optima species dactylorum in Kirman, M f v. , 12. 

(^jT. f^S dicitur pro Sl^^, locarium, conductionis pretium , M ^o ann. 
1. 3 seq., nS', 16 seq.; (^JlJIj ^Lit, joro i<sm lavacrorum pretium solven- 
dum est, M ifi, 10; ^JjL ot>l.A^t \::jJs1::^, iihros compegi mercede ^ quaes- 
tus causa, M ff, 14. Vid. Bocthor apud Dozy. 

bJvS' et tjyjjS" est parva illa et peruiciosa species scorpiouum iu Askar 

Mokram, quae Arabice 3^iy> appellatur, I 1N, M f!., 5. Hiuc corriga- 
tur Vullers sub Oj;5', c>j»^ et sO;^'' et Freytag sub o^^S^. An cohaeret 
cum ^•j-J' scorpio aflSrmare nequeo. 

5^x*«y VIII idem significat quod I uempe s^ot, e -ciJt «iajj [Mighclh) , 
i. e. exstirpavit , delevit, solo aequavit, H tff, 2 Lp.L^Ui! ^^AvOCi^ls, ^'t*'^, 14 
iotjk.*j^ (.fcAwJ!) j^sAwJCS'!. "^ 

o ;ij G30- -3 Os_3 - 

_*aO. yw^ oi^ s. .ywjCfl o!^ s. .AvjCfl \>Ji3» est, ut videtur, calceus 
a postica parte refiexus , I ti^A , 5 , 7 et 9 (ubi Cod. F vertit per 8,L_j) , 
H r.o, 18, 21 et g, Mowasscha f. 122 v. JcLlxjat -^^y^S jLaJ=Ut et f. OLOSSARIUM. 341 

124 V., coll. Dozy ^j^y-) v^^ -^ ecider , plier les quartiers d\m soidier 
€71 dedans. — ,av»XJ' l-JOo [Asds et TA), egregius ^ de granis, H 1o, 

10. — -wX? de nummo proprie est improbus (opp. ^.>^), Ik^id ad Abu 

Schodja', I, Hi^, nf, ed. Bul., sed in Transoxauia a-JjCLS (^KlXJI) est 
species nummorum , I \"^\^ , 4 , H S^vf , 1 . 

l^. SLwy, pannus laneus campestrium qui pallii et stragulae vicem 
fungitur (Dozy), H oa, 11, v. , 1. Notabilis est locus H fv, 14 ^J^»^ 

^'l^ ^3 ((j*^S J^O l~J^' cr* ^-^ (^^^^) j quod fortasse significat eos 
vendidisse incolas , decem pro uno kisd , ut vendebantur Judaei tempore 
Hadriani. 

ouiy VII de agro, incultus fuit., M foS*^, 2. 

^i>^ . ii)oti', panis Aegyptiacus siccatus qui durat annum et exportatur 
in Arabiam, M ilo, 12, y.o, 13 et Z, Fdih, I, 250, 3 a f . Q^AiUj y^ 
„L=l QyjiLuj oLu.vJ'3 likjOsJlj jj^' Q^JOi^. Vid. porro Dozy. 

lAiil^. Optima charta fabricabatur Samarcandi (cf. v. Kremer, Culturgesch., 

11, 307), I Caa, 11 , H r^v, 5, M rn, 4. — IacI^, /o^mm chartae, M 
1a = ii^^ i., 13, pl. Jui:!/ Ibn Bat. IV, 260, 5 (= J^l^ ^ 1. 2), 
262, 6. Pl. Axi^ sensu coll. charta apud Thaalibi, Latdif, Iv, 12 

>,_ja/. 02^, pl. oi^i, in Ispahan et Khuzistan est nomen mensurae 
aridorum, M Ha, 2, fiv, 17 et 19. 

Jif 11. Non tantum dicitur »J^^ ^^ Ji', sed quoque «Juyr Ji' (Mo- 
tarrizi (^!c, Mohit ^\s.^_ "^; cf. apud Dozy -iJC^), et constr. c. >-j rei qua 
expiatur iusiurandum , M Ia ult. » expiavit hac mensura vota sua Omar , 
i. e. plus dedit quam si mensura minore usus fuisset", Kazw. II, I^.a, 2 

et 3. — l5;5^'^ ^' ^^ u^'^'« 

^aS^. iolis', conditio eius qui satis habet , M f"t*', 1. Dozy. — oli, 342 aiiOssARiTJM. 

is cui rem confidere potes , par rei^ Jidus , dexter, H Vt", 1 , Dozy. Eodem 

serisu occurrit ^^i' (pro _^'), Dozy, pl. ^Layt, Jacut, II, 1, 6. Hinc 
administrator , praefectus, H f , 8, Tfl', 9, Dozy. 

wJL^. iCo^b3l , sectarii qui memorantur M Tv, 6, 10 et 17. Nomen 
habent a Moliammed ibn Kollab. In Mafdtih al-Olum f. 9 v. annume- 

rantur traditionis asseclis (vi>oiA^ >— ib^l). 

o . 

o^Sb^, anr, castellum (Pers.) , M Tt , 4. 

o __ 

^,^, magnus^ largus (Pers.) , M f11 ult. Cf. Jacut sub jj. >m^. 

\_aK V, erogavit pecuiiiam, suscepit expensa , H 1^"", 8, Dozy. — 
iCftb' , pl. oJ/ , sumptus , impensa (Dozy) , iX>-'^ 'xaiS .jJb gratis , H f v , 
1. — Tributum^ H H , 7, Dozy. — «wAbCa, per elisionem vocis xas^rj ut 
in &Ji ,_jdl5" {MoMt), videtur idem significare quod ^^iJLsCiix, qui sus- 
cipit rem , cui par non est (Baidbawi, II, iif, 17) s. quae ad eum 
non pertinet (ijvosaJi \J^.f- ^>-^i^. "^ U^ clij Asds) , M vf ult. Fort. quo- 
que apud Jacut, I, 1\\", 20, ubi Wiistenfeld (V, 80) iubet legere 
^'uLoJi v^Jt^ij scribendum est oJXli. 

JLS' II, loqui fecit daemon simulacrum, M H. , 15. — 'iU.)S, Dicitur 
de principe «jcji c>J^, auctoritas eius invaluit^ H i1 , 11. Vid. Dozy. 

j».?X»K ,,:>jo;xio, concordia eorum dirupta fuit, H l^i, 18; ,»?X»K .«.♦>, «os 

mfe?" se reconciliavit, concordiam eorum restituit , H 5'i', 13. Vid. porro 

e 

Dozy. — ,^, nugae, ineptiae, fahtdae , M ni", 21; cf. Migbdh "^ ^t^ 

Aj^.. j,^]t J^l memorantur M i^v , 6 , i^a , 4. 

*j . fS apud H i^v , 5 videtur esse exitus angustus , qui cum manica 
comparatur. Cf. I tol, 1 (H ni, 4). 

Q.4/. rj*-Cc, pl. Q^liwo, latihidum, M f^l, 3, fl. , 6, Jaciit, I, Cir, 

16, An, 22, Dozy. - 

JS ,0- > ^w . 

iCAJ^LjLJCi JUJi sunt sandaUa Indica quae potissimum iu urbe al-Mau- 
9"ura fabricabantur , sed nomen habeut ab urbe Kambaja (iJujS) , M f vl ^ , GLOSSAKIUM. 343 

t 

fAl, 15, f/sY, 9, Mas'iuli I, 253. Hic editum est i^AjLiiil JL*>L;t, quam 

lectionem praetulissem , nisi Cod. B semel distincte haberet ut edidi et 
idem ter exstaret apud Mowasscha f. 91 v., 122 v. et 124 v. In Cod. C 
lectio corrupta est in ^--jjLiJjl et quoque apud Nowairi Ms. 273, p. 57: 
(sic) jjcjlxXlJ' (jiiUfiil i,;,-^Aj UJ'3 (1. i^J.L^) v.W-^- Appellantur quoque 
iCjjJl^' i3L*^''j Mowasscha f. 161 v. et 179 v., ubi q^^Ax ^^JKi^ J.*j. 

.OjS. .uXJJT est thus Jemanense quod ex as-Schihr provenit, M av, 10, 
Hi, 1 et 13, Mas'udi III, 55, Ibu Bat. II, 214, Nowairi Ms. 273, 
p. 788. 

dJJi . 'ijS^XjXl^ ^L^ apud M ffy , 4 , videtur esse pannus laneus cras- 

sus , coll. Pers. ^^CsJS »coarseness" et ^SjS (opp. liU.L subtilis). 

jS. l.y.i apud M !■"(, 10 explicatur per iAjj paxillus. Lectio non 
certa est , nam B habet '^.>^ , sed saltem littera . confirmatur loco Abu 
'1-Kasimi de re nautica f. 98 v., ubi dicit apud nautam (\jAj yy) esse: 

(sic) Lxilj, (sic) (^cALj ^rs^ iC^^^ ^1^3 }~i^^ r*^ Lf^-^-^^i i3-^3) (sic) .yS 
\xi (^-i^.-j^ J — ^l ioi i3w.i>L\jj .UJl «^-Loj j^^ s,jLj.}y^^ v^jJ»L^3, ^j:o|^3 
o'j*^:^'. Multa in his verba obscura sunt; pro ^3-^ fortasse legendum 
^JSS' et hoc sumendum sensu ^js^' malleus; J^ est cymha ut patet e 

loco in Adjdib al-Hind Ms. Schefer , p. 47 rjJvLlJi J. (sic) Lyo"^!^ Lil c>-J^ 

(jMjLi^. iiww-yL3 , p]. ij>^\.iS , pilentum maius quam Jm-5=^, minus quam 
iL?^L/:, M ff, 15, irf, 3; Motarrizi: J^^.^! ^ j^xj _.3^' x^ — io.v^x^t3 

Q-. isLLjts NJ yOLv.03 wA-i^ Uf *j Jylail«/j i^jjj L^Ac I ^-^3 imW*^ i3^V^' iS' ^' 

O , _ o 

(j^L'l. Vid. quoque Micbdh et Mohtt. — iLw.;jC^, scopa, quoque de ele- 

gantioribus, quae dono dantur, ut apud Thaalibi Latdif, \\., 5. Tri- 
butum Isbidjabi constabat quatuor danicis et scopa, quo symbolice ag- 
noscebatur dominium Samanidarum , M ^f. , 3. 

s^JuS IV c. ^_j , circumdedit , M /\f , 1 , ubi sic distincte habet Cod. B. 

Constructio est secundum analogiam verbi -bL>f , ut quoque in »^^ oi^. 344 GLOSSARIUM. Significationis drcumdedit fortasse exemplum liabemus in loco Samhudii, 
to. , sed quoque 2a forma esse potest : ^^ ^_i.^l iC.jo-jLJi » ^^--->«; L^L^^ 

— O!^ , adiect. circumseptus de pago, M H. , 3. — ^^;Xo, late expan- 
sus de regione , I I. ult. (ubi plurimi Codd. habent v^AXJu) , eodem sensu 
quo lexica habent XiljCo 'iLj^ i. e. lJLa5"^! iC4.-Jac. 
tj,^, succinum, pro Ijj^ , M l^i^o , 3. 

.^. H.l^, mensura aridorum , de qua v. Dozy, M If o , 16. 

qJj^ (s. r\^)»X) est productum proprium Isbidjabo et Ferghanae, H 
Ha , 1 , sed quid potissimum sit , efficere nequeo. Fort. non differt a 
^^L<LJ q. V. apud Vullers. 

^J^ I saepe post praedicatum ponitur, sensu olim fuit, I !ff , 6 ^^ 
I.LrbLO l^l^ (j\-*.>^t L>p^ , ex Azditis qui olim Bokhdrae degebant, H 11, 18 

LlJ]^. j^l^ ^-JLoAi' ._!<^! J^l, principes Bahraini, quos inter et dominos 
nostros (Fatimidas) olim necessitudo exstabat, To, 14 ^l^ ^^J^Jlv^ r^j '•'^> 
9 iL^^L. lIjJo u^ii" io^^l ^^iijt, !fr, 1, rrt^, 5, Tabari sub anno 178 
*-Ji 1^'^ ^^-...^^^-cait o|^aJt Q^ siA_c ^5 (j^.cl ,^_j iC+i'.^ , Jacut , III , f aI , 2 

^l^ ^,^ lX^, IV, t1., 2 tyl^ o^^^-^' ^^' o^ r^' "^^^ No'aim, Hist. 
Ispah. Ms. 568, I, f. 92 r., 3 a f. ^,^ KXjJ.IL ^l^ pUt. Cf. quoque I 

f. , 3, et Tabari I, ao, 9 »l>L.£ ^i ,.,li' »L>L^X>t BiXiiJ k^^^Jo^ xjL^I Jc^t q.» 

io.. Quoque sine praedicato ^J^ est olim /uit , M ilA, 15 ^l^ Jl— ^ j_5n> 
iOjJS-* U^Lp, Jacut, II, II, 3, ubi tamen quoque ut supra explicari po- 
test, III, ytf, 22 ^l^ ^Jo ^Li ^t nisi quod olim sicfuit, Freytag, Prov. 

III, 462, n. 2784 l^L> c>o'^. Huc pertinet scholium ad ultimam ele- 
giam in diwano Abu Tammami 

LjLfc5JLwv3 sIlXJL) 0»_JJ Lju_>o iu , cA.tc ^l 

^U.i;.i;i ^ U^Lv. ^.J^ ^l J^t ^r u-^j c^^ v-^ ^O^^' ^^ -^^' e>3 GLOSSAKIDM. 345 *3l4» o' v^^ oy^' cr o*^ ->^-5 oy^' *^'^ J*««i^' QliOA-t 0^33, Xil^l 
y L5' o'^ ^c5^ '^"^ ^' '^' ^lt^ o5^->^- r^"^ o^' cp ^' '-^'^ o^' 

JjJLjj c:^*A-:sr. ^ (jr^ O^' <3>^J^ V^' '^'^^ J^-^^^^lji U^ '-^ KcLJt 
^t *Lcii"j!t (sic fort. leg. ^) q^ v,juU3 ^^t QliJCwf j»^Jy> qLXs vii*J^3 vi>JL^ 
Il\5' Lsyit Q^ ^l^ ;3Lius iLytoUI LgJL> ^ ^^:^.. Est igitur ^l^ olim fuit, 
non ampliiis est statu quo antea fuit, ^JJ^^, secundum hunc locum et 
comm. ad Hariri f , injirmus, humilis , vilis factus est, postquam antea 
fortis , superbus , nobilis fuerat , itaque formula ^JSXjm^ "bJj qI^ *^ , de qua 
egi in Gloss. Fragm., tanquam benedictio explicari potest »ne intereat, 
neve in peius mutetur", quod saltem in loco Chrestom. Kosegarten, p. 16 
optime convenit. Synonyma formula est vi^^-^^JUj vi>wiiji apud Hariri, ol, 
4 (2dae edit.), in qua (.^A_.ix_£ = vI>«-a5' "i et u>»--i^-*-J = v^^-a-XjUwI "^. 
Loco Chrestom. p. 14 ^^LjCcavI "^j Vj*^' o'^ ^ primo obtutu minus con- 
venire videri posset, sed iocose additur a puella »vivat et floreat eom- 
potatio", quasi vellet »quamvis amem compotationem , sine te mihi ne- 
quaquam placet", et hanc ob causam ridet khalifa. Explicari quoque 
potest »vivant et floreant compotatores". Revera vulgo vii*J^ ^ habet 
sensum plane contrarium, ut in loco Mohiti, Mas'udi I, 218, Za- 
makhschari, Colliers d'or ed. Barb. de Meynard, p. 38, Freytag, Prov, 
ni, 463 n. 2789, ut ^L^ "^ in loco Tabarii sub anno 158, Cod. Berol. 
f. 177 r. v^ ^ ^ pi, cf. Masudi, VI, 198 vi>>.*JL> ^ trJL>', sed 
...LjCiJywl sensu imO^', ut ego suspicatus fueram et recepit Wright, Gramm. 
II, 327, § 161 »never come to life", aut tanquam sequela amplificans 
verbi ^^ , ut explicat Dozy , aliunde notum non est. Praeterea , hoc 
casu, loco p. 16, ubi puella amantem alloquitur, formula sive esse debet 
prorsus otiosa, ut ego posueram, sive lectio mutanda est iu ^^ vi^-jL/ "^ 
vi>»-JuCiL>/.l , ut iubet Dozy. — v^^oli^ U iLjb, animal quodlibet,, I 6., 12; 
yi^ L \h^ vJ^^I JJ>I, M in, 12; vid. Gloss. Fragm. — ^bC,. Notabilis 

44 m (JLOSSARIUM. est locus H ^'(^'a, 1 sl\=>! yS L3bC« ijLiJt iy% xJaaj q' v^jLiiiit iJU- »roga- 
vit lanium ut sibi daret certam partem ovis quam potissimum accipere 
volebat". 

^i^. ^e^ 1 mensura aridorum in provincia Indica Turan , M fAV, 1, 
nomen habet ab urbe ^-J' s. j*S. 

l\a5'. lXa5', hellum. pugna, H va, 17, Gloss. Beladh. et Fragm. et 
Dozy ; — pugnandi cupiditas , H !f ! , 6 'Axi' .Ju», lAJii- cy'^^ r*^^i' 

j^j^. ii-oLw-JG', secta Schi'itarum nota, I H, 9, H i^A, 17. 

Jo^ I,produxit<, dedit, iikAi- J^ tAi^, ti3j' J^^^isj iixjwuai', H tfoo, ubi 

textus JJu, Tabari sub anno 137, p. t.1 'Ai^ tj^ 4i,l j.lc oili" X*J' ^^t. 

— ^^j/ <, mensura aridorum (sex modios continens), M t.f, 11; vid. Do- 
zy. — '^^-^^^ (Freytag sub ^), quoque 'iJiLS ^ *J^'^ et '9sL3 (Djawa- 
liki ti^t , Khafadji, tlf"), mensura aridorum in diversis provinciis diversa, 
M tn, 2, tAt, 15 seqq., ^^1, 9, Nowairi, Ms. 273, p. 801 ii_sOL*J[ilj 

i^^t J^L ujo^i ^- iC5aJU5' j^ ^'Asuj ioyo'L:Jt. In Irako, teste Arib, 
Cod. Goth. f. 69 r. erat pars vicesima quarta kafizi. Mafdtih al-Olum 
f. 6 r. -^jO ioUXw ^^-^ 'tL^^XJi\^ -i^L^ ciJLj ^jS^ J.S'^. 

c>v^u^ , coru species , de qua v. Vullers , M \"^o , 3. 
(^^'i. ^^y^i adversa fortuna , inopia, aerumna, quoque pronuntiatur 
(^^'i si fides habenda est Codd. M tot, 21. Sin minus corrigendum est 

U,"^, ut vult von Kremer, laudans exempla Mobarrad t.1, 11 et Zarkanii 
Comm. ad Mowattam IV, 59. Quum homoioteleuton totius pericopae 
sit a, vetamur legere (^CIAl (q. v.) et ^^^ a verbo ^J (sive a partic. 

"iJ, Wright, I, 266 (p. 185, ^^ae ed.), et explicare »et Hierosolymae , 
urbs egregia nemine negante". Vertendum itaque est »et Hierosolymae 
urbs egregia immunis adversitatis". Locis laudatis addi possunt FdikJI, 

424 Q^ LL^i:> &5 ^ ^^-_g_jij^5 J^wc -y^ oLj o^L aJ ^^I^ q^ ^^uX^ j. 
jjjbi, .A«as *J"JLi J, (jiuoii' s!^"^ v3 *.P, Aghani, IX, Ifo, 5 a f., XI, OLOSSARIUM. 347 

Iv., 19 cet. E loco Zamakliscliarii patet lectionem Freytagii St^"^ falsam 
esse , et lexico addendum est ^"21^, v. quoque Mohtt. 

C^. r}^^^ v^, malum Punicum ut qW' v^ (^- '^O ■> inter producta 
Balkhi enumeratur M ri^f , 10. Cf. Dozy. 

(JW.J V sensii quem habet Boctlior: s^attifer, s' endimancher ^ se parer, 

se requinguer , M fvl, 13, ubi ^j**^ est magnijicentia in vestibus et ornatu. 

Cf. Ascls: IJL*w.> LwLJj ^v**-^ LT"^^ U*y^3' 

oM- ^-^j pulcher, elegans , de pandocheo, M i*'l1, 13 oi*i o'^' — iiJjLJ, venustas, elegantia, de hominibus, M if . , 4, lol', 4, I*ao, 1, S^^.f, 

14, rio, 2 et 21, roo, 2; de foro et aedificiis, M llv, 13, ft^, 13. — 

3_o£ 

vJLJ! compar., M ^f , 14. 

^^. ^^r--*-i, massa panis (carre de pain, Laib Brot), M S^^vi^, 14 yJ^ 

^^UJ oo!(Aj. — ry^, pl. ry^, est idem dulciarii genus quod ^yl^ ap- 

pellatur {Freytag et Dozy) , ut patet si cum locis Ibn Bat. I, 186 et 
Jacut, ni, Av^, 17 comparantur Mohit et Berggren269, n. 111. Exempla 
pluralis M Ui , 3, ^o , 5, i^S"1, 1. 

L^ IV Q^ ^\ iU**i2jl, sensu quem, illustravi in Gloss. Beladh., I Ioa, 

15, H Hv, 20. Addo locum ex Mafdtih al-Olum f. 20 v. J xL^! 

uXJSj j^^^lj j^^^Ji Lgji.«j>3 LjJLc j_^Ls^ (^yj J,l K*x/ij s„AA*AnJi c^?^ 

^sJl>- II , eodem sensu quo .^vJi , denom. . a 'i^s^ , vastum et profundum 
factum est mare, M 11*, 10. 

jt^- IV. Zamakhschari habet in Asdso : LpjjC 3, |>JL*> '>3t .lAsit 1^.«.^! 

L^L^^L U&^Ji^ (3Laj3 L^ ^-^^V ^^-^^, sed 3LjCI' f*.^'' ^st mensuram su- 

G - 05 

perwe om metcdlea munivit , M ff . , 6. TaKs mensura appellatur *._^OUi, 

Mobarrad, iif, 5 byaJt ^..^OL^-j aj^ii &..vw^*.:> 0»-«^^, Motarrizi: JLA-^it^ 

L>ttX^t 5L/iXc _^^ i^Sjoi^ (j(cLo *.:^OLLi. 

. o _ 
\J>^. oL^. Inter producta Khowarizmi memorantur M t*'!*^, 5 ujL^' 

s«A.^\JLii i. e. ut vid. panni lodicihus idonei. 348 OLOSSARIUM. 

f^. (•L^, lanius, M t^., 15, ITo, 17, Dozy: boucher. — (>-^^, pan- 
nus cle quo v. Dozy , praecipue Naisaburi et Marwi fabricabatur , unde 
dicitur J,LvLii j«-^U' s. ^.yU^A^Ji j*^Ul, Mowasscha f. 121 v., 124 r,, 

sed quoque in Syria, vid. M Ia. , 13, \"y\" , 19, t^rf , 6, ubi vestes ex 

hoc panno vocantur *>^i. P. n\", 19 legimus jJLWj *_:>jU' et Mo- 

wasscha f. 121 v. memorat ^i^ |*-5UJt. 

(,jj VIII j|^-«*Jl, respondendam suscepit quaestionem , M iv, 5, ut *j-aJ' 
^JUt est solvendam suscepit pecuniam^ Agh. I, tov, 4 a f., Migbdk. — 

j,;"^, tributum, H li*'^ ult. — Mp. ^j^y^, eodem fere sensu quo v^!^-J 
(Gloss. Beladh.), H rn, 14; iti Africa portoria, H ff, 13, f1, 2, of, 
4, vr, 3 et 7, vv, 13; varia alia tributa H in , 19, rr, 8, tfr, 19, 
ro., 2 et 7, v^tjit ^^ty, H lir, 11. Vid. porro Gloss. Edrisi. 

G 

^-yAvJ. qLvJ. iu^t-JI (jLvJ, extremitas anguli, ipse angulus , M vl*, 9. — 

^|w*JbOo sive idem quod .y*JU , in linguae modum mucronatus , sive multis 

linguis (terrae) s. sinubus praeditus, M 11, 8. 

vJi*aS VI, contiguae fu£runt domus, H ^f , 17, Abu Ishak Schirazi, t*'ri*', 12. 

odai. Ut v.iIiJ, pl. uiliiSt (Gloss. Fragm.), quoque KaLS, pl. ^^JlL}, 
significat cupedias (friandises) e. g. Kosegarten, Chrest. 30, 3, ubi iam 
Weyers correxit oiiJ et Mas'udi IV , 209 , ubi quoque sic legendum pro 

^.jdal. Hinc probabiliter v_ikJ habet significatiouem vinum, Ibn Dihja, 
Tanbih al-bagdir, Cod. 581 (1) in v., ubi tamen significatio propria di- 
citur esse donum Dei: «iL^t^ iui/ijj J^ ^Jila«>l **«t sLaSI^ ^*:15I ^^ sJl&JLSI 
gjt *j.^U^t iUj^ ^iJL^t ^ iai.^1 ^^ Bs^t jj)l '^^U^^it L^UL Occur- 
rit apud H Ifr, 20^ ^\^ g^ otyH ^yix, Ifo, 15 et !f1, 13, ubi 
subintellecto a_x_j_^ est vectigal vini. — \^q 11 ^t S, pl. a » g « ^t S , <?owa 
(= JUait), H Voo, 7. 

j*liS VI JyAi^ , colUserunt undae , marg commotum fuit , I t^l , 2 , H Tv, 
10, Dozy. 

^jJai (LkS, i^^Ii!) 1 et VI, depressus, humilis fuit, M w, 4 J^bU* J.wO> (ILOSSABIUM. 349 

(pro quo Ibn Djobair tvo, 5 ^llx^ Jy^)» ^? -^'5 l^i '''''j ^^ *^^ ^ijj 
quas Baedeker, 177, 2 appellat kleine Bogen. Vid. Gloss. Fragm. Ad- 
datur (jri.";^tj liii s. ^Jai dici de fero quod se demittit quo melius insiliat 
in praedam , Mas'udi , III , 12,8, aut quod demisse serpit versus prae- 
dam, dicitur io-wJJ LlL'^ iwojjl o^';i ut qnoque de venatore (TA). Hinc 
quoque planta dicitur serpere ^j%, ijc^i^ j, s. ^jaji^ ^, Ibn Baith. 
sub ^jtJoM^ _^1 , Ibn- Djazla sub QLs^yw. 

iwoti. (.^otJUx, musicus, M l^.o, 9, si recte edidi. 

Jijii, logotheta, H ir., 12, Biruni M ult., Ibno '1-Athir, VIH, vl. 

\JiS II , undique congregavit , hinc ^^:>-\yS^ i4aaJU est idem quod \Jus^ , 
miscella turha undiqv£ congregata, H l*^ft*^, 13. Dozy: rassembler. — 
VIII c. V) circumdedit, M ^f a, T, 5, fHw, fir, 11; dicitur io-j v^Ixil 
*;Ca>- c^Jijwajl 'v3i ic>^' ouLs *blc5 *^^', hinc simili metaphora qua di- 
citur •^JlL^ iJsL (q. v.) dicitur >_idU cXJb, ^aie expansa regio, H !o, 10. — 

«..ixaJ i. q. v_A>JU sensu densis arboribus et densis herbis consitus , M H. , 

> ,, o 

2, fl*'l*, 10, et c. v_j sensu circumdans, M i*"!. , 18. — v^UJ, pl. a icsLai, 

fasciae bonae qualitatis exportantur e Tabaristan, M Hv, 9. 

o<a) VIH c. acc. (omisso c>>aI), respexit, conversus fuit ad, M 1., 24. 

Jafli. idayiJLa, navigii genus, M H, 15. 

s^Mi V, c. acc. r. Q^ p., didicit, accepit ex ore alicuius (syn. verbi 
^^jSJLj), M \^Y, 9, Jacut, l, f t. , 8 »ab iis acceperunt, mutuati sunt Ara- 
bes vocabulum", Baidhawi, II, TaI, 23 <A^ v.-aiJuo l<-. *LB| ^y» l!aXj Jjii, 
Motarrizi et hinc Mohtt: «Jia^ loi Ijc/ &-^ q^ OLiiJ>. Verbum s_^_SJ 
idem significat , Agh. II , r. , 6 lLJ ^l^j L^aaJls jL^^LaJI kSjo. Lexico 
quoque addenda est significatio accepit de muliere, quam v^ji^' habet in 
hoc loco subobscuro traditionis, Faik, II, 511 ^J^aJS ,_^Ljkil JL*vo ^ 350 OLOSSARIUM. 

JS aJl^LII ^ oLo dyi^ jCxJl ^L>JLiis ^t jCo ^^"^t t^ ^iJjOt _^ |*x: t$LJ» 
y«!c ^ 'AjyA- Q^ l-ic3» liLcivo Q^ c>^ft]ij 'liSj^ ci^'; Lo isJJt», ^t. Zamakh- 

schari explicationein ad quam relegat p. 455 addere neglexit. 

'^jilji} I, putixit culex, M i^ol, 14, proprie linguam exeruit. Non vero 
male quoque conveniret h. 1. sensus quem habet Bocthor dcornifier, man- 
ger aux dSpens d^autrui cum suhstantivo ^JLal parasite., ^cornifieur. 

LiXAlJ in indice synonymorum M \"\, 11 vertitur per ^juS s. {j^, 
Obscurum mihi est vocahulum. 

2ai. ^t ^- iUkJJt vV^cXJ' s. (j^UJ' (H t^^fd, 9) clypei Lamtenses, sic 

appellati sive de nomine tribus Lamta, ut H 11, 13 et Jakiibi docent, 

at quoque Jacut, IV, !^1o, 19, sive de nomine animahs lamt, quemad- 

modum docent Bekri et Ibn Baithar, ut quoque Jacut IV, fH, 11 seqq. 

Vid. mea Descriptio al-Magribi, 18 et Dozy, Gloss. Esp. Arab., 195. 
«^j IV. Legimus M \"^ar, 3 a f., iUjiJt »\j^:$uJt , quod videtur pro- 

nuntiandum iUjuJt ab «Jt , tremuit , itaque lacus trepidus. Si &jtJUI le- 

geretur , verti posset laevis , planus , aequus , nam dicitur «jL/o Je> i. e. 

JyJU3 (TA f I0 , 7) , si *juJL« , versicolor. — VIII , versicolor fuit , macula- 

tus fuit de lignibus , M t^^vo r, 7 a f . 

„J. ly, to6zf/a litteraria {ardoise), M fft^, 16 et Agh. IX, tH, 3 a 

f. Quod ibi additur ou5' probabiliter est, ut Agh. VII, 0., 10 a f., 

05-3 
folium chartae. De utroque vocabulo cf. Dozy. — _ Juo , crustis marmo- 

ris tectus, H tli^c?, coll. Baedeker, Palaestina, 175, 16. 

Ja^. xl>y, praepostera venus , M ft, 10, Mohit, ut J^y Gloss. Fragm., 

o 

JacM, III, A.l, 13, IV, t^.v, 5, Dozy. — &i^? ^iwc wito addicti, M 
fn, 8, pl. a iaj^^^y^jJ. 

(ii)^ in lingua Hyrcaniae est excellens (iAjc>-). Dicunt Jbw t^ pro 
jjj> Jic , vir praestantis doctrinae , M t^ll , 4. 

O O- 5 .— ; 3 

^J. qJ, modus, M ft^, 12 idjJa SLycaSjy^t Li^ suiiaJI ^t ^^\j:S ^ ^^y>i GLOSSAllIUM. 351 

»Ibno '1-Fakih haec in suo libro aKter et multo prolixius habet". Vid. Dozy. 
^.^aJ. ^ J , Jibrae est nomen in Arabia usitatum pro <\m^, M Ia, 10. 
*-J. _^4-J et AJj^, limonium, ab I Ivt^, 10 et H ^^a, 12 (hinc quoque 

M f^t, 6) tanquam fructus peregrinus Indicus describitur, M laudat li- 
monia Basrae v , 1 et Arradjani f !*o , 3. In vicinia Basrae limonia coli 
quoque testis est Djihdn Numa, fli*", 19, ubi laudibus extoUuntur li- 
monia ^^^ i. e. ^U _£J , qui locus propre Basram iacet (Edrisi 1 , 368). 
Jactit, III, ffi*", 15 (vid. I ^"/) limonia (^aimarae et Sirwani memorat. 
Pro_^ Cod. C ad M f^o, 3 habet _^, ut Cod. L ad H r^, 12 
xjy-yj' 1. xJ^4.xjLi! pro ao^„^f. Ad I.lvS*', 10 L habet io^J^^i, F iuJ^.^. 
L«, aliquid (Gloss. Beladh.) et post negationem quidquam , Ivl Ivl, 18 

j^;A*i iiwo U) "^^ Tiow est quidquam (auctoritatis) in ea (terra) Motalizitis , 
^'('d, 9 Lo L^ ^^-v.ibJil jjb "i^i ^ie^^M^ Malikitis neque Hanajitis in ea (urbe) 
quidquam restat (auctoritatis) , ffl d Lo ^ j^. jJ (ut corrigo pro = sLo -,3?') 
ubi in textu 9^^^. — Notari merefcur usus Lo apud H M, 20 ^..-^j^Lajj 
'lXP oJixi Lo jj^ talisne viri amicum sic tractare ausus es? — LJ s. *J, 

quoniam, M Iv, 20, Hl s, Gloss. Moslim , Dozy. 

iJiJL>Lo. Legimus apud M t.. , 5 , calcem qua in Jemen utuntur nigram 
esse ut makhalikam. Vocabulum probabiliter e Graeca Hngua mutuatum , 
forte e >ji,6Xxyoy.oK'/^ i. e. pix nigra sec. Ducange 898. Similiter in lexico 
Persico est LJj.i>Lo pro LJ^^Le. 

^^Lo^Lo, anguilla, inter pisces Tigridis enumeratur M ir. jo. Vid. Dozy. 

qL/9. ifcjj-x, pl. cjl et (Mv*, tributum, H vl^ ult., tol ann. 1.9, (^'.v, 18, 
M Ho, 19. Dozy. 

- 3 3 

^sXa 1 significat se extendit, Fdik II, 468 AiL^I lot JsJJ'31 ,L..pJ' ^^ 
(Aa4-* ^3' ^bOo ;,N-wii». Hiuc de aqua profluit, H l^o, 12. In traditione 
Obayi (i^cw'/; 1. 1.) occurrit quoque sensu activo extendit vi>vS^ 3^^^ ^ J^ 
\Jt Lg:>yCc ijjri: |Xt LgJjLjLct. 

^. lu^. Pl. pl. oLixIf apud M i.fr, rir (^, fT ^. 352 GL08SARIUM. 

^Y^. ^yC^. Dicitur \JbJa5l ^^yU J^, in ipsa «m, M vi, 16. 

Jajs? I XL^ tanquam n. a. M ^.o, 12. 

Jofl I, Jluxit^ ut habent lexica Arabica, quae vertunt JLw, c. ^^ loci 
ad quem fluit , c. J>£ loci quem praeterfluit flumen , M f y , 6 , 11 et g' , 
vf, 1, tiv, 13, tor, 1, n^ 2, rn, 15, t^r., 9, ftt, 13 et 15, ff^, 1. 
Hinc quoque c. ^i,t , se effudit in flumen, mare, M fAt^, 6, t*'! , 16. Ean- 

dem significationem habet Cka c. acc. (vid. Gloss. Edrisi cet. apud Dozy), 
H bf , 20. Hinc ajfiuentes fluminis appellantur l^olyi , M ^'At*' , 7 et exem- 
plum supra sub ^^Jl>; — continuatus est, duravit, M i^.f , 11. — VIII, 

exundavit flumen = L\x ut babent lexica Arabica, I f 1 , 14, 6., 6, 6t , 
12, \f^, 10, t^ri, 2, H Ia, 6, l.r, 15, t^vl, 10 seq., t^lt**, 3, Edrisi, 
lotA; — quoque fluit ut 3w«, c. (j^x: 1., I t*"!*. , 1; — crevit , auctus est 
de calore, H Iv, 12 cf. I fl m; — iter fecit, continuavit c. ^5 regionis, 
I V, 9, 1, 6, ol , 3, H If , 3, Itf , 6, et c. J^ regionis, praeter quam 
fit iter, I VI, 8. Quoque c. ^l regionis tendit, Aghani, X, 1. , 10 a f. 
*LiiJ' ^^ 3oU)t ...I Ju;'* — X, se extendit, c. Jj^ = 00:^1, H Iv, 17. — 
t\x. jAaJI lAx, quantum spatii oculo emetiri potest, I rt*'^ , 6, M fff, 10, 
aeque bonum est ac ycsJI \Js^ (v. Freytag sub lAxi) et occurrit in tradi- 
tione (Khafadji, r.r). — ^.lXx. Dicitur quoque lXj^ J1-«, ^ar^ae opes, 
M n. , 4, ut SOjvA.*-* Jlyil, Gloss. Edrisi sub Ja^. — otLXx, ag-wa aJuw- 
t?aws flavius , M f t^^f , 7 , ubi Jacut J^. — oliAX/et , extensio , amhtus , fow- 
^ifucZo, I ir, 2, t.l, 1 (ubi syn. ^lAiu), S^f. , 11, H t^v., 11. 

lAx. \i'3Cii aeque ut Gallicum motte de terre (Bocthor) quoque signi- 
ficat tumulum sive natura sive manu hominum factum, H fif , 15 i^f^c^ 
&*aj'^ a.J^ ^, pl. ..^, Jacut, IV, IaI, 13 liLLj" J. \J-.«^ v-*-*"'.!> 

..Axi. aJuAxi V. sub ^p. 

