Skip to main content

Full text of "Bibliotheca Wegeneriana: Fortegnelse over det bibliothek"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| r < \ M <§^\\©- 
/ s *.* BIBLIOTHECA 
EGENERIANA. FORTEGNELSE DET BIBUOTHEK. SOM ER S.\MLET OG EFTEBUDT CASPAR FREDERIK WEGENER, 

DB. miL. 
njitEKosnit£S'ratAAi>, ko.-.-ceuc oc ORSEKs-KisTonoGiuFN, nrv. OEUglU- 

IVASavS, ITOSKORS AT OASftEHHOti OO DVOiflBOOaiANtl 7P., HEOLEM U 
DET KOKCEUC£ DaKSU VtI>£!4SKAB(X!ns SELSKA«. OO OST KOMQtUfK 
MtKT. SELSK-<B l'OR F£ultELJ>NU>T^ tUSIXllU OO snoC tt. FØRSTE DEL KJØBENHAVN. 

TRVRr BOS J. 1). QVI1T « KO«!' 
I den bevarede Samling af Kejser Julians Breve er det niende 
skrevet til Eparchen Ekdikios i Ægypten, hvem han beder om 
at forskaffe sig Skrifter af Filosofen og Rhetoren Georgios. Brevet 
begynder med disse Ord: 

^XXoi (lev Eincov, aXXoi 5e opvlctv, aXXoi d^pfuv ^piSffiv, ^piol hi 

»Nogle holde af Heste, andre af Fugle, andre af vilde D)rr; 
men jeg har fra mine Drengeaar været gjennemtrængt af en hæftig 
Længsel efter at eje Bøger.« 

Disse Ord havde Wegener ladet male i sin Bibliothekssal paa Muren 
ud mod Haven oven over Vinduet og under en Roset af forskjelligt farvet 
Glas, saaledes at man, naar man kom ind i Salen, havde Indskriften 
lige for sig. Kejser Julians Ord passe godt paa Wegener, thi de 
bidrage til Karakteristiken af ham selv paa samme Tid, som de give 
Bidrag til hans Bibliotheks Historie. Dettes Begyndelse kan nemlig 
forfølges tilbage til den Tid, da han gik i Skole i Nyborg, indtil 
han 1818 blev sat i Roskilde Kathedralskole. Da han var født i 
December 1802 og døde 1893, ^^ ^^^ ^^S^^ ^^^ Sikkerhed, at 
han i nogle og halvfjerdsindstyve Aar har syslet med at samle dette 
Bibliothek. I Førstningen er det vel gaaet langsomt med at skabe 
det, thi, da Wegener blev selvstændig Mand, havde han kun sin 
Gage som Adjunkt ved Sorø Akademi, siden 1826, at leve af, og 
om den ogsaa voxede, efterhaanden som hans Stilling ved Akademiet 
blev udvidet og forbedret, saa fik han Pligter at opfylde mod sin 
Moder, der levede sammen med ham i sin Enkestand — hendes 
Mand døde i Februar 183 1 — indtil sin Død 1846. Men Aarene 
skred; Wegener fik Embede i Kjøbenhavn, Indtægterne bleve rigere, 
saa at han 1857 kunde flytte ind i sin egen Gaard — Nr. 60, 
gammelt Nr. 27 B — paa Vesterbro, ligeoverfor den kongelige VI 

Skydebane, og der faa et bedre Lokale til sine Bøger; og da han 
som en af Executores testamenti havde sluttet Behandlingen af høj- 
salig Kong Frederik den Syvendes Dødsbo, blev han istand til for 
sit Salær at lade opføre i sin Have en egen Bibliotheksbygning*), 
der havde en let Forbindelse med Havehuset, som Wegener ogsaa 
lod opføre (i fire Etager). 

Kontrasten var stor imellem Arbejdsværelset og Boghallen: hist 
indskrænket Plads, yderlig Tarvelighed, mørkt Loft, her rummelig 
Plads, bedre Lys, højt til Loftet eller rettere til Taget, der er som 
et almindeligt Tag, men med Brædebeklædning underneden i brun 
Farve. Men Boghallen var for dets Ejer som et Noli me tangere, 
thi det var ikke let tilgængeligt for andre. I de danske private 
Bibliothekers Historie kan der kun nævnes meget faa Bibliotheker, 
hvis Ejere have opført særegne Boghuse; to var der i det i8. Aar- 
hundrede, som af Bøgernes Masse bleye nødsagede til at skaffe dem 
saadanne Boliger, den ene Otto Thott, som til sit Bibliothek lod 
bygge et Hus i Haven bag det nu saakaldte Thotts Palais, den 
anden Peter Frederik Suhm, der lod opføre en Bibliotheksbygning i 
sin Gaard i Pustervig. Det var rige Mænd, som kunde tillade sig 
en saadan Luxus, medens Wegener var meget langt fra at kunne 
kaldes rig, — uden paa den strengeste Økonomi. Det var ham en 
Glæde at færdes i denne Bogsal, men det var ikke altid under de 
gunstigste Forhold, han her kunde udføre sit Arbejde; thi der var 
ingen Ovn i den, og følgelig kunde der være bitterlig koldt om 
Vinteren; der var højt til de øverste Boghylder, og Wegener maatte 
da arbejde sig op til dem ved Hjælp af en Stige, som var over fem 
Alen høj, — ingen let Opgave for en Mand, der opnaaede saa høj *) Følgende Maal kunne give en Forestilling om Wegeners Bibliothekssals Stør- 
relse og Indretning. Salen er 36 F. 8 T. lang, 29 F. bred; i Midten en Gang 
4 F. II T. br.; paa hver Side af Gangen 7 Dobbelt-Reoler, helt aabne. med 
4 F. V« T.S Afstand fra Midte til Midte; desuden mod Ydermurene for be^e 
Salens Ender paa hver Side af Gangen 2 enkelte Reoler, mindre mod det 
afrundede Gavlparti mod Boligen, større mod den lige Gavl mod Haven. 
Reolernes Højde er 11 F. 5 T.; der er x Foliant-, i Kvart-Hylde, 9 Oktav- 
Hylder; Hyldelængden er 4000 Fod. Imellem hvert Par Dobbelt-Reoler et 
smalt Vindue med et rundt ovenover, i Forbindelses-Gangen imellem Salen og 
Spisestuen et lille Vindue paa hver Side; i Gavlen mod Haven et stort Trefags- 
vindue. I Gulvet er der i det sidste Fag en Lem, under hvilken en Trappe 
fører ned til en Havestue. 

I underste Etage Rum til Brændsels- og Materialkamre. vn 

en Alder som han, og som dog, 90 Aar gammel, uforknyt steg til 
Vejrs: han satte to Stiger ved Siden af hinanden og lod sin Hus- 
holderske, hans eneste Bibliotheks-Famulus , staa hos og række ham 
Bøgerne, som skulde sættes paa Plads. 

Som Bogsamler var Wegener »Herren af den gamle Skole. c 
Bibliofil i moderne Forstand kan man ikke kalde ham, thi han 
lagde ikke Vind paa at eje sjeldne Bøger eller Bøger, som vare 
kostbare paa Grund af deres Rang som typografiske Værker eller 
paa Grund af deres kunstneriske Udstyrelse. Hans Bibliothek skulde 
vsere et Nytte-Bibliothek, og det skulde være saa godt forsynet, at 
han under sine Studier og under sin Forfattervirksomhed kunde 
være sig selv nok. Men dertil krævedes dels, at han maatte eje 
Bøger i mange Fag, dels at han maatte eje Bøger, som vare kost- 
bare paa Grund af deres Omfang og deres Indhold. Da jeg en 
Gang stod med ham i Bogværelset, som vendte ud imod Vesterbro- 
gade, fik jeg Øje paa medicinske og mathematiske Bøger; jeg sagde 
nogle forundrende Ord over at finde dem i en Historikers Bibliothek, 
men fik til Svar: »Naar jeg vil have et universelt Bibliothek, maa 
jeg have Bøger af alle Slags, af alle Videnskaber.« Det var netop 
Principet, der gjaldt for Bogsamlerne i den ældre Tid, f Ex. i det 
18. Aarh undrede. Og Wegener opnaaede da ogsaa, at han kun 
meget sjelden behøvede at ty til de offentlige Bibliotheker, thi, hvad 
han vilde bruge, ejede han selv. Denne Universalitet førte imidlertid 
en Fare med sig: den spredte Interesserne for meget, og Wegeners 
Bogsamling vilde vistnok have været endnu værdifialdere end den 
er, dersom han havde koncentreret sin Samlerlyst om færre Viden- 
skaber, og havde bragt Rækkerne af Bøgerne i dem til endnu større 
Fuldstændighed end de nu fremtræde med. Men det var nu engang 
hans Lyst at kunne se sig omgivet af boglige Frembringelser i disse 
mange Videnskaber; sin ledige Tid anvendte han paa at udfinde, 
hvorledes han kunde forøge sit Bibliothek; han var ugift. Bøgerne 
bleve for ham som Hustru og Børn, han fornægtede sig mangen en 
Nydelse for at kunne anvende hvad han sparede paa at kjøbe 
Bøger, og at faa en ny Erhvervelse, et stort og vigtigt Værk, var 
ham til et helt andet Behag end Theater, Musik, Selskaber. Følgen 
blev da, at det Liv, hvilket den ensomme Mand førte i saa mange 
Aar, der stod for Mange som trist og mørkt, blev for ham et Liv 
fuldt af Lys og Glæde. 


vin 

Bøgerne kom til Huse ved Valg af Gjennemsynspakker med 
Nyheder, ved Kjøb hos Antikvarer, ved Auktionskjøb og ved For- 
æringer. Boghandler Reitzel, først Faderen og derefter Sønnerne, 
og Boghandler Lynge vare Leverandørerne og Kommissionærerne, 
og Kjøbene gav Anledning til at Wegener skrev mangfoldige Billeter 
til dem. Disse Breve vare ofte fiilde af Humor og morsonmie 
Indfald, naar Bøgerne vare efter Ønske; men var der noget galt 
ved dem, vare Bøgerne ikke fuldstændige, saa kunde man læse 
Jammer og Klage derover i Brevene. Thi Wegener lagde Vægt paa 
at Bøgerne i hans Bibliothek vare komplette, og han kunde kjøbe 
flere Exemplarer af samme Værk, indtil han fik et komplet Exemplar. 
Saaledes gik det med Plutarchs Opera, H. Stephanus's Udgave fra 
1372, som bestaar af 13 Bind; Wegeners Exemplarer udgjør 33 
Bind, thi han blevjved at kjøbe indtil han fik Udgaven komplet. 
Men naar han var naaet saa vidt, saa skilte han sig ikke af med 
de overkomplette Bind, thi han havde en Grundsætning, som blev 
udtrykt i disse Ord: »der gaar aldrig Noget ud af mit Bibliothek«, 
med Eftertryk lagt paa Ordet »aldrig,« — undtagen en Gang 
imellem ved B3rtning. Ebert's Allgemeines bibliographisches Lexikon 
var hans tro Achates ved de bibliographiske Undersøgelser, som han 
foretog sig for at komme efter, hvad der hørte til komplette Exem- 
plarer, og disse Undersøgelser bleve udførte med minutiøs Nøj- 
agtighed. Som Wegener beholdt Alt hvad han indlemmede i sit 
Bibliothek, saaledes beholdt han ogsaa de antikvariske Bogkataloger, 
som Reitzel sendte ham, og af dem ligger der endnu i hans Bopæl 
i Hundredevis, maaske i Tusindvis. Vistnok fulgte Wegener med 
Bogfortegnelserne over den nyeste Literatur og læste Anmeldelser 
af denne, men enten er meget undgaaet ham eller ogsaa har han 
været uheldig med ikke at kunne £u^ hvad han ønskede, thi det er 
hændet ham, at han ikke ejede nye Fortsættelser af ældre Værker, 
af hvilke han havde Begyndelsen. 

Fra de forskjellige Videnskabs-Selskaber, af hvilke Wegener var 
Medlem, modtog han naturligvis de Skrifter, som de udgav. Fra 
mangfoldige af de Personer, som enten selv havde arbejdet i 
Gehejmearchivet eller ved Henvendelse til det havde faaet Oplys- 
ninger meddelte, baade Danske og Fremmede, modtog Wegener i 
rigt Maal Exemplarer af deres Skrifter, som disse Oplysninger vare 
komne til Gode, og især modtog han en Mængde Særtryk af 
Afhandlinger i periodiske eller akademiske Skrifter; mange Forfattere, IX 

som havde hørt Tale om Wegeners Bogsamling, gjorde sig en 
Gisede af at sende ham deres Arbejder, og Ministerier og offentlige 
Instimtioner forøgede hans Bibliothek, idet de tilstillede ham Exem- 
piarer af hvad de lod trykke og hvad de raadede over, (f Ex. for 
Kulmsministeriets Vedkommende danske, norske og svenske Skole- 
progranmier). 

Medens saaledes mange havde Del i at bringe »Bibliotheca 
Wegeneriana« til den Størrelse, det opnaaede, saa var det dog ham 
selv, der skaffede de største, de kostbareste Værker tilveje, det var 
ham, som ved sine Bogkjøb gav Bibliotheket sin Karakter. Wegener 
var Candidatus theologiæ, og Theologen havde sit theologiske 
Bibliothek. Han var Lektor i Statistik ved Sorø Akademi; han tog 
Ordet i den ældre Betydning: Lære om Staterne, og saa voxede 
der blandt Andet frem en interessant Samling af Værker om Statsret; 
han udvidede disse Studier, saa at de kom til at omfatte Juris- 
pnidentsen, og saa kunde han glæde sig over en sjelden Række af 
Systemer i Romerret, Hans Doktor-Disputats handlede om et Æmne 
hentet fra den græske Oldtid, og efterhaanden stod alle de gamle 
klassiske Forfattere paa hans Boghylder, ofte i fortræffelige Udgaver, 
ofte i Textudgaver til Husbehov. Det sidste større Værk, som han 
modtog ikke længe før han døde, hørte til den klassiske Filologi, 
nemlig: Jan. Gruter's Corpus Inscriptionum, Amstelodami 1707, 
fire Folio-Bind indbundne i Pergament. Filologen maa have Sprog- 
kundskaber, og deraf fødtes et godt lingvistisk Bibliothek. Manden 
af den gamle Skole holdt fast paa Videnskabernes Sammenhæng, og 
Theologen, Juristen, Filologen havde sin Bogsal rundelig forsynet 
med Bøger L Filosofi, Medicin, Naturvidenskaberne, den skjønne 
Literatur. 

Men først og sidst var Wegener Historiker, og Historien er 
saa omfattende repræsenteret i hans Bibliothek, at Halvdelen heraf 
bestaar af historiske Værker. Og atter her fremtræder »Herren af 
den gamle Skolec: ikke blot de nyere Historikeres Studier skulde 
findes der, men Grundlaget, paa hvilket hvert Lands Historie maa 
bygges, Kildesamlingerne, de store Scriptores-Samlinger. Det er 
overraskende, ja forbausende at se, hvormeget Wegener ejede i 
denne Retning, ja, hartad ubegribeligt, at han mægtede at erhverve 
disse bindstærke, disse snart gamle, snart ganske nye Suiter, disse 
maegtige Værker, som løfte hans Bibliothek op ved Siden af de 
største Bogsamleres herhjemme i forrige Aarhundrede, som Hans I X 

Grams, Jakob Langebeks. Der kunde skrives meget om dette 
historiske Bibliothek, hvilket dog her maa undlades, idet der blot 
skal peges hen paa den interessante Afdeling, Sverigs Historie, hvis 
Fylde især stammer fra Kjøb paa Auktionen efter J. H. Schrøder. 

Bibliotheket har i andre Henseender et Wegenersk Præg, thi 
man finder her interessante Samlinger, der minde om Begivenheder 
i hans Liv: hans Deltagelse i Udgivelsen af de politiske Skrifter 
under den første slesvigske Krig, hans Interesse for de slesvigske 
Anliggender, hans Rejser med Kong Frederik den Syvende, General- 
fiskal-Sagen anlagt imod ham i Anledning af hans Skrift om 
Arvefølgen, hans Kjærlighed til Odense By og til Sorø Akademi. 
Fremdeles vil man finde et Wegenersk Præg spredet over Bog- 
samHngen i personlig Henseende, f. Ex. ved det hyppigt forekommende 
»Gave fra H. N. Clausen«; endvidere ved at lægge Mærke til, at 
visse Forfattere kun ere repræsenterede i forholdsvis ringe Grad 
f. Ex. N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, eller at andre Forfatteres 
Skrifter end ikke ere blevne opskaame, f Ex. C. F. Allens store Værk. 

Det var Wegeners Ønske, at hans Bibliothek skulde kunne vise 
sig i en god ydre Stand, og han kostede derfor meget paa Ind- 
bindingen af sine Bøger; men Indbinding er en kostbar Sag og han 
evnede langtfra at faa Alt indbundet, og derfor staa mangfoldige 
Bøger i den Skikkelse, i hvilken de kom fta Boghandleren. Kunde 
han være vanskelig at tilfredsstille med Hensyn til Godheden af de 
Exemplarer, som han kjøbte, saa kunde han være ligesaa vanskelig, 
ja, maaske i endnu højere Grad vanskelig med Hensyn til Bøgernes 
Indbinding. Paa den omhyggeligste Maade sørgede han for, at Alt, 
hvad der hørte til en Bog, kom paa sin rette Plads; ved vanskelige 
Tilfælde fik Bogbinderen en Plan, ja, en tegnet Plan for, hvorledes 
Bogen skulde behandles af ham og skulde tage sig ud, og ve ham, 
hvis han ikke paa det nøjagtigste fulgte Forskriften. Der blev ikke 
lagt saa stor Vægt paa Bindenes Skjønhed som paa deres Soliditet: 
Planering brugtes stadig, Beskjæringen maatte være nøjagtig som 
Kunsten krævede, Heftning, Formning af Bogen maatte gjøre Bogen 
brugelig til Læsning og give den et godt Udseende, Titlen maatte 
være trykt klart og tydeligt. Bindene vare ikke kostbare ved deres 
Udstyrelse; i Reglen brugtes Vælskbind med Kalveskinds-Ryg og 
Hjørner. Det sidste Værk, som han havde til Indbinding, var 
H.C.Andersens Samlede Skrifter i — 33., Kbh. 1854—79; det kom 
først fra Bogbinderen efter Wegeners Død. Undtagelsesvis flottede XI 

Wegener sig, f. Ex. da han lod sit ene Exemplar af P. F. Suhms 
Danmarks Historie indbinde i fjorten fulde Kalveskinds-Bind. Som 
Mærke lod han en Vægtskaal trykke nederst paa Ryggen, det Tegn, 
der fira gammel Tid var Familiens Bomærke og som symboliserede 
Navnets Oprindelse (Weiger). 

Den store Bogmængde havde Wegener opstillet saaledes, at, 
naar man kom ind i Bibliotheket, havde man paa sin venstre Haand 
Real£igene, Theologi, Filosofi, Jurisprudents, nyere Literatur, den 
gamle Literatur, Lingvistik; paa sin højre Haand havde man Stats- 
videnskaberne, Historie, først almindelig Historie, derefter de for- 
skjellige Landes Historie, hvor Sverig og Norge dannede Overgangen 
til Danmark, tilsidst de historiske Hjælpevidenskaber. Paa begge 
Sider afsluttedes Bibliotheket med Literaturhistorie og med hvad 
dertil hører, kritiske og blandede Tidsskrifter, encyklopædiske Værker. 
Indenfor den større Faginddeling vare Bøgerne grupperede, uden at 
dog Grupperingen var gjennemført i alle sine Enkeltheder, hvortil 
der vilde behøves en langt større Plads end der kunde raades over, 
og det maa vidne om en god Hukommelse, at Wegener dog 
kunde finde sig tilrette i sit store Bibliothek — uden Katalog*); men 
han færdedes der idelig, og den stadige Omgang med Bøgerne 
skærpede Hukommelsen. Vel var han begyndt paa et Seddelkatalog, 
men det fik aldrig nogen praktisk Nytte. Ikke længe efter Wegeners Død, som indtraf den 9. Maj 1893, 
blev der taget fat paa Forarbejderne til det Katalog, som skulde vise 
hvad han havde samlet. Det skete paa den Maade, at fem unge 
Mænd fik hver sin Del af Bibliotheket under sig for at opskrive 
paa Oktav-Sedler Titlerne paa hvert Værk, hvert Skrift, stort og •) Der er bevaret et Katalog — en lille Bog i Oktav-Format — , som Wegener 
vist har skrevet i Tyverne; det indeholder Titlerne paa 348 Bøger, af hvilke 
ingen bærer et yngre Aarstal end 1826; Titlerne ere ordnede efter et System, 
der er nedskrevet foran i Bogen som »Indholdsliste,« og i hvilket Filosofiens 
Historie er behandlet med stor Vidtløftighed. Foran er skrevet nogle Ciuter 
om Bøger og om at samle Bøger, og blandt dem det Citat fra Kejser Julians 
Breve, som fik Plads i Wegeners Bibliothekssal. I en nyere Tid begyndte 
Wegener paa et Katalog skrevet paa smaa Sedler, fordelte i Træ-Kapsler, af 
hvilke han havde ladet gjøre 100. Dette Seddelkatalog kom ikke ud over en 
Begyndelse; det blev ikke til en Fortegnelse over Bibliotheket, men indeholder 
ofte bibliografiske og literærhistoriske Notitser. xn 

stnaat; hver Del fik sin Numerering og Tallene bleve skrevne paa 
Strimler af forskjellig Farve for hver af de fem Grupper til Ind- 
lacgning i Bøgerne, medens de samme Tal bleve skrevne paa 
Sedlerne. Det vilde saaledes blive muligt, uden Vanskelighed at 
finde Bøgerne, selv om Sedlerne fira de forskjellige Afekrivere maatte 
blandes imellem hverandre. I November 1893 ^^*^ ^^^^ Arbejde 
tilendebragt, og Vinteren 1893 — 94 S^ derpaa hen med Forbere- 
delserne til den endelige systematiske Ordning af Sedlerne og til 
Gjennemførelsen af den. I Marts 1894 gik det første Manuskript i 
Trykkeriet, det vil sige: det første Sæt af de systematisk ordnede 
Sedler, hvilke tjente som Manuskript, efterat den nødvendige Redigering 
havde fiindet Sted for at tilvejebringe Ensartethed. Nu i December 
1897 er Trykningen tilendebragt. Ved Systematiseringen af Bøgernes 
Titler er for største Delen det System fiilgt, som er gjældende i 
det store kongelige Bibliothek, men paa mange StAier er Wegeners 
egen Inddeling fiilgt. 

Den indre og ydre Form, i hvilken dette Katalog træder frem, 
stemmer med hvad Wegener selv har £istsat; thi det var hans 
Ønske og Villie, at dette Katalog skulde være et »Monumentum 
Bibliothecæ Wegenerianæ.€ 

Frederiksberg i December 18^7. CHR. BRUUN. INDHOLD VIDENSKABERNE I ALMINDELIGHED. 

Indledende Skrifter. Videnskabernes Encyklopædi. Almindelige 

Encyklopsedier Side "5. 

Videnskabs-Selskabers, Videnskabelige Foreningers o. 1. 

Skrifter - 10. 

Kritiske Tidsskrifter - 13. 

THEOLOGL 

Indledende Skrifter. Tidsskrifter - 19. 

Bibeludgaver og Bibelfortolkning - 20. 

Hele Biblen - 20. 

Det gamle Testament - 24. 

Det ny Testament - 29. 

Hermeneutiske, exegetiske Hjælpemidler - 41. 

Patristik - 45 . 

Nyere Theologers Skrifter - 54. 

Kirkehistorie - 55. 

Bibelhistorie - 55. 

Almindelig Kirkehistorie - 56. 

Christi Historie - 60. 

Kirkens ældste Historie - 61. 

Helgenhistorie - 62. 

Paver. Kardinaler. Kirkeforsamlinger. Inquisition. Munke- 
ordener. Kjsetterhistorier - 63. 

Reformationens Historie. Den nyere Tids Kirkehistorie. - 66. 

Missionen. Bibelselskaber • 69. 

Christelige Antiqviteter og Christelig Archæologi - 70. XIV 

Systematisk Theologi Side 72. 

Apologetik. Dogmehistorie. Dogmatik - 72. 

Forskjellige Skrifter af dogmatisk Indhold. Skrifter om 

enkelte Afsnit af Dogmatiken - 75. 

Symbolik. Polemik - 80. 

Katechismer. Lærebøger i Religion - 83. 

Moral - 86. 

Opbyggelig Theologi - 89. 

Bønnebøger. Psalmebøger. Aandelige Digte - 89. 

Opbyggelsesskrifter - 92. 

Prædikener - 95. 

Praktisk Theologi - 99. 

Liturgi - 100. 

Jødisk Theologi , - 102. JURISPRUDENTS. 

Indledende Skrifter 

Retsphilosophi 

Almindelig Retshistorie 

Jødisk Ret 

Græsk Ret 

Romerret 

Romerrettens Historie og Antikviteter. Lexika 

Retskilder. Jus Ante-Justinianeum. Jus Justinianeum. Jus 
Post-Justinianeum 

Systematiske Fremstillinger af Romerretten i Alminde- 
lighed og specielt 

Almindelig Strafferet og Straffeproces 

Almindelig Kirkeret 

Italiensk Ret 

Fransk Ret 

Engelsk Ret 

Hollandsk Ret 

Schweizisk Ret * 

Tydsk Ret 

Almindelig Tydsk Ret. Retshistorie 

Retskilder 

Systematiske Behandlinger af den tydske Ret 

De enkelte tydske Staters Ret 07 
08 

M 
14 
14 
15 
15 

17 

21 
26 
28 

30 
31 
34 
35 
35 
3^ 
36 
37 
38 
43 XV 

Russisk, Polsk, Græsk, Tyrkisk Ret Side 149. 

Dansk Ret - 150. 

De Nordiske Landes Ret - 150. 

Indledende Skrifter til Dansk Ret - 151- 

Retshistorie • 153. 

RetskOder - 155. 

Love og Domme ældre end Christian den Femtes 

Danske Lov ', , - 155. 

Christian den Femtes Danske Lov, Registre, Commen- 

tarer - 161. 

Lovgivningen efter Christian den Femtes Danske Lov. 

Registre. Lexika • 165. 

Systematisk Fremstilling af den Danske Ret - 169. 

Islandsk Ret. Færøisk Ret. Vestindisk Ret ■ 177. 

Norsk Ret - 179. 

Hertugdømmerne Slesvigs og Holstens Ret - 182. 

Svensk Ret - 187. MEDICIN. 

Medicinen og dens Studium, Bibliographi og Historie 

Ordbøger, Tidsskrifter, Lægers samlede og blandede Skrifter. 

Anthropologi, Anatomi, Physiologi 

Diætetik og Ætiologi 

Pathologi og Therapi i Almindelighed 

Chirurgi 

Populære Lægebøger. Homøopathi 

Enkelte Afsnit af den almindelige Pathologi 

Almindelige Hjælpemidler ved den therapeutiske Be- 
handling 

Lægemidlerne. Pharmaci 

Enkelte Sygdomme 

Fødselsvidenskab 

Retslægevidenskab 193- 
196. 

197. 

201. 

203. 

206. 

207. 

209. 

210. 

211. 

213. 

218.' 

218. PHILOSOPHI. 

Indledende Skrifter - 223. 

Philosophiens Historie * 224. 

Phikjsophiske Forfisitteres samlede eller blandede Skrifter.... • 227. 


XVI 

Philosophiske Systemer, Skrifter af Førerne i Philosophien og 

Skrifter om deres Lære Side 229. 

Logik - 235. 

Psychologi - 237. 

Metaphysik. NaturphUoSophi. Religionsphilosophi - 240. 

Ethik - 244. PÆDAGOGIK. 

Encyklopædi. Psedagogikens Historie. Almindelige Skrifter . . - 251 

Undervisningen i de forskjellige Lande • 253 

Undervisnings-Methoder - 255 

Døvstumme-Undervisningen - 258 

Universiteter - 258 

DE SKJØNNE VIDENSKABER OG KUNSTER. 

Æsthetik, Poetik, Metrik, Rhetorik, Stil - 261. 

Kunst - 265. 

Musik, Spil etc - 270. 

STATSVIDENSKABERNE. 

Statsvidenskaberne i Almindelighed - 273. 

Indledende, historiske, encyklopasdiske og systematiske 

Skrifter. Tidsskrifter - 273. 

Enkelte A&nit af Statsvidenskaberne - 275. 

Politik - 280. 

Systemer. Skrifter af almindeligt Indhold - 280. 

Enkelte Afsnit af Politik - 283. 

Statistik - 289. 

Nationaløkonomi • 291. 

Indledende Skrifter - 291. 

Systemer og Skrifter af almindeligt eller blandet Indhold. - 293. 

Enkelte Afsnit af Nationaløkononiien • 300. 

Positiv Statsret - 304. 

Almindelig Statskyndighed - 304. 

Samlinger af For£sitningslove • 305. 

De enkelte Staters Statsret • 306. 

Det tydske Rige - 306. XVII 

Andre Stater i Europa og Amerika. (Med Undtagelse 

af Danmark, Norge og Sverig.) Side 313. 

Folkeret - 316. 

Indledende Skrifter - 316. 

Traktater - 317. 

Systematiske Fremstillinger af Folkeretten. I Alminde- 
lighed, og enkelte Afsnit - 320, 323, DE MATHEMATISKE, PHYSISKE, NATURHISTORISKE FAG. 

Mathematik Side 329. 

Astronomi - 338. 

Systemer og Lærebøger. Enkelte Afsnit af Astrono- 
mien. Observationer. Instrumenter - 338. 

Sphærisk, Theorisk, Physisk Astronomi. Mathematisk 
Geographi. Astrologi. Tidsmaaling. Chronologi. 

Almanaker - 342. 

Physik - 345. 

Indledende Skrifter. Systemer og Lærebøger - 345. 

Enkelte Afenit af Physik - 347, 

Chemi - 349. 

Naturhistorie - 351. 

Indledende Skrifter. Systemer og Lærebøger. Geogra- 

phisk Naturhistorie - 351. 

Zoologi. Systemer og Lærebøger. Skrifter af alminde- 
ligt Indhold. Sammenlignende Anatomi og Phy- 

siologi. Enkelte Afsnit af Zoologien - 353. 

Botanik. Indledende Skrifter. Planternes Anatomi og 
Physiologi. Plantegeographi. Enkelte Planter. Den 

Botaniske Have i Kjøbenhavn - 356. 

Mineralogi og Krystallographi. Geologi. Palæontologi. 

Metallurgi • 359. HANDEL. TECHNOLOGI. LANDØKONOMI. KRIGS-, SØ- OG 

BYGNINGSVÆSEN. 

Handel Side 367. 

Technologi - 369. 

Landøkonomi - 372. xvni 

Indledende Skrifter. Lærebøger. Kulturplanterne. Hus- 
dyrene. Veterinærvidenskab Side 372. 

Krigsvæsen - 376. 

Indledende Skrifter. Lærebøger. Forskjellige Enkelt- 
heder - 376. 

Søvæsen - 381. 

Bygningsvæsen - 381. 

Rettelse ... - (383). De vigtigste brugte Forkortninger ere: 

Fig. Figg. = Figurer, Afbildninger i Texten. 

Pt. -= Portræt. 

T. = Tavle, Tavler. 

Disp. = Disputats. 

Pr. = Program. 

UPr. = Universitets-Program. 

Skpr. = Skoleprogram. 

P. = Pjece d: indtil 48 Sider. 

H. = Heftet. 

Sth. = Stift heftet. 

Ub. = Uindbundet. 

Pb. == Papbind. 

\1>. = Vælskbind. 

Vbk. = Vælskbind med Kalveskind. 

Lb. = Læderbind. 

Lbk. = Læderbind med Kalveskind. 

Shb. = Shirtingsbind. 

Pb., Pgb. ^ Pergamentsbind. 

Pg. ■= Pergament. 

Shr. = Shirtingsryg. 

Pgr. = Pergamentsryg. 

Def. = Defekt. 

Fg. = medtaget af Fugtighed. 

• foran en Titel betegner, at Skriftet ikke er en selvstændig Bog, men 

at det er indbundet i samme Bind efter et andet Skrift, eller 

at det er trykt i et Skoleprogram. 
Mavne trykte med Kursiv efter Bogtitler betegne tidligere Bogejere. 
Naar ingen Format-Betegnelse er angivet, ere Bøgerne i 8- eller mindre 

Format. BIBLIOTHECA 

WEGENERIAN A. \ VIDENSKABERNE I ALMINDELIGHED. INDLEDENDE SKRIFTER. 

VIDENSKABERNES ENCYKLOPÆDI. 

ALMINDELIGE ENCYKLOPÆDIER. I.* HENR. CORN. AGRIPPA ab NETTESHEYM: De incertitu- 
dine et vanitate scientiarum declamatio invectiva denuo ab 
autore recognita et marginalibus annotationibus aucta. 
S. 1. et a. Paa Titelbl. Agrippas Portr. xyl. 

Se: Cl. Ptolomæus: de prædictionibus astron. etc. Basil. 1553. b. 

2. — — ex postrema authoris recognitione. Colon. 1584. Pgb. 

5. — — Accedunt duo ejusdem auctoris libelli: de nobilitate 
et præcellentia fæminei sexus, et de matrimonio seu 
conjugio. S. 1. 1622. Pt. Pgb. 

4. BACON, FRANC, de VERULAM: De dignitate et augmentis 

scientiarum, i — 2. Wirceb. 1779 — 80. 2 Bd. Pb. 

5. — Uber die Wiirde und den Fortgang der Wissenschaften. 

Verdeutschet und mit dem Leben des Verf^zers und 
histor. Anm., von J. H. Pfingsten. Pest 1783. Pt. Vb. 

6. NEEB, JOH. : Ueber den in verschiedenen Epochen der Wissen- 

schaften allgemein herrschenden Geist und seinen Einflusz 
auf dieselben. Frankf. a. M. 1795. Vb. 

7. MORGENSTIERNE, C.W.: Noget om Videnskaberne. Kbh. 

1792. Lb. 

8. FICHTE, JOH. G.: Den lærdes Bestemmelse. Fem Fore- 

læsninger. Fordansket af J. Collin. Kbh. 1796. Vb. 

9. SCHARLING, C. E.: Videnskaben og den nærværende Tid. 

Tale ved Universitetsfesten den 13. Okt. 1855. [Trykt 
som] Manuscript. Kbh. [1855]. P. Ub. 6 Videnskaberne i Almindelighed. 

10. CLAUSEN, H. N.: Det videnskabelige Livs Forhold til det 

borgerlige Frihedsliv. Tale ved tJniversitetsfesten den 12. 
April 1870 i Anl. af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag. Kbh. 
1870. P. Pb. 

11. NIELSEN, R.: Almindelig Videnskabslære i Grundtræk. Kbh. 

1880. Ub. 

12. VERGILIUS, POLYDORUS: De rerum inventoribus libri VII 

et de prodigiis libri III. Cum indicibus locupletissimis. 
Lugd. Bat. 1644. Pgb. 

13. KIRCHERUS, ATH.: Ars magna sciendi in XII libros digesta, 

qua nova et universali methodo de omni re disputari 
potest. Amstel. 1669. F. Lb. Foss. 

14. Samme Bog. Pgb. 

15. GESNER, JO. MATTH.: Primæ lineæ Isagoges in eruditionem 

universalem nominatim philologiam, historiam et philo- 
sophiam in usum prælect. ductæ. [1756.] Acced. nunc 
prælectiones ipsæ per Jo. N. Niclas, i — 2. Lips. 
1774 — 75. 2 Bd. Vb. 

16. KOHLER, JOH. D.: Anweisung zur Reiseklugheit fur junge 

Gelehrte um Bibliotheken, Miinzkabinette etc. mit Nutzen 
zu besehen [1762]; neu liberarbeitet und mit Anmerkungen 
versehen von Joh. Fr. A. Kinderling, i — 2. Magdeb. 
1788. 2 Bd. Vb. 

17. [RECCARD, GOTTH. CHRIST.]: Lehr-Buch, darin ein kurz- 

gefaszter Unterricht aus verschiedenen philos. und mathem. 
Wissenschaften, der Historie und Geographie gegeben 
wird. Zum Gebrauche in Schulen. 2. verbess. Aufl. 
Berlin 1766. T. Lb. 

18. — 3. Aufl. Berlin 1770. T. Lb. 

19. Kort Begreb af alle Videnskaber, at bruge for Ungdommen af 

begge Kiøn. 2. og forb. Opl. Kbh. 1775. T. Pb. 

20. EKKARD, FR. : Fuldstændig Haandbog over almeennyttig Kund- 

skab og dens Litteratur. Mathem.-phys. Deel. 1788. 
Uden Titelbl. Philosoph.-polit. Deel. 1789. Statist.- 
histor. Deel. 1790. 3 Bd. Pb. 

21. ESCHENBURG, JOH. jpACH.: Lehrbuch der Wissenschafts- 

kunde. Ein Grundrisz encyklopåd. Vorlesungen. Berlin u. 
Stettin 1792. Vb. 

22. KLUGEL, G. S. : Encyclopædie eller sammenhængende Foredrag 

af de almeennyttigste, især af Naturens og Menneskets 
Betragtning samlede Kundskaber. Oversat ener den anden Enxyklopædiske Værker. 7 

omarb. og formerede Uds;. ved A. Chr. Alstrup, i — 5. 
Kbh. 1796—99. 5 Bd. ' T. Kort. Vb. 

25. KRUG, W. TR.: Versuch einer systematischen Enzyklopådie 
der Wissenschaften. i — 2. Wittenb. u. Lpz. 1796 — 97. 
2 Bd. Lb. 

24. JAKOB, LUDV. H.: Tabellarischer Abrisz einer Encyklopådie 

alier Wissenschaften und Kiinste. Halle 1800. P. H. 

25. 'KRUG, W. TR.: Enzyklopiidisch-szientifische Literatur. i — 10. 

H. Lpz. 1804—5. 2 B- Vb. I. Heft. Krug, W. Fr.: 
Die enzyklop.-philologische Lit. 2. H. PGlitz, K. H. L.: 
Die enzyklop.-historische Lit. 3. H. Wrede, E. F.: Die 
enzyklop.-mathematische Lit. 4. H. Krug, W. Tr. : 
Die enzyklop.-philosoph. Lit. 5. H. Krug, W. Tr. : 
Die enzyklop.-anthropol. Lit. 6. H. Wrede, E. F. und 
Weber, F. B.: Die enzyklop.-physik. Lit. 7. H. Meyer, 
E.: Die enzj'^klop.-medizin. Lit. 8. H. Zacharia, K. S.: 
Dieenzyklop.-jurist.Lit. 9.H. Krug,W.Tr.: Dieenzyklop.- 
theol.Lit. 10. H. Krug,W.Tr.: ZusåtzeundBerichtigungen 
zu den ersten 9 Heften. 

26. DELAVIGNE, A.: Manuel complet des aspirants au bacca- 

lauréat es-lettres, renfermant le développement de toutes 
les questions de philosophie, de littérature, etc. 8. éd. 
I — 2. Paris 1842. 2 Bd. Ub. 27. Reales Staats-Zeitungs- und Conversations-Lexicon , darinne so- 

wohl die Religionen und geistlichen Orden, die Reiche 
und Staaten, Meere, Seen, Inseln etc. als auch andere in 
Zeitungen und tåglicher Conversation vorkommende aus 
fremden Sprachen entlehnte Worter nebst den alltåglichen 
terminis technicis beschrieben werden. [1704.] Neue 
Aufl. Nebst einer Vorrede Herrn Joh. Hubners. Lpz. 
1 74 1. T. Lb. 

28. Curieuses und reales Natur-, Kunst-, Berg-, Gewerck- und 

Handlungs-Lexicon, darinne nicht nur die in der Physic, 
Medicin, Botanic, Chymie etc. gebrauchlichen Termini 
technici oder Kunst -Worter beschrieben werden: sondern 
auch alle im Handel und Wandel aus allerhand Sprachen 
genommene vorfallende Worter. [1712.] Neue Aufl. 
Nebst einer Vorrede Herrn Johann HCbners. S. 1. 
[Lpz.] 1 74 1. Lb. 

29. JABLONSKI, JOH. TH.: Allgenieines Lexicon der Kiinste 

und Wissenschaften, oder deutliche Beschreibung des 
Reichs der Natur, der Himmel und himmlischen Corper, 8 ViDENSKABERNK I ALMINDELIGHED. 

der Luft, der Erde etc. [172 1.] Neue verm. u. verbess. 
Aufl. Konigsberg u. Lpz. 1748. 4. 2. B. Lb. 

30. — — Von neuem durchgesehen, verbess. u. verm. von Joh. 

• J. ScHWABEN. Konigsberg u. Lpz. 1767. 4. Lb. 

31. Grosses vollståndiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und 

Kiinste, welche biszhero durch menschlichen Verstand 
und Witz erfiinden und verbessert worden etc. [Yo^^ 
J. A. von Frankenstein, P. Dn. Longouus u. a.] Nebst 
einer Vorrede Joh. Pet. v. Ludewig. 1-64. Halle u. Lpz., 
Zedler, 1732 — 50. 64 Bd. F. T. Lb. Det Classenske 
Bibliothek. — Nothige Supplemente [von C. Gth. Lldo- 
vici] zu dem groszen vollståndigen Universal Lexicon 
aller Wissenschaften und Kiinste etc. i — 4. Lpz. 
1751 — 1754. 4 B. F. Lb. 

32. DIDEROT et d'ALEMBERT: Encyclopédie ou dictionnairc 

raisonné des sciences, des arts et des metiers; par unc 
société de gens de lettres. [175 1 ss.] i — 36. A Lausanne 
1778 — 8j. 72 Bd. T. Lb. — Recueil de planches 
pour la nouvelle edition du dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des metiers, avec leur explication. 
I — 3. A Lausanne & i Berne 1779 — 81. 6 Bd. 4. Lb. 

33. Questions sur 1' Encyclopédie; par des amateurs. i — 9. S. I. 

1770 — 72. 9 Bd. Pb. 

34. Encyclopédie méthodique ou par ordre des matiéres: par unc 

société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédc 
d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout 
l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot etd'Alembert, 
premiers éditeurs de 1' Encyclopédie. Paris 1782 — 1828. 
4. 201 Bd. 

Bindene cre paa Ryggen forsynede med fortløbende Nr. 
og Afdelingernes Følge ^ er denne: 

I — 3. Mathématique. 4 — 7. Physique. 8 — 13. Chymic, 
Pharmacie, Metallurgie. 14. Amusements des Sciences 
mathém. et phys. 15. Jcux mathématiques. 16 — 28. 
Médecine. 29 — 30. Chirurgie. 31 — 34. Systéme anato- 
mique. 3$ — 53. Histoire naturelle des Animaux. $4. 
Explication des planches de la partie entomologique. 55 — 57. 
Botanique. $8. Forets et bois; arbres et arbustes; physiologie 
végétale. 59 — 66. Botanique. 67 — 71. Botanique. Sup- 
plement. 72 — 76. Géographie-Physique. 77. Analyse des 
Cartes. 78 — 80. Géographie. 8 1 — -^ 3 . Géographie ancienne. 
84 — 88. Antiquités, m^thologie, diplomatique des chartres 
et chronologie. 89. Explication des planches des antiquités 
de r Encyclopédie. 90. Chronologie. 91 — 96. Histoire. 
97. Encyclopediana ou dictionnaire encyclopcdique des Ana. Encyklopædier. 9 

98. Assemblée nationale constituante. 2. [NB. i. Bd. er 
aldrig udkommet.] 99 — 102. Économie politique et diplo- 
matique. 103 — 5. Finances. 106 — 8. Commerce. 109 — 11. 
Marine. 112 — 15. Art militaire. 116. Dictionnaire de 
l'artillerie. 117. Arts académiqucs. Equitation, escrimc, 
danse et art de nager. 118. Dictionnaire de toutes les 
espéces de chasse. 119. Dictionnaire de toutes les espéccs 
de péches. 120. Art aratoire et du jardinage. 121 — 27. 
Agriculture. 128. Forets et bois. I., 2. 129 — 36. Arts 
et metiers mécaniciens. 137 — 40. Manufactures , arts et 
metiers. 141 — 42. Beaux-arts. 143 — 45. Architecture. 
146 — 47. Musique. 148 — 50. Grammaire et littérature. 
1 5 1 — 54. Logique et métaphysique. 155 — 57. Philosophie 
ancienne et moderne. 158 — 60. Théologie. 161 — 70. 
Jurisprudence. I — XXX. Planches, i Bd. betegnet med O: 
Tableau et Aper^u. 

\\ Hncyciopædia britannica or a dictionary of arts, sciences and 
miscellaneous literature etc. [1771] 3. Ed. i — 18. 
Edinb. 1797. Supplement, i — 2. 2. Ed. Edinb. 1803. 
20 Bd. 4. T. Lb. 

36. AUgemeine deutsche Real-Encyclopådie fiir die gebildeten Stande. 

(Conversations-Lexikon.) [Red. von F. A. Brockhaus u. 
L. Hain.] [1796.] 8. Originalauflage. i — 12. Lpz. 
1833 — 37. 12 Bd. I — 5 Pb. 6 — 12 Vb. Universal- 
Register. Lpz. 1839. Ub. 

37. Conversations-Lexicon eller encyclopædisk Haandbog; oversat 

efter den tydske Originals tredie Oplag, med adskillige 
Forandringer og Tillæg af H. A. Kofod, i — 20. Kbh. 
1816 — 24. 21 — 28, Supplement. Kbh. 1824 — 28. 28Bd. Vb. 

38. G)nversations-Lexikon der Gegenwart. i — 4, i — 2. H. Leipz. 

1838—41. s Bd. Vb. 

39. Neue Encyklopådie der Wissenschaften und Kiinste. Fiir die 

deutsche Nation geschrieben von Arneth, Bernouilli, 
BiscHOFF etc. [1853.1 2. Aufl. i — 8. Stuttg. 1858. 
8 Bd. T. Vb. 

40. Nordisk Conversations-Lexicon , indeholdende en almindelig 

Forklaring over alle vigtige Navne, Gjenstande og Begreber, 
som forekomme i Livet under Læsning og i Samtale. 
1—5. Kbh. 1858—63. 5 Bd. Vb. 

41. — 2. Udg., redigeret af C. L Fogh, S. Heegaard og L P. 

F. Kønigsfeldt. i — 5. Kbh. 1870 — 1878. 5 Bd. Vbk. 
Illustrationer og Kort til Nordisk Conversations-Lexikon. 
I — 23. Levering. Kbh. 1891 — 93. 20 Hefter. Ub. 

— 3. Levering. 10 Videnskaberne i Almindelighed. 

42. Forlagsbureauets Haandlexikon, kortfattet Conversationslexikon, 

udg. af Emil Elberling og A. F. Pullich. i — 2. Kbh. 
1879—80. 2 Bd. Ub. 

43. Salmonsens store illustrerede Konversationslexikon. En nordisk I 

Encyklopædi. Under Medvirkning af I. B. Halvorsox. 
redigeret af Chr. Blangstrup. i — 2, i — 21. H. Kbh. 
(1891-) 1893. 42 Hefter. T. Figg. Ub. VIDENSKABSSELSKABERS, VIDENSKABELIGE 
FORENINGERS O. L. SKRIFTER. 

44. Fortegnelse over det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forlags- 

Skrifter. [Kbh.] S. a. P. Ub. 

45. Fortegnelse over de af det kongelige danske Videnskabernes 

Selskab i Tidsrummet 1742 — 1891 udgivne videnskabelige 
Arbejder. Kbh. 1892. Shb. 

46. Skrifter, som udi det kjøbcnhavnske Selskab af Lærdoms og 

Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste, i — 12. 
Kbh. 1745 — 79- 4- T. 8 Bd. Lb. 
— Samme Værk. i — 8. 8 Bd. Pb. 

— Historische Abhandlungen der kon. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Kopenhagen, aus dem Dån. iibersetzt 
zum Theil mit Vermehr. und Verbess. ihrer Verfasser 
herausgegeben von V. A. Heinze. i — 5. Kiel [3 — 5 trykte 
i Kbh.] 1782 — 91. T. L. B. 6 — 8. Altona 1796 — 99. 
T. Pb. 9 Bd. 

— Nye Samling af det kongelige danske Videnskabers 
Selskabs Skrifter, i — 4. Kbh. 1781 — 93. 4. T. Lb. 
5. Kbh. 1799. 4. T. 7 Bd. Pb. 

— Det kongelige danske Videnskabers Selskabs Skrivter 
fori8oo— 1812. 1—6. Kbh. 1800— 18. 4. T. Pb. 10 Bd. 

— Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs philo- 
sophiske og historiske Af handlinger, i — 7. Kbh. 1823 — 45. 
4. T. 7 Bd. Sth. 

Samme Værk. 2 — 4. Pb. — 4. Bd. in duplo. 

— Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Skrifter. 5. Række. Historisk og philosophisk Afdeling. 
i — 5. Kbh. 1852 — 92. 4. T. H. — 6. Række. Histo- 
risk og philosophisk Afdeling, i, i — 2. H.; 2, i — 6. H.; 
3, I — 2. H.; 4, I. H. Kbh. 1890 — 93. 4. T. H. 

— Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
naturvidenskabelige og mathematiske Afhandlinger, i — 12. 
Kbh. 1824 — 46. 4. T. 13 Bd. Sth. 

— Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs 
Skrifter. 5. Række. Naturvidenskabelig og mathematisk Videnskabs-Selskabers Skrifter etc. ii 

Afdeling, i — 12. Kbh. 1849 — 80. 4. T. Sth. — 6. 
Række. Naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling. 
I — 6, I — 3. H.; 7, I — 3, 6. H. Kbh. 1880 — 92. 4. T. H. 

47. Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs 

Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejder. Af H. C. 
Ørsted. 1836 — 37, 1838 — 41. 4. 1842 — 1850. Af 
G. Forchham.mer. 185 i — 64. Af J. Jap. Sm. Steenstrup. 
1866 — 69. [Uden Angivelse af Udgiver.] 1870 — 91, i.H.; 
1892, 2. H.; 1893, I.H. Kbh. T. H. 

48. Samme Værk. 1842 — 59. H. 

49. Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. Udg. ved Laboratoriets 

Bestyrelse, i. [i — 4. Hefte.] Kbh. 1878 — 82. 2. [i — 5.H.) 
Kbh. 1883— 88. 3. [i— 2.H.] Kbh. 1891—92. T. Figg. H. 

50. Det Trondhiemske Selskabs Skrifter, i — 5. Kbh. 1761 — 74. 

5 Bd. 4. T. Vb. 4 — 5. Bd. have Titlen: Det konge- 
lige norske Videnskabers Selskabs Skrifter. 
Samme Værk. i — 3. Bd. i — 2. Bd. Vb. 3. Bd. Pb. 

— Nye Samling af det kgl. norske Videnskabers Selskabs 
Skrifter, i — 2. Kbh. 1784 — 88. 2. Bd. 4. T. Vb. 

— Nyeste Samling af det kgl. norske Videnskabers Selskabs 
Skrifter, i. Kbh. 1798. 4. ¥b. 

Samme Bog. Vb. 

)i. Nova Acta regiæ societatis scientiarum Upsaliensis. Seriei tertiæ 
Vol. I — 14. Upsal. 1835 — 91. 4. T. Ub. 

— Nova Acta regiæ societ. scient. Upsal. ad celebranda 
sollennia quadringenaria Univ. Upsal. 1877. 4. T. Ub. 

52. [Et Bind indeholdende en Samling af Foredrag holdte i det 
Skandinaviske Selskab i Kjøbenhavn 1 84 3 — 50.] Vb. Indhold : 
E. Tryde: Om Betydningen af et Folks Nationalitet. 
N. F. S. Grundtvig: Om Nordens historiske Forhold. 
G. Forchhammer: Skandinaviens geognostiske Natur. 
C. Ploug: Carl Michael Bellmanns Liv, og J. L. Heiberg: 
Bellmann som comisk Dithyrambiker. J. N. Madvig: Om 
Skandinavismens Forhold til den almindelige Cultur. J. J. 
A. Worsaae: Om Forholdet mellem de skandinaviske Folk 
i Oldtiden. N. Hø yen: Om Betingelserne for en skandinavisk 
Nationalkonst's Udvikling. D. G. Monrad: Nogle Bemærk- 
ninger om det skandinaviske Selskab. J. F. Schouw: 
Skandinaviens Natur og Folk. N. F. S. Grundtvig: De 
historiske Minders Betydning. A. G. Sommer: Om de 
spirituøse Drikkes diætetiske Betydning i det skandinaviske 
Norden. F. Helweg: Slesvigs Kamp for Fædrenes Sprog 
og Folkelighed. A. Cronholm: Nordiska Wikingalifwets 
historiska betydelse. G. Thomsen: Om Islands Stilling i 12 ViDENSKABKRNE I ALMINDELIGHED. 

det øvrige Skandinavien. C. J. L. Almqvist: Om Skandi- 
navismens Utforbarhet. A. G. Sommer: Gvmnastiken som 
Nationalopdragelsesmiddel. O. P. Sturzenbecher: Esaias 
Tegners Lefnad och literåra V'erksamhet. C. Ploug: Til 
Minde om Erik Gustaf Geijer. P. Wieselgren: Om någrj 
misforstånd, som forhindra Skandinavismens idé att mera 
allmånt gore sig gallande i Skandinavien. M. Hammerich: 
Om de fremmede Ord i vort Modersmaal. i. V. Rothe: 
Om en skandinavisk Handels- og Toldforening. G. Forch- 
hammer: Jons Jacob Berzelius. J. J. A. Worsaae: Om 
Dannebrog. Til Minde om Adam Oehlenschlåger, to Taler 
[af H. N. Clausen og C. Hauch] og to Digte [af C. Ploug 
og C. Hauch]. M. Hammerich: Om de fremmede Ord i 
vort Modersmaal. 2. 

53. Fra Videnskabens Verden. Almeenfattelige Smaaskitser af danske 

og norske Videnskabsmænd, udg. af A. S. Guldberg, 
C. Lange, Jul. Lange, Will. Scharling, Vilh. Thomsen. 
1—5 Kbh. 1874—76. Ub. 

I. WoRSAAE, J. J. A.: De Danskes Kultur i Vikinge- 
tiden. Kbh. 1873. Figg. Guldberg, A. S.: Om Cirkelens 
Kvadratur. Kbh. 1873. Figg. Paludan-Muller, C: 
Sagnet om*den himmelfaldne Dannebrogsfane. Kbh. 1873. 
Figg. Koefoed, L. : Fæstningernes Konstruktion og Betyd- 
ning i Nutiden. Kbh. 1874. Figg. Kjerulf, Th.: Nogle 
af Geologiens Tidsmaalere. Kbh. 1874. Figg. Scharling, W. : 
Guldlandenes Opdagelse og Virkningerne deraf Kbh. 1874. 

II. ScHjøTT, P. O.: Den græske Tragedies Oprindelse. 
Kbh. 1874. Brøgger, W. C. og H. H. Reusch: Jætte- 
gryder ved Kristiania. Kbh. 1874. Figg. Rink, H.: Om 
Grønlands Indland og Muligheden af at berejse samme. 
Kbh. 187$. Aubert, L. M. B.: De norske Loves Historie 
indtil Nutiden. Kbh. 1875. Gædeken, C.G.: Om Aarsagcmc 
til de smitsomme Sygdomme. Kbh. 1875. Ussing, J. L. : 
Den yngre attiske Komedie og dens latinske Bearbejdere 
Plautus og Terents. Kbh. 1875. 

III. Steenstrup, J. Jap. S.: Harald Haardraades Tog til 
Limfjorden og Limfjordens Tilstand i Xlte Aarhundrede. 
Kbh. 1875. I Kort. Laxge, Jul.: Michelangelo og Mar- 
moret. Kbh. 1876. Nieuwexhuis, P. N.: Om Mulig- 
heden og Nødvendigheden af Kjøbenhavns Forsvar. Kbh. 
1876. i Kort. Kjerulf, Th.: Istiden. Kbh. r876. i Kort 
og Figg. Scharling, W.: Handelsbalancens Betydning og 
rette Opgjørelsc. Kbh. 1876. 

54. Samme Værk. i — 3. Ub. 

55. Samme Værk. i. Indb. y Kritiske Tidsskrifter. 13 

KRITISKE TIDSSKRIFTER. 

56. Acta Eruditorum. Lipsiæ 1688 — 1691. 4. 4 Bd. Vb. 

57. Monatliche Unterredungen einiger guten Freunde von allerhand 

Buchern und andern annemlichen Geschichten. Herausgeg. 
von A. B. [0: W, E. Textzel]. 1689. T. Pb. Pg. Def. 

58. Nova Literaria maris Balthici et Septentrionis. [Edd. Achilles Dan. 

Leopold et alii.] Lubecae 1698 — 1707. 4. T. 3 Bd. Pgb. 

59. Nye Tidender om lærde Sager. Kbh. 1720; 1722 — 48. Kiøben- 

havnske nye Tidender om lærde og curieuse Sager. Kbh. 
1749 — 59. Kiøbenhavnske nye Tidender om lærde Sager. 
Kbh. 1760 — 66. Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde 
Sager. Kbh. 1767 — 77. Kiøbenhavnske nye Efterretninger 
om lærde Sager. Kbh. 1778 — 82. Nyeste Kiøbenhavnske 
Efterretninger om lærde Sager. Kbh. 1783 — 90. Kiøben- 
havnske lærde Efterretninger. Kbh. 1791 — 1810. Dansk 
Literatur-Tidende. Kbh. 1811 — 33. Dansk Literatur-Tidende. 
Kbh. 1834—36. 147 Bd. Dels Pb., dels Vb. og Vbk. 
Det Classenske Bibliothek. 

Disse forskjellige Rækker danne et og samme fortsatte 
Tidsskrift, om hvis ældste Suiter historiske Meddelelser ere 
givne i Dansk Literatur-Tidende for 1834. 

Indtil 1730 var JoACH. Wiel.wd Udgiver ogRedakteur; efter 
hans Død 1730 fortsatte hans Enke Udgivelsen til Udgangen af 
1748. Fra 1749 var E. H. Berlixg Udgiver; Udgivelsen 
forblev hos Familien Berling til 1810. Fra 1763 til 1777 
var L. Sahl Redakteur. J. Kierulf var Redakteur fra 
1783 — 85, H.W. Riber fra 1785 — 1790, Nr. 14; R.Nyerup 
fra 1790, Nr. 15 — 1797 og fra 1799 Nr. 37 — 1804; 
1798 — 1799, Nr. 3 6 redigeredes af P.CoLLETT, 1804 — 1830, 
Nr. 15 af P. E. Muller, 1830, Nr. 16 — 1833, Nr. 47 af 
J. Møller, de følgende Nr. af denne Aarg. af W. Friedenreich. 
Fra 1 8 1 1 var A. SEmELix Udgiver indtil 1836. Aarg. 183 4 — 3 6 
ere i større Format end de foregaaende, J. F. Giødwad var 
Sekretær ved den anonyme Redaktion af disse tre Aarg. 

60. BUSCHING, A. FR.: Nachrichten von dem Zustande der 

Wissenschaften und Kiinste in den konis[lich Danischen 
Reichen und Landern. i — 3. [3. herausgeg. von J. Lorck.] 
Koph. u. Lpz. 1754 — 57. — Fortgesetzte Nachrichten von 
dem Zustande der Wissenschaften und Kiinste in den 
konigl. Danischen Reichen und Landern. [Herausgeg. von 
J. Lorck.] i — 2. Koph. u. Lpz. 1758 — éo. 5 Bd. Lb. 

^ob. Samme Værk. 5 Bd. Vb. 

^oc. Samme Værk. i — 3. Bd. H. Fortges. Nach. i. Bd. H. - .V r.r ^ '■■■ 
i—^ ^ ^-o; S*- tT^ - I -^ r,^ -^ ^' { K 


A ^ ^, - - ••• --r f w L"r -— - —20. ^-^- — - - - T ■ -•^-e:^r:en X ■*■ -:^:r -- 'S^'^ .T* *"^i^ •^HT^KSEX 


t Se. -^. •»^- 


ens Kritiske Tidsskrifter. 15 

Odense 1843. ^ — ^- Redigeret af L. Helweg. Odense 
[trj'kt i Kbh.] 1844—48. 3 Bd. Vbk. 

77. Nordisk Literatur-Tidende, udg. af J. F. Giødwad og C. Ploug. 

I. Aarg. 1846. Kbh. 4. Sth. 

78. The Atlantis. A Register of literature and science. Nr. 2. 

July 1858. London. H. 

79. Revue Européenne. (Lettres, sciences, arts, voyages, politique.) 

3. année. i. Juillet. Paris 1861. H. 

80. Polybiblion. Revue bibliographique universelle. i. année. 

I. livr. Février. Paris 1868. H. 

81. Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger. 

Direction MM. Eug. Yung et hM. Alglave. 7. année. 
1870. No. II. 12. févr. No. 13. 26. févr. H. 14 Videnskaberne i Almindelighed. 

éi.. Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og 
Norge for Aarene 1756 — 57. Kbh. 2 Bd. Lb. 

62. Commentarii de libris minoribus. [Edd. J. G. Meusel et alii. 

I, I — 4; II, I. Bremæ 1766 — 68. 2 Bd. Pb. 

63. Kjøbenhavns kongelig privilegerede Adresse-Contoirs kritiske 

Journal. 6 — 11. Aarg. Kbh. 1772 — 79. 4. 2 B. Vb. 
Aarg. 1772 er redigeret af J. Badek, 1773 af W. H. F. 
Abrahamson, 1774 — 79 af J. Baden. 

64. Alm. dansk Litteratur Journal, i — 4. Kbh. 1779 — 1783. 4Bd. Vbk. 

65. Danmarks litt. Progresser. i — 4. Odense 1781 — 1789. 4 Bd. H. 

66. Kritik og Antikritik eller Anmeldelser og Bedømmelser af de 

nyeste indenlandske Skrifter. Udg. af et Selskab, i — 9. 
Kbh. 1788— 1796. 9 Bd. Lb. 

Aarg. 1790 — 95 ere redigerede af J. W. Benzon, 1795, 
Nr. 8 — 1796 af F. Ekkard. 

67. Efterretninger om udenlandsk Literatur. [Redakteur Rasmus 

Nyerup.] i — 8. 1793 — I79S' Kbh. 1793 — 96. Sth. 

68. Nye Efterretninger om udenlandsk Literatur. [Redakteur J. K. 

Høst.] i — 2. Kbh. 1796 — 1797. 2 Bd. Pb. 

69. Journal for udenlandsk Literatur, udg. afj. F.W.Schlegel, B.Thor- 

lacius, P. E. Muller, L. Engelstoft, H. C. Ørsted, J. W. 
Horneman. i — 7. Kbh. 1810 — 181 5. 4. 19 Hefter. Ub, 

70. Maanedsskrift for Literatur. Udgivet af et Selskab, i — 20. 

Kbh. 1829— 1838. 20 Bd. Vbk. 

Redaktionens Sekretær var F. C. Petersen'. 

71. Literaturbladet. Et Ugeblad fornemmelig for udenlandsk Lite- 

ratur. Udgivet af R. Rask. Kbh. 1829. Vb. 

72. Literarische Zeitung. In Verbindung mit mehreren Gelehnen 

herausgegeben von K. Buchner. 4.Jahrg. 1837. Berlin. 

j.Jahrg. herausgeg. von E. Meyen. 1838. Berlin. 6 — 15. 

Jahrg. herausgeg. von K. H. Brandes. 1839 — 48. Berlin. 
4. I Hefter. Ikke ganske komplet. 

73. Tidsskrift for Literatur og Kritik. Udg. af F. C. Petersen. 

1839—42. Kbh. 7 Bd. Vbk. 

74. Journal for Literatur og Kunst. Redigeret og udg. af et Sel- 

skab. I — 2. Kbh. 1843 — 44- 17 Herter. Ub. 

I, I — 3. H. redig. af K. F.Wiborg, Resten redig. af Chr.Juul. 

75. Samme Værk. 17 Hefter. Ub. 

76. For Literatur og Kritik. Et Fjerdingaarsskrift udg. af Fyens 

Stifts literaire Selskab, i. Redigeret af C. Paludan-MOller. Kritiske Tidsskrifter. 15 

Odense 1843. ^ — ^- Redigeret af L. Helweg. Odense 
[tn'kt i Kbh.] 1844—48. 3 Bd. Vbk. 

77. Nordisk Literatur-Tidende, udg. af J. F. Giødwad og C. Ploug. 

I. Aarg. 1846. Kbh. 4. Sth. 

78. The Atlantis. A Register of literature and science. Nr. 2. 

July 1858. London. H. 

79. Revue Européenne. (Lettres, sciences, arts, voyages, politique.) 

3. année. i. Juillet. Paris 1861. H. 

80. Polybiblion. Revue biWiographique universelle. i. année. 

I. livr. Février. Paris 1868. H. 

81. Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger. 

Direction MM. Eug. Yung et hM. Alglave. 7. année. 
1870. No. II. 12. févr. No. 13. 26. févr. H. THEOLOGL BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. INDLEDENDE.SKRIFTER. 
TIDSSKRIFTER. 82. STOLLE, GOTTL.: Anleitung zur Historie der theologischen 

Gelahrheit. Jena 1739. 4. Pt. Lb. 

83. FLUGGE, CHR. W. : Versuch einer Geschichte der theologischen 

Wissenschaften. Nebst einer historischen Einleitung. 
1—3. Halle 1796—98. 3 Bd. Pb. 84. THYM, JOH. FR. W. : Teologisk Encyclopædie og Metodologie. 

Oversat af P. H. Mønster. Kbh. 1800. Vbk. 

85. STAUDENMAIER, FRANZ. ANT.: Encyklopadie der theologi- 

schen Wissenschaften als System der gesammten Theologie. 
Mainz u. Wien 1834. Vbk. 

86. PELT, ANT. FR. L.: Theologische Encyklopadie als System 

im Zusammenhange mit der Geschichte der theologischen 
Wissenschaft. Hamb. u. Gotha. 1843. Vbk. 

87. ROSENKRANTZ: Theologisk Encyklopædie. Oversat af P. B. 

Blicher. Kbh. 1844. Vb. 88. FUHRMANN, W. D.: Handbibliothek fur junge Theologen u. 

Religionslehrer oder Anzeige derjenigen Schriften welche 
dem jungen Theol. wesentlich nothwendig und niitzlich 
sind. Lpz. 1802. Ub. 

89. — Handbuch der theologischen Literatur oder Anleitung zur 

theologischen Biicherkenntnisz fur Studirende in der prote- 
stantischen Kirche. i — 2. Lpz. 181 8 — 21. 3 Bd. Vbk. 20 * Theologi. 

90. Magazin for Religionslærere med Hensyn til vore Tider. Udg. af 

LoR. Nik. Fallesen. i — 12. Kbh. 1793 — 1803. i6Bd. Sth. 
7 — 12 B. have ogsaa Titel: Nyt Magazin for Religions- 
lærere etc. 1 — 6. Kbh. 1798 — 1803. 

9 1 . Theologisk Maanedskrivt for Fædrelandets Religionslærere. Udi^. 

af LoR. Nik. Fallesen. i — 12. Kbh. 1803 — 180S. 
12 Bd. H. 

92. Samlinger for Theologer, efter Tidernes Fornødenhed og den 

nyeste Literaturs Aand. Af Johan Paludan, i — 2. Kbh. 
1803— 1 80S. 2 Bd. Vb. 

93. Samme Værk. i — 2. 2 Bd. Pb. 

94. Theologisk Bibliothek udg. af Jens Møller, i — 20. Kbh. 

1811— 1821. 20 Bd. Pt. af N. E. Balle. Ub. — Nyt 
theolog. Bibliothek udg. af Jens Møller, i — 20. Kbh. 
1821 — 32. 10 Bd. Ub. 

95. Theologisk Maanedsskrift. Udg. af A. G. Rudelbach. 12 — i^ 

Kbh. 1828. s Bd. Sth. 

96. Tidsskrift for Kirke og Theologie. Udg. af Jens Møller, i — 4. 

Kbh. 1832—34. 4 Bd. Ub. 

97. Theologisk Tidsskrift. Udg, af C. E. Scharling og C. T. 

Engelstoft. i — 12. Kbh. 1837 — 49. 6 Bd. Vbk. — Xv: 
theologisk Tidsskrift. Udg. af C. E. Scharling og C. T. 
Engelstoft. i — 12. Kbh. 1850 — 61. I 23 Hefter. Ur». 

98. Samme Værk. i.Bd. Makuleret. N. th. Tidsskr. 11 — 12. Bd, Ub. BIBELUDGAVER OG BIBELFORTOLKNING. 

HELE BIBLEN. 

99. Via sancta sive Biblia sacra eleganti et maiuscula characteruni 
formå, qua nouo compendio, primo statim intuitu, literæ 
radicales situ et colore discernuntur. Authore El. Huttfk. 
Hamb. 1587. 4. T. Vb. 

100. BIBLIA hebraica ex aliquot manuscriptis et compluribns 
impressis codicibus item Masora recensita. Accedunt loci 
scripturæ parallela. Cura et stiidio Jo. H. Michaklis. 
Halæ Magdeb. 1720. 4. Lb. 

loi. BIBLIA hebraica ad optimorum codicum et editionum tidcm 
recensita et expressa adjectis notis Masorethicis. Accuranic 
Chr. Reineccio. Edit. II. Lips. 1739. — b. Reineccr^. 
Chr.: Index memorialis, quo voces hebr. et chald. \'. T. 
continentur. Lips. 1733- Lb. Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 21 

102. BIBLIA hebraica secundum editionem belgicam Everardi van 
DER HooGHT, colktis aliis bonæ notæ codicibus una cum 
versione latina Sebast. Schmidii. Lips. 1740. 4. Lbk. 

105. BIBLIA hebraica secundum ultimam editionem Jos. Athiæ a 
Joh. Leusden denuo recognitam. Recensita atque ad 
Masoram exquisite adornata ab Everardo van der Hooght. 
Edit. nova recognita et emendata a Judah d' Allemand. 
Londini 1828. Lbk. 

104. Fragmenta Basmurico-coptica veteris et novi Testamenti, quæ 

in Museo Borgiano Velitris asserv^antur cum reliquis ver- 
sionibus ægj'ptiis contulit, latine vertit nec non criticis et 
philologicis adnotationibus illustr. W. F. Engelbreth. 
Havn. 1 811. 4. Ub. 

105. BIBLIORUM Græcorum Latinorumque Pars IV. continens 

Tobit, Judeth, Baruch, Hieremiæ Epistolam, Puerorum 
trium carmen, Esdram, Salomonis Sapientiam, Jesu filii 
Seirach Sapientiam, Sosannæ et draconis Exempla, Macca- 
bæorum libros III et Josepum de Maccabæis. Basil. 1550. 
Pgb. Noget ormædt. 

106. Ta Bi^Xia todtsotiv r\ &iiOL ypOL^r^ ttj;: TCaXaiaa ts xai xatvtKr 

Rtad^T|XTf]C9 xat 7) jxsi; KOLhOLiOL yioxoi TC'j^ e,58ojjLT|XOvTa. 

etc. Ev Mo7xa 1821. 4. Vbk. 

107. BIBLIA sacra ex Sebastiani Castellionis interpretatione 

eiusque postrema recognitione præcipue in usum studiosæ 
juventutis [1551] denuo evulgata. Lips. 1750. Pt. Lb. 
med Guldsnit. 

108. [Biblia latina]. Titelblad og iste Bl. mangle. Vb. En Udgave 

fra 17. Aarh. 

109. La BIBLIA 6 el antiguo y nuevo Testamento. Traducidos al 

Espanol, de la vulgata latioa, por rmo P. Phelipe scio de 
S. Miguel. Londres 1828. Lb. 

11 0. La sainte BIBLE qui contient le vieux et le nouveau Testa- 

ment. Imprimée sur 1' edition de Paris 1805. Edit. 
stereotype revue et corrigée. Londres 181 3. Lbk. 

111. The holy BIBLE containing the old and new Testaments. Newly 

translated out of the original tongues. Oxford 1707. Lb. 
Indeholder kun det gamle Testament. 

112. BIBLIA d.: die gantze heilige Schrift, altes und neues Testa- 

ments verteutscht von Martin Luther. Und auf Verordn. 
Hrrn. Ernsts Hertz, zu Sachsen etc. von etlichen reinen 22 ThEOLOGI. 

Theologen dem eigentlichen Wort -Verstand nach erklårer. 
Ist auch zu End neben den christl. Haupt-Symbolis mit 
beygedr. worden ein kurtzer Bericht von der Augspurg. 
Confes. samt den Artickeln der Augsp. Confes. in dem 
rechten Original 1530. i — 2. Niirnberg 1700. F. 
2 Bd. T. Lbk. 

113. BIBLIA sacra d.: alle Bucher der heiligen Schrift alten u. 

neuen Testaments. Verdeutschet durch Martin Luther. 
Nach den besten Editionen abgedr. Deszgleichen alle 
Apocrypha. Nebst Registern. Schiffbeck bey Hamb. 
1717. 4. Pgb. 

114. Die BIBEL oder die ganze Heilige Schrift des alten u. neuen 

Testaments nach der deutschen Uebersetzung Manin 
Luthers. Mit Anm. u. Zugaben fur Schullehrer von 
GusT. Fr. Dinter. Schullehrer-Bibel des alten Testa- 
ments. I — 5. Neustadt an der Orla 1826 — 28. Schul- 
lehrer-Bibel des neuen Testaments. i — 4. Neustadt & 
Ziegenriick 1824 — 25. 9 Bd. Lb. 

115. JOH. DAV. MICHAELIS Oversættelse af det gamle Testa- 

ment med Anmærkninger. Af det Tydske oversat og 
Anmærkningerne forøgede ved J. Bech. i — 4. Kbh. 
1785—91. 8 Bd. Vb. 

H6. MOLBECH, CHR.: Bidrag til en Historie og Sprogskildring 
af de danske Bibeloversættelser fra det 16. Aarh., særdeles 
Christian den Tredies Bibel 1 5 50. Kbh. 1840. 4. Ub. UPr. 

117. Samme Bog. Ub. 

118. BIBLIA paa Danske det er den gantske hellige scriftis Bøgger 

igennem seete [ved Hans Poulsen Resen]. Effter Chri- 
stian IIIIs Befalning. Kiobinghaffn 1607. 4 Bd. Lbk. 
Oluff Rasmussen med haandskr. Levnedsbeskrivelse, /. 162S, 
Søren Jensen (?) med haandskn Levnedsbeskn , f. 1704. 
Z). Smith 1814, 

119. BIBLIA paa Danske det er den gandske hellige Skriftis Bøgger 

paa ny igjennemseet oc forbedrede med ny Summarier 
[ved Hans Svane]. Efter Christian IVs Befaling. Part. 
I — 4. Kiobinghafn 1647. 2 Bd. 4. Pt. af Christian 
IV. Lb. 

120. BIBLIA det er den gandske Heil. Skriftes Bøger ved Christian 

Vis Omsorg. 4. Opl. Kbh. 1746. Lb. C F, Wegetier 
iSiS. Titelbladet prentet af Wegener, iste Bl. mangler. 

121. BIBELEN det er den ganske hellige Skrifts Bøger. Kbh. 

Vais. H. 1872. Lb. i Foderal. Bibeludgaver og Bibelfortolkxixg. 23 

122. BIBELEN eller den hellige Skrift, indeholdende det Gamle og 
det Nve Testamentes kanoniske Bøger. Kbh. Vais. H. 
1876. ^ Lb. 

125. BIBELEN eller den Hellige Skrift. Kbh. Vais. H. 1881. 
Lb. med Guldsnit. 

124. BIBLEN eller den christne Kirkes hellige Skrift overs., leds. 

med Indledn., Afbildn., Landkort etc, af J.\c. Chr. 
Lindberg. i. Del. Bibel-Oversættelsen. i — 6. H. 
Kbh. 1837—39. Ub. 

125. BIBLIA s'wifta, to jest: Wszystko Pismo swifste starego i 

Nowego Przymierza. Z. Zydowskiego i Greckiego j^zyka 
na Polski pilnie i wiernie przetlumaczone. Lipsku, 
Tauchnitz, 1846. Lb. 

126. Szent BIBLIA asaz: Istennek 6 és uj Testamentomdban 

ft)glaltatott egész Szent Iras. Magyar nyelvre ft)rdittatott 
Karolé Gaspir. Pest 1857. Lb. 

127. BIBELEN paa Tyrkisk. 4. Lb. 

128. BIBELEN paa Arabisk. Lb. 

129. BIBELEN paa Chinesisk. Ub. 150.* MEYER, GOTTL. W.: Grundrisz einer Hermeneutik des 
Alten u.NeuenTestaments u. einer Anleitung zur populåren 
u. praktischen Schrifterklårung. Gottingen 1801. P. 
Se: — : Versuch einer Hermeneutik des alten Tcstamcnts. 2. 
Lubeck 1800. b. 

131. BERTHOLDT, LEONH: Historischkritische Einleitung in 

såmmtliche kanonische u. apokryphische Schriften des 
alten u. neuen Testaments. i — 6. Erlangen 1812 — 19. 
7 Bd. Pb. 

132. de WETTE, W. MART. LEBERECHT : Lehrbuch der historisch- 

kritischen Einleitung in die Bibel Alten und Neuen 
Testamentes, i — 2. 5. verb. u. verm. Ausg. Berlin 
1840—48. 2 Bd. Vbk. 

133. — — 2. Bd. 4. verb. u. verm. Aufl. Berlin 1842. Sth. 

134. Alle Doctoris MARTINI LUTHERS fortale som hånd screff 

offuer det Gamle og Ny Testamente, saare nyttelige. 
[Overs, af Henr. Smith.] Kbh. 1560. — b. H. Smith: 
Taffle oc Register tilhaabe dragen aff den Hellige Scrifft, 
indhollendis de merckeligste hoffuit Artickle aff alle ting som 
Mennisken ere trøstelige. Kbh. 1560. Ukomplet. 4. Lbk. 

135. GLASSIUS, SALOMON: Philologia sacra aua totius veteris 

et novi Testamenti scripturæ tum stylus et literatura 24 Theologi. 

tum sensus libris V expenditur. Adjecta sub fineni 
Glassii Logica sacra. Edidit Joh. Gotofr. Olearils. 
Editip noviss. denuo repurgata. Accedit præfatio Jo 
Franc. Buddei. Lips. 1725. 4. Pt. af Forf. Lbk. DET GAMLE TESTAMENT. 

136. H TcaXaia AtaO^xir) xara tou^ E?8o[j.iqxovtx Vetus Testamentum 

ex versione græca septuaginta interpretum ad exemplar 
Vaticanum Romæ editum ex optimis codicibus expressum. 
Accesserunt libri apocryphi. i — 4. Halæ 1759 — 60. 
3 Bd. Vb. 

137. 'H TCaXeno' AtaO^XT^ xaTa tou^ 'Eji8o[i.T|XOvTa. S. Vetus Testa- 

mentum græcum iuxta septuaginta interpretes ex auctoritatc 
Sixti V. editum. Juxta exemplar originale Vaticanum 
Romæ editum 1587 quoad textum accuratissime recusum. 
Edit. stereot. Lipsiæ 1824. Vbk. 

138. ARISTEÆ: de legis divinæ ex hebraica lingua in græcam trans- 

latione per , septuaginta interpretes absoluta, Historia 
græcolatina. Emendata juxta exemplar Vaticanum et edita 
ab Eldano de Parchun. Francof. 16 10. Lbk. 

139. van DALE, ANT.: Dis.sertatio super Aristea de LXX inter- 

pretibus cui ipsius prætensi Aristeæ textus subjungitur. 
Additur historia baptismorum. Accedit et dissenatio 
super Sanchoniathone. Amstel. 1705. 4. Pb. Pg. 

140. HORNEMAN, CLAUD. FREES: Specimen exercitationum 

criticarum in versionem LXX ex Philone. Gottinsx^v 
1773. Ub. 

141. ORIGENIS Hexaplorum quæ supersunt auctiora et emendatiora 

quam a Flaminio Nobilio, Jo. Drusio et Bernardo dh 
MoNTFAUCON conciunata edidit C. Fr. Bahrdt. Pars i — 2. 
Lips. et Lubecæ 1769 — 70. 2 Bd. Vb. 

142. Libri judicum et Ruth secundum versionem Syriaco-hexaplareni, 

quos ex codice Musei Britannici nunc primum edidit, 
græce restituit notisque criticis illustravit T. Skat Rørdam, 
Præmittitur dissertatio de regulis grammaticis, quas secutus 
est Paulus Tellensis. Havn. 1861. 4. Vbk. Gave fra 
Forf. til Wegener. 

143. Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testa- 

mentes 8 første Bøger fordanskede efter Vulgata. Første Bibeludgaver og Bibelfortolkxing. 25 

Gang udg. efter et Haandskr. fra 15de Aarh. i det st. kgl. 
Bibi. med Anm. af Chr. Molbech. Kbh. 1828. Sth. 

144. Det gamle Testamerrts poetiske og prophetiske Skrifter efter 

Grundtexten paany overs., med Anm. af J. Møller og 
R. Møller, i — 2. Kbh. 1828 — 30. 3 Bd. Sth. 

« 

145. Prøver af en ny dansk Oversættelse af det gamle Testament. 

Udg. af den nedsatte Commission. Kbh. 1845. Ub. 

■ 

146. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Einleitung ins Alte Testament. 

I — 3. 2. verb. u. verm. Ausg. Lpz. 1787. 3 Bd. Pt. Pb. 

147. — I — 3. 3. verb. u. verm. Ausg. Lpz. 1803. 3 Bd. Vb. 

148. — — I — 5. 4. Original-Ausg. Gottingen 1823 — 24. 

5 Bd. Vb. 

149. AUGUSTI, JOH. CHR. W.: Grundriss einer historisch- 

kritischen Einleitung ins alte Testament. Lpz. 1806. Vb. 

150. MEYER, GOTTL. W.: Versuch einer Hermeneutik des alten 

Testaments. i — 2. Liibeck 1799 — 1800. 2 Bd. Pb. 

151. Samme Bog. 2. Bd. Sth. 

152. SIMON, RICHARD: Histoire critique du vieux Testament. 

Suivant la Copie imprimée i Paris. 1680. 4. Lbk. 

153. — Histoire critique du vieux Testament. Nouvelle Edition 

6 qui est la premiere imprimée sur la Copie de Paris 
augmentée d'une Apologie . . d'une table des matiéres ei 
tout ce qui a été imprimé jusquW present i l'occasion 
de cette Histoire critique. Rotterdam 1685. 4- Lb. 

154. GROTIUS, HUGO: Annotationes in vetus Testamentum. 

Emendatius edid. et brevibus dilucidationibus auxit G. Jo. 
Lud. Vogel.- i — 3. Halæ 1775 — 1^- 4- i Bd. Lb. Vol. 
II — III post mortem Vogelii continuavit Joh. Christo- 

PHORUS DOEDERLEIN. 

155. ROSENMULLER, E. FR. C: Scholia in vetus Testamentum. 

I — 3. Edit. II. auctior & emendatior. Lips. 1795 — 1820. 
4 — II. Lips. 1798 — 1835. 23 Bd. dels Pb. dels Sth. 
— XI, 2 in duplo. Sth. 

156. MØLLER, R.: Veiledning til en andægtig og forstandig 

Læsning af det Gamle Testamente, især for ulærde Læsere. 
1—2. Kbh. 1826. 2 Bd. Sth. 

1 57- KALKAR, CHR. H.: Exegetisk Haandbog til det gamle 
Testamente. Til Brug for Præster og theologiske Studerende. 
I, I — 2. H. Kbh. 1835. 2 Hefter. 26 Theologi. 

1 58.* Vocabularium continens totius Chrestomathiæ hebraicæ vocabula 
in usum eorum qui adipiscere ipsa cupiunt. Halæ 1782. 
— [Nachtigal, J. C. C.]: Chrestomathia hcbraica selecta 
continens capita librorum veteris Tcstamenti. In usum 
scholarum edita. Halæ 1783. 
Se : Die Visionen Habakuks iibersetzt von G. C. Horst. Gotha 1 798- b, c. 

159. Jobus, proverbia Salomonis, Ecclcsiastes, Canticum canticoruni, 

ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum. 
Latine vertit Jo. Auc. Dathius. Halæ 1789. Lb. 

160. Pentateuchus ex recensione textus hebræi et versionum anti- 

quarum latine versus notisque philologicis et criticis 
illustratus a Jo. Auc. D.\thio. Halæ 1781. Pb. 

161. — Ed. II. emendatior. Halæ 1791. Vb. 

162. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum. Regiomonti 1774. Vb. 

163. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum recensuit Joach. Justus Rau. Regio- 
monti et Hafniæ 1797. Vb. 

164. Liber Geneseos ex hebræo in latinum conversus et in usum 

scholasticæ* juventutis editus a Joh. Jac. Stephansen. 
Hafniæ 1801. Vb. 

165. Liber Geneseos ex textu hebnvo latine versus a Chr. Weruin. 

Hauniæ' 1838. Sth. 

166. STENBUCHIUS, CHR.: Exercitatio philologica in qua III 

Vaticiniorum Gen. XLIX, i comm. 2, usque ad n 
descriptorum versiones græcæ, latina vulgata, HieromTni 
etc. cum textu ebræo conferuntur. Hafniæ 1656. Disp. 
P. 4. Pb. 

167. [GAMBORG, AND.]: Nysa eller filosofisk-historisk Under- 

søgelse om Gen. II. III. (med Tavler og Anhang anbel. 
Kritikerne over Nysa). Eleutheropolis [Kbh.] 1790. Vbk. 
[Indlagt et BI. af en Avis indeh. nogle Vers af ^En 
Interessent i Tontinen af 1792« i Anledn. af Gamborgs 
Død II. Sept. 1833.] 

168. [ — ]: Nysa, oder philosophisclvhistorische Abhandlung iiber 

Gen. II. III. Nach einem diinischen noch ungedruckten 
Original. Eleutheropolis 1790. Ub. T. mangle. 

169. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Urgeschichte. Herausgegeben 

mit Einleitung u. Anmerkungen von Joh. Ph. Gabler. 
I — 2. Altdorf u. Niirnberg 1790 — 93. 3 Bd. Vb. 

170. HUULBECH, JØRG. MICHÆLSSØN: Aarons Brj^st-Span 

oplyst ved Urim og Thummim eller: Det levitiske Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 27 

Præstedom oplyst ved Skriftens Lius. Udi disse aandelige 
Betænkningers iste Pan over Mos. III, 18. Kbh. 1701. 
— 2den Part over Mos. III, 19, V. i — 3. Udi trende 
Tractater. Kbh. 1706. 2 Bd. Lb. 

171. Libri historici vet. Test. ex recensione textus hebræi et ver- 

sionum antiquarum latine versi notisque philologicis et 
criticis illustrati a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1784. Sth. 

172. SCHMIDT, SEBAST.: In librumjudicum commentarius. Sub 

finem appendix chronologica. Argent. 1684. 4. Pgb. 

173.* KALKAR, CHR. H.: De cantico Deboræ Jud. V. Othiniæ 
1833. Skpr. 

174. SCHMIDT, SEBAST.: In librum priorem Samuelis commen- 

tarius. Argent. 1687. 4- Pgb. 

175. — In librum posteriorem Samuelis commentarius. Argent. 

1689. 4. Pgb. 

176.* KØNIGSFELDT, I. P. F.: Annotationes ad posteriorem librum 
Samuelis et priorem librum Chronicorum, synoptice exposi- 
tos. Part. I — II. Hauniæ 1838 — 39. Frederiksborg Skpr. 

177. HERMANSEN, CHR.: Betragtninger fremkaldte ved Spørgs- 

maalet om Integriteten af Jobs Bog. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

178. Samme Bog. Ub. 

179. De 9 første Capitler af Salomons Ordsprog bearbejdede som 

Prøve til Skolebrug af C. P. J. Krebs. Kbh. 1856. 
Metropolit. Skpr. Ub. 

180.* Mischelé. Liber proverbiorum , från grundspråket ordagrant 
ofversatt samt med kort i texten inflikad exeges forsedd 
af P. E. Mellin. I. Kap. i — 16. Hudiksvall 1875. 
4. I T. Skpr. Ub. 

181. Psalmi ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum 

latine versi a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1787. Lb. 

182. Samme Bog. Vbk. 

183. Etliche Psalme und Spruche, welche der Groszmachtige Fiirst 

Hr. Friderich der Ander selbst aus dem Psalter zusammen 
gezogen im Jahr 1586. Erklæret durch Christoferum 
Knoff. Kph. 1 69 1. 4. Bindet iturevet. 

184. Die Psalmen. Uebcrsetzt und mit Anmerkungen von G. Chr. 

Kxapp. 2. verb. u. verm. Aufl. Halle 1782. Pb. 

185. Dauids Poenitentz det er: De siu Pocnitentz Psalmer, saa at 

de aff alle Gudfryctigc oc bedrøffuede Hiertcr kunde met 
stor Trøst oc Nytte forstaais oc bedis. Forklarede oc 26 Theologi. 

1 58.* Vocabularium continens totius Chrestomathiæ hebraicæ vocabub 
in usum eorum qui adipiscere ipsa cupiunt. Halæ 1782. 
— [Nachtigal, J. c. C] : Chrestomathia hebraica selecu 
continens capita librorum veteris Tcstamenti. In usum 
scholarum edita. Halæ 1783. 
Se: Die Visionen Habakuks iibersetzt von G. C. Horst. Gotha 1 798. b,c. 

159. Jobus, proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum canticorum. 

ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum. 
Latine vertit Jo. Auo. Dathius. Halæ 1789. Ld. 

160. Pentateuchus ex recensione textus hebræi et versionum anti- 

quarum latine versus notisque philologicis et criticis 
illustratus a Jo. Auo. Dathio. Halæ 1781. Pb. 

161. — Ed. II. emendatior. Halæ 1791. Vb. 

162. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum. Rcgiomonti 1774. Vb. 

163. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum recensuit Joach. Justus Rau. Regio- 
monti et Hafniæ 1797. Vb. 

164. Liber Geneseos ex hebræo in latinum conversus et in usum 

scholasticæ juventutis cditus a Joh. J.\c. Stephansen*. 
Hafniæ 1801. Vb. 

165. Liber Genescos ex textu hebræo latine versus a Chr. Werliix 

Hauniæ* 1858. Sth. 

166. STENBUCHIUS, CHR.: Exercitatio philologica in qua IT 

Vaticiniorum Gen. XLIX, i comm. 2, usque ad i- 
descriptorum versiones græcæ, latina vulgata, HieronMH 
etc. cum textu ebræo conferuntur. Hafniæ 1656. Disp 
P. 4. Pb. 

167. [GAMBORG, AND.]: Nysa eller filosofisk-historisk Undei 

søgelse om Gen. II. III. (med Tavler og Anhang anbe 
Kritikerne over Nysa). Eleutheropolis [Kbh.] 1790. VW 
[Indlagt et Bl. af en Avis indeh. nogle Vers af E 
Interessent i Tontinen af 1792*^ i Anledn. af Ganibor| 
Død II. Sept. 1833.] 

168. [ — ]: Nysa, oder philosophisch-historische Abhandlung uIh 

Gen. II. III. Nach einem dånischen noch ungedruckte 
Original. Eleutheropolis 1790. Ub. T. mangle. 

169. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Urgeschichte. Herausgegebe 

mit Einleitung u. Anmerkungen von Joh. Ph. Gable 
I — 2. Altdorf u. Niirnberg 1790 — 93. 3 Bd. Vb. 

170. HUULBECH, JØRG. MICHÆLSSØN: Aarons BrysvSpi 

oplyst ved Urim og Thummim eller: Det levitisl 1 26 Theologi. 

1 58.* Vocabularium continens totius Chrestoniathiæ hebraicæ vocabuia 
in iisum eorum qui adipiscere ipsa cupiunt. Halæ 1782. 
— [Nachtigal, J. c. C] : Chrestomathia hebraica selecta 
continens capita librorum veteris Testamenti. In usum 
scholarum edita. Halæ 1783. 
Se: Dic\'isionen Habakuks iibcrsetzt von G. C. Horst. Gotha 1 798. b, c. 

^9- Jobus, proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum canticorum. 
ex recensione textus hebræi et versionum antiquaruni. 
Latine vertit Jo. Auo. Dathius. Halæ 1789. Lo. 

160. Pentateuchus ex recensione textus hebræi et versionum anti- 

quaruni latine versus notisque philologicis et criticis 
illustratus a Jo. Auo. Dathio. Halæ 1781. Pb. 

161. — Ed. II. emendatior. Halæ 1791. Vb. 

162. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalniis sex primi. 

In usum scholarum. Regiomonti 1774. Vb. 

163. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum recensuit Joach. Justus Rau. Regio- 
monti et Hafniæ 1797. Vb. 

164. Liber Geneseos ex hebræo in latinum conversus et in usum 

scholasticæ juventutis editus a Joh. Jac. Stephakskn. 
Hafniæ 1801. Vb. 

165. Liber Geneseos ex textu hebræo latine versus a Chr. WERUfx. 

Hauniæ* 1838. Sth. 

166. STENBUCHIUS, CHR.: Exercitatio philologica in qua III 

Vaticiniorum Gen. XLIX, i comm. 2, usque ad 13 
descriptorum versiones græcæ, latina vulgata, Hieronymi 
etc. cum textu ebræo conferuntur. Hafniæ* 1656. Disp. 
P. 4. Pb. 

167. [GAMBORG, AND.]: Nysa eller filosofisk-historisk Under- 

søgelse om Gen. II. III. (med Tavler og Anhang anbel. 
Kritikerne over Nysa). Eleutheropolis [Kbh.l 1790. Vbk. 
[Indlagt et Bl. af en Avis indeh. nogle Vers af Æn 
Interessent i Tontinen af 1792« i Anledn. af Gamborgs 
Død II. Sept. 1833.] 

168. [ — ]: Nysa, oder philosophisch-historische Abhandlung uber 

Gen. II. III. Nach einem diinischen noch ungedruckten 
Original. Eleutheropolis 1790. Ub. T. mangle. 

169. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Urgeschichte. Herausgegeben 

mit Einleitung u. Anmerkungcn von Joh. Ph. Gabler. 
1—2. Altdorf u. Niirnberg 1790 — 93. 3 Bd. Vb. 

170. HUULBECH, JØRG. MICHÆLSSØN: Aarons Brj-st-Span 

oplyst ved Urim og Thummim eller: Det levitiske Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 27 

Præstedom oplyst ved Skriftens Lius. Udi disse aandelige 
Betænkningers iste Part over Mos. III, 18. Kbh. 1701. 
— 2den Part over Mos. III, 19, V. i — 3. Udi trende 
Tractater. Kbh. 1706. 2 Bd. Lb. 

171. Libri historici vet. Test. ex recensione textus hebræi et ver- 

sionum antiquarum latine versi notisque philologicis et 
criticis illustrati a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1784. Sth. 

172. SCHMIDT, SEBAST.: In librumjudicum commentarius. Sub 

finem appendix chronologica. Argent. 1684. 4. Pgb. 

173.* KALKAR, CHR. H.: De cantico Deboræ Jud. V. Othiniæ 
1833. Skpr. 

174. SCHMIDT, SEBAST.: In librum priorem Samuelis commen- 

tarius. Argent. 1687. 4. Pgb. 

175. — In librum posteriorem Samuelis commentarius. Argent, 

1689. 4. Pgb. 

176.* KØNIGSFELDT, I. P. F.: Annotationes ad posteriorem librum 
Samuelis et priorem librum Chronicorum, synoptice exposi- 
tos. Part. I — II. Hauniæ 1838 — 39. Frederiksborg Skpr. 

177. HERMANSEN, CHR.: Betragtninger fremkaldte ved Spørgs- 

maalet om Integriteten af Jobs Bog. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

178. Samme Bog. Ub. 

179. De 9 første Capitler af Salomons Ordsprog bearbejdede som 

Prøve til Skolebrug af C. P. J. Krebs. Kbh. 1856. 
Metropolit. Skpr. Ub. 

180.* Mischelé. Liber proverbiorum , från grundspråket ordagrant 
ofversatt samt med kort i texten inflikad exeges forsedd 
af P. E. Mellin. I. Kap. i — 16. Hudiksvall 1875. 
4. I T. Skpr. Ub. 

181. Psalmi ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum 

latine versi a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1787. Lb. 

182. Samme Bog. Vbk. 

183. Etliche Psalme und Spriiche, wekhe der Groszmåchtige Furst 

Hr. Friderich der Ander selbst aus dem Psalter zusammen 
gezogen im Jahr 1586. Erklåret durch Christoferum 
Knoff. Kph. 1 69 1. 4. Bindet iturevet. 

184. Die Psalmen. Ucbersetzt und mit Anmerkungen von G. Chr. 

Knapp. 2. verb. u. verm. Aufl. Halle 1782. Pb. 

185. Dauids Poenitentz det er: De siu Poenitentz Psalmer, saa at 

de aff alle Gudfryctige oc bedrøffuede Hierter kunde mer 
stor Trøst oc Nytte forstaais oc bedis. Forklarede oc 26 Theologi. 

1 58.* Vocabulariuni continens totius Chrestomathiæ hebraicæ vocabula 
in usum eorum qui adipiscere ipsa cupiunt. Halæ 1782. 
— [Nachtigal, J. c. C] : Chrestomathia hebraica selecu 
continens capita librorum veteris Tcstamenti. In usum 
scholarum cdita. Halæ 1783. 
Se: Die Visionen Habakuks ubersetzt von G. C. Horst. Gotha 1 798. b, c. 

159. Jobus, proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum canticorum, 

ex recensione textus hebræi et versionum antiquaruni. 
Latine vertit Jo. Aug. D.\thius. Halæ 1789. Lb. 

160. Pentateuchus ex recensione textus hebræi et versionum anti- 

quarum latine versus notisque philologicis et criticis 
illustratus a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1781. Pb. 

161. — Ed. II. emendatior. Halæ 1791. Vb. 

162. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex prim:. 

In usum scholarum. Regiomonti 1774. Vb. 

163. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum recensuit Joach. Justus Rau. Regio- 
monti et Hafniæ 1797. Vb. 

164. Liber Geneseos ex hebræ^o in latinum conversus et in usum 

scholasticæ* juventutis editus a Joh. J.\c. Steph.\nsk\. 
Hafniæ* 1801. Vb. 

165. Liber Geneseos ex textu hebræo latine versus a Chr. Weruin. 

Hauniæ* 1838. Sth. 

166. STENBUCHIUS, CHR.: Exercitatio philologica in qua III 

Vaticiniorum Gen. XLIX, i comm. 2, usque ad 15 
descriptorum versiones græcæ% latina vulgata, Hieron\Tiii 
etc. cum textu ebræo conferuntur. Hafniæ 1656. Disp. 
P. 4. Pb. 

167. [GAMBORG, AND.]: Nysa eller iilosofisk-historisk Under- 

søgelse om Gen. II. III. (med Tavler og Anhang anbel. 
Kritikerne over Nysa). Eleutheropolis [Kbh.] 1790. Vbk. 
[Indlagt et Bl. af en Avis indeh. nogle Vers af En 
Interessent i Tontinen af I792<^ i Anledn. af Gamborgs 
Død II. Sept. 1833.] 

168. [ — ]: Nysa, oder philosophisch-historische Abhandlung ubcr 

Gen. II. III. Nach einem diinischen noch ungedruckten 
Original. Eleutheropolis 1790. Ub. T. mangle. 

169. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Urgeschichte. Herausgegeben 

mit Einleitung u. Anmerkungen von Joh. Ph. Gabler. 
I — 2. Altdorf u. Niirnberg 1790 — 93. 3 Bd. Vb. 

170. HUULBECH, JØRG. MICHÆLSSØN: Aarons Bryst-Span 

oplyst ved Urim og Thummim eller: Det levitiske Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 27 

Præstedom oplyst ved Skriftens Lius. Udi disse aandelige 
Betænkningers iste Part over Mos. III, 18. Kbh. 1701. 
— 2den Part over Mos. III, 19, V. i — 3. Udi trende 
Tractater. Kbh. 1706. 2 Bd. Lb. 

171. Libri historici vet. Test. ex recensione textus hebræi et ver- 

sioniim antiquarum latine versi notisque philologicis et 
criticis illustrati a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1784. Sth. 

172. SCHMIDT, SEBAST.: In librumjudicum commentarius. Sul> 

finem appendix chronologica. Argent. 1684. 4. Pgb. 

173.* KALKAR, CHR. H.: De cantico Deboræ Jud. V. Othiniæ 
1833. Skpr. 

174. SCHMIDT, SEBAST.: In librum priorem Samuelis commen- 

tarius. Argent. 1687. 4- Pgt>- 

175. — In librum posteriorem Samuelis commentarius. Argent. 

1689. 4. Pgb. 

176.* KØNIGSFELDT, I. P. F.: Annotationes ad posteriorem librum 
Samuelis et priorem librum Chronicorum, synoptice exposi- 
tos. Part. I — II. Hauniæ 1838 — 39. Frederiksborg Skpr. 

177. HERMANSEN, CHR.: Betragtninger fremkaldte ved Spørgs- 

maalet om Integriteten af Jobs Bog. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

178. Samme Bog. Ub. 

179. De 9 første Capitler af Salomons Ordsprog bearbejdede som 

Prøve til Skolebrug af C. P. J. Krebs. Kbh. 1856. 
Metropolit. Skpr. Ub. 

180.* Mischelé. Liber proverbiorum , från grundspråket ordagrant 
ofversatt samt med kort i texten inflikad exeges forsedd 
af P. E. Mellin. I. Kap. i — 16. Hudiksvall 1875. 
4. I T. Skpr. Ub. 

181. Psalmi ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum 

latine versi a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1787. Lb. 

182. Samme Bog. Vbk. 

183. Etliche Psalme und Spriiche, welche der Groszmachtige Fiirst 

Hr. Friderich der Ander selbst aus dem Psalter zusammen 
gezogen im Jahr 1586. Erklåret durch Christoferum 
K\oiT. Kph. 1 69 1. 4. Bindet iturevet. 

184. Die Psalmen. Uebersetzt und mit Anmerkungen von G. Chr. 

Knapp. 2. verb. u. verm. Aufl. Hallc 1782. Pb. 

185. Dauids Poenitentz det er: De siu Poenitentz Psalmer, saa at 

de afF alle Gudfryctige oc bedrøffuede Hierter kunde met 
stor Trøst oc Nytte forstaais oc bedis. Forklarede oc 


2é ThEOLOGI. 

1 58.* Vocabularium continens totius Chrestomathiæ hebraicæ vocabula 
in usum eorum qui adipiscere ipsa cupiunt. Halæ 1782. 
— [Nachtigal, J. C. C.]: Chrestomathia hebraica selecta 
continens capita librorum veteris Testamenti. In usum 
scholarum edita. Halæ 1783. 
Se: Die\'isionen Habakuks iibersetzt von G. C. Horst. Gotha 1 798. b, c. 

159. Jobus, proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Canticum canticorum, 
ex recensione textus hebræi et versionum antiquanini. 
Latine vertit Jo. Al c. Dathius. Halæ 1789. Ld. 

léo. Pentateuchus ex recensione textus hebræi et versionum anti- 
quarum latine versus notisque philologicis et criticis 
illustratus a Jo. Auc. Dathio. Halæ 1781. Pb. 

161. — Ed. II. emendatior. Halæ 1791. Vb. 

162. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum. Regiomonti 1774. Vb. 

163. Liber Geneseos hebraice. Accedunt e Psalmis sex primi. 

In usum scholarum recensuit Joach. Justus Rau. Regio- 
monti et Hafniæ* 1797. Vb. 

164. Liber Geneseos ex hcbræo in latinum conversus et in usum 

scholasticæ juventutis editus a Joh. Jac. Stephansen. 
Hafniæ 1801. Vb. 

165. Liber Geneseos ex textu hebræo latine versus a Chr. Werliin. 

Hauniæ 1838. Sth. 

166. STENBUCHIUS, CHR.: Exercitatio philologica in qua III 

Vaticiniorum Gen. XLIX, i comm. 2, usque ad 13 
descriptorum versiones græcæ, latina vulgata, Hieronymi 
etc. cum textu ebræo conferuntur. Hafniæ 1656. Disp. 
P. 4. Pb. 

167. [GAMBORG, AND.]: Nysa eller filosofisk-historisk Under- 

søgelse om Gen. II. IH. (med Tavler og Anhang anbel. 
Kritikerne over Nysa). Eleutheropolis [Kbh.l 1790. Vbk. 
[Indlagt et Bl. af en Avis indeh. nogle Vers af Æn 
Interessent i Tontinen af 1792« i Anledn. af Gamborgs 
Død II. Sept. 1833.] 

168. [ — ]: Nysa, oder philosophisch-historische Abhandlung iiber 

Gen. II. III. Nach einem danischen noch ungedruckten 
Original. Eleutheropolis 1790. Ub. T. mangle. 

169. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Urgeschichte. Herausgegeben 

mit Einleitung u. Anmerkungen von Joh. Ph. Gabler. 
I — 2. Altdorf u. Niirnberg 1790 — 93. 3 Bd, Vb. 

170. HUULBECH, JØRG. MICHÆLSSØN: Aarons Bryst-Span 

oplyst ved Urim og Thummim eller: Det levitiske Bibeludgaver og Bibelfortolknixg. 27 

Præstedom oplyst ved Skriftens Lius. Udi disse aandelige 
Betænkningers iste Part over Mos. III, 18. Kbh. 1701. 
— 2den Part over Mos. III, 19, V. i — 3. Udi trende 
Tractater. Kbh. 1706. 2 Bd. Lb. 

171. Libri historici vet. Test. ex recensione textus hebræi et ver- 

sionum antiquarum latine versi notisque philoiogicis et 
criticis illustrati a Jo. AuG. Dathio. Halæ 1784. Sth. 

172. SCHMIDT, SEBAST.: In librumjudicum commentarius. Siil> 

finem appendix chronologica. Argent. 1684. 4. Pgb. 

173.* KALKAR, CHR. H.; De cantico Deboræ Jud. V. Othiniæ 
1833. Skpr. 

174. SCHMIDT, SEBAST.: In librum priorem Samuelis commen- 

tarius. Argent. 1687. 4. Pgb. 

175. — In librum posteriorem Samuelis commentarius. Argent. 

1689. 4. Pgb. 

176.* KØNIGSFELDT, I. P. F.: Annotationes ad posteriorem librum 
Samuelis et priorem librum Chronicorum, synoptice exposi- 
tos. Part. I — II. Hauniæ 1838 — 39. Frederiksborg Skpr. 

177. HERMANSEN, CHR.: Betragtninger fremkaldte ved Spørgs- 

maalet om Integriteten af Jobs Bog. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

178. Samme Bog. Ub. 

179. De 9 første Capitler af Salomons Ordsprog bearbejdede som 

Prøve til Skolebrug af C. P. J. Krebs. Kbh. 1856. 
MetropoHt. Skpr. Ub. 

180.* Mischelé. Liber proverbiorum , från grundspråket ordagrant 
ofversatt samt med kort i texten inflikad exeges forsedd 
af P. E. Mellin. i. Kap. i — 16. Hudiksvall 1875. 
4. I T. Skpr. Ub. 

181. Psaimi ex recensione textus hebræi et versionum antiquarum 

latine versi a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1787. Lb. 

182. Samme Bog. Vbk. 

183. Etliche Psalme und Spriiche, welche der Groszmåchtige Fiirst 

Hr. Friderich der Ander selbst aus dem Psalter zusammen 
gezogen im Jahr 1586. Erklaret durch Christoferum 
Knoff. Kph. 1691. 4. Bindet iturevet. 

184. Die Psalmen. Uebersetzt und mit Anmerkungen von G. Chr. 

Knapp. 2. verb. u. verm. Aufl. Halle 1782. Pb. 

185. Dauids Poenitentz det er: De siu Poenitentz Psalmer, saa at 

de afF alle Gudfryctige oc bedrøffuede Hierter kunde met 
stor Trøst oc Nytte forstaais oc bedis. Forklarede oc 28 Theologi. 

udlagde aff N. Lauritzsøx [Argt ander]. Prentet paa 
Laurentz Albrects Bekaastning 1605. Pgb. 

186.* RÉVILLE, ALB : Det gamle Testamentes Profeter. Udg. af 
Literaturselskabet. Kbh. 1872. 
Se: RÉVILLE, ALB.: Djævelens Historie. Kbh. 1872. c. 

187. Prophetæ majores ex recensione textus hebræi et versionum 

antiquarimi latine versi a Jo. Aug. Dathio. Halæ 1779. Vb. 

188. MØLLER, JOH. ULR.: De authentia oraculorum Esaiæ capp. 

40 — 66. Havniæ 1825. Disp. Ub. 

1 89. SCHMIDT, SEBAST. : Commentarii super librum prophetiarum 

Jeremiæ. i — 2. Francof ad M. 1685. 4. 2 Bd. Pgb. 

190. KALKAR, C. A. H.: Lamentationes, critice et exegeticc 

illustratæ cum præmissis disputat. histor.-crit. tribus. 
Hafniæ 1836. Disp. Pb. 

191. Samme Bog. Ub. 

192. HOLMBOE, C. A.: Ezechiels Syner og Chaldæernes Astrolab. 

Christ. 1866. UPr. 4. i, T. Ub. 

193. SVANNINGIUS, JOH.: Commentarii in Danielem. i — 2. 

Hauniæ 1654 — 66. 4. 2 Bd. Pgb. 

194. Prophetæ minores ex recensione textus hebræi et versionum 

antiquarum latine versi a Jo. Aug. Dathio. Edit. HL 
emendatior. Halæ 1790. Pb. 

195. BIRCHERODIUS, JAC: Jonæ propheticus liber, expositione 

literali et exegetica illustratus. Hafniæ 1686. 4. Lb. 
Makuleret. 

196. Die Visionen Habakuks, neu iibersetzt mit histor. u. exeget.- 

kritischen Anmerkungen. Nebst einer Abhandlung iiber 
den Prophetismus der alten Welt von G. C. Horst. 
Gotha 1798. Sth. 

b. Vocabularium totius chrestomathiæ hebraicæ. Halæ 1782. 

c. [J. C. C. Nachtigall]: Chrestomatia hebraica selecta conti- 

nens capita librorum. Vet. Test. Halæ 1783. 

197. [Libri apocryphi Græce.] En Udg. fra 17. Aarh. Titelbl. 

mangler. Vb. 

198. Codex pseudepigraphus veteris Testamenti, collectus, castigatus 

a Joh. Alb. Fabricio. Hamb. et Lips. 171 3. i T. Pb. 
m. Pg. — Vol. IL Accedit Josepni veteris christiani 
scriptoris hypomnesticon nunc primum in lucem editum 
cum versione ae notis Jo. Alb. Fabrich. Hamb. 1723. 
2 Bd. Bibeludgaver og Bibelfortolkxixg. 29 

I 

199. Libri apocrj'phi veteris Testamenti græci. Ad fidem optimarum 
editionum denuo recensiti. Halæ Magdeb. 1749. Ub. 

200.* — Edit. II. Halæ Magdeb. 1766. 

Se: Vetus Testamentum ex vers. gr. septuaginta interpret. Halæ 
Magdeb. 1759 — 60. Vol. 3. b. 

201. Libri veteris Testamenti apocryphi. Textum græciim recognovit 

Jo. Chr. GuiL. AuGUSTi. Lipsiæ 1804. Vb. 

202. Oversættelse af det gamle Testamentes apocryphiske Bøger 

• ved P. N. Frost. Haderslev 1835. Shb. 

203. EICHHORN, JOH. GOTTFR.: Einleitung in die apokry- 

phischen Schriften des alten Testaments. Lpz. 1795. Vb. 

204. GAAB, JOH. FR.: Handbuch zum philologischen Verstelien 

der apokryphischen Schriften des alten Testaments fiir 
Anfanger. i — 2. Tiibingen 1818 — 19. 2 Bd. Pb. 

203. FRITZSCHE, O., und C. L. W. GRIMM: Kurzgefasstes 
exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des Alten 
Testamentes. Lieferung i — 6. Lpz. 185 1 — 60. 3 Bd. Vbk. 

206. ROHDE, U. A.: Forsøg til en metrisk Oversættelse af Salo- 

mons Visdom, iste Prøve. Odense 1806. Skpr. P. Ub. 

207. — Prøve-Bearbejdelse af Salomons Visdom fortsat over 

Gap. XII og XIIL Odense 1810. Skpr. P. Ub. DET NY TESTAMENT. 

208. Novi Testamenti libri omnes, recens nunc editi. Cum notis 

RoB. Stephani, Josephi Scaligeri, Is. Casauboni. Londini 
1633. Lb. m. Guldsnit og Spænder. 

209. Novum Testamentum græcum cum vulgata interpretatione 

latina græci contextus lineis insertis. Acc. huic edit. libri 
græce scripti qui vocantur apocryphi, cum interlineari 
interpretatione latina ex Bibliis Complut. deprompta. 
Lipsiæ 1657. F. Lb. 

210. Novum Testamentum ad probat. codices revisum, adiunctisquc 

summariis, locis parallelis etc. Deniaue chartisgeographicis. 
Industria Jo. G. Pritii. Edit. III. aucta et emendata. 
Accessit historia passionis I. C. Lipsiæ 1724. 2 Bd. 
Lb. Kortene mangle. Wegener iSiS; med Blade prentede 
af Wegetter. 

211. Novum Testamentum ad probat. codices revisum, summariis 

instructum, observationibus illustr., et in memoriam Jubilæi 
II. Aug. confessionis in lucem editum. Cura Chr. Stockii. 
Jenæ 173 1. Lbk. 30 Theologi. 

212. Novuni Testamentum græcum ita adornatum, ut textus 

probatarum edit. meduUam, margo variantium lectionum 
delectum, apparatus subjunctus criseos sacræ Millianæ 
præsertim compendium exhibeat. Insen'iente Jo. Alb. 
Bengelio. Tubingæ 1734. 4. Lb. Makuleret. 

213. Samme Bog. Pgb. 

214. Novum Testamentum in quo selecti versiculi 1900 quibus 

omnes novi Testamenti voces continentur asteriscis 
notantur. Ed. Joh. Leusden. Berolini et Lips. 1757. Vb. 

215. Novum Testamentum græcum ad exemplar Mastrichtianum 

excusum. Bibliorum græcorum tom. V. Halæ 1762. Vb. 

2 1 6. Novum Testamentum græce. Textum ad fidem codicum, 

versionum et patrum emendavit Jo. Jag. Griesbach. 
. I — 2. Halæ 1775 — 77. I Bd. Lb. 

217. Samme Bog. 2 Bd. Lb. 

218. Novum Testamentum græce. Textum ad fidem codicum 

recensuit Jo. Jag. Griesbagh. i — 2. Editio IL emendatior 
Halæ Saxon. et Londini 1796 — i8oé. 2 Bd. Ub. 

219. Novum Testamentum græce. Ex recensionejo. Jag. Griesbach. 

I — 2. Lipsiæ 1805. I Bd. Vb. 

220. Novum Testamentum græce. Ex recensionejo. Jag. Griesbagh. 

I — 2. Edit. nova non tamen mutata. Lipsiæ 1825. Vb. 
Med Parallelsteder anførte af Wegener, 

221. Novum Testamentum græcum cum scholiis theologicis et 

philologicis. Edit. IL i — 2. Londini 1778. 2 Bd. Lb. 

222. Samme Bog. Lb. 

223. Novum Testamentum græcum in sectiones divisit Chr. 

Sghoettgenius. Editio nova. Vratislaviæ 1782. Vb. 

224. Novum Testamentum græce perpetua annotatione illustratum 

a Joh. Benj. Koppe. Vol. III. i — 2. Acta Apostolorum. 
Continuavit Jo. H. Heinrighs. Gottingæ 1809 — 12. VoL 
IV. Epistola Pauli ad Romanos. Edit. II. curavit Christ. 
Pr. Ammon. Gott. 1806. Vol. V. i. Epist. Pauli ad 
Cor. I. Gap. I — X. Continuavit Dav. Jul. Pott. Gott, 
1826. Vol. VI. Epist. Pauli ad Gal. Eph. Thess. Edit. 
IL auctior. Curavit Th. Chr. Tyghsen. Gott. 1791- 
Vol. Vn. I. Epist. Pauli ad Tim. Tit. et Philemonem. 
2. ad Philippenses et Coloss. Continuavit Jo. H. Heinrighs. 
Gott. 1798— 1803. Vol. Vm. Epist. Pauli ad Hebr. 
Cont. Jo. H. Heinrighs. Gott. 1792. Vol. IX. i. Epist. 
Jacobi. Edit. III. auctior. 2. Utramque Epist. Petri. Bibeludgaver og Bibelfortolkxixg. 31 

Edit. II. Contin. Dav. Jul. Pott. Gott. 181 6 et 1810. 
Vol.X, I — 2. Apocalvpsis. Continuavitjo. H. Heinrichs. 
Gott. 181 8—21. 12" Bd. Vb. 

225. — Vol. III, 1—2; Vol. IV. Edit. II; Vol. V, i; Vol. VI. 

Edit. H; Vol. Vn, 1—2; Vol. VIII; Vol. IX, i— 
(1799) 2. Edit. II; Vol. X, i — 2. Gottingæ 179 1 — 1826. 
12 Bd. Vb. 

226. — Vol. III, 1—2; Vol. IV. Edit. II; Vol. V, i; Vol. VI. 

Edit. H; Vol. Vn, 1—2; Vol. VIII; Vol. IX. i. Edit. 
III. 2. Edit. II; Vol. X, i — 2. Gottinsjæ 1791 — 1826. 
10 Bd. Vb. 

227. — Vol. III, i; Vol. IV. Edit. II; Vol. VI. Edit. II; Vol. VII, 

I — 2; Vol. VIII; Vol. IX, 2. Gottingæ 1791 — 1810. 
7 Bd. Sth. 

228. — Vol. III, I — 2; Vol. V, i; Vol. X, I — 2. Gottingæ 

1809—26. 4 Bd. Vb. 

229. — Vol. IV. Edit. II; Vol. VI. Edit. II; VII, i; VIII. 

Gottingæ 179 1 — 1806. 3 Bd. Vb. 

250. — Vol. VII, I — 2. Gottingæ 1798 — 1803. i Bd. Vb. 

231. — Vol. IX, I. Ed. III; 2. Ed. II. Gottingæ 1810 — lé. 
2 Bd. Sth. 

252. Novum Testamentum græce secundum editiones probatissimas 
expressum. Nova versione latina illustratum. Auct. H. 
AuG. Schøtt. Editio II. emend. Lipsiæ 181 1. Vb. 
Wegener i8ip, 

233. Samme Bog. Vb. 

234. Samme Bog. Pb. 

235. Das Neue Testament Griechisch nach den besten Hiilfsmitteln 

kritisch revidirt mit einer neuen deutschen Ubersetzung 
von H. AuG. W. Meyer. Abth. i — 2. Gottingen 1829. 
2 Bd. Vbk. 

236. Novum Testamentum græce et latine. Ex recensione Knappiana 

adiectis variis Griesbachii et Lachmanni lectionibus. Ed. 
Ad. Goeschen. Præfatus est Fr. Luecke. Lipsiæ 1832. Vbk. 

237. Novum Testamentum græce. Recognovit G. Chr. Knappius 

I — 2. Edit. V. Halis Sax. 1840. 2 Bd. Vbk. 

238. Novum Testamentum græce. Post Jo. Aug. H. Tittmannum 

ad fidem optimorum librorum secundis curis recogn. 
Aug. Hahn. Edit. stereot. Lipsiæ 1840. Vb. 32 Theologi. 

239. Novum Testiimentum græce ad antiquos testes recensuit 

CoxsT. TiscHENDORF. Parisiis 1842. Shb. 

240. H xaivTj Atad'TjXt] jj.£Ta9paffd'6ija ei;: xoivr^v SiaXexrov sx -zzj 

O^cLO'j a:)^£rj7ro'j. London 1832. Shb. 

241. H xatvT) AiaO^^XT^ T:apa9pac8'e'.aa ex tcu EXatjV.xcj. Kara Tr,7 

£v AQYf>ai^ ex6cc7iv to'-j 1855. 1856. Lb. 

242. Novum Testamentum syriace cum punctis vocalibus et versione 

latina Matthæi in gratiam studiosæ juventutis accurante 
Ægid. Gutbirio. Hamb. 1664. Vb. 

b. GUTBIRIUS, ÆGID.: Notæ criticæ in Novum Testa- 

mentum syriacum quibus præcipua variæ punctationis 
exempla inter se conferuntur in gratiam studiosæ juven- 
tutis. Hamb. 1667. 

c. — Lexicon syriacum continens omnes N. T. syriaci 

dictiones et particulas cum specilegio vocum quanindam 
peregrinarum et appendice quæ exhibet diversas punctationes. 
Hamb. 1667. 

243. HERMANSEN, CHR.: Disputatio de codice Evangeliorum 

syriaco, a Curetono tvpis descripto. Hauniæ 1859. 
UPr. P. 4. Ub. 

244. Det Ny Testament paa Hebraisk. London Macintosh Printer. Lbk. 
244 b. Samme Bog. 

245. Det Ny Testament paa Hebraisk. London. Lb. 

246. Novum Testamentum Judaico-Germanice. Lbk. 

247. Det Ny Testament paa Rabbinisk. Gedr. bey A. Macintosh 

1820. Lbk. 

248. Novum Testamentum. Duce et auctore Seb. Castellione. 

latine reddidit, in usum studiosæ juventutis ed. Laur. 
Sahl. i — 2. Havniæ 1780. i Bd. Lbk. 

249. O Novo Testamento. Traduzido em Portugues pelo Joan!. 

Ferreira D'AL.MEmA. Amsterd. 171 2. Lbk. 

250. Il nuovo Testamento. Tradotto in Jingua italiana da Giov. 

DiODATi. Londra 1856. Lb. med Guldsnit. 

251. The new Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

Newlytranslated out ofthe original greek. Oxfordi7i2. Lb. 

252. Evangelia ab Ulfila Gothorum Episc. ex Gr. Gothice translata, 

nunc cum parallelis versionibus, Sveo-gothicå, NorrænA 
seu Islandicå & vulgatå Latinå edita [cura et studie G. 
Stiernhielmii]. Stockholmiæ 1671. Indheftet er et Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 33 

Titelbl. til »Glossarium Ulphila.-Goth.« etc. Holmiæ, 
med Aarstal 1671, en kobberst. Bogstavtavle og flere 
genealogiske Tabeller. — Glossarium Ulphila-Gothicum 
linguis affinibus per Fr. Junium, nunc etiam Sueo-gothica 
auctum et illustr. per G. Stiernhielm. Holmiæ 1670. 

255. ULFILA oder die uns erhaltenen Denkmåler der gotischen 
Sprache. Text, Grammatik und Worterbuch. Bearbeitet 
und herausgeg. von Fr. L. Stamm. Paderborn 1858. Ub. 

254. JOH. DAV. MICHAELIS Oversættelse af det Nye Testament 

med Anm. Af det Tydske oversat ved J. Bech. i — 2. 
Kbh. 1793 — 97- 4 ^^- Vb. 

255. HENDERSON, EBENEZER: A dissertation on Hans Mikkel- 

sens or the first danish translation of the new Testament. 
Cph. 181 3. P. 4. Ub. 

256.* Jesu Christi Nye Testamente efter den 1647 udgangne 
Version, formedelst Christian Vis christelige Omsorg 
efter Grund-Texten efterset og rettet. Kbh. 1743. 
Se [E. Pontoppidan]: Den nye Psalme-Bog. Kbh. 1742. 

257. Det nye Testamente oversat efter Grundsproget og oplyst 

med Anm. af C. Bastholm. i — 2. Kbh. 1780. 2 Bd. Lbk. 

258. BASTHOLM, CHR.: Svar paa den i den alm. danske 

Litteratur-Journal over hans Nye Testament udkomne 
Recension. Kbh. 1781. Vb. 

259. Det Nye Testamente oversat med tilføjede Anm. Et Forsøg 

af O. Høegh Guldberg. i — 2. Kbh. 1794. 2 Bd. Lbk. 

260. Det Nye Testamente ved Kong Frederik den Sjettes christelige 

Omsorg med Fliid efterseet. Kbh. 1822. Lb. 

261. Det Nye Testamente paa Norsk. London 1849. Lb. med Guldsnit. 

262. Nya Testamentet. Stockholm, tryckt med stående stilar på 

Brittiska Bibel-Sållskapets bekostnad, 1845. Lb. 

263. I*ad Nva Testament epter {)eirre annare Edition Bibliunnar å 

Islendsku. Kph. 181 3. Lb. 

264. [Det ny Testamente paa Vendisk] potom wot Mich. Frenzela. 

Wr6tszlawje 1856. Lbk. 

265. Det ny Testamente paa Slavonisk. Petersburg 1820. Lbk. 

266. Det ny Testamente paa Russisk. Lbk, 

267. Det ny Testamente paa Persisk. Lbk. 

268. The new Testament translated from the original Greek into 

the Bengalee language by the Serampore Missionaries. 
Serampore 1833. Shb. 

BIBUOTHECA WEGE-VERIANA. I. X 34 Theologi. 

269. Die nywe Testament ka set over in die Creols Tael en ka 

giev na die ligt tot dienst van die Deen Mission in 
America. Cph. 1781. Lbk. 

270. Det ny Testamente paa Hawaiisk. Honolulu 1843. Vb. Makul. 271. FLACIUS (ILLYRICUS), MATTHIAS: Indledning og Fortale 

til hele det Nye Testamente, Et Opbyggelsesskrift for 
troende Christne og tænkende Bibellæsere. Efter C. G. 
Franckes tydske Udgave bearb. og oversat af J. A. 
Johannsen. Odense 1857. Ub. 

272. Samme Bog. Ub. 

273. SIMON, RICH.: Histoire critique du texte du nouveau 

Testament. Rotterdam 1689. 4- I-''^- 

274. — Histoire critique des versions du nouveau Testament, 

Rotterdam 1690. 4. Lbk. 

275. — Histoire critique des principaux commentateurs du nouveau 

Testament depuis le commencement du Christianisme 
avec une dissertation critique. Rotterdam 1693. 4. Pgb. 

276. JOH. DAV. MICHAELIS Indledning til det nye Testamentes 

guddommelige Skrivter. Overs, af det Tydske efter 
4de forøgede og forandrede Udg. ved Jørgen Stauning. 
I — 3. Kbh. 1790 — 92. 3 Bd. Vb. 

277. HAENLEIN, H. C. ALEX.: Indledning til det nye Testa- 

mentes Skrivter. Af det Tydske overs, ved Jørgen 
Stauning, i — 2. Kbh. 1798 — 1801. 2 Bd, Vb. 

278. EICHHORN, J. G.: Kritische Schriften. 5 — 9. Einleitung 

in das Neue Testament. i — 5. Lpz. 1804 — 27. 5 Bd. Vb, 

279. HUG, JOH. LEONH.: Einleitung in die Schriften des Neuen 

Testaments. i — 2. Tiibingen 1808. Vb. 

279b. Samme Bog. Vb. 

280. Samme Bog. 3. verb. u. verm. Aufl. Stuttg. u.Tiib. 1826. 2 Bd. Ub. 

281. GUERIKE, H. E. FERD.: Historisch-kritische Einleitung in 

das neue Testament. Lpz. 1843. Vb. 

282. »Muratoris Kanon« oversat og oplyst ved P. Chr. Kierkegaard. 

Aalborg 1872. Ub. 

283. ERNESTI, JO. AUG.: Institutio interpretis novi Testamenti. 

Editio II. Lips. 1765. Vb. Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 35 

284. CLAUSEN, H. NIC: Det Nye Testaments Hermeneutik. 

Kbh. 1840. Sth. 

285. Tids-Bestemmelse for det Nye Testamentes Bøger med Anm. 

Kbh. 1785. Vb. 

286. GROTIUS, HUGO: Annotationes in novum Testamentum. 

Edit. nova. Recens. et præfatione de socianismo Hug. 
Grotii auxit Chr. Ern. de Windheim. i — 2. Erlangæ 
et Lips. 1755 — 57. 2 Bd. Pt. af Grotius. 4. Pb. 

287. ROSENMULLER, J. G.: Scholia in Nouum Testamentum. 

T. I — 2 elaboratiorem ed. J. H. Tauberus. T. 3 — 5 auctior 
et emendatior editus secundum edit. IIL autoris. Havniæ 
1790 — 91. 5 Bd. Lbk. 

288. PAULUS, H. EBERH. GOTTL.: Philolog.-krit. und histor. 

Kommentar iiber das neue Testament, in welchem der 
griechische Text als Grundlage der Geschichte des 
Urchristentums bearbeitet ist. i — 3 (die drey ersten 
Evangelien). Liibeck 1800 — 2. 3 Bd. Shb. 

289. — Exegetrsches Handbuch iiber die drei ersten Evangelien. 

Wohlfeile Ausgabe. i — 3. Heidelb. 1842. 3 Bd. Ub. 

290. KUINOEL, CHR. THEOPH.: Commentarius in libros Novi 

Testamenti historicos. i — 4. Lipsiæ 1807 — 18. 4 Bd. Vb. 

291. — Samme Værk. i — 3. Ed. II auctior et emend. Lips. 

1 81 6— 18. 4 Bd. Pt. Vb. 

292. — Samme Værk. i. Ed. III. 2 — 3. Ed. II. auctior et emend. 

