Skip to main content

Full text of "Bibliotheca medico-chirurgica et pharmacentico-chemica"

See other formats


Google This is a digitai copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pan of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legai copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-C ommercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuai, and we request that you use these files for 
personal, non-commerci al purposes. 

+ Refrain from automated querying Do noi send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep il legai Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we cani offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| r|e<i /dO.JL r T 1 BI^LIOTHEER 

, TOOR 

GENEES-, HEEIv-, SCHEI- 
EÌV liRTSEiVIJMENGKUNDE, 

ALPH4BETISCHE NÀAMLUST 

▼▲H ALLB 

Bosuor, osifCHazrm mm utummmm^ 

•BT&KPPUrOB 

'OHTLBEDKirHDB, GBNBSSKITNDB , HSBLKUNDB , TBRLOSKUlfltB , 

▲ETSBHUMBHGKUNDB , 8GHEIKUNDB , BHUIDKURDB y 

NATUURKUirDB BN VBB-ÀETSBVUKUIIDB , WBLKB 

nr NBDBRLAND TBB8CHBBBN ZI» , 

▼AH BBT JAAE 1790 TOT 1840; 1^. BBN I*ATIJ]f8GB 8T8TBIIATI8CH BAAKREGI8TBE. 
3^. BBNB BOLLAinMCH-LATUNSCHB WOOBDENLUST. 

S^. BIDIB ALPHABETISCHB NÀAMLUST TAN TBaTALERS EH 8CBEIJTBB8 
TAN BUTOEGOELBlf BN AANTEEKENHf 6B1I OF WBEEBH TAH ARBBEBli. 

DOGE 

£• A ju jsrojLarjiOjp» TE 'SGRAVENHAGB, BIJ 
K. FUHRI. ^BIBLIOTHECA 

9IEDIC<M::HlftUR6IC4// 

IT 

■ 

PHARMACEUTIGO-GHEIIIIGA , 

CATALOGUS ÀLPHÀBETICUS 
oBirnni ciBaoRUM , dissertationum sto. ad ahatomiak 

AITXM MSDICAM, CHIRUB61GAH , OBSTBTRICXAM , PHAR- 

MACBUTICAM| CHSMIGAM ^ BOTAHICAM, PHTSICO- 

MBmCàM , BT TBTBEINABIAM PBRTINBXTIUM ^ 

BT IN BBLOIO 

AB AHIIO 1790 AD ABBUlf 1840 BMTOBIJM, 

1*. IHDBZ BIITUIATIGIJS LATIllITt* 
3®. «DEB BBLGIGO-I«ATnnJS« 

a». OIBEZ AUBABETICUS HOMINUM BOBUM QUI TBBUONBS BBOBBUBT » 
TEL ALIOBUM OPBBA ABNOTATIOIIIBUS SU» ILLlJITBA'VBBIIltT* 

CUBABTB 

Jk « ii. MjETJiOjp, ^ HAGil-GOMITIS, 
APUD CONRADUM FUHRL 

MOCNÌCnjI. 


: * f i.» • • »■. t » a • «••« .. • e * • V* '»\ FMTBI CABISSmO J. W. HOLTROP, HBUOTHECAE BEGIAE QUAK HAGAE-GOMinS EST PRAEFECTO , SACRim. ti «Ae nicfa tdir freon , wcbb idi dardi die m^hevolle ioitrbdtiia^ dìeaes Werks elne 
pmm Mittnc Ueke m nnserer Utterator awgefiillt haben mOgte, don daas eia BAgUdiet 
ttlttkiffiigB, ■jrtwiMrfitrh gaordaetet — VeraeicbDws alter io daa aeaesteo Zetteo vendiiene» 
MaW«kca,Di«ert«tiooeQ o. s. w> wirklldi wahres BedflrfoÌM fOr FreaodeoDd Gdnner 
d» ■etfiiniiriea Litt«nitar, Ar alle A«rxte , die ihre Wissenschaft lieben, ond f&r alle die 
wd hM&g dergleicAieii Sdiriften heraoenigebeo gvdenkeB , seje , glaabe idi «oU oiit 
Wdikeit bdaiplea sa kAoneD. Ob mir aber die Aosl&hruDg dieses Plani ganx ToUkoiimeo 
fdBgai aej , Ikberfaune idi der Entadieidang anderer jedodi nit dicsem Zweige der IrlMichen 
UHbiIv TelIkaBiBen ▼erCraaten lIlDner. 

& J« L. DouLiira. 
(Cìiiùckes Reptrtoiiam») VOORBERIGT. IP^iO Bij de aitgaye der Bibliotheca 'Medico-Chirurgica acht ik het 
noodzakelijk, tot ophelderiog, eenige^woordenbetreffeode de zaroen- 
stelliDg, de inrigtingy het doel ea het gebruik derzelve te doen 
Toorafgaan. 

Het werk bestaat utt eeùe Alphahetische NaamlijH der Sehrijvert , 
die yan 1790 tot ISA-O afzonderlijke werkea hebbea in het licht 
gegeven. Tot meerder voUedigheid heb ik tevens uit de Annalet der 
Academten, uit Werken van Geleerde Genootschappen ^ uit Tijdschriften 
en audere VerzamelingeD , hier te lande uitgekomen , en wel van het 
hegìn der uitgave dezer onderscheidene VerzamelingeD , alle Verhande- 
lingen en Bijdragen opgenomen , welke tot de vakken , op den titel dezes 
boeks yermeld, betrekkìng hebben, en deze volgens de orde yan het 
alphabet tusschen deoyerìge werken ingeyoegd. Hierdoor zijn yele uit 
muntend geschreven stukken en belangrijke ontdekkingen yan geleer- 
den, in die uitgebreide yerzamelingcn yerspreid en alshet warebegra- 
yen, aan de yergctelheld ontrukt en aan de wetenschap teruggegeyen. 

Indien achter elk stuk eycmivel de'benamingen dezer yerzamelingen 
geduTÌg herhaald waren , zou dit te yeel plaats hebben ingenooien* Om 
dit te yoorkomen heb ik eene lijst yan genoemde yerzamelingen , yol- 
gens tijdorde yervaardigd , waarin elk derzelye met een Romeinsch 
cijfer gekcnmerkt , en met dit cijferdie yerzameling waar het noodig 
was aangehaald is. 

Achter dezcn Cataìogus yòlgt eene Alphabetisehe lijst van namen der 
Doctoren die io het genoemd tijdyerloop den Academischen graad yer- 
kregen hebben^ na het yerdedigen yan Dissèrtatién op meerdan één 
onderwerp betrekking hebbende (Theses}. PRAEFATIO. BnuorTHECUi ■BDico-cmBURGiciH in lucem editurus pauca pre- 
fmda esse <hixi quibus consiliuin^ rationem etusum operìs exponereou Praedpaa hujas pars est Catalogm Àìphàbetieui Auetorwn^ qui 
inde ab anno 1790 ad 1840, scripta vel medici argumenti yel ad 
artem medicam pertinentium edidere. Quotninus autem qaidquam 
desideraTetur, ex Aeademiarwn quoque Annalibui^ ex Aetis Società' 
tmm, quae a ioetrinis colendis nomen habmt, ex Diariis eritìcii et aliis 
(Meetaneis quotquot in Belgio septeotrionali prodierunt, inde ab' 
eoram exordiis omnia quae ad operìs mei argumentum pertinerent 
aelegi, atque in ordinem alphabeticom redacta, suis quaeque lods 
ioserui. In hujnsmodi enim scriptis multa a Tiris doctìs vel callide 
in?aita Tel prudenter cogitata, yel diligenter observata obruta dieam 
an sepulta jaceot, quae ut memoriae prodantur utique digna sunt 

Id aotem cavendum erat, ne eorumdem nominum iteratione niminm 
spatium absumeretur. Quare horum scriptorum Indicem composui, 
io quo «ngula, ordinis chronologici habita ratione, proprio indicaotor 
ooDiero, characteribus romanis expresso, eumque numerum, ubi 
boto opus erat, ad baec scripta indicanda adjeci. 

Catalogum meum sequitur Index Alphabeiicue Medieinae Doeii^rum 
qui intra temporis spatium, supra memoratum, . Positionibus yarii 
argumenti elaboratis gradum doctoratus consecuti sunt. Op deze Wqze heb ik uii eeoe menigte bronneD bìjééngebragt al wat 
door deozelf den Schrijyer hetzij afzonderlijky hetzij in YerzamelingeD is 
iiitgegey^> OD alzoo la in dit eerste gedeelte Toldaan aan het yerlangeo 
dergenienydie wenschen te weten wat deze of gene AiilAMirgeachreYen 
heeft 

Dodi voor den praelischen geleerde ia het yan oneindig meer belang 
om na te kannen alaan , hoe en door wie een bep%M ondenoerp ia 
behandeld ; Yoor dezen he)> ik het £alyi|ac& Alphabetiich ZaahregigUr 
venraardigd, dat naar ik mij ylel in de meeate geyallen zal worden 
yoldoende beyonden. 

Daarin toch heb ik al bijeengdbragt, wat atreng tot één onder- 
werp behoort en dit SystematUch geordend. Aldos zyn de geschiedenis, 
debeschrijying, de geneeswijzeder ziekten niet yerward door elkander, 
raaar a&onderlijk gerangscbikt, en de toebereiding en aanwending der 
tersdkillende geneesmiddelen behoorlijk onderschelden. 

De yeelyuldige yerwìjzingen zollen spoedig doen zien tot hoeyerre 
ik de bruikbaarheid yan dit tweede gedeelte heb willen uitstrekken. 
De ziekt^eyallen zijn niet alien te zamen yerèenigd , maar die yan 
enkele ligchaamsdeelen naar die deelen zelye yerwezen, waardoor men 
fa één opalag teyens de onderscheidene ziekelijke toestanden yan elk 
deel afzonderlijk kan yinden. Wat oyer hétzelfde geneesmiddel geschre- 
Ten b, yindt men bij elkander, en de aanwending yan hetzelve bij 
onderscheiden gebreken is tot meerdere yolmaking yan het therapeu- 
tiach gedeelte bij die gebreken zelya gebragt. 

Ik heb mij daarbij uitsluitend van de LatiJMche taal bediend> omdat 
deze mij de geschiktste yoorkwam, en het werk ook buiten 's landa 
gebruikt' zoa kunnen worden. Yoor ben die miuder of in het geheel 
niet met de LaUjiMehe taal bekend zijn, diene de Hollandseh'Latijniche 
WiMrdml^itt waarin allezaken , in den Gatalogus yoorkomende, Alpha- 
betisch geordend zijn , met de Latijnsche yertaling daar achter. 

Om het werk zoo yolledig mogelijk te maken, heb ik eindelijk eene 
Alphabetisehe Ujst gegeyen der namen van Vertalers en «an zdodanige 
Geleerden welke de werìeen van anderen met bijvoegseU en aanteekeningen 
verrykt hebben; bij hunne namen word( yerwezen naar die der oor- 
apronkelijke Autheurs in de Naamlijit opgenomen. 

Hiermede yermeen ik al gezegd te hebben wat dienen kan om de 
strdiking der Bibuotheca Mbdico-Chiruegiga te yerklaren. 

Bij een' arbeid als de onderhavige kan het niet anders of enkele 
werken en atokken zallen oyergeslagen of niet geyonden zijn. Terwijl xt 

V(m mod9 9 nm fo^UM collegi qntMuqiie tb eodem aoetore 
fol uvuntìm ffditn yféH «pU^tawb ìiis9rka 0uiit> quo fiioto m me 
gfBtism teOm WU^i V^ floilf oipiaiit quidqoid a qooTto mcìpM in 

At T«ll» eonn qui prtii opemn dalli molto ploria interesse oonatat, 
m kfàS m§Ql^ rt^em queapt» qoomodo et a qaooam aactore esrlmii 
tmid^ m mfmmim fdaboratam ait Eia igilur ut obràim irem 
JInwi eoofeci /iitffìfm 4^MeiHwiii qui» ut $p6mre aaaim» plenun* 
«iefitip6ei«t. 

In li^ ieijlce eejaEi omtiia contuli quae ad onom ideinque argi^ Wf tì nm pertiiinept^ edq«e ià onftMm 9y$tmaik¥m redegi« Sic 
Mendo ntoibdnni biatoria» delcriptio, cura non pronuflcue traditae 
iint( flod Oleine dispolitae, pia^ratione et bbu medioamentoram, 
ut par est, distincte memoratis. 

Quanto epere àlijÉs fiarlis usnm et utiiitatem amplificare stoduerim 
e mnltifariis patebit ÌDdicatioDÌbus. Varios enim morbos ita indicaTi 
nt 8ob coiporìs partiuniy qoae affectae fuerint, singalaram nomi- 
nibi» eoe iDdicarem, qao fiaictam est ut yarìae cujusTÌs partisaf- 
fectiones morboeae uno obtutu statim inreniri possint. Quaecunque 
de eodem remedio scripta sunt ooDJunctaTeperies. £a autem quae ad 
usorn cnjusYÌs remedii pertinént in yarils morborum casibus ad majo- 
fem pallia therapeuticae usum suo quaeque loco inseruì. 

Qua qoidem in re Latina tantum usus sum lingua ^ cum quod baec 
nubi piaeceterìs ad rem accommodatavidebatur, tum etiam ne operìs 
muspatriae tantum finibus circomscriberetur. lis Tero qui sermanem 
Latinwn mlnus intellìgant Indicem destinavi Belgica-Latinumy in quo 
R8 omnes quae in Catalogo occurrunt. Latina interpretatione addita, 
«dine alphabetico disposui. 

Heqae bis contentus Indicem^ item alpkabetìcumj addidi namtfinm 
am i[brum qui, peregrino sermone eeripta in linguam vemaeulam versa 
eHieruntj tnm eonun qui opera aliena suis vel adnotationibus vel additar 
wnHs auxerunty ita tamen ut in singulorum nominibus ad auctores 
prindpes relegaverim, quorum in Catalogo mentio facta est. 

Hì8 dictis omnia mihi yideor monuisse quae ad oonsilium et usum 
hnjus BnuLioTHBCiB explicandum pertineant 

Sed in bujusmodi opere adornando aliter fieri non potuit quin non- 
nulla yd omissa sint , yel non reperta ; cujus rei cum yeniam imploro , xn 

ik voor deze onnaaawkeQrigheden toegeyenheid vèrzodk, Doodig ik 
alleo , die in de volmakìiigderBiBUOTH£CA belang stellen , ten vriende- 
^kste nit om hunae verbeteringen of toeyo^selen aan mij, onder hel 
adres vandenUitgevery [franoi) te willen doen toekomeD, ten einde 
daarvan in het eerst volgend Scpplekent dankbaar gebruik te maken. 
En nu ten slotte yoldoe ik aan eenen aangenamen pligt, door alien , 
die mij in dezen moeijelijken en langdurigen arbeid met raad en daad 
behnlpzaam zijn^geweest^ mijnen ppregten dank te betuigen. Door 
hunne medewerking ben ik in staat gesteld geworden een werk tot 
stand, te brengen, dat zoowel yoor den Hollandschen als yreemden 
Geneeskandige, een zoo yolledig mogelijk oyerzigt geéft yan al wat 
gedurendehet behandelde tijdperk, hier telando, yoor de Geneeskun- 
dige Wetenschap is gedaan, en zoo ik hoop, kan strekken tot yerhoo- 
ging y>in den roem der Vaderlandsche Geleerden zoo wel binnen- ab 
baiten 's lands. 

L. S. A. HOLTIOF. xm tam omnes qnibos enne est ni haec mea Bdiuothbca qaoad fieri 
poflBit, omnibas namerìs absoluta stt, rogatos Telim , ut qaìdquid ad- 
dendum babaerint mecam commamcare band recusent, yel per diaria 
critica Tel si tanti est, per epistolaa, porUnio «oliato /editoria nomine 
hiscrìptas; quidqoid sappeditatnm fuerit proximo Bibliothecae Scf- 
FLEMBHTO inseretur. 

Saperest ut omnibus qui in bac Bibliotheca comparanda laborem 
meam diutumum nec sane fadlem Consilio vel opera sua adjayerant 
gratom meum animum declarem. Eorum auxiliis me debere praedico 
qBod opns absoWere potù cujus baec natura est , ut medids, cum patrìis 
tam exteris, conspectum aneriat quantum fieri potest amplissimum 
eomm quae/intra memoratum temporis spatium, ad incrementum artis 
medicae in Belgio septentrionali facta sunt. Quod quidem ut inserviat 
ad laudon nostratium eruditorum et domi et apud exteros amplifican- 
dam sperare mihi lioeat. 

L. S. A. HOLTROP. ACTORFUI SOdETATUM, MAKIOBUM 

ET coUiEcrrtoiirtTBt. » AHHALCS. 

I. AniMlet Academia* Lti§4iiiio^]laiÉvM. Lufdf. QM. Ufùtftmm. 4^04 

maj. 1817— 1837. 
II. Andales Academiae Rheno-TrajectÌDae. Trai, ad Khen. T. Paodsn- 
mmo et v. Scsòòieitovxir^ dvo. t&aj. It^l7 — l^idY. 
m. AtiiMl€B AMéemiaa GroaiiiB«MW> 6MMÌf%i« , Obitìdtfk*. 4td« iiìi{(« 
1817—1837. 

AGTA SOCIBTATUH. — TBBBAHDW4inBWI^ 

IV. VerbaflideUfilea vafr de Hollandache Maatschappij der WetenschappeQ 
te Haarlem. Haarlem en Amsterdam Plaat en Allaet. gr. 8vo« 
1754-^1794. 

V. — (NatumrkuDdige) Haarlem Loosjbs! gr. 8vo. 

1799—1838. 

VI.' van het Zeeuwsch GeDootschap der Wetenachappen 

te VlisaingeD. Middelburg y. Bbrthex. gr. 8vo. 1769 — 1792. 

VII. — (Nicawe) Middelbarg Schuttbks. gr. 8vo« 

1807—1831. 
Vili, -i^^-— ^— > Yan bet Bataafsch Geoootschap der proefonderfin- 
delijke Wijsbegeerte. Eott. tah BAAimr.gr. 4to. 1774—1798. 

IX. — (Nieuwe) Rott. tah Baalxv. gr. 4to. 

1800—1829. 
IX», van het tyCB tf mft Uap ! Snvandis Gvihus. Amst. Con- 
tadi, gr. 8vo. 1776—1792. 

X. -^- — van de Maatscbappij ter berorderiog van den Land- 

boQw te Amsteldam opgerigt. Amst. van Es. gr. 8vo. 1778 — 1831. 

X*. viui het BataYÌaaosch Gemwtacfaap der RoDsten en 

Wetenschappen. Batavia , 's Laods-Drukkerij. gr. 8vo. 1779—1833. 

XI. van de Hollandache Huishoudelijke Maatschappij der 

Wetenschappen te Haarlem. Haarlem Plaat en Loosizs. 8vo. 
1780-1814. 

Xn. van Tbulb&'s Tweede Genootschap. Haarlem Bobh. 

gr. 4to. 1781—1837. 
Xin. van het ProTinciaal Utrechtsch Genootschap Tan 

Konsten en Wetenschappen. Utrecht Althekr. gr. 8¥o. 1781 — 1810. 
XIV. — (Nieowe) Utrecht Althsu. 8vo. 1821 — 

1839. 
XV. van de Maatschappij tot Nut yan 'tAlgemeen. Amst. 

yAir MuHSTBa en y. d. Hsij. 8vo. 1786—1835. 
XVI. (Schoolwesten). Amst. tah MvirsTBa en v. d. fini. 

8vo. 1787-1834. XVU. VeAMìdelm^ ^an hct GiaoPtschÉlp : Ttr tor or te fa g dcr Heet- 

kuiide te Amsterdam, Amst. Elws. gr. 8vo. 1791 — ^1805. 
XYni. ■ -^ (P^) Amst. TAH Ebtbldt Holtrop. 

gr: 8vo, 1791—1807. 
XIX. ■ — (Niwiwe) Amst. BsEimop. gr. Svo. 

1808—1826. 
XX. . — (Wieuwe Prijfr-) Amst. IteHTmop. gr. 

8vo. 1812—1839. 
XXI. ■ bekroond met den prrjs yan hel Legaat wa 

J. MoxHULHorF. Amst. yanEs. gr.6vo. 1794 — 1815. 
XXn. — (Nieawe) Amst. HcuEa Wabvabs. 

gr. 8to. 1811—1829. 
XXn>. H iran hct Geooolscbap: Ooeidit qm non Servat, 

AntwerpeD. ScHOMSTTEm en Dordr. BlossA. gr. 8vo. 1799— 

1800. 
XXni. van de 1* Klasse van liet K.oniiikIijk Institaut 

▼an Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Knnsten. Amst. 

PiEPBm en IpBHBuum. gr. 4lo. 1812 — 1825. 
XXIY. — (Nieuwe) Amst* Sulpkb. gr. 4to. 

1827—1838. 

DIARIA GBITICA. — TU]>S€HRIFTEN. 

XXY. Yaderlandsche LetteroefeoingeD. Amst. t. d. Kaos , Yktbma 

enTiEBOKL. gr. 8yo. 1761—1767. 
XXYL - ■ ' (Nieawe) Amst. y. d. Keob , 

TNTEifA enTiEBOEL. gr. 8vo. 1768 — 1771. 
XXYn. ■ (Hedendaagsche) Amst. Y. d. 

Keoe , Ymtema en Tieboel. gr. 8vo. 1772—1778. 
XXVlil. " ■■' (Algemeene) Amst. Y. d. Kjlos, 

Yrteiia en Tieboel. gr. 8vo. 1779 — 1785. 

XXIX. ■ ■■ (Niente Algemeene) Amrt. y. 

A. Keoe y-YiTTBiiA en Tieboel. gr. 8fo. 1786 — 1790. 

XXX. — (Algemeene) Amst. Lsshzmav 

Y. i>. Rboe en Yhteka. ^Jho. 1791 — 1839. 
XXXI. Natonr- en Geneesknndìge Correspondentie-Sodetelt in de 
Yereenigde Nederlanden. 's Bage yah HoooitBAteir. gr. 8yo. 
1783— 1795, 
XXXn. Roost en Leiteiixide. (Algemeene) Haai'lam LcoèVis. gr. 4to. 

178»— 1793. 
XXXm. ' (Nieuwe) Haarlem Leosiss. gr. 4to. 

1794-1800. 

XXXIY. 1 (Algemeene) Haarlem Loosnts. gr. 8vo. 

1801—1839. 
XXXY. Scheikoadige Bibiiotheek. Delft RoBLdMWAfi&T. gr. 8yo. 

1792—1799. 
XXXYI. Magttijn (Kieiiw Algemeen) va» TfetetiMhap, Rimst eirSnkaak. 
Amst. Mbiìeb IYamtabs. gr. 8to. 1792—1799. 

XXXYn. — (Vaderlandsdì) Amst, Meiieè Waehabs. gr. 

8vo. 1800— 1812. 

XXXVm. — (Letterkundig) Amst. yak Dwe. gr. 8vo, 

1814—1835. XVI 

XXXIX. Bibliotheek (Nieuwe Vadedancbche) van Wetenscfaapy Kunst eo 
Smaak. Amst. de Bauinr. gr. 8vo. 1797 - 1804. 

XL. — (Hedendaagsche) Amst. DEBminiir. gr.Svo. 

1805—1811. ^^ 

XLI. • .— (Nieawe ScheikundìiBe) Amst. Holteop. gr. 

8vo. 1798—1802. 
• XUI. GeaeeskuDdig MagaziJD door StipriaanLuTscius, Ontijd enMAC-* 

QUELUH. LeijdeD Honkoop. gr. 8vo. 1801—1815. 
XLUI. Magazijo van Yaderlandschen Landbouw door Kops. Haarlem 

LoosiEs. gr. 8vo. 1803—1815. 
XLiy. De Recenseot ook der Recensenten. Amst. v. d. Heij. gr. 8vo. 

1806—1839. 
XLV* Maganjn vab AlgemeeD Belang. Amst. Roos. 8vo. 1800. 
XLVI. Bijdragen tot theoretische en practische geneeskande , uitgegeven 
door het Genootschap : Jrti Salutiferae. Amst. vah Es. gr. 8vo. 
1810—1813. 
XLVII. Jaarboeken der Genees- Heel- en Natuurkunde , uitgegeven door 
het Genootscfaap: Aiti Salutiferae, Amst. yak Es. gr. 8vo. 
1812^:1818. 
XLVIIl. Hippocrates. Magazijn , toegewljd aan de geneeskunde. Amst. de 
Geebber. gr. 8vo. 1813—1837. 
XLIX. Annales de Littérature Medicale étrangère et nationale, par le 
Prof. KtuiJSEEHs et le Dr. Resteloot. La Haye. Librairie Belgi- 
qae. gr. 8vo. 1815. 
L. Letterlievend Maandscbrift. (Amsterdamscb) Amst. Vikk. gr. 8vo. 
1817—1821. 

LI. (Algemeen) Amst. Viwe. gr. 8vo. 

1822—1839. 
LII. De Baitenman door J. F. SsaanaiEB. 's Hage deVissee. 8vo. 
1818—1828. 
^ LIIL Geneeskimdige'Mengelingen uitgegeven van we^e het Genoot- 
schap: Fis Unita Portior. Amst. vak Es. gr. 8vo. 1818 — 
- 1824. 
UV. Tijdschrift voor genèes- lipeU verlos- en scheikundige wetenschap- 
pen uitgegeven door het Genootschap : Fis Unita Fortior» Amst. 
Vive. gr. 8vo. 1824—1838. 
LV. De Weegschaal. Amst. DiEDEaicHS. gr. 8vo. 1818 — 1832. 
LYI. De Star. Een tijdschrift uitgegeven van wege de permanente Com- 
missie der Maatschappij van Weldadigheid. Amst. v. d. Heij. gr. 
8vo. 1819— 1826, 
LVII. De Vriend des Yaderlands. Amst. v. d. Heij. gr. 8vo. 1827 — 

1839. 
LTHI. Practisch Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. 
Door MoLL en v. Eldie. Gorinchem NooRounr. gr. 8vo. 1821 — 
1839. 
LEK. Gezondheidablad. Amai, van Es. 4to. 1822—1825. 
LX. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Letterkunde. Amst. 

ABvnrs. en Aeehs. 8vo. 1823 — 1824. 
LXI. Schei> Artsenijmeng- en Natuurkundige Bibliotheek, door B. 
Meuuhk. Deventer. v. d. Siotenhorst. gr. 8vo. 1824—^1834. LXn. ScWei-AilMiiijAeiig- en Natimrìaiii£gftfiÌblÌ6lheiiky(Mi6tt^ 
door B. MEDun. Deventer v. d** SionómoElPr. gr. 8vo. 
1835—1839. w / 

LXm. MagasiJD ^aà Wu- eli NMUarkinidige Weiaucluippen. Amsl^ 

Dfe GmxBBU. 8to. 1825—1828. 
LXIY. De RóEeDstniik. Bommel NoMAir. 8to. 1825—182?. 
liSLV . Bijdrage tot de Nataurkaodìge Welensdiappen , Tetxuneld door 
TAH Hall , Troux' en Muiuxb* Anst, GAmmAV^" gr« 9ro«i 
' 1826—1832. 
LSYI. De Nederlandselie Hermes. Amst. Winsuiar. àr. 8fO« 

1826—1830. 
LXTII. Vee- Artsenijkondig Magazijn, door A. NmiAV* Graninga» 

ScHnEBUK. gr. 8vo. 1827—1837. 

IJLVIU. Tijdflcbrìft ter bevorderìng der Physiologisebe Genees- en Beel- 
kunde. Breda Stbbk. gr. 8vo. 1827 — ^1835r 
LXIX. Geneeakimdige Bijdragen door C. Pbuxjs t. d* Hosvbh eoa* 

Rott. Allabt. gr. 8vo. 1828—1832. 
LXX. Iljdschrift YOM* Wijsbegeerte. '• Hagè T. WxbeJuuk. gr«8fO« 

1828—1830. 
LXXI. GeDeeskundig* MaaBdsebrìft door yav OMK>mp. Breda Snuu 

kl. 8yo. 1830—1831. ' 

LXXn. Tijdachrift ter bevorderìng Tan NIjverlieid, door t. d. Bora 
HsBca, WttxwaaL) tah Gatz SKAixnvBnma m TiftnAK» 
Haarlem. Loosjss. gr, 8fo. 1832 — 1839. 
LXXHE. Natanr- en Scheiknndig Aichief , uilgegeTen dooi Miomai» 

Rott. v. D. HstJTBix. gr. ft?o. 1833-— 1838# * 

LXXIV; Aescnlaap. Amst. y. d. Tinnb. 8to. 1834— k836. . 
JJLXV. Tijdschrift ^foot Nataurlfjke Geschiedenk m Vhytktopew 

LeìjdenLuGBTMAirs. gr. 8to. 1834— -1839* 
LXXTI. Baitenlandsche Letteroefeningen ^ ens. Amst. BtorrutcK. 8vo«. 

1835—1837. 
LKXVli. Tijdscbrìft Toor Nedeilandsohe Letterkimde. Ansi. ir. 9r 

▼iHirB. 8yo. 1835. 
LXXTin. Athenaeom. > Hage t. Srocmmi. gr. 8vo* 189V. 
LXXIX. DeGìds. Amst. BEuxanrcK. gr. 8to. 1837—1839. 
LXXX. Boerhaave. Amst. Dixdbexghs. 4to. 1838—1839. 
liXXXI. Bnlletin des Sciences Physi^ues et Natnrellea en.Ileerlaiide.^ 

Leijden. t. d. Hbuyell. 4to. 1838-*1839. 
LXXXn. Het T^ederìandsch Lanoet. Utrecht. T. B. BIcnrfiR. gr. Sto. 

1838-1839. 
LXXXin. Weoken en Meeningen omtrent Geneesknndige Staalar^geliogy. 
door HiaiB. Amst. SAnTBEBOBir. 8vm 1838—1839. 

GOLLBCTAHEA. — YBRZAHBLIIIGKV. 

LXXXIV. Rediercbee Phy^eò-diymiqoes. Amst. taii Huut* 9'* 8^^ 

1792—1794. i 

LXXXY. SoBK. (A.), Verloskandige Waamemingen. Leijden. Hxbdivo» 

en Du MoBTisB. 8yo. 1792. 
LXXXVI. Haar. (J. yav mai), Bil»Bifl«i» Gonees- en Heelkondige Meo^ 

gelsebrUtea of Verhandelingen ^ enz. Amst. Elwb. 8vo. 1797— 

1798. mìddllw fmeftfiq Vmàm^ Wa^ràmk fh^Vff'V^, Sto. 1798. 
LXXXYin. Bakb. (H. a.) R. db K&uxff, en J..|409fui^, YfrhaDdeliiigeii 

en Scheikuode. hs^ikf^ HemfQIWgr^9f9f 180)^^1804. 

nMfw iwuiii .lum i ni » i w m KMn^BWpPgWlW de prakUjk 
derGeneeskoDde. GroD. ScHiKftBmL., ,8yp«48[^]l£ — 1832. 

Arnhem Tuxme. gr. 8to. 1816. 
3Ca. JiMmiimfe (Pi^ 0RRd«ilkn9rtÌ89 lkwdl#rÌQg Wi. mm\Bf^ Set 
Toornaamste BfrtlrfiniWff Opimtiw» ^Rorrìgt In bet Noflooo- 

1815. fiy0iiio0«i ScRUMfKi Pi S^* 1616# 
3(1311^ ,1 „ aw . ■ . ftm jvdiimdt dfi J9im> 4816*^J817. 
Amst. SdLPU, p.Stfif ISRiZf 

Amst. YAK £s. gr. 8vo. 1824. 

. ICEf . Vmwk (JO* Or««P» i^ »*•««» «» •«* Hoeowiijn te 

GroniDgen van 1809 tot im hai mi» nia |810. Amst. 

SoUKVi gPi ^0* lWS*v -, , 

. KW. fiM.«Viil (J. Et) , DwilUlW» w^W5W*elepbp|reden. Leeor 

wardeo. AmtmMff TAir Q«H>1^ gr<. ^9^ 189*- 
..TT «Wi* SiimvfMr: (Jt ». l. ▼QJf)! (^p^wkwdto W^anww^ 

xcvn. JUt*- (J* là. (R Sfl»qip>w TAìi j^f^h Q!j^^t:T»*w? wM- 

de 1829 i8 Yooi^ekomeo. Utrecht va^ Vs^tERIt- S^^- <S30. 

historiam morbonim, hoc aaim. i« g ff yiyiyPKi Academioo, 
obMTVUtoiwn. I4«dt :Bt4« 183%, 

jiBBU -Sta» 183iì« 

Poffr.afo.iaui> ■ ^. , 

mosborom, hoc anno (1839) in clMef^ Cl.^ SvjDua vas da 

GOL «BaM. (]. F.>, WaaiM«Ml«e9, im 4ieVfi#D4 d^r Patbologie 
en deic PnAokttMie Anatomie. Utrecht, tah TB&vxnr. gr. 
8?o. 1839. 

IVoiiAir. Sto. 1824. 

'Yl .•••«•■•' i » • , • ' ' ' ■ ' • i f I » 


A Aankweekeo (Over het) vaoden lariks- of 1 or ken boom. XXXIV. 1822, 

D. I, U. 332. 
AAnkweekÌDg van dea grijswittei»elsÌDNederlaod. XXXIV. 1824, D. I, 

bl. 155. 
Aaolcidliigtot het bereiden yan eeo goed genezend cogwater, bene vena ee&e 

aaowiping tot het bereideo 'van eene goede pleister voor alle woodeo. 

Ineen besloteobrìef. Amst. mjsmulier, 1806, / 0.27^. 
— ^ tot eene belaogrìjke ontdekkìfig in hetspraakTfermogen der 

dierao. LI. 1825, D. IX , st. 5, bl. 192. 
Aanmerkìiigen oTer het acidam hydrocyanicam. LXI.> 1833, D. XY, 

ii.*»2,bl. 118. 
(Eenige) op zeker stakje getiteld « het prakcisereD éet 

apothekers. > XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2 , bl. 461 , 513. 

op het geschrift "van B, Meijlink: Proeve eeaer 'Ycrbeterliig mn het apothekera-wezen. XXXIV. 1839, D. I, bl. 18. 

over het gebruìk Tao het koud bad. XXXIX. 1800,- D. IV , at. 2 , bl. 239. 

opeefaen brìefTao dói Heer X. over de Bataafache apo- tbeek, eae. XLIV. 1806, D. I, n/» 8, bl. 72à. 

oaitreot deo stftat en de evenredigheid der bestaoddeelen van de dampkringsiucht, en onderzoek van hetgeen daaromtrent gesleld 
is ioickere verkandellng yan den Heer À. G. tan dbe Booir Mesch; totant- 
woord dìenende op eene Prìjsvmagy doorde Natuur-en Wiskondige Facnl- 
teit van de Leijd«che Hoogescbool uìtgetdireven en van ded volgenden 
ishoiid : Op welà tene wijze bewaart de natutw de evenredigheid tusicken 
de hestanddeelen van den dampJtring? Ajnst. Sulpke, 1820, 8to,/ 0.90. 
aangaaode het geaeesk.andig vak, en wel'bijionderlijkdes- zelfe gesteldfaeid in de Provincie O*oningen bètrelfende. XXX. 1825, D. 
XXXV,8L2,bl. 484. 

(Eenige vlogtige) van een platte]andsheelmeesler,omtMBt de "V^igtige bedei^in^en door J. R. L; hb &iM!SserF, over de nitoefeiiìnf 
der geneetknnst XXXIV. 1829, D. I, bl. 19, 35. 

I — 2 — 

Aanmerkiogeo over het vermogeoy 't welk meo doorgaans ondenteity dai <l«i 

i n b e é 1 d i n g van zwaogere vrouwen op hare vrucht io de lijfmoeder hel>* 

be. XXV. 1774 , D, IV, st. 2 , hi. 24. 
(Eenige weinige) op het stùkje : Waarom sterven er ineiucheii 

aan geoeeslijke kwalen? geplaatst in n.° 1 der Vaderl. Letteroef. voor 

1818.XXXVm. 1818, n.» 9,bl. 406. 

(Belangrìjke) omtreDt de nieuwe wijze van inénting koepokstof van de geoeesbeeren Vaume, Salmade, Aobeet en 
Thoehtoh, met een tafel vao vergelijking tuascheD de kioderziektcel 
en die der koepokstof. Uit het Fransch. Roti. Cornei^ 1800 , 8?o , 1 Tafel. 
/0.30. 

waarneiningeD en geneeswijze vao een byzonder soort vj kinderziekte.XXIX. 1790, D. V^st. 2,bl. 319. 1791, D.I, 8t.2» 
bl.58. 

over de meest vermogendè geneesmiddelen in de kinkhoeaft. XXVHI. 1779, D. I, st. 2, bl. 66, 

over dekoepokinénting. LIX. 1822, bl. 66, 72. 

over dekristalien, welke men gewoonlijk in eene oploaaiD^ van het vaste piante n-^loogzout in water ontdekt. XXXV. 1792 ^ D. 
I,8t. l,bl. 32. 

(Eenige) l>etrekketijk de longen^^proef. XX^. 1813, D. XXm, st. 2,bl.410. 

— op het ootwerp tot oprigliag vav eene Maatschappij ter bevorderìog van genees-enheelkunde ten platten lande. XXX. 1824, 
D.XXXlV.,at. 2, bl.373. 

over de coogeoaamde meernin, thana in bezit van dea Haer SPAEEI.BN8 te Ainat. (Met 1 afb.) LX. 1823, n.*"^, bl. 126. 

p«^ betreflende de voordeelen der metaal-etbevs, tot geneea- kundig gebruik. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 102. 
A ., ,., , .,^ op de korte bfaòhrìjyiog van de ware rede der telkeniÌB de B«t> 
tuur plaats hebbende mildwording van bij tende loogxauten; mede- 
«edae&d door D. CaAairBN. XU. 1801, D. UI, bl. 137. 

op<de.pbai'Uiacopoea Atasielodamensisoo^a. XX^V. m i « I 1794» D. II, 8t. 2, hi. 95. 

(Àlgeroeene) wegeos aterf-> en geboorte-f lijaten. XXXIII. 17J97, D. I, bl. B2b. 

op de scbets van teekens voor de nieuwere sQheikcinde. Ifat fKme scfaeu van SoHEaKE. XLI. 1798, D. I, bl. 224, 

door eenige Uefhebbers der scheikuBdé ,. over het berekien der tiQctuuren, in de Papiniaanache poL XXVil. 1777, D# VI, 
at.2,bU10. 
I ' ■ I . i.. betreffende de w atevz u eh t, en de ^jvsrkzaaaiheid der daavfee- •i-** «en aapgewende middelen. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, bL 726. 

over de vraag : welke zija de beste en spoedigst voorkomende . w or le leu, om het behoeftig gemeea , bij mìsgewaa van gra|Mien te spijxi* 
gao? X>. 1781 , D. HI, bl. 280. 

i II I > • j> op helgeen de Heer Pjj aver dea zotttatof^hondenden 
kalk, aU flùddel ter verwijderìog vaa dea reok bij rotteade dierlljke 
ligcbamen, mededeelde. XUV. 1825, D. XVia,n.<'iI, bl. 481. 

AADprijamg ìnm booBMn en pianieD ter bevorderóg van den groei, hmI 
xaa»w#t«r of aeepaop te bavochtigra. XXXIV. 1822, D. 1, bl. 85. 

Àantettcningea gp de reis vaa eenen hjpooh^ndriat. Bene bijdrpga tot — 3 — 

mensclitnkeDiiis «n kttiiilYtr«4ftliog.. UX. 1822, fai. tby 41 > 

105, 127, 142. 
▲anwradiag (Over de} vaa geB«etmiddelen «p de buid; natr faet 

FnuMeb, doorTAirELaa. LVni. 1828, st. 2, bl. 179. 
yaa keele Judit, bij het oitsmelleii v«n ijzer«>erls. LXXVIII, 

1836, Aprii, n."" 4, bl.4fó. 
Amnwijùng tal beboiid d«r gezoDdheid eo VDOrbeboediag der besmettiog, 

bij de Terder doordrìngende cholera-^epideiaie. Uit het Uoogd, , aaar 

de jueawe venneerderde uitgave. Amst. van KgHwen , 1831 , 8vo , /0.25. 
-«««f — Yoor de zovg tm het opderhoad der tindeii. UX. 1822, 

fai. 152, 165. 

der Toomaanate tegengift^a tegen verBchiHende aoortea tan vevgiftao. XL. 1811 , D. Vn, at. 2, U. 108, 164. 
JkMMunMM (L.) , over verscbeidene nekten .der k al ver en. X. D. VI. 
I AMUsDOkàWJ} (P. C), paarde- en veedoctor , of bandboek van de gewòonlijkste 
fielit^na der paardea, het koornvee, de schaapenen varkena, 
benevena de bekwaaaMle , eenvoudigste eo minst kostbaarate manier om 
dcaeWe te ^neeien en te heelen. Tot gebruik van den landmaiif Uit het 
H4|ogd. Amib. ifori^jRNut, 1792, 8ve,/ 0.45. 
AccuM (F.) , chemische proeven en waamemiDgen , geirokkeo uit de proef- 
oadervindelijke aatniir^ en a.cliaikunde. Naar de laatste Hoogd. 
antgave, door G. vav Kavsn. Dordr. Biusié en van Braam , 1831 , 8vo , 
pi./ 1.80. 
AjÒuul (G. SraATiiro), disa. med. phami. de cinchontno, chinino 

eonimque aalibns, inprimìs sulphate chinini. Gron. 1828. 
AciLaaMAV (J. F.) , Gommentado de rachitide* Met afb. XIH. 1798 , D. 

yn, st. 2 , bl. 1. De Holtandsche vertaling, Ibid. hi. 87. 
'▲caBftssucK (J.), aver het werken van kinderen in de fabrijken. 

XXXI V. 1839 , D. I , bl. 62. 
AaamT M, A.), disi. med. de ooiica aatuVnina. Lngd.Sat. 1837. 
AoAMs (G.), verhandeliag over het eien, verkiaarende kortltjk dan f^ard 
van het den ea het zamenstel van het o o g. Uit het Eagelaeh vertaald en 
met aanmerkingen verrijkt door Avkeax. Amst. Garimmny Femumdàltn 
ami (tfaana de Grekbet) , 1792, 8vo , 1 pi./ 1.50. 
AiiaiirK.(J. M.), diaa. med. de liene. Logd. Bat. 1836. 
Adeiiating (Over de) in de vliegende jigt. (arthritis vaga of rh^ama- 

tiaaiaacalida8.)XXIX. 1787, D. H, et. 2, bl. 94. 
Abbiasi (J. M. Bosch], dita. med. de eclampsia partarientium. Gron. 
1835. 

(M. J.) , vraamemingcn eeoer a^ijking in de rìgdag der deden eena 

hyacintha; aiedegedeeld door H. C. vavHall. LXXV. 1836, bl. 23. 
Advii nopepM eeae eenvondige bebandeling zoo ter voorbehoeding als ge- 
aeeitag vaa de beaaietteliike roode-of peraloop, tea nutte dar opge* 
I ttlenen ten pktte lande. Rbtt. Cornei y 1795, 8vo , /0.30. 

Aiafi (li. G») , moeijelijke verleasing, vergeaeld van BMMlelijdende hersen- 
prikkeling. LXVIU. 1830 , D. IV, st. 3, bl. 87. 

kanker ia eeae bont. LXVm. 1830, D. IV, 8t.2, 
U. 44. 
m i^ . . i UHM nltkraam ia de zcade maaad. LXVIII. 1880, D. IV , I*.- st. 2, bl. 33. 

AiWAaca (1. P. Vakì, geìieeakaadig geval over eeae bniks-water- 
zQgt (ascitfs), vrelKe in den beginne zig even ab eene verster'ving der darmen d deraelfer nabaarìge deelen vertoonde. XXIk.- 1800 , 

bl. 135. 
AxNTAVCK (J. F. VAir) , scheikundige verfaHodeling over de Tenchillende 

werk-gestelleD , diensUg tot het overhaaleD van zommige logtstoffen, 

welke zich in het water ontbinden. XX1I>. 1800 , bl. 226. 
Afbeeldingen der artsenij- gewassen, met derzelver be8chrijirii)gen. 

Icones plantarum officiitalium curo earum descriptioDÌbos. Amati. 

Seppu, 1795— J 802 , 8vo, 6 dn , 24 st. / 74.50. 

" ' ' • van zeldzaame en fraaie bloem- en plantgewasaen. Naar 

. liet leven getekend, gegraveerd en gecouleurd door H. Scewecmah. Met 

derzelver bescbrijving in 'tLatijn, Neérduitsch, Fransch en Hoògduitach, 

door G. VooEBELM ScHNBKvooGT. Uìtgegeven onder bet opzicht van S. J. 

VAW Geuits. 'sHage, Plaai, 1792— 1796, foi. 2 dn, 16at./28.80. 

van meest alle bekende, in-en uitlandsche houten. Amst. Sepp^ 1791, 4to, 18 uilgaven./ 81.00. 

Aibeelding (Gecouleurde) van de zeldzaa» bloèijende sarrasenia purpu- 
rea,, bebbende in den zomer 1802 bij den BloemiatJ. Mookbh te .Haar- 
lem gebloeid; volgens de originaele tekening, in de botanische verzameliog 
van YAN DEE PoLL Jz. te Amsterdam berustende. HaarL. Schwegnum y 
1803 , / 0.80. 

-van den vi n vis, 1ang52 voel, leggende op zijn rag, geatrand 

tasscfaen Wijk aanZee en Zantvoort, den 18 Nov. 1791. Haarl. Ovetbteky 
1793 , / 0.50. 

van den op den 5 Nov. 1827 gestranden walviscb te Oostencte. XXXIV. 1827, D. n, bl. 381. 
Aken (P. yah ) , natuurkundige proeve over de b 1 a d e r eu. XXIX. L788 , O. f\ 
III, st. 2, bl. 392. 

natuurkundige proeve over de e ironia tie der voditen in boi- en boomgewassen. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 201. 

natunrkundige proeve over de circulatie der Yocbten in de plantgeipvassen. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 425. 

\ ' natuurkundige proeve over de groeijingder plant-^enboom- 
gewiasseo. XXIX. 1788, D. UI, st. 2, bl. 303. 

(W. vah) , verslag'.vàn de paringeu virerping van eeneu Seti e^al- schen leeuv^ en leeuwin bier te laude. XXX. 1825, D. XXXV, st. %,, 

bL^33,627. 
Albees (J. a.}, ontsteking der ba armo eder bij braamvronwen ; uaar het 

Hoogd., door YAH Eloie. LVIII. 1825, supplem. band 2, st; 4, bl. 369. 
— — — — de bloeding uit het strottenhoofd (laryngorriia.gia) 

naar hetHoogd., door yan Eluse. LVIU. 1838, st. 3, bl. 206. 

kenmerken van eene, de spoedigste hulp vereischebde soort van ho est, gepaard met eene bezwaarlljke adembaling, of'OY«rde 
croup. Naar hetHoogd. doorF. D. Mobb. Amst. van Bsfihuade Cnòàtr^) 
1809, 8vo,/ 0.55. 

aanmerkingfin aangaande het nieuwe middel tegen den croup. XXX. 1812, D. XXH,st 2, bl. 699. 

de typhiitis stercoralis; naar het Hoogd. door yan Eldik. LVm. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 289. 
Albbet, behandeling der placenta praevia door tamponerìng; mar 

het Hoogd. door yan Eldie. LVm. 1837, st. 2, bl. 128. 
Albsbts (J, D.), dÌBS. chir. de setaceo ejosque historìa et usu. Traj. ild 

Rhen. 1829. I 


AS.BBXCHT (J. C.) en H. Haalmait , verzameliog van xraarDcmingen over, de 
boik wODden. XVII. 1802 , D. Vn, bl. 1. 

• (J. T. E.) , de hoo fdpijnen , bare spoedige lenigÌDg en volkomene 

genezlng. Yierde vermeerderde eo met eenige Dieuwehulpmiddeleii en aan« 
merkingen Yerrijkle uitgave van Di*. W. H. AVjucheztbagu. Uit het Hoogd. 
door T. G. £2CTaup Bavikx.. Gran. Oomkem^ 1839 , 8vo , / 1.00. 

ÈLUtMxcms y de ziekten van het geboor; of 'zekere mìddelen om het 
saiaen der ooren, de hardhoorendheid eo doof beìd te vermin- 
deren , en laogzamerhaDd volkomen te genezen. Benevens eene aanwijzing 
otn deooren en het geboor goed te houden,gebreken van faetzelve teverbe- 
iereii , voor te komen, en de la&tige zoogenaainde ooi4(ramp volkomen te 
hcrsteUen. Uit- het Boogd. door G. J. Pool. Rott. Hendrikseny 1820 , 
8vo,/0. 60. 

■ tweede uilgave. volgeos den derden zeervenneer- 

dcrdeo eo geheel omgewerkten Hoogd. druk. Amst. de Grebber, 1835; 
8vo,/0.80. 

AvDWOKTVL (C.)y waarneniing ecner beklemde dij ebreo k, vergezeld van 
buHengewone verschijnselen , naar- het Engelsch door A. Moll. LYIII. 
1823, et. 2, bl. 131. 

Aj«EXAiiDsm (E ), dias. med. de spoplexìa. Lugd. Bat 1791. 

(F. S.), waarnemifig eener door de natuur verrigte afscheid ing 
mn den linker arm. X2X. 1822, D. ni, st. 3, bl. 21. 

waaruemingeo' over het delirium tremens. LVIII. 1833,st. 4, bU289. 

mededeelingen omtrent dcbesmeltelijkheìd vandenkwaden droea voor den menscb, door waarncmingen nader bevestigd. Utrecht van 
r^denburg, 1833, 8vo,/0.60. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2 , bl. 26& 

waarneming eener bersen-ontsteking. XLVIII. D. LY, st. 3,bl. 189. 

verhandeling over het ho^pitaalversterf. XLYIII. D. Y, 81, 1 , bl. 1 ; st. 2, bl. 97; st. 3, bl. 193. 

iets over de levertraan (oleum jecinoris aselli) in een geval wa tering. XXX. 1835, D. XXY, st; 2, bl. 721. LYIU. 
1839, st. 1 , bl. 56. 

verhandeling over delies-en dJjebreuken. Amst. vaa E4y 1821 , 8vo. / 1.80, XXII. 1821, D. HI. 

verslag nopeos eene op te rigten^ Maatschappij ter be- vordering van de genees- en heelkunde ten piatte lande. 
XXXIV. 1823 , D. n , bl. 215. 

bijilragen tot de ontleedkundige ziek tekennis. LYIII. 1835, nppl. band 4 , st. 1 , bl. 1 ^ LXIX. 1830, D. m, st. 1. 

hedenkingen omtrent de stelling van Alexander Petz- ■oldt: Es giebi Pòcken auf innern Theilen. LXXXIII. 1839, D. H, 
afd. 2 , bl. 43. 

— geneeskundige waamemingen, omtrent het sulphas zVxu^e [sulfatt de giùnine). XLYHI. D. YI, st. 3, bl. 263. 

dÌ88. med. chir. de tumoribus nervorum. Lugd. Bat. 1810. 

over de zoogenocmde verharding van het celwijsweef- sel. XLYH, 1813 , D. Il, st. 2, bl. 67- 

waameming eener bijzondere \vij;(igìng der waterzucht.. *LVin. 1833, 8t.4,bl. 313. — 6 -- 

AuUAirintA (F. S.), teiliftit<lel!tig oter hét ifwissekiid algemeeD titklcL. 
karakter en de daarop g^bouwde wijzigingin de geneèskindige 1mbIi«i- 
deling. Amb. nieme(thtLta de Ùrtòber)^ 1829, Svo, / 1.20. 

AtitAti (R*)* Zie: Ricirrakd. 

AXiLABDi fC.) , oratìo de samma mentia voluptaie et ipso artts aanaadi 
usu haurtenda. Leovard. van der Stuis et Fink, 1800 f 4^^ , / 0<70« 

ÀLLEwt (G. A.N.) , commeotatio qua re^Kindetar ad quaesdonem chemicam $ 
Iiffitituatur aquae marinae analysis accurata , el inquiratur quaenam aiot 
ejus principia perpètua, quaecontra accessoria et minus eonsiantia ; tunaquibv» 
tttronnnqoe Todiulli et biìomium aiittaccemenda : exponatnr denique , qua rati • 
one lingula Illa principia separentur et depureotur. L 1829-^ltòO. com lab, 

specimen med. de aquis medicatia a. aainbribas. 

Lugd. Bat. 1836. 

ÀLLtCÉAim ^. S.], dbs. med. de tusii èontnlsiva. Lugd. Bat. I816« 

ÀLLSiuiri) (l. N.. S.) , bericbt der genee^lng Van een meisken met cen aeker 
soort van beroerdbeid bezet, dewelke door bolp van deelécirieitéit 
bersteld is. IV. 1754 , bl. 485. 

kort verhaal van de uitwerkzeleo , welkeeen Amerikaita- 

acbe vis veroorzaakt op de geenen, die hem aanrakent IV. 1755 ybL 372. 

nieuwe proef om bet zeewater drìnkbaar le makeD^ liitgevonden van den Heere Halss. IV. 1755 , bl. 380. 
Allen (R. N.)y tafelterregelingTandegiften der geneeamiddeien; 

bet Hoogd. door yah Eldik. LVIII. 1831 » si. 3, bl. 281. 
Alma (P.), verscbijnael bij debereidingvanbetacidum nitro8ò->&it^leum« 

LXV. 1826,D.I,bl. 10. 
2ie véfdbr : Bmjs. 
Atmanacb der kruidkunde, Toot bet Jaar 1800enz. Anlst. Eiwé^ I8CÌO9 

12%gekl. pi. / 1.80. 
voor bel Jaar 1802. Amst. Élwe^ I8OI , 12^*, 

geki. pl./2.20. 
Aimanak (Zwangerbeids-). Leijd. van Oonle, 1832, IG-^, / 0.60. 
ALPBtUTS (B. H.ìydias. med. de cblorosi pudlanun. Lugd. Bat. 1839. 
(G. 3.), diss. med. de signb geAeralibus sanitatis optìniae.Liigd. 

Bat. 1819. 
Alquek (d*) 9 ttraameming van acute inwendige boofd-waterzucbt 

(bydrocephalus internns acntus); naar bet Hoogd. door A. Mdxx. 

LVm. 1826, st. 3,bl. 193. 
Alstoephius(W. G.) , waameming van een anasarca, gepaart met asertès . 

IX-. 1786, bl. 284. 
waameming wegens een langdnrig absces in de 

vagina. XVII. 1796, D. IV, bl. 1. 

— waarneming wegens eem langdnrig absces in de vagina, medegedeeld door MuLLCa. XVII. 1796 , D. IV , bl. 7. 

waameeming van een bevig colijk, alwaar deader- latiDg , opiata en diapboretica van geen nitwerking waren , eindelijk door 
bet uitwendig gebruik van bet opinm bersteld. IX*. 1786 « bl. 281. 

waameeming van een bevtg colfjk, vergeieldvan een bardnekkige opstopping der stoelgang en pisloozing. IX*. 1786» bl. 278. 

waameming eener beklemdedarmbreuk, vergereld van waterbreuk. XVn. 1799, D. V, fai. 34. 

waaraMming van een dfarrfaoea, door omwfir- dende cn zweetdrìjvende mìddelen genezen. IX*. 1786, bl. WS, 


^ 7 ^ 

A2;woapni7s(W.G.)^ vraarnemiog vafa LdirEiLlAfto dit Fallot, UrtgeùB e€l^^ 
oiidoorbotird hjrm«n. XVII. 1796, D. lY , bl. 14. 

waameemiDg wegena een bevige keeloritsteekitig,, 

den TÌerden dag Ita de aitbottiiig der *t zamenvloeijendèpokkeD; ala* 
meedéeenbelette kwijllng, den élfden dàg der ziekte. IX% 1787, bl. 556. 

waarnemifig van eeiie aaiilnerkelijk gescbeurde wond man U kniegewriebt, met doorboridg tao deù beursbknd, gefukkig 
henteld. XVH. 1799, D. Y, bì. 15. 

waarneenting ireegelis ▼erscbeidéti oligeateldbeden , WBardoor eeoe kraain%'róuw dén eeraten dagna de veilossing, alsstàande 
bcCttjdperk dei^ToTgende, in bet kraambed overvàllen wierd. IX«. 1787,. 
M. 560. 

waamemiflg een^ Verlbssikig van een doad kmd, bet- welk niet dàii door tDÌddèl van obtbersenifig koti naar buiten worden ge- 
brkgt. XVU. 1796, D; IV, bl; 17. 

waarneniÌDg van eene gestoken peeswond aan de< bnlgipfèf ^ran den duim met zwarfe toevallen Tèradd, die, boezeer dòelmalig 
bdumdeld,. daarna door eenen kwakzalver tot verstijying (ancbjrlo&ia) 
%ìtt hi9t deei ih verrallen. XVtL 1799 , D. V , bl. 20. 

moeijelijke verlossing vei^oorzaakt doór bydròps a^citeé btj de vmcht. XVII. 1796, b. IV, bi. 16. 

" » • '^'* '•' '^ • waarneming eètier waterbreukin den scbederok des 

baia, totgenezing gebragt door stovingen mei ròden Wijd, tvaariti aluin 
wéB opgéhàìi XVIIs 1799, D. V , H. 33. 

\VaahtieenTÌng -van eenèhàrdtiekkigeoédemàteuse z^el- ling der onderatè oogleden, alwaar de diaphoretica , diuretica en par- 
. giDtié mn geéné uitwerkfng tvaaren : i^Iiideiijk door de methodUs antìphlo- 

gbdca henteld. IX*. 1787, bl. 551. 
A&TKirA. (H. L. VAii), eommentaiio ad quaestionera zoologicàm qua desi- 

demtur, ut aystematice èrmtnerentar species itidigenae reptilium ex ordine 

batracbiornro, addita nnios saltem spèciei anàtome et praesertim oste- 

ograpbia accurata, nonexaliorum scriplis desumtased ab ipsa naturai petita. 

Acdèduni: addenda ad oottimentationem zoologicàm desumta è responsione 

P* i. C. Ln>BtoEa. 1. 1828—1829 , cutn 4 tobb. 
Ammioma, deCeilnauer zuurbronnen, een der voortreiTelijkste minerale- 

wateren van Daitschland , niet' àlleen omdeszelfs voortrefTelijken smaak, 

maar ook om deszdfs bij2ónder nut, onderzocbt en bescht*eveil ehz. Uitge> 

gevendoorDa. MabschaIl. Naar bet Hoogd.Àmst. vati Bs, 1815, /0.05. 
A:itKKS^ooaDT(G.), disà. pbyl de calore animali ejasqUe causa. Lugd. 

Bat. 1817. 
AJiBMor (P. J.), iets over de roóde of wilde kiaver. XXXIV. 1819, D. I, 

M. 122. 
AmioH (F. A. toh), over de oogontsteking dér niéuwgeborenen- 

f0pbfk*lmia nèònatornm);naar bet Hoogd. doorTAV Elpik. LVm. 

1830, ft. 6, bl. 546. 
^-J- » over bet gebruik en de nottigbeld van de radix se n ega e 

in ODclersebeidene oogziekten; itiet een bijvoegsel VanCaMJtis, ifaar het~ 

Hoogd.doorTAir£LD».LVni.l827,8t. 5,bl. 438; 1830, st. 3, bl.'2f52« 
éaumorr (G. H.), dias. obat. de òmphalotomia neòt^atorum. Gron. 181,9. 
AfrtraaAT , gelukkìge oilderbinding der zaadilagàdei^s, wegentf eene groote 

alMdaééi'breilk^, naàl* bat^nn^b , door vaiI EhLttK. t'Vltt iVv , st^ 

6, bl. 564. — 8 — / Amcmxkem (J. F, tah Dxa Houvxir tar), proeveo op leveode dìereD door 
middel Tao het liquor «ntibaemorrhagicus. XXXIV. 1833» D. I» 

U. 402, 422. 

— — ■ — . iowijdiogs-redevoerìngy oTcr deo 

Duttigen en voordeeligen lovloed» welke de schadelijke en vergiftige 
Toorwerpeo in de natuur op oDze dierlijke buishouding kunnen uiloefe- 
nen. Rott Locke, 1810, 8vo , f 0.70. 

Ahgona (G. d'), bescbrijving eener geweldige braking, door bardnekkige 
koliekpijoeo veroorzaakt, bij eene ruim zes maanden zwangere vrouw, oud 
23 jaren. XL 1807, D. HI, st. 2, bl 396, 445. 

■ (J. o*)« waarnemÌDg bij eeneo lìjder, gedureode den tijd van acbt 

dagen , bij herbaling door de bevigste epilepliscbe toevalleo aangegre- 
pen, bij welken reeds een stervend geluiden oogenschijolijk de laatste stoip- 
trekkÌDgen waargeoomen werden , door bel toedieneo van het cuprom 
ammoniacuiD bij bet leven bebooden. XLVI. 1810, D. II , st. 1 , bL 
145. 

bijdrage over bet Dut der baden XXXm. 1798, D. II , bi. 36^ 
Ahdeal (G.), de croton-oli e (oleum tiglii)ÌD- enuitwendig aangevend; 

naar betFranscb doorvAiT Eloik. LVIII. 1833, st. 4, bl. 363. 

■ grondbeginselen der ziektekundige ontleedkuode. Uit het 

Fransch naar de tweede uitgave door £. C. BQchhee. Amst. de Greòòer.y 

1838,8vo,rdl./3.90. 
Ahdbi^ (C C), over bl in dgebo rene n, die ziendegeworden zijn; naar de 

waamemingen en proeven van Beke. XL. 1811 , D. VI, st. 2, bl. 80. 
en J. M. Bbcbstkin, algemeen^nuttige natuurbescboiiwingeo 

enz, , io aangenaame afdeeliogeo voor iederen dag van het jaar, eiiz. Uit het 

Hoogd. naar den 2» druk. Leijd. van Thoir en de Meijen, 1802—1803, 

8vo , 6 st. / 3.60. 

(H ) , periodieke uitsiag bij eenen zuigeliog, veroorzaakt door de . maandstonden derminne; naar bet Franscb door vavEldik.. LVllI. 1821, 
st. 1 , bl. 86. 
AicDaEAS Ja. (E. G ), diss. med. de suppuratione. Lugd Bat. 1813. 
-^— — (G.) , beschrijving van de gelukkige geneezinge van eenen jongman, 
wiens gebeele balzak , en gedeeltelijk het vel der maunelijkbeid door ver- 
sterf verlooren werd. lY. 1787, bl. 413. 

(t*.)» diss. med. de animae sede. Franek. 1803. Anecdoten, verscbillende deelen der geneeskunst betrefleode. Geseb iedenis 

en letterkunde der geneeskunst. XXXIX. 1800 > D. IV , st. 2 , bl. 57 , 

181,586. 
Ahoelsteiv, over compressief-pincetten en derzelver gebruik ten be- 

boeve van voorloopige bloedstelpingen. Metafb. ; naar bet Hoogd. door 

YAN Eldxk. LVIU. 1833. st. 5 , hi. 452. 
AifKVM (C. H. van), over de aanwezigheid van bet lodi um in de levertraan. 

XXXIV. 1837, D. Il, bl. 293. 
Annales générales des sciences physiques par M. M. Boyt db S. Vih- 
. CEHT, Deapikz et YAN MoNS. Bruz. ÌFeissenbmchj 1819, 12mo, Tom. I, 

Livr. I. 
AirsujN Nz» (N.) afbeelding der artsenij-gewassen, w;elke in de Neder- 

landsche apotbeek ala zoodanig vermeld zijn ; naar de beate uitlandscbe af- 

bealdiiigen geteekend eaop steen gebrRgt.£eij4. Da .Mprtier, 1833—1839, 

53167/95,40. — 9 — 

AmBuavIKi. (N.), handleiding tot de kecDÌsder artaeoij-gewasseD, welka 
in de Nederlandsche apotfaeek ziJD opgeDomen y Toomamelijk ingerìgt tcn be- 
lioeve yan hen , die zicb der genees- y beet- eo artaeDijiDengkunde inj- 
dende, bet tot bua vak bebooreode gedeelte der kruìdkunde moeteo beòe- 
fenen. Leìjd. Du Mortìer, 183S— 1838, Bvo, pi. 6 st. / 5.70. 

afbeeldiogen van Kederlaodscbe dìeren. Leijd. Dm Mor^ 
tier. 1829—1837, 32afl. /64. 

lijst iran insektenìp den omtrek van Haariem gevoDdeo, y. 1826, bl 257; 1828. bl. 125, 293; 1829,bL 145; 183.1, bl. 401. 
kruìdkundig leerboek; iozonderheid voor ben, die tot de lìjmengkunde worden opgeleid ; bevaltende na eene inleiding in de 
kraldkdnde, eene syslematìscbe bcscbrijving dier gewaasen, welke in de 
^ederiandscbeapotheekvenneldzijn. Amst. Sepp^ 1831, 8vo, pl./2.60. 

systematische baodleidìng tot bet onderwijs in de nataur- lijke geacbiedenis. Leijd. Du Moriier, 1819—1822, 8vo, 3 ^./3.80. 

dertien afleveringen der systematiscbe bescbrìjviog der voor <HU meest belaogrijke voortbrengselen uit de rijken der natuur. Leijd« 

DaMortiery 1822— 1829, 8vo,/ 13. 
Antwoord ^Tweede) op de prìjsvraag over bet juiste tijdpant der breuksniì* 

dÌDg. XXII. 1829, D. IV, st. 2. 
op de wederleggìng van SwAar , betrekkeltjk de proef van LtiDxir- 

vmosfT over de zamensielling dea waters. XXXIY. 1837, D. II, bl. 171. 
Apotbeek (Nieuwe Amsterdamscbe] , door de iospectooren van bet collo- 

ginm medicttm derzelver stad opgesteld. Uit bet Latijn. Amst. Drons- 

bti^y 1796, 8vo,/ 1.25. 
■ (Bataafscbe) , opgesteld op last van bet Gouvemement door 

S. J. Baugmans, P. Driesser , G. Vbolik en J R. Deimav. Uit bet Latijn 

cn nitgegeven op boog gezag. Amst. Jllariy 1807, 8vo, 2 pi. / 4.30. 

(r^ieuwe nuttige en algemeene buis-) voor den burger en land- mao, ge«eode eene beknopte bescbrìjving van circa 200 meest alle da ag- 
lijka voorkomende ziektensen toevallen, enz. Derde druk. Ver- 
meerderd en verbeterd. Amsl. Boos^ 1804, 8vo, / 1.50. 

(Volkomen) of artsenijwinkel voor bange kinderen , benevens eenige bolpmiddelen tegen de bypocondrie. Uit bet Hoogd. door 
A. Fox.u Sz. AmsL Elwt, 1815, 8vo , f 0.55. 

(Huis-) ten voordeele van alle haisgezinnen in Nederland, be- ataande in recepten, met derzelver verklaring en gebruik. Rott. Cornei j 
1794, 8vo,/ 0.25. 

(Zweedscbe) naar de tweede veifaeterde drok, nit bet Latijn Amst. JLeijzery gr. 8vo , / 1 25. 
Avph. (F.), vraamemiog, betreflende bet ontlasten van 160 viscbgraten, 

per anam. XXX. 1817 , O. XXVII, st. 2, bl. 503. 
— — ^— (W. den), waarneeming wegens een toegestopte galbuis van de gal- 

blaas. lY. 1774, bl. 15. van deBcricbten. 

waarneeming eener aanmerkelijke zogverplaatsinge. IV. 1776, bl. 350. 
AaaaK(F. ds l'), diss. med. denoxiis febrium intermittentium seqoe- 

lja.Groo. 1825. 
AaxsTiP.E.Ì, bereidìng van acidum benzofcum door drooge destillatie. 

LXXin. 1833 , D. I, bl. 283. 

■ Toòrdeelige bereidìng Tan aubnitras bisnutbi. LXXm. 

1833,D. I, bl.91. 10 — 

Ààaan (P. Ei), bereidliig faa inilv«r wittefa tirUt^tili eraeticiit, Mèè «fe 

tf Ijie Tan MAifrtus. LXXIII. 1833 , D. I , bl. 28&. 
AàasTloii4s (J.) > overMoe eigendomtiielijke virièt6it dér kràaitt Vretl^èo- 

koorlB^ naar bét£ti|elBehdDorJ.0BBAAùW.LYlIL 162^, Ut ì^hìt 53. 
ARintMAif (J«)t materia medica voòrheelkutidigèn.NAal'deirijfde, Vé^Ter- 

bèierde nitgàve van L. A. KftAVd; uit het Hodgd. dòorN. C. Msppxk. 

Amst. Berntrop, 1816, 8vo, / 3.00. 
4b]^hbiiibr 9 iter hardnekkige cODtuUtbilltas edili ^ door zeebaden (te 

SèbeVebiiìgèa) vérdrèveb; naàr liei H6o|^. dM^ tAtr ètàiMiVfUl, 18S7, 

st. 5 « bk 394^ 
AamM (tok}^ geaecing ^cocr lobgwond ptf pvimata inténUddèm ; riaar 

bet Hoogd. doorTaic Eloiil. LVIH. 1834» »t. 1 ,bL 17. 
AairÒLDi (Ji B.)^ it]érkwaafdi§0bekleBtmiog) toetdéKjkbpèlitfig.LVIII. 

1880^ rt. 6, bh481. 
■ t irt ^ V t . i€ . . . r . Vé^haal vab twee bi'eùksnijdidgtffiaMt aanmerkiiigen; 

LVmil824,si.4,bl. 324. 
. iHin t tur i. . «-. oYer ecD kraakbeenachUg kliergetwél id de àfbita. 

LVni. 1830, 8t.6,bl.498. 

oTer peritonitia. LYIII« 1830, al. 6^ bh 49fri 
lijkopeDing van eene aan {^hUglnatia alba ddléoa Il «W ■ 1 1*1 gtslol'vcne Tionw. LVIIL 1830, al. 6t bl. 493. 
■« t — t-t — L. iiektè<-geacbiedeBÌ8 eeoer pblegmatia alba dolens. 

LVm. 1830» ati 6^bl. 488« 
■"■■ « — A"»-^-: u4 waafiiemiiig eèner kwàadaardige verewef iag vìe de 

wang. LVm. 1823 , st. 2, bl. 161. 

■ T ,. n r - . over valsche twangerachap. LVIIL 1830, at. 6, M. 484. 
AaifOfT (J.), nièuw ittstruibeDt Ver vervanging der bodgies^ iMar bel £d- 

gelseb door A. Moll. LVIII. 1821 > at. 1 , bl. 86. 

" (Nbil)^ grondbegioseleii dei* oatuarkutidt^ of oataurkufldige 

Wijsbegéerté^ zdowel io bet algemeea^ ala met betrékking tot de geneeskan- 

de,zooder bebal{> van ^skuodlge béloogeo, Toorgedragen. Uit bet Ed- 

gelacb, door A. G. OuBEMAKSé Amai* DiwieHcks ^ 1830, 8vo, pL| D; 

L / 1.70. 
AftNTZBffius (D. J. A.) , brief aaa Dr^ J. A» Va» BbmiIslbk over de wijze vaa 

ootataaa vaa dèa Aziatiacbefl braakloop te Scbeveaingeo. Amat. nera 

der Finné , 1832, 8vo, / 0.90. 

bijdragea tot de keaoia ea bebaftdeliag van deiii Atia- tiacbfed braakloop ia Nederlaad ^ oader medewerkiag vaa verscheideae 
VaderUodache Geaeeskoadigea uitgegevetai Amst^ i)an dxr ViHne, 1831 , 
8vo» l^afl(/0.30. 

commeatatio de oauaU praedlspoaeatiknaa heraia- rute abdòmiaaliam. U. 1826— 1827« 

waaroemiog van eenea bniteagewoon f^rootea apteekaelatèèn. XIX. 1836 i D. y, 8t. 11^ bl. 176. 

ietsover vacciae, varioloidea, vaceiMeérea ca retac- ciaeerea* LXXXIII. 18*38, D. I^ a». 2, bl. 3. 

heelkuadige werktuigea vaa bnigzaam ivèor. XXXIV. 1859, D^n^bh 141. 
AacHEHDoaF (F.), bydropaaaasarca, toohiaaielijb doòr bloddéatlaatia- 
g«b geneaitot aaar hat Hoogd* door tai^ Euiìk. LVIII< 1835, at 3^ M. 
211. — Il — 

àmmMtmomw (F.), pempfaìgvb cliroiiioas; inw bel Hoo^cl. déèr TàU 

Etom. LTin. 1835, 8t« 3, bl. 208. 
(H.) , over de werkingen het gebmik der swav elbron té Bea t-> 

faeim; ilair het Hoogd. door yak Eldik* LVIII. 1837 » topjilem. bmd. 5» 

8t. 1 , bl. 80. 
■ t " bl'fttokén cn beknelde brenken Mn bel onderlijfi 

oaar het Hoogd. door tan Eldik.LYIU. 1839, it. 2, bl. 127« 

onderbindilig mn shigadeHB; naur het Hoogd. door ^à!$ M.»! A. Eun&» LVIII. 1838, st. 1, bL 62, supplem. band. 5, st. 3, bl. 251. 
AusaA (P')i tratRMiDing eener buitengeirone groote steen^ Welke im en 

Teèltig jcrÉn in de nrethni opgesloten geweetl en fonder eenìge kmtol- 

bei^rldng durah ondasi ia. Mtft2 pi. XIX. 1822, D^ III, ti. 3> bl. 30. 
AsBTOV (F.), dias. med. de cholera. Lagd« Bat 1833. 
Atha, (Ontleedkondigé) gévotgd haar J. Gloquvt, onder toezigt Tali 

B* A.8(anuES0Èa« Mtt eene Terklarìng. Leijd. van dé/t Beuveii, 1839 , 8to ^ 

15pl. /7.60. 
AinuÈJM (i« F. ti*), harìnneringeii nit de ofaolera^epidemiè le SA^ 

▼eoingen, en proeve eener oplosstng der raadsels van de AaatÌKbè dho- 

ìeoL. *a Hagè 9ù Ai^< van Ctetf, 1839 , 8vo , / 1.50. 

" — *^de aeebad'-ilAigtiogeli te Scbeveningen en bét béd- 

ealaden vadl828,ookinbetFransch.'sH«ge,i/e ^/^Mr,1829, 8to,/1.40. 

irerhandeling over de werkìng en bel ntt der aeeba- A«ti, len aaozMKi der geneslng tan soiìimiga slektén. V^ 1829 ^ M. \. 

kwns (J.>, dias. med. de eoteritide. Lugd^ Bbil< 1817. 

ATEÉith (G.), bekdopté bAndleiding voor de operative h e elkund e, bevaU 
tende de voomaamste operatien , aoo ab ftlj door de betoemdMfe heelknn- 
digen ih*n« Verrigt Worden. VrìJ vertaald en 'vertneérderd door G* l< T4V 
E»xK. Amst. Sulph, 1829, 12mo, mMeene plaat, / 2.80« B. Baalkh (C tan), dias. obstetr. de fofcipU òbètetrielae 

ejdaque foftoa in baa implettdai diatime kloneai. Greti. 1816. 
BàAir (J. YAir naa), waameming eener Toikomen opwaardscbe onfwrigting 

Yaii bei fegter d«lje-been< XXXIU. 1796, D. I ^ bl. 203*. 
- iets over den schimmel. LXIII. 1825, ÌuHJ, W. 127. 

btiaèboBWÌDg Tan den tabak. LXtlI. 1825, Gel., bl. 201. 
over de vledermuìs. LXIII. 182Ì, Aprii, bl. 71. aa ■ . É I t<t .1» BàcMAM (C. F.), Terbandéling òTèr bet térband der natuur- en ziel* 
knnde. In bet Hoogdnìtsch. XIV. 1821, D. I. 

Bacttft (^•}9 confnentétìo ad quaestittietn pbyglologleam: Sucdncte enar» 
renlor praecipua l'ecentiorum expe^lmenttf dar» Èell, MAtreiriitSi 
£§cÀaicitf, ScRd»8èt6eLUirosBi, de actione netti olfactorii, trige- 
mini, facialis, nccnon de utriosqne radicis nervomm spinalinm officio, 
ut deniqne e dispntittis eottcludator, qUaenerm pfobablliter sit actio bomm 
nervoram. U. 1828—1829. 

'de rad Ica m pUintaittm pb^siologra, eiilTiAqàè Tiriate ine- 

plantamm physioiogìca illustrata. Ainst. 1829; 
(J.), bét kotilngé^bièr, TOOrgMeld Ab voHodtank, ter werìog Tan de jenoTer-pest Amh. Nijkoff, 1839, Sto» /0.25. — 12 — 

BàBBR (K. F*) y prìSève eener nienwe theorle der w ft ter v r e e s. Het eeae voor/- 

rede van J. R. Deimak. Amst. BoUrop ^[Ùhuoa Nayleren Camp) 1804 ^ Sto, 

/ 1.00. 
Bajdham (C), bedenkÌDgeo over de bronchicis , of de oatftteking van de tak- 

keo der lucbtpijp. Met aanmerkingen Tao J. A. Albees. Uit het Hoogd. 

medegedeeld door F. tan deb Bbbggbn. XLVII. 1816 y D. IV. st. 1, bL 

28. 1817, D. IV, si. 2, bl. 98. 
Bmdhuis (Mieuw opgericbf) te Amsterdam. XXXIIL 1797, D. I. bl. 153b. 
Babele (W. K. vau)^ dìss. med. devalde multiplici febrhim intermitteD- 

tiom medicatìooe,8peciatimdemembròFammajorum circurostrìctioney 

tentaminibus in nosocomio academico explorata. Traj. ad Rben. 1809. 
Babet(J), diss. cbir. decuraaneurysmatam, ope arteriarum lìgaturae. 

Lugd. Rat. 1828. 
Baohell (A.) , diss. med. de typbo. Lugd. Bat. 1790. 
Bahn, een geval van apoplexia pulmonum; naar het Hoogd. door 

TAXI Eldie. LVIII. 1836, st. 2,bl. 122. 
Bailjedw (F.), brìef wegens zijne operatie van de e a tara et. XXV. 1761 , 

D. I,st. 2,bl. 505. 
Baillie (Wijien) , aangezigtspijn. (prosopalgia; tic douleureuxi) ntar 

het Engelscb , door A. Moll. LVIIl. 1827, st. 1 , hi. 6. 
■■ ■ ■■■ beroerte; Daar bet «Engelscb door A. Moll. LVJII. 

1827, st. 1, bl. 4. 

borstwaterzQcht; naar bet Engelsch door A. Biou*. LVIIL 1827, st. l,bl. 14. 

over eenige borstziekteo; naar bet Engelsch door A*. Moll. LVIIL 1827, st. 1 , bl. 11. 

ontsteking van het buikvlies; naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827, st. 1, bl. 19. 

over eenige ziekten der buiks-bolte. Buikwaterzuchl (ascites); naar bet Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827, st. 1, bl. 18. 
— — darmontsteking^ naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827,st. l,bl.23. 

over de hartkloppingen; naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827, st. 1 , bl. 15. 

hartvang; naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827,st. l,bl. 18. 

hoofdpijnen; naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827 , st. 1 , bl. 2. 

hoofdwaterzucht; naar het Engelsch door A. Moli.. LVIIL 1827,st. l,bl.4. 

over de keel ontsteking; naar bet Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827, st. I, bl. 11. 

over eenige keelziekten; naar het Engelscb door A. Moll. LVIIL 1827, st. 1, bl. 8. 

kropgezwel; naar het Engelsch door A. Moll. LVUI. 1827 , st. 1 , bl. 9. 

longtering; naar het Engelsch door A. Moll. LVIU, 1827, st. l,bl. 13. 

van eenige kwalen der maag; naar het Engelsch door A. Moll. LVIIL 1827. st 1, bl. 20. 

persloop; naar het Engelsch door A. Moll. LVUI. 1827, st l,bl.24. — 13 — 

•itonaiir (Wijleii), skpende strottenhoofd»- en lachtpijps- oiit- 
9t«àii}^; Dfiar het Engebch «door A. Moix. LYIII. 1^7, 81.1^ 
bl. 9. valleBde ziekte; naar het Engelsch door A. Mola, 
LVIII. 1827, st. l,bl.5. 
B^nxT (W.)y verhandeling oTcr de Yerwarmiog der stookkassen door 

«toomtiiigeQ. Met afb. Y. 1824, bl. 201. 
Bajkx (H. A.)> twee waameitiiagen omtreDt eene aanmerìLelijke misTonaiiig 

der beenderen. XXXIII. 1798, D. I, bl. 28»». 
■ verhandelÌDg over de ontsteekingskorst op betbloedder 

swangere vronweo. LXXXVIII. B. 1 , 1803 , b). 105. 

waaroeemÌDg eener verlossÌDg, welke door heevi^ siuìp- IrekkÌDg^en voorafgegaan , vergezekl en gevolgd wierd, LXXXVIIL 
1804, D.n,bl. 231. 

leerboek der -verlosknnde, Yoorzièn van eene voorrede Tan den Hoogl. J. H. tait dka Palm, ab voormalig ageot vao I^ationale 
-«^▼oedÌDg eoz. Leijd. Honkoop^ 1806, 8vo , 13 plJ / 4.80. 

twee waameemingeD van wanschepsels cd daanxifc a%elet- de gevoIgtrekklDgeD. LXXXVIU. 1804, D. U, bl. 85. 

waarneeming vaD eeo inwendig watérhoofd, met boiten- gewooo groote beeodereo dea bekkeneels. LXXXYIU. 1804, D. II, bk 
79. 

Zie perder: KABimr. 

(W. A.), over bet bewaren van het ho ut door middel van bijtend -kwik fmercariiis aublimatos corrosi yus). LXXII. 1837, D« IV, 
ìÀ. 554. 

over het zink, als belettende het roesten van ijzer in zeewater gedompeld. XXXIV. 1836 , D. I , bl. 379. 
Baxxa (F.) , berigt wegens de genézing van een zvvaare won de in de blaaa, 

do<M> een mcs veroorzaakt, dat in de blaaa afbrak en bleefsteeken. IV. 1761 , 

bl. 417. 
BAsxxa (A. Blaumus), diss. chir. med. de urina medice vel cbirurgìce eli- 

mìanida. Franek. 1804. 
—^ (G.) y aanmerkiogen òmtrent de m et log der boiiìgbeid vanhet vrou- 

wetijk bekken. Met aib. XUI. 1807, D^ IV , at. 3, bl. 93. 

Yoorslel ter verkrijging van eene meerdere zekerheia der rattlng Tao de borenste regte diameter van het vrouwelijk bekken. XS^XIV. 
1813, D. I, bl. 82. 

berìgt wegens het voorstel ter verkrijging van eene meerdere zekerfaeid der meting van de bovenste regte diameter van het vrouiMelijk 
bekken. XXXIV. 1813, Di II, bl. 167. 

nader berìgt wegens het voorstel ter verkrijging van eene^ meer- dere zekerheid der meting van de bovenste regte diameter des vtouwelijken 
bekkens. XXXIV. 1815 , D. I , bl 343. , 

waamemtai^ vaiL-een geslpten regten darm. Met afb. XLS. 1803, D. II, st. 1, bl.97. 

redevoertog over de, betrekkingen tusschen denatuurlijke ge- schiedenis der dleren en derzelver •ontleedkundìge beschouvring. 
HnrI. Beets, 1809, Atò, J 0.70. XU. 1809, st. 16. 

epidemia qùae anno 1826 urbem Groniogam adflixit, in brevi conspecttt poaita. Gion« -voa Bo^tervA, 1827, 8vp, in het Mederduitsch 
/0.60. — 14 — 

BA&SLaa((3f.), lierinoeriag ma da vMnIijca vnwiw|ìfn v«ii liei ^rnofiflaM 
bceltàe^stersy eo adurts X9a «mm getchiMbnìs der OBtleadkiiiide. 
Haarl. Zoojryw , 1807 , 8vo , / 0.75. 
.< .ii' * .1 — r-de nttorft honiiai«, Ubev eltoitiilaniu. Groa. «a» B o e k^m m^ 

1827<-1828, 8vo , 2 parte»/ 4.30. 
j tiu>* tinij i i.i aDlwQord op de vraag : W«IÌM it de beato wijse om kinde- 
ren , van het tijdslip der gehoorte af , tol den Qudeidom vao een of twee 
. jaaren^ wa^ bet ligobaameUjke betreft» opto wiedeai XY. 1797 , D. V, 
bl. 1. 

P. WoLV^BKs en P. HBNUBUSSy uiulag vaa eeoige proeven op 
de werkÌDg van bet animaliaoh maguetismua. XXXIV. 18H, O.II, 
bl. 41, 59, 86, 103. 

p*-**.^*»^^ ket aniknalitoli magoetiame i|i Franknjk. XXX* 1823, D« 
XXXllI,st.2,bl. 458. 

de medico aatpdidaoto. Groa. 1822« 

natiiur-r en geacbiedkundig oaderaoek aangaande deo ooiepron- 
kelijken slam ¥ai| he| mensehelijk gesUcht. Haarl. Balm^ 1810, 8vo, 
pi./ 2.90. 

diss. obal. de iii quae arila obateirìeiae atUHaleiB aagere Hf ll .. 


poiaunt. Groo. 1811. 
i^ > — . . . -iooB pel via femìoeae catagraphiee aeptaA, nee non scbemata ca- 
pitia et tranci infantilis charta mobili expressa, cum descriptione; of : 
Afbeelding van het profileens vrouwelijken bekkena, van twee op bet 
llgobaam beweegbare kiaderbQofdeB, allea io deaaelfs nataurUjke groot- 
le eos. plano. Met cene beaehr^'vipg ìq betLatijn ofNederd. Gron. o^oii 
Boekeren, 1817 , 4to, met cene portefeuille./3.00. 

i ■ . 1. i besGbrijvin(^van^eaBÌeaw pesaarium. Met 1 pi. XIX. 1813, 

D. n, bl. 55. 

osteograpbia piaeium ; gadijuraesertiiii aeg}efii|i , coaapanli eum lampride guitato, specie rariovi. Ésplicatio tabulanuB. Emeodaoda 
et addenda. Icones accedunt forma majore, aere ac lapide expresaaB. Gron. 
wm Bo^kefen, 1823, dvo, / 10.80. 

diaa. de noxis quas sua gravitate descendeos malevia pinmlenta •j aliipuBdo in oorpovebaiBaBe easerit. LUgd. Kal. 1794. 

eenigà ^^roorden over de waarde dev oodewinding , len geleide "van v9aarneiBÌBgen over wormen bìj^nder in bet bari mi de lucblvatea 
van bruìnvisschèn. LXV. 182S , D. I , bl. 449. 
Zieverder: Budrageit, I/Volthebs. 

(G. G.), moaaaiita qttaedam aedtciBae f<>ven8is e pbysiologia il- iBslvala. Gton. 1825. 

(J. J.), oratio de viribus vitalibas qfoalenuaad leges meckanicas eicr. poasont fnrooarì. Gron. 1822. 

.« (J. P.)» diss. oMd. de radice iwaranousae. Traj. adRbea. 1833. 

(P.), Zie: SwAAN. Bàli (Js), waamemiBg wegeps eene gedi^ne aaapi^tBlio peais. Mei afb. 

LIV. 1830, D. m, st. 2, bl. 95. 
■«h vraameming wegena do genemig ubb een« aeer aameageatelde aa»- 

«eborao navelbrevk. XKX. 1826, fì. XXXVI, at. 2^ bl. 456. 

waarnemiBg -wegeaa eeoe verlossing doér de kBnstbeveiiiÌBg der ackaambeenaqede. LIQ. 1822, D.U,st. S|,bl.99. 
Bai» (J.), waamemiBg wegeaa geneaiog eener aanaierkeli^ vara^erving 
in het aangezìgt. XIX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 227. — 16 — 

BàiAVisvBDV (J. A. h), mAgMiJQ der voorwareld» cf t^dsolurift ovor d« 
nienwste voorvallen met betrekfcing tot de geogenie en geologie ma^ 
Ditbet Ebogd. door A, Moll, Amst. DMvieks , 1820^]822, 8ro, 
pi. 3 st. / 7.20. 

de Toorwereld, of bewijiea Yoor het bestaen en 

dan oadergeog van meer dao eene vMegera aardickemog , naerhetHoogd« 
^mlttMf ungcwefkt eo Tenneerderd -door A, Moia. Amai. DietkritkSj 
1819-.1822, 8vp, 3 dn. / 5.80. 

BALi.KxsKmD , verbandeling over de nataarkundige opvoeding der kindaren 
€>». Uit 'tFranaeh. lY. 1763, bl. 77. 

Bà&THASAAm (A.) , ieta wegeos de karakterscheta vaa wijlen J. K&AenveH. 
Leijd. van Thoir, 1795, 4to, / 0.10. 

; vérkorte, dooh klaave en ocfenende materia medicaV 

bcstaande in een hoodertal van simplìcla, met denelvar pcacpataCa eo 
Gompoaila, in ket hedendaagaeh gebraik. AoMt. Bitufe (thans Bemirop) ^ 
1703, 8to,/ 1.10. 

verkorte, dooh klaare en geaoeg Toldoende mctbodus eoncinnandi f o r m u 1 a s m e d 1 ca s, tot een bijvoegsel en opbeldering va» de 
^er k odue materia Medica. Amst. £/»«, 1795, 8vo, / 0.60. 
Baiaz (T. F.) 9 ueber dìeEntstebung, Bescbaffenbeit uod aveokmaasaifite Be- 
handloqg der Angent^findang, welehe aeit mehreven Jakreo nnt»p den 
SoUtaten emiger Earopaeiacben Araneen geberraebt bat. XIV. 1824, 

Baitu (J. T. VÀif DEa) , observationes cbem. de bavyta et saMbua 

baiTtìcia, apeciatiai de myriake ba'rytae a; terra ponderosa salita. Traj. 

ad ftben, 1794. 
(Sia J.) , over de ware natuur van den bonigdaauvir. UitbetEn- 

9iaeb. VII. 1827, D. IV, st. 3. 
]|aimsii.»of levenagesehìedenis van eeoen aelfbevlekker, waarin bijzon- 

difGjk bet nadeei wordt aaageweaea , oncspruiteode uit het stllewijgen yan 

onders en opvoeders jegens dejeugd, ten aanzien der teeldrift en betgeen 

daarop betrekkiog beeft enz. Uit bet floogd. Amst. van Fiieiy 1804, 

8vo,/2. 
B*iuilDl.4if8Bir (O.) , waaraeauag over bet delÌFinm tremeas of dronk* 

aards«iekt^.lIìtbattÌQ0gd.d9Q?G.GauTB. Dovdr. Mussé^nvanBraam^ 

1829, 8vo,/ 1.80. 
B4au9(X90Fv (J.), wafmeeiaing wegena eea gelukkige geneeaing van een 

h^draps anaparca. IX\ i1B%, bl. 560. 
. ■ . ■ ^ . .M i L ■ i . u ^aaraeeming wegens de gelokkige geneeaing van een 

paraiyais rhieiimatioa, HU. 1785, bl. 707. 
-rr^^ — rrv-TT — r-7- vviianiceinipg wegeas de felukktge geneeaing der witte 

vioed door bet liquor stijpticus Loorrù. 1786, IX*. bl. 257. 

,-r ivaameemÌDg van eene gelukkige operatie der steen. ■T-r dieop eene bijzondere wijze zijne zitplaats had in de manaelijke roede. 

Geitpfreerd door den Hoaggl. Heer W. Muvhiks. IX*. 1783, bl. 355. 
Bamiai^, waameminStti vap slepende boofd wateriuobt /bydroee- 

pbnlqa ohroaioni), door drokking geneaea; naar èet Engelscb door 

A. Noli.. I.VUh 1886, st. 4, bl. 315. 
ftiMt^si^ (W. VAii), natiinr- en acbeikandig oaderaoek van den bar n- 

ateen. XXVH. 1777 , D. VI, st. 2, bl. 320, 364. 

m J* F. MuiXBRy veriiandelingeD over bet planteo t^i^m^m'wt i mr * mu tiw t — 16 — 

van boomen, Binnen en rondom de steden. Utrecht, dt Waal^ 1793» 
»ro,/1.25. 
BABxnsTELD (W. tan) , de electriciteit, een jonge lìjder aan gestMÌige 
Kware convulsién onderhevig, met goed gevolg toegediend. XXXII. 
1791,D.I,bl. 83i>. 
l 'I eenvoadìg toestel, om in scheikuodige d es ti Ita- 

ti en alle de vodltbi«Dgzels der Hgchamen te verzameleo ; brie&gewijze 
medegedeeld aan F. J. Voltelen. XXYBLI. 1785, D. VH, st. 2, 
bl. 236. 

brief OYer den eenvoadigen toestel om in scheikundige destiliatieDy aìle de voortbrengseleQ der Hgcbamen te verzameleny aan 
T. P. ScHOKK. XXVIII. 1785 , D. VII , st. 2, bl. 518. 

verdere geneeskundige proefoemingen met de elec- triciteìt. 1792, D. I, bl. 58* ;D. Il, bl. 60*. 

waarneemingen en proeven, omtrent de electrike ■ ' 'l ì ! vloeistoffe, bekend onder den naam van galvanische» door middel 
van een colom van twee verscfaiilende inetaalen. XXXIY. 1801 ,0.1» 
'bl.290. 

proeve van onderzoek omtrent de boeveelheid yan ■ ■ \ bedé rf , .'t Svelk in onzen dampkriog onlstaat , hevens deszelfs verbete- 
rìng^ doo( den groei der plantgewassen. XIII. 1781 , D. I, Bl. 409. 

proeve van onderzoek omtrent de hersteUtng van be- dorven lucht door den groei, op eenìge boomen en heesters. Xlll. 1784, 

D.U,bl. 45L 

—————— scheikundige aanmerkingen omtrent gemeen regen- 

water met loodstof bezwangerd. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 
xo5« — aanwijzing hoe men bet proefvocht van Hahhneuah 

.ora loodstof in water te ontdekken , vaardig , en tevens met zekerheid van 
deszelfs deugd in bet nemeq der proef kan bereiden. XXXIV. 1803, 
D. I, bl. 167. 

— ^ — ^ raanier 'eener bereiding van de mercurins sublima- 

tus corrosivus. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 448. 

(W. en J. W. tak), iétsover de zich noemende onbrandbare meiiachen, de Beeren Rookr en Stonnet. XXXIV. 1807, D. I, bl. 84. 
102. 

(W. VAir], over de ijzer-roest-kléurìge vlekkenopdebladeren der pereboomen enz. , een onìangs in Holland waargenomen gebrek, en 
levenade middelen tot herstel. XXXIV. 1813, D. U, bl. 347, 361 , 492. 

en J. F. Moller , verhandeling over het planten van boomén, binnen en rondom de steden enz. XIIL 1785, D. IH, st. 1. 
bl. 1. 

— beschonwing der sneeuw. XXXVI. 1799, D. V, at. 2 , bl. 499. 

berìgt "van eenige chemische proeven op de geados- teende corrosive sublimaat. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 411. 

kruidmengkundig bericht, wegens de Verkieang en bereiding dea mannelijken vareuwòrtels, tot het bSekende geneeskundig 

gebruik tegen den lindworm.< XXVII. 1776, D. V, st. 2, bl. 138, 

236. 

— — — — eeneyerlamming op eenen ligten aanval van berocrta' — 17 — 

^evoigd, oDgemeen spoe^^ door de «leetriciteit geiieien« XXXII; 

1791,D.I.bt. 13». 
ft&Eiisvsu» (W. yàx)^ loedieniog der dectridieit aan een jongeUn^ inet ver- 

Umming aan de bovenste oogleedeD. XXXIIL 1800) O. I, bl. 33i». 
■ . ■ over berhiulde en welgeslaagde proeren, om rotdg 

water te herstcUen en drinkbaar te makeo. XXXH. 1790, D. Il, bl. 

138- , 178% 
-— ' ■ — ; ' — —de samerotelltng vtn bel water op LavoisiaaiMehe 

l^niiidcn» proefònderyìndelijkyerklaBrd. Amst. Mmjtten IFtimun^ 1791 ^ 

8to,/0.55. 

leeyende wormpjet, «raargeDomeo In bet licbaam kikYorscb. XXYO. 1778, D. VII, st 2, bl. 251. 

proeTeD op 'vervalschte en oogenfineerde zuiker ens. XXXn. 1792, D. U» bl, 221». 

Babhdio (A.), 'verbaodeKngoverdeontitekiogdesbindvlies. LXXI. 1839, 

Oct. bl. 429. 
■ — (A. A. A.), di», ned. de pbloridzine» Traj* ad.Khen. 1837. 

BAETiDCLEiai Ja. , )icbtacbtige ontstekìng der nabandsbeendereo bij de 
liHiiiMieB eener Imdde merìDos-achapen weargenoineii. UU bet Praiudi y 
net aanmerkiogen vao A. Nraur. LXYU. 1829, D. II, tt. 1 , bl. 161. 

BAaTHSLs (C. F.)» over verachilleDde soorten yan yemaaawingeii in de iiian-> 
nd&jke pìsbuis. Naar bet Hoogd. door tah £u>». LVm. 1830, st. 3, 
bl. 218. 

Baaiuos (AiroRiis) , levensscbets , ziekte en dood vtn eeneo geyangeoeo op 
de galeijen te Brest, aldaar io bet gastbuis óyerleeden en door den genees- 
neeBterFovmBisB geopend zijnde, in deuelfe maag geVonden 52 ttnkkeny 
EOO boat, tio, blik, steen, ijzer, toaw, glas, enz. , wégendete sameo één 
pond, tiea en een balf oneen. Uit bet Journal Phyttqun yan den Abt 
Rosiaa. Rott. Hofhout^ 1798, 8vo, / 0.07i>. 

Imb (H«) , grondig berigt van de yerbanden, behelzendeeene narawkenrige 
bocbrìjying , om bij alle uitwendige gebreken en faeelk. hatadgreepen , naar 
de nìenwBle en bestie wijze sierlijk en gemakkelijk te yerbioden. Uit bet 
Hoogd. yertaald en yerbeterd, door H. UiTHOoav. Derde dmk, yerbelerd 
en met aantek. en nieuwe figuren yerrìjkt , door F. BncHifta. Aìnsf. Schale^ 
i«aip, 1793, 8yo, pi./ 2.80. 

BiMBABao, aannerkiogen oìntrent den kanker des endeldarms. Naar bei 
FruM^, door tav Eldu. LVIII. 1834, st. 1 , bl. 23. 

BA»n&(J.}, oyerde voortteeliog en eijemesten yan sommlge boorna eo eoe* 
iBaecten. Metafb. IV. 1758, bl. 473. 

■ ■ ■ natnurkuDdige beschrijving* van den kiii-*ija of goad*yis. MeC 
lafb.iy. 1763, bl. 247. 

twcede yerhaodeHng oyer de bekleedaelen yan de bttid der die- Mo, yoovùamdijkyan ber bair. Met afb. IV. 1773, M. 379. 

Yerbandeling over de bekkedselen van de buid der dlerenin 'taìgemeen, en bijzonder oyei' de se babbeo der yisscben* IV. 1762, 
U.746. 

geoeesknndige proeve oyer de lugt , aapgemerkt ak de yooraf» gMnda.ooffzaak yan vede ziektens enz^ IV. 1757, bl. 37. 

yeriianddiBg Ofer de bereiding, werking en nuttigbeid yan soili- Mige medicijnen, bter te.landènogyveinigingebniikjljode. TV» 1755, 
bl.l3. — « — 

toevri asD den navel. lY. 17%, bl 26 van de Beeichten. 
•:*-rr— — ' gen^aikuBdife ]vo«v« Qver bet battig cn .sohadelìjk sebniflLiw 
het ppimn. ly. 1760, W. 437, 

iHUiiurlLuiKlise gédui^ii over bef gebroik d«r sp ri elee bij de in^ectoi. Met afb. IV, 1770, hL 147. 

-^ brìef aan Ts Water over den mislukten uìtslag der tarwteeld, colgala b^t vooraefarìft va» deaHeer Miixul. VI. 1773, D. Ili, bl. 597« 
-rr-TT beriobi wegois.eeD «eer ongenieeD toeval (veraterving) «an het 

liDker oog. IV. 1770, bl. 105 van de Berichten. , 

n r- — r bir)ef over deawaaxHj vigbeid. IV. 1762, bl. 767. 

Bastholm (C), de huisbotidìng van den meiiscb in zijoen wilden en imbe- 
. f<!b|iafV|^n slaat* Ifaar bet Deenecb. Leeuw. Steenèergenvan GooTj 1833, 

8vo, 0.1,81.1./- 1.40. 
9%iCvrBvaQ (jf.Cl. A. tah Bastev) , ontstaaii «n veriureidiog van de cbelerat 

morbus te Lichtenvoorde. UV. 1837, D.iy,8L l,bl 162, 
9^fV4 (il* HO» 9M« ned. cbir. de contrattura digìtoniiiu Lugd. BftU 

]|^4ilJiBiXN:Qi»,overde verloskunde, met aanteefceningen door A. Stmn; 

VÌ(bet?rap9Qb. Qord. ^l(eufp.fn£rrip.{thàn$v. d.SamlÌjy 1790^1792, 

%p»4dn.pl./13.86, 
94)|i^i^T ^ J.),dÌ88,aiQd«de^goiiQrrhea virulenta eeublettBerrbagia. 

Lngd. Bat. 1815. 
B^i]W(G. A.}» ieuover de brakiog (vomi tue). XXX. 182?, D« XXXVa 

^ 2, R 514. 
•rrt rr^^rr. fistuia ani verpoTsaakt door eene vischgraat. L^ill. 

lS34,«t. 3,bL249. 
S^vxur (J.« 0.)« waaraeeming wegeus de genezing eener eprakeboabead. 

XXX. 1798, D. Vra, et. 2, bl. 135. 
B^mwilffMi , fan ge^ va» vergi ftiging door blaauwsauf ; naar hm 

Qopgd. do^r ▼A>rSi.Di&. LYUL 1830, si. 1 , bl. 43. 
BiMrwvira (M.), dìas. ined. de welaena a. de m^rbo ni^gro* Lngd. Bat. 

Bàvnew (P« h tAir}» vraarnemingen, betreffende de bloedvloeijinfen 

der baarmoeder. XVII. 1796, D. IV, bl. 49. . 
B^t {A. F%G.), wetgeviagToovde geaeea- heel- imied^ en artaenij-i 

kunde , in bet RoolKigrijk der Kedèrlapden enz. A lamede «en- uitvoerig 

nedeBetrd.alphabetiacb regiater. Haarl. ^oAii, 1818, Svo, / 1.80. 
Baulk (A. L. J.), vertoog over de rotkoorla en de gangrencoae koai^. 
. Naar bet Franack door A. Moix. LVUL 1827, at. 2, bl. 146^ ai. a^ 

bl. 193. 
■ ■■ jiìj ■ . ,. — rr twee vraamemingen van OQrapronkelijkflB.^eeka«l-r 

vloed , bebandeU door bet kanuwen vankaneel; naar betFiaoacb iloor 

▼Jdr £ldi&. LVIU. 1829 ^ at. 3, bl. 253. 
SflBliifwoording der vraag: Hoe komt de bo t in de iever van aomm^a dman? 

Ul. 1818, D.I, at. 2,bl. 146. 
■ ìwn .■ » oener pr^jattitachrijviDg voorgealdd door da provinciale miaaie van geneeakundig ondenpek-ea toalwmrzjgt in KoogdtHoilaniì y . ht^ 
mkkelìjk eene beknopte <^aye van de gcneeskundige ter dea Haeve» 
Baotraaaia. LXVXSL 18S9t D. IH, al. 2, 3. 
der vraag: Wat heeft de tbeoretiache geneeakaaiéo.- in -^ 19 -^ 

iRt Moop il«r tiftt lnaM» jm» wnenlijk gefVbHMB? XL¥IL 191S , D. 
I, si. 1 ,U. 23; u.^y M. 1 , 158$ A. 3, bl. 1. 
BeantwooRliiig der vnag : hoedanig behoort »oh de geneesheer bl$ aìeke 
kl]id«jpen te gedngen? UX. 1822, bl. 238. 

faestaat er eenige noo^cdbelijkbekl , dat meii uh Fff l mul nieiMie koepoicstof onibiede y <utt de vaodae bear 
YCfnogcD u^ea de DatniurKjke Jkittderaìekte todeen lieboaden? XXXIV. 
1820, D;U,b]. 146. 

mtliaile loogtntamde leel w<i r a ? XXXIX. 18M, D. Vm, at.2 , bU U6. 

io hocf«#re kmaen wij «il de scèeìkuiNlige i l il ^ oftilediDjg der arUenijmtddeleB «eii aeker bohnl opniaken totder- 
aeher gimeeskrachtea. XXX. 1819, D. XXIX, st 2, bl. 166. 

hoedanig nioeteii de aeebaden iiigeHgt eijo , en op welke wìjae werken zij? UX. 1822 , bl. 38, 47. 
Beckstuh (J. M.) , zìe : Ahdilì. 
BiCKta (G.), aie: Sbaamio. 

(G» W.), Taad§0TÌiigeo aan teringaiekieii enaUcn, die vreeeo dòor de teriiig aangélast >te ratten wordea Asut. Sttipke^ 1823 , Sto, / 1.20. 
'■ ■ /E» P.) , ¥erlMiDdeiÌDg over de geoUucht. IX*. 1787, bl. 455. 

[G. W.), raad^Tingen aan bypocbondrìslen. Teo dienste Viui alien. die «Mt denlltEiiobtgcìiweléiijn, ef TTeeeendoordesejLwaalieai^^ 
waedea aanfèrand, Naar den nieuwsten drok uìt bel Hoogd. Tertaald. 
Roti. Bemiriàsen (tksi^de Crebòer), 1819, 8¥o, / 2.20. 

SvaBBM, TeriMMtelitig over de tijpbne, welke jn den veldtogt tbd 1815, bij 

. fcet 1* aymeo-korpe der NederlandBcbe armee betnobtej alsnedeoatvent 
de TeridliJBeelen en geneeswìjze eener aiekte, TerootSMMkt uà Teomfge^ane 
jj we i e rielfte» do<«r pfwljkltig in de dìéet: beaerens eeqe waarpeaiiii^over 
de tetatttift. Utr. JUheer, 181^, 8vo,^ taf. / 2. 

McLamB ^. A.), grondbeginieìen der algemeene ontleedkonde, of 
besdir^viQg van al de weeì^ls, waaroit bet mettsobelljke ligebaam ia a- 
neB^eeteldt Naar dee tweeden dmk iiit bel Franscb door G. J. TàM BittN. 
Ifet eene TOoitede yen H. Bosscha. Atut. Seàki/er, 1829—1880, 8?o, 
3 D. / 8.«0. 

BioQ (P. B.}., noi van bel inklaaeo ym kicbt door de nenebolte bif scbiJB- 
doodén. XXXIV. 1829, D. I,M. 203, 320i 

Bedenkiogen over den toestand der apotbekars io Nederlaod. LIX. 1822, 

bU231. 
• (ccnige) over betdìerlijk magnetismoa. JIX, 1822, bL 181, 

#ier de gcoetiageo van den Prìns vov Hoks^loss. UX. Ja82, bt. 9». 

over debo»dBdolbeid.UX« 1422, bl. 153. 

cnrerbemutvalkden koorubast mei den spiriti» vi trioli n^Mv iM**»«««#«t«fc«| •o*rbttt. XXVm« 1^84, D. VI , st. 2, bl. 329. 

(vr^moedige) over bet lager genees- en heeUcondig odderwija 

. XXX> 1818, D. XXVni , a». 2, bl. 273. 
over bel lager onderwijs der geneeskunde in Nederlaiwl. UX. ii i i i i i i r ., . i« >. (virij<ieedige)<»verde nltoefoi^lDgder g eai o t oki de todeetad 
u XXX.I817 , Di XXVH , et. 2, bk 46». 
voor en tegei^ bet vtfpport van. Prof. S: J. Bmvoifftiniy ^MBgem - 20 — 

s 

-den staat der veesiekte , waargenoomea in de. maand Dee. 1796, in de 
landeD tusschen Maas eil Waal , en io dea lande van Ccujk in HolUnd. 
1798, 8vo,/ 0.60. 
•Bekk (A. VAv), bijdrage tot de nieuwe electro-magnetische proeveo. 

XXXIV. isai. D. n, w. 355. 

^ ^berigt aangaande de proeven van Obbsted, Araoo eo Am- 

vÀEK» Diet het galvaniamus op demagneetkracbt. XXXIV. 1621 ^ 
D. I, bl. 166, 337 ; D. II, bl. 180; 1823, D. I, bl. 260, 308. 

verhandeling over een kleurenmeter. Met afb. XXIV. 1829, D. II, bl. 218; 1831 , D. Ili, bl. 271. 

iets over magnetismus en over de verBchillende theorìen der gaWanisch-magnetiscbe veischijnselen XXXIV. 1822, D. II, bl. 
167. 

over de onderlinge beveiliging van ij ter en tin in zeewaler. LXXm. 1837,D.V,bl. L 
Zie verder : van Dijk. 
Bbeke (H.) , Iets ter aanbeveling van de belladonna, als voorbeboedmiddel 

tegen de scarlatina. XXXIV. 1821, D. I, bl. 402; 1823, D. I,bl. 

247; 1824, D. 1,1)1. 123; 1825, D.I,bl. 166. 
lofrede op N. G. Oostersijk. XXX. 1820, D. XXX, st. 2, 

bl. 585. 
BBSX.HUIS (M.), aanteekeningen over een nieuw geslacbt der fosaiele koralen, 

spirozolte Raspau. (spirozoites Kaspailii) nobis. LXV* 1832, D. 

Vn,bl. 282. 
Beeldemaker (G. N.}, uitvoerige bescbrijving en naauwkeurige natuurlijk 

•geoonleardeafbeelding van een Guineescbe lepade, befaoorende onder 

hetgealagtderacbulpdi'eren. Amst. van Es^ 1791, 4to, pl./3.50. 
BebIìER (A.), hetdierlijk magnetismus beknopt, in deszelfs verscbijnselen 

en manier van aanwending voorgesteld volgens de ervaring van vele verdien- 

steiyke mannen , met derzelver eigene waarnemingen vermeerderd« 's Hage 

Mlart, 1814, 8vo, 1 pi./ 1.50. 
Beels (a. J.), disp. med. de baemorrhoidibus. Lugd*Bat. 1790. 
, ^. A.), apec, med. sistens historiam phthiseos acari« nasali. 

Lugd. Bat. 1800. 

(T. N.), diaa. med. pract. de encephalitide. Lugd. Bat 1798. Beer (A. C. db) , waarneming van een aanmerkelijk beenbederf der Ideine 

ettepijp. XVII. 1791 , D. I, bl. 144. 
>— . waarneming eens s e b e e f getrokkenen b o o f d a« XVII. 

1791,©. I,bl. 140. 
Beer (G. J.}, manier om den graauwen staar met het beursje uìt te trek- 
. ken , benevens eenige aiidese wezenlijke verbeteringen der staar-operatie io 

het algemeen. Uit het Hoogd. vertaald, door F. G. yak Ivgev. Dord. 

Bbissé, 1802, 8yo,/0/60. 
^■«r beproefde middelen en emsUge raadgevingen yoor al|4eii , die 

hunne oogen tot'«enen boogen ouderdom gezond bewaren, ofbet ver^ 

xivakte'gezigtweérversterken willen. Naar het Hoogd. 'sEhge Leeuvf^stijm, 

1801 , 8vo« 1 pi./ 1^5. Derde druk, Amst. de Grebber^ 1836, 8vo, 

l pi./ 1-50. 

(J. B. de), gezond heidsregelen voorde vaderlandsche sdiatters «p Toor alien die zich thans in de gelederen onzer armee gescbaard hebbea , 
4>f zich voortaan in deseive sullen begeven , of aan den krijgadiansatwid 
ongewopB'CiJQ. Brada. Broese^ 1831, 8vo,/0.60. — 21 — 

BkBTB (H. N.}, de odIsd^ niemr-nitgevoikdcne Eoogeoaanide briqu€iè 
oxygtnés, enz. XXXIV. 1808, D. 1, b1. 138, 164. 

■ over de bereidiog vftn de chiorure de chaux en éPoxide 

dejodium XXXIV. 1826, D. II, bl. 375, 421. 

woordenboek van droogerijen , bevatteode eene uitvoerigé beachriJTiog der ondencheideDe in den haodel der droogerìjeo begrepene 
yfoonìfevptn, zoowel vao die, welke oimiiddelijk alt eeo van de dfié 
TÌjken der natuur ontleend , ala van die, welke door scheikandige bewer- 
Idog, ìd het groot , fabrijkmatig Terkregen worden ; alsmede aabwijnngTan 
bei gebruik, waartoe dezeWe ìd het algemeen en iozonderbeid in de ge- 
Dees- en artsenijmengkunde worden aangewend. Amst. Bei^erinck^ 1825, 
8vo,l*dl./5,87j. 

▼olks-s cbeikunde, of onderwijziogen en raadgeringen tot nuttig gebniik. XV. 1816, D. XVI. 

grondbegìnselen der artsenijmengkundige scheikaode^ loegepast op de pbarmacapoea Batata. Haarl. Loosjes^ 1812, 8to, /1,00. 
eenvoodige geneeskundige verwarmingstoestef, dóor ▼erbrandingvan wijngeestof zoogenaamden voorloop. Met 1 aib. XTCXTV. 
1832,D.l,bl. 147,216. 
Beczmazi (E. M.), diss. med. detinea capitis. Gron. 1809. 
Beoni (L. J.), over de bebandeling der gewricbts-wonden; naar het 

Fransch door yan Eldik. LVIU. 1826, at. 2, bl. 134. 
Beginsekn (Eente) der kruidkunde. Amst. Elwe^ 1811, 12'', 42gekl. pi. 

3 dn./ 5.00. 
Begraven (Over het) buiten Amsterdam; benevensiela over den scbijndood. 
XXX. 1827, D. XXXVU, st. 2 , bl. 697. 

der practischegeneeskunde. XLVII. 1812, D. I, at. 2, bl..l49. 

der tfaeoretische geneeskunde. XLVII. 1812, D. I, st. 1, bi. L 

(Over de verscbillende) omtreot de geneeskunde, enover der- zelver invioed op bare aitoefening. VI%., 1822, bl. 156. 

BEGunrBT (M. J.), beelkundige waaroeming wegens eene gekapte hoofd- 
wonde met eene aaom*epkelijke beledigìng vandeheraenpan. XXIIi. 1799» 
bl. 130. 

beelkundige aanmerkingen over het behandelen der ge- 
kapte won den, welke zoo in de zagte als in de harde deeien voorvallen, en 
waartn , of eene bijna voikomene of wel eene volmaakte afscheiding van eeo 
gedeelte van het gekwetste deei plaats heeft. XXII*. 1800 , bl. 243. 

Bebandeling (de) van den Aziatischen braakloopinde ziekenhuizen te Ber- 
H]n (nit een berigt der tot onderzoek van den Aziatischen braàklóop naar 
Beriijn gezofidene Zwitsersche geneesheeren Gossb en Volmar , gè- 
dagteekend: Berlijn, den 17 Dee. 1831 .)Uit het Uoogd. Niim. HaspeU^ 
1832,8vo,/0,40. 

eener verzaroeling van instrumenten, gereedschappen en 

proeven tot de natuurkunde; door een liefhebber. Gescbikt tot gemàk en 
nnttige handleiding in het verzamelen en doen van proeven voor eerstbe-^ 
ginnende beoeffenaaren. Dordr. van Eijsdeny 1796, 8vo, J 1,50. 

(de)eener oogontsteking van het kind van V.. B... S.,.. aan het publiek niedegedeeld. XXXIV. 1819, D. II , bl. 195. 

(over de empirisefae) der eerste venerische lijders. LXXIV. 1836,D.n,9i3,bl. 195^ 
Behoedmiddel (Nieuw) tegen de kinderpokjes.' .XXXIII» 1798. . Di 11»^ 
bU 97-. -.ài— 

Bdioedmiddclèii lèr Yòorkoiribg vmi de eholera (èen «Ittralulèl vàtikéL v0ff^ 
port dér geneeskundifueny welke aangaaade deae ztekte van Goufcciienieiii^ 
wege belast zijn geflreest mei het oDdensoek io loco te Ebmburg en in Èer^ 
HJD. 'sHa^e Èloots, 1832, 8vo, / 0.10. 

fissa ^ fielakktge genelàng eener verwotidiDg der kkfioe herftenen. Naar het 
Hoógd. door TAH Èlsul. LVIII. 1833 , st. 1 , bl. 4L 

BbSbbhd (F. J.) , de reis der cholera morbus uit Ai^iMr Earopa, ab eeit 
OTertoigeod beWijs Tao dercelver besmetteUjkheid eaDgencNBC» , ed de imor» 
behaedauddeleu , door de Regerìog aangeweod , tol stnilltig taa dea veirde^ 
reo voortgang deaer TreeBBelsjke kwaal, gebillijkti Uh hetHooiyd. Ailist« 
VOM Ktsttren^ 183l , 8vo, / 0.60. 

Bekius (F. J), diss. physiol. de respifationis utiliute. Giton. 1832« 

Bekkeneel (Het) tan Bòkehavb een uiteoaderiDg ophei atelael van Gau» 
XXXIV. 1802. D. n, bl.232. 

BBULHEsa (N.)y waameemiiig Tao een ^ervi, ai^aageode tot de opemng 
▼an een vetstm^ene zljlinki geknetde darm-iiesoh-break* iV, \Ì%èf 
bl. 429. 

Bell (B.) , iamenstd van beeiknnde. Uit het Engebch vertaald, aaet «■»<• 
teekeningen verrìjkty eo vermeei-derd met de linmerkiogen ea b^iMgze- 
len, die io de Hoogduitsche uitgave vad dit werk ge?ODden wordem. Utr« 
en Amst. itan Paddeniurg^ SehaUkamp ea Boiitop (tbans BaémJt)^ 
1791— 1803. 3 Da. / 21.40. 

■ H I . ■ verhandelÌDg over de veoufl-siekteaé Geat ea Rotte Cò^a^eU 

Hendriksen. 1?96— 1797 , 8vo. 4 st. /6. 

verbaadeling over de waterbreuk, over de vleesehbveak o{ kaaker en andere gebreken der balten. Uit het £Dgels4^ net eeaige 
aanmerkingen ea eene voorrede vermeerderd door J. OB Vane Hovrìmìt* 
Leljd. Heidingh, 1796. 8vo, p!. / 1.40. 

-T (JSL) 9 physiologischeea pathologische oaderitoekiagea viui bel se a « stelsel , door P. Middxl. Maar de Hoogd* vertaliag vaa M. H. Rqvxbso. 

Gran. BoU, 1838, 8vo, V Afl. / 1.00. 
BSLtUsa (H. W. G.), decuratioae tiaeae capilig. Groa» 1839. 
BsLuirosat, aieuwe oaderzoekittgen àangaandede aeoralgiéa deaaaage^ 

sigts. Naar het Italiaaasch door vas EldììLi LVIII. 1835, st. 2, bl. 163. 

BSLLO. (P.)ZÌet NlEUWXÌfHUIJS. 

BsiiiiELBir (A. VASÌ, groadbegiDselea der proefoaderviodeiyke aatuarkuade. 
's Hage van Cleef, 1799— -1808 > 8vo. 4. Da. / 10.00. 

— *— — — oadersoek omtrent het oatviammea vaa dea phospho* 
rus, io het 2oogeaaamd ijdel der lachtpomp. Briefewijze vooi^^edragen «an 
II. vasMasum te Haarlem. Leijd^ Honkoop^ 1802, 8vo, /0.15. 

(J. A. VAir), iets over de radix sarsaparillae. XXXTV. 1830» t). n, bl. 331. 

diss. phys. med. de coaseasu iater primas vias et caiem. Lugd. Bat. 181&. 
BemoaìjiBg (Orer de) vaa tas dbn Bosch, omtreat de kladersiekte en 

koepokkea. XXXIV: 1831 , D. U, bl. 65. 
BiSABEN , gescbiedeais vad eeae gedeeltcUjke eza r t icn iatie der haad. liaar 

het Eraasch door vak Eldib. LVIII. 1826, st 1 , bl. 50. 
Bisasa (J. A. Vissbb), geaeiiag eeaer tertnreriag^ aiet beeabederf, 

Taa dea siaas maxillaris, of bet zoogeaaamde aatrum HxGifOJil. XXX. 

18», JX XXX. st. 2, bL 503. 
* — — waarnemiag omtrent de geaeziag eeaer fi stala - as- 
ani teeooipléte lotfllMa, door middcl irati inftpakiiigeD. UH. lèld, t). I» 
«t. 3, U. S8. 

ItansE (J* A^ Ynafen), thaoredsdleTetklarìDgan der inde Filar ma co-' 
poea Batata ▼oorkomeDde scheikundige bereidiogeo, beneveos terachei- 
dcne der meest gepaste^ daaraìt afgeleide vragen enz. Amst. vtm Bs 
(thans de Grtbber) , 1815 , 8vo , / 1.20. Tweede vermeerderde ea verbe* 
ìHdeJDnik. Aabi. imm J?/, 1820, Sto, / 1.30. 

BnnDiGT, over het nadeel, door het aanietteo van bloedsaicers, aan 
aieke eogeii teweeg gebragt; medegedeeld door H. J. LoooKH. JLXXXII. 
1838,st.6,bl. 193. 

-^— — oter het aaiuettan Van bloedzalgefs; naar het Boogd. door 
TAji Eldik. LYin. 1839 , st. 4 , bL 321. 

BnmEsa, ceidcaaiii Toorbeeld van eeoe xodderlitige misgeboorte. XXX. 
1819, D. XXIX, al. 2, bl. 137. 

Bbkivs. (J. F.) ea J. Hovwxnìl, eene hljdmge tot de gen|;telijke genecs- 

hmide (aangaande eenen kindermoord). LVIII. 1837, sappi, band 5, 

at.2,bl. 166. 
BnnBT (J. A.), berigt wegeos deagroatisttoloDÌfera, alseen nieawen 

▼oortaffelìjk veeToeder beschoawd. XXXIV. 1818, D. I, bl. 170, 
186. 

I en 6» TA9 Ouvna, verhaodeliDg en tiaamtijst van Ne* 
deriandadie viervoetige dieren, vogelen en aitiphibién. Y. 1822, 

bl. 76. 

— naamlfjst Tao Nederlandacbe inaec- toB. y. 1825,D.Xiy,bl. 1. 

vepbandeling en naaniHjst Van Neder- ▼isaehen. Y. 1826, bl. 1. 

naamlijst van wormen InNedeHahd aanweiig. Y. 1826, bL 1. 

verbandeling over de nntligheid van de beoeffenhìg der natunrlijke historie Toor de jengd. Y. 1804» bl. 1. 

ontwerp eeoer tee^artsenfjkundige schole. Met pi. X, D. XIY. 

verhandeUng over de wal visse ben. Met afb. Y. 1809, U. 1. 
BssRwiRy de fante nel, ala vQorbehoedmiddel tegen dea hydréiice- 

phalna. Naar het Hoogd. door var Eu>ik. LYIU. I£l37, st. 3, 

bl. 19&. 
Banuu]»« (H.) waameming eener acfaterbovenvraartschedijontwricEting 

in em kind van vier jaren , in eene aìttende houding desselveri hefételd. 

XYn. 1802, D. YU, bl. 221. 

brief wegeos de genezing eener slagaderbrenk, tolgeos 

dewiizevanfiinpm.XXXlY. 1812, D. I, bl. 115, 133: 

TerztfnieliBg van waamemingen over de vraterbreak^ gè- doorinspnitingen. XIX. 1808, D. 1, bi. 101. 
Bar (J.), middel tegen de varkens-ziekte. LXYII. 1830, B. tt. st.^. 

hi. 638. 
Beoordeelaar (Cbpartljdige en vrijotoedige geneeskondige) , Amai. Sdiiiliè^ 
kampen van de Gntm^l, 1811--1812, 8vo, D. I. / 3.35. 

(F.H. vas), veriMndelingteiì bè#tjze, dat aiet èe ztrarte vtieeén, 
r de olifants- of snuittorretjea de bed^ev^rs £yà vad àehUkitàìù — 24 — 

der trochtlKNNDeii en biJ2oiid«r die dar «ppelboonoiy btooveiM helnìddel 
tot ▼oorkoming van bedeif. Haarl. Loasjes. 1807 , 8vo,/0.40. 

ìdiogvanhetemplait. ratanhiae comp. LXII. ISSTyD.II, Ifaart;. 
bL 163. 

(Vooideelige) van bet kreosot uit ateenkoleii-teer. LXII. 1837, D.n^Sept. bl.295. 

(Gemakkelijke) vao kwikzalf. LXH. 1839, D. lU, Maart,bl. 183. 
BereidiDgen (Eenigejmetbetlicben carragabeeni. LXII. 1837, D. il, 

Maartybl. 170. 
■ I (EcDvoudige) van bet oleum animale Dippelii.. LXII. 1836, 

D. I,Maart,bl. 299. 

vanbet oleum crotonis tiglii. LXIL 1835, D. I, Ocu U. 177. 

van bet oleum enden spiritut ainnapi. LXII. 1837, D. II, Maart , bl. 166. 

(Over de) van oxijmel acillae en oxijmel simplex. IjXI. 

1824,D. I, n.^l,bl.62. 

der beste Enaaische potascb. XXXIII. 1795, D. I, bl. IIK 

en eigenscbappen van de bitt^ stof der quassia. LXII. 1837, D.n, Maart, bl. 168. 

van eenìge artseoijmengkuDdige praeparaten (rob sambu.ct, mei depnratu.m, eztr. coiumbo) LXIL 1835» D. I, Dee. bl; 210. 
van bet sarsaparille-extract door wijngeesl. LXI. 1830, D« IX. n.« 4, bl. m. 

eener altijd gelijk trekkende spaansche-vlieg^pleister. LXII. 1837,D.n,Maait,bl. 165. 
Béreidingswijze der sulpbas cincb onici. LXI. 1826, D. III. n.*' 2, 
bl. 67. 

vanbet blaartrekkende taf. LXH. 1837 , D. II, Maart, bl. 164. 

■ van bet unguentum aloés e. petroleo. Mei een naschrift van 
B. Meiiunk. LXIL 1835, D. I, Dee. bl. 196. 

van bet ung. epispasticum vegetabile. LXIL 1837, D. II, Maart, bl. 163. 

Bsaov. fH. G. vah deh) diss. pbysiol. de utero. Lugd. Bat. 1821. 
' ■ (H. P. vardbn) dtas. med. obst. de diagoosi graviditatìsvenie a 

spuria atque morbìs graviditatem simnlantibus. Tng. ad Rhen. 1837. 

(P. A. yà9 mix) over de bersteUing dea on twr ichten opperavma. LVin. 1824,8t. l,bl. 73. 

diss. obst. med. de formae peWis femtneaeexplo* ratione. Lugd. Bat. 1837. 
Bbegius (P. J.)^ deacriptio atque. icon ecbitis semidigynae. novae 

planue spedei ex America. VI. 1773, D. Hi, bl.583. 
verbandeling over de triplaris Americana. Uit bet 

Latijn \ met eene afb. IV. 1775 ,.bl. 109. 
Bbeosma. (C. a.) en C. M. van Dijk, over bet beenzwart als middel ter 

znivenng yiyn water van looddeelen. XXXIV. 1824, D. I, bl. 

146. 
■ iets overdeNederduitacbe.beiiamiogen der schèi kun- 

de. ^bisL ^fe,. A829, «^'^i / 0.75. — 25 — 

(C ▲»)» rmpaotlo ad quacstJonem; quM wiìA cespitam nostro*' 
min bìUiminoBonim (tarfamm) principia, quam matationem Illa sub 
^ojab—tipoa patiaotur, qui fil cÌDeram al foISgìnis usos in artibus et 
asricokora? IIL 1819^1820. 

yerfaandeling over bel nut Tan de gelei uit beenderen^ ala voedsel voor den menscb. Utrecht Tetveeny 1833 , Svo, / 0.50. 

lets ower de gecwarelde Icoolatof (carbaretum sulphuris of sulpharetum carboniì). XLIV. 1824yD. XVII, n/ 
9, W. 417. 

responaio ad quaestionem : an incrustationes indi- ^anae aiot cbemicae, an vero alius origioié? cnm 3 tab. color. I. 1822- 
1823. 

aanmerlàngen op Miqiibl's lets over de iiteraiuur der iolandsche Flora. XXXIV. 1834, D. I,bl. 114. 

responaio ad quaestionem cbemico- oeconomicam : Insti- tnator lactis vaccini examen chemicaniy ad faudiemam artis perfec- 
tinnem accoaunodatum , in quo ratio etiam habeator iIKus casei albu- 
minosi (ZiEGsa, Sérai), qui post separatum caseum vulgarem per calo-. 
remr et acida e sero lactis separatur, et dooeatur, num principium a 
▼nlgari casco diversum revera sit habendom. — Indicetur praeterea ratio, 
in Belgio adhibita , ad diversa lactis vaccini principia a se invicem sepa- 
randa et io usum oeconomicum oonvertenda. II. 1821 — 1822. 

acne eenvoudige en gemakkelijke wijze om de lucht in ziekezalen te auiveren. Met eene aib. XXXIV. 1832, D. I, bi. 212. 

en bandleiding tot het aankweeken van vritte moerbezieboomen. Utrecht van Paddenbatg ^ 1832, 8vo, /0.40. 

lijst der werken, waarin onze inlaodsche planten, als »XMlan% opgegaven en béschreven zijn. XXXIV. 1834, D. I, bU 23, 
212. " bescbrìjving van eene pomp, door weìke het water van 

alle looddeeien kan gezuiverd worden. Met eene afb. XXXIV. 1824, 
D. I,bL323. 

wegens een beilzaam en beproeft middel tègen de dollehonds- 
beeten. ftott. Cbme/, 1801, / 0.02^ 

aangaande het Instituut tot onderwijzing van dooven en stoni- men binnen Grooingen. Gron. So/f, Oomkens eo Dikema^ 1792, 8vo, 

/.0.30. . 

ener gehikkige herstellìng, door middel der electriciteit, van 
verstijvin^ en onvermogen in eenige spieren van den opper- «m, band en vingeren. XXXII. 1792, D. I, hi. 170l>. 

nopens filtreermacbines ter zuivering van bedorven water. XXXIV. 1802, D. II, bl. 347. 

wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen bij de nationale troupes dier Bataafsche Repnbliek ; waarbij de lijst van ge- 
necsmiddelen , in 'sLands magazijn in den Haag voorhanden en eenige 
geneeskundige voovschriften , ten dienste van de officieren van gezondheid 
hi} de nationale armee. Door het bureau van gezondheid over de armee en 
liQspitaaien der Bataafsche RepubKek. 'Leijdeà Honkoopj 1796, 8vOy 
/0.70. 

' (Nader) aangaande- den zoògenaamden konst-oogapp^l vàn'DE- 

Mouas. XXXIV. 1801 , D. I, bl. 85. -- 26 — 

fieriditaii *sBfli;«, uaguade de bedriegeltjklnHl vaii int dMijk mA^v»* 

tismus. XXXa. 1791 1 D. I, bl. 129i>« 
^^— *- wegens >len aanleg en uitbreidiiig vtn het nosocominm diakam 

te Auist. tot een pnicticaal institaat voor ÌMel- en vroedkuiido. XXXffi» 

1799,D.II,bl. dO. 

aan mijae ]attd-*en stadgenootèA , betrekkelijk eeire miahikte o«f- operatie, door dea oculist H. Nusbk te Atnst*» Aont. Poster* 1800, 

8vo, / aio. 

aangaande eene regCDdigting, of middel om de geBoodbeid te behoedea. Leijd. du Saar^ 1805i 8vo, /0.20. 

(Merkwaai'dìg) atrekkende ten bewgze dat flonuiiìge ioMcMn eoMn allersterksten reuk hebben. XXXIV. 1801, D. I, bl. 86. 

ommotde veesiekta (veepest) y in het baisi Tao het Toorleden en het begin van dit jaar y in het eilaad Walcherea en in het l>epattfciiietit 
van de Dommel geregeerd hebbeode. XXXIII. 4800, D. Il, bl. 
38«. 

erogena het ademhàlings werktuig van Prof. Korip. XXXIV. 1810, D. II, bl. 287. 

nopena de onderbinding van een anenriama der arteria cafetis ainiatra door P. Ribom Mz. XXXIV. 1829, D. I, bl. 147. 

aangaande EffosLTjK vAir osa Ylibs, woooaciilig te P^jnacker. (lìjdende aan asitia.) Amdt. Bavtker. 1838, 8vo, Met portret. /*0.90. 
van het overlijden en der verdienaten van G« Bakker te Gttm. XXXIV. 1828, D. I, bl. 418. • 

over het biU of boutvunr onder het jonge madvee, in onder-* scheidene gemeenten nabij Dordr. LXVII. 1830, D. II, et. 2, bl. 
504. 

van het ovo^ijden en de verdiensten van J. Blealand. XXXIV. 1838, D. n, bl. 353. 

(Echt) wegens de leldeame verachijnaek (bloeding oit de handen) , dBMMM. tveUce plaalB hebben btj Mejufv. Anna Gat^auva EMMXan» , hoorsasler 
van het vernietigde klooster der Augostinessen , Agnetenbergi te Dabnen. 
IVaar het Hoogd. Dev. BoòiJtUy 1815 , 8vo, /0.27^ 

van het overlijden én der.verdièneten van B./van den Bòach. XXXIV. 1838, D. I, bl. 193. 
— ^ omtrentdenbroodboom. XXXIX. 1804» D. VUI, at. 2, bl. 57. 
van het overlijden en der verdiensten van L. G. BAchner. XXXIV. 1827,D.n,bl. 98. 

over de cascarilla. XL. 1810» O. VI, st. 2» U. 206* 

aangaande eene Indische , geneeskundige eigenschappen betdltande plant, genaamd chiravita. XXXIV. 1829, D. I, bl. 125. 

n^kngrijk) betreffend<s de cholera, ^s Hage dem Buk, 1832| Svo, /0.15. 

(Nader) over het gebmik van swavellever in de croap. XXXIV. 181.5,D.I,bl. 99. 

wegens dea overledea H. Cuijpers. LXIX. 1827, D. Il^aU 1, bl. 69 vaa de Berigteo. 

van het overlijden en der verdienstea vaa P. Drieaaen. XXXiV. 1828, D. I, bl. 50. 

-T<»-x»ntrent droppelglasea; aaar bel Hoogd. door va* Euit&« LVIII. 1825, st. l,bl.80. — »7 *- 

ifiikiwidigY weriOiMieo na «iastieJce noM, 
mD de Uteren yhv pba WisstL eo yjji Gei»» te Haarl. LXIX. 1827, 
D. n, sk. I9 bl. IZymóeBmgfem. 

pver het f «cbinger-wAter. XL. 1809, D. Y , st. 2, bL 297. 

{koTi) van bet leven en dea geleerden arbeid iren wijleii J. laroEHHOU • 

fli. xxxm. 1900, a u, bi. 139^. 

nit een dorp in FrìeslaDd , oTer bel mìddel dal aldaar wordt aange- — — y ,_-_-_ __ _ ^ — - — — — — --— - — — — ■ — — — ^^ 

ivend tot bentel yan de koeiéoy die na bet kalven blijvéo liggen en niet 
kmiaen ataan. XXXIII. 1796. D. U , bl. 6^. 

rakende bet bevriezea van de kwik in eene door kunat yerwekte koiide* Uit bel Fnmacb, met aanmerkingen van den yeilaler. JLXV. 
1761,D. I,8t. l,bl.38. 

van bet overl^en yan H* C. Vah hu Booh Mugh« te AmsC XXXIY. 1831 , a I, bl. 387. 

wegensde onderscbepping en binding van de arteria iliaca in bet bddben, yerrìgt doer oe Haah te Rott. LXIX. 1825, D. I , st. 
1, U. Bl der Berigten. 

nopens bet ortbopaediscbe instituut yan J. G. HBUti« nabij '• Gta ye nbng e . XXXIY. 1820, D. II, bl. 145. 

wcgeaa de phalaena pityocampa» en middel om deielye te yer- 
I. XUIL 180T , D. m , at. 3, bl. 5(Mk Bcrìgt 

D. YIU, st. 2, bl. 296. 
• der yerdienaten fan den oyerleden C Pauis. LXIX. 1830, D. Ili, 

at.2,bl. 142. 

y«i bet oyerlijden en de verdienaten yan den Hoogleeraar M. S. du Jhnr. XXXIV. 1834 , D. I , bl. 435. 

(nader) «egens de rafflesia Arnoldi. XXXIV. 1822, D. U, W. 8. 

aangpMnde eene.xivarekwetzìng en genoegttme yerbrijzaling yan den g ah elcu reehterarm, en de ymgtloos aangewende redmiddelen bij den 
Kjdctf. XXXII. 1789, D. I, bl. 67% 75^ 

yvegens bet oyerlijdenen de verdienaten yan B. H. vah ILxr.XXXIV. 1835, B.I, bl.306. 

▼an bet oyerlijden en de^ yerdiensten van P. ds Riemer. XXXI V. 1831 , D. I , bL 273. 

vragena eene aiakte onder bet rundvee in Vrìesland , geneeoid bet -• '■^j^ — — — _^_- - — ^ ^-__ — — 

venijoy dOor de oonuniaaie van landbouw in Vriesland ; bene vena twee brie- 
▼nvanCaiiVEE, van 1788, over dezeàekte.XUII. 1808, D.iy,at. 3,bl. 
401. 

van eene xickta onder bet rttndvee en derzelver geneeswijze, op **.* Tholen, in 1806. XLIII. 1807, D. Ili, at. 3, bl. 425. 

wegena de genezing van eeoe alagaderbreuk. LXIX. 1827, I>. II, at« 1 , U. 72 van de Berigten. 

yregens in Calabrie en Frioul gevallen roode sneeuw. XXXJV. l8l4 D. I, bl. 236. 

van bet overiijden en der verdienaten van P. Sobe. XXXTV» ^638 f, 

P.l,bL194. 

van bet overl^denender verdienaten van À« vah Souhqisv. XXXIV. 1830, 0.I,bl. 385. 

eener aeldzame ateealoi^ing baiten konalbewerking. "XXX^ldlìSf D. XIX,8t. 2,U.335^ — 28 ^ 

Berigt eeoer zeldzame iteenloziog baiten kansthewerking^ oiet oofjelljk 
aan die, welke onlangs door den Heer G. J. yak Wij te Arnhem is méde- 
^e^ld. XL. 1809^0. V, st. 2, bl'. 335. 

vegens eene welgeslaagde steensnijd&ngi verrigt door F. J. Ha- 
vkr-Beohze. XXXIV. 1807 , D. II , bl, 225. 

van het overlijden en der verdiensten van E. J . Thom assbit à Tbves- BinK. XXXIV. 1832, D. I, bl. 386. 

van het overlijdenenopgavederwerken van H. F. Thussen. XXXIV. 1830, D. I,bl.35. 

over dcD tongblaar onder het randvee. X. D. VI. 

wegens eene in de Provincie Gronìogen gevangene kleine trapgans. XXrXV. 1824, D. I, bl. 89. 

nopens de groote A merìkaaBsche vleermuizen, die meoscben eD beesten in den slaap bloed uitzaigen. XXXIX. 1802 , D. VI , st. 2 , 
bl. 575. 

wegens het overlijden en de verdiensten, met betrekking tot micros- copische waamemingen, van A. Upelaar. XXXIV, 1811,0.11, bl. 403. 
over den zeehond. XL. 1808 > D. IV , st. 2, bl. 529. Berigten uit Sumatra. Uittreksel uit bet dagboek , geh'ouden door 
S. MuLLEft; medegedeeld door J . A. Susakha, betrekkelijk de natuurlijke 
geschiédenis van Sumatra. LXXIX. 1837, n."* 4, bl. 1; n.<>5,bl. 9; 
n.«7, bl. 21; n.«8,bl.29. 

Bb&xbbij (J. le Feavcq tan)» natuurkundige vergelijkingen ten betooge, 
dat men de zoo veel geruchtmakende koepokken te bouden hebbe 
vooreen soort van etterblijnen en blaaren, die alom, inzonderheid inons 
vaderland bij de landlieden , bekend zijn onder den naam van de blaar, met 
aanmerkingen en waarneemìngen over deze atof en over derzelver inéntìng. 
Lcijd. van Thoiry 1801 , 8vo, 2 st. /1.70. 

-. ^ natuurlijke historie van het rundvee inHoI- 

land.LeÌjd. Trap, 1805-1811, 8vo , 68 pi. 6st. f 113.55. 

Trijmoedige en welmeenende voorstellingen. om te kunnen dienen ter ovérweging van een ontwerp ter stichting van 
eene vee-artzenijkundige schoole, in ons gemeeoebest. Uaarl. 

loosjesy 1804, 8vo , / 0.90. 

vergelijkende aanmerkingen der waarneemìn- gen, door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veeeterften, 
geboekstaaft, tegens die, welken in het Rapport wegens den staat der 
veeziekte zijn vtraargenoomen in de Maand December 1796, in de 
Landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuijk doorS. J. Brug- 
MANS. Thans vrìjmoedig beoordeeld. 1797, 8vo , /0.40. 

brief aan Baster , over een hard geschaald eij . — — __ — y _ . __ — . 

van een zeehoorn. Met afbeelding. VI. 1773, D. Ili, bl. 576. 

BBBXHOunT Wz. (J. Teoutg van), antwoord op de prijsvraag, voorgesteld 
door de Nationale Nederl. huish. maatschappij , wegens het opgeven der 
middelen, om de schapen van de rottende kreapel te genezen en bij 
vervolg voor te kqmen enz. Haarl. Loosjes^ 1807, 8vo, /O.IO. XI. 

» 1806, W. 1. 

Bbruitn (C.) , halfzydige verlamming bij een^ zuìgeling, tengevolge van 

' hevige gemoedsbewegingen der moeder ; naar hetHoogd. door van£ij>ik.. 

LVnL 1828,st. 4, bl.293. 
Bernaeì) (J. C. B.), oraitio de ratione Hippocratica, nostra non mious 
quam BoBRHAvn aetate, commendanda. L 1818—1819. — 29 — 

BBaHOT (F. A. G.}, gelokl^ige gene^ing eeoer doordrìngende verwooding van 
de borst ep bet middeorif, gepaaid gaaode mei doorfm\j(|ipg TUO bet 
knakbeen dar zeveade ware rib; oaar bet Hoogd. door tàs Éldul. LVIEL. 
1829, 8t. 4, bi. 336. 

over de thans heerschende constitiilip statiooaria 

gaatrica, de aùektegedaaote ìb dea zomer 1828 ^en eepe, uìteeoefebm 
iotenniiteiis oiitstaiie manìa ijotermitteos «typi.ca» iq welke de 
liider een' AiansUg beging; naar h^t Hoogd, door V4ll£i*oi£* LVm. 1830» 
at. 1 , bl. 1. , 

resultatene getrokken uk aea zestalwaarnemiog^ gaandeden bonig-pisyloed (diabetes m.elHlus} ep. uit pi^eyen ter 
Testigiog eener radicale genejeswljze voor. die »ekte;n^ajr bet Hoogd. door 
tahEldu. LVm. 1836, st. 4, bl. 289. 

eenlgte gevallen vao gfilakiiggenezene ▼ eri a mm in geo. welke "van eene rachialgìe en van cbroniscbe ootsl^ngen in^e^felf- 
sUndigbèid of de omvingende deielen van bet ruggemerg bi|ren oora|irong 
genomen badden ; naar bet Hoogd* door vjlv Eloul* LyIII. 1834» . &(• 
5, bl. 420. . I 

een geval van gelukte. genezing de^ water kankers» door bet geconoentreerd gebruik vanden cbloor-kal|^; naiir bet Hoqgd. 
door VAN Eloik. LVIII. 1830, »t.4, W. 351. . i : 
BmKVHAaoi (R>)-y Abbandluog, ùber Das, was man von der geologie jetzt 

(1830) weiss. Xn. \832, st. 21. 
BKavBAaBT (M.)) naauwkeorìg^ bespbrijving der oogrgpbreken^ met 
opgave der optiscbe bebande|ipg» |ot^verbeterìng,derzelven. Amst. vanEs. 

1831, 8vo,y0.50. 

JBbbhs (A. C.)«f dìss. med. de sangn^nìa in morbb profiucendb efficacia^ 

LiKd.fot. 1834. 

Bkbrsteih (J.), over de nuttigheid der actipunetuur in verschilleode 
zìeklen, door eenige ziektegeschiedenissen <^ehelderd^ benevens eenige 
aamnerkingen; over de mcbt, om naar nieuwe stelsels in de geneeskunde 
eo nieuwe gepeesmiddelen te aoeken; naar bet Hoogd. door van £uiik. 
LVra. 1829, st.3, bL 193. 

(J. G.), nieuw beelkundìg woordenboek, bevattende de nieuw- 

ste ootdefckingen , die in de laatste jaaren in de beelkunde zijn gedaan ; uit 
het Hoogd. vertaald en vermeerdert door Job. Daams, Haarì. P/aa/,^tban8 
ScÀkije^, 1791—1792, 8vo, 3 D. / 5.70. 
BEaBT(J.}, voorslagtot eene nieuwe longe-proef, naar bet Hoogd. door 

tabEiwe.LVIIL 1822,si;. 4, bl*349. 

BEmTHOLD (A. A.), Zie: Bunsen. 

Beutbollet, Peeciy en QiUJft, . beredeneerd versbg wegens daadzaken. 
welke, tot òp.bedeo, betrellende de uìtwerkaelen der koepokinenting. 
verzameld, en onderzoek der tegenwerpingen , die op verscbiUende tijden 
gedaan aijn, en door sommige als n^^g tegen deze bebaD4eling aangevoerd 
worden. Uit bet Franseb door P. van ScHAécx. XLYII. 1812, D. I, st. 
3, bl. 159. 
Bbetum (J. van), bìjdrage tot de verbeteriog en veredeling der yeeteelt 
in het Roningrijk der Nederlanden. Zierikz. t^an de Felde Oiipier^ 1836 > 
8vo, /1.00* 
Bebzxuus (J. J.), leerboek der scheikunde, naar de derdp, oorspronke- 
lijke lutgave vertaald ,- onder BiedcfierkiBg van G. J..Muu2Ey door A*. — 30 — 

&' TifCirA«s»9 B* EtctLUk en A. P. vak »«m Vust. Keiyd. «im dbn 
Ak<v//. 1835—1839, 8vo, pi. 3 D. en V I>. 1* ali. / 26.10* 

opoierkÌDgen aangaande eene nteiiw kniéht, 'WorkstiMi in de vorming van orgaDische zamenstelliDgeD. LXII. 1836» D. O, 

Sèpt. , bl. 27. 
Beschouii^ifig (R<)rte) der oorzaken en bet wexeii der eh olerà MMea; be- 

nevens eenc eenirbudìge behandelmgBwijze dier ziekte, tijtide ees «ItivUcael 

Hit tweé Hoogd. vei*kalkteliaga) , déor F. JfeHCx.Eir> nil bet fingebch 

Tertaald en vérmeerderd met eeo beknopt venlag, wegens bet oQt der «aii«» 

wendfng van bloedige koppeo tegen die ziékle. Zietìkz. vande Felde Oii^ 

i^Afr, 1833, 8yo,/ 0.40. 
Besòbou^ngeii over helberoepdes geo^esbeers. LXXI. 1830« Mij» bl. 

289, 
■■■ '9 ' (Km-te) van de speetflke geneesmUde^len. LXyin. 1828, 

D. II, 8t. 1, W.2»; rt. 2, M. 94. 
^■■ " ' ■ van de homoeopatiacbe getieeaUcr van HàmmoiàHzr, 

al» volkomene bervorming der geDeedninde. U. 1828, Ì3* XXIiy tL 2, 

bl. 5i;8t.3, bl. 102. 

(Algemeene) van de InSnliiig'der koepokken akbetzeker» •HaihaMU **>*■*■ ^ ^^ y _ _ _ ^ ^ ^ 

ete en beUzaamtte middel ter geheele uhroe^ag der me&sebefl-lMikkeo. Uit 
bet Hoogd. Emd. EeJtkoff, 1868; 8vo, / 0.20. 

^béikmidige) vau bet Hebt en de watttte. LXIEL 1828, D. n, ftt.5, bl.260. 

tnrer bet iiioéiJeK}k tandeiUkrlj^li der kindeMB^ en de bierbij te verrigten doorsnijding Tati bet tandvleeMih. LXXIV. 1836, D« 
II, »t. l^bl. 9. 

van de tusscbenwezeDé, waardòor de aaneensebakeliog va« bet meoscbelijk geslacbt aan bet diereorìjk wordt daargestdd* ÌA* 1826, 
B. 10, éì. 4, BL 133; su 5, bl. m. 

van bet adres der comiriissle ^an geBeeskundig toevoofidcht. nopent de brochure (over bet maken vatf Troedmeeeiers), ultgegeeren 

door J. DB Bkeb, e s. Amst. THemst/tj 1860, 8vo , / J20» 
fieschrìjvÌDg van den baobad, de koning onder deboomca. XL. 1810, D« 

(5,dt.^,W. 258. 
-^'~~~— ^. Iran de boxerà of i>oorrmieren. XL. 1805, D. I, st« 2, 

W.^ 199. 

«^ — . -der Imbolerà te Daka-in Hongarìje, ettdewiize waarop deaelse 

- iMaar door den- Graaf IVmmskiì beband^déis, van dell 17 Sept. tent 

lien 15 Nov. 1831; uit bet Boogd. Amst. X^esguarms, 1832, 9vo^ 

/ 0.25. 
: van de 4»oc!ienieHé. XXVin. 1979, D.I, st. 2>, bl. 120. 

" ■ " — der drosera rotandiMia. LXUI. 1806^, D. Il, Jt. 1^ 

Milo. 
■*'■ '■ ■ ■ ■■■■■ eener nieimlhigs onldekCe^gevoelige phnt; gebeeten dioiiaen rBi'ttscìpqrì'a, in^t Engelscb Fetms FUj^tìnp ^ dalia: Venm vlie|^iMr«l. 
Met afbeelding. XXVII. 1776, D. V, »t. 2, bl. 105. 

vàn de echidne^ ofhef stekeldi^r. LXlIl« 1826, D.11^ ec i^ bl. 1:5. 

(Rorte natnuHaindige) van den f lamingo. X7LXIX» 1803 ^ D. TH,st.2, bi: 159. 
* - ■ ' ■■ van bet bart. XXX. 1819, D. XXIX, 8t« %, M. 4M; • M ■ — 31 — 

dm bonif. XXXV. 1198, D. U.i^k, bL MS. 
en afbeeldiiig ¥Bn 6cb wantobapeii kalf» Lll» imi, D* II ^ 

SI, bi. loa. 

▼an den aaid der kaden, door een lìefbebber der nalunri^ke ir 'I - bisbirie. Leeiiw. voji dbr W^rff, 1830, 12mo, / 0.15. 

van den kernel. U. 1827, B. XI, «I. ^, bi« 359. << P-.-r^ van da kina. XXXVin. 1814, d.^" 7, U. 301. 

Tandei» ko^koek. LL 1826, D. X, at. 7, R 279. 

■ '■ a i 11 !.. CB ondenoak fan eeDem fraaijaD en boogal gescbikten toesfeel, 
ter vervaard%iiig vaii kolen-^vre wateraB, wijnan en andare liidit- 
biindande ▼òcbien» Taopgeatekl door CmàxsnmÉ en beproefd door S* 
SraATUfov Ez. X^XXH. I8S9, D. Y, bL 604. 

•kraamkoortaen, tan betooge der neodzaakelijkhcid' , om» san 8f>oedig.ali doanN^k », den snad vtti een kittH^ ({eneesiiieea- 
ter daartegen in te roepen. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 408. 

■ M (KatnwàuDdigt) va» den poma, of aooganaamden Anierftaan- 
leenw. XXXIX. 1803y B. VII, st. 2, bt. 327. 
« van dan leénw. XX. ^I, D. YH, st. 2, bl. 593. 
an' aflìaekKay. iran dan li obt g eia id«r r of wp-ec ni u m , eene 


nìtvìndiog van Bozsun. XXXIV., 1808, D. I, bl. 13^. 

an.aflwdding van da'nieuwe niangpom|> van P. B. GonnAmn, «t miadalpiiMu XXXIV. 1836, D. II» bl. 393. 

— (Beredeneerde) van bet mnseunr anatemioo-pbysioto- ginv van F. WÉBxmÉm. Rott. JUm, (ihmsAGreèòer)^ 1832, 4% 

van den olifant LL 1827, D. XI, st. 15. bl. 639. 

dan -òpaHb«r inibita «^ vi^galbek^ier, mèi I LXUL lffi5,Jnlij,bl. 140. 

vftndan p-raaometar van Piasn». XXXFV. 1822^ D. I, I1I.413. 

Taneenen rorqnal op^nae knsten. XXXIY. 1835, D. II, bL 235^^144. 

van spaarovens. XXXIY. 1801, D.I, bL 119. 

vavaen niaowe tang tot de verloskwNle, uHgevonden door H. J. BanifniGHAiiaBH; nit bet Boogd. vertatfld en net aanmerkingen vefw 
meevdend, door Js. m Komiro. Leijd. Herdingh. 1803, 8vo , 1 pL 
/0.75. » ; 

ea g an ao s wij za eeocr aicielo van'bat nmdvee, oAder den naam tiii IW I 9 ventjn, apring-of vr il d*vnnr. XXXIY. 1803,D. n,bL 77. 

dar Mianw-^Zaelapdscbe vlaa-plant (pbormium tenàx),' af«lke io A jaar balaaMfclè Baarl. gebloeid beeft. XXXIY. 1»14 f B. D , 

BaauR ^k ^ìa^f&am. pbys^ da fi»et « s origineac vatritione. Lngd. Bat.,1917. 

fiealnic (K.oninklijk)van den 2 Aprii 1829, betrekkelijk debenoeming Van genéea- 
aobedknndigànenB., vom*de-dienalider armìan inrigtingen, gasVent 
ziekenhnizen en buisstlende armen. LX23. 1^30, Dee. "bi. 

der departanentaale oommissic; vana goieeskttndig b«9tntur «nz. , bondén- 

M «omilflgattikflndan raad vanbkinenluidseba anken, ònrde-dus genaamd» 
kwakzalverij kracbtdadig te keer te gaan, en eenige gene^kundlge 
VI niidt ninnai In bat dapt. GeideilMd te ikttnkhieeerar.' Jumh. Moekmatt, 
»»2,*o^/0l4i- Befllttitwnai^y vavtgttCeldwordt eene.pharmacopoea paopernm voor 

de Provincie Zeeland. LXXI. 1830, Sept. bl. 407, Oet. bl. 452. 
(KoniDklijk) vao den 8 Junij- 1829 , betrekkelijk da oitoefening 

der geoeeskuQde. LXXI. 1830, Dee. bl. 656. 
Bbte(T.), diss. med. sistens historìam haemorrhagiaeioaoUtae ethaere- 

ditariae e digitis dextrae maaas. Groo. 1829. 
Betrekkingen (Over de), van deo geneéakundigen.eD geeatelij^en alaad 

aan het ciek-eii. sterfbed. LIX. 1822, bl. 112. 
BxvficuKN (J. F.), korteachets der veiirargeobedan dea ataena der wijaen. 

> Pilge v^n.Bo(ìg9tratitcn ,i 1799 , / 0.20. 
BcracBLBa (J. W.), over de eclampaie der barendeo eà kraamvrovweo ; 

naar bet Hoògd. door yait Eldu. LVm. 1835 , at. 3, bl. 193. 
?fffì^¥4?f Jtf (C< W.), proeven en waamemiiigea over de veracbijoaek bij de 

yerrptting van viee8cbÌD:.veEscbiUeDde gaa-aoorteD. IX. 1806, D. IV, 

bK79. . 

Bbuhiul (C. a.), diaa. med. de a rth ri ti de. Traj. ad Eben. 1816. 
Bbunie (J. B. de), viroD()erbaar geval Bopena eeoe aubite geoeiÌDge yan eane 

vall^D^e ziekte door koud water. VI; 1778, D. VI, bl. 587. 
BsoaKiLoii (fi. J. VAS) y diaa.: med. de i 1 eo , ofaaenraiionibiia ilinatrato. Traj. 

adRhen. 1822. 
BfUTK.((f^ J.)^) mededeeliog der.ontdekkiogvaD bet gebeim der o papa i- 

tÌDg (injectie) der vateo, gebrnìkt door Bj^isgh en I^Btaaunur. (Met 

lafb.)IV. 1777,bl.263. 
Be^est^qgen (Verdere) der achaddijke. uitwerkiog vaa bet foogenaamde 

rood, op ODderscheidene atroo-aoorteD en het graa huiaveatende. 

LXyiI. 1829 ,, D. II, at 1 , W. 74. 

Bewaring (Over de) van,. en zorg voce bet geaigt.(£eDe.vooriesing). LIX. 

1822, bl. 121,137. 
Bèwegipg (Over d^) der pola. XLV. 1808, D. I, aC. 1, bL 49. 
Bewerkìng (Zeldzame beelkandige) (Het aanvoegen van een' nieawen netta). 

tXXXIX. 1801,D.V,at.2,bl.54U ) 

Beijen (f . F.ì, de tela olim celluloaa nuper mucoaa dieta. TnL ad. RImd. 

1799. 
Bbijbb (A. db), werkzaambeid vao den wijn*asijn ter genealngder wa* 

terzucht, X^VijI. 1834, n.** 10, bl. 471. 
-*- — • r-^- opmerkingen ofntrept dep wi^om van.^enige in- en óitlaiid- 

acbe houtaoorten. XXXIV. 1834, D. I, bl. 274. 
Qf^P.«keD (Oytr bet) van liek^n. XXX. 1814 , D. XXIV ^ at. 2, U. 

477.,. ..: 

BBzoEr (H«,)«, yerhandeling over de kwijling.in^kwaadaardige te aameo 
! «ylofijende pokjea. IX*. 1777^ bl. l. .Mei aanbangad ^ U. 257. 

en M.' ScHOUTBN, waaroemiog van een zonderling ongeaiàk a^ bet onderate^gedeelie vaa den ruggegraat. Mei albeeMing. VHI. 

I7Ì75, P. n, b». 92. 
Bu]icbl(M, A«), dias. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1827* 
BfBAu(J.J.), diaa. med. de gaatritide. Lttgd«Bat. 1820. . . 
Bibliotheek (Leerzame eu vermakelijke natuur en huiabottdkandige) 

..eoz, Roi,t, fiq^h^li^ 1791 ,8vo,/0^. 
Bi9CfBp(F. L. lC.jy.diaa. med. de regionum tTopiemsoin morbi». Liigd. 
.' Bat.. 1834. ; . , , i .'. .;'...'!.. .- 

fiicBAT (X.) I algemeene oii^lf^edl^.uiaA^» PP <Ml iMttttfirlniiNla taa.dMn 

mensch en geneeakunde toegepaat. Met de bijvoegMla van P. A. IHcTAl» > — 33 — 

mar liet ttantdk door li. J. Sgrouten. Amst. Poriielje, 1825 , 8vo, D. I . 

st.leD2,/5.20. > y f 

fcatKa(L.), tan B. Tsrsibe over hel redden vaa drenkelinsen 

XXXIII. 1794 , D. I , bl. 49.. 
berìcfat van eene verbazeDde meenigte van et ter door de para- 

«entbesb ontlast uit dcn baile van eeoe buikwaterzuchtise vrouw. Vili. 

l9d8,D. Xl.bl. 18. — — — — waarnemiog van een ogenscbijnlijk bevrucht eijernest ea 
beschrìjving van de 2onderlinge ziekten en toevalIeD , die hetzelve versezeld 
hdbbeo. Rott. 1794 , 4°. vm. 1798 , D. XI , bL 49. -- proeven cn waamemingen , nopens de oatuurlijke en inveente 

kinderpokjes. VI. 1780, D. VU, si. 2, bl. 1. 

aanmerkìngen op het werkje \an den Heere B. Tessikr : -De òekandelìng der ingeime , op de naiuurlijke kinderpokjes toegepast, 
brìe%ewijze aan denzelven medegedeeld , en strekkende voornamelijk om 
bel genot der veracbe lucht , in de behandeUng der kinderziekte aan te 
prìjaeo, en de voordeeien der inenting of konstige besmettingte verdeedicen. 
Haari. BòAn, 1798 , 8vo , / 0.60. 

dat de inenting der kinderziekte, onder beboorlijke behoed- zaamheid , aan zuigelingen van allerleijen ouderdom veilig kan verrigt 
wordcn. XXXII. 1790, 1). I, bl. 82-. 

proeven omtrent eene konstkonde. XXXII. 1789, D. I, 

bl, 83-. 

Terfaandeling over de in én ting der kinderziekte in onze O. I. beottnigen. X«. 1786, D. IV, bl. 1. beschrìjving en afbeelding van eene nieawe dubbele I u g t p o m p 
die zelve haare kraan openl en aluit, uitgedagt door J. Kogel , de jonae. 
vm, 1775,D.n,bl. 147. 

Terbandeling over de doorgaande n a j a a r s z i ek t en der d r o o g- makerijen. Vili. 1790, D. IX, bl. 1. 

bescbrijving eener doorgaande scharlakenkoorts, gemeen- roodvonk genoemd, zoo als die in de laatste maanden van bet jaar 
1778, en in de cerale van bet jaar 1779, te Rotterdam gereaeerd hecft. 
vm. 1779,D.IV, bl.245. 

verbandeling over de nuttigheid der ventilators op de sche- peB enz. Met 1 afb. V. 1801 , bl. 1. 

— verbandeling over de zenuwziekten in de Nederlanden. Xm. 1785, D. Ili, st. 2, bl. 1. 
BixGiUN (C.), waameming van eeoe ontlasting van drie vrij aanmerkelijke 

^aUteenen, door de opening van een absces op de boogte van de gal- 

Waas. XXXIV. 1815 , D. II, bl. 202. 
BinrEv(P.), diss. roed. de podagra. Lugd. Bai. 1836. 
finsTBEBoe (A..), waameming van eene watervrees, door den beet eener 

met dolle kat veroorzaakt. XVII. 1793, D. II, bl. 43. 
&KKsa (L.) , raadgeevingen voor de bewooners der overstroomde landen , en 

voor andere landlieden, om ben tegen de voor- en najaars ziekten, 

roW ea gaikoortsen «en roodenloop te beboeden, en er zig van te 

geoeezen. XXVIH. 1784, D. VI, st. 2, bl. 666. 
BiumoiiK (W.), de ziekte der gelee rden, waar agter een naberìcht en 

aanmerkÌDgen. Amst. en 'sHage MUtH en van Cleef^ 1809, 8vo, in zes 

mgen. / 3,60. Tweede dmk. Rott Smit , (tbans de Crebbe^ , 1830, 8vo , 

j 1 j4V* — 34 — 

BiLLOn (Q. B. E»)y diM. med; de herpetibus. Logd* Bai. 1816. 
BiLLROTH, aanbeveliog van bel ex tra cium aetbeream seminis san* 

ionici tegen aarsmaden; naar het Hoogd. door tah Eldik, LVUI» 

1832, st.4, bl. 305. 
BiHOL (A.), dis8. med. de cri si bus. Lugd. Bat. 1826. 
BiBD, over het nut der sabina met boraz, bij ooderdrukking der 

maandelijksche regelen; naar het Hoogd., met eene aanmarUng 

van A. MoLL, LVIU. 1825, supplem. band 2, st. 4> bl. 363. 
BiscHOFF, over den boaw en de verrigtingen van de spiraalvaten der 

planten. Medegedeeld door C. Muldea, LXI. 1831, D. XI , n.<^ 2, 

bl. 59. 
(R. J.) , de leer der koortsen, door ziektegeschiedeniasen opge- 

helderd^ uit bei Uoogd. door C. VAir Eldik, Nijm. Fieipeg^ 1826 , 8vo, 

/3.60. 

de leer der ontstekingen van de borst en deo onderbuik, door zidctegeachiedenissen opgehelderd; uit het Hoogd. 
doorC. VAN Èldix., Nijm. Fiewegy 1829, 8vo, f 3.00. 

de leer der ontstekingen van het hoofden den hals. door ziektegeschiedenissen opgehelderd , uit het Hoogd. door C. vah 
Elbik, Kijm. Fievi^g, 1839, 8vo, / 2.50. 

geneeskundige aanmerkingen over verschillende koort- sen, over eene schildklier-ontsteking, ontsteking der luchtpijp^ 
en iijkopeniogen ; naar het Hoogd. door van Eldik., LVUI. 1826, st. 4, 
bl. 289; st. 5, bl. 385; st. 6, bl. 481; 1830, st. 2, bl. 107; st. 3, bl. 
197; st. 4, bl. 307; st. b, bl. 385. . 

BisnoK (A.), diss. med. de hydrope ovarii. Lugd. Bat. 1793. 

Blang (L. lb), beschrijving van alle de heelkundige operatien, naar de 
beste en nìeuwste wijzen, met aanmerkingen van C. F. Luowig, uit 
het Hoogd. vertaald en met veele aanmerkingen vermeerderd door W. 
Leurs. Ulr. wn den Brìnky 1791, 8vo, pi. 2 D. / 4.00. 

Zìe verder : TaousscAU. 

Blankaart (S.) , a m m on i a 1 i q. medegedeeld door M. G. A. MAAU>miifK. 
LXn. 1837, D. U , Sept. bl. 244. 

murias deutoxydi hydrarg. medegedeeld door M; G. 

A.Maauorifk. LXII. 1837, D. U, Sept. bl. 242. 

murias protoxydi hydrarg. medegedeeld door M. G. A. MAALoaiNK. LXU. 1837, D. U, Sept. bl. 242, 

protoxyd. stib. sulph. fuse, medegedeeld door M. G. A. Maalduve. LXn. 1837 , D. II, Sept. bl. 244. 

sub.carb. ammoniae, medegedeeld. door M. G. A. Maaldrink. LXn. 1837, D. H, Sept. bl. 244. 
Blankenbul (D.) , middel ter ontdekìdng van de mannite in de zwavei-» 

zorequinine. LXV. 1828 , D. Ili, bl. 42. 
■ haDdleiding tot de beoefening def artsenij-bareidkttodìge 

scheikunde, of grondbegloselen der pbarmaceutische e h e m i e. Dordr* 

Bbiisé en van Braam , 1827^1829 , 8vo, 2 st. / 7.80. 

merkviraardìg geval eener vergif tiging , die door lijmi- gè meelstof vernieligd . en alzoo genezen werdt. XXXIV. 1823 , D. II , 

bl. 308. 
Blarrom (J. VAK)^decordis palpitatione , data occasione notabikm 

ejusBiodi casumobservandi. Traj. adRhen. 1794. 
Blasius (E.), twee waamei|iingen van de geleiachtige maagverwe«king — 35 — 

4er kiodere« , ben^Bvens eentge aaoinerkiiigen daaromtreot^ qaar het Hoogd. 
4loer YAK Ef^DiK. LVIII. 1829, st. 4, U. 289. 
Blsbsjbb (J.^, di«. pharm. de infusi^ frigtdis cum magoe&ia parandis. 
Groa. 1809. 

diss. med. de plumbo ejusque praeponiiis et eomm io raedn 

cÌDausa. Gron. 1816. 

ODE (S. A.) , dlss. med. de homoeopathia. Groo. 1836. 

bijdragen tot de homoÒpathie, io vereeniging met neer ondigen. Gron. Barghoorn, 1836 , 8va,$t. 1. /* i.20. 

Terzameling van uitgelezene verbandelingen over de leer vande ziekieii der kinderen, overgeDomen uit de voornaamste genees- 
kimdige «rerken en tjjdscbriflen. Groo. OomkenSy 1836, 8vo, st. 1, 

fl.80. 

ihermo-electriscbe proev€n. XXXIV. 1837 , D. 11^ bl. 402; 1838, D. I, b1. 34, 211 , 313. 
Bleb (ii.)y bìjzonderbeìd aaDgaande den gìervogel. XXXII. 1790| O. I, 

bl. 90»», 
Bleulano (J*) 9 oratio deanatomiae subtilioris pretìo recte statuendo. Har- 

dcrov. 1793. 

. — — oratio qua memoria H. D. Gaubii, cam omnibus , tum 

pnesertifli medicinale studiosis commendaiur. Harderov. 1793. 

verbaal van de konstbewerking en bebaodeling en gelukkige 

nilslag der doorsnijdhig van de kraakbeenige «^ereeniging der schaam- 
■ beenderen. Gonda ^«r^/a/za»', 1793 , 8vo. 

vascalorum in intestinorum tenuium tuoicis r 

snbtilioris anatomes opera detegendorum descriptio, iconibus adnatiirae 
fidem pietis il lustrata , d. i. BeschrìJTing der vaaljes, welke door eene fijne 
ontlediDg in de rokken der dunoe darmen ontdekt wordea. Utr. ìf^itd en 
JUkeety 17989 410, Met gecoaleurde a(beelding,/2.40. 

oratio de vita e fructu, quoaoimaiibaspraesUnthoroines, e corpore etiam fabricatione conspicuo.II, 1816 — 1817. 
Zieverder: Biiefwisseliog. 

BiocB (M. E.) , afbeeldingen en bescbrijvìngen van in- en uitlandsche vis-> 
s cfaen , gevolgd naar het Hoogd. Amst. Sepp , 1804 , fol.y 6.50. 

SuKUL (J. O. i>e)9 diss. med. de arteriarum patbologia.Gron. 1827. 

— commentatio, qua respondetur ad quaestionem medicam: 

Quid praestiteruot cum veteres tum recenliores medici adsystematis 
arteriosi pathologiam stabiliendam . Ili . 1 826 — 1 827 . 

Bkoedvaten (Van 'de) io het menschelijk ligchaam en eerst van de si a g ade- 
rea. XXV. 1765, D. V , st. 2 , bl. 1 13. 

