Skip to main content

Full text of "An Biobla Naomhtha ann a bhfuilid an Tsean Tiomnadh ar na tharruing go firinneach as a neabhra ughdarach ris an tathair ro onorach a ndia Uilliam Bhedel, easpug chille moire, agus as Tiomna Nuadh ar na tharruing go firinneach as a nGreigis ughdarach ris an tathair is onoruighthe a ndia Uilliam O Domhnuill ardeaspug thuaim"

See other formats


"^■"""^ir^; f . I? 


Mjaii! / L I B R A R Y O F T H E 
.M.assacnusetts 
Jjible Oociety Catalog No. A\7Z2.\{^}lm\) 
X amily Xaí jjo r i5 o /^ o p ,e.y«!^ /vf 

OUD-x amilyC^7^T^/<:_ 

iJrancn Xn ■5\jc./^ p^ 

Group GACDH A^*-* ^- 

Language X 1% I 3 H 

'DialtícfT^ ?\oKrie!\,.v\ C..l\aLf:e^,cTTr-' 

Locality.J^..rTt Vevv\;«L 

Contents .B> I.B l-f^ 

V ersion , ^. 

IranslatorS 7>ÍaT: uiUi^iAiiv» o'^omMNOi». 
PuUislieJ Ly OrB^ 

Place Lc» Vxcilo'>%» 

Date |.ri7 

Accession ís o. /, OJIJ >3 

Accession Date F.t,V v | ^ |*Í 3 3 
Price áUtÍ Í 'V'V/ y^\ AN BIOBLA NAOMHTHA; ANN A BHFUILID AN TSEAN TIOMNADH; 

AR NA THARRUING GO FIRINNEACH AS 

A NEABHRA UGHDARACH. RIS AN TATHAIR RO ONORACH A NDIA 

UILLIAM BHEDEL, 

EASPUG CHILLE MOIRE; AGUS AN TIOMNA NUADH; 

AR NA THABRUING GO FIRINNEACH AS 

A NGREIGIS UGHDARACH. RIS AN TATHAIR IS ONORUIGHTHE A NDIA 

UILLIAM O DOMHNUILL, 

ARDEASPUG THUAIM. LONDON: 

Printed by J. Moyes, GrevUle Street, 

FOR THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETT: 

Jnd soU, to Subscrihers onh/, ut the Societj/'s Hoiise, 10, Earl Síreet, Blachfriani. M.DCCC.XVII. ANMANA AGU ORDUGHA LEABHAIR NA NDA THIOMNA RE 
UIBHAIR NA GCAIBIDIL A NGACH LEABHAR. LEABHAIR AN TSEAN TIOMNA. L. Genesis • • '• 1 

XL. Ecsodus 53 

XXVII. Lebhiticus 96 

XXXVL Uibhreacha 127 

XXXIV. Deutronomi 172 

XXIV. losua 210 

XXI. Breitheamhuin 235 

IV. Itut 261 

XXXI. I, Samuel 265 

XXIV. Il.Samuel 299 

XXII. I. Ríogh 327 

XXV. II. Ríogh 360 

XXIX. I. Croinice 391 

XXXVI. II. Croinice 420 

X. Esra 455 

XIII. Nehemiah 465 

X. Ester 480 

XLII. lob 487 

CL. Psailm 515 

XXXI. Seanráite 583 XII. Ecclesiastes 605 

VIII. Caintic Sholaimh 613 

LXVI. Tsaiah 617 

LII. leremiah 667 

V. Trabhuin 723 

XLVIII. Esechiel 728 

XII. Daniel 779 

XIV. Hosea 795 

III. loel 802 

IX. Amos 805 

I. Obadiah 811 

IV. lónah • 812 

VII. Mícha 814 

III. Náhum 818 

III. Habaccuc 320 

III. Sephaniah 822 

II. Haggai 825 

XIV. Sechariah 826 

IV. Maiachi 835 LEABHAIR NA TIOMNA NUAIDHE. XXVIII. Matha 841 

XVI. Marcus 876 

XXIV. Líicas 898 

XXL Eóin 936 

XXVIII. Gníomhartha 963 

XVI. Romhánach 1000 

XVI. I. Ccorintiánach 1014 

XIII. II. Ccorintiánach • • • • 1029 

VI. Galatiánach 1038 

VI. Hephesiánach 1043 

IV. Bhphihppiánach 1048 

IV. Ccolossianach ........ 1052 

V. I. Ttessalonicanach • • 1055 
III. II. Ttessalonicanach • • 1058 VI. I. Timóteuis 1060 

IV. II. Timóteuis 1064 

III. Tituis 1067 

I. Philémoin 1069 

XIII. Neabhruidheach 1070 

V. Sheamuis " 1080 

V. I. Pheadair 1084 

III. II. Pheadair 1088 

V. I. Eóin 1091 

I. II. Eóin 1095 

I. III. Eóin 1095 

I. ludais 1096 

XXII. Taisbeanadh 1097 AN CHEAD LEABHAR DO MHAOTSI 

DA NGOIRTHEAR GENESIS. CAIB. I. 

Cruthughudh an domhúin uile a sc laithihh. 

AR ttíis do chruthaidh Día neamh agus 
talamh. 

2 Agus do bht an 'talamh gan fhoii-m, 
agus tbiamh; agus do bhi dorchadus ar 
aghaidh an aigéin. Agus do chorruigh 
spiorad Dé ar aghaidh na nuisgeadh. 

3 Agus a dubhairt Dia, Bíodh solus 
ann : agus do bhí an solus ann. 

4 Agus do chonnairc Día an sohis : guf 
mhaith í, agus do roinn Día idir an solus 
agus an dorchadus. 

5 Agus do ghoir Dia don tsolus lá, agus 
don dorchadus do ghoir sé oidhche. Agus 
do budh í an nóin agus an mhaidean an 
chéud lá. 

6 1[ Agus a dubhairt Día, Biodh fior- 
mament a meadhón na nuisgeadh, agus 
roinneadh na huisgeadha ó na huisgeadh- 
uibh. 

7 Agus do rinne Día as fhiormament, 
agus do roinn na huisgeadha faói an bhfior- 
mament ó na huisgeadhuibh ós cionn na 
íiormamente : agus do bhí mar sin. 

8 Agus do ghoir Día don fhiormament 
neamh. Agus do budh é an nóin agus an 
mhaidean an dara lá, 

9 % Aeus a dubhairt Día, Cruinnighthear 
na huisgeadha atá fáoi neamh a nifunáit, 
agus léigthear an úir tirm leis : agus do bhí 
mar sin. 

10 Agus do ghoir Día don ídr thirm 
taUunh, agus do chruinnighthibli na nuis- 
geadh do ghoir sé fairge; agus do clion- 
nairc Día gur mhaith sin. 

11 Agus a dubhairt Día, Tugadh an 
talamh féur, agus an hiibh as a ttig siol, 
agus crann toraidh do bheir toradh do réir 
a chinéil, a mbí a shlol ann féip ar an 
ttalamh ; agus do bhí mar sin. 

12 Agus tug an talamh mínfhéut, agus 
luibh do bheir síol do réir a chinéil, agus 
crann do bheir toradh, noch ann a raibh a 
shíol do réir a chinéil ; agus do chonnairc 
Día gur mhaith sin. 

13 Agus do budh é an nóin agus an 
mliaidean an treas lá. 

14 ^ Agus a dubhairt Día, Biodh loch- 
rainn a bhfiormaraent neimhe do roiiin 
eidir an lá agus a uoidhche ; agus bídís ar 
son chomharthaibh, agus ax- son aimsear- uibh, agus ar son laithibh, agus bliagh'^ 
nuibh : 

15 Agus bidís mar shoillsibh a bhfior- 
mament neimlie, do thabhairt soluis ar an 
ttalamh ; agus do blií mar sin. 

16 Agus do rinne Día dhá lóchrann 
mhóra ; an lóchrann as mó do ríagiiladh an 
laói, agus an lóclirann as lugha do ríagh- 
ladh na hoidhche : agus na réulta mar an 
cceadna. 

17 Agus do shuighe Día íad a bhfionna- 
ment neimhe, do thabhaiit soluis ar an 
ttalamh. 

18 Agus do ríaghladh ar an ló, agus ar 
an oidhche, agus do roinn idir an tsolua 
agus a;i dorchadus ; agus do chonnairc Día 
gur mhaith sin. 

19 Agus do budh é an nóin agus an 
mhaidean an ceathramhadh lá. 

20 5Í Agus a dubhairt Día, Tugaidís na 
huisgeadha amach go líonmhur an créatuir 
tíorruigheach ami a blifuil anam, agus éun- 
laith fhéadfas eiteadh ós cionn na talmhan 
a bhfiormament shoilléh- neimhe. 

21 Agus do chruthaidií Día míola móra, 
agus gach uile chréutúir beó chorruigheas, 
noch tugadar na iiuisgeadha uatha go llon- 
mhur do réir a ccinéil, agus gach uile éun 
sgiathánach do réir a chinéil; agus .da 
chonnanc Día\gur mhaith sin. 

22 Agús do bheannaigh Día íad, ag 
rádh, Bíodh sibh tórrthach agus firlion- 
aidh, agus iionaidh na huisgeadha ann sna 
fairgibl), agus líonadh an éunlaith ar an 
ttalámh. 

23 Agus do budh é an nóin agus an 
mhaidean an cíiigéadh lá. 

24 if Agus a dubhairt Día, Tugadh an 
talamh íáadha créutíiir beó do réir a chi- 
néil, áiméis, agus gach ní shnámhus an 
talamh, agus ainmhidhe na talrahím do 
réir a chinéil; agus do blií mar sin. 

25 Agus do rinne Día ainmhidhe na 
talmhan do réir a gcinéil, agus áirnéis do 
réir a ccineil, agus gach ní slmárahus air 
an ttalamh, do réir a chinéil; -agus do 
chonnairc Día gur mhaith sm. 

26 % Agus a dubhant Día, Déunam an 
duine ann ar ndeilbh féhi, do réir ar 
CGosamhlachda féin, agus bíodh tighearnus 
aige ós cionn éisg na fairge, agus ós cionn 
éunlath an aiéir, agus ós cionu na háir- 
néisi, agus ós ciónn na talnilian uile, agus 

B An seachdmhadh lá GENESIS. Gardha Eden. ós cionn ann uile neithe shnamhuigheach 
shnámhus ar an ttalamh. 

27 Mar sin do chruthaidh Día an duine 
an a iomháigh fcin, a níomhííigh Dé do 
chruthaidh sé é ; feardha agus bamida do 
chruthaidh sé íad. 

28 Agus do bheannuigh Día íad, agus a 
dubhairt Dla ríu, Bíodh sibh tórrthach, 
agus méuduighidh, agus líonaidh an tal- 
amh, agus cuiridh fúibh é : agus bíodh 
tigheamus aguibh ós cionn éisg na fairge, 
agus ós cíoim eímlaith an aéir, agus ós 
cionn an uile neithe chorruigheas ar an 
ttalamh. 

29 5Í Agus a (»ibhalrt Día, Féuch, tug' 
mé dhíljh gach uile luibh do bheir siol 
da bhfuil ar druim na tahnhan, agus 
gach uile chranu, an a bhfuil toradh 
croinn do bheir síol ; biáidli sé na bhíadh 
dhibh. " 

30 Agus dá gach uile bheitheach ar an 
ttalamh, agus dá gach uile éun sa naiéir, 
agus dá gacli aoinní shnámhus ar an ttal- 
amh, ann a bhfuil anam, tug mc gach 
uile Inibh ghlas niar bhíadh : agus do biií 
mar sin. 

31 Agus do chonnairc Día gach áoinní 
dá ndéarna sé, agus, féuch, do bhi go 
romhaith : agus do budh é an nóin agus 
an nihaidean an seiseadh iá. 

CAIB. II. 

A71 seachdinhadh lá ar ná naomhttghadh. 
21 An pbsadh ar na ordúghadh. 

MAR sin do chríochnuigheadli na 
neamlidha águs an talamh, agus a 
sluágh uile. 

2 Agus annsa seachdmhadh lá do chríoch- 
nuigh Dia a obair noch do rinne sé ; agus 
dó chomhnuigli sé ar an seachdmhadh lá ó 
na obair uile noch do rinne sé. 

3 Agus do bheannaidh Día an seachd- 
mhadh ííi, agus do náomhuigh é, do bhrlgh 
gurab ann do sguir sé dá uile obair noch 
do chrúthaidh Día agus do rimie sé. 

4 ^ A síad so geinealaigh na neamhdha 
agus na talmhan a nuáir do cruthaigheadh 
íad, annsa ló ann ar chrutiiaidh an Tigh- 
EARNA Día an talamh agus na neamhdha. 

5 Agus gach plannda don mhachaire 
giiil do bhí sé annsá talamli, agus gach 
uile luibh don mhacliaire suil do fhás sé : 
óir ni thug au Tighearn a Díafearthuinn ar 
an ttalamh, agus ní raibh duine do sháoith- 
reóchadh an talamh. 

6 Ach do chuáidh ceó síias ón dtalamh, 
agus do fhliuch aghaidh na talmhan uiie. 

7 Agus do chum an Tigiiearna Dia an 
•luine do luáithreadh na tahnhan, agus do 
shéid ann a phoiU-sróna anál na beatha, agus 
túinig an duiue chum bheith na anam beó. 

811 Agus ^*^ plilannduighanTiGUEARNA 
2 Día gardhadh táobh shoir ann Eden ; agus 
do chuir sé an duine do chum sé ann sin. 

9 Agus as an ttalamh do thug an Tigh- 
EARNA Día ar gach uile chrann ías noch 
is taitneamhach don tsíiil agus is maith 
chum bídh ; crann na beatha mar an 
ccéudna a lár an gháirdín, agus crann 
feasa maitheasa agus uilc. 

10 5Í Agus do chuáidh abhann amach as 
Eden do fhliuchhadh an gháirdín agus do 
roinneadh as sin í, agus tainig ná cceithre 
cheannuibh. 

11 Ainm an cheád Pison, a sl sin thig 
timchioll thíre Habhila uile, áit a hfuil ór, 

12 Agus is maith ór na tíre sin; atá 
an bdellium, agus an chloch ónix. 

13 Agus an dara habhann Gihon : isí 
sin tliimchiollus tír na Hétiópia uile. 

14 Agus ainra an treas abhann Hidecel : 
a si sin theid a tápibh show don Asiriíi. 
Agus an ceathramhadh abhann Euphrátes. 

15 5Í Agusdo ghlacan Tighearna Día 
an duine, agus do chuir a ngáirdín Eden é, 
dá dheasíighadh agus dá chumhdach. 

16 Agus do aithin an Tighearna Día 
donduine, agrádh. Do thoradh gach uile 
chrainn annsa ghairdin féaduigh tu dith- 
che go sáor : 

17 Ach do chrann feasa maitheasa agus 
uilc, ní iosaidh tú dhe sin : óir ánnsa ló a 
níosa tú dhe éugfa tú go deimhin. 

18 51 Agus doráidhanTiGHEARNA Día, 
Nl maith an duine bheith na áonar : do 
dhéuna mé cunglmamh dhó bhias iom- 
chúbhaidh dhó. 

19 Agus as a ttalamh do chum an Tigh- 
EARNA Día a nuiie bheitheach an mliach- 
aire, agus gach uile éun an aéir; agus 
tug leis chum Adhaimh íad dá fhéuchuin 
cread do ghoirfeadii sé dhíobh ; agus gidh 
bé do ghoir Adhamh don uile chréatúir 
beó, a sé sin dob ainm dhó. 

20 Agus do ghoir Adhamh anmanna 
don uile áiniéis, agus déiumibh an aiéir, 
agus do uile bheitheach an mliachaire; 
ach do Adhamh ní frítíi cunghnamh iom- 
chubhuidh dhó. 

21 ^AgustuganTiGHEARNADlacodladh 
trom do thuitim ar Adhamh, agus do 
clioduil sé : agus do ghlac sé áon dá 
asnaibh, agus do dhruid sé an fheóil na 
íiit sin ; 

22 Agus an tásna, do bhean an Ticir» 
EARNA Día as an duine, do chum sé bean 
de, agus tug sé chum an duine í. 

23 Agus a dubhairt Adhamh, A nois is 
cnáimli so dom chnúmhuibiise, agus feóil 
dom fheóil ; goiríighear bean di, do chionn 
gurab as an bhfear do bheanadh í. 

24 Uime sin fíiigfidh an fear a athair, 
agus a mhathair, agus ceangóhiidh da 
mimáoi: agus béid ua aáoin flieúil. Cealg na nathracfi. CAIB, 

25 Agus do bhádar aráon lomncchd, 
an fear agus an bhean, agus ni raibh náire 
orra. 

CAIQ. III. 

Peacadh an díivie. 15 Agús géalladh 
chomhfúasgladb Vé thrid shíl na mná. 

ANOIS do bhi a nathair nimhe ní 
budh cealguidhe ná áoin bheitheach 
san mhachaire dá ndéarna an Tighearna 
Día. Agus a dubhairt sí ris an nihnáoi, 
A neadh, a ndubhairt Día, Ni iostáoi dá 
gach áon chrann sa ngáirdín ? 

2 Agus a dubhairt .an bhean ris an 
athairnimhe, Fcadmáoid ithche do tlioradh 
chrann an gháirdín : 

3 Achd do thoradh an chroinn atá a 
lai- aii gháirdin, a dubhairt Día, Ní íosa 
sibh dhé súd, agus ní bheaníhidh ris, deagla 
go bljfuigheadh sibh bás. 

4 Agus a dubhairt a nathair nimhe ris 
an mnáoi, Ní bhtuighthí bás go deibliin. 

5 Oír atá a fhios ag Día ann sa 16 a 
níostáoi dhe sin, go bhfoisceóhar bhur 
súile, agus go mbeithí mar Dhée, fios niai- 
theasa agus uilc aguibh. 

6 ^ Agus a nuáir do chonnalrc an 
bhean go raibh an chroinn m-.ith chum 
bídh, agus go raibh taitneamhach lcis na 
SÍiilibh, agus na chrann ioudíiileamhla 
chum cioin do dhtunamh eagnuidhe, do 
ghlac sí dhá thoradh, agus do ith si, agus 
tug mar an ccéudna dá fear maiUe ría; 
agus do ith sc. 

7 Agus do hosghidh a síiile aráon, agus 
do aithniodar go j-abhadur lonuioclid ; agus 
do fhuáidiieadar duiUcadha figc dhá chéile, 
agus do rnmeadar aprúiii dóibh féin. 

8 Agusdo chúaladar guth an Tigiifarx.v 
Dé ag spaisdeóireachd ann sa_ngáirdín a 
bhfuai'dhachd an láoi ; agus dfoíuigh Adh- 
amh agus a bhean íad féin ó fhiadhnuisi 
an TiGHEARNA Dé a measg chrann an 
gháirdín. 

9 líAgus do ghoir an Tighearna Día 
ar Adhamh, agus a dubhairt ris, C^it a 
bhfuil tú ? 

10 Agus a dubhairt seision, Do chíiala 
mé do ghuth annsa ngáirdín, agus do bhí 
eagla orm, do chionn go raibh mé nochd 
uighe ; agus do f holuigh mé mé féin, 

11 Agus do raidh seision, Cía dinnis 
duit go raibh tú nochduighe ? Ar ith tíi 
don chraam, do aithin misi dhiot nach 
íosfá dhe? 

12 Agus a dubhairt an fear, An bhean 
tug tusa dhamli chum beith am fhochair, 
tug sí dhaiBh do an chroimi, agus dith mé. 

Í3 Agus a dubhairt an Tighearna Día 
ris an nmáoi, Creud é so do rinne tíi ? agus 
a dubhairt an bhean, Do mheall a nathair 
»iinhe raé, agus do ith mé. III, IV, An siU heannaightt, 

14 Agus a dubhairt an Tighearna Día 
ris a nathair nimhe, Do bhrigh go ndéarna 
tú so, atá tú malluighe ós an uile áirneis, 
agus ós gach uile ainmhidhe an mhachaire : 
ar do bholg shiubhólus tíi, agus luaithreadh 
íosas tíi ar feadh uile laéthe do bheatha ; 

15 Agus cuirfe misi námhadus eadrad 
agus an bhean, agus eidir do shíol agns 
a síoisa ; brúighfidli sé do cheannsa, agus 
brúighfidh tusa a shálsan. 

16 ^ A dubhairt sé ris an mnáoi, Méi- 
deócha mé go mór do dhoilghios agus do 
thoiiTchiughadh ; a iMoilgheas bheuras tú 
clann : agus dot fhior bhias thfonn, agus 
do dhéuna sé uachtarántachd ort. 

17 Agus a dubhairt sé réHadhamh, Do 
bhrigh go ttug tíi éisdeacbd do ghuth do 
mhná, agus gur ith tú don chrann, ar 
aithin misi dhíot, dá rádh, Ní íosa tú dhe ; 
atá an talamh mallaighe ar do shon ; a 
ndoilghios íosas tú dhe ar feadh uile laéth« 
do bheatha ; 

18 Droighneach fós agus foghbhannáin 
do bhcura sé dhuit; agus íosa tíi luibh na 
talmhan ; 

19 A^ nallus haighthe íosas tú arán, no 
go bhtílligh tíi chum na talmhan ; óir is 
aiede do beanadh thíi ; óir as luaithreadh 
thíi, agus chum luáithridh fhiUtios tú. 