^Jwo. ^_cAx secundum M IaI , 16 est mensura Hierosolymitana = ^/^ 
■^. Ibi igitur circa 24 ga continebat. In Aegypto secundum Mi^hdh 

i OLOSSARIUM. 353 

liabebat 19 ga. Zamakhschari , Fdik , II, 476 dicit: \\=>\j JLXo (^cA^t 

?ljs»<l Kx^:^^ »;ii' Kju.' _^j j.Ljtaj' q-. Laj^. Motarrizi : ^LccJL J'l-.jJCxi j^_5 

^Llii^ (jyC v_Ju^5 |cLo tiJ^C» L5_^X^ ^ci^sE iCw.^ ,«-^.- Iii urbe Amman 
tantum 9 pa' continebat , M !a! , 19. 

j». »^. Dicit M ^vi , 13 urbem Akhsiketh habere sesquialteinim ambi- 

tum urbis Ramlae La^^ >L^ liJUJl Jas. ^ o5^' Occurrit «^ in verbis 
M 1o c , quae uterque Codex habet , sed quae recipere non potui , quoniam 
et usus huius vocis et sensus verborum me eflugit. — l57*^' proprie mu- 
ria, vid. Dozy, mensae necessariis annumeratur M in, 8, specialiter 
Oity^' tjjr*' in deliciis est , teste x\bu '1-Kasim 1. 1. f. 35 v. Optima pa- 
rabatur Hierichunte, M i^f, 8, Djondaisaburi , M f >1 , 17 et Merwae , 
Thaalibi, Lataif, \t. , 5, irl , 3. Quomodo praeparanda sit, describit Ibn 
Djazla in v. et vid. Dozy. 

ijX) X, saluhrem iudicavit terram, H Hf , 12. - oi^wo, pl. a »3^/«, vir- 
tutes , qualitates inyenuae , H tcA, 10, fv. , 10, fv(^/, Ha^, M i^li , 2, 
i^ol, 12, Aghani, II, 00, 11 a f., Mas'udi, III, 404 (ubi corrigenda 
est versio) , Gloss. Moslim et Dozy. 

O - 0..3 

Jc^y*. Jo--4^ , appellatur species panni rubri coloris qui in urbe Sa- 
marcand fabricatur, M ^to, 13 (si recte edidi). Vid. Lane sub Jw>-., 

_y3. -rU-0, epitheton viri docti, copiosus, M \tob. 

^sJL^iOjX, argyritis, M ti^A, 12, Jacut, II, vi^i , 21, Dozy. Ibn Djazla 
docet optimam speciem ex Ispahano proveuire et ex dUt praeparari. 

G o, 

^^y^yo, myrtus, M Iaa, 20, i^l. , 6, ffi"", 3. Nowairi Ms. p. 775 

^^-ywys iCxLxJi \^*.v,o^ L^Luwyo {^^v,'!^! , c*-*^' qIjj-J'^. Vid. porro Dozy. 

^ji:..^. Schi'itae in Ahwazo appellantur ^^^yii^ii {^y^^3) secundum M 
flv, 3. 

Oy- O)'^' schismaticus , habet pl. ^L», H f^, 12, Mobarrad v1, 13 

(ubi sic videtur legendum pro (^LJ')* 

*y9. ;^>^ non tantum appellatur pannus Merwae fabricatus, sed omuis 354 OLOSSARIUM. 

pannus texturae subtilis ex Oriente advectus, vid. Dozy. Exempla sunt 
H rt^v, 13, M fn, 11, ubi C Jj, coll. m (ubi B ^^^ , C jj), fv., 3, ubi 

pl. oLJ^ijX. Pannus est gossypinus, ideoque Mowasscha f. 122 v. vetan- 
tur viri elegantiores simul gerere ^^3 «^ qUI;'. Quod docet Djawahir- 
Zadeb apud Motarrizi pannos appellari de nomine loci Iracani ad Eu- 
phratem, mera coniectura esse videtur. 

^LA III, tropice contiguus fuit de duabus tribubus, H \.\o , 15, ubi 
I \rn j^lj-. 

^j» II c. acc. , honorem alicuius laedit subintellecto ^,f- Cf. in 

lexico ...^is (_vr-E ^-^ et vid. exemplum verbi ^-^ in Chrestom. ad Roor- 
dae Gramm. p. f\ ult. coll. ann. h 2»^ edit. Simili elisione obtinuit sig- 
nificationem protervus ^ libidinosus fuit^ Khafadji, i^f.. 

^^.^**^ I. Traditionis asseclae {^^y^Cs^ v^') ^t Karramitae agnoscunt 
in ablutione frictionem capitis tecti iCsUJtjl J^ .i^.^', M f. , 11, quod 
alii omues improbant, vid. e. g. Querry , Droit musulman, I, 12. 
Schi'itae praescribunt ((j-.xiJvJiJ') (j^Jl:>JI J^ ^^^i', M f. , 16, fo, 9, 
vid. Querry 1. 1., quod ceteri vetant, ideoque in Kor. 5, vs. 8 pro 
jjCis»..!^ sive fJ^\ legunt, sive dicunt per attractionem pro ^JJL^fj, 

esse scriptum (Baidhawi) , sive verbo ^^^^ h. 1. tribuunt significationem 
lavandi (TA in v.) ; — abscidit (TA «Ls) , spec. penem et testiculos , M 
ffS*, 11, unde explicanda significatio vocum ^y*^4.xi et ^^j*^\ chdtrd apud 
Dozy; — rasit mensuram (Dozy rader et sub iL5\w.x), M l^f . , 8. — 

K:>Lav«. Qui est census soli ic>Lw-*.j! Js^^ explicavi in Gloss. Beladh. sub 

*.mo (nisi quod ibi male scripsi K:>Lvi(); vid. I tov, 4 seqq., H Hl. 

eV.*^ V ..^li J4-^^^j ductum alicuius secutus est, H f, 4, Jacut, I, | 
!., 4. Cf. Lane sub J»-^-. — VI, coaluit , Jiorere coepit , incrementa cepit, 
H IIa, 4 et 7. — eV^w^ habet pl. ^_y^, H t^f^v, 11 , Vocabulista apud Dozy. 

^jiwfl. ^^xcsxf, /ar, Za^ro, M l*'i, 10. Verba ^Ji^ et ,jiJC^! significant 
furatus est , unde (ji;JC4.x) (non (jiJC.*x) est /t<r. Sed in dialectis Hebr. et 
Aram. v^ri est contrectacit, perscrutatus est (vid. e. g. Genes. 31 , vs. 37), OLOSSARIUM. 355 

unde forte porcus nomen aecepit x^iij^d (Castell) et imde nostrum voea- 
bulum e^plicandum videtur. Pronuntiari tamen quoque potest Uvyi:s.<i a 
verbo Aram. (et Arabico postclassico) \i^W (vid. Noldeke, Mand. Gramm. 
49), ut significetur proprie perturbator (uX^-wa^). 

iaxis/ij. ^Jaxi-o , pannus qui Naisaburi fabricabatur , M 1*'^!*' , 20 , nomen 
habere videtur ab instrumento textoris quod Ja^ appellatur. Dozy ha- 

bet ex Vocahulista Ja^ toile. 

\Ji^. ^Uxxi. Apud populum Caucasi qui ;<ili vocatur, sunt praeter 
principes s. reges (^JLi') tres ordiues: 1" nobiles qui byiUii appellantur, 
3" agricolae et opifices , et inter hos 2*^ ordo ^^UUI , qui probabiliter mer- 
catores et ditiores cives compreliendit. Vid. I l^f i (p. Uv aun. 1. 1). 

^■y^. {ji:*^ est nomen speciei optimae dactylorum in Omano, M 1a, 
14, fv., 12. 

^. i^ habet pl. iU-^, M 11, 1, Thaalibi, Latdif, l^v ult., Jacut, 

I, rf, 10. 

JJaxi. In urbe Indica Moltan in usu est modius , continens 12 libras 

. ^ -- . • 

frumenti, qui Jsk* appellatur, M fAl*, 2. Nempe sic pronuntians, cogi- 

tavi nomen non differre a ^ metreta (de quo v. Dozy). 

iajw V et VII, pilis nudari de corio , I o\, 14, H lif, 1. 

5-. _ e s _ 

;j*ob«. ^_*Jw dialectice pro u-oiw , dolor ventris , H Ivt** ^ , Freytag ex 

Haririo et Molnt. 

Ly*sjyJbo , magnesia^ I ^oc, M fft**, 12, ubi C habet Ly*^A.4jL<), Jacut, 
I, f (50 , Dozy. lu Mafdtili al-Olum f. 76 r. scribitur LuwLoLa. 

i^. ^_^X< est epitheton pannorum speciei quae ^ji^i- appellatur , et quae 
in Tabaristan conficitur, sed maximam partem Meccae venditur, M \"%, 
9. — ''^*^5 nomen navigiorum forte sic appellatorum quia peregrinato- 
ribus Meccanis transportandis erant destinata, M t*'!', 1. 

y«Xo. ^j«jC«, portorium, M l.o, 1. Vid. Dozy. — i^wlX* , percepior 356 aLossARiuM. 

portorii, M n, 5, Motarrizi ^UjuI ^jJd^^ , TA ^Lijtil aAi>b Lc y> ^j^jCif 
(_,wvb^ (^«yioy^; Sarakhsi Ms. 373, II, 1. 185 r. _j._P ^j^\ ^,Li ^.jLJii 

(_v,L<il^ xwyUl Q^ olx^ j^3 j*.^ ^y^'" ^^*-^' ^Luoque Dozy. 

.JLo. &jLJC«, potentia, H ^. , 10 et 13. Dozy. — ^^IXo! idem, H 1, 
4 ^LXxi^ii JJ5i potentes. 

Jwo. JJlxi, taedio ajjiciens, Gloss. Moslim, M i11, 5, L\, Ib , \^,y d , 
l*'!^, 15. Restituatur hoc voeabulum pro t^^i in versu apud Jacut, I, 
lli', 18 <»^L.:^i i^^i ^y ^^^5 ubi significat pertaesus. 

^U. Legimus M ilv, 3 V;^ ,^J^ v^'^ ^^^-ciJ:? ^_y,Aiili ov^, ubi C 
habet ^, vulgaris, ut videtur, forma pro qXo (vid. Kdmiis et Dozy). 
In textu pronuntiandum est ^^Jl^ , ut recte B habet ITv , 7 UJLc jJU ^Jo^. 

C-o G - ' 

^TsU. ^sL) et ^^JLo , ^safSMS , quoque de terra usurpantur , M a. , 8 , 

9 ' o 

ubi fem. iLs^^Lo , et a!' , 8 , coll. ann. {. 

G 

«uLj. Js^ generaliter est zf? qico strues lapidum ligantur e. g. Mfff o, 

(joLoJI *jLAvL^i Jj^Lo. 

liVJbfl V, acquisivit (Gloss. Fragm. et Dozy). Hinc ii)JL*.xii v^'' variae 
modi opulentiae acquirendae , H vi^, 19 et Dozy. Eodem fere sensu 

i^jUii v^-^') I ^''^5 9. ii)vLjoi ioLw, opulentia, H va, 8. — !Lj3.i\ memo- 
rantur H 1o ult. seq., M i^v, 5, n, 8, f . , 1, f i , 3, 11, 8, tH, 5, !v1, 
20, r.r, 15, m, r,^v, fio, 6, fAi, 10. 

(^. (^ (LCo) est fere ubique duarum librarum (JJa.) e. g. M 1^1 , 2 , 
I^^a!, 8, Hv, 17, nisi Meccae ubi ipsa mina appellatur libra, M 11 , 4 et 
in maiore parte Khuzistani, ubi continet quatuor libras , M fiv, 11. In 
Adharbaidjan est Schirazensi similis , sed appellatur JJd. , I lli ult. 

<J-^ I c. ^c p., tuitus est, defendit , H If^, 14. — VIII , inaccessus 
fuit, de hominibus, I r^o, 5, de deserto, I n, 12, HTi^, 11, de monte 
I Ki"", 1 et 9, r.o, 9, de loco , I vl, 7, de mari i. e. innavigahilis fuit, 

M 11, 13. Asds habet <c^ iV^^ ^^ *-^ CT*^^' addatur igitur ry-^^ i OLOSSARIUM. 357 

xJjua. — ,tjLo, fortis, de muro, I vv«. — ^^^- •— ^L>- ^^r^ est fere idem 
quod ^L^ — itJ^j (fiifus, quod adiectivum de carnibus piscinis ubi di- 
citur est epitheton ornans , H oi, 10 »J<a ^^<v*' — .1 jJ lo dWvJ' O-» ^J^ 

^j^ II, promisit, H ^a, 20 et 22, Gloss. Fragm. et Dozy. — ioJ-^ 
sensu hortus est Hispanicum , saeculo quarto adlmc in Oriente incogni- 
tum, M ri^o, 5 et 6, Dozy. 

9-o_ 

^.pj. 'iJ^, lahor spec. mohstus , H v1, 8. Saepissime usurpatur sensu 
opijicii {MoMt), hinc ioLii' J^l sunt opijices (les ouvriers) H f"li, 14, ut 
iot>LA2J( ,3^' q. V., contra ^^Jl J^l s. q^' V^Jj' fabricatores (les fabri- 
cants) ut «jUjciji Jj>! s. v_jLt q. v. Idem tamen quoque latiore sensu opi- 
Jices denotat. Vid. .quoque Dozy. — ^l» , famulus , habet pl. qU^ s. 
^Lp (Gloss. Fragm.). Apud I I^f z (p. Uv ann. 1. 1) ^^L^l videntur sig- 

6 

nificare opijices , ut pl. iUp apud Dozy. 

0_o- 

o^. iCj^ est idem quod o^, e. g. Tabari apud Girgas et Rosen , 
iof, 10, nisi quod sit tsj^ ij^^' (MoMt) , nempe potissimum adhibetur 

03, J.O^ 

in talibus phrasibus L\:>i L^a.4j ^J iu^ oLo, ^sas , et 'dJyi .Xdj oLo, M 
ffl, 21. Dozy : mcmiere de mourir. — owj? stagnans ^ de aqua , H f v paen. 

Oo- 

:y5 describitur M iA. /. 

(jf^y>. (MOyw^ appellantur Schi'itae in Sus Africana, H 1o paen. 

^yi. J^l saepissime est reditus e. g. H i'. , 1 , H , 6 et phrasis passim 
occurrens ^}i\yi^ ^j^^- 

^Ju^yi. Derivationem nominis dat I io6 , 6 seq. Quomodo colligatur , 
V. I taf seq., H Hf, 12 — 19. 

«ys. 'iLo habet quoque pl. ■iL>yol, M i-M, 18, et cf. \^f n, Dimaschki fii, 
8 a. f., Lagarde, Materialien, I, 104, 12, Vocabulista apud Dozy; et 
sLyot, M ioi ;?, Aquae odoratae species sequentes memorantur: ^j^iJ^t ^Lo, 
quae e fioribus salicis orientalis paratur et Persice A>o v_ji appellatur, 358 OLOSSARIUM. 

I iot*', 3, H ni^, 9, Lane ad versiouera Alif Laila, I, 191 ann. 7, 
Dozy sub oJli*. Aliter Berggreu iu v. eardon] — 0'^*^^' ^'^' ^ ^'^' ^' 
diversa ab illa specie quae appellatur ^Aj<\l\ ^Lo e. g. Mowassclia f. 123 
V., 125 r., Nowairi Ms. p. 807, et quidem I lor, 3 speciem illam me- 
morat quae ^^jm*X\ vocatur. ,Hoc epithetou , teste Nowairio p. 808 , qui 

habet .-w-j-woyj' i. e. liquor lilii^ Ibn Djazla .-A«y*Jl '•^^r^ et Dozy in v., 
datur aquae odoratae ad cuius compositionem adhibentur quoque flores 
lilii albi. Cf. Vullers sub ^^a-, — jl^t iU , I t^r, 2, H W, 8, quae e 
spathis pandani odoratissimi paratur et Persice ^o.l^ l_j! appellatur. Cf. 

3 0- 

supra sub so^ls; — *yajJiil ^Lc s. *vwwjjjl ^Lo, I tot^, 2, H Ht^, 9, in cuius 
compositione utuntur ahrotono. — Nomen compositum j>.^U , cum art. o.^U' 
pro o.J' ^Lo, occurrit e. g. I \ofq, M fft**, 6, in poemate Jactit, II, 
n\", 4. 

Jyyo. ^'lXax in urbe est area , forum , quod tum mercatui , tum ludis 
publicis est destinatum. Cartwright apud Purchas His Pilgrimes, II, 
1431 sic describit meiddn in Kazwin: »the high street or chiefe Market 
place in this Citie; and is fouresquare, containing in circuit very neere 
a mile; and serves as a Bursse for all sorts of Merchants to meete on, 
and also for all others to sell whatsoever Commodities they possesse 
cet.", et p. 1434 Ispahanensem : which is the great Market place or high 
street of Hispaan: round about this place were erected certaine high 
scaffolds , where the multitude doe sit to behold the warlike exercises 
performed by the King and his Courtiers, as their running and leaping, 
their shooting with BoAves and Arrowes, at a Marke both above aad 
beneath , their playing at Teunis , all which they performe on Horse- 
backe, with divers moe too long to write of. In this place also is to 
bee seene severall times in the yeare , the pleasant sight of Fire-workes , 
of Banquets , of Musickes , of WrestHngs , and of whatsoever Triumphs 
else is there to be shewed, for the declaratiou of the joy ot this 
people". Hoc sensu occurrit H l^lo, 10, t^iS', 4. — Extra urbem est 
campus, pratum, ut I Hf, 11 seq., H tol, 15, t^^fv, 2 seq. 

G 03 

_ya. X^, forum, mercatus , I fS*, 6, !va, G, H H, 3, fM"", 9. GLOSSARIUM. 359 

jjyo. Uxx, quo exornantur parietes ut M W, 15 de templo Samarrae 

\judjb xjliu=> c>-vs*-J L\i, beue describitur a Vullers in v. 

jj^, alia forma vocis jjys, e. g. I lle, ^i c , lexico Persico est addenda. 

J-o*-^lj. E nuce Indica non tantum potus ^[^^, sed quoque acetum 

paratur, H VH , 18 et i.- 

o«-o I , turgere , non tantum de mammis puellarum dicitur , sed etiam 

de aliis rebus e. g. de ciceribus. Sunt igitur Oj.^ oy> , M IaI^, 19 aut 

u^olj i3^, ut nunc in Aegypto dicitur secundum Lane (apud Dozy) et 

von Kremer, cicera in aqua macerata, cicera tepida , quoque ^j^JcL' i.^l 
dicta (vid. Hazz al-Kohuf, \o\"). In c^y-U dy nomen patiens iiTegula- 

riter pertinet ad i.i>>j', ut s->i^ ^^ i_.ol. — Oj^., ^ocms m5i germinant 
plantae, metapb. H tH, 1. Non autem sine longa dubitatione in textum 
recepi et hic recipio, nam hoc sensu vocabulum alibi non memoratum 
vidi; cogitavi quoque de legendo Oj>J sensu baculus^ scipio, metaph. 

fulcrum^ cf. TA et MoMt. 

JoAJ X, derivavit aquam e monte, I i^f, 10, canalem ex fluvio , o1, 

14. — Ja*juCw.x, fons, I (5A, 12, H tli*', 16. <co. K^, fons (Gloss. Fragm.), sensu metaph. M li*' ult. «-o k^ *.^3 
a.Lrp' »est iis quasi fons mercaturae". 

vJLo. ouj describitur M l^.f , 6. Obscurum mihi est apud 1 Yo l illud 

^ii versionis Persicae. 

eo) ... 5 - 

Jyj. J.*j, elegantia, venustas aedificii, H iv, 9. — d"^, elegans, ve- 

nustus , de aedificiis H f 1 , 7 (fabricae) , de urbe , M Vvi^ , 11, fvfe, Ja- 

cut, I, vi^v, 19. — Jy-J' ? 7tohilior formd , pidchrior , Jacut I, no, 19 de 
homine, II, lv&, 9 de urbe , excellentior , M Iaa, 9 de puteo (accusativus 
ibi est jj^A.*^ »nisi voveas fodere puteum excellentissinmm"). 

Li. ^ (pro 5,^), epitheton viae subterraneae , est convexus et con- 
spicuus , ut solent esse cuniculi, M l'!. , 6, coll. H t.i, 3 ^^'5 et 
Kazw. II, tvA, 14 [j^J^^ ic>^ -j'- TA habet: 's^Jai' Jyjti J^c '(^c**-'^ 360 GLOSSAniUM. 

j4J^_ "^3 i4^ v_Jl>.i-X-^' jUiL-Ljl «_S_jI' qLXI' ^cfy^'^ — jHr^. "^3 jH^J. f^^^^ 

(jr.^b' Q^ --Jj^^ sL-Jtj — ^Ajj' U' '^3 Lo Lo ^^1 (^'uJ jj — ^_cjUil^. 

(Pro 'Ui Fdik, II, 522 fLi). 

.ijjo I. Quum liceat, omisso obiecto secundo , dicere lXjJ' .sOo et i.:;/j^UJ 

iJLi^wi' (MoMt) , verbum ,«sXJ accepit significationem educavit bestias pe- 

cuarius , H vi' , 17, Gloss. Edrisi et Dozy. — „Lo , foetura utroque sensu 

(actus et producti) , I ^aa, 2 et 4, H oi, 18 seq., vi, 9 seq., i^fv, 6, 
S^n, 15, 17, f"w, 4. Posteriore sensu quoque ^bo.dicitur, H vl , 14. 

Jo. ;viLx ^^Lo , videtur esse sal comminutum , M iAf , 7. Etiam nunc 
sal e vicinia maris mortui adveliitur Hierosolymas. 

^ in Media dicitur pro tiLo , bojius (Arab. Jv-y>) , M Ha , 9. 

w*-^ IV , /erax fuit , de terra I i^fi* , 2 , Edrisi apud Dozy in Journ. 
as. 1869, II, 209 et Makkari iu Supplem., de arboribus Ibno '1-Awwam 
ibid., feliciter profenit de fructibus Jacut, I, vi'i^, 2 ,*j^,Ij oi^^, »S'\^'^^ 

,,^o^^' "b, et quoque de opera mauuali, quae prospero successu gaudet, 

Jacut, II, l.r, 6 ^ls JJ^ U^^ ^^ -liS^k 'lP^^UIwo >UIL ^.j^- Jji 

5 . . _ , o5 . 

L^ "^l >»-o^Uj' oLXj', eodem igitur sensu cjuo 5.:5^' adhibetur e. g. I i'.. ^^. 
^^o. isLs^v:S^J-N- , pl. ^s^^LLo, yWi.i- m successus , M 1f A; (p. 11 ann. 1. 9), 
Thaalibi apud Dozy. 

G o , 

tX.:^. Jo^. Observa pbrasin H i^.f, 7 oLj^^-JLJI^ o^^L-J' »terrae et 
montes". 

.j5\j. ,'w:pj. ^L^^^L pro ,L^^' ^K^, H lii^r. De bac ulua ^.ls^I e ' o 
loquitur Ibno 's-Scbihna f. 57 r. Hodie dicit est ulna et sexta pars 
ulnae ((j^A^v. p';3), sed antea probabihter fuit ulua et dimidia (wsusj. ^^<S). 
Fortasse eadem ulna est quae significatur nomine A^sJI c I .J> , Adjctib al- 
Hind, Ms. Schefer, p. 13 J^rjl ^I^Jo ic^ cr.r-^^ ^/« ^V^ o'^3' '^"^^- 
J/a?^/., 1 , 2 , p. 245 et ^Z?/ ZmVa ed. Macn. I , t^ll ult. — iJ^L^uL;' 
memorantur M f^v, 6 et 11, i^A, ^^JCI, 6, ^:, , 9, I^Af , 14, Ho, 1, 
4 et e. GLOSSARIUM. 361 

s^ VIII .1 n /0*^1 , (juaesicit locos pluvia irrigatos , H f o , 3 , ut .t-^' 
vi^^^AiJ' in versu Dhu-r-Eommae quo laudat Bilal ibn. abi Borcla {Asds): - ^ o - Est brevior locutio pro vi.yjtj( iaiL^ ,«.:^' TA. — 5^^' (compar.) c. uj 
r. tropice adhibetur M ff^, 11 (^LLJLvJ' KtLLj y«UJ' «.:>^' (JA..I2 J^l »Per- 
sae omnium hominum obedientissimi sunt principi". * 

^ I, prodiit , quoque de viris eximiis dicitur , H loo, 13, Asds: 

- o > 

■^^' I , /abricavit , I H^ , 4 , ubi L et C J.*xj , M t^il , 9. Hinc 
u>— ^^— A_X_Av! significat fahricari iussit, Kabbab Ms. 138, f. 116 v. ^xi 

9 o . 
y>^. j.=>vi, orrt , ,..5^! .s^ ora maritima , H f. , 4 et passim , Grloss. 

Edrisi; oi.:'J-:i' -.5^, in ipso latire viae, -Jacut II, f S^S* , 20, ^Js.*]' y? ^ 
m ^pso confinio, Jaciit, I, "tff, 5, et sic e Codice restituatur Jakubi, 

vf , 5 pro ^Ci. Quod Freytag auctoritate Jac. Schult. dedit jS" J, (j*Jl> 

qUs in ylsas exstat. TA eodem sensu habet ,.>\>o. Cf. quoque Dozy. 

- . ' ' ' 

Ls^ VI. Legimus in ^lsas; (j=»r^ ^'-'^.i "^^^ o^ bL>LL/j x^Op-Lj»,, et 

spec. hoc dicitur sensu hostili e. g. Jacut, II, l*'^, 1, ubi cogitatione 

supplendum ^—^^A-c, Hinc reflexivum petiverunt imus alterum, H Ho, 

13. — '^t^lj apwd M passim e. g. 1a , 8, l!f, 1, it^^v, 8 idem significat 

quod etiam liodie in Syria secundum Huart in Journ. asiat. 1879, I, 
128 »un groupe cantonnal qui n'est pas assez considerable pour former 
un caza (i. e. ».^') separe , mais qui jk- ])eut uun phis , a cause de sa 
position geographique , etrc rattache k Tun des cazas voisins". — q^ 

iU=>LJ s. iop-lj ^5 aliqud distantid , M fW, 12, f^. p. 

^;o. ::^ , tapefe , habet non tantum pl. j,L^' (Freytag et MoMt) , H. 

rf6, 4, rf% 15, sed quoque Il^^o (TA ct Do/y), 1 lol", 10, Yvo, 2, H 

o 

rif, 3, Abu 'l-Kasim LL f. 32 r. ixL^Ai":)! ^L^^'.. 

•• o ^ 


«t^ I, n. a. ^^' , excrevit pituitain (= V), M V.o , 12. Quoquc in 

46 362 GLOSSARIUM. 

usu est n. a, ilcl^, uam sic explicaudum est iu traditioue ^ iC-cL:<\_;JI 
■il^ Jes^u^l (TA). 

.l\j. .AJ, 7'arus, adiect., ut e loco Haririi (,A>JI o^O liabet Freytag 
et proprie est ^A^^L oua^ {MohAt) , M ff , 2; subst. M fAi, 3. — Jolj, 
eximiae qualitatis , M iil , 15, fft^, 14. 

'Ai. ijfAJ. Dicit M fv. i ^m^'^ ^wUJl oJjrVr- j»^ c>^ V^^^j? Pi"0 
quo in teitu est fv., 6 ^'^ a^JJ! »^J]i sA^ ^l -LatL J^ i^^LiJtj (cf. 
quoque H \\\^ ult.). Debet igitur significari voce ^J^ , si lectio sana 

est, species milii. Neque de ^A-j (adipe), neque de S^A-j (pani aut 

carnibus sub calidis cineribus coctis) sermonem esse posse, patet. — 

cA_L«JI est genus terrarum arte irrigatarum, quod accuratius definire 

nequeo. Vid. I iov paen. Induxit me boc vocabulum cuius lectio con- 

stat, ut mox deinde et 1. seq. ederem (^AJ pro (^JSj. 

. ju. Kj.L^s-Lji , qui doctrinam Ibn Mondhiri sequuntur , memorantur M 

rv, 8, 11, 7. 

,j<*^X Inter Schiraz et Siraf planities est , tecta specie narcissi , quam 

Arabes o^-x/iw \j*^f appellant, I li^i, 3, H 111, 14, Europaei narcissum 
duplicem e. g. Ouseley, Travels, II, 90 »double uarcissus" et Pietro delle 
Valle quem laudat »narcisi doppi". In Syria quoque crescit, vid. Berg- 

gren in Append. »Narcissus Tazetta, L. au m. Liban , olajcs-x ^j*^-S" 

(male ibi bis comma est positum). Solo nomine oi**:2ai alius flos, ut 
videtur, significatur , nempe »Lilium couvallium , muquet , lis des val- 
lees". In MoMt pronuntiatur -^xx^ et describitur tanquam »narcisso 
similis, nisi quod flos eius sit maior et odor fragantior". — ^j^^J cy*!y^ 
flos , probabiliter idem qui ■^Juu^ \j^<''^ appellatur , describitur I lo^ , 9 , 
H Vii^, 4. 

ij I c. ^c, deseruit , migravit, H i1, 14; de Sacy, Chrest. II, 30, 
3 ; c. A' Beladhori ivl , 6. Cf. Dozy. 

Oo . . ... 

.J. .ij, paucus , terminationem femininam non admittit , quia proprie atossARiuM. 3G3 

est^L>u^ilj 'sJo^. Vid. e. g. M ff!^, 4 'iiJusd> \y^ kL^ ^i*. Exemplum 
tamen fem. s.ij habet Dozy. 

^jj I , exiit , profiuit aqua e tubo , M f fi , 18 , ubi C (f o. anu., 8 a 
f.) jLj ; cf. Bocthor s'ecouler. Proprie est eadem , significatio quam in 
Gloss. Beladh. reddidi per derivatus est canalis a fiuvio , cuius alia ex. 
sunt Jacut, I, Ifv, 21 (= lY, a^o, 13), A.f , 1. — VI. Dicitttr ic^i_>LJ- 

iLojjkaii, litigaverunt coram iudice, H M, 22. 

v3jj. [}J>^ distantia unius diei, I To. seq., H 1^.1, (^'.v, 2, Jacut, I, aaa, 

16. — isJiJ-o idem, I tvA, 4. 

«y. y , pl. a ilpjj , loca amoena , /om ohlectationis , vzY^ae , M ^vl a , Ja- 
cut, IV, fA, 10; Bocthor: lieu de plaisance , promenade. Vid. porro 
Dozy. — -siiJLo, amoenus de flore, H f^Ai', 1 oU=:;cjL< ii ,jl. 

,ji^ I plexit. Domus urbis Samandar sunt v.i>^j$n^j Jsi ^,,^;.^. ^^ I 
rri* ult., H M, 18, s. qL^'L, iL:>^..v^ wv.c:;J>, M Hi, 15, i. e. ut vide- 
tur, interstitia inter palos arundinibus decussatim positis implentur, cf. 
Dozy. — VIII tropice intextus, imbutus fuit animus scientia et hu- 
manitate, H f, 7. — ,iw-Uxi H Xtf f potest e.sse plur. a ,L^^ textri- 
num, ut quoque apud Jacut, I, i^vr, 18, aut a ^-^.«^ iugum textorium. 

^.ju^ VIII c. uj s. c. acc, ahripuit et dispersit ventus pulverem , H 
i*'.. , 9 et 0. Eodem sensu lexica habent v_jljdl ^JI ^.^^i^. 

J^ I siccavit fructus , M M, 13, Dozy, Gloss. Esp. ar., 166. Fere 
eodem sensu Jo adhibetur, vid. Gloss. Edrisi, 342. — J:j^ (proprie 
^c^ ^*-^^*^') ' resurrectio mortuorum , M h1 , 18, TA ^^^ _.cis..jL-;l (jr J 

i^. »>ixj i. q. >io , /oni.s editus , M ^f, 6. 

^ o ^ 

^.^Av^LXio (Pers. Part. verbi ^^jo*'lXCo), titulus viri docti, Mfi**, 17. Pro- 
priam vim non novi. 

w^>.2j VIII c. (3 r., stvdium impendit , operam dedit rei, I If^, 13, H 
y.l, 10, uisi potius, coll. Dozy, verteudum sit »se praedicatores et de- 3G4 OLOSSAIilUM. 

fensores banim doctrinanim stitermit" ; c. ^ r. {— I) id. M iv , 5. — 

v,^ooj, molestia, M f.f"6; — odiuin doymatimm Alii , quod exprobratur 
Hanbalitis et aliis traditionis asseclis , sed ab iis uegatur, M S*'^, 18, l*'^, 
8. Nomeu w*^'fc>iJI est fere convii-ium sen^n Janatici , M l.i"", 11, Mas'udi 

V, 82 ( ^-yoLi), Jacut , II, 1.S , 2. Vid. imprimis Goldziher, Beitrdge 
zur Litekdurgesclt. der Schia , 55 seq. (Sitzungsberichte der K. Akad. d. 
Wissensch. LXXVIII, 491 seq.). — ii^j, riiodus pojiendi, I M, 8, ubi 
pro ,j^3 nunc legendum puto .^^*^ (v. Add.) et verto »et intra videre 
licet constructionem tecti huius tlioli". Cf. Dozy sul) ^^^^jaj et x^x 

■^Ju^ III. jsLfiyo JL/i , fro dimidio valoris , M f 11 , 11. — v_Ji..x2J- ^^La2_j' 
=lJi*JI apud M 'tt^ , 10 sunt doctores mediae aetatis, qui tailesauum qui- 
dem gestaut, sed sic ut alter humerus intectus maueat; seni (^^ 1. 9) 
tantum licet induere totuni hoc vestimentum. 

^. H''o02i. Lectio C apud M f ot , 13 defeudi quidem potest et verti 
per veiiustas, elegantia , sed uuuc lectio B ^^'Jij mihi praeferenda vide- 
tur (v. infi-a). 

^^Q-lij. \_aljLJ optimae qualitatis ex Armenia provenit, M ^y\. 10. In 
Syria tantum sic appellatur id quod e saccharo paratur, M lAf , 1. 

>_o n'' X ^.jLai»» ^yC^ q-^ ''<^<5; '^^SMS est variis modis dicendi, H o, 

O _ - c. 

13. — ^jjIlLx in architectura est quod Germanice die Trommel der Kup- 
pel, Gallice le tarnhour de la coupole appellatur, M 111 , 16, iv. , 1 , 4 et 
8, coll. Baedeker, 177, 3 a f., Sepp, Jeruscdem etc, I, 370, 414; Ta- 
bari sub anno 229 de palatio ^*\^^ Samarrae : ^jji^Jl dUo j^yi^ l\5>1 ^ ^l^ 
LjlJ»_.=> I •;-*-' =.-J '^*-^ p ' ,3 lA-i "!>i '\^^ '^^^ i^Lci*j =^.^'^ J, iL*ftjj/9 x^i 

— C ^ ^.. v.^^ .. QJ J ... V, ... > 

iCiilaU' iL^i ^jji^, ^c-*-^?. o'^-^' ^^"^ o'^-5 ^*-^' ^* ~ l^^^-^j cUalecticus , 
philosophus , II a)' , 10, Dozy . 

Lij. Jl2J. JaJ ^iVJJ» A, /<aec res hahet duhitationem , hanc rem in duhium 
voco, H f"f . , 14 »dubito an hoc nostro etiam tempore valeat", Bokhari, QL0S3ARIUM. 365 

I, l.t, 1, Chron. Mekk. II, ao, 4 u f., Jacut, I, tn, 10, m, 2, or^", 
1 et 3 cet., Mohit et porro Dozy ; — provincia, ditlo \n dialecto Ma- 
ghrib., H f1, '2 (cf. mea Descriptio al-Magribi , p. 55), .Jacut , I, ^ao, 
16, rfi, 21, Ibu Djobair rf (K>yLJ2>J2Av.iji! ^:>Lo ^iJ ^Jaj^' J^i) cet.; 
Dozy. ,blj , seusu quem Freytag habet inspector , H oi , 2 L^xs .^ujL*!! 

^^L\xit icXP Q-, ^^. L4-J .liAJtj Lp^ljwj Lp-lA3 Jo M^i^ ^^%.ot. TA _LLJ!^ 
*.^.^t ^,xXAvy.i io s A,cL^ ^t .jLkl/wJt xixAj (^Ai! ^xi^Jt. V. quoque Mo- 
hU. Cum hisii verborum poeta apud Jacut , I, fAA, 10 _bij ^J ^j^*l ^Uo. 
.LI2J proprie est consideratus , prudens , (^-(a multum perpendit , e. g. Dja- 

waliki vo, 10. Cf. Mohit iiyJLA.^Ji JLjts. Hiuc substautive qui quaestio- 
nes theologico-iuridicas examinat et decidif , M (^'ol, 14, Tol , 11, Tvl , 7, 

fT, 11. Pluralis (aut forte forma iutensiva est ut iC/fl^Lc et s.Jalj apud 

Hariri, p. 1f, ^a*^ ed.) est a<LlLi, M f oi , 13 ubi sic restituatur e B. Eodem 

seusu, ut videtur, iu usu est ^Llo, Jacut, III, l^f, 9, t^ot, 9, t^oli', 2. 

ju. Vox s.k^lj , machina hydraulica , dialecto Palaestinensi nou est 
propria, nam M f tt , 12 explicat yj^^l^^i! per i^j^l^iAit. 

^xj I. Legimus M ft"] , 3 propter severitatem frigoris Lg.xs ^ccot^j "^ , 
c .jjl quod probabihter legendum est ^jcot>u et sumendum sensu ^^♦j in- 
crementum cepit , provenit^ quoniam ijixstj significat refecit ^ recreavit ^ ut 
in versu Nabighae k*.j^ (j.^LLt uix*>o «..o. .^^Jl^i (Ahlwardt, 77<e Divans, 

p. r. , vs. ri). 

o 
oUJ I. De usu phrasis oitlj obu , M t*'^, 14, vid. Gloss. Fragm. 