Lips. 18 1 7 — 23. 4 Bd. Pt. Vb. 

293. MØLLER, R.: Veiledning til en andægtig og forstandig Læs- 

ning af det Nve Testamente især for ulærde Larsere. 
Kbh. 1820. Ub. 

294. — 2den forøg. Udg. Kbh. 1824. Vb. 

295. MEYER, H. AUG. W.: Kritisch exegetischer Kommentar iiber 

das Neue Testament. Abth. I — XVL Gott ingen 1834 — 61. 
12 Bd. Vbk. 

Abth. I, V, VII, XIII 2. verb. u. vermehrte Aufl. 

296. — Abth. IX. 2. verb. u. verm. Aufl. Gottingen 1859. Ub. 

297. OLSHAUSEN, HERM.: Biblischer Commentar iiber sammt- 

liche Schriften des Neuen Testaments. i — 2. 2te verb. 
Aufl. 3 — 4. Konigsberg 1833 — 40. 4 Bd. Vbk. 

298. — — I — 2. 3te verb. Aufl. 3 — 4. 2te Aufl. Konigsb. 

1837—44. 4 Bd. Vb. 
3. Bd. b: Die Briefe Pauli an die Romer u. Korinthier 
ubersetzt von Herm. Olshausen. Eine Beilage zu seinem 
Commentar. Konigsb. 1837. 


36 Theologi. 

299. OLSHAUSEN, HERM. : Biblischer Commentar etc. Nach dem 

Tode des Verfassers fortgesetzt von Joh. H. Aug. Ebrard u. 
AuG. WiESiNGER. 5 — 7. Koiiigsb. 1850 — 62. 5 Bd. Vb. 

300. DE WETTE, W. M. L.: Kurzgefasstes exegetisches Handbuch 

zum neuen Testament. i — 3. Lpz. 1845 — 4^- S ^^- ^'^^^ 
De enkelte Afdelinger ere dels iste, dels 2den, 3die eller 
4de Udg. 

301. Les Évangiles. Traduction nouvelle avec des notes et des 

réflexions par F. Lamennais. Paris 1846. Ub. 

302. CLAUSEN, H. NIC. : Quatuor Evangeliorum tabulæ synopticæ, 

Hauniæ 1829. Sth. 

303. SCHARLING, C. E.: Om de synoptiske Evangeliers Forhold 

til deres skriftlige Kilder. Kbh. 1846. Ub. Særtrj-k af 
Theol. Tidssk. X. Gave fra Forf, til Wegener. 

304. CLAUSEN, H. N.: Fortolkning af de synoptiske Evangelier. 

1—2. Kbh. 1850. 2 Bd. Vbk. 

305. HOLM, N. L: De fire Evangelisters Harmoni det er Jesu 

Christi Levnetsbeskrivelse sammendragen i en Fortælling 
i Særdeleshed for Ungdommen. 2det Opl. Haderslev 
1854. Pb. Sh. 

306. SCHOTT, H. A.: Uber die Authenticitåt des kanonischcn 

Evangeliums nach Matthæus benannt. Aus und nach 
dessen hinterlassenen Papieren herausgegeben von J. T. L 
Danz. Lpz. 1837. Shb. 

307. RØRDAM, JOH. CHR.: De fide patrum ecclesiæ christianæ 

antiquissimæ in iis, quæ de origine Evangeliorum 
canonicorum, maxime Matthæi tradiderunt. Hafniæ 
1839. Disp. Ub. 

308. SCHOTT, H. AUG.: Commentarius exegetico-dogmaticus in 

eos Jesu Christi sermones, qui de reditu ejus ad judicium 
futuro et judicandi provincia ipsi demandata agunt. 
Jenæ 1820. Vbk. 

309. MØLLER, R. : Forklaring over Matthæi og Johannes's Evangelier 

nærmest til Brug for Skolelærere. 2det uforandrede Opl. 
Kbh. 1844. Sth. 

310. NANNESTAD, N.: Forklaring over de fem første Capitler 

af Evangelisten Matthæo, til en Prøve udgiven. Kbh, 
1771. 4. Pb. 

311. TAUBER, JO. H.: Interpretatio dicti Matth. XVI, 19. 

Hafhiæ 1771. P. 4. Ub. 

312. ANCHER, LAUR.: Disquisitio hermeneutico-theolog, de dæmo- 

niacis in regione Gadarena. Haiiiiæ 1766. Disp. P. 4. Ub. Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 37 

5 1 5. Lukas' Evangelium med tilføjede Forklaringer og paany oversat, 
udg. som en Anvisning til Bibellæsning af P. Engel Lind. 
Kbh. 1842. Ub. 

314. Samme Bog. Ub. 

315.* ODLAND, TH.: Prøve paa en exegetisk haandbog til Lukas's 
evangelium til brug for gymnasierne. Kristiania 1879. 
Skpr. Ub. 

316. BINDESBØLL, S.: Forsøg paa en belærende og opbyggelig 

Forklaring af Parablen om den uretfærdige Forvalter 
(Luc. XVI, i — 9). S. a. P. Sth. Udsnit. 

317. CLAUSEN, H. N.: Johannes-Evangeliet fortolket. Kbh. 1855. 

Pb. Gave fra Forfatteren til Wegener. 

318. SCHARLING, C. E.: Commentatio in qua quæritur, num 

quas res auctor Evangelii Joannei memoriæ tradiderit, 
iis fidem et auctoritatem historicam vindicare voluerit. 
Hauniæ 1844. UPr. 4. Ub. 

319. HORNEMAN, C. F.: Oplysninger til Christi Taler hos 

Johannes, i — 2. Med tilhørende Excursus og fortsat 
Revision af vore Bibeloversættelser. Kbh. 1820 — 21. 
I Bd. Sth, 

320. BRAMMER, GERH. P.: De vi et momento vocis H aXiriQ-eta 

Ev. Joh. XIV. 6. Havniæ 1825. Disp. P. Ub. « 

321. MØLLER, R.: Forklaring over de hellige Apostlers Gjerninger, 

nærmest til Brug for Skolelærere. Kbh. 1837. Sth. 

322. Samtlige Apostlers Breve oversatte og forsynede med Anm. 

af R. Møller. Kbh. 183 1. Sth. 

323. MATTHIES, CORN. STEPH.: Pastoralbrevene med specielt 

Hensyn til Authenti, Affattelsestid og Sted. Overs, af 
W. J. J. BoETHE. Kbh. 1 84 i. Sth, 

324. St. Pauli XIV apostoliske Reskripter, efter den Tids-Orden, 

i hvilken de bevislig ere udfærdigede og forstaaeligst 
læses. Et Forsøg af Tønne Bloch, i — 3. Odense 
1801— 3. 3 Bd. Vb. 

325. TAUBER, JO. H.: Dissenatio epistolica super Col. II. 18; 

Es. I. 29; II. Thess. II. 13 etc. Havniæ 1771. P. 4. Ub. 

326. Die Briefe Pauli an die Romer u. Korinthier iibersetzt von 

Herm. Olshausen. Eine Beilage zu seinem Commentar. 
Kbh. 1837. Pb. 

327. HORNEMAN, C. F.: Det ny Testaments vanskeligste Text, 

den dogmatiske Del af Brevet til Romerne bearbeidet til 3 8 Theologi. 

at vorde forstoaelig Læsning for Almuen. Med Indledning 
og Anhang. Kbh. 1818. Pb. 

328. — Commentar over Brevet til Romerne som bevisende Bilag 

til den forhen udgivne Oversættelse. Kbh. 1824. Sth. 
b. — Commentar over Brevet til de Gaiater. Kbh. i82v 

329. OLSHAUSEN, HERM.: Brevet til Romerne fortolket. Efter 

2det forøgede og forb. Opl. oversat af W. J. J. Boethe. 
Kbh. 1843. Vb. 

330. NIELSEN, RASMUS: Pauli Brev til Romerne udviklet. 

Kbh. 1841. Ub. 

331. CLAUSEN, H. N.: Pauli Brev til Romerne fortolket. Kbh. 

1863. Pb. Gave fra Forfatteren til IVegener, 

332. PEYRERIUS, IS AC: Præadamitæ sive Exercitatio super Rom. 

V. 12 — 14. Quibus inducuntur primi homines ante 
Adamum conditi. S. 1. 1655. 4. Pgb. 

b. — Systema theologicum, ex Præadamitarum hypothesi. 
Pars I. S. 1. 1655. 4- ^ Kort. 

333. SEYDLITZ, FR- AUC: Dissenatio philol.-exeget. , in qua 

disquiritur quid intelligendum sit per fidem in loco Paulino 
Rom. XIV. 23. Hauniæ 1759. Disp.. P. 4. H. 

334. HEYDENREICH, AUC L. CHR.: Commentarius in priorem 

divi Pauli ad Corinthios epistolam. i — 2. Marburgi 
1825—28. 2 Bd. Vb. 

335. BILLROTH: Kommentar til Pauli første Brev til Korinthieme. 

Oversat af W. J. J. Boethe. Kbh. 1840. Vb. 

336. Epistola Pauli ad Corinthios posterior græce. Perpetuo 

commentario Ulustravit Chr. Aug. Godofr. E.mmerling. 
Lipsiæ 1823. Sth. 

337. OLSHAUSEN, H.: Kommentar til Ildet Korinthierbrev. 

Oversat af W. J. J. Boethe, Kbh. 1844. Vb. 

338. [WOLFSBURG, M. CJ: Condimenta latinitatis, gulæ Trellun- 

dianæ porrecta, ex occasione scripti contra anonymuni 
de dicto II. Cor. V. 19. [Hauniæ] 1721. P. 4. Ub. 

339. JANSON, HECT. FR.: Locus Pauli II. Cor. V. 14 doctrinæ 

de satisfactione Christi vindicatus. Hauniæ 1775. 
Disp. 4. P. Sth- 

340. BRØCHNER, JOH.: Inquiritur in sensum dicti Paulini IL 

Corinth. XII. 7. Hafhiæ 1825. Disp. P. Ub. 

341. MYNSTER, J. P.: De illo fratre, cuius Paulus II. Cor. VIII. 18. 

mentionem facit. Hauniæ 1846. Pr. P. 4. Ub. Bibeludgaver og Bibelfortolkning. 39 

542.* HORNEMAN, C. FR.: Commentar over Brevet til de Gaiater 
med latinsk Paraphrase og et Anhang om Grundsetningeme 
for rigtig Fonolkning. Kbh. 1825. 
Se: — Commentar over Brevet til Romerne. Kbh. 1824. b. 

543. USTERI'S Kommentar til Pauli Brev til de galatiske Menig- 
heder. Oversat af W. J. J. Boethe. Kbh. 1840. Vb. 

544.* HASLE, C.: Kort Forklaring til Galaterbrevet. Rønne 
1875. Skpr. Ub. 

345. MATTHIES'S Kommentar til Pauli Brev til Menigheden i 

Ephesus. Oversat af W. J. J. Boethe. Med Goeschens 
vers. latina. Kbh. 1840. Vb. 

346. Pauli Apostoli Epistola ad Philippenses græce ex recensione 

Griesbachiana nova versione latina et annotatione perpetua 
illustrata a M. J. G. am Ende. Editio II. Neostadii ad 
Orilam 1808. Sth. 

347. RHEINWALD, F. H.: Kommentar over Brevet til Philippen- 

serne. Oversat af W. J. J. Boethe. Kbh. 1841. Vb. 

348. STEIGER, W. : Kommentar over Pauli Brev til Kolossenserne. 

Oversat af W. J. J. Boethe. Kbh. 1842. Vb. 

349. OLSHAUSEN, HERM.: Kommentar til Brevene til Thessa- 

lonicenserne. Oversat af W.J.J. Boethe. Kbh. 1844. Vb. 

350. FOGTMANN, NIC.: De authentia pastoralium, quæ vocantur, 

Pauli Apostoli epistolarum, ae præsertim de tempbre, 
quo scriptæ sunt illæ tres epistolæ. Hauniæ 1831. 
UPr. P. 4. Ub. 

3)1. Samme Bog. Ub. 

352. BRØCHNER, JOH. : Commentationum de Epistola posteriori 

Pauli ad Timotheum specimen. Hafniæ 1826. Disp. 
P. Ub. Gave fra Forf, til Wegener, 

353. ZIEGLER, W. C. L.: VoUståndige Einleitung in den Brief 

an die Hebråer worin alte und neue Meynungen iiber 
Echtheit etc. aufs neue kritisch gepriift sind. Gottingen 
1791. Pb. 

554. HORNEMAN, C. F.: Den vanskeligste Del af Brevet til 
Ebræeme bearb. til at vorde forstaaelig Læsning for 
Almuen. Med Anm. Kbh. 1818. Sth. 

b. — Commentar over Brevet til Ebræeme som bevisende 
Bilag til den forhen udgivne Oversættelse. Kbh. 1824. 

355. THOLUCK, A.: Kommentar til Brevet til Hebræerne. Oversat 
af W. J. J. Boethe. Kbh. 1843. Vb. 40 Theologi. 

356. SOMMER, MAGNUS: De catholicis, cjuas dicunt, epistolis, 

et specialiter de epistola Jacobi, ejusque auctore; iina 
cum interpretatione. Soroæ 181 3. Disp. 4. Pb. 

357. KERN, FR. H.: Jakobs Brev undersøgt og fortolket. Oversat 

af W. J. J. BoETHE. Kbh. 1842. Ub. 

3 5 8. WINDISCHMANN, FR.: Vindiciæ Petrinæ. Ratisbonæ 

1836. Sth. 

359. STEIGER, W.: Kommentar til Apostelen Peters første Brev 

med stadigt Hensyn til det hele bibelske Lærebegreb. 
Oversat at W. J. J. Boethe. Kbh. 1845. Vb. 

360. STORR, GOTTL. CHR.: Ueber den Zweck der evangelischen 

Geschichte und der Briefe Johannes. Tiibingen 1786. Pb. 

361. Samme Bog. Pb. 

362. LOCKE, FR.: Kommentar til Evangelisten Johannes's Breve. 

Samt Flatt's Kommentar til Pauli Brev til Philemon. 
Oversat af W. J. J. Boethe. Kbh. 1844. Vb. 

362b. Samme Bog. Sth. 

363. JACHMANN, K. REINHOLD: Kommentar til Judæ Brev og 

Peters andet Brev. Med en kritisk Indledning til II. Pet. 
afC.ULMANN. Oversat af W.J.J. Boethe. Kbh. 1846. Vb. 

364. S. Judæ almindelige Sendc-Brev udi den græske Grund-Text 

med undertegnede Forandringer, hvorledes Ordene læses 
udi andre Mss. Derhos oversat paa Latinsk, Dansk. 
Tydsk, Fransøsk, Italiensk og Hollandsk; udgif^^en af 
Maarten Casp. Wolfburg. [Flensborg] 17 16. 4. Vb. 

3és. AALBfORG], N. MICHELSSØN: En kaart oc nyttig For- 
klaring offuer S. Johannis Obenbaring, afF lærde Mænds 
Bøger sammenschreffuen. Kbh. 161 1. 4. Lbk. Foss. 

366. Samme Bog. Vb. 

367. EWALD, G. H. AUG.: Commentarius in Apocalypsin Johannis 

exegeticus et criticus. Lipsiæ 1828. Sth. 

368. SCHARLING, C. E. : Bidrag til Apocalypsens videnskabelige 

Fortolkning. Kbh. 1846. Særtryk af Theol. Tidsskr. X. 
Ub. Gave fra Forf. til Wegener, 

369. MUNTER, FR.: De occulto urbis Romæ nomine, ad locum 

ApocalypseosXVII. 5. Hafniæi8ii. Synodal-Pr. P. 4. Pb. 

370. Codex apocryphus Novi Testamenti collectus a Joh. Alb. 

Fabricio. Editio II. emendatior et -^-^cta. i — 3. Hamb. 
17 1 9. 2 Bd. Pb. m. Pg. ^ Hermeneutiske Hjælpemidler. 41 

371. Bibliothek der Neu-Testamentlichen Apokryphen. Gesammelt, 

ubersetzt u. erlåutert von K. Fr. Borberg, i.: Die 
apokryphischen Evangelien und Apostelgeschichten, 
Stuttgart 1 84 1. Vb. 

372. Historia Josephi fabri lignarii Liber apocryphus ex Codice 

manuscripto regiæ Bibi. Parisiensis nunc primum arabice 
editus, nec non versione latina et notis illustratus a G. 
Wallin. Lipsiæ 1722. F. Ub. 

373. SCHARLING/ C. E. : Det saakaldte »Pauli XVde Brev«. P. 

Særtryk af Ugeblad for den danske Folkekirke, 1865. Ub. 

374. de BEAUSOBRE, ISAAC: De novi foederis libris apocryphis 

dissertatio. Latinam e gallica fecit etc. Fr. Guiliel. 
RoLOFFius. Berolini 1734. Pgb. 

b. BALTHASAR, JAC. H. : Doctrina Polycarpi de præcipuis 

christianæ iidei capitibus. Jenæ 1738. 

c. RAU, JOACH.JUST.: Diatribe histor.-philos. Lucii Cæcilii 

Lactantii Firmiani. Jenæ 1733. 

d. FISCHER, ERDMANN R.: De Q-eooSpoiJLOLC veteris ecclesiæ 

legatis in Ignatii Epistolam ad Polycarpum brevis com- 
mentatio. Coburgi 17 18. 

e. CHRYSOSTOMUS, JOH.: Commentarius et Homiliæ in 

Epistolam Pauli ad Philemonem. Lauenburgi 1712. HERMENEUTISKE HJÆLPEMIDLER. 

375. BALLE, NIC. ED.: De certis librorum canonicorum criteriis. 
Hafniæ 1772. UPr. P. 4. Ub. 

576. PFEIFFER, AUG.: Critica sacra de sacri codicis partitione, 
editionibus variis linguis originalibus et illibata puritate 
fontium interpretatione scripturæ legitima etc. Accessere 
tractatus IV. Editio novissima emendata et aucta a Joh. 
Andr. Mich. Nagelio. Altorfii Noricor. 1751. Pb. 

377. KALL, JOH, CHR. : Prodroraus examinis criseos Houbigantianæ 

in codicem hebræura. Hafniæ 1763. Disp. P. 4. Ub. 

378. — [Descriptio septem codd. hebræorum Vet. Test., quos C. 

Niebuhr ex itinere orientali domum remisit.] Hafh. 1766. 
UPr. F. 2 Bl. 

379. STOCKIUS, CHR.: Clavis linguæ sanctæ veteris Testamenti 

aditum apnniens, vocum radices iuxta ordinem alphabeticum 
monstraii . Cum indice vocum cui accedit breve Dictio- 42 Theologi. 

narium chaldæo-rabbinicum. Edit. II. auctior & emcnc 
Jenæ 1727. Pt. Pgb. 
— — Ed. III. Jenæ 1735. Pt. Lbk. 

380. LEIGH, EDV.: Critica sacra id est observationes philo. 
theologicæ in omnes radices et voces hebræas vctcr 
Testamenti iuxta ordinem alphabeticum. Edit. latina Vi 
Novis additionibus aucta nec non supplemento inscrti 
Accessit Appendix. Gothæ 1735. Pt. 4. Lbk. 

381*. REINECCIUS, CHR.: Index memorialis, quo voces hebmia 
et chaldaicæ V. T. omnes cum significatibus latin. 
continentur. Lipsiæ 173 J. 
Se: BIBLIA hebraica accurante Chr. Rkineccio. Ed. II. Lips. 17^9. .^ 

382. — — Janua hebrææ linguæ veteris Testamenti in qua todu^ 

codicis hebræi vocabula una cum radicibus compam:: 
Accessit una cum grammatica Lexicon hebræo-chaldaicun: 
Lipsiæ 1756. Lb. 

383. HARTMANN, ANT. TH.: Linguistische Einleitung in L^ 

Studium der Biicher des A. T. mit einer Anwendu:. 
auf die jiidisch-palastinische Schreibart der N. Testamcn: 
lichen Schriftsteller. Bremen 181 8. Pb. 

384. CARPZOyiUS, JOH. GOTTL.: Critica sacra veteris Tesu 

menti, I: circa Textum originalem, II: circa versiono. 
III: circa pseudo-criticam Guil. Whistoni solicita. Lipsii 
1728. 4. Lb. 

385. LOWTH, ROBERT.: De sacra poesi Hebræorum prælectioin.^ 

academicæ Oxonii habitæ. Subjicitur metricæ Hanan.L 
brevis confutatio et oratio Crewiana. Notas et epimcr: 
adjecit Joh. Dav. Michaelis. i — 2. Editio II. Goenin^i 
1770. 2 Bd. Vb. 

386. HORNEMAN, CL. FREES: Observationes ad nonnulla vcter/ 

Testamenti loca. Accessit specimen Hoseæ perpctt. 
annotatione illustrati. Havn. 1779. Disp. 4. Sth. 

387. PAREAU, JO. H.: Disputatio de mythica sacri codicis intc: 

pretatione. Edit. II. indicibus aucta. Trajecti ad Rhr 
1824. Sth. 

388. KALKAR, CHR. H.: Quæstionum biblicarum specimen C 

Othiniæ 1835. Skpr. Ub. 

389.* Samme Bog. Ub. Se blandt Skoleprogrammerne. 

590. STOCKIUS, CHR.: Clavis linguæ sanctæ Novi Testanurr 
aditum aperiens, vocum significationes exhibens cum inditc 
Editio II. auctior & emend. Jenæ 1730. Lbk. 

391. — Samme Bog. Pt. Lbk. Hermeneutiske Hjælpemidler. 43 

392. ALBERTI, JO.: Glossarium græcum in sacros novi foederis 
libros. Accedunt ejusdem miscellanea critica et index 
auctoruni ex Photii lexico inedito. Lugd. Bat. 173 S- Lbk. 

395. KYPKE, G. DAV.: Vocabularium græcum in novi foederis 
libros secundum capitum et versuum ordinem digestum 
in usum juventutis. Editio II. emendatior. Lipsiæ et 
Regiomontii 1784. Lb. 

594. SCHLEUSNER, JOH. FR.: Novum Lexicon græco-latinum 
in Novum Testamentum. i — 2. Lipsiæ 1792. 2 Bd. Lbk. 

595- — — Editio III. emend. et auctior. Lips. et Londini 1808. 
2 Bd. Lbk. 

596. — — Additamenta ad novi Lexici græco-Iatini in Novum 
Testamentum editionem I. Lipsiæ 1801. Vb. 

397. LEIGH, ED. : Critica sacra id est observationes philol.-theologicæ 
in omnes voces græcos Novi Testamenti juxta ordinem 
alphab. [1639.] Editio latina VI. Accessit appendix 
nova. Gothæ 173 J. 4. Lbk. 

598. LANGIUS, C. H.: Observationes sacræ, quibus varia novi 

Testamenti loca ex antiquitatibus et philologia sacra 
exponuntur. Accedit specimen lectionum Euripidearum 
in Phoenissas. Lubecæ 1737. i T. Stli. 

599. BIRCH, ANDR.: Variæ Lectiones ad textum Aet. App., Epp. 

catholicarum et Pauli e codd. græcis mss. Bibliothecæ 
Vaticanæ, Barberinæ etc. Hauniæ 1798. Lbk. 

400. — Variæ Lectiones ad textum Apocalypseos ex codd. græcis 

mss. Bibliothecæ Vaticanæ, Barberinæ etc. Hauniæ 1800. 
Facs. Lbk. 

401. — Variæ Lectiones ad textum IV Evangeliorum ex codd. 

mss. Bibliothecæ Vaticanæ, Barberinæ, S. Basilii etc. 
Hauniæ 1801. Facss. Lbk. 

402. Samme Bog. Vb. 

403. Fragmentum libri nominum hebraicorum antiquissimum e 

codice Parisiensi edidit Matth. Haq. Hohlenberg. Haun. 
1833. UPr. P. 4. Ub. 

404. Samme Bog. Ub. 

405. BUNTING, H.: Itinerarium sacræ scripturæ det er: En 

Reysebog offuer den hellige Scrifft Part i — 2. Nu 
nyligen aff Tydske paa Danske udset [af Niels Jørgensen]. 
Kbh. 161 5. 4. Lbk. 44 Theologi. 

406. BOCHART, SAM.: Geographia sacra. Pars I. Phaleg. De 

dispersione gentium et terrarum. Pars II. Chanaan. 
De coloniis et sermone Phænicum. Revisum est hoc 
opus. Accesserunt ejusdem auctoris epistolæ II. Francof. 
ad M. 1 68 1. Pt. Tavler. 4. Pgb. 

407. — Hierozoicon s. bipertitum opus de animalibus s. Scripturæ. 

Cum indice septuplici. Revisum atque correctum opera 
Dav. Clodii. Francof. ad M. 1675. Pt. 4. Lb. 

408. Beobachtungen uber den Orient aus Reisebeschreibungen, zur 

Aufklarung der heiligen Schrift. Aus dem Engl. iibersetzt 
u. mit Anm. versehen von Joh. Ernst Faber. i — 3. 
Hamburg 1772 — 79. 3 Bd. Vb. 

409.* SMITH, H.: Taffle oc Register tilhaabe dragen afFden Hellige 
ScrifFt, indhollendis de merckeligste hoffuit Artickle aff 
alle ting som Mennisken ere trøstelige etc. Kbh. 
1560. 4. Ukomplet. 
Se: Alle Doctoris Martini Luthers fortale offuer det Gamle oc 
Nye Testamente. [Overs, af Henr. Smith.] Kbh. 1560. 

410. WINER, G. BENEDIKT: Biblisches Realworterbuch zum 

Handgebrauch fiir Studirende. 2te ganz umgearb. Aufl. 
I — 2.' Lpz. 1833 — 38. 2 Bd. Vbk. 

411. TELLER, W.ABRAHAM: Worterbuch des Neuen Testaments 

zur Erklårung der christlichen Lehre. 5te von neuen 
durchges. Ausg. Berlin 1792. Sth. 

412. CALMET, AUGUST.: Biblisches Worterbuch, worinnen was 

zur Geschichte, Critik etc. gehoret, abgehandelt wird. Aus 
dem Franzos. iibersetzt mit Anm. begleitet auch mit der 
Vorrede Chr. Gottl. Jocher. Herausgeg. von Hierok. G. 
Gl5ckner. i — 4. Liegnitz 1751. Tavler. 4 Bd. 4. Vb. 

413. fHYLLING, LAUR. HANSEN]: En liden Concordantz over 

den hellige Bibels canoniske Bøger følgende Swaningii 
Version, Aar 1647. Kbh. 1737. 4. Lbk. 

414. EWALD, ENEWALD: Den bibelske Concordantzes Del 

I — 2. Kbh. 1748 — 49. 3 Bd. 4. Lbk. 

415. LEVINSEN, C: Real-Concordants eller Bibel Ordbog med 

en Tidstavle og en Fremstilling af Christendommens 
Hovedlærdomme i Bibelsprog. Kbh. 1854. Pb. 

416. — Verbal-Concordants eller Bibel-Ordbog til det Nye Testa- 

mente i den authoriserede danske Oversættelse. Kbh. 
1856. Pb. m. Sh. 

417. — Verbal-Concordants eller Bibel-Ordbog til valgte Steder af 

det gamle Testamente i den autoriserede danske Over- 
sættelse. Kbh. 1858. Pb. Patristik. 45 

418. NYERUP, R.: Biblia pauperum. Editio Roeskildensis. 

Hauniæ 1799. UPr. 4. P. Ub. 

419. MERIAN, MATTHÆUS: Icones biblicæ præcipuas sacræ 

scripturæ historias eleganter et graphice repræsentantes. 
Biblische Figuren, darinnen die fiirnembsten Historien 
in heiliger und gottlicher Schrifft begriifen etc. [med 
Kobbertavler og Rim paa Latin, Tydsk og Fransk]. 
Pars I — III. fStraszburg] 1625 — 30. 3 Bd. 4. Uden 
Bind. Meget Defekt. 

420. — Noui Testamenti Dn. Jesu Christi præcipuæ historiæ et 

uisiones, picturis elegantissimis in æs incisis repræ- 
5entatæ. Des Newen Testaments unsers Herren Jesu 
Christi Furnembste Historien und Oifenbarungen etc. 
Ligeledes.] In verlegung Lazari Zetzners's Erben. 
Straszburg] 1629. 4. Uden Bind. Defekt. PATRISTIK. 

421. CAVE, GUIL.: Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria 

a Chr. nato usque ad Sæc. XIV. facili methodo digesta 
et nunc auctior facta. [1688.] Edit. noviss. Genevæ 
1705. F. Lb. 

422. OELRICHS, JO. G. ARN.: Commentarii de scriptoribus 

Ecclesiæ latinæ priorum VI sæculorum ad Bibliothecam 
Fabricii latinam accommodati. Præfatus est et editionem 
curavit A. H. L. Heeren. Lipsiæ 179 1. Pb. 

425. SCHOENEMANN, C. TRAUGOTT. GOTTL.: Bibliotheca 
historico-literaria patrum latinorum a Tertulliano usque 
ad Gregorium et Isidorum Hispalensem. Ad Bibliothecam 
Fabricii latinam accommodata. i — 2. 1792 — 94. 2Bd. Vb. 

424. WINTER, VITUS ANT.: Kritische Geschichte der åltesten 

Zeugen und Lehrer des Christenthums nach den Aposteln, 
oder Patrologie. Miinchen 18 14. yb. 

425. CLAUSEN, H. NIC.: Apologetæ ecclesiæ christianæ Ante- 

Theodosiani, Platonis ejusque philosophiae arbitri. Hauniæ 
1817. Sth. 

426. ENGELHARDT, I. G. V.: Literarischer Leitfaden zu Vor- 

lesungen iiber die Patristik. Erlangen 1823. Sth. 

427. WALCHIUS, JO. G.: Bibliotheca patristica, litterariis anno- 

tationibus instructa. Editio nova emendatior et multum 
auctior adomataa Jo. Traug.Lebr.Danzio. Jenæi834. Shb. 

428. LOCHERER, JOH. NEPOMUK: Lehrbuch der Patrologie. 

Flir akademische Vorlesungen. Mainz 1837. Pb. 46 Theologi. 

429. ALLATIUS, LEO: Symmikta sive opusculorum græconim et 

latinonini, vetustiorum ae recentiorum libri duo. Edentc, 
nonnullis additis, Barth. Nihusio. Syllabus omnium 
subjicitur. i — 2. Colon. Agripp. 1653. i Bd. Pg. 

430. PERMANEDERUS, MICH.: Bibliotheca Patristica. 1-2 

Landishuti 1841 — 44. 4 Bd. Vb. 

431. ROSZLER, CHR. FR.: Bibliothek der Kirchen-Våter in 

Uebersezungen und . Ausziigen aus ihren fumehmsteii 
besonders dotjmatischen Schriften sammt dem Original 
der Hauptstellen und Anm. i — 10. Lpz. 1776 — 86. 
10 Bd. Vb. 

432. Sanctorum patrum opera. Ad commodiorem usum edita a 

Fr.wc. OberthCr. Patres græci, græce et latine. i — 18. 
Wirceburgi 1777 — 87. 18 Bd. Lb. 

433. Opera omnia sanctorum patrum latinorum. Curavit Fr.wc. 

Oberthur. i — 13. Wirceburgi 1780 — 91. 13 Bd. Lb. 

434. S. S. Patrum qui temporibus Apostolicis floruerunt, Barnabx, 

Clementis, Hermæ, Ignatii, Polycarpi opera edita & inediu. 
vera & supposittia, una cum Clementis, Ignatii, Polycarpi 
actis atque martyriis. J. B. Cotelerius ex mss. codicibus 
eruit ae correxit etc. i — 2. Antverp. 1698. 2 Bd. 4. Pgb. 

435. Patrum apostolicorum Opera. Textum ex editionibus præ- 

stantissimis repetitum recogn., annotat. illustr., versionem 
latinam addidit C. Joseph. Hefele. Editio IIL aucta et 
emendata. Tubingæ 1847. Vb. 

436. POLYKARPS Brev til Philippenserne samt Beretningen om 

hans Martvrdød. Oversat af C. Høffding Muus. Kbh. 
1836. P.' Ub. 

437.* BALTHASAR, JAC. H.: Doctrina Polycarpi de præcipuls 
christianæ fidei capitibus. Accedit: Demonstratio veritatis 
et divinæ xpriginis librorum N. T. ex Clementis testimoniis 
de Apostolis Jesu Christi. Jenæ 1738. 
Se: Beausobre, Is. de: Dc novi foederis libris apocryphis dis5. 
Berol. 1734. b. 

438. CLEMENTIS Alexandrini opera quæ exstant, cum diversis 

lectionibus et emendationibus opera Fr. Sylbl"R(;ii. 
[Heidelbergæ] 1592. F. Lbk. Foss. 

439. — Lutet. Paris 1641. F. Pgb. 

440. CLEMENTIS ad Corinthios epistola prior. Ex laceris reliquiis 

vetustissimi exemplaris Bibliothecæ Regiæ, eruit, lacunas 
explevit, latine vcrtit P. Juxius. Oxonii 1633. 4. Vb. Patristik. 47 

441. CLEMENS Romanus' Breve til Menigheden i Korintli, 

oversatte og oplyste af C. Høffding Muus. Kbh. 1835. Ub. 

442. IGNATII, Martyris, Epistolæ genuinæ, quæ nnnc primum 

lucem vident ex Bibliotheca Florentina. Adduntur l2:natii 
epistolæ, quales vulgo circumferuntur. Adhæc S. Barnabæ 
epistolæ. Accessit universis translatio vetus. Ed. Isaac. 
Vossius. Amstelod. 1646. 4. Pgb. 

445.* FISCHER, ERDMANN R.: De dso520[i.o'.^ veteris ecclesiæ 
legatis, in Ignatii Epistolam ad Polycarpum brevis 
commentatio. Præfationem addidit Ern. Sal. Cypriaxus. 
Coburgi 17 1 8. 
Se: Beausobrk, Is. de: De novi foederis libris apocryphis diss 
Berol. 1734. c. 

444. Bibliotheca sacra patrum ecclesiae Græcoriim. Pars II: Philonis 
Judæi opera omnia. Curavit C. E. Richter, i — 8. Lips. 
1828 — 30. 4 Bd. Vb. Pars III: Tit. Fl. Clementis 
Alexandrini opera omnia. i — 4. Recognouit Reixh. 
Klotz. Lipsiæ 1831 — 34. 2 Bd. Vbk. 

44 ) . ÆNEAS Gazæus et ZACHARIAS Mitylenæus : De immortalitate 
animæ et mortalitate universi. Ex recensione et cum 
animadversionibus Casp. Barthii. Lips. 1655. 4. Vb. 

446. ATHANASII opera quæ reperiuntur omnia. Editio aliis 

hactenus vulgatis locupletior. Cum indicibus. i — 2. 
Parisiis 1627. 2 Bd. Billede af Athanasius. F. Lbk. 

447. Discours d* ATHEN AGORE sur la résurrection des morts 

traduit du Grec par L. L. Reinen. Breslau 1735. Vb. 

BASILII orationes dé moribus XXIV. Gr. Simone magistro 
ae logotheta auctore. Ex Bibliotheca regia. Parisiis 
1556. Lb. 

CHRYSOSTOMUS, JOH.: Explanationes in novum Testa- 
mentum in VI tomos distributæ. Editio nunc primum in 
Gallia græce et latine elaborata ex collatione variar. edit. 
et recensione Frontonis Ducæi recognita etc. Cui recens 
accessit copiosus index, i — 6. Lutetiæ Paris. 1633. 
5 Bd. F. Pgb. 

' — Commentarius et homiliæ in epistolam Pauli ad Philemonem. 
Separatim in usum studiosæ juventutis cum interpret. 
latina etc. edidit G. Raphelius. Lauenb. 17 12. 
Se: Beal'sobre, Is. de: De novi foederis libris apocryphis diss. 
Berol. 1734. e. 

Vita beati Johannis dicti Chrysostomi cum specimine doctrinæ 
ex scriptis eius, ex Palladio, Historia tripartita etc. collecta. 
Typis Orphanotrophii Glaucha-Hallensis 1702. Pgb. 48 Theologi. 

452. EPIPHANII episc. Constantiæ Cypri contra 80 hæreses opus, 

Panarium sive Capsula medica appellatum. Eiusdem 
Liber ancoratus, ejusdem contra 80 hæreses operis a se 
conscripti summa, ejusdem libellus de ponderibus et 
mensuris. Omnia græce conscripta, nunc primum in 
lucem edita. Basileæ 1544. 4. Vb. 

453. EUSEBIUS PAMPHILUS Cæsariensis: Opera omnia quæ 

hactenus inveniri potuerunt. Basileæ IJ42. F. Lbk. 

454. — Præparatio evangelica. Franc. Vigerus recensuit, latine 

vertit. Editio nova. Accesserunt indices. ColonLv 
1688. F. Lb. 

454b. EUSEBII PAMPHILI de demonstratione evangelica libri X. 
Quibus accessere nondum hactenus editi contra Marcellum 
libri II, de ecclesiastica theologia III, omnia studie Rich. 
MoNTACUTii latine facta. Parisiis 1628. F. Pgb. 

455. EUTHYMII Zigabeni Commentarius in IV Evangelia græce 

et latine. Textum græcum nunquam antea editum ad 
fidem duorum codicum membran. Bibliothec. SS. Synodi 
Mosquensis recensuit et repetita versione latina Jo. Hektenii, 
edidit Chr. Fr. Matthæi. i — 3. Lips. 1792. 4 Bd. Vb. 

456. GENNADII Constantinopolitani anecdotum de prouidentia 

dei opusculum græcum edidit B. Thorlacius. Hafh. 
1825. UPr. 4. P. Ub. 

457. Samme Bog. Ub. 

458. Samme Bog. Ub. 

459. GREGORII Nazianzeni opera. Jac. Billius e. mss. regiis 

contulit, una cum Nicetæ Serronii, Pselli, Nonii et Eliæ 
Cretensis commentariis. Aucta est hæc editio aliquam- 
multis ejusdem Gregorii epistolis nunquam antea editis, 
ex interpretatione Fed. MoRELLi. Coloniæ 1690. F. Pgb. 

460. — Græca quædam et sancta carmina. Cum latina Jo. Langi 

Silesii interpretatione. Et ejusdem Langi poemata aliquot 
christiana. Basileæ 1561. Pb. 

461. GREGORII Neocæsariensis episc. cognomento Thaumaturgi, 

Macarii Ægyptii et Basilii opera omnia. Nunc primum 
græce et latine conjunctim edita [a Ger. Vossio] cum 
indicibus. Accessit Joh. Zonaræ expositio canonicarum 
epistolarum. Parisiis 1622. F. Pgb. 

462. JOANNIS Damasceni Opera. Item Joannis Cassiani Eremitæ 

non prorsus dissimilis argumenti libri aliquot. Basileæ 
1559. F. Vb. Patristik. 49 

463. JOANNIS Damasceni libri III apologetici, aduersus eos, qui 

sanctas imagines traducunt et criminantur, nunc primum 
in latinam tralati coloniam Godefrido Tilmanno inter- 
prete. Parisiis 1555. 4. Pgb. 

464. IRENÆI contra omnes hæreses libri V. Textus græci partern 

haud exiguam restituit, latinam versionem emendavit Jo. 
Ernestus Grabe. Oxoniæ 1702. 4. Lbk. 

465. JUSTINI philosophi et martyris Opera. Item Athenagoræ 

Atheniensis, Theophili Antiocheni, Tatiani Assyrii et 
Hermiæ philosophi tractatus aliquot. Quæ omnia græce 
et latine emendatiora prodeunt. Editio nova juxta Pari- 
sinam annii636. ColoniæiéSé. Billede af Justinus. F. Pgb. 

466. MACARII Ægyptii Opuscula nonnuUa et apophthegmata (gr.). Jo. 

G. Pritius collegit, revidit, latinam versionem emendavit 
etc. Lipsiæ 17 14. Billede af Macarius. Pb. m. Pg. 
b. LOESCHERUS, MART. GOTTHELF: Physica experi- 
mentalis. Vitemb. 1715. 

467. Samme Bog a. Dog kun Titelbl. og Præfatio, hvorefter følger: 

Homiliæ. Jo. G. Pritius textum græcuni revidit latinamque 
versionem emendatiorem reddidit. Lipsiæ 17 14. Pgb. 
Luxdorph, 

468. OECUMENII Commentaria in hosce novi Testamenti tractatus: 

In acta Apostolorum, in omnes Pauli epistolas, in epistolas 
catholicas omnes. Access. Arethæ Cæsareæ episc. expla- 
nationes in Apocalypsin. Omnia nunc ^.primum græce 
et latine edita. Interprete Jo. Heutenio. Emendatore 
Fed. Morello. Lutetiæ Paris. 1631. F. Pgb. 

469. ORIGENIS Philocalia de obscuris s. scripturæ locis a Basilio 

Magno et Gregorio Theologo ex variis Origenis commen- 
tariis excerpta. Omnia nunc primum græce edita ex 
Bibi. regia opera Jo. Tarini, qui et latina fecit et notis 
illustravit. Parisiis 161 9. 4. Pgb. 

470. ORIGENIS in sacras scripturas commentaria quæcunque græce 

reperiri potuerunt. Pet. Dan. Huetius edidit, latinas 
interpretat. adjunxit. i — 2. Rothomagi 1668. 2 Bd. 
F. Lbk. Jo, Gratntn. Luxdorph. 

471. PELAGII epistola ad Demetriadem cum aliis aliorum epistolis. 

Dan. Whttby: Tractatus de imputatione divina peccati 
Adami posteris ejus universis in reatum. Recensuit Jo. 
Salomo Semler. Halæ Magdeb. 1775. Vb. 

472. Samme Bog. Ub« 

473. PHILOPONUS, JO.: In cap. I Geneseos de mundi ' creatione 

libri VII gr. Ex antiquiss. cod. ms. nunc primum in 

BfflUOTHECA WEGENERIANA. I. 4 50 Theologi. 

lucem editi. Una cum disputatione de Paschate. Interprete 
Balth. Corderio. Viennæ Austriæ 1630. 4. Pgb. 

474. PISIDÆ, G. Opus sex dierum seu mundi opificium, poema. 
Ejusdem senarii de vanitate vitæ. Omnia græce in iucem 
edita et latinis versibus ejusdem generis expressa per 
Fed. Morellum, c. fragmentis ex Suida et aliis. 
[Heidelbergæ] 1596. Lb. 

473. CLAUSEN, EM. TH.: De Synesio philosopho, Libyæ penta- 
poleos metropolita. Hamiæ 183 1. Pb. 

476. THEODORETI Cyrensis episc. in XIV Pauli epistolas 

commentarius nunc primum latine versus, Gentiaxo 
Herueto interprete. Florentiæ 1552. F. Pgb. 

477. THEOPHILI episc. Antiocheni libri III ad Autolycum græce 

ad fidem codicis ms. Bodleiani et ex parte regii Paris. 
Denuo recogniti a Jo. Christoph. Wolfio. Hamb. 
1724. Pgb. 

478. ØEO*YAAKTOY Apxuitiox. BouAyapta^ epji-T^veia et^ Ta 

Tsaaapa euayysXta. Romæ 1542. F. Lbk. med Guldsnit. 

479. [THEOPHYLACTI Archi-episc. Bulgariæ in quatuor Evangelia 

enarratio. Uden Titelblad. Coloniæ 1701.?] 4. Uden 
Bind. 

480. THEOPHYLACTI Archiepisc. Bulgariæ in Pauli epistolas 

commentarii. Cura Augustin. Lindselli ex antiquis ms. 
codicibus descripti. Cum latina Phil. Montani versione. 
Londini 1636. F. Pgb. 481. Bibliotheca Patrum ecclesiasticorum latinorum selecta ad 

optimorum librorum fidem edita curante E. G. Gersdorf. 
Vol. II — III. Cypriani opera genuina, curante J. H. 
Goldhorn. Pars I. epistolæ; pars II. tractatus. Lipsiæ 
Tauchnitz 1838—39. i Bd. Vb. Vol. Vin— IX. 
Ambrosii Episcopi Mediol. Selecta. i — 2. Lipsiæ 
1839 — 40. 2 Bd. Ub. 

482. Fragmenta selecta ex scriptis Patrum ecclesiæ latinæ. Ediderunt 

Joh. Hagen et Andr. Listov. Hauniæ 1850. Sth. 

483. ARNOBII Disputationum adversUs gentes libri VII. Gebhart 

Elmenhorstius coUatis diuersis codicibus recens. et 
observat. illustravit. Hamb. 1610. 4. Pb. m. Pg. 

484. BULENGERUS, JUL. CÆSAR.: Eclogarum ad Amobium 

liber I. Tolosæ 1612. Lbk. Patristik. 5 1 

485. BINDESBØLL, S. C. W.: Augustinus et Hieronymus de 

sacra scriptura ex hebræo interpretanda disputantes. 
Hafniæ 182^. Disp. P. Ub. 

486. BERNARDI doctoris mellitissimi ae primi Abbatis Clareuallensis 

coenobii opera quatenus in hunc usque diem extare nos- 
cuntur omnia accuratissima recognitione et sollerti colla- 
tione ad fidem exemplarium permultæ antiquitatis restituta 
nativæ integritati. Parisiis 1548. Lbk. Makuleret. 

487. CASSIANUS, JO.: Opera omnia cum commentariis Alardi 

Gazæi. Ab eodem denuo recognita, commentariis ipsis 
tertia pane auctoribus iilustrior reddita, novoque in libros 
de incarnatione commentario locupletata. Lipsiæ 1733. 
F. Pb. m. Pg. . 

488. M. AURELII CASSIODORI Opera omnia ex fide mss. auctiora 

et iociipletiora, coUatis etiam exemplaribus tam veteribus, 
quam recens • editis. Cum indice rerum et sententiarum 
scitu notatuque digniorum. Aureliæ Ailobrog. 1609. Pg. 

489. — Genevæ 1650. Pg. 

490. CÆCILII CYPRIANI Opera recognita et illustrata per 

Joannem [Fellium] Oxon. episc. Accedunt Annales Cypria- 
nici per Joannem Cestriensem. Bremæ 1690. F. Lbk. 

491. DAMASI Papæ Opuscula et Gesta cum notis-SARAZANii iterum 

collecta nunc aucta et illustrata diatribis duabus: De 
gestis Liberii exulis. An Damasus faverit aliquando 
Maximo Cynico adversus Gregorium Naz. et Nectarium. 
Adjiciuntur etiam opuscula apocrypha ejusdem. Romæ 
1734. 4. Vb. 

492. DRACONTII Toletani Hispani Hexaemeron seu de opere 

sex dierum et creatione mundi. Liber singularis cum 
Joh. Weitzii indice glossario et notis. Francot. léio. Pb. 

493. FACUNDI episc. Hermianensis pro defensione trium capitu- 

lorum concilii Calchedonensis libri XII. Ad Justinianum 
imperatorem. Jac. Sirmondi cura nunc primum in 
lucem editi. Parisiis 1629. Lb. 

494. J. FIRMICI MATERNI de errore profanarum religionum ad 

Constantium et Constantem Augustos liber. Ed. Fr. 
Monter. Havniæ 1826. i Tavle. Sth. 

493. FULGENTII FERRANDI Carthaginiensis Opera. Junctis 
Fulgentii et Crisconii opusculis relativis P. Franc. 
Chiffletius, s. J., pleracjue ex antiquis codicibus protulit 
aut emendauit etc. Divione 1649. 4. Lbk. 

4* 32 Theologi. 

496. HIERONYMI Stridoniensis Opera oninia quæ extant. Victorii, 

Mariani, labore emendata, Vita item Hieronymi ex ipsius 
scriptis ab eodem Victore collecta. Editio noviss. 
Tom. I — 9. Parisiis 1643. F. 4 Bd. Lbk. 

497. — duo dialogi græci qui supersunt. Iterum recens. et cum 

annotat. brevibus Casp. Barthii et Christ. Daumii, 
edidit Joh. Bened. Carpzov. Altenb. 1772. Sth. 

498. ENGELSTOFT, LAUR.: Hieronymus Stridonensis interpres. 

criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus. 
Hauniæ 1797. Disp. Ub. 

499. HILARII Pictavorum episc. quotquot extant Opera nostro 

seculo conquisita et restitjita, nunc emendata. Accessit 
geminus index. Parisiis 1631. F. Pgb. 

500. THORLACIUS, B.: De Johanne Sarisberiensi. i — 3. Hauniæ 

1 81 9 — 20. Upr. 4. Ub. 

501. C. LACTANTII Opera omnia quæ exstant; ad optimas 

editiones collata. Præmittitur notitia literaria. Studiis 
societatis Bipontinæ. i — 2. Biponti 1786. 2 Bd. Vbk. 

302.* RAU, JOACH. JUST.: Diatribe histor.-philosoph. Lucii Gecilii 
Lactantii Firmiani. Accedit eiusdem alia critico-historica 
etc. cum præfatione Jac. Jo. Lehmanni. Jenæ 1733. 
Se: Beausobre, Is. de: De novifoederislibrisapocryphis. Berol. 1 734. c. 

303. SERVATIUS, LUPUS: Opera. Stephanus Baluzius in unum 
collegit, epistolas emendavit, notisque iliustr. Parisiis 
1664. Pgb. 

504. MINUCII FELICIS Octavius. Cum integris omnium notis 
ae commentariis, novaque recensione Jac. Ouzeli. Cujus 
et accedunt animadversiones. Insuper Joh. Meursii notæ. 
Et liber Jul. Firmici Materni: De errore profananim 
religionum. Lugd. Bat. 1672. Lb. 

505.* Ludibria malevola clerici, vel proscriptio pravæ mercis ae 
mentis pravissimæ quam exposuit in Minucio Felice Jean 
le Clerc année 17 12 Tome 24 de la Bibliothéque Choisie. 
S. 1. & a. Pgb. Def. 
Se: Leopold: Relatio epistolica de itinere suo Suecico. Londini 
1720. b. 

306. ORIENTIUS Illiberitanus episcopus: Libellus, qui inscribitur 
Commonitorium fidelium denuo collatis duobus mss. 
cod. ex lectione Mt. Delrii et Edm. Martene editus. 
recognitus atque integro libro secundo auctus cura H. 
Leon. Schurzfleischil Accessit ejusdem præfatio. 
Vitemb. Saxonum 1706. 4. Pgb, Patristik. 3 3 

507. PASCHASII diaconi Romani libri II de spiritu sancto, 

quibus et symboH enarratio continetur, aduersus errores 
Macedonii. Denuo editi studio Jo. a Fuchte. Helmæ- 
stadi 161 3. Pgb. 

508. PAULINUS episcop. Nolanus: Opera omnia partim soluta 

oratione partim carmine conscripta H. Grauii studio ex 
vetustiss. exemplaribus restituta. Coloniæ 1360. Vb. 

509. PAULINIUS, BENED. PETROCORIUS: De vita b. Martini 

libro VI cum notis Franc. Jureti. Ejusdem ad Nepo- 
tulum ab eodem recensitum carmen. TertuUiani carmen 
de Jona et Ninive. Paulini, Ausonii nepotis, Eucharisticum. 
Casp. Barthius omnia recensuit. Access, et Notæ in 
Pauli. Petrocorium Joh. Fr. Gronovh. Cura Chr. 
Daumii. Lipsiæ 1681. Pb. 

510. PHILASTRII episc. Brixiensis de hæresibus liber. Cum 

emendationibus et notis Joh. Alb. Fabricii. Hamb. 
1 72 1. Vbk. 

511. Samme Bog. Pb. 

512. PHOEBADII Aginensium Galliæ episcopi contra Arianos 

liber. Casp. Barthius recensuit. Francof. 1623. Ub. 

313. PROSPERI Aquitanici Opera. Accurata exemplarium vetus- 

torum collatione. Colon. Agripp. 1609. Pgb. 

514. AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS. Th. Pulmanni et 
ViCTORis GiSELiNi Opera, ex fide decem librorum manu- 
scriptorum emendatus. Et in eum ejusdem Viet. Giselini 
commentarius. Antverp. Plantin. 1364. Lbk. 

313. — Noviter ad mss. fidem recensita, interpolata etc. a Joh. 
Weitzio. Access, omnium doctorum virorum notæ, 
scholia etc. Hanoviæ 161 3. Pgb. 

516. — Ex postrema doet. virorum recensione. Amsterod. 

1623. Pgb. 

517. — Nic. Heinsius ex vetustiss. exemplaribus recens. etc. 

Amstelod. Elzevir. 1667. — Nic. Heinsius: In Prudentium 
Adnotata. Amst. Elzevir. 1667. Pgb. 

518. SALVIANI Massiliensis opera. Cum libro commentario 

CoNR. Rittershusii, notis integris Joh. Weitzii, Tobiæ 
Adami etc. Et ViNCENTii Lirinensis Commonitorium ab 
Baluzio ad fidem veterum cod. mss. emendatum. Præmissa 
dissertatione G. Calixti. Bremæ 1688. 4. Lb. 

$19. — Samme Bog. Pb. m. Pg. 

520. COELn SEDULII Mirabilium divinorum libri V sive 
carmen paschale, item hymni duo ad codicum mss. et 54 Theologi. 

editionum veter. fidem recensuit Jo. Fr. Gruner. Lipsiæ 
1747. Pb. 

521. — Carminis paschalis libri V et hymni II cum notis Casp. 

Barthii etc. Quibus accedunt Th. Wopkensii adversaria 
emendatiora maxima ex parte adhuc inedita. Curante 
H. Jo. Arntzenio. Leovardiæ 1761. Ub. 

522. SULPICIUS SEVERUS: Opera omnia. Cum commentariis. 

Accurante G. Hornio. Lugd. Batav. 1647. Pgb. 

523. — — Ed. III. auctior et emend. Ainstelod. Elzevir. et 

Lugd. Bat. 1665. Lb. 

524. — Quæ exstant opera omnia cum notis Joh. Vorstii. 

Lipsiæ 1703. Vb. 

525. — — I — 2. T. I. continetantehacedita cum notis Jo. Vorstii. 

T. II. continet epistolas antea cum reliquis operibus nondum 
editas ex recensione et cum notis Jo. Clerici. Lipsiæ 
1709. Lb. 

526. TERTULLIANUS, Q. SEPTIMIUS FLORENS: Opera. Ad 

optimorum librorum fidem expressa. Curante E. F. 
Leopold, i — 2. Lipsiæ Tauchnitz 1839. i Bd. Vb. 

527. TERTULLIAN. Om Taalmodighed ved Vict. Heise. Sorø 

1866. Skpr. Ub. 

528. THOME AQUINATIS de mirabiii auidditate et efficacia venera- 

bilis sacramenti Eucharistie. Nicolai de Lyra de idoneo 
ministrante et suscipiente idem sacramentum. Alicuius 
docti coilectoris de expositione dominice orationis. S. L & a. 
[Mogunt. Petrus Friedberg.] Hain 1368! Papb. 

529. THOMÆ DE AQUINO Summæ theologiæ de ordine prædica-^ 

torum pars i — 3. S. 1. & a. [Norimbergæ apud Anth. 
Koberger 1496.] Hain 1436. 2 Bd., første Bd. ub., 
andet Bd. Lb. med Pg. 

530. VINCENTII Lirinensis adversus profanas omnium novitates 

hæreticorum Commonitorium. Cum notis Steph. Baluzii. 
Adjicitur Augustini liber de hæresibus. Cantabrigiæ 
1687. Lb. NYERE THEOLOGERS SKRIFTER. 

331. THOMAS DE VIO Caietanus: lentacula. Id est, LXFV notabi- 
lium sententiarum noui Testamenti literalis expositio in XII 
capita. Huic postremæ editioni accesserunt singularum 
quæstiuncularum argumenta. Duaci s. a. Ub. Nyere Theologers Skrifter. 55 

552. LIGHTFOOT, JOH.: Opera omnia: hac nova editione 

operibus ejusd. postnumis nunquam hactenus editis 
locupletata. Joh. Leusden textum hebraicum recens. et 
emend. Edit. II. i — 2. Franequeræ 1699. 2 Bd. 
4. T. Lbk. 

533. SMITH, THOM.: Miscellanea in quibus continentur de 

infantum communione apud Græcos; defensio libri de 
græcæ ecclesiæ statu, de vita Cyrilli Lucarii; de hymnis 
matutino et vespertino Græcorum; de causis remediisque 
dissidiorum. Londini 1686. Ub. 

534. ABRAHAM a S. CLARA: Judas der Ertz-Schelm, fur ehrliche 

Leuth oder eigentlicher Entwurff und Lebens-Beschreibung 
desz Ischariotischen Boszwicht. Worinnen unterschiedliche 
Discours, sittliche Lehrs-Puncten etc. Bonn 1687. 4- ^S^- 

335.* TENTZELIUS, W. E.: Exercitationes selectæ in duas partes 
distributæ, quarum priori præter symbolum apostolicum, 
Clementis Romani, Ignatii etc. scripta expenduntur, tum 
Constantini Magni baptismus, natalitia episcoporum illu- 
strantur; posteriori diciplina Arcani in apricum producitur. 
Lips. et Francof. 1692. 4. Lbk. 
Se: WiTsius, H.: Ægyptiaca. Amstelod. 1696. b. 

536. MUHLIUS, H.: Dissertationes historico-theologicæ, in academia 

Kiliensi publice recitatæ. Kiliæ 171 5. 4. Pb. m. Sh. 

537. HANNE, J. W.: Zeitspiegelungen zur Orientierung der 

Gebildeten in Religion und Sitte. 2te Ausg. Hannover 
i8s4. Vb. 

538. ENGELSTOFT, C. T. og HALD, P. T.: Prøveforelæsninger 

holdte for Ansættelse i det theologiske Facultet. Kbh. 
1833. Sth. Gave fra Engelstof t til Wegener. 

539. CLAUSEN, HENR. NIK.: Kirkelige Forhold og Anliggender. 

Mindre Arbejder. Udg. af Joh. Clausen. Kbh. (1883-) 
1885. Ub. 5 Hefter. 

540. [PALUDAN-MOLLER, CHARITE]: Fortsatte religiøse Studier. 

Uddrag af en Dagbog. Kbh. 1875. Ub. KIRKEHISTORIE. 

BIBELHISTORIE. 

541. USSERIUS, JACOB.: Annales veteris et novi Testamenti, a 
prima mundi origine deducti usque ad extrenKim templi 
et reipublicæ judaicæ excidium. Accedunt ejusdem Usserii 
tractatus duo: i. Chronologia sacra veteris Testamenti, $6 Theologi. 

2. Dissertatio de Macedonum et Asianorum anno solari. 
Lutetiæ Paris. 1673. 4- Lb. 

542. BIRCHERODIUS , JAN.: Lumen historiæ sacræ veteris et 

novi Testamenti per tabulas chronologicas ori incisas 
repræsentatum. Additur tabularum explicatio. Opus 
posthumum. Hafhiæ 1687. F. Vb. 

543. BRINCK, P. JACOBSSØN: Det gamle Testamentes 4000 

Aars Chronologie og Israelitiske Historie. Med et lille 
Tilgift om Danielis 70 Uger. Kbh. 1701. Vb. 

544. EWALD, ENEWALD: Historiæ ecclesiasticæ vet. Testamenti 

index chronologicus, eller Tiids-Register over det gamle 
Testamentes Kirke-Historie, tilligemed de merkværdigste 
Ting af den verdslige Historie. Kbh. 1741. Lb. 

545. HOBNER, joh.: Udvalde Bibliske Historier af det Gamle 

og Nye Testamente, Ungdommen til Beste. Nu for- 
dansket [af Chr. Lihme]. Kbh. 1760. Pb. 

546. Biblische Erzåhlungen fur die Jugend. Altes und Neues 

Testament. Ziirich 1774. Vb. Makul. 

547. NIEMEYER, AUG. HERM.: Bibelske Charakteristik. Af det 

Tydske oversat efter 2den forb. og former. Udg. ved 
Jens Bech. i — 5. 1779 — 83. 5 Bd. Lb. 

548. Samme Værk. 5 Bd. Vb. 

548 b. HERSLEB, S. BROCHMAND: Kon Udsigt over Bibelhistorien. 
Udarb. især m. H. t. de laveste Classer i de lærde Skoler. 
Kbh. 1824. Vb. 

549. Samme Bog. 3. uforandrede Opl. Kbh. 1826. \T). 

550. BØRRESEN, CHR. LUDV.: Bibelsk Læsebog for Begyndere. 

Det nye Testamente iste Gursus. Kbh. 1843. P- Ub. ALMINDELIG KIRKEHISTORIE. 

551. STÅUDLIN, C. FR.: Kirchliche Geographie und Statistik. 

I — 2. Tiibingen 1804. 2 Bd. Pb. 

552. HAGEN, J. F.: Kirkelig Statistik. Et Grundrids til Fore- 

læsninger. Kbh. 1 86 1. Ub. 

553. BRATKE, ED.: Wegweiser zur Quellen- und Litteraturkunde 

der Kirchengeschichte. Gotha 1890. Ub. 

555. EUSEBII PAMPHILI ecclesiasticæ historiæ libri X. Ejusdem 
de vita Imp. Constantini libri IV. Quibus subjicitur 
oratio Constantini ad sanctos et panegyricus Eusebii. Kirkehistorie. S 7 

H. Valesius græcum textum emendavit, latine vertit. 
Nunc correctius edebat Chr. Gerlach et Simon Becken- 
STEiN. Moguntiæ [med Blæk rettet til Francofurti] 1672. 
4. Pgb. 

557. EUSEBII Kirchen-Geschichte. Aus dem Griechischen libersetzt 

und mit Anm. von Fr. Andr. Stroth. i — 2. Quedlin- 
burg 1777. T. 2 Bd. Pb. 

558. EUSEBS Kirkehistorie indtil Aar 305, med Tillæg. Oversat 

af C. AuG. Høffding Muus. 2den Udg. Kbh. 1865. Vbk. 

559. SOCRATIS Scholastici et Hermiæ Sozomeni Historia 

ecclesiastica. H. Valesius græcum textum emendavit, 
latine vertit. Adjecta est disputatio Archelai episc. 
adversus Manichæum. Moguntiæ 1677. F. Pgb. 

560. THEODORITI episc. Cyri et Evagrii scholastici Historia 

ecclesiastica, item excerpta ex historiis Philostorgii et 
Theodori lectoris. H. Valesius græca emendavit, latine 
vertit etc. Moguntiæ 1679. F- Lb. 

561. NICEPHORI CALLISTI Xanthopuli ecclesiasticæ Historiæ 

libri XVin opera Jo. Langi e Græco in Latinum translati 
nunc denuo castigatiores et auctiores editi. Editio postrema. 
Accessit Aurel. Cassiodori tripartita Historia. Franco- 
fiirti 1 61 8. F. Pgb. 

562. — — I — 2. Græce nunc primum editi. Adjecta est 

latina interpretatio Jo. Langi a Front. Ducæo cum 
græcis collata et recognita. Lutetiæ Paris. 1630. F. 
2 Bd. Lbk. med Guldsnit. Jo, Grammius, Jo. Chr. KalL 

563. BARONIUS, CÆSAR: Annales ecclesiastici. i — 12. [1588.] 

Edito novissima ab ipsomet an;e obitum aucta et iam 
denuo recognita. Coloniæ Agrippinæ 1624. Pt. 6 Bd. 
F. Lb. Dupt. ex bibl. Lubecensi. 

564. Chronologia sacra. Gog, Magog, Abaddan Appollyon. Pro- 

phetie afF den hellige Scrifft om Verdens Tilstand i det 

ijeistlige og verdslige Regimente. Huor udi meget 
ønligt aabenbaris; end oc om huis underligt og yncke- 
ligt sig i denne næruerendis tid tildrager, oc tildrage vil 
indtil An. Chr. 1670. Paa Danske, sammenskreffuit aff 
Philippi Nicolai Latine SkrifFt de regno Christi ved Niels 
Michelsz. Aalb[org]. Kbh. 1629. Vbk. 

565. OSIANDRI, LUCÆ: Then Christelige Kyrkiones Historia, 

hwaruthi forhandlas om alla Saker som uppå 1600 åhr 
uthi Gudz Forsamling sigh tildragit hanva. i — 3. 
Uthtolkat afF Eric Schroder. Stockholm 1635. 3 Bd. 
F. Pgb. 58 Theologi. 

566. BASNAGE, JAC: Histoire de l'eglise. Depuis Jesus-Christ 

jusqu'å present. Diuisée en 4 Parties, i — 2. Rotter- 
dam 1699. 2 Bd. 4. Lb. 

567. [RAMUS, JONAS]: Guds Rige blant Verdens Riger, udi en 

kort Extract af Kircke- og Verdslige Historier. Fra 
Verdens Begyndelse indtil 1660. [1704.] Nu 2den Gang 
oplagt med Continuation til 1730 ved Jørg. Westerholt. 
Kbh. 1736. 4. Lb. 

568. VITRINGA, CAMPEGIUS: Hypotyposis Historiæ et Chrono- 

logiæ sacræ. [1708.] Editio novissima correctior. Havniæ 
1774. Vb. 

569. MOSHEIM, JO. LAUR.: Institutionum historiæ ecclesiasticæ 

antiquæ et recentioris libri IV. Ex ipsis fontibus insig- 
niter emendati. [1726.] Editio II. aucta. Helmstadii 
1764. 4. Vb. 

570. PERTSCH, JOH. G.: Versuch einer Kirchen-Historie, so fern 

solche als eine Einleitung zur geistlichen Rechts-Gelahr- 
heit kann angesehen werden. Jahrh. I — IV. Lpz. 
1736 — 37 u. Wolffenbiittel 1738 — 40. 5 Bd. 4. Lb. 
Fr, Munter 1789, 

571. HOLBERG, LUDV.: Almindelig Kirke-Historie, fra Christen- 

dommens første Begyndelse til Luthers Reformation, med 
nogle Anm. i — 2. Kbh. 1740. 4. Lbk. 

572. — Kirke-Historie. Udg. af F. L. Liebenberg. Med en Ind- 

ledning af R. Nielsen. I — 2. Kbh. 1867 — 68. 2 Bd. Ub. 

573. — Almindelig Kirke-Historie fra Luthers Reformation til 

1750, fortsat af J. L. K[øhler], oversat paa Dansk og 
forøget med den Danske Kirke-Historie af A. Rejersen. 
3 — 4. Sorøe og Kbh. 1769. 2 Bd. 4. Lbk. 

574. EWALD, ENEWALD: Historiæ ecclesiasticæ novi Testamenti 

index chronologicus, eller Tiids-Register over det nye 
Testamentes Kirke-Historie, tilligemed de merkværdigste 
Ting af den Verdslige Historie i 6 Periodis eller Tiids- 
Alder, hvoraf det i8de indeholder de sidst forløbne 
40 Aar. Kbh. 1742. Vb. 

57 5. SCHROECKH, JOH. MATTH. : Christliche Kirchengeschichte. 

I — 12. [1768.] 2te verb. u. verm. Ausgabe. 13 — 35 (mit 
allgem. Register, Zeittafeln u. Zusåtze). Lpz. 1772 — 1803. 
Pt. 3 s Bd. Vbk. 

576. — Christliche Kirchengeschichte seit der Reformation, i — 10. 

[9 — 10 fortgesetzt u. beendiget von H. Gottl. Tzschirner.) 
Lpz. 1804 — 12. 10 Bd. Vbk. 

577. VON MOSHEIM, JOH. LOR.: Vollstandige Kirchengeschichte 

des neuen Testaments bis auf die neueren Zeiten fon- Kirkehistorie. 59 

gesetzet von Jh. Rud. Schlegel, i — 6, 7 [von Jh. 
Jak. Fraas]. Heilbronn u. Rothenburg ob der Tauber 
1772 — 96. 7 Bd. Vb. 

S78. N. DITL. RIEGELSEN: Fuldstændig Kirkehistorie, i — 3, 
iste Bd. Kbh. 1781—86. 3 Bd. Ub. 

J79. SPITTLER, L. T.: Grundrids af den christelige Kirkes 
Historie. [1782.] Oversat efter det 3die lorb. Opl. 
Kbh. 1799. Vb. 

580. HENKE, H. PH. KONR.: Allgemeine Geschichte der christ- 

lichen Kirche nach der Zeitfolge. [1788.] i — 2. 5te 
durchaus verb. u. verm. Aufl. Herausgegeben u. fort- 
gesetzt von Joh. Sev. Vater. 3 — 4. 4te durchaus verb. 
u. verm. Aufl. 5 — 6. 2te verm. u. verb. Aufl. Heraus- 
gegeben u. fortgesetzt von Joh. Sev. Vater. Braunschweig 
1818—20; 1806; 1820—25. 6 Bd. Vbk. — 7. D. 
mangler. De første Ark af 8. D. findes i Materie. 

581. [BALLE, NIC. EDINGER]: Historia ecclesiæ christianæ — 

in usum auditorum primis lineis adumbrata. Pars L 
Hauniæ 1790. Vb. 

582. SCHMIDT, JOH. ERNST CHR.: Handbuch der christlichen 

Kirchengeschichte. [1801.] i — 4. 2te verb. Aufl. 5 — 6, 
7 fongesetzt von Fr. W. Rettberg. Giessen 181 3 — 34. 
7 Bd. Pb. 

J83. — Lehrbuch der christlichen Kirchengeschichte. [1803.] 
3te verb. Ausg. Giessen 1827. Vbk. 

584. MUNSCHER, W.: Lærebog i den kristelige Kirkehistorie til 

Brug ved Forelæsninger. [1804.] Oversat af J. C. 
Winther. Med Tillæg af Fr. MCnter. Paa ny udg., 
forøget og fortsat af J. Møller. Kbh. 181 1. Sth. Med 
Notitser af Wegener. 

585. Samme Bog. Vb. 

586. STENERSEN, STENER JOH.: Den christne Kirkes Historie 

i Udtog. I — 2. Christ. 1823. 2 Bd. Ub. 

587. GIESELER, JOH. C. LUDW. : Lehrbuch der Kirchengeschichte. 

I — 2. Darmstadt u. Bonn 1824 — 29. 2 Bd. Pb. 

588. NEANDER, AUG.: Allgemeine Geschichte der christlichen 

Religion u. Kirche. [1825.] 4te Aufl. i — 9. Gotha 
1863—65. s Bd. Vb. 

589. RITTER, JOS. IGNAZ: Handbuch der Kirchengeschichte. 

I — 2. [1826.] 6te Aufl. Durchgesehen u. herausgegeben 
von Ennen. Bonn 1862. 2 Bd. Ub. 6o Theologi. 

590. HALD, P. TETENS: Historia ecclesiastica synoptice enarrata. 

I — 2. Hauniæ 1830 — 32. 2 Bd. 4. Sth. 

591. GUERICKE, H. ERNST FERD.: Handbuch der Kirchen- 

geschichte. [1833.] 7te verb. u. verm. u. mit dogmen- 
geschichtlichen Uebersichten versehene Aufl. i — 3. 
Berlin 1849 — S^- 3 B^- Ub. 

592. HASE, K.: Kirkehistorie. Lærebog nærmest for akademiske 

Forelæsninger. [1834.] Oversat af C. Winther og T. 
ScHORN. Kbh. 1837. Vb. 

593. ENGELSTOFT, C. T.: Lærebog i Kirkehistorien til Brug 

ved Forelæsninger, iste Halvdel. Kbh. 1845. Sth. 

594. RØRDAM, H. C: Christi Kirkes Historie. [1848.] 2det 

gjennemsete Opl. Kbh. 1858. Ub. 

595. Livsbilleder af Christi Rige i gamle og nye Tider, forfattede 

af flere blandt Nutidens ypperste Theologer. Udgivne 
af C. L. E. Mule. Odense 1862. Shb. 

596. HAMMERICH, FR. : Den kristne Kirkes Historie, i — 3. Kbh. 

1 868 — 71. 3 3d. Shb. Gave fra Farf. til Wegener. 

597. NIELSEN, FR.: Haandbog i Kirkens Historie, i — 2. Kbh. 

1885 — 92. I 19 Hefter. CHRISTI HISTORIE. 

598. HELD VADERUS, NIC: Calendariographia sacra. Jesu Christi 

Leffhets Caiender. Her hoss findis S. Hans Døbers 
ocsaa de H. Apostlers LefFnet. Desligest en Kircke 
Caiender. [Kbh.] 161 8. 4 Lb. 

599. — Historiarum sacrarum Encolpodion, det er en nye oc 

nyttig Bog om Jesu Christi sampt hans Apostlers, Con- 
fessorum oc Martyrers LifF oc Leffnets Historie etc. 
Kbh. 1634. 4. Lbk. 

600. HESZ, JOH. JAC: Lehre, Thaten und Schicksale unsers 

Herrn. Von verschiedenen Seiten beleuchtet. i — 2. 
Neue durchaus verb. u. verm. Aufl. Zurich 1806. 
2 Bd. Pb. 

601. STRAUSZ, DAV. FR.: Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. 

I — 2. 4te Aufl. Tubingen 1840. 2 Bd. Sth. 

602. MYNSTER, J. P.: De momentis chronologicis in vita Jesu 

Christi disquisitio. Hauniæ 1843. 4- ^^' P- Ub. 

603. Geschichte des Rabbi Jeschua ben Joszef hanootzri, genannt 

Jesus Christus. i — 4. Altona 1853 — 56. 4 Bd. Vb. Kirkehistorie. 6 i 

604. Rabbi Jeschua ben Josef hanootzri, kaldet Jesus Kristus. En 

kritisk og historisk Skildring. Forkortet efter det Tydske 
ved N-n. Kbh. 1863. I Hefter. 

605. RENAN, ERNEST: Jesu Levnet. Efter Originalens yde OpL 

Kbh. 1864. Pt. Pb. m. Sh. 

606. [HESZ, JOH. JAC.]: Geschichte der drey letzten Lebensjahre 

Jesu. Nebst einer Einleitung. i — 3. 4te durchaus 
verb. Aufl. Mit einem Anhange. Gustrow 1774. Kort. 
I Bd. Lb. 

607. CHIFFLETIUS, JO. JAC: De linteis sepulchralibus Christi 

servatoris crisis historica. Antverpiæ 1624. T. 4. 

608. BARTHOLINUS, TH.: De cruce Christi hypomnemata IV. 

Hafniæ 165 1. Lb. Laur. Bordinghus. 

609. NAUR, ELIAS: IIa9*ir)|jiaT0AaYiaetc. sive mactati agni, crucifixi 

Christi passionis historia, notis analyticis et philologicis 
illustrata. Hafniæ 1697. Lb. Majculeret. 

610. PETERSEN, PARMO C: Jesu Christi sidste Lidelsers og 

Døds Historie sammendragen af de 4 Evangelisters For- 
tællinger, med nogle Anm. Kbh. 1777. P. Ub. 

611. LUND, L.: Om virkelige Portræter af Jesus. Et Foredrag 

og en Replik til Fr. Nielsen. Kbh. 1887. Ub. KIRKENS ÆLDSTE HISTORIE. 

612. [HESZ, JOH. JAC.]: Geschichte u. Schriften der Apostel 

Jesu als eine Fortsetzung der Geschichte der drey letzten 
Lebens-Jahre Jesu. Von dem Verfasser derselben. i — 2. 
Frankf. a. M. 1775. ^ S^- P^). 

613. — — I — 2. Zurich 1775. 2 Bd. Lb. 

614. JORDANUS, MARC: Hodoeporicon PauH Apostoli, quo 

itinera et profectiones, in geographica charta punctis 

expressæ, describuntur et declarantur. Accessit index 

nominum aliquot recentium provinciarum. Viteberg. 1 572. 
P. Sth. Gave fra Werlauff til Wegener. 

615. MYNSTER, JAC. P.: De ultimis annis muneris apostolici a 

Paulo gesti disquisitio. Havniæ 181 5. Disp. Ub. 

6x6. LARSEN, J. H.: Tentamen exegetico-criticum in- iter Pauli 
Apostoli maritimum Cæsarea Puteolos. Arhusiæ Cim- 
brorum 1821. Disp. Pb. 

617. SCHARLING, C. E.: De Paulo Apostolo ejusque adversariis. 
Havniæ 1836. Disp. Pb. uave fra Forf. til Wegener. 62 Theologi. 

6 1 8. MYNSTER, J. P. : Annalium Paulinorum adumbratio. Hauniæ 

1845. Bispe-Indv. Pr. P. 4. Ub. Gave fra Forf. til 
Wegener, 

619. MYNSTER, JAC. P.: Delineatio status orbis gentilis tempore 

adnunciati evangelii Christi. Hauniæ 1850. Bispe-Indv. 
Pr. 4. Ub. 

620. — Initiorum ecclesiæ Christianæ brevis descriptio. Hauniæ 

1852. Bispe-Indv. Pr. 4. Ub. 

621. MØNTER, FR.: De schola Antiochena. Hafniæ 1811. 

Bispe-Indv. Pr. P. 4. Ub. 

622. LAUTRUP, G. HJORT: Disquisitio de primæva ecclesia 

Smyrnensi. Hafniæ 1825. Disp. P. Ub. 

623. MUNTER, FR.: Primordia ecclesiæ Africanæ. Hafniæ 1829. 

4. Vb. 

624. BANG, J. H.; Den christelige Kirkes udvortes Vilkaar i det 

romerske Rige til Marci Aurelii Død 180, Aarsagerne til 
samme, og de Christnes sig i Livet jttrende Anskuelse 
af disse Vilkaar. Odense 1838. Skpr. Ub. 

625. SCHARLING, C. E.: Paastanden om den christelige Kirkes 

Ebionitisme gjennem de tvende første Aarh., historisk 
og kritisk oplyst. Kbh. 1843. Upr. 4. Ub. Gave fra 
Forf til Wegener. 

626. HAGERUP, HIL. HENN. : De catechumenis eccleciæ Africanæ 

ineunte sæculo V. Hauniæ 1844. Disp. Ub. 

627. HOLM, E.: Geistlighedens Optræden ligeoverfor Staten fra 

Slutningen af Constantin den Stores Regering indtil det 
vestromerske Riges Fald. Kbh. 1864. Ub. Gave fra 
Forf til Wegener, 

628. HANSEN, TH.: Kirkehistorie fra Roms Katakomber. Kbh. 

1 868. Ub. HELGENHISTORIE. 

629. [de VORAGINE, JACOBUS]: Lombardica historia, quæ a 

plerisque aurea legenda sanctorum appellatur. Impressa 
Argentinæ 1486. Lb. 

630. Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis ae misticis. 

S. 1. 1499. F. Hain 7751. 

631. Gesta Romanorum, herausgeg. von H. Oesterley. i — 2. 

Berlin 1871 — 72. 2 Bd. Ub. Kirkehistorie. 63 

é?2. Ausfiihrliches Heiligen-Lexicon , darinn das Leben und der 
Tugend-Wandel aller heiligen Gottes in alphabetischer 
Ordnung beschrieben vverden. Nebst beygefiigtem 
Heiligen-Kalender. Colin & Franckfurt 17 19. Pgb. 

633. MÅTZLER, ANT.: Legende der Heiligen auf alle Tage des 

Jahres. i — 2. 4te verb. & verm. Aufl. Landshut 1840. 
2 Staalst. 2 Bd. Shb. 

634. — — I — 2. 5. Aufl. Landshut 1848. 2 Staalst. 2 Bd. Vb. 

635. BUTLER, ALBAN.: Vies des péres, martyrs, et autres prin- 

cipaux saints . . . avec des notes historiques et critiques. 
Ouvrage traduit librement de l'anglais par Godescard. 
[1745.] Nouv. Ed. revue et corrigée et augmentée. 
I — 10. Paris 1 84 1. T. 5 Bd. Lb. 

6^6. LEUFSTEDT, P. P.: De festis virginis Mariæ. Londini 

Gothor. 1760. Disp. 4. P. Ub. PA\'ER. KARDINALER. KIRKEFORSAMLINGER. INQJJISITION. 
MUNKEORDENER. KJÆTTERHISTORIER. 

637. PLATINA: Historia de vitis Pontificum Romanorum a Jesu 

Christo usque ad Paulum IL longe quam antea Onuphrii 
Panuinii accessione nunc illustrior reddita. Cui etiam 
nunc accessit Supplementum Pontificum per eundem 
Onuphrium deinde per Ant. Cicarellam. Coloniæ Agrippinæ 
1626. 4. Lbk. med Spænder. Makuleret. 

638. Samme Bog. Vb. 

639. — Opus de vitis ae gestis summorum Pontificum ad Sixtum 

IV. deductum denuo impressum, secundum duo Exem- 
plaria 1479 et 1529. Accessit præter Platinæ vitam 
brevis Rom. Pont. catalogus. [Lugduni Batav.] 1645. Pgb. 

640. BOWER, ARCHIBALD: Unpartheiische Historie der Romi- 

schen Påpste von der ersten Grundung des Stuhls zu 
Rom bis auf die gegenwårtige Zeit. i — 6. Aus dem 
Englåndischen iibersetzt von Pr. Eberhard Rambach. 
7 — 9. ubersetzt von Joh. Jac. Rambach. 10. Abschnitt 
I — 2 ausgearbeitet von Joh. Jac. Rambach. Magdeburg 
u. Lpz. 17 5 1 — 79. II Bd. 4. Pb. m. Pg. 

641. MORNAY, PHIL.: Mysterium iniquitatis seu historia Papatus. 

Asseruntur etiam jura imperatorum, regum aduersus 
Bellarminum et Baronium. Editio IL, locupletior, ab ipso 
authore recognita. Access, indices. Salmurii 1612. Pgb. 64 Theologi. 

642. FLEISCHER, ESAIAS: Historiske Skriften i — 3. Kbh. 1757 

Sorøe 1758 — 59. 2 Bd. 4. Lb. 

I. Om Pavedømmets Opkomst, Tilvext etc, om de 
fornemste Lærdoms-Artikler i den Catholske Religion 

2. Om adskilligt Pavedømmet angaaende, nemlig Jc 
roman-catholske Hoved -Lærdomme og Ceremonier. 3. Dt 
Romerske Pavers Historie fra det 3 die Seculi Beg^-ndelse 
og indtil denne Tid. 

643. MUNTER, FR.: Narratio de Lucio primo episcopo Romano. 

Hafniæ 1823. Synodal-Pr. P. 4. Ub. 

644. HALD, P. TETENS: Donatio Caroli Magni ex codice Caro- 

lino illustrata. Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

645. Epistolarum INNOCENTII IIL Libri XL Accedunt gesu 

ejusdem et prima collectio Decretalium composita a 
Rainerio. Steph. Baluzius in unum collegit. i — 2. 
Parisiis 1682. 2 Bd. 4. Lbk. Luxdorph. 

646. Griindliche Nachricht von denen Ceremonien, welche nach 

dem Absterben eines Pabstes ausser und in dem Con- 
clave bis zur Wahl und Cronung eines neuen Pabstes 
vorgehen. Frankfurt u. Lpz. 1760. T. Vb. 

b. Nachrichten von der Geschichte des adel. Guts 
VV^andsbeck. Hamb. 1773. — c. Nachrichten von einer 
ungliickl. Koniginn. Boston 1777. — d. Merkwurdigcr 
Brief von der Konigin Karolina Mathildis. Berlin 1777- 
— e. Die letzten Stunden der Konigin Caroline Mathilde. 

3. Aufl. S. 1. 1776. — f. Histor. Nachricht von dem 
Leben Wilhelm Dodds. Hamb. S. a. [1777]. — g. Zuver- 
låszige Nachricjit von dem Betragen des bekannten D. Dodds. 
Lpz. 1777. 

647. M. R. Merkwiirdige Lebensgeschichte aller Cardinåle der 

Rom. Cathol. Kirche die in diesem jetztlaufenden Seculo 
das Zeitliche verlassen haben. i — 3. Regensburg 
1768—81. 3 Bd. Vb. 

648. WALCH, CHR. W. FRANZ.: Entwurf einer vollståndigen 

Historie der Kirchenversammlungen. Lpz. 1759- Pg^- 

649. HEFELE, C.JOS.: Conciliengeschichte. Nach den Quellen 

bearbeitet. i — 5. Freiburg im Breisg. 1855 — 63. 6 Bd. 
4 i Vb., 2 Ub. 

650. MOLLER, P. ERASM.: Symbola ad historiam conciliorum 

ex Saxone Grammatico. Hauniæ 1834. Bispe-Indv. Pr» 
P. 4. Ub. Kirkehistorie. 65 

651. SARPUS, PAUL.: Historia concilii Tridentini libris VIII 

exposita. Italica lingua primum Londini 1619 edidit 
Marc. Ant. de Dominis, latine euulgauit Adam Nevtonus. 
Nouæ huic editioni accesserunt ipsa concilii decreta et 
canones et auctoris vita. Lipsiæ 1699. 4. Pgb. 

652. — Historie des Tridentinischen Concilii mit des Courayer 

Anm. I — 6. Herausgegeben von Fr. Eberh. Rambach. 
Halle 1761—65. Pt. 6 Bd. Lbk. 

6j5. Bullam reformationis Pauli Papæ III., ad historiam concilii 
Tridentini pertinentem, conceptam non vulgatam, nunc 
primum edidit H. N. Clausen .'^ Haun. 1829. 4. Upr. Ub. 

654. Samme Bog. Ub. 

6s4b. PHILIPPUS A LIMBORCH: Historia incjuisitionis. Cui sub- 
jungitur liber sententiarum inquisitionis Tholosanæ 
1307 — 23. Amstelod. 1692. 4. Lb. 

655. HELYOT, HIPPOLYT: Ausfuhrliche Geschichte aller geist- 

lichen u. weltlichen Kloster- u. Ritterorden fur beyderley 
Geschlecht. Die besondern Kleidungen in viélen Kupfem 
nach dem Leben abgebildet. Aus dem Franzos. iibers. 
I — 8. Lpz. 1753 — 56. T. 8 Bd. 4. Lb. 

656. Pragmatische Geschichte der vornehmsten Monchsorden aus 

ihren eignen Geschichtschreibem von einem ungenannten 
Franzosen gesamlet und in einem deutschen Auszuge so 
vorgetragen, dasz der Geist und die innere Verfassung 
des Monchswesens daraus erhellet. i — 10. Lpz. 1774 — 83. 
S Bd. Pb. 

657. JANAUSCHEK, LEOP.: Der Cistercienser-Orden. Historische 

Skizze. Briinn 1884. P- Ub. Gave fra Forf, til Wegener, 

6)8. HARENBERG, JOH. CHRISTOPH. : Pragmatische Geschichte 
des Ordens der Jesuiten seit ihrem Ursprunge bis auf 
gegenwårtige Zeit. i — 2. Halle u. Helmstådt 1760. 
2 Bd. 4. Lb. 

659. Critische Jesuiter-Geschichte worinn die sogenannte: Prag- 

matische Historie Harenbergs stark beleuchtet und 
zugleich alles griindlich beantwortet wird, was diesem 
preiszwiirdigen Orden zur Last gelegt worden. Von 
einem Liebhaber der Wahrheit. Franckf. u. Mainz 
1765. Pb. 

660. MAIER, JOS. ALOISIUS: Ueber Jesuiten, Freymaurer u. 

deutsche Rosencreutzer. Lpz. 1781. Ub. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 5 66 Theologi. 

66 1. [WOLF, P. PHIL.]: Allgemeine Geschichte der Jesuiten von 

dem Ursprung ihres Ordens bis auf gegenwårtige Zeiten. 
I — 3. Ziirich 1789 — 91. 3 Bd. Ub. 

662. — — I — 4. Lpz. 1803. 4 Bd. Pb. 

663. Pave Clemens XIV's Breve 21de Juli 1773. Hvorved Jesuiter- 

ordenen udslettes og undertrykkes. Jubel-Udg. ine^ 
Oplysn. Kbh. 1873. P- Ub. 

664. VON MOSHEIM, JOH. LOR.: Versuch einer unpartheyischen 

und griindlichen Ketzergeschichte. 2. Aufl. Helmståd: 
1748. 4. Lb. 

665. — Anderweitiger Versuch einer voUståndigen und unpar- 

theyischen Ketzergeschichte. Helmstådt 1748. 4. Lb. REFORMATIONENS HISTORIE. 
DEN NYERE TIDS KIRKEHISTORIE. 

666* SUHR, JOACH.: De eo quod jam ante Lutherum de veteruni 
institutis immutatum erat. Havniæ 1817. Roskilde 
Skpr. Ub. 

667. MULLER, K.: Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen 
bis zum Anfang des 14. Jahrh. Gotha 1886. Ub. 

668.* Die in Huszen bekriegte, doch unbesiegte Wahrheit oder 
warhaftiger Verlaut, wie Johann Husz wegen Bekåntniisz 
der theuren Wahrheit ofFentlich verdammet worden. 
Nebst einem Beysatz derer von Joh. Huszen u. Hieronymo 
von Prag zeit ihres Gefångniiszes abgelassenen Send- 
schreiben. Zum andernmahl ausgefertiget mit Register 
verm. Franckfurt u. Lpz. 1686. Pt. af Hus. 
Se: Dankhawer: Scheid- und Absag-BriefF. 

669.* Historia und wahrhafftige Geschicht von Hieronymo von Prag, 
wie derselbe zu Costnitz im Concilio verdampt und 
verbrandt worden. Ingleichen was hiebey Denckwiirdigcs 
vorgefallen. Jetzo zum andernmahl zum Druck befordert 
worden. Franckfurth u. Lpz. 1686. 
Se: Dannhawer: Scheid- und Absag-Brieff. 

670. COLDING, POVL JENSØN: Kircke-Historie oc sandrue 

Beskriffuelse om den store Religionsforandring udi det 
Romerske Rige formedelst det sande Euangelii Obeii- 
baring. Kbh. 1614. 4. Pgb. 

671. ASLACUS, CUNRADUS, Bergensis: Theologiske oc Histo- 

riske beskriffuelse om den Reformerede Religion ved Reformationens Historie. 67 

D. Mårten Luther. Huorledis den først i Saxen siden 
i Danmarck oc Norge er plantet. Med et historiske 
Register. Først paa Latine sammenskrefFuet. Nu paa 
Danske udsat, mangesteds forb. oc formeret. Kbh. 1622. 
4. Vbk. 

672. DI VARILLAS: Istoria delle rivoluzione accadute in Europa in 
materia di religione; dalla lingua francese traportata all' 
Italiana. Venezia 17 10. i — 2. Pgb. 

^75. NOLD, CHR.: Dissertatio theologica, qua veritas religionis 
Lutheranæ ex justitia dei essentiali demonstratur. Hafhiæ 
1732. Disp. P. 4. H. 

^74. Theses LUTHERI selectæ, edita a C. F. Hornemann. S. 1. & a. 
4. 2 Blade. Ub. Vb. 

675. Anniversaria in memoriam reipublicæ sacræ et litterariæ cum 

universæ tum Danicæ nostræ restauratæ. Hafniæ 1789. 
Un-Pr. P. 4. Ub. Heri: MCnter, Fr.: Historia 
nunciaturæ ab Hieronymo Aleandro ad Cæsarem princi- 
pesque Germaniæ anno MDXXI susceptæ. 

676. CLAUSEN, JOH. : Lov og Evangelium i Forhold til Kristen- 

doms-Forkyndelsen, forhandlet imellem Reformatorerne i 
Vittenberg og Agrikola fra Ejsleben. Kbh. 1872. Pb. 
Gave fra Forf, til Wegener, 

677. FABRICIUS, JOf ALB. : Centifolium Lutheranum sive Notitia 

litteraria scriptorum omnis generis de Luthero ejusque 
vita, * scriptis et reformatione ecclesiæ, in lucem ab 
amicis et inimicis editorum. i — 2. Hamburgi 1728 — 30. 
T. I Bd. Pb. 

678- — Hamburgi 1728. Pb. 

679.* BADEN, G. L.: Dr. M. Luthers Religionsreformation. I 

Anledning af Dr. N. H. Clausens i den reformerte Kirke 

holdte Foredrag over Reformationen. Kbh. 1837. P. Ub, 

Se: Landsdommer G. L. Badens vigtigste Levnetsomstændigheder. 

Kbh. 1836. 

680. Brevis narratio exponens, quo fine vitam in terris suam 

dauserit Phil. Melanthon una cum præcedentium proxime 
dierum et totius morbi, quo confectus est. Conscripta a 
professoribus academiæ Witebergensis. Vittebergæ 1560. 
4. Vb. 
b. JOH. MAIOR: Exequiæ reverendo viro Ph. Melanthoni in 
academia wiiebergensi factæ. Vitebergæ 1560. P. 4. 

681. [CAMERARIUS, JO.: De Ph. Melanchthonis ortu, totius vitæ 

curriculo et morte narratio. Lpz. 1566.] Pgb. med 

5* 68 Theologi. 

Guldsnit og Billeder af Melanchtton og Luther trykt i 
Bindet samt: E. S. H. 1573. Titelbladet mangler. 

682. JOHANNES BUGENHAGENS BriefWechsel. Im Auftrage 

der Gesellschaft fiir pommersche Geschichte und Alter- 
thumskunde gesammelt u. herausgegeben von O. Vogt. 
Stettin 1888. Pt. Ub. 

683. VOGT, O.: Nachtråge zu Joh. Bugenhagens Brief^-echsel. 

Stettin 1890. P. Ub. 

684.* BORRICHIUS, O.: Oratio jubilæa evangelica. Hafh. 1667. 
Se: — Parnassus in nuce. Hafn. 1654. c. 

685. Beskrivning over de Solenniteter, med hvilcke det andet 

Jubilæum siden Reformationens Begyndelse ere bleven 
celebreret. Kbh. [1717.] 4. Paa Dansk, Latin og 
Tydsk. Ub. 

686. BERGENDAL, J. JENSØN: Zions Lof Sange paa den store 

Jubelfest Aar 17 17. Kbh. 4. Pb. 

b. [LINTRUP, SEVER.]: Intimatio jubilæi secularis evangelici, 

ab Universitate regia havn. 17 17 celebrandi. Havniæ. 

c. TROJEL, H. THOMÆSØN: Vor Frelsers Kirckis Jubel-AAr 

1 717 ved disse fiire Jubel Prædickener. Kbh. 17 19. 

d. Beskrivning over de Solenniteter, med hvilcke det andel 

Jubilæum siden Reformationens Begyndelse er bleven celebreret. 
Kbh. 17 1 7. 

e. DAUW, JOH.: Det andet og større evangeliske Jubel i Norden. 

Kbh. 171 7. 

687. MULE, U. C: De statu ecclesiæ ante Lutherum nec non de 

fructibus nonnullis de sacrorum mutatione per ipsura 
effecta redundantibus. Othiniæ 1817. Pr. P. Ub. 
Gave fra Forf. til Wegener, 

688. SOMMER, MAGNUS: Tvende Taler holdne paa Refomia- 

tionsfestens første og tredie Dag i Sorøe Kirke. Slagelse 
1817. P. Vb. 

689. BRING, SV.: Dissertatio historica, bullam pontificiam, uni- 

genitus dictam, examinans. Londini Goth. 1754. Disp. 
4. P. Ub. 

690. Pave Clementis XL Bulle Unigenitus med dens historiske 

Beskrivelse til vore Tider, udgiven af Andr. Rejersex. 
Aalborg 1769. Vb. 

691. Neueste Religions-Geschichte unter der Aufeicht Chr. W. 

Franz Walchs. i — 7 og 9. Lemgo 1771— 8v 
5 Bd. Vb. Den nyere Kirkehistorie. 69 

692. [de BERAULT-BERCASTEL] : Neueste Geschichte der Kirche 

Christi von der Wahl Pius VII 1800 bis auf die Regierung 
Gregor XVI 1833. Eine nothwendige Fortsetzung aller 
åltern Handbiicher. Aus dem Italiån. iibersetzt u. mit 
Zusåtzen verm. i — 5. 2te Aufl. 6. Augsburg 1838, 
1836. 2 Bd. Vbk. 

693. GIESELER, J. C. L.: Historisk Fremstilling af de kirkelige 

Begivenheder i den nyeste Tid. Oversat af J. M. L. 
Hjort. Kbh. 1856. 2 Hefter. 

694. Bericht iiber die in Leipzig 7. u. 8. Sept. 1843 gehaltene 

erste allgemeine Conferenz von Gliedern der evangelisch- 
lutherischen Kirche. Extract aus den Protokollen von 
A. G. Rudelbach. Lpz. 1843. Ub. 

694 b. DIRCKINCK HOLMFELD, c.: Bidrag til Orientering i 
Nutidens kirkelige Tilstande. Bemærkninger til Prof 
Lic. R. Nielsens Skrift om Kirkehistoriens Philosophie. 
Kbh. 1844. P. Ub. 

^9). CLAUSEN, H. N.: Det evangeliske Kirkelivs Nutid og 
Fremtid. Tolv Foredrag. Kbh. 1859. 3 Hefter. Gave 
fra Forf. til Wegener, 

696. — Det evangeliske Kirkelivs Nutid og Fremtid. 2den af 

Forf. gjennemsete og omarb., forøgede Udg. Udg. efter 
hans Død. Kbh. 1878. 2 Bd. Ub. Gave fra Forf s 
Bøn til Wegener. 

697. Forhandling imellem den Evangeliske Alliances tydske og 

franske Afdeling. (1872.) P. Udsnit. Ub. 

698. GERLACH, H.: Den evangeliske Kirkes Dotationsfordringer 

og dens Nødstand i Kongeriget Preussen. Særtryk udg. 
af H. N. Clausen. Kbh. 1875. Ub. MISSIONEN. BIBELSELSKABER. 

699. HORNUNG, JOH. C: De conversione paganorum, sigillatim- 

que illa, sub potentissimi Daniae rege Frederici IV. 
auspicio apud Indos orientales, tum et in Finnmarchia 
nuper admodum, gloriosissime instituta, dissertatio theo- 
logica. Subiuncta est ad perillustre de cursu evangelii 
promovendo collegium præsidis epistola Henrici Muhlii. 
Kiliae 17 17- 4. Pb. 

700. SPANGENBERG: Om de evangeliske Brødres Arbejde iblandt 

Hedningerne. Oversat af det Tydske ved R. Lassen. 
Odense 1784. Lb. 70 Theologi. 

701. HOHLENBERG, MATTH. HAQ.: De originibus et fatis 

ecclesiæ christianæ in India orientali. Havniæ 1822. 
Disp. Ub. 

702. Samme Bog. Sth. 

703. Dansk Missionsblad. 8de Aargang Nr. 10 — 12. Titel og 

Indholdsregister til hele Aargangen. 9. — 14. Aarg., 15. 
Aarg. Nr. i — 6. 1841 — 48. 4. i Bd. Pb. m. Sh. 

704. MOLBECH, CHR.: Efterretning om det i England Aar 1804 

oprettede Bibelselskab med nogle Bemærkninger over Reli- 
gion og Religiøsitet hos Englænderne. Kbh. 1813. P. Ub. 

705. BASTHOLM, HANS: Ærbødigst Skrivelse til det høistærede 

Bibelselskab i Kjøbenhavn. Slagelse 181 9. P. Ub. 

706. MØLLER, J.: Bibelens frie Læsning og Uddeling forsvaret i 

et Sendebrev til Hr. Pastor H. Bastholm. Med et An- 
hang. Særtryk af Theol. Bibi. XVL Kbh. 1819. Ub. CHRISTELIGE ANTiaVITETER OG CHRISTELIG ARCHÆOLOGI. 

707. QUENSTEDIUS, JO. ANDR.: Antiquitates biblicæ et eccle- 

siasticæ, accedit ejusdem autoris tractatus de antiquis 
ritibus sepulchralibus Græcorum, Romanorum, Judæorum 
et Christianorum. Jam tertia vice emendatus. Wittebergæ 
1699. Pt. 4. Lb. 

708. BINGHAM, JOS.: Origines sive antiquitates ecclesiasticæ. Ex 

lingua anglicana in latinam vertit Jo. H. Grischovils. 
Accedit præfatio Jo. Franc. Buddei. i — 10. Halæ 
1724 — 29. 5 Bd. 4. Pb. m. Pg. 

709. AUGUSTI, JOH. CHR. W.: Denkwurdigkeiten aus der christ- 

lichen Archåologie, mit Riicksicht auf die gegenwårtigen 
Bedurfnisse der christlichen Kirche. i — 10. Die Feste 
der alten Christen, i — 3. Die heiligen Handlungen der 
Christen archåologisch dargestellt. i — 7. Lpz. 1817—29. 
10 Bd. Vb. 

710. — — 9 — 12. Die heiligen Handlungen. 6 — 7. Die gottes- 

dienstlichen Personen u. Oerter der christlichen Kirche. 
Die gottesdienstlichen Sachen der alten Christen archåo- 
logisch dargestellt. Lpz. 1828 — 31. 4 Bd. Vb. Af et 
Exemplar forskjelligt fra Nr. 709 og med bredere Margen. 

711. — Die christlichen Alterthiimer. Ein Lehrbuch fur acaJe- 

mische Vorlesungen. Lpz. 181 9. Ub. 

712. RHEINWALD, F. H.: Die kirchliche Archåologie. Mit Tafeln. 

Berlin 1830. Vb. Christelige Antiquiteter og Archæologi. 71 713. GUERICKE, H. ERNST FERD.: Lehrbuch der christlich 
kirchlichen Archåologie. Lpz. 1847. Vb. 715- 
716. 

717- 
718. 

719- 
720. 

721. 

721b. 

722. 

72J. 

724- — 
725. — 

726. 

/2/. 

"28 714. HOSPINIANUS, RUD.: Festa Christianorum hoc est: De 
origine, progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum 
christianorum liber unus. Editio II. emendata, aucta etc 
Tiguri 1 61 2. F. Pgb. 

BRING, SV.: De encæniis templorum. Londini Goth. 1745 
Disp. 4. P. Ub. 

WIKBOM, ST.: De usu salis in sacris. Londini Goth. 1745 
Disp. 4. P. Ub. 

BRING, SV.: De die dominico. Londini Goth. 1750. Disp 
4. P. Ub. 

BERGSTRØM, E.: De fundatione et dotatione altarium 
Londini Goth. 175 1. Disp. 4. P. Ub. 

BRING, SV.: De origine primatus episcopi Romani. Londini 
Goth. 1752. Disp. 4. P. Ub. 

— De distinctione ecclesiarum in matres et filias. Londini 

Goth. 1753. Disp. 4. P. Ub. 

> 

MØRTLING, S.: De baptismo per immersionem. Londini 
Goth. 1753. Disp. 4. P. Ub. 

BRING, SV.: De decimis Christianorum. Londini Goth. 
1754. Disp. 4. P. Ub. 

KOCH, M.: De religione veterum Christianorum circa funera. 
Londini Goth. 1754. Disp. 4. P. Ub. 

BRING, SV. : Hypomnemata nonnuUa de indulgentiis. Londini 
Goth. 1736. Disp. 4. P. Ub. 

— De interdicto. Londini Goth. 1756. Disp. 4. P. Ub. 

— Dissertatio historica de episcopo principe. Londini Goth. 
1758. Disp. 4. P. Ub. 

De partibus templorum Christianorum. Londini Goth. 
1766 [med Blyant rettet til 1746.] Disp. 4. P. Ub. 

— De partibus templorum Christianorum. Londini Goth. 
1766. Disp. 4. P. Ub. 

Versuch iiber die kirchlichen Alterthiimer der Gnostiker. 
Anspach 1790. Sth. 

729. Observationes nonnullæ de Hierarchia. P. I — IL Lundæ 
1805 — 1806. Disp. 4. P. Ub. 72 Theologi. 

730. MONTER, FR.: Ad reverendissimum ecclesiæ Svio-Gothiæ 

archiepiscopum J. A. Lindblom epistola de duobus monu- 
mentis veteris ecclesiæ. Hafhiæ 1810. P. H. 

731. THORLACIUS, B.: De duabus gemmis christianis ex Musæo 

Monradiano. Hauniæ 181 3. UPr. 4. P. Ub. 

732. Samme Bog. I Materie. 

732 b. BADEN, GUST. LUDV.: Jus primæ noctis. En kirkehistorisk 
Afhandling. Særtryk [af Høst's Politik og Historie, I.). 
Kbh. 1819. P. Ub. SYSTEMATISK THEOLOGI. 

APOLOGETIK. DOGMEHISTORIE. DOGMATIK. 

733. GERHARDUS, JOH.: Loci theologici cum pro adstruenda 

veritate tum pro destruenda quorumvis contradicentium 
falsitate per theses explicati. i — 9, hvoraf i. og 5. ere 
af anden, 2. er tredie Udgave. Jenæ 161 5 — 22. 9 Bd. 
4. Pgb. 

734. — Exegesis sive uberior explicatio articulorum de scriptura 

sacra, de deo et de persona Christi in tom. I. Locorum 
Theologiconim concisius pertractorum. In fine tripl. 
Index. Jenæ 1625. 4. Pgb. 

73 S- GULDBERG, OVE: Breve over vigtise Sandheder med For- 
tale af Rosenstand Goiske. Kbh. 1761. Lb. 

736. BALLE, NIC. EDINGER: De scopo religionis Christianæ 

oratio synodalis. Refutatus est liber Germanicus, qui 
inscribitur: Freymiithige Betracht. iiber das Christenthum. 
Havniæ 1782. P. Ub. 

737. Uebrige noch ungedruckte Werke des wolfenbuttlischen Frag- 

mentisten. Ein Nachlasz von Gotth. Ephr. Leszing. 
Herausgegeben von C. A. E. Schmidt. S. 1. 1787. Vb. 

738. Fragmente des wolfenbiittelschen Ungenannten. Ein Anhang 

zu dem Fragment vom Zwecke Jesu und seiner Junger. 
Bekanntgemacht von G. E. Leszing. Berlin 1784. Vb. 

739. HESZ, J. J.: Von dem Reiche Gottes. Ein Versuch uber den 

Plan der gottlichen Anstalten und OfFenbarungen. i — 2. 
2te durchaus verb Aufl. Frankf a. M. 1791. 2 Bd. Pb. 

740. MOLLER, P. ERASM. : Kristelig Apologetik eller videnskabelig 

Udvikling af Grundene for Kristendommenes Guddomme- 
lighed. Kbh. 1 810. Vb. 

741. Samme Bog. Vb. Dogmehistorie. Dogmatik. 73 

742. BALLE, NIC. EDINGER: De methodo historiæ dogmatum 

theologicorum scribendæ. Hafniæ 1771. Disp. 4. Ub. 

743. MtfNSCHER, W.: Handbuch der christlichen Dogmen- 

geschichte. i — 3. 3te unverånd. Aufl. Marburg 
1817 — 18. 4. Marb. 1809. 4 Bd. Vb. 

744. — Lærebog i den christelige Dogmehistorie, oversat og med 

nogle Tillæg forøget af Jens Møller. Kbh. 181 3. Vb. 

745. MØNTER, FR.: Haandbog i den ældste christelige Kirkes 

Dogmehistorie, i — 2. Kbh. 1801 — 04. 2 Bd. Vb. 

746. BAUMGARTEN-CRUSIUS, LUDW. FR. O.: Compendium 

der christlichen Dogmengeschichte. Lpz. 1840. Vb. 

747. MØLLER, J.: De commodis nonnullis, quæ ex Islamismo ad 

rempublicam Christianorum redundarunt. Hauniæ 181 3. 
UPr. 4. Ub. 

748. Samme Bog. Vb. 

749. Biblische Theologie des Neuen Testaments. i — 4. Lpz. 

1800 — 1802. 4 Bd. Vb. 

750. IGNELL, N.: Jesu Kristi Lære ifølge det Nye Testamentes 

kanoniske Skrifter kritisk fremstillet. Oversat fra Svensk. 
Kbh. 1865. Ub. Fra Oversatteren [0: A, Larsen], 

7)1. BRENNER, FR.: Katolische Dogmatik, i — 3. Rottenburg 
a. N. 1831. 3 Bd. Vb. 

752. DEHARBE, J.: Fuldstændig Lærebog i den katholske Religion 

med et Omrids af Religionshistorien for den modnere 
Ungdom og for Voxne. Oversat efter 6te tydske Udgave. 
Kbh. 1863. Ub. 

753. Loci communes theologici recens collecti et recogniti a Philippo 

Melanthone. Vitebergæ 1536. Vb. /. L, Holstein. 

7 54- BROCHMAND, CASP. ERASM. : Universæ theologiæ Systema 
in quo omnes religionis christianæ articuli ita pertractantur, 
ut I. vera senten tia offeratur, 2. controversiæ priscæ et 
recentes expediantur, 3. præcipui conscientiæ casus e 
verbo divino decidantur. i — 2. Hafniæ 1633. 2 Bd. 
4. Pgb. 

75 S- BUDDEUS, JO. FRANC: Institutiones theologiæ dogmaticæ 
variis obser\'ationibus illustratæ. Lipsiæ 1724. Pt. 4. Pgb. 

756. TELLER, W. ABRAH.: Lehrbuch des christlichen Glaubens. 
Helmstedt u. Halle 1764. Vb. 74 Theologi. 

757. GULDBERG, O.: Den aabenbarede Theologie eller den Hellige 

Skriftes Hoved-Lærdomme. 2det Opl. Kblv 1778. Lb. 

758. GRIESBACH, JOH. J AC: Anleitung zum Studium der popu- 

låren Dogmatik besonders fur kiinftige Religionslehrer. 
[1779.] 3te verb. Ausg. Jena 1787. Vb. 

759. DOEDERLEIN, JO. CHRISTOPH.: Institutio theologi chri- 

stiani in capitibus religionis theoreticis nostris temporibus 
accommodata. i — 2. [1780.] Edit. III: auctior et 
emendatior. Norimbergæ et Altorfi 1784. 2 Bd. Vb. 

761. MORUS, SAM. FR. NATHAN.: Epitome theologiæ chri- 

stianæ. Hafhiæ 1790. Vb. 

762. — — Ed. IV. passim aucta. Lips. 1799. Vb. 

763. ECKERMANN, JAG. CHRIST. RUD.: Handbuch fiir das 

systematische Studium der christlichen Glaubenslehre. 
1 — 4. Altona 1801 — 03. 4 Bd. Vb. 

764. Samme Bog. 4 Bd. . Vb. 

763. SCHOTT, H. AUG.: Epitome theologiæ christianæ dogmaticæ, 
in usum maxime scholarum. [1810.] Editio II. aucta. 
Lipsiæ 1822. Vb. 

766. BRETSCHNEIDER, K. GOTTL.: Handbuch der Dogmatik 

der evangelisch-lutherischen Kirche. i — 2. Lpz. 1814 — r8. 
2 Bd. Vb. 

767. WEGSCHEIDER, JUL. AUG. LUD.: Institutiones theologiæ 

christianæ dogmaticæ. Addita singulorum dogmatum 
historia et censura. [181 5.] Editio II. emendata et 
aucta. Halæ 1817. Pb. 

768. Samme Bog. Vb. 

769. MARHEINEKE, PHIL.: Die Grundlehren der christlichen 

Dogmatik als Wissenschaft. 
ausgearb. Aufl. Berlin 1827. 

770. MOLLER, P. ER ASM.: Systerti i den christelige Dogmatik 

til Brug ved academiske Forelæsninger. Kbh. 1826. Vb. 
Med Noter og Tilføjelser etc, af Wegener, 

771. Samme Bog. Vb. 

772. Samme Bog. Vb. 

773. MULLER, TAGE CHR.: Udvikling af den christelige Reli- 

gions Troeslærdomme. For oplyste men ulærde Christne. 
Odense 1829. Vb. Dogmatik als Wissenschaft. [1819.] 2te vollig neu Dogmatik. 7 5 

774. CLAUSEN, H. NIC: Udvikling af de christelige Hovedlær- 

domme. Kbh. 1844. Sth. 

775. MARTENSEN, H.: Den christelige Dogmatik. Kbh. 1849. Sth. 

776. CLAUSEN, H. NIK.: Christelig Troeslære. Kbh. 1833. Vb. FORSKJELLIGE SKRIFTER AF DOGMATISK INDHOLD. 
SKRIFTER OM ENKELTE AFSNIT AF DOGMATIKEN. 

777. LOCKE. Le Christianisme raisonnable, tel qu'il nous est 

representé dans Fécriture sainte traduit de TAnglois. 
in. Edition, revue corrigée et augmentée. On a joint 
å cette edition la Religion des Dames, i — 2. Amsterdam 
1731. Pt. Lb. 

778. TELLER, W. ABR.: Die Religion der Vollkommnern. Als 

Beylage zu dessen Worterbuch und Beytrag zur reinen 
Philosophie des Christenthums. Berlin 1792. H. Notits 
af Wegener skrevet paa Bindet: y^Decies repetita etc* 

779. — De Fuldkomneres Religion. Oversat af det Tydske efter 

2den forb. Udg. Kbh. 1795. Ub. 

780. Om Religion. Oversat. Kbh. 1796. Ub. 

781. FOGTMANN, N.: De vera religionis natura decjue recta 

ejus tradenda via. Hafniæ 1817. 4. Pr. Herlufsholm. 
P. Ub. 

782. Til en christelig Præsts Modstandere. Skrevet af en Læge. 

Oversat med en Fortale af N. Fogtmann. Kbh. 181 8. Ub. 

783. GRUNDTVIG, NIK. FR. SEV.: Kirkens Gienmæle mod 

Prof Theol. Dr. H. N. Clausen. 2det uforandrede Opl. 
Kbh. 1825. P. Ub. 

784. FABER, NIC: Fem Breve til Hr. Pastor N. F. S. Grundtvig 

angaaende Fornuft, Aand og Bogstav, Andagtsforsamlinger 
udenfor Kirken og Muligheden af et Bevis for Guds 
Tilværelse. 2det Forsøg til sand Christendoms Bestyr- 
kelse. Odense 1825. Ub. 

785. SCHULTZ, O. F.: Nogle Samvittigheds-Spørgsmaale til Hr. 

Pastor N. F. S. Grundtvig, betræffende hans Paastand 
om den christne Religions Hovedsætninger etc. Kbh. 
1825. P. Ub. 

786. WEST, CH. FR. : Nogle af Pastor Grundtvigs Vildfarelser i 

hans Angreb paa Prof Clausens Skrift om Catholicismen 
og Protestantismen. Kbh. 1825. P. Ub. 76 Theologi. 

787. BLOCH, S. N. J.: Ideer til et Forsvar for en fornuftgrundet 

Christendom og det i8de Aarh.'s Theologer m. særdeles 
Hensyn til Angrebene paa samme i det theologiske 
Maanedsskrift. Kbh. 1826. Ub. 

788. RUDELBACH, A. G.: Saul iblandt Propheterne. Et Strids- 

skrift imod Prof. H. N. Clausen, Kbh. 1828. Ub. 

789. LINDBERG, JAC. CHR.: Er Dr. Prof. Theol. H. N. Clausen 

en ærlig Lærer i den christne Kirke? Et alvorligt 
Spørgsmaal til Dr. Prof. Theol. J. Møller. [1829.] 3die 
uforandrede Opl. Kbh. 1830. P. Ub. 

790. CLAUSEN, H. N.: Den theologiske Partiaand, dens Character 

og Stridsmaade, oplyst ved Exempler. Kbh. 1830. Sth. 

791. — Til Høiærv. Hr. Prof. Dr. Theol. J. Møller. Sænryk af 

Nyt theol. Tidsskrift XVI. Kbh. 1830. P. Ub. 
b. CLAUSEN, H. N.: Fortsatte Bemærkninger om Bragen af 
Ordene Supernaturalister og Rationalister. Særtryk af N}t 
theologisk Tidsskr. XVII. Kbh. 1830. P. 

792. KOESTER, FR. BURCHARD: De fidei modestia nostris 

temporibus maximopere commendanda. Dissertatio qua 
J. C. R. Eckermanno gratulatur. Kiliæ 1832. P. 4. Ub. 

793. CLAUSEN, H. N.: Belysning af Grundtvigs Skrift om Daabs- 

pagten. Særtryk af Maanedsskr. for Literatur. Kbh. 
1833. P. Ub. 

794. QVISTGAARD, J. CHR.: Betragtninger til tænksomme 

Christnes Overveielse i Anledn. af det af Rasmus 
Sørensen udg. Skrift: Vor christne Troes Forsvar etc. 
Slagelse 1833. P. Ub. 

795. HVIID, J.: Den theologiske Strid i Slagelse udgiven og 

oplyst, iste Hefte. Slagelse 1833. Ub. 

796. SØRENSEN, RASM.: Vor christne Troes Forsvar imod 

Rector Qvistgaards lille Angreb, tilligemed mit Svar til 
Pastor Bastholm. Kbh. 1833. P- Ub. 

797. — To Betragtninger: i. Forsager Du Djævelen etc. 2. Om 

Sakrament-Ordene i vor christne Kirke. Kbh. 1833. P- Ub. 

798. HOLSTEIN, F. A.: Nogle Bemærkninger i Anledning af 

Hr. Pastor Bastholms Svar paa mit oendebrev eller om 
Troen og Gierningerne. Kbh. 1833. Ub. 

799. MARTENSEN, JOH.: De autonomia conscientiæ sui humanæ, 

in theologiam dogmaticam nostri temporis introducta. 
Hauniæ 1837. Disp. Ub. Dogmatik. 77 

800. BØRRESEN, C. L. : Broderligt Svar til Pastor W. Birchedahl 

i Anledn. af hans Skrivt: »Sandheden skal seire.« Kbh. 
1840. P. Ub. 

801. SØRENSEN, RASM.: Hvad er »den hellige almindelige 

Kirke?« og hvad er det for en Kirke Grundtvig og 
Flere med ham nu forkynde Tro paa under dette Navn? 
Kbh. 1841. Ub. 

802. BORNEMANN, J. A.: Om den protestantiske Theologies 

Betj'dning. Kbh. 1849. P. Ub. 

803. v. HAVEN, F. C: Et Par Ord i Anl. af Petitioner om at 

hævde den uforandrede augsburgske Confession samt 
tvende Prædikener som Prøver paa en national-bibelsk 
Opfattelsesmaade i den luthersk-christne Kirke. Kbh. 
1849. P. Ub. 

804. VIBORG, K. F.: Kongeloven maa blive, Skriftprincipet maa 

falde. To Sendebreve til Pastor Thorkildsen og Dr. 
phil. Zeuthen. Kbh. 1855. Ub. 

803. KIERKEGAARD, S.: Hvad Christus dømmer om officiel 
Christendom. Kbh. 1853. P. i løse Ark. 

806. — Øjeblikket. Nr. i — 9. Kbh. 1833. 9 Piecer i løse Ark. 

807. CLAUSEN, H. N.: Skriftordet og »det levende Ord.« Bidrag 

til Vurdering af Grundtvigianismens Stilling til Evangelium 
og evangelisk Kirke. Kbh. 1863. Ub. Gave fra Forf. 
til Wegener. 

808. Samme Bog. Ub. 

809. MARTENSEN, H.: Til Forsvar mod den saakaldte Grundtvig- 

ianisme. Kbh. 1863. Ub. 

810. CLAUSEN, H. N.: »Sacramentkirke?« eller »Guds Ords 

(Skriftordets) Kirke?« [1869J P. Ub. Udsnit af Dansk 
Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv. Gave fra Forf til 
Wegener. 

811. — Om Grundtvigianismen som Læreretning og som Livs- 

retning. [1869.] P. Ub. Udsnit af Dansk Tidsskrift 
for Kirke- og Folkeliv. Gave fra Forf. til Wegener. 

812. — Kristelig Overleverings Betydning for den evangelisk- 

protestantiske Kirke. Kbh. 1870. Upr. 4. Ub. 

815. Samme Bog. Ub. 

814. Samme Bog. Ub. 

813.* LANG, H.: Det nye Testamente og Fremtidens Kirke. Udg. 
af Literaturselskabet. Kbh. 1872. 
Se: Réville, Alb.: Djævelens Historie. Kbh. 1872. b. 78 Theologi. 

8 1 6. RØRDAM, T. SKAT.: Grundtvig og Luthers lille Katekisme. 

Kbh. 187^ P. Ub. 

817. BLÆDEL, N. G.: Pastor Birkedal og »Grundtvigianismens« 

Catechismus. Kbh. 1873. P- Ub. 

818. Samme Bog. Ub. 

819. [BIRKEDAL, V.]: Slaget ved »Katekismen«, imellem Pastor 

Blædel og Vilh. Birkedal. Odense 1873. P- Ub. 

820. MONRAD, D. G.: Om Slaget ved Katekismen. Kbh. 1874. Ub. 

821. LINDSKOG, E. V.: De cognitione theologica commentatio. 

Skara 1879. Skpr. P. . 4. Ub. 

822. SCHARLING, C. H.: Den lutherske Dogmatik overfor Nu- 

tidens kirkelige og videnskabelige Krav. Kbh. 1885. 
Upr. 4. Ub. 

823. BALLE, NIC. EDINGER: De inspiratione librorum sacrorum 

commentatio. Part. I. Hafniæ 1773. Disp. Ub. 

824. — Doctrina de imagine Dei secundum scripturas. Hafniæ 

1774. Disp. 4. Ub. 

825. BORÆUS, L. J.: An trinitas personarum in deo gentibus sit 

cognita. Londini Goth. 1749. Disp. 4. P. Ub. 

826. ROTHE, V. H.: De trinitate et reconciliatione. Hauniæ 1836. 

Disp. Ub. 

827. — Læren om Treenighed og Forsoning. Et speculatiM 

Forsøg i Anledn. af Reformationsfesten. Kbh. 1836. Pb. 

828. RÉVILLE, ALB.: Djævelens Historie, hans Oprindelse, hans 

Storhed og hans Forfald. Udg. af Literaturselskabet. 
Kbh. 1872. Pb. Sh. 

b. H. LANG: Det nye Testamentes og Fremtidens Kirke. Udg. 

af Literaturselskabet. Kbh. 1872. 

c. ALB. RÉVILLE: Det gamle Testamentes Profetier. Udg. af 

Literaturselskabet. Kbh. 1872. 

829.* SCHMIDIUS, SEBAST.: Resolutio brevis cum paraphrasi 

verborum ae notis Psalmorum propheticorum de Christo. 

Dispp. I — 14. Accedit Appendix. Argentorati 1688. 4. 

Se: Franckius, Christ.: Exercitationes anti-Wendelinianæ. Kiloni 

1687. c. 

830. [SINTENIS, CHR. FR.|: Kritik und Erklårung des zweiten 
Artikels des christlichen Glaubens oder die Lehre vom 
Sohne Gottes aus Zeit begriffen. Ein Gegenstiick zu 
Cannabichs Kritik alter und neuer Lehren der christlichen 
Kirche. [ZerbstJ 1802. Pb. Dogmatik. 79 

851. SARTORIUS, ERNST: Die Lehre von Christi Person und 

Werk in populairen \''orlesungen. Dorpat 1831. Ub. 

852. WAAGE, G. HOLGER: De ætate articuli, quo in s}Tnbolo 

apostolico traditur Jesu Christi ad inferos descensus. 
Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

835. ASLACUS, CUNRADUS: En njttig Undervisning om den 

højvictige Lærdom, som er om Udvelielsen til det evige 
Liff oc Guds store Naade, som er fiinderit paa hans Søn 
Christo Jesu. Af Latinske Sprock udsat paa Danske. 
Kbh. 1 612. Pgb. 

834. HEMMINGIUS, NIC.: Brevis repetitio doctrinæ de universali 
gratia. Hafhiæ 1595. Ub, 

833. MYNSTER, J. ?.: De notione Ecclesiæ. Oratio synodalis 
habita Roeskildiæ 1842. P. Udsnit af Acta synodi 
Johanneæ 1842. Ub. 

836. MADSEN, P.:.Det kirkelige Embede. En dogmatisk Under- 

søgelse. Kbh. 1890. UPr. 4. Ub. 

837. GRUNDTVIG, N. F. S.: Om Daabs-Pagten. I Anledning 

af Stiftsprovst Clausens Barne-Daab og offentlige Erklæ- 
ring. Kbh. 1832. P. H. 

838. GASPARI, C. P.: Historisk-kritiske Afhandlinger over en Del 

virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser. 
Særtryk [af norsk Theologisk Tidsskrift, flere Bind]. 
Krist. 1 88 1. Ub. 

839. Ungednickte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur 

Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. 
Herausgegeben und in Abhandlungen erlåutert von C. P. 
Gaspari, i — 2. Christ. 1866 — 69. Upr, 2 Bd. Ub. 

840. BRING, SV. : Hypomnemata Laurentii Petri Nericii, Archiep. 

Upsal. de sacra coena antehac non edita. Londini Goth. 
1755. Disp. 4. P. Ub. 

841. SCHARLING, C. E: Disquisitionis utrum recordatio hujus 

vitæ post mortem servanda sit necne Part. I. Havniæ 
1825. Disp. P. Ub. 

842. BINDESBØLL, S. C. W. : De morte, etiam incerta animi immor- 

talitate, sponte oppetenda. Havniæ 1827. Disp. P. Ub. 

843. WILLADSEN, ANDERS: Afhandling om Sielens Udødelighed 

og Bibelens Ægthed udviklet i Spørgsmaal og Giensvar. 
Aalborg 1819. 4. Ub. 8o Theologi. SYMBOLIK. POLEMIK. 844. MART. LUTH[ER]: Den christelige Trois HofFuet-Anickle, 
som wi skulle forsuare oc blifFue ved imod Paffuen oc Hel- 
ffuedis porte. Oc der hos trende saare nyttelige smaa Bøger. 
Fordansket aff Hans Mogenssøn. Kbh. 1578. Vb. 

843. MULLER, P. ER ASM.: Den christne Kirkes almindelige 
Symboler med Indledninger og Anm. samt en Udsigt 
over Treenighedslærens Udvikling. Kbh. 1817. Sth. 

845b. MARHEINEKE, PHIL.: Institutiones symbolicæ, doctrinarum 
Catholicorum, Protestantum, Socinianorum, Ecclesiæ græcæ 
etc. summam et discrimina exhibentes. In usum lectionum. 
Editio III. auaior emendatior. Berolini 1830. Vb. 

846. RUHELIUS, CONR.: Homilia de autoritate symboli aposto- 

lorum. In alma Witebergensium academia 12. Januar. 
1 60 1 habita. Witebergæ 1601. P. 4. H. 

847. Confessio Augustana invariata, latine et germanice. Cui 

præmittuntur symbola apostolicum, nicænum et quod 
athanasianum dicitur. Nach kon. Verordn. vom 6. Oct. 
1773- Cph. 1773. Pb. 

848. TYCHONIUS, CHRISTEN LASSØN: Den hellige Augs- 

burgiske Bekjendelses Historie, Forklarende i 3 Bøger, 
dens Anledninger, Forfattelse o. s. v. Kbh; 1730. 4. Lb. 

849. Samme Bog. Defekt. 

850. Libri ecclesiæ danicæ symboli ci. In memoriam confessionis 

Augustanæ edidit Jac. Chr. Lindberg. Hauniæ 1830. Ub. 

851. Libri symbolici ecclesiæ evangelicæ sive Concordia. Recensuit 

C. AuG. Hase. Editio III. castigata. Lipsiæ 1846. Vb. 

852. Konkordiebogen eller den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjen- 

delsesskrifter. I norsk Oversættelse udgiven af C. P. 
Gaspari og Gisle Johnson. Ghrist. 1868. Vb. 

853. WALGH, JOH. G.: Einleitung in die polemische Gottes- 

gelahrheit. Jena 1732. Pgb. 

854.* Exemplum theologiæ et doctrinæ papistice. Wittemb. 
MDXXXI. 4. P. 
Se: Andr. Althamerus: Commentaria Germaniæ in Comelii Taciti 
libellum de situ Germaniæ. Norimb. 1536. e. 

855.* ZIGLER, B.: Oratio de conjunctione et unitate christianorum 
contra non necessarias separationes et aemulationes 
perversas. Lips. 1549. 4. 
Se: Andr. Althamerus: Commentøria Germaniae in Taciti libellum 
de situ Germaniæ. Norimb. 1536. f. Dogmatik. 8 i 

856. BROCHMAND, CASP. ERASM.: Apologiæ speculi veritatis 

Brandenburgici confutario. Pars I. Hafniæ 1646. Disp. 
4. Ub. 

857. — Conflitatio apologiæ ducis Christiani Wilheimi 4 partibus 

absoluta. Hafniæ 1633. 4 Bd. 4. Lbk. Foss, 

855. FRANCKIUS, CHRIST.: Exercitationes Anti-Wendelinianæ 
de præcipuis inter Ecclesias lutheranas et reformatas 
controversiis. Kiloni 1687. 4- Lb. 

b. SCHMIDIUS, SEBAST.: CoUectaneonim Talmudicorum libri II. 

Lips. 1670. 

c. — Resolutio brevis cum paraphrasi verborum ae notis Psal- 

morum proph. de Christo. XIV Dispp. Accedit Appendix. 
Argentor. 1688. 

859. A SECKENDORF, VITUS LUDV.: Commentarius historicus 

et apologeticus de Lutheranismo s. de reformatione 
religionis ductu Martini Lutheri. In quo ex Lud. Maim- 
burgii Historia Lutheranismi 1680 Parisiis edita libri III 
ab 1 5 17 — 46 latine versi exhibentur etc. Adjeais indi- 
cibus. Editio II. emendatior. Lipsiæ 1694. Portr. 4. Lb. 

860. MANDALL, HANS: Sandfærdig og kort Underretning om 

den Calvinske Lærdoms Urigtighed, alle retsindige Christne 
til betimelig Advarsel. 2den Gang ved Trycken udstædt 
og med Register forb. Kbh. 1693. Lb. 

861. Rome protestante ou temoignages de plusieurs catholiques 

Romains en faveur de la creance et de la pratique des 
Protestans. Suivant la Copie de Londres. Zuric 1703. 
P. Ub. 