(F. W.j, waarneraing over het nut der nitras argenti in epilepsie. XJLVII. 1813, D. II, st. l.bl. 188. 
Blokmbòder (W. H.), verhandeling over de narcotische geneesraid- 

delen. XLVU. 1813 , D. II, st. 1 , bL 49. 

. — — onderzoek omtrent den aard , de werking en de toe- 

diening van den byoscyamus niger. XLVI. 1811, D.III^st. l.bl. 30. 

diss. med. de vita, Harderov. 1810. 

verslag vao de nasporing van D. Balde, of de planl- gewassenwarm testo f in zich ontfaouden? XXXIV. 1812, D. 1, bl. 

181, 201. 
Bloemwerk (Nederlands) , bevitteode eene uitgelezene verEamelìng van de — 36 — 

achooDSte bloemen, die in de Nederl. hoven gevonden wordieDi alleii 

naur bet leven geteekend ; zeer «aauwkeurig in 't koper gdbragt en 

overeenkomslig , de natoar geconleurd , door een geielschap ^eerdea. 

Amat. Elwey 1790—1794 , 4to , in 9 Aflev. pi./ 32.40. 
Blox.(de), twee waarnemingen over diastasis der ongenaamde beenderen 

en \an bet heiligbeen. XIX. 1825 , D. IV , st. 1 , bl. 32. 
Blom(P. J.), iets over den geneeskundigen bloedzuiger. LXXXUI* 

1839,D.n,Afl. l.bl. 93. 
diss. cbir. decalcali vesicae cnratione in sexu maaculino, 

cumfigg. Traj. adRhen. 1825. 

bijdragen tot de kennis en behandeling van de cbolera Aai- allea, naar aanleiding van waarnemingen, gedurende de epidemie van 
1832 te Utrecht. Utr. vàn der PostJr., 1833, 8vo,/ 0.90. 

verbandeling over de gebooronderzoeking, of bet gebmik van degeboorbuis van Lasniteg, toegepast op de vfHrloskunde , met 
waarnemingen. Tieì Campagne, 1836, 8vo, / 1.00. 

waarnemingen eener hernia inguinalis incarcerata et gangraenoso-purulenta. LVIII. 1829, st. 6, bl. 553. 

waameming van eeneu bijsteriscben boeat. hlV, 1838, D. IV,8t. 2, bl. 70. 

geneesknndige waarnemingen en bijdragen tot de kennis en behandeling van den hydrocepfaales acutusbij kinderen. LXXXIII, 
1838, D. I, afd.2, bl.235, D. II, afd. 2, bl. 3. 

eenige opmerkingen omtrent de nuttigheid der koepokken. ontleend nitde albier heerschende epidemie der kinderztekte. XXX, 
1831, D. XXI, st. 2, bl. 655. 

verhandeling over bet kwaad-boofdzeer (tinea capi- ti s). XIV. 1839, D. XII. 

bijdragen tot de geneesknndige behandeling Tan het loodko- lijk. LXIX. 1830, D. Ili, st. 2, bl. 228; LIV. 1838, D. IV, 8t.2, 
bl. 66; LVni. 1832, st. 6, bl. 497. 

- verslag van de mazelziekte, welke gedurende bet jaar 1829 te Utrecht epidemisch geheerscht beeft. Utr. van der Monde, 1830, 

8vo,/0.90. 

bandboek voorde oogbeelkunde, ten dienste van genee»- en heelkundigen. Tiel Campagne, 1837 , 8vo , st. 1 , / 2.60. 

geneesknndige waarnemingen met de peperine. LVIII. 1832, st. 1, bl. 74. 

geneeskandige waarnemingen en bijdragen over de aalìcine, Amst. Sulph, 1834, 8vo,/0.80 
BLOMHArr (J. S), diss. med. de vi naturae medicatrice. Gron. 1807. 
Blommaabt, waarneming van een aanmerkelijk spekgezwel aan de dij. 

XIX. 1828, D. IV, SI. 2, bl. 255. 
BLOiTDXAn (M.), aanteekening nopens het gebruik der dierlijke kool, 

tot de ontklenring der auiker in derzelver soorten; LXI. 1826, D. IH, 

n.« 1 , bl. 20. 

(A. T.), diss. med. de pleuritide. Lugd. Bat. 1816. 

Bluff, over de endermiscbe methode; naar het Hoogd. door tah 

Eloul. LVni. 1832 , st. 6, bl. 563. 
— ^ over de ledematen, met betrekking tot de semiotica; naar 

het Hoogd door van Eluik, LVHI. 1831 , st. 5, bl. 385. — 37 — 

Sloxb (C. L.), dbs. pbann. med. de arsenico et raUone, qua io animatia 

agit. Lugd. Bat. 1817. 
■ over een nieuw plantengeskcht , de BrugmaDsia, ait de 

Datanriijke famìlie der rfaizantheae. LXV. 1827, D. II , bl. 419. 

beschrìJTiDg van den calanma draco, willd. , naar exem* plaren van deze plant , verzameld en medegedeeld door den Beer Peabto- 
Bius. LXV. 1832, D. VII, bl. 115. 

over de Aziatische eh olerà, ait eigene waamemingen en echtestukken. Arost. Sulpke, 1831 , 8vo , / 1.80. 

eenige waamemingen omtrent den eulilawanboom van Rraraius. LXXV. 1834, bl. 45. 

beschrijving van eenige gewassen , waargenomen op eenen togi naar den Salak , in den jare 1822. X«. 1823, D. IX, bl. 129. Metafb. 
- eenige woorden over deredding vanfaet Rijks berbarium, door J. B. FiscHEa. XXXIV. 1831 , D. l, bl. 356, 374. 

over eenige Oost-Indische , bijzonder Javaansche melasto* maceae. LXV. 1831 , D. VI, bl. 211. 

- Miquelia, genas novum plantaram Javanicarum. LXXXI. 1838, bl. 93. 

de novis quibusdam plantarum familiis expositio et olim jam expositarum enumeratio. LXXV. 1834, bl. 131. 

revue ies palmiers de l'archipel dea Indes Orientales. LXXXI. 1838, Artide 1 ,pag. 61. 

monographie der Oost-Indische pepersoorten. Metafb. X,. I826,D. XI,bl. 137. 

Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium miaus cognitarum vel novarum ex berbarìis Rbivwaetii, Kuhiii, GUssbl- 
m et BLUxn. Leidae van Leeuwen, 1828—1829, 8iro, II Fase. / 3.00. 

eenige opmerkingen over de natuurlijke rangschikking van rohdea, tupistra en aspidistra, alsmede de beschr^ving eener nieuwe 
soort van ditUatste geslacht. Met afb. LXXV. 1834, bl. 67. 

' over de tegenwoordige veeziekte en derzelver behandeling. XXXIV. 1817, D. I, bl. 105. 
Blitmenbach (J. F.) , brìef aan C. P. Scraght, beireffende de dierlijke elee- 

triciteit. XXXII. 1793, D. I, W. 26^ 
grondbeginselen der natuurkunde van den menacfa. 

Uit het latijn, door G. J. Wolff, met eene voorrede van R. FoaaTBN. 

Èo bijgevoegde verbeterìngen van den autbeur , welke in de Latijnsche 

druk DÌet gevonden worden. Uarderw. van Kasteei(ihAns Bakkenes) , 1791 , 

S?o, pi./ 3.60. 

op nieuw vertaald door J. Vosmabr. Harderw. van Katuei^ 1808, 8vo, 4pl.y3.90. 

vertaald door A. J, yak Houte en F. van deb Bebo- GBir Ce. Amst. van Es, 1822, 8vo, pi. / 3.90. 

bandboek der natuurlijke hiatorieof natunr ge- scbiedenis. Uit het Hoogd. vert., verm. en ten dienste vooral der Neder- 
laoders ingeriebt, door J. A. Brnnbt en G. vazt Ouviee. Leijd. Bonkoop 
(thans Aat/iit^) , 1803, 8vo, Met afb./ 6.50. 

over de aangebooren versebeidenheid van het menschelijk geslacht enz. Naar den latijnscben derden druk , door F. J. 
VAir Maaheh. Harderw. X'ffi/«f/(tban8</tfGre^óer), 1801y8vo,2p]./2.40. — 38 — 

Bluiishiuch(J. F.), verhandeling over de vormdrift cn de voortteelìirg. 

Amst. Fokkt , 1 790 , 12mo , /0.60. 
Bluxhich (D. G.), korte schets der oatleedkuode. Amst. Santbergen, 

1836, 32%/ 0.80. 
Blu bnbu eg (C.) , waarneiniog eener kunstmatige vroeggeboorte. LXXX. 

1838, 8t. 12, bl. 363. 
BÓCK.UAN (G. AV.), verhandeling over de oorzaken, aan welke de spoedìge 

veratikkìng of bezwijniing door aanglimmende kolenis toete schrijven. 

Metlafb. V. 1817, W. 161. 
BoDDK, berìgt over de verschijnselen bìj Jufvr. A.C. Emiie&ich, koor- 

zuster van het vernìetigd klooster Àgnetenberg in Dulmen ; met de tegenbe- 

denkingen van B. A. B. Rensimg, Deken en Pastoor te Dulmen. Uit het 

Hoogd. Amst. SchievenòuSy 1818, 8vo,y 0.35. 
BoDDASRT (P.), dedeelcn van het dierlijk leven io verscheidene soorten 

van dieren besebouwd. IV. 1773 , bl. 437. 
BoDBL (J.) , bericbt van het overlijden vanF. W. yandeeLeeuw, en diens 

geleverden atbeid. XXXIY. 1801 , D. li , bl. 2. 
waarneming van eene geoezene longteering. XIIL 1807, D. 

IV, si. 2,bl. 19. 

verslag der ziekten , (mazelen, zinking-koortsen), waargeno- men te Dordrecht in 1794—1795. XLII. 1801 , D. I , st. 2, bl. 56; 1803, 
D. II, st. 1 , bl. 149; st. 3, bl. 158; 1804, D. Ili , su 1 , bl. 86 ; st. 2, 
bl. 172;st.3,bl. 199; 1807, D. IV, st. 1, bL 158; st.2,bl. 234; st 3, 
bl. 195; 1808, D. V,st. 1 , afd. 2, bl. 253; 1810, st. 2. afd. 2, bl. 341. 
waarneming van eenezeer zonderlinge overeenkomsCvan twee- lingen, meisjes. V. 1806, bl. 339. 
BoscEHOLTZ (F. VAir}, opmerking over degelegenheid voor de gezoDdheid 

van Salatiga. X*. 1792, D. VI. 

■ uittreksek uit eenige aanteekeningen nopens den Ja- 

vaan in het oostelijk gedeelte van het eiland Java. 1775. X*. 1816 , D. 

vni, bl. 75. 
Baeckmanh (C. W.), verhandeling over de vraag: .virelke is de reden, dat de 

proeven, omtrent het geleidend vermogen der ligchamen voor de warm te- 
stoffe n, zoo onzeker en zelfs met elkander strijdig zijn? En v?elke is de 

zekerste en gemakkelijkste wijze , om de hoegrootheid van dit geleidend 

vermogen , zoo in vaste ab vloeibare ligchamen , te kennen. Uit het Hoogd. 

Met afb. IX. 1827, D. VI, bl. I. 
BoxcEMANs (J. BJ), diss. med. de dysenteria simplice. Lugd. Bat. 1817. 
BoELE (A.), diss. med. de vermi bus intestinalibos in viis bilìferis repertis. 

Traj. ad Rhen. 1828. 
BoBimcE. (G. S.), amputatie der roede, door middel van de llgatuur, met 

een gelukkig gevolg ondemomen; uaar het Hoogd. door van Elpie. 

LVin. l830,sL4,bl. 336. 
BoEE (li. J.), over <^6 putrefractie der bezwangenie baarmoeder. Uit 

het Hoogd. metwaarnemingenen aanteekeningen vermeerderd door A. Pot- 

oiKTEE. Leijd. vaH Leeuwen^ 1824, 8vo,/ 1.40. 
*» '■■ -(P. C. De), diss. med. de trans fusione sanguinis. Gron. 1817. 
BoBRACKEE (F. A.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1799* 
Bobehaaveì (H.), redevoering waarin de gemakkelijke eenvoudigheid der gè- 

zuiverde geneeskunst betoogd word!. Gehouden te Leijden , den 20 

Maart, 1709. Uit het Latìjn. IX*« 1784 , bl. 297. — 39 — 

MommuA (K..), dlss. med. de venenispnecipue patriae. Groo. 18Ì6« 
BoiE (H.), kenteekenen vao eeoi^ Japansche amphibién. LXV. 1827; 

D. II , bl. 243. 
ttittrekaels uit brìeven van Java. (Algemeene natuurlijke gè-* 

schiedeoisTanJava.) LXV.1828,D. m, bl. 231. 
■ en Ma<;ku>t , saateekeniogeD eo uittreksels uit brìeven aan dea fieer 

Tkmmutck over 0. 1. vogeU. LXV. 1827, D. U, bl. 315. 
Boiiro, de kracbt der kina ter geoezing van apopleclUche tasschenpo- 

zen de koortsbevestigd. Naar het Hoogd. door van Eldik.. LYIII. 1821 , 

acl.bl. 81. 
BoiTjir, waamemiDgen enaanmerkingen nopens de gev«llen van absorptìe der 

placenta; naar hetFransch, door vau Eldik.. LVIII. 1831 , st. 1 , bl. 42. 
BoLsins (A.) , spec. med. exhìbens nonnulla de febre puerperali. Lugd. 

Bat. 1808. 
—— (J .) , waameming eener ontwrichting dea dgbeens door kramp- 

trekking, bij herhaling berneld. XIX. 1808, D. I, bl. 296. 

nader berigt, wegens het geneezen van kwaadaartige verzwe- ringen in het aangezigt, na een korstmaakend middel van wit ratte n> 
krnid; met aanmorkingen van J. vàn de& Haar. XXIX. 1786, D. I, 
st. 2,bl.413. 

kort berigt van vierwaterbreuken, na de aftapping door het inspniten en stoven met kouden rooden wijn genezen. XVII. 1794, D. III, 

bl. 192. 
Boaim (L.), natoorkandige waarneeming van een* bevrugten oranje-appel. 

Metafb. TI. 1780, D. VII, 8t. 2,bU208. 
natuurkandìge waarneming van een zonderling w e s p e n -n e s t j e . 

Metafb. VI. 1780 , D. VII , st. 2, bl. 213. 

berìcht wegena een zonderling zee-in»ect, gevonden aan een eenige zeewieren , geviscfat op het strand van het eiland Walcheren. Met afb. 
VI. 1769, D. I, bl. 394; 1773, D. Ili, bl. 283; 1778, D. VI, bl. 357. 
waamemingen omtrent de gesteldheid en groeijing der zee- polijpen. Met afb. VI. 1771 ^ D. II, bl. 277. 
BoHDT (N.) , verfaandeling over de meerdere ongezondheid van de nabuur- 

schap der stad Amsterdam, dan van destad zelve. XXXVI. 1796, D. 

m,8t. 2,bl. 893. 
^ de iitililate illorum laborum qttos recentiores in re botanica 

exercenda posnerunt rite aestimanda. Amat. 1794. 

de gevolgen der bescbaaving en van de levenswijze der he- deodaagsche beschaafde volken op de gezondheid. XXXVI. 1797, D. IV, 

st. 2, bl. 703. 

de lotgevallen der Grieksche geneeakunde tot opbet einde Tin de XV eeuw« XXXVL 1794 , D. II, st. 1 , bL 43. 

verhandeling over de oitmuntende eigenschappen van dea bast der Surinaamscbe Geoffraea in de geneeskunde, met verscheìdene 
waameemingeo en aaamerkingen van voornaame geleerden. Vertaald en 
vermeerderd doorH. A. Bakb. Leijd. Honkoopy 1790, pi. / 0.90. 

verhandeling over de middeleo, welke de natuur gebruiktom de gewassen gedurende den w in ter in het leven te bewaarea. XXXVI. 
1796, D. Ili, st.l,bL 387. 

verhandeling over de platina of bet wil goud. XXXVI, 1794, D.n,st.29bl. 903. — 40 — 

BoHDT (N.) y verfaandelÌD^ over deovereenkomst tusschen diereo eli |ihi»« 

teD. XXXVI. 1792, D. I, st 2, bl. 555. 

Zie verder : Deim ah , KASTELnir. 

(C. Ds), dias. med. de usa nutricum illicito. Lugd. Bat. 1814. 

Bonn (A.) , verhandeling over bet maaksel en de beweeglijke loswording der^ 

beeovereenigingen van bet bekken, in vrooweo, omtreot den tijd 

der bevallinge: uit waaroeeiniDgén opgemaakt. Mei afb. Vili. 1777, D. 

Ili, bl. 251. 
bet aangeboren bUasgebrek, en dal der roedeeens bejaur- 

den mans, waargenomen en na den dood ontleed door À.. van Eppbnbvij- 

ZEN. Nader onderzsocht en gemeen gemaakt. Amst. Serntrop, 1819, 8vo, 

2pl./l. 

verbaodeling over eenige voomame oorzaken van onvracht- baarheidinvrouwen. Metafb. VI. 1778, D.VI, bl 330. 

tabulae ossiam.morbosorum Hoyiani, fase. III. tab. XV— XXIII , of afbeeldìngen van zieke beenderen enz. met de lat, en nederd. 
▼ertaling. Amst. Sepp, 1790, fol. / 5,50. 

redevoering over den tegenwoordigen toestand derheel- en verloskunde in ons vaderland , met dien van andere landen vergeieken. 
XVII. 1793, D. II. 

tabulae anatomico-chirurgicae doctrinam herniarum illos- trantes, editae a Gebaedo Sandivoet. Lugd. Bat. Lucktmans et Bazenòergy 
1828, fol./ 9,40. 

viraarneeming eener benedenwaartsche ontwricbting van bet linker dijbeen, en derzelver berstelling» op eene nieuwe en gemakkc 
lijke wijze; beide met ontleedkundige aanmerkingen* Met 1 pi. XVn. 
1799, D.V,bl. 273. 

ontleed- en vroedkundige waarneeming eener aanmerkelijk uitge» zette pisblaas, en omgebogene zwangere baarmoeder. VI. 1775, 
D. lV,bl. 613. 

ontleed- en heeikundige aanmerkingen over de pisopstopping en den blaassteekin bet algemeen , en dien bo ven de schaambeensvereeni- 
ging in bet bijzonder. XVII, 1793, D. II, bl. 223. 

nadere beschrìjving en afbeelding eéner wanstaltige roede en van den open pisvireg in een kind van drie jaaren. IV. 1784, bl. 135. 

bijdragen tot de kennis en genezing van bet rotkreupel der schapen. Met afb. XXin. 1820, D. V, bL 127. 

ontleed- en beelkundige aanmerkingen en onderzoek eener alge- meene oorzaak van verscbillende wanstaltigheden. Mei 1 pi. XVII. 
1771,D. I,bl. 147. 

ontleedkundige bescbrijving en aanmerkingen over bet maaksel en de voeding eener zeldzame en wanstaltige vrucbt, als van zes maan- 
den dragts , ten zelfden tijde nevens twee voldragene en virelgemaakte kin- 
deren geboren. Met 1 pi. XVII. 1794, D. III. bl. 123. 

(A. C), scheikundige ontleding van bet bevergeil. Naar 'tLatijn. XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 36; D. II, st. 1 , bl. 67; st. 2, bl. 62. 

anatome ca stori s; atque cbemica castorei analysis, ejusque in medicina usus. Lugd. Bat. Baak^ 1806, 4to, cum fig. / 2.20. 

verbandeling over de mastodonte of mammoutb van den Obio. Met 1 afb. V. 1809, bl. 289. 
Bonoeden, over de bebandeling der klierachtige oogoutstekÌDgeo; 
naarbet Uoogd. door van Eldie. LVIU. 1834^ st. 2, bl. 123. — 41 — 

MoKOKBEKf tjphas abdomìnalisy oedema gloitidìseo traoheoto- 

mie; naar het Hoogd. door tahEldix.. LVUI. 1839 9 st. S, bl. 238. 
BoHSTiTTEH (Y. db), de Noord- eo Zaidlanden «ofdemenschio zijne Ug- 

cfaameliikey verstandelijke en zedelìjke betrekkingen , gewijzigd door het 

klimaat. Uithet Franach , met aanteekenìngen. Leijd. van der ffoek , 1826} 

8TO./1.8Q. 
BosTBKOS (F.) , overt\jdige dragtèn bij koeijeD. LXVII. 1830 y D. II , st. 2, 

bl.644. 
■ waamemÌDg omUrent eene ziekte, ootstaan onder de paar- 

den, op eene landhoeve te Cropswolde^.ìn de Proviocie GroningeD, in 

1827, LXVn. 1829 , D. II, st. 1, bl. 10. 

— en F. C. HEKMEiJEa , waameinuigeD omtrent de mededee* Ungder scharftvan het paard, bet varkeu en den bond,aan den mensch; 
ten aanzien der twee laatstgenoemden dieren bevestigd. LXVII. 1837 1 

D.m,bl. 253. 

waarneming omtrent de genezing eener halfzijdige ver la m- ming (h emiplegie) , bij een paard, door de aanwending van het vniir en 

hetinwendiggebniikder braaknoot (nux vomica). LXVII. 1827 , D. 

I , st. 1 , bl. 147. 
BoiTKKX. (J.B.) , voorloopig berigt wegens eene door kunsl bewerkte nieuwe 

pupil bij eenen blinden. XXXIV. 1808, D. U , bl. 332. 
BooGA^an (J.) , eene, door denatuur gelukkig bewerkte verlossing van eene 

voldragene vrucbt, door den anus. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 210. 
BooGE (C. M. BuooE VAW der) en G. J. van Wjj, verloskundige briefvris- 

selingen.XVn. 1799, D. V,bl.38. 
■ ■ — beschrijviog eener te weinig bekende band- 

spalk, ter meerder gemeenmaking medegedeeld. Met 1 pi. XIX. 1808, 

D.I.bl. 260. 
BooGH (J .) , liederduitsch woordenboek, of alphabeth van alle kruiden , 

wortels , zaaden , gommen , enz. met een daar agter gevoegde : catalogna 

geneialia omnium fere simplidum in thesaoro sanitatis praestantium se- 

cnodnm nnmenim et alphabetum eonim in ordinem redactus. Amst. 

/Ftjsmuiler, 1794, 8vo, /0.55. 
Boom (J. N.), diss. med. de asthmate spasmodico. Lugd. Bai. 1832. 
Boomen fover eenige merkwaardige) in Mexico, en over denouderdom 

der boomen in bet algemeen. XXXIV. 1831 , D.U, bl. 105, 138. 
BooxaiiA (J. F.), waaroemingen , betrelTende de acbteroverbuiging 

der zwangere baarmoèder. XIX. 1822 , D. Ili , st. 2 , bl. 99. 
waameming over het nut van het opium uitwendig bij 

eene beklemde break. XIX. 1822, 0. Ili, st. 2, bl. 64. 
Boow Czir (A. van dee) , beschrijving der lithotripsie,of verbrijzeling des 

steens in bet inwendige der blaas. Amst. en Zaand. Boogaard^ 1837 , 8vo, 

/1.50. 
de EgypUsche oogontsteking. LXXXIII. 1838, 

D.I,afd.2,bl. 222. 

commentatio ad quaestionem medicam qua quae- rìtnr: quid contulerint recentiorum labores ad ovigenesin illustrane 
dam. 1. 1832—1833. 

diss. anat. pathol. de pulmonibus. Lugd. Bat. 1834. 

— (E. C. TAN DXa),iets over de behandeling der stricturae urethrae 

der blennorrheae, der catharrus vesicae chronicus cn der — 42 -^ 

poUationes diurnae etndcturoae, volgens L^llehahd. LXXXIU. 

1838, D. I,afd.2,bl. 31. 
BooNfCKBK (J. J.) y diss. med. de eh olerà Asiatica. Lugd. Bat. 1833. 
BooTH (F. S.) f nieuw werktuig ter bewerkstelligiDg ran de exstirpati e der 

polypeD in den neus. Naar hetEngelsch door yak Eldik. LVIII. 1822, 

st. 2, bl. 182. 
Booij (V. E.), diss. med. de ischaria. Lugd. Bat. 1817. 
BoRGH (A. P. R. G. VAir deb) , verhandeling over bet beplanten van dorre 

zandgroDden, voomamelijkmetde schotsche spar. V. 1807, bl. 1. 
BoADKS (A. H. J. de), diss. med. de routationibus quae in diversis systema- 

tibus gravidi la te producuntur. Lngd. Bat. 1837. 
— waameming van eene parpura baemorrhagica , 

morbus maculosus Werlhofix. LXXX. 1838, st. 9, bl. 274. 
Bob DOT , waameming eener silel afloopende hersen-ontsteking (eDce- 

phalitisacuta), onder hetmasker eener lever-ontstekiog (hepatitis), met 

eene doodelijke uitkomst. Naar bet Franscb door A. Moll. LYIIL 182^, 

at. 3, bi.-203. 
Borgh (T. J. ter) , Yerbandelìng over de n ecrosis, gevolgd van eenige waar- 

nemingen. Gron. en Amst. ìf^ijbe pp'outersen van Esy 1821, 8vo,pl. 

/2.60. 

— r- bescbrijving van den reductor, ter hersteliing van den 

ontwrichten opperarm. Voorafgegaan door een kort voorberigt van 
Dr. J. Muinncs. Gron. Oomkens^ 1824, 8vo, gekl. pi. f 1.50. 

derde verhandeling over de vraag : kunnen er , uit eene op ontleed- en natuurkundige gronden steuneode verklaring der ooige- 
,^ keerde wormswijze beweging, met de daarvan afbankelijke toevallen 

en verschìjnaelen , regelen voor de kunstbebandeling afgeleid worden ? XX.- 

1819,D.IV,bl. 49. 

Zieverder: Heller. 
Boen (G. G.) diss. med. de sede pleuritidis verae. Traj. ad Rhen. 1799. 
Bos (H. tan deb Horn vau ben), diss. aoat. pathol. demedalla spinali. 

Lugd. Bat. 1837. 
BosGH (D. J.) , bet oxydum ferri bydratum, het oxydiHB ferri en de 

liquor subacetatis oxydi ferri , nienwe tegengiften van bet arsenicn-m'en 

deszelfs verbindingen. LVIII. 1839, si. 2,bl. 174. 
(J. F. J.) , diss. med. de utitltate et nsu explorationis obstetricie. 

Lngd. Bat. 1815. 

(W . ), over de Indische sprouw (apbtbae orìentales) . Amst. Sulpke , 1838,8vo,/0.60. 
— Brouwer (W.), verbandeliogoverde geelzucht. IX*. 1787,bl.307. 

naluur- en geneeskundige waameeming , aangaonde eene tegennatuurlijke en onwillige afloopingvan de pis , door de elee t ri- 
ci teit geneezen. XXVm. 1781 , D. Ili, st. 2, bl. 436. 

(U. de), waarnemiog van twee kinderen eener dragt , zeventien dagen na malkanderen geboren. lY. 1770 , bl. 21 van de bericbten. 

(H. VAN den) en G. Brinckman, eenvoudig middei om bet acid. muriatìc. oxygen. te bereiden. XLII. 1803,D. n,st. 1 , bh 250. 
brief aan L. de Bruin over de kracbtea van 't ac i du m ronriaticum oxygenatnm. XXXIV. 1802, D. I, bl. 210. 

v^aamemingen omtrent bet geneezend vermogen van 't acidum muriaticum oxygenatnm , in Imidziektens en b|izonder in 
de scburft. XXXIV. 1801 , D. II, bl. 215. — 43 — 

BoscB (H. VAX dsn), brief aan^^aande eene waamemtng van eenen, door 
keelkiioclige hulp, zonder operatie , afgehaalden blaassteen. LXIX. 1827^ 
D. U.st. l.bl. 115. 

bekmgrìjke borstzìekte,bij Hjlcopening bevestigd . 

XCVI. 1825, bl. 415. 

over de braakmiddelen. XCVI. 1825, bl. 477. 

spoedige en gelukkige geneztng der e re u p , door toe- gedieDdebraakmiddeleD. XXXIV. 1809 , p. I, bl.262. 

— vlugtige aanmerking over de cholera morbus op Jaira. XXXI7. 1822 , D. I , bl. 274. 

waameming wegens de schadelijke uitwerkiog yan het zaadderdatara stramonium. XXX. 1802, D. Xn,st. 2, bl. 195. 

de pisdrijvende kracht van de dì gì tal is purpurea, •door een aanmerkenswaardig yoorbeeld bevestigd. XCVI. 1825 , bl. 410. 
over de entiug mei koepokstof . XCVI. 1825, bl. 458. 

berigt nopeus eene door uiterlijk geweld toegebragte boofdwonde. XIX. 1822, D. Ili, st. 3, bl. 13. 

de kinderpokkeo, welke voornamelijk in 18L7 en 1818 zoo fel te Rotterdam geheerscht hebben in verband beschouwd met de 
eaiing der koepokstol, en deze in derzelver waarde gehandhaafd. Roti, en 
A.iB9t. vanderMeerenvan Es, 1818, 8vo,/0.40. 

aanmerkingen op de berichten, in de Letterbode ge- plaatstf wegens de verhandeling over de kìnderpokjes, door wìjlen 
Dr. H. YAN DSN BoscB ; door den uilgever dier verhandeling. Rott. Jrren- 
AfTjf^ gratis. 

berigt omtrent het ontdekkenvan warekoepokken deuìjers van koeijen op het eiland van Brielle. XXXIV. 1817, D. I, 
bl. 163. 

berigt wegens de inlandsche koepokstof. XXXIV. 1817,D.n, bl.2. 

bel voortdorend nut der entìng met koepok- stof, tegen de nog heenchende vooroordeelen , aan waamemingen ge- 
ioelsten gebandbaafd; ineenen brief aan Dr. J. B. Gbol. Rott. van der 
Meer, 1817 , 8vo, / 0.20. 

over de vermomde tusschenposende koortsen. XCVI. 1825, bl. 433. 

belangrijke koortsziekte. XCVI. 1825, bl. 420. 

over het nut van den levertraan, bij ziekten van kkideren, waarbìj zwakheid der spieren en voornamelijk weekh e id der 
beenderen plaats hebben. XCVI. 1825, bl. 447. 

• waameming eener belangrijke leverziekte. XCVL 1825, bl. 401. 

korte'bijdrage over het afgangwerend vermogen van de radix lopeziana. XLII. ISOl , D. I. st. 2, bl. 47. 

beiangrijke maagontsteking- ziekte , bij eene zwan- vroow. XCVI. 1825, bl. 441. 

over de epidemie van mazelen" en af feci ione s eatarrhales, welke in Decomber 1800 en Janaarij 1801 te Wage- 
nmgenheeft geheerscht. XIII. 1801, D.I, st 3, bl. 163. 

waamemingen wegens eene buitengewone ontaarding der o varia eener vrouw, met 1 afb. XLII. 1801 , D. I,st. l,bl. 117. — 44 - 

BosCH (H. ViiN Dtlx) y *wàaTtieiìkÌDg omtrent de ontaardin^ en voigrootiag d«i* 
pisblaas, in het lijk van eene vrouw van ongeveer 53 jaar. XIX. 1822 y 

D. III,bl. 64. 
.._ ^ — geDeeskundige waarnemingen over sommige gewtgtìge 

ooderwerpen der beoefenende geneeskunde , vooral ook over deszelfe veel- 

vuldige bebaodeling vaD het roodvonk of scharlakenziekte, tfaao» 

meer algemeen heerschende , eoz. Rott. Holsteyn^ 1806, SvOy/O.Cd. 

^— ^-^^— — — een enkel woord over de roodvonk of se bar la- ; kenziekte.XCVI. 1825, bl. 451. 

; waaineiningen omtrent den sulphas chioiDae. 

I XIV. 1823, D.m. 

iets over het nut van het verzoette kwik, bij de 

mazelen. XCVI. 1825, bl. 454. 

iets over zwangere en kraamvrouwen. XCVI. 1825, bl. 467. 

(I. J. VAZf dem) , verbandelingen over de buikontlastingen in borstziekten. IX'. 1790, bl. 1. 

verhandeling over den waaren aart der kinder-pok- jes, en derzeiver gemakkelijke en zekere geneezing. Rott Jmnbergj 
1791, 8vo,/ 2.50. 

berigt wegens eene verbeterde geneeswijze der k inder- ziekte, metzeervele proeven bevestigd. XXXII. 1790, D. II, bL 25^* 

natuur- en geneeskundige verhandeling van de oorzaken, voorbehoeding en geneezing der ziekten, uit de nataurlijke gesteldbeid 
van het vaderland voortvloeijende. IV. 1 778 , bl. 1 . 

(R. vandbm), de herba digitali purpurea, ejusque nsu medico, experìmentis et observationibus practicis illustrato. Traj. ad Rhen. 1794. 
de natura et utilitate iiquoris amnii. Traj. ad Rhen. 1792. 

(R. B. VAN dkn), diss. psychol. med. de musices efifectn in morbi» sanandis. Lugd. Bat. 1837. 

(M. VAM DEE MBEascH), mededeeliug betreffende eene aneurisma van de arteria carotis door Astleu Goopee. XXXIV. 1812, D. II, 
bL 212, 227. 

over de uitnemende werking der arnica- bloemen, benevens iets over de salix alba (de water wiig). 
XXXIV. 1812.D.I,bl. 71. 

buìtengewone etterverzameling in de borslholte na eene longontsteking. XXXIV. 1811, D. II, bl. 357. 

bandleiding tot de gerechtelijke genees- kunde; dienstig voor geneesheeren bij de scbouwing, enz* ter beoor- 
deeling van het doodelijke der wonden, en van alle andere bij het gerecht 
voorkomende geneeskundige zaken. Amst. van Vlietj 1814, 8vo, pi. 
/ 2.80. 

vergelijking van het Fransch phantome met het Hollandsche van L.Moritz, XXXIV. 1802, D. I, bl. 354. 
Bosma|B), voUedig samenstel van lessen over de natuurkunde, waario 
op eene zeer begrìjplijke vvijze, deze geheele wetenschap ootvouwd, de 
werktuigen beschreven en derzeiver gebruik en uitwerkingen aangewesen 
worden ; tweede druk , vermeerdert met alle de nieuwe ontdekkingen in de 
aantrekkingskracbten , de konstluchten en de electrìciteit , Amst. Elwe , 
1793, 8vo,/ 1.80. ! — 45 — 

IdisCKA (B.), cHtào éé oondenda in orbe Amstoloedameiisì schoU clinic « 

io commodam chirargoruniy eomm praeaertlm, qui rari artem fflctnrì 

»ot. I. 1821—1822. 
— — disi. fiisieiM obflenrftUonem de vesiculae seminalis sinistrae 

defcctn, integris teatibus» vase vero deferente 5ÌDÌstro clanso. Lugd Bat. 

181^ 
Bo6aoir(A. dx), beschrìjving en albeeldiog van een navel- en buik-breuk- 

band. IV. 1786, bl. 474. 
vérhandelÌDg over cene binnenst buiten gekeerde en buiten 

liet ligcfaaam geplftatsteopenepisblaas, in eeo eerstgebooren vrouwelijk 

kind. Met afb. lY. 1779, bl. 313. 
BosscTT (J.) » dÌBs. med. de inflammatione. Lugd. Bat. 1816. 
BouiiXAun (J.) » geneeskundige beachouwing der ziekten van bethart, TOor« 

afgegaan door nieawe nasporingen omtrent de ontleedkuode en pbysiologie 

Tan dit oFgaan . uit het Fransch door G. C. yar de& ScHEOBrF. Amst. 

WtsUrmany 1838, 8vo,st. 1 ,/1.60. 
BooxAH (J.) , iets o^er de zoogenaamde tongziekte van bei vee. XXX. 

1839 , D. XXIX , 8t 2 , bl. 761 . 
BomiAiis (G.), zwaBgerheid van vierkalveren bijeene koe, en van zes 

lammerenbij eenscbaap. LXVII. 1827, D. I,8t. l,bl. 160. 
BooBoiois (L. J.), dìss. med. deictero neonatoruin. Lugd. Bat. 1817. 
BoiSEGCaii (M), over de nuttigbeid van de cirkelvormige bind i ng der lede- 

maten bij sommige perìodieke ziekten ; naar bet Fransch door van Eldik. 

Lym.l828,8t. 5,bl. 456. 
Bonuiaoir , genezing eener b e m i p 1 e g i e der Hnkerzijde door de e 1 e k t r i- 

citeil, naar het Franscb door Vàii Eldik. LVIU. 1835> suppl. band 3, 

st. 4, bl. 338. 
Bonviu, bewaring van bloedzuigers, medegedeeld door J. B. vav 

Jlfovs. LXI. 1828, D. VI, n."" 6, bl. 347. 
-: over bet extract van lataw en bet lactucariom, medege- 
deeld door J. B. VAN MoNS. LXI. 1828, D. VI, n."" 6, bl. 346. 

openboudende pomade, medegedeeld door J. B. van MoNB. LXI. 1828, D. VI, n.<'6, bl. 345. 

Bbaak (J.)« responsioad quaestionem: quaeritur catalogus avium, in pro- 
vìncia Groningana indigenarnm, addita accurata illarum descriptione, difTe- 
rentìa generica et specifica , vivendi ratione et moribus , allatis uniua alte- 
rìasqae scriptorb imaginibus et adjuncta iconum Mozemamniorux critica, 
m. 1821—1822. 

BiAàHBVBO (H. S.),dis8. cbir. de extirpatione glandulae parotidis et 
snbmazi Ilaria. Gron. 1829. 

BBASzafD. J.ì, dis8. med. de variis pulsa um conditionibus. Lugd. BaL 
1817. 

— — — — aanmerkingen over deware en valsche inwendige o n t- 
stekingen, betrekkelijk het gebruik der bloedoutlastingen. LVIU. 1824, 
sopplem. band 2, st. 2, bl. 97. 

Beagn, over bet uitwendiggebruikvao bet elixir acidum Halleri; naar 
bet Hoogd. door van Eldik, LVIU. 1837 , st. 6, bl. 536. 

Bracnzt (J. L.), over de ontsteking des moederkoeks; naar het Fransch 
door VAN Eldik , LVIU. 1830 , st 3 , bl. 246. 

Bbaoonnot, over het geneeskundig gebroik van bet acidum p ceti cu m 
en de aanwending van deazelis oplosbare verbindingen ; als tegengift der — . 46 — 

metaBlzoaten ^ naar het Fraiisch door A. MoiXy LVIU. 1827 , M. 3 , 

bl. 256. 
BaAiTDBis (H.) , woordenboek vanalle grieksche gen^eskitùdìge beaa- 

mìngeD , iii«t derzelver verklaringen , Tertaald en varmeerderd door G. J. 

Pool, Rott Hendriksen^ 1824, 8vo, / 3.30. 
Beandes (R*)' ^^^ nieuwe verbìndingen van het azijnzuur met koper- 

oxijde, (aittreksel van eenen brìef aan B. MsuLiirK). L>XI. 1827,0. 

m, ii.°4, bl. 199. 
BftAim (A.), waanieiiiingen ooirreot een achadelijkinsekt op pìnus loiiz; 

ffledegedeeld door J. van dee Hosyr.H. LXXV. 1839 , bl. 321. 
bijdragen tot de kenois van de cenvoudige oogen der gelede 

dìereo (articulata Ccv.). Met 1 afb. LXXV. 1837, bl. 135. 

ODtleedkundige beschpuwìog van de 8chorpioeaYlieg[ (panorpa commuois ;) Met 1 Afb. LXXV. 1839 , bl. 173. 
diss. Eoòl. de tardigradi». Lugd. fiat. 1628. Beassaet (H.) en C. Terne, over behoed- en geneesmiddeIeD tegeo de 

kreupelheid der schapen. X. D. VII. 
Beaun, over het chlorinewater ab geneesmiddel , vooral inde schtr- 

lakenkooTts; naar het Hoogd., met bijvoegseleo van tah Eldie. LVm. 

1823,81. 4, bl. 318. 
• — (J. A.), wederaanheeling van eesengelieel afgesneden vinger; 

naar het Hoogd. door tan £ldie. LVIU. 1824, supplem. band 2, at, 1 ^ 

bl.48. 
BEAUve (J. de), borstontstekin£;en. XLVnL D. Ili, st. 1, bl. 22. 
eenige aanmerkingen over de geneeswìjze der eh ro Bische 

ziekteivin.hetalgeineen. XLYIII. D. Ili, st. 1 , bl. 1. 

— geneeskundige waarnemingen of dagboek gedorende het jaar 1816, XLVIU. D. II}, st. 3, bl. 201; st. 4, bl. 305; D. lY, 
st. 1, bl. 77; st. 2, bl. 149; st. 3 , bl. 269; st. 4 , bi. 350. 

over de eenyoudigheidin de ganeeakaade. LXIX. 1827,D.II,st. l,bL36. 

— hydro-salphuretum ammoniae. XLVIU. D. II, «1.3, bl. 320. 

iets aangaande dekoepokinenting. XXX. 1823, B. XXXm, st.2, bl. 404. 

— epidemiamorbillosa. XLVUI. D. U, st. 3, bl. 302. 

— over deondervinding in de geneeskande. LIV. 1833, D.m, st. 3,bl. 65. 

iets over de voorbehoeding der roodvonkxiekte. XXJLIV. 1821 , D. I , bl. 6 , 90. 
Bbxda (I. vait), waameeming eener verstropte dije-breu k bìj ecne evnin- 

gere, in het laatste tijdperk van haare dragt, waoneer er zich reeds eenige 

baaringS'Ween vertoonden ; beschreven in eenen brìef aan M. S. Du Pui , 

VI. 1786, D. xm,bl. 494. 
^ • Yerhandeling over de electriciteit van den dampkring 

enz. IV. 1788, bl. 363. 

proeven, genomen met twee electrophores van vemchil- lende soort , om te ontdekken met welke doorgaans de meeste elcctrìdteit 
konde verwekt worden , XXVUI. 1799 , D. I , st. 2 , bi. 251 . 

bericht van verscheidene inéntingen in persoonea VAO allerleien ouderdofp , en onder welke wmmigen sich oo^jKhijiiiijk io iee( , — 47 — 

oiigoiiscìge gesteldhedeo bevonden, met het {;elakkigst gevolg verrìclit, 
xxxn. 1790, D. n , W. 154> 

Zie verder : Home. 

BiEDA (J. G. S. VAH),bedenkÌDgen omtrentlietgeen uit de, bij de putbprìDg te 
Zetjst opgebragte groadeo, aangaande den geologischeo aard van den 
bodem aldaar kàD afgeleid worded , XXXIV. 1835, D. I, bl. 146, 166. 

■ ' aanteekeniog omtrent eeoe nieuwe soort van do If i j n. 
Het afbeeldingen. XXIV. 1829, D. II, bl. 235. 

oratio de educatione vere liberali, et bistoriae nataralis studio, impriniìs ad illam conducente, IH. 1816 -*1817. 

nogiets over het roode regenwaterte ScheyeDiogen toz. gevallen, XXXIV. 1820, D. I, bh^58. 

eenige bijzooderheden omtrent den waivisch, die den 5 Not. 1827, bij estende gestrand is, XXXIV. 1827, D. U, bl. 341. 

over walvischaardige dieren op ooze kusten ^ XXXIV. 1825, D. I, bl. 302. 

over de ontviamming vanhetwaterstofgas in aanra- kÌDg gebragt met platinaspons, beoevena eenen lateren brief van 
DoBEEZzifER aan Sckwkigger, XXXIV. 1823, D. Il, bl. 324. 

antwoord op het berigt van M. over het gevaarlijke der proef van DóBEEEiiiEa, met het waterstofgas. XXXIV, 1824, D.I, 

bl.5l. 
BftEDiE (L. G.), vergelijking tusschen depharmacopoea Belgica en 
Bata va meteene korte verklarìng derscheikundige bereidingen, in dezelve 

Yoorkomende. Amai. Saakes , 1825, 8vo,/2.20. 
BazE (J. db), verzameling van waamemiDgen over hetafhaien der nage- 

boortea. XIX. 1808, D. I, bl.2.03. 
-' verhandeliDg over het gebruìk van den Rhoonhuiziaanscheit 

kefboom, in de verloskunde. Met I pi. XVII. 1793, D. II, hi. 1. 
■ Gz. (J.) , de nieuwe wijze van vroedmeesters te maken , en het 

cerate geval van den ongelakkigen uilalag, ter beoordeeling voor^pedrageD. 

Amst. filari y 1802, 8vo ,/0.40. 
BiZGOEN Cz. (F. TA9 deb), aanteekentDgen over de ziekten der slagaderen, 

ivaaniit de anenrysmata ontstaan, volgens de nieuwste aanwijzingen 

van Scarpa, door Heceeb, met eenige aanraerkingen van Hables, en 

cene WBameming vantwee aneurysmata, bij eeoen en denzelfdeii lijder. 

XLVn. 1815, D. m, 8t. 2, bl. Ili, en st. 3, bl. 108. 
— iets over het levend begraven,ende middeien 

om dit Toor te komen. LXXXUI. 1838, O. I, a£d. 1 , bl. 41. 
" oratio in memoriam Andreae Bonn. L 1819-1820. 

BmotJssAiB, zijne leer, haregevolgen, en het eindelijk lotdathaar te fpaoblea staat , beknopt voorgedragen. Bene bijdrage tot de geschiedenis der 
geneeskandige theorienen stelsels, meteene voorredeeo eenige aantee- 
ksi^en van F. vav dikb Bregoeh, Amst van Es^ 1829, 8vo, f 1. 10. 

- over de cholera en cholerine. XXXIV. 1837,D. I,bl. 221. 

bijdragen tot bevordering van de kennis, aan- 

pande den aard , de verschijnaelen , de voorkoming en de behandellng van 
de, het weMelijk gedeelte van Europa, bedreigende cholera. Amst. 
D/o/mcAj, 1831— 1832,8vo, 2st. /2.80. 

wenken voor het niet geneesknndig publiek , met — 48 — 

bpzigt tot de e b o 1 e r a y benevens eene aanwijziog , wat hetzelve tot ooder- 
houding der gezondheid , en tot voorkoming dezer ziekte (wanneer zij zich 
vertooneD mogt) kan in het^rerk stellen. Amst. Diederichs^ 1831, 8vOy 
J 0.50. 

Brboobn Gz. (F. VAif usa) , spec. med. de mnltiplici emeticorumin medi- 
cina usu,Lugd. Bat. 1806. 

' overzigt der geneesmiddelen, gerangschikt 

naar derzeker nataorlijke en voor de praktijk meest geschikte verdeelingen. 
Amst. van Esy 1830, 8vo , / 1.00. 

iets over den hermaphrodiet DKaBisa. LXXY. 1835, bl. 226. 

oratio de una atque sola via , prò hodiernis aitis medicae incrementis, tnm ad artìficis solerttam, tum ad artem ipaan 
amplificandam, rite ineunda etc. Amst. Tijpographia cwitaiis jmòiica» 
1818, 4to,D.I, 1817— 1818. 

de keratonijxis, eene nieuwe kunstbewerkmg aan het oog, nit bet Hoogd. XLYI. 181 1 , D. IH , st. 1 , bl. 171. 

bertgtnopens de langlevendheid eener vroaw van 101 jaar. XXXIV. 1808, D. II, bl. 359. 

— iets over bet Geilnauer mineraal water. XXX, 1815,D.XXV,st. 2.bl. 571. 

aanteekeningen over de scarlatina door Dr. J. A. Wkndt , getoetBt aan eigene ervarìng. Amst. Schleijer^ 1837 , 8to j 

/1.80. 

iets over de scbarlakenkoorts. XLYI. 1810 ^ D.I,st. 2,bl. 156. 

bedenkingen over bet zien der slaap-of nacbtwandelaren; als mede over bet dierlijk magnetismus. Amst. 
vanEs, 1829, 8vo , y 0.75. XXX. 1816, D. XXVI, st.2, bl.413, 

461,509. 

iets over bet zeewater en bet zeebad. XXX. 1818, D. XXVin, st. 2, bl. 543. 

2iie verder: RiJNDcas. 
BaxEA (V), eenige voorscbrìflen , ter aanwending van bet jodium; naar 

bet Italiaansch door van Eldik. LVIII. 1825, st. 1 , bl. 78. 
■ (V. A.) bedenkingen over de ontsteking van bet ruggemerg, me- 

degedeeld door F. vah dee Breogeit , Cz. XLVU. 1817, D. IV, st. 2, 

bl. 62. 
(V. L.), bijdragen tot de bebandeling der bondsdolbeid frabies 

canina), naar bet Hoogd. door A. Moix. LVIII. 1824, st. 4, bl. 313. 
Bbsssee (F.) , zie : van Roo&huijsen. 
Beeuoel(H. G. van), nasporìngen aangaande deodnlogie ofeierkande 

en de oorspronkelijke voortteeling van menscben en beesten. Dordr. 

vanEysden en van den Kieòoom, 1794, 8vo,/3.00. 
. pbysiologiscbe verbandelingen over bet leerstelsel der 

ontwikkeling en dat der bijgeboorte; zijnde een aanbangsel van de 

naspooringen aangaande de oonlogie, enz. Dordr. vandenKieboom^ 

1796, 8vo,y 0.70. 
BaEUK.EE (F), berigt om ammoniak-zout met ijzerdeelen te bezveangeraiy 

en in alien deele gelijk te maken aan de ijzeracbtigebloemen van het 

ammoniak*zout. XIII. 1786, D.IV,8t. l,bl. 221. 
Beez (J.}, bl Flore dea iosectophilcs , préoedèe d*nn discoors sur TutlUté des — 49 — 

iDsecteft, et de Tétade de riatectologìe. Utr. mU et JìAter^ 1792, 

8vo,/2.00. 
Brief, befaelz6Dde eeoe korte beschrijviog en venkgderbef^ra^fplaaU le 

Zmlen. XXXn. 1792, D. I , bl. 1M\ 
fifief aen H. C. tan dbe Boor Mbsgk , over de berooki ngen van Gmr* 1 

Tov en LABAUukQUE. XXXIV. 1826, D. U, bl. 356. ^ 

<— san dea bunger J. B. betreffende de loopende gerachten omtreot béc 

cbirurgiJDB gilde eoz., te Amst. Alom te iferlariMen. 1798, 8to, 

/0.05. 

aen W. te Haarlem, bevattende aanmerìuogen op de oDtdekking der 

wijse, WMTop het geluid bij de dieren ontUnt. XXXIV. 1825, D. I, 
bt. 259. 

- rakende het onderscheid ttuscbeo eenige laogdarige gezwellen in 
de agte deelen Tao bet meoschelijk ligchaaan TOOrtkooNnde. XXY. 1761 ». 
D.I, «.2,^.585, 755. 

ofer d^ stand nm plattelaodiciie heelmeestera. XXXIV. 1822» 

D.n, bL421. 

over de ìnenting derkinderpokkeo. XXXm. 1794, D. I,bl. 

138.. 

nitLondenover de uitwerkiog der koepokinenting. XXXIV. 1820» 

D.I»bl.260. 

-.^^- tegen den steller van bet leU over de deugdelijkheid der q aio ina. 
XXXIV. 1835, D. 1 , bl. 435. 

Tao eenen heer uit Amsterdam , aan zyoen vriend eo kunstgenoot te 
Rotterdam , wc^gens bet voor- of nadeelder aitwaasseming yan bedor- 
Teo water. XXVHI. 1738, D. V, st. 2, bl. 382. 

bchebepde aanmerkÌDgen op het werkje vao A. Capadosb, ter beatrq- 
dìvg der vaccine. XXXIV. 1823, D. ll,bL 389. 

aan de redactie van bet Gewondhetdsblad^ over de fra ce ine. LIX^ 
1822, bl. 177. 

over de al of niet te zamenstelling van bet zoogenaamde versnvrd zeezoutzttur. XXXIV. 1819, D. II, bl. 82. 

nopens bet ieis betreffende de soogenoemde nieuwe wijse wm vroed» meesiers te makeup door J. db Baxs Cz. , ter beoordeeling voorgedrageo 

door D. VAV GisacKia. 1802 , 8vo , /0.15. 
BricCwìmeling over vroedkundige onderwerpen, Umcben den leolor 

RocQUBTTK en de Hoogleeraren Blbulìbd en Vboajb. Amat. Boùrop^ 

1803,8vo,/0.27f. 
BrìeTen,geYoodenonder depapieren van Dr. A. aanzijnenzoonC.(betrekkelijk 

kwakzalverij en vooroordeelen). LIX. 1822, bl. 162. 
'^— van Philalbthbs aan Eulbptos, over bet dierlijk magne tiamna» 

XXX. 1813, D. XXm» 8t. 2, bl. 717, 747; D. XXIV, st. 2, bl. 102» 

164,224. 

(Scbeikundige) aan eenen jongen beoelTenaar deaer kunst; waarinde voomaaunste onderwerpen der scheikunde op eene bevattelijke wSjce 
voorgedragen , banne tocpaasing op de babhoudkunda, knnsten, entot 
eene vermaaklijke oitspanning aangetoond , en te gelijk eene atnleiding tot 
scbeikundige bewerklngen gegeven wordt. Leijd. BoitAoopf 1800, 8vo^ 

/o.ea 

BaiLMAH (B. J. A. W.), waameming wegens eenezeldzame wormziekte 

h^ een sUvenkindje te BaUvia. XXX. 1827, D. XXXVU» st. 2; bL 45a 

BuBCBMAm (G.)» wwmemingen omtrent bel vermogen van ecnjge middd*" 

4 — 60 — 

lai biJ20Bder van bei geoay^neerd« xeezotttsaur («e i da m nari- 

aticum oxygenatam) tagen de zeere hoofden.XXXIV* 1802» D» I, 

bL 18,34. 

Zie verder : yan dbn Bosch. 
Bbihk (C. H.)» geocnng der aavel-brauke bìj kìndaniD. XXXIII. I8OO9 

D. II,bl. 115-. 

■■ waarneniiiig eeoer piaopttopping en doorboring der 

bbas boTen bet achaambeen, gavolgd ysu genezing. XIX. 1806 , D. I, 

bl. 152 
BaiK&B (0.),diss. noedde dya ente ria. Traj. ad Rbeo. 1816. 
Baocx (A. G.)y geneeskondige waanieraiiig mei de radiz artemisiae Talga- 

ris tegeo de vallendeziekte. XXX. 1825» D. XXXV, st. 2, bl. 714. 
de leer der indicalien. Naar bet Latijn van F. J. Yov IXK, GoriDch. IVA der Wal, 1816, 8vo, / 1.20. 

iets anden» in plaats van de kina, de benteUIag Tan de intermttterende koortaen betreffende. XL. 1809» D. Y, it. 2, 
bl. 157. 

— ieti over iie mazelen, XXX. 1834 9 D« XXIV, si. 2, bl.694. 

^ < V i i i waameming eener mania door aulpbaa qaininae gè- 

nezen. XXX. 1834, D. XXIV , st 2, bL 740. 

verhandeling over de verdeeling , den oorsprong , de toeral- r^m-^^rr^ len en genezing van de wormen , in bel ligcbaam van den menacb. 

XXXVm. 1817 , n». 9, bl. 388, n^ 10, bl. 449. 
Baoms (B.), waamenìiDgen van chronisch e abscessen in de tibia; naar bet 

Eogelscb door vah Eluik. LYIII. 1833, suppl.band 3, at. 1 , bl. 16* 
^ — over plaatselijke senuwaandoeningen; medegedeeid door 

H. S. MiCKAéuB ; naar bet Hoogd. door vah Eldik. LVIII. 1839 , at. 5» 

bl. 399. 

(B. C) , over de ziekten der g e wri eh ten ; naar bet Engelaob , net •aantcekemagan en bijvoegaels door H. S. HiiMAm. Haarl. LoMJts^ 1824, 

8vo,/2.80. 
BaoBCKE (J. G. VAN mn) , responaio ad quaestionem cbemicam ; qaooaqoe 

OK oognilar oompositioae aquae, bajnaqne Bolubilitate per aérem atmoa- 

phaericum , nec non ex iis quae a floidi electrici turbato aequilibrìo pen- 
' dent , phaenomcna poasont explioari ad meteora aqnea vel ignea pertiiM»* 

tia9I. 1820*-lffil. 
— diss. mcd. de usu radici» columbo. Lngd. 

Bat.1822. 

over eenige venchijnaelcn , welke doov de ivera dar geregtdijke geneeaknnde tot de eel faontbranding gebragt 
vrorden , en over bet gevoelen van LAia nopena deie verfaranding , LXXX. 
1830, D. m , 8t. 1 , bl. 1 ; st. 2 , bl. 139. 
Baosaa (N. J.) , diia. ned.de bydrothorace. Lngd.Bat. 1831. 
BaOBEs(G.), oommentatio botanica: de varila plantarom gemmia,oi de 
gem matto ne oniveraa. IL 1830—1831. 

■ (H. J.), diaa. anat-phyaiol. de gianduia thy reo idea. Tny. ad 
Rben. 1839. 

(J.C.)y veralag yan drieanputatien. LXIX. 1828, D. Il, at. ' 2,bl. 265. 

■ ■ oratio de cbirurgiae atudio, con calta ei hananitaie oon- 
jongendo. I. 1826—1827. — 51 ^ 

Bbobks (J. G.) 9 bdhBgrljk Toorbeeld Ttn fistula atercorea. LXÌX. 

1828, D. U,at.!2,bl. 268. 
exdrpatie van een gezwel op den wortel van dea Deus. 

IiXIX. 1828, D. II , 8t. 2, bl. 270. 

irsameming eener cbronbche huidziekte. Met 2 afb. LKIX.D. II,»t.2,b!. 273. 

hydrops bursamm maoosaram. LXIX. D. II, st..2, bl. 2«7. 

waarneming eener in filtra ti e van a ri n in bet celwijsweef- 

ael. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 269. 

twee waamemingen van bevige knenzingen. LXIX. 1828, D.H, 8t. 2, bl.255. 

^^^ — di», diirarg. de laesionibuscapìtis. Traj. ad Rhen. 1818. 

■ wBamemingeai ymt oogonUtekinc. LXIX. 1828, D. II. 

i«.l,U.2d8. 

waarneming yan panaritium. LXIX. 1828, D. II. 8t2. 

bl.260. 

oratiodePateano. D. I, 1834—1835. 

vraameming eener gecompliceerde breuk van se b een- «a knitbeen. LXIX. 1828,D. n , st. 2, bl. 262. 

waamemiog eener break van het slentelbeen. LXIX« 1828,l>.n,tit.2,bl.262. 

twee waamemingen vao spondylartbrocace* LXIX. I828,D.n,st.2, bL272. 
■ waamemingen van veradbiUende aoòrten van ulcera. 

LXIX. 1828, D. n, tt. 2, bl. 256. 

responsio ad quaestionem medioam : quandoqnidem in Gaubianade morbis solidi vivi doctrìna, qnamvis gravissima, multa «li-i 
amnmic desideraatur , pronti ex okservationibus patet, quaede vi vitali 
post enm nistitutae sunft : quaeritur, quid contulerint bae observationes ad 
doetrìnam illam com augendam tum vero edam perfidendam. Il, 1817 — 

1818. 

(R. H.), diss. cbir. de gonartbrocace. Tny. ad Rben. 1836. Bidinv (M.) en R. Cooetois, verslag van een plant- en landbonwknndlg 
veiaje, gedaan in Jnllj 1826, langs de oevers der Maas van Luik naar 
Dinant, in de Ardennes enbet grootbertogdom Luiemburg. LXV. 1827 , 
D.U,bL450. 

B iffu nnc n (Over de voornaateiBte) der nog bestaande geneeekandige kwakzal- 
v«rij , in bet algemeen. UX. 1822 , bl. 232. 

Bfto^vrr fP.), diàs. mtd* de acdone tartratis potassae et stibii in ocr- 
pd» humamun. Lngd. Bat. 1817. 

Bmosius, werkzaamheden van het extractum lactucae virosae met di- 
gitalis, tegen bovatwaterzuoht; naar bet Hoogd. door van ELDiK.Lyin. 
1830,st. 2,bl. 184. 

' ■ ' (Tb. M.) , eeoe bijdrage tot de kennis van bet in a t i tu ut voor zieke 
kinderen te Weenen, van Gosus, en van zijne therapeutiache behande- 
tiiig der aldaar meest voorkomende kinderziekten ; naar bet Hoogd. door 
VAH Eldik. LYIII, 1825, st. 4, bl. 345; 1826, st. 2, bl.'166. 

BaouasAis (F. J. V.)» twee geneeskundige lessen over den Aziatiscben 
Ibraaklo^p et cb olerà moriiua^ opeabaar gehóudèn te Pacijs enz; Uit -- 52 — 

hd Fruisch vertaald en met *eeo coke! woord venMinlerd door G. W. 

Tops. Breda Sterk, 1832,8vo,/0.60. 
{BaoussiOft (E. J. Y.)» ontwikkeling der stdlingen betrekkelìjk tot de ziek- 

te-kunde; uit het Fraosch door J. H. yxk Opdoap. LXVHI. van 1827, 

D. I. st. 1 , bl. 1 (bis) tot 1832, D. V. ai. 3 , bl. 984. 
Baouwsa (H.)) waarnemiDg omtrent hetpuLpacaasiaa. XXYEL. 1777» 

D.yiyst. 2,bl.507. 
• — (J.), tweede voorbeeld Tao hentelde zinneloosbeid» door het 

aanleggeo van levende daaawpieren aan 'de voetzoolen eens lijden. 

XXX. 1806 , D. XYI , st. 2 , bl. 663. 

— r (P. LiMBUBo), diss. med. de senectute. Lngd.Bat. 1816. 

(R. J.), nieùve leerwìjzeomtreot de b^en in derzeWer-aooge- «Mmde magaziioeD-teelt ; vooraamelijk getrokkan uit het Hoogd, wcrk 
▼an J. S. Chbist. Amst. Sepp, 1810, 8vo, 3 pi. f 3.00. 

— (S.), OTer eane Terbeterìng, aangebragt aan den maUlpricator ▼an Scbweigger, en het magnetìseren door zwakke thermo- electriachd 
stroomen. LXXHl. 1835, D. UI , bl. U7. 

aanmerkingen op het tweede vervolg der thermo- eie e- trische^proeven door S. BLRBzaoDS. XXXIY. 1838, D. I , bl. 259. 

aanmerkingen over- de beoordeeling van eenen thermo- electrischen toestel, door P. O. G. YoasftBLMAH db Hbee. XXXIY. 

1838,D.U,bl.2. 
6boux (G. db), diss. med. depleuritide. Lugd. Bat. 1814. 
Baown (G. L.), oratio de ìmaginatione in vitae inslìtntioBe «egnnda 

etc. Utrecht van Paddenburgy 1790, 4to,/0^70. 
BaÙGK (A. T.)., proeven met de veratri na; naar -het Hoogd. àuavkM 

EldiÌl. LYni. 1835 , st. 4 , bl. 370. 
Bbuckvbk (J. G.) , clinische verhandeling over den tij phus, de geele en 

kerker-koortsen-, bij gelegenbeid der bcsmettende ziekte onlanga te 

Philadelphia, enz. 'a Hage (tJgéy 1794, 8vo,/ 0.25. 
BauoiiAvs (A.)^ nieuwe manier omde magnetische kragtder lìchaamea 

te onderzoeken , door proeven beveatigd. XXYIL 1775 , D. lY , at* 2 , bl. 

234; 1776,D.Y,st. 2,bl. 480. 
— — . (F.)., rapport wegena denstaatder.veeziekte, vaargenonieft 
in de maaod Dee. 1796, in de landen tusscben Maas en Waal, en den 
lande van Caijk , waarin de aart dier ziekte uit de toevallen en ontleedingen 
-opgemaakt , vei^^leeken worden met de vee-ziekte , welke te vooren In de 
..Republiek plaats heefi gehad , gelijk mede met de ongeateldbeden van het 
menscbelijk ligohaam, tot welke dezelve het naast behoort. Leijd. HonAoop^ 
1797, 8vo,/0.30. 

(G.) , berìcht nopens de onverwagtste en spoedlge herstelUnge v^ eene aanmerkelijke been-ontblootinge aan het cranium.IY. 1782, 
W.437. 

verhaal van eene belette doorzwelging. lY. 1770, hL 13 en 18 van de berìchten. 

berìcht wegena het omkeerenvan de lijfmoeder. lY. 1770^ hU 62 van de berìchten. 

berìcht wegena eene bijzondere ontlaating eener vra^t, 

die eenige jaaren -verborgen waa'|;eweeat. lY. 1770, bl. 58 van de berìdi- 
ten. 

— (P. A.}, veralag wegena de Maatsekappij tot redéing von drenke- 


— 5» — 

IiDgen , opgerìgt to' Amiterdtm in liet JMur i907< enei , waunchter bijl 
en aanmerkÌDgeo. Amst. Wamars , 1818 , 8^0 , / 1 .25. 

BavoMAKS (S. J.) y aÉDmerkiogen oTer de middelèB , door irelke de viascben 
ach be wegen , ia bet algemeen ^ en ofer het v erm ogen der uiudetniiig-tot 
dftt einde, in hel biizondcr. Met afb. XXm. 1612^, IX I , bl. 185. 

■ Terhandeling over de gesCeidheid en zamenstelling Y«n 

deaifampkring, in welke de zoogenaamde hospitaal-T-ersierv^g bij 
gewonden plàatsheeft. V. 1814 , bl. 1. 

berìgtaan den secrecaria Tan staat^oor de binnenlandsche xdken , wefipens denalaat eener ziekte onder de paarden, gedurende bet 

TOoijaar van 1805; XLn. 1805 , D. U , bl. 392. 

2Se perder : Bataafsebe apotheek. 
B&mH (S. m) f diaa. med. de nsn mnriatis bydrargjri oxyduh in mor- 

bis inflammatorìis. Traj. ad. Rhen. 1817. 
BaonnDiAif (J.) , waameeniing vanulcnanoma. Vin..l774^ D.l, bl. 582. 
BifTnnHG (G.)y scbediaama de-Mesmerismoante Mesmerum, inquo dis- 

qmrìtnr, num veteres Aegyptìi eorumque coloni ad Pontum Eunnom, 

Graect, Romani atqnealii , IIOji7BPYjÌji^BT02fì\\udìoyeatumìAKSUXAi^ 

qood magnetismom animalem vocant, reapse cognitambabnerìntyeoqne 

nsifnerìnt. Gron. van Bockeren^ 1815 9 8vo, /0.90. 

dias. med. de Mesmerismo ante MESMEauM. Gron. 1815» 
BaimisiEA (J. J.)y over de kniidkundige verdiensten min wijlen Mr. D. H. 

Bsiiii.Ea Andreas; met een bijvoegsel Tan C Muldee. LXXV* 
1838, hi. 233. 
-— ^— (A. F. A.)y diss. med. de diosma crenata. Lugd. BaC. 1838. 
BEvnrzsEL (J. L.), verbandeling over het rundvee, deszelfs aard en hoeda* 

nigheden , Terbetering van het ras, kweeking en voorkoming of herstelling 

der làAtea enz. Rott. JFijnhoven Hendriksen , 1834, 8vo y f 0,90. 
Betotatti y vaarneming van de verlossing eener persoon, bij welke de«cheede 

met achijnyliezen bezetwas; naar het Hoogd. doorYAMEi.nuL. LVIII. 

1829, st. 1 y bl. 4&. 
■ over het gebruik van het secale cornutnm; naar het Hoogd. 

door TAV Eldik.. LVIII. 1830, st. 5, bl. 434. 
Bauirnro (A.), monumenta'm prò bumanitate, de rem ed io novo aive 

aecreto antepileptico. Fasciculus primus. Amst. Diederìehsy 1826, 

8vo, / 0,60. 
■ (J.), afzetting van den arm. LVIII. 1838, st. 2, bl. 166. 

— — ^— -^ genezingvanonderscheideDebeleedigingen en amputatie 

van den arm , aan een en denzelfden persoon. LVIII. 1832 , st. 6 , bl. 537. 

— — ^ atresia vaginae. LVIIL 1838, st. 2, bl. 107. 

waameming eener breuk aan den hals des dijbeens. LVHI. 1832, st. 6,bl. 536. 

spoedige genezing eener gestokene , doorgaande baikwond« LVm. 1831, st.4,bl. 305. 

• genezing van cene langdiirige caries. LVIII. l836, st. 6, bl. 519. 306. genezing eener cozarthrocace. LTITI. 1831,st.4,bl. 306. 
genezing van een empijema. LVHL 1831 , st. 4, bl. 309. 
over de fistula ani. LVIU. 1838, bl. 169. 
wegneming van een groot gezwel. LVIII. 1831 9 at. 4, bh — . 54 — 

BMimito (h)f hernia cruralU in^arceraUi gaagra^noHi. LVIIL 1836, 
8t. 6, bl. 515. 

wBaraeming en behandeliog eener parapìiimosia^ door eenen koperen ring veroorzaakL LVm. 1832, &t. 6, bl. 534. 

trismuB entetanuB, waaifefionieQ b^* eeaa verbraiMliiig. LVJIL 1832,61.6, bl. 543. 
Bauirviioa. (C. L.) , "vertoog nopens de ijswordiDg en het onldooyeo vao bet 

gev<A*mde ijs, naar mate yan de temperataur , welke door deo theraKNne- 

ter aangeweken wordt ; benevens een bijvoegseL MeC afb. XXIII. 1816 f 

D. II , bl. 27. 
BauHiraa (C), bijdrage ter acheikundigeontlediiigder oigaoiaohe lìgeba- 

mei) en derzelver besUoddeeleo. LXU. 1836, D. I , MÌBart, bl. 241* 

oienwe ODtIeediiigswijze der organÌBobe ligabameD» Me| 1 afb. LXII. 1839, D.UI, Maan, bl. 201. 

BaAHnritGHAuscir (H. J.), oyer bet oitneiiien derbenrsgexwelleBaan 
den bah; bevatteade levens eeoe nieuwe wijxe om deaelve met AMardere 
scJberbdd te geneeen. Waarabhter gevoegd is eene doidelijke verklarìag .we- 
geos de op nieuw yerbeterde y \erl ostang, met eene atbeelding yan deiielve. 
Uit het Hoogd. door F. K. tah Bijutilo* AmU. Schaiintf 1823^ 8vo , 
/1.25. 

Btom (G. G.) dÌBs. med. de craata lactea^et aerpìginosa. Gron. 1820, 

BaniJH (J, G. de), diaa. med. de arseoico. Lagd. Bat. 1814. 

(j. J. F. db), dìss. med. de tetano traumatico. Lugd. Bat. 1816.. 

BamjiVB (J. db), dìss. med. de phthisi pulmonali ulcerosa. Lugd, Bat. 
1813. 

BvcHAK (A. P.), diss. med. de phthisi pulmonali. Lagd. Bat. 1793. 

BucHBoaK (Yf, H, i.), de horenvlies-steek (keratonyxia, punctio 
e o r n e ae) eene nieuwe methode om decataract te opereren ; benevens 
eenige ophelderende verhalen van gedaoe operatién. Uit bet Hoogd. oiec 
aanteekeningen vermeerderd door W« Mehsbbt. Amst. vanEs^ 1812, 
8vo, /0.90. 

BocHNBa (A. W.), yerhandelingoyer de werking der dieVlijke kool io 
bet zuiveren en ootkleurentanyele vochten door dezelve. V. 1829» bl, 65. 

— ^— -— ^ yerbandeling over de looistoffe. V. 1831 , bl. 1. 

■ (G. T. G.)> diss. med. de collo, utsigno morborum. Lugd. Bat. 

1830. 

(E. G.), diss. phys. de già eie ejusqueformatione. Lugd. Bat. 1834*. 

diss. med. de efficacitate lucis in corpus bumannm. Ldgd. Bat. 1835. 

iets over de wijze, waarop bet geneeskundig onderwii'a te Parìjs is ingerigt. XXX. 1838, D. XXVUI , st. 2 , bl. 620, 661. 

verhandeling over de percussie en auscultatie. Amst. de GnUer, 1837, 8vo,/ 1.80. 

bijdragen over de ziekten der vrou wen. Amst. de Qreh^ ber, 1838, 8vo, V D. 1* st. f 1.25. 

(F.)« waameming eener herstelde amaurosis bij eenkiodvan MS maanden. XLVII. 1813 , D. II , st. 1 , bl. 182. 

over de operaUe van de catara et. XXX. 1808, D. XV!!!» st.2,bl. 668. 

verhandeling over de voortrefTelijkbeid van de operatte der catara et, volgens de manier der ouden , op nieuw in gebmilÉ gebragt fn — 55 — 

i^ e tbe l erJ cloor don oiliiiiiDtttDdai £iigelflcli6B beelneeiler P. Pon» Aiaat. 
Keijier^ 1790, 8vo,/ 0.65. 

ROHtSft (P.) , iels oiF«r de operatie ^n de c«taraet «loor mkldel tier tfo- 
prasie. XLYI. 1813, D. m ,ftL 3^ bl. 1S5. 

OTer de "vldiken der vlieflen , dai is : de gedeelteiijke en gè- heeie ^erdoìaterìiig der cornea. XXX. 1807. D. XVII,8t.2, bl. 569. 
'waarBeimiig van eene ontbiBdiDg der crystalTogten, uà dm dood ondenogt in de oogen yan zekere wednwe te Amsteldam overle- 
den , waarbij gevoegd zijn eentge aanmerkìngen over dezelve. Amat. Scha-- 
Ukmmpy 1801 , 8vo , / 0.27^ 

waameminf eener binnen- en bovenwaaitacbe ontwrich- tiogvan de dij eena jongelinga, met eeiie stompboeldge rìcfating derzelve, 
in eeneliggmie hoodìng bersteld. XIX. 1808, D. I, M. 286. 

waameming eener beknelde dijbreuk. XLYIL 1815 , D. m, al.2,bl. 19l 

^praarnemlog Tan eenedoor de brenkanljdiBg hersteldedije- breuk. XLVn. 1818, D. IV, st. 3, bL 97. 

over de berstelling der fistula lacrymalis en aanverwante gebr^Len. Met alb. LIV. 1829, D. Ili, st. 1, bl. 48. 

over bet gebmik der foeces Tini rubri (roodewiJB- noer), oleum nacam (nootenolie) en de ung. opbtbalmicam 
rubrum (roode oogzalf) in de ooggebreken. XXX. 1806, D.XVI, 
au2,U.10. 

over de befaandeling der fontanellen. XXX. 1805, D. Xy, 8t.2, bl.410. 

vraamenring van eene doddijk afgelopene bartontsteking door cene naald veroorzaakt. UII. 1819, D. 1 , st. 8, bl. 1. 

yerslag vaneen middelvoor debondsdolligbeid. XXIX. 1788,D.in,8t.2,bl.256. 

over de ophtbalmia neonatorum, of oogontsteking bij Idaderen kort na de geboortc. XXX. 1806, D. XVI, st. 2, bl. 324. 

waamemingen van twee, door de operatie berstelde toe- groeijingen van den pisweg, bij eerstgeboorea kinderen. XLVI. 1810^ 
D. 1, 81.1, bl. 131. 

verfaandeling over de s pre n k van den grooten BoEaVikAVz : Simplex veri sigilium. IX*. 1784, bl. 263. 

- vfaameeming van eene geneezene verlaniming. IX". 1782, bl. 574. 

waarnemìng van eene gescheurde won d in bet regter vOor- boofdsbeen y zonder eentg niterlìjk teeken in de bekleedselen , door eenen 
vai op bet zijdelijk achterhoofd van de aodere asijde. XLVI. 181 1 , D. Ili , 
at 1. bl. 67. 
Zie verder : Heilbeoh. 

(G. P.) , diss. med. de nonnollis notatn dignìoribus m e mbrana-- rum mncosarum et serosarum morbis. Lugd. Bat. 1826. 

waameming van twee belangrìjke gevallen van venu ziekte, behandeld volgens de nieuwe geneeswijze van K. H* Dkohdi. 
LXIX. 1828, D. n, st. 2. bl. 156. 

(H. P. Polijh), diss. med. de exantbemate lupo dklbb. Lugd. Bat» 1838. 

(J. A.) , over bet oploasen iran pbospbor in alcol^ol^ naarbet Boegd. doorPas. LVIO. 1822, su 2, bl. 164. ' ■ -, 56 — 

BuGBim.(L. C.)» ivaanNeming eener tUgader break* XDL. I82S^D, 

IV,uJ,bl. 131. 
— — — (W. F.)y oyw bel sap der agave Ameri cana; medegededd door 

J. B. YAii Hom. LXL 1831 , D. XI, n."» 1 , bl. 23. 

OTer de werkzame atof van den ber ber is valga ri a; medegedeeld door J. B. tah Mona. LXL 1831, D. ZI, d."* 1 , bl. 22. 

verhandeliDg over de vraag: kunnen uU een, op ontleed- eo aaiuarkttiidige gronden acb steaneDde verklarìng der omgekeande 
ìvormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevalleo en ver» 
scbijnselen, regelen voor de knostbebandeliiig aigeleid worden? Anwt. Bent- 
imp^ 1817, 8vo, / 0.90. XX. 1819, D. IV, bl. 1. 

weDk«D en raedgevingen betreflende deo Asiatisehea braakloòpy aan ajne stadgenooleo. Gouda. van Bentum, 1832, 8?o, 
/ 0.25. 

— aanteekenÌDgen eo opraerkingen bètrekkdijk deo Aai* atiacfaen braakloop te Gooda Ainst. Bemtrop^ 1834, 8vo, 9 tabel- 
len. / 1.80. 

verbaodeliDg over de heerscheode ziekteo in uitgestrekle droogmakerijeo. V. 1822, bl. 1. 

verhandeliog over den invloed der Noord-Hollaodsche droogmakerijen na 1608 op de gezondbeid der iDgezeteoen. XIV. 
1826 , D, V. 

over de w<Tkzame slof der fagus syl valica, raedege- deeld door J. B. tan Mons. LXI. 1831, D. XI, o.^" 1. bl. 22. 

aaoteekeoìogen uit mìjn dagboek betrekkelijk eenige bij- zonderheden bij gevaccineerden waaigenoinen. XLYI. 1813, D. HI, 
st. 3, bl. 56. 

geneeskundig handboek, voor beginnende kunstoefena- reo. Amst. Bemirop , 1822—1839, 8vo, 2 Dn. , 3"^ D. vrordt vervoigd. 
/ 23,53. 

waamemiDg van verwijding van hetregter kart, mat verdooning der zelfsUndigheid. LUI. 1818, D. I, st. 1 , bl. 84. 

viraarnemiDg eener zeldzame huidziekte. Met afb. XLYIL 1815, D. m, 8t. 3, bl. 197. 

behaDdeliog der slepeode huidziekte n. Amst. BenUrop^ 1839. / 5.80. 

zwavelhoudende keiaarde, (sulphuretum sili- eia e), medegedeeld door J. B. van Mons.. LXL 1828, D. VI, n.'^e, 
bl. 343. 

verslag van de epidemie der kinderpokken, gednren* de de jaren 1831 en 1832 te Gouda waa^cenomen , bene vena aanteekenin- 
gen en opmerkingen betreffende de kinder- en koepokken , Amst. Beminp. 
1834, 8vo, 6 tabellen. / 0.70. 

over de roode kleurstof van het bloed, medegededd door Jf. B. VA» MoHs, LXI. 1831 , D. XI, n.*^ 1 , bl. 21 . 

aanteekenÌDgen de koepokken betreffende. XXXIV. 1820, D. I, bl. 18. 

— waarneming vanJues venerea. XLVL 1811, D.III, 

at. 1, bl. 1. 

• — over de spilantqs brasiliensis; medegedeeld door 

J. B, vAjr Moirs. LXI. 1831 , D. IX ,* n.^ i , bl. 24- 

"^ — ^-^ J. G. RsPBUUs en J. S. Zwaah, vcrbandeling over de — 57 — 

oorafcender basai et teliìke ziek tea ^ welke w itt i l in b cleecrfp atidaii 

QDtstaan » met aanwijzmg der beste hulpmiddelen , gegrood opnaUrar- ea 

aciirikaiidìgft aftowijàtigeD , om deaelve voor te komeo of uit dea yfn^Mb 

raimen. Lm. 1820, D. I, su 4, bL 1, en D. II, st. 1 , bi. 1. 
BocBiiaa (W. H.), bescbrìjving van een waaschapen kind , met eeaea fe-> 

sloten aarsy eo opening iran dea eadeldarm in de pisbtaas. Met afb; 

XLVU. 1818, D. IV, st. 3, bl. 1. 
Borum (lea oeavres compiette» d'bistoire natareìle de M* db), avec tal 

panie aaatofflique, par H. D'AusEirTOV, et les sapplémens, pttbliiós par 

M* és BcFFOff liii-méme et oontinnés par M. db la GbpAdb. DcMrdr. 

Blusséy Amst. Changuhn elBoltropy Leijd. JMckimatts étffonkoòpf Rott. 

FisttMeijtry Utr. Wild et JUketry 1797, 4°, avec plandi. cartes et 

vlgoettea, 38 voi, / 180. 
(db) en Daubbnton, de algemeene en bijzondere aatauTlijko 

kiatorie. Uit bel Franaob door J. D. Pasvbvb, Amst. Jliart, 1806, 

4to,pl. 26Dn./214.15. 

scboonbeden uit denatuurlijke h istorie. UitbetFnuucb. Dtr. van Puiédenburg , 1808, 8vo, /2.50. 
BaikTerstoptbeid f Hardnekkige) , bij ootoereikeodbeid van aadere gè- 

aeesauMldeleD , door kUsteren van terpentìjogeest weggenomen, aaar 

het Engelsch door A. Moll. LYIII. 1822 , «appi, band 1 , st. 1 , bl. 36. 
BminiG (H. C), diss. med. de vigente constitatione infiammatoria 

in longe aliis etiam dominatole morbis, ezemplis qnibasdam comprobata. 

Gron. 1825. 
BuirsB9(fi.. W.)en A. A. Bbbtbold , verhandeling overbet ij zeroxi j d ehij« 

draat, ala tegengift van bet rotteakraid of arsenigzaar. Naar de tweedever- 

BMerderde uitgave, uit het Hoogd. Aasen van Trichiy 1839, 8vo, / 1.30. 
BvQUOT (J. A.), diss. med. de melaacholia. Lagd. Bat. 1800. 
BuBCB (B. G. yavdbb), diss. med. de integumentis conmnaibns, 

p3Ì8 ac pilorum varìelatibas. Lugd. Bat. 1814. 
BuacHAED (J. A.), overbet bloedgezwel aan bet boofd bij nienwgebore- 

aen ; aaar het Hoogd. door var Eldib. LVIII. 1838 , snpplem. band 5 , 

st.4,bl.301. 
BiBCEa(B[.), geheele absorptie van den moederkoek; naar bet Hoogd* 

door VAN £li>ik. LVIIL 1832, st. 6 , bl. 548. 
BoBGST (Nabuts van), over de e la! ne of zuivere oliestof. XXXIV. 

1824, D.U,bl. 402. 
verslag vaa eenige waarnemingea over bet galva- 

aismas. XXXIY. 1801 , D. II, bl. 10. 
B0Bxs(A.), luchtpij[^of strotsnede, (broachotomia); naar bet En-^ 

gebdi door A. Moll. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1 , bl. 36. 

slagaderanede, (arteriotomia), aaar het Engelsch door 

A. Moll. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1 , bl. 29. 

slokdarmsnede (oesophagotomia); naar het Engelsch doof A. Moll. LVIH. 1824, supplem. band 2 , st. 1 , bl. 31. 

(J.), over de verloskunde en de ziekten der vrouwen en kin- derea; uit bet Engelsch, naar den vijfdea drnk. Rott. Hendriksenj 

1825,D. I,8vo,/2,90. 
BuBTia'(F. X.), traité sur les révolutions ^nérales , qu'a subies la snrfaee 

de la terre , et sorraacienaetéde aocreglob«« Met de Hòllaadschever- 

ulÌDg.XIL1790, 8t. 8. 
- vcrtoog over betversteendo womgatigebout, dat tus* — 58 — 

Mwa Bim||^ en fieni, ià Vlandeteii^ ^ùodiea mmtéi. IV» l9M«*bl. 
226. 
Buscai (D. W« H»), aamn«rkÌB^D^ cNotrent het gebràlk Tati het onrijpe 
moederkoren, naar bet lioogd. door vav Eldik. LVIU. 1894, it. l, 
bl. 46. 

" ■ een geval vati tracheolomte; naarbet Hoogd. door Tur Elbik. 
LVm. 1831,Bt. 4,bL 320. 

teerboek derverloakonde, ala handleidiiig bijakad^ demiache voorlesiogeo et eigen beoefeaing van dit vak ; naar den twéeden 
dndc, uit bet Hoogd. door H. H. Hagemar Jtu Amai. FriJUnk ^ 1836, 
8to,/6.50* 

waamemiDgen en ertaringen , tol bet gebied der ye r- 1 oskunde behoorende ; naar bet Hoogd. door van £ldix.. LVIII. 1838, 
il4 4»bl.359;&t. 5,bL444. 

tbeoretiflcbe en praktiacbe Terloskatide; naar bet Hoogd. doorH. H. Hageman Jr« Àmst. Friflìnky Dord. Backer^\8ò2^ 
8vo,ldl. l,/2.40. 

waamemiog eener verweeking van den bodem der in««g; naar bet Hoogd. door yak Eu>n. LVUI. 1831, st. 3, bt. 203. 
Boaosaa (D. G. Coops), dias. med. de aetk>logia febris paerpermlia. 

Ofon. 1835. 
Bt}suB(W.)y drìebeenbreaken te gelijkbij eene vrouw van 60 jareo, 

op de gewone wijze genezen. LXXXII. 1839 , st. 5, bl. 302. 
-^— -*— — over de herstelliDgswìjze io eene zittendo bouding bij de binien- 

bovenwaarlBcbe ontwrtcbting van bet faoo^ des dijbeem. LXXXII. 

1839, st. 8, bl. 273. 

waameming eener toevallige* radicale genenng der vrat«r- brettk, gevolgd op de palliative vrijae, LXXXII. 1838, st. 5, bl» 
Ul. 
BossGRBA (B..), diss. obst. de funi cu li umbiiialis prolapsv* Gton. 

1833. 
Boass (F.), geval van beleedigiog des rug gemeor gs ; naar het Hoogd. door 

YAH Eldik.. LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, bl. 19. 
BmmiAKBa (U. Gats), over de behandeling der stricturaeuretbrae b$ 
deoaden. LXXXIIl. 1838, D. I, afd. 2, bl. 37. 

— Ori basii collectanearum medìcaram libri XLIY, cam. 
versione latina et annolationes. Gron. 1835. 

— over pesi en qvarantaine. LXXXIIl. 1838, D. I,afd. 1, bl. 151, 224. 
Bas8eii(iet8 oyer de), of zoogenaarode geneeskandige sodeteiten , in de staé 

Bjtmerdam. XXX. 1818. D. XXVUL st. 2, bl. 721. 
BoBST (H. H. dk), dias. med. de actione aeria atmospbaerici in 

corpus humanum. Lugd. Bat. 1814. 
ButsovA, verslag omtreot eene zenuwberoerte, die eene, door de n ataur 

alleen bewerkte afstooting van het Itnker benedenbeen ten gevolge had ; 

naarbet Hoofid. door yan Elohl. LVIU. 1826, st. 6 , bl. 524. 
Birra (J.), uittrékael uit eene rede ter.nagedacbtenis van den Heer H. 

Aeitkae. XXXIV. 1811 , D. I , bl. 133. 

en P. Alma , over het beenzwart ala nidM ter luiverìng Yan «MMM.MAÉ walerYanlooddeelen. XXXIV, 1824,D. I, bl. 133. 

bet dierlijk magnetismus, geen natottrwrsckijoaek XXX. 1B17, D. XXVn, «t. 2, bU 399 , 541 ,, Wa 8t. 2, W. 293. 

I . ■ eenjgo bedenkÌDg«a over de omgekMnl^ rigting dar b«eldj« o^ 
bel DetTlieSy door voorwerpen vaQ buiton: gmovikU .l4Xy% 18&8». D. 
m^ bl.S40. 

DatuarkuDdig scboolboek. XVI. 1798, bundel IV. Tweedo tcrbeterde en vermeerderde uitgave , 1809, bandel IX. 

rP. J.), dis8. med. de dy se uteri a simpHce.Lagd. Bat. 1817* 
BirTZK(P. D.)ydÌ8s. med.de usu o lei j eco ria aselli. Lugd. Bat. 1824. 
Bijdnge tot de behaodeliog der croup. XXXVIII. 1822, n^ 7, b1. 295. 

(KleiDeJ over bet kreosot. XXXIV. 1834, D, I, bl. 3>17> 

tot de helderzienendheid bij «ene getnagoMìieerdew XJ^XIV. 

1817, B. 11, bl.407* 

tot de kenois van de pad. LXIV. 1825, D« I^ m."" 2yULil92, vaaliei tfeo^elwark. r 

(Nog eene) tot de beriglen over de walvischaatdìfpB «lìe.r^ni op «Me kosteo. XXXIV. 1836, D. II, bl. 119. 

tot daksoDÌsder &ee£iekte. LIX. 1822>, bl. 216» ... 

tctde 9ÌektekeD.DÌs der paar de n. XXXIV. 1820, D^I,'». 10. _, — — ^..._ — — . ^ ^ — _ 

BijdrageD tot de raeer algemeeoe co nookzakelijke kenoia der oho(era, 4ier- 

lelver voorbehoediog en geoeeswijze. Rott. Smity 1831 , 8vo,/0.25k 
— — — iDt bet Dtit en de wiise van aanwending der koepokitteBiisf^ 
XXXIY, 1818, D.I,bL 115. 

■ tot de waardij der koepokioentiDg. LIX. 1822, bl. 227. 
Col den tegeatiiw>ìtligén staatvankii aDÌmaliscb magoetUntfl M OMS FaéerUuidi door ò. Baukee, H. Woltheui ea P. Ktiil»MKsz. 
Gtqo. Schierbeek en vHn B^ekeren^ 1814—1818, 8vo, 2 at. / 4.60. 
XXXIV. 1814 , D. n, bl. 356. 

totdenatuurlìjke gescbijedenis, verzanield «nopgemaiJrt uit nieowe en onvertaalde reiabeaobrijvingeD en andere min algemoen b e k en d e 
I. Nijm. Haspels , 1833, 8vo, n^. 1 ,/0.75. 
uit bet gebted der practiscbe geo eesk linde* XLVIJI* D. I, sul»bll. 
Bijtf(A. de), waarneming eeoer geneeseen staar door de 8nuifp««ilers 

van den Heer Klebbb. XXIX. 1790 , D. V , st. 2 , bl. 4U. 
Bijénteelt (Gelnkkig geslaagde) in Vriesland. XXXIV. 1826, D.ll^i»L 

238. 

(J. £.), operatie eener slagaderbreuk, van de ondetluaieHdag- 

r. XXXIV. 1837, D. II, bl. 148. 

Bijlage tot bet: leU aver kethersielveuihet gehoor bij doovenen doo/siom^ 

men. XXXIV. 1828 , P. I, bl. 230. 

Binx (P. A. vAiff nEa) , over acidum succinicum. LXXIIL 1834, D. IL, 

U. 421. 
^ over geoffroijine. LXXIIL 1833, D. I , bl. 295. 

BzXdOV (D.) , korte aanteekeoing wegens eene algemeene ziekte doorgaans gè- 

naamd knokkelkoorts. Xs 1780 i. D. U , bl. 17 bis. 
Bmnur (P.), disa. med. de funiculo umbilicali. Traj. ad Rben. 1835. 
BiimoB (H. M.) , diss. med. de epidemia variolosa, annis 1822^^1824 

Uhnyecti aaeviente. Traj. ad Rben. 1824. 
Bijaoiiderbeden dea oodersoeks, aangaande de verachiinfl^leB 0>loeding 

«il de luinden) b^* de non te Dulmen. Naar bet Hoogd. bijéénvenEameld 

door J. G. u Sagb teh fiaoEK. Rott. Thoi^pson f ISSO, Sya»/ 1.10. — «d — 

WJÈ&aàeAtòm (Beniee) vn de byacintb, (liyadiiUm orfentalit^ Li} 

XXXn. 1789, D. I, bl. ìb». 
■■ ■ tot de oatoarlijke bktorie der katteo befaoofende XL: 

1811,D.Vn,8t.2,bl.]5. 
iran'den snoek. XXXCC. 1804^D. VIU, 8t. 2, bl. 526. c. Cadbt (C. L.)y 18 de thee gezond of ongezond? Naar bet Franscb. *tHage 

ImmeneeL, 1808 , 8vo, / 0.30. 
GAXBAft (C.) y dias. med. de febre in universum , imprìmis autem de ejn» sa* 

tura. Logd. Bit* 1829. 
Calcae (A. yak), diss. med. de birudinis bi«toria naturali et usn medico. 

Lùgd. Bat. 1823. 
respoosio ad quaesdonem medicamj:' oomparetur Tetenuii 

doctrina cum recentioram theoria de ista aifectione pathologica io bomioe , 

qnae Tocatur metaBtasis. Indioetur dein , quaenam ex opinionibus , quas 

recentiores bac de re protnleront, maxime probabili» videatur. II. 1821—. 

1822. 

(L. R. yan) , Yerslagen omtient de beerscbende longziekte, in de proYinde Gelderland, van Augustus tot December 1834. LXVIL 1837» 

D.m.bl. 187,204. 
Gaiìkosn (J.), bescbrijviog Yan den ornitborbyncbns paradoxus of 

xonderbaar zoogend vogel-bek-dier van Nieuw Hollandia. Met afb. V. 

1803, bl. 177- 
GAiXBirreLS (G. F.) , waameming eener bekneldebreuk, door inwrij vingett^ 

metbelladonnageDezen. LIV. 1830 , D. Ili , st. 2 , bl. 99, 
■ kort overzigt der Zeeuwache n a j a a r»-k o o rt se n , oq 

Yan die, welke in 1831 in Zuidbev eland geheerscht bebben. LIV. 1833, 

D. m, st. 3, bl. 175. 

eeoige gedacbten en waamemingen , betrekkiBgbeb- bende tot bet gebruik van den tartarus emeticns, in groote gifted^in 
longontsteking. LVIII, 1836, st. 6, bi. 487. 

(G. W.) , verhandeling over de vraag : Welke zijn de vvaare ooraa- ken en kenteekenen van denajaars-koortsen inde gamizoens-plaataea 
van Staats-Vlaanderen ; en welke zijn de bestebehoed* en geneesmiddeien , 
die daartegen , vooral bij de mtlitairen , konnen aangewend wordent ¥1. 
1784, D.X,bl.l. 

(H.), diss. patb. med. de metastasi. Lugd. Bar. 1815v 

(H. A.) , iets over de belemmerìng in de verlosslngen , door- eene tekortenavelstreng, met eene viraameming bieromtrent. XLVIII. 
D.III,st.2,bl. 119. 

(J. G.), diss. med. de bomitte,vi fabricae suse, minos quam Yulgo creditur , pneanimalibus ad morbos proclivi. Lugd. Bat. 1815. 

(J. W.)» zeldzame ziekte- afwisseling. LYIII. 1836, at. 2, bl. 130. 

beleedìging van den arcua arteriosus palmaris. LVm. 1836»st.2,bl. 127. 

langdurig Yerblijf van eenstok been in de lucbtpijp. LTm. 1836, st 2, bL 128. — 6i — 

ikiusnu (J. W«) » bltadlieid m neasbloedijig. UVUL 106 , 
8t. 2 , bl. 127. 

> mktevtrbaal sma eeoe vroawy mei eeoe veroiidanla 

sterkTssIgesroeidedijbreuk. XLYIII. D. Y, st. 3, bl. 221. 

eenvQudige wyze om dea ontwricbten arm te ber» slelleD. Mei afb. LYDI. 1836, si. 2. bl. 125. 

peritonitU pnerperamm. LVili. 1836» sL 2, bl. 134. 

petecbiae puerpenurain. LTIU. 1836 , si. 2^ bl. 1S2. 

waamemiiig Yan zeer bevìge» algemeene staipirek- àÌD|^eii bij cene verlo6sÌDg enz. XLVIII. D. IV , si. 1 » bl. 25. 

«en woord aan alle geneesbeeren, over de noodakeUjk* beid van bijbeboudiog det winkeloaans YoordegeneemiddeleOy door 
EorwLknp. XLYIII. D. VI, si. 2, bL 153. 

zoDa of ignis sacer. LYIII. 1836, sL 2, bl. 135. Cutton (Jz B.)» dìas. med. de pblebolomia insUltieDda io pblegmasiis 
acQtìs interDis. Lugd. Bau 1815. 

■ (S. J.)f dias. med. deuia revulsionis in pUegmaaik iolemis* 
Lugd. Bat 1817. 

'CàMMmvujK, OBderzoek naar kindermeord. LXYIU. 1828,0.11,81. 1. 
ìli. 14. 
— — — geregtelijke geneeslmode; anderzoek na gepleegden moord: 
slecbt opgeateld geneeskiudig prooes-verbaal beoordeeld. LXYIII. 1827^ 
D, I« se 1, bl. 19. 
CàmwMxtLf geneziog van eenen aanvangenden spbacelus senili»; naar 
Jkel Hoogd. door van Eldik. LYIII. 1829 , st. 6, bl. 560. 

■ gesduedeois vao eenen mei gehikkig gevolg behandelden lelanus 
Iraamatico-rbeumaticQs, naar bel floogd. door tan Euiik* LYIII. 
1839, SI. 4, bl. 308. 

CftXPAGirm (P. J.),iet8 over de bereiding van de chlarure de ckuux ende 

oxiile dejodium. XXXIY. 1827, D. I, bl. 21. 
ba nd b oe k voor droogbten en apolbekers-leerlingen. Tiel 

Xmpa^iu, 1823 , 8vo , / 4^. 

eenige opmerkingen bij bel onderzoek van de «nlphas qnininae. UY. 1828, D. U, si. 3, bl. 99. 
CàKnsix (E.), dias. med. de bcmorrhagia. Lugd. Bat. 1792. 
CàmnM (M. J. TAir),'dÌ8$. pbys. sistens puell» monstrosas delineationem. 

LBgd. Bat. 1793. 
Gaoma (À> G.), ▼erhandelingoverdenoorsprongderuitgedolven beende- 

ren van den St. Plelersberg bij Maestrìcbt. Met afb. Y. 1801 , bl. 169. 
(^0» ^^^ ^^^ ^°® arti filiale band eeni onng-outangs. 

XXYIH. 1783, D. Y, al. 2, bl. 392. 

verbandeling over de zitplaats van bel beenig gebo orluig en orer een voomaam gedeelte van bel zinluig zelve in de walvisacben. Mei 
afb. IV. 1777, bl. 157. 

▼erfaandeling overliet toestelien van breukbanden. Met aCb. Ym. 1774, D.I,bl. 253. 

verbandeling over de oonaken dermenigvnldige break en in de ecrstgeborene kinderen; benevens een vervolg op die verbandeling. 
J?Jbr,i801,«vA, / 0.70. lY. 1761, bh 223; 1763, bl. 58. 
' '■ ■ ' ■ deacriplioQ analomiqae d'un élépbanl male, poblióe par . Ma fiU A. G. Gamm», Pmw 1S02. 4>raée de20bélle»plaMhM«t ìm 

pourtr. du célèbre auteur. 'sHage van Cleefy 1803 , fol. / 28i00. 

CSuiMR (^.)r k»it bertgt van de ontleding eena jongen elefant8.XXYII» 

veriiaDdetìog over bel gebeor der gescbubde viaacfaen. MeC III 1 U l afb.IV. 1763,bl.79. 
> ■■> ■ ■<■ I irerbandeling over belge boor van ita cachelot. of pot* 
walviacb. Metafb. lY. 1767, bl. 193. 

'•^^m — '^ — r ▼erhandelUig over het zameostel dergvoote beenderen in 
vogelen , en derzelver verscheidenbeid in bijzondere soorteo. Vili. 17T4 , 
D. I, bl. 235. 

redevoeringen overdewijze omde verseheideoe bartsiogien «•« opoaie ifennate yerbeeldeo; ofrsrde verbaazende ovaeenkoiiiat tottchen 
de vieiivoetig|e disraa, de vogrien , de viMcben en den mensoh ; en overliet 
gedaantescboon. Uitgegeven door .rijiieD soon A. G. CàXPEa. Utrecht 
mid en Jitkeet^y 1792, 4to, pK / 6.00. In bet Fransch / 5.00. 

over het geizang der tnaDoetjes kikvorscfceii. Metafb. Yin. 1774, D. I , bl. 245. 

verbpindeiiog over bet beatierTankinderen. Ui€ betLatijii. IV. 1763, bl. 357. 

/ < ■ brief , betrefifende de ontdeklcing vaa de lugtbolleii in voge* 

len enz. als bem toebehoorende. XXVII. 1775, D. IV, et. 2, bl. 54. 

brìef aan B. Hussbk over bet maskgaan dar kinderea. XXVin. 1782, D. IV, st. 2, bl. 96. 

kort berìgt wegens de ontleding van verscheidene ora&g- MtaDga.XXVIIL 1779,D.I,8C2, bl. 18. 

verbandeliog over de vooptteeHng van AmerikaaiMGbe padd<en of pipae. Mei afb. IV. 1761, bl. 266. 

brief aaa D. van GESscHsa, over bet voordeel der doorsneede van descbaambeenderen, om, met beboad van het leven, beida van 
moeder en kind, noeijelijk geklemde boofden te redden; en de keizerlijke 
aneede of den baak te vermijden. XXVI. 1771 , D. V, st 2, bl. 386. 

verhaal van eeoe kunstbewerking, en gelokkigen aitsiag der vm doorsnede van de scbaambeenderen; tweemalen op dezetfde vrouw gè- 
dmà in 'b Graveabage, door J. C. Damen, den2t>0ct. 1783.XXVm. 
1784, 0. VI, 8t. 2, bl. 467. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 366. 

kort berìgt, wegeos den dugon van Bdfton, en de slren lac«rtina vaa LunrASus. Met afb. XXIX. 1786, D. I, st. 2, ìA. 2V5. 
brief aan Ma&tbks, VANGBssGHBa, Zv^AOsaiiANenTAif -HnaasK over het aleeasnijden in twee rcuen. XXVIL 1777, D. VI, al^ 2, 

bL 451. 
Km ' verhandeliay over het aatuurlììk versehil der wezenstrek^ 

ken. In bet Fransch. Utredit WìldenJliìueFy 1791 ^ 4to» pi. /" 5.00. 
Gai^rams (P.), diss. obsletr. ammadvevsiones sisteas de doloribua ad 

pAjpiam. Gron. 1838. 
Caxv8(J. J. W. vah), di88. med. dehydrothoraee et bydr^ooar^ia. 

Li^Bat.1806. 
dAVRBGiBTEa (H.) , dis8. med. de atroph i a inCantiini. Gros. 1839. 

(H. G.), diss.med. de signbmalb «thoalaez habita ex ter- H . 1 t M Bi» MgBonim peteadis. Gran. 1829. 

•^^ (J. J.) , dltt. diaetat. de farla a et pane« Groa.. 1809* Cafsnii (|« H. OimtmoswiivoAAa'r), herigt aaagaaade zijae febripq van ma- _63 — 

, jphpkchtf aanomitbhe, chinu^gìidiocB- oideM werlitiii-' 
gen te Delft. XXXIIL 1800, D. U, bh 177K 

(P. H. Qrdseobwijhoaaht) , dùs. anat. da ouindneationé . hoiDìnit oemranuiiqae mammalìiui. Logd, Bai. 1831. 
CAPADoas (A.)y diaa. med. de foetn intra foetum. Lu^. Bat. 1818:: 

^ emèA^ en herhaalde waancbawiiig , aan alle die de waar- 

beìd lief hebbeo tagen de ODgeoorloo£cle en Terderfeli}ke koepok-ÌB6D- 
tÌDgyOfJtf waarde der vaccine van G. G. Ontud, volledig wedevlegd 
«B cenige voomanM pantcn dar besirìjdingverder ODtwikkdd. Ann. dm 
OMleii,1825,8vo,/l,80. 

dekoepok-inenting tegen de leer dea bijbela itr^dende. 4)f karte aaowijang mor god^ieaiende ooden. Amai, dcn Ouden^ 1828 y 
8vo,/ 0.20. 

eomneDtatk) medica deultiaaa rationeiiBioiiisprineipi oroa partinm orgaotcaTaii; an ex doclrina mechaniea shre djiuuBica 
aileqiiieaDda. I. 1816—1817. 
M nianwe bijdragentot de bestrijding der Tace in e, be hdaea de de ontwikkeliog van sommige Toomame punten en demlver bevettiging 

doorfeilaB. Amst. Su^Cy 1824,8vo,/L50. 
CàwijHi (J. P. tah), bijdragen tot de geschiedenis der natnarknnde bij 

de ooden. Haarl. Bohn^ 1815, 8vo,/ 1.80. 
Cànm(3.),teilt. acad. de morborum qiiorundam ortuet imnintatioiiibat 

fanòdaqMadaiB compledens. Logd ^t. 1790. 
CaUB (M), kart berigt wegens de k waadaardige keort a, wdke oniaogain 

PfaikMÌel|ibia heeiaohle; beneTena eeoe opgaaf van het gebenvde ontrenc dit 
.. oa d e ump in de Tenchefidene gedeeltena der vereenigde Staten van Noord- 

AaMnca. Uit het £ngelaoh doorN. C. FasHBaT. Haarì. LoosJcSy 1794» 

8vo,/1.00. 
Caboahioo, inanità a apoplectiena, ten gevolgevan kooldamp, gedn- 

rewfede vericMsing; naar het Hoogd. doorvAHELDiK. LYUI. 1836, at. 6, 

liL632. 
• organiachevernaaawing deracheede, alshindemisder ver- 

laaug^ en daama ovepgablevene seldzame niav orming der scheede ; naar 

2m& Boógd. door vak Eldu, LVIII. 1836 , at. 5, bl. 454. 
CàanamBm(J. J.), diaa. med. de peripneumonia vera. LngdBat. 1799* 
CaEBABi» (B), twiffcliageB of iwaarigheden over de wijze , waarop de alak- 

ken h oor n a gevormd worden , en middelen om ze vreg te nemen. Uit het 

Inmadu IV. 1774, bl. 368. 
verhandeling over het pant van volmaakte dnidelijkhdd in het 

aie*. Uk hetFrenach. IV. 1774, M. 391. 
Cabi» (C. G.) , voUcomen galukte wending op het hoofd , in een geval, waar 

«as arm «a de navelatreng warea voorgevallen , en het kind , dat zeer 

gnwl waa, zich acheef voordeed; naar het Hoogd. door vah Eldik. 

VnXL 1823, aapplem. band 1 , at. 3, bl. 246. 
CaaMBX (C), de waarheid en voortrelTeHjkheid der hom5opatÌ8che 

gCB««al«er. Uit het Hoogd. BMt eenige aanteekenhigen door J. F. P« 

ScHowncLD. WinachotenJ7iiù{ii^A, 1835, 8vo,/1.50. 
fiali (!• L.), de behandeUng der Aziatbche eh olerà, door het aanwenden 

van kond water op phyaiologiaehe gronden aaogeprezen. Uit het Hoogd. 

vorlaaid cb Bwt eea aanhangid vermeeiderd door J. G. Roemanilf* Rott^ 
71^1888, Sto,/ 1.40. — 64 — 

CjknM. (J. L*)| uitwerpiDg van vliezige concrementen^ sondercranp^ 
• Daar het Hoogd. door yak Eldul. LVIII. 1836 , st. 5, bL 414* 

CASIfeLUH (P. J.) , 2Se SCHONK.. 

Castbijins (F.. a.) , verhaDdeliDg over debeklemming der brooken* XXI. 

1802,D.m,8t. 3. 

ì)»aarDeming vd eenc beklemde ^ngeborene break, 

meteeoen breukzak. Uk het Eogelach. XLVI. ISIO, D. I, su 3, bl. ' 

160. 
Gitalogas bibliothecae medicae Coanuji Hehkici a Rot. Ainat. win 

Esy 1831, 8vo, 5 voi,/ 10.50. 
■ — (I^ieuwe) van de meeste en nieuwste Datuur- genees- heel- ontleed- 

verios- kruid- en scheikondìge boeken enz. Amst. van £sy 1804> Bfo, 

/ 0.20. 

yen een schoone coUectie, Larijnsche, Franache, Hoog- en Neder- duitscbe ea Engelsche, meest Datuur- geoees- ontleed- heel- vroed<- eo 
planlkundìge, bencveos historiscbe eo andere boekeo» ea eeoige manos- 
cripccn, welke alleo tot de daar bij gestelde zeer laage prijzeD, te bekomeii 
àjo. Amst. van Esy 1793, / 0.10. 

(Nieuwe) vao meer dan 1000 oatuoT- geoees- heeU ootleed- verloo* 'schei' kroid eo plaotkoodìge boekeo, met derzelver prìjzen. Anat. wm 
^*, 1799, 8vo,/ 0.10. 

ofalpbab. oaamlijst vao eeo schoooe, vermeerderde yerzamdingy zoo yao oade alsnieawe natour- geoees- ootleed- heel- vroed- schei- pUual- 
en kruidkoodige boekeo, beoeveos eeoige vooroame Latijosche wókeB , 
alle met de prìjzen daar oeveos. Amst. van Es^ 1793 , 8vo, f 0.10. 

der prijzen vao het - kabìoet der oatoiur- wis- en sterrekiindìge werktuigeo ebz. vao wijleo deo Heer J. Pauw, eoz» op den 27 Junij 
1804, eo volgeode dageo opeolijk bmoeo Leijden verkogt, Leìjd»Xlii 
Martier eo MurrmJ , 1804 , 8vo, / 0.40. 
GaTB(0. ten), nataorlijke hìstorie vao den maijkever, met aaowijoiiig 
vao de middeleo ter verdelgiog vao dit schadelijk iosekt. XXXIII. 1800 » 
D. U, bl. 99 . 

verhaodeliog over de verwoestiogen der rupsen io de neboaschen; oorzaken en middelen hiertegen. XLIII. 1807, D. IH, si» 3» 
bl. 467, 481. 

over de ooodzakelijkheid vao verschoooiog der weud- ziogvogels. XLIIL 1808, D. IV, st. 3, bl. 533. 
Calechbmns (Yerkorte gezoodheids), een onootbeerlijk hois- en adn^- 

boek. Dev. Stìtzinger, 1796, 8vo, / 0.20. 
Cau (J. B. Oc&Eas), brìefaaoF. J. vaitMaanen, over de ài of oiet be- 

smettdijkheid der cholera. XXXIV. 1832, D. II, bU 66. 
« diss. med. pract. de febris iotermitteotia depal- 

sioneista, quae dato, ad paroxysmum ioslaotem, cortice fé bri fa go, 

sive solo , sive cum magoesia usta mixto , soscipitur. Traj. ad Rhen* 1811» 
Cavbhtou. Zie FaANCois. 
Geluìe (L. J. S. no), diss. pharm. de lauro-cerasi viribus venenali» ac 

medicatis. Gron. 1797. 
Cblu (A. C.) , de medicina Libri Vili ex recensione L. Taeoab. Lugd. 

Bat Lttchtnums, 1791, 12mo, / 1.80. 
Cbazou (G.)„ genezing van eenen tetanus door acetas morphii, voi- 

gens de méthodt endBrmiqu€ aangewend , benevens een getal fan neunl^» — 65 — 

op deidfile wijze geaenn; naar bei Hoogd. door yav Eldik. LVllI. 

1830» si. 1 , bL 55. 
Cam{C,)f feriuuddingy betreffende den oorsproog der maniere om de 

kinderziekte io te enten. Uithet Fnmscfa. IV. 1760, bl. 212. 
CK.,)j brìef un T. ScswsNKBy over de ineoting der kinderpok- 

ken. IV. 1754, bl. 741. 
■ verdeedigende proeve over de manier van 't mededeelen der kin- 

dffpokjetdoor in enti ng. Uitbet Fransch door M« Schaobh. IV, 1754. 

bl.585. 
CmaiOT (J, A. db), venrolg op M. Noèt Gbombl: algemeen boidioudelijk- 

natniir- xedekundig- en konst- woordenboek. Camp, de Chaimot, Aout. 

ttuema^ 1793, 4to, pi. 9 Dn, / 90X)0. 
QiArrAi. (C. W.) , grondbeginseien der scbeiknnde,opde knnaten tocge- 

pasC, Tertaald en met aanmerkingen yermeerderd door N. C oc FauBBii. 

ÀmU. t^am JSsveldt'iioitrop y 1808, 8vo, pL f 3.40. 
CnuuiTTB (G. tah) , waameining eener be v i ng der ledematen , ten geroige 

▼an k w i k z i 1 V e f^ v e rgi f t ì g i n g {tremòìement meiaUique) ; met een bij- 

«oe^Kl Tan tah Euibl. LVni. 1834, st. 4 , bl. 296. 
— — dias. obst. de cura secundinarum, graviditate 

ad ter miuttm dedncta. Lugd. Bai. 1815. 

waamemiog eener belangrìjke ongesteldbeid (vergiftiging doar het loogenaamde worstgìf t) , Toorgdiomen in bet weesbuis der gare» 
fameerdegemeente te Rotterdam XXXIV. 1834, D. II, bl 242. 

QmàmsiMM (H.), tegengiftenof middeten, bekend Toor de bekwaamata, 
om de oitwerking der onderscbeidene yergiften te bestrìjden , alsmede eene 
•amw^iiog Tao de hoip , -welke meo bij personen , door Tergiftige dieitn 
«f ìnaecten gebefen of gestoken, bij drenkelingen , acbijndoeden , pasgebo- 
rene kindcreii enz. moet aanweoden. Uit bet Franach door L* A. B&uinr. 
&ott. ffemìrUtsen^ (tbans de Grebber) , 1819 , 8vo,/ 1^. 

Gbbuus^M* J«}, «ver bloedingen na amputaticn, naar bet Hoogd. 
doer TAH Elmi:, vnu. 1828 , at. 6, bl. 54L 

bet d e co e tu m ZitUMomì, en deseella aanwending bij de wemaàade Tenuaziekte en andare ongesteldbeden , in TergeUjking gè- 
bragl naet de Toomaamste geneeswijzen , tegen deze ziekten aanbevolen« 
€|C bea Hoc^d. door A. yah Ebvbcov. Amst. de Greòàer » 1830, 8vo , 
/1.00. 

" leerboekder heelkvnde, naar de derde nitgave vertaald 

doorG. /.Pool. Amai. Subite, 1830—1837, 8vo, 5 n.f 24.20. 

over de bebandeling dea kankersmetHellmund'a mtd- •del, Mar bet Hoogd. door tan Eu>». LVIII. 1828, st. 6, bl. 533. 

over de bebandeling der. vernaanwing van den alok- dar» t naar bet Hoogd. door yait Eldik. LVIU. 1836., at. 3 , bl. 263. 

over de werking van bet vinum aeminum colcbici «Qtamnalia, naar bet Hoogd. door.l^AtrElDXK. LVm. 1828, at. 5 , bl. 

467. 
CmvràXMJMM. (A. en P. Iot.}, apotbekera bandboek , of b^inselen der artae- 

ayjnengkainde. Uit bet Franacb. Dev. van den SigtenMorst, 182fr— 1827 , 

2 D./ 9.95. 
Cbinchonf ne (Oter de xwaYelzare} tegen koortseo, naar Ballt. XXXIV. 

1825 , D. n, M. 273. -- 66 — 

-Gbxshoui, tegengiftMi; oaar het EngeUch door A. Moia. LVIU. 1822, 

st.2, bl. 184« 
Ch olerà (De) fj^eene besmetlelgke ziekte. EeD bemoedigend voUuwoorL 

Nijm. Thùme , 1832, 8vo, / 0.50. 
Chombl, bescbrìjving der palbologisohe^ anatomische veranderìngen , waar-* 

genomen aan de lijkeii van personen, welke aan tijphus overleden ; niAir 

het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1836, st. 1 , bi. 1. 
Cboulant (L.), baodleidÌDg tot de geaeeskuodìge praktijk. Uit liet 

Hoogd. door J. G. Gudk. Utr. van der Post y 1837, 8vo, / 2.80. ' 
Chugbtov (a.), de Datuurkande van des menscben geest, faeoe- 

vena de gescbiedenìs der bartstocbten en dersel ver wondcrbare aitwer- 

king; opgebelderd in zonderlinge gevallen. Uit bet Engebcb. Met aanimier- 

kiogenvaoL. BiGKsa. Kott, HentirìAsen (thaos £romsigi).y 1802-^1805, 

8?o,2Do. /6.10. 
Cbrist (J. L.), verbandeling over de aardakers, derzelvercnlUiur, onten 

gebruik, bijzonder in plaats van koffij. Uit het Hoogd. door R. J« fiaoo- 

wxa. Amst. Sepp^ 1809» 8vo, 1 gekl. pi. / 0.60. 
verbandeling over de aardamandelen, deraelter nat, 

voorlrefTelijkheid en menigvaldig gebraik , inzonderbeid tot e&xe aitnemend 

gezonde en goedkoope koffij enz. , door P. G. Witbbk Geuìbekk^ Aust. 
• MohloJ/, 1805, 8vo, 2 pi. / 0*60* 
CaiasTiAirNa'(S«D.), diss. obst. de baemorrhagia uterina- in gmvtdi- 

tate , pdrto , eoqne peracto saperveoiente. Lugd. Bat. 1816^ 
Chustoffbls (). U. MIiller) , dÌB8. med. de pericardicìde et carditìde 

. una cum epicrisi. Gron. 1831 . 
Ceubcbiu.(JF. M.}, twee gevallen van slentelbeenbreuk, ten gevolge 
' Tan plotselijke uilspannìng der spieren , naar het Engdsch door A« Moix. 

LVm. 1823 , supi^em. band 1 , st. 3 , bi. 244. 
Claessen (E.)y eenige opmerkingen ter berìgtiging en cadere bégronding van 

de werking der campber. LXXIV. 1836, D. II, st. 3, bl. 185. 
Claessevs (P. C), diss. med. de apoplexia sanguinea. Lugd •' Bat; 1819. 
Glaiu» (J. C» a.), over bet ontstaan en de genezing der vlekken van bet 

boornvlies.Uit bet Hoogd. vertaald en medegedeelddoor F. B wnmm , 

XLVI. 1811, D. U, tt. 2, bi. 84. 
€LAasEN(N.), toevaUige . krampveratijving (tetanus symptomaticaB), 

ten gevolge eener onvoorzigtige behandeling bìj het beslaan , met eené bij* 

Yoeging van A. Numav. LXYIL 1830, D. Il, st 2. 
' opening der lucbt- of keelzakken (hyovertebrott>- 

mia), met goed gevolg aan een paard verrìgt, met eene bijvoeging Tan A. 

NvM AN. LXY li. 1830 , D. II , st. 2 , bl. 393. 

- mededeelingeii omtrent het milt-vuur, hetwelk in 1827, op aommige plaatsen in bet distrìct Roermond, onder bet yee beeft ce* 
beencht. LXYII. 1828,D.I,.st.2»bl.272. . 

vmaamemhig omtrent de voikomene genezing eener . verlamnung. {hemiplegia), bij een paanL LXVil. 1828, D. I, si. 8. 
bl. 429. 
Zie perder: RmiDEas. 

Clater (F.), de paarden-arts, ofde kunst omzijne paardeo zetf te gene- 
zen. Uit hetEngeisch in bet Hoogd. overgebragt en Teraeerdérd dòor 
S. vorTevskub. Naar het Hoogd. 'sHage de Fisset {thvmJhoMuiMp- 
1826, 12mo,/2.20. — 67 — 

Ci.iBp(J. N. VAHJydiss. phy9i0l.de saperfoetatione. Gffon« 1839< 
Cleut (G. MuHKiNCKs tah) , dÌ88. med. de usa placentae humanae, 

oomparatiooe ejiudem cam aDimalìum placentia illustrato. Trai, ad Rheo. 

1819. 

■ middel tegeo de veeziekte. XXXIV. 1817, 

D. I , U. 142. 
Climess (A.), genezing eener algemeene huidwater-zucht, door dea 

hraakwijnsteen, in klimmeDde gifteD; oaar het Hoogd. door vait 

Eldix. LVIII. 1833, st. 1 , bl. 16. 
Gu^^esut, Zie: nsFasYdNET. 
Clolgq (G. de), diss,4Dat. pbys. de sangainis circuita in cerebro. Trai. 

ad JElhen. 1837. 

r (H- P« I'K)» dia», med. de pn eamatosi. Lugd. Bat. 1835. 

Ciimiirz (G.), diss. med. de cardialgia. Lugd. Bat 1815. 

Cixbq(J. E.i>b)^ waarnemtng wegens eene afknakking van het hoofd 

dei dtjbeens, ea derzeWer geneziog. XVII. 1794, D. Ili , bl. 89. 
Clete(J. D. M.),spec. acad. sistens observationes med. chir. de iiber- 

ratìone lactis. Lugd. Bat. 1796. 
-. verbandeling over den dollenhonds beet. Uit bel 

Heo0d. mec aaomerkingen. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 102. 

eeniroudige metbode om den kanker in de borsten in ^lek^evalleQ Toor te kqmen en te genezen. XXX. 1807, D. Yn,'st. 2, 
bl. 490. 

bijdrage tot debistorie der koepokken. XXX. 1803, D.Xni,sL2,bl. 142. 
CLXfZAarGA (R. E.)^ diss. med. de vi sqptica atqae antiseptica maria ti s 

soda e ejusqae usu. Gron. 1815. 
Cfimpsig (J.), diss. med. de \ar iolara m contagionis acdone. !Lugd. Bat. 

1790. 
Cloet (J. J. de), aanteekeningen over de zigtbaar-bloeijende pian te n, uit 

de omstreken van Treijr bij Dinant, in deproviucie Namen. LXV. 1828, 

D.m, bl. 138. 
CoGK. (£L) , iets over het bewaren van b 1 o e d z ai ger s. LXII. Aprii 1 835 , 

D. I,Ì>I.46. 
GoRssM.(G. A« TAx), diss. med. de utilitate sanguinis missionis in 

fiebrìbus intermittentibus et bydropbobia. Lugd. Bat. 1814. 
Ciissi,de citroenkuur, een belangrijk middel in de waterzucbt; 

l^ar het Boogd. door yah Eldik., LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, 

bL 57. 
— ' (D-)» ^ss. med. de aoalomiaet physiologia glandularum saprà-* 

renalium. Gron. 1839. 
GoLLAED (HL Rx>UK&) , over de steensnede; volgens waarnemingen in het 

Hótel-Dieu te Parijs; naarìiet Hoogd. door van Eldik. LVIII. tSlI, st. 

l,bl. 43. 

— — ^ vijf nieawe waarnemingen nopens de steensnede; 

naar het Fransch, door yan Eldik. LVIII. 1827 , st. 3, bl. 228. 
GoLfjsa: (G. F.js diss, med. de febre hydrocephalica. Lugd. Bat. 

1828. . 
€olom(F«}, Yeiimndeling over de inénting der koepokken, middel 
om zich voor altoos en zonder gevaar, voor de kinderpokjes te beva- 
celi. IJk het Franscb door M. Pauus. Rott. de Fos^ 1800, 8vo, 
/ 0.30. — 68 — 

Coiso9 (M. N. F.) « di98. med. de peritonitide. Logd. B«t. 1810. 
Co]iiK)ssu, geoezhig van eeDen tetanus traamaticus, imeenendanrTan 

24 dagen ; naar het Hoogd. door tait Eldik. LVHI. 1833 , st. 4 , bl. 326. 
CoMMANOBua (3,)y spec. med. de Hippoceatb, vene medicinae insUanto- 

re, optimo naturae observatore, rite ooleodo. Logd. Bat. 1832. 
Commeot est ce qa'on peat recourer et restaurar laforcevirile, perdite oa 

amoindrìe? oùmaDuel de neoessité etdesecours, pour tous oeax, qot 

ont étéextravagants en amour ou en onan le; avec une préfiice appHcable 

d'un médecin Katave. Zutph. Tàieme , 1803, 8vo, / 1.50. 
Commissie (De departementale) yan geneeskundig ondercoek en toevenkfat 

in Friesland: berìcht van gedaan ondersoek omtrent koepokken bij kòeì* 

jen. XLIf. 1807, D. IV, st. 2, bl. 1. 
CoMTB (C. F. le), verslag omtrant de heerscbende longziekte in 1835* 

LXVII. 1837 , D. m, bl. 211. 
' (J. A.) en MiiaTiH, waameming van eene dwarse break dea borat- 

beens, ontstaan onder den kraamarbeid , bij eene vrouw van 25 jaren; 

naar bet Fransch, medegedeeld door M. Mabis. LYIII. 1828, at. 6, 

bl. 321. 
ConEADi (J. W. H.), bandboekderbijaon-dere patfaologie en tber»- 

pie; naar de vienle Hoogd. uitgave, door J. K Sros.'W ia. AuM* de 

Greòòer, 1833—1837, 8to, 2 dn. ^15. 
bandboek der algemeene ziektekunde, door J« J. 

Gaaswijck. Amst. de Greòòer, 1828, 8vo,/3.75. Tweede vermeerdonde 

uitgave, 1833./ 3.90. 
GoirsBaucH (G. W.) en J. C. Ebbbmaixr, algemeene encyclopedte ten 

dienste van geneea- en heelknndigen ; naar het Hoogd. Amst. Bemtrop^ 

1826—1827 , 12mo, 3 dn./ 13.75. 
" bandboek voor praktiscbe artsen; naar het Hoo^. 

door N.C. Mbppbn. Amst. Bemirop^ 1817 — 1824, 12mo,2dn./10.50. 

handfooek der ziekteknndige ontleedkunde; naar lieC Hoogd. door G. J. Pool. Amst. Bemirop^ 1826, 12mo, / 3.25. 

bandboek der algemeene Biektekande, naar bet Hoogd. door F. tan der Brbogbh Ce. Amst. vam Bs (dians Bermtmp) • 

1816, 8vo,/ 2.80. 
Con8Ìlinm(Een) medicum. LXXIV. 1835, D.I, st. 4, bl. 380. 
CoDspectus bravis anatomiae oorporis humani. Rort overzigt der ontleed» 

kunde van het roenschelijke ligchaam enz. naar Albisus , Lodbb , Hem pke. , 

Hallee, Weber, Hildebrandt en andere voorname ontleedkundige wcr- 

kan zamengesteld. Utr. van der Post Jr.^ 1837» 8vo» / 1.80. 
Constant, waamemingen aangaande de ziekie van Bai or t; naar het 

Fransch door van Eldik. LVIII. 1835 , st. 1 , bl. 26. 
CooLHAAS (J. H.), diss. ehir.med. de anth'fiace verficem occupante. XViJ« 

ad Rhen. 1839. ^ 

CooMANs (A.), waameming yan eene zwaara'knenzing (contusio) 

hoofds, na eene afscheiding van 't linker opperhoofdsbMi voIkoBMn g 

zcn.IX-, 1779, bl. 327. 
Cooper (Astleij) , theoretisch- practische voorlezingen over deheelkoncie, 

getrokken uit eene vijftigjarigeondervtnding, uitgegeven door A. Lee; vàt het 

Engelsch door W. M. S. JvNros. Leid. Hazenherg, 1839, 8vo, I «fi. 

/ 1.50. 
■ overdeherstellingcierontwrichtingenvan dedij; naar het 

Engelsch door van Eldik, Bset 1 afb. LVIII» 1822, st. 4, bl. 830. — 68 — 

Odopxr (AttLXu), oìfcronlirrichtiDgeii in bet «igemeen , enoyer de 
ontwrichtìiigen yan de dijrin bel biJEOoder; benerens de kenteekeneo, waar 
duor date vao de habbreak des dijbeene onderscbeìdea worden ; near bet 
Eogeledi door tah £ldu. LVUI. 1822, bU 3 , bl. 259. 

proeven mei eeo nieuw toestel om ve rg if t uit de maag te ijdereii; naar bet Eogeiscb door A. Moix. LVUI. 1824, at. 4» 
U. 381. 
Zte Terder:. D u»u i' fE gH, EicvsAAiro. 

{S.)y aaoflierkiogen ointrent de slagadergjexwellen der arteria popUlea; naac bet JBogelscb door tak Eldix.. LYUL 1834, st. 2, bl* 

109. 

(W.), beaBtwoording van gemoedelijke bezwaareo tegen de inén- liiig der k inderà lek le, la eeneiiibrief tea jare 1721 geacbrefeii, en 
in bei Toorledeo jaar 1791 io droL uitgegeven door J. Eiskinb. Uit bet 
EogdeBb. Rott. Betufet^ 1792, 8vo,/ 0.20. 
CooniAVs (A.), apec ned. de varioUa Taccinia. Franek. 1804. 

(6,) , verbandelÌDg over b*t beaiiig op de long. VUI. 1790, D. IX, U. 155. 

dagverbaal. van eeoe inéatiDg der kioderpokjes aan drìe doglen van deo Ueer yait du Koix. XXYI. 1770, D.IU,8t. 2, bl.221. 
neurologia* Edilio auctior et emendolion Franeq. Ramar, 1795, Bvo,y 2.50. 

waaroeienìiDg wegeos. eene ongemeene verzameliog van water in deoboik.XXV. l'»7,D. VII,8t- 2,bl, 171, XXVI, 1770,D. IH, 
it. 2, bl. 185. 

— — verbandeliog overdebescbouwing van bet w a t e r. IX'. 1786 , bl. 1. 

Coen (€. J. ▼«n), responaio ad quaeslionem cbemlcam, qua quaeritor: ut 
aeidi nitrici et nitri ortus naturalis explioetur. I. 1830^-1831. 

— conunentatio ad quaestiooem medìcam : Comparetur ap- 

plicatio remediorum externorum cuti integrae cum metbodo 
bodiarDorooi io curandis bomiaum morbis internts, exponendis fundamen- 
tis aaalDBÙoo-phytiologicia , et.ofaaervationibus fide dlgnb>.qiiibua . utraque 
metbodoa nititur. II. 1831—1832. 

" dìaa^ med. in diaetaeticam veternm maxime A. C CiUK praecepta diaetetica Uiuocaatis et GALamplacitia illustrata, Traj. ad 
Rb«. 1835. 

(L. TAv) , beveatigende waameemiDg, vegens bet nut van een clìjsteer uit belladonna-bladen, bij eene beklemde breuk. XXX* 1805, D. 
XY, tt. 2, U. 9. 

•^L. C. £. £. TAv), dias. patb. med. de lebre n er vo aa. Traj. ad Rben. 1802. 
0>rauo (S. TAir db), eenige gevallen vaneeotweede beametting der kinder- 

liekte door den natnurlijken weg van beametting. IV. 1765, bl. 206 van 

debesicblen. 
* ■ waameemìng omtrent de milt- en nier-Uieren. lY. 

1757, bL 610. 
€oBHV(M..£.), pracliacb onderrigt over de veracbiUende vrij^en van de 

borst le onderzoeken, over bet ondensoek der borst door middel van 

bet gdioor, iran Idopping, vao acbokkiag, van bet opleggen der band ea 

van metìng. Uit bet Franscb door J« A. vaii Oobt. L^€iarft..SchierbeeA, 

1837,8vo,/a60.. . - 70 — 

G>RNARR (A.), bescbrìjvinge van de paradijs-vogel. X,. 17909 D* V, 
bl. 14. 

CoaircLis (D.),dÌ8s. med. depassione hysterica. Lvigd. Bat. 1810. 

CoBinsLissBN (J. A.)y diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1816. 

CoRiTET (F. A .) , dùs. med . dehyperpaosi sea nimia sopparatione. I^tigd. 
Bat. 1808. lù hetNederd. vertaald door P. E. os Klopper. XLVl. 1810, 
D. I, st. 3, bl. 76. D. II, st. 1, bl. 20. 

CoATHALs (J. P.), diss. med. de epilepsia. Lngd. Bat. 1817. 

CosTER (H.), diss. med. de inflammatione diapHragmatis. Groù. 1838. 

GouLoir (A. Vitriroa), dìapntatio de qoaestione: Cum jam aaf&ciens obaer- 
vatioDumsit namenis morbi illius rarioris, qui cyanosis seu morbos toe- 
ruleus didtur, et in boc morbo multa depreheiidaiar varietas: quaentor, 
ut hi yarìi casus ordine quodam dispositi secum ibvicem comparentur , ad 
bnjus morbi patbologiam melius intelligendam g et curandi methodum sai- 
tem sublevaotem hocfundamentostabilieodum. III. 1819 — 1820. 

-^ diss. med. de submersis.Gron. 1821. ' (J. Vitrihga), brief over de cbolera, en hetgeen meo in de eerste 
plaats kan doeu, waoneer meo y door dezelve aangevallen , uiet dadelijk gè- 
neeskundige bulp in staat is te bekomen , en over de voorbeboedmiddelen 
tegen deze ziekté , (geplaatst in bel Mengelwerk van de Leenwarder Cour. 
van24Jalij 1832.)Leeow. Bmuwer^ 1832» 8vo, / 0.20. 

over bet reglementomtrent dekeuriog bijdeNa- tionale Mìlitie. LXXXHI. 1838, D. I, afd 1 , bl. 203. 

andwoord op de vraag : Wetke is de beste wijze om kinderen, van bet tijdstip der geboorte af , tot den ouderdom van een of 
twee jaaren , wat bet ligcbameiijke bètreft, op te voeden ? XV. 1797 . D. Y, 
bl. 127. 

de mutata bumoram in regno organico in- dole a vi vitali vasorom derivanda. Logd. Bat. Honkoop^ 1791 , 8vOy 
/0.60. 

statistiek en geneeskundig berigt wegens de ge- borenen en gestorvenen in de Provincie Vriesland, in de jaren 181^—1828 
ingesloten. Met eenige aanmerkingen over de zi ek te, welke vooral in 1826 
aldaar^beerscbtbeeft enz. Leeuw. Brouwery 1832, 8vo, / 2.20. 

over de ziekten der varkens, welke sedert eenige jaren op onderscbeidene plaatsen van ons vaderland gebe^rachl beeft. X. 
D. XVU. 

— uittreksel uit de verfaandeling over «eoe dekte dcr varkens. X. D. XVII. 

een woord aan de jonge vrìescbe geneasklnidl^en. over de bèbandeling der thans in dezè provincie heerscbende zenuvr- 

ziekte. Leeuw. van den Bosch, 1827, 8vo, / 0.20. 
CoupERus (A.) , berigt aangaande de gamber, derzelver phinting en bewer* 

king op Malacca. X*. 1780, D. II , bt. 3&6. 
CouRGELLKs (M. HoFRENs de) , berìcht van den oleum atphalth. IV. 
. .'1773, W79 Vàn de berigten. "^ 
nnt der oli e van jodenli/m, in-véreti- 

derdè verzweringen der ing-ewanden. IV; 176&, bl» 475; 1767, bl. 
• •60&;;'' ■ • ' ■ ■ . 
GouRfòts (ft.), beschrijving van tivee plantaardige miswassen.'LXV. 1827, 

D.ll,bl. 226. 
•CQnRTois(R.)^ overzigt van de minerale wateren en warme bronnen van — 71 — 

NedarbmdeDeeiigBdeelte van Pruiaseii eaz. LXV. 1829, D. IV, bK 19. 

Zie verder: BBONir^LE Jbutvb. , 

Cor (J« Gol), dis6. aoat. med. de' tuberculis et praedpue in pulmonibus. 

Logd. Bai. 1837. 
CaAAjnEV^ (D.), over de scheikuDdìge werkiog vao sommige zoogenaainde 

antidota of tegangìftmiddeIeD inhet dierlijk Ugchaam. XLU. 1608, D. 

V,5l. l,afd. 1, bl.79. 

med. de geDUiDo febrinm intermittentium la^va- tarnm cbaraetere, illaramcpie peeuliarì indole. Lugd. Bat. 1806. 

kortfrontwikkeliDg ten aansien vande oorzakeD en h^yerband dcr gÌ8tÌD|[^prace8, in bel algemceo. XXXIV. 1807, D. Il, bl. 342; 
over bet ontdekken der meekrap-vervalscbing. XI. 1808, bl. l.Meteen bìjvoegsel, bl. 20. 

korte besobrijviog van de ware rede dertelkens in denatunr ' plaatsfaebbeDdemìldwordiog van bijtende loog^outen. XLI. 1799. D. II, 
bl.87. 

over deontleding en zamenstelliDgin betalgemeenen over de uitkomsten der ootleding in bet bijconder. XXXIV. 1808, D. I, 
bl.73. 

verbandeling over de v ergiftigiog van regeawater door lood, mei opgave van de middelendervoorbeboeding deswegens. V. 1814, 
bl. 133. 

8chei<-en buiaboudkundig megazijn. 'sHage Immeneel, 1809, 8vo, ItteD. / 3.00. 

uittreksel uit eenca brief aangaande suikerbefeiding uit inaogeiwortelenenz. XXXIV. 1812^ D. I,bl. 83. 

— de verbandeling van Dr. Innookitsa DxLLà Seva , over de bniteogewone dgenscbappen xijoer vaste ontvlambare aarde, ont- 
wikkeld , en ter toetto der gezonde rede gebragt. Leijd. Dh Saar, 1807 , 8vo, 
/0.90. . 

(H. O.), diss. med. de tuberculis pulmonalibus phthiseoa caosis. Hard. 1791. 
CaAMxa , urethro-Uthotoin te ; naar bei Hoogd. door vàv £ldie . LVIII. 

1835, Suppi. ba»d 3 , st. 3 , U. 229. 
"—^ (C. VAN Beuul), over de drankzucbten derzelver genceskundige 

bebandeling, mei eene aanprijzende voorrede van Dr. C. "W. Hdfelano; 

uit bet Hoogd. Enschedé PascMen, 1826, 8vo, / 1.20. 

(J. P. S.). diss. chir. de fracturis ossiumapod mulieres, graviditatis perìodo, evenientibus. Lugd. Bat. 1827. 

(S.), dlsa. med . de neonatorom a p b tb 1 s sive stomatitide folli- culosa. Lugd. Bat. 1838. 
CaAS3(J.], bel werkdadig magnetismua of dagverbaal van . drie zieken 

iraaraaa de nagnetitcbe bebandeling met bet gelokkigst gevolg iatoegepast. 

Met eeoevoorafgaande inleiding ter beknopte verklaring van den aard en de 

niloefening van bet magnetimus. Dordr^Blussé, 1815, 8vo,/<0.55. 
Caism, geneziog van eene door den bliksem getrofTene vrouw. Naar bet 

Qoogd, door vak Elikek.LVIII. 1831 , at. 5, bl. 430. . 
CaEVB (C C), verbandeling over bet juiste tijdpunt der breukanijdiiig. 

Met4i|b. XXIIt. 1829, D.IV^ st. 1. : 

' I ' I varbainlélifig over deveraiachten bij de b re u k s n ij d i n g , zoo 

voor aU na dezeKé. Naar bet Hoogd. Met afb. XXI. 1807 , D. V , st« L — 72 — 

CaiRLAEmi (C J*),di88. med. de coDvaUiopibas partiirièiitiiim.Lii§d. But. 

1829. 
GBoinAHT(J« C.)|difls. chir. tisteos hittoriam incarcerationis harniaa 

coDgenitae. Groo. 1821. 
CaoL(J. B.), over de inblaxing van ademlucht io de loBgeo van verttik- 

ten, bijioiKlerbij schijodood gdx>reiieo of verdroDkenen* XXX. 

1824, D. XXXlV,8t. 2» bl. 649. 
■ ieu ter beamwoording der vraag: it bel eene gegronde opne^ 

kiDgf dat, aediert deinvoerìogder koepoktoèmingy deandereaitsli^- 

zkkteOyaladeroodTonk endemazelen kwaadaardiger fewordeo lija; 

of zijo de denkbeeldeo daaromtrent alleea aan een blijvend vooroordèel 

tegen de TacciDatie tee te schrijveo? XXX. 1821 , D. *XXXI, st. 2, 'bl. 

250, 296. 
Caoirs(W. A.), din.ofast. de prolapta fnnìcttU aaibilicalM. Groo. 1817. 
Crosfbild (R. T.}, dif». med.quaedam de arthritide genoioa oomplectaM. 

Liigd. Bat. 1791. 
GaowrooT (W. J.)t dìaa. med. de rbeamatismo. Lngd. Bat. 1830. 
CauLL (P. H.), dias. med. de hydropbobia. Groa. 1822. 

dim. phys.de materiis fimosisammaliam. Groo. 1822. ■' (W. H.), diM. de cranio ejuaquead faciem ratiooe. Gnm. 1810, com 

figuris. 
Gdllbh (W.) , over de oorzaak dea dooda , ten gerolge der I u eh tpijpaned^ 

naar bet Engelach door vmm Euna. LVUI. 1829, st. 2, bl. 140. 
CuiiiK (W.) , orer de verdeeliog eo bet ootataan der beenziekten: naar heC 

Hoogd. door yan Eldiì. LVIU. 1826, at. 2, bl. 112. 
Copsaua (J. M.), de orde in de veranderìngeo, welkebet menschelijke 

geslacht ondergaat, afgeleiduit degeboorte, hetsierven eo de voortpbm- 

tìog van betaeWe. XXXVI. 1799, D. V, st. 1, bl. 29. 
GuaDTs (A. U.), bet «are tafereei der zelf-beTlekking, denelver ooraaa- 

keo en gevolgen. Uit bet Hoogd. vertaald. Aròbem. Moeleman^ 1804| 

I2mo, f 0.30. 
Cuans (J. HAaaisoN), opmerkingen betreffeode de bewaring van bet gefaoor 

en de keìue, bet gebruik en misbroik van oorhorens enz. Naar detweede 
EngeUche uitgave, vrìj vertaald en met eenige aaomerkingen vermceit t erd. 

Amst. Ditderiùkt, 1837, 12mo, / 0.50. 
-;— aanwijzingen tot betbeboud dea gezigta, en wegeoa 

de keus, bet gebruik en misbruik van brillen, oogglazen ens. Anmt. 

Tiayler, 1837, 12mo, / 0.50. 
Cuanus (C. L.), verbandeling over de vraag: in boe vene kan eene long- 

teeri ng geneeaiijk zijn , en uit welke tekenen is zij ab aodanig te kennen? 

Uit bet Utijn. IX*. 1780, bl. 1. 
■I I. W.B.PiL. (B. DoNssa), commenlatio ad quaestionem pbysicaoi: 

Quiboanam eiTectibus tensio electrica, quam vocant, [Urnsion éleotri^me) et 

fluzua electricns (coumnt éheiriqw)^ conveniunt? quiboanam dilfe* 

mnt? cum 2 ubb. I. 1822—1823. 
CosAGE , een geval van zamengeatelde breuk dea wandbeena; medegedeeld 

door CaAMPTon ; naar bet Engelach door Vav Eluik. LVIII. 1833, al. 4. 

bl. 342. 
CuTHBSETSOK (J.) , algemcone eigenachappan van deelectriciteit, onder- 

rigting -van <ie vrerktuigen en'het neemen van proeven net deaelve. Eott. 

Hcndriksen (ihans Jacob) , 1794 ^ 8vo , pi. 3 Dn. / 5.00. — 73 — D. PAAf«m.(H. TAir), ^Mc Med< ile «ithmate thyaiico* Lu^. Bat« 1839. 
-, (U. J. TAN}, dì», mod. dacun phthitU pulmanalU propliy- 

lactùau Tny. ftd Rbeiu 1822. 
DA4XBS (H. G.), diss. med, de cystitide. Lngd. Bst* 1839. 
Daams (J.)y wattroflimiig wegeos een Mldnam eo kn^diirig tocval, fevolfd 

DA eene aderlaling opdenarm. XVII. 1793, D. II, bl. 69. 
fnuumeniiig iregem eene bijaondcrt alntting van den pi«w6|; 

in eea maooeiijk kiod. XVIL 1793, D. H, U. 82. 
DacbsiJ.)* staat der gezondheid vati het regimenC Oranje-Gelderlaod , 

gednnode dettelft fQvoizoen te Slois in Vlaanderan tbd Aprii 1773 lol liet 

einde van Aprì! 1774. IV. 1776» bl. 117. 

van eene onde daiee, iivelke in haar 86fte jaar drìe nieove tanden beaft gakregBn, welk gelai aederl viarjaareDlot vicren 
twiotìg il aangegroeid. IV. 1776 , bl. 317. 

omtiandig Terhaal eener zonderiioge Terplaatainge van cUer^ sloffea cnx. IV. 1773, bl. 57, van deberichten. 
Dagboek (genees-en beeikttDdig)ten dienate van*** Toorden jaie 183. .. • Anat. 

et GrMtr , 1835 , Ibi. /•5.50. 
Oai^sit (a. tav), geneeiiog eener gevaarlijke break e in de faefienpàn. IV. 

1765, bl. 239, van de berichten. 

(C), dia. Died. de narinm polypo. Lngd. Bat. 1790. 

Das(B.V. VAH),diw. ned. detherapentica naturali in norbis efaro- 

nids eliam noutu dignissima. Lngd. Bat. 1829. 
(J. vah), verzameling vao wiaameningen wegens de aehteroTerbni- 

f ing der xwangcre baannoeder. Met 1 pi. XIX. 1806, D. 1, U. 1. 
■ waarneming eener acbteroTerkanteling tan de haar- 

Boeder , by eene drie en een belve maandetijkBcbe zwangerheid. XXXIV. 

1802,D.U,bl. 51. 

faet gedeelleKjk buitenlig^en van den voorsten vand der blaai onileedkttndig nageepoord. Met afbeeldingen. LIV. 1824, D« I, at 
2, bl. 103. 

berigt wegena het gebniik der chlornre d'ozide de •edinm, met gewenacht gevolg in den waterkanker. XXXTV. 1827, 

D.I,bl.3. 

waarneming van eene in vera io uteri completa. XXXTV. 1822, D.I,bl. 119. 

berigt van eene voldragene vrucht, welke driejarenendrcn ▼ier maanden in de moederlijke scboot gedragen zijnde , niet dan door de 
kei«erlijke anede verkMt koode worden. XIX. 1822, D. III, aL3, 
U. 116. Vi^moedìge en onptttiydige bedenkingen bierop. U. 1822, D, 
VI,at.23,bl.489. 

waaraeming eener acbter- benedenwaertache ontwricb» ting van het boo£l dea linker dijebeena, in eene attende hooding 
henteld. deo vieiden dag na den ^. XXX. 1824, D. XXXIV, at. 2, 
bl.2l5. — 74 — 

Dam (J. tàn), ietB over de oogziekte der kniamkiodereii. XXXIV. 1819, 

D.II,bl.309. 
— (P. S. tah), diss. path. de diathesi in morbis. Lugd. Bat. 1816. 
DAMiìhB (C. B. tah), diss. med. de bydrope acuto ventriculoruiD oerebrì. 

Lugd. Bat. 1815. 
Daitckeets (J. J.) , diss. patb. med. de ratione morbonun periodica. 

Traj. ad Rhen. 1838. 
Dumas (£.)t diss. physiol. patb. de systenate venoso. Lugd. Bat» 

1835. . 

Danit (£•)> '^^^ ^^ bebaodelìng der tandpijn, naar het Hoogd. door tah 

Eldik. LVIll, 1837, st. 1, bl. 35. 
Dasskr (M.)» onderzoek aangaande de bladbewegingen, die niet doer 

aanzwelU^ ontstaaii, tXZV. 1837, bL 106. 
1 — l' I verh^ndeling over de bewegingen, die meo aad debladen 

van veleplanteo waaneeint. Y. 1835, bl. 223. 

iets o\er dea oorsproDg van bel uitgèbraal&te bloed in dea morbus ttiger Hippocratis. LVIII. 1838,st. 3, bl. 197. 
diss. pfaarm. med.descillitioo. Gron. 1824* 2>ADBBirToic,lDDderwijs voor scbaapberdcrs, aiet alb-. X. D. Vili. 
Datii> (M.) , •'verbandeliog over de wordingof maakìiig van het zo% oftede 

melk in zwangere ofte eerstverloste kraamvraawen , uit het Fransab. IV. 

1763, bLl. 
Datxiìs (E.), diss. med. de signisex sapore varie mutato varìis in morbis. 

Lugd. Bàt. 1822. 
* ■ oommentatto de fontibus vegetationis plaotarum. 1. 1821— 

1822. 

(L.), waarneming omtrent eeoe inenti ng der kdepokken. XXXIU, 1800, D. II, bl. 21k. 

(L4S.), diss. med. de affecftionibus b eredi tarila. Lugd. Bit. 1793. 

[S.),brìef over de vaccine* XLII. 1801, D. I,st. 2,bJ. 27. 
>) , specimen med. deneurosibus nerviois non curandis. Lugd. Bat. 1830. 

Davii (J.), opmerkingen nopens de vraag: Levert lietuit deader, ter gene- 
zing van zekere ziekten , ondaste bloed cene juiste aanwijzing op omUent 
de doelmatigheid van de herhaling der bloedontlasting? uit het £n- 
gelsch door H. S. Hi jicams, XXX. 1830 , D. XX, st. 2 , bl. 223. 

uitwerksel van hetiicht op den braakwijnsteen.eo denspies- glanswìjn} met aanmerkingen van B. Mkylink. LXI. 1829, D. VIU, n*. 
1 , bl. 36. 

over de oplosbaarheid van den pbospbor in water j eo betpont . van deszelfs amelting , met aanmerkingen van B. MbtXiIiik. LXI. 1829^ 

D. Vm , n°. 1 , bl. 26. 
DiÉAMPs(F. J.), diss. med. de amen or rb e a s. soppressione menstmorom 

in mulieribus. Lngd Bat. 1816. 
DicovaTaAT (A.}> diss. med. de phlegmasìis in genere. Lugd. Bat. 1816. 
- (A, F.), dissv med. de haemorrboidibus« 'Lagd. Bat. -J— ir- 1816. 
DÉiuEiiAtri(Kisa), overèe^ vooirkoomen of geneezén ytxì bei kankeren^ 

imooderheid der vraehthoomen. XI.'1788,bl. 1. 
Dmul (J. "Tàxff overd» gevoels^z^oU'VireD.^n bat «erband tosscJieo de gè- 

voels-enbewegings-zenuwen. LXXV. 1839, bl. 275. — 75 — DxEH (J. Yàir) » dìtt. plifBbU med. de dtffcmatui et neiu^inier lierV4>«Ti|i|B 
aniiàalis etyitae orgaoìaié. Lugd Bat Cy/i^r^ 1834> 8va, tab»/2.50.< 

— ^-«-i-^- ofer de voortte en achtertte strengen van bei r ug gemterg. 
IXXV. 1838, bl. 151. 

anatomiscbe Beachreibaiig eines moostroMn flechafoacigen WasserFroscbes (rana esculeDta). Leid. JMóhimqHs, 1838^.8^0, 
2 Taf./ 1.20- 

eeQìge aanteekeniogen over de ze o n wen , liijaondflr over de senuw-vlecbten. LXXV. 1838, bl. 294. 

orer de zijdellogscbe takken van de swervende lenaw Snervns Tagus) van den proteus anguineufl; tàet 1 à£b. LXXV. 
834, U. 112. 
Dbgkkhakd (C. F. H.), di88. med. de s^oreMo'ivis dHoonnalìs caasiaek ef» 

fecUbus. Lugd. Bat. 1817. 
Dkimav*(J. R.) , waarnemingeB omtrentde vermògende kiacht iran bet acid, 
muriat. o&ygen. in uitwendige on9emakken..XLII. 1801, D. I. 8|>2, 
W. 204. 

■ A. Pabts'Taii TaoéarwuK, LàtivirBilBirBU&GH en Vaoux., 

over de decomposìtie van bei amoniaque door lovergeanurd xeezon^ainr. 
XU. 1798, D.I,bl. 167. 

waarneniiogen nopens de uitwerking van de flores arni- cae in de afgaande koud^koorlften. XIII. 1781 , B. I, bl. 30&.« 

bérìchtwegens bet gdbnuik der vrarme en koode bad«n. XXXm. 1798, p. Il, bl. 9b. 

▼erskg vregens N, BoHtor, overleeden den 17 Aagintus 1796, XXXm; 1796, D. 11*, bl. 75». 

A. Paets vak Teoostwijk , Nw Bonbt , K NibowlawB) A. LAnwEEESBUEOH , brief op de aanmerkingen van vav M^anif , helref- 
lende lietl>randen van zwavel , met eenigemetaknzonder aanrakiog van 
zaivere lucht. XXXIII. 1794 , D. 1, bl. 73-. 

-» brìef over bet brandenvan zwavel met eenige-melalen zonder aanraking van gaz oxygène. XXXII. 1793, D. II, bl. 180À 

verbandeling over bet bestaan der onbezìelde diereni XXXVI. 1796, D. Ili, st. 2, bl. 751. 

verbaodeliog over den natuurlijk^ do od» XX%yi..l7d2y D.l,8t. l,bl.3. 

en Pabtsyait Tboostwub, bescbr^viog van een electriz^er- fii achine, eb van proerneemiogen metdezelve in bet vrerkg^teld* Atett; 
HaUiXìp, 1190 y 4to, pi. / 2.20. 

proeven met de electrophore. XX Vili , 1 780, I>. • II, st. 2, bl. 284.. 

berìchtwegenade inénting derzoogenaaindekoepokken, cene opgevoigde inénting der gewoòne ki n d e r zie k te. XXXIV.. 1802 , 
Dyl,bl.29a. 

verhandelidg over den invloed van bet klimaat. XXXVI. 17»4,D. U,st. l,bl,241. 

— iets over dekoepok-inénting. XLII. 1803, D. II ^st.!. bl. 252. 

redevoeringover de verdienste vao La v oibibBì XLL ;18f98y I>. l, bl. 343fc XXXIII. 1799, D. I, bL 148#. 

en Paets 'VaH TB009twiiK , verhandeling. over de vaste Incht. Vm. 1781, D.V. -. 76 — 

Dtnuv (I. R«)» Fàsn ta» Tftootrwim ca Làvwnttwuaos t 

orer den oenproftg der lacht bij bel doordrìjvon van waierdanpea door 

gkwfijcDde imbm. XM. 1796» D. I, bl. 89. . 
■ ■ IMroefoeemiiig ooitMDt de 

T eib gi ciiBg dcr lagtdoor middelTao degroeijder phntea* XXVII. 177By 

D. VH^tL 2, bUaaS, 436, 48L 

icls f ter beoordeeliog eeoer , door P. tah Wnuuiovnr tochv C«leld«, ^tr b e tew te beradiDgBwijcevaade «ct^cnuoid loptaiw leraenigd^ 
olij. XXXIY. 1803, D. IL U. 117. 

le? enttchel» vim Vf, F. YBasoHvum» geneeabeerle Aflft' .XLL 1802, D. Ili, M. 199. 

Pasts vah Taoostwijs.» Lavwùxvbueoh ca ¥aouk. aader ooderioek ovier de YeranderiagTan wa t er tol stikhièbt. Ifcil eene ailK 
XU. 1798, D. I, bi. 273. 

beioboawing tu de voordeelfln,w«lfcedewiatefin Ted» «Mdchleii borni deo corner beeft. XXXVI. 1799, D. V, sL 1, U^ 
— over de befltune werking rài bet ge oKyg e ne c r d e see-iov^ sttnr (acidavi niiriaticuai oxygenatuin) in scbnrft ea andere 
boidkwaleii. XXXIV. 1801 , D. I , bl. 171. 

beloog dat de Trees voor beeracbeode aie k te» in ile daad een Hiiddel ie on de besmettiDg deeier neicteii te bevosderen, en do- 
aiektea aelve gevàwlijker te iiiMke&. XXXVI. 1797, D. XV, tt. 1, bU 
367. 

& vwder : Bataafsehe Apotbeek , KisntBUH , Favi» tar TaooivwiM^ 
■ ^S. A.) , dies. med. decatarr bo. Lugd. Bit. 1795. 

Dsmini , (A. tait), diaa. obst. de baemorrbagiis uterinb gravidanini, 
partarieotioiii et pucrperamm. Lugd. Bat. 1817. 

(A. F. C. TAii), diis. vMd. de Tielat regimine io dironidfl. Liigd. Bat. 1832. 

(C. A. TAir), diss. med. de acido primarum viarum. Logd* Bat. 1824. 

Bb&attb (J. T.), dim. med. de-aspby xfia neooatomm. Logd. Bat. 1816. 
BsLCXismi (J. J.), diss. med. de bydrope in geoere et praecipoii bydropis 

apedeboB. Lngd. Bat. 1792. 
DxLBRHBs (A. B. Imbrat), kuostbewerklog Tao een vieetcb break. Amat. 

MokFvp, 1798, 8fo, / 0.30. 
Dbueuib (J. P. F.) , oordeelkaodige geschiedeois vao bet dierlijk magnetla- 

mas. Ùit bet Fransch met eene voorrede yaa G. BAX&xa. Gron. Sehkrbeek 
. cn irmi Baekerenf 1814, 8fo, f 2.50. 

— praktiscb onderri^ ncpeós bet dierlijk magnetismo a. Ult bet FIrtniòb. Met eene voorrede ?an B. J. MxuBm. Rott. 

Bendriksenj 1828, 8vo, / 4.50. 
DiuuTs (J. B. T.), diss. med. de ictero. Logd. Bat. 1815. 
Dblfich, waaraemiog eeoer afzetting Tao de dij in bet beapgewrììBbC; 

bet Fmoscb Hoor vav Eldik. LVIII. 1825, sappi, band 2, st. 3, U. 

208. 
■ waamemiog eener verwonding der regter-krop-slagader 

(arteria earotis dextra), genemo door menigmldigeaderlatingeo, hot 

opleggeo van ijt^ en bet-iowendig gdimiik van beiroode vingerboedskroid 

(berba digiialis pnrpareoe) ; aaar hetFnuisdì door A. Moix. LVIII. 1825, 

sappi, band 2, st. 4, bl. 332. — 77 — oyntt àt vtvio^eele; naar het ffnmMb door Tur EftBOU LVIII4 

I>suMUT (6. H. M.), de mcrlnrAtKlige e boi era* of pettsiekte ntti dtf 

XIV* eeaw. XXX. 1832, D. XXII, st. 2, bK 289. 
DBUunpBS (J. M.)y aene algemeeoe verlaaimÌDg door étm brandcilin-»- 

der (moxa) geneieD, naar bet Hoogd. door tav Euns* LVIIL 1822^ 

sL 2, bl. 135. 
IkBunmoowr (TKOOflSBii*), waarDammg van eeoan farioleo aars^ naar bef 

Franseb door vah Eld». LYIII. 1823 » al. 2 » bl. 141 . 
DsHifliBs (P. i.), dias. med. deapoplaxia. Lngd. Bai, 1817. 
DasàULTy bedkoiidig tijdschrift, of TenanMliDg fan Tcrbandolinian ctf 

«awneeanngan. Uk bet F^wucb Tertaald. Haarl. vam Bnusei, 1794, 

er. 8vo, pi. D. 1 n.** 1 en 2, /0.80* 
lymacMMfm (A. J.), dÌM. med. de regimine malienuii* Lagd. Bat. 1999* 
Deaorìptio mnsei analettici qiiod miveni Beigli ragia angnalisainii Guiunua 

I mnnifioentia academiae Bbeoi Trajeclinae oonceiilt J« BuniLUin. Tmj. 

ndRben. Jltheer, 1826, 4to, /* 5.50. 
DmjkiroBs (L.) , aanmerkingen omtrent bel gebmik fan dan wortd4MSI dea 

grnnaal'booma tegen de taenia; naar bet Franwb , «et een bijioapal 

▼an TAH Eldik. LYIII. 1826 , st. 3 , bL 243. 
— ■ ■ — otarde seifabetmetting en de overige wijaen , waaiop 

«aen adi in bet Toldoen der gealacbtidrift kan te bniten gaan* llaar dia 

ooaaprankeKjkeuitgave en de lioogd. Terlaling vanDr^ J. N. ScanMK* Utr. 

vam der Post Jr.^ 1836, 8vo, f 3. 
Dn^oant, over de ontaldcing dearuggomerfa, ala oonaak van onder- 

acbeidene boist- en bniludelrten; naar bet Frameb door BIoll. LVIII. 

1826,at.l,bl.28. 
Diani (G. J.), disa. med. de astbmate oonvolsiYO. Logd. Bai. 1816. 
Dealilkenocalel ter anirering van bet aee water. XXXIV. 1819, D.I, bL D n r uuina. (CN.), diaa. ofaat. de partu praeter natoram. Digd, Bat. 

1816. 
Dumann (11. A. tav), dim. aMd. de nan etabnan inooulationia. Ln^d» 

Bnt.1790. 
DsoasBir (J. W. H.), de Ugcbamelijke menacb. L. 1817» D« I» al. 6, 

bl.225. 
D mvftiTa a (J. C. ta»), Tooibeeld eener con gè alio intettinomaa mei 
cnlomel en opinm bebandeM en ganeien. LYIII. 1824» al. 2» hU 

104. 

merkvaardig vooibeeld eeaar acbarlakenfcooHa* LYin. 1824, 81.3, bl. 195. 

waarneming^ van een door dmkking ganeaea alaga- dergetwel. LYUI. 1824, al. 3, bl. 193. 

aeidiaamvoorbealdvantwee lepelaaan eenebeaal. IiYin. 1824, al* 2 , bl. 105. 

nraaniening «enar bardnekkige en doodelyk aflo^* pende veratopping der darmen,(conatipatio inleatinalia.) LYOI. 

1824, al. 2, bl. 99. 
I>vmfliB(A.),ondanoekia§enovticaldrenkelingatt» en in bai faijuo*- 

aer » onMrent de kenleekanen, voigens welke man bepalen kan, boe bmg 

lati gflleden aij , dalcenoMMcb Terdrook; al8niedeeaBÌgealgaBeeBeaan«« — 78 ~ 

:ttMiogM omtniit de Vwpob^MeleD dor muing in bet wnar; iia«rbeCi 
Fransch door yan Eldik. LVIII. 1832, Bt. 2, bl. 182. 

I>BWBBS (W. P. Dc), waaniemiQg aangnaiid^ d^ kraobt; der vlagge guajao- 
tÌDctuur, tot bevord^nog der stoudea tik dar vcuchtbaarheid. 
XXX. 1810, D. XX, st. 2, bl. 411. 

■ ■ :i ' . ■ o¥er de stuip^n, die. apmtijds bij barende vrouwen 

plaats hebben; naar hetEogelsch, medegedeeld door J. de Bamiw. LVIII. 
182S, suppiem. band 2» st. 4» bl. 289. 

DiBBETz (R.) enC.G. Omxuo', proeveu en waarneemiogen over 4® io èn- 
ti n g der kQé|K)kkeD (canvpax , fiacelne) tot bedea in onderscbeidene landen 
' ^van Eiilropa ha bet werk gesteld. 3ijééngebragt en metaanteekeningen ver- 
meerderd door genee^beeren^iadenHaag. ^$ti^e.Leeu«^stija, 1801, 8vo , 
/0.55. .... 

DÌÀIlssB&CB.(J. F,)y dooran^'dJBg vap den rausculus sternocleidomastoi» 

^vdflBs, far; geneàog.' vaA de* «cbeeven baia; naar he( Boogd» door vah; 
EtDiK, LVIIL L839 , at. 2 , bl. 141 . 

genezing vaneeoen kunstaars, door eenen laoasteek 

' te «eeggebragtyoaaf eSne nieuwe metbode; naar bel Hoogd. door yak 
o £ia». LVllL ' 1834^ fu. 6 ^ U» 532* 

breuk yiQi bet tQngbeen,. bij een joogmeisje; naar r Imi Hoogd. door TAvEtiDu^. LVUX, 1833, st. Q, bL 520. 

DisnpMiiSGi.: (li* Hiìgbh), veralag Ytuoi eenige proeven welke met bet zooge- 

. naamde atìak b.o u t genomeiv ùjn t in bet miUtair boqpitaal te Paranugribo. 

UV. 1828, D. II, st. 2, bl. 90. :: 
"'» ' ■■ I .. '. . — ' ^jn — r- verslag vanp^derzocbte ruwe,^oda« welke aan der 
. • Surìnaanucbe, zeastrtanden uit de «abpla^tiYa bereid ia geworden , XXXIV. 

1824, D. I, bl. 274. 
Diereb/ZeldMme) vao Bruti Uè. XXXI?. 1803, O. VII, 9t.2, bl. 8t, 
DifeaBir ^G; C>;T4tf)y dias. med. de nepbritide.. Lugd. Bai. 1835. 

(J. G. yan), waarneming eener verouderde klierziekte, door jo- 

. uéì u4|i'genez8B; LVUI. 1832, at. 5 » bb 41 1.. 

(P. A. B. YAii),diss. med. derbeumatismo. Lugd. Bat. 1839. DnyflEJÉEicàu {I.F^.€.),liaodbóekder yee^r.U/enijkun4ige beelkunde, 

of de kunst om de uitwendigt ziekten der paarden en van andere buisdieren 
,«4e.'ke^«i>en''le9enezea^ Naav den tweeden druk, uit bet Hoogd. dpor 

J. W. A. Habt en G. Kjjlstba, met eene voorrede en eenige aai|teekenio- 
: ;9enr:doar-Dr. Numazt^ Gran. Schierkeeki 8voy S^Dn./ 9.50. 
DÉkxittGH (A.),:kanatvtoordenbflr der pUuien. Amat. «^n^^'^^y 1834 ,.plano, 

/2.40. 
Diai'i' ^J i» S<*') V a pi ea iMobét kooibeen;ez(irpatio van datbeen, met 

Yolkomen behoud van den voet; naar bet £UK%d..dOQr;Y|^9r.|^VL.- X^SP-* 
.--1838 y Mtpplkiqi<:baBd 5:, ab 3, bL.229. 

oinartbrocace;;ré4eé.tie Yaflpi bet boofd 4et,9ppe|rann- 

■ b a cna » « ivau de gfwriehttfvkkte datf aebooderUads en van betaoromioa; 
naar bet Hoo^d. door van Eldik. LVIII. 1838» 9t.:2>jbU 158. 

Daiàu««B(J« S/G.),'«ttarneimDgTaBoeakiiidmBft een darmbreuk gebo- 

-^)eb;i7i«Jk«i^Làtìjni>VI,1776,D. V,bL276. .. i. 
over eene aoort van d o o f b e i d , . WlLarili bet : geluid .wel 

- -àéjiàS^fgàmKxàìwwéìii dock de:toon.vaa'fcj»dl)ve>die tot^d^.zaaienapcaak 
^lE>bod%.i•y.IlM:k|»olldmd^ lMrdeii.IIit bet LatlKVJ. 1776» D- — 79 — 

» 

DmcKUUL (LS. G.), waanraiiiig overeen kropgeawel geoeMn door liet 
eztmctum cìcutae. Uit het Lfttijn. VI. 1776 , D. Y , bl. 280. 

— wuroemiDg over een phoaphorìsch lieht, door de 

uiftYlottseleD van' menschen veroorzaakt eo van de beledìgiiige door denelfs 
aanporriDge ie weeg gebragt. Uit het LaIìjo. VI, 1776, D. V, bl. 261. 

waameiniDg over eeo waostaltig velam palatinnin.' Uit het LatiJD. Met&fb. VI. 1776, D. V, bl. 272. 

waaniemiDgover de heilzaame kracht van deo y la gge n geest van ammoniac-zout, met zoilt van wijnsteen bereid en iftiet 

gedistelleerde olien vennengd, ia een soort vao zwarte staar of ìd 't begin 

derzelve. Uit het Latijn. VI. 1776 , D. V , bl. 255. 
DnrosxAHs (M.) , uittreksel uit eenen brief aan J. Loooibr, over het lìat fan 

fact acidam phosphoricam. LXXXVIII. 1803 , D. I, bl. 410. 
—over het doen der keizerlijke snede, of kuastmatìge 

keering op het lijk eeoer invangere vrouwe. XVIII. 1806, D. V. 

overdewareenoDwareslagaderbreukeD. XVIII. 1804, D. IV, bl. 1. 

vraaroeming van een wanstaltig geboren kind. XX*X. 1826, D. XXXVI , flt. 2, bl. 206. 
DuroLsa, eigenscbappen van het chloriiretum calcis eri over de ^rer- 

kìng der couls^ op de metml-verzmirèels-bjdraten. LXI. 1828, D. T , 

«.• 4 , bl. 230. * 

vomifaig en • etgenschoppen tbn de per- ehloruretà calcis^^ 

potassae et sodae. LXI. 1828, D. V, n.» 4, bl. 227. - 

IbaoiBa fF. M.), korte iieschrijvidg derbeenderen, uit het Fransdf ver^ 

tadd. S^^'druk. Rott. Bù/hoUi, 1794, 8vo, / 0.40. 
DnsBi. (J. vah), iels over de cbolera-morbus, waargenomen ih het be- 

gindea jaan 1820 «e Malakka, en in Julii van hetjaar 1821 laogs de ktttC 

▼an Java. XXX. 1824» D. XXXIV, st. 2 , bl. 414, 452; 657. 
bijdrage tot de kennis der hondsdolheid. XXX. 1828, 

D. XXXVUI, st. 2, bl. 479. 

geneeskundige waarneming eeoer enteritis* ebroniea. XXX. 1828, D. XXXVUI, 8t. 2, bl. 377. 

-- obaervatìoDes de Tornita era ento lethali ex rupta arteria lienali. Lugd. Bat. 1818. 
DoBÉBiAsm (M.) , diss. ned. de ^arla vHae hamanae aetate et praecipne de 

aetaie senili. Lugd. Bat; 1824. . .. { 

DocaLUM (D.tah)^ disa.' anat. path. de erantt regenerattone. iTraj. ad Khén. 