20 Agus do ghoir Adhainh Eubha dhá 
mhnáoi ; do bhrígh gurab í mathair an uila 
bhéo í. 

21 51 Do Adhamh mar an ccéudna agus 
da mhnáoi do rinne an Tighearna Día 
cótuidhe cvoicinn, agus do éuduigh sé 
íad. 

22 5Í Agusadubhairt auTiCHFARNADía, 
Féuch, atá an duine ar na dhéunamh mar 
áon aguinn féin, dfics maitheasa agus uilc : 
agus a nois, deagla go ccuirfeadh a lámh 
amach, agus go nglacfadh fús do chrann na 
beatha, agus go níosfadh, agus go maifc 
feadh go bráth : 

'i3 Ar a nadhbhur sin do chuir an Tigh- 
EARNA Dia amach as gáirdín Eden é, do 
sháothrughadh an talaimh as ar tugailh é. 

24 Mar sin do thiomáin sé an duine 
amach, agus do chuir sé ag an ccuid shoir 
do ghairdin Eden Cherubínigh agus cloidh- 
eamh lasardha, noch do iompoigheadh 
ann gach uile táobh, do choimhéud sligh» 
chroinn na beatha. 

CAIB. IV. 

Geineadh Chain agzcs Abel. 25 Gcineadh 

Sheth agus na naomli úadh. 

AGUÍ5 do luigh Adhamh ré na mhnáoi 
Eíibha; agus do thoincheadh í, agus 
rt'g sí Cáin, agus a dubhairt sí, Do ghnogh- 
uidh raé duine ón Dttghearna. 

2 Agus rug sí a ns a dhearbhraljjftir 
Abel, Agus do bhí Abtl ua áodhaire'íaor-' 
B « Mallughadh Cháin. GENESIS 

ach, agus do budh crladhuire fhearuiii 
Cáin. 

3 Agus accionn aithe tárla ann, go ttug 
Cáin leis do thoradh na talmhan ofrail don 

TlGHEARNA. 

4 Agus go tugg Abel, mar an ccéudna 
do chéidghinibh a thréuda agus da shauh ; 
agusdo bhímeasaganTTiGHEARííAarAbel 
agus ar ofráil. 

5 Ach ní raibh suim aige a Ccfiin, ná 
ann a ofráil. Agus do blú Cáin lán 
dfheirg, agus datharruigh a dhealbh. 

6 Agus a dubhairtanTiGHEAUNAréCáin, 
ciodh fá bfhuil tíi feargach ? agus créud 
far chláochluidh tíi do chruth ? 

7 Má ní tú go maith, nacli nglacfuigh- 
thear thú ? agus muna ndéarna tíi go 
maith, atá an péacadh na Uiighe ag an 
dorus, agus biáidh a fhonn chugadsa, agus 
riaghlochuidh tíi ós a chionn. 

8 ^ Agus do chomhráigh Cáin ré na 
dhearbhrathair Abel ; agus tarla ann, a 
nuair do bhádar ar an machaire, gur éirigh 
Cáin súas a naghuidh Abel a dhearbhra- 
thar, agus gur mliarbh é. 

9 H Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Cáin, C.áit a bhJ'iiiL do dhearbhrathair 
Abel ? agus a dubhairt seision, ni fheidir 
misi sin : an misi coimheuduigh mo dhear- 
bhrathar ? 

10 Agus a dubhairt seision, Creud do 
rinne tú ? atá guth fola do dhearblu'athar 
ag éighmhe ornisa as an ttalamh. 

11 Agus a nois atu tusa malluighe ón 
ttalamh, noch do osguil a beul do ghUicadh 
fola do dhearbhrathar as do láimh. 

12 A nuíiir sháothrochus tú an talamh, 
ní thiubhra feasda a neart duit; ad theith- 
mheach agus ad dheóruighe bliías tú annsa 
talamh. 

13 Agus a dubhairt Cáin ris an Ttigh- 
lARNA, As mó mo plnoníis iici mar fhéud- 
uim iomchar. 

14 Féuch, do dliíbir tú mé ó agh'iidh 
na tahnhan san 16 a niugh ; agus foileoch- 
ar ód ghnúis mé, agus béad am theitii- 
mheach agus am dheóruighe aiinsa ta- 
lamh , agus tiucfa as sin, gidh bé air bitii 
theigeomhas riom, go rauiríidh sé mé. 

15 Agus a dubiiairt aii Tighearna ris, 
Uime sin gidh bé ar bith mhuirfcas Cáin, 

' do dhéuntar a sheachd noirid dioghaltuis 
air. Agus do chuir an Tighearna coin- 
hartha ar Cliáin, deagla áonduine ar iia 
l'hagháil go muirfeadh é. 

ÍU %\ Agus do cliuáidh Cíiin amach as 
fiaghnuisi an Tigiiearna, agus do áitiibii 
sé a ttír Nod, táobh shoir do Edcn. 

17 51 Agns do luigh Cáin ré iia mhnáol ; 
agus do thoirrcheadh í, agus rug sí Eiioch : 
agus do rinne catliair, agus tug ainiu uirre 
do réir SA\iitík u mhic, Euoch. Genealuigh Adhaimh^. 

18 Agus do Enoch rugadh Trad : agus 
do ghein Irad Mehuiael : agus do ghein 
Mehuiael Metusael : agus do gliein Metu- 
sael Lamech. 

19 ^ Agus tug Lamech dias ban : áoa 
diobh dar bhainm Adah, agus an dara 
bhean dar bainm Sillali. 

20 Agus rug Adah labal : do bé sin 
atliair na druinge do chomhnuigheadh a 
bpuiblibh, agus na druinge gá mbí airnéis. 

21 Agus do bé aiiim a dhearbrathar 
lúbal : do hé sin athair na nuile do ghlac- 
adh an chláirseacli agus na hoi-gáin. 

22 Agus Sillah, mar ann cceudna rug 
, Túbal-Cáin, fear mírinte a luiile fhir ceird» 

do niodh céardachd phráis agus laruinn : 
agus do bí dearbhshíur Thúbal-Cáin Ná- 
amali. 

23 Agus a dubhairt Lamech ré na 
mhnáibh, Adah agus SiIIah, Eisdigh ré 
nio ghlór a mhníi Lamech, eisdigh rem 
chaint : óir do mharbhus duine chum mo 
lot, agus duine óg chum mo dhochair féin. 

24 Má dhioghaltar ar Chtiin seachd 
noiiid, go deimhin dioghultur ar Lámech 
seacht agus seachdmhodhad oirid. 

25 5Í Agus do luigh Adhamh ré na 
mhnáoi a rís ; agus rug sí mac, agus tug 
Seth daínm air : Oir ar sisi, do órduigh 
Día dhamh síol eile a náit Abel, do marbh- 
adh lé Cáin. 

26 Agus do Shétli, rugadh mac dhósan 
mar an ccéudna ; agus Enos do ghoir 
dainm dhe : annsin do thosuigh dáoine 
gainn ar ainin an Tighearna. 

CAIB. V. 

Beatha na nsinnseardha rc an dilionn. 
24 Gabhala suas Enoch chum Flaithe- 
anihnas. 

ASE so leabhar geinealuigh Adh- 
uiinh. Ann sa 16 ionar chruthaidh 
Día an duiné, a ccosamhlachd Dé do rinne 
sé é ; 

2 Feardha gas bannda do chruthaidh sé 
. íad ; agus do bheannuigh íad, agus do 

ghoír Adhamh dainm dhiobh, aimsa 16 
ionar crutlmigheadh íad. 

3 ^ Agus do mhair Adhamh céud agus 
triochad blíaghan, agus do ghein mac 
aiHi a chosamhlachd féin, do réir a dhealbha; 
agus tug Séth dainni air t 

4 Agus do budh íad láethe Adhaimh 
tar éis Séth do gheineamhuin d6, ochd 
ccéud blíaghan : agus do ghein sé mic agus 
ingheana : 

5 Agus na láetlie ar mhair Adhamh 
uile ba náoi ccéud agus triochad bliaghan 
íad : agus fuáir sé bás. 

t» 1f Agus do mhair Séth céud agus cuig 
bliaghna, agus do ghein Enos : 
7 Asus do Hjhair Séth tar éis Enos do Geinealiiigh Adhuimh. CAIB. VI. 

gheineamhuin ochd cceud ac;us seachd mhodhad ao;us d 
mhlíaghna, agus do ghein mic agus ingh- 
eana : 

8 Agus ba liiad láethe Shéth uile, naoí 
ccéud agus díi bhlíaghain déug : agus t'íiair 
sé bas. 

9 1[ Agus do mhairEnos nóchad bhagh- 
an, agus do ghein Cáinan. 

10 Agi'S do mhair Enos tar éis Cainan 
do gheineamhuin ochd ccéud agus cúig 
blíaghna déug, agus do giiein mic agus 
ingheana : 

11 Agns bá hlad láethe Enos uile naoí 
cccudaguscúigbhhaghna: agusííiair sébíis, 

12 5f Aeus do mliair Cáinan seachd- Cionfa na ndaoine. 
bhlíaghain, agus do mlioghad bliaírhan, airus do «jliein Malia- 
hUeel: / 

13 Auus do mhair Cainan tar éis Ma- 
hahdeel do gheineamhuin ochd cceud agus 
ceathrachad bhaghau, agus do gheui mic 
agus ingheana : 

11 Agus dob iad láethe Cáinan uile 
náoi cceud agus deich mbliaghna; agus 
tuair sé bás. 

15 ^ Agus do mhair Mahalaleel tri fich- 
id agus cúigbhliaghna, agusdo ghein láred : 

16 Agus do mhair Mahalaleel tar éis 
láred do gheineauihuin ochd cceud agus 
triochad blíaghan, í\gus do ghein mic agus 
ingheana : 

17 Agus dob iad láethe Mhahalaleel uile 
ochd cceud agus nóchad agus cíiig bliaghna : 
agus fúair sé bás. 

18 ^ Agus do blií lared beó ceud agus 
cáogad agus dha biilíagiiain, agus do ghein 
Enoch. 

19 Agus do mha ir lared taréis Enocli 
do gheineamhuin ochd cceud blíaghan, iigus 
do gheiu mic agus ingheana : 

20 Agus dob íad láethe láred uile náoi 
ccéud agus seasgad agus da bhhagliain : 
agus tTiair sé bás. 

21 5Í Agus do mhair Euoch seasgad agus 
cúig bhhaghna, agus do ghein Matusehih : 

22 Agus do shiubliail Enoch le Día 
tar éis gheineamhna Mhatuselah tri chéud 
biínshaij, agus do ghein mic agus ingheana: 

23 Agus dob iad h'iethe ]".noch uile tri 
chcud agus seasgad agus cúig bhlíaghna : 

24 Agus do sliiubhail Enoch ré Día: 
agus ní ruihh sé ; óir rug Día leis é. 

25 1[ Agus do mhair Matuselah céud 
agus ochdmhodhad agus seachd mbliaghna, 
agus dó giiin Lamech : 

26 Agus do miiair Matuselah tar éis 
Lamech do gheineamhuin seachd cceud 
ochdmhodhad agus da bhliagliam, agus do 
ghein niic agus ingheana : 

27 Agus dob íad láethe Mhatuselah uile 
náoi ccéud seasgad agus náoi blíaghna : 
agus tuáir sé bás. 

23 ^ Agus do mhair Lamech céud ochd- ghein mac : 

39 Agus do ghoir Naói dainm dhe, da 
rádh ; do bhcura an tiú meisneach dhúinn 
a ttíioibh ar noibre agus saothair ar lámh, 
do bhrígh an talaimh do mlialluigh an 

TíOHEAllN.V. 

30 Agus do mhair Lamecli tar eis Naói 
do gheineamhuin cíiig céud nóchad agus 
cíiig blihaghna, agus do ghein mic agus 
iniiheana : 

31 Agus dob íad láethe Laraech uile 
seachd cceud seachdmhodhad agus seachd 
mbliaglma : agus tuáir sé bás. 

32 ir Agus do bhi N aói cíiig chéud bliagh- 
an dáols : agus do ghein Naói Sem, 
llam, agus Japhet. 

CAIB. VI. 

Claonadh na ndaoine. 13 Tairrgir iman 
dile. 14 Agus ordnghadh na hairce. 

AGUS tárla, a nuáir do thosuigheadar 
na dáoine ar mheadugha ar dhruim 
na taimhan, agus rugadh ingheana dhóibh, 

2 Go bhfacadar mic Dé ingheana na 
ndáoine go ralihadar sgíamhach ; agus tug- 
adar nuiá cluica do nuile dhroing do thóg- 
radar. 

3 Agus a dubhairt an Tigiiearna, Ní 
bhía mo spiorad a ccomhnuidhe agcrionchán 
ris an nduine, do bhrígh gur féoil eision 
mar an ccéudna: gidheadh béid a láethe 
na ccéud agus íichthe blíaghan. 

4 Do biiádar aithithe ar an ttalamh ann 
sna laethibh sui ; agus mar an ccéudna na 
dhiáigh sin, a nuair thangadar m:c Dé a 
steacíi cluim ingheana na ndáoine, agus 
rugadar f/««7^ dóibh, do f'hásadar sin na 
ndáoinibh árrthachda, nocli do bhí san 
tseanaimsir na ndáoinibh iomráiteach. 

5 % Agus do chonnairc Día gur mhór 
cliionuta an duine air an ttalamh, agus 
gach ívon bhreathmighadh dá smuaineadli a 
chroidhe gurab olc c a ccomhnuighe. 

6 Agus do budh aithreacli leis an Ttigh- 
F.AENA an duine do dlicunamh ar an tta- 
lamh, agus do bhí brón air ann a chroidhe. 

7 Agus adubhairtanTioiiEARNA,Sgrios- 
fuidh me an duine do ciiruthaidh me ó 
aghaidh na talmhan ; ar áon an duine, 
agus an beitheach, agus an ni shnámhus, 
agus cunlaith an aiéir; óir as aithreach 
liom a ndéunamh. 

8 Ach fuair Naói grása a bhfiaghnuise 

an TlGHEAUNA. 

9 5[ A síad so geinealuigh Naói : do bhí 
Naói na dhuine fhiréunta agus iomlan ann 
a ghinealachaibh, agus do shiubhail Naói 
lé Dia. 

10 Agus do ghein Naói triur mac Sem^ 
Ham, agus Japhet. 

11 Do bhí aii talamh mar an cceudna Ghabh Naói don aire. GENESTS. Thaínic an tuile. agus do truáiUighe a bhfiadhnuisi Dé, 
lionadh an talamh dfoiréigean. 

12 Agus do fheuch Día ar an ttalamh, 
agub, féuch, do bhí sé tríiailUghe ; óir do 
thruáiU gach uile fheóil a shlighe ar an 
ttalamh. 

13 Agus a dubhairt Día ré Naói, táinic 
críoch a nuile fheola ara fhiaghnuisi ; óir 
is lán an talamh durchóid tríothasan ; agus, 
íéuch, sgriostuigh mé iad maiUe ris au ttal- 
amh. 

14 ^ Déuna dhuit féin áirc do adhmud 
ghoper ; do dhéuna tú ionaid sa nairc, agus 
cuirfe tíi pic úiiTe astigh agus a muich. 

15 Agus a sé so an timdeunamh ar a ■ 
ndémia tú í : a bhfad na hairce beid tri 
chéud chubhad, a leithead caogad cubhad, 
agus a hairde tríochad cubhad. 

16 Do dhéuna tú fuinneóg do náirc, 
agus críochnochaidh tíi í a ccubhad shíias ; 
agus cuirfidh tú dorus na hairce ar a taobh ; 
tnaille /'é hlsUughadh, an dara, agus an 
treas lota, do dhéuna tíi í. 

17 Agusfeuch, misi, misi féin, do bhcir- 
xm tuile uisgeadh ar an ttalamh, do sgrios 
each uile fheóla, ann bfuil anal na beatha 
íáoi neamh; a^«s gach a bhfuil satalamh, 
do gheabha sé bás. 

18 Ach riotsa daingneóchaidh nié mo 
chunnradh ; agus tiucfa tíi a steach sa 
náirc, thíi féin, agus do mhic, agus do 
bhean, agus mna do mhac maiUe riot. 

19 Agus do ghach uile ní beó, da ghach 
uile fheóil béuruidh tíi cúpla leachd da 
gach uile shbrt sa náirc, dá gcumhdach beó 
agad ; béid síad feardha agus bannda. 

20 Do néunlaith do reir a gcinéil, agus 
do náiméis do réir a ccineil, da ghach uile 
ní shiubhlas an talamh do réir a chiueil, 
cúpla do gach áon short tlúucfas chugad 
dá ccumhdach beó. 

21 Agus glac chugad da gach uile 
bhiadh ithear, agus cruinneochadh tú chug- 
ad é, agus bíaidh na bhiadh dhuitsi, agus 
dóibhsion. 

22 Mar so do rinne Naói : do réir a 
Buile ní do aitlrin Día dhe, is amhlaidh sin 
do rinne sé. 

CAIB. VII. 

Thárr Naói agús cúid do gach sbrt crea- 
tuireadh, un Airc. 11 Táinic an tuil. 

AGUS a dubhairt an Tighearna ré 
Naói, Tárr féin agus do theagh uile 
ann sa náirc ; óir do chonnairc mé firéun- 
ta thú am fhiaglmuisi annsa ngeinealach 

80. 

2 Da gach uile bheathach ghlan béur- 
uidh tíi leachd na seachduibh, feardha agus 
bannda : agus do na beathaidhibh nach 
hhj'uil glan na ccíipluibh, feardlia agus 

iDS^dil. 3 Déunlaith mar an cceudna an aiéir na 
seachduibh, feardhaagus bannda; do chong- 
mháil síl beó ar aghaidh. na tahnhan uile. 

4 Oír seachd lá fos, agus do bhéura misi 
fá deara air, fearthuinn do dhéunaflh ar 
an ttalamh ceathrachad lá agus ceathrachad 
oidhche ; agus gach uile shubstaúit beó da 
ndearna mé, sgriosfuidh mé daghaidh na 
tahnhan iad. 

5 Agus do rinne Naól do réir mar do 
aithin an Tighearna dhe uile. 

6 Agus do bhi Naói sé chcud bUaghan 
dáois a nuáir do bhí an díle uisgeadh ar an 
ttalamh. 

7 ^ Agus do chuáidh Naói a steach, 
a mhic, a bhean, agus mná a mhac, maiUe 
ris don náirc do bhrígh uisgeadh na dí- 
Uomia. 

8 Do na beathuighibh ' glana, agus do 
na beathuighibh nearahghlana, agus don 
éunlaith, agusda gach áonni dá smbhlann ar 
an ttalamh, 

9 Do chuaidh a steach a dó agus a dó 
clium ISaói ann sa náirc, feardha agus 
bannda, mar do aithin Día do Naoi. 

10 Agus tárrlá a ndiáigh sheachd lá, 
go rabhadar uisgeadha na diUomia ar an 
ttalamh. 

11 5Í Annsa seisughadh ceud blíaghan 
dáois Naói, annsa dara mí, an seachdmhadh 
lá déug don mhí, an lá sin fein do brisiodh 
a níos toibreacha a naigein mhoir uile, agus 
do hosgladh comliluighe uisge nimhe. 

12 Ag)is do bhí an fhearthuinn ar an 
ttalamh ceathrachad lá agus ceathrachad 
oidhche. 

13 Annsa ló sin fein do chuáidh Naói a 
steach, agus Sem, Ham, agus Japhet, mic 
Naói, agus bean Naói, agus tríur ban a 
mhac leó don náirc ; 

14 lad fein, agus gach uile ainmhidhe do 
réir a chinéil, agus a nuile áirncis do réir a 
ccineíl, agus gach ní snamheach do shnámhus 
ar an ttaUmih do réir a ccinéil, agus gach 
uile euniaith da gach éun tsórt. 

15 Agus do chuadar a steach chum 
Naói amisa náirc, cíipla agus cíipla da 
ghach uile fheóil, ann abhfuil ánal na 
beatha. 

16 Agus a ndeachaidh a stcach, do 
chuadar a steach feardha agus baimda dá 
ghach uile flieóil, raar do aithin Día dhe; 
agus do dhruid an Tighearna air a stigh. 

17 Agus do bhí an dile ar an ttalamh 
ceathrachad lá ; agus do mheaduigheadar 
na huisgidhe, agus do lomchradar suas a 
náirc, agus do tógbhadh síias i os ciomi na 
talmhan. 

18 Agus do rugadar na huisgidhe buáidh, 
agus do mheaduigheadar go hanmhór ar an 
ttaUunh ; agus do imthigh a náirc ar uachd- 
ar na uuisgeadh. Traothadh na nuisgeadh. CAIB. 

19 Agus do rugadar na huisgidhe buaidh 
go hiomarcach ar an ttalamh ; agus do 
bhádar na cnuic árda uile, do bhí fo 
neamh, ar na bhfolach. 