862. CLAUSEN, H. N.: Catholicismens og Protestantismens Kirke- 

forfatning, Lære og Ritus. Kbn. 1823. Pb. 

863. WINER, G. BENED.: Comparative Darstellung des Lehr- 

begriffs der verschiedenen christlichen Kirchenparteien 
nebst vollståndigen Belegen aus den symbolischen 
Schriften derselben. 2te verb. u. verm. Aufl. Lpz. 1837. 
Pt. 4. Ub. 

864. MARTENSEN, H.: Katholicisme og Protestantisme. Et Lej- 

lighedsskrift. Kbh. 1874. Ub. 

865. GRODER, H.: Det protestantiske og det katholske Troes- 

princip, i Anledn. af Biskop Martensens Lejlighedsskrift: 
»KathoHcisme og Protestantisme,« critisk belyst. Kbh. 
1873. Ub. 

S66. Samme Bog. Ub. BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 82 Theologi. SVÆRMERE. SEKTER. 867. WALCH, CHR. W. FRANZ: Entwurf einer yollstandigen 
Historie der Kezereien, Spaltungen u. Religionsstreitig- 
keiten bis auf die Zeiten der Reformation. i — 11. 
[11. mit einer Vorrede von Spittler.] Lps. 1762 — 85. 
II Bd. dels Pgb. dels Ub. 

867 b. SPANGENBERG, AUG. GOTTL.: Idea fidei fratrum eller 
kort Begreb af den christelige Lærdom i de evangelisk 
Brødre-Menigheder. Nu i det danske Sprog oversat at 
And. Reiersen]. Kbh. 1781. Lb. 

868! [v. LYNAR, HEINR. CASIM. GOTTL.]: Nachricht von dem 
Ursprung u. Fortgange und hauptsåchlich von der gegen- 
wartigen Verfassung der Briider-Unitåt. 2te stark verb. 
Aufl. mit einer Vorrede von A. Fr. Buschfng. Hallc 
1781, Vb. 

869. [ — ]: Efterretning om Brødre-Unitetets Oprindelse og Frem- 

gang og fornemmelig om dets nu værende Forfatning. 
2det meget forb. Opl. med en Fortale af A. Fr. Buschint.. 
Oversat og forøget med et historisk Tillæg faf J. L. C. 
Pontoppidan]. 'Aalborg 1782. Lb. 

870. [LORETZ, JOH.]: Ratio disciplinæ Unitatis fratrum A. C. 

Oder: Grund der Verfassung der evangelischen Briider- 
Unitåt Augsburgischer Confession. Barby 1789. Vb. 

871. [BARTH, K. FR.]: Kirchen- und Ketzer-Almanach aufs Jalir 

1 78 1. Hiiresiopel im Verlag der Ekklesia pressa. Vb. 

872. HOLM, P. J. : Errores Dippeliani circa cognitionis theologicæ 

principium denudati et evangelicorum de eodem doctrina 
vindicata. Hafhiæ 1736. Disp. 4. P. H. 

873. SWEDENBORG, EMAN.: Die wahre christliche Religion 

welche die gesamte Gottesgelahrheit der neuen Kirchc 
enthalt; wie solche vom Herrn beym Daniel VIL 13. 14. 
u. in der Offenbarung XXL i. 2. vorher gesagt worden. 
I — 2. Ins Deutsche iibersetzt 1784. Altenburg 1784. 
2 Bd. Sth. 

874. Sammlung einiger Nachrichten, Em. Swedenborg und desselbcn 

vorgegebenen Umgang mit dem Geisterreich betreffend. 
Nebst einem Schreiben an denselben worinn seiiic 
vornehmsten Meynungen gepriifet werden. Neue Autl. 
Hamb. 1771. P. 4. Vb. 

875. NORDENSKJOLD, AUG.: Forsamlings Formen uti det nva 

Jerusalem. Kph. 1790. T. 4. Sth. 

876. Kort Udtog af den berømmelige Doctor Thauleri Omvendelses- 

Historie. For dens Merkværdigheds og Opbyggelses Skyld Sværmere. 83 

oversat af Tydsk paa Dansk. 4de Opl. Udg. af Hans 
Nielsen Hauge. Christiansand 1803. Pb. 

877. HAUGE, HANS NIELSEN: Den christelige Lære forklaret 

over Epistlerne og Evangelierne, som indeholder korte 
Grunde over deres Merkværdighed etc. 2det Opl. rettet 
af Forfatteren. Kbh. 1801. Lb. med Spænder. 

878. Jesu Christi Forklaring i Sielen, det er en kort og skrift- 

raæssig Undervisning, hvorledes en Siel maa føres tilbage 
igien ved Christum, tilligemed et hosføiet Formanings- 
skrift paa Tydsk udført af Fr. Eberh. Collin og nu 
2den Gang til Fleres Brug til Trykken befordret af Hans 
Nielsen Hauge. Kbh. 1801. Pb. 

879. HAUGE, HANS NIELSEN: Betragtning over Verdens Daar- 

lighed forfattet i 3 Kapitler. Sammenskreven i Korthed 
af en lidet forsøgt og mindre skriftlærd Dreng. Kbh. 
1 801. Pb. . 

880. — Forklaring over Loven og Evangelium inddelt i 5 Parter 

efter D. M. Luthers Catechismus. Christiansand 1804. Pb. 

881. RUDELBACH, A. G.: Theologische Gutachten iiber die 

Frage betreffend das Verhåltnisz der Baptisten zur Kirche 
und zum Staate und die denselben zu gewåhrende Reli- 
gionsfreiheit. Zugleich ein Beitrag zur Kirchengeschichte. 
Magdeburg 1846. Ub. 

882. Samme Bog. Ub. KATECHISMER. LÆREBØGER I RELIGION. 

885. Lucidarius. En Folkebog fra Middelalderen, udg. ved C. J. 

Brandt. Kbh. 1849. Ub. 

884. Amamagnæanske Haandskrifter i fotolitografiske Aftryk. Det 
Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 674 A, 4to, indeh. det 
ældste Brudstykke af Elucidarius paa Islandsk. Udg. af 
Kommissionen for det Arnamagn. Legat. Kbh. 1869. 
Portr. af Arne Magnussen. Ub. Gave fra A, F. Krieger 
til Wegener. 

88). MORTEN LUTHERS lille Catechismus paa nye udgivet og 
forsynet med Anmærkninger, til Veiledelse for Skole- 
holdere etc. Af Nic. Edinger Balle. Kbh. 1786. Vb. 

886. MYNSTER, J. P.: Om de danske Udgaver af Luthers lille 

Katechismus. Kbh. 1833. Sth. 

887. NIELSEN, FR.: Historiske Oplysninger om Luthers lille 

Katekisme. Kbh. 1874. Ub. 84 Theologi. 

888. [LAURITSSØN, P.: Forklaring over Luthers Cathechismus. 

Malmø 1593.] 4. Lb. Titelbladet mangler. 

889. BANG, CHRISTEN STAPHENSØN: PostiUa catechetic 

det er D. Martini Lutheri lidle eller mindre Catechismu^ 
ved Spørsmaal oc Giensuar med hosføyede korte Suir. 
marier oc Udleggelse etc. forfattet, i — 7. Christian:;: 
1650 — 60. 8 Bd. 4. Lbk. 

890. Samme Bog. i. Chra. 1650. Pb. Tykt Papir. 

891. MEDELBY, POV. ANDERSØN: Ungdommens gudelig For 

lystning udi kort oc god Forklaring ofFver Bøme-Lar 
dommen sammenskreffven aff den H. Skrift. Kbh 
1623. 4. Lb. Makul. 

892. Doctrina christiana Armenice, in Latinum versa et publicai: 

a Theod. Petræo. Amstelodami 1667, Pgb. 

893. Catechismus integer, simul ex minore Lutheri et Epitoirt 

recepta, præterea, doctrinæ puræ evangelicæ in ve:.- 
sensu junioribus ad veram pietatem etc. Hafhiæ 1690. V: 

894. MATTHISZØN, ANDERS: Exercitatio catechetica ell: 

enfoldige christelige Spørszmaal med deris Giens\-ar ovcr 
Børnelærdom og Catechismi Parter. Kbh. 1700. Lb. 

895. MONRAD, FR.: De fem Parter af Morten Luthers lida 

Catechismus oversatte paa Dansk og oplyste ved ." 
eenfoldig Forklaring. Kbh. 1756. Vb. 

896. [PONTOPPIDAN, E.]: Sandhed til Gudfrygtighed udi r. 

enfoldig Forklaring over Sal. Doet. Mort. Luthers Uic^ 
Catechismo. [1737.] Kbh. 1782. Lb. m. Guldsnit. 

897. Catechismus Telugicus minor h. e. Libellus in quo Decalogii^ 

Symbolum apostolicum etc. Warugice exhibentur ir 
usum Teluguwandlorum. Interprete Benj. Schlue^ 
Halæ Magdeburgicæ 1746. P. Ub. 

898. [BALLE, NIC. EDINGER]: Lærebog i den evangelisk-christi 

lige Religion indrettet til Brug i de danske Skok: 
[1791.] Kbh. 1797. Vb. 

899. Samme Bog. Sth. 

900. Opløsning af den nye danske Religionsbog for Skolerne 

Eassende Spørsmaal og Svar til Tieneste for Sko; 
oldere og Degne i Danmark. Kbh. 1792. Pb. 

901. [STAUNING, JØRGEN]: Uforgribelig Vejledning for de: 

som behøver den til at bruge den nye udkomne Lereh»\ 
efter dens Hensigt. Kbh. 1794. Ub. Lærebøger i Religion. 85 

902. BIRCH, ANDR.: adet og 3die Capitel af den evangelisk- 

christelige Lærebog i forklarende Spørgsmaale og Giensvar. 
Til Brug for Almue-Skolelærere. Aarhus 181 5. Ub. 

903. CAMPE, J. H.: Ledetraad ved den christelige Religions- 

Undervisning for den mere cultiverede Ungdom. Oversat 
af det Tydske efter 2den forb. og forøgede Udg. af J. F. 
Bergsøe. Kbh. 1793. Lb. 

904. NIEMEYER, AUG. HERM. : Lærebog for de høiere Religions- 

dasser i de lærde Skoler. Oversat ved K. L. Rahbek. 
[1802.] 2det Opl. Kbh. 1809. Pb. 

90 j. HERMANN, C. G.: Lærebog i den christelige Religion til 
Brug for de forandrede lærde Skoler. Oversat ved K. 
L. Rahbek. Kbh. 1803. Pb. 

906. WEGENER, J. ERNST: Veiledning ved bibelsk-kristelig Reli- 

gionsundervisning for Mellemklasserne i lærde Skoler. 
Fri Bearbeidelse af Ziegenbeins Catechism. der christl. 
Lehre. Kbh. 181 8. Ub. 

907. FOGTMANN, N.: Lærebog i den christelige Religion. Til 

Brug for den studerende Ungdom. [1823.] 3die forb. 
Oplag. Kbh. 1836. Vbk. Gave fra Forf, til Wegener. 

908. Samme Bog. Vb. 

909. FRØLUND, FR.: Haandbog til Brug ved Religions-Under- 

visningen eller UdvikUng af Balles Lærebog, nærmest 
bestemt for seminarisk dannede Skolelærere. [1837.] 
2det Opl. Kbh. 1840. Shb. 

910. — Udvikling af Luthers lille Katechismus. Nærmest med 

H. t. Brugen ved Religionsundervisningen for de yngre 
Børn. Kbh. 1839. Vb. 

911. BØRRESEN, CHR. L.: Forsøg til en kortfattet Lærebog 

i den evangelisk-christelige Religion for Almueskoler. 
Slagelse 1839. P- Ub. 

912. LISCO, F.: Catechismus i den christelige Lære. En Lede- 

traad til Brug ved Religionsundervisning. Oversat af 
M. Th. Becher. Kbh. 1843. Pt>- ^^- L. 

915. KURTZ, JOH. H.: Christliche Religionslehre. Nach dem 
Lehrbegriff der evangelischen Kirche. 5te verb. Aufl. 
Mitau 1853. Ub. 

914. DE RICHELIEU, L.: Lærebog i den evangelisk-christelige Reli- 

gion, iste Hefte. Kbh. 1849. Frederiksborg Skpr. Ub. 

915. BALSLEV, C. F.: Luthers Catechismus med en kort For- 

klaring. En Lærebog; for den uconfirmerede Ungdom. 
[1849.] I2sde Opl. ^ Kbh. 1885. Sth. 86 Theologi. 916. DALL, F.: Videre Forklaring til Balslevs Lærebog 

Luthers lille Katekismus. Kbh. 1876. Pb. 

917. Samme Bog. Pb. efter MORAL. 

918. QUARLES, FRANC: Enchiridion eller en liden Haandbog 

indeholdendis Undervisninger, gudelige og moralske. 
Først skreflvit paa Engelske oc verterit aff Dan. Collins. 
Christiania 1660. Lb. 

919. BUDDEUS, JOH. FRANC: CoUegium theologico-morale 

eller gudelig Lærdom om gode Gierninger og Sæder. 
I — 3. Oversat af et Manuscript i Dansk af H. Højer. 
Kbh. 1740. I Bd. 4. Lb. 

920. STEINBART, GOTTH. SAM. : System der reinen Philosophie 

oder Gliickseligkeitslehre des Christenthums. 4te verb. 
Aufl. Ziillichau 1794. Pt. Vb. 

921. BREDENBERG, KNUD: Den hellige Skrifts Sædelære ved 

Joh. Lor. Mosheim og Joh. P. Miller tilligemed den 
christelige Sædelæres Historie ved Joh. P. Miller. Bragte 
i Udtog. I — 3. Kbh. 1780 — 82. 3 Bd. Lb. 

922. REINHARD, FRANZ VOLKM.: System i den kristelige 

Moral. I — 5. Oversat af Andr. Krag Holm. Kbh. 
1803 — 21. j Bd. Ub. 

923. MOLLER, P. ERASM. : Kristeligt Moralsystem. Kbh. 1808. Vb. 

924. Samme Bog. Vb. 

925. Samme Bog. Vb. 

926. Samme Bog. Vb. 

927. Samme Bog. 2den omarb. Udg. Kbh. 1827. Vb. Med Noier 

af Wegener, 

928. Samme Bog. Vb. 

929. MARHEINEKE, PHIL.: System der theologischen Moral. 

Herausgegeben von Steph. Matthies u. W. Vatkk. 
Berlin 1847. Vb. 

930. MARTENSEN, H.: Den christelige Ethik. Den almindelige 

Del. 4de Oplag. Kbh. 1879. ^^^ specielle Del. Afd. 
1—2. 2det Opl. Kbh. 1878. 3 Bd. Pb. m. Sh. 

931. [PALLADIUS, P.]: Compendiolum in quo pessima et hor- 

rendissima iurandi et maledicendi consuetudo utcunque 
deprædicari possit. Hafhiæ 1556. P. Vb. hixdorf IJ46. Moral. 87 

952. HANAPUS, NIC: Virtutum vitiorumque exempla ex utriusque 
legis promptuario decerpta. Quibus etiam et authoris 
proemium et alphab. materierum ordo accesserunt. 
Lugduni 1566. Lb. 

955- COLDING, N. NIELSØN: De besj-nderligste Historier, Sen- 
tentzer oc Exempler som findis i den hellige Skrifft om 
Øffrighedz Kald, Regiment oc Bestilling. Kbh. 1567. 
4. Lbk. med Spænde. Titelbladet prentet af Jac. Chr. 
Lindberg. 

934. HEMMINGIUS, NIC: Antidotum adversus pestem despera- 

tionis. Hafniæ 1595. Uden Bind. 

935. ALBERTSØN, JAKOB: Beskrivelse om Fandens fire Døttre, 

som er Hovmodighed, Gierighed, Løsagtighed,* Drukken- 
skab, samlet af den hellige Skrift. [1614.] Paa ny 
oplagt og forbedret. Kbh. 1760. Vb. 

937 HELUADERUS, NIC: Morsus diaboli eller Den bittere 
Sandhed om Judas Ischarioths Christi Forræders Com- 
pagni oc Gildehus. Alle Guds fragangene erforgætene 
løgnagtige Skiendegæster til it Spegel oc memorial 
beskreffuet oc foregiffuet. Kbh. 1629. Pgb. 

958. fW. N. fNIELSØN, WILLADS]: Dyde oc Lyde Bog; eller 
de nellige ti Guds Buds eenfoldige Forklaring. Aarhusz 
165 1.] Vb. Titelblad med de første 5 Blade mangle. 
Et skrevet Titelblad med Trykaaret 1531 er dateret 
30. Juli 175 . 

959- HOLTZMANN, JOH.: Fromme Qvinders Speyel eller alle 
gudfryaige Matroners Plict oc Skyld imod Gud, deris 
Eae-Mænd. Nu af tydske Sprock fordansket ved J. M. B. 
[o.: Joachim Moltke, Boghandler]. Er der hos føyet 
N. Hemmingssøn: Christelig Underviszning om Ecteskab. 
Item Morgen- oc Aftenbøner til hver Dag udi Ugen. 
Kbh. 1653. Lbk. Foss. 

940. Det rette aandelige Qvinde-Smycke samlet aff de merckeligste 

Sprog af den Hellige Skrifft (med de fornemste Qvinders 
Personers Contrafeier). Paa Cnristian Geersens bekostning 
1682. Tillige et kobberst. Titelbl. med Aarstal 1671. 
Lb. med Spænder. 

941. HØRNING, H. JØRGENSØN: Liden moralsk og politisk 

Bibel, forestillendis et hver Guds Barn, hvorledis hånd 
baade skal agere en god Politicum imod sig self saa og 
hos andre, i — 2. Kbh. 1702. i Bd. Pb. 

942. Laas for Munden og Tømme paa Tungen eller christelige 

Advarsel mod den gruelige og gemeene Synd, som er 90 Theologi. 

963. Den ny danske Psalmebog met mange christelige Psalmer. 

Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret aff Haxs 
Thomissøn [1569] oc nu paa Ny prentet igen udi Kbh. 
1617. Lb. 

964. En ny Danske oc Norske Fuldkommen Psalme-Bog, hvor 

udi findis 1000 Psalmer oc Sange, samlede af Hans 
Thomesøn^ samt alle andre Danske Psalme-Bøger. Paa 
ny igien colligeret oc formeret oc 3 die Gang til Trycken 
bekostet af Chr. Cassube. [i 681.] Lb. 
b. En andægtig Bønne-Bog. Kbh. 1692. 

965. Den forordnede nye Kirke-Psalme-Bog efter kgl. Befaling af 

de fornemste Geistlige i Kiøbenhavn til Guds-Tieneste 
indrettet og igiennemset og iligemaade efter kgl. Be£al- 
ning til Trykken befordret af Th. Kingo. [1699.] Sorøe 
1762 (med Collecter, Bønnebog og Luthers liden Cate- 
chismus). Lbk. med Spænder og Guldsnit. 

966. En ny og fuldkommen Dansk Psalme-Bog indeholdendis 

1 010 Psalmer. Med en saare nyttig Bønne-Bog samt 
Registere. Kbh. 1709. Lb. med Spænder. 

967. [PONTOPPIDAN, E.]: Den nye Psalme-Bog, udi hvilken 

findes ey alene de tilforn af Kingo samlede, men ogsaa 
mange andre udvalte deels nye, deels oversatte Psalmer, 
Udi dette nye Oplag forsynede med Noder til hver 
ubekiendt Psalmes første Vers. Herhos findes Collecter, 
Epistler o. s. v. Kbh. 1742. Lb. med Guldsnit. 
C b. Jesu Christi Nye Testamente. Kbh. 1743. 

968. [HARBOE, LUDV. og OVE HØEGH-GULDBERG]: Psalme- 

Bog eller en Samling af gamle og nye Psalmer. Efter 
kgl. Befaling udg. tilligemed Collecter, Epistler og Evan- 
gelier, Lidelses Historien, Kirke samt andre Bønner. 
[1778.] Kbh. 1780. Lbk. med Guldsnit. 

969. Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Hus- 

Andagt. WH. Kbh. 1806. Lb. m. Foderal. 

970. Samme Bog. Kbh. 181 3. Lb. 

971. Psalmebog. Samlet og udgivet af Roskilde-Konvents Psalme- 

komite. Kbh. 1850. Ub. 

972. Psalmebog udgivet af Roskilde-Præstekonvent. Kbh. 1852. Ub, 

973. Lovsynger Herren I Katholsk Psalmebog. Med et Tillæg af 

Messe-, Skrifte- og Communionsbønner, samt nogle andre 
Andagtsøvelser. Kbh. 1857. Ub. 

974. Udvalgte Psalmer. Udgivne af Selsk. for Trykkefiihedens 

rette Brug. i. Hefte: Advents- og Jule-Psalmer, med PSALMEBØGER. 9 1 

et Tillæg. 2. Hefte: Psalmer for den stille ,Uge og 
Paasken. Redigerede af F. C. Sibbern. Kbh. 1835 — 37. 
P. Sth. 

97). Samme Bog. i. Sth. 

976. HJORT, P.: Gamle og Nye Psalmer udvalgte og lempede 

efter Tidens Tarv til Brug i Skolen, Hjemmet eller 
Kirken. [1838.] 3die meget forøgede Udg. Kbh. 1843. 
Pb. Gave fra P. Hjort til Wegener, 

977. Udvalgte Psalmer for danske Krigere. Kbh. 1848. P. H. 

978. WELHAVEN, JOHAN S. : Antydninger til et forbedret Psalme- 

verk for den norske Kirke. Christiania 1840. Ub. 

979- BRORSON, H. ADOLPH: Psalmer og aandelige Sange 
ordnede efter den Tidsfølge, hvori de ere udkomne i de 
af Forfatteren selv besørgede Udgaver ved L. R. Tuxen. 
Kbh. 1865. Ub. 

980. DOROTHE ENGELBRETS-Daatters Sjælens Sang-Offer inde- 

holdende endeel Gudelige Psalmer tillige med Morgen- 
og Aften-Sukke til hver Dag i Ugen samt hendes 
andægtige Taare-Offer for bodfærdige Syndere. Kbh. 
1727. Pt. Lb. 

981. HEGERMANN, JOH.: Det bibelske Sange-Chor, af alle det 

Gamle og Nye Testamentes Capitler, hvert i et Vers 
forfattet. Fuldkommet af Anders Jensen Borch. Nu 
2den Gang til Trykken bekostet af Jørgen Friderichsen 
Bruun. Kbh. 1743. Lb. 

982. HELT, ESAIAS: Aandelig Have-Discours imellem Christum 

og den troende Siæl i eenfoldige Vers forfattet. Kbh. 
1725. 4. Ub. 

983. INGEMANN, B. S.: Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i 

Sorøe Academies Skole. Kbh. 1823. P. Ub. 

984. KINGO, TH.: Aandelige Siunge-Koors Part. I. Indeholdende 

XIV Gudelige Morgen- og Aften-Sange. Tillige med de 
VII Davids Poenitentze-Psalmer. Kbh. 1723. Pt. Part. II. 
Eller Siælens Opveckelse til allehaande Andagter i alle- 
haande Tilfælde. Kbh. 1720. i Bd. Lb. Hans Hansen 
Asmann, derefter ijyo dennes Svigersøn Caspar Fr. Wegener, 
saa dennes Søn Hans Chr. Wegener, C F. Wegeners rader. 
Efter en haandskreven Notits af Wegener, dat. i. Sept. 1824, 

985. — Aandelige Siunge-Chor. Part. I — II. Efter Udgaven 1686, 

Odense, paany udg. tilligemed Oplysninger om Text og 
Udgaver af M. Hammerich og G. Rode. Kbh. 1856. Pb. 
Gave fra Hammerich til Wegener. 92 Theologi. 

986. KINGO, TH.: Psalmer og aandelige Sange samlede og ud- 

givne af P. A. Fenger. Kbh. 1827. Pt. Stli. 

987. HAMMERICH, M.: Om Kingos Forfatterskab til Psalmen: 

Far, Verden, far vel. Kbh. 1856. P. Særtryk af Nord. 
Universitets Tidskr. II. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

988. NAUR, ELIAS ESKILDSEN: Golgatha paa Pamasso eller 

Jesu Pines Døds- og Begravelses Historie, paa Alexandri- 
niske Vers udsat og med X Tancke-Billeder bepryded. 
Odense 1689. T. 4. Lb. med Guldsnit. 

989. Samme Bog. Nu 2den Gang igjennemseet, corrigeret etc. Kbh. 

1700. T. Lb. 

990. Det kongelige Theater. Marts 1878. Requiem af Guiseppe 

Verdi. Den latinske Text med vedføiet Oversættelse. 
Kbh. 1878. P. Ub. OPBYGGELSESSKRIFTER. 

991. Magazin for Lidende eller Underholdning, Raad og Trøst i 

Sorg, samlet af P. Paludan, i — 2. Kbh. 1790 — 92. 
2 Bd. Vb. 

992. BANG, J. THOMÆSØN: Passions-Tanker eller gudelige 

Betenkninger over vor Frelseris Jesu Christi smerte-fulde 
Lidelser. Kbh. 1691. 4. Pgb. 
b. TØXEN, FED., Otthoniensis: Solens blodrøde Nedgang. Kbh. 
1703. b. 

993. N. C. B. [d: NIELS CHRISTOPHERSØN BLYMESTER]: 

Dend gudelige Huus-Ordning stillet og stillet for een 
god Huus-Holdning. Kbh. 1680. Lb. 

994. CIEGLERUS, G.: Discursus de certa incertitudine rerum 

humanarum. Verdsens Speyl. Hvor udi handlis om 
Verdens Leffnet, Væsen oc Ubestandighed. Nu aff 
Tydsken paa Danske udsat aff Laur. Christensøn. Kbh. 
1648. 4. Pgb. 

995. CRASSET, JEAN (de la Compagnie de Jesus): La douce et 

sainte mort. Lyon et Paris 1842. Ub. 

996. FRITSCH, AHASV.: Aandelige Myrrhe-Busk eller hierte- 

rørende Formaning til at betragte Jesu Christi Lidelse 
og Død. Trykt 1685. Samt en kort Anvisning af 
Morten Luther til Christi Lidelses rette Betragtning. Af 
det Tydske i det Danske oversat af R. Giellebøl. Kbh. 
1764. Sth. Opbyggelsesskrifter. 9 3 

997. HANSSØN, RASMUS: Sorgefulde oc Bedrøffuede Hieners 

Urtegaard, udi huilcken findis mange sunde oc velluctendis 
Urter ympede afF Herrens Paradis saare trøstelige imod 
alle Siugdoms oc Modgangs bryst oc feyl. Udsæt paa 
Danske. Kbh. 1597. Pgb. 

998. JERSIN, JENS DINNYSØN: Tvende Opbyggelige Skrifter: 

I. Den sande Livsens Vey. 2. Troens Kamp og Seyer. 
Tilligemed den sal. Mands Levnets Løb. 4de Opl. Kbh. 
1745. Lb. med Spænder og Guldsnit. 

999. KRUMMACHER, FR. AD.: Parabler. Oversat af Malthe 

Møller, i. Kbh. 181 2. Ub. 

1000. KYHN, FRANTZ: Altid vel tilfreds bør en Christen at 
være .med sin Gud baade i sin egen Modgang saa og i 
sin Fiendes Medgang. Kbh. s. a. 
b. — Aldrig vel tilfreds er en Christen med det timelige 
Godes Nvdelse aleene, førend han ved Troen faaer forsikkret 
sig selv om det evige Godes Besiddelse. Kbh. s. a. (J. J. 
Høpffner). Lb. 

looi. LAURITZØN, HANS: Sielebog: det er En Christelig og 
nyttig Håndbog om Menniskens Siel, baade de Gud- 
fryctigis oc de Ugudeligis, uddragen aff den Hellige 
Scrifft oc Hellige Lærefædris Bøger. Kbh. 1587. Lbk. 
med Spænder. 

1002. LAUTRUP, J. H.: Betragtninger over Erindring, Gjenkjen- 

delse og Gjenforening efter Døden. En Trøstebog for 
Sørgende. Med Forfatterens Levnetsløb af C. E. Scharling. 
Kbh. 1857. Ub. 

1003. MYNSTER, J. P.: Betragtninger over de christelige Troeslær- 

domme. i — 2. [1833.] 3die Opl. Kbh. 1846. 2 Bd. Vb. 

1004. Samme Bog. 2 Bd. Ub. 

1005. NAUR, ELIAS: En aandelig Jule-Stue, hvorudi høye og 

nedrige etc. kand holde Juul for Herren, og til den 
Ende med VI Jule-Betænkninger beprydet saa og med 
nogle Jule-Psalmer forbedret. Nu 4de Gang til Trykken 
befordret. Kbh. 1733, Vb. 

1006. PALLINI, FR. JOS.: Der rechtschaffene Gottesverehrer oder 

der vemiinftige Gottesdienst am Sonntage zum Gebrauch 
der Haus-Andacht. Kph. 1786. Vb. 

1007. [POVELSSØN, NELAUS: Mt) xXais. Eller Græd icke, det 

er: Aff Guds Ord sand oc salig Hiene-Trøst for en ræt 
Vidue oc Encke som haffuer druckit den beeske Skils- 
misse-Skaale etc. Kbh. 1625.] Lbk. Titelbladet skrevet. 1 94 Theologi. 

1008. NICOLAI, PHIL.: Theoria vitæ æternæ. Historiske Bc- 

scriffuelse om det Evige Liffs gantske Hemmelighed. 
Huor udi der aff den H. Scrift udi 5 Bøger handlis om 
vor Skabelse som oc om vor Igenløsning etc. Først 
aff Tydsken paa vort Danske Maal udsat aff Lauritz 
Christenszøn [Rhod]. Oc nu paa Ny aff hannera 
igennem seet oc anden gang til tr}xken befordrit. Kbh. 
1640. 4. Lb. 

1009. Samme Bog. Lbk. 

loio. RHODIUS, MART.: Christi Legeme det er: Den stridende 
Christen Kircke under et Menniskis Gestalt. Kbh. 
1699. 4. Ub. 

ion. SALZMANN, CHRIST. GOTTH.: Der Himmel auf Erden. 
[1797.] 4te Aufl. Stuttgart 1845. Vb. 

1 012. — Himmelen paa Jorden. Oversat af Tvdsk. Kbh. 

[1798.] Ub. 

1013. SAXE, MICH.: Gudelig Spørgsmaals Bog, der indbefatter 

ved bibelske Spørgsmaal og Giensvar den allernødvendigste 
og behageligste Videnskab om den Tre-Enige Gud, hans 
Aabenbaring og Gierninger. Fra det Tydske Sprog 
oversat paa Dansk 1601 ved Halvord Gunnerson. 
6te Opl. Kbh. 1748. Vb. 

1 01 4. THOMAS A KEMPIS. De imitatione Christi Ubri IV ad optima 

exemplaria collata cum vetustissimo codice editi. Curavit 
Jo. Hrabiéta. III. editio stereotypa ornamentis illustrata, 
emendatior et auctior. Lipsiæ et Augustæ Vindelic. 
1852. T. Ub. 

1015. — Om Christi Efterfølgelse. 4 Bøger. Oversatte og paany 

udgivne af J. A. L. Holm. Med en Indledning og 
Forfatterens Levnetsløb af A. G. Rudelbach. Kbh. 
1844. Vb. 

1016.* TØXEN, PED., Otthoniensis: Solens blodrøde Nedgang 
det er Retfærdighedens Soel Jesus Christus udi hans 
sidste smertefialdeste Lidelser udi Aanden beskuet. Kbh. 
1703. 4. 
Se: Bang, J. Thomæson: Passions-Tanker. Kbh. 1691. b, 

1017. VENATORIUS, TH.: En kort Undervisning at forholde 

dem, som ligge i deres Helsot. Med en Fortale af M. 
Luther. Efter en Udgave af 1529 paany optrykt [ved 
Chr. Bruun]. Kbh. 1865. P. Ub. 

1 01 8. BedrøfFuelse oflfuer Bedrøffuelse oc Trøst ofFuer Trøst. 

Saare nyttig alle Tider at betracte oc at føre til Brug. Prædikener. 95 

Fordansket aff Sim. Michelssøn Ydsted. Tryckt til 
Preszburg paa Tydsk 1626. Oc nu i Kbh. 1628. Pgb. 

1019. Nr. 71. Der Oster-Segen. Hauptverein fiir christliche 
Erbauungsschriften in Berlin. Berlin 1835. P. Ub. PRÆDIKENER. 

1020. XXXIV Christelige oc skøne Ligpredickener udi huilcke der 

findis mange trøstelige Sententzer oc Sprock aff det 
gamle oc ny Testemente korteligen oc enfoldeligen for- 
klarede. Colligerede aff adskillige lærde Mænds skriffter. 
Oc nu aff Tydsken paa vort danske Sprock udsatte aff 
Jens Christenssøn Kiøbenhaffn. Kbh. 1620. 4. Pgb. 
Hans de Hofman med Ex libris, 

102 1. Samme Bog. Pgb. 

1022. ARNDT, FR.: Wer nicht wider uns ist, der ist fiir uns. 

Predigt am Sonnt. Qvinquagesimå 14. Febr. 1836. Berlin 
1836. P. Ub. 

1023. ARRØBOE, ANDERS CHRIST.: Ossa rediviva det er den 

underbarlige, høytrøstelige oc aandrige Siun om de tørre 
døde Been, som Profeten Ezechiel paa en aaben Marck 
hafver seet liggende oc ved Guds Søns Ord tilhaabe 
samlet oc lefvende giort udi XV Prædickener eenfoldeligen 
forklaret. Igiennem seet oc til Tryck forferdiget af hans 
Søn Christen Anderssøn Arrøboe. Kbh. 1680. 4. Sth. 

1024. BASTHOLM, CHR.: Aandelige Taler over alle Evangelierne. 

1—1. 2det Opl. Kbh. 1781. 2 Bd. Lb, 

1025. — Nye Samling af aandelige Taler over alle Evangelierne. 

1—2. Kbh. 1788. 2 Bd. Lb. 

i02é. BROCHMAND, CASf>. ERASM.: Lectiones sacræ quæ tribus 
publicarum deprecationum diebus indictis ab Christiano 
IV. in domo Dei proponentur succincto commentario 
illustratæ. Hafniæ* 1644. Lb. 

b. — Lectiones sacræ, quæ tribus publicarum deprecationum diebus 
indictis a Christiano IV. in domo Dei proponentur, succincto 
commentario illustratæ. Hafniæ 1645. 

c. — Pro pace recuperata gratiarum actio, indicta a Christiano IV. 
quæ ad diem 31. Dec. soienniter celebrabitur e Ps. XLVL, 
succincta commentatione illustrato. Hafniæ 1643. 

1027. ERICKSSØN, JØRGEN: Jonæ prophetis skiøne Historia 
udi XXIV Predicken begreben. I huilcke den Lærdom 96 Theologi. 

om en sand og aluorlig Penitentz merckelig findis for- 
klarede. Kbh. 1592. 4. Lbk. 
b. En christelig oc andechtig Bøn, saare nyttig att bede i denne 
farlige Krigstid. Coniponeret aff M. Anders Arrebo, Eps. 
olim Nidz. 2 Bil. 4. Haandskr. 

1028. FENGER, P. A.: Prædiken paa 2den Søndag i Fasten i St. 

Michels Kirke i Slagelse. 2det Opl. Kbh. 1833. P. Ub. 

1029. — Har jeg »forseet mig mod Bibel og Sandhed.?« Et 

Forsvarsskrift mod Rector Quistgaards Angreb. Kbh. 
1833. P. Ub. 

1030.* — Om aandelig Væxt. Prædiken. Udg. af M. Hammerich. 
Kbh. 1860. Skpr. f. Borgerd. Sk. paa Christianshavn. P. 

1 03 1. RØNNE, CHR. FR.: Christi Kirkes Seier og den christelige 

Tro forsvaret mod Bastholm. Kbh. 1833. P. Ub. 

1032. GIGAS, JOH., Northusianus: Vor Herris oc Frelseris Jesu 

Christi Pinis oc Døds Historia kortelfce forklaret, udlagd 
oc befattet udi IX Predicken, 1569. Uc nu nylige udset 
aff Tydske paa Danske aff Rasmus Lauritsøn 1575. 
Kbh. 1376. Vb. 

1033. GORWITZ, FR.: Predigten iiber das Evangelienbuch zum 

Gebrau che des Groszherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenacli 
diesseitigen Bereichs, vom I. Sonnt. des Advents 1824 
bis zum II. Ostertage 1825, nebst einigen Casualreden. 
Jena 1825. Sth. 

1034. HERSLEB, P.: En Samling af Prædikener over Søn- og 

Hellig-Dages, samt Passions- og Miscellan-Texter. Til 
Tryklcen udgivne forhen stykkevis i adskillige Formater, 
men nu i denne beqvemme Format samlede. Kbh. 
1759. Pt. Ub. 

1035. HERVEY, JAC: Fem Prædikener og en Afhandling om 

Søndags-Selskaber tilligemed W. Cudwort: Ligprædiken 
over Hervey. Oversatte af det Tydske ved Augustinus 
Chr. Faber. Kbh. 1778. Lb. 

• 

1036. Pater HYAZINTHE: Fem Taler holdte i Genf i Aaret 

1873. Kbh. 1874. Ub. 

1037. LONERUS, JOSUA: En christelig oc ordenlig Dispositz, 

Forklaring oc Udleggelse offuer alle Søndagers Aarlige 
Euangelia, saa til sammen sætte at de indeholder de 
besynderligste Religionens Artickle forklarede. Samnien- 
screffne paa Latine oc nu fordanskede. S. 1. 1605. Ll^- 

1038. MARIAGER, ANDERS JENSSØN: Fader vor oc den 

almindelig Lærdom om en Christen Bøn. Udi XII kaane Prædikener. 97 

Predickener forfattet oc udlagd. Kbh. 1586. LbL 
med Spænder. 

1039. MEDELBY, POUEL ANDERSØN: En Liden Bøme For- 

klaring offuer vor Hems Jesu Christi Pinis oc Døds 
Historie konelig befattet i XXVIII Predickener. Her 
hos findis ocsaa en liden Forklaring paa det gamle Paaske 
Lam befattet i HI Predickener. Kbh. 1597. Lb. 

1040. [ — Ungdommens Postil-Forklaring offuer alle Evangelia som 

paa Søndagene oc alle andre hellige Fester firemsættes i 
Guds Menighed. Forbedrit oc paa Ny bekostet at prente. 
Winter Parten. Kbh. 161 6.] Pgb. Titelblad m. m. 
mangler. Christen Christenszen Sået, med haandskr. bio- 
grafiske Notitser. 

1 04 1. ( — Ungdommens gudelige Forlystning, udi kort Forklaring 

offuer alle de Epistler oc Texter som forhandles i den 
Christen Kircke til Aftenprædicken det gantske Aar. 
Kbh. 1 621.] 4. Pgb. Makuleret, Titelblad mangler. 

1042. MONOD, ADOLPH: Fatalismen. En Tale. Oversat af 

M. Th. Becher. Kbh. 1859. P. Ub. 

1045. MYNSTER, J. P.: Prædikener. [1810.] 1. 3die Opl. 
Kbh. 1826. 2. Kbh. 181S. I Bd. Vb. 

1044. — Prædikener paa alle Søn- og Hellig-Dage i Aaret. i — 2. 

Kbh. 1823. 2 Bd. Vb. 

1045. — Prædikener holdte i Kirkeaaret 1846 — 47. Kbh. 1847. 

Ub. Gave fra Forf. til Wegener, 

1046. — Prædikener holdte i Aaret 1848. Kbh. 1849. Ub. 

1047. — Prædikener holdte i Aarene 1849 og 1850. Kbh. 

1851. Ub. 

1048. — Prædikener holdte i Aarene 1851 og 1852. Kbh. 

1853. Ub. 

1049. — Taler ved Præste- Vielse. 3die Samling. Kbh. 185 1. Ub. 

1050. — Tale ved Præstevielse 11. Marts 1853. Kbh. P. Ub, 

105 1. MØHL, K. E.: Paradoxet. Conventsforedrae paa Mørdrup 

5. Dec. 1867. Tr. som Manuskript. Kbh. 4 Bl. Ub. 

1052. MØNSTER, PETER HANS: Synodal-Prædiken i Roeskilde 

Domkirke 7de Oa. 1829. Kbh. [1829.] P. Ub. 

1053. OLSHAUSEN, D. J. W.: Die christliche Theilnahme an 

den Leiden und Freuden unsrer Mitmenschen. Eine 
Predigt iiber Marc. VIIL i — 10. Kph. 1793. P. Ub. 

1054. PANGRATIUS, ANDR.: Postilla det er Udleggelse offuer 

Søndagis oc Hellige Dagis Epistler udi korte Spørsmaal 

BIBUOTHECA ^^TGENERIAKA. I. 7 98 Theologi. 

oc Gensuar, for Ungdommen. Skreffuen paa Tydske 
fordansket ved Andr. Benedict Dallinum. Kbh. 
1598. Pgb. 

10 j 5. PAVELS, CLAUS: Prædiken holden paa det XDC. Aar- 
hundredes første Morgen. Kbh. 1801. P. Ub. 

1056. PONTOPPIDAN, ERICKERICKSSØN: Gudelige oc gaffh- 

lige Betænckninger oflver Vor Frelsers Jesu Christi Bloed- 
Daab udi Faste-Prædickener. Kbh. 1653. Pgb. 

1057. SACHMANN, J.: Plattdeutsche Predigten. 7. Aufl. Celle 

1860. Pt. Vb. 

1058. SASS, PAUL NIC: En skrifftmessig Opmuntring aff de, 

paa de paabudne Boeds-, Bede- oc Fastedage mig forre- 
skreffne Pænitentzis Texter, til det aandelige oc Gud 
behagelige Pænitentzis-Opfer oc Bønners Røgelse for 
Gud at giøre etc. I enfoldige Tancker oc Predickener 
forfattit etc. i — 2. Decas. Kiel 1696. 4. i Bd. Pgb. 
Makuleret. 

1059. Samme Bog. i Bd. Lb. 

1060. SCHJØDTE, L.: Prædikener holdne i Viborg Domkirke 

1828 — 32. I. 2. Opl. Viborg 1830. 2 — 3. Vib. 
1830—33. I Bd. Vb. 

io6i. Samme Bog. i. 2. Opl. Viborg 1830. 2. Vib. 1830. 
2 Bd. Ub. 

1062. SCHULTZ, N. STOCKFLETH: Prædikener til hver Søndag 

og Helligdag i Aaret. Udgivne med en Fortale og en 
Udsigt over Forfatterens Levnet af P. Chr. F. Holter- 
MANN. 2det Opl. Christiania 1843. Vb. 

1063. STURM, CHRISTOPH. CHR.: Predigten uber die Sonntags- 

Evangelia durchs ganze Jahr. Nach dessen Tode heraus- 
gegeben von F. W. Wolfrath. i — 4. Hamb. 179 1 — 94. 
Pt. 4 Bd. Ub. 

1064. TAULERUS, JOH.: Predigten auf alle Sonn- u. Feyenage 

durchs gantze Jahr samt dessen iibrigen geistreichen 
Schrifften, ingleichen auch M. Luthers, Ph. Melanchthons. 
Joh. Arnds Zeugnisse von solchen Predigten u. Schrifften. 
Nebst einer Vorrede Phil. Jac. Speners. i. Tauleri 
Predigten. Franckf a. M. u. Lpz. 1720. Portr. af 
Tauler. 4. Lb. 

1065. TETENS, ST.: Tvende Prædikener, holdne i St. Knuds 

Kirke i Odense den 31. December 181 5 og den i. Januar 
181 6. Odense 18 16. P. Ub. Praktisk Theologi. 99 

1066. TILING, J. N.: Was ist Religion? und Ein Wort zu seiner 

Zeit. Zwo Predigten. Berlin 1787. Pb. 

1067. WAAGE, G. H.: Afskeds-Prædiken holden i Frue Kirke 

paa 2. Søndag efter Paaske 1837. Kbh. [1837]. P. Ub. PRAKTISK THEOLOGI. 

1068. PALLADIUS, PEDER: Visitatsbog. Udg. efter Haandskriftet 

paa det st. kgl. Bibliothek af A. C. L. Heiberg. Kbh. 
1867. Ub. 

1069. HEMMINGIUS, NIC: Pastor sive pastoris optimus vivendi 

agendique modus. Accesserunt hue XXXVII proposi- 
tiones de legitima veri cultus Dei ratione. Lipsiæ s. a. 
Uden Bind. 

1070. PAULLI, J. H.: Dr. Niels Hemmingsens Pastoraltheologie. 

Et Bidrag til den praktiske Theologies Historie. Kbh. 
18 j I. Disp. Pb. 

1071. PONTOPPIDAN, E.: CoUegium pastorale practicum, indeh. 

en fornøden Undervisning, Advarsel ... for dennem som 
berede sig til det hellige Præste-Embede. Kbh. 1757. 4. Lb. 

1072. Samme Bog. Lbk. 

IC73. BALLE, NIC.EDINGER: Evangelisk Pastoral-Theologie fore- 
draget i Kirke-, Bispe- og Præste- Vielser. Kbh. 1790. Lb. 

1074. NITSCH, PAUL FR. ACHAT.: Anweisung zur Pastoral- 

Klugheit flir kiinftige Landpfarrer. Lpz. 1791. Vb. 

1075. NIEMEYER, AUG. HERM.: Handbuch fur christliche Reli- 

gionslehrer. i. Populåre u. praktische Theologie oder 
Methodik u. Materialien des christlichen Volksunterrichts. 
5te verb. Aufl. 2. Homiletik, Pastoralwissenschaft u. 
Liturgik. 4te verb. Aufl. Halle 1805 u. 1800. 2 Bd. Vb. 

1076. — Haandbog for christelige Religions-Lærere, i — 2. Oversat 

af det Tydske efter 3 die Udg. Kbh. 1798. 2 Bd. Vb. 

1077. MARHEINEKE, PHIL. : Udkast af den praktiske Theologie. 

Oversat af J. Fr. Hagen. Nykjøbing 1841. Ub. 

1078. VINET, A.: Pastoral-Theologie oder Lehre vom Dienst am 
Evangelium. Nach der Pariser Ausgabe vom 1850, 
deutsch bearb. mit kritischen Anm. vom lutherischen 
u. deutschen Standpunae von Herm. Gust. Hasse. 
Grumna 1852. Ub. 100 Theologi. 

1079. CLAUSEN, H. N.: Bemærkninger om Bispeembedets Be- 

tydning i den evangelisk-lutherske Kirke og om Kirke- 
forfatnings-Spørgsmaalet. Særtryk af Theologisk Ugeskrift. 
Kbh. 1855. P- Ub. Gave fra Forf. til IV egener, 

1080. HEMMINGIUS, NIC: Libellus de coniugio, repudio et 

diuortio in gratiam fratrum qui judices causarum matri- 
monialium in Regnis Dania et Noruegia constituti sum. 
Lipsiæ 1578. Vb. 

1 08 1. MILLER, JOH. P.: Anweisung zur Katechisirkunst oder zu 

Religionsgespråchen. Lpz. 1778. Pb. m. Sh. 

1082. WEGENER, J. ERNST: Veiledning til at katekisere. Udarb. 

især for Danmarks Almueskolelærere. Kbh. r82i. Sth. 

1083. — Kateketisk Magasin, i — 2. Odense 1827 — 31. 2 Bd. Vb. 

1084. FABER, N.: Katechetik eller den practiske Theologies andet 

Hovedstykke. Kbh. 1845. Ub. 

1085. SCHINMEJER, JOH. CHRIST.: En Anvisning til at prædike 

opbyggelig, hvorudi der vises XV Forhindringer udi den 
sande Velsignelse. Nu trolig paa Danske oversat. Kbh. 
1739. Vb. 

1086. MYNSTER, J. P.: Bemærkninger om den Kunst at prædike. 

Kbh. 1812. Vb. 

1087. SCHOTT, H. AUC: Die Theorie der Beredsamkeit mit 

besonderer Anwendung auf die geistliche Beredsamkeit. 
I — 2. Lpz. 181 5 — 24. 2 Bd. Vb. 

1088. Samme Bog. i. Vb. 

1089. FABER, N.: Kortfattet Real-Concordants og homiletisk 

Parabolik til Brug ved Prædikens Udarbejdelse. Odense 
1848. Sth. LITURGI. 

1090. ERNESTUS, JO. AUG.: Anti-Muratorius sive confutatio 

Muratorianæ disputationis de rebus liturgicis ad Salo- 
monem Deylingium. Lipsiæ 1755. Pb. 

1 09 1. BRYGMANN, E. C: De kristelige Søn- og Festdages Historie 

eller Forklaring over deres Opkomst, Tilvext etc. tillige- 
med en Veiledning til deres værdige Helligholdelse. 
I. Ribe 1819. 2. Aarhus 1819. i Bd. Vb. 

1092. Samme Bog. i Bd. Vb. Liturgi. ioi 

1093.* BADEN, G. L.: Den religiøse Jordpaakastelses Ord, oplyste 
af den classiske Olds rhilosophi. Kbh. 1835. P. Shb. 
Se: Landsdommer G. L.' Badens vigtigste Levnetsomstændigheder. 
Kbh. 1836. 

1094. MARTENSEN, H.: Om Gudstjenestens Indretning i den 
lutherske Kirke. Et Forsøg i den practiske Theologie. 
Hauniæ 1853. Upr. P. 4. Ub. 

1095.* Ordinatio ecclesiæ seu ministerii ecclesiastici in regno Angliæ, 
conscripta sermone patriæ et in latinam linguam conversa 
edita ab A. Alesio. Lips. 1551. 4. 
Se: Althamerus, Andr. : Commentaria Germaniæ in P. Comelii 
Taciti libellum de situ Germaniæ. Norimb. 1536. b. 

1096. ENGELSTOFT, C. T.: Liturgiens eller Alterbogens og 

Kirkeritualets Historie i Danmark. Kbh. 1840. Pb. 

1097. Samme Bog. Pb. 

1098. Samme Bog. Pb. Med haandskrevne Tilføjelser, ikke af Wegener. 

1099. Modus confitendi. De passione Domini. Et tabt dansk 

Skrift fra c. 1500. Udg. paany af Chr. Bruun. Kbh. 
1866. 4. Ub. Trykt i 100 Exempl. 

1 100. Danmarks og Norgis Kirke-Ritual. [Kbh. 1685.] 4. Lb. 

noi. MYNSTER, J. P.: Oplysninger angaaende Udkastet til en 
Alterbog og et Kirke-Ritual for Danmark. Kbh. 1840. H. 

no2. HELD VAD, N.: En kort Forklaring over vore Kirkeskikke 
og gode gamle Ceremonier. [1610.] Paany udgivet af 
N. Lindberg. Kbh. 1863. Ub. 

1103. ROHMANN, J. L.: Exorcismens eller den tilforn ved Daaben 

brugte Djævlebesværgelses Historie i Danmark. Odense 
1835. H. 

1104. ROTHE, GUILL. : De pericoparum, quæ hodie in ecclesia 

Danorum usurpantur, origine. Havniæ 1839. Disp. Pb. 
Gave fra Forf. til Wegener, 

1105. ROTHE, W.: Det danske Kirkeaar og dets Perikoper, en 

Haandbog for Prædikanter og Kirkegjængere. 3die forb. 
Udg. Kbh. 1858. Pb. m. Sh. 

no6. ADLER, JAC. GEO. CHR.: Schleswig-Holsteinsche Kirchen- 
Agende. Einrichtung der offentlichen Gottesverehrung. 
Formulare fur die dffentlichen Religionshandlungen. 
Sonntags- und Festtags-Perikopen. Auf allerhochsten 102 Theologi. 

Koniglichen Befehl zum kunftigen allgemeinen Gebrauch 
in den Herzogthumem Schleswig und Holstein, der 
Herrschaft Pinneberg, der GraffschafFt Ranzau und der 
Stadt Altona, verfaszt. Schleswig 1797. Vb. 

1 107. [ADLER, JAC. GEO. CHR.] : Schleswig-Holsteinsche Kirchen- 

Agende. Auf AUerhochsten Koniglichen Befehl zum 
allgemeinen Gebrauch in den Herzogthumern Schleswig 
und Holstein, der Herrschaft Pinneberg, der GrafFschaft 
Ranzau und der Stadt Altona verordnet. Schleswig 
1797. Lb. 

1 108. Gradual. En ny Almindelig Kirke-Salmebog. Under behørige 

Noder og Melodier af de Geistlige i Kbh. indretted og 
giennemset med mange ny Salmer forbedret til Trykken 
befordret af Th. Kingo. Odense 1699. F. Lbk. 

1 109. WIBERG, JOH.: Messe-Melodier. Med Svarene af Choret, 

udsatte 3 og 4 stemmige af C. E. F. Weyse. 2det Opl. 
udg. af C. E. Wiberg. Kbh. 1843. P. 4. Ub. 

III o. KOCH, P. CHR.: Ny Dansk Messebog. Anvisnine til 
Selvøvelse i Sang efter Noder, almindelige Messe- 
Melodier og Exempler af glædeligere Tonearter. Haderslev 
1853. 4. Pb. JØDISK THEOLOGI. 

mi. Talmud. Efter den engelske Originals 4de Udgave. Kbh. 
1868. Ub. 

11 12. Samme Bog. Ub. 

11 13. Samme Bog. H. 

1 1 14. Mischnah oder der Text des Talmuds, das ist Sammlung 

der Aufsåze der aeltesten, und miindlichen Ueberliefer- 
ungen oder Traditionen, als der Grund des heurigen 
pharisåischen Judenthums. Uebersetzt, umschrieben und 
erlåutert von Joh. Jac. Raabe. i — 6. Onolzbach 
1760 — 63. 3 Bd. 4. Lb. 

II 1 5.* SCHMIDIUS, SEBAST.: Collectaneorum Talmudicorum 
libri II, quorum I. de Sabbatho, II. de Commixtis, 
Mischnas et Commentarios ad illas cum versione latina 
exhibet. Lipsiæ 1670. 4. 
Se: Franckius, Christ. : Exercitationes Anti-Wendelinianæ. Kiloni 
1687. b. 

1 1 16. OTHO, JOH. HENR.: Lexicon Rabbinico-philologicum cum 
indicibus. Genevæ 1675. ^8^- Jødisk Theologi. 103 

1 1 17. GEIGER, A.: Lehr- und Lesebuch zurSprache der Mischnah. 

I. Lehrb. 2. Leseb. Breslau 1845. i Bd. Pb. 

1 1 18. WESSEL, FR. P.: Die gifftige Quelle des Talmuds mit 

ihren Ausfliissen oder eine kurtze Beschreibung von 
den Urspning, Fortgang und Ende des verfuhrerischen 
Talmuds derer Juden, nebst Anzeigung ihrer fiimehmsten 
Verfiihrer oder Rabbinen. Cph. 1724. Lb. 

1 1 19. FORMSTECHER, S.: Die Religion des Geistes, eine wissen- 

schaftliche Darstellung des Judenthums nach seinem Cha- 
rakter, Entwicklungsgange und Berufe in der Menschheit. 
Frankf. a. M. 1841. Vb. 

1 1 20. Lærebog i Religionen for Ungdommen af den mosaiske 

Troesbekjendelse udg. med kgl. Authorisation. Kbh. 
1814. P. Pb. 

1 121. LEVISON, E.: Kortfattet Forklaring over Lærebogen i Reli- 

gionen for Ungdommen af den mosaiske Troesbekjendelse. 
Kbh. 1825. Pb. 

1122.* TYCHONIUS, CHRISTEN LASSEN: Enfoldig og skrift- 
messig Betænkning om Jødernes Omvendelse inden 
Domme-Dag. A2^ 17 15 forfattet og sammendraget udi 
3 de Hoved-Stykker. Til Trykken befordret og udg. af 
Christ. Giessing. Kbh. 1770. Lb. m. Guldsnit. 
Se: Tychoniana. Ved Christoph. Giessing. 1. JURISPRUDENTS, INDLEDENDE. SKRIFTER. 1 123. ERSCH, JOH. S.; Literatur der Jurisprudenz und Politik 

mit Einschluss der Cameral-Wissenschaft seit der Mitte 
des I Sten Jahrh. Neue fortgesetzte Ausg. von Joh. Chr. 
KoppE. Besond. abgedr. Lpz. 1823. Vb. 

1 124. SCHLETTER, HERM. TH.: Handbuch der juristischen und 

staatswissenschaftlichen Literatur. Grimma 1843. 4. Shb. 

1125. ENGELMANN, W.: Bibliotheca juridica oder Verzeichnisz 

der besonders 1750 — 1848 in Deutschland erschienenen 
Werke iiber alle Theile der Rechtswissenschaft. Supple- 
ment-Hefte: Die Literatur 1839 — 48. Lpz. 1849. Ub. 

1126. AMANN, H.: Præstantiorum aliquot codicum mss. qui Fri- 

burgi servantur ad Jurisprudentiam spectantium notitia. 
Fase. I — 2. Friburgi Brisigaviæ 1836 — 37. 2 Bd. 4. Ub. 

1 127. THOMAS, CHR.: Hochstnothige Cautelen welche ein 

studiosus juris der sich zu Erlemung der Kirchen-Rechts- 
Gelahrheit vorbereiten will zu beobachten hat. Nebst 
Register. Halle im Magdeb. 171 3. Lb. 

1128. THIBAUT, A. F. J.: Ueber die sogenannte historische und 

nicht-historische Rechtsschule. Heidelberg 1838. P. 
Særtryk. Ub. 

1129. V. KIRCHMANN: Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als 

Wissenschaft. EinVortrag. 3teAufl. Berlin 1848. P. Pb. 
b. STAHL: Rechtswissenschaft oder Volksbewusztsein ? Hine 
Beleuchtung des von Kirchmann gehaltenen Vortrags. Berlin 
1848. P. Særtryk. 

1130. BERTOCHIUS, JO. G.: Promptuarium juris practicum ad 

modum locorum communium, ordine alphab. ex probat. 
J.C.torum scriptis practicis per ordinationem processus 1 08 JURISPRUDEXTS. 

saxonicam recognitum etc. Pars i. cum præfatione Joh. 
Beked. Carpzowii. P. 2. Edit. altera, auctior et corr. 
Lipsiæ et Zittaviæ 1735. ^ B^- Lb. 

1 1 3 1 . FtlRSTENTHAL, F. A. L. : Real-Encyclopådie des gesammten 

in Deutschland geltenden gemeinen Rechts oder Hand- 
worterbuch des romischen und deutschen Rechts. i — 3. 
Berlin 1827. 3 Bd. Vb. 

1 1 32. BORMANS, ST ANISLAS: Les flores utriusque juris de 

Hocsem. Bruxelles 1887. T. P. Ub. Særtryk af: 
Bulletins de la Commission royale d'histoire, 4. serie 
Xin., no. 3. Gave fra Forf. til Wegener, 

1 133. HUMMEL, A.: Be}tråge zur Berichtigung und Er\^'eiterung 

des positiven Rechts. i. Berichtigung der gewohnlichen 
Theorie (iber die Arten Verbindlichkeiten aufzuheben 
nach romischem und heutigem Recht. Giesen 1804. Vb. 

1 1 34. FALCK, N.: Juristische Encyclopådie, auch zum Gebrauche 

bei academischen Vorlesungen. Kiel 1821, Vb. 

1 135. Samme Bog. 4te verb. Ausg. Lpz. 1839. Ub. 

1 136. SCHLEGEL, JOH. FR. V.: Juridisk Encvclopædie tilligemed 

Udsigt over den romerske, kanoniske, longobardiske Lehns- 
Rets Historie samt Grundlinierne til de juridiske Disci- 
pliners Litterrær-Historie. Kbh. 1825. Lb. med Guldsnit. 

1 1 37. Samme Bog. Pb. 

1 1 38. BORNEMANN, FR. CHR.: Indledningsforedrag til Fore- 

læsninger over Retsvidenskaben ved Kbh.s Universitet. 
Kbh. 1839. Pb. Ub. 

1 1 39. DEN TEX, CORN. ANNE: Encyclopædia jurispnidentiæ. 

Amstelod. 1839. Vb. 

1 140. KOLDERUP-ROSENVINGE, J. L, A.: Grundrids af den 

juridiske Encyclopædi til Brug ved Forelæsninger. Kbh. 
1849. Vb. 

1 141. VON HOLTZENDORFF, FRANZ: Encyclopådie der Rechts- 

wissenschaft in systemat. und alphabet. Bearbeitung, 
herausgegeb. unter Mitwirkung vieler namhafter Rechts- 
gelehrter. i. Systematische Darstellung. 2. Rechtslexicon. 
Lpz. 1870 — 71. I 21 Hefter. RETSPHILOSOPHL 

1 142. HUFELAND, GOTTL.: Versuch uber den Grundsatz des 
Naturrechts. Nebst einem Anhang. Lpz. 1785. Sth. Retsphilosophi. 109 

1 145. PORSCHKE, K. L.: Vorbereitungen zu einem populåren 
Naturrechte. Konigsberg 1795. Vb. 

1 144. FEUERBACH, PAUL JOH. ANSELM: Kritik des natiir- 

lichen Rechts als Propadeutik zu einer Wissenschaft der 
naturlichen Rechte. Altona 1796. Pb. 

1 145. WEISE, FERD. CHRISTOPH.: Die Grundwissenschaft des 

Rechts. Nebst einer Darstellung und Priifung alier durch 
die kritische Philosophie veranlaszten Philosopheme iiber 
den Ursprung und das Wesen des Rechts. Tiibingen 

1797. Vb. 

1 146. ØRSTED, A. S.* Over Sammenhængen mellem Dydelærens 

og Retslærens Princip. Akademisk Prisskr. i — 2. Kbh. 

1798. I Bd. Lb. 

1 147. BORNEMANN, M. H.: Tractatus de fundamentis et instituto 

juris universalis. Hauniæ 1809. Upr. 4. Ub. 

1 148. BORST, JOH. NEP.: Ueber das Naturrecht und dessen 

Uebereinstimmung mit der Moral im hochsten Vernunft- 
gesetze so wie iiber die Verschiedenheit zwischen beyde, 
nebst einer kurzen Priifung der bisherigen Rechtsansichten. 
Niirnberg 181 8. Vb. 

1 149. RITTER, HEINR.: Ueber die Principien der Rechtsphilo- 

sophie. Kiel 1839. Ub. 

1 1 50. MEISTER, CHR. FRID. GEORG: Bibliotheca juris naturæ 

et gentium. i — 3. Goettingæ 1749 — 57. i Bd. Pgb. 

1151. PUFENDORF, SAM.: De jure naturæ et gentium libri octo. 

11672.] Cum commentariis Jo. Nic. Herth atque Jo. 
Urbeyraci, accedit Eris Scandica. Rec. ae animadverss. 
illustravit Gottfr. Masco vius. i — 2. Francof. et Lips. 
1744. Forf.s Pt. 4. 2 Bd. Lb. 

1 1 52. — Le droit de la nature et des gens, ou systéme general 

des principes les plus importans de la morale. Traduit 
du latin par Jean Barbeyrac. i — 2. Amst. 1734. 
Forf.s Pt. 4. Lbk. 

1153. — Eris Scandica, qua adversus libros de jure naturali et 

gentium objecta diluuntur. Francof. ad M. 1706. Vb. 

1154. — De officio hominis et civis libri duo [1673] cum Joan. 

Barbeyracii notis, et examine censuræ Leibnitianæ. Ex 
Gallico in Latinum sermonem transtulit Sebast. Masson. 
Ed. IV. emend. et locupleta a Christoph. Frid. Ayrmanno. 
Francof. et Lips. 1753. Pb. 1 10 JURISPRUDENTS. 

1 1 55. PUFENDORF, SAM.: Et Menniskes og en Borgers Pligter 

efter Naturens Lov. Overs, paa Fransk af J. darbeyrac. 
Efter samme Franske Overs.s 4de Edit. 17 18, fordansket 
[af Chr. Homfred Brugman]. Kbh. 1742. Vb. 

1 1 56. THOMASIUS, CHR.: Fundamenta juris naturæ et gentium 

ex sensu communi deducta, in quibus ubique secer- 

nuntur principia honesti, justi ae decori, cum adjuncu 

emendatione ad ista fundamenta. Editio IV. Halæ et 
Lips. 1708. Vb. 

1 1 57. HOLBERG, L.: Introduction til Naturens og Folke-Rettens 

Kundskab, uddragen af de fornemste Juristers besynderlig 
Grotii, Pufendorfs og Thomasii Skrifter, illustreret med 
Exempler af de nordiske Historier og confereret med 
disse Rigers Love. Part i. Kbh. 17 16. — Moralske 
Kierne eller Introduction til Naturens og Folkerettens 
Kundskab, uddragen etc. Part 2. Kbh. 1715- i Bd. Lbk. 

1 1 58. — Naturens og Folke-Rettens Kundskab bygget paa de 

fornemste Juristers Principiis, illustrered med Exempler 
af de Nordiske Historier etc. 4de Edition. Part i — 2. 
Kbh. 1741.' I Bd. Lb. 

1 1 59. WOLFIUS, CHR.: Jus naturæ, methodo scientifica penrac- 

tatum. Pars I — VIII. Francofuni et Lips. 1740 — 48, 
8 Bd. 1—2 Lbk. 3—8 Lb. 

1 1 60. BURLAMAQUI, J. J.: Grundsetninger til Naturens Ret. 

I — 2. Af det Franske oversat ved A. S. Dellgast. 
Kbh. 1757 — 60. I Bd. Lb. 

1 161. Samme Bog. 2 Bd. Pb. 

1 1 62. MEIER, G. FR.: Recht der Natur. Halle im Magdeburg. 

1767. Lb. 

1 163. BLOM, SIGV.: Natuur og Folke-Retten. Kbh. 1781. Lb. 

1 1 64. Samme Bog. Vb. 

1165. NØRREGAARD, LAURITZ: Natur-Rettens første Grunde. 

Kbh. 1784. Lb. 

1 1 66. SCHAUMANN, JOH. CHR. GOTTL.: Wissenschaftliches 

Naturrecht. Halle 1792. Vb. 

1 167. HOFFBAUER, JOH. CHRISTOPH.: Naturrecht aus dem 

Begriffe des Rechts entwickelt. Halle 1793. Vb. 

1 168. JAKOB, L. H.: Philosophische Rechtslehre oder Naturrecht. 

Halle 1795. Vb. 

1 1 69. SCHMID, C. CHR. ERH.: Grundriss des Naturrechts fir 

Vorlesungen. Jena und Lpz. 1795. Vb. ReTSPHILOSOPHI. * III 

1170. SCHMALZ, TH.: Das Recht der Natur. i. 2te verb. Aufl. 

2 — 3. Konigsberg 1795. Vb. 

1171. FIGHTE, JOH. GOTTL.: Grundlage des Naturrechts nach 

Principien der Wissenschaftslehre. Jena u. Lpz. 1796. Lb. 

1172. MELIN, G. SAM. ALB.: Grundlegung zur Metaphysik der 

Rechte oder der positiven Gesetzgebung. Ein Versuch iiber 
die ersten Grunde des Naturrechts. Ziillichau 1796. Vb. 

1 173. MICHAELIS, CHR. FR.: Philosophische Rechtslehre zur 

Erlåuterung iiber J. G. Fichte's Grundlage des Natur- 
rechts nebst einem Auszuge mit Riicksicht auf I. Kant's 
Entwurf zum ewigen Frieden und metaphysische Anfangs- 
griinde der Rechtslehre. i. Lpz. 1797. Vb. 

1 174. KLEIN, E. FERD.: Grundsåtze der natiirlichen Rechts- 

wissenschaft nebst einer Geschichte derselben. Halle 
1797. Vb. 

1175. BUHLE, JOH. GOTTL.: Lehrbuch des Naturrechts. Got- 

tingen 1798. Vb. 

1 176. DEDEKIND, G. E. W.: Grundlinien der Rechtslehre. Mit 

einer kritischen Beziehung auf den Kantischen Rechts- 
begriff. Hildesheim u. St. Petersburg 1798. Sth. 

1 177. SCHMALZ, TH.: Erklårung der Rechte des Menschen und 

des Burgers. Ein Commentar iiber das reine Natur- und 
natiirliche Staatsrecht. Konigsberg 1798. Vb. 

1 178. SCHLEGEL, J. F. W.: Naturrettens eller den almindelige 

Retslæres Grundsætninger, i — 2. Kbh. 1798. 2 Bd. Vb. 

1179. — — 2den forb. Udg. 1—2. Kbh. 1805. i Bd. Vb. 

1180. GUTJAHR, K, TH.: EntA\'urf des Naturrechts. Lpz. 

1799. Sth. 

1181. LEISLER, J. P. A.: Populåres Naturrecht. i. Reines Natur- 

recht. Frankf. a. M. 1799. Sth. 

1182. SAMMETS, JOH. GOTTFR. : Vorlesungen iiber das gesammte 

Naturrecht nach dem Gundlingischen Lehrbuche heraus- 
gegeb. und mit kurzen biographischen Nachrichten begl. 
von Fr. Gottl. Born. Lpz. 1799. Sth. 

1183. Aphorismen zur Philosophie des Rechts. i. Jena 1800. Sth. 

1184. GROS, K. H.: Lehrbuch der philosophischen Rechtswissen- 

schaft oder des Naturrechts. Tiibingen 1802. Vb. 

1 185. — Lærebog i den philosophiske Retsvidenskab eller Natur- 

retten. Paa Dansk bearb. efter 5te Udg. af L. J. Fribert. 
Kbh. 1834. Vbk. 

1 1 86. Samme Bog. Shb. 112 JURISPRUDENTS. 

187. BENDAVID, LAZARUS: Versuch einer Rechtslehre. Berlin 

1802. Vb. 

188. I. V. H.: Abrisz eines reinen Vemunftrechts und Unterschied 

desselben von der Moral. Wien 1802. Vb. 

189. ZACHARIÅ, K. SALOMO: Anfengsgrunde des philoso- 

phischen Privatrechtes. Nebst einer Einleitung in die 
philosophische Rechtswissenschaft iiberhaupt. Lpz. 
1804. Vb. 

190. SCHMALZ, TH. ANT. HNR.: Handbuch der Rechtsphilo- 

sophie. Halle 1807. Vb. 

191. MAASZ, JOH. GEBH. EHRENR. : Grundrisz des Naturrechts. 

Zum Gebrauche bei Vorlesungen. Lpz. 1808. Vb. 

192. HOFFBAUER, JOH. CHRISTOPH.: Das allgemeine oder 

Natur-Recht und die Moral in ihrer gegenseitigen Ab- 
hångigkeit und Unabhångigkeit von einander. Halle 
1816. Vb. 

193. HEGEL, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts. 

Berlin 1821. Pb. 

194. GERLACH, GOTTLOBW.: Grundrisz der philosophischen 

Rechtslehre. Halle 1824. Vb. 

195. V. DROSTE-HCLSHOFF, glem. AUG.: Lehrbuch des 

Naturrechtes oder der Rechtsphilosophie. [1825.] 2te 
Aufl. Bonn. 1831. Vb. 

196. KRAUSE, K. CHR. FR.: Abriss des Systems der Philosophie 

des Rechtes oder des Naturrechtes. Nebst einer kurzen 
Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der BegrifFe 
des Rechtes und des Staates. Gottingen 1828. Vb. 

197. BORNEMANN, MATH. HASTRUP: Den ahnindelige Rets- 

lære. I D. I Afd. Indledningen og Moralens Grund- 
lære. Kbh. 1832. Sth. 

198. VON ROTTECK, CARL: Lærebog i den naturlige Privatret. 

Overs, ved S. F. C. Nyholm. Kbh. 1837. Vb. 

199. AHRENS, H.: Cours de droit naturel ou de philosophie 

du droit, hit d'aprés l'état actuel de cette science en 
AUemagne. [1838.] 2; édit. revue et augm. Bruxelles 
1 844. Ub. 

200. — Das Naturrecht oder die Rechtsphilosophie nach dem 

gegenwartigen Zustande dieser Wissenschaft in Deutsch- 
land. Nach der 2ten Ausg. deutsch von A. WrRK. 
Braunschw. 1846. Vb. 

201. STAHL, FRIEDR.JUL: Die Philosophie des Rechts. 1—2. 
Heidelberg 1847 — 1845. 3 B^- Vb. Retsphilosophie. 113 

1202. BORNEMANN, FR. CHR. : Samlede Skrifter. I. Foredrag 

over den almindelige Rets- og Statslære. Udg. efter Forf.s 
Død af C. Goos og Fr. Krieger. Kbh. 1863. Ub. 

1203. FAULIUS, BERNH. : Disputatiophilosophica dejure. Helmæ- 

stadi 1637. P. 4. Uden Bind. 

1204. LINDBLOM, JAC. AX. : Fundamentum legislationis in 

morali hominis cognitione positum. Upsaliæ 1783. 
Disp. P. 4. Ub. 

1205. Samme Bog. Ub. 

1206. MAASZ, JOH. GEBH. EHRENREICH: Ueber Rechte mid 

Verbindlichkeiten iiberhaupt und die biirgerlichen ins- 
besondre. Halle 1794. Vb. 

1207. WEBER, A. DIETR.: Systematische Entwickelung der Lehre 

von der natiirlichen Verbindlichkeit u. deren gerichtlichen 
Wirkung. Mit einer vorlåufigen Berichtigung der gewohn- 
lichen Theorie der Verbindlichkeit iiberhaupt. 2te verb. 
und verra. Ausg. Schwerin u. Wismar 1795. Sth. 

1208. — Zusåtze der 4ten Ausg. der Lehre von der natiirlichen 

Verbindlichkeit. Fiir Besitzer der vorigen Ausgabe. 
Schwerin u. Wismar 1805. Sth. 

1209. SCHAUMANN, JOH. CHR. GOTTL.: Kritische Abhand- 

lungen zur philosophischen Rechtslehre. Halle 1795. Vb. 

1210. GERSTACKER, K. FR. W.: Versuch einer gemeinfaszlichen 

Deduction des RechtsbegrifFs aus den hochsten Griinden 
des Wissens als Grundlage zu einem kiinftigen System 
der Philosophie des Rechts. Breslau 1801. Sth. 

121 1. WARNKONIG, L. A.: Versuch einer Begrundung des Rechts 

durch eine Vernunftidee. Ein Beytrag zu den neuern 
Ansichten iiber Naturrecht. Bonn 181 9. Sth. 

1212. V. DROSTE-HOLSHOFF, C. A.: Rechtsphilosophische Ab- 

handlungen. L Ueber die Vermengung des Rechtlichen 
mit dem Sittlichen. IL Ueber das Zwangsrecht gegen 
den Beichtvater auf Revelation jedes Beichtgeheimnisses. 
Bonn 1824. P. Ub. 

12 1 3. Ueber das oberste Rechtsprinzip als Grundlage der Rechts- 

wissenschaft im Allgemeinen oder Beweis der gånzlichen 
Geschiedenheit des Grundprinzips urspriinglicher oder nat. 
Rechte von dem Prinzipe der Sittlichkeit. Lpz. 1825. Ub. 

1214. BORNEMANN, FR. CHR.: Meditationes de natura et origine 

Juris. Hauniæ 1845. Upr. P. 4. Ub. 

BIBUOTHECA WEGENERIAN A. I. 8 114 JURISPRUDENTS. 

121 5. NEIKTER, JAC. FR.: Dissertatio de varia in variis gentibus 

paterna potestate. Upsaliæ 1788. Disp. P. 4. Ub. 

12 16. KOLMODIN, OL.: Dissertatio de potestate parentum. Part. 

I — II. Upsaliæ 1808 — 12. Disp. P. 4. i Bd. Ub. 

ALMINDELIG RETSHISTORIE. 

121 7. DE PASTORET, marquis: Histoire de la législation. i — 9. 

Paris 1817 — 27. H. T. 10 — II mangle. 

12 1 8. MEYER, J. D.: Esprit, origine et progrés des institutions 

judiciaires des principaux pays de l'Europe. i — 3. La 
Haye 1819. 3 Bd. Vb. 

121 9. MITTERMAIER, C. J. A. : Der gemeine deutsche biirger- 

liche Prozesz in Vergleichung mit dem preuszischen und 
franzosischen Civilverfahren. Bonn 1820. Ub. 

1220. Samme Bog. 2te umgearb, u. verm. Aufl. Bonn 1832. Ub. 

1 22 1. PAULSEN, P. DETHL. CHR.: De antiqui populorum juris 

hereditarii nexu cum eorum statu civili. Sea. I. Jus 
scandinavicum et germanicum. Sect. II. Jus romanum. 
Havniæ 1822 — 24. Disp. 2 Bd. Ub. 

1222. Causes celebres étrangéres publiées en France pour la premiere 

fois et traduites de l'Anglais, de l'Espagnol, de ITtalien, 
de TAllemand etc. Par une société de jurisconsultes et 
de gens de lettres. i — 5. Paris 1827 — 28. 5 Bd. Vb. 

JØDISK RET. 

1223. Jus regium Hebræorum e tenebris rabbinicis erutum et luci 

donatum a Wilhelmo Schickardo. Argent. 1625. 4. H. 

1224. MICHAELIS, JOH. DAV.: Mosaiske Ret. Oversat af det 

Tydske efter det 2det forb. Oplag ved Jac. Wolf. i — 3 
med Tillæg. Kbh. 1780—83. 3 Bd. Lb. 

1225. RICHTER, JOH. TOBIAS: Abhandlung von dem Rechte 

der judischen Ehen in Teutschland. Aus dem Latein. 
iibersetzt. Lpz. 1779. Sth. 

1226. PHILIPSON, MOSES: Ober die Verbesserung des Judeneids. 

Ein auf Befehl der Justizkansley zu Hannover verfasstes 
Gutachten. Neustrelitz 1797. Vb. 

GRÆSK RET. 

1227. BUNSEN, CHR. C: De jure hereditario Atheniensium 

disquisitio philologica. Gottingæ 181 3. 4. Pb. 

1228. HEFFTER, AUG. W.: Die athenåische Gerichtsverfassung. 

Ein Beytrag zur Geschichte des Rechts. Coln 1822. Vb. Romerret. 115 

1229. PLATNER, ED.: Der Process und die Klagen bei den 

Attikern. i — 2. Darmstadt 1824 — 25. 2 Bd. Vb. 

1230. SCHELLING, HERMANN: De Solonis legibus apud oratores 

atticos, dissertatio. Berolini 1842. Ub. ROMERRET. 

ROMERRETTENS HISTORIE OG ANTIKVITETER. LEXIKA. 

123 1. HEINECCIUS, JO. GOTTL.: Historia juris civilis Romani 

ae Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania 
ex ipsis fontibus osténditur. Edit. nova emend. studio 
Jo. Dan. Ritter. Lugduni Batav. 1748. Lb. 

1232. ROUSSEAU, C. J.: Entwurf einer systematischen Uebersicht 

der Geschichte des Romischen Rechts. Jena u. Lpz. 
1807. Pb. 

1255. VON SAVIGNY, FR. C: Geschichte des romischen Rechts 
im Mittelalter. i — 6. Heidelb. 1815 — 31. Pt. 6 Bd. Vbk. 

1234. Samme Værk. i., 3. og 5. Bd. Heidelb. 1815 — 19. 3 Bd. Vb. 

1235. STOCKHARDT, H. ROB.: Tafeln der Geschichte des 

romischen Rechts als Leitfaden bei Vorlesungen, nebst 
Zugaben iiber die neueste Zeit und Register. Lpz. 
1828. F. Vbk. 

1236. KLENZE, C. A. C.: Lehrbuch der Geschichte des romischen 

Rechts, ein Grundriss aus den Quellen. 2te umgearb. 
Ausg. Berlin 1835. Vb. 

1237. WALTER, FERD. : Geschichte des Romischen Rechts bis au f 

Justinian. [1834.J 3teverm. Aufl. i — 2. Bonn 1860 — 61. 
3 Bd. Ub. 

1238- SIGONIUS, C.: De antiquo jure civium Romanorum, Italiæ, 
provinciarum ae Romanæ jurisprudentiæ judiciis libri XI, 
ejusdem de republica Atheniensium, eorumque ae Lace- 
d[æmoniorum temporibus libri quinque; quibus adjecti 
nunc sunt ejusdem de republica Hebræorum libri septem: 
et in B. Sulpicii Seueri historicos libros duos commen- 
tarii duo. Hanoviæ 1609. F. Pgb. 

1239. REIN, W.: Das romische Privatrecht und der Civilprozess 

bis in das erste Jahrhundert der Kaiserherrschaft. Ein 
Hiilfsbuch zur Erklårung der alten Classiker vorziigl. 
fur Philologen. Lpz. 1836. Vb. 

1240. Samme Bog. Pb. Il6 JURISPRUDENTS. 

1 24 1. PLATNERUS, EDUARD.: Quæstiones historicæ de criminum 

jure antiquo Romano. Marburgi 1836. Upr. 4. Sth. 

1242. MADVIG, J. N.: Bemærkninger om enkelte Punkter af den 

romerske Strafferetspleje i Republikens Tid. Kbh. 1879. 
Upr. P. 4. Ub. 

1243. BRISSONIUS, BARNAB.: Amiquitatum ex jure civili selec- 

tårum libri IV. Opus recensuit, emendavit Alb. Diet. 
Trekell. Lipsiæ 1741. 4. Lbk. 

1244. HEINECCIUS, JO. GOTTL. : Antiquitatum Romanarum juris- 

prudentiam illustrantium Syntagma secundum ordineni 
institutionum Justiniani digestum. [17 18.] Contextum 
castigavit, animadversiones Herm. Cannegieteri , præfa- 
tionem, denique epicrisin operis Heinecciani adjecit Chr. 
GoTTL. Haubold. Francof. ad M. 1822. Vb. 

1245. ELVERS, CHR. FR.: De clarissimis monumentis, quibus 

juris Romani antiquitas Cæsarum tempore testata est. 
Specimen I. De juris sacri monumentis. Rostochii 
1835. P. 4. Pb. 

1246. BRISSONIUS, BARN AB AS: De verborum quæ ad ius civile 

pertinent significatione Opus in melior. ord. redactum, 
plurimis accessionibus locuplet. opera Jo. Gottl. Heinecci, 
præmissa præfatione nova de interpretationis grammaticæ 
in iure civili fatis et vario usu nec non huius novæ 
editionis prærogativis Just. Henning. BOhmeri. i — 2. 
Halæ Magdeburg. 1743. P^- ^ B^- P- Lb. 

■ 

1247. WUNDERLICH, JO. : Additamentorum ad Bamab. Brissonii 

de verborum quæ ad ius civile pertinent significatione 
volumen. Hamb. 1778. F. Vbk. 

1248. BRISSONIUS, BARNABAS: De formulis et solennibus 

populi Romani verbis libri VIII. Ex recensione Franc. 
Caroli Conradi. Acced. præfatio nova, vita et elogia 
Brissonii, conspectus universi operis etc. Halæ et Lipsiæ 
173 1. 4. Vbk, 

1249. DIRKSEN, HENR. EDV.: Manuale latinitatis fontium iuris 

civilis Romanorum. Thesauri latinitatis epitome. In 
usum tironum. Berolini 1837. 4. Vb. Romerret. 117 

RETSKILDER. 

JUS ANTE-JUSTINIANEUM. JUS JUSTINIANEUM. 
JUS POST-JUSTINIANEUM. 

1250. Fontes quatuor Juris civilis in unum collecti. Legis XII 

tabularum fragmenta. Legis Juliæ et Papiæ fragmenta. 
Edicti perpetui ut et Sabinianorum librorum ordo seriesque. 
Auctore Jac. GoTHOFREDO. Genevæi653. 4. Lbk. Foss. 

1251. LEEWIUS, S.: De origine et progressu Juris civilis Romani. 

Authores et fragmenta veterum jurisconsultorum cum 
notis Arn. Vinnii et variorum. Lugduni Batav. 1672. Lbk. 

1252. Jus civile Antejustinianeum codicum et optimarum editionum 

ope a societate jurisconsultorum curatum. Præfatus est 
et indicem adjecit Gust. Hugo. i — 2. Berolini 181 5. 
2 Bd. Vb. 

1255. Corpus juris Romani Antejustiniani consilio E. BOckingii, 
A. Bethmann-Hollwegii , E. Puggaei curaverunt iidem 
assumptis sociis L. Arndtsio, A. F. Barkovio, F. Blumio, 
G. Haenelio etc. Fase. I. Bonnæi835. Fase. II. Codicis 
Gregoriani et Codicis Hermogeniani fragmenta Annot. 
crit. instr. Gust. Haenel. Bonnæ 1837. Codex Theodo- 
sianus. Annot. crit. instr. Gust. Haenel. Lib. I — VI 
Tit. III. Bonnæ 1837. Fase. III. Codex Theodosianus. 
Annot. crit. instr. Gust. Haenel. Lib. VI Tit. III — Lib. X. 
Bonnæ 1839. Fase. IV. Codex Theodosianus. Annot. 
crit. instr. GusT. Haenel. Lib. XI — XIV Tit. I C. 3. 
Bonnæ 1840. ■ 4. 4 Hefter. Ub. 

^2)4- Jurisprudentiæ Antejustinianæ quæ supersunt. In usum 
maxime academieum composuit Ph. Ed. Huschke. 
Lipsiæ 1 86 1. Ub. 

1255. METASTASIUS, LEOPOLD.: De lege regia seu tabula ænea 
capitolina notis illustrata. Romæ 1757. 4. Vbk. 

12)6. Fragmenta XII tabularum e restitutione C. Funccii ad optima 
antiquitatis monumenta expressa cum perspicuo paraphrasi 
in usum leetionum academiearum reeudi curavit G. A. 
Junker. Gottingæ 1756. Vb. 

1257. HEINECCIUS, JO. GOTTL.: Ad legem Juliam et Papiam 
Poppæam commentarius. Amstelæd. 1726. 4. Lbk. 

12)8. GAII Institutionum commentarii quattuor. Emendavit Edv. 
BdCKiNG. Edit. IV. Lipsiæ 1855. Ub. 

1259. Fragmenti Gajani de jure eonfinium interpretatio auctore 
Gisbert. Aug. Rosen. Lemgoviæ 1831. Sth. 1 1 8 JURISPRUDENTS. 

1260. DOMITII ULPIANI fragnienta vulgo tituli ex corpore Ulpiani. 

Unicum codicem integrum edidit, lectionem vulgatam 
recensuit Gust. Hugo. Berolini 1822. Vb. 

1261. — — Quartum emendavit Ed. BOCKING. Lipsiæi855. Uh. 

1262. SCHILLING, FR. A.: Animadversionum criticanim ad 

Ulpiani fragmenta specimen i — 2. Lipsiæ 1830. VbL 

1263. Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jac. 

GoTHOFREDi. Præmit. chronologia accuratior. Opus 
posthumum recogn. et ordin. ad usum codicis Justinianei 
studio Ant. Marvillii. i — 6. Lugduni 1665. 3 Bd. 
4. Pgb. 

1264. CONRINGIUS, HERM.: Dissertatio ad legem I. codicis 

Theodosiani de studiis liberalibus urbis Romæ et Con- 
stantinopolis. Helmestadii 1655. 4. Uden Bind. 

1265. Institutionum JUSTINIANI libri IV. Ex vetustissimis ae 

recentioribus exemplaribus THEOPHiLoque antecensore 
repræsentati cum scholiis Accursii. Adjecimus J. C. 
epitomen, vulgo corpus legum appellatam. lUi subjectæ 
sunt Caii Institutiones. Lugduni 1585. 

b. Codicis JUSTINIANI ex repetita prælectione libri novera 
priores. Ex vetustissimis et aliis recentioribus exemplaribus 
probat. ita in universum recogniti et emendati. Lugduni 158). 

c. Digestum vetus seu Pandectarum juris civilis tom. i, I — III. 
partes ae IVæ libros 4 et 5 ti tit. duos continens. Lugduni 1585. 

d. Infortiatum seu Pandectarum juris civilis tom. 2. IVæ partis 
reliquum, itemque V. partern ae Vitæ libros duos continens. 
Lugduni 1585. 

e. Digestum novum seu Pandectarum juris civilis tom. 3. Vitæ 
partis reliquum ae VII. eandemque novissimam Digestorum 
partem continens. Lugduni 1585. F. 4 Bd. Pgb. 

1266. Codicis Justiniani libri XII. Notis Dionysii Gothofredi 

illustr. III. edit. prioribus auctior et emendatior. Lug- 
duni 1602. 

b. Authentieæ s. novellæ Constitutiones Justiniani, Leonis etc. 
Notis DioN. Gothofredi illustr. III. Edit. Lugd. 1602. 

c. Feudorum consvetudines partim ex edit. vulgata partim ex 
Cuiaciana vulgatæ apposita. His acces. Notæ Dion. Gotho- 
fredi. III. Edit. Lugd. 1602. 

d. Tractatus ad jus varii. Tomus V. De ratione ordinis a Justi- 
niano in Pandectis, Codice et Institutionibus servati. Auth. 
DioKYS. GoTHOFREDO. III. Edit. Lugd. i6o2. F. I Bd. Pgb. 

1267. Corpus juris civilis in quinque partes distinctum. Acces. 

notæ repetitæ tertiæque lectionis Dion. Gothofredo Romerret. 119 

authore. III. edit. prioribus auctior et emend. Lugduni 
1602. F. Pgb. 

1268. Corpus juris civilis Justinianei cum Accursii commentariis 

ex glossematicis scriptis Irnerii, Placentini, Hugolini, 
Bulgari, Pilei etc. coUectis. Opus omnibus antecessoribus, 
judicibus, advocatis, cæterisque juris doctoribus ae stu- 
diosis perutile et necessarium. Editio tertia. i — 6. 
Lugduni 16 12. F. 6 Bd. Pgb. 

1269. Corpus juris civilis Justinianei cum commentariis Accursii, 

Scholiis Contii et D. Gothofredi lucubr. ad Accursium 
etc. I — 6. Lugduni 1627. F. 6 Bd. Pgb. 

1270. Corpus juris civilis, Pandectis ad Florentinum archetypum 

expressis, institutionibus, codice et novellis. Addito textu 
Græco. Cum notis Dionysii Gothofredi. Opera Sim. 
van Leeuwen. i — 2. Amstelod. Lugd. Batav. 1663. 

2 Bd. F. Lbk. Foss. 

1 27 1. Samme Værk. 2 Bd. F. Lbk. 

1272. Corpus Juris civilis reconcinnatum. Pars i — 3. Cum 

præfatione H. Chr. de Senckenberg. Auctore Euseb. 
Begero. Francof. et Lips. 1767 — 68. 2 Bd. 4. Vb. 

1273. Corpus juris civilis. Ad fidem codicum manuscriptorum 

aliorumque subsidiorum criticorum recensuit, commen- 
tario perpetuo instruxit Ed. Schrader. In operis socie- 
tatem accesserunt Theoph. Lucas Fr. Tafel, Gualth. 
Fr. Clossius, Chr. Joh. Maier. i. Institutionum libri 
IV. Berolini 1832. 4. Vb. 

1274. Corpus juris civilis recognoverunt adnotationibusque criticis 

instructum ediderunt Alb. et Mauritius Kriegelii, 
Æmilius Herrmann, Eduardus OsenbrCggen. Edit. 
stereotypa. Pars i — 3. Impressio III. Lipsiæ 1844. 

3 Bd. Vb. 

1275. Das corpus juris civilis ins Deutsche iibersetzt von einem 

Vereine Rechtsgelehrter und herausgegeb. von C. Ed. 
Otto, Bruno Schilling, C. Fr. Ferd. Sintenis. i. 2te 
verb. Aufl., 2 — 7. Lpz. 183 1 — 39. T. 7 Bd. Pb. m. Sh. 

1276. [Justiniani Institutionum libri IV. Acc. annotationes Julii 

Pagh.] Amstelædami 1659. Pgb. Første Titelblad mangler. 

^277. Justiniani Institutionum libri IV. Textu ad codicem olim 
Heilsbronnensem nunc Erlangensem recognito. Ed. C. 
Bucher. Erlangæ 1826. Ub. 

1278. Corpus juris ofte kort Begryp van alle Titulen van de 50 Boecken 
Digestorum Justiniani uyt-gegeven door H. å Schingen 1 20 JURISPRUDENTS. 

ende nu vermeerdert ende verbetert door Jac. Spoors. 
Delf 1658. Lb. m. Guldsnit. 

1279. Justiniani Lov, i det danske Sprog oversat, sammendraget 

udi 4 Tabeller af Joh. Fr. Pauli. Kbh. 1745. Ub. 

1280. Die vier Bucher der Institutionen des Kaysers Justinianus 

nach dem angehångten Grundtext ubersetzt von zweien 
Freunden der Rechtsgelehrsamkeit. Lemgo 1765. Vb. 

1 28 1. THOMASIUS: Notæ ad singulos Institutionum et Pandec- 

tarum titulos varias Juris Romani antiquitates inprimis 
usum eorum hodiernum in foris Germaniæ ostendentes. 
Halæ Magdeb. 171 3. Pt. 4. Pgb. 

1282. A LEYSER, AUGUSTIN.: Meditationes ad Pandectas quibus 

præcipua juris capita ex antiquitate explicantur etc. 
I — 10. [1727.] Edit. III. correctior. Lipsiæ et Guel- 
pherbyti 1741 — 61. Pt. 10 Bd. Vb. 

1283. — T. XI. Ed. II. Lips. et Guelferb. 1762. 2 Bd. Vb. 

1284. — T. XII— XIII. Giessæ 1774—81. 2 Bd. Vbk. 

1285. OTTO, EVERARDUS: Ad Justiniani Institutionum sive 

elementorum libros IV a Cujacio emendatos notæ criticæ 
et commentarius. Trajecti ad Rhenum 1729. 4. Lbk. 

1286. MERILLIUS, EMUND.: In IV libros Institutionum imperia- 

lium commentarii principales . . . quibus adjecta est earun- 
dem Institutionum synopsis . . . opera et studio Claud. 
Mongin. Cum præfatione C. H. Trotz. Trajecti ad 
Rhenum 1739. 4. Lb. 

1287. Vollståndiges Sach- und Gesetz-Register zu Chr. Fr. Gluck: 

Commentar iiber die Pandecten vom Th. I — XIX. i — 2. 
Erlangen 1822 — 23. 2 Bd. Sth. 

1288. SCHEIDIUS, CHR. LUD.: De Buccellariis ad L. X. God. 

Justin! ad Leg. Jul. de vi publ. Hafniæ 1745. Disp. 
P. 4. Sth. 

1289. Basilicorum Libri LX. Post Annibalis Fabroti curas ope 

codd. Mss. ab E, Gust. Heimbachio aliisque collatorum. 
integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit. 
deperditos restituit, translationem latinam et adnotationen! 
criticam adjecit C. Guil. E. Heimbach. i — 5. Lipsiæ 
1833 — so. 5 Bd. 4. Vb. 

1290. Supplementum editionis Basilicorum Heimbachianæ lib, 

XV — XVIII. Basilicorum cum scholiis antiquis integros 
nec non lib. XIX. Basilicorum novis auxiliis restitutura 
continens. Ed. C. Ed. Zach. a Lingexthal. Lipsiæ 
1846. 4. Vb. Romerret. 121 

1291. HAUBOLD, CHR. GOTTL. : Manuale Basilicorum exhibens 

collarionem jurisjustinianei cum jure græco postjustinianeo, 
indicem auaonim recentiorum ... ae titulos Basilicorum. 
Lipsiæ 1819. 4. Pb. 

1292. HEIMBACH, C. GUIL. E. : De Basilicorum origine, fontibus, 

scholiis atque nova editione adornanda. Lipsiæ 1825. Pb. SYSTEMATISKE FREMSTILLINGER AF ROMERRETTEN 
I ALMINDELIGHED OG SPECIELT. 

1293. CUIACIUS, JAC: Observationum et emendationum lib. 

XXVIII. Accessere auctorum citationes, locorum græ- 
corum imerpretationes et novi indices. Præfationem de 
Cuiacii adversariis et obtrectatoribus præmisit Jo. Gottl. 
Heineccius. Halæ 1737. 4. Lbk. 

1294. PANCIROLUS, GUID.: Thesaurus variarum lectionum 

utriusque juris in III libros distinctus. Demum Herculis 
ex fratre nepotis opera manuscriptum ab omni labe emacu- 
latum et in lucem editum. Lugduni 1617. 4. Pgb. 

1295. THOMASIUS, CHR.: Dissertationes juridicæ varii argumenti 

in Academia Lipsiensi ab ipso publice habitæ nunc con- 
junctim editæ una cum indice triplici. Lipsiæ et Halæ 
1695. 4. Pgb. 

1296. GRAVINA, J. VINCENT. : Opera sive originum juris civilis 

libri III quibus accedunt de romano imperio liber singu- 
laris ejusque orationes et opuscula latina. Recensuit et 
adnotationibus auxit Gottfr. Mascovius. Lipsiæ 1737. 
4. Lbk. 

1297. HAMBERGERUS, LAUR. ANDR. : Opuscula ad elegantiorem 

jurisprudentiam pertinentia tam edita quam inedita. 
Quædam de jurisprudentia Q. Horatii Fl. Præfatus est 
Jo. Ge. Estor. Jenæ et Lipsiæ 1740. Vb. 

1298. VAN BINKERSHOEK, CORNEL.: Opera omnia, in quibus 

multa ex Romano veteri, nec non ex gentium et publico 
universali etiamque Hollandiæ cum publico tum privato 
Jure capita etc. Ed. B. Phil. Vicat. i — 2. Coloniæ 
AUobrog. 1 76 1. I Bd. F. Lb. 

1299. THIBAUT, A. FR. JUSTUS: Versuche iiber einzelne Theile 

der Theorie des Rechts. 2te verb. Ausg. i — 2. Jena 
1817. 2 Bd. Vb. 

1300. STRUVIUS, BURC. GOTTH.: Bibliotheca juris selecta 

secundum ordinem literarium disp. et ad singulas juris 122 JURISPRUDENTS. 

partes directa. Accessit Bibi. selectissima etc. Emend. 
et locupl. Chr. GoTTL. Buder. Edit. VII. Jenæ 1745. Pgb. 

1301. BOEHMER, JUST. HENNING.: Introductio in jus Dige- 

storum sensum pariter ae usum hodiernum singularum 
doctrinarum exhibens. Acc. tituli de verborum, signi- 
ficatione cum duplici indice. [1704.] Edit. IX emend. 
Halæ Magdeburg. 1756. 3 Bd. Vbk. 

1 302. HEINECCIUS, JO. GOTTL. : Elementa juris civilis secundum 

ordinem Pandectarum etc. [1725.] Edit. IV. auct. et 
emendat. Amstelæd. 1740. Vb. Luxdorph, 

1303. — Editio novissima auctior et emend, Giessæ 1767. Lbk. 

1304. — Dictata ad Elementa juris civilis secundum ordinem 

Institutionum adomata. Berolini 1744. Vb. 

1305. — Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem 

Institutionum. Acced. Jo. Chr. Gottl. Heineccius: 
Commentarius de vita, fatis ae scriptis beati parentis. 
[1765.] Edit nova auct. emendat. Vratislav. 1789. Vb. 

1306. HOPFNER, L. JUL. FR.: Theoretisch-practischer Commentar 

iiber die Heineccischen Institutionen nach deren neuesten 
Ausgabe. [1783.I 7te Aufl. mit Anm. u. Zusåtzen von 
A. D. Weber. Frankf. ad M. 1803. 4. Vb. 

1307. Samme Bog. Vb. 

1308. WALDECK, JO. P.r Institutiones juris civilis Heineccianæ 

emendatæ atque reformatæ. [1788.] Edit. IV. passim 
emendata. Gottingæ 1806. Vb. 

1 309. Samme Bog. Vb. 

1 310. HUGO: Lehrbuch eines civilistischen Cursus. i. Lehrbuch 

der juristischen Encyclopædie, zum erst'en mundlichen 
Unterrichte. Berlin 1792. Sth. 2. Lehrbuch des 
Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts. 
2ter ganz von neuem ausgearb. Versuch. Berlin 1799. Sth. 
3. Lehrbuch der Geschichte des romischen Rechts 
bis auf Justinian. Abth. i — 2. lote sehr verånderte Aufl. 
Berlin 1826. 2 Bd. Vbk. 4. Lehrbuch des heutigen 
romischen Rechts. 2ter ganz von neuem ausgearb. Ver- 
such. Berlin 1799. Sth. 6. Lehrbuch der Geschichte 
des romischen Rechts seit Justinian oder der juristischen 
u. meist civilistischen gelehrten Geschichte. 2ter sehr 
verånderte Versuch. Berlin 181 8. Vb. 7. Erster Ver- 
such einer Chrestomathie von Beweisstellen fiir das heutige 
romische Recht. Berlin 1802. Vb. 7 Bd. 5. Bind 
mangler. Romerret. 123 

1311. HUGO: Lehrbuch eines civilistischen Cursus. i — 2. 2ter 
ganz von neum ausgearb. Versuch. Berlin 1799. i Bd. Vb. 

1512. — — I. 7te verm. u. verb. Ausg. Berlin 1823. Sth. 

151 3. — — 2. 4te sehr verånderte Ausg. Berlin 18 19. Sth. 

1 3 14. THIBAUT, A. FR. JUSTUS: System des Pandekten-Rechts. 

[1803.] 6te verm. u. verb. Ausg. i — 2. Jena 1823. 
2 Bd. Vbk. 

1315. SEIDENSTICKERJOH.ANT.LUD.: Entwurf eines Systems 

des Pandectenrechts zu Vorlesungen. Jena 1807. Pb. 

1 316. HUFELAND, GOTTL.: Pandectencompendium ofler Lehr- 

buch des Civilrechts. istes Heft. Einleitung und all- 
gemeiner Theil. Giessen 1807. Sth. 

1317. KONOPAK, C. G.: Die Institutionen des romischen Privat- 

rechts als Grundlage zu Vorlesungen. [1807.] 2te verm. 
u. verb. Ausg. Jena 1824. Vb. 

1 3 18. MACKELDEY, FERD.: Lehrbuch des heutigen romischen 

Rechts. I — 2. 8te sehr verb. und verm. Ausg. Giessen 
1829. Vbk. 

1 319. — 9te sehr verb. und verm. Ausg. Giessen 1831. Vbk. 

1320. BRINKMANNUS, H. R.: Institutiones Juris Romani. In 

usum prælectionum nova ratione. [1818.] Edit. IL 
Slesvici 1822. Vb. 

1 321. PERNICE, L.: Geschichte, Alterthiimer und Institutionen 

des romischen Rechts im Grundrisse. [1821.] 2te 
umgearb. und mit einer Chrestomathie verm. Aufl. 
Halle 1824. Vb. 

1322. Institutiones Juris Romani privati in usum prælectionum 

academicarum vulgatæ etc. Auct. L. A. Warnkoenig. 
Edit. III penitus retractata et ordine ad Gaji et Justiniani 
Institutiones proxime accedente adornata. Bonnæ 1834. 
2 Bd. Vb. 

1323. V. WENING INGENHEIM, J. N.: Lehrbuch des gemeinen 

Civilrechtes, nach Heise's Grundrisz eines Systems des 
gemeinen Civil-Rechts zum Behufe von Pandekten- Vorle- 
sungen. [1822.] 5te Aufl. besorgt durch Joh. Adam 
Fritz, i — 3. Miinchen 1837 — 38. 3 Bd. Vbk. 

1324. BURCHARDI, G. CHR.: Grundzuge des Rechtssystems der 

Romer aus ihren Begriffen von offentlichem- und Privat- 
recht. Angehångt ist eine Abhandlung iiber die Beschrånck- 
ungen des Intestat-Erbrechts der Weiber etc. von M. J. 
EuLER. Bonn 1822. Vb. 1 24 JURISPRUDENTS. 

1325. MUHLENBRUCH, CHR. FR.: Doctrina Pandectarum, scho- 

larum in usum. i — 3. [1823.] Edit. HI. multo auctior 
et emendatior. Halis Saxon. 1830 — 31. 3 Bd. Vb. 

1 326. — Lehrbuch des Pandecten-Rechts nach der Doctrina Pandec- 

tarum deutsch bearb., 4te verb. Aufl. herausgegeben von 
O. C. von Madai. i — 3. Halle 1844. 3 Bd. Vb. 

1327. WARNKOENIG, L. A.: Commentarii Juris Romani privati. 

Ad exemplum optimorum compendiorum adomati. In 
usum academ. prælectionum. i — 3. Leodii 1825 — 29. 
3 Bd. Vb. 

1328. HAUBOLD, CHR. GOTTL.: Institutionum Juris Romani 

privati historico-dogmaticarum Lineamenta observationibus 
maxime litterariis distincta. In usum prælectionum denuo 
adumbravit et legum XII tabularum nec non ediai præ- 
toris atque ædilitii sententias integras etc. adjecit. Post 
mortem auctoris ed. C. Edv. Otto. Lipsiæ 1826. 
2 Bd. Vb. 

1329. ROSSBERGER, W. M.: System des gemeinen Civilrechts 

im Grundrisse zum Behuf der Pandekten-Vorlesungen. 
Berlin 1826. Pb. 

1330. SCHWEPPE, ALBR.: Das romische Privatrecht in seiner 

heutigen Anwendung. 4te verm. und als Handbuch 
bearb. Ausg. i — 5. Nach des Verfassers Tode fort- 
gesetzt von W. Mejer. Gottingen 1828 — 33. 5 Bd. Pb. 

1 33 1. Samme Værk. i., 3. og 5. Bd. 3 Bd. Vb. 

1332. Samme Værk. i. og 2. Bd. 2 Bd. Vb. 

1333. LANG, JOH. JAG.: Lehrbuch des Justinianisch romischen 

Rechts zum Gebrauche bei Institutionen-Vorlesungen. 
[1830.] 2te verb. Ausg. Stuttgan und Tiibingen 1837. Vbk. 

1334. SCHILLING, FR. A.: Lehrbuch fiir Institutionen und Ge- 

schichte des romischen Privatrechts. 2ter Band: Die 
Institutionen in Verbindung mit der innern Rechts- 
geschichte, und zwar den allgemeinen Theil und das 
Sachenrecht enthaltend. Lpz. 1837. Vbk. 

1335. Sammlung der im Lehrbuche des heutigen romischen Rechts 

von Mackeldey citirten Belegstellen. Herausgegeben von 
L. Hermann, i — 2. Gieszen 1832. 2 Bd. Vbk. 

1336. MACKELDEY, FERD. : Excurse uber einzelne Rechtsmaterien. 

Bonn 1835. 4. P. Ub. [Statt handschriftlicher Mittheilung 
gedruckt.] 

1337. BANG, P. G.: Lærebog i de til den romerske private Ret hen- 

hørende Discipliner. I — 2, i.H. Kbh.1833 — 35. 3Bd. Sth. Romerret. 125 

1338. PUCHTA, G. FR. : Lehrbuch der Pandekten. Lpz. 1838. Vbk. 

1339. — 7te verm. Aufl. Nach dem Tode des Verfassers besorgt 

von A. Rudorff. Lpz. 1853. Vb. 

1540. vo\ SAVIGNY, FR. C: System des heutigen romischen 
Rechts. I — 8. Berlin 1840 — 49. 5 Bd. Vbk. Ind- 
bundet sammen med 5te Bind er: Fr. C. von Savigny: 
Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung und Rechts- 
wissenschaft. 3te Aufl. Heidelberg 1840. 

1341. HEUSER, O. L.: Sachen- u. Quellen-Register zu Savigny's 

System des heutigen romischen Rechts. Berlin 1 85 1. Vb. 

1342. PUCHTA, G. F.: Cursus der Institutionen, i — 2. [1841.J 

2te verb. Aufl. Lpz. 1845 — 4^- ^ K^- Vb. 

1343. — — I — 2. 5te neu verm. Aufl. 3. 4te verm. Aufl. 

Nach dem Tode des Verfassers besorgt von A. Rudorff. 
Lpz. 1856 — 57. 3 Bd. Ub. 

1344. BUCHARDI, G. CHR.: Lehrbuch des romischen Rechts. 

I — 2. Stuttgart 1841 — 43. 2 Bd. Ub. 

1345. — I — 2. 2te Ausg. Stuttg. 1854. 3 Bd. Vbk. 

1346. THIBAUT, A. FR. JUSTUS: Lehrbuch der Geschichte u. 

Institutionen des romischen Rechtes. Hermeneutik u. 
Kritik des romischen Rechtes. Nach des Verfassers Tode 
herausgegeben von C. Julius Guyet. Berlin 1842. Vb. 

1347. HALL, C. C.: Lærebog i den romerske Privatret til Brug 

ved Forelæsninger. Kbh. 185 1. Vbk. 

1348. STRYKIUS, SAM.: Tractatus de successione ab intestato in 

3U0 non tantum ordinaria in AUodiis et Feudis succe- 
endi ratio, sed et extraordinariæ illæ successiones etc. 
Francofuni ad Oderam 1687. P^- 4- Pgb. 
b. — Prælectiones Viadrinæ de cautelis contractuum necessariis 
revisæ, exemplis contractuum declaratæ etc. Acces. Index. 
Francofurti ad Viadrum [1684]. 4. Pgb. 

1349. SCHLEGEL, JOH. FR. GUIL.: De discrimine inter posses- 

sionem bonæ et malæ fidei ejusque effectu civili secun- 
dum juris romani principia. Havniæ 1790. Disp. Vb. 

b. HAMMELEF, ERICUS: De liberos legitimandi modis etc. 
Kiliæ 1797. 

c. HORNEMANN, MATTH. HASTRUP: De analogia juris etc. 
Havn. 1 8 1 5 . 

1350. VON SAVIGNY, FR. C.: Das Recht des Besitzes. Eine 

civilistische Abhandlung. [1803.] 6te verm. und verb. 
Aufl. Giessen 1837. Vbk. 126 Jl RISPRUDEXTS. 

1 35 1. RATJEN, HENNING: De mora secundum Juris Romani 

principia. Commentatio I. Kiliæ 1824. P. 4. Sth. 

1352. OLSEN, F. C: De legis actionibus. Particula I. Hauniæ 

1825. Disp. P. H. 

1353. Samme Bog. Ub. 

1354. HUNGER, JOH. FR.: Das romische Erbrecht. Erlan^en 

1834. Vb. ALMINDELIG STRAFFERET OG STRAFFEPROCES. 

1355. Bibliothek fiir die peinliche Rechtswissenschaft und Gesetz- 

kunde. Herausgegeb. von L. Harscher von Almendingen, 
K. Grolman, P. Joh. Ans. Feuerbach. 2ter Bd. Got- 
tingen 1800. Pb. 

1356. Bibliothek des peinlichen Rechts, der peinlichen Gesetzgebung 

und Gesetzkunde. Fiir theoretische und praktische 
Rechtsgelehrte. Herausgegeb. von H. von Almendingen, 
P. J. A. Feuerbach, K. Grolman, ister Theil. Giesen 
1804. Sth. 

1357. Magazin des Criminalrechts. Herausgegeb. von J. R. Grosse. 

istes Heft. Marburg 1804. Ub. 

1358. REITZER, CHR.: De obligatione sontium ad subeundam 

poenam dissertatio. Hafniæ 1693. Disp. P. 4. Ub. 

1359. KLEINSCHROD, GALLUS ALO YS : Systematische Entwicke- 

lung der Grundbegriffe u. Grundwahrheiten des pein- 
lichen Rechts nach der Natur der Sache und der positiven 
Gesetzgebung. i — 3. Erlangen 1794 — 96. Zusåtze und 
Ver besser ungen. Erlanjgen 1799. 4 Bd. Vb. 

1360. FEUERBACH, P. JOH. ANSELM: Revision der Grundsatze 

und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts. i. 
Erfurt 1799. 2. Chemnitz 1800. 2 Bd. Vb. 

1 36 1. — Ueber die Strafe als Sicherungsmittel vor kunftigen 

Beleidigungen des Verbrechers. Nebst einer nåheren 
Priifting der Kleinischen Strafrechtstheorie. AIs Anhang 
zu der Revision des peinlichen Rechts. Chemnitz 
1800. Sth. 

1362. ZACHARIÅ, K. SALOMO: Anfangsgrunde des philosophi- 

schen Criminal-Rechtes. Mit einem Anhange uber die 
juristische Vertheidigungskunst. Lpz. 1805. Stli. Almindelig Strafferet. 127 

363. VON BOTHMER, ALEX.: Der Begriff der Strafe. Berlin 

1808. Pb. 

364. MITTERMAIER, C. J. A.: Ueber die Grundfehler der Be- 

handlung des Criminalrechts in Lehr- und Strafgesetz- 
biichern. Bonn 18 19. Ub. 

365. ROSSI, M. P.: Traité de droit pénal. i — 3. Paris, Geneve 

1829. 3 Bd. Ub. 

366. GRUNER, JUSTUS: Versuch uber Strafen. In vorziiglicher 

Hinsicht auf Todes- und Gefångnissstrafen. Nebst einer, 
aus dem Englischen angehångten Nachricht iiber die 
Strafgesetze und Gefiingnisse Pennsylvaniens. Gottingen 
1799. Sth. 

367. Ueber das Verbrechen geheim zu seyn und die Strafbarkeit 

desselben. Ein Beitrag zum Staats- und Kriminalrechte. 
Chemnitz 1801. Pb. 

368. WITZEL, C.: Kurze Erorterung des Unterschieds zwischen 

unterstandenen, angefangenen und vollendeten Verbrechen 
und deren Strafen. Jena 1808. Pb. 

369. MAREZOLL, TH.: Ueber die biirgerliche Ehre, ihre ganz- 

Hche Entziehung und theilweise Schmålerung. Eine 
historisch-dogmatische Abhandlung. Giessen 1824. Sth. 

370. SVERDRUP, W. B. F. P.: Dødsstraffens Uretmæssighed vist 

og A. S. Ørsteds Grunde for dens Retmæssighed prøvede. 
Christiania, Kbh. 1836. Ub. 

371. GIESSING, H. P.: Om Deponationscolonier og Dødsstraffe 

tilligemed en historisk Fremstilling af den første danske 
Sydhavshvalfangerexpedition. Kbh. 1841. Sth. 

372. DUCPETIAUX, ÉD.: La auestion de la peine de mort 

envisagée dans son actualité. Bruxelles 1865. P. Ub. 

373. FEUERBACH, P. JOH. ANSELM: Betrachtungen iiber das 

Geschwornen-Gericht. Landshut 181 3. Sth. 

374. PAALZOW: Ueber deutsche Gesetzbucher und den Inauisi- 

tions-Prozess imgl. iiber das offentliche gerichtliche 
Verfahren und iiber die Geschwornengerichte. Berlin 

1818. Vb. 

375- FEUERBACH [ANS.]: Erklårung uber seine angeblich geån- 
derte Ueberzeugung in Ansehung der Geschworne- 
Gerichte. Jena 181 9. P. Ub. Særtryk. 

376. VON SPARRE-WANGENSTEIN, C. J.: Ueber Geschwornen- 
Gerichte und das Verfahren in peinlichen Sachen. Lpz. 

1819. Ub. 128 JURISPRUDENTS. 

1377. Merkwiirdige Urtheile neuerer franzosischer Rechtsgelehrten 

iiber Geschwornen-Gerichte und franzosische Criminal- 
justiz iiberhaupt; gesammlet von einem deutschen Rechts- 
gelehrten. Berlin 181 9. Ub. 

1378. ZENTNER, J.: Das Geschwornengericht mit Oeffentlichkeit 

und Miindlichkeit im Gerichtsverfahren in besonderer 
Riicksicht auf den Strafprozesz. Freiburg 1830. Vbk. 

1379. MITTERMAIER, C. J.: Die Mundlichkeit, das Anklage- 

prinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschwornengericht 
in ihrer Durchfuhrung in den verschiedenen Gesetz- 
gebungen etc. Stuttgart u. Tiibingen 1845. Ub. 

1380. Samme Bog. Ub. 

1 381. MICHELSEN, A. L. J.: Ueber die Genesis der Jury. Eine 

germanistische Untersuchung. Lpz. 1847. Ub. ALMINDELIG KIRKERET. 

1 382. WALTER, FERD. : Fontes juris ecclesiastici antiqui et hodierni. 

Bonnæ 1862. Ub. 

1383. Geschichte des kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des 

falschen Isidorus. Halle 1778. Vb. 

1384. VON SCHULTE, JOH. FR.: Die Geschichte der Quellen 

und Litteratur des canonischen Rechts von Gratian bis 
auf die Gegenwart. 3 Bånder, i. Die Geschichte der 
Quellen u. Literatur des canonischen Rechts von Gratian 
bis auf Papst Gregor IX. Stuttgart 1875. Ub. 

1385. Canones ss. apostolorum, conciliorum generalium et provin- 

cialium: Sanctorum patrum epistolæ canonicæ, quibus 
præfixus est Photii Constantinopol. patriarchæNomocanon. 
Omnia commentariis-THEODORi Balsamonis explicata et de 
Græcis conversa Gentiano Herveto interprete. E Bibi. 
Jo. Tilii. Acces, hac editione græcus textus ex codicibus 
manuser, erutus etc. Lutetiæ Paris. 1620. F. Lbk. 

1386. PHOTII patriarchæ Constantinopolit. : Nomocanonus, sive 

ex legibus et canonibus compositum Opus; una cuni 
annott. Theodori Balsamonis ex Bonifacii Amerbachii 
libraria Henrici Agylæi auspiciis in Latin, deduct. 
Basileæ 1561. F. Pgb. 

1387. Corpus juris canonici emendatum et notis illustr, Gregorii 

AlII. jussu edit. Indicibus variis et novis, appendice Almindelig Kirkeret. 129 

Pauli LaNCELom adauct. Acces, loci communes uberrimi. 
Lugduni 1614. 4. Pgb. 

1588. — Edit. denuo a mendis purgata. Coloniæ Munatianæ 

1670. 4, Pgb. 

1589. — editum a Petr. et Franc. Pithoeo, ad veteres codices 

manuser, restitutum, et notis illustr. i — 2. Parisiis. 
1695. 2 B^- 4- Lbk. Foss, 

1590. ROSSHIRT, CONR. FRANC: Manuale latinitatis juris 

canonici rerum moralium et theologicarum, brevissimis 
annotationibus et probationibus instructum. Scaphusiæ 
1862. Ub. 

i?9i. BOEHMERUS, JUST. HENNINGIUS: Jus ecclesiasticum 
protestantium usum hodiernum juris canonici juxta 
seriem decretalium ostendens et ipsis rerum argumentis 
illustrans, i — 2. Edit. IV. corr. 3 — 4. Edit. III. corr. 
5. Edit. I. Halæ Magdeburg. 1736 — 43. Pt. 5 Bd. 4. Lb. 

1392. THOMASIUS, CHR.: Vollståndige Erlåuterung der Kirchen- 

Rechts-Gelahrtheit oder griindliche Abhandlung vom 
Verhåltnisz der Religion gegen den Staat iiber Sam. 
PufFendorff, de habitu religionis christianæ ad vitam 
civilem mitgetheilet von A. R. J. B. i — 2. Franckf. u. 
Lpz. 1738. 4. Pb. 

1393. [HEDEGAARD, C. D.j: Forsøg til en almindelig Kirke-Ret 

eller dansk juridisk Afhandl, om Kirkens Ret i Alminde- 
lighed saavidt samme kan udledes af alm. Begreb og 
Grunde uddraget af Joach. G. Daries: Elementa juris 
ecclesiastici universalis som en Forberedelse til et Jus 
ecclesiast. partic. Danicum. Kbh. 1763. P. Pb. 

1394. WALTER, FERD.: Lehrbuch des Kirchenrechts mit Beriick- 

sichtigung der neuesten Verhåltnisze. Bonn 1822. Vb. 

1395. ESCHENMAYER, C. A.: Grundlinien zu einem allgemeinen 

kanonischen Recht. Tiibingen 1825. Sth. 

1396. RICHTER, AEM. L.: Lehrbuch des katholischen und evan- 

gelischen Kirchenrechts mit besonderer Riicksicht auf 
deutsche Zustande. iste Abth.: Die allgemeinen Lehren. 
Die Quellen des Kirchenrechts. Die Verfassung der 
katholischen Kirche. Lpz. 1841. Ub. 

1397. Samme Bog. 4te verb. umgearb. Aufl. Lpz. 1853. Ub. 

1398. HOLLMANN, K. DIETR.: Urspriinge der Kirchenverfassung 

des Mittelalters. Bonn 1831. Vb. 

1399. I^i^ neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchen- 

verfassung in Aktenstiicken und åchten Notizen von 

BæUOTHECA WEGENERIANA. I. Q 1 30 JURISPRUDENTS. 

dem Emser Congresz, dem Frankfurter Verein und der 
preuszischen Uebereinkunft. Stuttgart 1821. Pb. m. Sh. 

1400. Dr. F.*: Eine långst entschiedene Frage iiber die obersten 

Episkopalrechte der protestantischen Kirche von neuem 
erortert. Niimberg 1823. Ub. 

1 40 1. RUDEL BACH, A. G.: Den evangeliske Kirkeforfetnings 

Oprindelse og Princip, dens Udartning og dens mulige 
Gjenreisning fornemmelig i Danmark. Et udførligt kirke- 
retligt og kirkehistorisk Votum for virkelig Religions- 
frihed. Kbh. 1849. Sth. 

1402. KOLDERUP.ROSENVINGE, J. L. A.: Om Kirkebestyrelse, 

Kirkeforfatning og Kirkens Ejendomsret. Kbh. 1850. Ub. 

1403. WANDALINUS, JOH.: De antistitum Ecclesiæ evangelicæ 

orthodoxæ legitima vocatione et ordinatione. Item de 
sangvinis et suffocatorum animalium esu, inter Christianos 
haud illicito. Hafhiæ 1675. Disp. 4. Pb. 

1404. RUDELBACH, A. G.: Om Sognebaandet og om Ordina- 

tionens Væsen og Betydning. En kirkehistorisk-kirkeretlig 
og dogmatisk Undersøgelse. Kbh. 1852. Ub. 

1405. ARCT ANDER, NIC. LAUR.: De excommunicatione eccle- 

siastica tractatus, scholasticæ juventuti Viburgi propositus. 
[Hafhiæ] 1608. Vb. 
b. — Precationes aliquot ministrorum verbi ex sacris scripturis 
compositæ. Havn. 1599. 

1406. Historische Abhandlung von den Ehegesetzen und den 

verbotenen Ehen. Biitzow u. Wismar 1761. Vb. 

1407. POPP, FR.: Uber Ehescheidung. Fur gebildete Leser aps 

allen Standen. Amberg u. Sulzbach 1800. Vb. 

1408. RUDELBACH, A. G.: Om det borgerlige Ægteskab. Bidrag 

til en alsidig, upartisk Bedømmelse af denne Institution, 
nærmest fra Kirlkens Standpunkt. Kbh, 1851. Ub. ITALIENSK RET. 

1409. Codice civile per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. 

Torino 1838. Ub. 

1 4 10. Codice penale per gli Stati di S. M. il re di Sardegna. 

Torino 1844. Ub. 

141 1. Codice per lo regno delle due Sicilie, Part. L: Leggi ciwli. 

Edizione uffiziale IX. Part. II. : Leggi penali. Ed. uffiz. II. Fransk Ret. 131 

Part. IIL: Leggi della procedura ne' gjudizj civili. Ed. 
uffiz. VI. Part. IV.: Leggi della procedura ne' gjudizj 
penali. Ed. uffiz. II. Part. V.: Leggi di eccezione per 
gli affari di commercio. Ed. uffiz. IV. Napoli 1819 — 34. 
S Bd. Ub. FRANSK RET. 

1412. WARNKCENIG, L. A. u. L. STEIN: Franzosische StaatS' 

und Rechtsgeschichte. i — 3. Basel 1846 — 1848. T. 
3 Bd. Ub. 

141 3. Frankreichs neues Gesetzbuch von Verbrechen und Strafen. 

Ausgefertiget den 3ten Brumaire im 4. Jahre der Republik. 
[1796.] Aus dem Franz, mit Anm. ubers. Lpz. 1798. Sth. 

1414. Abrégé méthodique des lois civiles et du droit commun de 

la France. Part. I — III. (lére Suite.) Paris 1803 — 05. 
2 Bd. Vbk. 

141 5. Les cinq codes de Tempire fran^ais. Code Napoleon, C. de 

procedure civile, C. de commerce, C. d'instruction crimi- 
nelle, C. pénal. Réunis en un seul volume. Suivis des 
tarifs des frais et dépens etc. 2me edition augmentée. 
Paris 1 8 12. Pt. af Napoleon. Lb. 

1416. Les six codes avec indication de leurs dispositions corréla- 

tives. Augmentés de la chartre constitutionnelle etc. 
Paris 1828. Lbk. 

1 417. Les codes fran^ais coUationés sur les textes officiels contenant 

en outre la chartre constitutionnelle etc. Annotés de la 
conférence des articles des codes entre eux et de notes 
dans lesquelles on rapporte les lois etc. par Bourguignon. 
Nouvelle edition. Paris 1838. Vb. 

141 8. Codes de la législation frangaise, ouvrage contenant le cinq 

codes ordinaires avec les textes des lois etc. des codes 
spéciaux etc. Une corrélation exacte des articles des 
codes, et des tables chronologique et alphabétique par 
Napoleon Bacqua. Paris 1841. Vbk. 

141 9. Code civil ou recueil des lois qui le composent; avec les 

discours etc. i — 6. Paris 1806. 6 Bel. Vb. 

1420. Napoleons I. biirgerliches Gesetzbuch. Nach der neuesten 

officiellen Originalausgabe und den dekretirten Abånder- 
ungen vom 3. Sept. 1807 verdeutscht mit Anm. auch 
einem vollståndigen Wort- u. Sachregister. Herausgegeben 
von K. L. M. Moller. Lpz. 1808. Vb. 

9* 132 JURISPRUDENTS. 

1 42 1. Napoleons I. biirgerliches Gesetzbuch. Nach der neuesten 

officiellen Ausgabe verdeutscht etc. herausgegeben von 
Chr. D. Erhard. Dessau u. Lpz. 1808. Vb. 

1422. Code de procedure civile avec les exposés des motifs etc. 

suivi d'une table alphabétique des matiéres. 2. edition. 
Conforme å celle imprimée par ordre du Corps législatif. 
Paris i8oé. Ub. 

1423. Napoleons I. btirgerliche Gerichtsordnung. Nach der neuesten 

officiellen Ausgabe verdeutscht mit Anm. auch einem 
vollstandigen Wort- u. Sachregister. Herausgegeben von 
K. L. M. Moller. Lpz. 1808. 

1424. Code du commerce suivi d'une table alphabétique et des 

matiéres. Leipsic 1807. Vb. 

142J. Codex des franzosischen Criminalprozesses, iibersetzt nach 
der offiziellen Ausgabe von F. C. Flaxland. Strasburg 
u. Paris 1809. Pb. 

1426. Code pénal précédé de la loi sur T administration de la 

justice et Torganisation des tribunaux suivi d'une uble 
analytique. 2. edition entiérement conforme a Tédition 
officielle. Lpz. 181 1. Vb. 

1427. Pdnal-Codex oder Gesetzbuch der Verbrechen und Strafen 

iibersetzt nach der offiziellen Ausgabe von F. C. Flaxlakd. 
Strasburg u. Paris 1810. Ub. 

1428. Napoleons peinliches und Polizey-Strafgesetzbuch. Nach der 

Original-Ausgabe iibersetzt, mit einer Einleitung und 
Bemerkungen von Th. Hartleben. Frankf. a. Main 
181 1. 4. Vb. 

1429. LASSAULX. Ueber das neue Civil-Recht der Franzosen 

riicksichtlich auf dessen Abweichungen von dem gemeinen 
Recht und der vorigen franzosischen Gesetzgebung. iste 
Abth. Koblenz i8oé. Sth. 

1430. DABELOW, CHRISTOPH. CHR. : Ausfiihrlicher theoretisch- 

practischer Kommentar iiber den Code Napoleon. (Nebst 
einem Anhange die Abweichungen des westphålischen 
Rechts betrefltend von Dryander.) i — 2. Lpz. 1810. 
2 Bd. 4. Vb. 

143 1. [LOCRÉ]: La législation civile, commerciale et criminelle de 

la France ou commentaire et complément des codes 
fran^ais. Prospectus et idée de ce livre, 1826. P. 
Ub. Udsnit. 

1432. TOULLIER, C. B. M.: Le droit civil fran^ais suivant Tordre 

du code. Ouvrage dans lequel on a taché de réunir la Fransk Ret. 133 

théorie å la pratiaue. Continué et complété par J. B. 
Du VERGIER. [ 1 8 1 1 . J éiéme édit. i — 7 . Paris [ 1 846 — 49]. 
7 Bd. Vbk. 

1433. MARCADÉ, V. Elémens du droit civil frangais ou explica- 

tion méthodique du code civil accompagnée de la critique 
des auteurs et de la jurisprudence etc. 3iéme Edition, 
revue et corrigée. T. 3. T. 4. Paris 1847, 1849. 

2 Bd. Vb. 

1434. — Explication théorique et pratique du code Napoleon 

contenant l'analyse critique des auteurs et de la juris- 
prudence etc. 5iéme Edition augmentée^ Tome 6. 
Paris 1852. Vb. 

1435. — Explication du tit. XX., LIV., HI. du code Napoleon 

contenant l'analyse critique des auteurs et de la juris- 

f)rudence ou commentaire-traité théorique et pratique de 
a prescription. Paris 18J4- Ub. 

1436. — Explication théorique et pratique du code Napoleon 

contenant l'analyse critique des auteurs et de la juris- 
prudence etc. Commentaire-traité théorique et pratique 
des priviléges et hypothéques mis en rapport avec la loi 
sur la transcription par P. Pont. Paris 1856 — J9. 