IMTw 

coénmentaiio ad qaaestSotfeoi medicam: qnaenam muta- palhólogicbe indlicontur' arteriis per ligaturam; hinc,' expost- 
tis Tania eam institnendi modis, quid ainguH valeant, coticludatvtf . '*II. 
1839^1894. _ - 

/Gl},'TcrtMaiMiii|^over den phoerphorns liquidna laeens. XHI. 
1784, D.n,bl. 238- 

de opregie bereìding -vian' den spii'itàs ^volatrirv ^acict^ natus (vloggen bamateen-geest) ^ doorgaanda bekend bij den iiaam fan 
SttudeLmee. XlII. 1781, D. I, M. 209. : 

£ksMUHii-(i« J.)« kunnen gebrekkìge geseeldhedeader rochten, riekten^ en 
da Tochten ziek genaamd worden? XLVI. 1810, D. I, fltil, bl.^1 i^.'ix 
hLLDuUfft^ 1,M.^. — 80 — 

DoKumuL(C.), aamnerkiiif^ over de io Ciii«(^ nw tijd tot tud io 

Sunde ziekten. IV. 17S8» bl. 331, 1761, bL 406. 
DoBTxmEN (G. vAN)y verbandelio^ over de nìeawe manier van 't doontekea 

derblaat, met proeven bevesUgd. Met aOieeldiiig. Vili. 1774, D.I, 

bl.547. Terbandeling over de waare kinderpokjes, die dan eenmaal denzelfden mensch aantasten. IV. 1770, bl. 1^. 

(H. F» vAN)y dias. anat. pat|M>logica de macroglossa, sea lin- guae enormitate. Lugd. Bat. 1824. 

(G. J. VAxr) 9 dias. obstetr. de part u anomalo , caeleroqiiiii nat»- rali. Lugd. Bat. 1831. 

Zie verder : Smkets. 
DosLHorr (G. E.), twee gevallen van onderbiodiog der carotis comma- 

nis dextra, met daarop volgeode verlammiog der linkersijde des li^ 

cbaams; oaar bet Uoogd. door van £ijii&.. LVQi. 18394 st. 1. 

bl. 24. 
DoLEMAir (Bi.], dias. piiys. ezbibens noDDulla de catameniia. Lu|rd«.Bat. 

1814. 
DoLLUf AV (M.) 9 disqobiliones bistorìcae de pieriaque apnd Belgaa septeDtri- 

onales eodemicumorbis. Amst. Diederichs^ 1824, 4(o,/2.90. 
DoxsMA (M.), ODileedkundige beschruving van eenen zonneviscb. Met 

1 afb. IV. 1770 , bl. 413. 
DovoBir (H. YAv) y diss. med. de ortu atooe actiooe xon tagii. Lugd. B«t« 

1813. " ^ ^^ 

D011SXLAA& (J.), waameming over de gevolgen van een doorgexwolgen be- 

dwelmend vergift door de ndixipecacaanha berrtdd. XLVI* 1810 « 

D.I,8t.2,blll7. 
Doorboriog (Over de) der pisblaas door vastgemaaktecatbeters, iiaar bei 

Franscb door A. Moix. LVIII. 1823« st. 4, bl. 348. 
DoOEHiK (J. £.}» de bersseo-scfaedelleer van Gaix, geloelst aao de 

natuorknnde en wijsbegeerte , met pi. aanwiJRode de zitplaatsen der 

ooderachcidene vermogens op den scbedel. Amai. Ihùn>p. 1805, 8vo, 

/2.80. 
• vijf voorleziogeo over Galls beraen^scbedelleor. 

Àmal^Soarop, 1806, 8vo,/ 1.00. 
^ aanmerkiagen op bet veronderateide vermogen der ko*» 

pokstof, om door derzelver inenting, den menscb voor dewemd^ 

menscbenpokken te beveiligen. Amst. van Es^ 1801 , 8vo,/0.55. 

verhaodeling over de levenskracbt, volgens dyimiii- «che grondbeginselen. Amst. van Es, 1802, 8vo,/ 1.25. 

losse gedachten over bet soogenaamd dieriijk magnetia* mas.XC. 1816, bl. 297. 

wijsgeerìg- nataurkun^ig ondenoek aangaande den oor- ^pronglijken menscb , en de ooraprongelijke stammen vandesaelfr gesiaoiit. 
Amai. iHui Eiveìdi-ffolirop , 1808 , 8 vo ,/ 1 .90. 

V>ver de overblyfseien van bet meoscbdljk ligcbanoi ala toevallige delfstof. XG. 1816, bl. 91 
bet menscbelijk oiganismos bescbouwd uit een psycbolo- 

giscb oogpunt, of bet verband tuaachen geesl en stof. Amst. SmMgt 

1831,8vo,/2.40. 
BomruiT (A. F. L.), dekina in deszeUs gescbiedenis , soorten, venTnl-- — 81 — 

«hiogoo» eigenscèappen en schdkandig ondenoek der sameosteUende 

dden; uit het Hoogd. vertaaM, en met een bijtoegsel vermeerderd door 

Bl TiBBOEi.. Gron. Oomkinsy 1803, 8vo,/0.40. 
DoUEA (A.) y redevoeriog ter aaowijzinf^ vao het b egra ven der lijken bui- 

tea de atédeo. Zwolle Doijer^ 1826 , 8vo , /'O. 60. 
verhandeling over den celfmoord. XXX. 1827, D. 

XXXVn, rt. 2, bl. 345. 
Dku (F.) y respoosio ad qoaestionein G^emicam : quaerilnr «xpositio ooocui- 

iia<etperipìcuaelementorum staechìo metriae? I, 1826 — 1827. 

— I dna. chem. de terra minerali. Lugd. Bat, 1833. 

OftAEBEfJ. M. Vrizhobt) > diss. med. de semeiotices physiognomicaey 

ioprimia in morbi» infantuniy dignitate. Gron. 1837. 
DftAViBZ 9 zie : Annales générales. 
Daisaacir fJ . C.) , commentaitio de a ci di muriatici praeseutia in aere ath- 

nosphelnco. In NeuesJourn f. d. Chemie u. Physik, kerausg. vom ScbweiO' 

Gnu. Meutecke. JYeaeBeiàe. BdVL Hft2, Numb, 1822. 
■ di», diera. de auro fulminante. Gron. 1814. 

-i^^— *^ proefnemingen over het nienwe donderzilver (aingentde^ 

«Numnf .) XXXIV. 1806 , D. II , bl. 280. 

aanDr. DEUUif , over de omzichtigheid, vtraarraede meo de Iteradingw^ze der g e b ees m i d-d el e n moet beoordeeien , bijzooder van 
bet oleum oxygenatum. Amst. HoUrop , 1804 , 8vo ,/0.15. 

— dias. med. de phosp-horia et diabete mellito. Groo* 1818. 

Abbaudlung ùbei* den Pb-osphor von einer scr erhochien JSrenobarbetty daas er an der atmosphaerischen Luft sichvrie ein Pyrophor 
entzundete. In JnnaUn der Phjrsik, Herausgeg. von L. W. Gilbert. Bd. 

59,S.2S5. 

scheikuodig onderzoek van cene soort yan soda, wdke utt deo fncus buccinalis^inde nabijhéid van deKaap deGoedeHoop wordt 
iicrad. XXni. 1823 , D. VI , bl. 233. 

Beobachtung von Ausleerungen leuchtendena Urina. In TfeuesJourn,/. d, Chemie u, Thysik ^ herausg. von Sghweioobr u.'1Ibi- 
Neue Heike. Bd. VI, Hft.2, Nundi>. 1822. 

— gemakkelijk en onkostbaar mìddel om spoedig vuurtema- Jben; in het maandscbrift tot Nut van 't Algemeen , ^litgegeven te Grcm. 
1806, M. 382. 

(P.), natunr- en scbeikundige waarnemingen over eenige gewigtige ooderwerpea der geneeskunde en oeconomie in ons^aderiand , ingerigt ter 
bevorderiog en uifbrelding van landbouw, konsten enfabrijkeny en ter 
mo er d ere bloei der artzeneij-mengkunde, gedaan aan de hoogeachool 
te Groningen. Leijd. ifon^oc/? , 1791 , 8vo, 1 st./1.25. 

•- brief aan yait Makùm betrelfende eenige waamemtngen over de bevriezing dea waters en de natupr der sneeuw. XXXIV. 
1803, D.I,bl. 212. 

.^ uittrdcsel van eenenbrìef over de vervaardiging van earbo- nas potaasae. XXXUI. 1799, D. I, bl. 138*. 

brief aan tan Mabum over den oorsprong der lucbtbellen itt bel ijs. XXXUI. 1799 , D. n , bl. 162-. 

brief aan den achrìjver van de Konst^ en Letteròode , betref- feode een bericfat, aangaande deszelfs 1* stuk der natuur- en scheikun- 

6 — 82 — 

dìge waarneemiogen, geplaatstio nO, 161 ma datweekblad. Gran* 

Veenkamp, 1791, 8vo,/*0.15. ^ 
Deossioi (P.) j brief aan D. Duuus over de bereidiDg van het olenia 

oxygenatum en axuDgia ozygenata. XXXIV. 1803 , D. I, bl. 24. 
óralto, de amplificato, io bac acadeinta , rerum natara^ 

lium studio 4m1 oomniunem civium utilitatem oonTertendo. III. 1817 — 

1818. 

ivaamemiogen en proeven over eene ziekte van het nnidvee » de wee of hetbloedpissen (mictus cruentus) geoaamd. LXVII. D.I, 

st. I , bl. 78. 

Zie verder : Bàtaafsehe Jpoiheek. 
DaooGLETER (H. J.) , diss. pbysiol. de vita foetus hamaiii sana et 

morbosa. Traj. ad Rheu. 1839. 
DnosTByCuprum snlpburicum (vitriolum cupri), tegen dea croap; 

naar het Hoogd. door vam £ldi&. LVIII. 1835 , st. 3 , bl. 238- 
DaiJFHDUT (J. F.), algemcene bedeulcingeD over de inen ti ng der kin der- 
ziekte, toegepast op een bijzoDder geval van onzigtbare iogeénte pokjea.- 

IV. 1758 , bl. 90. 
— brief over bet gevolg van de inen tinge der kinder- 

ziekteaanzijoekinderen. IV. 1761, bl. 448. 

bericht wegens de kinderziekte. IV. 1765, bl. 260 van de berìcbcen. 

't vermogen dernatunr, altoos werkzaam tot eigen be* boudenis , lievesligd door de zonderlioge wortel-scbietinge van eenen 

boom in zig zelven. 2 afb. IV. 1760, bl. 112. 
Ddbbelfaeideo ontbreken vandegalblaas. LXVIL 1829| D. H^at. 1 , 

bl. 272. 
DuESTBEBEaG, aangezigtspijn (prosopalgia) door een canstieum 

genezcn; naar bet Hoogd. door van Elohl. LVIII. 1826. si. 5» bl. 

408. 

nuttigbeld der fontanel tusscben den processus mastoideua 

eo boek der bnderkaak, tegen verouderde ware aangezigta-pijn^ 
naar bet Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1827 , st. 4, bl. 361. 

DvvTacKMiDy gescbiedenis van eenen pi&vloed; naar het Hoogd. door tah 

Eldik. LVIU. 1825, st. 2, bl. 127. 
Dvois (A.) , verhandeling over de oorzaken van de miskraam,ende nid- 

delen, om dezelve te verboeden, naar bet Fraosch door tan Kt.priL. 

LVni« 1825, supplem. band 2, st.3, bl. 227. 

baodboek der verloskunde. Uit bet Fransch. Brasa. Brest 

vanKempea (thans Weddepoht), 1828, 8vo, pi. /*4.50. 

Dìiaanio (H.), gedachten over de oorzaken der verscheidene denkwijze 

onder de geneesbeeren. XXX. 1822, D. XXXII , st. 2, bl. 64, 101. 
DunsHoiF (H. J.), drieuil waamemingen ter verdere aanbeveKng van bet 
• chloruretnm calcis bij gaogreneuse zvreren. LVIII. 1833, st. 2, 

bl. 153. 
DuiiX (6. P. Ls) , verhandeling wasrin decalappus-booman alsnatanr-* 

lijke afleiders van den bliksem bescbouwd en verdedlgdworden.Xa, 1790, 

D. V, bl. 1. 
' bericht vreegens eene watervrees, veroorzaakt door 

den in eene beyige woede toegebragien beet van eenen mensch. X*. 1790 • 

D. V.W. 1. -. 83 — 

DimMea Ltèbìo, iets over deh tegemroordigeB toesland van de omobche 

schelktinde.LXn. 1838, D. IH, Junij, bl. 88. 
DiTMORTiEs (B. C), Terhaodelnig over hct geslacht der wilgen (sai ix), en 

ife ntttnarKìke fomilìe der amen tace ae. LXV. 1826, D. I, bl. 44. 
DupARCQUx, over Mojoh'» tnjze om de uitdrìjving des moederkoeka te 

Terhaasten; naarhct Hoogd. door vai* Eldhl. LVIII. 1829, st. 1, bl. 37. 
Dofmn (J.), iJe wèen en nawéen der bareadeeo kraamyrouweii in bunoen 

mi, oonaken en nilwerkhigeo bescbouwd. VI. 1778, D. VI, bl. 401. 
' (S. A.), waaroemingeo omtrent het afzetien der bals-ader, bij 

eeo paAid. LXVIL 1830, D. H, at. 2, W. 477. 
DvpoiTGBT (Fuzet), waamemingeD omireot de werkingen van bel extractam 

befìadonoae, aangewend op den Hearing , ter verKgling det inbren- 

ging rm bekoekle bréuken; naar bet Fransch door van Eldik. LVIIL 

1832, al. 4,bl.348. 
Dvmi, genee^i^an onitrent den kwaden droes, met aanmerkingen v«b A. 

NuMAH. Uit bet Franaeb. LXVII. 1829, D. II, at 1, bl. 151. 
DtmjfJTa«r, waameming eener extirpatie van een balsgezwel; me- 

degedeeld door Sawsor'; naar bet Hoogd. door A. Moix. LVIII. 1825. 

ftipplnn. band 2 , at. 3, bl. 225. 

aanmerkingen nopena de wonden van bet bar t, medegedeeld 

Aof A. Paiuulkb ; naar bet FVanscb door vaw Eldik. LVIII. 1833 , «t. 

2,bl. 140. 

over de dmkkii^g dwbersenen; naar bet Fransch door va» £LDa.LVUI. 1832, 8t.4, bl.344. 
— — >- — lucbtpìjpanede, aan een aditjarig meisje verrigt, benevena 
pnctlRliè tanmerkingen over deze operatie; naar bet Franaeb, met eeo 
biJToegael van vaw Eluik. LVIII. 1831 , st. 5, bl. 438. 

gelokkig afgeloopene onderbtnding der onderalentel- beenscbe slagader; naar bet Hoogd. door vah Ein». LVm. 1827. 

it.5, U.405. 

bebandding der venerìacbe oogontsteking (ophthalmia 
igicà) ; mei^gedeeld door A. Paillard ; naar hct Franach door 

▼AH Euin. LVIII. 1829, at. 4, bl. 550. 

en A. Coom , over de breuken van het'onderste ónde dea op« Mrarmbeeos, naar bet Hoogd. door vaw Elohl. LVIII. 1833, aL 6, 
behandeling van een si agad erge zwel , door ondar binding o-j;. •ande van bet bart verwijderde zijde ; naar bet Fransch door vaw Eldul. 
LVm. 1830,8t.l,bL72. 

kanstbewerkìog ter geneong vanbet nitzakken van den en- 

deìdarm (procìdentia intestini recti); naar het Fransch door 
A. MoLL. LVIIL 1«S, st. 4,bl. 373. 

over de verscbillende graden en' befaandeling der verbranding. naar het Fransch door van £tnt&. LVIII. 1830, st. 5, hì. 421. 

" 7 oter de zenuwacbtige ij li n g ; naar bet Fransch door vaw Eldik. fcVm. 1829, 8t. 1 , bl. 27. 
.DuaiwG(J. P.}, diss. pbarm. de errorìbus informularum praeacripti- 

one e#itandis. Gron. 1800: 
D&ru , 1 iesbr euken , die nog onvolkonlen zijn , en zieh eerst ala eene zwel- 

ong van meerderen of minderen omvang aan den buikring vertoonen; naar 

hec Hoogd. door tAW Eldik. LVIII. 1824, sapplem. band. 2, st. 1, 

bl. 13. ~ 84 — 

ì>ùaR , laDgdurìge en verouderde zwereo aan de beeoeb , naar het Hoc^. 

door VAN Eldik. LVIU. 1824, supplem. band 2 , st 1 , bl. ] 1. 
DuHiJ (A. G.)> diss. med. de synocho putrida. Lugd. Bat. 1802. 
DcTOiGT (£.)> heelkuDst der paarden, buone natuur, eigenscbappen ^ 

ziekteos y geneesmiddelen enz. LXVll. 1828 , D. I , st. 3 > bl. 447. 
DuTROif^ (A. J.), disa. med. de apopiexia. Lugd. Bat. 1816. 
DuuRKOOP (J. A.)y Terhandeling over deoorzaken der meesten, vooralepide- 

mique, of gewone ziektens van Batavia , ìnzonderbeid van de roikoor^ 

sen.X\1780, D.II, bl.491. 
DuTFKnrs (D.) , diss. anat. de abnormi e or di s oonformationis oonditioae. 

Lugd. Bat. 1819. 
Dijbeen (Bet) kan door een uiterlijke oorzaak ontwrigty en wederom 

bersteld worden. XXV; 1762, D. U , st. 1 , bl. 38; 1763 , D. lU , gt. 2 , 

bl. 269. 
DiJK. (G. M« vkv) f over de bereiding van den aethernitricusalcoho- 

li CU8 door stoom. LXI, 1825 , D. II , n^. 2 , bl. 81. 
beschrijving van een werktuig, geschikt om aftreksels 

te bereiden. Met 1 afb. XXXIV. 1822, D. II, bl. 396. 

over bet beenzwart als middel ter mivertngvui water van looddeelen. XXXIV. 1824, D. I, bl. 195. 

ietsoverden braakwijnsteen en deszelfs bereìdiog volgena Drapiez. XUV. 1824, D. XVII, n*». 1, bl. 25. 

ietsoverhet cyanuretum Fodii. XLFV. 1824, D. XVII. no. 10, bl. 465. 

beschrijving en afbeelding van den décolorimètre van Pauen, en depvoefnemingenmetdenzelven. XXXIV. 1825, D. n,bl. 
379,395. 

over de bereiding van het emplastrum plumbi. (empi, diapalmae). LXL 1830, D. IX, n». 4, bl. 177. 

over bet oleum filicis maria. LXV. 182T,D. U, bl. 2& 

- beschrijving van een toestel om te filtreeren. Biat 1 afb. LXI. 1826, D. II, n^. 3, bU 129. 

— ^om en suiker uit zaagsel ^n oudelinneo vodden. (Fiagment eener voorlezing). XXXIV. 1823, D. II, bl. 376. 

over den hout-azijn. XXXIV. 1826, D.H, bl. 156. 

verhandeling over het 1 oo d w i t. Dordr. Bìussé en vtm, Braam^ 1829, 8vo, pi. / 1.20. 

bereiding van een droog slijm van kvreén-pitten. LXI , 1826 , D. m , n°. 1 , bl. 14. 

beschrijving van eenartsenijmengkundig stoomwerk* tuig. Met 1 afb. XXXIV. 1824, D.I, bl. 100, 117. 

beschrijving van het verfoeterd artsenijmengkBodig stoomwerktuig. Met 1 afb. LXV. 1827, D.H, bl. 378. 

opheldering omtrent de veiligheidabuis bij dea artsenijmengkundigen stoomtoestel. LXV. 1829, D. IV, bl. 227. Met een 
naschriadoorG. J. Mullsr. D. IV, bl. 233. 

over de zuivering van water met beenswart en dierlijke kool. XXXIV. 1824, D. I, bl. 258. 

en A. VAN Bbbk, onderzoekingen aangaande het zwart in de melisbrooden. Met afb. XXTV. 1829, D. II, bl. 161. 
Zieverder: Bergsma. *^ 85 — 

DutiVs(D.)^ verzameling vao waamemingeo over' de borstwonden. 
XVn. 1801,D. VI, bLl. 

"' «pec. med. de ciandicatione. Lugd. Bat. 1798. 
— — — waarnemiiigen en aanmerkingen aangaaode het door Deimait 
aangepreezeo vermogen van -het geoxygeneerde zeezout-zuur tegen 
hoidzJekten. XXXTV. 1801, D. H, bL 51. 

oratio, de raro medicorum prìncipum proventu, ad ampli- ficandam tameD medìcioam suflficiente. II. 1816 — 1817. 

DiixRooav (A.), dìss. obst. med. de metrorrhagia gravidanim. Lugd. 
Bat. 1838. 

BioirDi (K. H.), behandelingderkUerachtigelichtsch1]wbeid(photopho- 
bi« scrophalosa); Daar het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1822, st. 2 , 
ÌA: 181. 

— ^— ^— verhandelingeo over verbrandingen van allerlei aard 
ea het beate, eenvoudigste eo zekerste middel, om die, in welLen graad 
Qok, spoedìg en zonder pijn te geoezen. pfaar dea tweeden zeer verbeter- 
den^lnik, vertaald en met nieuwe proefnemingen verrijkt door W. Gobdb. 
TweedeNederd. lùtgave. GroD. Wijòe Wouters^ 1826, 8vo, f 1.25. 

Dieuwezekere geneeswijze der venu8ziekte,ÌD alle bare verschiJDseleii bekendgemaakt. I3it het Hoogd., metbìjvoegÌDg eeniger eigen 
naamemiDgen, door B. J. yan dxn Kibboou^ Dordr. de f^osy 1827, 8vo , 
1 pi. / 2.00. E« Eastok (R-)* dis8« med. de nonnuUis morbis cutaneis qui in ladiis occt- 

deotalibus invenìuotur. Lugd. Bat. 1834. 
EBBBreE(J.), diss. med. de phellandjio aquatico. Gron. 1802. 
£asL(W. E. G. B.) , zamentrekkingen van de baarmoeder na den dood ; 

naar het Boogd. met aanmerkingen van yah Eldik.. LVIII. 1823 , supplem. 

band l^at. 2,bl. 181. 
genezing der gewrichtsziekte (arthrocace), 

door sublimaat-baden; naar het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1833, 

«oppi, band 3 , st. 1 , hi. 21. 
Eas&HAaD (J. G.) , over het verlossen der koeijen. Met afb. X. D. IX, 
—»———— over het vu u r of bloed der schapen. X. D. XII. 
Ebkbxaxbe, ietsoverdebehandelingder zenuwkoortsen; naar hetJBoogd. 

door ▼AN Eldik. LVIII. 1834, st. 6 , bl. 481 . 
Zie Yerder: Gonsbruch. 
Ebbbs, merkwaardìg en gecompliceerd geval van delirium tremens, mei 

eenige voorafgaande aanmerkingen; naar het Hoogd. door van Eloib. 

LYUI. 1833,st. 6,hl. 502. 
over het gebruik van het kalihydriodicum(hydriodaspotas8ae) 

tegen seoondaire venusziekte; naar het Hoogd. door van Eldib. LVIII. 

18a7,st.2,bl. 145. 

verllgtìng der longtering-zieken ; naar het Hoogd. door van Eldib. LVHL 1838, suppl. band 5, st. 3, bl. 238. 

de veratrine en bare werkingen , volgens eìgene ervaringen; naar het Hoo^. door yan Eldib. LVIII. 1836, st. 4, bl. 341. — 86 -^ 

£sBW » TaligtiogeoiiM)geUjkB genenng tfi y erl^ 

door YAH Eldik. LYIII. 1838» sappi, band 5» et 4, bl 334» 

£gk (W.)y uitstekende iverking yrsm ket endwmulkdtk gebniik van aceta« 
morphii bij cbrooischea doorloop p» braken; osar belBoogd, 4Ìoor 
TAK Elpic. LYUI. 1835, «t. 3,bl. 273. « 

£cK.EAaT9RAUSKN (van) , betbestaao en de werkingen vao het dierliik miigiie- 
t i • m US eo bet magpelisch aomnaipibaliainua pro^fQiiderviodf 1 ijk geitaafd 
en wijsgeerig verdedigd; beoevens de nodige ooderrìchtiogeB, opide kemis 
aaa dece gebeimeD der Dalaur, tea outte vaa dep evenvieiiscb tebesle^f^* 
Doni, de Leéuw en Krap, 1792, 8vo, / 0.90. 

EowARDS (H. M.) 9 haodboek der lieelkiindige ontLeedkande, of beacbnj- 
vhig tao bet menscbelijk Ugcbaam, verdeeld io afperkingea , eoz..IJit 
bet Fraosch , met aanmerkiDgen en bijvoegselen door G. A. F, QuAanr 
WiLuuiiBa met eene vooirede van A. Ìj. tav OHSEiroa&T« Utt. no» Jet 
Monde^ 1829. 8vo, 1' st. / 2.20. 

£BCKBi.AEaT (J. B.), dÌM. oed. deleucorrhaeat liogd. Bat. 1815. 

Ebmot (MT. ▼ah), iets over de bebaadebag der cond^iooiata venafes* 
LXXXUL 1839, st. 9, bl. 364- 

; eenige bijzonderbeden, ontrent de bereidingder mere. 

•club. HAHifBMAHirx,en eemgewaarneminieeooverdetoedieoingvanlwt- 
idve in sypbilitiscbe ziekten. LXXXII, 1839, st. 2, bl. 103. 

waameming eener misvorming der teeldeeienbij een kind van bet mannelijk geslacbt. Met afb. LXXXIII. 1839, st. 6, bl. 378. 

EsuiouT (C. W.) , diss. med. de pemphigo. Gron. 1810. 

Eekma (B.) , de circulaire vao den 26*'*" Julij 1832» bevattende eeoelìjat 
van geneesmiddelen tegen den Aziatischeo braakloop, uitgeschreven door 
de Provinciale Commissie van Onderzoek en Toevoorzigt te Groningeo y 
getoetat aan de doelmatigheid , billijkbeìd en regt , benevens bandhavingder 
waarheid, tegen de bescbuldiging van pligtverzuim, den scbrijver, wegeos 
zijn protesteren tegen bovengenoemde circulaire, gedaan door denGoa- 
vemenr vao de provioeie Grooiagen. IJVioacb. tìuisingh, 1834, 8vo. 
/0.90. 

■■■■ de rationeel-empìrische geneeswijze io de geneeikttost 

verdedigd tegen Dr. J.F. P. Schónfeld en de geest der bomòopotUche 
f «neesleer van Dr. S. HAavBXAmr , getoetst aaa fede ea ervarìag. Groo. 
vam BolhuU Boitsema, 1836 , 8vo , / 2. 

ielB over de wetten op de nitoefenìng vaogeoeM- bed-ea irarloakonde, naar aanleiding vaa hetgeen daaromtreat door eeaa oom- 
oiiiiie , mrelke in 1828 te 'a Hertogeobosch vengadord is ipewaeatt is voooqg^ 
ftald, ftbmede van de vlugttge bedenkingen door J* R. h» J>ft KuiCHLOir» 
aan den Koning aangeboden. Gron. Rómelingh^ 1831 , 8vo, / 1.2^. 

Eni (N. vAir deb) en L. vAir Lkbuwen , veriìandfJing over de vraag : wat 
is voor het meascbelijk ligcbaam vergi!? En v^ke ver gif tea kuooea 
ia de geaeeskunde zoo uit- ab inwendig , oader de vereiscbte voonoDgfiD y 
een outtig gebruik hebben ? Uìt het Latijn. IX*. 1785 , bl. L 

Ebics (J. TAir), verhaal van eene doodeUjke darm wond door eeae iaorendiga 
oorzaak. lY. 1763, bl. 366. 

Egbling (F.), diss: med. deindicationnm doctrìna, I, 1817— I^IS* 
■ diss. obstetr. de placenta. Logd. Bai. 1818. 

{(j*)y diss. phyaiol. de liquore amnii. Logd. Bat. 1813. 

(W.),vcrBiogea -van het ha IsamoB capai y«r. LYIII. 1835, st. 4, bl. 314. — 87 — 

fiouiro (W.) 9 dìagiioab van borstwaterzucitt LVm. 1885, st. 4, 
U.298. 

beklemde breuk ea «imsartifiGialisy doordenatuiirgeiie- . LVm. 1835, st. 4, bl. 315. 

raadgevingen ten.voorbeboedÌDg tegm de e ho le r a. HearL tMw Laghem^ 1832, 8to, / 0.10. 

* croap, bij een meisje van 16 jaren. LVUI. 1839 ySt. 4, hi. 303. 

over hetgeneeskaodig gebraìk van bel extr. hjf osci ami. 

Xl-vni. D. VI, st. 3, bl. 178- 

- behandetiog dar febrU iiitermìttent;LVin..l836,8t.5, bl. 397. 

ijskoode fojneiitatién op het hoofd, ia den tìjpbus cho- UrJcas. LVm. 1835, st. k, bl. 319. 

— koude fomentatién op bet boofd. LYIII. 1836, et. 5, bL407. 

" GODtagiénae farunkela. LVIU. 1839, st. 4, bl. 295. 

— galvanisme ìn.babituéel asthma. LVIII. 1839, at. 4, bl. 297. 

de Idear vao piazure graveelateentjea. LVIU. 1839, su 4, bl. 296. 

de magneet, ala pìjnstillend middel aaogewend. LVIII. 1839,8t.4, bl.300. 

^middel tegen meDstruaaUkolijk. LVIII. 1836, at. 5, bl. 407. 

— mosterdpap, met water bereid. LVIII, 1839, at. 4, bl. 303. 

tets« over de, io eengedeelte vao Noord-HoUand, thans beerscfaende (aajaars) koortsen. XXX. 1835, D. XXV,. at« 2, 

bl. 701. 

oieum olivarnm, magisterium bismutbi, extrac- tom nacis vomicae en martialia, tegen. maagpijn. LVIU, 1835, 

et. 4, bL 311. 

- koude omslagen op het hoofd. LVUL 1839, st. IL, bl.293. 

-. genezing eener phthisis pulmonalis. LVIII. 1835» at. 4^ U 316. 

. vreemde ontaardìog dar pisblaaa. LVIU. 1835, st. 4, bl. 309. 

^dxaambeìd vao denpola, door bet gebniik van digitalis, io d» pbtbiais ulcerosa. LVUI. 1835, st. 4, bl. 299< 

— verschil van polsslagen. LVIII. 1835, st. 4» bl. 313. . saccbarum saturni met optum tegeo baematarie. 

LVin. 1836, st 5, bl. 404. 

berìgt van eene, met goed gevolg, door kunst verrigte ver- lossing eener boog zwangere vrouw, die, door hevige stuipen aangetast, 
xicb in grootlevensgevaar bevond. XLVIIl. D. Ili, st. 2,bl. 150. 

— over het verband tusschen uitwendìge ongesteldheden den ìnwendigen to estand des ligchaams, LVÌII. 1838, st. 5,bL389. 
uitgebreide verzwerhig der darmen, bijchronischediarrhee. LVm. 1836, st. 5, bl. 405. 

lata over geoeeskoodige waarnemìngen* LVin. 1836, «t. 5,bl. 409. — 88 — 

£GSUiro(W.), water in het faartsftkje Da den dood, conder eenige teekeneo 
daarvan bij bet leven. LYIII. 1836, sL 5, bl. 406. 

I een duister zìekte geval, (zeDUw-ziekte) met deszelfs xon- 

derliDge en ODVerklaarbare genezìng. LVIII , 1835 , st. 4 , bl. 300. 

iets ter beantwoording der vraag: Waarom sterveo er zoo yele meoschen aan ziDkingkoortsen? XXX. 1819, D. XXIX» st. 2/ 

bl. 544 , 599. 

Zìe verder: de Hes. 
Egobrs (F. G.), dìss. med. de morbo maculoso Wselhotii. Lagd. 

Bat. 1838. 
EoMoivD (A. Scholltah), spedmenanat. pathol. denatura membranarnm 

aerosarum in genere, etdeanatomia-pathologica pleurae inflammatae. 

Lugd. Bat. 1835. 
EiCHELBERG, genezÌDg vau eenen tetanua traumaticus; naar bet Hoogd. 

doorTAHELDiE. LYIII. 1833, st. 4, bl. 330. 
Bice (F.) dìss. med. de polypis, eoruroque differenlia, ab aliia pseudoplas- 

matìbus. Traj. ad Rben. 1834. 
£icEMA(B.)y over eene nienwe bereidingswijze van bet acìdam chroroi- 

cum. LXY. 1831, D. YI, bl. 155. 
— — — over de werking van acid, hyponitrosum op oleam caryo- 

phyllorum. LXXIXI. 1834 , D. H , bl. 155. 

over de acbetkundige veranderìng, die arabiscbe gom door roosten ondergaatXXXIII. 1835, D. Ili, bl. 197. 

" over het aanwezen van arsenicom in acid, phospboricum en acid, sulphuricum. LXXIII. 1835, D. Ili, bl. 203. 

over de scbeiknndige zamenstelling en het phoaphorescerend verroogen van rothout. LXXIII. 1834, D. II, bl. 497. 

over de scbeiknndige zamenstelling van bet koude infosnm van kina. LXXm. 1833, D. I, bl. 497. 

overhet,mellood bezvangerd regenwater. LXXIII. 1835, D. m,bl.l71. 

over de aanwezigheid van morphineinde inlandsche cap- anlae papaveris somniferi. LXXUL 1833, D. I, bl. 82. 

over de bereidiog van zuiver morphine door rottende gistlng. LXXUL 1834, D. U, bl. 437. 

een nieuwe pijropborus. LXXIII. 1834, D. II, bl. 435. 

over de bereiding van strijcbnine. LXXIII. 1834 , O . Il, bl. 435. 

(O. C.) , ivaameming van een zonderling a n e or ij sm a in den ne- derdalenden aum der groote slagader Met afb. XLYIIL D. YI,8t.l, 

bL 1. 
Eigenscbappen (bijzondere) en oorzaken van de veerkracht van den kaout- 

achuk of zoogenaamde elastike gom. XXXIY. 1810, D. I, bl. 314. 
EiEENDAL (B.K diss. med. de apbtbis. Lugd. Bat. 1796. 
EisELT (J. N.) en W. S. Heitdbie, tweewaamemingen van se fa e uri ng der 

baannoeder, na het gebruik van secale cornutum ontstaan, en van 

gelukkige genezing gevolgd ; naar bet Hoogd. en Engelsch door yan Eldie. 

LYUL 1831, at. 3,bl. 2Ò9. 
EiaBMBEZL (J. R), beschrijving van een middel tegen denkanker. LXYIIL 

1829, D. m, at. 5,bl. 220. 
EiasmiAinr , bebandeling van de v e rn aa u w in gen der p i a b n i a door in- 

wendige middelen en eene bijzondere aanwending der dar man aren en — 89 — 

dar drnkspoDs; oaar het Hoogd. door vah Eldik. Lvill. 1830, st. 2, 

bl. 158. 
EsAM4 (C.)» waarneimogen omtrent den duim en lanfieo finger aan de hand 

der vogelen. XXXIV. 1803, D. II, bl. 4. 
EuLSft (£•), dìssw med. de putredine animali. Gran. 1815. 
£u.y OTerfaetgebruikTan chloorzure-zouten^ bij yersehillende soorten 

nm 2weren; naar het Hoogd. door tait Eldik. LVIII. 1828, 5t. 1, 

bl. 80. 
Euuao (J. A. tar) , iets, de longziekte Tan bet vee betreflfende. XXXIV. 

1838, D. I, bl. 296 ; D. II , bl. 429. 
EuiiK. (C. TAv), over eenige nieawe geneesmiddelen. LVIII. 1823, 8t.2y 

bl. 168;st. 3,bl.230. 
over den tijd en de wìjze vanbet afbinden en doorsnijden der 

navelstreng. LVm. 1824, suppl. band. 2 , st. 1 , bl. 61. 

een woord over de overbevrucbting. LVm. 1828, tt.2, bl. 161. 

dÌ88. phys. de mechanismo partaum nataralium. Logd. Bat. 1816. 

gebmìk der peperkorrels tegen tnsscbenpoozende k o o r t- ten. LVIII. 1822, st. 2, bl. 160. 

recept-boek voor genees-en beelkundigen , volgens de alpbabetische orde van de onde klassieke namen der geneesmiddelen ge« 
rangiKbikt, met bijvoeging der nieawe namen, die in de Pbarmacopoea 
fiatava eo Belgica voorkomen. Nijm. Thiemey 1825, 12mo. / 3.80. 
Tweede vermeerderde drok. 1834, / 3.80. 

verbandeling over de verloskundige tang. XX. 1820, D. V,bl. 1—124. 

verloskundige verbandelingen , grootendeels met be- trekking tot het werk van J. H.Wigaitd: De geboorievanden mensch. 
Amai. Bermtnp , 1828—1832 , 8vo , 3 st. / 5.90. 

aanteekeningen nopens waarnemingen omtrent de genees- ' kracbt van den zwavel-alcohol. LVIII. 1836,suppl.'band 4, st. 3, 

U. 244. 
•■ over de viritte pijnlijke z we 1 1 i n g bij kraam vrouwen (p h' 1 e g- 

matia alba dolens puerperarum) , beoevens eene waarneming en volledige 

geoenng dier ziekte. LVm. 1821, st. 1 , bl. 8; 1822, st. 2, bl. 89; 1824, 

st. S, M. 200. 

Zie verder: Moll. 
¥■!»»■»»«» p. Y,)y waameemingen voomamelijk over den scòrbutus, op 

'tCompagnies-schip Mars, in zee gestoken den 17Maij 1776, enden 16 

September op Cabo de Goede Hoop aangekomen. VI. 1780, D. VII, st. 2, 

bl. 259. 
Elliotsoh, over den vitus-dans; naar het Engelscb door tan Eldik* 

LVni. 1833, st. 4, bl. 319. 
Euistsir, over het gebruik van braakwijnsteen in kinderziekten; 

naar bet Boogd. door tah Eudik. LVIII. 1825 , st. 1 , bl. 32; XXXVUI , 

1829, 11.0 2, bl. 63. 
Eltzxan (J. G. K.), diss. med.deefTectibusnocivispotaum spirituoso- 

rum incorpore humano, eommqoepropbylaxì. Traj. ad Rhen. 1838. 
Ehbdxv (Salomo toh), Versuch einer hypochondralgologie, oder 

ktirze theorethische practische Dantellung der Lehre von den Miltz and 

Mmterboachwenlen. Emd. Bekhqff, 1806, 8vOy/0.70. — 90 — 

Emoar (^àumo vo«}| DtttetbdberUolerriehl Inr Sokwftagere, la B»- 

ziehung auf das Wohl ihrer selbst and der Fracht ; oder diateliaclier Un- 

torricht far Fnen. Eoid. Etkhoff^ 1809, Sto, / 0.60. 
Emmekik (H.), waarneming omtrent de geoesiDg ¥an «en kankergeiwel. 

XXXIV. 1808, D. U, bl. 51. 
Eh DB (Op dsn) , waarneming van bel nut der aaogdbragte drakking by aei 

slagadergeswel aan de dije. XIX. 1836, D. Y, st. II, bl. 163. 
EiroB (A. TAir dbn), aanmerkingen over: de don der, geen blootelektriach 

verachijnael. V. 1803, bl. 147. 
■ redevoering over de beUngrijkbeid en nattiglieid van de 

beoefeniog dernataarkande voor den mensch eoz. Haarl. Beets^ 1805 , 

4to, / 0.70. XU, 1809, su 16. 
w (G« P. VAH DBv) , responsto ad qaaesdonem botanicaoi : Inslitaalar 

brevis enarratio, tani edam oomparatio, methodoram plantaram, ai ve 

ayatematam, qaae dicantar, nataraliam, a botanicis excogìtatonim. 

n. 1822—1823. 

(W, P. VAir DBir), lijst van Nederlanache ongewervelde dieren. welke niet in de Nederlanache Feuina irevonden worden. V. 1828^ bl. 

134,301. 
ENOBBHOFr (Z. e), diss. med. deaiilitate lienis. Tnj. adRhen. 1790. 
Erdtz (J. O.), dtss. pbysiol. de mota corporia animalia sine oooacientia 

volontario. Gron. 1806. 
EifOBLBBBTa (J.ì, dias. pbysiol. de irrìtabilate veaicae felleae. Gron, 

1806. 
ENOBLBBoinrBB (J. n^), observationes med. pract ad morboa encephali, et 

medullae spinai is pertinentes. Traj. adRben. 1838. 
Enoblbn (J. Voegen van), zie: Kabinet. 
Eroblhaet (C), dias. med. de datura strammonio, ejasqae aaa me» 

dicinali in rheumatismischronicis. Traj. ad Rhen. 1822, 
Engblman (J.), proeven over den aart der werkinge van de electricitett. 

IV. 1754, bl. 267; 1757, bl. 518. 
■ waarneemingen in de rundveesterfte, gediumin denjaare 

1756 en 1759 enz. IV. 1762, bl. 955. 1763; bl. 247. 

eenige be«lenkingen over de verstikkinge en verstikten. IV. 1758, bl. 386. 
EvoBLMAKH (G.), met goed gevolg aangewende behandeling vanhetvermidcrd 

waterboofd: door middel van de drukking dea hoofds met betzelve oaa- 

rìngende hechtpleister atrooken; naar hetHoogd. door van OirsKir- 

ooBT. LXXXII. 1838, at. 1 , bl. 12. 
Ekobu (O.), diss. med. de morbis simalatia. Gron. 1822. 
Enobltbuii (J. N.), nadere waarneming, strekkende ten voorbeelde der 

lieeling eeoer been break bij eene zwangere vroaw. XIX. 1822, D. HI, 

bl. 105. 
^ ■ ■ proeven over de aanwending van het ehlorure tPoxi^ 

de de eodium in onderscheiden beelkundige gebreken. XXXIV. 1827 , 

D. I, bl. 389. 

iets over de geboorte en heta&terven van H. yah Da* TBNTB&. XXXIV. 1834, D. I, bl. 10. 

waarneming wegena eene verlosaing door de keizerane- de, met behoud van moeder enkind. Amst. Bernirop^ 1826, 8vo, / 0.30^ 
LVm. 1824, at. 3, bk 278. XXXIV. 1824, D. I, bl. 323,' 402. XIX. 
1825,D. IV, 8t. l,bl.204. -- 91 — 

Egosmra(/. K.)» watrticiiùiig wq;eD•MoetflBtw«e<k»i•lyaTÌgtell:ei-- 
str•Be4e 9m betidlUb» v^torwerp. XJX. 1828, D. lY , st U, bU 297. 
. I l eo I1bui«vbbiu>9 v«n«BelÌDg van w«Arfiemiii|^ over 

d« woa«ko d«r UiUn«tea. XYIL 1805, D. VUI. 

waameiningea wegeos ootwrichtingen van 4eD febondcT. Awu Bemiivp, 1819* 8vo,/0.27|. XIX. 1822, D. VI, 9t»2^ 
bl. 103. 

ondenoek of oit de sUtistieke op^v« genoegzaam zeker blijkt, dat betgetal doodgeborene, ofkort oade geboortegestorve^ 
oekindereiiy bier te lande in de laatsic jaren U toegenomen. XIV. 1830» 
D. VH. 

waamemiDg eener pisopatoppìog door denblaaa* flteek bcven de acbaainbeev^o opg^beven, en daaraa Tolkomen genesen» 
JOX. 1808, D.I^bl. 166. 

bescbrìjvkig van den tremoussoir, TereeDvoqdigd door J. TiMME&Miuis. XXXIV. 1818, D.I,bl. 138. 
£»(P.), dìss. med. de oleo j ecori s ascili atque ipsius nao imprimi^ in 

rachitide, exposita niduI biyiis morbi natura. laigd. Bat. 1832. 

(S.), bistoria extractionis cataractae. Franeq. 1804. 

de creatorb oapientia io conservando corpo re bumanooon- 

spicua. Gitm. 1819, UI, 1818—1819. 

oratio de benigna et miranda creatoiis sapieotia in conservando genere bnmano per generationem conspicua. III» 1823—1824. 
— (W.), diss. med. de surditate, orta ab impedito aéris aditu adcavom 

tympani per tubam Eustaghiaitaii. Gron, 1838. 
£vscsi7t(F. P. T.yav), commentatio qua respondetur ad quaestlonem 
' mcdicam: Accurate exponantur signa, cum patbologica, tum ebemica, 

qnibus Teneficinm arsenicale, in foro, certo probarì posait, quae 

vero ex chemia petnntur signa , ipsius auctoris experimentis etiam illustrar! 

Gupitfisciiltas. U. 1835—1836. 
diss. med. derespirationischymismo. Traj. ad 

Aben. 1836. 
Kpxh(G. J. van), beknopte baodleiding tot deleer der verbanden, naar 

Ldttbhs, STAax en anderen. Amst. Sulpàe, 1830 , 12mo, 6 pi. f 2.00. 
EmvvizBir (A.tan), bet aangeboren bla asgeb rek eo dat der roede eens' 

bqaardeD mans vraai^nonmn en na den dood ontleed; nader onderzocb^ 

CB medegedeeld door A. Bokn. Met 2 pi. XIX. 1822, D. UI, at. 2, bl ì. 
■ verhàal van eene welgeslaagde operatie van den steen. 

XXXIV . 1802 , D. Il , bl. 390. 
Epidenaie (Crroninger) ; uittiekael uit eenen particuUeren brief , gedagtee* 

liind Cjroniiìgen , 14 Oct 1826. LXVUI. 1827, D, I, st. 1 , b|. 9, 
Eruau (V.), diss. med. de morborum baereditariorum bistoria mtxtr 

ndi. Lngd. Bat. 1827. 
E^MAM (O. Ltmnl) , algemeen overzìgt der nieuwere scbeikunde, mei 

hijiondere aanwijzing van derzelver nuttige toepassingen ; uit bet Hoegd, 

oveiigezet. Amst. Bernirop, 1836, 8vo, leD. l«st,/ 1.50. 
Eaoium (G. G.), over de vrerkingder bijtmiddelen, en geneaing eenen 

bydrocele door middel van dezelve^ aaar bel Uoogd*«doer tìm Mì*V9m.^ 

LVm. 1833,ac.2,U.179. 

Zie verder : Ficnrus. 
^niffffiwn /A.) , over bet verlaaaen der Jcoeijea. X. D» X. 
EiwBi.nfG (W.), ven^ijnselen van den kvraden droea, vqoitgefaragt door — 92 — 

MD* baktand , door bederf aangedaan. LXVII. 1827, D.I, st 1 , bL i58« 
IBavcBivs (F.) , commentatio ad qnaestionem medicain : quom nostro tem- 
pore, praesertim mediconim Gallorum et Anglìcorum industria, malta, 
eaque egregia de morbis inflammatoriis medullaespinalis et nervomm 
inriotuerint, quaerìtur,ut, praemissa hbtorìa literaria , bonim morbomm 
cansae, symplomata, signa diagnostica et prognostica, cum indote et ▼«- 
riacurandi roethodo, concinno ordine expooantur, iisqae addantar notae, 
quibas ab aliis morbis distingui possint. III. 1827 — 1828. 

diss. med. de animi pathematibus, morborum meotaliam 

cansis praecipuis. Lugd. Bat. 1829. 

(F. Z.) specimen hist. med. de Hi ppo e rati a doctrina a prog* no Stic e oriunda. Lugd. fiat. 1832. 

(J. G.), commentatio de afflo ita te chemica. I. 1819 — 1820* 

diss. med. de ratione inter formam ossium aliarum- que partium oorporis humani. Lugd. Bat. 1824. 

oratio de physicorum metbodo vere fAiilosopha. III. 1831—1832. 

- (J. P.), observationes bronchi tidis chronicae. (31.1839, pa^. 28. 

ofasenratio de cordi s hypertrophia. GEL. 1839, pag. 66. 

duae observationes febrium catarrhalium compii- eatanim. CU. 1839, pag. 16. 

observationes de gastritide chronica. CU. 1839, pag. 37. 

observatio de haemoptoéex oongestione in pulmones. QL 1839, pag. 24. 

■— observationes de hydrope. CU. 1839, pag. 56. 

. observatio de i et ero. CU. 1839, pag. 44. 

— -^^o observationes larijngitidis chronicae. CU. 1839, pag. 35. 

observatio chronicae mucosae intestinalis phlogo- sis.CU. 1839, pag. 10. 

observatio palpitionum cordis ex plethora abdomi- nali. CU. 1839 , pag. 25. 

olMervationes de pbthisi pulmonati tubercolosa. CU. 1839, pag. 45. 

— — observationes pleuroperipneumoniae. CU. 1839, pag. 26. 

observatio de typho abdominali. CU. 1839, pag. 4. EaFBGUM (A. t&n) , aanmerkingen en waarnemingen , betreffende de heilaine 
nitwerkselen van hetdecoctum Zittmanni. ^XX. 1831 , D. XZI 
at.2, bl.275, 314. * 

aanmerkingen en vraarnemingen betrekkelijk da week- 

wordin g der deelen, in het bijzonder de daardoor verwekte scheurinir 
der baarrooeder. XIX. 1832 , D. V , si. 1 , bl. 57. 

EaVEUX. (J. C. F.tak) , diss. med. de dysen teria simplici ejosqnecum Idiire 
primitiva compKcatione.Logd. Bat. 1814. 

Ea (D. ▼AN),dÌ9S. med. de diagnosi tumorum fibrosorum uteri. Gron. 

1838. 
Ess (D. H. yak), diss. med. de «heiloplaalica, observatiooe illoatrata 

Traj. ad. Rhen. 1836. ^ — 93 — 

fiiPiHAa»'(A. F. DB h\)y waarDeinio^, bervcsti^ende betiiat Yan liet gdtamik 
derborax, intrage verlossingeD. LVIU. lB29,8t.4,bl. 361. 

getukkig a%eweerde aanval vao cholftra nor- 

Bi». LVm. 1831, 8t. 4, bl. 302. 

waarneiniDg eener, door bet roer van eene pijp ^erooiTaakte, doodelijke boofdwonde. LVUI. 1824^81. 2. bl. 14& 

waarDemmg eener, door bet gebniik tao sao- cbarum saturni, gelukkìg berstekle etteracbtige lon^^teriog. LVUI, 
1831,st.5,bl. 403. 

dÌ8S. med. de tartari emetici iMuextem^in tnaioribaìS albis. Traj.adRben. 1822. 

eene kleine bijdrage, beirefiendedewerkiaam- heid der vaccine ; mèt eene aanmerking van vàitElsìx.* LVIII. 1831 , 

8t.5,bl. 433. 
EiSAiTs (J. C. pvs) , verhandellng over de e r o u p. I Ut bet Transcb vertaald en 

net tanmerkingen vermeerderd door F. J. 'VAif Ma ambii. 'aHage ^km 

Cte/,1808, 8vo,/ 1.20. 
Etsiva (B. G.) , di88. med. de usaglomerit in placenta praevia^ Gran* 

1836. 
EifELDT (H. G. DB BEVBBBir),iet8lar aanprijang van. bet vingerboeda- 

kraid, ab bulpmiddel in de croup. XLIV. 1819, D. XII, n^ 11, bl. 

SIO. 

' dÌ88. med. de opto ejnsqae in mtitiffum 

prastiotia. Lugd. Bat. 1815. 

iets over bet gebraik der geapiesglansde wiJDSteen-zure potascb in de tering. XLIV. 1819, D« XII,n^«4, 
W. 170. 

bet. zwaveUuur in rotacbtii^e ziek- tea, XXXVIII. 1826, n.^ 1 , bL6. 
£%iettes voor de apotbeek naar de Pharmacopoea Belgica ; bevattende : een 

stel Tan 97 vellen gegraveerde etiquettes, ivelke onder bet opzigt van 

eeoeo deskandigen zijn vervaardìgd. 'sHage Jilari (thtaiB RadinA) , 1823 , 

/4.80. 
ItsciCBnrs (B.), ingewandknndige plaaten, beboorende tot deuitgave 

met de ontleedkundige tafelen van Sghaabskiot onder opzicbt van A. 

Bonr vervaardigd en uitgegeven. Amst. J?/(*v, 1795 — 1798, fol. 7bim- 

dels,/12. 
IfABs, genexing van een alagadergezwel, door onéterbinding der 

slagader aan gene zijde van bet gezwel ; naar bet Engelach door tah £ldib« 

LVm. 1830, 8t 2, bl. 152. 
Etoibui (7.) , over beboed- en geneeamiddeien tagen eenige kwalen van bat 

raodvee. X. D. VII. 
EvKaABD (J. J. A.), dias. cbir. deaarcocele. Lugd. Bat. 1816. 

^ (P. F%C.), diaa. med. de baeaiorrboidibus. Lugd. Bat. 1817. 

EvBBts (B. H.), diaa. phyaiol. med. de baematoai. Lugd. Bat. 1834. 

— ' — (F. W.jj nittrekael uit een veralag, omtrent eene bedenkelijke vee- 

oekte, (milt-vnur), in bet acboutambt Dodewaart enz. LXYH. 1828, 

D.I,8t.2,bl. 228. 
-< nittrekael nit een verslag, omtrent eene bedenkelijke ziekte, 

(milt-vuur), onder bet melkvee, in de gemeente Gameren. LXVII. 1828| 

B.I,at.2,bl.234. ^ — 94 — 

SvBib (P. W.)» iiittMk»l nic PsésiiTA : over de geoMiiif dar rit«d«iu 

pesi door het fjser-iohoadeiide zootztmr (watt ijzer beswamgerd aeidii m 

flBBristìcum.) XXXIV. 1803, D. I, bU Ì9Z. 
--^ — -- (H. G ), di68. med. de enterolithiasi, Tnj. ad Rbeil. 1835. 
£iniaTZ,(À.), din. med. depeiii|ihigo. Oioa. 1838. 
Etraéld (J. B.}, over de ineniin^der koepokkeii. XXXIX. I808yD. 

VJI^s». 2, U.726* 
Ettract iiil faet Tertla^ omcrent deiir ^aat vata het arinwezen in bet SLoning^ 

rijk y over den jare 1828, voorzoo verre zulks eeDÌgermate met de f^eoées^» 

bude in beuekkms staat. LXXI. 1830, Seplember, bl. 391. 
EiJK. (St Speijert VAN deh) , verbandel4ng over bet electro-nagnetia^ 

mms. BuicLLoòsJes, 1823, 8kfo, 1 aCb./ 0.40. XXXIV. 1822, D.I« 

M. 226, 243,258. 
bijvoegsel beboorende tot bet vertoog over de 

krajebten der ligchainen enz. van den 27 Junij 1800, n** 339. XXXTV. 

l80KvOf.U, U.Ì18. 

over de magnetiacbe proeven vanOtfa- «BÉD. XXXIV, 1821 , D. i , bl. 306, 324. 

institutìones physicae in nsum aoditomm dìfcsite. Lngd. Bat. Deffòs^ 1800, 8Vo, /2.0a. 

*■■ ^ — -^ r-j -^ irarloeg o«rer de kMigleii rfoor weHEe de ataat 

der Ugcbamen, bet zij die van vastbeid , bet zij die van vloeijbaarfaeid , 
bet B§ die vn» veerkr^gtige-vleeijbaarfaeid bepaald word. XXXIII. 1800 > 
D. I , bl. 203K 
Ete (h N. yak), proeven mec het papaveri of henlzaad. X. D« 

. xm. 

1 en C. G. C. Bxxwtardt , over de eigenschappen en faet 

Bùt va» dea kanadascheo popel (populns monilifera Air.) Met 
afbeeldingen. XXIII. 1817, D. m, kl. 173. F. Fabius (E.) , diss. med. de som n i is. Traj. ad Rben. 1836. 
■ ■ ■ ■■ (O. N.)f diss. med. de mereurìi dnlcis opio jeocti osa ia morìbis 
pectoris inflammatorìis. Gron. 1828. 

Facbe (J. C.) , diss. med. de bepatitide. Lugd. Bat 1816. 

E«ttui(J. Mi. Baavt deca.), diss. med.de aspfayxia; Gron. 1817. 

■ iets over de geneeswijze der oboi era te Grontii*- 

gen in 183B« XXXIV. 1833 y D, U, M. 274. 

T > ^ ■ ■ ■ ■ ■■ li oratiodem>aisyqiias, recentiorì praesertim tempo- 
re, iNdria 8y»tema.ta medkmae leceraot. III. 1832^—1833. • 

diss. entmnoi.deaoimalibas pbospboresceii» ti'Hils. GroD. 1^1. 

commentalo ad quaestioneal : 1« Qaaeoam aant methodi, qpiibus, nostris temporibus, calculus resicae secari sdet in 
vMs? 2.<^eeam ei bodiemia prae reliquia. latiorbaberi meretor, età 
quibusnamperìcalisprae8ervat?in. 1821 — 1822. « — 9ft — 

fiiuft (h VL Baast OS tA)j dias. cbìr. de nwtboditqiiìlNii antai calcvliii 

wicae Mcabatar in virig. Gron. 1823. 
kiodermoord.Visoiii-repeiiiiiD. LXXXIII.1838. 

D.I^afd. l,bl. 141. 

-if di8s. med. de my èli ti de. Gron. 1823. f ai;gk(CG. J. J.}, dias. med. de prosopa 1 già» felidler in nosocomio aoule- 
mico «anata, item, decisa ibidem, cordis raptora, subito lethali, ma 
eom probisione, inignaroetbeoriae medieae comtemtores empiriooe. 
TnJ. ad Rhen. 1809. 

(J. W.), berichtwegensdekaaeel. IV. 1774;bl. 278. 

' Aft^ttBdingenberigtvan tweeaaneengegroeide kinde- 

rtn. Xni. 1785, D. Ili, st 2, W. 394. 

Falcoh (O.) , diss. med. de cynanche maligna. Lugd.Bat. 1791. 

Fa&oomkr (W.) 9 bericht wegens het verkend vermogen of de uitwerkzeleD 
Iran de aquarmepbitica alcalina of loogzoutig lucbtzanrwater, op 
het gr aveel, de steen en andere ongemakken die de piswegen aandoen. 
Yìorde uìlga've, met b^toegielen, yeranderingen en eenige bekngrijke waamet- 
mingeo enz. vermeerderd , en na deze vierdeoitgaTe uit faet Engebcfa oyerge- 
biagt door P. Ph. pv Cloox. Leijd. Berdingh , 1796 , 8vo , / 1 .00. 

— — — Terbandeling over den in^loed der bartstogten op de 
Jòcàleo van bel meoscbelnk iìgehaam. Anwt. Wessing en van der Bei;. 
1790,8vo,/1.10. 

Faixot, over eene cbronische ontsteking der heraenen. XIX« 1825, D. 
IV,sl.l,bl. 7. 

twee waaniemingen w^ens spondylartbrocaee. XIX. 1825 ^ 

D. IV,at.l,bl. 17. 

Favazt^J. J.),dis8. med. depbthlsi pulmonali. Lugd.Bat. 1801. 
FABSfW.), algemeene klierxiekte; naar bet Engekcb door A. Mojll. 
LYin. 1824, 8t.3,bl.231. 

FAmLxa(H.), drìe gevallen vansteenenin de piabnis; naar bet Hoogd* 
door TAV £t.Di&. LVIII. 1837, at. 3, bl. 223. 

Faust (B. C), tafel ter verboeding en uitroeijing der runderpeat of vee- 

liekte. Amat. Saakes 1800 , /'0.20. 
" ■ terbandeling wegena eene nobdsaaklrjke terbetering der 

klèediflg, waarin betoogd word , dat de oonsaak der zedefijke en ligcbame- 
lijke Terbaatering dea menacbdoma, in bet dragen van broeken gezogt 
mtoet wofden. Met eene voorrede van Camfb» Uit bet Hoogd. vertaald eo 
mei aanmerkingen ▼ermeerderd door W. G.; benevena èen' brief en aan» 
nierk. over dit werkje , waartn de beoordeeling -van betzelve door Blu-^ 
xnrBACH, Saltemah, enz. Amat. van Ssy 1793, 8vo,/ 1.25. 

FiDBSiiAif, waameming eener genezing ^an bondsdolbeid, naar het 
Engdsch door A. Moli. LVm. 1826, at. 5, bl. 405. 

fiÉLKW (S, W.}, geoeziogvaneenaneurijsma der arteria innominata 
envan den aanvang der aabclavia, door onderbinding dercarotia 
corammiis ; naar het Engelach door tah Etnia.. LVIII. 1837 , at. 6 , bl. 
525. 

— — ^ genezing tan een aneuryama der arteria innomina- 
ta, door onderbinding der carotia en der aobclaTia; naar het 
Eaq^elsch door tam Einix. LVIII. 1839, at. 6 , bl. 530. 

Fxor (B. TAH DBm) , diaa. anat. patfa. de emolli t io ne Tentriculi aen gas tro- 
malacia. Lugd. Bai. 1839. 

(Z*H.TA]rDS&)y Toorfoeeld tan eene hen^lling uit long te e ring. — 96 — 

(mtstaah len gévolge van herhaalde bloedspuwingen. XZX« 1825$. 

b. XXXV i st. 2, bl. 620j 1827, D. XXXVII, st. 2 , bl. 366, 406. 
FscB. (L. VAir dce) , proeven over de ontdekking van arsenik. LXII. 1838 ^ 

D. ni , September, bl. 121 en December» bl. 181. 
Feileb (J.), oproepÌDg van alle regeringeuy magistraats-personen en arUen , 

met opzjgtder maatregeleu tegen de geele koorts te beramen; naar het 

Hoogd. vrìj gevolgd en met eene daartoe betrekkelijke voorreden tùtgege- 

ven door J. ^. KiacHKKa. Amst. Boltrop^ 1805, 8vo,/0.40* 
Feith(£.£. C), diss. pbarm.med. deurticaria. Gron. 181L 
Fekbma (J.), dis9. med. de b erpete. Gron. 1821. 
-^— — (^0' ^^' P^^bo^* ^^ insignì Gordis et aortae diiatatione, cuia 

insolita ejusdem arterìae valvularum degeneratione. Lugd. Bai. 

1821. 
FsifNENBBEG (Fenner von), over hetgedrag van den kinder-arts; naar 

bei Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1825 , st 4 , bl. 331. 
F&NOOLio (G. C), twee gevallen van buikwaterzucht, door het leer 

eenvoudìg middel der drukking genezeh^ naar het italiaanach door V Air 

£u>iiL, LVIU. 1833, st. 5 , bl. 429. 
i mondklem (trtsmuà), door eene onderdrnkte go- 

norrhee veroorzaakt, en door het kunstmatig te voorschijn roepea der 

ukvloeijing genezen, naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1827, st. 6, 

bl. 509. 
Fls&ESnLA d'Aguian (F.), dìss. med. chir. de vulneri bus per corporavi 

pulverispyrii jacta factis , amputationem exigentibus , ^de salutari efifectn 

bm'us operationis, si sine mora Aierìt facta. Lugd. Bat. 1797. 
Festlee (F. S.), waameming van eenen bijkans kraakbeenigen, vast aange- 

hephten moederko^k, wiens afscheidiog door middel van die door fi. 

Moio]!i, opgegevene behandeling bewerkt werd, naar het ludiaanach door 

VAN Eldik. LVIII. 1832, st. 1 , bl. 19. 
FBaa, pillen,uit steenkoololie (oleum lithanthracis en antimo^ 

n ium) , tegen de jicht ; naar het Hoogd. door van Eldik.. LVUI. 1833 » 

st. 5, bl. 468. 
FiGHEFET (E. L.), diss. med. de podagra. Lugd. Bat. 1815. 
FiGiNus en Ebdxann , aluinaarde (terra alumìna) een werìuaam middel 

tegen het zunr in het darmkanaal; naar het Hoogd. door van Eiabl. 

LVUI. 1822, st. 2, bl. 181. 
Ficu», waamemingen wegens het bord (e boi era); naar het Hoogd. 

door VAN Eldik. LVIU. 1822, st. 2, bl. 117. 
FuvBT^.), diss. med. de hydrope in genere et speciatim de anasarca 

activa acutaque. Lugd. Bat. 1816. 
FiNCK (P.), over de grondige genezing der bewegelijke breuken. Naar het 

Hoogd door P. Middel. Gron. Boti, 1838, 8vo, pi. / 0.90. 
FiNGEBHUTH, darm-fistels , door het brand ijzer genezen; naar bet 

Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1836, st. 5 , bl. 431. 
overgang van huiduitslag van dieren op menschen ; naar 

het Hoogd. door van Eldik. LVIU. 1836, st. 5, bl. 434. 

vicariérende menstruatie; naar het Hoogd . door van £lx>xk« LVIU. 1836, st. 5, bU 437. 
FiNKB (L..L.), spec. med. historiam sistens inditi od is variolarum io 
comitatibus Teekleburgensi atque Lingensi. Amst Poster^ 1793, 4to^ 

/ 0.40. 
FisGHBE, practiscbe waanMimingen over de acute teringkoorts, deware ~97 — 

gkbpperende tering; oaar het Hoogd. door A. Moll. LVni. 1825, 

»l. l,bl.2a. 
FiscKBfty Diiddel tegen de linea capìtis, naar het Hoogd. door yak Eldik. 

LVm. 1821 , »t. l , bl. 88. . ^ 

(A . F.) , gescbiedkandige ivaarnemicgen , (bloedvloeijingen, 

haemorrhagìaeì; mar het Hoogd. met aanmerkingen van A. Moll. 

LVm. 1825, st. 4, bl. 308. 1826 , st. 1 . bl. 15. 
*^ gescbiedkandige waarnemingeD , (phlegmoneuse roos); 

naar het Hoogd. met aanmerklDgeD van A, Moll. LVIII. 1825, st. 4, bl. 

297. 

soda en salmiac, de zachtste middelen \an organische 
ODUorming in cbronische ziekten : naar het Hoogd. door vaw Eldik. LVUI. 
1834, st. 4, bl. 323. 

— bìjdragen ter bevestigibg der groote werkzaamheid van het tabaksbiad in gewigtìge ziekten; naar het Hoogd. door van Eldik. 
LVm. 1838, supplem. band 5, st. 5, bl. 419. 

^ drìe gevallen van grondige genezing eener sijphilitische zweer^ welke de tong verwoestte, door een in onbruik geraakt , maar 
onvergelijkelijk geneesmiddef: naar het Hoogd. door vah Eldik. LVIII. 
I839,st.5,bl.437. 

(J. B.)y agathosma desciscens, species nova. Cum fig. 1-XV. lS32,D.VII,bI. 22. 
FissK (L. P. A.), diss. med. de peripneumonia vera. LuiEd. Bat. 
1817. 

FrEBMÉ (C. D.) , waarneming van een hors tw onde. IV. 1773, bl. 74 van 
de berìcblen^ 

waarneming wegens roeenìgvuldige , geweldige en baitengc- 

woone Coevallen van zenuwziektens aan eene lijderes overgekomen: 

waarbij gevoegd is de verschillende wljze om dezelve te genezen. IX*. 

1777, bl. 169. 
Fi.ccK (C), diss. med. de historia litteraria et critica pathologiae humo- 

raiD. Lugd. Bat. 1832. 
Fi.Ki>DEaus (D. H.), observationes de morbo maculoso Werlhofii. 

GroB. 1838. 
FLUscsMAKir (G.) , doorboring van het ileum door ronde wormen ; naar het 

Hoogd. door VAR Eldik. VIII. 1836, st. 2, bl. 139. 
— gelakkige genezing eener v e r g i f t i gi n g door vitriool-> 

die; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1836, st. 2, bl. 136. 

bìjdragen tot de leer om treni deroogelijkheid, of eene zwangere van bare zwangerschap Onbe wust blijven kunne , tot dat zij 
door de verlossing verrast worde; naar het Hoogd* door van Eldik. LVHI. 
18a9,st.5,bl. 469. 

TuLinNO (J.),naarolijst vanlndische geneeskundige planten en drooge- 
rije n, met hunne namen , in de Hindostanscbe en Sanscritische talen , be- 
nevena een aanhangsel ovfer de genezing van den 1 1 n t w o r m [taenia), Uit het 
Eogelach, met de Maleische namen vermeerderd; als'ook eenekortebe- 
sc^hrijviog van eenige planten, die op het eiland Java gevonden worden 
door J. R. Vos. Rott. Hendriksen (thans Noman en Zoon)^ 1820, 8vo, 
/ 0.90. 

FKKmaNO (W.), bijdrage tot de behandeHngswijze van doordrìngende bnik- 
wondeDj naar het Hoogd. door van Eldik. LVIU. 1824, st. 4, bl. 
339. — 98 — 

FusTXSE (J.) y waaroeming wegens een seveojarìg Terblljf van een looden 

pijp j e in een' mannelijken pbweg. Met pi. XVII. 1793 , D. II, bl. 1S2. 
■ G. J. YAK WiJ en G. DE JozroE, drietal waamemiDgen van 

ooderscheidene dije-ontwrichtingen, met eene zittende houdiog der 

lijderen bersteld; medegedeeki door A. Bonn. XIX. 1808, D. I, bl. 

266. 
Flogel (J. F.), een (i;eva1 van doorboring der gemeene* galbuis door twee 

ronde wormen; naar het Hoogd. door van Eloie. LVIII. 1836, suppU 

bandi, st. 3,bl. 231. 
Floh (J. H.), gesprekken over de pokken, de natuorlijke inenting 

yan dezehre, en meer bijzonder over bel inenten der koepokken. 

Amst. Poster^ 1811, 8vo, / 0.60. 

verhandelÌDg over de ziekten der vrucbtboomen. V, 1809, 

bl, 97. 

Flora Batava, of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewasaen, 
alien geheel nieuw naar het leven geteekend, gegraveerd en gecouleurd 
door en onder opzigt van J. G. Sepp en zoon enbeschreven door J. Kops. 
Tweede uitgave. Amst. iSc/y?, 1801 — 182^, 4to, 4 Do., ieder met 80 pi. 
en 30 van het 5<)« D. / 168.25. 

FocK (H. C A.), dìss. med. de quaestione, num pharmaca ante absorptio- 
nem effectus specificos praestare possìnt. Traj. ad Rhen. 1835. 

(L. C. E. E.), diss. path.- physiol. de peripneumonia. Traj. ad 

Bhen. 1839. 

FoGKE (J. C), diss. med. sistens observationes de an-eurismatìbus aortam 

thoracicam afficieotibus. Traj. ad Rhen. 1835. 
FoGEEMA (S.), diss. med. de praecipuis remediis mercurialibns. 

Gran. 1801. 
FoEBSCH (N. C. ) , diss. med. de colica spasmodica p i e t o n u m vulgo dieta. 

Lugd. Bat. 1790. 

(N. P.), beschrijving van den vergifboom, bohon-upas, op 

het eiland Java. XXVIII. 1784 , D. VI, st. 2, bl. 286. > 

FoHMANN (V. J.), mededeeling over de verbindingdér opslo r pende Ta- 

ten met de ader en. Uit het Hoogd. XXXIY. 1822 , D. U , bl. 294. 
FoeeeSz. (a.), verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, 

drooinen en slapen, den magnetìschen slaap en het dierlijk magne tìsmus 

Amst. Saakesy 1814, 8vo, / 0.75. 
FoEKfia (A. A.) , diss. med. de morbis endemicis patrìae. Lugd. Bat. 

1833. 

(J. P.), middel om gebroken versterkings-flessen, tot de elee- 

trìciteit te bersteilen. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 396. 

FoLEERSMA (W.) , ìets ovcr de geneeskunde, tot nut en onderrigting toot 
jonge genees- en heelmeesters, alsmede voor het algemeen. Leeaw. Sckets^ 
berg, 1831, 8vo, /1.20. 

verhandeling over de vraag: In hoeverre zou meo bijge» 

brek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereJschte geneesmtd^ 
delen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaaien, zoo uit- als iovrendi^ , 
kannen bekomen ; mits uitzonderende de volgende middelen , kina , kwik , 
opium, staaly delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna? IX*. 1788^ bl. 
521. 

-^ genees- en natuui^Lundige verhandeling van de baderà arborea, of klimop, zoo als dezelve, als een bijzonder werkend gè— 
neesmiddeli proefoodervindelijk bevonden b te zijn, tegen de haem^ — 99 — 

xìsh, |l>loedApawiDg,} en andeie togemMitiiiirlijke bloedootintingeo » 

ak mede tegen tndere borstzìekten , als een Voornaam halpmiddel. Door 

liìjiODdere praereB aaogetoond eo beachreyen. Leeuw, van Si^j 1802, 

8?o,/0.55. 
FoLMBa (H. TiDDENs), dìss. ophthalm. de corneae sectiooe. Gron. 

1835. 
FoHD (B. FkVMkt Saist), OBtiiQrfijke hbtorìe van den St. Pieteraberg bij 

Maastricht; uit bet Fransch vertaald en metaaateekentDgeii en een plap Tan 

de onderaardscbe gangen Termeerdcrd door J. Pastsue. Amat. Miait^ 

180^—1805 , 8vo , 33 pi. , 2 st/ 16.25. 
Foodameni of grondsiagder ebirurgie. Roti, ffendfiksen, 1795, /0.30. 
FossEC&(E. A. à.)y apec. acad. de phtbiai pulmonali. Lugd. fiat. 1793. 
FoHTAiirsfP. J. db), dìss. med. de podagra. Lugd. Bat. 1817. 
Foste» (R.) dias. med. de febre puerpera lì. Lagd. fiat. 1816. 
FoRTERELLC (J.) , onderzoekiDgen nopens de zwaTelzure quinine, getrok* 

ien uit door afkoking uitgepatte kina-eoorteo ; naar bet Franacb door A. 

HotL. LV1II. 1826, 8t. 6, bl. 439. 
FoiiniJ (J. L.}, pix>even eeoer waardering van den pois. Eene boogat be- 

lingrìjke bijdrage tot de leer der teekenen ; nit bet Hoogd. vrìj vertaaM en 

Termeerderd door Dr. Moli.. Gor. Noordui/n^ 1824, 8vo, / 2.40. 
(S.), verhandeling over de zedelijke opvoeding der kindéren. Uit 

bel Fransch. IV. 1766, bl. I. 
FoasTEH, kort veralag nopens den uttslag der ingeénte, vergeleken mei de 

oatuurlijkekinderziekte. XXXÌll. 1800, D. II, bl. 193". 
(E. A.), reaponsio ad quaeationem cbemicam: exponantar aetberis 

et Dàphtbarum, tam reliquarum ex actione aeidorumia alcobolem prò- 

doetamm materiernm hiatoria chemica, ratio, natura et usua. I. 1831—- 

1832, etim tab. 

diaa. hot. med. decedrela febrifoga. Lugd. Bat. 1836. 

(J. A.), diaa. med. de cura per nanseam. HarderoT. 1803. 

ffl *)> ^ ▼«^e at, welken zich in bet qnartier tan Nijmegen geopen- 

baard'héeft , ondenogt, en eene geneeawijze tegen deaeWe Yoorgedraagen; 
waarbij geToegd is, Toorbehòed- en geneeskundig advis overdezélTe ree- 
pest, iagebracbt doordegeneesk.facoltèitteEUrderwijk, Amst. van Gooty 
1798, Sto ,/ 0.40. 

{R. A. S.), disa. pbys. de iHTak^a/^i.Mtf», sen arte dia viVondi, <L i. de knnat om lasg te leven. Ebrderv« 1804« 
FoasTEE'(JF. R.)^ vràameemingen over de àardrijkakunde, de natuiirkuode , 

den aart en de zeden der menachen; verzameld op ztjneretze òm de 

waereld; naar de Hoogd. vertaaling en met de aanmerkingen van z^nen 

aoon en r^iasenoot 6. FoEaTSK. Haarl. Loosjesy 1790, Sto, 3 at. 

/ 4.50. 
(^0* verbandeling over bet inwendig gebruik der apaanacbe 

vlìegen. IX*. 1776, bl. 263. 
Foanjinr (H. J.) , disa. med. de gaatritide. Logd. Bat. 1827. 
FonaooKB (J.) , over de ontateking van bet si i j mvliea der donne darmen; 

naió' bet Cógelaeb dodr A. Moxx. LVni. 1823 , anpplem. band 1 , at. 3 , 

bl. 204. • 
Fofin {u)j verfaandeling oTer de inwendige ziektena der paarden. IHt 

het Franacb. tJtr. Wiìdea JÙheer, 1795, Sto, / 0.75. 
FooEfaiou(A. F.), phlloiopbie chimiqne, ou vérìtéa fòndamentalea de la f — 100 — 

. -chi mie moderne , d&poaéesdans un nouvel ordre , Leijd. Bonkoùp , 1793 , 

8vo,/0.80. 
l^OtiBCBon (A. F.), yerhandeling over de kleurverandering derplanU 
aartige stoffen door de levenslucht; en over eene bereiding van vaste klen- 
ivn voor de schilderkonst. Uit het Fransch, XXXV. 1792, D. I, st. 2, 
LL 135. 

verhandeling over de toepassing der pneumaliacbe 

scheikunde op de geneeskunst, en over de gtsneesrijke krachten der 
g eoli vgeneerde zelfstaDdigheden. Uit het Fransch. XLI. 1800, IX U^ bi. 
308/ 

- - T - - scheikundige wijsbegeerte, ofgrondwaarbedender hedeiH 

daagsche scheikunde, op eene nieuwe wijze gerangschikt. Uit bet 

Fransch door Jz. CoRR. Vizvcektsn Stebk.. Amst. Elwe, 1800, 8vo, 
/ 1.10. 
Fo^le(GO» d''s. med. de febre erysipelatosa, cum nonnuUis indaga- 

tionibus de ortu inflammatìonis locatis. Lugd. Bat. 1791. 
Fraivcois, Caventou en Pblliltier, over de schei- en geneeskundige eigen- 

achappen van den cortex radicis cabincae; naar het Franscb door 

VA» Eldik. LVIII. 1831, si. 1 , bl. 71. 
nìeuwe waarnemingen omtrent de werkzaamheid der radix 

cahinc«e, in onderscheidene gevallen van water zu eh t^ naar het 

Fransch door vaw Eldik. LVIII. 1832, st. 4, bl. 292. 
Fravk, (J. P.), geneeskundige staatsrege li ng, of verhandeling van die 

niiddeleii , \relke tot aanwas der bevolking en bevordering der algemeene 

geEondheid bij onsen andere volken zijn in bel werk gesteld, of nog 

aangewend zouden kunnen worden , mei aanmerk. vermeerderd door H. A. 

Bake. Leijd. van Leeuwen^ 1794, 8vo, 4 dn,/* 12.65. 
(L.), geschiedenis van een merkwaardig geval van scheuring der 

baatmoeder en van de door de buiksnede gelukte verrigte verlossiog; 

naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, 

bl. 352. 

eene zeldzame soort van scheuring des bilnaads, bijdeontwikké- ling van het hoofd; naar het Hoogd. door vazi Eldik. LVIII. 1823 , st. 4, 

bU350. 
Frankkn (B.) , waarneeming van eene aanmerkelijke hoeveelheid uitgevalkn 

darmen, door eene van zelfs ontstaane doorbraak in den onderboik, 

metgevolg van volkom.ene genezing. Met afb. IV. 1787, bl. 425. 
waarneeming van eene buitengewoone cwelling der dije, 

gepaart met eene vreemde ontaarting der spieren en beenbederf. IV. 

1776, bl. 333. 
Frankun, over de kunst van zwemmen. XXXII. 1793, O. II, bl. 107^. 
Franquis ET (M. S. L.) , eeoige v?ijzingen betrekkelijk het voorschrift ter be- 

reiding van het zwavelzuur kina-loogzout. LXI. 1829, D. VII, 

no. 6,bl. 305. 
Franz (A.), herinnering aan een in vergetelheid komend middel, bij 

krampacHtige toevallen op de borst; naar het Hoogd. door yah 

Eldie. LVIU. 1828, st. 5, bl. 463. 
FattoBRiHs.fH. J.), diss. med. chir. de haemorrhagiapostamputationem. 

Traj. ad Rben. 1839. 
Frbmert (N.-C. de), over een hoorn en gedeelte des bekkeneels van boa 

primigenius in Februarij 1825 bij de Eembruggegevonden. Met^afbeel- 

dingen. XXIV. 1831. D. Ili , bl. 74. — 101 — Frbmehij (N. e. de) , oratio de chemia etarte pharmaceutica ad 
maiorem perfectìonem in Belgio evehendis. II. 1821 — 1822. 

*— — over den crocodilus biporcatas. (Cuv.) LXV. 

1828, D.III,bl. 329. 

over walvischaardige dieren op onze kusteo. XXXIV. 1825, D.I,bl. 315. 

waarneming van cene zecr aanmerkelijke ontaar- dÌDg van het regter eijernest, met vormìng van vetstof, haar, 
been, en tanden, bij eene vrouw van veertig jaren , welke lang in eenen 
ODvnichtbaren echt geleefd had. Met afbeeldingen. XXII. 1820, D. V , 
bl. 105. 

- over de kristallisatie van het keukenzout. LXV. 1826, D. I, bl. 121. 

diss. med. de mutationibus figarae pel vis praesertim iis qaae ex ossium emollitione oriuntur. Lugd. Bat. 1793. 

iets over den invloed van de nieuwere scheikundi- ge t beo rie, ookop de beoefening der genee^kunde . en eene daarop ge- 
gronde geneeswijze van den suikeragligen pisvloed (diabetes mellitus). 

XXXra. 1799 , D. I , bl. 60b. 

bean^woording der vragen: verdient de vaccine ^ibans nog als voorbehoedmiddel legende kinderziekte te worden aange- 
prezen? cn wat heeft daaroratreni de ITlrechlschekinderziekte epidi- 
mie vaD het jaar 1823 geleerd? XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 

. bijdragen tot de natuuriijke geschiedenis van den 

walrus (trichecus rosmarus, Link.), en de kennisder verscheiden- 
heden, welke onder deze dieren voorkomen , Met 1 tab. LXV. 1831, D. 

VI,bL 360. 

Zie verder: Reinwabdt. 

fP. J. J. de\ het leven en de werkzaamheden van J. Bleu- i.A»D. XXXIV. 1839, D. 11, bl. 418, 435. 450. 

aix'hief voor den A /iatlschen b r a a k 1 o o p en al wat daartoe bctrekking heeft, in de Stad en ft-ovincie Utrecht enz. en onder 
medewerking van de heeren N. C. de FatiMsaiJ , B. F. Suf.rman, J. J. 

WOLTBBBEEK., F. S, ALEXANDER, A. NuMAX, J. L. C ScHBOKDRR VAN DER 

L C. E. E. VA» CooTH, G. Grekvk, en andere geneeskundigen , uitge- 
KOLE, geven. Vir. van Paddenburg, 1832—1834, 8vo, 3 slukkeh, / 4.15. 

oratio deratione qua chemia artibus adhibita , in commune patriae emolumentum optime tradatur. II, 1829 — 1830. 

— yerslag van het werkluig door Rómeeshausen uitge- vondcnomdoormiddel vandnikkingderluchl, extracten, llncturen 
en i n fusién le bereiden. XXXIV. 1820. D. I , bl. 130. 

- diss. mcd. de hydrope ligamentorum uleri. Traj. ad^.Rhen.1819. txtvtt 

over de vervaardiging van nieuw zilvei^. LXXII, 1839, D.V,bl. 512. 

scheikundige ontleding van het gas, verkregen uit twee runderen, welke aan opgeblazenheid leden. LXVIL 1828, D. 

1, st. 2, bl. 300. . 

\erhandeling over het zuiveren van Desmette goederen, vooral door hooge |emperatuur , beùevens 'bfeschrljving van — 102 — 

den ioesUsl hiertoegebraikt, tijdena hetheencheD der cholen le Utredtt. 

Utr. van Paddenbw^j 8vo, pU/ l.OO. 
Fmsi»B(F. W.ìy verhandeliog over de schadelijke ìnfiecten der ooftboo* 

meo y met afb. V. 1810, bl. 1. 
.. ■ ■ ■ ■ verbaDdeling over de ziekten der vruchlboomeD* V. 

1809, bhl. 
Fbktcizikt (L. de) en Clbhent , over de destillatie van betzeewaterendc 

▼oordeelen j die daaruit voor de zeevaart ontspruiteii. XXXIV. 1817 , D* 

U, bl. 163, 182, 199. 
Fbicks (J. C. G.)} over de behaodelinj; van de ontsteking der ballen, 

door middel van drukking; naar bel Hoogd. door tam Eldik,. LVIII. 

1836, sapplem. band 4 , st. 4, bl. 337. 
■ een paar aanmerkingen aangaande de uitwendige beban- 

dellng der condylomata; naar het Hoogd. door tah Eldik. LYIQ. 

1835, at. 2, bl. 173. 

coxalgie en coxarlbrocace; naar bet Hoogd. door VAH Eldik. LVUL 1835, su 4, bl. 329; st. 5, bl. 415; al. 6^ 
bl.523. 

de episìorrbaphie, bij uitzakkìngen der acheede en baarmoeder; naar bei Hoogd. door Vàir Eldik. LVUL 1836, sU l,bl. 
27, 34; 1839, snpplem. band 5, st. 6, bl. 564. 

over de radicale kuur der varicocele; naar bet Hoogd. doorTAvELDiK. LVUL 1834, st. 6, bl. 528. 

lapis infernalis bij verbrandiugen; naar bet Hoogd. door tah Eldik. LVHI. 1833, st. 5, bl. 449. 

gelukkige geneàng van een valsch gewricht (pseu*- darth rosta), hetwelk naeene break, in het midden der beide becòderen 
van den voorarm, ontstaan was; naar bet Hoogd. door van Eldik. LVIII. 
1837, supplem. band 5, st. 2, bl. 120. 

bijdrage tot de radicale knor der varicocele; het Hoogd. door van Eldix.. LVUI. 1835, supplem. band 3, st. 4, bl. 
347. vv y ^ 

berigten wegens de epidemiscbe ziekten, welke in deo zomer en berfst van 1826, in tioliand en Oostvrìesland geheerscht hebbeo, 

benevens aanmerkingen over de endemie in hetambt Ritzebùttel, gedit- 

rende den zomer en berfst van 1826, door Dr. N. L. Haghhan. Uit bet 

Hoogd. Amst. Berntropy 1827, 8vo, / 1.00. 
Fbicxsb, mededeelingen aangaande de odphoritis; naar het Hoogd. 

door VAN Eldik. LVUI. 1839, st. 6, bl. 485. 

over de virerkzaamhefti der vera tri ne in de vraterzncht; 

naar bet Hoogd. door van Eldik. LVHI. 1837 , st. 2 , bl. 140. 
Feidaoh (G. L. G. van) , egt berìcht wegens de roode muur (anagallis 

arvensis) en debereidinge daarvan tot een hnlpmiddel voor de bouds- 

dolligheid, nevens dewijze hoe hetzelve voor menschen en beesten te 

gebruiken. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 604. 
Fbikdeeicb (J.B.), over de moeijelijkheid der diagnostica, en de middelen 

om dezelve te verligten; naar bet Hoogd. door van Eldix. LVIIL 1834 , 

st.4,bl.289. 
— — -^— — ^ de jongste ervaringen en meeningen aangaande de ziekten 

dearuggemergs; naar bet Hoogd. door van Eldix. LVIH. 1835, sappL 
bandS, st, 4, bl. 289. — 103 — 

FiilSDUBCH(J.fi.)y bijdragen tolde diagnofttiGavandenspijsloop (liente^ 

ria)^ naar belHoogd. door yan Eldik. LVIII. 1834 , st 5, bl. 385. 
Fui8(J. G.), diss. med. de ÌDoculatioDe variolaram vaceinaram. 

LQgd. Bai. 1817. 
FaiTZE (H. £.)y aibeeldiogen van de bloedige heelkundìge kunstbewer- 

kÌDgen. Uìtgegeveu onder medewerking van J. F. Dibffenbagh. Uithet 

Hoogd. Utr. van der Post Jr. , 1839 , 4to , / 5.80. 
korte scbeto der legerziekteo waargeoomen.tijdens de 

Gdebesche expeditìeen de joogste onJusten op Java tot 30 Junìj 1827, 

X". 1830, D.XU,bl. 255. 

armamentarium akiargicom of afbeeldingeii van de bloedige lieelkundige werklaigen, met eeoe korte verklarÌDg ; meteene voorrede 

van DnpfBRBACH; nit het Hoogd. Utr. van der Posi Jr., 1839, 8vo, 

/ 2.20. 
FaducH (A.) , over het uìtweodig gebroik vao koud water , ter matigiog der 

koorts, oitgegeven door C. W. Hufbland. Uit het Hoogd. door va» £l- 

DUL. Gorinch. Noorduijn , 1823 , 8vo , f 0.70. 
FaoHBsaG en Meydenbaukr , een geval van buitenbaarmoederlijke zwan- 

gerhe id; naar het Hoogd. door vah Eldie. LVUi. 1834, st 1 , bl. 58. 
FmoMX (F. C), disa. med. de oleo ricini, ejosqae in variis colicae specie- 

bus effectu praestantiasimo. Franeq. 1806. 
FaoBiEP (L. F. voh), handboek der verioskande; uit het Hoogd. door 

A.VAif Eepecum. Amst. de Grebòer^ìS^ — 1831, 8vo, 2 st. / 5.65. 
— handboek der v e r 1 o s k u n d e ; uit het Hoogd . vertaald 

en vermeerderd door S. J.Galawa. Amst. Bernirop, 1832, 8vo, 1* D. 

f 3.00. 

(R.), herhaalde toetsing van de bewtjskracht der longproef; naar het Hoogd. door va» Eloik. LVHI. 1838^ suppl. band 5, st. 5, bl. 
450. 

verkiarìng der afbeeldingen, welke de verBchiilende wijzender panctio vesicae voorsteilen; met aanmerkingen van Profr. Heudriksz. 
LXXX. 1838,8t. l,bl. 14. 

over de oorzaak van den tetanus tran ma ti cu s en over dea- zd&behandeling; naar het Hoogd. door va» Eldie. LYIU. 1837, st. 5, 

bl. 405. 
FafisTBDT , voordeelige werking van het iodi um tegen stricturen der pis- 

bab; naar het Hoogd. door va» £ij>ik. LYIII. 1833, st. 6, bl. 565. 
FaTDA(A«), diss. path. de tei a e fibrosae regeneratione et morbis organi- 

da. Gron. 1835. 
FscasiDs, darmwee (ileus) met onoverwinbare verstoptbeid , tea gevolge 

van cene iaeenschuiving der darmen , door de opera tie genezen ; naar het 

Hoogd. door VA» Eloik. LVUI. 1826, st.. 1 , bl. 42. 
FirKii»BaMAK, over het slij fselzuar. LXI. 1829, D. VII, n°. 1 , bl. 54. 
Fusai (G.L*)> diss. chir. med. defistulis urinariis virorum. Lugd. 

Bat. 1838. 
Firo» (B), proef eeoergene;&inge van twee beeneeters in eene patiente. IV. 

1758, bl. 383. 
- geneezing van een zeldsaam en pijnelijk toeval in de beide bors- 

ten eener vroawe, door een schrik veroonsMikt. IV. 1757, bl.. 31. 

vdorstel van eenen veiligen weg om de hevige jichtpijnen.4e venachteo en te heratellea. IV. 1755 , bl. 1. — 104 — 

Fiiuv (B.), geneezinge in weinige uuren vaD een bevige pijn op 'tmiddea der 
patella of kniescbijf, door iniddeì van de oleum coelilaban. IV. i7&8, 
bl. 21 , van de bericbten. G. Gaasbeek (E.), iets over de, in een gedeelte van de provinole Zuid-HoUaod , 
beerschende ontstekingachtige slijinion^ziekte onder bet rundvee. 
Leijd. van der Hoek, 1837 , 8vo, / 0.20. 

Gadbexanit (J.), merkwaardige beleediging der geslaebtsdeeien, met 
afscbeuring der zaadstreng; naar bet Uoogd. door van Eldis.. LVIII. 
1836} supplem. band 4, st. 2, bl. 131. 

Gabetner (C. F.) , verbandeling over bet ontslaan van nieuwe soorten of bij- 
soorten van plaoten door kunstige bevracbting van de eene met faec 
bloerostof van andere soorten. V. 1838, bl. 1. 

Gaitskell(W.), waarneming eener long ter ing, terstaving der nuttigheid 
van de inwrìjvìngen met braakwijnsteenzalfin bet beteugelen van den 
voortgang dezer ziekte; naar het Engelscb door A. Moll. LVIII. 1824 , 
at. 4, bl. 321. 

■ aanmerkingennopensruggraatstering(consumtio api- 

nalis) en derzeivervcrschil van longtering (phtbisis pulmonalis) en 
darmscheeUtering (tabes mesenterica); naar het Engelscb door 
A. MoLL. LVIU. 1825, supplem. band 2, st. 3, bl. 200. 

zonderling geval eener scheuring van de baarmoeder eo den endeldarm, gevolgd van eene verlossing door d^n aars; naar het En- 
gelscb door vaw Eldik. LVIII. 1824, st. 2,bl. 179. 

aanmerkingen nopens verlamming (parai ysis) en be- roerte (apoplexia), naar bet Engelscb door A. Moll, met aanmerkin- 
gen van denzelven. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 134. 

Galama (S. J.), verbandeling over het iodium. V. 1^2, bl. 1. 

verbandeling over het gebruik der kina. XIV. 1832 , D. 

over dekoepokken bìj het rundvee. XXXIV. 1833, D. II, bl. 149, 162. 

verhandeling over de eigenaardige kenmerken of verscbijnse- leu, waardoorde koortsziekte, die in 1826, in Vriesland en Gronin- 
gen en elders geheerscht beoft, zich van vorige in die Provincien geheerscht 
hebbende koortsziekten heeft ondei^scheiden. V. 1830, bl. K 

verhandeling over de levertraan. XIV. 1832, D. vm. 

verhandeling over het moederkoorn, deszelfs hoedanig- beden , oorzaken , waren aai'd, uitwerkseien op dieren en op bet menache-» 
lijk ligcbaam in den gezonden toestand , alsmede deszelfs werkingen ala ge-> 
neesmiddel. Gron. Oomkens, 1834, 8vo, / 2. 

diss. med. bot. de plantarum quarundam nostrarum usu medicò et oecoQoraieo. Gron. 1822. 

verhandeling over de vraag : In hoeverre heeft men in 1826 op deze of gene plaats bevonden, dat het gebruik van quininezont, ter — 105 — 

geneihig van aanhoudende of slechts wehiigremitterende koortsen , is nuttig 

geweest? V. 1830, b!. 273. 
Galbeuniter, geschiedenis van eene zeer groote, zeldzame verwonding 

fsteekwond), bescbreven door Dr. Baur ; naar. het Hoogd. door VAir 

Eldik. LVUI. 1828, st. 2, bl. 154. 
€alk!Vzowsx.u , buitengewooD geval van amaurosts, door carìes van eenen 

tand veroorzaakt ; naar bet Fransch door vait Eldik.. LVIII. 1831, st. 3, 

b!. 245. 
Gall (F. J.), voorleezingen, gebouden te Berlijn, over de werkzaambeden 

der berssenen en de mooglijkheid om den aanleg der eigenscbappen van 

den geest zoo wel als die van het geraoed , uit de vormìng der scbedels van 

menscben en dieren te erxennen. Naar bet Hoo^d. van H. G. von Sblpeet. 

Met eenevoorredenen aanmerkingen van J. £. DoonniK. Amst. Holtrop^ 

1805 . 8vo , / 1 .00. 
Gallahdat (D. H.), waarneming over bet bloedzwecten. IV. 1773, bl. 

46, van de Berìcbten. 
beriebt omtrent bet goed gevolg der operatie van bel 

empbysema artificiale, of opblazing van de membrana celluiosa. TV. 

1765, bl. 235, van de berìchien. 

\Taarneming van een etterborst door de operatie gè- neezen. IV. 1768, bl. 443. 

vroedkundige verhandeling over de wijze om een kiod HI delijfmoeder te keeren, en bij de voeten afte baalen. VI. 1769, O. I, 
bi. 403. 

verbandelingoverdekeizerlijke snede. VI. 1773, D. III , bl. 319. 

aanmerkingen en waameemingen over het nnttìg gebruik van de spons, en de uitzakkingen'der lijfmoeder en scbede. VI. 1780, 
b). 203. 

zeldzaame waarneming van eene zwapgere vronwe, bij «elker verlossinge de lijfmoeder en nageboorte met scherpe versteeUde 
pnnten begroeid bevonden werden. VI. 1776, D. V, bl. 452. 

beschrijviug van een zonderling stuk ìj voor , en aanmer- kingen, betrekkelijk tot de natuarlijke bistorie van den olijpbant. VI. 
1782, D. IX,8t. 2,bl. 392. 

waarnemingen wegens het gebruik van dentampoo. inde bloedvloeijingen der baarmoeder. XVII. 1791, D. I, bl. 1. 

— de zogpomp voorgesteld en aangeprezen. liilel afb. VI. 1786, D. XIII, bl. 538. 
GAjtTvnuBDSR (J. C. T.), djss. med. de febre puerpera li. Gron. 

1838. 
Gahtvooet CG. J.), waarneming eener diastasis symphyseos sacro -iliacae, 

meteenerfractura ossispubìs. LVIII. 1835, st. 6, bl. 556. 
Gassaud (P.), genezing van den kanker aan de borst, door herbaaldeasn- 

legginf; van bloedzuigers; naar bet Fransch door van Elaik. LVIII. 

1828, st. 3»bl.281. 
— twee waarnemingen van ruggemergontsteking, benevens 

eeoìge aanmerkingen over deze ziekte; naar bet Fransch door var Eldik. 

LVIII. 1829, st. 2. bl. 127. 
Gaobiijs(U.D.), de inenting der kindérpokjes gedaan en ter vóUer 

hersteUingge toe behandeit. IV. 1755, hi. 319. 
aanwijsing van een middel , waardoor men het mengsel van n — 106 — 

loodstoffoD in de wìjd6d» met genoegisaameaekerheidkanoiitdekkan. 

IV. 1754, bl. 112. 
Gaubid8(H.O.), bericht van eene zekere onllastÌDgeeeniger steenen uitdea 

uteriu eener jongedogter. Met afb. IV. 1757, bl. 603. 

aanmerkinge over bet buipmiddel tegea bet Toeteuvel, 

genaamt bet poeijer Tan den Hertog yah Mirandola. IV. 1758, bl.305. 
Gautiee (R. C) , diss. med. de febre atacta acuta. Lagd. Rat. 1816. 
Gebaubk (L. C. a. TOifì> spec. med. de tuberculis cerebri. Logd. Bat. 

1838. 
Geboden (de zes) dernatunr, met betrekkiog tot den leef regel, LIX. 1822, 

bl. 115. 
Gebruik der Authkmexetsche zalf io de ▼ee-artseDijkaode. LXVIU. 

1829, D. U,8t. l,bl. 265. 

van bet eiwit, io plaats van dìerlijke gelei (gelatina), in 

toascfienpozende koortsen. XL. 1811, D. VII, st 2, bl. 300. 

(over bet outtig) van de bepar salpburis fEwaveliever) tegen dedrooge scburft. XXX. 1800, D. X, st. 2, bl. 287. 

(over bet) van den kina, in tusscbenpoozende koortsen. kort voor den aanval. XXX. 1817 , D. XXVII, st. 2, bl. 8. 

(zonderlÌDg) van een lepel en vork (uit Lopeziana wortel ver- vaardigd) tegen denpersloop (dijsenteria). LXXI. 1830, Aug. bl. 
333. 

(over bet onmatig) van sterken drank yooral bij bet volk^en de middeien om dit tegen te gaan. Utr. Bosch en Zoon , 1839, 8vo , f0,50» 
(bet geneeskundig) van bet roode vìogerboedskruid nnder bevesligid door de waamemingen van de vooiiiaamste Engelscbe geneeskun- 
digen, met aanmerkingen en bijdrageo over dit middel, door een der redae» 
teors vandit magazijn. XLII. 1801 , D. I, st. 3, bl. 172. 

(bet inwendig) van de witte praecipìtaat (mercurius praeci- pitatas albus) ala zeer voordeelig, en wel vooroamelijk in souimige 
siektender beenderen, voorgesteld, en met eene vvaarneeming beves- 
Ugd. XXX 1793, D. Ili, st. 2, bl. 297. 

(over bet) van ijs na den uaaltijd. LIX. 1822, bl. 85. Gedacbten over de e boi era morbus (Aziatischen braakloop) voor mijne stad 
en landgenooten te Zìerìkzee. Zier. Schwal^ 1832, 8vo , / 0^20. 
■ over de theorie der cb olerà. Utr. van der Monde ^ 1832, 8vo, 

/0.30, 

over de keizersnede, bet ontherssenen, en bet ontleeden der vrucbt in moeders ligchaam ; benevens eene vergelijkende tot elkan- 
derstelling dezer operaties, van Dr. W — v. Uit bet Qoogd. Amst. Bomijn , 
1802, 8vo, / 0.30. 

over de natuurlijke of Hgchamelijke bebandeling van den mensch in de eerste jaren zijns leveos. XXXVIH. 1818, n.° 15, bl. 682. 
over de mode in de geneeskunde. LIX. 1822, bl. 4. Geel (M. P. G. vah), sertum botanicum., colleclion cboisie deplantes, 
les plus remarquables par leur éléganoe, leur éclat, ou leur utilité, didiée 
à la Reine, par une Société de botuiistes. Bnn. de Froom^ 1827, fol. 3 
livraisons, / 7.50. 

Geer (J. L. G. de), plantarum. Beigli confoederati indigenarum specile* 
giom alterom, quo Goeteex Flora f^lf Provineiarum UDf^Badliar etittiu- 
tratur. Trajecti. AUheer^ 1814| 8vo, / 0.55. 
Zie TCrder: db Goai«b, — 107 — 

GtSSB (J. P. TAs), vonlag van den Aziatisofaen braakloop U Hooftholre- 
dijk. 's Hage, ThiemJenMensìng, 1832, 8vo^ y 0.10^ . > 

GiBfT (J* P. vah), waarneming van eeoe hydrops ascitei»^ welke met 
xoDderlioge verschijoselen gepaard ging. XLVIII. D. Vili > st. 1, bl. 56. 

Gebeìnran (de) der magne lise ars en somnambules ootmaskerd voor wel-* 
denkeDdeendeQgdjamemen^cheQ. Naar bet Fransch. 1816 y 8vo, / 0.75. 

der voortteeliog, en het waaregenot der ombelzing. Uit 

bet Hoogd. 1797—1798. 8vo, 3 D. / 4.85. 

Gncsa (P. L.), handboek der artsenij-bereìdkande» bevattende de 
pracLiscbe pharaiacie en derzeWer bolpwelenscbappen. Naar dftyierdaooi^ 
gewerkte en vermeerderde.uitgave vertaald door P. A. tan Dxa.fiutXi. Met 
eene voorrede van G. J. Ahru»BE« Leijd. van der ffoek, 1837 — 1838» Svò, 
4 afb. /7.90. 

Gxllì , tegennatuurlijke mei k~a f s e b e i d i n g bij eene muil*ezelm , Hi eene 
merrìe-veulen 9 kort na derzelver geboorte. Uit bet Fraoacb, met eeiie 
bijvoeging van A. Numan. LXVn. 1830, B. Il, st. 2, ÌA. 653. 

Gklpke (a. a.), over de vrijwitlige.of eìgenlìjdige ver8lerving'(s.phace- 
las sp on taneus), welke ineéaigestreken van de Mederlandsche Qoat-In« 
dische beziltingen , inzonderheid op Java, by de troepen te yelde gebeeiacht 
beeft. JJLXXìl. 1839, st. n, bl. 461. 

(A- H* C), over het wondervol ontauuua van den menscbulteen 

eitje, ter grootte van een mosterdzaadje , en over de voortteling van 
scboone kinderen enz, Uit bet Hoogd. Amst. Diederichs^ 1837, 12mo, 
2 pi. / 0.90. 

(R. C. L.), di9s. pftycboL de passi on ni bus. Lqgd. Bat. 1821 • ^ 

(J. H. F.), mijn pian ter bebandeling van de epidemische cbolera, wanneer dezelve in onze gewesten, op het piatte land, veiacbijfeiennogt. 
LVni. 1832, st. 4, bl. 274. 

waamemingen van door bduielde breuk^ll verooraaakte darmwonden. LVni. 1832, st. 5, bi. 431. 

waarneming van eene waarscbijnlijk doormilt-vunr* hesmelting veroorzaakte krankheid. LVIII. 1830, st. 1, bl. 28. 

waarneming van eene in de buìksholte geformde osteo- cartilagìnosis. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 14. 
Geoeesbeer (de}, eeof voorlezing. LIX. 1822, bl. 76. 
Geneeskracht (bijzondere) van het oorlapje tegen brandblaren. XXXYIII. 

1814, n." 12, bl. 547. 
Geneeskunde en geneesheer. LIX. 1822, bl. 1. 
Gaoeesmiddel voor ben, die zich branden. XXXYIII. 1816, n.*" 16, 

W. 730. 
tegen de verstopping inde onderbuik. XLY. 1808, D. I, 

it.5,bl. 294. . 

voor bet zQur der kinderen. XLY. 1808, D. I, st. 4, bl. 233. Geneesmiddelen (de Engelsche) beschouwd afó eene belangrìjkebijdraga 
tot de warenkunde. '(Uit bet Hoogd.) LXYI. 1830, Novemb. n.^ XI. 
bl. 3. • 

Geoeeswìjs der venerische ziekten gemakkelijk en onkostbaargemaakt; 
ten dienste vati de zalken , die zich zelve, zonder hulp van doctor of chirur- 
gijn geoezen willen enz. Boor *** Alom te bekòmen. 1807, 8vo, f \^ 

^^eaeeawijze(krachtdadige) der cho lera,uil the TimeSf March J, I83I , ovèr- 
fBaomeo. Alknu le Sage ten Broek, 1832, 8vo, / 0.7^ 

(onfeilbaare) der yennszìekte zonder geneesheary benettns. — 108 — 

eenìge Voorbefaoedaels oin niet bésmet te worden enz. Arasi. Elwt^ 1791 « 

8vo, / 1.40. 
Gemeste (J. J. J. B. de la), dis. med. de febribus intermittentibus. 

Logd. Bat. 1832. 
GeneziDg der zich reeds geopenbaard hebbeode dolheid, ofwatervrees* 

door galvanismus. XXXYIII. 1816, n.° 1, bl. 6. 
iranvaliende ziekte door cori. rad. dictamni albi. XXX. 

1836, D. XXVI, st. 2, bl. 602. 
Gennep (a. ▼an), spec. med. deiofanticidio. Lugd. Bat. 1814. 
(J. C. van), verloskundige waarDeeming eener zeer moeielijke ver- 

loasingvantweelingen. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 224. 
. Geittii AN ( W .), tuìn-catechisinusof oordeelkundige raadgevingen aan 

eigenaars en bruikers van tuineo , tuiniers , warmoesiera enz. Amst. van 

rUet , ten Brinken de rries, 1820, 8vo, pi. / 0.80. 
G^RAED, waarneming omtrent de berstelling eener volkomeae breuk van 

het pìjpbeen bij eenpaard. Uit het Fransch met bijvoegingen van A. Nu- 

MAN. LXVn. 1829, D. II, 8t 1 , bl. 155. 
Gerdenier (J.), diss. med. deapoplexia. Lugd. Bat. 1834. 
GsEMAtir (A. Alotsius), diss. med. de par tu difficili. Traj. adRben. 1803. 
German (A.), diss. med. de fignis ex decubito, posilione et incessu 

in nonnnllis morbis. Lugd. Bat. 1825. 
Gerhet, aanmerkingen omtrent rese et ién, inzonderheid omtrent re sco- 
ti én aan dena band, den navoet eo de kootjes enz. Naar het Hoogd. door 

VAif Eldik. LVIII , 1837, st. 5, bl. 420. 
Gervaxs (Gìrardeau pr Saint-), de kunst van zich zelven tegenezen, of 

behandeling der venerische ziekten door middeien uit het plantenrijk, 

getrokken uit eene verhandeling over de genezingder veiiusziekte, zonder 

bet gebruik van k>vik. Uit het Fransch vertaald. Amst. Afassignac, 1S29 , 

8vo, / 0.25. 
Geschiedenis van bet rendier. LI. 1829, D. XIII, st. 5, bl. 193. 
— ^■^— van de zvtravelkoolstot*. LXII. 1836, D. lì, Decemb. 

bl. 61. 

(korte) van eenen pna n ist , die zich zelven genezen heeft ; voor oudersen opvoeders, maar inzonderheid voor zijnelijdende inede-broederea 
geschreven. Uit het Hoos;d. Dord. de Leeuwen K^p, 1794, 8vo, / 0.55. 
(natuurlijkej ; b o ta n i e of kruidkunde in Nedeiiand. XXXVIII. 1823, n.°4,bl. 148. 

(natuurlijke) van verscheidene , meest nuttige of aannierkelijke viervoetige dieren volgens de beschrijving van Buffon. Uaarl. .BoA/i, 

1805, 32 gekl. pi. / MO. 
Gf^sscher (D. tan), waarneming van eene amaurosis met zonderlioge gè- 

volgen.Xm. 1781. D.I,bl. 218. 
, waarneming van een aanmerkelijk beenbederf dcs 

borstbeens. XIII. 1781 , D. I, bl. 231. 

zonderlinge ontaarting van het 'beengestel, bij hoogbejaarde vrouw. XIII. 1781 , D. I, bl. 228. 

beschrijving eener weeragtige bekorsting yrq de scheen- en kuitbeenderen in eene versterving. IV. 1782, bl. 139. 

verbandeling over de afzooderlijke ontwrichting' der kleioe ellepijp, met alb. XVII. 1791, D. I, bl. 65. 

verhandeling over de uitgestreklbeid der insoijdiqygen in eltergezwellen, IV. 1773, bl. 491. — 109 — 

GnscEXR (D. vàh) , scfaets d«r beelkundige geneeswijze ten gebruike 

zijner foehoorers. Amst. Sàfe, 1806, 8vo,/0.60. 
.— heelk linde van Hippooratrs. Amst. Elwe^ (tbans 

Hotttgraaf), 1790—1792, Svo, 1 D. 3 sf./ 3.00. 

beginseien der algemeene ocifenende heelkunde. Afost. Doli en Eisve, 1794, Svo,/ 1.80. 

aanmerki ngen , betreffende de werki ng der heelmidde- len. XVII. 1794, D.III, bl. 39. 

schets der heelmiddelen. Amst. van Kesteren , 1803 , 8vo, / 0,821. 

verhandeling over de begting der bloedvaten na het afzetten Tan een voornaam deel. IX*. 1778, bl. 191. 

aanmerkingfn op de waameming van A. Bimtrabos, en over Terscheidene bijzonderheden , betreffende de h o n d sd o 1 bei d en den 
beet,zoo van kwaadaardige als van dolle dieren. XVII. 1793, D. II, bl. 49. 

beschrijving vaneene zeer aanmerkeKjkehoofdwonde, met afbeeldingen. Vllf . 1781 , D. V, bl. 206. IV. 1782 , bl. 130. 

het maaksel en gebruik van een verwìjdend kaarsjej ter behandeling van verscfaeìden ziekten van de blaas en den pi'sweg. VI. 
mi,D.lI,bl. 303. 

ontleed- en beelkundige aanmerkingen over het a£eetten der ledematen , met 3 pi. XVII. 1793; D. II, bl. 17. 

beschrijving van een werktuig ter behandeKng der Darei- breuken..Met.afbeelding. VI. 1771, D. II,bl.329. 

beschrijving eener ontwrigting van het dijebeen. IV. 1782, bl. 136. 

- waamemingen aangaande debebandetìng der ontwrich-^ tingen van het dijpb'een, en der bveuken zoo van den bals dezés beeos, 
als des grootèn draaijers. XVII. 1791, D. I, bl. 77. 

beschrijving van een bijoa geheele toesluiting Tao den pisweg. IV. 1782, bl. 154. 

beschrijving eener nìeuvve en zeer gemakkelijke manìer om de pijpzweeren van den aars door bindìng te geneezeo. XVII. 1791 , 

D. I , W. 67. 

~ aanmerkingen over de wangestalten der ruggraat, en de 

behandeling der ontwrichtingen en breuken van het dijebeen. 
Amsi. El^y 1792, 8vo, 2 pi./ 1.10. 

bijdragen tot de bistorie der steensnijding van làir Jàirz. drDood. XVII. 1791, D. I, bl. 80. 

beschrijving van het maaksel en gebruik ! eener zeer eén- voudige tabaksklijsteer. Met afbeeldhig. XXVIU. 1779; D. I, 
2,bl. 481. 

' iets , betreffende de zoogenaamde nieuwe wijze van v roed- 

meesters te ma^ken, door den stads vroedmeester J. d£ BrerCz. , ter 
beoordeeling voorgedragen . Amst. van Kesteren , 1 802 , 8vo , / 0. 1 5. 

beschrijving van verscheiden veonden, kneuzingen. been breuken en ontwrigtingen, bij één en denzelfden lijder. Met 
irfW. IV. 1782,bl. 141,142. 

Si ,f beschrijying eener zeer groote en verouderde zakbrenk. 

IV. 1782, bl. 152. 
waamemingen betreffende het gebruik van den scfaer- — 110 -* 

peti ge««t dea zeexouts in vleesch-gecwellen. XVU. 1791, D. I, 

8chet8 Uer heelkundige zìektekunde. Amai, finpeta WerUngshoff, 1803, 8vo, / 1.20- 
Gbiws (J. YAir), di88. p$ychol. med. de animi habita, quali» in Tariìs mor- 

bischronicìsobservatur. Lugd. Bat. 1833. 
oploasiog van veerkrachtige gomin aether. LXI. 1833, 

D.XV,nM,bi. 8. 

de veerkracbtige gom» aangeprezen ab lutum bijde chloor-bereidingen. LXI. 1833, D. XV, n°. 1 , bl. 10, 

natuur-eo geneeakuodige beschouwiogen van moenmen ea moerasziekten, in verbaodmetdeyraag,of de droogmakingvan faet 
Haarlemmer-meer nadeelige gevolgen bebben zal voor de gezondheid der 
bewooers van nabijgelegene plaataen en der arbeiders van het nieer. ^Hage 
en Amai, von C/iff^, 1839,8vd, Ikaart.y 4.00. 

over bet poksmet, overgenomen oit eene academische^ Terhandeling. XXXV. 1794, D. II, st.2, bl. 181. 

de morbo varioloao ejus causts et sOuiio vero , per obser- vatjones accuratioa determinato. Traj . ad Rhen. 1824. 

(M. yan), berìgt aangaande eene andermaal bloeijende agave Ame- ricana 'of groote Amerikaansche aloe in de akademie-tvin -te Utrecht. 
XXXm. 1796, D. n, bl. 138". 

waarneeming van eene binoen deA buik verstopte darm» breuky met waterbreuke vergezeld, met 1 aJQi. lY. 1782, bl. 
445. 

vergelijkende afbeeldingen en bescbrijviog der VQomaamste RooirviiizTSGHB werktnigen of vroedkoDStige hefboomen, vooral der 
Iwee nieuwen, aan 't genoodschap door G. van Wij ònlangs medegedeeld; 
met proeven van derzelver gebruik. XIU. 1784, D. II, bU 385* 

oratio de bumanitate Yi^te medici praestantiasima of redevoeriog over de mens.chlievendbeid ab de uìtstekendsle deiagd 
eens geneesbeevB wdke de Hoogleeraar bield bij gelegenheid dat bij des- 
zelfft zoon, den beer S. J. yak Gbdvs, openlijk tot den rang van doctor 
in de geneeskunde bevorderde. Harderw. van Kasieetf 1791 , 4to. 

berigt omtrent eene 'gelukkig volvoerde verloasing, door de aogenaamde kei^erltjke snede. XXXII. 1792, D. H, bl. 82«. 

de vraardije der koepokken, bijionderl^k ter bevetliging voordekinderpokkenoverwogen.XLIL 1801, D.I, st» 1, bl. 59. 

berìgt omtrent het zoogenaamd liquor Cbittickii. XXXB. 1792, D. U, bU 42*. 

geneeskuddig^ verhandeling ovor de bélette neerzwelgjng, ^metafb. IV. 1769, bl. 1. 

- ■ -- ?■ ■ orationesll de civium valetudine reipnblicaerectorìbos 

inprìmb oommendanda, habitaedie 10 Junit 1778 et 13 Jnnii 1787. Har- 
derw. pan Kàstetlf 1791, 4to, f 1«40. De HoUandacfae vertaaling door 
H. A. Bakb. Amst. dUaH, 1802, 8vo, / 3.60. 

bijzondere vranscbapenheid in bet ontleden van eene vmgt gevonden. Met eenige aanmerkingen-over de borstbrenk der kdik- 
ingemnden» met àfb. IV. 1765, bl. 169. Tweede berigt, met afb. IV. 
1767, bl. 583. 
Zie verder i HBticiDT. — ut — 

Gnnra Ms«fS.I. vait), vertuuideliog oyer 4a ondenreq^en, JbebefTeDde de 
Dataurlijke h istorie onzes ▼aderiaods enz. IV. 1789, bl. 231. 

Yerslag van enige proefnemingen met houtskolen, 

ter luireriDg van bedorren water. XXXU. 1791 , D. Il^bl. 9*. 

debastvande magnolia glauca, eeD uieuw geoees- middel. XXXII. 1791 , D. I , bl. 90^. 

opgave vao enìge nog weioig bekende nnttìge eigenschap- pen fan zogenoemde onkruìden en andere inlandsohe plantgewas- 
geo. XXXll. 1792, D. I, bl. 129*. 

oratio de instaurando inter Batavos studio botanico. Ultraj. van IJxenvorst, 1792, 4to,y0.70. 

brìef over een beproefd en onkostbaar middel , om be- donreo water spoedig zuiver te maken, uilgevondeo door Kbls te Gót- 
tingeo. XXXII. 1791 , D. I , bl. 4*. 

over ene verkeerdelijk xoogenoemde waterklìer» aiekte der varkens. XXXII. 1791, D. I, bl. 146«. 

Zie verder : Afbeeldingen. de Goeteb. 
Gerallen (Twee) waarìli deluchtpijpsnede (tracheotomia) met gun- 

stig gevolg werd ondemomen; naar bet Engelsch duor A. Moll. LYHL 

lffi4, sapplem. band, 2, st. 2, bl. 148. 
Gevaren (Over de) der verbeeldiogskracht. LIX. 1822, bl. 83. 
Gevolgeo (Doodeltjke) van het jodium ; naar bet Hoogd. door var Eldie. 

LY1IL1825, st. l,bl. 76. 
(De schadelijke) der ligtgeloovigbeid aan de woorden van een 

landlooper en kwakzalver, dooreene gebeuttenis aangewezen. XXX. 

1794, D. IV, st. 2,bl. 322. 
Gew%t (Het) der zorge voor s tervenden. LIX. bl. 205. 
Gewoonten (Over eenige schadelijke) , welke doorgaans omtrent stervenden 

plaats hebben. XL. 1811 , D. VII, st. 2, bL 656. 
GHEETfA. y.), brìef aan ScHWBUCKB, over de inenting der kinderpok-- 

jes. IV. 1760, bl. 69. 

— wonderbare nitwerking van het scheurbuik in een vronw 

IV. 1762, bl. 3 van de berichten. 

(H. MtBAKDOLLB YAK ) , waameming van twee wanschapen kinderen. VI. 1782, D. IX, st. 2 , bl. 270. 

waameming van cene nageboorte, wd* ke, na de verlossing, afzonderlijk in de baarmoeder was achtergebleveo^r 
VI. 1778, D. VI, bl. 613. 

Jr. berìgtwegens bet doorslikken van twee dniten door een meisje van ruim anderhalf jaar. XLII. 1807, D. IV, 

8t.3,bl.279. 

waamemingen wegens cene korenaar. welke in den mond genomen , vervolgens aeer bijzondere toevallen heeft 
veioorzaakt. Met pi. XVH. 1801 , D. VI, bl. 203. 

(J. M. E. van), di80. anat. path. de plexubus choroideis. Trai, •à Rhen. 1837. 

(P. G. vah), dagboek der magnetische behandeling en het daarop gevolgd herstel van Mejufvr. B*** ; voorafgegaan door eenige aan- 
meridngén op de brìeven van eenen zich noemenden Philalbtbbs ens. 
Amai. vanétrHey^ 1814 , 8vo,/ 2.20. 
-^ Mmemosyne of aaotedLeningen van meifcwaardige ver- — 112 — 

«chiJDsels van het animalisch inagnetismusy Amst. van der Hey, 181S« 

8vo,/ l.M). 
GiELKN (A. H.), di6s. nied.de nephritide. Lugd. Bat. 1817. 
GiLs(A, van), diss. roed. de e aleuto. Lugd. fiat. 1816. 
(H. J. vAir), diss. Died. de synanche vera, sive inflammatoria 

pharyngis. Lugd. Bat. 1815. 
GiLTAu (C. M.) , commeiitatio ad quaestioDem zoòlogicam : quaeritar dea- 

cràptio neurologica esocis lucii, figuris illustrala etcum reliquia verte- 

bratis animalìbus, praesertim quod ad cerebrum et nervos encephali attÌDet, 

comparata. I. 1831 — 1832, cuoi. 5 tabb. 
diss. anat. physiol. de nervo sympatbico. Lugd. Bat. 

1834. 
GiirmAG (E.) ,synoptike en analijtische tafel voor de diagnosis der voomaaiD- 

ste ziekten van de in de b orsi boi te bevattc ingewanden; uit het 

Fransch door J. H. Opdorp. Breda .%frifr, 1828, 8vo,/ 0.75. 
Girard (J.), uittreksel uit het verslag der werkzaamheden aan de vee- 

artsenijschool teAlfort, over het jaar 1820 — 1821. Uit het Fransch, 

met aanmerkìngen van A. Nuhan. LXVII. 1828, «P. I, st. 3, hi. 336; 

1829, D. II,8Ll,bl. 140. 
• (N.F.), waarneniingen omtrent de geneeskundige eigenacbappen 

van den gè est van ammoni ak-z ou t in het algemeen , en wel bijzon- 

der bij beschonkenen. Uit het Fransch vertaald en met gevolgtrekkingea 

verraeerderd door F. A. Jorritsma. Amst. Fink^ 1829, 8vo,y 0.40- 

LI. 1829, D. XIII, st. 1 , bl. 9. 

KN J. Girard, verbandeling over dekcnnisvan den otider- dom des paards. Naar de 3* uitgave uit het Fransch door F. C. Hbk- 
UEiJER. Met eene voorrede van Dr. A. Numatt. Utr. van der Monde , 
1838. 8vo,pL/1.80. 

verbandeling over de kennis van den o u d e l'-t dom des runds, van het schaap, den hond en het varken. Naar 
de 3" uitgave uit het Fransch door F. C. Hek.mkijbr. Met eene voorrede 
van A. NuMAN. Utr. van der Monde ^ 1^38, 8vo, pi. / 1.80. 

GiRTAN5F.R (C.) , verbandeling over de ziekten der kinderen , en derzelver 
natuurkundige opvocding, waar acbter gevoegd zijn voorschrìften van 
geneesmiddelen en een gemakkelijk register. Uit het Hoogd. Leijd. Hom- 

. koop,i 1797, 8vo,/ 3.60. 

~- verbandeling over deprikkelbaarheid, beschouwd als 

het levensbeginsel in de bewerktuigde natuur. XXXVI. 1796, D. Ili, 
su 1 , bl. 59, st. 2 , bl. 567. 

verhaudelingoverde venerìsche ziekten. Uithetfioo|^. Jieijd. Honkoop, 1796, 8vo, y3.00. 

GiTTERjCA9 (J. W.), verhandeling over de gewijzigde kinderpokken. V. 

'I824,bl. 1. 

— — ^-^— — waamemingen van eene phthisislajryngea ^eene t ce- 
ri ng van belstrottenhoofd). LIV. 1824, D. I,8t. 1, bl. 20; 1823» 
st. 2,bl. 57. 

Glavihaits (C. J.), over het oxi der en van hetkoper, dat totdubbeling 
der schepen gebezigd wordt. LXXII. 1834, D. II, bl. 582. 

GoBEE (C), amputatie van betlinker dijbeen.LVlII. 1832 ,st. 5, bl. 437. 

nog iets over het in- en uitlandsche aqua Bikelli. XXXTV. 

1834>D.I,bl. 50. •— 113 ^ 

Gosìb (C), b^nelde baliak break cler regter tijde» operatie op den 
«cktsten dagder bekoeUiDg, vomuog van eeoen kanslaars; met 1 alb. 
LVin.1833, 8t. 1, bh33. 

OTer het gebraik Tao calo nel 9 io groote gifteo, bij long- 

ootfttekiog. LVm. 1835, st 5, bi. 399. 

crisi 8 morborum, beoereos eeoige bedeokingen omlreot de kedcDdaagscheprakiìjk.Lyin. 1836,st.2, bl. 97. 

antwoord aan J. Viteinoa Coolon, op deanlfs geplaalste •aomerkiDgen over bet reglemeot omtrent keoring bij de Naticmaie Blili* 
tie enz. LXXXm. 1839, D.II, afd. 1 ,bl. 34. 

klinische bijdrageo uit de t h eor i e eo p ra k t ij k der geoces- en beelkunde. Utr. Natan j 1839, 8to, 12tab. eo 1 pi./ 5.00. 
€ooiiJLX, geoesiogeeoer buikwaterzacbtdoordrokkiog vaodeo od- 

derbuiki eo gedacbteo over de voor- eo oadeelen dezer geoeeswijie; oaar 

bec Fraosch door van Eldik. LVIII. 1832 , st. 4 , bl. 295. 
' WBamemiog betreCTeode de aaovreodiog der drakking io de 

bai kwa terzo e hi; oaar het Fraosch loet aanmeridogeo vao A. Moll. 

LVm. 1825, st. 3, bl. 207. 
Gonna, uittreksel uit het verslag omtrent de werkzaamheden aan de ve e* 

artsenijschooi te Lyon, gedurendehetjaar 1823, met bijvoegselen ^an 

A. KnxAir. LXVH. 1830, D. n, st.2, bl. 555. 
Goidk(W.), nienwe katechismus der natuurlijke geschiedenis in den 

smaak van M ARTiirvTS Katechismus der Naiuur. Zutphen Thieme , 1804"— 

1817,8vo,pl. 4dn./ 10.00. 
GoBosv^H. A.), practische aanmerkingeo over het gebraik der ti oc tura 

jodlnae; aaar hetHoogd. door yak Eldik. LVUI. 1626, st. 3, U. 

250. 
GoKMABs (H.) en J. yah HvaTDM , proeven en waamemingen omtrent de 

Inenting der pokken aan runderen, en de overbrengiog eo uitwerkingf 

van de daarbij verkregene stoffe op den mensch. XXXIY, 1834 » D. H, 

bl. 18. 
■ nadere waamemingen en proewen^ 

om doòr bet inénten vao rnnderen, koepokstoffe te verkrijgen, 

CD over de uitwerking dezer st<^e op den mensch. XXXIV. 1835,^. U, 

bl. 194. 

kort verslag omtrent eenige nadere waameanngen en proeven , om door inenting van randerenyljkoe- 
pok stoffe te. verkrijgen, en over de uitwerking dezer stoffe op den 
mensch. XXXIV. 1836, D. n, bl. 152. 

diss. med. de utero. Logd. Bat. 1827. GoBZB (J. A.E.), beknopte voorstelling van eenige verwonderenswaar- 
dige eigensdiappen des kwikzilvers. XXXIX. 1801, D. V, st. 2, 
bl.23. 

GouMiAinr (A.),eenigewoordenoTer8lepeoderheumatÌ8cbe ootstekiog 
der d a r m e o , (ioflammatio iotestioorum leota rheumatica,) eeoe totjdos verre 
■uskendeziekte , uit eigene waamemingen ; naar het Hoogd. door A. Moll , 
met aanmerkingen van den vertaler. LVIÓ. 1823, supplem. band 1 , si. 2, 
W. 97. 

6ox4iacsiiioT (H. J.) , algemeene beschouwing van de geschiedenis der ko e- 
pokken, en derzelver inenting , ala het zekerste en heilzaamste middel 
ter gebede uitroeijing der mensdienpokken. Uit het Hoogd. Amst. AUarty 
28Q2, met 1 gekl. pi. / 1.25. 

8 -^ 114 ~ 

Qòìia,, To<^rsclirìft^ van geneesmiddelea tegen eeoige kindersiekUB; 

luaf het Hoógd. door yav Eloik. LVIII. 1825» suppl. band 2, sL 3, 

bl. 266. 
GoiiB8'(ik«.J.), diss. med. de eryai pelate. Lagd.Bat. 1820. 
GoNORiip (J.), diss. med. de arlhritide. Lugd. Bat. 1821. 
GoocH^ over dekrankzinoigbeid (manìa) der zwaogeren en kraamTrouwen , 

(uittrekael} ; naar bet Hoogd. met daartoe beirekkelijke waaroemiogeii van 

A. UovL^UVUl. 1822, st. 3, bl. 201. 
Gooi>«l2N (£.)y.bet^erba^ tiuscben het leved en de ademhaliDg, of proef- 

ondervindlijk onderzoek nopens de uitwerkingeD van bet verdrinken en 
■ wurgen, abmede van verscbeiden soorten van scbadelijke lucbten op 
. levende dieren , benevefis eene opgave van den aart der zìekte , die xìj ver- 

oomkeiiy'derz^lver'verscbilyan den dood zeiv4^, en de kragtigste midde- 

Jleo:tot berstelling. Dord. vttnBraamy 8vo , met eene plaat./ 0.80. 
GoossKirs (P. J.),di!ss. med. de a pop I ex i a. Lugd. Bat. 1815. 
GtoBooN (A; F.), nieuwe en onfeilbare geneeswìjze van de j icht en het rhea* 
.iipatismus^ beneveos eene aanwijzing van de vereischte en noodzakeiìjke 

leefregelen , welke bij deze ziekten gevorderd worden , bepaaldelyk voorge- 
..steld/laan ben, die aan dezelve Ujden. Uit bet Engelfich, AmaL: Pogtéei/ef 

1839, 8vo,/ 0.70, 
GoATER (D. de), Flora YUProvipciaram Beigli confoederati indigena, cnm 
:t'4>ecilegiis S. J. yan Geuits et J. L. G. de Geer. Traj. JUketr^ 1814, BvD, 

/ 3.«0. 

kruidkundige verbandeling over Jerem. XVIl, vera 6, (bc- 

. ^«raffendedehéide (erioa). IV. 1774, bU 126. 

.l ' I ,.. . ' — r— bericht betreffende den tamariach^boam. IVi 1776, 

bl.381. 
«-Or-J — . — berìcbt Dopena bel vogelgrad. IV. 1786, bl. 471, 

GoalAaT (X. D. J. G.),dÌ85. cbir. de hydrocele. Lugd. Bat. 1816. 
OdS9CBAijk (H. H.), dìsa» cfair. de aneurysmate. Traj. ad Rheo. 

1822. 
QocMWB, over het ondervragen der zieken en het opstellen derziekie- 
^'geachìedenissen. LXXI. 1830, Jan. bl. 15. 
Glsad (Qogèhoorde) van konatkoude. XXXIU. 1799, D. I, bl. 90^. 
Gbaaf , vergiftiging van vier menscben door tinctura eantharidunaj niar 

.bet Hoogd. door van Eldu. LYUI. 1821 , st. 1 , bl. 69. 
— ^ — (D.' A^de), iets over de bereìdiDg en de beproefde kragten van 
.• het.vijoiura cbalybisLondinenae. XXX. 1803, D. XIII, at^S, bl. 

437. 
'sGbasuwen Pz. (A. J.) ; verhandeling over de geelzueht. IX«. 1787^ 

bl.l. 
— — . — — verbandeling over deakìnkboeai. XUL 1789, 

D. VI,bl.497. 

(A. J. VAir deh Houtbr), spec. med. de rachitide. Li^d. Bat. 1810. 

(P.), apec. med. continena historiam tcium foetuam mon- -strosorum nna cum adnexis antmadversionibus. Lugd. Bat. 1802. 
GR'àFE (C. F. voif) , over ver mindering van gevaarbij de keizerlij ke 9n.ede; 
naBr bet Hoogd. door YAK £u)iK. LVIII. 1827, At. 4, bl. 31&, at. &^bl. 
421. 

— '• met geinkkigeii afloop ondemame panctunr van c^en — Mi — 

: dMEopìach iawewiigwtiierhoofd; mu het Hoo^ aiet tmbfr^epd 

van TM £ldi&. LVIZI. 1832, M. 3» bl. 230. 
Gbìvk (£• A.), over dea chloor-kalk eo deazeKa geneeskundig ^cbniik; 

mar bel Hoo^. door vas Euuk. LVUI. 1882 ,at. 2» bl. 162. 
<jmAM (F. H.}, waAmemìogover eeo li es break, door mkldel tao de bceak- 

mede gelakkig genezeo. VI. 1769, D. I , bl. 595. 

-— — — — «tì A. VA^ SnvmiAAN Lvxaciu^, icts over de moeielijkheid em 

. ifi bcfelBelea ter ontdekktng vao deo ateen ui de blaaa » aoo voor ala oa de 

operatìe, door twee s^valleo opgeheUerd. XUl, 1804» D, 01, $L 3, bL 

69. 

d^Aiqsa (J.), topagrapbie médicioaie de l'Ue de Walcberen, suivie d*uoe 

ezposicìoiicUmqae^esprmctpales maladies, qui ont parudansles hopitaox 

. do Hiddelbouig depuis l'autoauie de 1811, juaqa*au miUea de Tété do 

1812. Bredavaii A;i^A, 1813, «vo,/ 1.25. 
OaAHT (W.), waameemÌDgeD omtreot de aatuor eo geoeezioi^der koortsen. 
Uit bel Eogelsch door £. J . Tboma5sk9 a TvJMa»va^AimU van Es (tbaaf 
SoUluanp) , 1792, 8vo, 2 al. / 3.00. 
^aASHUi9(J.),kankeracbtìge aitgroeijiog des hoofda vao bet mem- 
fanuii virile door afbipdioge van bet deel geoeezeD. IV. 1760, bl. 198. 

verhandeling van bet koUjk van Poitoo. IV. 1758^ bl. 

«12. 
tàftATAVA ^Sicbbt), ber^ aangaande eene land- scbildpadde. XXXIII. 

n96,D. n,bl. 130-. 
4rJiAii(H.}, waameemiDg vregens eenen lindworm, na bet gebmìk van 
Qorijjpe mitpelea,, in zljagebeel afgedreven* XXVIU. 1785» P. VII» 
at.3, U. $61. 
Csamc (P. J.}, dias. pbya. med. de luminis actione in corpua balDan^m. 
. li^d. Bat. 1816. 

tyftATK (F. M. Ds), dis8. med. deliaemoptyai. Lugd. Bat. 1816. ' 
|jaukvsifH»»av (G. C.Budb) , diaa. med. de tefeangiectaaia ejusque corandi 

ratione. Traj. ad Rbep. 1835. 
"GmATsa (R. J.), pver de eborea Sangti Viti ^ naar bel Engelacb door 

▼Air Eldxk. LVIII. 1839, at. 5, bl. 421. 
lsGkATBXAHDK(A.),gQacbiedkundige narlcbten, betreflende de blanke en 
'swarte joodeo teCochim, op de kust van Malabar. VI. 1778 j D^ VI, 
bl. 517 ; 17^, D. IX, at, 2 , bl. 5Ì5. 
>Gaau, waamemingen over bet geslacbt moacbua Limr. tevena meldebe* 

odHrìjving van twee nieime aoort^n. LXU. 1837 , D. Il , Dee. bl« 312, 
Grsevb (G.), waameming van eene apoedige geoefcziifg eener gewddige be- 
' roerte. Xni. 1789» D. IV , at. 2, bl. 1. 

■ waamemingen over genezene boofdwonden^ veraeld met 
fractnamuibeiGniiiìam. VI. 1776, D.V, bl. 147. 

vraameming van eene aanrnerkelijke ontaarding aan bet linker oog, met een felpkkìgfevolgdoor de operaie weggenomen. Metafh* 
lan. 1818, D. I , su 1 , bl. 72. 

-<^-r waarpemiog van een aeer aaBroerkelìjke a pi ij t i n g io den r og- geg-raat, verzeld met een groot waterboofd. VI. 1778, D. VI^bL 
«mameemiog yan oeo boom^gtig uitwaa, gegroeid nan, de binncoajde van de dije. Met afb. VI. 1782 , D. IX , at. 2, bi. 241. 
berìcbtw(;9éiia4ìei)edR0rb^m£ed9n(^i|ifdm — 116 — 

ftn'ìkxiOBk YAK DSR YuBT , ìiiiisvroo w van Jah Bos, aan de fiild, op'deii 

9 Augustus 1798. Utr. JliuMery 1799 y 8vo, pi./ 0.60. 
Gbeevs (G.) y de waare deugd vaa het stankweerènd vermoogen der witte 

willigen bast uitweodig beproefd, in vuile, stinkende en kanker-ver- 

zweeringen. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 247. 

Zieverder: YAN Lanckom. 
Greevev' (J.), vade-mecum voor decommissiép van geneeskandig ondenoek 

en toevoorzigt, alsmede voor alle medicinae profeasoren, doctoren enz. 

houdende de geneeskundige ^taa tsregeling , over de geheele uilgestrekt- 

heid der Bat. Rep. volgens de letteren van het A. B. C. in order gebnigt 
. Amst. vanEsy 1806, 8vo,/ 0.60. Tweede, verbeterde en vermeerderde 

druk tot den 3 Aprii 1807. Amst. van Es , 1807., 8vo, / 0.75. 
GaBOOBU (G*), wàarneming eener buitengewone verlamming (paraly- 

sis); naar bet Engelsch door A. Moll. LVIII. 1822, suppl. band l^ st. 

1 , bl. 27. 
Geeineb, oyer de aanwending van beslissende geneeswijzen, voomamélijk 

vanheroiscbe geneesmiddeten. Uit het Hoogd. door G.J. NiEOWSif- 

Huijs. XLVI. 1812 , D. Ili , 8t. 2, bl. 97. 
Greve (W.), verbandeling over de honds-dolheid. Rott. MfiijneieHf 

1793, 8vo,/ 0.50. 
iets voor de lief hebbers van anatomie en natuurlijke hiatorie 

opzigtlijkeen liquor om anatomischepraeparatentebewaren. XXXIV. 

1813, D. II, bl. 183. 

nalour- en geschiedkundige verhandeling over de reuzea eo d wergbn , uet eenige bijvoegselen vermeerderd ; waar achter eenige aan- 
merkingen wegens sommige verscbeidenheden in den mensch ^ gevolgd door 
eene beschrijving van een buitengewoon zwaar meisje, hetwelk in 181d op 
de kern)Ì8te Amsterdam openlijk ìs vertoond geworden. Amst. Seppy 1819 ^ 
8vo, geki. pi./ 2.40. 

bijdrage tot de natuurlijke hbtorie der wanachepselen. XXXJV. 1812, D. I, bl. 422; 1814, D. II, bl. 39. 
GftiESSELitH (L.), delirium tremens; naar het Hoogd. doorTAir Eumou 

LVm, 1832,st. 6,bl.488. 

'— genezing van .een groot absces ita het linker eij^rnest^ 

« naar het Hoogd. door van Eldie. LVIH. 1832 , st. 6 , bl. 485. 
Gbiethuizem (P. van)> iets over den indigo. LXVI. 1827, Jan.- n^.l, 

bl. 3, 
Geixii^ oter de ontwrtchtinig der knieschijf; naar het Hoogd. door vah 

EtDiE. LVm. 1836 , st. 2 j bl. 147. 
Geioe(D.J.), diss. pharm.med. deaceto antimephitico]llAEAyAi.uAVO 

Hard. 1794. 
Geoeoeboom (J.), diss. chem. de quaestione an plambamcum stanno 

jungi possit? Gron. 181 1 • 
Geobnewolt (J.), medicina gentilis, hocest: dosos *HAAIKH^ Tel 

morbi sub directione insolita (directio scilicet morbomm gentilis bodia 
' primum' quae recognita meltus videtur.) Gron. Bargkooniy 1832 , 8va, 

/ 6.50. 
Grondbegìnselen der plantenkande. Uit het Engelsch door N.B. Mizj:.AaD. 
* Opgehelderd door onderscheidene houtsneè-figuren. Amat. Diederìchsy 1 805, 

12mo./1.20. 
Gtondén dèr natautkunde. XVI. 1818, bundel X. ~ 117 — 

Groodstdlmgen (algeideeneV over het savoirfairé van den vrouweD-arts. 

XXXVm. 1814, n*». 2f, bl. 52, n«. 3,bl. 105. 
Gmoo6(J.), bmgc eener met goed cevolg bekroODde papboring. XXXIV. 

1806, D. n, bl. 193*. 
GmooTBKDORaT (N.), waarDemiDg van eenebtfklemde, tot verettertng oyer- 

gOSane ea door de uaiuiir genezeoe brenk. XLYUl, D. Y, at. 3, bl. 

283. . 

— ^ beschrìjving van een langzaam voortgaaode arbeid , en 

daarop gevoigde verlossing yan eene zeer wanscbapeo vrucht. Utr. 

vam Paddenburg, 1800, 8vo, 4 pi. / 0.90. 
Gaossahs (6. R. F.), waarDemiog eeoer operatie der doorsnede yan de 

kraakbeeoige vereeDtgìngderschaambeendereD. XXVU. 1778,D.yiI, 

st.2,bl. 530. 
(G. P. F.}, prodromoa Faunae.Homerì et Heaiodi. LXXV. 

1839, bl. 289. 

spec. anat. physiol. *de syatemate, uropoietico, fpoà est radiatorum, articulatorum et molluscoram acepha* 

lorum. Lugd. Bat. Hazenbtrg^ 1837, 8vò, / 1.50. 
GioasvBix , ÓYer hetuitslag, betwelk somwijlen na het gebruik van baìsa- 

mom copaivae ontstaat; mar het Hoogd. door yak Eldik. LVIII. 1837, 

8t.5,bL458. 
CSuiaoir (J. J. de), aanmerkelijke verouderde ootat ekin g vao het gewricht 
der band, door de aanwending van het nitras argenti fusi hersteld. 

LXXZn. 1839, at. l,bl. 19. 
GuxQDiEE (J.), dÌ8B. med. de moti bua criticia. Lagd. Bat. 1817. 
GoxQUisaBB (A. J.), dias. med. deosaium innpminatorum a aacro deductìone 

sea di aa tasi, quae inducttur a causis ezterois« Lugd. Bat. 1815. 
GuBaiv, zie: Tombaixb. 
GuBBSBNT, over de onderkenning der ziekten bij kinderen^.naar het 

Franach door van Eldi&. LVIII. 1830, at. 2, hi. 97. 
GuiSLAm (J.), traité sur l'alien ation mentale et aurica ho spicea dea 

aliénéa. Amat. van der Beij et Gartman, 1826—1827» 8vo, 2 voi. 

/ 11.10. 
Qnué (W. F.), apec. acad. de pnecipuo fine ductua arteriosi et fora- 

minia ovalis, in corde primo hominis vitae stadio. Lugd. Bat. 1800. 
GuLUR (M. Chbistophb) , over de uitwerkaels van vlierboomen om pian* 

ten voor insekten en vliegen te bewaren. XXXIY. 1803, D. II, bl. 107. 
GuMPBBCHT (J. J.), over het gebruik van plaatselijke olie-baden in het 

ontstekìngachtig' fijdperk van den druiper; naar het Hoogd. door vav 

Eldul. LVUI. 1822, st. 3, bl. 246. 
GAktkbb, over de werking der cicuta-baden, in kankerachtlgeaan- 

doenin^en , volgens eene waarneming; naar het Hoogd. door vah Eldix. 

LVm. 1830, at. 5, bl. 429. 
GmAU (W. Baron van) , verhandeling over eenige weinig bekende buiten- 

landsche hootsoorten, welke , om derzelve nut of voordeeligen vasdom , 

verdienen in de Provincie Noord-Braband aangekweekt te worden. 'sBoach 

Jìfoman, 1819, 8vo, / 0.55. 
hanleiding tot de kennis der kruidkunde. Derde 

verbeterde en vermeerderde uitgave. Zait-Bomm. AbnuzA, 1833, 8vo, 

/0.90. 
GonuLu(G.J.)y onderbindingder arteria iliaca externa, uithoofdevan •- 118 — 

een 8Ugid«rgezwel derzelve; naarliet Enc^lseb door VAirELbn.L?III* 

1833, st. 3, bl. 253. 
Gp wmu t h s (J. G. F.)« volledig leerstdael van kunslBUUige lig€haaiiis-oife«> 

ningen, gevolgd naar bel Hoogd. door J. van Geuhs. Leijd. eo HuurL 

PnMottierealoosjei. 1807— 1812, 8vo, lOpl. 2 Dn. / 11. 
GtJUOT (C), dìflft. de cadavennn sectionibut pathologicii. GroD. Ì8à8, 
GwuruBrr (J.), diis. med. de insania. Lngd. Bat. 1817. Ha4C& (P.) I antwoord op Ò0 Tnag, betreflende de beste-en minai koatbai» 
mtddeten, ombetgdi>rek van goedekrankbezoekert in dienst def O. L 
Compagnie te verminderen , en dezdve van den last der kwalen te betrijden. 
VI. 1790, D. XIV, bl. 76. 

Haa» (G. ^Eif) , berigt Tan een a nen ri a ma apnmim , of Talacfae tlftgader- 
break, gevolgd naa eene aderlating, door de omzwagtelaig vandenwtn, 
band en ^ingeren , en terdere gepaate middelen , geneezen. XX Vili. 1783| 
D. V, st. 2, bl. 530. 

■ waameeming van eene zeer aanmerkelijke greole Tcrstropte 

balzaks-brenk, Toomamentliìk 'door de taxi» bersteld. Vili. ITSiy 
D. V,bl. 199. 

berigt Tan een man, die, in Tcrscbeidene tijden, vier, aoo arm- ats beenbrenken, onderging, en Tan de laatste in de dije, doo^ 
één Terband gepaard mei de schninsche ligging,'ipoedjg genas. XXVIII. 
1784,D. VI,st.2,bl. 154. 

korte .aanmerkingen oTer debeenwordinge der lagte deeien, docb bijzonder OTer die der mannen^ballen, met een bijgeroegde 
waameeming gesterkt. VHI. 1774, D. I, bl. 497. 

eene kwalijk geneezene breuk Tan bet dijebeen, door kunst'berbroken , en zeer spoedig recbtgeneezen. IV. 1757, bl. 156. 

waameeming van een Terouderde dar m- net- enwater* breuk, door konstbewerking bersteld. IV. 1786, bl. 13 Tan de Bedchteo. 

kort Tertoog nopensde genezingder doofheid, ruiaing en tnittng der ooren, door bet inspniten der Eustacbiaanache 
trompetten. VIQ. 1781 , D. V, bl. 216. 

geneezing Tan een aaomerkelijken f iste!, welke nit betTet^ datde nieren omrìngt, zijn oorsprong had. IV. 1760, bl. 168. 

waameeming nopens de geneezing Tan een diep in gewurt dd^ en zeer verotiderd iistelgebrek, dat acbter bet lx)Tenste gedeelte der 
bibpieren zijn zitplaats had ; en , met de bedenring Tan bet ongenaamde 
been was Tergezeld. XXIX. 1787, D. Il , st. 2, bl. 424. 

berìcbt nopens een ongemeen baastig Terlies des gezi cb ts. door de operatie bersteld. IV. 1768, bl. 435. 

hersteliiog Tan een zeer Terouderde en aanmerkelijke sdiee- Ten bals; en een bijoaa op de linker schouder neerbangéndhooftlf door 
hetafsnijden der tendo Tan de muscnlus steroo-mastoideas< IV. 1758» bl. 
293. 

kort Tertoog oTer de bydrops Tertebralis of «pina 

bllfida, door twee waamemingen beyestigd. XlII. 1781, D. I, bli»37& — 119 — 

■ • 

Hufff (A.TBii)y korte aànìnerkiDgen nopens de gévolgen der knenzibgeti 
op bet roensGhelijk ligcbaam ens. IV. 1776, bl. 221. 

— , inwijdings-redeDvoeriof;, over de nodige kenàisTan derir 

•alien huishoudelijke gesteldhéid vao 's menscheD lichaam, mitsgaden 
over de oaafsobéidbaare Terwandachappen , die er tusscheo de genees- eD 
iwelkaiide plaats hebben enz. Rott. van Ùìjk, 1790, 8vo, met portr. 

/•L50. 

■ verbaal Dopeos een ▼erstroptenavelbreuk, ineene virou* 

we yan 80 jaren, door bet bandwerk (deoperatie) zeef gelukkig eo Toor- 
spoedig geneezen. IV. 1765, bl. 495. 

bericbt wegens bet snìjden en affa ale d van den steen derblaaze, in twee bijzondere tijden. IV. 1779, bl. 427. 

bericbt uopens eenen verdronkenen door bet aderlaten in de hals*aderen hersteld. IV. 1762, bl. 696. 

(G. G\ trk) , scbeikundige verbandeltng over den zouten aanslag der turfkoolen. Vili. 1781 , D. V, bl. 193. 

verhaodeling over bet ondersebeid tiisscben delfatof- felijke en plantenzuuren, en over den invloed van dit ondèrseheid 
op de geneeskunst. IX>. 17^1, bl. 71. 

verbeterde distelleeratoof van Bosbsa a w. Bl et 1 afb. XXXV. 1793 , D. U , si. 1 , bl. 55. 

scbeikundige verbandeling over den olle, nataurlijìT ih de wijnm oer bevat. IV. 1780, bl. 189. 

berigt wegens een ste9tonia of spekgezwel In den botfcgevormd, en na den dood bij de opening van bet lijk gevonden. Vili. 

1783, D.Vn,bl. 270. 

terbandeling over de oorzaaken en beboedmiddeten ter voorkomio^ van de tegenswoordig meerdere ster f te van bei volk op pnze 

Oost-Indiscbe scbeepen. Vili. 1777, D. Ul, bl. 1. 
HiAFTBH (W. H. VAW) , verbandeling over de ziekleteekenen uit deoog-en. 

VIILI798, D.XI,bl. 145. 
Haaxxah (H-), proeven met bet oorspronkelijk aqna BiirELi.1 en merdai 

van Vai JDAO Zijnew . XXXIV. 1833 , D. II , bl. 402. 
:iet8 over den bnikloop, Welke zich menigmaal inlret 

St. Pibtsbs Gastbuis te Amsterdam vertoont. XXXIX. 1802, D. VI, 

si.2,bl.434. 

Zie verder , Albbccht.- 
Haav (M.), waarnemingen over de veriiiomde tusscbenpoòzeilde 

koortsen, (febres intermittentes larvatae). XXX 1821 ,D. 

XXXI, st. 2, bl. 560. . .' ' ' 
(G. de), monograpbiae ammonitcorum eé goniatiteorum spe- 
cimen, Logd. Bat. Haienherg, 1825 , 8vo, / 2.20. ' ; 

. oommentatio in qaaestionem bòtanìcam cqninam sUnllimites 

inter vitam animalium et vegetabilium. » I. 1820 — 1821. 

fj. B. db), disa. med. de astbmiatria speciatim pulmónafi. TrkJ.ad (J. H. L.) , beelkundige waameming van een anen risma der dij^ag- 

ader, voikomen gcnezen door onderbinding van de uitwendige beup- 
slagader. XLVOI. D. VII, st. 2, bl. 95. 

-^ waamemìna van eenen dootr beelkundige bti)]^, tondèlr òpe-* ratìe , afgehaalden blaassteen, langs den natuurlijken v?eg \ bij eebel^de- 
reaae vtfià vier jareA. Met afb. LXIX. 1826, D. I, st. 2 , bl. 280. — 120 — 

Haav (W. US), berigt omtnot de caUianira triplop^era. LàMAmcs. 

(Bistoire naiurtlU dei animóux sans periéòrti, voiìJfp. 467.) LXV. 1827, 

D. U, bl. 150. 
• uittrekaelf nit de berigten van Boib eo MAOLLOTygetdire- 

iren gednreode buone reis naariava, beCréncnde lominìge Javaanscbe 

dieren. LXV. 1827, D. U, bl. 480. 

▼ergelijkÌDg tawcben de tast-, kaauw en beweging-or- ganen der gelede dieren. Met 1 afb. LXV. 1827 , D. II, bl. 125. 

TerfaandeUngoverdenuBgMbikkiogder vele Ileo I porpites en phyialKn. LXV. 1827, D. n, bl. 489. 
HàAa (J. yàS Dsa), aanmerkingen over bet nadeel van beete geeste n en nit* 

droogende pò ed era, en bet voordeel van etterlokkende middelen bij ont- 

bloote of bedorven beenderen. Vili. 1783, D. VU, bl. 245. 

LXXXVI. 1797, D. I, bl. 94. 
■ ■ aanmerkingen, of iets over erf- of aangebooren 

ziekten en gd>reken. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 496. 

berigt om exter-oogen en wratten gemakkelijk te doen verdwijnen. IV. 1771, bl. 605. 

kort bericbt,vertooDÌng en verklaarìng van een vergroot vrouwelyk eijernest, waarvan in de voorgaande verhandeling bij bet 
VII geval bl. 52 , gesproken wordt. LXXXVI. 1797, D. H, bL 78. 

oordeelkundige verbandeling over de eijernest-zak- waterzngt der vrouwen. IV. 1762, bl. 543. 

beelkundige aanmerkingen en bijzondere geneeswijae. van eenige langdunrige gezwellen der gewrìgten. XXVIII. 1784, D. 
VI, 81. 2, bl. 278. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 80. 

— aanmerkingen over de nuttigbeid en noodzaaklijkbeid van een voorbereidend verband, voor bet opereeren van bazenmonden en 
den kanker der lippen. VUI. 1783, D. VII, bl. 262. LXXXVI, D. H, 
bl. 1. 

berìcht om aangebooren horlvoeten der kinderen te regt tebrengen , met afb. IV. 1780, bl. 104 vende bertehten. LXXXVI. 1797 . 
D. 1. bl. 236. 

aanmerkingen over bet scbadelijk gebmik van keurslij- ven en over den krommen ruggraad of bogcbels. XXVIII. 1782, 
D.lV,8t. 2,bl. 140. 

bericht van de koortzen, met aitttorting van melk in den buik der kniamvroawen , vrelke in bet Hòtel-Diea, te Pferys, ge- 
beerscht bebben; met eenige aanmerkingen daarover. XXVIII. 1785. 
D. VU,8t.2,bl. 651. 

kort berìgt wegens bet gebmik van kraanoogen of braaknoten (nuz vomica) in de ro od efioo pi met] eenige aanmer- 
kingen. XXVm. 1784, D. VI. 8t. 2. bl. 572. 

bericht vregens bet jigtvaardig insteeken van kreeften- oogen in de oogen der menachen. IV. 1776, bl. 301. 

aanmerkingen over bet scbadelijk en gevaarlijkjafhalen 

van de nageboorte van een kind. VIII. 1781 1 D. VI, bl. 75. 

aanmerkingen over bet zoo scbadelijk ab gevaarUjk af- 

baalen der nageboorte, aanatonds na de geboorte van een kind, met eene 
voorrede van A. fionif. Amat. Elive, 1797, 8vo,/0.40. LXXXVI. 
1797, D. n, bl. 89. . 
; ' — - verbandeling over de ontbeuping of ontwrigting — 121 — 

tu bel dijebeen door Hkwendige oonaken. IV. 1765, bl. 307. 

LXXXVL 1797, D. I, bl. 170. 
BAAm(J. 'VAVDB&)y aanmerkiDgea oirer de ootstcekings- of lOf^enMinde 

spekkorst, op bel, uiteene ader gebateoi bloed. LXXXVI. 1797 , D« II, 

bl.lM. 
aaomerkiogen over de ontsteking, Tersweerlng, 

▼erharding en versterviog yun de groote beeopypen. iy.l774y 

U. 1. LXXXVL 1779, D. I, bl. 1. 

aeDmerIdngeD overbet ontstoken korst-acbtig Teli op bet, uit een ader gelaateD , bloed. IV. 1769 , bl. 385. 

aanmerkisg over bet bred&en der peezeo, voomameiit- lijkdie vaa ÀGhiUet* IV. Met afb. 1760, bl. SIL LXXXVI. 1797, 
D.I,bL244. 

▼rìje gedagten en aaomerkiogen over bet oiet besmette- i^e Tao den roodenloop te 'a Hertogeoboscb , io de jaaren 1781 eo 
1783. XXVra. 1783, D. V, »t. 2, bl. 577. LXXXVL 1797, D. U, 
U. 129. 

korte aanmerkiogen over bet zoogenaamde slym-gra- veel. IV. 1768 , bh 17. LXXXVI. 1797, D. U, bl. 143. 

geoeea- en beelkuodige waarDemingeo of stellingen* XXIX. 1787, D. n,st. 2, bl.8. 146, 193, 244, 382. 

geiiees- eo beelkuodige gevallen eo aaoroerkiogen over beizwelleo, vergroleo eo nitzakken vao de toog. XXVm. 1782, D. 
IV, nt. 2, bl. 564. 1784,D. VI , at. 2, bL 241. LXXXVL 1797, D. 
I,W.288, 374. 

verbandeliog over bet trepaoeereii ter genezinge van Tenweeriogeabederr,io bet scbeeobeeo. IV. 1760, bl. 334. LXXXVI. 
1797, D.1,W. 117.* 

berigt van vier spooswijze nitwassen co gezwellen. ter zwaartevao eeo pood, gelukkig van de nena geoomen. Met afb. 
XXVm. 1779, D. I, at. 2 , bl. 300. LXXXVL 1797, D. II, bl. 125. 

aanmerkiogen over den juisteo tijd, de plaats, eo de wijze, om verstorve deelen, zonder gevaar af te zetten. IV. 1770, 
lil.29L LXXXVI. 1797, D. I, bl. 132. 

korte betchrijviog en afbeeldiog vao eeo werktaig, vraar- mede mende vleesch-uitwasseo (fuogi) of slijmproppen (po- 
1 ij pi) in de baarmoederen in de keel gemakkelijk kari afbinden. LXXXVL 
1797,D.U,bl.82. 

aaomerkiogen over betbeste voedael voor eerstgeboren I. XXVm. 1782, D. IV, 8t. 2, bl. 304. LXXXVI. 1797, D. 
U, bl. 168. 

kort berigt » om bedorven, stinkend water, zeer ras en onkaalbaar, niet slegts drinkbaar, maar aangenaam en gezood te maaken. 
XXVm. 1783, D. V, tt. 2, bl. 439. 

- aaomerkiogen over de win ter han den en wintervoe- teD. XXVm. 1781, D. IH, at. 2, bL 592. 

oordeelkoodjge verbaodeliog over dezakwaterzacbl vroawelijkeeijeraeaten. LXXXVI. 1797, D. II, bl. II. 

korte aaomerkiogeo over de verplaatziog en uitatorliog ▼an zog of melk en over de oorzaaken dea doods van cene kraamvrouw. 

IV. 1765, bl. 380. LXXXVI. 1791, D. I, bl. 225. 

natuur- en geneeskundige ophelderìng van den zin der -^ 132 — wirardeq TanJosonnn, in njn Uei% EaangeKaniy fibofiUt. 19, vs.M; 

Maeréén der krygsknechten dùorstak %yne Jtyde mei tea speere endeumond 

quam daerbloet ende water uyt. LXXXVI. ìlffly D. II, bl. I93> 198. 
BAAXilAiìr(P. J.), over de deagdnamheid der cinnaberi voor «rtseBij- 

bereidkundig gebraik. XXXIV. 1837, D. II, bl. 82. 
faydrookloras kininae. LXXIII. 1834, D. U, bl. 

159. 

iets over solatio saleb. LXXni. 1834» D. U,bl. 161. «**Wi *-»• >— ^ over de hoeveelbeid zuoTy in verschillende toorten vin 
saccinum. LXXIII. 1834, D. II, bl. 163. 

scheikandig ondersoek van eenige verw stof fen der onde Egyptenaren, te Tinden in het miiMum van oadbeden te Leiden. XXXIV. 

1839, D. II, bl. 166, 181. 

Zie verder : vàw dbr Vlict. 
.Babbi. (F.) , over degeneeskracbt van het decoctum ZifTMAirtii inde 
. 8.econdaire syphilis^ naar het EKoogd. doorvAFELDiK. LVIII. 1836, 

8t. 5 , bl. 458. 
fiACKsa, over het balsamum copaivae bìj den draiper^ naar bet 

Hoogd. door VAN Elda. LVIII. 1838, et. 6, bl. 562. 
Haeghen (B. TAir DK&), diss. med. de febre pnerperali. Lugd. Bat. 

1815. 
Habskhdohgk (J* J. J. vah) , geneeikundìge verhandeliog over het miskraa- 

men, benevens de middelen om dezelve te voorkomen. XXIK 1800, 

bL 145. 
■ ■ vroedkiindige waarneming nopens eene nage- 

boorte, beslolenin eenen bijzonderen zak , (placenta incvstata). 

XXn. 1799,bi. 71. 
Haesbr (U.), over het gebruik van het oleum jecoria aselli tegeo 

longknobbel8;.naar het Hoogd. door VAir Eldik. LVIII. 1838, st. 5, 

bl. 468; 1839,si. l,bl. 63. 
HAFHKa, waarnemingen nopens de besle wijze, om bloedcuigers te 

bewaren; naar het Hoogd. door yav ELnis.. LVIU. 1824, st. 4, 

bl. 358. 
Hageuait Jr. (H. H.) , responsio ad-quaestionem chymicam : quaeritur brevis 

eudiometriae historìa, qua describuntur et comparantur praecipoi 

apparatus et modi esaminandi aéris atmosphaerici titulum ozygenicum. UI. 

1829—1830, cum 4 tabb. 

iets over de behandeling van de soburft; volgens 

. de gewijzigde Engelsche methode. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, 

bl. 80. 

commentatio anatomico-patbologica , q[ua respondetur ad quaestionem : quid contulerunl tum antiquiores tum recentiores medici 
ad systematis venosi patbologiaai stabiliendam. IIL 1831— —1832. 

diss. pathol. de morbi» testiculorum. Logd. Bat. 1835. 
Haoeh (K. G.), leerboek der apoth ekerskunst, gevende een groodig on* 

derrìcht, teo aanzien van alle voortbrengselen der drie natuorrijken , in zoo 

verre dezelve tot een geneeskundig gebruik geschikt zijn eos. Naar dtf 4* 
* verbeterde uitgaave, nit het Hoogd. vertaald. Amst. van Ss (thans de Gnb* 

ber), 1793—1799 , 8vo, 2 Dn. / 6.50. 
^^— — — nieuwe lùtgave met een voorberigt voorEÌen door FI yah 

Du Bbeogen, Cs. Ibkl. 1807, 8vo, / 7.25. — 123 — 

HAior, bijdnge lol Helaerder breuken (h^riiUe); aaar hfllBoi^d. àtòtt 

TAir Eunx. LVilI. 1839, st. 3 , bl. 258. 
■ bijdrage tot deleerderbrenk vandeo haU def dijbeeDs; mede^ 

gedeeld ddor J. vm Dootat OB Joiro ; nnr het Hoogd. LYIIL 1837 ^ aL 3, 

bl. 199. 
Bahvkvaiw (S.) , zekenle geneeawijce en idlroeijiiigder.AjSatiadw ckoUr a, 

Attst. Diedencks , 1832, Sto , / 0.10. 

geest der homdopatiaebe gcmeetleer; uit bet Boo|fd« door J. F. P. Scborìsui. WioMsh. Bmnmghj 1834, 8?o. 
/ 0.30. 

organen der genaowlinfMt. Naar de derde verbelerde «it- gave, nit bet Hoogd, Amai.' Diederieìks, 1827, 8vOy f 2.90. 

proefTogt. XXXII. 1793, D. I, bl. 9*. 

oaderricht omtreDt de v.eoeriscbe ziektea, beoeten» cene nieDwekwikzilverbereiding; uit bet Hoogd. door E. yahLos- 

VBV. Dey. Xarsenòergh en de Lange, 1801. 8vo, / 2.40. 
Baid, eeoige wooirden over de bebaodeling der beeobreukeo; naar beC 

Hoògd. door yait Eldu. LVIII. 1838, sapplem. band 5, st. 5, bl. 414. 
Hal (F. P. N. tah), dìss. ned. de tetano et trismo. Lngd. Bat 1839. 
fiALBEUTSMA (E.'U.), dÌ89. phyaiol. de vario pondera corporis bonuuii in 

diverso guastata sano. Logd. Bat. 1818. 

, — (K. F.), specimen med. de pblebitide. Lngd. Bat. 1837. 

HALBBa (A.), waamemkig eeoer bydrops ascitis en gelijktijdige swan- 

gencbap, benevens eene daarop volgende tweede zwangerschap. LUI. 

1^4, D. lì, st. 3, bl. 95. xeni. 1824, bl. 3. 

iets over de koepokìnenting, ab onfeilbaar behoedmiddel tegen de kinderziekte. XXX. 1819', D. XXIX. st. 2, bl. 169. 

WBameming eener bevige krampin de ingewanden, na de veriosdog. Lin. 1824, D. II, st. 3, bl. 143. XCni. 1824, bl. 51. 

▼erbandeling over de na^eboorte. XLYII. 1814, D« HI, st. l,bl. 1. 

waameming alwaar de navelstreng voor bet boofd was in- gezakt en aldaar bekneld. LUI. 1824, D. JI, st. 3 , U. 140. XCIIL 1824, 
bl.48. 

vraamenÙDg eener iostrnments-verlossing, waarop eene g»- beele oiakerìng der baarmoeder (in versi o uteri) volgde. LUI. 1824, 
D. n , st. 3 , bl. 146. xeni. 1824, bl. 54. 

twee waamemingen alwaar de placenta zich op den baar« moedermond had iogeplant. LIU. 1824, D. U, st. 3, bl. 100. XGIII. 
1824, bl. 8. 

vraameniing van twee bijzondere placentae bij tweelingen. Lin. 1S24 , D. n, st. 3, bl. 130. XQIL 1824, bl. 38. 

waamemìng van eene yerlossiog alwaar de tegeostand i der sebo it der 8 de verlossing moeijelijk maakte. LUI. 1824, D. U, st. 3b 
bL 132. Xail. 1824, bl. 40. 

twee waarDenrìagen van verlossiogen , door middel der seo^ tio ajncbondrosis ossiiim pubis. LIU.' 1824, B. II, st. 3, bl« 3; 
xeni. 1«24, bl, 19. XLVn. 1514, D. UI, st. 1 , bl. 147. 

waarneniing eener verlossing, welke met bevige staipen ver» gezeU waa. LIIL 1824, D.U, at. 3, bl. 135. XCUL 1824, bl. 43. 
— — waameming eener grooteboeveelheid waterblazen (hyda-* 
tìdea) in den uteros, de zwangerscfaap uìtmakende. XCIU. 1824, bU 65* — 124 — 

HfttD«E H<# (H.)» TerliMiddiDg OTer de nagebòoru. Anut. iwi B4, 1815. 

8?o,/0.40. 
Halfoei» (H.), over de veriammlng der nieren; naar het EogeUdi., 

met eea byvoegBel ^n yan Eldik. LVIII. 1832» ai. 3, bl. 224. 
Hall (H. Ci var), aanteekening over de beweging der arm polii pen 

(hydràe). LXV. 1828, D. m, bl. 326. 
— middel tegea de b ladini 8 op jooge appelboomen. 

LXXn. 1839, D-V,bl. 537. 

waamemiDgeii oter de loenemiDg der boomen io dikte. LXXV. 1839, bl. 207. 

elementa botanices, in usuai lecdoonm académicanun. Gron. OomAensy 1834 , 8vo, / 2.25. 

onderscheid tusscben bet brandkoren eahet zwart in degranen. LXV. 1829, D. IV, bl. 411. 

aanteekeningen over dio a ma crenata. LXV. 1829, D. IV, bl. 35. 

Flora Beigli septentrionalis, aive index planla* rum indegenarum, quae hucnsque in VII provincib foedentis reper- 
taerant. Am8t.5e/i/», 1825, 8vo, voi. I. 2 partes./5.50. 

zeven naleangen hierop. LXV. 1826, D. 1, bl. 135; 1827, D. II, bl. HO; 1828, D. lU, bl. 47; 1830, D. V, bl. 78; 1831, 
D. VI, bl. 159 ; 1832, D. Vn, bl. 26 , 333. 

Kwavelzure soda (glauber zont, wonderzout), een middel tegen brandaren. LXXII. 1838, D. V, bl. 343. 

dias. botao^ abtens synopsin indigenornm graminnn fidgii Beptentrionalis, cum appendice. Traj. ad Rhen. 1821. 

en VaoLiK , waamemìng van eeo merkwaardig biganiadi gebrek in het hart. LVIH. 1825, st. 2, bl. 109. 

inwijdìngi redevoeriog over bet belang, dat er voor deo landbonw gelegen is, in dekennisder natuurlijke historie vaDbet 
vaderland. m. 1825—1826. 

oratio de Neerlandia , historiae naturali excolendia atque amplificandae, reliquia Europee partibua non minus idonea, m. 
1836—1837. 

hoofdtrekken der natuurlijke h iato rie van rioord- IVederland , ten opzigte van deazelfa grond , deazelfa planten eu diereo. 
XLIV. 1825, D. XVin, d.** 1, bl. 5. 

gedacbten over den honigdauw. LXV. 1828, D. Ili, bh 303. 

acbadelijke werking der klaprozen(papaverrboea8]. LXXn. 1839 , D. V , bl. 538. 

eenige waamemingen over de duurzaamhdd van bet leven bi) aommige planten. LXV. 1832 , D. VH , bl. 130. 

verbandeling over AvTon tan LBsiTwsirHOBK,en njiie verdienaten voor de plantkunde. LXXV. 1834, bl. 163. 

epiatolae ineditae C. Limnabx; addita parte commercii litterarii inediti , imprimia circa rem botanicam, J. Bnuuimi, N. L. 
BoEXANNi, DiLLENii, Hallulx, ScsMioEtn , J. GEaifEni , OsDiai, 
PALLAaii, VAirnKLuetTBuvBsaoii, annia 1736 — 1793. Ex litteria auto- 
graphia*edidit. Gron. van Boekenn^ 1830, 8vo, / 2.70. 

iela over den mangelwortel. LXXII. 1838, D. V, h\. 345. — 125 — 

Baix (B. G. tah) , respomio ad quaestionem botanicam : elaboretnr hutoria 
etlneaaòGimtadescriptiOy Tiginti admtnimam plaotaram iodigen»- 
r am y in qua singulae partes ad legem regulamm , a LnnrAso in Pkihsopkia 
BùUadca propositarumatqne aWxzxDCHOwo emendatarum suntdefiiiieQdae. 
I. 181&-.1819. 

ntttreksels uit brìeren van denHeer P. W. Kobtsau aìt 

Sumatra, (aangaande eenige planten yan dal eiland). LXXY. 1836 , 

N.T. 

eente beginaeleii der plantenkunde. Gron. OomàemSf 1836, Sto,/ 1.25. 

orerde polijpen en polijpeDboizen (polijparia). welke meo tot no toe in NederlaiMlgevonden heeft«XLrV. 1824, D. XVII, 
n.*5,bL 215. 