Addi potest locus Mas'udi V, 86, 5. Vid. porro Dozy. 

j»jtj IV Jilil, accurate intuitus fuit, H v, 3 et Hariri L a Freytagio 1. 
(p. T in 2a ed.). Dozy eodem sensu e Payne Smith habet *3tj. 

lAaJ I apud H i*'i'. , 4 l^L=1. oLajJ ^^jJotlt Aaj eodem seusu {negligi) 
adhibetur, quo solet JiLiJ', quod I Hl, 3 habet. 

lXaj. JoLj, vafer, H M, 17 (cf. Dozy sub Aaj: /atre c/e grands pro- 306 GLOSSARIUJt. 

^ ^- .' - 

grh, exceller). — ^Vai^, pl, lXsUxi, angiportus , M vi*', 12, Bocthor: ave- 

nue^ passage , communication ^ issue. Occurrit quoque sensu canalis Ma- 
werdi, r"il, 14 et sensu quem iterum liabet Bocthor: ventoitse, ouverture 
pour douner passage a Tair, Mas'udi, IV, 64, 3, Jacut, I, t^Af , 9 et 
10. Vid. porro Dozy. 

J6. jjJ6 sensu iam saepe illustrato I 5*11 , 4, H Tf. , 6 .JoiJi -^ (*i*J^j 
M ivv, h ^jJullj -vto lXJsj. — ,aj , plur., comitatus (caravanes) , M fi^v, 15, 
fli*", 7 , fll , 14, fvA, 11. P. fll quoque singularis esse posset. De vo- 
calibus certus non sum. 

• • TTT 5 0, _ 6 O- 

^j-*^ lll. =,<r^' i^' «-w.aj &;o*sjlj, aspiravit ad rem, H ('v! , 7. — ij*-*J' 
L^.**saj J, o^-^:2:>, zpsa Hadhramaut , 1 \o , 8, ^^.svsaj ^i (-^s^i) iJi^Lii, ^jo- 
sixis maris forma, H a, 3. Apud H a1, 16 k^ ^ -^ J^lc videtur 
fere idem significare quod *-wva>o (vid. supra sub ^ys) , nempe hanc urbem 

esse praefecturam sui iuris , non subditam aliae. — iL^^s^J , fiatus venti , M 

r, 

i*"!, 14. — ij-^J, nobilis, excellens (vir) , H i^H, 7, ubi substantive po- 

nitur, TA l^H, 6 a f. (j^osaj, ,j*>ilj Jcs-.. Cf. Bocthor ajjud Dozy. — 

" '- . 
^^^-w^ , epithetou pauni in urbibus montis Nalusae fabricati , H f 1 , 9. — 

0,0, ■, ,, 

fj^X^^ pl. ,j,^Ux(, apertura, foramen.^ M ^^.a, 11 et 16. Dozy: soupirail 

d^aqueduc , etc. 

^ O w G 

Jjaj. i^^JjaJl ^^rJ-J', species salis quae e vicinia Darabgirdi provenit et 

secundum Mafdtih al-OlHm f. 76 r. naftae odorem habet, M ff!*', 10, iu 
mensa opulentiorum ponitur in compotatione , ut quoque species ^JUJt 

^^l^^, Mowasscha f. 131 r. et (^yVj"^!) ^yy^i' -^', Abu '1-Kasim 
1. 1. f. 35 r., quod rubrum est et e quo fabricantur vasa [Mafd- 
tth 1. 1.). 

^ X c. v_j, usus est re=:Vin, M Ifv, 2, Gloss. Ibn Djobair, Asds 
et TA. Constructum c. acc. significat *jtaj ^JlL (TA et MoMt)^ 

oJAJ. o^aj, honoratus, spectatus, M Tva , 7, ubi Jua est vir doctrina 
excellens. De verbo ojaj hoc sensu vid. Gloss. Fragm. OLOSSAIvIUM. 367 

i»^. L_;>JiJl , comp. ut vid. a ^[aj qni res suas perjicit («vxi"^' j, u\ilj), 

M t^f, 8. 

Jij. «yij, /a^t;r {aureus aut) argenteus, quoque habet pL Jij, M ^f* d 
(W, aun. 1.6), Beladh. frv, 3, Dozy. 

(jiJiJ. (jiyJjL^. Dicit M 1^.1 , 11 proviuciam Sedjestan optime cultam 
esse 8,L,'Ji iUi^aJwo , variegatam culturd. 
(jisiij IV V. sub .3;. 
JJij V, circumvagatus est, profectus est , M ^, 16, Arib Ms. Goth. f". 

18 r. ^^llj^ L^! s^^-^lj (idlrUiJl ^c) L^ o'^^' ^' ^^-5' ^' '^^ ^' 
..,L;J' ^t ,}JJJ ^'j Gloss. Fragm. et Dozy. 

iw*X:. v_,Js^, /t/f(is (Freytag). Dicitur oijjiii' _^jw« ^-j-», cr latere viae , 

ad viam , H I0I, 18. 

^^ III c. acc. populi aut tribus, inatrimonia iunxit (jcns cum alia 
gente, M f.t", 4, Mobarrad Hl , 10 ubi sec. marg. E legatur bj-i-S^ 
Lcio^ (>^,s-Jii) *^;cs^Ll<i, Djahith in opusculo ii)'j_j''";^t Js-jLais-j Ms. f. 3 v. 

i3wOt.f«l (Cod. ^i>') j.i>' j.^3 oi..S^i ^j ii.^iyLwo Q^ iC/ljii" qIjAc ^,i:^^xJJJa\^ 
jLe qj' _^5^3 QLLi=\.i ^o-J jPAi' ^*^ iS ^UAj '^^oL^j. 

jCj. ij.ljCJ!, sectarii haeretici in Maghrib, H f^, 11. Vocautur quo- 

que ».IX>lSI, vid. Dozy. 

j:i IV=:I, H VA, 19, M f.xl, 5. Vid. Gloss. Fragm. 

_ 5 5 

y. -♦i habet iuxta pL .^.♦J, quem auctor Afohit male neglexit, quoque 

gj^', M iv/n, Masudi, III, 2, 3, 4, 55, TA sub ^y^i' habet: 6^. f^ 
(y %4S^) s^y^]! *.ailj- — Jo^JI , Ali/ Laila , III , oll , 3 ed. Macn. Cf. Flei- 
scher, Beitrdge ad de Sacy, I, 370, 11 in Bericlde der K. Sdclis. Ges. 
der Wissensch., 1874, p. 83. Adde '^j»;'^ a yLo (e. g. Girgas et Rosen , 
Hd, 5), BJ>^_g.-5 a A_.g._s {Alif Laila 1. L, Jacut, II, 0., 8), S;v-;v-^ a^ -t^^. 
Lexico addatur quoque pl. q'-*.j, Jacut, I, ofv, 14, Asf , 9, II, vol, 2. 

— 8^, pl. .^♦i, corium pantherinum , I (^'o ult., H f ! , 2, mea Descriptio 
al-Magribi, 38. 368 6L0SSAR1UM 

G > 

;j«^-. tj^y>\j, culex, H fv!*^, 15. Vocabulum notissimura habent TA 
MoMt , IQiafadji \^i> , Bocthor cousin , moustique , alii. Vid. quoque Dozy. 

OfcAvJC«J , proprie sa/e conditus (Vullers sub dW) , est caro in longa seg- 
menta concisa^ sale et aromatibus condita (Ibn Djazla et Ibn Baitliar) , 
M Ifo, 3, i^Af, 11, ri1, 5. Vid. quoque Dozy. 

_p. ^ saepissime est cancdis, maior quam XxiLw , quae iterum maior 
est quam ^j'-^ (^foMt) et adhibetur quoque de titho metalleo aquae 
ducendae, It*'^, 12, H Hl , 3. — Dimin. .^ H ^aI ult. — .L^, unius 
diei iter, M S^o. , 5 seqq. (Minus recte Sprenger , die alte GeograpMe , 150 
Tag und NacM). 

\ j--}'\ ^Aiap , spiritus iu bello sacro , ra/o/- , M \c-t , 8 , TA »^'j XsLkll 

U . . . . - O 5 

et i^y—rl {Asds). Vid. etiam Dozy. Pronuntiari quoque potest 3L.*i2-^, 
quod secundum TA est nomen actionis ab (ji=i^' snrrexit. 

j3^. ivJul^ est idem quod J^^l*, statio, Jacut, IV, f,f, 14, unius diei 
iter , M ^o. a. 

_p VIII c. Js' p., se retulit ad cdicuius sententiam, I Yt\ , 9, ubi L 

3 _ , , 

et Jacut (cf. quoque H i^vi A) habeut kjJi\ q^t^^ ^''*"^ certiorem Jaciunt. 
Cf. Gloss. Fragm. 

v_^ I saepe syn. est verbi (,jJ, necessario praestandum solvendumvejuit , 
ut M H1 , 4 *.*.J> s_Aj' a^^ vlj 5 P''<^ ^'^^' op^re solvendum remanserunt mille 
dirhemi , \^\"\ , 7 &.«.^J3AjI ^^ly»"^' »-*)-^ V^3 > /'^'O restauratione magna summa 
pecuniae solvenda fuit. Cf. Dozy: covter. — VIII, visitavit, adiit, I II, 

2, br, 14, IaI", 8, Ho, 11, Vvr, 7, nt", 12, H rrf , 9, nr, 14, Ja- 

cut , I , A\' , 20 , Hariri r^f , 3 (qui usus auctori tanquam lapsus imputa- 
tur, quia tantum de una visitatione sernio est); sibi domicilium cepit, I 
I., 9, H 1,5, 3, nf, 1. — ijy. vy^' t?^^' /^^^' vtces, I t^. paen., H H., 
14, Biruni, xn , 12, H. ult. seq.; ^yJ, — '^^j^yl^^ (Gloss. Fragm.) M fir, 
15 ^yJij -r^' 5 habent incolae imim aquae per vices (cf. apud Dozjf^ i^Lo iuy). 
_ ij'J. De ^jJoLJI ^!^J, i ''": 6 (tl '^^' 10 o^!?^0j vid. Gloss Be- 
ladh. — Angaria , H loi*' ult., Gloss. Beladh. GLOSSAniTJM. 369 

^y. ^y _//o5, pl. irreg. J|y, I ni*', 8 (ubi Jaciit ^^l^ ) , Gloss. Edrisi, 

o 

ubi singularem H. J^ quem Alcala et Vocabulista habent , assumpsimus , pl. 

|yt, Hi*^Ar, 1. — jy, splendor templi, M rA^, 3, rol , 2, Hv, 19, f{^., 

3. — ,l->^5 collectivum masculiui generis, pro plurali vocis a.L;»^ , I iv, 
12, H r<5, 11; vid. Gloss. Fragm. 

yUy vid. I I^AA, 11, l^li^, 3, i^Vv seq., H t^i^v, 4, t^Ai^, Jacut , H, 
1.. , III, f.A, 10, Mas'udi, I, 347 seq. 

^3y VI , comprehendit nomen duas pluresve significationes , M iH, 9 , 
Hiddya M uJytJt ^ sUJIj iixytJt ^.U^j ^'AJ' ^l , Baidhawi, II, i^ll , 2, Ja- 
cut, III, rT, 12, Abti Ishak Schirazi , i.1 , 8 Aiixil ^j.'^ ^I iCsj^'1 (j>c. 

iAaJ. 3 JoJ , cibus Aegyptiis proprius , de quo vid. de Sacy, Chrest. II, 
25—28, Abdallatif, 311, 316, 571, M v, 1, r.i^, 16, V.f, 7, i".1, 2, 
Ibn Batuta, I, 102 ('Jso). 

-o. -y-» substant. H i^i-^v, 13, Thaalibi, Latdif, Ifi , 8, ut »-yL<j, pl. 
ol, M Ia. , 17, i^io, 11, ffr, 13, ffi*', 9. Imprimis Eay et Schiraz fa- 
bricatione huius panni excellebant (vid. quoque I H. , 2, H fv. ult., 
ThaaUbi , !!!). Vestimentum ex hoc panno confectiim appellatur quoque 

Sj-y^ , Ibn Bat. IV, 12 (cf. tameu ann. editoris p. 453). 

i_5.yLw-o, in urbe Naisdbur confectus , epith. pannorum diversorum, 

M i^ff , 8, Mowasscha f. 91 v., i;_j^^Lv.-^JI ^ji, f. 121 v. iC-wJLJaJI 
iL^yL^sjjJI ^..j^l et iCj fcjUv.>j^t ^L^ , f. 124 r. iUoL..^I ^^'^il. Quoque 
pamms ipse e. g. Nowairi, p. 95 (^^liJI ;^.»r:LvwoLil v^l- 

^J^. ^5j4j' vL^'j orthodoxi, M t^v, 17. 

vj^ n, purgavit iCcLhJI ij, ^.♦..wji-, I If^ uli, H i^.i , 18. Cf. Dozy, 

Ahhad. III, 80. 

_ , 
[j^jS>. Cibus iL*w_j^ optime praeparatur' in Aegypto, M ^.i^, 16, in 

Merw , i*'i!, 1, i^TI, 3 et in Schiraz , fi*'. , 6. Imprimis Sufii eum amant, 
f f , 6 , cf. Ibn Batuta , II , 89. Adulterationis substitutis carnibus ca- 
ninis arguit M non tantum incolas KastiRae in Maghrib, i^fi^, 14, sed 
quoque Aegyptios et Medineuses, f . , 3 seq. Pl. est ;j*olr^. Etiam sine 

47 370 C.LOSSARIUM. 

caruibus paratur, Cabbab, Ms. 138, f. 78 r. — u*!;^ ^st generaliter joo- 
pinae dominus, popinarius , M IH , 7. 

Ji^ et »SjtjJ> vid. sub ^ 

JS^P, vox qua sistitur equus , ut nostruni koUa, M Tt , 11. Proprie 

est retro , contrariuni vocis ,u\j, ut in exemplis quae laudavit Fleischer, 

Beitrdge, ad de Sacy, I, 447 {Berichte der K. Sdchs. Ges. der Wis- 
sensch. 1874 , p. 143). 

oLJlP, species dactyloruni in provincia Basrae, M \^>p, Abu 'l-Kasim 
supra sub ^^J, Est per linguam Aramaicam (cf. Payne Smitb 101 1) 
e Graeco sXxt-^ (spatba palmarum apud Dioscoridem). 

.JJI^ pro ..OJLs^l M l^.f, 10. Vid. MoMt. 

j»J> I c. ^Jy£ p. idem quod c. v_j p. subintellecto J»>^', occidere eum vo- 
luit , I Ifi', 13. Postea hinc accepit notionem adoriendi, vid. Dozy: se 
jeter sur, attaqu£r. 

Z^lii (Pers.), pl. ol, ocrea, M ^r , 8 et 14, ffr, 10. 
L>^. sjjP pro au\P. (aut pro '^^) i terra depressa, M f If , 7, ft^A, 13. 
• j*^ V, temerarius, stolide ferox fuit, H v. , 10; cf. Gloss. Edrisi. 

Faik, II, 661 Kj^J ^iu ys^\ J. ^3 j_c.jw J, qIj^' ^^;^ ^J^gJ"; Baidhav^i 

I, AA paen. qaI^j ^UxI' ^^o bC^Ls^l^. — j^ i- q.- jiy> (q- v.) I S*'f , 4, aI i, 
(ubi sic quoque L et 0) , 1f a (=L), r-.f, 3, H t^of, 4, Jacut, II, o1, 

7; ajjj H rv, 8; pl. ot^y^ I rrj (=L), otyy^, I rr, 3, H t^v, 18. Ibn 

Serapion hoc nomine, quod autem .^ pronuntiat, designat loca aperta 
inter arundines in stagnis Iracanis. Incipit sectio iL^uiJl iJuD (Ms. Mus. 

Britt. f, 40 r.) his verbis: ^j^lj wAj>.2i ^^j j^^ j^^ x^viaJ! J^l ^^t (iUjj, 

^3^P. Verbum 3l^ synonymum est verbi c' . et ut hoc significat admi- 
ratione affecit , tum de re ingenti , stupenda , tum de re grata sensu 
placuit. Dicitur L^>Lw^. sUI ^[^ {Migbdh) et talis mulier formosa ap- 
pellatur *j^. Eadem significatione in usu est ^3^, nam proprie dicitur 

LfJI >UJ1 c^N^]; '3' '-r^^ k^y^ ■^Jr' \::J>^ ^^ (/a«X, U, 661 et Zam. GLOSSARIUJI. 371 in explicatione vocis kJ^), et hinc Jo^l^' sunt omnes res, colores, mo- 
nilia cet., quibus se comat et parat mulier et quibus pilenta ornantur. 
Docet Zamakhscliari in Asds: ^^ 3^' oV -^ u^^' ^3 iJ^^^-^Li \:^^^^*, 
Sc>^ yio ijoj *JL*:S^ ^ 3;J _>% i^U *j}^' ^3 ^!; *l5^ ^'-^ ^*^ ^' ^ 

Et Harawi in A"{ia6 al-Gharibain explicans J—j^UjJI in traditione 
per varii coiores adclit : oJjLiLiJ'^ ^jJl ^y 1 q^ U^Ij-J' J- - r^. UJ JUj ^-^^ 
jojL^i ^^xJl ^lyS Q^ -^!>r^' o^ ^-*J^ ^j Jv.jUxi'. Significationem /ores 

iam ex Hamcisa annotavit Freytag, significatio panni colorati qui inster- 
nuntur pilentis lexico addatur. Hiuc tropice J^.»LiJ' sunt commenta, fa- 
bulae ineptae , ut apud Jacut, I, HS', 9 J^Li (.i>o o^v-^^b^^ .L_«-_i>'^') ^S^jiS^ 

J^L> ^! Ljuijj ^ Jo^Lil^V, rr, 18 oi5li>3 Jo^Lzi- oio iJu^L bU=i, H, vt., 

7 *J Jsjo' \| (C.Lc2>l!I JojLaj' ^^ ''APj, et verbum S^ e^i commenticia pro- 

tulit , fucavit, Biruni ^i^A, 19, Jacut, I, CT, 3. A verbo J^ signifi- 
catione supra iUustrata , adiectivum (proprie n. agens) JJLs» derivatum est 
sensu insolitus, formiclahilis , magnus, magnijicus, splendiclus , M a^, 6, 

ror, 19, rov, 4, i^oi, 17, i^i., s, fffi, Jacut, I, nr, 13, n, 5 (^l.^! 

iiJuLP), nr, 12, HI, rfi, 3, Ibn Batuta, I, 410, IIT, 150, 220, 271, 

IV , 298 , 375 cet. Denique lexico addendum est verbum iJj._i_;Owl s. 

JL^Xaw! c. acc. aclmirari aliguem vel aliquid , ut Agh. II , Iai*' , 1 i^L L«.Ls 
KJi^S^ ^^ U^^v.' ^^, VIII, r., 9 a f . ^ILiX^l^ ^U"^! ^^! ^Ui yUO^-^lJ 

«uL« w'.:s\c5, Makkari, 11, a1, 5 J^ -r--''^ ^jk_i;o-'i ioi^w ^^1 "^! _j,_^ L«i 

^_c^. S|^. s]^l J, elisione vocis w*.^'3 (cf. Dozy sub ^^S) epitheton 

castelli, cdtus, M ri^i*, 4 et 11. — K-jy? est ut s^ et iqjP (= 'o^ Ja- 
ctit, IV, 11o, 16) 1° terra depressa, M ^rf , 4 (ubi C iuyP), f Ca s. Eodem 

sensu occurrit s^ pl. ^tp> in traditione L^ls tjiSj'^' ^^^ LaJJc:>6 *JCwj: IJ' 

j,!^l ^^cjLc cum explicatione Harawii Q-^^-ii^! ^» »5^ 8Js.>y! j:^'^' (=^; 372 GLOSSAIUUM. 

20 caverna, M t^t*', 8, 13, 21 seq. Idem significat 5^ Agh. IX, a!^, 
1 (= Joo) , et Jacut, IV, 111, 10. Significationem vocis iut^ profun- 
dus puteus, quam Freytag e Kdmuso dedit, in eo non invenio, nec alibi 
vidi , sed propria est vocibus B^ et y'^^ , uti quoque significatio fossa 
profunda , teste Harawi, qui explicat a^ secundo loco per bj-ouJi ayr^ 
addens ^y* ■rX^\ \^.>Jl5 iJ^Li' ^^«a^j^j iLciolc v^oJo ^J-*», LisjJ aj^^' Lg-5 ;3^._5 

i Jjt i_*_L-b3. Eandem significationem babet 's3^ apud Zamakbscbari , 
i^azA;, II, 663 L5&^.Li (ii^Aj ^ -iJiyJ> lc^x^ ^i*, LlLo L ^^t 00O3 ^^Uic 
allSt iG'.jlSt5 i^^' ' iCoLa^t j,»j ^'. Verti potest vorago , ahyssus ut babet 
Boctbor ahyme. Vox iO^ vertitur /or<?a in lexico ad Gregor. Bar He- 

braei Carmina, Romae 1877, p. 200. Cf. quoque Dozy. 

5 -o£ o _ . 7 . . 

(^^. u-*.*^' comp. a ^-.A-ci» sensu conspicuus , admirationem sm imiciens 

(eadem metapbora ut JoLp; cf. Boctbor imposant v'^) ' ^ ^'^' > ^* ^i*^* 
quoque Dozy. 

_^. t LJ3 apud M i^t, 11 datur ut synon. vocis 'iA^. Illustrare vo- 

cem nequeo. 

^3^, species dactylorum in provincia Basrae, cuius nomen aHbi scri- 

bitur ^^^^, M tr.jo. Dozy memorat ^3^. 

^. Singulares formae sunt verbum Js-c^-? pro J»_x_>.j>, M fAl, 9 et 

C- ,0- 0--o_ 

xJii^ pro iCLt*:> , M f . r et VI^a J. 

^t^t^ vid. sub ^lyjj, 

^^t». Kjst^ c^^j proprie domus refngii, apud H vt , 8 adbibetur sensu 

domus spectahilis. 

b,. ^(^^, pestilens , epitb. aquae I i*.! , 2, H ni", 16. Cf. apud Frey- 

tag , ^j «ow projiciens de cibo. - 

^y j'. , terminus tecbnicus , preces cum numero impari mclinationum , 

plerumque triiim, ut docet Abu Isbak Scbirazi l^v, 5 seqq. addens ^ij I GLOSSAUIUM, 373 

^_5u\:>' 8.i5'!, iji^y Hanafitae negant preces unius inclinationis vo- 
cari posse yt,, M (^'av, 17. 

vjiij II, ligavit lapides plumbo , I fS*, 13. 

i._,o>-3 I. decet^ M ('ol, 1 et fort. t^ov, 6, Alif Laila I, f! paen. 

iAi>3, I. De Imperf. A:s^ pro t\:>^ vid. sub ^-.^. 

ic>-3 II ci'-^', scil. iCLiiif ^t, direxit faciem mortui versus kiblam, M 
n, 20, Abu Isbak Scliirazi, fo, 16, o. , 1. — VIII i^^i ^^^LaJ, i. q. 
L^j potuit rem, H w, 9, (i*'!*', 7 et 8. Cf. Vocab. apud Dozy: posi- 

buis. — ic>5. Metaph. \,i>_i(Ail ic>-^ U*^^ sensu se mihi aperivit , H i*f, 
17; — liljsi' (s. ics-^) v^t, J., e regione Turcarum, I t^lo , 10, i'vt*', 6 
t^it , 3, Cf. Gloss. Fragm.; — ij^"^! ^>^3? '^'^^^'^ reditus , H o, 4, i*., 3, 
ff, 1 et passim. — ^j^^^ seq. J apud H t^v, 17 significat et quomodo? 
— &>yo , ascia dolatus ad amussim lapis , M tov , 9 , tiA , 7. Fortasse au- 
tem, collata explicatione proverbii *] Lj i4.>5 y?^-^' «^3 (Freyt. Prov. 
II , 805 et Asds) , tantum est ad amussim positus. Cf. Dozy sub ic^-^. 
(A:>3. 8\\>yij — "^i, nunquam, H t^v, 7, ubi Jacut et Kazw. (I \",y) 

habent ti3o' — ^. 

^jio^i V, feru77i evasit animal domesticum, I oi' , 8, H t.f, 11 , Edrisi 
yi*. Freytag habet participium. — X , ingratum censuit , improbavit , M 1f /(; 

(p. 1(5 ann. 1.14). Bocthor: desapprouver. — ij^3, ut quoque ^^^—Xis-:^-^ 
q. V., diversis occurrit significationibus : ferox, rudis de lingua , M (^'f, 
15 (ubi compar. J^^^) , 1v, 2, t^ft, 4, t^t^f, 15, Ha, 9, f fi , 7; rudis 
de instrumentis , f f . , 5 ; deformis de structura , f f . , 4 , de operculo fe- 

retri, Ifi , 7, de capite hominis , f .f a , f tf e [— ^^^^^', — ingratus, 
turpis, teter de urbe, !i1 , 5, ^aa , 5, de deserto , ff 1 , 13 (= ^_^^i;j>5) ; de 
nece, ao , 13, de partium studio, t^i , 16, ^ai^, 3, t^OA, 7, de moribus, 
r.., 3, de indole, r^t , 8, de indole libri , rf t , 8 (ubi compar. ^ci-^^l), 
de somnio, r.A, 21. — Jxi^j i= ji>.>-3 , M rfia?, ftf , 4. — Ji^ com- 
par., S^f, 15, fft, 8, (^'iA n Cf. Bocthor: difforme, laid , maussade, des- 374 GLOSSARIUM. 

agreable , de mauvaise grace , vilain , iji^^ i et harbare , hrutal , farouche , 
inculte, insociahle , intraitahle , iroquois] vid. quoque Dozy. 

j}*>5. J.*>5, lutosus, Addit. ad I i*!^^, 6 KLp-j 3AP5. 

Jai>5 I, corripuit aliquem febris, sec. nonnullos Codd. I 1. ult., vid, Add. 

i*.c>5. («-=>5, insaluher locus, H f1 , 16, Jacut, III, \tf , 10, aaI*', 5, 
lexica iUi»^ (ji^'. Cf. Dozy. 

cj>.. cOj. Dicunt prope Sohraward (aut Schahrazur) vitem esse, qui 
altero anno uvas, altero fructus fert ruberrimos et nigricantes in extre- 
mitate, quos co^ appellant, quia conchae Veneris formam habent, C et 
L ad I ^. /, Kazwini, II, Hl , 9 a f. ubi pro y^[> 1. jj^Ij. 
^3. ^'05 V. sub ^Il3o^. 

L_j.3 III , decipere studuit (cf. Gloss. Edrisi) , H f v , 11, ubi verten- 
dum: »fallaces in officiis quae iis incumbunt". 

0.3. jKyA cjuoque de rebus quae natura roseo colore sunt, ut lapides 
pretiosi, H t^i^v, 9 et /. Cf. Gloss. Moslim. 

fj^j^. ij««J' praesertim colligitur in monte Modhaikhirae , I ^b paen., 
H t**! , 15, ubi describitm*. 

v3;3* \3)^^ piseiculi qui in littore Mahrae in Arabia capiuntur et qui- 
bus bestiae vescuntur, H 1^5*, 12, ^^0, 8, Edrisi, vers. Jaubert, I, 150. 
Wrede, Reise iii Hadhramaut , 160 scribit: »Hier kaufte mein Schaych 
einen ledernen Beutel voll gesalzene Fische von der Grosse der Sardel- 
len, von den Arabern Wark genannt. Von diesen gab er dem Ka- 
meele taglich eine oder zwei Haude voll , die von ihm mit Begierde ge- 
fressen wurden ; sie ersetzten die Salzlecke , welche zur Erhaltung der 
Gesundheit dieser Thiere erforderlich ist. Ich sah auch in der Folge in 
andern Gegenden des Hadhramauts die Beduinen ihren Kameelen vou 

«3 

Zeit zu Zeit solche Fische reichen". — ii.^. ^^Lw ^ *^;3) propago , 
malleolus, ^ Y\f , 12, ubi sic vertendum: »si ibi restat vitis , fructus 
eius eleemosyna pauperum est , i. e. vindemia nulla est , omnibus vitibus 

abscissis, nisi forte Deus truncum in folia exire fecerit". 

-" , . . . . ^- 

j\y jj^, tumca parva, vestimentum corpons superioris , iuxta .;! (suc- I «LOSSAKIUM. 375 

cinctorium) , M 11, 15, f a. /. MoMt lioc sensu liabet •s":^ (Bocthor: 
pagne). Hoc quoque in arcliitectura eodem sensu quo .M adhibetur, ut 
apud Samhudi, iH v^-^^ *Li>Jt oLt^ ^- J^j^^^i' j''-^^ J- ^^b q'^' Lc 

£Lw«a>y*^'3 L-A.^i-Xi' , Idf , 6. 

^^3. iLlil^^^l memorantur M ^v, 8, Iff, 6, !v1 , 20. 

^■^ I. Imi^f, ,^;j phis semel apud M occurrit sensu passivo ^jon^emn 
pro J^j^ e. g., 3^' ■^3 ^J^ji" ^y 11, 9, n et z^, Vro 6 , rf. 6, Hv, 17, 
fo^e. SimiHter Ajs^ pro A:?-^ occurrit l.l^ii, Ifr^, t*'^, 5 et LXib pro 
j^ vf r. Forte quoque f f o , 8 coll. m servanda est lectio ^jdjj et su- 
menda sensu passivo pro 'wsi^. 

Joawj. Jo-wj (fem. » M av, 2, ubi vero B Jo^wj), mediocris i. e. inferi- 
oris notae , ^f , 4 de dactylis , i^S*' , 9 (ubi compar. 2^^*}) de hominibus ; 
temperatus , moderatus de aere, f o1 , 11. Pl. ^j^j3 JsLa^»,!, optimates , 
M 1a/, f 11 a. Vid. ^s«s et TA. — ^iiwt», medium , M f.f, 14, ubi 
substantivum est. — mt^'? ' "' "^'^^ iros/i fabricatus , epitheton aulae- 
orum pretiosorum, M IH, 1. Tauquam epitheton arcuum (iixliw|^'t i^^-JL^t) 
aliter explicandum est , nempe ibi est ex usu vulgari pro Ja^^^yL* , mediocris 
magnitudine, vid. Ms. 92 (Catal. III, 291) f. 27 v. — Substantive 
iLJiwt^ est nomen navigii, M Tl, 15. — Joav^, mediocris i. e. ignohihs 
de hominibus (ut Jo^^) , M fvA, 7. Cf. Dozy. 

3 

-tAvj I c. acc. p., sufecit^ I M, 1, H i^i^. , 7. Cf. Mohit: JL>«Jt t-wj 
JjG J3 ^^ J:^ ^y.jJt. — VIII c. J r., suffecit, I S", 13, (ir, 9), ov," 
6; — c. i_j r., fruitus est re , abundanter habuit rem =z kJlJLJ^ et oiijj', 
I in ult., Ivo, 4, rff paen., rfv, 5 a f., Hf paeu., H f 1 , 20, Hf, 1, 
llv, 12; — absol. increvit , abundavit — ^^j et yii', I 1'ft*', 1, quem lo- 
cum e Jacut laudavi iu Gloss. Fragm. — i«L.x_.^tj iX-j, opulentia, abun- 
dantia rerutn , M i'"^ ^ , ubi compar. 5—^3' ^i '-'V'' [^^ ^ q'^^*^' V^S 376 GLOSSARIUM. 

opulentissimus quisque locus est iucundissimus. — 7^_y ideiu, H IIa, 10. 
Cf. Dozy sub %*^^ V. 

(3^5 V, absol. soUicitavit , flagitavit , M ff, 2. Cf. Bocthor: solliciter. 

f^», VIII {= V) c. ^_j vestimenti est vestem induit modo peregrinato- 

ris Meccani i. e. suh axillam dextram, supra humerum sinistram (vid. 
lexica Arabica), H oa, 11, Jaktibi iu Descriptione al-Magrihi, Ti*, 8, 

o 

Tauukhi, Post nuhila Phehus Ms. p. 477 e^jLo c^jli y^^ }■} Ju^ J^ tj^3 

^jri^. -xi^ , variusi maculosus , epith. marmoris, I 1., 11, ubi vers. 
Pers. habent «.JU et ^jiJlLx, H lia , 12. De cute auimalculi Djawaliki 

or, 4. 

Jjo^. Oy>^ tanquam epitheton lapidis M !!v, 1, !1i, 5 est terminus 
technicus, qui Gerraanice redditur mit Fugenrdnderung , vid. Baedeker, 

o o O i> 

Palaestina und Si/rien, 123. Cf. Dozy sub J^^. — ij^^*^=^, continuus, non 
interruptus de foro , I ^f i paen. 

Lij^. 3'uC2*^ habet pl. -^llx, I oa paen. (pro quo H iif , 2 ^ji^Lo) et 
»Li:Ly« (forma mamduda, Khafadji f^tf) (jrLx, M ili , 3. Vulgaris forma 
est iUiojyo, Morgenl. Forsch. 135, 1. 

'O j o _ 

^j. cyiskx, pl. o', sjYms urbis, I H1 , 2, Ibn Djobair, Vf o , 5 et 6. 

j^^3 VI, consensit, quoque c. i_j r, H w, 11 , et c. ^j, r., H ^f , 1, 
construitur. — X, facilem equitatu ('i ,-_!j,) invenit mulum, H v1 , 16, 

nam ^^jr-^^ hoc sensu solet usurpari, vid. e. g. Mobarrad t*', 16 ^^J^^ '^i^^ 

^^j V c. acc. et c. i>j significat ut IV et X tanquam domicilium sihi 

elegit, I if 1 , 15 (ubi 1. ^^j^ pro q-^), ifv, 6, 8 (ubi fort. L KL>: pro 
^_^L^^) et paen. (ubi cum *_j constr.) , i^oA, 4, H T.a , 6 (ubi c. >_j con- 
str.), 1'^li*' ult., Abu Ishak Schirazi, i^lc, Ibn Batuta, IV, 266. Motarrizi: 

kjJs *-Jv. 'jX.^5 ^Ls^vx) L?A:^'I LijL^jj L^^I^^Avi^ iJo jiT.I (•Y^^'^- Construc- 
tionem c. *_j in ^s»L'1j ^-*I->»' explicat per elisiouem obiecti, aufc tanquam J GLOSSARIUM. 377 

additamentum supervacaneum praepositionis. Bocthor: se domicilier, 
s^dtablir. 

OL^j. '»^^») habet sensum a Freytag notatum portio alimenti quae 

praebetur in dies singulos apud H i^.l, 1 et M t*'l. , 17. Siguificatio tri- 
butum spec. in natura ut dicimus, occurrit I ^1*1, 4, H M , 8, Jacut, I, 
fr, 17, IV, a1, 14, Gloss. Beladh. cet. 

^^ X, I fof, 8, M m, 14, vid. Gloss. Fragm. 

«Acj yni c. ^l loci , M V , 8 , vid. Gloss. Fragm. 

-cj. yij, rudis , male concinnatus de muro, M !^!o, 18. 
iJ«£3 V c. acc. H 1^., 16, nisi supplendum sit ^oi (U>^), aut recipienda 
sit lectio P. Cf. Dozy, Abbad. I, 54, ubi duo exempla construct. c. acc. 
ij V, abundavit ^ copiosus fuiti H 111, 14, Gloss. Edrisi; c. ^ p. 

e. g. n^Az. aJS (iUo ^jli, totum^ prorsus accepit , H \\^Y ult. — X, aesti- 
mavit totum numerum exercitus, H Tf . , 7. 

vjjij VIII , sensu proprio de plur. convenire , congredi in unum locum , 
c. ^3, H rf, 17. Est quasi reciproca forma verbi oii'^ = uJoLo occur- 

Wi. — iCaJlyo est pactum, conventum, H i". , 5, H, 16, et binc tributum 
quod ex pacto solvitur , quod pacto stipulatum est, pl. o' , H i*. , 8, t^of, 
10 et 13, roo, 1, 3 et 7. 

^55 X c. acc. r., perfecit, totam fecit, dedit rem (vid. Dozy) , H a, 7 
»peninsulam Hispaniae iam accurate delineavi in tabulis Magbribi". 

o^^. si^^^i apud iurisconsultos plus semel eodem sensu quo oLilys i. e. 
Jy>^5' ^_y> occurrit, ut M vi , 2, Motarrizi: ^^ i^, :\_a_A_j_s> _fc.j' tjUis 

lAi^, I transitive eodem sensu quo C<i*} accendit (Fleisclier ad Makkari, 

II, 0.1, Dozy, Lettre, 216 seq., TA S^ ^p j.^ Is^joj^ L^Jo^'), Mtll, 
4 , quem locum sic explico : incolae ligno omnino carent , adeo ut , si 
ad ignem eo opus sit, nibil iis restet, nisi ut de tecto tigillum sumant. 
— Imperf. CsJsij, sensu passivo pro tXi^, M vf c. Vid. supra sub qj». — 

48 378 GLOSSARIUM. 

aJsiy) apud M i*'l , 2 raemoratur tanquam synonymum voeis ^^^'' Accu- 
ratius describitur in MoMt. Cf. Dozy. Eodem sensu quoque lexico ad- 
dendum est SuX-ik-:':— ww« , Jacut , II, Vi, 18 o'l\j^jo*w«, msi sit a sing. 
lAi^AW! , quod hoc sensu iam habet Asds et memorat Bocthor sub foyer 
et citre. Exemplum vide in loco Razii quem dedit Wiedemann, Zeitschr. 
XXXII , 577 et alterum apud Dozy. 