20 Cíiig cubhaid déug do éirigh an 
tuisge súas ; agus do folchadh na sléibhte. 

21 Agus do éug gach uile fheóil dár 
chorruigh ar an ttalamh, idir éunuibh agus 
áiméis agus ainmhithidh agus gach áonni 
snamheach a shnámhus ar an ttalumh, 
agus gach uile dhuine : 

22 Gach ní ann a raibh anál na beatha 
a bpolláraibh a sronadh, don uile ní da 
raibh ar talamh tirim, fuaradar bas. 

23 Agus do sgriosadh gach uile shub- 
staint beó noch do bhí ar druim na talmhan, 
idir dhuine agus bheathach, agus an ni 
shnámhus, agus éunlaith neimhe ; agus do 
sgriosadh (.n talamh iad : agus do fhan Naói 
amháin na bhéathaidh, agus an luchd do 
bhí na fhochair sa náirc. 

24 Agus do bhúadhuigh an tuisge ós cionn 
na talrahan céud agus caogad lá. 

CAIB. VIII. 

Traothadh na tuile. 20 Buidheachas 

Naúi. 

AGUS do chuimhnigli Día air Naói, 
agus gach áonní beó, agus a uile áir- 
néis do hhi na fhochair sa náire : agus do 
rinne Día gáoth do dhul thar án talamh, 
agus do thraothadar na huisgidhe. 

2 Do stopadh mar an cceadna toibreacha 
a naigéin agus fuinnéoga neimhe, agus do 
coisgeadh a nfearthuinn o neamh ; 

3 Agus do fhiUeadar na huisgidhe ó 
bheith ar an talamh a cconihnuighe : agus 
tareis na ccéad agus na ccáogad la do 
laghduigheadh na huisgidhe. 

4 Agus do chomhnuigh a náirc ar an 
seachdmhadh mí, ar an seachdmhadh la 
déug don mhi, ar shléibhtibh Ararat. 

5 Agus do thráothadar na huisgidhe a 
gcomhnuidhe gus an deachmliadli mí : annsa 
deachmliadh mí, ar an ccead la don mhí, 
do chonnarcas mulluighe na sliabh. 

6 5[ Agus tárla, a ccionn cheathrachad 
lá, gur osguil Naói fuinneúg na háirce do 
rinne séfcin : 

7 Agus do chuir sé amach fiach, nnch 
do chuaigh amach ag teachd agus ag im- 
theachd, nó gur tiormuigheadh na Imisgidhe 
síias ón talamh. 

8 Mar an gceadna do chuir sé cólum 
uadha, amach ; dféachuin nar thráothadar 
na huisgidhe ó aghaidh na tahnhan. 

9 Ach ní bhfuair an colum áit chomh- 
nuighe do bhonn a coisi, agus do fhiU si 
chuige asteach do nairc, óir da hhádar na 
huisgídhe ar uachdar ua talmhan uil« ; 

7 Vin. Ata Naói ar na Iheannughadh. 
ann sin do chuir a lámh amach, agus 
do rug uirre, agus do tharraing chuige a 
steach í do nairc. 

10 Agus do fhan sé fós seachd lá oile ; 
agus a rís do chuir sé an colum amach as 
a náirc ; 

11 Agus táinig an colum chuige tráth 
nóna a steach ; agus, féach, do bhí ann a 
gob duiUeog chroinn ola noch do tharruing 
sí ; as ar aithin Naói gur thraóthadar na 
huisgidhe ó dhruim na talmhan. 

12 Agus do fhan sé fós seachd lá oile; 
agus do chuir an colum amach; noch nar 
f hiU chuige a rís ní is mó. 

13 ^ Agus tárla, sa náonmhadh agus sá 
cheud bhaghan, san chéud nihi, san céud 
lí) don mhi, do tiormuigheadh na huisgidhe 
síias ón talamh : agus do athruigh Naói 
folach na háirce, agus damhairc, agus féuch, 
do bhí aghaidh na tahiihan tirim. 

14 Agus aimsa dara mí, air a seachd- 
mhadh lá fichead don mhí, do bhí an talamh 
tirim. 

15 ^ Agus do labhair Día ré Naói, da 
radh, 

16 Eírigh amach as an alrc, thú féin 
agus do bhean, agus do mliic, agus mná do 
mhac leachd. 

17 Beir leachd amach gach éinní béo dá 
bhfidl agad, don uile fheóil, idir éunlaith, 
agus áirnéis, agus a nuile ni sníghtheach 
noch shníghios ar an ttalamh ; ionnus go 
síoUuid go líorunhar ar an ttalamh, agus 
go rabhaid tórrthach, agus go ndeunaid 
iomadughadh ar an ttalamh. 

18 Agus do chuáidh Naói amach, agiis 
a mhic, agus a bhean, agus mná a mhac 
maiUe ris : 

19 A nuile bheathach, a nuile ní shnígh- 
eas, agus a nuile éun, ugus gach ni shnigh- 
eas ar an ttalamh, do réir a gcinéil, do 
chúadar amach as a náirc. 

20 ^ Agus do rinne Naóth altóir don 
Tigiieaiina; agus do ghlac da gach éinbh- 
eathach glan, agus dá gach uile éun glan, 
agus díodlibuir ofráil loisge ar a naUóir. 

21 Agus do bholthuigh an Tighearna 
deaghbhíadh ; agus a dubhairt an Tigu- 
EARNA ann a chroidhe,'Ní mhillfidh méaris 
ann talamh ar son an duine ó so amach; óir 
as olc smuáineadh croidhe an duine ón óige : 
ní mó bhuáilfeas mé a ris ni is raó, a nuile 
ní béo raar do rinne raé. 

22 An feadh mhaiifeas nn talamh, ní 
sguirfidh aimsir an tsiolchuir agus an fogh- 
mhar, agus an fhuachd agus an teas, agus 
an samhradh agus an gheimlireadh, agus w» 
lá agus a noidhche. Cumhnanta Dí re Naói. CAIB. IX. 

Fuair Naín Beannughadh agiis solaií o 
Dhía. 13 Le comhthar a bhogh uisge. 
22 Cionta Cham, agus a smuchd. 

AGUS do bheannuigh Día Naói agus a 
mhic, ao:us a dubhairt riú; Bijrhi 
tórrthach, agus iomadaighidh, agus lionaidli 
an taíamh. 

2 Agus biaidh bhur neagla agus bhur 
núamhan ar garls iiile aiumhidhe ar an 
ttalamh, agus ar gach uile éun a nait'ir, ar 
gach uile ní da gcorruidheann ar an ttal- 
amh, agus ar iásg na í'aii^e uile ; an bhur 
láimh tugadh íad. 

3 Gach uile ní béo da ccorruigheann bía 
lia bhíadh dhibl.si ; amhuii rnar an luibh 
nglais tng mé dhibh a nuile ni. 

4 Ach feóil miiilie ré na hanam, eadhon 
a fuil, ní iósa sibh. 

5 Agus go deimhin bhur bhfuii bhur 
nanma loirgtemisi; asláimh anuilebheath- 
uigh ioirgfe mé í, agus as láimh an duine; 
as líiimh dhearbhrathar gach duine íartas 
mé anam an duhie. 

6 Gidh bé dhóirtfeas fuil duine, is lé 
duine dhóirtfíghear a fhuilsion : óir is a 
ndeilbh Dé do rimie sé an duine. 

7 Agus sibhbi, bíghi tórrthach, agus 
iomaduighidh ; geinidh go hiomarcach ar 
an ttalamh, agus iomaduighidh ann. 

8 5Í Agus do labhair Día ré Naói, agus 
ré na mhacaibh maille ris, ag radh : 

9 Agus misi, feuch, misi dhaingnígheas 
mo chunnradh ribhsi, ^gus ré bhur síol 
bhur ndiaigh ; 

10 Agus ré gach uile chréutuir béo dá 
bhfuil maille ribh, do néunlaith, do núir- 
níis, do nuile bheathach ar talamh atá 
aguihh; ón uile da ndeachuidh amach as 
an áirc, do niiile bheathach ar talamh. 

11 Agus daingneochaidh mé mo chunn- 
radh ribh ; agus ní sgriosfuighear amacli 
gach uile í heóil ní is mó lé huisgidhibh na 
dileann ; agus ní mó bhias díle aim ni is 
mó do sgrios na talmhan. 

12 Agus a dubhairt Día, Ag so comh- 
artha an chunnartha do ním eadram fein 
agus sibhsi agus gach uile chréatuir beó dá 
hhfitil maiUe ribh, a ngeinealachuibh síorr- 
uidhe ; 

13 Suighim mo bhogha annsa néull, 
agus bmidh sé mar chomhartha cunnartha 
eadrum tí'in agus an talamh. 

11 Agus as amhluidh bhías, a nuáir do 
bhéara mé néuU ós cionn na tahnhan go 
bhfaictighear an bogha ann sa néull. 

15 Agus cuimhiieochaidh mé mo chunn- 
radh, ata éadrum tiÉin agus sibhsi agus 
gach uile chréatúir bro do nuile fheoii ; 
agus ní thiocfaidh uisgidhe na díhonn do 
sgrios gach uile t hcohi ni as nio. 
8 GENESIS. Tairrgir umá Cham. 

16 Agus bíaidh an bogha annsa néull ; agus féuchfa misi air, ionnus go cuimh- 
neochaméan cunnradhbiothbhúaneidir Día 
agus gach uile chréatíiir béo do nuile fheóil 
dá bhfuil ar an ttalamh. 

17 Agus a dubhairt Día lé Naói, Ag sí» 
comhartha an chunnartha, dhaingnighim 
eath'inn féinf agus gach uile fheóii da bfuil 
ar an rialamh. 

18 5í Agus mic Naói, do chuáidli amach 
as a náirc, dob íad Sem, Ham, agus lá- 
phet : agus sé Ham athair Chanáain. 

19 A suid so tríur mac Naói : agus as 
íiatha do lionadh an domhan uile. 

20 ^f Agus do thósuigh Naói ar bheith 
na chriadliajre, agus do phlannduigh gardha 
fíncamhna. 

21 Agus do ibh sé do nfhion, agus do 
blií sé ar meisgc ; agus do bhí sé iomuochda 
a stigh sa phailliun. 

22 Agus do chonnairc Ham, athair 
Chanaáin, a athair lomnochd, agus do iimis 
dá dhis dearbhrathar amuigh. 

23 Agus do ghlac Sem agu? Japhet brat, 
agus do chuireadar ^r a nguáillibh aráon é, 
agus do chuadar a ndiaigh accíiil, agus do 
fholuigheadar lomnochdadh a nathar; agus 
do bhadar anaighthe ar anais agus ní f hac- 
adar lonmochd a nathar. 

24 Agusdo mliíisguil Naóióna fhíon, agus 
do thuig ciodh do nnne a mhac dpb óige ris, 

25 Agus a dubhairt, go madh mailaighe 
bhías Cánáan ; na sheirblúseach seirbhísigh 
bliias sé agá dliearbhráithribh. 

26 Agus a dubhairt; go madh bean- 
nuigheTiGiiEARNADía Shem; agusbiaidh 
Cánáan na sheirbhíseach aige. 

27 Do dhénna Día laphet go fairseang, 
agus áiteochaidh sé a bpuiblibh Shem; 
agus biaidh Canáan na sheirbhiseach aige. 

28 51 Agus do mhair Naói déis na dí- 
leanna tri chéud bliaghan agus cáogad. 

29 Agíis dob íad laéthe Naói uile, náoi 
ccéud agus cáogad bliaghan: agusfuairsébás. 

CAIB. X. 

Geinealuigh thriur mhac Nabi, 8 Nem- 
rod an cíud ri. 
\ NOIS a síad so geinealuigh mhac 
^lIL Naoi, Sem, Ham, agus laphet: agus 
riigadh mic dhóibhsin déis na díiionna. 

2 ^ Mic laphet : Gomer, agus Magog, 
agus Madai, agus labhan, agus Túbaí, 
agus Mciseich, agus Tíras. 

3 Agus mic Ghómer : Ascenas, agus 
Riphat, agus Togarmah. 

4 Agus raic labháin : Elisah, agus Tar- 
sis, Ritim, agus Dodainim. 

5 Is ieó so do roinneadh oiléin na ngen- 
tlidiieach ann a bhfearannuibh ; gach áon 
do rtir a tteangtha, do rtiir a muiimtire, 
aim a ccimdhcachuibh. Ceinecdach Na'ui. CAIB 

6 ^ Agus mic Ham : Cus, agus Mis- 
raim, agus Phut, agus Canáan. 

7 Agus mic Chuis : Seba, agus Habhilah, 
agus Sabtah, agus Iláamah, agus Sabtecha: 
agus mic Ráamah : Séba agus Dédan. 

8 Agus do gheinCus INimrod ; do thos- 
aidh seision bheith na dhuine chumhachd- 
ach ar an Talamh. 

9 Ba mór an tear fiadhuighe é a lathair 
an TiGHF.ARNA ; uime sin a dubhradh, 
amhuil Nimrod an sealgaire mór a lathair 

an TlGHEARNA. 

10 Agus bá hé tosach a rioghachda 
Pábel, agus Erech, agus Accad, agus Cal- 
Meh, a gcrích Shínair. 

11 As an ttír sin do chuaidh Assur, agus 
dfóirgnigh Nínibheh, iigus an chathair Ró- 
hobot, agus Calach. 

12 Agus Resen idir Nínibheh, agus Ca- 
Jah : is cathair mhór sin. 

13 Agus do ghein Misraim Ludim, agus 
Anamim, agus Lehabim, agus Naphtuhmi, 

14 Agus Patrusim, agus Casliihim, (ó a 
ttáinig Philistim) agus Caphtoriin. 

15 IfAgus do ghein Canáan Sidon a chéad 
mhac, agus Het, 

16 Agus an Jebusiteach, agus an Te- 
moriteach, agus an Girgasiteach, 

17 Agus an Hibhitcach, agus an Taircí- 
teach, agus an Simteach, 

18 Agus an Tarbhachteach, agus an Se- 
mariteach, agus an Hamatiteach : agus na 
.dhiaigh sin do leuthnuigheadar treabha na 
Gcanáamteach aniach. 

19 Agus do bhí téorann na Gcanáani- 
teach o Shidon, mar thig tú go Gérar, go 
Cása; ,mar théid tu go Sodom,agus go Cío- 
morrah, agus Admah, agus Seboim, agus 
piar sin go Lasa. 

20 A úad so mic Ilam, do reir a ttreabha, 
jdoréir a tteangtha, aiinadtiorrthuibh, a^'Ms 
ann a gciuidheachuibli. 

21 ^ Do Shem mar an cceadnn, athair 
chloinne Eber uile, dearbhrathairlaphetan 
sinsior, rugadh tós dhósan clunn. 

22 ClanuShem: Elam, agus Assur,agus 
Arphaxad, agus Lud, agus Aram. 

23 Agus clanii Araim; Us, agus Hul, 
agus Geter, agus Mas. 

24 Agus do ghein Ai-phaxad Salah ; agus 
do ghein Salah Eber. 

25 Agus rugadh días mhac Déber : ainm 
áoin diobh Peleg; oir as ann a laéthibh do 
foinneadh an talarah : agus Joctan aimn a 
dhearbhrathar. 

26 Agus do ghein Joctan Almodad, agus 
Seieph, agus Hasamiabhet, agus Jerah, 

27 Agus Hadoram, agus Usal, - agus 
Diclah. 

28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba, 

29 Agus Ophir, agus Habhilah, agus 
íobab; dob íad so uile clann loctan. 

9 , XI. Togbhala Bhaheí. 

30 Agus do bhi a náitreabh ó Mhesa, 
mar théid tíi go Sephar, sliabh don táoibh 
shoir. 

31 A siadsornicShenijdoreirattreabha, 
do réir a tteangtha, ann a bfearannuibh, 
agns do réir a gchiidheach, 

32 Agus a siad so treabha mac Naói, 
doréirangeinettlach,annaccinidheachuibh: 
agus leó so do roinneadh na cinidheacha 
annsa donihan a ndiaigh na díleann. 

CAIB. XI. 

Tor Bhahel. 5 Amhluadh na Tteangtha. 

10 Geiuealuigh Shem. 

AGUS do bhí an domiian uile ar éin- 
teaiiguidh amháhi, agus ar éan- 
cliomhradii. 

2 Agus tarla, ar naistríughadh dhoibh 
ó naird shoir, go bhfúaradar comhard a ttír 
Slnnáir; agus gur cliomlmuigheadarannsin. 

3 5Í Agus a dubliradar gacli áon ré cliéile, 
Gluíiisidh, déunam biícidh, agus k)isciom 
go liiomlan iad. Agus is bríce do bhí aca 
mar cliíoich, agus pic thalmhuighe mar 
luhdirtéar. 

4 Agus a dubhradar, Gluáisidh, déunam 
catliair dhuinu féin, agustor a roitheachuidh 
a bhárr go neamh; agus déunam ainm 
dhuinn fém, deagla go spréighfigh sinn ar 
leadh na tahnhan go huilidiie. 

5 Agus táinic an Tighearna a nsliíias 
dfeachuin na caitlireacli,agusantuirdorin- 
neadar claun na iidáoine. 

6 Agus a diil)hairtanTiCHF.ARNA,Féuch, 
is áon an pobal uiie, agus is éinteanga atá 
aca uile ; agus do thosuiglieadar so do 
dhcunamh : agus a nóis ni coinneóchar 
éinni íiatha, dar sliáoileadar a dhéunamh. 

7 Ag síidchuguhui,déuu'iimnesíos, agus 
buaidhrim a trangadii, ionnus nacli dtúiglid 
siad glór a cliéile. 

8 Mar sin do sgáoil an Tigiiearna ó 
chcile íad as siii ar tisadh na talmhan uiie ; 
agusdo sguireadar an cathair do thógbháii. 

9 Is uime singoirthearBábeldainmdhi; 
dochionn gurbhuaidhiranTjGiiEARNAann- 
sin teanga andoinliuín uile : agus do spréigh 
an Tighearna a» sin íad ar feadh na 
talmhan uile, 

10 ^ Ag SQ geinealach Shém : do hhi 
Sem céud bliadhain dáois, agiis do ghein 
Arphaxad dliá bhliaghain a ndiaigh na di- 
leaiiii : 

11 Agus do mhairSem tar éis Arjihaxad 
do gheineamhuin cúig céud bliaghan, agus 
do gliein rnic agus ingheana. 

12 Agusdo inhair Árphaxad cíiig bhiiagh- 
na déug ar fhichid, agus do ghein Salah: 

13 Agus do mhair Arphaxad tar éis 
Salah do gheineamhuin ceitlire chéad agus 
tií bliaghiia, agus do gheiu raie agus m- 
gheana. Cehtealmgh. ThcraJi . GENESIS. 

14 AgusdomhairSalahtríochadblíaghan, 
agus do ghein Eber : 

15 Agus, do mhair Salah tar éis Eber 
do gheineamhuin ceithre chéad agus trí 
bliaghna, agus do ghein mic agus ingheana. 

Ití Agus do mhair Eber ceithre bliaghna 
agus ti'iochad, agus do ghcin Péleg : 

l? Agus mhair Eber tar éis Pcleg do 
gheineamhuin ceithre chcud bliaghan agus 
trí.ochad, agus do ghein mic agus ingh- 
eana. 

18 AgusdomhairPclegtríochadblíaghan, 
agus do ghein Réu : 
_ 19 Agus do n^air Pcleg tar éis Rcu do 
gheineamhuindhachéadagus náoí mbliagh- 
na, agus do gliein mic agus ingheana. 

20 Agus do mhair Réu tríochad agusdá 
bhliaghain, agus do ghein Serug : 

21 Agus do mhair Réu tar éis Sárug 
do gheineamhuin dha chéud agus seachd 
mbliaghna, agus do ghein niic agus higheana. 

22 Agus do mhairSerug tríochad bhaghan, 
agus do gheiíi Nahor : 

23 Agus do mhair Semg tar éis Nahor 
do gheineamhuin dha chéud blíaghan agus 
do ghein mic agus ingheana. 

24 Agus do mhair Nahor naoí rnbhaghna 
fichiod, agus do ghein Térah ; 

25 Agus do mhair Nahor tar éis Térah 
do gheineamhuin ceud agus naoí mblíaghna 
déug, agus do ghein mic agus ingheana. 

i.(3 Agus do mhair Tcrah seachdmhodhad 
blíaghan, agus do ghein Abram, Nahor, 
agus Háran. 

27 ^ Anois a síad so geinealuighThérah : 
do ghein Térali Abram, Nahor, agus liá- 
ran ; agus do ghein Háran Lot. 

28 Agus do éug Háran roimhe a atliair, 
Terah ann a thír dhúthaigh féin ann Ur na 
Gcaldéanach. 

29 Agus tug Abram agus Nahor mná 
chuctha: ainm mhná Abram Sárai; agus 
ainm mhníi Nahor Mdcah, inghin Iláran 
athair Mhilcah, agus athair Iscah. 

30 Ach do bhí Sarai aimrid ; ni raih/i 
chmn ar bith aice. 

31 ^[ Agus do ghlacTérah Abram a mhac, 
agus l.ot mac Hárain mac a mhic, agus a 
bhamchhamhuin járai, bean a mhic Abram ; 
a^us do chúadar amach leó ó Ur na Gcal- 
deanach, do dhul go tír Chanaáin; agus 
tangathu- go Háran, agus daithreabliuigh- 
eadar aiin sin. 

32 Agus do biad laetheTérahdháchtud 
agus cíiig bhhaghna, agus doéugTérah uun 
liíiran. 

CAIB. XII. GoirfcarA bram. 10 Do chiiaidh as Cunaan 
don Egipt. llShíun ablicantrí cugul. 