3 Bd. Ub. 

1437. SALCHOW, J. C. D.: Erorterungen iiber das gerichtliche 

Verfahren in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach dem 
neuen franzosischen Rechte. Lpz. 1808. Vb. 

1438. DABELOW, C. C: Das franzosische Civilverfahren nach 

den Gesetzen und den besten franzosischen Schriftstellern 
systematisch bearbeitet und mit Formularen begleitet. 
Halle 1809. Vb. 

1439. BONNIER, ED.: Elements d' organisation judiciaire et de 

procedure civile, i — 2. Paris 1847 — 48. 2 Bd. Ub. 

1440. MASSE, G.: Le droit commercial dans ses rapports avec 

le droit des gens et le droit civil, i — 6. Paris 1844 — 1847. 
6 Bd. Vb. 

1441. Chambre des députés. Session 1835. Rapport fait au nom 

de la commission chargée de Texamen du projet de loi 
sur les faillites et banqueroutes par Renouard. [Paris] 
1835. Ub. Udsnit. 

1442. CHANTAGREL, M. J. : Manuel de droit criminel (code pénal 

et instruction criminelle). Paris 1858. Vb. 1 34 JURISPRUDENTS. 

1443. LEUNING, C: Om Forundersøgelsen i criminelle Sager 

efter fransk og engelsk Ret. En Indberetning til det 
juridiske Facultet. Kbh. 1853. Ub. 

1444. — Anklage, Hovedforhandling og Bevislære i criminelle 

Sager efter fransk og engelsk Ret. En Beretning til det 
juridiske Facultet. Kbh. 1854. Ub. 

1445. BROUTTA, A. F. E.: Cours de droit militaire. Paris 

1838. Vbk. 

1446. DELAMARE: Traité de la police, oii Ton trouvera Thistoire 

de son etablissement, etc. On y a joint un description 
historique et topographique de Paris. 2. edition aug- 
mentée. i — 4. Amsterdam 1729. 4 Bd. Lbk. Bernstorff, ENGELSK RET. 

1447. PHILLIPS, G.: Versuch einer Darstellung der Geschichte 

des Angelsåchsischen Rechts. Gottingen 1825. Pb. 

1448. — Englische Reichs- u. Rechtsgeschichte seit der Ankunft 

der Normannen 1066. i — 2. Berlin 1827— 28. 2 Bd. Pb. 

1449. Leges anglo-saxonicæ ecclesiasticæ et civiles. Acced. leges 

Edvardi latinæ, Guilielmi conquestoris gallo-normannicæ 
et Henrici I. latinæ. Subj. Henr. Spelmanni Codex 
legum veterum statutorum regni Angliæ, quæ ab ingressu 
Guilielmi I. usque ad annum nonum Henr. IH. edita sunt. 
Toti operi præmit. Diss. Guil. Nicolsoni de jure feudali 
veterum Saxonum. Gum Codd. Mss. contulit etc. Dav. 
WiLKiNS. Londini 172 1. F. Lb. 

14JO. Die Gesetze der Angelsachsen. In der Ursprache mit 
Uebersetzung, Erlåuterungen und einem antiquarischen 
Glossar, herausgegeben von Reinhold Schmid. 2te voUig 
umgearb. u. verm. Aufl. Lpz. 1858. Ub. 

145 1. DREYER, JO. C. H.: De usu genuino juris anglo-saxonici 

in explicando jure cimbrico et saxonico liber singularis. 
Kilonii 1747. 4. Lb. 

1452. Legum regis Canuti magni auas Anglis olim dedit versionem 

antiquam latinam ex codice Colbertino cum textu anglo- 
saxonico ed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge. Havniæ 
1826. UPr. 4. Pb. 

1453. Samme Bog. Ub. Engelsk Ret. 135 

1434. Institutiones juris anglicani ad methodum et seriem institu- 
tionura imperialium compositæ et digestæ etc. Authore 
Jo. CowELLO. Cum duplici indice. Oxoniæ 1676. Vbk. 

1455. BLACKSTONE, W.: Handbuch des englischen Rechts im 

Auszuge und mit Hinzufugung der neueren Gesetze und 
Entscheidungen von John. Gifford. Aus dem Englischen 
von H. F. C. CoLDiTz. Mit einer Vorrede begleitet von 
N. Falck, i — 2. Schleswig 1822 — 23. 2 Bd. Ub. 

1456. The common law procedure aet, 1860, with practical notes 

and an introduction by J. Stephen. London i8éo. Shb. 

1457. The law of Bills of exchange, promissory notes, bank-notes 

and insurances, containing all the Statutes, Cases at large 
etc. by T. Gunningham. 2. Edit. corrected, with addi- 
tion etc. London 1761. Lbk. 

1458. JACOBSEN, FR. JOH.: Umrisz des englischen Wechsel- 

rechtes. Herausgegeben mit Entscheidungen iiber Wechsel- 
rechts-Fålle in Hamburg und Altona. Altona 1821. Sth. 

1459. STEPHEN, H. J.: Handbuch des englischen Strafrechts und 

Strafverfahrens. Aus dem englischen iibersetzt von Ernst 
MChry. Gottingen 1843. ^b. 

1460. DEARSLY, H. R.: Criminal Process, or a view of the 

whole proceedings taken in criminal prosecutions from 
arrest to judgment and execution. London 1853. Pb. HOLLANDSK RET. 

1461. Lex Frisionum, edente K. de Richthofen, repetita curis 

societatis Frisiacæ. Accedit recensio B. J. Lintelo de 
Geer. Leovardiæ 1866. Sth. 

1462. Jurisprudentia frisica, of friesche Regtkennis. Een Hand- 

schrift uit de vijftiende eeuw. Door Montanus Hettema. 
I — 3. Leeuwarden 1834 — 35. 3 Bd. Sth. SCHWEIZISK RET. 

1463. SCHNELL, S. L.: Gesetzbuch iiber das gerichtliche Ver- 

fahren in Civil-Rechtssachen fiir die Stadt und Republik 
Bern mit erklårenden Anmerkungen. Bern 1822. Vb. 

1464. Criminalgesezbuch fur den Canton Basel. Basel 1821. Pb. 136 JURISPRUDENTS. 

TYDSK RET. 

ALMINDELIG TYDSK RET. 
RETSHISTORIE. 

1465. COSTA, ETHBIN HEINR.: Bibliographie der deutschen 

Rechtsgeschichte. Braunschw. 1858. Ub. 

1466. CONRINGIUS, HERM.: De origine juris germanici. Liber 

unus. Edit. II. auct. Acc. opuscula hactenus non edita. 
Helmestadii 1649. 4. Ub. 

1467. HEINECCIUS, JO. GOTTL.: Antiquitates germanicæ juris- 

pnidentiam patriam illustrantes. i — 2. Hafniæ et Lipsiæ 
1772 — 73. 3 Bd. Vb. 

1468. TAFINGER, W. GOTTL.: Encyclopædie und Geschichte 

der Rechte in Teutschland. 2te umgearb. Aufl. Tubingen 
1800. Sth. 

1469. EICHHORN, K. FR.: Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. 

[1808.] 3teAusg. I — 4. Gottingen 1821 — 23. 4 Bd. Vbk. 

1470. GRIMM, JAG.: Deutsche Rechtsalterthumer. [1828.] 2te 

Ausg. Gottingen 1854. Ub. 

1471. ZOEPFL, H.: Deutsche Rechtsgeschichte. [1834.] 3te 

umgearb. verm. und verb. Aufl. Stuttgart 1838. Shb. 

1472. PHILIPPS, GEORGE: Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte 

zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen. [1845.] 
3te stark vermehrte Aufl. Miinchen 1856. Ub. 

1473. WALTER, FERD.: Deutsche Rechtsgeschichte. [1832.] 2te 

sehr vermehrte Ausg. i — 2. Bonn 1837. 2 Bd. Ub. 

1474. SCHULTE, JOH. FRIEDR.: Lehrbuch der deutschen Reichs- 

und Rechtsgeschichte. Stuttgart 1860 — 1861. 3 Bd. Ub. 

1475. GRUPEN, C. V.: Teutsche Alterthiimer zur Erleuterung 

des Siichsischen auch Schwåbischen Land- und Lehn- 
Rechts durch einige Abbildungen etc. Hannover und 
Liineb. 1746. Fig. 4. Vb. 

1476. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Erlåuterung der 

teutschen Rechte und Alterthiimer, wie auch der Critic 
und Historie von Joh. Carl Henr. Dreyer, i — 3. 
Rostock und Wismar 1754 — 1763. 3 Bd. Pb. 

1477. MEYER, NIC.: Commentatio historico-politico-juridica de 

statuis et colossis Rolandinis. Von aen Roland-Såulen. 
Halæ Magdeb. 1739. 4. Ub. Tydsk Ret. 137 

1478. LAURENTIUS, JOH. GOTTL.: Abhandlungen von den 

Kriegsgerichten der alteh Deutschen besonders in An- 
sehung der peinlichen Gerichtsbarkeit von den altesten 
Zeiten an bis zu dem 10. Jahrhunderte. Gotha 1753. Vb. 

1479. HUTTER, KARL: Das Vehmgericht des Mittelalters nach 

seiner Entstehung, Einrichtung, Fortschritten und Unter- 
gang. Historisch untersucht. Lpz. 1793. Vb. 

1480. Samme Bog. Vb. 

1481. LANDAU, G.: Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung 

und ihre Entwickelung. Hamburg 1854. Ub. RETSKILDER. 

1482. Liber legis Salicæ. Glossarium seu interpretatio rerum et 

verborum obscuriorum. Ex Bibliotheca Pr. Pithoei. 
Parisiis 1602. Pb. 

1483. Lex Salica, herausgegeb. von Joh. Merkel. Mit Vorrede 

von Jac. Grimm. Berlin 1850. Sth. 

1484. BARKOW, AUG. FR.: Lex romana Burgundionum. Ex 

jure romano et germanico illustravit. Gryphiswaldiæ 
1826. Vb. 

1485. HELFFERICH, ADOLF: Entstehung und Geschichte des 

Westgothen-Rechts. Berlin 1858. Ub. 

1486. GAUPP, E. TH.: Recht und Verfassung der alten Sachsen. 

In Verbindung mit einer kritischen Ausgabe der Lex 
Saxonum. Breslau 1837. Pb» 

1487. Edicta regum Longobardorum edita opera et studio Caroli 

Baudh a Vesme. Augustæ Taurin. 1846. Ub. 

1488. MERKEL, JOH.: Die Geschichte des Longobardenrechts. 

Als Beitrag zu Savignys Geschichte des Romischen 
Rechts im Mittelalter. Berlin 18 jo. Ub. 

1489. BALUZIUS, STEPH.: Capitularia regum Francorum. Additæ 

sunt Marculfi monachi et aliorum formulæ veteres et 
notæ doctissimorum virorum. i — 2. Parisiis 1677. 
F. Lbk. 

1490. Eykens von Repgow Sachsen-Spiegel oder das såchsische 

Land-Recht in 3 Biichern mit denen åltesten codd. mss. 
zusammen gehalten. Nebst zweyen noch nie gedruckten 
Texten der alten Ober-Såchsischen urspr. Sprache dieses 
Rechts . . . ingl. denen . , . lectionibus variantibus etc. 
mit Register etc. von C. W. Gartnern. Lpz. 1732. F. Lb. 138 JURISPRUDENTS. 

1 49 1. Der Sachsenspiegel oder das sachsische Landrecht nach der 

Berliner Handschrift v. J. 1369. Mit Varianten heraus- 
gegeb. von C. G. Homeyer. Berlin 1827. Ub. 

1492. Der Schwabenspiegel oder schwåbisches Land- und Lehen- 

Rechtbuch nach einer Handschr. v. J. 1287. Herausgegeb. 
von F. L. A. von Lassberg. Mit Vorrede von A. L. 
Reyscher. Tiibingen 1840. Pt. af Udgiveren. Shb. 

1493. SPANGENBERG, ERNST: Beytråge zu den teutschen 

Rechten des Mittelalters vorz. zur Kunde und Kritik 
der altgermanischen Rechtsbiicher und des Sachsen- und 
Schwaben-Spiegels. Halle 1822. T. Paks, 4. Vb. 

1494. Corpus juris germanici antiqui. Ex optimis subsidiis 

coUectum edidit Ferd. Walter, i — 3. Berolini 1824. 
3 Bd. Vb. systematiske behandlinger af den tydske ret. 

1495. HEINECCIUS, JO. GOTTL.: Elementa juris germanici tum 

veteris, tum hodierni. 2. Edit. nova auct. et emend. 
Halæ 1736 — 37. 2 Bd. Lbk. 

1496. HUFELAND, GOTTL.: Institutionen des gesammten posi- 

tiven Rechts oder systematische Encyklopådie der allgem. 
Begriffe aller in Deutschland geltenden Rechte. Jena 
1798. Sth. 

1497. V. REIBNITZ, E. W.: Systematisches Lehrgebaiide des 

gesammten in Deutschl. geltenden gemeinen Rechtes. 
I — 2. Berlin 1824 — 25. 2 Bd. Vb. 

1498. VOLLGRAFF, C.: Vermischte Abhandlungen haupts. in das 

Gebiet des Criminal-, Staats- u. teutschen Privatrechts 
gehorig. i — 2. Marburg 1822 — 23. 2 Bd. Vb. 

1499. KRULL: Teutsches Privatrecht. Landshut 1805. Sth. 

1500. SCHMALZ: Lehrbuch des teutschen Privatrechts, Landrecht 

und Lehnrecht enthaltend. Berlin 181 8. Vb. 

1 501. EICHHORN, C. FR.: Einleitung in das deutsche Privatrecht 

mit Einschlusz des Lehenrechts. Gottingen 1823. Vb. 

1502. MITTERMAIER, C. J. A.: Grundsåtze des gemeinen deut- 

schen Privatrechts mit Einschlusz des Handels-, Wechsel- 
und Seerechts. Landshut 1824. Vb. 

1503. GERBER, C. F.: System des deutschen Privatrechts. )te 

verb. Aufl. Jena 1855. Pb. Tydsk Ret. 139 

1504. GERHARDT, C: Ueber den Unterschied zwischen Servi- 
tuten und Zwangs- und Bann-Gerechtigkeiten. Lpz. 
1807. Sth. 

1)0). HASSE, JOH. CHR.: Beytrag zur Revision der bisherigen 
Theorie von der ehelichen Giitergemeinschaft nach deut- 
schem Privatrecht. Kiel 1808. Vb. 

1506. Samme Bog. Vb. 

1507. V. HORNTHAL, JOH. P.: Vom deutschen Stammgut. Got- 

tingen 181 8. Sth. 

1508. V. MARTENS, G. FR.: Grundrisz des Handelsrechts insbes. 

des Wechsel- und Seerechts. 2te verb. Aufl. Gottingen 
1805. Vb. 

1509. Samme Bog. Pb. 

1 5 10. POHLS, MENO: Darstellung des gemeinen deutschen und 

des hamburgischen Handelsrechts fur Juristen und Kauf- 
leute. 3. Darstellung des Seerechts nach gemeinem 
und hamburgischem Rechte und nach den Gesetzen der 
vorziiglichsten handelnden Staaten Europa s und America's. 
I — 4. Hamb. 1830 — 33. 4 Bd. Vb. 

15 1 1. MARTENS, G. FR.: Versuch einer historischen Entwicke- 

lung des'wahren Ursprungs des Wechselrechts ein Bey- 
trag zur Geschichte des Handels des Mittelalters. Nebst 
einer Sammlung alter und neuer Wechselgesetze. Got- 
tingen 1797. Vb. 

1512. MEIER, MATTH.: De assecurationibus mercatorum traaatus 

denuo editus. Bremæ 1739. 4. Ub. 

151 3. Corpus juris feudalis germanici oder Sammlung derer teut- 

schen Lehen-Rechte und Gewohnheiten, worinnen nicht 
nur die allgemeinen, sondern auch die in denen teutschen 
Provintzien hergebrachte jura feudalia nebst einer voUst. 
Bibliotheca juris feudalis etc. ans Licht gegeb. von Joh. 
Chr. LCnig. Franckf. a. M. 1727. 2 Bd. F. Lbk. 

1 5 14. SENKENBERG, HENR. CHRIST.: Corpus juris feudalis 

germanici oder vollståndige Sammlung derer Teutschen 
gemeinen Lehens-Gesetze. Frankf 1740. Vb. Pt. af 
Ludvig VIII. af Hessen. 

151 5. BUDERUS, CHR. GOTl'L.: Observationes juris publici feu- 

dalis germanici et antiquitatum patriarum. Jenæ 175 1. Vb. 

1516. GUNDLINGIUS, NIC. HIERON.: Diatriba ex jure feudali 

atque publico de feudis vexilli vulgo Fahn-Lehn. Halæ 
Magdeburg. 171 J. 4. Ub. 1 40 JURISPRUDENTS. 

1 5 17. MASCO VIUS, JO. JAC: De jure feudorum in imperio 

romano-germanico Liber. Edit. IL Lipsiæ 1754. Vb. 

1 518. POTTMANN, J. L. E.: De feudo caballino quod vulgo 

Klepperlehn vocant. Lipsiæ 1773. P. Pb. 

1 519. WESTPHAL, E. CHR.: Teutschlands heutiges Lehnrecht 

bearb. wie das teutsche und reichståndische Privatrecht. 
Lpz. 1784. Pb. m. Sh. 

IJ20. PAETZ, K. W.: Lehrbuch des Lehnrechts. Nach des Verf.s 
Tode herausgegeb. und vollendet von Chr. Aug. Gottl. 
GoEDE. Gottingen 1808. Pb. 

1 521. BOEHMER, G. LUD.: Principia juris feudalis præsertim 

longobardici quod per Germaniam obtinet. Edit. VIII. 
quam curavit el observationibus auxit Ant. Bauer. 
Gottingæ 181 9. Vbk. 

1522. TITTMANN, C. AUG.: Geschichte der deutschen Straf- 

gesetze. Lpz. 1832. Vbk. 

1523. Hals- oder peinliche Gerichtsordnung Kaiser Carl V. nach 

der Originalausgabe vom 1533 u. mit der IL & Illten 
Ausg. verglichen nebst dem Horixischen Programma und 
einer Vorrede etc. von Joh. Christoph. Koch. 6te verm. 
Ausg. Marburg 181 5. Pb. 

1524. — 7te verm. Ausg. Marburg 1820. Sth. 

1525. Kaiser Karl V.s peinliche Gerichtsordnung nebst der Bam- 

berger u. Brandenburger Halsgerichtsordnung. Nach den 

Ausgaben 1533, 1507 u. iji6. Jena 1826. Sth. 

■ 

1526. Samme Bog. Pb. 

1527. DE BOEHMER, JO. SAM. FR.: Elementa jurispnadentiæ 

criminalis in usum auditorii commoda methodo adomata. 
[1732.] Edit. auctior et emendatior. Acces. Constitutio 
criminalis Caroli V. Halæ 1774. Pb. 

1528. ENGAV, JO. RUD.: Elementa juris criminalis germanico- 

Carolini ex genuinis fontibus deducta. [1738.] Edit. V. 
auct. et emend. Jenæ 1760. Pt. Lbk. 

1529. MEISTERUS, CHR. FR. G: Principia juris criminalis 

Germaniæ communis. Auditorum usibus destinata. Goet- 
tingæ 1755. Vb. 

1530. GROLMAN, K.: Grundsåtze der Criminalrechtswissenschaft 

nebst einer systematischen Darstellung des Geistes der 
deutschen Criminalgesetze. Giessen 1798. Sth. Tydsk Ret. 141 

1531. TITTMANN, C. AUC: Grundlinien der Strafrechtswissen- 

schaft und der deutschen Strafgesetzkunde. Zum Gebrauche 
bei Vorlesungen. Lpz. 1800. Vb. 

1532. FEUERBACH, R JOH. ANS.: Lehrbuch des gemeinen in 

Deutschland giiltigen peinlichen Rechts. [1801.] 4te 
verb. Aufl. Giessen 1808. Vb. 

1533- — 9^^ verb. verm. umgearb. Ausg. Giessen 1826. Vb. 

1534. — Mit Anm. herausgegeben von C. J. A. Mittermaier. 
I2te Originalausg. Giessen 1836. Pb. 

1533. — 14^^ verm. u. umgearb. Originalausg. Giessen 1847. Shb. 

1536. SALCHOW, J. C. D.: Darstellung der Lehre von Strafen 

und Verbrechen nach gemeinen Rechten nebst einer 
Einleitung iiber Strafen und Verbrechen. Ein Handbuch. 
I — 2. Jena 1804 — 05. 2 Bd. Vb. 

1537. TITTMANN, C. AUG.: Handbuch der Strafrechtswissen- 

schaft und der deutschen Strafgesetzkunde. i — 5. Hand- 
buch des gemeinen deutschen peinlichen Rechts. Halle 
1806—10. 4 Bd. Pb. 

IJ38. SALCHOW, J. C. D.: Lehrbuch des gemeinen in Deutsch- 
land giiltigen peinlichen Rechts. [1807.] 2te verånd. u. 
verm. Ausg. Halle 1817. Vb. 

1339. HENKE, HERM. W. ED.: Lehrbuch der Strafrechtswissen- 
schaft. Ziirich 181 5. Vb. 

1540. ROSZHIRT, C. F.: Lehrbuch des Criminalrechts nach den 

Quellen des gemeinen deutschen Rechts und mit be- 
sonderer Riicksicht auf die Darstellung des romischen 
Criminalrechts. Heidelb. 1821. Vb. 

1 54 1. MARTIN: Lehrbuch des teutschen gemeinen Criminal-Rechts 

mit besonderer Riicksicht auf das neue Strafgesetzbuch 
ftir das Konigr. Baiem. Heidelb. 1825. Pb. 

1542. ABEGG, J. FR. H.c System der Criminal-Rechts-Wissenschaft 

als Grundlage zu historisch-dogmatischen Vorlesungen 
iiber das gemeine und preussische Criminal-Recht. 
Konigsb. 1826. Vb. 

1543. ZACHARLÅ, K. SALOMO: Strafgesetzbuch.. Entwurf. Mit 

einer Darstellung der Grundlagen des Entwurfes. Heidelb. 
1826. Pb. 

1544- HEFFTER, AUG. W.: Lehrbuch des gemeinen deutschen 
Criminalrechts mit Riicksicht auf åltere und neuere 
Landesrechte. [1833.] 3^^ -^"fl- Halle 1846. Shb. 1 42 JURISPRUDENTS. 

1545. GONNER: Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses in 

einer ausfuhrlichen Erorterung seiner wichtigsten G^en- 
stande, i — 4. Erlangen 1801 — 03. 4 Bd. Vb. 

1546. MARTIN, CHRISTOPH: Lehrbuch des teutschen gemeinen 

bijrgerlichen Processes. 2te verånd. u. verb. Aufl. Got- 
tingen 1805. Vb. 

1547. — 9te verb. Ausg. Heidelb. 1826. Vb. 

1548. — lote verb. Ausg. Heidelb. 1827. Vb. 

1549. HEFFTER, AUG. W.: Institutionen des romischen und 

teutschen Civil-Processes. Bonn 182J. Vb. 

I S so. LINDE, JUST. TIM. BALTH.: Lehrbuch des deutschen 
gemeinen Civilprozesses. Bonn 1825. Vb. 

ISS'* — 3^^ verb. u. verm. Ausg. Bonn 1831. Vbk. 

ISJ2. WEBER, E. H.: Parapiirase des Martin'schen Civil-Procesz- 
Lehrbuches. Stuttgart 1835. Ub. 

IJ53. WETZELL, G. W.: System des ordentlichen Civilprocesses. 
Lpz. 1854. Vb. 

1554. SATTLER, JOH. RUD., genannt WEISSENBURGER: The- 

saurus Notariorum, das ist ein volkommen Notariat: 
und Formularbuch, vnderscheiden in sechs Theil, welche 
in sich begreifFen: Ein vnderricht vom Notariatampt etc. 
Jetz von newem vbersehen, vmb viel gemehrt, vnd zum 
dritten mahl in truck gegeben. Basel léio. F. Pb. 

1555. DREYER, JO. C. H.: De cespitalitatis requisito in testibus 

habilibus. Von Zeugen, die mit unbeweglichen Gutem 
angesessen seyn miissen. Kilonii 1749. 4. Vbk. 

1556. PUCHTA, WOLFG. H.: Beitråge zur Gesetzgebung und 

Praxis des burgerlichen Rechtsverfahrens. i. Erlangen 
1822. Vb. 

1557. OESTERLEY, FERD.: Das deutsche Notariat nach dem Be- 

stimmungen des gemeinen Rechts geschichtiich und 
dogmatisch dargestellt. i. Geschichte des Notariats. 
Hannover 1842. Pb. 

1558. MITTERMAIER, C. J. A.: Handbuch des peinlichen Pro- 

cesses mit beståndiger vergleichender Darstellung des 
gemeinen deutschen Rechts. i, Abth. i — 2. Heidelb. 
1 810. 2 Bd. Vb. 

1359. MARTIN, CHRISTOPH: Lehrbuch des Teutschen gemeinen 
Criminal-Processes. Gottingen 1812. Vbk. 

1560. Samme Bog. Pb. Tydsk Ret. 143 

1561. MARTIN, CHRISTOPH: Lehrbuch des Teutschen gemeinen 

Criminal-Processes. 5te Ausg., ergånzt u. beendigt von 
J. D. H. Temme. Lpz. u. Heidelb. 1857. Vb. 

1562. HENKE, HERM. W. ED.: Darstellung des gerichtlichen 

Verfahrens in Strafsachen. ZCirich 1817. Vb. 

1563. V. KRAUSE: Skizzen und Bemerkungen iiber das Mangel- 

hafte der Verfahrungsart bei Kriminaluntersuchungen und 
der Kriminalverfassung iiberhaupt nebst Beispielen und 
Erfahrungen. Osnabruck 1804. Vb. 

1564. Corpus iuris militaris des heil. Rom. Reichs, worinn das 

Kriegs-Recht sowol der rom. kayserl. Majestæt als auch 
desseiben Reichs insgemein ingl. alier Churfiirsten in 
Teutschland insonderh. Nebst einem Elencho Summarien 
ans Licht gegeb. von Joh. Chr. Lunig. i — 3. Lpz. 
1723. 3 Bd. F. Lb. 

1565. Corpus juris militaris novissimum oder neuestes Kriegs-Recht, 

worinnen die militair-verordn ungen welche die Romischen 
Kayser etc. ergehen lassen zu finden. Lpz. 1724. 4. Lb. 

1566. STARKE, C. CHRIST.: Lehrbuch des allgemeinen Kriegs- 

rechts mit besonderer Hinsicht auf das Kursåchsische. 
I — 2. Lpz. 1799. ^ B^- Vbk. 

1567. BOEHMER, G. LUD.: Principia juris canonici speciatim 

juris ecclesiastici publici & privati quod per Germaniam 
obtinet. Gottingæ 1762. Pb. 

1568. WIESE: Handbuch des gemeinen in Teutschland iiblichen 

Kirchenrechts als Commentar iiber seine Grundsåtze 
desseiben. i — 3, i. Lpz. 1799 — 1802. 3 Bd. Ub. 

1569. MEJER, OTTO: Institutionen des gemeinen deutschen 

Kirchenrechtes. 2te umgearb. Aufl. Gottingen 1856. Ub. DE ENKELTE TYDSKE STATERS RET. 

1 570. WAHRMANN, MICHAEL : Kurze Geschichte der Entstehung 

des Zehendrechts in den ehemaligen romischen Zehend- 
landen oder dem jetzigen Groszherzogthum Baden und 
der Beleuchtung seiner urspriinglichen Widerrechtlichkeit. 
Karlsruhe u. Baden 1822. P. Ub. 

1571. Die Polizevgesetzgebung des Groszherzogthums Baden. Syste- 

matiscn bearb. von Fr. Rettig. Karlsruhe 1826. Vb. 1 144 JURISPRUDENTS. 1572. Jahrbiicher der Gesetzgebung und Rechtspflege im Baien 
Herausgeg. von N. T. von Gunner und Ph. vd 
ScHMiDTLEiN. I — 2. Erlaugcn 1 81 8 — 19. 2 Bd. VI 1573. FEUERBACH, P. JOH. ANS.: Kritik des Kleinschrodisch<' 

Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuche fur die Chui 
Pfalz-Bayrischen Staaten. i — 3. Giesen 1804. i Bd. \1 

1574. THILO, W.: Die Strafgesetzgebung des Groszherzogthunj 

Baden nebst dem Gesetze iiber die Gerichtsverfassunj 
I — 2. Karlsruhe 1845. 2 Bd. Vb. 

1575. WIRTH, JOH. G. AUG.: Entwurf eines Strafgesetzbuches 

ein Beytrag zur Erorterung der Frage »ob der Entwur 
des Strafgesetzbuches fiir Baiern vom 1822 dem zui 
Zeit moglichen Grade von VoUståndigkeit u. Gerechtigkeii 
entsprecne?« Bayreuth 1825. Vb. 

1576. WENDT, C. E.: Grundrisz zu vergleichender Darstellung 

des Criminalrechts aus den Bestimmungen der romischen, 
canonischen, gemeinen teutschen etc. besonders aber der 
bairischen åltern und neuem Gesetzgebungen, im Wesent- 
lichen nach der Ordnung des konigl. Bair. Strafgesetz- 
buchs von 181 3. Niirnberg 1825. Sth. 

1577. Samme Bog. Ub. 

1578. SAMHABER, KONRAD: Beytråge zur Strafgesetzgebung in 

einer Reihe von Abhandlungen mit kritischer Beruck- 
sichtigung des den Standen des bayerischen Reiches 
vorgelegten revidirten Entwurfes eines Strafgesetzbuches. 
Niirnberg 1830. Ub. 

1579. V. WENDT, CHR. E.: Grundziige des teutschen und be- 

sonders bayerischen Criminal-Prozesses fur academisches 
Studium. Erlangen 1826. Ub. 

1580. Codex Juris Bavarici Judiciarii. De Anno 17 J 3. Oder neu 

verbesserte Churbaierische Gerichtsordnung. Neue revi- 
dirte und mit einer Inhalts-Anzeige verm. Aufl. Ulm 
1804. Vb. 

1 581. V. GONNER, NIC. THADDÅUS: Entwurf eines Gesetzbuchs 

iiber das gerichtliche Verfahren in biirgerlichen Rechts- 
sachen. i — 2. Erlangen 181 5 — 17. 2 Bd. Vb. 

1582. — Commentar iiber das konigl. baiersche Gesetz vom 22. 

Juli 1 819 einige Verbesserungen der Gerichtsordnung 
betreffend. Erlangen 1820. Ub. 

1583. PUCHTA, WOLFGANG H.: Ueber die burgerliche Rechts- 

pflege u. Gerichtsverfassung Baiems mit Hinsicht auf Tydsk Ret. 145 

die Verbesserungs-Vorschlåge einer . . . Commission. 
Erlangen 1826. Vbk. 

1584. Samme Bog. Pb. 

1585. Entwurf der Hypotheken- und Prioritåts-Ordnung dann des 

Gesetzes iiber deren Einfuhrung im Baiern der 2ten 
Stånderv^ersammlung vorgelegt. 1822. Ub. Udsnit. 

1)86. V. GONNER, N. TH.: Ueber die zweckmåszige Einrichtung 
des Hypothekenbuchs nach Grundsatzen und Erfahrung 
(mit Beilagen). Miinchen 1823. Pb. 

1587. — Commentar iiber das Hypothekengesetz fur das Konigr. 

Baiern. i — 2. Munchen 1823 — 24. 2 Bd. Pb. 

1588. Zeitschrift fur Gesetzgebung. etc. im Konigr. Hannover so 

wie in Lauenburg und Holstein. Herausgegeb. von A. E. 
E. L. von Duve. i. Liineburg 1821 — 23. 3 Hefter. Ub. 

1589. OESTERLEY, G. H.: Grundrisz des burgerlichen u. pein- 

lichen Processes fiir die Chur-Braunschweig-Liineburg- 
ischen Lande und zwar fur den Theil derselben, welcher 
in 2ter Instanz den Obergerichten zu Hannover unter- 
worfen ist. Gottingen 1800. Vb. 

1590. Entwurf eines Strafgesetzbuches fiir das Konigr. Hannover. 

Mit Anm. von Anton Bauer. Gottingen 1826. Vb. 

1591. LEONHARDT, AD.: Die Justizgesetzgebung des Konigr. 

Hannover. Unter besonderer Beriicksichtigung der 
Regierungs- und ståndischen Motive zum practischen 
Gebrauch herausgegeben. i — 3. Hannover 1851 — 52. 
2 Bd. Vbk. 

1592. SIEVEKING, G. H.: Materialien zu einem voUstandigen 

und systematischen Wechsel-Recht mit besonderer Ruck- 
sicht auf Hamburg. Mit einer Vorrede u. Anm. von 
C. U. D. v. Eggers. Kph. 1802. Sth. 

1593- STEIN, JOACHIM LUCAS: Grundliche Abhandlung des 
Liibschen Rechts. i — 4. Lpz. 1738 & 41; Rostock 
1745. 3 Bd. Lb. I 4. Bd.: Stefn, Joach. Luc: 
Abhandlung des Liibschen See-Rechts etc. auch die Ver- 
ordnungen des Hånsischen See-Rechts. Nothige Aender- 
ungen u. Zusåtze zu den beyden ersteren Theilen. 
Rostock. U. A. 

1594. — Einleitung zur Liibschen Rechtsgelehrsamkeit zum beque- 
niern Gebrauch, aus den 5 Theilen der Abhandlung des 
Liibschen Rechts grosztentheils zusammen gezogen. 
Rostock und Wismar 1751. Lb. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 10 146 JURISPRUDEXTS. 

1595. OSTERMEJER, AHASVERUS G.: De judicio in Éivorem 

per^rinonim constituto. Vom Gast-Recht occasione juris 
Lubecensis. Hafhiæ 1760. Disp. P. 4. Sth. 

1596. Motive zu dem Gesetzbuche fur das Groszherzogthum 

Hessen uber das Verfahren in burgerlichen Rechtssachen. 
Herausgegeben von P. J. Floret, i — 2 Heft. Darmstadt 
1818— 19. 2 Bd. Ub. 

1597. Groszherzoglich Hessisches Militår-Strafgesetzbuch. Dannstadt 

1822. Vb. 
b. Supplemente und Erlauterungen zu dem Groszherzogl. Hes- 
sischen Militårstrafgesetzbuche. Darmstadt 1834. 

1598. Sammlung der Verordnungen etc. fiir das Herz.th. Laucn- 

burg, 26. Juli 1816 — 31. Dec. 1830 in einen Auszug nach 
alphab. Ordn. von Richter. Ratzeburg 1832. 4. Vb. 

1599. Sammlung der Verordnungen etc. fur das Herz.th. Lauen- 

burg 181 3 — 14. Oa. 1848. Herausgegeb. von Richter. 
Liibeck 1841, Ratzeburg 1849. 2 Bd. 4. Vb. 

1600. Sammlung der Verordnungen und Ausschreiben fur såmmt- 

lichen Provinzen des Hannoverschen Staats etc. Heraus- 
gegeb. von Ernst Spangenberg. 4, 2te Abth.: Corpus 
constitutionum ducatus Lauenburgici. {Verordnungen bis 
1739.) Hannover 1822. 4. Pb. 

léoi. QUISTORP, JOH. CHR.: Ausfuhrlicher Entwurf zu einem 
Gesetzbuch in peinlichen und Strafsachen. Rostock u. 
Lpz. 1782: Sth. 

1602. Allgemeines Gesetzbuch fiir die preussischen Staaten. i — 4. 

Berlin 1792. 4 Bd. Vb. 

1603. Allgemeines Landrecht fiir die preussischen Staaten. i — 4. 

3te Aufl. Berlin 1796. 4 bd. Vb. 

1604. V. GOSZLER, C. C.: Entwurf eines zu^eiten Anhanges zum 

allgemeinen preuszischen Landrechte worin die seit 1803 
gemachten Abånderungen und Zusåtze etc. Berlin und 
Stettin 1 81 6. Sth. 

1605. KLEIN, ERNST FERD.: System des preussischen Civilrechts. 

Halle 1 80 1. 

iéo6. LIEBESKIND, JOH. H.: Unterricht iiber die innern und 
auszern Erfordernisse letztwilliger Verordnungen nach 
den Vorschriften des AUgem. Preuszischen Landrechts. 
Konigsb. 1797. Pb. Tydsk'Ret. 147 

1607. DANIELS, H. GOTTFR. W.: Grundsåtze des Wechselrechts 

nach Herrn von Selchow mit besonderer Riicksicht auf 
das allgem. preusz. Landrecht und das franzos. Handels- 
gesetzbuch. Koln am Rhein 1827. Vb. 

1608. SCHRADER, A.: Agraria der preussischen Monarchie das ist: 

Zusammenstellung uber Land-Cultur ergangenen Gesetze 
und Verordnungen. Magdeb. 1824. Shb. 

1609. SCHILLING, E. MORITZ: Handbuch des Landwirthschafts- 

Rechts der konigl. preuszischen Staaten. Lpz. 1829. Vbk. 

1 610. HESSE, FRANZ HUGO: Die preuszische Preszgesetzgebung 

ihre Vergangenheit und Zukunft. Berlin 1843. Ub. 

161 1. Das preuszische Militair-Strafrecht wie es besteht, systema- 

tisch dargestellt von C. Friccius. Berlin u. Elbingen 
1835.. Vb. 

b. Militairische Strafgesetze fur die konigl. Wurttembergischen 
Truppen. Stuttg. 181 8. 

c. Militair-Strafgesetzbuch fur die Herzogth. Coburg und Gotha. 
1832. 

1612. MANNKOPPF, A. J.: AUgemeine Gerichtsordnung fur die 

preussischen Staaten in Verbindung mit . . . Gesetzen 
etc. Unter der Benutzung der Acten herausgegeben. 
I — 4. Berlin 1837 — 1838. Register in Verbindung mit 
den ergånzenden Verordnungen. Berlin 1839. 5 Bd. Vb. 

161 3. GAERTNER, G. FR.: Kritik des Untersuchungs-Principes 

des preuszischen Civil-Processes. Berlin 1832. Ub. 

1 6 14. GOETZE, A. W.: Das neueste preuszsische Civilprozesz- 

gesetz 21. Juli 1846. Seine Stellung zur Prozeszordnung 
1793 und zum gemeinen deutschen Prozesse. 2te Aun. 
Berlin 1846. Ub. 

161 5. SCHWARTZ, ALB. GEORG: Einleitung in die Pommersch- 

Rugianisch^ Justiz-Historie, darin von dem vormahligen 
Justitz-Wesen dieser Lande, und der endlich erfolgten 
Anordnung der fiirstlichen, nunmehro koniglichen Gerichts- 
collegien. Greifswald 1735. F. Pb. 

161 6. Magazin der peinlichen Rechtsgelehrsamkeit fur die vier 

neuen Departemente auf dem linken Rheinufer. Gesam. 
und herausgegeb. von J. N. Becker, istes Heft. BerUn 
1800. Ub. 

1617. Policey und Kleider-Ordnung des Johanns Georgen Hertz. 

zu Sachsen. So aufF jiingst zu Torgaw gehaltenen 
Landtage erstlichen der LandschafFt untergeben und nach 
erfolgter einhelliglicher Approbation jetzo in Druck 
verfertiget worden. Lpz. 1612. 4. Ub. 148 JURISPRUDENTS. 

1 61 8. Codex Augusteus oder Neuvermehrtes Corpus juris Saxonici. 

worinnen die in dem Churf. Sachsen etc. publicirte 
Constitutiones, decisiones, mandata etc. Nebst einem 
Elencho, Summarien etc. ans Licht gegeb. von Joh. Chr. 
LCnig. i — 2. Lpz. 1724. Pt. af Fr. August af Polen. 
2 Bd. F. Vb. 

1619. Fortgesetzter Codex Augusteus oder neuvermehrtes Corpus 

juris saxonici etc. Lpz. 1772. F. Vb. 

1620. HOMMEL, R.: Criminalistische Blåtter. istes Heft.: Chur- 

såchsisches Criminalrecht. Lpz. 1800. Sth. 

1 62 1. Entwurf zu einer neuen Gerichtsordnung fur die Chursåch- 

sischen Lande. Dresden 1803. 2 Bd. Sth. 

1622. GONNER, NIC. THADDÅUS: Kritik des Entwurfes einer 

neuen Gerichtsordnung fiir die koniglich såchsischen 
Lande. Landshut 1808. Pb. 

1623. Die dringendsten Gebrechen der vaterlandischen Civilrechts- 

pflege und Ideen denselben abzuhelfen. Von einem 
koniglich såchsischen Staatsdiener. Dresden 1826. Ub. 

1624. FREIESLEBEN, C. FRIEDR. GOTTLOB: Darstellung der 

Grundlagen der såchsischen Bergwerksverfassung. Aus 
dem Gesichtspunkte des Rechts und der Staatswirthsschal't. 
Aus dessen Nachlass herausgegeben mit einer Vorrede 
begleitet von F. BClau. Lpz. 1837. Ub. 

1625.* Militair-Strafgesetzbuch fiir die Herzogth. Coburg und Goth.i 
ingleichen das Fiirstenth. Lichtenberg 1832. 
Se: Friccius, C: Das preuszische Militair-Strafrecht. Berlin u. 
Elbingen 1835. c. 

1626. Jahrbiicher der Gesetzgebung u. Rechtspflege im Konigreiclie 
Wiirttemberg. Herausgegeben vom Hofacker. i. istes 
Heft. 2. 2tes Heft. Stuttgart 1824, 1826. 2 Bd. Ub. 

1627.* Militairische Strafgesetze fiir die konigl. Wurttembergischen 
Truppen. Stuttgart 1818. 
Se: Friccius, C: Das preuszische Militair-Strafrecht. Berlin n. 
Elbingen 1835. b. 

1628. Organisations-Edict iiber die Rechts-Pflege in den untern 

Instanzen im Konigreiche Wiirttemberg. Mit Bemerkungen 
der Referenten. Stuttgart 181 9. Vb. 

1629. Samme Bog. Vb. 

1630. Entwurf einer Straf-Procesz-Ordnung fiir das Kdnigreich 

Wiinemberg. Stuttgart u. Tiibingen 1828. Pb. Tydsk Ret. 149 

1631. HEPP, F. C. TH.: Das Strafen-System des neuen Entwurfs 

eiiies Strafgesetzbuches fur das Konigreich Wiirttemberg 
vom 1835 in Vergleichung mit dem gemeinen Rechte. 
Heidelb. 1836. Ub. 

1632. Allgemeines biirgerliches Gesetzbuch fiir die gesammten 

deutschen Erblånder der Oesterreichischen Monarchie. 
I — 3. Wien 1 814. Pt. af Franz. I. i Bd. Vb. 

1633. Gesetzbuch iiber Verbrechen. Wien 1803. 

b. Gesetzbuch uber schwere Polizey-Uebertretungen. Wien 
1803. Vb, 

1634. VON ZEILLER, FRANZ Edler: Vorbereitung zur neuesten 

oesterreichischen Gesetzkunde im Straf- und Civil-Justitz- 
Fache. i — 2. Wien u. Triest 1810 — 11. i Bd. Vb. 

1635. — Commentar iiber das allgemeine biirgerliche Gesetzbuch 

fiir die gesammten deutschen Erblånder der oesterreich- 
ischen Monarchie, i — 3, i. Wien u. Triest 181 1 — 13. 
S Bd. Sth. 

1636. FRUHWALD, W. TH.: Handbuch des osterreichischen 

Strafrechtes. i.: Handbuch des osterreichischen Straf- 
gesetzes iiber Verbrechen, Vorgehen u. Uebertretungen 
u. der Preszordn. 27. Mai 1852. 3te umgearb. und verm. 
Aufl. Wien 1855. Vb. 

1637. Allgemeine Gerichtsordnung fiir Bohmen, Måhren, Schlesien, 

Oesterreich etc. Wien 181 7. Pb. RUSSISK, POLSK, GRÆSK, TYRKISK RET. 

1638. EWERS, JOH. PHIL. GUST.: Das ålteste Recht der Russen 
in seiner geschichtlichen Entwickelung. Dorpat u. Ham- 
burg 1826. Vb. 

J639. Katharina der Zweiten Instruction fiir die zu Verfertigung 
des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuche verordnete 
Commiszion. Riga u. Mietau 1769. Pt. af Katharina 
II. Vbk. 

1640. VON JAKO^, L. H.: Entwurf eines Criminal-Gesetzbuches 

fiir das russische Reich. Mit Anm. iiber die bestehenden 
Russischen Criminalgesetze. Nebst einem Anhange. 
Halle 1 81 8. Vb. 

1641. Criminal-Codex fiir das russische Reich von der Kaiserlichen 

Gesetzgebungs-Commission entworfen und nach erfolgter 
Genehmigung der gesetzgebenden Abtheilung des Reichs- 150 JURISPRUDENTS. 

rathes zum Druck befordert. Aus dem Russischen 
iibersetzt. Halle 181 8. Vb. 

1642. Strafgesetzbuch des russischen Reichs, promulgirt 1845. 

Nach der russischen Originalausgabe deutsch bearbeitet 
von C. S. Carlsruhe u. Baden 1847. Ub. Tykt Papir. 

1643. Des Civil-Codex fiiir das Konigreich Polen istes Buch nebst 

den iibrigen Civii-Gesetzen des Reichstages vom Jahre 
1825. Uebersetzt mit Anm. von Ernst. Gottl. Faltz. 
Breslau 1826. Vb. 

1644. 'EUijviXT) No|xo9'e(Jta aTto 1833 — 6ou7uo 0. II. AHAIFIANNH 

xat T. K. ZHNOnOAOY. 1—2. Ev A*Y)vatc 1860—61. 
I Bd. Vb. 3. 1862. I Materie. Ukomplet. 

1645. IIoivixoc vojio^ TO'j ^aaiXetou vtfi 'EXXa8oc. Strafgesetzbuch 

des Konigreiches Griechenland. Ev NauTcXto 1834. ^'^' 

1646. TAUBE, F. A.: Conspectus jurisscientiæ turcicæ oder Ueber- 

sicht der tiirkischen Rechtswissenschaft, Rechtsschriften 
und vomehmsten Rechtsgelehrten, nebst einer Rechts- 
Tabelle. Hamburg u. Lpz. 1792. Pb. DANSK RET. 

DE NORDISKE LANDES RET. 

1647. Nordisk Retsencyclopædi. Samlet og udg. af T. H. Asche- 

houg, K. J. Berg, A. F. Krieger. i — 12. Heft. Kbh. 

1878 — 90. 12 Hefter. Ub. 

I. J. H. Deuntzer: Den nordiske Familie- og Arveret. 
2. Joh. Ipsen: Den danske og norske Proces. 3. G. 
Broomé, W. Bergstrand och P. Assarsson: Den svenska 
Processen. 4. H. Matzen og N. Lassen: Den nordiske 
Tingsret. 5. C. Goos: Den nordiske Strafferet. Alm. 
Del. 6. T. H. Aschehoug: Den nordiske Stadsret. 
7 — 8, II. H. Blomberg: Den nordiska Forvaltningsråtten. 
9 — 10. G. W. Gram og H. H. Vogt: Den nordiske 
Obligationsret. 12. Ebbe Hertzberg: De nordiske Retskilder. 

1648. MAURER, KONR.r Das ålteste Hofrecht des Nordens. 

Eine Festschrift zur Feier des 40djåhrigen Bestehens 
der Universitåt Upsala. Miinchen 1877. Ub. 

1649. — Udsigt over de nordgermaniske Retskilders Historie. 

Overs, efter Forf.s Mskr. Udg. af den norske hist. 
Forening. Krist. 1878. 2 Hefter. Ub. 

1650. Samme Bog. 2den Halvdel. Ub. 

165 1. Samme Bog. 2den Halvdel. Ub. Dansk Ret. 151 

1652. AUBERT, L. M. B.: Grundbøgerne (Skjøde- og Panteproto- 
kollernes) Historie i Norge, Danmark og tildels Tysk- 
land. Mit einem Resumé in deutscher Sprache. Krist. 
1892. Ub. INDLEDENDE SKRIFTER TIL DANSK RET. 

1655. SECHER, V. A.: Fortegnelse over den danske Rets Literatur 

1876 — 83. Særtryk. Kbh. 1884. P. Ub. Fortegnelse 
over den danske Rets Literatur og danske Forfatteres 
juridiske Arbejder 1884 — 88 med Tillæg til Fortegnelsen 
for 1876—83. Særtryk. Kbh. 1889. P. i Bd. Særtryk 
af Ugeskrift for Retsvæsen. 

1654. BADEN, GUST. L.: Den danske og norske Lovkyndigheds 
Historie. Kbh, 1809. Pb. 

1635. HOIER, ANDR.: Ideæ ICti danici Part. L Hafniæ 1736. 
P. Disp. 4. Ub. 

1656. — Forestilling paa en dansk Jurist. L Part forfatted i en 

offentl. Disp., resp. Chr. Fleischer, fordansket med 
Tillæg af Forskjællen imellem den danske og norske Lov- 
bog, af P. Sommer. Kbh. 1737. Vb. 

b. C. D. H. [o: Chr. Ditl. Hedegaard]: Tanker til højere Efter- 

tanke ang. det Spørgsmaal: Hvorvidt en Mandsperson, som 
beskyldes af et Fruentimmer for at have besvangret hende 
under Ægteskabs-Løfte i Følge Forordn. $. Martii 1734 kan 
være pligtig at befrie sig med sin Eed? Kbh. 1779. 

c. L. Ewensen: Om Lavalder eller Myndigaarigheds Termin. 

Trundhiem 1781. 

1657. KOFOD-ANCHER P.: Anvisning for en dansk Jurist ang. 

Lovkyndigheds adskillige Dele, Nytte og Hielpemidler. 
Kbh. 1777. Lb. med Guldsnit. 

1658. Statistisk, juridisk og litterarisk Bibliothek. Af Barends, 

Gudenrath, N. Lund, Pontoppidan, J. C. Tode m. fl. 
I — 5. Kbh. 1792 — 97. 5 Bd. Vb. 

1659. ' BÅRENS,]. H.: Juridisk Lommebog 1795 — 97. Kbh. 3 Bd. 

Portræter. Sth. 

1660. HØST, J. K.: Juridisk Lommebog. (Tillæg til »Iris & Hebe«.) 

1804. Kbh. Sth. • 

1661. Astræa. Et Tidsskrivt udg. af Joh. Fr. W. Schlegel, i — 5. 

Kbh. 1797—1805. 5 Bd. Vb. 152 JURISPRUDENTS. 

1662. Juridisk Maanedstidende. 1802 — 03. Udg. af Bredo H. von 

MUNTHE-MORGENSTIERNE, CaSP. Fr. LaSSEN, J. KraGH 

Høst, A. s. Ørsted. Kbh. 4 Bd. Vb. 

1663. Juridisk Arkiv. Nr. i — 30. i — 2 udg. af Chr. Krogh. 

3 — 30 udg. af A. S. ØRSTED. Kbh. 1803 — 12. 15 Bd. 
Ptr. Vb. — Rothe, Chr.: Alphabetisk Real-Register til 
juridisk Arkiv. Kbh. 1814. Vb. 

1664. Arkiv for Retsvidenskaben og dens Anvendelse. (En ny 

afkonet Redaction af juridisk Arkiv og tildels af juridisk 
Maanedstidende.) Af A. S, Ørsted, i — 6. Kbh. 1824— 31. 
6 Bd. Sth. — Gudenrath, Schach Just.: Sag-P^gister 
til A. S. Ørsteds Arkiv for Retsvidenskaben og dens 
Anvendelse. Med Ordregister. Kbh. 1840. Sth. 

1665. Nyt juridisk Arkiv. Udg. af A. S. Ørsted, i — 30 Kbh. 

1812 — 20. 15 Bd. Vb. — Rothe, Chr.: Alphabetisk Real- 
Register til nyt juridisk Arkiv. Kbh. 1823. Vb. 

1 666. Juridisk Tidsskrift, i — 16. udg. af A. S. Ørsted. 17 — 19 
' " udg. af Kolderup-Rosen VINGE, P. Bang, J. O. Haksen 

20 — 33. udg. af KoLDERUP-RosENviNGE, P. Bang, L J. 
Holm. 34 — 37. udg. af Kolderup-Rosenvinge, P. Bang, 
A. L. Casse. Kbh. 1820 — 40. Supplement til juridisk 
Tidsskrift. Udg. af P. G. Bang. Supl. 1—3, Tidsskr. 
XXXVIII— XL. Kbh. 1841—43. — Ottesen, P. C. ogC 
T. Horn : Alphabetisk Real-Register til juridisk Tidsskritt. 
I — 15. Kbh. 1823 — 30. — Rømer, O. Hvalsøe: 
Alphabetisk Register til juridisk Tidsskrift 16 — 28 inci. 
Kbh. 1839. — Seydewitz, J. C. H. og Jak. Brvln. 
Alphabetisk Real-Register til juridisk Tidsskrift. 29—58. 
(Bangs og Larsens Proces-System undt.). Kbh. 1848. — 
Bang, P. G. og J. E. Larsen: Register til Civilprocessen 
(juridisk Tidsskr. Bd. 39 — 40). Kbh. 1843. 42 Bd. Vb 

1667. Arkiv for Lov og Ret i Danmark. Udg. af Joh. Nik. Host 

1—4. Kbh. 1824—34. 4 Bd. Pb. — Nyt Arkiv io: 
Lov og Ret i Danmark. Udg. af Joh. Nik. Høst. Kbh 
1834. Pb. 

1668. Bibliothek for dansk Lovkyndighed. Udg. af T. Algrehn 

UssiNG. I — 2. Kbh. 1830 — 37. 8 Bd. Ub. 

1669. Nyt juridisk Tidsskrift. Udg. af A. L. Casse. i — 4. Kbh 

1 84 1 — 45. 8 Hefter. Ub. Dansk Ret. 153 

1670. BORNEMANN, FR. CHR.: Samlede Skrifter. Udg. efter 

Forfatterens Død. i — 5. Kbh. 1863 — 68. 4 Bd. Vb. 
I. Foredrag over den alm. Rets- og Statslære. Udg. 
af C. Goos og Fr. Krieger. 2. Foredrag over den danske 
Arveret. Udg. af J. Gram og Fr. Krieger. 3. Forelæs- 
ninger over den danske Criminalrets alm. Del. Udg. af 
A. Aagesen og C. Goos. 4. Forelæsninger over den danske 
Criminalrets specielle Del. Udg. af A. Aagesen og J. 
Nellemann. 5. Blandede Skrifter. Udg. af C. Goos og 

Fr. Krieger. 

* 

1671. KALL, JOH. CHR.: Prøveforelæsninger. Kbh. 1830. Ub. 

1672. '^<0F0D.ANCHER, P.: Samlede juridiske Skrifter. Udg. af 

' J. F. W. Schlegel og R. Nyerup. i — 3. Kbh. 1807 — 11. 
3 Bd. Sth. 

I. Lovhistorien. 2. Afhandlinger henh. til Lovhistorien. 
3. Særskilte Undersøgelser og Afhandlinger af historisk- 
juridisk Indhold. 

1673. LARSEN, J. E.: Samlede Skrifter. Afd. i — 4. (med Forfs 

Ponr.). Kbh. 1857—61, Pt. 10 Bd. Vbk. 

L I. Retshistoriske Af handlinger og Foredrag. 2. >tats- 
retlige Foredrag og Afhandlinger før 1848. 3. Statsretlige 
Foredr. og Afh. efter 1848. II. i — 3. Privatretlige Foredrag. 
III. I. Civilprocessuale Foredrag. 2. Criminalprocessuale 
Foredrag og Afhandlinger. 3. Forelæsninger over den 
danske Civilprocesses specielle Del. IV. Blandede Af- 
handlinger, Udarbejdelser og Foredrag fortrinsvis af politisk 
Indhold. 0' 

1674. PAULSEN, CHR.: Samlede mindre Skrifter. Gesammelte 

kleinere Schriften. i — 3. Kbh. 1857 — 59. Pt. 3 Bd. Ub. 

1675. STAMPE, H.: Erklæringer, Breve og Forestillinger General- 

Prokurør-Embedet vedkommende, i — 6. 1753 — 82. Kbh. 
1793 — 1807. Pt. 6 Bd. 4. Lb. 

1676. KOFOD-ANCHER, P.: Svar paa nogle Spørgsmaale til det 

juridiske Fakultet. Kbh. 1779. 4. Lb. 

1677. STAMPE OG SEVEL: Svar paa nogle Spørgsmaal til det 

juridiske Fakultet i Kbh. Kbh. 1782. 4. Vb. RETSHISTORIE. 

1678. STUBÆUS, CHR.: Dissertatio historico-juridica de lege et 
legislatoribus Danorum. i — 4. Hafniæ 1716 — 19. Disp. 
4. I Bd. Pb. 154 JURISPRUDENTS. 

1679. AB HAXTHAUSEN, G. CHR. Comes: Jurisprudenriam 

Danonim serenissimis e gente Oldenburgica regibus 
splendorem suum debere, oratione jubilæa exposuit. 
Havniæ 1750. P. 4. Ub. 

1680. Samme Bog. Ub. 

1 68 1. KOFOD-ANCHER, R: En dansk Lov-Historie fra Harald 

Blaatands Tid til Christian V. i — 2 (med Accessio jurium 
quorundam Daniæ municipalium). Kbh. 1769 — 76. 
2 Bd. 4. Lb. 

1682. KOLDERUP.ROSEN VINGE, J. L. A.: Grundrids af den 

danske Lovhistorie til Brug ved Forelsesninger. i — 2. 
Kbh. 1822 — 23. I Bd. Vbk. Skrivpapir ubesk. 

1683. — — I — 2. 2den omarb. Udg. Kbh. 1832. 2 Bd. Vbk. 

1684. — — 3die Opl. Kbh. 1860. Ub. 

1685. STEMANN, CHR. L. E.: Den danske Retshistorie indtil 

Christian V.s Lov. Kbh. 1871. I 4 Hefter. Ub, 

1686. HERTZHOLM, J.: Parerga de servitute personali et reali 

ex coUatione Danorum et variarum gentium legum et 
antiquitatum coUecta. Hafniæ 1673. Disp. Lbk. 

1687. Samme Bog. Pgb. 

1688. TESTRUP, C: Relation om Tingene og Tingstederne, samt 

Rættens Betjening, med videre her i Danmark, fornemmelig 
'4 Jylland i Fordoms Tid. Flensborg u. A. [1747]. 4. Pb. 

1689. SCHLEGEL, JO. FR, W.: [De »morgengabæ« origine et 

juribus]. Hafniæ 1796. UPr. 4. Ub. 

1690. Samme Bog. Vb. 

1691. KOLDERUP-ROSEN VINGE, J. L. A.: De usu juramenti 

in litibus probandis et decidendis juxta leges Daniæ 
antiquas. Sect. I — IL Havniæ 181 5 — 17. Disp. i Bd. Vb. 

1692. — Bemærkninger over de gamle danske Loves Bestemmelser 

om Vindikationsretten, udg. som Indbydelse til Fore- 
læsninger. Kbh. 1819. P. Ub. 

1693. SCHLEGEL, J. F. W.: Om de gamle Danskes Retssædvaner 

og Autonomie. Kbh. 1827. 4. Pb. Særtryk af Vidensk. 
Selsk. Skr. 

1694. PALUDAN-MULLER, C: Om Harald Blaatands Lovgivning. 

En hermeneutisk Undersøgelse. Odense 1832. Skpr. Ub. 

1695. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 155 

1696. KOLDERUP-ROSEN VINGE: Bemærkninger om Pant i ældre 

Tider. Kbh. (1835). P. Ub. Særtryk af Juridisk Tids- 
skrift XXV. 

1697. STEIN, L.: Die Geschichte des dånischen Civilprocesses 

und das heutige Verfahren. Als Beitrag zu einer ver- 
gleichenden Rechtswissenschaft. Kiel 1841. Vb. 

1698. . KOLDERUP-ROSEN VINGE,* J. L. A.: Om Rigens Ret og 

Dele. Kbh. 1848. 4. Ub. Særtryk af Vidensk. Selsk. 
Skr. Gave fra Forf. til Wegener. 

1699. MATZEN, HENNING: Den danske Panterets Historie indtil 

C. V.s Lov. Med et Tillæg af hidtil utrykte Diplomer. 
Kbh. 1869. Ub. 

1700. STEENSTRUP, JOH. C. H. R.: Nogle Bemærkninger om 

Tingdage. Kbh. 1873. P. heftet. Særtryk af Danske 
Samlinger. Gave fra Forf til Wegener, 

1701. HOLBERG, LUDV.: Dansk Rigslovgivning. Forholdet 

mellem Vederlagslov og Rigslov. Rigslovene i Perioden 
1241— 1282. Kbh. 1889. Ub. 

1702. KJER, CHR.: Valdemars Sjællandske Lov. Et Bidrag til den 

danske Lovhistorie. (Med Facsimiler.) Aarhus 1 890. Ub. 

1703. MATZEN, HENNING: Om Bevisreglerne i den ældste 

danske Proces. Kbh. 1893. UPr. 4. Ub. 

1704. MANDIX, JAG.: Om Danmarks Lovgivning i Christian V.s 

Tid. Kbh. 1 83 1. Sth. RETSKILDER. 
LOVE OG DOMME ÆLDRE END CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV. 

i70j^ [Den rette judske Lowbog etc] (med Register). Kbh. 1590- 
4. Vb. Titelbladet og Christian IV.s Fonale mangle. 
Denne Udgave indeholder endvidere: b. Christian III.s 
Recess. 1558. Kbh. 1590. c. Frederik II.s Recess. 1576. 
Kbh. 1590. d. Frederik II.s Haandfestning. 1559. Kbh. 
1590. e. Frederik II.s Gaards Ræt. (1562.) Kbh. 
1590. f. Frederik II.s Den danske Søræt. (1561.) Kbh. 
^ 5 90- &• Frederik II.s Forordninger 1 9. Juni 1 582 — 3 1 . Mai 
1586. Christian IV.s Forordninger 31. Mai 1589 — 14. 
Aug. 1590. Kbh. 1590. 

1706. Den rette judske Lowbog etc. (med Register). Kbh. 1590. 

4. Pgb. 

Dette Exemplar indeholder endvidere: b. Christian III.s 

Recess. 1558. Kbh. 1590. c. Frederik II.s Haandfest- 1)6 JURISPRUDENTS. 

ning. 1559. Kbh. 1590. d. Frederik II.s Recess. 1576. 
Kbh. 1590. e. Christian IV.s Recess. 161 5, Prentet i 
Kbh. hoss Henrich Waldkirch, f. Frederik II.s Gaards- 
Rætten (1562). Kbh. 1590. g. Frederik II.s Den danske 
Søret (i 561). Kbh. 1590. h. Frederik II.s Forordninger 
19. Juni 1582 — 27. Dec. 1588. Christian IV.s Forord- 
ninger 31. Mai 1589 — 14. Aug. 1590. Kbh. 1590. 
i. Huad en falsk Eed aluorlig oc forfærlig betyder efiter 
som den hellige Scriflft uduiser etc. 1605. 2 BU. 

1707. Kong Waldemars II. Low, med [11 efterfølgende Recesser, 

Love og General Register]. Kbh. hos Jørg. Holst 1643. 
2 Bd. 4. Lb. 

1708. KOLDERUP-ROSEN VINGE, J. L. A.: Samling af gamle 

danske Love udg. med Indledn. og Anm. og rildels med 
Oversættelse, iste Dels iste Afd.: Lex Scaniæ antiqua 
latine reddita per Andream Sunonis. Kbh. 1846. 2den 
Del: Lex siellandica Erici Regis. Kong Eriks Sjellandske 
Lov. Kbh. 1 82 1. 3die Del: Kong Valdemar den II. 
Jydske Lov og Thord Degns Artikler. Kbh. 1837. 4de 
Del: Danske Recesser og Ordinantser af Kongerne 
af den Oldenborgske Stamme. Kbh. 1824. 5te Del: 
Danske Gaardsretter og Stadsretter. Kbh. 1827. 4. Hven 
Bind indb. for sig, dels Vb. dels Sth. dels Pb. 

1709. — 2den Del: Lex siellandica Erici Regis. Kong Eriks 

Sjellandske Lov. Kbh. 1821. 4. Lb. 

17 10. Danmarks gamle Provindslove udg. ved P. G. Thorsen, i. 

Valdemars sjællandske Lov og Absalons sjællandske 
Kirkelov. Kbh. 1852. 2. Eriks sællandske Lov. Kbh. 
1852. 3. Skaanske Lov og Eskils skaanske Kirkelov 
tilligem. Andreæ Sunonis lex Scaniæ provincialis, skaanske 
Arvebog etc. Kbh. 1853. 4. Valdemar II.s jydske Lov, 
efter den Flensborgske Codex tilligem. den ny Udg. 
1590 og den plattydske Overs, af Ekenberger 1593. 
Kbh. 1853. 4 Kd- Shb. Gave fra P. G. Thorsen til 
Wegetier, 

17 1 1 . Det Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 28, 8vo., Codex Runicus. 

Udg. i fotolitografisk Aftryk af Kommissionen for- det 
Arnamagn. Legat. Hermed P. G. Thorsex : Om Runernes 
Brug til Skrift udenfor det monumentale. Kbh. 1877. 
Vb. med Pg. 

171 2. Then gambla Skåne Lagh som i forna Tijder hafs\'er brukat 

warit och nu aff ett Gammalt Pergamentz Ms. uthskrifvvin, 
medh nyare codicibus jempnford och forb. [ved Jo. 
Hadorph]. Stockholm 1676. F, Lbk. P. Septimius, Foss, 

171 3. Samme Bog. Lb. Dansk Ret. 157 

1714. Leges provinciales terræ Scaniæ ante annos 400 Latinæ^ 
redditæ per Andream Sunonis F.; editæ ab Arn. Hvit- 
FELDio. Hafniæ 1590. 4. Vb. 

171 j. Det Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 24, 410, indeh. Valde- 
mars sællandske Lovs første Femtedel udg. i fotolitogra- 
fiske Aftr}'k af Kommissionen for det Arnamagnæanske 
Legat. Kbh. 1869. Ub. 

17 16. Hær begj'nnes then Zelands low paa ræt Dansk och ær 

skifftt i 7 Bogher hwer Bogh sith Register oc ær wel 
offuer seeth och corrigeret. Trykt i Kbh. hos Gotfridt 
aff Gemen 1505. 4. Lb. gjennemskudt med hvide Blade 
[med Correctioner etc. haandskr. af Klevenfeldt. Samt: 
den Rett mand kaller Birke Rett i Hellsingborg etc. 
haandskr.]. Museum Klevenfeldii, 

1717. Hær begynnes then Zelands low etc. Tr\xkt i Kbh. 1505. 

Oc nu igien prentet udi Kbh. 1576 aff Matz Wingaardt. 
4. Vb. 

17 1 8. Quædam breues expositiones et legum et iurium concordantie 

et alligationes circa leges Jucie per reverendum in Christa 
patrem ae Dom. Kanutu.m Episcopum vibergens. et vene- 
rabilem vtriusque juris doet. super Jutorum legisterium. 
Impr. Ripis opera Math. Brand 1504. 4. Vb. 

1719. Quædam breues expositiones et legum et iurium concor- 

dantie et alligationes circa leges Jucie per reverendum 
in Christo patrem ae dominum Kanutum Episc. viberg. 
et venerabilem vtriusque iuris doctorem super Jutorum 
legisterium. Impres. Haffniæ per Gotfridum de Ghemen 
1508. 4. Lbk. b. Birche Rett Anno 1623. Prentet 
i Kbh. hos Henndrich Waldkirch (og flere Forordninger). 
Haandskrevet. 

1720. Samme Bog. Lb. 

1 72 1. Den rette judske Lowbog, nu nylig offuerseet, corrigerit oc 

Dansken forbedrit (med Register). Kbh., Matz Vingaardt 
1590. 4. Lb. Med haandskr. Notitser. 

1722. Den jydske Lovbog paa gammel Dansk med forskjellige 

Læsninger, latinsk Overs. Anm. og Forklaringer af P. 
Kofod Ancher. Kbh. 1783. 4. Lb. 

1723. Samme Bog. Med 2 Faksimiler. Lb. 

1724. Kong Valdemar ILs jyske Lov, besørget af N. M. Petersen. 

Kbh. 1850. Ub. o: Nordiske Oldskrifter udg. af det 
nordiske Literatur-Samfund IX. 

1725. Samme Bog. Ub. 1 58 JURISPRUDENTS. 

1726. Kong Valdemars II.s Jydsk Low-Bog. Udsat paa Tydsk af 

Erick Krabbe 1557, befordret til Tr}^cken med Fortale 
af P. Hansen Resen. Kbh. 1684. 4 med hvide Blade 
i F. Lb. Med 2 overcomplette, kasserede Blade i For- 
talen og en Notits derom af Wegener, med Pt. af Valdemar 
I. og II. fra Halvegs Icones regum Daniæ og Vaabentavler 
fra Resens danske Atlas. 

1727. Dat rechte judske Lowbock 1590 auergesehn, corrig. vnde 

in dem Densken vorbetert: tho Copenhagen in Druck 
uthgegahn. Nu ouerst vth dem Densken in de Hol- 
steinische Sprake gebracht dorch Blasium Ekenberger. 
Gedriicket tho Schleszwig dorch Nic. Wegener 1595. 
4. Pgb. Gjennemskudt med hvide Blade. Uden Fortale 
og Dedic. etc. 

1728. Samme Bog. Med Fortale, Dedic. og Repertorium alphabeticum. Lb. 

1729. Samme Bog. Ligeledes. Luxdorph. 

1730. Secundæ editionis des jiidtschen Lowbokes so 1390 in dem 

Denschen, 1593 in de Holsteinische Sprake ummgesettet, 
nu wedderiimme auergesehen mit additionibus und con- 
cordantiis locupleteret 1. Pars dorch Blasium Ekenberger. 
Schleszwig 1603. 4. Med Repertorium alphab. Vb. 

173 1. Das jiitische Low-Buch. Zum 3ten mahl wiederumb mit 

beygesetzter Pagina, sampt einem verm. und verb. Reper- 
torio, benebst BlCtings Glossa. Zum Druck befdrden 
durch E. W. [0: .Em. WOlffel]. Flensburg 17 17. 4. Pgb. 

1732. Dat jiitsche Low, aus dem Dånischen iibersetzt von Blasius 

EcKENBERGER. Mit einer hochdeutschen Uebersetzung, 
den Artikeln Tord Degns und einig. Anm. herausgegeb. 
von N. Falck. Altona 1819. 4. Ub. 

1733. Farrago legum antiquarum Daniæ municipalium una cuni 

Commentario Pauli Cypræi in leges Slesvicenses. Curante 
P. Kofod Ancher. Hafniæ 1776. 4. Vb. 

1734. Nonnulla antiqva jura civitatum Daniæ se. civit. Hafhiensis 

et Giv. Ripensis., Latin., Danic, Germanic, ex Biblio- 
theca Petr. Jo. Resenii. Hafniæ 1683. Pgb, 

1735. En dansk Søret fra det i6de Aarh. Udg. af J. L. A. 

Kolderup-Rosenvinge. Kbh. 1830. P. 4. Ub. Særtrjk 
af N. Danske Mag. VI. 

1736. Kong Christian II.s geistligé og verdslige danske Lov-Bøger. 

Udg. af P. Hansøn Resen. Kbh. 1684. Portr. af 
C. II mangler; derimod findes i Tavle: nogle Monu- 
menter som findes i Graabrødre Kircke etc. med For- 
klaring. 4. Vb. Makul. Dansk Ret. 159 

1737. Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser etc. 

Danmarks Lovgivning vedkommende 1538 — 1660. Udg. 
ved V. A. Secher af Selsk. for Udg. af Kilder til Dansk 
Historie, i. 1558 — 75. Kbh. 1887 — 88. 2. 1576 — 95. 
Kbh. 1889 — 90. 3. 1596 — 1660. I — 3. H. Kbh. 
1 89 1 — 92. II Hefter. 

1738. Danmarckis Rigens Ræt oc des Deele 1621; Recess. 1615; 

Birche Rett. 1623; Forordninger 10. Dec. 1612 — 10. Febr. 
1638. Kbh. hos Salig Hendrich Waldkirchs ArfFvinge. 
4. Lb. Med haandskr. Register m. m.. 

1739. Danmarckis Rigens Ræt oc des Dele. 1621; Recess. 1615; 

Birche Rett. 1623; Forordninger 19. Juni 1613 — 9. Juli 
1623. Kbh. hosz Salig Hendrich Waldkirchs Arffvinge. 
4. Vb. Med haandskr. Register. 

1740. Christiani III.s glorwiird. Angedenckens Ao 1540 iiber dasz 

Bergwerck auff dem Golmszberg im Reich Norw^egen 
publicirte Berg-Ordnung wiederumb auff Befehl Christiani 
IV. in etwas deutlicher gegeben und auffgelegt. Kbh. 1647. 
4. Pgb. Hermed ere følgende Forordninger indbundne: 
Om de Fattiges Forsorg oc Underholdning i Kbh. Prentet 
af Salomone Sartorio 1630. 4 Bl. Forordning, giffuet paa 
Flenszborghuus 16. Apr. 1640. 2 Bl. Forordning om 
Guldmyntens affsettelse. 1 8. Mai 1 640. i Bl. Forordning 
om Toldens forhøyelse. 25. Juni 1640. i Bl. Forord- 
ning om Bryllupper og FestenszøU. 3. Juli 1640. 2 Bl. 
Forordning om Trælast-Told udi Norge. 3. Juli 1640. 
2 Bl. Forbud paa Bondstager. 3. Juli 1640. i Bl. 
Told-Rulle udi Øresund. Kbh, 2, Dec. 1640. P. Told- 
Rulle udi Øresund, huor effter annammis Told aff de 
Engelske. 9. Febr. 1641. 2 Bl. Forordning om adelig 
Quindis Personer som tager til ecte ufrj Mænd etc. 29. 
Nov. 1 64 1. 3 Bl. Forordning om Bryllupper. 16. Juni 
1642. 2 Bl. Forordning om Penge i Sielland oc Skaane 
at udsette paa Rente. 21. Jan. 1643. 2 Bl. Udførlig 
Forordning om huis Træ-Last som aff Norge maa udføris. 
9. Apr. 1643. Told-Rulle . . . udi Danmarck, Norge oc 
underl. Øer . . . undtagen i Øresund, som intet her med 
haffuer at skaife. 26. Apr. 1643. 2 Bl. Forordn, ang. 
Ophævelse af Forbudet mod Hamborgernes Handel. Glycks- 
borrig 28. Mai 1643. 2 Bl. Supplement til Told-Rulle 
26. Apr. 1643. 18. Sept.' 1643. 3 Bl. Told-Rulle udi 
Norge. Tolden Ao 1646. 21. Apr. 1646. Forordning 
om Guld- oc Sølff Mynt. 10. Dec. 1647. 2 Bl. Told 
Rulle udi Norge. .Tolden 1648. 30. Jan. 1648. Forord- 
ning om Guld- og Sølff-Mynt. 21. Marts 1648. 2 Bl.. 
Kgl. May. Obne-Breff om H. Statholders Charge oc i6o JURISPRUDENTS. Commando etc. 31. Aug. 1648. 2 Bl. Kgl. May. Obne 
Breff om General-Told-Fon'alters Embede udi Norge. 24. 
Juli 1649. 2 Bd. 

1 74 1. Forordninger, som ere udgangne siden Recessen 1645 

8. Marts oc til 1666. Nu igien til Tr. forfærdiget, oc 
med Register. Kbh. 1667. Lb. 

b. Forordninger som ere udgangne fra 23. Oct. 1660. Kbh. 
1667. Den sidste Forordning er fra 27. November 1669. 4. 

c. Den tredie Deel. Forordninger fra i67o[ — 28. Dec. 1678'. 

1742. Forordninger som ere udg. siden Recessen 8. Marts 1645 — 

til 8. Marts 1644. Kbh. 1664. Derefter fortsættes med 
Forordninger til 27. Nov. 1669. Kbh. 4. Pgb. Hermed 
er indbundet: 

Told-Rulle. I. Sept, 1655. Kbh. 1664. Skibs Artickle. 
I. Juni 1657 (med Skibs-Eed). 

1743. Forordning om Landt^Militien. 5. Mai 1655. 4. 4 Bl. Ub. 

1744. Anordning (om Arrestation af engelske Skibe). 15. Juni 

1653. 2 Bl. 4. Ub. 

1745. Forordning (om Udførsel af Krudt). 28. Juni 1653. 2 BI. 

4. Ub. 

1746. Ordinantz om Munstring, Vagt, Landvern oc Bauffners 

Oprettelse. 28. Juli 1653. 4 Bl. 4. Ub. 

1747. Forordning om dem som Landene uden Kundskab igiennem 

revser. 8. Aug. 1633. 2 Bl. 4. Ub. 

1748. Forordning (om Retstrætter). 11. Juli 1654. 2 Bl. 4. Ub. 

1749. Forordning (ang. Terminen). 14. Juli 1654. 2 Bl. 4. Ub. 

1750. Forordning om dennem som sig nye Handvercker her i 

Riget at indføre paatage ville etc. i. Juni 1655. 2 BL 
4. Ub. 

175 1. Forordning (om Landets Forsvar). 23. Aug. 1655. 2 Bl. 4, Ub. 

1752. Samme. Ub. 

1753. Forordning (om Bryllup). 4. Nov. 1655. 4 Bl. 4. Ub. 

1754. Forordning om Skovnings-Forhold udi Fyen og Laaland. 

10. Nov. 1655. 2 Bl. 4. Ub. 

1755. Forordning (mod Overdaadighed). 19. Nov. 1655. 2 BL 

4. Ub. 

1756. Forordning (om Gudstienesten). 24. Nov. 1655. 4 Bl. 4. Ub. 

1757. Forordning om BegrafFvelser iblandt Geistlige- oc Borgelig 

Stand. 26. Apr. 1656. 4 BL 4. Ub. Dansk Ret. i6i 

1758. Forordning om den 11. Decembris Forandring og Tiden Penge 

paa Rente at udsette etc. 11. Sept. 1656. 2 Bl. 4. Ub. 

1759. Forordning om Penge i Sielland oc Skaane til den 11. Juni 

paa Rente at udsette. 17. Dec. 1656. 2 Bl. 4. Ub. 

1760. Forbud om Skibe, Folck oc Vare fra England, hvor Pesten 

grasserer. 9. Aug. 1665. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

1761. Forordning(iAnl. af Saltmangel). 7. Oct. 1665. 2 Bl. 4. Ub. 

1762. Forordning om Smaa-Mynten. 10. Jan. 1666. Kbh. 2 Bl. 

4. Ub. 

1763. Forbud om Jagt oc Skytteri paa Universitets, Capitels, Com- 

munitets oc Hospitalernes Goeds. 23. Jan. i66é. Kbh. 
2 Bl. 4. Ub. 

1764. Forbud at ingen sig i fremmede Herrers Tieniste maa indlade. 

I. Febr. 1666. i Bl. F. Ub. 

1765. Forordning huorledis med fremmede, saavelsom indiendiske 

Høe-Leers oc SkiæreknifFvis Forhandling udi Sielland oc 
Møen skal forholdis. 27. Nov. 1669. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

1766. KOLDERUP.ROSEN VINGE: Prøve af et Udvalg af gamle 

danske Herredags- og Landstings-Domme. Kbh. 1841. 
P. 4. Ub. 

1767. Udvalg af gamle danske Domme afsagte paa Kongens Retter- 

ting og paa Landsting, i — 4. Udg. med Anm. af J. L. 
A. KoLDERUP-RosENViNGE. Kbh. 1 842 — 48. 4 Bd. 4. 
Sth. Gave fra Udg. til Wegener. 

1768. Gamle jydske Tingsvidner. Samlede og udg. med Oplys- 

ninger, Register og Ordliste af O. Nielsen. Gave til 
Universitets-Jubilæets danske Samfund fra G. Stephens. 
Kbh. 1882. 2 Hefter. Ub. Gave fra Udg. til Wegener. 

1769. Judicia placiti regis Daniæ justitiarii. Samling af Kongens 

Rettertings Domme. i. 1595 — 1604. 2. 1605 — 14. 
Udg. af V. A. Secher. Kbh. 1881—86. 9 Hefter. Ub. CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV, REGISTRE, COMMENTARER. 

1770. Kong Christian den Femtis Danske Lov. Prentet i Kbh. 

af Joachim Schmedtgen 1683. Pt. af Chr. V. 4. Lbk. 
med Spænder. 

1 77 1. Christian V.s Danske Lov paa nye oplagt ved Casp. P. Rothe. 

1753.* Lb. 

1772. Samme Bog. Vb. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. i. II 1 62 JURISPRUDENTS. 

1773. Christian V.s Danske Lov. Af det juridiske Fakultet gien- 

nemseet og af Jo. Henr. Bærens forøget med et nn 
Register. Kbh. 1797. Vb. 

1774. Christian V.s Danske Lov. Under det juridiske Fakultets 

Tilsyn udg. af S. Schyth. Kbh. 1856. Ub. Gave fra 
Udg. til IVegener. 

1775. SCHYTH, S.: Om den nye Udgave af Christian V.s Danske 

Lov. Kbh. 1856. P. Ub. 

1776. Samme Bog. Ub. 

1777. Samme Bog. Ub. 

1778. Christiani V. Jus danicum latine redditum ab H. Weghorst. 

Hafiiiæ 1698. 4. Lb. 

1779. Christiani V. Leges danicæ quas Friderici IV. permissu e 

Danico in Latinum convertebat P. a Høyelsinus. Hauniæ 
17 10. 4. Pgb. 

1780. Samme Bog. Lbk. med Guldsnit. 

178 1. Christian des V. Dånsches Gesetz. Aus dem Dånschen 

ubersetzt durch H[einr.] W[eghorst]. Cph. 1699. Pgb. 

1782. Samme Bog. Lb. 

1783. DAUW, JOH.: Christian V.s Danske-Lov summarisk- Viis 

udi Danske Riim forfattet 171 3. Efterseet, med Re- 
gister forb. og til Tr. befordret ved F. J. V. D[auw]. 
Kbh. 1733. P^- 

1784. SECHER, V. A.: Om Teksterne af Kristian V.s danske Lov 

og Lovens Udgivelse. Kbh. 1878. P. Ub. Særtr)k 
af Ugeskrift for Retsvæsen. Gave fra Forf. til Wegener. 

1785. Forarbejderne til Christian V.s danske Lov. Udg, ved \. 

A. Secher og Chr. Støckel af Selsk. f. Udg. af Kilder 
til dansk Hist. i — 5. Hefte. Kbh. 1891 — 93. 4 Hefter. 

1786. LETH, CHR.: Register over Christian V.s Danske Lov og 

de tilhørende Forordninger. Kbh. 1735. 4- Lb. 

1787. BOLL, O. JACOBSØN: Alphabetisk Register over Danske 

og Norske Lov. Lovenes Articulers loca paralela. Dertil 
aliegeret Konge-Loven, Kirke-Ritualet, alle kgl. Oaroyer 
og Fundatzer etc. til 1740 Aars Udgang etc. Kbh. 1743 
Anhang. Kbh. 1747. Andet Anhang. Sorøe 1773. 4- 
I Bd. Lb. 

1788. — Continuation til det alphabetiske Register over Dansker- 

og Norske-Lov samt Forordningerne etc. Hvortil udi 
en fuldkommen Extraa alle Hoved Ord og Meninger 
etc. Pro annis 1741 — 44 ind. Saavelsom og meget forb. 
Kbh. 1745. 4. Lb. Dansk Ret. 163 

1789. [HEDEGAARD, CHR. DITL.] : Trifolium juridicum bestaaende 

udi I. En kort Anvisning til at forene de Steder i den 
Danske Lov som synes at være sig selv imod etc. II. 
Paavisning til at finde Overensstemmelse imellem Guds 
og Kongens Lov. IH. En Samling af gamle Danske 
Ordsprog, saavidt samme kommer overens med Loven 
etc. Odensøe 1748. 4. Lbk. 

1790. Samme Bog. Lb. 

179 1. — Trifolium juridicum etc. Med K. Ankers Fortale. 

Paa ny overseet og med Tillæg forb. af Autor selv. 
Kbh. 1766. Lb. 

1792. ALGREEN-USSING, T.: Register til Christian V.s Danske 

Lov. Kbh. 1833. Pb. 

1793. C. D. H. [0: CHR. DITL. HEDEGAARD]: Forsøg til en 

Dansk juridisk Dissertation i Anledning af Danske og 
Norske Lovens i — 6 — i angaaende Voldgift. [17 So] 
Kbh. 1779. — 2det Forsøg til en Dansk juridisk 
Dissenation indeholdende nogle faa Anm. over den 
Danske Lovs 6 — 17 — 32 ringe Tyverie betrefFende. 
Kbh. 1769. P. — 3die Forsøg til en Dansk- juridisk Disser- 
tation ang. Villiens StrafFældighed efter danske og norske 
Rettes Principia. Kbh. 1769. — 4de Forsøg til en Dansk 
juridisk Dissenation ang. Barnefødsel i Dølgsmaal i 
Anledn. af Danske Lovens 6 — 6 — 8. [17 j6.] 2det Opl. 
Kbh. 1769. — 3te Forsøg til en Dansk juridisk Dissertation 
ang. hvorledes Domme efter de fleste Stemmer besluttes, 
item Om Meddoms-Mænd. I Anledn. af Lovens i — 5 — 19 
og 26. [17 J7.] 2det Opl. Kbh. 1769. — 6te Forsøg til 
en Dansk juridisk Dissertation indeh. nogle ha Medita- 
tioner over I. Eeds-Formularen, 2. Dommer-Eeden, om 
Skienk etc. [1757.] 2det Opl. Kbh. 1769. — 7de, 8de 
& 9de Forsøg til Danske Juridiske Dissertationer over 

Danske og Norske Lov. [1757.] ^^^^ ^P^* '^^^' ^774- 
— I ode, Ilte & 1 2te Forsøg til Danske juridiske Disserta- 
tioner over Danske og Norske Lov. [1763.] 2det Opl. 
Kbh. 1774. I Bd. Lb. 

1794. — Forsøg til en Tractat ang. den danske Criminal-Ret, indeh. 

6. Bog af Christian V.s Danske Lov, med Summarier etc. 
Kbh. 1760. Lb. 

1795. — 2. Opl. Kbh. 1773. Lb. 

1796. Samme B<^. Lb. 

^797« — Juridisk-practiske Anmærkninger til Danske og Norske 
Lov indeholdende adskillige merkværdige Tilfælde eller II* 1 64 JURISPRUDENTS. 

Spørsmaal, som ere forefaldne i eller uden Rettergang. 
I — 4. Kbh. 1764 — 67. 2 Bd. Lb. 

1798. Samme Værk. 2 Bd. Lb. — Fortsatte juridisk-practiske An- 

merkninger til den Danske og Norske Lov indeh. 50 deslige 
Casus og Tilfælde, i — 2. Kbh. [trykt i Sorøe] 1780. Lb. 

1799. — Forsøg til en Traaat ang. den Danske Søe-Ret, indeh. 

4. Bog af Christian V.s Danske og Norske Lov, med 
Summarier. Kbh. 1771. Lb. 

1800. Samme Bog. Lb. 

1 801. Samme Bog. Lb. 

1802. — Christian V.s Danske og Norske Lovs 3. Bog ang. de 

Personers Ret der udgiøre den verdslige Stand oplyst 
med Summarier. Kbh. 1774. Lb. 

1803. — Den danske Kirke- eller Geistlige Ret, saaledes som samme 

indeholdes udi den Danske og Norske Lovs 2. Bog. 
I — 2. Kbh. 1775. 2 Bd. Lb. 

1804. Samme Værk. 2 Bd. Lb. 

1805. Samme Værk. 2 Bd. Lb. 

1806. — Christian V.s Danske og Norske Lovs 5. Bog om Adkomst, 

Gods og Gield oplyst med Noter. Kbh. 1776. Lb. 

1807. [NISSEN, MART.]: Juridisk Collegium, for saavidt den 

Danske og Norske Lovs i. og 5. Bog betræfFer geleydet 
med de til denne Tid udk. Kgl. Forordninger bestaaende 
af 4 Parter. Tronhiem 1770. Vb. 

1808. TROJEL, P. KOFOD: Commentære eller Forklaring over 

den Danske og Norske Lov. i — 2. Kbh. 1780 — 81. Vb. 

1809. Samme Værk. i. Bd. Vb. 

1 8 10. Samme Værk. i. Bd. Vb. 

181 1. BRORSON, CHR.: Forsøg til i. Bogs Fortolkning i Christian 

V.s danske og norske Lov og de ældre Loves Bestem- 
melser. I — 2. Kbh- 1797. 2 Bd. Vb. — Forsøg til 
2. Bogs Fortolkning, i — 2. Kbh. 1801. 2 Bd. Vb. 
— Forsøg til 3. Bogs Fortolkning, i — 2. Kbh. 1796. 
2 Bd. Vb. — Forsøg til 4. Bogs Fortolkning. Kbh. 1797. 
Vb. — Forsøg til 5. Bogs Fortolkning, i — 2. Kbh. 
1793 — 94- 2 B^- Vb. — Forsøg til 6. Bogs Fortolkning. 
2. forb. tfdg, Sorøe 1797. Vb. 

1 812. Bemærkninger til Christian V.s danske Lov hentede fra den 

senere Lovgivning etc, samlede af Chr. Elers Hertz. 
Bog I — 6. Odense 1838 — 42. 16 Hefter, Ub. Dansk Ret. 165 

181 5. BERREGAARD, LAUR,: De interpretatione usuali et doc- 
trinali Articuli 22. Cap. 13. Lib. i. Codicis Christianei 
danici. Hafniæ 1736. Disp. P. 4. Ub. 

1814. WARTBERG, P.: Annotationes ad legis Christianeæ lib. 5. 
cap. 14. art. 8. usque ad 28. incl. Hafniæ 1740. Disp. 
P. 4. Ub. LOVGIVNIKGEN EFTER CHRISTIAN DEN FEMTES DANSKE LOV. 

REGISTRE. LEXIKA. 

1815. Forordninger. 1670 — 99. Kbh. 2 Bd. 4. Lbk. Luxdorph. 

1 81 6. Forordninger. 1699 — 1730. Kbh. 3 Bd. 4. Lbk. Luxdorph, 

1817. Forordninger. 1730 — 46. Kbh. 2 Bd. 4. Lbk. Luxdorph. 

1818. Forordninger. 1746 — 65. Kbh. 4 Bd. 4. Lb. Luxdorph, 

1819. Forordninger. 1766 — 1808; 1808 — 11. Kbh. 11 Bd. 4. 

Lb. 1766 — 85 Luxdorph, 

1820. Forordninger. 1812 — 39; 1839 — 41. Kbh. 27 Bd. 4. 

Ub. og Sth. 

1821. SCHOU, JAC. HENR.: Chronologisk Register over de kgl. 

Forordninger og aabne Breve fra 1670 — 1822 tilligem. 
et nøjagtigt Udtog af de endnu gjældende. i — 18. 
(i — 10. i anden Udg.] Kbh. 1795 — 1823. 18 Bd. Vbk. 
1823 — 39. Fortsat ved Kolderup-Rosenvinge. 19 — 22. 
Kbh. 1829 — 40. 4 Bd. Vbk. 23 — 25. Kbh. 1844 — 49. 
3 Bd. Vbk. — T. Algreen-Ussing: Alphabetisk Register 
over kgl. Forordninger etc. 1823 — 49. Kbh. 1851. — 
Love og Anordninger Danmarks Lovgivning vedkommende 
for 1850 — 59. i — 6,1. Udg. af T. Algreen-Ussing. Kbh. 
1 85 1 — 60. 10 Bd. Pb. Gave fra Udg. til Wegener. — 
T. Algreen-Ussing: Hovedregister til Love og Anord- 
ninger. 1850 — 59. Kbh. 1860. Pb. — Love og Anord- 
ninger etc. 1860 — 71. 6, 2 — 16. Udg. af T. Algreen- 
Ussing. Kbh. 1 86 1 — 72. 16 Bd. Pb. og Ub. Gave fra 
Udg. til Wegener. — Love og Anordninger etc. 1872 — 77. 
17 — 29. Udg. af O. Algreen-Ussing. Kbh. 1872 — 85. 
26 Bd. Ub. i88j — 89. — 30 — 34. Udg. af C. Ussing, 
T. Algreen-Ussing og K. Wøldike. Kbh. 1886 — 90. 
9 Bd. Ub. — 1890 — 91. 35 — 37, i. Udg. af K. Wøldike. 
Kbh. 1891 — 92. Ub. — O. Algreen-Ussing: Hovedregister 
til Love og Anordninger for 1868 — 77. Kbh. 1878. Ub. 
— O. Algreen-Ussing: Oversigt over de vigtigste 1 66 JURISPRUDENTS. 

Anordninger, Love etc, som ere ophævede, forandrede 
eller nærmere bestemte ved de 1868 — 77 udg. Love og 
Anordninger. Kbh 1879. Ub. lait 95 Bd. 

1822. SCHOU, JAC. H.: Alphabetisk Register over de kgl. For- 

ordninger. 1670 — 1822. I — 2. 4de Udg. Kbh. 1823. 

1 Bd. Vbk. 

1823. Samling af endnu gjældende Love og Anordninger m. v. af 

mere almindelig Interesse, udg. efter Indenrigsministeriers 
Foranstaltning ved C. S. Klein. 1683 — 1864. Kbh. 
1 86 1 — 65. 6 Bd. Vb. — Beck, Chr.: Register til den 
efter Indenrigsministeriets Foranstaltning udg. Samling 
af Love og Anordninger m. m. af mere almindelig 
Interesse 1683 — 1864. Kbh. 1866. Vb. 

1824. Samling af Love og Anordninger m. v. af mere almindelig 

Interesse, udg. efter Indenrigsministeriets Foranstaltning. 
1860 — 64. iste Hefte fra i. Jan. 1860 — 31. Marts i86r. 
Kbh. 1861. 1865 — 69. Hefte i — 4. fra i. Jan. 1865— 
31. Mai 1868. Kbh. 1866—68. I Hefter, ub. 

1825. Lovtidende for Kongeriget Danmark: 1871 — 93. Kbh. 4. 

Ub. — Sagregister til Lovtidende for Kongeriget Danmark 
1871—82. Kbh. 4. Ub. 

1826. Forordning og nærmere Forklaring over Forordn. 15. Jan. 

1 70 1 om hvad Besetningen skal være til en Bonde- 
Gaard over 8 Tønder Hart-Korn. 13. Febr. 1722. Kbh. 

2 Bl. 4. Ub. 

1827. Forordning ang. Moderation paa Cron-Lage. 27. Nov. 1722. 

Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 3 Exemplarer. 

1828. Forordning ang. Moderation paa Cronlage. 12. Marts 1725. 

2 Bl. 4. Ub. 2 Exemplarer. 

1829. Forordning om stemplet Papir til Rytter Distriaemes Birke 

Rætter. 4. Juni 1723. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 3 Exempl. 

1830. Forordning ang. Bekostninger til Delinqventers Fængsel. 

20. Aug. 1723. Kbh. 2 Bl- 4. Ub. 3 Exempl. 

1 83 1. Forordning om Sigtelses eller Benægtelses Eeder. 5. Nov. 

1723. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

1832. Forordning anl. hvorledes Ungdommen, som førend deres 

Confirmation begaae Leyermaal, skal straffes. 2. Sept. 
1745. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

1833. Declaration, hvorved ald Handel imellem H. M.s Undersaatter 

og Spanien ophæves og forbydes. 22. Oct. 1733. ^'^'^• 
2 Bl. 4. Ub. Danske Ret. 167 

1834. Placat hvorved Indskrænkning i H. t. Summens Størrelse 
for indenbyes Vexler ophæves. 12. Oa. 1836. Kbh. 
2 Bl. 4. Ub. 

1855. Register paa Forordninger, Forbude, Ordonnancer etc, som 

siden den Danske og Norske Lovs Publication til 17 19 
cre udgangne etc. tilligem. hosføiede alphabetiske Ind- 
holde. Kbh. 4. Lb. 

1856. [LUXDORPH, B. W.]: Register over de siden Lovenes 

Publication udgangne kgl. Forordninger og aabne Breve, 
henførte til visse Classer og Tituler. Kbh. 175 1. Lbk. 

1837. LARSØN, LAUR.: Register over Forordninger og Placater 

før Lovens Publication og til 1760 (incl.), som hører til 
I. den Danske Lov, 2. den Norske Lov. Kbh. 176 1. Lb. 

1838. Samme Bog. Lb. 

1839. Samme Bog. Lbk. 

1840. NISSEN, MART.: Extract og Register over Forordninger, 

Forbude, Ordonancer etc. som 1670 — 1768 ere udgangne. 
Tilligemed et hosføiet alphab. og Cronologisk Register. 
I — 2. Hefte. Tronhiem 1768. 2 Bd. Lb. 

1841. LYBECKER, JOH. L.: Applications-Udtog af alle de kgl. 

Forordninger, Placater etc. fra 1661 til nærværende Tid, 
hvilke maatte forandre den Danske og Norske Lov, 
tilligem. Prallel Steder, Anm. etc. i — 5. Hefte. Kbh. 
1772 — 84. 3 Bd. Lb. 

1842. Samme Værk. 3 Bd. Lb. 

1843. TROJEL, P. KOFOD: Alphabetisk Register efter Bulls Maade 

over Love, Forordninger, Placater, Reskripter etc. fra 
1660 indtil nærværende Tid. i. 2 — 3. ved Laur. Fogtman. 
Kbh. 1777 — 81. 5 Bd. 4. Lb. 

1844. Samme Værk- 5 Bd. Vb. 

1845. Samme Værk. 3 Bd. Lb. 

1846. HØST, JOH. NIK.: Repertorium over den gjældende trykte 

Lovgivning for Danmark fra i. Jan. 1829 — i. Nov. 1834. 
Ordnet etter Materierne, i Form af et Ordregister med 
summarisk Udtog etc. Kbh. 1834. Sth. 

1847. PETERSEN, C. P. N.: Lovlexicon eller alphabetisk Reper- 

torium over den danske Lovgivning. i — 9. Kbh. 
1837—64. 8 Bd. 1—8. Bd. Vbk., 9. Bd. ub. 

1848. ROTHE, CASP. P.: Fuldstændigt Udtog og Samling af 

hidindtil utrykte kgl. Rescripter, Resolutioner etc. henførte 1 68 JURISPRUDENTS. 

til den Danske Lovs bekvemmeste Capitler og Artikler. 
I — 3. Klph. 1754 — 69. 4 Bd. Lbk. 

1849. Christian V.s skrevne Befalinger og Anordninger eller Re- 

skripter for Dannemark fra 9. Febr. 1670 — 25.Aug. 1699. 
Kbh. 1776. Lbk. 

1850. Samme Bog. Lb. 

185 1. FOGTMAN, LAUR.: Kgl. Rescripter, Resolutioner og 

CoUegialbreve for Danmark og Norge udtogsvis udg. i 
chronologisk Orden. 1660 — 181 2 (med Registre), i — 7 D., 
3. Bd. Kbh. 1786 — 1823. — 7. D., 4 — 7. B. 1813— :i830. 
Udg. af T. Algreen-Ussing. Kbh. 1825 — 35. 44 Bd. Vbk. 
— T. Algreen-Ussing : Hoved Register til den Fogtmanske 
Rescriptsamling fra 1660 — 1830. i — 3. Kbh. 1837 — 39. 
3 Bd. Vbk. — Kgl. Reskripter og Resolutioner for 1 83 1 — 48. 
Udg. af T. Algreen-Ussing (ny Række). Kbh. 1839 — J4. 
12 Bd. Vbk. — T. Algreen-Ussing: Hoved-Register til 
den Ussingske Reskriptsamling for 183 1 — ^48. Kbh. 1854. 
Vbk. — Kgl. Reskripter og Resolutioner for 1849 — 65. 
Udg. af T. Algreen-Ussing. (Nyeste Række.) Kbh. 
1855—71. II Bd., hvoraf 6 Vbk., 5 Sth. — Kgl. Re- 
scripter og Resolutioner for 1866. Udg. af C. Ussing. 
Kbh. 1890. Ub. lait 72 Bd. 

1852. HØST, JOH. NIK.: Repertorium over de gjældende kgl 

Reskripter og Resolutioner etc. for Danmark i chrono- 
. logisk Orden med summarisk Udtog samt vedføjet 
Parallelisering til 1833. i — 6. Kbh. 1832 — 42. I Hefter. 
Ub. — Alfabetisk Realregister over Reskriptrepertoriet. 
Kbh. 1834. Ub. 

1853. Samme Værk, uden Register. 5 Bd. dels i Pb. dels ub. 

1834. Samling af Reskripter af mere almindelig Interesse fra 
i6éo — 1860. Udg. af Th. Linde, P. Schjørring og O. 
Algreen-Ussing. i — 2. Kbh. 1862 — 65. I 12 ub. Hefter. 

1855. Samling af alle udkomne kgl. Rescripter det Publique be- 

træffende siden Buchwalds Embeds Beg5mdelse som 
Stiftsamtmand for Fyens Stift Mai 1789 — 1790. Odense 
1790. — Samling af kgl. Rescripter, Kammer- og Collegii- 
Breve m. M., som angaae Fyens Stift. Udg. af L. N. 
Faber. [Odense] 179 1 — 1802. 11 Bd. Vb. 

1856. [TEILMANN, ANDR. CHR.]: Register over Reskripter og 

Collegial-Breve etc. som ved Trykken ere bekiendte. 
Henførte til visse Klasser og Titler. Kbh. 1782. Sth. Dansk Ret. 169 

1857. OSTERSEN, CHRISTEN: Glossarium juridico-danicum 

det er alle gamble danske Glosers rette Forklaring som 
findis udi de Skonske, sjelandské og judske Lowbøger etc. 
Tienendis tillige til it General Register etc. Kbh. 1641. 
4. Pgb. Rente-Camer 164}, 

1858. — — Nu 2den Gang reviderit, forb. etc. Tienendis tillige 

til et General-Register. Kbh. 1652. Forf.s Pt. 4. Pgb. 

1839. BADEN, GUST. LUDV.: Forsøg til et dansk-norsk juridisk 
Ord- og Sag-Leksikon oplyst af selve Lovene. Odense 
1814. Vb. 

1860. — Dansk-juridisk Ordbog, i — 2. Kbh. 1822. i Bd. Vb. SYSTEMATISK FREMSTILLING AF DEN DANSKE RET. 

1861. ROSENKRANTZ, CORNIFICIUS: Positiones selectiores ex 

iure danico quas ut a iure civili Justinianeo nonnullis 
discrepantes, ad normam iuris divini, naturæ et Gentium 
expendit. Argentorati 1649. Disp. 4. Sth. 

1862. HESSELBERG, E.: Juridisk Collegium. Part 1—4. Kbh. 

1755. 4 B^- 4- Lb. 

1863. — Juridisk Collegium, igiennemset og med Anmærkninger 

forøget af J. Bing Dons. Kbh. 1763. 4. Lbk. 

1864. [ELKIER, IVER]: Hus-Retten som indeh. det som forefalder 

ved Forretninger, Handel og Vandel i Husstanden især 
i Kiøbstæderne. Kbh. 1777. Vb. 

1865. H AGERUP, MATH.: Den dansk-norske Lovkyndighed i en 

sammenhængende Lærebygning til juridisk Haandbog for 
lovkyndige Borgere, i — 2. Kbh. i8oj. 2 Bd. Vb. 

1866. Samme Værk. 2 Bd. Vb. 

1867. HØST, JOH. NIK.: Fuldstændig dansk Husret for Hvermand. 

Kbh. 1836. 10 ub. Hefter. 

1868. Den praktiske Sagfører. Veileder for Enhver til at faae 

besvaret de vigtigste i det daglige Liv forefaldende 
Spørgsmaal. Af En Overretssagfører. Kbh. 1874. P- Ub. 

1869. ØRSTED, A. S.: Formularbog indeh. Formularer til de 

vigtigste i det borgerlige Liv forefaldende Kontrakter og 
andre Dokumenter. [181 1.] 5te giennemsete og med Ret- 
telser og Tilføininger forsynede Udg. Kbh. 1844. Shb. 

1870. GLIT AU, TH.: Overensstemmelse og Forskiæl imellem den 

romerske og danske Ræt eller Kiæmen af Pandecterne og 1 70 JURISPRUDENTS. 

den ganske romerske Ræt, hvor med og saa tillige den 
danske Ret er confereret. Kbh. 1736. 4. Lb. 

1 87 1. Samme Bog. Lb. 

1872. — Juridiske Examen ved Spørsmaal og Svar delt i 4 Paner. 

Kbh. 1746. Lb. 

1873. BADEN, GUST. LUDOV.: Silva difFerentiarum præcipuarum 

ae nobilissimarum juris romani et germanico-danici quoad 
universam doctrinam de cura atque tutela. Kiliæ 1793. 
Disp. 4. Ub. 

1874. KONGSLEW, LAUR. LAURBERG: Den danske og norske 

Private Rets første Grunde, i — 2. Kbh. 1781 — 82. 
2 Bd. Lb. 

1875. NØRREGAARD, L: Forelæsninger over den Danske og 

Norske private Ret. i — 6. med Register som 7. Bd. 
Kbh. 1784—99. 7 Bd. Vb. 

1876. Samme Værk. 7 Bd. Vb. 

1877. Samme Værk. i — 6. 6 Bd. Lb. 

1878. ØRSTED, A. S.: Supplement til Nørregaards Forelæsninger 

over den Danske og Norske private Ret. i — 3. Kbh. 
1804 — 12. 3 Bd. Ub. 

1879. Samme Værk. 3 Bd. Vb. 

1880. HURTIGKARL, FR. TH.: Den danske og norske private 

Rets første Grunde, i — 2. og 4., i. Kbh. 1813—20. 
4 Bd. Pb. 

1 88 1. Samme Værk. 4 Bd. Pb. 

1882. Samme Værk. i. Kbh. 1813 og 1827. Sth. 

1883. T. ALGREEN-USSING: Anmærkninger til Personretten ved- 

føiede Hurtigkarls System til Brug for den lovstuderende 
Ungdom. Kbh. 1823. Sth. 

1884. — Anmærkninger til Tingsretten vedføiede Hurtigkarls 

Svstem til Brug for den lovstuderende Ungdom, i — 2. 
Kbh. 1825. 2'Bd. Sth. 

1885. ØRSTED, A. S.: Haandbog over den danske og norske 

Lovkyndighed med stadigt Hensyn til Hurtigkarls Lære- 
bog. I — 6. 1822 — 35. 6 Bd. Vbk. — KrCger, CGottfr.: 
Alphabetisk Register til Ørsteds Haandbog over den danske 
og norske Lovkyndighed. Kbh. 1843. Sth. 

1 886. — Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed etc. 

I — 6. Kbh. 1822 — 3j. 12 Hefter. Dansk Ret. 171 

1887. KRIEGER, A. F.: Grundlag for Forelæsninger over den 

danske Privatrets almindelige Deel tildels som Indl. til 
den danske Retsvidenskab. Tr. som Haandskr. Kbh. 
1849 — SO- Sth. Gave fra Forf, til Wegener, 

1888. SCHEEL, A. W. : Privatrettens almindelige Del fremstillet efter 

den danske Lovgivning. 1-^2. Kbh. 1865 — 66. 2 Bd. Pb. 

1889. GRAM, F. T. J.: Den danske Formueret, i. 2. og forb. 

Udg. Kbh. 1858. 2. Kbh. 1864. 3 Bd. Ub. — Sag- 
Register til Grams Danske Formueret. Khh. i86j. 

1890. SCHEEL, A. W.: Person- og Familie-Ret fremstillet efter 

den danske Lovgivning, i — 2. Kbh. 1839 — 60. 2 Bd. Pb. 

1891. KOFOD ANCHER, P.: De indole juris privati pro habitu 

imperii danico-norvegici. Libri duo. L : De formå, indole 
et principio imperii dan.-norv. Hafniæ 1736. 4. Lbk. 

1892.* BORNEMANN, MATH. HASTRUP: De analogia juris cum 
speciali ad jus danicum respectu. Havniæ 181 5. Disp. 
Se: Schlegel, Joh. Fr. Guil.: De discrimine inter possessionem 
bonæ et malæ fidei etc. Havn. 1790. c. 

1893. DE AHLEFELDT-LAURVIG, FRANC. GUIL. FERD., comes: 

De præscriptione immemoriali. Hauniæ 1821. Disp. Sth. 

1894. DIRCKINCK-HOLMFELDT, CONST.: Prolegomena de 

notione proprii rerumque dominii. Hafniæ 1840. Sth. 
med Guldsnit. 

189$. Samme Bog. Ub. 

1896. AAGESEN, A.: Bidrag til Læren om Overdragelse af Ejen- 

domsret og andre tinglige Rettigheder. Kbh. 1866. 
UPr. 4. Ub. 

1897. — Bemærkninger om Rettigheder over Ting. i. Række: 

om Retsbeskyttelsens forskjellige Udstrækning. Kbh. 
1 87 1. UPr. 4. Ub. 

1898. Samme Bog. Ub. 

1899. — Fortsatte Bemærkninger om Rettigheder over Ting 

navnlig om Ejendomsrettens Begreb. Kbh. 1872. UPr. 
4. Ub. 

1900. Samme Bog. Ub. 

1 90 1. ELKIER, IVER: Husholdnings Kiernen af Danske Lov om 

Landvæsenet med Betænkninger og Afhandlinger, i — 2. 
Kbh. 1771—72. I Bd. Vbk. 

1902. MANDIX, JAC: Haandbog i den danske Landvæsensret. 

2den omarb. Udg. i — 2. Kbh. 181 3. 2 Bd. Vb. 172 JURISPRUDENTS. 

1903. BORUP, L. C: Den danske Landboret. Kbh. 1873. Ut>- 

1904. Samme Bog. Ub. 

190 j. KALL, JOH. CHR.: Observationes de fideicommissis fami- 
liarum danicis. Hauniæ 181 9. Disp. Sth. 

1906. SEIDELIN, DAV. NIC. DORPH: De juribus fidejussoris 

f)ost solutionem ab illo præstitam secundum rei naturam 
egesque patrias. Hafhiæ 1820. Disp. Pb. 

1907. Samme Bog. Ub. 

1908. Droit de Marine de Danemarc traduit en firancois du livre 

IV. des loix danoises avec le danois å coté [ved Er. Jo. 
Jessen]. S. a. [Cph. 1751?] 4- Ub. 

1909. GRAM, F. T. J.: Den private Søret efter Dansk Lovgivninsj. 

Kbh. 1851. Vb. 

1 910. HOIERUS, ANDR.: De nuptiis propinquorum jure divino 

non prohibitis. S. 1. & a. [17 18.] 4. Ub. 

191 1. KOFOD ANCHER, P.: Om den retteste og bedste Maade 

at regne Slægtskabs Led paa i Ægteskabs- og Arve-Sager. 
Kbh. 1765. Lb. 

19 12.* HAMMELEFF, ER.: De liberos legitimandi modis secundum 
juris Danici inprimis hodierni præcepta. Kiliæ 1797. Disp. 
Se: Schlegel, Joh. Fr. Guil.: De discrimine inter possessionem 
bonæ et malæ fidel etc. Havn. 1790. b. 

191 3. NORMANN, C. FR.: De legitimatione secundum jus patrium 

tam antiquum quam hodiernum. Præm. Explicatio status 
illegitimorum juridici secundum leges patrias tam antiquas 
quam nunc vigentes etc. Hafniæ 1823. Disp. Pb. 

1 9 14. Samme Bog. Sth. 

191 5. ALGREEN-USSING, T.: Haandbog i den danske Arveret. 

Kbh. 1855. Ub. 

1916. PETERSEN, CHR. POULSEN NØRBOM: De coUatione 

bonorum ad heredes ab intestato restricta secundum jus 
romanum et patrium. Hauniæ 1825. Disp. Vb. 

1 9 17. Samme Bog. Ub. 

19 18. Samme Bog. Ub. 

1919. BORNEMANN, F. C: I. Om Arvingers Ret, at tiltræde 

Boet uden Skifterettens Mellemkomst. IL Om Testa- 
menters Ugyldighed. Kbh. 185 1. UPr. 4. Ub. 

1920. GRAM, F. T. J.: Om Ægtepagter efter dansk Ret. Kbh. 

1863. UPr. 4. Ub. 

1 92 1. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 17^ 

1922. PETERSEN, C. P. N.: Testamenter efter den danske Lov- 

givning. Kbh. 1870. Shb. 

1923. ALGREEN-USSING, T.: Haandbog i den danske Kriminalret, 

1—2. Kbh. 1829. 2 Bd. Vbk. 

1924. — — 2. forøgede Udg. i — 2. Kbh. 1831. 2 Bd. Vb. 

1925. — — 4. omarb. Udg. Kbh. 1859. Ub. 

1926. Udkast til Straffelov for Kongeriget Danmark. Udarb. af den 

22. Febr. 1859 nedsatte Kommission. Kbh. Pb. med Sh. 
Gave fra Algreen-Ussing til Wegener. 

1927. Foreløbigt Udkast til Lov om Forbrydelser. 1864. 4. Ub, 

1928. Motiver til det foreløbige Udkast til Lov om Forbrydelser. 

I — 2. 1864. 2 Bd. 4. Ub. 

1929.* KRAGH-HØST, J.: De injuriis verbalibus secundum leges 
danicas nunc vigentes. Hafhiæ 1817. Disp. 
Se: DE Eggers, Chr. Ulder. Detl.: Commentatio inaug. de iure 
imperantis libertatem personalem perfectam restituendi ruFticis 
glebae adscriptis. Gottingae 1791. c. 

1930. BANG, P. G.: De moderamine inculpatæ tutelæ ex legibus 
patriis romanisque. Hauniæ 181 9. Disp. Ub. 

195 1. Samme Bog. Ub. 

1932. BORNEMANN, F. C: Bidrag til Læren om Meddelagtighed 

i Forbrydelsen. Kbh. 1860. UPr. 4. Ub. 

1933. HØJER, ANDR.: Juridisk Collegium over Processen saaledes 

som den bruges i Dannemark og Norge, confereret med 
den, som bruges i Førstendommene og Tydskland. Til 
Tryk befordret ved Hans Hagerup. Kbh. 1742. 4. Pb. 

1934. — Juridisk Collegium saavidt den Danske og Norske Proces 

vedkommer. Igiennemseet samt forb. med Tillæg af de 
siden udk. kgl. Forordninger og Rescripter. 2. Opl. 
Udg. af C. D. Hedegaard. Kbh. 1769. Lb. 

1935. Samme Bog. Vb. 

1936. HANSEN, J. O.: Bidrag til den danske Civilproces, i., i — 2.H. 

Kbh. 1837—39. 2 Bd. Ub. 

1937. BANG, P. G. og J. E. LARSEN: Systematisk Fremstilling 

af den danske Procesmaade. i — 5. Kbh. 1841. Register. 
Kbh. 1843. 6 Bd. Ub. 

1938.* C. D. H. b: CHR. DITLEV HEDEGAARD]: Tanker til 
højere Eftertanke ang. det Spørgsmaal: Hvorvidt og paa 
hvad Maade en Mandsperson, som beskyldes af et r-j-t.:*- —2.:=. i^rr T -T liTs jesvangrct hende ander Æsie 

j-Ti-'-^m '-\^s r-^ronin. y. Mami 1754 tm vjerc 
^ZLz z -srrrr l: ^ni iin Edr Kbh. 1779. P. 

_: Za. rjizi: ~ remiliiiz "xi je Dansk Jurist. Khh. 1757. b. 

-I. J. -^'Za.. Ir '.irzmento ju iuoiu rio. Hafiiiæ 1740 r-:! rior-Retten. 'Kbh.| 1750. P. — .-iR.. I]e rgirniiiTTonibus judidalibus, qut 
rrirrae : — o. Disp. P. 4. Ub. ^Lzr_\ J. »r: ;^ icrr .\^^•:sm^^ ril en Underdommers 

\crTcr Kjii- -"T")- ^"b. 


:> 2. l-zfUuire iur 'jTT^ine et I' organisation des 
=i ^rj: .»r5"T73 jn Dannemare Cph. 1803. Pb 

r — : n ? ^nLieiseskommissionemes Oprindelic 
1^ i.:n Janske Sot. Overs, o^ meJ 
-i-iijntii^ x^rsvner jf Joh. Xiel Host. Kbri yL^l^^EIS '. r S^""5ænr2Esk Fremstilling af det Dansk 
^ ^i:n:'-:rb*:n. "'icii ?-^rer:ndr. jf A. S. ØRSTED. 2. foroi : i_c». Z'^liIZX. JCIL. H.. Ze ^ :e!>ti ; dvili ante latam definitivam 
u^cs jc!;re?TrjrrT ^^zeadc. nec non de inhibitione atquc 
'jbiz-Tc 'ix un: -xsczc am antiquo quam hodienio 

:-ij.- .\ZZSHEN-C55iyG. T : De abn^atk>ne juris potionx 

cn:r'irnra.ir::s c^iuircrlbus pnc creditoribiis sine chiro 

znr.iis zi jccis iecirorjni competentis. Hauniæ 184; 
^ -1-«" — « "--^ 

v.rr r 4. ^-^• 

y ^" r F\ rA W- r : BLdn^ dl Fortolkmngen af Concurslovea^ 
4. Cir:reL ÉZrii. rS-4- LTr. 4. Ub. 

i^zQ, — Fcrtsane Bivfrjg til Fortolkningen af Concursloven> 
4. Cipirei. KbL 1875. LTr. 4. Ub. 

X951. Soniine Bog. Ub. 

TOC2. GOOS Indl. til en Forelæsning over den danske Straffeproces 
Kbh. 1878. UPr. 4- Ub. 1953. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 175 

1954. GOOS, C: Den danske StrafFeprotes i Forhold til Straflfe- 

retsplejens Grundsætninger fra Chr. V.s Lov til Nutiden. 
Fortsættelse af Indledning til en Forelæsning over den 
danske Straffeproces. • Kbh. 1880. UPr. 4. Ub. 

1955. Samme Bog. Ub. 

1936. USSING, NIC.: Historisk Beretning om Inqvisitions Commis- 
sionen i Kiøbenhavn. [Kbh.] 1781. vb. 

1957. BANG, P. G.: De ordinaria formå inquisitionis criminalis 
speciali patriæ legum habito respectu. Hauniæ 1820. 
Disp. Sth. 

1938. NISSEN, H. NIC.: Nemesis. Et Bidrag til dansk Rets- 

Casuistik som Sidestykke til Themis, indeh. Efterretning 
om Overkriminalretten for Danmark. Kbh. 1810. Vb. 

1939. Forsete, et Tidsskrivt for Udvalg af Høiesterets-Sager og for 

andre retsvidenskabelige Gjenstande. Udg. af F. M. Lange. 
Høiesterets Aarene 1822 — 24. Kbh. 4 Bd., i Ub. 3 Sth. 

1960. SCHJØTTZ, E.: Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger 

om en Del ved denne Domstol 1676 — 89 inkaminerede 
Sager. Kbh. 1873. Ub. 

1 96 1. Samme Bog. Ub. 

1962. Extract af de forud til Siællandsfar Lands-Ting udtagne 

Stevninger etc. (extrah. af Thor. Hansen Wederkinch 
etc.) fra 23. Jan. 177 1 — 2. Dec. 1789. 4 Bd. 4. Vb. 
I I . Bd. : Tale paa det nye Jyllands Landstings ny Domhus 
i Viborg, da der første Gang blev begyndt at holdes 
Landsting 1743. Haandskr. 

1963. Efterretning om det, som ved Sjællands Landsting er fore- 

taget 1790. Forfattet og udg. af Ad. Gottl. Kraft. 
Sorøe 1790. Vb. 

1964. Sjællandsfars Landstings Efterretninger 1791 — 95 ved A, G. 

Kraft og H. N. Nissen. Sorøe 1791 — 96. 5 Bd. 
Dels Vb. dels ub. 

1965. Themis. Et Tidsskrivt ved Hans Nic. Nissen. 1796 — 1805. 

I — 10. Sorøe 1797 — 1806. 10 Bd. Vb. 

1966. Lollands og Falsters Landstings-Journal for 1796. Ved Gust. 

L. Baden. Kbh. Sth. 

1967. Kiøbenhavns juridiske-praktiske Maanedstidende. Udg. af 

Bredo Henr. v. Munthe af Morgenstierne, i — 7. H. 
Kbh. 1796—97. 6 Bd. Ub. 

1968. Nørre-Jyllands Themis. Et Tidsskrift ved Th. Eichel Bar- 

tholin. 180J. I — 4. H. Viborg 1805. I 3 Bd. Ub. 1 74 JURISPRUDENTS. 

Fruentimmer for at have besvangret hende under Ægte- 
skabs-Løfte i Følge Forordn. 5. Martii 1734 kan være 
pligtig at befrie sig med sin Ed? Kbh. 1779. P. 
Se: Andr. Høier: Forestilling paa en Dansk Jurist. Khh. 1737. b. 

COLD, IS. ANDR.: De juramento purgatorio. Hafniæ 1740 
Disp. P. 4. Ub. 

[LUXDORPH, P. W.]: Om Hof-Retten. [Kbh.] 1750, P. 
4. Sth. 

RØMER, DIET. CHR.: De insinuationibus judicialibus, q\i£ 
partibus fiunt. Hafniæ 1770. Disp. P. 4. Ub. 

WAMBERG, NIELS: Kort Anvisning til en Underdommers 
Forhold inden Retten. Kbh. 1773. Vb. ^939 1940 1941 1942 1943. ROTHE, A. B.: Mémoire sur I'origine et l'organisation des 

committés conciliateurs en Dannemare. Cph. 1803. Pb. 

1944. — Efterretning om Forligelseskommissionernes Oprindelse 

og Indretning i den danske Stat. Overs, og med 
Lovsteders Anførelse forsynet af Joh. Nik. Høst. Kbh. 
1803. Ub. 

1945. HANSEN, J. O.: Systematisk Fremstilling af det Danske 

Skiftevæsen. Med Forerindr, af A. S. Ørsted. 2. forøii. 
Udg. Kbh. 1827. Vb. 

1946. DREIER, GUIL. H.: De arresto civili ante latam definitivair. 

j udicis sententiam efficiendo, nec non de inhibitione atque 
obstagio ex jure patrio tam antiquo quam hodiemo 
Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

1947. ALGREEN-USSING, T.: De abrogatione juris potioris. 

chirographariis creditoribus præ creditoribus sine dnro- 
graphis in bonis debitorum competentis. Hauniæ 1845 
UPr. P. 4. Ub. 

1948. NELLEMANN, J.: Bidfag til Fortolkningen af Concurslovens 

4. Capitel. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

1949. Samme Bog. Ub. 

1950. — Fortsatte Bidrag til Fortolkningen af Concurslovens 

4. Capitel. Kbh. 1875. UPr. 4. Ub. 

195 1. Samme Bog. Ub. 

1952. GOOS, C: Strafferetsplejens almindelige Grundsætninger 

Indl. til en Forelæsning over den danske Straffeproces 
Kbh. 1878. UPr. 4. Ub. 

1953. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 175 

1934. GOOS, C: Den danske Straffeproces i Forhold til Straffe- 
retsplejens Grundsætninger fra Chr. V.s Lov til Nutiden. 
Fortsættelse af Indledning til en Forelæsning over den 
danske Straffeproces. • Kbh. 1880. UPr. 4. Ub. 

1955. Samme ' Bog. Ub. 

1956. USSING, NIC.: Historisk Beretning om Inqvisitions Commis- 

sionen i Kiøbenhavn. [Kbh.] 1781. Vb. 

1957. BANG, P. G.: De ordinaria formå inquisitionis criminalis 

speciali patriæ legum habito respectu. Hauniæ 1820. 
Disp. Sth. 

1958. NISSEN, H. NIC.: Nemesis. Et Bidrag til dansk Rets- 

Casuistik som Sidestykke til Themis, indeh. Efterretning 
om Overkriminalretten for Danmark. Kbh. 1810. Vb. 

1959. Forsete, et Tidsskrivt for Udvalg af Høiesterets-Sager og for 

andre retsvidenskabelige Gjenstande. Udg. af F. M. Lange. 
Høiesterets Aarene 1822 — 24. Kbh. 4 Bd., i Ub. 3 Sth. 

1960. SCHJØTTZ, E.: Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger 

om en Del ved denne Domstol 1676 — 89 inkaminerede 
Sager. Kbh. 1875. Ub. 

1 96 1. Samme Bog. Ub. 

1962. Extraa af de forud til Siællandsfar Lands-Ting udtagne 

Stevninger etc. (extrah. af Thor. Hansen Wederkinch 
etc.) fra 23. Jan. 177 1 — 2. Dec. 1789. 4 Bd. 4. Vb. 
1 1 . Bd. : Tale paa det nye Jyllands Landstings ny Domhus 
i Viborg, da der første Gang blev begyndt at holdes 
Landsting 1743. Haandskr. 

1963. Efterretning om det, som ved Sjællands Landsting er fore- 

taget 1790. Forfattet og udg. af Ad. Gottl. Kraft. 
Sorøe 1790. Vb. 

1964. Sjællandsfars Landstings Efterretninger 1791 — 95 ved A. G. 

Kraft og H. N. Nissen. Sorøe 1791 — 96. 5 Bd. 
Dels Vb. dels ub. 

1965. Themis. Et Tidsskrivt ved Hans Nic. Nissen. 1796 — 1805. 

I — 10. Sorøe 1797 — 1806. 10 Bd. Vb. 

1966. Lollands og Falsters Landstings-Journal for 1796. Ved Gust. 

L. Baden. Kbh. Sth. 

1967. Kiøbenhavns juridiske-praktiske Maanedstidende. Udg. af 

Bredo Henr. v. Munthe af Morgenstierne, i — 7. H. 
Kbh. 1796—97. 6 Bd. Ub. 

1968. Nørre-Jyllands Themis. Et Tidsskrift ved Th. Eichel Bar- 

tholin. 1805. I — 4. H. Viborg 1805. I 3 Bd. Ub. 1 74 JURISPRUDENTS. 

Fruentimmer for at have besvangret hende under Ægte- 
skabs-Løfte i Følge Forordn. 5. Martii 1734 kan være 
pligtig at befrie sig med sin Ed? Kbh. 1779. P. 
Se: Andr. Høier: Forestilling paa en Dansk Jurist. Khh. 1737. b. 

1939. COLD, IS. ANDR.: De juramento purgatorio. Hafniæ 1740 

Disp. P. 4. Ub. 

1940. [LUXDORPH, P. W.]: Om Hof-Retten. [Kbh.] 1750. P. 

4. Sth. 

1 94 1. RØMER, DIET. CHR.: De insinuationibus judicialibus, qui 

partibus fiunt. Hafniæ 1770. Disp. P. 4. Ub. 

1942. WAMBERG, NIELS: Kort Anvisning til en Underdommers 

Forhold inden Retten. Kbh. 1773. Vb. 

1943. ROTHE, A. B.: Mémoire sur l'origine et l'organisation des 

committés conciliateurs en Dannemare. Cph. 1803. Pb 

1944. — Efterretning om Forligelseskommissionernes Oprindelse 

og Indretning i den danske Stat. Overs, og mci 
Lovsteders Anførelse forsynet af Joh. Nik. Høst. Kbh 
1803. Ub. 

1945. HANSEN, J. O.: Systematisk Fremstilling af det Danske 

Skiftevæsen. Med Forerindr, af A. S. Ørsted. 2. forøs 
Udg. Kbh. 1827. Vb. 

1946. DREIER, GUIL. H.: De arresto civili ante latam definitivan: 

j udicis senten tiam efficiendo, nec non de inhibitione atque 
obstagio ex jure patrio tam antiquo quam hodiemo 
Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

1947. ALGREEN-USSING, T.: De abrogatione juris potioris 

chirographariis creditoribus præ creditoribus sine chiro 
graphis in bonis debitorum competentis. Hauniæ 184? 
UPr. P. 4. Ub. 

1948. NELLEMANN, J.: Bidrag til Fortolkningen af Concurslovens 

4. Capitel. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

1949. Samme Bog. Ub. 

1950. — Fortsatte Bidrag til Fortolkningen af Concursloven- 

4. Capitel. Kbh. 1873. UPr. 4. Ub. 

195 1. Samme Bog. Ub. 

1952. GOOS, C.: Strafferetsplejens almindelige Grundsætnings 

Indl. til en Forelæsning over den danske Straffeproces. 
Kbh. 1878. UPr. 4. Ub. 

1953. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 175 

1954. GOOS, C: Den danske Straffeproces i Forhold til Straffe- 

retsplejens Grundsætninger fra Chr. V.s Lov til Nutiden. 
Fortsættelse af Indledning til en Forelæsning over den 
danske Straffeproces. . Kbh. 1880. UPr. 4. Ub. 

1955. Samme > Bog. Ub. 

1936. USSING, NIC.: Historisk Beretning om Inqvisitions Commis- 
sionen i Kiøbenhavn. [Kbh.] 1781. Vb. 

1957. BANG, P. G.: De ordinaria formå inquisitionis criminalis 

speciali patriæ legum habito respectu. Hauniæ 1820. 
Disp. Sth. 