«jjj I , exstitit , iu verbis Kiijf.A ^X' ic>Li» tjij L«, quae cognovisse mcesse 
est, I llo, 8, H ^oo ult., et in phrasi notissima <^y>- .» g * «.; «i^ , I f1, 1 
seq., sive per ehsionem *^^ -tij, H l^i*', 1 ; — devenit in, venit ad locum 
c. ^! , I f , 2 , Gloss. Thaahbi , spec. de mercibus , sensu provenit , c. q-. 
I rr, 12, M, 3, c. V I 1^^ 4 (ubi L o-) e^^ S^ H !^A, 7 et exportatus 
est, c. ^^ et ^l I ro ult., ff, 12, fo, 15 et 17, of ult., 1!, 6, tof, 1, 
tAf ult., IaI ann., 1. antepaen., ^r^, 13, Va. , 1, ^r , 2, riv, 11, i^.o, 4, 
H ft, 3, i^rv, 10, m, 8, rr., 8, M rfr, 6, Jacut, I, fi^A, 16(1. 15sig- 
nificat exstitit); — derivatus est canalis e fluvio , I V^.f , 13. Hisce signi- 
ficationibus est syn. verbi ksH} q. v. — Occurrit quoque tanquam passivum 
verbi xj^o^ , M Y^.f , 4 , ubi sermo est de ligno quod incrustatur , tegitur 

lapillis. — ^.s^, situs, I i^, 12, tf, 9, H 1, 16 et 19, v, 20, a, 3, fi^, 

8 et 9. Apud H vf , 11 habet sensum locus uhi quid invenitur (Freytag). 

■^Jis») I, c ^5 r., substitit, dubitavit, M i*'^, 2 seqq. et i, Eodem sensu 

Asds habet s^AiJo'. — De v^Aiij seusu passivo vid. supra sub ^\^. — C. 

J^ intellexit, I ^o , 11. — XyaJ', oculos in se Jixit (Gloss. Moslim), 
I fii^ ult., i"lf e, H i*^f1, 4 et 7. Locum sic verto : »non autem amoeni- 
tate {i.S-X)^ J., 'iJ-^\j) pares suut locus tectus, unde prospectus non ita 
late [sive non latius) patet ac e loco aperto, et locus ubi oculos delec- 
tant latus prospectus et coelum apertum (lego iU*w et jiw)". — A_x»2_sy , 
nomen sectariorum eorundem qui KjJJlXwJt et iLoi^Jt appellantur, M t^A, 
7. In Mafdtih al-Olum f. 11 r. annumerantur Imamitis. Addit: [^— «-^ 4-Lj iA_>'3 (ji dVJi, B^^LuI' Q».+.«^j3 ^^^-^3 u^"^' or*^ ^^' l5^ ^^' "^^ J GLOSSAillUM. 379 

^ Lf^ of'^ r^"^ U*^^ ^ ^^ i4**l2a]l C^ _^3 QLry c>^ qJ U*o>j ^l3 
sjLlS! «cX^ (H^^jJ^ »;,j24.i' v'^- Mohit habet: i3^A2Xl' ^^ io.s. Vid. quo- 
que Dozy. — ■^JLi^y.A apud M l^^lv /■ ideui significare videtur quod uJ^-^j 
s. v^AAi|^ terrae in usum pium legatae. 
JJs^ V, conscendit c. acc, H t**. z. 

^lyjj s. ^|>i|3i »arbor ex cuius liguo atramentaria parantur" (Freytag), 
M Hv, 13. Fortasse habet uomeu ab iusulis huius nomiuis. 

J,^. ilxs^i s. ioJj^ , uncia, pars duodecima ponderis, Tuueti 12 drach- 
mas habebat, M ^'f . , 15, in Syria inter 40 et 50 , M IaS' , 2. Secundum 
Ibno 's-Schihna f. 38 v. j^^^j-w-LiiL est 32 drachmae. Vid. porro MoMt. 

\JiS*^. ^^ *,. Dicitur M a6, 13 urbem Adeu esse ^Jjy^, vjbj=l «rv^, 
ubi neque siguificatio verbi v^Ji/j stillavit pluvia domus , neque una e sig- 
nificationibus substantivi ^J^^*, quas habent lexica couveuire videtur. Fort. hic habet sensum naufragium, ut in traditioue , Fdik, II, 627 jL-a-^* 

^}^-i-< ^3 ci^l v^^ (♦•^ cr --ft^' ' ^-t^' i f*^'/' (*-^ La_^- 
ijiJ|P3 l^^^^l jvfiyj iJL*5 ouiHl (fort. 1. Jsc cf. Mohit) ^ (^yCj Uil 
^LLj"^' Q^ i»jLsil ,^_5lX^Jo i^":^ aLLMjt aI J^ L4/ .^_^( «^^ J^3 ^*^_ 

o^-^-aJI ol^^l J^i-^ ^^ oLijCj-^ ^c ^>^.;:o-l Jo ^»^1;^ ^^^ ti^'^- 
Verosimilius est Prophetam mutuavisse vocabulum e dialecto , fort. Jema- 
uensi , quam tali metaphora obscura usum fuisse. Cum hac explicatioue 
quadrat additamentum C (ann. n), plus semel civem huius urbis cubitum 
ire divitem, mane surgere pauperum. 

^y '»^>„ uomeu navigii, M TS', 2. Derivatur fortasse a &^^, pl. 
■^^^l, sensu littus , quem vid. iu Vocabulista , quo casu esset navis oraria. 
tXJ^ VI , eodem sensu quo JsJ^' , H V m. 
«Jj. ^3, i' C[' ^-^j variegatus colore, M flv, vs. tf. 
^^ III, c. acc, conjinis , contiguiis fuit terra alteri , I Ivl , 3, H Vfo 
21 et 22, Gloss. Beladh., Ithdf Ms. 1032, f. 105 v., Ibu Batuta, IV, 380 GLOSSAraUM. 294. — V, administmvit , gessit, I H, 4, If», 6, If^, 8, Ht ult., H ^, 
14. Lexica habent, sed Freytag minus feliciter vertit: praefectus fuit. — 
VIII J^\ idem, H ^f , 19, tn ult., ^^ 11, Ift", 7, m/. !*'♦''> 17. Cf. 
Gloss. Fragm — Fort. apud I ft*', 12 et 13 quoque legendum est ^JL 

eodemque sensu sumenduui quo supra et infra j^JLj quae his quoque locis 
est lectio L. Nam de verbo ^' cogitandum non est, ut iure observavit 
Noldeke, auctoritas tamen Codicum obstat emendationi propositae. 

^^j. !UjJ>2) sectarii in Africa, H 1a, 2 seqq., It, 3. 

^CjtcXjj s.' (^jtjjj in urbe Soghdiana Wadhdr fabricatus pannus pretio- 
sus, qui ^L>wi^i> ^Lop nuncupatur, H f.t^, 4 — 9, M t^rf, 19, Thaalibi, 
Latdif, in paeu., Jacut, IV, Iff , 14. Dicitur ^.ItXjJt ^{.^SiW et vW^' 

&J.t|JuJt. 

j*aj. j«-yj. Pro iU-yiJ' B^jJt, M l.l, 16 habet *-y:JI HjO, cf. Wright, 
II, § 95 e (p. 251 2<lae ed.). Docemur in opere Adjdib al-Hind, Ms. 
Schefer, p. 102 seqq. banc margaritam tempore Raschidi esse repertam 
et a khalifa emtam esse 70,000 drachmis, simul cum alia minore pretii 
30,000 drachmarum. Haec unio inveuta est apud insulam Kharek , I 

rr, 12. 

>— j^_j V. sub <— ^i;* 

.Awj. ,Lw.jt , divitiae, M t^ol, 10. 

jCjUCj, e Pers. ^c.^IX.j imicus, nomen panni Baghdadi fabricati , M 
\r^ ult. 

liUj cognomen est regis Khazarorum secundum nonnullos Codices , se- 

cundum aHos est tikj s. ^\j , vid. I f f. cZ , H fvA g. Temere ibi recepi 

»Lexica habent", nam probabiliter Mohit e Freytagio , hic e de Sacy , 
Chrest., II, 16 (Kazwini) desumsit. 

j^j. ^_^Uj, species dactylorum in proviucia Basrensi, M. J\". p. 
o^j cf. sub i^AJ. 

j.^.. |.\j"^t, annales, 1 IIa, 3, ti^v, 3 a f., lo., 4 a f., H f.o, 9. ADDENDA ET EMENDANDA. Istakhri. 

t*', 2 1. ,_y^^'. L ^c^^ Sjy^ 8^y^ U^ 'xxLii J^. 
8 1. ^JoR^J. — 19 L ^xas J,i iJJI liUiia:^ ^!. 
f, 4 1. K-iJi. — 5 L L^-^Iaij- — 7 et 9 L oAJ»li et oAi>'3,, 9 F O jjjM-f J^ — 10 L j>jl\:>-_ji *UJ1 n''-^ rjLw Lg-^ J^lXj. 11 et 13 L J^J^- 

1, 9 et 11 1. llo. — 10 1. icJ-^, vid. ad H II , 17. 

Non uecesse est legere ,:^»L*xII». 
V, 4 seqq. Locum laudant (nomine Abu Zaid Balkhi) Dimaschki ed. 
Mehren p. tr, 1—5 et Nowairi Ms. Leid. 273, p. 51. 

12 L et F ^^Lcj ^^\j. 

A, 11 L hic et deinde juuLxLa^CwaJI , F xa>lJiwJs. 

I, 8 1. M-/^- 

13 et II, 15 Spreuger iubet scribere -.y^, ut recepi apud H et M. 
Sed L habet quoque „y3 ut Jacut. 

17 L *.^.lAfl<-. pro ^L^. et sic F »1. ^! («j^-^j o^l-^vo JOJiA. 
I., 1 et 13 1. -^^. — 6 L L^ ^, F -^^ (Sj^). 

!., 17 L quoque ^idU ut F sAxjI .o jCjJJCo ,Ly.^o (•'-M^ LpLi» c>>-^ L?r^' 

II, 4 L ioLe K^ ut L et F. — 9 Fortasse leg. ^jJi j^. ^^UJ j^^. 
12 L ^loj-«Ji ^! 4^1 ut F qL^Lx^ ^:;v«3 ^J^J^y- 

14 L et F A^^ pro QyC*. — 18 LetF &Xw pro iU%4^. 382 ADDENDA ET EMENDANDA. 

tr, 4 L et F iCCdt hic et deinde. 

15 1. ^ytjl L>Jl (L quoque 1. 14 habet Oss>). 

If, 18 1. JOUo. — 21 L et F quoque ^jr^. 
n , 1 F y j.jx^ ti)s!^j^ ^^/ oV i*^!;^' r^ o^3 '■^^' «i^ 1*^;^' r^-5 

11 seq. F sjjXj, L-a_>j5 qLjj..^» QLxilotJ lX_> ;' ^^>.A*-t iJLLw J^ yt^^. 
Jacut quoque pro ^_tf*^'3 legit *Ul yi^^j; vid. III, p. Hv, 17 
et IV, p. of., 6. 
Z F c>^' JoGoij x^ liU' "bJt c:,sjwt AJLb.o xjLxi ,0. 
m ■s-*j> quoque legebatur in exemplari quo usus est Jacut, vid. IV, p. tlv. 
tv, 17 L y>i2^ 1- r*ia?-. 

16 L et F quoque ^^ot^^ pro (Cj^". 

> > i: 

17 F lXj^Ij ^^ «J'Lxf. pro ^^'t — U-e. 

t1, 2 L lo^. et F J^! o^ ^.y ^l yc^^. 

9 F legit (_v..ailj, nam habet CKiXt ^ w*-^1j o^' ^LrF y>{;j^3- 
10 L w^'3 v^j:' et F jj^3 ^y^il. — 18 L ^'Li^^l. 

f. , 17 L «jLiio t^'^) F sjLjA« (.^'i* 

^l, 1 L ^JLx^, F *jL-w (^^'3. Deinde L ysLZJL (cf . Jacut , III , p. ff) 

F yU. 

2 L quoque op-, F ^y^. — 13 L ;^. 

ff, 3 L syoLwjt». 

Oi _0* 

13 1. ajujl sec. Jacut. In Codd. plus semel sJixil. 
19 L et F quoque ,is>A/«. J ADDENDA ET EMENDANDA. 383 

i*!*", 3 1. ^Uxil sine liamza. — 13 pro ^j^L L (^_^\JIj. 

15 L et F quoque «A*/^ hic et deinde. 

17 L et F habent quoque q'^-^. Cf. Jacut, III, p. ^va, 3 ^'va^ 

J^f , 6 et / L ^jr^ylj) F liabet >-^t LJjjyw ^_c*y »S j^j^^^y 

12 F Ljy^3 A^!^ ^ ^^3 l^t v^ ^ ^o^j JLT ^l .Lr^ 

Xo, 3 1. i^yCioUJIi'. — 15 ante ou-Llt, L insert jj^yLjiSij; F X^», oy^-5* 
n, 3 L gO:as (_^v,^l5 o"^! byiji ^ ^yi ^^b, F^l^ ^ijP sO 1j ^yi U. 

^^USL il gJiiit. 
7 et Z L et F quoque i-ixJ^. — 14 L iLJL> pro iub. 
rv, 6 L et F (i^.) ij-JdLi ^ _^ io^lj!. 
X\, 6 Lectio uo^ quoque exstat apud Jacut, IV, p. IS^f, 11, in L 

(o^l^) et F ^ joiy j^ J ijo]^ ^^y^. 
n, 7 1. ic^. 

t^. , 9 Accuratius est "^jS pro J|J'. L (sic) (^;^^ KJbUlo ^^;v-x«JJt 0='-'^ ^-5' 
* Locus in E desumtus est e Kazwinio, I, p. itv seq. 

\"X, 3 et a L \i^0^, F Uzj i. e. t>2-c, & L oLy. 

12 L c^oLSj pro ^. — 14 L ^^ ^jJS j^^ y^' 
t*'^, 2 et 6 L ioLL>. — 15 et zt' F ^o^^JiJ , L iij^^ikiijl. Intelligun- 

tur iucolae insulae .Jn-i (Mas'udi , I , p. 239). 
t**o, 6 ij^^*) ij^: — 15 1. ^-a-JyJ'- 
n, 2 ad iUsj in L gloss. qm^ ^J^. '«i^jA^. 

5 L .Ui pro iCL*. et sic fort. 1, pro .U ann. c. 

rv, 5 et (7. L ut C ^^, F et ^^ 1. j>x^ vid. M r^m. 

6 et /. Vulgo pro syuJ' dicebant a.xaJi, vid. Hamadhani Ms. 1070, 
f. 101 V., 102 r. et cum vocali producta byyoJt e. g. Jacut, III, 
p. n. , 8, IV, p. f/\f, 15, quae est quoque lectio L, F et 0. 384 ADDEKDA ET EMENDANDA. 

f^A, 8 L j>A**iT> pro X.y.^>. 

n, 16 et s. Quoque L et xyai* (^'311). 

f\, 11 L Jo-5 — ^t J^ o'^"^ ®* ^^^ ^- 

16 et r L iu.-^3, F xj^AA-j, iJ^wX-w ut E. Pro 'lilu^^ L , F et 
s^sLi^ quod C add. 

17 Pro ic>L L ^L, F j^li, h. L _^>b. 

fy, 1 et 16 L et F semel kj^. pro aj, fort. pro _^.. 

fl*", 1 et a L xijyka> iL*jw2>. 

6 et Z L ajo'AJl, F x*-jlJs_5>, ^iJc^, sed fv, 4 L iOjjuds, F 

8 L et «^y*l. 

12 et 13 L habet ut A *.^j^. et ^^JL et sic fort. recipiendura est. 

14 et M L et F quoque .gi^.v^ 
ff , 16 L om. y^. et habet (j^Jjo^^Lj. 

19 — fo, 3 ^^\ — i3^3 L et F haec non habeut. 
fo, 6 L o^bj ut E. 

f1, 11 et ^ L, F et quoque ^^yis. 
12 et A L yi^ iU^i> ut F et 0. 
f1, 18 et yt L, F et ^^y-^. — 17 et o L, F et iU^. 
fv, 6 L Lo^ ut quoque F et 0. 

8 L ^Lrf^ pro JJ f et habet quod C et E , ut quoque F addunt , 

cum var. 1. \Ji-iJ=>») pro v_ij-b J>£. 
12 et « L ^w^lj 'djuj^, F 8:,, e>si^; habent L et F additamentum C. 

M F et L ut C et E. — 18 z; L, F et ut C et E. 
fA, 6 L ^ty^JI, F ^tyw hic et deinde. 

16 et ^ F et ut C et E. (In L magna lacuna). Pro L^-j^ F 

17 et Z habet in textu r-j'^ ^^^ ^^ jjr^^i 0^^^^*^ *^^ <yf'^*^ 
f1, 2 potius 1. ^y*., ^. ADDENDA ET EMENDANDA. 385 

d., 2 id:^^ ^jji. — 2 et 3 fortasse leg. ^Ui \jj ^!» «^- 

16. In F post ea quae leguntur p. o^, 4 a f . sequentia aclduntur: 

l^ (1. »L) oL 3J..^.^ oVLo ^^ wxx^j *-2J ^j-sj^Latx! L Ul iilj LILiL, 
vju^ K^j.^ ^^O (_oJW ^Aj i^ ^y: ^>^ ^J^ l:)^ ^^ ool^ 

0»w-0)_5 i.,;,^..^^ ("^^)- Lf^^ c5^*^ CT^.)*^ 5^^J 

ii>\iM/.fcaAac cLcl> .l> ,.,) ouai ,^. ... , o I b.^ ^L« .O j^wJ) 

ot, 13 pro iL^L^' L et F Hjj.il L L^^^Lcl — ^j^^xijy Jly" "^ iCju,^— .^^. 
14 ioLoo fort. 1. iijLlrxi> coll, H et ^1 ^L^.I^o j^. L habet fere 
ut C L^i>'j> J, iLolj^' ioLx^o c^oJLo lAij. 
oi*. 18 JLo, F .i-w kj)o,. — 19 L .jlc XxaJ.£ isUi,J^. 

ol*', 11 et ^. Lectio UlJL.j' quoque est in L (LJLjI^), (L^lJu) et F (L^jJL'). 

^ L, F et quoque bjLftlL 

L et F |.^o ut C. Mas'udi II, p. 377, 403 ^^\ ^\. 
of, 3 — 4 F ut C; L s_o_e J.c -bLIoA^i q.» et deinde [j^. 

5 L ^^yij J j^yCw» L'i'. — / F et L ut C. 

6 pro lAjtji xji L oii^. 

17 L ryS^. 1> iUjL^uit L^ JLaj ^_^' ^^./.:>UJ1 i^^Jl:^ ^.^-^5 ^s^ao ^J^ (^ji 

6(5, 1 pro ^^3 JLij ^-^3 L ^y^ ya^ q' JLflj^. 

2—3 L (sic) *^^UuJl L^ JLaj yi^_^l ^ ^tj^ ^. F i^^lilwi, 

6 post j^vJUs L addit LJi^i. — *18 1. Q^y.. 
*o1, 14 L sljuit. 

ov, 6'. Non necesse est quidquam in textu niutare: «-jtjy^Li ^^^-i; *_j|j 
est pro i_j'o.wvJi o^'Lo xjlaX^ i_jlj. 

49 336 ADDENDA ET EMENDANDA. 

o^, 2 pro ^^3 ^j^^ F J<Xd, ^ ^^j U=> J ^y 

3,jjj^UJl et F (A:5\ws^. o-w^ L5rS-^ S->^ '^r^ 3' jV^ ^''^^ 4?' 3^i 
lUjI^ ^^ ^^. \J l5*^3 uijjtwi j^ j^^jj'. idem liabet quod E. 
6i, 2 et 3 pro iAs> L Ja>. 

6 pro ^' ^.-^^ cr* F oJ-^^-^j ^^r>-3 *^^ j*^ ;y^ jv^ 3'* 
10 V'*^'^ et ^ L |.LwJLi "^3 Vjj^^J' F (»^3 vy" ;'^- 

12 1. i»,Ajtxo. — 13 Appellatur l\j;-s _p vid. Jacut, IV, p. IJa. 

13 et 71 L \JL>oJ1 ^yij, F *JL>o ^Luj y, ut E. — 14 / ^-otiit. 
17 L L?^.. o^Ai' Ajy ^'j.! v! oV *^' ^ liabet ut edidi. 

1., 2 L et F fere ut C, ut E. — 7 F IiLi> ^^3 »^^'- 

10 L «.A^'uw!3, recte. — 13 et 5 L et F quoque addunt (jv^ g*-*j>. 

14 L Xxs J2.«.^l s-o j.:^^i' '3'. 
It, 1 L et i3.A5> pro J0o>. 

5 L »^yUv.x! j, ^3 L>25^ ^-^.'-^^ iU>*o L^AJuob. 
11, 7 pro ^SJoil F habet: fcX.£ Ul^ y^^J i^J^^ o""^^ j' ^**' l5>v?- 
iA>o[^ ^, similiter p. 11' ult. dicit: (^ujj-> ^jJicl qLxoI i,^:/^!^:^ 

^Ac yi ^L^.i^ AAj^r ^^ o^^-^y^ 'y' r*^ ^ ^-^^J^ -^ j' ^^' 

Jsjjl».i> ^ et p. W , 3: jc^AJs^ ;1 c>>*' Lfjt^^ o'^-' ''^-^1)) /^'^^-^ 
(j<.^. QL-iLjl >_Cj>« J^-^^3 Js-oly> ^j^ e^A-t yjl Vr-^ *^ T^^i^ 

lAj.vi» , ^•♦o >— j' -^^ o!;'^ '^' j' '^^-i' c:.»-wl. 

15 FetO liabent ^..^ yw^, pro qL;sJI »^^^..15. Locum de Kinnesrin 
e ijr>p'> ».yo ^_jLci' auctore Abu Zaid Ahmed ibn Sahl al-Balkhi 
laudat Ibno 's-Schihna, Ms. Leid. 1444, f. 65 r., sed aliis paullo 
verbis. 

17 L i^A.ix qa.^3 pro .yju^ o*"^^ ^^ quoque in mappa 0. 

li^, 1 L s^. I ADDENDA ET EMENDANDA. 387 

T, 3 post ^pOtAO L addit sLxj Jy^ xj ut F post iu'ai^: ^L:ci>o ^l.Oj, 

7 &,v.^x;i;t i. e iio^l s. iiijc^l , Ibuo 's-Schihna 1. 1. f. 47 v., ubi liic 

locus laudatur. 
9 et A L \j (sic) ^ytjl a^ , F dVj'A>L> S-^j^ y^*) ^:^^' t^W^^ ^5-5-^ 

1f, 8 L iJJjoy Iji Ui^j^ ^b L^ j»^3 ,^i 'lJi^! q^ L^3 "^il, F ^^^.^^^ y • 

JT^ O Oy^ '^^' ^i^^ ^^' ^r^T^ jt-^ o' o'"^ -^'-^^3 ^'■X^ O^^ 
l»xiL« slA-x>! Oj^j L>^1 ^O o^K^; '^i^'^-)» •-r*-^^^ c>^'ij ;' tXJ' slXjJ 
lAJ' -iJJJj. — 11 et ^- L, F et quoque j^.. 

12 quisemper nOJ^ ^^. habet, h. 1. addit: JsjJy^ ^jlLI h^. I.^'^, 
F et L semper '»J^l^. — 14 et m L s-JI. 

1v, 4 seqq. Cf. Jacut, II, p. I^^.a, 14 seqq. 

11, 10 et ^' L quoque S3 ys^uJ' J^^, sed ut recepi. 

V., 7 L ut C et E iuJLiiw, \J'JLw. 

1 3 et n L ridicule 8-);> , ^tj Uj c , J' ;j^.*.Xj ^». 

14 oLiJL ,La-w_j» ^sAaj »servi et ancillae". 

15 L ^-r5^L«' JLw ._c J-^u&j Lo Lg-Jl taj Lo "s-jLlJ. 

v\', 11 L Jo' ioww.*i> J.A3jI' ^X'. — 17 et q L w>-^ii>5 ^L/o , ,'uy*o (^;.^^j v'^- 
vi^, 3 pro _jj> repone cum L '»Sc>., E et Jsl^j». 

4 pro <e-*|yo L quoque habet ^'^yn. — 11 fortasse in textu legen- 

dum est iu^ ».»/, sed L ut I habet s'wJtjl s.jJLi'. 
>••• ' >•• 

vf , 5 et / L jj»c |JolX.v.v5. 

vo , 6 L h. 1. ut vs. 3 J3Lw.x<w. Lege L^-io ut L liabet. 

1 3 et z< L ut C , sed ^jOCyai* pro ^^jLa-ooi*. 
v1, C L Q^L^^ L^^ pro ^'J^jy — 8 L i;?J byi^'- ^^^j^ pro ^^^j^ Byiy. 
.vv, 1 pro 'SJ-J^ rsLTLioLi-^. — 2 L o'aS' (3-c; J^ L3i>ctJ> 'li?». quoque jLi. 
4 L post c>*J-^' inserit, ut quoque 0, iJL^AJ' ^J. ^ -.jsj ^o.^V. 388 ADDENDA ET EMENDANDA. 

vv, G ^xXa ^jyi^ ^^'^U ^^^i», o^b ^^^Uy^ J^3 ^J ^bU ^^^ 
10 L ^y pro yji. — 11 et ^ L q-», 1a> &i>jJ' J«e iuJLx:o*s/fl ^^ 

VA, 4 et cZ L QUx.ii ^c^ et sic in niappa. — 8 et ^- L iOji> iijji iuj!^^. 
vi, 15 pro A L 0. 

A., 7 L fere ut C l^js^ X-^"^^ ^Lyo ^tV^r^^ L^a^'* 

18 seq. L liULo ^^ g*J' ^^ ^fyol ^ ^Jl yji^ ^JJt A^ ^^ K^s^JlL 

aI, 3 et 5 L ia3. pro ^=>. — 13 L il>Ai! ^l L^ 3^^ ■^'i\ ^ ^l L^ Jo. 

16 L L^^i iJb^5! ^t ^l. ■ 
A^*, 3 L J^ et ^LLJI ^3 pro ^LLuj. 

18 L ^Li- lA-^u^' iij^lj ^5 )V^ *^' (*^3 cr* (*g**^- 
A^, 9 et i L *j^Li , cf. Jacut in v. 

14 L ^LLII ^v.^ ^Xl x>-wj ^LIali ^_j1j vLf^ ^^-.♦i. eadem habet quae 
E, sed ^3,LL1j pro J,Lk). 
Af , 4 et Z> L ut C , ut E. — 5 et c L ut C. — 8 L taj pro ^^. 
A(5, 3 L addit: jiyaii (jr.c ^i^jtlis t\i i^Lli '^^J j^ j^^^« 

13 et / L addit: ^ ^W ^ (jy^ -^ ^j^j- 

14 seqq. L ^Lo q^ ^^ L^c o\x>j o]^ ^t J^-v^ (j:Aii ^j^^Laii ^ "^ii 
L^L^i^ l^ji,^»: Ispl^ q12 LiJ Joj^. lc lc[i> s^j *xiX3tii ^v^i' ^:V«' 

":ji J^ Xs ^yiJi ^'l^ ^ l^ ^J^ \ (sic) ^3-iJi ■^Lil ^5 

jwv^i L^L^i JLyi^i iooJcc ^3 — -Ji 3jOU-« J_5 LJlS U/ ^y^Uii 

;iwii _^. U-^ v';^ o^' ^3 ^' (> J^' ^^'^ r^'3 ^j '^^' 

A^j, G lege potius cum C, D et L 'sJtlaaJ^. — 8 L iLL>^ ^i a.v«L3 tj .i Jv£. 

14 L 1^,1^' *-*..v.o>t ut Abulf. — 15 pro ^jr-^^ babet ^j^SjS' et Oj_S' 

i. e. 05/ acervus (cf. Ouseley p. 70). Eodem modo vertit S^ (paen.). 

18 L _y-«! LiJ 'i,jJu^ iCou\-fl (JNJwLii^. • 

Av, 10 L ^-.jJi ^L^-i iooLi>5 I^Ui- y:ri %. I I ADDENDA ET EMENDANDA. 389 

AA , 8 et / Jacut quoqiie recepit lectiones ^ y et bL=>y; L et iwi>_J'. 

2 et 3 L et quoque ^x^'. Hic _g^^ l\>o!^ ^^ Li' »S .KL JC^ 

iAjLj|^ v3;3'-^ '-^'- P^*^ L''!^^' ^ ^^^ ^^ infra ^^yw^. 

a1, 9 L\;i|^i> (j'»joU: i,i' c^vwl 5jy t_5>^« — 11 L 3.iX*J' -^ ^L 

12 L et semper j^^iyixi'. — anu. e. Pro Jacut, I, p. TaI*' 1. Jacut, 

II, p. \^^^. — ann. m. In mappa (j^^ ..iJ et ^oxa ^ exstant, 

et tX^v"^' *i inter ^LjUJLv et ^jiA^ iV-^^ i^ ^P^^ ostio flumiuis. 

I, 8 et ^ L (1. Q^^) Q^^i oW&^ ^jV — 8 et i L adcl. -:^' j^^- 
11 pro ^ytil ^^r^l wl^ JuiL ^^^l^ |.y ^Li. ^^ Joo. 

17 Jactit, IV, p. o^v, 18 »J^:i, L ii^i^u (sic). 

It, 5 L ^La^^ (ji»j ^5. 

7 seq. L *_^J Loj «-«s]^! JLw q^ J*.*:?^. v^a^^I^ X*JI *j ^^-^^. Uj'51 

3. * 

11', 3 L addit ..p post (_^w^y*JL. 

11 L recte habet ^^^sIaJLj' "^i IAjI .LJI ioU Aiixj". 

O- _ 3 _ ^ 

It*', 6 L ^J^ Js^ ^^J^ '-r^^.' — 7 i^Ij^i ut quoque deinde, vid. p. I0 l. 

9 et ^- L et F idem addunt. — joLci ^^ (^wV^. — L quoque i^y^a^. 

10 et w L (sic) yojj! QtA;L). — ann. b L o^'-*^ cum 0. 

1f , 6 et 4 F addit: yj^ l5;^^ o' *^ «-y^Lw ^ u^j^ j^ ^ j^^Jt? t^ 

vi>wwl ^J^\^^ Lf.-*^ 3' tJ'wV.^^ et L Lgjli (j^^Iaj c:juN.s\^wI lAi Lo ^51 

I0, 1 F J,L>^. — 7 et / L, F et quoque ^t^j. Cf. Ibn BatMa, 
II, p. 92, Pdtter, ErdL, IX, p. 135. 

8 et ^ L , F et recte scribuut nomen. Cf. quoque Mas'udi , II , 
p. 288. L ^lc ^L> _^.. 

15 post^^^jLj" L addit: iJb"bl ^^ ^,»^ i3, 1. 'ioZ^I, vid. Jacut II, p. IT. 

16 L j->t^^ v/ i', F j^j^S^ v>y Ij'- 

II, 7 pro f t^ (iw). — ann. e. 1. xyLi; ,L^ jljL 390 ADDENDA ET EMENDANDA. 11, 17 L »^y'^ pro b^yoj. — 18 L U^ ^loS ^i^j U^ ^^Lo ^JJ ^t ^^^[j^^- 
1v, 3 L J05 yUi' oljo U^tAx. "^L — 13 L Jj^yS. 

14 pro l^J^ L recte UjLxi. Pro .b 1. Lb licet omues Codd. .lo habent. 

c?. Adde L ^^L^w>Jl et ^L^^xjjil , q'1-^Ux^ et ^L^^. , F ^L^^^t et (^U^Aj.. 
e. Adde L ^L^yiL, infra ^^Ls^jU' , ^L^y et ^^Lfuy , F ^^Ls?.yjt, 

^L^y et semel ^^L^yt. 
i. Adde L ^Ls^oUJt^ ^L^LJt, infra ^L^oUJt, ^L:<u>3L, ^^L^_^U, 
qL^oLo et qLsajjL. 
11, 2 et Z>. L ^LJUjt, infra ^L^Ujt, L«^l^, F JiJ^. 
11, 2 vertit ^L^t per L^^s^. — g Adde L et F lXJ^jO, infra lXjL^j^^. 
h Adde L ^^^ , infra y^, , ,^03. , infra ^-aj. , F _>jj , infra j-^. 
m Adde L, et F »Oyo, infra L et «>yo, F »jj^. L et F ad- 
dunt ^^oyj ^^3. 
{.. , 1 pro jyjt fort. 1. jjt , vid. H Ia. q. L habet .yJt , infra .y. 

*9 1. vj^. — 12 L, et F ^^Lcj. 
l.t, 1 dele ' post iCx>LJt. — 3 L otyvJt^ hic et deinde, quocum con- 
venit pronuntiatio a^.y^. — 4 pro qJ<L>3 L et F ^J^y L 
^^jj. — 5 1. ^jUi-y^-^^, vid. M. 
I.i*, 2 et 6. Lectio recepta •^Jo^^yo est ex E et (pro D corrige B). 
L et F habent ou.^^,-^. Fortasse conferri debet p. Ift**, 4 
^^tJu«5yo, ubi F ^^tj^^yj, et E J^ 3^. Nomen cohaerere 
videtur cum nomine ov-iiOj.,^ de quo vid. Ritter, VIII, p. 862. 
3 pro ..L' L .L' , F .Lt (in mappa .ijt). Deinde F Jii^», , ^jJ6 
sed in mappa ,j**^ ut quoque L. — 6 et ^ L i^jJ^j F «j^j. 

7 et wi L j^LX^^L^-vvJt^ ; w L ut B ; F qUvvj ^L^vpj. 

8 et L 3ji=> , infra o^a> , F ^j^|^l\x:>5 ; /> L ^-^^3 , F ^^^. 
t.r, 1 et (Z L ^3^1, infra 03,^1, ^^V,, infra j^^ ut F h. 1. 

3 et /i L ^^ycwj.^.^, F jx.i;3y.w. — 4 pro q^I, L qL«!, F ^U«t. — 
m L ^'wjUJt , F QwoL , ut recepi. — n ^^l^OjUi». ADDENDA ET EMENDANDA. 391 

.f , 4 et d F -6^. In L enumeratio liorum pagorum cleest. 

5 1. ^U^^liJl, vid. H ti. a. Ideni restitue 1.8. Pro ^^ljb^U'^! F ha- 

o 

bet ^LL.LAA-i et ^^ljLuw. Lege qIjU1-« (s Ql3Li.Xiil). Idem restitue 

I. 8 et 9. Pro ^^U 1. hic et 1. 8 et 9 J^j^U s. Joy^ ^ ^id. 
H Iav /. — 6 et w F habet Qb-*~b. — 11 pro (jyLc restitue 
lXoIj; vid. H \t^ r. Dele in annot. p verba: » Secundum-Khorra". 

.d , 3 et ^ qL:s^3 , F qL^JjS , L om. — 4 et ^- F Lx-^^ , ; r-*;^. 
Z F ^_jbbCv-3, oiibCw. — 5 et w F ut recepi; L qL*.:$t^, 
qL:^. Post qL<^! L (qui Qbs&^' habet) addit -^ b^ u«^« 

6 et j> L (_5r^ , F (^-*/ ; r L >— j^iCwb , F ^^ktAi. 

7 Pro ^^3^5 L ^^b^, F ^^^b. 

.1, 1 L ^o^^ 3b. — 2 et e L_^t, F_^. 

3 et / L QLiLwJt , infra bis ^^Lx^Jt , F qUu*vlXJI , infra qLsum/. , 
qLSjuLwO, infra AsuJ;^., 

3 'ijsu^ >s.LLo. C in mappa ^aliLt ^a cl. p. tf i ult. seq. 

4 pro v»^^ 1. v^-^t et pro \JS 1. yj. 

.V, 1 L iiJuLXx i5 r*"^-* '-&J5 o^^i^- — 2 et e L s.Lit, F s.Ljt. 

4 et / L , F et QLoJt ; n L qLuw et qL^. 

5 et L QL:s\Av>jdit , in itinerario Qbs\j^l , hic et in mappa 

.A, 1 Ouseley, Travels^ II, 134, 159 pronuntiat r^K<^- Sequens ^t 
hodie quoque appellatur ^ -j' , Ouseley, II, 158, 160. habet 
ujLjL^Iayot et in mappa Qbjb^^t, F oLLx^Iio' et in mappa 
QljL^.yot ; nunc Savondt dicitur, Ouseley, II, 167, 163. 

2 ,'u3- Ritter, VIII, 766^x3», a.xi», ,3«^, Ouseley , II, 171 sqq. 
Pro Q^ijLit l. ^\yS<2.^ , ut quoque recte F et L. Vid. Ouseley , 

II, 156 seq. Corrigatur ergo Jacut, Pro Lci.> \. j.^^. Ouse- 

ley, II, 111, 114, 134 ^^^. 
.1, 1 et a L «jbsj, F sJas. 

1 et 6 et F quoque qL:^j|^ , L om. Lectio itaque incerta est. 392 ADDENDA ET EMENDANDA. 

1.1, 2 L ^^bCwUt, F ^bK^wU _ 5 et / F JLuUt , JL^L. 

6 pro ij-.o 1. y.j vitl. H y.. q. 

I!., 1 -3j>. Jactit eundem locum sub Q3ji> memorat, II, f^l. 
2 et e F qL^K, in mappa C et F ^L^UI, qI-^K. 

4 ut quoque in mappa QbLwO.^L 
lii, 1 et rt F oLmLsII ; h F quoque om. 

1 et c F habet Li^jj^ v^^Lj^ , lectio ergo recepta valde dubia est. 

2 et / F y . — 3 et ^ F ;_^joLj ; i et F quoque s. p. 

5 F pro x*«.*i> habet X^ , om. sL^uiJ'! ; pro . jL^ \} habet lOjbj . .L. 

7 pro ^yo 1. jyo (0 et F ^y^). 