ANOIS a dubhalrt an Tighearna ré 
Abrara, Eirigh roraliad as tlo thír, 
10 ehuaidh Ahram don Egipt, 

agus ód gháol, agus ó thigh hathar, go fear- 
ann thaisbenfus misi dhuit : 

2 Agus do dhéuna mé cineadh mór dhíot, 
agus beannóchuidh mé thíi, agus do dheuna 
mé hainm mór ; agus biaidh tú ad bheann- 
ughadh : 

3 Agus beannúchuidh mé an mhéid bhean- 
nochus thíi, agus maiUeochuidh mé an té 
mhaiUeochas thíi : is ionnadsa bheannóchar 
treabha an domhuin uile. 

4 ^ Mar sin do imthigh Abram, mar a 
dubhairt an Tigheaena ris: agus do chu- 
áidh Lot leis : agus do bhí Abram seachd- 
mhoghad agus cúig bhhaghna dáois a nuíur 
do imthigh se as Háran. 

5 Agus rug Abram Sarai a bhean, agus 
Lot mac a dhearbhrathar, agus a substaint 
uile noch do chruinnigheadar, agus na han- 
manna fúaradar ami Háran : agus do chúa- 
dar amach do dhul go tir Chanaáin; agus 
tangadar go tir Chanaáin. 

6 ^ Agus do ghUiais Abram thríd an 
bhfearann go háit Shichem, go reidhteach 
Moreh. Agus do bhí an Canaaníteach ann 
tan sin san bhfearann. 

7 Agus do fhoiUsigh an Tighearna é 
féin do Abram agus a dubhairt, Is dod shiol- 
sa do bheara me an duthaidhsi : agus ann 
sin do riime sé aUóir don Tigheaena, noch 
do thaisbein é féin dó. 

8 Agus do athruigh sé as sin go slíabh 
táobh slioir do Bhétel, agus do shuidhigh a 
phaiUiún, ar mbheith do Bhetel don táobh 
shíar dhe, agus Ilái don táoibh shoir : agus 
do rinne altóir annsin don Tighearna ; 
agus do ghoir ar ainm an Tighearna. 

9 Agus do aistrigh Abram, ag dul ar agh- 
uidh a gcomhnuidhe don táobh ú dheas. 

1 ^ Agus do bhí gorta ann sa tir : agus 
do chíiaidh Abram síos don Egiptdochomh- 
núighe ann sin; óir do bhi an ghorta doilgh- 
easach sa talamh. 

11 Agus tárla, anuáir do bhi sé ar teachd 
a bhfogus do dhul a steach don Egipt, go 
ndubhairt sé re Sárai a bhean,Féuchannois, 
as aitluie dhamhsa go bhfíiil tusa ad mhnáoi 
sgiamhaidh ré féachúin ort : 

12 Uime sin teigeomhaidh, nuáir do 
chífid na licgiptigh thú, go naibeorúid síad, 
A sí so abliean; agus múirfid misi, agus 
coimhneochúid thusa beó. 

13 Gíiidhim thít, abair gur tíimo dheirbh- 
shiur; chor go mbeithear go maith ar do 
shonsa leam ; agus go maiilidh manam ar 
do shonsa. 

14 ^ Agus tárla, a uuáir tháinic Abram 
don Egipt, do choncadar na Ilégiptigh an 
bhean go raibh si rosgiamhach. 

15 Do choncaíhir mar an ccéadna prionn- 
suidhe Pliárao í, agus do mlioladar j a 
kithair Phárao : agus rugadh au bhoan a 
steach go tigh Pliárao. Scar sé re Lot. CAIB. 

16 Agus do bhi Pliárao go maith ré 
Abram air a son : agus do bhádar cáoirigh 
aige, agus dairah agus ásail, agus seirbhisigh 
f hear agus seirbhisigh ban, agus banassail, 
agus cámhúill. 

17 Agus do phláigh an Tighearna Phá- 
rao agus a thigh lé plághíiibh móra ar son 
Shárai bean Abram. 

18 Agus do ghoir Phárao Abram, agus 
a dubhairt, Créad í so do rinne tú oram? 
créd nár innis tíi dhamh gur b/ú do 
bhean í ? 

19 Créd fá ndubhairt tú, a sí mo dhearbh- 
shíur í ? mar sin do fhéadfuinnse a tabh- 
airt niar mhnáoi ; íiime sin a nois féuch 
do bhean, gabh chugad \, agus imthigh 
romhad. 

20 Agus tug Phárao áithne dhá mhuinn- 
tir dhá táoibh : agus do chuireadar ar siu- 
bhal, é féin agus a bhean agus a nuile ní do 
biií aige. 

CAÍB. XIII. 

Dofhág Abram an Egipt. 7 Dealaigh se 
re Lot. 14 Do athníudgh Día gealladh 
uma shUochd. 

AGUS do chuaidh Abram síias as an 
Egipt, é fein agus a bhean, agus a nuile 
ni do bhí aige, agus Lot niaiUe ris, gus an 
árd andeas. 

2 Agus do bh'i Abram ro shaidhbhir a 
náiméis, a nairgead, agus a nór. 

3 Agus do imthigh ar aghaidh, ann a ais- 
tribh ón táobh ó dheas eadhon go Betel, gus 
an áit a raibh a pháilliún ar tíis, eidir Betel 
agus Hái. 

4 Go háit na haltóra, do rinne sé ann sin 
ar ttús : agus do ghoir A bram ann sin ar 
ainra an Tichearna. 

5 5Í AgusLot mar an cccadna,do chuáidh 
le Abram, do bhádur tréuda, agus áiriglie, 
agus páilliíiin aige. 

6 Agus ní tliáhiic do ufearann a niom 
chur, ionnus go náitreobhaidís a bhfochair 
a chéile : ó\r do bhí a substaint cómhmór 
sm, nár bhteidir leó comhnuighe a náonáit. 

7 ^ Agus do bhí imreasan eidir áodh- 
airibh áirnéisi Abrarn, agus áodhairibh áir- 
néisi Lot : agus do áitreabhadar na Canáan- 
itigh, agus na Perisitigh an tan sin ann sa 
duthaigh. 

8 Agusadubliairt AbramréLot, Guidh- 
im thíi, na bíodli ceannairge ar bith ead- 
rumsa agus tusa, nó idir máodhairibh agus 
tháodiiairibh : ón- is dearbln-áithre sinn. 

9 Nach bfuil an duthaigh uile romliad ? 
guídliim thú, deahiigh tlm fein riomsa : ma 
áiL leat gabh don lánuh chle, aim sin geabha 
misi don láimh dheis : nó ma ih'ád tú don 
láimi? dheis, anii sin racha inisi don láimh 
chlé. 

10 ^Agusdo thóg Lota shuile súas,agu5 

11 XIII, XIV. Cogadh nan Rí. 

do chonnairc réiteach Jordan uile, go raibh 
uisge go maith an gach émi taobh, suil do 
scriosanTiGHEARNASodomagusGomorrah, 
eaá/iow amhuilgáirdmTiGHEAENA,cosmhuil 
re tolamh na Héigipte, mar thig tíi go Soar : 

11 Ann sin do thogh Lot dó íéin réit- 
each Jordáin uile; agus do aistrigh ^ot, 
soir : agus do dhealuigheadar iad fém gach 
áon, o chéile. 

12 Do chomhnuigh Abram a ttir Cha- 
náain, agus do chomhnuigh Lot a ccaith- 
reachaibh an reitigh, agus do shuidhigh a 
^aillíun leath re Sodom. 

13 Ach do bhádar, dáoine Shodom go 
holc, agus na bpeacachuibh a bhfiaghnuisi 
an TiGHEARNA go hiomurcach. 

14 ^ Agus do ráidh an Tighearna ré 
Abram, tar éis Lot dimtheachd uadh, Tóg 
súas a nois do sbúile, agus féuch ón áit a 
bhfuil tú do thuaigh, agus do dheas, soit ~. 
agus siar : 

15 Oiran fearannuile do chítíi,dobheurf "^ 
misi dhuit é, agus dot shíol go bráth. 

16 Ag .s do dheana mé do shiol amhuil 
luaithreadh na talmhan : iondus madh fhéud- 
an neach luaithreadh na tahnhan dáireamh, 
aiinsin aireomhthar do shíolsa raar an 
gceadna. 

17 Eírigh, siubhailar feadh an fhearuinn 
ann a fhad agus ann a leitheítd ; óir do 
bhéura misi dhuit é. 

18 51 Ann sin do athruigh Abram a pháil- 
liún, agus táinic agus do chómlmuigh á rei- 
teachMhamre, noch atá ann Ebron, agus do 
chuir síias aimsin altóirdonTiCHEARNA. 

CAIB. XIV. 

Lot a mbraighdionnas, saorfar le Habram 
e. 18 JViocA hheanníiigthear rc Melchi- 
sedec. 

AGUS tarla a laéthibh Amraphel rí 
Sinair, Arioch rí Ellasar, Chedar- 
laomer ri Elamh, agus Tidai rí na gcin- 
eadhach : 

2 Go ndearnadar so cogadh ré Bera rí 
Sodom, agus ré Birsah rí Gomorrah, Siiiab 
rí Admah, agus Semeber n Seboiim, agus 
ré ri Belah eadhon Soar. 

3 Do iadhadurso uile re chcile angleann 
Siddim, noch ar bé an fhairge shailite. 

4 Da bliliadhain deúg do bhádur ag seir 
bhis doChedorlaomer, agus ar an treas blia- 
dhain déug do chogadur na naghuidh. 

5 Agus aimsa ceathramhadh Biiadhaiu 
déug tainic Chedorlaomer, agus na rightlie 
do bh'i iia fliochair, agus do bhuáileadur na 
Rephamigh an Asterot Caniaim, agus na 
Susimigh ann Ham, agus na Hemimigh an 
Sabheli Ciriataim, 

6 Agus na Hoiritigh aiin a sliabh Seir, 
go nuige Elparau, noch ata laimh ris an 
bhfásach. Melchisedee. 

7 Agus do fhiUeadar, nzns tano^adar go 
henmispat, eadhon Cíides, agus do bhuái- 
leadur crioch Jia Namaleciteach uile, agns 
mar sin na Hamoritigh, do aitreabhuigh 
Haseson-tamar. 

8 Agus do chuaidh amach ann siu rifth 
Sodom, agus righ Gomorrah, agus righ Ad- 
maih, agus righ Seboiim, agus righ Bt^la 
eadhon Soarfagus díhcaradar cath ríu a 
ngleann Siddim. 

9 Re Chcdorlaomer rígh Elam, agus rc 
Tidal rígh na gcineadhach, agus Amraphel 
rí Sintijr, agus Hariocii righ Ella&ar; ceith- 
re righthe xá cíiig. 

10 Agus do bht gleann Siddim hín dó 
lóguibh pice talmhuidhe; agus dotheithrigh 
Scdom agus Gomorrah, agus do thuiteadur 
ionta sin ; agus an mhéid do mhair do theith- 

dar fán tsliábh. 
1 Agus rugachir lco maitheas Shodom 
s Ghomorrah uile, agus a mbíadh uile, 
í^us do imthigheadar rompa. 

12 Agus do ghabhadur Lot, mac dearbh- 
rathar Abram, noch do áitreabh a Sodom, 
agus a miuioi'1, agus do imthigheadur. 

13 ^í Agustáinigáon do chuáidhas, águs 
dinnis do Abram an teabhruidheach ; óir 
do áitribh sé a réiteach Mhamre, an Tamo- 
riteach, dearbhrathair Escoil, agus dearbh- 
rathair Aner : agus do bhádiir so a 
ccomhcheaugal re Abram. 

11 1f Agusanuairdo chnahiidhAbram go 
raibh a dhearbhrathair gabhdia na plirios- 
ímach, do ái-mhuigh se « sherbhisigh 
soighdiurtha rugadh ann a thigh féin, tií 
chéud agus ochd bhfir dhcug, agiis do thór- 
uigh iadsan go Dan. 

15 Agus do roinn c féin na naghaidh, é 
féin agus a sherbhísigh sa noidhche, agus do 
bhuail lád, agus do lean orra go Holia, atá 
ar an laimh chlé do Dhamascus. 

16 Agus tug na creacha uile ar a nais, 
agus fós tug ar ais a dhearbhrathair Lot, 
agus a mhaitheas, agus na mnáfós, agus na 
dáoine. 

17 H Agus do chuaidh rígh Sodom amacli 
na choinue tar éis fiiledh ó mharbhadii 
Chedorlaomer, agus na righthe do bhí ua 
f hochair, an gíeann Sabheh, eadhon gleann 
an rígh. 

18 Agus tug Melchisedec righ Sálem 
amach arán agus hón ; agus do b'e sagart an 
Dé ro áird é. 

19 Agus do bheannuigh sé c, agus a 
dubhcúrt, Biodh Abram beannuighe on Día 
ias ro áirde, sealbhuighe neinihe agus tal- 
rnhan : 

20 Agus go madh bcannuighe au Dia as 
ro íiirde, noch do thoirbhirdo nainihde ann 
do Uiimh : agus tug se deachmhadh a nuiie 
neithe dhó. 

21 ^ Agus adubhairt righ Sodomré Ha- 

12 GENESIS. Creideumh Abram. 

bram, Tabhair dhamhsa na pearsanna, ^us 
glac an mháoin dlmit féin. 

22 Agus a dubhairt Abram ré righ Sho- 
ilom, Do thóg mé súas mo lámh chum an 
TiGHEARNA, :ui Díaas ro áirde séaibhuighe 
neimhe agus talmhan. 

23 Nach glacfaidh misi ó shnáithe go 
héilie bróige, agus nach nglacfa mé einní is 
leachdsa, deaglago naibéorthá, do rimie mé 
Abram saidlibhir: 

24 Achdamiiáin anduadurnahogánuigh, 
agus cuid ronna na muinntire do chuáidh 
Uom, Aner, Escol, agus Mamre; glacaidis 
sin a ccuid ronna. 

CAIB. XV', 

Rinn Dia cunvvadh re Habram, ag daing- 
7iiaghadh a ghaltamhna dhó, adtimchiol 
a Shliochd do liheith lionmhur. 

ANDIAIGH na neitlieanuso táinig 
bi-iathar an TiGHtARNA chum Abram 
a dtaisbeanadh, ag rádh, Ná himeagUiidh a 
Abram : is 7nisi do scíath, agus do luáidh-r 
eachd romhór. 

2AgusadubhairtAbram,ATniOHF,AUNA 
Día, creafl do blieura tú dhamh, ó táim a» 
imtlieaciid gan chk)inn, agus gurob é ann 
Teliezer so ó Dhamascus feamanach mo 
thighe? 

3 Agus adubhairt Abram, Féuch,ní thug 
tíi síol arbitli dhamli ; agus fcucli, áon rug- 
adh ann nio thigh, asc is oighre oram. 

4 ^ Agus, i'éncb,táÍ7>ig bríathar an Tigh- 
EARNA chúige, dá rádh, Ní hé so blms oighre 
ort ; achd an tc tliiocfus ainach as tinnibh 
fcin bhus olghre ort. 

5 Agiis tug leis amach é, agus a dubh- 
airt, Féuch annois air neamh, áirimh na 
réulta, más éidir leachd a nÉiireamh : agus 
adubhairt sc ris; as mai'sobhías do shíol. 

t) 1f Agusdoclireid seision ann sa Tigh- 
KARNA ; agus do mheassé sin dó na fhiréim- 
tachd. 

7 1[ Agus a dubhairt sc ris, As inisi an 
TiGHKARNAtuc:amachtliíiasUrnagcaldéa- 
nach, do thabhairt na tírese dhuit, chum a 
beith na hoighreachd agad. 

8 Asius a dubhairtsesion, A Thigheama 
Día, ciounus bhías a fhios agam go madh 
oighreachd dhamh í ? 

9 Agus a dubhairt ris, Glac dhamhsa 
colpach tlirí mblíadiian daóis, agus gabhar 
baineann thri mblíadhan dáois, agus reithe 
thrí mbliadhan dáois, agus turtair agus co- 
lum óg. 

10 Agus do ghlac sé iadso uile chuige, 
agus do rann se ann a lár iád, agus do chuir 
cach áon phíosa as coinne a chcile : ach nior 
roinn sé ua héin. 

11 Agus a nuáir tangadar a nónlaithe a 
nshúas ar na conabiachoibh, do dhíbir 
Abram lad. Do Umhluigh Hagar ifein 

12^ Agus a nuáir do bhí an ghrian ag dul 
faoi, do thuit codladh trom ar Abram, agus, 
féuch, do thuit úathbhás dolxliaduis luhóir 
air. 

13 Agus a dubhairt ré Abram, Bí- 
odh a fhios ^ad go dearbhtha go mbiáidh 
do shiol na coimhightheacha a ndíithaigh 
7iach léo féin, agus do dhéanuid seirbhis 
dóibh ; agus go rabéid a ndáoirse aca ceithre 
chead blíaghan ; 

14 Agus mar an gceadna an cineadhsin, 
dá ndéanuid serbhís, béuradsa breath orra : 
agus na dhiáigh sin tiocfaid amach maiUe re 
máoin mlióir. 

15 Agus vachuidhtusa chum haithreach 
a síothchain ; agus adhloctliar thú a naóis 
fhoirfe mhaith. 

16 Ach san cheathramhadh gelnealacli 
tiocfaid siad annso a rís; óir ní bhfuil éig- 
ceait na Namoriteach iomlán fós. 

17 Agus tárla, a nuáir do chuáidh an 
ghrían fáoi, agus go raibh d *,cha, féuch 
fuiruis dheatcha, agus tóiisile tlieiuidh, noch 
do imthigh thríd na codchuibh sin. 

18 Aunsa 16 cheudna sin do rínnc an 
TiGHEARXA cunnradl) ré Abram, dhá rádh; 
Dot shíolsa thug mé an tlrsi, 6 abhuinn nu 
Iléigipte go nuige an sruth níór, si uth Eu- 
phrátes : 

19 NaCinetigh,agusna Cineisitigh, agus 
ua Cadmonitigh. 

20 Agu> na Hititigh, agus na Perísitigh, 
agus na liephamitigh. 

21 Agus na Hamoritigh, agus na Ca- 
naanitigh, agus na Girgasitigh, agus na le- 
busitigh. 

CAIB. XVI. 

An lan thoircheadh Hágar vtcaduighe a 
hardun ; 6 cuirfear amach 'i. 19 Do 
Chíill sí, 15 Aí(us ru'' Isiiiael. ANOIS, ní rug Sáraí bean Abram chmn 
ar bilh dhó : agus do bhí iimilt 
Egipteach aice, dar bahim Híigar. 

2 Agus adubhairt Sárai ré Abram,Féuch 
a nois, do tlioirmisg an Tighearna misió 
bhreith : iarruim ort, teigh a steach chum 
niinnilte; dob éidir go blifuighinn chiim 
da táoibii. Agus tug Abram aire do ghlór 
Shárai. 

3 Agiis do ghlac Sáraí bean Abram Há- 
gar a hinnilt an Tégipteach, a ndiáigh 
Abram dáitreabh deich mbUadhna a ttír 
Chanáain, agus tug sí dá fear Abram í do 
bheith na mníioi aige. 

4 51 Agus do bhí sé ag Hágar, agus do 
thorcheadh í, agus a nuair do chohuairc sí 
go raibh sí torrach, do bhi a maighistreás 
tarcuisneach na radharc. 

5 Agus a dubhairt Sárai ré Abram, 
Bíodh méugcóir ortsa : tug mé mo chailín 
ad uchd ; agus a nuáir do choanairc sí go 

13 CAIB. XVI, XVII. Goirfear Ahraham dAhrani. 

raibh torrach, do bhí mísi tarcuisneach na 
radharc : go ndéuna Día breitheEimhnus 
eadrumsa agus tusa. 

6 Achd a dubhairt Abram ré Sárai, Féuch, 
aírtdo chailín ad láimh féin; déuna ría mar 
do chithear dhuit : agus a nuáir do mha- 
sluigh Sárai í, do theith sí as a fiaghnuisi. 

7 1f Agus fuáir aingeal an Tighearna í 
láimh ré tobar uisge, san bhtasach, laimhris 
an ttobar ar an tslighe go Súr. 

8 Agus a dubhairt sé, A Hágar, a chai- 
líu Shárai, cia as attáinigtú.? agus cáit a 
ttéid tú ? Agus a dubhairt sísi, Atáim ag 
leitheumh ó radharc mo mhaighistreás Sárai. 

9 AgusdoráidhaingealanTiGUF.ARNAría, 
Fiilardo mhaighistreás, agus umhluigh thíi 
féin fa na lámhuibh. 

10 Agus a dubhairt aingeal an Tighear- 
NA ria, Mcidiochuidh mé do shíol, go hio- 
marcach, nach budh féidir a aireamh ar 
iomadamhlachd. 

11 AgusadubliairtaingealanTiGHEARNA 
ría, Ffcuch, atá tú torrach, agus béura tú 
inac, agus do bhéura tíi Isiriael dainm air : 
do chionn go ccúala an Tighearna do 
bhuaidlireadh. 

12 Agus biaidh sé na dhuine fhiadhta; 
biáidh a lámh a naghuidh gach áonduine, 
agus lámh gach áonduine na aghuidh : agus 
coimhneochuidh sé a lathair a dhearbh- 
riidiar uile. 