1958. NISSEN, H. NIC.: Nemesis. Et Bidrag til dansk Rets- 

Casuistik som Sidestykke til Themis, indeh. Efterretning 
om Overkriminalretten for Danmark. Kbh. 18 10. Vb. 

1959. Forsete, et Tidsskrivt for Udvalg af Høiesterets-Sager og for 

andre retsvidenskabelige Gjenstande. Udg. af F. M. Lange. 
Høiesterets Aarene 1822 — 24. Kbh. 4 Bd., i Ub. 3 Sth. 

1960. SCHJØTTZ, E.: Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger 

om en Del ved denne Domstol 1676 — 89 inkaminerede 
Sager. Kbh. 1875. Ub. 

1 96 1. Samme Bog. Ub. 

1962. Extraa af de forud til Siællandsfar Lands-Ting udtagne 

Stevninger etc. (extrah. af Thor. Hansen Wederkinch 
etc.) fra 23. Jan. 177 1 — 2. Dec. 1789. 4 Bd. 4. Vb. 
1 1 . Bd. : Tale paa det nye Jyllands Landstings ny Domhus 
i Viborg, da der første Gang blev begyndt at holdes 
Landsting 1743. Haandskr. 

1963. Efterretning om det, som ved Sjællands Landsting er fore- 

taget 1790. Forfattet og udg. af Ad. Gottl. Kraft. 
Sorøe 1790. Vb. 

1964. Sjællandsfars Landstings Efterretninger 1791 — 95 ved A. G. 

Kraft og H. N. Nissen. Sorøe 179 1 — 96. 5 Bd. 
Dels Vb. dels ub. 

1965. Themis. Et Tidsskrivt ved Hans Nic. Nissen. 1796 — 1805. 

I — 10. Sorøe 1797 — 1806. 10 Bd. Vb. 

1966. Lollands og Falsters Landstings-Journal for 1796. Ved Gusr, 

L. Baden. Kbh. Sth. 

1967. Kiøbenhavns juridiske-praktiske Maanedstidende. Udg. af 

Bredo Henr. v. Munthe af Morgenstierne, i — ^7. H. 
Kbh. 1796—97. 6 Bd. Ub. 

1968. Nørre-Jyllands Themis. Et Tidsskrift ved Th. Eichel Bar- 

tholin. 1805. I — 4. H. Viborg 1805. I 3 Bd. Ub. 1 74 JURISPRUDEKTS. 

Fruentimmer for at have besvangret hende under Ægte- 
skabs-Løfte i Følge Forordn. 5. Martii 1734 kan være 
pligtig at befrie sig med sin Ed? Kbh. 1779. P. 
Se: Andr. Høier: Forestilling paa en Dansk Jurist. Khh. 1737. b. 

1939. COLD, IS. ANDR.: De juramento purgatorio. Hafhiæ 1740 

Disp. P. 4. Ub. 

1940. [LUXDORPH, P. W.]: Om Hof-Retten. [Kbh.] 1750. P. 

4. Sth. 

1941. RØMER, DIET. CHR.: De insinuationibus judiciaHbus, qiut 

partibus fiunt. Hafniæ 1770. Disp. P. 4. Ub. 

1942. WAMBERG, NIELS: Kort Anvisning til en Underdomraers 

Forhold inden Retten. Kbh. 1775. Vb. 

1943. ROTHE, A. B.: Mémoire sur Torigine et Torganisation des 

committés conciliateurs en Dannemare. Cph. 1803. Pb. 

1944. — Efterretning om Forligelseskommissionemes Oprindelse 

og Indretning i den danske Stat. Overs, og mec 
Lovsteders Anførelse forsynet af Joh. Nik. Høst. Kbh 
1803. Ub. 

1945. HANSEN, J. O.: Systematisk Fremstilling af det Danske 

Skiftevæsen. Med Forerindr, af A. S. Ørsted. 2. fora: 
Udg. Kbh. 1827. Vb. 

1946. DREIER, GUIL. H.: De arresto civili ante latam definitivan: 

judicis sententiam efficiendo, nec non de inhibitione atque 
obstagio ex jure patrio tam antiquo quam hodierao. 
Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

1947. ALGREEN-USSING, T.: De abrogatione juris potioris, 

chirographariis creditoribus præ creditoribus sine chiro- 
graphis in bonis debitorum competentis. Hauniæ 184; 
UPr. P. 4. Ub. 

1948. NELLEMANN, J.: Bidrag til Fortolkningen af Concursloveni 

4. Capitel. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

1949. Samme Bog. Ub. 

1950. — Fortsatte Bidrag til Fortolkningen af Concursloveii> 

4. Capitel. Kbh. 1875. UPr. 4. Ub. 

195 1. Samme Bog. Ub. 

1952. GOOS, C.: Strafferetsplejens almindelige Grundsætnings 

Indl. til en Forelæsning over den danske Straffeproces. 
Kbh. 1878. UPr. 4. Ub. 

1953. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 175 

1934. GOOS, C: Den danske Straffeproces i Forhold til Straffe- 
retsplejens Grundsætninger fra Chr. V.s Lov til Nutiden. 
Fortsættelse af Indledning til en Forelæsning over den 
danske Straffeproces. • Kbh. 1880. UPr. 4. Ub. 

1955. Samme Bog. Ub. 

1956. USSING, NIC.: Historisk Beretning om Inqvisitions Commis- 

sionen i Kiøbenhavn. [Kbh.] 1781. Vb. 

1957. BANG, P. G.: De ordinaria formå inquisitionis criminalis 

speciali patriæ legum habito respectu. Hauniæ 1820. 
Disp. Sth. 

1958. NISSEN, H. NIC.: Nemesis. Et Bidrag til dansk Rets- 

Casuistik som Sidestykke til Themis, indeh. Efterretning 
om Overkriminalretten for Danmark. Kbh. 181 o. Vb. 

1959. Forsete, et Tidsskrivt for Udvalg af Høiesterets-Sager og for 

andre retsvidenskabelige Gjenstande. Udg. af F. M. Lange. 
Høiesterets Aarene 1822 — 24. Kbh. 4 Bd., i Ub. 3 Sth. 

1960. SCHJØTTZ, E.: Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger 

om en Del ved denne Domstol 1676 — 89 inkaminerede 
Sager. Kbh. 1875. Ub. 

1 96 1. Samme Bog. Ub. 

1962. Extract af de forud til Siællandsfar Lands-Ting udtagne 

Stevninger etc. (extrah. af Thor. Hansen Wederkinch 
etc.) fra 23. Jan. 177 1 — 2. Dec. 1789. 4 Bd. 4. Vb. 
I I. Bd.: Tale paa det nye Jyllands Landstings ny Domhus 
i Viborg, da der første Gang blev begyndt at holdes 
Landsting 1743. Haandskr. 

1963. Efterretning om det, som ved Sjællands Landsting er fore- 

taget 1790. Forfattet og udg. af Ad. Gottl. Kraft. 
Sorøe 1790. Vb. 

1964. Sjællandsfars Landstings Efterretninger 1791 — 95 ved A. G. 

Kraft og H. N. Nissen. Sorøe 1791 — 96. 5 Bd. 
Dels Vb. dels ub. 

1965. Themis. Et Tidsskrivt ved Hans Nic. Nissen. 1796 — 1805. 

I — 10. Sorøe 1797 — 1806. 10 Bd. Vb. 

1966. Lollands og Falsters Landstings-Journal for 1796. Ved Gust. 

L. Baden. Kbh. Sth. 

1967. Kiøbenhavns juridiske-praktiske Maanedstidende. Udg. af 

Bredo Henr. v. Munthe af Morgenstierne, i — 7. H. 
Kbh. 1796—97. 6 Bd. Ub. 

1968. Nørre-Jyllands Themis. Et Tidsskrift ved Th. Eichel Bar- 

tholin. 1805. I — 4. H. Viborg 1805. I 3 Bd. Ub. 1 74 JURISPRUDENTS. 

Fruentimmer for at have besvangret hende under Ægte- 
skabs-Løfte i Følge Forordn. 5. Martii 1734 kan være 
pligtig at befrie sig med sin Ed? Kbh. 1779. P. 
Se: Akdr. Høier: Forestilling paa en Dansk Jurist. Khh. 1737. b. 

1939. COLD, IS. ANDR.: De juramento purgatorio. Hafhiæ 1740. 

Disp. P. 4. Ub. 

1940. [LUXDORPH, P. W.]: Om Hof-Retten. [Kbh.] 1750. P. 

4. Sth. 

1 94 1. RØMER, DIET. CHR.: De insinuationibus judicialibus, quæ 

partibus fiunt. Hafhiæ 1770. Disp. P. 4. Ub. 

1942. WAMBERG, NIELS: Kort Anvisning til en Underdommers 

Forhold inden Retten. Kbh. 1775. Vb. 

1943. ROTHE, A. B.: Mémoire sur l'origine et l'organisation des 

committés conciliateurs en Dannemare. Cph. 1803. Pb. 

1944. — Efterretning om Forligelseskommissionemes Oprindelse 

og Indretning i den danske Stat. Overs, og med 
Lovsteders Anførelse forsynet af Joh. Nik. Høst. Kbh. 
1803. Ub. 

1945. HANSEN, J. O.: Systematisk Fremstilling af det Danske 

Skiftevæsen. Med Forerindr, af A. S. Ørsted. 2. forøg. 
Udg. Kbh. 1827. Vb. 

1946. DREIER, GUIL. H.: De arresto civili ante latam definitivam 

judicis sententiam efficiendo, nec non de inhibitione atque 
obstagio ex jure patrio tam antiquo quam hodiemo. 
Hauniæ 1836. Disp. Ub. 

1947. ALGREEN-USSING, T.: De abrogatione juris potioris, 

chirographariis creditoribus præ creditoribus sine chiro 
graphis in bonis debitorum competentis. Hauniæ 1845. 
UPr. P. 4. Ub. 

1948. NELLEMANN, J.: Bidrag til Fortolkningen af Concurslovens 

4. Capitel. Kbh. 1874. UPr. 4. Ub. 

1949. Samme Bog. Ub. 

1950. — Fortsatte Bidrag til Fortolkningen af Concurslovens 

4. Capitel. Kbh. 1873. UPr. 4. Ub. 

195 1. Samme Bog. Ub. 

1952. GOOS, C: Strafferetsplejens almindelige Grundsæminger. 

Indl. til en Forelæsning over den danske Straffeproces. 
Kbh. 1878. UPr. 4. Ub. 

1953. Samme Bog. Ub. Dansk Ret. 175 

1954. GOOS, C: Den danske Straffeproces i Forhold til Straffe- 

retsplejens Grundsætninger fra Chr. V.s Lov til Nutiden. 
Fortsættelse af Indledning til en Forelæsning over den 
danske Straffeproces. • Kbh. 1880. UPr. 4. Ub. 

1955. Samme Bog. Ub. 

1936. USSING, NIC.: Historisk Beretning om Inqvisitions Commis- 
sionen i Kiøbenhavn. [Kbh.] 1781. Vb. 

1957. BANG, P. G.: De ordinaria formå inquisitionis criminalis 
speciali patriæ legum habito respectu. Hauniæ 1820. 
Disp. Sth. 

1938. NISSEN, H. NIC.: Nemesis. Et Bidrag til dansk Rets- 
Casuistik som Sidestykke til Themis, indeh. Efterretning 
om Overkriminalretten for Danmark. Kbh. 18 10. Vb. 

1959. Forsete, et Tidsskrivt for Udvalg af Høiesterets-Sager og for 

andre retsvidenskabelige Gjenstande. Udg. af F. M. Lange. 
Høiesterets Aarene 1822 — 24. Kbh. 4 Bd., i Ub. 3 Sth. 

1960. SCHJØTTZ, E.: Fra Sjællandsfars Landsting. Efterretninger 

om en Del ved denne Domstol 1676 — 89 inkaminerede 
Sager. Kbh. 1875. Ub. 

1 96 1. Samme Bog. Ub. 

1962. Extract af de forud til Siællandsfar Lands-Ting udtagne 

Stevninger etc. (extrah. af Thor. Hansen Wederkinch 
etc.) fra 23. Jan. 1771 — 2. Dec. 1789. 4 Bd. 4. Vb. 
1 1. Bd.: Tale paa det nye Jyllands Landstings ny Domhus 
i Viborg, da der første 6ang blev begyndt at holdes 
Landsting 1743. Haandskr. 

1963. Efterretning om det, som ved Sjællands Landsting er fore- 

taget 1790. Forfattet og udg. af Ad. Gottl. Kraft. 
Sorøe 1790. Vb. 

1964. Sjællandsfars Landstings Efterretninger 1791 — 93 ved A; G. 

Kraft og H. N. Nissen. Sorøe 1791 — 96. 3 Bd. 
Dels Vb. dels ub. 

1965. Themis. Et Tidsskrivt ved Hans Nic. Nissen. 1796 — 1803. 

I — 10. Sorøe 1797 — 1806. 10 Bd. Vb. 

1966. Lollands og Falsters Landstings-Journal for 1796. Ved Gust. 

L. Baden. Kbh. Sth. 

1967. Kiøbenhavns juridiske-praktiske Maanedstidende. Udg. af 

Bredo Henr, v. Munthe af Morgenstierne, i — 7. H. 
Kbh. 1796—97. 6 Bd. Ub. 

1968. Nørre-Jyllands Themis. Et Tidsskrift ved Th. Eichel Bar- 

tholin. 1805. I — 4- H. Viborg 1803. I 3 Bd. Ub. 176 JURISPRUDENTS. 

1969. Themis. 1806. i. Hefte. [Uden Titelblad.] Sth. 

1970. Juridisk Maanedsskrift. Udg. af den danske Sagførerforenings 

Bestyrelse, redig. af Chr. Olsen, i — 2. H. Aalborg 
1843. 2 H. Ub. 

1 97 1. WIWET, FR. W.: Forsøg til Fortælning om mærkværdige 

danske og norske Sager udførte i høyeste Ret. Kbh. 
1774. Vb. 

1972. Udvalg af danske og udenlandske Criminelsager og af mærke- 

lige Forhandlinger om saadanne, samlet efter Retsaaer 
etc. og udg. at F. M. Lange, i — 7. Kbh. 1836 — 41. 
7 Bd. Vb. 

1973. Samme Værk. 6 Bd.s 5. H. Kbh. 1841. Ub. 

1974. NEERGAARD, I. V.: Morderne Ole P. Kollerød's, Ole 

Hansen's, Peter Christian Knudsen*s og flere andre 
Forbryderes Criminalsag, historisk-psychologisk bearbejdet. 
Kbh. 1838. Med Ptr. Ub. 

1975. Commissions-Dom i den ifølge allerh. Rescripter af 13de 

November 1841 og 9de April 1842 anlagte Justitssag 
betræffende nogle i Skjæve Sogn Dronninglund Herred 
under Hjørring Amt begaaede Mord og andre Forbrydelser. 
Afsagt d. 13. Marts 1843. ^^h. 1843. Shb. 

1976. Christian V.s Articuls-Brief & Kriegs-Gerichts-Instruaion 

belangende den Krieg zu Lande etc. 9. Marts 1685. 
[Med F. IV.s Erklårung etc. 19. Juni 1703.] Cph. s. a. 
5th. — Ordonnance. 14. Juni 1701. P. — Reglement. 
20. Marts 1703. P. I Bd. 

1977. ROSENSTAND GOISKE, P.: Krigsret for den danske 

Landmagt, i — 2. Kbh. 1799 — 1801. 2 Bd. Lb. 

1978. PAYSEN, A.: Den danske militære Criminalrets Grundsæt- 

ninger. Rendsborg 181 9. Pb. 

1979. STENFELDT, J. A.: Haandbog i den danske militære Lov- 

kyndighed til Brug for Militære. 2. forøg. Udg. Kbh. 
1823. Vb. 

1980. SCHEEL, A. W.: Foreløbigt Udkast til en Straffelov for 

den danske Krigsmagt. Kbh. 1849. Ub. 

1 98 1. — Foreløbigt Udkast til Rettergangslov og Disciplinarlov 

for den danske Landkrigsmagt. Kbh. 1849. Ub. 

1982. Udkast til Lov, indeh. enkelte Bestemmelser i Anledn. af 

de nye Straffelove, Rettergangslove og Disdplinarlove 
for Krigsmagten. Kbh. 1850. P. Ub. Islandsk Ret. 177 

1983. GLAHN, H. C: Veiledning i Krigsartiklerne, samt Udtog 

af de vi^igste Krigsartikler, Love, Anordninger og Be- 
falinger, Landmilitairetaten vedkommende. Kbh. 1850. Pb. 

1984. Veiledning i Krigsartiklerne, fremsat i Spørgsmaal og Svar. 

Særsk. Aftryk af Glahns »Veiledning i Krigs-Artiklerne, til 
Brug for Underofficerer og Menige«. Kbh. 1850. P. H. 

1985. Leitfaden in den Kriegsartikeln in Fragen und Antworten. 

Besonders abgedr. von Glahns »Leitfaden in den Kriegs- 
artikeln zum Gebrauche fiir Unterofficiere und Gemeine«. 
Kph- 1833. P- H. ISLANDSK RET. FÆRØISK RET. VESTINDISK RET. 

[986. Hin forna Logbok Islendinga sem nefnist Grdgds. Codex 
juris Islandorum antiquissimus qui nominatur Grågås. 
Ex duobus mss. pergamenis, Bibliothecæ regiæ et Legati 
Amæ-Magn., nunc primum editus. Cum interpretatione 
latina, præmissa commentatione historica et critica ab 
J. F. G. Schlegel, i — 2. Havniæ 1829. 2 Bd. 4. Sth. 

1987. Grågås efter det Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 334 fol. 

Stadarh61sb6k. Udg. af Kommissionen for det Arna- 
magnæanske Legat. Kbh. 1879. Pb. Gave fra Kommis- 
sionen til Wegener, 

1988. Hin forna Logbåk Islendinga sem nefnist Jårnsida eSr Håkon- 

arbok. Codex juris Islandorum antiquus, qui nominatur 
Jårnsida seu liber Haconis. Ex ms. pergameno Legati 
Arnæ-Magnæani editus. Cum interpretatione latina, lec- 
tionibus variis etc. Præmisso historico tentamine a Th. 
SveinbjOrnsson. Havniæ 1847. 4. Sth. 

1989. Hier heffur Log-Bok islendinga, hvøria samann heffur sett 

Magnus Noregs Kongur ... So sem hanns Breflf og 
Formaale vottar. [Udg. af B.Th. S. d: Biørn Thorleifson.] 
Hoolum 1707. Lb. 

1990. Den islandske Lov, Jons Bogen, udg. af Magnus Lagabætir. 

1280. Af det gamle Norske udi det Danske Sprog 
oversat [af Egil Thorhallesen]. Hvortil er føyet den 
saa kaldte Store Dom og et tredobbelt Register etc. 
Kbh. 1763. Vb. 

1991. Samme Bog. Sth. 

1992. THORHALLESEN, EGIL: Nødvendige Forsvar for den ved 

ham forfattede danske Oversættelse af Jons Bogen imod 
de i de kbh. lærde Tidender af Hannes Finnsen indrykkede 

BIBLIOTHECA WEGEKERIANA. I. 12 lyS JURISPRUDENTS. 

meget ufordelagtige Anm. etc. Kbh. 1765. P. Sth. — 
Olafsen, Magnus: Nogle Anmærkninger til Jons- Bogens 
danske Oversættelse især ang. det i de Lærde-Tidender 
Nr. 30 lastede Forsvars-$krift. Kbh. 1765. P. 

1993. Skyringar yfir,fomyr8i Logbékar |)eirrar, erjdnsbék kailast Med I^øRDi SvEix 
onssonar Vidalins. samdar af Pali VIdalIn. Fyrri deild. 
bjarnarson: Æfisaga Pdls logmanns j< 
1846.] Reykjavik 1846—49. 3 Bd. Ub. 

1994. Kongs Christians {>ess FimmtaNorsku Løg å Islendsku utløgd. 

Hrappsey 1779. 4. Pb. m. Sh. 

1995. Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve som 

til Island ere udgivne af De Høist-priselige Konger af 

den Oldenborgiske Stamme. [Udg. af M. Ketilsox.J 

I — 2. Rappsøe 1776 — 78. 3. Kbh. 1787. 4. 3 Bd. 
I — 2. Vb. 3. Skrp. og Ub. 

1996. Samme Værk. i — 2. i Bd. Ub. . 

1997. ARNESEN, JOHN: Historisk Indledning til den gamle og 

nye islandske Rættergang. Igiennems., forøg, og med Anm. 
oplyst af John Erichsen. Med Kofod-Anchers Fortale 
om den theoretiske Lovkyndigheds Nødvendighed. Kbh. 
1762. 4. Lb. 

1998. Samme Bog. Vb. 

1999. SØLVESEN, SVEND: Den islandske Jus criminale eller Mis- 

gierningers Ret, tilligem. Criminal-Processen efter Landets 
gamle og nye Love confereret. Kbh. 1776. Lb. 

2000. Samme Bog. Lb. 

2001. STEPHENSEN, MA GN.: De legibus, quæ jus Islandicum 

hodiernum efficiant, deque emendationious nonnuUis, aaas 
hæ leges desiderare videantur. Havniæ 181 9. Disp. oth. 

2002. FINSEN, VILHJÅLMUR: Om de islandske Love i Fri- 

statstiden. Kbh. 1873. Særtryk af Vidensk. Selsk. 
Skrifter. Ub. 

2003. Løg-I^ijnges Bookenn, innehalldande {)ad sem giørdest og 

framfoor fyrer Løg-|)ingis-Rettinum. 1773, 74» 7^^ 79^ 
80 — 84 (in cl.). Hrappsey 1773 — 84. 4. — S, Sigurds- 
son: Extract-Log {)inges Bøkarenar. 1772. Haandskr. 
I Bd. Vb. 

2004. Løg-I^ingis Bookin, innehaldande |)ad, sem giørdiz og franim- 

foor fyrer Løg-{)ingis-Rettinum. 1775, 76, 77. Hrappsey 
1775 — 77- 4- I Bd. Pb. m. Sh. Norsk Ret. 179 

2003. SCHRØTER, J. H.: Samling af kgl. Anordninger og andre 
Documenter Færøerne vedkommende tilligemed en Af- 
handling. Kbh. 1836. Sth. 

2006. [TILLISCH]: Fortegnelse over de paa Færøerne til 31. Mai 

1850 thmglæste Anordninger. [Kbh. 1851.] 4. Ub. 

2007. Samme Bog. Ub. 

2008. Anordning anl. Justitiens og Politiens Administration paa 

H. M.s Eylande udi America, St. Croix, St. Thomas og 
St. Jean. 31. Marts 1755. Kbh. 4 Bl. 4. Ub. NORSK RET. 

2009. BRANDT, FR.: Forelæsninger over den norske Retshistorie. 

I — 2. Krist 1880 — 83. 2 Bd. Ub. Gave fra Forf. 
til Wegener, 

2010. LASSON, P. C: Om Strafferetspleiens Historie i ældre Tider 

især de Edsvornes og Folkeretternes. Krist. 1838. Ub. 

2011. BRANDT, FR.: Om foreløbige Retsmidler i den gamle 

norske Rettergang. Prøyeforelæsning. Tr. som Mscrpt. 
Krist. 1862. P. Ub. Gave fra Forf Hl Wegener. 

1011, Samme Bog. Ub. 

2013. HERTZ BERG, EBBE: Grundtrækkene i den ældste norske 

Proces. Udg. ved Fr. Brandt. Kristiania 1 874. UPr. Ub. 

2014. BRANDT, FR.: Nordmændenes gamle Strafferet. I. Krist. 

1876. Ub. Særtnrk af [Norsk] Histor. Tidsskrift i. R. 
4. og 2. R. 4.] Gave fra Forf til Wegener, 

2015. Samling af gamle norske Love. Part. i — 2. Udi det nu 

brugelige Danske Sprog overs, med Anm. af Hans Paus. 
Kbh. [1731] — 32. 2 Bd. 4. Lbk. 

2016. Norges gamle Love indtil 1387. Udg. ved R. Keyser og 

P. A. Munch. Christ. 1846 — 49. 3 Bd. 4. Pb. — 
4. og 5., I. H. indeholdende: Supplementer til de fore- 
gaaende Bind (med Haandskr. Facsimiler). Udg. af Gustav 
Storm. Christ. 1883 — 90. 2 Bd. 4. Pb. Gave fra 
Kildeskriftfondet i Christiania til Wegener. 

2017. Regis Magni legum reformatoris leges Gula-Thingenses sive 

jus commune norvegicum. Ex ms. Legati Arna-Magn. 
cum interpretatione. Havniæ 1817. T. 4. Sth. 12* l80 JURISPRUDENTS. 

2018. Hird-Skraa udi ded gamle Norske Sprok retteligen ofversat 

paa Danske. Med de gamle Ords Forklaring. Sammenskr. 
af Jens Dolmer. Kbh. 1666. 4. Pgb. 

2019. Jus aulicum antiquum norvagicum lingua antiqua norvagica 

Hird-Skraa vocatum a Jan. Dolmero in linguam dan. et 
latin, transl. In lucem prodit curis Petr. Joh. Resenh 
a quo adjungitur: Jus aulicum antiquum danicum: Wither- 
lags Rætt dictum cum versione danica et latina. Haffniæ 
1673. 4- Vb. med Pg. 

2020. ANCHERSEN, JOH. PETR.: Jus publicum et feudale 

veteris Norvegiæ ex antiqvo jure aulico Hirdskraa, in 
compendium et systema redactum. Hafhiæ [1736]. Disp. 
4. P. Ub. 

2021. Samme Bog. Ub. 

2022. Konga-Erfda ok Rikis Stjorn sive Successio regia et regni 

administratio. Ex Bibi. Suhmiana cum versione latina 
edidit Grim. Jon. Thorkelin. Hafniæ 1777. P. Ub. 

2023. Den norske Lowbog offuerset, corrigerit oc forbedret. Kbh. 

1604. Pt. af Christian IV. 4. Vb. 

2024. Den norske Loubog offverset, corrigeret oc forbedret. MeJ 

Register etc. ved J. B. C. R. N. [o: Jens Bielcke, Norges 
Riges Cantsler]. Kbh. 1657. 4. Lbk. Gjennemskudt 
med hvide Blade med Notitser. 

2025. Samme Bog. Pgb. 

2026. Christian den Fierdes Norske Lovbog af 1604. Udg. af Fr. 

Hallager og Fr. Brandt. Christ. 1855. Pt. af Chri- 
stian IV. Ub. Gave fra Universitetet i Christiania til 
Wegener, 

2027. RASCH, JAC: Norske Lovs Memorial med eet Ord over 

hvert Capitel. Kbh. 1650. P. 4. Ub. 

2028. Forordning om Leyermaal i de forbudne Leed udi Norge. 

24. Febr. 1634. 2 Bl. 4. Ub. 

2029. Dombog for 1378. Udg. for Det norske historiske Kilde- 

skriftfond ved E. A. Thomle. i. H. Christ. 1892. Ub. 
Gave fra Kildeskriftkommissionen til Wegener, 

2030. Samme Bog. 

2031. Kong Christian den Femtes norske Lov. Kbh. [1687.] Med: 

Tavle paa hvad Tider Bøjgde-Tingene i Norge holdis 
skal. 4. Lb. 

2032. Kong Christian den Femtes norske Lov paa ny oplagt veJ 

£asp. P. Rothe. [Kbh. 1752.] Vb. 1 Norsk Ret. i8i 

2033. Forordning om Kirke-Ritualets oc den nye norske Lovs 

Introduction i Norge. Hafhiæ 14. Apr. 1688. 2 Bl. 4. 

2034. PREBENSEN, N. og HJ. SMITH: Forarbeiderne til Christian 

V.s norske Lov af Apr, 1687, udg. for det norske hist. 
Kildeskriftfond. Christiania 1887. Ub. 

2035. STEENSEN, FR.: Norske Lovs Conference med Danske Lov 

extraheret og beqvemmeligst indrettet. Kbh. 1738. Vb. 

2036. LOWUM, J. CHR.: Juridiske Tanker eller Betragtninger 

over den norske Lov igiennem alle dens Artikler, i. 
Kbh. 1772. T. 4. Pb. 

2037. Extract og Udtog af norske Forordninger 1648 — 1777 ved 

J. Chr. Lowum. i — 5. H. Christ. 1772 og Aalborg 
1776 — ^78. 2 Bd. 4. Ub. 

2038. Christian den Femtes skrevne Befalninger og Anordninger 

eller Reskripter for Norge, Island, Ferrøeme og de 
indiske Besiddelser 1670 — 99. Samlede af Casp. P. Rothe. 
I — 2. Kbh. 1777 — 78. 2 Bd. Lbk. 

2039. Samme Værk. i — 2. i Bd. Lb. 

2040. Anordning paa hvad Tider Tingene udi Strindens Fogderie 

i Trundhiems Amt aarlig skal holdes. 3. Juli 1722. 
Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

2041. Samme. Ub. 

2042. Forordning om Vaar-Tingenes Ophævelse udi Christiansands- 

Stift. 17. Dec. 1743. Kbh. 2 Bl. 4. Ub. 

2043. Samlinger af juridiske og historiske Materier ved Lorentz 

EwENSEN. I — 2. Trundhiem 1784 — 85. 2 Bd. Vb. 

2044. Samme Værk. 2 Bd. Sth. 

2045. AUBERT, L. M. B.: Den norske Privatrets almindelige Del. 

I. Afd.: De norske Retskilder og deres Anvendelse, i. 
Christ. 1877. Ub. Gave fra Forf, til Wegener. 

2046.* EWENSEN, LORENZ: Om Lavalder eller Myndigaarigheds 
Termin. Trundhiem 1781. 
Se: Andr. Hoier: Forestilling paa en Dansk Jurist Kbh. 1737. c. 

2047. L[ORENTZl E[WENSEN]: Nogle Anmerkninger ang. Land- 
nam i Ånledn. af den Norske Lov. Tronhiem 1739. 
P. Vb." 

b. — Forsøg til en juridisk Afhandling ang. Meddoms-Mænd 
i Odels- og Aaværks Sager i Norge. Tronhiem 1760. 

c. — Korte Betænkninger ang. Vidners Forhør udi Odels- og 
andre Aastæds Sager i Norge. Tronhiem 1759. P. 1 82 JURISPRUDENTS. 

d. L[ORENTZ] E[WENSEN]: Om Løsnings-Ret tU Jorde-Gods 
hvori er sked Indførsel. Kbh. 1762. P. 

e. — Om Lavalder eller Myndigaarigheds Termin. Tnindhiem 
1781. 

f. — Anmærkninger over norske Lovs 5 te Bogs 5. Cap. i. Art. 
om Odels-Gods. Tronhiem 1764. P. 

2048. FALSEN, CHR. M.: Norges Odelsret med Hensyn paa 

Rigets Constitution. Bergen 181 5. Ub. 

2049. MOTZFELDT, U. A.: Lovgivningen om Odelsretten og om 

Aasædesretten. Christ. 1846. Vbk. HERTUGDØMMERNE SLESVIG OG HOLSTENS RET. 

2050. ARPI, P. FR.: Themis cimbrica sive de Cimbrorum et 

vicinarum gentium antiquissimis institutis Commentarius. 
Hamburgi 1737. 4. Pd. 

2051. GADENDAM, JO. GUIL.: Historia juris cimbrici speciatim 

Slesvicensis et holsatici. Primis lineis consignata. Hamb. 
1770. Faksimile. Vb. 

2052. v. STEMANN, CHR. L. E.: Geschichte des offentlichen und 

Privat-Rechts des Herzogth. Schleswig. i — 3. Kph. 
1866 — 67. 3 Bd. Ub. Gave fra Forf. til Wegener, 

2053. — Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung im I7ten Jahrh. 

Nach den Gerichtsprotocollen. Schleswig u. Flensburg 
i8ss. Ub. 

2054. SEESTERN-PAULY, FR. : Beitrage zur Kunde der Geschichte 

so wie des Staats- und Privat-Rechts des Herzogthums 
Holstein, i — 2. Schleswig 1822 — 1825. 2 Bd. Ub. 

2055. Repertorium oder systematisches Verzeichnisz der Schleswig 

und Holstein betrefFenden Constitutionen, Edicte etc. 
1747 — 96 nebst einem alphab. Register. Herausgegeb. 
von F. G. Koch und J. F. Jensen. Gluckstadt 1797- 
4. Vb. 

2056. Repertorium der fur Schleswig und Holstein erlassenen 

Verordnungen und Verfugungen. i — 2. Kiel 1824. 
2 Bd. 4. Ub. 

2057. Repertorium der fur Schleswig und Holstein erlassenen 

Verordnungen und Verfugungen. i — 2. Kiel 1840. 
2 Bd. Vb. Slesvigsk og Holstensk Ret. 183 

2058. Repertorium der Verordnungen und Verfiigungen aus 

1840 — 47. Als Fortsetzung des Repertorium aus 1840. 
Flensburg 1853. 4. I Mat. 

2059. Samme Bog. Pb. m. Sh. 

2oéo. Chronologische Sammlung der in den Jahren 1748 — 1803 
ergangenen kon. Verordnungen und Verfiigungen fiir 
die Herzogthh. Schleswig und Holstein, Pinneberg, 
Ranzau und Altona. Kiel 179 1 — 1826. 34 Bd. 4. Vb. — 
Chronologische Sammlung der 1804 und 1805 ergangenen 
Verordnungen und Verfiigungen flir die Herzogthh. 
Schleswig und Holstein, Pinneberg, Rantzau und Altona. 
Kiel 1803 — 07. 2 Bd. 4. Vb. — Chronologische Samm- 
lung der vom 9. Sept. 1806 — 31. Dec. 1808 ergangenen 
Verordnungen und Verfiigungen flir die Herzogthh. 
Schleswig und Holstein. Kiel 1809 — 10. 4. Pb. 

206 1 . Chronologische Sammlung der Verordnungen und Verfiigungen 

flir die Herzogth. Schleswig und Holstein 1748 — 1848. 
Kiel 1791 — 1849. SI Bd. 4. Pb. 

2062. Systematische Sammlung der flir Schleswig und Holstein 

erlassenen, annoch giiltigen Verordnungen und Verfiig- 
ungen. 3. Bd. Kiel 1830. 4. Ub. 

2063. Christian IV. und Friderichen revidirte Landgerichts-Ordnung, 

zu beft)rderung der ordentlichen Justitien und Rechtens 
in Schleszwig Hollstein etc. Itzo aufs Neue auffgelegt 
und verm. Gliickstadt 1665. 4. Lbk. Justus Hbegh 
Hamh. 1670. 

2064. — I^zo zum 3mahl auffgelegt, verm. etc. Gliickstadt 1690. 

4. Lb. — Dithmarsisches Land-Recht sampt etlichen 
Constitutionen. Nach dem rechten Original mit Registem. 
Gliickstadt 1667. 4. 

2065. Revidirte Landgerichts-Ordnung Christian IV. und Friede- 

richen etc. Zum 3mahl auffg., verm. etc. Gliickstadt 
1690. 4. Pgb. — Dithmarsisches Land-Recht sampt 
etlichen Constitutionen etc. Gliickstadt 1667. 4. — 
Christian IV. und Friederichen Policey-Ordnung, wornach 
sich Schleszwig Hollstein etc. Eingeseszne zu achten. Jetzo 
von newen wieder auffgelegt. Gliickstadt 1667. i Bd. 4. 

2066. Revidirte Land-Gerichts-Ordnung Christian IV. und Friede- 

richen zu Beft)rderung der ordentlichen Justitz und 
Rechtens in Schleszwig, Holstein und dero incorporirten 
Landen etc. Zum 5mahl aufgelegt. Itzo mit einigen 
Additamentis. Gliickstadt 1741. 4. Lb. 1 84 JURISPRUDENTS. 

2067. Corpus statutorum Slesvicensium oder Sammlung der in dem 

Herzogth. Schleswig geltenden Land- und Stadt-Rechte 
nebst neueren Verfiigungen. Mit Anm. [Herausgeg. 
von Cai Lor. v. Brockdorff und Fr. Ludwig v. Eggers. 
I — 3. Schleswig 1794 — 1812. 4 Bd. 4. Sth. og Ub. 

2068. Sammlung der Statute etc. welche das burgerliche Recht 

des Herzogth. Schleswig betrefFen. Herausgegeb. mit 
Anm. von Esmarch. Schleswig 1846. Vb. 

2069. Sammlung der Statute etc. welche den biirgerlichen Procesz 

des Herzogth. Schleswig betrefFen. Herausgegeb. mit 
Anm. von Esmarch. Schleswig 1848. Vb. 

2070. Chronologisk Samling af de i Frederik VI.s Regjerings Tid 

udstedte Forordninger, Rescripter etc. for Hertugdømmet 
Slesvig 1 817 — 24. Chronologische Sammlung etc. Kbh. 
1865. 4. — 1825—28. Kbh. 1863.-1829—32. Kbh. 
1860. — 1833 — 34. Kbh. 1859. — 1835 — 37, 1838 — 39. 
Kbh. 1858. 4. I Materie. Skrivp. 

2071. Chronologisk Samling af de i Christian VIILs Regjerings 

Tid udstedte Forordninger, Rescripter etc. for Hertugd. 
Slesvig 1839 — 42- Chronologisch Sammlung etc. 
Kbh. 1857. — 2. 1843 — 44- 3- 1845 — 48. Kbh. 
1856 — 57. — Systematisk Register over de i Christian 
VIILs Regj. Tid udstedte Forordninger, Rescripter etc. 
for Hertugd. Slesvig 1839 — 48. Systematisches Register 
etc. Kbh. 1858. 4. I Materie. Skrivp. 

2072. Chronologisk Samling af de 1848, 49 og 50 udkomne Love 

og Bekjendtgjørelser for Hertugd. Slesvig. Udg. af H. 
C. P. WøLDiKE. Med Register etc. Kbh. 1831. 4. Pb. 

2073. Samme Bog. Pb. 

2074. Chronologisk Samling af de i Aaret 185 1 udkomne Love 

og Bekjendtgjørelser for Hertugdømmet Slesvig. Flens- 
borg 1853. 4- Pb. m. Sh. 

2075. Chronologisk Samling af de i Aaret 1852 udkomne Love 

og Bekjendtgjørelser for Hertugdømmet Slesvig. Med 
Ministeriets Tilladelse udg. af H. C. P. v. Wøldike. 
Flensborg 1853. 4. Pb. m. Sh. 

2076. Chronologisk Samling af de 1853 emanerede Forordninger 

etc. for Slesvig. Chronologische Sammlung etc. Slesvig 
1855. 4. Pb. m. Sh. 

2077. De med Jydske Lov beslægtede Stadsretter for Slesvig, 

Flensborg, Aabenraa og Haderslev med Tillæg af Thord 
Degns Artikler og Skraaen for St. Knuds Gilde i Flensborg Slesvigsk og Holstensk Ret. 185 

udg. ved P. G. Thorsen. Kbh. 1855. T. Ogsaa med 
tydsk Titelblad. Ub. Gave fra Udg. til Wegener med Titel- 
bladene til Thorsens Danmarks gamle Provmdslove. i — 4. 

2078. Samme Bog. Ub. 

2079. HASSE,?.: Das Schleswiger Stadtrecht. Untersuchungen zur 

Dånischen Rechtsgeschichte. Kiel. Kbh. Krist. Lund. 
1880. Ub. Tykt Papir. Gave fra Forf til Wegener, 

2080. JØRGENSEN, A. D.: Slesvigs gamle Stadsret. Kbh. 1880. 

P. Ub. Særtryk af Aarbøger for nord. Oldkyndighed 
og Historie. Gave fra Forf til Wegener. 

2081. Unser van Gades gnaden AdolfFen Eruen tho Norwegen etc. 

beschreuen Landtrecht, welckes wy unsen Underdanen 
in Eiderstede, Euerschop unde Uttholm . . . gegeuen 
unde bestediget. Hamborch 1573. 4. Vb. — Verord-- 
nung des Hadelerschen Landtgerichtes unnd Rechtens 
zu fortsetzung u. Erhaltung der ordentlichen Justitien. 
Hamburgk 1584. 4. i Bd. 

2082. Das Eyderstedtische Land-Recht von Johann Adolph und 

Christian IV. beståttiget. Nunmehro nachgedr. und 

verlegt von B. Grauer. Tondem 1737. 4. Vb. 

Hermed en haandskr. Copi af en Resolution: Gottorff 
6. Juli 1733. 4 Bl. F. 

2083. Corpus constitutionum Regio-Holsaticarum oder Sammlung 

der in Holstein wie auch Pinneberg etc. ergangenen 
Constitutionen, Edicten etc. [HeraUvSgeg. von Fr. Detl. 
Carl v. Cronholm.] i — 3. Altona 1749 — 53- P^- ^f 
Frederik V. 3 Bd. 4. Lb. 

2084. Corpus statutorum provinciaHum Holsatiæ oder Neue Aus- 

gabe der Schleswig-holsteinschen Kirchen- und Land- 
Gerichts-Ordnung etc. nebst einem historischen Bericht 
von den alten und neuern Rechten und Gerichten in 
Holstein etc. Von Fr. D. C. von Cronhelm. Altona 
1750. 4. Lb. 

2085. Repertorium corporis constitutionum Regio-Holsaticarum oder 

kurze Auszug aller in der Sammlung der in Holstein etc. 
ergangenen Constitutionen nach alphab. Ordn. herausgegeb. 
von Fr. D. C. von Cronhelm. Altona 1757. 4. Lb. 

2086. Ditmarsisches Land-Recht sampt etlichen Constitutionen. 

Nach dem rechten Original mit Registern. Gliickstadt 
1667. 4. Pgb. Gjennemskudt med hvide Blade med 
Notitser og Tillæg af haandskr. Forordninger. 

2087. Sammlung altdithmarscher Rechtsquellen von A. L. J. Michel- 

sen. Altona 1842. Ub. 1 86 JURISPRUDENTS. 

2088. Sammlung der såmmtlichen Holstein-Plonischen yerordnungen 

und Befehle seit Friderich Carl, herausgegeb. von Chr. 
Fr. BrCnner. Plon 1757. 4. Vb. 

2089. SCHRADER, L. A. G.: Handbuch der vaterlåndischen Rechte 

in Schleswig und Holstein oder concentrirte und geordnete 
Sammlung der merkw. Rechts-Såtze etc. Nebst Erlåute- 
rung etc. i — 3. Altona 1784 u. Hamb. 1786 — 93. 
3 Bd. 4. Vb. — 4. Der Schleswig-holsteinische burger- 
liche Prozesz. Nebst zwei Anhången. Schleswig 181 9. 
Med Prospeaus des isten Bd. 2 Bl. 4., og en Med- 
delelse om hele Værket af L. A. G. Schrader. 1783. 
I Bl. 4. 

2090. — Lehrbuch der Schleswig-holsteinischen Landesrechte. 

I — 2. Kiel 1800 — 06. 3 Bd. Pb. 

2091. [PAULSEN, C.]: Forsøg til en Rets-Formular-Bog samt en 

Tydsk-Dansk Lovkyndigheds-Ordbog. Til Brug for Nord- 
Slesvig. Flensborg 1841. Shb. Gave fra Forf, til Wegener . 

2092. FALCK, N.: Handbuch des Schleswig-holsteinischen Privat- 

rechts. i — 5., isteAbth. Altona 1825 — 48. s B^- Vbk. 

2093. Samme Værk. i — 2. Altona 1825 — 31. 2 Bd. Vb. 

2094. PAULSEN, P. D. CHR.: Lehrbuch des Privat-Rechts der 

Herzogth. Schleswig und Holstein wie auch Lauenburg. 
2te Aufl. Kiel 1842. Sth. 

2095. ESMARCH, H. C.: Das im Herzogth. Schleswig geltende 

biirgerliche Recht. Schleswig 1846. Ub. 

2096. — — 2te mit Beriicksichtigung der neuem Gesetzgebung 

verb. Aufl. Schleswig 1854. Ub. 

2097. VEDEL, E.: Den slesvigske Privatrets almindelige Del. Kbh. 

1837. Shb. 

2098. KRIEGER, A. FR. : Den slesvigske Formueret. Kbh. 1855. Shb. 

2099. BOSCH, joh. g.: Darstellung des in den nordlichen Ge- 

wåssem ilblichen insond. des Schleswig-Holsteinischen 
Strandrechts. Hamb. 1798. Vb. 

2100. KRIEGER, A. FR.: Den slesvigske Familie- og Arveret. 

Kbh. i8ss. Shb. 

2101. VON STEMANN, C. L. E.: Das Guterrecht der Ehegatten 

im Gebiete des Jutschen Lovs. Kph. 1837. Ub. 

2 1 02. ESMARCH : Handbuch des Erbrechts im Herzogth. SchlesA^ng. 

2te Aufl. Schleswig 1852. Ub. 

2103. Samme Bog. Ub. Svensk Ret. 187 

2104. LARSEN, F. JUL. : Om Grændserne for den danske Arverets 

Anvendelighed i de indlemmede slesvigske Distrikter. 
Kbh. 1867. Disp. Ub. 

2105. VON SCHJRACH, C: Handbuch des Schleswig-Holsteinischen 

Criminal-Rechts und Processes. Mit Vorworte und Anm. 
von N. Falck, i — 2. Altona 1828 — 29. 2 Bd. Vb. 

2106. SCHMID, A. C. J.: Den i Hertugd. Slesvig gjeldende Criminal- 

ret. Til Brug ved Forelæsninger. Kbh. 1853. Ub. 

2107. — Den i Hertugd. Slesvig gjeldende Civilproces. Til Brug 

ved Forelæsninger. Kbh. 1853. Vb. 

2108. Samme Bog. Sth. 

2109. [DANTZMANN, JOH. BALTH.J: Versuch einer kurtzen 

Abhandlung von dem in Holstein beybehaltenem, auch 
im Schleswigschen gebråuchlichen Einlager und dessen 
Rechte. Kiel 1754. 4. Vb. 

21 10. ESMARCH, H. C: Praktische Darstellung des Strafverfahrens 

im Herzogth. Schleswig. Schleswig 1840. Ub. 

21 1 1. LARSEN, FR. JUL.: Den slesvigske Criminalproces. Kbh. 

1862. Vb. SVENSK RET. 

21 12. STIERNHOOK, JOH. O.: De jure Sveonum et Gothorum 

vetusto libri IL L De judiciis. IL De actionibus sive 
causis civilibus et criminalibus. Holmiæ 1672. 4. Vb. 

21 1 3. NORDSTROM, J. J.: Bidrag till den Svenska Samhålls- 

Forfattningens Historia; Efter« de aldre Lagerne till 
sednare hålften af sjuttonde seklet, i — 2. Helsingfors 
1839 — 40. 2 Bd. Vb. 

2114. NEIKTER, JAG. FR.; Dissertatio historica de variis juris- 

jurandi solemnitatibus et formulis. Part. L Upsaliæ 
1 79 1. Disp. P. 4. 

21 1 5. OUVEGRONA, S. R. D. K.: Bidrag till den svenska 

Goncurslagstiftningens Historia. Upsala 1862. UPr. 
4. P. Ub. 

21 1 6. VON DER LANGKEN, G. E.: Om Lånsforfattningen i Sverge 

under Medeltiden. Lund 1864. Disp. Ub. 

2117. JONSSON, OLOF: Om Svenska Hertigdomena. Lund 

1 86 s. Disp. P. Ub. 1 88 JURISPRUDENTS. 

21 18. BILLENGREN, EHRENFRIED: FramståUning af adliga 

frålsets Historia från Magnus Ladulås till Eric XIII. 
Lund 1865. Disp. P. Ub. 

21 19. ODBERG, FRIDOLF: Om den Svenske konungens Doms- 

rått fore Svea Hofråtts inråttande år 16 14. i — 2. Stock- 
holm 1875. 2 Hefter. Disp. Ub. 

2120. TORELL, JOH. EDV.: Om Konungens Utnåmningsratt till 

åmbeten enligt 1720 års Regeringsform. I. Stockholm 
1876. Disp. Ub. 

2 12 1. BOÉTHIUS, SIMON JOH.: Om den svenska hogadeln 

under konung Sigismunds regering. I. Stockholm 1877. 
Disp. Ub. 

2122. Sverikes Rikes Lagh-Boker, som åre: Landz Lagh. Stadz 

Lagh. Uplandz Lagh. Wåstgotha Lagh. Ostgotha Lagh. 
Soderman Lagh. Wåstmanna Lagh och Helsing Lagh. 
Såsom och Kon. Mtz. Placat ang. Justititæ Sackerne, 
Råttegång etc. Nu på nytt med Concordantier och 
Register forb. och uthgången. Stockholm 1666. 4. Lbk. 

2123. Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui. Samling af Sweriges 

gamla Lagar. i. Codex juris Vestrogotici cum notis 
criticis etc. Westgota-Lagen utg. af H. S. Collin och 
C. J. ScHLYTER. Stockholm 1827. 4. Vbk. Gave fra 
Udg, Hl Wilhelm Faxe. — 2. Codex juris Ostrogotici 
cum notis criticis. Ostgota-Lagen. Udg. af H. S. Collik 
och C. J. ScHLYTER. Stockh. 1830. 4. Pb. — 3. Codex 
juris Uplandici cum notis criticis etc. Uplands-Lagen. 
Utg. af C. J. ScHLYTER. Stockholm 1834. 4. Pb. — 
4. Codex juris Sudermannici cum notis criticis etc. 
Sodemianna-Lagen. Utg. af C. J. Schl^ter. Lund 1858. 
4. Pb. — 5. Codex juris Vestmannici cum notis cri- 
ticis etc. Westmanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 
Lund 1 84 1. 4. Pb. — 6. Codex juris Helsingici, 
codicis iuris Smålandici pars de re ecclesiastica et iuris 
urbici codex antiquior. Cum notis criticis etc. Helsinge- 
Lagen, Kristnu-Balken af Smålands-Lagen och Bjårkoa- 
Ratten. Utg. af C. J. Schlyter. Lund 1844. 4. Pb. 
— 7. Codex iuris Gotlandici cum notis criticis etc. 
Gotlands-lagen. Utg. af C. J. Schlyter. Lund 1852. 
4. Vb. — 8. Codices iuris Visbyensis urbici et mari- 
timi cum notis criticis etc. Wisby Stadslag och Sjorått. 
Utg. af C. J. Schlyter. Lund 18 $3. 4. Vb. — 9. 
Codex juris Scanici, juris scanici expositio latine conscr. 
ab Andrea Sunonis. Codices juris ecdesiastici ae urbici 
Scaniæ etc. cum notis criticis etc. Skåne-Lagen med Svensk Ret. 189 

Andreas Sunessons latinska Bearbetning etc. Utg. af C. 
J. ScHLYTER. Lund 1859. 4. I Mat. — 10. Codex 
juris communis Sueciæ Magnæanus. Cum notis criticis 
etc. Konung Magnus Erikssons Landslag utg. af C. J. 
ScHLYTER. Lund 1 862. 4. I Mat. — ii. Codex juris 
urbici Magnæanus cum notis criticis etc. Konung Magnus 
Erikssons Stadslag utg. af C. J. Schlyter. Lund 1865. 
4. I Mat. — 12. Codex juris communis Sueciæ Chri- 
stophorianus, cum notis criticis etc. Konung Christoffers 
Landslag utg. af C. J. Schlyter. Lund 1869. 4. I Mat. 

2124. Leges Sueconim Gothorumque per Ragvaldum Ingemundi 

latinitate primum donatæ. Nunc zelo Joh. Messenh a 
errore vindicatæ etc. Stockholmiæ 1614. 4. Vb. 

2125. Swerikes Landz Lagh aff Carl IX. offuersedd, confirm. och 1608 

publ. Sampt itt nytt Register. Stockholm 1635. 4. Pgb. 

2126. Sweriges Rijkes Landz- och Stadz Lagh medh ett nytt 

Register. Sampt Uplandz-Ostgotha-Helsinge-Laghen. 
Stockholm 1643. 4. Lb. 

2127. Swerikes Rijkes Lands-Lag som af Rijksens Råd blef 

ofwersedd och forb. Och af Christofer af Beyern 1442 
stadfåst etc. 1608 af Tr. utgången. Nu å nyo andra 
gangen med Anm. uplagd. Stockholm 1726. 4. Lb. 

2128. Samme Bog. Lb. 

2129. Sveciæ regni Leges provinciales prout a Carolo IX. confir- 

matæ et 1608 publicatæ sunt. A Joh. Loccenio in 
latinam ling. traductæ et notis ill. Holmiæ 1672. — 
Sveciæ regni Leges civiles aut civitatum secundum 
Gustavi Adolphi mandatum publicatæ et typis excusæ 
1 61 8. A Joh. Loccenio in latinam ling. traductæ et 
notis ill. Acced. Regulæ juris sueogothici atque Index. 
Holmiæ 1672. 4. i Bd. Lbk. Foss. 

2130. Guta-Lagh das ist: ' Der Insel Gothland altes Rechtsbuch. 

In der Ursprache und einer wiederaufgefundenen alt- 
deutschen Uebersetzung herausgegeb. mit einer neu- 
deutschen Uebers. nebst Anm. von K. Schildener. 
Greifswald 181 8. 4. Pb. 

2131. SCHRODER, J. H.: Reginæ Margarethæ jus aulicum Sve- 

canum Danice. E codice mss. Hallenbergiano bibliothecæ 
reg. acad. Upsal. Upsaliæ 1842. Disp. 4. P. Ub. 

2132. Samme Bog. Ud. 

2133. Sweriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen 1734. 

Stockholm 1746. 4. Lb. 

2134. — Stockholm. U. A. Lb. 1 90 JURISPRUDENTS. 

2135. SCHRODER, J. H.: Konunga-Balken af år 1696. På Qrl 

XI.s befallning uppsatt af lag-commissionen. Upsaia 
1842. Disp. 4. P. Ub. 

2136. Samme Bog. Ub. 

2137. Sveriges Kyrkolag af år 1686; jemte samling af de, till 

1845 ^s borjan utkomna stadganden ; utgifven och 
forsedd med ett fiiilst. alphab. register ofver de ecclesia- 
stika foreskrifter, som ånnu åro till efterlefoad gållande 
af A. J. Rydén. i — 5. Håftet. Jonkdping 1844 — 45. 
S Hefter. Pb. 

2138. Forordning ang. den Upbord, som Presterskapet i Skåne 

hafwa af sina Ahorare at undfå etc. 16. Oa. 1723. 
Stockh. 4 Bl. 4. Ub. 

2139. Instruction, hwarefter så wål Landt-Måtare i gemeen som 

hwar och en i synnerhet uti sine Tienster nafwa sig at 
regulera. 20. Apr. 1725. Stockh. P. 4. Ub. 

2140. Forordning ang. Landtmåtarnes underhåld och wedergallning 

wid private forråttningar. 26. Mai 1730. Stockh. 
2 Bl. 4. Ub. 

2 14 1. Instruaion hwar efter samtelige Landtmåtarne i Riket wed 

Justeringen af Måhl etc. sig skola råtta. 16. Febr. 1736. 
Stockh. P. 4. Ub. . 

2142. Fornyade Forordning ang. Måhl, Matt och Wigt. 29. Mai 

1739. Stockh. P. 4. Ub. 

2143. LOCCENIUS, JOH.: Lexicon juris Sveo-gothici. Acc. Index 

explicationis dictionum feudalium. Edit. II. emend. et 
aua. Upsaliæ 1665. Lb. 

2144. SCHREVELIUS, FR.: Larobok i Sveriges allmånna nu 

gållande Civil-Process. Lund 1853. Vb. 

2145. LOCCENIUS, JOH.: De jure maritimo et navali. Libri IH. 

Holmiæ 1650. Pgb. Luxdorph, 

2146. LUNDELL, J.: Om åkerlagor L Upsaia 184 1. Disp. P. Ub. 

2147.* HAMMAR, A.: Om obligatorisk edgång. Lund 1878. Skpr. 
P. 4. Ub. MEDICIN, MEDICINEN OG DENS STUDIUM, 
BIBLIOGRAPHI OG HISTORIE. 2148. REUSS, CHR. FR.: Primæ lineæ Encyclopædiæ et Methodo- 

logiæ universæ scientiæ medicæ et theoreticæ et practicæ 
et c. Tubingæ 1783. Lb. 

2149. MEISSNER, FR. LUDW. und C. CHR. SCHMIDT: Encydo- 

pådie der medicinischen Wissenschaften nach dem Dic- 
tionnaire de Médecine frei bearb. mit Zusåtzen. i — 13. 
Register. Lpz. 1830 — 35. 14 Bd. Pb. 

2150. WAGNER, RUD.: Grundrids af Laggevidenskabens Encyklo- 

Eædie og Methodologie. Med H. t. de naturhistoriske 
)iscipliner og som Indledn. til Lægevidenskabens Studium. 
Overs, af L. Reumert. Kbh. 1843. ^^' 

21 51. SEVERINUS, P., Danus: Idea medicinæ philosophiae, funda- 

menta continens totius doctrinæ Paracelsicæ, Hippocraticæ 
et Galenicæ. Basileæ 1371. 4. Ub. 

2152. DE BUCHWALD, B. JOH.: De studio . Græcitatis , docto 

medico et utili et necessario. Hafhiæ 1759. UPr. F. 
2 Bl. Ub. 

2153. THORLACIUS, B.: Idea medici ex Hippocrate. Hauniæ 

1803. UPr. F. 2 Bl. Ub. 

2154. — Quam necessariam philosophiæ cum medicina conjunc- 

tionem crediderint Græci. Hauniæ 1803. UPr. T. 
2 Bl. Ub. 

2155. Med hvilke Følelser seer den danske Læge Reformations- 

festen imøde? Program i Anledn. af den lutherske 
Reformations 30oaarige Jubilæum i Danmark. Udg. af 
Selskabet Philiatrien. Kbh. 1836. Pb. 

filBUOTHECA WEGEKERIANA. I. 1 3 \u 


196 Medicin. 

2187. COLD, D. H. O.: Lægevæsenet og Lægerne under Chr. IV.s 

Regiering. (1388—1648.) Kbh. 1858. Disp. Ub. 

2188. BUNTZEN, A.: Chirurgien i Danmark i Midten af det for- 

rige Aarh. Kbh. 1869. UPr. 4. Ub. 

2189. Samme Bog. Ub. 

2190. MANSA, F. V.: De epidemiis maxime memorabilibus, quæ 

in Dania grassatæ sunt et de medicinæ statu. Disquisitio 
historico-medica. i. Hauniæ 1831. Pb. 

219 1. — Pesten i Kjøbenhavn 17 11, skildret fra et lægeviden- 

skabeligt Standpunkt. (Supplement til de i »Hist. Tids- 
skrift« givne Beretninger.) Kbh. 1844. P« H. 

2192. — Bidrag til Folkesygdommenes og Sundhedsplejens Historie 

i Danmark fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 
attende Aarhundrede. i — S- Hefte. Kbh. 1872 — ^73. Ub. 

2193. BECKER, P. W.: Anmeldelse af Mansa »Folkesygdommenes 

Historie i Danmark«. S. 1. & a. Særtryk af Hist. 
Tidsskr. 1873 — 74- P- H. Gave fra Forf, til Wegener, 

2194. SALOMONSEN, M.: Udsigt over Kjøbenhavns Epidemier 

i den sidste Halvdeel af det attende Aarhundrede. Kbh. 
1854. Disp. Ub. 

2195. ULDALL, F. A.: Haandbog i den gjeldende militaire Medi- 

cinal-Lovgivning for Danmark. Kbh. 1836. Pb. ORDBØGER, TIDSSKRIFTER, LÆGERS SAMLEDE 

OG BLANDEDE SKRIFTER. 

2196. BLANCARDUS, STEPH.; Lexicon medicum græco-latino- 

germanicum. In quo termini totius årtis medicæ secundum 
Neotericorum placida definiuntur etc. Gum præfatione 
G. Ernst Sthahlii. Edit. IV. auct. et emend. Francofuni 
ad Viadrum 1705. Lb. 

2197. BARTHOLIN, TH.: Cista medica Hafiiiensis. Accedit 

ejusdem domus anatomica brevissime descripta. Hafniæ 
1662. Vb. 

2198. — Acta medica et philosophica Hafniensia Ann. 1671 et 

1672,1673,1674 — 76,1677 — 79. I — 5. Hafiiiæ 1673—80. 
T. 2 Bd. 4. Pgb. 

2199. — Samme Bog. Ann. 1671 et 1672, 1673. Hafn. 1673 — 75- 

2 Bd. T. 4. Pb. Tidsskrifter, Lægers Skrifter. 197 

2200. Societatis medicæ Havniensis Colléctanea. i — 2. Havniæ 

1774 — 75. T. 2 Bd. Lb. 

2201. Acta regiæ societatis medicæ Hauniensis. i — 7. Hauniæ 

1783 — 1829. 7 Bd. Sth. 5 — 7. have Titel: Acta nova 
regiæ societatis medicæ Hauniensis. i — 3. 

2202. OTTO, C: Hygæa. Et lægevidenskabeligt Tidsskrift. Kbh. 

1827. Pb. 

2203. BANG, FR. LUD.: Selecta diarii nosocomii regii Fredericiani 

Hafoiensis. i — 2. 1782 — 87. Hafhiæ 1789. 2 Bd. Vb. 

2204. BANG, OL. LUNDT: Observationes in praxi privata collectæ. 

Hauniæ 1822. UPr. 4. Ub. 

2205. Samme Bog. Ub. 

2206. BARTHOLINUS, CASP.: Exercitationes miscellaneæ varii 

argumenti inprimis anatomici. Lugd. Batav. 1675. Pgb. 
Gave fra Forf. til Olig. Jacobaus. 

2207. BARTHOLINI, THOMÆ Epistolarum medicinalium a doctis 

vel ad doctos scriptarum Centuria i — 4. Gum indicibus. 
Hafhiæ 1663 — 67. Pgb. 

2208.* M. GATINARIÆ medici omnes quos scripsit libri. Opera 
Henr. Petri. Basil. 1537. 4. Uden Titelbl. 
Se: Pauli Aeginetae totius rei medicae libri. Basil. 1556. b. 

2209. PARAGELSUS, AUR. PH. THEOPHR. BOMB. von 

HOHENHEIM: Opera Bucher und Schrifften durch 
Jo. Huserum Brisgoium in Truck gegeben, jetzt von 
newem iibersehen, gemehrt etc. i — 2. Straszburg iéi6. 
Figg. 2 Bd. F. Pgb. 

2210. VESALIUS, ANDR.: Opera omnia anatomica et chirurgica, 

cura H. Boerhaave et Bernh. Siegfr. Albini. Lugduni 
Bat. 1725. Pt. af Vesalius. 2 Bd. 4. Pgb. 

22 11. Erfaringsskole for alle dem, der elske Livet, Helbreden og 

dens Tilfredshed. En Samling af sande Tildragelser for 
det Meste i de sidste 10 Aar til daglig forefaldende Ulykkers 
Forebyggelse. Oversat af Tysk ved Joh. Werfel. Kbh. 
1800.. Pb. ANTHROPOLOGI, ANATOMI, PHYSIOLOGL 

2212. [FUNKE, G. P.J: Geschichte des Menschen. Ein Anhang 
zu Funk's Naturgeschichte und Technologie. 3. verbess. 
u. vermehrte Aufl. Braunschweig 1799. Vb. 198 Medicin. 

2213. FUNKE, C. R: Anthropologie indeholdende Beskrivelse over 

det menneskelige Legeme, Regler for Sundhedens Xcd- 
ligeholdelse. Overs, af Tydsk. Kbh. 1798. Yh. 

2214. GOLDBECK, JOH. CHR.: Die Metaphysik des Menschen 

oder reiner Theil der Naturlehre des Menschen. Hamb. 
1806. T. Lb. 

2215. SKJELDERUP, MICH. : Anatomisk-physiologiske Forelæs- 

ninger for Anthropologer. i — 2. Kbh. 1807 — 08. 
2 Bd. Vb. 

2216. MtJRER, T. C: Mennesket efter dets Organisation, Ud- 

vikling og Oprindelse. Populær Anthropologie. Kbh. 
1 84 1. T. Sm. 

2217. DARWIN, CH.: Menneskets Afstamning og Parringsvalget. 

Overs. afj. P. Jacobsek. i — 2. Kbh. 1874 — 75. tb. 

2218.* ALBERTUS, SALOMON: Historia plerarunque partium 
humani corporis, membratim scripta et in usum tjTonum 
retractatius edita. Vitæbergæ 1385. T. 
Se: Ranzowius, Hekr.: De conservanda valetudine liber. Lips. 
1580. b. 

2219. VESALIUS, ANDR.: De humani corporis fabrica libri VIL 

Basileæ 1555. Pt. T. F. Pgb. 

2220. BARTHOONUS, CASP.: Institutiones anatomicæ. Novis 

recentiorum opinionibus et observationibus auctæ ab auc- 
toris filio Th. Bartholino. Lugd. Batav. 1641. T. Pgb. 

2221. BARTHOLINUS, TH.: Historiarum anatomicarum rarionini 

centuria I — VI. Hafoiæ 1654 — 61. T. 3 Bd. Lb. 

2222. — Samme Værk. 3 Bd. Pgb. 

2223. — Anatomia ex Casp. Bartholin! parentis institutionibus, 

omniumque recentiorum et propriis observationibus. 
Tertium ad sanguinis circulationem reformata. Acces. 
Th. Bartholini Appendix de laaeis thoracicis et vasis 
lymphaticis. Hagæ-Comitis 1655. Pgb. 

2224. CASSERIUS, JUL. et DAN. BUCRETIUS: Anatomische 

Tafeln zusamt deroselben Erklårung. Adr. Spigelius: 
Niitzlicher Unterricht von der Frucht in Mutter-Leibe. 
Aus dem Latein. ubers. von Sim. Paulli. Nebst einem 
Anhang vom Ursprung der Anatomy. Jetzo von neuem 
durchsehen mit Anmerckungen verm. von Joh. Jac. Ficken. 
Franckf. a. M. 1707. 4. Pgb. 

2225. HILDEBRANDT, FR. : Lehrhuch der Anatomie des Menschen. 

3te verb. Ausg. i — 4. Braunschweig 1803. 4 Bd. Vb. Anatomi, Physiologi. 199 

2226. HILDEBRANDT, FR.: Handbuch der Anatomie des Men- 

schen. 4te umgearb. u. verm. Ausg. von E. H. Weber. 
I — 4. Braunschweig 1830 — 32. T. 4 Bd. Vbk. 

2227. SCHUMACHER, CHR. FR.: Lærebog i Anatomien, iste 

Del: Beenlære. Kbh. 1807. Vb. 

2228. ROSENMULLER, JOH. CHR.: Handbuch der Anatomie 

des menschlichen Korpers zum Gebrauch der Vorlesungen. 
5te verm. Aufl. herausgeg. von E. H. Weber. Lpz. 
1833. Vbk. 

2229. LOBSTEIN, J. F.: Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 

Deuisch bearb. von A. Neurohr. i — 2. Stuttgart 
1834 — 35. 2 Bd. Ub. 

2230. BOCK, C. E.: Lehrbuch der pathologischen Anatomie und 

Diagnostik. 2te verm. Aufl. Lpz. 1849. Shb. 

2231. WISLOCKI, THEOPHIL.: Kompendium der pathologischen 

Anatomie als* Anleitung zum Selbststudium. Wien 
1853. Ub. 

2252. VON HALLER, ALBR.: Anfangsgriinde der Phisiologie des 
menschlichen Korpers. Aus dem Latein. iibers. von 
Joh. Sam. Hallen, i — 4. Berlin 1759 — 68. Pt. af 
Forf. 4 Bd. Lb. 

2233. HILDEBRANDT, FR.: Lehrbuch der Physiologie. 3te verb. 

Aufl. Erlangen 1803. Sth. 

2234. RUDOLPHI, K. ASM.: Grundriss der Physiologie. 1—2. 

Berlin 1821—28. 2 Bd. Vb. 

2235. COMBE, ANDR.: Populær Fremstilling af Physiologiens 

Hovedsætninger med Anvendelse paa Sundhedsplejen og 
Opdragelsen. [1828.] Efter lode Orig. Udg., overs, og 
forøget med et Udtog af samme Forf s Værk over Diæt- 
etiken af J. Blicher. Kbh. 1842. Figg. Vb. 

2236. — Samme Bog. Sth. 

2237. ARNOLD, FR. u. J. W. ARNOLD: Die Erscheinungen und 

Gesetze des lebenden menschlichen Korpers im gesunden 
u. kranken Zustande. i — 2. Ziirich- 1836 — 39. T. 
S Bd. Pb. 

2238. WAGNER, RUD. : Lehrbuch der Physiologie fur Vorlesungen. 

iste Abth.: Lehrbuch der speziellen Physiologie. [1839.] 
2te verb. Aufl. Lpz. 1843. Sth. 

2239. VALENTIN, G.: Grundriss der Physiologie des Menschen 

flir. das erste Studium. [1844.] 4^^ umgearb. u. verm. 
Aufl. Braunschweig 1855. T. Figg. Vb. 200 Medicin. 

2240. ESCHRICHT, D. F.: Haandbog i Physiologien til Brug for 
Studerende ved Kbh.s Universitet. 2den omarb. Udg. 
I. Kbh. 1851. Sth. 

2241.* PECELIUS, CHRPH.: Oratio de generatione hominis. 
Vitebergæ is^s. T. 
Se: Ranzowius, Henr.: De conserVanda valetudine liber. Lips. 
1580. c. 

2242. BARTHOLINUS, TH.: De pulmonum substantia et motu 

Diatribe. Acced. Marcelli Malpighii de pulmonibus 
observationes anatomicæ. Hafhiæ 1663. Pgb. 

2243. Tableau de l'amour considéré dans TEstat du mariage. Divisé 

en 4 parties. Parme 1689. Lb. Dronning Charlotte Amalie,? 

2244. HALLER, ALBERT: Descriptio foetus bicipitis ad peaora 

connati ubi in causas monstrorum ex principiis anatomicis 
inquiritur. Hannoveræ 1739. T. r. 4. Pgb. 

2245. ROEDERER, JO. G.: Icones uteri humani observationibus 

illustratæ. Gottingæ 17 S9- F- Lb. 

2246. Von der Ausmåssung des menschlichen Korpers und der 

Theile desselben, von der regelmåszigen Verhaltnisz des 
Korpers zu den Gliedern. ^um Gebrauch der Aerzte, 
Mahler u. Bildhauer. Berlin u. Glogau 17 S9. T. Pb. 

» 

2247. Gynæologie eller over Moedom, Samleje og Ægteskab. 

I — 13. Overs, af det Tydske ved R. Frankenau, J. F. 
Bergsøe, K. L. Rahbek. Kbh. 1798 — 181 5. 13 Bd. Pb. 

2248. Samme Bog. i. Vb. 

2249. WINTHER, M. F. L.: Dr. Galls's Lære om Hjernen og 

Hjerneskallen. Uddraget af nogle af de i den Anledn. 
udkomne Skrifter. Kbh. 1805. T. Ub. 

2250. BJØRN,. H. O.: Historiske Efterretninger om Dr. Gall og 

hans Organlære. Odense 181 o. Skpr. P. Ub. 

2251. OTTO, C: Phrænologien eller Gall's og Spurzheims Hjeme- 

og Organlære i fiildstændig Oversigt og i sine senere 
Fremskridt med Bidrag til dens nøiere Kundskab og 
Stadfæstelse. Kbh. 1825. T. Sth. 

2252. JAHN, J. D. LUD.: De Euthanasia. Kiliæ 1839. Disp. 

P. 4. Ub. 

2253. MARSH ALL HALL: Darstellung der Verrichtungen des 

Nervensystems insbes. des eigentlichen Ruckenmark- 
systems. Aus dem Engl. von E. Dieffenbach. Hamb. 
1839. T. Ub. PhYSIOLOGI. 201 

2254. BRIERRE DE BOISMONT, A.: Die Menstruation in ihren 

physiolog., patholog. u. therapeut. Beziehungen. Aus 
dem Franz, von J. C. Krafft. Mit Zusåtzen versehen 
von A. Moser. Berlin 1842. Shb. 

2255. ESCHRICHT, DAN. FR.: Om de uvilkaarlige Livsyttringers 

Forhold til de vilkaarlige, og om deres Afhængighed af 
Nervesystemet. Kbh. 1845. UPr. 4. Ub. 

22)6. LEHMANN, H.: De rationibus physiologicis et pathologicis 
humoris aquei oculi humani. Pars I. Havniæ 1846. 
Disp. Ub. 

2257. LONGET, F. A.: Anatomie und Physiologie des Nerven- 

systems des Menschen u. der Wirbelthiere, mit patholog- 
ischen Beobachtungen u. mit Versuchen an hohern 
Thieren ausgestattet. Uebersetzt von J. A. Hein. i — 2. 
Lpz. 1847 — 49. T. 2 Bd. Vbk. 

2258. WINSLØV, JAG. BENIGNUS: Thesis om Dødstegnene: 

Mortis incertæ signa minus incerta a chirurgicis quam 
ab aliis experimentis. Med Fortale udg. og overs, af V. 
Heise. Sorø 1868. Skpr. Ub. 

2259. Samme Bog. Ub. Gave fra Forf, til Wegener, 

2260. Samme Bog. Ub. 

2261. NISSEN, N. L.: Om Skindød, Levendes Begravelse og 

Lighuse til Forebyggelse heraf Kbh. 1827. Ub. Særtrj'k 
af Borgervennen 1827. 

2262. HORNEMANN, E.: Om Menneskets Tilstand kort før 

Døden. Foredrag i Arbejderfor. af 1860. 2det Opl. 
Kbh. 187$. P. Ub. 

2263. PANUM, P. L.: Bidrag til Kundskab om Misfostrenes phy- 

siologiske Betydning. Kbh. 1877. T. UPr. 4. Ub. 

2264. Samme Bog. Ub. 

2265. MALLING-HANSEN, R.: Ueber Periodicitat im Gewicht 

der Kinder, an tåglichen Wågungen wahrgenommen. 
Fragment i. Kph. 1883. T. P. Ub. DIÆTETIK OG ÆTIOLOGI. 

2266. RANZOWIUS, HENR.: De conservanda valetudine liber in 
privatum liberorum suorum usum ab ipso conscriptus ae 
editus a Dethl. Sylvio. Lipsiæ 1580. Pgb. 
b. ALBERTUS, SALOMON: Historia plerarunque partium 
humanis corporis. Vitæbergæ 1585. T. 202 Medicin. 

c. PECELIUS, CHRISTOPHOR. : Oratio de generatione hominis. 
Vitebergæ 1565. 

d. KATZSCHIUS, JO.: De gubernanda sanitate secundum ses 
res non naturales ex Hippocratis et Galeni libris etc. Franco- 
forti a. aM. 1570. 

2267. RANZOWIUS, HENR.: De conservanda valetudine etc. 
Lips. 1582. Uden Bind. 

2268.* BACON, FRANC, de VERULAM: Historia vitæ et mortis. 
Lugduni Batav. 1637. 
Se: — Opera omnia. [Vol. VIII.] Amstelæd. 1696. 

2269. NONNUS, LUD.: Diæteticon sive de re cibaria libri IV. 

Antverpiæ 1646. 4. Lbk. Foss, 

2270. HUFELAND, CHRIST. W.: Die Kunst das menschliche 

Leben zu verlångem. Jena 1797. Vb. 

2271. ALBRECHT, F. C: Skjønhedskatechismus for det smukke 

Kjøn eller practisk Anvisning til en for Sundheden pas- 
sende Skjønhedspleje. Overs, af H. C. Lund. Kbh. 
1820. P. Ub. Med Recepter udskrevne af Wegener, 

2272. MICHAELSEN, JOH. G. : De re vestiaria muliebri, multorum 

sexus sequioris morborum causa. Kiliæ 1826. Disp. 
P. 4. Ub. 

2273. PARIS, J. A.: Diætetik eller practisk Veiledning til at fore- 

bygge og helbrede de Sygdomme der opstaa af Uorden 
i Fordøjelsen. Oversat af Engelsk, forøg, med Tillæg 
af F. V. Mansa. Kbh. 1832. Vb. 

2274.* SOMMER, A. G.: Om de spirituøse Drikkes diætetiske 
Brug i det skandinaviske Norden. Et Foredrag holdt 
den 14. Marts 1845 ^ ^^^ skandinaviske Selskab. Kbh. 
1845. P- 
Se: [Samling af Foredrag holdte i det skandinaviske Selskab) 
ovenfor Nr. 52. 

2275.* SMITH, A.: Fremstilling af Dr. A. Combes Regler for 
Sundhedsplejen. Arendal 1868. Skpr. Ub. 

2276.* — Uddrag af Dr. A. Combes Diætetik. Arendal 1869. 
Skpr. P. Ub. 

2277. DEVAY, FRANC: Om det Farlige ved Ægteskaber imellem 

Slægtninge i sanitær Henseende. Forkortet efter den 
franske Original. Kbh. 1863. Ub. 

2278. — Samme Bog. Ub. 

2279. MYGGE, JOH.: Om Ægteskaber mellem Blodbeslægtede 

med specielt H. t. deres Betydning for Døvstumhedens 
Ætiologi. Kbh. 1879. Disp. Ub. Med en Notits af Wegener. Pathologi, Therapi. 205 

2280. RASMUSSEN, ANKER FRODE: Om Dyrkning af Mikro- 

organismer fra Spyt af sunde Mennesker. Kbh. 1883. 
Disp. T. Ub. 

2281. POULSEN, V. A.: Vore usynlige Fjender. En almenfattelig 

Skildring af Bakterierne og deres Forhold til Forraad- 
nelse, Gæring og smitsomme Sygdomme. Kbh. 1884. 
T. Figg. Ub. PATHOLOGI OG THERAPI I ALMINDELIGHED. 

2282. BOERHAAVE, HERM. : Institutiones medicæ in usus annuæ 

exercitationis domesticos. Edit. Leidensis V., prioribus 
longe auctior. Lugd. Bat. et Rotterdami 1734. Lb. 

2283. — Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum 

doctrinæ domesticæ. Ejusdem libellus de materia medica 
et remediorum formulis ad singulos aphorismos digestus. 
Lipsiæ et Halæ [1739]. Lbk. 

2284. VAN SWIETEN, GERARDUS: Commentaria in Herm. Boer- 

haave: Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis. 
I — 5. Lugduni Bat. 1742 — 72. Pt. afForf. 5 Bd. 4. Pgb. 

2285. — — I- E^^^- IV. 2. Edit. III. 3 — 4. Edit. IL Lugduni 

Bat. 1755 — 72. 5 Bd. 4. Lbk. 

2286. GLADBACHIUS, JOH. A.: Indices in Swietenii commen- 

tariorum Tomos V. Supplementum cont. res notatu 
maxime dignas. Hildburgnusæ 1775. 4. Vb. 

2287. BOERHAAVE, HERM.: Prælectiones academicæ in proprias 

institutiones rei medicæ. Ed. et notas add. Alb. Haller. 
Edit. II. auctior & emend. i — 3. Amstelæd. 1742. 4 — 6. 
Gottingæ 1743 — 44- 7 ^^- Lb. 

2288. BROWN, JOHN: System der Heilkunde. [1780.] Nach der 

letzteren sehr verm. engl. Ausg. Mit einer kritischen 
Abhandl. iiber die Brownischen Grundsåtze von C. H. 
Pfaff. Nebst einer tabellar. Uebersicht des Brownischen 
Systems von Sam. Lynch. 2te nach der neuesten Ausg. 
des Dr. Beddoes verb. u. verm. Aufl. Kph. 1798. Vb. 

2289. BURSERIUS, JO. BAPT. [0: GIAMBATTISTA BORSIERI 

DE KANIFELD]: Institutionum medicinæ practicæ, quas 
auditoribus suis prælegebat vol. i — 4. [1781.] tdit. 
nova. Lipsiæ 1798. 4 Bd. Vb. 

2290. — Samme Værk. i — 4. Recudi curavit C. Fr. Jul. Hecker. 

Lips. 1826. 2 Bd. Vb. 204 Medicin. 

2291. VOGEL, SAM. GOTTL.: Handbuch der practischen Arzney- 

wissenschaft zum Gebrauch fur angehende Aerzte. i — 4. 
Stendal 1785 — 95. 4 Bd. Vb. i — 2. ere 2. verb. u. 
verm. Aufl. 

2292. GAUBIUS, HIER. D.: Commentaria in institutiones patho- 

logiæ medicinalis. CoUecta a Ferd. Dejean. i — 3. 
Viennæ 1792 — 94. 4 Bd. Vb. 

2293. FRANK, JO. P.: De curandis hominum morbis epitome 

prælectionibus academicis dicata. i — 5. Mannhemii 
1792 — 1807. 6., Pars I. Tubingæ 181 1; Pars IH. 
Viennæ 1821. 8 Bd. Vb. 

2294. — Samme Værk. i — 5., 2. 6 Bd. Vb. 

2295. SPRENGEL, KURT: Handbuch der Pathologie. 1—3. Lpz. 

1795 — 97- 3 Bd- Vb. 

2296. GIRTANNER, CHRISTOPH.: Ausfiihrliche Darstellung des 

Brownischen Systemes der praktischen Heilkunde, nebst 
einer vollståndigen Literatur und einer Kritik desselben. 
I — 2. Gottingen 1797 — 98. Pt. af John Brown. 2 Bd. Vb. 

2297. SPIERING, H. GOTTL.: Ergånzungen zu dem Handbuche 

der innern und aiiszern Ifeilkunde. i. Lpz. 1804. T. 
Vb. Spierings Handbuch udkom 1796 — 1802. 

2298. SPRENGEL, CURT: Institutiones medicæ. i — 4. Amstelod. 

1809 — 14. 5 — 6. Lipsiæ et Altenburgi 1816. 6 Bd. Vb. 

2299. — Samme Værk. 6 Bd. Vb. 

2300. FRANK, JOSEPHUS: Praxeos medicæ universæ præcepta. 

I — 3. Lipsiæ 181 1 — 43. T. 7 Bd. Vb. 

2301. — Samme Værk. Pars I., Pars II., Vol. I. og Vol. II. i; 

Pars III.; Vol. I., 2. Lips. 1 811—35. T. 6 Bd. Vb. 

2302. — Samme Værk. Pars I — II. Lipsiæ 18 11 — 24. T. 5 Bd. Vb. 

2303. — Samme Værk. Pars II. Edit. I. emend. & aucta. Vol. 1., 

2, fase. prior. Lips. 1841. Vb. 

2304. RICHTER, AUG. GOTTL.: Die specielle Therapie nach 

den hinterlassenen Papieren herausgeg. von G. Aug. 
Richter, i — 11. Supplem. Bd. i — 2. Berlin 1816 — 31. 
II Bd. Pgb. 

2305. CONRADI, JOH. W. H.r Grundrisz der Pathologie u. 

Therapie zum Geb'rauche bey seinen Vorlesungen. 
[181 1.] I — 2. 2te umgearb. u. verb. Ausg. Marburg 
1817—20. 3 Bd. Vb. 

2306. BANG, FR. LUD.: Praxis medica systematice exposita 

selectis diarii nosocomii Fridericiani illustrata. Edit. IL 
aucta et emend. Hafhiæ 181 8. Vb. Pathologi, Therapi. 205 

2307. VON RAIMANN, JOH. NEP. : Handbuch der speciellen medi- 

cinischen Pathologie u. Therapie fiar akad. Vorlesungen. 
I — 2. 3te verm. u. verb. Aufl. Wien 1826. 2 Bd. Vbk. 

2308. NAUMANN, MORITZ E. AD.: Handbuch der medicin- 

ischen Klinik, i — 8. Berlin 1829 — 39. 11 Bd. Vbk. 

2309. CONRADI, JOH. W. H.: Handbuch der allgem. Pathologie 

zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. 5te verb. Ausg. 
Cassel 1832. Vb. 

2310. — Haandbog i den alm. Pathologie. Efter 5te forb. Udg. 

paa Dansk bearb. af John Rørbye. Kbh. 1834. Vb. 

2311. DUBOIS, E. FR.: Traité de pathologie générale. i — 2. 

Paris 1837. 2 Bd. Shb. 

2312. BAUMGÅRTNER, K. H.: Dualistisk System i Medicinen 

eller Læren om Modsætningerne i det levende dyriske 
Legemes Kræfter. 2den Del: Haandbog i den specielle 
Sygdoms- og Helbredelseslære med særegent Hensyn til 
Physiologien. Efter Originalens 2det OpT. overs, af Ad. 
Trier, i — 2. Kbh. 1839. 2 Bd. Sth. 

2313. ELLIOTSON, JOHN: Vorlesungen iiber spezielle Pathologie 

u. Therapie oder iiber Ursachen, Erkenntniss u. Kur der 
innern' Krankheiten. Deutsch bearb. von Fr. J. Behrend. 
Lpz. 1 84 1. Shb. 

2314. SCHOENLEIN: Klinische Vortråge in dem Charité4Cranken- 

hause zu Berlin. Redigirt u. herausgegeb. von L. GOterbock. 
Berlin 1842. Vb. 

2313. FENGER, E.: Plan til en Forelæsnings-Cyclus over den alm. 
Pathologie. Concurence Afhandl. Kbh. 1843. Ub. 

2316. MARSH ALL HALL: Grundziige der Theorie u. Praxis der 

innern Krankheiten nebst Betrachtungen iiber die wech- 
selseitigen Beziehungen der Anatomie u. Physiologie zur 
Pathologie u. Therapie. Eine Reihe von Vorlesungen. 
Aus dem Engl. von Levin. Lpz. 1843. T. Vb. 

2317. HARTMANN, F.: Compendium der speciellen Pathologie 

und Therapie vom klinischen Standpunkte aus bearb. 
Frankf. a. M. 1859. Ub. 

2318. BARTH und ROGER: tJber Auscultation. Systematische 

Darstellung der verschiedenen Anwendung dieser Unter- 
suchungs-Methode im gesunden u. kranken Zustande. 
Aus dem Franz, iibertr. mit Anmerk. von B. R. Puchelt. 
Stuttgart 1842. Vb. 2o6 Medicin. 

2319. HORNEMANN, C. J. E. : Stethoskopien og den stethoskopiske 

Diagnose. En Haandbog ved den kliniske Øvelse. Kbh. 
1843. Sth. 

2320. ANDRY, F.: Handbuch der Perkussion und Auskultation. 

Durch besondere Berucksichtigung der praktischen An- 
wendung vorziigl. zum Selbststudium geeignet. Aus 
dem Franz, von H. Ehrenberg. Lpz. 1845. Shb. CHIRURGI. 

2321. GOUL ARD: Chirurgische Werke. i — 2. Aus dem Franz. 

Mit einer Vorrede von Zach. Vogel. Lixbeck 1767. 

1 Bd. Lb. 

2322. CALLISEN, HENR.: Systema Chirurgiæ hodiemæ in usus 

publicos atque privatos. i — 2. Hafhiæ 181 5 — 17. Pt. 

2 Bd. Lb. med Guldsnit. 

2323. — System der neueren Chirurgie zum ofFentlichen und 

Privatgebrauche. Nach dem 4ten verm. u. verb. Aufl. 
aus dem Latein. iibers. mit Commentar von Ad. C. P. 
Callisen, i — 2. Cph. 1822 — 24. Pt. af Forf. og: 
Lebensbeschreibung. 2 Bd. Vb. 

2324. COOPER, SAM.: Neuestes Handbuch der Chirurgie in 

alphabetischer Ordnung. Nach d. 3ten Engl. Original-Ausg. 
iibers. Durchges. u. mit Vorrede von L. F. v. Froriep. 
I — 4. Weimar 1819 — 24. 4 Bd. Vb. 

2325. — Samme Værk. i — 4. 10 ub. Leveringer. 

2326. HENNEN, JOHN: Grundsåtze der Militår-Chirurgie mit 

Beobacht. liber die Anordn, und Policey der Hospitaler 
etc. u. iiber die Geschichte etc. der Pocken u. der 
Lustseuche erlaiitert durch Krankengeschichten etc. Aus 
dem Engl. iibers. Weimar 1822. Vb. 

2327. LANGENBECK, C. J. M.: Nosologie und Therapie der 

chirurgischen Krankheiten in Verbindung mit der Be- 
schreibung der cliir. Operationen oder gesammte ausf. 
Chirurgie fiir pract. Aerzte u. Wundaerzte. i — 4. Got- 
tingen 1822 — 30. 4 Bd. Vbk. Gave fra Waagepetmen 
til Chr, Bendz, 

2328. COOPER, ASTLEY: Vorlesungen iiber die Grundsåtze 

u. Ausubung der Chirurgie mit Bemerk. von Fr. 
Tyrrel. i — 3 . Aus dem Engl. iibers. Weimar 1823—28. 

3 Bd. Ub. Chirurgi. 207 

2529. CHELIUS, MAX. JOS.: Haandbog i Chirurgien. Overs. 

efter 4de forøg, og forb. Original-Udg. med Tilsætn. af 
F. V. Mansa. i — 2. Kbh. 1834 — 33^ 2 Bd. Vb. 

2530. DIEFFENBACH, JOH. FR.: Den operative Chirurgie. Paa 

Dansk ved J. C. Aug. Bock. i — 2. Kbh. 1845 — 49- 
2 Bd. Vb. 

2351. SCHWARTZ, HARALD: Beitråge zur Lehre von den 
Schuszwunden. Gesammelt in den Feldziigen 1848, 49 
u. 50. Schleswig 1854. Ub. 

2532. SAXTORPH, M.: Sex Forelæsninger. Brudstykke af en clinisk 

Chirurgi for Studerende. Kbh. 1876. tJPr. 4. Ub. 

2533. Samme Bog. Ub. 

2334. WANSCHER, O.: Om Brugen af Æther som Indaandings- 
middel ved chirurgisk Anæsthesi. Kbh. 1882. P. Ub. 
Gave fra Forf, til Wegener. 

2333. — Om Torsion af Arterier. ' Stockliolm 1882. P. Ub. 
Gave fra Forf til Wegener. POPULÆRE LÆGEBØGER. HOMØOPATHL 

2336. HENRIK HARPESTRENG: Dansk Lægebog fra det 13de 

Aarh. Første Gang udg. efter et Pergamentshaandskr. i 
det st. kgl. Bibi. Med Indledn., Anm. og Glossarium 
af Chr. Molbech. Kbh. 1826. Pb. Med Notitser af 
Wegener. 

2337. SMID, HENRICH: Lægebog, indholdendis: i. Mange skøne 

Lægedomsstycker for atskillige Siugdomrae onuer det 
ganske Legeme. Lybeck. — 2. 4de Urtegaard, fliteHg 
tilsammen læst aff lærde Lægers Bøger faar Quindfolcks 
oc unge Spædebørns Siugdomme. Liibeck 1398. — 3. 
En skøn nyttelig Lægebog indeh. Lægedomme som tiene 
Bartskerrerne om Bad, Aareladelse oc Koppesættelse. 
Fordansket 1337. Lybeck 1598. — 4. En liden Bog 
om Menniskens Vand. Screffuen aff Doctore Laurentio 
Frisio. Fordansket 1537. Liibeck. — 3. En liden Bog 
om Pestilentzis Aarsage, foruaring oc Lægedom etc. 
først udgaaet 1333. Nu forøget oc forb. 1337. Liibeck 
^599- — 6. En skøn, lystig ny Unegaard pr}^det met 
mange Urter. Rostock 1399. i Bd. Ub. 

2338. — En skøn lystig ny Urtegaard prydet met mange Urter 

som tiene til Menniskens Legems Sundheds Opholdelse 
etc. Samlet oc fordansket. Ao 1346. Rostock 1399. 
Pb. (Defect.) 2o8 Medicin. 

2339. SMID, HENRICK: Lægebog med tilhørende Urtebog. Ny 

Udgave gjeng. efter Udg. iss6. i — 8. Hefte. Fredericia 
1838 — 59. I 7 ub. Hefter. 

2340. BARTSKER, HANS CHRISTENSZEN : En Uden Bog om 

alle hånde Siugdom, som Mennisken mangfoldeligen 
kand vederfares etc. Schleszwig 1596. — 2. En lidet 
Undervisning megit nyttig oc trøstelig, som vel fornøden 
er huorledis Mennisken skal holde oc skicke sig, naar 
denne forgifftige Pestilentze kolde Siuge beginder at 
sprede sig etc. Schleszwig 1596. 4. i Bd. Lb. 

2341. AALB[ORG], NIELS MICHELSEN: i. Medicin- eller 

Læge-Bog. Deelt udi 5 smaa Bøger. I. Om Menni- 
skens Sundhed vedlige at holde. IL Om adsk. Siuger 
at curere ved naturlige Kraffter. III. Om nogle Urters 
krafter etc. IV. Om den Lægedom som huert Menniske 
hafFuer hos sig selfF. V. Om spæde Børns Siuger. Nu 
2. Gang tryckt, form. og forb. afF Tyge Nielsen. Kbh. 
1635. — 2. Ny Huszholdings Caiender, forb. med en 
Tractat om Biers Skiødelse, Kiør oc Faars Siugdomme. 
Kbh. 1639. i Bd. Vb. . 

2342. BEYNON, ELIAS: Barmhiertige Samaritan eller Broderlig- 

Kierligheds Raad for allehaande legemlige Siugdomme 
baade Udvortis og Indvortis at hielpe med nogle ringe 
oc foractede Midler oc Lægedomme etc. Til fleres beste 
paa Danske udsat. Kbh. 1696. 

b. En kort Underviszning at forekomme oc curere den gras- 
serende Blod-Soet for fattige og rige. Efter kongl. Bef for- 
fattet aff Facultate medica. Kbh. 1696. 

c. CORNARO, LUIGI : Et edrue Lefiiets Gafn oc Nytte. Dennem 
til Villie, som ville naa 100 Aar af det Italianske Sprock 
udsat af en hvers Tienist Berede [0: Thom. Barthouk]. 
[1658.] Kbh. 1696. I Bd. Vb. 

2343. ROUVIÉRE, AUDIN: La Médecine, sans médecin ou Manuel 

de Santé etc. 8. Edit. Paris 1826. Pt. Ub. 

2344. HAHNEMANN, SAM.: Organon der Heilkunst. 4. verb. 

u. verm. Aufl. Dresden u. Lpz. 1829. Pt. Vbk. 

2345.* Den homøopathiske Curmethodes Oprindelse og Skjæbne, 
tillige med en kort Levnetsbeskrivelse af Homøopathiens 
Opfinder Dr. med. S. Hahnemann. Oversat at Jacobi 
[d: g. L. Baden]. Kbh. 1833. P. Shb. 
Se: Landsdommer G. L. Badens vigtigste Levnetsomstændigheder. 
Kbh. 1836. Almindelig Pathologi, enkelte Afsnit. 209 

2346. V. BONNINGHAUSEN, C: Homøopathien , en Læsebog 

for det dannede ulægek)mdige Publikum. Overs. Udg. 
af H. C. Lund. Kbh. 1835. Sth. 

2347. Vollstandige Bibliothek oder encyclopadisches Real-Lexicon 

der gesammten theoretischen u. praktischen Homoopathie 
zum Gebrauch fiir Aerzte, Wundårzte, Studirende etc. 
Nach ihrem gegenw. Standp. bearb. von einem Vereine 
mehrer Homoopathiker. 1-7S. Lpz. 1835 — 38. 3 Bd. Vbk. 

2548. tROSENBERG, C. H.: Fortschritte und Leistungen der 
Homoopathie in und auszer Ungarn nebst einer Dar- 
stellung ihrer Grundsåtze und Hinweisung auf die 
Vortheile, die daraus fiir Staat und Staatsbiirger resultiren. 
Lpz. 1843. Vb. 

2349. HIRSCHEL, BERNH.: Grundriss der Homoopathie nach 
ihrem neuesten Standpunkte und Anleitung zum Studium 
und zur Praxis derselben. 2. verm. u. verb. Aufl. Dessau 
1854. Vb. ENKELTE AFSNIT AF DEN ALMINDELIGE PATHOLOGI. 

2350. FALCK, D.: The seaman's medical Instructor in a course 

of lectures on accidents and diseases incident to seamen 
in the various climates calculated for ships that carry 
no surgeon. London 1774. Lbk. 

2351. RAMAZZINI, BERNH.: Abhandlung von den Krankheiten 

der Kiinstler u. Handwerker. Neu bearb. u. verm. von 
Joh. Chr. Gottl. Ackermann. i — 2. Stendal 1780 — 83. 
2 Bd. Sth. 

2352. ROLLO, JOHN: Observations on the diseases which 

appeared in the army. on St. Lucia in 1778 and 79. 
London 1781. Ub. 

2353. GOOD, JOHN MASON: Uber Krankheiten der Gefångnisse 

u. Armenhaiiser. Aus dem Engl. iibers. mit Anm. Wien 
1798. Pb. 

23 J4. CARUS, C. GUST.: Lehrbuch der Gynåkologie oder syste- 
matische Darstellung der Lehren von Erkenntnisz u. 
Behandlung eigenthiimlicher gesunder und krankhafter 
Zustånde sowohl der nicht schwangern, schwangern und 
gebårenden Frauen etc. Zur Grundlage akad. Vorlesungen. 
. 3te verb. Aufl. Lpz., Wien 1837 — 38. T. 2 Bd. Shb. 

2355. FRÅNKEL, L.: Haand-Ordbog over Fruentimmer-Sygdom- 
mene, med Indbegreb af: De sygelige Tilfælde under 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. 1. 1 4 210 Medicin. 

Fødslen. Overs, ved Ad. Trier og L. Reumert. Med 
Fortale af Mansa. Kbh. 1842. Vbk. 

2336. Reglement sur le ser\dce de santé des hopitaux, hospices et 
secours a domicile de Paris. Approuvé par le Ministre 
de rintérieur 1830. Paris 1830. Ub. 

2357. DIEFFENBACH, J. F.: Anvisning til Sygepleje. Overs, af 

C. L. E. Whitte. Med Fortale af O. Bang. Kbh. 
1833. Ub. 

2358. BANG, O. L.: Det kongelige Frederiks Hospital i ^jøben- 

havn, en Skizze. Kbh. 1840. T. UPr. 4. Ub. 

2339. Regulativ angaaende Desinfektion. Justitsministeriet ^,'3 
1891. 3 Bl. Ub. 

2360. [Om Desinfektion og Smitte. , Lægeforeningen for Kbh. og 
Omegn.] i Bl. ALMINDELIGE HJÆLPEMIDLER VED DEN 
THERAPEUTISKE BEHANDLING. 

2361. MEINERS, C: Ueber den thierischen Magnetismus. Lemgo 

1788. Vb. 

2362. BAADER, FRANZ: Ueber die Extase oder das Verzucktse}Ti 

der magnetischen Schlafredner. i — 2. Lpz. 1817. P. Ub. 

2363. HEIDLER, C. JOSEF: Ueber die Gas-Båder in Marienbad 

nebst einer skizzirten Beschreibung dieses Curones. 
Wien 1 81 9. Vbk. 

2364. HARLESZ, CHR. FR.: Das Bad zu Bertrich im Groszher- 

zogth. Nifederrhein nach seinen physikalisch-chemischen 
Verhåltnissen u. nach seinen Heilkråften beschrieben. 
Coblenz 1827. T. Vbk. 

2363. HUNDESHAGEN, B.: Der Heilbrunnen und Badeort Godes- 
berg bei Bonn am Rheine. Koln 1833. Vbk. 

2366. HIRSCHEL, BERNH.: Hydriatica oder Begrundung der 

Wasserheilkunde auf wissenschaftliche Principien, Ge- 
schichte und Literatur. Lpz. 1840. Vbk. 

2367. Det kolde Vands Kraft i følgende Sygdomme: Trangbr\stet- 

hed, Feber, Gigt, Hæmorrhoider, Forstoppelse etc. Overs. 
af F. A. Werner. 2det Oplag. Veile 1841. P. Ub. 

2368. Die vorziiglichsten Heilquellen in Europa. In chemischer 

und therapeutischer Beziehung nach den neuesten Erfahr- 
ungen. Berlin 1842. Vbk. Lægemidlerne. Pharmaci. 211 

2369. HJALTELIN, J.: Vandcuren i dens historiske Udvikling, 

nærværende Tilstand og Resultater. Kbh. 1842. Ub. 

2370. HARLESS, CHR. FR.: Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte 

der mineralischen Wasser im AUgemeinen u. der muriat- 
ischen Wasser insbesondere. Bonn 1845. Vbk. 

2371. GERGENS, FRANCIS: Wiesbaden, its hot springs, their 

efficacy and application. Transl. from the German. 
Wiesbaden [1851.] Kort. Shb. LÆGEMIDLERNE. PHARMACI. 

2372. DE BUCHWALD, JOH. : Specimen medico-practico-botanicum 

seu brevis et dilucida explicatio virtutum plantarum et 
stirpium indigenarum, in officinis Pharm. quam plurimum 
usitatarum. Hafniæ 1720. 4. Lb. Med pressede Exempl. 
af Planterne. 

2373. TODE, JOH. CLEMENS: Arztneymittellehre oder Materia 

medica aus dem Mineralreiche. i — 2. Kph. 1797 — 98. 
2 Bd. Vb. 

2374. BURDACH, K. FR.: System der Arzneymittellehre. 2te 

umgearb. Ausg. i — 4. Lpz. 181 7 — 19. 4 Bd. Ub. 

2373. SCHUMACHER, CHR. FR.: Medicinsk Plantelære for 
studerende Læger og Pharmaceutiker. i — 2. Kbh. 
1825—26. 2 Bd. Vb. 

2376. WENDT, JOH.: Practische Materia medica als Grundlage 

am Krankenbette u. als Leitfaden zu akad. Vorlesungen. 
Breslau 1830. Vb. 

2377. VOGT, PH. FR. W.: Lehrbuch der Pharmakodynamik. 1 — 2. 

3te verm. u. verb. Aufl. Giessen 1832. 2 Bd. Sth. 

2378. OTTO, C: Haandbog i Toxikologien. Kbh. 1838. Vbk. 

2379. MUNTING, ABRH.: De vera antiquorum herba britannica 

ejusdemque efficacia contra stomacaccen, seu scelotyrben, 
Frisiis et Bataviis de scheurbuyck. Diss. . hist.-medica. 
Amstelod. 1681. T. 
b. — Aloidarium, sive Aloes mucronato folio americanæ majoris 
historia. Groningæ 1680. 4. T. Pgb. 

2380.* BORRICHIUS, O.: De somno et somniferis maxime papa- 
vereis dissertatio. Hafniæ et Francof 1682. 4. Pgb. 
Se: — Dissertationes academicæ de poetis. Francof. 1683. b. 

14* 212 Medicin. 

2381. OTTO, C: Gommen tatio de quibusdam Americæ meridianæ 

medicamentis parum cognitis. Hauniæ 1841. UPr. 4. 
P. Ub. 

2382. Brændevin og Salt, et Lægemiddel mod Gigt, Rheumatisme. 

Asthma, Tæring etc. opfundet af W. Lee. 2det Opl. 
Med et Tillæg. Overs, fra Engelsk. Ghrist. 1842. P. Ub. 

2383. PAULLI, SIMON: Quadripartitum botanicum de simplicium 

medicamentorum facultatibus in usus medicinæ candida- 
torum. Argentor. 1667. Pt. Figg. 4. Lb. 

2384.* BORRIGHIUS, O.: Lingua pharmacopoeorum sive de 
accurata vocabulorum in Pharmacopulis usitatorum pro- 
nunciatione. Hafh. 1670. 
Se: — Pamassus in nuce. Hafn. 1654. e. 

2385. REUSS, GHR. FR.: Dispensatorium universale sive Lexicon 

chemico-pharmaceuticum ad tempora nostra accommoda- 
tum. Edit. IL aucta et emend. Sectio I — IL Argentorati 
1 79 1. 2 Bd. Vb. 

2386. HERMBSTÅDT, SIGISM. FR.: Katechismus der Apotheker- 

kunst oder die ersten Grundsåtze der Pharmacie fur An- 
fanger. Berlin 1792. Vb. 

2387. BUCHOLZ, CHR. FR.: Theorie und Praxis der pharmaceut.- 

chem. Arbeiten. [181 2.] 3te v. J. W. Doebereiker 
gånzlich umgearb. Auflage. O. m. T.: J. W. Doebereiner: 
Handb. der pharmaceutischen Chemie. Lpz. u. Boscl 
1 83 1. T. Vbk. 

2388. MØLLER, J.: Forsøg til en pharmaceutisk Haandbog for 

Begyndere eller kortfattet Beskrivelse over de i Medicinal- 
taxten anførte Lægemidler. Kbh. 1823. Pb. 

2389. BARTHOLINUS, TH.: Dispensatorium Hafhiense, jussu 

superiorum a medids Hamiensibus adornatum. Hafniæ 
1658. 4. Pgb. 

2390. Taxa sive pretium tam simplicium ouam compositorum juxta 

Pharmacopoeam danicam. Medicinal-Taxt, hvorefter 
Apothekerne i Danmark og Norge skulle sælge de i 
Pharm. dan. anførte Simplicia og Composita. Efter kgl. 
Bef udg. af det kgl. medic.-chir. Sundheds-Collegio i Kbh. 
Kbh. 1806. 4. Sth. 

2391. Pharmacopoea collegii regalis medicorum Londinensis. 1824. 

Edit. IIL Lipsiæ 1832. Sth. 

2392. Pharmacopoea in praxi publica a medicis danicis sequenda. 

Auctorit. regia a Collegio regio sanitatis edita. Havni.v 
1828. P. Sth. Enkelte Sygdomme. 213 

2593. Pharmacopoea danica. Regia auctor. a collegio sanitatis 
regio Hafniensi edita. Hafhiæ 1840. Vb. 

2394. Pharmacopoea danica. Overs, af M. Christensen. Kbh. 
1841. Vb. 

2595. RICHARD, A.: Formular- u. Recept-Taschenbuch. In's 

Deutsche iibertragen. 3te verm. Ausg. Weimar 1828. Lb. 

2596. KAISER, FRANC: Tabuiæ memoriales practico-medicæ cum 

appendice præparatorum compositorum. Edit. II. aucta 
et emend. Viennæ 1833. Ub. 

2397. Formulaire magistral å l'usage des hopitaux et hospices 
civils de Paris. Paris 1836. Ub. ENKELTE SYGDOMME. 

2398. CAMERARIUS, JOACH.: Synopsis quorundam brevium sed 

perutilium commentariorum de peste, autoribus aliquot 
excellentissimis medicis. Noribergæ 1583. Pgb. 

2399. [NICOLAI, E. A.: Versuch eines Lehrgebåudes von den 

Fiebern liberhaupt. Halle 1751.] Lb. Titelbl. mangler. 

2400. TISSOT, S. A. D.: Dissertatio de febribus biliosis sive historia 

epidemiæ biliosæ Lausannensis 1755. Acc. tentamen de 
morbis ex manusturpatione. Neapoli 1762. Pgb. 

2401. WHYTE, R.: Observations on the nature, causes and cure 

of those disordres commonly cailed nervous, hypochon- 
driac or hysteric to which are prefixed some remarks on 
the sympathy of the nerves. 2. Edit. corr. Edinburgh 
1765. Lbk. 

2402. HIRSCHEL, LEON. ELIAS: Gedanken die Heilungsart der 

fallenden Sucht betrefFend. Nebst einem Anhang von 
einigen gegen die Wiirmer dienlichen Mitteln. 2te verm. 
u. verb. Aufl. Berlin 1770. Sth. 

2403. MECKEL, JOH. FR.: Tractatus de morbo hernioso congenito 

singulari et complicato feliciter curato. Berolini 1772. 
b. PEZOLDUS, JOH. NATHAN: De prognosi in febribus acutis. 
Specimen semioticum. Lipsiæ 1771. Vb. 

2404. de KRZOWITZ, WENC. TRNKA: Historia leuccorrhoeæ 

omnis ævi observata medica continens. Pars I — II. 
Vindobonæ 1781. Vb. 

2405. SALZMANN, C. G.: Om Ungdommens hemmelige Synder. 

Tilligemed et Tillæg om Lægemaaden i de Sygdomme, 
som ere Følger af samme af S. A. D. Tissot. Oversat. 
Kbh. 1786. Sth. 214 Medicin. 

2406. KORTUM, C. G. THEOD.: Commentarius de virio scro- 

fuloso (juique inde pendent morbis secundariis. i — 2. 
Lemgoviæ 1789 — 90. 2 Bd. Vb. 

2407. VOGEL, SAM. GOTTL.: Handbuch zur Kenntnisz und 

Heilung der Blutfliisse. Stendal 1800. Vb. 

2408. LOEBEL, ED. LOEBENSTEIN : Die Erkenntniss und Heilung 

der Gehirnentziindung des innern Wasserkopfes und der 
Krampfkrankheiten im kindlichen Alter. Lpz. 181 3. Pb. 

2409. WENDT, JOH.: Die Lustseuche in allen ihren Richtungen 

u. Gestalten zum Behufe akad. Vorlesungen. Breslau 
1816. Ub. 

2410. Manddommens Igjenerholdelse. En Tilflugt for alle som 

have udsvævet i Kjerlighed eller ved Selvbesmittelse. 
Oversat efter 2det forb. Opl. ved F. Møller, i — 3. 
2det Opl. Kbh. 181 8. Sth. 

24 11. ALBRECHT: Hielpebog for enhver som lider af Kiønsdelenes 

Svækkelse. Oversat efter 3die Opl. af H. Chr. Lukd. 
Kbh. 1 819. Ub. 

2412. SOMMER, C: Die Behandlungsart der idiopathischen Fall- 

sucht und vorzugl. uber die Anwendung des spedum acre 
gegen diese Krankheit. Quedlinburg u. Lpz. 181 9. Pb. 

2413. WENDT, J. C. W.: Bidrag til Historien af den veneriske 

Sygdoms Begyndelse og Fremgang i Danmark indtil 
Midten af det i8de Aarh. Indledn. til en Forelæsning. 
Kbh. 1820. T. P. Ub. 

2414. MONTEGRE, A. J.: Die Håmorrhoiden, ihre Erkenntnisz, 

alle ihre Zufålle und Folgen und ihre Heilung. Aus 
dem Franz. Lpz. 1821. Vb. 

2413. OLLIVIER, G. P.: Ober das Riickenmark und seine Krank- 
heiten. Mit Zusåtzen verm. von JusTus Radius. Lpz. 
1824. T. Vb. 

2416. MORER, T. C: De causis cophoseos surdo-mutorum indagani 

difficilibus. Commentatio brevis sectionibus cadaverum 
ut plurimum illustrata. Hafniæ 1825. T. P. Ub. 

2417. MØHL, N. C: Beretning om den sidste Koppe-Epidemie i 

Kjøbenhavn. Kbh. 1825. P. Pb. 

2418. WELLER, C. H.: Die Krankheiten des menschlichen Auges, 

ein praaisches Handbuch fur angehende Aerzte. 5te 
verb. u. verm. Aufl. Berlin 1826. T. Vb. 

2419. SVENDSEN, S. BENDSEN: Om den betændelsesagtige Feber 

uden tydelig local Affection og Forskiellen imellem den 
og den gastriske eller galdeagtige Feber. Kbh. 1829. Sth. Ekkelte Sygdomme. 215 

2420. Cholera morbus eller kort Fremstilling af denne Sygdoms 

Væsen, Udbredelse, Aarsagerne, Sikkringsmidler imod 
den og den almindeligste Lægemethode. Oversat efter: 
*Blåtter fiir lit. Unterh.« Kbh. 1831. P. Ub. 

2421. BALLIN, S. J.: Observationes de cholera asiatica Cracoviæ, 

Viennæ, Pragæ aliisque in locis institutæ. Hauniæ 1832. 
Disp. Ub. 

2^22. HIRD, FR.: Pathologie und Therapie der psychischen 
Krankheiten zum Gebrauche fiir practiscne Aerzte. 
Berlin 183,6. Pb. 

2423. CLARK, JAMES: Die Lungenschwindsucht nebst eincr 

Untersuchung iiber Ursachen, Wesen, Verhiitung und 
Behandlung tubercul. u. skrophul. Krankheiten im All- 
gemeinen. Aus dem Englisch. mit Zusåtzen u. Bemerk. 
von AuG. Vetter. Lpz. 1836. Shb. 

2424. PHILIPP, P. J.: Lunge- og Hjærtesygdommenes Diagnostik 

ved physiicalske Tegn med særd. H. t. Auscultation og 
Percussion. Overs, af A. Conradi og O. N. Lund. 
Med et Anhang om Percussion af Underlivet. Christ. 
1837. Shb. 

2425. Lægen for Tunghørige. Tilligemed Anvisning til at helbrede 

sig selv derfor. Af en praktisk Læge. Overs, af S. N. 
RoTHENBORG. Kbh. 1 839. P. Ub. 

2426. FORGET, C. P.: Traité de l'entérite folliculeuse (fiévre 

typhoide). Paris 1841. Shb. 

2427. HAUGSTED, F. C.: Uddrag af en Række Forelæsninger 

over Øjensygdommene ved Kbh.s Univ. 1840 — 41.. 2det 
omarb. Opl. af Læren om Øjets Sygdomme. Kbh. 1843. Vb. 

2428. KRAMER, W.: Haandbog i Ørets Sygdomme. Overs, med 

Forkonn. efter Originalens 2det Opl. af J. Kjeldahl. 
Kbh. 1843. Sth. 

2429. Samme Bog. Sth. 

2430. PÉREYRA, E. L.: Du traitement de la phtisie pulmonaire. 

Quelques réflexions sur les phtisiques observés å l'håpital 
Saint- André. Paris, Bordeaux 1843. Ub. 

2431. PUCHELT, FR. AUG. BENJ.: Das Venensystem in seinen 

krankhaften Verhåltnissen. 2te umgearb. Aufl. i — 2. 
Lpz. 1843 — 44. 2 Bd. Shb. 

2432. KAYSER, C. J.: Om den Indflydelse, som Sygdommene i 

Benene udøve paa de tilgrændsende bløde Dele, og Syg- 
dommene i disse paa de nærliggende Been; med de deraf 
følgende Regler for Behandlingen. Concurr. Afh. Kbh. 
1844. Ub. 2i6 Medicin. 

2433. LUGOL, J. G. A.: Recherches et observations sur les causes 

des maladies scrofuleuses. Paris 1844. Shb. 

2434. PIORRY, P. A.: Ober die Krankheiten des Herzens u. der 

grossen Gefasse. Aus dem Franz, von G. Krupp. Lpz. 
1844. Shb. 

2435. SELMER, H.: Almindelige Grundsætninger for Daarevæsnets 

Indretning. Fremstillet for det større Publikum. Kbh. 
1846. Sth. 

2436. STEIN, S. A. W.: De neuromate quodam nervi ischiadici 

disputatio. Hauniæ 1846. Disp. T. 4. P. Ub. 

2437. PIORRY, P. A.: Ober die Blutkrankheiten. 2te verm. u. 

verb. Aufl. Deutsch von G. Krupp. Lpz. 1848. Ub. 

2438. WILLIAMS, J. B.: Ueber die Prognose u. Behandlung der 

organischen Krankheiten des Herzens. Aus dem Engl. 
iibers. von Alex. Reumont. Bonn 185 1. Ub. 

2439. HORNEMANN, E.: Den seneste Cholera-Epidemie i England 

efter »Report of the General Board of Health on the 
Epidemic Cholera of 1848 & 49« med Bemærkn. om 
vore Forhold. Kbh. 1831. Ub. 

2440. COLDING, A. og J. THOMSEN: Om de sandsynlige 

Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskjellige 
Dele af Kjøbenhavn, og om Midierne til i Fremtiden at 
formindske Sygdommens Styrke. Kbh. 1853. T. Ub. 

2441. SCHELTZ, H.: Der Darmkanal, der Sitz der groszten 

Uebel als der Hypochondrie, der Gicht, der Migråne, 
der Lungen- und Verdauungsschwåche etc. und die 
Ausrottung sowie Verhiitung derselben durch M. Strahl's 
Heilverfahren. 2ter Abdr. Lpz. 1854. Figg. P. Ub. 

2442. SOMMER, A. G.: Om Cholera's Udbredelsesmaade i Konge- 

riget Danmark udenfor Kbh. i 1833. Kbh. 1834. Særtr}k 
at Bibliothek for Læger, 4. R. V. Ub. Gave fra Forf, 
til Wegener. 

2443. HOBERTZ, J. R.: Beretning om Cholera-Epidemien i Kjø- 

benhavn, 12. Juni — I. Oktober 1833, udarbejdet og ud- 
given for den overordentlige Sundhedscommission for 
Kjøbenhavn. Kbh. 1833. T. Pb. Gave fra Forf til 
Wegener. 

2444. — Svagsindighed eller Idiotisme og dens Helbredelighed; 

de Epileptiskes Forhold til Idioterne. Udg. af Comiteen 
til Oprettelsen af en Helbredelsesanstalt for Idiotiske. 
Kbh. 1833. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

2443. BRONNICHE, A.: Om den akute Tuberkulose. Kbh. 1857. 
Disp. Ub. Enkelte Sygdomme. 217 

2446. HANSEN, EDM.: Kort Fremstilling af den i praktiske 

Øjemed anvendelige Undersøgelse med Øjenspejlet og 
af de ved denne Undersøgelse indvundne Resultater. 
Kbh. 1857. Disp. Figg. Pb. 

2447. HARVEY, W.: Øret i sund og syg Tilstand, med praktiske 

Bemærkn. om Forebyggelsen og Behandlingen af Døvhed. 
Overs, efter 2den Udg. Kbh. 1857. Ub. 

2448. HOLST, E.: Meddelelser om Koleraepidemien i Korsør i 

1837 især i hygiejnisk og statistisk Henseende, samt 
Bidrag til en medicinsk Topographi af Korsør. Kbh. 
1839. Disp. T. Ub. 

2449. Samme Bog. Ub. 

2450. Samme Bog. Ub. 

2431. VOGEL, JUL.: Korpulencen. Dens Aarsager, Forebyggelse 
og Helbredelse ved simple diætetiske Midler. Paa Grundlag 
at Bantings System. Overs, og forkort, efter Originalens 
8de Opl. Kbh. 1865. Ub. 

2452. WANSCHER, O.: Om Diphteritis og Group særligt med 
Hensyn til Tracheotomien ved samme. Kbh. 1877. Disp. 
T. Vb. Gave fra Forf. til Wegener. 

2433. FLINDT, NIG.: Den congenite Syphilis med særligt Hensyn 

til det ved samme supponerede Hereditetsforhold. Kbh. 
1878. Disp. Ub. 

2434. HOLM, NIG.: Klinisk Fremstilling af Lupusaffectionens 

Forhold til Scrophulosen, dens Diagnose og Behandling. 
Kbh. 1878. Disp. Ub. 

2433. WITH, G.: Mavesaarets kliniske Former, dets Diagnose og 
Behandling. Kbh. 1881. UPr. 4. Ub. 

2456. Samme Bog. Ub. 

2437. EBSTEIN, V.: Om Fedtsyge (Gorpulence) og dens Behand- 

ling efter psysiologiske Grundsætninger. Overs, af J. 
LiiSBERG. Kbh. 1884. Ub. 

2438. REISZ, G.: Diagnosen af det fibrinøse pleuritiske Exsudat. 

Kbh. 1884. UPr. 4. Ub. 

2439. WANSGHER, O.: Behandlingen af de congenite og infantile 

Foddeformiteter. Goncurrence- Af handl. Kbh. 1883. Shb. 
Gave fra Forf til Wegener, 

2460. REISZ, G.: Udviklingen af Tuberkulosens Pathologi før og 
efter Opdagelsen af Tuberkelbacillen. Kbh. 1886. UPr. 
4. Ub. 2i8 Medicin. 

2461. WITH, C. E.: Pathogenesen og Behandlingen af de i høire 

Fossa iliaca forekommende Betændelser. Kbh. 1889. 
UPr. 4. Ub. 

2462. GÆDEKEN, C. G.: Undersøgelser om den asiatiske Koleras 

Aarsagsforhold. Kbh. 1892. UPr. 4. Ub. 

2463. Forholdsregler mod Kolera. Sundhedskollegiet, Kbh. 1892. 

2 Bl. Ub. FØDSELSVIDENSKAB. 

2464. BARTHOLINUS, TH.: De insolitis partus humani viis 
Dissertatio nova. Hafhiæ 1664. Vb. 

2463. SAXTORPH, MATH.; De diverso partu ob diversam 
capitis a;d pelvim relationem mutuam. Hafniæ 1771. 
Disp. Ub. 

2466. BANG, JANUS: Tentamen medicum de mechanismo partus 

perfecti. Havniæ 1774. Disp. T. Ub. 

2467. SAXTORPH, JOH. SYLVESTER: Examen armamentarii 

lucinæ. Havniæ 1793. Disp. Ub. 

2468. — De justo tempore et modo placentam solvendi. Hauniæ 

1 80 1. UPr. 4. P. Ub. 

2469. BRESCHET, M. G.: Mémoire sur une nouvelle espéce de 

grossesse extra-utérine. Paris 1826. T. P. 4. Ub. 

2470. BUSCH, DIETR. W. H.: Lehrbuch der Geburtskunde. 

Ein Leitfaden bei akad. Vorlesungen. jte Aufl. Berlin 
1836. Vb. 

2471. JØRG, JOH. CHR. G.: Die Zurechnungsfåhigkeit der 

Schwarigern und Gebårenden. Lpz. 1837. Vbk. 

2472. LEVY, C. E. M.: Om Collisionen mellem Perforation og 

Kaisersnit. Et Bidrag til Undersøgelsen: de jure vitæ et 
necis quod competit medico in panu. Kbh. 1840. Sth. RETSLÆGEVIDENSKAB. 

2473. PLENK, JOSEPH. JAG.: Anfangsgrunde der gerichtlichen 

Arzneywissenschaft. 4te verb. Aufl. Wien 1802. Vb. 

2474. METZGER, JOH.DAN.: Kurzgefasstes System der gericht- 

lichen Arzneiwissenschaft. 3te verb. Ausg. Konigsb. u. 
Lpz. 1803. Pt. Vb. Retslægevidenskab. 2 1 9 

2475. HENKE, A.: Lehrbuch der gerichtlichen Medicin zum 
Behuf acad. Vorlesungen. 2te verm. u. verb. Ausg. 
Berlin 181 9. Vb. 

^76. ORFILA, M.: Vorlesungen uber gerichtliche Arzeneikunde. 
Aus dem Franz, iibers. von H. Breslau. Weimar 1 822. Vbk. 

2477. SKJELDERUP, MICH.: Forelæsninger over den legale 

Medicin. Christ. 1838. Shb. 

2478. DEVERGIE, ALPH.: Médecine legale, théorique et pratique. 

Avec le texte et 1' interpretation des lois. Revus et annotés 
par J. B. F. Dehaussy de Robecourt. 2iéme Edit. entiérem. 
refondue. i — 3. Paris, Londres 1840. 3 Bd. Shb. PHILOSOPHI INDLEDENDE SKRIFTER. 2479. ENSLIN, TH. CHR. FR.: Bibliotheca philosophica oder 

Verzeichniss der besonders 1750 — 1823 in Deutschland 
erschienenen Bucher iiber alle Theile der Philosophie, 
Berlin 1824. Sth. 

2480. La raison par Alphabet. 7. éd. revué, corrigée et augmentée 

par l'auteur [Voltaire], i — 2. S. 1. 1770. 2 Bd. Pb. 
Dette Skrift udkom anonymt første Gang med Titel: Dictionnaire 
philosophique portatif. Geneve 1764. 

2481. RIISBRIGH, BIRGER: Prænotiones philosophicæ sive 

principia philosophandi. In usum juventutis. Hafniæ 
[1776]. Vb. 

2482. Samme Bog. 2. Ed. Haun. 1783. Sth. 

2483. CALLISEN, CHR. FR.: Kurzer Abrisz einer philosophischen 

Encyclopådie als Grundlage bei Vortrågen. Kiel 1802. Sth. 

2484. STEFFENS, H.: Indledning til philosophiske Forelæsninger. 

Kbh. 1803. Vb. 

248$. Samme Bog. Sth. 

2486. TRESCHOW, N.: Indledning til den hele Philosophie og 

de vigtigste Lærebygninger af samme. Kbh. 1805. Vb. 

2487. Samme Bog. Vb. 

2488. HEGEL, G. W. FR.: Encyclopådie der philosophischen 

Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner 
Vorlesungen. [1817.] 2te Ausg. Heidelberg 1827. Vbk. 
Med Notits af Wegener. 

2489. SIBBERN, FR. CHR.: Om Philosophiens Begreb, Natur og 

Væsen. En Fremstilling af Philosophiens Propædeutik. 
Kbh. 1843. Sth. 224 Philosophi. 

2490. CHAUVIN, STEPH.: Lexicon philosophicum, secundis curis 

auctum et locupletatum. Leovardiæ 1713. Pt. T. 4. Lb. 

2491. WALCH, JOH. G.: Philosophisches Lexicon. Die in allen 

Theilen der Philosophie fiirkommenden Materien u. Kunst- 
Worter erklåret mit nothigen Registern. 2te verb. und 
mit denen Leben alter u. neuer Philosophen verm. Aufl. 
Lpz. 1733. Pt. Lb. 

2492. KRUG, W. TRAUGOTT: AUgemeines Handworterbuch der 

philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur u. 
Geschichte. Nach dem heutigen Standpuncte. i — j. 
(s.: Die Supplemente von A bis Z. u. das General- 
register.) Lpz. 1827 — 29. 5 Bd. Vb. 

2493. — 2te verb. u. verm. Aufl. i — 4. Lpz. 1832 — 34. 4 Bd. Vbk. :., PHILOSOPHIENS HISTORIE. 2494. JONSIUS, JO ANNES: De scriptoribus historiæ philosophicæ 

libri IV. Francofurti 1639. 4. Pgb. 

2495. BRUCKERUS, JAG.: Historia critica philosophiae a mundi 

incunabulis ad nostram usaue ætatem deducta. i — 4. 
Lps. 1742 — 44. Pt. 4. Lb. — 4., Pars altera. Lips. 
1744. 4. Pgb. 6 Bd. 

2496. — Institutiones historiæ philosophicæ usui academicæ iuven- 

tutis. Edit. 2da auctior et emendatior. Lipsiæ 1736. Vb. 

2497. TENNEMANN, W. G.: Geschichte der Philosophie. i— 11. 

Lpz. 1798 — 1819. Pt. 12 Bd. Vb. 

2498. — Grundriss der Geschichte der Philosophie fur den 

akadem. Unterricht. 3te verm. u. verb. Aufl., heraus- 
gegeb. von Amadeus Wendt. Lpz. 1820. Vb. 

2499. DEGERANDO, J. M.: Histoire comparée des systémes de 

philosophie considérés rélativement aux principes des 
connaissances humaines. 2iéme Edit. i — 2. Paris 1822. 
2 Bd. Sth. 

2500. — Veirgleichende Geschichte der Systeme der Philosophie 

mit Riicksicht auf die Grundsåtze der menschlichen 
Erkenntnisse. Aus dem Franzos. iibers. mit Anm. von 
W. G. Tennemann. i — 2. Marburg 1806. 2 Bd. Sth. 

2301. RITTER, H.: Geschichte der Philosophie. Geschichte der 
Philosophie alter Zeit. i — 2. 2te verb. Aufl. 3 — 4. 
Hamb. 183 1 — 37. 4 Bd. Vbk. — Geschichte der christ- 
lichen Philosophie. i — 4. Hamb. 1841 — 45. 4 Bd. \h. Philosophiens Historie. 225 

2502. SCHWEGLER, ALB. : Philosophiens Historie i sammentrængt 

Fremstilling. Overs, af F. C. B. Dahl. Kbh. 1836. Vbk. 

2503. ROHDE, ULR. ANDR.: De veterum poétanim sapientia 

gnomica Hebræorum in primis et Græcorum. Part. I — II. 
Epimetnim. Havniæ 1799. 2 Bd. Pb. 

2504. — De veterum poétarum sapientia gnomica Hebræorum in 

primis et Græcorum. Havniæ 1799. i Bd. Pb. Med 
Kandbemærkn. af Wegener. 

250$. Samme Bog. Pb. 

2506. — De veterum poétarum sapientia gnomica, Hebræorum 
in primis, et Græcorum. Havniæ 1800. Vbk. Med 
Afskrift af forsk j. ProfF.s Bedømmelse af Værket og en 
begyndt Overs, af § i ved Wegener, 

2J07. BRANDIS, CHR. AUG.: Handbuch der Geschichte der 
griechisch-romischen Philosophie. i — 2. Berlin 18 5 — 57. 
4 Bd. Vbk. 3., I. Abth. Berlin 1860. Ub. 

2508. — Bemerkungen iiber die Reihenfolge der ionischen Phy- 
siologen und iiber einzelne ihrer Lenren. P. Ub. Jdsnit. 

2309. RHODIUS, AMBR.: Dialogus de transmigratione animarum 

Pythagorica. Quomodo eadem defendi possit. Hafhiæi638. 

2310. KEMNER, CHR.: Meletema historico-philosophicum de 

monade Pythagorica. Londini Goth. 173 1. 4. Disp. 
P. Ub. 

23 1 1. BRANDIS, CHR. A.: Commentationum Eleaticarum pars. I. 

Hafhiæ 181 3. Disp. Sth. 

2312. CHRISTENSEN, RICH.: Sophisterne. En kulturhistorisk 

Undersøgelse. Kbh. 1871. Disp. Ub. 

2313. KIERKEGAARD, S. A.: Om Begrebet Ironi med stadigt 

Hensyn til Socrates. Kbh. 1841. Disp. Ub. 