11^^ 3 ij*^t^Jo recepi secundum E et .0. Secundum F qui habet .03 
o^.v/-o .^Jwo j^ legendum foret -k^a L§j ,j*>-J (^j) _^j. L habet 
y*Jyo. — 4 L qLX^* F ,L5C^. Deinde F Oj-jLj yp. 

lli^, 1 L ^L^J^jl, F ^L^JL^I, O^L^JLwi. — 6 L ^Si^, F oL>^^. 

2 et c? L kihi, infra p. 111 Jj^j, F ^jt^.^, infra Ay et in mappa 
X^ , iijjo et in mappa ^~:>la , C in mappa ii)oj. 

3 pro Qtyo F et L .yo , ^lyo. — 4 L J^. ^^^. 

11 et w L *^i>Lo3. — 12 et L *yj pro ,j ; F lAJi (^L^^ OlXx3 jl QLiiot «/. 

Ilf , 9 et ^- L iw.u-vaJj'3. — 10 et / L et F quoque iLul^Op^l^. 

Ilo, 1 et 6 L iu:LA.pJt»i; c L io-pLAO^Jt , F ^j^L^wl; e L s-oLll , F iwjtyoj 

5 pro oJt F et ^t^? 5,0^ — 9 L ^».^^" j.t^ , F (^Axi"^, jji^. 

11 F vertit j^yitj per |^^j' QL^t. 

12 et ?i L et F quoque j-ol. Pro iuLo L iuL y*w4.i>. 

ttl, 1 pro ^y^i^. L L^xs ^yo^Cu. — 3 et 5 L ^. 

6 et e lX^Ij o.yo xju> ^^^^Lo. Post joy.^ addatur ^j^. '— 6— 15 
quoque secundum L , F , 0. 

8 et i F haec quoque habet. — 12 iij>Jbi vertit .t^ ^ij. 

Itv, 1 L , <JiJy.. — 6 post ijJ^y^ j*J addit (j-^i'LXjt J. S i^LJ^i ^LaJLwj. 

10 pro -xjLi L ,-,>3L. — ult. et L (^ykX^wi, QyXwt, F ^M^^t. 
I!a, 2 et c L xjuy*Jt , F iou-i;. — 4 L iwjAi^' pro iijt^t et addit jj post ^l 

9 L ijjyr' ;^ 5 "^tl- H IaI f/. L 1 j .Lj c>».a*j. J ADDEXDA ET EMENDANDA. 393 

IIa, 11 pro io L *J' et liabet oLaJ' l\Jj «jl ; p L quoque addit oi-j' ; 

post .13 o^^ L add. >s_^\j ut quoque F qui habet n^^\:i , leg. s-:^. 
12 et 5^ L (jv*o> j^, ^^_wj>^, F j^yu*s>^. — Ult. (j*»|li^ 1. yw^Li 

cf. Ouseley, Travels, I, 280. Sic quoque F et 0. L qa^^ 
tll, 1 ^j^ fort. 1. jS\ J^ vid. H IaI h. L ^^J^Uj. - ^^Li^Uib L ^'J^av^Uiu 

s. ^^U^UjL. L ^^Lj^iilb. 

2 et c L ^ljyUb, F ^b'^. 

3 ^^Liyv.lb fort. 1. 3by-^lb , vid. H 11. d. L Qbj-^b. 

4 L lfAi2^ et [JcjC^ pro ;^jt:co. — Ult. LoLr j.^b>^Juvo syo i^aj, 

11*. , 1 L lXJjIjj ^bly;. — 2 pro J.i>Aj L „ 3^.. — 7 ^y _2J L „ ^ -^. 
in , 1 et a. In mappa M ^y^ s. eJ^ prope confiuium Kliuzistani po- 
nitur. F ^iljjuw, ^y.*». 
2 pro ^pb ^^J6 ; A L ^^. iot^iil , et F ut E. 

5 et / L jjy*^^ , F jj^o L^,j , ut E. 

9 et m L ^Low .'l:> , F sLaaw .bs-l.b , ^'uci ,..'l:>-.Ij>. 
lyi*, 6 post j^fcujl L addit: ^. ^ ^^ ilji.^ ^j^ji «.*-^. JLxJ "^ Ij*:^^^ 

^ji ^t L^:oCUo ^ (1. ^^^) L5j^-ii. 
7 e L o^a=* is.>i>^JCo .fc/, F habet (^»^- Pro qLcJ' ujyi ^lt 1. 

^^iy iiU>'uo yyj ^t ut L et F recte habent; cf. H tr, 8. 
9 et y F uXJiL) g-* ^f:^3 "-^^^3 «tV^ JLU i3j> p'yi'' 

12 :y fort. 1. :^ , vid. supra ad p. t.., 1 ; L et F .o, nomen om. 

13 et i L .yj, .yc et in mappa .yo *w>U>3, F om. 

14 post -yis' L addit «LjLx». 

k L ^^bCx^^Jt (supra ad (/ ^L^.i^jJI), F ^bbs^o, ut E. 

15 L ^L=.^l o- l5/- 

16 L w^^LJI ^o L^ ^'1 ^j^^LJt b\^05 cf. H lii*', 17. 

1 7 L ^jxis^ ^o^ L^l>^ u^j'' ^^' 'i'^- 

l\'i*', 1 pro jjt^ 1. y^;:?, vid. H \'\f h. L (^,I.P. Quod in ann. a dixi , in 

50 394 ADDENDA ET EMENDANDAj 

partein tantmn bonura est. Nam Chesney, Narrative j 106 ha- 
bet Zergan; vid. quoque Ouseley, II, 225 seq. 
tl'i^, 4 L d^' ut Jacut. — 12 et /; L ut C. 

14 L »y-^3 et in marg. c>S *— ''i'»^ iS^-' 

15 Z L i3jij et pro yjl habet Jjl. 
It^c, a L et F ut C. 

8 et/iOx*/ mox »^, I^A, 6 xj'. L DSf. DeinJePxjyy^ Ojj iw^>. 
11 et k L ut C. — 13 etZ L et oyt, F ^y'. Fort. 1. ojj. 

in, 3 pro ii.i>;^ et F Kaa^ (c^^tj j). — 12 et ^ L ^y;a>j-. 

13 et m 1. iAj"L*o, vid. H iiv ?'. L ^.L*o. Priorem nominis partem 
esse Lwj patet ex M l^f, 17. De altera parte non ita certus 
sum. Noldeke, Sassaniden, p. 5 ann. 2 pronuntiat Nesajak. 

o o ^ 

Aliud urbis nomen est uX-^Lwt.o (Jacut, II, olt). 

in, 8 L 5;'yij'3 ^ijy^ '^^^*>- — 9 F i!^^ sLo ^t. 

13 L iL*j^ L^ i:^Ui:oo L^ili. — 15 J^T^LXj^ ^^bCw^JuL^ jl i^. 
IVa, 3 pro ^^juw (L ^^jy*o) F vi^^t ^%*j.v ^t \Ji:^)i jy^ q' vIj* — H 1- jty^3- 

14 F ci^-w^ «jij d^j>=> o^jr^ 't''^ ^^/ g^ &-j_^ ^^'^ li" ys^ ji^ 
^S^^ 2up 1j -^o jt^. L habet ut C LiJ ^.^ju^ jp>^ aj^x: ^t^. 
In annot. l dele verba »Apud-scribitur"; cf. M foch, 

in, /». Nunc (pro ^1^^^') ^o^^ »o vocatur, Ouseley, II, 451. 

ir., 2 et 3 h sjjj^l. — 8 pro j^o 1. jj^o. 

ult. hal)et recte inverso ordine jt^ (iV-LAVji c>-^ ^^^ sutX-o^ Ij 
•t. d''wL_>w_i .iJj .c>-«' »'->5J n^^iy^ jU-^ ;' «^ obtoU b" sLsAAa. 
.,L'ljj=> 'j oljtoU. Est enim .o^ «U^iAaSj eadem statio quam M 
fdv, 4 Arabico nomine appellat l^ ioyj. Post /i L et F ad- 

dunt ut D yyf o'"^ cr» ^3- 
li^i" 3 L et F ha])ent quoque 'i^y^- quod forte praeferendum. 

4 post r)l^,' J^' L et F add. iOj Jo«. — 10 et m L, F et quoque 1 habeut. ADDENDA ET EMENDANDA 395 

irr, 11 et L Lvy/. — 12 et p et L ut E J^, 
ll*'r", 1 pro ■iS iit quoque {\S *jo et .S mS) potius L »^S ut quo- 
que liabent L et F. Post ^^ L addit iCjJs. lu auuot. a dele 
verba: » Mokkadasi-appellat" et »igitur", 
3 li. 1. L quoque q^^,. — 5 post (*..jy> L addit iC-oA^. 

7 et /i L iCj^ QLj>.u\_iji et qL^^. 

8 et 2 L et quoque q'»ij^=^ , F q',^=> *j^ i. e. q'^^^ forma bre- 
vior pro ^'Ju^ quod restituatur, vid. M fi""oa, f.!*', 8. Ad 
lectionem Kodamae ^.^yo^ cf. supra li. k Q^v-i'. 

It*'^ , 2 et c lectionem U..5j^o confirmat F habens ^«p^^ C)^—?';' *^'^ )"-^3i 
i.>^ ^ i^-^XJLx 'jJajLa q'^-^ 3'rV^ ^-^-^ ^ ^^^«-vw.^ ^sJaJi (sic) ^jSm, 
L om. L*.i>Lo AiL|. — 5 et g L pro ^^ : .'i' bis habet f alse ^^. jli. 
F habet ut edidi, nisi quod pro altero rj-'.\^ habet r\»)y}^' pro 
verbis ^^ji^ J,l Lwi ^^^i habet eVA*vi ^C^j^ -^^ \i ^,^^:!^ ;l, sed pro 
^•^yj^ antea aliud quid scriptum fuit. Deinde pro L^^, habet L*o jl^ 
quod pro explicatione Sprengeri facit. Verba ^?^! j a ry^.\^ ^^», oru. 

9 pro 0. L et F habent of. In itinerario ii^l ult. ad n pro v ha- 
bent 1 et It*'!', 1 pro f legunt v, quibus lectionibus admissis 55 
Par. habemus. — 10 et (/ L et F habent quoque of , ol'. — 
A L et F habeut bis ^^jJ/j q^^, pro LijU^. 

I!*'^, 1 et a L ^wfl^, et F iw^. 

3 et e L _^3i (j^li olsLv^ ^3>-^l et sic quoque F. — / et F quoque 
legerunt b.Lvt-L , L habet iu Ja-osr. sed deiude lacuna exstat. 

6 L, F et ^L« pro ^-oli. — 9 L Jo^Jjt J^. 
ult. L yt^ et It^l, 1 lXX*j scil. Joii. 
1 pro *yi)JI 1. ^Jt. habet *; , L [.y«J'. 

4 pro Qi;jl(5 o;^^ ^- cruJ.^^-^ jy^^^ ^^ ^^^^*^ "^ aunot. / verba: 
»Mokaddasi habet ^jl^yOj,". 

5 Ante ^J^jt/3 insere ^^ , pro yj 1. ^jjl et pro vjbj^^ 1. ^J^j. 

7 pro ^^15^ L et F -5^1/. Deinde F ^3^^^ ^^-w^ ortum videtur e tn 396 ADDENDA ET EMENDANDA. 

coiTupta lectione quam L habet .j^ oy*5 ^* T:V^3r^3 ~ o^-V* ' 
vid. M f f A h. 
8 et 6' L ^yj>j-j;-M^^*), F ^j>y^y Deiude L oljbL-ciw^^^ ^^ ^*^^ 

rv, .7 1. ^J^ Ur. Post^LJl j. L add. ^ sJc^. 

8 L L^! ^^lyi ^^3 ^jy^"^'. — 10 pro ^y.j^ ^S L ^A^s ^^j. 
18 L om. ">! ante *^x:Uo. — 19 pro y/.^:^' L ^iljJLl'. 
ult. post ^Jj^\ L addit ^^'ys'^ ut quoque F. 

ii^A, 4 oLoJJi F vertit xiLyCsls «^i/. ~ 5 et c F ^lod «3^« ut 1. 7. 
8 L et F om. ^iJ^U!^. 

12 post ^.^'^LXil L add. ^r*:^*^ F Lu/to^ o'?"^-"^ vl^-b ^'-♦^ J--^ 
paeii. 1. ^y^. L , <r*^ iy.:>Lo „ ^. — ult. L recte J^^sXj^. 

tn, 2 et a L :dLo «^L — 4 et 6 L et F addunt idem quod C. 

5 et fZ L et F liabent idem quod C sic incipiens vJiS' ^y% j,-*i>'3 
»_^.. Post ^^L^ ins. jj»-_5"ij\_j. Pro ^^1 1. cum L L_>Lil. Pro 
^f^^», L ^r:>'3. Post '»juJii)\ F addit iCci^^^i^. Ultima verba 
L sic babet lyj», ^jy^^s^ 'sS^ J^ «^. j^J^ ^3^*^ ^j^\ i^j*i'3, 
F addit u>>-w' *;i)w>^ (jr-'-^ *^ -?5' — ^^ P^^ j^^ Noldeke vult 
U>L^. 

If, , 7 et 8 L (^^yL^-^ oJliiJ} omlsso ^^. Deinde habet Vr*J^ lT'!^ i^r-^ 
jMjJlj. habet (mLcCsjJ c>«.5^-JUv«5 ^_j-c L tXio^ (j/,.L) :' ji^^i^ >i)^3 
(Ax*o -5, OjAs* L) et porro ut E. 
10 pro liUU-lt L '»SU.\. — 12 L jOLjl)" q^ pro aJjl)" i5- 

13 L \y)Ju pro ^jjjij". — 14 xJiLLl^ \Ax)li ^Jle *j ;»^3- 
17 1. vJ^j. 

If t , 1 pro *.^^J5 1. ut quoque L et F habent *^usij' 

2 et 6 L *)Ji A>-E ^ Js^^l. F pro v_j^ quoque ut Jacut legit 

o,L=I scribens Oyoi ^^,^^^5 KOjLs- *JJ' lX>x ^ o'^ '^'^ 3^ ^^3^ 
;;J' c>JLi'Ljl«5 ^i^o.Ls^ .0 [i. ADDENDA ET EMEXDANDA. 397 

tf!, 6 et e F quoque hic bis ^Jus> pro .U/^ habet. L habet J! q-. *5>j. 
7 L recte ut vid. om. q^ ante ^jL^. 

7 et 8 L ^j jj! ov^ — ^' ^^^ ^JJI ^j _^' j*.i>U5. 
10 et i L ^, F /. 

13 et m L (^^-^1, F ^Jt^., 3! ^^)- 

14 et L 1^^, F ^jr*^i C) ,_5n:>. An forte ,,r^>. 

Ifl*, 1 et a F vSixj^. F xllxo* ^! v3'- — 4 Fhic et deiudeiUXs: pro Kaajle. 
4 et c JjjiO J^, jJ^ , F Jj^ Jf ^ju. 

15 pro L>-^i' F (jyL^I' ^'^ &iiLj AAiaXsw. 
ult. et ^ f^Q?, F ^LI^. 

ifi^, 4 et F JJ^^3^-, Cf. ad !.r, 2. — 10 et ^ L et F aU^, 1^5^. 

17 pro ^v> l^ nielius ^pj>. — 18 pro ^^j*, ^' L ^^^^jij ^Ls^o!^. 

If f j 1 1. 8 JJ5. — 5 1. ^^^. — 6 et f F o^ &A^ww ^o 3I Li^3 Ai^ Lo!. 

10 et / qL^W), F (jL^uofl. — paen. pro ^j^ videtur leg. , c^* 
Ifo, 2 et 9 et F ^lL^^j^ pro o'ua.«^. — 6 et c F quoque ^La>o. 

13 et ^ F et quoque ^J*. — 15 pro v'?^ F q'j§x. 

16 et 17 pro ^y> ^ AT^ F ^_^^l5 ^ Js^^l iJo\ 
Ifl, 5 F quoque «Jyl. — 6 1. ^\^oJ.ii,. 

8 1. (j--JLv3U'. Cf. Jacut, IV, !^aI. Phis semel nomen corruptum 
legitur e. g. Ibno '1-Athir, VII, va, 14, a^ , 4 a f., I,. , 11 , 
l.f, 13, m, 6, Abu '1-Mahasin, 11, fol, 5 seqq. 

11 pro V;L«J5 sec. F leg. OjLsj^. 

15 F yaJt quae lectio est A et B ut in ann. h restituatur. 
pro ^y, 1. J,y. 
If V , 2 et a habet quod E ; F ^^L yCj^ J'l>w ,jiwii ^Llu^ ^;c • I jsju^ 
JuLo. Pro ^L^Lo ^^UL^. 

7 post v^yi*j j^ J».«.js^ addatur ex F &U! Js.a£; ^L ^jnJo^. 

8 potius 1. 1^'l^.. Textus F est : oy>y Ju ,^j ^l^^^. ^yu ^ J^ 
^jX^^ Jvi*x^ 63^3 ^j-fi-^ ^,^3,'3>.> JL^' ci^Li-^ J^ ^ (sic) 

O^^'^^ j>^^ l5-3^ v3jj J^' j'3 Jj-J a)J' Jo£ _^' 3)! c>>-yi^^ yyi*:? ij?' 398 ADDENDA ET EMENDANDA. 

Ifv, 14 et Z F s^^. Pro J,|y> F ^^'^jf legens j^ s. Si)^\. 
tfA, 4 pro olJujAi> 1. olJOo'^, vid. H M 6. 
5 et / et F quoque lX-ou^. 

lo, , 15 et m L ^^^^'jJo^ ut C ; F iOLii;^ ^^^^5' .o. — paen. pro jjo v_},ju L 

.jOji i. e. -L.. F vi>>.Av' 05JW c>^'^ ;->^J *^ (sic). 
lo! , 8 et f/ L quoque ut edidi. In annot. dele verba »quod fortasse — 19". 

8 et / pro L^ 1. g^. 

8 — 14 L pro his: tA_^ S^ ^3 «-^^ %^3sJjJ Lo »y> r*^' ^5^^ 

rV*' ^ o-5j-5^3 ^^ ki^'"^^ «j^^'' o' ^' ^->^ (^- /^) >-*•'• 

10 et ^' ^^3;>, F o^yw ^3;^.. 

ult. et m L habet ut C, F uijrjw QL5>.Jb. 
iol*, 1 et a L J, Jaflj. — 12 et m L_^, F _^. 

16 Oj-^ .y> jt jU^ v^"- 

tor, 3 et 6 L ^_^^\, F (j^;;il. — 6 1. oL^^t^. — 7 L ^y^. 

9 et / F L>.j^uij^j jtiij »^/^j? L '^r:?^^'^ l?;*^'^'^ ^^^ ^^ deinde, 
JJJLS^ o3y*^ 3'j^-5 ^^ infra quoque 0^5' qvv-'. 

11 L Sjxij. — 12 L et F t_5j*^t et sic in seqq. 
13 L iUJL*..» i^^ jy^ ^^ ^^^ ^ f*^-!» ^^*^-^*^ ^ ^'^j^'- 

17 pro ^^jLs L Lo ^jLgJI, r}y>5 ^*ij- 
19 L ^5-*^^!, Jacut, III, Ar., 11 o^p>l 

ult. et f»-^3 (*^i^3 o^"*"^ 3' ^3* 
tof , 2 post v^' I^ insert xj^^i^^tj. 

3 pro L^ L*Jc\Jt^ L habet t_>to|^II ^L-w^, o'y^'3 0^'rS '^'^3 > 

F qL-^I/S o^r^-5 oj'/'^ o'^^^^'**^^' 

6 F LX-iib ^-.^ liLwl .0 liUUL^vS^ A.;ib ^ (^V* y^ir^ v^3^ o'"^' 3'^ 

^l t^X^gtj. 

10 et (i. Quoque habent L et F. Lege ^jj: .boj. 
15 post qLx^' L addit ^^\>fy ADDENDA ET EMENDANDA. 399 

1(56, 6 et / L ^jf. Cf. Ouseley, Travels, II, 118 seq. 
11 post iJLix L addit ^li^ilt ^\ Js^.. 

14 L iOx J^^^ o^V^Li ■bSl .SAiJ' o'-^^*^^ ^_^JJ'. — paen. et ^ F j'» 
«^ xiL^.. — ult. L olilJ-b ^^^ l^^^M^. qLLJUJI ^f J^' ^i^ v^* 

b1, 2 L (j:cy^l^. — 4 F^Luu> c>«J^. 

5 L ^^jOJil Pro 3 — 5 3^ JLaiU ^o »jj> qj^. 

6 L t:;V4;!5 (*^^ *-^'' 0-5'^ j^' ^" — ^ ^ P^^^ ^'"*^^'=^^ I^ insert j^, 
18 et / o.b o^Laj' Liaxj Jy^ j L5r^ j'>-^. !• e» J^ <-^jJ'« 

lov, 8 et c F vi>ocs.i;3 lXo; 8 — 10 post L?^o F habet: djj«j l5>:|;-^ j^^i 
'■'^ tV o'^ L^^'-^^ Ojj'^ »^5 ^*^ o'3j v' oV *^ ^jj^ 

14 1. oLia^. De lectione k^ quam onines Codd. habent , vid. H l^il d. 

14 et i L, F et quoque ^y (L et jy). 

15 1, ^UJt; cf. p. !f!. 

paen. et ult. pro ^j^Xi 1. (^cJu coll. H Hv, 3. Pro (jia*ii-^ L [j^^sIjS. 

loA, 11 fortasse legendum ^•fOjj (j^UJJ L^XJj'^ QLyUJi — ^[^'^^ iuJ' ULs, 
sed F legisse videtur ut recepi, hahens: (^-^l^Oj L^L> «ys-l Lol^, 
^ O^^ ol)'^ 1^/* *^" o^A*^ lXx> L^Li>5 L^KLj cJ^^iryio i^ 
aL_i' L_gjL> «j^i^) l^^l.*i<w!»| lAx^O ^^ (jLaLvo LJ^xj qI 5y>!^ i_>J-iilj 
(JuuLw. ^ qLsJuwJ jKi (j! 8^1 lAJvLv i^ >— J^M o|)'^* 

b1 , 4 1. 'uj,. — 6 pro ^j^^j 1. ^^jj^ , vid. H Hl ^. — ann. d 1. ijij3> li. 

It, , 2 et e L iw»— =>Lj , in itinerario vi>>— =>'. , in mappa v^', , F ■wa^U , 
in itin. et mappa i».aj>I. , c>... et wvx>b, in itin. w>.*b, Djih. 
Numa n., 7 ^>ci.lj-. Cf. M flA&. 

ni , ann. _r/. Jacut, II, 1», 15 male -iyi:|^. 

11^*, 3 et fZ L ubique (j>^y^ ut quoque et F. 
4 L OjJo _i»i Jv£. — 5 et ^ L ^j^. 

nf , 4 L ^\:a^ J ^^£ ^_,^ ^.^on ^.^ jc ^^*;:^ j^^. F ,^-^j 400 ADDENDA ET EMESDANDA, djJixA 3I OjlXs j Ls^! o^*^ -^^^3 U^3 AJicj Jo iJ' sJJ^ *-**-y» 
qIjlX^ j' qL-x^-j' u;a^o *y c>-«^ (jy^ »^ui.x 'rJLcio' ijJ ...llaJLw/ 

Ilf , 7 L j^obL oiAO^;5. 

110 , 1 et a L j»^-Uc Q^^ j».^!c Q^ , F ^b^ ,_^LL ^l. 

2 et 6 sJii qoLsw et in mappa sJij »^, F «Jij ^^Jsjw «yj'. 

3 F liU-w^ 30 pro yjdb>y>. — 5 pro i^> L OjiA^ F iA:>. 

8 et ;5r L c^-^voj o**^ c>^>.>»i i- e. ut apud M f v! , 14 recepi, ii;*_ik>5 
(c:a^3^3) ^,-^^^.3 ^. F habet jU^ vw^.v*Jj.^ y vi^^-iiO^ (minus 
recte ad H yyt d) , o-wiL-jj j^Li^ c^-ii^^. In textu legendum 
videtur (^^^3^31) c^^^wo^ .3 j ^i^viiOj. Prior ab M plerumque 
j^j VL^-.^-^ appellatur. Altera apud H vocatur o«-»«.b »0. L 
semper habet ^^'^««j^j ut quoque mappa F. 

111 , 5 L .y^ucsif ^io:. — 6 L s-ou pro aIjjo. — ult. et L ^^IJJI. 

Ilv, 3 F tjT vertit per j^ cf. Vullers. — 13 et 7/1 L et F (3^3. 
11a, 2 Yerba ^^|>Aj1 — Lf! in F desunt. L (^ol^l JJ:^ ^^ U'! et , ^ ^ 
pro ^3. 

9 pro iJL>-<i Q^ _^ »Ju>^ 3J. — 13 et m F ^W ti-Vj. 
ann. e pro (6«) pJ 1. i^. 

ann. quoque >— '^■♦tv* ^^ -D/iA. Numa H. , 5 F qLjLw et qLjL*. 
111, 8 L et F ^.Ju3. — 9 J^l^ r L et F habent 0. 

16 per ^'^^^ L Jj^^l et ^'i^y*, ^J*,j*f>, F ^^lsjy* ut quoque in 

mappis C, et F. 
18 pro {j^*)j 1. oVvj- — 19 L ^ALm..j ^^c Jacut t^L*o J^. 
Iv., 6 L h. 1. LpJoJIj, F Li?Jo. 

10 post ^„Q.kT,;j pone /,11 post ^^..li ^, 12 post .ojJ^^ /'. 

11 addit: Jj_>y ^Jiit ^jt ^^3 ^t j^ ^S ^! ^^! ycTI^ 
^Oj J^lo qL_*o c;^3 qIjs'^ j*-.-JLs' ^j' (^L-Pj-g.^ y^.*S? tXJjlj 
j.bLJ!5 ^^^.^ ^JolJ lyUijt. 

12 pro «j L ^Vj- Pro .yjj forte legatur .o;>Lj vid. M f v6 i. ADDENDA ET EMENDANDA. 401 

Ivt , 1 ei a forie legendum ^j^j> , vid. M f vo o. Pro BibUotheca Indica 
1. Journal of the Asiatic Society oj Bengal; pro \jj| L iouj , F xo^. 

2 et /i L, F et liic et in mappa AJ^^. 

Ivl', 1 pro Q3j:v>5' L j,^\ et Qy^' , F j^j^, j^yj et in mappa ^^-jj', 
(j3;>J, jij;^ et in mappa q^jAJ. 

3 et ^* L OjjjlX;^ , F et mappa j^jjj^. P. Ivo L ^^L AJL> , 

y^i-Us-, F .^'A^o et .3I A>p-. 
tv^, 4 et a F yJL>L<. 

tvf, 8 et i L {j^. — 11 et ?i L l^i *jiAj J^ «jLo! (j:ixs. 
tvo, 6 post JoiJt F addit ^XjJi^ (ij^'^^). 

15 L ^yL^Ux, F ^Jl^^, ^y.... Cf. M f w a. 
tvl, 6 et 7 F ^^^^ f»-:^— -^ [^;^ ^^^ c^-o-lj ^y yu:^ ^iyt y ^^ 

^jlit ^L> l^t jt 3^b qL^ 305 A.o|^ ^^ ^li l^t isi' jWj-:SA^3 

9 et / L et F l)jUI. — ult. L »,AiA3 ^UjlX-^ ^3. 

Ivv, 1 et a L j*jt^, F ^.;«-^, ^ ^ lX^^I. ^ 

7 pro &-oytJt L iL^-wjLail et sic F (^^Ji). — 9 pro iLjp."^!^ L .yi^^. 
15 et / L, F et ^^b^. 

ult. et L quoque (jXwj^. Dele signum <& post »1 xijl et ante 
iU^l3 insere q^ sec. et F. Vid. H r\^\^ b. — ann. e f 11 1. Itf. 

tvA, 1 et 6 L ^', Vid. H rrr c. 

7 pro ^^^'ui^ L ^LXwj L^ iCocXx. Nomen legi nequit. 
tvl, 4 5 L ^Lx-w.jt. — 7 et f L^ty^t. Male iu ann. lectionem ^j^JIj sus- 
pectam vocavi, vid. M fiv, 2 et e. 

Ia., ult. post ^ySS^^ L addit ^ls^^ J^^ ^^^t^ (^^-...^1^13. Pro -^JI^ 
(cf. ann. h) videtur legendum ^jjt^ i. e, -jL;^]!^. 

IaI, 2 L q"^I. — 5 L solet scribere ^^j>X 

6 et e L habet ut C , ut E , F ^j>S ^3 .Lp- ^*v ,-,',05. 

7 et / F 3! ^1^3 L5^!>^y ^^ ^j^3 ^^--^ 0^3 ^ji^ Lx^^J y'3 
^^--w^ qI oi^l^Jj ^|>j' j,'- — ult. et L , F et ubique i^pf> -jJ'. 402 ADDBNDA ET EMENDANDA. 

tAf, 2 et 3 L ijNJ>3JJ Ljj \Jui^. Loj o^^LiJ' quXI'. In textu corr. cy^l 
pro io^Liit. — 7 et ^ L ^-X^.», , in F haec desuut. 

8 pro ^^AjLJI et ^Aij L L>UiL)' et lXjLs. 

ult. et n F habet rjJrv^? videtur itaque legisse »jt-^, 
IaI*', 1 tt^j^ F legit o^t habens v^^-wl «Lyw (^l ^^Jj. 

3 3 

2 et a L et F om. l-^JL L habet i-j^. 

4 et e L quoque ;^^^^ 'xJi"^. F habet v_jt (^^jj. *^-fc3_j jt _j' ^o^ 

tXo|^ ^^ (sic) iu^ji' tjt aS ■c>-^ jvii. 
6 L ^bJULa^ qUjCcv. U?.. — 9 post ^^^^ L add. _.jx5' k^c^ j^^ 

9 et L ^M f,.S , «jw ».^. 
lAf, 3 1. ^^.. 

ult. et ?* L , F et habent textum C , E et Jacut. In L sic 
incipit : iLx.^ olJ> _x£. Kjo"^^ — «AX^ — LtjJlc iou>X« ^^^. 

ann. ult. L om. .y.vol i3j^ ^ habens lXx tXJSj. 

Iao, ann., 1 L quoque «jUjJ iLo"^^. habet ut E , et F tiUlLJuLs- 

iJuilj ^-^ U^ rj';! Oijl (ji^. — ann., 6 L t^.LX-JLj ^ |^bi>l. 
ann., paen. post Ijop- L addit *^. — ann., ult. F et L quo- 
que om. ii)^t. 

IaI, ann., 5 L et F q"^,^ s. p. — ann., 4 a f . pro ^^pS L ^^Lx^ v^r^- 

ann., paen. et ult. P ^Ly^^ ««i^^^^^j &-*r^^^ii "^yf. oV^ JsijtJci». 

Iav, ann., 4 L iL*joi> et sic quoque legerunt F et 0. 

ann., 5 L jjIl-V-vo-, F ^^toVU.*J>. Pro J^ quod legit F ha- 

bens ^J^^ . L Jyii-. 

ann., 6 L, F et oj-^l>j. Pro s^L iidem ^iL Pro ^ljJJt 

L et F h. 1. distincte qIj;^'! et habent qI^t-^ oJ^- 

ann., 7 pro verbis lA-:^- — ;J^3 L ^sA-P ^ *_^A^|y) o-^rv* L*^3 

L^:ot>L»_5 LiAJLa^- l)oI L?Lj "b iotJai;! , F sjjji (ji*.=»>i ti|;jJ i^^ L^'^ 

U.4-i;o>- xstii ,..t.j kJ^ L\-ii SLX-oLii imL*>>-_5 c>-wP ^i^-^';^ wv.^i:> L 

(tf^ wOtwj d^ Lj ljI ql\x(I Q^r^ vi^ij .O liVjLo- LX-CiLi ^^^ ;Ly*o 

1^^. KxJi ^^y ^^Llii ^ 1,3^ ^^lAi»..v/^ ^_c^t^ jAtojx ^^1 J^tj L,W ADDENDA ET EMENDANDA. 403 

\a\, 1 pro iUjai> L <!Uax2:>. Aun. b. Ex corrige sic Lpt jt Jw-*v^5 

Uv, 2 et c, L, F et om. ^soJy^. — ann. g habet ^^^, jci;^. 

Iaa, 1 post oiiUI Linserit: (marg. oLo'Lw.) '^b^, Lgjl3 ci^5 i^-^v.^A.*jei' Lo'^, 

^Lixjt^ i^b>3 ^y^ (1. ^jl^y;;) ^^^^ ^ J^! L^'t il::v.j^ 30 ^ 
lXjI .1j.> (^t iiUL*.*. De primo nomiue ad lii^ a sermo erit. 

4 pro ojAiit F fr^.J- 

5 L (^v^^^t, F *xio_:l jt t^^Ajt. Post ;.^JL't quoque L etF adduut ^^t. 

6 aute j^yii L iusert Liajt. — 7 L XvyL^.t ^3jj" f^y 

9 1. cum L et F iOxiy iXt A^^ ^^jt ^t ^' 3^i. 

9 et ?; L quoque .3-. Post ^Lsaj ot L addit : (^^it ^J^ Js-JL^.^ 
gjt ^iJ- ^t ^^t^ L^^JI^ Loi L^3^^^, F ^^ L5:^t jt^ o^-^^-/^ 
lX^Ij ^ jcj ^ jt ^t^ ^_Gji 1j LXxiy. Verba igitur 1. 10 seq. 
L^^Jt^ — ^3^») secundum hos 1. 9 sunt ponenda. 

11 et m L «LXJjjtJij. 

13 in mappa ,..tj..:$\^* IlXjcX^ L^.As ;^j-^. 

L o^jXoj , F jy^.LLo , mappa o^^L« , o.5j^L« , mappa o^^Lo. 

14 et p L om., F ^ywj , „3^3. 

IaI, 10 (jly, L (j^yt. — 2 L ut C et E, Js5^J0La>«t. 
3 L iiJuas> iLil (^.^. 
5 post i--*-«ij addit: ^oyLo.t -L i^.^ty^v^* ^^^xj (^v^ ,jCLwj *xj j^ 

ann. c. Locus in C et L mutilus sic restituatur collato Jaciit 

IV, foi, 13— 17: l-*_) ^- ^t^^> o^Lj ^ ^Lv«3 lLs^Lw ^y^. 

J^ j^ (jA»-jJLaj' isLoA.*j .♦Jki JLxi^ ^^ j^^^t iLc>lj ,j-, jLJ^^ut O^ixJ 

QLJLi> (5-*-wJ" KjiJLs s-JLe |*.;Lic Jo" L_jtjot K*i.aj <^.3u iULs qL.o> 

»ijL> (L iwLo ^^ Jac. *-^L>) *.oL> q^^ (_<r^ >i' ^*-^ (^ v"-'^) 
^o ^lt iC£:Jj v_jLj Jj: Lr-^?\9 ^^^3* "^erba Q^yt _ ^\j^^ e 404 ADDENDA ET EMENDANDA. 

solo Jacut sunt. Lectio (j-^JLaj aJulX^j -4-0 (jLil q^ suspecta 
est, nam L et C liabent u*wJlaj xoLX-fl ^j^ (C iJLf>-) JLii- cr»* 

IaI , e L eadem habet quae C , cum paucis var. 1. ut 1. 3 o^^J^^:^ ^l 
qIj^, 1. 4 oijo^o (_c-*-^ o'^r^ o^—'— *^' ^* ^ recte om. verba 
_gj _^ )5^' j ^* ^ liabet lc.^ (1. jCio) ,^*v <aL iwoLcu. 

11., 1 et 2 L post ^bswi idem addit quod C, deinde babet L_g_J_j05 
^N.*«lj f Sjaj^I Ja*«5 (sic) QLjyl yp y.-Jj,; F klem legit habens 
^L> sL .0. 

4 pro iJL/) 1. L^. — 5 et 6 L ponit L^ post Lljk^. 

7 et A- L quoque L-JLjti , l L vW^' L.g.i ^-y^ j^^vj' (sic) s^aJ! «AP 
Jw«^,. babet JS-J.-J' J-y^ ji^, F^L^-^ ji^, (^y o'/**^' S.V 

L?^^_^ [^\ ^L^ji jl^ Ai^ ^ ^ j»Jlc oL^' _^o ^y:>5/ e5'j? 

10 et m L s. p., F ^J^.:^, ut E. 
n F *r^^ ^.Ij; L et F h. L addunt j^^^JLj;]! c>y-^ ^o j.-i3J'3, 

iLya.j> J31 tj^'^ o^^^i)' Cf. ann. 0. 

aun. 7< L et F idem adduntquod C cum var. 1. ^dLo (L), ^Lo^_yi:JI 
(L et F), ^^^ L^3 pro ^^.i ^3 (F), ^.-^u pro ^r^L. (L et F). 
ann. 0. Pro ^^ 3 Jacut, III, if 1 , 17 et 22 habet ^JL^lT Jt; 
pro qL-L^» Ji videtur legendum ^Lx^^o* JL 
lil, 2 et rt L *^Aj QT!yU'j Q^l» tantum q^ ^o , F q-. *^. 
3 L awliicj viLo Jo"^ — j"3 ^ Lo. 