13AgusdoghoirsíainmanTiGHEARNAd» 
htbhair ría, Thusa a Dhé do chí mé : óir 
a d ubhairt sí, Nar f héuch misi mar an ccé- 
udua annso a ndiáigh an té do chí mé ? 

14 Uimé sin do goireadh don tobar Beer- 
lahai-roi ; féuch, atá sé idir Cliades aiius 
Béied. 

15 H Agus rug Hágar mac do Abram : 
agus do ghoir Abram Ismael mai' ainm dá 
mliac rug Hágai-. 

16 Agusdo bhi Abram ceithre fichidagus 
be bliadhna dáois, a nuáir rug Hágar Ismaei 
dó Abram. 

CAIB. xvir. Ar claochlodh ainme Abram agus Sharai. 
9 Orduighthear an Tímchil/ghearradh, 
agus 16 gealtfar mac dAbraham trid 
Sharah. 

AGUS a nuáir do bhí Abram nóchad 
agus náoi mbliadhna dáois, do thais- 
béin an TiGHEARNAéféindoAbram, agusa 
dubhairt ris, Is 7nisi an Día uile chumhach- 
dach ; siubhuil am fhiadnuisi agus bí diong- 
mhalta. 

2 Agus do dhéuna mé mo chunnradh 
eadrum agus tú, agus méideochuidh mé thú 
ga hanmhór. 

3 Agus do thuit Abram ar aghíiidh : agus 
do chomhráidh Día ris, dá rádh, 

4 Ar mo shonsa, féuch, atá mo chunn« Geallfar mac dho. 

radh riot, agus biáidh tú a tathair mhóráin 
cinidheach. 

5 51 Agus ní Hábram bhiis ainm ort ó so 
amach, ach budh é hainm Abraham ; óir 
ad tathair mhoráin do chinidheachuibh do 
rinne mé thú. 

6 Agus do dhéuna mé ro thórthach thú, 
agus do dhéuna mé cinidheacha dhíot, agus 
tiocFaid ríghthe asad amach. 

7 Agus daingneochuidh mé mo chunnradh 
eadrum t'éin agus tíi agus eadrum féin agus 
do shiol ad dhiaigh ann a ngeinealach- 
uibhsin marchunnradhsiorruidhe, dobheith 
ara Dhia dhuitse, agus dot shíol ad dhiáigh. 

8 Agus do bhéura mé dhuitsi, agus dot 
shíol ad dhiáigh an fearann ann a bhfuil tu 
ar ciiairt, tir Chanaáin, uiie, mar sheilbh 
shíorruiclhe; agus biaidh mé mar Dhía aca. 

9 ^ AdubhairtDíaréHábraham,Coimh- 
éudfuidh tú mo chunníadh ai* a nadh- 
bharsin, thíi féin, agus do shíol ad dhiáigh 
ann a ngeinealachuibh. 

10 A sé so mo chunnradh, noch chomh- 
allfuidhigh eadrumsa agus sibiise, agus do 
shíol ad dhiaigh ; Gach uiie ghein raliic bhur 
measg biaidh sé timchiilghéarrtha. 

11 Agus timchillgearrfaid feóil bhur 
réumhchroicinn; agus biaidhsinmarchorah- 
aitharan chunnartha eadrurasa agus sibhse. 

12 Agus an mac bhías ochd la dáois 
cadruibh timchiolighearrfar é, gach uile 
ghein mhic ann bhur ngeinealachuibh, an 
té bhéarthar annsa tigli, no cheannochar ar 
airgead ó choiraliithiglieach ar bith, nacli 
[if'iiil dot shíolsa. 

13 An té rugadh ann do thigh, agus an 
té ceannchadh ar hairgead, is éigin a mbeith 
timchillghearrtha : agus biáidli mo chunn- 
radh ann bhur bhfeóil mar chunradh síor- 
ruidhe. 

14 Agus an lenamh mic gan timchill- 
ghearradh gá mbía feóii a réumhchroicinn 
gan timchillghearradh, gearrfuidhear an ta- 
nam sin amach ón a phobal : do bhris sé 
mo chunnradh. 

15 ^ Agus a dubhairt Día ré Hábra- 
ham, Ar son Shárai do mhná ní ghoirfe tú 
Sárai dhí, ach Sáraii b/úas dainra uiri-e. 

16 Agus beanneochuidh misi í, agus do 
bhéura raé mac dhuitsi uaithe: fós beann- 
eochuidh mé í, agus biáidh sí na mathair 
chineaclhach ; tiucl'uidh righthe cineadhach 
uaithe. 

17 An sin do thuit Abraham ar aghuidh ; 
agus do rinne gáire, agus a dubhairt anm a 
chroidhe, An rabéurthar mac don ti atá a 
ccionn a chéud blíadhan dáois agus Sárah 
atá nóchad blíaghan dáois, an rabhéura sí? 

18 Agus a dubhairt Abraham ré Día, 
Do bfearr líom go maireadh Ismael ad 
fhiadhnuisi! 
■ 19 Agus a dubhairt Dia, Béuruidh <lo 

14 GENESIS. Triur Aingeal. 

bhean Sárah mac dá ríribh dhuit ; agus 
ghoirfe tíi Isaac dainm dhe, agus daing- 
neochaidh raisi mo chunnradh ris na chunn- 
radh shíorruidhe, agiis ré na shíol na clhiáigh. 

20 Agus ar son Ismael, do chúala mé 
thú : Féuch, do bheannuigh mc é, agus do 
dhéuna mé síolmhar é, agus oirlíonfad go 
hiomarcach é; dhá phrionnsa dhéugghein- 
feas sé, agus do dhéuna mé cineadh 
mór dhe. 

21 Ach mo chunnradh daingneochuidh 
mé ré Hísaac noch bliéuras Sárah dhuitsi 
annsa nuáir chinntesi, annsa bhliadhuinsi 
chúguinn. 

22 Agus do scuir do bheith ag caint ris, 
agus do chuáidh Día síias ó Abraham. 

23 5f Agus do ghlac Abraham a rahac 
Israael, agus gach a rugadh ann a thigh, 
agus gach ar ceannchadh ar a chiiid airgid, 
gach uile fhirionnach a mea.-:,g dháoine 
thighe Abraham ; agus do thimchillghearr 
feóil a réumáchroiciun annsa ló sin féin, mar 
a dubhairt Día ris. 

24 Agus do hhí Abraham nóchad agus 
náoi mbliadhna dáois a nuáir do timchill- 
ghearradh é a bhfeóil a réumhchroicinn. 

25 Agus áobhi Ismael a mhac tri bliadh- 
na déug dáois, a nuair do timchillghearr- 
adh é a bhfeóil a re'umhchroicinn. 

26 Ann sa ló chcndna do timchillghearr- 
adh Abraham agus a rahac Ismael. 

27 Agus a nuile fhear ann a thigh, ru- 
gadh sa tigh, agus do cheannchadh ar air- 
gead ón choimhightheach, do timchillghearr- 
adh iad maille ris. 

CAIB. XVIII. 

Ahraham ag faghail rahhadh ur sgrios 
Shodom. 33 Itiiin eidirghuidhe arson na 
naitreabhlhach. 

AGUSdo fhoiIísishanTiGHEARN.vefcin 
dó a réiteach Mhamre : agus do shuigh 
sé a ndorus na puible a tteas an láoi. 

2 Agus do thóg ashúile suas, agusdamh- 
arc sé, agus féiich, tríurfear na seasamh 
laimh ris, agus a nuáirdo chonnairc sé utd 
do rith na gcoinne 6 dhorus napuible, agus 
do chláon é féin go talamh. 

3 Agus a dubhairt, A tighearna, má 
fuídr mé a nois fabhar an do radharc,guidh- 
im thú ná himthigh ód sheirbhiseach : 

4 Guidhim sibh, tugthar beagán uisge, 
agus ionnluigh bhur ccossa, agus déuuuidh 
comhnuidh fáoi an chránn : 

5 Agus do bhcura niisi greim aríiin, agus 
solásuighidh bhur ccroidhthe; tar éis sin 
imtheachuigh sibh romhuimh : óir is uime 
sin tangabhair chiun bhur searbfhoghan- 
tuigh ; agus a dubhradarsan, Déuna mar a 
dubhairt tú. 

6 Agus do dheifrigh Abraham don phu- 
buiJ inar a raibli Sárali, agus a dubhairt, Eidteghuidhe Ahruham. GAIB. 

Deifrigh tráth tír meadha do mhin phlúir, 
súaith é,agus déuna bairgheana ar an tteall- 
ach dhe. 

7 Agus do rith Abraham gus a nairighc, 
agus tug leis láogh brisc maith, agus tug 
dóganach c ; agus do dheifrigh sé dá dheas- 
ughadh. 

8 Agus do ghlac sé im, agus bainne, agas 
an láogh, noch do dheasuigh sé, agus do 
chuir na bhfiadhnuisi é; agus do sheasuidh 
láimh ríu fáoi an chrann, agus a díiadarsan. 

9 1f Agus a dubhradar ris, Cáit a bfuil 
Sárah do bhean ? agus do ráidh seision : 
féucií, san phubuil. 

10 Agus do ráidh seision, Go delmhin 
fiUiidh mé chugad do rcir aimsire na beatha; 
agus, féuch, Sárah do bhean biáidh mac 
aice. 'Agus do chúaluidh Sárah sin a ndorus 
an phubail, do bhí air a chul. 

11 A nois do 6Aí Abraham agus Sárah 
áosta,flgMS do chuireadar inorán dá naimsir 
thárrsa ; agusáo scuir do bheith ag Sarah do 
rcir chúrsa na mbau. 

12 Uime sin do rinne Sárah gáire innte 
féin, dá rádh, Tar éis mo bheith aosda foirfe, 
an bhfuighe mé solás, ar mbeith foirfe do 
mo tigheama mar an e;ccudna ? 

13 Agus a dubhairt an Tichearna ré 
Habraham, Créud fa ndeárna Sárali gáire, ag 
rádli; andearbhthagombéuramisileanamh, 
noch atáim foirfe ? 

14 An bhfuil éinní rochruáidh ag an 
Ttighearn A ? Ann sauuáir chinnte fjllfidh 
mó chugad do réir aimsire na beatha, agus 
biíiidh mac ag Sarah. 

15 Ann sin do shéun Sárah, dhíi r.'idh, 
Ní dheania misi gáire ; óir do biií eada úir- 
re. Agus adubhairt seision, Níheadh; ach 
do rinne tíi gáu'e. 

1(5 5Í Agus dhéirgheadar na íir síias as 
sin, agus dféuchadar leaíh ré Sodoin : agus 
do chuáidh Abraham leó dá mbreith ar a 
tsUghe. 

17 Agus do raidli an Tighearxa, An 
gceilfidh mé ar Abraham an ni si atáimdo 
dliéunamli ; 

18 O chitear go ttiucfa Abral.am go 
dearblitha chum bheith na chineadh nihór 
cumhachdach, agus go nibéid cinidheacha 
an domhuin uile beannuighe ann san ? 

19 Oíris aithnidh dhamhsa é, go ttiubh- 
ra aithne-dhá chloinn, agus dá thef^hlach 
na dliiaigh, agus coimhédfuid sHghe an 
TiCHEARNAdodhéunamhceirtagus breith- 
famhnuis; ionnus go ttiubhra an Tigii- 
EARNA air Abraham annísiíi dolabhairdá 
thaobh. 

20 Agus a dubhalrt an Tighearna, Do 
chionn gur mór comhairc Shodom agus 
Ghomorrali, agus do chionn go bfuihd a 
kpeacuidli ro throm ; 

21 Rachuidh mé sios anois, agus féuch XVIII. Arson Shodom. 

fa mé a ndearnadur thríd amach do rcir 
a gcomarc tháinic go nuige mé, agus muna 
ndeam biáidh a fios íi2,um. 

22 Agus do fiUeadur na dáoine a naigh- 
the as sin, agus do chúadar leath re Sodom : 
ach do sheas Abraham go fóiU a lathair an 

TlGHEAP/NA. 

23 % Agus do thriall Abraham a bhfogns, 
agus a dubhairt, An sgriosfuidh tú fós an 
firéun maráon ris an ciontach ? 

24 Do bféidir go bhfuil cáogad firéun a 
stigh arm sa chathruigh : an scrioí-fa tú mar 
sin, aííus nach coigeok\ tíí a náit arson an 
chaogaid firéun atá uinte ? 

25 Go madh fada sin uaitsi a dhcunamh 
marso, an fíréun do raharbhadh maiUe ris au 
'cciontach : agus go mbiaidh an firéun mar 
ancciontach, go madh fada sin uaitsi : nach 
déuna Breitheamh na tahnlian uiie ceart ? 

26 Agus a dubliaiit an Ticiiearna, Ma 
gheibhim a Sodom caogad firéun a stigh sau 
cliathruigh, aim sin coigeoluidh raé a naít 
uile ar a son. 

27 Agus a dubhairt Abraham arbhfreag- 
ra diió, Féuch anois, do gliabli niisi oim 
labhairt ris an Tighearna nacii hlifuil 
ionnam ach cré agus luáitln-eadh. 

28 Do bféider go tteisteablmidh cúigear 
doncliáogadfiréun: an sgriosfa túan chath- 
air ui!e ar son eusbhuidh cíiigir? Agus a 
dul)liairt seision, Má giieiljliim cíiigear agus 
díi fiiichid ann, ní sgriosfa mé i. 

29 Agus do labhair sé ris fós arís, agu« 
a dubhairt, Do bféidir go bhfuighthigh dhá 
fiiicliid ann. Agus a dubhairt sesion, Ní 
dhcuna mé é ar son dá fiiichthiod. 

30 Agus adubhairt sé ris, Oh ná bíodhan 
Tighearna feargach, agus laibhéora misi: 
Do bf'éidir go bhfuighthí triochad ann. Agus 
a dubhairt seision, Ní dhéana mé í raá 
g'ieibhim triochad ann. 

31 Agus a dubhairt sesion, Feuch anois, 
doghabh me orailabhairt ris an Tighear- 
NA : Do ijfeidir go bhfuighthi rithche ann. 
Agus a dubhairt sesion, Ní sgriosfa rae i 
air son fhithchid. 

32 Agus a dubhairt sesion, Oh ná bíodh 
fearg ar an Ttighearna as;us ní laibheóra 
mé ach so amháin : Do bféidir go bfhuigii- 
thi deithneamhar ann. Agus a dubliaiit 
seision, Ní sgriosfa me i ar son an deich- 
neamhair. 

33AgusdoimthighanTiGHEARNAroimhe 
mar do scuir sé dha chomhrádh ré Ilabra- 
ham ; agus do fill Abraham da íiit íi'in. 

CAIB. XIX. 

Sgrios na gcaithreacha neimhdhiadha. 
15 Saaradh Lot. 31 Geineadh Mhoab, 
agus Amnwn. 
GU3 tangadar dá aingcal go Sodom 
trathnóna; agus do bhíLot ua shuigiie Ataid Sodom agus 

a ngeata Shodom : agus a nuair do chonn- 
airc Lot íad, do éirigh síias do theagnihail 
ríu ; agus do chlaon sé é féin maille ré na 
ghníiis sios go talamh ; 

2 Agus a dubhairt sé, Fcuchuidh anois 
a thighearnadha, íarruim oruibh, fillidh 
asteach, go tigh bhur seirbhísigh, agus fha- 
nuidh ar feadh na hoidhclie, agus ionnluigh 
bhur ccosa, agus eireochuidh sibh síias go 
moch, agusrachaidhsibhromhuibhann bhur 
tturus. Agusadubhradarsan,Niheadh; ach 
anfam ar a tsráid fcadh na hoidhche. 

3 Agus do sháruigh sé orra go niór; agus 
do fhilleadar a steach chuige, agus do 
chuadar don tigli ; agus do rinne sc ieusdá 
dhóibh, agus do chruadhigh sé arán gan 
laibhhi, agus a dúadur san. 

4 51 Ach suildo luigheadarsíos tangadur 
dáoine na caithreach, edlion dáoine 8ho- 
dom, tliimchioUadar an tighe, eidir shean 
agus og, an pobal uile as gach uile táobh : 

5 Agus do ghoireadiu" ar Lot, agus a 
dubhradur ris, Cáit a bhf'ui/id na dáoine 
tháinig chugad a nochd ? tabhair amach 
chuguinne iad, go mbeith a bhfíos aguinn. 

6 Agus do chuaidh Lot amach san dorus 
chuca, agus do dhrdhuid sé an dorus na 
dhiaigh, 

7 Agus a dubhairt, guidiiim sibh a 
dhearbráithre, ná déunaidh a chomholc sin 
do ghníomh. 

8 Féuchuldh a nois atáid agum días 
inghean nar fhionn fear, iarruim oruibh, 
leigidhdhamh a ttabhairt chuguibh amacii, 
agus déunaidh riú mar do chitear dháoibii: 
amháin na déunuidh éinní air na fea- 
ruibhse ; óir is chuige sin tangadur fá 
dhíon mo thighese. 

9 Agus a dubhradar san, - Seas siar. 
Agus a dubhradur arís, Na áonar tháinic 
smfcarso ar chuáirt asteach, iigus ní fulúir 
ieis bheith na bhreitheamh : u nois do 
dheanam ní is measa riotsa, na ríusan. 
Agus do sliáruigheadar go mór an toglach, 
ead/ion Lot, agus tangadur a bhfogus don 
dorus dá bhriseadh. 

10 Ach do chuireadar na dáoine a lámh 
amach, agus do tiiairrngeadar Lot chuca 
asteach, agus do dhruideadur andorus. 

11 Agus do bhuaileadar na dáoine do 
bhi ag dorus an tighe le doille, ó bheag go 
mór: ionnus gur thuirsigheadar iad féin ag 
íarruidh an doruis. 

12 ^ Agus a dubhradur na fir ré Lot, 
An bfuil agad annso éinneach eile .' do 
clilíamhuin, dó mhaca, agus hingheana, 
gidh bc ar bith ata agad aimsa chathruigli, 
tabhair iad am.ach as a naitsi: 

13 Oir sgriosfuimne a náit se, do chionn 
gur fhás a néighmlie mhór a lathair an 
TiGHrARTJA; agusdochuiranTiGKEAF.NA 
sinné dliá sgrios. 

16 GENESIS. Gomorrah loisgthc' 

14 Agus do chuáidh Lot amach, aguís 
do labhair ré na chleamhnuibh, noch do 
phós a ingheana, agus a dubhairt, Gluai- 
sigh, fágbhuidh a náitsi amach ; óir sgrios- 
fuidh an Tigiiearna an chathair so. Ach 
dar lé na chleamhnuighibh bá fear mo- 
guidh é. 

15 1[ Agus a nuáir do éirigh an mhai- 
dion, an sin do bhrosduighedar na haingil 
Lot, ag rádh, Eirigh, glac do bhean, agus 
do dhías inghean, atá ann so ; deagla go 
ttuitfá a ccionta na caithreach. 

Ití Agus mar do bhi ag déunamh moille, 
rugadur na dáoine ar láimh air, agus ar 
láimh a mhná, agus air iáimh a dheis in- 
ghean ; armbeith donTiGiiEARNA grásamh- 
uil dó : agus tugadur leó amach é, agus 
do shuigheadar taobh amuigh don chatli- 
ruigh c. 

17" 1í Agu? tárla, a nuair thugadur léo 
amach íad, go ndubhairt sé, Teith lé ta- 
nam ; ná féuch ad dhiéigh, agus na fan 
annsa réiteach uile, teith fan tshabh, deagla 
do aidhmhillte. 

18 Agus a dubhairt Lot ríu, Oh, ní mar 
sin, a Thighearna : 

19 Féuch annois, fuair do shearbh- 
foghantuigh grása ad radharc, agus do 
méuduigh tíi do thrócaire noch do thais- 
béin tíi dhamhsa ag cumhdach mhanma : 
agus ní í'héuduim teitheamh fan tslíabh, 
deagla uilc éigin do bhuain damh, agus go 
bhfuighinn bás : 

20 Féuch anois, is fogus an chathairsi 
re teitheamh chuice, agus is beag í ; oh, 
léigthear dhamh teitheamh ann síid, a né 
nach beag í .? agus mairfidh manam. 

21 Agiis a dubhairt sesion ris, Feuch, do 
ghabh me hathchuinghidh chugam attáoibh 
an neithesi mar an cceudna, nach millte 
mé an chathairsi, air son ar labhair tú. 

22 Deifrigh ort, teith ann síid ; óir ni 
flieuduimsi einní do dhémiamh no go 
ndeachaidh tíi aim súd. Uime sin do goii- 
eadh Soar dáinm don cliathruigh. 

23 5[ Déirigh an ghrían air an dtalamh 
a nuáir do chuáidh Lot a steach go Soar. 

24 Ann sin do fhear an Tighearna 
ar Shodom agus ar Ghomorrah ruibh agus 
teine ón Tíciíearna amach as flaitheamli- 
nus; 

25 Agus do theilg seachad na caith- 
reacha, sin agus an fearann uile, agus 
áitreabhuigh na ccaithreach uilc, agus an 
ní do fhás ar an ttalamh. 

26 11 Ach do fhéuch a bhean na dhiáigh 
táobh shiar dhe, agus do rinnéadh piléir 
saluinn di. 