2314. LUND, TROELS: Om Sokrates's Lære og Personlighed. 

• Kbh. 1 87 1. Disp. Vb. med Guldsnit. Gave fra Forf, 
til Wegener. 

2315. DAHL, F. C. B.: Om Forskjellen imellem Platos og Ari- 

stoteles' s Naturphilosophie forsaavidt samme kan antages 
grundet i disse to Philosophers forskjellige Opfattelse af 
»Ideen. € Kbh. 1834. Ub. 

2316. Samme Bog. Ub. 

2517. Samme Bog. Ub. 

2518. Paradoxon Stoicum ARISTONIS Chii 'Ofi-otov etvat to ayaO"« 

uTCoxpiTi] TOV ao9ov apud Diogenem Laertium libri VII. 

BIBUOTHECA WEGEKERIANA. I. * 1 5 226 Philosophi. 

Segm. CLX. Novis observationibus illustratum opera 
J. B. Carpzov. Lips. 1742. Vb. m. Pg. 

2319. LIPSIUS, JUSTUS : Physiologiæ Stoicorum libri IH. L. Annseo 

Senecæ aliisque scriptoribus illustrandis. Paris 1604. Pb. 

2320. THOMASIUS, JACOB. : Exercitatio deStoica mundiexustione, 

cui acc. argumenti varii sed inprimis ad historiam stoicæ 
philosophiæ facientes dissertationes XXI. Lipsiæ 1676. 
4. Vb. 
b. Dissertatio philosophica de plagio literario. Respondendo publice 
defend. Joh. Mich. Reinelius. Nunc recusa et 6 accessio- 
nibus locupletata. 1679. 

2321. BADEN, T.: De iis quæ in dijudicandis Stoicorum præceptis 

de honesto atque indolentia cavenda videntur. Fro 
stipendio collegii Medicei. Hauniæ 1783. P. Ub. 

2322. NIELSEN, E. FRISENBERG: Den antike Skepticisme med 

særligt Hensyn til dens Oprindelse og videnskabelige 
Betydning. Kbh. 1862. Disp. Ub. 

2323. PHILONIS Judæi lucubrationes omnes, quotquot haberi 

potuerunt, latinæ et græcæ factæ per S. Gelenium. His 
acc. propter argumentorum affinitatem Athenagoras de 
mortuorum resurrectione, Petro Nannio interprete. 
Basil. 1 361. F. Pg. 

2524. — Omnia quæ extant opera. Ex S. Gelenii et aliorum 

interpretatione; partim ab A. Turnebo, partim å D. 
Hoeschelio edita et illustrata. Huic editioni acc. variæ 
lectiones et ejusdem Philonis de septenario libellus et 
de providentia Dei fragmenta. Gum rerum indice. Paris. 
1640. F. Lb. Foss. 

2525. Samme Værk. Francof. 1691. F. Lb. 

2326. — Opera omnia græce et latine. Ad editionem Thomae 

Mangey collatis aliquot mss. edenda curavit A. Fr. Pfeiffer. 
I — 4. Erlang. 1783 — 88. 5. Ed. 2. Erlang. 1820. 
3 Bd. Lb. 

2327. — de Cophini festo et de colendis parentibus. Gum brevi 

scripto de Jona. Editore ae interprete Angelo Majo. 
Mediol. 1 81 8. Ub. 

2328. FENGER, JOH. FERD.: De Gelso, Christianorum adversario, 

Epicureo. Havniæ 1828. Disp. Sth. Gave fra Forf 
til Wegener, 

2329. HJORT, P.: Johan Scotus Erigena oder von dem Ursprung 

einer christlichen Philosophie und ihrem heiligen benii. 
Kph. 1823. Ub. Philosophers samlede og blandede Skrifter. 227 

2530. MATTHÆI Camariotae orationes II in Plethonem de fato. 

Ex Bibliotheca publica Lugduno Batava nunc primum 
edidit et latine reddidit H. S. Reimarus. Præfationem 
præmisit J. Alb. Fabricius. Lugduni Batav. 172 1. Pg. 

2531. Samme Bog. Pb. 

2532. CHALYBÆUS, H. M.: Historisk Udvikling af den speculative 

Philosophie fra Kant til Hegel. Til det videnskabelige 
Publicums nærmere Forbindelse med den nyeste Skole. 
Efter 2det forb. Opl. overs, af S. Kattrup. Kbh. 
1 84 1. Shb. 

2533. Samme Bog. I 3 Hefter. 

2534. HØFFDING, H.: Philosophien i Tydskland efter Hegel. 

Kbh. 1872. Ub. PHILOSOPHISKE FORFATTERES SAMLEDE ELLER 

BLANDEDE SKRIFTER. 

2533. BACON, FR AN CISC: Opera omnia philosophica, moralia, 
politica, historica . . . complures tractatus . . . hactenus 
nunquam conjunctim edita. Uno vol. comprehensa, præfixa 
auctoris vita. Francofurti ad M. 1665. Pt. F. Pgb. 

2536. — Opera omnia. i — 7. Amstelæd. 1696. 7 Bd. Lbk. 

Luxdorph. 

2537. — Oeuvres. Traduction revue et précédée d'une intro- 

duction par F. Riaux. lére Serie: De la dignité et de 
l'accroissement des sciences. Paris 1845. Ub. 

2538. DES-CARTES, RENATUS: Opera philosophica. Edit. V. 

recogn. et expurgata. Amstelod. 1672, apud D. Elze- 
virium. Pt. Figg. 4. Pb. 

2539. De la METRIE: Oeuvres philosophiques. Amsterd. 1752. 

Lbk. Luxdorph. 

2540. PASCAL, BLAISE: Pensées, fragments et lettres. Publiés 

pour la premiere fois conformément aux manuscrits 
originaux par Prosper Faugére. i — 2. Paris 1844. 
Pt. Facsim. 2 Bd. Shb. 

2541. — Lettres écrites å un Provincial. Précédées d'un éloge 

de Pascal par Bordas Demoulin et suivies d'un essai 
sur les provinciales et le style de Pascal, par Fran^. de 
Neufchateau. Paris 1854. Pt. Vb. 

15* 228 Philosophi. 

2542. [de SUZE, CH.j: Un Ph . . . Inc . . . Suite des erreurs 
et de la vénté ou développement du livre des hommes 
rappelés au principe universel de la science. A Salomo- 
nopolis, ches Androphile, å la colonne inébranlable. 
5000. 700. 84. Vb. 

Forfatteren til »Des erreurs et de la vérité« er jun 
Ph(ilosophe) Inc(onnu) o: Saint Martin, hvis Skrift udkom 
første Gang 177$, og anden Gang 1781 i »Salomonopolis.« 

2343. BAGGESEN, JENS: Philosophischer Nachlasz. Herausgegeb. 
von C. A. R. Baggesen, i — 2. Ziirich u. Kph. 
1838—63. 2 Bd. Ub. 

2544. KANT, IMM.: SåmmtlichekleineSchriften. NachderZeitfolge 
geordnet. i — 3. Konigsb. u. Lpz. 1797. 3 Bd. Vb. 

2343. KLEIN, G. M.: Beytråge zum Studium der Philosophie als 
Wissenschaft des All. Nebst einer vollst. und fasslichen 
Darstellung ihrer Hauptmomente. (ister Abschnitt.) 
Wiirzburg [1803]. Sth. 

2346. PLATNER, E. : Philosophische Aphorismen, nebst einigen 

Anleitungen zur philosophischen Geschichte. 1. Neue 
umgearb. Ausg., med Pt. af Leibnitz og Chr. Thomasius. 
2. Lpz. 1782 — 84. 2 Bd. Vb. 

2347. BIRCKNER, M. G.: Samlede Skrifter, iste Del: Om 

Trykkefriheden og dens Love. 2det forøg, og forb. 
Opl. Kbh. 1797. Ub. 

2548. — Samlede Skrifter. 3die Del: Om Trykkefriheden [1790]. 
Kbh. 1799. Sth. 

2 S 49- — Efterladte Skrifter. Med en Forerindring af F. K. Gutfeld. 
Udg. af A. Sandøe Ørsted. Kbh. 1800. Vb. 

2330.* EILSCHOV, FR. CHR.: Philosophiske Breve over adskillige 
nyttige og vigtige Ting, indeholdende Betragtninger over 
I. Kiød-Æden, D)rrenes Fornuft, Sprog etc. 2, Reli- 
gionens nøye Sammenhæng med Forsynen etc. 3. Den 
lærde Verden i Almindelighed i Form af en Cosmologie 
etc. 4. Tidens Forklaring og Afdeling i Almindelighed 
etc. Khh. 1748. 4. 
Se: EiLSCHOv, Pr. Chr.: Philos., histor. og oeconomiske Skrifter. 
Kbh. 1746. b. 

2331. HORNEMANN, CHR.: Efterladte philosophiske Skrifter. 

[Udg. af J. F. W. Schlegel.] Kbh. 1793. Vb. 

2332. TRESCHOW, N,: Philosophiske Forsøg. Kbh. 1803. Vb. 
2533. Samme Bog. Sth. Philosophiske Systemer. 229 

2554. Philosophiske Afhandlinger til Sandheds, Dyds og Smags 
Udbredelse. Tildels Oversættelser, iste Samling og 
2den Samling [udg. af J. Thomsen]. Kbh. 1798 — 1802. 
2 Bd. Sth. PHILOSOPHISKE SYSTEMER, SKRIFTER AF FØRERNE I' 
PHILOSOPHIEN OG SKRIFTER OM DERES LÆRE. 

2555. BACON, FRANC: Novum organum scientiarum. Wirce- 

burgi 1779. Pb. 

2556. — Neues Organ der Wissenschaften. Ays dem Latein. 

libers. mit einer Einleitung und Anm. begl. von A. Th. 
Bruck. Lpz. 1830. Sth. 

2557. — De sapientia veterum liber. Edit. III. Lugduni Batav. 

1633. Pgb. 

2558. CAMPANELLA, F. THOMAS: Civitas solis. Idea reipu- 

blicæ philosophicæ. Ultrajecti 1743. ^b^- 

2559. DESCARTES, RENÉ: Les principes de la philosophie 

traduits en franfois par un de ses amis. Nouv. édit. 
rev. et corrigée. Paris 1724. T. Sth. 

2560. FOG, B. J.: Cartesius, den nyere Philosophies Fader. Kbh. 

1856. Disp. Ub. 

2561. [MALEBRANCHE, N.]: De la recherche de la vérité. Od 

Ton traitte de la nature de l'esprit de l'homme etc. 
4iéme édit. revue et augmentée. Paris 1678. 4. Lbk. 
Luxdorph. 

2562. — — 7iéme édit. revue et augmentée. i — 4. Paris 

1 72 1. 4 Bd. Lbk. 

2563. DE SPINOZA, BENED.: Opera philosophica omnia. Ed. 

et præfationem adjecit A. Gfroerer. Stuttgardiæ 1830. 
T. 2 Bd. Vb. 

2564. — Philosophische Schriften. i — 3. Gerai787 — 93. 3Bd. Vb. 

2565. [JACOBI, FR. H.]: Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen 

an den Herm Moses Mendelssohn. Neue verm. Ausg. 
Breslau 1789. Pt. af Spinoza og andre. T. Lb. 

2566. HELFFERICH, AD.: Spinoza und Leibniz oder das Wesen 

des Idealismus und des Realismus. Hamb. u. Gotha 
1846. Ub. 

2567. LOCKE, JOHN: An essay concerning human understanding 

in 4 books. I5th edit. i — 2. London 1760. Pt. 
2 Bd. Lbk. 230 Philosophi. 

2368. LOCKE; Essai philosophique concemant rentendement 

humain, oii Ton montre quelle est l'étendue de nos 
connaissances. Traduit par (Joste. Nouvelle édit. revue, 
corr. et augm. de quelques additions importantes de 
l'auteur etc. i — 4. Amsterdam 1774. 4 Bd. Lb. 

2369. LEIBNITIUS, GODER. GUIL: Principia philosophiæ more 

geometrico demonstrata cum excerptis ex epistolis philo- 
sophi. Acced. theoremata metaphysica de proprietatibus 
quibusdam entis infiniti etc. ex philosophia Leibnitiana 
partiter selecta. Francof. et Lipsiæ 1728. 4. Pb. m. Pg. 

2570. — Tentamina theodicææ de bonitate dei, libertate hominis 

et origine mali. Versio nova, vita auctoris, catalogo 
openim etc. aucta. i — 3. Erancof. et Lipsiæ 1739. Pt. 
3 Bd. Lb. 

2571. LUDOVICI, C. GONTHER: Neueste Merchwurdigkeiten 

der Leibnitz-Wolffischen Weltweisheit gesam. u. mit 
unpartheyischer Eeder aufgesetzt. Franckfiirt u. Lpz. 
1738. Lbk. 

2572. WOLFIUS, CHR.: Cosmologia generalis, methodo scientifica 

pertractata qua ad dei atque naturæ cognitionem via 
sternitur. Francof. et Lips. 173 1. T. 4. Lbk. 

2573. — — Editio nova emendatior. Francof. et Lips. 1757. 

T. 4. Lbk. 

2574. — Philosophia prima sive Ontologia, methodo scientifica 

pertractata, aua omnis cognitionis humanæ principia 
continentur. Edit. nova emend. Francof. et Lipsiæ 1736. 
T. 4. Lbk. 

2575. — Psychologia empirica, methodo scientifica pertraaata, 

qua ea, quæ de anima humana indubia experientiæ fide 
constant, continentur et ad universæ philosophiæ pract. 
ae theologiæ naturalis tractationem via sternitur. Edit. 
nova emendat. Francof et Lips. 1738. 4. Lb. 

2576. — Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata, 

qua ea, quæ de anima humana indubia experientiæ fide 
innotescunt, per essentiam et naturam onimæ expli- 
cantur etc. Edit. nova emendat. Francof. et Lips. 

1740. 4. Lb. 

» 

2577. — Theologia naturalis, methodo scientifica pertractata. 

Pars I — IL Edit. nova emendat. Francof. et Lips. 
1739 — 41, 2 Bd. 4. Lbk. 

2578. — Philosophia practica universalis, methodo scientifica 

pertractata. Pars I — II. Francof. et Lips. 1738—39- 
2 Bd. 4. Lbk. Philosophiske Systemer. 231 

2579. DE WOLFF, CHR., L. B.: Philosophia moralis sive ethica. 

methodo scientifica pertractata. Pars I — V. Halæ Magdeb. 
1750 — 53. 5 Bd. 4. Lb. 

2580. — Verniinftige Gedancken von der Menschen Thun und 

Lassen zu Befordening ihrer Gliickseeiigkeit. 6te Aufl. 
hin und wieder verm. Franckf. u. Lpz. 1739. Lbk. 

2581. — Meletemata mathematico-philosophica cum erudito orbe 

literarum commercio communicata. Acced. dissertationes 
variæ etc. Halæ Magdeb. 17 S S- 4- Lb. 

2582. BAUMEISTER, FR. CHR.: Institutiones philosophiae ratio- 

nalis methodo Wolfii conscriptæ. [1736.] 14. Edit. auct. et 
emendat. Vitemb. 17 S 9- Fb. 

2583. THpMMIGIUS, LUD. PH.: Institutiones philosophiæ Wolf- 

ianæ in usus academicos. [1725.] i — 2. Edit. nova. 
Francof. et Lips. 1740. 
b. [WOLF, CHR.]: Ratio prælectionum Wolfiananim in mathesin 
et philosophiam universam et opus Hugonis Grotii de jure belli 
et pacis. Edit. II. auctior. Halæ Magdeb. 1735. T. Lbk. 

2584. Samme Bog a. Editio nova. i — 2. Francof. et Lips. 1746 — 48. 

2 Bd. Vb. 

2585. GENTZKENIUS, FR.: Systema philosophiæ in quo omnes 

sub philosophiæ ambitu doctrinæ exponuntur. Pars 
I — IIL Edit. novissima. Hamburgi 1735 — 36. 

b. — Philosophia civilis quam vocant politicam. Edit. noviss. 
Hamb. 1734. 

c. — Juris divini positivi pradentia etc. in usum lectionum 
academicarum. Edit. novissima. Hamb. 1736. 4. i Bd. 

2586. BAUMEISTER, FR. CHR.: Elementa philosophiæ recentioris 

usibus iuventutis scholasticæ accomm. et sententiis exem- 
plisque ex veterum scriptorum Romanorum monimentis 
illustrata. Lipsiæ 1747. Vb. 

2587. — Philosophia recens controversa complexa definitiones, 

theoremata et qvæstiones nostra ætate in controversiam 
vocatas. Lipsiæ et Gorlicii 1749. Vb. 

2588. GOTTSCHED, JOH. CHRIST.: Første Grundvold til den 

hele verdslige Visdom, i. Den theoretiske Deel overs, 
fra Tydsk efter det 3die Opl. Kbh. 1742. 2. Den praktiske 
Deel oversat efter det 4ae Opl. Kbh. 1745. T. 2 Bd. 
Lbk. med Guldsnit. — Den tredie Deel, den historiske, 
mangler. 

2589. BASEDOW, JOH. B.: Theoretisches System der gesunden 

Vemunft, ein academisches Lehrbuch. Altona 1765. Ub. 2^2 PhILOSOPHL 

2390. EBERT, JOH. JAC: Nåhere Unterweisung in den philo- 
sophischen und mathematischen Wissenschaften fur die 
obern Classen der Schulen. Frankf. u. Lpz. x^Ti. T. Pb. 

2591. KANT, IMM.: Versuch den BegrifF der negativen Gr5szen 

in die Weltweisheit einzufiihren. Konigsb. 1763. 

b. — Traume eines Geistersehers erlåutert durch Traume der 
Metaphysik. Riga u. Mietau 1766. 

c. — Beobachtungen iiber das Gefuhl des Schonen und Er- 
habenen. Riga 1771. 

d. — Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 
Konigsb. 1795. i Bind. Sth. 

2592. — Critik der reinen Vemunft. [1781.] 2te hin. u. wieder 

verb. Auflage. Riga 1787. Vb. 

2593. Samme Bog. Pb. 

2594. — Critik der practischen Vemunft. Riga 1788. Vb. 
2393. — Critik der Urtheilskraft. Berlin u. Libau 1790. Vb. 

2396. — — I — 2. Neueste mit Register verm. Aufl. Gratz 

1797. 2 Bd. Sth. 

2397. — Die falsche Spitzfindigkeit der vier syliogistischen Figuren. 

Frankf. u. Lpz. 1797. Vb. 

2598. — Die Religion innerhalb der Grenzen der bioszen Ver- 

nunft. 2te verm. Aufl. Konigsb. 1794. Vb. 

2599. Samme Bog. Pb. 

2600. — Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 3te Aufl. Riga 

1792. Vb. 

2601. — Prolegoraena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik die 

als Wissenschaft wird auftreten konnen. Riga 1783. Vb. 

2602. — Die Metaphysik der Sitten in 2 Theilen. i. Meta- 

physische Anfangsgriinde der Rechtslehre. Konigsb. 

1797. Pb. 

2603. — Die Metaphysik der Sitten in zwey Theilen. i. Meta- 

physische Anfangsgriinde der Rechtslehre. 2. Meta- 
physische Anfengsgriinde der Tugendlehre. 2te verb. 
Aufl. Konigsb. 1798 — 1803. 2 Bd. Sth. 

2604. — Hvad er Oplysning? En Afhandling. Kbh. 1797. P. Ub. 

2605. Samme Bog. Ub. 

2606. — Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre. 2te 

verb. Aufl. Konigsb. 1803. Pb. 

2607. — Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Konigsb 

1798. Pb. Philosophiske Systemer. 233 

2608. KANT, IMM.: Logik. En Haandbog til Forelæsninger. Til 

Trykken befordr, af G. B. Jåsche. Overs, af Chr. C. 
Pflueg. Kbh. 1803. Vb. 

2609. SCHMID, C. CHR. ERH.: Worterbuch zum leichtem Ge- 

brauch der Kantischen Schriften, nebst einer Abhandl. 
2te verm. Ausg. Jena 1788. Lb. 

2610. MELLIN, G. S. A.: Encyclopådisches Worterbuch der kri- 

tischen Philosophie oder Versuch einer fasslichen und 
voUst. Erklårung der in Kants Schriften enth. Begrifle 
und Såtze mit Nachrichten, Erlåuterungen u. Vergleich- 
ungen . . . alphabetisch geordn. i. ZuHchau u. Lpz. 
2 — 6. Jena u. Lpz. 1797 — 1804. T. 11 Bd. Vb. 

261 1. Samme Værk. i — 6. 6 Bd. Lbk. 

2612. Samme Værk. i — 4, i. 7 Bd. Vb. 

2613. SCHULZE, JOH.: Erlåuterungen uber Kant: Critik der reinen 

Vemunft. Konigsb. 1784. Lb. 

2614. KIESEWETTER, J. G. C: (Versuch einer fasslichen) Dar- 

stellung der wichtigsten Wahrheiten der kritischen 
Philosophie fiir Uneingeweihte. i — 2. mit Register. 
3te umgearb. u. verm. Aufl. Berlin 1803. 2 Bd. Vb. 

2615. — Den kritiske Philosophies vigtigste Sandheder for Uind- 

viede tilligem. et kort Udtog af Kants rene Fornuft- 
Kritik. Fordansket og forøg. m. Anm. af J. Thomsen. 
Kbh. 1797. Vb. 

2616. TRESCHOW, N.: Forelæsninger over den Kantiske Philo- 

sophie. Kbh. 1798. Vb. 

2617. METZ, ANDR.: Darstellung der Hauptmomente der Ele- 

mentarlehre der Kantischen Kritik der reinen und prac- 
tischen Vemunft oder 2je verb. u. verm. Ausgabe der 
kurzen und deutlichen Darstellung des Kantischen Systems. 
I — 2. Bamberg u. Wiirzb. 1802. i Bd. Sth. 

2618. MELLIN, G. S. ALB.: Marginalien und Register zu Kants 

Critik der reinen Vernunft. Zur Erleichteruns; und Be- 
forderung einer Vernunfterkenntnisz der critischen Philo- 
sophie. I — 2. Ziillichau 1794 — 95. 2 Bd. Vb. 

2619. WERDERMANN, J. C. G. : Kurze Darstellung der Philosophie 

in ihrer neuesten Gestalt. Lpz. 1793. Vb. 

2620. POLITZ, K. H. L.: Lehrbuch fiir den ersten Cursus der 

Philosophie zur nåhern Kenntniss der Philosophie unsrer 
Tage, lur Vorlesungen etc. Lpz. u. Gera 1795. Vb. 

262 1 . SNELL, FR. W. D. : Lehrbuch fiir den ersten Unterricht in 

der Philosophie. i — 2. 2te verb. Aufl. Gieszen 1796. 
I Bd. Vb. 234 Philosophi. 

2622. FIGHTE, JOH. GOTTL. : Grandlage der gesammten Wissen- 

schaftslehre. Als Handschrift lur seine Zuhorer. Lpz. 
1794. Pb. 

2623. — — 2. verb. Ausg. Jena u. Lpz. 1802. Vb. 

2624. — Der Herausgeber des philosophischen Journals gericht- 

liche Verantwortungssctiriften gegen die Anklage des 
Atheismus. Jena 1799. Ub. 

2625. — Die Thatsachen des Bewusztseyns. Vorlesungen. Berlin 

1810 — II. Stuttgart u. Tiibingen 1817. Vb. 

2626. — Antwortsschreiben an Prof. Reinhold auf dessen im 

I sten Hefte der Beitråge zur leichtem Obersicht des 
Zustandes der Philosopnie etc. (1801) befindl. Send- 
schreiben an den erstern. Tiibingen 1801. Sth. 

2627. JEAN PAUL: Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. Anhang 

zum I. komischen Anhang des Titans. Erftirt 1800. Pb. 

2628. SGHAD, J. B.: Gemeinfaszliche Darstellung des Fichteschen 

Systems und der daraus hervorgehenden Religionstheorie. 
I — 3. Erfurt 1800 — 1802. 3 Bd. Sth. 

2629. HERBART, JOH. FR.: Hauptpuncte der Metaphysik. Got- 

tingen 1808. Vb. 

2630. HEEGAARD, P. S. V.: Den Herbartske Philosophi. Kbh. 

1 86 1. Disp. Ub. 

2631. Samme Bog. Ub. 

2632. SCHELLING, FR. W. JOSEPH : System des transscendentalen 

Ideaiismus. Tiibingen 1800, Pb. 

2633. KOPPEN, FR.: Schellings Lehre oder das Ganze der 

Philosophie des abs6luten Nichts. Nebst drey Briefen 
verwandten Inhalts von Fr. H. Jacobi. Hamb. 1805. Ub. 

2634. FRIES, J.: Fichte's und Schelling's neueste Lehren von 

Gott und der Welt. Heidelb. 1807. Ub. 

263 J. — Reinhold, Fichte und Schelling. Lpz. 1803. Pb. 

2636. ZEUTHEN, F. L. B. : Philosophiske Afhandlinger til Orientering 

i den schellingske Verdensbetragtning. Kbh'. 1860. Ub. 

2637. FRIES, JAC: System der Philosophie als evidente Wissen- 

schaft. Lpz. 1804. Pb. 

2638. SCHAD, J. B.: Grundriss der Wissenschaftslehre. Zum 

Behuf seiner Vorlesungen. Jena 1800. Sth. 

2639. KRUG, W. TRAUG.: Fundamentalphilosophie. Zullichau 

u. Freystadt 1803. Sth. Philosophiske Systemer. 235 

2640. HEGEL, G. W. FR.: DifFerenz des Fichte'schen und 

Schelling*schen Systems der Philosophie in Beziehung 
auf Reinhold's Be3rtråge zur leichtern Obersicht des 
Zustands der Philosophie. istes Heft. Jena 1801. Vb. 

2641. Samme Bog. Sth. 

2642. BRING, E. S.: Ordbok for att befordra studerandet af Hegels 

Skrifter, ista Håftet. A-G. Lund 1838. Vbk. 

2643. MAGER, K. W. C: Populær Fremstilling af den Hegelske 

Philosophies Resultater i et Brev til en Dame. Overs, 
af H. C. Heger. Kbh. 1841. Vb. 

2644. Samme Bog. Sth. 

2645. FRANTZ, C. u. A. HILLERT: HegeFs Philosophie in wort- 

lichen Ausziigen. Fiir Gebildete mit einer Einleitung. 
Berlin 1843. Vb. 

2646. AFZELIUS, FR. G.: Hegelska Philosophien. Historisk 

Framstållning. Forrå Delen. Upsala 1843. Sth. 

2647. FIGHTE, J. H.: Såtze zur Vorschule der Theologie. Stutt- 

gart u. Tiibingen 1826. Vb. 

2648. — Uber Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philo- 

sophie. I — 2. Heidelberg 1832 — 36. 3 Bd. Vb. 

2649. — Grundziige zum Systeme der Philosophie. Abth. I — IL 

Heidelberg 1833 — 36. i Bd. Sth. Ucomplet. 

2650. WENDEL, JOH. ANDR.: Grundzuge und Kritik der Philo- 

sophien Kant's, Fichte's und Schelling's zur Erleichterung 
des Selbststudiums. 2te umgearb. und mit Zusåtzen aus 
und iiber Hegel, Klein, Oken, Rixner und Steffens verm. 
Ausg. Coburg 1824. Sth. 

2651. Magis amica veritas. Entdeckungen iiber die Entdeckungen 

unserer neuesten Philosophen. Ein Panorama in fiinfthalb 
Acten mit einem Nachspiel. Bremen 1835. P. Ub. 

2652. BRØCHNER, H.: Et Svar til Prof. R. Nielsen. Kbh. 

1 868. P. Ub. 

2633. STARCKE, C. N.: L. Feuerbach. En Monografi. Kbh. 
1883. Disp. Ub. LOGIK. 

2654. MELANTH, PH.: Erotemata dialectices, continentia fere 
integram artem, ita scriptam, ut iuventuti utiliter proponi 
possint. Vitebergae 1363. Lb. 236 Philosophi. 

26$$, [KRAFT, J.]: Logik eller den Videnskab at tænke, skrevet 
til Sorø Ridder-Academies Nytte. Kbh. 1751. Vb. 

2656. Samme Bog. Lb. 

2657. FEDER, JOH. G. H.: Logik und Metaphysik. [1769.] 6te 

verm. Aufl. Gottingen 1786. Vb. 

2658. SCHMID, C. GHR. ERH.: Grundrisz der Logik. Jena u. 

Lpz. 1797. 

2659. DOLZ, M. J. C: Kort Tænkelære som Forberedelse til 

skriftlige Udarbeidelser. Overs, ved K. L. Rahbek. 
Kbh. 1807. Pb. 

2660. Samme Bog. 2. Opl. Kbh. 181 2. Pb. 

2661. TRESCHOW, N.: Almindelig Logik. Kbh. 1813. Vb. 

2662. SIBBERN, FR. CHR.: Logikens Elementer. Som Manu- 

script for Tilhørere. Kbh. 1822. Vb. Med hvide Blade 
med Notitser af Wegener samt: Indholdsliste til Logiken 
dicteret af Forf i Som. 1825, skreven af Wegener og: 
Veje til Begreber, Skema skrevet af Wegener, 

■ 

2663. — Logik som Tænkelære. Ny Udarbeidelse endnu som 

foreløbigt Aftryk for Tilhørere. Kbh. 1827. Vb. 

2664. Ledetraad ved Forelæsningerne over Philosophiens Philosophie 

eller den speculative Logik, ved den kgl. militære Høj- 
skole. 1831 — 32. 4. Vb. 

2663. HEIBERG, J. L.: Grundtræk til Philosophiens Philosophie 
eller den speculative Logik. Som Ledetraad ved Fore- 
læsninger paa den kgl. militære Højsk. Kbh. 1832. 
4. Sth. 

2666. ERDMANN, JOH. ED.: Grundriss der Logik und Meta- 

physik. Flir Vorlesungen. Halle 1841. Pb. 

2667. Samme Bog. Pb. 

2668. WERDER, K.: Logik som Kommentar og Supplement til 

Hegels »Wissenschaft der Logik.« iste Afd. Overs, af 
W. J. J. BoETHE. Kbh. 1842. Sth. 

2669. FROBESIUS, JOH. NIC.: De præclaris recentiorum philo- 

sophorum in logicam et metaphysicam meritis oratio. 
Helmstadi 1740. 4. P. I Materie. 

2670. BERNTH, JOH. LUD.: Dissertatiunculæ de triplici veritate 

se. logica, metaphysica et ethica membrum primum de 
veritate logica. Hauniæ 1750. Disp. P. 4. H. 

2671. ESCHENBACH, J. C.: De probationibus atqqe usu prmcipii 

rationis sufficientis. Rostoch.etWismar. 1753. 4- I Materie. Logik. 237 

2672. GRAVINIUS, AUG. FR.: Liber xspt rric apx^QC cruvecreoc, 

aut de ideis principiis nobiscum congenitis connatisque 
tanquam philosophicæ cognitionis primordio fundato nietho- 
dice confectus et cotnpositus. Martisburgii754. 4. I Materie. 

2673. DARIES, JOACH. G.: Via ad veritatem commoda auditoribus 

methodo demonstrata. Jenæ 1755. Lbk. 

2674. DEGEN, C. F. : Tentamen theoriam heuristicæ generalis adum- 

brandi, principiis philosophiæ recentioris superstructum. 
Meditamentum phiiosophicum. Havniæ 1798. Disp. Lb. 

2675. B. N. [o: JACOB PETERSEN]: Betænkning over et nylig 

udk. Skrivt: J. L. Gosch, Fragmente iiber den Ideenum- 
lauf. Kbh. 1789. P. Pb. Særtryk af Minerva 1789, i. 

2676. [KRUG, W. TRAUG]: Von der" Ueberzeugung nach ihren 

verschiedenen Arten und Graden. Jena 1797. Pb. 

2677. SCHMID, J. M.: Das Denken als Thatsache. Zum Schul- 

gebrauch. Dilingen. Lpz. u. A. Ub. 

2678. BERGK, J. A.: Die Kunst zu denken. Ein Seitenstiick zur 

Kunst, Blicher zu lesen. Lpz. 1802. Vb. 

2679. — Die Kunst, zu philosophiren. Lpz. 1805. Vb. 

2680. SIBBERN, FR. CHR. : Om Erkjendelse og Granskning. Til 

Indledning i det akademiske Studium. Kbh. 1822. Pb. 

2681. BINDESBØLL, S. C. W.: Quæritur utrum ad librum 

aliquem intelligendum opus sit scire, a quo scriptus sit, 
necne. Hafniæ 1826. Disp. P. Ub. 

2682.* LØWENHIELM; g. s.: Hvad bor anses som predikat, 
och huru bor predikatet definieras? Stockh. 1870. Skpr. 
P. 4. Ub. 

2683.* SVENSSON, S. G.: Grunddragen af den s. k. formek 
logiken, kritiskt skårskådade. Norrkoping 1880. Skpr. 
P. 4. Ub. PSYCHOLOGL 

2684. SUABEDISSEN, D. TH. AUG.: Von dem Begriffe der 

Psychologie, ihrem Verhåltnisse zu den andern, bes. den 
verwandten Wissenschaften. Marburg u. Cassel 1829. Ub. 

2685. PLATNER, ERNST: Anthropologie fur Aerzte und Welt- 

weise. Lpz. u. A. Figg. Vb. 

2686. ITH, J.: Versuch einer Anthropologie oder Philosophie des 

Menschen nach seinen korperlichen Anlagen. i — 2. Bern 
1794 — 95. I Bd. Pb. 238 Philosophi. 

2687. ABICHT, JOH. H.: System der Elementarphilosophie oder 

vollståndige Naturlehre der Erkenntnisz-, Gemhl- und 
Willenskraft. Erlangen 1793- Sth. 

2688. HOFFBAUER, JOH. CHRIST.: Naturlehre der Seele in 

Briefen. Halle 1796. Pb. 

2689. CAMPE, J. H.: Kort Sielelære for Børn, overs, af D. F. 

Staal. [Kbh. u. A.] T. Vb. 

2690. — — 2det Opl. Gjennemseet og rettet efter den sidste 

Original Udg. af Sim. Poulsen. Kbh. 1801. T. Vb. 

2691. Samme Bog. Vb. 

2692. Samme Bog. Vb. 

2693. TRESCHOW, N.: Kort Udkast til Kundskab om Mennesket 

eller Anthropologie til Brug for de lærde Skoler, iste 
Del. Kbh. 1803. Med Notits af Wegener. 

2694. — Om den menneskelige Natur i Almindelighed, især dens 

aandelige Side. Kbh. 1812. Ub. 

2695. SIBBERN, FR. CHR.: Menneskets aandelige Natur og Væsen. 

Et Udkast til en Psychologie. iste Del. Kbh. 181 9. Vb. 
Med hvide Blade med Notitser af Wegener. 

2696. MYNSTER, J. P.: Grundrids af den almindelige Psychologie. 

Kbh. 1830. Sth. 

2697. Samme Bog. Sth. 

2698. MELAN[THON], PHILIP.: Liber de anima, recognitus ab 

autore. Lipsiæ 1565. Pt. Pgb. 

2699. BOLFFINGERUS, g. BERNH.: De harmonia animi et 

corporis humani, maxime præstabilita, ex mente Leibnitii. 
Acced. solutiones difficultatum, ab Foucherio, Baylio, 
Lamio etc. motarum. Francof et Lips. 1723. Lbk. 

2700. NYHOLM, CHR. FR.: Immortalitas animæ humanæ ex 

variis dei attributis rationabiliter evicta. Hauniæ 1737. 
Disp. P. 4. H. 

2701. La belle Wolfienne avec deux lettres philosophiques, Tune 

sur l'immortalité de Tame et l'autre sur rharmonie 
préétablie. La Haye 1741. Lbk. 

2702. [HELVETIUSJ: De l'esprit. Paris 1738. 4. Lbk. 

2703. MENDELSSOHN, MOSES: Phådon oder uber die Unsterb- 

lichkeit der Seele in drey Gespråchen. [1767.] 4te 
verm. u. verb. Aufl. Berlin u. otettin 1776. Vb. 

2704. SCHELLING, K. EB.: Ueber das Leben und seine Erschei- 

nung. Landshut 1806. Vb. PSYCHOLOGI. 2^9 

2703. SIBBERN, FR. CHR.: De præexistentia , genesi et immor- 
talitate animæ. Hauniæ 1823. UPr. 4. P. Ub. 

2706. Samme Bog. Ub. 

2707. HJORT, P.: De howitziske Philosophemer underkastede en 

Prøvelse. Hefte i — 2. Kbh. 1825. 2 Bd. Ub. 

2708. Samme Bog. 2. H. Sth. 

2709. — Skulde der virkelig være Fare for, at Howitz blev en 

Martyr for Sandheden.^ Besvaret i en Udvikl, af For- 
holdet mellem Frihed og Nødvendighed. Kbh. 1825. Ub. 

2710. Samme Bog. Ub. 

271 1. LANGE, J. C: Om Nødvendigheds- eller Aarsagslærens rette 

Begreb og dens Sammenhæng med adskillige religiøse 
Gjenstande. Kbh. 1824. Ub. 

2712. ØRSTED, A. S.: Fortsatte Betragtninger over den menneske- 

lige Frihed og Sædelærens Grundbegreber i Anledn. af 
Howitz's nye Skrift. Kbh. 1824. Ub. Særtryk af 
Juridisk Tidsskr. IX., i. og X., 2. 

2713. HOWITZ, FRANZ G.: Ultimatum angaaende Determinismen 

og Ørsteds fortsatte Bemærkninger om samme. Kbh. 
1825. Ub. 

2714. NEERGAARD, J. V.: Udsigt over Menneskelivets forskjellige 

Epocher fornemmelig i psychisk Henseende. Et Forsøg. 
Kbh. 1826. P. Ub. 

2715. HEIDENREICH, FR. W.: Die Verklårung im Tode. Berlin 

1837. Vb. 

2716. MYNSTER, J. P.: Disquisitio psychologica de mcmoria et 

reminiscentia. Hauniæ 1849. P. 4. Ub. Pr. til 
Bispe-Indvielse. 

2717. HØFFDING, H.: Den antike Opfattelse af Menneskets Villie. 

Historisk-kritisk Afhandling. Kbh. 1870. Disp. Ub. 

2718. WILKENS, CLAUDIUS: Erkjendelsens Problem. Et Forsøg 

paa positiv Kriticisme. Kbh. 1875, Disp. Ub. 

2719. KROMAN, K.: Den exakte Videnskabs Indlæg i Problemet 

om Sjælens Existens. En kritisk Undersøgelse. Kbh. 
1877. Disp. Ub. 

2720. KREBS, C: Om Viden og Forventning. Kbh. 1885. Disp. Ub. 

2721. ENGEL, J. J. : Ideen zu einer Mimik, i — 2. Berlin 1783 — 86. 

T. 2 Bd. Lb. 

2722. GOLDSCHMIDT, M.: Om Physiognomiken. Kbh. 1859. 

Figg. Ub. Særtryk. 240 Philosophi. 

METAPHYSIK. NATURPHILOSOPHI. 
RELIGIONSPHILOSOPHI. 

2723.* BARTHOLIN, CASP.: Enchiridion metaphysicum. Haih. 
1624. 
Se: Bartholin, Casp.: Physicæ generalis præcepta. Hafn. 1626, 4. 

2724. KRAFT, J.: Ontologie eller iste Del af Metaphysik, skrevet 

til Sorøe Ridder-Academies Nytte. Kbh. 17 Ji. — 2. 
Cosmologie eller 2den Del af Metaphysik. Kbh. 1752. 
— 3. Psychologie eller 3die Del at Metaphysik. Kbh. 
1752. — 4. Naturlærdommen om Gud eller den natur- 
lige Theologie. Kbh. 175 ^ i Bd. Vb. 

2725. Samme Bog. i Bd. Lb. 

2726. ESCHENBACH, JOH. CHR. : Metaphisic oder Hauptwissen- 

schaft. Rostock 1757. Vb. 

2727. REHBERG, A. W.: Ueber das Verhåltnisz der Metaphysik 

zu der Religion. Berlin 1787. Pb. • 

2728. SCHMID, C. CHR. ERH.: Grundrisz der Metaphysik. 

Altenburg 1799. Sth. 

2729. FRIES, JAK. FR.: System der Metaphysik. Ein Handbuch 

flir Lehrer. Heidelberg 1824. Pb. 

2730. HELFFERICH, A.: Die Metaphysik als Grundwissenschaft. 

Hamb. u. Gotha 1846. Vb. 

2731. SCHALLER, JULIUS: Geschichte der Naturphilosophie von 

Baco von Verulam bis auf unsere Zeit. i — 2. Lpz. 
1841 — 46. 2 Bd. Vb. 2. Bd. o. m. T.: Darstellung 
und Kritik der Kantischen Naturphilosophie. Halle. 

2732. — 2. Ub. 

2733. CUDWORTH, R.: Systema intellectuale huius Universi 

sive de veris naturæ rerum originibus commentarii. 
Accedunt reliqua eius opuscula. Ex anglico latine vertit, 
recensuit etc. J. Laur. Moshemius. Jenæ 1733. Pt. af 
Forf 4. Lb. 

2734. ROBINET, J. B.: De la nature. [1761.] Nouvelle édit, 

revue, corr. et augm. i — 4. Amsterdam 1763 — 66. 
I 4. Bd.: RoBiNET, J. B.: Vue philosophique de la 
gradation naturelle des formes de l'etre ou les essais 
de la nature qui apprend å faire Thomme. Amsterdam 
1768. 4 Bd. Lbk. Natur- og Religionsphilosophi. 241 

2735. D'HOLBACH, P. THYRY: Systéme de la nature ou des 

lois du monde physique et du monde moral. [1770.] 
Nouvelle édit. i — 2. Paris 1821. 2 Bd. Ub. 

2736. V. ECKHARTSHAUSEN, K.: Zahlenlehre der Natur oder 

Die Natur zåhlt und spricht etc. Ein Schluszel zu den 
Hieroglyphen der Natur. Lpz. 1794. Vb. 

2737. TRESCHOW, N.: Forsøg om Guds Tilværelse af theore- 

tiske Grunde i Anledn. af den Kantiske Philosophie. 
Kbh. 1794. Vb. 

2738. BÅRENS, J. H.: Vejledning til at kjende Gud ved at be- 

tragte Naturen. For Børn. Kbh. 1798. Vb. 

2739. STEFFENS, H.: Grundziige der philosophischen Natur- 

wissenschaft. Zum Behuf seiner Vorlesungen. Berlin 
i8oé. Shb. 

2740. SCHUBERT, G. H.: Ansichten von der Nachseite der 

Naturwissenschaft. [1808.] 4te umgearb. u. verm. Aufl. 
Dresden u. Lpz. 1840. Vb. 

2741. OKEN, LOR.: Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie. 

I — 3. Jena 1809 — 11. 3 Bd. Pb. 

2742. LINK, H. FR.: Ideen zu einer philosophischen Naturkunde. 

Breslau 1814. Pb. 

2743. CHALYBÅUS, H. M.: Phånomenologische Blåtter. Kiel 

1 840. Ub. 

2744. ERDMANN, JOH. ED.: Natur oder Schopfung? Eine Frage 

an die Naturphilosophie u. Religionsphilosophie. Lpz. 
1840. Sth. 

2745. SYLVESTER, A.: Kosmologie, Ideologie og Kosmotheologie, 

indeholdende nogle af Grundmateriens Egenskaber; pny- 
siologiske Bemærkn. over Nerverne etc. Beviset for 
Guds Tilværelse etc. Kbh. 1841. Ub. 

2746. ØRSTED, H. C: Aanden i Naturen, i — 2. Kbh. 1850. 

2 Bd. Vb. 

2747. Samme Bog. [ — 2. i Bd. Vb. 

2748. Samme Bog. i — 2. i. Bd. i 2den Udg. Kbh. 185 1. 2 Bd. Shb. 

2749. MYNSTER, J. P.: Bemærkninger ved Skrivtet »Aanden i 

Naturen af H. C. Ørsted, første og anden Deel. Kbh. 
1850.« Kbh. 1850. P. Ub. Særtryk af Nyt theolog. 
Tidsskrift, I. og II. Gave fra Forf. til Wegener. 

2750. Samme Bog. Ub. 

2751. DAHL, F. C. B.: Om Naturbegrebets Grundmomenter. Et 

philosophisk Forsøg. Kbh. 1859. Ub. 

BIBUOTHECA WEGEKERIANA. I. 1 6 242 Philosophi. 

2752. BAUMEISTER, FR. CHR.: Historia doctrinæ recentius 

controversæ de mundo optimo. Lipsiæ et Gorlicii 
1741. 4. H. 

2753. [FORMEY, J. H. S.]: Prufiing der Secte die an allem 

zweifelt. [Obersetzt.] Mit einer Vorrede des Hr. von 
Haller. Gottingen 1751. Vb. 

2754. ESCHENBACH, JOH. CHR.: Commentatio philosophica: 

Universum non esse machinam evincens. Rostoch. *et 
Wismariæ 1752. 4. I Materie. 

2755. REIMARUS, HERM. SAM.: . Abhandlungen von den vor- 

nehmsten Wahrheiten der natiirlichen Religion. [1754] 
6te Aufl. Durchgesehen und mit Anm. von Joh. Alb. 
H. Reimarus. Hamb. 1791. Pt. Vb. 

2736. M. V*** [o: VOLTAIRE]: La religion naturelle. Poeme en 
4 Parties. Au roi de Prusse. Geneve 1756. 
b. Mr. de***** [L. B. L. D. A. d: LAURENT ANGLIVIEL de 
LA BEAUMBLLE]: L'asiatique tolerant. Traité å l'usage de 
Zéokinizul roi des Kofirans etc. Ouvrage traduit de l'Arabe 
du voiageur Bekrinoll. Paris [1749]. [Med Nøgle.] i Bd. Sth. 

2757. GULDBERG, O.: Den naturlige Theologie tillige som en 
Indledning til den aabenbarede. Sorøe 1765. Lb. 

27 s 8. EBERHARD, JOH. AUG.: Neue Apologie des Sokrates 

oder Untersuchung der Lehre von der Seligkeit der 

Heiden. i — 2. Neue u. verb. Aufl. Berlin u. Stettin 
1776 — 78. 2 Bd. Lb. 

27 S 9- JANSON, HECT. FR.: Compendium theologiæ naturalis 
ad veritatem reuelationis diuinæ recte cognoscendam 
accommodatæ. Hauniæ 1778. Lb. 

2760. BASTHOLM, CHR.: Den naturlige Religion saaledes som 

den findes i de hedenske Philosophers Skrifter. Kbh. 
1784. Lb. 

2761. BAHRDT, C. FR.: Katechismus der naturlichen Religion 

als Grundlage eines jeden Unterricht in der Moral und 
Religion. [1790.] 2te verm. Aufl. Gorlitz 1795. Vb. 

2762. — Ueber Offenbarung und Mythologie. Als Nachtrag zar 

Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft. 
Berlin 1799. Pb. 

2763. MATHISEN, A. H.: Compendium historicum doctrinæ 

de deo apud gentes veteres imprimis vero philosophos 
Græcorum. Hafhiæ 1803. Disp. 

2764. MUNTER, FR.: Betragtninger over den naturlige Theologie. 

Kbh. 180S. Lb. Natur- og Religionsphilosophi. 243 

2763. SCHMIDT-PHISELDECK, C. R: Die Welt als Automat 
und das Reich Gottes, ein Beitrag zur Religionsphilo- 
sophie. Kph. 1829. Sth. 

2766. LAMENNAIS: De la société premiere et de ses lois ou de 

la religion. Paris 1848. Ub. 

2767. NIELSEN, R.: Om Theologiens Naturbegreb med særligt 

Hensyn til Malebranche: De la recherche de la vérité. 
185 s. UPr. P. 4. Ub. 

2768. — Om det oprindelige Forhold mellem Religion og Viden- 

skab. Kbh. 1 88 1. UPr. 4. Ub. 

2769. DANNHAWER, JOH. CONR.: Scheid- und Absag-Brieff 

einem ungenannten Priester ausz Collen auff sein 
Antworts-Schreiben, an einen seiner Freunde iiber das 
zu Straszburg (also titulirte) vom Teuffel besessene 
Adeliche Jungfråwlin gegeben: Sampt beygefiigtem mit- 
einfliessendem Gewissens-Unterricht so wol von dem 
gegenwårtigen erbårmlichen Zustande einer Gottseligen 
Wohl-Edelgebornen Tochter als auch dem biszher gepflo- 
genem Cur-Mittel. Zu Errettung der lieben Warheit 
auszgefertiget. Straszburg 1667. Pgb. 

b. Die in Huszen bekriegte Wahrheit. Zum andemiahl aus- 
gefertigt. Franckf. u. Lpz. 1686. 

c. Historie von Hieronymo von Prag. Zum anderem zum 
Druck befordert. Franckf. u. Lpz. 1686. 

2770. J. BRUNSMANNI energumeni Coagienses sive admirabilis 

historia de horrenda Cacodæmonis tentatione quacum in 
Selandio Daniæ ejusque urbe Coagio familia civis et 
vita honestissimi et fama integerrimi, per annorum 
aliquot spatium est conflictata; primum [1671] sermone 
Danico aliquoties edita et impressa. Ed. altera latina. 
Lps. 1695. Vb. 

2771. BEKKER, BALTHAZAR: Bezauberte Welt. [1694.] Neu 

iibersetzt von Joh. M. Schwager, durchgesehen und 
vermehrt von Joh. S. Semler. i — 3. Lpz. 1781 — 82, 
Pt. og T. 3 Bd. 

2772. KORTHOLT, CHR.: Øjensynlig og sandfærdig Beretning 

Om den af Diævelen legemlig besatte Dreng, som er 
passeret udi Staden Borg paa den Øe Femern, tvert 
over for Øen Møen beliggende, og oversatt nu paa 
Dansk med hosfølgende Oversætterens enfoldige Betæn- 
kende 17 S4. Kbh. 175 S- Ub. 

2773. Maytxov oder das geheime System einer Gesellschaft um 

bekannter Philosophen unter einzelne Artikel geordnet, 

i6* 244 Philosophi. 

durch Anmerkungen und Zusatze erlåutert und beurtheilt, 
und dessén Verwandtschaft mit åltern und neuem My- 
steriologien gezeigt. In zwei Theilen. Von einem 
Unbekannten des Quadratscheins [J. F. Kleuker]. i — 2. 
Frankfurt u. Lpz. 1784. i Bd. Vb. 

2774. DEDEKIND, G. E. W.: Over Aandemes Nærværelse og 

Aandemes Virkning eller over den Sandsynlighed, at de 
Afdødes Aander kunne være nærværende. Nogle Forsøg. 
Overs. Kbh. 1794. Pb. 

2775. WOTZEL, JOH. K.: Meiner Gattinn wirkliche Erscheinung 

nach ihrem Tode. Eine wahre unlångst erfolgte Ge- 
schichte fur Naturforscher. [1804.] 4te ganz umgearb. 
verb. verm. Ausg. Lpz. 1805. 
b. Nåhere Erklårung u. Aufschliisse uber seine Schrift: Meiner 
Gattinn wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode. Lps. 1805. 
I Bd. Pb. 

2776. OLDENBURG, FR.: Om Gjenfærd eller Gjengangere, 

philosophisk-historisk betragtet; et Bidrag til Menneske- 
kundskab ' i Almindelighed, og til Oplysningens og Over- 
troens Historie i Norden i Særdeleshed. Kbh. 181 8. Lb. 

2777. Die enthiillte Zukunft, oder die Kunst, das Beyorstehende 

durch die Karte zu ersehen, Traume zu deuten und die 
Zukunft zu befragen. Zur angenehmen und frohen 
Unterhaltung. Lpz. Im Magazin flir Industrie u. Lite- 
ratur. S. a. P. 4. Ub. ETHIK. 

2778. RUDELBACH, ANDR. : De ethices principiis hucusque vulgo 

traditis. Disquisitio historico-philosophica, quæ systematum 
ethicorum secundum primas causas amplioris criseos 
introductionem continet. Havniæ 1822. Disp. Pb. 

2779. Samme Bog. Ub. 

2780.* BARTHOLIN, CASP.: Enchiridion ethicum s. Epitome 
philosophiæ moralis. Hafh. 1626. 
Se: Bartholin, C ASP.: Physicæ generalis præcepta. Hafn. 1626, 5. 

278 1 . SKONNING, HANS HANSSØN : Collegium philosophorum. 

Hedenske Philosophia eller Visdom. Udi huilcken adsk. 
Bedrifft, Ordsprog oc Tale af vise Hedninge oc Philo- 
sophis udi Danske Sprog. Aarhus 1636. 4. Pgb. 

2782. SCHMID, C. CHR. ERH.: Versuch einer Moralphilosophie. 

Jena 1790. Sth. 

2783. — 2te verm. Ausg. Jena 1792. Vb. Ethik. 245 

2784. TRESCHOW, N.: Moral for Folk og Stat. To Dele. 

Kbh. 181 1. Ub. 

2785. Institutiones philosophiæ practicæ in usum prælectionum. 

I — 2. Friburgi Helvet. 1836. 2 Bd. 4. Vb. Auto- 
grapherede, scrp. L. Meyer. 

2786. ARITHMÆUS, V.: Spongia abstersoria vindiciarum magis 

grandium quam gravium imminenti barbariei nuper 
oppositanim nebulam superinductam removens necessariæ 
defensionis ratione die 20. Decemb. Anno 1610. Franco- 
furti Marchionum. S. a. 4. H. 

2787. ULDARICUS: Vitionim strigilis. Hafhiæ 1631. P. 4. Vb. 

2788. STENCHELSTRUP, ANDR. : Diss. de duellis in qua e jure 

divino et sacris fontibus casus eorum varii explicantur. 
Hafniæ 1677. Pgb. 

2789. SIMONETTI, CHR. E.: Der ehrliche Mann. Gottingen 

1745. Ub. 

2790. [de POUILLY, L'Évéque]: Théorie des sentimens agréables 

etc. [2. édit.] Paris 1749. Lbk. med Guldsnit. 

2791. [BLOCH, SØREN]: Søren Knudsens Helden-Geschichte eller 

En Disputatz om Dueller, Kbh. 1755. Sth. 

2792. SMITH, ADAM: Theorie der moralischen Empfindungen. 

[1759.] Nach der 3ten engl. Ausg. Braunschw. 1770. Vb. 

2793. SEYDLITZ, CHR. G.: Dissertatio philos. moralis de genuino 

dei timore ex vero ipsius amore oriundo. Hauniæ 1760. 
Disp. P. 4. H. 

2794. FERGUSON, ADAM: Grundsåtze der Moralphilosophie. 

[1769.] Uebers. mit Anm. von Chr. Garve. Lpz. 
1772. Lb. 

2795. JAMESON, W.: Ébauche de la nature et de l'obligation de 

la morale. Avec des réflexions sur Hume: Examen des 
principes de la morale. Traduite par M. E[roous]. 
2de Partie. Paris 1770. Ub. 

2796. FEDER, JOH. G. H. : Lehrbuch der praktischen Philosophie. 

2te verm. Aufl. Gottingen u. Gotha 177 1. Lb. 

2797. Samme Bog. Vb. 

2798. [SPALDING, J. J.]: Die Bestimmung des Menschen. Von 

neuem verb. u. verm. Aufl. mit einigen Zugaben. Lpz. 
1774. Lb. 

2799. LIEBERKOHN, PH. J.: Versuch iiber die Mittel in den 

Herzen junger Leute, die zu hohen Wiirden bestimmt 
sind, Menschenliebe zu erwekken. Ziillichau 1784. Sth. 246 Philosophi. 

2800. GAMBORG, A.: Undersøgelse om Hvad der er Pligt. Et 

Bidrag til Metethik. Kbh. 1794. Sth. 

2801. Samme Bog. Sth. 

2802. Samme Bog. Pb. 

2803. — Om Selvmord og Selvmordere. Fragment af et Brev. 

Tungsindige til Trøst. Kbh. 1796. P. Ub. 

2804.* NISSEN, N. LANG: Hvad det er, som især skal stytte 
Ungdommens Dyd i Kampen mod Lasten. Tale, holden 
ved Lærerindsættelse i Metropolitanskolen. Kbh. 1820. 
Skpr. P. 4. Ub. 

2805. STÅUDLIN, C. FR.: Geschichte der Vorstellungen und 

Lehren vom Eide. Gottingen 1824, Ub. 

2806. Dr. V i. Gespråche und Briefe iiber die Ehre und 

das Duell. 2te verb. Ausg. Berlin 1829. Ub. 

2807. V. RUMOHR, C. FR.: Schule der Hoflichkeit. Fur Alt 

und Jung. Stuttgan u. Tubingen 1834. Pb. 

2808. Disputatio perjucunda, oua Anonymus probare nititur mulieres 

homines non esse: tui opposita est Sim. Gedicci Defensio 
sexus muliebris, qua singula Anonymi argumenta viriliter 
enervantur. Edit. novissima. Hagæ-Com. 1644. ^S^- 

2809. Curieuser Beweis, dasz die Weiber nicht zum menschlichen 

Geschlechte gehoren. Franckf. u. Lpz. 1733. Ub. 

2810.* EILSCHOW, FR. CHR.: Philosophiske Anmerkninger over 
forliebte Daarligheder samlede af Ovidii Elske-Kunst. 
I Anledning af et kierligt Ægteskab opsatte og udgivne 
til et Bryllup. Kbh. 1748. P. 4. 
Se: — Philos., histor. og oeconom. Skrifter. Kbh. 1746. 

281 1. La philosophie par amour, ou lettres de deux amans pas- 

sionés et vertueux. Paris 1766. Vb. 

2812. SIBBERN, FR. CHR.: Om Elskov eller Kjerlighed imellem 

Mand og Kvinde. Kbh. 181 9. Sth. 

2813. SØREN CARLSEN [o: DAMPE, J. J.]: Skrædderens Fore- 

læsning og Prof Sibberns Forelæsning. Et Skuespil, 
fremstillende Kbh.s lærde og aandelige Liv i dets højeste 
Potents. Kbh. 1820. P. Ub. 

2814. DE BEAUMONT, MARIE le PRINCE: Magazin for den 

tilvoxende Ungdom. Oversat af det Franske [ved Carl 
Ad. Busch], i — 4. Kbh. 1780 — 1781. i Ba. Vb. 

2815. BIRCH, H. J.: Bibliothek for Ungdonmien af begge Kjon. 

1—3. 2det Opl. Kbh. 1793—98. 2 Bd. Vb. Ethik. 247 

2816. SULZER, JO. G.: Forberedende Øvelser til Opmærksom- 

hedens og Eftertankens Opvækkelse hos Ungdommen. 

I — 2. [1784 — 87.1 2den Udg. forøg, og forb. efter den 

nyeste Original-Udg. af J. Werfel. Kbh. 1803 — 04. 
I Bd. Vb. 

2817. SNELL, J. P. L.: Exempelbog for Borger- og Landalmuen. 

Til Sædernes Forbedring etc. Overs, ved M. Hallager. 
[1800.] 3die Opl. Kbh. 181 3. Sth. 

2818. THIEME, K. T.: Første Næring for den sunde Menneske- 

forstand. Oversat af det Tydske ved Joh. Heinr. Ant. 
ToRLrrz. [1803.] 10. Udg. Kbh. 1827. Pb. 

2819. Anvisning for unge Mennesker til en anstændig Levemaade 

og Kjendskab til Verden. 2det Opl. gjennems. og for- 
kortet. Kbh. 1838. Sth. 

2820. V. HAUWALD, E.: Buch fur Kinder gebildeter Stande, i. 

Schauspiele, Måhrchen, Romanzen und Erzåhlungen. 
Neue Ausgabe. Lpz. S. a. T. PÆDAGOGIK. ENCYKLOPÆDI. PÆDAGOGIKENS HISTORIE. 
ALMINDELIGE SKRIFTER. 2821. Encyklopådie der Pådagogik vom gegenwårtigen Standpunkte 

der Wissenschaft und nach den Erfahrungen Pådagogen 
aller Zeiten bearbeitet von einem Vereine praktischer 
Lehrer und Erzieher. i — 2. Lpz. 1860. 2 Bd. Pb. 

2822. STOY, K. V.: Encyclopadie, Methodologie und Literatur 

der Pådagogik. ister Th. Encyclopadie der Pådagogik. 
Lpz. 1 86 1. Vb. 

2823. V. RAUMER, K.: Geschichte der Pådagogik vom Wieder- 

aufbliihen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. i — 4. 
2te Aufl. Stuttgart 1846 — 54. 2 Bd. Vb. 

2824. SCHMIDT, K.: Die Geschichte der Erziehung und des 

Unterrichts. Fiir Schul- und Predigtamtscandidaten. 
Cothen 1863. Vb. 

2825. RØRDAM, H. FR.: Skolens og Opdragelsens Historie. 

I. Oldtiden. Kbh. 1866. Pb. Alt det udkomne. Gave 
fra Forf. til Wegener. 

2826. BØHM, J,: Pædagogikens Historie i Omrids for Almue- 

skolens Lærere. Oversættelse og Bearbeidelse af 6te Opl. 
ved G. Harbitz. Christianssand 1882. Ub. 

2827. ROUSSEAU, J. J.: Aemil oder von der Erziehung. Aus 

dem Franz, iibers. mit Anm. i — 4. Berlin, Frankf. u. 
Lpz. 1762. 2 Bd. Pb. 

2828. — Emil eller om Opdragelsen. Oversat af Fransk [af Joh. 

Werfel], i — 6. Kbh. 1796 — 99. 6 Bd. Vb. 

2829. NIEMEYER, AUG. H.: Grundsætninger for Opdragelse og 

Undervisning. Overs, efter 3die forb. og forøg. Udg. 
med Anm. og [i 2. D.] Grundtræk til en Skildring af 252 Pædagogik. 

det danske Undervisningsvæsens Begyndelse af Fr. Høegh 
Guldberg. Kbh. 1800 — 1801. 2 Bd. Vb. 

2830. LEHNE, W. FR.: Udkast til en theoretisk Pædagogik. Overs. 

af S. N. J. Bloch. Odense 1803. Vb. 

2831. WAITZ, TH. : Allgemeine Pådagogik. Braunschw. 1852. Pb. 

2832. SCHNELL, K. F.r Der organische Unterricht. istes Bånd- 

chen. Berlin 1856. Ub. 

2833. TRIER, H.: Pædagogikken som Videnskab. Blik paa Op- 

dragelsen i Fortid og Nutid. Kbh. 1878. Pb. 

2834. Patriotiske Ideer fornemmelig Embeds-Forvaltningen og Op- 

dragelsen betræffende. Kbh. 1786. Vb. 

2835.* ENGELSTOFT, L.; Om den Indflydelse Opdragelsen, især 
den offentlige kan have paa at indplante Kjærlighed til 
Fædrelandet. Et statspædagogisk Forsøg. Kbh. 1802. 
Se: — Om den Friis, Oldtidens Skandinaver satte paa Legems- 
øvelser. Kbh. 1802. b. 

2836.* HEIBERG, LUDV.: Hvad bør Staten giøre for Opdragelsen, 
hvad for Undervisningen? Odense 1803. Skpr. P. Ub. 

2837.* — Undersøgelse om, og hvorvidt Legems Straflfe ere nød- 
vendige i Opdragelsen, og i Særdeleshed i vore oflfentlige 
lærde Skolar. Odense 1807. Skpr. P. Ub. 

2838. ENGELSTOF^, L. : Tanker om Nationalopdragelsen betragtet 

som det vfiksomste Middel til at fremme Almenaand og 
FædrelandsJ:iærlighed. Kbh. 1808. Vb. 

2839. Samme Bog. 

2840.* SCHULTZ, C.'F.: Quibus modis efficere potest præceptor, 
ut bonus vigeat inter discentes vitæ mos et consuetudo. 
Ved hvilke Midler kan Læreren bidrage til en god 
moralsk Stemning imellem de unge i Skolen. Hamiæ 
1 810. Skpr. P. Ub. 

2841. HAUCH, C: Om Realundervisning. En Tale holdt den 
1 8de September 1842 paa Sorøe-Academie. Kbh. 1842. 
P. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

2842.* POVELSEN, S.: Om Lydighedens Betydning for Opdra- 
gelsen. Aalborg 1848. Skpr. Ub. 

2843.* — O^ Opdragelse til Sanddruhed. Aalborg 1850. 
Skpr. Ub. 

2844.* BRINCHMANN, A.: Lidt Pædagogik. Molde 1867. 
Skpr. Ub. 

2845.* ALANDER, P. G.: Några ord om lårarebildning. Skara 
1867. Skpr. 4. Ub. Almindelige Skrifter. 253 

2846. PO VELSEN, S.: Bidrag til Samvirken mellem Hjemmet og 

Skolen. Roskilde 1867 og 1868. Skpr. 2 Bd. Pb. 
Gave fra Forf. til Wegener, 

2847. Samme Bog 1868. Ub., to Expl. 

2848.* HELMS, JOH.: Skolemesterens Sang. Kbh. 1870. Skpr. 
P. Ub. 

2849.* LEFOLII, H. H.: Om Skolen som væsentlig medvirkende 
til Standsomskiftningen. Viborg 1876. Skpr. Ub. 

2850.* BLOM, H. : Om nogle Undervisningsfags Forhold til Kristen- 
dommen. Frederikshald 1876. Skpr. 

2851.* HOFFMEYER,].: Nogle Ord om Børnenes Hjemmearbejde. 
Aarhus 1877. Skpr. Ub. 

2852.* — Den Herbartske Pædagogik. Aarhus 1878. Skpr. Ub. 

2853.* ANDERSON, FR.: Om grånserna for skoians verksamhet. 
Halmstad 1879. Skpr. P. 4. Ub. 

2854.* ASPLING, H.: Några små bidrag till undervisningskonsten, 
håmtade ur den heliga skrift. Norrkoping 1880. Skpr. 
P. 4. Ub. 

285 s.* GUSTRIN, E. F.: Indledning till Pedagogiken. Karlstad 
1 88 1. Skpr. P. 4. Ub. 

2856.* KAJERDT, R.: En skolfråga for dagen. Westervik 1881. 
Skpr. P. 4. Ub. UNDERVISNINGEN I DE FORSKJELLIGE LANDE. 

2857.* INGERSLEV, C. F.: Bidrag til Skildring af det lærde Skole- 
væsen i Preussen, Sachsen, Baiern og Frankrig. Randers 
1836. Skpr. Ub. 

2858. Samme Bog. Ub. 

2859. — Om det lærde Skolevæsens Tilstand i nogle tydske 

Stater og i Frankrig tilHgem. Betragtn. og Forslag ang. 
det lærde Undervisningsvæsen i Danmark. Kbh. 1841. Pb. 

2860. JOMARD: Discours sur la vie et les travaux de G.-L.-B. 

Wilhelm, prononcé å l'assemblée générale de la société 

f)our l'instruction élémentaire. Avec un appendice, et 
e chant funébre compose par M. Charles-Malo, musique 
de M. Joseph Hubert. Paris 1842. Ub. 

2861. ROTHE, AUG.: Om den offentlige Underviisning i Frankrig. 

Efter: De Tinstruction publique en France, å propos de 254 Pædagogik. 

la loi sur renseignement, par M. Albert de Broglie, af 
Revue des deux mondes, 1849, T. IV. Kbh. 185 1. Ub. 
Gave fra Forf. til Wegener, 

2862. Samme Bog. Ub. 

2863. GEFFROY, A.: De I'éducation liberale. Discours prononcé 

å la distribution des prix du Lycée Louis-le-Grand le 
J3 aout 1852. Paris 1852. P. Ub. - 

2864. FOGH, C: Om de gamle engelske Latinskoler og særlig 

om Eton Skole. Kbh. 1866. Metropolit. Skpr. Ub. 

2865.* Samme Bog. Ub. 

2866. [ARCHARD, EUGÉNE]: Quadri statistici delle scuole muni- 

cipali di Napoli per gli esami e la premiazione dei 
14. Marzo 1868. Ub. Gave fra Forf til Wegener. 

2867. HULT, H. F.: Reseberåttelse. Stockh. 1868. 

b. BERGIUS, A. TH.: Sur quelques fonctions alternes. Stockh. 
1868. Skpr. 4. Ub. 

2868. WALDENSTROM, P.: Reseberåttelse. Umeå 1868. Skpr. 

4. Ub. 

2869.* KYLANDER, J. F. : Reseberåttelse. Wenersborg 1871. Skpr. 
P. 4. Ub. 

2870.* OTTESEN, H. W.: Nogle Oplysninger om de 1872 fore- 
tagne Forandringer i det højere franske Skolevæsen. 
Christiania 1873. Skpr. Ub. 

2871.* HIMMELSTRAND, J. L. V.: Beråttelse om en i pedagogiskt 
syfte foretagen resa till Paris 1877. Hudifcsvall 1878. 
Skpr. P. 4. Ub. 

2872.* MODIN, J. E.: Reseberåttelse. Westerås 1879. Skpr. P. 
4. Ub. 

2873.* DUBB,P.J. C.: Reseberåttelse. Lund 1879. Skpr. P. 4. Ub. 

2874.* HOGSTADIUS, J. O.; Reseberåttelse. Umeå 1879. Skpr. 
4. Ub. 

2875.* QJØR» M. : Om de højere almenskoler i Preussen og konge- 
riget Sachsen. Indberetning om en stipendie-reise. Kri- 
stiania 1880. Skpr. Ub. 

2876.* HORN, C. W. LUDV.: Beretning om en rejse i Tyskland 
foretagen 1879 fo^* ^^ studere det højere skolevæsen. 
Kristiania 1880. Skpr. Ub. 

2877.* ODMAN, N. P.: Om det hogre Undervisningsvåsendet i 
Frankrike. Gefle 1880. Skpr. P. 4. Ub. Undervisnings-Methoder. 255 

2878.* ALVER, J. L.: Indberetning til kirkedepartementet om et 
ca. 3 maaneders ophold i England med understøttelse af 
de til læreres reiser i udlandet bevilgede midler. Fredriks- 
hald 1880. Skpr. Ub. UNDERVISNINGS-METHODER. 

2879. COMENIUS, J. A. : Orbis sensualium picti P. I. Der sichtbaren 

Welt erster — anderer Theil. [1634.] Aufs neue aufgelegt, 
an vielen Orten neben einem Titel- und Worterregister 
verbessert. Auch mit ganz neuen, schonen und deut- 
lichen Figuren versehen. Noriberg.,1740 — 45. i Bd. Lb. 

2880. — Orbis sensualium pictus hoc est omnium fundamentalium 

in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomen- 
clatura. Secunda in Dania editio idiomate Danico aucta 
est in usum scholarum. Edidit Joh. Rhodius, Hafh. 
1686. Figg. Pg. 

2881. JOHANSEN, C: Ueber Auschauungsunterricht. Schleswig 

1856. 1857. Skpr. Ub. 

2882. Samme Bog 1856. Fint Ppb. Gave fra Rektor S. Povdsen til Wegener, 

2883. Samme Bog. Ub. 

2884.* FORCHHAMMER, JOH.: Om Undervisningen gjennem 
Øjet og Øret. Næstved 1877. Herlufsholm Skpr. Ub. 

2885. BASEDOW, JOH. BERNH.: Fiir Cosmopoliten Etwas zu 

lesen, zu denken und zu thun. In Ansehung eines in 
Anhalt-Dessau erichteten Philantropins oder pådagogischen 
Seminars von ganz neuer Art. Lpz. 1775. Ub. 

2886. [BASEDOW, JOH. BERNH.]: Das Basedowische Elementår- 

werk. Ein Vorrath der besten Erkenntnisse zum Lernen, 
Lehren etc. i — 3. 2te sehr verb. Aufl. Lpz. 1785. 
3 Bd. Vbk. 

2887. NATORP, B. C. L: Andreas Bell und Joseph Lancaster. 

Bemerkungen iiber die von denselben eingefunrte Schulein- 
richtung. Essen u. Duisburg 1817. Vb. 

2888. LANCASTER, J.: The Lancasterian system of education, 

with improwements. Baltimore 1821. 4. P. Ub. 

2889. MØNSTER, P. H. og J. v. ABRAHAMSON: Om den ind- 

byrdes Undervisnings Væsen og Værd. i — 3. Kbh. 
1821—28. 3 Bd. Sth. 

2890. Samme Bog. 3. Del. Sth. 256 Pædagogik. 

2891.* NIELSEN, H.: Om tegning og skrivning paa tyske højere 
almenskoler. Uddrag af indberetning om en stipendiereise. 
Kristiania 1881. Skpr. Ub. 

2892. GAMBORG, A.: Om en Theorie af Læsekunsten eller 

Forsøg til en Legologie. Kbh. 1801 [o: 1803I. P. 4. 
Sth. Særtryk af det kgl. d. Vidensk. Selsk. Sier. 

2893. BASTHOLM, CHR.: Tanker om vor Tids Fremgangsmaade 

for at befordre den religiøse Oplysning. Kbh. 1796. P. Ub. 

2894. GUDE, L.: Bemærkninger om Religionsundervisningen i den 

lærde Skoles højere Classer. Kbh. 1846. Skpr. Ub. 

2895.* Samme Bog. 

2896.* DE RICHELIEU, L.: Nogle Bemærkninger ang. Religions- 
undervisningen i de lærde Skoler. Kbh. 1847. Frederiks- 
borg Skpr. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

2897.* Om religions-undervisningerne i gymnasierne ved J. Aars 
og P. Voss. Kristiania 1878. Skpr. Ub. 

2898. DRESCH, L.: Om den methodiske Undervisning i den 

almindelige Historie. Oversat af Malthe Møller. Kbh. 
1823. H, P. 

2899. Samme Bog. Ub. 

2900. MØRCH, B. H.: Om Grændserne for den historiske Under- 

visning i de lærde Skoler, dens Fordeling og successive 
Fremskriden. Kbh. 1840. Metropolit. Skpr. H. 

2901.* Samme Bog. Ub. 

2902. WEBER, GEORG: Der Geschichtsunterricht auf Schulen, 

ein vorzugliches Mittel zur Bildung des Charakters und 
richtiger Lebensanschauung in der deutschen Jugend. 
Heidelberg 1850. Ub. P. Særtryk af iHeidelberger 
Jahrbiicher der Literatur.« 

2903. PALUDAN-MOLLER, c.: Nogle Ord om den historiske 

Underviisning i de lærde Skoler, nærmest foranledigede 
ved Hr. Reaor Dr. Flemmers Yttringer desangaaende i 
Tidsskrift f Lit. og Kritik. Odense 1871, Skpr. H. 

2904.* Samme Bog. Ub. 

2905.* NYQVIST, J. J.: Om undervisningen i Osteriandets åldsta 
Historia. Jonkoping 1870. Skpr. P. Ub. 

2906. LUND, G. F. W.: Om det oldnordiske Sprog som Under- 
visningsgenstand i vore lærde Skoler. N)rKJøbing 1846. 
Skpr. Ub. 

2907.* LEFOLII, H. H.: Om Undervisningen i Dansk og Tydsk 
som Grundlag for den grammatikalske Dannelse. Kbh. 
1846. Rønne Skpr. Undervisnings-Methoder. 257 

2908. HAMMERICH, M.: Om Undervisningen i Modersmaalet i 

øverste studerende Klasse og øverste Realklasse. Kbh. 
1852. Skpr. Ub. Gave fra Forf. til Wegener, 

2909. — — 2. Over Fagets Stilling og de forskjellige Under- 

visningstrin. 3. Dansk Literatur (i øverste Realclasse). 
Kbh. 1853. Skpr. Ub. Gave fra Forf til Wegener, 

2910.* — — 4. Øvelser i mundtlig Fremstilling. Kbh. 1855. 
Skpr. Ub. 

291 1.* VILSTRUP, KRARUP: Om Undervisningen i Dansk ved 
Skaarup Seminarium. Odense 1858. Pr. P. Ub. 

2912. DARIN, R.: lakttagelser rorande utbildningen af lårare i 
fremmande lefvande sprak och undervisningen i dessa 
sprak vid de hogre skolorna i Berlin. Reseberåttelse. 
Kalmar 1875. Skpr. 4. Ub. 

2913.* Nogle vink om fremgangsmaaden ved undervisningen i frem- 
mede Sprog. Kristiania 1878. Skpr. 

2914.* POVELSEN, S.: De udvidede Skoler og Undervisningen i 
Tysk. Med særligt Hensyn til en tysk Læsebog for 
Begyndere. Aalborg 1853. Skpr, Sth. 

2915.* FIBIGER, O.: Et Par Ord om Undervisningen i de gamle 
Sprog. Horsens 1870. Skpr. Ub. 

2916.* SAXTORPH, J.: Noget om Valget af de græske Digtere 
til Brug ved Skoleundervisning samt Forsøg paa en til 
denne Hensigt passende Oversættelse af Pythagoræ gyldne 
Vers. Odense 1821. Skpr. P. Ub. 

2917.* KALKAR, K. SICK, A. CRONE: Om Latinundervisningen 
i Odense Cathedralskole. Odense 1842. Skpr. P. Ub. 

2918.* BLACHE, H. H.: Nogle Ord om den Ruthardske Methode 
i Sprogundervisningen, nærmest med Hensyn til den 
latinske Prosa. Aarhus 1846. Skpr. Ub. 

2919.* MØLLER, F. J.: Et Par Ord om den første Undervisning 
i Latin og de levende Sprog. Randers 1864. Skpr. P. Ub. 

2920. SCHULTZ, V. E.: Om Latinundervisningen i de tre lågre 
latinklassema. Linkoping 1868. Skpr. 4. Ub. 

2921.* BJØRN, H. O.: Om den erotematiske Undervisningsmethode 
i Almindelighed og dens Anvendelse paa Arithmetiken i 
Særdeleshed. Odense 181 6. Skpr. Ub. 

2922.* BIERING, CHR. H.: Plan og Methode for Undervisning i 
Mathematik ved de lærde Skoler. Aalborg 1843. Skpr. Ub. 

2923.* KNÆCKENBORG, G. S.: Om Methoden for Undervisningen 
i Naturhistorie. Kbh. 1854. Skpr. 

BIBUOTHECA WEGEKERIANA. I. 1 7 258 Pædagogik. 

2924.* KNÆCKENBORG, G. S.: Om Naturhistoriens Værd som 
Skolefag. Foredrag. Kbh. 1855. Skpr. P. Ub. 

2925.* FEDDERSEN, ARTH.: Om Naturhistorieundervisningen og 
de naturhistoriske Lærebøger i vore Skoler samt Prøve 
paa en Lærebog i Naturhistorie. Odense 1867. Skpr. Ub. DØVSTUMME-UNDERVISNINGEN. 

2926. CASTBERG, P. A.: Carl Michael de l'Epée. Et biographisk 

Forsøg med en chronologisk Udsigt over Døvstumme- 
undervisningens Historie. Kbh. 1806. Progr. 4. P. Ub. 

2927. NYERUP, R.: Perioderne i Døvstummeundervisningens 

Historie. Særsk. aftrykt udaf det Skandin. Literaturselsk. 
Skrifter for 1806, i. Bd. Kbh. 1806. Ub. UNIVERSITETER. 

2928.* SCHLEGEL, J. H.: Om historiske Forelæsninger. [Kbh. 
1776.] P. Vbk. 
Se: [ — ]: Sammlung zur Dånischen Geschichte. 2. Kph. 1776. b. 

2929. SCHELLING, F. W. J.: Vorlesungen iiber die Methode des 

academischen Studium. Tiibingen 1803. Vb. 

2930. Raisonnement iiber die protestantischen Universitaten in 

Deutschland. i — 3. Frankfiirt u. Lpz. 1768 — 73. i Bd. Vb. 

2931. Album academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. 

MDLX. Ex autographo edidit C. Ed. Foerstemank. 
Lips. 1 84 1. 4. Pb. 

2932. Natalem quinquagesimum sive sacrum semisæculære academiæ 

Georgiæ Augustæ quod D. XVI. et seqq. Septembris 
MDCCLXXXVII Goettingæ ritu soUenni celebrabitur 
civibus suis piis animis et votis prosequendum indicunt 
prorector et senatus academiæ Juliæ Carolinæ. Helm- 
stadii 1787. Progr. 4. P. H. DE SKJØNNE VIDENSKABER OG KUNSTER. 17« ÆSTHETIK, POETIK, METRIK, RHETORIK, STIL. 2933. ROLLIN, C: De la maniére d'enseigner et d'étudier les 

belles-lettres par raport å l'esprit et au coeur. [1726.] 
Nouvelle édit. revue et corr. i — 4. Amsterdam 1743- 
Supplement. Paris 1734. S S^- Lb. 

2934. Samme Værk, uden Suppl. 4 Bd. Lb. 

2933. BATTEUX: Indledning til de skiønne Konster og Viden- 
skaber. [1748.] Overs, og formered af J. Hvas. i — 4. 
Kbh. 1773 — 74. 4 Bd. Lb. 

2936. FORMEY [J. H. S.]: Begyndelses-Grunde til de skiønne 

Videnskaber. [1760.] Overs, ved N. H. Weinwich. 
Kbh. 1787. Vb. 

2937. HOME, H., Lord KAMES,: Grundsåtze der Kritik. [1762.] 

Uebers. von Joh. Nic. Meinhard u. Chr. Garve, i — 3. 
3 te verb. u. verm. Ausg. Lpz. 1790 — 91. 3 Bd. Vb. 

2938. ESCHENBURG, JOH. JOACH.: Entwurf einer Theorie und 

Litteratur der schonen Redekiinste. Zur Grundl. bei 
Vorlesungen. [1763.] 3 te abgeånd. u. verm. Ausg. 
Berlin u. Stettin 1803. Pb. 

2939. — Beispielsammlung zur Theorie u. Litteratur der schonen 

Wissenschaften. i — 8. Berlin u. Stettin 1788 — 93. 
9 Bd. Pb. 

2940. SULZER, JOH. G.: AUgem. Theorie der schonen Kiinste 

in einzeln nach alphab. Ordnung der Kunstworter auf 
einander folg. Artikeln. i — 4. m. Register. [177 1.] Neue 
verm. 2te Aufl. Lpz. 1792 — 99. 3 Bd. Pb. 

2941. Nachtråge zu Sulzers allgem. Theorie der schonen Kiinste: 

Charaktere der vornehmsten Dichter aller Nationen nebst 
kritischen und historischen Abhandl. iiber Gegenstånde 262 ÆSTHETIK. 

der schonen Kiinste und Wissenschaften von einer Gesell- 
schaft von Gelehrten. i — 8. Lpz. 1792 — 1808. 8 Bd. Vbk. 

2942. VON BLANKENBURG, FR.: Litterarische Zusåtze zu Joh. G. 

Sulzers algem. Theorie der schonen Kiinste etc. i — 3. 
Lpz. 1796 — 98. 3 Bd. Pb. 

2943. VON DALBERG, C.: Grundsåtze der Aesthetik, deren An- 

wendung u. kiinftige Entwickelung. Erfurt 1791. 4. Sth. 

2944. JEAN PAUL: Vorschule der Aesthetik nebst einigen Vor- 

lesungen in Lpz. iiber die Parteien der Zeit. i — 3. Ham- 
burg 1804. 3 Bd. Vb. Sophie Ørsted. 

2945. Samme Værk, 3te Abth. Hamb. 1804. Ub. 

2946. AST, FR. : System der Kunstlehre oder Lehr- und Handbuch 

der Aesthetik zu Vorlesungen. Lpz. i8oj. Vb. 

2947. BOUTERWEK, FR.: Ideen zur Metaphysik des Schonen. 

In 4 Abhandl. Ein Zugabe zur Aesthetik. Lpz. 1 807. Vb. 

2948. Samme Bog. Vb. 

2949. Samme Bog. Pb. H. Laub, 

2950. BACHMANN, C. F.: Die Kunstwissenschaft in ihrem all- 

gemeinen Umrisse fiir akad. Vorlesungen. Jena 1811. Pb. 

2951. BORRICHIUS, OLAUS: Dissertationes academicæ de poetis» 

publicis disputationibus assertæ ab anno 1676 ad annum 
1681. Nunc iterum -evulgatæ. Francof. 1683. 
b. — De somno et somniferis maxime papavereis. Hafn. et 
Francof. 1682. 4. Pgb. 

2952. OEHLENSCHLÆGER, A.: Poetam ut in libro, sic in vita 

sese prodidisse, et opus poeticum virtutes atque vitia 
auctoris esse sortitum. Hauniæ 1820. UPr. 4. Ub. 

2953. Samme Bog. Pb. m. Sh. 

2954. DORPH, CHR.: Udsigt over Digtarteme tilligemed en 

kortfattet Metrik. (Trykt som Manuscript.) 2det Opl. 
Kbh. 1864. P. 

2955.* BOYE, O. L.: I. Æsthetisk Propædeutik. II. Tre Digte. 
Kristiansund 1867. Skpr. Ub. 

2956. ZAHLE, P. CHR.: Klassikerne og Romantiken. En kritisk 

Skizze. Aftrykt af »literairt Maanedsskrift.« Kbh. 
1855. Ub. 

2957. BRANDES, G.: Den franske Æsthetik i vore Dage. En 

Afhandling om H. Taine. Kbh. 1870. Disp. Metrik. 263 

2958. COOKE, W.: Elémens de critique dramatique contenant 

une analyse du Théatre. Avec un coup d'oeil sur 
réducation des acteurs grecs et romains etc. Traduit de 
l'Anglais par F. Aubin. 1800. Lb. 

2959. PETERSEN, CLEMENS: Om den græske Tragedies Op- 

førelse. Kbh. 1863. Fig. Pb. 

2960. PANTALEONTIS BARTELONÆI RAVERIAE de ratione 

quantitatis syllabariæ Liber. De variis Carminum generibus, 
comicorum autem praecipue, lucubratio. De accentibus seu 
tonis traaatus. De figuris Poematis frequentibus epitome. 
R. VuiDij ToMODORÆi de Græcis dialectis libellus. Ars 
versificatoria, ex libro x. Epitomae Despaut. auth. Peliss. 
Georgii Sabiki de carminibus artificiose componendis 
præcepta. Lugduni 1605. Pg. 

2961. Ars metrica sive ars condendorum eleganter versuum. 

Dilingæ 1682. Pg. 

2962. APEL, A.: Metrik, i — 2. Lpz. 181 4 — 16. 2 Bd. Vb. 

2963. MADVIG, J»N.: Kortfattet græsk Metrik eller Fremstilling 

af de græske Digteres Versebygning. iste Stykke. Kbh. 
1867. UPr. 4. Ub. 

2964. THORLACIUS, B. : De homoeoteleutis Græcorum et Lati- 

norum versibus. FJauniæ 181 8. UPr. 4. Ub. 

2965. Samme Bog. 

2966. OLAFSEN, J. : Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grund- 

regler, Versarter, Sprog og Foredragsmaade. Kbh. 1786. 
4. Lb. 

2967. Samme Bog. Vb. 

2968. GISLASON, K.: Om helrim i første og tredje linje af 

regelmæssigt »dråttkvætt« og »hrynhenda«. Kbh. 1877. 
UPr. 4. Ub. 

2968b. Samme Bog. Ub. 

2969. VON DER RECKE, E.: Principerne for den danske Verskunst, 

efter dens historiske og systematiske Udvikling. Kbh. 1 881 . 

2970. Contenta in hocce libello. Eloquentiæ encomium, autore 

Philippo Melanchthone. De primis apud rhetorem 
exercitationibus præceptiones autore Petro Mosel. Aph- 
THONii Sophistæ græca progymnasmata. Eadem Latina 
J. M. Catanæo interprete. Libanii Sophistæ græcæ decla- 
mationes tres. Eædem latinæ Erasmo Roterodamo 
interprete. Colon. 1525. Vb. 264 Rhetorik. 

2971. ASLAC, CONR.: De dicendi et disserendi ratione libri III. 

Hafniæ 1622. 4. Ub. 

2972. — Oratoria. Edita pro scholis cathedralibus et collegiis. 

[1622.] Hafniæ, Rostoch. 1624. Pb. 

2973. BARTHOLINUS, CASP.: Rhetorica. Edita pro scholis 

cathedralibus et collegiis. [1623.] Hafoiæ, Rostoch. 
1 640, Pgb. 

2974. RESENIUS, J. P.: Rhetoricarum præceptionum aTOtxetwatr. 

Ex parva rhetorica Philippi et Hermogenis olim selecta 
[1632], nunc præceptis de elocutione ex Cicerone au eta 
in usum scholarum illustr. a G. Hilario. Havniæ 
I73S- Pb. 

2973. BASTHOLM, CHR.: Den geistlige Talekonst tilligem. en 
Bedømmelse over en af Saurins Taler. Kbh. 1775. Vb. 

2976. HEGEWISCH, D. H.: Geschichte der englischen Parlements- 

beredsamkeit. Altona 1804. Vb. 

2977. Samme Bog. Pb. 

2978. FOLLEBORN, g. g.: Rhetorik. Ein L|itfaden beym Unter- 

richt in obern Klassen. 2te Aufl. Breslau 1805. Ub. 

2979. WOGELIUS, M.: Anvisning til det mundtlige Foredrags 

Dannelse for geistlige og verdslige Talere, tænkende 
Kunstnere og Kunstvenner. Kbh. 1803. Vb. 

2980. SANDER, L. C.: Odeum eller Declamerekunstens Theorie 

forklaret ved en udvalgt og declamatorisk betegnet 
Samling af Veltalenhedens og Poesiens Blomster. Kbh. 
1808. Vb. 

2981. — Rahbeks Bedømmelse af Sanders Odeum, med den 

Sidstes Svar. En polemisk Afhandling som Tillæg til 
Odeum og en Anmeldelse af hans dramatiske Decla- 
matorik. Kbh. 1809. Vb. 

2982. — Polyhymnia, Euterpe og Theone eller theoretisk Sammen- 

lign, af Musik, Rhytmik og Declamerekunst. Kbh. 
1813. Vb. 

2983. — Svada eller theoretisk og practisk Veiledning til Betonings- 

kunsten. Kbh. 1 814. Vb. 

2984. Samme Bog. Vb. 

2983. SCHOTT, H. AUG.: Die Theorie der Beredsamkeit. Mit 
besonderer Anwendung auf die geistliche etc. i., 2te 
verb. Aug., 2 — 3. Lpz. 1824 — 28. 3 Bd. Vb. 

2986. ROSTED, J.: Forsøg til en Rhetorik i et Udtog af Hugo 
Blairs Forelæsninger over Rhetoriken, med Hensyn til Stil. 265 

Undervisningen i de lærde Skoler. 2det forb. Opl. 
Christ. 1824. Vb. 

2987. BOTOT DU MESNIL, M.: Traité des figures de rhétorique. 

Copenhague 1826. Vb. 

2988. Samme Bog. Shb. 

2989. HAMMERICH, M.: Fremstillingens Kunst i Retning af det 

almenlæselige. I. Talekunsten og dens Lærere. II. Den 
oplysende Fremstillings Kunst. Kbh. 1881. Pt. Pb. 

2990. Samme Bog. Ub. 

2991. ENGELSTOFT, L.: Nogle Bemærkninger om Forretningsstil, 

hvorved anmeldes en theoretisk-praktisk Vejledning til 
samme. Kbh. 181 8. 4. P. Ub. 

2992.* Samme Bog. Se: — Om den Pris Oldtidens Skandinaver satte 
paa Legemsøvelser. Kbh. 1801. g. 

2993.* LANDMARK, G.: Prøve af et Arbejde om Stilen i Prosa 
og Poesi og navnlig om Troper og Figurer med Eksempler, 
samt et Tillæg om vore Versemaal. Kristiansund 1881. 
Skpr. Ub. 

2994. HELVADERUS, N.: En ny og skiøn Formularbog, som 

indeholder, huorledis mand skal forstaa, nytte oc bruge 
de latiniske, juristiske, judske-tydske Gloser oc Vocabula, 
som nu hos os oc komme i brug. Kbh. 1623. Pgb. 

2995. Samme Bog. Kbh. 1650. Ub. 

2996. PLACIUS, JOH. GONTH. AUG. : Efter nu brugelig Maade vel 

indrettede Breve-Bog etc. En Mængdt vel udarb. Exempler, 
danske og franske Titulaturer etc. Til den studerende 
Ungdom paa Dansk overs, af L. H. Lillie. 2det Opl. 
igiennemseet og forøget af F. Nic. Bech. Kbh. 1757. Lb. KUNST. 

2997. MALMSTROM, B. E. : Om Konstens våsende och betydelse. 

Upsala 1842. Disp. P. Ub. 

2998. NORK, F.: Etymologisch-symbolisch-mjrthologisches Real- 

Worterbuch zum Handgebrauche fiir Bibelforscher, 
Archåologen u. bildende Kiinstler. i — 4. Stuttgart 
1843—45. 4 Bd. Vb. 

2999. RIEGEL, H.: Grundrisz der bildenden Kiinste im Sinne 

einer allgem. Kunstlehre und als Hiilfsbuch beim Studium 
der Kunstgeschichte. 3te neu bearb. Ausg. Hannover 
1875- Figg- Ub. 266 KuNst. 

3000. WINCKELMANNS Werke herausgeg. von C. L. Fernow^ 

H. Meyer, Joh. Schulze, i — 4. Dresden 1808 — 11. 
4 Bd. Vb. — Kupfer zu Winckelmann's Werken. i — 4. 
Hefte. Pt. F. 

3001. LANGE, JUL.: Billedkunst. Skildringer og Studier fra Hjem- 

met og Udlandet. Kbh. 1884. Figg. I 7 Hefter. Ub. 

3002. KUGLER, F.: Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 

1842. Vbk. 

3003. Samme Bog. Sth. 

3004. LOBKE, W.: Grundriss der Kunstgeschichte. Mit lUustr. 

Liefr. i — 3. Stuttgart 1860. Figg. Ub. 

3005. — Kunsthistorien. Fremstillet i dens Hovedtræk. Om- 

arbejdet særlig med Hensyn til Kunsten i Norden af 
J. Lange. 2den gjennemsete og forøg. Udg. Med 
Billeder. Kbh. 1881. Figg. Vbk. 

3006. MCTLLER, s.: Kortfattet Kunsthistorie. Udarb. efter forskj. 

Kilder, i — 4. Hefte. Kbh. 1883. Figg. 3 Hefter. 

3007. OTTE, H.: Archåologisches Worterbuch zur Erklårung der 

in den Schriften iiber mittelalterliche Kunst vorkommenden 
Kunstausdrucke. Lpz. 1857. Figg. Ub. 

3008. [von RADOWITZ, J.]: Ikonographie der Heiligen. Ein 

Beitrag zur Kunstgeschichte. Berlin 1834. Ub. 

3009. Christliche Kunstsymbolik und Ikonographie. Ein Versuch 

die Deutung und ein besseres Verstandniss der kirch- 
lichen Bildwerke des Mittelalters zu erleichtem. 2te 
Ausg. mit einem Anhang: »Die bildlichen Darsteliungen 
vom Tode und der Himmelfahrt Maria.« Prag 1870. Ub. 

3010. Geschichte der deutschen Kunst, i — 5. Mit Illustrationen, 

Tafeln und Farbendrucken. Berlin 1883 — 91. I 20 
Abtheilungen. 4. Ub. 

I. DoHME, R.: Die Baukunst. — 2. Bode, W.: Die 

Plastik. — 3. Janitschek, Hubert: Die Malerei. — 4. 

VON LuTZOW, C: Der Kupferstich u. Holzschnitt, — 5. 

VON Falke, J.: Das Kunstgewerbe. 

301 1. VASARI, G.: Vite de piu , eccellenti pittori scultori e archi- 

tetti. In questa prima edizione sanese arrichite piu che in 
tutte Taltre precedenti di rami etc. . . . per opera Guglielmo 
della Valle, i — 11. Siena 1791 — 94. 11 Bd. Vb. 

3012. Allgemeines Kiinstlerlexikon oder kurze Nachricht von dem 

Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kunst. 267 

etc. Nebst Verzeichnissen. i — 2. Zflrich 1779 — 1806. 
2 Bd. 4. Vb. 

3013. MOLLER, FR.: Fortgesetzt von K. Klunzinger und A. 

Seubert: Die Kunstler aller Zeiten und Vqlker oder Leben 
u. Werke der beriihmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler, 
Kupferstecher etc. von den friihesten Kunstepochen bis 
zur Gegenwart. Nach den besten Queilen. i — 3. 
Stuttgan 1857 — 64. I 7 Hefter. Ub. — Seubert, A.: 
Die Kunstler aller Zeiten und Volker etc. Von den 
friihesten Kunstepochen bis zur Gegenwart. 4. Nach- 
tråge seit 1857. Stuttgart 1870. I 3 Hefter. Ub. 

3014. BRULLIOT, F.: Dictionnaire de Monogrammes, ChifFres, 

Lettres initiales et Marques figurées sous lesquels les 
plus celebres Peintres, Dessinateurs et Graveurs ont 
designe leurs noms. Munich 1817. T. 4. Vb. 

3013. HOGARTH, W.: Zeichnungen, nach den Originalen in 
Stahl gestochen. Mit der voUstandigen Erklårung der- 
selben von G. C. Lichtenberg, herausgegeb. und fortges. 
von F. KoTTENKAMP. I — 2. Abth. Stuttgart 1840. 
2 Bd. Vbk. 

3016. Samme Bog. 2. Abth. Ub. Defekt. 

3017. KNUDTZON, FR. G.: Masaccio og den florentinske Maler- 

konst paa hans Tid. Kbh. 1875. Disp. Ub. 

3018. BAUMANN, H. R.: Rafael. Optegnelser efter N. L. Høyens 

Forelæsninger 1866 — 67. Kbh. 1875. 4 Hefter. Ub. 

3019. Thorvaldsen, hans Liv og hans Værker. Et Billedværk med 

Text af Sig. MCller. Kbh. 1889 — 91. 11 Hefter. 4. Ub. 

3020. Vereschagin-Udstilling. Katalog over de i Kjøbenhavn (i Juli 

1887) udstillede Malerier. Kbh. 1887. Pt. Figg. P. 
Ub. [Indlagt er: Uddrag af Bedømmelser af Vereschagins 
Malerier. U. S. o. A. P.] 

3021. KOHLER, C: Lehrbuch zum Studium der Geschichte der 

Baukunst u. der verschiedenen Baustyle. Nebst einem 
Verzeichnisz der Kunstausdriicke. Stuttgart 1866. Figg. 
4. Pb. 

3022. FIORILLO, J. D.: Geschichte der zeichnenden Kiinste. 

I. Geschichte der Mahlerey. i — s. Gottingen 1798 — 1808. 

S Bd. Vb. 

I. Die Romische und Florentinische Schule. — 2. Die 
Venezianische , Lombardische u. d. iibrigen Italiånischen 
Schulen. — 3. Die Mahlerey in Frankreich. — 4. Die 
Mahlerey in Spanien. — 5 . Die Mahlerey in Groszbritannien. 268 Kunst. 

3023. FIORILLO, J. D.: Geschichte der zeichnenden Kunste in 

Deutschland und den Vereinigten Niederlanden. i — ^4. 
Hannover 181 5 — 20. 4 Bd. Vb. 

3024. RASMUSSEN, R. C: Om Kopien i Malerkunsten. Et 

Forsøg. Trykt som Manuskr. Kbh. 1867. P. Pb. 
med Guldsnit. Gave fra Forf. Hl Wegener, 

3025. LAHDE, G. L.: Tegnebog for Ungdommen. Zeichenbuch 

fur die Jugend. 2det Hefte. Kbh. 1803. T. P. F. Ub. 

3026. Die Kunst in drey Stunden ein Mahler zu werden und die 

Werke derer beriihmtesten Meister in Farben zu setzen, 
ohne die Zeichnungskunst erlernt zu haben. Aus dem 
Franzosischen iibers. Halle 1779. Ub. 

3027. VON RUMOHR, C. F. und THIELE, J. M.: Geschichte der 

koniglichen Kupferstichsammlung zu Copenhagen. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Kunst und Ergånzung der 
Werke von Bartsch und Brulliot. Lpz. 1835. Ub. 

3028. Samme Bog. Pb. 

3029. BLOCH, E.: Blade fra Kobberstikkonstens Historie. Kbh. 

1879. Ub. 

3030. Les gravures de 1468. Les armoiries de Charles le Téméraire 

gravées pour son mariage avec Marguerite D'York. 
Liége 1877. Ub. 

3031. BLOCH, EMIL: Den kgl. Kobberstiksamling. En Haandbog 

til Brug for Besøgende i Samlingen. Samt Fortegnelse 
over de under Glas udstillede Blade. Kbh. 1881. Pb. 

3032. Samme Bog. Pb. 

3033. KROHN, FR. C: Samlinger til en beskrivende Fortegnelse 

over danske Kobberstik, Raderinger, Illustrationer m. ra, 
Udg. af Pietro Krohn. Kbh. 1889. Ub. Gave fra 
Udgiveren til Wegener. 

3034. SPENGLER, J. C: Catalog over det Kongelige Billedgalleri 

paa Christiansborg. Kbh. 1827. i Tavle. Pb. 

3035. Samme Værk. i — 3. Afdeling. 3 Bd. Sth. 

3036. LANGE, JUL.: Kunstakademiets Afstøbningssamling. Renais- 

sance-Skulptur. Historisk Fortegnelse. Kbh. 1886. Ub. 

3037. — Kunstakademiets Afstøbningssamling. Antik Skulptur. 

Historisk Fortegnelse. Kbh. 1887. Ub. 

3038. COUCHÉ, J.: La Galerie du Palais-Royal, gravée d'aprés 

les tableaux des difFérentes écoles qui la composent. Kunst. 269 

Nouvelle édit. par H. Heims. Avec texte nouveau. 
Livraison I — LX. Paris 1858. 60 Hefter. 4. Ub. 
De sidste 8 Leveringer mangle. 

3039. Die koniglichen Museen in Berlin. Eine Auswahl der vor- 

ziiglichsten Kunstschåtze der Malerei, Sculptur und 
Architektur der norddeutschen Metropole dargestelt in 
einer Reihe der ausgezeichn. Stahlstiche. Mit erlåut. Texte. 
Lpz. & Dresden. I 33 Hefter. 4. Ub. 

3040. Der Kunstverein. Neue Serie: Stahlstich-Sammlung der 

vorziiglichsten Gemalde der Dresdener Gallerie. Nebst Text 
von A. G5RLING. Lpz. & Dresden. I 41 Hefter. 4. Ub. 

3041. Die Gallerien von Miinchen. Eine Stahlstichsammlung der 

vorziigl. Gemalde der kon. Pinakothek etc. Nebst Text 
von O. Alex. Banck. i — 2. Lpz. & Dresden. 2 Bd. 
4. Vb., Ruslæder. 

3042. Raisonneret Catalog over Consul West's Samling af Malerier 

med Indledn. samt Liste over Haandtegninger m. m. 
Kbh. 1807. Ub. 

3043. Fortegnelse over en af Chr. JOrgensen Thomsen efterladt 

Samling af Malerier og Haandtegninger. Kbh. 1865. P. Ub. 

3044. Fortegnelse over den af Chr. JCrgensen Thomsen efterladte 

Samling af Raderinger, Kobberstik etc. i — 7. Kbh. 
1866—71. 7 Bd. Ub. 

3043. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de 
skjønne Kunster offentlig udstillede Kunstværker. 1853, 
i8s7, 1838, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, i86s, 1869, 
1870, 1872, 1873, 187S, 1876, 1878, 1880, 1882, 1883, 
1884, 1885, 1886, 1887. Kbh. 1833—87. 23 Bd. Ub. 

3046. HENDRIKSEN, F. : Illustreret Katalog over Kunstudstillingen 

paa Charlottenborg, i — 8. Aarg. Kbh. 1881 — 88. Ny 
Række, i — 2. Kbh. 1889 — 90. Figg. 10 Bd. Ub. 

3047. — Illustreret Katalog over den nordiske Kunstudstilling 

ved Charlottenborg. 1883. ^^^' 1883. Figg. Ub. 

3048. — Illustreret Katalog over Kunstafdelingen ved den nor- 

diske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøben- 
havn 1888. Kbh. Figg. Ub. 

3049. — Illustreret Katalog over Udstillingen af franske Kunst- 

værker i Kjøbenhavn 1888. Kbh. Figg. Ub. 

3050. FALKE, JAKOB: Kunstindustriens Grundsætninger. En 

Haandbog. Paa Dansk ved C. Nyrop. Kbh. 1885. 
8 Leveringer i 7 Hefter. Ub. 270 Musik. 

MUSIK, SPIL ETC. 

3051. FORKEL, JOH. NIC: AUgem. Geschichte der Musik. 1—2. 
Lpz. 1788 — 1801. Tavler. 4. Vbk. 

30 j 2. Geschichte der Musik alier Nationen. Nach Fétis und 
Staffort. Mit Benutzung der besten deutschen Hilfemittel 
von mehrern Musikfreunden. Weimar 183 j. Figg. 
Tavler. Pb. 

30 j 3. CORVINUS, JOH. MICH.: Heptachordum danicum sive 
Nova solsisatio in qua Musicæ practicæ usus dilucide 
ostenditur. Acces. Logistica harmonica musicæ theoricæ 
vera et firma etc. Hafniæ 1646. 4. Pgb. 

3054. ARNOLDUS, H.: Exercitium academicum de campanarum 

usu. Pars I. philologica. Pars II. philosophica. Alt- 
dorffi 1665. Lbk. N, Foss. 

3055. ADAM, L.: Pianoforteschule des Conservatorium der Musik 

in Paris, i — 3. Abth. Lpz. u. A. F. Vb. 

3056. KEYPER, F.: Militær Musik-Skole indeholdende Elementår- 

undervisning i Tonekunsten i Almindelighed tilligemed 
Skoler for de til Militær-Musik henhørende Metalinstru- 
menter. Kbh. 1832. F. Sth. 

30J7. Ueber den Schachspieler des Herm von Kempelen. Nebst 
einer Abbildung und Beschreibung seiner Sprachmaschine. 
Lpz. 1784. T. Pb. 

3058. SCHOU, O. A.: Skak-Haandbog for Begyndere. 2den omarb. 

Udg. ved Victor Holst. Kbh. 1884. Ub. 

3059. BRUNTON, J.: Les quarante préceptes du jeu de whist en 

distiques rimes frangais et anglais, suivis (fe commentaires. 
Paris 1856. Ub. 

3060.* SOMMER, A. G.: Gymnastiken som Nationalopdragelses- 
middel; et Foredrag i Skandinavisk Forening 11. Dec. 
1846. Kbh. P. Se ovenfor Nr. 52. STATSVIDENSKABERNE, STATSVIDENSKABERNE I ALMINDELIGHED. 

INDLEDENDE, HISTORISKE, ENCYKLOPÆDISKE OG SYSTEMATISKE 

SKRIFTER. TIDSSKRIFTER. 3061. SCHMALZ, THEOD.: Kleine Schriften uber Recht und 

Staat. I. Halle 1805. Vb. 

3062. VON JAKOB: Einleitung in das Studium der Staatswissen- 

schaften ais Leitfaden fiir Vorlesungen. Haile 1819. Vb. 

3063. ANCILLON, FRIED.: Ueber die Staatswissenschaft. Berlin 

1820. Vb. 

3064. MONRAD, J. F. : Indledning til Statsvidenskabernes Studium. 

Den hist. Deels andet Hefte, indeholdende en Frem- 
stilling af den romerske Statsforfatning fra den juliske 
Lov til Principatet. Christ. 1860. Ub. 

3065. WEITZEL, J.: Geschichte der Staatswissenschaft. i — 2. 

Stuttgart 1832 — 33. 2 Bd. Pb. 

3066. BUSS, F. J.: Geschichte der Staatswissenschaft nach den 

wichtigsten Entwickelungen derselben in Staat und Schule. 
I — 3. Freiburg 1839. 3 Bd. Vb. 

3067. ROSSBACH, JOH. JOS.: Die Grundrichtungen in der 

Geschichte der Staatswissenschaft. Erlangen 1848. Ub. 

3068. VON MOHL, ROBERT: Die Geschichte und Literatur der 

Staatswissenschaften. In Monographieen dargestellt. i — 3. 
Erlangen i8j 5—1858. 3 Bd. Vbk. 

3069. ROSSIG, CARL GOTTLOB: Entwurf einer Encyklopådie 

und Methodologie der gesammten Staatswissenschaft und 
ihrer Hiilfedisciplinen. Lpz. 1797. Lbk. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. X8 274 Statsvidenskaberne. 

3070. BOLAU, FR.: Encyclopådie der Staatswissenschaften. Lpz. 

1832. Vb. 

3071. — — 2te vielfach umgearb. Ausg. Lpz. 1856. Ub. 

3072. VON ROTTECK, CARL, und CARL WELCKER: Staats- 

Lexikon oder Encyklopådie der Staatswissenschaften in 
Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten 
Deutschlands herausgeg. i — 15. Altona 1834. Supple- 
mente zur i. Aun. des Staats-Lexikons etc. i — 4. 
Altona 1846— 1848. 19 Bd. Vb. 

3073. SCHMITTHENNER, FR.: Zwolf Bucher vom Staate oder 

systematische Encyclopådie der Staatswissenschaften. 3. 
Giessen 1843. O- ^- T.: Grundlinien des allgemeinen 
oder idealen Staatsrechtes. Giessen 1845. Shb. 

3074. BLOCK, MAURICE: Dictionnaire general de la politique. 

Avec la collaboration d'hommes d'état etc. de tous les 
pays. I — 2. Paris 1863 — 64. 2 Bd. Vb. 

307 5 . VON MOHL, ROBERT : Encyklopådie der Staatswissenschaften. 
Tiibingen 1859. Ub. 

3076. DE REAL: La science du Gouvernement. i — 8. Paris, 

Amst. 1762 — 1764. Pt. 4. 8 Bd. Lbk. 

3077. EGGERS, CHR. ULR. DETLEV: Summarisk Indhold af 

Forelæsninger over Statsvidenskaberne som holdes ved 
Kiøbenhavns Universitet. Kbh. 1785. P. Pb. 

3078. VOSS, CHRIST. DANIEL: Handbuch der allgemeinen 

Staatswissenschaft nach Schlozers Grundriss bearbeitet. 
I — 6. Lpz. 1796 — 1802. 6 Bd. Vb. 

3079. WAGNER, JOH. JAK.: Grundriss der Staatswissenschaft 

und Politik zum Gebrauche akademischer Vorlesungen. 
Lpz. 1805. Vbk. 

3080. ZACHARIÅ, KARL SALOMO: Vierzig Biicher vom Staate. 

[1820.] Umarbeitung des friiher von demselben Verf. 
unter demselben Titel herausgeg. Werkes. i — ^7. Heidelb. 
1839— 1843. 3 Bd. Vb. 

3081. POLITZ, K. H. L.: Die Staatswissenschaften im Lichte 

unsrer Zeit. i — 5. Lpz. 1823 — 1824. 5 Bd. Vbk. 

3082. — — 4. Theil: Staatenkunde und positives Staatsrecht. 2. 

Auflage. Lpz. 1828. Vb. 

3083. EISELEN, J. F. G.: Handbuch des Systems der Staats- 

wissenschaften. Breslau 1828. Pb. Statsvidenskaberne i Almindelighed. 275 

3084. VON ROTTECK, CARL: Lehrbuch des Vemunftrechts und 

der Staatswissenschaften. i — 4. Stuttg. 1829 — 1835. 
3 Bd. Vb. 

3085. EISENHART, H.: Philosophie des Staats oder allgemeine 

Socialtheorie. [i.J Lpz. 1843. — ^- Positives System 
der Volkswirthscnaft oder okonomische Socialtheorie. 
Lpz. 1844. 2 Bd. Ub. 

3086. UNGEWITTER, F. H.: Populåre Staatswissenschaft oder 

Staatswissenschaftliches Handbuch etc. Mit Inhaltsver- 
zeichniss und Sachregister. Halle 1845. Vb. 

3087. V. STRUVE, GUSTAV: Grundziige der Staatswissenschaft 

flir das deutsche Volk dargestellt, i — 2. Mannheim 
1847. 2 Bd. Ub. 

3088. STEIN, L.: System der Staatswissenschaft. i. System der 

Statistik, der Populationistik und der Volkswirthschafts- 
lehre. Tiibingen 1852. 2. Die Gesellschaftslehre. 
I. Abtheilung. Der BegrifF der Gesellschaft und die 
Lehre von den Gesellschaftsklassen. Tiibingen 1856. 
2 Bd. Vbk. 

3089. Samme Værk. i. Ub. 

3090. VON MOHL, ROBERT: Staatsrecht, Volkerrecht und Politik. 

Monographien. i — 3. Tiibingen 1860 — 1869. 3 Bd. Ub. 

3091. V. EGGERS, CHR. ULR. DETLEV: Archiv fur Staatswissen- 

schaft und Gesezgebung. i. Zurich 1795. Vbk. 

3092. Archiv for Statistik, Politik og Husholdnings Videnskaber, 

et Hefteskrift udgivet af Fr. Thaarup. i — 3. Kbh. 
I79S— 98. T. 3 Bd. Vb. 

3093. — 1—2. Lb. ENKELTE AFSNIT AF STATSVIDENSKABERNE. 

3094. NICOLAI, RAGV.: Dissertatio de initiis et progressu studii 

politici. Sect. I — II. Upsal. 1782 — 86. i Bd. Ub. 

3095. Samme Bog. Sect. I. P. Ub. 

3096. HOLLMANN, K. D.: Staatsrecht des Alterthums. Coln 

1820. Vb. 

3097. MADVIG, J. N.: Blik paa Oldtidens Statsforfatninger med 

Hensyn til Udviklingen af Monarchiet og en omfattende 
Statsorganisme. Kbh. 1840. P. UPr. F. Ub. 

3098. Samme Bog. H. 

1 8* 27 6 Statsvidenskaberne. 

3099. VON STRUVE, GUSTAV: Kritische Geschichte des allge- 

meinen Staatsrechts in ihren Haupttragem dargestellt. 
Mannh. 1847. Shb. 

3100. WACHSMUTH, W.: Geschichte der politischen Parteiungen 

alter und neuer Zeit. i. Gesch. d. pol. Part. des Alter- 
thums. 2. Gesch. d. pol. Part. des Mittelalters. 3. 
Gesch. d. pol. Part. der neuen Zeit. Braunschw. 
1833—1856. 3 Bd. Vb. 

3101. BLUNTSCHLI, J. C.: Geschichte des allgemeinen Staats- 

rechts und der Politik. Seit dem i6ten Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Miinchen 1864. Ub. 

3102. PETERSEN, F. C: Platons Forestilling om Staternes Op- 

rindelse, Statsforfatning og Statsbestyrelse. UPr. Kbh. 
1854. 4. Ub. 

3103. ARNISÆUS, HENNING.: Doctrina politica in genuinam 

methodum, quæ est AristoteHs, reducta et explicau. 
Francof. 1606. 4. Pgb. 

3 104. HOBBES, THOMAS : Elementa philosophica de cive. [i 642.) 

Editio nova accuratior. Amst. 1740. Pb. 

3105. — Leviathan, sive de materia, formå, et potestate civitatis 

ecclesiasticæ et civilis. [165 1.] London 1676. 4. Pgb. 

3106. VON JUSTI, JOH. HEINR. GOTTLOB: Die Natur und das 

Wesen der Staaten als Grundwissenschaft der Staatskunst 
etc. Berlin 1760. Lb. 

3107. BOYE, JOH.: Statens Ven. i. Kbh. 1792. Pb. 

3108. — — I — 3. AndetOpl. Øgetogbedret. Kbh. 1796 — 1814. 

3 Bd. 1—2. Lb. 3. Pb. 

3109. SCHLOZER, AUG. LUDW.: Allgemeines Stats Recht und 

Staats Verfassungs Lere. Voran: Einleitung in alle Staats- 
Wissenschaften. Encyklopådie derselben. Metapolitik. 
Anhang: Priifung der von Moserschen Grundsatze des 
AUgem. Stats Rechts. Gotting. 1793. 

3 1 10. BUCHHOLZ, FRIEDR.: Hermes oder iiber die Natur der 

Gesellschaft mit Blicken in die Zukunft. Tiibingen 
1 8 10. Pb. 

3 1 11. FIGHTE, JOH. GOTTL.: Die Staatslehre oder das Verhalt- 

niss des Urstaates zum Vemunftreiche in Vortrågen, 
gehalten im Sommer 181 3 auf der Universitat zu Berlin. 
Berlm 1820. Vb. 

3 1 12. KRUG: Dikåopolitik oder neue Restauragion der Staatswissen- 

schaftcn mittels des Rechtsgesetzes. Lpz. 1824. Pb. Enkelte Afsnit af Statsvidenskaberne. 277 

31 13. POLITZ, K. H. L.: Staatswissenschaftliche Vorlesungen fiir 

die gebildeten Stande in constitutionellen Staaten. i — 3. 
Lpz. 1831 — 1833. 3 Bd. Lbk. 

3 1 14. MEHRING, G.: Der Formalismus in der Lehre vom Staate. 

Ein rechts-philosophischer Versuch. Stuttg. 1833. Ub. . 

3 11 5. CONSTANT, BENJ.: Cours de politique constitutionelle. 

Nouv. edition, mise en ordre et précédee d'une intro- 
duaion par J. P. Pages (de l'Arriége). i., i — 2. Paris 
1836. 2 Bd. Ub. 

31 16. Staatsrecht der constitutionellen Monarchie. Ein Handbuch 

fiir Geschåftsmånner, studirende Jiinglinge, und gebildete 
Burger. Angefangen von J. C. Freiherrn v. Aretin. 
Fortgesetzt von Carl v. Rotteck. 2. Aufl. vermehrt 
und verbessert von C. v. Rotteck. i — 3. Lpz. 
1838— 1840. i Bd. Shb. 

3 i 17. ZOEPFL, HEINR.: Grundsåtze des allgemeinen und des 
constitutionel-monarchischen Staatsrechts mit Riicksicht 
auf . . . Deutschland nebst . . . Abriss des deutschen 
Bundesrechtes und den Grundgesetzen des deutschen 
Bundes als Anhang. Heidelberg 1841. Ub. 

31 18. Samme Bog. Vb. 

3 1 19. — 3. verm. u. verb. Aufl. Heidelb. 1846. Ub. 

3120. — I — 2. 4. durchaus umgearb. Ausg. Heidelb. 1855 — 56. 

2 Bd. Vb. 

3 12 1. WEIS, C: Staten og dens Individer. Indledning til Rets- 

videnskaben- Kbh. 1845, Ub. 

3122. Samme Bog. Pb. 

3123. ROUSSEAU, J. J.: CoUeaion compléte des æuvres de . . . II. 

contenant: du contrat social et considérations sur le 
gouvernement de Pologne et sur sa reformation projeaée. 
[1752.] Geneve 1782. Shb. 

3124. — Du contrat social ou principes du droit politique. i — 2. 

Paris 1792. Pt. 2 Bd. Lb. 

3125. — Paris 1796. Vbk. 

3126. THORILD: Ret eller alle Staters evige Liv. Udgivet af 

L. M. Philipson. Oversat af Svensk, i — 3. Stykke. 
Kbh. 1795 — 96- Vb. 

3127. SELPERT, H. G. C: Ideen iiber die philosophische Be- 

griindung des Staats und die Giiltigkeit des Gesetzes in 
demselben. Berlin 1805. Pb. 278 Statsvidenskaberne. 

3128. WELCKER, C THEOD.: Die letzten Grunde von Recht, 

Staat und Strafe, philosophisch und nach den merkwiir- 
digsten Gesetzen der Volker entwickelt. Giesseni8i3. Vb. 

3129. VON HUMBOLDT, WILH.: Ideen zu einem Versuch die 

Grånzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. 
Breslau 185 1. Ub. 

3130. CLAUSEN, H. N.: Om Nationalitetens Væsen og Betydning. 

Tale ved Universitetsfesten den 12. October 1852. Kbh. 
1852. P. H. Gave fra Forf. til Wegener. 

3 1 31. MAMIANI: Rights of Nations or the new law of European 

States applied to the affairs of Italy. Transl. from the 
Italian etc. by Roger Acton. London 1860. Shb. 

3132. LOCKE, JOHN: Two treatises of Governement. [1689.} 

Reprinted the sixth time, by A. Millar, H. Woodfall etc. 
S. 1. [Cambridge?] 1764. Lbk. 

3133. JAKOB, LUD W. HEINR. : Algernon Sidney*s Betrachtungen 

iiber die Regierungsformen. [1698.] In einem Auszuge 
etc. Zu einem polit. Lesebuche eingerichtet. Erfurt 
I79S. Vb. 

3134. NECKER: Du pouvoir exécutif dans les grands etats, i — 2. 

S. I. 1792. 2 Bd. Vb. 

31 35. JAKOB, LUDW. HEINR.: Antimachiavel oder uber die 

Grenzen des biirgerlichen Gehorsams. Auf Veranlassung 
zweier Aufsåtze in der Berl. Monatsschrift (Sept. und 
Dec. 1793) von den Herren Kant und Genz. 2. Aufl. 
Halle 1796. Vb. 

3136. THILO, LUDEWIG: Die Volkssouverånitåt in ihrer wahren 

Gestalt. Nebst einem Anhange: Ist Friedrich Murhard 
ein Kompilator? Breslau 1833. Vb. 

3137. DUAREG: La souveraineté du peuple est le droit divini . . . 

OU principe rationel d'autorité et mode de son application. 
Systéme de politique unito-trinitaire. Paris 1850. Ub. 

3138. LINDBLOM, JAC. AXEL.: Dissertatio politica de juribus 

personarum absolutis in republica conservandis. Upsaliæ 
1782. Disp. P. 4. Ub. 

3139. Samme Bog. Ub. 

3140. PAINE, THOMAS: Droits de Thomme; en réponse de 

l'attaque de M. Burke sur la revolution fran^ise. 
2. edition. Paris 1793. Ub. Enkelte Afsnit af Statsvidenskaberne. 279 

^141. PAINE, THOMAS: Die Rechte des Menschen. Eine Antwort 
auf Herrn Burke's AngrifF gegen die franzosische Revolu- 
tion. Aus dem Englischen iibers. Kph. 1793. ^^• 

3142. — Die Rechte des Menschen etc. Nebst der von Ludwig XVI 
angenommenen Konstitutions-Acte. Kph. 1793. 2- ^^^' 
besserte Aufl, Vb. 2. Worin Grundsatz und Ausiibung 
verbunden sind. Kph. 1792. Pt. Pb. 2 Bd. 

5143. ROSSIG, c. g.: Ueber die Verdienste des Staates um die 
Rechte des Menschen zur Wi4erlegung einiger herrschenden 
Irrthiimer unserer Zeiten. Lpz. 1794. Ub. 

3144. RAGOUNEAU, A. M.: Recherches sur l'état actuel des 

sociétés poHtiques, ou jusques å quel point Téconomie 
intérieure des etats modernes leur permet - elle de se 
rapprocher de la liberté et de l'égalité? Paris an XI 

[1803]. Pb. 

« 

3145. MORUS, TH.: De optimo reip. statu deque nova insula 

Utopia libellus vere aureus, nec minus salutaris quam 
festivus, clarissimi disertissimique viri Thomæ Mori 
incl37tæ civitatis Londonensis civis et vicecomitis. Epi- 
grammata clar. disert. viri Th. Mori, pleraaue e Græcis 
versa. Eprigrammata Des. Erasmi Roterodami. Apud 
incl3rtam Basileam IJ18. 4. Pgb. 

3146. GIOE, MARCUS: De optima regendæ reipublicæ formå 

disputatio. [Hafniæ] 1653. 4. Pb. 

3147. thor STRATEN, JOSIAS: Systematische Abhandlung von 

den Regierungsformen iiberhaupt, und der unein- 
geschrånkten Monarchie insbesondere mit einer Anwend. 
auf die eigentliche Staatsverfassung der Reiche Danemark 
und Norwegen. Flensb. 1760. Pb. 

3148. KRUG, WILH. TRAUGOTT: Ueber Staatsverfassung und 

Staatsverwaltung. Ein politischer Versuch. Konigsberg 
1806. Pb. 

3149. ANCILLON, FRIEDR.: Ueber den Geist der Staatsver- 

fassungen und dessen Einfluss auf die Gesetzgebung. 
Berlin 1825. Vb. 

3150. [TIDEMAND, NICOLAI]: Om de sammensatte Staters 

Foreningsmaade tilligemed et politisk Blik paa Regerings- 
formerne af en Normand. (Udg. af J. A. Hielm.) ChrisL 
1829. Pb. 

3 1 5 1 . Samme Bog. Pb. 

3152. [MIRABEAU]: Essai sur le despotisme. Londres 1775. Lb. 28o Statsvidenskaberne. 

3153. Einige entferntere Griinde fur standische Verføssung. Lpz. 

1816. Ub. 

3 1 54. BENTHAM, JER. : Taktik oder Theorie des Geschaftsganges 

in deliberirenden Volkstandeversammlungen. Nach ninter- 
lassenen Papieren bearbeitet von St. Dumont. Erlangen 

1817. Pb. 

3155. Samme Bog. Pb. 

3156. KOLDERUP ROSENVINGE, J. L. A.: Stemmer fra Frankrig 

og England om Tokammersystemet. Kbh. 1848. P. Ub. 

3137. CUSHING, LUTHER S.: Handbucli der pariamentarischen 
Praxis oder Regeln iiber die Verfahrungsweise und 
Debatte in berathenden Versammlungen Nordamerikas 
und Englands. Aus den Engl. iibersetzt und mit Vor- 
wort begleitet von Bern. Roelker. Hamburg 1852. Ub. 

3158. MURHARD, FRIEDR.: Das Recht der Nationen zur Er- 

strebung zeitgemåszer, ihrem Kulturgrade angemessener 
Staatsverfassungen. Frankf. a. M. 1832. Ub. 

3159. De I'origine et des progrés de T esprit revolutionnaire. Par 

un ancien ministre du roi de France. La Haye 1833. Ub. 

3 1 60. TSCHERNING, E. P. : Sammenlignet Oversigt over Commu- 

nal- og Municipal-Indretninger etc. efter Hr. Rumpfs 
almindelige Oversigt over det preussiske Statsværtskab. 
Kbh. 183 1. P. Ub. 

3 161. LASSEN, CASP. FR.: De jure civitatis religionem domi- 

nantem constituendi. Havniæ 1817. Disp. Ub. 

3162.* Samme Bog. Se: C. U. D. de Eggers: Commentatio inaug. de 
iure imperantis libertatem personalem etc. Gotting. 1791. b. 

3163. SIBBERN, FR. CHR.: Nogle Betragtninger over Stat og 

Kirke. Kbh. 1849. UPr. 4. Ub. 

3164. Samme Bog. Ub. 

3163. WOHLFARTH, J. F. TH.: Die Unantastbarkeit der Kirchen- 
giiter. Weimar 1849. Ub. POLITIK. 

SYSTEMER. SKRIFTER AF ALMINDELIGT INDHOLD. 

3166. MACCHIAVELLI, NIC: Disputationum de republica, quas 
discursus nuncupavit, libri IH. [1531-] Ex Italico Latine 
facti. Mompelgarti 1588. Pgb. Politik. 281 

3167. MACCHIAVELLI, NIC: Das Buch vom Fursten. [1532.] 

Aus dem Italien, iibers. und mit einer Einleitung und 
Anmerkungen begleitet von A. W. Rehberg. [i 810.] 
2. Aufl. Hannover 1824. Ub. 

3168. — Der Fiirst nebst einer autentischen Beilage iibersetzt 

von GoTTLOB Regis. Stuttg. 1842. Ub. 

3169. — Fyrsten. Oversat fra Italiensk ved J. C. Barth. Med 

en indledende Afhandling af Macaulay. Kbh. 1876. Shb. 

3170. Samme Bog. Vb. 

3 17 1. [FRÉDÉRIC II.l: Anti-Macchiavel ou essai de critique sur 

le prince de Macchiavel publ. par Voltaire. Cph. 
1740. Vb. 

3172. — L'Antimachiavel, ou examen du Prince de Macchiavel. 

Londres 1741. Lbk. 

3173. PALUDAN-MOLLER, C: Undersøgelse om Macchiavelli 

som Skribent især med Hensyn til Bogen om Fyrsten. 
Et Forsøg i den høiere historiske Kritik. Odense 1839. Ub. 

3174. EBELING, FRIED. W.: Niccolo di Bernardo dei Machiavelli's 

politisches System zum erstenmal dargestellt etc. 2. mit 
einem Nachtrag vermehrte Aufl. Berl. 1856. Ub. 

3x75. CHRISTOFFERSENIUS, CHRISTOPH./ Speculum regium 
morale politicum. In tres libros distinctum etc. OTden- 
burgi 1692. 4. Pgb. 

3176. [SNEEDORFF, J. SCHIELDERUPl : Om den borgerlige 

Regiering. Kbh. 17 S7. Pt. Lb. 

3177. VON JUSTI, JOH. HEINR. GOTTL.: Die Wirkungen und 

Folgen sowohl der wahren, als der falschen Staatskunst 
in der Geschichte des Psammetichus Koniges von Egypten 
und der damaligen Zeiten. Frankf. 1759- Lb.' 

3178. BIELEFELD: Institutions politiques. i — 2. Supplement aux 

institutions. La Haye 1760. T. 4. i Bd. Lb. 

3179- ACHENWALL, GOTTFR.: Die Staatsklugheit nach ihren 
ersten Grundsåtzen. Gottingen 176 1. Lb. 

3180. SCHYTTE, ANDR.: Staternes indvortes Regiering. i — S- 

Kbh. 1773 — 1776. j Bd. Lb. 