5 L j^.jL:<u':^l et -iL;i,^L_<^o^Lj , F o»r-s«-^ «L_i; ^^L..:^.^ o'^-'^ ^^^^ 
o^ i5-^' Deinde idem addunt quod C. L habet »L..ciwjl_^l3 
v_A_*.^j ^_j ^L^I rJy^l v^-:>L_jo y>>5 sLciol^^t^lj sLi q^^ — 
OUv^. (-j-J -r.LFl Loajl Ji --L^l qJ ^wA*^. Ij>^ lAxj JwJ ^aJI^i > - ^i^Ajl^ tLj-iJI^ — wLLtji^ j*.^^ I j^. F ^U^jl^^lj^i^ sUi ^^lAx=>5 — 
i^^wjl il«p- ^L, ^.i>s-wt OLw^. ,.-_j ._,L:^\_> ci^-^" A_ J^lLN—i- 3I5 Oty^5 i^Jm wJwCj Jcii 50J jy *.5 c>-^' *i^»>- qJ-^ O'"^ ADDENDA ET EMENDANDA. 405 

vX^Ui Jy^^^ -b^U=>! ^Uxj! L \-5' ^j^S (JLc JJ^f^ L^ L L^t 

6 et (/ F et L ut C, ut E. Deinde L ut C ^.^Ai^. 

iii*, 10 vertit isLoj«J' per (^-Ij'. L haec habet: JlXxj Uj.^ '^-^5 ^sy*;^ 

QLsiOjot wti Lot^ < '».jj^pL QyJKxj o\i L^>> Lcj (sic ut E et 0) 

' (F Q^t (_50ti) iJL^ iiii ^3 ^y a^LaJls xe3j ^^^J>t^3 3JJi*X*i 
iCji^^jLoAjt ^ ^3'l2j q-^"^! q-. ouao (L ^yCfwj) ^^JL*.w5 ^>^ ^|;^3 
oUv^t^ (F >^>-^t habens j..r-j3 ^^) ^^1^^^ J^' (F iu-^^Lx^) 
^ljjjt_5 [*^J;^Lj ^t^t sA^ J.^t o^L^Lswj' ^v^iJL:dt_5. 

7 et cZ L v^. F v_j^, ^^L^. 
9 et / L y^; ^ F et ^l^- 

10 et A L Qt_jLw et ^^t^LJt , F ^Jy^- L et F idem addunt quod 
C et Jacut. 

tii^, 3 pro yt legatur il, vid. H i^oi h. — ult. post ^L^w.^ L addit 'sJ^Cka. 
ann. a L et F ut C : 1. 4 ante iotilt^ L inserit AiJ> t^jj^- AJ>. 
1. 6 et 8 L \A.w.A^t ut supra (ad Iaa, 1) et \-y.v».-yjtit , F ii-v.«-w-c, 
et iiw.rtyJx , supra \x.w.aJL£: ; 1. 8 L *^ ^*;!?^ ; h 9 L *_j xj_-«-i-*jt 
iu.Lait, F ».-^j.jJ^ et *_A_jjL-A3. Forte posterioris vera lectio est 
Xi.LLJt, 

ilf, 1 L (y,p\ Sl^ J. — 2 L Oj^LL^iwt. 

3 et a L et F quoque ^^^ sed distantia unius diei (^y. iyjwi)* 
In mappis inter J>_jj_jj>.t et j^.tA-A-a-v-t iacet statio iAa.5^ F, 
iJu.5^Uo 0. 

4 L iuserit titukim iiit It ^l J.>jj.t q-. o»j Jait. 
G et (' L et F quoque i. . 

8 ante «^ L addit ioj^. — 10 et /" L (j".wa^ »,jy*s.o. 

11 et /t L, F et quoque j,Ljt r. 

Inter jLi et |^i>L«^ ad Cyrum fluvium in mappis *JLi ponitur. 
In mappis additur itinerarium ab J^^t ad J^o hoc modo : 

JwoJ — AJj.^ _ j^l __ -^l _ ,Uw — g^'<r^i' ~ Jy^-^;' (F) 406 ADDKNDA ET EMENDANDA. 

^^ - ^J -/( - Ay - t^ _ gu^ _ ^J (0) 

Ad lacum (j*-:v>-.l m mappa F exstat locus ^^^. 
lio a j*.;:$\E ^'j£ (j^xj ^Lj".w.PjX y^o. 
lio, 5 et f L iaJU:^ et sic F JaJU^^ oJjoXs, habet qU^I u*^.yiJ" y 

• 7 et A L et F Ju^L^ quoque urbibus primariis annumerant et 

minoribus adclunt ut C j^LLwtXl^ et ut quoque E et qIjoLj-^j 

(h. 1. in L et F corrupte QLsubp-). 

11 L %--^ qI;c*.LoLo, F quoque v legit. L et F habent quoque 

(qL;«j) qL;rjuI ijjl sjaxi. — ult. L Qv^ h QvC-^^^ ut quoque F. 

111, 1 et a F (^LOwjLii. — 3 post ^^>X=> L et F ins. KJuJ^. 

7 et e L ^jjc^wLj ut F et ,^yc^wli , ut E ywjLj. Utraque lectio 

o 

est bona ^jv..:^wl3 et (j>w.Lj s. ^jy^.ls , vid. Jacut , III , ^f^o. Utrum 

lectio qLCw.L quoque exstiterit, affirmare nequeo. 
9 et /t L, F et quoque lo, — 10 pro «^.^^ F j^;-g-ii. 
11 et /; L i^AjwVo jxU , F Q^L ^ii; (in mappa yilj). 
paen. L ^;^;^ j et pro \f legit i. , et F II . 

ilv , 8 pro ^y-: JJi ^ F Qi j^ ji^ , deinde pro ,jj5j-a^ ^^' L habet Oj^jg^v ^l 
ult. pro ^-*,«p> 1- &j«^.=> ut recte quoque L , vid. H Cl. a. 

IIa, 1 L ^yi ut 0, vid. H a6 et M ^T m. Apud M ol , 14 et 
TaI, 10 male edidi ^ujw, Forte vera lectio est *.x*«jj; 1 et 2 
n'V3 l5'j^ -^ P^*'^ ^^^° ^^^^ habet scribens Qi^-ys ^^^y ha- 
bet j^i.3-j {rJ^S)- Eodem pertinere videtur illud ^^xi^ in E; L 
omittit 8^Lj — ^i-w. Ibn Rosteh , Ms. Mus. Britt. f. 189 r. in- 
ter Klanikin et Ka^r Schirin , quae loca 6 Par. distant , collocat 
pagum ...iOjXi]y.w , pro quo si legitur j^byfliyw habemus nostrum 
locum et confirmatur lectio F. 
2 post qL:s\aJ ^Li» F habet .o lN^ «oJ" 3'j tS L^y^ jMpji o^Ujj 

(_r-,.jwiji .30 L«i Js-jl c:jA_^3 cA_»_xi |.'^-wi .j w\_ji s^>j-«J A^ [ViiAs 
3 et t/ L, F et quoque om. ^j; h iidem addunt ^>3'_JI ^. ADDENDA ET EMENDANDA. 407 

IIa, 6 L ante »rv^ ^^^- ^;*^» 

111, 4 et 6 L et F addimt ol^vJ^^liwil^. 

12 et m L ^juS ^L^; n L jy^-j^-j. — 15 post iCuLXx L iuserit 'gJ>± 
r.. , 1 et a L ^^yo^ g^^j_5 ^Ui L^. 

7 post :Jl (q1^^/) F addit .^ j^ ^tJj- 
10 et ^' L ijo.b ^^'j*i' cr* ^r' ^^ '^.'^ ^y 

ann. l L haec sic habet: ^_5' J_jo( o.^.., .g-.wwj q' '^LsJ ^ Sj>^ 

c;^J jji ^La.^^1 Q^ LP^ ^\ U^jii' ^ LXi^ g3^1 (F yoJ Juwj). 
In margine fere totus locus Kazwinii Persice legitur. Pro 
jiJ-L i^-^ habet ^uy> JLixi. Vera lectio est »3y>Lj, hinc enim 
cj>5 appellatur. — 3 a f. In margine partim Persice leguntur 
quae habet Kazwini, II, l^ll , 3 — 16. 

ann. 9- L et F eadem addunt , nomina scribentes L : c;^iAJb 
superinscripto ic>jwJ'u , et ^^^Ju , F ■^::^. , ^_*-^ et ^_^^ , alte- 
rum L s. j)., F Q>^b, ^jJo^^ et ,^y^Uj. Kazwini II, II 

^j^Jliib^ c>A'- Pro X=^ L habet Jj.:^'. 
y.i, 3 L haec sic habet: (sic) J-^' ^jS-^ Lf^j^" '^-^jJ-J ^-^-^' ^1^==" ^5^3 
^;_^i'i Lju J^^;:j_5 ^^J^ U^j^j /^'^ L^^^ ^j^ c^ o^^' ^' 

^^Lw*^! n'""^^ Cr* ^J^^ ^ '-^^. ^' c;/-4-L= b ^5;^/°- 

3 In margine iterum leguntur Persice pleraque quae habet 
Kazwini, II, riv, 4—16. Pro ^L^I^ (h 4) scribit ^Uil^^. In 
textu liabet: ^^LJJi ,.'->;— <»i LX_J^^i> sL:^ «-j!^ OjltXJ (j:,'y.'^ j*^ 

L>1;C> .Ll^.Wj iCOrtO^ O.iAi . 

4 et ^ L et F eadem addunt, cum var. lect. iCaiJ' ^yj>^,,, — ci^; 
sUj , iL^ blj , pro ^^.^joI^ ^b F ^,r,b v' j om. ^^11 J.LI3 , pro 

^t «Liijl I31i tantum LuJj LjlXc ^Lo ouukoJI *ijl LsX*«l Li. 
C <— .... "1 i^ ^ 

7 post KUi L habet q^ ^^yi L^ ^,yv. ^l^l q^ L^jjiii ^il "^l 
-^.^' l)^'3 J-;^-^i'- Deinde ^Uili^ ^ ^^yy —IcL ^xU ^i^iiJI, 408 ADDENDA ET EMENDANDA. paen. et I. L idem addit quod C, sed post yjCu habet (omissis 
verbis 'liJ.l^ — U^) : L^ls ^^^^J i^'^ ««yii' ^ M5 oi>H*-^; ^^5 
xw^i> v!?^' '4^^ jV" ^^^i) ^-&^ i5 (Cod. ,>NA«' j) 4?^j-s ii>JLi j^ 
sUi Ujj ^li^^t ^\l J^. U ,*-^^jj'^! ^]jj L^3 CJ*^^ ^^ J^ ^31 

iCoiAl' JaA«3 J. ^LlIj v3oA==- F posteriorem partem his ver- 

bis reddit: ^ ^'f^ ^-?^' j' c^^-*^ Lj v^AaLJ^ «_^i. L§xL>5 f»-^;^'^ 
i:L^^;x ^y c>*-^ j^r*-**^ ^j^J^ \)r^ q'; (-^' ^_y d^ O^^J '^J^ 
^XI ^1^,.;^^' ^L..pLi> >3'uJj ^.j'^ lXJiLj j^^ qL-CCo;' iwit '.Lpi ^^cLCwj. 

1^-^ ^y j^ jP .J>3| ^i>-w.l e5^ rS^ ^^'^ ;'-^ /^'^ iA.:5\vwvOj l\Jj'o 

jj! -k^Li^^ ...L-jw-c' *..A_>J' lAJ' ?5c\.ii ,._by^ »j<p>iMi 'o-oli"l -g^ ..-j;' 

lX^Lj ^^ ^L^ oL^_5 ^yjj o^^^-J v*J"^ jf^ 0^-5 "^' ^^ j^' 
Ex ultimis verbis fere suspicamur auctorem huius versionis de 
sua patria loqui. 

r.r, 1 F ^jj ^^^. — 6 1. L^. 

13 et m L et F idem habent quod C, sed ;^.mJ> X-jU q^ pro q^ 

Ls^wwj yot^jwj iLv.^^^-. Post 3'^^^ addunt: ,..LiA>o' i«jji q-» 1j' ^',3. 
y.S*', 9 habet ^^t QLouy AJovS^^ ^^' ,[^' (j?L^^ ^'U:^, ^-=> ^^^L^P^^ 
(^^ j' iA^Lj ^y IjL^^i Aij'o qU«Jj j.-> qJ^ ^''-^.I->' 
11 habet lA-iiL j, ^ , -. ,v'j: Aiij. 

14 et TO L et F lacunam .sic supplent: ^^3 qlXjsx J^^Lj ...' jxc 
tLlLj *-j'„j J^-w.ij (^-^^ iS-^ (F ^jl^.^jj) ^'3-^*05 (F haec om.) 

(F («j-t^-b) *-l2.iL3 (F .; ?5,i-X..j) s.L>Jl ^' .LooVj' (j-vj L ^aS l\>j^ 
(j/, '>ij ,;^L.O/« (F *-<i_>Mv) J^X'' J-0> ,..'l^>.^' Vr^^ lXj.*-^^' O'^'"*^ 
^i L-JLijl^ J^vS'^ • -, 'j (^lXxvC (F LXJ3L0) Jo^Lol^uj. 

15 pro »J.A r^K^. L05 F >s.-^3 ry*^3 c>-»«Lc JoJ*. 

ult. post ^^^li^il' L et F addunt liUo ^j o'?*^'^ lo'^ t^'^' 1 et a F solet ^^ < ADDENDA ET EMENDANDA. 409 

4 L ut plerumque q' 1 ; c L ^JuJj^»^Ji , infra ^^lx^^oli ; vera lectio quae 
restituatur in textu est QLi-v-j^lj s. ^L^^ou, vid. Noldeke, Sas- 
saniden, p. 151 ann. 2; L habet nomen ^ — *— ^3; ^- P- 

6 et d L «uX^ Jwc -^,,^ -iL^j^J ^ U^ ^,^3 ^'l:^^3! Le'^ 
L^ J^-i^^X: L«j, ^LjLm^^jJj^ (^>^' S;y^ (sic) (J^-^3' 

ult. ei g h \^^^^)y F ^^l^;.; A L QL.ci,s>, F ^Lw.>, qU.«.^>. 

^•.0, 1 post iwto F habet ^L>^.' l5!>7-? f-^^ CT^.' *^ '-^-J^ l^-^ yvP^ 
ii;/>.M,l p yi=j-<. — 2 pro- ^jj^ JoLaj L ^^Jl aI JUb s^V. 

6 1. Jv£. 7 1. ,,».^l2.wjj6 (Aj.y 

11 et i L et F ut C, sed L qL*^ ut F in mappa , F in textu 
r.t, 2 L b^y.2>Lx) iCj^^3 ^J iCuLXxf ^yLv-i , F post ^J addit ^y.ci_i_» »^^3 

10 post J:5^l^ L addit o^y^^ ^^^ (Jj.*-^"'^ o^T^.5 O^AJ^-5 <-^' "^"^-^ 
J'u4i- ^ (sie) ^\J^\^ (sic). 

11 et /; L, F et quoque addunt (^^jpLJ') ^.'^L y^^. 

r.v, 1 pro I^M 1. ^T, cf. M rof /. Post Kj^U F et quoque addunt 
(iLwl^3 o'^J^-5' ^ tantum J^^^- F et ^l^. Infra ni A 
L et quoque liabent iiU.!^i. F h. 1. dLwLl , in mappa tiX-v.lA-<il 
Fort. cf. (iUv^ apud Dorn, Muhd. Quellen, IV, f^ et Jacut, 
IV, m, 7. Pro iU-y^ L, F et ij..^, nempe h. 1. sub- 
stituit iUi-M.j , sed ^»*.^:*^ pro qI-:?-/?- ponit. — 2 Dorn , Caspia , 
82 praefert pronunt. ..LCw.5>l> ^ocms Dahorum. 

3 et 6 L, F et quoque male ^L,-^ et addit idem quod E. 

6 L ;,^i ys^ omisso N_Juijj ut quoque F. — 7 et e L ^LIaL. 

8 et / L qLvsxJc, F ^imj^jJLd et qLvv-Jj, j^Lw-Jjs. 

A L, F et ^y. — ult. et k L addit l^L^^. 
^A, 1 post oLiU^3 L et F addunt oLLa^o-^. Post ^j^a« ^-jLj (L t:;.^^'') 
L et F addunt qU5--< '^-^ vL^ uV^' vL^- omisso ^j^ ^l habet uj'uXc .o^ ^^v^' 5^ 53 410 ADDENDA ET EMENDANDA. 

4 seqq. L ^;»^' .L/ s-yif ^ji ^-jJsI' J, (•— j-Jj ,L*ii' (^^'i jl^"^' 
J.C ^^ff:. 'iyt^ '^-*r^} ^^ (jr L?tX:>-' (lacuna non indic.) 

j^^ K^^ (s. p.) ^l^L. J.^ ^^. (s. p.) J,^^:^ ^i>"^'^ ^^t 

Jsjwj ^3 l5-^ jlj'j-»:2j sUJs, iCAJiAi' Joxwj v-S-wj (^^ iS^^ «LjLJSj 
^LuoaJt ^l ^^j j»^yi ^ J.*i2«j L«5 iui^' ^_5^ L^j oy*^'; ha- 
bet j>.uX_y r)'^'^r^ W '-^-Jl^-^* J^L.** 'y^.^ 'y' *^ u^-M,*-^ (^j_j.l^_5 

o^j^ ^^bL^ ^j ^5 ^>Li!^ (1. ^^ ygp) j,^^ yop jj^i^^. 

F liabet u^sv.- pro ^^Ay^ et qULm, ,HLaj. 
J^.A, 8 seq. L (by^ucJL ?) ys^wvJL L^tj^JJj u^mt j*.aI2*!' lXxcj '-i^ y3 \^^ 
gj! ^yill bjr e^ c> ur--^^''3 gJ' .W ^ L^5 L?t;.^5 ^t^^; F 
c>*~v-t aL>^ j,L«t ot_i .0 3^i> ^ljt .O ^y l5;^ ^3 («-^?^ ^lj'-^ 
I^Ja-ct L«t l\->-.*.Ju iii' \-«Jis rj'*^ CT^ l\4..:S?5 (;j^>JLb .^A^ y Jt «AaCj 
,L«t jl liVj iJ' >sj5' ^^ (J^ ^'uw.^3 u>.>.«t 5^ ii^ J.y' \ftA>L> _^t 

l\j! ■•tfciiA-* L^t ,3 lX- ii 3j>...»_.;i in.j' i^;,w«Lr qI ^^_;^^! »jLhM tyj in 
quibus additamentum de Hamza ridiculum est; ^ Cs.^^ 'HiJ^ 
j> ... ^ * it lX-a-c. (^^ (sic) ^jjI-^3 «jT ^ ci^ jiy^, iujiai' CT*^ 

(^ j^ c^?u^ ^Jf^ ^jj a'3 L>^!>^ r^!;^l5 *^' ^ o^ ^^3 

Jot jsoL^j. Deinde addit (1. «lX-ZL.) s^L L^.^^ ^^j^ L:?' 3I5 

^.1, 1 et a L et F quoque inserunt (^ot^. F iterum post alterum iUc>lj. 

3 post ty> L liabet Juit L^^ (^^yt Jaxi Jj:. Fort. ante Jj: ad- 

dendum est ,^5 , coll. F qK^j o^-^t ^j^^ l?^'^ »;L-»-S" — j ;'^^5 

lX^Ij i^ jOj-w ^M (^5j^ ,f^ Lit^t^ Lf^l^^- ^^^ ^^^*^ lectio- 

nes Abulfedae et C conciliatae sunt. — 5 L et F habent (y^) Ij! 

iCj^iJ «j..^^ OV3j35 '^.y^Ji LJV!;33 (0^3) 0^*5 (^/5) 4^'^ 

L:i^_L4 ^j-.^_^5 (sic) ^;;r^y3 y^ g..jjJt ^^L^ (^j^l ^y^l 
(iU3 ^5 (F ^^LjL^ys^Vvwj , L vL.L^^;w33) JLL^I^i^j. Pagus *i)j.J[i! 
non differre videtur a „^ (M [^'aI, 3). Pro qLx^I etiamuunc 
legendum videtur ^Lgj (^^.^1) , licet consensus Codd. in lectioue ADDENDA ET EMENDANDA. 411 

qU^j (vid. quoque H ^v, m , M {^'aI /) dubium moveat. Nomen 
OA.xisjL;i ab L c:^,^^.^*-, ab F c^^-wJ.*-, ab c>^^ scribitur. Pro 
oL.LpLw.i>5) (vid. Jacut) habet ^...w^-j,. Quomodo legendum sit 
,^A_*_j_j, nescio. 
^l, paen. et 7i L et F idem adduut. Apud L incipit o-j" 'V.-^ ^3 
lXmJL) ; pro yCix Lo' habent .^c isUM-*3> , et ut Jacut legunt ■iOs^ 
et l.fcij s-fij 8wOv.£ LjooU). 
ult. L (ceteris om.) A.J5L»Ji.>5 «^.^Lwj, y^^^ o^^^' ^ -^''n o'^-' 
-kjwji LjCw^.^ lXJjLol^j io^Lwjj, ^_c^wa^ uXJjLoO^ Lwjj (V*^' j'-^"'" 

vt., 1— 2 L ij^i K^":it3 ot^"^i3 vW^'^ e;^'>^' o^' <^>^' ^ ^"r^5- 

5 et c L (^L^-yo!j JijL^; cf. supra ad t,Y, 13. 

6 F v^^v-vwl ;;i)JLwJ jU:> o' ^^'-*^ ^' ^ yo j^J- 

7 pro Lw «AjJj/o F (c>^*«' iJ:Aw./io tjyj *jIs ^^.^ q' "^Ij ,0. 
9 pro idLaJl L x*iiil. Nomina pagorum habet s. p. 

11 L oL.>Ljt ■% j^^i' cr* ^l5^- 
Hi, 2 et 6 L, F et locum non illustrant. 

4: d et e h idem quod C. 

5 et / L ^yj^\ iCijJdl ut (iA;j (^Uam^U;). 

6 et <7 L babet quod C , sed in fine *j-e»; J (sic) J>^j X, sL-LaJI nSj>. 
c>..v^ ^iL>^ ij,'i' ^j> ^b:^.\J^ .05. 

7 et h L et F idem addunt quod C. Deinde habent a-U^' sS^lyi Ltij 

yi^, 1 pro Jwfli^ quoque L , F et ^j.^ xjij.^ U'5, cf. fWq. . 

3 1. L_«.«*ool. L ,..LCw_»-b Q-» ^iT' f».Aw.jj'ii LiJ ,«.aj'.j iCA.jw\-c. 

4 seqq. L ^^li'^' ^X' J-^-^T. ^ oy ^^'' ^ J"^' ^^^ ^^^' ^ li^v^ 
&_A^A.i' ^joLlL'^ c .'Ail^i ^Avo^j^J' ^'^" oiLlol ^JJm^j^ ^yt ,^"05 

^3 (F i^j.^*, ^U/wJ-j _^^3 «J^y^) L=/^-^' U^jfti'^ ;J^'5 ii^wvs5"^$'3 

(FjLo) |.y:il5 ^^LJt^ .^UwJfj j^"^'. 
nr, 9 L et partim F tj^Lxiji^ tLit^ *y. q^ J.s' ^yi J.^ eX-^'-/ o-* j^' 412 ADDENDA ET EMENDANDA. o 
11 seq. et / L idem quod C et Jacut, sed post l..g.A->j^ addit 

Vll^, 4 post / L addit ^lJ> L^."l_a^ J, LsjI Jju^Jai^ V/^^ p,^ ^!^) 

deinde habens xi']^^ ^iJiiit^ J^^' ^L^.^^. 

8 F ^j>yi oy'^ ^-M^ -:^33 *^ — ls^t^' J^^kubi in Historia Abba- 

sidarum, Ms. Cantabr. f. 220 r. de hoc viro agit. Nomen eius 

erat ^^- ,._i Ju^. 

10 et m L et F ^.A_^ ^3 ^h^'^ ^ Js^' ^.^} ^^ Lf-^ jajjj 

nf, 1 post Q*^^l L inserit iC«jLs ^^jyw^ 5^Li» l\_:^u^ Lzjj et post 
Jti addit J-Jls-, ut L 2 habet (jya> Jti _^j). 

6 et ^ 05^ o'i% ^ j' ^^, F yu/ «l^, 

7 ante a_o ^^^ L, F et inserunt ^^J' uj3 ^. Pro (^jyCwO 
^» ^/JCioo , F t^v^- 

8 etA; M f.. , 12 j^'wxwjj, deL igitur verba: »Mokaddasi — jo'iXiii'". 

9 pro .^rvwLs 1 idL=>yi F dVJ-wi jl-J^- 

ult. et ^ L ,.Jj. Littera ultima hic ut mox in *, >^' probabi- 
liter ex abbreviatione * pro 'i\:>-^ orta e«t. 
rb, 1 et 6 ^j^Lr, L ^j^Lr, Jacut, IV, ^11, 5 n:?^^^. In textu igi- 
tur restituendum est ^^ . 
c L (*>>^' i^JtJLs iA>L£ ^l. 

3 et ^ L QjAji' , F ^jAj^'. 

4 L «AaT s. 'sAvLir (ut quoque L , F et 0) , vid. H l^v^ «, 

5*11, 3 et L ;Aa^. Post g L, F et idem addunt quod C et E. 

ult. et f/ L et kka'^ , /« L et dUv'..J. 
fiv, 1 L addit (ut E et 0) ,^3 J^^ J,' oL^U^' ^j^ „^^. ^t ol^t ^^ 

^j^ o'^7?- i' (^ !;'^3 j'i) ^3 ^^/* (1- ^j'^j)- 

6 L ^i". L et F gvwl^ i4*^t j».^l ^j%^ J,! Jw«t ^j^^. 

7 Biruui J^fi , 20 habet (C^l .'uop. L ut C ;i,Ls> .L>op, ADDENDA ET EMENDANDA. 413 

T et d L l^jLil — 8 et / L ^:>^'J^. 

9 et ^ L ^yU, qjU-, F ^Ij^ i. e. ^^U^. 

ult. et ^ F et L idem adduiit quod C , sed L JL.>5 (sie) , .M habet. 
Ha, 8 L a.L^ pro ,L^I. — 11 1. J^;^ k^. 

ult. et X- L et F quoque adduut ,lJuo — «j;^-^- 
ni, 2 et 6 L et F quoque habent .juwLo qJC^J^o (F infra ^v..-m-Lo). 

videtur legisse ^J^ et vertisse tanquam si esset ^. ;. * ^ v^j 
nam loco additamenti habet JciiL (j*j^ 'l:^' v^* 

m, 2 et 5 L iOc, F^ ^^y. 

Vn, 3 post yo! L addit *-J2c. 

6 et / L, F et quoque jC-«-^'. In fine F addit: ^j*^ ^ \i 
J-^1 (sic vertit etiam supra JlJCtI) ^;^ Li ^3^=* c>^.l-Xs»^ ci^'i-> 

JJjLJ' i^ wei'.^ >.>^ c^Xc. habet w^wo—j ^_yi5'o ^^^Ju ^^ y^ 

9 L &j oy^V- ' ^ ^ 05^^ jy"^'" 
12 L J«:s^' Jsc, F aJLw^, Q^o-J^j ^s^^.- * 

15 et ^- L iJiiS*,^ infra \_jLjj-i' et ^uIj^, F «uIj^^, infra «jb^, 

fl^f, 1 L iJC>J;L:>j dUJJ iJoL> ;^yij'^, F i^LJl.^ (jo^i—i* »S c:^-^ ^.^■'^-5 

^j_x_i-j ^eLi ^^^ Ax^Li ^ (j'w»o f*:^^ CT^^^ -^' (•'■^-5 L5^i>^5 
tX_iiLi i^ o^_L3>'A_-*j oa_S^L-wvO xjp q';^ \ ^ J^' j' } f^^^ 

2 contra i.i>s*«l ii)j' AijLo .ii> qU^. — 4 pro i— *^wX_j L ^^..AaJLj. 
1*^1*', 6 et ^ L et F idem addunt. — 13 pro «iij L ^. 

ult. et r L et F quoque oL3j' (Qli^LXJo). 
I^f^ 3 ante iLv^y'''^ L et F addunt Q^i<=>5 (q^j). 

4 seq. F ^ J^^i^ ^W- ^ii^-^^^^Lwj c>*45^.5 '^i^ i);^ '^^ *^^' "^' 

7 F non male addit: JL-w Joo JLU i-Xjki' o^.?*.^ y sjU (^:*> J^^, 
J^ .O iA_AVj (^♦-J ,'-XJU q'Aj Jb>^ 'j*r^' *^ '-^''^ O^"^ "^'3 
O^ (^^ o'j ^_5L> ^L*^. 414 ADDENDA ET EMENDANDA. 

11 post (A:^u«3 L addit aI. — 13 pro idj'Ub F legit iJbUij. 

19 et 20 L ^ xit^ ^lslii oU iJI ^LiL=> ^^i ^^^j^.. 

20 post UL*v« F addit J^jjS ^j^ (*^^3 u*^) IjliLJlwj ^xJf^. 
Vyo, 6 pro p^yi ^^•i^Lx* F y^^y ti^Jpji. 

m, 1 et 6 L et F ut recepi , ut E. 

2 c- et t? L ^IJj^JI, Lj^I et y, F x.Jt o^t et by, S^3>^ et Ij^. 
■ 3 pro 1^"^ L j».^ JJlaj y ^i>Jo ^ JJ' ^^. 
5 et A L t^^. ^. 
J'!'^, 11 pro (jl;^ L qLcJ', quae lectio est praeferenda. 
rrA, 1 Lj_5Lait 8J^_5. 

10 s^Lait ^t (j^jy^ imo montis, nam \j>*^ S est aquila, vultur, 
vid. Kazwini, II, fi*'!' et Vullers in v. F semper male habet 
^jijy. Pro j.L;t F »1^ j3^ ^o. L om. J,t. 
14 L J^ tj^ ^^ ^Lat^ J,^. 

m, 4 L ^Lz^t^; t^ L ^^3^3^, F et ^333. Infra L et J33, F 
-jjO. Deinde L -m^LoJ^. 

5 L hic et infra t o 1. ko, 

14 pro 0's.^t ^ Lg-o L vr^' cJ^ ^' 

ult. seqq. F (cf. Jactit, IV,1tA, 15) ^^ tiU qa^U -g-ii L> (_«. J 
jO», jjJwo i^.j (1. «30) njj \3 ^^ jt^ ^^5> ^^^ ^Jjj {j^^j*, jO^ 
'w*-^i>5 o^L^ j'^ (jy|;3) ^' l5; j' 0JLW./S5 ci^.Av^P ^.^ (1. hjO) «jJ 

8j5Ciiiy JoUloj (^JLs? (addidi). L habet ^^ ^^^^ [J>'] ^5^' cr 

LK2-^ __;-J^ >A' tlT^r^l^i 0^3 ^-*-:^;7^' — ^*^' (^' Cr3 ^f^*) *-^^ 
,^t bjLa» (j^ jJp ^Xt uy«t^3 Q-»5 id=>.^. 

?!*'., 3 L 5^<Avyi;. Claustrum i>ail ^j» non differre videtur a ^^S .jJ> 
Jacut, II, U, 5, IV, tvo, 9, Kazwini, II, If^. 
4 L o^ws^^it ^ ^\ ^j^ ^ kJ-Lo ^ljt^ SU.JJ ^L^ ^xs^. 

6 accuratius est ^S' pro JJ . L woLs- Ji'. / L quoque .il^. ADDENDA ET EMENDANDA. 415 

7 jiost ijcLp^ L insert .L1I5. ' 
13 L jjJCavs^ KjLo y^ \^3 iiUij c .; et F quoqiie \jL> l>jo. 
ult. L ^jj^Jj>. 
Vi*'l, 4 L et F om. ^jmjJ (lX^L ^^a cv^Kj^ o^U= o^^^^)- 

7 et c L, F et hic ut supra ij3^. L addit Ql-*«'y> li'* 

8 et c? L iuj", F xj^j et &j^. 

10 et ^ L et F stX-w (F addit \jo iuv ^^i^). 

11 pro Sm L A*j J>£. — 12 F OjX ^ljP ^y ^^^p ^ ^j>j. 

13 pro isLoi L ij^ "^ iuyj; ?i L (^Ls^^J i. e. i_cL:>y ut habet F. 

15 et L (mK^. 

16 et 5- L j^^-iiaj', F et ^j^^. Pro qI^jCvJ» L habet (jb_<_A«, 
F ^b^-wo. — ult. et r L et F y. 

yt^l*, 1 et a. Abbreviationis ^^ e ^^^ similis est ^ pro (jyi, Ja- 
cut, III, in, 4 et IV, oll, 18. 

5 et c? L hic et 1. 10 ii)jw. 

6 L idsy! iii:^^, ^^' ciJ^ '^^*, ^5 /^ k^^ ^^^ CT^ 3^ ^^j^ i'> 
F quoque ^^ J^ ^o^r ^j ^o ci^-i^jjJ ^J^ o'^ ^^^ qJ ^5^= 

7 F vi^^^y 8L> addens ridicule iXol^i- ^ i>j> ^^*» yjj* 

12 L et F j^ (^yj^ ^^ ^jrj. 

13 pro ^l «jL^^s* L corrupte .yo L-^-aJ; »-^£5 — ^4" cr» ;*r'^ j'^' 

(j^LJl , F ^Oj y*-E5 vVj-«3 j^ lV^ "-^'j ijr* j^rV*^ O^"^^ oV-5 
^oS £Lp'.yo JOoLo c>*-<.^' bOjS' Lp\v*^ L^' » vi>s_M,s..^ J,bO*JL_i>.0 

t't*'t^, 2 1. ^f^j^j^ ut quoque habent L et F. 

3 L so.lj.fc.^. 

4 pro e-oLi; 1. u.^ ut habent L et F (^Lc^j»), Vid. M f^f c. 

5 et rf L et QLJy, F ^^by. — 6 L J^-ywJi^ ^t »Loc. 
11 L post <JjJj J^l ins. j? et leg. L^JyLX^^. 

Vt*-f, 2 ,jLjJLi>jX omnes Codd. habent, sed 1. ^L^^^^ , vid. 11 YT k. 
c L quoque .y> i. e. .y> ut H \T, 10. 416 ADDENDA ET EMENDANDA. 

Vi*'^, 4 L Ojl\> pro *5y>. 

14 addit v_j^ «^ u>^Jj /o sS' (i. e. iiWL) J^l 1j i[jcy>-) L^' 3I5 
lA^b. — 1 5 et ^' L Lgj c . :. 
yV^Oj 1 pro u>^A«^ F .y> i. e. .^i>. 

4 1. »..iyjf.. L xj^x:^ et vid. H Vif /«. Cetepum L habet _^^ "liJt 

iwb»y) omisso oLo. — 6 et 8 L ^-f^^^. 

8 et y L iu\y>- , F \j'j>, *j'y> et »j|^. 

10 et ^ L L\;/Lyw, F J^L. et J<J>S\^. 

11 pro j^vi^ 1. imIj^ aut ins. U.g.--o ut H Vif ult. 

ult. L ;j%_5^w-wv_i LVJU J^/o. eW'3 et deinde ut quoque F i^jUJl q-i^. 
Vn , 1 et a L wJifl'. — 2 L Q^y^ et post id=>y« addit ».1^= U^J^o j*.^j. 

4 et c? h. 1. L »p- _bLj. , mox 8-5> jL 

7 et /« L, F et _j. Deinde L iungens cum nomine sequens 

MJi habet bis *j^j). Hinc explicanda est lectio vjiJ apud Jacut. 

ult. et n L u^».Avs3Cw' , ^^-.wvJCav! et w^i.>*Xw'. 

ff^v, 4 L oLoo^l ,J^. 

•• > 1— . 

5 L Q-, oLj^ icJ.j3 vjij^ o^lr^ ^' CT^!; ^ *^5 cr*^!; '^*---':;^ 
Ojj, F ante «J1J5 inserit c>^.^ ^^L o^J^ ^ ^'*S j' o' ^-*^^5- 
Fort. tantum var. lect. ad ^^^jlj sunt. 

6 L oij Jb _^3 lAjLXil oLji!' et sic ^^^.^^LJ >(' iJ' _^ sL 

7 pro ^13 1. SJi- — 8 L qU^' , F qUa«j' i^jo , (^l^ Ij") qLx*«jL. 

9 L il^y J. ^•vc Q^ ^^^- ^^ ^3- 
2 et 6 L ■sjLa.^ij t_c,Ui?; c L et F addunt ^LCw^^^Uvj. 

ult. et e L quoque corrupte xjjyJ^,. 
fn, 1 apud L, F et sive in textu, sive in mappa exstant lectiones 

(^l^j^uij ^i^jX^. Pro '2i:3;£. L, F et mS. 
rf., 2 L vIj J^Uil^ ^.'^ vL^, ut E, sed rfi., 13 ut h. 1. F ^y «jtjb. 
4 et fZ ,jLv.s>w_j hic et porro. L semel perspicue tiL_;c>--i_j (semel 

tiLcCs>Lj) , cf. H J^Ia m , quae lectio fortasse vera est = Meeshuk. 

6 et (jr L L^ (infra Tf t paen. om.) , F hic et infra Lw-c. 

7 L liL^ et LLw. vr ADDENDA ET EMENDANDA. 417 

paen. seqq. L v_jL xJIj ^ QUiLs ujIj inJLj Jf Sj^^ur (»j1j iuJlj Jf 

,j*.Jyu«i i_jb \-JLj yof ^y^ ^ V^ ^tvM ^' ti^»''**^ V^ *^:*. ^*' O^' 

q'^33 k_jL «-Jlj ^ iiL)j.r> v_jL \jJLj ^". Pro ^y>- 1. liJoyi- ut 
habet ; F habet ti)o5.>y i. e. ti)oy>^ =: ^iLc>y. Lectio ^L-iiLi 
est pro qLCm/.Lj in textu. Pro ^j*^_JjJ in textu 1. ,j*o-y*'. 
i^fl, 2 L uvylj pro i.i>y^.. Ante jj^o ins. LgJL/o cum L et H i"]A, 5. 

8 L et F quoque 'iLJj. Castellum Schirazi idem nomen ^} ha- 
bet, Ouseley, Travels , II, 18. F ^J. Pro iul^> L i^j-=> 
i. e. ioy>. 

12 post .L^l L addit icJJx^. 