27 H Agus do éirigh Abraham go moch 
ar maidin go nuige a náit ar sheas sé as 
coinne an Tighearna : 

28 Agus do fheuch sé ar Shodom agus Geineadh Mhoah agus Ammon. CAIB, 

ar Ghomon-ah, agiis ar f hearann an réitigh 
íiile, agus ,do amhairc, agus, íéuch, do 
chúaidh deatách na tíre súas amhuil dheat- 
uig'h fhuirnise. 

29 1í Agus tárla, a núair do sgrios Día 
caithreacha an rcitigh, gur chuimhnigh 
Día air Abraham, agus gur chuir sé Lot 
auiach as lár anáir, a nuáir do sgrios sé na 
caithreacha ann a raihh Lot na chórahnuidhe. 

30 ^ Agus do chúaidh Lot síias amach 
as Sóar, agus do chomhnuidhe ar a tslíabh 
agus a dhías inghean na fliochair óir dob 
eagal leis comhnuidhe do dhéunamh a 
Soar : agus do áitribh sé a núaimh é fcin 
agus a dhias inghean. 

31 Agus a dubháirt an ti budh sine ris 
an ti dob óige, Alá ar nathair foirfe agus 
ní bhf'uil ámwG ar domhan do bhiáidh aguinn 
do réir modha an tsháoghuil uile. 

32 Gluais, tugam air ar nathair fíon dól, 
agus hiighfiom na fhochair go ccoimheu- 
dum síol ó ar nathair. 

83 Agus tugadar ar a nathair fíon dól a 
noidhchesin : agus do chúaidh an bhean 
budh sine a steach, agus do líiigh le na 
hathair ; agus níor mhothuigh se a nuáir 
do luigh, nó a nuáir do éirigh si, 

34 Agus tárla ar na mhárach, go ndubh- 
airt an inghean budh sine ris an inghein 
dob óige, Féuch, do luidh misi a réir leam 
athair : tugam air fíon dói a nochd mar an 
ccéudna; agus éirighsi a steach, agus luidh 
leis, go ccongmham síol ó ar nathair. 

35 Agus tugadar ar a nathair fíon dól 
an oidhche sin mar an gcéudna, agus do 
éirigh an bhean dob óige, agus do luidh 
ívige, agus nior mhothuigh seision a nuáir 
do luidh si síos, nó a nuáir do éirigh sí. 

36 Mar so do bhádar días inghean Lot 
torrach agá nathair. 

3r Agus rug an bhean bá sine mac, agus 
tug Móab dainm air : a sé an fear céudna 
siu as athair do na Moabitihh gus a niugh. 

38 Agus an bhean dob óige rug si luac 
mar an gcéudna, agus do goir Ben-ammi 
dainm dhe : a sé sin as athair do chloiun* 
Aimnon gus a niugli. 

CAIB. XX. 

Sarah ai' na tabhairt b Abraham, aisiogth- 
ar i saor. 17 Ag athchoinnidh Abra- 
hum slanaighthear Abimelech. 
A GUS do ghluáis Abraham as sin don 

-*^ tir bu dheas, agus do áitreabh eidir 

Cades agus Súr, agus do rinne comhnuidhe 

ann, Gerar. 

2 Agus a dubhairt Abraham a ttáobh 
Shárah a mhná, A si mo dheirbhshiur í : 
agus do chuir Abimelech righ Gérar fios, 
agus do ghlac sé Sárah. 

3 Ach táinic Dia go Habimelech a nais- 
ling sa noidhché, agus a dubhairt ris, 

ir . XX. Abrahiim agus Ahimelech. 

Feuch, ní hhfuil ionnad ach duine marbh 
tres an mnáoi do ghiac tii ; oir is bean fir í. 

4 Ach ní tháinig Abimelech na gar : 
achd a dubhairt sé, A Thighearna, an 
muirfidh tu mar sin cineadh ionnruic ? 

5 Nach dubhairt seision riomsa, Sí mo 
dheirbhshíur í ? agus sisi mar an gcéudna, 
isi féin a dubhairt, Sé mo dhc",rbhrathair 
é : a simplidheachd mo chroiohe, agus a 
neimhcluonta mo lamh, do rinne misi so. 

6 Agus a dubhairt Día a naislhig ris, Is 
fior, is aithnidh damhsa gur ó chroidhe 
ghhin do rinne tíi so; óir do chonnuimh 
mé ó pheacadh do dheunamh am aghaidh 
thíi : uime sin nar léig mé duit buáin ria. 

7 L^ime sin annois aisig don fhior a 
bhean ; óir is faidh é, agus guidhfidh ar 
do shon, agus bíaidh tíi beó : agus muna 
aisiogtha tú í, bíodh a fhios agad go 
bhfuiglie tú bás go deimhin, thíi féin agug 
an mheid ghabhus leachd. 

8 Uime sin do éirigh Abimelech go 
moch ar maidin, agus do ghoir a sherbhí- 
sigh uile, agus do innis na neithesi uila 
ann a gclúasuibh : agus do líonadar na 
dáoine deagla mhóir. 

9 % Ann sin do ghoir Abimelech Abra- 
ham, agus a dubhairt ris, Créd do rinne 
tusa linne ? ugus créud a nurchóid do rinne 
mé féin duit, ás a ttug tíi peacadh mór 
oram fóin agus ar mo rioghachd ? do rinne 
tíi gníomha orumsa nár chóir a dhéunamh, 

10 Agus a dubhairt Abimelcch ré Abra- 
ham, Créd do chonnairc tíi as a ndearna tú 
an ní si, ? 

11 AgusadubhairtAbraham, Do chicnn 
gur sháoil mc, Go deimhin nach bhfuil 
eagla Dé sa níutsi ; agus go muirfidhe misi 
ar son mo mlmá. 

12 Agus go deimhln thairis sin a si mo 
dhearbhshiíir i; is inghean dom athair í, 
ach ní hinghean dom mhathair í ; agus tu- 
gadh ria mnáoi dhamh í. 

13 Agus t-árla, a nuáir thug Día ormsa 
imtheachd romham 6 thigh mathar, do 
ráidh me rla, Is é so do chineáltussa do 
dhéunas tíi orumsa; ann gach uilé bhall 
iona ttiucfam, abair dom tháobhsa, A sé 
nio dhearbhrathair é. 

14 % Agus do ghlac Abimeleeh cáoirigh, 
agus daimh, agus ógláoich, agus inniltigh, 
agus tug do Abraham iad, agus do aisig 
Sarah a bheaii dó.' 

15 Agus a dubhairt Abimelecb, Féuch, 
atá mo dhuthaigh as do choinne : comh- 
nuigh sa náit is fearr chítear dhuit. "^ 

16 Agus ré Sárali a dubbairt sc, Féuch, 
tug mé dot dhearbhrathair míle piosa 
airgid : feuch Atá sé dhuitsi na fholach síil, 
do nuile da bhfuil ad fhochair, agus a 
bhfochair a nuiíe eilc : mar sin fuáir si 
achmhusáa. 

C GENESIS Geineádh Tsaac. 

17 ^ Ann sin do ghuidh Abrahani 
Día : agus do leighis Día Abimelech, 
agus a bhean, agus inniltigh ; agus rugadar 
clann. 

18 Oír do dhruid an Tigiiearna go 
daingean a nuile bhríi a ttigh Abinielech, 
ar son Shárah bean Abrahani. 

CAIB. XXT. 
Geirieadli Isaac b Sharafi. 4- A thimchill- 
ghearradh. 9 Tcilhea/iih Hagar agús 
IsinacL 

AGUS tíiinig an Tighearna dléuchuin 
Shárah mar a dubliairt sé, agus do 
rinne an Tiohearisía do Sliárah mar d'a 
labhair sé. 

2 Oír do thoirrcheadh Sárah, agus rt'g 
mac do Abraham na áois fhoirfe, ann sa 
nara chinnte dar labhair Dia ris. 

3 Agus tug Abraham Isaac dainim air 
an mac rugadh dhó, noch rug Sárah dhó. 

4 Agus do thimchillghearr Abraham a 
mliac Isaac ar mbeith ochd lá dáois, tá mar 
daithin Dia dhe. 

5 Agus do bhí Abraham céud blíaghan 
dáois, a nuáir do rugadh a inhac Isaac diió. 

6 ^ Agus a dubhairt Sárah, Thug Día 
orum gáire dhéimamh, ioiinus gach a 
cchiinn, go ndcunuid gaíre liom. 

7 Agus a dubhairt si, Cía déuradh ré 
Habrahanij gu ttiubhradh Sárah cíoch do 
chloinn ? óir rug iné mac dhú na áois 
fhoirfe. 

8 Agus do fhás an leanamh, agus do Tugadh solas do Hagar. 

15 5[ Agus do caitheadh an tuisge do bhí 
san mbuidél, agus do theiig si an leanamh 
fá áon do na toruibh. 

16 Agus do imthigh, agus do shuigh sios 
as a choimie, tamal maith uadii, fa thuairim 
urchuir shoighde : óir a dubhairt sí, Ná 
faicim bás an leinimh. Agus do shuigh sí 
as a choume anunn, agus ar ttógbhail a 
gotha go hárd, do ghuil si. 

17 Agus do chíialuidh Día gutli an 
leinimli, agus do ghoir aingeal Dé ar Ilá- 
gar ó neainh, agus a dubliairt rla, Créd 
ghoilleas ort a Hágar.? níi bíodh eagla ort; 
úir do cliúaluidli Dia guth an leinirnh mar 
a bhfuil sé. 

18 Eirigh, túg suas an leanamh, agus 
connaimh aim do h'iimli é ; oir do dhcuna 
niisi cineadh mór dhe. 

19 Agus do oscuil Dia a síiile, agus do 
chonnairc si tobar uisge; agus do imthigh, 
agus do hon an buidél do nuisge, agus tug 
deoch dun leanamh. 

20 Agus do blú Dia leis an leanamh ; 
agus do fhás sé, agus do chomhnuigh san 
bhfásacli, agus do bhí na boghadúir. 

21 Agus do cliomlmuigh a bhfásach 
Pharáin : agus tug a mhathair bean chuiga 
ó chrích na Ilcigipte. 

22 1[ A^us tárla fa namsin, gur labhra- 
dar Abimelech aa:us Phichol príomlichaip- 
tín a sldúagh ré Hábraham, ag radh, Ata 
Dia leachtsa sa nuile ní tííi ndéun tíi. 

23 Annois ar a nadhbliarsin tabhair 
dhamsa Día do mhionnuibh nach déuna tú 

hóileadh é : agus do rinne Abraham fcusda ■ bréag rioni,^iá ré mo mhac, no ré mac rao raór an lá ccudna ar coisgeadli Isaac ó 
chích. 

9 \\ Agus do chonairc Sárah mac Há- 
gar an Tégipteach, noch do rug sí Dabra- 
ham, ag magadh. 

10 Uime sin a dubhairt sí ré Hábraham, 
Teilg amach an bhean dhaorsa agus a mac : 
óir ní bhiaigli mac na mná dáouc sí na 
oighre maiile ré mo mhacsa, eudhon re 
Isaac, 

11 Agus do bhí an ní rodhoihgh a súil- 
ibh Abraham ar son a mhic. 

12 Agus a dubhairt Día ré Hábra- 
ham, Ná bíodh sé na dhoilgheas agafl ar 
son a nogímuigh, agus ar son do mhná 
dáoire; sa nuiie ní dá ndubhairt Sárali 
riot éisd ré na glór ; óir is an Isaac goir- 
fídhear do sliliochd. 

13 Agus mar an gceudna do mliac Ha 
mná dáoire do diiéuna misi cineadh, do 
bhrígh gurab é do sliíolsa é. 

14 Agus do éirigh Abi'aham súas go 
mocli ar maidm, agus do ghhic arán, agus 
buidél uisge, agus tug sin do Hágar, agus 
do clmir ar a gualuinn e, agus an leanamh, 
íigus do chuir ar siubíial i : agus do imthigli 
.ií, agu» do Ijlii ar fud fhásuigh Blieerstba. 

18 mhic : ach do réir an chinéil do rhme misi 
ort, go ndcuna tusa dhamhsa, agus don 
duthaidh ann ar fhan tú. 

24 Agus a dubhairt Abraliara,Do bhéu- 
ra mé mo miiionna. 

25 Agus tug Abraliam achmhusan Da- 
bimilech fá tliohar uisge, do bhean muinn- 
tir Abimilech amach ar éigin. 

26 Agus a dubhairt Abimelech,Ní fhei- 
dir misi cía rinne an ní si : níor innis tusa 
dhamh, agus ní inó do chúdla mé é, achd a 
niugh. 

27 Agus do ghlac Abraham cáoirigh, 
agus daimh, agus tug Dabimelech íad; 
agus do rinneadar aráon ceangal. 

28 Agus do chuir Abraham seachd nu- 
ain bhoinonna don tréd ar leith leó féin. 

29 Agus a dubliairt Abimelech ré Há- 
braham, Créud as ciall do na seachd nuau- 
uibh bainonnaso do chuir tú ar leitli .'' . 

30 Agus a dubhairt seision,Oir na seachd 
nuain bhainonnso géobhuidh tusa as mo 
láiinhse, ionnus go mbeid na bhfiadhnuisi 
agum, gur thochuil mé an tobarso. 

31 L'nne sin do ghoir sé do nait sin 
Bcerscba ; do chiomi gurab ami tugadar 
aráon miouna. XJmhlachd Ahruham. 

32 iMar so do rinneadar cuniiradh a 
Mbeerséba; ann sin do éirigh Abiinelech 
suas,agus Phichoipríomhchaiptin a shlúaj;!i, 
agus do í'hilleadar go crích na Bhphílistin- 
each. 

33 ^ Asus do chuir Abi'ahám fás chrann 
a Mbeerieba, agus do ghoir ann sin aranini 
an TiG'iK.AaNA, an Día biothbhíian. 

34 .-Uíus do flian Abraiiam a ccrích na 
Bhplmistineach morán do laéthibh. 

CAIB. XXII. 

Orduphadh a dtimcheall Isanc a lodhhrudh. 
3 Lnihlachd Abraham. 13 Sauradh 
Isaar. 

AGLS tárla a ndíaigh na ne.theannso 
gur theasduigh I)ía Abraham, agus go 
ndubhairt ris, A Abrahaim : agus a dubhairt 
seision, Féuch, mé uunso. 

2 Agus a dubliairt seision,Glac annois do 
mhac háonmhac amháin, Isaac, ar a bhíuil 
grádli agad, agus eirigh go cricii Mhóriah ; 
agus lodhbuir ann sin é Uiar otlráil loisge air 
áon do na sláibhtibh inneósus misi dhuit. 

3 51 Agus do éirigh Abrahani go moch 
ar maidin, agus do ughmuidh a asal, igus 
rug dias dá óganachuibh leís, agus a mhac 
Isaac, agus do sroilt an connadh doii olTiáil 
loisge, agus do éirigh súas, agus do chuáidh 
gus a-'uáit a dubhairt Día ris. 

4 An .sin ar an treas lá do thóg Abraham 
a shuile síias, agus do chonnairc a náit a 
bhfad uadh. 

5 Agus a dubhairt Abraham ré na ógan- 
achuibh, Fanuidhsi aunso a bhfochair a ná- 
sail ; agus rachaidh misí agus an leanamh 
ann sud agus do dhéanam adhradh, agus 
tiucfam chuguibh a rís. 

6 Agus do ghlac Abrahara connadh na 
holfrála loisge, agus do chuir c ar muin a 
mhic Isaac ; agus do ghlac an teine na 
láimh, agus sgiaii ; agus do chúadur aráon 
le chéile. 

7 Agus do labhair Isaac re na athair 
Abraham, agus a dubhairt, A athair : agus 
a dubhairt seision, Ag so mé, a mhic. Agus 
a dubhairt seision, Féuch ag soanteine agus 
an connadh : ach cáit a bhj'uil an tíian chum 
na hofrála loisse } 

8 Agus a dubhairt Abraham, A mhic, do 
gheabhaDía íuin dó tein chuin otfrála loisge : 
do chúadur mar sin aráon Ip chéile. 

9 Agus tangadar gus a náit do hinis Día 
dhósan; agusdo rinne Abraham altóir ann 
sin, agus do chuir an connadh go deas, agiis 
do cheangail a mhac Isaac, agus do leag ar 
a naltóir é ar úachdar an chonnuigp. 

10 Agus do shín Abraliam a lámh 
amach, agus do ghlac an sgían do mharbli- 
adh a mhic. 

11 1í AgusdoghoiraingealanTiGiiEAr.NA 
air ó neamh, agus a dubhaiit, A Abrahaim, 
19 CAIB. XXIT, XXIII. 

A AbrahaÚTi Saoradh IsaaC. 
agus a dubhairt seision. Ag so mé. 

1:2 Agus a dubhairt sé, Ná beanadh do 
lámh ris an leanamh, agus ná déun éiniií ris : 
óir aithnighim a nóis go bhfuil eagla Dé 
óit, ó nár chonnuinih tu do mhac, háon- 
inhac amhÉiin uáiin. 

13 Agus do thóg Abraham a shíiile síias, 
agus dainhairc sé, agus féuch, do bhí 
túubh shíar dhe reithe ceanguilte lé na adh- 
arcuibh ann a ttor : agus do chuáidh Abra- 
ham agus do ghlac an reithe, agus do 
íodhbuir é mar ofliail loisge a náit a mhic. 

14 Agus do ghoir Abraham daimn do 
náitsin Íehobhah-Iireh : mar a dearthár 
gus a niugh, a sliabh an Tigheauna do 
chítidhear é. 

15 líAgus do ghoir aingeal an Tigh- 
£ai;n A ar Abraham aii dara huair ó neamh, 

16 Agus a dubhairt, Do mhionuuigh mé 
oram tem, arsa an Tighearna, do chionn 
go ndeaina tú an ní si, agus nar choigil tíi 
do mhac, háonmhac amhítin : 

17 A mbeannughadh go mbeannochad 
thú, agus a méodugliadh go méideochuidh 
mé do shíol amluiil reulta nimhe, agus mar 
an ngaineamh ar thráigh na lairge ; agus 
sealbhochuid do shíol geataidhe a námhad. 

18 Agus ann do shíolsa bheid a nuile 
chineadh ar talamh beannuighe ; do chionn 
gur umhluigh tíi dom ghlór. 

19 Mar sin do t liill Abraham a ccionn a 
úgánach, agus do éirgheadur suas agus do 
chuadar an néinfheaclid go Beerséba; agus 
do chomlmuidh Abraliam amBeerséba. 

20 5[ Agus tárla tar cis na neitheannso, 
gur hinniseadh Dabraham, ag radh, Feuch 
Alilcah niur rug sí inar an gcéudna claim 
áoá dhearbhrathair Nahor ; 

21 IIus acheidghin,agus Bus adhearbh.- 
rathair, agus Cemuel athair Aram, 

22 Agus Chesed, agus Haso, agus Pil- 
das, agus lidlaph, agus Betuel. 

23 Agus do ghem Betuel Ilebecah, an 
tochdar so rug Milcali do Nahor dearbh- 
ralhair Abraliam. 

24 Agus a Ifeaimán, dá ngoirthi Reumah, 
rug si inar an ccéudna Tébah,agus Gaham, 
agus Tahas, agus Maacah. 

CAIB. XXIII. 

Aois agus bás Shárah. 19 lonad a hadh- 
laicthe. 

AGUS do bhí Sárah céud agus seachd 
mbliadhna íichiod dáois ; bodh hiad 
so blladhna bheatha Shárah. 

2 Agus fuáir Sárah bás a Cciriat-arba ; 
« se sin Hebton a ttír Chanaáin : agus tám- 
ig Abraham do dhéunamh doilghis fa Shá- 
rah, agus do ghul trítae. 

3 ^ Agus do sheas Abraham súas ó lath- 

C2 Machpelah ceannuighfhe. GENESIS. Adhlacadh Shárah, air a mhairbh, agus do labhair rc macaibh 
Het, dhá rádli, 

4 Atáimsi am choimhiírhtheach agus am 
fhior cuarta aguihhse : tugaidh dhamh áit 
adhluiceaguibhjgonadhlacuiiinmomhaiibh 
íis mo radharc. 

5 Agus do fhreagrádar clann Ilét Abra- 
ham, ag rádh ris, 

6 Eísd rinne a thighearna : a táoiú 
ad phrionnsa chumhachdach eadruinne,cuir 
do mhairbh an do rogha róimh adhlaice dá 
bhfuil aguinn : ní choinneochuidh áonduine 
aguinn a thúma uáit. 

7 Agus do sheas Abraham suas, agus do 
umhluidh sé é féin do mhuinntir na th-e, 
eadhon do chloinn Hct. 

8 Agus do hibhair sé ríu, ag radh, Má sí 
bhur ninntinn go nadhlacuinn mo mliairbh 
as mo radharc ; éistigh rium, agus labhruidh 
^r mo shon re Hephron mac Sohar, 

9 Go ttugadh sé dhamh uáimh Mhach- 
pelah, noch atá aige, atá a ndeireadh a 
mhachaire ; ar iomlán anairgid as fíu é do 
bhéura se dharah é, mur shcilbh áite adh- 
laice eadruibhsi. 

10 Agus do bhí Ephron na chomhnuidhe 
a measg chloinne Hct : agus do fhreaguir 
Ephron an Ilititeach Abraham a neisd- 
eachd chloinne Héth, eadhon gach áoin dá 
ndeachuidh a steach a ngeatadhuibh a 
«haithreach, dá rádh. 