- inlandscbe aoorten van rbizomorpba. LXV. 1826, D. I, bl. 66. 

beacbrìJTingvan rhixomorpha cingens. LXV. 1827, D. n, bL 222. 

di8s. med. de stethoscopii in morbis pectom tua. Traj. ad Rben. 1823. 

eommentatio tpnà respondetur ad qnaealloneni botanicam: oonfidatnr breiis eoamtio systematttm boianicorum, qnae inde a 
CiJSSALraro osque ad lawgàxau inprimis ioclaroerunt. Addatur expo- 
ailio pneitantiae syatematis sexualis LiHNAia, qua non tantom penpi* 
datar, quiboaiiam in rebus praecedentia aysiemata superaferit, Tftnim 
eCiam, qoaenam ipsi desini, atque impediant, quominus perfectom dici 
poesit. U. 1819—1820. 

Baixé, TCTibig OTer de koortsverdrijvende hoedanigheid aàn de gelei (ge- 
latine) toegeschreven. XXXIY. 1804, D. U, bh 34. 

. Zie vevder; Bbhi'BOLLST. 

yi>T¥»m (A. yam), verhandeliog over de bersenen der vogelen.en vìsadiien. 
Uit bet Lotijn door db Moncbt. IV. 1768, bi. 287. 

Halsxma (G. D. ab), diss. sbtens explicationem apborismi XY, sectiottis'YI 
«pborisnionim Hippocbatis (agens de diarrbaea). Gron. 1806. 

Hamsx. (J. a. TAir), diss. med. de luis venereae neonatorum patho- 
genia. Lugd. Bat. 1839. 

Hambb (H. M. db Witt), diss. med. de nocte ejosque vi et efficadtale in 
lAectionibus paàiologicis corporìs bumani vel prodacendis vel angeodis. 
IjDgd. Bat. 1835. 

HavAO (L. J.) dis8« med. de indicatione difficili in distocia ex peWi nt-- 
BBis augnata. Logd. Bat. 1838. 

Hoodbcek (Aigemeen) voor kanstcnaars , eh imi sten, ttbrìkanten e&'babda- 
werklieden. Dord. Blusséy 1802 , 8vo, / 0.90. 

. vcKMT professoren in de genees- en heelknnde, yoor doctoren, 

diirmgijns enz. eoi. , en voor de verlcoopers van geneesbmudige kraiden , 
plaotenen gdieime genee8middelen:'i>ebelzendede ÌBri|;tingenen'be- 
palingen, 'welke omtrent htt onderwijs. en den vrijdom'tot oefening de^ 
SKT pniktijken^ door bet Goavemement in Frankrìjk gemaakt zijn en ala 
^veiten gdden« Amst. Marty 1810, 8vo , / 0.70. 

Toor alle leeftijden; oorspronkelijk uit een oud Indiaanhdi baaidaclirift in vencbillende, talen enlaatstelijk uit bet Fianscb in bet Ne* 
deid. overgebragt door J, W. Statius Mullbe* Amst. van der Bey, 
1818, 12iiio, / 1.25. «- 126 ^ 

BandbMk ieoot lirfhebbere TanvreemdeplanUoeneB en tnmn,^ma* 
leiding tolde kennÌMC van alle ìd- en uitlancbcbe boonen eo heestan, 
welke bij ods io de opepe lacht knniieo gekweekt worden» Maar de aieini* 
sta berìgteoy uitbet Eoogdoitsch aameogetteld door J. B. vah WansasBoi- 
YEV. Utr. PaddetUmrgy 1795 , 8vo , /* 3.00. 

Handboekje (Geoeea- eo faeelkuodìg) - vroegerooder den titel yan : De tnast der 
ttrmen; behelzende ligie en beproefde geoereamiddeleo, tegenonder- 
acbeìdeoe ziekteo, wonden, gezwellen en andere kwalen van het moiscke- 
lijk ligcbaam epe; Kieuwe- verbeterde druk. Amai. Moiemijier^ 1837 , 
«vo,/0.46. 

« ' (HniabouMijk} ^òor grootien kleen , bevattende de beste mìdde- 

lanter gctaeeniqge der verk|i>ttdbeid, ziokingpgpeo eokoliekan; 
bier Ì8 bìjgevoegd : leti over bet neusbloeden, benevena.algemeene nge- 

. ' len om.zich vpof si^kten je bevrìjden f en over de ongunstige vooroofdedeo 
bij krankheden , volgena eene veeljaarige praktijk en onderviading o|ige<- 
naakt en geaU^fd met betgezach van den beroeniden Tissot. Arnsu Ehe^ 
1792; 8vo,/ 0.40. 

QindlaMiiig (Beknopie) voor byènhoaders, bebebende eene korte onderrìg- 
ting omtrent bet vermeerderen en plaatsen der bijén , deraelver zweraten 
eO liclLten enr., mìddelen ter geneaingvan den b^énateek, enopgave 
¥aa een middel ter voorkoning van denxelven cna. ens. Anift. Seppj 1Ù6| 
«vo,/L10. 

heedanig men aìcb te gedragen heefi bij den dolle-bonds- jMet, opgeatcdd door de provine, commiaaie van gepeeak. onderaoekte 
\ JOige» XXXIY, 1915, D. I, bL 267. 

tot de kennis der enting met koepokstof» voomameUjk ter inlk^ting voor de beelmeesters ten platten lande onder bear renart. Dord. 
Blussé en van Braamyl8i9, 8tO » / 0.80. 

tot de beoefeniog der kruidkunde, (Naar Wiu>KBr0W«)LXIIL 1825»Ja9.bl. 16. 

tot bet ovemnden van nataraltén» X*. i779> D. I^ bl. 16 van bet naberìcht* 

■ tot de re ag e n t ia of berkennende en wederwerkende nùddelcB , 

.. vpfike in de pbarmacopoea Belgica zijn voorgescbreTen* Amat. i«a St^ 

(tbana Santbergen) , 1824, 8vo, J 0.75. 
SUwoa^M. B,), over de nottigbeid der belladQnna<»kHat«reB ea ket 
., i^ebniik van bet levendig kwik In dea ileua; naar ber Hoogd. door 

TAH Eldul. Lynx. 1836, 8t. 6 , bl. 534. 
1 . « L . . yaameming eener awangerbeid fauiteo de baafnM)edflC» 

welke nà verloop van 21 maanden, door de aeUhulp ,der jnatnor eoo gflWk*- 
. lug einde beMikifl; naar het Hoogd, door Taa Èi*»uu I«VIIL 183S, 

«appi, band 3 , st. 3, bl. 237; st.. 4 , bLd54. 
fUimaii, geneoQg eener febris intermittena maligna, door de ear 
, dermjitiacbe methode en dòor klisterenj nanr bei Hoogd. door 

VAir£u>iK.LVni. 1834, 8t.2, bl;105. ^ 

-I ■ ' zwavelaonr koper, net voordael tegaa dea eronp gdlunikt; 
/ :naarbétrioogd.nieteenbijvoegselvanvA]r£LOiK.LYlIL 183S, 8t.3^1.350. 
Hassbn (N.), geacfaiedenia tao eenen te tanna met een aael beloop, lange- 
l, volge van eene achijnbaar onbedvidende beleedìging der knie ontstauii 
. aaar bèt Hoogd. door van Ecdul. LYin. 1836, anppL fanale, at 2| 

W.127. 
Haian (J« D.) , hedkiindige vnuvoemiog nopens eeaB boitoi^nmoiib gvtote — 127 — 

t 

«Ischtlfering vaoliet sekcenbeeo , nithetgefòlg ìmeen voorgiaiid 

boenbedeif , iteC volkome iienld dea lijden. XXMK 1799 , bh 122. 
BàMSBT (J. D.) , heelkundige waumeaiiog oTer eeo vooniftaiD ettergezw el 

Étt den a ars, veroorzaakt door eett dooigetwolgene vischgraat, tvelke, 
. naar deo regten darm doorboord te hebben met eene mèoigte drekstof in 

faelaeive gevonden werd. Bevoegd mei de «dldiaanufn gè? olgen en gene* 

twg. XSH: 1600, hi. 46. 
EàMMf over de werking van ^lugge olien op het zw ave Izu n r. LXII» 1897 ^ 

D. n, Deoembcr. bl. 304. 
Hauololul (J.), dìss. chìr. med. exhibens nonoolki de prolapsus iifert 

cara 9 qnibua aooeduDt «^nervationea. Logd. Bat. 1839. 
Habkit (Olmo Zwiaa van) , bericbt vao een vrouw die io haar 69«. jaar we> 

dcrom sog in bare borsten kreeg, cn daarmede een kind gedarende 2JJaai' 

Yoedde. Xm. 1781, D. I, M. 391. 
HiBCBa (J.), antwoord op devraag behekende: het korlste, zaaklijkste en 
. icke ra te bericbt, belangende de bonwinge der scbepca, en 'tgene daaitoe 

behoort, voor zoo veei zulks zijn' invloed heeft op de gezondh^id en 

1 goed der zeevaarenden; de 4>nderlioiidiog der manachap euz. YI« 

1784,D. X,bi.313t, 
* vcàrbaodeling over de vraag : welke zljn de waare oonaudsmen 

kaateekenen van de najaars-koortaen in de gamizoenpiaafafen ima Slaata- 

Vlaanderen , en welke zijn de beate behoed- eo geneesmiddelen , dì^ daar 

tegeoy vooral bij milltairen, kunnen aangewend worden. VI. 1784 ^ D. X, 

bl. 131. 
H4ai2s(C. F.), aanmerkiDgen over de geneeskracht van het ammonium 

ìB zìekien van bet iratervaatstelsel in het algemeen, eninde waterzucht 

in het bijconder. Naarhet Hoogd. XLYII. 1816, D. IV, st. 1, bl. 137. 
Haibisoh(I. L.), diss. med. de febre pa-erperali. Lagd« Bat. 1791. 
fiuiT (J. VV*. A.), mededeeb'ng omtreot eene scheuring van het d«rmsofaeil 

bij een paard. LXVII. 1829, D. Il, st. 1, bl. 192. 
■ overdesponsachtige uitgroeiselen, voorkomendeaande 

voorttelings-werktaigen bij de )ionden. LXYII. 1830, D.II, at. 2, bL 
468. 

waameming omtrent de genezing van de mondklem 1 'tris mas), ontslaan door bet vatten van konde, bij een paard. LXVII. 
828,l>.I,ftt.2, bl. 284. 
Haitekkku. (J. J.), bijdrage tot de kennis en genezing der cronp; nfltfr het 

Hoogd. doòr J&. in KoNiiro. Amst. vam És (thana Stùabergen)^ 1809, 

8vo, / 0,80. ' • 

BaETuro {^•)j diss. méd. siétens observationes eh o rea e Saitctx Viti et 

febria poerperàlis. Traj. adRhen. 1835^ 
- bijdragen tot de mikroskopische kennis der zachte dier lijke 

weefsels. LXXY. 1839, bl. 1. 
HaiiTMax (A*),de Fétit de l*aveugle-né, compare à celai du sourd-^ 

nuet, aoit qu'on les soppose Fan et l'autre isolés et àbandonnés à eux- 

nénea aor une ila deserte , soit qu'ils se trouvent au milieo de leurs con- 

dtoyens dans findigenceou dans Paisanee. &riixeUefri/« Jfa/, 1817, 8vO| 

/0-75. 
Haatluanr (B. C), dea itieoschen gè est, in bectekking tot zijn Hgcfaaam ^ 

of, gpòndtrekken èener physiologie van het denken enfz. Uìt hetHeo^d. 

Leijd. Honkoop (thans de Grebber) , 1825 , 8vo , / 4.60w 
? ■ ■■' • ■ ■'■' ■ de kocùBÌ&om gektkkig tè teveH) en teveos àjoe gezond- — 128 — 

heid, schoonheidy zieU- en ligchaamskrachteo te fodioóden en 

te Tohnaken, Naar den derden druk uit het Hoogd. vertàald. Rott. mt den 

Eeuveii, 1837, 8vo, / 3.60. 
Baatmakm (P. C), ziekteleer, of algemeene ziektekunde, in het 

Nederd. overgecet door M. J. RmmouT. Amst. Sulpke, 1827 — 1829, 

8vo, 3 Do. / 5.90. 
Ha&too(F. a.), waaraeining van hydrops ovariL XLVL 1810, D. I, 

8t. l,bl. 97,8t.2,bl. 124. 
■ (S.) , di», med. de variolaruin yacciDaram» in boraioe et 

¥acca diagnosi , nec non de cautelis, ex illa conficiendis. Lugd. Bat. 1826. 
(F. H.), disfi, path. med. de modo et causis, quibus fiunt in corpore humano m e ta s tases. Traj. ad Rhen. 1802. 
Haavbko (C.)y over eenige zeldzame ontwricbtingen; naar het Hoogd. 

door VAN Eldik. LVIII. 1839, st. 6, bl. 511. 
Hà8BBaoBK(A.), beschrijving yan de epidemie der kinderziekte, welke 

ni bel jaar 1825 te Leijden geheerscht beeft. LXIX. 1826 ,' D. I , st 2 , 

bL 191. 
BMn(ABao(V.}, over bet gebruik yanhet kali bydrorodicQm(hydrio- 

das potassae) tegen seoondaire venusziekte, acrophalae enz; 

naar het Hoc^^d. door yan Eldik. LYIII. 1838, st. 3 , bl. 268. 
Hassblaar (A. VAv), beschrìjving der in de koloniè Suriname voorkomeode 

elepbantiasis en lepra (melaatscbheid). Amst* de Grebber^ 1836| 

8vo,./1.20. 
Hasselmait (D.) , berigt aangaande eoe gelukkige verlossing , door middel van 

de dooranijding der achaambeenderen. XXXUl. 1798, D. I,bl. 

193»». 
■ (J.), berìcht yan eenig menachenbair, nit eeoe door de 

natanr gemaakte opening in den bulk ontlaat. IV. 1777, bl. 25 vende 

bertchten. 

- (J. G.), di88. med. de ani intestinommque atreaia. Traj. ad Rben. 1819. 
Hàsselt (A. Gt M. yak) , diss. med. sistens. observationea anat.- path* de 

aanguinia disaolutione, et clandestina tuberculorum evolulione. 

Tnj. ad Rben. 1838. 
. (B. J. R. Vàs), diss. med. de yariololdibaa. Gron. 1832. 

-■ (J. G. van), oittrekael uit een brìef aan yan SwnrDxaEN , bebel- 

zende eene beaehrijving yan aommige 0. L dieren. XXXHT. 1823, D. 

I, bl. 360. D. U» bi. 230» 242, 264, 341; 1824. D.I, bl.20, 

34,54. 

brìef aan yah SwinoBmBZf betrekkelijk de pbyaalìeO' XXXIV. 1822, D. n, bl. 275, 290. 

(Wijlen C. J. T^t brìef aan W.db ELun over O. I. pian tea. XXXIV. 1824, D. I, bl. 227. 

(J, G. yan), diaa. zoòUde metamorphoaibua quammdam par- tìum ranae temporaneb. Gron. 1820, cam fig. 

brìef yan C. J. Tkmmivcs. over eenige O. I. Yisacben XXXIV. 1823, D. I, bl. 315, 329; 1823, D. II, bl. 130. 
ZieyerderiRuHL. 

(W. H. yan)> proeven omtrent het planten van moerbeziéboo* ■<— • meQ i het opvoeden yan zijv7orme<o, en het aaiminnen van zijde. Alb. 
IV. 1777,bLl. 

■ ■ ■' dagyeihaal nopeoshet aitbroeijen der zijvrormeoi - 139 — 
«B fcetopvtMdaa denehte in het jaw 1776> IV» 1777^ liLS «aidalw» 

Hmìuu.(C.), lUirtberìgtìraneeugewunMmtoBBDaangaui^ 

^rBrmte der aroideén, gedaan op Java; madendeeld door W.£..iib 

Ybim. liXXV. 1838, bl. 230. 

plantarum rariorum borii Bogorìensia, daoaa nefuna* 

LXXV. 1838, bl. 255. 
HAnv(J.),de bebaodeling Yan alle tegennaloarlyke verlossingeii 

tot bare grootste eenvoudisheid gebragt ; vo(Mra%egaaii door bel werfctui* 

gelijke der Dataurlijke Terlosaiiig. Uil bel Framcb door M. J. Rinf<au¥n« 

RoU. XriJmàovemJBkMlriàsen, 1830, 12no, f 1.50. 
fiATTim (D. L. tah), diM. cbir. daasobservationesde fangoso excre^ 

cerne aìsieiis. Traj. ad Rben. 1837. 
BAOfVy de aanwendiog der belladonna in klialeren, cen geval ter 

waarKbonwing; naar bel Hoogd. door va« Eldis. LVIII. I8889 tiqipleai. 

band 5, SI. 4, bl. 366. 

' over de aanwending Tan beUteen-Contenellen inde ar.lbro« 

caca; naar bel Hoogd. door tah Eldix. LVIII. 1834, sU 1 , bl. 33. 
BllroiTXD, practiscbe waamemingen aangaande bel nilwendig gebraik.der 

crolon-olie; naar bel Hoogd. door vah Eldul. LVIII. 11^5, al. 1« 

«.75. 
HAVixcAAn (J. B* L. J.), dJas. cbir. de berniis abdominalibns. Lugd. Bai. 

1817. 
EUoBMAnr (J. F. A.) , exlràclum oleoao-resinosnm cubebarnm; 

naar bel Hoogd. door tah Eloik. LVIIL 1838 , si. 6 , bl. 569. 
(J. F. II..), Terbaodeling over den ooriprong der granici en 

andare primitive rolsblokken , die over de vlakien der Nederlanden en van 

bel noordelìjk DoitscbUnd verspreid liggen. V. 1831 , bl. 271. 
H4fBifX>aoBBB(F. J.)» Teriiandeling over de brenksnyding en daarloe 

nkydarble werktnigen. XXI. 1804 , D. IV , si. 1. 
verbandding over den kanker XIV. 1824, D* 

IT. 

» 

waameming eener verrigte sleenaniìding, naar de mante fan LAHOxraKGK. XIX. 1813, D. II, bl. 34. 
HAvnroA (S. N.), di», med. de morbo maculoao baemor^bagieo 

WBKLBom. Gron. 1799. 
Hawobs (MLi.), dìM. med. de pbtbisi pnlmonali inbefculosa orif^- 

nati. Lngd. Bai. 1816. 
Haux TD. mi la), patsio iliaca. LXVOI. 1827, D. I, al. 2, bl. 5& . 
HàUv(A.), waamemingen aangaande . de ontsteking cjor veretonigin- 

gen (aympbyses) vanbel bekkeo; naar bel Hoogd. door yak Elmk. 

LVm. 1835, 8t2,bl.l55. 

■ verwekte verlossing (parint provocatns); naar bel 

Boogd. door YAK EuMK. LVm. 1838 , al. 1 , U. 84. 
Haisvav (J. O, diik cbir. de ^peradone berniae inguinalie. Logd. 

Bai. 1816. 
&inmBa«(J.), dias. med. de angina membranacea, aive poi ypeaa. 

Logd. Bai. 1838. 
HmiKMjircK (rf..L*), v«nl•gYa^bel verloakandig gevi^l overgekemcn 

ami de bnìiÌYfoaw van J. Ao^oou op den 12« ca 14* Jjalìj 1806. Amai* 

«rn ir#, 1806 , 8yo , /0.55. 

BaoLsm (A. F.), nieawe Yoorslelling der leere van de dekteacbeadbiigin 

9 — 180 — 

{órlt#*) én.idfap lwrplamiinyib i(met;asté«é8)y mei':betMdEÌB9'lA di 
nieuwere geschiedenis der iozigten in dit onderwerp. Uit het Hoogd* W* 
taald èn médegtdeeid danr F* «tav bhk Bsvaonr Gz. XLYI. 181 1 , D. E , 
:M..Z^ H. 13. . 
Heckbe(A. F.), verhandeling over de plaaUvervàngoade genecsmid- 
. «lel«iii )iii liet algeseeo , en over die van den koortsba'at io het bijum» 
der. Uit bet Hoogd. door J. Houtmait^ Atasi. vanSs(ìhwa&dt GrMei)^ 
:181I>8vo,/0.6a.XLyM811, D.n, 8t.3, bl. 1. 
i. i ..».,» ji .i .. dmdeltjke aanwìjnDg om de iwrsebilleiide soorten der 
fOBorvboea naaawkearìg te oDderscbeideDeobeboorlijk tebefaanMen. 
Naar het Hoogd. uitgegeevenxloor J.-W.'KiHannn. Aiiist**<wi»Ì?«(tlulBs 
<^« «v«66«f), 1804, 8vo,/ L50. 

tweede , vermeerderde dmk. Ibld . 481 2 , 8vo , / 1 .80. 

• , i over de ke e I on te te k i o g en bijsonderKjk over de vii»* 

• dgeQfslijmfffópfMgekeekinCBtelciogen den stikboeat van Mm.&k. Nttr 
het Hoogd. door J. Houtxan. XLYI. 1810, D. I, bI. 2, bl. 3H ^"^^ 
bh 1. 

ondenoek omtrent raaAwheid,. kokin^cB ziaktv- ^*'" ■ *' ':tohéiding in den geestderoaden; ÉengeleideeeDeF'nieavevoontelfltg 

«der'leere van 4le eiektescheiiiingen (crises) en der irexplaalaiit- 

-gen (metastases), met betrekking tot de nienwere geschiedenis der 

lazigteDi in dit onderwerp; ¥ertaald door F. vah osa BnKGGkirCs. Anst. 

mn Es (thans</tf Gnbber)^ 1812, 8vo,/1.30. 

de natuùr en genoeswijxa der ro4koortsen be^hofm^, en met aanmerkingen vermeerderd^ over eenigeversofaeideaheden^'Vit^ 
deélingen en geneeewijsen ckr koovteen in het algemeeii. Uit bet Hoogd. 
door F. VAH DER Bbeggeit Cz. Amat* van j^f (tbans de GrMir)^ 1810, 
8vo,/1.30» • 
■■ ■ ■ •<' d^geneeskundeophare wegen totzekfirbeid, of de tbe'ò- ri^n, stelsels en gene«swij.z^en der artaen,. tedeit den leeftijd vtn 
HipikiÉiATES tot in onae dageut Nai^r den derdsn verbeterden dmk. Uit het 
Hoogd. door F. van deb Bregcbh Cz. Haarl. Bohn , 1809 , 8vo , / 2^50. 
•Ttraieerdcrdiniel de nieuwste etelsela m de geneesliunat, voorgesteld en be- 
oordeeld door G. A. RicsTEE.'Uit het' Hoogd. door A. vair fitt^idHt. 
Anwt. «Ar ^MÀfeii, 4800; 8vo, / 3.75. 

de zenuwkoortsen beschonwd, EOoaksijÌB BuvKfn, vi den vviater vatt > 1807^^1808. heersebleni met aanmerkingen oier de 
prikkelende, versterkeode en verzwakkende genee8Ì^jae..NaBri»Bt Hdegd. 
doorF«iVAi»-'DliEBB'BGGnvC£.'Amst«i'a«£i (thana ék Greàiwj, 18M> 
-Svo»,/ 1.10. XLVI. 1810, D.I, 9t. i, bl.*9; rt. 2, bU 97. 

(J. F; C), de danflw^«de; eéne' volkszidcte der iinddeleeawMlki de Nederlanden, Duitschland en Italie; votgens* het'Boogd. door 6. I. 
jFbot. Auist. Sulpkey 1833 , 8vo, / 0.90. 
Hbceees (P.) , weameéming vJn-teeer z«vliai« en langdiiurige 'conTulii^^ 

dpoàsteenatof'VBroorzaakt, en floor -h^^ uSUozen va»dezdl¥a'genezen. IV. 

1776, bl. 325. 
HjKaL«|a:,^9|:hè«iv4ng der baarmo^d^^'y^MidiBr d» weeen; naar iM^ 

Hoogd. door VAN Eldik. LVIU. 1831 , st. 6, bl. 566. - 
HacKHÀH (Gi),^di§9. mèd; de norbis- venei*eia. Oitm» 1823. 
BiÈBoik^Hi (lyffNai)^ Viidrdi«igCtér<b«tè¥délri0g eh atgém e i iw c r varapi^diag 

van de inenting der kinderziekte. XLIIr^^SOlv Dv f> él^l , »tll. 

• •12T. ♦.'::• • • • / . .1 •• I J . ... k — 181 — 

(hriMf9jf$6iwtLàt «M«é««ii«ii éniètéHMkttiHlL Ltttd. 
■ ' hffljfcemliiy doT hét ttitV€W«ìd be#idd vm 6riè 4ioia» miiiit Van vljf gtoMskuiidigsti tot bet tervnrd%6Q ir«n aM pbàroiaeo- 
po€a BatavA. XXXm. 1799, D. I, bl. 122b. 

f oordi^t irai» dea raad Iran bimìfelaiidaGlie salotti ^»»^BWV iao bel steltbewfaid ter fintoeiio^ va de pbàrmacopoaa fiatava. 
Xm. 1804, D. m, it. 1 , bl. 124. 

iuTocrìng d«r pbarmaeopoea fiatava. XXXIV. «**.*^lM«^ J80S^D.l,liL3O7. 

■•-^ rq>poirt Oflutfent bet invoeran van geboortei- ttt>QW- en regia t«ré, nit een |^fieeskiiod% oogpunt bescboawd. XIJI. 1601 , 
D. I, at. 2, bl. 90. ^ 

" ' ' ^ ^' i ■ ■ ■ veitegaande onktmdè en wrede bandehvijae van twee 

logenaamde vroedmeester». XXXIII. 1799, D. I, bl. 19*. 

1a. (J« raì)y waibneiBDing eener genezinr van den kanker. XXX. 
1807. D. XVII. 8t. 2 , bl. 347. 

(P. 0. G. TomssEUiAir ne), over de tbermo-electridteit van bel kwik- 
Silver. XXXIV. 18S8, D. ì^ U. 2frl , 956; 

over bet- electro-magnetianas ìib iMwegende kraebt; net afb. LXIL 1638, D. m, Deoember, bi. 
198. 

lets over -eene eleearìsche prò ève van Auo. DSiA Rive. XXXIV. 1838, D. I, bl. 339. 

midderom van de magneto-eteétri- tm^^'^t^^^m citeit totjcli'eniische ontledingen zScb te bedienen. XXXIV. I837,D. 

» » ■ I ■» ' • — ■ ■ ■ ' ■' lets over de papyroi-pknt (cyperufl 

.:|i«py^itf.) .XXXIV. 1835, O. fi, bl. 23. 

òratio de virium dottrina in pby- aÌKiplìna jrité adbibenda. m. 1834—1835. 
.-— (H. vah), dia», med. de febre putrida aimplici et comf^inta. 
. l4%dLBatl811. 
HxxBfljBH^ (G. N.), de valetudine literatoram. CroHingae- Vn^nrÈa. 
- 1790. libri trps. / 1.30. 

^€/^* VAjr},' dia8.'niedr de ictero, fMfaeMrtini lUn, qnl én «alcdis 

orìtor. Tny. ad Rben. 1829. 
4W.k* v^),.diM. pbys.^e oànse fnneOotua àbiorbenlift ^ytiematis 
lymphatici. Lngdvfiat. 1817«- ' * 

BBMMitfÉ', over ile aatmeodÉog v»ii de fcrWik In bniBteknt^iekteir 
HH IWfioogd. dòor P..v>àr de» T^takom O^ XLYIl. 1814, D.H , 
at.3,ia. 1. 
flbsiAVBft, «aamaadngfliv ooitrènt de wei4aaamlMikÌ der ebftnt^dft»e; 
. màà bei B^gd. déor vah Buim> LVlIi. 1882 , ft. 5 , bl. 464. 
HnBBmo (L. M.) over bet geneaaknndig gebiuik van den ohio^r^elk j 

oaar bet Hnogd. door tAir Eu>tt. LVIU. 1829, st. 1^ bL 66. 
■nunMir.Gc. (D.}^ bedenUngén, aangaande bet beproéfd middel tegen dien 
dollen bondsbeet vanC. J. DsMmnnMk. XXXimi801 , Di V , «t. 2 , 

.; ' , ■'• . iTìmI — ' wAandeling out de builcAtt tlatti»g«n: fai; borM- 

xiekten. IX«. 1790, bl. 253. ' •> ' - '- 
— • adres en vertoog ter verbetering vain bet .g»v««#* 4SA — 132 — 

lieelknndige, enx, in ons gemeenebcAt, roeteenif^ebfjfOBgBeb 
dcrd; waarbij nog gevoegd ìa eea uitgewerkt sUik over de geneeakan- 
dige itichtingen van Profr. Hufblavd en een pUn van stadie, 
uitgegeven op last van het oommilé d'iottmction te Parìjs. 's Hage van 
C&e/, 1797, 8vo,/ 1.20. 
Hbilbeon Gt. (D«) y iets over het verbandvande scrophnlenie klierziek- 
ten, Engelsche ziekten en danwworm. XXXII. 1791, D. II, 
bl. 19-. 

■ korte schets van eene in 1808 in een gedeelte van de pn>- 

vincien Gelderland en Braband geheerscht bebbendekortstondìge koorta* 
ziekte onder het rundvee (bekeod onder de benamiog van bet vuari 
het bloed of miltvuur) en de gevolgen van dezelve voor yele bewonen 
dier atrekeo. Amst. van der Beijy 1815, 8vo, / 1.40. 

verhandeling over de ziekteteekenen uit de oogen ia heetel ziekten. Vm. 1798, D. XI , bl. 219. 

verhandelÌDg over de teekens of verschijnsels der oogtl in aleepende ziekten. IX. 1801 , D. II, bl. 159. 

over bet afwisselend gebmik van bet gewooo pi ante a* loogzont en de opium, in hevige atuiptrekkingen. X^ÓL 1801, 
D. XI, 8t. 2, bl. 10. XLII. 1801 , D. I,8L 1, bl. 199. 

een werkzaam middel in teeringziekten. XXXIV. 1803,D.I,bl.3. 

_ verhandeling over het beslag op de tong. YUI. 1796| D. X, bl. 1. 

verhaodeling over de middeien tegen de bennettiiig van devrare veepest. y. 1824, bl. 53. 

en F. BccHHEa, opmerkenswaardige geneeziog vaa eéne verlaroming derbovenste en onderste ledemaaten , door het gdiniik 

der baden in het badhuis te Amsterdam. XXX* 18Q2f D. XII,st«2/ 

bl. 237. XUI. 1803 , D. II , st. 1 , hi. 249. 
Hkilidt (L. J.), difls. med. de bistoria principii sa li e ini. Traj. adRlm* 

1832. 
HuLiOKBS (K«)f waanieeming van eene doorgaande borat-wonde. Vili* 

1774, D.I,bl. 493. 
Hkim(£.L.), vergelijking der likteekenen van valscbe pokken eo wtre 

pokken \ naar het Hoogd. door vav £u>ik. LVIII. 1837 y anppl. band 5, 

at. 2, bl. 106. 
*- — I ■ ■ ■ Ì8 ontvangingzondervoltogenen bijslaap mogelijk? naarhflC 

Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1835 , at. 5» bl. 455. 

onderacheiding der peripneamonie en carditia idicH pathìca; naar het Hoogd. door vavEldix.* LVIII. 1837, ^PP^* ^^ 
5,8t. l,bl. 1. 

vergelijking der vaUche pokken , die naar ware gelijkeoaii der ware pokken; naar bet Hoogd. door tan Euìik. LVIII. 1837 y 
anppl. band 5 , at. 2 , bl. 102. 

ervanogea en waaruemiogen omtreotde vaccinatie en re« vaccinaitie; uit bet Hoogd. met aanmerktngen en biJToegaela van vav 
lEbMK. LVIU. 1833, at. 5, bK385. 

ervaringen aangaande zwaogerbeden buiten de baar* w ^^ ^j — — ^^ — ~ — — — — 

. moeder; naar het Hoogd. door tav £u)ft&. LVHI. 1837, at.3y bl* 
230;8t.4,bl.323. 
UuiuaiBBEa» Zie EKOBunim . — 133 — 

HsnmCKK (F. D.), oter de klaauwsiekte bij het vee. XI. 1810» bl.' 9. 
HmrxKZ (C. F«), over de lemiwpijii der borsten (mastodynia tier- 

irosa); xnar bet Boogd. door tait £ldx&. LVIII. 1824, st. 1 , bl. 89. 
BnHBUinr, over den typbus abdominalis; naar bet Hoogd. door "^Air 

Eldul. LVm. 1836 » 8t. 6 , bl. 481 . 
PifMJBM (F. C.), oTer de nitwerlcing der spaanscbe Tliegen, oltwen- 

di; aangewend, bij een paard ; met een bgvoegKl Tan A. NmAir. LXYH. 

1W7, D. in, bl. 297. 

Zie yerdcr: Bomtbkob. 
bLD(W. TAH dui), belangrìjke bijdragien tot bet animaliftcb magne^ 

ttUBQs, betreffende eenige proevenen waamèmingen desaangaande , in 

Dordrecht aan onderscbeideiie personen gedaan, in brieven. Dord. Boniem» 

lW6,8vo,/0.60. • 

fidumixfo (O.^G.), de jéneTererger dati de cbolera. Amb. J^jhòfff 

1838-, 8vo, f 0.50. 
'finxnt-(J.) enF; J. TKR'BoaoR', tweede en derdé TerhandèUDg. over de 

irmg: knnnen uit'eeiie, op ontteed- en natunrkundige gronden zicH atèa* 
' aOMfe', Terklariikg der omgekeerdè* wornìswijze beweging, met de 

daanran afhankelijke toevallen en verBGhijnaelen , regelen voor de kuosib^ 

baodelnig afgeleìd wordep? Amst., Etmtrop^ 1818, 8vo^/ 0.90. Vi* 

1819,D.IV.bì. 1. 

over de doofbeid. XX. 1813, D.IH; 

' eenige vencbeidenheden , waargenomen bij drenkelingen* 

XLTm. D. U , 8t. 2 , bl. 176. 

b^*^dragen tot de behandeling der drenkelingen. XLYIII. D. n,8t2,bl. 192. 

bet ttittrekzel'van de dolfè kervel, met een gewenflcbl geyolg gd>ruikt in eene cephalaea. XXX. 1794, D. IV , st. 2, bl. 365. 

waarnemiog van eene zeldzame herriia ventralis. XXIX. 1787,D.II,8t.2,b1. 54. 

waameming van eene volkomen acbterwaartacfie overbuiglng of omk»nteling der baarmoeder (retroversio uteri.) XLYIII. D. 
YI,8t.2,bl. 169. 

vraameming eener op haar zelve alaande dwane acbeur iu bet steeoachtig uiuteekael (rupes) van het slaapbeen. XLIII. D. IIX, st. 2^ 
bl. 199. 

waameming van eene verlamming deronderste ledematenj met bezwarende omstandigheden , zooder de hufp der kunst genezen. 
XLVni.D.VI,8t.2,bl. 111. . . • . 

twee vraarneemingen over hetnuttiggebruik van den radix ype- cacuanba in. kleine giften, tegen vraterzugt en maagpijn.XXIX« 
1789, D. IV, st. 2, bl. 559. 

(J. R.), diss. phys.de homine interno et esterno. Lugd« Bat. 1828. 
HkzxuffG, nieovre geneeswijze van de omkeering der oogleden naar 

binnen (entropium), door het nitwending gebruik van bel zwavel- 

zTiar(acidum sulphurióum); naar het Hoogd. door Eykets. LVJUl. 

1823, st J,bl. 67. 
DsiXMAirN, vraameming éener verlossing bij eene ttgennatuurlijke vergroeijing 

▼an bet m aagdevlies^ naar het Hoogd« door yah Eldix.. LVIII. 1^2 , 

«t. 2,bl. 156. 

(F.), mania transitoria , tevreeggebragt door eene tegroote boeveel- — 134 ~ 

Uid yrQcbtwater; ntar het Hoogd. doorviarEvDa^IiVQI. 1839|it 
4,bl. 360. 

Hbiifbl(A; F.), fprondbmiMeleii der ontleedkande; nuf het SoqgA. 

. door J. VosKM». Haarl. Loos/es^ 1810—1811, Svo, 3 t^ 
/5.0Ò. 

■'■ tweede vovpieerderde «b verbeierde druk. Hawrlt Zoif4^r 

1824-t1825, Ì8vQ, 2 D, / 5.00. 

Bbhsiro (G.), di88. pathol. de privilegio lateris dexKfi in lóorp^; am- 
mano, Gron. 1826. C 

Hvro&n (W. S»), zie £x8SLT. 

Bsiroaissc (M. A«)» over het aqili^ Bisblli. XXXIV. 1833 1 D. lybl. 

. iif^* ... ' ; y. • •.. . i 

''^— — ^ ' oommentado ad quaéstionem medii»n|i;^ p^^|un(w: faip^ 

diverticuli, quodyocant^ io intestiso tenui biculóruin pob rtro^inlifo 

mine minas frequentar obvii. Deinde descrìptio forppi^tioqi^ tiibjì jo- 

testinalis in embryooe, quatenus faciat ad omineoL' £d«icaa bq^^ 

abnormis illustrandam. oum 2 tabb. Ili » 1825— 182o« 

: : — . im, «oat. de diverticulis intettinornnv.Gjfon. 

^ disa. cbir. de perforatione membranae tyipoipaini. Gròn. 1828. 

beri^ we^9 bet volledig neraamte van een groot xee- dier, byperoodoD van Lacìpìox. XX:SIV. 1831, D. I , U. 305. 
(P.), over de afzettingen der ledematen. XCJt .19^6 1 ,.bl.72. 

^jygjp jg aanwending van de berookiog van Momuu 

en van bet chlomretum calds, in bet ziekenbuis te Groniogen. X£vIT. 

1827, D.I,bl. 321. 

waamemingen van bet nut der blaasdoorboring^ op de wijze van FutiiaàRT in pisopstópping. XLH. 1809, D. Y. tt. 2, 
afd.l,bl. 13. 

— viraameming eencr breuk der werv eleo. XCII. 1822 » . bl. 112. 

over bet wegnemen der ballen (castra tio). XQ. 1816, bl. d4. 

over de operatie van de cataract. Met afb. XCI. 1^16, bl.42.XCn. 1824,bl. 1. 

oratio de chirurgia et medicina non aine nlriwfoe damno sepanmdis. 111,1828—1829. 

oratio!^'de chirurgia e nostrae laudibua optimb artip cbirurgicae ezcolendae incitamentis. Ili, 1828 — 1829. 

genezing van cene nederbangende bovenlip» XCIL i ■ ' • 1822, bl. 31. 

■ over gezwellen der borsten. "XCII. 1822, bl. 51. 

voikomene herstelling van cene spontaoe ontvrricbtinf van bet linker dijbeen. LXXX. 1838, st. 1, bl. 19. 

over den druiper. XOI. 1822, bl. 137. 

bèlangrijke waameming van bet elfui'rig verblijf Ttn^, coi vfeemd ligcbaam in de neu^bolte, met a(b. LaXSC. 183ÌB , k. 7^ 
W. 197. . 

over de steensnijding, met afb. XC|. Ì8lvf bl. 1. XCn. 1822 , bl. 96. -- 135 — 

^iX^)% y^igUs AUllwiiddiroet«B;gMiiezeiBdòQr doorrsaiféiDg tao 
den teA4o AchìHis, met alb. LXXX. 1838, st. 10» M.SOSt «t. 13» 

— over de vetgezwellen,met lalb.LXXXilSSS) su 9, over de zwereo aan de onderlip. XCU; 1622, bl. 36. j • . oyer. de b«l|s«^<dìii^ 'vaik fl]qihittlìa«b« swereD. XGH. 

1822, bl. 120. 
Zm verder : B^K&sa, Bydmgeiii .WowBKtLSé 

(W.\ peniate flnectieider oadofàmliv t«i| bèhoeve n» eeik osleo- sarcoma, mei den osteotoom van Heine, mei^ alb. LXXX. 1839, 
8L6»bL.177. 

'^ eomoieiBit. med. , cbji^. mUm^ deBoripdott^m Uitoiicam 4 ». atqqe edUcàff^variaiittm iiteri pi'oUpiqjk|i/ciimpdiinlthDderi|a«ciiittttri- 

1^ tabuUs.aeiìeà. BevetUn. 1838. 
fiLuri>auLBEir (J. Botb) , berrcht aangaande een zonderlinge en zeer gehiULige 
: iooziBg van iwe« Méeme»^ M«t 1 afb« IV. I7fóy U. 256', vandebA- 
_. rìchim* '«.'(•♦ 
]BUE|rG|E];(JiC< vitH)» ^4rKalìooe»;i^€drbi»/qtti did&iP dat&tneii4:effia. 

Lu^. Bat. 1838. 
HBirx.«(A^>geoee8klindisliaBdbb«kdev k««deÉziekce«» NaAr den dcideti 

dmk; latlìét Hoogd. doar L. F. KtavEi.. Jj^ìjd^vanXeeuiven^ 1823, 8vo, 

/3.20. 

aanmerklogeB op HBiM'sopatel: ia aotvangÌBg zonder ^eneD bi^kap mogelijk ; naar bel Hoogd, door var Eldiil. LiVIII^ 1>837| 
M.5»bl.445. 
HKmmfANH (W.) , ^o eenvoudlg middcl ter tkiitipg der •wcadea IpbdI bl òed- 
suigers; naar bet Hoogd. door vajt Eloiil. LVIII. 1825^ BU2y-bk 

' bartziek tea oiet in bet bart ; naar bet Hoogd, door van Eldik. 

L,Vin. 1824, tt. 4, bl- 299. 

fismoNG, over de werkzaamheìd der sabina bij de jicbt, bij: Terstop* 
piagen m bet bloedvaat-gesicl en dcrgeKjke zitkten^ naar fact -Hoogd* 
door A. MoLL. LYHI. 1825, sainM* band 2,. si. 4, bL 355. 

HasiriHOS (J» C), verb«ndeling over befc voorgevo^l ea ila acb4ng«-^ 
zicbten. Amst. Fokke, 1791 , 12fno, pi. 2 st. / 3.00w 

Hehru 0^0» ^'^'o^* "^^ de spasmo toaioo praiecipuedd tDÌsnow.Lttgd, 
Bat. 1794. 

■ (y^'ìy e b ernie voor beginnende liefbebbers, of, aanleiding,, oitfde 

imttìgitte scbeikondige proeven ^ zonder groote kosien en een ìVijdloopiigéA 
loestel in bet werk te stelien , benevens eene aanleiding totf bet onderzoek 
der minerale wateren,.der miaeralen, der Vèrgiften, der pharmaceatisdiv 
cbemiscbe bereidingen ,. en bet gebruik der seheikun^ge.prd]eermiddelen 
eoB. UitbetEngebcb, naar de tweede oorafironglijke uitgave, vertaaldrep 
met.de aanmerkingen van J. B. TaoMireaBDOBFr, vcrmeerderd en uitgegee^ 
ven door A* Upbii. Amai, van VlUt , 1803 , 8vo ; / 1.90. 
filssiiAS6(P.J.), over bet aankleving)BVeriAof;en van bet kelpat^f- 
h^ndend pò taseb of sodll-metsal aan bet zoatstofliondendsoda*'inetaal» 
LXI. 1828, D V, n.** 3, bl. 125. 

■ ■■ . vcrbeterde hflrefidingstvijzr vtn . eeoige' a«lb«i(t. LXU 
1828,D.V,n.*»3,hl. laj. — 1»6 — 

HBflsiiAir8(P. J.)» bereidlng vandeo asijiiaether. LXI. IBtti D. VOI, 
D.''2,bL100. 

' platina-epons-eudiometer. LXI, 1828} D. Vy ii<^ 3, 

b1. 121 

ondfirzoek naar koper in het brood. LXI. 1829, D« Vm.n.'l,M. 1. 

over plantaardfig was, ait lapan afkomstig. LXI. 1828, D. V,n.«2,bl.70. 

Torming van bel tarlngtuiir door bèbandelragna sdiiUenda orgaoiacbé ttoffen mei «alpetemur. LXI. 1829 , D. Vili, &«* 3, 
bl. 125. 

bereiding van de onder-eente en dobbel^oader ■ ■è era l a aoat* stofboodeiide awavel, in Terdikten staat. (hypo-proto et bi-b^pihprotD^ 

dbkiniret. snlphur. concret). LXI. ISSO, D. IX, n.*6, bl. 296. 
HsHBTKmMAir (H. J.), diss. med. de tassi conraUiva. Lv«L Bit 

1838- 
Hi»rB(J. W«), waameemingen' omtrent verscheidene aooiten ?an etter* 

ziekten benevens eeoige proefneemingen en aanmerkingen over den 

etter en andere dierlijke vogten. Utr. fTUd en AUkeer^ 1802, 8ve» 

/ 0.90. Xni. 1802, D. X, bl. 1. 
HBprairBm(J.),djS8. obst. depaiin clnnibas praeTiis. Gron. 1835. 
HxacKBmiATK (A. W. F.}, diss. med. pb]f8. de infante uterino. Lngi 

Bat. 1816. 
HBHDBm (W. G.), Yerfaandeling OTer het inwendig gebniik van het phot- 

phor-anur. Uit het Hoogd. LXXXVIII. 1803, D. I, bl. 145, 172« 
HxEdT, konde begietingen, tegeo angina membranacea; naar het 
. Hoogd. door vAir Eldik. LVIII. 1836, st. 4, bi. 311. 
— — beleediging des hoofds, met achterblijving van een inreenid 

ligchaam; naar het Hoogd. door vav Eldik. LYIIL 1836, at 4, bl. 

318. 

Brigtb^s ziekte; naar het Hoogd. door vah Eld». LVIO. 1836, 81. 4, bl. 306. 

gangreen eener dij break, met gelakkigen afloop; naar het Hoogd. door tan Eldik. LTIII. 1836, st. 4, bl. 3i5. 

geleiachtige maagverweeking; naar het Hoogd. door tav Eum. LYQL 1836, st. 4, bl. 302. 

geleiachtige maag-verweeking, door het soatmre ijaer>Tèr* xn a rse 1 geneaen ; naar het Hoogd. door van Eldik. LVm. 18S9 , st 3, 

bl. 246. 
Herhaling (Overde) der vaccine en harenitwerkselen. LXXYI. 1835, B. I, 

November, bl. 172. 
Hbbboldt(J. D.), verhandelingoverde longziekten en wel in hetfaQ- 

zonder over de longtering. Uit het Hoogd. van A. ScRosirBBRO, ni} 
I veruald door W. R. van Babblb. Amst. Berntrop^ 1814, 8vo, / 0.90* 
Hbbxno (C), kort overzigt van het sekere en heilzame der nienwe genees* 

kanst, bekend onder den naam van homdopatiscbe, bear trapswijs 

ontstaan, tegenwoordige nithrekiing en volmaaktheid; naar het Hoogd. met 

eenige aanteekeningen vermeerderd door X, G. RoaBNSTBur. Rott. W^nr 

hoven Hendriksen , 1836 , 8vo, / 0.80. 
HóinneriDg àan den 14* Biei, en dringend veraock aan Dr« Cafadosb, (he* 

trekkelijk de vaccine). UX. 1822, bl. 200. — 137 — 

flMèiDiiwlii«l «I tegBDgift VMM* tUyclinlno. LXII. 1837, O. Ilf Miof, 
bl. 167. 

QkBui^. G.tar), dia8.iMd«de tympanitide. Liigd. Bat. 1809. 

|l«mMAM (R.), scheikundig ondanoek van de aitgebftakta eo door ilDelgaiig 
fmtàfm stoffen, bel bloed, dcf uriii ai gal dcr obolera-l^idltfa, 
net toepeasaliika aanmerklngen, Yooral over den eigeDlijkeo aard dcser 
ticki») onder dm tttel Tao: over deveraDderiogeDy die de oltwòpaelen 
des mieoacbelijken organiamin door de cbolera oodergaan. Dìt bel Hoogd, 
éMT UxwEnoL. Dev. vam dem Siglenhora^ 1832, Svo, / 0.40. 

HEaaAsa(F* C. J.) , diss. jned. de cbolera morìbo» Logd. Bat» 1816. 

Jr. (H.), beknopte natunrlijke geBcbiedeiiìs dei* xekbaaBitte ali 

balaiigrijliite in- en oitlaDdflcbe vogeleo. Aaoat. wm Jfftm * (tb«Ba S.Gi £ostu)y 1829, 8vo, 116 pi. / 5.00. 
HaaiuaMVT (S. F.), catechismiu der apotbecarskanstof deeentegrond- 
begliiaelen dar artsenijmengkunde. UH bel Hoogd. door F. M« Lif- 
Hur. Amai. Stm^ 1800, 8vo, / 1.80. 

' I ■ ■■ ^var de irieowste vordcringen In de labrijknatlge 

. benìding ^an asljn, en over de wQze, om ìq den tyd van 24 oren 

eenen volkomen goeden azijn tia beraiden. Met aanmeiàuigen vermeer- 

. derd door A. H. tan dbe Booir Mbscb» met 1 afb. LXXII. 1832, D* I, 

bL189. 

proeven en aanmerkingen omlreot bel veracbil tOMcbeD bìjénwas en plantenwaSi ens. Medegedeeld door B. D. G. WAanBH- 

BUAo.LYI. 1826, bl. 433. 

Zieverder: bijvoegsel. 
HBuns, iRaameimog wegena eene a «bei din g der dijeknokkels eni. 

jaX.1825,D.IV,at. l,bLlU. 

Hb m hj s (F.) , waaroemiDg van eene gelukkige genezing van een aeer bevlg 

CD laogdurìg kòlijk, venseld van eene baidnekkige bnikverstoppingea 

gevolgd door eene verregaande tromlmeLsncbt (tympanites)* XLVni. 

B.IV.st. l,bK51. 
Heraael (Het) van bel geboor bg dooven en doofslonuncn. .XXXTV. 1827, 

D.n,bl.310. 
HxBanw ( J. tah) , waameming omtrent betpiotaeling.ontstaan van doof- 

keid bìj een paard , ten gevolge van bet onvoorzìgtig icbieien met een gè- 

vraer , in de nabijheid van betaelve. LXYII. 1837, D. HI, bl. 275. 

■ verbandeling over de besmeltdijke longxiekte van bet 

mndvee en de maatregelen en middeien om dezelveaf te weren en te ttoiten. 

ZierìkzeedieXooxtf, 1839, 8vo, f 1.00. 

vvaameming omtrent bet onlataan.en de genezing van aljjm- of wittenvloed (fluor albns, leucorboea), bij eene 
1^, gevolgd op bet berbaald en onvoonigtig doen dekken van dczelva. 
LXVIL 1837 , D. m , bl. 277. 

waamemiiig omtrent bet ontitaan van eene traan-fistel. uà Vo(»rafgaande oogontsteking» bij een paard, en denelver gneaing, docnr 
van hetbitodijaer. LXVII. 1837, D. UI, bl. 271. 

•V aliando aiekte, waargenomen bj een rund« LKYII* 1837, D. m, bl. 281. 

vrucbtbaarbeld eenermerrie, op den vijf en twintig» jafligen. Jeeftiyd, metMi biivoegMl van A. Numas. I^VII. 1837, D. HI, 
bU 294. * ^ • ' 1 «II' — 138 ^ 

ten, mei opvolgende nildroogiDg en verbarding irto dezeU^i' in dea 
drai«iiaiddr lDded<iMkteto.LxyU. 1837; D. lU» hi. 283. 

• 3U»v«nltrs 6o«HMU<. > i.i .> .i..< . 

.QniviS(ll.);ihfìevcrilAiUi gcn^e^beereQ ; uit h«t HQogd^'Terlaald ^ mer 
. . mdÌ^ ,aaBii|«Rkii%eii ^errijltt door D. HiUbaoh» Uu.-mm den Avii(, 

. il790y«TOr>,/1.8(K : ,. . • 

.■■ ■:;' ■ ■. «! tt H |)rQ«vo 0ver dbo boofdzwy^okel of dnizctligbeld. Uithet 

Hoogd. Aidt^e«D«(W>Dr<ftfit|U|k v«a B. Nìkuhoff^ cd.cibo brieC«v«de 

ktlitkkB;ÌB»i^ld«.BMd. ft^nf:^meH^ 179L» 8vo» / 2.70* 
A» (J. fi.;]»i),di«. phyB..de f i|DQij|^9e K«paliflt dopUcié Lu^i Bau 1813. 
'^ ii ' Mi niM — rh!flipe0H : jFegUkiindìg^ y^rhAodeliog ^ over ded kinudei^ 

moord, ten dieoste^an ^qeeskuocUgeQ: fax r^geleetfdeo. . iMiSi. Amh. 
: TA/eiM, 1«24, 8w^ / a.00. . 
' f f ."l , i v '-^ W. . S^umorp j if «wrnen^ingen over bel gobniik dar f ibi 

pecburim indenfluor al bilB..|L«ijd. iPSeiaÀ, 181^9. 8v(u/.Oi,40^''^ 
'J|(saLam^:«lieriiiwaai}dig, ^eval v«ii e^n kiià4 van 4eniea maanden^ betwelk 
i. .iWtt<^kfliefc.éooaralikM; oaar bet. Hoogd. dow^Axt.EbouULY'ÓL'^fiS^) 

.aii|i|demv4wiBdb4^>al^ l^bl. .&!; .. r • / . < . 

JElBtt ^^»'disi.iiied.de.icUrQ peonatomnLLiigd. Bat,l815. 
Hesselbagh (a. R.) 9 waaraemÌBg over de werking van dea zoogeoaamto, door 
.■ Dr^SdBtxzyteBrQcbaaly bekendgematkteai v^o.dcerateei». (miracuSkeit 

MeiUteis^ìu. de witt0 .avrei lisg van het. kjiNogewBiGht. UttbetQoògd. 

XXX. 1817 , D. XXVII , 8t. 2, bl. 274. 

(F. C.) y ODtleed- en heelkandige verbandieiing overdeo ooniMXNig .« 'der Heabrenbèii, met «fbéélding.Uitket liiaefA. àpmc C. £..Aliuv 
XLVn. 1815, D. m, st.2, bl. 86. JEdni bJjfìirQ^gscl biertoè, IdXì^tk IV, 

'<st* 2| bl. l.r .' 

HE8sàb|ifK(a), over de «erkiog van bel gèÀi^t.. ZXXVI. 1794, a H, 
. i au 2, bU 565:;. 1796; D. JUl;at^ 1, bkj 41 , 225i 

bydroataliacbe verbandelìng, bebelaènde aamnerkiogen ,VOp:de. steUiikg; vktùtqfftn wegam, im ^ehfJn^atìff$ vlotisit^m, vàA %l» 
Toorbericbt ter beactwoordiog van de aanmerkiogen , vervàt in .edabricf 
,va4 dea heer.M. ^as: Mabcic.. AbmL Tjmmp», 1807 ,. 8?a, ì pL 

/:0.35. 

.<; L ■ vevhandeiSiig over spraak en taal, loegspaatopdedAof- 'j ^ : sAojnn en ,.]neft.een kont ^«ndag vaabet ina^iuut te Groain g en. XXXVI. 
... ìSB9y, Ek.Yiy àUi ì^yhL 15ft; beaevetoa am atuabangsal ^ I>. V^ là^Z, 

bL753. ... • . : 

ao'j mii ' ' (■W.)^ diis. mcd.. de morbi* arlicuflarib»». Grea. 1839i 

fibaiKiT (F^ F.).en.F..Pii«aui, «Béhkf ^QOt de inueniiiug delrkoepek- 
. >^enL Uk helHoogd. door Bu W. v. &. Àrnh. JftM/sman » 1802, 6*0, 

/0.60. 
BavasEv. (A.: J.:M • vAH)vdiaa.pbfjFaioL aiateos contempialioDem hominis in 
'•: i.^ve^a^snaeTkae.efkocKia. Ijigd* Bat, 1821. 

r- — 'r-r^ — . verdedigiog . der . v a e ci ne, te^en. . de bestr^og 

. I .mnden. heen A. Gìbìidimb Brada vaui Bergeit (ibail^ £aat^y 8vo» / MUs 

Zie perder : C. J. VAir Hxqsden. 

lz.(C. J.. vA9)fln;A. J.M^tABE SwsDBS ^ fcglakundige opner- >■*»* , ildogeq •» eit * gf iwajbnndiga uprowi ter .beoordeeiiag. der :atRt£ba»Kli<«.id 
van Terwondìogen. Breda vmnBe/^en(ùiaiaKa4il)^ 1822, 8iby/0.tO. — 139 — 

Hunru (A- R«Taiv iitit)» dhi/maa. detho1^acibQ8 feenSiianiiii IrmHm^ 

qìs 9%Bit»li ]lo4iivit^ Trij. adRhea. 182& 
Hnrrxix ( y. h») en WaJCts^ bèìttiirijvÌDg Van «en misTOvind ki Dd| knet 

afb.M Iffi^é !>• ^ bh 133. 
Bdpbv (B.À. J.'YAS'Dn), dìw. Mtf.dft «nevrydìiMtiliv^ ih geniere. 

Lii0d. Bai;' 1839/ i. ^ . ....:.;.... 

BsmBHRTCs. (H. G.),. dJM. /DMd. de eoUmpéiitf. Lu^d^ Bai. 1839.' 
Hxue(J. P.) ». .li^t ontdekken ttaaraégioBBiin viocflMnpaéto ffc pVnijjaen 

Afethode ^a» MiLàia« oéi araaniièùiii la ontdekkMiw H« .• LSIXXUI. I83S y,D. I, aid. 1, U* 280. 

OTerbetonderzoekvan dienstpligtigen en plaatsvaMiiH ^aYtf Tooff de NatLonda^Mitiiie, LXXXm. 1838> Di I, afd^ L, U. dM 
éD 185* • • • . • * ' • ' I : 1 1 

n liatflkracbt te Hatimr> f JXTCITL 1888, O.I^ afd(«2. ■ 111^ » > « t • bl.287. 
r^ orer. da wat^eróg iWatfBiitikjraAkyiBjnrigaDt LXXXJBE 

1838, D, I, rfjL J.^>l,,*9tw: -// ... . ,.. • .:: 

staat dark rankz ino igeo inWestpbalen oud-Ai9ìmr(laBMcha • k^pirer iwpaffs d« kw#MAlY*jrf. ; I . • LXX^Xin. 1838 , D. i » afd. 1 , bL 18^ 

specimen psycbol. med. de morbis qui mentales .diolm- tur. Liigd« B4I« 1832» 

ontstekiDgsleer. LXXXni. 1838, D. I, afd. S^ bh — overbeTrocbUQg. LXXXQL 1839, D. n,afd< 1» U.94. 

-. ^er tinqa oapìtea. I^XXXIIL 1839, B. B, ald. J^ kà» '80. . . ^ » • . • Il » LXXXin. 1838, D. I, a€d. 1 , bl. 45. 

oTer de bebaodeliog der aypbilia aoodev kwikt. LXXXIIL .1 ,.ì ' » 1838,J>. l,afd.2,bl.27. 

aanmerkiDgeii oopena de wet over de geoombioaerda'iliioe- fening van eenige takken dergeoeefl|aiDde« 27 Maart 1838* I4XXXIII. 

1838» D. I, aM. 1 , bl. 103. 

oyerxiekte^ en aterflirtlei». LXXXOI. 1838^ B!.I, t itti afd. l,bI.H. 

fisijpKiJ>Ba (j. F. M.) , over bet gebniik vaD bet'b)ilaam«v< co]flii-* 
-▼a« en pìper cnbeb-a» in de gonorrheef aaar hatOgagd. doinr.tvali 
.£ldu.lV]^. 1838, ft. 6,bl. 545. 'I» j.r. ii'i : > , ' ..; ; de h^k/mMx^àst fistola, iretlco^règina-^ 

1Ì3 mk Tesicot-rectalìs met bei gloeijettd ijxer ofineClafiisiiii^ 
feroalìs; naar bet Hoogd. door tan Eldik. LVHI, ,1825^ JU.8^ bl. 

— ; de bai.sbreok van bel dìjbaan eabarebe» 

lukDdeliDg, Tolgeos DopvTrajur ; Daar bet Ho!Ogd,.(dot»r TM .£|#ik. 
VVtn. 1825, st. 3, i>l. 213. S. \ 

«'■■ ',. ■■ . i' "i ■ovcfc bet igabndk van bet mei 'fcydffÌDdin»inmg ' — 140 — 

Bttimuamk (l« F. H«) , de break der kniesclif f ^ beneirem etti tu- 

han^iel over bet gebraik vaa ket ttetho»copiu m ìAj beeobreakob; nur 

bel Hoo^. door ràm Eum. LVm. Ì925f ti. 3, bl. 220. 
■ ' aeldiame getaUen Tau neuralgie; mar het 

Hoogd. door TAF EuMK. LVm. 1835) tapplem. band 3)St. 3, bl. 199. 
Hpjmpu J&. (H«), waaineniiiig van eene regélmatige beeUog eeeer ann 

meriMlijke beenbreuk bij eene iwangere Trouw. Hede^^edd metain* 

ÌB^rkln^en door M* tav Gsvw. XIX. 1822, D. IH, bl. 94. 
HiuiJOims(P.F.), oratiodeTero cbirargo. II. 1819 — 1820. 
' b^jdraipB ler beveitiging van het nut der tampona kQ 

voorkMnende pbusenta. XXX. 1826, D. XXXVI, et. 2, bl. 11, 65, 
. 114* 

Baniwujn (S» yoi PiAAa), din. ned. de panereate. Lugd. Bat 18SI, 
HKiJimr (J.), rBadgeviogenToorminkiindigen, totoonaenratieTan hetgesigt, 

'tà oimt bei gebraik en miabraik van brilleta , oogglazen coi. Utr. tN» 

der MomU, 1839 , 8to, pi. / 1.50. 
fiBimoiisBa (C. yàà) , waairneming Tan een aaninerkelijk groot benrtge* 

s wel aan den baia, door de operatie weggeoomen. XXX* 1806|D. XVUI, 

et2,bl. 54. 

•— waamemiag eener Terloasing, wdke niel dandoor 

.. deaeelio ca età re a konde volbragt worden, oithooMe derTerregaande 

wanatalte der vronwe. XXX. 1806, D. XVIII, at. 2, bl. 100 en 

10». 
BiBMarmA (S. T.), diaa. med. de ferro ejoaqne praeparafia et uo. Gfoi. 

UI1& 
HiomioaB (N.), diss. med. defebre. Lugd. Bat. 1794. 
OBLVKUJom (F.), nienwe ^mekbode ter WidrQfing van aai^smad^n; naar 

bet Itallaanach, door tav Eldik. LVIII. 1832, su 4, bl. 306. 
<. ' ■ sakboek ter bewarìng eener daarzaame gezondbeid; 

Yertaalduit bet Hoogd. Franek. Romar en f'enpeij, 1802, 8to, / 1.50. 
■ gezondheidsleer voor den m on d , bevattende eenenainw- keurige aanwijziog om de tanden yan de vroegste jeugd af doelmatig ta 
befaandelen en te znlveren eòi. Alsuede beproefde mlddelen zoowel tegen 
onderacfaeidene aoorten van land- en kiespijn, ala om ledere kwtde 
renkoit den mond, aonder sdiadeveor de tanden en den mondTe terdrìjfeo. 
Uit bel Hoogd. Utr. HfatM, 1837, 8vo, / 0.75. 

haodboekder natnurknnde, naardeseade venneor- dilrde en verbeterde Hoogd. nltgave -van G. Hohrbauv door M. Polavo^ 
Met eene Toorrede van Prof. F. S. Alexahdbe. Leidi Baxenòer^, 1835, 
8T0^1«at. /2.30. 
Hill* (h)f verbandeling over de ooraprong en aankweekiog van prólifórenda 
en uit elkander groeijende bloemen, hoedanig men nìt enkelde dnbbdde 
en idt dobbeldeplroHfénAide of alt elkander groeijende bloemen trekken kao. 

' Uit bet Engelach, laatst mt het Hoogd. vertaald. Amst. Sepp^ 1810, Sto, 

. .gdd.pK/3.25. 

■ verbandelingover de verdnbbeling van bloemen, ofaanwij- 

zing om door oppaasing en kweekiog , gevalde of dubbelde bloemen nit 
enkelde le trekken» Uit ket Rngelaeh. Amst. Seppy 1805, 8vo, 8 geki. pi. 

/3. 

a • ..r. r {oanvìjse over devoortteeling der phutt^gewaaaen. Uit belEn- .'gehcb. Amat. Sepp^ 1811, 8vo, 6gekl. pi. /8. 

Hivbbb&gb (M. H. J. vav), middeU em bet lactucarinm ner wit en — t41 — 

B."" 4» bL 234. 
BmoctAT» Apàoriftoil. De Apl^fkani (korte tieliftigeo) v»» HiwócAa- 
TI» la fam LatìJB «a IMerd. wrtaald. Aaat Seunkiym, 1835, I61110, 

/IJ»- 
Toorspellingea en Toorseggiogen. Aaist. Atoiliftg i ya n , 

1836, ^S2mo, 1« di. / 1.40. 
BMtorie (bekBoirte natnnrlijke) dar Rtwriiché bitanrot. XXOC. 1808, 

D. vn,8L 2, b1. 538. 
m,^^^ «agcdeokidiriften ^ran de Ma^ffihapfiij tot leddiogTtB drenke^ 

lingen, opferìobt bianea Anttenkai 1767. Aa»t. Jltryer eaJPWiMrvy 

1811, 8vo, 6D1D./21. 
Hìfttorie(aalaarHjke) en aibeeldiageo laet de beMhriJTiBg in bét Hcil. 

en Fnmdu Bnm. Caster^ 1830, 4to, pi. 2 stukjes, / 2.50. 
— I ' ■ — Taa dea elaad. LX. 1805, D.I, st. 8, bl. 20* 
... van dea faiseat. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, 

bl.313. 

— der gemf en. XL. 1805, D. I, it. 2, bl. 628. 

▼aa dea hariag. XL. 1808, D. IT, sT. 2, bL 564. (aataor- ea bauboodkaadige) der boa dea, of eaderwijsboeaieo 

boadea opYoedea , opwassea , geweaaea , dendiifir ia- en uifterlijke aeklso 
gp n e eacB , ben aa believen Ueia boadea en ia wasdom 'verbiaderen kaa ; 
ak ook Tan het gebruìk deneWen io de geaeeskaade; beaeveaa eeaige add- 
delea tegcn dea beei vaa doile boadea. Dofdr. Bkuiéf 1796, gr. 8^ » 
/ 0.60. Tweede dmV. AmÉt. Esveldi Boltrop {lìaau Diedericks) ^ 1807, 
6fo, 1 afb.yO.75. 

- vandea ipea-booBi,of taxai. XXXTX. 1800, D.IVy •t. 2, bl.330. 

vaa dea k a mei eoa ea desieUs Ueorvenaderiagea* XXXTX, 1800. D. IV, 8t. 2 , bl. 589. 

-— — derkanariTogeltjena. XXXIX. 1802,D. VI, at«29 bl. 271. 

■ Yan bet readier. XXXIX. 1804, D. Vili, at. 2^ U. 647. 

(bekaopte nataarl^ke) of beacbiyyiag ea albeeldiagea der ineort* brenfpMlen van de drìe rijkea der aatuar. Aaist. SaaàeSf 1794-«*18069 
4to y pi. 32 stakjes, / 12.60. Idem met gekl. pi. / 25.60. 

(aatuurlijke) dar spaaascbe vliegen* XXXIX. 1803, B. VII, m. 2, bl. 283. 

(bekaopte) wi dea tabak. XXXIX. 1803, D. VII, •t.2,bl.557« 

>aB eeaige der vDorBaanutetaiabloemea. XXXIT. 1792, D. IL bl.26K 

(aatnurlijke) Taa bet Ticugaa^^achaap, of dea •cbaapa-kameel* XXXIX, 1803,D.VU,8t.2, bl.638. 

Taa Sarìnaamscfae vliadera aaarbetlevea geteekend. ^ekkord en bcacbrevea (ia bet Boll, ea Fraaach) door eea liefliebber; 
ala ook vaa de mpaen ea poppea en vaa vele eijerea* Aaist Sqip^ 
181&— 1822 , 4co, gekl. pi. 3 aflereriogea , / 15. 

-.— —— ym dea walrna. XXXIX. 1804, D. VIE, st. 2, bl. 604. 

, > , ymn dea zebra* XXXIX. 1803, D. VH, st* 2| bié 

«7. Sdùedameiuis sUtens. Gron. 1833. • *«••• < Hqoshvmi. (H» P« GiilBBBiif»)^. 8p«c* fiiad. tooaUacot diafttiutioBem, mut 
«rf^hri^is pb «cido urico penrerse aecnalo depeiideal. Lo^. fiat 1802. 

- — iets over hetgebnilkvan den terpentiin. M 

. lia^Aopty^U, LXIX» 1830,D*ni,»i. h^hi. 127, . 

^ (J« )> 8pec. med. iMmtiai^'hÌBtorÌBmicteri| ex 

^qiH>: fiomioa in . iKwoeomid Aoedmtdo LùgchiÉìi Batavonim est nteuniiQ»* 
Dullis animadversionibus illustrata. Lùgd. Bat. 1802. , . . . 

■■ " '^ i < ' ' " »■ " ■■ •"■ ■ Il m. wàanamiiigeQ omiratit de thans btemkmàà 
afiìdamie der kindaraiekte. ftott. Jù-òùn^n KntafthnmvamAipkeH) 
1818, gr. 8vo,/0.30. Vervolg daarop,/.0,20. . ^ ^' 

' . ' '• > !' ' «pec. ipcA.de neiiiis Teaioae urinarite. 

Lugd. Bat. 1798. , :: . . ., 

Eoe kao meo hel Veriooren of. vermiiid«iid maBnelijk ▼ermogeo weder 
, Ji^koo^eti jeo v|Esfc8tei4Leii? — Een nood- em knlpboekje yoot alle» wdke in 

de llefde of door zelfsbevlekking baiteospoorig zijn geweest. Uit hkfioogd. 

Tertaaia liaat den 2^ druk. Ak>mme, 1799—1803, 8vo, 3 Db. 
./SXO. 
Bfimnué (W. J.), over dea ifob antityi^hMitieuiii. XXXIV. 1833. 

B.H^bl. 36. . 

Boba (J.), eèoige nntlige «ctcnscbappen* Inb. flfiddel voop de Teepeaten 

iteeràtideremiddelen. Roti. Sendrìiseny 1814, Svo, / 0.20. 
BoénsL.(R. AJ xÀv)j iets over de rereraus Indicns of iodiiehe jaat- 

tlacb. LXni. 1825, pct. bl. 222; 
■ ■ van den vliegenden viscb, taiUrt« t f-yammà. 

txm^ 1825, Decemb. bl. 275. 
flosvxH (G. Pauiis TAN dee), de arte medica. Leidao.» - Ithhtìnmr, 

1838, ftro,/a 

toeyallige gedezing eeéer bevlge braking . àoùv bel Uer. XZX. 1805 fD. XY, ac. 2, bl. 600. 

bistorische lessen over de cbolei-a» lieUL , i>am 4^Hoek^ 1832, 8vo, / l.lOi 

G. W. H. KjkATBOVEXi en G. Saloìipv, gé- scUedverbaal Yàn de cholera^pidente te Ijeijden in 1832.iMuid^iMfr, 
1883, »vo,/. 2.40. . ^ . , . 

. ' u\.u.: ■ — ■ I- » ■ ■ waamcining vèù. cominotiò ce r «bri. 

I.XIXL. 1828, D.n,at.2rrblv 173. 

diss. med. de constitu^io'nié e^iide- • » ìMcàó doeiritta. Ldgd. Bat* iSlfr. 

'■ • ' •' • • ' — ^ ? -'' ' iilitiàdiacimlÌBa«rp«tb)0lo^ieE6«ndilQnnfr 

In naom edita. Lngd. Bat. Luchtmans, 1835, 8vo, / 3.20. 

» ^ ' - i" * • ' — T^'Wttrekidl uit écbte bescheideD wcgena de 

aekten opJava, inionderbeidwiégeiiB da febris endéaiica Bauyae. 
hKISL. 1826,. D.I, ali 2> bL 171. 

over bet btriang en de vàordèeten oener Uas- 4ieke voirmiag voor deor toekomatigev ganeeaheeri iiXIXw ISSBy 

D«n,Bt.2,bl. 127. . ; 

i fì /x . > ■ ■ ■■ ' f . '■ — — — : — ^ |;edaohtan'Oirea>4et st udi o em hct ^Hiderww 
der|;enee8kande. LXIX. 1826, D. I,8t.2,bL 261. 

:^-^-e r-^ — r^^ r~^ vendedigiég der gesoeakuBat, ak kera 

der natnur. XXX. 1819 , D. XXIX, »t. 2, bl. 1 , 49. iifBi'YII PMfeii^'Vldf <Éft)y vMHMsnli&g- vati li«plitiist ebroiiltfi.: 
LXIX. 1828,^B. n, ^. 2;bK 172. 

lete over Hipvoobatbs. XXX. 1823 1 ■>■■'■' tiil»t 1. D.xxxni,8t2,bi.3ia 

■ . ■ ■. ' ; — fi" i' f ■ WMitieinitig eener hydrops anasarca 

door swcetmidcMen geiMcen. LXIX. 1828, D. II , ftt. 2^ bl. 195. 

koit Terslag Tan de ziekteb, (interitfiit- • '1 tereodc koortsfen) welke van September 1826 tot JuHj 1827 in \m^ 
Dosooomiam academicam te Leijdeii zìjn waargenomeh. LXIX. 182T, D. 
ll,Bt:Ì^bl.44. 

over de iotermltterende kodrtsen van bei jaar 1627 , waargenomen in bel noeoeeniiam te Leiden. LXIX. 
1828, D.n, st.2,bL166. 

oratio de perfecta ■ I H I ■ I I « i »< < I ■ ■ I t ■ • 1826--1827. 

■ ■■' I l'- ' •' . * " ' — "M * t ,,> v ., waamettiing van deft morbns inacnlosna- 
keem^rrhagièiis I/TbAlmòv^xi. LXIX. 1828, D.II,8f.2,bl. 182. 

waarneming van rbeumatisnitta Vene- retta. LXIX. D. U y at. 2, bl. 179. 

orakiò de' sCmplicis senio, medeebme cnltevibàk teprinud éxcolendc. I. 1824^^1825. 

wàarDemìng eener slagadetbreuk ytm de ... 1 1» I ■ » » « t srteria ìttAominata. LXIX. 1828,D. Il, st* 2, bl. 187. 

— ^. waÉrnemiog eeiaer tynipanitia. LXIX. 1828,D.n,8t. 2,bl.l93. 
t»" ' ■■• (J. TAir DB&) , ie|a over' venneirigviridigliig der arm p o 1 ij pen (h y- 
drae). LXV. 1827, B. U, bL551. 

"" ' > ." — ^ 'TespùttstBn ad cpniesliooein medlcani t Quaeiitnr bretis 

eUfitftincia expooitio.fabricBB et fnnctionìs organi auditna iiibouine, 
reoeotkirum etiam aDatomicomm observationibuè,- et anatoaae compartita 
ila ittwCrata,^' nt ex. bisee pateat, qaaeAam bH buinsorgamparrad andien- 
.ten'iàasOtiie'necinÉaria, el qua bi ré illnd pmettantius in bomiiie, qnam 
in bmtU nt d^sèmbim. U. .1820^1823. <: 

eeniìge aant ec ka nin g e ti orter de kenmerken van bet »■ < M gesiaebt bombinatòr .TairMKaaBMén ov^rdefom-ten, die dàaiioe be- 

Imacii LXY: 1832; D. VII, bL 77i 

j - "^ I M i L .1 ] " bulla àlboelncta^ R. 8p. raet 1 afb. LXXV. 

18a»,bl.245. 

bescbrijving van baprestis DaìiKIIi^ pa'pilio iPbDsvi'ai colina VBSHVfti.ii. Met«fb.LXXV. 1838, bl. 338. 

dispntatiòde'òaùaaram finaliuml ddétrina.ejuM|Be inii^Hdgin nsu'. XIV. 1A24,' D. m. 

kones ad ìllosirandes colorìa nratationea in obame- I ■!■ 1» « I H ' leontel Lugd. Bat. Gjfvtef {x\ì%3(ui:vah <fitr.Boel)^ 1832, 4tò, f 2.8Cr. ' 

uittrekBeb nit een* brief van-F. J. F. Mb^bit I» i«««^iW«ai**i^M^^Wi^pi^i^ B^ijn, betrekkelijk bet gesiaebt chincbiUa; ens. IXXV. 1836, 
■li .99« 

over de chinéhlMaV'^tis laitlger tWi MoLUrA. • • • j 1 < 1 «ib. L^V. 1831, DiiVI^ bl. 105. . 

' gwMMJlieginsaìi nKBwrijjBiB ftpiiìwidfÉii >vro ha dtefeBrfjM. Aattt. Sulpke^ 1828-4833^ 
8vo,pl.2Dn.;/Ì9.30. ' ~ 144 ~ 

B0Km(J.TAirDBE)t «ènigedenkbaddMiovirdfrvvunbdcr dierkvvde 
en oi^er de regte wyse om haar te beocfenm. LXXY. 18M, bt. 88. 

: beknopte buidleiding tot de natniiriijke gescliwdeabnii 

het diereorijk. Haarl. Bohu, 1836, 8vo, / 1.80. 

eommeiitatio ad quaestioDem botantcam quA quaetitnr oonciniia expoutio eontm quae de foliornm plantamm erta, «tn, 
fidirìca et foocttone innotiiere? I. 1819—1820. 

kleine ichthyologiscfae aanteekeDÌng^. LXV. 1831» D.YI,bl. 338. 

proere over het instiokt of de knnstdrlft der dieren. XXX. 1826, D. XXXVI, «t. 2, bl. 99. 

a y atematiac h e beschrljviDg van eenige insekten nn Noord-NederlaiML LXV. 1826, D. I, bl. 333 , 431. 

en eodegesebiedeBb ODzer kennU van betzelve. LXXV. 1839, bl. 151. 

eenige aanteekeningen over bet kabinet vsd terge- lijkende ontleedkniule te Parija. XXX. 1826, D. XXXV , st. 2, bl. 107, 
167, 216, 262. 

over lepidosiren paradoxa, een nienw gesfan^ht T<n reptilia. LXXV. 1837, bl. 407. 

over een nieuw kenmeric om bet geslacbt libelInU ipan fteshna te onderacheiden. LXV. 1828, D. m, bl. 335. 

recherches snr l'histoire naturelle et ranatomie dcs limnlea. Leijd. LuehtmanSj 1839, 4to, 7 pl./7.25. Hetzelfdewerk in ' 
't Nederduitacb. XXXIV. 1838, D. I, bl. 265 , 388. 

oyer bet aantal der lucbtgaten (atigmata) bij acolopendra. Met 1 afb. LXXV. 1838, bl. 332. 

redevoerìng over de steUmg van Hnosa, dat de mèaacb eeD niddelwezen is ooder de dieren dezer aarde. XXX. 1822, 
D.XXXn,at.2,bl. 1. 

bi)dragen tot de natnoriijke gesehiedenia Tao dea menacb. LXXV. 1834, bl. 86, 247; 1835, bl. 356; 1836,bl.8l| 
143. Met 1 afb. 1837, bl. 262, 266. Met afb. 1839, bl. 248. Met afb. 

ielB over het onderacbeid tusschen de kiexen der boTca- ■»■. en onderkaak bij de olifanten. LXXV. 1836, bl. 53. 

tabula regni animalis, adcfitis claasiam orduia»- que cbaracterìbiB; qaam edidit in usilm auditomm. Lugd. Bat. Cimili) 

1828, 8to, / 1.90.In 't NederdoitBch. Leijd. ajfveer(thaxa£aekimaMs)^ 

1829, piano,/ 1.25. 

iets over den grooten xoogenoemden aalamander van Japan. Met 1 afb. LXXV. 1837, bl. 375. 

difls. phil. de sceleto piachinu Lugd. BaL 1822. 

over de in de poolsti^ken gevondene roode aneeaw, XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 72. 

iets over de spoor van den ornithorijnchas. LXV. 1827, D.U.bl. 503. 

eenige berigten aangaande Gorrr&iBD EBixaoui TaBVlaANvs. LXXV. 1837, bl.211. 

het tronunelvlies van den hradypua tridac- ty lue van bniten boi. LXV. 1830, D. V, bl. 93. 

— aa n teeke n ingen over het inweadig aaaaksel dee veen- moia (gryllota vulgaris). LXV. 1830, D. V, bl.»4. — 145 ^ . 

vlinders (lepìdoptera crepmscuUria «I noctarna). Mei 1 afb. 

nleuwe bijdragan tot de ksxaÒA van het voi^elbek- 

dier. Met 1 aCkl^XXV. 1836, W. 227. 

(P. TAir osa), dìss. nied* de haemorrboldlbiiej Hankfov.: 1801. 
Satr (J. T:) , dìss. med. de ceri o la medick. Lugd. Bat. 1819. 
— : — (W. T.) ea J. F. ^Acaoss» bdiksbevrachtiòir door deb aen 

io6L XXXiV. 1812» D. I, bl. 234. 
fionAfJ.). merkìvaard% geval vaaeeoeTeiborfeiMbeleedigiag dea boofda 

co daardoor ontsUDe toeiallen door de ir e panali è geneaen; «laar hec 

^Mfsd. door TAH £L9ia^. LVIII. 183JÌ * si. 2 , M. 162» 
B<v?4Avn(J. C.)^ nataurkmnde déraiel. UU hetHoogd. door A. IT. ▼*» 

Looir. Amst. Brave ^ 1808 , 8vo , / 3.00. 

HpfiuirGr^4]^erda «eiaiatieGkeJMiMdeMTaiibetailferl^ den Hent» 

bgdnige £L]iUL.LYin. 1835, sapplem. baatd. 3 , 8u3» bl. 193. 
Bi«in<Aif (& A.), .visitai scbeìkiuidige tafeteà vab de bestaandeelea <n onder- 
scbeidene boevedheden derzeWer, uitwelke de voomaamste middensoé- 
teQ 4tmeD0e$lel4 i^ii^ jvo^eais de waameoiiageft Tan fiBBOXAw, Ki&wairy 
WnsoLBB, WaHa»' en andferb acheikuiidigeii; benavemde oploebaaiiwid 
der. 9001^9 zoo wel ui uvatei! ak «ijogeesteo de éigena^rtige awaarta 
der ]%chaameo. Met eenige bijvoe0aeleo uit bet Hoogd. overgel[»fi(|tt eo 
OMi de yooniaaiiiflle,eigen3chappe» van ieder zoot vérmeerdenl doorH. 
"W. Aoupvs. Roti. Dfln «SoR/m , 1793 , / 2.00. 

(G« F.)> biPaptÉroOrdioifder irraaget hoe kottnen nomreo-; aoader .V>arteeltDg baarer. gezoadbeid en. sebo on bei d, Uijde noedett -van 
geioDdekiiideren wordenPUit betHo09Ìi^afeetaaiiiiierkHi|^.teriiiBeniÌBfd, 
.dcMT D* HlaiAacn. 's Hage £0CTriiwf Ir/tt ^ i791y 8to y / 1 .25. 

med^dediiig omtreiit bet oalstàan van de «aondkUm .(triainuB} , ten geto^ eener mrwoodliig bij een paard. LXVII. 1830; 
D.fl,a|..2»W.tó6. 

(Q. J.},:dia. ned. daTietaa ntkMle in aegrotia coraadii. Oit». 1815. 

(J. F.}».ietaoiiier dracooepbftlnm YifginianaiD. LXXY. 1836; ^p^ilpeA gebgraphkxKaiedicum da fiocopaA^atrali. \jèÒMtò iMchtmaM ^ 1838, 8to, Toai. r, / 2.00. 

rr-^1 -. q;»tof»m0D|(eùgr..iMd^dta Eispania et insoUs qmbaidam 

auois mediterraDei. Lugd. Bat 1838. 

bescbif jviDgi van den akadeauacbcn krnidtain te Géa^ Jiu^ea. LXXV. 1839» hL 62. 

bijdragen ter oploasing der Traag: Is lemma a^rbiaa ^aiict. eepe stapd^astige; ODdencbèideDe soor^, dan wffl ffn ftntwikkdingp 
vonn van eenige andere ^ao hetzelfde geslacbt? met afb. LXSLVl .1837» 
M. 2Ì^;:HeUeifde werk in bet Fianacb t liXXXI. 1838 »bh. 73. 

kniMlkiindige mededeeliisgen aangaande 1 e m li à av r b ià a» de Tillarsia nympbacoidea en den dictamna» albueu LXXV. 
1839, bL 85, 257; : 

M. £,)» diaa« med. de pinguedine animali. Gronu 1822* ■. 
F. }, waarneming omtrent bet miitvnur' te Spanbróeken 

9 

IO (M. — 14B — 
W«gniim in de proviocie Noord-HoUand , in 1827. LXVII. 1819 > B. II / 

<t. 1 y bU 5. 

HovMAir (J. M.)y geneezinge van eene gestokene borstwonde. lY. 17&&| 

bl. 251. 
-^— — — geneezinge van ccn hooftwonde. IV, 1755« bl. 269. 
HomAmr (J. A.), ervarìngen en aanmerkingen omtrentde endermischa 
• methode; naar faet Hoogd. door vanEldul. LTIII. ISSS, suppl. band 

3,8t 1, bl. 47. 
HorsTEDB (P.)y acbijnbare mitlukking der koepok-inenting. "KJJIV. 

1809, D.I,bl.354. 
Hor8TBA(S.), beproefd voonchrift tegen wormen (Inmbrici). LXXX. 

1838, 8t. Il, bl.337. 
HooEiiDOEp (W. yah), redevoering over de ineiftting tot de ingecetenen 

van Bauvia, na bare terogkomst van Samanng. X*. 1780, D. n, M. 

332. 
HoBi. (A. F.), gebroik van bet acidum mnriaticam oxygenatnm 

bij bloedvioeijingen en ter afflcbeiding van den moederkoek; 

benevens vraamemingen en aanmerkingen omtrent de inspaitingen in de 

n avel8tren|;a der; naar bet Hoogd. door vav Eldik • LYIII. 1834, tt. 

5,bl. 446. 
HoBSTBAUv, bijdrage tot de diagnosis der ziekten van de alvleescbklier; 

naar bet Hoogd. door tan Eluik. LVIU. 1835, st. 2, bl. 140* 
BoLLSVAir (E. H.ì, dias.cbem. med. de aqna marina* Trai, ad Bben. 

1833. 
HoLiix(E.), diss. pbysìol. de stractnra et osa yasornm abaorbentian. 

Lugd. Bat. 1793. 
HoLsciiEE, operatie van bydatides in deoogbolte, in een morkwaardig 

geval van exopbtbalmos; naar bet Hoogd. door van £iJ>au LVIII. 
. 1833, aappl. b«nd3, st. 1 , bl. 34. 
HoLTEaMAR (E.), dis8.med.de acedo primarum viarum inneonafiS| 

aymptomate obaervatu dignissimo. Logd. Bat. 1832. 
HoETSop (L. S. A.), twee zeldzame cidLte-gevallen betrefTende betbestaan 

van ontwikkelde borstklieren bij den man, vaargenomen in bet gami* 

xoens-bospitaai te '8 Gravenbage. LXXX. 1838, st. 2, bl. 60, 187. 

- diss. med. de tetano. Logd. Bat. 1835. 

Home (F.) en J. VAir.BaBDA, geneeskundige proeven en weameiungen van 

onderscheidene aiekten; benevens opgaave der geneesmiddelen; -oterde 
. tnsacbenpoosende koortaen ens. Nieiiwe «itgaaf. Amst. van Bs 

(tbans Saniòerien) , 1808 , 8vo , / 3.00. 
Homoopatbie (De) of Dr. S. HAHinniAmr'a guweawlj ae. Dordr. Bcekée» 

1834, 8vo,/ 1.40. 
Hoofd-kommissie van landbonw le Batavia. Algemeen rerslag van dea 
staat van den landbouw over den jare 1828. LXVI. 1830, n^. 4. Bijvocf- 

sel. bl. 3. 
Hoorfdpijn (Aanhoadende), met' dooddijk gevolg. LXXIV. 1835. D«l, 

kL Z, hi. 286. 
Hooo(G. DEÌ; diss. med. de analogia, nexu et reciproca applicationis ud- 

litàte meaicinae bumanae et animaliammstioo-domesticorum, «re 

vè(erinariae artis non neganda. Lagd. Bat. 1811. 

— verslagvan den staat der zieke paarden, runderen en 

scbapen in den Alblaaserwaard en de Yijf-Heeren-LandeD enz. LXVH 
1828, D.I^,st«2«bl. 177. — 147 — 

HoooBftuinr (t). A.)y diss. med. de eocephalitide essudativa infantimi. 

Tnij; ad Rfaen. 1838. 
BooGBMBOEP (J.) ) deontmaskeraartandegeheimen der magne tiseurs en 

iomnambules voor weldenkende en deogdzame menschen ontmaskerd . 

Bordr. BUusé, 1816, 8vo, J 0.75. 
HoooBKOiJK. (S.), bescbrìjving en afbeelding van ^nen nieawen pyro*. 

mélcr ofTuurmeter.Vm. 1774, D.I,bl. 211. 
HooOEVBBir (F.), verhandelingoTerdegeelzucht. IX\ 1787, bl. 435. 
' (H. F.), spec. med. de febriam omninm ratione. Lngd. BaL 

180B, 
BooGXAMsa (W. R.) , over walvischaardige dieren op deZeeawnche atroo- 

meii. XXXIV. 1825 ,.D. I, bl. 250. 
Hoop (A. VAN Dxa) , bortus Spaarn-Bergensis, enomeratio stirpium 

qua, iti Tilla Spaamberg, prope Ebrìemam, alit adscriptus; disposoit 

W. EL OS Ybixsb. Amst. Mailer ^ 1839, / 2.90. 
— — — — ^— proeve ter yoorkoming van het bederf dea regenwa- 

ters in bakken. XXXIV. 1835, D. II, bl. 268. 
Booair(P.G.'VAii),ftpec. med. de ìÌè^ quae in partibos membri, praesertim 

coBeia, amputatione Tnlneratia notanda sunt. Lugd. Bat. 1803. 
waameming eener geneaing van eene b^zondere zenaw« 

ziekte door de muzijk. V. 1817, bl. 227. 
HoouMaH(J.)9 beschrìjving der vogelnestjes. X*. 1781, D. m. bL 

145. 
Hops fJ*)» bescbrìjving en afbeelding vaneene Budleja globosa. IV. 

1782, bl. 417. 
HoBDUK (£• VnVACKn), ditt. med. de spie nitide. Lugd. Bat. 1839. 
BoBS (K*)» ^^ cbolera, zoo ala dezelve te Berlijn is waargenomen. (Jit het 

Hoogd. door Th. DAnns, Amst. Suìpke, 1832 , 8vo, / 0.50. 
— — ^^ bijdragen tot de beoefening der genaeskunde, bijeengezameld 

op mijne reizen door Duitachland, Zwitzerland en Frankrijk. Uit het 

Hoogd. door A. Moll. Amst, Brave ^ 1810, 8vo, / 2.80. 

TerbandelÌDg over de nux vomica, zijne eigendommelijke wéildog eo geneesknndig gebruik. Uit het Hoogd. XLVL 1811 , D. II« st. 
2,bL113. 

waamemingen aangaande de besmettelijke senuw-en h ospi- ta a Wkoorts, bare bebandeling, en middelen om baren oorsprong en 
varspreiding uit de bospitalen te voorkomen en zichzeWen voor besmet- 
ting te behoeden. Naarde tweede verbeterde uitgave uit het Hoogd. door 
N. C MBPrar. Amst. Bemirop^ 1815, 8vo, / 1.60. 

(J.), over een middel tegen slakken, aardvlooijen en wor- n^n. X. D. VH. 

(P.), beschonwingen omtrentfaet werk der nageboorte, in deszelfs pfayaiologischen en pathologischen toestand, en hetgeen de kunst daarbij 
•e «dotti beeft; naar het I^gd. door y^n Eldik. LVIII. 1838, st. 1, 
bl. 69; st 2 , bl. 171 ; st. 3 , bl. 238. 
B»«VBA(W. L.), ooderfalndìng der arteria carotis primitiva, welke 
eeoe aphonie ten gevolge had; naar het Engelsch door var Elddl. 
LYm. 1834, st. l,bl. 31. 

•verscheuring der peesvan Achilles en daartegen ge- 
• bczigde geneeswijze; naar het Engelsch door vaw Eldis.. LVIH. 1829, 
si.4,bl. 357. — 148 — 
iSft^D.VlI. ,«,. ,^ 

beschriJTing van dea gt tip-boom. X*. loH^ D. Yil« 

onthe mioeìralogyof Java. X«, 1816, D. Vili, bl. HI. 

esaay on the geography, mineralogie and botany of the western portion of the tenitory of the native princeg of Java. X^. 
1816, D.Vni,bl. 175. 

an essay on the oopas or poison tree of Java. X«. 1814, D. vn. 

short account of the medicai pianta of Java. X*. I8I69 D,VIII,bl.95. 

scheikundige ontleding van den r a r ak-b oom, (sapindas saponaria, L.) X>. 1814, D. VII. 

scheikundige ontleding van een vulkaansch zand en een ijzererts. X«. D. VII. 

HoasvAH (J.), berìcht aangaande zijne verhandeling enproeven, om y/endt 
water op de zee-schepen zuiver te bewaaren enz. Rolt« BofkmU^ 1801 » 
.8vo,/0.15. 

betoog, proeven en bevestiging: versch, zoet, stiktaand wa- 
ter, is in deszélf aard , metgerìnge voorzorge t^ belangrìjke inwinst,3Euivnv 
tegens verrotting, bederf , wansmaaken reuk te beveiligen. Onnoodig lief- 
zelve van het verderf te willen zuiveren en daarvoor premies nit te k>veay V^ 
betalen en te ontvangen. Rott. SchefferSj 1806, 8vo, / 0.27!« 

HottsT (G. ter) , verhandeling over de vraag: Zijn er braakmiddelen , die- 
men in sommige gevallen boven den wortel van i pecacuanna veridezeir 
moet? zoo ja? welke zijn die middelen, eo wanneenkomen x^^te.pas? IX«. 
1782, bl.l. 

verhandeling over de ondersteunings-middelen van don 

koortsbast. IX*. 1783, bl. 111. 

diss. med. de secali cornuto, Gron. 1836. .(J. VAH Dsa) , iets aangaande de blaasdporboring* XLVH. 1812» 

D. I, si. 3, bl. 125. 

waameming eener met het alleigelakkigBt gevolg ver- rigtte doorboring der borst. XLVII. 1812, D» I, st. 2, bL 219, 
(W. -), diss. path. med. de debilitatis morbOìSa;e.nattini et difterentib accuratitts determlnandis; quo etiam BaowM)[i bac de teopinio 
refellitnr «t flurELARDX,^viri dar, eententia expienditur. Ti^» Jid B^Man. 
1803. 

▼erslag en nittrdcsel van en uit deLaCijnschenelda- geneeskundige proeve over het naauwkeurìger bepaalea der natunr en ondata 
scheidìDgen van ziekelijke zwakheid, waarin het gevoelen van.Bftowii 
over deze zaak wederlegd, en dat van Hufxl^nd ovenrftgen wotdtB. 
LXXXViìI. 1804, D. II, bl. 416. 

^, J. ■ ), waameming omtrenteeneuitstortiiig, van b 1 oued in 4ea • blinden darm, zich openbarende onder de verschijnseien van tromm^l- 
zuc h t , en gepaard gaande met kramp der hals.-;spieren bij een pf^rd, inet 
cene bijvoeging van A. Nux4V. LXVn. 183Ò, D. II, st. 2, bL 402. 

waarneming eener hersen-ontsteking bij een varken , met eene bijvoeging van A. Numan. LXVA. 1830, B. II, St. 2. — 14» — 

HoasT (W. J. TAH obb)| waaraemiD^ omtriBiit het ontstaan y an den zoogenaani- 

den ma agleoller, bij een paard , door het drinken vaD eene groote hoe- 

ireelheid melk. LXVU. 1830» D. 11, st. 2, bl. 620. 
HomocK. ^H. B. tan), dìss. nied. de scorbuto. Lugd. Bat. 1821. ' 
HoasTOK. (J. P. yak), OTer de ontdekkiiig en bereiding der oker-aarde. 

Met afb. XI. 1806, bl. 1. 
HoTTSHS (J.) 9 waarDemingen van twee personen van een en denzelfden hond 

ffbeienj en beideaan de water vrees gestorven. IV. 1767 , bl. 277. 
HouBBR, zie: Tomballe.' 
HoiitaK.GfeB9T (A. £. V. Bbaam), bericbt ^aa een cbameleon aan de Kaap 

de Goede Hoop. IV. 1767» bl. 637. 

• bericht wegens den lopbins histrio. IV. 

1774» bl. 20 Tan de berìchten. 
HoOT (1. VAN deb), waameming eenei* aanmerkelijke boofdwonde. 

XIX. 1822, D. Ili, bl. 72. 
-: heelkondlge waarnemingeB betrekkelijk de hoofdr 

wonden enz. XIX. 1825, D. IV , st. 1 , bl. 58. 

nosologiscb-therapeatische beschrijving der b e e 1 k u D- dige zi e k teli, naàr den Inboud der werken van TiTTMAHif, Caussev, 
Lahgenbeee, Righebahd, Boijeb en andere beroemde heelkundige scbrìj^ 
Tcrs, vergeleken met eigene ervaring. Amst. Sulpke, 1826—1831, 8vo^ 

3 Dn. / 10.70. 

(J. .— ■- en B. Tebsieb, waarneming eener gelakkige reddtnc^ van een drenkeling, met bijgevoegde aanmerkingen. XXXII. 1790» 

D.I,bl, 2». 

'waameming over eene in tnss n se ep tio intestlnorum, oide ii^kokering vanden eenen darm in den anderen, XXXIV. 1819, 

D.I, bl.275. 

waameeming wegens eene gelukkige geneeziog van eene- paasio byaterica, die, onder zonderlinge stuipacbtige toevallen, eeile 

volstrekte stomheid ten gevolge bad. IX«. 1780, bl. 200. 

Boote (H. J. Tav), waameming eener doorgaande gescboote borstwònd.. 

un. 1818, D. I^ st. 2, bl. 91. 
i aanmerkingen over de break van den hals des dije» 

beens. Amst. Pòster (ihuas de GreUer)^ 181 &, 8vo, pi. / 1,50. 

onderzoek aangaande de meest voi>rkomende oorzaak, en debdiandelingTandeonUtekingder berzenvliesen, welke mensomwijle» 
ook na schijnbaar gerìngeboofdwonden, waarneemt. Utr. Alter ^ 1820,, 

8fo,/l. 

bandleiding tot de materies medica, of leer der kflonis en. krachten der geneésmNidelen , veitieterd en met nieuwe redéptea 
vermeerderd door H. J. Schooten. Amst.'!;!!!! Es [HbMa Radink) ^ 1828 ^ 

8vD,/2.20. 

- ^nràameming van eene zonderlinge ontaarding van bet oog. liet afb. Lm. 1818 , O. I , su 2 , bl. 86. 

waameming van een aanmerkelijk spekgezwel in de- bdikbolte en de in het werk gestelde lijkopenìn^. XLVII. 1815, D.IB» 

st. 3, bl. 245. 

iets over de taxis, bij beldemde breuken. XLYIL 1816, D. IV, st. 1% bh 86. 
HoFmi (W.vah), mtvihding van eene drenkeling»-stik- en i»venslacht- 
iromp. Met 1 afb. XLVHI. D. VH,st. 2,bl. 175. — 150 — 

BourruTH (M.), deecbte benzóin-boom ea kamfer-boom tiniSani- 

tra. Mei afb. IV , 1784, bl. 257. 
aanmerkiogeo over de berfstdraden, of bei TUegend 

spintag in de logt. XXIX. 1787 , D. Ili, st. 2, bl. 520. 

aanmerkiogen over de bloemeo vao dea nooten-moa- kaat-boom. Metafb. IV. 1789, bl. 211. 
■ vertoog over de veraDderlijke ateeneo, oc al uà 

genaamd. Mei 1 afb; IV. 1781 , bl. 311. 

bericbt aangaande de echte oleum cajupoetiy inzoa- derbeid betreflende derzelver afkomst, en hoe zij onlaogs alhier vao folia 
cajupoeti 18 sestookt. XXVU. 1774 , D. m , at. 2, bl. 102. 

aaomerklogen over de rupaen, die de boomeo lo heC Toorjaar aoodaoig beoadeelen , dat zij in dea corner gebeel vrqgt- eo 
bladerloos staan , en over de middelen , die men , fot voorkoming daar- 
van, in 't werk kan stellen. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 327. 

bet onderscheid der aalamandereo van de baagdia- aea in 'talgeaieen,en van degekkoos in 'tbijaooder, aangetoond. Uetafb 
VI. 1782, D. IX, 8t. 2, bl. 305. 

bócbrìjving van de Malakse tin-ert» en derzelver nùjneo. VI. 1786, D. XI, bl. 383. 

beschrìjving vaa eenige Oost-Indiacbe tin-ertten. VI. 1782, D.lX,8t.2,bL337. 

— beschrìjving vaneenige Japanse visschen enandere acbejiieleo. IV. 1782, bl. 311. 

betonderacheidder xwarte en witte peper, enalbed* dingvan'tgewaaderstaart-peper. VI. 1784,D.X,bl. 604. 
Zie verder: Nozemah. 
BouwuTK. (J.), dias. med. de morbiscordis sympatbida. Gron* 1832. 

Zie verder: Bbhuig. 
■i (K.),9pec. med«deenipby8ematepulnionali.Lagd.Bat.l839« 

BoTius (J.), aanmerkingen over de geneesmiddelen. IV. 1762. bl. 788. 
■' aanmerkingen over de inénting der kinderpokjes. IV. 

1767, bl. 313. 
Ho«raHip(J.), practiacbe vraamemìngen betrekkelijk de tioevallen, óorsaken 

en behandeling van eenige der gewigtigste ziekten van bet onderste gedeelte 

dea darmkanaalaen van den aars. Opgehelderd door talryke aiekie* 

gescbiedeniaaen. Uit bet Engelach vertaakl naar de derde nitgave door J* dk 
. BaAUw. Waarbij gevoegd zijn de aanmerkingen van den Hoogd. vertaler 

der tweede Engelsche uitgave. Gor. Noordu^n (thans de Gnbber)^ 1828 y 

8vo, / 4.20. 
-House (G«), dlss. med. de angina polyposa. Lugd. Bat. 1819. 
QoivKAES (N.), waameming , bebelzende eenige zeldzame enlangdorige toeval- 

len, veroorzaakt door bet innemen van rotteAruid. IV. 1768, bl.454» 
HouLAETs (J. P.), geoeeskundigewaarnemlng overeenebijzondere vertraginge 

der nitbotting van de kinderpokken, veroorzaakt door eene andere 

«anwezende ziekte. XXU«. 1799, bl. 62. 
■ ' . geneea- eu verloskundige yerbandeling over de staiptrek- 

kingen, welke zo dikwerf ten tijde der zwangerschap vrorden waai^eno- 

inen.XX^K 1799, bl. 211. 

waameming JMtrekkelijk eener vrugt in eene bijzonderen zak der baarmoeder gevonden, naar eene voorafgeboorne moederkoekool- 
jdekt| benevens eene kleine^scbeUjder toevalien die er zyn ontstaan na de — . 151 — 

ìTMkMRDgy teroortaékt door den hevigen bloedvlied. XXII.. 1800» 

bl. 27. 
HoBSaTBAL (G. P. W. TAir), scbets en behaDdelìog van den Oostonefaieir 

braakloop (cbolera orienlatis) ▼andePm^scb&gretiieonièdegMleeld; 

. uh bet Hoofpd. door P. J. tan Waoehinos. Rott Wìfnkoven Hendrikstn ^ 

1832, 8to^/ 0.50. 
HoaiB (C J. U.)» di», ined. de carditide qoaeéptdemicegraBBaTit Imer 

milites anno 1814, in obsidiane DeliajL GroD. 1819. 
.^— ^*— ~— over de zonderbare eigenscbap van eenige vifisebeD, 

scliaal* eo scbelpdìereo , om somtijds Terf^iftige boedanigbeden 
. .aan te ncmea en de oorzaken biervan. Il, 1824, D.. Vili,. al. llfr, bl. 

485. 

(P.), ondersoek omtreiit de zeden der inbmdscbe miereiik XXXa 1810, 81. 2, bL 495 , 539. 

* " ■ ' (W. J.),difls.iiìed. de delirio treiiieDtepotatonim..Gtoir;1839. 

HoinT (¥• H.), korte verbandeliiig tot bet aankweeken der-vrilde ptjiiboo<« 
ftneii (pinas sijlvestrifl van LmiABua, ook genaamd grove sparre» 
grave deone, Ficbte) op eene eenvoudlgeen onkostlMtfe wijse toepMeiyk 
op onbdxiowde en voor alle anderegewancn onbmiklNure^groiiden. 'aflage 
WUkr^ 1825 , 8vo , / 1.50. 

HQBTB&(C.G.),overdewerkingenvan bet lactucarittm; naurlietHoogdU 
door VAS Eldul. LVUI. 1830, st. 3, bl. 276. 

Htnniian (C. W.)» armen-apotheek, xiJDde levens cene keor van- b^- 
proefde geneesmiddelen en voorscbrìften , naar de sesde oorspronkelijke 
uitgBBf, omgewerkt volgens de pharmacopoea Belgica. Nijm. TMtme^ 
1831, 8vo,y0.60. 

I aqna amygdalarum amararnm of aqna lauro- 

cerasi, in plaats van Pruissiscb i^nr, naar bet Hoogd. door tan 
£u>iK. LVni. 1821, st. 1, bl.83. 

over de kracht der actemisa vulgaris, ofgewonen bijvoet, in de epilèpsie of vallende zìekte. Uit bet Boogd«r door 
E. J. TsoMAMBH à THUBssm. XXX« 1824, D. XXXIV, su 2, bL 
7i3. 

de pligten van den arts ter bebartiging voor prakti* serende, bijzonder jonge artsen. UitlSat Boogd; door J. J. Gaasvtuk^ 
AasL J?Ai«, 1814, 8vo, / 0.40. 

nienwe voorbeelden der moogl^kheid, van ook in omo tijden levend te kumien b egra ven worden , m^li^ededd door Sbbasmah. 
XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. ^5; 

regelen ten gebmike vende belladonna als voorbe-^ boedmiddel t^n. de scbarlakenkoorts; naar bet Hoogd. door VAir 
Eldik. LVUI. 1826, st. 5, bl. 437. 

bet braakmiddel; naar bet Hoogd. door ya» El- mL. LVm. 1832, st. l, bL 27. 

Pescbika, WoLr en Rìcbtek, over bet gebruik van den b r a a k w ij n 8 te e n bij^ ontstekingacbtige aandoéningen van de borst , 
naar bet Hoogd. en Fransch, met eeo bìjvoegsel vau yan Eldik. LVIH. 
1824sst. l,bl.26. 

verbandeling over de onzekerbeid des doods,enbet eenig en adker middel , om zicb van zijne vraarbeid te overtuigen , en bet 
^ levendig b egra ven onmogeiijk te-maaken. Nevena een berìdit, wegebode k — 152 — 

opreclillng ymn een Mj^eobnis te Weinuir. UH faet Hoagd* HniL Q«. 
meruSy 1795, 8vo, metpL/0.70. 
BiimAir9(C. W.), oyerde beluaidelibg derdoofbc^d^ MnrhetHoQ|d. 
door vAir EuHi.. LYUL 1823^ sappi, band 1 , st. 2^ bl. 16L 

■ ■■■ ■■■ ^- ■' oTcrbel rfgt dea geneesheers oTÓr •le.'feji em doodj 

naar bet Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1824 , 8t..l,bl. 1» 

praotisch. ovérzìgt vao de ▼oorDaam^'g.ézoBdbeids- "*-^ bron nen vao Di](it$òblaiid , als : PìnnoBty' Dridbucg,Sohwalbaob^ Kàfbbady 
Neodorfy TòpUtz^ Ef^ra, Selt^rs, FacbiogeD, Sch^irayieiiB enz. Vooraf ^d 
algemeeDe aaninerkiogeiiover de minerale valereo ta deneelvér ^séfaniìk. 
l^^ h^\ Hoogd. <^oor £^ J. .TaoxAfiaof. àTHoassaars»; Gran, (hmkau 
(tbans de Grebber) , 181 1 , 8vo, / 1 .50. 

.bartsì^ki^iiy Àietin beChàrt^Dàar'bet Hoogd. Met eenige bijvoegselen van yanEldik.. LyiII/iS23^ àt IV-bL 15. ' 

de :j'icbt^ eenlPàDvlBua; .«aar. bèt Bóogd. door vas »* Ei,!^. WnU 1929 » »c 6 , U; 545. 

de waaraemtngeD over dò natuurlijke en ibgeénte kiiH dèrpQkjea, pver verscbeideiie.ziekteirderkindereDy en .loowei nof^r de 
te04$«9knndige. bcèanddiag , ab ovec de leefregel dcr kiodeM. 1^ de 
derde, zeer vermeerderde oitgave uit betKkogd, doot J^ A;.!SAXÌlte«AiiH 
atordanu llt^.. van Fwl4en6krg (ihsm^àMeà^zet^ y 1802, 8vo , / 3.25. 

de geaai-dheid., . ooderkenningi in. :|g^ne2»ag dar klìer- ^m zàtkUi» Vmf de derde en ▼ermwrdcàrde uitgave Teitaald dòi^r fi. S. fiù- 
KàNi, Rott. Bendriksen (thana tU Gnàèer) , 182?, Sto »/ 3.00. 

kunat ODI bet m e n«c b e 1 ìj k lev en* te verièogai; Cit »*^« bet Hoogd, Amst. jéliart (iham Scheisòer^) , 1799y8io ^2 Da. /2J0. 

lifiimenta vólàtilitf, een 'werksaara middel fegen m*i de ì^erdeeling Tan ktierachtige yerbardingeni naar bet Hóogd. door 
YAK Eldik.LYUI. 1821 9 st. 1, bl. 88. 

ìferbaBdeling 4>9eJr bet dierKjk magnetitmns. Uit bet Hoogd. doòr J. C. F. AsuteH. Amst. van Bs (tbansi/e CrMer)^ 1817, 
Sto,/ 1.20.. 

de noodxakelijkbeid en belangrìjkbeid om den èffléiiia- kn naamdtr geBeeamiddelen te béboudtsn ^ ' aan alle geneeabeeno 
TOorgeBteld. Anst. vànEs, 1822^ 8vo, f 0.00. 

over deziekten def ongeborenén^'ea over de 'a»g YWHr bet leven én de gezondheid van den menscb TÓór de geboorte ; naar faet 
Boo^d. door Yàv Èu>iK. LVm. 1828, at. 1, bl. 1. ' 

goede raad aan moedera over de ge^0dgti|;8te onderwaf- penYénde nafuurlqkè opvoeding derkinderen, in de eerste jaam^ 
Mar bet'Hootd. 's fiage IfemM^iy/i, 1800, 8vo , J 0.75. 

pathologia, ad Academicanim praeleòtionttm adornata» et. e Geitnanico in Uatihnin sennodeib translata a J, yav ntt 
LiNOEir. IjAéàe Honkoop y 1801, 8yo/ /* 1.80. 

- patbologie of zièktektinde. Uit bet Hoogd. docr G. H. BaiHK. Amat. Gartmian, 1802, 8to , / 1.80. 

enchiridion-roedicam^ bandleiding tot de geneeakondige praktijk, erfmaking Yan cene vijftigjarige ondervinding. Uh bet Hóogd. 
Am^t. Samìbergen^l^l—lBòÒy^io,^ st;'/> 10:20. 

belangrijkewaamemingen omtrént bet slaapwande- len of b^ droomleveni zonder den iHvtòed van bet magnétismaa. Hit 
bet Hoogd. Dord. Blussé, 1817, 8vo, / 1.80. -i 153 — 

H«il&Al»(GL*W.)^ eén Woord over den ty^has fnlestinafis ufòercH' 
SD8 of de enteropyosis typhosa: Daar het Hoogd. door van £uiu« 
LYBl; WJ*, «.^; bl. 394. 

de voòrdeèìisn'yan de zamenstelling dèr genees- t;«aBr het Hoogd. door VaiT Eldìk. LTIII; 1834/sL 5^ M..453. 

■^-^-J — '-. ** — waarnemiogen oìnCi^tttde zénuwlòo^tse'b enderzet» 

"' ~ " vòon^éde van E. ter komplicaUen. Uit het Hoogd. door A. Nuhaw. Metfeeò vòon^ 
.illkaMAssur a TntntósiiiK- Ciron. Eekhojf^ Amst. t/tfii ^t (tlvM 
htrgen, 1808, 8vo,/ 1.50. ' " ' ' ' ' " — aart, beloop,' toevàllén en geneziqg dcr zenaw" 
kOQrCaòii, zoo ais \eìj zTch in dén wiater vaii 1806—1807 in Pruuten 
vertoofideii. Uit faet Hoogd.' veffaald eh met eenige aSaotéelceningén ver* 
tte«derd ddor F. vAir osa Bksocitir Gz:. Amsterdam ^n Gron. voh Ès eo 
jBeiib^, 1809, 8vo, / 1.25. 

Ònderzoèk aangaande de zeùu^koottsen . en ty- pbtta benevena derzelververscihilleiidé wijze van behandelìng, abmede 

ontrent deoorlogsjp^eà^ van dén vroègerén en lateren tijd, voòralmeft 

beCrd^king tot het aderlaten in dezelve. Uit bel lioogd* vertaald en mei 

eeiilge aantèekènitìgen door F. riki^zk Bi^scìobnCz, Amst. van, Ss, 

18I4,8vo,/U25. • . /. .': 'V ' ; 

(0.),de dampkring,'in zijne betrekking tot het orgaiuàmii» besdioowd. TtXXXV. 1813; D. li, bl. 201, 247. 

(F.), vérhàndeling over de sympathle^ naar bet Hoogd* Tan Es, 1815, 8voy/ 1160. XLVlì. 1815, D.IH, it2, bU 1; 
at.3, bl. 1. . : . 

Hnisapotbeek van Venosa -Yoofrzlen Van ràadgevingen' en;1iulpihiddelen ter 
bèV<HKleniig, betyàrìng etr ^ziderbouditig van de schoonheid en. ge- 
zondbeid der vronwei^^Anìst. Geifsbéek^ 1816, 8vo, 1 {n./0.80. 

Hnisboading [Oter de) dér nàtùur. XXXVI. 1799, D; V, st. 1, bl. 

Hmi. P0> ^"^* ^^* decatharticis. Lugd. Bai. 1792. 

rW. VAV dot) , de 8 pin en haar webbe. ISbCXIv; 1839» Xy/ìf , bU 

189;1836,D.II,bl.44. 

Boxj^MAir (J;), dW. med. de multiplict usa medicamentompii' mercuria- 
Hiim in ▼ariìs morbis. Lugd. Bat. 1813. ' 

Hnlpmiddel , (Zonderling , doch gelakkìg uttgevallen) voor een dooy^iaBVcdgtD 
Viscligraat. XXX. 1791 , D. i, st. 2, bl. 163. 

KUpmiddelen, (Over de algemeen aangeprezen) tegen den boòst. LIX* 
1022, bl. 14. 

— ^ (Onfeilbare) tegen de jicht,- en heilzaame 'voòrsebtìften ter 

▼an dezelve. Amst. Éls/^y 1792, 8vo,/ 0.70. HmLSSNKAMP (A. H.), diss. chem. de aetbere vitriolico. ' Groo.. 

ITOl. 
'9frLsaQ9tUk.)i zeldzaàm voorl>eeld van veelvuldig aderivate A.' i^XXU. 

1792, D. II, bl. 171». 
■ ■ (M. A.) jde koépok^-inénting bescbouwd, intiep bedenkingent 

overwogen , <voor minkandigen. Amst. van Esj 1827,' 8vò,y*0.2&. '' 
JBEozAVKif (Cu. VAit)', dÌ84C6urs sor Félàt ancien et inoderne de J^agri,<^r* 

ture et de la botanique dans les Pays-Bas. €rand "G&eHh-refhdegf^ 

1817. .'■.. ■■ ;• ■ ■■ ■■' '-■'■■■. ■'■- 

MmtrtsA{W')p <yver de onaekerhaid der tdi^enen van dòodsràg,^ in bet i — 154 — 

geval tao ooepe ÌKindereii. tilt heì Eogelsch door K. C.MFmniij. 
XXX. 1792, p. ri, 8t. 2, bl. 4la, 456. 
HussKii(B.}y waarneeinmgen aangaande ie vei«»derìngea der coakofen b 
den chameleon. Met 1 aCb. IV. 1765, bl. 226, vvì de berìchteo. 

■ ■ aanmerkingen over bei klieven vinde lietspleet ennn 
de Fallo piaansche peesbaod, bij de breuksoijding. Met 2 pi. 
XVn. 1794,D. III. bl. 95. . 

aanmerkiogeD betrefleiide den dracnncjulas. VL 1771» D. n,bl. 443. 

miasive aan den redactear Yan de oeoonomtBche oonnnt b 1800 en 1803» betrefTende bei drinkwater in Amsterdfun; ingoroem- 
de courant toen geplaatst, en bu, die courant niet meer te bekooM&aìiHle» 
met eenige vermeerderde biiToecseb herdraku Amst. van Ss (than» Bom), 
1830, Svo, / 0.30. 

yerhandeling over die besm et teli) ke rotkoorts (febri& maligna putrida) welke thans so algemeen bespeord word opdeoit- 
gaande Oo6t-Indiscbe scbeepen deaser landen enz. VI. 1778, D. TI, b(. 

IH. 

bescbrìjviDg van een verbeterd werktulg tot de hersteUiog vw den ontwrigten scbouder. Met afb. VI. 1782, D. IX., H. 2, 
bL33. XXXm. 1794, D. I, bl. 163*. 

middel om bel water, welk tot dageUjkacben drtokvoor bec Bobeepsvolk aan boord moet strekken» volkomen te zaiverenabhet 
ttinkend en bedorven b. Op oadervinding steunende en met afb. aangewM* 
xen. Amst. BoUmp (tbans ìfijsmuUer)^ 1799, 8vo, / 0.40. XU. 1799, 
D. II, bl. 16, XXXIX. 1799, D. }Xl^ st. 2, bL 439, 

HuTCKiNsojr, over bet uitwendìg gebruik der croton-oli e ^ naar hetEngdadi 
door YKV Eldik. LVIU. 1834, st. 2, bl. 170. 

HuzAao, kort on4erngt voor alle Uefbebbera van paarden, italboaden, 
òpzicbtérs van posteirijen, etc. In \ Franach en Nederduitsch in 2 colom.-' 
men gedrukt, 'a Qage, van aeef^ 1794, 8vo» / 0.60* 

HuxAVs (H.ì, dita. obat. med. de placenta praevia. Traj» .ad Ebea. 
1833. 

■ (H« HOf .over de ligchamclijkfiopyoeding der kiqderen,mbct 

vroegste tijdperk huns levens. Een boek voor moedera. Rott. JUart^^ 1830, 
8vo, / 1.60. Amst. van Kestertn^ 1834, l2mo, / 1.60. 

(H. S.), Weerkundige waamemingen bij den bloedzuiger,(htrar do of fic.) XXX, 1830, D. XX, st. .2, bl. 84. 

opmerkingen ter geniststelling tegen de vrees voor dentban beerscbenden braakloop. RoU. 5m/Y, 1832, 8vo, /*0.20. 

over de voeding der kikvorscben en watersalenan- der8.XXX. 1830» D. XX,st.2,bl. 569. 

over den staat der veii)Iijven voor krankzinnige.n io Eo< geland en op bet vaste land van Europa. XXX. 1830, D. XX, at. 2, U. 
528. 

grondbeginaelen van eene algemeene pbyaiologie, ofnt* tnarkande van denmeoacb. Dordr. Bcekée, 1820, 8vo, / 1.40» 

ontwerp van eene algemeene acbeikunde. Dord. Boekée^ 1820, 8vo, / ji;^. 

'Quirsa(J. A.), dias. med. de bepatitide. Gron. 1823. 

■ werkzaàmbeid van bet oniuminde eborea Sàhcti Viti 
^ LVm. 1836,at.3,bl.255. — l£tS — I. leones Uteri praegnantismullerìscum foeta ad partiun maturi, ofafbeeN 
cBng der baarmoeder eener hoog zwaogere vroow, noet haar ▼oldngeo 
Tincht y ter baaringe gereed y, weleer ^itgegeven door den beroeinden Hoogh 
C N. Jkhtt te Londeo. Amst. I/ntema^ 1793 , fol. VI gegrav. pi., f 6. 

ÌMDSJJUiy oTer het gebmik van den indigo, ala geneesinìddel tegeo de epi- 
lepsie; naar het Hoogd. door vux Eldul. LYIII. 1836, st. 1^ bi. 5&. 

I])aBaoA(H.W.JydiaB. med.dedoctrìiiaHx»F%ocRATi8 de mo.rbia cut&neia* 
Gron. 1838. 

Idv (P.)y zie: Chbtaixibb. 

leta oter aangezigtskramp. LXXIY. 1835, D. l, st. 4, bl. 382. . 

— oìt de natuurlijke historie der aardwarmen. XXXIX. 1804» D. VIIL 
8t. 2, bl. 485. 

— orerde acupunctaar [Daaldensteekkunde] getrokkea tut.eenen 
brìef Tan dea JapaDsch-keizerlijken naaldensteker Isi Sak^ SoTKiS;'inede- 

.^eeld door voir Sisbou». Met 1 afb. X*. 1833, D. XIV , bl. 381. 

— over de aderlatingen in de watervrees. XXX, 1816, D. XXYI, 
Bt.2,bL274. 

— overbet praktiseren der apothekers. XUV, 1826«D. XIX, n.^ 3» 
W. 130. 

-— oTerhetarrow*rood. LXI. 1830, D.X, n.®8,bl. 75. 

— over de azijn of zure gisting of berekening wegens de trananintaUe van 
aniker en aziJDzanr. XXXIV. 1824, D. II, bL 3 , 18. 

— over d'en azijn. XXXVIH. 1818, n.« 5, bl. 203. 

— onrer bet inwendig. gebruik van bel blaauwzuor (ac/dum PriiaM* 
cam) in sommige ziekten. XXXVm. 1820, n.<> 8, W* 3ik6. 

— over de bij en. XXXIX. 1803 , D. VII, st. 2 , bl. 591. 

— over calomel à la vapeur; met een naacbrift van B. Mkuliiik* LXU. 
1839, D. m, Maart, bL 184. 

— over de cassava wortel. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2^ bl. 538. 

— over de cbolera. XXX. 1831, D. XXI, st. 2, bl. 557, 606. 

— over de co e ben il le, eoz. LXVI. 1826, Novemb. n.^ Il, bl. 29. 

•— aan mijoe knnst- en stadgenooten , over het uitgestrekte nut , betwelk de 
ingezeteoen dezer stad in 't algemeen en de beoelTenaars de^ heeikunde in H 
bijzonder, te verwachten hebben, uit de werkzaamheden der albier aange* 
stelde commissie vangeneeskundigtoevoorzicht, door O. Hit. te Amster- 
dam. Amst. itom/yi!, 1798, 8vo,y 0.15. 

-^ over het cuprum ammoniacam, medegedeeld door iVf. H. Blobii* 
f oDu. XLVI. 181 1 ,. D. II, st. 2, bl.. 106. , 

— over de geoeeskandige dienst. LV, 1822, n.^ 10, bl. 360* 

-— over bet nadeelig gebroik in deze tijden van bouten doodkksteD» 
XXXIV. 1810, D. I, bl. 135 ,154. 

— over de doofstommen. LXVIII. 1827, D. I,st. 2, bl. 66. 

— over de dolle kervel. XXXII. 1791 , D. I, bl. 68*. 

— nopens de dronte. XXXIV. 1830, D. II, bl. 268. 

— over de v roegere epidemien te Groningen. XXXIV. 1826, D. II, 
W. 3a2. 

— overden fulmar. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2,bl. 538. — 156 -- 

kU ov<srhetgalvaBÌsiiin8.XLy« 1808, D.I, at.4,U.231. 

— over de keuze van eenen geneesbeer. XXXFV. 1812, D. I^ bL .«^. 

— over bel raadplegen van eeoen geoeesbeer LXXI. 1830, Jan.bl.29^ 

— omtrent de vrijmoedige bedenkingen over de uìtoereoiDg dér gene6«k«n- 
dc in de sud Rotterdam. XXX, 1817, D. XXVH, si. 2, bl, 603. 

— over dea sbiat dcr geneeskunde in oos vaderland. XXX. 1831 D 
7 XXI;it.2, bl.455. ' 

l^-i over de Chinecàcbe géneeskubdigèn. XXXIX. 1802,D. VI,rt.2, 

-»^. wét deA eòrsproog der getiéeskiiust. XXX. 1812, D. XXII,ii. 2, 

• ^*-*^ <m!r èé bótnSDjfntieclfé geneeswijise. tXH. 1837, D. 11^ Bbart, U. 

172. 

— over algemecoerepelenlot behoud der gezondbeid. HlX. 1822, M.8. 

— to^dè ttattturlijkebktorìévanhet insect^wélkehet gODHlàkbfftam- 
-' mitinks voordbrengt. XXXIX. 180^, D. VII, $t. 2 . bl. 18. 

— over denguajac-bars. XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 77. 

' -i- tótdè^i!iàMilrl!jkiel)ì5t<M4van den baMisob: XXXIX. 1803. D. VII 
''5t;'2,W.'B77. ' 

— x)Ver bel gevoelen vàa JT. MuLLsa, ointrent bet hefriniieringsT«r- 
f • itiògeti <tt de stòfveTwissèlltig in de benens en'zeoawen. LXXV. 

, 1835, bl, 2Ì19. . .. . . 

' ^»—' over lietgdiitiìk van hetbeuUàp, bijoDtstekingen derborsuUi^lìel 
• Hoogd. door C. G* F. Kortum. XLVI. 1810, D. I, st. 3 , bl. 146. 

-^ over de hbmoeopaìbie beseboiìwd ala hervofming der gèDeeskiude. 
'• XIV. 1828, ©. II, st: 3, bl. 62. 

— (nog) betrekkefijkdersefaadelfjkbeid van de menigte honden.XXXQL 
l79P,D.I,bl. 143K' • i . 

-'.t^ over' hetéktràctitm byoscjami in zenuwiachttge hòofdpijoè'o. 
XXXVnr. 1825 , n.» 5, bl. 191. 
•— over de ^ooroordeelen ^ betrekkelìjk de inénting, der koépokkeo. 

• XXXVm. 1817;».** 11 , bl. 492. 

— . ter g^^eg^nbeid van dendood van Dr. Jeic hWk^IìIX. 1822, W. 120. 
—•over deimfnarlijke-liistorie der kaauwen.'XL. 1806, D. H. st. 2;bl. 

244. '- 

, — overdekeiiér-en scbaambeensoéden. LXXTV. 1835, D.I,st.S, 

W.259- 
' -^ 'ove)r, de' Aatuuriijke bistorte van bel kochenille-insect, welk de 
' kdsdbumroode purperverw levcrt. XXXÌX. 1803, D. VIT, st. 2,4>L 61. 
~ — over' de koeijedbiest, een uittreksel nit dAverbandeling van A. vai 
SripaiAAN Luisaus enN. Bovn*^. XXXV. 1792, D. i, st; 2, bl. 121. 
rf- (nog) over de kobpok-iné^ting., LIX. 1822, bl. 104. 
; — aanMr. J. DA Costà, over de koepok^inénting.lJX. 1822, bL 166. 
r— over de Batavfasche koorts, welke, over hetalgettieen, voor de 
àldaar nit Earopa aahkomende perèonén zoio gevaarlijk en noodlótt^ il. 
LXVI. 1827 , Jan. n*>. 1 , bl. 52; 

— over de tbans beerscbende kòor'tsziekten. XUV. 1826, D. XIX, 
nMl,bl. 496; 

— overbet Egyptiscbe koren(bordeum coeleste). XXXIV. 1822^ 
D.I, bl.250. • 

— over bet onbetameliìke der Boogenaamde kraamvisiten. UX. 1822, 
bl. 12. — 157 — 

Idi over Jbec ofttijd% aettén ftD latfeUieiiten. XXXVIII. 1619: n.^ 14 ,- 
U.634k. 

— overdebehandeBogTandeii lintworva. LX2I. 1835yD.I, Cctober, 
M. 179. 

— lNof)MngaaDdedeliereidiiigYanden lood-pleister.MedqsedMlddocMr 
-B. Mnnssx. ipa. 1831 , n^". 3, bL 124. 

— over den loop. XL. 1810, D. VI , st. 2, bl. 587. 

-^ over de ioblaziiig tsd lochi in drenkelingen od Terttikten. 
XXXIV, 1829 , D. I^ U. 425. 

— over delocìitspiDnetjes en berfstdrftden. XXXIV. 1829. D.II^ 
M. 165. 

— ovtnrdemeàg^ XXX. 1819»D.XXIXy'Bt«2, bl; 645. 
-- oyerdeQmea|hoe»t«XLVw 1B08,D. I, 8t.2,bl. 107. 
^^ over den maarkol'f. XL. 1805, D. I « st. 2 , bl. 101. 

— overMmaaeobetdie^lijk magnetiimu». LL 1822, D. VI, st. 1, 
W.23. 

— oTcr de mey-kev.era .of iBeytl>rf*eii , ao de wipw omdeiehe trft te 
àdgen. XXXIX. 1803, D. Vn,at. 2, bl. 122. .^ 

— over de milr. eodeiaelveroefmeikeBinbniik. XL; 1810, D. VI,8t. 

2, bLioe. ^^ . 

-^ o?er. de ii|MÌeeleti én otibeHai, die de- minnen «tiebten enz. XXXVm. 
18l7»ii«. 13, bl, 604. 

— over eeo heerKheod, allerscbadeli^pnl misbralk in de pi^aktijk dér 
geneeri^mifll» teiftiplatten labde en in sommìge'steden fin est Vadertand , 
dock wel iaaonderhetd te Rotterdam plaatsgrìjpende. XXX. 1815, D. 
XXV,8t. 2,bl.520. 

«- over dea moierbeaié»»bòom. LXXVIIL 1837, Hot. n.^ Il, bh 
471. 

— over bet nnt dér ni08|^lant«n. LXVI. 1830, Od. n.^ 1&, 
W. 3. 

-^ owde vpoffding der mug^eB» XXX. 1822, D. XXXH,Fsc 2, M. 
169. 

— over de natnnrUjke bistorte dee uacbXégaata. XXXIX. 1802, D. VI, 
B&2,blvl5L - 

— over de herstelling van verloren nemien. (rbtnoplastiek) , §e&rok«« 
ken uit proeven gedaan door den Brilschen womibeeler J.'G. Gaannk 
XXXIV. 1816, D. n, bl. 228, 242. 

-^ over de ¥ferkiog van de oleum crot^nia feiflii aen tillH.If]KXIV, 
l^,D.n;st l,bl. 37. 

— lotbewSsTOorde^overbésvangeHng.'LXXIV; 1835, D.I^st^Sf 
W. 189. 

— over kak paarden, met 1 afb. LXVII. 1828, D. 1,8^ 3» M» 
440. ■ . 

— over de kleinste'papegaai of. parkìet., da iniépmobUt 
XXXIX. 1802, D. VI, et. 2, bl. 613. 

— over de p^atziekte. XXXIX. 1802, B. Vl,.8ttf2i bh 267.1 

— over pbarmacopoeen. LXXXIII. 189ft«! D. I,.afd.>2/bl.'47^' — 

— ever de scifoDCvlami|iing van d^a pki^apiftoriia. XXXIV. I890j'I>i 
n,bl.l8. 

— overbetpisk^keB. LlX.^.18229bl.l6. . 

— over bet nut van eenìge' vergiftige en scbadelijke pianta». 
XXXVni. 1818/n^ 2, W, 60. ir. -,, — 158 — 

I^ over bel pois voeleD. XXX. 1829, D. XXX, ai. 2, bh 633. 

— over bel uitoefenen der geneeskuodige praktijk door chinii]p]Ai en 
vroedmeetters. XXX. 1837 , D. XXVU, st. 2, bl. 26. 

— voor bet niet geneeakundig publiek. XXX. 1836, D. XXVI, st. 2 ^ 
bl. 358. 

— over bel piJDstìllend vogt vao Hofman. XXXV. 1792, D. I|iU 
l,bl.84. 

-T- over de deugdelijkbeid der quinina. XXXIV. 1835, D. I, U. 409. 

— over roodkleorìg regen water te ScbeveniogeD , Dixmuiden eoi. ge- 
, vallen, XXXIV. 1819 , D. H , bl. 334. 

— over de zwarte klear der slijmstoffe, welkein sommige oogesteWie- 
dea der loog wordl nitgeboest. XXXV. 1794, D. Il, st. 2, bl. 197. 

— over bet sal^acidom essentiale tartari cry stali Isa tnnu XXX* 

1796,D.VI,st.2bl.249. 

— over de scbedelleer vaoGAxx. XXXIV. 1808, D. I, bl. 51, 69. 

— OTerbet scbeelzien (strabismus). XXXVIII. 181^n^ 4,bl. U2. 

— over ^e scbeikttnde. LXm. 1826, D. II, st. 2, bl. 102. 

— over betscburft. XL. 1810, D. VI, st 2,bl. 637.* 

-r- over de nàtiiur van don slaap en bet Dacbtvrandelea. XXXIV. 
1809,D. I,bl. 356. 

— (Nog) over bet slangen-vergift. XXXIV. 1835, D.II, bl.3l. 

— over bet stamelen of stottereo en de nieowe geneesirijse dttrvan. 
XXXIV. 1828, D. I, bl. 323, 406. 

-7- over bet onlangs bekend genmakte werktuig(stetboscoop), ter 00- 
derzoekiog van den toestand der borstwerktuigen , met eene afbseldiog. 
XXXIV. 1822, D. I , bl. 390. 

— - over den nadeeligen invloed, welke lìgcbamelijke straffen op de gè- 
zondbeid der ki nderen bebben moeten. LIX. bl. 160. 

— over de suiker. XXXVIII. 1816, n». 12, bl. 535. 

— over den suiker boom. LXIII. 1825,', Jan. bl. 20. — • aaogaande de gescbiedenis en de berajding des saikers. XXXIX. 
1804,D.vm,st.2, bl.39. 

— overdesuikerzuivering. XXXIV. 1824, D.I,bl. 404. 

— over de tandwording (dentitio). XXXVTH. 1814,' nM , bl. 13. 
-^ overbetvermogen vandenteerdamp itf de longtering.XXXVIU* 

1821,nM,bl. 16. 

— overde termiten. LXIU. 1825, Jan. bl. 13. 

. Mngtaode de Ustorie van de tkee. XXXIX. 1803, D. VII , st. 2, U. 

609. 
«7- over bet uitbétten der knopjens vanbloemen, plataten enbogmcn* 

XXXVI. 1799 , D. V , st. 2, bl. 692. 
-r- over devaccinatie.XLV. 1808,1). I,st. 5, bl. 293. . 

— over den uitslag der vaccine in Engeland, toegepast op dien, «sflce 
deadve in ons vaderiand scbìjnt te bebben. XXXIV. 1822, D. H, bL 
405. 

— over bet varenkroid. XLV. 1806, D. I, st. 1, bl. 43. . 

— over bet vet. XXV. 1774, D. IV, st. 2, bl. 304. 

— overde vezelen des meoscbelijken ligcbaams. XXV. 1763, D. HI, 
st. 2 , bl. 378. 

-7- over de verbetering der vocbten en bloedzuiverende voorjaars» 

groenten. LIX. 1822, bl.l85. 
— > over de gebreken der voorstanderklier. Metaanmerkingen. LXXIV. -^ 159 ~ 

18»^ D« I» fL 2, bL 1<2; su 3, bL 250; st. 5» bl. 455; st. 6, bh 

M5. 
Ida over de Tracbtbaarheid Yan den grond, en de middelen , die Iran* 

nen vnxcden aasgewend, om dezelve yoort te brengen y vnw zij ontbreeku 

LVI. 1819, bf. 754. 
-*- «^rer decoogenaamde walvisscben op deknsten-Ten Holland gestrand 

of^evaagen. XXXIV. 1812 , D. I; bl. 276, 292. 

— over het geraarlijke der proef van Dóbbabinbk met bet waterstof- 
gat. XXXTV. 1824, D.I, bl. 18. 

— «ver Maaochbtti's ontdekking omtreDt de natmir der waterTrees* 
UX. lS22,bl. 195, 202.' 

— OTer de waterzucbt met eenìge waanieiDingen. LXXXIV. 1835 1 D. 
I . st 2, bl. 153. 

— cwr P.E. WÀVTBmB. XXXIV. 1825, D. H, bl. 50. 

— €fwtsr het Scbeveniiiger seebad. LXXI. 1830, Jamiarìj, bl. 9. 

— over zielcn-werktuig, leyeobeginseli levensvatbaarheid. 
XXXm. 1800, D. I, bl. 83^ 

-^ OTer den omgaog iDet sieken, bet begraven van doodenen scbijn* 
dooden. XUV. 1827, D. XX, nMl , bl. 466, n^ 12^ bl. 499. 

— over de bebaodeliog van ziekten. LIX. 1822, bl. 20* 

— over bet gewigt van het zogen voor moeder en kind. XXXV ili* 
1817, n*". 12, bl. 556. 

Ijia2is(].),di88. physiol. med. de ocnlo. Lugd. Bat. 1820. 

Immiml (W. J.), diss. med. de febre intermittente perniciosa, 
praesertim de apoplectica. Lugd. Bat. 1837. 

Imola (S. A. tav), de jonge arts aan bet ziekbed; naar deHoogd. uitgave 
van L. GKOi7X.AirT, vrij vertaald en vermeerderd door A. Moxx, met eenige 
der voomaamste ' recept-formules nit het clinicQm aan de Hooge-School 
van Padoa. Gorìndiem Noorduijn (tfaans de Grebòer) , 1827, 8vo, / 1.40. 

Iv-Tbvbv (E.), waameming eener vergi ftiging van drìe geiten, door de 
4>ladenTan den perzikboom (amygdalus per8Ìca);meteenbijvoeg» 
ad van A. Numan. LXVII. 1837, D. m, bl. 314. 

Index remm natmralinm, qnae conservantar in museo academico 
Groningano. NaamKjst der voorwerpen van natanrlijke bistorie , welke 
bewaard worden id het academisch musenm te Groningen.' (In hetLatijn 
e» Bell.) GffOD. Oomkens. 1822, 8vo,/1.00. 

ladfg^ (De) co denelver toebereiding. XXXIX. 1800, D. TV, st. 2, ÌÀ. 

^7a 

Inént^Bf (Overde)derkalTeren,inì777, 1778 en 1779. X.D. II. 
Inintingen (Over) van het rnndvee, van 1780 — 1785. X«D.III. 

(Berigt over de) van rundvee in 1^ en 1786., X. D, VI. 

Inén tinga wet in Beijeren van 1807, UX. 1822, b1« 89. 

IvoRH fF« G. vah), verhandeling over de aangeborene brenken. XXI. 

. 1806, B. r, st. 2. 
— ' betlissende proef met koepokstof. XXX. 1803f'I)* 

Xm,8t.'2,bl.l03. 

verhandeling over de zamengestelde liesch-en bai- ^aklzénken. XXI. 1815 , D. VII, st. n. 

verhandeKng over de waterbreuk en derzelver volko- genezii«. XLII. 1804, D. m, st. 2 , bl. 57. 
UMBnonsz (H. P.)^dtSB, inang. deapoplexia, ejusque variis spedebus. 
Lugd. Bat. 1793. ÌMùumptnz (J.), aqu« iircphitÌG« a||:aliaa«. of :1<oogt4>vitig: l«eiit- 
mur-wateri een nieuw ontdekt en nitmuntend geneesmiddd ia liet 
graveel en den sttren. X30LV. 1792, D. I, st. 1 » bl. 41; st 2,bl. 
95; 8t. 3, bl. ila. 

■■ verhandelidg over de gedephlogà$tieéerdé*lQelit 

en de nuuliery hoe men deaelve kan bekomen en tot de ademhaaUng doea 
dienen! IJit het Fransch door J. tah Bubda. Met afbeeUingen. VHI. 1781, 
D. VI,-W.i07. 

brief aan H. F. Inoekhoois , over eene nieawe mmttom kanker .en verouderde. versweeringen te geneeiEen. XXXY. 1794, 
D.n,«i. 2,bL 201. 

brief aan N. C*1Ioi.iToa, over de byzondere uiuroking* vretke de verschilleode soorten iran lugt, de onderBcbélde grted^ vac 
licbt| warmte en electrioiteit b^ÌM^ op het doen uitspraUea vaa 
aaaden en dea groei van ree^s gevormde planten. XXIX. 1786» D. L, 
»t, 2, bj. 334,379. 

- uitalag der proefnemingen op de .plapten: sH^ekkoide ter ontdekkiog van derzelver. zonderlioge e^enachap» om de geveène log! 
te suiveren, op plaatsea vraar de con sohijnt« c^n dezeWe te hederm ia 
de schadawe en gedmirende' den migt. XXYIII. 1780» D. Il, st. IfH. 
247. 

brief aan JdBir Prinock behelzende eenige proev^ oitr de torpedo gedaan te Livorno, den Ijan. 1773^ (naa kennis gebad'le 
hebben van de proeven van Mr. Walsb). XXVII. 177$ , D. IV^ tL 2| 
bl. 531. 

proeve over het voeSsel der planten » en de vroglbair- maaking van landerijen. Uit het EngeUch -ver^aald , door J« yah Bunà. 
. Délft. Boeli^swaert (thans HoU^amp) » 1797 , 8vo, / 0.5^4 

brief aan J. vah Brida, behelzende een%e proeteo» net w o r m-do odendevogten genomen.XXXY. 1794, D. il9.st.29bl. 1S3. 
Ingredientèn voór de zure herookinr^ tot vregneming van besaiette||llB 

luchl.XLm. 1807, p. m, st. 8/bl 423. 

loitia Florae Groninganae, of proeve van eene naaralijst dar pUn* 
ten 9 vrelke io de provincie Gronìngen gevonden worden. Gron. Oow^kms^ 
l826,8vo,/0J50. ; 

Inleidiog tot de l&ruidkunde, een vr^k, :g^hikt tQt gejbraik viti beat 
-{vvelke-zich ia deze wetepscliap wiUen oefenei^, en dj^nend^ f#t ycrklauviSB 
>kn:38 , ' na' 'iè natuur afgeaette planten , welke in het Engelach nitgeg^Méa 
«ìjn.^oor Th. Bftf|ii7jf ,-QoogK.;'in 4e kniidkunde top de booge;fcfaool'te 
«Cambridge. In fac^ fransch en,UQllandsch.door.J« tav Kooanm* Hott* 
Bemiei, I7989 Bvp, 2 st. /A.80. 

Instetfingyaii de cUniachè achool t^ Alkmaar. XXXIY. 1826, D.Hf 
Jbl. 178. 

<-l-^ :> der clinische school te Amsterdam. XXXIY. 1828, J^^^ 

•bl. iv3.> 
.-1-: van de clinische school te Hoòrn. XXXIV. 1885, D. ILf )»1.242. 

der clinische school te Rotterd^n).' XXXIY.. 1828 9 B-H» bL 178. 
Instructie voor den agent/yaa nationa]e:op¥peding,..waaro)ider:bcgree|MB 

is de geneeskandige staatsregeling enz. XXXUI^ 1799} D. I9 bl. 

5fr, 66«. — 161 — 

Invloed (Over den nadeeligen) VBD het haarsnijdea en baardscheeren» 

op de lurachteo van den geest en de aesondheid van het ligchaam. 

LXXIV. 1835, D. I, st. 5, bl. 427. , 

. (Over den) der lucht op de gezondheìd. Naar het Hoogd. van 

J. SiHCLAiB, door K. SpaEVGEL* XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 

55 , 610. 

Inwijdiog van de clinisclie school te Haarlem. XXXIV. 1825, D. li 
W. 211. 

lodiam of kelpstof in de gewone spons. XXXIV. 1822, D. Il, 
bl.329. or , y 

If EamH (J. VJL>) , beschrìjving van eene blanke negerin nit de Papoetche 
eilanden. X«. 1780, D. II, bl. 229. 

^ bricf over den invloed der ìnenting op het wegnemeo 

van inwendige onzaìverheden des ligcbaams, behalve de aangeboNO be- 
smeCteUjkheid voor de kinderziekte. IV. 1761, bL 367. 

berìcht over de kinderpokjes voor de geboorte. IV. 2768, bi: 440. 

berìcht aangaandede kinderziekte voor de geboorte. IV. 1770, bl. 6 van de berìchten. 

berìcht wegens eene schildpadde, aande kost van Zee- land. VI. 1778, D. VI, bl. 620. 

-« twee voorvallen eener zeldsame genezinge van stommig- heid. IV. 1758, bl. 3 van de berìchten. 

■ waameminge van eenen zeldzaamen zee>vi8ch, (vin- 
visch, witvisch) omtrent den keerkring van den kreeft. IV. 1770, bl. 
3 van de berìchten. 

beschrijvìnge van eenen witten neger van het eiland Bali. X». 1779, D.I, bl. 307. 

en F. ScHouwMAir beBchrìjving van de. won-woawen. X-.1780, D.n.bl. 383. 

Isaac (J. C), verhandeling over heete ziekten van belette ademha- 
ling in het algemeen, en over de thans zoo dikwerf voorkomende vlie- 
zige keelontsteking in het bijzonder. Met aanteekeningen . uit het 
Hoogduitflch medegedeelddoorW.H. Blobhaòdeh. XLVI. 1813, D. IH, 
si. 3, bl. 1. 

Isro&ntirc (J'» J.), natuurkundig handboek voor leerlingen in de h^el-ea 
geneeskunde; naar het Hoogd. door G. J. yan £pbh. AwalU- Suipke ^ 
1826, 8vo,/ 1.80. 

IsjosvAi. (Quatabhìre d'), verzameling van stukken, dienendé om deonge^ 
rìjmdheid te bewijzen in het vermengen van azijn , onder den drank Van 
het krìjgsvolk, ten tijde van groote bitte; vergezeld van een aantal onder- 
YUMliBgen , ganaakt in' het leger van Italién in het 8* jaar , omtrent het 
vrar» middel om het water met znure vogten te Termengen en hetaselve te 
zniveren. Utr. miden JUheer, 1805, 4to, / 0.80. .^^ * 

■ over de òntdekking van de standhoudendc» he^ 

trd^king, welken er tnsscfaen de verscfaijning. en het verdwijneh, den 
arbeid en de werkelooeheid , de meerdere of mindere uitgestrektheld der 
webben, ala ook der hoofddraden van de> c^adcncheiden.'aoortep van 
àpinnen en deveihinderingen,- iveUce-er.inp den daÉapàrìng inet opzigt 
tot het schoon weder of van de koude en bitte , een meerderen of ipsdìkTen 
graad van vonten eenvolkomen dooi plàati-grijpen. In 'tFiaiBckenNe- 
derdoitsch. 's Hage wm CUef, 1795, Sw, f LOO. «i • 

II ~~ 1<9 — JT* jAAon(J. m)y diaf.ued.de febre fleTe. Lagd. Bat. 1837« 
Jacintes (Dea), de leur anatomie , réprodactioo et culture. Utr. WiU^ 

Mkiery 1T99 , 4lo , fig. / 3.60. 
Jacobi, waarneiniDgen omtreut de bebandeling van het lood-kolììk, aaar 

Tencbiliende netkoden ;aiaar liet Fraateh door tah Eldek. LVIII. 1880, 

8t. l,bl.33. 
Jacobs (J. G.) 9 traile de k dyssenterie en general , oontenant uneaoa- 

iretie métbpde curative inveatée. Nouvelle ÉdHion traduite du Latìa, 

corrìgée et refondue totalement par Tauteur. Bmx^ea le (HtfWlieret 

Roti. Benneit 1800, 8vo, / 1.50. 
Jagobson (L.) , yerbandeling overden tegennatuurlijken a ars. HrCafb. 

pai.l838,D.y,at.II. 
oordeelkundige beflcboawing van de lecr der breaktn. 

Amst. Su^ke, 1837, 8vo, J 3.60. XXU. 1837> D. V, st. 1. 
Jacqubxuiis (E.) y over de vergiftiging van bet brood door zwavelmnr- 

koper. LXI. 1829, D. VUt, n."" 2, bl. 72; 1830, D. X, e.* 8, 

bl. 64. 

van bet carburetnm snlpborii. IXI. 1830,D.IX,B.«3,bl. 109. 

iets over de bereiding van diamanten. LXI. 1830, D. IX.n.^S, bl. 108. 

over de bewaring van bloemen door inzoutlag. Mede- gedeeld door B. MsMuirm. LXI. 1829, ù. Vn, n."" 4, bl. 185. 

nog iets over den scbeikundi^en regen. LXI. 1830, D* IX,n.«3,bl. 107. 

verlttstiging. LXL ISaiOiD.YBI,»' 8,bl. 125. 

onveranderbaarfaekl van bet water, ìm a«nrakiag «et een gloeijend b'gcbaam. LXI. 1830, D. IX, n.'' 3, bl. 110. 

— over de wwk Sng van bet wateTstofboRdetd blaauwstofsuur, op 4st dierlijlEe bqisbouding. LXI. 1829, IX¥ia, 

n.«4,bl.l81. 
Jiaounr (J. F. tah), lecriboekdcr algemeene co artsen^kvndlge sebei* 

knnde. Uit bet Hoogd. vertaaM. Le^. Monkasp^ 1795, 8vo9 2Dik 

Mei 1 pi. / 3.30. 
' ' ■ ' ' - nau* den vierden verbcterdoa ea vieei vemearderdcn 

druk, op wmatfm vartaald 4Ì0or G. Plaav^ Lend. ffomàoo»^ 1812, 8ro, 

/3.00. ^ 

Jatota, exartieulatie dar dij nil bet heupgewricbt, met .goed gewlg 

irervìgt; aaar bet Hoagd. doar irav Euaii^. LVQI. 1837, it« 4, bU 

312. 
Jam, vranmcBung eeaer^ in vencbeìdene opsigtea allerbelai^jkste var- 

wonding des boofidls; naar.liel HoQgd. door VAif EÙóisa, LIHDI* 

IttS, st; 5, bL 425. 

aanneadiog van nàrcatiftcbe middeèea^ paiur bai Qigiogd* daor 

▼Aa Eldik. LVni. 18^2^ 0t. 6, U. 4ft$6. — 163 ~ lAmov (H.G.), WHaraenSiig eeocr TerDaaawioi^ ymmém «adeldarm 
(slrictora intestini recti), door kuoatbeiiverkioff wegaeaoiiMii, naar 
hA EogelMh door A. Mmx. LVIIL 1823 , rt. 4 , bl. 339. 

Jaxsicowigh (M), eeoige aanmerkÌDgea Oflotreat don or-oup «ndeicalfabe' 
MadeliDg; oaar ket Hop«d. dooa vam IQlsìk. L?m. 1838, supplem. 

inige aannerkiaffea •ntNiit de «nd armatiseli e ^e* wnrf^H aeoawfijze, bencvcM pro^ven net deBalive:.iiaar lietfioogd. doorv4K 
Eloul. ^Vm. 1638, st. 6, bl. 621. ^ 

Jianm (E.), eem^^ madedeeliogen omtrentde scfatapapokkan » wdke in 
lA28eD 1829 geiiaeracfac bebben, ia ondenoheideoe streken van Dran- 
the, «et ecne bijvoegio^f van A- Kumait. L^VD. 1830, D. H, st. 2. bl. 
381* 

J». (J-)» ietaowf d« borstwanden. XLVU. 181^. D. I. 

* ■■■ ; ■ ' (W^* X')» bri^wn oyerluli&ì, voomaameltjk den «egeowo^r- 
digen staat der geneeskunde en natanrlijke hSstorìe betr^ende , aan 
dan Booggd. Beare E. SàMDiwotLT.Ltiiàemluokiméms eaBomkooBA79i~ 
1793, Sto, 2 Dn. / 4.M. ^ ^' 

JAnsnr (O. J.), dita. med. deniootìana iabaco. Traj. ad Aheo. 1886. 

(I.), diss. «led. pract. de oiorbis ooB¥«ltìvis ia geóere et ^nmw«« apeeiatimdetrisnomaxillae. Tny. adaben. 1810. 

^^^•^ (J. H.) , fcort «enlag eener op eigene ondenrìadÌBg berastende be- 

iMttdeiingder oboi era. Utr. vtm der Monde, 1832, 8to,/ 0.30. 

(J. H. Q.), diss. med. de febribus iotermittentibas perni- ciosis speciatim Zeelandiae regionis, Traj. ad Rhea. 1836. 

(li. H.), diss. aaed. de e b lo rosi. Traj. ad Rben» 1839. JjonaBin (A.), diss. med. da febre lenta »arvoaa. Logd. Bat.*I814. 

(D. A.ì, diss. med. de pnenmonia asthenica. Lugd. Bat. ÌSÌ5. 

^ (F. X.) , oho lerac descriptio In qua ejiM defioitio , caQsa proxima 
et remota, divisto, diagnosis, prognosis, autopsia cadayerom, curacio et 
regfraen prophyiacticinn tbenpaatioe azarata oocumat. Bndae w$n Gu- 
Uck et Hermansy 1883 , 6vo, / 0.50. 

- diss. med* de pfathisi, siva tabe uBWer^ sumpta, et spedatim de pbtbisi pulmonali. Lugd. Bat. 1795. 
i« (J. 1. B.), diss. med. de icteio. Lugd. Bat. 1636. Jax850Viu8 (6. H.), diss. med- de rebus qaae m-orboram eoataéffoso- 

ram dtfspènum retardant Tel acoeleraat. Oron. 1833. 
JtoBBiB (B. K oyerhet acbarftder schapen. X. D. HI. 
#A&oacni (W.) , over faet goud , sds «eneasmiddel in ▼erschiUeade beelktmdi- 

Sckkten, ensE. LXXXH. 1836, at. 9, bl. 329 ;st. 10, bl. Wìx st. 11 , 
-4«. ' 

Jà»(F.), yenameling Tan waamemingen over de aangezigts- en bals- 
woad^n. XYIL 1799, D.Y^ bl. 60. 

TerbaadeKag over de ottweadiae bvApmiddélen -tegen de b^reu* 

kan. Anst. iwiir^, 1796, 8vo, / 1.00. XXI. 1797, D. n, st. 1. 

waamemiBg eeaer baitengewone opstoppiag der pis^ en af* tapping derzelve , in eene metzwangere vronw, met eene daaniit afgelelde 
b«fcnking, betrekkelijk bet baSkwater. XVH. 1802, D. VII, M. 197. 
lAUFff&ST (L. F.), wandelingen met mijaen kwebe^g dòor 'bet konstkabi^ 
net der natuurlijke bistorìe te Parijs, of kort begrip van de na«- 
tunrlijke Ustorie. Amh. Moeleman, 1804, 12mo, / 1.20. — 164 — 

JsLLBB (M.)) voundurift eeocr vonderliìke heelxalf. XXVIII. 17A, D# 

VI, .11. 2» M. 375. 
Jbltes (P. a.) y dis8. med. de quibusdam'sectis aittiquiorìs et reoeotio- 
na aevi medicis. Lugd. Bat. 1825. 

, ■ . respoQsio ad qaaestioBem: iagtiumenta vana variia tempo- 

ribus inventa sont, quibus b omeri luxati in locum Teponerentnr, 
sed expetientia multi» in rebus docoit , fadlem manus ipsius usum foiai» 
melioremy quam instrumentorum. Data itaque definitione luxationis oas» 
humerì, ejusqae diversaram specierum, breviter exponant, qui Tcfiot, 

' diversi situs, diversasque direction» nitiooem ipsius ossb humeriadcen- 
trum cavitatis scapulae, nec non musculorum, faanc artiGuUtionem moreo- 
tium, insinguUs luxationis speciebus, et. brevem omnis auxilii manualbet 
ìnstrumentalis historiam literariam omnis aevi in restitutionem buaen 
lu^ti 9 cnm ejusdem brevi epicrisi. I, 1824—1825. 

verbandeling over de radix polygalae amarae vin 

GoLUV, met af beelding. Am^ FinA, 1833, 8vo,/ 1.00. UV. 1833, 
D.m,8t.3,bl. 133. 

Jenitee (£.) aan C. H. PAaaxi , over den ìnvloed von den door kunst voort- 
gebragten uitslag, in zekere ziefcten, benevens een onderzoek nopens 
bet waarscbijalijke nut, dat men van verdere proeven roag verwacbtea. Hit 
bet Engelsch. Kott. Bendriksen (thans de Greòòer), 1823, 8vo, / 0.60. 

onderzoek naar de oorzaaken en uitwerkaelen der vari ci ae 

▼accinae, cene ziektein de westelijke gedeelten van Engeland ontddtt ea 
aldaar bekend onder den naam van koepokken. In bet Nederd. vertaald 
en met een bijvoegsel vermeerderd door L. Davids. Haarl. Loosjts^ 1801, 
8vo,4gek. pi./ 2.00. 

jEifTT(G. N.), afbeeldtng van bet menschlijk ligcbaam, volgeos des- 
zells hai ve natuurlijke grootte; met eene Latijnscbe verklaarìng. Amst. 
Yntema, 1797, atlas formaat , 4 pi. / 7.00. 

Jkbhtk (J.), diss. med. de variolis a gravida foetui traditi». Lugd. Bat. 
1792. 

JxuDs(F. G. vahLioth de), oratio de Jqanhx Swammbedamio egrsgu 
bistoriae naturalis cultoris exemplo. II. 1818 — 1819. 

John (F. F.) , verbandeling over den oorsprong der potasch in de planteo. 
V. 1817,bl.40. 

JoHNsoH (J.), iets over de bloedzuigérs (hirudines). Uit bet Engebch 
door J. Heller. XXX. 1824, D. XXXIV , st. 2, bl. 509. 

————— de invloedder keerkrings-luchtstreken op Europesche 
• gestellen ; eene verbandeling over de onder de Europeanen voorkomeiHle 
ziekten inbeete gewesten. Uit bet Engelsch naar de derde uit^ave, en 
met aanteekeningen, benevens een aanhangsel over de oh olerà meitoy 
vermeerderd door J. M. Daum. Amst. Sulpke, 1824— 1826, 8vo »2Dd. 
/ 8.40. 

~ eenige ervarlngen omtretit de werkìng der veratr ine; naar bet Engelsch door yas Euoie. LVm. 1835, st. 4 , bl. 368. 
Jolly (P.), over sommige toevalien, welke door aanwending van bloed- 

zuigers kunnen worden te weeg gebragl; naar bet Fraoach door A.Moll. 

LVIII. 1828, st. 4, bl. 309. 
Jolt(J.), over de scbadelijke gevolgen van bet geneesmiddel van le 

RoT. LXXI. 1830, Junij, bl. ?47. 
JoirG(H. G. C. oe), difls. chir. de Tulnerìbus cordis. Gron. 1838. 
JoHGB (G. de) , zie : Fuetitee. ^ 165 — 

Joirds(H. Dv), din. med. de va ri oli s quas dicont crueutas. Gron. 

lB34 y cum ubb. 
loMOH (J. C. db)', beschrijying Tao een verbeterd Boebbàytaansch destil- 

leer.stoofje. XXXIIL 1798, D. II, bl. 34^ 
berigt we(;eD8'de geluLki^ reddiog yan een drenke- 

liDg. XXXIII. 1799, D. n, bl. 82-. 

bijdrage tot het redden yan drenkelingen. XXXm. 1798, D.n, bl. dOi». 

over den indrak, dien de tnnsiek zelfs op de dieren maakt. XXXHI. 1798, D. H, bl. 130". 

~ beschrijying yan een werktuig, geschikt, óm in geral yan nood, een mensch boven water tebonden. XXXin. 1796, D. Il, 
M. ia2b. 

bescbrijving eenes werktnigs , gesdiikt om , in het groot , den invloed der xonnestr alen en van 't lich t op de planten, te onder- 

ipdun.XXXIU. 1799, D. I, bl. 108*. 
Joinnss (A. Mabeau de), over de eh olerà morbus der Indién. Uit het 

Fnuisch doòr £. J. Thomabssh a Trubmiiik. XXX. 1824, D. XXXIV , 

8€. 2, bl. 165. 
JoBO (J. C Gì), eenìge belangrìjke artsenijen, aan gezonde ligchamen gè- 

. toetst; naar bel Hoogd« door A. Moix. LVIII. 1825 , st. 3 , bl. 24^. 
handboek ter erkenning en genezing der kin der ziekte n , 

beneiens de physiologie, psychologie en diaetetische behandeling des kinds, 

oit het Hoogd. naar de tweede vermeerderde en verbeterde uitgave , door 

B. B. DB BoBB. Leeuw. Sehieròeek, 1839, 8vo, 1* DI. / 3.90. 

- over de noodzakelijkheid van het afbinden van de navel- streng. Uit het Hoogd. door J. G. F. ScHirBiDEB. XLVI. 1812,*D. Ili, 
et 2 . bl. 57. 

JoBissEH (J.), waameeming van eene groote hoeveelheid van galsteentjes, 
net den afgang ontlast. Vili. 1774, D. I , bl. 575. 

JoBBiTSMA (T. A.), waameming eeoer toevloed vanbloed naar denonder- 
boikyUietbloedbraking en bloedontlasting. LIV. 1824, D. I, st. 
3 , bl. 76. 
■ een woord aan mijne land- en stadgenooten, vooral 

ook aan de gemeentebestaren in Nederland, bij hetheerscben van den Azi- 
atischen braakloop. Hoom , Noutkoop, 1832, 8vo, / 0.40. 

vijf waarnemingen aangaande de werking der d i o s ma crenata. XXXIV. 1826, D. I, bl. 114. 

zeldzame verbeterìng van het zintuig des gezigts op yeigevorderden leeftijd. XXXIV. 1829 , D. II , bl. 322. 

uittreksel uit eene yerhandeling over de krankzin- nigfaeid, derzelver oorzaken, verschillende wijzigingen en geneeswijze. 
U. 1825, D. IX, st. 2, bl. 56. 

waameming eener verstorven lies-en zakbreuk. LIV. 1826, D. U, st. 1 , bl. 105. 

— over de genezing yan den Hn tw o rm. XXXIV. 1825, D.I,bl.262. 

het prussias ferri (cyannretum ferri) als gè- jrussias ferri fcyani 
neesmiddelaanbevolentegendeepilepsia (vallende ziekte.) XXXIV. 

1827, D.I, bl. 406. 

spruw, in yerbandstaandemethuiduitfllag, waar- genomen. Amst. Fink^ 1833, 8vo, / 0.40. — 166 — 

lORsmMà (T. A.), iets over de tprnWy (apli«l(ae)| ifie aieh kr ì9Ur 
bij vele mijner lijders liet waarnemen. UV. 1833, D.UIi si. 3, M« 191* 

-" ■ geDMskoBdjge waariieiiiiiigeii gedalui met de salpliat 

iDorphìDae.LIV. 1824, D^I, si. d^MvM. 

J« S, l^iTA^Ariv, besclKwwd ebg«leeide.LI. Ift^y D. XlySt. 3,bl. 90. 

WMrrneimiig eener tweelinif-^bervruchtinf^ ▼an vencbiUende ontwikkding endaamit afgeleid onderM^ék; io lK>e tate àk eo 
soortelijke getalleAìetsIeQ bewijzevaD demogdiijkheid der everbeymch» 
tiog kunneo afdoeo. Utr. ^/Metfr^ 1831, 8voi/0.30. XIY. 1830 ,D^.yiU. 

bewije eener yerlossing tao tireelingen Tao Ter* BoWIlendèft onderdom. XXXIV« 1827, D. II, bl. 370. 

waanieming eener tweel ing~ve ri ossi ng^b^ iMtte eeoe der tniohtea in eene afiBonderlijke cak dér baartnoeder be^oteo was. 
LIV.1824,D.I,st. l,bl. «. 

berigt Tan èene boitengeìirdMe trncbtbffcrl»e<icl« XXXIV* 1829, D. I, U. 158. 

'^'^' ' «■ ' — ■ TerhandetiogeTerdewarintestof.LX.1824,0«*l. 
bl. 1. 

?■ ■■■ ' beknopt Tenlag vail de tfiéktèii welké ié Ho^ra, 

zoolfél lèi Iti Sneek WaargeooincB ^n. Anat» FM, 1827« 
Zie Terder i Swaah* 
JaasEhAir (A. F.), dìis. taed. de influentia aéris teas^^atlirae, «ttin 

stai» saiio, ^m morboso. Lagd. Bai. 1820« 
JuKBs, waartiMniÌDg eèner spi ti a bifida bij eéB nog lerend 19 jarigmc&jje; 

naar hbt Eogebob door A. Móldi. LVIH. 1822, supplem. band 1, sC. 1 , 

ÌÀ. 40. 
JuvG» waamemiiig, betrekkdijk bet nntder sabina; naar bel Hoogd.^oor 

A. Moki., ÌìVIII. 1025 , sappi, band 2, st. 4, bl. 361. 
JuxroHUHN (F.) , nittreksét ilit èén' brief udc OostJndién , aan dea BoogU BMvb 

éver O. I. pUnten. XXIV. 1837, D. II, bl. 275. 
Jftirtetfr (J. C«) , over roodbeid , vaatTerbreidìng en aledieidìng bif oòfOlit- 

s t e k i n gè n , als bijdrage tot de diagnosis derzelye ; naar bet fioogd. 4oor 

YAv EuDiK. LVni. 1833, st. 6, U. 481 . 
Jjrtmn (G. M. 6«), dita. nned. deaépbyxia. Logd. Bai. 1839. K« KaivBOvnf (€. G. H.TAir), diss. pbysìol. de deatintti formàtioni àlqne 

natura. Lugd. Bat. 1821. 

Zie terder : Pauns vah dke fiosvsir. 
Eabinet (genees- natuor- enbuishoudkundig), ont#orpeti door den 

Heer J« Yoegbn tan EKOKLBir en fhans Toorgezei werdende door den 

Heer A. Bau. Leijd. de Does, 1791 , 8vo, 4 Dn. / 3.00. 
Kahuss, een'polijp der scheede, door landannm geneaeni naar bel 

Hoogd. dom^TAN Eunt. LVIII. 1829, st. 5, bL 47L 
Karleijss , opium en byoscyamus, eeoe vergelijUilg. Medegedeéld door 

W. H« Bz^nkiidDÉR. XLYh 181 1 , D< H , st^ 3 ^ M. 84r 
Kalcker (J. F.), diss. med« de termib«rs iifteftiio^rÉito. Lo^. Bat. Ii817. — 167 ^ 

Kélimiii^g {J* Q,)f fcniidiiisQgkiuMÌif oodenoek, betrtOendB de bitteré 
%tt«iid«lboom6ii en dendTer vmgtoi. XXVU. 177^, D. VI, st.2, 
U. 146. 

— — de ODecbte eiken-maren^ in de ganeestuode ge- 

, XXVn. 1777, D. VI, at. 2,bK M. 

het verschil tusschen de bastea van Peru^ kina gè- UÈàmd. ZXVI. 1777, D. VI, et. 2, bl. 357. 

^ aanvierkingeo oyer de acbadel^kbeid van liet koper 

voor de geioDdheid. XXVII. 1778, D. VU , at. 2 , bl. 401. 

' bet foracliU tatseben de Oott-Indiscbe eo tioscovi- acbs rfaabatÌKsr cndemgt. XXVII. 1776, D. V, st. 2, bl. 223. 

aanmerkingen nopens de |niet genoeg bekende Cblilee- Mbe rbabarber-plant, en bet Tartaanebe gewat. XXVIÌ. 1777. O. 
YI,iu2,bl.93. 

berigt wegens de Chineesche rbabarber^planten. XXVn. 1778, D. va, at. 2| bl 481. 
&al vereo (verharde), door uitdirOogtiig, in dea draagzak der koe. LXVII. 

1829, D. U, 8t. 1 , bl. 274. 
ILuma (D« HorFBvi»), diss. palb* de bomine, Tifabricae èuioorporìs, 

alua mammalibua, magis in morbos prono. JLugd. Bat 1813. 
— — (htin), pligtenomlreiit Bterveoden engt »torvenen;of raadgeving 

tot bel bebattdelen ¥«n alervenden, en over den tcbiindood, bet geraar 

^ran legende begraven te wòrden , en de middelen om niUca voor te komen; 

in Iwee aamedsprakan. Anat. deFnes^ wm MuiuUrta van der Htijy 1819, 

8f»^ / 0.15. 

ietaoverdeo thermomeler. XXXIV. 1829, D.I,bl. 310. Kapp, orer bet overzure zoutauur (acidum murtaticum oxygena- 

tnm) in bfli algemeen en deaseUa gedeeakracbcen in betbijzonder. Uit bet 

Hoogd. vertaald en met eenige aanteekeningen Termeerderd door C. yak 

£u>». XLVIL 1813, D.U,st.2, bl. 117. 
KjLpFsuiorr (A.), over de mecbiniacbe hulpbijde incontinentia nrinae 

en denop nienw verbeterdeo band van Solikoks. Metl afb. LXXX. 