14 F Oj.ii J..;«:o*^ ^Ll*"' o'^' j' i^- -^ ^ i^Jol j^'l\-l>. 

paen. L post J«j^-2;Oo insert idjoJ^ yjc. 

rfr, 2 L jvfSLo^ jili^ L^y.JO- iv^i. — 8 L ^lyC* pro ^Lc/. 
11 L _^.ii J.. — paen. L tX^uJv-i^. 

\*ft*^, 1 et a L quoque addit JjtoLaJ'. 

2 F L^^ ^^ ^3 ^o yijo (^L5>l^o ^^y qLl^. 

3 et e L ^^L^J', F qLcjJ'. recte (jLojS" i3jj- 

5 et /i F legit iAi>l , liabens ^^^_x«j i^;/— vw^_j jl nJ' .^^-wy.jj t_5<35 . 
lXjI (t^. quoque addit u>-w' tfLj (^o^.. 

8 et m L quoque ^^*-'. ; Oj-^mjo. Fortasse O5 yciiL) vera est lectio ^ 
collato nomine (j^^^iUiLj , quo probabiliter regio ad hoc flumen sita 
designatur , Aghani X, Iti', 4 a f. 

9 et n L Oj.Llw, F h. 1. .Lw infra c>^jju^, J^j. SjLy*. 

10 post u>^ L ^jL>Lv.c^u« ^Xij ^^3;^^ ^i,'. 
ult. et r L, F et ^Lx. 

Vff, 2 et 6 L ^y', F ^iy, ^y. 

4 et c L quoque jCw et sic F iiJc>L« j»il;s^ l5*-^ jf^ uXjUuVJ^ vjjjj, 
sjy (jN-^*^ 3' L5r*^^ Oj'^-5 ^.i;^-**^- 

14 o|y«3. Ridicule F 1A.0L1 ^^^ oy^ qI J»^' V^'ji' 

ffo, 1 Vid. quoque Jacut sub .^ltXi.^ et III, foA, 1 .^b y^. 

53 418 ADDENDA ET EMENDANDA. 

6 et c? L et F quoque j^^LJj. 

11 et /t L »yw, i3jjMi, infra .3^. 
I^fl, 5 L «ys-j Q^. 

6 et ^ pro JvjSs 1. (s. ^^) Js.i:fls soXo sec. C, L, F et Jacut. 
(F JJCij 5^bU). — 7 et Z; L jxxaj. 

l^fv, 2 post Jsc L addit w*-«^. 

VfA, 2 L addit ^ji^ 'ijfui^ ujLld L^^,. 

5 et d F Js.>.5 .3^5 et Axs j^^as, ut E et Jacut; L h. 1. om., 
infra bis ut recepi. 

12 L j.*JU5. — ult. 1. tiLo*o; wL y^^. 

Vfl, 2 post qU:**^ (L ^^Uvo^) ins. 'iSs^yA ut recte L. 

3 et c L (j«Li>. — 5 et _^ L quoque ^^L«.L>. 

7 et ^ L (^j^lX^ et ^^.lX^. 

8 1. ioJtcj ut recte L ; L u^^^j j>!. 

ult. et L XJLxj jV^y; /> L ryi'^^' 

f6. , 1 et a L ^L^olaP. — 2 L c^^wvvo *jLjiX« li,' ut H. 

4 et (^ L / ut E et 0. 

5 et / L oul-Osj, F idem s. p., ut E, Sed vera lectio videtur 
esse oLijG vid. M i^v, 6. 

5 et ^ L et ut C et E. — 6 et z L , F et ,%^l 
7 et /; L yy= , F y^. 

1*0!, 5 et ^ L qLj^L5>, F qLjL^, ut recepi. 

6 fort. lectio ^dJ^^ est praeferenda. 

7 post (ywUJl ins. JjLxi ut L et H habent. 
ult. et p L et F ^^L^l.5'. 

Ibl^ 3 F habet ut recepi, sed sine ^^ , ut quoque L ubi leviter cor- 
rupta sunt verba (L«.^a-o Q.***i'3 »3 o"*^' ^ habet ut E. 
4 pro iJ L et F y<j. 

6 post ^^ljS ^^ addit (ji^^ q..; / L ut C fj^^^. 
10 et ^ F quoque ^}JLi legit. 
Vof, 5 L pro L^^fti jJ habet ^y.^ljjJl^ y^JJ' J, scy.^ ^. ADDENDA ET EMENDANDA. 419 

i L , F et quoque qLx^u J<wo. 

1 3 et ^- L Xv^L ; Z L , F et ^j^. 

14 1. ^^3 ^j _^ ut L, F et habent. 
Yoo, 5 pro qJ^jv^ repone ,j*o_j^. 

6 L iCoiAii <r J^ ^^ pi'o («^'^ Habet q^^. 

8 — 12 pro his inde a ^-^i y^ F habet: ^Uls^^, or^ '-^j^ j' 

iot^ ;' 2^ .c>^») ;^3 (sic) «.j>^ (^blw. Ju t)" iAAT ^ (sic) KMvAj 

OjX^ ^ J^ ^i^L. (jl O^-t^ »*J/« ^^y^ j' Oy?"3 ^^ L^ J^ 
*JtJyQ»| lX/Xo ^-X »,h * "^ -M lj liJ.iJ \JtJ.j« ^^U^^ (jN-w.> Qba«.fcXJ U 

cj-^' «jlo":^' ,b ^y L^i U^-*^ o'"^^!^^ ^^.'^j^ iik>^. L haec 
tantum: (sic) «jas* ajt» jUl* j^L^' ,JC5=- IlX;^ oV*^^ v3y^' _>^ 
lW_» (j^AvJi j-jLiLo iX! liA;ci ^3y*Jli sjA*>^' **?r^' cr» ^»-^^' ''-^'3 
^i or^'- — 12 L t^jv.^ o'Ax.». — 13 L ^^' pro „yS^-. 

15 et m L o^ljuw, F o^Lx-w. — 16 et ?i L *.p)y5. 
17 F y:r^^:j x^^yij y;^^ ^!y?5 ^L 

ult. L iu'Oy>-3 X3'jiO tiljjl (Jissuj. 

fdl, 2 e L Jo-<L>5, in itin. q.*jL5». — ^ L ^LjCl^^,. Deinde F qj^J^* 

rov, 1 L et F Oj>5y^j. — 1. Qlli^^, vid. H n^m. 

rf L so^ , F soLi: , mappa «jV)* ^^ mappa 8^|^ (s. »0]^^) 
et parva distantia abhinc ^y. (F iA.i^.) i. e. o^.. Andersoni con- 
iectura itaque falsa est. 

2 et / L ^y.J^j3, F ^Joy^^, ^Jojj^. 

3 et ^ Lectio ,.jL^jU' quoque bona est et plerisque Codd. commen- 
datur. Cf. Defremery in Journal des Savants, 1873, p. 17. 

1 et a L ;;s-w(_5 iLx-j.l (Jj^ iouAl' (j-» ^/^, (j^JL^' jjyo' iAa.uJ' jxSj 
g^' ^y^j F ci^! QjsJ^ ^'y *^ L;2jJl ^_5^ ^^ JLc icf ^li^^, 
j>bLx_^ l^! iS i_5^— J^-J*^ eU*vji Jl!^. ^ j^l^! Jow«jil o3;^3i 
c>^-wt QjsJwo AJuy' i^ (sic). eadem habet quae E. ^OA, 420 ADDENDA ET EMENDANPA. 

4 L addit: q^ j%^L**vjJ c>^>/>' '-^3 *^Lfii i^bo^t^, v^' ^^L^' i^^ 
*-^jA^ Jii' (^ «i^o ^;i' Jo Q^ sUJL*il. F et fere eadem 
in suis Codd. habuerunt, ut quoque H Tlf, 1 seqq. 

5 L post Lgib addit Kja(Xfl. 

Pol, 2 L t^y^ 00 J^ v^', F addit U j.Li y. 
4 L hic et infra qI-j>Lo. 

^oi, 7 Post Lcl.3 e L et F adde ^diU J,. Deinde pro (jaxjj scribendum 
videtur jAO^J» (vid. Gloss, sub v_.a.>aj). L habet J. ^^' iLs^vIiM*^ 
^duJf (sic) iu.^ J^'>-> cr (^- pO o^^'' ^^^^^ verba quoque 
perspicuitate carent. 
9 lacuna suppleatur ex L et F Lcl.3 qv^'^. 
iO et h L Jji fcj^. — 12 L v^a-^ pro vuL>. 
n., 1 L et F addunt ^^^^. 

2 post s^U^I ^lo ins. ^)^':^'^ ex L , F et 0. 

3 L *.:^l (Jjl ,b et ii^xxi ^30 JT, 

5 post ^i L addit: JwsisaJI ^3' ^Vr^ 3*) i- *-^' (jrt^-^^-^-^' ' ^ Cr^-'^ 
^i;A_*-i J»_xa_sJ' _^1 Ai^^i Jc>' .i\A.ii (iU/o xjL=> jjl '^j/jiljM. Pro 
oLi-.Jb L oi.J,.J sic. 

6 L oLJJtll iAj^U^' -gj J, w*.AaAS (ji?L-^£> ^l' -gjLll liA^ ^^ ^Lx.wo. 

7 L J^lj J^L>. 

9 pro ^L^Lo ^3 F quoque ^jL^U^j ut M ri^t, 10. 
Hi , 2 L ^^y«Lil ^^yCwwo ^^l^ ^io. 

4 L ^i (^i v^jy* sJ^i^ >— 'L^-* rS"*-^' 

7 1. ^^^ et ^i)^. Yid. M rfv w. 

8 et m L et F ojjj,. Cf. quoque Jacut, III, i*.. , 9 seqq. Lec- 
tionem oj-jvJ' quoque tuetur versus Abu Tammami in carmine 
in v_S-iu_ (^35-) quo laudat Abu Sa'id Mohammed ibn Jusuf at- 

Thaghri. - 

10 — 11 L i?Jt ^UaJ^ iyi lXj;j LX>i iiljCj ^5 s.^lX-^ ^-AJij\ 
n)*, 5 L om. J! et habet sjy^di^ (j^Lotil ^ L>lyw. addit \a*« ^x^^ ADDENDA ET EMENDANDA. 421 

7 et i L s"^^ '^>>-33' — 11 *^-53j^' ^^' ^^^* ^ ^^^ Fihrist av. 
12 iXj^LJ' quoqiie appellatur vAa^ (^^-jJ^) Jacut, IV, lll^, 1 Kaz- 
wini, II, lol, 18 et js.xJL^I Agh. V, oa et 1f, 8 (ubi male 
AJL^ail). 

14 L Lg-U LoLxL» — iiCJuA/i ^Lw!_:5\j. 

15 post ^ylo"^! L addit ii^^Uail ^y». 

nt*', 1 L ^^ et habet JLw (J.c Jwcaaj" omisso deinde xJLwo- j. 

2 L LpjLa^. — 7 et/ ajij^j^ postea Lawj appellata est, vid. Jacut in v. 
nf, 3 post ?Lo F addit: «o^^t -j i*-^^ l?*-^-^^ ^ vertit o.h ^O^J^*, 

vi;^^! ^jjJoji- ^i^^i. 

5 addit ^^ »1^ jCciJ *y. 

Ho, 2 L Jli^l Q^ L^ o!.a:$\j U Lgj Jotx.^. 

6 1. iw..J|y>>, ut L et H habent. — 9 pro o»Is> L q^ 0«JL> ut H. 
10 pro Q^[j^. L Jji\ mL j QjTjj^^ ut H. 

12 L, F et ut H ^j^f ^. Sed vid. Ha, 2 (H Hl , 6 quo- 

que ^J-^f). 
14 L SjL^' ioU ,<ij_j. — ■ ult. et (/ L s. p. Recepi ubique ,^yj>_j, 
sed nunc praefero legere i^y^ji' 
h L ^avoIiAaamI , r 0>>*M^^\j**n , O ^^aJ.mvI^Aj^aav. 
i F i,i>^«w.Lj , (ii^l.L. 
m, 2 et / F ^^L.^, ut E ^Lx^^. 

A F iJLju3, ^iy.. In L praeced. desunt. 

3 et i L jy, F ^^l^/. 

^ L et F ^^L^^; m L Jo^, F J^, ^, 

4 ?i In L superest ^^Lj, F qLj.c. 

5 p L om. F 05 . qIj JwLjt^ j^/o jt« Ul *y u;.A.>*J5 yGo ^5^^;^ 

habet ytw ut E, et ^*^ ^^J^*^.. 
q L yJL, F et yo. L habet ^^v^^ ®* ^i^ legerunt F et 0. 
F habet ^y^ likj ,lX«j^ ^^LjLw^j^ a^ ^o CsJjh ^ xjljj^ slj^ q!^ 
t\P*^ ^ v_jT LjLciol Jul \Juo:iA») i3^*aX/« yCjJoCo L^b^ L-^Liwj, 422 ADDENDA ET EMENDANDA. 

Hv, ult. Jactit quoque liabet formas a^ji et liLLci^. Pro sJ sy>. 
Ha, 6 pro iLJ— v.^_il (jii-*-J J. o^ c^.:^ (jr^J^ ^' c>^ L ut H 

7 L ter addit dJ^ r-r^- — ^ P''^^ ^^M^ L »«v«^" 
ni, 5 post aLyOj L addit .L^Jf ^j^ /H^Ly* U^j ^^ '^.X^- 

8 L et F *JJt Jsy«x:. — ult. et w L, F et quoque ^l 
fv. , 2 et a L ^LJI , F ^L.. 

7 et c L ut edidi, F (i)wL-wii ^^) «^-JCj ^yis/i v_i-L jlj. Fort. q^ 
^^'l> tantum var. lect. est ad Jo U. 

12 ei g L gJbl et gJLJI. Lectio F vid. ad H ^rr a. Deinde L et 
F ^3^A^. 
Vvt , 3 et a L quoque jjLv-*^, F om.; confirmat lectionem receptam, 
habens lilcN-Jl^ ojo yc-^ ^^j^^Li^r ^^Lvj, vi>vw! j. ,vA-^ ;l f^jj^^ 
(haec 1. 2 omisit) o^b ^LLav^^ cL ^jLo. 

5 1. «lXxj Jtii secundum L qui habet ^^ j^^ ?«^ olJ"^l o^ L^^ 
Jol^ *LlcI vl-^'- F post o^^ addit \^J^ 3I. 

6 pro x*(c L XjLc (Jj»c. 

8 post yyJL>yc L et F addunt ut Jacut JUJJ! ^i, ((jU^ oJ:» 3!). 
ult. 1. {^jy^ hic et deinde. 

VvV, 2 1. ^lXJu. Vid. M r,1 ^. — 4 L ut H ^^1^1 ^l J^.. 

9 pro ^yiUI L ut H (jn-Ju^I; mox ^j^^A^. et J^ q.,. 
11 L et F Qv*jil , Qyijil ; mox L et F ^^bCw^^. 

fvt*^, 3 post v^jIjlXJ! L addit ut H ,c-»^Ll! ^;nj>|^ ^y, Ljj u*^^. 

6 post Jti" L addit *.Alic. — 9 pro Jjj'^*^ '^l L ut H JjL*x %. 
10 et a L i^! ^^3,0. 
ult. post ^^.Ij F addit ut C , E et : {jJ^iji^ -yo! ic^^JtA.^ (j' J^lj 
A_j! w^LL ^! ^ Jji. 
fvf , 4 L -i<ol SjA*^ &JuuX-fl. 

5 L SjAii' j»£,L.^|^ *JlJL5 [^^-i^ L^^ j'-^^ L^ u*^.5* — ^^^- et L ADDENDA ET EMENDAXDA 423 

quoque s. p. Apud H recepi ^^^L^ui'. F Q^jy-=> '»^ n^ J^j 

i?JI Lpl jt lX:oI ^ ^ J5I3I ^j» ^j^oL. 
I*vd, 2 L Lo yA^-olJj' (j-. L.;.> Pro ^^ u^^ quae L om., P habet: 

iXwLj i^^X ,Ly«.0 LS^I .0 /CaS. ^A+i'^. 

035 

M , 1 et rt L I3.33 , F \.^y Fortasse leg. ^^. = ^-jj.. Hunc enim locum 
a Hwen Thsang indicari nomine Helu i. e. U^^o ut opinatur 
Yule in Journ. of the R. As. Soc. 1873, VI, 101, valde pro- 
babile est, nam quoque Jacut locum in vicinia Simindjani col- 

locat. Recepi v-j^. cum Hamza secundum Jacut, sed in Lobb 

3 

al-lobdb et in TA scribitur ^,,. — F habet L-^. ; ^ |;J^-^ L>1 
tiLjL_x_> l\-.wvLj ^ (^v^3 ^^9 n^^J j^-?" o'"**^^)'^-^ '^;^^**^ A-o» 

^yL^3^ c:/-^^3 ^^^-^' u=r^ ^ O^' j^ O^ ^j-^3 ^-^^ ^' 

yvv, 3 et «7 L 1^3, infra ^a. ult. ^jLys^. Cf. H ma et M nU-. 
fvA , 1 et tt habet eadem quae E : — ^' qj' Lc», l\jo|^ j*^^ 'ri'5 

2 L et F ^i ^'. — 4 L et F ut C j./. 

5 ante L^jJs^^wxj L inserit iOjLXll J.. 

7 L iAjA:^' *.:>5 v^i' ^^ lXjAAI l-.«.s>v 8^Li3. 

8 et ^ L i^A-w-w, F i,:;/-v.<.x*« omisso lXJj. 

9 L o^:> «Li J,t L^' L^U^. — ult. L et F ^LsJLLJ! (^L«iLI:>). 
M, 8 pro «jij" L ^y- 

6 L q'^:^.-^ Qlyic — jL^^^L^I olj Lkij v'^'^- — lOL L^. >'. 

12 F hic habet ^:/—'*^ 1^*-^^ '-^^-^31 ^j L^jy^ ^^^^ jf**' ^!^-^ j'^;) 

13 L ^t,AJl. — 15 L tjo -iJ^ oLu"Lw,. — ult. L ,.,Lci.i>Aj. 
\*A., 1 L (iLwsil L^l ^}J3' 

3 et c F legit ^^^.^1 nam vertit i3yt-/i-/s oLwij, Vj^ '^j^^J >&^ 

(Ajt ^fc*.ww«5. 9 L QLyfl^Lj'. 424 ADDENDA ET EMENDANDA. 

10 L L^l v^- Hic F addit s^^ f^} '^ "^^y^ ^t^ j ? ^ 
1. 11 post (^i-^ iuserit iit H (^('a, 2: ^j^ ^-*-^' .L-»JJI J«JiJu^ 

12 L ^ jv^3 L^. — 13 L L^ gOj L.r=^l>^- 

14 Urbs provinciae Kabul proprie vocatur qLjLL, Jacut, TII, fof, 
17. L liabet \xjl5 ^^,_y^.-*jJL oyoyo 3>>»^ L^^. 
i^A. , 15 L om. tiUI' et 1. 16 1. -ycij pro ^).Aij ut Kazwini, II, 11^, 3. 
Pro ^lJI ut quoque L habet, videtur legendum L^L F habet: 

Lj_yL> ^i ioc_j' oWi' ,_,A>aj ^^^-i/L^ -^ .0 *y lAJL^i^ oy^*"-!» 

%fOyA ic> J'!^ OJuo ^-< (^AJic (^jLj 1j lAl^S i^ Jol^ ^iU-» ci^^tXiS 
^ ^ '^ *^ ^:;.a,<.voLL:> (.^>^'-^ 'r^^-^.[5 i-X-iiLj ,^0 c^-jL*^ j>-> ^AJ-< im' 
Qy>5 LXwiiu ^' ic^ww.O i-X-iiu »sO_Jo L>JiE liUx qjI u «y ^c***^ r*!} 
Qj'ji>5 ci".^ v->JJ' ^ i-Xac c^^Ljj Oo-j ^ Jol^ (AJbo o^cJcSR L,l 

u*^ 3' i-y^ /^y^ ^j^ L5^ a^-5 j"^ ^^-^ a^-^^-5 r^3 r^3 

18 L iyoJJ'3. — 19 L ^y^ pi'o %^.y 
J^aI, 7 seq. 1. {^yn^ u"*y*^'3 qLJ, vid. M rT^. F habet Q*«y«5 ^^LJ, 
tantum q*«^. In L haec desunt. 
9 L L^ij^lj pro L^ji'^ et 1. 10 Oj^l^. 

14 seq. L habet: J>.£>LJI jjwc *jj';rS ';^ ^^3 l-«5 o'^';^ o>-^ 
;^' ^1;3 ^- JJ^' r^ ^3; cf. H i^n, 18 L: ^Laii jJmw JwoLj 
j^' ^1.3 , quae verba non magis perspicua sunt. 
16 L Jj^" ut H. — 20 post ^pJLj^ addit ^.xj. 
i^A^* , 3 L «jij U «L_ftjU| ,>jl v^'5- P^*<^ '^' qL»:^] ,jci>j F habet: 

.0 *_J;_c '>-^j2-^ 3I ^i^ .^i-^-wj! .Lo q! .0 qLjC:S^>a« ■^^^ (J*'-*^' j'^ 

lXJ.^! j^ «-♦.:> L^L In his iuji ut saepius est pro iujc. 

5 L ^^.uXJI Jw^'3, i^L-uo^JL, 4 (ikW^ ^Jbj 3y« o^'r* o''-^ '-r*^'^ 
gji ^jlj JJijJtj. De annot. / vid. H m/. 

6 L 3y«5 ommisso O5JI ut E et 0. 

9 L Ij"^ ^jjL^I^ g-wl^-ii' /o ^ ^_^;,^sclJ^ ^^\h ^^Lwwtysp. o'iLai Ll^ 

-jlc q!^ oI iJ-o ^l^ ji^i-XJLJ IlX^ JJL) j, j^j^' i^ v^' ^-^Vy^' ADDENDA ET EMBNDANDA. 425 

i^Lju ^dl' iUi ^J iOs^ ,c*^^^. q' '^y ^V* (5^ j»A«X*. F et si- 
milem introductionem habent. 
l^Ar, 3 L et F J»=>y ij«w«3> 85L5 ^XI. — 15etl6L quater addit^^utH. 
20 L v_%3tj' iJjJoc ^JLo iJbyj J^. — ult. L et F AJL>y« pro qL«^.. 

\*Af , 3 post JoLLj L j,y. pro qLo^.. — 5 1. ^mUjj-*- 

10 et h L sjl^i F iuLa>w. Probabiliter legendum est «jLaA^ (^uLuy*). 
Cf. meum Das alte Bett des Oxus , 95, ann. 1. 

12 L ^jvj U-^ ut H. — ult. et o L, F et quoque ^^jOdLj>yi. 

Yaq , 2 et c L jjLslw^AvJ'3. — 6 L et F om. ^.iusj ut H. 
h L quoque ^^ (F ^/3 ^^ o^j)- 
8 et 9 pro qLo^. L (jv?>J. >^- 
M, 1 pro JL=> q^3 L et B iterum ^ q^^. 

3 ^^L«^.. Vid. H '^np. — 8 et 9 restitue ^LaiLyi. 
15 1. iLJ^ ut recte L et F. 
ult. et 7)1 L -J^lXx^vj , in mappa <A_x_Cjuuw. Vid. porro H t*'^*'^ h. 
Djordjani habet in Clim. 5*0 AaJCCw. 

^Av, 1 1. ^lJ^. — 4 L .1,3. — 7 L oy^y.3 ^'3- — lOL Ja^.3 U 

14 post.(j*^Ly« L habet *.g-«j|^^ etyo 3I c^ljx 3'. — ult. Lj^^OjLi *Jij. 
^AA, 3 pro j^ j^ L J^ ut H. — 4 et 6 L ^L*Jt; 1. iui^. 

6 L ^l ^y^^^ ^yf^ jiijl, ^L_> 4> (A-i^, (j*b^?) c^JOLyvj 

vA:cI ,Ly*o ^yoj >-V^j /3 ''^;^' 8L>y:-w. F et H quoque jJiil. 

7 et e L (joLjw L^j. — 9 et (/ L , F et quoque addunt (j^LsuJI^. 

11 >3^ Ju>3 ^Nx5> t_5A>L5j.fw Jvcli' Qy>-3- 

15 et 7n L quoque om. ; L habet ^i:..-«jJI. 

16 L j.bLw^t ^L^.I J,l Jjiju^ ^.Lai' ^ S^. L*. 
ult. L-JLjtijt^ F et vertuut sLi^^ ^sIa^^^. 

M, 6 pro |.LJiIt ^^ L ^.LJiil^ ^^UJt. 

7 post iotjyto L addit iJj^ JJii^. (cf. H \"^\f), pro sLuut habet 
iLjLXst et iCsLyiaU pro (^Lytol!^. 

13 L "iij iU.w iuU (J>c aoU *JL>} Jy uSixj *J, 

ri., 13 post jJLwwc addit qL;:^Lj. — 15 1. ^^3« 

54 4-6 ADDKNDA KT KMENDANDA. 

Yt, 16 L ^\ ut H. — 17 L ^^ ^^o ^l. 

iilt. 1. '»^j^ et 1. iOjJlwJI — Schikliini , vid. Jourv. of the R. Asiat. 
Soc. 1873, VI, 97 et 113. Apud Jakubi vl^, 3 quoque 1. 
(jLuJlw pro qL>JL*. L et F habent ut Jacut KjJotxaJ!. 

n, 3 L ^y>-y — 5 pro ^,^1 ^\^ L habet oijI iuLo ^t ^t. 

6 L JJ=' ^ Q^ j*.^ q'^ L«5 ; F habet : ,^1 x-^' ^«^a-^^ l5>Ljlmo jI^ 
?5A— ci w^.Lc ...Lioil L<*^' *^ '^ >5Juco *4jw '.liLj ^xP •jy^ jCi:J 
ciA.**'. Pro Oo\£ L habet lSs>\. 

8 L L\.aj'j *_o «OlX^pIj. — 12 L ij^iolo — ^oU u^j Lo. 

15 L^xSj 1. 'l^ ut recte L. — 16 L (sic) f^-^^'^^^ ^^^"^^ ^^JL^ "^k*;- 
y^if , 3 pro *pJcp5 L ^oAcj ^.^lXcj. — 5 et c L xoIlX^L^su!'^ , F \julJo. 

10 L 1^^- 3! - I3lj. — 12 et /• L loli. 

13 L jJoAcj *^'lXc. — 18 L post J«.Ajtfw' addit lX^' ^j. 

nt", 1 L ;ji;L*:> ^ yyj ^ j«^ 'Aac. 

7 1. ^b^j iciiLo (L et F ^^y:Q=>). 

8 et ^ F iA^Lj ^ IvAaj L^-v^ lX_xjLo, [^y-t^ OY^' ^^g^^^^iit 
igitur tj*'r^^ (L om.). 

15 et 16 F sic explicat: j_^ :' k-^ o-la-j! c^-^^jj jl> L^jfii cr^-f^-^ 
(^j*^*) '^=>j'^ j ^1'l=> i^x.^3^5 ^_^ ^s^ O^IlXj! ^ cT*"^ *^ ^T^ 

6 

nf , 2 et 3 videtur legendum 'iju*i et ^^. Cf. Gloss. sub \Jiiiy 

4 post (J.C >..*aj videtur supplendum ^Jij u-lJ^ ^-^jjj 8y-ca_=> ^i-c 
L^ %^y> 1 vid. H r"f1/. L autem sic habet: L_5>;iAa^ blc 'j' 

5 L £^l;il ^l ^ U:3^j... 

7 et 8 L j, L^ww^ _-i— c ^l _^^ L^L«5 L^Lij 1'^^. J.c J^^JLio^ 
-«(c jJi »JLL«. — 9 post IjJ^J» L addit ut H 'i^\ ^3 vjiisxij» iCiDji ^^. 

11 et n p_)'j— *3 L^-^^i^-^j L53 3i^-*^^ ^^:^^3 O^"^'**^-^ £^-5 »'^''^'-<"' *^ 
^^^3 o'^> C5'4^'3- AI)DF,NI>A KT EMENDANDA, 427 

11 L semper JosAoiL — 13 L (i^oCwjuwolj et vl;^- 

m, 7 et / L ;j«^b i. e. ^^L cf. H ^f a e, 

8 et i L (C.li hic et infra. 

Hv, 2 ut solet oJCcio^ et deinde i^yi\ pro Js/«i. 

9 et m L om. — 10 pro L? L ^ ut quoque legit 0. 

11 1. iOjJivJlj. De regione ^J^ cf. Journ. R. As. Soc. 1873, VI, 
110 seq. (Kurana). 

12 pro ^AaaJl F ^JJI (^^), syiij ^j. 

Ha, 3 L ^y*"^' (J^- — 7 L |jy^v> =-• cr» ,» i cLyCQJ. 
8 et rf L ut A et B. — 12 L Jwoydi ^j.,. 

ni, 2 L mJs^j. — 11 L addit {jJuaJ li^Ju •}. — 12 et c L quoque om. 

r.. , 1 1. ,..LsLj>bjX5, vid. Lerch, Khiwa, 16 et meum opusculum Das 
alte Bett des Oxus, 87. L addit y^L^j obLuL*^,. Vid. Ht^oU, 
ubi observare debuissem , Codices E et proprie non addere 
iijk:pl^_j", sed substituere lectioni textus ii-oL>-^. 

2 appellatur quoque ji.y^i.i\ , Jaciit IV , 11f , 9 seqq. L :tA_JL-gJ» 

r.i , 3 L ^50j^ ^^-K^. ^. 

8 et / L \/*cs\jt (c. Deinde habet i(UjLX.fl ^^ ;?s*«t^ iO;*^ Lg-ix qyCj y^' 
F et quoque distautiam addunt, vid. H f^o^ e. 

12 1. >«JLiOo^. Pro ^i^-M^f A-Av^ Lfj^.j L ij^j^Ja ^AAOJ. F et 
quoque iik>LwJ ^o. 

13 et Z L au/. 

r.V, 2 et 6 meUus o>^ (L ^>up-). 

3 1. gbby, vid. X>as a^ie Bett, 64 (L ^1^5'). 

r.i^, 4 L (Ut 0) ^^ww/ b^t^jUji (jiy:^. 

8 L v^Ui- j ^jRJ w<^o tt l\^. . In textu videtur legendum q^ 
siUit , Das alte Bett, 91, ann. 1. 

9 pro jj., L^t "^l L habet ^L^^^t 428 ADDENDA ET EMENDANDA. 

10 L w^-L> ^ Lo ^tlaiu^ ^jC>S ^j^ i^yf:.' — 11 et 12 1. ^Lai>bj_^. 

\^,f , 3 et c L s^^y — 4 pro ^^ i. e. ^^ potius 1. q^. 

5 et (Z L , F et quoque 3..cix. — 8 et / L ^^j_Elyi:>. 

9 pro y^^ L J.^. — 10 pro iuU F ^L^Uj. Pro (ji^/jw L (jiaAW. 

12 post ^3j=> L addit ^jis^^^it s^:^. 

t".<5, 1 F JOL;iLj ^j^ yju^ o^y^ ^^ j' o^aJL^ ^o^. 

5 et ?> L ^3;==- ^Lxiji^i, F et t^Lj^, (^^yij) c^^^m*^^. 

6 L H^yo pro 5^y ^3. -- 7 L ^! il^j L05 qL*.'^ ^^. 
9 1. v£iJCs?ji vid. M nv6. 

f/ L ^.-J' ^i)jCwj'j iCii^f JL^^I^ — jy^' i^ dV.o:/iU' tUJ! 'lX^. 
12 et Z L^Lai, F ^L> ^L>. Cf. nr, 4; m L ii^t ^joLi> J^. 
14 ante .^w L addit L^. — ult. L ^'Jow^ L-^ J^-^a;^ — ^^^-H^- F 

r.1, 3 L li^LyUil ^\ L^^Uo iuuJ^. 

6 et /i L et F quoque s^^j^. , lXjUCo ob lXJc' -jCj! .0 Aa^ iA> \j*^ 

r.v, 3 et a L ^^yCwLxj. — 4 et c L q5^!a=>. — 5 L QL*«!y> s^kis. 
6 et e Jaciit IV , ^a. , 2 legit ^Lo (L s. p.). 
6 / L s. p.; ^7 L , F et quoque ^[S>. 

10 1. sjjLWii vid. H i^ov a. L ;5jJy*»i. 

11 pro .Ljj> L et F legunt ^Ljy>-. 

r.A, 1 L ^i^y. — 5 et e L ^y^/i!, F ^yy/^' , L ^^! !j^ o- 

6 pro g^ 1. y>3. Pro j^i^ L ut H y:!^. 

7 et «^ L ^^j/J , L ,^xw£5 A). Post (j»jL«J! A^^Wvo L inserit Laj!. 

8 pro jLo^. Or»J 1. jLj^ ^ ut recte L et F , vid. H ^ow m. 

9 L ut H iooLXi! ^ ^! ^ A=>L; ^ L ^^. — 10 L ^jfoJuy 

r.1, 1 et 3 pro iuxi/ 1. iwLlf'. 

2 post 3— Aii' in L desunt folia usque ad ri*t* paen. ; 

ult. 1. ^^bJot^, vid. H rolA et fort. ^UXJSy 
(*'!., 3 pro JJ-«|^5 fort. 1. 'iJui^^^jy 
^!!, 4 et 5 pro &jLci/ 1. &I^. — 5 et c? Ibno 'l-Athir, IV, f^f iUi^!;. ADDENDA ET EMENDANDA. 429 

10 et h pro ^ls^^' cum F videtur leg. qIj^.. 

11 et ^ F et s. p. 

13 et m F c^, ^.. Non differre videtur ^y*, apud Jacut, 
IV, If^ 2. 

nf, 5 post \J>J^^ F addit o^„.--^ --L^ ^^l,u> (L^ ^ ^), habet 

CJ^ ^'^ l^JS; l/- 
1*^11, 11 ante L^^ F addit ^;^! ^y^ ^jiji> ^^ ^^, 

14 pro ^' — x>-53 F J^.x2;u -jCjA_C-u ^iiy^ U<;.A« J>^ ^t jtj y^ 
I^^tv, 10 ^Lbj*- et habent deinde ^i (^L^Koj, ,c>^-^^!^ .-w j y;.t ,3^3 

vertit per ^L^" Lv=. 
4 pro ^^ ijNj habet ^: (c>^) 1 sed F ante aO-o inserit ;-J'— j; 

vii*.Av( ^yto^ 3^^^ j' ut H ni, 13 ;A;^I J^'. 
4 seq. et e ^ ->j-t^ J L^JSj L^j^ jj^^I Jj^ ^^t ^^L^L^^Li; ^o^ 

lX^o uj! KL^LCw«^3 cL. — 8 1. ^jS'. 
t^r., 10 1. ^Lojy vid. H nim. 

m, 7 1. ^Uj^. 

(*'!'[*', paen. Hic desinit lacuna L, sed hinc textum ampliorem habet, 

dabo igitur coUationem ad textum H. 
^to , ult. Vera lectio videtur esse c^oCoL^! , vid. M VT c. 

^U^ 4 videtur legendum stX>Lwyw, ut quoque L habet; vid. H Ta. r. 

Cum lectione \>L«-w conferatur 'iJ^y^ yLi apud Jacut , II , vt*'^ , 

8, quod iterum apud eum occurrit, II, l.v, 12 sub forma 

cr^/1;- 

^U, ult. Lc>JCuJ' O^i' cr ^3 -^ Lp^r ^Jf • M nf, 3 et 6 e^i!, 
t*'^, 1 et c L (^i-vAAvj. — 1. ^\pjS ^ est Kundurak. 

2 et ?i pro ^VjKAc praefero nunc tiUL,Jw, vid. M flf n. L om. 

t*'!*'., / L u^OsjytjOj. 

t*'t*'l, 1 et a L liUbCj^. — c^ L ^UL^. Deinde ^^"iLjj wOCy^ ^jiL^bj. 

^n, 1 L ^l^;i>3 (J^L^J. rf Ta, 430 AnnKNHA et emendanda. 

rro, 2 et Z> L ipl^ ^ oyo. — 4 et e L, F et lUT^^I. 

6 post qLa.v;. L SyjuS iJL>^. — ult. pro v L «^■. 

m, 4 et f L, F et y (^l^) ^tjlai. — 6 pro u^i L ^' o-JLa^'. 
<? pro -^ L et F oLjo. Pro ^j-;-.^^ iidem ^j-wil. Pro l\-^ L 

lX*^, F ^^^u^, uW5'. 

ult. et / (sic 1. pro g et deinde g pro k) L jy.X-JLJst, , F Oj-Cj^Sj, 
O oX^i. — ?' L , F et u^^Xu i. e. vivOCu , mappa F o*^ , iw^i^. 

1 et a L s. p., F v_;^, ^jjbt. — 2 L ^ ^^ ^U^. 

7 et / L ti)l^.Lw<. Deinde ut quoque F i jX ^U. 

8 post j^^,=>Oiup (L (^yjuJl) L recte addit ut quoque F Lp.*^ .id=>y>. 
ult. et Z L liL^i. 
1 post ^ju insere cum L , F et H ^ys^. 

5 L h. 1. om. iJLOwo et 1. seq. habet iyilc iiJl>y«. 
11 videtur legendum '»JJu^, vid. supra ad i^Af. 

11 et 12 L, F et quoque ponunt lNJjXo (L L>uyy>, F iAxJiiU>, 
(A_>Lu_j>) post r)l— c.o. lure ut videtur, cf. Das alte Bett, 
95 , ann. 2. 