11 Ní headh, a thighearna, cisd riumsa : 
an magh do bheirim dhuit, agus a nuáimh 
atá ímn, do bheirim dhuit é ; a lathair 
cliloinne mo dháoine bheirim dhuit é : adh- 
luic do mhairbh. 

12 Agusdo umhluigh Abraham é fcin sios 
4 lathair hiclid na tire. 

13 Agus do labhair ré Héphron a ncis- 
teachd phobuil na tíre, e^ rádh, Ach má 
iheir tusa iLait c, íaiTuim ort, éisd riumsa : 
do biiéura misi airgead duit ar an magh ; 
glac uáim í, agus adlilaicfidh mé mo 
mhairbh ann. 

14 Agus do fhreagair Ephron Abraliam, 
ag rádh ris. 

15 A thigheania, éist riurasa : as fiii an 
fearann ceithre cliéud secel airgid : créad 
é sin eadrumsa agus tusa? uime siu adliluic 
do mhairbh. 

16 Agus tug Abraham airé Dépliron ; 
agus do mheadhuigh Abraham an tairgead 
Déphron, fá mardainmnidhsé a néisteachd 
nxhac Hét, ceithre chéad secel airgid, cho- 
rónta ag an cceannuighe. 

17 ^ Agus magli Ephroin, noch do bht 
a Machpelah, as comliair Mhamre, an 
magh, agus a nuaimh do bhi ann sin, agus 
a nuile chrann do bhí san mhachaire, noch 
do bhí ami sna teóraniiuibh fá ccuairt, do 
rinneadh daingean íad 

18 Dabraliam mar sheilbh a lathair 

ao chloinne Ilét, as coinne a ndeachuidh a. 
steach a ngeatadhuibh a chaitiireach. 

19 5Í Agusnadhiáig!iso,doadhluicAbra- 
ham Sárah a bhean a nuáinih mhuighe 
Mliachpelah láinih re Mamre : a sé sin Hé" 
bron a ttír Chánaain. 

í20 Agus an magh, agus a nuaimh atá 
ann, do rinneadlr daingean íad Dabraham 
mar slieilbli áite adhluictlie o mhacuibh 
Hét. 

CAIB. XXIV. 

Elieser ar ttahha'irt Bebecah leis as Meso- ' 
potamia, óTghabh Isaacchuige na mnaoi 
phbsda í. 

AGUS do bhí Abraham áosta, agus ar 
ndul a láetliibli, agus do bheammigh 
an TiGHEARNA Abraham sa nuile ní. 

2 Agus a dubhairt Abraham ris an 
tsearblifhoghantuigh fá sine na thigh, do 
riaghhiidh a nuile ní dá raibh aige, Guidhira 
thú, cuir (io lámh ftidi mo shlíasuid : 

3 Agus do bhéur ort a mhionnughadh 
treas an Ttiguearna, Día nimhe, agus 
Día na talmban, nacli dtiubhra tii bean 
dom mhac dingheanuibh na Ccanaaniteach, 
a measc a náitreabhuim : 

4 Ach rachaidh tu dom dhíithaigh, agus 
go nuige mo gháol, agus do bhiéura tíi bean 
dom mhac Isaac. 

5 Agus a dubhairt an searbhfoghan- 
tuigh ris, Do bféidir nach bíadh fonn ar an 
mnáoi misi leanmhuin don tírsi : an ccaitli- 
íidh mé do inhac do bhreith a rís don tír as 
a ttáinic tusa? 

6 Agus a dubhairt Abraham ris, Tabli- 
airsi dod aire nach béura tú mo mhac ann 
sin a rís. 

7 1f An TiGHEARNA Dia nimhe, noch tug 
misi ó tliigh mathar agus 6 dhúthuiglie mo 
chinidh,agus noch do labhair rium, agus tug 
a mhionna dhamh ag rádli, Dod shiol do 
bheuramé an dútliaighsi; cuirfidh sé a ain- 
geal romhad, agus do bhéura tíi bean dora 
inhac as sin. 

3 Agus muna áill ris an mnáoi do lean^ 
mliuin, ann sin bhías tusasáor óm mhionn- 
uibhsi: amháin ná beir mo rahac an siu 
a rís. 

9 Agus do chuir an searbhfoghantulgh a 
lamh fáoi slihasuid Abraliam a mhaighis- 
tir, agus tug a mhionna dhó a ttáoibh na 
cúisisin. 

10 ^ Agus do ghlac an searbhfhoghan- 
tuigh deich ccámhuill do ccámhuilUbh a 
mhaighistir, agus do imthigh ; óir do bhi 
máoin a rahaighisdir uile & na lamhuibh: 
agus do éirigh sé, agus do clmáidhgo Me- 
sopotámia go cathair Nahor. 

11 Agus tug ar a chámhulluibh a Ic- 
gion ar a nglíiinibli táobh a mnigli dou 
chatliruigh lainih ré tobar uiá^c a naimsií Tarla Elieser le Rebecah CAIB. an tráth nóna, eadhon sa nam a ttéid mná 
amach do tharruing uisge. 

12 Agus adubhairt sé, A Thighearna a 
Dhé mo mhaighistir Abi'aham, íarrum ort, 
rathaidh dhamh san ló so, agus taisbein 
cinealtus dom mhaighistir Abraham. 

13 Feuch, atáim am sheasamh ann so 
láimh ris an ttobar uisge ; agus tigid in- 
gheana mhuinntire na caithreach amach do 
tharruing uisge ; 

14 Agus tigeadh a ccrích, an mhaigh- 
dean ré naibeóramisi, Guidhim thú, leig ar 
lár do shoitheach, go nibhe mé deoch; agus 
a déura sisi, Ibh, agus do bhéura mé deoch 
dot chámhulluibh mar an ccéudna: gomadh 
í si}i an bhean do órduigh tusa dot sheirbh- 
íseachlsaac; agusris sin aithnidhe misi gur 
thaisbéin tú cineahus dom mhaighistir. 

13 ^ Agus tárla, suil do sguir sé do 
chaint, féuch, go ttáinic Rebecah amach, 
noch rugadh do Bhetuel mac Mhilcah, 
bean Nahor, dearbhfathair Abraham, agus 
a soitheach ar a gúalaimi. 

16 Agus do b/ú a nóigbhean ro sgíamh- 
ach ré teachuin uiiTe, na maighdin agus 
níor chionntuigh éint'hear ria: agus do 
chuáidh síos gus an ttobar, agus do líon a 
soitheach agus táinig a nshíos. 

17 Agus do rith an seirbhíseach do 
theagmháil ría, agus adubhairt, G uidhim thíi, 
leig dhamhsa beagan uisge ól as do shoitli- 
each. 

18 Agus a dubhairt sísi, Ibh, a thigh- 
earna: agus do rinne si deitir, agus do 
leig síos a soitheach air a U'iimli, agus tug 
deoch dhó. 

19 Agus tar éis deoch a thabhairt dhó- 
san, a dubhairt si, Tarreonguidh mé uisge 
fós dod chámhulluibh, go nibhid a ndiol. 

20 Agus do dheií'righ, agus do fholmh- 
uigh a soitheach ann sa numhar, agus do 
rith a rís gus an ttobar do than-ang uisge, 
agus do tharruing dá chámhuUuibh uile. 

21 Agus ag déunadh iongantuis do nóg- 
lach, do bhí na thochd, da í'héuchoin a 
ndeama an Tighearna a tliurus sona, nó 
nach deama. 

22 Agus tárla, a ndiaigh na ccamhuU ól 
a sáith, go rug an tóglach ar chlúast háinne 
óir, leith-shecel do chomhthrum, agus dhá 
bhráisléd da lámhuibh do chomhthrum 
dheich secei óir; 

23 Agus a dubhairt, Cía dar ab inghean 
tú? guidhim thíi, innisdannli: an bhíuil áit 
a ttigh hathar ami ar teidir hnn lóistín 
dfagháil ? 

24 Agus a dubhairt sisi ris, As misi in- 
^hean Bhétuel mac Mhilcah, noch rug sí do 
Nahor. 

25 A dubhairt sí rís fós, Atá agumne 
tuighe agus beatha go lór, agus áit lóistíii. 

%1 XXIV. Crhabh Laban rii. 

26 Agus do chrom an tóglach a cheann 
síos, agus do onóruigh sé an Tighearna. 

27 Agus a díibiiairt sc, Go madhbeann- 
uighe an Tighearna Día mo miiaighistir 
Abraham, nach ar dliearmuid mo mhaighis* 
tir ann a thrócaire, agus ann a fiiirinne : ar 
mbeith dhamhsa ar siighe, do threóruigh an 
TiGHEARNA mé go tigh dhearbhráitlireach 
mo mhaighistir. 

28 Agusdo ritli anóigbhean, agus doihnis 
do miiuinntir tighe a mathar na neithesi. 

29 ^ Agus do biií dearbhráthair ag Re- 
becah, agus a sé dob aiimi dhó Lában : agus 
do rith Líiban amacii gus a nóglach, go 
nuige an tobar. 

30 Agus tárla, a nuáir do chonnairc sé 
an fáinne ciuaise agus na bráislcid ar lámli- 
uibli a dheirbhslieathracii, agus a nuáir do 
clmála bríathra Rebecah a dheirbhslieath- 
rach, ag rádh, inar so do iabhair an tóg- 
lach rium ; go ttáinic chum a nógláoicii; 
agus, féucii, do bhí sé na sheasamh iáiinh 
ns na cámimlluibh ag an ttobar. 

31 Agus a dubhairt sé, Tárr a steach, tusa 
atíi beunnuighe ón Dtighearna; créud fá 
seasami tú amuigii ? óir do giiiéus misi íin 
tigli, agns áit do na eámhuliuibh. 

32 II Agus tíiinig an togiach don tigh: 
agus do sgáoil seision a chámhuill, agus tug 
tuiglie agus bíadli do na cámhuilaibh, agus 
uisge diounladh a chos, agus cos na inuiim- 
tire do biií leis. 

33 Agus do cuirreadh bíadli na bhii- 
aghjmisi ré na ithe : aciid a dubhairt seisi- 
on, ISí íosuidh mc nó go ninnisi mé mo 
theaclidaireachd. Agus a dubliairtseision, 
Abair uáit. 

34 Agus a dubhairt sé, As raisi óglach 
Abraiuiiin. 

35 Agus do biieannuigh an Tighearna 
mo mhaigiiistir go mór; agus do fliás sé 
raór ; agus tug sé dhó tréuda, agus airgii- 
eadlia, agusór agus airgead,agus seirbliísigii 
fear, agus seirbhísigh ban, agus cániimill 
ag'.is asail. 

36 Agus Sárah bean mo mhaighistir 
rug sí mac dom mhaighistir a nuáir do biú 
sí áosda: agus as dó sin tug sé a ruibh 
aige. 

37 Agus tug mo mhaighistir mionna 
omisa, ag radh, IS'í thiuljhra tíi bean dora 
mhac dingheannuibii na Ccanaaníteacii, a 
ndíithaidii a bhuilim am cliomnuidhe : 

. 38 Ach rachaidhtíigo tigh nmthair, agus 
go nuige ma gliáol, agus do bhéura tú bean 
dom mhac. 

39 Agus a dubhairt misi rém mhaighistir, 
Gur bhféidn- nach ieanfadh an bliean mé. 

40 Agus a dubhaut seision lium, An 
TiGHEARNAascomliuirashiuluimsicuiríidli 
sé a aingeal ieachd, agus soirbheóchuidh cio Do nochd a theachdaireachd. do shlighe ; agus do bhéura tú bean dom 
mhacsa dom gháol, agus do diigh niáthar : 

41 Ann sin bhías tú sáor om mhionn- 
uibhsi, a nuáir thmclas tíi go nuige mo 
gháol ; agus muna ttugaid síad bean duit, 
biáidhtú glan óm mhionnuibhsi. 

42 Agus táinig mé a niuiili go niiige an 
tobar, agus a dubhrns, A THiOHEARNADia 
mo mhaighistirAbrahum, annois má shoirbh- 
igheann tíi mo shhglie ann a bhiiiihm 
ag dul : 

43 Feuch, atáim am sheasamh ag an tto- 
bar uisge, agus teigeomhuidh anuáir thiuc- 
fas an cadín amach do tharruing viisge, agus. 
a déura misi ría, Guidhim thíi, tabhair 
dhamh beagán uisge as do shoitheach ré 
na ól : 

44 Agus a déura sisi rium, Ibh féin 
deoch,agus tarreonguidh misi marancctad- 
na dod chámhuUuibh : go madh í sni an 
bhean do chinn Día do mhac mo mhaigh- 
istir. 

45 Agus suil do sguir mé do labhairt ara 
chroidhe,Feuch, táinic Rebecahnmachagus 
a soitheach ar a gúahiinn ; agus do chuaidh 
síos gus an tobur, agus do tharruing uisge : 
agus a dubhairt misi ría, Guidhim thú, léig 
dhanfih ól. 

46 Agus do dheifrigh sisi, agus do léig a 
soitheach dágúahiinn, agus a dubhairt, Ibh, 
agus do bhéura mé deoch dod chamhuU- 
uibhmaran ccéadna: ann sin doibhios, agus 
tug sí deoch dom cháiiiiiulhubii mar «tun 
ccéadna. 

47 Agus do f híafruigh misi dhi, ag radh 
Cia darab inghean thú .'' Agus a dubliairt, 
Inghean Bhétuel mhac ISahor, noch rug 
Milcah dhó : agus do chuir misi íáuine 
cluaisi air a haghuidh, agus bráisléd ar a 
lamhuibh. 

48 i\gusdochrommé síosmo cheann, agus 
do adhrus anTiGUEARNA, agus do bheami- 
uigh mé an Tighearna Día mo majghistir 
Abraham, noch do thréoruigh mé sa tshghe 
chóir do thabhairt iughine dearbhrachar 
mo mhaighistn- da mhac. 

49 Agus annois má ní tusa go cineaha 
agus go firinnioch rem mhaighistir, innis 
dainh : agus muna ndearnair innis damh ; 
ionnus go niorapoighemé ar án iáimh dheis, 
nó chlé. 

50 Annsin do fhreagair Laban agus Bé- 
tnel,OnTiGHEARNAthig aiichúis: nifhcud- 
muidne maith ni'i olc do radh riot. 

51 l'éuch, atá liebccah as do choinne, 
gabh chugad í, agus imthigh, agus blodii na 
mnáoi ag mac do mhaighistir, mar do iabh- 
air an TiGHrAiiNA. ' ., 

52 Agus tárla, a Ijuair do chiiahiigh óg- 
lach Abraham a mbríathra, do onoruigh sé 
zxi TiGHEARNA, go iiuige an uUamh. 

22 GENESIS. Isaac ag comhdhail Rebeca. 

53 Agus thug an t')giach amach séoid 
airgid, agusséoid óir,agus éuduighe,agU8tug 
lad do iXebecah : agus tug mar an ccéadna 
dádeurbhrathairagusda mathairneithe mor- 
luáidh. 

54 Agus a duadur agus do ibhidur, ei- 
sion agus aii mhumntir do bhi na fhochair, 
agus do fhanadur feadh na hoidhche ; agus 
do éirgheadur ar maidin, agus a dubliairt 
seibion, 'Juindhar siubhal mé go nuige mo 
mhaighistn-. 

55 Agus a dnbhairt a dearbhrathair agus 
a mathan-, Fanadh an calin agumn beagán 
laéthe, dcich lá an chuid as lugha ; agus na 
dhiáigh sin imeochuidh sí. 

56 Agus a dubhairt seision riíi, Ná toir- 
misgidh iné, ó shoirbhidh an Tigiieauna 
mo thurus ; cuindh ar siubhal mé, go rach- 
umn chum mo mhaighistir. 

57 Agus dubhradursan, Goirfeam an cai- 
lín, agus tiofrochain siu dá béul. 

58 Agusdoghoireadh Kebecah,agns dfia- 
fruigheadur diii, an rachuidh tú leis aii 
bhfearso .'' Agus a dubhairt sisi, Rachad. 

59 Agus do chuireadur ar siubhal ite- 
becahandeirbhseathrach agusa bunne,agus 
óglach Abrahaim, agus a mhuinntir. 

60 Agus do bheannuigheadur líebeca, 
agus a duhhradur ría, As tíi ar ndeirbhshiíir, 
bi ad mhathair mhílte do mhdliunuibh,agus 
sealbhuigliidis do shíol geatuidhe an luciida 
lér íúath íad. 

61 ^í Agns do éirigh Rebecah, agus a 
muá coimiiidechda, agus do ciiíiadur ar iia 
cíimliuiUuibli, agus do leanadui' an tóglach : 
agus do gliabh an tóglach Rebecah chuige, 
agus do imthigh roimhe. 

62 Agus támic Isaac ó shlighe an tob- 
air Lahai-roi ; oir do áitigh sé ann sa tír 
6 dheas. 

63 Agus do chuáidh Isaac amach do 
niheabhradh ar an machaire tráth nóna : 
agus do thóg suas a shínle, agus do clionn- 
airc, agus, féuch, do bhádur na cámhuill 
ag teaclid, 

64 Agus do thóg Rebecali a síiile suas, 
agus anuair do chonnairc sí Isaac, do thuir- 
ling don chámhuU. 

65 Oír a dubliairt sí ria a nóglach, Cía 
hé an duinesi thríalhis ann sa mliachaire 
do theagmháil rinn ? agus a dubhairt an 
tóglach, A sé sud mo mhaighistir : uimesin 
do ghiac sisi brat, agus do fholuidh a hagh- 
aidh. 

66 Agus do imiis an tóglach Disaac a 
nuile ní dá ndcarna. 

67 Agus tug Isaac leis i go Pubuil a 
mhatliar Sárah, agus do ghabh chuige Ke- 
becah, agus do bhí na mnáoi aige ; agus do 
ghrádhúigh í : agus do comhfhurtachduigh- 
eadh Isaac déis bháis a mhathar. Bás Abraham. GAIB. CATB. XXV. 

SliochdAbraham thríd Chctúrah. 7 A aois 
as^us a bhás. 24 Rugadh do Isaac, Esau 
agus lacob. 

ANN sin tug Abraham bean, agus do 
bé a hainm Cetnrah. 

2 Agus rug s1 dhó Simran, agus locsan, 
agus Médan, agus Mídian, agus ísbac, agus 
Suah. 

3 Agus do ghein locsan Séba, agus Dé- 
dan : agus dob íad mic Dhédain Asurim, 
Letusim, agusLeuniim. 

4 Agus mic Mhídian Ephah, agus Epher, 
agus Hanoch, agus Abidah, agus Eldaah. 
JJob íad so uile clann Chetúrah. 

5 5Í Agas tug Abraham a raibh aige 
dlsaac. 

6 Agus do chloinn na leannán, do bhí ag 
Abraham, tug Abrahara tiodhlaicthe, agus 
do chuir sé air siubhal íad ó na mhac ísaac, 
(an fad_ do IjIú í'ós béo) soirin, don tír shoir. 

7 Agus a síadso láethe bhhadhna Abra- 
ham, noch do mhaii-, céud, trí iichid, agus 
a cíiig déug do bhhadhnuibh. > 

8 Ann sin thug Abraham suas an Spioraid, 
r.gus déug a náois foirfe mhaith, na shean- 
duine lán do bhliadhnuibh, agus do cruinn- 
gheadh dhá mhuintir c. 

í> Agus do adhlaiceadur a mhic, Isaac 
agus Lsmael é a nuairah Mhachpelah a 
inagh Ephron mhac Sohar an Hititeach, 
noch atú as coinno Mhamre. 

10 An raagh do cheannuigh Abraliam 
ó mhacuibh Het : an sin do liadhlaiceadh 
Abraham. agus a bhcan Sárah. 

11 Agus tárla déis bháis Abraham gur 
bheannuigli Día a mhac Isaac, agus do bhí 
ísaac na chomhnuighe h'iimh ré tobar La- 
hai-roi. 

12 Annois asiád so geincaluigh Ismael 
mhac Abrahaim, noch rug Hágar an Té- 
giptach cumlml Shárah, Dabraham. 

13 Agus asíadso anmanna mhac Ismael, 
ann a nanmannuibh do íéir a ngeinealach ; 
ccdghin Ismael Nebaiot ; agus Cedar, agus 
Adbeel, agus Mibsam. 

14 Agus Misma, agus Dumah, agus 
Massa. 

15 Hadar, agus Tema, Ictur, Naphis 
agus Cedemah. 

1(5 Asíad so mic Ismael, agus asíad so 
a nanmanna ó na mbailtiijli, agus óna 
ccaisleannuibh ; dhá phrimmsa dhéug do 
ren- a ccinidlieach. 

17 Agus asíad so blíadhna sháoghai! 
Ismael, céd agus tríochad agus seachd 
mbhadhna, agus do thrcig a spiorad, agus 
fuairbás, agusdo cruinnigheadh dha mhuinn- 
tir é. 

18 Agus do aítreabhadur ó Ilabbilah go 
Sur, atá as coinne na Hégipte niar do rach- XXV. Geineadh Esau agtis lacoh. 

tha a ccionn na Hasiria : agus do dhéug sé 
a lathair a dhearblu'athar uile. 