1838, 11.4, bl. 97. 
— iets over de b^rstellingswijae naar voren dervotkomen 

ontimcbte onderkaak. LXXXH. 1838» »t. 6, bl. 187. 
Xarakterknnde (De) volgens de gelaatsleer, in verband beschouwdmet 

de Bcbedel-leer endemenscbelijketemperamenten. 'a Bosoh. Palier^ 1830, 

8vo,afb. /2. 
Xaiakterwfaeto van vr^Wo J- X e aotihob. XXXin. 1795» D. I . bl. 106*. 
Rastsels (G. C. yah de), over betgebruìk van mercurins sablimatua 

corroaiVns^ bij sypbilis neonatorum. LXXX. 1838, st. 2,bl.6S. 
> ^ ■ diss. med. de morbi s nervosis ex idiopatbica 

cerebrì affectione oriundis. Lugd. Bat. 1835. 
KAaTBUunr (P. J.)» beschouwende en werkende pbarmaceutiscbe, oecono- 

niscbeennatuurkondigecbemie. Amst. Holtrop (tbans Bom)^ 1794, 8vo, 

8 Dn. 4 8t. / 12.20. 
, merkwaardig bericbt, betrefifende bet tegenwoordig 

acbeikondig gè vo eleo van Gesn, Wxiteuxb en Tbomsdoef. XXXIII. 
1794, D.I,bl. 81»». 

chemische en pbysiscbe oefleningen, Yoor de bemin- naara der scbei- en natunrknnde in 't algemeen, ter bevordering 
Yan indoMrie en oeoonomiekunde, en ten nutte der apotbekert, fabrìkan- w — Ì68 — ted en'trafikanten in het bijionder. Na desxdfe overlijden Tervolgd dotfr 

BoirvT en I. R. Deimav te Amst. Ldjd. Bonkoop ett pah T^eten^ 

1791—1797, 8vo, 3 Dn. 15 st. / 9.00. 
KÀsTELKiJiT (P. J.), tìadére beproeving vandes Heenen BnroHKiM's opinerà 

king bij de bereidiog van den Tiolen-syroop. XXVm. 1782, D. IV, 

8t.2,bl.'269. • 

Kausch^ prijsverhaiideliiig over het miltyuur vaD het • raudvee. - Uit <het 

Hoògd. met bijgevoegde aanteeka:iingen door W;tav Rjses. Arnh. Moele^ 

man, 1808, 8vo, /0.75. 
IL&iJsxa (C.), antwoord op devraag betreffende bet stichten vao eeo hos- 

p i t a a ì Toor onvermoogende en oude zeelìeden. Met afbeelditigeD» VI. 

1786,D.Xin,bI.3. 
KzGZLAAa (J. B.), waarneming ointreateen veulen, gestonren aan hetope»- 

breken vao een aneurisma der buik-slagader (arteria ooeliaoa). LXVII. 

1837, D. ni,bl. 266. 
*— waarneming omtrenl de uitwerking van den beet va» een 

dollen hond, aan ondersckeidene dieren toegebragt . LXVII. 1837 , D. 

m, bl.247. 

schurft bij eene koe, waarin zioh schurftHoaijten bevonden. LXVII. 1837, D. IH, bl. 265. 

Kéisee (M. J.), diss. med. continens annotattones in febrem intermit- 
tentem durante epidemia 1826 et 1827, cam lienia morbo oopola- 
tam. Gron. 1830. , 

Kelch (W. G.), het bekkeneel van Kant voor de heraflen^sche- 
delleer onderzogt. Met eene voorreden van den Hoogl. G. Vbouk ai 
aanteekéningen van J. W. Ki&CHirs&. Nevens afbeeldingen van schedela en 
het poartr. van Kant. Amst. Holtropy 1804, 8vo, / 1.00. 

Kelx.(J.), diss. med.de syphilide ejusquesanandimethodo, praieaertiiii 
medicorum recentiorum. Lugd. Bat. 1824. 

Kblu7S&(A. J.), natuurlijke historie der kanarie-vogelen enz. Uit het 
Hoogd. Amst. Brave y 1808, 8yo, / 0.55. 

KsMP (M.), betoog der onwaarheid van het geschiedkundig berìcht naar 
waarheid, wegens eene verzweering der liesklier enz. onlangs oitgege- 
ven door Theod. Fauel. Roit. Pois, 1802, 8vo,/ 0.15. 

Kehnedij (Cooaij), waamemingen aangaande de nuttigheid van den braak- 
v^ynsteen in de verloskundige prakdjk; uaar het Engelseh door yak 
Eldiel. LVm. 1839, st. 5 , bl. 445. 

Kenteekening (Over de) der vai s che pokken, met betrekkiog tot de op- 
gegeven gevallen van echte pokken , na voorafgaande vaccinatie. LIX. 
1822, bt 148. 

Kenteekens en waarde van den zuiveren maagdom; uit volkabegrìppen , 
natnorkennis en zedekunde , gevende eene naauwkeurige beschrijving en 
onderrìgting van de waarde en onwaarde , welken de bekaode volken des 
aardbodems aan het bezit van den maagdom hechten enz. Uit het Hoogd« 
AxasX. Molenijzer , 1794, 8vo, / 1.50. 

ELeebe&t (G.) , commentatìo ad quaestionem chemicam: Tradatur acidi car- 
bonici nativi bistorta naturalis et chemica, ejusque fontes praedptti 
indicentur et explioentur. I. 1836-^1837. 

over de voor- en nadeelen der aderlating bij zwangere en 

barende vrouwen. XVIII. 1804, D. IV. 1 — 169 — ^' 

KcBBSKT (C), iFertiaadélnig over de aanwijsiùg bij de behandeling dar breu- 
ken. XXI. 1800, D.IU^st. 1. 

■ Teralag van de reddiBgeenes dreniceli Df 8. XXXH. 1792, 

D.'n.bl. 180. 

berìgt vaD eene TerlosBing door de xoogeoaamde keizerlg- ke sDede. XIX. 1806, B. I,bK22a. 

^praamemitig eener pisopatopplttg «»• geneziiig door deo biaasateek'boven het scbaanibeeii , aan eenen inao ood 62 jaren. XiX. 
180e,D. I,bl. 160. 

spec. chem. path. de nrina albiioiìnosa et «Ibuttltto- ri a e dignttate diagnostica. Lngd. Bat. 1839. 

(J.), 'WaarDemiàg van een aanmerkelijk gezwel iir-deacbede TTOQW, vergeeeld net beenbederf aan de achaambeenYereeniging, 
net 1 pi. XIX. 1822, D. Ili, bl. 54. 

(J. J.), waamemingen overde croup. XXXi'1821> D.-XXXI, at. 2 , bl. 104. 

waamemingen van J. WAmnao? over de nuttigbetd der ontlasting ▼an het wateracbtig vocbt bij oogootstekingen enz. XXXIV. 1820, 
D. n, bl. 226. 

(S. S.), waameming eener amanrosia (iwarte ataar) kort lA de verlossing. LIY. 1829, D. HI, su 1 , bl. 41. 
Kxncuiovs (J. J.VANDKir), diss. med. de blennorrbagia. Xiugd« Bat. 

1815. 
Kkbkboteh (P.), diss. bist. ned. de Macsaoits et Podau&io, primis- me- 

dfcis militaribns. Gron.1837. 
Xxuwi» (J. W. vah), bereiiiing yan suivereelain'e. LXI. 1826, Di II, 

n*>. 4 , bl. 236. 
KsBftBXiiOEBr,^G.YAif), historia paralyseos singularìs. Gron. 1819. 
Kebst (J. F.), waameming van een absces met blazen (hydatidea?) C. 

1835, bl. 219. 

vijf waamemingen van purulente ader-outeteking na • * wonden en operatien. CIII. 1839, bl. 135^ 

waameming van beenbederf in betregter voorhands- gewricht enz. Oli. 1839, bl. 105. 

waaraeming eener verdikking, verbeeningen etter- vorming in bet beenvlies van de regtèrdij. CUI. 1839, bl. 38. 

aanteekening over de*werkìng der belladonna op bet oog. XCVIII. 1830 « bl. 90. 

waarneming van een benrsgeawel met haren. C 1835, bl. 93. 

overde buiksteek (paracenthesisabdominis.jXCVUl. 1830, bl. 94. 

> resectio van den buitenenklaanw. C. 1835, bl. 29. 

• over het decoctnm Zittkanni. C. 1835, bl. 250. 

ervarìogen bij het doen der knnstbewerking ter verhelping van de binnenwaartsgekeerdeoogleden (en tropi um) en voorvalling van 

het bovenate oogUd (ptosls palpebra e superioris. XCVUI. 1830); 

bl.29. 

waameming van erysìpelas phlegmonodes der beide voorarms gewrìchts-streken. XCVIII. 1830, bl. 45. 

over de eztirpatìe van den duira. XCVIII. 1830,' bl.92. _ 170 — 

&anKf (J. F.)i wMuneadiif eenarverspMkleTeretUrittg yiii da 

superficiaiis abdominis aao beide zijdeo » onutaitt Ha de gtlijktìj- 
■d^.extlrpatio vmi bttdifrda balle» w%$aM fuDgua medullariib 
Cm. 1839, bl. 83. 

over de vormiag vmi éeoen niettweo weg Toor de tranea. Mmm M I m III (operatio adfistulam lacrymaleni}» G. 1835, bl. 13» 

waaraenlBg van eene gooartbrilìa» gevolgd door eane myelr^Hireeb neidilia mei doodelìilm ailgang. C. 1836| bl. 44* 

waaaneroing van eco buitengewooo grool teielacbtìg gè- ■■■• cWel(tliinor fibrostta) voOr. eeoe sUgaderbreuk aangesieD* CUL 
1839 , bl. 27. 

waamaBiag yao een boiteogewoon groot geswel aan dea bela (a le a io mai) verweekiiig vati beUelve; overgang der atof (doer 
dosmose) in de vena jugularis interna ; gezwf 1 aan de& inweiidageii wand 
tttideceader.CIII. 1839» bl. 121. 

— - treurige gevolgen van eene handaebudding* €• 1835^ bl» 99d 

t » H » . ■ ' i * >* waaroemingeener bardboorendbeid(acropbiilaeÌ8)y 
in graad gelijk staande met de dysecola van Ro8EHTA4L, gangrAen* 

l^ulnonui»? CUL 1839, bL 18. 

— over bel kwaad boofdseer (linea capilia), XC?ni. 1830, U. 32. 

over de bospitaal-versterving (gangraena tioso* «oibfblia). XX^Vm. 1830, bl. 16. 

over eene ontwricbti&g van de kolesch|jf oaar b<»veQ eri naor boitdrt, door zamenirekkiog van de uiutrekkende spierea vao htfC 
been. C. 1835, bl. 218. 

waai'nelniiìg vao kilobbeU in bel bee&weefael, (tii« ■■ I M beroriloiia oasium.) QU. 1839, bl. 63« 

waarneming van knobbeUen gele vervreeking In bel bari, (lubereula et cerdimalacia flava}» CIIL 1839, U. 58. 

iels over liesbfeuken. C. 1835» bl. 93* 

waamemingeelier veraterviog vende milt (apiene Ico aia. abscessus lienìs). CUI. 1839, bl. 42. 

waarneming van een aderlijk miUgeawel(lafflor aple- nofdeoa venosus). XCVUI. 1830, bl. 48. 

beachouviring van bel oog van eenen bond, betwdk één en eenbalf jaar vóór dendood, ten gevolge vao eeoe aanmerkel^ uit* 
iMrendìge bderdiging onlatoken virafl geworden. CUI. 1839 , bl. 11. 

over ontsteking der oogen. XCVIU. 1830, bl. 18. 

eenige opmerkingen omtrenl de oogziekien der legen. pfc^i^i^^>*iMte-^BióktoiAa C. 1835, bl. 226. 

»*^ — -^ — ■ ■ ■ ■ bijdrage tot de bebandeling der opblbalmia parulentm. 

Uir. van dir Posi Jr. , 1836 f 8vo , / 0.50. 

leldiaam geval van ontvrricbting vanden opperarm* 11- -' • ■ XGVIII. 1830, bl. 43. 

Iwee vraamemingen van cbroniscbe vloeyinguitde ooren • - (otorrhaea chronica) XCVUI. 1830, bl. 46. 

overeeneontwrtchting van bel opperarmbeen 4lMMi«a«— >*•« achteren en boven. C. 1835, bl. 213. 

-^ exiirpalio van bel os cuboCdenm mei de twee *i -^ ~ - III katsie navoetsbeenderen en teenen van den linker voet. G. 1835, bl. 86. — 171 — 

tmn(J* F«)t wlMrtMMiiiI; ▼» Mde otorrbMa cér*b#ali8 (Hard) «MI 
doodelijkeo lrit|iiig. a 1885, bl. 58. 

' waanH»DÌDg ener bqaondere soort^iii yernaaawiB^ ▼«a 

tei piBwegy verEWeriag Tm de blaas; yencheideiie zwealtjes 
OD de oppervlakte van beide niereD, subacute peritonitii. dll. 
1S89, M. 90. 

over eeoe ontwrichtiDg van bel boTen-uiteinde Van deo fadìas mar vorea. C. 1835^ M. 217. 

waarnemiDg eener sarcocèle van den regter bal| ei^ir- pfrtio deisebeo. XGVm. 1880^ bl. 67. 

^ òTer de bebandeKeg^dcr seropfaiilosU. XCVm. 1890, bl.39. 

viaarnenriag va* scropbnloeia^ tittgebrdlde yrenmm^ ldh«l>«*l aande^bals^ l^eenbederf aatt bet regter aobeode^bbid ^ teraWrìog 
ili de msegy perforatie Tuibet wormewijze yerlengael. dflu 
183d, bl. 50. 
— > — - — -^ y/Méà van ket gebeele staÉrtbeen^ d 1835, bL 98. 

over de operatie vao de stapbyloma o[oiiicaat et spbaericttÉi totale. XCVni. 1880, bl.28. 

over de operatie van bet stapbyloma spbaerietun Wi* totale^ volgiaa rair Onwnoobt. XCVm. 1880, bl. 91 

iMdedeeliiig eener geneetwijze del* linea capiti»* CS» 1835, U. 223. 

wattmeoting eeoer toBgonttteking (gloasitis). XCVm. -•'--■ — - - ì 1830, bl. 40« 

■ * ■ " ' « ■ vraaraeming van nlentenla aaii de penis, bubo in- 

gninalis, gangraena, pblebitis, oistitis, plenro^eripnen- 
momie, ioterns net dooddijkcn nìtgang^G. 1885, bi. 71. 

de besteodige ttitrekking {0Jtte$isioti p€rmanente) bij éene *«i I eehwinscbe break van bet ondareinde des oppèranttbeens, met vnicbt aan« 
gewend. XCYIU. 1830, bl. 6. 

waameniog eener onderbiodiag d^ vena cratàlia HB àmpviatie. XCVIIL 1830, M. 88« 

bebandelmg der venerisobe liekten, zondet kwlkt ■■«■«^j. i«vm. i«K9)8t.i,bi. 1. 

eenige vraamemingen omtrent venerisehe aiekten. XCym. 1830, bl. 38. 

waameming eener verlainttiing (poralysia). XCVIIL ■■ ■■ 1830, bl. 62. 

on II a 8t i n g van net de opperhnid oveireenkomeDde t1 ie zen MJI i I t perimlim. XCYIU. 1880, bl. 56. 

vraamemingen bij eenen lijder die een groot deel van bet linker tirandbeen verkrren heett, C. 1835, M. 40. 

— vpaameming eener waterzucht (bydrops anàéarca e. aioitlde) obroniéfbe dfarrbaea, nitgebrelde verzwering opde 
faaien. XCVin. 1830, W. 31 . 

waamemìng eener geschoten vrond in de linkérband. lifaettlng Tan den Toorarm, hospitaals-versterving indestomp^ 
JUIVOL 1880, bL 75. 

'■ ■' ' over geschoteii veonden. C. 1835, bl. 105. 
ietsover zakwaterbreuken. G. 1835, U. 88. idiM^A — 172 — 

Kb&st (J. F.), dabbele aangeborene zakwaterbrenk (bydrocele oon* 
genita) door de onderbinding. berstekl. C. 1835, bl.^4. 

-. ■ wijziging van de kanstbewerklng der zakwaterbrenk 

door onderbindiDg (Methode Tan rkv Oitsbuoort). C. 1835 y 

bl. 2i: 

— over zenuwziekten der oogen. XGVITI. 1830# bl.2& 

— over zweren der onderste ledematen. XCVIII. 1830 , -..bl.12. 

KnsTBHs (F. J.), diss. med. depneumonorrhagia. Lugd. Bat. 1815. 

KtavìEL (L. F.), diss. ofastetr. continens aaimadversiones in varìas^oetam 

vertendi methodos. Lugd. Bat. 1817. 
KssiiAif (J. H.), over den staat van den dooCstommen, vergeldien met dien 

Van den blindgeboren en. Gron. Schierbeek , 1824 , 8vo y f 0.60. 
SjbSBL. (G. YAir) , diss. med. de varialaram inocalatione. Lugd. BaC. 

1790. 
^ (J. VAir)^ diss. med. de noxis potuum spiritttosorum. Lugd. 

Bat. 1817. • 

KESTBLOOT(J.L.)y lofrede op Boerhate. XXXIV. 1819, D. n, bl. 

265. 

diss. med. de dysenteria. Lcigd. Bat. 1800. '.J^^ — -^ de koepok*inéntinggetoetst aan het gezondverstand. 

Amsterdam en den Haag van Cleefy 1813, 12mo, / 0.90. 

verbandeliog over de geele koorts. Ini Schùuwkirg van in- en uitlandsche Utter- en huishimdkunde, 1809,st.:'l. 

redevoering 'Uttgesproken bij de invreidiogvan beC Aka- demiach paleis. Gend. Steven.^ 1826, 8vo. 

elementa patbogeniae, aetioliogiae et sympto- matologiae. Part. Ili, Gand.i^/eiJeii, 1825, 8vo. 

ndtioe biographique > sur P. E. WAUTsas. BinxeUes Hayezy 1841. 
Ketteh (F. J. VAN DEa), diss. med. patb.de casu duarum acuum in 

steatomate bracbìi inventarum io nosocomio chirurgico. Gron. 1811. 
Kbugvekius , iets over bet cauterium actuale of gloeijend ijzer, in 

kwaadaardige zenuwkoortsen (typhusl) XXX. 1816, D. XXVI, 

st. % bl. 425. 
->— merkwaardig geval van bondshonger (faraes canina) 

en deszelfs geiukkige genezing. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 

712. 

(P.) , over bet gebruik van den braak wortel (rad. ipeca- cuanba) in braking (vomitus). XLVIII. D. III,8t. 2, bl. 194. 

(P. W.), iets over bet gebruik van de digitalis purpurea (rood vingerhoedskruid) inde hydrops, of waterzucht. XXX. 
.1815, D. XXV, st 2, bl. 198. 

waarneming eener ophooping van bloed in den uterus, alle verschijnselen opleverende van besioten kolijk. 
1815,D. XXV,st.2, bl.445. 
Reulbh (J. G. Thin van), aanprijzing van bet aqua mephitica alcali- 
na, of loogzoutig-luchtzuur water (zijnde eene oplossingvan Yastloogaout 
in water, verzadigd met vaste lucbt) ingraveel- en steenkwaalen. 
XXX. i803,D.Xin,8t.2,bl.204. . — 173 — 

'KtmA(Q.), waarneemiiigeii van eéoe mei gewosdit gevolg gedaaDo opera-* 

tieopeenebekoelde hernia femoralìs, vietzwaaFetDevalleiì veneld. 

IX». 1785, bl. 775. 
.«— (H. S.), waamemiogen over de ach ter over bui gin g der baar-* 

moeder , enover het ontslaiien yan den mòederkoek, in eenaf- 

zooderlijk gedeelte van dezehe. XIX. 1822, D. m, st. 2^bl. 85. • 
Kbu (A.), over «eoe ziekte van de banden der wervelkolom, ala oomak 

TiD paraplegie; iiaar betEngelsch door van Eldis.. LYIII. 1839, st. 

3, bl. 254. 
afzettiDg van een gedeelte dea voets; naar het Engebch door tait 

Ei-DK. LYin. 1826, 8t. 1 , bl. 53. 
Kxn. (H. J.), diss. medi de dodduUìs veDenis. Lugd. Bat. 1817. 
KiKBOOH (B. J. VAN dsn) , geval van eeoe door kuost verwekte vroegiijdige 

geboorte. XLVin. D. VU, si. 4, bl. 338. 

• bijdrage tot de leer van den par tua praema- 

toros artifìcialìs. XLYUL D. Vni,8t. 2, bl. 163. 
Kjkhl (W. F. P.), aanwijzing om aan de cholera-zieken eene dadelijke 

en doelmatige hulpte verleenen. 's Hage Baihuyzen ^ 1832, 8vo, 1 pK 

/ 0.75. 
KimsER (D. G.) , ontledtog van den alekelìgen modderstaat (ebara h is* 

pida), van bel knobbelig zeewier (fucua nodo8a8)en van eenige 

-andere cryptogamische gewassen. Mei afb. Y. 1814 , bl. 99. 
. :.. mémoire sur Torganisalion des plantes. XII. 1814, 

al. 18. 

KiKo(J.)9 0ver de uitwerkselen vanprikkelende zelfstandigheden op 
de verrigtiogen der darmen , bij inwrjjvìng daarvan in de benedenste gè* 
deelten der ruggegraat; naar het Eogelsch door A. Moix. LYIII. 1824 ,. 
anpplem. band 2, st. 2, bl. 145. 

KiBBii (W.) en W. Spence, inleiding tolde entomologie, of grondbe- 
ginsels van de natuarlijke geschiedenis der insekten ; oaar den vierden 
dmk , nit het Engelsch onder opzigt van J. van der Hoeven. Roti. Jl'- 
ìart (thans Sulpke), 1828—1830 , 8vo, 1 D. 2 st. / 6.25. 

KniCHNxa(J.'W.), gelokkige bèbandeling der aangezigts-pijn, (dolor 
fadei convalsivna). XXX. 1808, D. XYm, st. 2, bl. 12. 

. iets over de voortplaoting en het bewaren der bloedeui- 

gcrs. LXI. 1833, D. XVI, n.^9, bl. 121. 

iets naders wegens de bereiding der oplossende bongies. XXX. 1807, D. XVII. SI. 2, hi. 496. 

iets , als bijdrage tot de kennis en behandeling van het langdurig braken en andere maaggebreken, inzonderheid over de 
Temaauviriogen in het darmkanaal, als eene gewigtige oorzaak beschouwd. 
XLVn. 1818, D. lY, st. 3, bl. 123. 

waarneming van eene geheel zeldzame soort van con- ■vnlsivische aanvallen , bij een mebje vanl4 jaren. XLYII. 1813,D. 
n,at. l,bL202. 

— bedriegelijkheid der teekenen van eenen naderenden dood. XLYI. 1811 , D. n, st. 2, bl. 73. 

waarneming eener gelukkìg herstelde erysipelas-neo- nalornm. XLYU. 1813, D. H, st. 1 , bl. 211. 

algemeen sammarium der schei* en artsenymeng- kundige joumalidtàek. Amai, i^tfii der F'inne^ 1836, 8vo; D. I, st 1, 
/0.87;. . . " ^ — 174 — (febrit qatru^n) doormìddel 4ar infinciag vtnib koefiokttoCffe. 
XXX> 1809 , D. XIX , at. 2 , bl. 163. 

Ov«r bei gtbniik vad da kwik bij ìinKpdige ontste* ^BT^P^i'"*"^"^""^^'»*'' kingen, ivuD^iidarheid bij die 4er borslbolte. XJLVH. 1814, D»(I, 
8t.3,bll(». 

geMokuiidige «aainemiog Yaa «eoe v^lkoaiea bariteUf l i ' 'T '* " ^' aphoobiLre longtfring, «abet, mcigewtldighoMtep, ontbats» w «ea 
stuk been. XLVn. 1813, D.II, at. 2, bl. 193. 

proeve ee ocr v«rbeterde Domenclatuur dar meUal- ▼ erzuursels en van derzelver zoiitan. LXI. 1833, D. XVI, n.^ lOy 
bl. 181. 

leti over de beveldiag Tao scbeikmdig suiver pr»t«x9> dum ferri. LXI, 1833, D.XVI, ^.S, bl. 61. 

over verkoudheid en loogteriag. lete voor ben. die geene geneeakandigea ziJQ. XXX« 1815, D. XXV, su 2, U. 

daarsteUiDg van waterstof'^tuperoxyd, kmgi dea I ■ ' I ir *> aoaUjtìachen weg. LXI. 1833 , D. XVI, n». 11 , bl. 241. 

KxBC&BOFF (J. &. L. voir), diaaeitadon sur l'ai r atro^apbériqiie «ti«m 
iafluiMioe anr réoooooiie animale. Seconde édilioB. MaMtr. Nijptl* y 
1816. Troìaième édition. Amst. JàòM, 1824, 8ve,/0.80. hi 'tKe- 
derd. vertaald en me( aantcekeningen vermeerderd door J. S. Sw^Air. Naar 
den derden druL Hoom Fermante y 1826, 8vo , / 0.80. 

■ ■■> overdebuikloop.XGVL 1825, bl. 184. 

' — ' — ■■ ■ over de bebandeling van de slepende bmik*- en 

persloopen. XjCVI. 1825, bl. 202. 

waarneming eener buikwaterzaeht, vtr- ^w xaakt door aich gevormd bebbende waterblaasjes {bydatiiies), 
XLYin. D. IV, 8t. 4, bl. 329. 

overde ootstekingderdarnen. XGVL 1825, 
bl. 161. 

over bet gebmik van de datura ttran^al* •^r^^^^^ nm tegen bet vesouderd Tb^umatismna. Uitbet FruMcbdoorF* A. 
JoBUTSMA. LTV. 1826, D. n, at. 2,bl. 129. 

verbandeling over den millcairen geneeafain- digw dienai. Ulr. tMwi Sehoonkoiwi , 1822, 8vo,/ 0.90. 

considérations pratiqucs aur les fiÀvresiiUer- mittentes, aree desavia sur les moyeps de a'en préaerver daoa lea kMxlìléB 
bnnidea et marócageuaea. Aniat. ^^e , 1825 , 8vo , / 0.90. 

■■ gangraena noaooomlalìa. XLVIQL D« m,at.2,bl. 140. 

•esige vlugtige bedenkingen over de n i to e f ■»» i > T **"V nl««dergeneeskQiiat.Uirbet Franadh. XXXIV. 1828, D. IL, bl. 
309, 327; U. 1829, D. XHI, at. 2, bl. 51. 

waameming eeper b^raen-ontateking. waargenomen in bet miliuire bospitaal te Antwerpea. KLVIH. B. IV, at. 4 . 
U. 324. 

-bygi^e militaive onavis anrlea m e ye n a de OQuenner la aamé dea troupea , onvrage poor le aarvice de terre. Maastr. 
JfìfpeU, 1816, 8vo,/ 1.80. In 't Nederd. vertaald dMr P. J. BiBBnuis 
MiuQB. Zatpb. Thiemef 1818, 8vo, / 1.80. — 175 — 

bL2». 

. orar de keeloatsuàiof. XiCV|. 188$, U. 

221. 

vwwé^ iniiag«-6tt sl^wkoortseBy nuetmi* hondeoden ofafwiflseleodea loop. XGVI. 1825, bl. 277. 

o?«r de Itisschefipozeade ko«rti«ii XCVL 1825» bl. 296. lOS. ^mmu^m XCVL 1825, bl. 135. 207. OfverdeoDlatekmgderlever. XCVI. 1825, bL 
over de longeB- en borstvliet^olslikipg. 
<nr«r de loD|;eiiEtiikiaff. XiC¥I. 1625, U. — »' ■ observetiona m ed ic al et, feite» pendant ks 

campegnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en ISIS, ou bistoìre des 
fpabidiea obeerréea k la ^ode annéeFran^iae, lors de eet mteandilea 
oMDpagnea. Manalr. NiJpeU, 1816,/ 2.60. In 't Nederd. Trg Tenaald 
en aet aanteekeningen en wasmemìnfen er bij gevoegd door H. vah sev 
BoacK. Utr. vtui Scho^nhoveny 1825, 8w>, / 3.75. 

Seconde édUion , revoe et augmenfée. Ulr. tMw Sduumào^em, 1823, pr. 8to, f 2.G0. 

■ over de oogontateking. XGVI.' 1825, W. 230. 

^ . ' ■ ■ I lete over de «ogon tate king, die bìj bel |9edef^ iuÓBàk lefar geheancbt heeft; eoo ah die waafgenosien werd. Uìt het 
FMBacb Yertaald door 4 . S* SwAAif en F. A. iosamiu. liooni. Vmmamk^ 
182»,»fo,/a30, 

panaritìuro (de vijt). XLVm. D.BIy 8t« t, U. 141. 

— — *-*'^<^^^^-*— ^«'-^ over de persile p. XCVI. 1825^ bi. 108. 

-> over de alepende of slnipkeerla. XCVi. lflM,bl.a64. 

de alijoitering (pbtbiaia mncosa). XLVIIL D. IH, 8t. 2, bi. 139. 

«ver den typbns of ayaocbna. JLGSPL 182$ >U 372. 

-^ gescbìedenis eener vèrgif tlging door bet H T'> V acetia piombi li^niduja [stus-^uUtàe de pkmà)» XLVUI. D« HI, 
aa. 2, bL 143. 

de PooUche vlecbt. XLVIU. D. IH, st a,U.131. 182&, bL 249. I * r ■ - j I ■ XCVI. 1825, bi.i77. over de vieeijin9(jr'b64iniaAiainiaa). XCVI. 
over de ophaoptag in de voeedinnaw'efpen. 

de winterbanden /p«rnioifce^. XLVSI. 

D. m,at.iÌ,bL14& 
Km a cTH HJUL , conderling geval van buikveratoptbeJd en d<aar- 

ia«fft, levxetfdar yjd, bij deaettfica peraoon^ aaarbet Hoogd. doorvAir 

Eu>iK. LVin. 1830, at. 6, bl. 500. — 176 — 

Kist(A.)| spec. med. ezhibeiis exponlloDem dootrìnae HxppociAiuuB.ilé 

crisi bus. Lugd. Bat. 1809. 
.-'^-(F. C), waamemiDg Tao syphilitische zweren aan het been. 

XLVm. D. VI , st. 1 , bl. 26. 

(H. C.)y di88. obstetr. sistens bistoriam criticam pelvimenaoram. 

Lugd. Bat. 1818. 

Kjstkmakbk (T. A. A.), diss. raed. de typho ejasquecum glaodulit tnbì 

ÌDtestiDalis simul morbosis \ inculo. Gron. 1835. 

(T. F. A.) , diss. med. de dysphagia singulari. Gron. 1807. 

ExAATSCH , waarschawiog tegen het gebruik vao den braakwijnsteen in 

groote giften, bij bioedontstekingenj naar het Hoogd. door vav 

Eldiì. LVm. 1825 , st. 1 , b!. 26. 
KxAPEOTB, nuttigheid van het jodium tegen scirrhus ateri; naarhet 

Hoogd. door van Eldik. LYUI. 1825, st. 1 , bl. 73. 
■ over de zekerste bereiding van het rattenkraid, totinweodig 

gebroik. XLVI. 1810, D.II, st. 1, bl. 1. 
KxAvxBwiJDEN (L. VAv), waameming eener buiten^aarmoederlijke 

zwangerbeid, door den buik ondast. XLVUI. D. VIIySt.4, bl. 291. 
Kleber (J. C), waameeming over eenrauwe a arda p pel, welke, door* 

gezwolgen zijdde, den dood veroorzaakte. IXk 1777, bl. 255. 

waarneemiog omtrent een doorgezwolgen beentje, 

't welk ruim 17 weeken omtrent den linker maagmond zitten bleef , enna 
veracheiden zwaare toevallen veroorzaakt te hebben , eindelijk door eene 
brakinggeloosd werd. IX*. 1778, bl. 481. Met afb. 

waarneemiog omtrent een nieuw gebooren kind, wiens regter opperarmbeen door de onkandige vroedvroaw gebroken 
en ontleed was; en schoon hetzelve na de geboorte geen tekeoen van 
leven gaf , nogthans door wrijvingen met wollen doekén enz. bij gebragt 
werd. IX.. 1777 , bl. 251. 

berigt aangaande de verlossing van twee aan elkanderen vastzittende wanschapen kinderen. IX'. 1778, bl. 478. Meta£b. 

ttvee waameemingen omtrent een waterhoofd van een nienwgeborenkind, door het uitwendìg gebruik van het vinum squil- 
liticum geneezen. IX-. 1776, bl. 365; 1778, bl. 485. 

Kleeman (G. H.) , kort en grondig onderwijs in het kweeken-der meest gè- 
zochte bolgewassen. Gevolgd naar het Hoogd . sijstematisch gerangscfaik t , 
met de geslachten en soortskenmerken en eenige bolgewassen vermeecderd , 
door J. A. B. KuijPEa van WascEPENKiiro. Voorafgegaan van bei gè* 
slacbts-stelsel van Linhabus. Breda Sierk^ 1830, 8vo, / 1.00. 

KxEEs (N.), diss. physiol. path. dehypertrophia cordi». IVaj.adAben. 
1839. 

KxEiJirHOFF (C. N. VAN Enspijgx.), diss. pharm. de principiis yegetabi- 
linm alcaloldeia. Lugd. Bat. 1825. 

<— »— — (C. F.), bedenkingen over het einde , waartòe de ÌDsecteitf 
vcxtnoedelijk geschapen zijn. Amst. UilenòroeA, 1805, 8vo, / 2.50. 

over de vraag : Wat zijn mosplanten? XXXVI. 1797 , D. IV, st, 2, bl. 517, 
ExoEKHOF (G. A.), uitwerkingen van het arsenicum' albifroicrijat«llì- 

num.IY. 1765, b|. 394 

' ' aanmerkingenrovev dega volgen eener dar m-o ntstecking. 

lY. 1770, bl. 41 van de berìcbten. • — 177 — 

Kioiuror (C. A..)»beri^ ^wi eeoe tonderlinge darm-verstopplog. IV. 

inOf bl. 37 Tao de berìchteD. 
' proeve over den «ut eo de wettigliekl van de in-eo t ing 

derkÌDdei^pokjes. IV. 1779, bl. 373; 1782, bl. 265. 

proeve over 's meoscbea ley en eii desselff dnaring. lY. 1774, bl. 109. 

berìgt wegens eene zonderlinge verbastering der ovari a. 2V. 1761, bl. 436. 

aamnerkiDgeD rakende het verschil der wei in de wa* terzagt en der geneiingBwìJM, daaruit voortvloeijende. TV. 1762 ^bl. 

451. 
KLOOSTSRHun (T. F. Scbbltb vait) , diaa. med. de farina. 6ron« 1833. 
Klovver (P. e. de), ftpec med. de haemorrboldibns. Lugd. Bat. 

1807. 
KxoppsmT (J. G.) , di88« med. aistens hislorìam typbi in nosocomio Gronin- 

gano cbsemiì. Gron. 1836. 
SjbStx (A. G.) , waamemtngen eeaer bijzondere zamengegroeide en beknelde 

darm- en waterbreuk eens mans, en eene watersuchtige ontaar* 

dingvandenregter eijerstok ineenevroow; medegedeeld doorE.FoE- 

«TER. xvn. 1794 , D. m , bl. 107. 

ILlosb (G. L.) , aanmerkiogen over de long^ering; naar bet Hoogd. door 

vahEldik. LVIII. 1834, st. 3, bL 193. 
Kii&VEEOEV (T.) , onverwadite genedng van cari e a der voonroetabeenderen; 

jumr bet Hoogd. door van Eldie. LVIII. 1831 , st. 4, bl. 315. 
Kxv6x(C.), over bet gebniik van calomel en den sablimaat bij zwangere 

vronwen; naar bet Hoogd. door vak Eldik. LVEII. 1822 | st. 2^^bl. 

182. 
. deDzovDisGHX geneeswijze tegen de veneriscbe ziekten 

op boog beve! ooderzocbt; benevens gedane proefnemingen , verkregene 

resnltaten, gedacbten over de geneesmethode en een letterkundig ondermek; 

nit bet Hoogd. vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door W.S. 

LnoEXiHG. Leijd. Mennelj 1830, 8vo, / 1.40. 

over longontsteking der menwgeboreneny naar bet Hoogd. door VAH Eldik. LVIII. 1836 , st. 2, bl. 109. 

— « Éwangerscbap zonder volkomene bij woning; naar bet Hoogd • door VAH Eldie. LVin. 1836, st. 2, bl. 157. 

(G. A. F.)» proeve eener voorstelling van bet dierlijk magnetii mvB als geneesmiddel (tbeoretisch en practiscb beschoawd). Uìt bet 
Hoogd. meteeoige b^voegaelen door P. vah nxa Beeooeh Cz. en een 
regìsier der zaken. Amst. Maaskamp (tbans Sambergett^^ 1812, .6vo, 

/ 4.65. 
KxuTT (A.) 9 brìef san van Swiitden ten antwoord op zjjne aanmerkingen over 

de Bevolking, sterfte en ongezondbeid van Amsterdam. XXXIV. 

1804,D.n,bl.3. 
— antwoord op : lets ter wederlegging van de voorgewende o nge* 

zondbeid der sud Amsterdam. XXXIV. 1804, D. I , bl. 17d. 

(J«)y waamemiog eener bepatitis ebronicaj, door een bìjzonder toeval bersteld. LXXX. 1839, st. 5, bl. 153. 

natnurlgke bistorìe van een lanicUacbildpad. XXXIV. 1807, D. n,bi.408. 

Kxnusuirs (J. F.), mémoire sur la fièvre inflammatoire typltoidei^ *.— — 178 — 

qui règof dans la provioce de la Fiandra OHentale, Gmd impnmem 4k 
rVniversité. 1818^ 8vo , / 0.40. In .'t Nederdaitsch verUiJd doorR. C. 
MxppBii. Amst. Ètrmrop^ 1818, 8vo , / 0.40. 

▼erelai; eenéV| in dea jare 1828 9 met het beau gevolg vecrigtttiieeliaiiidigebewerking<fooreenen fnn^ns haematodes (bloed- 
sponsgezwel) : medegedeeld door W. G. yar Lbxesuii. LXXXIL Ì6889 
at.»,M.14S. 

verhandeling over dahospitaal-versterTing' tan wooden en aweren , àlsmede ' over de ^ werkaamhekl van faet vloeibaar 
MaiòutzttBF indeieziekte. XXtn. 1620, D. V, bl. 1. 

waameming over cene ongemeene wanataltigheìd aan de vingars van beide 'de handen. Met afb. XSHI. 1823, O. VI, bl. 
132. *^ ' - 

overzigt van ondencheldene zwangerheden baiten de baarmoeder, en Tenlag wegenseene soortgelijke zwangerbeìd, in 
welke een yoldragen kind, na een aestien maandig verblijf in denmoederlijken 
fldioot, uh bet eijemest gebaald werd door de butksnijdìng, metbeboaden 
genezing der moéder, die Terrolgens verscbeidene andere kinderen g»> 
bìiwd beeft. X^m. 1820, D. V, bl. 203. 

Klxjh^ (C. deJ, di88. med. de scorbuto. iWj. ad Rben. 183?. 

'KttnnrinhiriNi (J. J.), disa. nied. de diaefa' in febribas. iWj. ad RbeD. 
1820. 

i '■ tweegeyallen tan keering dea kìnda op bethoofii. 

LVra. l82S>,BÌ.4,bl.369V - 

- geyal y^ overbevracbting (anperfo etatto}» Ll^. 188S, 8t. 6, bl. S59. 

T~ (J'R*)» ^t kramps^Uend yermogen van b$t 91 agi a ter lum biamutbl. XXX. 1791 , D. I, st. 2, bl. 330. 

^yj ■ — - Térbaiidelin^ over de parapbrenitis. IX*. 1792» bl, 1. 

'RxjàsPEJX (I.), disa. med. de apoplexia. Lngd. Bat 181^. 

XNATEzr (p. E.) , waarneeming wegens de schadelijke gewponte omde baara^ 

' zónàer mitdòening van derzelver ibgewandei^tekòokeD, XXX, 1792 ^D, H, 

at.2,bl.540.. 

" " ■ ■ waarnewnmg wegens de nutUgbetd van groote g;8fteii 

opiamineentetannsen trismns ioiaxillae. XXIX. I7889D. QX, at. 

2,bl.340.' 
KiTBìnL^F. C.), over bet acbeefataan der tanden , deszelfs oorsaken en 
' '^geneeswìlize, daar eene nienwe, zekere en onpijnlrjk^ metbode. Uithel 
• Hoogici.' door J. B. Meexik , Ùtr. Boseh , 1837 , 8vo , pi./ 1 .60, 
KìiEPPSLHOUT (G. J.J, bescbrìjving van den ^crocbor^ns. JaTanicaa. 

Met afb. V , 1817, bl. 234. " ffÌBScns (E. Et.)over bel gebmik van bet extractnn^ ratai^biae blj^ble- 
pbaro-en opbtbalmoblennprrheeén deruieuwgeborenen;iiaar bel 
Hoogd. ^9dr tait ELDif . Lyni. 18^ , st. 1 , bk 167. 

een wòord over de bebandeling van den graauiren staar met pharmaoentiscbe middélen; naarbe^t Boogd^ door Vi^if E^ldix.. 
LVra. 1836, st. 5, bl. 442! 

bebandeling der zweren en vlekken van bet bo^en- vlies ; naar bei Hoogd. dopr tah Eldi^. LVIJI. 1836» sappi, band 4, 
st. «,Ki:i4f. ^ - • — 179 — 

XjKxan (l.)>diM. ned. de crisi. Liigd. Bat. 1802. 
Khocubj (JJ, di», phys. de femina. Lugd. Bat. 1817. Kn^UdkflRT (k.,), aMnnerkiogèfi opdeli}jdrflgeDov«rdè Aufeliiltftetie fertak* 

loop in Nederland van Dr. Arwtzeitiihi. XXXIV. 1832, D. tty bl. 

838. 
Kjtoli (J. J.), de werkzaamheid der bmine levertraan tegèfi liei iieen- 

bed ttt^ uwir liet Hoogd. do<»f V^ Elbik. LVItt. 1839. M. 6. U. 

656* 
KiroKms, episiorrhaphie bij prolapsus vaginae et Tesic«^; tiaar 

bet B»a^. door tah £u>i&. LVIIL 1639 , st 8 , bl. 268. 
Km9»«iroA (J. O.) , di*, ined. oecon. de carne, pane et Cei^èvStiàtude 

consdtutis. Gron. 1829. 
K.6CII (fl. J.ì, <fos. med.de bnllffiia elèoiblo nòtid)iU iUustrata. Gron. 

1829. 

'' ■ (L.), b^drage tot de beb&tidelifig ttftì de ontstekfaig der ballen, 

door mìddel van drukkitig; naia* bet Boogd. door V ah Elitotl. LVIII. 

1837, sapplem. band 5, st 2, bl. 117. 

eetie bl}dFage tot de epidiorrbìnptliè^ Màf héC doogd. door tahEldik. LVUI. 1838, st. 4, bl. 355. 

(T.Dv), diss. tberap. ttied. de potiot^liA ^ìfés medióAtfieìftti^ rum indagandi subsidiis rationalibos, deque viodìcalidO teh> 
botanicae in bac re usu» TVaj. ad Rben. 1806. 

ILokxjK (F. L. A.), ùber die in den Tencbiedenén EOfiòpQitlli^bell lÀfldera 
^mommenen M^regetn amdks Straùben der Lente gegeta die lìttpfting 
der Scbutzblàtternzuùberwinden. XrV. 1825, D.1^. 

Koms (G. J.), ftet aanwezen van bet àcidum mftlicam iil ììé éV«h- 
D ri jnst ee m me potaacb aangetoond btj eetoe stocbiomettlAihe b«Nditl(( ?an 
bet acidum tartarìcum. LXI. 1831 , D. Xlt, ll^ 12, ÌA. 308i 

*■ ' de VQomaamste regelen der atocbiometrie door Toor* 

beelden opgebelderd, als inleiding voor de Perdere behaDdeKng inni èttiige 
in it pburmflcòpoea Belgica iroorkomende bereidingen. LX!. 1832, D. 
ltin,tt^2,bl.61. 

— proevenvan stocbiometriscbé beirékeb3ngéiii toe- gepast op eenige in de pbarmacopoea Belgica Toorkomende 
I.XI. 1832, D.Xm, n^ 4, bl. 186; n^ *, «.247, tl^ 65 bl. MI; 
D. XIV. rf>. 7, bl. 1 ; h*. 8, bl. 61 ; n**. 9, bl. 121 , n**. 10 , W. 181 , 
nO. 11, bl.241; 1833, D. XV. uM, M. Ij vf'. a^ bl. l21j tf»* 5, 
241 ; D. XVI, n*. 7, bl. 1, rf». 12, bl, 301. 

flLaepokken {vmre) bij kocijen iti Friesbmd waargenoideti. XXXIY. lÉOS, 
». «, bK 386. 

YÓÓr jBHifER. XXX. 1820, D. XXX, st. 2, bl. 286. 

* ■ (lets over de) alt cene zeTemienjarige onder vlnding en pnm- 

Ten opgtmaakt. XLVIIt. D. IV, st, 2 , bl. 134. 

X.aepok-i«iénting (De) of eeitigé vi'ttagstiikkeik Mpett» de tactfiUé òn- 
partijdig onderzocht tot heil des menschdomtf, i<an Allercgeringen èìv ai^tsen 
pp béc liarte gedrukt; door een irete jaren gepractiseerd bebbenden geneeè- 
Ifeer. nt bet ffòogd. ^éftaald, met cene tocìrrede eii ingevlochilé ààttttier- 
Idngen vermeerdord door A. Capadoce. Am^. Afi Oudén^ 1827^- 8vo, 
/0.90. 

(i« deìeenTOorbéhoedmiddef tégeii da àcbàapr pokken. 

XXXIV. 1829, D. I, bl. 239. — 180 — 

KoBSB (J. B.), di88. med. de nephritid« inflimmatotia. Loi^d. BéI« 

1815. 
Ko<njen(OTerhetdoen afkalven der) bijdag. LXTII. 1837, D. m, bL 

327. 
K.ok(6. J* A.), dias. med. de morbo maculoso baemorrbegico* 

Gron. 1809. 

— (P. &), zidctelamdige aanmerkìo^n wegeos de benaaming der 
ziektensy eD welbijzonder de zoogenaamde kraamkoorts. XXEL*. 1800, 

bl.73. 

waarnemiDg Tan eene lammigbeid der lenden en onder- 

8te ledematen, genezen door het gebmik vaa deplant rhas radicani. 
IV. 1793. bl. 165. 

over de voorkear der keizerlijke mede, of kimstfluitige keerÌDg der vracht. XVIII. 1806, D. T. 

▼erbandeling over eene verbetering in het ìeentuk der voet- baaring. lY. 1786 , bl. 112, van de berìchten. 

verfaandeling over bet gevaar en Terbetering der dge- meene banddwijie in de Toetbaaring. Dordr. Bàusé, 1797, Svo, 

/ 0.40. 
KoKsm(J.),dÌ88.anat.desQbtilÌQre membranarnm aerosaram ftbrica. 

Traj. ad Ehen. 182a 
Roliek-pìjnen, gepaard mei pisopsto'pping, onder depaarden, ìd 

onderscheidene gemeenten, nabij Dordrecht, deokelijk veroorzaakt door 

bet nattigen van achimmelig boonen- en tarwe- stroo. LXVII. 1830, D. 

n, st. 2, bl. 507. 
KouL (J. L. C ScBBOiDBK TAH Dia) oratio de anato mia e pathotogi- 

cae praecipoe subtiliorìs stadio ntilissimo et ad morbonim nataram mvea ^ 

tigandam maxime commendando. II. 1826—1827. 

' observatio anatomioo*pathologÌGa de 

bronchitide. XCVU. 1826, bl. 148. 

de emolomentis qnae ex calorico latente aea ligato aeris et aqoae ad oeoonomiam M»lmal*yn rednndant* 
Gron. 1826. m. 1815—1816. 

observatio anatomioo<pathokigica de gangraena pulmonum* XCYII. 1826, pag. 202. 

observatio anatomieo-pathologica de bydrothorace. ^LCVII. 1826, pag. 157. 

redevoering over de verwaarlooziiig vereischte zorg, ter leniging van het lot der krankzinnigen, en 
ter genezing derzelven in ons vaderìand. Utr. van der PostJr. , 1838> 8vo • 
/0.80- 

waameming eener krankzinnig* heid, ten gevolge Tan oorontsteking, met eene verklaring derwaan- 
zinnìge denkbeelden , door de lijderes na bare hentelling opgegeven. LXIX. 
1826,D. I,st.2,bl. 147. 

oratio de debita cara infanstaw mi niacorum sortem emeodandi cosane sanandi, in nostra patria nimia 
neglecta. H. 183&— 1837. 

eene voorleziog over het verschil tna- sebendoode natnnrkrachten, levenskrachten en ziel. Utr. i^oe 
der Post, 1835, 8vo, / 0.80. -- 181 -- 

Xi»A fJ. L. C. ScHEOEDXft YAV «ol}^ oiìMiTatia «MUomioo-jithoIogica d« 
phthisi palmonali, com tabb. XCYIL 18269 pag. 53. 

■■ ' ' '■ d&s. med. de8angaini8meeflS1lell- 

1^ coagulatione. Gron. 1819, m. 1818--1819. 

di9s« pbyaiol. aiatens biatoriam aan- /guinìa coagulai! ti a. Gron. 1820. 
KcuxUy bijdrage tot de nadera kenniaTan bet jodiam; naar helHoogd. 

door TAir Eldik. LVUI. 1825 , at. 1 , bl. 65, 
KoHiHCK (H. G. M. de), apec. med. de cynancbe tracheali infan* 
tum (Tolgo croup dieta): col accedont obaervationea qoaedam in quiboa 
dÌTona coraodi methodoa, vario morbi genio acoommodata, eiponitur. 
Gmdae. 5«2^, 1817, 8to. 
KoHiao(B.), verbandeliDg over de yraag: welke £ijn de vereiscbte onataii- 
digbeden, ooder welke de zelfontvlamniiDg Tanden pboaphorua in 't 
genelde Ijdel plaata beeft? mei afbeeldingen. YU. 1824, D. lY, 
at. 2, 

' dlaa. med.de aflectiombaa morboaia ayatematia lymphatici. 
logd fiat. 1793. 

(J. WxTTOp), di88. anat. path. de vi nervomm in regenerati- ona osaium. Traj. ad Rheo. 1834. 

■ (P')^ Terbandeling over een aanmerkelijk been-aitwaa aan de 
onderkaak, mei afb. XXm. 1820, D. Y , bl. 189. 

waarnemiog van eene langdurige krankzinnigheid ver- geaeld mei teekenen van zeer pìjnlijke aandoeningen, aanmerkelijke ver- 
mageriDgen en oppervlakkige Tenterving aan de onderste ledematen, 
wiarschynlijk ten gevolge van eene aanmerkelijke hoeveelbeid wor- 
men, na den dood gevonden in de zeUatandigheid van de lever, en 
derzelver galboiaen , «oowel ab in de darmen. XXIV. 1827. D. I. U. 
282. 

(A.ins), ieta over bet gebmik van bet belladonna-extracl| ala foofbèboedingsmiddel tegen bel roodvonk. XXXIV. 1825, D. Il, 
M.4. 

waameming eener kraamvrouwelijke bnikvilea-ontat< king of kraamvrouwenkoorta (perìtonitia a. febris pnerpe- 
ralis). LYin. 1824, al. 4, bl. 289. 

disa. med. de dyapepsia. Gron. 1822. 

waameming van eene phlegmasia alba dolena, na een panna pnematuma. XXX. 1826 , D. XXXVI, al. 2 , bl. 409. 

eene wanscbapenheid der bloemen van lonieera pe* riclymenum (boach-kamperfoelie). Mei afb. LXV. 1827, D. Il, 
U. 230. Met een nascbrift van H. C. vah Hall, bl. 237. 

waameming van eene onvermoede zwangerbeid en ver- loasing, met eene aanmerking van vah Eldik.. LVIÌL 1824, al. 1, 
bl. 81. 

(J. D«), geneea- beel- en verlosknndige waameming, betretfende eene verioning door been breuk voorafgegaan. LVIII. 1838, st. 6, bl. 

501. 

bet corset. Uit bet Franscb. XXXIV. 1832, D. I, bl. 182. 

— ^ een woord over de geelzacbt. LXXX. 1839, st. 5, bl. 144. — 182 — 

402,418,474, 

.■i iM i M ii u gezoadb^idsleer, hygièneToor helvolk^'hevatteiidiB 

eene bekoopte en duidel^ike Mwìjwg. va» hetgaen men Uer te lande ,1 leD 

- «piigift vini. lift. TQted3el, de kleediog^en de gebeele leefwijze,. moet doeo 

en laten, om zooveel mogelijk eene dttunwme geiondbeid tt he* 

. liiHideo» AwersfiMVt ea Aust. BlanhtUKrg ea van Kesiemn^ 1828, 8«q „ 

/ 1.25. 

iets over liet extractnm f oliar, herb. haederae «rbo^eaevXXXJ^. 1828» D.I«bL.290. 

-T--. .. ■■ . . oyerden,bLefboom«CIV. 1824, bL 88. 

waameming wegens het vecblij^ fin eene kiea fatde luehtpijp y, gedorende den tìjd vui een jaar en daie nuianden. 'XyXW. 

1333,jpub;,. bl 198: 

b^dragen. tot de kennìs en bebandeling. dee kindecpok- •n w ken. Zalt-Bommel Noman^ 1824, 8vo, /LIO. 

brìef over de koe- ea kinderpokkea. XZXIV. 1832» ■» ^ » D. II,bl. 114,138. 

-*• waaiTieeniiDg betcefieode de koepokkeo* Pamierende •r^w^r*»! 1 1 •» Il I •■ Peenboom, 1803, 8vo,/ 0.27;. 

•*-T*. — ■■ ■ bóflf over de koepok-inénti'iig,,aanajneDrf(rìendK.... 

Zalt-Bommel Nomane 1824, 8vo,/ Q.25. 

■yw een. woord over de krommingeo der raggegraaU XXJWV. 1832., D. I, W, 36„50,66» 

>■■ ... over bet lamj9 vUesvochU GIV.. 1824 ,,bl. 44. 

■ >■' waamemìng eener zwangerheid en. bacing zondec lama- 

vU^a^v^Ght, XYU. 1802, D. YH, bl. 251. 
-^rt — . — r^ — , ^ een woord over de ontijdige verloasiog^, genaamd nii- kraam (abortu8.)LXXX. 1838, st. 12, bl. 357. 

■■" — ^- — welgeslaagde proeven mei de-oxyde "van bismath a 

de geoe^.Bg van maagkramp. XXXIV. 1807 , Di H, bL 226. 

— — ^— — over de scheefliggingen der baarmoeder.. dV". 

1824, bl. 33. 

■^ — • ieta over de kraichtder spieren* XXXXV.. 1832. D. I, 

bl. 102. 

over het nut van bijna regUtandige baken aan de verloa- kmidjge tang. XXXIY. D. U, 1803, bl. 252. 

— — iets over de zeere te pel a. XXXIV. 1814,.D. Il, bL 7. 

unguentimi basilìcum flavum. LXXX. 1838^ iL. 13, bL 400. 

tvree verloskundigfs waarnemingen aangaande het gebnik dior vectìs en der taug, benevena een woord aan. mij[iie kunstgenooten* 
LXZX. 1838 ^ 8t. 10, bL 294. 

over de al te langzame verlossing. ClV. 1824, U. 29. 

"» de verdeeling der verlqsaingen. CIY. 1824, bL 12a. -i"* — >■ ■ > — T^ 9ver de pli^en een»» verloskundigen. CSN^ 1824, 
bl. 1. ^ 

!■ i .. ■ i.i overde verlostang^ QV. 1824>.bl. 48. 

waameming eener voetgeboorte, welke door de kneh* , tea der- ^tuor, nlet kon.woiden voleindigd* LXXX. 1838, aU 11 . bL 
321. — 183 — 

Kmné (J* oé), htaàbùtk Toér kel vraawelijk §«tì«èhi, beNratloide 
nAdgevingeii ìd al de tijdperken des léveiiiy alittieJé iiopeòb de <»pvoe- 
din§ da kinderai. Zalt-Bommél liéman » 1831 , 8Vo , / 4.50. 

waarDemiDg eeoer meervoadi^e* tvinn^etnchà^ en 

wlotftes. LXXX. 1839, st. 2, M. 83. 

(W. J. dk), over de zuiierìti^ ^mH rdg^iit^attfr. XltXtY. 182*, I>. I, bl. 412. 
KoimrGH (E.C. db), over de èijanóéis^ bebèveiu eeiié watrnmliD^. hfìlL 

1839, aopptett». iMné ^ , st. 6, bl. 530. 
]Looi(B. YAHDER},di88. med. de cangia maijbaa mortalit«^tÌ9ÌMrimDÌiì&n- 

Iktebleiiiàio. Lqgd. Bat. 1830. 
Kooi» (J. A.), •Dderzoieik vian de^ peàgbawer jaiabie. Atast. ÈUèrmanf 

1839, 8vo,/0.40. 
— '— diaa. phyaiol. de propagatiove t«0tiiaiB ad oentrom 

oommiiae. Lngd. Bat. 1818. 

beschrìjvÌDg. en: albéddiog fan éene llabaksdaiiip-blaas* balg. XXXIV. 1837, D. U, bl. 296. 
Kooui (J.), waarnemmg vfòi drie steenen' mc cfeiie Tenweerìog der gali* 
blaas , oitweiidìg door den bift ^efiscAd. Mét aOieeldliig. YIII* 1774, D. 

I, bl. 509. \ 

^ootenpoeder is in veelegevillen bel bete filtreermidéel. XXXY. 

1798,D.n, st.4,bl. 315. 
'E.OWUMS9 (O.Uover de uitwerkiog der croio iM>lie,' ak pttrgéeiteiddeT, 

faij eeii paard. LXVIl. 1830, D. U, st. 2, bl. 622: 
_ wBameming ontreul de behanddiiig'Vaii twee j^arden^ iij- 

dende aan eene Terlamming van bei achteratel des Uf^baanW. LXVII. 

1830, D.n, st.2,bl. 460. 
Ko»(fi, A-), aver óéa ifauriis ferri pd? snbiiflMlibiwih. LXXm. 

]»3rI>.'»bl.2B9. 

over een gebeel in water oplosbaren murias ferri'. 183»,D. I,bl.287. 

— over de vervalschiog ftti bet o^tuìT clidmÉettieAi vai- Mrir. LXV. 1832, D.YU,^ W. 44* 

— eenvoudig toestel, om plakilaaitìige zdfsIiiiiffigbédìéD dbor dndddiig uit Ce trekkeo. LXXIH. 1833, D. I, bl. 291. 

over hét destiUereH van zink en subBniereb vab vii&kH>ty- d«. I.XXffl. 1885, D. ni, bl. 228. 
RoFp(J. H.),bloed8puwing en longontstelHng' bij ^^vìUgelfen; Mar 

bet Hoogd. dooi^ vur Eldìk. LVHL 1831 , st. 4, bl. 297. 
■ ■ I ' ovjer borstottt8tekib:géii; naar bet Hoogd; AmM^Vì^El- 

B». LVm. 1831 , st. 5 , bl. 422. 

teekenen vàn den aannadereiidida daod; naar bet EEoogd; ^a doorYàH Eldik. LVm. 1822, suppl. band 1, st.' I, bL li. 

bìjdtagen tot de. pc&ctiscbe gj^noeskitutle; naar bet Hoogd. doorTAN Eldml. LVIII. 1828, st. 2, bl. 170. 

iett over «eHigb geneésmidiiel^n^' naar bet Hoogd; door A. MoLL. LVra. 1823, st. 4, bl. 353. ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ 

jidht en j5cTitbad;« ndàr bel Boogd.- door A:, muix. LVIII. 1822 , sappi, band 1 ,.8t. 1 , U. 87. 

' ' e«ti natr bel Hoogd LVm. 1831,8t. 3,bl.213. — 184 — 

rater; naar het Hoogd. Eldxk. LVIU. 1831 , 8t. 4, bl. 289. 

koolzuar ijzer; naar het Hoogd. door tar Eldul. LVIII. 1831 , 8t. 5, bL 412. 

kwikmiddelen; naar het Hoogd. door A. Mou*. LVHI 1823, sappi, band 1, st. 3, bl. 251. 

lapis infernalis, als inwendìg geneesmiddel; naar het Hoogd. door tah Eldik. LTHI. 1839, st. 6, bl. 551. 

Berger levertraan (oleum jecoris asellijj naar het Hoogd. door tah Eldik. LVUI. 1837 , st. 6, bl. 540. 

. waamemiiigen omtrent de aanwending van de loodsaiker 

indelongtering. Uit het Hoogd. XLVI. 1810, O.I, sul, bl. lUh 
8t2,bl.79. 

— over TTouwelìjke onTrnchtbaarheid; naar het Hoogd, door VAH EuDix. LVra. 1831 , st. 4 , bl. 295. 

over de sabina; naar bet Hoogd. door vavEldik. LTHIt 1837,st5,bl. 462. 

— eene epidemie van speekselklier-ontsteking; naar bel Hoogd. do 

nuttìgheid van den sublimaat in klisteren bij den persloop; naar het Hoogd. door yah Eu>ul. LYHI. 1822, st. 2, bU 

182. 
Kops (A^), diss. pathol. med. de empyemate. Traj. ad Rhen 1839. 
<_ (J.), overeenebijzondere kindering (prolificatio) van de gele 

wouw, (reseda lutea, crispa, Psasooir). Met 1 afb. LXV. 1826, 

D. I, bl. 286. 
■ over eene wanschapenheid dcr bloemen van vicia crac- 

ca, vogelwikke. Met afbeelding. XXIU. 1823, D. VI, bl. 289. 
KoaTiiALs(P. W.), remarques sor les poilsdu drosera. LX.XXI. 1839, 

P«g. 49. 

■' — tridia en pellacalyx, twee nieuwe plantengealacb* 

ten. Met afb. LXXV. 1836 , bl. 16. 

-=• opmerkingen over.gnetum en eenige coniferae. XXXIV. 1837 , D. n , bl. 290. 

iets aaogaande de afscheidiDg van het iodium en dm bereiding der hydriodas-potassae. LXV. 1828, D. IH, bl. 41. 

-— — — — . aanteekeningen over eenige loranthus-soorlen 

LXXV. Ig36, bl. 187. 

gemakkelijke bereidingsvrijse van het murias p l?*?.^o ^y<*'*«^8y'» m eencn fijn verdeelden staat. XXI. 1828, D. 
V,n«. 3,bl.l53. ' 

iQQ/ì f^ ,r t., i2?"«'^«° o^«r het gealacht nepenthes. LXV. 
XodU, O. V, hi. 371. 

— — aanteekeningen over pa ed eri a. LXXV. 1839, bl. 

' ' — over de oonuk van het branden der Dhvsalla 

LXXV. 1837, hi. 209. pi^ysaiia. 

uittreksd uit eenen brief uit Oost Indién aan H. C. vah Hall over 0. L pian ten. XXXIV. 1837, D. I,bl. 387. 

aanteekeningen over piante n op Bomeo's Zoidoostkiist. XXXIV. 1837, D. n, bl. 244. I 

1 — 185 — 

Koanuu (P. W.) f otat liet ornhokel tm het ftigOMi dar «caevoUceac en 

good6DÌaceae.LXXy. 1837, bl. 370. 

sur legenre tapeia. LXXXI. 1838, pag. 156* 

brìef aanC. L. Blumb, (over de vegetati e inda bin- 

nebndan rm Pàdang). LXXV. 1834, bi. 290. 

over de ontdekkingen yan eenige TerTalftchingan fan de solphas qaininae. LXY. 1828, D. in,bL35. 
XoaTCM, gelokkige geoeziDg yan een empijema; naar het Hoogd. door yéjk 

Eldik. LVni. 1835, st. 1, bl. 36. 
(C.A.), verfaandeling over de onscbadelijkheid der kerkhoven 

eD begraafe Dissali instedeo endorpen. Uil het Hoogd. Amst. Moos^ 

1803, 8vo,/ 0.40. 

(G. F.), beschrijviDg van den aart en kenmerken van ondenchei- dene liakteo , beneveos opgave der geneesmiddelen tot dcreelver herstel. 

Uit het Hoogd. door J.. A. Saxb. te Amsterdam .Utr. van Paddenàurgfflmas 

SatUbergen), 1801 , 8yo , / 2.20. 
KoscH, sarcoma van den endddarm, door eene operatie geneaen ; naar 

het Hoogd* door tah Eldik. LVHI. 1836, sapplem. band 4, st. 3, 

bl. 234. 
KotTsms(J.), diss. obstetr. de parta brachio praeyio. Gron. 1833. 
Rorn, niet alle opereren isgenezen; naar het Hoogd. doorvAir Eldik. 

LVm.l835,st. l,bl.49. 
EjLABacBsa (P. A.), over eene roos der eerstgeborenen , met verhar* 

ding van het oelwijsweefsel. XLYH. 1812, D. I, st. 3, bl. 105. 
■ (P. H.), waameming van eene samengestelde haaenlip, ge- 

piard met eenen wolfsmond, door kansthewerkiog geDezen. Met 1 afb. 

LXXXn. 1839, st. 5, bl. 257. 
KaAm(A. W.), scheìkandig onderzoekvan het bloed. XXX. 1824, D, 

XXXIV,st.2,bl.219. 
—— — — — Toorschrìft ter bereiding yan decinchonine en sal- 

phas cinchoninae. XXX. 1822, D. XXXn,st. 2, bl. 46L 
KiuoTiHOH (J.), waarneeming wegens de gelukkigegeneezing yan eene aman- 

rosis, door het gebnilk der snnifpoeders van Kxebbb. X*. 1779, 

bl. 359. 
- vraameming wegens een aanmerkelijk beenbederfin het 

gewrìdit des y oets van een jong kìnd , hetwelk echter , na vele moeile , ge- 

neien is. XVU. 1793, D. U, bl. 85. 

waameming wegens een aanmerkelijk beenbederf in een kìnd, hetwelk het gansche heupgewricht had ingenomen , en ongeiok* 
kigeindigde.XVn. 1793, D.U, bl. 106. 

verzameling van waamemingen over de b r e a k sn ij d i n g. XVn. 1793 , D. U, bl. 158. 

over het jniste tijdstip der breuksnijding. Met 1 pi. XVm. 1798,D.in,bl.l. 

waameming eener zeer zwaare vermorzeling defbeen- deren, yerscheuring yan spieren, banden en verdere deelen van den 
arm, welke de afzetling in het gewrigt des schonders noodzaaklijk 
maakie.IV. 1789, bl. 127. 
KaAMOszva (F. W.), nader berigt, raakende de roode myrhe, als een 
hnlpmiddel voor de hondsdoUigheid. XXIX. 1789, D. lY, st. 2, 
bl. 373. — 186 — 

A^diiifMm (P. J. Vili) y wwff*Miiiil9Mi» ÉanciaMMle betgefarak vmk 
den borax, ter berorderìng Yaù soMmi^ vedettirigèoj LIV. l%%. D I. 

•t. 2r m W. ^ ' ' 

bjjdnil^ ohréj» ds béMnettelijUieid yan ém 

Vh bet Boègd. Dtfift Stenk (f MI —Il I II I 188^, 8w,/0,40. 

'' ' ' waaywmlAgeii wer de oatsfeàiDnanike 

ye^^ldke^ìd vaù vele Mmim ^oorkoamode zìekteii. UY. 1830. D. DI. 
8t.2,bl. 101. «pv, *r. «*, » ■ W I .ti en G. N. WesteroveiT vah Mstérkit , wmB% v«D $lttip«ii bij eene eeratbereode, LIV. 1837, D. IV, si. 1 , W. 

— ;* ' ' "" * 4im. med.de U mire rem enti» eeniraaiBe 

»g«newBidia et cufaftdi»h©iiMnum morbi» momento. Lu«d. Bet. 1816 

t' kÌ^'Ìq/'4^q"^'a^q ^^""^^ ^ ^^^à eo eldeNv XXXiy. 1»18, D. 
I, bi. 435, 453, 468. 

^^^. ^h ^'^> ^^àB angi^Aa paroiidea. XLVU. 1812. D. I. rtL 
3«bL45.' ' * 

afbeeldiDgen der fraabte, meesl uitheemsche bcronien 

en beesters, die tot verciering van Eogelacbe boncheù en toineD, ott 

-*- ' i oratio de medicina systematica» ejasaoa lua et 

abusa. Harderov. Tijluf//, 1810, 4to. > J«4 «a « 

" ' ' ' ^ adumbrationes pi-axeos medicee. Leidae H4i3temb€rm 

1820, 8vo, / L50. ^««flwwy, 

' verhandeling over den aard en de werkln^ der geneesmid* 

delens welke ter bestrijding van zenuwkvalen en derzelver toeinllMi 
worden aangewend. XXII. 1819, D. II. ^^ 

-*-- — ' over bet beibiaam gebroik der zwavelleverlucht bu 

bet loadv:oIijk en metaal-vergiftiging. XXX. 179», D. Vin 
st»-2,^bl. 34L. ' 

"~~ {^^ G')> over den aard en de geneesivijze eener yeeziekt» eren 
als zoodanige in de maanden Jan. en Febr. van 1814, in de sttdten van 
Utrecht gewoed heeft. Leijd. Batenòe/^y 1814, 8vo, / 0.60. 

KasustG (f . L.),, aanmerkingen , de physiologie van den omlooti van heft 
bloed betreffende. XLVII. 1818, Dt IV, st. 3, bl. 53. 

KAUOBLsniK , bijdtttgtfu tot de leer der ziekteteekenen rsemioticaì* 
Mar bet>Hoogd. door vaic BLnuL. LVUI, 1839, st 3 , bl. 197. ' 

KaiEGER (F. W.),diss. obstetr.de grayiditate tubarla. Gmn MB& 
Cam tabb. "'^' 

,, ^^^ ancnrysma arteriae iliaeae. Met 2afb. L3CXX. 1S38 

st. 9, bl, 257 ; SI. la, bl. 304. ^^' 

(H. W.), viraameeming van eene volkomene geneezing» e«Uer stemce agterwaartse opkrimping van bdde debeeaen. XXVIL 177A. 
D.m,.8t.2, bL544. ^ 

•"' " waameearing wegens een aanmerkelijk' poln^us 

nar inm of neusprop. Met afb. XXVUI. 1779, D; I, st. 2, bl. if. waameming eener onvrare slagaderbreiik aan den' 
Met 1 pi. XVU. 1791 , D. I, bl. 131. 
KaxEL (S. C.) en Scott (J.), chymtcale ontleding van bet vrarm-v^tèr, dat — 187 — 

mtk dai voet Twa dea zoogeiiMiiiden bl&auwen berg o&tspringt» bij 
dea ÌDÌander oodei dea oaaia yaa TjipaDoas bekeod. %\ 1816 ^ D« VlIIy 
U.87. 

Yerhandeliiig over de bereiding ea autdgbdd Tan bet genees-» middel: pulvis bypnoticus. IV. 1770, bl. &L 
Kjiiis(F.), verbandekiig aver de magaetiscbe- en electro-magaett'^ 

scbe Terschijiueleo. V. 1824, bl. 123. 
Kbim E& (W . ) , oier de bebandeUog der ▼ en u s-c ì e k t e ; naar bet Hoogd* 

door TAH Éldix» Met aaamerJùngea. LVUI. 1823. mppL band 1, st. 2» 

faL 116. 
■ ©verde vergiftiging door moeselen^. naar bet Hoogd. 

door TAS ExDJK^. LVni. 1835> suppl. band 3, st. 4» bl. 317. 

uitstekend weldadige werkingen van den z w a v e 1-a 1 e o b o I ^ naar betHoogd. door tan Eldix.. LVIII. 1836, suppl. band 4, st. 3, bl. 

266. 
K.KOXBHOLZ (J. T.) , acht waamemìngen betreffende de geneeskracbt van de 

salìcine; naar bet Hoogd. medegedeeld door W. £. Lunxuiro. LXXX, 

1839,st.3, bl. 72. 
lLK0Oir(^.}9 waamemingeener verlossing, door insnijding desbilnaad» 

bewerksteHigd. XLVm. D. VII, st. 2, bl. 165. 
KkùGKB. (F. J. C), spec. med. de gastritide rbenmatica. Lagd. Bat.> 

1839L 
RaQix (H. P.], diss. med. 'de natura et causis tumorum f ibrosorum 

uteri. Gron. 1836. « 

KauMPXUUS (E.)» verbandeling over bet onderscbeid tusschen del fst of- 
fe] ijJce en planten zuuren, en over den ìnvloed van dit onderscbeid^ 

op de geneeaknnst. IX*. 1781 , bl. 129. 
■ verhandelìng over de spreuk vanden grooten Boea- 

h-a»avk: simplex veri sigillum, IX". 1784, bl. 207. 
KjLdsE(H. A..), berìcbt aangaande bet berstellen van eene scb^ndoode* 

XXX. 1805, D. XV, st. 2 , bl. 94. 
KauuDEB (A. J.), ietsover de cbloor-kalk. LXVI. 1829 , rtovemb. n*^. 

X1,>1. 89.. 
KmuuTF (J»), diss. med. in qua agitur de verbis Muebaji , viri ci. quae babet 

Jpparatas medtcaminum , voi l.^p. 459: Dosis et justa opportunitas ve<- 

nenom dirissimum in saluberrìmum medicamen vertere potest, et veritas 

boina sententìae acbtraitur observatione practica de vìrtute medica berbae 

digitalis pnr.pureae, plantae venenatae. Traj. adRhen. 1810. 
diss. med. de varia remedi orum purgantium actione 

in corpore bumano. Lugd. Bat. 1836. 

(P. L. ELw) , spec. med. de retrocessione quaedidtur morbo- ram. Ijogà. Bat. 1838. 
-Xbuijs (a. P.) , Zie : RiiwnBBS. 
Kjn anr ( E.) , rbeumatiscb e coxalgie; naarbet Hoogd. door yak Eldik. 

LTHL 1835, suppl. band 3, st. 4, bL 344. 
&OXL (If.) en VAN Hasselt, uittreksels uit brieven^um CJ. Tshmihck., Th.^ 

▼AK SwizroEEEiv en W, oe Haait, over eenige O. I. dieren. XXTCIV. 

182», D. J, bl. 82; 99, 115, 132, 147, 149; 1821, D. I, bl. 180, 

181. 
resppnsumadiquaeslionem : cum, licet naturae corpora vario 

modo Inter se di f f eraat , ex bue usque cognitb obaervationibus tamen con» 

stare videatur, ita comparatam esse rerum naturam., ut lento quasi p^u ab — 186 — 

xam specie ad altenm progrediator, atqoe lic cootUmam ctnail eateuiii 

effidal ex variis quidem annnlis, intìme tamen joncUsy oooipQ8Ìtam,liMe 

catena in .mammalium classe demoostranda qoaerìtur. III. 1816-— 1817, 
KfiHLBRANDy eco woord OTer degewone febrifoga; naar het Ebogd. door 

YAN Eldii.. LVm. 1836, st. 2, bL 164. 
R&BH (F. A«)y over de elephantiasis te SariDanie. XLYIII. D. VCL, it. 1, 

bl. 12. 

overdejaws. XLVIIL D. yn,st.l ,bl.66. 

beschouwingTandentoestandder Snrìnaainsche planttgie- 

sia Yen. Eeoe oeoonomische geneeskundige bijdrage tot verbetefiog der- 

seWen. Amst. SulpAe, 1828, 8vo ,/ 2.20. 

iets over de, io Sorìname, oader dea naain van oroekoekoe snecki bekeode slang, beneveos cene waamemÌDg van dendver beet. 
XLVra. D. V, st. 4, bl. 318. 

iets over een mond-uitwas. Blet 1 afb* XLVm. D. yil,8t l,bl. 45. 

(M. O. B.), proeveeeneranthropochemie, be^aitende een oveizi(;t van de bestanddeelen en scbeikondige verrigtingen des menschelijkeo lig- 

chaams; uìthet Hoogd. en met eenige bijvoegsels door A. Laàgiiaiib Mol- 

DsSf met cene voorrede van den Hoogl. G. MuLOsa. Fran. IJpma (thani 

van der Post Jr.), 1832 , 8vo,/ 2.10. 
KuKLA (F, X.) , voorschrift ter bereiding van aeer Koivtere , gekrìstaUiteerde 

azljnzuremorphine, aanbevelingswaardìg be vond&n door B. BlEUim. 

LXn. 1838, D. m, Junij, bl. 98. 
KuMPs (J. B.), diss med. de catarrho vesicae. Lugdl. Bat. 1817. 
Kunst(de)omziek te zijn.XXX. 1818, D. XXYIII^ st. 2,bl.S93. 
KuNTH^s (K. S.), handboek der botanie, en aanleidiog tot de kenoU der xuh 

taorlijke familien des plantenrìjks , uit het Hoogd. door N. B. Mellabd, 

met eene voorrede van den Hoogl. W. H. dbVriess. Amst. SuIpkCf 1836, 

8vo, 2Dn./6.00. 
Kurk (verbrand), als geneesmiddel; naar het Engelsch door A. Moix. 

LVra.l822,st.3,bl.278. 
KusTEK (J. P.^y waarneming eener extirpatie van het opperarmbeen, 

na eene zeer aanmerkelijke schietwond. XIX. 1813, D. Il , bl. 87. 
KuTscH (W* W.). diss. med. de erysipelate neonatoram. Gfon. 

1816, '^ 

KuupEs (F.), diss. med. de hydrope pectoris. Traj. ad. Rhen. 1832. 
KuiJs(A. P.),over het nut van warme ha den. LUI. 1819, D.I, st3, 

bl. 85. 
waamemingenbetref fende het nut van het pian tenloogzoot 

inzenuwaandoeningen. LUI. 1819, D. I, st. 3, bl. 95. 

waarneming van eene door operatie herstelde psoltis. Un. 1818, D. I,at.2,bl. 69. 

waamemingen omtrent het nut van het saccharum saturni, zoowel in de verzworene als slijm-longtering. LHI. 1818, D. I» 
st. l,bl.33;st.2,bl. 50. 

diss. med. chir.de pede destro crurisque parte inferiori sphacelato, morbum inflammatorio-catarrhalem inseqilente; una cuoi 
ejus epicrisi. Logd. Bat. 1805. 

(M. J.), diss, med. de nonnuUis exanthemaiibns adfiimilìsfli tuberculorum pertinentibos. Lugd. Bat. 1839. 
Kjjlstba(G.), voordeelige uitwerking van den belladonna-wortelia '! Ifl . 189 -^ 

i 

mf tahoadmàBù hoett derpurdep. LXVII. 1830 »D. n, st. 2, bL 

624. 
XiiLBTKA.(G.), wuumemiogeQ^mtmt hetvrywillig breken Tao liet dijé» 

been bij nmderen. LXVII. 1828, D. I, ti. 3, bl. 432. 
— • Terslag omtrent de i néD t i ng der pokken aan scbapen , ver- 

rigt in de maand Decemb. 1828 met eenebiJToegìng van A. Numah. LXVD. 

1830,D.n,st«2,bl.364. 

(P.)y ìToordeelige QttwerkiDg van dea belladonna-wortel» io defaeencbeode loogziektebijbetraiid.LXVn.l830,D. U,8t.2,bl^624. 
waarDemuig onitrent een ongemeeo grool spoDff-gezwel, inlgroef)eDde aan den kop, ten gevolge eeoer break van deo hoorn-wortel ^ 
en van de bnìienste phuit dea Toorhoofds-beeiis bij een nind. LXYU. 1830 , 
D. Uy A. 2, bl. 457. 

KxmxL (D. L. h)f dlss. med. da viribus remediornm explonuadis* 
Gron. 1829. 

KuMMBLL (J. LonsiiroB), oommentatio qaa réspondetnr ad qnaestionem : 
Qnaeritinr expoaitio eomm quae tnm yeterì» tom inprìmis reoentiores noa 
docoerìnt de exploratione obatetricia esterna^ qvaralionehaee 
poaait etdebiat institai, ut oertum iodedegravìditateferamiu jiidÌ€ÌiUD.lII. 
183^—1836. 

dlss. obstetr. de exploratione obatetrieia 

exierna. Gron. 1837. 

diss. hÌ8t« obst^bistoriamcrìticam, literarìam ais- tens forcipum obstetriciaram ab anno 1794, ad nostra naqiie tem- 
pom. Gron. 1838. 

diss. med.. decara prodigorum. Gron. 1825. (J. Ohovnms), dias. med. de typbo. Gron. 1822. KiJix (J. B.) , wond der baarmoeder; naar het Hoogd. door tak £ijiix. 

LYIIL 1839, sL 6, bl. 534. 
aanmerkìngen omtrent de ziekten der bora ten, gedurende 

bel kraambed en den zoogtijd, naar bet Hoogd. door tav £u>ax. I^VUI. 

1839, at. 4, bl. 340. L. LàAm (A. YAK db) 9 waamaeming iraneen ataphyloma door afaaijding gè- 

neeien. IX*. 1778, bl. 461. Met afb. 
scbeta dergehedeverloakundé, geacbikt om denelver 

gnmdbeginselen Tolkomen te leeren. Derde drnk, merkelijk vermeerderd. 

EoCt.irejii£rTl«eA (thans 4Ìe Gnòòer), 1806, 8to, / 1.70. 
LàBAiQ (H. J.), diss. med. de febre catarrhali. Lugd. Bat. 1817. 
lABAmmAQim (A. G.), over het gebroik van de chlorure d|tf soude en eklo^ 

rurede ekmux^ vcrtaald en met aanmerkingen, betreffende de bereiding, 

samenatelling , eigenachappen en het gebruik der zonteo , toegelicht door 

A. "EL TAV DX& BÌooirMssCB. Leijd. Haakj 1827, 8vo, /* 1.50. 
LiKm fL. H. V. D.), difls. med. de plearitide vera. Lagd. Bat. 1817. 
Laob(J.), dÌM. obiAetr. de pericolo ^ operationem aeclionia caeaareae 

inaeqoente, Gron. 1836. — 190 — 

lattina (6. A. J,)f dfiit. med, de edo<ittf otte pàam a«Uti§. Li^. Bat 

1814. 
LuxBMAim, behand^ng der ptsblaas^clieed^-pfjpswefeii jflstiilM 

yesico-¥aginal«s); naar het Hoogd. door A. Moll. IiVm. l826,ft.2, 

bl. 145. 
La tu (Waoschapen), zijnde Toor een g(6deelte dttbbeld; — kalTeren met 

gemis vaD een achter poot en het heupbeeo , en Tan eea Toorpoot WH bel 

achoudeiblad. LXVII. 1828, B. I , st. 3 , bl. 479. 
LiVARaB (Louvet) , eene krampaehtige zamentrekking Tati d«B spliino- 

ter ani, door het gelijktijdig gebrafk iran plukselwiekeii enbetUdoD- 

na-bereidingen genezen ; naar het Fransch door tah Eldik. LVili. 1828, 

8t.4,bl. 305. 
Lahbsbt (J.) , verslag omtrent een slagadergezwel aao den oorsprong der 

carotis y behandeld door onderblnding der slagader boven het gezwd ; 

benevens de lijkopening ; naar het Hoogd. door yak Eldik. LYIIf . 1828 » 

st.2,bl. 141. 
tiAUBEETs (W. H.), diss. med. de ▼ancella. Gron. 1818. 
liAifOT (A.) , berigt Tan de kolossale rala of rog ; medegedeeld door J. vii 

DEH ScHALK. LI. 1824, D. Vili , st. 9i bl. 468. 
Langkok (P. tan) en G. G&beve, waameming van een groot en hard ge- 

zwel in den onderbuik , gemaakt door eene nederzinking xan Me maag, 

het i^et en den karteldarm. XIII. 1781 , D. I , bl. 356. 
waameming van eeneo pstopping van 

wat e r , wefke men na herhaalde aftapping door de catbeter , venrolgens op 

^eenerieij wìjze konde te gemoet komen. XIII. 1781 ^ D. I , bl. 367. 

waameming van eene zonderlinge vet- verplaatsing ^ in onderscheidene ingewanden van <len baik. Xm. 1781, 
D. I,bl. 341. 

vraameming van eene ongemeene 2Wel- ' ting in den bulk, die na alle waarschijnlijke tekenen van miskraam oTer- 
bleef , en bij eene nadere swangerheid , met eene wederkerìge afloop tu 
een lijmerig water verzcld ging. XIII. 1781 , D. I, bl. 328. 
Laitd (a.) en P. a. vìh Son , verhandeling over de kennis en bebandeìiog no 

de ziekten der gewrichten. Met 4 pi. XX. 1838, D. Vili, hi. 1. 
~^— (A. L.) , handleiding bij het geregtelijk geneeskundig onderzoeken no 
lijken. Leeaw. Suringar^ 1838 , 8vo, f 2.10. 

diss. chir. de morbo feminae cuipropter ingentem tumorem femnr sinistrom fuìt amputatum in nosocomio chirurgico Groniogano 

^eadeoùoo, annis 1826 et 1827 obsewato. Gfoii. 1839. 
Laude (à. M. V. tan db) , diss. path. aied. de b^r»iiB. t.«gd. Bat. 1792. 
LAJonci (C), dlao. chir. de diagnosi prateipuornm tumornm ingaiiialiiiiD. 

Amst. 1833. 
liAKDSKBooir (F.), drie verloakundige waarnemingenbeti^fftndeheCflits^feteo 

dea navelsirengs vóór denageboorle. XLTII. 1814, D. IH, sU 1, U- 

159. 
" verloakuBMlige waanBMDkEig van eene ■ dubbele p4aoenf a bij 

«en foretns. XLVIL 1814, D. UI» at 1 , bh 157. 

verloskuodige waameiiiog betreffeoriii ee» legeMDafuorlijk ♦♦ gròot acro tujotvaa het fòetuB. XLVIi. 1814, D. ill,.st.l, bl. 155. 

(R,),twee wflar»cmi«geabemfi6eDde de aebtep^verbutgittS der zwangere baarmoeder. XLVIL 1814^ D. Il, rt.3, bl. 19f. - 191 — 

LAMMUUMm (E.) » waMMmiag van «piUptiselie to«vali«ii Hi a^ne 

swangere. LUI. 1819, D. I, sL 3 , bl. 80. 
■■ ■ - iwrcr de koortien weft«fa bet JMr 1816 1» Snora g^ 

iMmcfal faeUbeo. UIL 1619, D. I, st. 3, M. 60. 

^ ieU over het dwiiijk magne ti ti]ms.XXXiy. 1815 , D. r^ n,U.324. 

vaaroenuBg van macia tea tweade male epne tìjjdfSKB aan- gedaan hebbende. LUI. 1819« D. I, si. 3, bl. 82. 

waamemingeD over helBut ^an hai niiras argenti in de epilepsie. XLVHL D. II, st. 4, bl. 419. 

▼erloskundige ivaarnemingeD over da plaalsiiigdap pla- centa op den hak dar baarmoeder. XiX. 1822, B. lU, bi. 36. 

— veazameling van waarnemiDgea betrafUsnda da phutaing yan de placenta in eanen bijxonderen zak. XLVII. 1816, D.II, M. 2« 
bl. a09, 228; J), ni, 8t. 2, bl. U9- 

waainemÌDg van eanen aBnmarkalijken p o 1 j p n a u t e v i ^ 

ndoorde vrouw gadvagen weadt. XIX. 1822 , 1>. UI, bl. 26. 

waamemiDg betrefleode bet zwellen , vergrooten en «ut- cakkan der tong. XLVIH. D. li , Bt. 3, bl. 293. 

iettoverde vacoine en kinderpokk^n.'XXX, IM4y D- XXiV. st. a, bl. 689 ; 1818, D. XXVllI , et. 2, bl. 746. 

waaraemiDg eaner irerharding van bet bovenal on||^id. Hedegedeeld doorG. J. Rundeks. LIV. 1826, D. II , si. 1 , bì. 41. 

geneeskandige waavnemingen, bijeeaveraanield in bet jaar 1815. XLVIII. D. IV , st. 8, bl. 280. 

vaniag dar ziekten, waargenomen te Pariperende, in de mnanden Oetob., Nov. en Dee. van bel jaar 1814. XLVll. 1916 ^ 
D.lV,st. l,bl. 9». 
Lavbv (1.), dlss. mad. de aetatepuerìM. Lngd. Bat. 1819^ 

CfMBnientatìo in qaaestionems quaeritnr aeiitcnlianHft , ^uae 

anatemi^, tam antiquioribns , qnam reoentìoribus , de arteria rum 
atroctara luerunt, histovia critica; porro patbologtca morborum, <|iii 
iìadem aceidunt, explioatio, in penitiore struoturae cognitione fìimdata : 
deniqoe bojusnotkiaa usus, aom in curandis illis morbisy tum in nonnullia 
opentioniboscbiruigicis. I. 1818 — ^1819. 

InwijdÌDgsrede over de ragtmalige nitoefenlng der ganees- knnde , cene rijke bron van geluk voor de meDsefaeKjke maatsebapplj en 
yoor haven bekvramen uitoefeDapr zelven. Rott. f^jf, 1831 , 8vò, / Ù.ÌÌ. 
responsioad quaestiooem : qnaenam est vera doctrina Indi- catioBum PQqidad eam conferì. sana * Efttretffla? Quafera tandem osam 
babet m sellgendìsremedtis, quae eodem tituìo in eadem classe, eodemqoe 
ordine materieì medicae disponi solent. I. 1817 — 1818. 

Lajto (S. P. db) , disa. med. de morbo scrofuloso. Lu^. Bat. 1798. 

Laugb (J. S.j, Zie : ZoL&siBa. 

LàHOKHBEGK (C. J. M.) , bowerklng* van den horenvHea-^teek, kerato- 
nyxis genaamd. Eenenieuwe manier om de catarakt te operaren , beneveoa 
eenige opbelderende verhalen van sedane operatien. Uit bet Hoogd. met 
aanteekeningen vermeerderd door M. tah deh Mbkescb Bosgh. Amst. 
&«^4», 1812, 8vo, 2 pi. /1.20. 

I . 1 over debreuk dier kniesckijf; naarbet HoogdL door 

-A, MoLL, LTHI. 1^9, suppl. band 1 , st. 3. 

... . ■ over bet acarlficeren éee tonsrlFae bij cene — 192 — 

•ànmèikelijke opEwelliog» naar bel Hoogd. door tav Euhk. VUEL* 
1821,tt. l,bl.57. 

Là90XVBBcs(C. J,M),eeiiToiiilige en sekete manier van steeDsnijdeo; 
met eene \oorrede van J. B. Siebold ; uit het Hoogd. door F. G« tav 
Ikoeh. Amst. BoUrvp (thans Sulpke)^ 1806, 4to, 6 pi./ 3.00. 

— ^— — — — — nataup- en ontleedkaiidìge beschrìjyiiig v«n het ze- 
lili wgeitel; naar het Hoogd. Amst. van Beieren^ 1836, 12niOy 
/ L25. 

natanr- en ontleedknndige beachrìjving van hetvaat- stelsel naar het Hoogd. door W, G. Wehlburo. AmsL vanHetettn, 
1838, 12ino,/ 2.40. 

LàHOHAHs {D.) , verhandelÌDgen over de ondengden j die zich aan de ge- 
sondheid der menschen zeWe wreeken, doormengd met geneeskundige 
aanmerkingen. Utr. vanEmeneSj 1792, Svo, / 1.25. 

Lakschot (J. G. a. tan), dUs. med. de gastritide. Lugd. BaU 1815. 

liAmEZii, wegneming ^n den arm nit hetgewrìcht, na een onecht slag- 
adergez.wely naar het Franach door A. Moll. LVin. 1822, st. 3, bK 
278. 

▼erhandelmg over de vallende ziekte (epilepsia), gevoigdvan 
eeoige waamemiogen , nopens beleedigingen der beenderen van beC htk" 
keneel, die deze ziekte kunnen voortbreogen. Uit bet Fraosch Tcrtaald en 
medegedeeld doorH. J. yak Beusbkox. LVIII. 1823 y supplem. band 1 , st« 
3, bl. 212. 

(D. J.), bedenkingen over de waterbrenk. Uit bet Fraosch door F. TAN DKRB&EGGBir. XLVH. 1813 , D. II, st. 1 , bl. 173. 
Lascban (J«], bescbrìjviDg van eene, door onregelmatige vorming der baar- 

moeder veroorzaakte, merkwaardìge tweelingaverlossing; naar het 

Hoogd. door van Eldul. LYin. 1837, st. 6 , bl. 530. 
Lasonobe (G.),korte verbandeliog der artsenijmengkundigeacheikttnde, 

voomamelijk ingerìgt voor diegenen , welke zich willen iroorbereiden tot 
. het doen vao examen. Dord. Biussé en van Braam^ 1826 , 8vo ^ /*1.80. 
Iassaione (J. L.) » scheiknndìge ophelderingen nopens een vraagstnk der g»- 

regtelijke geneeskunde , met betrekkìng tot de bloedvlekken ; naar bet 

Franscb door A. Moll. LVOI. 1826 , st. 3, bl. 277.. 
Lassus (P.), beelkundige ziektekunde. Uit het Franscb en met aanted^e- 

ningen vermeerderd door A. vanEepbciim. Amst. Beijerinckf 1823 — 1828, 

8vo, 2 Dn. / 14.80. 
Lastde AGEE ( J.) , mededeeling aangaande de kunstmatige bevriezing van 

bet water van Degouedbmanchx. Met 1 afb. XXXIV. 1827, D. U , bl. 22; 

1828, D.n,bl.35. 
■ over den invloed van den chemiachen en physischen toe- 

stand van bet Inchtgestel en van den grond op bet karakter der 

Noord-Nedcrlanders. XLIV. 1830, D. XXHI , n«. 5 , bl. 241 . 

beschoawing der spira albui zen van de plaoten , voor- gesteld tot nadere overweging voor plantkondigen. LXI. 1826, D. II, 

n. 6, bl. 325. 

bereiding van bet nngnentum aloès cnm petroleo. LXI, 1826 , D. in, n^. 6, bl. 324. 

toxicologische tafel , bevattende de vergiften , welkevan de metalen voorkomen , alsmede derzelver kenmerkende eìgenschappen in 
herkenningsmiddelen , naanwkeurìg door proefnemingen onderzocht, 
waargenomen en vermeerderd. Ldjd. Gj/vtery 1827, plano, / 1.25. — 193 — 

LASTDAAGEk (J.) , toestel om op eene^belmopte en gemakkeliike wljze water 
te Tormeo. Met 1 af b. XXXIV. 1830, D. H, bl. 131 . 

>^ ,^^ ^"^ ^® vorming der wormen in hetdierlijk lischaam. 

UV. 1830, D.ra,st.2,bL149. 
Zieverder: Toussaint. 

LasntJBiR (C. P.) , verbandeliog over de Spaanscbe schaapeD, derzeher 
opfoeding, reizen en wijze waarop zij geschooren worden; het wanchen 
der wollen en koophandei met dezelve , alsmede over de oorzaaken van de 
fijntc der wolle enz. Uil het Fransch vertaald en vermeerderd mei een 
korl berìcht, wegens het aanfokken en verbeteren der onderacbeidena ras- 

r •«yj'»^ »**«»P«°- Haw-l- Zoosjes, 1801— 1802, 8vo. 2 st./ 3.00. 

Lau (C. H. la), apec. med. de ventrìculo. Lugd. Bat. 1836. 

LaomiRT (F.), disa. chir. de carie vertebraram et absceacibas 
«onseqaentibus.Lugd. Bat 1817. 

(P. Rose, Roume de Saiitt), verhandeling over den aart en be* 

bandeiing der natuurlijke en ingeénte kinderpokjea enz. IV. 1784, bl. 

Lauth (E. A.) Handboek derpractiscfae ontleedkunde, of besGfarìjving van 
al de deelen des menschelijken ligchaams, inzonderheid met betrekking 
tot hnnne onderlinge plaatsing en de wijze om dezelve te onlleden , akmede 
Toorschriften tot het vervaardigen van anatomUche praeparaten en derzel- 
Terbevrarìng, naar delaatste omgewerkte oorspronkelijke uitgave vertaald 
en met enkele bijvoegsels vermeerderd door H. A. ScHEEnDEB. Leijd. van 
denHeuvell, 1836—1838, 8vo, pi. 2Dn. / 13.50. 

LunvEEEininEG (A.), aanmerkingen op de beschonvring over het liquor 
anodynus mineralis Hoffmanni, en de oleum vitae van 
P. J. Kasteleyw. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 282. 
2iie "verder: Deimav. 

Lavatee (J. C), algemeene geheimregels der gelaatkunde dienende tot 
een handboek voor den menschenkenner en teekenaar. Uit het Hoogd. door 
J. TAV Haastert. Leijd. Bonkoopy 1808, 8vo, 6gek. afb. / 1.10. 

Lavoisier (A. L.), grondbeginzeien derscheikunde, uit het Fransch ver- 
taald en met aanmerkingen en bijvoegselen vermeerderd door N. G. ss 
Fremert , en P. vak Werebovev. Utr. van Paddenburg (thans van jH- 
pken), 1800, 8vo,2 Dn. met 10 pi./ 8.00. 

Lebretok (A.), over de oorzaken en behandeling van den schijndood 
bl] paagv^rene kinderen; naar het Fransch door tan Eldik. LVIII. 
1822, st.3,bl.265. 

Lede (C. W. TAÌEr), diss. med. de phiegmasia alba dolente. Lugd. Bau 
1830. ^ 

Ledeboer fA. M.), dìss. med. de usu cantbaridum intemo. Lugd. Bat. 
1822. 

■ iets over cene, te Rotterdam, waargenomene huid* 

ziekte. Met afb. XLVm. D. VII, st. 4, bl. 328. 
(P. J. C), zie: Altera. „ _ _ _ — _ ^ _ — 

Lbddei. (J.), spec. med. de lactucario. Lugd. Bat. 1839. 

Leefregels (De drie). XXX. 1820, D. XXX, st. 2, bl. 116, 303, 

362. 
Leeitdertz (J. M.) , Gommentatio botanica, de varlis plantarum gemmis^ 

et de gemmatione universa. II. 1830^-1831. 
Ij^RauM(W. G. yak) , waarneming eener belangrijke hoofdwond met frac- 

tuur in het bekkeneel en beleediging der hersenvliezen, vergezeld van 

i3 — 194 — ^Mfedtd^k vcrlies der heneiMtìfetaiidigfaeid I») emeà Mgadicr ^nk 
het regement liuzaMin^ 8, t«G«É(. XXX. 1825, D. XXXV, it;^ 2, 

Lbbasum (W. G. tan), waaraemiDg tM eerien bìjoà gelieel BÈgeaébkiAtn 
ne US, met volkomen verdeeling van het kraakbeeoìg middelM^ot, tea 
fevolge ¥aD eene gekneiude, geBcfaelirdewofDd, door de blòedige lieelM* 
ting (rhino-raphia) binneD aebt dageo tijds weder volkomen btfitfild. 
LXXXn. 1839, su 7, bl. 232. 

Lbxuw (A. TAN DB&)) dia*, med* de morbis vere gastricii. TmJa ad 
Rben. 1827. 

— — (F. W. VAir Dsa), Terfaandèluig ovtiìr de fraag : In boeverre Km man , 
bij gebrek tan de apotbeek, uh kekter en keuken devereisefate geoeera*» 
i&iddeletiy ook tegen de zwaarste iiekten én kwaalen, ao nit- akìttwen* 
dig, kunnen bekomen y mito ukzoodèi'énde de Tomende iftiddelefiy kloa» 
kwik| opiate^ staal, delfxuliren , rbabarber en ipecacoanna. IX*. 1788» 

U. 1. 

waarneming van eene plsopstopping^ door wo rmett in de blaaa teroonàakl. XVII. 1799, D. V. bl. 54. 

bescbriJTÌng van eene aamnerkelijke z ak-W a t e r- xngi, welke sicb ab een buìkwatetzagt Toordeed , beneefcov eco daflrin 

bevatgezwel. Met afb. VUI. 1798, D. XI, bl. 10. 
LmmwBii (D. G. 'tAlr}» dias» med. de perito naeò, ejosqtte ioilaBnDiatkne. 

Traj. ad Rben. 1818. 
— i (J. D.tah), antwoord op de vnMg bèU^fieode de nadèelige ge- 

woonte der begràvenissen binnen de steden en kerken : faoe diebett Ib 

doen opbonden? VI. 1786, D. XH, st. 1 , bl. 3. 
(L. tah) , Zìe : yms osk EftM« Lehman (D. J. G.)» onderzoek van een zeker voor bèder^bewaaiAè^ 

pòeder, inYradkrìjk nitgevonden. I¥. 1769, bl. 324. 
korte TerbandeUng over den ooraprongnnlMlt veil- 

steen-zand. IV. 1769, bl. 337. 
LBiHyBB«i,oTerdeverhoedidgder gangraena nòsocomitflis iasMm^ 

bttizeiì ; naar bet Hoogd. door tam Elaol. LVDI. 1837, st. 2, bl. ll'S. 
Lkjvuint {k» L. S.) eti R. Gourtou, aanteekeningen over eenìgv pian le k 

der Zoid-^Nederlandscbe Flora, tu vodmamelìjk der Flor« titt de onètre- 

kén vanSpa. LXV. 1826^ D. I, bl. 292. 
■ ■ ■ ' — verbandeling otér de r arnia ciil%- 

ceae der Nederlandsche Flora. LXV. 1827, D. II , bl. 69. 
LKÉBnT(A.}, over de Uéthode endermique; llaar het FAInadb dooé 

YAiff Eldxk. LVm. 1831 , st. 3 , bl 274. 
IHÉolr nSi. DB H.), over eenìge nieuwe middelen tegen den kankcr* 

XLVn. 1818, D. IV, bl. 142. 

voofflcbrift ter genezinge van de tuascbenpooaende af zoogenaamdekoudekoottsén, dooi' tniddel vto toarniqvets* 
1808, D. ivra, 8t. 2, bl. 187. 

proeve eener bebaopte en letterkondige gésduedeoU tcn het stelsct van B&owv. XLVI. 1810, D. I, tt. 2, bl. 142i A. 3^ 
bl. 59,D.n, st. 3, bl. 104. 
Zie verder: RiiHiAEt. 
liBRoza, verdeeling van de pèfes van Àcbllles (tenotomia) met goed geVi>]|^ 

bewerksteUigd, tergenezingvandenhonrdvoet. LXXXII. I8d8f •t4 8^ 
bl.91. .— 195 -7 in eeoige ziektei^ ntKr het Boéf^, door tas £LtfiK« LYIU. 182S,. st^ 3 , 

— ' ; *^ — het e4]ui»«tlim| al» een dfftr beale pisdrìjyende 

middelen aasn^eprefeeu; paar het Hoógd. door yajt EiifiB* liVIIl* 1827, 
•&. 2| bl. 15^. 

iifdigo,aIf(eilte6Aidd«l ìdde epilepsic enaiukrey ji— «^««^ iFerwBfila zenafwtiekteii «■nhevole»; oa«r bel Hoo0d«» door tak £i/- 
1II&. LVm. 1833, rt. 4 1 U. 375. 

— beschrijving Vfftì twee merkiràartKge gévaHèn Tao » W anger b eden in de buiaeo vaD-FAU4>piu9> naar betHdogd. door yav 

£unK,XVHI. 1824,5«ppleiii. band* 2^^8C.2, U. ISl. 
Lbhoiu, -voorslag eener wijzigÌDg van de door Delpech gevoigde iaecMode, 

on de esafiicolatié der'd^ te bevtorkcn; mmv bel Fnnscb door yak 

Eldik. LVIU. 183a^ su 2» bl. 148. 
ILxoir (S. de) , dìss. med.de inflaimnati'oiie. Lugd. Bàti 179Q. 
LaMiKAW» (J« H.)i febria ÌDier-mìtt^iis topica maiitfetta; nar bel 

Hoeg di deor TAH t&als.. LVUL 1837 ^ sappia bud 5, sL %^ bk 97w 
onbewitatheid irao de Vez<lo>sàin§f b^ traile be- 

tvtistbeid^ éeiie bljdi^Age tot de geregtelìjk^ gen^eakand»; iMarbet 

doogd. door VAzr Eldik. LVni. 1838, auppl. band 5, st. 3y bU 

27ft* 
riEOKi(B.)9 bedenkingen omtrent de operatie der ca taraci, dòdr neder- 

dttikking te verrìgUto. XLVm. D. VII, st. U bl. 89. 
Lessiivzs (F. J.), diss. med. de acuto hydrocephalo. Lugd. Bat. 1816* 
IiéttMs alili ami silr lag OH tte et les eauxet baiai de Driebonrg. La 

Haye et Amst. van Oeef^ 1835, 8vo , / 0.25. 
iJt/tHon (J. M.),»pec. med. de denti rhenmatismi cnrandi ratione. Lngd. 

Bat. 1794. 
Lcucafc(J«€.), irerbsciklèling over de aanbweeking vannattige gewas- 

sen. y. 1820, bLL * 
Ltfoak (7. C. F.), de leer Tan Girub over de ber tose oen' m scbedèl 

ontwikkeld. Uit het Hoogd. met aanmerkingen van aodèfen, dòòr M. 

StbAB¥. Amst» JlUai, 1804, 81^0, 5 pi. / 2.20. 
LKuas (W.), ▼erhandeling over bet aderlaten en deszel& toevalten (en 

Diltte é^ tteelkttnde. Tw«ede dmk , met «eoe voonrede rad A. NbMPfML Pfe. 

Rott Hendrikstn (thans de Grebber)^ 1827, 8yo , / 1.80. 
■ iiniii T >i » waamceming eeoer nitgèStrekté' Sohee»beens4)ederTÌng; 

XJCIX. 1789 , D. IV, st. 2, W. 8. 

— aanmerkingen over de bevriezing van menscbelijke fede- nAtteil m tiehaaneiH met betrdLkJn|; tot deMdVer oorsproog, kcnmer- 
ken, gevolgen ea behandeUng. X%IX. l788| D^. m, st. 2, bh 54. 

verhandeKtig over dell aart en de verscbeideAbeid der brea- ken. Amst. van Es, 1798, 8vci, / 1.25. XXI. 1794, D. I, st. 1. 

-^ waameetaitogen met de etterdragfen van deir lieeie PxECS- ^.ttk ▼AI. Porr ,indelammigheid, of onbruikbaare staat der onderste kdetta* 

tcn. Vra. 1790, D. IX, bl. 232. 

■ I > ■ — f ovér dea kaiiker. XTln. 1793, D. H, W. 1. 

nadere aanmerkingen en waamemingen wet dekronliaitig i«^ dell raggraat, vefgezeld met eene verstijving dér onderste ItedeibfUH 
maf «^lieiide VMrMMeliJk tea betoo^ dat dit gebrek geen beeh- en — 196 — 

. spelqseswel is« Opgedbragen aan Ket genootschap ter bevorderiog dar heet 

kunde te Amsterdam* 's Hage. Booi^ 1791 , 8vo, / 0.55. 
Lburs (W.), OTer de kropkliergezwellen. XVm. 1791 , D. I, bl. 1. 
. waimeemingen van geneesiogen met de kwìk m bìjxoodere 

kenmerkende ziekteo». XXIX. 1789, 0. IV, st. 2, bl. 461. 

tien waamemiogen , betreffende eenige gebreken in de boeaems der opperkaakbeenderen. XYIl. 1799, D. V, bl. 253. 

over eene bijzondere wanschapeobeid der pisblaasen teel- deelenj bijeen maonelijk kind van één en een half jaar waargeooiDeD* 
Met 1 pi. XVn. 1791 y D. I ,bl. 31. 

kort Tertoog OTer de steeDgroeijiDgen in ondendieide plaatzen Tan 'a menschen lidiaam. XXIX. 1790. D. Y , st. 2, bl. 
100,141. 

aanmerkingen OTer de winterbanden en winterToeten, met betrekking tot derzelver oorsprong , kenmerken , geyolgen en geoe- 

zing. XXXX. 1787, D. n, st. 2, bl. 616, 
Lbubsbn (P.) en J. Lvammi, waameming van eene gescbenrde wond 

aan bet gewricbt van den rechter voet, met ontwricbting en verlies van bet 

kootbeen. LHI. 1820, D. I, st. 4, bl. 103. 
LerenaberigtTanwijlen G. Bak&se te Amsterdam. XXXIV. 1831 , D«L bl. 

257. 

■ van J. X.B Feamcq yan Beachet. XXXIV. 1812, D. 

I,bl.299,306. 

— wegens R. Foesten. XXXIV. 1810, D. n, bl. 289, 311. 

en karakterscbets van M. yak Geuhs. XXXIV. 1819, D. Il, bl. 339 , 356 , 374. 

Yan A. YAN Stipe lA AH Luiscius OYerfeden den 2 Mei 1829.XXXIV. 1829, D. I, bl. 338. 

■ nopens C. P. Schacht. XXXIH. 1800, D. I, bL 49K 

Yan W. Sbeyaas. XXXIV. 1825, D. II, bl. 228. LeYens-bijzonderheden (Eenige) YanEnwAED Jehvee. XXXIV. 1803. 
D.n,bl.210. 

— Yan wijien J. Vbieac. XXXm. 1796, D. I, 

bl. 33-. 

Levensscbets van Peteus GàM»EE« Met afb. LXXXn. 1838, sL 1. 
bl. 38. 

— — — — ^— YanJoBAiTHBS Rudolf Deimait, geneesbeer te Amster- 
dam, OYerleden den 16 December 1807. XLV. 1808. D. I, sl3, M. 
38. 

(Korte) , neYens enJg Terslag Yan den geleerden aibeid Yao BL D. Gaubius. XXXn. 1793, D. I, bl. 98*. 

Yan Dayid yak Gesschee. Met afb. LXXXII. 1838* st. 5, bl. 174. 

- Yan S. J. yavGeuksMz. XXXIII. 1795, D. II, bl. 193*, 202s 

Yan J. C. Sepp. XXXIV. 1812, D. I, bl. 3. 

-. en Yerdiensten Yan den scbeikundige B. Tzebobu XXXIV. 1814, D.I,bl. 357. 

Leyi, merkwaardig geYal Yan eme Yerouderde Yerstopping in bet dum* 

kanaal, te weeggebragt door eene overgroote ophooping Yan drekajtof; me- — 167 — 

tkfedetkl door M. J. Cbeuhs ; naar Iwt Hoogd. door VAir Eldi^. LVIB». 

1839, st. 6,bL 502. 
lauan (J.B.), drìe heellnindige gemllen wageosde drekfisteU, die loo 

dflcwerf voortkoiiien of ten miuste gevolgea xijn yan onvolkomene ea 

tentorveiie dumbreiiken. XXII*. 1800, bU 252. 
LiCHTBfBBAOH (J. C. Yàx Dsa BuiCHY Yvs) f dÌ8s. med. de MfP^ moribo- 

nkaiy quae petUDtBr ex oeulo. Lugd. Bat. 1828. 
LiBBEa, end erma lische geneesproeren ; naar het Hoogd. met aanmerldiig 

f«D TAir Eld». LYIIL 1834, st. 3, bl. 274. 
LiEBiG y zie: Dumas. 
Lna £z. (B. tah)*, een ring om de roede, wearigenomeo en door eeoe 

operalle verwijderd. LVIII. 183) , si. 1 , bl. 36. 
--•----{J. yah}, diss. med« de dentiti on e sana et morbosa. Traj. ad Rhen. 

£s. (J. tah),- verbandeling over de podagra. Amst. tk Grebber, 
1838, 8to, / 1.40. 

(N. £z. tan), de boid, aU ademincpM^erkmig , eane pbysiolegische 
proeve. XLYIIL D. VI. st. 3, bl.207. 

^-^ {N. tah), over bet gebmik van de kraanoogen (nax vomi- 
ca) in de paralysie. XLVni. D. IV, st. 1 , bl. 1 1. 

bescbrìJTiog der Rbaugsb pers, verbeterd door Do- BBixniBE. XLVDL D. HI, st. 3, bl. 303. 

proeve eener syphylidologische tbeorie. XLYIU. D. IV, st. 3 , bl. 250; D. V, st. 4, bi. 295. 

iets over de deoompositie vanhet aoutznor (acidnm aorlaticnm). XLVIII. D. IV, st 1 • bl. 46. 
LnoLiruR (A.), iets over de firaaije verzameling van kunstig nagebootste ana- 

tomiscbe praeparaten te Florence. XXXIV. 1807, D. n, bl. 347. 
Lcl(J.vav}, waameemingen welkedienen tot staving, dat het gebmik van 

colophonia, met alcobol vini vermengd, van de grootste nuttighekl in het 

^eoeexen van het boon^ezwel der gewrigten zij. VIII. 1779, D. IV, 

bL124. 

waameemingen over het bedriegelijke der hoofdwonden, in drìe oodericheiden gevallenaangetoond. {V. 1765, bl. 257. 

waaroeming omtrent de nnttìgheid van fijn gesneden roode kool, ter oDtlasting van een kromme sp>eld, nitde maag door W. vah 
Lit. IX*. 1781 , bl. 195. 

waarneeming over dennttigheid der herhaalde panbooringen, akmede eenige aamnerkiogen aangaande de kwetziogen van 'tbekke* 
neel, of buitenvatig bloed onder 't zelve. IV. 1760, bl. 537. 

waaraeemiBgeo over den scbielijken voorlgang der verste r- vingen in den mond der kinderen. IV. 1765 , bl. 291. ^ 

waaraemingen van zonderlinge verzweeringen. VOI. 1779, - D.IV,bl..l28. 
^ (W. vau), waarneeming eener dubbele bevrnchting. IX*. 1777 ,bl. 

239. 
. waameraing eener bloedontlasting uitdescheede bij een 

kindvanvierjaren. IX^ 1776, bl. 334. 

waameming eener bloedontlasting uitdescheede bij cene vrouw van zeventig jaanm. IX*. 1776, bi. 334. 

waarneeming van een groot gezwel op de knieschijf. Metafb. IV. 1786, bl. 45 van de berìchten. ^ 1»6 — 

bl. 335. 

MI »' H ' — ?^^ wrp«r*«mftg if«ii» ^ne Hi«l«:7wimmm«h4p. VIW. 1774, D. 

• waariKiiiiDg irai| cim geval «a» o^ni^blp^diJ^i^ I^** .1776, 

M 330. 

waarneemipig4rfinieen lu^nngfld^i^ w«4#rffj9g<t, HfBdfìiBtoQUjk IwiOB hot licK^u»* iX^ 1776, M. 323. 
LiirDSBooM (J.), diss. med. .de "dyspkagìae speci^qs, r()ete<dMÌngQa¥lis, 

Traj. ad Rheo. 1835. 
],49PO£.(R.}9 4m9* w^. i^i9«iai>«h^lia*Lued. 3at. 1792* 
Link(H. F.)y de voorwfìicel4 ep.dje ^«t-d^h^id, door 4a:9RMiffeiui4(l^)|H 

gebelderd. Ka^rJhet Bo«ig4* 91*4 Meriaald 49or 4- MpM«>.AiQa^./>ii«^<?«^, 

1821—1822, 8vo, 2 Dn. / 6.60. 
I^MXàx^s .(C.)^ Jiirief ovfff de vwi^fflw^D^^.v^iwaiiJ^ling in^ water. iableed, 

benevens^n uìttreksel uitNoLLETS nataurkundige leme^ o^rer 'ij^ lae4re- 
. geae». 3t;^V. 17|85,:D. V, st, 2, W. 167. 
LufON (L. A.) y diss.chir. de fraQ;ui:a rol<filae.:Lu9d. ffif, Ì91S* 
JfmWBXi ^D. C.)» «gfivezing en^r .veriaiOi.miag der bepedf^Qste aroMn «b 

handen, doorde elecltricat^h. XIL^U. 1792» D.I, bL 106^ 
I4F8 (j. C'^^y^wa. med.deeryiipeJa^e» Lugd. Bat. 1824. 
Lis(W. yan), waarnemiDgyao een.yoìdragQD kiiid, zpqder vo0iHop|Her- 

69 ff^terbo^oM, wiZQwkT beraseAen. JHelafb. Vili. 1781, D. ¥1, 

bl. 99. 
la^WBkàfffif va^maà^^ia^ QV^ de algeoueaoe r/^^lem der ^fxettlug 4b de 

gewrichten ; naar het Frà^scb .; > miedegedeeld jdAOr . J^ f 49 . jìb Ymmìe, 

liYW. 1827., at. 6.» U. 514. 

oYfr de^bloedxMOtlaati^igen bij viekte derbaanBQ«dar;<paar -»*»■ ^ejt FnuMcb^ 'm^deg^oeU door £1. J. Lei^GiBa. J t X^'^ l ì , 1JB39 , si. .4, M. 

.IQ5. 
l4y^A,(V. Ti|f ) , .wfifa'neimDg«e»er poAstr^aitaa per eiM)ea«ui»« #Mir^ 

ten oit eene weelderige vormiDgskracbt, zonder eeDigezieke^jk^JI&?i}kifH 
ki9g der «vcht. Met 1 B£b. liXXJCTI. 1839, al;. 5, bi. 310. 
List (F. G.) , waameemiogeniomt^tiMt vesbiadand vemnogen -ima deco- 

,J^ho«ia oCgeaieene bara in ^Lupia of bet l^.o^inc^zwel -der g^ 

wrjgien. Vm. 1775, B. JI, bl, 129. 
verhandeliog over de begli ng deCvUoodvMcaiiaiietaÉBBtteii 

yaneifo nooroaiun deel. IX«. 17718,, bl. 415. % 

t^fH (J. P. F. YAH jdbe) , diss. mod. ide viiiia >n e rva nn m^^crganifiìa, AmA, 

i?/£x, 19818, 8w),/ 2.90. 
l4Wfi»fa^v (J« A. B.) , >spec. iètvo^ichym. de bygie.Die cum ,cbymia godiiii- 

bio. Lugd.Bat. J^. 
J^q^tpfSJL (F. JjQiBiiKirfTUH) , aoDige wiBii]fieB yoorde bobandeUng der krarap* 

aandoeoingen bij kinderen. Uit het Hoogd. XLVII. Il814, D, m,8t. 

■- proeven over de werkÌDg en geoeeskundige Ji^m- 

wcnding .y^D dea pbaapb'Qrus in bo9§stgev«^lijke od met den dood 
bedreigd wordende ziekten. Uit bet'Ho<|g4. XLVI. 1910, D, II ^«t. 1, 
lil..&8;«t.2, b|.l. 

LoxFF (M. J. VAV dee), dka.. i^i^d. 4^pipBiapJl«iiB9litfie c]WrPtan>€ohae- 

aiDiiie. Ciron. 1839. 
— '■ — (P. A. vandbr), diss. mèd. de in^^B tìmidi o.-0fop, |£!34. — 199 — 

\é9gBtBa(ÌM*WàM)fàim. dbt,nied.idc8pfiìtancMifoetauii •Tol'UiionibDs. 

«ov.^ Bkm. laU. 
" .. . ■■■■ (R. ^. TAl) 9 dia», ned. /db d ol »r« f ac Ui oonfnlaiyo. foon. 1T97- 
■ ■■■ ! ■> . . ■ ■ ' i viiigti^e aanmerldigcai op àet atnk Tan A. SCBEA0B9 

o«erliAvitéBtefliierkÌQdflnUkte. XXXìX. ISOO^D.IF, «t. 2,bl.d63. 
liOsmraTEXH (A . S.) , herìnnering aan de ax t e ai ta ia v ul g aria en denel- 

snr g e naMfaadit in de epileipsie^ aaar liet Uoogd. door làM EifMUL» 

LYm. 1832 , st. 4 , bl. 299. 
Lofdcr g«B««;|kuDde in Otedeiiapd. àmoU. BameUm Tmoh^ 1939, 9vo, 

/ 0.15. 
LoooBA (H. J.^ 9 .geDeeto en beelkupdige «anieekeaingeii op eeoeweleii- 

sdiappeHjke EiSa oaar Parìja, in den jan IBIS. LXIX. 1826, B. I , tt. 1 , 

I1I.96. 

ffcaamemwgen'Srap beldonde brenken. Anat. Btrntnp^ ■ » ■ ■ ■" il 1819,9v«, / O.M; XIX. 1:822, D. HI, ^. 2,bL2^. 

net achijnbaar ^oed gerolg bewenkaleUigde bare u ksntjdio g ^lutrnelaioinia) y door bijkomeade «jpvoocaieaeiOnMtandighad^ gedwaurs- 
lM>ei9d.,L&XXM. 1839, au f7 ,.U..246( at. 9, bl. 343. 

historìa morbi, celiar ^aan careinDma maniDae4i;e9tonre- aike «oav. JXIX. 1822, D. IU,at.a, M. 97. 

■ Hi, mi lu jeu ' j waamemJBg aener f ra.ctura lurairta compoajka compli- 

4»ln,.<fe«fiM¥ii»8 mibetèìd noodaakel^k ««ikende. I»K1^« 1826, D. 1, au 

ODtleed- natuur- en aektdtundige verbandeling oter de 

^«vricbdeH. XX. 1823, B. ¥1. 

svaameining wQgcna eeoe lummeiàal^e kQofd^wroinde* XIX. 1836, D. y,at.2,bl. 190. 
■ fj i i l' Mj i j — II » - i' .waameving tan cen aegopj^nlqaa «atanrd kniegewricbc. 

en de afzetting van htfadi;a. ;XXX..1823, D. XXXJII, at.2, bl. 67)0. 
•«T! — r=rrr! — rrrr diàa. ned* de ofva r i or u m morbìa. Lnflpd. Bat. 1916. 

■ waamemiDg van een bijna vemietigd, doch wedernlcaw 
.«eiwmd iaoriotjipi. XIX. 1836, D.Y,at.2,bl. 183. 

■ (J.) , Yerhandeliog over detekeoen véxx den aart jen de vendiciden- 
faeid derbreakeai. JÙOMl.vanEs (AuaKaal)^ 1798, Avoj/ 1>80.X.XI. 
1197, D.l,aC.2. 

waamemÌDg eener voorspoedige en gelokkige genezing van fBiarigiige woodeaan.dcio baia. XiXXIY. 1821 ,D. II, Ù'. 56. 

verbaodefiag .aver de lìeach^ «n balzakagezirelUn. AiMt. Sfmy 1798, 8vo,/ liGO. XVIU. 1798, D. Ul. 

eeni(oadige «n vermogeode bebaod^ing ter genezing yan zware «oo^on^aldkin^en van J. Wajldeop. XXXTV^ L820.D.I, bl. 276. 
overdezwarteataar. XX. 1812, D. I, bl. 1. ■ l'. ' i" I > . ■II " ! over 4le vle^soh^z.Wiellen'. XX. 1819, D. IV, U. 1— 
97. (bis). 

. jBe WNkv e Sbuibs. 
X^mmw ((H. jvia), bec begraven van iijken bìnnan ateden en dor{Nan. 

Dicbutnl^e. Deir.,«ie.l>i«^ , 1827, 8vo, / 0.30. 
téBUfOflJM. (C. J.), disa. m&ì. de febxibua nervoaia. Lngd. Bat. 1838* 

C. J.FiL. (G. J.), diaa. med. de phyaiologia vefeeram. Lugd. Bat. 

tl834. 

commentatio ad ^quacalìonem : aecretionis — 200 — 

fu net io succìocte definiatur, explioetur et ab actionibus vìtalibus anakyiiy' 
Dutrìtìooe et exhalationey distingnatur; stimuli, qoibas in actom diicilDr, 
phaenomena, qaae exhibet, rìte ezponantor, difTerentiae^quaspro Yarìa or- 
ganorum fabrica subit , indicentur ; praesertim autem determinetor, utram 
fluida secreta jam in sanguine praeexistant, an vero ex ilio ab organu secre- 
torìis parentur. Ili, 1830 — 1831. 

Longziekte (De) onder het rundvee, in bet District Mechelea. LXVII. 
1830, D. II, st. 2, bl. 507. 

-r- onder bet randvee, te Thienen en Atgaerden enz. In 

Zuid-Braband. LXYH. 1830, D. U, 8t..2, bl. 514. 

onder bet rundvee, te Oiibeek en Biest, in de ooi- streken van Leuven. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 515. 
LooFP (A. J. A.), waarneemiug over de goede uitwerking van bet antimo- 
- ninm crudum in een verplaatste jigtstoffe. IX*. 1779, bl. 347. 

verbandeling over de bonds-dolbeid. Nevenseen na- 

scbrìft , waarin medegedeeld wordt een middel , alhoewel xeer eenvoa- 
dig in zijn voorkomen, egter proefondervindelijk , onfeilbaar bevon- 
den , tegen de geducbte gevolgen der doUe-hondsbeet. Rott. M&jer^ 1793^ 
8vo, / 0.55. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 371. 

bet liquor stipticus Loomi, ala een nitomnteDd bloedstelpend geneesmiddel tegen alle soorten van bloedatortingen 
en onregelmaatige bloedvloeijingen , bekend gemaakt, aangepreesen , en mei 
eenige gewigtige waarneemingen bevestigd. XXX. 1791 , IX I^ st. 2, bl, 
415. 

(P. J.), drie waarneemingen, als van eene blo ed braking, roode- 

loop; en bloedigen afgangdoor mijn liquor stipticus gelukkig gene- 
zen. IX-. 1786, bl. 257. 

vier gelukkige gevallen van bloedstortingen, door bet liquor stipticus geneezen. IX*. 1781, bl. 185. 

aanmerklngen over de bondsdolheid. IX*. 1782, U» 647. 

verbandeling over de ondersteunings-middelen van den koortsbast. IX>. 1683, bl. 273. 
Loogzout (Bijtend vlug). XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 160. 
Lookebeh (N. van), berigt wegens deinlandscbe koepokstof. XXXIV. 

1817,D. n,bl. 2. 
LooN (U.vAir), beknopt verslag van een scbijnbaar do od ter wereldge- 

komen kind. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 754. 
'— *- (M. van), waameming eener volkomene versterving van den 

neus , ala eene scheiding van ziekte. XIX« 1806, D« 1, 4>1. 301. 
Loopbaan (Geleerde) van E. SAirniroRT. XXXIV. 1817, D. II, 

bl. 18. 
LoorCoair. hl. (C. H. vah deh), diss. med. de venae aectionis effica- 

citate in par tu. Lugd. Bat. 1838. 
LoEENz, over bet gebruik van den tàmpon bij bloedvloeijingen nit 

de baarmoeder , door verkeerde zitplaats van den moederkodc ontstaande; 

naar bet Hoogd. door vAir Elduil. LVIII. 1833, st. 2, bl. 163. 
LoTiGHius (A.), diss. med. de angina infantum tracheali polyposa. 

Lugd: Bat. 1792. 
Lott(F. vAiTDBa), kort bericht van den conger-aal ofte drilvisch. 

lY. 1762, bl. 8v, van de berichten. — 201 — 

LociSy de cronp bij TolwaaseDeD, volgens waarnemiDgen , inGcl^ecled«f 

door Hbdtbldse; naar het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1825 , 

sapplem. band 2 , st, 4, bl. 323. 
Loup (W,) f di89. med. de spato, ut signo ìd nonnullifi morbis. Lugd. Bat. 

1829. 
liOumoN (J. G. TAN BSE Wiluoe), diss. physiol. departibus, qnae in foetns 

corpore sangainis circulationi ìnserviant. Lagd. BaL 1820. 
IjOTKIx(J.) 9 bdaDgrìjk geval van yerwondiog der ma a g; Daar het Engelsch 

door A. MoLL. LVia 1826, st. 6, bl. 528. 
LòwzKHAiJii I over de krankzinnigenbuizeD io Hollaod. Uìc- het 

Hoogd. XXXrv. 1835, D. II, bl. 308,322. 
IiOwxs (G. H.) , koite handleiding over de thans faeertchende zlekte onder de 

▼arkeDS in deze provincie. Gron. Mekeìj 1825, 8vo, /0.20. 
LouES, twee geregtelijk-geneeskuodìge waamemìngen, dienende ter beant- 

woording der vraag: kan eene vrouw, gedarende hare gebeele dragt,^ onbe- 

wost blijven van hare zwangerscbap? naar het Fransch door yak £l- 

BiK. LVIII. 1832, 81. 4, bl. 371. 
I«ubea(H.W.), waamemlng van eené borstbreuk. XIX. 1828» D. IV, 

st. 2, bl. 323. 
— ~~— — diss. med. de fottìi matoro cam altero immaturo , prio- 

rìs plaoentae adbaerente, uno parta edito. Amst. B/vi/a, 1812, 8vo, cam 

2 tabb. 

vraamemingen betrekkelijk de koepokinSnting, bijreeds metidnderziektebesmette voorwerpen. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 
319,374. 

verbandeling over het stotteren. LXV. 1832, D. VII, I* M bl. 47. 

— * over de voeding van den mensch. LXV. 1830, D. V, bl.21. 
IjUBI.irx. (J.), schets van de historie der maatschappij tot reddiag Yan 

drenkelingen. IV. 1777, U. 35, vandeberìchten. 
. verbandeling over den oaderdom. XXXVI. 1794, D. II, 

st. 2, bL 787. 
Luchtigbeid (Over de) io zieken-vertrekken. XXX. 1814, DI XXIV, st. 

2, bl. 26. 
L.ucHTifAHS (E. J.), .de combinatione corticis peruvani cam tartaro 

emetico. Tny. ad Rben. 1800. 
(G. J.), diss. phys. de mutatione axis oculi secundum diver- 

sam distantiam objecli, eiusque causa. Traj. ad Rhen. 1832. 

waameming eener spondylarthrocace, door de moxà genezen. LVni. 1839, st. 1 , bl. 53. 

(J. J. A.), diss. path. de absorptionis sanae atque morbo- 

aae discrimine. Traj. ad Rhen. 1829. , 

(P.ì, waameemiog van een bijzonder zoort van eene zo gè- naamde atresia ani, of gesloten aars. Met. afb. XIII. 1785, D. III,.- 

al. 2, bl. 369. 

beschrijving van een fungus aan den hìel. Met afb.. VI .w 1790, D.XIV,bl.213. 

(P.J.C.), waarneming aangaande het gebraik van het aoidatm- aalpbaricum dilutum in het loodkol\jk. LVIII. 1836, st. 6, bl 

504. 

— ^ diss. med. de phlebitide. Traj. ad Rhen. 183> liTOlUMf» (W* £.), «9«r«iBiiiMig firn \m hat twéigg gfa vnm dai ■nhtariiaa 
..vyH|d der 'blaas , (60 «ver 4« voorsjtoUep tot deweUs biijvende geatdsg. 
Met 1 afb. LXXXH. 1839, st. 2, hi. S9. 

--r*i — : — -1 : ì«^ oy«r de dUbeies. LIF. 1833, 0.10, il. t, 

bl. 78. 

jelB pBitinfintde pude jNedertendacbe h£elkan«ligMi. Lxxxn, m9,H^ 9, hi. 382. 

Àet0 Qver da Uthotritie of af-eMi-v/ermaliaf ^ - - - 1 « ^r V 

▼olgens het werk van Dr. Citiai*^ UV, 1629 , D. IH, st. 1, bl. 

over het «cbtart>J||iy(0 4v ylaeeata. rtXXifli. .1399 ,^. 1 , hf. ^i sL 3. W- I84s *t. 6, bL 312. 

w«m*«iDing eener pUceot» pr«TÌa. UV. 1830, i l" » » ■! p. m, 8t. 2, bl, i«8. I^IV.. 1930, p. Ili , st. ?, W. «DI. 
Zie verder, Redemagni. 

LvPKHB (A. F.) , proevepi e^ner c^)iid«^km»4ige gescMedenis vaa de by gè* 

vaccìneerden waargeDomen kindersìekte, benevensbet onderaofifc ^aaD- 

,g9and? b^t WQzev , 4e joorzakep en dfs vcMirbcfco.ediag decer sidLte, TeriaaMI 

.199 ii^e«!p iianbangeel yern[^ei:deiid. door J. db Baadw. Leijd. v^m der 

Boek, 1827, 8vo;/2.90. 

J^pi^^Eir ,(H. G. L.), verbaDdeliag over jde fià&TBiiAàKscHS aieUing on- 
(ti^tjde TOortteliiQg der diere». Y. 1814, bl. 1. 

Ludwig (C. G.), Angabe um bb zueìnem gewissen Grade verdoribses^GietEeì- 
de .mnadlJidlicb nod Brod von aodern £rdprodiicUfi als ILornia ma- 
chen ; Korn und Mehl auf zu bewabren , KrankheìteD io Krìega- md 
/thmemZekeD, denso Unprung iai Uangel uod den Folgeoeolclier Zeiten ai 
aucheo siod , za entferneo ond sicb darìnneo zu behelfeo. AmsU PosUr , 
17S^,i8w,yO.^. 

LuGT (H.), ooderwiJB Sa de eerste begiozcb der «lectrieiteit, geacbikt 
ioleeoe baodleidiag voor de coodaaigeD , die j^icfa in dece weteoacbap wH- 
leo oefeoeo. West-Zaaod. van jfAen, 1797 — 1798, 8?o , / 1.6t. 

kort^ beschrijviog eener «lectrizeer-naebiene met gdao- -r-r leerde wrijvers enz. Vao eeoe geheel oieawe coostructie. Rott. 

(thaoa AoMMii éHZoon)^ 1801— 1803, 8vo, 2 Do. / 2jOO. 
LÙHEMAH (H.ì, diss. med. cbir. de morbia mamma.rom. Logd fiat. 

1888. 
Luiscius (A. yAK Snpai^Air) , twee waaroettÌDgeD van emen ge^oteo aars , 

«Mteenige aanmerkingen hiertoe betrekkefijk. Met 2 afb. XLII. 1803, D, 

II, st. 2, bl. 150} st. 3, bl, 156. 
' Terbandellng over de oorzakeo vao bel bc— 

derf io stilstaand water. Met afb. V. 1806, bl. 161. 

verhandeling over de OurroirscaE beroo- Itin geo. V. 1824, D.Xm,at. 1, bl. 1. 

■ — aan H. C. vah dee Booh Mxsck cwrer -de GuTToir-berookiDgeD. XXXIV. 1826, D. II , bl. 338. 

beschrìjving en afbeelding van een l>ero kioga-toestel. XXXIV. 1826, D. Il, bl. 391. 

nadere aaowijziog ter bereiding vao het ca r- bonas potassae (ale. veg. aérat.), deszelfs gebmik op nieiiw 

volen, eo de gevaHeo, alwaar meo met redeo daarvan halp te vagten UL68. 
IiBMavB ^. ìtmi .Siwjixaav} , pMTBWiingmi èeCfekkelijk <de i»»tiUirUjke 
hifliorìe 4«r drftkst^ffeii van ^dcpi jimpscIi in bet «I^^VHN», «o «tene 
aaninq*embJMeyisdb«lU im aeno kite4vf»vi»ig9.àofil dvwìp fBvopdeB 
in liet Jiljcowkr. Xm. 1801, D* l, st. 1, bl. 101, st. 3, bl. 

ÌOSL 

. ..i — ««l]r«BU€b« proew. XLU. 180S, Ou n, "; ' f •t!2, i»L 108, 

eene zeldzame sooit yis benipUc'la sjmptomatica eoz. XLU. 1804, D. Ili, st. 3« bl. 3(29. 

Vort bericht «angaande de idèo tini; dtr kind^f»o.kjc9 in hot vreeflMa.ABiDfMu .YJgXm. :1800, D, U, :bh 

.ti ■ ' o¥«rde wiiar94nìiHSva«iN«-P» Ofitm^mn. 

.iJf^bijde Mi|ói>MASd8r.kio4«rsiek|ie ia «ente g^viaoQki^eiidie. ;£;)^XIV« 
1804, D. I,.bL X^. 

kort Tertoog over de noqdzakolijkbeid 6q frrr 4e mogeL^kbeid om de vei^fradi^g dar,kinderziekte aamaerkcdijk te 
Tfwnf^ììiBFe» leo de lieametUog ijafuryan jùracbtd^di^Br e«^ :X^ei4ar te balet* 
1^; eove b^d^^e tot de 'geoeeakuadi{;e a^ìoifMreg^tmfi^ Pelft ife ^/nofj \ 
1826, 8vo,/ 0.35. 

I ... . de iiraarde van dekoepolc^inenting {^ 

bandhaafd en op nieaw ^ai^beiN)!^ taap oudf^rs ep ^kuiiatgwaO^Iffl* :Dfelft 
de Grvat, 19*!», 8?o, / O.JO, . 

b^dy^e tot de sapere t^^nnis vim die tooit ^-m van lammìgbeid, atiJTigbeid of ool^rf ìkjb.aar^b^iid der o«dc0Ste 
lyicmaten , wplke door dm Qeer^p>rT;beftcbreivenrÌ6* ^!S{^. 18Q7, D» 
IV,»t.2,bl. 57. 

— ^ddel van S^cx tiigea den lindworau » ■ I I i L -■ XUI. 1804, D. m , »t. 3, bl. 330. 

jnapier 019 bet loQgj&^u.tig lucblaovLr H I! fi ) T I ' I i f ; ■ ■ I' ■ ■ ' ivater (aqaa m^pbftica alcalina) gfmf|kM^,e9:imn.kpiibMkr.4^ 
4e MeUen, :^XJ:in. . 1798, D. U , .bl. 43^ 

kfiirt be^icbt ,t^r .aankondìgìog dv verkr^g- Jh^arheidyaphet lucbtzuure vafrt pla«iten*(alc. .vqg. aéria^en bet 
i»9iPiatofrelyk loogzoi^t (a,ic. aìik. aé^alO* ^X^^- 17^, D. 

n, ^1. 163^ 

korteheriniierìiig.eD ppwekkìiig,i>mte txadH ten de besmetting in|n bet roodvonk te voorkomeii of (e matigen «daor 
mMek yan aalpetcrzore aa.iiipeD. ZX^Y. 1822, D. U, bl.86. 

redevoerìng o?er bet nutder scbeikunde. \pk hf± àìgftmtfn , .en over derzelver iavloed op de geqeeskoqafc in bet dbg* 
jEonder , gehouden in de Waalsche kerk te Delfi , bij bet aanvaacden vaa 

ifaet ,q|M9nhai|r le^raar^^i^bt in de idieiktVBde, d(9n.5^*^ van Lootenaand 
17». Jklft npfihfiwm^, 1700, 4to , / .0-55. 

l:w«e korle bljdimgeii tot.de .genenkiindige btftprìe Tao batgebroik <vaa bel »enien pheilandril. XXjU. 1809^, 
D. y,8t.2^afd. l,bl.38. 

•aomerfaeiyk yoonral cenar groote..boe¥aal- ^ ' ■■»^ . heìd gdoosde zanderige en steenagtige stoffe, door bet gebraik .ytan --^ 204 — 

. liet ale. veg. aérat. (ca r b. p o t a s s a e) genezen. XXXIII^ 1799, D . I, bl . 90i»« 
Lulscius (A. YAN STiPBiAàN), verhaodeliDg over de vraag: welke nottige 

kundigheden kan de geneeskuode trekken uit de nieuwe scheikuiidige ken^ 
" nis van de verrotting tea aanzìen van dea aart, de oomken, vooiìm- 

hoedÌDg ea geneeswijze der rotziekten? IX. 1803, D. ITI, bl. 161. 

■■ ■ ■ verhandeling over de vraag^ welke zijn de 

oorzaaken der verrotting in plaotaartige en dìerlijke zelfstaDdighedeo? 

en welke zijn de verachijnseleD ed uUwerkaels , die door dezelve daarin 

geboreiì worden? Met af beeldiog. XLI. 1798, D. I, bl. 20%. Vm. 1798, 

D. XU,bl.43; 

Zie verder: Gram, TflrtBirius. 

(A. G. ) disA. ned. de diagnosi morbomm in ge> nere et quorandam bonim diffidliorum in specie. Lugd. Bat. 1821 , 

respoDsio ad quaestionem chemicam: per analysin deCerminentur principia, cum proxima, tum remota, duomm 
Gorpornm vegelabiliam, quorum aUerumex materie alimentari, al- 
terum ex materie medica est desumendum. I. 1818 — 1819. 

(J. M. ' ' ), dlss. med. agens de stadio cortlcem PerttTianum adbibendi , in morbis acutis, vero ac genuino ; quonsqae 
> boc,e qualitatibus cbemicis hujus remedii^e natura horum morboram ^ 
^ et ex obsenrationibus summorum in arte virorum dijudicarì posali. Lugd. 
Bat. 1815. 

waameming eener gelukkig ge ne a ene longtertng. XLVm. D. VI, st. 2, bl. 114. 
LuLOFs (H. J.)y diss. med. de scrofulosi. Lugd. Bat. 1836. 
LuMAQ (G At) , odtledingswijze der organische ligcbamen , medegedeeld 

doorB. Meijlikk. LXI. 1830, D. X, n.*" 10, bl. 196. 
LfJST (G.}, diss. med. de acidi nitri usu in sipbyiide. Gron. 

Io02. 
LoTGBiLT (G. A.), diss. anat. patb. de Titiis organicb glandalae 

tbyrioideae. Traj. ad Rhen. 1839. 
LotJHEN (G. H. 'D. van), diss. med. de utili quod animi cura in 

pluribus corporis humani morbis praestat. Lugd. Bat. 1829. 
LuzARDi (C. M.), verbandeling over de cataracta congenita of aange— 

boren staar; met aanmerkingen en waarnemingen over de vorderìng van 

het gezìgt bij blindgeborenen , welke met goed gevolg geopereerd ziJD. 

Uit het Pransch vertaald , naar de derde uitgave door P. J. vah WAOSmvcK . 

Rott. Wijnhwen tìendriksen (thans Santbergen)^ 1828 , 8vo , / l.M). 
-^ over Mbusert's nieuwe manier om een' kunatigen 

oogappel te vormen XXXIV. 1828, D. 1, bl. 20. 
Ltbebr (C. T.), diss. med. de signisex voce in nonnultis morbis. Lugd. Bat. 

1826. 
LiJirnxN (W. J. E. yak), over de acacia. LXXn. 1834, D. II, 

bl. 367. 
liiJHBir . (F. M .) , aanbangzel tot de catecbistaus der apothecar s~k n n s t , 

door S. F. HsaifBSTaoT. Behelzende eene beknopte verklaaring van de 

grondbeginzelen \ in de daarop gegronde bewerkingen , welke in dat weiilòc 

vervat zijn , volgens bet Lavoisishiaaksgh systbema. KxobX, Slwe^ 1800, 

8vo, 1 pi. f 0.60. 
Lijst van dieren in de proviocie Groningen gevonden. Y. 1826, 

bl. 321. ^ 205 ^ M. Màamos (C. TAir), vaaraemiDgen Tan een ongewoon venchijnsel bij de 
feboorte vad tweelingen in 1804. XLU. 1807, D. IV, st. I, 
bl. 38. 

■ (F. J. yak) y di88. med. de natura b umana soae ipans 

consenratrioe ac roedicatrioe. Harderv. 1801. 

(J. M. vàa)f dica» med. de tulpbate chini nae Logd. Bat. 1823. 

(J. R. tah), commentatio in quaettlonem medicam: quaerìtnr aoatomico-pbysiologica oonaideratio bepatis, nec non demonslntio, in 
quanlnm ex observationibus anatomico-pathalogicisy bi^us organi fonctio 
sana explicari possit. I. 1821—1822. 

waamemingen eener gelukkig genesene yallende zie k te (epitepsia)^ door middel van den gemeenen bijvoet 
(artemisia bulgari a). LVIII. 1825, st. 4, bl. 289. \ 

(P. J. tah), disa. med. de absorbtione aolidorum. Lugd. Bat. . 1794. 

— > de andentia chirurgica maxime salutifera. Amst. 1811. 

verhandeliog OTcr het gebmik der brillen en oogglazen. VIU. 1798, D. XI, bl. 307. 

over het ai of niet voordelige van volkomene gezond- heid en ligcbaams sterkte , bij het ondergaan van gewigtige heelknnstige 
beverkingen. XLU. 1804, D. HI, st. I, bl. 38. 

waaraemìng van drie met koepokstoffe ingeénte en naderhand door de natuurlijke kinderpolijens besmette kinderen. 
Hnrderw. Kasteely 1801 , 8vo, / 0.40. 

iets over de twee middelen tegen den lintworm^ vermeld in 1829, D. U, bl. 137. XXXIV. 1829, D. n, bl. 164. 

-^ de studio chirurgico nostra in patria melins ezeolendo. Barderoy. 1796. 

genezing eener volkomene en verouderde verlam- ming (paralysis completa) van den regterarm , door het gebruik der 

aec^deo. LVUI. 1827 , st 6, bl. 506. 
BIaas (a.), diss. med. de ratione therapeutica Boerhavii cum 

reoentiorum comparata. Lugd. Bat. 1834. 
-» (G.), eenige zeldzame en langduurige toevallen, veroorzaakt door 

eenen steen indeblaas enz. IV. 1774, bl. 91. 
Maasoobp (G* H.), spec. med. de dysenteria. Lugd. Bat. 1839. 
Maassbn (J. B.), diss. med. de arthritide. Traj. ad Rhen. 1832. 
Maatjis (M. B.), disa. med. de digitali ferruginea. Gron. 

1804. 
IfiACA&TmiJ, aanwending van warme dampen bij wonden; naar het 
" Engelsch door A. Moll. LVIIL 1822 , st. 3 , bl. 279. 
. ^ over de werkzaamheid van het verbinden met water, of — 208 — 

over de mittiglieid van hei water, als «loving, bij de behnndfiing van 
wondeDy zweren, huidziekten enz.; medegedeeld door J. M« 
Fadzrh; naar het ^gelsch door tazt Eldis.. LVIII. 1831 , st. 1, 
bl.86. 

Bìag-Dchaldt (G. H.) y dis8. med. de vario li 8. Gron. 1821. 

Mag-feelaite (J.), afzettiDg in het heupgewricht; naar het EDgelsdì 
door VAN Eldik. LVIII. 1833, st. 1 , bl. 53. 

Mag^obxgob (P*)» aanleekeningen over de oogoutstekiitg, die ia bel 
jaar 180i io het mHitait asyluii gèheersobt keefit.. Mei aamnerkingen 
medegedeeld door W. F. Buc^hxr. XLVII. 1817 , D. IV» st. 2, 
bL134. 

Mag-intt&e, scheuring dét baarmòedek' gévc4gd va» bAnteUing der 
ledere»; naar bet Engelsch dooi' yak Eurl^. LVIII. 1831, st. éf 

bl. 559. 
ìiACMMxn (H.) p verslag van bet land , de bewoners en veordbrengseleB vaa 
eeoige phuM& op de Jmst vàn IVieiiW Gnmeà cnz. , abnede van' d» voor- 
w«r|>eB van natuurlijke biatorie en»< LXV. 1830, D< Yy 

bl. 142. 
é (H. C.) ^ lùttrekaels int brìeven vit de Indién (algemeeos 

■ atdurlijhe bistorie). LXV. 1829, D. IV^U. 298. 

Zieverder: Boui. 
Maclubx (W.), gteezing eener vergroeijìng der pisbufe (oblil«- 

ratio urethrae), door de aanwending van den lapis inferaàlis; 

naar bet Bngeladi door À. Moll. LVIII. 1826, si. I, bl. 56. 
Magquujjn(M.J.)9 oratio de medicìnae practicae doctore, ftdeb attÌB 

biatorico. L 1824—1825. 
bespiegeling der drie vdomame iijdperken yan de 

geadnedenn der geneeskùnde. LIV. 1828, D. D , st. 3, bl. 33. 

proeve ter beantwoording dervraag: boèdalìig béhdort m den tegenwoordifpen Étaàt der géneeskunde eil det^elver adatep-weien- 
aohappen» de OMvang van bet oDdervrìjs en der leer der geneeft«> 
middelen tezgn. LIV. 1827, D«n, st. 2, bl.84. 

twee waamemiBgte van geneMié loagterinf , héée vin zeer vencbiUende soort, door aaiddelvan de lood-suiker. XLIX, 
1815, D«V,st.3,bl.57. 

korte sckets der verdienaieb van wijlen À. tam Sti— PRiAAN Luiscius als geneesheer. LXIX^ 1830^ D. HI, st^ l,bl.79, 
van de berigten. 

aermo academicos denomraUia pbilosophiae ral is partibus cum institutione medicinae aretini ootìungèndb. I^r 
1830. 

spec. theoreU pnict. med. adltiale, aìstens dìsseitatioDeiii de vomito. Logd. Bat. 1795. 

beschrìjvirig iéii eene ivanatallifjé menscbd^ke vntoht van zeven Aiaanden dragts , veroorzaakt door eene gedeeltdijke 

jing van twée vniditen; Met afb. XLII. 1801 , D. I , st. 2, bl. 1. 
Macqubt (J.), ondensoek wat bet is, dat men in de geileeskande de 

bende nature noemt. VI. 1771, D. II, bl. 161. 
— * pathologie of ziektenkunde, eene beachovwhìf wéA 

bet menschiijk ligehaam in den zidttieti-sta&t. Mieawe nitgave^ Aidil. vtm Ss 

{iSw»SaiUbergm)f 1808, 8vo, 3Dli. / 3.80. — 207 ^ 

UaÉàiiÈMK(J.G*AJ)f dii0. inéctl ckip« de fébVìs biìiòra^ é«itt|ificlil4(Mie 
com aliis morìua pneaertim extemia, sLogalarì obsenratoprobata.'ifflisd. 
Bai. 1790. 
Màis (A.)» disa. med. de «sei tldè. Itigd. Bat 1817. 

(J. R.), diss. med.de tassi co d valsi vo. Lu(|^. daU 1817. 
Mabszir (A^ TAk ftsa)y d0 taodoieester veor aHe Aaiidtto, of 'VarfMdé^ 
Bug aver de ooodzaaUijklieid deif corgtuldigheid voor de la nd en eir' bet 
fiaód tle es e h 9 eo de middéleD om ae h» welatand te belioudéD ; naar den 
2'' druk. Uit het Hoogd. Zatph. Thieme (thans de Grtòàèr), 1804 « 9?o« 
/ 0,45. 
Magazijn der oDtleedkunde of velléd^ge teRaaieÌÌD((inin oritkéAuiMfi^e af- 
beeldiogen van bel ittcinsebdìjk ligcbìttni; naar de teekeningen van de 
voomaamste geleerdeo, als RossNxuLLBRy LòeWr, BKll eiuf. ens. tfet 
eene oitfd^rig» Teirkliriiig vm Rtcmm^ vertaald en ▼enutferderd àoot 
S. J. GkUMk. A«bst. «ftfA>^e. Idd5^)8d9, 4td, 35 afteveriitgeh; iedere 
ai. bij toteek. / 0^75. Idem gek). / 1.50. Idéin l^aal tbrtÉéhtf TAM. 
Idem gekl. / 2.00. Idem op zwaar saper royaal gekl. / 5.00. 
IfAOnmii (F.) , pl^àiologtodi-'genéeskiiiKlig onderzoek , aang a aud e de oof- 
aken, venèbijnseleU en geneziog van de graveel en steenxiette. 
Dit bet Franacb. Reti. BendrikHn (tbans Suipke), 1821 , Svo, / 0.75. 

▼oorscbrìft tot de béreìdfaig en het gebroifc Titti vele geneesitìiddeleDy zoo als: de Huk vomi^ja, de morpbine, bet 
Praissiscb zaur, de strycbniDe, de veratrine, de lóogaoa-* 
ten.nfedeqnlnqtiinas, hetjodiam ebt: IHt bet Franscb door Box. 
Aflttt. van Bs (tbans ZooAnit), 1822, 8Vo,/ 1.10. LHI. Met een^ bijtoeg- 
adYaiiF.TAvini&BftSoesvàB. 1822, D. II, st. 2,bl. 1. 

natuur- en ziektekandige onderzoelungeit , ervér bét gè- bmik van bét Praissiscb znar(acidam Prassicam of sciduffl 

bydrodyanicnitif), in de bebandelmg van de ziekten van de borst en bij- 

zonderinde longtering; voorafgegaan door eene bescbrijvfdg Tan de 

acfaetkundige ea pbjsiacfae eigeriscbappen van dit ztnir en deszelfs berei- 

dingswijiten , naàr A. B. GaAirrfiXB; nitbet Fransdh en Edgelsdb Vertanfld , 

en meteenige waamemingen verrijkt, docr H. J. Sghoutxh. AittST. Stdpke , 

1820, 8ve, /• 0.90. 
Magneetkracbt (De), als een beilzaam geneesmiddel tegéfi de jiebt, of 

bel podagra beVònden én aangepi'ezen. XXTVtH, 1815, n^*. 2, bt. 

171. 
Magnesiam fulminans (Het), een nienw slagpoeder. 'ÌLX.TLEL. 1791 ^ 

Ì>. I, bl. 106*. 
Magne tismas (Over bet dierlijk). XXXIV. 1826, D. U, bt. 303. 
lfAiUà&D(lf.),disS. ined.de erysipelate. Ltigd. Bat. 1815. 
ILurtM (H. J. tif), dìss. med. de angina gangraenqsa. Lngd. Bat. 1816. 
Malbougius, verdediging zijner geneeswijze van bet slot ter en. XXXIV. 

1828,D.n,bl. 195. 
Malford (H.)» over de noodzakelijkbeid van bfj bet oordeel over de toe- 

tallen inde laatste tijdperkeA van sòtnmige ziekten voorzigtìg te z^'n; 

iHùÉìr bet Engelscb dio6r A. Moll. LMII. 1822 ^ supplénì. band 1 , st. 1 , 

bL16. 
Hauv (G. E. F.), over de ttnttigb^id tan bet azijnztìOr lood bij de 

bloedbrakin((; tÈxt bet Hoogd. door Va» ElDis.. tvni. 1836, st. 

5 , bl. 418. 
— — — ^ over bet inWendi^ gebrnik der loodsaikei^; naar ^ 208 — 

bet floogd. door Tkn Eldik. LVIU. 1838 , supplem. band 5, si. 3 « bl. 

267. 
Malin (C. e. F.}y gevolgenvan een slecht pessariam; met een bijvoeg- 

sei van E. G. J. voir «Siebold; naar bet Hoogd. door tar Eu>ik« LVIIL 

1832,st. l.kLl^. 
Maluahd (A.) 9 dìss. med.de erysipelate. Lugd. Bau 1815. 
Man (F. B. F. ds), diss. physiol. path. de organi mismi infantilis 

oognitione ad indolem morboram* infantilium interpretakidani aptìsaima. 

Lugd. Bat. 1835. 
— (J. W. E. de), verloskundige \erbandelÌDg over de geboorte-as. 

Aroh. MulUr^ 1824, 8to» 2pL / 1.40. 
mijne geneeskandige lotgevallen. XXX. 1827 , 

D. XXXVII, st. 2, bL 617. 

verloskundig-geregtelijke pleitrede, gehouden voor de oorrectiooele regtbanken, zijnde aangekbìagd en vrijgesproken van onwilli- 
geo maoslag, (komicide iiwoloniain). Sneek Meijer Hm, 1829, Sto» 

yo.90. 

brìef aan T. A. JoREirsifA, scbrijver van het I>e beoordeeling der verlaskundig'geregUlijke pleiinde , betreffende ecneo 
Trìjwilligen manslag, toegelicbt en aan «te vaarbeid getoetsU Sneek 
HoUkamp , 1831 , 8vo , / 0.20. 

over bet gebruik der tampona, bij voorkomemle placenta. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 508. 

therapia generalis pbysiologica, voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van bet verscbil in gf voelens , en van den 
weg tot eensgezindheid onder de geneeskundigen. Harderw. Barends^ 1834, 
8vo,/2.40. 

— (M. J. de), berlcbt aangaande een eborea St. Viti of St. Vitus 
danSy door de electriciteit geneezen. IV. 1770, bl. 91, van de 
berìcbten. 

waameeming van een zonderliog gezwel aan bel acbterboofd van een eerstgebooren kind. IV. 1780, bl. 63, van de 
berìcbten. 

vraameeming van een kanker-gezwel indeliesenz. lY. 1774, bl. 147. 

waameeming van een knoest-gezwel in de borsl, enbel «^ ^ — 7 — 

daartegen gebniikte gebeim^middel van zekere begijnen te Rees enx. IV. 

1774, bl. 183. 

- waameeming van cene koorts met kwijling. IV. 1780, bl. 76 van de berìcbten. 

waameeming van cene aanmerkelijke en verooderde long- verzweering met eene etterborst, langs de piswegen ontlast en 
geneezen. IX*. 1777, bl. 155. 

vniaraeeming van eene navelbreuk in een eerstgdxH>ien kind. IV. 1780, bl. 71 , van de berìcbten. 

verhandeUng over bel uitwendig gebmik en misbraik van Spaanscbe vliegen in bet algemeen , en bijzonderlijk met betfekking 
tolde vlek- of rotkoortsen, welke zederd eenige jaren in ons vader- 
land zo sterk gewoed hebben. IX*. 1776 . bl. 1. 

bericht eener uitzakkinge des kronkeldarms door descbede, na eene moeijelijke verlossing. IV. 1776, bl. 288. 
Mandt, aanmerkingen over de breuksnede (herniotomia) en de — 209 — 

•tiiiiijjiligen daartoe) u uBDnd erbetd bq beknelda dij-breuken; naar het 

Hoosd. door A. Moix. LTSL 1827 , st. 4, bl. 303. 
ILksnr (R. O. H. tah), dias. dkem. med. sistens aUmentorom cum 

faecibns oompantiopem. Harderv. 1804. 
Hwier (Nìeowe) om baikbreaken intehoadeii. LXXIV. 1834 , D. I, 

«t. 1 , bl. 93. 
(Eene voordeelige) , ombet tin en kwikziWer, betwelk tot de 

bekleedÌDg van spiegels heeft gectiend , zoiver van «Ubanderen te scbeiden. 

XXXV. 1792, D. I , »t. 1 , bl. 27. 

(Gemakkelijke) om water met Taate lucht te bezwangerenf me- V I defsedeeld door A. tah Stzpbiaah Luisczus. XXXVi 1792} D. I, at* 2, 

bl. 115. 

(Eenvoudlge) om ijs uit brak water drinkbaar te maken. XXXTTf . 1795,D.I,bl.84-. 
HAirvoH(S. L.), di88. med. de legislatura Mosaica quantum ad by« 

gienen pertinet. Logd. Bat. 1835. 
IIavyis Ws. (O. P.), verslagen omtrent de beerscbende longziekte» 

waargenomeu enbehandeld in 1835 en 1836. LXVU. 1837 ^ D. Illybl* 

236. , e 

MAmcARD (H. M.)y verbandeling over de patbologia bumoralis or 

Bekte^kenob der vochten. Uit het Hoogd. XIII. 1810, B. X. 
Maecr (A.), proeven eener scbeikondige beschrijving, benevens eene ge- 

iiees^]zeder steeozìekten. Uit het Engelsch door G. J. Pool. Haarl. 
Baku, 1821, 8vo, / 1.25. 
HAacvAHD (L.)| verspreidebotamsche aanteekeningen. LXy.l829)D» 

IV, bl. 134^ ^ 

..._-...«» over de cryptogamiache Toorlbrengseleo op de plaDten, 

beschoawd ab de aanleideode oorzaak van het miltvuur. LXVII. 1939 j 

D.n, st. l,bl. 97. 

botanische waaraemingen over misvormigheid der plauten. LXV. 1830 , D. V , bl. 88. 

verhandelingeD over eenige cryptogamische planten van het groot-hertogdom Luxemburg. LXV. 1826, D. I, bl. 406^ 1828, D. 
m, bl. 252; 1829, D. IV, bl. 42, 263; 1830, D. V, bL 184. 

de radicibus et vasls plantaram, ou oonaidéra- tions anatomico-physiologiqiies sur les plantes et prìncipalement sur 
lenrs racines et lenrs vaìsseauiu Utr. vam Paddenbwrg^ «1830, 8vo, 

/1.60. 

verbandeling over de standelkruiden (orchideae). van het groot-hertogdom Luxemburg. Met 1 alb. LXV. 1827, D. U, bl. 

423. 

Zie verder : NuxAV. ♦ , « 

IfABCQ (Ph. a.), diss. med. de morbo scrophuloso. Lugd. Bat. 

1817. 

MiL^icHAi. f J. J. F.), diss. med.devitiis aeris ejusque insalubrilale. Lugd. 

MAaGpT, gcschiedenis van twee steensu^dingen, door den zijdelijken 
loestel (sectio la ter alisi gedaan door LisraAWc; naar. het .Fransoh, 
medegttleeld door J. vak de Velde. LVUI. 1828 , si. 1 , bl. 64. — 

_— ^ over de wondjen derzachle buitenste bekleedselen van den sche- 
de! , met of zonder ontsteking derv peesachtìge, .uitepanscU, ep ,àK^tx%M^ 

14 — 210 — 

bdundelìag «olgeiift de manier nà den Uitet LnvAAirG; naar htìt FnMdi 

door A. Moxx. liVIO. 1827, st. 4, bl. 297. 
llABnnLXiXB (S. P.), overheCTerpbiat6en der nairel sirene;, geduenAe 

de yerlossiDg uitgevallen. XIX. 1818, D. n, st. 2, bl. 45. 
I ' ' ' ' ■ wnmeimiigak irao drie aÙermoaijeUikste vcrlo»- 

siDgen door scherpe werktuigen. XLVU. 1812, D. I, st. 1^ bl. 

17a 
Màrnu (J. C.)» diss. aied. de fabàcelso. Lagd. Bat. 1832. 
Marius (C. F.) , bereiding yan het salpbaa cnpri ammoniacale, net 

eennaadiriftiranB^MBTUNK^LXII. 1835, O. I, Aprii, bi. 37. 
G*F.),dl8B. med.de melanosi. Gron. 1835. 

bereidingdermurias cbininae. LXn. 1836, D. Il, . (C. G,i 
- CJ.Ì, 
mbeTf bL BeoeHMìer, bk 65. 
Maalet (H. Milbi), wederTastgroeijing van een etuk tao een' a%e- 

achoten vinger^ naar bel Engelscb door A. Moix. LYIII. 1822, si. 3, 

bl.280. 
Maiuìb (L. J. db), diss. ned. de membranis mncosis in stata sano «I 

morboso. Logd. Bat. 1836. 
MAB8GHAI.L (H. G.), genoeskundig volksboek, ter onderregtinge voor 

ongebnwde dochters, awangere Tnmweo, moeders, en alien, die net de 

aoige oyer jonge kinderen belasi zijn; naar bel Hoogd. Dordr. de hoems^ cn 

jrra&,1791,8vo,/1.80. 
ìfABiBHs (J.)» waameming eener onmiddellijke acbterbovenwaaitsdie 

ontwricbting yan bet regter dijbeen, met bentelUng denelre in 

eene zittendo boudiog der lijderesse ; medegedeeid en ontleedknndig opge- 

belderd door A. Bonh. Met 1 pi. XVH. 1802, D. YU, bl. 202. 
Terbandeling over de begting dfer bloedvaten nt bel 

afzetten van een Yoomaam deel. IXa. 1778, bl. 1. 

' ■ (M.), over de bereiding van bel wateracbtig ex traci van kinn 

LXI. 1828, D. VI , n.*" 6, bl. 336. 
MABTiir (X.Ì, metrorrbagie, gestild door de amendmkking der aorte 

abdomlnalis; naar bel Hoogd. , met aanmerking van vah Eldik. LYIII. 

1834, 81. 3, bl. 264. 
aanwending der i ns pn i t i ng en in de navelader bij vertragin- 

gender nageboorte; naar bel Hoogd. door vah Eldib. LYIII. 1834, 

st. 3, bl. 258. 

tweegevallen van zogverpUataing door de berba digi- talis enden tartarus vitriolatus genezen; naar bel Hoogd. door 

VAN Eldik. LYUI. 1829 , st. 3, bl. 250. 

Zìe verder: G>iitb. 
MABTiirBT (J. F.), vvaarnemingen omtrent de berfstdraaden. XXV* 

1766,D. YI, 81.2, bl. 119. 
w antwoord op de vraage. Wat is er tot nn toe over de 

natunrliìke historie vanonsvaderlandgescbreeven?IY. 1769,sl. 

bl.61. 

katecbismus der natuar, zesde aanmeiUijk meerderdei en naar den tegenwoordigen staat der nataurkennis t< 
beterde dmk. Zalt-Bommel Noman, 1827—1829, 8vo, pi. 4 Db. 
/7.20, 

berigt van eene oog.ziekte in eene fiimilie op bel eihmd Wierìngen. lY. 1782^ bl. 441. — in -^ 

« 

|[Mimn*(J-I^O>^*''>*i*^^(>>V^^wl^ ^^«i* dar Znuienee. Afb. IV. 1782» 

bl. 54. 
mvTBH, een geval van Tierlingeo ; naar liet Hoogd. door yak £u>ik. 

{.ym. 1832,8t.3, bl.266. 
Mabxius (Tr. W. €.), eeni^ aanmerìcingen over kleef- of hecht- 

pleister»; nwr het Hoogd. door A. MoUi. LVIU. 1826 , st. 6, 

]fàaini(M* ▼iw)» bflBchrìjviog eo afbedding v«d de amarylHs gìgan- 

tea eu. Mei afb. V. 1806, bl. 345. 
■ ■ ■ deacrìption de qnelqiiet appareils cbimiquesooa- 

veaux oa periectionés, de la foodalion Teylerìeiia^ et dea expérieoces 

ftltes a^ec oea appareils. Met de Hollandacbe ▼ertaliog en af beeldingen. 

ZQ. 1798, 81. 10. 

befichrlìving nm bet bekkeneel vao een joogen wal^ ▼iscb.Met 1 afb. V. 1801, bl. 199. 

▼enlag van bet onderaoek en. proefiiemiDgen omtrend lìètZMedBcbe blnschmiddel. XXXIH. 1795, IX I, U. 25*, 33% 
— lettre à M. Yoiaa a Favie, eontenant dea expérìeoces tarla colo noe electrique, iaitea par lai et le Prof. Ptatf, dana le 
laboraAoire de Tetlu à Hariem, eo Novembre» 1801 , Haarl. Loasfes^ 
1802, 8vo, l pi./ 0.40. 

— berìgt beireffeiide den grooten croco dil. XXXIV. 1820, D.I,bL 230. 

toestel van een eemroudlg en tot matigeD prijs yerkrìjg- bear dampbad, bijzonderlijk ter bebandelìng van cbolera-zieken 
iDgerigt. Met 1 afb. XXXIV. 1831 , D. H, bl. 434. 

brìef aan J. F. Seubukouì over de bereiding van danipbaden bij cholera-lijders. XXXIV. 1831, D.U, bl. 483. 

brief over de vefligheid vso dea PAnszAAirscHXH damp* ketel. XXXIV. 1819, D. I, bl. 459. 

proeren wegens het dooden van dieren door eleo- trioiteit. XXXn. 1790, D. I, bl. 114*. 

bedenkifìgen en proefbeemiDgen tot verbeterìng der ■ttddftleD ter redding van drenkelingen. Haarl. Loosjes^ 1793,.8vo, 

lpL/1.00. 

en A. Pabistan Tboostwuk., TerhandeliDg o¥er den electrophore. Met afbeelding. VHI. 1783, D. Vn,bl. 195. 

brìef aan dea Eber A. Volya, behekende het yeralag van proefiaemingen , door^bem en den HoogL Pfafv , omtrent de elee tri- 
ache kolom, gedaan in bet laboratorìum van Teulee's stichting te 
Haarlem, in November 1801. XU. 1802, D, pi, bl. 209$ 7XXIV. 
1801, D.n,bl.370, 388. 

beantwoording der aanmerkingen van Dr. B. TsaaiER , betreffende het gebmik van zuivere lucht en 't warme bad, ter 
tad^Ung van 4renkelingen. Haarl. Loosjesj 1794 , 8vo, / 0.40. 

bescbrijving e^oer ongemeen groot^ eleqlrii^^er- machine y geplaatst in TiyiJUL'ft muaeun^ te Haarlem en van de.pioef- 

^Pfminyn mei decelve in 't vrerk gesteld. Met de Fransche vertaling en 

\ afbeeUiagw* XH. 1785, st. 3. 

eerste vervolg der proefneemingen , gedaan met Tky- — 212 — 

LBBft electri8«er*machine. MeldeFfftttucIieTertaUog en BiheMsa^m! 
Xn. 1787,8t.4. 