12 et h L, F et ^^^Juv. 

m, 3 et 4 F habet ^JLi; i|^ v,JaXi [i ^ J^ c^^j^ ^^ »-jly> o^^ ^ 
JJLx ^o v_jLm:>3 [j' L^l jf^ ^y^ eadem habet quae E, sed 
addit iJL>j>j ^o v»jLi:c>5 Ijj. In L plura desunt. 
5 post id>ya F addit ^^. ^ (J^-^^- 
11 pro qLwu 1. (j^Lu, vid. H f.l^. 
rf . , 4 ajrJLaJI operae pretium est conferre observationem quam Yule fecit 

de KaFa Kum in Journ. As. Soc. 1873, VI, 98. 
rfl, 2 et a. Cf. M ^Vi 

10 1. (j*L=>jO ((ji^Li-jO) rz: u/.L> {Das alte Bett, 79) ut urbs Ju iu 
Sedjestan quoque Ju'o appellatur. 
rfr, 2 1. ,jLa=>bjx. — 9 et d L .^>X^. — 10 L h. 1. iCuU/. 

14 et ^ L '^ySjli. 
I^^fl*", 12 videtur legendum cijCuL-A-v^l^. ADDENDA ET EMENDANOA. 431 

ult. et L, F et quoque '»ju.>m. Deinde L T .'l\-JL-« ^^. 
rff , 5 et / L ^oCjLwy. 

6 et (/ L w^jCJI. , F ^.oCJb , c>sJilyJL Post h explicit ul- 

timo folio deperdito. • 
7 — 8 L corrupte i_oCo q^ J-j ^-Uj' i-Xjcis u-aXoj i^«Xo oijy^ j!>< 

■ 8 et / L et F ^^^JL. — 9 et o L c>Ooy , F u^jj. 

ult. seq. L ^y% ^ilj-j oi-J-i^ J^ ^^I^.^L-s oi-Jj-^ o/*^' c^:^ '^•*^ 

t^fd, 2 legendum videtur i^L,A<>, pro tiUljAi:^. 

4 et (' L Lijuwyw' , F jjtxxjw. — 5 et f? L ^m*j^\um.^^ , F tiLyw-vxLvwj. 

8 L ^^, F gJb^l. — 11 L et F ^ly^^; 1. ^I^JoT^. 

ult. et w L v.,odL«^ , F ^.i:/JoLo^. 
t^^fl, 1 Post ^^bJir^ya explicit L hac subscriptione j^-Jls^^l /c> p-l Ij^^ 
s.yail. Exaratus est Codex anno 589. 

i pro Est urbs provinciae Schdsch 1. Alia eiusdem nominis urbs 
iacet in provincia Sckdsch. — ult. 1. ^^^«-1-5. Pro v F 1 (*J). 
rfv, 2 pro vj;^ F vLi (^Lj). — 6 pro V F 1 (xi). 
S^fA, 1 pro V F 1 (\J) habens primum ^.j^avo, deinde LX.i^LwOj t«j^xi .u>5 

Ibn HaukaL 

ti , 17 male hic et deinde, secutus nonnullos Codices Istakhrii recepi 
iU>-iii , scribe iclr^j^l. Vid. Quatremere , Hist. des Mongols , 

52 et cf. Jacut, III, f f i , 3, Mas'udi, III, 254, Kazwini , II, 

Ho, 9 a f., ns". Auctor operis Mafdtih al-Olnm qui in Cho- 
warezmia scripsit saeculo quarto 1. 37 r. distincte sic scribit in 
verbis: (sic) i^i»-^ \_c*^- '^^^^ '^^^ liULXi'^ AJji (^Uxi Hyr^- 
Quoque 'i^jj^"^ appellantur e. g. Ibno '1-Athir , XI , f.o secuu- 432 ADDENDA ET EMENDANDA. 

dum A. Codd. Ist. F et L saepe recte scribunt nomen, ut 
Codd. Ibn Hauk. 

If, 5, 10, 11, 18, 19 et b, 7 eadem correctio. 
!i, 16 seqq. Khazradji, Histor. Jeman.CoA. 302, p. 79 haec habet ex 
Omara (-|- 569) , qui usus est uostro et haec refert ad annum 
366. Patrem principis Ishaki memorat Mas'udi, III, 35. 

f. , 9 post xxLolySj P addit : iCJLw q^^-c oJ^-==*^ lJ;>^' ^^ i— *j"l^ Jli' 
o'u£ ^ iA5^! ^\J^ ^oJlc o-Xisil^ _:y>- ^^ J^L Uj <Xj^^ qI^jj of. 
KjLo l-^.w.^0 ^.^yi-L' jXix .•.U>i:» qI^^ L>-w j^ l\*.s^ 1 g il ^tlw J^ Q^ 
v^ Q .-.» *.-?-■< «—To U^ JiS\ 'Js^^ kJojI-» ;'-VP *— *^' r^ ^*?)'^ '^-*^' 
;^i ^>^5 ^-sJjI' ^3'6" oLx/iDlj i-jbdil. Obiit hic Ibn Djarir anno 
545, Mohammed ibn Saba anno 548 (sec. alios 549 s. 550). 
Vid. Khazradjii Histor. Jeman. Cod. 302, p. 71 seqq. 

yV, 3 Gerra, vid. Sprenger, die alte Geographie Arabiens, p. 132, 135. 

5 1.^. 
l^f , 13 post j.|j^J' P haec inserit: ^c-H^' q'^*"^'^ CT^ ^' iJ^-otJ u^oi^^ 

S _ o 3 i 

^_50LLj iu".lo ^^ T^l? ,3ot-».w.< X„X«j clj xS 

Deinde pergit ^t v^jlSj, q^^. 
Vo , e Cf. quoque Jacut , IV , HV , 1 . 
n , 19 1. potius *LxJI sine hamza. 
t*'. , 13 1. iui-Ji. — 16 post Jjiyj fort. ins. a^ (L^). 

n, uit. 1. ci^.*.:?^!. 

t*"?, 15 post (^L^ X^\ P addit: ^^"1^ J5 ^-^j^ ii-jU ^' ^^^ tV^ 
bf. '^LL^ (^ L^^Jl=>o UJ o^LJI nJsj> ^^ 4^^' o' ^r^"^' »^ 

. L 1. 9 , h *ju>\x L^JL/e v,„ftA.aJ5 ^, '^rf^^^ ij^i> r-^M' if^^ 1$^ '^rf:*^ 

*j lLi ^_5. ADDENDA ET EMENDANDA. 433 

n , 1 1 ut piratae iCsiasi' ab insula Katar nomen habent , sic forte 'iLiJual^ 

ab ea insula quae apud Jacut sub formis Xsux, et .Uii: memoratur. 

12 post Qfc_L_jl_/i P haec addit: OjJ»L=>l o_s>";:^! v<Xj> v_a..jL^ JLi 

oLaJt iL«5 (1. idL>J>) idb^LXji ioAwjj ^ ^ '^r^-r^ 3i ^^^ *«^ q''-^'-^*^ 
xi^5> ^55 iLA-AJ' (1. Ji'-^') a'-*-]' rt^ U*^_5 ^L^j^'»! is^^SjJ^ail iCcU^ 

«jioj ^-oj (]. , ^t*^^' ooL^l) (y»j^ [\_^L>] j^ ^\^\jma byj^' 
iuiftjl (jUaj iCcUjpJ' .Jj uXij (jA,Ui' Q^ iA>' li.' iuL*^ -^ oIjLiI^ 

...li iii-wJ'^, ajUjs^I j-k>jw JLc Ua^ n''^^ c/* '-^-^' cr» J*-^ n' 

(J...UJ' O^ ^5 '>^^^ ^ (-V^ Lf^ f*"^"*^ *JUs? "bS ^jjjiJ' i^kiwJ' 

(iUj qIs xc L».. ?a .J' cjXJJjI _*I _Jtj lA^' iJu^ q' qIoUc v_jIjJ q' 
(^'oLjuj 'I^ Ui' (j*^3, o;«J' v'r^' '^'^ Cr» ^;^ L5^' xS-ka.wJ' 
JwJCj ^UJ' (^^ [*-^'j) ^i^ ^^-»^5 '^' J^j^' o' **^' [»-^. j-*-^ 
j^'y>i3j j^^Jlsu «._j^Uc ww^o' IJli *iU:ffu "l:^ sUJl qIj ^JJ! vjiii> j».^' 
ciLJLj" ^i,' c>-:^Ai2 *-i r L*J' jj^ ^' LXjixaj^ .^ sUJ' qLs «J^ *^' 

Q^ pj-Sy^ \ L^^^Uo *i]j_^' L ^JJI^ l^ U-j L^_JU c;,*.4-LJ'3, ^l 
^vJt J, iUJ' 'lX-S^^ sUJ' iiwj ^j, »rJ^ «l\_5' oJi^ oJias wt/toyi 
lXjco '^^ sUJ' tiUJ> Q-. jiJ' 8l\P iioLjj ^^jyj .i^j, l\4J (1. iOLJJ'^) J-JJI^ 
t*k_JL' J, (1. oiai-l) v_^r Joj soIj^' lUc ^' ^^ -UJ' tj]J:sXj ^^ 

^yi *_Jli ^;^3 lO' U«I ' fiUii"^' vJioLfto ^_^^t (^Ju:^. ^ ' ^jA iCcLJI 

lXjJj^. l3'jJ "^3 rJ^' ^^ *-^^ '-^'-^ L5*-^^^. *^' ^^L>^ sLUi"^' iwC^I 

j.^. qI i' jj^lj c^j._x_xj j;;^ <^' io^^ ^ ^' ^. ^^' j' 

^ ^l ^ .«..to .1 ^^1 j_^l lXJLj i^clX^ |«-j VjiJ! o»il ^ ^^1 
^^LaiiJLj ;^l\Xa-!5 ^"^I l>u3 (supplevi) ^^1 ^yi (1. *^l\JI) ic>^L> 

e Jtb 0^iUi>L «jlsjt OlU^"j »'->Ijj5' i^ "b*-^;) J*^' £.y^ ^^3 IJ^' 
'Jjo"^! *J^Uo ^_^l Oj-*-J '(jvJiJL^ O""^' ^*^' tii^LyJ ^->-**^3 ^JiJ' 

gjt ^^^ ^iijij jj-. 

55 434 AnDENPA ET EMESDANPA. 

f . , 7 post IcXj> ».L>- P haec addit : ^jv_j ^^^ L_*_^ ^^ j -^xJb oyuj 
Jws^ ii)l33' L^^X^tP Q^i^j oH Xaa* L^.aLo5 lXJm^ •^xX^ ^ ^^yAj^ 
>Jt (^j.'»^^ ,J^'j oi;v^' w^s>U^ ■^JUj' _)U^ J^I ^ qI^^I ^^' 

K- A- , . , » , V l.-^ 5^y<i5 iSy*;L> *-^o' ■ "^J oJ'>^ ^' 'wAJilf' 'A^ Uisi^w-fl qI^ 
L^l ^yi 8A_£ L^ J^3 iiJ^'i' i:^i^3 »/'Li' a^y» (1. 33O) ^3 L^l^ 

(nunaerus deest) io^.L:^/) i^^3 O^^'-^ ^-^^^' ^-^ l5^' ^' yL^o 
Vr-^ _^ Ji—JLi sL^ o"^^' 0~^ oW^ _^3 qLoJ^ liXLo ^^^1 tL5^3 
'iuL^! ^T^' ( c^ «--^LI^ .'uJ—jp «^aJ' iiLJ'u« ^-o _^ iU^ J— S' ^^ 

o 3 

ff , 7 1. y>3u. 

0! , 18 pro »>i5' 1. .juS. 

0I, 14 1. Qk>-^j^ 0-5j*^-' — 15 1' L-x^. 

1v, 18 1. ^^-xXJuJ^. 

vl, 11 1. Kjjj. 

vi*', 5 'SySj^^y P habet: _j$^u>-JI ;-jI;-> u*^^ o^ l^^* u^^^^"^! '^' 
Juji 1 r : (^^fr^^^ l^i^v ii>L« L^:dii>o v^' ^J^ ^^ ^^' ^^3 

gjl ^ ^ o^'- 
18 1. v^JLiJJ5 sine taschdid. 

VA , 10 1. i-TtuL. 

aI , 2 et 1 7 probabiliter scribendum est ^^^xsJli^l^ et oiLs^^. 

II, 10 fort. 1. LLy« 3I 3,>-;i vid. M of /. — 20 fort. 1. ^^1 ^^, vid. ib. 

I^, 2 eadem correctio. 

Ia, 3 Ad h. 1. P habet: ^'^^^' wS-Jl^ rt o^^^' '^A.^ v^"L^ JLS 

oXj £I,3 J^Li-* ^j— r^~^^ *J'3 ^'v>^ ^^' j*J^ "^ v)^' o' AUDENDA ET EMENDANDA. 435 

Sj3|lX^ i^^^V?^ lA' ;^-j' **^' SL\r>'3 Js_y Q_X ^^^AX:5^\IaJl (1. f-ylJ^) 

*-J' ^ ^ ^ ^ iLs^vLJ' «j^ ^ ?rj^'^- (*^ 9 ^ ^j"^' f*^*^' 
J^ lX^ sl^^ljt _Li> ^ ^^ ^ ^ ^^. ^ (1. ioJ! C^.^) 

^^Ljf; j,"::;' ^i>\ ^ji (^ y cUc (j^yjij 9 ^ j^ cUc j^i ^i 

■^Jj i.N-.iU-J *J; Q ^ L>=V-^j 9 ^ ^-V^ lAJx Jj^J! **)i"l:i' ^_^ iyjL2x 
(C^' i^y t5^ k'^!*" /^-^^^?>— * ''^ U*^ "^«J^ oliLLxj' v_sIi*jLj Jtjj 
*i 9 -^ U-^y^'^ 9 '"^ '-1^^ lA-Lc LjJ LawL»./? yox .^,' -r |*!i r)'v^' 
X— ^LX^J-X>«"il ;ll ij»;"!i' j^vJ'. ^i' QL^i* }ix*jw ^^ jX2/) ^j-o ^3jSaj 
«^'jS'^, J^ J^ '-^-*-£^ vi^LJ'») Q ^ Jy3 lXJ«c y^'^'^ 9 '^ 4>^ "-^^ 
idJAj i3^— b l\— »x y/,oLAJl_5 ^a^ [4^^] '-^^ (j^^Lii^ j,^ jj-t» lXjle 

&i.J' ?sJ\.^ Q^ (^^j^"^' Kjs^ft>cij' ^5 '*;y^ L*^ ^*-^ ^Y^ '-'^ /^L.^''^ 
oii^il &)JI^. Numeri passim corrupti sunt. In Cod. 193, f. 39, v., 
40 r. eadem in extenso leguntur cum mappa (cf. Catal. III, p. 129). 

1.1, 8 3-«-i; est 3.L«Ji l?:^ ^* ^^■♦^ l5j^- 

l.v, 3 De hisce pellibus, nunc Astrakan dictis , vid. Petermann, Mit- 
tJieilungen , 1874, p. 126, Polak, Persien, II, 97. 

1.1, 6 1. -xjA^, 

IIa, 4 Ibno 's-Scliilina Cod. 1444 , f. 54 r., ubi additur testimonium 
al-Mohallabii : ^wv^Jl U iic^lii JJ^I ^sv^^. — 9 locum de Kinnasrin 
idem transscripsit f. 65 r., ubi libro nostro titulum dat LoLst^. 

in, 12 1. iLoi^i. 

in, 13 pro jsy^' Dimaschki irv, 7 et lli, 7 o>^'- 

Iff, 8 1. £^%, vid. n6 6. 

Ifo, 16 et Ifv, 4. Cum Noldeke opinor legeudum esse (l),c^J^|j licet 
forma plena et antiqua sit ^^l\.^Li (]mnij no). Cf. quoque Ja- 
cut, IV, Ia^, 16, Aghani, VI, av, 9 J^l ^/ J^! ^3 t,JJ>L 436 ADDENDA ET EMENDANDA. Ifv 
K% 
Ivl 

ur 
uf 

IaO 

IaI 

m. 
rn 

rf 
rf. 
rfi 

Pol 

ni 
rvf 
nr 
r.f 
n. 

S^^l! 

nr 

rri 
rr. 14 pron. 'xjJ:^.^\^\ secundum Jacut, II, ^o, 14. 

6 locum laudat Ibn Khallican ed. Slane, p. Ivf, ubi JL^I. 

ult. et r. Incolae Nabendi navigationi incumbebant. Vid. Kazwini , 
II, ir., 5 a f., ubi pro iuAxjUil 1. XjJCoLJI. 

8 1. ^^ljoUlj et pro |yio> 1. _^av3-. 
11 1. J^^L 
22 pro J^jU^ 1. j^^\^. 
10 1. J^. 

5 1. ^^. 

16 Cf. Jacut, IV, n, 11 cum I U. , 1. 

5 ^JcwJI fort. 1. Hy*^l. 

8 1. vl^?"^' V^J V-^-5' ^^*^' ^^''•^ ^^ ^'^^' ■^^* 
1 lectio .liAfiJI quoque bona est. 

3 pro Ql^»ij vera lectio est (jwi.Li. 

9 1. *^l. — 14 ad lectionem ^LbL pro ^LL» tjL cf. I A^jt?. ■ 

17 1. ^J^i. ; 

1 pro vj:>jt^3 1. v*^3 ' ^^^' ^ ^''^ '^■' 

15 pro wvwJi 1. ii\>;Cw.xji. ;; 
15 pro J^ 1. ;^^ «_^. 

6 pro rjJjtv*^ 1- u*^rV"- — l-i 1- d^^ siue ^. 
5 pro^^^^ 1. oyijy;^. 

10 pro ^^3^i>3 1. ^\j^y 
d Qyy- Intelligitur q^*j^. 

1 1. ^^L — 3 1. ^bCJLu. — 5 , 7 et 8 1. ^^1. 
a 1. .jjuw.l. 

11 pro ;jiL.^Jl3 ^3^Lji 1. (j*^j qLJ. 

2 accuratius foret ^_^yi^ J^IjT "^il ut quoque apud I I^aI, 5 a f. 

13 1. X^Lsjuw. ADDENDA ET EMENDANDA. 437 rvt 
r^vi 3 1. ^LflJLyt. — 10 et 13 et m, 17 1. kJ-^. 
14 ]. i;>ywLbjjJI sine ^, vid. Gloss. sub. ^j*»-U5. 

14 1. v'-^^ ^^ ann. r 1. vW-^* 2 1. -^^. 

9 1. iCAxiLw.j'^. 

9 et /. Cf. Jacut, III, rr, 19. 
11 ^L>y 1. ^^/' — ^ pro Cod. E 1. F. 

5 et n. , 10 1. ■^Cls. 

e. Cf. Ibno '1-Athir, V, v. , 8. 
11 pro h 1. i et in ann. pro g et /i pone h et i". 

4 1. l.„A.AvJj. 

2 et 6 Sutruschna est uomen antiquum (Ritter, VII, 563, 570, 
647). — 7 1. ..i^L^y. 
^a! , 1 ad h. 1. cf . M rw r. — 7 et ^ Cod. L Ist. J.;^ ujM *^- 
10 et Cod. L Ist. xJLJl>. — ult. pro jJ> — Js-JlJ^ Cod. L 

isiAjC> — '^y^^i ut F. 
V^aX, 7 et / Cod. L ^Laj^s^. — 8 et ^ Cod. L quoque >jyJi. 
I*'^!*', 2 post \>Lx Cod. L insert_^%. — 7 Cod. L ^ii^^ ut Jacut. 
I^^AO, 4 1. lilLjs.;^"^. — 5 1. ^iUtjiA^ij. 
i*^Al , « Contuli nomen *wJ.._jL_a_^ , sed addendum est illud alibi scribi 

X3ytf> e. g. IV, frt, cf. ann. 
g Nomen urbis inter ;:.?JLo.t et iJij.^ in mappa Mok. scribitur 5tJy'. 
S^aI, ult. Cod. L post iC>oiAit inserit: oL^^Lo ^=>\ .y^ iJli^tcXJt iCoiAjJj 

^t iu^Li kA^.*) m -Lix.2i? ^ )*f*^' 
^Av, 1 et a Cod. L^t; 6 Cod. L ^CkL. — 2 et <^ Cod. L ^t ^Lo. 

3 et / Cod. L «/ vl^- — 4 1. goLe/ (Cod. L ^^t^). 

i Cod. L oL::^iA>ot. (apud hunc haec porta est noua). 
6 m Cod. L ..^jCc^, ?7 id. ^^loLs^. — 7 /> id. LL^jjJL. 
I^^AA, -3 Cod. L 'iJ;.Js.A. Idem «LLvj. — 5 et d Cod. L Oi> IJt^. 
8 1. isJ^ (Cod. L xJbC^). — 9 et m Cod. L ^L^ jJb ^. 

ult. et 8 Cod. L ^ li' 4^ J0-5. 438 ADDENDA ET EAIENDANDA. 

rvi, 3 et 4 Cod. L ut Abulf., 4 pro ^ Cod. L JL^. 

9 et Z Cod. L quoqiie ^.^J^y 
n., 3 Cod. L iJi..JI^ '^.^ iLiLc J^ iouJ^ ^3 idi>IJol iuuAif j. 

6 et h Cod. L om.; l' Saepe Jyju^ appellatur, sed cf. Quatremere 
Masdlik al-ahsdr , 226 seq. ann, — 7 et m Cod. L bA^su^. Quatre- 
mere 1. 1. 225 anu. et 234 ^^k^\x^. Cod. L hic et porro uj! L. pro v';^- 

nt, 6 et 11 1. -i^^. 

nr, 2 pro J«Ji' Cod. L »jS , ceterum habet ut C et Jacut, 

5 Cod. L c.jJf ^ j>?»*g; L^ v.-*-**i3J '-^ _>^^' 

7 Cod. L (jiiLciJt ^ ^3. 

ult. Cod. L JuXaam. — aun. u dele »= J>.Jc>-", vid. M HS^w. 
nr , 1 et a Cod. L x^^b* ^, — 8 Cod. L ^y^ji^ [ja^.f^ ^y 

10 pro ,:^r^j _^ Cod. L ;?^lj iw^^. 

11 post i Cod. L addit wJb — 13et^ Cod. L ^^^ viAlii' o^ ri^'. 
nf , 1 et a Cod. L xiL^yt. — 5 post vi>Xy*>j>t Cod. L addit ^l ^. 

6 Cod. L ^LP- Jcsn^^ ujU> LiP^JCL^ ^^t ^t. 
9 Cod. L .k*« 0^7*' c^-5 U^) iCxjuVbJJj. 

10 et k Cod. L ^yJt ^ (_,-.y>^l v^y. 

11 Cod. L AJUjt, habens }LL»a^ iC>aiAit v-jLi». — 12 Cod. L yjH .tj. 
13 Cod. L iCxxac^. — ult. et p Cod. L ioLc.s ^_jyj q., J:5'I, 

1*1(5, 2 Cod. L Lo*o et Lwj. Idem .^i^jtj et deinde tantum >_^t^. 

3 Cod. L h. 1. J^t , 1. 5 LJL«it. 

4 Probabiliter ^yn est scribendum , ut habet quoque Cod. L , nam 
est Such apud Baber (Ritter, VII, 734), Soch apud Petzhold, 
2urkesta7i, 32. — 5 et /i Cod. L ^Ju^^. 

m , 1 Cod. L JL^ ^ >sJc5> ^^ (1. aJ^). Pro idJj> habet iLJL.> ceteris om. 

riv, 3 Cod. L JcjAilj ^j5-^'5 liLc^l^; Jaaijt „^^ «^t JLj> ^5^ 

4 Cod. L j»PjJo ^ljjt i-iii ^Lj- i^^ijt ^yc^. L*y ^y:^* jj*. »,L.^ 

^^tjjj ^« jj^! "SS^ V"^' U^a^rVy S Js'*^'^'-^ »^^ *A^' or>' '^^ ADDENDA ET EMENDAJ<[DA. 439 

5 Ood. iLsJU:^ o'^' '■'-^ JJtLiiJj 5-^^ 'xxH^^ s-by* Lg-ixi iwtlai JLj^. 

Aspara in Codd. constanter s.>jwl scribitur, nec video cur Defre- 

mery in Journ. des Sav. 1873, Stir Us Mimoires de Baber , p. 16 

praescribat s-j-iii cum ^. 

Ha, 1 seq. Ood. L vL^^t ^jP^ly.i ^^, ,^^1 0*^^^'^ ^^ deinde ^Jb^ 

f.r, 13 1. QLa=>'ojx. 

f,6, 5 1. ^t^jor. 

Mokaddasi. 

J*, 20 1. 'moxI^ sine iaschdid. 

0, ft 1. 6 1. jjj^. 

U, 17 Thorbecke proponit qU3L^Co. 

tr, 3 h J»^^, vid. Gloss. in v. 

13 quod edidi — >*-wJj revocandum videtur. Von Kremer suadet legere 
v_jLy*o, sed Ood. habet certissime ^.^v^ju. Forte 1. ^^ ^^^a.m^ ^ttj 

nam vulgo dicitur byaJi oLx«^i- , e. g. Mas'udi , 1 , 330 seq., 

Bekri Ms. Schefer, 161. 
!o, 1 verba ^:^! ,L*sj ^Jm transponenda sunt post jcp*'^' 1. 2. 
r. ,' i pro (^^iJJLo ]. (^yiJLo. 

yi*, q lectio *l^"b5' servari potest et est revera antiquior (Noldeke). 
rf, 7 ^L-^l i. e. ^L^^il ^^Lwt. 

n, Z> dele verba »quae ad aliud nomen pertinere videntur". 
^A, t (j-v^-Jaxj est lapsus calami pro y^^Aiij'. 

J"i , 9 pro Ij^ ^^ 1. jLpL ji^3. 

I^^t, 9 1. ijJ^f V. Gloss. — 10 pro L^J^ 1. LiiAP, v. Gloss. sub jS^. 
Videtur pronunt. ^^j ijiaaj', v. Gloss. sub ^^^. — 13 repone xj'^. 
t^^r, 8 1. L;^:^. — 10 potius ^L^^i (Thorb.). — 11 1, oL^t^. 
t*'i*', 15 pro y^*, 1. syaJLj. 

f. , 8 1. Lwo. — c? pro sAJLMjt^ 1. SiAAJtj. Vid. Gloss. Dele igitur 
verba: »Pro — l\xc" (Noldeke). 1i- iiO ADDENDA ET EMENDANDA. 

f1 , 3 potius JL^UJ5 A^AoJt ^L;J (Thorb.). 
c>\ , 3 1. j^'. — 14 pro \AAv l. xXav^ et 1. -'o. 
(>!*', <3 pro xi^ 1. i^Aiaiis. et dele anii. c. 

o1, 5 quae de lougitiidine dieuntur quoque absurda sunt. 
X, 14 1. ^^i. — 16 pro iOo 1. ^Lc. 

tt, 8 pro '»jtj^ 1. Xaa»/. 

6 post JL^ dele signum '. — 14 ^^Lvl^j melius qL-Lc» ^^. 

10, anu. 1. 11 1. LLJLs^. 

11, ann. 1. 15 1. Js^.Uii^. 

v!, ?(; 1. x:>AJ-L'3, ^^* Gfloss. sub -^i^j. 
vr, 11 1. ^t^. 
a\*, ,11 1. ot^bT^. 

aI*', 3 1. ^yoo. 

\0, 4 Vt*^' 1- Vr*^'' 

1t , ?i Male h. 1. laudatur Jacut. Debuerat fieri in ann. e ad iCJLc. 

If , 4 verba ...^Ujt ^ transponenda sunt post Jt^t. — 16 1. oCxi'^. 

1a, 6 1. \Jas>. — ann. g 1. hanc pro hunc. 

11, 2 pro ^^ Aghdni IV, Iav, 7 ?5l\xj q^. 

!.!, 10 pro ^S 1. ^ywl. 

!.!*, 3 1. vm"^!, vid. Gloss. sub ^^^. 

!.o, 2 et !.1 ult. Ibn Djobair w ult. (^Jii'. 

!iy, 3 pro Q^ Ai>'j 1. ^i,! ds.i>\i s. ^! iC<x q^ Ai>lj'. 
11 pro ob^ melius foret ^Jo. 

Ill^, 15 pro Codicura \_jJjj 1. ^j aj. 

!!f, 9 et m Noldeke: »Die Zusammenstelluug mit Spasini-Kharax 
ist schwerlich richtig. Auf der Palmyr. 5 heisst dies njdsok ![">j 
(Arab. qL*^ ^S). Bei der Beliebtheit der Wurzel dD3 im 
Aram. liegt es nahe, irgend eiue davon gebildete Form anzu- addexda et emendanda. 441 

nehmen". Karabacek formam iL^LJI tuetur quam in monetis 
invenit, Numism. Zeitschr. 1876, VIII in recensione operis 
Poolei »Catalogue of oriental coins", p. 3. Ito, 


3 1. (_^vvlX*-C. 


in, 


ult, 1. ^^wJLij:». 


i^A, 


4 1. ^! yui. !(*'., p paen. 1. ^^^^y^ ^ JjjJI et ,^1^--^. 

It*'^ , 7 illud Ji ridiculum esse , debueram notare. Desumpta haec sunt 
ex Ibn KLordadbeh , ubi est sL.=>3. 

irf, ult. 1. 'uC^L 

in, 12 1. ^^ul. 

If., 12 i3JI false pro Ly^uJjjJs. Videtur auctor confundere fluvios Khabur 

et Balikh. 
Iff, 15 1. jJo-. 
Ifv, ult. 1. Uwt^l. 
Ifi, 8 Legimus Agh. XII, a, 12 ^ l-? J JLaj JsL^ws^^ A/c! ^^-vj iuJJ 

w>. Lectio autem *y> quoque confirmatur nomine pagi in 

Palaestina (JuynboU ad Meracid , IV , 489). 
n Noldeke: Die L^ebereinstimmung mit dem untern Birtha (des 
Ptolem.) ist sehr unwahrscheinlich , da sich Mok. hier an die 
ostliche Ufer des Euphrat halt, wahrend jeue Stadt ara west- 
lichen Ufer lag, was uicht blos durch Ptolem., sondern noch 
weit sicherer durch die Militarstation »Contra Birtha" in Os- 
rhoene, Notit. Diguit. or. Cap. XXXOI bezeugt wird. DieOrte, 
welche aram. xnno hiessen, scheinen arab. auch immer »j^(il) 
genannt zu sein. 
toi, ult. 1. (^j^i, vid. Gloss. 

tot*', 13 \. to^. 

i(5o, / pro jjL 1. L-iL 

ioA, 7 1. 3-cix 3,'uji. 

11., 4 metrum postulat Lloo s. L^p pro Codicis LijLol : ProbabiHter 

desumptum est hemistichium ex antiquo carmine populari, cf. 

Kitdbo 'l-OyuTii ^^'^ ^e^- 442 ADPENDA KT EMF.NDANDA. 

tlv, k 1. Jacut »^^-ii^. 
IIa, 6 correctius y^. 

tv^, 6 et y oGj forte praeferendum est obJs. 

tvv, q Noldeke: Maliuza heisst »Stadt" besouders »Grossstadt" (unge- 

fahr wie jaox irn Arab.) und ist Eigeuname verschiedener gros- 

ser Binnenstadte ; unweit Seleucia lag »Mah6z Malka" (Maoza- 
malcha bei Ammian); ]l2,-fcLlD scheint gradezu = Q-j'u>^t jg^ 
Complex der pers. Konigstadte zu bedeuten etc. 
tAt, 5 1. iCCw pro '!sJuJ (Codd. ^J)- — 6 1. 'sJuy^^ et bou^t^, 
tlt, a et c Restituendum est ^_^LS Jif apud Kodama. In mappis ho- 

diernis (e. g. Van de Yelde) »Kefr Kile" (Noldeke). 
f.,, 3 1. '^iJiJhi ^j.^-_^, cf. p. n, 2 et r.c-, 14 seq. 

f.f , 1 et a 1. j«.§.«*jp-5 (v. Kremer). 

rii*', 8 probabiliter 1. ^iJi^b, vid. Gloss. 

fJ^A, 9 pro iujuU'^ vera fort. lectio est Ki-y^Jjl^ quod nomen quoque alibi 
corruptum est, vid. tvS*^z, ^ol 5. 

o ? 

fo. , 6 et ^'o!*', 13 1. t_c3^ sine taschdid (Noldeke). 

PoA, 2 pro qLm.^ Abu No'aim in Historia Ispahani habet qU^*x. 

5 pro (m'X9 apud Abu No'aim est ^JS' >sLc, ut quoque restituendum 

videtur apud Jacut, IV, li^ , 17. Praecedens jy^ apud Abu 

No'aim non exstat, magna enim est discrepantia inter duas 

redactiones. — 9 1. ^j^u^xj. 

11 Abu No'aim J,L5\iaP iioj o^^ l5/ CT U^^' ^'-^ ^^ ol;^ ^^3* 

16 pro ^^LsOOjyJt Abu No'aim j^LpjJOLJt. 

M, 3 pro L*JI IbnKhord. 123 ^|L*Jt quae lectio quoquebona esse potest. 
5 et / Ibn Khord. .Ls\i;"^t ^y*^s> quod iam propter homoioteleu- 
ton falsum esge debet. — 6 et /t Ibn Khord. Qlpyt. 
VT, ann. 1. 5 1. .^yS^\^J et rj^o. 

y^ll, 7 accuratius est U^ (Thorb.). 
i^v., 17 dele signum ' post \Jj^.. ADDENDA ET EMENDANDA. 443 

M, 7 1. iLjbUvt. 

I^A. , ult. 1. v«aSL^" (v. Kremer). 

1*^1*', 8 Operae pretium est adnotare locum ex opere Mafdtih al-Olum, 

Ms. 514, f. 37 r. ^l^^ -^iSj^ ^l ^^ {j*UJt cr S^ '^^W^ 

flv, 5 1. 0^' = ^', coll. Bekri f.o (Nokleke). 

Vli, 10 1. pUJIj sine taschdid. 

\^r, /. Cf. quoque Jacut , III, ff^ ult. 

t**!. , 14 1. L^-b , vid. Gloss. sub 'dJuX^o. 

nt, 5 1. xa^. 

m, 8 1. jj/^t^t ut m, 4. 

I^rr, ann. 1. 7 1. L^ (Thorb.). 

rrr, 9 l. j^ (Thorb.). — 10 1. u^fili- (Thorb.). 

17 1. ^-Ijiiit (v. Kremer). — 19 1. gJ:=>L;Jt^. 
W, 2 1. o^jjt^. 

i^-n, 4 restitue oL*^'. — e pro ^tgt^.-r-^la v. Kremer proponit ^^.^^^sli. 
9 pro ^J>5 1. ^'5,05. Dubito quoque au lectio .Lait sana sit , vid. 
Gloss. sub (^^0. 

t^^fv, / 1. L^3>3^. (Thorb.). — f/ post Oj^Jj" ins. (1. ^■.yj). 
(^'Va, « post ot^tuVjKJL) ins. (1. otj(AiiLj). 

r<56, 2 1. lljLc (Thorb.) 

t^^ov, 8 restitueuda videtur lectio B &j_I:^t. Nempe quaestio quidem 
est de Khorramitis , sed in Khorasan appellabantur de ^|j*=- i^^ 
(M vl, 6, ^oY, 8), vid. Ibn Khallican n. 350, Fasc. IV, p. t^o. 
Corrigatur igitur index et Gloss. sub *ji" et ^4-=*. 

rr, 15 1. J^ (Thorb.). 

nf, 10 Thorb. vult Lj^o, sed cf. Gloss. sub ^t^. — 14 1. LwJI. 

t^^vv, 8 restitue Q^vi"». vid. Gloss. 

I^^A^, 10 pro xfw 1. gJ^^j^. — 14 1. jy. 

nr, h pro loA 1. Iao. 411 ADDENDA KT EMEi\nANM)A. 

f.\ , a Dicere debuissem : iu vicinia iacet locus >-j^'b appellatus. Di- 
versas enim esse stationes patet ex itinerario Ibn Rosteh , Cod. 
Mus. Britt. f. 191 r., cuius apographum amice mihi misit 
Cl. G. Hotfmann. 
g post Kod. ins.: ut quoque ipse M It*'^, 7. 

fr, 6 1. ^y^. 

f,f, 12 .scribendum est ^jCeJCw.c coll. Ibn Ja'isch va, 4, Ivl , 4 (Thorb.). 
flo, 5 restitue il*A£>3. 

fri, 2 1. ^^.. 
m, 11 1. iLvw^uib. 

f^j 9 Thorbecke proponit legere q^^jJ. 

ffA, 16 1. ^j^i^ (Thorb.). 

f6., ann. 7 a f. 1. ^jLa (Thorb.). 

f6l, 8 1. JU^3 Ju-w wj. — 13 1. y^lii. 

fAv, 1 in titulo 1. «^Uil. 

fAA, 4 et 9 et f1! ann. 1. 6 a f. male scripsi (j*^, restitue u*^. 

Gloss. p. 190 Baschkar apud Levi est falsa lectio pro Kaskar , vid. Lan- 
dauer in Gott. gel. Anz. 1879, p. 390. 
» p. 194 Imprudenter sub oUj recepi emendationem Kremeri ad 

Fragm. Hist. I.v, 10, nam '»s:^ vulgaris lorma est pro 

'dsIaXA, vid. Morgenl. Forsch. p. 146 et alterum ex. Fragm. ^ss h. 

» p. 278 In Codice Cahirensi locus Djahiti sic legitur: J^-^JiJ! LU^, 

joljCs^LJI^ (j^l^^^^^ o^^sL^! v^' o^i r^' ^'j ^^' 

^j^^ (sic) iL^Lj-^i ^j^bujij iiftibaij «lx^^Ij jy^ji o^i^ 

^; ^ULiij o^^l ^ o'.^^^!^ ob/^L^t LJ^ w^l 
JsL^»"!^!. Illud oLLct igitur mera corruptela est. Incertus 
sum utrum lectio 'iJ>s>jti\ sine aut cum copula praeferenda 
sit. Vocis JuXs.b e .b et ^^vXlXs! ut videtur compositae 
significatio etiam obscura mihi remanet. 
•» p. 338, 1.12 1. nam v^.aXS' = vJJi^. 
M~^ 

Qii m 


ym. Jtac