3 181. Samme Værk. 5 Bd. Lb. 

3182. ROSSIG, c. g.: Lehr- und Handbuch der Politik, mit 

Riicksicht auf die neuere praktische Staatsklugheit. Lpz. 
1805. Vbk. 

3183. TRESCHOW, N.: Moral for Folk og Stat. To Dele. Kbh. 

1811. Pb. 282 Statsvidenskaberne. 

3184. CRAIG, JOH.: Gnindziige der Politik. Untersuchungen 

liber die wichtigsten biirgerlichen Angelegenheiten nach 
der Erfahrung. Aus dem Engl. i — 3. Lpz. 181 6. 
3 Bd. Vb. 

3185. Samme Værk. 3. Pb. 

3186. SECKENDORFF: Grundziige der philosophischen Politik. 

Ein Handbuch bei Vortrågen. Lpz. 1817. Ub. 

3187. [TRESCHOW, N.]: Politisk Catechismus. Stockh.1817. Ub. 

3188. VON SCHMIDT-PHISELDEK, C. F.: Die Politik nach den 

Grundsåtzen der heiligen Allianz. Kph. 1822. Vbk. 

3189. Samme Bog. Ub. 

3190. VON SPITTLER, LUDW. TIMOTHEUS: Vorlesungen uber 

die Politik. Herausgegeben von K. Wachter. Stuttgart 
1828. Pb. 

•3191. GUICHARD, V.: Manuel de politique. Paris 1842. Ub. 

3192. DAHLMANN, F. C: Die Politik, auf den Grund und das 

Mass der gegebenen Zustånde zuruckgefuhrt. i. 2. Aufl. 
Lpz. 1847. Ub. 

3193. VON HOLTZENDORFF, FRANZ : Die Principien der Politik. 

Berlin 1869. Ub. 

3194. PARUTA, PAOLO: Discorsi politici. Divisi in due libri. 

Aggiuntovi nel fine un suo soliloquio, nel quale l'auttore 
få un breue essamine di tutto il corso della sua vita. 
Di nuovo ristampati, e con somma diligenza corretti. 
Bologna 1602. Pgb. 

3195. LENTULUS, CYRIACUS: Arcana regnorum et rerum publ. 

e locuplete Comelii Taciti penu eruta etc. Herbom. 
1655. Pgb. 

3196.* A. DE S[AINT] P[IERRE]: Die wahre Staats-Klugheit welche 
einem verniinfftigen Printzen, am Hofe und im Lande, 
nicht allein in andem wichtigen AfFairen; sondem auch 
insonderheit bey Bestellung der Regierungen und CoUegien 
inacht genommen werden solle. Franckf. 1721. Pt. af 
Hertug Philip af Orleans. 
Se: M. Schmeizel: Einleitung zur Staats-Wissenschaft Halle 
1732. b. 

3197. HUME, DAVID: Discours politiques. Traduits de TAnglois 

par M. de M****. i — 5. Amst. 1754 — 1757. 5 Bd. Lbk. 

3198. [v. SCHMETTAU, W. F.J: Patriotische Gedanken eines 

Dånen iiber stehende Heere, politisches Gleichgewicht Politik. 28? 

und Staatsrevolution. 2. verb. u. verm. Aufl. S. L 
1792. Pb. 

3199. [ — ]: En dansk Mands patriotiske Tanker om staaende Hære^ 

politisk Ligevægt og Statsrevolutioner. Oversat efter 
2. Opl. Kbh. 1793. Ub. 

32CK). PAINE, THOMAS: Sammlung verschiedener Schriften uber 

Politik und Gesetzgebung. Aus dem Englischen iibersetzt. 
Kph. 1794. Pb. ENKELTE AFSNIT AF POLITIK. 

3201. Kongs-Skugg-Sio utlogd a Daunsku og Latinu. Det konge- 

lige Speil med dansk og latinsk Oversættelse samt An- 
mærkninger, Register og Forberedelser. Speculum regale 
etc. Udg. af Halfdan Einersen. Sorøe 1768. 4. Lb, 

3202. Speculum regale. Konungs-Skuggsid. Konge-Speilet. Til- 

ligemed et samtidigt Skrift om den norske Kirkes Stilling 
til Staten. Udg. efter Foranstaltning af det akademiske 
CoUegium ved det kgl. norske Frederiks-Universitet af 
R. Keyser, P. A. Munch og C. R. Unger. Christiania 
1848. 2 Facs. Ub. Gave fra Christiania Universitet 
til Wegener, 

3203. WAHLSTROM, J. g.: Liber qui inscribitur Um Styrilse 

Kununga ok Hofdinga sub examen revocatus. I. Upsaliæ 
1839. 4. Disp. P. Ub. 

3204. Samme Bog. 

3205. BALTHASARI CASTILIONEI Aulici liber tertius, secundum 

veterem versionem Gallicam editus notisque instructus 
a N. C. L. Abrahams. Hafn. 1848. UPr. 4. Ub. 

3206. JARGOW, CHRISTOPH. GEORG: Einleitung zu der Lehre 

von den Regallen oder Majeståtischen Rechten eines 
Regenten und sonderlich der Chur- und Fiirsten des rom. 
Reichs, mit einer Vorrede und einem Appendice der 
Holstein. Ritterschaft Privilegien. Rostock 1726. Pgb. 

3207. EHLERS, MARTIN : Winke fiir gute Fiirsten, Prinzenerzieher 

und Volksfi-eunde. i — 2. Kiel 1786 — 1787. 2 Bd. Vb. 

3208. GOSCH, J. L.: Gespråch iiber den Ausspruch des Plato,, 

dass die Welt nicht ehe gliicklich werden kan, bis die 
Regenten Philosophen oder die Philosophen Regenten 
werden; nebst einer Nachricht von verschiedenen heraus- 
zugebenden Schriften. Kph. 179 1. Ub. 284 Statsvidenskaberne. 

3209. ESTRUP, H, F. J.: Tale holdt ved Sorøe Academie paa 

Kongens Fødselsdag 28. Jan. 1832. Kbh. P. Ub. 
Indhold: Begrebet af den rette Popularitet, dens Væsen 
og Betingelser, Aarsager og Virkninger. Særtryk af: 
Blandinger fra Sorø. 

3210. GRANIER DE CASSAGNAC, A.: Adelsklassens historia. 

Stockh. 1843. Ub. 

321 1.* HØG, STYCHO: Disputatio de nobilitate. Hafhiæ 165 1. 
Disp. F. 
Se: RosENKRANTZ, Gunde: Tuba Danicæ pacis. Hafn. 1645. f. 

3212. HENNINGS, AUG.: Vorurtheilsfreie Gedanken uber Adels- 

geist und Aristokratism. S. 1. 1792. Vb. 

3213. MONTESQIEU: De l'esprit des lois. Edition stéréotjT>e. 

I— S. Paris 181 6. 5 Bd. Ub. 

3214. — Om Lovenes Natur og Aarsag, eller om det Forhold, 

som Lovene bør have til hver Regierings Forfatning etc, 
hvortil Forf. har lagt ny Undersøgninger over de romerske 
Love angaaende Arvefølgen, over de franske Love og 
Lehnslovene. Oversat ved Jens Hvas. i — 3. Kbh. 
1770^ — 177 1. 3 Bd. Lb. 

3215. FILANGIERI, G.: La scienza della legislazione. Prima 

edizione Milanese. i — j. Milano 1784 — 1791. 11 Bd. Lb. 

3216. — System der Gesetzgebung. Aus dem Italienischen. 2. 

verb. Aufl. i — 8. Anspach 1788 — 93. 8 Bd. Pb. 

— Samme Værk. 6 Bd. Vb, 3217 
3218 

3219 3220 
3221 

3222 
3223 

3224 — 's Lovgivningssystem. i. Oversat af det Italienske ved 
J. Collin. Kbh. 1799. Vb. 

TOMMASI, DONATO: Gedåchtnisschrift auf den Ritter 
Gaetano Filangieri. Aus dem Italienischen ubers. von 
Friedr. Munter. Anspach 1790. Forf.s Pt. Lb. 

Samme Bog. Pb. 

NEIKTER, JAG. FR. : Dissertatio de bonitate legum relativa. 
Upsaliæ 1790. Disp. P. 4. Ub. 

Samme Bog. Ub. 

COMTE, CH.: Traité de législation ou exposition des lois 
générales. i — 4. Paris 1826 — 1827. 4 Bd. Ub. 

DUNCKER, J. F. L.: Das Recht, aus dem Gesetz des 
Lebens als Leitfaden eines Gesetzbuchs entwickelt. 
Berlin 183 1. Vb. Politik; enkelte Afsxit. 28 j 

3225. [BECCARIA, CES.]: Dei delitti e delle pene. Edizione 6. 

Harlem, Paris 1766. Vb. 

3226. — Des délits et des peines. Ouvrage traduit de ritalien. 

Paris An. III [1794 — 95]. Ub. 

3227. — Om Forbrydelser og Straffe. Nyeste Udg. paany for- 

bedret og formeret tilligemed Voltaires Commentar; 
Giendrivelser og andre smaae interessante Værker af 
forskiellige Forfattere. Oversat af det Italienske ved 
Andr. Chr. Alstrup og forøget med Anmærkninger af 
Jac.JustGudenrath. i — 2. Kbh. 1796 — 1798. i Bd. Vb. 

3228. — Abhandlung uber Verbrechen und Strafen. Aus dem 

Italienischen ubersetzt, mit Anmerkungen von Diderot, 
mit Noten und Abhandlungen vom Uebersetzer etc. 
Von J. A. Bergh, i — 2. Lpz. 1798. 2 Bd. Vb. 

3229. Samme Værk. i. Vb. 

3230. PASTORET: Betrachtungen uber die Strafgesetze. Aus 

dem Franzosischen. Herausgegeb. mit Commentar u. 
Anm. von Chr. Dan. Erhard, i — 2. Lpz. 1792 — 96. 
2 Bd. Vb. 

3231. VILLAUME : Versuch einer Theorie der Criminalgesetzgebung. 

Kph. 1 81 8. Sth. 

3232. ROSCOE, W.: Observations on penal jurisprudence and 

the reformation of criminals with an appendix, con- 
taining the latest reports etc. London 1819. Pb. 

3233. — Additional Observations on penal jurisprudence and the 

reformation of criminals; containing remarks on prison 
discipline, in reply to an article in the Edinburgh review 
etc. With an appendix containing a correspondence etc. 
London 1823. Ub. 

3234. — Osservazioni sulla Giurisprudenza penale e la emenda- 

zione de' rei con un' appendice. I, versione italiana. 
Napoli 1823. Ub. 

3235. VON BEAUMONT, G. und A. vonTOCQUEVILLE: Amerika's 

Besserungs-System und dessen Anwendung auf Europa. 
Mit einem Anhange iiber Straf-Ansiedelungen etc. Aus 
dem Franzosischen nebst Erweiterungen und Zusåtzen 
von Dr. U. H. Julius. Mit 4 Kupfertafeln. Berlin 
1833. Vb. 

3236. BAYLE-MOUILLARD , J. B.: De Temprisonnement pour 

dettes. Considérations sur son origine etc. Ouvrage 
couronné en 1833. Paris 1836. T. Ub. 286 Statsvidenskaberne. 3237. NAUMANN, CHR.: Om StrafFråttstheorien och Penitentiar- 

systemet. Lund 1849. Ub. 

3238. Samme Bog. Ub. 

3239. Samme Bog. Ub. 

3240. BEHREND, FR. J. : Geschichte der Gefångnissreform. Verei- 

nigte Staaten; Grossbritannien; Irland. Berlin 1859. Ub. 

3241. LOTKEN, VILH.: Reiseoptegnelser om Fængselsselskaber, 

Arbeidskontorer etc. Trykt som Manuskript. Kbh. 1891. 
P. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

3242. GRIESINGER, LUDW. FRIEDR.: Ueber die Justizorga- 

nisationen der neueren Zeit, iiber Untersuchungs- und 
Verhandlungsmaxime und iiber die Vorzuge der K. 
preuss. vor der neuesten K. wirtenbergischen Justiz- 
einrichtung. Tiibingen 1820. Pb. 

3243. MINNIGERODE, LUDW.: Beitrag zur Beantvv'ortung der 

Frage: Was ist Justiz- und was ist Administrativ-Sache? 
Darmstadt 1835. Ub. 

3244. BEHRENS, S. J. G.: Betrachtungen iiber Staatsverwaltung 

nebst einer Vergleichung der innem Verwaltung Frank- 
reichs wåhrend der kaiserlichen Regierung und der von 
Grossbritannien. Schleswig 181 7. Pb. 

3245. GERSTÅGKER, K. FR. WILH.: System der innem Staats- 

verwaltung und der Gesetzpolitik. i — 3. Lpz. 181 8 — 20. 
3 Bd. Pb. 

3246. MALCHUS, C. A.: Der Organismus der Behorden fur die 

Staatsverwaltung. i. Heidelberg 1821. 2. [i 4^] For- 
mularen. Sst. 1 82 1. 2 Bd. Pb. 

3247. — Politik der innern Staatsverwaltung oder Darstellung 

des Organismus der Behorden etc. i — 3. Heidelberg 
1823. 3 Bd. Vb. 

3248. VON KAMPTZ und von STEIN: Ueber die Entschådigungs- 

Berechtigung der Staats-Diener bei Aufhebung ihrer Stellen. 
Frankf. a. M. 1808. Ub. 

3249. Ueber die Rechte der Staatsdiener und Pensionisten bei 

Staaten-Veranderungen etc. Von einem deutschen Ge- 
schåftsmanne. Frankf. a. Main 1814. Ub. 

3250. VON JUSTI, JOH. HEINR. GOTTL. : Grundsåtze der Polizey- 

wissenschaft . . . zum Gebrauch academischer Vorlesungen. 
3. Ausg. mit Verbesserungen und Anmerkungen von 
Joh. Beckmann. Gottingen 1782. Vb. Politik; enkelte Afsnit. 287 

3251. FABRICIUS, JOH. CHRIST.: Polizey-Schriften. 1—2. 

Kiel 1786— 1790. I Bd. Vb. 

3252. ROSSIG, C. G.: Lehrbuch der Polizeywissenschaft. Jena 

1786. Lbk. 

3253. VON MOHL, ROB.: Die Polizei-Wissenschaft nach den 

Grundsåtzen des Rechts-Staates. 2. Aufl. i — 2. Tiibingen 
1844. 2 Bd. Pb. 

3254. SCHMALZ: Ueber des Herrn B. G. Niebuhrs Schrift wider 

die meinige, politische Vereine betrefFend. Berlin 181 5. 
P. Ub. 

3255. — LetztesWortiiber politische Vereine. Berlin 1816. P. Ub. 

3256. HOWARD, JOHN: Nachrichten von den vorzuglichsten 

Krankenhåusern und Pesthåusern in Europa. Nebst 
einigen Beobachtungen iiber die Pest und lortgesezten 
Bemerkungen iiber Gefångnisse und Krankenhåuser. 
Aus dem Englischen. Mit Zusåzen des deutschen Heraus- 
gebers. Mit Kupfem und Tabellen. Lpz. 1791. Pb. 

3257. ROSSIG, C. G.: Wasserpolizey fiir Lander zur Minderung 

des Eisganges und der Ueberschwemmungen wie auch 
zur Wasserbenutzung. Lpz. 1789. Lbk. 

3258. — Beytråge zur Minderung der Schåden des Eisganges 

und der Ueberschwemmungen als Anhang oder als 
2. Theil der Wasserpolizey fiir Lander. Lpz. 1799. 
I Materie. 

3259. HAUS, E. AUG.: Beytråge zur Berichtigung der rechtlichen 

Grundsåtze iiber den Ersatz und die Vertheilung der 
Kriegsschåden. Niirnberg 1801. Pb. 

3260. Ueber den neuesten Standpunkt und das Princip der juri- 

dischen Lehre vom Ersatz der Kriegsschåden zugleich 
als Versuch uber die Grundrechte der ofFentlichen 
Gesellschaft. 1806. Pb. 

3261. VON KOPKEN, FR,: Vorschlåge zur Verminderung der 

jetzigen Noth såmmtlicher Grundbesitzer. Berlin 1824, 
P. Ub. 

3262. VON KNOBELSDORFF, C.: Forslag til Opnaaelsen af en 

faststaaende Middelpriis paa Kornvarer. Oversat af P. 
S. Martin. Kbh. 1824. P. Ub. 

3263. Kornvereine, Kornhåuser, Kompapiere in jeder ansehnlichen 

Stadt des Deutschen Vaterlandes. Ein Schreiben an den 
Herrn Baumeister Geinitz vom Hofrathe Dr. [B. Chr.] 
Faust. BiidLeburg 1824. P. Ub. Skrivpapir. 288 Statsvidenskaberne. 

3264. ROSCHER, WILH.: Ueber Kornhandel und Theuenings- 

politik. 3. stark vermehrte und verbesserte Ausg. 
Stuttgart 1852. Ub. 

3265. DEGERANDO: Le visiteur du pauvre, Ouvrage couronné 

en 1820 ... et en 1 82 1. 5. edition. Bruxelles 

1833. Ub. 

3266. LAWÅTZ, J. D.: Ueber Armen-Kolonien. Altona 1821. 

P. Ub. 

3267. Die ofFentliche Armenpflege in Berlin. Mit besonderer 

Beziehung auf die vier Verwaltungs-Jahre 1822 bis 1825 
dargestellt von der Armen-Direction. Berlin 1828. Ub. 

3268. »Kransesagen.« 3 Særtr. af Dagbladet, 2 Særtr. af Dagens 

Nyheder, i Særtr. af Berlingske Tidende, i Særtr. af 
Nationaltidende, i Særtr. af Morgenbladet. 

3269. At knytte en Kjærligheds-Gjeming til Døden. 8 Bladaitikler. 

Kbh. 1887. P. Ub. 

3270. TRESCHOW, N.: Lovgivnings-Principier, eller om Staten 

i Forhold til Religion, Sæder og Cultur. [i — 2.] Christ. 
1820 — 1 82 1. 2 Bd. Pb. 

3271. KALKAR, C. H.: Folkeoplysningen er Statens sikkreste 

Værn. En Tale holden paa Odense Gjrmnasium i 
Anledning af Hs. Maj. Kongens høje Fødselsdag d. 28. 
Januar 1830. Odense 1830. P. H. 

3272. VON EGGERS, C. U. D.: Om Trykkefrihedens Historie i 

Danmark, oversat af det tyske og forøget med de origi- 
nale Bilag samt en Afhandling om vor Trykkefriheds 
Omfang. Kbh. 179 1. Pb. 

3273. COLLETT, P.: Forsøg til en Bedømmelse af Mich. Gottl. 

Birkners Bog om Trykkefriheden og dens Love. Kbh. 
1797. Ub. 

3274. Over Trykkefriheds-Lovgivningen. Commissionen tilegnet. 

Kbh. 1797. P. Ub. 

3275. Samme Bog. Ub. 

3276. KRUG, [J. F. A.]: Entwurf zur deutschen und Darstellung 

der englischen Gesetzgebung uber die Preszfreiheit. 
Lpz. 1 81 8. H. 

3277. HOFFMANN, L.: Geschichte der Buchercensur. Berlin 

1819. Pb. 

3278. CHRISTENSEN, BALTHAZAR M.: Den frie Presse contra 

Tage Algreen Ussing og hans Fremstillinger i Bladet 
Dagen af Danmarks Trykkefrihed. Et Mindeskrift. Kbh. 

1834. Ub. Statistik. 289 

3279. LOFFLER, FR. A.: Ueber die Gesetzgebung der Presse. 

Ein Versuch zur Losung ihrer Aufgabe aut wissenschaft- 
lichem Wege. i. Lpz. 1837. H. 

3280. DIRCKINCK-HOLMFELD: Bemærkninger til Udkastet til 

en ny Anordning angaaende Trykkefriheden. Viborg 
1844. P. Ub. 

3281. BIELITZ, G. A. : Versuch die von dem Verlagsrechte geltenden 

Grundsåtze aus der Analogie der positiven Gesetze ab- 
zuleiten. Dresden 1799. H. 

3282. Die Debatten iiber den Biicher-Nachdruck, welche in der 

Wiirtembergischen Kammer der Abgeordneten statt fanden. 
(Aus der ofnciellen Actensammlung abgedruckt.) Stuttgart 
1822. Ub. 

3283. KRUG [J. F. A.]: Schriftstellerei, Buchhandel und Nachdruck 

rechtlich, sittlich und kliiglich betrachtet. Eine wissen- 
schaftliche Prufung des Wangenheim*schen Vortrags 
dariiber beim Bundestage. Lpz. 1823. H. 

3284. Reflexionen iiber den Biichernachdruck, besonders zur Ge- 

winnung eines neuen Gesichtspunktes in Betreff seiner 
Widerrechtlichkeit. Heidelberg 1823. P. Ub. 

3285. SCHMID, K. E.: Der Biichernachdruck aus dem Gesichts- 

punkte des Rechts, der Moral und Politik. Gegen Dr. 
L. Fr. Griesinger. Jena 1823. Ub. 

3286. NEUSTETEL, L. J.: Der Biichernachdruck, nach romischem 

Recht betrachtet. Heidelberg 1824. Ub. 

3287. KRAMER, W. AUG.: Die Rechte der Schriftsteller und 

Verleger. Ein Versuch. Heidelberg 1827. H. STATISTIK. 

3288. KRUG, LEOP. ; Ideen zu einer staatswirthschaftlichen Statistik. 
Berlin 1807. 4. Pb. 

3289.* ENGELSTOFT, L.: Bemærkninger over Statistikens Begreb, 
Væsen, Værd og Hjælpekundskaber. (Indb. til Forelæsn. 
over Fædrelandets Statistik.) Kbh. 181 5. Defekt. 
Se: — Om den Friis Oldtidens Skandinaver satte paa Legems- 
øvelser etc. Kbh. 1 801. f. 

3290. KNIES, C. G. AD.: Die Statistik als selbststandige Wissen- 
schaft. Zugleich ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte 
der Statistik -seit Achenwall. Kassel 1850. Ub. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 1 9 290 Statsvidenskaberne. 

3291. ONCKEN, AUC: Untersuchung iiber den Begriff der Stati- 

stik. Lpz. 1870. Ub. 

3292. WESTERGAARD, HARALD: Statistikens Theori i Grund- 

rids. Kbh. 1890. Ub. 

3293. MEUSEL, JOH. GEORG: Lehrbuch der Statistik. 3. grossten 

Theils umgearb., vermehrte und mit Litteratur bereicherte 
Ausg. Lpz. 1804. Pb. 

3294. SCHUMMEL, J. G.: Kortfattet Verdensstatistik for Læsere 

af alle Stænder. Med en Fortale af Prof Sander. 
Oversat med Tillæg og Anm. af H. A. Kofod. Kbh. 
1806. Vb. 

3295. NIEMANN, AUG.: Abris der Statistik und der Staatenkunde 

nebst Fragmenten zur Geschichte derselben. Mit einer 
statist. Tafel. Altona 1807. Lb. 

3296. V. MALCHUS, C. A.: Statistik und Staatenkunde. Ein Beitrag 

zur Staatenkunde von Europa. Stuttgart 1826. Vbk. 

3297. Samme Bog. Shb. 

3298. FRÅNZL, MORITZ: Statistik. 1—3. Wien 1838— 1841. 

3 Bd. Vbk. 

3299. SCHNABEL, GEORG NORBERT: General-Statistik der 

Europåischen Staaten nebst einer theoretischen Einleitung. 
I — 2. Mit 2 Uebersichts-Charten und einem statistischen 
Gemålde der Europåischen Staaten im Jahre 1841. Wien 
1 84 1. 2 Bd. Vbk. 

3300. KOLB, G. FR.: Handbuch der vergleichenden Statistik — der 

Volkerzustands- und Staatenkunde. Ziirich 1857. Vb. 

3301. Samme Bog. Ub. 

3 302. FRANTZ, AD. : Handbuch der Statistik. Oesterreich, Preussen, 
Deutschland und die Schweiz. Breslau 1864. Lb. 

3303. BLOCK, MAURICE: L'Europe politique et sociale. Paris 

1869. Ub. 

3304. CROME, A. F. W.: Europens Produkte. Zum Gebrauch 

der neuen Produkten-Karte. Dessau 1782. Lb. 

3305. HORN, J. E.: Bevolkerungswissenschaftliche Studien aus 

Belgien. Mit durchgehender Vergleichung der ent- 
sprechenden Verhåltnisse in Oestreich, Sachsen, Preussen, 
Frankreich, England, Holland und andern Staaten. i. 
Lpz. 1854. Shb. Nationaløkonomi. Indledende Skrifter. 291 

3506. PETZOLD, E.: Historisch-geographisch-statistische Tabellen 
iiber Entstehung, Zu- und Abnahme der vomehmsten 
Europåischen Staaten. Lpz. 1863. Ub. 

3307. The Mortality experience of life assurance companies, coUected 

by the institute of actuaries. London 1869. Shb. 

3308. LUND, H. F.: La construction des tables de mortalité å 

l'aide des données de la stastistique générale. Copenh. 
et Paris 1875. Ub. NATIONALØKONOMI. 

indledende skrifter. 

3309. LAGERGREN, ANDREAS: Adumbratio historiæ oeconomiæ 

civilis. Upsaliæ 1827. Disp. P. Ub. 

3310. BLANQUI, AD.: Geschichte der politischen Oekonomie in 

Europa von dem Alterthume an bis auf unsere Tage, 
nebst einer kritischen Bibliographie der Hauptwerke iiber 
die politische Oekonomie. Aus dem Franzos. iibersetzt, 
mit Anmerkungen versehen, mit einem Auszug aus des 
Grafen G. Pecchio Geschichte der polit. Oek. in Italien 
vermehrt und mit einem theils ergånzenden, theils 
berichtigenden Epilog begleitet von F. J. Busz. i — 2. 
Karlsruhe 1840 — 1841. i Bd. Vb. 

33 11. BALCHEN, ALEX. R.: .Grunddragen af den politiska eko- 

nomiens historia från åldsta till nårvarande tid. Stockh. 
1869. Ub. 

3312. CIBRARIO, LOUIS: Économie politique du moyen age. 

Traduite de l'Italien sur la 4. edition par Barneaud et 
précédée d'une introduction par Wolowski. i — 2. Paris 
1859. Ub. 2 Bd. 

3313. Samme Værk. 2 Bd. Ub. 

3314. TWISS, TRAVERS: View of the progress of politicai eco- 

nomy in Europe since the 16. century. A course of 
lectures delivered before the university of Oxford. 
London 1847. Shb. 

3315. Histoire de Téconomie politique en Italie, ou abrégé critique 

des économistes italiens. Précédée d'une introduction 
par Joseph Pecchio. Traduite de l'Italien par Leonard 
Gallois. Paris 1830. Ub. 

3316. SCHARLING, WILL.: Indledning til den politiske Økonomi. 

Kbh. 1868. Ub. 

19' 292 Statsvidenskaberne. 

3317. WESTERGAARD, HAR.: Indledning til Studiet af National- 

økonomien. Kbh. 1891. Ub. 

3318. ROSSIG, K. GOTTL.: Encyclopådie der Cameralwissen- 

schaften im eigentlichen Verstande. Lpz. 1792. Vbk. 

3319. WEBER, FRIEDR. BENEDICT: Entwurf einer Encyklo- 

pådie und Methodologie der Cameralwissenschaften. Zum 
Behuf akademischer Vorlesungen. Berlin 181 9. Pb. 

3320. RAU, KARL HEINR.: Grundriss der Kameral wissenschaft 

oder Wirthschaftslehre fur enclykopådische Vorlesungen. 
Heidelberg 1823. Pb. 

3321. Samme Bog. Pb. SYSTEMER OG SKRIFTER AF ALMINDELIGT ELLER BLANDET INDHOLD. 

3322. Collection des principaux Économistes. i — 15. Paris 

1843— 1848. 16 Bd. Ub. 

I. Économistes financiers du XVIII, siécle. Vauban, projet 
d'une dime royale. — Boisguillebert, détail de la France, 
factum de la France, et opuscules divers. — Jean Law^ 
considérations sur le numéraire et le commerce. Mémoires 
et lettres sur les banques, opuscules divers. — Melon% 
essai politique sur le commerce. — Dutot, réflexions 
politiques sur le commerce et les finances, précédés de 
notices historiques sur chaque auteur, et accompagnés de 
commentaires et de notes explicatives, par Eugéne Daire. 
— Med Vauban's Portr. 

II., t — 2. Physiocrates. Quesnay, Dupont de Nemours^ 
Mercier de LA RiviÉRE, L'abbé Baudeau, Le Trosne, avec 
une introduction sur la doctrine des physiocrates, des 
commentaires et des notices historiques par Eug. Daire. 

III. — IV. Oeuvres de Turgot. Nouvelle edition, classée par 
ordre de matiéres avec les notes de Dupont de Nemours^ 
augmentée de lettres inédites, des questions sur le com- 
merce, et d'observations et de notes nouvelles par Ecg. 
Daire et Hippol. Dussard et précédée d*une notice sur la 
vie et les ouvrages de Turgot par Eug. Daire. — Med 
Turgot's Portr. 

V. — VI. Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations par Adam Smith, traduction du comte 
Germain Garnier, entiérement revue et corrigée et précédce 
d*une notice biographique par Blanqui, avec les commen- 
taires de BucHANAN, G. Garnier, Mac Culloch, Malthus, 
J. MiLL, Ricardo, Sismokdi; augmentée de notes incdites 
de Jean-Baptiste Say, et d'éclaircissements historiques par 
Blanqui. M. Ad. Smith's Portr. Nationaløkonomi. Skrifter af alm. Indhold. 293 

VIL Essai sur le principe de population par Malthus; 
traduit de l'Anglais par P. et G. Prevost, précédé d'une 
introduction par Rossi, et d'une notice sur la vie et les 
ouvrages de l'auteur par Charles Comte. Avec les notes 
des traducteurs et de nouvelles notes par Jos. Garnier. 
Med Malthus's Portr. 

VIII. Principes d'économie politique considérés sur le rap- 
port de leur application pratique, 2. edition, revue; suivis 
des definitions en économie politique par Malthus. Avec 
des remarques inédites par J.-B. Sa'y; précédés d'une intro- 
duction et accompagnés de notes explicatives et critiques 
par Maur. Monjean. 

IX. Traité d'économie politique ou simple exposition de la 
maniére dont se forment, se distribuent et se consomment 
les richesses par J.-B. Say. 6. edition, revue par l'auteur 
et publiée sur les manuscrits qu'il a laissés par Horace 
Say, son fils. 

X. — XI. Cours complet d'économie politique pratique, par 
J.-B. Sav. 2. edition, revue par l'auteur, publiée sur les 
manuscrits qu'il a laissés et augmentée de notes par Horace 
Say, son fils. 

XII. CEuvres diverses de J.-B. Say, contenant: Catéchisme 
d'économie politique; Fragments et opuscules inédits; 
Correspondance générale; Olbie, Petit volume; Mélanges 
de morale et de littérature; précédées d'une notice histori- 
que sur la vie et les travaux de l'auteur, avec des notes 
par Ch. Comte, E. Daire et Horace Say. 

XIII. CEuvres complétes de David Ricardo, traduites par 
Constancio et Alc. Fonteyraud, augmentées des notes de 
J.-B. Say, de nouvelles notes et de commentaires par 
Malthus, Sismondi, Rossi, Blanqui, etc. et précédées d'une 
notice biographique par Alc. Fonteyraud. 

XIV. — XV. Mélanges d'économie politiques: 

XIV. D. Hume, essais sur le commerce, le luxe, l'argent, 
l'intérét de l'argent, les impots, le crédit public, etc. — 
Forbonn AIS, principes économiques. — Condillac, mélanges 
d'économie politiques. — Lavoisier et Lagrange, de la 
richesse territoriale du royaume de France. Essai d'arith- 
métique politique. — B. Franklin, la science du Bonhomme 
Richard et autres opuscules. Précédés de notices historiques 
de chaque auteur, et accompagnés de commentaires et de 
notes explicatives par Eug. Daire et G. de Molinari. 

XV. Necker, sur la législation et le commerce des grains. 
Galiani, dialogues sur le commerce des grains. — Montyon, 
quelle influence ont les diverses espéces d'impots sur la 
moralité, l'activité et l'industrie des peuples. — J. Bentham, 
lettres sur la défense de l'usure. Précédés de notices sur 294 Statsvidenskaberne. 

chaque auteur, et accompagnés de commentaires et de notes 
explicatives par Gust. de Molikari. 

3323. BASTIAT, F.: L'état. Maudit argentl Paris 1849. Ub. 

3324. — Baccalauréat et socialisme. Paris 1850. Ub. 

3325. — La loi. Paris 1850. Ub. 

3326. — Incompatibilités parlementaires. 2. edition, suivie des 

discours prononcés par M. F. Bastiat sur la repression 
des coalitions industrielles, et sur Timpot des boissens. 
Paris 1 85 1. Ub. 

3327. Samme Bog. 

3328. — Paix et liberté ou le budget républicain. Paris 1849. — 

Incompatibilités parlementaires. Paris 1849. 

b. [CONSIDÉRANT, VICTOR]: De la politique nouveUe con- 
venant aux intéréts actuels de la société et de ses conditions 
de développement. 2. edition. Paris 1843. P. 

c. WEIL, ALEXANDRE: Questions brulantes. République et 
monarchie. Paris 1848. 

d. PUYNODE, GUSTAVE du: L'administration des finances 
en 1848 et en 1849. Paris 1849. 

e. TIMON: Patnphlet sur l'indépendance de l'Italie. Paris 1848. 

f. GARNIER, JOSEPH: Richard Gobden, les ligueurs et k 
ligue, précis de l'histoire de la derniére revolution économique 
et finangére en Angleterre. Paris 1846. i Bd. Pb. Sh. 

3329. DARJES, JOACHIM GEORG: Erste Grunde der Cameral- 

Wissenschaften darinnen die Haupttheile der Oeconomie 
etc. zum Gebrauch seiner academischen Fiirlesung. 
Jena 1756. Vb. 

3330. ROUSSEAU, J. J.: Ober politische Oekonomie. [1763,] 

Deutsch von Ad. Ellissen. 2. Aufl. Lpz. 1852. 

3331. STEUART, JAMES: An inquiry into the principles of 

politi cal economy. Being an essay on the science of 
domestic policy in free nations. [1767.] i — 5. Basil 
1796. s Bd. Vb. 

3332. SUCKOW, LAUR. JOH. DAN. : Die Cameral-Wissenschafiten 

nach dem Grund-Risse des Herrn Geheimen Rath Darjes 
zum akademischen Gebrauch. i — 2. Jena 1768. 2 Bd. Vb. 

3333. FABRICIUS, JOH. CHRIST.: Begyndelsesgrundene i de 

oekonomiske Videnskaber. [1773.] Oversat af det Tydske. 
Kbh. 1799. Vb. 

3334. SMITH, ADAM: An inquiry into the nature and causes of 

the wealth of nations. [1776.] i — 3. 7. edition. London 
1793. 3 Bd. Lbk. Nationaløkonomi. Systemer. 295 

333 S- SMITH, ADAM: Undersøgelse om National- Velstands Natur 
og Aarsag. Af det Engelske oversat og med nogle 
Anmærkninger oplyst af F. Dræbye. i — 2. Kbh. 
1779 — 1780. 2 Bd. Pb. 

3356. FISCHER, FRDR. CHRPH. JONATH.: Lehrbegrif samt- 
licher Kameral- und Polizeyrechte. Sowol von Teutsch- 
land iiberhaupt als insbesondere von den preussischen 
Staaten. i — 2. Frankf a. d. O. 1785. Lb. 3. Bd. mangler. 

3337. HENNINGS, AUC: Ueber die wahren Quellen der National- 

wohlstandes, Freiheit, Volksmenge, Fleiss im Zusammen- 
hange mit der moralischen Bestimmung der Menschen 
und der Natur der Sachen. Kbh. 1785. Lb. 

3338. SAY, JEAN-BAPTISTE: Traité d'économie politique ou 

simple exposition de la maniére dont se forment, se 
distribuent et se consomment les richesses. [1803.] 
5. edition augmentée d'un volume . . . un épitome des 
principes fondamentaux de l'économie politique et un 
index, i — 3. Paris 1826. 3 Bd. Vb. 

3339- — Lære om almeen Velstand i Forbindelse med Stats- 
huusholdning, ved Frederik Cortsen [0: Fredr. Stoud]. 
1—2. Kbh. 1818. 2 Bd. Pb. 

3340. Samme Værk. 2 Bd. Pb. 

3341. JAKOB, LUDW. HEINR.: Grundsåtze der National-Oekono- 

mie oder National- Wirthschaftslehre. Halle 1805. Vb. 

3342. — Grundsåtze der National-Oekonomie oder Theorie des 

National-Reichthums. 3. sehr verbess. Ausg. Halle 
1825. Pb. 

3343. v. SODEN, JULIUS: Die Nazional-Oekonomie. Ein philo- 

sophischer Versuch, iiber die Quellen des Nazional- 
Reichthums und iiber die Mittel zu dessen Beforderung. 
I — 9. Lpz. 1805 — 1806. 2 Bd. Pb. 8. Bd. mangler. 

3344. HUFELAND, GOTTLIEB: Neue Grundlegung der Stats- 

wirthschaft durch Priifung und Berichtigung ihrer Haupt- 
begriffe von Gut, Werth etc. i — 2. Wetzlar 1807 — 181 3. 
2 Bd. Vb. 

3345. SCHMALZ, TH.: Haandbog i Statsoekonomien. [1808.] 

Oversat af C. N. FausbCll og C. A. Dahl. Kbh. 
1817. Pb. 

3346. KRAUS, CHR. JAG.: Staatswirthschaft. Nach dessen Tode 

herausgegeben von Hans von Auerswald. i — 5. Konigs- 
berg 1808— II. s Bd. Vbk. 

3347. KRUG, LEOP.: Abriss der Staatsokonomie oder Staats- 

wirthschaftslehre. Berlin 1808. Vb. 296 Statsvidenskaberne. 

3348. GANILH, CH.: Des systémes d'économie politique, de la 

Valeur comparative de leurs doctrines, et de celle qui 
parait la plus favorable aux progrés de la richesse. [1809.] 
2. edition, i — 2. Paris 1821. 2 Bd. Ub. 

3349. WEBER, FRIEDR. BENEDICT: Lehrbuch der politischen 

Oekonomie. i — 2. Breslau 181 3. 2 Bd. Vb. 

3350. OLUFSEN, CHR.: Grundtræk af den praktiske Statsoecono- 

mie. Til Brug ved Forelsesninger. Kbh. 181 5. Pb. 

3351. Samme Bog. Vb. 

3352. Samme Bog. Vb. 

3353. SAY, J. B.: Catéchisme d'économie politique ou instruction 
familiére qui montre de quelle fa^on les richesses sont 

>roduites, distribuées et consommées dans la société. 
181 5.] 3. edition. Paris 1826. Pb. 

3354. GANILH, CH.: La théorie de l'economie politique fondée 

sur les faits recueillis en France et en Angleterre etc. 
[181 5.] 2. edition, entiérement revue, corrigée et aug- 
mentée. i — 2. Paris 1822. 2 Bd. Vb. 

33 S S. STORCH, HEINR.: Handbuch der National- Wirthschafts- 
lehre. [181 5.] Aus dem Franzosischen mit Zusåtzen 
von K. H. Rau. i — 3. Hamburg 1819 — 1820. 3 Bd. Ub. r; 3356. RICARDO, DAVID: Om Nationaloeconomiens og Beskat- 

ningens Grundsætninger. [18 17.] Oversat efter Origi- 
nalens 3. Udg. af L. S. Fallesen. Kbh. 1839. Pb. 

3357. SIMONDE DE SISMONDI, J.-C.-L.: Nouveaux principes 

d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports 
avec la population, i — 2. Paris 1819. 2 Bd. Ub. 

3358. MALTHUS, T. R.: Principles of political economy con- 

sidered with a view to their practical application. London 
1820. Pb. 

3359. MILL, JAMES: Elements of political economy. [1821.I 

2. edition. London 1824. Pb. 

3360. — Elemente der Nationalokonomie. Aus dem Englischen 

ubersetzt von Ad. Ludw. von Jakob. Mit Zusåtzen vom 
Staatsrathe von Jakob. Hallc 1824. Vb. 

3361. LOTZ, JOH. FRIEDR. EUSEBIUS: Handbuch der Staats- 

wirthschaftslehre. i — 3. Erlangen 1821 — 1822. 3 Bd, Slib. 

3362; — 2. verm. u. verbess. Aufl. i — 3. Erlangen 1837 — 38. 
3 Bd. Pb. 

3363. — 2. Aufl. 2 Bd. Vb. Nationaløkonomi. Systemer. 297 

3364. DE CARRISON-NISAS, A.: Principes d'économie politique. 

Paris 1825. Pb. 

3365. BLANQUI, A.: Grundrids af den politiske Øconomi. [1826.] 

Paa Dansk udg. af E. Castberg. Kbh. 1858. Ub. 

3366. Samme Bog. Ub. 

3367. RAU, K. H.: Lehrbuch der politischen Oekonomie. [1826.] 

2. Grundsåtze der Volkwirthschaftspflege. Heiaelberg 
1828. Lb. 

3368. — Grundsåtze der Volkswirthschaftslehre. 3. vermehrte u. 

verbesserte Ausg. Heidelberg 1837. Lb. Er i. Bd. af 
Rau's: Lehrbuch der politischen Oekonomie. 

3369. — — I. 6. verm. und verbess. Ausg. Heidelberg 1855. 

2 — 3. 3. Ausg. Sst. 1844 — 1 85 1. 3 Bd. Vbic. 

3370. — Grundsåtze der Finanzwissenschaft. 2. Abtheilung. 

2. verm. und verbess. Ausg. Heidelberg 1846. Ub. 
Er 3. Bd.'s 2. Abth. af Rau's Lehrbuch der politischen 
Oekonomie. 

3371. SAY, JEAN-BAPTISTE: Cours complet d'économie politique 

Eratique; ouvrage destiné å mettre sous les yeux des 
ommes d'état, etc. l'économie des sociétés. i — 7. Paris 
1828— 1833. 7 Bd. Shb. 

3372. — Handbuch der praktischen National-Oeconomie oder der 

gesammten Staatswirthschaft fiir Staatsmånner, Gutsherren 
etc. I — 4. Aus dem Franzos. von F. A. RCder. 5 — 6. 
von Joh. Sporschil. Lpz. 1829 — 1831. 3 Bd. Vb. 

3573. DROZ, J.: Den politiske Økonomi eller Formuevidenskabens 
Principer. Med en Indledning af Chev alier. [1829.] 
Oversat af L. Holst. Kbh. 1855. Pb. 

3374. Samme Bog. Ub. 

3375. SHARBEK, FRÉDÉRIC: Théorie des richesses sociales, 

suivie d'une bibliographie de l'économie politique. i — 2. 
Paris 1829. 2 Bd. Vb. 

3376. RABENIUS, LARS GEORG: Lårobok i National-Ekonomien. 

Upsala 1829. Pb. 

3377. KRAUSE, G. F.: Versuch eines Systems der National- und 

Staatsokonomie mit vorziiglicher Beriicksichtigung Deutsch- 
lands, aus dem Gang der Volkerkultur und aus dem 
praktischen Leben populair entwickelt. i — 2. Lpz. 
1830. Vb. 

3 378. STEINLEIN, KARL : Handbuch der Volks-Wirthschafts-Lehre 
mit 3 synoptischen Tafeln. i . Einleitung mit der Literatur, 298 Statsvidenskaberne. 

die Grundlehren, und ein Theil der Lehre von der 
Production. Miinchen 1831. Pb. 

3379. V. DIDERICHS, F. F. A.: Die Systeme der Staatswissen- 

schaften von Say, Jacob und Politz . . . mit besonderer 
Riicksicht auf die Nationalokonomie vergleichend und 
kritisch. Nebst Ideen zur neuen und sachgemassen 
Begriindung und Behandlung der beriihrten Materien. 
Koln 1833. Ub. 

3380. BOLAU, FRIEDR.: Handbuch der Staatswirthschaftslehre. 

Lpz. 1835. Vb. 

3381. SENIOR, N.-W.: Principes fondamentaux de Téconomie 

politique, tirés de le^ons édites et inédites par Jean 
Arrivabene. Paris 1836. Vb. 

3382. SIMONDE DE SISMONDI, J. C. L.: Etudes sur réconomie 

politique. i — 2. Paris 1837 — 1838. 2 Bd. Vb. 

3383. ROSSI, P.: Cours d'économie politique. Année 1836 — 1837- 

I — 2. Paris 1840 — 1 84 1. 2 Bd. Ub. 

3384. LIST, FRIEDR.: Der internationale Handel, die Handels- 

politik und der deutsche Zollverein. [1841.] 2te Aufl. 
Stuttgart 1842. O. m. T.: Das nationale System der 
politischen Oeconomie. i Bd. Ub. 

3385. DE HAMAL, FERD.: Traité élémentaire d'économie politique, 

å l'usage des jeunes gens qui se destinent å la diplomatie 
OU å la carriére administrative. Bruxelles 1844. Ub. 

3386. CHEVALIER, MICHEL: Cours d'économie politique fait 

au College de France. [1845.] ^ — ^- 2- edition, refondue 
et considérablement augmentée. Paris 1855 — 1858. 3. 
Paris 1850. 3 Bd. Vb. 

3387. BASTIAT, F.: Falske Forudsætninger i Statshusholdnings- 

læren. [1846.] i — 2. Oversat af A. V. Læssøe. Kbh. 
1848. 2 Bd. Ub. 

3388. MILL, JOHN STUART: Grundsåtze der politischen Oeko- 

nomie, nebst einigen Anwendungen auf die Gesellschafts- 
wissenschaft. [1848.] Aus dem Englischen iibersetzt 
und mit Zusåtzen versehen von Ad. Soetbeer. i — 2. 
Hamburg 1852. 2 Bd. Vb. 

3389. RINNE, JOH. CHRISTOPH: Die Nationalokonomie in 

neuer Auffassung und Entwickelung. Lpz. 1848. Vb. 

3390. BASTIAT, F.: Hvad man ser og hvad man ikke ser, kort- 

fattet Statshusholdningslære. [1850.] Overs, af Ad. Steen. 
Kbh. 1852. Ub. 

3391. Samme Bog. Ub. Nationaløkonomi. Systemer. 299 

3592. ELLIS, W.: Lebens progressives d'économie sociale. Recueil 
des questions proposées aux éléves des écoles Risbeck. 
Traduit de TAnglais par M. C. Terrien. Avec une 
préface du traducteur. Paris 185 1. Ub. 

3393. ROSCHER, WILH. : System der Volkswirthschaft. Ein Hand- 

und Lesebuch fiir Geschåftsmånner und Studierende. 
I — 2. Stuttgart 1854 — 60. 2 Bd. Vb. 

3394. KAYSER, C. J.: Om Arbeidets Ordning. En Fremstilling 

af den politiske Oeconomies Grundsætninger. Kbh. 1857. 
Vbk. — Vedlagt er Dagbladet ^Vs 1857 med en An- 
meldelse, undertegnet r, af dette Skrift. 

3395. GAD, MARIUS: Om almindelig Velstands Natur og Aar- 

sager, en sammentrængt Fremstilling af Hovedgrund- 
sætningerne i Nationaløkonomien. Kbh. 1859. Ub. 

3396. BAUDRILLART, H.: Manuel d'économie politique. Paris 

1859. Ub. 

3397. SCHÅFFLE, ALB. EBERH. FRIEDR.: Das gesellschaftliche 

System der menschlichen Wirthschaft, ein Lehr- und 
Handbuch der Nationalokonomie fiir hohere Unterrichts- 
anstalten und gebildete jeden Standes. [1861.] 2. neu 
bearbeitete u. bedeutend vermehrte Aufl. Tiibingen 
1867. Vb. 

3398. HUHN, C. H. TH.: Handbuch der Volkswirthschaftslehre 

und Volkswirthschaftspolitik. Fiir das deutsche Volk 
dargestellt. i — 2. Lpz. 1863. 2 Bd. Vb. 

3399. GARNIER, JOS.: Premieres notions d'économie politique 

OU sociale contenant la science du Bonhomme Richard 
par Benjamin Franklin, l'économie politique en une 
le^on par Frédéric Bastiat, abrégé des elements de 
l'économie politique et vocabulaire de la langue économi- 
que. Paris 1864. Ub. 

3400. ARNTZEN, VILH. og KR. RING: Nationaløkonomien. En 

Fremstilling af dens Grundforhold og Udviklingslove. 
Kbh. 1873. Ub. 

3401. de BROUCKERE, C: Encyclopédie populaire. Principes 

généraux d'économie politique. Edition réservée aux 
membres de la société pour l'émancipation intellectuelle. 
Bruxelles s. a. Ub. 

3402. SCHMALTZ, THEODOR : Om Stats-Finanser, om Merkantil-, 

Industrie- og Oeconomie-Systemerne samt om Arthur 
Young og Adam Smith. Tilligemed en Fortale af Over- 
sætteren Friderich Winkel-Horn. Kbh. 181 3. Ub. 

3403. Samme Bog. Ub. 300 Statsvidenskaberke. 

3404. Statsoeconomisk Archiv udgivet af Nathan-David. L, i. 2. 3. 

IL, I. 3. 4. Kbh. 1825—1829. 6 Bd. Pb. — Njt 
statsoeconomisk Archiv udgivet af C. N. David. L, i. 2. 
Kbh. 1841— 1843. 2 Bd. Ub. 

3405. MARTINEAU, HENR.: Nationaloeconomiske Noveller over- 

satte efter »illustrations of political economy.« Udg. af 
C. N. David. i. Kbh. 1834. Pb. 

3406. Nationaloeconomiske Noveller oversatte og udgivne af C. N. 

David. Nr. 7. Cousine Marschall. Ub. ENKELTE AFSNIT AF NATIONALØKONOMIEN. 

3407. SOSSMILCH, JOH. P.: Die gottliche Ordnung in den Ver- 

ånderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, 
dem Tode und der Fortpflanzung desselben. i — 2. 
Berlin 1761 — 1762. 3. herausgegeben von Chr. Jac. 
Baumann. Berlin 1776. 3 Bd. Lbk. 

3408. LUTKEN, O. D.: Undersøgning om de fornemste nuværende 

Hindringer for Folkemængden i de europæiske Stater 
samt om de til slige Hindringers Hævelse tienelige Midler. 
Kbh. 1761. Pb. 

3409. MALTHUS, T. R.: An essay on the principle of the popu- 

lation; or a view of its past and present efFects on 
human happiness. [1817.] 6. edition, i — 2. London 
1826. 2 Bd. Pb. m. Sh. 

3410. — Versuch iiber die Bedingung und die Folgen der Volks- 

vermehrung. Aus dem Englischen von F. H. Hegewisch. 
I — 2. Altona 1807. I Bd. Vb. 

341 1. QUETELET, A.: Ueber den Menschen und die Entwickelung 

seiner Fåhigkeiten oder Versuch einer Physik der Gesell- 
schaft. [1835.] 3. Ausg. besorgt und mit Anmerkungen 
versehen von V. A. Riecke. Nebst einem Anhange. 
Mit 7 Tafeln. Stuttgart 1838. Vb. 

3412. BERNOULLI, CHRISTOPH: Handbuch der Populationistik 

oder der Volker- und Menschenkunde nach statistischen 
Erhebnissen. Ulm 1841. Vb. 

3413. LOUDON, CH.: Solution du probléme de la population 

et de la subsistance, soumise å un médecin dans une 
serie de lettres. Paris 1842. Ub. 

3414. REYBAUD, LOUIS: Etudes sur les réformateurs ou socialistes 

modernes. 1 — 2. 6. edition, précédée du rapport de Nationaløkonomi. Enkelte Afsnit. 301 

M. Say et celui de M. Villemain. Bruxelles 1850- 
2 Bd. Ub. 

3415. Samme Værk. 2 Bd. Ub. 

3416. STEIN, L.: Der Socialismus und Communismus des 

heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. 
Lpz. 1842. Pb. 

3417. GRANIER DE CASSAGNAC, A.: Arbetsklassens historia. 

Stockh. 1843. Ub. 

3418. BOLAU, FRIEDR.: Der Staat und die Industrie. Beitråge 

zur Gewerbspolitik und Armenpolizei. Lpz. 1834. Vb. 

3419. PROUDHON, P.-J.: Systéme des contradictions écononiiques 

OU philosophie de la misere, i — 2. Paris 1846. 2 Bd. Ub. 

3420. — Die Wiederspriiche der National-Oekonomie oder der 

Philosophie der Noth. Deutsch von Wilh. Jordan. 
I — 2. Lpz. 1847. 2 Bd. Vb. 

3421. — Philosophie der Staatsokonomie oder Nothwendigkeit 

des Elends. Deutsoh bearbeitet von Karl GrOn. i — 2. 
Darmstadt 1847. 2 Bd. Vbk. 

3422. Samme Værk. 2 Bd. Ub. 

3423. — Solution du probléme social, [i.] Livraison. Paris 1848. Ub, 

3424. — Organisation du crédit et de la circulation et solution 

du probléme social sans impåt, sans imprunt, sans 
numéraire, etc. 3. edition. Paris 1849. P- Ub. 

3425. THIERS: Discours prorioncé å l'assemblée nationale sur le 

droit au travail. Paris 1848. P. Ub. 

3426. BLANC, LOUIS: Le socialisme. Droit du travail, réponse 

å M. Thiers. Paris 1848. Pb. 

3427. CHEVALIER, MICHEL: Lettres sur l'organisation du travail, 

OU etudes sur les principales causes de la misere et sur 
les moyens proposes pour y remedier. Paris 1848. Shb. 

3428. DAVID, C. N.r Nogle Betragtninger om Arbejde og Capital 

(nærmest foranledigede ved P. F. Lundes Skrift: »Forslag 
til Forbedring i de arbejdende Klassers Kaar«). Kbh. 
1848. P. Ub. 

3429. GROVE, C. R.: Et Ord i Arbejder-Spørgsmaalet. Kbh. 

1848. P. Ub. 

3430. DU PUYNODE, GUST.: Lettres économiques sur le pro- 

letariat. Paris 1848. Ub. 

^^^^^^ ^^ • 

3431. PFEIFFER, EDUARD: Ueber Genossenschaftswesen. Was 

ist der Arbeiterstand in der heutigen Gesellschaft? Und 
was kann er werden? Lpz. 1863. Ub. 302 Statsvidenskaberne. 

3432. ROSENBERG, C: Internationale. En historisk Fremstilling, 
Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Kbh. 
1872. Ub. 

3433- JUNG, JOH. HEINR.: Lehrbuch der Finanz-Wissenschaft. 
Lpz. 1789. Vbk. 

3434. V. JAKOB, LUDW. HEINR.: Die Finanzwissenschaft theo- 

retisch und praktisch dargestellt und erlåutert durch 
Beispiele aus der neuern Finanzgeschichte europåischer 
Staaten. i — 2. Halle 1821. 2 Bd. Vb. 

3435. — Die Staats-Finanzwissenschaft. Theoretisch und praktisch 

dargestellt und durch Beispiele aus der neuern Finanz- 
geschichte europåischer Staaten erlåutert. 2. vermehrte 
Aufl. von J. F. H. Eiselen. Halle 1837. Vb. 

3436. GANILH: De la science des finances et du ministére de 

M. le comte de Villéle. Paris 1825. Ub. 

3437. FULDA, FRIEDR. CARL: Handbuch der Finanzwissenschaft. 

Tubingen 1827. Pb. 

3438. V. MALCHUS, C. A.: Handbuch der Finanzwissenschaft 

und Finanzverwaltung. i — 2. Stuttgart 1830. x Bd. 
Vb. Beilagen i 4. Vb. 

3439. BARTH, ANTON: Vorlesungen iiber Finanz-Wissenschaft. 

Zum Selbststudium fur jeden Staatsbiirger. Augsburg 
1843. Vb. 

3440. V. STEIN, LORENZ: Lehrbuch der Finanzwissenschaft. 

Als Grundlage fiir Vorlesungen und Selbststudium mit 
Vergleichung der Finanzsysteme . . . von England etc. 
3. vermehrte Aufl. Lpz. 1875. Ub. 

3441.* [Untersuchung der Klagen iiber die Accise.] Titelblad mangler 
og Bl. 15 — 16. c. 1730. 
Se: M. Schmeizel: Einleitung zur Staats-Wissenschaft. Halle 
1732. c. 

3442. HUBNER, MARTINUS: Dissertatio politica inauguralis de 

reditibus publicis. Hafhiæ 1766. Disp. 4. Pb. 

3443. Samme Bog. Vb. 

3444. OLIVARIUS : Ueber die zweckmåssigste Art eine gez>vungene 

Stadtanleihe zu vertheilen. Kiel 181 3. P. Ub. 

3445. HARL, JOH. PAUL: Erster Versuch der Geschichte des 

Steuerwesens und der Steuer-Literatur von den åltesten 
Zeiten bis auf unsere Tage enthaltend die Steuer-Geschichte 
der alten Welt oder das Steuerwesen von Karthago etc. 
Erlangen 1814. Shb. Nationaløkonomi. Enkelte Afsnit. 303 

3446. V. SCHMIDT-PHISELDEK, C. ?.: Ueber den Begriff vom 

Gelde und den Geldverkehr im Staate. Kph. 181 8. Pb. 

3447. V. KREMER, ALOIS SILV.: Darstellung des Steuerwesens. 

1—2. Wien 1 82 1. I Bd. Vb. 

3448. BAUMSTARK, EDW.: Staatswissenschaftliche Versuche iiber 

Staatskredit, Staatsschulden und Staatspapiere, nebst 3 An- 
hången etc. Heidelberg 1833. Ub. 

3449. MURHARD, KARL: Theorie und Politik der Besteuerung. 

Ein Handbuch flir Staatsgelehrte , Volks-Vertreter und 
Geschåftsmånner. Gottingen 1834. Vb. 

3450. DE MONTIGNY, E. H.: D'une banque å Toulouse et des 

banques en general; avec les tableaux généraux etc. 
Paris 1837. Ub. 

3431. LIPKE, WILH.: Notion de la monnaie. Extrait du Journal 
des Économistes Nr. de Sept. 1853. Paris 1853. P. Ub. 
Særtrj^. 

3452. COURCELLE SENEUIL, J.-G.: Traité théorique et pratique 

des operations de banque. Paris 1853. Pb. 

3453. Dagbladet ^4, ^^4 ^855. [Penge og Vexelkurser L og IIL] 

3454. RAVIT, JOH. CHR. : Beitråge zur Lehre vom Gelde. Liibeck 

1862. Ub. 

3455. Traictie de la premiere invention des monnoies de Nicole 

Oresme textes fran^ais et latin d'aprés les manuscrits de 
la Bibliothéque imperiale et traité de la monnoie de 
CoPERNic texte latin et traduction fran^aise. Publiés par 
L. WoLOWSKi. Paris 1864. Ub. 

3456. WOLOWSKI, L.: La question des banques. Paris 1864. Ub. 

3457 — 58. FREDERIKSEN, N. C: Om almindelig Formue- og 
Indkomstskat. Kbh. 1870. 2 Hefter. Ub. 

3459. HERTZBERG, EBBE: En kritisk fremstilling af Grundsæt- 

ningerne for Seddelbankers Indretning og Virksomhed med 
særligt hensyn til de skandinaviske Seddelbanker. Krist. 
1877. Ub. Koncurrenceskrift. 

3460. DE EGGERS, CHR. ULD. DETTL.: De jure imperantis 

libertatem personalem perfectam restituendi rusticis glebæ 
adscriptis. Gottingæ 1791. Disp. Vb. 

b. LASSEN, CASP. FREDER.: De jure civitatis religionem 
dominantem constituendi. Havn. 18 17. Disp. 

c. HØST, JANUS KRAGH: De injuriis verbalibus secundum 
leges Danicas nunc vigentes. Hafn. 1817. Disp. 304 Statsvidenskaberne. 

3461. S. E. K.: Beurtheilung der im Jahr 1838 gegrundeten preus- 

sischen Rentenversichenings-Anstalt mit Verbessenings- 
Vorschlågen. Stuttgart 1839. Ub. 

3462. LINDMAN, E. M.: Hvorvidt er det statsoeconotnisk og 

politisk rigtigt, at Regjeringen gjør Communications- 
midlernes Tilveiebringelse og deres Drift til en Statssag? 
Hvilke Principer har man i forskellige Lande i denne 
Henseende fulgt? Concurrenceafhandling. Kbh. 1855. 
Shb. Gave fra Forf, til Wegener. 

3463. Samme Bog. 

3464. MOLBECH, C: Bidrag til en historisk-politisk Betragtning 

af de agrariske Grundforhold i Staterne i den gamle Tid 
og i Middelalderen. Kbh. 1849. Ub. Særtryk af Histor. 
Tidsskrift, 3. Bd. 1850. Gave fra Forf til Wegener, 

3465. OPPERMANN, LUDV.: Om Livsforsikkringer og Livrenter. 

Kbh. 1866. P. Ub. 

3466. PASSY, HIPPOLYTE: Des causes de l'inégalité des richesses. 

Petits traités publiés par l'Académie des sciences morales 
et politiques. Paris 1848. Ub. 

3467. PROTIN, P.-O.: Les économistes appréciés ou nécessité de 

la protection. i — 2, Paris 1862 — 1863. 2 Bd. Ub. 

3468. SCHARLING, W,: Værdilære. L Hvad bestemmer en Tin£[s 

Værdi? Kbh. 1888. UPr. 4. Ub. POSITIV STATSRET. 

ALMINDELIG STATSKYNDIGHED. 

3469. SCHMEIZEL, MART.: Einleitung zur Staats-WissenschafFt 

iiberhaupt und dann zur Kenntniss derer Europåischen 
Staaten insonderheit, zum Gebrauch eines Collegii. [i.] 
Halle 1732. Pb. 

b. A. DE S[AINT] P[IERRE]: Die wahre Staats-Klugheit welche 
von einem vemunfftigen Printzen . . . inacht genommen werden 
soUe. Franckf. 1 7 i i . 

c. [Untersuchung der Klagen iiber die Accise.] Def. Titelblad 
mangler. 

3470. ACHEN WALL, GOTTFR.: Staatsverfassung der heutigen 

vornehmsten Europåischen Reiche im Grundrisze. 
[1754.] 4. verbess. Ausg. Gottingen 1762. Lb. 

3471. TOZEN, M. C.: Einleitung zur allgemeinen und besondem 

Europåischen Staatskunde. i. Von Europa iiberhaupt^ Forfatningslove. 305 

Spanien, Portugal, Grossbritanien. 2. Von den vereinigten 
Niederlanden, Danemark, Schweden, Polen, Russiand. 
Biitzow u. Wismar 1779. 2 Bd. Vb. 

3472. TOZEN, M. C: Indledning til den almindelige og særdeles 

Europæiske Statskyndighed. Oversat, forbedret og tildeels 
omarbejdet af C. Vogel. Steenstrup. i. Om Europa 
overhovedet, Spanien, Portugal, Frankrige, Storbritannien. 
Kbh. 1787. Vb. 2. Bd. mangler. 

3473. SPRENGEL, MATTH. CHR.: Grundris der Staatenkunde 

der vomehmsten europåischen Reiche. i. Spanien, 
Portugal, Grossbrittanien und Irland, Russiand, die 
vereinigten Niederlande, Dannemark und Schweden. 
Halle 1793. Vb. Alt det Udkomne. 

3474. SCHUBERT, FRIEDR. WILH. : Handbuch der allgemeinen 

Staatskunde von Europa, i — 7. Konigsberg 1835 — 1848. 
7 Bd. Vb. og Pb. 

3475. Samme Værk. i — 6. 6 Bd. Vb. SAMLINGER AF FORFATNINGSLOVE. 

3476. PHILIPPS, J. T.: The fundamental laws and constitutions 

of 7 States in Europe: Denmark etc. Whereby may be 
seen how one of those nations lost its liberties, and 
how the others have preserved them or bravely recovered 
them. With an appendix. London 1752. Lbk. 

3477. v. JUSTI, JOH. HEINR. GOTTL.: Vergleichungen der 

Europåischen mit den Asiatischen und andem vermeint- 
lich barbarischen Regierungen. Berlin 1762. Vb. 

3478. BAUMANN, A.: Kort Udkast til alle europæiske Rigers 

Statsforfatning. Oversat af F. Kbh. 1764. Lb. 

< 

3479. V. MARTENS, G. FR.: Sammlung der wichtigsten Reichs- 

gesetze zur Erlåuterung des Staatsrechtes und der prag- 
matischen Geschichte der vomehmsten Staaten Europas. 
I. Danemark, Schweden, Grossbritannien. GSttingen 
1794. Pl^- Alt det Udkomne. 

3480. LtJDERS, LUDW. : Diplomatisches Archiv fiir Europa. Eine 

Urkunden-Sammlung mit hist. Einleitungen. i. Lpz. 
1 81 9, 1820. T. Pb. Fortsættelsen mangler. 

3481. POLITZ, K. H. L.: Die europåischen Verfassungen seit 

dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit. i — 4. Lpz. 
1832— 1847. s Bd. Vb. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 20 3 o6 Statsvidenskaberne. 

3482. VEDEL, E. og BRANDIS, D.: Udvalg af forskellige con- 

stitutionelle Forfatninger udg. til Benyttelse ved Discus- 
sioner i Forfatningsspørgsmaalet. Kbh. 1848. Pb. 

3483. Samme Bog. Ub. 

3484. Samme Bog. Ub. 

3485. SCHUBERT, F. W.: Die Verfassungsurkunden und Grund- 

setze der Staaten Europa' s, der Nordamerikanischen Frei- 
staaten und Brasilien etc. i — 2. Konigsberg 1848 — 1850. 
2 Bd. Shb. DE ENKELTE STATERS STATSRET. 
DET TYDSKE RIGE. 

3486. Bibliotheca juris publici, quæ exactam consignationem scrip- 

torum in quibus S, Romano-Germanici imperii jus 
publicum traditur solicita methodo secundum materiarum 
argumenta dispositam exhibet. Francof ad Viadrum 
1732. 4. Lb. 

3487. LONIG, joh. CHR.: Bibliotheca deductionum S. R. J. 

Anietzo in eine geschicktere Ordnung gebracht, . . . 
von GoTTL. AuG. Jenichen. Lpz. 1745. 4. Lb. 

3488. PtJTTER: Historische Entwickelung der heutigen Staats- 

verfassung des teutschen Reichs, i — 3. Gottingen 
1786—1787. 3 Bd. Vb. 

3489. BEHR, W. J.: Staatswissenschaftliche Erorterung dreier 

Fragen. Bamberg 181 8. Ub. 

3490. HEFFTER, AUG. WILH.: Beitråge zum deutschen Staats- 

und Fiirstenrecht. i. Lieferung. Berlin 1829. Vb. 

3491. LtlNIG, J. CHR.: Das teutsche Reichs- Archiv, und zwar 

Ears generalis nebst dessen continuation etc. i — 14. 
pz. 171 3 — 1714. — IS — 21. Spicilegium ecclesiasticum 
des teutschen Reichs-Archivs, oder Germania sacra diplo- 
matica etc. i — 3, et continuatio i — 3, nebst allgemeinem 
Anhang. Lpz. 1716. — 22 — 23. Spicilegium seculare 
des teutschen Reichs-Archivs etc. i — 2. Lpz. 17 19. — 
24. Haupt-Register iiber das teutsche Reichs-Archiv auch 
dessen contiriuationes und spicilegia etc. Lpz. 1722. 
F. 24 Bd. Lbk. 

3492. SCHMAUSS, JOH. JAG.: Corpus juris publici S. R. imperii 

academicum, enthaltend des heil. rom. Reichs Grund- De enkelte Staters Statsret. 307 

Gesetze, insonderheit die giildene Bulle etc. Neue um 
ein merkliches vermehrte Aufl. Lpz. 1745. T. Lbk. 

3493. Samme Bog. Lb. 

3494. EMMINGHAUS, GUST.: Corpus juris Germanici tam publici 

quam privati academicum. i — 2. Jena 1824. 2 Bd. Vb. 

3495. Samme Værk. 2. Aufl. Jena 1844. Shb. 

3496. Samme Værk. 2., i. Abtheil. Jena 1856. Pb. 

3497. BOHMER, JOH. FRIEDR.: Die Reichs-Gesetze von 900 

bis 1400. Frankf. a. M. 1832. 4. P. Ub. Prospectus. 

3498. i LAPIDE, HIPPOL. [d: BOGISL. PHIL. de CHEMNITZ]: 

Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano- 
Germanico etc. Fréistadi 1647. Pgb. 

3499. VOSS, HENR.: De ratione status. Helmstadj 1651. Disp. 

4. Ub. 

3500. [SAM. DE PUFENDORFF]: Bericht vom Zustande des Teut- 

schen Reichs durch Sev. de Monzambano an seinen 
Bruder Lælium Herrn zu Trezolani in lateinischer Sprache 
abgegeben. Itzo durch einen liebhaber der Sachen in 
eil verdeutschet. Anno 1667. Lb. 

3501. å LAPIDE, PACIFICUS [0: PH. ANDR. OLDENBURGER]: 

Dominus de Monzambano illustratus et restrictus; sive 
Sever. de Monzambano Veronensis de statu imperii 
Germanici ad Lælium fratrem. Liber unus, discursibus 
juridico-politicis explicatus et restrictus. Utopiæ, apud 
Ydonem Neminem, vico ubique, ad insigne veritatis, 
1 668. Lb. 

3502. Curiosa, nec non politica vagabundi per Europam, vulgo sic 

dicti, rationis status, de præsenti tempore nugæ-somnia. 
Das ist: Des in der Europåischen Welt iiberall zu Hause 
sich einfindenden, so genannten ratio-status, wegen 
jetziger ZeitlåufFten nachdenckliche, und politische tråu- 
mende Schwåtz Besichter. Falfo-Veronæ 1674. 4- Pt>- 
Titelbladet er udbedret. 

3503. PFEFFINGER, JOH. FRIDER.: Vitriarius illustratus seu 

institutiones juris publici Romano-Germanici, antiquum 
modemumque imperii Romano-Germanici statum etc. 
exhibentes. Antehac a Philippo Reinhardo Vitriario editæ. 

ti 69 1.] Denuo revisæ et novis notis auctæ a Joh. Fr. 
^FEFFiNGER. Editio 3. auctior. i — 4. Gothæ 173 1. Pt. 
og T. 4. 4 Bd. Lbk. 

3J04. RICCIUS, CHR. GOTTL.: Repertorium locupletissimum 
in Joh. Fr. Pfeffingeri corpus juris publici i. e. Vitriarium 20* 3 o8 Statsvidenskaberne. 

illustratum etc. ordine alphabetico adornatum. Gothae 
[1741]. 4. Pgb. 

3505. MASCO VIUS, JO. JAC: Principia juris publici imperii 

Romano-Germanici ex ipsis legibus etc. [1729.] Editio 5. 
Lips. 1759. Lb. 

3506. MOSER, JOH. JAC: Compendium juris publici moderni 

regni Germanici. Oder, Grund-Riss der heutigen Staats- 
Verfassung des teutschen Reichs. [173 1.] Neueste Aufl. 
Frankf. 1738. Lb. 

3507. — Deutsches Staats-Recht. i — 50. Niiraberg, Frankf., Lpz., 

Ebersdorf 1737 — I7S3- Zusåtze. i — 2. 1744. Allgemeines 
Register iiber das Staats-Recht, wie auch iiber alle andere 
Moserische Schrifften. Frankf. u. Lpz. 1775. 4. 27 Bd. Pgb. 

3508. SCHMAUSS, JOH. JAC: Compendium juris publici. Zum 

Gebrauch der akadem. Lectionen. [1746.] 3. verbess. 
Aufl. Gottingen 1754. Pb. 

3509. Le droit public Germanique. Oii Ton voit l'état present 

de l'empire, ses principales lois etc. l'origine d'AUemagne 
etc. I — 2. Amsterdam 1756. 2 Bd. Lb. Forfatteren 
er Éléazar de Mauvillon. 

3510. SCHMAUSS, JOH. JAC: Historisches jus publicum des 

teutschen Reichs oder Auszug der vornehmsten Materien 
der Reichs-Historie etc. Zum Gebrauch der academischen 
Lectionen. [1732.] 2. verbess. Aufl. Gottingen 1734. Pb. 

3 5 1 1 . PtlTTER, JOH. STEPH. : Institutiones juris publici Germanici. 
[1734.] Editio 4. Gotting. 1787. Vb. 

3512. — Anleitung zum teutschen Staatsrechte, aus dem Latein- 
ischen iibers. von C A. Fr. Graf v. Hohenthal mit 
einer Vorrede und einigen Anmerkungen von Fr. Wernhard 
Grimm. i — 2, I. Bayreuth 179 1 — 1792. 2 Bd. Pb. 

3313. SURLAND, JOH. JUL: Grundsåtze des deutschen Staats- 

Rechts. Frankf a. d. O. 1737. Vb. 

3314. BORNER, GEORG GOTTL.: Erlåuterung des r. deutschen 

Staatsrechts nach Anleitung der Mascovischen Grundsåtze. 
I — 2. Regensburg 176 1 — 64. 2 Bd. Lbk. 

3313. MOSER, JOH. JAC: i. Von Teutschland und dessen 

Staats-Verfassung iiberhaupt. Nach den Reichs-Gesetzen 

etc. Mit beygefugten Nachrichten etc. Stuttgart 1766. 

2. Vom romischen Kayser, romischen Konig und den 

Reichs-Vicarien etc. Frankf. a. M. 1767. — 3, Von denen 

kayserlichen Regierungs-Rechten und Pflichten etc. 1 — 2. 

Sst. 1772. — 4. Von denen teutschen Reichs-Standen De enkelte Staters Statsret. 309 

oder Reichs-Ritterschaft auch denen ubrigen Reichs-Glidern 
etc. Sst. 1767. — 5. Von denen teutschen Reichs-Taegen 
etc. I — 2. Sst. 1774. — 6. Von denen teutschen Reichs- 
Tags-Geschafften etc. Sst. 1768. — 7. Von der teutschen 
Religions- Verfassung etc. Sst. 1774. — 8 — 9. Von der 
teutschen Justiz- Verfassung etc. i — 2. Sst. 1774. — 
10. Von der teutschen Lehens-Verfassung ptc. Sst. 1774. 

— II. Von der teutschen Grays- Verfassung etc. Sst. 
1773. — 12. Personliches Staats-Recht derer teutschen 
Reichs-Stande etc. Sst. 1775. — 13 — 14. Familien-Staats- 
Recht derer teutschen Reichs-Stande etc. i — 2. Sst. 1775. 

— 15. Von der teutschen Reichs-Stande Landen, deren 
Landstanden, Unterthanen etc. Sst. 1769. — 16. Von 
der Landeshoheit derer teutschen Reichsstånde uberhaupt 
u. im Geistlichen. Sst. 1773. — ^7 — ^9- ^^^ ^^^ 
Landeshoheit im Weklichen. Sst. 1772 — 1773. — 20. 
Von der teutschen Unterthanen Rechten und Pflichten etc. 
Sst. 1774. — 21. Von der Reichs-Ståttischen Regiments- 
Verfassung etc. Sst. 1772. — 22. Teutsches nachbar- 
liches Staats-Recht etc. Sst. 1773. — 23. Teutsches 
auswårtiges Staats-Recht etc. Sst. 1772. — 24. Allgemeines 
Register uber das Moserische alte und neue teutsche Staats- 
Recht etc. Sst. 1775. 4. 24 Bd. Vb. 

3516. — Zusåtze zu seinem neuen teutschen Staatsrecht. i — 3. 

Frankf. 1781 — 1782. 4. 3 Bd. Vb. 

3517. WESTPHAL, E. CHR.: Das Teutsche Staatsrecht in wissen- 

schaftlich geordneten Abhandlungen etc. Lpz. 1784. Vb. 

3518. HÅBERLIN: Handbuch des teutschen Staatsrechts nach dem 

System des.Herrn Putter. Zum gemeinniitzigen Gebrauch 
der gebildeten Stande etc. [1794.] i — 3. verbesserte Ausg. 
Mit einem Titelkupfer. Berlin 1797. 3 Bd. Vbk. 

3519. SCHMALZ: Das teutsche Staats-Recht. Ein Handbuch zum 

Gebrauche academischer Vorlesungen. Berlin 1825. Pb. 

3520. CONRING, HERM.: De septem viris seu electoribus Ger- 

manorum regni et imperii Romani. Helmst. 1644. 4. 
^ Disp. P. Ub. 

3521. — De finibus imperii Germanici libri duo. Quibus jura 

finium a primo imperii exordio ad hæc nostra usque 
tempora propugnantur. Helmst. 1654. Ub. 

3522. — De imperii Germanici republica acroamata sex historico- 

politica, seu discursus novi historico-politici de imperii 
Germanici civibus etc, quibus accessit tractatus de impe- 
ratore Romano Germanico, cum indice. Ebroduni 1654. 
4. Lb. 3 1 o Statsvidenskaberne. 

3523. PF ANNER, T.: Historia comitiorum imp. celebratonim a. 

o. r. 1652, 53, 54. Vinariæ 1694. Med: Reichs-Abschied 
zu Regenspurg 1654. Pgb. 

3524. CONRING, HERM.: Assertio juris Moguntini in coronandis 

regibus Romanonim. Editio 2. auctior et emend. Helmst. 
1656. 4. P. Ub. 

3525. Begnihdete Deduction von Land-Standen, derselben Befug- 

nissen, Pflichten und Nutzen, absonderlich in denen 
Landen, des Reichs Teutscher Nation etc. s. 1. 17 18. 
4. Heftet. 

3526. TELGMANN, R. FR.: Commentatio juris publici Romano- 

Germanici von der Ahnen-Zahl, deren Uhrsprung, wie 
auch vormahligen und heutigen Nutzen etc. Hannover 
1733. 4. Ub. 

3527. TAFINGER, FR. GIL.: Institutiones jurisprudentiæ came- 

ralis. Tubingæ 1754. T. Pb. 

3528. Samme Bog. 

3529. HIRSCH, JOH. CHRIST.: Des Teutschen Reichs Munz- 

Archiv, bestehend in einer Sammlung Kayserl. und 
Reichs-Miinz-Gesetze, Ordnungen, etc; nebst zuver- 
låssigen Nachrichten vom Teutschen Miinz-Wesen uber- 
haupt etc. i — 9. Niirnberg 1756 — 68. F. 9 Bd. Vb. 

3 5 30. SCHIRRMACHER, FRIEDR. : Die Entstehung des Kurfursten- 
collegiums. Berlin 1874. Ub. 

3531. V. MEYER, PHIL. ANT. GUIDO: Corpus juris confoedera- 

tionis Germanicæ oder Staatsacten fur Geschichte und 
offentliches Recht des Deutschen Bundes. Nach officiellen 
Quellen. Ergånzt von Heinr. Zoepfl. i — 3. 3. Aufl. 
Frankf. a. M. 1858—1869. 4. 9 Bd. Ub. 

3532. ZACHARIÅ, HEINR. ALB.: Die deutschen Verfessungs- 

gesetze der Gegenwart einschliesslich der Grundgesetze 
des deutschen Bundes etc. Erste u. zweite Fortsetzung. 
Gottmgen 1858—1862. 2 Bd. Ub. 

3533. [Dr. B.l: Quellen des deutschen Bundesrechtes. Mainz 

1858. Ub. 

3534. Die Verhandlungen der Bundesversammlung von den revolu- 

tionåren Bewegungen des Jahres 1830 bis zu den geheimen 
Wiener Ministerialconferenzen . . . aus den Protocollen 
des Bundes. Heidelberg 1846. Ub. 

3535. Die Verhandlungen der Bundesversammlung von den geheimen 

Wiener Ministerial-Conferenzen bis zum Jahre 1845 ^"^ 
den Protocollen des Bundes. Heidelberg 1848. Ub. De enkelte Staters Statsret. 311 

3536. KLOBER, JOH. LUDW.: Oeffentliches Recht des teutschen 

Bundes und der Bundesstaaten. Frankf. a. M. 1817. Pb. 

3537. MAURENBRECHER, ROMEO: Grundsåtze des heutigen 

deutschen Staatsrechts. 2. Abdruck. Frankf. 1843. Vb: 

3538. V. STRUWE, GUSTAV: Das offentliche Recht des deutschen 

Bundes, i — 2. Mannheim 1846. 2 Bd. Ub. 

3539. MEJER, OTTO: Einleitung in das deutsche Staatsrecht. 

Rostock 1 86 1. Ub. 

3540. V. LEONHARDI, PH. FR. WILH.: Das Austrågalverfahren 

des deutschen Bundes. Eine historisch-publicistische Mono- 
graphie. Frankf. a. M. 1838—1845. 2 Bd. Shb. 

3541. SCHULZE, HERM.: Die Krisis des deutschen Staatsrechts 

im Jahre 1866. (Nachtrag zur Einleitung in das deutsche 
Staatsrecht.) Lpz. 1867. Ub. 

3542. THUDICHUM, FRIEDR.: Verfassungsrecht des norddeut- 

schen Bundes und des deutschen Zollvereins. Tiibingen 
1870. Ub. 

3J43. — Herr Ludw. von Ronne im Schmucke fremder Federn. 
Ein Beitrag zur Geschichte der neuesten Litteratur des 
deutschen Staatsrechts. Tiibingen 1872. P. Ub. 

3 544. SCHULZE, HERM. : Die Hausgesetze der regierenden Fiirsten- 
håuser. i. Jena 1862. Ub. 

3545. Gesetzsammlung fiir das Herzogth. Coburg Nr. 212: — 

Hausgesetz fiir das herz. Sachsen Coburg-Gothaische Haus. 
I. Mårz 1855. Publicirt etc. 14. Apr. 1855. 4. Pb. 

3546. HOLLMANN, K. DIETR.: Geschichte des Ursprungs der 

deutschen Fiirstenwiirde. Bonn 1842. Vb. 

3547. KOHLER, J. C: Handbuch des deutschen Privatfiirsten- 

rechtes der vormals reichsstandigen jetzt mittelbaren 
Fiirsten und Grafen. Sulzbach 1832. Vb. 

3548. V. SICHERER, HERM.: Ueber die Gesammtbelehnung in 

deutschen Fiirstenthumem. Habilitationsschrift. Miinchen 
i86s. Ub. 

3549. ZOEPFL, HEINR,: Ueber Missheirathen in den deutschen 

Fiirstenhåusern iiberhaupt und in dem Oldenburgischen 
Gesammthause insbesondere. Stuttgart 1853. Ub. 

3550. Samme Bog. Ub. 

3551. Samme Bog. Ub. 312 Statsvidenskaberne. 

3552. TSCHERNING, A. F.: De preussiske Provindsialstænders 

Historie i korte Træk. Kbh. 1831. P. Ub. 

3553. DAVID, C. G. N.: Om de preussiske Provindsialstænders 

Væsen. Kbh. 1831. P. Ub. 

3554. Samme Bog. H. 

3555. FALCK, N.: Ueber das Wesen und die Geschichte der 

preuszischen Provinzialstånde. Zwei Abhandlungen von 
C. G. N. David und A. F. v. Tscherning. Aus dem 
Dånischen iibers. Schleswig 1831. Ub. 

3556. Preussens Verfassung. Antwort auf die Flugschrift: Vier 

Fragen, beantwortet von einem Ostpreussen. Berlin 

1841. Ub. 

3557. BOLOW-CUMMEROW: Preussen, seine Verfessung, seine 

Verwaltung, sein Verhaltniss zu Deutschland. Berlin 

1842. Ub. 

3558. Ueber die Staatskunst in Preussen. Braunschwei^ i&43- Ub. 

3559. WELCKER, CARL: Grundeesetz und Grundvertrag. Grund- 

lagen zur Beurtheilung der Preussischen Ver£;issungs£:age. 
Aus d. Staats-Lexikon besonders abgedr. Altona 1847. Ub. 

3 5 60. HANSEMANN, DAVID: Das preussische und deutsche 

Verfassungswerk. Mit Rticksicht auf mein politisches 
Wirken. Berlin 1850. Ub. 

3 S 61. V. RONNE, LUDW.: Das Staats-Recht der preussischen 
Monarchie, i — 2. 2. verbess. Aufl. Lpz. 1864 — 1865. 

4 Bd. Shb. 

3562. SCHULZE, HERM.: Das preussische Staatsrecht auf Grund- 

lage des deutschen Staatsrechts. i — 2. Lpz. 1870 — 1877. 

5 Bd. Ub. 

3563. V. RONNE, LUDW. und SIMON, HEINR.: Die Gemeinde- 

verfassung des preussischen Staates; eine systematisch 
geordnete Darstellung etc. i. Abtheilung: die Stadte- 
Ordnungen vom 19. Nov. 1808 und 17. Mårz 183 1. 
Breslau 1843. Vb. 

3 5 64. RUMPF, J. D. F. : Die preussische Stådteordnung vom 1 9. Nov. 
1808 mit den gesetzlichen . . . Bestimmungen; nebst der 
revidierten Stådteordnung . . . vom 17. Marz 183 1 
und einer Vergleichung beider. 6. verm. Ausg. Berlin 
1834. Vb. 

3565. DAHLMANN: Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes far 

das Konigreich Hannover. Jena 1838. Ub. 

3566. V. MAACK: Abriss des schleswigholsteinischen Staatsrechts. 

1460— 1848— 1863. Hamburg 1863. T. P. Ub. De enkelte Staters Statsret. 313 

3367. POZL, JOS.: Lehrbuch des bayerischen Verfassungsrechts. 
Miinchen 185 1. Shb. 

3 S 68. V. MOHL, ROB.: Das Staatsrecht des Konigreiches Wiirttem- 
berg. I — 2. 2. Aufl. Tubingen 1840. 2 Bd. Pb. 

3 5 69. WEISSE, CHR. ERNST : Lehrbuch des kon. såchsischen Staats- 
rechts. i — 2. Lpz. 1824 — 1827. 2 Bd. Shb. 

3570. WURM, C. F.: Verfassungs-Skizzen der freien und Hanse- 
stadte Liibeck, Bremen und Hamburg. Hamburg 1841. Ub. ANDRE STATER I EUROPA OG AMERIKA. 
(med undtagelse af DANMARK, NORGE OG SVERIG.) 

3571. An historical and political discourse of the laws and govem- 

ment of England, from the first times to the end of the 
reign of queen Elizabeth. With a vindication of the 
ancient way of parliaments in England. By Nathaniel 
Bacon of Grays Inn. London 1682. 4. Lb. 

3572. MILLAR, JOHN: An historical view of the english govem- 

ment from the settlement of the Saxons in Britain to 
the revolution in 1688; to which is subjoined some 
dissertations connected with the history of the govern- 
ment, from the revolution to the present time. 4. edition. 
I — 4. London 181 8. 4 Bd. Vb. 

3573.^ HALLAM, HENRY: Die Geschichte der Verfassung von Eng- 
land von Heinrich VIL bis Georg IL [1827.] Uebertragen 
und fortgesetzt von F. A. RCder seit dem Anfang der 
Regierung Georgs III. bis 1828. i — 2, i. Lpz. 1828 — 1829. 
2 Bd. Vbk. 

3574. MACAULAY, TH. BABINGTON: Hallam's constitutional 

history. London 1856. 

3575. CREASY, EDW.: The rise and progress of the English 

constitution. [1853.] ^- edition, with additions. London 
1862. Shb. 

3576. MAY, TH. ERSKINE: Die Verfassungsgeschichte Englands 

seit 1760 bis 1860. i — 2. Aus dem Englischen iiber- 
setzt und bearbeitet von O. G. Oppenheim. Lpz. 
1862— 1864. 3 Bd. Ub. 

3577. TODD, ALPHEUS: Ueber die parlamentarische Regierung 

in England, ihre Entstehung, Entwickelung und prak- 
tische Gestaltung. i — 2. Aus dem Englischen libersetzt 
von R. AssMANN. Berlin 1869 — 1871. 2 Bd. Ub. 314 Statsvidenskaberne. 

3578. DE LOLME, J. L: The constitution of England or account 

of the english govemment; in which it is compared, both 
with the republican form of govemment, and the other 
monarchies m Europe. 4. edition. London 1784. Pt. Lbk. 

3579. — Die Verfassung von England dargestellt und mit der 

republicanischen Form und mit andern europåischen 
Monarchien verglichen. Nach der Ausg. letzter Hånd 
ins Deutsche iibersetzt. Mit einer Vorrede begleitet von 
F. C. Dahlmann. Altona 1819. Pb. 

3580. — Samme Bog. Pb. 

3581. A guide to the knowledge of the rights and privileges of 

englishmen. Containing: i. Magna charta etc. with an 
exhortation to the Christian and independant clergy etc. 
to which is added the security of english lives; or, the 
trust, power and duty of the grand juries of England. 
London 1757. Lb. 

3582. <jNEIST, RUD.: Das heutige englische Verfassungs- und 

Verwaltungsrecht. i — 2. Berlin 1857 — 1860. 2 Bd. Vb. 

3585. COX, HOMERSHAM: Die Staatseinrichtungen Englands. 
Eine gedrångte Darstellung des englischen Verfassungs- 
und Verwaltungsrechtes. Uebersetzt und bearbeitet von 
H. A. KOhne. Berlin 1867. Ub. 

3584. BAGEHOT, WALTER: Englische Verfassungszustande. Ins 

Deutsche iibertragen, mit einem Vorworte versehen von 
Franz v. Holtzendorff. Berlin 1868. Ub. 

3585. V. VINCKE, L.: Darstellung der innern Verwaltung Gross- 

britanniens. Herausgeg. von B. G. Niebuhr. Berlin 
181S. Vb. 

3586. — Samme Bog. 2. Aufl. Berlin 1848. Vb. 

3387. MARCELLIN LA GARDE: Catéchisme du droit constitu- 
tionel Beige ancien et moderne. Bruxelles 1855. Ub. 

3588. Den franske Republiks Grundlov vedtaget d. 4. Nov. 1848. 

Kbh. u. A. P. Ub. 

3589. Samme Bog. Ub. 

3590. BEAUVERGER, EDM.: Les constitutions de la France et 

du systéme politique de l'empereur Napoleon. Paris 
1852. Ub. 

3591. Histoire du parlement de Paris. 5. edition corrigée. S. 1. 

1769. Lb. De enkelte Staters Statsret. 315 

3592. COSTAR, CL.-ANTHELME: Histoire de 1' administration en 
France de l'agriculture etc. i — 2. Paris 1832. 2 Bd. Ub. 

3393- BÉCHARD, FERD.: De 1' administration intérieure de la 
France. Avec un appendice sur les lois municipales des 
principaux etats de TEurope par Bergson. i — 2. Paris 
i8si. 2 Bd. Ub. 

3594. BAILLY, A.: Histoire financiére de la France, depuis rori- 

gine de la monarchie jusqu'å la fin de 1786, avec un 
tableau general des anciennes impositions et un etat des 
recettes et des dépenses du trésor royal å la méme époque. 
I — 2. Paris 1839. 2 Bd. Vbk. 

3595. BRESSON, JACQUES: Histoire financiére de la France 

depuis l'origine de la monarchie jusqu'å l'année 1828, 
précédée d'une introduction sur le mode d'impots en 
usage avant la revolution etc. i — 2. Paris 1843. 2 Bd. Ub. 

3596. V. HOCK, CARL: Die Finanzverwaltung Frankreichs. Stutt- 

gart 1857. Vb. 

3597. GUYOT, P. J. J. G.: Traité des droits, fonctions, franchises, 

exemptions, prérogatives et priviléges annexés en France 
å chaque dignité, å chaque office et å chaque etat. i — 4. 
Paris 1786 — 1788. 4. 4 Bd. Lb. 

3598. SNELL, LUDW.: Handbuch des schweizerischen Staats- 

rechtes. i — 2. Ziirich 1839 — 1845. 3 Bd. Ub. 

3599. ZACHARIÅ, H. A. : Die schweizerische Eidgenossenschaft, der 

Sonderbund und die Bundesrevision. Gottingen 1848. Ub. 

3600. GIROD: Rapport fait au nom du conseil d'état au conseil 

représentatif, dans sa seance du 21. Déc. 1827. Geneve 
1827. P. Ub. 

3601. Projet présenté par le conseil d'état au conseil représentatif 

dans sa session de Déc. 1827. Loi relative å l'acquisition 
. . . des droits reels sur les immeubles. Geneve 1827. Ub. 

3602. SACCHI, TERENCE: Prospectus d'un essai des institutions 

qui régissent le royaume des deux Siciles. Naples 
1846. Ub. 

3603. LENGNICH, GOTFR.: Jus publicum regni Poloni. i — 2. 

Gedani 1742 — 1746. 2 Bd. Lb. 

3604. The American's Guide: comprising the declaration of inde- 

pendence etc. of the United States, and the constitutions 
of the several states composing the union. Philadelphia 
1835. Lb. 3 1 6 Statsvidenskaberne. 

FOLKERET. 

INDLEDENDE SKRIFTER. 

3605. WACHSMUTH, W. : Jus gentium apud Græcos ante bellomm 

cum Persis gestorum initium. ICiliæ 1822. UPr. H. 

3606. Samme Bog. Ub. 

3607. WHEATON, HENRY: Histoire des progrés du droit des 

gens en Europe et en Amérique depuis la paix de West- 
phalie jusqu'å nos jours avec une introduction sur les 
progrés du droit des gens en Europe avant la paix de 
Westphalie. [1841.] 2. edition, i — 2. Lpz. 1846. 2 Bd. Ub. 

3608. (JEAN-YVES DE SAINT-PRIEST): Histoire des traités de 

f)aix, et autres négociations du dix-septiéme siécle depuis 
a paix de Vervins jusques'i la paix de Nimegue etc. 
I — 2. Amst. 1725. F. 2 Bd. Lb. 

3609. SCHMAUSS, JOH. JAC: Einleitung zu der Staatswissen- 

schaft und Erleuterung des von ihm herausgegebenen 
corporis juris gentium academici etc. i — 2. Lpz. 
1 74 1 — 1749. I Bd. Pgb. 

3610. DE MABLY, l'abbé: Le droit public de TEurope. i — 2. 

Geneve 1748. 2 Bd. Lb. 

361 1. KOCH, [CHPH. GUILL.]: Abrégé de l'histoire des traités 

de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix 
de Westphalie. i — 4. Basle 1796 — 1797. 4 Bd. Lb. 

3612. Histoire abrégée des traités de paix, entre les puissances 

de l'Europe, depuis la paix de Westphalie; par feu M. 
DE Koch. Ouvrage entiérement refondu, augmenté et 
continué jusqu'au congrés de Vienne et aux traités de 
Paris de 1815 par F. Schoell. i — 15. Paris 1 817 — 1818. 
IS Bd. Lb. 

3613. Histoire générale des traités de paix et autres transactions 
principales entre toutes les puissances de l'Europe depuis 
la paix de Westphalie; ouvrage comprenant les travaux 

de Koch, Schoell, etc, entiérement refondus et con- 
tinués jusqu'å ce jour par M. le comte de Garden. 
I — 14. Paris s. a. [1848 — 59.] 14 Bd. Ub. 

3614. Samme Værk. i. Bd. Ub. 

3615. VOSS, CHR. DANIEL: Geist der merkwurdigsten Bundnisse 

und Friedensschliisse des 18. Jahrhunderts mit besonderer 
Riicksicht auf die Theilnahme des deutschen Reichs und 
der preussischen Monarchie an denselben. i — 2. Gera 
1801— 1802. 2 Bd. Pb. E le Folkeret. Traktater. 317 

TRAKTATER. 

3616. Codex juris gentium diplomaticus, in quo tabulæ authenticæ 

actonim etc. . . . a nne seculi undecimi ad nostra usque 
tempora aliquot tomis comprehensus: qiiem ex manu- 
scriptis præsertim bibliothecæ Augustæ Guelfebytanæ 
codicibus etc. edidit G. G. L[eibnitz]. Hannoveræ 
1693. F. Vb. 

3617. DUMONT, J.: Corps universel diplomatique du droit des 

gens contenant un recueil des traitéz d'alliance, etc. 
depuis le regne de I'empereur Charlemagne jusques å 
>résent; avec les capitulations impériales et royales etc. 
[es droits et les intéréts des princes et etats de TEurope 
etc. I — 8. Amst. 1726 — 1731. F. 16 Bd. Lb. Bernstorff. 

3618. — Supplement au corps diplomatique du droit des gens 

etc. Mis en ordre et considérablement augmenté par 
J. Barbeyrac et J. Rousset. i — 3. Amst. 1739. F. 
S Bd. Lb. Bernstorff. 

3619. SCHMAUSS, JOH. JAG.: Corpus juris gentium academicum, 

enthaltend die vornehmsten Grundgesetze der Staaten 
von Europa, i — 2. Lpz. 1730. 3 Bd. Lbk. 

3620. WENCKIUS, FRID. AUG. GUIL.: Codex juris gentium 

recentissimi. i — 3. Lps. 1781 — I79S- 3 B^- Vb. 

3621. Samme Værk. 3 Bd. Vbk. 

3622. DE MARTENS, G. FR.: Recueil des principaux traités 

d'alliance, de paix, etc. conclus par les puissances de 
TEurope depuis 1761 jusqu'å present, i — 7. Gottingue 
1791 — 1801. 7 Bd. Vbk. T. 3. in duplo og i Materie. 

2. Supplement au recueil des principaux traités etc. 
précédé de traités du XVIII, siécle. 1 — 4. Gottingue 
1802 — 1808. 4 Bd. Vbk. 

3. Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix etc. 
depuis 1 808 jusqu'å present, i — 16. Gottingue 181 7 — 1 842. 
20 Bd. Vbk. 

4. Nouveaux supplements au recueil de traités. Suivis 
d'un appendix par Pr. Murchard. i — 3. Gottingue 
1839 — 1842. 3 Bd. Vbk. 

5. Table general chronologique et alphabétique du 
recueil de traités . . . servant å la connaissance des rela- 
tions étrangéres des etats dans leur rapport mutuel. i — 2. 
Gottingue 1837 — 1843. i Bd. Vbk. 

6. MURHARD, FR.: Nouveau recueil general de traités 
etc. Continuation du grand recueil du feu M. de Martens. 
I — II. Gottingue 1843 — 1853. 11 Bd. Vbk. 3 1 8 Statsvidenskaberne. 

7. MURHARD, CH. et PINHAS, J.: Archives diploma- 
tiques générales des années suivantes. Faisant suite au recueil 
general etc. i — 2. Gottingue 1854 — 1855. 2 Bd. Vbk. 

8. SAMWER, CHARLES: Recueil general des traités 
et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 
Continuation du grand recueil de G. Fr. de Martens. 
I — 7. [5 — 7. Bd. par Ch. Samwer et Jules Hopf.] Got- 
tingue 1856 — 1875. 9 M- Vbk. 

9. [HOPF, JULES]: Table générale du recueil des traités 
de G. F. Martens et de ses continuateurs 1494 — 1874. 
Gottingue 1875. Vbk. 

11. SAMWER, CH. et HOPF, JULES: Nouveau recueil 
general de traités et autres actes relatifs aux rapports de 
droit international. Continuation du grand recueil de G. 
Fr. de Martens. Deuxiéme serie, i — 10. Gottingue 
1876 — 1 89 1. 10 Bd. Vbk. 

12. Nouveau recueil general de traités et autres actes 
relatifs aux rapports de droit international. Continuation 
du grand recueil de G. Fr. de Martens par Felix Stoerk. 
Deuxiéme serie. 11 — 18, 3. Goettingue 1887 — 93. 5 Bd. 
Vbk., 9 Hefter. lait: 76 Bd. og 9 Hefter. 

3623. de MARTENS, CH. et FERD. de CUSSY: Recueil manuel 

et pratique de traités, coriventions et autres actes diplo- 
matiques. i — 7. Lpz. 1846 — 1857. 7 Bd. Ub. 

3624. GHILLANY, F. W.: Diplomatisches Handbuch. Sammlung 

der wichtigsten Europåischen Friedensschliisse vom West- 
phalischen Frieden bis auf die neueste Zeit. i — 2. 
Nordlingen 1855. ^ Bd. Vbk. 

3625. DE MARTENS, G. F.: Cours diplomatique ou tableau des 

relations extérieures des puissances de TEurope. i — 2. 
O. m. Tit.: Guide diplomatique ou repertoire i. des 
principaux lois etc. 2. des traités et autres actes publics 
etc. I — 3. Berlin 1801. 3. m. Tit: Tableau des rela- 
tions extérieures etc. Berlin 1801. 3 Bd. Vbk. 

3626. Samme Værk. i — 2. Vb. 

3627. Samme Værk. i. Ub. 

3628. KOCH: Table des traités entre la France et les puissances 

étrangéres, depuis la paix de Westphalie jusqu'å nos 
jours; suivie d'un recueil de traités et actes diplomadques 
qui n' ont pas encore vu le jour. i — 2. Basle 1002. 
2 Bd. Vbk. 

3629. Samme Værk. 2. Bd. I Materie. 

3630. Samme Værk. 2. Bd. I Materie. Folkeret. Traktater. 319 

3651. V. MEIERN, JOH. GOTTFR.: Acta pacis Westphalicæ publica 
oder Westphålische Friedenshandlungen und Gescnichte. 
1 — 6. Hannover 1734 — 1736. Pt. F. 6 Bd. Lb. 

3632. — Acta pacis executionis publica oder Niirnbergische 

Friedens-Executions-Handlungen und Geschichte. i — 2. 
Lpz. u. Hannover 1736 — 1737. T. F. 2 Bd. Lb. 

3633. WALTHER, JOH. LUD.: Universal-Register iiber die West- 

phålischen Friedens-Handlungen und Geschichte ingleichen 
iiber die Niirnbergischen Friedens-Executions-Handlungen. 
Gottingen 1740. F. T. Lb. 

3634. Négociations secrétes touchant la paix de Munster et d'Osna- 

brug; OU recueil general des préliminaires etc. Le tout 
tiré des manuscrits les plus authentiques. i — 4. La Haye 
1725 — 1726. F. 2 Bd. Pgb. 

3635. Der Friede zu Pressburg vom 26. Dec. 1805 in seinen 

Folgen flir Oestreich, Baiern . . . und ganz Europa etc. 
Aus dem XIX. u. XX. Bande der Allgem. Geograph. 
Ephemeriden besonders abgedruckt. Mit 2 Charten und 
einer Tabelle. Weimar 1806. Vb. Særtryk. 

3636. Betrachtungen iiber den Frieden zu Wien. Mit einer Charte 

des ostreichischen Kaiserthums. Wien [1809]. Ub. 

3637. PONS de L'HÉRAULT: Congrés de Chatillon. [1814.] 

Extrait d'un essai historique sur le regne de Tempereur 
Napoleon. Tout pour le peuple fran^aisl Paris 1825. Ub. 

3638. [de FLASSANJ: Histoire du congrés de Vienne. Par l'auteur 

de rhistoire de la diplomatie frangaise. i — 3. Paris 
1829. 3 Bd. Vb. 

3639. Samme Værk. 3 Bd. Pb. 

3640. KLOBER, joh. LUDW.: Uebersicht der diplomatischen 

Verhandlungen des Wiener Congresses liberhaupt und 
insonderheit iiber wichtige Angelegenheiten des teutschen 
Bundes. Frankf. a. M. 181 6. Vb. 

3641. Samme Bog. Shb. 

3642. — Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 

1815. 1 — 19- [9. Band: Supplement Band, mit Register.] 
Erlangen 1816 — 1835. 9 B^- Shb. 

3643. [de PRADT]: Du congrés de Vienne, par l'auteur de l'antidote 

au congrés de Radstadt, de 1' histoire de l'ambassade å 
Varsovie, etc. i — 2. Paris 181 5. 2 Bd. Vb. 

3644. HEEREN, A. H. L.: Der deutsche Bund in seinen Ver- 

håltnissen zu dem europåischen Staatensystem; bey 
Eroffnung des Bundestages. Gottingen 181 6. P. Ub. 3 20 SxATSVroENSKABERNE. 

3645. AEGIDI, LUDW. KARL: Die Schlusz-Aae der Wiener 

Ministerial-Conferenzen zur Ausbildung und Befestigung 
des deutschen Bundes. Erste Abtheilung: die Urkunden. 
Zweite Abtheilung, Lieferung i.: Geschichte der Wiener 
Schluss-Acte. Berlin 1860 — 1869. 3 Bd. Ub. Lie- 
ferung 2.: Commentar er ikke udkommen. 

3646. DE PRADT: L*Europe aprés le congrés d'Aix-La-Chapelle, 

faisant suite au congrés de Vienne. Bruxelles 1819. Ub. 

3647. — Congrés de Carlsbad. i — 2. Paris 1819 — 1820. i.Bd. Pb. 
5648. Samme Værk. 2. Bd. Ub. 

3649. BIGNON: Du congrés de Troppau [1820], ou examen de 

prétentions des Monarchies absolues å l'égard de la 
Monarchie constitutionelle de Naples. Paris 1821. Ub. 

3650. S. V. N.: Beleuchtung der Schrift: du congrés de Troppau 

par Mr. Bignon. Altenburg & Lpz. 1821. Ub. 

3651. DE CHATEAUBRIAND: Congrés de Vérone. [1822.] Guerre 

d'Espagne. Négociations: colonies espagnoles. i — 2. 
Edition originale. Lps. 1838. 2 Bd. Ub. 

3652. ROUSSET: Recueil historique d'actes, négotiations, mémoires 

et traités depuis la paix d'Utrecht. i — 21. La Haye» 
Amsterdam 1728 — 54. 23 Bd. Lb. 

3653. HENNINGS, AUG.: Sammlung von Staatsschriften, die 

wåhrend des Seekrieges von 1776 bis 1783 offentlich 
bekannt gemacht worden sind; in so weit solche die 
Freiheit des Handels und der Schiffahrt betreffen. 
Altona 1784. Pb. 

3654. Lord CASTLEREAGH'S Denkschriften, Depeschen, Schriften- 

wechsel und sonstige amtlich-diplomatische oder vertrau- 
liche Mittheilungen. Herausgeg. von seinem Bruder 
Charles William Vane, Marquis von Londonderry. 
Sachlich gesichtet und deutsch bearbeitet von Dr. Siegm. 
Frankenberg. i — 5. Hamb. 1853. 5 Bd. Ub. SYSTEMATISKE FREMSTILLINGER AF FOLKERETTEN. 

I ALMINDEUGHED. 

3655. GROTIUS, HUGO: De jure belli ae pacis libri tres cum 
annotatis auctoris ex postrema ejus ante obitum cura nec 
non JoNN. Frid. GRONOvn notæ. AmsL 1680. Lb. Folkerets-Systemer. 321 

3656. GROTIUS, HUGO: De jure belli ae pacis libri tres. Notulas 

addidit JoANNES Barbeyrac. Amst. 1720. Pt.af Grotius. Lb. 

3657. — — Ex altera recensione Joannis Barbeyracii. i — 2. 

Lps. 1758. 2 Bd. Vbk. 

3658. — Drey Bucher vom Rechte des Krieges und des Friedens . . . 

erklåret, und die Anmerkungen des Verfassers hinzu- 
gefiiget . . . Aus dem Lateinischen ins Deutsche iibersetzt 
duren P. B. S. g. SchCtz. Nebst einer Vorrede Herrn 
Christian Thomasii. Lpz. 1707. Pt. af Grotius. Vb. 

3639. — Le droit de la guerre et de la paix. Nouvelle traduc- 
tion par Jean Barbeyrac. i — 2. Amst. 1724. Pt. af Grotius. 
4. I Bd. Pgb. 

3660. BOECLER, JOH. H.: In Hugonis Grotii jus belli et pacis 

ad illustrissimum baronem Boineburgium commentatio. 
Gissæ 1687. Lb. 

3661. COCCEJUS, HENR.: Grotius illustratus s. commentarii ad 

Hugonis Grotii de jure belli et pacis libros tres etc. i — 2. 
Wratislaviæ 1744 — 1747. F. Pt. 2 Bd. Pgb. Def. 

5662. GLAFEY, ADAM FRIEDR.: Volcker-Recht, worinnen die 
Handlungen freyer Volcker gegen einander . . . nach 
dem Rechte der Vernunft . . . erlåutert werden. [1723.] 
3. u. stark vermehrte Auflage nebst einem vollståndigen 
real Register. Niirnb. 1752. Lb. 

3663. de WOLFF, CHR.: Jus gentium, methodo scientifica per- 

tractatum, in qvo jus gentium naturale ab eo, qvod 
voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate disting- 
vitur. Halæ Magdeburg. 1749. 4. Lb. 

3664. VATTEL: Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle. 

[1758.] Nouvelle edition, i — 2. Paris 1820. 2 Bd. Lbk. 

3665. MOSER, JOH. JAG.: Versuch des neuesten Europåischen 

Volker-Rechts in Friedens- und Kriegs-Zeiten. i — 10. 
Frankf. a. M. 1777 — 1780. 12 Bd. Vbk. 

3666. — Beytråge zu dem neuesten Europåischen Volkerrecht in 

Fridens-Zeiten. i — 5. Tiibingen 1778 — 1780. 5 Bd. Pb. 

3667. — Beytråge zn dem neuesten Europåischen Volkerrecht in 

Kriegs-Zeiten. i — 3. Tiibingen 1779 — 1781. 3 Bd. Pb. 

3668. MARTENS, G. F.: Primæ lineæ juris gentium Europæarum 

practici in usum auditorum adumbratæ. Accedit præci- 
puorum qvorundam foederum ab anno 1748 inde per- 
cussorum index et repertorium. Gotting. 1785. Vbk. 

3669. Samme Bog. Vb. 

3670. Samme Bog. I Materie. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 21 322 Stats VIDEKSKABERKE. 

3671. GtlNTHER, KARL GOTTL.: Europåisches Volkerrecht in 

Friedenszeiten nach Vernunft, Vertrågen und Herkonunen 
mit Anwendung auf die teutschen Reichsstånde. i — 2. 
Altenburg 1787 — 1792. 2 Bd. Vbk. 

3672. DE MARTENS, G. F.: Précis du droit des gens moderne 

de TEurope. Pour servir d'introduction å un cours 
politique et diplomatique. [1789.] 3.éd. Gotting. 1821. Vbk. 

3673. — — Nouvelle edition avec des notes de M. S. Pwheiro- 

Ferreira. i — 2. Paris 1832. 2 Bd. Ub. 

3674. — Einleitung in das positive Europåische Volkerrecht auf 

Vertråge und Herkommen gegriindet. Gott. 1796. Vb. 

3675. KROHG, CHR.: Forsøg til en Ledetraad ved Forelæsninger 

over Folke-Retten. Kbh. 1803. Vb. 

3676. SCHMALZ: Das europåische Volker-Recht in 8 Buchem. 

Berlin 1817. Ub. 

3677. Samme Bog. Ub. 

3678. SCHMELZING, JUL.: Systematischer Grundriss des prak- 

tischen Europåischen Volker-Rechtes. Fur akademiscbe 
Vorlesungen und zum Selbst-Unterricht. i — 3. Rudolstadt 
1818— 1820. 3 Bd. Vb. 

3679. KLUBER, JEAN-LOUIS : Droit des gens moderne de TEurope. 

[1819.] 1—2. Paris 1828. I Bd. Vb. 

3680. KOLDERUP-ROSEN VINGE, J. L. A.: Grundrids af den 

positive Folkeret. Til Brug ved Forelæsninger. 2. Udg. 
Kbh. 1835. Vbk. 

3681. Samme Bog. Pb. 

3682. WHEATON, HENRY; Elements du droit international. 

[1836.] 1—2. Lpz. 1848. 2 Bd. Ub. 

3683. V. GAGERN, H. C: Critik des Volkerrechts. Mit prak- 

tischer Anwendung auf unsre Zeit. Lpz. 1840. Ub. 

3684. HEFFTER, AUG. WILH.: Das Europåische Volkerrecht der 

Gegenwart. Berlin 1844. Vb. 

3685. CHRISTENSEN, H.: Kortfattet Fremstilling af den positive 

Folkeret, udarbeidet til Brug ved Undervisningen paa 
det kgl. Søcadetacademi. Approberet af Marineministeriet 
som Lærebog for Academiet. Trj'kt som Manuskript. 
Kbh. 1853. Shb. 

3686. BLUNTSCHLI, J. C: Das moderne Volkerrecht der civili- 

sirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt. Ndrdlingen 
1868. Ub. Enkelte Afsnit af den systematiske Folkeret. 323 

3687. HARTMANN, AD.: Institutionen des praktischen Volker- 

rechts in Friedenszeiten mit Riicksicht auf die Verfassung 
des Deutschen Reichs. Hannover 1874. Ub. 

3688. NEUMANN, LEOP.: Grundriss des heutigen Europåischen 

Volkerrechtes. 2. Aufl. Wien 1877. Ub. ENKELTE AFSNIT AF DEN SYSTEMATISKE FOLKERET. 

3689. DE ROHAN, DUX: Trutina statuum Europæ olim scripta 

ab illustrissimo duce de Rohan, nunc in gratiam studiosæ 
juventutis . . . aucta ... ae ... in lucem edita a Josua 
Arndio. Accessit vita Alberti Wallensteinii ex Italico in 
Latinum translata. Editio altera. Rostochi 1668. Ub. 

3690. BRING, SV.: De regnis feudatariis. Londini Goth. 1745. 

Disp. 4. Ub. 

3691. — De proedria gentium Europæarum. Londini Goth. 1753. 

Disp. 4. P. Ub. 

3692. Du péril de la balance politique de l'Europe. Londres 

1789. Ub. 

3693. [v. GENTZ, FR.]: Fragmente aus der neuesten Geschichte 

des politischen Gleichgewichts in Europa. St. Petersb. 
1806. Ub. 

3694. BJERREGAARD, H.: Er den evige Fred en saadan Chimære 

og Umulighed, som en æret Forfatter nylig har )rttret? 
Randers 1840. P. Ub. 

3695. Samme Bog. Ub. 

3696. GARNIER, JOS.: Congrés des amis de la paix universelle 

réuni å Paris en 1849, précédé d'une note historique 
sur le mouvement en faveur de la paix. Paris 1850. Ub. 

3697. V. KALTENBORN, CARL: Grundziige des prakt. Europå- 

ischen Seerechts. i — 2. Berlin 185 1. 2 Bd. H. 

3698. Code des prises ou recueil des édits, déclarations, lettres 

patentes, arrets . . . depuis 1400 jusqu'å present. Imprimé 
par ordre du roi. i — 2. Paris 1784. 4. 2 Bd. Lb. 

3699. HAUTEFEUILLE, L.-B.: Les droits et les devoirs des nations 

neutres en temps de guerre maritime, i — 4. Paris 
1848— 1849. 4 Bd. Lbk. 

3700. DE WICQUEFORT, ABR.: L'ambassadeur et ses fonctions. 

Nouvelle edition augmentée des pifeces suivantes. Memoires 

ai* 324 Statsvidenskaberne. 

de Wiquefort touchant les ambassadeurs et les ministres 
publics. Reflexions sur ces memoires. Discours du méme 
Wicquefort de l'élection de I'empereur, et des électeurs 
de l'empire. Traité du juge competent des ambassadeurs, 
traduit du Latin de Mr. de Bynkershoek et par Jean 
Barbeyrac. Seconde edition revue et augm. dans les 
notes du traduaeur. i — 2. Amst. 1730. 2 Bd. Lb. 

3701. V. PACCASSI, JOH.: Einleitung in die såmmtlichen Gesand- 

schaftsrechte. Wien 1777. Pb. 

3702. MOSER, JOH. JAC: Be)rtråge zu dem neuesten Europå- 

ischen Gesandtschafftsrecht. Frankf. a. M. 1781. Pb. 

3703. DE MARTENS, CH.: Manuel diplomatique ou précis des 

droits et des fonaions des agents diplomatiques; suivi 
d'un recueil d'actes et d'offices pour servir de guide aux 
personnes, qui se destinent å la carriére politique. Paris 
1822. Vb. 

3704. MIRUSS, A.: Das europåische Gesaiidschaftsrecht nebst 

einem Anhange . . . einer Biicherkunde des Gesandschaifts- 
rechts und erlåut. Beilagen. i — 2. Abth. Lpz. 1847. 
2 Bd. Vb. 

3705. ZOUCHEUS, RICHARD.: Solutio quæstionis veteris et novæ 

sive de legati delinquentis judice competente dissertatio. 
in qua Hug. Grotii de ea re sententia explicatur, ex- 
penditur et asseritur. Oxoniæ 1657. Lb. 

3706. CORYLANDER, JOH.: Dissertatio gradualis de sanctitate 

legatorum sagatorum (Hårrolda-Rått). Lond. Goth. 1730. 
Disp. 4. Pb. 

3707. MOSER: L'ambassadrice et ses droits. Berlin 1754. Pb. 

3708. LONIG, joh. CHR.: Neueroffnetes Europåisches Staats- 

Titular-Buch, worinnen grosser Potentaten etc. Titula- 
turen in Teutscher und Frantzosischer Sprache enthalten 
etc. I — 2. Lpz. 1737. I Bd. Ppb. med Pg. 

3709. DE MABLY, l'Abbé: Des principes des négociations, pour 

servir d'instruction au droit public de l'Europe. Nou- 
velle edition. La Haye 1767. Lb. 

3710. HOLSEMANN, joh. GEORG: Ueber die Bedeutung der 

Diplomatie fur die neuere Geschichte. Vorlesungen gehalten 
in Gottingen im Sommer 1820. Gott. 1820. Ub. 

371 1. MEISEL, H.: Cours de style diplomatique. i — 2. Paris 

1826. 2 Bd. Shb. 

3712. DE MARTENS, CH.: Guide diplomatique. i — 2. Lps. 

1832. 2 Bd. Ub. Enkelte Afsnit af den systematiske Folkeret. 325 

3713. DE GARDEN: Traité complet de diplomatie, ou théorie 

générale des relations extérieures des puissances de TEurope. 
I — 3. Paris 1833. 3 Bd. Vb. 

3714. DE BROGLIE, ALBERT: La diplomatie et le droit nouveau. 

Paris 1868. Ub. 

3715. DE CUSSY, FERD.: R^léments consulaires des principaux 

etats maritimes de l'Éurope et de l'Amérique; fonctions 
et attributions des consuls etc. Recueil de documents 
officiels etc. Lpz. 1851. Ub. 

3716. DE MARTENS, CHARLES: Causes celebres du droit des 

gens. I — 2. Lpz. 1827. 2 Bd. Vb. 

3717. Samme Værk. 2 Bd. Vb. 

3718. — Nou velles causes celebres du droit des gens. i — 2. 

Lpz. 1843. 2 Bd. Shb. DE MATHEMATISKE, PHYSISKE, NATURHISTORISKE FAG. MATHEMATIK. 3719. SCHMIDTEN, H. GERNER: Kort FremstUling af Mathe- 

matikens Væsen og Forhold til andre Videnskaber. Kbh. 
1827. T. Ub. 

3720. KREJDAL, A. : Omrids af Pananalysis eller Verdens Dynamik. 

Udgivet efter Forfatterens Død med en Skizze af hans 
Levnet ved N. M. Petersen. Kbh. 1833. Sth. 

3721. STEEN, A.: De vi et natura infiniti mathematici. Hauniæ 

1845. Disp. P. 4. Ub. 

3722. GRCTNFELD, [H. P. H.]r Beitrag zur Lehre von der Crosse 

und Zahl, mit besonderer Beriicksichtigung der positiven 
und negativen Zahlen. Schlesw. 1853. Skpr. Ub. 

3723.* HANSEN, CHR.: Om nogle i Mathematiken bestaaende 
Vedtægters Inkonsekvens. Kbh. 1875. Skpr. P. Ub. 

3724.* HULTMAN, F. V.: Om formen for en elementår matematisk 
uppsats. Stockh. 1878. Skpr. P. 4. Ub. 

3725. KÅSTNER, ABR. G.: Geschichte der Mathematik seit 

der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende 
des achtzehnten Jahrh. i — 4. Gottingen 1796 — 1800. 
4 Bd. Lb. 

3726. BOSSUT, C.: Versuch einer allgem. Geschichte der Mathe- 

matik. Aus dem Franzosischen iibers. von N. Th. Reimer. 
I — 2. Hamb. 1804. 2 Bd. Vbk. 

3727. REIMER, N. TH.: Historia problematis de cubi duplicatione 

sive de inveniendis duabus mediis continue proportio- 
nalibus inter duas datas. Gottingæ 1798. T. 

3728. BIERING, CHR. H.: Historia problematis cubi duplicandi. 

Hauniæ 1844. Figg. Disp. 4. Ub. 

3729. Samme Bog. Ub. 330 Mathematik. 

3730. WOLFFEN, CHR.: Mathematisches Lexicon darinnen die in 

der Mathematik libliche Kunst- WSrter erklåret, und zur 
Historie der mathem. Wissenschaften dienliche Nachrichten 
auch die Schriften angefiiihret. Lpz. 17 16. Figg. Lb. 

3731. HORREBOWIUS , P.: Openim mathematico-physicorum 

tom. I — 3. Havniæ 1740 — 41. T. 3 Bd. 4. Vb. 

3732. HEDERICH, BENJ.: Anleitung zu den furaehmsten mathe- 

matischen Wissenschaften. 4. verb. Aufl. Wittenberg 
1728. T. Sth. 

3733. WOLFIUS, CHR.: Elementa matheseos universæ. i — 5. 

Edit. novissima, multo auaior et correaior. Genevæ 
1743—52. Pt. T. s Bd. 4. Vb. 

3734. — Die Anfangs-Griinde alier mathematischen Wissenschaften. 

I — 4. Neue verb. u. verm. Aufl. Franckf. & Lpz. 1750. 
Pt. T. 4 Bd. Lb. 

3735. HORREBOWIUS, P.: Elementa matheseos in usum studiosæ 

juventutis concinnata. Havniæ [1747]. Figg. Lb. 

3736. KÅSTNER, ABR. G.: Mathematische Anfangsgriinde. i — 4. 

(i. og 3. Bd. i 2. Aufl.) Gottingen 1759 — ^70. 6 Bd. Vbk. 

3737. Kort Begreb af den første Grund til alle mathematiske 

Videnskaber. Den iste Del indeh. den pure Mathematik: 
Regnekunsten, Geometrien, Trigonometrien og Algebra. 
Af det Tydske oversat. 2. Opl. forb. Kbh. 1762. 
4. Vb. 

3738. KARSTEN, WENC. JOH. G.: Anfengsgrunde der mathe- 

matischen Wissenschaften. i — 3. Greifswald 1780. T. 
3 Bd. Vb. 

3739. BUGGE, TH.: De første Grunde til Regning, Geometrie, 

Plan-Trigonometrie og Landmaaling. Kbh. 1795. T. Vb. 

3740. — De første Grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. 

1—3. 2, forb. Udg. Kbh. 181 3—14. T. 3 Bd. Vbk. 

3741. LINDERUP, H. CHR.: De første Grunde af den rene 

Mathematik. Forsøg til en Lærebog for Skoler, i. 
3. omarb. Udg. ved Jac. Krumm. 2. 2. forb. Udg. 
forøg, med en Afhandl, om de krumme Linier, der kaldes 
Keglesnitte. Kbh. 1807 — 13. T. 2 Bd. Vb. 

3742. LACROIX, S. F. : [Cours élémentaire de Mathématiques pures]. 

I. Traité élémentaire d'arithmétique i I'usage de Técole 
centrale. 15. édit. Paris 1820. — II. Élémens d'algébre. 
14. édit. Paris 1825. — III. Élémens de géométrie. 
13. édit. Paris 1825. T. — IV. Traité élémentaire Mathematik. 331 

de trigonométrie rectiligne et sphérique, et d'application 
de l'algébre å la géométrie. 8. édit. Paris 1827. T. 
— V. Complément des élémens d'algébre. 5. édit. 
Paris 1825. — VI. Essais de géométrie sur les plans 
et les surfaces courbes. Élémens de géométrie descriptive. 
5. édit. Paris 1822. T. — VII. Traité élémentaire de 
calcul differentiel et de calcul integral. 3. édit. Paris 
1820. T. — VIII. Essais sur l'enseignement en general 
et sur celui des mathématiques en particulier. 2. édit. 
Paris 1 81 6. — IX. Traité élémentaire du calcul des 
probabilités. 2. édit. Paris 1822. 9 Bd. Vbk. 

3743. FRANCOEUR, L. B.: Cours compkt de mathématiques pures. 

4. édit. I — 2. Paris 1837. T. 2 Bd. Vbk. 

3744. Arithmetica Danica seu brevis ae perspicua institutio arith- 

meticæ vulgaris, astronomicæ, geodæticæ, in usum gymna- 
siorum et scholarum Daniæ ae Norvegiæ adornata a G. 
Frommio. Hafh. 1649. 4. Pb. 

3743. EULER, L.: VoUståndige Anleitung zur Algebra, i — 2. 
St. Petersburg 1802. 3. Frankfurt a. M. 1796. 3 Bd. Vb. 

3746. BJØRN, H. O.: Lærebog i Arithmetiken med hosføjede 

Exempler. Cursus i — 2. 2. forb. Opl. Odense 1812. Vb. 

3747. — Cursus I — 3. 3. Opl. Odense 1820 — 23. Vb. 

3748. BERG, P. C: Erklæring og Bemærkninger foranl. ved 

Yttringer i Prof. Pallesens Exempler og Tillæg samt ved 
to Recensioner af Bergs Lærebog i den alm. Mathematik^ 
i Maanedsskr. for Litt. Udg. af A. B. Hoffmeyer. Kbh. 
1838. P. I Mat. 

3749. BERG, P. C. og A. B. HOFFMEYER: Bemærkninger i 

Anl. af Hr. Prof Ramus's saakaldte »Fornødne Oplys- 
ninger.« Kbh. 1838. P. I Mat. 

37 50. JORGENSEN, CHR.: Elementær Arithmetik og Algebra. 

2. Udg. Kbh. 1 84 1. Shb. Gave fra Forf. til Wegener. 

37 S I.* FISCHER, J. CHR. H.: Brudstykker af en mathematisk 
Lærebog i — 4. Kbh. 1849. Slagelse Skpr. Sth. 

3752.* BUCH, J. P.: Om modsatte Størrelser. Kbh. 1855. Ny- 
kjøbing Skpr. Ub. 

3753.* UTNE, A.: Begyndelsen til en kortfattet Lærebog i Arith- 
metik. Drammen 1869. Skpr. Ub. 

3754.* BROCH, THV.; Begyndelsen til en kortfattet Lærebog i 
Arithmetik ved Overlærer A. Utne, kritisk belyst. Skien 
1870. Skpr. Ub. 332 Mathematik. 

3755. BROCH, THV.: Lærebog i Arjthmetik for Latingymnasiet. 
Christiania 1874. Skien Skpr. Ub. 

3756.* ELIASSEN, A.: Af et Manuskript til en Lærebog i Arith- 
metik. Kristiania 1876. Skpr. Ub. 

3737. CALLET, FRAN^.: Tables portatives de logarithmes con- 
tenant les log. des nombres depuis i jusqu'å 108,000; 
les log. des sinus et tangentes et c, précédées d'un dis- 
cours préliminaire. Edition stereotype par Firmin Didot. 
Paris 1795. (Tirage 1829.) T. Vb. 

3758. VEGA, G.: Tabulæ logarithmico-trigonometricæ cum diversis 

aliis in matheseos usum construais tabulis et formulis. 
Logarithmisch-trigonometrische Tafeln nebst andem zum 
Gebrauch der Mathematik eingerichteten Tafeln und 
Formeln. i — 2. 2. verb., verm. u. gånzL umgearb. 
Aufl. Lpz. 1797. 2 Bd. Lb. 

3759. MUNDT, C. ÆM.: De accuratione, qua possit quantitas 

per tabulas determinari et quidem cum per tabulas in 
universum, tum singulatim per tabulas logarithmicas et 
trigonometricas. Hauniæ 1842. Disp. 4. Shb. Gave 
fra Forf, til Wegener, 

3760. DE LA LANDE, JÉROME: Logarithmisch-trigonometrische 

Tafeln verm. durch die Tafeln der Gauszischen Loga- 
rithmen. Herausgeg. von H. G. KOhler. 3. verb, u. 
verm. Stereotyp- Ausg. Lpz. 1849. Ub. 

3761.* STEN BERG, L.: Tabulæ logarithmi integralis. Pars II — ^III. 
Malmogiæ 1867 og 1871. Skpr. 2 Bd. 4. Ub. 

3762. BRING, SV.: De caracteribus numerorum vulgaribus. Londini 

Goth. 1752. Disp. 4. P. Ub. 

3763. DEGEN, C. F.: Canon Pellianus sive Tabula simplicissimam 

æquationis celebratissimæ y* = ax* + i solutionem, pro sin- 
gulis numeri dati valoribus ab i usque ad 1000 in numeris 
rationalibus iisdemque integris exhibens. Havniæi8i7. Pb. 

3764. Samme Bog. Lb. 

3765. KIELSEN, O. V.: Om et heelt Tals Opløsning i Faaorer. 

Kbh. 1 84 1. Pr. fra Sorø Akademi. 4. Ub. 

3766.* GRENHOLM, P. A.: Om Duodecimalsystemet såsom ett 
nytt Decimalsystem. Umeå 1867. Skpr. P. Ub. 

3767. PETERSEN, JUL.: Om Ligninger, der løses ved Kvadratrod 
med Anvendelse paa Problemers Løsning ved Passer og 
Lineal. Kbh. 1871. Disp. P. 4. Ub. Mathematik. 333 

3768.* HULTMAN, F. W.: Proportionslåra. Stockh. 1871. Skpn 
P. Ub. 