MàBUK (M. vah) f Toorloopig bericbt omtrent eene Terbeterhig aan Tn« 
lsr'b electrizeer-machiDe, waardoor denseWer ^remogea zeer «m* 
merkeh^k vergroot wordu XXXn. 1790. D. I , bl. ÌQ^. 

brief aan J. Ihcehhousz , inbondende «eoe besdirij- 

viDg van eenelectriseer-macbine, opeeDeoieaweeoeenyoadige wijie 
vervaardigd, en bebbende vencbeiden voordeelen boyen die, welkeopde 
gewone maDÌer zijn zameDgesteld. XXXJI. 1791 1 D. I , bl. 188*. 

tweedeTervoIgderproefoeemÌDgeDgedaan met Tbtlbk^ electriseei^macbine, Met de Fraincbe vertaKiig en af beddiDgen. XJL 

1795 , 8t 9. 

naamlijst van bet nataralién-kabiaet ytm deBaluf- acbe maatscbappìj der wetenscbappen le Haarlem. V. 1803, bl. 1; 
1806, bl. 33; 1807, bl. 51. 

nieuwe ^Kraarneemingen over bet 1 i e b t e n der vette oliali en soortgelijke stofien. IV. 1776, bL 271. 

natmarkuDdige verhandeling over de g ep b 1 o g i s teer d e en gedepblogisteerde InobteD. XII. 1781. at. 1. 

verbandelÌDg over de electrìscfae lucbt-Terbevelin- gen. Met albeeldingen. Vili. 1781 , D. VI, M. 1. 

berigt van eoe nieuwe eo gemakkelijke wijse vin 1 atbt- znivering ìd vertrekken en vergaderiDga-zalen. XXXUI, 1796, D. 11^ 
bl.204i.;1797,-D. Il, bl. 140-. 

bericbt betreflende onlangs gedaane pi o cfucc mingen ter verbetering der Incbtzaivering op greote scbepen. XXXIII. 1799^ 
D.I,bl. 169*. 

bericbt van proefnemningen met een nieowen ventilator ter Incbtzuiveting op scbepen. Met 1 afb. V. 1801, bl. 153. 

yerbandeling over deolyfanten van vroegere eeuwen^ enz. Met afb. V. 1824, bl. 253. 

over eene o r a n g-o u t a n g. XXXII. 1 793,D. n,bl. 153^. 

proef met de grotere PAPUfiAAHscBB pot, volgeoa zijne laatsfe verbeteringen. XXXI V. 1801 , D. I , bl. 9. 

tweede brief aan J« IxfonfHOUszbebetzende eenige proef- nemingen en aanmerkingen , omtrent de werking van de sa p bui zen der 
planten, waardoor derzelver sappen worden opgebeven en omgevoenL 
Uit bet Fransch. XXXH. 1792, D.II,bl. 98«. 

en A. Paets van Troostwijk, verbandeling over da scbadelijke Qitdampingen. VIII. 1787, D.VIII, bl. 1. 

waameemingen en aanmerkingen omtrent den oorsprotog vanbet veen. V. 1799, bl. 115. 

bescbrijving der beenderen van den kop van eenen viscb, gevonden «n den St. Pieters-berg bij Maastrìcbt, en geplaatat ia 
Tbtlbr's mnseam. Met af beeldingen. XU. 1790, st. 8. 

brief aan Bbethollbt over gazomelers (laditmeters) enz. eti over de zamenstelling van bet water, door gestadìge brandiog. 
Uit bet Fransch. XXXII. 1792 , D. I , bl. 50b , 58^ D. U , U. 4*. 

verslag van proefneemingen, welke bel aanweezen van het calorique (warmte-stof) in de eledriache slof aantoonen^ TLXXIH. 
1794, D. I^bl. 13K ' — 2ta — 

IfAftOM (If ; VA») f berigt WQgoM.eeiie aanmerkeiykfr verbetering der elek-* 
trUche wriJTers. XXXU. 1789, D. I, b1. lOfii», 146-, 153*. 

■ ■ deoompottUe van den wijngee«ty doorden idgngeeBC* 

damp te latteo gaan over gloeyend koper. XXXV. 1796, D. U , at. 3, bl. 
209> beschriJTiiig van eenen looderlingen io het xaidelijke 

AfincaeeTondeoiJEerklomp. y.l804, bK 2S7. 

aanmerklDgen betreffende het branden yan awavel mec eeDi^ metaalen, zooder aanraakiog yan zuWere lacht (gOM oxrgène). 

XXXm. 1794, D. I, bl. 65*, 82^. 
lUesis (X« Mczxbb), dÌM. med. de ipecacaanh«* Lonl. Bat. . 

1836. 
MiAirvMBaoBx. (T.), eenvoudige toestel ter voortbrangiiìg der zoo aeer 

acbitterende kalkgloeQing. Met 1 afb. LXU. 1835, D..I. Deoember , 

U. 104. 
■ over de aanwesigbeid van lodium in onze vadedand- 

«die wiersoorten. LXI. 1834, D. XVUI, n.^11, bl. 243. 
llAmx (Brìef van AuEnmnvs) aan den schrijver der recensie van de Pnmae 

Zottfoepathologiae generalis van Aj>. Ypkt, in deVaderl. tettaroeffen^ 

1816, n.* 6. Leijd. van Leewven, 1816, 8vo, / 0.20. 
MATun ih, J.)» bereiding der elalne. LXI. 18a5> D. U, n/" 2, 

bl. 89* 
Maitbabi (G. C), onderzoek nopeoade- geele koort8;,iiaac het Hoogd. 

gevolgd en raedegededd door H. S. Hijvaii»; benevens eenekaart venale 

uitbreìdìnK der geele koprtB. Rott. Heiulriksen^ 1828; 8vo, / 5. 
Mavtidu (H.), ipec. anat. patbol. de vitiata genitaliam genesi qoae berma- 

phroditica dicilor. Lugd. Bat. 1836. 
IIatt, proeve over den leeiujd gesòhikt ter inéntinge der kinderpok- 

j ea. IV. 1761 . bl. 327; 1762, bl. 469. 
, , i proeve ter bepalinge van den onderdom der peraoonen, die jaarlìjka 

te Londen van de kinderziekte sterven. IV. 1762, bl. 500. 
X^imon (G. T.) , nieuwe methode voor de behandeling van de vleesbreuh 

(s arco cele), zonder den bai weg te nemen ; naar bet Fransch door VAir 

fiuiK. LVm. 1823 , 8t. 2, bl. 135. 
Mauthhea (L. W.), gescfaiedenb eener merkwaardige ,ziekte des rucge- 

mergs bij een kind; naar het Hoogd. door vanEldik. LVIII. 1839, 

mp^lem. band. 6 , at. 1 , bl. 4'. 
Mat» (G«), gevallen yail stnipen der barenden (eclampsia par- 

tarientium); naar bet Hoogd. door VAV Exaul. LVIII. lS33,8ttppl. 

Iiand3,8t. l,bl. 39. 
.._ (M.),genezingvan eenen herpes exedens, die zes jaren geduurd 
hadjbinnendentijdvanzesweken, door het gebruik van den grapbites; 
naar het Hoogd. door vah Eldik. LVIII. 1825, sappi. band2,st. 4, 

Matgkieb (J. P.), handboek voor de praetische en theoretucbe ontleed- 
fcuode*, naar de vierde vermeerderde en verbeterde uitgave; uit het 
Fransch vertaald door G. J. vaw Epkh. Met cene voorrede van A. G. van 
Ozis£«oomT. Amst. Sulpke, 1824, 8vo, 2 Dn. / 5.50. 

— afbeeldiogen uit den geheeien omvang der theorelisch- 

atftctisdìe verioskundc^; met aanmerkingen van £. G. J. voif Sxkbold, 
vertaald ea vermeerderd door M. J. Kbisea. Leid. van den Heuvell^ 1836— 
1838, twaalf afleverÌDgen y 13.20. — 214 — 

Mathb (R. G-.), di88. med. de eynaoche tracheali. Lngd. Ili, 

1838. 
BIàiro (H»),diss. diir.de nrethra ejnaqae eou^trictione. Locd. Bit. 

1818. 
Meak (J. L.)y dÌ8B. med. de lingua in morbis signo. Lngd. Bst. 

1806. 
Meckk, bijzondere soortvan blaas-eteenen, welke bij modereii "foorko^ 

men; uit het Hoogd. met eene bijvoegiDg van A. Novak; LXVII. 1830, 

D.II,«t.2,bi.646. 
Mededeeling der waaraemiDgen door J. Bahks Bt., Oswald MosLtr ea 

WiLClAvELFORoomtreDtdeaphis lanigera (appelbo6Bi-4iiÌ8). Uit 

het Engelsch XXXIV . 1827 , D. I , bl. 169. 
aangaatide hetnut der gezwavelde pòtaach tegen 6f6ap 

en kinkboest XXXIV. 1812, D. I, bl. 274. 
MsBGBir (A. G. ▼AH),dis8. med. de morborom orìgine in graTiditite. 

Lngd. Bat. 1835. 
Meenil (J. B.) ,, besehriJTiDg en afbeelding ^an een eenvoadfg *freiitBÌg tot 

hetoproHen van Mrindsels. LXXXII. 1839, st 9, bl. 376. 
MsEa (J. H. G. Mì7i9X. tak pe), diss. med. de se ahi e. hatA. Bau 

1812. 
MeeebEek (H. G. YAir) y diss. med. de pleuritide. Lugd« Bat. 1816. 
Mzeebveo (N.), naamlijstder boom-en heester-gewassen, dienstigtotbet 

aanleggen van lustboscbjes etc. 2" dmk met een [aanhangsel en geeoulcH^ 

afbeelding tttn de roode maar legende hondsdolbeid aangoproéitin. 

Leijd. Meerbuf^j 1792, 8vo, / 1.00. 
— ^plantae rafiores vivis ooloribds deplelae. Lngd. Alt. 

Meeròw^, 1798, folio,/ 8.00. 

plantarum selectarnm icones pictae. liOgd, Bat. Meerburg, 1798, folio / 9.00. 

(P. C), specimen pbysiol. med. de aetatis et sexita dtffe« rentia. Lngd. Bat. 1833. 
Meeesgb (D. J. V. D.), diss. med. de hypochondria. Land. Bit. 

1817. 
Meeeten (L. a. van) , over bet doelmattg aanwenden der eoo noodige lodtt- 

zuiverende en besmettingwerende berookingen. Delft Sterek '(thaas 

V. d. Monde) f 1832, 8vo, / 0.35. 
' iets over de berookingen metzoren , die menain* 

wendt, om de Indit door dierlijke mtwasemiogen betmet, te xoiventt. 

XXXIV. 1805 , D. n , bl. 339. 

verbandeling over de broodgisting. V^ 1812, bl. 1. 

overbet verbranden van metalen en aetherinhet overznurd zoutzuar-gas. XXXIV. 1805 , D. II, bl. 391. 

iets over het zniveren van regenwater, mtt lood bezwangerd. XXXIV. 1820, D. I, bl. 382. 

rèridnig droog en nat vloeizuur op glas en kiezelaarde. Y. 1807, bl. 117. 

over zijne toestellen tot zuivering van wa ter. XXXTV. 1838,D.n,bl. 447. 

— ietB over bet door destiUeren en filtreren àxiMbmr makenvan zee-water. XXXIV. 1839,1). I,M. 291, 306. — 215 — 

(L. A. vi»),<nf«r bel Betmeel in de piantoli ens. LXXVIIt. 

1836. AprU, n.'>4,bLil2. 
]isi8E^.),wlHBdeliog over betnnt dar krnidkvnde. IV. 1768, bL 133. 

- eenige nasporìocen aannandede mospUnten (mosci). MeC 

•lb.IV. 1768,bL171. 
MsRuxH (G. N. WBSTSEOUEir vah), dÌM. med,^ de animi patbemati* 

b«a. Lo^. Bat. 1819. 

SSm vcfdertKiiainonxMiK. 
BfKGUHy aaroerkingen nopens de in de boratholte doordringende won- 

dea; naar faet Franacb door ▲. Moli. LVHI. 1824, tt. 4, bl. 335. 
nnasNBa (F. L.) waarnemiog éener belangnjke veiioasiog Tan t w e ei in g en; 

naar bel Hoogd. met aailleekeningen van TAir Euiu. LVm. 1823» 

aupplem. band 1 , •t.^2» bl; 175. 

■■ ■ intt de iroomaanarte oonaken yan het ' stenren dar 

▼rnebt; naar bel Hoofed. door ▼▲» Eldik. LVUI. 1823. si. 3, 

bl. 217. 

i^ middeleb om de pi alt n a lo aoff«ren en désdve smeedbaar te 
XXXIV. 18W,D.I,bl. 73. 
listi, geadiiedenls Van eene algemeene ontatekiog der bloedvalen (an- 

geolitis uniTenalis); naar bèi luUaanacb door YAK EtDit.. LVHI. 1823, 

at.l,bl.87. 
Holkafsoboiding (Zter vroegtijdige) in een kalf, ivaargenomen in ès pro- 

vinde limbnrg. XXXIV. 1816 , D. n, bl. 268. 
JftDoIre aÓT la natdre de Toside gazeuz d'asole, nommé par Mr. 

PajssTuni: gaz nitréux dépUogiÀIqìie. LXXXIV. 1793, 2«eabier. 
■ sor l'ovganisàtion des planiés, oarépònseàkqnestionphysiqoe, 

propoaée par ht aodéié Teyleriènoe par D. G. Kibsbr. 1814» 

sor la nature dea anlfurea al ka lina, on Ibyea de sonfre. LXXXrV. 1792, 1* cabier. 
Memorie over den kndbouw en de veefokkerij in bel Koningrìjk der 

Nederbmden; '• Hertogenb. Lión, WSO, 8to, / 0.25. 
I. • «wer de.sttivering vanbedorren water, mei proeven golaafd 

en bel resullaal tan berbaaide odoferencien \an eenen Nederlander mei 

djnennhlandacbeb'vriend. Amsl. BéUrof^ 1799, 8ro, / 0.15. 
■ ' ■ OTer een terwìjdend werktnig, in moetjdyjjke, bezwaariijke en 

legeonalnwinke verlosaingen.' Tilb. van der Foortj 1839, 8vo, 1 pi. 

/0.fi©. 
Mnpagerie (De) van Frankrijks mmenm van natnnrìljke biatorìe of de leevende 

dì eren , naar de nalonr gescbilderd op pergamenl door den burger fiUai- 

CAài, , en in bel koper gebragl door den bai^r Mioia. Met een beschrij- 

vcnd en getobiedknndig verslag van leder dier door een natunrkenner. 

Amai. Hol»^, 1802—1803, ibi, 2 afleveringen, / 14. 
Wtkàài!0k (H.), (to. med. de un aaccbari in cnratione scorbnli. Gron. 

1833. 
»x (L.), adembalen vim kinderen vóór en ut de geboorle; naar bel 

Hoogd. door tah Eldul. LVni. 1825, al. 3, bl. 238. 

•— ^^— -: — droo|;e ki^aam; naar bei Hoogd. door tait Eldk. LVIfi. 

1825, al. Zi \A. 234. 

▼erioesingvan tweelingeji, bijwelkedó nageboorle van Imi iweede kind TÓór bfeUeWe , afzonderlijk, ter wereld kwam^ nàar bel 
Hoof^. énàt^àm Btnit. LVm. 1827, si. 1 , bl. 68. — 216 — 

MBir^B(L.), weadiagAU door uitweiidige handgrepen; uaar hot Hoogl. 

door YAK Eldul. LYIII. 1825 » st. 3 , bl. 235. 

I .zakwaterzucht van de baaraiooder; naar bel Hoogd. door 

YAK Eldik» LVUI. 1825, st. 3, bl. 239. 
MeDgeliogeD (GeDeeskundige) over Yenerische BÌekteD| roodYonkcnz. 

. XLYIII. D. I, BU 2, bL 208. 
Mehil (Du) , leer der berkenniDgsiniddeleii Yoor planten-ont- 

lediDg, door A. S. Ti8GHau9E&. Rott. thui den Heuvel^ 1836 ^ 12B0y 

/L80- 
Mens (B. J. YAir), Yerslag Yan eene zeeraanzieiilìjkeYaatgegroeide li esbreak, 

door operatie bersteld. XLVUI. D. m, st. 2, bl. 178. 
(J.F.yar), Yerloa-eo geneeakvndige waam^mmg van eeoe pertto- 
nitis puerperalis. XLVUI. D. VII. st. l,bl. 52. 
.. ■ zlekte^getchiedeids Yan eene, door de natnar wondarlijk 

herstelde phthisia bepatica of leYertering. LXVIII» 1830, D. 

IV,8t.2,bl. 59. 
Mxif8B&T(W.)y verbandeliog aaogaande de tntvindingy bei gebmikeBbet 

mlsbruikder bri Ileo, bene vena algemeene aanwgzingen om eeoen bril 

te kiezeiiy en wat men voond bij bet gebruik Yan dezelve beeflin adit le 

nemen. Ainst. Portìeìjej 1831 » Svo, / 1.90* 
« over bet misbruik der brillen en bet verkeerde denUfeeld 

aangaande de versterking derzelve YOor bet xwakke geagt. XLw 1811 , D. 

Vn,8t. 2,bl.2Il. 

waameming wegeoft eene cataract» welke door utowcB*- dige middeien genezen is. XLII. 1815 , D. Y» st. 3, bl. 10» 

verbandeling over de keratonyxis (punctio corneae. borenvlie s-$ t ee k) ; eene onlangs oitgevondene konstbewerking, om de 
blindbeid, welke door de cataract onUtaat j te genezen , benevens eenige 
proeven en waarnemingen , aangaande deze nleuwe metbode. Amst. vam Ss 
(thaos v«n Mphen), 1816, 8vo, / 1.80. 

nadere bescboowing der keratonyxis (borenvlies- steek), ter betoog en ter aanwijzing der bepaalde waarde dezer kunstbe- 
weridng. LXIX. 1830, D. m, st. 2, bl. 174. 

waameming nopens eene allerzonderlingste b^eedigiog of verwonding van betoog, gelnkklg bersteld. XLYIII. D. lY, si. 3| bl. 
217. 

voorloopige mededeeling omtrent eene nieuwe maoier tot Yorming van eenen kunstigen oogappel, XXXIY, 1827, D. Il* bl. 
373. 

gescbiedkundige verbandeling oYer de^ gperatie tot Yonning van een kunstigen opgappel (pupilla artificialis) benevens de 
bescbrijving eener nieawe en zekerder nianier , om dezelve door eene 
tweevondìge of dubbele scbaar te bewerkstelligen. Amst. van Es^ 1828, 
8vo , 2 pi. / 2.20. 

vertaald in 't Franscb. Amat. van R^Jfimxis Bcm^ 1829, 8yo, 2pl./1.80. 

gesGbiedkundig overzigt omtrent de beerscbende en voor- komende oogziekten in Nederland. Amst. Fink^ 1827, 8vo, st. 1 , 
./ 2.50. UY. 1824, P.l,st. 2,U. 87; st. 3, bl. 86 ^ 1825, D. U, st. 

l^bl. 52;8t.2,bl. 33. 
MsirsEaT CW.), bet nut der vaccine betoogd uit bet nadeel àsfr kinder- — 2J7 — 

• 

xiekù voor ib «élgwtoldlMkl dtr oogen. Amfft. van EiveUt BoUnp^ 

1809, 8vo,/ 0.20. 
limo (H.) y dks. med. de stibio cjaMfoe osa medico, Lagd. Bat. 1813. 
MBmv(N. €.), bet kwik geen ootitelciiigwereiid middel; naar het Hoogd. 

XXX. 1818, D. xxyin,8t. 2, bi. 352. 

■ waarnemìng' eener boitcp ge woo n lange long. XXX. 
1815» D. XXV, 8t. 2 , bl. 245. 

WiAT (T« V.) , TerbaDdeling over bet metaalkolijk, gewoonlijk genaamd , 
bet kolijk der scbilders, lootgieters, Tan Poìton enz. bo>- 
benerens eene beacbriJYing Tao bet plaoteinkolijk, en eene memorie 
Ofwde beving der metaalvergnlderB; mwr de tweede Franscbe Qitgaye 
door H. J. ScsouTsir. Amst. Schleifer^ 1822 , 8vo, / 2.20. 

Mnnn (CGacus)-, dna. med. de dyspbagt a. Lngd. Bat. 1835. 

MwÌLWM ardìghedèp inbetmadkael van eeo boender-oog. XXXIX. 1802, 
D. TI,8t.2, bl.441. 

«an de poten eener gewone vlieg, door bet mikroakoop ■*-•■ waar le nemeo. XXXIX. 1804, D. Vili, st. 2, bl. 246. 
MiEBSv, tieniag^Taii twee verioasiogeir door de ketceranede, aan 
dezelfde peraooo verrigt, en telkena met gelakkigen afloop voor de moeder 
enkel kind; naar bet Hoogd. door tavEloie. LVIII. 1829, st. 3, bh 
S73. 

aanmerkiogen omtrent de geTal1eD,-'waarìn de keiiseranede. twee- of meermaal, aan dexellde peraoon, meteenigelttkkig gevolg, ver- 
rigt werd; naar hetHoogd. door yah Eldik, LVIU. 1829, st. 5, bl. 
452. 

Mmbz (6. J. F.), diss. med. de nepbrorrb«gia«Lngd. Bat. 1839. 

Mmch (A. H. TAN DKK Boov), OTor Terscbillende yerbeterìngen der Voh- 
tascbe batter ijen, en de middeien om derzelver uìtwerking te ver- 
iiieefderen.LXXU.1838, D.V, bl. 137, 283; 1839^ D. Y^-bl. 543, 
713. 

■ * OTcr eene veriaeter d een toor fabrìkanten go- 

schikte wijse, om de waarde'fan den brainateen of maDgantum su- 
peroxyde te bepalen. LXXn. 1837, D, lY, bl. 392. 

— — — — — ^— — — — — -^— — ^— nadere waamemingen omtrentde zamenstel- van de cblorure de cbauz en chlornre de sonde. LXV. 
1828, D.m,bl.215. 

■ ■ oratio decbymiae materia , ratìone et nsn. 1, 1826—1827. 

> oratio de chymiae artibus conjnnctae fine etofficio. I. 1829—1830. 

— over de zamenstelling van de cornisb- etone. LXV. 1827. D. H, bl. 412. 

1 II ■■ T ■ ' r - over de tervalscbingder eetwaren en 

d^r anken, en over deaùddelen'OmdeaelTete ontdekken. LXXU. 1832, 
D.l,bl. 16, 222. 

■ l ' i yerbandeling over de f o e s e l-o I i e. V. 1836 , bL115. ' 

•— over de zni?eringYan den bout-azijn- en fdo &bTÌjfcnatigt bere idiug van Jion^^aaijnsuren-kftlk, volgenrCvR. 
Pffii.. PaccKKKn. LXXII. 1836, D. IV, bl. 99. 

L responsio ad qnaestionem: esponantnr «« «■ .1 É li 1 1 ^ 1 ktt m i tive tarnslertilk Mtara, crtorit etons e^ 
In 't NederdnitKb. Y. 1828, U, 1. 
MasciK (A., H, Tkir osK Boov), over iMt kftovttcboak of eUnUkt 
gotiii én deneWér weekankiDg ed bewwkiog, LXXII. 1833| D. L liL 
341. 

over de beretding fin de kaoaUchonk- ■taMAMaM olle in Eogeland, en.over bet gebraik Ttd deze bebogf^ke olle. LXXIL 
18S5,D. m, U. 650. 

over bel kUren van Tockten BieCpi|ikr- dceg in plaau van met YiacbUjm. LXXU, 1836 , D. IV* bl. 130. 

over de aanle&sleUinf ea ontledingnoged koper. LXXn. 1836, D. IV, bl. 136. 

over eeD nieow lakmoea-moi ^oeeaUt gràc ilis) van bet eilaod Boiiaìre» en denélb nuttigbekl voor bBtfcbrijk- 
wezen. LXXU. 1835, D. IH, bl, 472. 

■ • ' " ' over bet maillecbort. LXXII.18M,D. I,bl.289. 

over vei|{tttjkeode prooveii iMt neekNip" •oortei». LXXIL 1837, D. IV, bl. 391. 

over de vervalscbing der meekrap «ndt mlddelen om dezelve te ontdekken. LXXII. 1833 , D. I, bl. 515. 

over de vervalscfaiiig van bet meei] «b de middeJeo oeot deeelve te berkeimen. LXXU. 1836, D. IV , bl. 132. 
■ '■ • ■■' dìsputatio geologica de inccodiii «on- 

tium igni ardentium insulae Javae eommdemque lapìdibo». Logd. 

Bat. EàaAy 1826.,.8vo, / 3.60. 
■■ ' ' • ■' over de raiveringswlj]» Tan raapolie en 

lijnoiie. LXXU. 1833, U.U, bl. 113. 

■■ '' ■■ over valscben taffraan. LXXQ. 1633, D. I , bl. 420. 

over eene techniiohe wijie vao onàenoA aangaande de meerdere of mtndere nuverbeid Tao aal poter. LXXII. 
1836, D. IV, bl. 119. 

leerboekder scbeikunde, mettoepuuDg op konsten en fabrijkeo. BeìftSterk, 1831, 8vo» S pi», D. I, 
/4.80. 

over de xaivering der koolaare todib LXXIL 1836; D. IV, bl. 131 . 

over eene vergiftigde en Toor bet vee nadeelige tpoeling. LXXH. 1837, D. IV, bl. 272. 

over de bepaling der vraarde yan bet xilv^ op deo natteo weg. LXXII. 1836, D. IV, bl. 124. 

over de aamensteUing van bet xoat vu Gara9ao, vergelekeo met aodérein den bandd Toorkomende Bont-acocta. 
LXXII. 1837 , D. I V , bl. 43 1 . 

swart indewiiker en de oddcnoeldB- gen dienaangaaode van de Heeren G. M. vah Dunt en A.. Tjjr Bebs.. LXXIL 
1832, D. I, bl. 133: 

over eene nienwe 'mìjab rmtk vnmiing van da awavel-kooUtof. LXV. 1828, D.m, bL 37. 

■ over bet kristallijn voorkomen yen bet ^ afe ^ 

• 
BWif«lm«r-ijs«r in 4e nÉtonr. LXV. 1827, D. U, U. 405* 

Mesce (A. S. van bu Booh) , redeoToeriiig oyer de ^roortrelreUjkheid der 
héèmà. heelkande, iiitgespr. te DeUk» bQ het aAnVMrdeii Ttn liei 
opeobaai^eenù^mpt in de Ontleed- Heel- en Yroedlnnide. DeUt tMui 

Cnimupenhaan, 1790, 8yo, / 0.60« 

■ - weamemiogen van dèD invloed der Taccine 

opgeiyktijdise kindenóekte. XXXIV. 1818, D. I, bl. 196. 

(G. J;-^^ — ■ = ) diss. pbys. de circiilalione et respi- ra tiene animaEnm poioKuiibiM instractorum. Logd. Bat. 1812. 

/H.C ) re8poD8Ìo ad qaaesjtionem cbemioam: quom feoentiorum chemiooram pleriqoe, duce eximio B. Datt , acida m, qnbd 
badenos mariaticam oxygenatam dici consneverat , simplcoL esse 
(krìncipliim, cUoricnm nuncopandum, tutuant; oonnulli tamen enm 
Gl. BnzBuo » Teterem theoriam BuiTHOLUBTiAirAii, hks etiammim esse 
se^piendamantoment; qtiaerit facuUas: quaenam, baram doctrìnaium, d 
ipea apeetentor exp^niènta, si ad integrae tbeoriae cbemicae aoalogiam 
anten&titr, si deniqae ratio habeatar baseos addi fluorìd (phtboricuBr 
prindpinm nonnnlii dicnnt) et band ita prìdem deteeU princ^i iodici; 
praerogativam mereator? Il, 1818-^1819. 

còmmentatio cbemica de rettone qua senrat natnni proportionem inter principia proxima atmospbaerae. L 

1815-1817. 

i^ii— antwoord nopens de berookingen Tan QvYTOB Mo&vtAux cn LAifABaA^uE. XXXIV. 1826 , D. II , bL 387. 

brief aan M. tav Maevm orer bet nut der ChrrvoiiscHE berooking met gas muriatique oxygèné. XXXIV; 

1«26/D.n,bl.307. 

...^ brief aan M. N. Bssts over de cblornre de cbaux en de oxide de sodiam. XXXIV« 1827^ D. I^ 

bl.49. 

Trije beoordeeling Tan de aanmerkiogen omtrent den slaat en de evenredigheden der bestanddeelen van de damp- 
kringslncbty en onderzoek van betgeen daarorotrent gesteld is in 
aflkere verhandrfing, tot antwoord dienende op cene prijsinraag, door de 
natniur- en wisloindige facnlteit yan de Leijdscbe boogeschool nitgeschreven 
en Tan den Yolgenden inboud : op welk cene wijze bewaart de natuur ìm 
e^tmwedighM tusseken de beitaìtddtelen van den dampkringf Rottm. IFiJt^ 

1821, 8to,/ 0.30. 

beschriJTing en afbeeldingvan eenen nieuwen eekboren en eenen nieuwén pastor. XXIV. 1829, D. Il, bl. %kA^ 

disputatio geologica de granite. Lugd^ Bat. Hazenberg , 1820, 8vo^ / 1 .M. 

cene scheikondige ontlediog van den jiqbt** kafk. LXV. 1826, D. I, bl. 127. 

còmmentatio cbemica de luce quid vateat ad creanda nounulta saltem principia vegetabilinm proxima? I. 1817 — . 

1818. 

diss, physioL de nervo sympbatico^ magno. Lugd. Bét. 1821. 
_..——..——>—.— responsio ad quaestionem l>otanicam, sfo 
se hflbentem: quaerifur de rtitione qaae est inter strnctnram et f^rmtm eKternam pUntaram, iliagae uno allapove ipccimUa ghnK^ 

tur. L 1817—1818. 
MttCH (FL G. TAH DKE Boov) , de ontdekking eener nieuwe yervaUdùii^ ^m 

het geneesmiddel de zwavelzmre quiniDe. XXXIY. 1827, D. II, 

bl. 362. 
IIbsdao (R.), diss. obst. de partu difficili iostromentis aecantibis abiol- 

veodo. GroQ. ISIO* 
lIisoEms (G. D.), natuurlijke historìe vau den mena eh. AuuL de Cotìtt^ 

1793, 8vo, / 1.25. 
llBaa (P. M.)» di8s. med. obst. de cephalotribe. Lugd. Bat. 1839. 
Mbtz {V. rÌ0> disa. phys. med. de teleangiektaaia uteri. Gron. 

1838. 
IfBtzoBE {I. D.), geregtelijke geneeskundei naar bet Hoogl. door 

J. YAK OBH LxvDEN. '• Hage Miartf 1815, 8vOy / 3.60. 
|f£TSLA.&(J,G.), berìcht wegens een mio bekeod lodisch middel tegen de 

koorts en de koek enx. VI. 1790, D. XIV, bl. 576. 
I bericbt aangaaode eeo Singalees, die iet» van dat geeoe 

«AO ziJD boofd ìksdi, betwelk naar de Poolscbe vlecbt geleek. IV. 

1787, bl. 459. 
Mboas (B.*), dia*, cbir. pbarm. remediorum quorundam externoTQi^ 

apparatum eshibeos selectiorem. Lugd. Bat. 1793. 
Meuesimgb (A.) , kort begrip Tao hulpmiddelen ter genezmg Tan eed^ 

kwalen van paarden, koebeeaten, achapen en zwijnen. là- 

houdefide 113 reoepten. ZwoUe Tij'l, 1810, 8to, / 0.40. 
MsT (G. F. db) > diss. med. de gastritide. Gron. 1825. 
7———-*^-— respoosio ad quaestionem medicam: qoum mora san 

pensorum ab auctoribus medicia vario modo explicetur et quaesUooilKtt 
. band pauda io medicina forensi ansam dederìt, quaerìtur: quaenan 

aententia maxime probabilìs sit babenda, et quomodo secondimi haac 

ad illas quaestiones sit respondendum. III. 1824*- 1825. 

— diss. med. de morie suspensorum. Gron. 1828. Metdenbaueb, zie: FaoBBEEG. 

Meueit (F. J. F.), Ueber die neuesten Fortscbrìtte der Anatomie u. 

Physiologie der Gewàcbse. Mei afbeeldingen. XII. 1836, sL 

22. 
Ueijee, gevallen van febris intermitte'ns larvata ; naar het Hoogd. 

doorvAW Ei,DiE. LVra.1837, st. 2, bl. 97. 
' en Edel, over de geneziog van de slijm-polijpen in deo neos; 

naar het Hoogd. doorvAN Eldie. LVIII. 1823, st. 3,bl. 207. 

(B. J.], behoed- en geneesmiddelen tegen de oboi era modioi) de kinkhoest en kankerklieren. Rott. Wijnh&vtn Hendnkse», 
1831 , 8vo ,/ 0.50. 

magnetiscb- somnambulislische geneeswijze der bier en d- den beerscbende zlekte, de zoogenaamde griep, tevens met een varaia| 
van twee merkwaardige genezingen van graauwe staar, mitsgMlcn 
eenige bespiegelingen over bet wezen en de werkingen van bet dierlijk 
magnetismus. Amst. de Grebber^ 1837, 8vo, f 0.40. 

nieuwe bìjdragen tot de merkwaardige waamepningeo vn bet drerl'ijk magnetismus. Amst. de Grebber, 18Ì7, 8vo, 1 pi. sUl» 
/1.25. 
een woord ter vcrdediging van bet dierlijk magneti»- — 221 — 

mas en somuambalismas, tegen F. Tiiir Dm Basoosv Cz. ftotc. 
ri/nAocvn Bendrikseny 1629, 8fo,/ 1.10. 

lfEiism(B. J.)y merkwaardige waameiningen yan beliandeliog en genezing 
door betdierlijk magnetismns en somnambulismus, verrijkt 
mei een toegìft , zijode een aanwìjzaig en onderrigting , om door zekere 
magoetìsche bewerking pijneKjke ongesteldheden, Tooral jìcbt of bel ni- 
mathismos te genezen. Rott. fFrjnhm'en EendriAsen, 1825 — 1835,2 Dn. 
/ 8.80. 

« ■ ■ (J. C), waarneemiog nopens de wederopslorping van etter uit een 
geTormd absces en de ontlasting daarvan door de piswegen. LYIII. 1824 y 
^. ky bl. 332. 

(J. J.), waameming van eene verzweering in de lìnea alba. door welke galsteenen ontlast wìerden. XXX. 1802, D. XII, sL 2^ 
bl. 560. 

(N.), tvaameming ruk eene door de sectio caesarea gehikkig ' bewerkte verloasing , met aanmerkingen door T. A. Jorbitsha en G. J. 
RuNDXBs. un. 1824 , D. n, st. 3, bl. 1. 
MBiJUirK (B.) , korte bereidings-opgave van eenige nieawe scbeikimdiga 
praeparaten (acidum carncicum, campboricam, roccelticum^ 
▼alerianicnm enz.). LXII. 1835 , D. I, Deoember,bl.225. 
— — ^— naauwkeurige opgave eener bereiding van bet acidam 
peclicam. LXI. 1826, D. II, n.® 5 , hi, 257. 

amygdaline, zeer gescbikt ter oogenblikkelijke daar- stelliog van bet acidam Prnssicum. LXII. 1838, D. ni, Jonìj^ 
bl. 119. 

bandleiding voor apotbekers-leerlingen. Haarf. Bohn^ 1832, 8vo,/ 1.90. 

proeve eener verbetering van bet apotbekerswezen. Dev. van den Sigtenhorsty 1839, 8vo, / 0.60. 

tela aangaande de bereiding van eenige, nog weinig bekende. plantaardige ligcbamen, zooals: atropine, brucine, parigline^ 
emetine, >alappine.LXI. 1827, D. Ili, n.^ 3, bl. 135. 

over bet balaemen van lijken. LXII. 1836, D. II, Decem- ber,bl. 118. 

voordeelige beneiding van bet benzoéznur. LXII. 1835 » D. I,October,bl.263. 

nog iets betrekkelijk de zoutzare berookingen* XXXXV. 1827, D.I,bl. 132. 

— bereiding van bet bromium. LXI. 1828, D. V, n.* 5, U.244. 

— iets over de brood-vergiftiging. LXI. 1829, D» VII, B.*" 5, bL 260. 

bereidhìg vanbet Weener bijtmiddel. LXII, 1836, D. Il, December,bl. 115. 

iets aangaande de bereiding der caffeine. LXI. 1826, D. m, n.^* 2, bl. 69. 

iets over de bebandeliog van door de cholera jaangetaste fijden. XXXIV. 1831 , D. Il , bl. 172. 

— iets betrekkelijk de cbolera. XXXIV. 1832, D. I, U. 346. 

-— over de bereiding van copaiva-balsem^pillen* LXIL 1838; D.m,Janij,bl. 112. ~ 222 ^ ìtanxs^ (B.), bdModnnluiigTaiieepniiM^legenbetimbrQik sier- 

ken draok. XXXIV. 1831 , D. U, W. 397* 
«— — ■ bereiding van bel extractam taraxici. LXI. 1826» 

D.n, 11.^5, bl.268. 

nalezÌDg vao de, in d^ Pharmacopoea Belgjicay opgegevene bereidÌDSSw\ize der geneesmiddelen. LXI. 1831, D. XII, n\ 7, 
bl. 3; n^ 8, bl. 64; n*». 9, bl. 124; n^ 10, bl. 181; ll^ 11, bl. 
269; D«. 12, bl. 317; 1832, D. Xm, n^ 1, bl. 6; n^ 2, bl. 
74; n\ 3, bl. 121; n^ 4, bl. 196; n^ 5, bl. 254; n^ 6, U. 
311; D. XIV, n^ 7, bl. 7; n^. 8, bl. 73; n^. 9, bl. 132; D^ 

10, bl. 191; n«. Il, bl. 252; n^ 12, bl. 301; 1833, D. XV, 
a^ 1, bl. 12; n^ 2, bl. Ili; n^ 3, bl. 130^ a^ 4, bl. 200; n^ 
5, bl. 261; o^ 6, bl. 301; D. XVI, n*». 7, W. 29; rf*. 8, bK 
70; n^ 9, bl. 127; n*. 10, bl. 206; n«. 11, bL 252; n*. 12, 
bl 309; 1834, D. XVH, l^^ 1, W. 5; n». 2, bl. 61; n^ 3, bh 
149; vP. 4, bl. 206; n«. 5, bL 257; n«. 6, bl. 306; D. XVIH, 
n«. 7, bl. 3; a*. 8, bl. 63; n». 9, W. 122; n^ 10, bl. 181; n\ 

11, bl. 256; n^ 12, bl. 301. 
iets over bet poeder van arabiacb« gom. LXL 1830 > D.X,n*. ll,bl.245. 

iets oyer bet oplosbaar TenaogeD van de vlogge olia der elastike gom. LXH. 1835, D.I, Dee. bl. 218. 

over de cfaemiscbe barmonlca. LXL 1827, D. IV, nf^. 5,bl. 262. 

■ haodboekter berkenning van de ecbtbeid eo zuiverheid 

dar m de Phannacopoea Belgica tooikomende geneesmiddelen. Haarl. 
Loos/esj 1833, 8to , / 2.40. 

— indigo, akgenee8middelaangeweDd»LXn. 1836, D. n. Dec.bl. 117. 

iets met betrekking tot de beplanting der kerkboven. XXXIV. 1830, D. I, bl. 308. 

gelijktijdtge bereiding van koolstofzare potascb ea ijnsteenauur. LXU. 1835, D. I, October, bL 266. 

— iets betrekkelijk de opgave van den Heer GmàVAV over dea invloed der luchtop de kristallisatie der looten. LXI. 1829, B. Vili, 
n.<'5,bL241. 

ietsoverde kristallisatie der swavelzare soda, hij eene verminderde drukking van den dampkrìng. LXI. 1830, p. ^1^11.^4, 
bl. 181. - 

iets over de voortbrenging van kunstkonde ter béviteing van bet water. LIV. 1828, D. U , st. 3, bL 53. 

iets over bet dierlijk magnetismns, ookin vei^andmet ket sieleleven. Dev. ter Gunue^ 1837, 8vo, f 0.95. 

m an n i t e , derzelver bereiding , en bescbouwing vaa deselve aìs middel ter vervabcbing van de salphas chinici. LXI. 1827, 
D. m,n.<>6,bl.302. 

onderzoek over de aanwezigbeid van morphine in bet extract van inlandsche slaapboUen. LXI. 1827, D. III, n.^ 6, 

bl. 3oa. 

over eene nieuwe soort van olle. LXI. 1832, D. Xm, a:''2^,bL85. — 33S — 

Mnjusm (B»)» leti over hai loogenatoide oleum filicis maris. LXI. 
1827,D.IV,n.*>5,bL251. 

■ ■ ' Dog iets o^er de in dea bandel Toorkomende opiam-aoor* 
ten. LXH. 1838, D. m, Jonij , bl. 102. 

Bog ielft betrekke^jk de perigline. LXI. 1827, D. TV, n.''3,bl. 144. 

nog leu over de Terbranding Tan den pbosphor. LXL 1830,D.X,n.Q7,bLl». 

scbeiknndìge werking van Tencbillende reagentién opde thaiia algemeen bdkende ecbte kina-aoorten. LXII. 1836, D« II, 
Septembery bl. 40. 

nog Iets betrekkelijk de bereidiog van deo rob janiperi« LXn. 1835, D. I, Julij, bl. 115. 

eenÙj Tleetoh en groenien waargenomen vreemd vendujn^ 8el(roodwording). LXI. 1831.D. Xn,n.^9,bl. 144. 

idaoYerda salicine. LXI. 1831 , D. XI, n.''2,bL7?; ■.•3,U.127;n.o4,bl.l79. 

allereerate beginaelen der schei kande, eene handiaidiog Toor alien, die eene oppervlakkige kennis dezer wetenscbap weosehcn te 
TefkrìjgA. Der. van den Sigtenkani, 1836—1838, 12mo, 2 st. 
/ 2.75. 

OTer bel nadeel Tan stearine-kaarsen. XXXIV. 1839, D. n, bl. 445. 

ielB over bet aiik8tof-eertte»oxyde. LXI. 1833, D. XVI, n*. 7, bl. 17. 

ieU OTcr de working van somaige plantaardige ligcba- m e n op bet b ij ten d subii maa t, uit aen geneeskundig oogpunt. LXII. 
1839, D. m, Maart, U. 194. 

sidingTande snlpbas chinici. LXI. 1827, D. IV, n^. 2, bl. 74. 

- iets over de werkiog iran bet snlphn^etom stibii by- drogenatnm, opdemnrias prot^xydi bydrargyrL LXI. 1830f 
D.X, nMl,bl. 243. 

iets over de ber^ding van den syrnpns altbeae. LXTT. 1835, D.I, Octob. bl. 176. 

— gemakkelijke bereiding der syrnpns papaveria albi. LXI, 1827, D. m, n.<'6, bU 311. 

ietsoTerde tinctnra benioatis ammoniae compcH aita. LXL 1828, D. V,n.«>3. bl. 153. 

iets over de uitdamping doormiddel van eene dierlijke blaaa. LXI. 1829, D. VH, n."* 6, bl. 303. 
■■ iets over de ^eratrine. LXII. 1885, D. I, Octob. bl. 

152. 

dadelijk aan te wendene hulpmiddelen bij vergiftigingen 'van yerscbillenden aard. Dev. de Lange, 1830, 8vo , / 0.40. 

-^ magazijn van voorschriften, behelfende de nieawste «MitdekkingeninvenehilleDde knnsten en weienacbappen. Dev. i». d. Sigtem- 
Aor/r, 1831, 8vo,/ 1.30. 

— eene zeer voordeelige bereiding van volkomen mtvere w ijn- sleenzure potascb en spìesglans. LXI. 1827, D. m, n.*3, bL 
132, ( 

— — — — over bet ijzer-oxyde-bydraat, als beproefd redmiddel — 224 — 

bi) vergiftigiog met roUekrQid. LXD. 1839, D. IH, Mawt^ bl. 

186. 

OTer de zoete stof nitden coethoutworteL LXI. 1828, D. V, n.^1, bl. 25. 

een merkwaanljg verscbijnsel, waargenomen bij Engelsclie zwavelzuar. LXII. 1835, D. I, Aprii, bl. 49. 

iets betrekkelijk bet naerkwaardig verscbìJDsel, waargenomeii bij Engelsch zwaTelzuur door J. B. yanMcits- LXJI. 1835, D. I, Julij, 
bl. 103. 

UKzisa (F. X.) , verbandeliDg over de zwartgallige gesteldheid eii 

bìjzonder van bet zwartgallig temperament; naar bet Hoogd. Utr. 

de Waal^ 1793, 8vo, / 1.20. 
MicHAEUS (G. A«), geneziDg der amaarosis, door bet uitwendig gebniik 

der stri] e bui ne; naar bet Hoogd. door tan Eldis.. LVHI. 1832, st. 

2, bl. 155. 
— »— — ^— — keizersnede, ten vierden male aan vroo w Adam bts 

verrigt, met gelakkigen afloop voor moeder en kind; naar bet Hoogd. 

door TAN Eldix.. LYIII. 1837, supplem. band 5 , dt. 2, bl. 139. 

Zie verder: Zwargk. 
MicHELL (J. P.), natuurkttodige verbaodeliDg over deD invloed der adem- 

baaling Qp bet dierlijk leeyeD. XXXVI. 1794> D. n^ st. 1, bl. 

385. 

— — ■ geneeakundige verbandelÌDg over de oorzaken, ondei^ 

scbeiding en geneezing der f ebres catharrhales, of zinkingkoort- 
sen, welke zicbeenige jaaren meer dan voorbeen in Nederland vertoond 
bebben. Tweede druk. Amst. van Es (tbans Thijssens en Zoonjj 1806, 
8vo, / 1.00; VI. 1786, D. XI, bl. 89. 

dbs. phys. med. de causid, indole et tberapia morbo- rnm nervosorum qui in Belgica observantar. XO. 1785, D. III, st. 1, 
bl. 191. De Boll, vertaling. Ibid. bl. 427. 

verbandeling over de ondersteunings-middelen van den koort8l>ast. IX«. 1783, bl. 167. 

natuur- en geneèskundige verbandeling over de oorzaa- ken, den aart en de genezing der zenuw-ziekte, welke meo in de 
Vereen. Nederlanden waameemt. Utr. de Waal (tbans Thijssensen Zoon)^ 
1793, 8vo, / 3.75. 

aanmerkingen over dezinkingkoorts, welke voorna- namelijk in de maand Juny, des jaars 1782, te Amsterdam gebeerscfat 
beeft. XXVIU. 1782, D. IV, st. 2, bl. 389. 

drie brìeven aan A. Ypet, bevattende éen onderzoek^ over de vermeende schadelìjkbetd der dampen van rottend water 
. XXVra. 1782, D. IV, st. 2, bl. 624; 1783, D. V, st. 2, bl. 232, 

334. 
libcHGORiiTS (G. L.), diss. obst. de funiculo ambilicali foetos col- 

lum stringente. Gron. 1822; 

■ ■ ■ ■ . — : (W. {(.}, diss. cbir. de lipomate. Gron. 1824. 

]M[ichon(M.), over de verwijding der plsbuis; naar bet Eranscb door 

VAH Elmi. LVHI. 1828, st. 4, bl. 297. 
Middel tegen den^ stinkenden adem. XL. 1811, P. VU, st. 2, bl. 

220. 

om de deugdelijkheid van het bier te beproeven. XXXIV. 1810. 

. D.|,bl. 124. — 225 — 

Middel (fieproefd) tot redding van mensebeDy die door deo bliféili ge^ 
troffen en scbìjnbaar dood geslaiEen ziin. XXXH. 1790, 0. II. 

bl.l96*. O -« J 7 9 

(Eengemeen, màarbepro«fd)tegeiibet bloedspuwen. XXXIX. *■ 4 1801,D.y,8t.2,bl.20. 

om Bich tegen deo steek der bijén te beveilìgen , endìen, wanneer bij gescbìed ìs, schìelijk eo gelukkig te geiiezen. XXXIX. 1803» D. VII. 
at. 2, bl. 662. 

tegenden beet Tao eeo dollen hond. XXXIV. 1794» D. Il, St. 1 y bl. 164. 

tegen de doUe faondsbeet. XLV. 1808, D. I, »t. 1, bl. 47. 

(Beproefd) tegen bet dolworden der bonden. XL. 1810, D. VI, at.2,bl.614. 

(Gemakkelijk) ter terdelging van de doplais. XXXIV. 1812, D. I, bl. 270. 

tegen bet misbruik van sterken dr«ink. XXXIV. 1831,. JD. Il, W. 477. 

tot beboud der gezondheid van bet vee in natte weilanden. XXXIV. 1830 , D. I , bl. 387. 

tegen de klanders in bet koom. XXA''. 1763, D. IH, at. 2, M. 31. 

(Eenyoudìg, doch in vele gevallen seer vermogend) tegen de afgaande Jti ko^rtseo. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 727. 

om gemaklijk kwikzilver met vettigheden te Termengen. XXXIX. 1799, D. m, 8t. 2, bl. 374. 

tegen de likdoYena. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 733. 

tegen den loop van bet rundvee. XXXVIII. 1818, n^. 3, bl. 143. 

omde melk, in dezomerwarmte, Toor bet scbieten en zaai> worden tebewaren. XXXIL 1790, D. H, bl 186*. 

ter yerzacbting der naweeén. XXXVIII. 1814, n^. 9, bl. 405. 

(Eenvoudig docb ceker) tot verdrijving van bet ongedierte op de hoofden der kinderen. XXX. 1800, D. X , st. 2, bl. 517. 

om met deselfde warmte eene dabbelde overbali n g te weeg te^bren:: gen. XXXIV. 1815, D. H, bl. 108. 

(Onfdlbaar) tegen dei peeeknoop (ganglion). XL. 1810^ D. 
VI, st. 2, bl. 396. 

om rattékmìd en kwik in seer geringe hoeveelbeid te ontdekken» i;XI. 1824, D. l, n*». 1 , bl. 7. 

om chirnrgicale instrnmenten en ander fija staalwerk TOor roest te bewaren. LXXI. 1830, Mei. bl. 198. ter bevorderìng van de yermenging van saiebb met waterige vog- 

tea. XXXV. 1794, D. II , st. 2, ìà. 199. 

(Over bet beste) om sUj^acjitige si r open voor bederf te bewaren. JLXL 1824, D. I, nM , bl. 63. 

(Eenvoudig en zeker) legende stuipen der kinderen. XXXVIII. 1814, n^ 9, bl. 403. 
■ 1 . tegen tandpijm. XL. iSll, D. VII, st. 2, bl. 14. 

■ ■ (Bet) van Jah Bbivt tegm de varkens-ziekte onvoldoende be- 
vonden. LXVJI. I9i% D. IH , bl. 329. ' 

i5 — 226 — 

Middel legen de vijt. XL. 1811 , B. VH, st. 2, bl. 262. 
■■ ■- (£eiivoadig)ytegende waterTrees af hoodadolbeìd. XXXilI. 

1794,D.n,bl.35.. 
(Eennteiiwzekerbelpeiid) legènde wratten. XL. 1811, D.VIIi 

8t. 2, bi. 260. 
Mn>BXL (P.), iets over bet oDtstaan eem nageU op bel tweede gewridbt 

Tao den wìjsvÌDger. XXXIV. 1838» D. I, bl. 274. 
beknopte genees- en beelkundige verhandeling over de sc\or- 

butus. GroD. BoU, 1839, 8vo, / 1.00. 
Middelen, aanbevolen tegen bet bloedpissen ofde zoogemamde wee, 

b^i bet nmdvee. LXVD. 1837, D. DI, bl. 268. 
— -^— — (Eenvoodige , ookostbare en zeker werkende) tegen de bardnd^lg- 
. 8te bypccondrie, jicbt, zinkingen, verkoawdbeden, bl&ed* 

spnwing, ambijen, kolijk, bet zuur, de zodeenz. Uitgeyonden, 

zelf beproefdy en tot nut zijner medebroederen, opfnlijk bckend gè- 

maakt, door eenen menscbenvriend. Amst. Dan denBurgk^ 1800« Sto, 
Y0.55. 

(Eenige), om zicb te overtnigen van de zuiverbeid van bet kelp- stofpotassium. LXI- 1834, D. XVHI, n.«^ 12, bl. 341. 

(Twee) tegen den lintworm. XXXIV. 1819, D. E, bl. 137. 

om eenen boogen ouderdom te bereiken. XXXVm. 1814, n.o5,bl.207,n.«6, bl.248. 

(Aangeprezene) tegen de ziekten der acbapen, bet rotkreupel, de dolligbeid, alsmede bet seburft. XLm, 1809, D. Y, at. 2, 
bl. 186. 

ter ontdekking en onderkenning van strontìaan, batryta eft nragnesia. XXXIV. 1822, D. n,bl. 328. 

om winterbanden tegenezen.Tinctanr van benzolnenluHilfe^- - spirìtns met zeezootzunr. XXXIV. 1806, D. I, bl. 131 . 
MiDDELBOVEN (G. yan) , gebikkige redding ran drie ver stikten. XXXm. 

1797,D. U, bl.SK 

(H. S.), dis8. med. de yaccìnae insitione, latfbne 

babita exantbematis varìolòidei. Lagd. Bat. 1834. 

MiDDEHDOKP (P. B.) , disa. med. de apbtbfs neonatomm* Groi»* 1816. 
■ dÙ8. pbys. de oateogenési sèna aique morboaft« 

Gron. 1832. 
Miovoir (J.D.) dìss. med. obaervationes qaaedam aisténs pratritm solum 

spectantes. Gron. 1805. 
Mnius (P. J. ME£STEas),waaniemSng eener zenvwaebtige ontateking- 

koorts benevens eenige algemeene aanmerkmgen over de geneetw^a» der 

zenuWkoo'rtsen. Midd. AbrahùrnSf 1818, 8vo, / 0.35. 

*- vaameming eener algemeene TerstijyiHg (teta- 

' nbs). LVm. 1823 , snpplem. band 1 , st. 3, bL 193. 
BfnjiZa'^, maandlìjkBche tuin-oefeningen in allea wal in moca- nTigt>> en 

bloemtuin, atook- en broeikas, ent- en kweekerij moet gedaain word^. 

Amst. Gartman^ Fermandel en HoUrùp (tbans SoMeròe€Jt)\ Git>n. 

1804, 12mo,/ 1.80. 
MiixoT (J. A.), volleedìg zamenstel der Toortteeling, in deb betattfende 

de wijze om de aeze der Trugt naar welgevallen te bepsalen. Uit bel Framek 

vertaald en met eenige aanmerkingen venneerderd door H, A. Bèm» te 

Leijd. Dordr. Blussé (tbans v. Stegerent) , 1802; 8vo, / 2.00* — 2J7 — 

« 

iCtliimiir teder de gedÉanto Tan émef ìmaàuudi^ long-ontstekiog, 
in Tencfaillende gemeenten Tan het groot^liertogdom Luxaódiorg. LXYII. 

de pMffden te Aalbroek^ in AnCw. LXVH. 1830, D: U, w^mmm ftt. 2, fal.492. 

ODder het nudvee, te Anbel, in Lnik. LXVIT. 1830, 1>. U, 8t2,bL494. 

te Dngten en Ylst, in Friesliiiid. LXVH. 1830; D. Il, st. 2, bl. 499. 

onderfaetnuidTeeteGamerea, in Gelderland. LXYII. 1839^ D. n,fi.2, bl. 488. 

onder het nudvee te Rmjk eo St. Agatha, in Nc»ord-Bnb. LXVn. 1830, D. n, st. 2, bl. 490. 

onder het randvee Us Mecfaelen. LXVII. 1830, D.n,8t.2, bl. 492. 

onder het mndvee te Hoermond, in Limburg. LXVIL 1830, D. n, 8t 2,M.491. 

Mhazunzo, beantwoording van eenige yragen over de Japansche vroed- 
kniidje, met aanmaikingen van ycir Sixbold. X*. 1825, D, X, bl. 
191. 
JlbQimiif besehrqving eener epidemie van oorklierontsteking ; naar 

het Hoogd. door vah Eldik. LVIII. 1823 , st. 4, bl. 306. 
— — — - dgemeene oorzaken , en algemeene behandeling der prikkel s vol- 
gens Beoussais.' LIY. 1824, D. I, st. 1, bl. 105. 

(F.A. W.), note sor le fruit d'amomnm granam paradisi. LXXXL1838,pag. 157. 
■■ ■ ■ genera cactearum; LXXXI. 1839, pag« 87. 

nedoo sor les e ac i ées. ^^ LXXXI. 1639, p«g. 47-. I* * n'MMw ■ ■ • fi ^^ phhtarattì caotica rum in Flora flnminenai deUnea- 
veflsio. LXXXL 1838, pag. 47. 

il 1 I . .ni • 1. ■ ohsei^tions sor le ciUial médollaire et les^ dn trono de cecropia palmata, L. suivies de considéràtions góliértdes 
anrtediaiitettgBies médnllaires; LXXXL 1838, pan. I, pag. 29, part«4^ 

pag. 168. 

aii . it nu\ I iurr. i nocioe SOT ics chmmpignons entophytes. LXXXI. 

1839, pag. 37. 
■iif. fili 1 ■ m conm'entarii phytograpbici, quibus varia rei 

kflriUtfiàe o^iia ittuBtrantnr. LXXXI. 1839, pag. 158. 

f • nofioesnrles'cycadées.^ LXXXI. 1839, pag. 44* 
— sor les bòurgeons dea cyca'dé'es. LXXXI*' 1889, IMMAmm^AmAi pag^.46a. 

' observations sur les cytràdées de llieiUer royal • à -Layde. LXXXI 

-»■■', . \ w--^ 9uii la préfoliationdesxycadéea. LXXXL 1838,'pag. 

129. 

aanteekeningen over de verdiensten van Rumbert Do« Dosirs, omtrent de kennis déÉ* inlandàcbe planten. LXXV. 1^4 >bl. 

280. 

i^ttion da - drapanaCdla minaifs^iina. I4XXXI; 183»y pag. 18. 

notice sor- Pencephalartos éiongatUs Lsém. LXXXI. 1638> pag. IL — 228 — 

MiQt7U.(F. A. W.)» ab eneephaUrto horrido Litiii. ejiiaqve farcii»; 
. metafb. LXXY. 1839,bL94. 

aanmerkÌDgen op BESOfiXA^s aanmerkiogen over de 

literataur der inlandsche Flora. XXXIV. 1834, D. I, bl. 196. 
iets over de literatuur der inUuDdsche Fiora. XXXIV. 1834,D. I, bl. 57. 

teQtamen Florae HoxsaiCAX, of bijdragen tot de keoois der planten > die in de gedichten van Hombeus voorkomeii. LXXY. 
1835, bl. 111. 

-^ — - respoDsio ad qaaestionem. botanicam: deacribator 

germina ti o plantarum, praemissa brevi disputatiene de partibos aive 
organi» y qnibus constai fructus, deque harum partinm functione. lEL 
1830—1831, cum2 tabellis. 

de Noord-Nederlandsche vergtftige gewasaen. Amat. Sulpke, 1837, 8vo, gekl. pi. / 5.90. 

en G. J. MuLDBE, besGhrijving en ontkding Tao de in or usta ti e van een anker, in zeegevonden. LXXIII. 1835, J>. m , 

bl. 209. 

sur une espèce nonyelle d^isaria da Bréail (avec 1 plancbe). LXXXI. 1838, pag. 85. 

diaa. phys. de vetenim de j eco rie mentis. Gron. 1833. 

-^— ' — '• — •- • notioe sur lea liliacées. LXXXI. 1839* par. 

39. 

— : \ ■ — reaponsio ad quaestioncm botanicam , qua quaeritor : 

organo rum in vegetabilibusexponatur ortiis, ezpUcatioetaucceaaio, 
tum alionim ex aliis, et in alia mutatio, quam metamorpbosin aive pi^ 
lepsin plantarum dicunt botanici. Reapondealiur buie quaestioni ita, ut 
rerum ezpositio plantarum eiemplis iUustretur, dein ut virorum Gl. hamif 
Goethe, de Cahdolle, Aoaedh, Roepze, F:G. GxBUir'et aliomna de 
eodem argumento sententiae et observationes band negligantur. I. l8^-~ 
1833, cum2tabb. 

remarques sur les genrea otbera et ojrijLade Tati v* BXEO. LXXXI. 1839, pag. 457. 

note préliminaire aur lea genrea de la famiUe dea p i pò- »• » racées. LXXXI. 1839, pag. 446. 

oommentatio de veropipere cubeba, deque ape- debus cognatis ac cum eo commutatis, cui praemissa est diqputatiò tazonO" 
mica et geograpbica de piperaceìa. Leidae, ZaehtmanSy 1839, 8vo y cuaa 
«ibusitabulis lai^di incisis. Fase. I , / 4.20. 

note sur quelques plantes cellulairea nòuvdles. ? LXXXL 183^, pag. 453. 

— ■ disquisitìo geographioo-botanica de plantarum regni 

.^.^tavi dlstributione. Lugd. Bat. van den HeuvéUf 1837» 8va« 

/ 1.40. 
-*• proeven over de prikkelbaarbeid der bladen wk 

mimosa pudica. LXXV. 1838, bl. 35. 

over het sargasso of zeekroos. LXXV. .ISS?^ . U. 25; LXXXI. 1839, pag. 198. LXXV. 183», bl. 321. 

— remarques surle parasitismeilu Tillandaia oloeae- 

.:.-£Qlia, Hooz.,avec 1 piancbe. LXXXI. 1838, pag. 86. 
de Noord-Nederlandscbe vegletatie in bare hoofdtrek* — ia9 — 

Leo vergeleken mei die der PMissische Rijn-Provincie. LXXV. 1837 , 
bl. 271. 

proeren over de weiÌLÌDg van vergif tee op piante d. LXXy. 1837, b). 154. 

ieto over het ge»lacht za mi a. LXXXIV. 1837, D. I, U. 65. 
MiRAiTDOLLE (H.ì y dis8. med. de varia hydr'opis specie. Lugd. Bat. 

1839. 
Misbruìk (Over bel menigvuldige) , van bel opium in de geneeakande. Naar 

bet Latijn van Prof. Hoilh; medegedeeld door J. J. QAksynscK. XL. 

1807,D.m,8t. 2,bl. 112, 
M isbraikem (Ofér eenige genees- en beeUcnndige), welke sijn waargenonwn 

en Biedegedeeld door eenen pkttelands heebneester aan zijnen vriebd doc- 

torli. UX. 1822, bl. 81. 
■ ■ ■ ' die door goede geneeakundige wetten behooiren betengdd te 

worden, consult van zeker geneesheer, nitventìng van de rob-4intÌ9y- 

pkiUtique. LXXL 1830, Mei, bl. 195. 
Missive van *** aan zijn vriend G. BaEGMAir, over de gelukkige gèvolgen 

zijner aangewende pogingen tot bebood der equipagie (zeelieden) van 

*s lands fregat van oorlog, onder Gommando vanden kapt. C. db Jokoh, 

als waaropin den Ujd van 28 maanden, niet meer dan 2 dooden zijn ge- 

weest; benevens bet antw. van gemelde Heer , met aanwijdng der midde* 

len. Rett. Cernei , 1794, 8vo , / 0.10. 
MoBVs, een geval van overlievrucbting; naar bet Hoogd. door tah Ecdxk; 

Lyni. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 241. 
Mode (De), in de geneeskanst, of iets nit de briefwisseUng van meester Jan. 

XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 285. 
MoDSL (J. G.)/ scbeikundige proeven over bet gemeene cor t «l'entra; IHt 

het Latijn door P. BonoAsaT, IV. 1773, bl. 93. 
Monrs(J. J.); diss. med. de ascite, seu bydrope abdominali. Lngd. Bat. 

1813. 
Mosa (J< H. Wtf MuTS tah db), waameming eener genezene veneriscbe 

beenverweeking, (onteosarcosis venerea). XXX. 1819, D. XXIX, 

et. 2, ìli. 263,308. 
— waamemi ngen , betreffende debydrops 

aetivos of calidna in bare onderscbeidene soorten. XXX. 1822, D. 

XXJ$:n, st. 2, bl. 212, 266, 273. 

(J. J. VAN db), eene verbeterde geneeswijze van entr opium be- proefd. XXX. 1817, D. XXVU, st. 2, bl. 746. 

iets over een exantbema psendo-variolosnm, bij een' enander' gevaccineerden waargenomen. XXX. 1818,D.XXyni, 
st. 2, bl. 359. 

Mogelijkheid (Over de), om nit metaaien, waarin geen goud nocb zi 1 ver 
18 , • ecbt goud en zilver'te maaken, beataande in bet merkwaardig verbaal 
vail verscbeiden proeven, die daar van genoomen, en door gerecbtlijke 
•oilAerzoekingen als voldoende bevestigd zijn. Grevolgd van eenSge alcbijmis- 
tiscbe aanmerkingen , gescbiedenissen en waarnemingen , welke over de 
mogelijkheid van deze zonderli^e kunst licbt verspreìden. Dordr. de Leeuw 
en Krap, 1795, 8fo, / 0.40. 

Moioir (B.), nieuw middel ter venvijdering van den moederkoek nit de 
baarmoeder, bij bloedvloeijing, na de geboorte des kinds; naar het 
Hoogd. door VAN Eldib. LVIIl. 1828, st. 1 , bl. 76. — ÌSO — 

BIoeb(C. A.ìyfpecmed. demeUstasL Logd. JBat. IWff. 

MoLESCBOTT ( J.F. G.), waarDemÌDgeenergelukkige genezinj; yvi ejBfUi passio 

iliaca. UV..1824, D. I, «t. 2, bl. 98. 
MoLuniBOBB. (J. H.), iets aaogaaDde de br assida olerac«a costata 

n^penthiformìs, Dsc. (Mét 1 aft.) LXXV. 183% bl. 114. 
MoLL (A .) y middel tegen bevige aangesigtspiJD; medegedeeld door tav 

Elpie. LYIU. 1831, 81. 4, bl. 381. 
' practische aanmerkingen op de practische aanteekeniDMD 

irap Dr. Baiiub. I.VIII. 1827 , »t. 1 , bl. 1. 

over acetas planbi; pbtbisis pulmonal^s; bella* donna; diplopìa. LVIU. 1838, st. l^hl. 53. 

over bet geneeskundig gebruik van bet gesuivflide . aja moniak- •r zovit (sai ammoniacam depuratum). LVUI. 1823, st. 3, 
bl. 250. 

offer den arnicae' radiz, floce;i. XYIII. 1839, st» 4^ bl. 365. 
bt3r71. 
W.373- over de aaa foetida, gummlnreaSoa. IiVIU. 1839, ^. 4, 
ovw den asparagas officinalis. LVIII. 1839, si. 4, V . 1 Qwr de avena. I^VUI. 1839 , st. 4, bl. 374. 
—r: bavdanae wdix. LVni. 1839 , st. 5, W. 460. 

belladonnae radiz. LVUI. 1839, st. 5, bU 461. 

■■ ■ ■ geregtelijke geneeskundige b^rigten en oordeelvdtto- 
gen. LVIII. 1826 , st. 3, bl. 262; st. 4, bl. 357; st. 5, bl. 457; st. 6» 
bl. ^48; 1827» st. 1, bl. 79; st. 2, bl. 175; st. 3, bl. 222^ 
st. 4, bl. 365; 1828, st. 3, bl. 259; st. 4, bl. 365. 
wQver de .beroer ten. LYIII. i834y st. 1 , bl* 4. 
en YAK £LDis.,oyer de bloedzuigers. LVIII. 1^1, st» 1, bl. 46. 

■ beknopte beschrijviog van den Aziatischen braakloop.(ebo- . lera Asiatica) in deazalfs vencbijnseien , kenteekeoen., oorzsken, onder- 
scfaeidene vormen en geneeskondige behandeling; iozooderheid ten.ntftte 
der beelmeesten ten platten lande. Arnh. MuUer^ 1832, 8vOy 
/0.75. 
f antikntiek, aan de beeren van SsiPaHAir LuÌmscs , Qsmro en 

Macquslun, schrijversvan bet GeneeskuadigMagajùjnos^hiàXt'^iiX.tmm, 
van Baowir. XLIL 1808» D. V, st. 1, afd. 3, bl. 299. 
■ bry oniae radiz. LVIII. 1839, st. 5, bl. 465. 

calami aromatici radiz, LVm. 1839, st. 5, bl. 467. 

.— ^— — over de camphora. LVIII. 1839, st. 6, lil. 537. 
■ cajeputi oleum. LVIII. 1839, st. 5, bl. 466. 

proeve eener tbeorìe van de weiking der contagia acnta op bet menscbUjk ligchaam , en de algemeene bebandeling der daaroit vQort* 
vloeijende ziekten, Nijmeg. van Gnor (tbans rA(fMeii# eji Zcmmi), 4815, 
Sto,/ 1.40. 

leerboek der geregtelijke geneeskunde, voor genees* en regtskundigen. Amb. MuUer, 1825— 1827 , 8yo , 3 Do. / 16.74. 

practiscbe bqdragen totdeleerder geneesmiddelen» LVUI. 1839,8t.3^bi.272. — 231 — 

lloUt(A«)9 scheU eenertwee-jarìge, jseerin^^wikkeldeziekte) mtìi lijkope- 
niDg (hartziekte enz). LVIII. 1838, st 2, bl. 125. 
■ over kuQsttg huiduitslag en buidzweren. LVIIL 1823, 

8uL,bL);se. 2,bU97. 

hydropSy door hevig zweeten genezen. LVIII. 1839» st. 2,bl.l01. 

wnaroemÌDg eeoer geneziog vanr den kettìngworm (taenia solium, valgo taenia cucurbitina) naar de methode van Basxsee. 
L¥in. 1824» supplem. band 2» st 1 , bì. 1. 

ieU over bet juiatgebruik der ktoa-baat, in tueachenpoo- teade koortsen, XLYIII. D. II, st. I,>bl. 1. 

geregtelìjke geneeskunde, kindermoord, -verdrinken van bet kiiKltn bet vmchtwater. LYm. 1839. supplem. band 6. at. 1, bl, 
73. 

verslag der kinderpokken-epidemie te NijmegeOy ioden Ìarel817; henevjena eemge wmmerkingeD daartoe en de kindórpokken 
betrekkelijk. XLYHI. D. IV » st. 2^ bl. 97. 

aao den scbrijverder brochure oader de mbriek , nuttigbeid der koffiji ter genezinge der koorts enz. XUV. 1809, D. IV, n.^2 , bl. 
170. 

bijdragetotde leerder tusacfaenpoozende koorts. I<VQI. 1839, st. 1, bl. 1. 

beschrijvingeener epidemìsehe koortszielcte in eenige gedeel^ ten der provincie Gelderland in bet jaar 1831 ; oaar.eenige waaniemingen 
en ingekomene o£&ciéle berigten opgemaakt. LVIII. 1838, supplem* 
band 5 , sL 3 , bl. 193. 

— overdelevertraan. LVm. 1834, st. 1, bl. 6; 1838,st. 1, bl. 50. 

slepende locbt- en longpqp-ontatekjng. LVISL'1839, at.2,bl.lOL 

waainemingeenerbuitengewoon groote maag. LVIIL 1834, st. l,bl.4. 

iets omlrent bet gebrqik vanhet moederkoren fsecale cov- nutum) ter opwekking der barensweeén, beoevens eene waameming 
van lucht^nblazing bij een schijadood gebofeo kind. LVIII. 1831, 
st. 6, bl. 552. 

waaanenung van belangrìjke zidcte-verschijnselen , wanroe^ viuepijnlijke zwelling (phlegmatif ali>a dolens) bij eenftkraam- 
mmw. LVIU. 1832 ^ st. 5 , bl. 385. I 

iets over den pois, als ziekteteeken^ met waamemingen. LVIII. 1823, 8t.4, bl.289. 

over bet Prussias ferri. LVIII. 1834, st. 1, bl. 1. ■*^ bandboek tot de leer der te.eJi^^nen van gezondheid en ziekte (semiologia medica); naar de besCe schrijvers vervaaedigd. Goriocb. 
Noorduijn^ 1821— 1823, 8vo, 2Dnmeteenaanhangsel. / 15%10. 

specmed. exhibensgeneraliaquaedam circa theoriam, sicdic- tamj incitationis. Logd. Bat. 1806. 

vicariérende werking van buid- en darm-kanaaL LVIII* 1839,st. 2,bl. 109* 

over vrormen en wormziekten. LVIII. 1821, bl. 20; 1822, st. 2, M. 97, st. 3, bl. 185, st. 4, bl. 281. 

gemeenzame brieven over bet Scheveninger*zeebad, ten natte — 232 — 

van lljders, balf- lijdersen niet- lijders enz. Arnh* Jfif//«f , 1824, 8vo. pL 

/2.30. 
MoLL(A.}y wenken nopens den ìovloed der zwer vende zenuw op de 

maag en de spysverteriDg^. LVIU. 1824, suppl. baod 2^ «t. 2, bl. 

142. 

(G.), overhet palladiani. XXXIV. 1836, D. II, bl. 116. .. 

òverde electrische proef van den rìdder DB Nobili. XX3Uy. .• 1824, D. II, bl. 365. 

overeenzeer grooten galvanischen toestel, vervaaardigd door J. TAK DEH Boa. XXXIV . 1822 , D. I , bl. 292 ^ 307. 

over de verkleining der Yoltaìsghb toestellen. XXXIY. 1833, D.I,bl. 82,275. 
MoMBE&T (M.), vierdaagsche pisopstopping, bij eenen nieuwgeboren 

knaap; naar het Hoogd. door vav Eldu. LVUI. 1838, sapplenu band 5, 

8t. 4, bl. 330. 
over de tandpijn en bet uittrekken van tand«n; 

naar bet Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1832, st. 4 , bl. 316. 

verlossing van eenen zuìger, bij eene zeventtgfarige vrouw ; naar bet Hoogd. door vah Eldik. LVIU. 1838, eupplém« bandl5 , 
8t. 4, bl. 325. 
MoMXEiisa (J. B. H.), diss. med.de dolore in genere , nee-nen^poaiCkH 

nes medici argomenti. Lugd. Bat. 1815. . \ 

HoircHT (S. db) , berìcbt van de inenting der kinder^-pòkjea in Rotter- 
dam. lY. 1765, bl. 267, van de bericbten. i 

' bedenkingen over de aanstekende ziekte ondèr de rnn- 
deren. IV. 1769, bl. 351. i 

verfaandeling vao de oorzaaken , genezing en voorbeboedin|^ ^dergewoone ziekten van ons scheepsvolk, 't geen naar de Wliet- 
IndiénHmart. JV. 1761 , bl. 1 . 

MoHDB (W. VAN deb) , berìgt van een zeldzaam geval , waarbìj de b e en de- 
ren van eene vmcbt welke drie jaren verborgen zijn geweest , door dea 
aars ontlast zijn. XLIV. 1816, D. IX, n."" 9, bl. 408. 

Mondt^OInmel (De), een middel tegen de wurmen. XXXIX. 1803 ^ 
D.VII, st. 2,bl.58. 

Moneta (G. J. db), beproefd middel tegen doUen bondabeet. XXXIX. 
1801, D.V,st.2,bl. 359. 

BIoNNiK»OFv(J.), ontleed- beel- en werktuigkandige zamenstelling over de 
breuk«n. Nieoweveel vermeerderdeen verbeterdedruk, na dea antheurs 
overlijden uitgegeven doorzijnen opvolger A. Nieuwbnhcys. Arast. Bajun^ 
1793, 8vo, pi./ 1.50. 

opgaave eener menigte breuken of achearzela^^IV. 

1777, bl. 231. 

MoNRO (A. C), waamemingenomtrentde verzameling van bloed% weivocbt 
indeborsten, welke me t kanker bezetzìjn, nader bevestigd met aoort- 
gelijke eigene waarneraingen door E. P. Swaobbman. XVU. 1802» 
D.Vn, bl. 165. 

MoHs (J. B. van), acidum azoto-carbonicum. LXI. 1830,D. IX^ n\ 
6,bl.291. 

I nienwe bereidingswijze van bet acidum chromicilm» 

LXi; 1828, D. V, n^ 3, bl. 139. 

over bet acidum crotonicum. LXI. 1827|D.IIIy n«.35bl. 126. ^ à33 ~ 

Jloito {f . B. TA]r)| ietsoter de ^Fwbinding, welke de beide bfaanwstofiBBv 
ren: acidum oyanicum en acidam fulmibicAm, ittet '«rater 
aangaan. LXIt. 1839, D. m, Maan, bl. 181. 

bereiding van het acidam fluo-^ilioicam. L3CI. 

1828, D. V, ]l^ 3, bl. 132. 

over de bereidiog vati het acidum faydriddicnjn. LXl. 1828, D. V, n.*^ 3, bl. 135. 

bewariog van het vloeibare acidam hyilrocytBi- cvm. LXL 1828, D. V, n.'' 3, bl. 138. 

iets betrekkelijk het acidam lacticUm. LXL 1833^ . D.XVI. tì.»7,bl. 13. 

acidum melliticum. LXI. 1828, D* V, n^ 3, bl. 

140. 

over het acidum valerianae. LXI. 1834VD;'Xyn. n^ 4 , bl. 200. 

-- over de tbeorie vaa den aether. LXI. 1828-^ D.y^.ji^. 2,bl.61. 

over het maakenvan aether door seecoutraur, oizeor xoutzure aether der apothecan. XLI. 180O, D. Ili , bl . 27. 
' < • ^> ' ^ — ^ verscbljuael bij de bereidiog van dea aether waargeoo? 

meo. LXI. 1826, D. II , n.° 6, bl. 319. 
■- ' ■ ' ■ ■■ i opmerking over eeoige aether a. LXI. 1829, D. Vili , n^ 3 , bl. 121. 

■^ iets over de aétfaerra. Medegèdeeld door B. Miiium^ LXL 1829, D. Vn, d.« 5, bl. 256. 

iets over de aethers. LXII. 1838, l:D. Ul^/Jwaij» bL82.- 

nog ietBoverde aethervormiog. LXIfj ISSof^ i). I, Oolober,bl. 124. 

reageosvoor a leali én en zarèlL LXI: 1831,'D.XI, n.«l,bl.2L 

over den staat der organischè alcaliSn"ln, de- kioik^adDr- len. LXI. 182?7, D. IV, n.« 2, bl. 71. 

nieuwB al cai old e in de overbiijvende loog na de crìjstal- Jisatie der quinine. Medegèdeeld door B. MsiJixiir. LXI. 1829^ D. 
Vm, n.»2,b4.67. • - - _ 

over het gebraik van den alcohol, ab edO prMrvatief bij overgehflftlde w'ateren. LXI. 1827, D. iy,n.''2, bl. 67. 

4.werkÌDg van den alcohol op axgnzojotr lood. LXI. *^ . ■ ■■ 1833, D. XVI, n^ 10, bL204. 

ontdekking van eenen nieowen alcohol <m eeneu niieu* wen aether. 'LXII. 1836, D. I, Janij, bl, 304. 

alcohoi bij de gestiog vào brood-deeg verkrtageii>.L^* 1827,D.ni,o.<>5,bl. 260. 

over de onderlis^e werìung van. alcoholdamp en zwaveldamp op elkaoder. LXI. 1830, D. X , n.* 10, bl. 190. 

overde bereicfing der al the ine. LXI. 1827, D. Illy n.<>5,bl.241. 

ontdekking van valschen aluin. LXII. 1836, D. I, Junij,bl.308. 

— alttinaarde-metaal. LXI. 1827, D. IV, n.'' 3, bl. 130. — 284 ^' 

Mom (ì* B. yak), bereidiiigen o«eosduppeD.vMili«t alajninlum. J^I. 

ìS2»y D.Y,ii.ol^bl. 5. 
_ iets over de lOQgenaamde amiden. LXI. 1833 , D. 

XVI,n.'7,bl. 11. 
, bijzondere werkÌDg vao desoutxQr.e. ammonia op de 

«cUntare soda. LU. 1830, D. IX, n.^" 1, bl. 5. 

— over de werking Tao bet ammonìagas op deq sout- «elher. LXn. 1837, D. II, Maart^ bl. 122. 

iets over de verbÌDding .vao droog ammoniagaa mei >droog.awa«cUgEUurgafl. LXII. 1838, D. lU, Juoy, bl. 84. 

— iets betrekkelijk bet a p p e 1 z a ar. LXI. 1834 , D. XVII , n."* 6, bU 304; 

over bet aqua pbagadenica. LXI. 1827, D. JV, n,o3, bl.l3l. 

eenige scheikundlge bijdragen nopens argylla, by- drargyroiB, lapis infernalis, murias ammoniae et miiriaa 
bydrargyri. LXI. 1831 , D. Xn, n.« 8, bl. 61. 

wa mefknrfcardlg yerscbijinel. lietrekkelijk hetarsenik- •art ruur. LXI. 1833, D. XV , n." 3, JW. 148. 

^ bcHPeidiog vaa eenen zeer starken.azqn. LXI. 1826, D. n, D.« 4, bl. 233. 

iéts over deo Ì9;48 omo bereiden azijo, LXI. 1832» D.XI^,n.^ 1, bl. 1. 

over de werkiog van de xoaUtof bij eeoe door zwavelìg- zaur belette aziJDgestÌDg. Medegedeeld door fi. MKiJijax.i;U*' 1829 , 
D.Vai,n;*2,bl. 64. 

— ^ over DoBBBREiNKa's azijolamp. LXI. 1827, D. Ili , D.^ a, bl; 125. 

bereiding van hetazijnzuar-ammoniak. LXI* 1827, a mia.'' 5, bL 262. 

ontdekkìng van een nieuw azijnzQur-koper. L7UI* 1836jl>. I, Junij, bl. 306. 

zeer gescbikt middel, om bet onzijdig aziJBrziiar lood'van bet onder-azijnzuur lood te .herkeoiieii. LXI* 1827, D* 

ra,«.*5, M. 258* 

aziJDZUur lood, voor een zesde mct zìiar venadigd* LXI- 1828,D. V,ii.^l,bLll. 

over .bet aziJDZUDr lood en lood<>ozyde. Bledege' deeia doorB. Msijuki^. LXL 1829, D. VUI, n.« 2 , bl. 7§. 

bereiding van den .balsamum .opodeldocb. LXI« 1827 , I>. m, n.'' 5^ bl. 244. 

bereiding VBD «eeen doorscbijnenden balsamnm opo- deldoch, welke btj«ia ongeklenrd is, en door dea ooderdom niet troebel 
wordt. XLI. 1828, D. V , n.^ 1 , bl. 1. 

iets betrekkelijk bet benzoézonr. LXI. 1834, D. XVU, n.<> 6, bl. 305; LXn. 1835, D. I, Oct. bl. 122. 

berdding van een salpeterzanr bismntb, bettvdkeen «anzienlijkpraecipitaat.levert. LXI. 1832, D. Xin, n.^'ò, bl. 243. 

bi-snlpbaretum ferri en bi*ealpbaretam stan- ili. LXI. 1834, D. XVn, n." 5, W. 255. 

bi-sur-sttlpbaa sodae. LXI. 1832, D. XIU; n.«5. bl. 246. — 235 — 

Hotfi (J- B. VA»), owde bUekÌBg vm het was door de loiitttaf, X3U* 

1827,D.in,n.o5,bl.255. 
j ■ over de Toortteeliiig der b lo ed za ig ere. LXL 18279 

D.IV,n.«2,bl.70. 

middei om de bloedsaigers te>bewereB f «b om de- zelve spoedig te doen zaigen.^LXI. 1827, D, III, d.^ 5» bL 251. 

mìddelom gesc^en bdibende bloedzuig^re vbu der-» aedver bloed te ootlasten en ten gebraìk weder gescbìkt te mekeiu .LXI« 
1828,D.V,ii.^l,bl.21. 

over de borax ab een de baìd bknk makend middei» LXI. :1827, D. m, n.<> 5, bL 252. 

voriéteit van den boraj. LXI» 1828, D. Yy uJ^ l. bl. 19. 

iet» over het borax-i;iK:qjr,.LXI. 1834y^]>. XVU^ ii«^ bl. 142. 

— .over de werkiog num .den braodewijii op dea «aija. Medegedeeld door B. MEULiirK. LXI. 1829, D. Vm, n.''^, bL 61. . 

over het bromidai. LXI. 1826, D. Ul^a^» 1 1 bl. I5 1827, D. III,n.-3,bL123. 

van hel broaiaia, àoodep aather, -LXI» 1827,D. IV,n.«2,bL64. 

middei om al bét bromiam ait dezottt4oog te.¥erkdj.- geo. LXI. 1826, D. HI, n.^2, bL 69. 

over de vooroaUerstalde gelijkt^'dige verbiadiag van bet bromiam met het iddo-chlorium. LXI. 1826, 01.1 m, Ìì.?:2, 
W. 64. 

letB over de ontlading van met bromiam beswaagevden aether door kalk of bitteraarde. LXI. 1828, D. Y, nf b, 
bL242. , > . 

eenige scheìkimdjge bijdragen. LXIL 1836-| D» Ip 

VmiyU. 276. 

over de bijtendmaàiaf der .potaach. LXL 1826^ D.ra, n.*^l,bL6. 

over de aanwengbeid van olle in den beat en den wortel van den calamus aromaticus. LXI. 1827,. D. III, a.® b, 
bL 259. 

prìndpes élemènuìres de chimie .philoMqpd)M|ue «(reo .dea appllcations gónéralea de la doctrlne dea proportions determinéea 
BnuL de Mai, 1818, / 2.50. 

over, door -dlB^lfi vlugbeìd zeer merkwaardig- chloraretom joanganeaiam. l*^* 1827, .P.. . IV^ u^.d, 
bL241. 

over de zamenttelllng van 8<mimige cblorverbindi»» gen. LXn. 1835, D. I, A.pril, bL 34. 

over de Idear der' eh lo re. LXII. 1835 , D. I, Julij, bL 106. 

bereiding van cinnaber langs den natten weg* LXI» 1833,D.Xyi, n.^7,bL 16. 

beaohrìjvlng van eenen col ori me ter en hoe mea ^eozelven gebraikeumoeL LXI. 1828, D. V, n.'' 3, bl. 149. 

' bereiding en nitwerkselen van de conine. 1^'^L 1828, 

D.V, n.*^3, bL144. '— 236 -- 

HoM-fX, B, vah), ontdekking vati een nìeaw alcaloide (cynapio). LXF. 

1827,D. IV,n.**3,bl. 138. 
I over de cyodine. LXI. 1828, D. V, n.^ 1 , bl^. 

16. 

DÌeav iroorachrift ter bereiding yan het deatozyditm barii.LXL1827,D.IV, n.*5, bL246. 

voordeelige bereidiog van het donderzìlver. LXI. 1827, D.IV, D.p 2, bl. 62. 

over de dracine. LXI. 1828, D. Y, o.^ 1, bl. 16. 

een blaauw gekleurd-voeht , zich ontlasteDde air de won- deo, Teroomakdoor empi, eantbarid. LXI. 1832» D. XIII, n.® 1, 
bl. 4. 

over de herstelliiig tan het flaor. LXII. 1835, D. I, Aprii, bl. 34. 
* I ■ " ■ ■ 'VriJatclllDg van het flaoream. LXII. 1836, D. I, 

Junij, bl. 301. . : - 

>■ : ■ over de gall^is chinici. LXL 1828, D. V,n.^ 1, bl. 

14. 

--* nienw voorschrift ler bereiding van het galnotenzn ut. LXI. 1827, D. IV, n.*» 5 , bl. 251. 
I I. .I i I II II . ' I .ìelB over de zamenstdlmg van het ga In o tenznur. LXI. 

1833, D. XVI, n.*» 10, bl. 199. . i 
. >'■ ■ ■ ■ g«8 parbonico^svlphuratum. LXI. 1827, D. IV^ 

n.«3,bF. 129. 

aanmerkingen over de verscbijnselen van het g al vani s- niQtf^ Of ^é^'di^erlijke eleetrlciljeit. XLL 1800, D. IH, bl.' 
■.37. • • ■ '- ■ 

over de Werking van goud op z il ver. XVI. 1833, D. XVI, n.^ 10, bl. 205. 

goud-zouten. LXI. 1830, D. IX, n.® 6, bl. 393. 

— . zniveriog van den. boni ng. LXI. 1827, D. IV, n.®3. bl. 129. 

i6f8 over de vorming van den h o a t-a z ij n. LXI. 1830 i D. X,n.<^ll, bl..241. 

over het hijdraat van carbonato-sab-carbonas ammoniae, enz. LXL 1834, D.XVH, n.^' 1, bl. 2. 

bereiding van de hydvid^as potassae. LXI^ 1828 y D.V,n.^l,bl. 2. 

bereiding van ' hydrogeniam sulphnratum , het- :wdk niet het minate vrìj watentof bevat. LXI. 1827, D; m. n.^ "6, 
bl. 299. 

over het hypo-snlphis zi nei. Medegedeeld door B. Meulink. LXI. 1829, D. VU, n.^" 1 , bl. 3. 

middel om de blaauwe klenrstof te hepalen, welke de in den handel voorkomende indigo bezit. LXI. 1827, D. IV^ n.^ 5, 
bl. 243. 

over de werking van het iòdium op het acidvm nuo-silicicam. LXL 1828, D. V, n."" 3, bl. 133. 

-— - iddaretum arsenici. LXI. 1828, D. V, ii.° 3, bl. 137. — 237 — 

][om(l. B. vAii), iddttretnm hydrargyrì nativnm) in Amerika §e» 
Nronden. LXI. 1828, D. V, n.^l , bl. 11. 

. omhetgeel iòduretam potassii te ODtkleiireD* LXI« 

1827, D.rv,ii.«3,bl. 130. 

ìets over de bereiding van het poeder Taxi Jahbb* LXI. 1832, D. XIII, n.« l,bl. ò. 

scbeikaodìge traarnemingen bevattende: een scbeikniidig Ooderzoek vao jenever; over de werking van zoutatof op indigo, 
bereidÌDg van oliemakend gas; de werking van kool opeene oploa- 
8ing van peiasch eo aziJDzanr ; over kermes minerale en kwikzalf* 
LXI. 1832, D. XUI, u.*^ 4, bl. 181. 

over de -werking van den òVer-pbospborxnreiì kalk op rood koper. LXI. 1833, D. XV, h."^ 3 , bl. 147. 

waameming omtrent de verbìnding van overzanrden zontzuren kalk, met phospfaorzure ammoniak. LXI, 1826» 
D. II, a** 4,bl.23L 

over de bereidìng van den zoutstofboodenden kalk en zoutstofboadende soda. LXI. 1827, D. HI, n.® 5^ 

bl.271. 
" ' ■ ■ ■ ìetB over bet zwavelzunr-kalk-bydraat. LXII. 

1836 , D. n , September , bl 39. 
■> ■■ i ■ ■ ■ ■ I kamfer b ransheidwerend. LXII. 1837, D. Il, Maarl^ 

bl. 123. 
Il» Il ■! over de kamfer-olie. LXI. 1831, D. XI, n.^ 5^ bl. 248. 

— eenige scheikiindige bijdragen over kamfer-olie, oter de veranderìog van zuringzare aetber in mieren-aether, over 
twee nieuwe pyropbori enz. LXI. 1833, D. XV, n.« 5, bh 
249. 

over de aanwezigbeìd der kelpatof in levende dii LXI. 1827, D.m, n.*»5, bl. 254. 

over eene nieuwe verbìnding der kel pstof. LXI. 1826, D. n,n.«6,bl.319. 

OTer eenen nienwen verzurìngagnad van de kel pstof. LXI. 1828, D.V,n.<»3,bl. 130. 

ietsmet betrekking tot deontleding van beC kelpsto^ boa de od potascb-metaal, door zwavelzaur-koper-óxyde. LXI. 
. ia28,D.Y,n.?5,bl.241. 

———*——— over een ontkleurd kelpstof-titictaur. LXI. 1831, 
. D.XI,n.<*l,bl.20. 
—-—-——— iets over de bereiding der kermes minerale.-LXL 

1834, P. XVII, n.^3, bl. 141. 

over de kermes minerale. LXI. 1830, D. IX, n.**4,bl. 167; 1831, D. XI, n.«3,bl. 119; n.«5, W. 245; 1»2, D. 
Xra, n.° 5, bl.241; 1834, D. XVH, n.*» 4, bl. 197; LXE, 1838, 
D..UI,JQnij,bl.80. 

nog iets over de bereiding van het koolatofoxyde. LXI. 1833, D. XV , n.04, bl. 198. 

*• over de vloeibaarmakìng van bet koolstofzanrgaa. LXI. 1834, D. XVm, n.'7, bl. 1. 

iets over het zwavelinur koper. LXI. 1834, Di XVII,n.«3,bl. 145. — ÌI8 — 

M&m (J. B. TAv), ecnig» belangrvke mBaamamagmj betKkkelijk dea 
invloed der koude op ▼erachillende ba«iditigeii. lÓQ. 1830. IK IX, 

' iets over d<en aard dcr in. zeer oudeo wija gevondeiie 

kriflUllen. LXI. 1830, D. X, nJ" 7, bl. 4. 

middel om de in water modjelìjk oplosbaar zijnde ligcka- mento kriataiiiaeren. LXI. 1827,D. m,n.<'5,bl. 261. 

-— ^ ìeuoverde kunat-kamfer. LXI. 1830, D.lXjn.»2f hh 100. 

■ ' over de werkjog van het kwi k op bel «raen ikmelaal* 
LXI. 1831 , D. XII^ n.^" 9 , bl. 123. 

■ ■ ' ■ over de bevriezing vao bet kwik. LXI. ISMw 

D.IV,B.oa,bl. 128. 

spoedige dooding vanbet kwik. LXI. 1828, D. V, ii.<'3, bl. 146; 1833, D. XY, n.o4,b]. 196. 

iets over bet zoutzuurkwik. LXU. 1836, D. I, Ootober , bi. 124. 

'^ ■■ ■ ■ bereidiog van swaTelcunr kwikoxyde. LXI. 1832, 

D.Xm, D."5,bl.244. 

Tomuog vai» dea kwik*«alpeter- eo kainfer-ftetber* LXU. 1837, D. n, Maart, bl. 122. 

bereidìng ¥«1 bet lact acari um. LXI. I828« D. Y, D."" 3, bl. 145. 

beraidlog yan eeo landasum liquidam ioaderaar* ootine. LXI. 1827, D. lY, n*. 5, bl. 250. 

een nìeaw sobeikmidig zanengesteld 1 i g e h a a m, LXI. 1826^ D.n, n^". 6,bL322. 
« ieta over den aard der georgattiaeerde. ligcbain«n* «* LXI. 1830, D. X, Il^ 10, bL 183. 

lei» aangaande de bygro i ae triacbe werking vao eenige plantaardi^ ligcbamen en van de dierlijke blaaa. LXI.. 1831^ 
D.XI,i/'.5t,bL239. 

over de nederplofifing yan bet lood door zwavelznnr ea swaf^elaiue zooten , ende oploabaarfaeid van bet zwavelzuar lood i» 
eeoige ligcbamen. LXI. 1828, D. Y, tìf". 1, bl. 15. 

over de werkiiig , welke bet water bij de bereidiog der mm^^mmm I I I I , M tood-pleiater iùtoefent LXI. 1826, I>. U, D^ 4, bl. 231. 

over den lucbtsteen. LXU. 1®5, D. I» Oot. bl. 12S. 

bereiding van bet manganesaa potasaae. LXL 1833.IKXVi,iii».7,bl. 15. 

bereiding van bet meconaa argenti. LXIL 1836^ D.I,Janq,bl. 309. 

iets over bet mecoml am»znar. LXL 1634, D. XYII. ii^.3,bL146. 

gemakkelijke bereiding van bet meconiamzanr, en wàéàA om ceMÌ zeer kteme hoeveelbeid bcttbap te oMdekken. LXt. 1827, 
D. lY, n.* 5, bl. 249. 

'^ iets belrekkd^ bet mércnrina praecipitatns a^ bas. LXL 1830 , D. IX, n."" 6, bl. 287. 

oBtdeUdng' Un drie nieuwe metalen in de piatimi van bet Ural-gebergte. LXI. 1827 , D. lY, n."" 3, bL 135. -» 929 -* 

Mmm (J. B. TJjr), ktt over eenìge mierearzare souten. LXI» 183Q| 
D.TX,ii.**7,bl. 9. 

I ■ iets aangaande de bereidiiig van den miipia» hydra»- 

gyro-ammoDiaeale. LXI. 1834, D. XVn,ii.®3y bl. 144. 

*^ orer cene nien^pve terbindiiig der naphlaliae* LXL 1826,D.U, n.'^e^bl. 321. 

zeer gescbiki kentaekeo obb de nareot ine Tao de mor- libine te ondencbeiden. LXI, 1828, D. V, b."" 1 , M. 20. 

eenige eigeuaardige bijzoDderbcden , betreEkelijk fer- scbillcDde soorten van ne Tel. UithelFransch door fi. MBiiLurK*Zalpb. 
fFamsleàen , 1830 , 8vo , / 0.60: 

over de geHjktijdige bereidiiig vao de nitras stryeb* nioe en de nitras brucine. LXI. 1828, D. V, »•* 1 , bL 
12. 

' ' ' ovèt faet oìemn sinapi. LXL 1833, D. XVI,B.®10f bl. 201. 

iets betrekkelìjk de vorbrandiiig van het oUemaàend gas. LXI. 1830, p. X, v/* 8, bl. 63. 

over de opperhuid (i^riderme) van den berkei •^•^ boom, eD over betgebrnik, dat Tao dezeWe kan gemaakt worden. LXL 
1828,D.Y,iu*l,bl.21. 

bereidÌDg \an volàonen zoiver oxydam BÌnei*LXL lM7,D.m,ii.«5,bl.246. 

bìjzoiidere kristalHsalie vaa de plaiina. LXL 1830,D.IX,ii.o6,bl.295. 

- iets betrekkelijk deo pbosphor. JiXL 1830, D. IX, ii.''l,bl.6. 

iets over de herstelling van den pbosphor nit dea dnbbel OTer-phosphorsuren kalk, {òi^smr-'pÀospàate dt cAoux)* 
LXL1830,D.X,Ko7,bl. 1. 

iets over bet brandig pbéspborz.iiiir. LXI. 1830, D. X, n.° 10, bl. 185. 

middel om planten, welke, doordien nj te lang uil den grond zijn geweest, verflensd aiJD, weder friso h te makou LXL 
1828,D.V,n.<>l,bl.25. 

— -*-» oDtpIofiende platina. LXL 1830, D. IX, n«^ 6, bl. 295. 

BOg iets over bet gebmik dat DoBBsauma van bet platina maakt. LXI. 1827, D.m, n.<»3,bl. 126. 

over bet smeedbaar maken van platina.. Medege- deeld door B. Mxuiihk. XLI. 1829, D. TII, n.* 1 , bK 4. 

bereiding van platina^poeder nit scbubacbtige pla- tina. Medegedeeld door B. MsuuinL. LXI. 1829, D. VU, n.<^ 5, bl. 
253. 

platina-spons. LXI. 1827, D. m, n.^ 3, bl. 127j 

overeene bij;M>tidere soort van zw ave li are potaacb* LXI. ia28. D. V , n.? 1 , bl. 9. 

verbeterd voorschrift ter bereidiog van bet pò taso b- metaal.LXI. 1827, D.m, n.«5,U.247. 

purper van GàMus. LXL 1833, D. XYI, n.^' 7, bl. 15. — 240 — 

KoSB (J» &• TAS), iets orerden pyrophorus* Medegedeeld door B* Mnt* 
UH». LXI. 1829, D. Vn, D.« 6, bl. 299. 

' ' een nieuw pyrophoor, zonder vuor bereid. LXI» 
1830,D. IX, n.<^6, bl.292. r 

middel om te bepalen boeveel quinine venchQkBds kina-^èorten bevatten, en gemakkelijke wijze om de kioazore quinine en 
cinchinineEoatenteyerkrijgen. LXI. 1827, D.IY, n^2, bl. 7d. 

iets over de kleursveranderlng van den r ab a r ber. door ^ermenging met kreeftsoogen. LXI. 1830, D. X, n®. 7> 

bLlS. 

verbandeling over den rhas radicans. Naar bei Vrpaach. XXXIX. 1802, D. VI» st. 2, bl. 70, 106« 
Il i ■ < ' .Il ■ 1 rottekraiddamp werkt niet doodelijk. LXII* ISSSy 
D. I, Oct. bl. 125. 

over den waren aard der rottekraid-krislallen* LXI. 1826, D. II, n^ 6,bl.àl7. 

Ter a ndering van de salici ne in eene nieowe-sooii-vaia benzoe radikaal. LXII. 1838, D. lU» Jnnij, bl. 78. 

bereiding der sa Heine uit salix alba. LXI. 1834, Di XVII. n«. 3, bl. 147. 

nieuw voorschrtft ter bereiding yanden salp eteri g ther. LXL 1827, D. IH, n^ 5, bl. 266. 

wederkeerige werking vanbet salpe te rigznur en hct «ammoniak. LXI. 1827, D. IV, n^ 3, bl. 126. 

een zeer gevoelig herkenmìddel voor bet salpeteraanri LXI. 1827, D. IV, n^ 2, bl. 68. 

iets over bet salpeterzuur. LXII. 1835, D. I, Aprii, bl. 33 ; Jttlij , bl. 105. 

opmerkelijk verscbìpsel btj de overbaling eens mengaela Tan salpeterzure potascb over brninstèen^oxyde en zwavel- 
zuur. LXI. 1834, D. XMH, n^ 9, bl. 122, 

wederkeerige werkingvande salpeterzure potasch enhet zotttzuur ammoniak. LXI. 1827, D. IV, n^. 3, bl. 123. 

.— . bewarlng van zure sappen. LXI. 1827, D. IV, n^. 2, bl. 65. 

beVBtelling van bet selenigzulir in teleniani, door 
netalen. LXI. 1827 , D. IV , n^ 5, bl. 248. 

*— nieuwe graad van verzuring van bet seleniam. LXI* 1827,D. IV, n^3, bl. 138. 

iets aangaande de bereiding Tan seleninm-^stikatof^ 
LXI. 1834v D. XVII , n^ 6, bl. 303. 

bereiding van si roop nit aardàppelen-meel. LXI* 1834 ^ 
D. XVn,n^3,bl. 148. 

eene nieuwe stof inde inlandscbe slaapbollen. liXI. 1827,D.IV, ta^2,bl. 69. 

overde kristalvormige stof uit den smeerwortel (symphytùm officinale). LXI. 1828, D. V, nM, bl. 18. 

over de bereiding van de onzijdige k o ol stof zure s oda» LXI. 1830, D. X, n.<^ 10, U. 187. 

voordeelige bereiding van ^^d spiesglaDftkoning. LXn. 1835, t). l,October, bl. 125. — 241 — ta«4 i«a« nitft dille... L XL 1833, dV^h/b.» 7, bTwT 

W. 243. '•««yinR ▼« »iiT«f««tik«»f. LXI. 1827, D. ni,B.»S, 

XVn,»..!.^.^*^ .tik.»«^,„bi„dÌBg*n. LXL 1834, D. 

■— r—- wnenieiwrMrtdetaeo.ga.Ueliertof »4m Um a« 

wTwMSo^bLft*- '*'^- ^^ '<»»' «-^^ '^i> 
D.IV,a.'»2 U. »?.*''* ** l>«l*nB«k% der siropn. tXI. 1827, 
D.XV,n.»4 bl.'l97°'* ""^ ""*^*'^*''*« »»»««w»i*e. IJO. 1883, 
D.IX,i,»l bl le" **" "^ "^^ "^*^ •« WiBiaat. LXL 1831, 

tevemiterea. LXI. 1828 . D. V. n." 3, bl, 146. <»"«« 

,, **» «w« het «alpbaretDtt amnoaU» 4iTilr«««> 
M«ttin. Me dU g a lea M door B» Hxuun. LXI MS», D. VIH, ■J»2 

Ol. OD. y — , 

re»<a. LXg. 1886, D.II^ Sept. W, 3a 

.« ,, ^^ — syrupu» florum persicorum. LXI. 1827, D.IV, 

i^ "t^i ;Q':^^^^^«^y'*p'"^*p»p**'*'^^»»*^ • wo» -di- 
tao. LXJ. 1827 , D. IV ; o.« 2, bk 61; ».<> », bj. J21. ■♦*"'^*yp» ■ » I ■ . m,n.*>5, bi. 239. beeeidiag > XI,n.^2,M;74i ... «*i^, «. 

^'' ' ' ' t ■ taaenwuiB^ie^er^ X^XBL .1838^ D.m, Junij, bL 

■ '■ ^ ' ' ' tf oi»r iatt gas'viAmÉkic Tl^ciMUàtib^^bf^i&iiimxttiu!. 

. Ma. 1S26, a iI,Vi 4, W. 227. ^ 

OTcr de werking van de warmttf <lp bet ;EÌ%kr<yxtde. 

. l«5,.lXlyAptil,bl.». ^ 

■■ ieU over het, io ^erdunde lucbt. beyrozen «ttier 

. i:».ÌBa3, D. XHT, tì,^ 5y bl. »6. 
— Over DoBBEREima's zairer wal0èktòf...LXL 1827 

: ikm,A,«»ybiliM* 

•f^*^-» — i- " " » o a Jer È Ocà der wei» wijiiH»l«e« L3Uu 182S, D. n 1 n.*»6,bl. 320. 

'*'* '" '""' " '■ ' ■ " T%ÌBmHég Vtta den w^nstMmf'oiott^ «» Itelié. LXI 

1827,D. III,n.o5,bi;2d3. 

- ^ " "^ '"^ ' 1«w*fter bec t^ifiMl««DMuir.. l^Xi. 1834, IX XVffl 

i».»8,bi.ea, ... . ' 

" ■ ' ■' daay9t«llhignMilMtwiÌDistee«l2UiiMr sptesffhms. LXf 

1830,D. X,n.*»10,bl. 181. 

■■■ " ■ »6S *«*» ov» d«o vaslMi rtant iian bct ifs in bet hicfatle- 

dige. LXI. 1 833 , D. XV, n.^ 3 , bl. 148. 

i6 ^ 242 — •^^Sid àTl M«,i«- LXI. 1829. D.Vn, n» 5. bL 255. 

° scheikundige ^raarnemingen «égens de Terbranaiog tbi 

ii«ereii«.LXI.1832,D.Xm,n.«2,bL71. 
■ "^ over de vorming van een bijzondcr ijzcr-zout. LiJU*- 

1826,D.II,n.o6,bL318. , ^ r^i i<aA 

eenvoudige wijze om xelsel» te droogen. LiaJ. ioo«y D.XVlI,o.^4,bl.l99. 

over de werkÌDs der zink op het acidum sulphuri- cum absolotum. LXI. 1830, D. X.n.oS.bl.ei. 

over de werking van het gewoon io ut, bij de xoo «^ geDaamde inzouting van verachillende ligchamen. LXI. 1831, D. XI, 

n.** 1. bl. 17. r-iTT» 

^ over eene bijzondere soori yan zoal aether. LaU. ♦« 1836,D.n,Septefiibcr,bl.36. v r^r iqqo 

- nieawebereidingswijzeder zout aethers. LXI. lOdd, D. XV, n.° 4, bl. 198. 

over eenige verbindingcn van de zout slot. tJU. 1927, D.ra,n.»3,bl. 119. .. ^. ^ , . 

over de ontleding der onzijdige koolstofzare zonten door gezwaveld waterstofgas. Medcgedeeld door B. Mbw- 
UHK. LXI. 1829 , D. Vn , n.«> 5 , bl. 258. 

...i.^ over de werking der zoutstof opden vloeispaaUtt- 

reD kalk. Medcgedeeld door B. Meulisx. LXI. 1829, D. VII, n.*2, 

over den invloed van de zoutstof opden aloobol» medegedeeld door B. Mbulikil. LXI. 1829, D. VUI, n^ 2, bl. 64. 

^ bereiding van den zoutstof aether, en eenige opmer- 

kingen over de aethers in het algemeen. LXI. 1827, D. IV, n®. I, 

W.25. ^ a ,j j ^ 

over het zoutstof-hydraal, medegedeeld door B. MBiiLniK. LXI. 1829, D. VII, n^ 1, bl. 2; n^ 2, bl. 74. 

- iets betrekkelijk het zoutiuur. LXI. lb*H>, D. IX, nM,bl.7. , „ j . , 

faijzoiidere uitwerkselen, welke de nunerale zaren. onder zekere omstandigheden , bij het koper veroorzaken. LXI. 1828, 

p.V,n^3,bl.l43. ^ n Tvn «« A 

— iets over de vette zuren. LXI. lOM, D. JkYii, n . 4, iets betrekkelijk den znri^^aethfer. LXL 1834, D. . XVlI,nO.6,W.301. ru A A 1 

__^ over de oplossing der onder-zoutstoflioudende zwavel 

in onzijdìg zoutstofhouàdend em over-zottlstofhoudend arsenik* LXI* 

1831,D. XI,nM, bl.l5. :, ,j l, 

over het gestold zwaveligiuur, medegedeekl doer B.MBIJL11IK.LXL1829, D.Vn,nM,bl.l. , . .. 
.werking van het zwaveligzuur-gas op het halfw tervrij zwaveìzuttr. LXIL 1837, D.U, Maart. bl. 122. 

over de werking van het zwavelzuur op den al co- boi. LXI. 1827, D. m, n^. 4, bl. 197. 
■ ■. over de veranderìngen , die plaats hebben door de wei^ — 243 — 

kmgTUKhet zwàvelzaur op dea alcohol. LXI. 1828 y D. V, a*». 
Sy bl. 141. 

MoR8(J. B. vam), over de weriuog van het zwavelzuur, opeenmeng- 
selvaD arsenikozyde en zoutzure soda. LXI. 1831, D. XII. no. 
0,t)l.l21. 

' waterrrij onzijdig zwaTelzaar ammonlak. LXI. 

1827, D. in, 11^3, bl. 127. 

Zie verder : Anaales Générales. 
MoiTTANi (G. C.)) gescbiedenis van een t et a bus trauma ticns, naar het 

Italiaansoh met mededeelingen iran yak Eldik. LVIII. 1823, st. 1 , bl. 

48. 
MoNTEirs (W. H.)y een baar-beursgezwel weggenomen bij «en paaitL 

LXVn. 1830, D. n, 8t. 2,bl. 621. 
• mededeeling omtrent bel milt-Tnar, betwelk ge- 

dureode Junij eo Julij van den laatst yerloopen zpmer, in de gemeenten 

Bokbovea enEagelea beeft gebeerscbt. LXVU. 1828, D.I, st, 2, bl. 

265. genezing van den uitwendìgen worm, vereenìgd met 

4eB kwaden droes, meteene bijvoeging van ▲. Nukait. LXYII. 1830» 

D,n,8t. 2,bl.446. 

Zie verder: Rijnncas. 
MoifTGOVBaT , een geval yan slagadergezwel der carotìs , in betwelk de 

slagader boven bet gezwel onderbonden werd; naar bet fiogelsch door 

TAir Eldik. LVUI. 1832, st. 1, bl. 4. 
fiCoovair (J.), berigt wegeos het Flerin-graa, (agrostis stolonifera)* 

XXXIV. 1818 , D. II , bl. 381 . 
Moo&SEL (A. H. vAv), diss. med. de hepatìtide. Logd. Bat« 1829. 

' (F. TAir), diss. med. de a«cite« Lugd. Bat. 1820. 

MoQUXTTB Ja. (J. B.), vrijmoedige gedachten over het middel tegen bulk- 

pijnen door J. tak Wjik, a%^ven , doch door de Provinciale oommÌ8-> 

aie van geoeeskandig ooderzoek en toevoorzigt verboden. Rotterdam en 

Leijd. van Wijnkoven Hendriksen en van Benten^ 1833» 8vo , / 0.30. 
ilfoaAAE (S. A. db)» over de cicnta ter geneeaing van den kanker. IX*. 

1779, bl. 287. 
■ verbandding over eeoe zonderlinge geneeskundìge waar- 

neming betreffende eenen geslolen a ars bij een kind. Middelb. «oit Ben- 

ihem, 1817, 8vo, / 0.277,. VII. 1817, D. H. 

raad san den landman over de inenting der kinder- pokjes. Derdedrak. kxùsX. HoUrop ^ 1794, 8vo, /0.60« 

geneeskandig onderzoek , ofde inenting derkoepok- fcen boven de gewoone inénting der kinderpokjes te verkiezen zij, en J. S. 
Vaumb , nleiiwe bewijzen van de gevaaren der koepok-inénting epz. Uit 
het Franscfa vertaald door C. Broei^« Amst. BoUrop^ 1801, 8vo, 
/ 0.80. 

antwoord op de vraag: vnX is de reden» dat de kin- derpokjes (v a ri o la e) op bijzondere tijden en plaatsen « somtijds onver- 
vacht zich openbaren en zeer geweldig woeden ; terwijl anderen , zel& in de 
nabuarschap, daarvan op denzelfden tijd geheel bevrijdt zijn? VI. 1792 , 
D. XV, bl. 265. 
Morbus baemorrhagicus maculosus WzELHOFn , met opvolging van 
phthisis pitnitosa. LXXIV. 1836, D.U, st. l,bL28. — 244 — 

Mo&B£ir (C. F. A.) y over db balaenoptera rostrata yanFaBaieiiw len 

beoordeelÌDgder werken, welke over eeo dier dezer soort, ded 4 Hbv. 

1827, ten oosten van d« faaven vàn Ostende gastrÉDdy nitg^even zijn. LXY. 

1829,D.IV,bL52. 
—■^ verhandeliDg over de blaasjes van faet plaataardig 

c^lw^s-weefsel en de ontkstìiig viai cieeleo nit deeélve. LXV^ 1830 , 

D. V,bl. 55. 

responsio ad quaestionem 20òk>gicam: quaeritar des^ criptio eo ra 1 li o r um f oa si 1 iu n in Belgio i^epertorum • III. 1^7—- 
1828. Cute 7 tabb. 22 figg. coDCinentibus. 

diss. geol. descriptioDem coralliorum fossilium te Btlgk>"ieperftoraiii sbtens. Gron* 1828. 

— opnierkingen over het geskcbt leiodina» en over de opHgtingvaB een nieaw gedaclrt dekinia ondar de microscopiscbe die- 
reB) met de opgave van bonoe wederajdaèhe tot ùtf toe bekende soorten 
(mat 1 afb.), LXV. 1830, D. V, U. 200. 

diss. zoòl^ de hbtorìa naturali lumbrici terreétris. Oand. 1826. 
r>^ ''-^ ^ verbandeling over de wai« wijae , waarop de vòQrtgan^^ 

der standelkruiden (orcbides) met twee knollige v^ortels plaats 

beeft, en bepaling van den natnurlijken vorm , dien atj zonden aannemèn , 

Hidien zìj niet aaa eese standvaadge niswassing {anforiemeni) onderworpeii 

waren eoa. LXV. 1829, D.IV, U. 358. 
MoRBisoR, anearysma arterìae ailonymaey volgena Waudeof's mediode, 

door ondek*biDding dar carotis genesen; naar bel Engabcb door tah Et- 

DiK. LVIII. 1838, st. 3, bl. 225. 
MoRVZàu{L« B. Gim<<»i), ferbandetiég over de nriddeien ora de Incbt le 

zuivereo, dé^beametting le voorkonien eà derzelver voortgang te atuiten. 

Uit bet FÉtioscb vertaald, nei de voorreden en aatfteekeniDgen nìt de 

fiòogd. over^lting van Ppafv ^ venneerderd eo net eenige «anmerkingen 

vòòr^eb door A. SviffafitÀir Lviscsvbì Ldjd. Hmihadp (thana de Grthher)^ 

1802, 8vo,/1.7d. 
-MosBLCT (B.) , disa. madida eanso tropico tedBiDÌco,flivefebre flava 

quae in Indiis occidentalibus observi^tur. Lugdi Bat. 1791. 
MòasKt (W.), ttBgennatauHIjke vengrootiDg der laverà^ bij de randaran , 

ih 1828. iX^m, 1830, D. Il, st. 2, bl. 635. 
> mededeeliog omkrent da, jaarlijia In Fdealand b^i^bande, 

iavkena-^ziekta, aooais dezelva, in de zomers van 1827 en Ì828> lo 

de Grìetenijén Oost- en West-Dongt^radeel, beeft plaata gebad. LXYIT. 

l880>D.JI,st. 2, bl. 419. 
.c-.-^ — • I bescbrijving omtrent een varloaknndig werktnìg toor bet 

veè , en dttaelfs gébraik. LXVil. 1830, D. n, st. 2^ bl. 635. 
MosT (G. F.)', ietsover zìekfeknndige gelaatknnde^ naar bet Hoogd. door 

A. MoLL. LVni. 1827 , st. 2 , bl. 97. 
- kenrslìjf of koraet^ beschouwd ahaMddelter varlenging 

van bet menscbelijk leve n , en tot verkrìjgvng eéner daurzame gezònd- 

beid; natir bet Hoogd. door db LaspnrAssB^ ZwoUe TV//, 1832, 8vo , 

/ 1.25. 

korte bìjdragen tot de opbtbalmologie; naar bet Hoogd. door YAK Eldib. LVni. 1830, st. 2 bl. 166. 

■ éncyclopediscb woordeaboek der practiscbe geneaa- beei- — 245 — 

«D verloskande. Naar de beate bronaea en eigeoe ondervuidfiìg, in verband 

met onderscheide practische genees- eo heelkuodìgeo bewei'kt en ttitge- 

geveo. Naar het Hoogd. Anst. SiUpke, 1835 — 1838, 8vo, 5 Dn. 

/ 24.40. SoppleawDt op ketzelfde werk. Amst. Sulpke. 1839, 8vo « 2 st. 

/4.80. 
MoTT(y.]y lìjkopeniog van dea lijder, aan welken de carotis aan gene 

rijde van een anetirysma ooderbonden werd ; naar het Engelsch door tav 

E1.DIK. LVm, 1831 , st. 4 . bl. 312. 
Mociiir (V. J. DX St.) responsio ad quaestionem botanicam : detor accurata 

descriptio botanica et oeconomica arborum, 1* ninni campestris. 

2^ aescttli hippocastani. 3^ tìliae Europaeae. 4^ quercus 

roboris. 5^ fagi sylvatìcae. 6^ jnglandis regiae. 7* pini 

sylvestris Lnm. 8^ salicis viminàlis. 9^ popnli moniliferae* 

WP ribia rubri. II. 1826—1827. 
MouTOir (L, P.ìdiss. med. de oculorum in morbb babitu. Lugd. Bat. 

1833. - 

MouwEif (P.)» verslag omtrent de heerscheode loogzìekte van bet Ftmd- 

▼ee, in de proTiode Gelderland , waargenomen en befaandeld| van Jattij[tot 

December 1834. LXVH. 1837 . D. Ili, bl. 150. 
Mncaiz (F. G, A.) handleiding in de Terordening der geneesmiddelen, 

tengebruike van eerstbeginnende geneesbeeren enz. Uit het Hoogd. Ter- 

taald en met aanmerkingen vermeerderd en volgens de pharmacopoea 
~ fiatava ten gebruike van ons land ingerìgt door J. J. Raitt. Lerjd. Bonkoop^ 

1809, 8vo,/ 2.00. 
MoKLBN (G. J. ▼. p.) diss. med. de ventri cu li dignitate in oeconomia cor- 

porìs humani. Traj. ad Rhen. 1804. 
MuHRBSCK , cene schijnbare bartziekte, naar het Hoogd. door tah Eldik. 

LVin. 1824, st. 4, bl. 295. 
n merìcwaardig geval , tot waarscbuwìng tagen eene te prìkkelende 

bebandeling van bevrorene menschen, naar bét . Hoogd. door 
• VAH Èldik. LVni. 1821 , st. l , bl. 85. 
MuiAsa (A. £. SAAGMaKs), iets aangaande de beentjea, die men bij de 

ciprini aan de eerste wervels verbonden vindt. Met l afb. LXV. 1831, 
D.VI, bl.84. ^ 
(C.) , over aardappels aan de steng, boven den grond. XXXIV. 

1836, b. II, bl 250. 

waameming van den groei eener bloenkiiop van «actui grandi fi orus, in den kraidtuin van'sRìjks athenaeum, te Franeker. 
LXV. 1829, D. IV, H. 420. 

voorstei tot een naauin4eung ondereoek van den iovloed ^fan cbl9re op ievendige deden van pian ten. LXL 1833, D. XV; 
n^4,bl. 181. 

opmerkingen over den bouw van de rugwervels van del p hi- Dus diodon, door R. J. GaAVEs enz. Uit het Hoogd. XXXIV. 1631, 
D.I, W. 371. 

nader bepgt wegens den delphinns orca aan de Vriescbe kast gevangen. XXXIV. 1832, D. I, bl. 300, 318. 

iets over de walvischaardige dieren. XXXIV. 1836, D. I,W. 434, 450,466. 

herìnnering aan eene exarticulatio femoris doof J. MtJLOER, in 1798 verrigt. XXXIV. 1824, D. 1, bl. 261. — 246 — 

MuLDEft(C)y loruklkUDdigeaantedLeoingeD aangaandede folla prolifera^ 
met afb. LXXV. 1839, bl. 106. 

■ mededeeling yan het geschrìft van de LondeiMche Professo- 

ren TuKVsa en Cbrituoit over de uitwerkséleo 'wb ver^iftige 
gazsoorten op gewassen. XXXIV. 1828, D. Il, bl 1^1, 148, 

164. ' i . . 

— loelage tot het berigtwegens hetgroote zeedier byperoodon. XXXIV. 1831 , D. I , bl. 338. 

overzigt van de berkeninìddeU der kelpstaf. LXn.>I835r D. I, Aprii, bl. 14. 

ieU over de vervalschiog. vaA de kina-loogzoateD. LXI. 1827,D.ra,n.'4,bl. 179. 

eenige proeven over de kristallisatie in gesloteoe TateD, genomen in het laboratorìum chemicum te Franeker. LXII. 1835, D. I, 
Juiy. bl. 85. 

over het verband def kniidkundige leerstakken enz. LXXV. bU 71. 

— aanteekening^ over D. Meess. XXXIV. 1824, D. II, bl. 408. 

proeven en opmerkingen over den invloed van in vecscbillende atoffen gewikkelde metalen op metaal-oploasingen ; met afb. XXXIV. 
1826, D.n,bl. 227, 246. 

aanteekeniog over de ontkieming van zaden op deoppe^ vlakte van kwik, volgens PiifOT. LXV. 1829, D. IV, bl. 428. 

over de opslorping der bladen vande nymphaea lutea» LXXV. 1836, bl.66. 

over den groei van het lof van den r ammen as en een radijs» LXXV. 1836, bl. 65. 

over hetrood worden van sommige spijzen. Met een bijvoeg- •el van B. Meijlikz.. LXL 1831 , D. Xn, n.» 11, bl. 241. 

handleiding tot de schei kunde, ten gebruikebij mijne les- sen , en voor eigene oefeniog van apotbekers-leerlingen en Hef bebbers cUer 
wetenschap. Amst. Suipke, 1825—1826, 8vo, 3 di. / 6.80. 

over de tanden vnn den narval of eenhoom. Met afb. 

LXXV. 1835, bl. 65. * 

waarneming van den groei van een blad van nrania spe^io- aa , in den kruidtuin van 'a rijks athenaeum te Franeker. LXV. 1829. D. IV* 
bl.251. 

proeven over den invloed van vergi ften op zoogenaamd gevoelige en eenige andere planten. LXV. 1827, D. II, bl. 38. 

over den invloed van vergiften op planten. LXV. 1828, D.m,bl. 112. 

- over den vrarmte-graad in bloemen. LXXV. 1836, bl. 69.' 

iets over een vralvisch-foetua. XXXIV. 1833, D. n. bL246; 1834, D.I,bl. 163. 

kruidkundige aanteekeningen over den invloed der zaad- lobben op den groei der planten; de oitwerkiDg van beet water op 

verwelkte plantdeelen, en over de vrachtzetting. LXV. 1832, D. VII, 

bl.9. 

— ' over de proeven en gevoelena van Raspail en van Caventou — 247 — 

nkèndehei zetmeel (fé cui e) der pianteti. LXI. 1828, D. V, ii.*^4, 

bl.l81;D.VI.n.°2,bl.6I,o.«3,bl.l21. 
ìfinL»SR(C),oYeTeeneii zoo genaainde zwavelrcgen, in hetjaar llfiSo 

ÌD VrieslaiidgeTallen. LXI. 1827, D. IV, n.^ 4, bl. 18L 
MvLDBa (G. J.), action de l'acide hydrocblorique sur la proteine. 

LXXXI. 1838, pag. 163. 
sur Tacide nitroleuciqne. LXXXI. iooo, pag. 

180. . V , 

over het acidum rosacicum, cn een zuur uit hetzeWe vervaardigd. LXV. 1826 , D. I , bl. 15. 

acide antbo-protéique. LXXXI. 1838, pag. 152. 

overdezamenstelling der albuminaten. LXXIII. 1837-, D. V, bl. 218. 

responaio ad quaestionem cbemicam : quaeritnr accurate analysis cbemica aquarum pluviae, fontium et fluminum urbis 
Bbeno- Trajeclinae et agri suburbani; nt inde efficiatur, quales ad potnm 
quotidianum sint soluberrìmae, quales in artibus quibusdam usurparì pos- 
atoi, quales eviUndae sint. 11.1823—1824, cum tabula. 

ontleding der bassorine, door roosting van Arabi- sche gom bereid. LXXIII. 1835, D. in,bl. 230. 

opmerkingen over de zamenstelling des bloeds. LXXIII. 1837, D. IV, bl. 379. 

over de bereidieng van bromium. LXV. 1829, D. IV, bl. 281. 

bereiding van carbn return sulpburis. LXXm. 1834,.D.n,bl.l69. ^ , ^ 

action du cblore sur qnelques snbstanoes animales. LXXXL 1839 , pag. 397. 

— combinaisons de cbl ore et de gelatine. LXXXI. Ioo9, pag. 153. ^ 

cblorites auimales. LXXXI. 1839, pag. 318. 

«nD. F. viH DI» Pant, aanmerkingen op den brief-van Ontud over de al of niet besmettelijkheid der cbolera. XXXIV. 1832, 

D.n,bl. 69. 

over b«t chondrin. LXXHI. 1837, D...V, bl. 450. 

over de zamenstelling van cbondrin en vbu gelatina. LXXIlL1838,D.VI,bl.l63. 

over coffeine en t bei ne. LXXIII. 1837,. D. > , bl. 458; 1836, D. IV, bl. 118. In 'tFranscb vertaald, LXXXI, pag. 

32. 

over de digtbeid van bet zeewater op verscbillende plaatsen van den oceaan. LXXXIH. 1835, D. Ili, bl. 61; 1837, D. V, 

bl. 53, 

— responsio ad quaestionem medicam: entozoft^ quae docentibus observationibnsmedicorum etzoologorum, in bumanis.coqioci;- 

bus bactenus in Belgio fuerunt reperta, enumerentur, et ad genera etspecies 

a RuDOLPBio et B&emse^o constiluta, referantur, ut exquiratur deincepa , 

quibus maxime caussis, cum externis tum internis, illorum proycntus sit 

tribuendus , quaeque praecipue morborum symptomata ab iìsdem fuerint 

producta. II. 1822—1823. 

en J. M. A. Roelants, bijdcagen tot de geschiedenis der — 246 ~ 

thaiis itt ociB Tatebnd heencbende MkU (gttkoorit). Eottta. M^msùig 

en vati JFestretnen. 1827, 8iro, / 0.40. 
Koldol/G. J.), proeveo mot galvanismus yo» I>4L D(bo&d herìbadd» 

LXXm. 1834, D li , bl. 343. 

■ . «w«r de 2tmeB3teUìiig van geleÌAOur tn g^leittoffe, 

van lersche mos-geiei, van plaDtenBlijm van kweepUten, 
' iijm^ady altbaea, symphytum, salebi tragacantb-gom; oTer 

de zamenstelliDg \aD ijsIaDdach-mosmeel en atlants-meei. LXXIII. 

ia36,D.y,l>L&46. 

over de zamensfielUiig tao ArabUch^ gon; UUEIII| I828,.D.yi,bI.167. 

notea tarla gomne Arabique» Tacide peottque et la compositioo des tourbes. LXXXI. 1838, pag. 132, 

overdeaanieiiflteUùi^dar bejrfutdradeo yBaeteennaachrift II» ■■■ ••* tao ì. yà» JOEft HoEvigr. LZXIU. 1836» D. VI, U. 318. 

acbeifaHidig onderKoek van de huid der ▼mcbteo, ioioih derbeid vao de geUeunle vrachteo LXV« 1832, D. VU, bL 82. 

expérìeoces sor l^uile de «aaaia et cU cannelle. LXXJU. 1839, pag. 219. 

— sur la awtiépe prìoofmle dee buitrea. LXXXL. 1839, pttg. 14. 

brìef aao J. yait Geuns , over het hju m u s-xnur in meer- mohn eo tarf enz. XXXIV. 1839, D. II, hL 323, 338. 

werking van iodium en bromiom op carburetum balptìaris.U:xm. 1834, D. II,bl. 166. 

— onderzoek van de kleuren, kleurstoffen en kl«ars- T«rMderingeii der bladeren. LXXIII. 1834, D. II, bl. 1. 

— over dierlijke kool, mei geMslof bedeeld, LXV. 1831,D. TI, bl. 1. 

schoone, zeergroote kristallen van aulpbaa enpri ammoniacale verkregen. LXI. 1830, D. X, n^ 7, bl. 48. 

" over bet kriitatliaeren van eenige moetjdrjk te krìi- lattiseren xooten. LXXIU. 1833 , D. I, bl. 303. 

geen lithium in zeewater. XXXIV^ 1825, D. Il, bL844 

— acheìkundig onderzoek van eenige loodwit-soorten. XXXIX. 1638, D. II, M. 130. 

zamenstellÌDg van eea mineraal-veater der Ludwig»- brannen, bij Grosakarben, in Ober-Hessen. XXXIV. 1834,1). U, bt. 
204. 

surla matière caséeuse. LXXXI. 1839, pag. 9. 

over eene bereiding van meeoniumzure morpbine. LXV. 1826, D.I, bl. 134. 

— » surles nids d'oiseaux mangeables. LXXXI. 1838, W. 172. 

manière de détermìoerle nitroge&e dans les anaìyses orgamqoes. LXXXI. 1838, pag. 79. 

- over scbeikundige nomenclatanr. LXY. 1828, D. m, bl. 17. 

over de eigenscbappen en xamenstelUng van eenige oenanthaten. LXXIII. 1837, D. V, bl. 235. ^ 2*9 -> 

HnLDBa{G« J.)» ^^^ ^^ tumens^ìViùf^ vmq eeoige aetheritehe oUèn 
van cinnamomam-soorten. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 151. 

aoUedufeg vaii eene oiitstekingskorsty eenen harip 

p«lyp eoeeD tchijnvries. LXXin. 1637, D.IV,bL3G7. 

diss. pbarm. de opio ejuscjue prìncipiis , action* intar s^ 

amif«natk. Tng. ad Ehen. 1825. 

oDtleding vao eeoige BOortCB Smirna^ o pluvi. LXXIII. 1834, D.U,U« 507. 

sur la phloridzia«. LXXXL 1839, pog. 26, •8*. 

■ over wit en rood pbospborasH>xyde. LXXIH. 1834^ 

D. II,ia,4&3, 

berlnilixig der plaaten-ontlediDg Taii'AeBiiiST. LXT. 1826,D.I, bl. 29. 

over de beweging , die pò tassiani <ip kwik volbrengt» IiXXm. I833,D.I,bl. 94. 
■ > ■ ■ ■■ ■ proteine dnoristailin. LXXXI. 1839, pag. 195. 

sor quetques oombhiaisons de la p r o t et n e. LXXXI, 1839, f»»»»^»*— — ^*—i ■> ■> pag. 16. 

over proteine en bara veribiodingen en ontledings^ pioducten. LXXIII. 1838, D. VI, bl. 87. 

. over dan py r ophorn a van Hark. LXV. 1832 , D. VII ^ bl. 39, 

-^ recharcbessiir fea résines de la tonrbe. LXXXI. 1839, m n I n pag. 142. 

. — — sur la rutiline. LXXXL 1839, pag. 165. 

— composition du saccharate de plomJb. LXXXI. 1839, pag. 499. 

sur la matière colorante du aang. LXXXI. 1S39, pag. 70. 

zijn er vergifUge slangen So ons Yaderland? XXXIV. .1836, D..I, W. 412. D. n, bl. 91. 

— over stearoptena van foelie- majoraan- dtraen- en bcrgwnot-olic; over foelie- en caaspber-olk. LXXIII. 1837, D. Y, bL 

434. 

over eenen toestel ter bepalingder stikstof inorgamsch^ tet&tjnidi^iedcn. LXXUI. 1836 , D. IV , bk 79. 

scheikundig onderzoek van eeoige aloffen van oliole^ ra-flàeken. LXXIII. 1833, D.I,bl. 1. 

over het bederfwerend vermogen van snblimaat voor boni* LXXm. 1835,D.m,bl. 79, 168. 

sur la composition de quelques siibstances aìiimales. LXXXI. 1838, pag. 104. 

over cene bereiding van scboone , groots krbtaOen van sulpbas cupro-ammoniacalis. LXV. 1830, D; V, bl. 140. 

f . over snlpba^ c«pro-animoniacalis. LXXIII. 1837, D. V, W. 447.. In het Fwnscb vertaald , LXXXL 1838, pag. 

82. 

ov^r tegengìften en proefmidikien van opium. XXXIV, 1825, D. II, bL 163, 

scheikundig onderzoek van Ghinesche en Java-the e. — 250 — 

&DUm, pan den Heuveil^ 1836» 8vo, / 1.00; LXXU. 1836, D, Tfff 
bl. 290. 
MuLDEA (G.J.)) over het vei^if ^an den JavaanscheD upasboom. 
LXXm. 1837, D. V, bl. 242. In 't Fransch fertaaM. LXXXI. 1838, 

pa^. 49. 
-^-^-^— ^^— sur la composition de la terre de la vallèe empoison- 

née de Java. LXXXI. 1838, pag. 175. 

over de veiligbeidsbais bij den scheikandìgen^stoom- toeslel. LXV. 1829, D. IV, bl. 15. 

vergelijking van vezelstof met eiwitstof. LXXIB. 1837, D.iy,bl. 329. 

natuur- en flcbeikandigonderzoek naar de dienst der vloei- stof in galv'anische toestellen. LXXIU. 1833, D. I, bl. 105 , 
321; 1834, D.U,bl. 243. 

over deeetbare vogelnestjes. LXXIII. 1838, D. VI, bl. 172. 

verbandeling over de waterenende Incht der stad Amsterdam en aangrenzende deelen vau ons Yaderland. Amst. Sttlpke , 
1828, 8vo,/ 2.40.. 

ontleding van v^ei oit een waterhoofd. LXXDI. 1837, D.V,bl. 34. 

leerboek der scheikondige vrerktnìgkunde. Roti. Wijtf 1832—1835, 8vo, pi. 2 Dn. / 16.80. 

over de naaste oorzaken van het onlstaan derwormen io bet dierlijk ligchaam. LXV. 1826 , D. I, bl. 475. 

over het met zìnk bedekte ijzer. XXXIV. 1839, D. U,bl.403,462. 

over de berleiding van ijzer op den natten weg. LXV. 1830, D.V,bl. 367.. 

ontleding van Deventer ijzer. LXXIII. 1837, D. V, bl.28. 

zamenstelling der ijzer erta van Deventer. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 187. 

— over den invloed van de zamenstelling van het zìnk op de ontwikkelde dectrìdtdt door hetzelve. LXXUI, 1834 > D. Il, bì. # 

440. 

ontleding van eenige aoorten vvn zont. LXXm. 1837, D.V,bl.41. 

over het zoutgehalte van het zeewater vandenoo^- ^pm. LXXra. 1837, D. V, bl. 57. 

de zwavel-fabrijk van de beerenKsTJSV, Jàeiibn en C®. te Amsterdam. XXXIV. 1836, D. Il, bl. 31. 

scbeikundig onderzoek van zijd e. LXXIII. 1835, D. m , bl. 93; 1836. D. IV, bl. 268. 

Zie verder : Miqusl. 
MuLDEE (J.), waarnemingen van beenbreuken. XCIV. 1824. bl. 8B. 

over beenziekten. XQV. 1824, bl. 24. 

waameming eener vemaaawing van het bekken; moeder- 

koek op den baarmoedermond. XCIV. 1824, bl. 224. 

— over het ontnemen van beursgezwellen. XQV. 1824. bl. 42. I [^ — asi — 

Hvu)Bft(J.)9 oratio de mentis P STAI Campsax in anatomkiD eompara- 
tam. Aceedmit aonoUtioiies biograpbìcae et litterariae, atque deacriptio 
musei GkMPEBUNi. Gron. Spoormaker^ 1809, 4to. in 't Nederd. f eitaald 
door G. H. WACBTsa. Gron. BomeUngh , 1809 , 8vo , / 1.25. 

» over de operatie der cataract; de manier mei mesjesaan- 

bevolen; bedenkiogentegendiemet snep^erwerktuigen. XQV. 1824. 
bl. 104. 

korte leTenabeschrìJYiiig yaD G. Goopm ans. XXXIIL 1800, D.n,bl.203N 

overzigtoverde geweryelde dieren^Fran. Romar^ 1807» 8vQ,/ 1.40. 

bistoria litteraria et critica forcipnm et vectium obste- triciorum. Logd. Bat, Honkonpy 1794, Svo, cum 11 tab. aeneis. 
/ 3.80. 

over de gezwellen. XCIV. 1824, bl. 12. 

waarDemiDgeo van bazenlippen, operatie eo genezÌDg^ ▼erklarìng vanderzelver ootstaan. XCIV. 1824, bl. 78. 

over de huidzweer der eoklaauwen en werking der bouts» kooLXCiy. 1824,bl.43. 

bebaDdeling van deo kanker eo beoordeeliog dea arseni- cums daartegen. XCIV. 1824 , bl. 48. 

waamemiog eener verlossiog vao een dood en yerrot kind. Xav. 1824, bl. 232. 

uitroeijìng van bet kniegewriclit; nitToerige bescboawing daanran (Met af b.). XCIV. 1824, bl. 143. 

nitneming van bet beneden-eiode dea kuitbeens; denkbeel- den over bet aìtnemen yan beenstukken in bet algemeen. XdV, 1824, 
bL 187. 

- gevolgen van eenen te grooten moederring en verlossing ▼an denzeWen. XQV. 1824, bl. 236. 

over de omslingerìng van cene te lange nave^streng» xav. 1824, bl. 227. 

- vorming van eenen kunstigen oogappel. XCIV. 1824, bl. 130. 

— over de wonding van pezen en slagaderen. XCIV. 1824, bl. 38. 

uitgebreid spekgezwel uit bet bekken weggenomen. xav. 1824, bl 57. 

— over vleescbbreuken en castratie. XCIV. 1824, bl. 73. 

— over de wanstaltigbeden. XCIV. 1824, bl. 23. 

over waterhoofden en verettering der hersenen. xav. 1824, bl. 59. 

_— — . over de wonden. XCIV. 1824, bl. 5. 

over bet zoggezwel. XCIV. 1824. bl. 72. - over de onzekerbeid der zwangerbeids-kenteekenen; ontveìnsdezwangerheid enz. XCIV. 1824, bl. 229. 

over de zweren. XaV. 1824, bl. 10. (J. C.),dls8. med. cbir. sistens observationem fractarae verte* 

brarum colli cum adneza epicrisi. Traj. ad Rhen. 1832. 

— ^— — — redevoering oVer de redenen , waarom de Neclerianders in — 25i — 

kel «Agettoen seer weinig tot verbeterkig en «itbreUKng Tao de beei- 

«o verloskunde hebben toegebragt. Leeitw. van der Sùtis en Fimky 

1800, 8vo,/ 0.70. 
MuLDER (N.),d^8ft. physiol. de fanctione b«patis In disqimitìoae aodlMiìca 

Ulìas visoeris nixa, Lagd. Bat. 1818. 
-^ omtio de merltìa Dayipis Mbcsk, oub botaoicìs, tftm 

aliis.lil,1821--1822. 

elencbut pi a n tara n, quae ptope Leidam nascoattir. L 1816—1817. 

oatalogas plantaram prope Leidaa» nasoentium. Lugd, Bat. 1827. 

MuiXE, korte schets» of proef op dea aekeren ooraproog yan de biihea- 
gewone en overvk>ecfige regent in de Nederlanden eo naborige Staten, 
in het jaar 1816 en een deel van de eerste maaoden van 1817, Gend. de 
Busscher, 1817', 8vo. 

Muxxsa, verhandeling over de veratoppingen de» onderbaika en de 
wijzeom dezelve te genesea. (Getrokken uit het werk Tan dea Hoogleer- 
aarSLà]mr)ten natte ^an Mjders.'Uit bet Hoogd. Met eene voorrede, en 
eenige ophelderende aanmerkingen, omtreiit de leere van KjIk^f, 
door E« I. TaoMAflaEV à Thuissihk. 'aHage van CUefy 1790, Sto, 

/1.50. 

(A.) , bijnMOfdere «n aohtelijke geoecaing ?an een , bi j poozen , weder- 

komende pijnlijke kramptrekking in de slaappier. XXVI. 1769, 
D.II,st.2,bl. 505. 

waarnemingen omtrent de loohtsgeateldh^d, wederen wiad , mitsgaden aanteekeningen der ziekten, io ydere maand YoorgerElIen te 
Vliflùngen, in den jare 1768. VI. 1779, D. I, bl. 620. 

(G.),waarnemÌDgvaneenon)gekeerdeD bodem derbaarne^der. treggenomen en gelakklg genezen. IV. 1760, bl. 257. 

(G. H.), diss, cheni. med. de acido hydrocyanieo. Lagd. Bat. 1835. 

(J.), over bet afbalen der nageboorten. XVUI. 1807, D. VI, bl. 96. 

(J. A.), diss. med. de cephalalgia. Lugd. Bat. 1S19. 

waarnemingen van een corna eataneum i>p de voorhuid , en van luxuries cornea op den tepel en de onderlip. L Vili. 
1837,8t.6,bl. 508. 

dias. path. med. de babita phihisico. Tn^. adRhen. 1838. 

tres tabulae vasorum corporis humani. Lcìdae et Trajecti ad Rbeoum Luchtmans et ^Hin der Post^ 1839, plano, 
(J. F.), verhandeliog over de oorzaaken ea befaoeditndileleii, ter voorkominge van de tegeoswoordig roeerdere ster fte van bel volk op onze 
Oost-Indische echeepen. Vili. 1777, D. HI, bl. 87. 
Zie verderiBAEirEVELD. 

(L. R.), dis». ined.de fcrbre intermittente, Gcon. 1809. 

(M. J. £.), kort v-erslag-aangaande de cholera*morboa op Java* Met afb. X*. 1832, D. XIII, bl. 1. 

(P>J')> <1^* °^^' ^^ fibra adatrìngenda. Gran. 1822. 

(P. I4.) , uitatekeod Voordeàl van bet kera«laurier-water i — 263 — 

ik ^tllende liekte; Mtr het Hoogd. doof t Air BlImK» LVEI. 1827 MciLini (P. L.) > ecne tesemMtnvnryjke ophooping €l«r pi» ià 4e 

blaas; iMÉf Iiet HDOgd. éoc^ tait Eldìk. LVIII. 1827). M* 5, bl. 

394. 
►- ((«BeaiiBg eener Y!j§»r%8 veriamming en zwellisg 

vm den Utìker am ; naat bel Hoogd. door tait £lii»k. LVIII. 1827» tt* 5» 

bl. 391. 

(S.)y aantodccoingeii over de Astuiirlijke getleidkeid Tm een- ge^ 

deeke der weadnnteù biMMnfanideD tvd Samatra, Met bfjvòegliig yan 

eeàige waàrBeiDiiigtfi en beschriiniiigea van TendieMene di«reA. Mei 

af b. LXXV. 1835, bl. 315. 

^aanieiiiiiìge& ovet de ladiacfae krokodinen en baaeM|» rfiiiiiir UN tiagTàn eene DÌeiiwe aoort. Met 1 «fb. LXXV. 1838, bi. 61. 
* »" I ' over een%s nieuwe zoogdiei^eB ^van Bomeo* LXXV. 1838, bl. 134. 

tfuiica (K. dì), a«itoiBÌB0Ìi-*patliologfi8di8 waarDèaiitigei» eteiiergelweie ont- 
aardkigder pisbla*», medegedeèid aaa J* C* KftAvss, faeDeTeaadeaxelf^ 
aotwoGitl. Uit het Hoogd. XLVI. 1831 , D. IH » st. 8 , M. 36. 

'A^ ■■ • ■■ ■ ■ anatDBDiBcb-patbDlogiselie wastaeraing eener aeetio «ce- 
sarea. Da den dood der rooeder^ medegedeeld aao J. C« Rft^asi^ met 
deizelfs antwoord. Uit boiHeogd. XLVL 1819, IK IH^ st 3, bt. 40. 
- (L. de) , diss. med. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1816. 
MuircKB (G. W.), verfaandelÌDg over bet sterker bevorderen van dea 

groei der planten door den regen, dan door bet begieten. V. 1817^ 

bl. 1. 
McNK (G.), disceptatio med. de sanguine. Lngd. Bat. 1837. 
MunniKS (J.), dìss. med. de atropa belladonna. Gron. 1803. 
tfmrtfma (J. Tati), eoo sestal verloskundige qteiiitién eli WMroeBwi^niy 

zoo omtrent het verk>9seii vali Trouweo door de se e tic ossìa piibis of 

doorsnijditig der »cb*atnb«elM'rereoi]igibg, ai* wegena bet openen 

eener toegegroeide baarmoeder cas. Amst. Jiniema^ 180l{^..8vOj 

/0-55. 

berigt van eene ayiiekovdrotomie melgoedge- ■ r t. li 1 1 V9% vetrigt te T^^negen. XXXIV. 1807^ D. II, bL 66^ 1808^ D.I, 

bl. 23. 

.^-- ' ; ■ '*-> Yerlossing Aaat middel ^mm de doorsBiJdinB ètte I*». H achaaùtbeenderen. XXXJV. 1802, D. 11^ bl. 339. 

verslag ter beafitwoordÌDg der bètangrijke vrtag, of namelijk J. VAMUoècUr, heel-enstads vroedineester en S« Moif&OT 
wed. yLmtec*HOirwK&, vroedrrouw te Kijmegen, Uà hetgevalcp doi 
2eB 3 Febr. 1805, aan hunne -verpUglfng al, daa nìet, hdobcn bchnt-» 
mvrd? Hijm. ^ims^, 1805^ 8vo, / 0;^. 
•MmmifGS (F. 6.) , apec. med-. do diaretieis. Lvgd. Bat, 1834* 
MinmHGHE (H.), diss. physiol. de fanctione iilacentae. Gron. 1810* 
"ittot^kt (V.), over de mìdcbsleii om teraobillaDde leveraiekten, gewoonUjk 
onder den algemeeaen naaiii i>an Versloppmgen bekead, onderling te 
ondemebeidni , naar bel EVanscfa door A. Moli. LVIII. 1823, al» 2^, 
bl. 118. 
lftTUMiatfi(i.), tecamis, t» ecne geste k cne wondiran denvoet ontataan^ — 254 — 

OH door iniddel der dooraDÌjding van den neiTus tibialìs posticut gc&Men; 
naar bet Engelsch door yav Eldxil. LVIII. 1837 ^ st. 5 , bl. 416. 

ÌHuBSonnà, (C. L,), eenige aanmerkingen wegens bet afzetten Ttn ledema- 
ten (ampatmtiéo); naar betHoogd. doorA. Moll. LVIII. 1821, st. 
l,bl. 36; 1822. st. 3, bl. 249. 

■ over de doorboring der piablaas, door waamemiiigeii 

opgehelderd, vertaald en medegedeeld door F. yait dba Bbbogbit. Cz. 
XLVI. 1810, D. n, 81. 1 , bl. 126. 

Museum anatomie um sìve catalogna praepaFatorum , eie. Ontleedkoiidig 
kabinet, of naamlijstvan drooge en in liquor bewaarde anatomiache ea 
ziektekundige praeparaten van Wilh. Gbzvb. Delfi de Grooty 1814 ^ 
8vo. 

4!Au8ku9 (Over den). XL. 1811 , D. VII, st. 2, bl. 590. 

Mbij (F. VAV dee) , twee verbandelingen, over de heerscbende volksziek- 
tens te Breda, ten tijde van bet beleg , derzelver toevallen en verschijn- 
selen , en de veranderingen , die dezelve ondergaaii bebben , na gelange 
van de verscbeidenbeid van bet jaargetijde en voedsel , alsmede over de 
geneesmiddelen , die, bij bet grootste gebrdc aan alles, daartegen gefaraikt 
zijn. Na de nienwéte uitgafe van G. C. GacnfER, benevens de yoorrede en 
aanteekeningen van denzelven. Uit bet Latijn vertaald. Breda wui Berger^ 
1794, 8vo, /• 1.20. 

Mu8bbeo(A.), over koeyen, die met kalveraii blijven liggea. XI. 1786, 
Jbl. 1. »• HAAioKiniBxo (A.) en J. S. Skit, berigt ee&er voorspoedige verlossing door 

de keizersnede. XXXIV. 1805, D.II, bl.370. 
I 8pec. obst. med. sisleos obaervatìonem de letbaliinter 

partorìendum uteri ruptura. Fiian. 1801. 
rfaamlijst (Nieuwe) van eene fraaie en schoone verzameling , Nederduìtache 

en eenige Latijnscbe , thans in gebruik zijnde , natuur- geneea- ontleed- 

heel- vroed- scbeikundjge en andere boeken, met de daar bij gestelde 

prìjzen enz. Amst. van Es, 1792, 8vo, / 0.10. 
IMeel (Het)der cryptogamen voor betvee, door de ondervindingen van 

vroegere tijden aangetoond. LXVII. 1829, D. H, st. 1 , bL43. 
Nadeelen (Welke blijkbare) brengt bet misbruik der sterke dranken op 

de gezondheid der jonge lieden voort? LIX. 1822, bl. 18. 
Naeobls {A.»)s betworden, betleeven, de gezondbeid, de ziekte en 

de do od dea menscbelijken ligcbaams, volgens de leer van Baowir, 

voorgesteld, nader ontwikkeld en ten gebruike van leergierige geneesbeeren 

en anderen aangenaam en leerzaam bescbreeven. Naar bet Uoogd. Haari. 

JBdAa, 1804, 8vo,/ 0.90. 

■ (F. e.), over bet absorberend vermogen der baarmoeder; nasr 

bet Hoogd. door van Eldik. LVUI. 1829, st. 1 , bl. 49. 

een geval van bydrorrhoea uteri gravidarum, naar bet Hoogd. door vanEldib. LVUI. 1829, st. 2, bl. 175. 

--*^-«— -— — over bet acbterblijven, of niet te voorscbijn komen , van — 255 — 

. -de tkageboorte'of tui eeo .gedeelte derzelre, db de uitdrijrliig dar 

vnicht; naar het Hoogd. door yan £lozx. LYIII. 1832, at. 2, bl« 

144. 
Kaegblb(F. C), gedeeltelijke verscbeurUig der navelstreng, onder de 

yerlo88ÌDg; naar het Hoogd. door tah Euoul. LYIII, 1829, st. 2, bh 

IW. 
— — voorvalliog der navelstrengy onder de Terlossiog, naar 

het Hoogd. door tav Eluik. LVm. 1829 > st. 2, bl. 173. 

onyolkomene sluiting van den mond der baarmoeder^ door een draadYormig weefsel, bij eene barende; naar het Hoogd* door 
TAH Eldik. LVUI. 1829, st. 2, bl. 177. 

(F. K.), leerboekder verloskunde roor vroedvroawen; naar den derden Termeerderden en yerbeterden Hoogd. dnik ultgegeven door 
H. H. Haobman J&. Utr. Natan, 1837, 8vo, / 5.00« 

(H. F.), over de toekieving van den uitwendigen mond der . baarmoeder, ab hinderois der ▼erìossing; naar het Hoogd. door tah 

EujDL. LVra. 1837, st. 1 , bl. 56. 
Nabcis (P. A.), dìfls. chem. de aquae origine, exbasibus aérìsporì et 

inflammabilis secum invicem combinatis. Harderw. van Kasteel^ 1791, 

8vo , / 0.60. 

■ ■ kraidkundige waarneming en bescbrijving van het geslacht 

genaamd: cyanelia capensii. Met afb. XIII. 1789, D. IV, st. 2, 

bl. 50. 

Terhandeling over de langzaam belette doorswelgiog Yan het Toedsel io de slokdarm. lY. 1769, bl. 177. 

verhandeling over een byzonder middenzont nitde me- sembryanthemum crystallinum of ijsplant. XIII. 1789» D, IV^ 
st. 2, U. 154. 

^raameeming van eeoe Yolkome opstopping van water cn van eene hevige longontsteking, welke laatste door eene van zelve 
▼oortkomende kwìjling gelokkig en volkomen gereà werdt. TI. I773y 
D. ni , bl. 435. 

■: Yerhandeling over het phlogisfon. XIII. 1789, D. Y, bl. 1. 

verhandeliog over den waren aart van. het rottenkrnid, 

en deszelfs werkiog op zommige midden-zoolen, XIII* 1789, D. lY , st. 2. 
bl 115. 

waameeming van eene ontlascing van een aanknerkelijk aan-* tal van waterblaazen door den aigang. YI. 1773, D. Ili, hi. 455. 
Haanuroa ^H.), diss. med. de cara public a, in civitate Groningana, 

imprimis. ad cives sanos et salvos servandos, tum vetjerìorì, tnm recentiori 

aevo, habita. Gron. 1838. 
Nardo (G.S.), iets over de werkiug der cantharidesop het levend men- 

schelijk organismos; naar het Hoogd., medegedeeld door W. ^.LunBuvo. 

LXXX. 1839,st. I,bl.l2. 
Nuporìngen (Scbeikondige) om de tegenwoordigheid van het acidam 

hydrocyaììicaiD bij dieren, door hetzelve vergiftigd, te ontdekken, 

XXXIY. 1825, D. I, bl. 292. 
I^AssE (F.) , nuttigbeid der loodsuiker indekoorts met darmzweren; 

naar het Hoogd. door yak Euiul. LYIH. 1836, st 1, bl. 84. 
over miltziekten; naar het Hoogd. door yav Eu>xk. LYUI. 

1837 , supplem. band 5 , st. 1 , bl. 7. — a» — 

Ifitf8(F*), over he( st'eihaskoap; nmr faet Hoood. door rur Blmk. 

LVHI.18Sl»»t. l^bLl. 
■ * over de watergal (pyrosia); oààr het Hoogd. doa» tlA» 

EuDUL. LYUI. 1S27 , st. 1 , b1 . 40. 
■ . ' ' ■ ■' ■ ■ , Jtendle&diBg om begtoncpde aptseit te oefeoen in het ìimiiimmih 

en beoordeelen vao ziekten, uit het Hoogd. door H. C. A. L.ToCK. 

Vir. rm étrPostJè., 1836, 8?o^/ 1.40 
Nathans ($.), verhaDcMiDg iviegeiia.de tandziakle* Anst» bij deii Autheiir. 

NawUoi'^ over de ckinoldine; iMa* hcat Hoqgd; door yah Elddu LViU. 

1837,8t. 3,bl.258. 
NAXTiiA3fs (M. E. A.)y KToodea taa de leer der a mei stoffe n. tFit het 

Cloogd. doo» C. PEJtBUUHiNOf met eenig voorberìgfc inan F» vas bbr 

Beeggeh Ci. Amst. Syòmndi^ 1837, 8va, / I.OO. 
lÌillimk(R« Bi.)t eene Ujdraee tot de behandelttìg Tan de oBtwrìohti»* 
:«(«• der oaderkaak en der ledemaléD. LXX3LIL 1838, se. 3. bl. 

81. 
» (S. S.)| apechnea ehir. med^ de cor pori bue peregrini^ eit 

enOphagD reiDO¥ttidia« Fraaek. 1804. 
NAyBAu(J.)y diss. med. de febribua in genere. Lagd. Bat. 1814). 
NbUs (Gd.)-, over de werkiaambetd vaii het mo-ederkoren in blood^ 

vlDeijing-an, g^onorKheeen leacorrhee; nanr het Engelaeh door 

TAK Eldie. LVIII. 1835 , si. 1 , bl. 67. 
IfaBX» ^maannnHig Mipens morlaetlàlig dea levcòia' vaai don moederkoek 

en de vrocht, zeven ureo nk deuddod dermoeder, aietaaiiaierkhif^yan 

s'Oot&bpomt;. mar htt Hoogd* door tav. £lI»ik^ LVHI. 1^7. até 2, 

W. 134* . 

NsTTBN (C A. Gkiswkit YAK der), beknopto handleìding tot do paarde- 

• lB8Dnìi9 deiacWev giexondheidsb«'w»ritig en fea-eneakunde. Amai. 
ev'efia^eiMm iSire/; iei9iy8fo, / 3.7^. 

I"" * ■ ■ ■ ■ ► handlMek'der paavdefak^^n'tiM» Amt. 

en 'a Hage van Cleef, 1812—1815, 8vo . pi., 2 Dn. , / 10.00. 
KiusmAWl^^ oter de- «ìektén; der «araceli 8^ medegedeelddoorC F. We»^ 

aELVAN JuN. XLUI. 1809, D. V, st. 2 , bl. 253. 
SkòvAit, otarde tf^HiBaanilfieid ^^éM IM kali hydrotòdlciim (hydrio-> 

Aks pota«aa«); mar he* Beogd. door v«ir Eu)ni. LVtJIé 1839^ at. 2, 

bl. 167. 
Vmk'tt (ۥ} , dfaa^ eUr. de U-bii leporini natura et origine. Traj. ad Rhen. 

18£t. 
«fciii II ii*Mf ctMMiventallo < ^tiA reapovidetcìr ad (jnaesfrauein roAiogicain? 

^tnAmMr Iriatork bhumuHi' et anafone milri'9 ar^alffs LniirA'Er ^lypnd^ei 

arvalis Illigebi): eorumque instituatur cum mure dOMesticd ctìttq ^a tio. 
- Si^émiCuv, ifiaedetrhneiica ft9 utimi^ue agrf A prata praecip/be capiant , 

• ' ^dt}tfe^a«A oiajovcflàMinf^rérflttbceaflÉa tentatnii^fàerit j ut haec'deiriiiiénta 

▼el caverentur vel tollerentur. II. 1820— 18BI. 
Iktmpf (H. k. VA«) ; nerkwaardt9e*'a mperta ti«. LXTm. 1829; B. HI ^- 

'•«. 5,M. 180. 
. ietsoTer amputati^ Ibletf afb. tXvm. lB90i 

D. IT,at. 3,bl. 117. 

heettemid ige traamemiiig Tan een a n e u ry sin a arte- riae radiane. LXVIH. 1888, D. Il, et. 4, bl. 207« I — 257 — 

llBW0fr(H-K.V4H), g«»tro.eiiUriU9/LXVIU. 1829, D. IH, «4. 5, 
bl. 186. hernia umbilicalis. LXVIU. 1829,D.in, sU 5, 

11. 174. 

— -z ' geneeskundige bijdnige betrefleode eeiie iractaur van 

deDvoei^bcneYeiisdebeschryviog eeaer kunstlaars. LXVIIL 1829, 
D.m.si. 4,bl. 166. 

NiKLB9(P.M. Y.), verhandeliDg over de inéntìng der kinderziekte in 

•Dze O. I, bezittÌDgen. X«. 1786, D, IV , bl, 87. 
— * Terhandeliog over de ondersteanÌDgs-middeleu van 

den koort8bast.IX*. 1783, bl. 1. 

— : -• verbaDdeliog over de lodkansche pokken. IV. 1780, 

bL 135. 

Ninunif (J. F.) de geoeeskracht van het ammoniao-hoadende zwavel- 
zure koper (caprum ammoniacale; sulpbas cupro-ammooiacale) tegen 
denSr.ViTus^aos; naar bet Hoogd. door van Eloix.. LVUI. 1824» 
8t. 4, bl. 355. 

• de waarde der scarificatién met ioéotÌDgsnaaldea in de 

•waterzucht; naar bet Hoogd. door yah Eldiz.. LVUI. 1838. «U 5. 

bl.461. 
Ifnmop (p»)* twee VFaarnemingen over de omkeering der baarmoeder. 

XIX. 1813, D. II, 8t. 2, bl. 73. 
KiBSB, bijdragen tot de ziekten der deelen van het rnggemerg; naar bet 

Hoogd. door vmi Eudu.. LVUI. 1839, supplem. band 5, st. 6; ' over de etterborst (empyema) ; naar bet Hoogd. door yam Eldie. 

LVin. 1837,st.6,bl.481. 
IfiBOBOFF (V. M.), diaa. med. de Ev&ayc^ka^ aeu ars recte moriendi; d. i, de 

kunst om wel te s ter ve n. Harderv. 1804. 
Ifjoiuwxvauis (F. L. A.), verbeberde bereiding van de kìna-loogzouten, 

benevens geneeskundige waarnemingen van deze zuivere bestanddeelen der 

fcìna in tosschenpoozende en aanboudende koortsen door G. J. Kieuvtbh- 

HVU8. Amst. van der Heij , 1823 , 8vo , 1 pL , / 1 .40» 
" ■' * ■ ' — ' (J.), verslag van eenige eieóro^magnetische proeven. 

XXXIV. 1821, D. Il, bU 323 , 338. 
— brief aan A. van Beek over de magpietische proeven 

T»n OBasTED. XXXIV. 1821 , D. I, bl. 194- 

(L.C), dÌ88. med. sìstena momenta quaedam, de sur di- tate per puneturam iMmbranae tympani cnrandi. IM. ad Rhen. 
1807. 
NiBuvnunnm (A.), verhandelfng over deo Toorkeur van den eenen boven 
den anderen liesch-brenkband, en aanfaangsel van den besten liesdb- 
breukband. Met afb: XXI. 1803, D. RI, st. 4. 

(G.J.), eenige vrenken over de patbogenie, pathoìogie, tbera- pie en aetiologie cùur AziatischA cb olerà. Àx^iJMtdrageren Lorijé. 1833, 
Sto,/ 1.50. 

viraarDcming eencor beibuupe tverking van den con stan- tia vrijn in kramp van deb onderbuik. XLVI. 1813, D» III, tt. 3, 
bL 105. , 

waarOMtingeo over de werìLing der di gitali a pur- purea in bioedstortingen. XXX. 1799, D. IX, st. 2,bl. 561. 

»7 — 258 — 

»iEUWEHHtJT8(C. J.), de oorzaak dcr verplaatsiDg van hct harl in de regte» 
borstbolte ontdektbìj eene merkwaardige lijkopeDing. XLVII. lffl2|D.Iy 

8t. 1, bl. 155. 

%_^-— — — — en P. Bello , waarnecmingen betreffende drie gcval- 

len van merkwaardige hoofdwonden welke met beleediging van den 
flcfaedel en de bersenen verbonden waren. Medegedeeld en met eene in- 
leiding eo aanmerkingen vergezeld door C. J. Nieuwknhuts. XLVI. 

1811, D. m,8t. l,bl. 80. . . ^ 

yerslag van de epìdemische koortsen, welke in bel jaar 1834, te Amsterdam geheerscbl bcbben. XLVin. D. Vm, st. 2, 

bl. 91. 

ietsover betdierlijk magnetismus, benevenseene waameming van eene magnetiscben slaap met helderziendbeid,' { cioìr- - 

poyance) zonder magnetìscbe kunstbewerkìng. XXX. 1813, D. XXm, 

st. 2,b1. 549. 

diss. med. de usn, inprimis diaetetico, muriatis soda e, seu salis cibarii. Gron. 1807. 

proeve eener geneeskundige plaatsbescbrijving^ (topographie) der stad Amsterdam. Amst. van der BeiJ, 1816 — 1820, 

8vo,4Dn/23.60. , 

verslag van de pokken, welke in bet jaar 1834, te Amsterdam gebeerscht bebben. XLYIIl. D. Vili, st. 2, bl. 

154. 

verslag van de epidemiscbe scarlatina, welke in bet jaar 1834 te Amsterdam gebeerscbt beeft. XLVm. D. Ym, st. %, 

bl. 136. 

nadeelige en bijna algemeene vooroordeelen en misbruiken in de gene^unde, bedtreden en gewijzigd. Amst. van Es 
(tbans de Gnbber) , 1810, / 3.60. 

geneeskundige verbandel ing over warmte enkottde. XXX. 1800', D. X, st. 2, bl. 330. 

(F.), iets over de zoogenoemde kina-zouten. XUV. 1822, D. XV, no8,bl.346. 

— diss. med. de normali et abnormali urinae indole. Lngd. Bat. 1820. 

NxscwHorà (B.). Zie ZucKEEf . 
NiEnwLAHD (P,), oratio de ratione disciplinarum'pbysicamm, cUm 

ràtione elegantiorum , quae vocantar, Itterarmn comparata , et ex utranini-' 

4ue natura illustrata. Lugd. Bat. Bùnhoop , 1794 , kxo ,/0.50. 
. scbets van bet scbeikundige leerstelsel van LàVdistiÀ. 

Amst. Meijeren WarnarSy 1792, 8vo,/0.30; XXXVI. 1792, D. I, at..l. 

bl. 389. 

Zie verder : Deimah. 
NnrABEE(E.C.),over de decapitatie, in bet algemeen, benevens bet 

verslag Van eene, met geluUcigen afloop verrigte decapitatio humerf^ LVIII. 

1837,st.6,bl. 516. 
waamemingen over bel gebruik van bet j o d i u m , bij vép- 

scbittende ziekten. LVIII. 1831 , st. 4, bl. 334. 

een woord over bet oedema glottidis, door een^ waar- nemÌDgen opgehelderd (Met 1 afb.). LVUI. 1836, •mtpplein. band 4, se 4, 
bl. 289. — 259 — 

Nisui (LJ)y bijdragen tot de dìagnostiek en pathog^enie der darmsweren; 

Daar het Hoogd. door yak £ldik. LYHI. 1829, st. 6, bL 481. 
NissAEUs (H. 'W .) , waarneemiQgen wegéos deo d a a wwar m. XXX. 1794 y 

D.IV,st. 2,bl. 141. 
Ì^OBOu (P.)) dlss. med. de nromeotis quibusdam de actione alkalìam io ad» 

fectione cai cu Iosa. Traj. adRben. 1823. 
NoEMBir (J. S. tan), diss. med. de lochiorum flaxu naturali atqne prte- 

ternatorali. Logd. Bat. 1805. 
NoKKXir (H. y.) , bescbrìjving eo afbeelding van een nieuw werktoig, om dea 

rook van tabak in de darmen te breogen. IV. 1765, bl. 252 van d« 

berìcbten. 
NoLEir(D.), waameming eener, na voorafgegane beklemming, Terstorrene 

berni a scrotali Sf.welkeop de wijze, door D. ScHCUEMAN Yoorgesteld, 

zonder anus artificalis geoesen werd. XLYin. D. Il, et. 3j 

bl. 332. 
NoLST (L.) verslag wegens de onlangs gedane inèoting der kinderpokjei te 

Zwolle. XXXm. 1794, D.I. bl. 130*. 
over bet middel van J. J. vah dew Bosgr, tegen de kinder- 

ziekie, XXXII. 1791, D. H, bl. 17R 

aanmerkingen over de bescbrijyÌDg van den ver gif boom, in het Maleitsch genoemd pohoon upas, die, volgens bet verhaat van N. P. 

FoERscHy op het eilaod Java te vinden zovl zijn. XXIX. 1789, D. IV , st. 2, 

bl. 104, 153. 
Noirirz (T.), epitome dje curatione morbomm, Gr. ac Lat. ope codicam 

manuscrÌQtorum recensuit notasque adiecit J. S. Beena^d. Amst. Holtrop , 

1794, 8vo , 2 tom. cura tab./8.00. 
NooDT (G. W.), spec. anat. path.de monstro quodam humano. Lngd^ 

Bat. 1839. 
NooKEN (C. J.) diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1810. 
NooT (J. VAV dee)^ diss. med. de salivatione io variolis. Harderofv. 

1800. 
NooTBiv (S« van) , berìcht van het gebniik der el e et r i ci te i t in de geneziag 

van lammigheid. VI. 1773, D. HI, bl. 463. 
NooTHOoEK (A. E. VAv), waarom isdejenever erger dan de cholera? en, 

kan bij afgeschaft worden in Nederland ? Doesb. KeU ea Lambnchis 1839, 

8vo,-/0.45. 
NoAONHA (F.), bescbrijving der altingia ezcelsa (Latijn en UoUandsch). 

X-. 1790,D. V,bl.49. 
relatio plantarum Javanensiam iterfactione osque in 

Bandom rccognilarum. X». 1790, D. V, bl. 1, ter. 

beschrijving van den boom genaamd ranghas. Latijn en Holl. X*. 1790, D. V, bl. 1 , bh. 
NoETiEB fA.), waarnemingen over de werking der hyosciamos op de 

zicb vormende cataract. XLVIH. D. VI, st. 3 , bl. 197. 
_^_______ waameming wegens cene inversio uteri. XXXTV. 

1821. D. n,bl. 149. , ^ 

berigt aangaande de waariiemmg van eene inveralo uteri. XXVni. D. VII, st 2, bl. 181. 

over de'inversio uteri. Met af b. XLVIII. D. VI, st. 4, bl. 275. 

— — *-^— — iets over de roos der eerstgeborenen (erysipelas — 260 — 

Bflenatoraai), en de verharding vao het celwijzeweefsel (indo- 
ratio telae cellolosae). XLVHI. D. VI, st. 3, bl. 243. 
I^omOHBA (A.), over bel gebruik vao bet secale cornuto m (moeder- 

koren) inlangdurige verlossingen. XLVIII. D. VII, st. 1, bl. 29. 
I9otificatie van den landdrost van Gelderland, bevattende een reglement, 

betrekkelìjk bet vangen en dooden der kevers en keyerwormen in 

Gelderìand. XUII. 1808, D. IV, st. 3 , bl. 513. 
Notltie der prijzen van bet verkogte kabinet van hoorns «^n scbnlpen 

van wijlen den Heer P. Ltonet. 's Hage. van Cleef en Seheurleer, 1796, 

/ 0.30. 
NoTTBLMAif (H.), depokken-epidimie van de jaren 1832 en 1833 te 

Oostbuizen en omiiggende gemeenten. LIV. 1837, D. IV, st. 1 , bL 

118. 
, ■ - . waameming eener langdnrige verzweering In de lin- 

. kerliescb, met ontlasting eens langen , ronden worms. Met aanmer- 

kingen en gevolgtrekkingen vanT. A. JoaRiTSMA en G. J. Rundbrs.LFV* 

1826,D. n,st. l,bl. 85. 
NouHT (F. G.), diss. med. sistens butoriam botanicam et medicam folionun 

diosmae serratifoliae. Gron. 1827. 
NoEEMAK (A.) , antvroord op de vraage : wat is er tot nu toe over de n atuur- 

lijke bistorie van ons Vaderland gescbreven? Wat ontbreekt er nog 

aan? En welke is de beate wijze, waarop degemelde geschiedenia «onde 

dienen gescbreven te worden? IV. 1796, st. 2, bl. 1. 
■■ ■ (C.), bet rbabarber van de ecbtste soort. Vlil. 1774, D. I, 

bl. 455. 

Nederlands vogelwerk, met derzelver bescbrijving ; na deszelfs dood vervolgd door M. Houttutn en Sbfp. Amst. Sepp, 1824 , 
foUo, geki. pi. 4 Dn. / 424.00. 

verbandeling over de inlandscbe zoetwater spongie. eene bnisvesting der maskers van puistenbijteren. Met afb. Vili. 

1790, D.IX, bl.242. 
NuMAir (A.) en D. yan Setteit, afdrijving der jong^n bn dieren , 

welke over den gewonen tijd dragtig blijven. LXVIt. 1837 , D. Ili, bK 

285. 
— • cnG. VaoLiK, verslagvan proeven, met bet aqna Biirsi.- 

LI , op dìeren genomen. XXXIV. 1833, D. II, bl. 386. 

vraamemingèn , omtrent de v^erking der braaknoot, eo van bet extractum nucìsvomicae alcobal. in verlammingen, 
bij onderscheidene dieren, waaronder tevens mededeelingen van dea 
veearu Boittekor en RuKDEas. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bK 
174. 

diss. med. de carbonato m olHcinalium praecipne praepft- randi metbodo ac usu. Gron. 1803. 

over de hoogst schadelijke eigenscbappen , v^elke de voeder* stoffen kunnen verkrijgen voor onderscbeiden vee, door cryptogami- 
scbe voortbrengselen, welke op dezelve buisvesten, enz. LXVII. 
1829 , D. Il , si. 1 , bl. 1 ; 1830, D. II, st. 2, bl. 317. 

et L. M ABCHAKO , sar les propriétés nuisibles , que les fourra- ges penvent acquérir ponr dlfTérens animanx domestiques, pardes pi 
ductions cryptogamiques. Traduit du Hollandais. Gron. Sc^lùrScril' , 
1831, 8vo / 1.60. -^ 261 — 

Nmair (A.) , waaraeniiiigen omtrent het laogdar% verblijf boven den gewo- 

nen dragttijd vaD gestorvene jongeo bìj de moed«r*diereD% Met af beel- 

diageo. XXIV. 1831 , D. lU . bl. 27. 
mededeeliDgeD omtreot de besmettelijkheìd van den kwaden 

droes Toor den mensch y door waamemtngen bevestigd. LXVII. 1830, 

D.II,8t, 2,bl.287. 

wìjze^ welke in 'sRijks veeartsenijschocil wordt gevolgd omtrent de geneziag yan eeer groote gallen. LXVII. 1829, D. II , st. ì, 
U. 188. 

ecbeikundig onderzoek yan het gas, verkregen nit de maag eener koe, gestorven aan eene iangzame uitterìng, yergezeld yan doorloop. 
LXVU. 1829, D. II, 8t. 1 , bl. 257, 

uitkomsten yan het scheikundig onderaoek omtrent het gas, yerkregen uìt de maag en darmbois van verschillende , zoo «ieke ala geaonde 
huiadieren. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 611. LXI. 1831, D. XI, n^*. 
2, bl.87. 

handboek der geneet- en yerloskonde yan het yee, hoofdzakelijk getrokken uit onderscheidene in- en nitlandsGhe yee-arlsenij? 
kundige schriften , yooral ingerigt naer de behoeften yan het koningrìjk der 
Nederlanden. Gron. Schierbeeky 1819, 12nio, 2 pi. / 2.00. tweedednik, 
1826,/ 2.40. 

waameming eener yerplaalsing yan het hart. LXXXIX. 1810, bl. 221. 

waamemingen omtrent de horzel-maskers, welke in de maag yan een paard huisvesten. Met afb. XXIV. 1833, D. IV, bl. 
139. 

beschrijying yan een grootendeels dnbbeld kalfannonster (Metafbeeldingen). XXIV. 1838, D. VU, bl. 163. 

proefnemingen op de uitwerkselen der kinderpokken op verschillende huisdieren. XXXIV. 1828, D. I, bl. 43, 178. 

beproeying der wijze yan Sonorblard, om, dóor de mededee- lìng der smetstoffe yan de kinderpokken aan het rund, koepokken 
yoort te brengen, aan de vee-artseoijschool te fierlijn. XXXIV. 1834,* 
D.I,bl.293. 

de wijze, om koeijen door kinderpokstoffe te besmetteo , en daardoor koepokken yoort te brengen, enz. XXXIV. 1831, D. I, 
bl.388;0. U,bl.2. 

proeyen omtrent de werkiog van de smetstoffe der koepok- ken op onderscheidene huisdieren, met aanmerkiìigen daartoe betrekkelijk.- 
XXX. 1825, D. XXXV, st. 2 , bl. 418, 465, 523. 

yerhandeling over de koepokken zoo alsdezelye natuuriijk bij het rund voorkomen en door inénting kunnen worden yoortgebragt , 
en oyer de beveìligende mok of pokmok des paards ; benevens een bljyoeg- 
ael , bevattende den uitslag der proefnemingen , ora runderen door kinder- 
pokstoiTe te besmetteo , en daardoor koepokken in gtazen haarbuisjes te 
yerzamelen en te bewaren. Utr. van Paddenburg, 1831, 4to, pi., 
/4.80. 

over de meest geschikte wijze, om de k oepo ks to f f e le yer- zamelen en te bewaren. XXXI V. 1831 . D. II , bl. 19. 

kort yerslag omtrent eenige proeven , gendmen met bel oog- oierkyom, door het ioénien van runderen koepokstof te verkrijgen en oyer _ 262 — 

de uitwerkiDg dezer stoffe op den mensch, door B. HàATOO. XXX£V\ 

1834, D. U,bl. IGO. 

I^DMAN (A.), algemeene beschoawìnf; omtrent de heerscheDde longzlekte 

van het rundvee , en de middeien om hare uitbreiding tegen te gaao, ab 

^dezeWc een besmelteliike aard aaiiDeemt enz. LXVII. 1837, D. Ili, 

bl. 1. ' 

■ aanmerkingea op de loDgziekte onder betraudvee, in bet 

diatrict Blechelen. LXVU, 1830, D. II, si. 2, bl. 508. 

verhandeling over bet dierlijk magnetismus, ab den 

grondsbg ter verkbriog der pbysische levenabetrekkingeo of sympat- 
bie tus8cheD de dìerlijke ligcbamen. Gron. Schieròeek. 1815, 8vo. 

yo.75. 

'bijvoegsel over de Spaanscbe roerinos en Engebcfae zuider- duiD-acbapen. Metafb. LXXII. 1836, D. lY, bl. 1. 
— — -— o^er de periodische ontlastiog van bloed uit de gesbchts- 
deelen bij sommi'ge buisdieren, bepaaldelijk bij de koe, en beschouwiog 
Tan dit verschìjnsel, in betrekkìng tot de menstruatìe der vrouw. JLXXV. 
1837, bl. 334. 

bescbriJTÌng van een mbvormd schaap , met overtolligbeid van deeleo. Met afb. XXIV. 1833, D. IV, bl. 1. 

berigt omtrent deschaapsteeld aan's rijks vee-artsenijscbool. Met 1 tab. LXXQ. 1838, D. Y , bl. 21 1. 

bandleiding tot de inlandsche schaap s-teeld, inzonderbeìd metopzTgt tot verbetering der wol. LXXII. 1834, D. U^ bl. 243, 385, 
met afb. enbl. 589, met tab.; 1835, D. lU, W. H, 261, 414 met 
afb.; 1836, D.m, bl. 570. 

scbeikundig ondei-zoek der urìn van een varken. LXXIII» 1834, D. II, bl. 221. 

j billijke klagten der gevéstlgde vee-artsen in ons land, ten 

aanzien van onbekwame lieden, die, tot scbade der vee-boudera, de prak- 
tijk ongebinderd blijven uitoefenen. LXVII, 1829, D. II. st. 1, bl. 
195. 

-: redevoering over de vee-artsenijkunde en de iilrtgting van 

derzelver onderwijs, overeenkomstig met bet belaog der maatschappii 
LXYII. 1827 , D. I, st. 1 , bl. 1 . ^^^^ 

Zìe verder: Taesling. 

(J. J.jdiss. med.de diagnosi vermium in testi n or um. Lugd. Bat. 1831. 

(S. H.), drietal waarnemingen omtrent deuitwerkiog der artemisia 

vulgaris inde vallende ziekte. XXX. 1826, D. XXXVI, si. 2. 
W. 551. 

- twec waarnemingen omtrent bet vermogen van bet semen pbelJandrii aquatici. XXX. 1813, D. XXIII, st. 2, W. 165. 

waarnemingen omtrent den waterkanker, ulcus noma. Xm.l815, D.V,st. 3, bl. 74. 
Nut (Over betj der zouUare berookingen. XXXIY. 1832, D. I, bl. 

116. 

— (Het) derkoepok-inénting (vaccine) , en cene zamenspraak tusscben 
twee buurvrouwen in de gemeente Neuzen (provincie Zeeland). Sluis in 
Ylaand. Jansen, 1826, 8vo , / 0.05. 

— — (Over het) van den tartarus emeticus, in aanhoudende koortsen. 
(febres continuae), XXYOI. \785, D. YII , st. 2 , bl. 468. — 263 — 

Uni (Het) Tao bet waanieaien der ziekten bij dieren» bevestigd door 

Floureto. XLIV. 1829, D. XXII, n.^ 12 , bU 534. 
NuéBOLT (J. £. LuKLAMA à), waaroeiniiig van hot geoezen vao eene ver- 

lamming over het geheele ligchaam. XXVII, 1773, D. Il, st. 2, 

bl.62. 
■ ■ iets over bet gebruìk van den wilgebaft, 

ÌD plaau van de kina. XL. 1808, D. IV, st. 2 , bl. 406. 

(M. DBN Bebé Lijillaha à), spoedige Terdwijning van een kwaadaartigen uitslag, gevolgd op de inenti ng met de koepokstof. 

XXX. l«)5,bl.505. 
I^UEiTHUis (J. F. Bouel), over de walvischaardige dieren. XXXIV, 1836, 

D.I,bl. 153, 163,331. 
KuHOFv(J.), diss. med. de epidemia Groningana, anno 1826. Traj. 

adRhen. 1827. 
IfmEu(J. M. L. W.), diss. med. degastritide. Lugd. Bat. 1800. O. Oet<9 (Paecihsor), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1839. 

Obeedies. (J. C), verhandeliog over de nadeelige uitwerkseien van den 
wio ter van 1022 op boomen , heesters en planten , en over de middelen , 
door welke de nadeelige uitwerkseien van felle vorst eenigermate Eijn te 
voorkomen. V. 1828, bl. 49. 

OcEEESE (C. F. R.) , diss. med. de mercurio dulci ejusqne usu in morbis 
infantum. Traj. ad Rhen. 1823. 

O'gonnel (R.) , diss. chir. de pbagadena. Lugd. Bat. 1816. 

Oebschelwitz (L. W. F.), de Nederlandsche stai mees ter, of grondige. 
onderrichting van al bel geeoe betrekkiog beeft tot het keonen , toomen , 
zadelen eoz. der paarden, zoo ook tot de ziektens en gebreeken der pa ar- 
de n , en hoe dezelve te kennen en te geneezen zijn enz. 3^ verbeterde druk. 
'8 Hage van dee/, 1803 , 8vo, pi. , / 2.50. 

Oelze, genezing eener slaapzucht vanvier maanden, met algemeene 
verstijving verbonden , bij een elfjarig meisje ; met een naschrìft van Hufe- 
land; naar bet Hoogd. door van Eldie. LVIU. 1834, supplem. band 3, 
8t.2, bl. 97. 

Oeested (J. C), proeven over de uitwerking van het galvanismns 
op de magneetnaald, uit het Fransch vertaald door F. S. J. XXXIV. 1820, 
D. U, bl. 324. 

Oest (J. F.) , allernoodzaaklijkste raad en waarschouwing voor jongelingen 
fin jonge dochters, ter veroaijding der onkuischheid in het algemeen en de 
zelfbevlekkìng in bet bijzouder ; vertaald naar den tweeden Hoogd . 
druk van een bekroond prìjsschrifl. Rott. ^/v/i^Aor^/, van JFolfsbergeny 
van den Dries en van Santen. 1798, 8vo , / 1 .50. 

nieuwe uitgave. Amst. de Grebber^ 1829, 8vo, /1.40. 

Oesteel&n, waarneming eener vertraging der verlossing, door eene atresie 
van den mond der baarmoeder veroorzaakt; naar het Hoogd. door van 
Eldie. LVIU. 1839, st. k, bl. 335. 

— waarneming eener breukbek nel li ng, envaneene, naar ik — 264 — 

geloof y til6uwe methode, om de taxi» teTerrigten ; mar bet Uoogd. door 

TAN Eldik. LVIU. 1839, 8i. 4 , hh 337. 
Qbstkrlezv, waamemiDg eener rheumatisch-^pasmodische pÌ8Opst0pptii|^ 

naar het Hdogd. door yak Eldik. LVIU. 1839 , 8t. 4 , bl. 331. 
OcTEa (J. VAN den), ÌDOuisitio ìd causam morti» saspensorum. Lucd.-ftaU 

1826. 
Olffen (Bl. G.)j diss. med. de aptbis adultorum. Gron* 1816. 
Olino (L.) over de nieuw^uiteevoDdeDe filtreer-'werktaigen. XXX. 

1803,D.XIII,st.2,bi. 441. 
■ over eeDige gewigtige pligten opzigtelijk de oogeii; tot onder- 

' rìchting en waarscbouwiog. Amst. i/oA)rvp, Leeuw. CàhaiSj 1806 , Svo, 

/0.4p. 
OLiSLAóEEsfJ. M.W.), bereidiog van het acetas piombi liqaidnn. 

LXL 1827 , D. in, n.*> 6 , bl. 300. 
_ bereiding van den aether acetlcus. LXI. 1827, 

D.m,n.o6,b!. 301. 

candelae fumale». LXI. 1827, D. IH, d.^ 4, bl. 202. 

— extract van bruine kina. (extractum corti- ci» peruviani fuse.) LXI. 1826, D. II,n.^3, bl. 133. 

extract van druiven-wijngaard. (extractum pampinarum viti»). LXI. 1826, D. II, n.^ 3, bl. 133. 

bereiding van bet bydro^ulphuroiua stibit* 1826,D. n,n.**4,bl. 234. 

middelom plantenvoor ins^kten teb^waren. LXI. 1827,D.ra,n.«4,bl,203. 

rook-poeder van eene fraaie kleur en «eneo jeeer aangenamen renk. LXI. 1827, D. m, n."" 4, bl. 201. 

alcoholische salpeter-aether. (aetber nitrica s alcobolicus). LXI. 1826, D. n, n."* 3, bl. 135. 

unguentum Pibasbli. LXI. 1827,D. III, n.^ 4^ b!.201. 

OLtVEiaA (A.), di»», diir. de ambu»tione. Lugd. Bat. 1823. 

Olitiee (G. van), beschrijving van eenen zeldzamen Eeehooren, van beC 
geslachtder tepelbakken. (Metafb.)y. 1817, bl. 241. 
Zìe verder : Beithet. 

■ Jz. '(J.) bijdrage ter beantwoording dei* gewigtige vraag: i» de 

cholera morbus besmettelijk ? — zoo ja: i» de oorzaak der besmetóng 
in den dampkring of in het menschelijk ligchaam gelegen ? XLI V. 1831 , 
D. XXrV, n.^7,bl. 335. 

Oluon (P.),Dehuisdocter, of verhandeling van sommige ziekten, welker 

verschijn»elen en behandeling elk een dient tekennen , ab : decroup, de 

bersenkoorts, de beroerte, de schijndood, de vergiftigingen, 

de dolheid, brandwonden en de indigestie. Uit het Franach 

vertaald. Rott. Bìensingen van Westreenen, 1839, 8vo, / 1.25. 

Ollitieb, waamemingen van ontwrichtingen de» dijbeen»; naar bet 
Fransch door A. Moll. LVIU. 1825, st. 2, bl. 152. 

-(C. P.), vertoog, betreffende de monsterachtigheid door 

in»luiting (f oe t u s i n t r a f o e t u m) . Uit het Fransch vertaald en met eene 
inleidende voorrede en aanteekeningen vermeerderddoor A. vaN Eepegux. 
Amst. de Greòòer, 1830, 8vo, / 1.60. 

Onderbindingswijzen van de belangrijkste slagaderen de» menscbeltjken — 266 — 

UHehamas , uit het Hoogd. naar het Engebcb door J, F. Abicvb , benev^os 

etn tweetal door dea vertaler gedane belangrijke slagader-ond^iodiogen. 

LVm. 1822,au2,bl.lS7. 
Obderricht (Kort) vooc den veehouder^ ter gelegenheid der vee-ftiekt^| op 

lastTan het proTintiaal coli, van Politie enz. in Gelderland, getrokloen uit 

^•dviJMn dar geneeak. facuheit te Uarderwijk. Amh. vmi Goor^ 1798, 8vo, 

/O.IO. 
Oaderrigt (Kort) hoe zich vooral de landlìeden voor dea nadeeligen invloed 

der groole zomerhitte eo braodende soDDestralen moeten in aoht nenen. 

XZXXV. 1808, D. U, U. 130. 
Onderrìgiuigea (Naauwkeorige) en voorschrìften omtreDt 25 tcheìkuiidige 

hulpmiddeleny ten algemeeDe natte ailgegeven door een ycHMmaam 

Mbeìkandige. Am^i. MooleaiJ»er^ 1832, 8vo,/0.25. 
Onderwijs (Algemeen) hoc 't hoornvee b^ de tbans beenchende siekie te 

bebandelen. Arnb. Moeleman, 1797, 8vo,/ 0.10. 
Oodensoek (NaUiurkuodig), en ontleding van bet menscbenbair, XXXIX. 

1802»D.yi,st.2,bl. 144. 
wegens de middeien tegen schadelijke denne-insekten , «D de 

nilroeijing van YOgeUoorten «fgekeord. XLin. 1807, D. IV , 8t« 2,- 

M. 224. 

waarom dekoekoek zijne eigene eiéren niet uitbroedt eoz. XXXIX. 1800» D. IV , at. 2, bl. 242. 

over de ontwikkeling van bet plantenzaur^ door middel ittn een sterk vuur. XXXV. 1792 , D. I , st. 2 , bl. 87. 
ONiTBir (F. J.}y dli88. obir.de prolapau vesicae inversae connato. Traj. ad 

Rben. 1824. 
■ (H), dÌM. med. de vi consuetudinSs tanquam varietatam utriusque 

bomiaia principi! causarum summa. Traj. ad Aben. 1803. 

(M. F.), dis9. med. de evola tiene organorum vitae animalis fundamenlalium eonindemque momento. Traj. ad Rben. 1836. 

(P. L.}y disa. med. de creozoto eiuaque usa medico. Tr^. ad Rben. 1835. 

waameming aangaande bet tberapeutiscb nntvanbet gal- ▼an lame, in cene apbonia incompleta. LVIII. 1837, st. 5, bL389. 
QiriKLEN (A. YAn) , Twee waamemingen eener geaezene verlamming van 

bet bovenate ooglid. XLVIU. D. I, st. 1. bl. 94. 
Ohsbxooet (a. G. van), opgave eener nieawemanier, om dea fzetting 

van den arm in bet scboudergewricht te verrìgtcn j (met af b.) ; med cgcd c cid 

door J. VAN OS Vkldb. LVIU. 1828 , st. 1 , bl. 52. 

. nieuwe methode om den arm uit bet scbooder- 

gewricbt door ééne anede weg te nemen. LXIX. 1827, D. II, st. 1. 

bl. 62. 

Bcbildvormig beursgezwel in enbencdende weukbraauwf wegneming deszelven , aanweoding der drooge becbting, en 
geoezing met een naauvrl\jks merkbaar likteeken (Met af b.). LXXXII. 
1838,st.6, bl.203. 

mijne wijze van bebandeling der beursge- zwel len, aanof in den omtrek der oogleden. LXXXII. 1839, st. 11 , 
bl. 490. 

vershipping van bet bindvliea van betboven- ste ooglid (prò lapsus conjunctivae palp. superior.) wairdcM»* bet — 266 — 

gez&gtireniMgeB verhinderd werd , wegQemìng eogeiwziiif;. LXXZII. 1838, 

st.3,bl.87. 
OiTSBROORT (A. G. vah) , eciiige bcdenkingeD , betrekkeVjk de ampuUtie 
door de cirkcUnede of door de lapvormiDg. LXXXII. 1839, sL 5, hh 

303. 
^ ^ de mililaire chirurgie^ geschìedkondig be- 

schouwd en met hetrekking tot derzelver uiloefening, zoo bij de land- eo 

zeemagt, als io de koloniale dieDst, onderling vergeleken enz. geachetst in 

eeoe redevoerÌDg. Utr. van der Bionde \ 1832, 8vOy / 2.40. 

DÌeuwe manier ter wegoeming van hetdraif- gezwel van het horeovlies. Met afb. LVIII. 1829, st. 1 , bl. 31. 

waameiniDg van een druìfgezwel van dea regenboog binnen de voorste oogkamer (stapbyloma ìridis intra 
bnlbnm). LXXXII. 1839, st. 6, bt. 346. 

scheeve hals door onvolkomen verooderde ontwrìchting aan de Itokerzijde van den vierden en vijfden baliwenrely 
door mechaniscbe middelen bestreden. Met afb. LXXXII. 1839, sL 12, bl. 
562. 

operatie eener hazelip, bij een man van 28 jaren, stilling der bloeding door omdraaijing (torsio arteriarum). 
met 1 afb. LXXXII. 1838, st. 1 , bl. 31. 

de geneeskundige heelkunde stelselmatig be- handeld ten leiddraad bij zijne lessen en in veti>and gebragt met zijne 
operative heelkunde. Amst. Sulpke^ 1825 — 1827, 8vo, pi. 3 Dn. / 11.25. 

de operative heelkunde, stelselmatig voor- gedragen. Amst. Sulpke, 1822—1827, 8vo, 3 Dn. pi. /11.25. 

welgeslaagde behandeling van den aangebore- nen baitenwaarts gekeerden horrelvoetfvarus), met behalp van me - 
chanische middelen. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 10, bl. 420. 

waameming van aanmerkelijke met baar be- groeide moedervlekken (naevi materni pilares) over de gebeele 
oppervlakte des ligchaams verspreid. Met afb. LXXXII. 1839, st. 1, 
bl. 25. 

vergroeijing der neasbais aan derzelver neus- gedeelte. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 19. 

aanmerkelijke kwetsing van het regter oog , met verplaatsing en uitneming der lens. LXXXII. 1838. st. 1, bl. 18. 

nieuw instrument van Wagneh, tot vorming van den kunstigen oogappel gelrokken uit de Allgemeine Mediciniscke 
Jnnalen voor de maand October 1818, XLVUI. D. IV, st. 4 , bl. 318. 

bijdragen tot de geschiedenis der vorming van een* kunstigen oogappel; in het algemeen en tot die voor Nederland in 
het bijzonder; inzonderbeid om deze kunstbewerking, volgens geheele 
nieuwe methoden en daartoe uitgedachte, zeer eenvoudige instrumeoten 
te verrigten, gestaafd doorpractischegevallen. Utr. van der Monde ^ 1829, 
8vo, gekl. pi. /'2.40. 

— de kunst om de oogen wel te verplegen en voor ziekten te bewaren enz. volgens eene rijpe ondervindiug te zamen 
gesleld. Utr. van der Monde , 1838 , 8vo , 1 afb. / 1.50. 

geschiedenis der oogheelkunde, als aan- leìdÌDg tot het onderwijs derzelve betracht} benevens een overzigt der Ulte- — 267 — 

ràtunr y betraffende dit odderwerp , sedert dieD djd tot op beden. Utrl 

vander Monde, 1838, 8vo, / 0.90. 
Ohseuoort (a. G. van), nasporìngen, betreffende de Egijptische oo^- 

onUtekìngdoorR. Cbamsebu. XLVIII. D. V, st. 3, bl. 235, P. Y , 

st.4,bl. 341. 
■ ' orthopaedie, inleidiog en strekking der- 

zelve. LXXXII. 1838 , st. 1 , bl. 20. 

bebaodeling van eenen peesknoop door pleis- ters, bedeeld met bet proto-iodar. bydrarg. LXXXII. 1838, st.'2y 
bl. 52. 

tweede ^eval van gelakking eener kunstmatige ▼eq>laatsÌDg der pupil, met inklemming in het barde oogvlies (sclerotica) 
min eco gedeelte oogappelrands van den regenboog, (met 1 afb.) LYIII. 
1823, supplem. band 1 , st. 2, bl. 170. 

bìjdragen tot de gescbìedenìs der aanwending Tao bet gesmohen salpeterzure zìi ver (nitr. argent. fus.) ondef den 
*eenen of anderen vorm als. ectroticum, in oogontstekingen met slijm- 
vloedeoz. LXXXII. 1838, st. 4, bl. ^22. 

beschrìjving en afbeelding van een brìlvorming warktaig, ter verbelping van bet scbeelzien. XXX. 1829, D. XIX, 
8t. 2 , bl. 201 . 

verbandeling over de graauwe staar, mei' betrekking inzonderbeid tot de verscbìllende kunstbewerkingen , welke 
tegenwoordig tot derzelver genezing in gebruik zijn, als mede iets over 
den knnstigen oogappel en de belangrijkste zedert Cbeseluen tot op 
beden aaogewende en nojg bestaande metboden , door welke dezelve kan 
gevormd worden. Amst. Sulpke, 1819, 8vo, 3 pi. / 2.20. 

vfraterbreuk van den traanzak, (bydrocele sacci lacrymalis). Met afb. LXXXII. 1839, st. 7, bl. 234. 

aanmerkelijke onvoikomen uitwendige versprei- de traanzakpijpzweer (fìstula sacci lacrymalis incompleta 
extema, diffusa), met goed gevolg door de kanstbewerking bestreden. Met 
1 afb. LXXXII. 1839, st. 9, bl. 367. 

bescbrijving van den beelkundìgen veldtoe- atei (apparatus cbirurgico-castrensis). Uitgevonden en verzameld 
en onder deszelfs opzigt vervaardigd door F. Boknebls. Gorinch. Noor- 
duijn, 1828, 8vo, 1 afb. / 0.50. LVIII. 1828, st. 5, bl. 434. 

bebandetìng der vetgezwellen aan de oog- leden door de uitwendige aanwending van de calo mei onder zalfvorm. 
LXXXII. 1838,st. 2,bl. 57. 

behandeling der vlekken van bel doorscbij- nend horenvlies door creosot. LXXXII. 1838, st. 1 , bl. 17. 

aanmerkelijke water-bloedbreuk (bydro- baematocele) bij een man van booge jaren onder bezwarende omstlsin- 
digbeden, door de kunstbewerking met goed gevolg bestreden. LXXXII. 
1839, 8t. Ili, bl. 171. 

waterbreuk, beliandeld door de naaldsteek (acapanctura) na gedeeltelijke mislukking der inspuiting met tinct. lod. 
LXXXII. 1838, st. 2 , bl. 64. 

genezing der water breuk, door bindiog (ligatura). LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 80. — 268 « 

OirsKNOOBT (A. G. vah) f fpneADg der waterbreuk, door bindiag» 

en nadere wijzigiDg dezer kuofltbewerking ; roedegedeeld door J. vav dx 

Velde. Met 1 afb. LVm. 1829, st.4, bl. 310. 
Ostdekking der vervalsching van den balsamum copalvae mei Tate 

olle. LXn. 1836, D. I, JuDij, bl. 313. 
(De) van de kina of koorUbast. LXIV. 1826, D.U, n.^d, 

bl. 301 van het Mengelwerk. 
ODldekkingen (Nieuwe) omtreDt den aard ea eigeDlijken zetel vao de fchale 

boofdpijn en der doofheid (hemicranie) en derzeWer nieuwe 

wìjze van behandeling van den Heer Misi Maubicb. Uithet Fransch ver- 

taald naar de vierde, veel verbeberde en vermeerderde aitgave door J. J« 

ScHaoDER. Amst. Massignac^ 1838, 8vo, / 1.00. 
Onuteking (Plaatselijke) van de vena cephalica. LXXIV» 1835,D. I, at.6y 

bl. 561. 
OntVlamming van phosphorua en lòde. XXXIV. 1824, D. I, 

bl. 390. 
Oettud (C G.), dls9, pbysiol. de causa absorptionis pervasa lymphatica. 

Lugd. Bat. 1795. 
belangrijke waarnemiog ter bevestìging van het uitmonteodL 

nut der ar n i ca-w ortel eu campher, ter afwering en beleagding der 

plaatselijke rotting. XLII. 1807, D. IV , st. 3,bl. 34. 
zeven brieven aan F. vau DEa Breogeh Cz. over de al of niet besmeltelykheìd der cholera. XXXIV. 1832, D. n, bl. 35, 98, 

147, 228, 290, 306, 373, 386; 1833, D. I, bl. 20, 35, 53, 

66. 

proeve over den tegenwoordigen staat der geneeskanst. XXIV. 1838, D. VII, bl. 47. 

- de waarde der koepok-inènting gehandhaafil, en op nieuw aanbevolen aan onderà en kunstgenooten , tegen de beatrljding der- 
zelve van A. Capa dose, of , de vaccine aan de beginseien van godadienat^ 
tede en ware geneeskunde getoetst. 'a Hage JUan (thana Bom) , 1824 , 

8vo,/2.00. 

nieuwe bijdrage tot de waarde der koepok-inéoting. bebelzende de ontwikkeiing van sommige voorname punien en derzelver 
bevestiging door daadxaken, of het vervolg op de vaccine , aan de beginae> 
len van godsdienst , rede en ware geneeskunde getoetst. Amst. van dtr Be(j, 
1828, 8vo,/ 3.90. 

verhandeling over de longtering. XLII. 1803, D. Vi, at. 3, bl. 1; 1804, D. ni, st. 2,bl. l;st. 3,bl. 1;1809, D.V,at.2, 
afd. l,bl. 63;1815,D. V, st.3,bl. 104. 

diss. med. de morte et varia moriendi ratione. Lugd. Bai. Honkoopy 1797, 8vo, / 3.00. 

— iets over het perkinisme. XLII. 1801, D. I, ai. 2^ bL42. 

proeve over den invloed der scbeikunde opde werkin- gen des dierelijken lìgchaams. XLII. 1801, D. I, at. 1, bl. 1; at. 3, 
bl.l. 

proeveoverde venusziekte. XLII. 1807, D. rV,at, 1, bLl. 

waameniingen over de werking en het nut van onderachet- den zuren, en vooral van het verdund salpeterzuur, inde genezing — 269 — 

dcr T6nQ8ziekte; alsmedecnrerdewgze, waaropde verschillèpdeanti' 

▼eneriscbe geneesmiddelen het Teniisgìf fegengaaQ en veraietìgeD. ZU. 

1799, D. II, bl. 166. 

ZieYerder: DiBBBTZ. ' 

Onvermogen (plotselijk) , om spijzen en dranken inde maag te lirengen, 

door de eleotricìleit genezen; naat* het Hoogd. door yak Eldik. 

LVni. 1823, supplem. band. I , st. 3 , bl. 283. ' 

OiaiMU8(A. J.), de wonderbare genezingen, welke de P ri n a A. tov fio- 

BEirLOHS , sedert den 20 van zomermaand 1821 , binnen Wurtzborg beeft 

gedaan, beschouwd. Naar dederde Hoogd. aitgave. 'aHage Langenhuizen, 

1822, 8vo,/ 0.50. 
OooRE (J. B.), diss. med. demorbis aetatnm. Lugd. Bat. 1816. 
Oorsprong (Over den) vaa de Arabische gom en faetaaddrak. LXI1I« 

1825, Aprii, bl. 69. 
"van bel koffìj-drinken, benevens betToor- en nadeei van 

betreWe. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 729. 
Oorzaken (Zeldzame) van een' ftcbielijken en smarteKjken do od enz. 

XXXVra. 1817, n.« 12, bl. 539. 
— — (Over eenìge) derverkoadendbeid. XXX. 1812, D. XXH, 

at.2, bl. 252. 
Oostbbbbek(J. G.), disa. pbarm. med. de dentozydo araenicl. Gran. 

1830. 
OosTBBDijK Jz. (N. G.) , verhandeling over een zeldzaam gebrek van bet dije- 

been, ontsteking van het beenvliea. Met afb. VI. 1771, D. Il, bl. 

343. 
-il—— i— .-»— ^ bedenkingen over eene moeilìjke doorzwelging 

CD ìnboudiog van spijs en drank. VI. 1780, D. VII, st. 2 , bl. 185. 

waameming bìj de inenting der kinderztekte in eenen gevaccineerde. XXXIV. 1804, D. I, bl. 83. 

■ lofrede op PaBàoub. XXXIV. 1812, D. II, bl. 363. 

korle waamemingen en atellingen nit breedere geneeskandige opteekeningen getrokken. (peripneumonia, pbtbiai^. 
pnlmoiiBliB, coDVnUio, bydropa, morbi complicati, mor- 
tuorum calculus). XLIII. 1815, D. V,Bt. 3 , bl. 1. 

waarneeming eener pisvloeijinge, binnen wei- Bigc dagen doodelijk. IV. 1770, bl. 30 van de berichten. 
Oo6TBBLo(F.), disa. med. de mania puerp'eraii. Gron. 1822. 
OosTBAM» (J. A.), iets over de sneeuw-wurmen; of zoogenaamde 

aneeuwvlooijen.XXX. 1813, D. XXm;8l. 2 , bl. 497. 
Ofi>ob» (J. H. tan), arthritia metgeringegaatriiia. LXVHI. 1827, D. I, 
8t l,bl. 31. 

' onderzoekingen over den Aziatiscben braakloop, 

bQ eenen penoon , die zich in den boogsten graad van elairvcyanee van het 
magnetisch somnambalismus bevood. Brada Sterk^ 1832, 8vo. 
/0.30. 

merkwaardige ziekte van het hart, bij eene koe. LXVm. 1830, D. n, at. 2, bl. 636. 

traarqemìng van ischialgia, door de acupnnc- tnra hersteld. LXVIII. 1827, D. I, st. 3, bl. 122. 

aanmerkingen op Ackebdiick. over het vrerken d^r kinderen in de fabrijken. XXXIV. 1839, D.I, bl. 114. — 2^0 — 

Opdoap (J % H. Vàix) , eenige waarnemìofsen van slependé m a a g-o o t s t e- 

kiDg. LXVra..l827, D. I, st. 3, bl. 110. 
^ • phlegmoneuse roos. LXVIII; 1827, D. I, st. 2, 

bl.55. 

waarDemiog wegcns eene gedeeltelijke verlammiog vad het aailgèEÌgt. LXVIIL 183Ò, D.IV , st. 1; bl. 12. 
Opgave vaa een beproefd middel tegeo de doUebonsbeet. 's Hage Falbe, 

.1802, 8vo , Gratis. 
r. (stalistieke). van bet personeel der geneeskundigen in de 

Provincie Gelderland. LXXI. 1830, Aug. bl. 354. 
(stalistieke) van het personeel der geneeskundigen in de 

Provincie Noord-HoUand, res$ort Amst. LXXI. 1830, Maart, bl. 115. 

Mei,bl. 214. . 

' (statistielce) van het personeel der geneeskundigen in de Provincie W^st^iVlaanderen. LXXI, 1830,-Junrj, bl. 259. 

(statistieke) van bet personeel der geneeskundigen in de Provincie Zedand. LXXI. 1830, Feb. bl. 71. 
ÒpKomst (De) , voortgang en manier van de operatie van de catara et, door 

welke het krisi^allijn lichaam uit het oog wordt uitgenomen. XXV. 

1761» D. I, st. 1, bt. 190, 260. 340; st. 2, bl. 924. (Het 

afbeeldtng). 
Ópkweeking (Volkomene veilige) , van kleine kinderen, isonder moeder- 

borst of minne, in opvolging der voorschrifWn van F. L. Meisziteb* 

GorÌBchem Noorduijn, 1829 » 8vo, / 0.80. 
Oplossing (Over de) van e ao u ts e ho u k in aether. XXXIV. 1824 » D. I , 

bl. 406, 421. 
■ (Stinkendeen bittere)» om de insekten, vrandluizen, miereo y 

boomluizen, rupsen, enz. te dooden. LXI. 18^4, D. I, n.^ 1, 

W.52. 

(Over de) van phosphorus in alkohol. XXXIV. 1822 , D. Il, bL4. 

(Over de) van z wa vel in vette olieén, LXII. 1835, D. I,OctQher, bK 178. 

Opmerkingen omtrent het toedienen van in o n w e 1 s gewikkelde geneesmid-^ 
il eie n. LXXIV. 1836, D. II, 8t.3, bl. 221. 

■ over de hersenwaterzucht, eene dikwijla. voorkomeodfiy 
moorddadige ziekte der kinderen in hunne eerste levensjareB. IIX. 1822 , 
bl. 125. 

over de beate bereidingsvnjze van den spir. Mindererì. XXXV. 1792, D. I, st. 1 , bl. 63. 

over den oplosbaaren wijnsteen. (tart. boraxat.) XXXV. 1792,D. I,st. 1, bl. 80. 
OppBifBsiflc(F.W.), over de cu der b in di ng van groote aneurysmatiache 

vaten, aan het van het hart verwijderde gedeelte. des gezwels; naar hflC 

Hoogd. door vAir Eldik. LVIII. 1830, st. 6, bl 509. 
over de behandelingswìjzen der ps eu dar tb rotea 

(valsche gewrichten) en eene<nieuwe geneesvnjae derzelve-; naar het 

Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1838 ^ st. 4 , bl. 326 , st. 5» bL 416. 

(J. D.}, diss. de nnnnullis erroribufl popularibus rem medi- cam spectantibus. Gron. 1830. 
Oppert, korte gesdiiedenis van de laatste epidemie van mazelen, te Ber- 
liJQ ; oaar het Hoogd. door vait Eldik. LVIII. 1822, st. 2,bl. 109. — 271 — 

Qprìgtìiig van een n o t oc òm i u m Aan de «kademie te Gronià^D . XXXIV^ 

1802, bl. 55. ' • 

•rr— ~-eeiier soòlo^he soci elei t te Utrecht. XXXJV. 18^9^ D. I, 

bl. 367. 
OmviLà» leaaen «ver de scheikuode , toegepast op de practisobe en 

geregtelìjke geneeskonde, verkort medegedeeld. Uit het Fraoach 

door B. MmuuifK. Amst. van Es (thaos de Grebòer), ÌSZ9, 8vo^ 
/ 1.50. 
OamiAmi , geìukkige genezing eener wood , welke in dea onderbuik ende 
. Kwangere baarmoeder gedroogen was ; naar bei Hoogd . door yak £l- 

oiK. LVm. 1832, st. 2,bl. 123. 
Osahh (E.) y nutligheid vao bet dkrlijk bad (balDeum aoimale) bij verlani* 

ming eD stijfheid; naar bet Hoogd. door van Eloik. LYIII. 1823 ^ 

8t.4, bL334. 

■ over bet gebruìk van den granaatwortelbast, tegeit den 

lintworm; naar het Hoogd. door yan £u)ik. LVIII, 1832, st. 3, bl. 
268. 

geschiedeois van een hardnekkig rbeumatisch lijden; naar het Hoogd. door vAif Eldik. LYIII. 1832; et. 4, bl. 289. 
OscH (C yan), dis8. med. pract. de hysteria. Traj. ad Rhen. 181Q. 
OsiAVDEK (J. F.)y boe kunnen vroedkundigen zich bij verlossingen voor he- 

emetti ng en andere nadeelìge invloeden beveiligen? naar het Hoogd. 

met eene aanmerking van yak Eloik. LVIH. 1827, st. 6, bl. 529. 
— volksgeneeskunde of eenvoudige middeien en.nad- 

gevingen tegen de kwalen en krankbeden der menschen. Naar den tweedeD 

drak uit bet Hoogd. Leeùw. Schierbeek^ 1835, 12ino» f 2.00. 
OsKAMP (D.L.), waameemingen der geneeskundige electriciteit; in yer* 

schiìlende omstandighéden. Naar het Engelsdb. XXX. 1791 > D. I^st. 2^ 

bl.226. 
^ diiidelijk in 't oog lopend voordeel van de inéntinf^ der 

kinderpokjes. XXXIII. 1797, D. II, bl. 154^ 

verfaandeling over de natuariijke en ingeénte kinderpok» jes; benevens de wijze om zich voor dezelve te behoeden en voor te berei- 
den. Amat. Dòli, 1797, 8vo, / 0.70. 

naauwkeurìge beschrijving van den grooten en den klciaen orang-outang,, gelijk ook van den gibbon. Amst. iS<r//> , 1804, 410^ 

pl;,/l.O0. 

tabulae plantarum terminologicae , adjecta systematia •;l4i^]iABi explicatione , nec non praecipuoa vegetabiliuro characteres 
methodo brevissima. Lagd. Bat. J5fo/7Ìoo/> , 1792,/ 1.50. 

Ott (F; a.) y tbeoretiscb-practisch handboek der algemeene en bijzondere 
heelkundige instrumenten- en verbandleer, of der werktnigdijke 
. geneeamiddelleer , ten gebruike bij Yoorlezingen en zelfonderrigt,. met 
loepasping op het leerboek der beeikunde van Caauus ; bearheid naar de 
dente gebeel omgewerkte en zeer vermeerderde oitgave zijner af beeldingen 
en beacbrijvin^ der voornaamste oudere en nieuwere heelkundige werktui- 
l^en verbanden, vertaald door A. Potoibtbr. Le^. van. dmB€mMy 
1836—1838, 8vo, pi. , zes aflev. / 12.70. 

over de geneeskundige eigenschappen en werkingen van den 

terpentijn en de terpentijn>olie; naar het Hoogd. door yah Eloix. 
LYIII. 1833, st. 5, bl. 458. — 272 — 

l>rt(l. J.)> di», med. de acorbttto.'Lii^. Bit. 1836. 

Otto (C), ervariogen omtrent het gebruik van deD zwavel-alcoìioL tegea 

r he ama ti amen en jìcht; naar het Hoogd. door vah £i»ms.. LVIH. 

1836, supplem. band 4 , st. 3, bl. 271. 
OoDiMAii (N.),dÌ8S. anat. pbysiol. de Ténarum pvaeoipoe m eaera icarum 

fabrica el actioDe. Groo. 1792. 
OtromiANa (A. C), korte schets Vaa de geschiedenis der electriciteìt. 

LXIIL 1828, D. II, st. 6, bl. 327. 
Oinuss (ì, J.), voorscbrift ter bereidìng van eene zeer goede ay r. amygda- 

Iaram> medegedeeld door C Oveaslom. LXI. 1831, D. XI, n^. 2, 

W.76. 
OorTB&Kir (D. tav), analectade retroverso utero. Lugd. Bat. 1819. 
OÓtrbpont (J. d*), over de ziekten en abnoriniteiten van den moeder- 

koek; naar bet Hoogd. door yan Eldik. LVIIl. 1832, at. 2, bl. 128; 

8t.3,bl. 244;8t.4, bl.352. 
over bet moederkoren; naar het Hoogd. door van 

Etnii:. LVra. 1828, st. 6, bl. 549. 

belangrijkheid van de vrenken der nfttunr, Yoor den yerloskandigen ; naar bet Hoogd. - door yan Eldìi.. LVIII. 1828, st 
6,b1.556. 

ervaringen aangaaiide de onwillekearìge pisontlas* ting, ten getolge Yan verlamming der blaas, ontataande; naar het 
Hoogd. door yah Eldu. LVIII. 1838, aupplem. band 5, st. 5, bl. 
408. 

over de placenta praevia; naar bet Hoogd* door YAN Eldxk. LVm. 1828, at. 6, bl. 551. 

gescbiedenis Yan eene wendiag op bet boofd; naar iet Hoogd. door YAN Eldix.. LYIII. 1825, st. 1, U. 60. 
Oysedorp (K. B. L.), bet gebruik van den befboom (vectis) in de ver- 

loskuode Yan den tegenwoordigen tijd , Yergeleken met dien Yan Yroegere 

tijden. LXXI. 1830, December, bl. 542. 
—>'^«>**«->«-^— '*-*-— ieiB voor lìefbebbers der osteologia. LXXI. 

1830, Mei, bl. 197. 

nieuwe gedacbten oYer zekere plaata bebbende om- eiandiglieden bij de dìerlijke Yoortteling. LXXI. 1830, NoYember, 
bl. 497. 
OYBanniN (J.), scematiscbe en anotomistiscbe Yerklarìng der oiidèr$chei- 
dene theorìén Yan da bereidingen oit de Nederlaodsebe apotbeek; tot 
apocdig en gemakkelijk onderwija Yoor leerlìngen. Dordr. BUusé «ft i»étn 
Braam^ 1835, Sto, / 1.80. 

theoratiscbe Yivklningen der Yoarkottende be r eì d i il geit W I ■»« " I iu de pharmaòopoea Belgica, Yoorgesteld in Yragen en notwoorden, 
bcueYena een aantsì chemiache Yerbandelìogen , ten (fienste van de «oodi- 
iiigei» , «wAke ilch voorbereiden tot bat afleggen Ytn examen. Doni. Bhufi 
c«i van Brmamj 1825, 8vo, / 1.8a 

leere der aoheikunde bijaooder wat de eigóiacbappen t»mèi^^*>m'**—^mm»a en Ywrbaadingen tao de bestanddeelen der ligcbamen betreft, aangemeten 
aan den tegenwoordigen toestand der wetenschappen in bet electroch^ 
mische tijdperk. Broda. Sto'k, 1826, 8yo, / 2.50. 
OvBKDimr (C. A.)^ diss. med. de ayphilitide iafrttitum. GróH. 
1819. — 873 — 

ChnBBBLim(C.), iettoràrde^itEeepbereideloodplebter (empi, plam- 

bì). LXl. 1830, D. X; n®. 10, bl. 191. 
Overagt (vlugtig) i^an densuatder artsenijbereidkunde in ons Tader^ 

laDd. LXXIV. 1835, D. I, st.5, bh 417. 
der behoedmiddeleB tegeo decbolera Indica. XXXYIIL 1832, 

n.« 1 , bl. 27. 

▼an de YooroaamsCe maatregelen tegen de Aziatische cboler« of braakloop, eo de beste middeleo daartegen te bezigeo van het begìn 
der besmetting af tot aao de komst van éen geneesbeer. Uit het Hoogd. 
doch eenigzins naar de geschiktheid van ons land veraaderd. Gron. Sehitr^ 
*ee*, 1831, 8vo,/ 0.08. 

(bekDOpt) Taa de vencbìjoieleii , tegengift«n eo bebandeling iran onderacheideike vergifieo. Uit het Hoogd. Utrr Fermijnt^ 1838, 
16mo,/0.40. 

Tao eenige waarDemingen en lijkopenmgeD betrekkelijk de in ona vaderland heenchende Groningscbv siekte. LXYIII. 1827, D« I, 
8t. 2 , bl. 63. 
OzT, (F. J. d'), dias. med. de crisi bva. Lugd. Bat. 1817. P. 1^4Afrw (S. TAH Dsm) , iets orer dechampignon in lioateB vloeren eo boiie- 

Tiogeo, met aaowìjzing yan eeingè middelen tot irerdrijviog demlve. 

LXXn. 1832, D. I, bl. 260. 
I^ABST (F. A. J.), respoosio ad qoaestionem : quaeritnr accorata expoaitio 

creozoti, qoa ejos parandi ratio, proprietates et usos (medico exoepto) 

ìndiceotor, etaoctorìs eiiam, alfieri possiti experimeotis iHustrentor. II. 

1835—1836. 
I^AioK (A. J. le) , di9s. med. de i sebo ria. Logd. Bat. 1801. 
Pause (J.G.)y yerbandeliog oyer twee oogemeeoe groote beenderen,. 

welke io deo Bommeler-Waard gevonden zijo. (Met 1 afb.) IV. 1770 , 

U. 373. 
^ bericbt wegeos eeo Diotoatreoa kakebeeo eoz. (Met 1 afb.) 

IV. 1770 , bl. 1 18 van de berìchteo. 

> berigtvao eeoig steede-hoot. IV. 1765, bl. 223 vaode berìditeo. 

oittrekael alt eeoeo brief over eeo zeldzaam wiod-ei. (dobbel hoenderei). (Met 1 afb.) IV. 1770, bl. 116 vao eie berìch- 
teo. 

Falm, over eeo lucbtgezwel, ontstaao zynde teo gevolge eeoer break 
Tao .twee ribbeo; beoeveos de waarneming van eeo lucbtgezwel van bet 
bovenste oo|^d , van Baùcx:zfEa; oaar bet Hoogd. door van.Eldix. LVm. 
1827,at. 6,bl. 511. 

Pant (D. F. tan DE&), diaa. pbarm. de ar timiaia volgari. Traj. ad Rl^eo. 

1826. 

2iev<erder: MuLDxa. 
Papiho (B. J.),disa. med. de snlpboreto calcia opUmo contra saliva* 
ti oo e m mercariakm remedio. Gron. 1796. 

. l8 . — 274 — 

Paaad» (J. F.)y disi. med. de ttorbo scrofoloso. Trai, ad Rlieii. 

"1816. 
Paradiìs (J») , spec ptth. med. qno inquiritur in proprìam malfgnitatis 
notioDem; sìve, io illad, qtiod in niorbis praecìpae febrilibns^ proprie 
malignum dici dd>eat. Lugd. Bat. 1807. 

■ (N.) I iets over de behandeling van den kinkhoest, weike in 
leale- en grasmaand dézes jaars zoo algemeen geheerscht heeft. XXX. 
1813, D. XXIII, st. 2, bl. 462. 

kort beiìgt omtrent den aard en de befaandeling der m anc- ien , welke in demaaoden Dee. 1814, Jun. en Feb. 1815 te Leiden alge- 
meen geheerscht hebben. XXX. 1815, D. XXY , st. 2, bl. 284. 

waarneming van eene zeer zeldzame ziekte (morbus ma- ^mtm cttloslis baemorrhagicus Werlhofii). XXX, 1814, D. XXIV, st. 
2,bl.432. 

waanieming eener inwendige slagaderbrenk tan de arteria innominata. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 66. 

redevoering over het natuurlijk wel sterven en dea invioed der geneeskunde op hetzelve. Leijd. Baak (ihans de Knàjff)^ 

1794, 8fo,/ 0.40. 
pAaiSE (RévEiLLE) , oTcr de bebandeling der reconvalescentie; naar het 

Fransch door tah Eloik. LVIII. 1834 , st. 2 , bl. 97. 
Pareihson (J.W. K.) , berstelling na eene scheurìng der baarm ceder; 

naar het Engelsch door van Eldie. LVIII. 1831*, st. 6 , bl. 562. 
Pabeot, over de in den tegenwoordigen oorlog ontstane febris typhosa, 

en een zeer eenTondtg geneesroìddel voor dezelve. Uit het Hoogd. door 

F. VAK DEE Beegoen Gz. XLVII. 1814, D. n, st. 3 , bl. 146. 
Pas (D.), iets oyer eene nieuwe bereidingswijze van alcohol. LVIIL 

1825, st. 1 , bl. 83. 
■ middelen tegen het zuar-worden van den spiri tas nitri 

dulcis. LVIIL 1822, st. 3 , bl. 275. 

iets over de veryalschingen van sommige geneesmiddeien* LVIII. 1823, st. 4, bl.366; 1824, st. 3, bl. 271. 

over den zontstofhoudende kalk, als middel ter verwijde- ring van den reok bij rottende dierlijke li g eh amen. LVIII* 

1825,st.4,bl. 375. 
Pascbek G. Fz. (W.), berìgt wegens eenen doofstomme, vrocbteloos 

met het galvanismus behandeld. XXXIV. 1813, D. I, bl. 257. 

. ' ■ ■ verslag van welgeslaagde galvanische proefnemingeny 

ter opwekking en herstelling van het gè ho or bij een tv^aalfjarìg doof ge- 

boren kind. XXXIV. 1804, D. I, bì. 210. 
Pastette (J. D.), eerste beginseien der natuurlijke bis to rie naar de 

vatbaarheid van jooge lieden ingericht. Leijd. Honkoop en du Mòrtier^ 

1793—1794, 8vo, met 1 afb. / 6.00. 
'- kortbegrìp der natuurlijke hi storie. Leijd. Honkoop 

tXìduMortier, 1793—1794, 8vo, 1« D. met gcW. pi. / 7.80. 

waameeming met den nachtvlinder. XXXIV. 1801 , D. I. bl. 276. 

— zonderling voorbeeld van vraatzncht. XXXIII. 1798y D. n , bl. 137». 

beknbpte natuurlijke faistorie der zoogende dieren. Leijd. Honkoop en du Morder, 1797, 1801 , 8vo/3 Dn. pi./ 9.60. 
Patttv(P: L), dias.med.de e pi lep sia. Lugd. Bat. 1817. ^ — 275 — 

FwML9M{Ì.),dJm,meà*àè aorbo naculoto fa«emorrh«gleo WsaL- 

■ otii, cum adnexa epicrisi. Triy. ad Rben. 1833. 
FKtmÉ (L. VAw), wMroeniiiig eemer etterbont (empyema) , eigeiiMMge 

ootkstng der sto! , en geoexiiig door inweadige vtntit^oèÉd» middileD. 

LXXXII. 1839,81. 1,bl. 30. 
PfSEBBOOM (N. £.), 8pec. med. sistens diasertationes doas, anam de aacft* 

ridibas, «heramdefebre remittente. Fraoeq. 
Pbbblkamp (J. H«), over betbeenzwart als middel ter zuiYeriag van 

water vaa looddeelen. XXXIV. 1824, D.I, bl. 131, 178, 

24^. 
PnTBBS {I. E.), diaa. med. de convulsione. Lagd. Bat. 1792. 
Terbandeling over de doorgaande berfst«««kte der 

lagere laoden , tea betooge dat de gal io deze niet «Is oorzaak , maar «b 

een symtoma moet worden beschonwd , sooah nii beroemde scbrìj^ren 

als nieiiwe scbeikundige ontdekkingea verklaard wordl, waarep degepasto 

geneesw^ee wcwdt aan de band gegeeveu. Àlkm. Costar ^ 1804 ^ Sto, 

/ 0.80. 
VBissMAirif (II. F.), natuor* en omleedkundige waameemfDg «aa eeao 

jooge kat. XXXUI. 1797, D. II, bl. 46^ 
— ., ^ waameming van eene wanklearige waterloalag, 

welke door ontlasling vao insecten, door dea gewonea w at ef W i g is 

gein>lgd. XUI. 1809, D. V, st. 2, afd. 1, bl. 44. 
Pbxblvabiho (C), diss. med. de eff luviis paliidosis. Traj. ad Rben« 

1837. 
Pbllb(D.), gemakkelijk berookingsmiddeK XXXIY. 1831, D. fi, 

Ui. 384. 

* — verdedigìiig Tao mijn gemaUEeKjk beroo^kin ga middel ens. 

XXXIV. 1832, D. I, bl. 25. 
Pbllbbov (A. N. TÀir), het magnetfsnrns. Dicbtstuk mtt aanteake- 

ningen. 's Gravenb* Jihit (tbaas B. G. XMiìBr)^ 1816; 8vo, / 1.20. 
Pbllbtak, geschiedenis der acupunctvur; oaar bei Fraoseh net aan- 

merkiBgen TBn A. MolL. LVIII. 1826, al. 1, bl. 1; st. 2. bL 9?;^ 
'FcLLKTiBB, eie: Faàireois. 
Pbmbbbtov (C. R.) , yerbandeling over de verscbflIeDde siekten der oader- 

buiks^ingewanden. Uit bet Èngelsob, met eevlge aanmerkiogen en «en 

bijvoegsel vermeerderd door J. J. yan HovTEir. Baarl. Bohn^ 1819,' 8vOy 

2 pi./ 1.80. 
Pbh (C), diss. med. denervorum regeneratione. IVif. ad Ràen. 

1834. 
Pbzix.eb(J. J.) , opgavevan eene bandelwijze, geschikt om de bloodstor- 

tingen, door hot voorliggen van deo mo-ederkaok,. mei ickarbdd 

te stiflen; naar bet. Hoogd. door V4N Ebsib. LYIII. 1825^ au 2, 

W. 170. 
Plonr (A. D.}, spec. med. oontioent Bonnnllas ofaaenrmtione» pradMas oirca 
pneumoniam veram inflammatoriam et pleurodynen. Lugd» Bat. 

1831 ; 

PtafimiK (J. J*), nosologiscb^-tberepeutìsch ondenoek naar den oortppoBg en 
den aard , de toevallen , besmettelijkheid en bebandeliog van de tbans hi.een 
gedeelte van Europa heerscbende epidemische cboiera-oiorbaa, gè- 
grond op eene vergeKjking der jongste waarneaiingea en lijkopeaang», 
met de aanteekeningen door oodere schrijvers, aangaande bet weMQ- tm da — 276 — 

behandelÌDg Tan aoortgelijke epidemi&i. Dev. d€ Lange^ 1831 ^ 8vo. 
/ 1.00. 
Pmiivt.{}»J>)y kritiflchebeschoawingdertheoretiscbe en prac tasche 
geneeskunde op haar tegenwoordig standpunt, inzonderheìd met be- 
trekking tot de leer der bloedontlastingen. Der. de Lange^ 1837, Svo, 
. /2.60. 

■ ■■ gezondheidsleer voor het volk. XV. 1828, D. 
XXI. 

verhandelÌDg over de oorzaken der koortsziekte, die in 1826 in Yrìesland, Groningen en andere noordelijke provincien geheersclit 
heeft y en waaraan dezelve met de meeste waarschijnlijkheid kan worden 
toegeschreven. V. 1830, bl. 163. • 

dias, med. de medicamentornm in oorporis bumani agendi ratione, eommque administratione esterna in morbi» éxtemis. 

Traj. ad Rben. 1819. 
PsPENtaAU8Ea(H.), aneurysma arcua aòrtae, met de lijkopening, Met 

af b. LVin. 1838, st. 4, bl. 320. 
PBPFBifHAUsia(H.), diss.med. de aabinae usa in osteocopis. Traj. ad 

Rben. 1835. 
PsacEVAL (B.), yolks-natuurkunde^yan den mensch; zijnde cene gè- 

meenzame uillegging der belangrijkste daadzaken, betreffende het maaksfi 

en de verrigtingen der dìeren en bijzonder van den mensch. Met eene voor- 

rede van W. VaouK Gz.. Uit het Engelsch door Q. B. van Ho&stok. 

Amst. Diederichs , 1837 , 8vo , pi. 1' D. , / 3.60. 
.Pbact, zie: Be&thollst. 

Perebooh (C), verhandeling over de vraag: zijn er braakmiddelen, 
. . die men in zommige gevallen boven den wortel van ipecacoanna 

yerkiezen moet? zoo ja? welke zijn die middelen, en wanneer komen 
. se te pas? 1X>. 1782, hh 363. 
— ^— ^— ■ proefneeming om hagel voort te brengen. XXV 111» 

1784, D. VI, 8t. 2, bl. 530. 

verhandeling over de vraag: in hoe verre kan eene longteering geneeslijk zijn, en uit welke tekenen is zij ala zodanig 
te kennen?IX\ 1780, bl. 171. 

brief aan P. Camper, over het mankgaan. XXVUl. 1782, D. IV, st. 2, bl. 349. 

verhandeling over de spreuk van den grooten Boee- xaave: simplex veri sigillum, IK^. 1784, bl. 181. 
Peeeet (J. P.), diss. med. de m or bis catarrhalibus. Lagd. Bat. 
.. 1793. 
' Perbooit (C. H «) , enumerado systematica specienim plantarum medi- 

Qinalium e synopsi plantarum» Rott. ^/yV, 1830, 12mo, /1.25. 
Ps8AirT(A.), waameming eener gelukkige genezing van coxarthrocace 

der regterzijde , door aanwending der h e i s t ee n-f o ntenelien. LVHI. 

1835, st. 2, bl. 170. 
• Peschier (Ch. G.), soda, in plaats van jodium, tegen het kropge- 

zwel; naar het Franach door vav ELniE.LVIII. 1825, st. 4« bl. 

d80. 
- Zie verder: Hdvelano. 
pETERa (J. H>), diss. med. de epilepsSa atque eclampsia. Lugd. Bat. 

1817. — 277 — 

/ 

PnTBM (AL N.Ì. ooUectanea med. pract. epidemiam Croni nganam 

anooram 1826 et 1827 spectantia. Gron. 1828. 
'PzTHXQUXH 9 OYcr de werking der nux Toroica bij "verlammiogeii; 

naair het Franach doorvAN £ldik. LYIII. 1839, st. 4, bl, 303. 
Petru (P. J. a.), waarnemiog oontrent het wegnemen der baarmoeder 

bijeeneteef.LXyn. 1830, D.n,8t.2,bl.466. ' 
Pbyal (L. G. Ds), dias. med. deuau et abusa remediorum purganti- 

om in morbis inflammatoriis. Lugd. Bat. 1826. 
Pflu6(A. G.), overbet Dutder electrlciteit in vmnderde gevallen ^ten 

sprakeloosheid. XXXIV. 1815, D.II, bl. 340. 
(C), dias. med. de idea generali angiectaaiae cum annexis ob- 

aervationibos. Lugd. Bat. 182 L 
Pbarmacopaea Amstelodameusia nova. Amat. Dronsberg. J793r 4to, 

J 3.25. 
— BaUTa. Amst. Mlart^ (thana Kaatjy 1805, 4to, /8.25. 

In 't Nederdaitsch 8?p, / 3.45. 
PhIuppeaux (T. J.), verslag nopena de redding enea drenkeiinga. 

XXXm. 1794, D. II, bl. 97«. 
Pflizjps, breukyan den atlas en den prooeaaoa odontoideus, zonder plot** 

aelijkendood; naarbet Hoogd. door tah Eldik. LVUI. 1839, aupfÀem. 

bande, at.l,bl. 26. 
■ over de xaraenstcUing van eenige onderzouten. Medegedeeld 

door J. B. YAK MoKs. LXI. 1831, D. XI, n." 3, bl. 120. 
P&iLisTsa (G.), de humoraal-pathologie der 19*. eeaw. LXVIII. 

1831, D. y, at. 1 , bl. 10; 1832, at. 2, bl. 48. 
PlGBLia(J. F. C), manierom geneeakundige voorachriften yoorte 

achrijven, ten natte der heel-artzen, welke de geneeakande, betz^ ten 

piatte lande, op zee, of in de veld- en leger-hospitaalen, moogen en ver* 

pligt zijn te oefienen, ait bet latijn met aanmerk. en venneerderìngen,.d<K>r 

A. Baltbazar. Amst. Ehve, 1790, 8to, / 1.00. 
PiitPENBRiNx. (G. H.). Zie : Scbaub. 
PiZEOT (J.), spec. med. de mador sive calo tropi giga n tea. Lugd. 

Bat. 1839. 
PlETEBaE(T.), waarneming eener beklemde dijbreuk, door bet uitwendig 

gebraìk der belladonna hereteld. LVIU. 1832, at. 6, bl. 546. 

Zieverde]^: YEsacHOOR. '^ 

Pi^EE (F.ì. 2iie Hesseet. 

PiirGZAan(G.), dias. med. de catarrbó. Lngd. Bat. 1792. 
PiHGOFFS (?.), disa. med. de ebrietate. Lugd. Bat. 1837. 
PiETO Ja. (A., de), waarneming wegena ingealokt glaa, gednrende bel paro* 

xyamus van een hijaterisch toeval. XXXIV. 1812, D. n, 

bl. 184. 
. waarneming, betreffende de koepokinénting. XXX. 

1808, D. XVm, at. 2, bl. 281. 

(A. de), disa. cbem. med. de effìcacitate principii oxygenne- tici in corpus animale tam in stata sano qoam in morboso. Lugd. Bat. 
1802. 

(J. B. de), dias. med.- de rabie. Lugd. Bat. 1836. PiTSGHAFT (J. A.), een woord over de teekenen van den dood en over de 
wijze om den waren dood van den acbijndood te onderacheiden; naar 
bet Hoogd. door van Eldie. LVIII. 1828 , at. 1 , bl. 33. — 278 — 

Pji»Gnrr(J, A.), ^n wóoìcd over de jpeKeiachfi^t msagverweékiag; 

naar bet fcToogd.d'ooryAK Eldik. LYDI. 1826, st. 6, U. 519. 
> I ' eeai woord over bet kunstmafig afhalen der moeder- 

koek; naur bet Hoogd.^^or tait Ewnx. LYlil. 1826, si. 6, bl. 

»6^ 

■ 

Plaat(C. G.)y dÌ8B. med» aiBteiis s^fniptomatologiuii febris paer per alia. 

Groa. 1837. 
PiAATS (J. TAN deh) 9 brief ovef deo astragalas baetico'a of koot- 

krnidy ab plaatsrenFanger der kofej. XXXiy. 1825, D. Il, U. 

244. 
■ gezondbeidslessen voor 2waqgere« barende 

en kraamvrouireD. Naar bet Hoogd. bewerkt* Voor MederlaDdscfae 
rrouwem jait dea bescbaafden stand. Ansi, Suipkcf 1824. 8vo, 1 pi. 

/2.20. 

aniwoord opdebijdrage tot de belderzienendbeid bij eene gemagoetiseerde. XXXIV. 1818, D. 1 , bL 40. 

spec. jaied.[^sistensobservatkMiemcbirurgicain de manu avulsa. Fran. 1804. 
P&AOGB (M. W.\, yerder berigt omtrent de baden te Bentbeim. XXX. 

1^23, D. XXXIU, st. 2, bl. 417. 
— operalie eener cat araci door mìddel van de kerato- 

mjw, terrigt op 20 Judìj, 1828, LIV. 1830, D. UI, st. 2, bh 

85. 

baodboek der bijsondere patbologie eq tberapie. of aanleiding tot de gepeeskundìge praktijk , volgens eìgene oDderriocliog 
•ao bet siekbed en naar bet tegenwoordìge standpuDt der weteoscbap. 
Anisi. SiUpAe , 1837 , 8vo , 1*" D. / 4.80. 

de pbarmacopoea Belgica tbeoretiscb en praktìsck mkinrd. Leeaw. Seketsbtrg^ 1827— 1835, 8vo, 2Dn., / 21.55. 

— receptboek volgens de pbarmacopoea Belgica . Rottm . JUart, 1830, 16mo, / 1.80. 

plaataelìjke en geneeskuodige bescbrijvìng der zwavel« bron bij Bentbeim, en van betdaarbij opgerigte badhuis. Uii bei 

Hoogd. Amst. van Amm (thans van Kesteren) , 1825, 8vo, 1 pi. / 0.60. 

Tweede^ verbelérde en vermeerderde druk, 1830, / 0.75. 
Plahten (G. G. Sandbkeg) , de affectibus venaesectionis et hìradi- 

Dam applicationis. Traj. sd Rben. 1824. 
Plas (M. TAir DEa),.dis$. med. de pbihisi pulmonali. Lugd. Bat. 

1816. 
Platb, gescbiedenis van de verlossing eener vroaw, aaa welke de episior- 

r b a p b i e terrigt was; Met 1 af b. naar bet Hoogd. door yak Eldik. LVIII. 

1838,st. 4, bl.348. 
PuìfircE. (J. J.), heelkuodige arizeny-winkel of chirurgijnsapotbeek. Uit 

bei Latijn en Hoogdaitscb vertaald en aanmerkelijk verbeterd en met eene 

meoigte voorschriften , ten gebruike van beeikundigen vermeerderd; 

2*drak, Utr. vi^n Paddenbnrg (tbans de Grebòer), 1798, 8vo,/1.80. 

dementa cbymiae. Edilio altera ad edìlionem Vieoneosem 

recnsa. Leijd. Bónkoop, 1801, 8vo, / 1.50. 

bandleiding tot de kennis en geneziog van de ziekten van bel vroawelìjk geslachi. Uit bet Latijn. Amst. van Fliet^ 1809, 8vo, 

/'2.20. 

— — — materia cbirurgica of beelkundige voorraad vaD geoces- — 279 — 

iBiddelen genugBohlkt en betchreveD, sur dtrMlTer liMlkrftehteD door 
B, Te&sier. Nieowe uitgaYe. Amst. van Es (thans de Grtbber) , 1809, 6vo , 
2 Dn. / 3.00. 

Plbrgk (J. J.), grondbeginseleo der scheikunde, of overzicbt o^eralle 
de vakken der scbeikunde. Uithet LatiJD door J. S. SwaÌn. Amst. Elwe en 
WtrUi^$hBff, 1803 , 8yo , / 2.20. 

■ natuur- eo scheikondige verhandeliDg over de voehten 

4«» fneiwchUjken ligchaaros. Uit het bel lìatijo vertaald , en met eene Ter- 
klaaring der daarin voòrkoomeode scbeikundige konstwoorden Termeer- 
derd, door H, A, Bake. Dordr. Bìusti, 1797 , 8vo, / 1.50. 

grondbegioseten der vroedkunde. Uit het Hoogd. door G. H* BRin. Amst. Elwe^ 1802, 8vo, pi. / 2.50. 

baodleidÌDg tot de kennis ea genesiog ran de zìekten der kiuderen» Hit het Latijn. Amst. van Fiiet^ 1808, 8vo, Met 1 pi. 

/ 3.00. 
■ » ■ iKdkttiidig» zìekteokande. Uit het Latijn en Hoogd. Utr. 

van Paddenb^oigy 1800, 8vo, / KOO. 
Plethorae (de speciobus diveraia), qaatenns inde haemorrbagiae uterinae 

oriri, venaesectionisqae noxae et commoda determinari queunt. Amst. 

FokAe, 1792 , 8vo , / O.eO. 
PjbOOSTEE (C), diss» med. brevam ezhibens coosptctum proprietatnm oam- 

phorae. Lugd.Bat. 1839. 
PLUMMEa (J.), diss. med. de nocivia effectibus remediornm evacuan- 
ti «n. Lugd. Bat. 1792. 
PoEZ.(J. A,), diss. pbarm. med. de cupri duaque praeparatorum vi in 

corpus bominum et aoimaliam. Traj. ad Rbeo. 1835. 
PoLAs (A.), twee waarntoingen , nopens de heiliame iterkiog van lijn-- 

olie, bij bet doorslikken vanapelden en naalden. XXXIV. 1808, 

D. n, bl. 21. 
m waamemiogen wegens het nut van het magiiterium bii^ 

notbi in maagkrampen. XXX. 1808,D. XV!!!, st. 2, bl. 327* 

waaroeming wegens ,het nut van het dierlijk magnetiamus, bij eene langdurìge ongeregelde bewcgiog van bet zenuwgeatel. XXZ. 

1815, D. XXV , 8t. 2, bl. 574. 
PoiiARO (Af.), over het standpunt des geneesheers, in betrekkiog tot de 

openbare gezondbeìdsregeling. LXXXIII. 1838, D. I, afd.l, bl. 

256. 
PoLMAir Az. (H.), vier voorlezingen over den menach. Haarl. iMii, 1824, 

8vo, / 1.40. 
PoMMEE (C. F. TAir), over het gebniik van het zoutzure ijzervevaanr* 

sei in de maagverweeking der kinderen ; naar het Hoogd. door VAir 

Eldie. LVIII. 1827, st. 4, bl. 351. 
Porse (H.), antwoord op de vraag: in hoe verre zijn de middeìen , door de 

burgers ScHoaTUfcaoss, PLBTTBen Pa^dlus , in drie onderscheìdene ver- 

handelingen opgegeven , bij nadere proefnemiogen , voldoende bevonden , 

om het brandkoorn onderdetarwé gebeel of zooveel mogelijk voor te 

komen. VII. 1807, D. I , bl. 1. 
-! verhandeling over den honingdaauw. Middelb. pan Bentkem^ 

1828, 8vo, / 0.60. VII. 1827 , D; IV, st. 3. 
PoQL (G. J.), verhandeling over de natuBi^ennis van het menschelijk 

bloed. V. 1836, hi. L 

■ waamemiof^ van eene berstelde bloedbraking, veroor- 
— 280 — 

saaLt door eeneo onderdriikten fttondenvloed. XLVUI. 1). VI. it 2, 

bl. 104. 
Pool (G. J.)» verhandellDg over de bloedovergieting (tfansfusio 

saDgaìnu). Y. 1834ybl. 1. 
— T bct geschrijf yali J. vaw Geuns, wat hct is en wat het niet b; 

eene bijdrage tot de kennis van het onCstàan van ziekten in droogmake- 

rijen. Amst. vanKesieten^ 1839, 8vo, / 0.90. 

de droogmakiog der Haarlemmer-meer , mits met de ooodìge voorzorgen in het werk gesteld , voor de gezondheid der nabiirìge 
bewonen en arbeidera niet schadeliik, Amst. Sulpke^ 1838, 8vo, 
/1.20. 

Toorloopige toelichting van mìjo werkje, de droogma- kiog tao het Haariemmer-meer enz., naar aanleidiDg van eene recensie 
van J. TAii Gevns, op dat werkje gemaakL Amst. Zweesaartf 1838, Svò, 
f 0.40. 

• onderzoek naar de oorzakeo en voorbehoedmiddelen der hersenvlies-ontsteking bij kinderen. XIV. 1830, D. VII. 

verhandeliog over de YerzweriDg vaa het heapgewrickk XX. 1825, D. Vll,bl. 1. 

brief aan A. Potgietbr» behelzeode aanmerkingen over zijne verhandeling : onderzoek naar de oorzaken , den aard en de kenmer- 
ken der kraamyrouvrenkoorts» XIIV. 1829 j D. XXII, n.** 1, 
hi. 21. 

handleiding tot de erkenning en genezing der kraas^Trou- wenkoorta. Amst. Meijer Wamars (ihans van Ktsteren)^ 1828, 8va, 
/ 1.25. 

over de kwikzilverziekte. Uh hetHoogd. XLVIII. D. VI, st. 1 , bl. 119. D. VI, st. 2, bl. 121. 

(P. H.), diss. chem. med. de gentianino. Traj. adRhen. 1837. 
PoÒBTiJ«AAL (D. J. DEH Bzeb) , verhandelìng over het wenschelijke eener 
meer ligchamelijke opvoeding in Nederlaad, ten natte yan den individu 
en den staat. LXXYII. 1835 , n."" 6 , bl. 275. 
PopKXir, herinnerìng aan een paar werkzame, onde geneeamiddelen (mix^ 
tura antihectica Griffithii; pilulae contra hyd*ropem 
BoHTii} naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1838, st. 5, bl. 472, 
474. 
PoPTA (A.), diss. med. de opthalmitide inter milites exerdtus Belgici 
graasante. Traj. ad Rhen. 1820. 

(L.), diss. chir. de praecipois herniis spnriis. Franeq. 
1806. 

■ diss. physiol. de functìone renam. Gron. 1826. 

waameeming , wegens eene geopereerde vleescbbrenk door S. PoFTA. XXX. 1805 , D. XV, st. 2 , hi. 279. 

(L. S.), waarneming van eene viratervrees, geyolgd op den beet van een dollen hond. XXX. 1803, D. XUI, st. 2, bl. 10. 

(S.) , de blaas boven de zamenvoeging der schaambeendeien door- boord, in eene hardnekkige opstopping van Mrater. IX». 1792, 

U. 152. 

vraameeming yan eene onwillige pis-ontlasting. XXX. I804,D.XIV, st.2,bl.I2. 

■ gelnkkige geneeziog van eene pia-opatopping. welke te — 281 — 

WMg gdbragl i^ru door oene faekomene knenziug aan den balzi^k-liil. 
naad en penis. XXX. 1800, O. X, st 2, bl. 53. 

waarDeemiiig, bedrefTende het doorslikken van eenige spel- den, en derzeWer ontlastÌDg uit de borst. XXX. 1804, D. XIV ^'st. 2, 
bl. 393. 

radicaale doch toeTallige geneezing van een waterbreuk. XXX. 1801, D. XI, st. 2, bl. 58. XUI. 1801, D. I, st. 1, bU 
200. 

(S. P.), diss. meii. de morbis epidemicis, qatiourbeet regione Groningana tractaque Frisiaco vicino , a saecnla XUI ad secali XVIIX 

finem, grasaatisunt. Gron. 1838. 
Po&chbe(F. Y.)y' een geval van achtergebleven moederkoekj naar bet 

Hoogd. door vAK Eldik. LVIII. 1833, st. 6, bl. 528. 
PoETAii (A.), verhandelÌDg over het maaksel en het gebruik van den blaas- 

ba«d. IV. 1770, bl. 1. 
PosTHUHA (J.), diss.path.de intestini cacci ejusqae processus.ver^ 

micalaris pathologia. Gron. 1835. 
PoftTHDMUs (G.)> diss. physiol. de liquore foetall. Gron. 1819. ' 
■ (J.),diss. med. de pota praesertim aquae*. Gron. 1828. 
PdVGimTBA (A.) , waarnemiog eener voorspoedige en gelakkige genezing fan 

zaiDeDgeatdde dijebeen-breuken bt) eene zwangere vrouw. LeQd. 

pajtZetfiMKtfii, 1824, 8vo,/ 0.20. XXX. 1821, D. XXXI, 8t.2,bl. 

646. 
—*———* bijdrage tot de geregtelijke géneeskunde. Leijd. 

Gifitery 1834, 8vo, / 0.75. 

onderzoek naar de oorzaken, den aard en de kenmer- ken der kraamvrouwen-koorts. Leijd. Cijfveer^ 1826, 8vo, pi. 
/3.75. 

bedenkingen tegen eenen brief, gerìgt aan, en bijdrage tot bet onderzoek naar de oorzaken, den aard en de kenmerken der kraam- 
vrouwen-koorts. Leijd. </« 5aar, 1830, 8vo, / 1.80. 

coospectus positionam foetu6 in parta, tironam usui acoommodavit. Traj. ad Rhen. van der Post Jr.,' 1832, plano,' 
/ 0.90. 

bijdrage tot de kennis en den aard van ge»cbotene wonden, naar Cheli cs, DnpuuTasNen anderen. Leijd. en Utr. Gf/tver 

en van der Post (tbaas van Leeuwen) , 1832 , 8vo , / 1 .00. 
Pous (fi. Mogoe), diss. med. de multiplici emeticorum in medecina 

agendi ratione atque usu. Lugd. Bat. 1817. 
Paaag (L. S. vau), diss. med. de rhoe-radicante, a. rhoertoxieo-» 

dendro. Lugd. Bat. 1820. 
■ diss. phys. de compoaitione et resolutioiie vifium. 

Lugd. Bat. 1820. 
P&É(F. P. H. Du), diss. med. de angina tracheali polyposa. Traj. ad 

Rhen. 1809. 
Peechtb (J. J.) , verbandeling over de natuor-kennis van het vnur, de 

voortbrenging enz. van bitte of warmte en over de verbeterìng van vuur- 

haarden, fornuizen enz. Met afb. V. 1806, bl. 1. 
Pbbiss \ ' gelukkige genezhig eener , door metastasis onlstane-, p a ra p 1 e gi ff 

completa der onderste ledematen; naar het Hoogd. door vah 

Eloik. LVm. 1838, st. 3 , bl. 213. 
PaiKG (O.), geschiedenis van eenen gelokkig gcsmaakteD kunatigeo aars bij — 282 — 

<^n Yòlwaasen menach , naar het Engebch door yah Eldu. LVUI. 1823 , 

8t. 1, bl 85; 1824, st. 4,bl. 370. 
Pazzis(C.H.), geval van haemoptysis intermitteo^. LVIU. 1837, 

8t. 5 , bl. 385. 
■ diss. med.de muriale chininae. Traj. ad Rhtn. 1836. 

LVin. 1837,81.3, bl. 263, 

oleum petrae, met.goed gevolg tegeo enuresia noo- turna gebruikt. LVUI. 1837, 8t. 5, bl. 457. 

(L. P»}, diss. roed. de febrium intermitteDliuin utilitate io 

alib morbis saoandis, Gron. 1834. 
Pbihssp (Magairb), over de kleursyeraodering vao de bladen der 

planten, eo de kleurende stof in dezelve, chromule geoaamdy-medege- 

deeld door G. Muldeb. LXI. 1829, D. VII, ^^ 3, bl. 119. 
— — ea Marcbt, ontleding van de roode soeeuw van de 

Pool, medegedeeld door C. Mulder. LXI. 1829, X>. VII, n\ 4, bl. 

188. 
Proef (Sterk sprekeode) van de bewareode krachtder koepokstof^inéo- 

ting tegen alle besmetiing der kioderziekte. XL, 1805, D. I, st. 2« 

bl.62. 
Proeve vaa eeo katechismus der gézondbeid, gevolgd naar Iwt fikK^* 

van B. G. Faust door G. van Bosvsld, mot een voorbericbt vao. Prof. S. 

7. TAN Gbuvs^ vermeerderd met eeDigehoofdstukkeo: Over betgeeo meo 

omtreot de drenkelingen heeft in acht te neemen , en over de nadtfelen 

vao bet begraven der lijken inkerkene^op kerkhoven enz. Utr. voa 

Bossum, 1793, 8vo , / 0.90. 
" over de ;oAt^l^i^iniiig van een mengsel van zwavel eo lae* 

taaleo, J^uiten de tegenwoordigbeid van het oxygme. LXXXIY. 1794, 

cabìer 3. 

Van betoging waarom de watersugi zo dikwìjb ongeneeslijk zij. XXV. 1761, D. I, 8t. l, W. 434. 
Proeven tusschen de echte en valsche geneesmiddeleo. XLV. 1806, 
D. I,st. 3, bl. 166; su 4, bl.233; st. 5, bl. 294. 

wegens de besmetlelijkheid van bet kankergift geoomen door den 
Heer àlibert. XXXIV. 1811 , D. I, bl. 353. 

g«nomen te Haarlem , aangaande de koude, welke jonge lammeren konnen wederstaan. XXXUI. 1796, D. I, bl. 151^*. 
pROUT, beschriivtng en aCbeeldìng van een urin-bydrometer; oaar 

het Eogekch door A. Moll. LVIII. 1825, supplem, band. 2, st. 4, bl. 

367. 
Pau'riiBqoii(L. H. J.)» diaa. path. chir. aistens observationes de ulcere 

noma. Traj. ad Rben. 1838. 
Pttblksali^ van hetProvintiaal oommitté van Hollaod, wegens bet begraven 

van lijken in kerken en op kerkhoven. 's Hage 's Lands^DtukkeHjf 1797 , 

8vo, / 0.05. 
. van het staatsbewind der Bataafscbe Republìek houdende het door 

het welgevend Hgcliaam gearr. regi* ter weerìng. der besmettlog, die 

door scbepeo zoo kunnen vorden aangebragt. Gearr. 10 Jan. 1805. 

's Hage Siadf'DrakkeriJ, 1805 , 8vo, / 0.10. 

betreffende de middeien tot het redden vao drenkeUngeii. 'a Hage 's LandS'Dmkhrii , 1797 , 8to , / 0.07^. 

van het staatsbewind der Batltffsche AepoblieU,. houdende veror- -- 283 — 

jclefiiog omtrent llet gebraik der pharmacopoea Batata. Gearr* 25 

Febr. 1805. 'sHage Stads'Drukkerìj , 1805,/ 0.15. 
Publicalie wegeosi de besmettelijke ziekten onder hetrQDdvee. 's Haga 

'# Ltmdi'Dfukkerij , 1797, 8vo, / 0.05. 
PocHBLT (F. A. B.), bel aderensteisel io deszelfe ziekelijkAn toe^taod. 

Naar faet Hoogd. Amst. Laarman^ 1834, 8vO| / 3.60. 
Fui (M. S. du), aniwoord aan J. yan Bibj>ì. over cene verstopie d^e- 

break, b\j eeoe zwangere vrouw, in faet laalste lijdperk yan baare dragt, 

waoDcter er zicb reeds eenige baarìogsweén vertooodea. VI. 1786» D. 

Xni,bl. 504. 

uitneiDÌng van bel kniegewricbt tot stuitiog van een 

aanweug beenbederf. XXXIV. 1810, D. I, bU 149. 

verbaodeliDg orer de ontbiodiog vao de verduistorde lena crystallina in bet waterachtig vogt yan onsoog, en de Yoonlee- 
len , welke daardoor yerkregen worden in de bewerkiage yan de herstel? 
Unge yan bet gezicht. IV. 1784, bi. 68. 

verbandeUng over de :^iJ2e yan steensnijden ya« Moavau,. met deuelfs beoordeeliog en verbelering', waarachter gevoepl 

Is een bijyoegsel over de verandertngen, welke men aan bet gorgeret van 

HawuRs gemaakt beeft. Met afb. XIU. 1784, D. II, bl. 313. 
PUTTBN (N. tAir), bijdrage tot de yerloakunde aaogaande'de heUln|;9n4er 

baarmoeder. XLVIII. D. II, st. 4, bl. 434. 
— ' — eenige aanmerkiogen en waamemingen ala bijdragen tot da 

verloakunde. XLVIII. D. I, si. 4, bl. 389. 
PuiiH (J.), waamemingen by afzettingen. XIX. 1813, D. II, at. 2, 

bl. I. 
■ waameming eener aanmerkelijke b r e u k yan een der 

opperhoofdbeenderen, zonder trepaan genezen. XIX. 1813, D. Il, 

at. 2, bl. 14. 

yerbandeling over den breukband van den grooten P. CUv-r Pia.» verbeterd en gemakkeiijk gemaakt. jVIet 1 afb. V. 1817, bl. 247. 

V ■ betoog dat de buigbaarheid der beenderen bij kinderen 

in zware beleedigingen nuttig is. XIX. 1813 , D. Il, st. 2, bl. 12, 

waameming eener vermoedelijke indrukking van betregter opperhoofdsbeen, door edn' vai veroorzaakt. XIX. 1813, D. II, at.2, 
bl. 10. 

waameming eener niet gekende en yerzwqrene liesbreuk on- der de eenyoudigste bebandeling volkomen genezen. XIX, 1813, D. li, 
al. 2, bl. 14. 

de nieren door steenen opgevuld iq een joogen van vijf jaren. Met 1 afb. V. 1804, bl. 265. 

waamemiog eener aanmerkelijke wond aan de roede. XIX. D.n, st. 2,bl. 17. 

waameming van eenen aanmerkelijken steen nit den pisweg ontlast, bij eenen man. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 19. 

bericbt van eene gelukkige steensnijding. XXXIV . 1 802 , D. II, bl. 66. 

PtTsiotia (A. Bi. J. Chastbret de), beroeping op de onderzoekende geleer- 
dea der 19* eenw yan bét vonnts door bunne voorgangers tegen faet dier* 
lijk magnetiamus geyeld; en verbaal van bet laatate gedeelte der ge- 
Meakandlgè bebandelikig van ^ joogen Hebbet. Uit bet Franff^h^er- — 284 — 

- taald door J. W. yavG. . . . 's Hertog; Ifòman (thans de GrtBòerV 1818, 
8vo,/2.40. y» , 

PniJT Jz. (J. db), yerhaDdeliDgOTerdekwadegesteldheidvanhet bekken 
bij vrouweo, eneen nieuw middel, hetwelk de kunst aan de' band geeft, 

• om in soiuDige dezer gevallen , de verlosBing zeer veilìg , met beboud van 
moeder en kind , té kunaen bewerkeo. XVII. 1802 , D. VII, bl. 230. 

■— — — ^— verhandeliDg over.het uitvalleo van de naveUtreog 

' dea kinds, gedureode de veriossing. XDC. 1808, D. I , bl. 8K 

▼erfaandelÌDg over de wederfaoudeDde schouders vaa een kind, bij deszelfs geboorte en veriossing. XIX. 1813, D. Il, at. 2, 
' bl. 51. 

' (J. de], VToedkundìge waameming van tvreelingen, die het water 
en vUezen gemeen hadden. Met afb. VI. 1782, D. IX, st. 2/ 
bl. 423. 

bericht enafbeelding van een wanscbapen kind, aonder bersenpan of bersenen geboren. VI. 1790, D. XIV, bl. 461. 
PuuvELDB (F. VAiv) , diss. med. de ictero. Logd. Bat. 1815. 
PiiNàGxxa (A. Lsxzov), over de poeders van YLàÀ&BiNOBBWOOD 

tegen rachttis. XXXIV. 1824, D. I,bl. 116. 

■ waarneming eener groote en zeer verooderde 

zamengestelde Vaterdarmbreuk. XIX. 1822, D. Ili, st. 2, 

bl. 67. 
Pyrometer (Nieuwe) van Dahikll. XXXIV. 1822, D. I, bl. 412. Q QuARiN (J.) , oeffenkundige aanteekeningen over verscbeide ziekten , ab 
de beroerten, de persloop, de jicht, den boest enz. ak mede 
een menigte voorschriften om deze ziektens te geneezen. 'sHage van CUe/j 
1790, 8vo,/ 2.20. 

■■ nieuwe, zekere en gemakkelijke gcneeswijze der koortsen. 

Naar een 30jaarige ondervinding in bet licht gegeven. Naauwkearìglijk 
vertaald na de oorspronkelijke latijnscbe uitgave van 't jaar 1790. Oostende 

- ScheldervaeH. Amsti Bom^ 1793, 2 Dn. / 1.75. 

— — (J. L. B.), animadveraiones practicae in diveraoa morbo». 
£didit, praefationemque adjecit J. L. Ejssteloot. Gand. de Goes en Fer- 
haegfu^ 1820, 8vo. R. Raab (W.) , opgave aangaande de nieuwste vorderingen in de scheikunde, 
naar het Hoogd. door B. Meijlink. LXI. 1830, D. X, n^. 8, bl. 83^ 
n° 9, bl. 168; n^ 10, bl. 220; n^ 12, bl. 338; 1831, D. XI, n^ 1, 
bl. 52; n«>. 2, bl. 114; n^ 3, bl. 168; n^ 4, bl. 227; n*. 5, bl.281; 
n«. 6, bl. 334; I>. XII, n«. 7, bl. 51; n^ 8, bl. 104; n«. 9, bl. 172; 
n*». 10, bl. 234; n^ 11 , bl. 294; n^ 12, bl. 341; 1832, D. Xin,n«. — 285 — 

I, bl. 49ì no. 2, hi. 117; n\ 3, bL 173, n». 4, bl. 239: &<>. 5, bh 

299. . 

Raad (HeiLBaame) in eene allerbelaDgrijkste zaak , aanoadere, echtgenootéH 

enz. op^rageo door '^^ of verhandeling over de bevredigìng der fé- 

alacbts-drift. Alom te bekomen, 1805, 8vo, /0.40. 
^ ' (Vaderlijke) aan jooge Ueden, ter bewarìDg banner krachten en gè- 

zondbeid, bij de beoefening van bet minnespel, onmisbaar Toor de 

beide seksen. Amst. Moolenyzery 1816, 8vo, / 0.4Q. 
Eaadgeving hoe men zich moet gedragen wanneer bet bovenmatìg warm 

weder is? LIX. 1822, bi. 32. 
Raadgevingen aan den burger- en boerenstand , boedaoig zich te gedragen ter 

krachtdadige afwerìng der cbolera, benevens aanwijzing van de midde- 

len , welke aangewend moeten worden , bijaldien men door dezeWe be- 

zocbt wordt. Breda Broescy 1832 , 8vo, / 0.10. 
li — van PsTiLUs CàMPBB y nopens de bebandeling van- pas gebo* 

ren kinderen. XXXIX. 1803, D. VU, 8t.2, bl. 9. 

— om zicb te beboeden tegen de doorgaande loop en pera- loop, en van dezelve geneezen te worden* 'sEhge ^s Lands-mBraikerij ^ 

1795, 8vo, / 0.02;. 
lUnEaMAiCHKa (D.), uittreikael van een bericht der dagelijkscbe veranderiagen 

bij eene inénting der kinder-pokjes. IV. 1770, bl. 65 van de 

Bericbten. 
. ■ (J. G. M.), proeve nopens de verscbillende goda ante en 

klenr der menseben. X*. 1780, D. II, bl. 213. 
RAxnT(H. J. A. db), dias. ptiysiol. de pilis. Gron. 1833. 
Rainabd, uittreksel nit bet verslag der werkzaambeden aan de vee-artae- 

nyacbool te Lyon, gedurende bet jaar 1822. Uit bet Fransch met 

bijvoegselen van A. Ndmam. LXYU. 1829, D. II, at. 1» bl. 201. 
Raihbe (J. B.), geachiedeDÌs eener gelukkig genezeoe algemeene yeratij- 

ving (te tana a), die ten gevolge van eenea in eene wond ijDgenezenen 

bonten aplinter ontatond; naar bet Hoogd. door van Eldul. LVIII. 1823, 

at. l,bl.4l. 
Ramadoe (F. Hofkihs), de longtering kan genezen werdeo, ofverkla- 

ring der wijze, waarop natnur en kaoat elkander hehnlpzaam zijn, om 
' deze zìekte te genezen \ benevens aanbeveliog eener nieuwe en eenvoudige 

geneea^jze. Naar de Hoogd. vertaling nit bet Engelacb door C« HommAUM. 

Amst. ateijery 1836, 8vo , 4 gek. pi. / 1.80. 
Ravabb Jb. (G. a.), diaa. med. de ophthalmia Aegyptiaca. LogdL 

Bat.*1835. 
(H.), over de voortteling, de ziekten enz. der bijén. XI« 

1783, bl.l. 
— (J. N.), diss. med. de Aethiopica generis bumani varietale* 

Gron. 1839. 

' — responaio ad qaaeationem: quaerìtur, quibus ratio- 

nibos et ex quibus materiis prò vario scopo praeparetar , colligatwr, et in 
osumcbemicum et oeconomicum convertatur gaz oi^ygeniam, dijadi- 
catìs et comparatis hanun variarum rationum et productorum oommodo eC 
praesuntìa. HI. 1835—1836, cum 5 tabb. 

, (P. G.), diss. med. de nozis e cibis vegetabilibns oriondia. 

Gron. 1827. 

— ■ (J. N.ì, dias.cbem. de gaz oxygenio. Gron. 1837« 

Rahjdhav (J. F.) , verbandéling over de afhaaling der nageboorte, enover — 286 — 

darzélver meest geschikten tijd ea wijze. Uttket Lttija door J* ▼• Tutu. 

Arost. van Fliet, 1806, 8vo, / 0.70. 
lUnDT , . korte 9escbi«deiiis d«r epidemìsche ziekte ^ (f e br i s a dy nam i ca) , 

velke io bel jaar 1822, te Zdandanr geheersl heeft. LVIIL 1830» st. 3, bl. 

193. 
RirNQiTB (H. F.)) vertoog over eene nieowe wìjza vao bebandeUng van dea 

braakloop ende tijpbus. Naar het Fransch door J. H. yav Ofdobp. 

Breda Sierky 1832, 8vo, / 0.30. 
Rj|]rr(J. J.)» proeveeeoer geneeskundige verbaDdeling over den aard, de 

voorbeboedmiddelen tegen eo de geneeswijze dercbolera Asiatica of 

ludica. Atnst. Schoonei^eld y \^% ^ 8vo>/0.90. 

% difls. med. de .bemoptysì. Lugd. Bat. 1807. 

Rapxoho (H.), spec. cbir.sisteDsobsenraùoDem de vulneraiione eapi- 

tis admodum notabili, feliciter sanata. Lugd. Bat. 1831. 
Bapport (Algemeen) der commiasie tot het onderzoelcm van den aard en da 

meest gescbikte wijze vao bebandelìng van den Aziatiacbeo braàkloqp. 

'sHage 'sLands^Drukkerijy 1832, 8vo, / 1.25. 
• vao 't kooiokiijk ^eoeeskundig genootschap te Londeo , over de 

koepok-inènting. Bott. van Watsberf^a^ 1807, Svo. 

van bet koninklijk geneeskundig genootschap te Londen , over de koapok-ìnénting. Vertaaìd enuitgegeven door het genootschap ter be- 
Yordering van de koepok-inéDtiog te Rotterdam. Rott. Hendriksen (tbans 
de Gfèbber) , 1808 , 8vo , / 0.30. 

op het voorstel, in de vergadertng van het Amsltordaniache genoot- schap ter àevorderinff der koepok-inènting vo&r mimvermo^enden , alt- 
gebragt den 21 Junij 1837, Amst. Groete, 1838, 8vo, / 0.25. 

der speciale eommissie, omtrent de epidemische ziekte te Groniagen, aan den minister van binnenlandsohe zaken. XLVIU. D. YH, 
st. 3 , hi. 187. 

van de plaatselijke geneeskttodìge coaiimissie te GroningeO) om-* trent de Hjkopeningen van de,. aidaar, aan de epidemische itakte 

overledenen, aan F. J. van Maanbk. XLVIU. D. VII, at. 3» bL 

«15. 
Illpporien, slrekfceode als bijlagen tot de venameling van atakkeoy beliek- 

kèlijk de aansttlKag eeaer coni mi a aie vao geneeskundig toevoenicht te 

àmeteldam. Amst. ter Stads^Dnikkerij en te bekomen bij den Mstigti en 

Craeijenschot , 1798, 8vo, 2 Do, / 4.70. 
ftàti (W.), over de keer ing des kinds op het hoofd; naar het Hoof^. door 

VAK Eldib. LYIII. 1833, st. 1 , bi. 68. 
■■■ ■ ■ raadgé^ogen aan moeden , ' vdortvh)eijeode nit de beschouvriog 

der oorzaken van de onnatuurlijke sterfte der kinderen, gedurende 

het eerste levensjàar; naar het Hoogd. door G. A. F. Quaeir WiLUiaxa* 

Utr. van der Post fr.^ 1837, 8vo, / 1.80. 

een woord ovw de bearbdding der weeén; naar betHooigd. doorvAV Eloik. LVllI. 1833, st. 1, bl. 65. 
Raveoem (F. H. yak) diss. med. de ietero. Logd. Bat. 1817* 
IUyen (W. C'HattikoaÌ, aanmerkingen ù^ deoderden brief vanC. G. 

Ortud, over de al of niet beamettelijkheid- der cholera. 

XXXIV. l8tó,iD. n, bl. 261. 
EAiiaa (P.), bijdrage tot de diagoostiek der nierziekten^ naar bet 

Fransch door YAif £^dik. LVIU. 1839, st. 5 , bl. 389. — 287 — 

Ràthaud (P, J.)y dbs. med. de ^ODorrhoea Tiruleìita. Lugd* tate 

1814. 
Rakovmows&t (C), wiamemingen over het verschljnsel der phospliorike 

licbten van de Oon-zeé. IV. 1786, bl. 3 van de berictiten. 
Read Bo5D (J.), dtas. med. df typho. Lugd. Bat. 1795. 
ReagedUen-tafel voor de belangrijkste oxyden, diein de geneeskunde voor^ 

komeo. Amst. Sijbrandiy 1837, plano, f 0.75. 
" voor de belanj^rijkste za reo die in de geneeskunde voor- 

komen. Amst. Sijbrandiy 1837, plano, / 0.50. 
RiicAMiKB, ieta over de behandeliog dea kankers, door drakking; 

Daar het Fransch met een bijvoegsel van yan £x.dik. LVIII. 1827, st. 5» 

bl. 397, 
RacHTlR (J.), beschrijvingvan een vrijstaandenelectrìcalen afieider. Met 

afb. XXVIII. 1780, D. II, 8t. 2, bl. 249. 
— bescbrijving van een toesteI,.geschikt om met een vlieger, 

veìlig electriscbe proeven te neemeù. XXVIII. 1779, D. I, at. 2, 

bl. 69. 
RaoLMAir (J. F.), spec, med. de diagnosi exantbematum febrilium. 

Log'é. Bat. 1835. 
Rxnmwoius (R. A. Bkitbbii), dias. pbysiol. de nervo opti co. Gron. 

1824. 
RsDDLiif, waamemiog wegena den cronp. Uit het Hoogd. XXXTV. 1816, 

D. I, bl. 259. 
RsDBMAGNi (C. J. A. G. A.) en W. E. Luobkiiig, vermoeden van kinder- 

moord. viaam-repertum. LXXXIII. 1839, D. II, afd. 1, bl. 60. 
< ■ ■ " moord, visum-reper- 

tum. LXXXIU. 1838, O. I, afd. 1 , bl. 218. 
R«devoefÌDg over de temperamenten der menschen. XXXVIU. 1819* 

D.''5,bl. 193;b.'^6, bl.241. 
R«oCBAm«(R.), trnet. med. quaedamde phthlai pulmonali cum tuber- 

culia continena. Lngd. Bat. 1791. 
Redmiddel voor ben, die door koade bevaogen worden. XLV. 1808, D. I, 

at.2,bl. 107. 
Rbb (B. H. van), waameming eener besmetting op een vermoedelìjk 

wondje, bij de lijkschouwing van eenevroaw,aan peritonitjs puer- 

penKa overleden. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 117. 
——«——<-—.——• waarDeming van eenige builengewone toevallen bij eea 

acrophuleua kind van vier jaren. XLII. 18r5, D. Y, st. 3, 

bl. 22. 

verhandeling over den tazis of handgreep totbet in- breogen der breuken. XXI. 1801 , D. Ili, st. 2. 

zonderlitige opmerking bij eene tweelingsgebooi'te; VMt een bijvoegael van van Eldib. LVIII. 1833, st. 4, bf. 348. 

Rbbcb(R.), degenpeskundigeleidsmanof hnisselijke geneeskande; ten 
gebmike van geestelijken , boofden der bnisgezinnen en practiseerende 
geneea- en beelmeesters. Naar den zevenden in 1810 uitgekomen druk« 
Uit het Eogelach; Amst. Maaskamp , 1812, 8vo , 2 Dn. / 3 60. 

■I plak-tabel voor de genees- beeU vroed en artsenymeng- 

krnidigen ; diènstìg ter dadelijke inaiening , zoo met betrekking tot de 
eigenaardigebereidiDgswijze en vermenging ala ook de afwisselende toedìe* 
nin^^ der yoomaamste meeat enkele geneea- en heelmiddelen. Uitgege-' — Ì88 — 

ten door C. F« Smibt. Amst. Barena vaa de iolaodache kootttliìt. ISSO^ 
0.40. 
Rbes (J. tan), di88. med. de morbis convalsiyìs. Traj. ad lUien. 

1818. 
— — -(R.),re8ponsioadquaestioDembotaDÌcam: quuminter recentiores Datone 
scnitatoreB noonuUi censeant, gaz acidum carbonicam, a plantìs 
baastam, ab ìis ita decomponi, ut illius basii» io ipsam transeat pJantae 
compositionem ; oxygeuiumautem, accedente luminis actiooe, io atmoa- 
pbaeram iterum emittatur ; alii yero puteot, illud gaz a plaotis ab8oq>- 
tum, deto iotegrum et immutatum iteram ab illis exbalari, atque moni 
sua in plantis , anice stimali, quo Tegetatio incitetur, vices agere; quaarìt 
FacuUas brevem atque distìnctam utriusque opinioni, suis argumentis ad- 
Btructae, expositionem, addita epicrbi, qua declaretur, quid de alterias 
utriusmajori probabilitatesitstatuendum. II. 1817 — 1818. 

berigt aangaande bet leven , en de yerdieosten van wijlen G.MoLL. XXXIV. 1838, D. II, bl. 83, 98. 

(W. tan], nieuwe aderlatings- en purgeer-ta^fels, naar An« GU8TIN. XXXVII. 1808, D. V, n.*» 2, bl. 224. 

Terzameling van stukken, als bijdragen tot bei galva- nitmus, zoo in opzicbttot deszelfs genees- als nataurkundige werkiogeD^ 
Arnb. MoeUman, 1802—1805 , 8vo , pi. 2 Dn, / 7.00. 

over' den invloed der jaargetijden op den leyen» dcn menscb , en de verboeding van daardoor ontstaande krankten , naar 
AuousTiN. XXXVII. 1807, D. V, n.<» 1 , bl. 33. 

over bet gevaar en de beboedmiddelen , in bet algemeen beerscbendeenbesmettende krankten, naar Adoustin. XXXVII* 
1807, D. IV, n.o 5, bl. 651 , n.o 6, bl. 813. 

over de oppassing en bezorging van zieken; naar Adgustiw . XXXVU. 18()7 , D. V , n.** 1 , bl. 64. 

geneeskundige ra^adgeviogen en onderrigtiogen, toor kunstenaars, werk. en ambacblslieden; naar AiXHlftTiv. 
XXXVU. 1808, D. V,n.« 2, bL 231. 

scboonbeidsmiddelen; naar AuousTur. XXXVII. 1808, D.V,n.«2,bl. 217. 

katecbismas der verloskunde; de leerwijze van Bau^ DSLòCQUs, Osiaudbr , voir Sibbolu en de verdere nieuwste en beroemd- 
ste verloskundige scbrijveren gevolgd. Utr. van Paddenburg^ 1808, 8vo, 
/ 1.90. 

iets over deverzorging en oppassing van pasge^ borene kinderen en znigelingen; aaar Auoustnr. XXXVU. 
1808, D. V, n.o2,bU 203. 

eenige bijzonderheden , aangaande sommige vissebenlTan bet geslacbtder walvisschen (cetacea); uit de beate. sclirijvereft me^ 
degedeeld. XXXVU. 1809 , D. V, n.° 4, bl. 613. 

B.KBfliirB. (H.), berigt wegens eenen bijzonder grooten bai in de maag van 
een paard. XXXIV. 1810, D. I, bl. 54. 

Rboenbogen (R.), diss. psychol. de ira. Lugd. Bau 1820. 

Register der voomaamste zaken, vervat in bet leerboek dter apotbekera- 
kunst van K. G. Hagen, waarbij nog gevoegd ;ùjo de nieuwste bena- 
mingeo volgens de pbanpacopoea BaUva» Amst. i*an £s, 1807, Svo, 
X 0.75. 

" ■■ der geslagten vandedrìe rijkendernataur^ naar den l2dnik — 289 — 

VUi h«t dytthema mtiine Tan CAmoLOs Limvakvs tot &.® 1228 van de 
vegetabilia; Yenrolgeos naar de herbarioB Amboneosis. X*. 17799 1^* If 
W. 87. 

Register zoo ab door Heeren apotheken , cbemiateD , cbimrgiJDS, drogbteii 
eoe. Yolgieos de wet, moeten worden aangehoaden, tot het inschrìjyeiì 
derverkochte yergiftigende selfatandighedeo. iLttaX, Maaskamp ^ 
1812, /'0.55. 

— — > Tao alle zaaken en ooncordantie Tan de Daamen der diereo in de 
vcnchillendetaaleD, voorkoomeDde inde oegentien deeien van de Algemee- 
en Bijzondere natuarlìjke h istorie, met de beschrìjving vaD dea 
KoDÌDg8 kabinet , door de Heerea de Bofton en Daubentok, ver- 
▼aardigt door J. D. Pastbue en Ai A. Pasteuh. Amst. Jllart^ 1803, 4to, 
/ 6.75. 

Reglemeot opde geneesknndige dienst bij de landmagt, gearresteerd 
door den kommissarìa-generaal van oorlog, ten gevolge van Zijner Majesteits 
beslait v«n den 9 December 1819, n.^65. 's Hage en Amat. van Ciee/^ 
1831, 8vo,/ 1.00: 

-»— — op de uitoefTenìng der genees- en artzenijmengkunde , 

mitsgaders op bet bereiden , verkopen en afgeven van geneeamiddelen in het 

Dep. ^an Overìjasel. Vervat in een publicatie van bet dept. bestunr van 

Overìjssel, gearr. 8 Maart 1805. Zwolle Té/i, de Fri en Oememty 8vo , 

/0.40. 

van geneesknndige poi ice voor de stad Amsterdam en derzelver jurìadictie. Amst Stad^mkkerij en Wijnavuls, 1807, 4to, / 0.50. 

eener geoees-, beelèn verlosknndige scbool, te Amsterdam opta rigten. LXXI. 1830, November, bl. 506. 

omtrent de inrìgtingvan scbolen ter aankweeking van beel- m^ealers en vroedvronwen. LXXI. 1830, September, bl. 398. 
RxBiK (F.) , regelen van voorzigtigbeid voor onderà en leermeesters , die hnnne 

kinderen of kweekelingen eenig onderrigt omtrent de voortteeling 

willeo mededeelen , en ben waarscbnwen voor wellust en onkuischbeid. 

Naar het Hoogd. Zutpb. Thieme, 1804, 8vo, / 1.60. Naar deeerate Hol- 

iandache uitgave vrìj hewerkt door R. vav Wuk Jz. Nijm. Thierncy 1837 , 

Svo, / 1.80- 
RncH (G. C), over de koorts en derzelver behandeling in bet algemeen. 

Uit bel Hoogd. met aanteekeningen vermeerderd door L. Nolst. Haarl. 

Loosjes^ 1801 , 8vo, / 1.10. 
' waarachtig en naanwkeurig onderwijs voor den landman, 

aangaande de randveeziekte en derzelver inénting. Uit het Hoogd. 

vertaald naar den 2cb dmk. Met eene voorrede van R. Foestbe. Zutpb. 

Tkmme (thans de Grthber), 1799, 8vo, / 0.80. 

(J. C.),dis8. med. chir. de berniis, cnm sex observationibus bemio- tomìae adnexis. Lugd. Bat. 1794. 
Rkighb, waameming eener aanmerkelijke boofdverwonding, met ver- 

liea van hersen-zelistandigbeid , door bekiemmiog des boofds veroorzaakt. 

XIX. 1822, D. m, st. 3, bl. 1. 
waameming eener bebmgrijke en geiukkig berstelde opium-ver- 

giftiging. LYIU. 1821, st. 1 , bl. 33. 

(J. C.) en LoGGBE, over bet afzetten der ledematen. Met 1 pi. XX. 1812, D. I. 

- (J. F.), aneurysma arteriae popliteae, met deswegens gc- 

daiie onderbìnding der dij-slagader, en beschrìjving eener meric- 

19 ^ 290~ 

waaitlige ttatvunrerkiiig bij eenen man t«d omatoek» sefoilig j«tii« 

LVm. 1833, SI. 2, bl. 144. 
RncHB (J. F.) 9 waaroeming eener balzakswindbreuk (pnenmat<H 

cele 8 ero ti). LVIIL 1822, st. 4, M. 335. 
ieu over de nuttigheid van den braakwijnsteen bij 

oogontstekÌDg. LVIIL 1825, st. 1 , bL 4a 

geheel verlie^ van dea uterna door ▼eraterTing» LVIIL 1833, 8t. 2, W. 159. 
Rbio (R.Ì, over bet wezen en de bebandeling van de algemeeoe veraA|j- 

V i D g (te tanu sì , naar bet Eogelscb door vah Eldis.. LVIII. 1822, st« 4 , 

bL324. 
RxiDBR (J. E. toh) , bloemkuodige bescbrìjving van meer dan vijf bonderd , 

zoo oieawe , uit andere verelddeeleo , sederi weioige jaren , io Europa in- 

gevoerde gewassen, als van verscheidenbeden van vroegere bcke&de 

soorteo , de wijze vao kweekiog en vermeerderìng deraelve, benevena eene 

verbandeliDg over den trekbak , ter vervangiog van de warme kas. Brada, 

Sierk, 1831, 8vo,/ 1.80. 
RBiLi]roa(D. DB Vaizs), diss. med. de artemisia vulgari, laudato in 

epiiepsia remedio. Gron. 1826. 
■' ■ iets over de geoeeskundige bebandeling der cbo- 

lera-lijders te Groningen. XXXIV. 1833, D. n, bL 372, 394, 

408. 
RxnrDBBS (G.), over bet bewierooken der koestallen. Z.D. IH. 
over zekere boedanigbeden ^an ,bel rnndvee. X. D. 

m. 

(B.C.), bijdragetotde boutteeU XXXIV. 1834, D. H, bL 307. 
RBXirBCB,gelukkigegenesittgvan zwarten staar (amaurosis)op bcMe de 

oogen, naar bet Hoogd. door A. Moll. LVHI. 1822, st. 2, bl. 

129. 
Rbutbog, over bet opium, en de vrijze op wdke 't zelve bij de Oostarliogeu 

werkt. XXIX. 1787» D. H, st. 2, bl. 551. ^ 

RBmABT , bydrometra met gelijktijdige zwangerbeid ; naar bet Hoogd* 

door Y4H Eldib. LVin. 1833, st. 2, bl. 136. 
RBiirwAaDt(G. G. C.) N. C. db FaBiuIau en S. Stbatinoh Ez. , verslag Tao 

bet scbeikundig onderioek van bet aqua BiirBLiii. XXXIV. 1834 , 

D. I , bL 98. 
— — — ^ voorlezing over de boogte en verdere natuurlijke 

gesta Idbeid van eenige bergen in de Preanger rcgentscbappen. X*« 

1823,D. IX,bLl. 

oratio de ardore, quo bbtoriae natnralis et impritiiis bota«nices cullorea in sua studia feruntur. Harderov. TV/Ao/*, 1802^ 
8vo. 

de ardore quo bistoriae naturalia cultona list atu studia feruntur. Harderov. 1801« 

oratio decbemiae et bistoriae natnralis stu- diis recte instituendis. Amst. ex typograpbia civitatis pnblica. 1810, 
4to. 

— — *— - oratio de geologiae ortn et progressn. I. 1832 •* 1833. 

oratio de angmentis, qnae bistoriae naturali ex Indiae investigatione acoesserunt. 1 . 1823—1824. — 2»! — 

fixiinrASi>y(C.Gk€L}| over de meagate^Ben ymi hit viervoeti($e gedier- 

te y raeer bepaaldelijk over die van het paard en den hippopdtMtPItf • Met 

1 afb. XXm. 1818, D. IV, bl. 13. 
berigt van eene onvoorsietie ontplofEng van hetslag- 

21 1 ver {oxyde ePargeni déionnant) en daardoor veroorzaakte zeer in«are 

kwetsiiig. XXXIV. 1809, D. I, bl.l51. 

Zie vcrder : Ets. 
Rbitsma (J), eeDvoudig middel , om eene elee tri eque batteri] , bij der* 

Mirer boogste faelaading, voor het bredien derflessen, ens. te beyrijdea« 

XXX. 1791 , D. I, tt. 2, bl. 23. . 
Rbtz (F. T.), bericht yttn eene belette doorawelgìng. VI. 1776, D. Y, 

bl. 461. 
R3n.OTiTO'(B.), uraameemingen wegena de iliaca passio, ofbet coge- 

naamde miserere mei, overeeokomstig de genees wijze van dea beroem- 

den Stdbitha». XXX. 1801 , D. XI , st. 2, bl. 509. 
'■ waameeming wegens de geneezing van eeo© afsebaweKjke 

zemeMazarij. (lepre Gcaecoram). XXX. 1801, D. XI, st, 2, 

bl. 156. 
RsMLKa (J. C. W.), tafel van de hoeveelbeid ^er opl o ebare -beat and- 

dee len , welke alt de gewasaen door water en wtfngeest uitgetrokken wor^ 

den eoz. Ten gebraike van geneesheeren , scheikundigen en apothecars» Uit 

het Hoogd. vertaald en met eenige aanmerkingen v^rrijkt.r Deift Roei^s^ 

waert (tbane Som) , 8vo , / 0.55. 
RxiTAnD (H.), disa. medv-de febre adynamica sìmplicì continua. Lagd. 

Bat.1815. 
Rmvim, eenige waamenHBgeB, ten bewijze str^kende, datde kristalHaa- 

tte van alle ligchamen een electrìek verschtjnsel is. Uit het Fraasob ver- 
taald , door B. Meijlink. LXI. 1828 , D. VI, n.*" 6 , bl..308. 
Rsmnas (J. vur), diss. med» de aphthis admltornm. Lugd* Bati 

ISdS. 

Rbhsuto (G.) , het zaad, of deboontjes der catoenplant (goasypium. ber- 
baoeum» foliis qninqnelobis , snbtos eglandnlosis , caule herbaceb) ab^een 
zeer nnttig middel ter voortbrenging en vermeerdering der melk b^ joo- 
génde vrouwen, door verscheide waameemingen bevestigd gevonden, en 
ter verdere proelheemingen aangepreezeo. XXX. 1793, D. Ili, st. 2j 
hi. 220; 1794, D. IV, st. 2, bl. 8. 

■^ aanmerkingen wegens hetthans algemeen bekende geneesmid- deluit de harst van pokhont en de rnm bereid. XXVH. 1778, D# 
Vn,st.2,bl. 149. 

^waameeming van eene zeer verooderde zenuwatelcte. rgeseld door bijzondere toevallen.en vreeutde verschìjnzelen , doch einde- 

li)k gebeel enal bersteld. XXX. 1791, D, I, stv2, fai. oOO. 

RKEmiSESTBa (J.), waameming eener geslotene vagirne bij eene in arbeìd 

zijade «rouw, door het oncaard maagdenvlies, betwelk, door deateske 

• po^i^S ^^^ ^ haarmoeder, staande den arheid, niet konde overwonnen , 

maar door het mes moest weggenomen worden. LIV. 1833 , D. Ili,' sL 3 ^ 

bl.204. 
RspBLius (J. G.) , waameming eener volkomene genezing van eeneq dreigen- 
den bar»tkanrker, door aanwencfoig van het kanberraiddel van G-. 
J. V A w Ww; XXX. 1809 , Di XIX , st. 2 , bl. 499^»- 

- waameming van eenen uitgebreidén kanker in^<le — 292 — 

onderUp) door de operatie volkoffien geneceo. XXX. 1609 ^ D. XIX , it» 
2,bl.546. 

Zie yerder : BncBirB&. 
Rzsix& (A. G«) » i^A over het a qa a Bx h b L l z. XXXIV. 1833 , D. II , bl. 

169, 182. 
... waarDemiDg van eene faerhaalde kinderziekte bij den- 

zelfden persooD en gevoigtrekkiog bieruit ten voordeele der koepokin- 

éDtiog. XXXIV. 1834, D.Uybl. 372. 

— de verbandelÌDg getiteld : Essai sur Fexpeetation en mèdi'* cine du Dr, Fallot, Liège 1829, beantwoord ; of bedenkiDgen tegen eeoige 
Yoorname pntctiscbe panten uit bet leersteUel van Beoussais. Utr. 
vanPaddenburg^ 1831 , 8vo, l^st./ 1.60. 

een woord aaDgaande den stand van militairen arts. XXXIV. 1838, D. n, bl. 146, 162. 

dUs. med. de nitrate bismntbi militate in morbis quibnsdam carandb. GroD. 1826. 

Terslag Tan een faelangrijk sponsgeswel bìnnen de scbedeibolte' waargenomen. Met afb. LIV. 1837, D. IV. 81.1^ bl. 
^6; 8t. 2, bl. 32. 

(J. P.), dias. med. de indicantibns et oontra-indicantibai emeti- corum. Gron. 1818. 

Responsum der geneeskundige faculteil le KJel, omtreot de oorzaak dea 
doods van een beimelijk geboren, dood gevonden kind; naar bet 
Hoogd. door Y4H Eu>iJL. LVIU. 1836,8upplem. band4, 8t.2, bL 153. 

Rbus (J. db), waarneemiDg wegens een geùlcereerd uitwas aan de dìje 
van eene vtouw , boven de60jaaren oud; nevens aanmeriungen over daC 
toort» en andere dergelijke gevaarlijke ongemakken. XXVII. 1774, D. III^ 
8t,2,bl. 505. 

Rbusb (L. P.), een woord over de befaandeling der cb olerà, aanmijne 
mede-inwonerB der gemeeote Roudekerke, die bij bet ontstaan deraeive 
mijnebulp moesten veriangep. Middelb. Moens^ 1833, 8vo, / 0.10. 

Revaccinatién (Over de) ; naar bet Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1831 , 
8t. 3, bl. 232. 

RxiJTFBaT(M. H.), diss. med. de nnce vomica. Logd. Bat. 1836. 

Rbuobbb (T. J . H.) y dias. med. de rachitide. Logd. Bat. 1836. 

Rbundbbs (G. J.) , waarnemingen wegens onderacheidene sluitingen des 
piswegs. XIX. 1822, D.IU, st. 3, bl. 142. 

■■ (J.) j waameming wegens eene vrouw, overleden na het gebnuk 

vantweelood rottenkruid; hetnutder zeep-ontbinding in derge- 
lijke gevallen aangetoond ; benevens de staat der ingewanden na den dood. 
XXX. 1805 , D. XV, st. 2, bl. 546. 

(R.), din. med. de pulmonum docimasia. Gron. 1813. REinniouT(M. J.), waamemiag vao het, te Amsterdam, gedorendede heete 
lomermaanden van 1824, gebeerscht bebbende bord (eh olerà); en 
Yergelijking dezer ziekte met de cholera morbus orientalis. XLVIII. 
D.Vn,st.2, bl. 144. 

— iets over der Guineaschen huiddraadworm. XLVIII. 

D» VI,8t. 1. 

bescbrijving van den toestand der kinderziekte aan de kust van Guinea, aìsmede van dien der vaccine aldaar. XLVIII* 
D. VI, st. 2, bl. 97. -• 293 — lUiiiniOifT(H.J*), beBohrìJYing Tao de kooris, welke de aankomélingén 
nit Europa, aan de kust t&h Afrika aantast, ala ook derzelver geneea- 
middelen. Amst. van J?^(thaiis de Gnbòerjy 1819» 8vo» / 0.60. LUI. 
1818,D.I,8t.2,bl. 1. 

■ difls. med.de typbo nervoso contagioso, ekbelli 

calamitatibiu proflaente et infelici nostro aero plorimam saeviente. Lngd. 
Bat. 1815. 

Aragmenten wegens sommige ziekten die aan de kast ▼an Guinea waargenomen worden, medegedeeld door Z. H. taet osa 

Fn^. XLYII. 1818, D. lY , st. 3 , bL 105. 
ftBnvTAAN (J.), diss. med. de signis ex lingua in qnibusdam morbis acutis. 

Lugd. Bat. 1836. 
RsSB (H. IL van), eenTOudige.Yoonsorg- behoed- en geneesmiddelen bij 

paarden, in t^jden Tan beerschende yerkoudbeid en longziekte 

op den stai en in de weide van den Yee-arts B. K.irxEFS&. XXZIV. 1805 , 

D.I,bl.373. 
Rbijh (H. G. vàx)f diss. med. cbnr. de fungo m edollari in genere et de 

fungo meduUarì renum in specie, quibus aooednnt hujus mali observatio- 

Bea. Logd. Bat. 1838. 
BxBns (J. G.), onderpgt ter onderbouding der gezondheid Tan de buis-en 

winstgevende dieren, ^et betrekking tot demlTer verfiraaiging en 

veredeUng, gegrond op de wetten der natunr, voór veehouden en land- 

huìsboudkundigen; naar bet Hoogd. met cene yoorrede en aanteekenin- 

gen Tan den Hoogl. J. A. Uiulsus. Gron. Oomkens, 1823, 12mo, 

/ 1.00- 

. bandboek Toor ve eb onderà, landbuisboudkundigen, en 

alle die belang stellen ter onderbouding der gezondbeid, verfraaijing en 

veredeliog van paarden , runderen enz. , met betrekking tot derzeWer Toort- 

teeUng, opkweeking, stalting en al wat men verders noodzakelijk ter onder* 

rìgtiDg dienl te weien ; naar bet Hoogd; Met eene aanprìjzende Tooirede en 

aanteekeningen van wijlen den Hoogl. J. A. Uilkbhs. Amst. de Gnì^fer^ 

1829, 12ffio,y 1.00. 
BzcARDO (A), diss. med. de pbtbisi pulmonali. Lugd Bat. 1808% 
RiCHABD (A .) , nleawe beginselen der kruidkunde en der planten^natnur- 

ieer, naar de vierde Franscbe uilgave door H. L. takAltbha. Franek. 

Ypma , 1831—1832, 8vo , pi. 2 Dn. / 5.90. 
, (A. N.) waarneming eener operatie wegens de wegneeming van 

den arm in 't gewvicbt yan den scbouder. IX*. 1790, bl. 433. 
BacHEiJiiB (J . M. ) , diss ^ med; sistens obsenrationes de bepatitide cb^ro- 

nica. Lugd. Bat. 1838. 
RiGHB&AirD (A.) , merkwaardig geval van eea bloedaderlijk slagader- 

gezwel (aneurysma varicj>sum)$ naar bet Franscb door A. Moix. 

LYin. 1826, st. 4, bl. 327. 
— . — nieowe grondbeginselen der natuurkunde van. den 

me nscb. Naar de aohtste nitgave uit bet Franscb door A. vas Eepbcum . 

Amst. Sulpkey 1820—1821, 8vo, 2 Dn./ 8.90. Tweede vermeerderde 

nitgave, 1836. 

- H. AxXAJi en A. Goopxe, over de berstelling der ont* wrichtingen van den scbojider; naar bet Franscb enEngelscb door 
▼AH EuDL. LVni. 1825, st. 1 , bl. 43. 
RiCBTBB (A. G.), kunnen wìj uit de scbeikundigeontledin^ der artse- 
nij-miadelen een zek^ beslnit opmaken tot deraelver geneeskracbten 2 -- 294 — 

Vìthti Hoogd. doar N. G. MtPPBf. XXX. 1818» D. XXVH. st. %y bL 

690. 
RxcBTEB. (A. L.), ov«r dei werkzaftmfaeid der chinofdine bij tussohen- 
poozende koortsen; naar het Hoogd. door yanEld». LVUL 1837, 

8t. 3,bl.254. 

■ ■ aanmerkÌDgen over iwee rheumatiaché knieziekten; 
Daar het Hoogd. door yan Eldik. LVni. 1834, st. 6 , bi. 515. 

tuascheDpooteode Denralgièn; naar bel Hoogd; door yah Eldix. LVllI. 1835, st. 6 , bl. 513. 

over Yerlenging en Yerkortiog vanbet been, ineen diagDoslisch opngt; naar het Hoogd. door van Eldik. LYIU. 1836, 'tt« 
4 , bl. 321. 

de water kanker der kinderen; «eoe moDograpbie , Yertaald uit bel Hoogd. eo met eeo bijvoegsel Y«rmeerderil dcor A. Por- 
«is^BE. Leijd. Win der ffoeA, 1833, 8vo, / 2.40. 

YerhandeliDg over de ijlhoofdigheid met boYen S delirium tremens); uaar het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 
i832, st. 2, bl. 97 ; at. 3, bl. 193. 

uitstekende werkiog Yan het endermatìsch gebraik Yan aoetas morpbii, bij toevallen YanYer^iftìging ten gevo%e Yaa het 
endermatisch gebnùkder strychnine; naar het Hoogd. door yav Sldik« 
LVHI. 1835 , st. 3 ; bk 276. 

waamemmg «ener geYaarlijke slagadei^ifke bloeding uitde roede, bij eeoe bleonorrhoea syphilitica; naar het Hoogd. 
door YAN Eldik. LVIll. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 233. 

genezing van eeoen cbroniscben doorloap, door het «ndermatìsch gebruik Yan acetas morphii; naar bec Uoo^ door yan 
Eldik. LYin. 1836, st. 5, bl. 423. 

oYer de behanddlDg Yan syphilitiscfae klierge- zwellen met KaaNDL's scherpe pap; aaar iiet Hoogd. door yan 
£u»iK. LVm. 1826, st. 1 , bL32. 

verdere bijdragen tot het gebruik der leYertraaa, 'rm in groote |;ìften , bij cbroniscbe huidziekten^ naarbet Hoogd. door tur 
Eldik. LVUI. 1839, st. 1 , bl. 66. 

gebruik van leYortraan in verondcide «itslagsiek- ten; naar het Hoogd. door yan Eldik. LVIII. 1836, st. 2, bl. 
168. 

bevestiging Yan de werkzaamheid der atgemecoe aab'li- maat^baden bij ve ronde r de syphilis; naar het Hoògd. door ysn 

Eldik. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1 , bl. 87. 

.Zie.Yerderr HutelaiId. 
EiCKKR, over de door Duparcque Yoorgeslagene bebandeling, om, wuiiieer 

denaYelstreng voorligt, de verlossing te verbaayten; naar het Hoogd. 

door YAN Eldik. LVIIL 1831 , st. 5, bl. 445. 
Bia9aD(P.}, gedeelde baarmoederspiegel, baarmoedermeter en 

draad Yo er der. Uit bct Fransch door J. A^Muldxk. Met afb. (3. 1836, 

bl. 87. 
,m- ■■■ . «ver de blennorrhagie bij de vroaw^ naar het Fransch door 
J. A. MuLDEK. a. 1836, bl. 33. 

over de complicatien Yaa de blenn orrbagie by de Yrouw. CI. ^36 , bl. 62. 

I ■ over de breaken der raggraat, volgein viraamemiDgen enz.; _ 295 — 

anr lietnvMch medagadeeld door J. vah uk Ybldi* LVHI. 1826, ti. 5^ 
h\. 418. 
Rxco&o(P09fno€ttSTaiidBB haU der baarmoeder; afzetting met goed 
getolg béwerkstelligd; aaoweodiog vaa dea draadToereaden baar- 
moederspiegel; oit het Fraoach door J. A. Muldee. CI. 1836 , 
bl. 97. 

aanteekeping over de gelijkaoortigheid yao de gonorrboea 
ea de syphilia; uit bet Fraosch door J. A. Muldbe. CI. 1836 , 
bI.134. • 

waaraemiDg Tao eeoe knobbeìachtige opiwelling der borat) door bet gebruik vao hydrlodas potassae geoezen; naar bet 
Franscb door ta» Ew». LVIII. 1826, st. 5, bl. 415. 

eeo woord over de phimosis ende bescbrijvÌDg eener nleawe w\jzevMi besnìjdiDg; uitbet Franscb door J. A. JIoLOBa. CI. 1836, 
bl. 126. 

opgave eener nieuwe manier om te gelijkertìjd twee naast elkan- der gelegene vingera ofteenen uit buone gewrichten met de nahand of 

deonavoette extìrperen; naar betFranaob, medegedeeld door J. yail 

DB YxLnB. LVIII. 1826 , st. 5 , bl. 427. 
RiODBB , amputatie van beide b e e n e n , door de opvolgende vereeniging 

ea londer verscbijning der gevirone wondkooru (fìebrìs traumatica) volkomen 

genezen. Met 1 afb. LXXXU. 1839, st. 1 , bl. 1. 
— ^-*— — ontsieking van bet intestinum rectom, met nitgang ìnverette* 

ring en daarop plaata gegrepene p ij ps weer , t^n gevolge der aanwending 

van bei copaiva-balsamum in lavementen. LXXXII. 1839, st. 11, 

bl.492. . 

scorbuti! s-cbronico-8porad icua, van een a^emeen vlekken- verachijnsel vergezeld gaande (baemorrhoea-petechiaUs) of zooge- 
aawnd» morbus baemorrhagico-maculosus Wsai«Bofii. Met 
1 afb. LXXXn. 1839 , st. 4, bl. 196. 

(G. L.) , bet woord aao de jongé Vriescbe geneesknndigen , over de bebandeiing der thans in deze provincie heerscbende ziekte door 
J. Vrraiireà CoutON , onderzocht en ala bijdrage tot de geschiedenis dezer 
ziekte aangeboden. Breda HoUingerus Pijpers, 1827, 8vo, /0.60. 

(S. A. db) , geneasing van cene verregaande kwaadzappigbetd. IX-. 1776, bl. 361. 
RnBBB (G. M. L.) , waameming eener gastro^entero-cepbalitts. 
LXVin. 1828 , D. II , st. 2 , bl. 89. 

I waarpeming eener gastro-pleuro-pneumonia cbro- 

nick. LXVm. 1828, D. n, st. 2, bl. 83. 

waarnemingen van genezingen door den naald-steek; (acupunctura).LXVIII. 1827, D, I, st.3, blll7. 
Rbdbl, de nuttigheid van de door HorBLàND legende doofheìd, aange- 

prezen metbode bevestigd; naar bet Hoogd. door vav £ld£i:. LVÓI. 

1823, aupplem. band 1 , st. 2, bl. 167. 
RiBOBH, waameming van cene onderbinding der linker kropslag- 

ader. XIX. 1832 , D. Y , st. 1 , bl. 1. 
RiBOBB, gescbiedenis eener keelontsteking waama bet linker uitateeksel 

destongbeensuitgescbeiden werd; naar bet Hoogd. door van Eldib. LVIII. 

1832,st.2,bl. 120. 
RiBUSDiJB (T. G. VAir), diss. med. de mortnorum cura. Gron. 

1828. «M- 296 -» 

RJK1ISDU& (G. W. YAir) y dus. ined. de «lectricitfttts in moribit effioani, 

GroD. 1838. 
(Wbssblius vait), ▼erhandeling over het xont van wier 

(sai quercu» marinae). lY, 1776, bl. 232. 
RiNSBiiA (P-)) dis8. med.de caiub, quare homioes prae animalibas morbis 

infestentur. Gron. 1837. 
RoraMA (F.) y Zie : Uiuleub. 
RiTTBA (C), stavroegop; over het DUt yan het vroeg opstaan voor de 

gezoDdheid en de bezigheden, benevens de middelip zich aan hetvroeg 

opstaaa tegewenDen. Uit het Hoogd. Utr. Natan, 1836, 8?o, / 0.60.- 
(G. H.}y verhaodeliog over de oorzaken der be;siiiettelìjke siek- 

t ens ÌD belegerde plaatsen , en de middelen om dezelven voor te komen of 

weg te nemeo. V. 1819 , bl. 1. 
ExTTERicHy dinisch berìgt uit het lostituut voor oogzieken leLtipdg; 

naar het Hoogd. door van Eldik. LYIII. 1834, st. 5, bl..438. 
Bjve (T. G.)y diss. med. de eh olerà Asiatica. Traj. ad Rhen. 

1833. 
RoBBsas (J.) , proeve eener beschoawing der voortreffelijkheid van het men- 

schelijk gè ho or bovende overìge zintuigeD. XXX. 1823, D. XXXìTI, 

st. 2,bl.397,445. 
RoBEBT (F.)y over de heilzame werkingen van het moederkoren; mar 

het Hoogd. door vah Eldik. LVm. 1828, st. 4, bl. 331. 
ROBBBTSON (J. A.), over de ontsteking van het regenboogvlies 

(iritiis)j naar het Eagelsch door yait Eldik. LVUL 1826, st. 3, 

bl.200. 

(M.) , over de geneeskrachten der morphiuni~iouten, en 

inzonderheid van het zoutzuur morphium; naar het Engelsch door 

▼AN Eldik. LVni. 1833, st. 6 , bl. 369. 
EoBiNET (M.), bereiding der siroop van Arabische gom enhet jajn- 

ben-deeg. LXI. 1826 , D. HI , n.<> 1 , bl. 26. 

■ bereidingen uit Yslandsch mos. LXI. 1826, D. H, n.^4^ 

bl. 239. 
RoGHEroaT (L. A. db), dlss.obstetr. chir. de synchondrotomia pubis. 

Gron. 1835. 
RocQUBTTE (J.)) bericbt wegens een nier, daar het bekken geheel bnìteo 

dezelve geplaatst was. IV. 1776, bl. 281. 
— — ~— -^* bericht wegens eenen grooten steen, gevonden in de wa- 

terblaas. Met af b. IV. 1780, bl. 83 van de berìchten. 

Zie: Briefwìsseliog. 
Rodi, waamemipg eener verlamming van het bovenste ooglid,met 

verUes van het gezigtsvermogen, door het inwendig gebruik der strychnine 

genezen. LXXX, 1838, st. 7, bl. 203. 
— — — kwaardaardige zweer aan de onderlip, doormiddelvanhet poe- 

der van Gosmb genezen. LXXX. 1838, st. 8, bl. 23$. 

onwillekeurig afloopen der pis gedarende den nacht; gene- zing. LXXX. 1838 , st. 7, bl. 200. 
RoDiiro (F. W. B.), diss. med.de ictero neonatorum. Gron. 1839. 
RoDRiouBs (P.) diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1817. 
RoBLAirT8(J.M. A.), diss. med. de natura humana gravidaram 

saluti prospiciente. Lugd. Bat. 1825. 
waarneming van eene aanmerkd^ke uitzettingder 

borstholte. XXXIV. 1836, D. H, bl. 103. — 297 — 

Zi6 nrdw .' M oim. 
Boux (C.G.)» genràigeeiier amenorrhoeai door secale comutam, 

LVIU. 1839 , 8t. 3, bl. 252. 
•— — twee waarDemiogea omtrentde nuttigheid van kydrfodas 

potassae io seoondaire syphilis. LVIII. 1839, st. 5» bl. 433. 

het noodzakeiijke eo onvoUedige vao het geneeskundìg toe- sigt der pablieke buizeo. LXXXIH. 1838, D. I, afd. 1, bl. 
276. 

practucbe wuroemiDgen omtrent de ver air in e. LVIIL 1837, snpplem. band. 5, st. 2, bl. 159. 

diss. med. de yeratrino ejnsqae usa medico, observaUo- nìbus clinicis investigato. Tnj. ad Rhen. 1837. 
RoBi.yiiix. (A. J.) y diss. med. polit. de renuntiatione lethalitatis tuI- 

iternm ad certum dierom num^rum non adstrìngenda. Gron. 1811. 
KosHsa (J. A.}, diss. chìr. de effectu tamorum uteri fibrosorum 

eorumque symptomatìbos. Gron. 1837. 
BoEK (A. J. y.)y Yerbandeling over de scorbatuf^, voor zeevtrenden. 

XXX. 1792, D. n, st. 2, bl. 279. 
RooxBB, genezing eener vallende ziekte door bet wegnemen van een 

ingedrukt beenstnk; naar bet Eogebcb door vur Eldik.. LVIII* 

lS29,st.l.bl. 25. 
RoGoaN (A. W. YAir), diss. pbysiol. de vesicula umbilicali. Lugd. Bat. 

1824. 
■ (J. M. tàn), waamemiog eener beklemde darmnetbreuk^ me- 

degedeeld door R. FoasTaa. XVII. 1799, D. V, bl. 213, 226. 

waamemingen en genezing yan byd rome tra menstrua. LVUI. 1837, st.4,bL 310. 

over bet overblijfsel des afkooksels van deo koortsbast (residuam decoct. cort. Peruviani) als kina-loog- 
aoot bevattende, met waamemingen. LVIII. 1826, st. 4, bl. 351» 

paralysis musculorum faciei, door strycb- nine genezen; medegedeeld door tav Eldik, LVm. 1832, st. 3, bl. 
283. 

vroedkundige verdedìging en aotwoord op het verslag ▼an J. TAH MuirsTBa, ter beantwoording der belaogrìjke vraag: of na- 

melijk J. VAR Roogeh, heei- en stads-vroedmeester en S. MoiraoT, Wed. 

Ylbbschhovwse , vroedvrouw te Nijmegen, in het geval der onverlosl 

afgestorvene hnisvronw van zekeren Jan Jansbit op den 2 en 3 Febr. 

1805, aan. hunne verpligting a/- dan niet-' hebben beantwoord? Nijm* 

^«Mw^, 1806 , 8vo , / 0.60. 
RonwES (J. N.), handboek der algemeene vee-artsenijkunde; of on- 

derrigt boe de landman zijne paarden, zijn rundvee, zijne schapen 

eoz* aankweeken , oppassen en voederen , alsmede derzelver ziekten on- 

derkennen en genezen kan. Naar deo 3den druk uit het Hoogd. door A. 

NirMAN. Gron. Schierbeeky 1814, 8vo, 1 pi. / 2.00. 
RojKa (H.), diss. med. de pericarditide. Lugd. BaL 1838. 
■ (N.), diss. psychol. med. de animi pathematibus. Lugd Bat. 

1832. 
RoiAAinra (J. C C G.), diss. med.de ictero neonatorum. Lngd. Bat. 

1839. 
Roman (J. G.}, catalogos plantarum usuali um, quae in horto acade- 

mico Groningano, in usum studiosae juventatis coluntor, secundum — 208 - 

systema Linhabahux dìgestofl. Gron. Zuidema^ 1903, 8vOy/I.S5^ 
Rokbach (C. a.), diss. physiol. de embry'onis nutritioiM anleplMMii- 

tam formatam. Traj. ad Rhen. 1833. 
— (J. D. S.), diss. chir. de (Msibus fractis apparatu permanente 

ccnrandìs. Traj. ad Rhen. 1839. 

(K. A.)y ,-waanieming van een, door de HanterBche operati^ ** genezen aneurysma arteriae popliteae. LVIII. 1839, supplem. 
band. 6, bl. 3l. 

iets over het gebruik vati het atilphaa q^uinìnae ia de anderdaagsche koorts. LVUI. 1837, st. 4, bl. 349. 

beschrrj?mg der epidemìe van tusachenpoosende koortsen, io den herfst van 1834 te HeWoelshiis waargenomen. 

LVIII. 1835, st. 2, bl. 97. 
Romberò, waamemmg eener baikTliesontstektng (peritonitìa),. 

met de lijkopenìng eo eenige diagnostìsche aanmerkingen ; naar bet Hoogd. 

door A. MoLL. LVIII. 1824 , st. 2, bl. 107. 
' ODtsteking van het strottenhoofd, de luchtpijp en de 

' takken der luchpijp (laryDgitis, tracheìtis, broochitis), met 

delijkopening; naar het Hoogd. door vanEldik. LVIIL 1824, sappkm. 

band 2,st. l,bl. 16. 

(M. H.), werkzaamfaeid eeoer verbindiog van belladonna- "w o r t e l met q u i n i n e tegen recidi verende en hardnekkige tusschen- 
poozende koortsen; naar het Hoogd. door van Eldik. LVUI. 183S^ 
sapplem. band 4, st. 1 , bl. 48. 

de croton-olie ala vesicans; naar bet 'Hoogd. door vakEldik.. l^VtlI. 1835, supplem. band 4, st. 1 , bl. 39. 

endermatische géneesproeven; naar bet Hoogd. door VAK ELDtt. LVni. 1834, st. 1, bl. 62. 

bijdrage tot de behandeliog der w^terzncht na de scharlakenkoorts; naar het Hoogd. door van Eldix.. LVHI. 1835, 

sapplem. band 4, st. 1, bl. 41. 
RoM£a (A. £.), waameming omtrentden iovloed der koepokinSnting 

op de natuarlijke kinderziekt^ XXXIV. 1819, D. I, bl. 34. 
■ r diss. med. therap. de remediorum roborantlam 

notione, accoratias, qaam vulgo fieri solet, determìnanda. Traj. ad Rhen. 

1811. 
RoMBRHAUSEN (E.) , beHgt aangaaode eeo werktnig om de Incht te snlve» 

ren en te verbeteren. XXXIV. 1815, D. I, bl. 14. 
RoMONDT (G. J. van) , spec. med. de ratione qua systema cotaneum, hepati- 

cum et nervosum in regionibus tropicis affici possunt et morbis 

praecìpuis exinde oriundis. Lugd. Bat. 1834. 
RooBOL (J.), twee waarneemlngen wegens het nut des beolaaps in de 

Venerische ongemakken. Vili. 1798, D. XI, bl. 44. 
twaalf waameemingen Wegens bel inwendig gebmik van het 

heulsap inde verstervingen derteenen envoeten. VUI. 1798, D. 

XI, bl. 27. 

brìefoverbetmiddel van wijlen J. J. van denBoscs^ inde kinderpokjes. XXX. 1793, D. lU, st. 2, bl. 390. 

waarneeming wegens den muskus in een bardnekkigei^ risns sardonicua met het aangenaamste gevolg gegeven. IX>. 1779, 
bl. 350. RooBOXi' (J.)y twm wunwMningeB'^nageittlMt q«aMi-hoiit tegmen maa^ 

pijD.DLs 1778, U. 465. 
— -^— proeven genoomen met de spianter-bloemen (ftores 

sÌDci). IXMy77,bl.21L 

waarDMming wegens eene watersacht der longen en dozelfsfaiicaniig. IX*. 1791 , bi. 325. 

▼erhandeliDg over bel gebruik der xinkbloemen. IX*. 1791 , bl. 129. 

Roo&(6. J. D. db), dìas. ph^sioL de fomno. Liigd. fiat. 1817. 
RooKHVUZEV (E. yan) eD F. BaESsaa, berìcfat ybd een nieuw uitgevonden 

machine 9 om met zeer geringe kosten een heet vuur een geruimen tijd aan 
deo gangteboudeni en daarop te destilleeren, enz. Met 1 afb. XI. 

1792, bl.l. 

RoosB (T* 6. A.) , sakboek iroor genees* en beèlmeestereii bìj bet gerechte- 
Kjk scfaouwen van ItjkeD. Uk bet Hòogd. door C. M. Bugob tah bbr 
Boot, te Haarlem, flaarl. Loosjes, 1804, 8yo, / 0.80. 

' bandboekder iratnurkunde van den menscb. Uit 
beft Hoogd. Met òpbelderìBgeo ai aanmerkingen door M. S. Yjpha. Àmst. 
iMn Bs (thans dt Grthber), 1809, 8vo, / 1.80. 

(1. db), wataroemiDg over eenen ascites, of waterzugt van deo ODderbaik. XXU*. 1800 , bl. 205. 

— • — waamemt&g nopens 'eene beroerte. XXII*. 1799, bl. 113. 

over eeoe epilepsia ofte Tallende ziekte. XXII,. 1800. M. 222. 

vraaraemitig van een ettergezvrel en vraterzagt tnasehen het peritonemn en de bailnpiereii. X^llI*. 1800, bl. 198. 

waaraemiog over zekere gezwellen in de dije, in de Il !■ « mam en in de gianduia parotis van dezelve zijde , in eene kraamvrouw. 
XX3K 1800, bl. 219. 

— over een gezwe! in de herseuen. XXII*. 1799, bl. 109. 

waameming over eene b oof dpij n , naar gramsòbap, met de deod gevolgt. XXII*. 1799 , bl. 118. 

eene ligte hoofdwonde beeft veele gevolgen en de dood ■j ■*. zelve. 2XIIV 1799, bl. 105. 

"WBameming van eenen' hydrops peritonei of water- ■*d-M»k*Mt*i zugt tuficfaen despieren en het buikvlies. XXÌI*. 1800, bl. 204. 

vraarnemÌDg van de ontleding van de maxilla infe- rior of ondente kaakbeen. XXII*. 1800, bl. )80. 

waamemìog nopens een gezwel van het mesenterinm. XXn. 1800, bl. 206. 

waamemiog over eene pijne in den regten bovenzijde-buik, een iacfauria vesicalis, abortus, waterzugt, kwaadaardig vijt 
en gezwel in dtf le ver, in een en betzelve onderwerp waargenomen. 
XXII*. 1800 , bl. 187. 

— waamemiDg oTer eene waare ala gaderspat. XXII*. 1799^ bl. 99. 

veaameming oyer een Tomica dite etterzak in de lon-^ gen. XXn*. 1800, bl. 212. 

waamemingovereenwaterzugt van de bor8t,bydropa pectoris. XXU*. 1800, bl. 210. &oosiBOMt(J. 0«}»coiiuiieDtatiocheiiiÌGade «ceto. 1829—1830. 

'■ diss. path. de pseudomembrania. Trai, ad Ebcn* 

1832. r- r 

RoosENBURa (J. G.}, geneeskundigemengelÌDgeD; I. eeawoordiiitiietliarty 
n. febris intermittens. LVIII. 1837, st. 1, bl. 1. 

— — ^— — dÌ88. med. de ma et abusa yenaeaectionis. lAgd. 
fiat. 1817. 

RooT, (H. J. de), diss. chir. de insigni tunicae vaginalis testis de- 
generai io njB, aliommque orgonorum vitiis, in cadavere seaia 104 an- 
norantobserfatis. Lugd. fiat. 1623. 

■ (J. de), diss. med. de morbo nigro Hippogeatis. Lngd, Bat. 

1793- 
ftoozEBOOM(A.), diss. med. debydatidibus. Traj. adRben, 1836. 
RòscH f over den aard en de behandeliog der ma ni a p u e rpe r a 1 i a ; naav 

bel Hoogd. door yan Eldie. LYUI. 1839, st. 3, bl. 225. 
verbeening. van het ribbevlies; naar het Hoogd. door vah 

£u>i&. LVni. 1838, supplem. band 5, st. 5, bl. 405. 
Rosghlàub (A.), brief aan C. W. Hufelahd, en rekeoschap aanJiel pubUek 

aangaande mijne betrekking tot het Brownianismus door C W» Hbxk- 

i«AND. Vertaald en medegedeeld door F. van dee Bebgoeh Ce. XLVL. 

1811,D.m,st. l,bl. 146. 
«— — — onderzoekingen over het ontstaan der krankheid of path<^ 

genie; naar het Hoogd. door F. Goyees. Roti. Loike^ 1806,. Svo, 

/•2.20. 
Rose (G.), beginselen van deleer der kristalvormen, beoeveos eenta- 

bellarisch. overrigt der delfstoffen naar derieiver kristalvormeo. Ult het 

oorspronkelijke vertaald door N. ÌY . de Voogt. Met bijvoegsden en eea 

voorberìgt van W» Wehceebach. Leijd. van den Hmoelt^ 1838, 8vo» 

10 pi. / 4.20. 

■ (H.) , handboek der analijtische scheikunde, naar de derde aitgave , 
vertaald door J. FL de Vaxi , met eeoe voorrede van G. J. Muldee , ea 
bijvoegselen des schrijvers. Rott. van den Heuveij 1835 — 1837, 8vOy 
2 Dn. / 14.70. 

RosEL (Vervolg op) nataurlijke historìe der insecten door Rleemav. 

Amst ten Brình ^n de f^ries^ Meijer Warnars en Bei/jerìnck^ 1794, 4lo,. 

met 321 afgezette pi. , 5 Dn , /* 200.00. 
RosENSTEizr (J. G.) , waAmeming eener , nit verwaarloosde hypiochondrie. 

ontstane cenavrtering (tabes nervosa) LYIII. 1823> st. 3, bU 

193. 
RosENTHAL (F.) , hsndboek der heelkundige ontleedkande. Naar. het 

Hoogd. door A. van dee Hout. Amst. Sulpke, 1821 , 8vo, / 2.20. 
Ros8Em(H. W. yAN),diss. med. de aqua. Gron. 1810* 

■ aanroerkingen op eene bereidingswijze der chlorine. 
uit keakenzout. XXXIV. 1831 , D. II, hi. 462. 

jodiam in de Gorgonia. flabellam.. XXXTV. 1821, D. n,bl.247. 

over de tabasheer. LXV. 1828, D. IH, bl. 296. RossuM (J. tan), diss. path. chir. de pseudarthrosi. Traj. ad Rhen. 

1838. 
RoTHAMEL (G.),over dewerkingder dierlijke kool; naar het Hoogd. 
door YAH Eldie. LVIU. 1832, st. 1 , bl. 86. — MI — 

RoTluìttiL (G.)y aanmericingen orer hetUcltacariDtt^ nanr hec fioo|^. 

door nàjx Eldik. LTIII. 1830, 8t. 5, bl. 453. 
otcr de uitblijvende maandatonden (ameDorrboea), 

naar bet Hoogd. door t4K Eldik. LYDI. 1832, st. 3, bl.215.. 

over nymphomaDie; naar bet Hoogd. doorvMr Eu>iK« LVm. I831,st.2,bl. 128. 
RoTHXy tafel y bevattende een kort begrìp om bet meDscbelijk leven te 

Teriengen. Naar Hufelaiid. Amst. Saakes , 1799, plano ^ / 0.20. 
BoTTEBDAM (J. C. tah) , remarques aur les nouvellés doctrines mèdica- 

les luliennea et Francaiaes. Première partie. Gsnà Houdiny 1823. 8to, 

/ 0.90- 
RouoEMOHT (J. C), essai sur les soites de ìa morsure des animauz enragès, 

sur l'bydropbobie et ses differentes espèces. XIII. 1794, D. IX, st. 1, 

bl. 1. De Hollandscbe TertaUng. Ibid, st. 2 , bl. 1. 
Rou»PB (H. G.), disB. pbysiol. med. de respiratione. Lugd. Bat. 

1791. 
■ (H. W.) , deadembaling, volgens bet nieuwe scbeik. leerslelsel, 

proefondervindelijk Ycrklaard, en bet nut derzeWe voor de dierlijke buia- 

iKMidBng nagespoord. Haarl. Loosjes, 1793, 8vo, / 1.00. 

Torming van berg-cicystal door kunst. XXXIII« 1795, D. II,bl. 43*. 

proefneming aangaande de bevriezing van kwikzil- ▼er in HoUand , en bet uitzettend vermogen van 't bevriezend 
wa ter. XXXIII, 1795, D. I, bl. 50». 

proefnemingen aangaande de bevriezing van bet k w i k^ cilver inflolland. XXXm. 1794, D.I, bl. 57^ 

t kort verslag àer uitsteekende geneeskundige vermogens 

▼an è& calk antimonii snlphurafa Hovfxanni, of, su(fure 
caleaire antimonié. XXX. 1797, D. VII, st. 2, bl. 491 , 532. 

crystallisatie van eene eenvoawdige aard-zoort^ in enkeld water, door de kunst bewerkt. XXXHI. 1795, D. Il, 

bl. 44». 

aanmerkingswaardìg yerscbijnzel met betrekking tot het crystallizeren der zonten. XXXIII. 1795, D. II, 

bl. 37*. 

- beràding van bet donder-zilver. XXXIV. 1803, D* n,b]. 153. 

twee genezingen door middel van de 6lectriciteit« XXXn. 1792, D. I, bl. 137»». 

voorlopend bericbt van eenige belangrijke proeven in 't werk gestelt met gebeei uilgedoofde boutskolen, aangaande de op- 
alurping van gas en dampkringslncbt. XXXm. 1799, D. Ù, 

kort berigt aangaande den tegenwoordtgen staat det b ygrometrie, en der gescbikste wcrktuigen om de vogtigbeid der damp^ 
krìDgs-lucbt te bepalen. XXXIQ. 1794 , D. H, bl. ÌT>. 

over de ontvlamming van den indigo met bet salpe* tcr-znur. XXXm. 1795, D. H, bl. 36«. 

ietsoverde lood-vergiftiging. XXXm. 1795,DJ, bl. 3^», 10*, 18-. 

— «* brief over bet ioogzoat. XXXII, 1793| D. n, M. 42\ — 302 — 

llouppB (H, W.)» besdidjvìiig vuk een geheel aieuw magUAIisoh veiv 

schijnseLXXXra. 1797jD.II, bl. 49»»; 

over eeo oieuw edel meUal, palladiani. XXXIV. 

1803, D.I,bl. 417. 

berigl wegens de doodelijke kracht der p ij Un , welke de Yolkeren van Macasser in de Oost-Indìén gebraiken. XXXIK 1790 1 D. Il, 
bl. 202^ 

iets aaogaande derevivicatie of weder levendig ma» kkig der roode bijtende kwik» doordeo aether vìtriolaUis. XXXIL 
1789, D.I,bl. 203.. 

oyer de ontleding van bet salpeter-zuur^ mjOko.Qi a o« aout. XXXm. 1795, D. II. bl. 49*. 

redeToerÌDg over deo invloed der hedendaagsehe sobei- kande, op de oecoDomiscbe' wetentchappen en arttneijinefigkQnde. 
Bott. Bronkhorst^ pan Wolfsbergen^ van derDfUè en «an Zant^m, 1797, 
8vo, / 0.40. 

brìefover de sperma ceti. XXXHI. 1794, D. I, bl. 196«. 

betoog, datdesteenen in de Trugten nieto toebfoo^ea tot bet doen aaDgroeijen van steenen in 's menachen ligcbaanu ^g^ XX i 
1795, D. V,5t,2,bl.382. 

kort berìgt aaogaande drie nieawe metaal«-«oorten, bet titanium, tellurium en chromium, alsmedevande nìeu^we aard- 
soort glucine. XXXIH. 1798, IX U, bl. 107»». 

iets aangaande de on^>lofiende zelfstandigbeden, vol^ena de nieuwe theorie der verbranding, mìtsgaders , over eea meuwìiBgs 
ontdektdonder-zilver. XXXIV. 1803, D. U, bl. 130, 146. ♦ 

berigt wegeos ene zeer ver gevorderde verlamming, gebeel door de electricUeit genezen. XXXII. 1791, D. I, bl. 
51'. 

berigt wegens ene volstrekte verlamming der on4er8te ledematen, geheel door de electriciteit genezen. XXXII. 1790, D. 
n, bl. 82i>. 

-^ beredeneerd vertoog over bet gebroik, he^een men kan maken van bet overblijfzel , van bet met wijngeest gedìsdlleerde v ìCyìo'qI* 
z nn r. XXXIU. 1795 , D. II , bl. 1 17<». 

over de verandering van vleesch in eneaan sperma ceti gelijkende stof. XXXm. 1795, D. U, bl. 571^ 

kort verslag van enige proeved^ betrefTende de Toort* teling, de doorkuost nagebootste beviracbtìag, ea verderen groet van 
den gemenen groenen water-kikvorsob. XXXU. 1792, D. H, bl. 
75% 84fc, 93\ 

(L.), waameming aangaande eene moeijelijke doorzwelging. veroorzaakt door eene drukking op den slokdarm^ lY. 1769, bl. 25L 
Rousseau (J. F. H.), diss. med. de baemateme«i. Lwgd. Bau 1836. 
RoussEL (P.), beschouwing van bet natum*- en zedelijk stelsel van de 

vrouw, gevolgd van eenfragmenli over bet nkitmiv^ ea. zedelijk .stelsel 

van den man enz. Vertaald naar de zevende Parijsaohe uitgave door G. 

B'ÀHtiOlnik. Amst. 5aii/Aei9«ji, 1837, 8vo, 1* st./ 0.60. 
Roux (J. P.), diss. patb. med. de ventricali nénrosibas nonnoWs.. 

Lugd. fiat. 1839. 
Rouzìe(J. J.)y diss.med.de pletaritide vera. Lugd. Bat. 1799. &ovxBs(N.),dÌ88,jii€d,dftSYi>BNXAiio IH HMirhis CQnndis Datnrne imitt 
Utore. Lugd^ Bat. 1838. 

■ (W. J.)y Bpee. path.de anzietate. Lugd. Bat, 1807. 

RoT (C. H, a), ooderzoek of de theorievan astheniscfae ontstekiog 
DÌenw zij, en met het wezen der zaak overeeokome. X2UII. 1817 f D. in, 
bl. 195. 
■■ verhandelÌDg over de virerkiog vaa dee azijn in de 

typhus. XXm. 1817, D. VI. 

verbaDdeling over de voomaaiDSte uitwendige geneei mìddelen iegen iowendige nekten. Ainst. van Es^ 1811, Sto. 
/ 1.20. 

TerbandeliDg over de voorbeboedmiddelea tegen de kinderziekte^ waarìn aangetoood word, welkvenDogen de koepok- 
ken veieDlijk bebben in bet voorkomen der kinderziekte , boven alle 
anderen tot beden toe aaogewende middelen. Amst. van Es^ 1806, Svo, 
/0.80. 

geneeskundige waamemingen over bet gefaruik van 1 e v er» traan ìa racbitia. Xl^W. 1827, D. I, bl. 177. 

en BEavAED, vraarnemlngen gedaan met bet salfas de quinine. XXIII. 1823, D. VI. 

geneeskundige waamemingen over bet vinamcolcbici autumnalis in verouderde rbamatismus. XXIY. 1827, D. I, bL 

182. 

eenige bedenkingen over de wormen, welke door den gewonen pisweg ontlast worden. XXIII, 1812, D. I, bl. 

123. 

onderzoek van den aard, eigenscbappen , oonaken en onderlcenoing der xonderlinge zenuwziekte, ten gè volge eener verwon- 
ding. XXm. 1816, D. U, bl. 139. 

vraameming van eene zonderlinge zenuwziekteè XXm. 1812, D. I, bl. 177. 

waameeming van eene kwaadaardige z i n k i n g-k o o r t s , welke in bet Roomacbe meisjes'-weesbuis te Amsterdam in de maanden 
I^ovember en December 1782, en Januarij en Febniaiìj 1783 geregeerct 
heeft. IX,. 1784, bL 337. 

(Lb) , geneeskundige zuiveringsleer, ofde bescbrìj ving en ont- wikkeling van de oorzaak der ziekten , en derzelver bestrijding door middel 
-van zuiverìog; naar bet Franscb. Amst. van BaiAenes, 1834, 8vo, 
y 2.50. 

(H. lb), . diss. med« de dysenteria biliosa. Lugd. Bat« 
1816. 

(L. 13) , bescbrìj viog van eene allerzonderlingste wanstallige men-* 
acbenvrugt. Metafb.yi. 1773,D.III« bl. 520. 
— (L. D. lb), waameming nopens eene nieuwe bandgreep om de onbei-* 
len en kwetzing van bet balzakje te voorkomen in de meeste bik» 
baaringen. XXU.. 1800, bl. 127. 

beelkuodige aanmerking over bet nuttig gebruik der bin- ding met den gouden draad in eene onberstelbare en bezwaarlijke 
beenbreuk. XXU*. 1799, ^1. 53. 

viraameming over eenen bartnekkige boest aan alle aangewende geneesmiddelen wederstaande, en welken naar drie jaaren — 304 — 

{Mttnrt te hebheiii onclelijk door het uithoetten van eeoen steen uitdé 

longeo Tolkomeo genezen ìs. XXII*. 1800, bl. 97. 
RoT (L. D. le), waameming over eene oieawe behandeling, om door mid- 

del van een uitdrìjvend verband alleen, zonder aamreDdìng ynn eenig anlj- 

taig, den toevalligen of ziekelijken phymosìs en paraphymosis te 

genezen. XXII*. 1800, bl. 108. 
■ nataur- en geneeskundige verbandeling over de wan- 

scbepsels in het algemeen. XXII*. 1799, bl. 145^. Metafb. 

geneeskandige waamemingen over het beteogelen van den drifttot zelfmoord. XXIK 1799, bl. 250. 
RouKV (B. vAir)f dias. med. de diagnosi rheumatismi et arthritidis. 

G^n. 1828. 
RoueK (A. le), over de digitaline, met aanmerkingen yan B. Meuliss.. 

LXI. 1824, D. I, n.p 3, bl. 190, 194. 

(J. G.),dis8. physiol. de vita sexas aequioria. Traj. ad Rhen. 1817. 
RozENDAAL (J. G. P. tan). Zie : Swaah. 

RUARDI ■.?; (P.) , waameming eener carica van het acheenbeen. UT. 
1826,ÌD. II,8t.2.bl. 124. 

twee waar nemingen van ontwrichting en herstdling der regter dije. LIV. 1826, D. n, st. 2, bl. 122. 

ROBiscH (F.), waameming van eene geheele ontaarting der ve ai e a uri- 
naria. XXIX. 1789, D. IV, Si. 2, bl. 514. 

RunOLPHi (K. A.), entozóornm, aive vermium inteatinalium bistorta 
natnralis. Amst. snmtibus tabernae literarium et artium. 1809, 8vo, 
tom. II, / 15.00. 

RùDToarFsa (F. X.) , verhandeling over de werktuigen nitgedacht tot de 
breuksnjjding, en de beste wijze derzelve. XXI. IWi^ D. lY, 

st. 2. 
RuBP (A.), resultaten van waarnemingen aangaandede longonsteeking; 
naar het Hoogd. door yan Sldik.. LVIII. 1836; supplem. band4, al. 

4,bl.311. 
RusLSli8(J. P.),diss. med.de febre intermittenti simplici et compli- 
cata. ttUgd. Bat. 1816. 
RuHB AUM , hydrops ovarii inflammator ius ; medegedeeld door AuousTnr; 

naar het Hoogd. door vah Eldik. LVIU. 1838, st. 2, bl. 147. 
Ruse(C.), gelukkige genezìng eener zamengesteldé breuk van het bene- 

denbeen , bij eene zwangere; naar het Hoogd. door yak Eldie. LYIU. 

1836, st. 5, bl. 445. 
RvHFUS, een geval van eene geheele achenring dea scheedeverwelf» 

sels; naar het Hoogd. door yan Eluik. LVIII. 1824, st. 3 , bl. 204. 
RtJXTEE (A. CòoxaMsde), waameming van een gelukkig afgeloopen geval 

van teUnus. LVIII. 1835 , sapplem. band 3, st. 4, bl. 328. 
-— gelakkige genezing, na bel wegsnijden van 

eenen testis. LVHI. 1835, st. 5, bl. 450. 

(G. de), waameming van adenitis, gastro-dnodeno-hepa- titis, peritonitis en colitis. LXVm. 1828, D. H, st. 3, bl. 

127. 

heelkundige waameming, betreffende eene verwonding van den bulk ten gevolge van overrijding. LXVIU. 1828, D. Il, 
0t. if bl. 200. — 305 — 

(<k ©b), h oofdwonde en Kjkopeniiig: LXVm. 1830, D. IV , tt. 
2,bl. 50. Teriosknndige waarnemiiìff fscheurinfir dcr btarmoederl . 
LXVni.l880,D.IV,8t. 3, bL96. ^ 

lhnx(D. H.), TerlMDdeliBg over den radix ratanhiae, als nieuw genees- 
middel. Met een uittreksel uìt de verbaodeliog van Dr, Reecb te LoDdea. 
Uit bet Engelfldi en een nascbrift van den vertaler ter aanprijzing van dit 
middel. Amsl. van Es, 1815, 8vo, / 0.60. 

veriiandeling over den radix ratan bla e. Uìt bet Enjtelsch. 

XLVn. 1814 , D, ni , «t. 1 , bl. 35. 
Rni.i.Bir (C), diflfl. med. de fcbre putrida, aeu adynamica. Lngd Bat. 

lol3ft 
AuLUza, verwoestiag van een groot gedeelte dea rugg emerga, met za- 
meotrekking der armen en volledìge bewegiog der benedenste ledematen; 
mar bet Fransch^metaanmerkingen van Magenoie en Moll. LVm. 
1824,8t. 3,bl.244. 

Rullo (J. M. vah), dias. cbir. de carcinomate elandulae paroti- 

dis. Traj. adRben. 1825. 
RuMPEX (J. H.) , brief aan directevren en leden der maatscbappTj der dren- 

kelin^en te Amsterdam, nopens de aanwending van bet tabaks-kli- 

steer. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 161. 
RussEi. (R. C), eenchroniach waterboofd, met een goed gevolg door de 

pnnctuur bebandeld, naar bet Engelscb door vak Eldie. LVIU. 

1833,8t.3,bl.230. 
Ru»T (J. N.), eenige aanmerkingen omtrent de bebandeling der absces- 

sen; naar bet Hoogd. door vah Eldix. LVIII. 1833, st. 3, bl. 

234. 
over de rationete bebandeling der bekneMe brenk«n; naar 

het Hoogd. door vah Eldix. LVm. 1830, at. 2, bl. 133. 

brief over den beamettelijken aard der AEÌatlacbe cbolera aan A. voh HnooLDT te Parìja. Uit bet Hoogd. dóor G. Vroux. Amat. 
MuOer, 1832, 8vo, / 0.50. 

betzamenatelder gewricbten, bescbouwd in deszelfa gè- zonden en ziekelìjken toeatand, gepaard met eene korte acbets van die 
200 belangrìjke, ala veel voorkomende gewricbtaziekte , arthrocace gè- 
naamdy met de daart^en te paa komende aanwending van bet gì o e ij end 
y zer ; maar bet Hoogd. door F. P. Tzx. Amat. van Es (tbana de Greòòer) 
1821, 8vo,/ 0.60. '' 

deEgyptÌBche oogontateking onder de konioklijke Praia- aiadie bezetdng in Mainte; eene bijdrage tot de nadere kennia en beban- 
deling dezer in alle legers zoo veel verwoeating aangebragt bebbende oog- 
siektA. Met eene voorrede en bijvoegaela van F. vaw ber Breggeet Cz. 
Amst. van Es (tbana de Greòòer) ^ 1821 , 8vo, / 2.80. 

praotiacbe regela omtrent bet gebraik van atovinsen. pappen en pleiatera; naar bet Hoogd. door van Eldix. LVHI. 1825 
8t. 2y hi. 161. 

oververbrandingen; naar bet Hoogd. door vaw Eldix. LVm. 1825, at 2, bl. 157. 

over MAROGHXTn*a ontdekking, met betrekking tot de na- fuor der watervreea; naar bet Hoogd. door A. Moll. LVHI. 1825, 
at. 1 , bl. 1 ; st. 2, bl. 114; au 3, bl. 193. 20 — 306 — 

r 

RcsT (J. N.)t over «enige zoogvnoemde plMUaeOjke ^ieliUTomcn; 

welke geene plaatselijke dekten zijn ; naar het Hoogd. dooF tak El»ik« 

LVIII. 1834. sL 4, bl. 305. 
KuTOERs (J. C), verslag omtrent de heersobeiide longziekte, waaigoDO» 

meo en behandeld T«n Julij 1835 , tot Augnstiis 1836. L3LYII. 183? 

D.III,bl. 218. ' ' 

Ruth, merkwaardig gcval vaa baikBwaDgorheid, in het welk bet kiad 

door debuiksnede werd ^eggenomeo ; naar het Hoogd. door ▼*» Eldik. 

LVin. 1824, au 2, bl. 172. 
Eucx. (O. de), bericht en waarnemingen over de koepok-itièDiioff te 

Arnhem. XLU. 1801 , D. I, at. 1 , bl. 84. 
■ verslag ecner door den schrijver onlangs geledene si^te, 

«Dèt toevalleoTan irerlaminiQg in de werktuigen Tao hef alikken e» 

tegeonatuurlìjk gewijsìgd algemeeo gevoel in de ledemateo der reMer nide. 

LVIII. 1825 , at. 2 , bl. 97. 
RmiRHOFF (J.) , proeve aangaande de mogelijkheid tao het genecaen der 

beenbreuken, lange sa deD gewoooen tijd van denelTer aameiiweniBr 

XXV. 1774 , D. IV , 8t 2 , bl. 220. ^' 

■ waarneeiDing inregena een grooe gezwcl aaa \ achtep» 

hoofd vao eea eerstgeboven kind. XXVL 1768, D. I. st. 2, bl. 158. 