3769. SVENSON, F. S.: Proportionslåra. Lund 1875. Skpr. Ub. 

3770. [BENDZ, C. L.]: Ledetraad ved Forelæsningerne i den 

mathematiske Analyse ved den kgl. militære Højskole. 
I — 2. H. autographeret. 3 — 5. H. trykt. 1830 — 32. 
T. 2 Bd. 4. Vb. 

3771. LACROIX, S. F.: Handbuch der DifFerential- und Integral- 

Rechnung. Nach der 4. verb. u. verm. Original-Ausg. 
aus dem Franzos. iibers. von Fr. Baumann, i — 3. 
Berlin 1830—31. T. i Bd. Vb. 

3772. JORGENSEN, CHR.: De certo quodam serierum summa- 

bilium genere. Hauniæ 1832. Disp. P. 4. Ub. 

3773- — Højere Algebra og DifFerensregning. 2. Udg. Kbh. 
1843. Pb. 

3774. RAMUS, C: De principio variationis constantium arbitra- 
riarum. Hauniæ 185 1. UPr. P. 4. Ub. 

3775.* BERGIUS, A. TH.: Sur quelques fonctions alternes. Stockh. 
1868. Skpr. Ub. 
Se: Hult, H. F.: Reseberåttelse. Stockh. 1868. 

3776.* STEEN, A.: Om Integrationen af Diflferentialligninger, der 
føre til Additionstheoremer for transcendente Functioner. 
Avec un Resumé fran^ais. Kbh. 1868. P. 4. Ub. 
Af det kgl. danske Vidensk. Selsk. Skr. 

3777.* — Om Ændringen af Integraler af irrationale Differentialer 
til Normalformen for det elliptiske Integral af første Art. 
Kbh. 1869. P. 4. Ub. Af det kgl. danske Vidensk. 
Selsk. Skr. 

3778. — Integration af lineære Differentialligninger af anden Orden 

ved Hjælp af Kjædebrøker. Kbh. 1873. UPr. 4. Ub. 

3779. Samme Bog. Ub. 

3780.* BERLIN, MAC: Några inledande anmårkningar till låran 
om repeterade funktioner. Lund 1870. Skpr. P. Ub. 

3781. HANSEN, P. C. V.: Sætninger om Integraler af explicite 

Differentialer og af Differentialligninger. Kbh. 1874. 
Disp. 4. Ub. 

3782. LINDEBERG, K. M.: Historisk ofsrersigt af teorierna for 

singulåra solutioner till ordinara differential eqvationer. 
Stochh. 1875. T. Skpr. Ub. 

3783.* SCHMIDT, M. ROEDSTED: En Methode til Bestemmelse 
af r i Annuitetsformlen. Horsens 1875. Skpr. Ub. 334 Mathematik. 

3784. [BONDE, A. HANSEN]: En ny Regne-Schole, hvor udi 

Discipelen kand være sin egen Scholemester affdelt i 
7 Leiser. Kbh. 1680. 4. Pgb. 

3785. MICKELSSON, NIELS: En konstig og artig ny Regne-Bog, 

udi Tal, Maader, Vegt oc Pendinge, med mange Exempler. 
For Ungdommen i Skoler. Nu paa ny beregnet- Kbh. 
1 68 1. Pgb. 

3786. MATTHISEN, SØFREN: En let Arithmetica eller Regne- 

Kunst, hvorudi findes alle Slags Udregninger. Kbh. 
1696. Lb. 

3787. ARNSTROP, C: Arithmetica eller Regne-Konst først for 

de Eenfoldige, for det andet for de, som har ikkun 
liden eller ingen Raad til at lade sig informere og for 
det 3 die for dem, som mangler paa Tid. Tilligemed en 
Formular om Børne-Tugt. Kbh. 1758. Pb. 

3788. Samme Bog. Kbh. 1761. Lb. 

3789. JACOBI, ALEX.: Hovedregnings-Tabeller. 2. forandr. Opl. 

Kbh. 1838. Pb. 

3790. MUNDT, C. E. : Ledetraad ved Regneundervisning med 

tilføjede Exempler. Kbh. 1839. Vbk. Gave fra Forf. til 
Wegener, 

3791.* CRAMER, C: Om Infinitesimal-Rånta. Ett komplement 
till låran om sammansatt Rånta. Wisby 1870. Skpr. 
P. Ub. 

3792.* SCHMIDT, M. ROEDSTED: De elementaire Regninger 
med naturlige, brudne og negative Tal. iste Afenit af 
en Lærebog i Arithmetik. Horsens 1871. Skpr. Ub. 

3793. LANGE, WILH.: De veritatibus geometricis libri IL, prior 

contra scepticos et Sextum Empiricum, posterior contra 
Marcum Meibomium. Hafhiæ 1656. T. 4. Pgb. 

3794. KÅSTNER, ABR. G.: Geometrische Abhandlungen. i. 

Samml.: Anwendungen der ebenen Geometrie und Tri- 
gonometrie. 2. Samml.: Anw. der Geometrie und Trigo- 
nometrie. Gottingen 1790 — 91. T. 2 Bd. Sth. 

379 S- BJØRN, H. O.: Lærebog i Geometrien indeh. plan Geometrie, 
Stereometrie og plan Trigonometrie. Odense 181 1. T. Vb 

3796. MUNDT, C. E.: Lærebog i den elementære Plangeometrie. 
Kbh. 1838. Figg. Vb. Gave fra Forf til Wegener, 

3797- — Lærebog i den elementære Geometrie. 2. Udg. Kbh. 
1 85 1. Figg. Pb. Gave fra Forf til Wegener. Mathematik. 335 

3798. GRUNFELD, H. P. H.: Elementarcursus der Geometrie. 

Schleswig 1863. Skpr. Ub. 

3799. Samme Bog. Ub. 

3800. — Elementarcursus der Geometrie, eine Entwickelung der 

Hauptsåtze und der Auflosungen der wichtigsten Auf- 
gaben auf anschaulichem Wege. Schleswig 1863. Skpr. 
Pb. Gave fra Rektor 5. Povelsen til Wegener. 

3801.* DØRUM, P. G. O.: Ledetraad ved den forberedende Under- 
visning i Plangeometri. Christiania 1867. Skpr. Ub. 

3802.* HALLSTROM, M. F.: Tillåg tiU Euklides' Elementa. Falun 
1867. T. Skpr. Ub. 

3803. Den Danske Archimedes eller en Afhandl, om Zirkuln 
indeh. nogle udsøgte Læresætninger iblant hvilke Zirkulns 
Qyadraturs Urimelighed bliver beviist. O. m. T.: Archi- 
medes danus s. Tractatus de circulo selectis aliquot 
theorematibus . . . inter ouæ etiam irrationalitas quadraturæ 
circuli monstratur. Kbn. 1753. T. Vb. 

3804.* BROAGER, P. D.: Nogle Cirkelen og Kuglen vedkommende 
Læresætninger. Roeskilde 1864. Skpr. P. Ub. 

3805.* — Nogle Sætninger om Kuglen. Roeskilde 1865. Skpr. Pb. 

3806.* Samme Bog. Ub. 

3807.* — Vinklens Tredeling. Roeskilde 1866. Skpr. 

Se: Hundrup: Lærerstanden i Nakskov, Nysted og Rønne. Roes- 
kilde 1866. b. Pb. Gave fra Rektor Povelsen til Wegener, 

3808.* Samme Bog. 

3809.* Samme Bog. 

3810.* PULLICH. A. F.: Undersøgelser over Halveringslinieme af 
en Trekants Vinkler. Kbh. 1875. Skpr. P. Pb. 

381 1. Samme Bog. Ub. 

3812. Samme Bog. Ub. 

3813. THUNE, ERASM. G. FOG: Tentamen circa Trigonometriam 

sphæroidicam. Hauniæ 181 5. 4. Pb. 

3814. JORGENSEN, CHR.: Plan- og sphærisk Trigonometrie. 

Kbh. 1835. T. Pb. 

381 s. [BARTHOLINUS, ERASM.: Principia matheseos universalis 
sive Introductio ad geometriæ methodum Renati Des Cartes. 
Ed. Franc, å Schooten. Ed. IL Amstelæd. 1659.] 
Titelbl. mangler. P. 4. Med fortsat Signatur følger: 
b. DE BEAUNE, FLORIMOND.: De æquationum natura, con- 
stitutione et limitibus opuscula duo edita ab Erasm. Bartholino. 
Amstelæd. 1659. 336 Mathematik. 

c. DE WITT, JOH.: Elementa curvarum linearum edita opera 
Frakc. å ScHOOTEN. Amstclæd, 1659. 

d. k SCHOOTEN, FRANC: Tractatus de concinnandis demon- 
strationibus geometricis ex calculo algebraico, editus å P. 
å ScHOOTEN. Amstelæd. 1661. i Bd. Pgb. 

3816. jtJRGENSEN, CHR.: Analytisk Plangeometrie. Med nogle 

Bemærkn. om det mathemat. Studium. Kbh. 1834. T. Pb. 

3817. — Analytisk Stereometrie. Efter Monge og Hachette. Kbh. 

1838. Shb. 

3818. BJERKNES, C. A.: Ober die geometrische Repråsentation 

der Gleichungen zwischen zwei verånderlichen, reellen 
oder komplexen Grossen. Herausgegeb. von O. J. Broch. 
Christ. 1859. UPr. 4. Ub. 

3819. ZEUTHEN, H. G.: Nyt Bidrag til Læren om Systemer af 

Keglesnit, der ere underkastede 4 Betingelser. Kbh, 
1865. Disp. Ub. 

3820.* EKEROTH, C. C. E.: Om Glidecurver. Horsens 1867. 
Skpr. Ub. 

3821.* HAGLUND, G.: Om Normalema till kurvor af andra graden. 
Jonkoping 1871. T. Skpr. P. Ub. 

3822.* BOIJE, C. O. af Gennås: Undersokning af tredjegradskurvan : 

y2 = x2 . ^^~^^ . Goteborg 1880. T. Skpr. P. 4. Ub. 

3823.* FAGERHOLM, J. A.: Bidrag till låran om sferer. Wisby 
1880. Skpr. P. 4. Ub. 
b. — Några ord om Ijusets brytning och reflexion. Wisby 
1880. 4. 2 Bl. 

3824. [OLSEN, O. NI: Ledetraad ved Forelæsningerne i Topo- 

graphie ved den kgl. militære Højskole, i — 2. H. auto- 
grapheret. 3. H. trykt. 1830 — 31. 2 Bd. 4. Vb. — 
Figurer henh. til Ledetraaden ved Forelæsningerne i 
Topografiens i. Del: Terreinlæren. 2. Del: Detaille- 
maalingen. 3. Del: Geodæsien. 1830 — 31. F. 3 Bd. Vb. 

3825. — Ledetraad ved Undervisningen i Topographie navnl. i 

Landmaaling og Kaarttegning. Kbh. 1837. T. Figg. Shb. 

3826. LUMHOLTZ, W.: Ledetraad ved Undervisningen i militær 

Landmaaling. Tr. som Manuser. Kbh. 1853. T. Ub. 

3827. [KELLNER, L. ST.]: Ledetraad ved Forelæsningerne i den 

beskrivende Geometrie ved den kgl, militære Højskole. 
I. H. autographeret. 2 — 6. H. trykt. 1830 — 32. 2 Bd. Mathematik. 337 

4. Vb. — Figurer henh. til Ledetraaden ved Forelæs- 
ningerne i den beskrivende Geometrie ved den kgl. 
militære Høiskole. i. Del: Den rene beskr. Geometrie. 
2. Del: Skyggelæren. 3. Del: Perspectivlæren. 4. Del: 
De optiske Billeder. 5. Del: Stentilhugningen. 6. Del: 
Tømmerforbindelserne. 7. Del: Maskinelementerne (Tand- 
hjulene). F. Vb. 

3828. NEWTONUS, IS AC: Philosophiæ naturalis principia mathe- 

matica. [1687.] Edit. ultima. Cui accedit: Analysis per quan- 
titatum series, fluxiones ae difFerentias cum enumeratione 
linearum tertii ordinis. Amstælod. 1723. T. Figg. 4. Lb. 

3829. ALGAROTTI, FR.: Sir Isaac Newtons Philosophy explain'd 

for the use of the Ladies. In VI. Dialogues on light 
and colours. From the Italian. i — 2. London 1739. 
2 Bd. Sth. Første Bind begynder med Ark B. 

3830. GRAVESANDE, G. J.: Philosophiæ Newtonianæ institutiones 

in usus academicos. Ex edit. II. Amstelod. auctiore. 
Vindob. 1760. T. Lb. 

3831. KRAFT, J.: Forelæsninger over Mekanik med hosføjede 

Tillæg. Sorøe 1763. T. 4. Lb. 

3832. — Forelæsninger over Statik og Hydrodynamik med Maskin- 

væsenets Theorier, som 2den Del af Forelæsningerne 
over Mekaniken. Sorøe 1764. T. 4. Lb. 

3833. Samme Værk. i — 2. T. 4. Lb. 

3834. [LORENZ, J. FR.]: De første Grunde af den anvendte 

Mathematik. En Lærebog oversat af H. Chr. Linderup. 
Kbh. 1799. T. Ub. 

3835. LINDERUP, H.C.: Kort Udtog af Mekanik, Hydrostatik 

og Aerometrie. Udarb. til Brug for det kiøbenhavnske 
Brand-Corps. Kbh. 1808. T. Vb. 

3836. DEGEN, C. F.: De analogia motus compositi progressivi 

et gyratorii absque Analyseos proprie sic dictæ subsidio 
adstruenda. Hauniæ 181 5. T. UPr. P. 4. Sth. 

3837. Samme Bog. Ub. 

3838. Samme Bog. I Materie. 

3839. URSIN, G. FR.: Haandbog i den mechaniske Del af Natur- 

læren indeh. Læren om de faste og flydende Legemers 
Ligevægt og Bevægelse og en udførlig Etterretning om . . . 
Dampmaskinen, bearb. efter Millington : epitome of natural 
and experimental philosophy. Kbh. 1826. T. Vbk. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 22 338 Astronomi. 

3840. BERNOULLI, C: Elementarisches Handb. der industriellen 

Physik, Mechanik und Hydraulik, i — 2. Stuttg. u. 
Tiibingen 1834 — 35. T. 2 Bd. Shb. 

3841 . SPORSCHIL, J. : Anleitung zum Selbststudium der Mechanik. 

Nach dem Book of Science. Lpz. 1834. Figg. Pb. 

3842. — Anleitung zum Selbststudium der Hydrostatik und 

Hydraulik. Nach dem Book of Science. Lpz. 1834. 
Figg. Pb. 

3843. — Anleitung zum Selbststudium der Pneumatik. Nach 

deni Book of Science. Lpz. 1834. Figg. Pb. 

3844. jtlRGENSEN, CHR.: Sur le mouvement du pendule simple 

et sur celui d'un corps solide autour d'un point fixe, 
en ayant égard å la rotation de la terre. (Mémoire lu 
ål'Académie des sciences de Copenhague.) Cph. 1853. H. 

3845.* JOHANNESEN, O.: Om legemernes masse og dennes ind- 
flydelse paa bevægelsen. Kristiania 1878. Skpr. 

3846.* GULDBERG, A. S.: Om Cirklens Kvadratur. Kbh. 1873. 
Se ovenfor Nr. 53: Fra Videnskabens Verden. I., 3. ASTRONOML 

SYSTEMER OG LÆREBØGER. ENKELTE AFSNIT AF ASTRONONCEN. 

OBSERVATIONER. INSTRUMENTER. 

3847. LONGOMONTANUS, CHR. S.: Astronomia danica. Parsl. 

Doctrina de diurna apparente siderum revolutione super 
sphera armillari veterum instaurata. P. IL Theoriæ de 
motibus planetarum ad observationes D. Tychonis Brahæ, 
et proprias. Cum appendice de stellis novis et cometis. 
Denuo ab authore emend. et aucta. Amsterd. 1640. F. Pgb. 

3848. ROST, JOH. LEONH.: Atlas portatilis coelestis oder com- 

pendiose Vorstellung des gantzen Welt-Gebåudes in den 
Anfangs-G runden der wahren Astronomie. Nurnberg 
[1723]. T. col. Lb. 

3849. J. H[EITMANN]: Elementa doctrinæ sphæricæ eller en kon 

Underretning om Jord- og Himmel-Kuglernes Brug. 
Uddragen og overs, af P. Horrebows latinske Compendio, 
til den studerende Ungdoms Brug forøget med Anm. og 
problematibus. Kbh. 1750. Uden Bind. 

3850. MELANDERHJELM, D.: Conspectus prælectionum academi- 

carum continens Fundamenta Astronomiæ. i. Holmiæ, 
Upsaliæ & Aboæ 1779. T. Pb. Astronomi. 339 

3851. SØEBORG, P.: Stienie-Catechismus for almindelig Mand. 

Kbh. 1788. T. Vb. 

3852. HELMUTH, JOH. H. : Anleitung zur Kenntnisz des groszen 

Weltbaues fur Frauenzimmer in freundschaftlichen Briefen. 
2. verb. u. ans. verm. Aufl. Braunschweig 1794. Pt. 
T. Vb. 

3853. BUGGE, TH.: De første Grunde til den sphæriske og theo- 

retiske Astronomie samt den mathematiske Geographie. 
Kbh. 1796. T. Vb. 

3854. Samme Bog. Vb. 

3833. STEINBECK, CHRIST. G.: Den oprigtige Almanakmand 
en saare kuriøs og nyttig Bog for Ungdommen, Borger- 
folk etc. tilligemed en looaarig Kalender. Overs, med 
Fortale af Th. Bugge. Kbh. 1797. Figg. Pb. 

3856. Samme Bog. i — 2. 2det Opl. paa ny gjennemseet og forkortet. 

Kbh. 1829. Figg. Vb. 

3857. SØEBORG, P.: Nyeste astronomisk Lærebog for almindelig 

Mand. 2. forb. Opl. Kbh. 1799. T. Vb. 

3858. SCHUBERT, FR. TH.: Populåre Astronomie. 1—3. St. 

Petersb. 1804 — 10. T. 3 Bd. Vb. 

3859. URSIN, G. F.: Astronomi. Nr. i — 2. (Sphærisk Astronomi, 

Tillæg med Astrognosi.) [Kbh. 1830.] T. Figg. 
2 Hefter. Ub. 

3860. FRANCOEUR, L.-B.: Astronomie pratique. Usage et com- 

position de la connaissance des tems. Paris, Bruxelles 
1830. T. Vbk. 

3861. — Uranographie OU traité élémentaire d' Astronomie. Accom- 

pagné de planisphéres. 3. édit. Paris 1837. T. Vbk. 

3862. OLUFSEN, C. F. R.: Begyndelsesgrunde af Astronomien 

med Anvendelse paa den mathematiske Geographie. 
Kbh. 1848. T. Ub. 

3863. RAMUS, C: Grundtræk af Astronomien. Udg. af A. Steen. 

Kbh. 1837. T. Vb. 

3864. BODE, JOH. ELERT: Betrachtung der Gestirne und des 

Weltgebåudes. Ein Auszug aus: Anleitung zur Kennt- 
nisz des gestirnten Himmels. 2te verb. Aufl. Berlin 
1823. I Kort. Vbk. 
b. LUND: Forklaring til »Maanens apparente Gang forbi Solen 
28. Juli 185 1.« 2 Bl. 

3863. THIELE, TH. N.: Undersøgelse af Omløbsbevægelsen i 
Dobbeltstjernesystemet 7 Virginis, udf. tildels efter nye 
Methoder. Kbh. 1866. Disp. Ub. 

22* 340 Astronomi. 

3866. d' ARREST, H.: Undersøgelser over de nebulose Stjerner i 

H. t. deres spektralanalytiske Egenskaber. Kbh. 1872. 
T. UPr. 4. Ub. 

3867. Samme Bog. Ub. 

3868. De eclipsi solari 1654 ^Vs i" Evropa, a plusibus spectata 

tube optico, nunc iterum a J. Balde tube satyrico perlu- 
strata, libri II. Monachii 1662. Pg. 

3869. Den totale Solformørkelse 28. Juli 185 1 samt Beskr. over 

de Phænomener, der ledsage Solformørkelser. Uddr. 
navnl. efter W. DOllen. Kbh. 185 1. Kort. P. Ub. 

3870. HANSEN, P. A. et C. F. R. OLUFSEN: Tables du soleil 

exécutées d'aprés les ordres de la Société royale des 
Sciences de Copenhague. Cph. 1853. 4. Pb. — Supple- 
ment. Cph. 1857. 4 Bl. 4. Ub. 2 Bd. 

3871. Neueste Berichte vom Cap der guten HofFnung iiber Sir 

John Herschel's astronomische Entdeckungen den Mond 
und seine Bewohner betreffend. Nebst Uebersicht einiger 
neu entdeckter Doppelsterne und Nebelflecken. Hamb. 
1836. Ub. 

3872.* LUND: Forklaring til »Maanens apparente Gang forbi Solen 
28. Juli 185 1.« 2 Bl. 
Se: BoDE, Joh. Elert: Betrachtung der Gestirae. 2. Aufi, 
Berlin 1823. b. 

3873. MØLLER, A. MOZART: Om Planeten Melpomenes ellip- 

tiska Elementer. Lund 1854. Disp. P. 4. Ub. 

3874. Samme Bog. Ub. 

3875. ELIAS OLAI [MORSING]: Diarium astrologicum et 

metheorologicum anni 1586. Et de cometa quodam 
rotundo anno proxime elapso . . . consideratio astrologica. 
In officina Uraniburgica [1586]. 4. Sth. 

3876. DASENIUS, G.: Christliche betrachtunge und einfeltiger 

Bericht und griindliche erklerung des Cometen oder 
geschwantzeten Fewrstems . . . im Nov. 1618. Rostock 
iéi8. P. 4. Vb. 

b. HOPPENERUS, JOH.: Kurtz Erklerung und Beschreibung 
des newen geschwantzten Cometens, Nov. 1618. Rostock 
1618. P. 4. 

c. — Kort Forklaring ofFuer den ny Comete, met den lange 
Hale. Nov. 1618. Først tryckt til Rostock 161 8. P. 4. 

d. HELDUADERUS, NIC: Resolution oc Forklaring paa den 
ny Comet oc wuanlige Stierne. Nov. oc Dec. 16 18. 
Kbh. P. 4. Astronomi. 341 

3877. BARTHOLINUS, TH.: De cometa, consilium medicum 

cum monstrorum nuper in Dania natorum historia. 
Hafniæ 1665. Pb. 

3878. [EVERETT, EDWJ: Correspondence relative to the award 

of the King of Denmark's comet medal to Miss Maria 
Mitchell, of Nantucket, for the discovery of a telescopic 
comet, I. of Oct. 1847. Not published. Cambridge 
1849. P. Ub. 

3879. SCHUMACHER, H. CHR.: De latitudine speculæ Man- 

hemiensis. Hauniæ 1816. Figg. UPr. 4. .Vb. 

3880. Samme Bog. I Materie. 

3881. [URSIN, G. F. K.]: Historisk Beretning om Universitæts- 

Observatoriet paa Rundetaam. Kbh. 1826. Ub. Særtrj'k 
af Riise's Archiv for Historie og Geographie XXIV. 

3882. Samme Bog, som Udsnit. 

3883. SCHUMACHER, H. C: De latitudine speculæ Hauniensis 

brevis disquisitio. Altonæ 1827. P. UPr. 4. Vb. 

3884. OLUFSEN, C. F. R.: Tentamen de longitudine speculæ 

Havniensis. Præm. considerationes de conaminibus quæ 
ad astronomiam pract. reformandam instituit Roemerus. 
Hauniæ 1850. UPr. 4. Ub. 

3885. HANSTEEN, CHR. und CARL FEARNLEY: Beschreibung 

und Lage der Universitats-Sternwarté in Christiania, 
auf Veranstaltung des akademischen CoUegiums heraus- 
gegeben von Chr. Hansteen. Christ. 1849. T. UPr. 
4. Ub. 

3886. HORREBO.WIUS , P.: Basis astronomiæ sive astronomiæ 

pars mechanica sive Methodi observandi Roemerianæ. 
Havniæ 1735. T. 4. Lb. 

3887. MUNDT, C. E.: Om den Pistorske Reflectionscirkel. Kbh. 

1848. T. Sorø-Pr. 4. Ub. 

3888. d' ARREST, H. L.: Disputatio de instrumento niagno aequo- 

toreo in specula universitatis nuper erecto. Hauniæ 1861. 
T. UPr. 4. H. 

3889- HANSEN, J. E. A.: Nogle Oplysninger om de to gottorpske 
Himmelglober. Kbh. 1879. F- Ub. Særtryk at Industri- 
foreningens Maanedsskrift. 342 AiSTRONOMI. 

SPHÆRISK, THEORISK, PHYSISK ASTRONOMI. 
MATHEMATISK GEOGRAPHI. ASTROLOGI. TIDSMAALING. 

CHRONOLOGI. ALMANAKER. 

3890.* Georgii Pylandri anulus sphæricus. Mediol. 1544. 4. 

Se: Comment. in Taciti Germaniam Andreæ Althameri diligentia- 
1536. c. 

3891. HORREBOW, CHR.: Elementa astronomiæ sphæricæ in 

usum prælectionum. Hafniæ 1762. T. Vb. 

3892. KIRCHERUS, ATHAN.: Itinerarium exstaticum quo mundi 

opificium id est cælestis expansi, siderumque vires nova 
hypothesi exponitur ad veritatem. Romæ 1656. — Iter 
extaticum IL qui et mundi subterranei prodromus dicitur, 
quo geocosmi opificium s. terrestris globi stnictura ex- 
ponitur ad veritatem. In tres Dialogos. Romæ 1657. 
4. Lb. Foss, 

3893. — Iter extaticum coeleste. 2. edit. prælusionibus et scholiis 

illustratum a P. Gasp. Schotto. Accessit ejusdem auctoris : 
Iter exstaticum terrestre et Synopsis mundi subterranei. 
Herbipoli 1660. Figg. 4. Pgb. 

3894. LAPLACE, PIERRE SIMON: Exposition du systéme du 

monde. i — 2. Paris. L*an IV. de la République. 
[1795 — 9^]- ^ Bd- Lb. 

3895. *KANT, IM.: AUgemeine Naturgeschichte und Theorie des 

Himmels nach Ne>\tonischen Grundsåtzen abgehandelt. 
Neue Aufl. Frkf. u. Lpz. 1797. Pb. 

3896. — Almindelig Naturhistorie og Theorie over Himmelen. 

Afhandlet efter Nevtoniske Grundsætninger. Efter Udg. 
1797, overs, af C. C. Pflueg. Kbh. 1806. Pb. 

3897. SCHUBERT, FR. TH.: Theoretische Astronomie. 1—3. 

St. Petersburg 1798. T. 4. Vb. 

3898. VON BUQUOY, G.: Erlåuterungen u. Zusåtze zu dem 

3. Theile von $chuberts theoretischer Astronomie nåm- 
lich zu dessen physischer Astronomie. i. Hålfte. Lpz. 
1811. T. 4. Pb. 

3899. V. HUMBOLDT, ALEX. : Kosmos. Entwurf einer physischen 

Weltbeschreibung. ir— 5. Stuttg. u. Tubingen 1843^-62. 
7 Bd. Ub. — Atlas in 42 colorirten Tafeln mit erl. 
Texte. Herausgegeb. von Traugott Bromme. Stuttgart 
[185 1 — 52]. F. 8 Lieferungen. Ub. 

3900. COTTA, B.: Briefe iiber Alex. von Humboldts Kosmos. 

Commentar fiir gebildete Laien. i — 3. Lpz. 1848 — 52. 
T. s Bd. Ub. Astronomi. 343 

5901. FORSTER, A.: Verdens Begyndelse og Ende efter fysisk- 

astronomisk Sandsynlighed. Overs, af J. S. Deichmann 
Branth. Kbh. 1877. Ub. 

5902. SILFVERBERG, A. F.: Lærebog i den mathematiske Geo- 

graphie. Kbh. 1833. T. Ub. 

3903. HÆGGSTROM, joh.: Mathematisk, physisk och politisk 

Beskrifhing om Jordkiotet i sammanhang med Afhand- 
lingar om Jord- och Himmels-Globens Bruk samt om 
Chartors Construerande. Bearb. efter Goldsmith, Stein, 
Briickner och Keith. i. Delen. Stockh. 1840. Ub. 

3904. FRIIS, STEEN: Den mathematiske Geographie, fremstillet 

til Brug ft)r de lærde Skoler. Roeskilde 1852. Skpr. Sth. 

3906.* Samme Bog. Se blandt Roeskilde Kathedralskoles Progr. 

3907. Prognostica eller Prophetie om de farlige forandringer i 

denne Verden, huilcke ere begynt udi det 80. Aar oc 
endelige skulle henstrecke sig til det 1585 oc fremdelis 
til det 1588 Aar ocsaa indtil Verdens ende. Alle god- 
hiertige Christne til tro Atuarsel, Omuendelse udaff 
Johan Hilten oc Lactantio Firmiano, oc nu paa ny for- 
dansket. End en anden Prophetie fra det 1585 Aar 
indtil det 1600 . . . aff Georgio Ursino. Kbh. 1585. 
P. 4. Ub. 

3908. DE LØWENØRN, PAUL: Beretning om en Reise i Aarene 

1782 og 83 med Fregatten Prøven for at undersøge de 
i Danmark forfærdigede Søe-Længde Uhrer. Med et 
Tillæg indeh. nogle paa Søen nyttige Observations- 
Methoder. Udg. af det kgl. d. Vidensk. Selsk. Kbh. 
1786. Kort. 4. Pb. 

3909. URSIN, G. F.: Om Uhre, deres Indretning og hensigts- 

mæssige Behandling. Kbh. 1843. T. Figg. Ub. 

3910. BRUNSMAND, J.: Et almindeligt og stedsevarende Kalender, 

hvor udi visis hvad dertil hører baade almindelig, saa 
og særdeles udi Aar, Maaneder, Uger, Dage, Regning 
ved gammel og ny Stiil, samt Solens og Maanens Gang, 
saavelsom andet mere. Kbh. 1688. T. Lb. 

391 1. Anleitung zur Zeitkunde mit Vergleichung der bey ver- 

schiedenen Nationen gewohnlichen Zeitrechnungen, nebst 
einem immer^'åhrenden Gregorianischen, und einem 
neufranzosischen Kalender. Aufgesetzt von einem Freunde 
der Wissenschaften. Herausgeg. und mit Anmerk. und 344 Astronomi. 

Zusåtzen begleitet von Georg Freyherrn von Vega. 
Wien 1 80 1. Pb. 

3912. Calendarium eller Almanach for 1 597 ved David Herlizius. Kbh . 

— for 1599 (Titelbl. mangler), for 1601 ved D. Herlizius. Kbh. 

— for 1622, 1625 (Titelbl. mglr.), 1627 — 1629, 1631 — 32, 
1634, 1636 (Titelbl. mglr.) ved Nic. Helvaderus. Kbh. 

— for 1639 — 1 64 1 (Titelbl. mglr.), 1642 — 1646 ved P. 
Johannis R. Kbh. 

— for 1647 uden Forf. Kbh. 

— for 1648, 1649 ved Chr. Steenbuch. Kbh. 

— for 1650 ved Gisle Enarius. Kbh. 

— for 1651, 1652 (2 Exemplr.), 1653, 1656 (Titelbl. def.) 
ved Th. E. Walgestenius. Kbh. 

— for 1658 — 1662 (Titelbl. mglr.), 1663, 1664 (Titelbl. mglr.), 
1665 — 1669, 1 67 1 — 82 ved Th. Walgestenius. Kbh. 
(Desuden 1675 — 77 i Udg. trykte i Lund). 

— for 1664, 1666, 1683 (2 Udgaver), 1684 ved Bagge 
Wandel. Kbh. 

— for 1661, 1662 (Malmø), 1666 (Lund), 1667 (u. St.), 
1668 — 1 67 1 (Kbh.) ved St. Fuhmann. Malmø. 

— for 1685 ved Hans Rask. Kbh. 

— for 1686 — 1697 ved C. Bagge. Kbh. 

— for 1698, 1699 u. Forf. Kbh. 

— for 1700 u. Forf. 2. Udg., den ene er »dend nye for- 
ordnede.« Kbh. 

— for i 70 1 — 17 10, 171 2 ved L. Th. Skive. Kbh. 

— for i 7 II u. Forf. Kbh. 

— for 171 3 ved C. Lerche. Kbh. 

— for 17 14 ved Joach. Fr. Ramus. Kbh. 

— for 171 5, 1 71 6 ved Chr. Agerholm. Kbh. 

— for 17 17 — 1720 ved P. Horrebow. Kbh. 

— for 1 72 1 — 1725 ved Niels Krog. Kbh. 

• — for 1726 — 1729 ved L. J. Brøndlund. Kbh. 

— for 1730 ved P. Zeuthen. Kbh. 

— for 1731 — 1738 ved Niels Horrebow. Kbh. 

— for 1739 — 1770 ved Chr. Horrebow. Kbh. 

— for 1771 — 1774, 1776 — 78 ved P. Horrebow. Kbh. 

— for 1775 ved O. N. BOtzow. Kbh. 

— for 1779 — 1 81 5 (i 81 2 i 2 Exmplr.) ved T. Bugge. Kbh. 

— for 18 16 ved J. Wolf. Kbh. 

— for 1817, 1818, 1819 (2 Exmplr.), 1820(2 Exmplr.), 1821^ 
1822 ved H. Chr. Schumacher. Kbh. 

— for 1823 (2 Exmplr.), 1824, 1825 (2 Exmplr., i med 
Optegnelser), 1826, 1827 (2 Exmph.), 1828 (2 Exemplr.), 
1829 ved E. G. F. Thune. Kbh. Physik. 345 

Calendarium etc. for 1830, 183 1 (2 Exmplr.), 1832 ved G. F. 
Ursik. Kbh. 

— for 1833 — 1838, 1839 (3 Exmplr.), 1840 {2 Exmplr.), 1841, 
1842 ved C. F. R. Olufsen. Kbh. 

Skriv- og Rejse-Calender for 1830 ved G. F. Ursin. Kbh. 
— - — for 1845 ved C. F. R. Olufsen. Kbh. 

Endel ældre Almanakfragmenter, samt en Samling »Morgen- og 
Aften-Bønner og Psalmer« foruden de ofte i de ældre Alma- 
naker forefimdne indhæftede. Alt i 2 Pakker. Ub. 

3913. Søe-Almanach for 1654, 1655, 1670, 1678, 1679 (2 Udgaver), 

1680 (2 Udgaver), 1682 ved Bagge Wandel. Kbh. 

3914. AUmanach for 1692 ved Andreas RiDDERMARCK. Lund. P. H. 

3915. Annuaire pour l'an 1836 présenté au roi par le bureau des 

longitudes. Paris 1835. ^^' — P^^^ Tan 1838. Paris 
1837. Ub. 2 Bd. 

3916. OLUFSEN, C. F. R.: Skriv- og Reise-Calender. Beregnet 

til Kbh.s Observatorium. 1842 — 44, 1846 — 50. Kbh. 
8 Bd. Pb. Med enkelte Notitser af Wegener, PHYSIK. 

INDLEDENDE SKRIFTER. SYSTEMER OG LÆREBØGER. 

3917. WHEWELL, W.: Geschichte der inductiven Wissenschaften 

der Astronomie, Physik etc. von der friihesten bis zu 
unserer Zeit. Nach dem Englisch. mit Anm. von J. J. 
LiTTROw. I — 3. Stuttgart 1840 — 41. 3 Bd. Vb. 

3918. FISCHER,}. C: Physikalisches Worterbuch oder Erklårung 

der vornehmsten zur Physik gehorigen Begriffe und 
Kunstworter so wohl nach atomistischer als auch nach 
dynamischer Lehrart betrachtet etc. i — 6. Gottingen 
1798—1805. T. 6 Bd. Vb. 

3919. ARNDTSEN, A.: Physikalske Meddelelser. Udg. af Christ. 

Hansteen. Christiania 1858. T. UPr. 4. Ub. Gave 
fra det akademiske Collegium til Wegener, 

3920. BARTHOLIN, CASP.: i. Physicæ generalis præcepta, quæ 

thesium loco in disputationibus tssQ possunt. Hafniæ 
1626. — 2. Physicæ specialis præcepta. Pars I. De 
corporibus naturalibus simplicibus, eorumq. mixtione. 
Hafniæ 1618. — 3. Præceptorum physicæ specialis etc. 
Pars II. De corporibus imperfecte mixtis s. de meteoris. 
Hafniæ 1628. — 4. Enchiridion metaphysicum. Hafniæ 34^ Physik. 

1624. — 5. Enchiridion ethicum s. Epitome philoso- 
phiæ moralis etc. Hafniæ 1626. i Bd. Pgb. 

3921. BARTHOLIN, CASP.: Summa Philosophiae naturalis ad 
recentiorum mentem accomodata in usum juventutis edita. 
Havniæ 1706. P. Pb. 

3922.* LOESCHERUS, MART. GOTTHELF.: Physica experimen- 

talis compendiosa in usum juventutis academicæ. Accedit 

appendix observationum selectiorum physicarum et oratio 

inauguralis. Vitembergæ 17 15. 

Se: Macarii Ægyptii opuscula. CoUegitJ. G. Pritius. Lips. 1714. b. 

3923. VON MUSSCHENBROEK, P.: Institutiones physicæ conscr. 

in usus academicos. Lugduni Batav. 1748. T. 2 Bd. Vb. 

3924. Samme Bog. Lb. 

3925. KRATZENSTEIN, CHR. G.: Systema physicæ experimen- 

talis in usum auditorum suorum. Edit. II. et emend. 
Havniæ 1764. Vb. 

3926. HELMUTH, J. H.: Naturlære for menig Mand og den op- 

voxende Ungdom til Overtroens Udryddelse. Overs, 
efter 3. giennems. og forøg. Udg. Med adsk. Tillæg af 
K. Anker Borch. Kbh. 1796. T. Vb. 

3927. Hauch, A. W. .- Begyndelses-Grunde til Naturlæren. 2. forb. 

Udg. 1—2. Kbh. 1798—99. 2 Bd. Vb. 

3928. SCHRADER, JOH. G. FR.: Begyndelses-Grunde til Experi- 

mental-Naturlæren efter de nyeste Opdagelser. 2. Opl. 
forøg, og omarb. af L. W. Gilbert. Overs, af J. Saxtorph. 
Kbh. 1805. T. Vb. 

3929. ØRSTED, H. CHR.: Videnskaben om Naturens almindelige 

Love. I. Bd. Kbh. 1809. T. Vb. Alt det Udkomne. 

3930. [HOFFMANN, J. CPH.]: Ledetraad ved Forelæsningerne i 

Physik ved den kgl. militære Høiskole. I. Den mecha- 
niske Physik. II. Den chemiske Physik. 183 1 — 1832. 
4. I Bd. Vb. — Figurer henh. til Ledetraaden ved 
Forelæsningerne i Physiken ved den kgl. militære Høi- 
skole. 183 1 — 32. F. Pb. 

3931. BRANDES, H. W.: Forelæsninger over Naturlæren. Overs. 

af G. Fr. Ursin. i — 4. Kbh. 1834 — 36. T. 4 Bd. Vb. 

3932. HEUSSI, J.: Die Experimental-Physik methodisch dargest. 

I . Kursus. Kenntnisz der Phånomene. Mit Holzschnitten 
und einem Anhang. [1836.] 7. verb.Aufl. Berlin 18 j6. Pb. 

3933. ØRSTED, H, C: Naturlærens mechaniske Deel. Kbh. 1844, 

Shb. — Tillæg til Naturlærens mechaniske Deel. Kbh. 
1847. P- Ub. 2 Bd. Physik. 347 

3934. MULLER, JOH.: Grundrisz der Physik und Meteorologis 

Flir Lyceen, Gymnasien etc. Mit Holzschn. Braunschw. 
1846. Vb. 

3935. SILFVERBERG, G.: Chemisk Physik til Brug ved Skole- 

undervisningen. Kbh. 1847. T. Pb. 

3936. PETERSEN, C. L.: Naturlærens chemiske Del, overs, efter 

Joh. Mullers Grundrisz der Physik und Meteorologie. 
2. Udg. Kbh. 1856. Figg. Pb. 

3937. BERLIN, N. J.; Læsebog i Naturlæren for Hvermand. 

Bearb. paa Dansk efter Låsebok i Naturlåran for Sveriges 
Almoge. Kbh. 1858. Ub. i Hefter. ENKELTE AFSNIT AF PHYSIK. 

3938. HOLTEN, C. V.: Om Virksomhedernes Omdannelse i 

Naturen. Kbh. 1868. UPr. 4. Ub. 

3939. Samme Bog. Ub. 

3940. STAGGEMEIER, A. W.: Emanationen, Afh. om Natur- 

kræfterne. Aalborg 1886. Figg. Ub. Gave fra Forf, 
til Wegener, 

3941. SMITT, J. D.: Några Satser af Vibrationstheorien. Lin- 

koping 1868. T. Skpr. Ub. 

3942. SCHMIDT, K.r Det første Afsnit af de galvaniske Theoriers 

Historie (Galvani — Volta). Odense 1873. Særtryk af 
Odense Skpr. Ub. 

3943.* Samme Bog. Se Skoleprogrammerae. 

3944.* PAULSEN, A. F. W.: Historisk Fremstilling af de forskjellige 
Theorier for Galvanismen. L Kbh. 1877. Metropolit. 
Skolepr. Pb. 

3945.* Samme Bog. Ub. 

3946. SAXTORPH, FR.: Elearicitets-Lære grundet paa Erfaring 

og Forsøg og sammenlignet med de mest bekjendte 
Hypotheser. i — 2. Kbh. 1802 — 03. T. 2 Bd. Vb. 

3947. ØRSTED,* H. CHR.: Experimenta circa effectum conflictus 

electrici in acum magneticam. Hafniæ 1820. 4. 2 Bl. Ub. 

3948. PFAFF, C. H.: Der Electro-Magnetismus, eine historisch- 

kritische Darstellung der bish. Entdeckungen. Hamburg 
1824. Figg. Ub. 

3949. KOELLE, A. : Ueber das Wesen und die Erscheinung des 

Galvanismus oder Theorien des Galvanismus und der 
geistigen Gåhrung. Stuttg. u. Tiibing. 1825. Ub. 348 Physik- 

3950, SPORSCHIL, J.: Anleitung zum Selbststudium der Elcc- 

tricitat, des Galvanismus und Magnetismus. Xach dem 
Book of Science. Lpz. 1835. Figg. Pb. 

3951. SELMER, CHR.: Den elektriske Telegraf. Popuben frem- 

stillet. Kbh. 1864. Figg. Ub. 

3932. SPORSCHIL, J.: Anleitung zum Selbststudium der Pvro- 
nomik. Xach dem Book of Science. Lpz. 1835. Fi^. Pb, 

39J3.* PAULSEN, A. F. W.: TilLeg til Vannelæren efter Prof. 
Holtens: »Læren om Naturens almindelige Love« til Brug 
for den matbematisk-naturvidenskabelige Afdeling af Skolens 
5. og 6. Klasse. Kbh. 1878. Pb. Metropolit. Skolepr, 

3954.* Samme Bog. LT). 

39JJ.* — Historisk Fremstilling af de vigtigste Undersøgelser over 
Straalevarmen. Kbh. 1879. P^. Metropolit. Skolepr. 

3956.* Samme Bog. Ub. 

3957. KIRCHERUS, ATHANASIUS: Ars magna lucis et umbræ 

in X. libr. etc. Edit. II. priori multo auctior. Amste- 
lodami 1671. Figg. F. Lb. 

3958. SPORSCHIL, J.: Anleitung zum Selbststudium der Optik. 

Nach dem Book of Science. Lpz. 1835. Figg. Pb. 

39 J9* SCHMIDT, K.: Oversigt over de vigtigste baade experi- 
mentale og theoretiske Undersøgelser af Lj'sets Farve- 
adspredelse ved Brydning. Odense 1875 — 7^- Skpr. Ub. 

3960.* Samme Bog. Ub. 

3961.* FAGERHOLM, J. A.: Några ord om Ijusets brytning och 
reflexion vid begrånsningsytorna till ett af sferiska contre- 
rade ytor begrånsadt genomskinligt medium. Wisby 1880. 
Skpr. 4. 2 Bl. 
Se: — Bidrag till laran om Sferer. Wisby 1880. b. 

3962. LEHMANN, ALFR.: Farvernes elementære Æstetik. En 

objektiv psykologisk Undersøgelse. Kbh. 1884. Disp. Ub, 

3963. SPORSCHIL, J.: Anleitung zum Selbststudium der Akustik. 

Nach dem Book of Science. Lpz. 1834. Figg. Pb. 

3964. HOLTEN, C: Om Toner og Farver. Kbh. 1878. UPr. 

P. 4. Ub. 

3965. Samme Bog. Ub. 

3966. FLEMLØS, P. J.: Elementisk og Jordisk Astrologia. Kbh. 

1745. Ub. 

3967. BRAHE, TYGE: Meteorologisk Dagbog holdt paa Uranien- 

borg for Aarene 1582 — 97. Udg. som Appendix til Chemi. 349 

Collectanea meteorologica af det kgl. danske Viden- 
skabernes Selskab ved dets meteorologiske Comité. Med 
Resumé fran^. Kbh. 1876. Pb. 

3968. BRICKA, C. F.: »Tyge Brahes meteorologiske Dagbog 

1582 — 97.« En historisk Anmældelse. Kbh. 1877. P. 
Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

3969. BARTHOLIN, ERASM.: De figura nivis diss. Hafniæ i66i. 

P. Ub. 

3970. Grundig og paalidelig Anviisning, hvorledes man kan forudsee 

alle muelige Forandringer i Vejrliget og Luften etc. 
Oversat af L . . . Kbh. 1795. P- H. 

3971. Anviisning til de nødvendigste Forholdsregler i Tordenvejr, 

og de hensigtsmæssigste Midler til at sikkre sig selv mod 
Lynildens skadelige Virkninger. Oversat af H. C. Lund. 
Kbh. 1800. P. H. 

3972. BJORN, joh. OUTZEN: De indole et origine Aerolithorum. 

Othiniæ 181 6. Disp. Pb. 

3973. REGNAULT, M. V.: Etudes sur l'hygrométrie. Paris 1845. 

T. Ub. 

3974. BACCIUS, ANDR. : De thermis libri VII ... de universa aqua- 

rum natura, earum differentiis omnibus . . . novis historiis 
locupletatumetauctum. Romæi622. F. Lb. Foss, Luxdorph, 

3975. BARTHOLIN, CASP.: De fontium fluviorumque origine ex 

pluviis. Diss. physica. Hafniæ 1689. P- ^^' 

3976. FORCHHAMMER, G.: Om Søvandets Bestanddele og deres 

Fordeling i Havet. Kbh. 1859. UPr. Kort. 4. Ub. 

3977. Samme Bog. Ub. 

CHEMI. 

3978.* BORRICHIUS, OL.: De ortu et progressu chemiæ disser- 
tatio. Hafn. i668. 4. 
Se: — Pamassus in nuce. Hafn. 1654. d. 

3979- — Conspectus scriptorum chemicorum illustriorum, libellus 
posthumus, cui præfixa Historia vitæ ipsius ab ipso con- 
scripta. Havniæ 1696. P. 4. Lb. 

3980. SCHARLING, E. A.: Bidrag til at oplyse de Forhold, under 

hvilke Chemien har været dyrket i Danmark. Kbh. 1857. 
UPr. 4. Ub. 

3981. ØRSTED, H. CHR.: Tentamen nomenclaturæ chemicæ 

omnibus linguis scandinavico-germanicis communis. 
Hauniæ 1814. UPr. P. 4. Ub. 3 so Chemi. 

3982. HERMBSTÅDT, S. FR.: Grundrids af den experimentale 

Kameral-Chemie for Kameralister, Agronomer etc. Overs. 
af det Tydske ved J. F. Bergsøe. Kbh. 1812. Vb. 

3983. [FORCHHAMMER, J. G.]: Ledetraad ved Forelæsningerne 

over Chemie ved den kongelige militære Høiskole. 
1830 — 31. I. Hefte: Den uorganiske Chemie. Lithogra- 
pheret. 2. Hefte: Den organiske Chemie. Trykt. 2 Bd. 
4. Vb. 

3984. VOGEL, H. A.: Lehrbuch der Chemie als Leitfaden bei 

seinen Vorlesungen . . . und zum Selbstunterricht. i — 2. 
Miinchen, Stuttg. u. Tiibingen 1830 — 32. T. 2 Bd. Vbk. 

3985. WOHLER, F.: Grundrids af Chemien. Ved E. A. Scharling. 

Uorganisk Chemie. Kbh. 1837. Shb. 

3986. — Grundrids af Chemien. Ved E. A. Scharling. Organisk 

Chemie. Kbh. 1841. Pb.- 

3987. Samme Bog. Shb. 

3988. OTTO, FR. JUL.: Lehrbuch der Chemie. Zum Theil auf 

Grundlage von Th. Graham »Elements of Chemistrj'.« 
2. umgearb. u. verm. Aufl. i — 2. Braunschweig 1844 — 49. 
Figg. 4 Bd. Vbk. 

3989. JONAS, L. E.: Handbuch der Chemie in welchem die an- 

organischen, organischen und organisirten Verbindungen 
abgeh. sind. Zum Gebrauch bei Lehrvortrågen. Lpz. 
1846. Shb. 

3990. REGNAULT, M. V.: Lehrbuch der Chemie fiir Universi- 

tåten etc. Uebers. von Boedeker. i — 3. Unorganische 
Chemie. 4. Organische Chemie. Berlin 1849 — 51. 
Figg. 4 Bd. Vb. 

3991. THOMSEN, J.: Kortfattet Lærebog i den uorganiske Chemie. 

Kbh. 1850. Ub. 

3992. SCHUBERT, F.: Lehrbuch der technischen Chemie. Er- 

langen 1854. Vb. 

3993. V. WELLING, G. : Opus Mago-cabbalisticum et theosophicum. 

Darinnen der Ursprung, Natur, Eigenschafften und Ge- 
brauch des Saltzes, Schwefels und Mercurii in 3 Theilen 
beschrieben und auch die Erzeugung der Metallen und 
Minerallen erwiesen wird. Samt dem Haupt-Schlussel 
des gantzen Wercks etc. Nun mehro das erstenmahl 
also zusammen zum Druck befordert von einem Lieb- 
haber Gottlicher und Natiirlicher Geheimnusse. Homburg 
vor der Hohe 1735. T. 4. Lb. Naturhistorie. 351 

3994. BUFF, H.: Versuch eines Lehrbuchs der Stochiometrie. Ein 

Leitfaden zur Kenntniss der Lehre von den bcstimmten 
chemischen Proportionen. Nurnb. 1829. Vb. 

3995. ZEISE, W. CHR.: Dissertatio de chlorido platinæ et alcohole 

vini sese invicem permutantibus nec non de novis sub- 
stantiis inde oriundis. Hauniæi830. T. UPr. P. 4. Ub. 

3996. MÉNIL, AUG. JUL.: Die Reagentien-Lehre flir die Pflanzen- 

Analyse. 2. verm. Aufl. Celle 1841. Shb. 

3997. BUNSEN, R.: Uber eine volumetrische Methode von sehr 

allgemeiner Anwendbarkeit. Heidelb. 1854. T. P. Ub. 

3998. GROTH, S.: Øvelses-Exempler for de første Begyndere i 

chemisk Analyse. Efter Woblers Anvisning. Kbh. 1856. 
P. Pb. 

3999. BUNSEN, R.: Gasometrische Methoden. Braunschw. 1857. 

Figg. Vb. 

4000. JØRGENSEN, S. M.: Overjodider af Alkaloiderne. Kbh. 

1869. Disp. Ub. 

4001. TOPSØE, H.: Krystallografisk-kemiske Undersøgelser over 

de selensure Salte. Kbh. 1870. T. Disp. Ub. 

4002. THOMSEN, JUL.: Om Molekuler og Atomer. Kbh. 1884. 

UPr. P. 4. Ub. 

4003. — Om Materiens Enhed. Kbh. 1887. UPr. 4. Ub. NATURHISTORIE. 

INDLEDENDE SKRIFTER. SYSTEMER OG LÆREBØGER. 
GEOGRAPHISK NATURHISTORIE. 

4004. SAINT-PIERRE, J. H. B.: Etudes de la nature. 2. édit. revue, 

corr. et augmentée. i — 4. Paris 1786 — 88. 4 Bd. Vb. 

4005. SCHOUW, J. F.: Natur-Skildringer. En Række af almen- 

fattelige Forelæsninger. Kbh. 1837. T. Vb. 

4006. DARWIN, CH.: Om Arternes Oprindelse ved Kvalitetsvalg. 

Efter Originalens 5. Udg., overs, af J. P. Jacobsen. 
Kbh. 1872. Vb. 

4007. WORM, O.: Museum Wormianum seu historia rerum 

rariorum quæ Hafniæ in ædibus authoris servantur. 
Variis et accuratis iconibus illustrata. Lugduni Batav. 
ex officina Elseviriorum 1655. Pt. T. Figg. F. Pgb. 

4008. Samme Bog. Pgb. 352 Naturhistorie. 

4009. LINNÆUS, CAR.: Systema naturæ sistens regna tria naturae 

in classes et ordines, genera et species redacta. Sec. 
6tam Stockholmiensem emend. et auct. editionem. Lps. 
1748. Pt. Vb. Med Linnés Mindesmærke. Udklip af 
»Illustr. Tid.« 1863. 

4010. DE BOMARE, VALMONT: Den almindelige Natur-Historie 

i Form af et Dictionnaire. Overs., forøget og forb. af 
H. V. Aphelen. i — 8. Kbh. 1767 — 70. 8 Bd. Lb. 

4011. BLUMENBACH, JOH. FR.: Handbuch der Naturgeschichte. 

Gottingen 1779. T. Ub. 

4012. FLEISCHER, ESAIAS: Forsøg til en almindelig Natur- 

Historie. I — 10. Kbh. 1786 — 1804. 14 Bd. Lb. 

I. Forsøg til Skabelsens og Syndflodens samt Himmel- 
Legemernes Natur-Historie tilligem. en Indledning. — 2. 
Luften og de i og med Luften forefaldne og forbundne 
Tildrageber. — 3. Jordvandet, dets Egenskaber etc. — 
4. Jord- og Steenriget, Jordskielv og de ildsprudende 
Bierge. - — 5. Saltene, Biergene, Biergværkeme og Me- 
tallerne. — 6. Planteriget. — 7. Fiskene og Amphibieme. 

— 8. Fuglene. — 9., i — 2. De fireføddede D}t. — 
10., I — 4. Mennesket, med en Forerindring af R. Nyerup 
i 4de Bd. 

4013. FUNKE, C. R: Naturhistorie for Ungdommen til Brug i 

Skoler. 3. Opl., gjennemseet og forøget af F. C. Kielsek. 
Kbh. i8ii. Pb. 

4014. OKEN: AUgemeine Naturgeschichte fiir alle Stande, i — 7. 

Universal-Register. Stuttgart 1833 — 1842. Pt. 13 Bd. 
Abbildungen. Stuttg. 1843. F. 2 Bd. Vb. 

I. Walchner: Mineralogie und Geognosie. — 2. Botaniks 

— 3., I. Mark- und Schaftpflanzen. — 3., 2. Stamm- 
und Bluthenpflanzen. — 3., 3. Fruchtpfianzen. — 4 — 7. 

. Thierreich. 

4015. BEUDANT, F. S., MILNE-EDWARDS und A. v. JUSSIEUr 

Populåre Naturgeschichte der drei Reiche fiir den offent- 
lichen und Privatunterricht. i — 3. 2. verb. deutsche 
Ausg. Stuttgart 1848. Figg. 3 Bd. Pb. 

I. Milne-Edwards: Die Zoologie. Nach der verm. 
Aufl. aus dem franzosischen neu iibers. von G. WroENMAKN. 

— 2. Beudant, F. s.: Die Mineralogie und Geologie. 
Nach der verm. Aufl. aus dem franz. neu ubers. von J. G. 
KuRR. — 3. V. JussiEU, A.: Die Botanik. Nach der 
verm. Aufl. aus dem franz. neu iibers. von J. G. Kurr. Zoologi. 353 

4016. ØRSTED, A. S.: De regionibus marinis. Elementa topo- 
graphiæ historiconaturalis freti Øresund. Hauniæ 1844. 
Disp. T. 

4017.* ROSTRUP, E.: En sydfynsk Aa. En naturhistorisk Skildring. 
1879. Prg- fra Skaarup Seminarium. P. Ub. 

4018. LEWY, M. B.: Rapport sur les collections faites dans la 
Nouvelle-Grenade. Extrait des Comptes rendus des 
seances de l'Académie des Sciences. Tom. XXXIII. 
29. Sept. 185 1. Paris. 4. P. Ub. ZOOLOGI. 

SYSTEMER OG LÆREBØGER. SKRIFTER AF ALMINDELIGT INDHOLD. 
SAMMENLIGNENDE ANATOMI OG PHYSIOLOGI. 

ENKELTE AFSNIT AF ZOOLOGIEN. 

« 

4019. LINNÉ, C: Lehr-Buch iiber das Natur-System so weit es 

das Thierreich angehet. In einem vollst. Auszuge der 
Miillerischen Ausg. i — 2. Niirnberg 1781 — 82. T. 

2 Bd. Lb. 

4020. FABRICIUS, OTHO: Fauna Groenlandica, systematice sistens 

animalia Groenlandiae occidentalis hactenus indagata, qvoad 
nomen specificum, triviale, vernaculumque etc. Hafniae 
et Lipsiae 1780. T. Pb. 

4021. CUVIER: Le regne animal distribué d'aprés son organisation, 

pour servir de base å l'histoire naturelle des animaux et 
d'introduaion å l'anatomie comparée. i — 4. Paris 1817. 
Figg. 4 Bd. Vbk. 

4022. KAUP, J. J.: Das Thierreich in seinen Hauptformen syste- 

matisch beschrieben. i — 3. Darmstadt 1835 — 37. Figg. 

3 Bd. Pb. 

4023. BOURASSÉ, J. J.: Histoire naturelle des oiseaux, des reptiles 

et des poissons. 4. édit. Tours 1845. T. Ub. 

4024. MILNE-EDWARDS et ACHILLE COMTE: Cahiers d'histoire 

naturelle å Tusage des colleges. Nouvelle édit. i. Cahier: 
Zoologie. Paris 1846. T. Ub. 

4025. PROSCH, V.: Dyrerigets Naturhistorie. Til Skolebrug og 

Selvundervisning. Kbh. 183 1. Figg. Vb. 

4026. Samme Bog. Shb. 

4027. TAUBER, P.: Dyrerigets Naturhistorie udarb. til Brug ved 

Undervisn. i de høiere Klasser af de studerende og reale 
Skoler. Kbh. 1862. Figg. Vb. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 2} 354 Naturhistorie. 

4028. SUNDSTROM, C. R.: Orebro låns Vertebratfauna. Orebro 

1868. Skpr. Ub. 

4029. Kortfattet Vejledning for Besøgende i Universitetets zoologiske 

Museum. Kbh. 1870. P. Ub. 

4030. Vejleder for Besøgende i den zoologiske Have ved Kjøben- 

havn. 1878. T. Ub. 

4031. Samme Bog. 1882. H. 

4032. Samme Bog. 8. Udg. 1883. H. 

4033. SMELLIE, W.: Naturhistoriens Philosophie. Fra det Engelske 

oversat, med Oplysn. og Anm. forøget af Odin Wolff. 
Kbh. 1796. Vb. 

4034. Samme Bog. Vb. 

4035. BLUMENBACH, J. F.: Handbuch der vergleichenden Ana- 

tomie. 2. verb. u. verm. Aufl. Gottingen 181 5. T. Pb. 

4036. HAUCH, JOH. C: Annotationes ad motum arbitrarium, 

cum organis ad motum pertinentibus comparatum, in 
animalibus, vertebris instructis. Havniæ 1821. Disp. 
T. Ub. 

4037. ESCHRICHT, D. FR.: De organis, quæ respirationi et 

nutritioni foetus mammalium inserviunt. Hauniæ 1837. 
UPr. P. 4. Ub. 

4038. STEENSTRUP, JOH. J. S.: Om Forplantning og Ud- 

vikling gjennem vexlende Generationsrækker. Kbh. 1842. 
T. Progr. fra Sorø Akad. 4. Ub. 

4039. KOBELT, G. L.: Die månnlichen und weiblichen WoUust- 

Organe des Menschen u. einiger Saugethiere in anatomisch- 
physiologischer Beziehung. Freiburg im Breisgau 1844. 
T. F. Pb. 

4040.* JUNGERSEN, H. F. E.: Bidrag til Kundskaben om det 
Jacobsonske Organ hos Hvirveldyrene. Kbh. 1881. T. 
Metropolit. Skpr. Pb. 

4041.* Samme Bog. Ub. 

4042. WORMIUS, O.: Historia animalis, quod in Norvagia quan- 

doque e nubibus decidit, et sata ae gramina celerrime 
depascitur. Haftiiæ 1658. 4. Ub. 

4043. STEENSTRUP, J.: Særsk. Aftr. af det skandinaviske Natur- 

forskm.s Forhandl. • i . Kbh. 1847. Bilag O. Om Bos 
longifrons Owen, funden i Danmark. — P. Om Hr. 
Reinhardts Opdagelse at Dronten er en Due. — Q. 
Meddelelse om tvende kæmpestore Blæksprutter, opdrevne Zoologi. , 355 

1639 og 1790 ved Islands Kyst. — R. Om Anomias 
Stilling til Muslingerne og Terebratulerne. — Om 
Brachionopodernes og Cyatophyllemes Plads i Systemet. 
Særsk. aftr. af Oversigt over det kgl. danske Vidsk.s 
Selsk.s Forh. for 1848. Ub. 

4044. [SCHJØDTE]: I Anledning af en Anmærkning af Prof. 

Steenstrup i »Forhandlmger ved de skandin. Natur- 
forskeres 5te Møde«. P. Udsnit aif Naturh. Tidsskrift. 
Ny Række, III. Ub. 

4045. ERSLEV, ED.: Om de glubende Dyrs Undergang i Nørre- 

jylland. Kbh. 1871. P. Ub. Gave fra Forf. til Wegener. 

4046.* IVERUS, J. E. D:SON: Sveriges Vespertilionidæ och Sori- 
cidæ. Craniologiska studier. Linkoping 1879. T. Skpr. 
P. 4. Ub. 

4047.* BAHR: Supplement til »Stavanger Omegns Fugle«. Sta- 
vanger 1870. Skpr. Ub. 

4048.* KOLMODIN, L.: Ofv-ersigt af Gotlands foglar. Wisby 
1 87 1. Skpr. P. Ub. 

4049. ANTIPAS FRANCUS: Divinorum cliaracterum halecum 
duarum, in littore nortvegico Ao 1587 captarum vera 
lectio, prophetica explicatio etc. 1591. 4. Lb. Foss, 

40 5 o. FEDDERSEN , ARTHUR : Ferskvandsfiskenes geografiske 
Udbredelse i Danmark. P. 4. Ub. Særtryk af Geo- 
grafisk Tidsskrift. Gave fra Forf til Wegener, 

4051. BOURASSÉ, J. J.: Esquisses entomologiques ou histoire 

naturelle des insectes les plus remarquables. 2. édit. 
Tours 1844. T. Ub. 

4052. SARS, G. O.: Norges Ferskvandskrebsdyr. i. Afsnit. 

Branchiopoda. I. Cladocera Ctenopoda. Christ. 1865. 
T. Upr. 4. Ub. 

4053. LINDSTROM, g.: Om Gotlands nutida mollusker. Wisby 

1868. T. Skpr. 4. Ub. 

4054. SARS, MICHAEL: Mémoires pour servir å la connaissance 

des crinoides vivants. Christ. i868. T. UPr. 4. Ub. 

4055. KROGH, F.: Den konstige Østersavl og dens Indførelse i 

Danmark. Haderslev 1870. Ub. 

4056.* WISTROM, J. A.: Provinsen Helsinglands Macrolepidoptera. 
Hudiksvall 1871. Skpr. P. 4. Ub. 

4057. MOLLER, P. E.: Iagttagelser over nogle Siphonophorer. 
Avec un resumé franfais. Kbh. 1871. T. Disp. Ub. 3 s 6 Naturhistorie. 

BOTANIK. 

INDLEDENDE SKRIFTER. PLANTERNES ANATOMI OG PHYSI OLOGI. 

PLANTEGEOGRAPHI. ENKELTE PLANTER. 

DEN BOTANISKE HAVE I KJØBENHAVN. 

4058. SPREN GEL, KURT: Geschichte der Botanik. Neu bearbeitet. 

I — 2. Altenburg u. Lpz. 1817 — 18. T. 2 Bd. Vb. 

4059. MYRIN, C. G.: Historia rei herbariæ in Svecia. I. Upsaliæ 

1833. Disp. 4. P. Ub. 

4060. MEYER, E. H. F.: Geschichte der Botanik. Studien, i — 4. 

Konigsb. 1854— 57. 2 Bd. Vb. 

4061. Samme Bog. i — 2. 2 Bd. Vb. 

4062. RAFN, C. G.: Udkast til en Plantephysiologie grundet paa 

de nyere Begreber. Kbh. 1796. Vb. 

4063. V. MARTIUS, K. FR. PH.: Planternes Metamorphose. Fire 

Forelæsninger. Overs, af S. Drejer. Kbh. 1840. Ub. 

4064. SCHLEIDEN, M. J.: Plantephysiologi og Planteculturens 

Theori til Brug for Landmænd. Paa Dansk ved Joh. 
Lange. Kbh. 1856. Figg. Shb. 

4065.* SANDÉEN, P. FR.: Om Individualiteten hos de hogre 
våxterna, ett bidrag till låran om Naturens enhet i mång- 
fald. Carlskrona 1867. Skpr. P. 4. Ub. 

4066. SCHOUW, J. FR. : De sedibus plantarum originariis. Seaio L 

De pluribus cujusvis speciel individuis originariis statuendis. 
Havniæ 181 6. Disp. Ub. 

4067. — Plantegeographisk Atlas. Henhørende til Grundtræk til 

en alm. Plantegeographie. Kbh. 1824. F. Vb. 

4068. PAULLI, SIMON: Flora danica, det er: Dansk Unebog 

efter Christian IV.s. skriftlig Befalning til facultatem 
medicam. i — 4. Kbh. 1648. Pt. Figg. 3 Bd. 4. Lb. 

4069. Samme Bog. i Bd. Pgb. 

4070. KYLLINGIUS, P.: Viridarium danicum sive Catalogus 

trilingvis latino-dan.-germ.-plantarum indigenarum in Dania. 
Hafniæ 1688. 4. Vb. 

4071.* THOMSEN, C: Roskilde-Egnens Flora. I. Karkryptogamer 
og Blomsterplanter. Roskilde 1874. Skpr. Pb. 

4072. Samme Bog. Ub. 

4073.* LARSEN, F. og H. GREVE: Fortegnelse over de i Kristian- 
sund og nærmeste Omegn voxende Karplanter (med Undt. 
af Mosserne). Kristiansund 1870. Skpr. Botanik. 357 

4074. SCHEUTZ, N. J.: Svenska Fanerogamernes och Bråken- 
arternas vetenskapliga namn. Ett bidrag till Våxtnamnens 
Etymologie. Lund [trykt i Wexio] 1868. Skpr. Ub. 

4075.* HELLBOM, P. J.: Nerikes Laf-Flora. Ørebro 1870. Skpr. 
P. Ub. 

4076. BACKMAN, C. J. och V. F. HOLM: Borjan til Elementår- 

flora ofVer Westerbottens och Lapplands Fanerogamer 
och Bråkenartade våxter. Luleå 1875. Skpr. Ub. 

4077. HORNEMANN, J. W.: De indole plantarum Guineensium. 

Hauniæ 181 9. UPr. P. 4. Ub. 

4078. SWARTZ, O.: Observationes botanicæ, quibus plantæ Indiæ 

occidentalis illustrantur. Erlangæ 179 1. T. Lb. 

4079. STRØM, H.: Underretning om den Islandske Mo$s, Marie- 

Græsset og Gejtna-Skoven, deres Tilberedelse til Mad. 
Kbh. 1783. T. P. Pb. 

4080.* ANDERSSON, N. J.: Några ord om arternas geografiska 
och genealogiska Samband inom Pilslågtet. Stockh. 1871. 
Skpr. P. Ub. 

4081. WARMING, J. EUG. B.: Er Koppen hos Vortemælken en 
Blomst eller en Blomsterstand. En organogenetisk mor- 
fologisk Undersøgelse. Kbh. 1871. T. Disp. Ub. 

4082.* ROSTRUP, E.: Nogle kulturhistoriske Smuler vedkommende 
blomsterløse Planter. Odense 1875. Skpr. P. Ub. 

4083. WAHLSTEDT, L. J.: Monografi ofver Sveriges och Norges 
Characeer. Christianstad 1875. Skpr. 4. Pr. Ub. 

4084.* THEORIN, P. G. E.: Adnotationes ad Hymenomycetes 
Fahlunenses. Falun 1880. Skpr. P. 4. Ub. 

4085.* ALMQUIST, S.: Studier ofs^er slagtet Hieracium. Stockh. 
1881. Skpr. P. 4. Ub. 

4086. BACHE, N.: Et par Ord til Publicum i Anledning af den 
usandfærdige Beretning om den kongelige botaniske Hauge 
og dens Gartner, som Hr. Riegels i sit nyligen udkomne 
Skrift: De fatis faustis et infaustis chirurgiæ, Side 582 
har indført. Kbh. 1787. 4. P. Vb. 

b. [LUND, N. TØNDER]: Noget om den botaniske Have, i 
Anledning af Gartner Baches Et par Ord til Publikum etc. 
Kbh. 1788. 

c. BACHE, N.: Kammeraad Lunds Angreb paa den Botaniske 
Haves Forfatning besvaret. Kbh. 1788. 3s8 Naturhistorie. 

d. LUND, N. TØNDER: Videre om den botaniske Have, i 
Anledning af Svaret for Gartner Bache mod det tilforn om 
Haven udgivne. Kbh. 1788. 

4087. Samme Bog a. Pb. 

4088. HORNEMANN, J. W. : Hortus regius botanicus Hafniensis^ 

in usum tyronum et botanophilorum. Hafniæ 181 5. 
Supplementum. Hafh. 1819. i Bd. Pb. m. Sh. 

4089. THAARUP, FR.: Bidrag til det kjøbenhavnske Universitets 

botaniske Haves Historie, og nogle Efterretninger om 
sammes nærværende Forfatning. Kbh. 1826. P. Pb. 
Særtryk af »Telegraphen.« 

4090. MØRCH, O. J. N.: Catalogus plantanim horti botanici 

Hafhiensis. Hauniæ 1839. Supplementum. Hauniæ 1840. 
P. I Bd. Pb. m. Sh. 

4091. SCHOUW, J. F.: Foreløbig Fortegnelse over den kjøben- 

havnske botaniske Haves Planter. Indeholdende dem, 
der ere blevne undersøgte i Aarene 1842 — 46. Kbh. 
1847. T. Ub. 

4092. Samme Bog. Pb. m. Sh. 

4093. En Konvolut indeholdende følgende Skrifter og Stykker om 

den botaniske Have i Kjøbenhavn fremkomne 1870 — 71: 

I. Beretning om Universitetets paatænkte nye botaniske 

Have. [Kbh. 1870.] P. I Materie. — 2. Angaaende 

den nye botaniske Have. [Kbh. 1870.] P. I Materie. 

— 3. Warming, Hug.: Et Indlæg i den nye botaniske 
Haves Sag. Kbh. 1870. P. Ub. — 4. Tidsskrift for 
Havevæsen. Nr. 15. November 1870. Heri: Dybdahl, 
J. A.: Bemærkninger i Anledning af »Beretning om Uni- 
versitetets paatænkte nye botaniske Have.« P. Ub. — 5. 
Rasmussen, C: Betragtninger over Forslaget til den bota- 
niske Haves Flytning. Tillæg til »Tidsskrift for Have- 
væsen« 5. Aargang Nr. 17. Kbh. 1870. P. I Materie. 

— 6. Tidsskrift for Havevæsen. Nr. 16. November 
1870. Heri: DmRiCHSEN, F.: Andre Bemærkninger i An- 
ledning af »Beretning om Universitetets paatænkte nye 
botaniske Have.« P. Ub. — 7. Didrichsen, F.: Yder- 
ligere Bemærkninger i Anledning af Beretning om Univer- 
sitetets nye botaniske Have. Tillæg til »Tidsskrift for 
Havevæsen.« 5. Aargang Nr. 20. P. I Materie. — 8. 
ØRSTED, A. S.: Et Par Oplysninger til Docent Didrichsens 
»Yderligere Bemærkninger i Anledning af Beretning om 
Universitetets nye botaniske Have.« Kbh. 1871. P. I 
Materie. — 9. Warming, Eug.: Mit sidste Ord om den 
nye botaniske Have. (Kbh.) 1871. P. Ub. Samme Bog- Mineralogi. 359 

Ub. — 10. Fædrelandet. 1 5. Febr. 1871. Heri: Erslev, E.: 
Nogle Ord om den paatænkte nye botaniske Have. F. Ub. 
— II. Tidsskrift for Havevæsen. Nr. 23. Marts 1871. 
Heri: Rasmussen, C: Yderligere Betragtninger over »Be- 
retning om Universitetets paatænkte nye botaniske Have.« 
P. I Materie. — 12. Tidsskrift for Havevæsen. Nr. i. 
April 1 87 1. Heri: Rasmussen, C: Afsluttende Efterskrift 
om den nye botaniske Have, foranlediget ved Sagens Be- 
handling i Folkethinget. P. I Materie. — 13. Dagens 
Nyheder. 6. Mai 1871. Heri: En indsendt Artikel af 
C. Rømer angaaende dennes Forhold til Planen om botanisk 
Haves Flytning. F. Ub. — 14. Dybdahl, J. A. : Er- 
klæring i Anledning af Angrebet i »Dagbladet« for '^/^ 
1 871. I Blad. Ub. Udsnit af »Berlingske Tidende.« MINERALOGI OG KRYSTALLOGRAPHI. GEOLOGI. 
PALÆONTOLOGI. METALLURGI. 

4094. BRCINNICH, M. TH. : Mineralogie. Afhandlende Egenskaber 

og Brug af Jord- og Stenarter. Kbh. 1777. Vb. 

4095. HOFFMANN, C. A. S.: Handbuch der Mineralogie. Fort- 

gesetzt von A. Breithaupt. i — 4. Freyberg 181 1 — 18. 
4 Bd. Vb. 

4096. MENGE, J.: Winke fiir die Wiirdigung der Mineralogie als 

Grundlage aller Sachkenntniss. Hanau 181 9. Pb. 

4097. BREDSDORFF, J. HORNEMANN: De notione speciel in 

regne minerali. Hafniæ 1827. Ub. 

4098. HARTMANN, C. FR. A.: Die Mineralogie in 26 Vorles- 

ungen. Ein Lehrbuch. Ilmenau 1829. Figg. Vb. 

4099. BLUM, J. REINHARD: Lehrbuch der Oryktognosie. Stutt- 

gart 1832. Pb. 

4100. BREDSDORFF, J. HORNEMANN: Mineralogiske Bidrag. 

Slagelse 1832. P. Ub. Særtryk af Blandinger fra Sorø. 

4101. SUCKOW, G.: System der Mineralogie. Ein Grundriss fiir 

akademische Vorlesungen. Nebst einem Anhange. Darm- 
stadt 1834. T. Shb. 

4102.* PETERSEN, P. M.: Kortfattet lærebog i mineralogi og 
geologi for middelskolen. Kristiania 1879. Skpr. Ub. 

4103. BARTHOLIN, ERASM.: Experimenta crystalli islandici dis- 
diaclastici quibus mira et insolita refractio detegitur. 
Hafniæ 1669. Figg. 4. Ub. 360 Naturhistorie. 

4104. KENNGOTT, G. A.: Lehrbuch der reinen Krystallographie. 

Breslau 1846. T. Vb. 

4105. JESPERSEN, M.: Phosphoriten paa Verdensudstillingen i 

1867 og Phosphoriten paa Bornholm. Rønne 1868. 
Skpr. Ub. 

4106. KEFERSTEIN, CHR.: Geschichte und Litteratur der Geog- 

nosie, ein Versuch. Halle 1840. Shb. 

4107. Samme Bog. Vbk. 

4108. HOFFMANN, FR.: Geschichte der Geognosie und Schilder- 

ung der vulkanischenErscheinungen. Vorlesungen gehalten 
an der Universitat zu Berlin in den Jahren 1834 und 
1835. Berlin 1838. O. m. T.: Hinterlassene Werke 
von Fr. Hoffmann. 2. Vb. 

4109. ^WAD, G.: De origine telluris. Hauniæ 1800. UPr. P. 

4. I Materie. 

4 11 0. BREDSDORFF, J. HORNEMANN: Begyndelsesgrunde af 

Geognosien. Kbh. 1827. T. Pb. 

41 1 1. Samme Bog. Pb. 

41 12. LYELL, C.: Lehrbuch der Geologie. Aus dem Englischen 

iibersetzt von C. Hart.mann. i. nach d. 2te Aufl. 

2. nach d. 3te Aufl. nebst Zusåtzen zu i. und 3. Bd. 

3. Anhang L: G. P. Deshayes: Tabellen von fossilen 
Muscheln. Quedlinburg u. Lpz. 1833 — 35. T. 2 Bd. Pb. 

41 1 3. LECOQ, H.: Elements de geologie et d'hydrographie, ou 

Resumé des notions acquises sur les grandes lois de la 
nature. Bruxelles 1839. T. Vb. 

41 14. GROSZ, L.: Geologie, Geognosie und Petrefactenkunde. 

Weimar 1844. T. Shb. 

41 1 5. PETZHOLDT, A.: Geologie. 2. umgearb. u. verm. Aufl. 

Lpz. 1845. Figg- Pb. 

41 16. PORTLOCK: A rudimentar}'^ treatise on geolog}^ for the 

use of beginners. 2. edit. London 1852. Figg. Pb. 

41 17. LØFFLER, E.: Forsøg paa en geognostisk Tydning af 

Landenes Overfladeforhold. Kbh. 1866. Disp. T. Ub. 

■ 

4118. FIGUIER, L.: La terre avant le déluge. 5. édit. Paris 

1866. Figg., Kort etc. Vb. 

4119. OLSEN, O. N.: Commentaire å l'esquisse orographique de 

l'Europe. Cph. 1833. F. Ub. 

4120. Samme Bog. Ub. Geologi. 361 

41 2 1.* FORCHHAMMER, G.: Skandinaviens geognostiske Natur; 
et Foredrag holdt den 22. Nov. 184? i det skandinaviske 
Selskab. Kbh. 1843. P- Se ovenfor Nr. 52. 

4122. — Danmarks geognostiske Forhold, forsaavidt som de ere 

afhængige af Dannelser, der ere sluttede. Kbh. 1835. 
Kort. UPr. 4. Ub. 

4123. — Bidrag til Skildringen af Danmarks geographiske Forhold 

i deres Afhængighed af Landets indre geognostiske Byg- 
ning. Kbh. 1858. UPr. 4. H. 

4124. STEENSTRUP, J. J. S.: Geognostisk-geologisk Undersøgelse 

af Skovmoserne Vidnesdam og Lillemose i det nordlige 
Sjælland , ledsaget af sammenlignende Bemærkninger, 
hentede fra Danmarks Skov-, Kjær- og Lyngmoser 
ialmindelighed. Kbh. 1841. Figg. 4. Ub. Af det kgl. 
d. Vidensk. Selskabs naturv. og math. Afh. IX. Gave 
fra Forf, til Wegener, 

4125. — Tørvemosernes Bidrag til Kundskab om Landetr for- 

historiske Natur og Kultur. Et Foredrag. (Særtryk af 
»Beretning om Landmandsforsamlingen i Kbh. 1869.«) 
Kbh. 1870. P. Pb. 

4126. JOHNSTRUP, F.: Nogle Iagttagelser over Glacialphæno- 

meneme og Cyprina-Leret i Danmark. Kbh. 1882. T. 
UPr. 4. Ub. 

4127. Samme Bog. Ub. 

4128. ABILDGAARD, SØREN: Beskrivelse over Stevens Klint og 

dens naturlige Mærkværdigheder, oplyst og udførdt med 
mineralogiske og chymiske Betragtninger. Kbh. 1759. 
T. 4. Pb. 

4129. — Physisk-mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint. Kbh. 

1781. T. Vb. 

4130. Samme Bog. Vb. Defekt. , • 

4 1 3 1 . — Physikalisch-mineralogische Beschreibung des Vorgebirges 

auf der Insel Moen. Aus dem Dånischen, nach den 
neuesten Berichtigungen und Verbesserungen des Ver- 
fassers, iibersetzt von C. H. Reichel. Kph. 1783. T. Vb. 

4132. PUGGAARD, C: Møens Geologie populært fremstillet. 

[Med et Tillæg om Møens Vegetation af J. Lange.] Kbh. 
185 1. T. Figg. Pb. 

4133. FOGH, C: Geognostiske Skizzer fra Møen. Kbh. 1857. 

Figg. Metropolit. Skpr. Ub. 

4134. Beretning om Steenkul paa Bornholm, aflagt til det Konge- 

lige danske Land-Huusholdnings-Selskab ved dets Kom- 
missarier [H. Blichfeldt og C. Martfeldt]. Kbh. 1770. 
T. P. Lb. 3 62 Naturhistorie. 

4135. BEDEMAR, VARGAS: Die Insel Bomholm in geognost- 

ischer Hinsicht. Frankfurt a. M. 181 9. P. Pb. 

4136. Samme Bog. Pb. 

4137. Beretning om en Undersøgelse over Bornholms Mineralrige, 

udført 1 81 8 af H. C. Ørsted og L. Esmarch. Kbh. 
1819. T. Pb. 

4138. Samme Bog. Pb. 

4139. FORCHHAMMER, G.: Om de bornholmske Kulformationer. 

[Kbh. 1838]. T. 4. Ub. Af Videnskabernes Selsk.s 
naturvidensK. og mathemat. AfhdI., VII. 

4140. JESPERSEN, M.: Liden geognostisk Veiviser paa Bomholm. 

Rønne [1865]. Ub. 

414 1. — En Skitse af Sorthat Kulværk paa Bomholm. Rønne 

1866. T. Skpr. Ub. 

4142. Samme Bog. Ub. 

4143. JOHNSTRUP, F.: Om de geologiske Forhold i den nord- 

lige Del af Vendsyssel. Kbh. 1882. T. UPr. 4. Ub. 

4144. IRGENS, M. og HIORTDAHL, TH.: Om de geologiske 

Forhold paa Kyststrækningen af Nordre Bergenhus Amt. 
Udgiven ved Th. Kjerulf. Christ. 1864. T. og Kort. 
4. UPr. P. Ub. 

4145. SEXE, S. A.: Om Sneebræen Folgefon. Christ. 1864. Kort. 

.4. UPr. P. Ub. 

4146. KJERULF, TH.; Veiviser ved geologiske Excursioner i Chri- 

stiania Omegn. Christ. 1865. Kort. 4. UPr. P. Ub. 

4147. — Mærker efter en listid i Omegnen af Hardangerfjorden. 

Christ. 1866. Kort. UPr. 4. P. Ub. 

4148. PINGEL, C.: Om den, af Porphyrgange gjennembrudte, 

røde Sandsteen i det sydlige Grønland. Kbh. 1843. 4. 
P. I Materie. Af Vidensk. Selsk.s naturvidensk. og 
mathem. Afhandlinger, X. 

4149.* LIEDBECK, L.: Disqvisitio historico-mathematica. An dimi- 
nutio aqvæ mans Balthici ex situ Lundæ probari possit. 
Londini Goth. 1757. Disp. 4. P. Pb. 
Se: Emmertz, J. Fr.: Collectaneorum quæ ad historiam urbis 
Lund pertinent Part. I — II. Lundæ 1792 — 93. b. 

4150.* TENTZELIUS, W. E. : Epistola de sceleto elephantino Tonnæ 
nuper effosso ad virum celeberrimum Antonium Maglia- 
bechium. Editio secunda. Jenæ s. a. P. Vb. 
Se: Curieuser Geschichts-Calender des Konigreichs Danemark. 
Lpz. 1698. b. Palæontologi. 363 

4151. HESSEL, J. F. C: Einfluss des organischen Korpers auf 

den unorganischen, nachgewiesen an Encriniten, Penta- 
criniten etc. Marburg 1826. T. Pb. 

4152. HOFMAN (BANG), N.: Bidrag til Kundskab om de fossile 

Levninger af Forverdenens Dyr og Planter, som findes 
i Fyen. (Oplæst i Fyens litteraire Selskabs Sommermøde 
1827). Kbh. s. a. T. P. Ub. 

4153. BOECK, CHR.: Bemærkninger ang. Graptolitherne. Christ. 

1851. T. 4. P. Ub. 

4134. SARS, M.: Om de i Norge forekommende fossile Dyre- 
levninger fira Qvartærperioden , et Bidrag til vor Faunas 
Historie. Christ. 1865. T. UPr. 4. Ub. 

4155.* LINDSTRØM, G.: Nomina fossilium siluriensium Gotlandiæ. 
Wisby 1867. Skpr. P. Ub. 

4156. KIRCHERUS, ATHANASIUS, S. J.: Mundus subterraneus 

in XIL libros dig. ad Alexandrum VIL Pont. opt. max. 
[1665.] Editio ni. I — 2. Amstelod. 1678. Figg. F. Pgb. 

4157. Samme Bog. 2 Bd. Lb. Foss, 

4158. CRAMER, JOH. ANDR.: Anfangsgrunde der Probierkunst 

in zweyen Theilen, von welchen der erste die Theorie, der 
andere die Ausiibung darstellet. Dem Bergwesen zum 
Besten aus dem Lateinischen nach d. 2. verb. Ausg. iiber- 
setzt von C. E. Gellert. Stockholm 1746. T. Lb. 

4159. HARTMANN, C: Die Probirkunst oder Anleitung die 

wichtigsten Metallengemische auf dem trocknen und 
nassen Wege zu untersuchen. Ein Handbuch. Nach: 
Chaudet: l*Art de l'essayeur deutsch bearb. Weimar 
1838. Shb. HANDEL. TECHNOLOGL 
LANDØKONOMI. KRIGS-, SØ- OG 

BYGNINGSVÆSEN. HANDEL. 4160. SCHEDEL, JOH. CHR.: Neuestes Handbuch der Litteratur 

und Bibliographie fiir Kaufleute oder Anleitung zur 
merkantilischen Biicherkunde. Lpz. 1796. Vb. 

4161. OSIANDER, H. F.: Ueber den Handelsverkehr der Volker. 

I — 2. 2. Aufl. Stuttgart 1842. 2 Bd. Ub. 

4162. MARTFELT, CHR.: Om Irlands Husholdning og Handel 

med Feede Varer samt om Hamborgs Kjødrøgning. Kbh. 
177 1. Pb. 

4163. DANXST, CORDT: Een efter den nu brugelige Mercatoriske 

Stylo indrettede Handels-Memoria, særdelis dennem, som 
sig udi Italiæniske Bogholderi agter at lade informere. 
Kbh. 1692. F. Pb. 

4164. LUDOVICI, C. GONTHER: Akademie der Kaufleute oder 

vollstandiges Kauftnanns-Lexikon såmmtl. Handlungen und 
Gewerbe alle Seehåfen, die vomehmsten Stådte und 
Handelsplåtze etc. i — 5. 2. verm. u. verb. Auflage. 
Lpz. 1767 — 1768. 5 Bd. Lb. 

4165. — Neu eroihete Academie der Kaufleute oder enqrclopå- 

disches Kaufinannslexicon. Umgearb. von J. Chr. Schedel. 
I — 6. Lpz. 1797 — 1801. 6 Bd. Vb. 

4166. Samme Værk. *i — 5. 5 Bd. Vb. 

4167. JUNG, J. H.: Lehrbuch der Handlungswissenschaft fur alle 

Klassen. Neueste verb. und verm. Ausgabe. Lpz. 
1799. Vb. 

4168. BOSCH, J. g.: Såmmtliche Schriften iiber die Handlung. 

I — 8. Hamb. 1824 — 27. 8 Bd. Vb. i — 2. Theor.- 
prakt. Darstellung der Handlung. 3. verm. u. verb. Ausg. 
mit Einschaltungen von G. P. H. Norrmann. — 3. Ab- 
handlungen iiber Banken und Miinzwesen. 3. verb. Ausg. 368 Handel. 

— 4. Handlungsgeschichtliche Schriften. — 5. Ueber 
das Bestreben der Volker neuerer Zeit, einander in ihrem 
Seehandel recht wehe zu thun. — 6. Vermischte Ab- 
handlungen iiber Gegenstånde der Handlung. — 7 — 8. 
Abhandl. von dem Geldumlauf etc. 

4169. MURHARD, K.: Handelens Theorie og Politik. En Haand- 

bog for Statskyndige og Forretningsmænd. Overs, og 
med Anm. forsynet af M. L. Nathanson. i — 2. Kbh. 
1834— 3 s. 2 Bd. Pb. 

4170. MAC CULLOCH, J. R.: Handbuch fiir Kaufleute mit steter 

Beziehung auf National-Oekonomie und Finanzen. Nach 
dem Engl. in alphabet. Ordnung frei bearb. von C. F. E. 
RiCHTFR. I — 2. mit Supplementbd. [von L. R. Schmidt]. 
Stuttg. u. Tiibingen 1834 — 37. 3 bd. Vb. 

417 1. SCHMIDT, L. R.: Theor.-prakt. Comptoir-Handbuch nach 

Mac-Culloch und den neuesten Quellen in alphab. Ord- 
nung. Stuttg. u. Tiibingen 1837. Vbk. 

4172. GRONER, H. R.: Encyclopædi for Handlende, Søfarende^ 

Fabrikanter etc. i — 7. Kbh. 1854 — 62. 6 Bd. Vbk. 
I. Vexlen. — 2. Statspapirer og Actier. — 3. Sø- 
Assurance, efter W. Benecke. Havari og Bodmeri, efter 
W. Benecke. — 4. Varekundskab af O. Chr. Green. — 
5. Handelsbrevbog. — 6. Bankvæsenet af Wm. Ras- 
mussen. — 7. Bogholderi af Alb. Kaarup. 

4173. Kaufmånnische Unterrichtsstunden. 7. H. von Makgoldt: 

Grundrisz der Volkswirthschaftslehre bearbeitet nach d. 
2te Aufl. von Fr. Kleinwåchter. — 9. W. RGhrich: 
Abrisz der Handelswissenschaft und allgem. Handelslehre. 
3te Aufl. — 12. J. Kautsch: Das Bank- und Borsen- 
wesen. Stuttg. [1871]. 3 Bd. Vb. 

4174. NELCKENBRECHER: Taschenbuch der Munz-, Maasz- und 

Gewichtskunde fiir Kaufleute. 8. Aufl. um vieles verm. 
u. verb. durch M. R. B. Gerhardt sen. Berlin 1798. Vb. 

4175. GERHARDT, M. R. B.: Almindelig Contorist eller den 

nyeste og for nærværende Tid brugelige Mynt-, Maal- 
og Vægt-Forfatning i alle Lande. Oversat af Tydsk. 
I — 2. Kbh. 1798 — 1799. 4 Bd. 4. Vb. 

4176. NOBACK, CHR. u. FR.: Vollståndiges Taschenbuch der 

Miinz-, Maass- und Gewichts-Verhåltnisse, der Staats- 
papiere, des Wechsel- und Bankwesens etc. Lpz. 1850. 
2 Bd. Vb. 

4177. BENECKE, W. : System des Assekuranz- und Bodmereiwesens 

aus den Gesetzen und Gebråuchen Hamburgs. 2. wenig 
verånd. Aufl. i — 5. Hamb. 1807 — 21. 5 Bd. Vb. Technologie. 369 

4178. ANNESLEY, ALEXANDER: A Compendium of the law 

of marine insurances, bottomry, Insurance on lives and 
of insurance against fire. London 1808. Lb. 

4179. ALAUZET, ISIDOR: Traité general des assurances maritimes, 

terrestres, mutuelles, et sur la vie. i — 2. Paris 1844. 
2 Bd. Ub. 

4180. ARNOULD, JOSEPH: A Treatise on the law of marine 

insurance and average with references to the american 
cases etc. 2. edit. r — 2. London 1857. Shb. TECHNOLOGL 

4 18 1. ENGELMANN, WILH.: Bibliotheca mechanico-technologica 

bis zu Anfang 1834 in Deutschland und angrenz. Landern. 
Nebst Materien-Register. Lpz. 1834. Vb. 

4182. BECKMANN, JOH.: BeytrågezurGeschichtederErfindungen. 

I — 4. Lpz. 1786 — 1799. 4 Bd. Vb. 5, St. I — 4. Lpz. 
1800 — 05. 4 Bd. Pb. 

4183. BRANDIS, J. D.: Om Industrie og Midler til dens Befor- 

dring. Kbh. 1812. P. Ub. 

4184. DREWSEN, JOH. CHR.: Tillæg til Olufsens Oversigt af 

National-Industrien i Danmark. Kbh. 1819. P. Pb. 

4185. Qvanalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn. 

Udg. ved L. BissERUP. 12. Aarg. i — 3. Hefte. Kbh. 
1852. T. Figg. Ub. 

4186. Kunst- og Industriudstillingen i Kjøbenhavn i Sommeren 

1879. Kbh. 1879. Ub. 

4187. Industriforeningen i Kjøbenhavn. Udstilling i Sommeren 1880 

af kunstindustrielle Frembringelser og Portrætter. Kbh. 

1880. Ub. 

4188. Sex Snese Kunst-Stykker. Anvisning til de Kneb, hvilke 

Taskenspillere betiene sig af, nyttige Huus-Raad og oeco- 
nomiske Kunstgreb etc. Kbh. 1782. Ub. Defekt. 

4189. Magazin for Næringsstanden. 2. Hefte. Kbh. 1796. Ub. 

4190. LUND, H. C: Ny almeenn)rttig Samler. Ugeblad især for 

Oeconomer, Fabrikanter etc. i — 4. Kbh. 1824 — 26. 
Pb. 4. Bd. i Hefter. 

4191. BECKMANN, JOH.: Anleitung zur Technologie. 3. verb. 

u. verm. Ausg. Gottingen 1787. Pb. 

4192. Samme Bog. Pb. 

4193. — — 6. verb. u. verm. Ausg. Gottingen 1809. Vb. 

BIBUOTHECA WEGENERIANA. I. 24 370 Technologi. 

4194. HALLAGER, M.: Kort Begreb af de menneskelige Færdig- 

heder og Kundskaber, Menneskets Næringsveje og Trang, 
hvorledes denne afhjælpes ved Kunster, Haandværker etc. 
Kbh. 1797. Vb. 

4195. BERNOULLI, CHRISTOPH.: Handbuch der Technologie 

nach den neuesten Ansichten und Erfindungen. i — 2. 
Basel 1833 — 34- 2 Bd. Shb. 

4196. Samme Værk. 2 Bd. Vbk. 

4197. — I. Bd. 2te neu bearb. Aufl. Basel 1840. Ub. 

4198. Technologische Encyclopådie. Wolfeile Ausgabe des Neuesten 

und Niizlichsten der Erfindungen in der Fabrikwissen- 
schaft etc. i — 8. Niirnberg 1835. 4 Bd. Ub. 

4199. BARENTIN, W.: Lehrbuch der Technologie fur Real- und 

Gewerbeschulen. Giessen 1843. Shb. 

4200. HERMBSTÅDT, S. F.: Compendium der Technologie zum 

Gebrauche bei Vorlesungen. Neue umgearb. Ausg. besorgt 
von R.Wagner. Berlin 1853. Vb. 

4201. LOTKEN, ANDRÉ: Opfindelsernes Bog. Menneskets kultur- 

historiske Udvikling og Fremskridt fra tidligste Tid til 
vore Dage. 1—8. Kbh. 1877—83. 8 Bd. Vbk. I 
7. Bd. Register. 8. Bd. er: Den nyeste Tids Opfindelser, 
redigeret af George LOtken. 

4202. CORNELIUSSEN, O. A.: Store Opfindelser, tildels efter 

Figuier: »les grandes inventions modernes.« Kristiania 
1881. Ub. 

4203. LE NORMAND, L. SÉB.: Manuel du relieur, dans toutes 

ses parties. Paris 1827. Vb. 

4204. THON, CHR. FR. G.: Die Kunst Biicher zu binden, 

Futterale zu machen etc. fiir Buchbinder und Freunde 
dieser Kunst nebst einem Anhange. i. Theil. 3. stark 
verm. und verb. Aufl. Ilmenau 1832. Vb. 

4205. — J. gånzlich umgearb. verb. und verm. Auflage von A. 

Kirsch. Weimar 1836. Pb. 

4206. BROSENIUS, FR.: 54 Anweisungen in der Buchbinder- 

kunst, ein Rathgeber fiir Buchbinder-Gehiilfen und 
Lehrlinge. 2. verm. Aufl. Quedlinburg u. Lpz. 1842. 
P. Pb. 

4207. NICHOLSON, J. B.: A manual of the art of bookbinding. 

The art of marbling book-edges and paper for the practical 
workman etc. Philadelphia 1856. Snb. Fechnologi. 371 

4208. SPAMER, O.: Bibliothek des Wissenswiirdigsten aus der 

technischen Chemie und Gewerbskunde. — Bråde, L.: 
Illustrirtes Buchbinderbuch. Unterw^eisung in allen Ar- 
beiten und Kunstfertigkeiten des Buchbinders nebst einer 
Anleitung zur Buchluhrung. 2. gånzl. umgearb. Aufl. 
von J. R. Herzog. Lpz. 1868. Vb. 

4209. WEHRS, G. FR.: Vom Papier, den vor der Erfindung 

desselben ublich gewesenen Schreibmassen und sonstigen 
Schreibmaterialien. Halle 1789. Pb. 

4210. Fortegnelse over 235 Prøver paa Skrivpapirsorter brugte af 

den danske Administration udstillet ved den nordiske 
Industriudstilling i Sommeren 1888 af det kgl. Gehejme- 
arkiv. Kbh. 1888. P. Ub. 

421 1. Frey entdeckte experimentirte Kunst-Stiicke die schonsten 

Farben zu verfertigen, Vergiildung und Versilberung zu 
machen, mit einem Anhange von der Japanischen Lackier- 
Kunst. 2. viel verm. Aufl. Zittau u. Lpz. 1736 — 38. Vb. 

4212. VITALIS: Grundrisz der Fårberei und des Zeugdrucks. 

2. Aufl. gånziich umgearb. von E. Max. Dingler. Stuttg. 
u. Tiibingen 1839. Pb. 

4213. WEINLIG, C. G.: Anvisning til en ny Blegningsmaade af 

Linned. Oversat af det Tydske. Kbh. 1796. P. Ub. 

4214. B., Fru: Nyeste Hæklebog. Efter det Franske. Kbh. 1837. 

P. Ub. 

4213. WITH, D.: Et Par Ord fremsagte 17. Febr. 1820, som 
Indledning til den theor.-prakt. Undervisning i Skræder- 
professionen. Kbh. 1820. P. Ub. 

4216. — Forløberen, kort Udtog af theor.-pract. Undervisning i 

Skræderprofessionen. Kbh. 1820. P. Ub. 

4217. HORLOCK, TH.: Et Par Ord til Skomagere angaaende 

Gutta Percha, hvad det vil formaae, og hvad de 
kunne formaae, for at benytte det til deres Fordel. 
Oversat efter det Engelske. [Kbh. 1830.] Figg. P. 
Ub. Udsnit. 

4218. GROVE, J. A.: Theoretisch practisch Unterricht in der 

neue Methode Gaffe zu bereiten. Kph. 1839. P. Ub. 

4219. Gamle Carlsberg Bryggeri. 1847 — 88. Pb. 

4220. SEHESTED, F.: Jydepotteindustrien. Kbh. 1881. P. Ub. 

24* 372 Landøkonomi. 

LANDØKONOMI. 

INDLEDENDE SKRIFTER. LÆREBØGER. KULTURPLANTERNE. 
HUSDYRENE. VETERINÆRVIDENSKAB. 

4221. BEGTRUP, G.: De præceptis rerum rusticarum ævi anti- 

quioris. Hauniæ 1803. UPr. P. 4. Ub. 

4222. Versuch einer Darstellung der vorz. landwirthschaftlichen 

Verbesserungen durch das Beispiel des Freiherrn von 
Voght. Nebst Beilagen. Kiel 1831. Ub. 

4223. BARFOD, FR.: Bidrag til det danske Landbrugs Historie: 

ni Skrifter om danske Godser anmeldte. Særtr. af »Tdskr. 
for Landøk.« Kbh. 1880. Ub. 

4224. CH[RISTENSENj , C: To Reformatorer. (Brudst. af et 

endnu ikke fuldført Arbeide.) Kbh. 1880. P. Ub. Særtr. 
af »Tdskr. for Landøk.« 

4225. Det kgl. Danske Landhuusholdnings-Selskabs Skrifter, i — 7. 

Kbh. 1776 — 1804. 7 Bd. Vb. — Nye Samling, i — 4- 
Kbh. 1808—17. 4 Bd. Vb. 

4226. Aarsberetning om det kgl. Landhusholdningsselskabs For- 

handlinger. Kbh. 1849, 1853, 1857, 1866. 4 Bd. Ub. 

4227. SCHUBART, JOH. CHR.: Oekonomisch-kameralistische 

Schriften. i — 6. Lpz. 1786. 2 Bd. Vb. 

4228. [WEDEL, L. M.]: Samlinger om Agerdyrkning og Landvæsen 

til Brug for Landsbye-Præster. i — 2. Kbh. 1792 — 1796. 
2 Bd. Vb. 

4229. OLUFSEN, CHR.: Oeconomiske Annaler, r — 5. og 7 — 10. 

Kbh. 1797 — 1807. 9 Bd. Vb., dog i. og 5. Pb. 

4230. NAU, B. S.: Vermischte Aufsåtze iiber Land- und Forst- 

wirthschaft. Frkf a. M. 1804. Pb. 

4231. WEBER, FR. BENEDICT: Bemerkungen und Notizen uber 

verschiedene Gegenstånde der Landwirthschaft. Gesammelt 
auf Reisen. Lpz. 181 5. Pb. 

4232. Landoeconomiske Tidender udg. af et Selskab i Sjælland. 

I — 9. Kbh. 1 81 5 — 1 81 9. 9 Bd. Vb. — Nye landoeco- 
nomiske Tidender. 1 — 7. Kbh. 1819 — 29. 21 Hefter. Ub. 

4233. STROHM, JOH. M.: Erfahrungen und Geheimnisse, wie 

1. ein ganz vorziiglicher Diinger durch den Viehstand 
erhoben werden kann, 2. alle Gewåchse auf eine weit 
groszere, bessere und feinere Art wachsend zu machen, 
3. den Dung zuzurichten, 4. junge Båume beim Setzen 
und Wachsthum zu behandeln. 3. Auflage. Heilbronn 
1823. F. I Blad. Ub. Landøkonomi. 373 4234. Den oeconomiske Correspondent, et Blad til Landboeres Nytte. 

I. Aargang, udg. af Begtrup, Trojel og Krarup. Kbh. 
1817. 4. Pb. 

4235. Tidsskrift for Landoekonomie. Udg. af J. C. Hald. i — 5. 

Kbh. 183 1— 1836. Pb. Ukompl. 

4236. AALBORG, NIELS MICHELSØN: Ny Huszholdnings Ca- 

iender forbedret med en Tractat om Biers Skiodelse, Kior 
og Paars Siugdomme, nogle Oliers, Ungventers KrafFter 
etc. Kbh. 1639. Pgb. 

4237. Oeconomia nova paa Danske. Med andre hosfoyede Trac- 

tater. Kbh. 1649. 4. Pgb. 

4238. HØEGH, H. J. C: Anviisning til et velindrettet Jordbrug 

for Gaardmænd og Huusmænd. Priisskrift. 2. Opl. 
forbedret med Anm. Kbh. 1797. Lb. 

4259. OLUFSEN, CHR.: Lærebog i den danske Landoeconomie. 
Nyt og forb. Oplag. Kbh. 18 14. Pb. 

4240. HANSEN, J.: Den lille Landvæsensskole. Regler for dem, 

som forberede sig til Landvæsenet. Kbh. 1832. Ub. 

4241. Samme Bog. Ub. 

4242. VALENTINER, A.: Landbruget med særligt Hensyn til 

Forpagteren. Theori og Praxis. Kbh. 1859. Ub. 

4243. STEIN, TH.: Die landwirthschaftliche Buchfiihrung. An- 

leitung zur richtigsten Methode . . . durch die Schemas 
und Beispiele faszlich dargest. Lpz. 1835. Ub. 

4244. Vidnesbyrd om A. P. Bromanders Methode for Landbrugs- 

Bogholderi. 1839. P. Ub. 

4245. Verschiedene Beobachtungen bey dem Tobaks-Pflanzen , zur 

Anweisung und zum Unterricht bekannt gemacht auf 
Veranstaltung des Kgl. General-, Land-, Oekonomie- und. 
Commerz-Collegii. Cph. 1780. P. Ub. 

4246. Underretning om Cichorie-Roden , dens Avl og Behandling 

til Cichorie-Kaffe. Kbh. 1790. P. Ub. 

4247. Love for Actieselskabet de danske Cichoriefabrikker. Kbh. 

P. Ub. 

4248. BRULLES, Abbé: The mode of cultivating and dressing 

hemp. S. 1. 1790. P. 4. Ub. 

4249. ASSENS, R. W.: Kort Vejledning til Hampens Dyrkning 

og BehandHng. Aarhus 1808. P. Ub. 

4230. OLUFSEN, CHR.: Anvisning til Hampens Dyrkning. 2. Udg. 
Kbh. 1 812. P. H. 374 Landøkonomi. 

4251. BEGTRUP, G.: Anviisning til Tobaks-Plantning. Kbh. 

1809. Ub. 

4252. Samme Bog. Ub. 

4233. — Om oliegivende Planters Dyrkning. Kbh, 181 2. P. Ub. 

4254. Samme Bog. Ub. 

4255. GIERSING, N.: Om Hestes, Qvægs og Faars Fodring m. v. 

2. Oplag. Slagelse 1827. H. Skrivpap. 

4256. Samme Bog. Pb. 

4237. WOLSTEIN, JOH. GOTTL.: Kort, men grundig og fuld- 

stændig Anviisning til Føllenes Behandling fra Fødselen 
til det fjerde Aar. Oversat af det Franske ved F. C. 
Stub. Kbh. 1798. P. H. 

4238. NEERGAARD,]. V.: Videnskabelig Opfordring anlediget af 

Nogles vrange og ensidige Anskuelser og Yttringer ang. 
Hesteavlen. Kbh. 1833. P. Ub. 

4239. BENDZ, H. C. BANG: Kort Fremstilling af Hestens Byg- 

ning og Liv. Udarb. efter Opfordr, fra Krigsministeriet. 
Kbh. 1833. Figg. Ub. 

4260. PROSCH, V. : Hestens Ydrelære og Pleie udarb. efter Opfordr. 

fra Krigsministeriet. Kbh. 1833. Figg. 

4261. M[ØLLER], H. C. L.: En liden Underretning for Land- 

manden, hvorledes man skal omgaaes Kalve, som skal 
lægges til, afhjelpe visse Sygdomme hos Qvæget etc. 
Kbh. 1794. P. H. 

4262. GIERSING, N.: Practiske Iagttagelser om den for Fædre- 

landet vigtige Smør-Production. Slagelse 1828. P. Pb. 

4263. BOYE, N.: Anviisning til Faareavlens Forbedring i Danmark. 

Kbh. 1783. P. Ub. 

4264. ABILDGAARD, P. C. og E. VIBORG: Veiledning til en 

forbedret Faareavl og de spanske Faars Behandling. Kbh. 
1800. Pb. 

4263. RAFN, C. G.: Steder, hvor Landmanden kan afsætte sin 
Uld af forbedret Race og Maaden, hvorledes han bør 
sortere og vaske den. Kbh. 1807. P. H. 

4266. THAER, ALBR.: Ueber Wolle und Schaafzucht von Vicomte 
Perault de Jotemps, Fabry und Girod. Aus dem Franz, 
iibersetzt und nach dem gegenwiirtigen Standpunkt der 
WoU- und Schaafkenntnisz in Deutschland bearbeitet. 
BerHn 1823. Pb. Landøkonomi. 375 

4267. KOPPE, J. G.: Anleitung zur Kenntnisz, Zucht u. Pflege 

der Merinos, zur Wåsche und Schur der Schaafe. Berlin 
1827. Ub. 

4268. GOTTHARD, JOH. CHR.: Hele Svine-Avlen eller Fuld- 

stændig Underretning om Svinenes Røgt, Pleje og Be- 
handling, deres Benyttelse, Kundskab om deres Sygdomme 
og sammes Helbredelse. Oversat af det Tydske. Odense 
1797. H. 

4269. Katalog over den af Foreningen til Fjerkræavlens Fremme i 

Danmark afholdte 5. store Udstilling i Rosenborg Have 
Juni 1884. Kbh. 1884. Ub. 

4270.* S[CHIØTTE], D[AVID]: Underretning om Bie-Avling, og 
især Maaden, at forfløtte dem af en Kube i en anden, 
at tage deres Vox og Honning fra dem uden at dræbe 
dem, saa og at holde dem varme om Vinteren. Mueligen 
og n)rttig for Norge. Kbh. 1756. Vb. 
Se: [Hofman, H. de]: Oeconomiske Betragtninger om Aarhus-Stift. 
Kbh. 1757. b. 

4271. RØNNE, B. F.: Kort Veivisning til at behandle sine Bier. 

Omarb. og paa nye oplagt. Kbh. 1810. Pb. 

4272. VIBORG, ERIC: Samtlige Veterinær-Afhandlinger, i. Bd. 

Kbh. 1820. Pt. Vb. 

4273. Ledetraad ved Forelæsningerne i Veterinærfaget ved den kgl. 

militære Høiskole. 1833 — 34. 4. Vb. Hertil: Hestens 
Anatomi i 9 lithogr. Tavler. F. Pb. 

4274. WITH, G. C.: Prolegomena- til Veterinærpropædeutiken 

eller nogle Bemærkninger om Veterinærstudiet, Veterinær- 
skolers Organisation etc. Kbh. 1841. Ub. 

4275. Veterinær-Pharmacopoe for de militære Dyrlæger. Efter allerh. 

Befaling udarb. af en Commission. Kbh. 1841. Pb. 

4276. RASZMUSSØNBLOCK,HANS: Horticultura Danica. Hvor- 

ledes en zirlig oc njttig Urte-Hawe i Dannemarck kand 
anrettis. Kbh. 1647. 4. Uden Bind. 

4277. HIRSCHFELD, C. C. L.: Theorie der Gartenkunst. i — 5. 

Lpz. 1779 — 1783. 5 Bd. 4. Pb. 

4278. FLEISCHER, E.: Forsøg til en Dansk Haugebog. 2. forb. 

Opl. Kbh. 1796. Vb. 

4279. STEEN, JOH. CHR.: Anviisning i Haugedyrkning for den 

danske Bonde. Odense 1799. H. 

4280. Samme Bog. H. 376 Landøkonomi. 

4281. LOUDON, J. C; An encyclopædia of gardening including 

all the latest improvements; a general history of gardening 
et c. 3. edit. London 1825. Figg. Lb. 

4282. LERZ, J. H. F.: Handbuch der deutschen und hoUåndischen 

Gartenkunst. 2. Aufl. Jena 1849. Ub. 

4283. JEITTER, J. M.: Systematisches Handbuch der theoretischen 

und praktischen Forstwirthschaft. Tiibingen 1789. Vb. 

4284. LAUROP, C. P. u. G. W. WEDEKIND: Beitråge zur Kennt- 

nisz des Forstwesens in Deiitschland. i — 2. Hefte. Lpz. 
1819. 2 Bd. Ub. 

4285. HUNDESHAGEN, J. CH.: Encyclopådie der Forstwissen- 

schaft. 4. og 3. verb. Aufl. von J. L. Klauprecht. 
I — 3. Tiibingen 1842 — 43, 1840. 

4286. DALGAS, E.: Den dybe Reolpløining anvendt til Hede- 

plantning. Kbh. 1872. P. Ub. 

4287. — Hvilken Betydning have de jydske Heder og hvorledes 

bør de benyttes. Særsk. Aftr. af »Berling. Td.« Kbh. 
1872. Ub. 

4288. NUTZHORN, OCT.: Skov og Land. Kbh. 1873. Ub. 

4289. — En Hederejse i Hannover. Kbh. 1873. P- Ub. 

4290. — Anvisning til Anlæg af Smaaplantninger omkring Gaarde 

og Haver, levende Hegn etc. Kbh. 1875. F- Ub. 

4291. STAGGEMEIER, A.: Træ-Former. Aalborg 1883. Ub. 

Gave fra Forf. til Wegener. KRIGSVÆSEN. 

INDLEDENDE SKRIFTER. LÆREBØGER. FORSKJELLIGE ENKELTHEDER. 

4292. HOYER, JOH. G.: Geschichte der Kriegskunst seit der 

ersten Anwendung des Schieszpulvers. r — 2. Gottingen 
1797 — 1800. 3 Bd. Sth. O. m. T.r Geschichte der 
Kiinste u. Wissenschaften seit der Wieder herstell ung der 
Wissenschaften. 7. Abth. IL 

4293. BRORSON, CHR.: Ledetraad ved Undervisningen i Krigs- 

konstens Historie. Et Forsøg, i — 3. Kbh. 1809 — 11. 
I Bd. Vb. 

4294. Samme Værk. i — 3. 3 Bd. Vb. 

4295. CARRION-NISA: AUgemeine Geschichte der Kriegskunst 

von den åltesten bis auf die neuesten Zeiten, Aus dem 
Franzos. mit Anm. von H. F. Rumpf. i — 2. Lpz. 
1826 — 27. T. og Kort. 2 Bd. Pb. Krigsvæsen. 377 

4296. BELIDOR: Kurzgefasztes Kriegs-Lexicon von den Kunst- 

wortern so in der Kriegskunst vorkommen. Aus dem 
Franzos. iibers. und verm. von Fr. W. Kratzenstein. 
Niirnberg 1765. T. Ub. 

4297. REINHOLD, FR.: Dansk, svensk, tydsk, fransk militær- 

technisk Ordbog med Forklaringer i det danske Sprog. 
Kbh. 1837—38. 1 4 Hefter. 

4298. RANZOVIUS, HENR.: Commentarius bellicus, libris VI. 

Præcepta, consilia et strategemata pugnæ terrestris ae 
navalis, ex variis eruditorum collecta scriptis. Francofurti 
1595. Pt. 4. Vb. 

4299. [du CHASTELER, P. HAYJ: Traité de la guerre ou politique 

militaire. Paris 1668. Lbk. 

4300. DE FEUQUIERE, Marquis: Memoires contenans ses maximes 

sur la guerre, et l'application des exemples aux maximes. 
Nouvelle édit. revue, augmentée d'une vie de l'auteur 
par M. le Comte de Feuquiere. i — 4. Londres & Paris 
1737. T. og Kort. 4 Bd. Ub. 

4301. KREBS, H. JOH.: Begyndelses-Grunde i Krigsvidenskaben. 

Udaf de beste militæriske Skrifter. Fordansket af Chr. 
Fr. von Heuszner. Kbh. 1783* T. Lb. 

4302. V. SCHOLTEN: Hvad bør en Officer vide, naar han vil 

opfylde sin Stands Pligter og med rette vente Befordring? 
Overs, og sammendraget med Tillæg. Kbh. 1789. Vb. 

4303. SCHARNHORST, G.: Militårisches Taschenbuch zum Ge- 

brauch im Felde. 3. Aufl. Hannover 1794. T. Lb. 

4304. ALLENT, A.: Militære Undersøgelser. Overs, af det Franske 

ved F. G. H. Mourier. Kbh. 1806. T. Vb. 

4305. MAUVILLON, J.: Lærebog i Krigsvidenskaberne overs, af 

A. E. Soelberg, i — 2. Kbh. 1809. T. Vb. 

4306. X.: Militårische Briefe eines Lebenden an seinen Freund 

Clausewitz im Olymp. 2. Ausg. Lpz, 1854. Ub. 

4307. RAWERT og ABRAHAMSON: Det danske Krigsbibliothek. 

I — 5. Kbh. 1794 — 98. T. 5 Bd. Lb. 

4308. FIBIGER, J. A. og F. H. JAHN: Magazin for militær Viden- 

skabelighed. I — 10. Kbh. 1818 — 27. Pt. T. Kort. 
10 Bd. Vb. — Nyt Magazin etc. i — 4. Kbh. 1828 — 31. 
T. 2 Bd. Vb. 

4 309. STRUENSEE, K. AUG. : Anfangsgrunde der Artillerie. 3 . Aufl. 
Liegnitz u. Lpz. 1 788. T. Lb. 378 Krigsvæsen. 

4310. STRUENSEE, K. AUC: Anfangsgrunde der Kriegsbaukunst. 

2. Theil, I — 2. Zum Gebrauche bey Vorlesungen verånd. 
und verkiirtzt von H. Joh. Krebs. Kph. 1798. 2 Bd. Lb. 

431 1. — Begyndelsesgrunde 1 Krigsbygningskonsten. Del I — II. 

Forandret og forkortet af H. Joh. Krebs. Fordansket af 
C. Christ. Kalnein. Kbh. 1778 — 81. T. 3 Bd. Lb. 

4312. MOURIER, F. G. H.: Feldtfortifikationen. Fordansket, for- 

kortet og forandret. Kbh. 181 2. T. Vb. 

4313. LINDE, G.: Ledetraad ved Undervisningen i Vaabenlæren 

paa Landetatens militære Undervisningsanstalter. Kbh. 
1817. T. Vb. 

4314. [BAGGESEN, F. L. A. H.]: i. Ledetraad ved Forelæsningerne 

i Danmarks militære Geographie ved den kgl. militære 
Høiskole. 1832. — 2. Forelæsninger over Tjenesten i 
Felten for Commandoer af Middelstørrelse, Begyndelsen 
af den anvendte Taktik ved den kgl. militære Høiskole. 
1832. — 3. Ledetraad ved Forelæsningerne over den 
danske Stats Statistik eller statistiske Data, som Tillæg til 
Forelæsn. over Danmarks militære Geographie ved den 
kgl. militære Høiskole. 1833. 4. i Bd. Vb. 

4315. Samme Værk. 2. 4. Vb. 

4316. [STEENSTRUP, J. C. V.]: Forelæsninger i Krigsbygnings- 

konsten ved den kgl. militære Høiskole. i — 2. 1832 — 34. 
2 Bd. 4. Vb. — Figurer henh. til Ledetraaden ved 
Forelæsningerne i Krigsbygningskonstens i. Del: Alm. 
Gienstande samt Minelæren, 2. Del, i. Afd.: Den 
permanente Befæstning — ved den kgl. militære Høiskole. 
1852 — 34. F. Vb. 

4318. [RÆDER, J. T.]: Ledetraad ved Forelæsningerne over General- 

stabslæren ved den kgl. militære Høiskole. i — 2. Hefte. 
1834. 4. I Bd. Vb. 

4319. [ — ]: Ledetraad ved Forelæsningerne over Militær- Admini- 

stration ved den kgl. militære Høiskole. 1834. 4. Vb. 

4320. [STEENSTRUP, J. C. V.]: Forelæsninger over Fæstnings- 

krigen ved den kgl. militære Høiskole. 1836 — 37. De 
første 52 Ark. 4. Uden Bind. 

4321. HOFFMEYER, A. B.: Grundtræk af Fortificationen. 2. forb. 

Udg. m. Atlas i F. Kbh. 1840. Pb. og Sth. 

4322. FIBIGER, J. A. og L. C. CRAMER: Ledetraad for Under- 

visningen i Felttjeneste og anvendt Taktik ved det kgl. 
Landcadetcorps. 3. Opl. Kbh. 1849. Vb. Krigsvæsen. 379 

4323. [SCHRØDER, C. F. N.?]: Ledetraad til Forelæsningerne i 

Feltfortification holdte for Officers-Aspiranterne i Com- 
mandoskolen 1849. Manuskript. Kbh. T. Ub. 

4324. HAGERUP, G.: Erindringsord ved de forberedende Øvelser 

til Skydning med Haandskyts. Manuskript for Land- 
cadetterne. Kbh. 1853. T. Ub. 

4325. Ledetraad i Vaabenlære at lægge til Grund ved Undervis- 

ningen af Infanteriets Underofficerer og Menige. Kbh. 
1855. T. Pb. 

4326. WINTZLEBEN, JONAS THOMSEN: Den adelige Fegte- 

Kunst i et kort Begreb eller Undervisning i Stød og 
Hug. Kbh. 1756. Figg. Vb. 

4327. Beschreibung eines kleinen regularen 6eckichten Kriegs- 

Platzes von einer neuen und des jetzigen gewaltsamen 
Angrifs mehr proportionirten Erfindung. Frankf. u. Lpz. 
1764. T. 4. Pb. 

4328. FRIEDRICH, HENNING: Akademische Abhandlung von 

der Bahn der Geschiizkugeln, nebst praktischen Tabellen 
und Regeln die Schuszweiten zu finden. Rostock 1764. 
Disp. 4. Ub. 

4329. FOSSE: In Erfahrung gegriindete Gedanken vom Gebrauch 

der Mannschaften, die jungen Officieren anbetrauet werden, 
bey Angriff und Vertheidigung kleiner Posten. Aus dem 
Franzos. iibers. von H. Joh. Krebs. Cph. 1789. T. 
4. Sth. 

4330. COCHE, A. H.: De L'opération médicale du recrutement 

et des inspections genérales, toutes les questions d'aptitude 
et d'incapacité pour le service militaire. Paris, Bruxelles 
1829. Vb. 

4331. BLOM, H. J.: Katechismus for den danske Krigsmand. 

Kbh. 1829. H. 

4332. Haandbog for Underofficeersskoleme. Besørget af Direc- 

tionen for Garnisonsskolevæsenet i Kjøbenhavn. 2. Udg. 
Kbh. 1832. Kort. Vbk. 

4333. Provisoriske Bestemmelser for Tjenesten i Felten, i. Afd. 

Udg. efter Krigsministerens Befaling. Kbh. 1848. Pb. 

4334. Bestemmelser for de hos de commanderende Generaler under 

Felttoget i 1850 ansatte Intendanter, samt de dem under- 
ordnede Embedsmænd og Betjente. Kbh. 1850. P. H. 

4335. Ledetraad for Overtrainconstabler, som ansættes til Tjeneste 

ved Troppeafdelingernes Train og Bagage. Kbh. 1849. 
P. H. — Tillæg. Kbh. 1850. P. H. 2 Bd. 380 Krigsvæsen. 

4336. Reglement for Felt-Magasinernes Virksombed i 1850. Kbh. 

1850. P. H. 

4337. Bestemmelser for Trainvæsenet ved den danske Armee paa 

Feltfod i 1850. Kbh. 1850. P. H. 

4338. Reglementariske Bestemmelser for Forplejningsvæsenet ved 

den danske Armee paa Feltfod i 1850. Kbh. [i8so]. P. Pb. 

4339. Reglementariske Bestemmelser for Sundhedsvæsenet ved den 

danske Armee paa Feltfod i 1850. Kbh. 1850. P. H. 

4340. Instruction for det overordnede Personale ved Sundheds- 

tjenesten ved den danske Armee paa Feltfod i 1850. 
Kbh. 1850. H. 

4341. Instruction for det underordnede Personale ved Sundheds- 

tjenesten ved den danske Armee paa Feltfod. Kbh. 1850. H. 

4342. Kort Indbegreb af Sundhedsregler for Soldaten i Felten. 

Kbh. 1850. P. H. 

4343. Reglementariske Bestemmelser for Armeens Veterinairtjeneste 

paa Feltfod i 1850. Kbh. 1850. P. H. 

4344. Signaler for Armeens Transportflaade 1850. Kbh. [1850]. 

T. 4. Pb. m. Sh. 

4345. Reglement for Undervisningen i Gymnastik og de dermed 

forenede Vaabenøvelser i den danske Armee. Kbh. i8j2. 
T. Vb. 

4346. Exerceer-Reglement for det Kongelige danske Infanterie 1852. 

Kbh. [1852]. T. Vbk. 

4347. Exercir-Reglement fur die Konigliche dånische Infanterie 1832. 

Kiel i8s2. T. Vbk. 

4348. Exerceer-Reglement for det Kongelige danske Cavaleri 1854. 

Kbh. [i8s4j. T. Vbk. 

4349. Instruction for Exerceerskolerne ved det Kongelige danske 

Cavaleri 1855. Omarbejdet efter Instru etionen af 23. Oabi-. 
1831. Odense [1855]. Figg. Vbk. 

4350. Instruction for Infanteri- Vagterne i Kjøbenhavns Fæstning 

i8S). Kbh. [1855]. Vb. 

43 j I. Reglement for Skydeøvelserne ved Infanteriet. Kbh. 1855. 
T. Vb. 

4352. [BLOM, J. C.J: Bestemmelser for Ind- og Udskibning af 
Tropper m. M. (Med forudsendt Beskrivelse af danske 
Transport-Fartøjer.) Kbh. 1855. T. P. H. 

43 j 3. CIRSOVIUS: Forslag gamle og nye til Besparelse ved Land- 
militairetaten. Kbh. 1856. P. Ub. Sø VÆSEN. Bygningsvæsen. 381 

4^54. HOFFMEYER, A. B.: Polemiske Blade om Armee- Organisa- 
tion. Nr. I — 3. Kbh. 1856. I 3 Hefter. 

4355. KAUFFMANN, W. : Om det danske Monarchies Forsvar 

og Armeens Organisation. Kbh. 1858. Ub. 

4356. WILDENRADT, F. S.: Om det danske Infanteries Organi- 

sation specieh med Hensyn til dets Forsyning med Be- 
falingsmænd. Kbh. 1859. Ub. 

4357- SØRENSEN, C. TH.: Fremstilling af et for vor Hær pas- 
sende Reserveofficers-System tilligemed nogle Ord om 
krigersk Folkeopdragelse. Prisskrift. Kbh. 1860. Ub. 

43 5 8. Samme Bog. Ub. 

4359. HANSEN, C. A.: Om det danske Cavalerie. Kbh. 1861. Ub. SØVÆSEN. 

4360. TUXEN, J. C: Søfarten og Skibsbygningskunsten. En 

Fremstilling af Søvæsenet og dets historiske Udvikling. 
I — 10. Hefte. Kbh. 1877 — 79. T. Figg. Ub. 

4361. WANDEL, BAGGE: Det vaagendis Øye. En liden ny 

Danske Gradbog til første underviisning udi Navigation 
efter Tyge Brahes beregning etc. Kbh. 1649. Pgb. 

4362. [RASCH, J.]: Den Møenske Styrmands-Bog samt nogle Be- 

tænkninger om Ebbe og Flood. Kbh. 1702. 4. Vb. 

4363. BEZOUT: Traité de Navigation. Nouvelle édit. revue et 

augm. de notes et d'une section supplémentaire par 
• RossEL. Paris 181 4. Ub. BYGNINGSVÆSEN. 

4364. FELIBIEN: Historie und Leben der beriihmtesten Europæ- 
ischen Baumeister vor und nach Christi Gebun bisz 
zum XIV. Secul. Ins Teutsche iibers. und mit denen 
dreyen SecuHs etc. ausgefiihret von . P. J. Marperger. 
Hamb. 171 1. Lb. 

436 j. STIEGLITZ, CHR. L.: Geschichte der Baukunst der Alten. 
Lpz. 1792. Vb. 

4366. — Encyclopådie der biirgerlichen Baukunst nach alphabet- 
ischer Ordnung. i — 5. Lpz. 1792 — 98. 5 Bd. Vb. 3 82 Bygningsvæsen. 

4367. RAWERT, J. H.: Fuldst. og fattelige Forelæsninger over 

Bygningskunsten, i. Del. i — 3. Hefte. Kbh. 1802. 
T. 4. Vb. 

4368. — Om Brandanstalter og et nyt opfunden Slukkemiddel. 

Kbh. 1795. P. H. 

4369. DIECK, FR. W. : Unterricht fiir den Burger und Landmann 

wie Landhåuser u. Strohdåcher feuersicher gemacht werden 
konnen. Nebst einer Einleitung. Hamb. 1796. Pb. 

4370. ENGLISH og HANSSEN: Vandforsyning til Huusbrug og 

Industrien populair fremstillet. Kbh. 1863. Figg. P. Vb. 

4371. KRARUP, CHR.: Om Ventilation af private Bygninger. 

Kbh. 1869. Ub. 

4372. BREDSDORFF, J. H.: Ere macadamske Veje bedre end 

Chausseer? (Særtryk af »Tidsskr. £ NaturvidensLc) 
Kbh. 1826. P. H. RETTELSE. I Artiklen S. ii øverst skal læses: 7, i — 7. H. Kbh. 1880 — 92. I I* \ . vnRK PUBLIC LIBRARV 
MAY 1^ iU2i ' i I 1897 >/ 


\ MAY l^ iy2* / ^MW«