Met af b. 
Ri7WEii(L. A.)» dÌ8s. med. de acro^phuU». Lugd. Bai. 1819. 
RozicpAVEa (M. J.) en H. A. ScBaevDBR , over het nnt der iMpottfogeD 

eeneroplossingvan nitras argenti cristallisati biJdtebleDoerrhagia 

urethrae enz. XXXIV. 1837, D.I, bl. 2, 18. 
— — ^ .**— verhandeling over het door Da. SmoTiip gtfwqsigd 

onbeweegbaar verband. Rott. Kramers^ 1839, 8vo, / 1.20# 
Vaiàs (C), disa. med. de apleaitide, praecipue chìnonica , febribns inter.^ 

mittentibua remitlepiìbiiaqiie sopervenleiite. Lugd. Rat. 1817. 
-.—- (M.), overdebloed-overgietìiig(transfusio aangaÌDÌs)ende 

wijze, waarop dezelve thaaa in Engeland wordt bcMshouwd en uitgeeelead * 

naar het Engebcb y met een bijvoegsel van J. F. DiBFntvBA<», dottr^Aif 

Eldik. I^Vin. 1830, 8t. 2* bl. 176. 
RuK (W, J. N. ob)» proeven in het woHe gesteld net dlerHjke keoi 

(carbo animalis). Met opmcrkingen vao B. Mbuuhk. LXI. 1^4, D. I. 

n.*'3,hk202,206. ' 

-"*- nverde hydro-Iodas potaaace. LXI. 1826, I>. m. 

n.*> 1 , bl. 15. ' 

•^ over eene teibinding va» het kelpstofhoudend Silver, met het kelpstofhoudend potaadh*mefeaal. LXI. 1829 
D.Vn, D.o6,U. SOL ' 

over eene verbinding van het keakenitfotit met het Boutstofhoudend lood. LXI. 1828, D. V, n.o^6, hi. 301. 

over de aanwezigheid van koper ha de haren van eenf kopergieler. LXI. 1828, D. IV, n.^" 6 , hi. 301. 

middel om bet onzuiver salpe tersoti r op eene ^ — — ^^ «<■ m •% 

voordeelige wijze le xoiveren. LXI. 1825, D. II, ».<» 2, bl. 88. 

over de vorming van zuringaunr nit deeulilaban- en sassafraa-olie. LXI. 1627, D. IH, n."" 3, hi. 129. 
Rjt7Bii(l^. L.), apec. phys. de origine eleo trìcit»tì« Voltalcae. Lacd 
Bat.1836. ^ ' — 307 — 

Wantma (Ww F.)» itMiMaìng ontreal bel otoUtaati ras l^Uft^beid^ bij 
eenigo psardeD^ wMnchlJDHjk TerooraMkt dooi^ het òdilitttic; voedereo van 
naawe aardàppelea . LXVII» 1830 , D. U » st. 2, bl. 621 . 

béletle doorawelging, onUCaaiide door wmtachtigb ••«■a^i^* vtgrofciaeb op den todg^èrtèl^ bij eèb fiM, gfettexeo do«r bel brtsd- 
ijser. LXVII. 1830, D. D, st. 2, bl. 4M. 
^s^^^^^-.^^^^^^ — . dolbeid b^ Iwee luihc^ctt. LXVIL 183?, D. IH, 

U. 245. 

verslag van eene ziekte , miltvuur, wèlke onéet bel Tee M Klilk eo Si* Agdtba gebeerscht heeft » eedert dea 1 ÀugastUs 1826 tot dea 
S-feb^Hj 1827. LXVll. 182/7 « D. I.st. 1, bi. 137. 
Rij VDBUS ( B. J . C . ) y EeDUW-toevalleD na de castratle doér afbiading 
vm dell Mtotoengy b^ eeo paahL LXVII. 1830, D. Il, tt. 2, bl. 

62Gw 
■!■ * ■ > ' * ** vodideelige nUwerbmg ràn bel bruidé garstenoat llfc 

alepeade d#oèàa<tbtige oagflatéldbeéeny b^ paardeiK LXVII. 1830, 

D. U, BL 2^ bl. 628. 
ir- ' ' — • — ^ wfearDemiBgeB oÉltreoI bel OBVtirMOgen dar iKieìjen 

ott op t« «taaà ^ da bei afktflvelt (para 1 y aia 1 uan ba I i tf) anel eene biJ¥oe- 

gìng van A. HtltfAìr. LXVU. 1830» D. Il , aU 2 , bL ^53* 

W. H. MoRTsa) ea N» Ci.a8a«H, waarnemiDgeB om- Hii.« treathet diiltTUtir» wélUziekftè ia de >HreD 182^, 1826 ea 1829» in 

de proTÌDcién Gelderland en Noord-Braband beeft geheeracht. LXTII. 

ieSS,D.I>tt.2,bi.212. 
n ' ^- mededéellaf oaHreoI bèi akillvunr» betwdk In 

JÉniy éò J«K| gebeenchl beeft » Op cekerea ukerwaardi onder de ^meènle 

Gameren, inbet jaar 1827. LXVU. 1828» D. I, it. 2» bl. 2S0. 
-. >— zenaw-loevallen, ontstaan bij een rund, na een 

hevig onweder, mei eene bijyoeging van A. Nomah. LXVII. 1830, D. II, 

SI. 2, U. 627. 

-^ — (G. J.}, waarneming van een vernaaawd bekken, mei daarop gevoigde . embryolomie op de doode vrucbt. XIX. D. Ili, 

bl.ll3k 

jMUì III. rt'T *- ' waaraémìag eener beklemde ^eo gelabkig benlelde 

break. XLVI. 1810, D. I, al. 3, bl. 164. 
, -•- eene nel meondere verBcbijoselea van cholelra 

gupaud gaMide>erloiMa^ UV. 1833, D. UI, al. 3, bL 211. 
1 - ' — .......... ... |g|^ 1^ bewijae, dal de koepok bei ware diiddel Sa» om 

de kitfdeiiEtfk te gebèel uilteroeyen» XXX. 1819, D* XXIX» st. 2, 

bl. 12. 
>iMi in>w ii M iiÉi >« ■ proeVe eenér beaelwccArdiag der Vrl^ea i welke ìb de beste 

bebandeling bijdenopden mond der baaìrmoedef vUt^éhegle m oed er- 
iche lB,welkirtoevaHigeplaatsing, immeraael eeaé voor moeder ea kiAd 
géfiafflijke bloedtioeìjiag vergéeeld gaat Verdient de mélbode Tari dea ver- 
dlaiialefijken Wigairei in dit gevàl aiel eeae bijaoadeire aaaprijBÌn^ ? LI V. 
1828,D.II,8t.3,bl. 108. 

waameming van eene teruggeUetene bagabooria, ìm fijIUea dagen ondasi werd. XIX. 1822^ D. UlyhU 107. 
m >■ i*^ — f t f'i étìé waaraemingen we^na de ilavelaireng-breuk. 

Lni. 1818, D. I , st. 1 , bl. 59. 
gaii^iinii .j. nn. F^ V. Di Blonì^Bir en fl.' tm Ut Umoit^ verbandeliog over — 308 — 

den ràdix rataDbiae, benevens proeven met ÓMueAven fganamm (tM 

oieuw geneesmiddel). Hier achter 'waamemiDgeo over de Blijm-langt^^- 

ring, door A. P. Reuijs. Amst. van Es y 1819 9 8vo , / 0.60. 
RiJimsBS (G. J.)y ìelB over den radìz ratanhiae, benevens proeren met 

denzeWen genomen. UIL 1818, D. I, st. 1 , bl. 1. Beneycna eca bijvoegad 

▼an ▼. D. BaBOGEir en db Lbmov. Ibid. bl. 23. 
-----——— waamemingen wegens lìjders met verslorven bren- 

ken, zonder een overblijvende anas artificialis bersteld. LIV.1826^ 

D. n,8t. l,bl.95. 

(L. H.), waameming wegens bet nat der calendula officina* lis in de cancer nteri, megedeeld door G. J. Ruhdeis. LIV. 1824» 

D. I,8t. l,bl. 56. 
RiJflSEL (N. yak), bericht aangaande de geli^Jòge bentelling van eea 

schijnbaar gestorvenen. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 477. 
RiJSTKBBUBGK (H.), vraamcming van cene lang verborgen fraotaur in dea 

bals van bet deijebeen. UII. 1824, D.II, st. 3, bl. 85. 
— — — — ^— — beelkundige vraameming der behandeling eener on t- 

wricbte schonder, met de volkoomen geneezing der daarop gevoigde 

diepe verzweerÌDgen en zeer nitgestrekt beenbederf boven aan bei 

opper-armbeen. Haarl. Tetmans^ 1792, 8vo, 1 pi./ 0.20. 

waameming eener toevallige geneztng van cene wi^ terbrenk in bet scbedevlies des bals. Lm. 1824, D. U, st. 3, bU 
79. 
Rusz (A.), bandboek van de beoefenende leere der geneesmiddelen 
voor yeeartsen, naar de vierde verbeterde en vermeerderde uicgave. Uil 
bet Hoogd. door G. tav Ouvibr. 's Hage en Amst. van Cleef(lhaiÈ^ 
Sehi€iòeek), 1825, 8vo,/ 2.60. So 

Sabatiib fJ. C), oTer de ziekte van BaiOHt, of over de ut eene 
materiéle ziekte der nieiren ontstaande veaterzncbt ; naar bet Fransch door 
TAH Eloib. LVm. 1835 , st. 5 , bl. 385. 

Sagco's jongste proeven ter ontdekking van de v^are natunr der va rio lo E^ 
des en van derzelver verhonding tot de yariola vera , als mede van de be- 
veiligingskracbt der vaccine, benevens aanmerkingen daaromtrent vaii 
G. W. Hufezjlhd; naar bet Hoogd. door vah Eldik. LVUI. 1834, al. 6. 
bl.504. 

Sacss (J. J.) , bandleiding tot de eerste bebandeling van schijndooden. 
Utr. NtOanj 1837, 8vo, f 0.50. 

Sag]^(J,), ontvoawing en beoordeeling van de gevoelens onzer heden— 
daagscbe geneeskundigen over bet tanden krijgen en de oonaak der 
daarmede gepaard gaande vencbijnselen. Uit bet Hoogd. LXXXVIU. 
1803, D.I,bl. 289. 

— — (J. F.) , Zìe : HoFf . 

(W.), verbandeling over den graanwen loop (fluzas coeli»- 

cns); naar bet Hoogd. door yak Eldib. LVID. 1833, st. 3, bl. 
193. 

■■ ■ strottenboofda- en Incbtpijps-tering; (pbthial# — 309 — 

UrijngM et trachealU), mar het Hoogd. door A. Mùlu LVIU. 

1824, 8appleiii.band2, 8l2, bl. 123; 1825, 8api4em.band2, •!. 3, 

bl. 193. 
Sasslua (B. Ds}y diss. med. de haemoptysi. hagL Bat. 1800. 
SkGEM. (A.) 9 dias. med. de liene. Lugd. Bai. 1815. 
SàiNT-Mouuir (V. J. db) , respoosio ad quaesdoDem e re herbarìa et oecooo- 

mia rurali: plantae alicujus, quae ad vitae usam coUsolet, espoiMh 

tnrbktorìanatnralisy ejasdemqaeanatomey physìologiay analysis chemica , 

coltura et usos. 1. 1827 — 1828. cam 2 tabb. 
SàLGVSz (J. B.)y droomen. XCY. 1824. 

de koepokken. XCV. 1824. 

Terbastering yan bel menacbelijk aeslacht. XGY. 

1824. 

deiovloed vende verbeeldingskracbt dervroowen. XCV. 1824. 
Saumoir (C.)» onderbinding der arteria iliaca commuois, io de 

nabijheid yao de bifurcatie der aorla abdominalis , bij een aneurysma arle- 

«iae iliacae exteraae, mei gevolg verrigt; naar bet Uoogd. door yav Eldik. 

LVm. 1838,at.3,bl.229. 
(6.), omkeering der baarmoeder. LXIX. 1830, D. m, 

8t. 1 , bl. 65. 

waurneming aangaande cene zeer aanmerkelijke uitzak- king der baarmoeder bij eeoe zwaogere vroow en derwlTer yerìoe- 
8ÌDg. XIX. 1808, D. I, bl. 173. 

opmerkiDgen orer bet beveillgend vermogen der koepok- ken, onlleend uit de epidemie der kinderziekte , welke in bet jaar 1825 
Je Leijden geheerscht heeft. LXIX. 1826, D. I, si. 2, bl. 214. 

waameming eener ziekte in bet kraambed , veroorzaakt door bet terngblijven der nageboorte, en derzelver genezing door de 
natuurkrachten , door middel vkn de absorptie der placenta. LXIX. 1828, 
D. n,8r.2,bl. 223. 

over de nuttigbeid der schaamsbeensneden, metbepa« fing der gevallen in welke aan dezelve de Toorkeur beboort gegeven te wor- 
den boven de keizerlyke snede. Met pi. XX. 1813, D. U, bl. 1. 

berìgt aangaande cene sectio cesarea met doodelijk ge- volg. XXXIV. 1808, D. I, bl. 20. 

bandleidìng tot de verIoskande« AnuU van derBeiJf 1817, 8vo,2Dn./ 7.80. 

over bet, doordekunst, vervroegen der verlossing in.naanwe bekkens; benevens tiiree waarnemingen betrefZende deze 
knnstbewerking. LXIX. 1825,D.I,8t. l/bl. 1. 

waarnemingen betrefTende de kanstige vroeggeboorte. LXIX. 1827,D.U,8t. l,bL 91. 

waameming eener zwangerbeid inde buia van Fal- lopios. Met afb. XXm. 1825, D. VH, bL 201. 

waameming nopens een zwangerbeid, welke twaalf maanden gedourd heeft. XLII. 1809, D. V, •t.2,afd. l,bl. 1. 
Zie verder : Patjua van der Hoeveit. 
Saxel, eenige gevallen van periodike aangezigt&pijn; naar bet Hoogd. 
door VAN Eldie. LVUI. 1828, st. 6,bl. 510. 

ontaarding van bet r^gter eijerneat dooroperatie geoezenì naar 
bet Hoogd. door vau Eldik. LVni. 1832, st. 1, bl. 9. ~ 310 — 

SAinwuLO (J. G.)f mededeefiiig aangaanda^en niddel legai dt §tff^AÌBù óm 
heeu van àoììe liood«ii. HIH, 1804, a IH, ttS.H. 31Ì* 

waamemiDgen omtrenthet stadia m contagi!, of ale tìjdperk in ò% kiDderziekte. XLII. 1801» D. I, st. 3, U. 
116. 

proe^en en vaaraemiDgen over de vereeDÌging Tao koertsbaat en aameDlrekkeDde plantennoiet Boatzvur-kwikzilvcr. 
XUi. 1803, D. II, st. % bl. 1. 

de gevolgen dar onmatlgkeid in hat gebniik Yan spìjs en drank geschetst. Amst. Duisdeiker, 1809, 8yo, / 0.40. 

proeven en waarneiningen over de saaieotrekkende plan- ten mei wyo^teenìgauure-zouten yermengd en eenige sleUingen 
daarait afgeleid. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 28. 

aoimadversiones in placita recentiorum, inprimis Good- wiNi, de respirati onis utilitate. Traj.ad Rhen. 1792. 
SàNDB (L. U. tbh), diss. med.de alimeotornm vlribua nedioatia» 

Logd. Bai. 1836. 
(B, W. vav deb), berigt wcgena de wraog aaa de uijera der 

koeijen en derzelver geneeswijze. XLIII. 1808, !>. I¥, st. 3, bl. 

M6. 

(J. B. YkS dee), memorie om opeene min kostbara^iJM saam. te stellea. Imi zeut, in Engeland bekend en ki gebraik ooder dea naam vao 
- sai calbarticvs novus, of nieiiw puvgeeraout. VHI. 1790, D. 

IX,bl. 228. 
Sandee (G. A. L.), over de aanwending van dea belladonna-wortel^ 

als waii-scbijollik behoedmiddel tegen desebarlake»ka&rta.XLVIII« 

D. VU, si. l,bl. l. 
— « — p*,.,,.*,,..**..^-^ dis8. med. de natura febris. Lngd. fiat. 1805. 
.. , ' waarnemìng omtrent het nut van bet zoete kwik io 

dencroop. Mec 1 afb. XLYIU. D. IV, st. 4 , bL 1. 

iets over de behandeliog der veneriscbe liesbmi^ \fm. XLYUI. D« I, st. 3, bl. 215. 

de stelling va» Hippocbates « d« natnur aaJfe gwacflt de ziekteb , » kortefijk getoetst. XliVIII. D. I , si. 1 , bl. 1. 

redevoeriog, ten betoge, dat de geneeskandige scbool te Rotterdam te beschonwea zij , afe eene nieurare broi) veor 
ket viekìjn desalgemeens. XLYIU. D. YIII, st. t , kl. 1. 

over de meerdere zekerheid, welke cks beacbettvkig der tong boven bel ooderzoek van den pois dei» genecsbeer ver s cbaft ia 
bac juial keootdeelei» va& soasasige ziekten. Eene bijdcage tot de geneeskun- 
dige semìotiek. XLYIU. D. il, st. 3, bt 231. 

(€;,?.), ieU.overhetgalva.iiiam«s. Eott.. .^fiyttoif/, 1803, Svo, 0.27;. 

-«^ dekoepok^aéniting, ter verdediging en aanprìjsing "A 1 1 1» » »> ^ 1 1 I van dezelve , genees-- en zedekuodig bescbouwd enz. Roti. Krat^fib ea 
MMifih^tn. ] 807 , 8fo , / a40. 

'uedévéeriag t«r bevordeving . dnr koapok^iAisting. Als eene bijdrage tot zijne redevoenog over de. kDepok-inénlibg. Bsott. 
^^nénkséa^ \%^, 8vo, / 0.5a 
Sahdifoet (£.), museum aa.atamÌcai|L academiae LiagdunO'&iavEe 
. dkscf iimim. yjà. I eiU, 1793r Yo|. lU, 1822, Y«L {V. 1835^ Lngd. 
Bat. ZocA/mni», fbL cudi ubU / 300.00. — 311 — 

SuncfoiT (B» C. A«), dÌBi« amit ph^iol. de Titiis coug^nitis et de 

fracturis articalationis coxae. Lagd. Bat. 1834, Rott. van den 

BeuveU, 1836 , Sto, / 1 .20. 
■ ■ (^O» MnmerkiDgen omtreDt de breutc van den fa al 8 van het 

dijeb een. Metafb. XXIV. 1827, D. I, bl. 153. 

•^ - ' ' " labokie cranio rum dirersama nationand. Leldae. 

iMékim^, 1838, folio, Fase. I. / 8.50. 

beachrìJviDg van bet werktuig tot vonning van het ge- .pkt*0i^-^m laid by de simia senicaUs Lnm. Met afb. XXIV. 1836, D. Y, 
bl. 1. 

-^ over de vomiog en ontwlkkeltng der h o r e n s van zogen- ^j** de dieren in het algemeen, en van die der her tenbeesten in het bSjzdki- 
der. Mei afb. XXIV. 1829, D. II, bl. 67. 

ontleedkundige beschrijving Tan twee bersenlooze *i** misgeboorten. Met afb. XXIII. 1823, D. VI, bl. 251. 

ontleedkundige besehrìjvrng en aanmerkingen over twee faoofdelooze misvormingen. Met afb. XXIII. 1820, D. V, bl. 
151. 

ontleedkundige beschrijviDg van eene in veele deeien m ia- vormde vrucht van zeveo maanden. Met afb. XXIV. 1838; D. VII, 
U. 147. 

ontleding der spieren van de onderkaak bij eene felis pardns. Met afb. XXIH. 1825, D. Vn.bl.261. 

beschrijvÌDg der onderkaak van een^ oli fan t, welks gedaante van den gewonen vorm afwijkt. Met afb. XXIV. 1833 , D. IV, 
bl. 57. 

tabnlae anatomicae, sitam viscerum thoracicornm al abdominalium ab ntroqae latere, ut et a posteriore parte depin- 
gentes ; praecedit et observatio de aneurysmate arteriae iliacae loternae 
rariore isebiadb nervosae causa. Leijd. Luchtmans, 1801 — 1805, fbl. 
Fase. IV / 19.00. 

bijdragen tot de ontleedkundige kennis der w al vis- schen (cetacea). Met afb. XXIV. 1831, D. IH, bl. 223. 

(P. J.), diss. anat. physiol. sistens deglutitionis mechanis- mum, verticali sectione nariunij oris, faucium, illustratum. Lugd. Bat, 

1805. . , 

SaiinBAS, overde vraag:knnnende ziekelijke aandoeningen der ver-' 

schillende deeien van dehersenen en het ruggemerg doòr bijzòndere 

teekenen gekend en onderscheiden worden? naar bet Fransch door van Et- 

DiK. LVm. 1831 , st. 2 , bl. 113. 
SainnjK (G.), diss. med. pract. de empyemate. Lugd. Bat. 1801. 
SAinrii (P.), geneeztngvan een fungus uteri. TV. 1754, bf. 257. 
waamemittg wc^ens de geneeztnge van een padent , mét een 

kogel door de borst en long g esc ho te n. IV. 1755, bl. 46/ . 

geneezing van twee gekwetsteslagaders. Met afb. IV. 1757, bl.575. 

>- beschrijving eener Yerlosshige van tweelingen, diémetliet bovendeel banner boof den waren aan één gègroeid. Met 1 afb. .IV. 1758, 

M. 376. 

een in 't geheel van buiten geslotene vagina, geopend en'gene- Wto. IV. 17W, W. 424* 
Sarlaudiàre, waameming van slaapwandeling (somnambulismus), J 1 - 312 — 

tengevolgevanb edwe lin€nde(iiarcotfaclie)BriddeUn» namthtiVnmdi 
door A. MoLL. LYIIL 1822, su 2, bl. 131. 

Sa&phàti (S. £.)» iets over lodiam in genaesmiddeleD. XXXIV. 1837^ 
D.I,bU451»468. 

-»— — — — ^— commentatio ad quaestionem chemieam: inqairatur acca- 
ratis experimentls , quìbus in corporibus indigenis, sive vegetabilibus , live 
animalibus, lodium , et quantum hujus, cum in illia, tum in aqua maiina 
contineatur? Eipunatur illius materiae natura , et oonferatur ipaa. cum 
Hfàoìbiis» broiDÌo praesertini et chlorico, I. 1834 — 1835* 

Sa8 (J. J.), dias. med. de encephalitide. Lugd. Bat. 1837. 

waarnemingy behaadeling en genezing eener hydrocele cya- 

tìca {hydrocèU encystée). LVIII. 1838;Bt. 2, bl. 151. 

inspuiting van ti ne tura fodii, bij hydrocele zooder vrucbt in bet werk gesteld , genezing door de metbode per inciaionem^ 
LXXXII. 1839, st. 11 , bl. 499. 
Sasse (H. F. a.), aphonia door de aanwending van bet galTanismu» 
genezen.^^XXIV. 1836, D. II, st. 1 , bl. 22. 

dìsa. physìol. de fallacia TÌaus. Gron. 1825. 

■ ■ waameming eener bydropa cysticu8.LXXIV. 1836^ 

D.II,8t.3,bl.209. 

pempbygus ebronicus door salivatio merci»» rialis genezeo. LXXIV. 1836, D. U, st. 1 , bl. 24. 

dìaa. pbarm. de plantarum officinalinm coUeo- tione et praeparatione. Gron. 1828. 

punctio vesicaeurinariae. LXXXni, 1838, D.I» afd. 2, bl. 284. 

gedachten over de natuur en behandeling der ziekte,. welkegedareodedejaren 1826—1828 te Groningen geheoncbt beeft. 

Gron. Romelingh, 1828, 8vo, / 0.75. 
Sassen (H. a.), observationes quaedam de epilepaiae causia. Gcoo.^ 

1834. 
• waarneraing van pbthisis pulmonalis, genezeo. 

ten gevolge van een uitwendig aboes. LXXX. 1838, st.8, bl. 232. 
SissENUs (J. B.j, de voortrefìfelijkheid van de thee, en bare bewonderena- 

vvaardige verdienste in de geneeskunde. Uit bet Fransch. Rott. ìFi/nkoi^n 

Bendriksen,lS2S,8yo,f 0.21^1^. 
Sattihobe, over de ootsteking van bet eijernest; naar bet Hoogd. 

door VAH Eldie. LVIU. 1829, st. 4,bl. 306. 
Saussate (G. Chantepie de la), diss. therap. med. slstens aetiologiam gene- 

ralem morborum aetatum. Lugd. Bat. 1805. 
Sautee, over de bersteUing der schouder-ontwricbting, met eene 

waarneming, de bier aangeprezene berstellings-wijze betreffende, door 

T. A. Castelijns. Medegedeeld door H. J. vah Houte. XLVII. 1817, 

D.IV, 8t. 2,bl. 170. 
— ^ — (C. N,), diss. med. de rabie canina. Traj. ad Rben. 1831. 
ScAEPA (A.), verhandeling over de ziekten der oogen, of proeven cd 
. vraamemiogen aangaande de ziekten van dat zintuig. Naar de Fransche 

en Hoogd. met aanmerkingen en uittreksels vermeerderde vertalingen van 

LévEiLLÀ en Maetens. In bet HoU. overgebragt door G« Plaat, Leìjd. 

Bomkoop, 1812, 8vo, / 1.25. 

opmerkingen en practiacbe gevolgtrekkingen uit mijne waarii«* — 313 ^ 

* 

m 

tbiogen over soir rima ea kanker; naar het Engebcb. Rott. Bendrik^ 
««A (thans de Grebber)^ 1824, 8?o, 1 pi. / 0.80. 

Sghaafv (J. H. TAir Dca) y pro^ve eener verìiaodelfQg over het wezen-, dexr 
aard eo de eìgenachap der zoogeoaamde antipathie, met opperìog der 
▼raag : of dezelve als eene aangeborene eigeosdiap kan wordea beochouwd ? 
dan wel; of aij uit opyoeding, gewooote of andere maatschappelijke betrek- 
kìngeoontstaan? zoodanig dat er gegronde hope zij, om dezelve, onder 
aanyoerkig van gepaste mìddelen , te kanneD bestrijdeo ? Amst. Fink ^ 1833, 
8vo, / 1.25. 

■ proeye Tao een geregtelijk geneeskundig onder- 

zoek, betreffeode de vtaag: io hoeverre dronkenschap aanleìding 
gevende tot de mladaad Tao moord, in de toereiking van de straf in aanmer- 
kingkomt, enz. Waarachter bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige 
aaateekeniDgen, met betrekkìng tot den schedel van Elias KosTsa, vervat 
in eene missive van Prof. W. Vaoux. Amst. Schooneveld en Zoon^ 8vo , 
f 2.00. 

Sgbaabsgkmidt (A.), ontleedkundige tafelen. Tweede en verbeterde 
druk ; verrijkt met eene uttvoerige bladwijzer en aanhaalingen der plaateo 
yan B. Eustaghics. Amst. Elwe , 1802 , évo, / 3.00. 

ScHACHT (C. P.), brief aan van Maeum; behelzende enige nagevoigde 
proefnemingen omtrent de dierl^ke electriciteit XXXII. 1792, 
D.II, bl. 201i>. 

" de nieawe denkbeelden van GiETAmrEa te Gòttingen , over 

de prikkelbaarhfeid der bewerktaigde nataar, met eenige aanmerkin* 
gen. XXXIII. 1795, D. I, bl. 179-. 

proeve eener verdediging der onde empijrischegenees- kundigé schoole en harer leerstelliogen , beneveos eené aanwijzing van 
den nottigen invloed, welke zij op de geheele wetenschap heeft uitgeoefend. 
XXXVI. 1799, D. V, st. 2, bl. 699. 

iets wegens de bederfwerende kragt van het z il ver- salpeter. XXXU. 1791 , D.I, bl. 170^. 

(J. OosTKEDi jk) , een geneesmiddel tegen devallende ziekte, ter beproeving voorgesteld. VI. 1773 , D. IH, bl. 271. 

ScHAEPMAN (E. T.ì, diss. med. de ictero una cum epicrisi. Gron. 
1824. 

ScnaFER (H.), bijdrage ter behandeling der eh olerà, benevens een woord 
over de besmettelijkheid der cfaolera en de beste wijze om dezelve te ver- 
hoeden van G. W. Hufklaitd. Uit de algemeene Pruissische staatscoaranten 
van den 9 en 11 September 1831 vertaald. Nijm. ThiemCy 1831, 8vo, 
/0.20. 

..i..^— — emphysema universa lis; naar het Hoogd.door van El- 
DiK. LVIII. 1835, suppl. band 3 , st. 3, bl. 210. 

ScHALLEEN (G.) , proeve met de prikkelend-versterkende geneeswijze, als de 
eenigste, welke de ondervinding tegen de ve epest bevestigt heeft. Uit het 
Hoogd. door IIbilbeon Gz. XXXIII. 1797. D. l^hL 195^. 

ScHATTBNEEEE TG.) , diss. med. de usu medico aquae marinae. Lugd. 

Bat.1829. 
■ waarneming eener weeénzwakte (adynamia dolo- 

rum) ontstaan door overgroote uitzetting der baarmoeder, en 

gevolgd door eene bloedstorting uit verlamming (haemor r hagi a parai y« 

tica). LVni. 1835, st. 3, bl. 226. -- 314 ~ 

SoBAmir&B&& (C*}t wnarnemins eeiMr «lellwimiiBg* LVIQ. 1835, 

8t. 3,bl.2S2. 
ScBAUB (J.) en G. H. PiBnoiBAiiiK. p arcbief voor de art mei mengkunde 

en geoeeskundifpe nataurkonde. Uit het Hoogd. vertaald] door W. taxt 

Rbes. A.rDh. Troosiy 1803-1804,Svo, Satukkeo, / 2.05. 
Scbedel (De) of hersenkuode gemakkelijk gemaakt , zijode eene gemeen- 

«line verklarlog van de verschillende verrigtÌDgeH , cìgenschappen en jnkte 

UggÌDg der ooderscheidene organeii van bel breio. Amai, Nnyler, 1837 y 

plaDo. / 0.60. 
ScHSBi* (A, W* L.)y iel$ over den , in de geneeskuode gebniikelijken bloed- 

zuiger, beneveos de gescbìkste wijze om deozeheo te bewaren, eo door 

bel aanleggen van bloedzuiger-vooriplaDtingen te vermeDÌgvuldigeo , naar 

bel Hoogd. H Hage van Siockum^ 1835, 8vo, / 0.75. 
ScHEERs (P. S.) , diss, med. de sul pb uria indole et osa in morb it calar- 

rbalibus passivis. Lugd. Bat. 1815. 
ScBEiDius (W. P.), aanmerkelijk voorbeeld eenei been verste rv log 

(oeorosis) van bel acbeen- eo kuitbeen door de kunstbewerklng geluk- 
* kig geneezen. XXXII. 1793, D. I, bl. 65b. 
Schei OLE a (C. J. R.), eenige bijzondere waarnemingen en proevea omdrent 

de kioderziekte. XXX. 1791, D. I,^t. 2, bl. 595. 
SGSEi.]^iifX (P. F.)| disa. med» de pbtbisi pulmonali. Lugd. Bat. 

1816. 
Sghbltbma (B. P»), waameming van de uitwerking der wrtjviogen ni et 

aneeuw, teropwekkìog van bet leven, in een verkleumd, en, nabet 

vrugteloos aanwenden van aodere prìkkeiende middelen, voor dood gè- 

houden menicb. XXXIV. 1803, D. I, bl. 163. 

- ■■. (J. P.)y diss. pbaroi. de r beo. Traj^ad Rhen. 1827. 

■ (P. C), over de ver bast ering vanbet inlandscberundvee. 

X. D. XV. 

mededeeliog omtrent de oorzaak van bet zoogenaamde venijn, eene ziekte, welke in Friealand meermalen plaats beefìt. LXVII. 
1829, D. II, SI. 1, bl.93. 

over bomoèopatbie. LXXXIII. 1838» D. I» afd. 2, bl. 49, 101, 197. 

responsio ad quaestionem medìcam : dilucide et brevi- ter ezponatur byoscyami nigri primumì descriptio botanica , «jua- 
que berbae, radicis et seminis analysb cbemìca, deinde efficacia bujos 
plantae veaenalae io corpus animale; porro ejus usua medicus, atqae 
tandem nozae ex medicamenti intempestiva adbibitione oriandae. II. 
1825—1826. 

rbeom officinale botaoice, diemice et mediee apectatum. Aroh. Nijhofy 1833, 8vo, / 1.25^ 

ScHEUGK., verderf van bet linker benedenbeen, ten gevolge va» 
eene poljpense vieescbprop in de arteria eruralis; naar bet 
Hoogd. door var Eldie. LVIII. 1838,' supplem. band 5 , st. 4 » bl. 
316. 

Sqiehe (J. H.) , de beveiligende kracbt der bel 1 ad o nna tegea de iob ar- 
^kenkoorts op nienw bevestigd , door bet bewaren van eene geheele 
stad voor de verspreiding dier ziekte , naar bet Hoogd. met een bijvoeg- 
sei van van Eldie. Met l taf. LVI». 1824, sr. 2, bl. 159. 

f gescbiedenis eener verlossìng do<H' de bniksnede; naar 

bet Hoogd. door van Eldie. LVIII. 1827 , st. 3 , bl. 237. X -^ 315 — 

SoBm (J. B.), w Mm winggn tip twae vwlMsiogett , «mHéìj blivcl- 
heid de voorbode was van de hevìgste stoipen; naat hat Hoogd. dpor 
TAH B£DtK. LYIII. 1821 , 8t. 1 , bl. 59. 

I ■ I. gescbiedeDi^ eener gelokkige yerlosslng deor de kelser- 

snede; naar bet Hoogd. door tav £li>ik. LVIII. 1627, si. %f bl* 

130. 

werkiaarabeid tah de Berger levertraan (eleani jeeo- rìs aseUi)tegeD Engelscbe ziekte^ oaar bei Hoogd. door vav Blbik. 
LVIII. 1626, 8t.6,bl. 542. 

geneeskundige practìscbe bijdragen ter bevesUgùig va» de werkzaambeid der levertraan; naar bet Hoogd. door van Eldik. 
LVIII. 1839, supplem. band 6, bl. 38. 

waarDeming eeoer verlossing, die tussohen den twee- den en derden dag na den dood der vrouw plaats hod^ WMr bet 
Hoogd. doorvAM Eldik. LVIII. 1821, st. 1, bl. 66. 

- waarDemrag van eene scbtjnbare zwangerbeìd ai voi- komene terugbouding der arine, verooraaakt door de ^ergroeljlog 

vaa bet iDaagderliea; naar bet Hoogd. door tah Eld». LVIII. 18^ , 

Bl. 2,bl. 154. 
ScHEPENS (E. B. H.), diss. med. de baemoptysi. Logd. Bai. 1818. 
ScHBPKBs (1. D.) I (Kss. med. de auro cjuaqne praeparatorum in medidiia uav. 

Gron; 1838. 
ScRBEMBEK (T. A,tan), dist. Bied. obat» de praecipuis djroaaiUBii i» 

parta aberrationibus. Traj. ad Rben. 1833. 
commentatio ad quaesttonem medicam : ^oaerìlar 

quomodo febris intermrttens apoplecttca ab riiie morMs, cnm 

quibus facile oonfnnderetar et symptomatibus et decuraa dìsdngoatiir? 

Quaenam cansae , inprìmis patriae nostrae propHae quibos orlnm doeilF 

quaeoam sit morbi natura et ratio curandi f li. 1832 — 1833. 
Scbels Tao bet genees-en beelknndig ondevwtjs, 't welk tbeo» te 

Amsterdam wordt gegeren. XXXIV. 1802, D. I, bl. 292; XLl. 1802, 

B.ni^bl. 327. 
ScHiLLET (H.)y eenige waaniemingen omtrent de cb olerà ori ent alia. 

Mei. afb. X*. 1832, D. XII, bl. 115. 
ScHiHVEL (P. DE Gboot) , dìss. med. de pnenmontae a pleuritide 

differeqtia. Lugd. Bat. 1813. 
ScHiPPEEs(A. W. BaANs), eene bijzondere iritwerkiDg van de oenli ean- 

crornm (kreeften-oogeo) in de witle Yleed. IX*. 1792, bh 

»66. 
■ ' (^0' ^^^^ ^^' scbadelijke gebroik der d»ltea ofzaig-pop* 

petjens \oor jooge kinderen. XL. 1805, D. I, st. 2, bl. 

230. 
Schlegel, genezing eener metastatiacbe boo^fdpijn, welke twee 

jaren lang , dagelijks Tter uren gewoed bad ; naar bet Hoogd. door tah 

Eldie. LVni. 1838, st. 6, bl. 485. 
-* fB*)> ^crfaandefing ter \erk1arÌDg der redoien,' waarom de koe« 

k oek geen nest maakt ^ en zijne eijeren niet zelf uitbroeidt. Met 1 efb. V. 

1831 , bl. 237. 

orer de aettsgatea b^ aula. LXXV. 1889, bl. 168. 

— esaai sor l« pbysioiioiBie dea aerpena, partie generale et — 316 — 

liartio dMcriptive. La Haye Xips et van Sioehim, 1638, 810» 21 
pUnches et 3 caites. / 20.00. > t -«* 

Schlegel (H.) , onderzoeldog van de speekaelklieren der aUngen 
met gegroefdetandeD , in yergelijkiog met die der niet giftige eii fdftiice. Met 
lafb. LXV. 1827, D.n,bl. 536? »"«««. «u* 

— — verhandeliog over eeneo, in het jaar 1826, aan deNoord- 

HoUandsche kost gestranden vinvi«ch. Met af beddingen. XXIV. 1831, 
D. III9 bl. 1» 

verbandeling over het trekken der vogels. V. 1828, bl. 129. ~——-—— monographie van het geslacbt zonurns* Met 1 afb. 
LXXV. 1834, bi. 203. 

ScHLEiFEa (A.), genezing van eenèn scrirrhus ventriculii^'naar het 

Hoogd. door VAW Eldie. LVIII. 1836, st. 5, bl. 427. 
ScHLEsiEa'(W.), over de nuttigheid van het azijnzure lood in longte- 

ring enin chronischen doorloop; naar het Hoogd, doorvAHEL- 

DIE. LVIII. 1838 , supplem. baod 5 , st. 3 , bl. 259. 
ScHLssiNGEa, over de werkingder salpeter-en zontzare voetbaden 

in ziekten der le verj naiur het Hoogd. door van Eldie. LVIII. 1835, at. 

4, bl. 320. 

ScBLBuaHOBST(L. T.), di86. pfays. med. de efflnviorum paladoaoram, 
in regione GroDÌngana origine, natura, etc. Gron. l&O. 

Schlossee (J. a.), verbandeling over de metaal-boomtjea. VI. 1769^ 
D. I, bl, 138. ^ 

ScHLuiTTEE (J. C), verslag aangaande de kwaadaardige zeaawkoorts 
welken in 1809 en 1810 in Weimar heerschte. Uit het Hoogdoitach 
door W. R. VAH Baehle. XLVL 1812, D. lU , 8t.2, bl. 1. 

Schmid, nadeelige werkingen van het jodium^ uaar het Hoogd, doorvAjr 
Eldie. LVIII. 1825, st. 1 , bl. 75. 

ScHMiDT (C. F.), beknopte verhandeliog overden aard en de eigenschappea 
van het menschenhaar; behelzende een onderzoek naar de ooràken 
van deszelfs kleur, wasdom, voeding, sterkte, ziekte enz., benevens eene 
nadrakkelijke aanbeveling der thans zoo met roem bekende ma cassar 
olie ter bevordering der gezondheid en het aiterlijk scboon van het 
menschelijk hoofd enz. Amst. fFiisen Geysbeeky 1815, 8vo, / 0.55. 

■■ — ' (E. L. E.), waamemiDg eener doodelijke verzweering in de 
lies, ab gevolg van die derlinker nier. XIX. 1813, D. II, bl. I. 

~" AUF Altenstadt (J. 0. vow), diss. chir. de la esione cerebra 

in suppurationem abeunte. Gron. 1810. 

(W. L. E.), over ber gebruik van het oleum jecoris aselli in de rachitis en atrophia infantnmj naar het Hoogd. door var 

Eldie. LVIH. 1832, st. 5, bl. 451. 
ScHHiDTjpAHH (H.), gelukkige genezing eener buitengemeen he vige, be- 

.roerte; naar het Hoogd. door van Eldie. LVIU. 1833, 6t. 1 , bl 1. 
twee merkwaardlge gevallen van heete hoofd-wa- 

terzncht; naar het Hoogd. door vAzr Eldie. LVIU. 1833, st. 1. 

bl. 6. (L. J.), eene aangezigtspijn, door bijkomend schurft 

voliedig overwonnen; naar het Hoogd. door vah Eldie. LVIII, 1827. 
st. 3 , bl. 222. 

■ waOimemiDgen omtrent de FoTHBAOiLLsche — 317 — 

mangesigtsp^» (^ doukuimx); naar het Hoogd* door wàM Eutt* 

LVm. 1833, 8t. 3, bl. 218. 
Scmxamtkmi (L. J.), ontslekingAchtigebloedbrakiDg^oaarlietHoogd. 

door VAM Eldix. LYIII. 1827 , st. 3 » bl. 212. 
I zonderlinge en hevige bloeding nit de roede, 

lengevolge van kondvour; luiar het Hoogd. doorvAir Eldix. LVIII. 

1827, si. 3, bl. 219. 

eene baitengemeen hevige blo ed storti ng uit de danpen , door k e t ti n g« w o r m e d veroorzaakt ; naar het Hoogd. door 
▼Air Eldik. Lynx. 1827, st. 3, bl. 215. 

spoedige genezing eener periodieke bloedstor- liag nit de baarmoeder; naar het Hoogd. door tait Eldik.. LVIII. 
1832, 8t. 3, bl. 220. 

voortrefielijke werking der digitalis tegen krank- zinnigheid (vesania); naar het Hoogd. doorvAii Eldix.. LVIII* 1^7, 
•t. 3, bl. 218. 

merkwaardig Yooibeeld Tan maagpijn, veroor- aaakt door het achterbliJTen van het stondenhloedi ten gevolge van.een 
ondoorboord maagdevlies; naar het Hoogd. door tav Eldix.. LVIII» 
1827,8t.3,bl.226. 

over de waterzucht; naar het Hoogd. doorTAH Elsix. LVm. 1831 , st. 1 , bl. 10; st. 2, bl. 137; st. 3, bl. 193. 
SamiTV (W. J.}, over de onontbeerl^jkheid der per fora ti e en het naded 

der tang, wanneer dezelve in de plaats daarvan gebmikt wordt; naar het 

Hoogd. door tav Euitx. LVIH. 1826, st. 1, bl. 58. 
^ over eeoe gemakkelijk met den vioger te scheiden zijnde 

▼ ergroeijing yanden mond der baarmoeder, waardoor de inapan^ 

Bingen ter verkMsing verijdeld worden } naar het Hoogd. door tah Eu>ix« 

LVm. 1826,st.4,bl.337. 

over den vroegeren af gang van het lamsvliesvocht en de vrees voor drooge kramen; naar het Hoogd. door vAir Eidxx. 
LVIIL1822,8t.4,bl. 338. 

geschiedenìs van eene zwangerheid, die op het oogenblik der verlossing werd over het hoofd gezien, en met eene ziekelijke 

uitzetting van de baarmoeder verwisseld ; naar het Hoogd. door yah Eldix. 

LVm. 1823,8t. l,bl.70. 
ScHMUcx (E. J.), eenige proeven over de dierlijke electriciteit* 

XXXm. 1794, D.I,bl. 114.. 
ScHHXXX ahv , de bloedovergieting, met een gunstig gevolg nitgevoerd ; 

naar het Hoogd. door vah Eldix. LYDI. 1833, st. 3 , bl. 262. 
ScBHXBVoooT (G. Vooehxlm) , berìgt w^ens amaryllis- of brunsvi- 

gia soorten. XXXIV. 1822, D. H, bl. 50. 
-—-—----—-— —^——— iets over eenen gladiolns ramosas. 

XXXIV. 1835, D. n, bl. 4, 24. 

iets over het sta ifmeel in 't algemeen , en over de zaadstof van het equisetum arvense in het bijzonder, met 
het mikroskoop waargenomen. XXXIV. 1839, D. Il, bl. 163, 178, 
259. 

iets over de ijzerroestklearlge vlek- ken op de bladeren der poreboomen enz. XXXIV. 1814, D. I| 

bl. 68. 

Zie verder : Albeeldingen. ~ 318 ' >Slfttrt«fO0ov (6. E. VoottBiLH), d)M»riiiMl. tigtei» goudaBi «laomiiwii et 

observationesde variolis. Lugd. Bat. 1838. 
ScMHftinsB (J.)y over bet arrow~root en de crototi^-olie| mv hèt 
Hoogd. door A. Moix. LTIII. 1824, st. 3, bl. 267« 

•' — over bel geneeskondig gebruik vao etberteeh^-eli^»; 

naér bel Hoogd. door tait Eidìk. LVIII^ 1823 « ftt. 1 , bl< 7&: M. 2. 
bl. 164; 81.3, hi. 226. 

byiop-olie (oleum aetbefeum liy8»e|^})y eesiik- i** ■ iliimleiidborstAiddel; tiaar bet Hoo^. door VAir Eu>is.é LVUi* 1^25, 
8t. 3, bl. 253. 

ssHe olle (oleum àetliereum salviae) een werk- zaam middel legen naelilzweet; ntar bet Hoogd. doof tAìt Eil»ix.. 
LVIII. 1827,8t.2,bl. 169. 

(P. J.), over de ptsopsfoppidg; naarbet Hoogd. door Tnr EiD». tvin. 1839, 8t. 5, bh 424. 

over de pyrosis card i al gica ; naar bel Hdogd. door VA«r EbiMA. LVIII. 1839, snpplem. band 6, al. 1 , bi. 1. 

aeeale corfuitum, tegen blo^dvloeijiogen •t^t atngeiMiid ; Mar bet Hoogd. door ràU Elbik. LVIII. 1837 < <r. 6, 
bl. 556. 

Aog-beroerie (apopletia la e tea); mar bet Hoogd. fcArf n door A. MotL. LVni. 1824, at. 1 , bl. 21. 
SdHftlìi&sK (J« A.) y observafìones de qttofutidam femediemin-ttaii In febri- 

btt8/ Gmo. 1805. 
^ : ^y^ bet^bnftifc vaa putvìa doi^tiels «vm. oMigfttoia 

b$ (vaarobettpoosende kooi^ts. It XXIV. 1809, D. II, bi.340. 
AMir«tfa, over het middel tai& Rakqvii t^en opewreiHAi^ der 

bors«ed* Mjk^aatttroutrefr; Aaar bet Boogd. door taìt Ec0tK. LVIII. 

1834, st. 2,bl. 176. 
»* " *' '** ùit^akUng va«^ eèH groot gèdeélte des darmkaoavlr eit de» 

*è(8^ téli gevolge vati ée veracbetiritig eener gMòte titfvélbiKeflk^ ftaar 

bet Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1837y si; 3 , bl. 216. 
8éH<M.i (D.j, bèi'igt vati eeàé afiébeiding van bijkatis bet ganscbe eltv- 

bt90^8-beeii, tiiet bèbòud vatt één ^ètooe(;fiiafli«r berwreegittg de» «Mder- 

arAy. Vin. 1779, D. IV, bl. 2»5. 
ScHonCK (T. P.) , bedenkingen op bet eeovoudlg tèéstélvlA^ded tleéf W. yak 

BAAirlCi^lÉLiy, oU hi scheìkuDstige desttllaiieo, alfede voòHlIreflg- 

zeb der lighaameo te verzameien, enz. XX^llI; 1786) t>» VltjSt. 2, 

W. STi. 
• ■■ w» i ^vt imt^o5rd òptiéir brìef over deti «Mv^Mldigeta fdeéfal om 

ià aébeikUfictigé destiìUfiéfi alle de Voottbreugzèti der ligbiH 

meo te verzameien aan W. Tilt BABMBVEt.fitf XXIX, 1786, 1>. I, et. 2, 

bl. 97. 

en P. J. Casteliìn, verbadttellag over de vraag: i^ke zf{(i déétgenlijkeoorzakèn, #aaMitt àé bcheikande bij onze uabuuren , 
eiì Vbtiràt blj de Dlnt^cbet^, M Mééi- aaliziell e» àlg^itlMhér (Mrfétiiiig 
ìb dan In otts vaderland? etaz; XIlI. 1786, D. IV, at 1 ^ bb 10^; 

Seboonbeid (Over), en acboonbeidamiddelen. UX. 1822, hÙ 86. 
Ì02, }I9. 

6cd6Nrtl»t, (M.), dlss. toed. de algbia tbarabtMfldeb qélhuA tictUa ra- 
tio in brutis distiogoitar band temere ad bominem applicaQéié. Oiod. 
1823. »- 319 — 

ScttoOTSir (H.B.), cUsb. èMu pmh. de inflammatione specimim mem- 
bra n a ro m. Traj. ad Rhen. 1832. 

■ ■■ ■ (H. J.), bekoopce doch volledige bandleiding tot de ware Iccddìs 
en zekente geneeswìjze Tan den Azìatischen braaktoop. Amat. de 
€nòòer, 1834 , 8? o , / 0.75. 

petho1ogÌ9cb ep pbysisch betoog, dat de Aziatiscbe braakloop, zoodanig ala dezelve in Europa en ook bièr te lande is 
waargeootteDy-eenebésinettetijke of contagieuse ziekte is. Amst 
vanSt, 1833, 8vo, /1.40. 

ontleed- natnor- en ziektekandige onderzoeken, aan- gaande den aard en de geneeswìjze van de cbol èra morbus in bet al- 
gemeen en van de Aziatiscbe in bet bijzonder. Amst. van Ei^ 1832, 8vo. 
/1.25. " 

I ' > ' ' I over de oorzaken , waarom de oìtbarsting der loevalleo 

bij aooMBige boofdwonden zoolang yertraagd yrordt , benevens de be- 
bàndeHng, welke, zoowel tervoorkoming, als ter bestrijding dezer tee- 
vallen, gevorderd wordt. XX. 1820, D. Y , bl. 1. 
" "" 1 11 ■ gesebìed- en ziektekundige bedenkiogen en aanwijzingen 

Matrentdekoepok>inénting (tadcinatio). Amst. </é Grebòer^ 1836^ 
8n>,/1.50. 

brìef -aan VitRivcA Couioif, aangaande deszelfs betoog over de noodzakelijkheid , om , tegenwoordig, dadelijk gepàste en 
krachtdadige mfddeien te gebraiken/ wanneer men door loop, gepaard 
met brakingen en buikprjn , wordt aailgevatten, en men niet terstond ge« 
ne^andige bulp kan bekomen. Amstl van Es, 1832 , 8vo , / 0.30. 
(M.), zie: Bbzobt. Smioow- (w. J. ter), drss. chir. capita tbeoriaeet praxeo^atcìiscutorum 

ftrti fregiai in m sistens. Gron. I81d. 
SeBOOWMaK (A.),' waaroeming eener buikzwangerbeid. XlX. 1825 ^ 

D. IV, »t. 1, bl. 178, 
** waameming eens acHtergéblevene moederkoeka, ver- 

gezeid van eenen bevigen vioed, staipen , werkeloosheid der baarmoeder 

enz. XIX. 1825, D. IV^st. 1, bi. 181. 

* ' ' """ • over de vasthecbting der placenta op den mond 

van den uterus, welke een abortus teo gevolge had. XIX.. 1825, l!). IV ^ 

9t. 1, bl. 180. 

waarnemhig eener gésloten schede waardoor de vep- lossmg belet werd. XIX. D. IV, st. 1, bL 179. 
(T.), zie: VAzr Iperbn. ScmiGtf (A.), verbandelihg over den kànker IX*. 1779, bl. 207. 

■ '"" brief aan J. G. vanWu, èn diens antwoord over den kan^ 

ker. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 92. 

de uitroeijing der kinderzieke; of kort f^rip van een aantal waamemlngen en proeven , gednrende cene reeks van jaren op de 
kinderziekte genomen. Amst. Geijsbeek, 1814, 8vo, / 0. 55. 
verbandeling over de beschouwing van bet water. IÌ** 

1786, bl. 57. 
ScBESGBE, lets over de verlamming der onderete ledematen van 

PoTT. Uit bet Hoogd. vertaald. XLVI. 1810,D.n,8t. l,bi. 108. 
ScBETODBH Harmsz. (B.), waamemiog eener onware slagaderspat. na 

eene aderlating aan den arm onutaan. ZIX. 1806; D. I. bf. 247< — 320 — 

ScHBSiTDEB (H. A.), ecD blik opoQ^eeo joiigeg6Deesheereii. LXXXIII. 

1839, D.II,afd. l,bl. 11. 
verbeterde rachitome. Met 1 afb. XXXIV. 1837, 

D. I, bl. 375. 

proeve over dea staat der geneeskundìge weten- schappen io Frankrìjk. Rott. Kramcrs, 1839 , 8vo, / 3.90. 
Zie verder: Ruijgh^veb. 

(R.)y waarneiDiDg eeoer acbteroverkanteling derzwangere baarmoeder. XIX. 1808, D. I, bl. 29. 

waaroemiDg eener acbter-boveowaardsche ontwrichtio|p der dije, op den 27 dag na de ontwrichtiog hersteld. Bescbreven en 
medegedeeld door P. E. Schbeuder. XLYI. 1811, D. II, st. 2, 
bl. 99. 

waarDemiDg yan eene slagaderbreal der kni«h|o|l- «lagader (aDearysma popliteum) gelukkiggeoezen doorde onder- 
ìcbepping der dyslagader (arteria cruralb) . XIX. 1 822 , D . Ili , si. 3 , 
bl. 61. 

verslag van bet voorgevallene , yóór , by en na de ver- lo ss log der buisvrouw van Johannes Scbcsler, op den 19 Aprii 1803; 
ter verdediging zìjner bandelwijze gemeen gemaakt, nevens bijlagcin, 
strekkende tot staaving van hetzelve. Amst. van Es^ 1805, Svo, 
/0.20. 

waarneming v an eene zeer aanmerkelijke vernietiging van beenzelfstandigheid, gepaard met eene steatomateuse onlaarding 
der zacbte deelen tot bet aaogezicht beboorende. LIII« 1820, D. I, st. 4, 
bl. 121. 
ScHEÒDBE (G. D.) ,. waarneming van eene aanmerkelijke groote en builsn bet 
ligcbaam bangende vleeschprop der baarmoeder (polypus ute- 
ri), en derzelver eenvoudige afbindiog. XIX. 1813, D. II, st. 2> 

bl.35, 
. (G. D.), waarneming van een aanmerkelijk verlies van bet 

grootste gedéelte van bet voorboofdsbeen. XIX. 1836, D. V,8t»2, 

bl. 149. 
ScHBODEB (Levensscbets van G. D.}. Met 1 afb. LXX:^n. 1839, st. 11, 

bL614- 
•: » (J. F. L.),' oratiode nostra cognitione animi comparata cam 

cognìtione reraro corporearum. II. 1823 — 1824. 
SotBOEFF (G. C. YAN deb) , diss. med. de prognosi in variis ìnflam-. 

mationibus. Lugd. Bat. 1835. 
Sghboteb (J. F.), bet menschelijk oog en oor, volgens de afbeeldingen 

van den Hoogl. Sommebtngh , in profil doorsnede nog meer vergroot voor- 

gesteld en met eene korte bescbrijving voorzien. Op nieuw bewerkt en ver- 

klaard doorG. Bak.s.eb. Gron. van Boekereny 1828, fol. / 4.20. 
ScBOLD (A.), waarnemiDg omtrent eene bloedvloeijing ult de longen 

(baemoptytis), bij een paard, met eene bijvoeging van A. NuxaHv 

LXVU. 1830,D. II,si. 2. 
de opgewekte teeldrifl, een gewoon verscbijnsel bij de in- 

wendige pok-ziekte , of paarl-ziekte van bet rund , bevestigd door eene 

v^aameming. LXYII. 1830, D. II, st. 2. 
ScBULTENS (G. R.), de caussis imminutae in republica Batava morbi cal- 

c alo si frequentia. Lugd. Bat. 1802. w 523 — 

ScauLTM (J. A«)> angina tràfeni het opanen dar attergaxwalled, 
DnL.LVin. 1828, st. 2,bl. l,geo gestaafd. XLVni. D. H, «t. 1, bl. 

: arthritis; i 

1828, su 2, bl 123. _ : over de óorztken en béboedmiddalen ter 

^ ^ . pbthiria8Ì$ {^j» meerdere sterf te van het volk op onze 

1828, at.2, bl, 125. g! 1777, D. m, bl. 45. LVin. 1828,81.2, bl. 127. ^^«isL^ ' [ 

JuD. (J. H.) , aantedceniog over betg^Ski^i^Q volkomen afkaer 
1829,D. iy,bl. 123. 
ScBULTK (A. .G«)y dÌ88. obsL da parta praemataro 

Gran. 1825. 
■ commentatio ad quaestionem : quaenam est ad antheras 

poi Uni 8 lormatìo eiosque evolutio? e quibusnam constat principila? 
quibns mpdjs et viis poUen traosfertur ad pistillornm stigroata? quamnamex* 
aerìt actionem ad germen foecundandùm , ao vitaleni , seu dynamicam, aut 
>, et per quae tunc organa? III.' 1820 — 1821, 

dt88. bot. de formalione et evolutlone pollinis ad antbe- ras; Gron. 1822. 

(P.), waameming aangaande eene break van bet linker di}* been, en daarmede verzeld gaande wonde van bet gewricbt van den voet 
aap daael£de ujde, opgevolgd van zware toevallen. XIX. 1813, D. H, 
W. 22. 

waarneming aangaande eene volkomene pisopstopping derarìn enafgang, veroorzaakt door eene acbteroverbU;iging der zwangere 
baarmoeder. XIX. 1808, D. I, bl. 36. 

waameming wegens eene verbrijzeling van de beneden einden vanbet acbeen- en kaitbeen, verzeld met een geschearde 
wonda yan bet gewrigt yan den voet. XIX. 1813, D. Il, 
bl. 65. 

-^ vaamemingen betreffende een drìetal genezingen van ver- lamde deelen door geeseling met brandnetelen. (articatio), 
XIX. 1813 , D. II , st. 2 , bl. 24. 

waameming eener aanmerkelijke water- en vie esc h- break (bydrosarcoftele), miet doodlijk gevolg. XIX. 1813, D. Il, 

W.73. 

ScsuiXB (G. £.), menscbkande met betrekking tot de ^el. I^aar de 
derde, grootendeeb nieaw bewerkte aitgave; ait het Hoogd.' vertaald, 
v<yqrafgegaan door eene voorrede en eene verbandeling over de werking 
dertemgroependeverbeeldingskracbt , door J.F. L. ScBRÒDEa. Zi|lt- 
BoaiBKii, Nomany 1830, 8vo, 1« en 2* sL / 5.90. 

ScafioWxa (H. Kaiiava), waameming van eene gelukkige yerlossing, door 
eene sectio perinaei. LXIX. 1827, D. n, st. 1 , Ì>1. 120. 

, (L. BL), diss. anat. pathol. de cartilaginam articaloram 

a^ morbis matatione. Gron. 1836. 

-o brief ter beantwoorifing aan eenen vriend, wegens. de be- scbuldiging door den vroedmeester R. ScHBEunEE Hz,, in de zaak 
dcor yerlossing vooi|;evall«n den 19 Aprii 1803, "^n wijlen Mejufvr. Schus- 
uui^ teg^ bem ingebragt , nevens bijl^gen tot staving van dezelve. An^t. 
iMfil £s, J805 , 8vo, / 0.27}, 
ScanTPiCAiiH, het extractam aetheream seminìi saotonici^ een 

AI — 352 — 

" nieow, zeerwerkcann wormmiddel; 4kar bet Hoogd. door tav Etm^ 

LVin.l830,8t. 6,bl.566. 
ScHUPXANN , waarneming eener, door de n^lnur «elve , bij eenen waterzocb- 

tìgen bewerkte paracentesis door len navel; naar het Hoogd. 

door VAH Eldhl. LVIIL 1833, st. 1 , bL'19. 
ScHUEio (F. A..), bìjdrage tot de opcralie van bel gespleten yerhemel- 

te. LXVIII. 1832, D. V , st. 2, bl. 62. 
ScBUBiNO (B. J.), waarDemiog eener door de natour bewerkte afscbei- 

dfog Tao den recbter yoet eneeo gededte van bet been. XIX. 1813^ 

B. II, bl. 13f XLII. 1801 , D. 1, 8t. 2, bl. 50. 

«^ vroedkandige waarDeeming ter gelegenheid van een gelak- 

kige verlosBÌog door de k ei z er 1 ij k e sn e d e eDZ. XXXIII. 1799, D. H, 

bl. 68». 
ScBÙBHAiJCft (F. U.), waarDemingen ombreot de geneeskracbtige werkingeo 

Tan bet decoctum Zitmahhi; naar bet Hoogd. door tah Eldk» 

LVin. 1838, supplem. band 5 , st. 4 , bl. 354. 
ScHOSLBR (J.), verslag Tan bet voorgevallene vóór , bij en na de gedaaneyer- 

lossiog door den vroedmeester R. Schbbudeb Hk. op den 19 Aprii 

1803 aan mijne geliefde Echtvriendln Sophia , Eusabbtk Ehm, welke aao 

de gevolgen derzelven op den 18 Not. 1804, in den ouderdomyan bijna 39 

jaaren ìs overleeden. — Ter wederlegging yan bet yerslag door deo 

yroedmr. R. Scbbbudbb Hz. ter sijner yerdeediging in dato IO Dee. 1804 

nitgegeeven. Amst. Schooneveld^ 1805, 8vo, / 0.20. 
ScHUSTEB, oyer de stuipen der barenden; naar bet Hoogd. door rktr 

Eldib. LVni. 1836, st. 1 , bl. 42. 
Sgbitttb (C. H.), Terhandeling over bet ondencbeid tusschen d elf stoffe- 

lljke en plantenzunren, en over den invloed van dit onderscbeid op 

de geneeskunst. IX*. 1781 , bl. 167 

■ nitvinding van eene nienwe manier om de yltriool-olij 

loet te maken. lY. 1758, bl. 395. 

(G.), de yerandering der lacbt bij de adembaaling en de yoortbrenging der dierlijke warmte, ontvouwd. XXX. 1791 1 D. I, 
8t. 2, bl.458. 

gelnkkige berstelling van eene volkoomene yerlajnmingy door scbrik veroorzaakt. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 191. 

yerbandeling over bet gebruik der zinkbloemen. IX*, 1791, bl.l. 

(J. H.}, zooderlinge geneezing van een jongeling, door nolenwiek, omtrent zes loot bersenen uìt bet boof d geslaagen. IV. 1754> 

bl. 94. 

geneezing eener wonde door den recbter slaap des boofds, tot de bersenen doorgegaan. Uit bet Hoogd. lY. 1757, 

bl. 566. 
ScsuTTBBT (C A.), over de vorming van bet azìjnzaiir in bet anguen- 

tum acetatis plumbi carbonatom. LXI. 1828, D.iy,n.®0,bl.304* 
ScRVUBXAK, drie gevallen yan dollenbondsbeet. XXX. 1798, D. YIO, 

st. 2,bl. 460. 
(P*)j twee korte verbandelingen bebelzende eene nieuvre theo— 

rie , om , na eene doorbraak en scbeiding van bet darm-kanaal , de genezing 

sonder oyerblijven van een anna artificialis le bevorderen. XLYHI* 

D. n, 8t.2,bl. 154. — 323 — 

SsÉRnmnikV (D.)» theorie omtfenl het opcnen der ettergecwelled, 
door aanmerkelijke waamemiiigni gestaafd* XLYIII» D. 11^ st. 1, bl. 
102. 

Yerhandeling orer de òorzaken eo behoedmiddelen ter 

' ▼oorkominge van de tegenwoordig meerdere sterfte van het Yolk op onxe 
Oost-iDdijGhe scheepen. YH!. 1777, D. IH, bl. 45. 

over ¥ari ^ valgi. LXIX. 1828, D. U, tt. 2, bl. 148. 

(J. B.), berìgt van eenen laDgdnrìgen ea volkomen afkeer van alle spija (asitia). LVin. 1837,8t. 4, bl. 289. 

verslag wegens deo staat der gexondheid in de koloni«n. LVI. 1822, bl. 409, 479, 557. 

twee brìeveo over de gezondheid der kolooie Frader iks-Oord. LVI. 1819, bl. 453 , 1821 , bl. 282. 

berigt wegens den staat der koepoks-inénting in de kolonién der maatschappij. LVI. 1823, bl. 994. 

twee gevallen van pa'ralysis rheamatica musci^ lornm fa elei. XLII. 1804, D. HI. st. 3, bl. 99. 

waarnenringen aangaande het semen phell drii aquatici. XLU. 1807, D. IV, st. 2, bl. 77; LXXXIX. 

brief wegens den staaH der aiekten in de Ornine- sehans. LVI. 1824, bl. 227. 
ScHWAaz (L. W.), geheele doorsnijding van de luchtpijp, .en vol- 
komen gelokte geneziog van dezelve; naar het Ebogd. door vah Eiaik. 

LVm.l823,st.4»b]. 345. 
>— een speclfiek middel tegenden prò lapsus ani; naar 

bet Hoogd. door VAir Eldik. LVUI. 1835 , snpplemr bslnd 4> 

st.l,bl.53. 
ScHWAass (C F.}, astbma periodicum pituitosam; naar het Hoogd. 

door VMT Eldiil. LVUI. 1829, st. 3, bl. 224. 
— -— — • over de vooibeboedende kraeht der belladonna 

tegenfaetscharlaken; naar bet Hoogd. door vahEldu. LVIII. 1829, 

at. 2, bl. 106. 
y ■ carie s tibia e, ten gevolge van eene niet onderkeode 

break des scbcenbeens; naar het Hoogd. door va» Eloul. LVUI. 1829, 

st.5,bl.433. 

contusio ossinm metacarpi; .naar het Hoogd» door VAV Eldix. LVHI. 1829, st. 5, bl. 442. 

gastromalacia; naar het Hoogd. doorviv Elou. LVm. 1829, st. 3,bl.233. 

h emiplegia; naar bet Hoogd* door vav ELk^x. LVni.l829«Bt.2,J>l. 114. 

hernia inguinalis incarcerata et gangrae* noso-pnrnlenta; naar het Hoogd. doorvAK Eldik^LVUL 1829, st. 
4, bl. 314. 

herpes miliaris; naar bet Hoogd. door vAir Eldik. LVm. 1829,st.5,b1.427. 

hjsdrothorax acutos; naar het Hoogd. door VAir £u>a. LVIU. 1829, st. 3 , bl. 237. 

indurati o colli uteri , ten gevolge van eene xware (ing; naar bet Hoogd. door vau Eldik. LVUI. 1829, st 5, bU 
430. — 3a4 — 

ScBWAiiZB:(C. F.)» nystafmos bulbiMriim; mur bet Hoogd* àoùt 

YAH £ij>u. LYIII. 1829, st.:2, bL 111. 
. — . _ — spasmas neoDatorum intestinalis; iiaar bei 

Hoogd. door tab Eldik. LYIII. 1829, at. 3, bl. 229. 

over deverbrandiDgen; Baar bet Hoo^ door tah Eldik. LVUI. 1829, st. 4, bl. 322. 

vomitns crnentas; naar bet Boogd. door TAvEiAnK LYm. 1829, st. 2, bL97. 
Sghwsgman (H.). Se : Afbeeldinf^B. 
ScHWERGRB (T.), aaniikerkÌDgen van een stnk been ecner nùder^ìbbe , 

na bet twee en twind^maanden en agt dagen in de lo Dg gedraagen te bdb- 

ben, door boesten geloost. IV. 1765, bl. 203 van de berichten. 
< ■ aanmerfcìngen over -verscbeidene maniereD van bloed— 

stelpen, ende voomaamste Uoedstelpende middelen in de heelknnde. 

IV. 1755, bl. 225. 

voorbeeld boe eene sainengeetelde breuk, gevaar- I^'k door Toele toevallén , gelnkkig befaandelt en geneesen is. IV . 1758, 

bl. 133. 

verbandeling over de waareaart en HÌlwerking van de cicuta aqualicaCrEà^Br, of groote waterscbeerling: eengewas 

^t welk bier tekodé in menila voorkomt, en gendttigt van de dodelijkste 

gevolgen is. Ten algemeene natte nitgegeven. Amai* van Es^ 1791 , 8vo , 

met 4 pi. / 55. 

aanmerkingen op bei getal der dooden van 1756, 1757 en 1758. In v^elke twee laatste jaaren de kinder-p^kjea gegrasseerd 
hebben in 's Gravenbage. IV, 1760, bl. 158. 

^tiii . Il' aanmerkingen op bet getal der dooden van A^ 1769 ^ 
1760, 1761 , 1762 en 1763, in vrelke twee laatste jaaren de kinder-pok- 
jea gegnueeert bebben in 'a Gravenbage. IV. 1765, bl. 485* 

- bescbrijving'van een nieuw werktvig om de liifmoeder teonderstennen. Met 1 afb.IV. 1760,bl. 206i 

besdirijvìng van eene nagebobrte, wMéin drie moederkoeken (placentae) zicb vertoonden. Met 1 afb. IV. 1758, 

bl. 14K 

mededeeling van eeo bericbt.van Daghs , wegens de waCer- vrees in een menscb, naa bet onmatig gebruik van sterkèn dfank. IV. 
1768, U. 471. 

aanmerldflgen 0ver de weer (callna) der becnen. IT. 1754, bl. 39. 

(M. H.), bescbrijving en afbeelding Van éen nieuw getlaebt van planten, flagelia genaanid. Vm. 1774, D. I, bl. 473. 
ScaEVE(A. J.), diss. med. de morbi 11 is. Lugd. Bat. 1816. 
SooDAMOUR , middel tegen bet podagra. Vertaaki door J. vak deb Habk* 

XXIX. 1790, DiV,8t.2,bl. 591. e 

Sbeastiaait (F. J. C.), bescbrijving van den aard, de kenmerken èo geneaing 

der tusscbenpoozende moeraskoortsen in bet algemeen, en in 

bet bijzonder van die genen, welke in HoUand epidemisch beeracben. 

Uit bel Hoogd. vertaald doorJ. Hounujf, Amst. Bemirop, 1817, 8vo, 

/ 2.20. 
Sbbastiah, verbandeling over de speekaelkoortBjnaar bet Hoogd. door 

vAii EldIb. LYm. 1828 , st. 3 , bK 193. StMàvrutf {àk. A^y f ontb-do' BatAToram^ta«ciilo decimo leplitno 
de anatome meritis alque ÌDYeDtÌ8meapFaestantia6Ìmis.III« 1831«— 

1832. 

obscnntio auatomico-paliiologica de anchylea aÉMlome, cam descrìptiooe siDgiilaris concretioais maxillae iDferioriscom 
inaxil1a«Up. et oaae zigomatico. Met 1 afb. LXXY. 1836, bl»218. 

oratio de animo et in gènio (;eiitium siiis de medicina mentis evidentissimo. IO. 183&-*-18d6. 

oTer de- festeldheid der bloedfaten in de fauid rtn poklijders. Met 1 afb. LXXV. 1834, bl. 101. 

epistola ad J. tah dbh HoKWir^ de ci renio' Venoso areolae mammae circomscrìpto. Met 1 afb. LXXY. 1833» 
bl. 1. 

aanteekeningen bij het ontleden ^an-dei^ br nen* n draak (draco fascn«). LXV. 1830, D. V, M^ 103, 

eenige wiarnenia^a bij het ontlecfen ^an deo f eck o ^an Java. LXV, 1829, D. IV, bl. 167. 

over de overeenkorast en bet verMshil t n sso h e n de jtcht «n de scropbulosis, vooral met belrekktng tot de long t ering. Gróo. 

5mt^, 1838, 8vo,/ 1.40. 

grondbeginaelen der bijzendere natilnrkande van den mm mensch, ten dienste van de clinìsche scholen en loekomstige plattelaods 
beelmeesters. Gron. Oomkens^ 1839, 8vo , /3.60. 

eenige gescbiedkmidig-zodlogiBche aanteekeniogen OTer den Afrikaanschen olifant en den drommedaris. LXV. 1831, D. VI, 
bl. 392. 

aoatomiescbe aanteekeningen betrelfende de o ateo ge- nie. LXV. 1830, D. V, bl. 387. 

ob6ervatio|anatomico->pathologica deperitonaeo pe r f o- rationem intestinoram ex nloeribus impediente. Met 1 afb. LXXV.; 

1836, bl. 215. 

de origine, incremento etexita phthisis pulmonam^ observationes aDatomicae. Met 1 afb. LXXV. 1^5, bl. 166. 

> physiologia generalis. Groningae Oomhiu^ 1835» 8vo,/3.00. 

dementa pbysiologiae specialiscorporis hama- ni. Groningae OomAenSy 1838, 8vò,y3.25. 

observatìo pathologica de reniba& saccentoriatis accessoriis. Met 1 afb. LXXV. 1836, bl. 211. 

over de reproductie der sl^mvlieaen. Metl afb. «^ LXXV. 1834, bl. 223. 

eenige bijdragen tot de ziekelijke Teranderingett der beenderen. Met 1 afb. LXXV. 1834, bl. 235. 

(J. G.), over de beentering, naar bet Hoogd. door vahEl- Du. LVni. 1822, st. 3, bl. 225 ; st. 4, bl. 301. 

(J. F. C.) , onderzoek dor gronden voor een veronderatelde vrederopneming van zenuwvocbt door de wAtervaten, en der nut- 
tìge gevolgen , wé&e daaruit voor de genees^ en beelkonde zouden kunnea 
afgeieid vrorden. XXIL 181 1 , D. I ^ st. 2. 

aannqzing van bei aehadelijke.en gevaarlijke, gele^ in het raadplegen van kwakzalvers; als in het gebmik van geQeesnéd- — 336 — 

deleii, di« maa onder deo naam van muTeneel uitveat. XV^ 1810 y' 

D. XIV. 
SsECsas (F. C), geneeskundige waarneiniDg eener gasiro*eiitero-colilÌ9 

continaa remittensy geptard met eeoe oyerpiikkeliog der bersene n 

en der loDgeii) eene zoogeoaamde fé bri a mucosa volgeoa GoHsa&ncVy 

PiHEL, B01S8UU en roeer aoderen. Broda. Steri, 1830| 8v&| / 0.60* 

LXVin. 1829, D. m, st. 2, 3, bl. 48., 
diss. med. de eximio nitratis potasaae deparatae io 

ascitide et anasarca usa, obsenrationìbua probafia. Traj. ad Rheo, 

1834. 
Sscva (O.), briefen over de grondbegioselen der scheikunde, ingerigt 

▼olgeos de lessea Yan BEaTBOLLET , FouacaoT , Chaptal eoz. , vertaald 

en met aanmerkiogen verroeerderd door M. J. Reijiihout. Rott. Lockerp 

1811 , 8vo» pL 2Dd. /5.50. 
SoFEETy over de bebandeling der aangezigtswonden, met doorsnij- 

ding derSTBNONXAAUscHX buis^ naar het Hoogd. door tav Eldik* 

Lym. 1832,81.5, bl. 420. 
.. over de prognostiscbe bedoidenis en tberapeatiache bebandeling van 

deontwricbtingen der haUwervels; naar bet Hoogd* door tah 

Eldik. LVni. 1832, st. 4, bl. 323. 
SnomiTTS (P. J. A.}, diss. med. de calculo renalL Lngd. Bat. 

1829. 
SuLBA (B.G.), ontleedknndige beschoawing. van bet menscbelijk lig- 
e b aam in eenen vergevorderden o ad er d o m. LXXXVIII. 1804 , D. U^ 

bl. 249. 

SsLs (H. L.)y diss. med. de priocipiìs auxiliìs ad bomines oontra morbo a 
epidemicos'et contagiosos defendendos. Gron. 1824. 

Sbllbobb (J.)» diss. med. de cholera, speciatim de cbolera vera epide- 
mica. Lngd. Bat. 1823. 

Sbpp, Nederlandscbe insecten, bescbreeveo en afgebeeld. Amst. Sepp^ 
1824, 4 Dn, ieder met 50 gekl. pi. en6 pi. van bet 5*. DI./ 195.40. 
ledere plaat met de beschrijving. / 0.90. 

(J . C.) , wìnter-kamer bioemtiiin , verbandelìng over de fraaisle b I o ( beesters, bloemplanten en bolgewassen, die gedorende den 
winler bloeijen, of in bloem knnnen gebragt worden, zoo in den open 
grond, ala in de oranjerie , koade eo warme kassen. Door den scbrijver dear 
Flora. Amst. Diedenchsj 18mo, / 1.80. 
Zieverder: Nosbmait. 

Sb&bxhb (H. D. D.), waameming omtrent bet vroegtfjdig afkalven der 
koeijen, ter oorzake van bet nattigen van slecbt voedael. LXVII. 1830» 
D.II,st.2,b1. 479. 

Seelo, waamemingen omtrent de groote werkzaambeid van bet eupram 
snlpburicum (vitriolum capri) tegeo den croap; met eene voor- 
lede van C. W. Bufelahd en een bijvoegsel van Sbblo ; naar bet Hoogd, 
door VAN Eldib. LVIII. 1834, st. 5, bl. 390; st. 6, bl. 538. 

SBBBumiBB (J. F.), brìef aan vav MAauM over een blikken toestel voor 
dampbaden bij cbolera-lijders. XXXIV. 1831, D. ll,bl.454. 

——————— fruitkundig vroordenboek, bebelzende allea b c t gceu 

betrekking beeft tot de kennis en bet habboadel^jke gebruik der verscbil- 
lende aoorten van f rniten eas. Amat. JUmff 1805 — 1806, Svo^ pi. 
2D9,/12. 55. — 327 — 

SiETiJki (H.)', OferhotioogeiiaamddQorleirgen (decubitat). XXXIII. 
17g&,D,I,bL138*. ^ 

iets ter aanpryzing van de inéntinc der kinderziekte. 

XXXin. 1798, D. I,bL89fc. 

eenyoadig en Ugt vcarkrìjgbaar middel tegen bet verlies ywa stem. XXXin. 1797, D. n,bl. 123^ 

ietsoTer de zinkings-ziekten, XLII. 1803, D. Il, st. 1 , bl. 54. 
Sbtten(D. TAv)» waarnemiDg omtrent de beswangering van een kalf, 

op deo oaderdom vao vier maanden , eo de Yerlosnog yan beUelve « met 

een bijvoepel vaa A. Numah. LXVU. 1837, J>. HI, bl. 289, 

Zie verder : Numan. 
« (G« TAir), diM. med. de salica quaane vi et atilitate. Gron. 

1837. 
8£UTnr(L.), diss med. de peripneumonia. Lagd. Bat. 1816, 
SsmiBOircK (M. van), iets over dea oorsproog der oogziekieii onder de 

krygsHedeD. XXXIV. 1829, D. I, bl. 180. 
SiBBaanHDiy aanprijzÌDgTan een door de ondervinding beproefd middel , ofm 

de zeere tepels na de verlossìng tegenezeo; naarhet Hoogd. door tan 

Eldek. LVin. 1826, st. 5, bl. 450. 
SiCHKKs&y over het drukkend verband, door middel van bechtpleisler- 

atrooken bij de bebandeling vad deontstekingeo der ballen; naar 

bet Hoogd. door van £lui&. LVIII. 1839 , supplem. band 5 , st 6 , bl. 559. 
(P. F.), kort en naklljk onderwijs Toor ben, die zig door een ^iw onmaatig mingenot, of door de zelf-bevlekking bunne gezoodbeid 

benomen bebben; met aainwgzing der remedién, waarmede men de kwaa- 

leu, die oit beiden yoortspruiten , moet voorkomen eo geneezen. Uithet 

Hoogd. Amst. Elm , 1805 , 8vo , / 0.90. 
SiCK , epilepsie door i ndigo genezen; naar bet Efóogd. door van £u>u.« 

LVUL 1839, sL 6, bl. 498. 
■ g^ezing eener pseadarthrosis van bet dijbeen, door resectie; 

naar bet Hoogd. door tah Eldis.. LVIII. 1839, st. 4, bl. 318. 
StXBXHHAAm (F. J.), nattigbeid van den carbo anima lis, in een geval 

van verbarding der alvleescbklier; naar bet Hoogd. door yan 

£lddl. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 221. 
.. waamemÌDg eener pisopstopping en gelukkige 

•anvrending eener nieuwe fomentatie der blaas; naar bet Hoogd. 

door vAir £u>uL. LVIII. 1834 , st. 2 , bl. 1 17. 

genezing eener allengskeos ontstane, volkomene ver- lamming der benedenste ledematen; naar bet Hoogd. door tav 

Eldu. LVIIL 1835,^ supplem. band a, st. 3^, bl. 215. 
SiBBOiin{A.£,¥ON), doodelijke bloeding uit den navel, bij een 

kind; naar bet Hoogd. door yait Eldxk. LVEI. 1829, st. 6 , bl. 

567. 
■ twee gevallen van kunst-vroeg-geboorte; naar 

bet Hoogd. door tav Eldik. LTHI. 1824, st. 4, bl. 345. 

regelmatige verlossing van een doof negentienjarig m ei sj e; naar bet Hoogd. door tan Eldi&. LVIII. 1823 , supplem. band 1 , 
Mi. 2, bL 184. 

een geval van schijnbare zwangerbeid; naar bet Hoogd. door ta« Elois. LVm. 1825 1 st. 1 , bl. 55. — 328 — 

SaiBot^ (CT. von), veiltindelhig^<)(ter dén stiAt der nMvàHijke titto^ 
rie io JapaD, enz. medegedeeld en nit het Latija viertaald doior W. 
Veolxk.. XLIV. 1825 , D. XVm , D.^ 6 , bl. 2S5. 

synopsb plantarum oeconomicaram iiiii¥erai 

re^ni iaponici. Cum tab. X*. leSO^D.^H, bl. I. 

(E. ton), handboek oTer de kennìs en g^ezing yan de zi^kten der kraamyrouweD enz. Amst. ScAUiJer. 1827, 8vo, 4 stokk. 
/7,.00. 

bandboek Toor de kennis en geneziog der ziékten- Tairhet vroawelijk geslacbt. Uit het Hoogd. door J, J. GaaSwhci: 
en G. J. TAN EpEir. Amst. Sehieijery 1821—^1827, Sto, 4 Dd. 
/ 21.25. 

(E. C. J. ton), iiaodleidiDg tot de beoefeDing der werktuigdijke ▼erloskunde. Uit het Hoogd. Udr. veui der Posi^ 1835 , Sto. 

/ 1.80. 
SixoEkB%EK.(M.)y eeoige berigten omtreDt yroeger io ons land gdkeerkoht 

hefaibende besmettelijke ziékten^ tot geruststellhig en beiiioed%ikig 

in de tegenwoordige dagen , bìjeengebragt. Leijd. van der Hoek^ 1^2 ^ 

8vó, / 0.35. 
levenachets vanH. C. taJi iiIkkBoos MvtcB. XXXIV. 

I8825I). I, bl. 274. 
SisvEHs(B.G.)ydiss. med.de placenta e aolatione artifi^SalLGroo. 

1838. 
StBXEliiLiNO (F.) , beproefde geneesmiddeìen'*, nit eigene onderrindaig 

én die mijner voorouders; naar het Hoogd. door yak EIldek. LVIII. 1831 , 

8t.3,bl.264. * 
het waterbraken (hydremeaià); naar het Hoogd. 

door YAir Eldik. LVIII. 1837 ^ st 4 , bl. 300. 
StExxa (J. A.), waamcmìng Tan een hardnekkig coUecq, Yeraelt met 

aanmerkelìjke (tympanites) trommelzagt, en gevolgt door 

Ìascites) buikwaterzagty langs den aigang geneezen, IX*. 1778« hi. 
l69. 
SzMBONs .(A.) I waameming omtrent de ontsteking en veret^ring 
van den moscalos psoas en iliacns internas; naar het Hoogd. door 
TAV Eu>». LVni. 1833» 8t. 2, bl. 97. 

amanrosis completa , dooi^ de saliyatie-kunr gene- 

zen; naar het Hoogd. door tah Eldik. LVIII. 1828, st. 2, bl. 131. 

over de chroniscfae- ontsteking van het druifflies (uVeftis chronica); naar het Hoogd. door tak Eldik. LVIH. 1829« 
8t.2,bl. 152. 
SiMOH Ja. (F. A.), over cephalalgia en colica intermittens, dsdflL^ 
werf gevaarlijke #n zelfs doodel^ke anònaalìén der toaschenpodÉende 
- koortSy osar het Hoogd. door tan Eldik. LVHI. 1836, st. 3, bL 
193. 

degeestder homoòpathie, een woord van waandm- wing aan leder, die op gezondheid en leren prìjs stelt. Uh het Hoogd. 
taald en met korte aanteekeningen yermeerderd door J. BosnAir T&ESLoro. 
Gron. Smit , 1836 , 8yo , / 1 .25. 

(G. H.), diss. med. de nozijs e yictn animali orìmMUaGran. 1826. 

(J>F.)^ over de bereiding en frericaamheid der tui^turen. Uit hel IIoo(pd. door B. IMitta». IXl. Ì8M>> D. K, ii> 5, M bl. 1. 
Suiaòif {Ì.)i' gelttidkise "àitSDijding Tao liet elleboogsgewricht, h^ 
«eoe f louw yna mìdiMbaie jttMn; nàttr bfèi SHkg^ttcb 'dà&t yak EIdik. 

Lvra. 1833, »i. 1 , bl. eo. 

9jtt(tÈih3È y^ b'èY%t Yak) bel ovèriijden en der verdiemteR "van C J. Nisow SH- 

Hirrs. XXXIV, 1837 , D. II, bl. 242. 
SivcLkm (JoHir) ^ HAndbucb derGesondbeitnikd de» «tettali ti^Mìis. 

Amst. im Verlage des Kunst- und Indiistrie comfptoirSi Ì809y -Sto, 

/3.00. 
SnuTEOS (J-H.), dias. med. de écabie, ioprimis de ejus répiiki<Aie atqae 

- coratioDe. GroD.-1833. 
Snrooo wiTz , over bet paDaritiam^' naar - bel Hoogd/- doèr tkir ^Ecms. 

LYIIL 1365, st. 3, bl. 215. 
SITAB.T (6. S.), oratiode cbemia, phyalcae antilfia ad scientiae di^ita- 

tedi ereefa et pbyslcae progrelaibas nltoiiis petfMttida. ^I. 1^4 — 

1835. 
SivtET (B)/ bentéltiiig éèùer dwarecbe beenbreiik Tan de dij, bij 

een man yan 80 jaren ,' deér bet oobeipeegbare -etijfselTerbaudy 

na te ver^eeTscbe beproerÌDg tAn bet gewoon becttbreukTétbsnd. LXXXIT. 

1839, 8t. 5,bL300. 
SiAttBM (Mi), waaroenkig Tan den oompiOÉk der p«af el^worm enz. Mei 

1 afb. IV. 1768 , bl. 387. 

. verbandelhigOTer betopietten van'TDgelen. Uit òttder- 

^vind&g van meer dan tijCtig jdren besduvivèD. A^tsU^p, 1816, 9wOf 

yi.80. 

gcnrleogeUe Ka^en-deflig-leDgeiige Togel- Ittis. Met 1 afb. IV. 1768, bl. «13. 

bericht van een worm-loozing uit bet reehter -nena-gat. rtrf IV. 176», bl. 466. 

'waamemiBg van ecD Ooat-Indiscben zeeworm. VI. 1769, D.I,bl. 387. Met afb. 
SuHOEinaRO (J.), dfas.med. de infanticidio. Gron. 1834. 
Slootu (G. T. tAH), diM. med. de aeartmtina. Gron. 1822. 
Slot (B. W. taw db Saiwr), obaervationcs med. de bydpope. Gron. 

1837. 
— — - (J. £.), di88. med. de vi natorae medicatnee. Gron. 

1825 
Slots (J. a.), di85. med. de ate? nodynia aynoopaU palpitante, ynlgo 

angina peetoria dieta. Gion. 1802. 
SxALLKHBUKG (F. YAK Catz) , iets' ovcT betgebmik wi kw4k-«blorÌde 
(mercurins sublimatus corrosi vus) ala middel om boUt tegen 
yerrotting te bewaren. LXXIL 1837, 0. IV, bl. 644. 

- • leorboek der achei kujd de. Leijd. Honkoop 

(xhamde Grebber), 1827—1834, 8to, 38t. /9.60. 

w>ordeeljge bereìdÌDg ran beC' anb-nlti^aa* biamutbi. LXI. 1834,D.XVU,n.<' 4, bl. 204. 

— proeve eener beantwoording der waag : Wat ^n zott^n? of' wdke zelfstand^faedi 

zoaten te worden gerangsohikt. UV. 1829, D. lU, st 1 , bl. 57. Smbot (J. G. be), diM. meci <U erysipeUt^ Lofd. Btt. 1817. 

Smbbts (CL H.) en G. J. tah DosvBaBzr , aaamedciogen op dea zevenden bifef 

ywaCG.OmnsDf over deal- ofaìet beflmettelijkheid dercholeri^ 

XXXIY. 1833 y D. I, bl. 98. 
reddiog y§n eenen drenkelingy die oAgeveer tien mìooteii 

laog ìq het water had Tertoefd en Bchiiadood werd opcehaaid. LXXX. 

1839, 8t. 1,W.L 

eea Mfoovd over de febria nervosa der oudere, ea over de dothieoenterie of dea typhaa ab do mia ali a der nieuwere 
gei»e8kaadÌ0Bii. LVUL 1836, supplem^ band 4, st. 3, bL 193^ 1837, 
snpplem. faaadi^ si. 1 , bl. 14. 

een woord over gastromalacia. LXXX. 1838, tuS, bl. 79; ft. 4^ bl. 124; «t. 5, bl. 129; si. 6, bl. 178. 

bydrocephalus acutas infaatam. Eerste gedeelte. LXXXni. 1838, Dv I, afd. 2, U. 65 , 122. 

bijzoaderheden wegeoB de kiaderziekte ea koepokin- éntiag. XXXIV. 1836, D. 1, bl. 19 , 130. 

beanjtwoordiag der vraag : Wat heeft de epidemie der ki n-; derziekte, welke gedoreode de jaren 1835 en 1836 ia 's Graveohage ge- 
beerscht beeft, geieerd aaogaande bet beveiligeod vermogen der koepok- 
inénting? XZXW. 1836,D. U,bl. 12,27. 

-— over de pbthisis pulmonalU. LYin. 1838, «t. 1, bL16. 

mémoire sor cetle quesUon: Tracer lliistoire de la pbleg- matia alba dolens; insister, d'après l'obsenration des faits, sur la 
nature et le tndlement de oette maladie. Ouvrage oouroané par la société 
Boyale de medicine de Bordeaux. Tradott da Xjatìn par M. Cosrss. Bor- 
deaux, Gazay, 1836, 8vo. 

proto- en dento-iddaretam bydrargyri ia verou- derde syphilitiscbe en scropboleaae aaodoeningen. LYUI. 
1838^at.2,bl.97. 

eenige waamemingen , aangaande bet gebruikvan bet ta r tra a potaaaae atibiatam, iogrootegiften, inlongontstekingen. LYIU, 
1836, snpplem. band 4, at. 2, bl. 109. 
■ ■ verhandcUng over de vaccine. Y. 1834, bl. 85. 

dis8.med.de vaccina ejosque virtù te prophylactica. Logd. fiat. 1831. 
SiiissBir(N. 6. vandbb), dìsa. med. de peritonitide puerperarum 

(febria puerperarum dieta). Lugd. Bat. 1818. 
Shzt(J.), diss. med. de miliaribus. Gron. 1817. 
< de arts voor gehuwden en oogehuwdeo. £en handboek voor man* 

nen en vrouwen, die aan onmagt, onvruchtbaarheid ea andare 
• werktuigelijke gealagtsgebreken lìjden. Amst. Base, 1810* 8vo, 
./LIO. ^ ^ ^ ' 

^— fJ. S.). Zie: Naauhvbbko. 

**"-*(F*)y diss. med* de maceratione ventricnli infantum. Gron* 

1820. 
SauxsL (A.), bedealdngeategen dehomòopatbie, beoevenaeene beknopte 

acbeta dier leer. Winachoten Buuingk , 1835 , 8vo , / 0.30. 

■ ' waameming^omtrent de genezing eener bardnekkige oniatep- 

king der levar. XXX. 1824, D. XXZIV, at. 2, bL 564, 

617. SmTB (A.)i 4ii8»iBed»4AtcttWie. Gfoo. 1817* i 

■■ ns. M.), diaB.iiied.de blennorrhagta. La§d.Bat. 1823« ■ 

(0.), spee. méd. de eiemine ^egr^ti. Lngd. Bat. ISSÒ. 

■ (L.) y proeimatig betoog vaq een volkoraen lecàntelael onrer de natniir 

en be^temmiog der dìeren en de pMgten der meiAchen omtrent 

dezeWe. Uit bel Hoogd. ,*9 Hage F^osmaer, 1802» 8^0 • 2 Da • 

/4.50. 
Smits (J.), ietsoverde kraDkzÌDDigen en de bebandeling yaà de- 

wWe. XXX. 1829, D. XIX , m. 2, hi. 25. Rheo (P.], di88. med. denephritide, observatìone Ittlt^raU* Traj. ad 
CW.)f di», med. nstens coustructionem organitm» aai- Biali«y et veram mediciiiaetbeoriainiDde^ediicUm, cum pervade 

flammatiooe appendice. Lngd. Bat. 1803. 
Skitz (J. C), diss. med. de scarlatina. Logd. Bat. 1823. 
Suvts (J'.)y dito. zodL emimèratioDem mammaliamCapeneium oobU* 

Dens.Leidae. Gjfveer, 1832, 4u>, 3tabb. / 4.00. 
Snabiliì(L. P. J.)» practische waarnemiogen omtrent ziekeijike ai^»- 

doenigen vanhet geaigt l^YIII. 1830, H. 1 , bl. 81. * 
. . — syphilitiscbe iritìs en denetver beh«ideiÌDg, 

metwaamiemingengestaafd. LXXXII« 1838, st. 5^ bl. 160> st. 6, fai* 

197. .... 

iets over de bebandeling der gezwellen , bekend oader den naam Yan kool, peatkool, peatbuil, (carbancuUM,4H»«h- 
rax). XLVni. D. VII,*. 2,bl. lOa 

beknopt verslag van waargenomene ea behandelde tusscbenpoozende koortsen bij betregement Zwilaera vaa Gòldliv, 
N.® 32. Rott. Bèndriksen (thaifs Wijnhcroen Seàdriisen) ^ 1827, 8vo ^ 

/ 0.35. 

— praktiscbe waamemÌBgea , aasporingen en aanmer* kingen , betrekkélijk de Terscbijnselen, oorzaken en geneeskundifpB beban- 
deling van tusscbenpoozende koortsen te yUfl$ingen. Eolt. Wijn^ 
h(n>en Hendrìksen^ 1830, 8vo, / 0.90. 

waameming vao eene door bet gebruik der kraan- oogen (nax vomica) genezene verlamming der onderste lede-t 
maten (paralysis artuam inferioxnm.) XLVUl. D. VI, st. 3, 

bl.235. 

vraarnemlng over de werking ea gebrnik van bet land. li q. S y den b a m i bij moeijelijk te berstellen ontwrìcbtìngea. XIX. 1836 ^ 
D.V,st.II,bl.220. 

■ diss. med. de metbodo evacuante. Gron. 1820. 
opbtbalmia gonorrboica en derz^ver bebande- ling, met waarnemingen ge8taafd.'LXXXII. 1839, st. 8, U. 294 ; 1839, 

et. l,bl. 40. 

waarneming wegens eeae verouderde riekte der pi»» blaas, met denelver geneztng. XIX. 1836,D. V, st. l,bl. 211. 

eenlge bijzonderbeden en opmerkingen, wegens de laatste roodvonk-epidemie.LIV. 1838, D. lV,st.2,bl. 81. 

iets over bet blijvend enonbeweegbaar stijfselver- band van SBunir, bij beenbreuken. LXXXU. 1839, st. 9 , bl. 357. 

lijkBchonwing, veel overeenkomst ofUeverende met die van door vergiftiging overledenen. LYDI. 1829, st. 1, bl. 79. ~3« — 

V 

Smaji (J.) I waarDMning eene» bubbole doovboring ntn faéc gedeelte d» 
kaakbeens, tot het gehem^lte^' btthboireDdey «n-tevens van hét zachte 
gehemelte, Imet vemoesting der lei» werktaf(;el}jk geàolpeB; aaar het 
Engabch dow Jì.!M<».l; LVIU. 1825, ftt. 3, bL 2S1. ^ 
SvBLtBN (F. A.)) waarnemingeii oatrent bei gebroilc Taa de borax bij 
icraamvroawfen. LXIX. 1828, D. n , «t. 2, bl. 198. 
■' dias. chìr. de spoodylarthrocace. Traj. -ad Rben. 

1825, 

(J. B.)} diss. med.dèapbaeelo padani prò <kii9t8 diverso. IVaj. «dlibeo. 1833; 
Snithlacs (B. M.), verbaodeliog over de nuttigheid van de beoefening 

dernaluuì<lljk.e hi^lorié'ióòiidèjeugd.y. 18(A, bl. 159. 
Sirxp (F.), vroedkundigeaaQttierkiiigèiiy etrrafbeelding eeoer bezwaugerde 

baarmoeder. Amsi. E Ivpe (tìnìììs de Grebber)^ 1793, in gr. plano, 

f 5.50. 
ScmK(A.), w«i«rDeniÌQg'Vàn'eèné'fcwÉiare verlossiàg dodr dékeizerlijke 

suede voor vrouw enkhid bcSde getukkig \errigt. IiXXXV, 1792, 

bìi 185, 
■ waavnemÌog'Wegeii»eeiiié'bei«erlijke«nedé, binnen de schede 

i^«kTÌgt. I.XXXV. 1792, bl. 140, 

waameinidg eener verlossing^ waarbij bet kindsboofd wegens het te naaaw bekken moest yerkleind worden, LXXXy.1792, 
bl, 1. 

waameming eener «loeijelijke Terlc^iog gepaard met eene «&is- Yorming der schedelbeenderen des kinds. Met albeeldiogen. 
LXXXV. 1792, bl. 37. 

' ■ waamemiogeeDersectio ceaarea.LXX^V, 1792, bl.83, 

Toorlopig berìgtaangaaode eene allerzònderUogste Te rio ssing. XXXni. 1794, D. I, bl. 25'. 

brief aan BooaB tìat bxm Book, aatogaande eene yerloasing ^ déor de natunr ▼<4bragt, mettegepstaande betaangeìEÌcht van het kind 
neh s<shuÌBeaanbood,in^etkeenen staat het hoofìi^ zielfs de bovenste 
engte van het bekken der Trouwegebeel was doorgetrokken. XXXH, 1791, 
D. 1, bl. 9»»; LXXXV, 1792, bl. 127, 

wttarneìmiDg.iohoiideodeeen geval van eene natourUjke yerloa- sing, die lang werd tegeogehoaden door een zacht gezwel welk de 
schede rondsom opvulde, en bij de uitkQmst bleek, door de pisblaas. fé- 
•yomid te zijn geweest, LXXXV. 1792, bl. 174. 

[G. J.), dias. chem* de stanno. Lugd. Bat. 1829. . 

rJ.) , dias. med. de ferro. Lugd. Bat. 1836. 

^.) , waaroeming wegens eene gevaarlljke en zonderlinge belediging van de band. XLII. 1803, D. U, st. 1 , bl. 84, 
SóBMMBEfNO ($. T.), over de ziekten yan de blaas en de'pisbuis bij be- 

jaarde mannen. Uit het Hoogd. naar de tweede verbeterde en vermeerderde 

«itgaye door H. S. Huxans. Amst. SiUpke^ 1823, 8yo , /2.40. 
_.- yerhandding over de bnikbreuken*, die aan den 

omtrek yan het bekken yoorkomen. XXI. 1810, D. VI, st. 2. 

de'corporis humani fabrica latio donate ab ipso aadore «ncta et emeoNiau. Traj. ad Rhen. 1794, 8yo, 2 Tom. 

/2.a6. 

-^ teriuoideUng oyer de nay«Ibreièk«fi. XXI. 1809» D.Vl, st. I. — m — 

SoBomma (S* T.)» ^^^ eenigs few^Mgp pUgten jegent de oogen. fie- 

wcrlct «o naar de 4*. uitgave uit het Efeofd* yertMld; Dont BUusé^ 1814, 

8vo, /0.60. 

' j ' oodenoak dar gro^ndeo voor eene TerDoderstelde we-r 
- deropn^ming vanr zenuwvocht deor de watenraten , en der imttìge 

gevolf^ j v^ke .d«Mrail voor de genee»^ eo heelbitide ;KNiden kmuiai a%e- 

leid worden. XXU. 1811 , D. I, st. 1. 
Sohk (B* db) > disoeurs , co la première partie anaUNniqne » p1ij8iologu|iie et 
' historique , vot let difléreiis aystbénes de k génóralion.iiidÌTÌdaelle de 

111 om me. La Haye Guinia^MbanL 1814, 8vo, / Oj60; 
■■ koriboDdige sei- en grondregelen .aa^gaatid^ de inentiog 

der Juoderziekte. Nijm..(«rii GoarenZoon, 1791, 8yOy,/ 0.27}. 

waarDemiDg van eene waterzucht der heraeaen aaden dood eent ontdekc. XIU. 1789» O.IV, ai. 2, bl. 36. 
SoLiHOBH(A.YAir), oratìo ioauguralU de praestantia reeraiJkmaiB in. arte 

ob8teiriciaprogeMuirai.'Additae8iiiiiadootatione9 aliquot, quibua eie* 

menta reoentiorum demonstrantur. Mediob. GiUisseny 1794, 8vo. 
I ■ ■ berigt van een a tea toma, wegeade tìen ponden Middel» 

bw^a gcwicht.. YI» 1790, D. XIV » U. 44Sw 

Terbandeling over eene berachte [Hroefneming van den geneeflheer *W.. Nooatwna.. (Over het verband van het foetus mei 
de moeder). VI. 1782, D. IX, al. 2, bl. 392. 

inwijdings-redevoerìDg , over de verpligtingén der verloakundigen, in het bcstuur der hartatogten ìà\ de geboorte van 
dèn menach. Mìddelb. de Winterto GiiUssen , 1802, 8vo , f 0.50. 

het werktuiglijke der verlosaing verklaard ,. betoogt en herleid tot één algemeen grondbeginsel* Leijd. Hcnkoopj 1799, 8vO', 
/1.80. 

vroedkimdige vraameming, betreffende eene vooròver*- helling dér Mar moeder. VI. 1784, D. X ,bL 575. 

verhandeliDg over bel onregelmatige der weeén bij kraamenden en nawve bekkens. XX. 1825, D. VII, bl. 139. 
Soioilo9{S%), aakboekj0 voor aiekelìjken van beiderleìe kutine. Naar 

den drìe en vijftigsten druk uit het EngeUch vertaald. '^ Hage LeeuweM^n , 

1803, 8vo,/1.25. 
SoMkus(J.), faerigtvan eene kwaadaardige verzvreering op den netta; 

doòr een smeersel mét wit rattekruid (arseoicum album) geneeflen. 

XXVm. 1785 , D. vn , st. 2 , bl. 313. 
SoK (P. A. VA») p verklariag tegen de aanmerìLingen op de bijdragen vaa 

Kjiollasbt nopens eenen cholei!a-lijder. XXXIV. 1832, D. Il, 

bL404. 

Zie verder; {««Jin.. 
Sohdeeiahd, waamemingeenerbeleediging der luchtpìjp, zondernit- 

wendige verwoKiding ; naar het Hoogd. doorTiir £u)ik.. LVHI. 1827 , 

at. 5 , bl. 417. 
So]rHAViM.K (L. db), dias. med. inqulsitionem in fé bri s notionem aistens. 

Lngd. Bat. 1820. 
SomrBTELT (J.), difls. med. demorbiasabarralibua. Logd. Bat. 1793. 
SooTi (Merkwaardig) van.spinqen. XXXIV. 1810, D. I, bl. 210. 
SocBuaAX (E ) , verhandeling over hetgeen er sederi de uitgaaf van het werk 

van. DBQ*if90iJ.B: Bssoi m. ^^ propri4té$ médicaies des pìamies ^ tonqmnéi a»ée kM /ormes txiérìeiuts H datr ckusifietOUm natmfdks 

3* tdit. ter bevestigiof en «Ubreiding ▼ah de dadiiD Tooi^ragm leer 

waargeDomen ìs. V. 1829, b1. 165. 
SotTDttr (B. £^), Tftrhaiideliog over de inenting der kinderziekte , ab eea 

eedelijke pligt bescbouwd eo aanbevoolen. Gevolgd van eeo fabel| zinspee- 

iende op het Tooroordeel tegens de ineDting door P. H. THSiuaar. ArnsL 

Ctajenschoi, 1792, 8vo, / 0.55. 
SouTBHDAM (J.) , di$s. loed. de he paté, organo corporis hamani dqMmto* 

rio, tam in statn sano , quain io aegroto. Logd Bat.- 1829. 
SpALLàHZAHi, berigt aaogaaode eoigesoorten vao vledermuìzen. XXX ili. 

1774,D.II,bl. lOO»- 
Spandaw (L. J. du CsLuis), diss. med. de laaro cerasi ▼irìbos Yeneoatìs 

ao medicatis. GrOti. 1797. 
Spanoohk (J. B.) , brief uit de Oost-Iodiéo aao C. L. BLtm over pian te n 

Tan heteiland Bima. XXXIY. 1832, D. I, bl.^356. 
SpzoLMAir (U. A. W.), diss. ned. de humoram aerimonia. Gron. 

1815. 
Spinge (W.) , zie Kiam. ' 
SpsaAirzA (G.) , merkwaardig géval eener schijnbare hartziekte; naar bet 

Hoogd. doorvAif Eloik. LVIII. 1828, st. 2, bl. 129. 

(D.), over de ntiUigbeid der dierlijke kool in de klier- 

ziekte; oaar bet Italiaansch door tah Eldix.. LVIII. 1836, at. 6, 

bL 556. 
SnEOSL (L. P. taitdb), brief aan J. J. yait deh Bosch over de vooiigeweiide 

ongezondbeid van de lacbtgesteldfaeid der Zeeuwacbe eilanden. 

XXXIV. 1817 , D. II , bl, 130. 
8»naiR6saoEK (H. W.) , weamemiog eener vergiftiging door de maria» 

by drargy ri. XLVIU. D. IV, st. 1 , bl. 18. 
Sntijvvs , over de nìtwendige aanwending der brandneteien (articatio) 

in koortsige zìekten; naar bet Hoogd. door A. Moll. LVtlI. 1826 , st. 6 « 

bl. 497. 
" verbaal eener breuksnijding roet een gehikkig gevolg , onder 

ongunstige omstandigheden; naar bet Hoogd. door tavt Eldu* LVIII* 

1826, st.4,bl.330. 
Spoed (Over den te grooten) van somroige geneesbeeren bij bet bezoeken 

banner patienten. XXX. 1833, D. XXHI, st. 2, bL 500, 664 , 

609. 
Spoboh (a. a.), diss. med. de erysipelate. Gron. 1814. 
SpEBiroEL (RiraT) , bistoria reiberbariae. Amst. im Veriage dea Konal- imd 

IndastrieComptoin. 1809 , 8vo , 2 voi. /12.00. 
■ ■ geacbiedenis der gewigtigste beelkandige kanstbe- 

werkingen. Medegedeeld door F. vait dee Beeooeh. XLVI. 1811 , D. 

n, st. 3, bl. 130. 

institutionesmedicae de doetrina de natura banana* Amst. sumtibus tabernae librariae et artonm , 1809 , 8vo, 2 voi. /IOjOO. 
Onder den tijtel: Institutiones pbysiologicae. Parsi et II, / 10.00. 

gescbiedeois van de konstbewerking der-graaovire staar Scataract). Naar bet Hoogd. medegedeeld doorW* Meitseet. XLVIL 
816, D. IV, st. 1, bl. 182; 1817, D. IV, st. 2, bl. 203;8t.3, 
bl. 80. 

— ~ — haodboeki Watt^da de algemeetie regeleo ter faebm* — 335 -» 

deliBg der fielcten (tberapU generalis) nen dieiiÉle voonl Iran jonge 

genee»- en beelkonst-oefeDireé , in stedai en ten pktteii lande. Uit het 

Latijn doorO. J. Pool. Amst. Suipke^ 1825, Sto, / 2.80. 
SpaEir6ZL{RuaT), genera Donnulla piantarono ex umbellata rnm ordine ^ 

illoamta et revisa, cam 6g. V. 1814 , bl. 121. 
SpmiNGBK (J. J. ▼.)> gebrulk der galvani-voltaiscbe metaal-eleciriciteil ter 

genezingvandoofheid en hardfaoorendbeid.XXXIV. ISOS^D.I, 

bl. 18. 
SmuYr (J.) , Terhandeling over de algemeene en bijzondere ooriaken der 

breo^ken. XXI. 1798, D. n.st. 2. 

' irerzameling van waamemingeny betreffende de boofdwon<^ 

den. XVn. 1796, D. IV, bl. 110. 

waamemiog eener verloMing Tao aaneengegroeide twee- lingen. LVin. 1829, st. 4, bl. 374. 

(L.), diaa. med. deplearitide. Lngd. Bat. 1824. SvTCKZT (J. B.), dii8. med. de haemorrboidibus. Traj. ad Rben. 1816. 
Spijzen (Over bet) van zieken. XXX. 1813, D. XXUI, st. 2, bl. 316. 
SÌaat (Over den onnkeren) der gezondheid. LIX. 1822, bl. 49* 
STAOGSHBiJBa (G.) , di», med. de cansis fa y d r op i s. Gron. 1835. (GO, diss. med. de zon a. Gron. 1810. Sv4M (G. E.), diss. med. de salicino. Gron. 1833. 

Stavs (J. W.), krampverstijving (tetanus), door werktuigelijke be, 

leediging van den rugybìj een paard. LXYII. 1830, D. II, st. 2, bl. 437. 
STAHmin , over de bevittd[ng bij de lijkopentngen van mensdien, die 

aan zennwkoortsen overieden zijn; naar bet Hoogd door yak Eldxk. 

LVm. 1835, 8t. 6, bl. 481. 
Staht (C.) , waameming eener moeijelijke verloasing , veroorzad^t door eene 

werkeloosbeid en verscbearing der baarmoeder, yan een doode* 

«Qkgevolg. XL. 1806, D. II, st. 2, bl. 287. 
— nataur- en baishoudkundig bandboek. XV. 18r4>> 

D. XV. 
SvA»»(A.), diss. med. cbir. de gangraena. Gron. 1793. 
STAmoL (J. B.), diss. med. de iodio. Lngd. Bat. 1823. 
Stabiiig(A«C. W.), mededeeling over de aracacba-plant. LVII. 1831* 

bl.226. 
-^^— brief betrekkelijk het colchicnm antamnale ende 

popnlier. XXXUI. 1796, D. II, bl. 137*. 
Stamho (B. J. H.), diss. med. de licbenis Tslandici yiribns. Harderw» 

1793, 4to. 
(W. C. H.), specim. pbil. de geologia patriae. lngd. Bat. 

1834. 
Stabz. (J. C), leerboek der heelkundige yerbanden. Naar bet Hoogd. vr^ 

vertaald , verbeterd en aanmerkelijk vermeerderd door A. tav dxb Hoot* 

Amst. Sulpàe, 1817—1818, 8vo, pi. 3 Dn ,V 9.80. 
Stavb (A.), een geval van mergsponsgezvrel (fungus medullari») 

der maag, benevens aanmerkingen ter vestiging eener symptomatologie en 

diagnosis van deze ziekte; naar het Hoogd. door yak Eldzb. LVUI. 1834 ^ 

st.3,bl. 209. 
SraBo(J.T« D.), berichtnopensdenaardder kinderziekte te Batavia, 

tot hoeverró men met de inénting derzelve alhier gevorderd i»; co wa| 
kii 18 waaKeoomen. X«« 1779» D. I . bl. 71 • — 336 -^ 

SviAo(J.T. D.)« b<wd>t v«ft ^ pw)e(he0iinygi. imBt.dap dooc buiil 
teo m«giie«U X*. 1779, D. I, bl. llO. t 

■ bericht wee^s ^ne doodfiluke waUrvre^^ Hk 1781, 

D.in,bl.271- 

Stbbmav (P. J.), di88. med.- de peripneomonja ^eca* LuBdp fiat. 

1801. 
SvsBiiBilU3|Bs(J.) , waarneiniDg wegeos h#t g^eezen vai} een phtbiaia pai- 

monalis door degefìzeerde lucbu IX*. 1782, bl. 543. 
■ l ii berìcbt betreffende eeoe gelukkige ea f oljLOaieB 

Bing vaneeo tympanites. IX'. 1786, bi. 266. ^. 

waaxneming over de wiUeiw(»UÌBg van bk tf^m gewrigt. IX*. 1784, bl. 357. 
SranrsxA(C.), di», med. de typbo Groniogaao anni 1816 » Geno. 

1818. 
Stegmahit, bydropepbalus actttaa; naarbetHopgd. doof tavEldix. 

LVIII. 1828, sL 6 , bl. 528. 
STBBi;.Xir (J* db) , verhandelÌDg OTer bet Davoncben en lùtriadeo dar at«eii* 

kolen. Uit bet Qoogd. door P. Boddaxbt. Afet 1 aib,. W^ 1773; 

bl,67. 
Stein (E. S.) , spec. med. dje eclampsia. Lugd. Bat;. 1837. 

■ (J. S.), ungueatum jaceae^eeanieawgeo^eskaadigpraiepanat 

XLVIII. D. IV, 8t. 2, bl. 142. 

($. £.), spec. med. de bydrope. Lugcf* Bat. 1799. Stbih bero&b , over dea wittea vloed; aaar bel Hoogd, door tait "BaJOìai. 
LVni. 1839, supplem. band 5, st. 6, bl. 552. 

Stbihhetu, berigtomtrent specifieke mid^delea, aaar bet Qoosd. door 
VAV Eldxk. LVm. 1835, st. 1 , bl. 63. 

STmiimETz(C,)f twee wearaemiageo vaa beklemde dijbr-^akea^ wr^lke 
koudvurig werden , ea eveawel volkomea geaazea \ aaar bet Ho(D|^. qie- 
aiegedeeld door M. Mabis. LYIII. 1829, st. 5 , bl. 447. ; 

Steihthal , aanmerkiagea omtrent de ziekten des moederkoeks, be- 
scbouvd ab oolvaak vaa dea dood der geboreaekiaderea j aaarhet BEoogd. 
door VAH Eldu. LVIII. 1830, st. 4 , bl. 357. 

StiBttoVBir (H. Sghuubvar), kruìdkuadighaadboekbevatteadeeeaeiyalfr- 
matische bescbrijviag vaa alle ia de Nederlandea ia bet wild ^pe^ettde 
boomea, beesters ea kniidea. Aaist Sepp^ 1816—1819, 12ao, % 
Da,/ 4.50. 

... : kratdkoadig kaoatwoordeabo^k, bevattaate 

meestalle, tbaasia gebraik zijade botaaische kuasttermea. Uit ver- 
acbeìdeae schrijvers bijeea verzameld, aiet verklariagea op^ebelderd ea ia 
eeae apbabetiscbe orde te zameagesteld. Leijd. Haztnbergy 1825 fSvo^ 

/ 1.80. 
SvsLWAOBH (L.), vraaraeibiageabetrofreadede geaeaìag vaa ale uà aonia* 

IX-. 1781 , bl. 199. 
Stbhbuis (L.), geaeeziog eeaer besloteae liesbrenke, . andsgadem 

ver a t é rv i age vaa eea gedeelte vaa be( ael, dttaaea darm ea eea ^root 

deel der dikke darmea , bet darmscheel , xyade de oatlaatplaata voor . den 

afgaag ia de lieze geblevea ea door eea koasttaig gemaUuetijk gettiaakt* 

Metafb.IV. 1755, bl. 423. 
Sterfte oader de schapen ia Zaid^Beverlaad (Zeekad). LXXL 1830, 

Jalij. bl. 302. k — 3S7 •- 

Sftmfla màptàb tcba^en io degetteent^ PdederoHen (moimée IMètìk^ 
Jaiìd)«LXXI. 183a,Mei,l>1.2IO. « 

Svsviufs (A^ J. A.),- 4iflB. bbstetr. de conditiontftms , qnae-tpad partoHènleni 
fsectioireiii caesaréam^ t«l potius ìtiàm syncbondroseos otstmif 

• puMt pofltulaiTt. Lugd. Bat. 1817. 

' " (?•)> «^* "»«*• <*« amaarosi fonctioiudi. Lngd. Bat. 

'1S27. 

(J.), bericht Tao eeoettergemakkelijkeen eenvoudigemaoier, om bit lalpeter gedephlogisteerde lacbt ▼ooit te breocen. XXIX 

1786,D.I,»t. 2,bl. 136. 

SvKWMoa (J.), praktìkale Terhandalìng over eene «ekelìjke gevòeligbeid 

M^an bet oog, gew^oonlijk awakheid van bet gezigt genaanid. Uit bet 

.•'EDgebdb, nAr detweede tùtgave door H. F. Ibysobn. Amst. twA J?# . 

1816, 8vo,/ 1.20. ' 

SmcanL (F. tasj^ Tépgelijkeod taièreel In welk bel ondencbeid der kenfee^ 

keps vaneene rotkoorta (fehris putrida) met die van een ontste-* 

kinga-koorts (febris infiammatoria) word a&escbelst. XXtlft. 

. lB00,bl.3«. 

■ ■' gerecbtelijk en geneeskondig Yertoog, waarin meo op- 

. ' -wAt de aandagt der geneès- en beelkandigen van dece negen yereenigde 

departemeoten, ten einde Tan bun de kennis en genezÌDg der venuskiiraa- 

' len raeer en meer aan te matigen, en ia welke de maatregels om dit nntlig 

. aigl-einde te bedoelen y worden Toorgedragen. XXII*. 1799, bl. 80. 

geneeskondige Terbaodeling over de bea mettendo beerscbende ziektens in bet algemeen (morbi epidemici conta-* 
gioai). XXII.. 1800, bl. 63. 
SnsnKH (£.), bereidingvan bet ozydum ferri fascnm. LXII. 1837, 
ID. U y September , bl. 249. 

' ■' bijzonder terscbijnsel blj déberaidinf 'vm bet oiydnlnm 

ferri nigrum. LXII. 1837, D. II» September, bt. 249. 

iets oTer den sulpbar praecipitatnm. LXII. 1837 , D. IT 9 September, bL 245. 

SiiBBUKo (G. SwAaTBiTDUK.) » lots over de'cbolefa , zoo ala déielTe biiH 
nen Hamburg is waargeoomen , briefsgewìjae roedegedeeld aan A. J. yah 
«BEMWiftEir. Haàrl. làos/es , 1832, 8vo . / 0.40. 

• t *i < . > ■ ■ ' « ■ din. med.de coenaestbesi ^ 'atqne ejoi 

aberratione a slata normali. Lngd. Bat. 1806. 

• I ■ I ■ procve eener oordeelkondige bescbotming 

van aommige belangrijke onderwerpen , betrekkelijk de z lek te der g»- 
leerden van W. BÌLnsAniJK. AìmU Immerzeei ^ 1809, 8vo,/' 2.40. 

mnj ' ' ii" ^ ■ n ' ■ ' brieven aan SoPHTA over de keuse van eeà 

gè n e esbe e r , bandboek voor alle standen ; vooral ingerìgt om de k wa k- 
isalverij en denelver noodlottige gevolgen ipgen tegaan. Haarl. Mókm^ 

, 1812, 8vQ,/ 0.75. 

■ bet ceebad of overzigt over den ooiaprong 

69 de iNitiigheid der baden in bet algemeen; beneveito eené meer opzette- 
lljke besobonwing vali den invloed der zeeiiaden in bet bgzonder, op de 
bevord^ng of bersieliing der gezondbeid, door geneaskundige waame- 

' iviiogeo geataafd ; met een aanbangsel nopens de nienwe leebad-inrigting 

, te Scbeveningen. Boid. Bkusé^ 181^, 8vo, / 2.80. 

STUisTaA (6.) , disB. med. de mnriatis barytae, vulgo , teme ponderósaa 
aeUtae-iMi^ obiervalit pvobalo. Gron* 1797. voorkomende ; met aanmerkiogen eii ^erklAdi^eii dèr TenckìjiiseleiiTiriel- 

,ke4«>byrlieii;cy)ga;«D.plMt&]id)b«o. AiB8t.i«iidE^ I807« 8to,/0.ML* 
•: — ;-;-; — 7-7- — ^ scbeikuodìge^frhaiiddiog'oyar'JMimet looteof fattwftn- 

gerde regenwater ,of haDdleidiogl^jde.ftwproeviiig.^vaii iieUehc.,'net 
. .bet liqjipr proJI>aVQ>'iuiB ^irtombargicUB, bet liqaor proba to- 

rius HAHVKXANiri eD het aqua bydro-sulpharata. AnuC. tioji 

.^j, (thaps^^Ar Grebber)^ 1809^ JBvo, / 0.55. 
St^bb (Wf ], giftkuodige tafelen y een oterzigt vaa da toevaikn , bebaoddiDg 

en ontdekkiDg der onderscheideDe vergifteu^ ttit Itèt.rijk der delitflof- 
.. .il^« jplaojteo 90 4icireoi naar de oieuirateproeTeit eo waanieiinBgeB*'i9ik 
. beft fiogeùcb enbetHoogd. overge^t, naar de DniUche uitgave in liet 

HolU veftaalden metaanteekeaingen vermèerderd« F^ran. f^mt^ 1826, èlo, 

/l.OO. 
SvoftCìy. ^v6rile-geeUttcfa.t, «^nellieopdéaaiMRrèiUcidvÉD galsteeaaii 
. .beni»t;<>«aar bel Hoogd. :door tait Ecdix» LVIu. 1835, aL 4» bl. 

. 289. . 

Stoi.¥is(J. B.), di88* med. de virus sypbilitici ezisteDln,.ieK diagÉoai 

prae9ortm pw^b^to- Iw^i» Bat. 1830» - 

Srouva /(A.}) ov^r.da overbevmcrhtiBg» XX'XIV» 1828^ D.I» U* 

.108, 122, 
$rpL|:. (Cf), aanbang^el 'van bel werk .yan P« Garitta ov«r de utllaBdacbe 

kapeljed, vooi'kQfQPnde in drìe waerelddeelen , Asia , Afirika en Ajnerw 

ca^Amst. Gratu'iu, 1790--^ 791. Met afb. .5.st./.31.50. 
«7-: rrr natQurlijke «n naar bet leven naauvkedrìg geooalenrde'af^eel- 

dingen der spooken, wandelende blaadeta, xaJietapriagbaa- 
"^neti, '!|:'reKe|a« ^r.eksp'i'iDgbaaAeo en kakkerlakkeo, fa atte 

vier deelen der waereld, Europa , Asia, Afrika ed Amerikaboiahondende, 
... -met derzelver beaobnj^ingefi . id 't 'Holi. fen Franscb. Atnst» Sepp ^X^^h-j 

4to , 72 gekU |4. t Do , / làbm. . •' 

■ »j: ■< (H*)» raffio <inedeAdi^JD.BQSocxuBÌQ pmctioo Vindobonensi. Lugd» 

Bat. Leijd. Honhùop, 1801, 8vo, 7 vii, / ll.OOJ 
Sroi.paa.TVS jQf: de -jqogeartE bij het eiekbed; een ceer belangrijk iveikjè 
N vodr jonge doctooren, beehneesters, apotbekars,- beoefenaars io de na- 

ruurkunde enz. Amst. 7ian£s^ 1790, 8va,/ 0.75. Hit bet fiao^dw^door 

eenen vrieod iiàn arjn Vaderland, Tweede verbelerde drak* Amat. -mm 

Es, 1801, 8vo,/ 1.25. 
Stqltb(J. H.')» becjgt wegeus de verhandeliag. ^wn den flaer-G. Àamàmy 

'0?er dealagaderbrenkem. XXVII. 1773, D. II» 6L 2, iil. 443. 
Stolwiiìl^G.J.), diaa. mecL-de febre catarrfaali.Lugd. fiat 1836; - 
lSvpor(D.), biiefneipeiiaden'gekikkigen«il8lag4Ìer in^nting ^vanenige-ieiii-^ 
. darflo le Bodeghmn. XXXII. 1790 » B; 1, bl. IdO^». 
jS«on.(Pr), proeve eener nalmii^-^bescliinìyìng'VttD dèa oéodor, don fler 

der Aodes of den y ul tur gry pbus yan LiNifAaus» XXXIY. 18Q9, D« II, 

- ..bl«Ji6if i7L 

j. t > — t— . de proeyea van Da'»! en CoaaCDaa ter irerkrijgìnf yttn het 
Ìpogcòi»t*AelaaUberfaaald. XXXiy..i8Q9»D.I, bl. 106. 
(B. W.), dtaa* med. de>tal itpedìbua ^varU. Gron. 1833. ^vo80H.(A4 yf* yair), ^ower het.febimikaaiiTde bailladonna, yixmianMltjk 
aft een oploaaend niiddel;\naar hetfloogd. dùtìrWàa^EsMtx^l^V^, lSl4y 

ai.2vi)l^ 143. 

■ febr.U.:iniienni[tt«iia: lar#»ia aaMi^mwi^a ; ui AiM^WtBodfed* dMr-ifàii BMtei VBSb ìStJ^ iMJihl . hm^^^mi 1 , 

, - U * .bì}oà oliftillMÉr ibiMst. tev «méiiiis <bm-ffèraÌBbe^ en v^ 
nlceratien der onderete ledematen. LXXX. i838^:^''Ì »'l>i. 

t !■<' I -(F.), wtariienikig eiUer ' Z0^ .nm^i^oitelde. .be«ii brew^k* iStX. 
1828 , D. IV^ 8t. 2, bt 269. 

$T»AAL (J. TAir mei), diss. iiicd« de o«,UérVo. Lugd. Bat. 181€< ^ 

MwmffCl F.),(dftu« umA. der»»oUé. Ltigd. Bat; 181i». 

£tBA«ximiEKi($*)» beiifiAadenKi«k ;vaa MetaviiiJQ wàfiet'vrìje.of'iM&aD- 
deTe stoffen gemeogde of verbondene arse ni k» volgens de onlan^ d4»or 

. ÌAaìUh < |MM)r(;t9ltlde bi a ni er Bepreefd , • 'gewijzigd - ' en onder - -flekere 
^Mnèw^en «mbeveUii9wanx% betondenr LXXli..; ^8B»^ Di* 'V, 
bl. 37. .'•• /-'>' •.'■•'• ,:".'. .1 ^' . ■ ■ ■ • »»N^- ' -w/ 

.', -.i f irir i un II IH' rpractuEk pimang^ .over "de venchaieade behandelii y u 

. der met organìwbe stoffen gemengde arseoik-atoffini ; oin doelve tot iecìbrB 
« 4fiK]beidÌB|;aoff>her)kéiabiiig> vaaket araenieiML gMchikttemaken^ab 

. t» «hédé eeè défgelijk oiym^i%t over de verpebiUeade n^inicreD van redaetie jler 
-verdacbte araenik-soorten. LXXIH« 1838^ D. VI, b^. •!« '. — i 

<.£».*.: — I l ■ ? ■■ over cbemisobe atonMii. XXXIY. 1824, D. l| 
bL426. V / ' 

"' 1 i l. fi ' bebandeling vanr den b ar n »leeii- «tolfeRa- BascBBikB» , «om uitdenzeWca de bari levens mefc al de prodncteo der<)e8tiUalio-to'ver- 
kriicen, nader beproefd en aanbevolen. LXII. 1838| D. IIl^ Judij, 

.... ^ de constante batterij toegepait!' q|i eenen .òiettven 

- liyd*r 0-0 xygben-»kvtk liobt-*t cesie l en eeneb. nieuwen bydro-oxy*. 
ge^n-beweègkracb't^ioestel. LXXIII. i839,D.,VI^ bl.259.. •- 

^ en C. Begibr, electromagnetische heià^^ìà^B* 

krà'^ht étf Adtiwéllditog daarvatt'tot een ele«tròaiag>noU«obe« wa- 
Ieri. Uté T«fb. XXiXIV; 1835^ D. II, U: 404 ^ 418i 

— over het watervrije-ófzinto^ blaaiìiriniir vÉnTiCA^T- >Mir;OtXXI¥. 182»; D. If ,bK 41 » ^7. 

de bttis ttttf 'K.K>aA opde •InUfi^op «en Lair- ir B G Ky nader onders^bobl en foU eeiié'iyekaT van scbeikoiMiige. < 

geadbfl^t bevoSidea/LXH. I83S, D. 1 , Mij , bl. 61 i 

^^' * ■' — ecbiélkwidfge waamemingea» beliflwnde eeaige schoane in eene oeòlipilavlam , eene nieuwe , snel eé { 
'ÌEendè aetberbtaaspijiy, en eene e|igave van eéaige, hoogst be k nopie 
miéiroefaeniiScbeoveQaV tot inelting, of kttp^Mert'ngvàll^iieialen en 
«odere werkaambedei|. LXI. 1833, D«Xy,n.^2, bl. 61. ^ -• 
:" ' ' ' i'"^ oratiò de ebemiae recenliòris in c remen t ie anpie pne» 

>tAiitik.' m. 1823— 1824/ ' '•" 

^' — ^^<.'^'de'clflòrilko-vèrbìnditfgttV,'b«sehoiiiwtlja'fanre9ehei- -'-*<- kandige, fabrijkmatige, geneea- en bnishoodkaudige betrekkingen^'GrMi, 

iOpMléKjr, 1828', 8Vò. 5 tal. / RÓOl *f^ - 

t&vef t«t toader en nilivtoeflger gìUbMilk^i^^ I. i li fèlle ciiindeftptebs. LXi. 1834;IX'X?tÌ»it.<'6, bl.24l4^ 
r i ti j — I .t I É % sebéiknncÉge verfiaadelibg over do <et« ébò n io é òa \àn i- 
nino, bevaltende eeneopgaal vandenoelver verschillende bereidin^en^ e%èn- 1822, 8vo, fl.lO. r ;} 

'^te&viRDV'£x;{S.)y beAslirfjvMg van^ecoeD galva«Ì9cJieo .•d;en«grftt#f^ 
iDgerigt en ^ewqzìf^ natr dea deflag^tor: ^^a»SAi&, oiet «rdcce opg^w 
▼anderaelyerTèncinlleBdewerkiog ea gbbniìlu Met atb. LXY. 1832/ 

U¥II^bLi7a. : I 

* en Th. ▼a» SwiVDSEnr, yerslag ▼«! eenige proefnemingen 

over MI nieoir dond«rzilT«r. XXXIV; 1608. IX I. . bL ^. 
278. -. r 

dtss. med. de baem ateniesi, Gron. 1819.^ ^ . 

g«lei Taù.hertsboorn, voigeos cleii Heer "Pmum^^ ',' I 


^•tna vocdalgàande bdiandeliogoiet teoig «lur. LXI* 1831 » D. XI« ««^^l.^ 
' '■ b1. 13'. i' 

' j ' ■■' "■ ■ — — — over cene verèenvoadigde glasblaiferslanip; dieOttig 
/;tot*bel)jBbfléiÌDg.vaD glazen buiaeo-an tot verrig(ÌDg vati vele adieikaiMlige 

werkzaambeden. LXI. 1 834 , D. XVH , n.« 3 , bl. 121 . 
iiV ' -' ' ' -t ' ' '" overde gloetjlDg van pUtina^pons eo kamfer. 
v;X3Xl¥. 1824, B.Iyl>l. 387. t 

fJi. ; .. ■ ■ ..r ■ ' ■ ■ aanvrendiiig van boaten fohfjven ia plaata van pa» 
A.>)pìereD.of woIIcd achijven bìjide opstapeliog vao de gAl vaniicbe kolom* 

LXII. 1835, D.I, December^bU181. 
j+-rn — . f > : l i — o?er de beteiding van bet bvdroiddaa potassae. 

XXXIV. 1822, D.I,bI. 356. 

> bescbrijving van eeoen bydro-oxygeniain-toeatel 

- fteMiHirdaoopisch en aoder; gébruìk. Met 1 pi. LXXUI, 1837, D. Y. 
, ite. 161. : . . ; 

■■ over inuliDum, dablinmii en ulminum. XXXIV* 

: 182è«D.I,bl.402. 

■ "^ — 'i verslag van eenige proefnemingen, opqglelijk de stellii^c dei-lode,, in bèt «erk gesteld. XXXIV. 1820, D. H^ 
bl. 290. 

de bereiditig vao kermei minerale en salpbnr au- »<l .X O ■ il I > ratum antimònii 4óór' dblocatie Volgens MtnicuLUs geacbikt bevondeo. 
I I/Xn. 183», D. lU , Maart^ U. 12. 

verschillende waarnemingjen en procven omtrentde kria- 

1. U Mixe r i ng der . io u t«n ^ en in het by^onder . omtrent de werking der 
i. Inchtopditvencbijndel. LXV. 1829,D.lV,bl. 193. . , 

eenvotodijie.iloestel. tql* knnptbfvxiexinip imn eenig 
. .water of ànder vocbC, door gewonen iwaveUufea ai;tber« LXI. 1830, D. X, 

-:ii4°:i2;bl.-314.. '• : . • • . . • , 

•?tr— t-frrrrjir-. .ijb^.ftoetytfellen. viM» BiUlapeet ter daar^telling.yan kan atjj^ 
,. .onderx«pht -en bij . uftat^ idiensUg. .bevonden. LXXII... 1839» ì). V , 

bl.583. ;:..:. ; '•' , ,.;. ;' ^ , -. • " 7., 

*' i>MM . , | .., ■ .,,.ov(9P lietyifrmogen d^ gkseijende zwavel- en pbospbor- 

dampen,«nbet lichten, hetwelkbij de ver^eniging T«n awavel 

i/tf « pM> Aitb^Qf «(» inet.^nMa»ige ^ofr<9n ontataa^ h%l* 1825, D. U, n.® 1^ Il over bet nut dev li\tejr i.ngen jn^ ^<|Df.nc,:^ en ni 

~;idefla<toettelkn,met l^wik^ <metopgf,ve và^ld^l^eil^, yerbeterdemrigtin- 
gen en bijatfndeire Uifepa8iÌQ|^'op:d« ver»^meVng yan Jijcbiaoorien xooder 
.eìgenlijkea kièbt-lMileL ^c tó figt Iì:!U..:1826, V\ U» n.^. -341- 

S*mAnvÓHlKi«(S.}., ontdo'de eMtfmia et«dnrfnmda reraja mttàmor- 
phosi chemica. III. 1831—1832. 

I l i -r- i ■ 8fehcikBa<Bgéverb>ndcli^g<yfèr demorphlae en «n^ 
derQ boofdb6iUiidde9leD des opiam», bevatteodd eeae opgaaf varo denéWer 
geflchiedenU, verschillende bereidingen^ •igensohappóàyverblbdiiigeiteii 
geiieeskoodige vertnogens, in vcrlMiiid melode hereidhigen en etgenschap* 

t peodèr- iolaiKÌ««h« opiam-soorteii»' Groo. Ùomiens^ I8ÌS3/-8voy 
/1.80. • -r- 

eeirig» D ed er pi affili gen, bewmlutellìgd dcKNr ver* schilleiide drooge sti^bn net ooderscheidene Tochten fav'aànrakiDg'te bien- 
^gen; aangedoid oQder\leii naam yma acbeikiindigeo regeo. VSfli 1829 , 
p.VII,D.*'2,bl. 59. Vt* 

■■ * ' f olle Tali e«oai8ebouk. LXII. 1835, D.I, Decem» 

ybl.188. ( 

■ diM« med, de opbtèaloiia ueonotortm. 6ffbo« 1798. 

scbeiitnndlge TcrbamfeUiig overeeDige TerblmttiigeB vaa den phosphorus. Gron. Oomkens (ibabt de Grtóàèr)^ 1809 1 -Sto y 

/1.00. ^ 

-k*- een xeer gemakkelìjk en^ eentoodig werktuig, om den pbospboros in Tormen té' breiigen« XXXIV. 1810^ :*!>; ^n , 

bl. 325. 
:, ., : 1 • r .• ■■ biizonden .lerbrandingen èn onlploffiogea tra "pbseii 

pbor-waterstofluclit, ab ook van poussium.. '!iUJd834yi»D* KM!!, 

ji.^4,èK191. »-• •' i • . . - * 

over eenen' eimyòudigeD' DoBHmHBasGHBa%p.latiba-^ TttartoetteL LXII. 1838 , D. HI, Maart, bl. L 
f'- , proeineiDiogen, in bet mrk gesteld ter ootdekktag tatf 

eene ▼ermenging van gewone raapolié met flomwijlén tot eebé»*ìleeL 
'la^n prij» verkrtjgbare Ujnolie; LXY. 1830:, D. V , bl. 413. • r^ 

microcbeiniscb t eag ee rioea t el ontworpenen;bepncfdA itti LXn. 1836^ D. n, September, bl. 1. 
11 1. t > ■ ■ i» — i l '■ boogrtgevoeUgacheìknildig reag0tts voordè eleolri«4- 
teit. LXir. 1835 ; D. I , December , bl. 183. : 

berìgt omtrent éeDige inlandscbe siropen. XXXIV. t •• «^ • 1811,D.I, bl.33, 57. 

kleurìng van eenige suikersoorten, door middel.Tan arsenikxour. LXI. 1834, D. XVII^ d.^" 3, bl. 13& 

berìgt van eenig ooderaodc , dientadè. toC.ondtan^^beiding dea gewonea* tarwenmeeU, van bet gewoòo gàrstenmeeì. LXI» 
1833,D. XV,n,^5,bl.256. 

over xaiverìog van gewone. terpenlijnolie zonder overfaaling, door middel van xwaTelznor en magnesia. LXI.' 1834yJ). 
XVU, n.«3,bl. 132. 

yenlag van eenige proefoemingeo , over deverbranding van onderscbeldene lìgebamen, in bet overauurd zoatauur ga*» 
XXXIV. 1806, D. I, bl. 311 , 329. 

een gescbikt werktuig ter ontleding van het water door bet.galvaniamas.-Met 1 fig. LXI. 1825, D. II, n.'^.2, 
bl.77. 

over regelmatige cn met dnikkingwerkende waterat^fr Il '» {«D àY>oil8tofsare1u€liti4oe«lreir«»*>LXlK:18MuD4 3SiUàm.^4ii 
bl. 181. . .....: ...,:,. 

Si|mATuroaEi.(Si) rbaftchr^Ting taneeii wdbtìùatà Fà É tiì h XUM m a gne tUcli 
-•••^leetrMch. wecktuig» iimle^ded4 co met proefoeniiiìgm .0pgebcl« 
x:.denl^LXXIlL1836.D.IVybM... ! . 

*-f f !-' ' '> • ■ . ' ^— r ▼telfUg vtnoen FAlukOMlscB Yonkengevtod maglie» 

,. tl:89h^'electfJ4eh verkcuig. XXJULY. 1832, D. l, bl. 210, 227, 
341, 361. 

■ ' ■'■ *■ 'veelviildigé nutlige afrawboding V«b mb», duv die vao 

:J?i7C3n èli KjòatfVE gewìjxigdb wijb^geQstlanlp^ -lot «eii< iittki nm 

..bdtngr^e acbetktiDdige «erkzaaaihedai^ LKV. 1826, l>. I| bl. 

2d0« 

* : ■■■ ' > "'^ . ■ ■ • ' — ^^ bver ef 119 i.voaiidQninde ^servje^bMtndiag door bei* 
weging in de vrije lucht, als mede ìd eene ballon mei bestei^4i|g^ aa^mer 
.r:nw> ziwBtoflucbU I^^U. 18QB, D. UI^ :Ma/fri» bl* 15> 

■ devan zelfoutbranding van tìnblad, doorbenich- 
j...dgd-8al|tetèfainr koperv- onjjher b^vofaging van ettMgan phiMphorua. LÌSJL , ..I83Q, Q.;X, n<^: 12, bU318 

■ Th. van SwnfDE&xN en G. H. Wachter. Deproef^van 
ii.CiUUiipfir ter yerki^ng der DaVù'schs sei fata ndigbeid in ìbet 
, itverkgesteld. XXXIV. 180», D, 1, bL 41. -.. r ... 

Zie verder : Rbihwardt. 
Simuf^Bun (A.), om bel bt8mttt& teii.lQodafle acikeidan.L3UI. I8269 
/ll^l,31aMi,blJ264. : 

■ (L.),een gerat van malnm coxae^senile; ttiaii becBoegd. 
. dóor. VavElodl. LVIU. 1839, at. 5 , bl. 440. 

Strunz, zeldzame vormen van vermomde : luisfebeapooaende 
r koortien; naar bel Hoogd. door van Eutul, LVUL 1^6, auf^lem. 
^ toMÌ4^8t. 4,bi;332. i 

Struvv (A. C;), Metal tafelen terredding Vanda» d oi l«n-b on dabeet , (vocns 
.:.«ini:vAtteeneaeorjuisteafl)eeldiagvanceh doiien bond) van vergiftea 

énz. Amst. sdaJtes, 1798, / 1 .00. 
Ifi ii ì (Li A.)^< genetttig eener beete watersuebc van de beraen- 

bolligbeden; naar het Hoogd* door tav Elisia* LYIII. ÌSÌS^ et* *4y 

11.306- 
Stoaet (G. V.}, diss. med. de putred ine in corporé vivo et de ajitlè^p- 
n- tièili.^ iJUgd; Bat; 1918. 

(M.) , heriniieringen uit de lessen vao F. J. Gall over de h.eraae- . ben , aia ««diatiBcheidene en bepaalde. werkluigen van den gaeat, . jnet 
«fteekening vin den gipsscbedel , vraarpfj de werktnigen door. Dr. Gaix 

* zelve £ijn aangewezen. Amst. Yntema, 1806, 8vo, f 1.25. 

1»' • i — ■- de 'ne tt at h , zoo aU bij voorkomt op den bekenden aardbol , 

. «fgebeeld dodrJ. Kunpsa. ZaIuBommel. JNoman^ 180à^-lB08i Svo, 
gekl. pi. 6 Da, / 60.00. Tweede verbeterde dnik* 183&-*48a7 , 8%t>9 pL 
6 Dn,/ 18.00.. 

Stokken beti«kkelijk de epidemisebe ziekten, Welke in 1826 in ons 
vaderland en eenige nabìj gelegene stlreken géhèerscht bebbèn ; medegedeeld 
door van Eu>iK.LVia. 1827, st. 5^ bl.385; at. 6^ U.481; 1828, atw 

. J2, bl. 97$ 8t. 3, bl. 232; at. 5, U. 385; st 6,.y. 481; 1628^ st. 5, bl. 
385; st. 6, bl. 523; 1831 , at. 6, bl. 481. 

8tirii»9, bebandeling ceoèrorbbitis, door inwikkelm^^-der bvlien -^ 343 ~ 

..tioor xtiUdi ymtt hpefctp fcb tewtruofcen , aiet dooddijkdp afloop ; nwr'bet 
Hoogd. door van Eloik. LYIII. 1838, suppleAi. band: 5,- at; 4^ bL 

S9VTa>(W« A.)t TerhaodeKng ovev het Vermogett der loogsonteti ia de 
geneeskunde. Uìt bet Hoogd. LXXXVUI. 1803 , D. J, bl. 178. 

%A3B0(D.S.), morbo rum exaDtbejnKticorom descriptìooes, tabala- 

^ jmm foroMl ordiilatae, spectmen, v ario lai ru m atque vaccinarum decar- 
8um et curatìoiiem exhibeiis. A.msfc.. van Bs (tfaans ««/t der Posi I^.)y 1809 , 

. .4te, ri-80. . - . 

morbocum, ezantbematicotiim àpttìnftàùUìA j taba- — ) l«niflif4>«ma wdtfiataey; specimen secamkony varieellfre-atqiie scarht^ 
tinae decursom et ciirationem exbibens. AmsL van^J&jj 1010 , 4to, 

■ gr -moKborom exantbematicorom deBcriptiottlsy tabolanim 

forma ordinatae, apecimentertium, rubeolarum- atque ÌDrM>vbìllaram» 
- rdoramim elcurati^nem exbibei»« Amst» wtn Es, 1810 , 4to ,/ 2.20. 
Succow(H.), over de loogoìitsleking dérkiuderea; -muo* het Hoof^d^ 

door VAR Elda. LYin. 1836, st. 5, bl. 385. 
Snmuii9.;(A. C.G«)i. dÌ8a« med. de cboLerae Asiaticae itinere per 

Belgtnm leplentrìooale. Triy. ad Rben. 1835* 
• Il ' respoBsio ad quaestionem physicam: exponantor ae 

dijodioentur variae 'cam obsenrandi tam oomparandi rationes , qoibua 
, (quaaHlff yapQria .aqnaei in atmoipbaera vel aere qaocUnque con* 
>. ^tineatnr, determinarì possit. 1. 1829-^18309 cum 6 tabb. 

r*« (&•• F*)| ofvtio, de aaimi fortitodiney virtute inedicls propria, maxime illa in epidemiÌB coaspiciia. li. 1826-r— 1837« 

di», med. iberap. de arsenici in c o rpure bumano ■effectibns ejnsqne osa bodie celdbrata medico, praeseitim ad car- 
cinematis curatìonem.Traj. adJRbeo. 1809. 

raadgevingen aan mijne HAedeborgers bij het naderea darokolera. Utr.^/^Awr, 1832, 8vo, / 0.30. 

oratio de magnetismo, qui vocatur animali r?cMribtts. omnioo incognito, nostra demani aetaie invento, si bene 
. adbibeatur, novnm fortasse physiologis • lumen et salutare medids re- 
medium alìquando allaturo. II. 1815 — 1816, supplem. 
SuBDliAR (J. B. £.), diss. med. de carnè. Gron. 1810. 
StnniBLiH (K.) , over het gebmik en de werking der aoogenoemde bloed- 
zaiverende afkooksels; naarhet Hoogd. door van Eldix. LYIII. 
1831 , su 1 , bl. 57. 
\ n , y ' ■■ » . overeenSge vevecbeidenfaadender fluirne n en derxelver 
kenteekenen ; naar het Hoogd. door VAN Eldixv LVIII. 1822, supplem. 
basd 1., 8t. 1 , bl. 4. 

aanmerkingen over de oorzaken der z e n u w z i e k t e n ; . mar het Hoogd. door yanEldix. LVìH. 1831 , st. 2 , bl. 97. 
SinrDORFF (L. J.), diss. chem. de eh Iorio, cbloruretoì calcia at 
• chlarnreto aodae. Lugd. Bat. 1827. 
SuauroAX (G. C. B.),de Gallorum chirurgia observationum syllo- 

gè. Lugd. Bat. Luchimans^ 1827, 8vo, / 3.20. 
■I ■ .1 commeotatio in quaestionem botanicam : qnaeri- 

tnr concnina exposhìo eorum, quae de Co li orum plantarum ortu, sitn, 
felkrìca etfuiictioaelmiotiiariiiit. I. ra^ 
—————»—«—— bijdrage tot de kennis eo de beoerdeeliog van het — 344 — 

Itonid^pRtlsche leersteltel vto S. 'BàBirailAinr. EàXIX., MIT, 
D. U, si. I , bl. l. ^ 

SoAivoAa (G. G. B.), korte besdtrìJTÌng der mazelen-epidemU,^ 
.Mdert het begin \mii de maand Bfaart 1830 in de stad Leljdeo ge- 
heeracht heefc. LXIX. 1830. D. m, st 1 , bl. 92. 

mononanìe. LXXXIU. 1839,0.11, afd.l^U.QS^ 

inatitatiò de morbia acatia, aive doctrioa «■•■«i raflammatioaia et febrinm» Anat. ^«//M^e, 1836, Sto,/ 2.20. 

iaagoge in doctrìnam morborum <ihìroBÌco- rum. Amai. 5b//>ibf» 1637, 8to, Pars L / 2.20. 

\. pbyabl. de niait Xormati-vo «j«W|lie erro- fiboa. Lugd. Bat. 1824. 

oraliodepraeclaro, quodin aenaiboa i-ntegria «iesMicitaya eal> praeaidio admedicioaoidiaoendam, fadendam et aerfi* 
ciendam. L 1830^*1931. 

epitome ther«plae genera tiv io «amidiael* •r Bttbn&Bi. AnMt SmipH, 1^4, 8vo» / 1.50. 
Zie perder: TiLAVOs. « 

(P. H.), diaa. biat. ined. de AavrASo medioo diAgnoatieo Lngd. Bat. 1837. 

- commentatioad qnacatìonem medieem «pta quaerìter-: qttaenamBÌotorigo,.natiiraetoattsaeiÙonnDpfaaeDemeiioroiD, quae, eam in 
proapera tum in adveraa valetudine, aympatbiae et antagonismo 
tribui sòlent? Quam ad quaeatlonem ita respoodeatur, ot utrìoaqne eive 
convenientia ai ve divenitas pevapicoe indioetar et rerum exempl» propo^ 
aitìa adpareat. L 1834 — 1835. 

eommentatio ad qnaeationem: Ifaturae animali» facultus admirabilia eat, quae aolidae oompagia ycdneray ulcera et firactu- 
raa, adeoqoe solutum in corpore animali artificio inimitabili oonaolidat^ 
redintegrat, reaarcit. Super bac natnrae ammalia facultote et modo, qoo 
banc eiercet, pbysiologorum diversae saot explicatiooes. Eanundem ex 
ordine temporu, quo propoaitae fnemnt, quaeruntor recenaio, epicrìsis 
0t demum Jodiciam de iUa, quae oeconomiae anianalia leglbus, bacteavs 
oognitia, bodie maxime fundatavidetur. (via naturae medicatriji). L 
1822—1823. 

SuaAHNA (J. A.), verslag van de bekuiglooze pogingen door ònze I9ederL 
rei a ig era,, in de laatate tyden ten nutte der welenachappen aangewand. 
OLV. 1829,D.IV,bl.84. 

SoTTOH (T.), twee waamemingen ter opbelderìng der zlektevorm veran- 
de ri ngen (metaacbematiami); naar het Engelach door A. Moix* 
LVIII. 1823,8t.3,bl. 203. 

SviTaia (G.) , berìgt eener verlosaing, welke uit boofde van eene inveralo 
vaginae, door de natuur niet kon bewerkstelligd worden, maar door 
bolp der kunst gelukkìg verrigt werd; naar het Hoogd. doOr tait Eluk» 
LYIU. 1828,%t.2,bl. 166. 

SwAAV (J . S.) , voorleKtng over de vorming van het beenge atei. LI. 1823, 
D. yU,at.4,bl.l33. 

— — *— en P. BixxKB, oorsprong van het woord calomeL Hit 
bet Hoogd. UV. 1824, D. I , st. 2 , bl. 120. 

aanmcrldngen op eene verhandeling van Cjottuho , nver de bereiding van den mijnatoffelijken iKjer mea. XXX^ 1804 ^ D. XIV, 
8t. 2, bl. 441. -* 345 — 

van den Heer Bboussam. Uit bel FnoHch. LIY. 1824 9 IX I » st. 1 , U. M; 
»t.2«bl.l2|;«l.3*bl. 117. 

▼oorle^kig over leten .eD<.oh«iiiie» U. 1822^ D«' TI^ stS.bK J6i;Bt.6,bK211. 

eo P. Bauue&9 ▼erbandeliiig over de vnuig:llBarIi4TOiiiBiy de viuler der schéikniidéy Uelt, dal nieU iroor waarheid .moei geboadett' 

wordeot dtn betgeen ayiithetiecb en aaalytìecb beireeeo kan wordea; welbe 
.proev.en bewijaeodan hetaannja dar aieaw ontdekte jnetalen, tab 

alt het potassium, aodkim» calciuiDy etc. » «d kan aen alsaoodawig deielve 

net regi, yplgeoa boycugeoiekleii icheikundigen, ondar dovMtaioD rm^ 
.. ecbikkep, 9001 .ael(sy dat meo uetaal-beginaels inde qoimne, aCrjchoìaa^ 

etc. f ondersteUen moet? LIV. 1824, D. I, st 1 , bl. 69. 
SwAAir (J'. $»)• P» Bak&bIl eo J,G. P.tmt RosurDAAL, rappert f»egen a debe- 

•lapddeeien d^rrob antlstpbylitlcum. LIV.1^4>D.I» al. 3,bl« T2. 
... I ■ » ' baodboek yan eeo «wieMtet der aebeikttDde) ofbewhéa«> 

weode eo beoefenende gròndbeginseleo deeaer weteoaobap. Naar bctFnMcb 
^ Tao £• J. BpoiijLOH LA GaAitov , vrq. en eenigant» verkoK gevolgd. Rottai* 
. . Coffifi en iwm BmHmf 1804, 8?o, pL en lab. / 2.40. 
■■ redevoefìng, gehonden. bij de inwijdìn|; «der goneèe* 

beol-^ yroed- eto artaonijaBeng«4o'ndifo aoboleki te Boom deb 
. 16 van her&toinand 182^ Hnom Ftrmmnde, 1826 , 8yo/ / aSO: 

verhaodeling OYer i pierèn on spievkralciit» LI. 1824 ^ D..yiII,st,.7^bl.265. 

r- verhandeling oter de legengiften» LX« 1824, n.^ S, bl. 145. 

verfaandeling over de vergtfien. LX. 1823> n.*' 2, bL 97, ••^ Zie verder: Bdchube, 
SwAaEii»Ali(£.P«)^ venrolg op de yewhandeltng van de epocynnm, folio 

androsaemi» dienende tot opbeldeiing ens. Met afb. VI. 1782, D« IX, 

et. 2, bL L . . 
> waameeming omlrent eene bijzondere eigenacbap .van 

de apocynnm in bet dooden van 8oinin%8 aoorten van vliegen. MetaftK 

VI.1776, D, V,bl.281. 

Terhandelingovereen aoort van appelboomeoi ken vrugten vooribreogen zonder tebloeijen. IV. 1779, bl. 331 « 

waameeniing.ooitrent de in sek ten , welken inde g«»» lak gevonden worden. Met àfb. VI. 1780, D. YU, at. 2, bL 227. 

verbandeling over dat aoort van vaten in de planten. aan welk in 'talgemeen den naam van logtvaten gegeven vrord. MeC 
afb. IV. 1782, bl. 171 ; 1784, bl. 86. 

beachrijving van een werktuig voor de tegenwillige a^ looping der pia. 1 pL XVU. 1791, D. 1. bL 19. 

verbandeling over 1m^ gebmikvan den apiritna aalis marini in sommige uitwendige gebreken. VI. 177tf, D.V, bL65. 

proeven, betrekkelijk de gelfstandighrid der zeni^ wen. XVn. 1793, D. II, bl. 124. 

Zie verder: Blennio.. 
SwA^ET (N.), vlugtige beschouwing vao bet meDacbelijk ligcbaam^ «If 
. een bewija de» beataana van een alwga Opparwesan* XXX. 1823 1 I>r 

. XlCXffl, at. 2, bL 505. 

■ (P.), difla.med.de bydroracbia. Tny. ad Rben.. 1836.. ^ iwàtt, (Wi S^}^ 4e pro«r van .Luduuboìt^^ over ie itamàistàliitt dè»^ 

j^rAt^ri. XXXIY: 1837 , D. H , Uw . 1 14* ' • ' 

SwAviNO (A. C), microflcoopische waarnenù'iigeo omiireot . de orysl'alU- 

ZìfkiX^ dtt ibeCa;alen.JCet afb. ,jV* ITdd^bL 1. - - 

SwAvnra (A. C), verhandeliog over de ia£as>ie-di«rtje4. Met afb. V. 
. 1799, hh 40.: TV 

;■ ■ ■. (A., J.)»poaUiwies med.de in citabilità te. Lti^.Bat. 1802. 

■ j" ' fi. (C.)ydU8,iBed.de narivm haemorrhagia* Lugd« fiat. 1838. 

SwEoiAi7a(F«), pharmaoopoeia vedici pr «etici itilivenalby oietens 

• /iMdicanMiita^pmepaData et oompoaìta, oum eoram «su et dosibus; juxta 

: «Mtoria testala recasa, fiditìonis eoram geuit, addiumMHis ieeoplelavit 

. et Dotb eiuoidavU J. B. vAdr Mons. Bmaelles de Mat^ 1817 ^ I8mo , Tom.^ 

HI,/ 4.50. . 

* y ^ ì . I I l" -de vene rise he si ek tea /in bare veiicbijnaelén » nlli^ 

.. werkselen, aard ea geneeswijse yoiledig.bebandeld.'Uit het-Pramcb ver- 
- • laaid e« met aanmérkingen vermeerderd door G. Vxaatfif SnraaT. Amst;. 
. Snlpkij 1820, 8vO) 2 Da , / 8.40. 

SwnTBV (G. B. vah), veridacingen der kprto stelllngen vaa H. BosaSAATs , 
over de kennis en geofiezing dcr zi e k te n a. Hit Jiet Latija doOr*B. JUaùn. 
▲mat. vam, Telfode^ 1793 • 4to, & Dn, / 47.50. 
8#iQMta8(J.),dita^aied. de bysterica paaaione. Lngd. Bai. 1813. 
SwnrDSif (J« B. vav)» reoaeilde mémoiveaeiir l!analogie d» l*é lettrici té 
. etdu magnétitme.. AoìBt. i79K 

natuurkundige stellingen. Uit bet Latija door Fai VaoBxoiiT. Harderw. van £asteel, 1792 , 8vo, pi. / ^,¥>. 

over de bevolking vaa Amsterdam, de- sterfte^ . . 'die aldaar plaàt» beeft en de voorgewende oagezoodbaid Oitdeze door som- 

mige opgemaakt. XXXIV. 1804, D. I, bl. 353<' 
>«i'>'i ■" ■■■■ ) ' ' veracheideavoarìbeeldeQ van gevallen roodoof bloe* 

dige sneeaw. XXXIV. 1810, IX I>bL 330. 
$wi]rnBasH(T.VAv), dias. phya. de athmospbaera ejusque io eolofea 

actione* Gnm. 1805. 
M wi i aanspraak bq de opeoing van zijn eersle oollegie na den 

dood van Prof, na L4 Faillb. IU. 1822— 1823« 
I 1 1 ■ ■ ! oratio de momefito, qood in h istoria e nataralia 

stadio ad virtutem conspicitar. Iti. 1822^1823. 
■ ' ' over de proef van DdaBaanraaomtrent de gloeijing van 

.platina-praeparaten, door eenige hacbtsoorten. XXXIV. 1824, D. I^ 
..bl..l34. 

kort berigt over vetiras (adipocir«); oolangs in ■» * * ons Yaderland gevonden. LXV. 1828, D. Ili, bl. 819. 
■ " ■ ' ' ■ i" eenige bélangrìjke geologische waarnemingen. 

XXXIV. 1818, D. U, bl. 392. 

Zie verder.' SraATiaon. 
SuasL (H. F.)$ over de voortteliag, de liekten eaz* der bijen. XI. 1783, 

bl. 1. 
SiJKB (J.)) drie gevallen van gelukta uitsniiding van bet elleboogs- 

gewricbt, medegedeeld door M. J. A. Sgbón , naar bet Hoogd. door vah 

£iJVK^ LVm. 183^1 ; 6t. 3 , bl. 337. 
m> i m i .uiureksel eeiDer. 'yerbaiideling. over' de aittnijdiBfg van zieke 

gewrichten; naar bet Engelsch door VAiT'EaDza^ JLVni. '1832,- st. 

6 1 blv 508.- ** ••••.■■'-' • '. . ' , ' " — 347 • • * T, - - . • , 

Taavuor Jv.(G..)9 diss* chir. de frAPtort.prpjCfOSfiiirapiposi %9ìt<4lè 

brtram. Gron. 1837. 
T«l»lèa« ohijmìkime. Bvukdle*. J!rv#f ima X^emiffi^ 1826, pÌMK»« 

/l.OO. 
TaUeiii sjBoptiqiie » dea 39 ittétavx, nogéa «n tectiénr, bqìvmU lf«9 

wvdàns d'apM M. TailirAao. Zwlpii. Tàìm^{\\mm de GfebUr)^ 1822, 

plano , / 0.40. ... 

Ttfel (sysopti^h*) a^ilfdOiierlde de nbglchìkkiog dier.39 metaUn, mir 

atnleii&ig huoner kenachetsende eigenschappeo , verdeeld in sea .afdee- 

Ungen, Aaav Thìhabo. m anderen. &tplu 7%frM, 1822» plaoas 

/ . ' ■ (Tengelii^eikè) irab bel nimwe medioittale gewift, »ec bet .o^de 
: . tf wMd iMl e 9Bw%l di tan hef Onde medlclDai^ ftwigt, .met b«i ii»eii|r« 
medidnide «««^«tZwoJte 2^/«rV 1820,/ O.lD. 

(Vflifi^ìlBeBde)::!!» d» »aiaiariyk« eii iageèote kindeiw 
*iekle, «baedetabde koepokbeiu Uit bei Engelwb. Aaiat» Samka^ 
1803, 4to,/ 0.10. 

lÉB TttgeUjking tMacbcii de BfttnaHijke kindersiekte de JiigeiDte kinderxiekte ende;kò.epOkke«, «ielbe|iekkÌBgtoi4erw 
aélver aard en lùtwerking, met eenige veranderbfgefif (yreifenomen qH 
JoaBPR FkavkV JIm? mach Paris , Londom tiU^ HaarJU Idio^es,^^ ISO^i^ 
pboio, / 0.20. 
n ^ ' i (Verioaknqdige) bevatleiide de-opgave der vencbiHetidB afa» etili g«B 
en de iwaarte der deeleo , welker k^uiis 'voor de 8tudie'en:uiiQefem|ig der 
verloakande, onambaÉr la. Uto bei Fraoecb door B. J. vah Opdoi». 
Broda* Sterk^ 1829, pluio, J 1.00. 
Tafelen (Genelbiologhcbe en biolycbDÌacbe) omden j;ni8ten dag d«r be- 
vali in^ Yan eene s#aBgere ytdqw te bepeleil, en den waaracbijniyken 
donr van 'ameoscben Icrren iki iederoodcrdonhte berekenen« AlMt» Ge^t-* 
èeek, IBOfr, ^2mo, / 0.60. 

^Dafeieelen der broctfheid van het menacbelijk Tentand, of karaktmtfillken 
nnecdoten en bfjzoaderbeden der kr a n k a i n n i g en , die »cb tegenwoor- 
idig bevinden in bei Betblebema* Hoepitaal te Londen, Utt.beiEngalaeh* 
Amst van ZtiÉerem j 1825, 8vo, 1 pL/ 2.75. 

7aui (E.), diss. med. de paralyai aistens obaervationes. Gton. 
1837. 

andpijnen (De) of yerhandeling over derttlver aard , oorzaken, kanlake- 
nan en geneiing, benevens aanwijzìng der mlddelen on de tanden tei -in 
deA hoogsfeen. ondeniom tebewaren, door een practiaercnd geneeabeer. 
Ilaar den tweeden vermeerderden en veii»elierden dmk. itit bel fiòogd. 
vertaald) en bSj- den tweeden NedenL cbrijik,net eenige aanteekeotogen 
«v«rri$kt doeiv W<Do#rteHa&oOT.'IUnt. Mmilriisen{ìkìVM de.OrMa)^ 
1818, 8vo,y 0.60. .: .: 

(J« L.), dlaa. med: ^e va óeinraei.Tirtate. prepbylaetiea^ - Ilenia 
inaitione oonfirmandài Gitrii« 48S2i .::^'^t . v r * ..::.. ] ; v . .. t *- 318 -^ 

Tu (p.% r^OmUliai^ oter de partfihrenUU. IX*. 1792» hL 8i. 
TATAmu(F.), medicuiieoComiii syllo(;e propriae pharmacologiae ettm- 

pia abteos in osaoi acadeniioaraiD pimieòioDum. Jaxta eieniplar Gonna- 

brioense, ex typographia Academicò-regia. A.C 1788. Haoc editkHieDi 

curavit J. d'Ahcokà qai praefiitionefli et Domina Belgica simplioioni medi- 

camenlonim addidit. AmaL de CMter^ 1791, 8fo, f 1.50. 
Ta^noa (J.), diat. med.de ophth'almia et noanalUs ecolonim 'morbia. 

Lagd.Bat. 1817. 
Tamwbix(G.}, -vadii mecttm medicum. Leijd. Hankw^y 1800, 12n]K>, 

y 1.00* 
TnìrsTaA (M, D.), tenlag wegans de nieest bekende edele en onedele ho«t^ 
' foorten^ faeestera- en rankgewaaten in de koloiiieSariname. LXY. 

1831 , D. VI , U. 3. 
T^ngia Iflgen het b^tend tablittaat. ZXXn. 1791, 0. I, bl. 

60». 
XmÉLBaauAO (J. vav), ^fvaaraeeming van een kankei^ebrek; Jtaanade 

ten natte Tan het algemeen, het onvermegeny n)o niet de tchadeiyklìeki 

der aóogenaamde middeien van C.'Raui&i leCharloiay «aarbij geroegd 
' siJB eenìge aanmerkingen o^er dente^jke'qnakiaUrerijeni faiereoeMen 

plaats hebbende. Haarl. ìva ihuj^e/, 1791 , 8vOy /0.27i. 
■ ■ ' ■ ■ ? proete eene» -^wbeteriny in de ^artotimnde, ten 

\ opzigteder keering Van %etkkid 4d eene moe^jteeinrlai8»ng..X¥IL 

1796, p. IV. i)l. 31. 
■ '• — '^ ^ waanieming eener zeer moeijelijkp Terloaaing, 

TergeaeM van stulpt^ekkinge», en gerolgd van dén dood. X.VII. 

1796,D. iy,bl. 19. 
ifiELjàai eanige aanmerkiagea aangaande het aeeate cornntam; meteen 

bijvoegsel van van Elbik. LVIII. 1834, st. 2, bl. 128. 
^ntLLBòsH (A. O. H.), gunstìge werking van de koepokinénting le 

Groningen. XXXIV. 18l8, D. I, bl. 229. 
■ ■ de koepokinénting it en blijft nég een mtmnn*- 

tend Yoorbehoedmiddel tegen de natoniiijke kindeniekle. XXXIV. 1819 , 

D.n,bl.421. 

belangrijk irooebeeld van de ToortreffelijUieid der koepokken. Xt. 1808; D. IV, st. 2, bl. 423. 

diaa. med. de yariolia- vaccinla. Gron. 1801. 

■ ■ ■ (K« J.), dÌ8B« ofaat.de tetano uteri. Gron. 1835. 
TB]t]iiifcai(C. J.), blik op de dierlijke bewoneta van de Snnda- 

eilanden en van de oyerige Nederlandache beziuingen in Indie. LXV. 

1828, D.m,bl.62. 

over een geslacht der vieugelhandige zoogdieren , biad- ai nona genaamd. Met 1 affa. LXXV. 1834 , bl* I. 

algemeen óverzigt van xle orde- der cbeiroptera, en monograpbie van de geslachten harpyia en cephalotes. Met 1 afb. 
LXV. 1831, D. VI, bl. 301. 

monograpbie over een nienw gealacht van knaagdier , onderdeo naam van nyctocleptes. Met 1 afb. LXV. 1832, D. VII. 
bLl. 

0varbetnieEnr4SedacbtfiyctonhUna(i»a.chtTlMgei) (Lbagh). Met 1 afb. LXV. 1832, aira,.hk 148i. »»M8 — 

/0.75. * ..:..' M 

M I I I ■ i l ■ ■ BMMiQel d^jùw aiiholoi^ie, •o» tsblèaii f^rstéaìfttiqoe det 

oiseaux qui ae tron^ep^ ep Rurope^ A.«sU«tFnrb SeffutnJkffom^àSìb f 

8vo, /4.90> / 

; • I • ■ hiHoire iMtarellq generale des.|>ifeoiis et des galli^ 

Dacé0. Amst. Seppy 1813—1814» 8yo, phiDch. 2 toI. / 7.80L « 

over de.geshcbtt^tap h oxotis y « mba n Q nilra f . ara* . .jcry^iuatm dicHdarus. Metafb. LXXXV. 1838,ì>l..l; 
TBMPUt(lL), dias. nied. de synocha. Ltigd. BaL 1791. .'jO/J « 

TBaim.(C.)r: tmamemiog yan-eenea .abortite yan^ieréMfBaìien, yeifeield 
. van avare haenlorrliagie gefi^ dqor httiteUing. X¥IL L793^ ;ID..I1^ 

DI m Xif i » . ,-. •'-••^•'J, .'..1 <ià<<i-.''' 

■ ■ waarDcining van ecne bekneldc .bmajittoedlef :i»ijeeae.jotogB 
. dochier<XyiI. 1802» D. VII» b1. 225. . .\.\ - . 

aDtwoord op de vraag betrefieode de nadeelìge gewooDte éimfi ' h < gravenisaeii binnen de steden enk^rken» boe die beatte docn 
ophoudeo? VL 1786» D. XU» at. l» U. 87.. ; . . 

waaMiettiiDg eenef terloaiing toorafgt^aan d^r aterke 1|lo^d* irloejjia^tffi. XVU. 1793» D^n» bL208. 

verhaDdelìiig over de Tréag: In beefverie sott meo hi g^^rek van "de apolbeeky Qit kelder en keoken de vereiacbie geBeearaiddelen» .0ok 
tegen de zwaant^ jnekten eo kwaalen» aoo nit- ala iiiweodig, kiuinen beko- 
men; mita uitzotidevÈiide de volgendo middelen» kiua» kwik» .opiam, 

. ataal, del&uuren » rhabarber en ipecacoaona; IX*. 1788^ bl. 361. 
raadgevÌDgeD en Middelen om de gezondbeid van de aebes te bewteren » weHce.uit Eoropa in Ooal-ìndiéo » en inzonderbeìd op 
Batavia aankomen. Amat. Trap^ 1790» 8vo» / 0.40. • * 

verloaaing» waar door eene beac