19 Agus asíad so geinealuidh Isaac, 
mhac Abrahaira: do gheni Al raham Isaac; 

20Agus dobhí Isaac ceathrachad bUadh- 
ain dáois a núair thug sé Rebecah do 
rahnaoi, Inghean Bhétuel an Sírianach ó 
Phadan-aram, deirbhshiúr do Lában an Sí- 
rianach. 

21 Agus do ghuidh Isaac an Tighearna 
air son a mhná, do chionu go raibh sí aim- 
rid, agus do éisd an Tigheaena a ghuidhe 
agus do toirrcheadh a bhean Rebecah. 

22 Agus do rinneadar an chlann ceann- 
aruic a stigh inti ; agus a dubhairt sisi, 
Más inar sin atá, crcd as a bhfuilimsi mar 
so ? agus do chuáidh dhá fhíafruighe don 
Tighearna. 

23 AgusadubhairtanTiGHEAF.NArla,Dá 
chineadh atá ad bhroinn, agus dha chinéil 
dáoine dhealóchthar ód chorp ; agus biáidh 
cineadh dhíobh as láidre na an cineadh 
eile ; foigheónuldh an sinnsear don tsósar. 

•24 Í[ Agus a nuáir do coimhhonadh 
láethe a tuismidhe, féuch, do biú cúpla na 
broinn. 

25 Agus táinig an chéudghin amach 
dearg go huihdhe, amhuil éudach clumh- 
tliach ; agus tugadar Esau dainm air. 

2tj Agus na dhiáigh sin tháinig a dhear- 
bhrathair amach, agusdobhi greim agá láimh 
ar sháil Esau; agustugadhlácobdamm air: 
agus do bhi Isaac trítichid bhadhan dáois 
a nuáir dorugadh íudsan. 

27 Agus do fhdsadur na buachuillidhe : 
agus do bhí Esau na fhiadhghuidlie ghlic, 
duine don mhachaire ; agus do bhi lacob 
na dhuine shoilléir ag áitreabh a bpuibhbh. 

23 Agus dob ionmhuhi lé Hísaac Esau, 
do chionii go nitheadh dá fiiíadhach : ach 
dob ionmhuin le liebecah lácob. 

29 1í Agus do blu-uith lácob brochán, 
agus táinic Esau ón nihachaire, agus do 
hlá lag : 

30 AgusadubliairtEsau ré Iácob,Guidh- 
im thíi beathuigh raé, leis an inbrochán 
ndeirg sin ; óir atáim lag : uime sm do goi- 
readh Edoin dainm dhe. 

31 Agus a dubhairt lácob, Reac leam 
san ló aniugh do cheart beirthe. 

32 Agus a dubháirt Esau, Féuch, atíiim 
ag diil a dhéug : agus créad an tarbha 
dhéunas an ceart-beirthesi dhamh.'' 

33 Agus a dubhairt lácob, Mionnuigh 
dhamlisa san lóaniugh,agus tugsé a mhion- 
nu dhó : agus do reac a a cheart-beirthe ré 
lacob. 

34 Arai sin tug lácob arán agus broch- 
án luibhionn dó Esau ; agus a duaigh agus 
do ibh sé, agus do éirigh suas, agus do im- 
tliigh roimhe : mar so do tharcuisnígh Esaii 
a eheart beiithe. Do chuaidh Isaac go Gerar, 
CAIB. XXVI. 

Rijaie Isuac euairt a measg na Bhphilis- 
tineuch. 'olAgus cumhnant rt Abimclech. 

AGUS f o bhí gorta san tir, táobh a- 
niuigh don cheud ghorta do bhí iunte a 
láethibh Abraham. Agus do chuáidh Isaac 
mar a raibh Abimeleph righ na BhphíHstín- 
each go Gerar. 

2 ^ Agus do thaisbein an Tighearna é 
féin dó, agus a dubhairt, Ná héirigh slos don 
Egipt ; áitigh san duthaigh mhúinfeas misí 
dhuit : 

3 Combnuidh ga tírsi, agus biáidh misi 
maiUe riot, agus beinneochaidh mé thú ■ 
óir duitsi, agus dot shíol, do bheura me na 
tíorthaso uile, agus comhlionfuidh mé an 
niionna noch tug mé Dábraham dot athair ; 

4 Agus do bhéura mé ar do shíol foir- 
líonadh mar rcultaanaiéir, agus do bhcura 
mé dot shíol na tíorthaso uile ; agus ann do 
shiol béid uile chinidheacha na talmhan 
teannuighe ; 

5 Do chionn gur áontuigh Ahraham dom 
ghlór, agus gur choimhéd mo chúram, maith- 
eanta, mo statúidigh agus mo dhhgheadh, 

6 ^ Agus do chomhnuidh Isaac an Gé- 
rar : 

7 Agus do fhíarfuigheadar dáoine na 
háite dhe a ttáobh a mhná ; agus a dubh- 
airt seision, A sí mo dheirbhshíur í : óir 
dob eagla leis a rádh, a sí mo bhean í ; ar 
eagla, ar seision, go muiiiidís muinntir na 
háite mé fá Rebecali ; do chionn go ruibh 
breádha re féachuin uirre. 

8 Agus tárla, a nuáir do bhi annsin tam- 
all fada, gur fhtuch Abimelech rígh na 
BhphiHstineach amach as fuinneóig, agusgo 
bhfacuidh, agus, féuch, do bhi Isaac ag síig- 
radh ré na mhnáoi Rebecah. 

9 Agus do ghoir Abimelech Isaac, agus 
a dubhairt, Féuch go deimhin a sí do bhean 
S : agus ciormusadeir tusa, A sí mo dhearbh- 
shíur í? agus a dubhaiit Isaac ris, Do 
chíorm go ndubhairt mé, Deagla go néug- 
fuiim da cionn. 

10 Agus a dubhairt Abimelech, Créad é 
so do rinne tú hnne } do bhéidir go luidli- 
feadh duine don mhuinntir lcd mhnáoi, 
&gus go ttiubharthá cionnta oruimie. 

11 Agus do aithin Abimelecli dá dháoiu- 
ibh uile, ag rádh, Gidh bé bheanfas ris an 
bhfearso nó ré na mhnáoi cuiríighear go 
deimliin chuin báis é : 

12 ^ Annsin do shíolchuir Isaac ann sa 
dúthaidli - sin, agus fuair san bhlíadhain 
chéadna céad oiread : agus do bheannuigh 

an TlGHEARNA é: 

13 Agus do fhás an tóglach go mór, 
agus do chuaidh ar aghuidh, agus do fhas 
íió go raibh romhór : 

14 Oir do bhi aige scalbh tlu'éad, ugus 

a4 GENESIS. egus bheannuigh Dia i. 

sealbh áodhaireadh, agus stór mór seirbhís- 
each : agus do iomthnuidheadar na Phil- 
istuiigh é,. 

15 Oir a nuile thobar dar thocliladar 
muinntir a athar a laéthibh Abrahain a 
athar, do líonadur na Phihstinigh agus do 
choisgeadar íad do chriaidh. 

16 Agusadubhairt Abhnelech ré llísaac, 
Imthigh uáinne ; óir is cumhachduighe thíi 
go mór ná sinn. 

17 Agus do imthigh Isaac as sin, agus 
do shuighigli a phubuil a ngleann Gérar, 
agus do áitribh ann. 

18 ^ Agus do thochuil Isaac a rís natoib- 
reacha uisge, noch do thochladur a naim- 
sir Abraham a athar ; óir do stupadur na 
Philistlnigh íad déis bháis Abraham : agus 
do ghoir a nanmanna do rcu' na nanmann 
do ghóir a athair dhíobh. 

19 Agus do thochladur muinutir Isaac 
annsa ghleann, agus fuaradar annsin tobar 
fíoruisge. 

20 Agus do imreasadur áodhairidhe Gé- 
rar ré háodhairibh Isaac, ag rádh, As linne 
an tuisge : agus do ghóir sé dainin don 
tobar Esec ; do chioim go ndearnsad im- 
reasan ris. 

21 Agus do thochladar tobar eile, agus 
teagmhaid ré chéile uime sin mar an ccéad'- 
na : agus do ghoir sé Sitnah dainm dhe sin. 

22 Agus do at^u-uigh as sin, agus do 
thochuil tobar eile ; agus do chionn nar 
chuireadarna aghuidh: tugRehobot dainm 
air ; agus a dubharrt sé, Oir a nois do rinne 
an TiGHEARNA ionad dhuinn, agus biaidh- 
muid líonmhar annsa díithaigh. 

23 \ Agus do chuáidh sé súas as sin go 
Beerséba. 

24 Agus táinig an Tighearna chuige sa 
noidhche ceudna, agus a dubhairt, As misi 
Día Abraham hathair ; ná bíodh easia ort, 
óir utáímsi inaiUe riot, agus beinneochuidh 
mé thíi agus foirlíoniad do shiol ar son mo 
sheirbhísigh Abraham. 

25Agus do chuir altóir súas ann sin, agus 
do ghoir ar aiiini anTiciiEARNA, agus do 
shuighidh a phubuil ann sin: agus dothoch- 
ladar seirbhísigh Isaac tobar ann sin. 

26 % Is ann sin do chúaidii Abimelech 
chuige ó Ghérar, agus Ahussat áou dá 
chairdibh, agus Phichol priomlichaiptín a 
shlógh. 

27 Agus a dubliairt Isaac ríu, Crcud as 
a ttigthi chugamsa, ó thárla fúatli aguibh 
orum, agus gur chuireabh".ir ar siubhaii 
uáibli nic ? 

28 Agus a dubhradarsan,Do choncamair 
go raibhanTiGUEARNAgo déibhin leachtsa: 
agus a dubhramar, Bíodh a nois mionna 
eadruinn, eadra siime agus tusa, agus déu-r 
nam ceangal riot ; 

29 Nach dcuna tú dochur dhuinne, mar Cuirthear Esau fá fhiadach. CAIB. 

iiar bheanamaime i-iotsa, agus mar nach 
deanmar enní oit ach maith, agus gur 
cliuireamaruáinn thu go síothchanta: anois 
as tusa neach beannaighe an Tighearna. 

30 Agus do rinne féusda dhóibh, agus do 
itheadar, agus dóladar. 

31 Agus do éirgheatlar go moch ar mai- 
din, agus tugadar a mionna dhá chéile : agus 
do chuir Isaac uádh íad, agus dimthighea- 
dar rompa a síothcháin. 

32 Agus tárla san 16 chéudna, go ttánga- 
dar seirbhísigh Isaac, agus gur innsiodar 
dhó a ttáobh an tobair, noch dothocliladur, 
agus a dubhradiir ris, l'íiaramar uisge. 

33 Agus do ghoir seision Sébah dhe ; 
uime sin as Beerséba as ainm don chath- 
ruigh ó sin a leith. 

34 ^AgusdobhíEsau dháfhíchid bhádh- 
an dáois a nuáir thug do mhníioi líidit 
inghean Bheeri an Hititeacli, agus Bashé- 
mat inghean Hélon an Ilititeach : 

35 Noch bíi doilghios inntiune Dísaac, 
agus do Rebecáh. 

CAIB. XXVII. 

Fuair lacob priomhbheannuchd a athartre 
chonihair íe amhathar. éíArsindfuath- 
tiigh Esau, lacob. áoAch tug amhath- 
airfa deara air, teicheadh. 

AGUS tárla, a níiair do bhí Isaac foirfe, 
agus do rabhadur a shude dorcha, 
ionnus nach bhfaiceadh sé, do ghoir se Esau 
a mhac budh shine, agus a dubhairt ris, A 
mhic : agus a dubhairt seision ris, Féuch, 
atáim annso. 

2 Agus a dubhairt sé, Féuch, a nois 
atáimsi' aosta, ní bhfuil fios láoi mo bháis 
agam. 

3 Guidhim thú anois ar an adhbhur sin, 
glac hiiirm, do bholgán, agus do bhogha, 
agus eírigh fim mhagh amach, agus fagh 
fiadhach dliainhsa. 

4 Agus deúna bíadh sóbhlasda dhamh 
don tsórt as ionmhuin Leam, agus tabhair 
chugam é go nithinn é, ionnus go mbeinn- 
eóchadh manam thusuil do gheabhuinn bas. 

5 Agns do chíialaidh Rebecah a iluair 
do labhair Isaac ré na mhac Esau, agus do 
chuaidh Esau fan magh dtíadhach, agus dá 
thabhairt leis. 

6 ^ Agus do labhair Rebecah ré lacob 
a mac, ag radh, Féuch, do chúaluidh mé 
hathair ag labhairt ré íltsau do dhear- 
bhrathair, ag rádh, 

7 l'abhair fiadhach chugam, agus deana 
bíadh sóbhlasda dhamh, go nithinn, agus go 
mbeannuighinn thú alathairaiiTiGHEARNA, 
roimh mo bhás. 

8 A nois uime sin, a mhic, éist rem ghlór- 
sa, do réir an neithe aithéonus mé dhíot. 

9 Eirigh a nois gus 'an tréad, agus tabh- 

25 XX^TI. Meullan lacob a athair. 

air cliugamsa as sin dhá mhionnán maithe 
óna gabhruibh ; agus do dhéana misi íad 
na mbíadh shóbhlasta dod athair, amhuil 
as ionmhuin leis : 

10 Y\gus bcuraidh tusa é chum' hathar, 
chor go níosuidhsc,agns gombeinneochuidlí 
thú suil do gheabhus sé bás. 

11 Agus a dubhairt lácob re Rebecah 
a mhathair, Fcuch, atá Esau mo dhear- 
bhrathair na dhmne chlumhach, aous 
atáimsi am dhuine mhin : 

12 Do bféidir go moithéochadh máthair 
mé, agus go measfudh mé mar rahealltóir ; 
agus go ttmbhrainn mallachd oram féin, a 
nait na beaimachda. 

13 Agus a dubhairt a mhathair ris, 
Biodh do mhaliugliadh orumsa a mhic : 
amhain umhluigh dom ghlór, agus éirigh, 
agus tabhair leachd chugam iad. 

14 Agus do imthigh seision, agus tug 
leis chum a mhathar iad: agus do rinne a 
mhathair bíadh sóbhlasta, amhuil dob ion- 
mhuin le na athair. 

15 Agus do ghlac Rebecah culaidh thait- 
neamliacli déaduighibh Esau a mic budh 
siné, nocli do bhí aice sa tigh, ugus do chuir 
e ar lácob a mac dob óige : 

16 Agus do chuir sí croicne mheannán 
na ngabhar ar a líunhuibh agus ar mhín a 
mhuinéil : 

17 Agus tug an bíadh milis, agus an ta- 
rán do gfiléus sí, u laimli a mic lácob. 

18 % Agus táinig sé chum a athar, agu» 
adubhairt, A athair; agus ádubhairtseision, 
Ataim annso, cía thusa a mhic ? 

19 Agus a dubhairt lácob ré na athair, 
Misi Esau do cliéadmhac; dormnememar 
a dubhairt tíi riuni : éirigh, guidiiim thíi, 
suigh, agus ith dom sheilg, go mbeannuighe 
hanam mé. 

20 Agus a dubhairt Isaac rc na mhac, 
Cionnus fuair tú comhluath agus sin é, a 
mhic? agus a dubhairt seision, Do chionn 
go ttug an Thiguearn a do Dhíasedhamh é. 

21 AgusadubliairtIsaacrélacob,Guidh- 
ini thú tarr láimh riom, go nglacuinn thú 
a nihic, an tú dháríribh mo mhac Esau, 
no nach tíi. 

22 Agus do dhruid lácob láimh ré na 
athair Isaac ; agus do spín seision é, agu» 
a dubhairt, A sé do ghuth guth lacob, ach 
na lámha asíad lámha Esau lad. 

23 Agus níor aithin c, mar do bhádur a 
lámlia ciumhach, niar lámhuibli a diiear- 
bhrathau- Esau : agus mar sin do bheami- 
uighe é. 

24 Agus a dubhairt, An tú mo mhac Esau 
dhá ríribh.'' Agus a dubhairt seision, As mé. 

25 Agus a dubhairt sé, labhair láimh 
riumé, agus iosuidli nié dfíadhachmo luhic, 
£0 mbeannuighe manam thú, Agus tugna Do hheanntíigh Isaac lacob. GEISE: 

chomhghai- é, agusa díiaigh : agus tiig ííon 
chuige agus do ibh sé. 

2G Agns a dubhairt a athair Isaac ris, 
Tárr chugam a mhic, agus póp; mé a mhic. 

^27 Agus táinic chuige, agus do piióg é : 
agus dobholtnuigh baladh éaduigh,agus do 
bheannuigh c, agus a duVjhairt, Féuch, atá 
baladh mo mhic mar bhaladh mhuighe do 
bheannuigh an Tighearna. 

28 Uime sin go ttugaidh Día dhuit do 
dhríichd nimhe, agus do shult iia tahTtihan, 
agus iomad arbha agus fíona: 

29 Go ndéaua puiblencha seirbhís duit, 
agus go numhhiighe cinidheacha síos duit ; 
ti ád thighearna ós cionn do dhearbh- 
ráithreach, agus umhhiidís mic do mhathar 
dhuit : go má malluighe gach áon mhail- 
leóchus tú, agus go ma beannuighe an té 
bheinneóchus tíi. 

30 ^ Agus tárla, mar as líiaithe do chuír 
Isaac crioch ar bheannughadli lacob, agus 
nach mór go rainig lácob íos as tiadhnuisi 
Isaac a athar, an tan tháinig Esau a dhear- 
bhrathair on fhíadhach. 

31 Agus do rinne bíadh blasda mar an 
cceadna, agus tug chum a atliar é, agus a 
dubhairt re na athair, Eirghiodh máthair, 
agus itheadh do sheilg a mhic, chor go 
mbeinneóchuidh hanain nip. 

32 Agus a dubhairt Isaac a athair rís, 
Cía thusa .'' agus a dubhairt seision, As misi 
do mhac, do chéidghin Esau. 

33 Agus do chriothnuigh Isaac do chrith 
íiathbhásach, agus a dubhairt, Cía he, cáit 

"á bht'uil an té do rinne líadhach, agus tug 
chugamsaé,agusadúaigh mé da gachéinmi, 
suil tháinic tusa, agusdo bheannuigh mé é? 
a^us fbs, bíaidh beannuighe. 

34 1í Agus a núair do chualaidh Esau 
briathra íi athar, do éigh raaiUe ré gíirr- 
thuibhmóra scarbha,agus a dubhairtré na 
athair, Beannuigh misi, eadlion misimaran 
ccéadna, ó a atháir. 

35 Agus a dubhairt seision, Tháinic do 
dhearbhralhair le ceilg, agus rug leis do 
bheannachd. 

36 Agus a dubhairt seision, Nach cóir 
tugadh lácob dainm air? óir tháinic sé 
fúimse an dá uáirsi : rug sé uáim mo 
cheart beirthe : agus a nois, féuch, rug sé 
mo bheanuughadh uáim : agus a dubhairt 
sé, A neadh nár choimhead tú beaimughadh 
ílhamsa? 

37 Agus do fhreagair Isaac agus a dubh- 
airt re Hesau, Féuch, do i-iune me eision 
na thighearna ort, agus tug mé a dhear- 
bbraitíire uile na serblúseachuibh dhó; agus 
ló harbhar, agus le fion do chonnuimh mé 
síias é : agus créad do dhcun riotsa a nois, 
u mhic ? 

38 Agus a dubhairt Esau rc na athair, 

'Jf) SIS. Bagaird Esaii uir Incoh. 

An bhfuil agadachdéinbheannachd amhain, 
a athair? beannuigh misi, eadhon misimar 
an ccéadna, ó a athair. Agus do thóg Esau 
a ghuth súas agus do ghuil sé. 

39 Agus do fhreagair Isaac a athnir 
agus a dubhairt ris. Féuch, budh éháitreabh 
sult na tahnhan, agus ó drúchd f hlaith- 
eamhnus a nsúas ; 

40 Agus led chloidheamh bhiais tíi ad 
blieathaidh, agus biaidh tíi ag seirbhis dot 
dhearbhrathair ; agus tiuciuidh a ccrich a 
nuair do geabha tíi íiachdaranaclid, go 
mbristidfi tú a cluiingsion dot mhuinéul. 

41 ^í Agus do fhvathuigh Esau lacob 
ar son na beanuachda lear bheannuigh a 
athair é : agus a dubhairt Esau na clu'oidhe, 
Atáid láethe cuinha ar son míithar a bhfo- 
gus ; ann sin inhuirfeas inisi mo dhearbh- 
rathair lacob. 

42 II Agus do hinniseadh do Rebeca na 
briathrasa Esau a mic budh sine : agus di» 
chuir sí liosagusdo ghoir sí Jácob a macdob 
óige, agus a dubhairt ris, Féuch, do dhear- 
bhrathair Esau, ar do shonsa, do bheir sé 
solás dó féui, ré cur roimhe thusa mharbli- 
adh. 

43 Anois ar a nadhbliarsin, a mhic, 
umhluigiidomghlórsa; aguséirigh goLában 
mo dhearblirathair go Háran ; 

44 Agus fan na fhochair beagán do 
láethibh, no go ttráothuigh fearg do dheaiv 
bhrathar ; 

45 iNo go bhfiUidh fearg do dlicrbrathar 
íiaid, agus go ndearmaduigh se an ní do 
rinne tú ris ; ann sin cuirfidh misi fios, 
agus do bhéura mé as sin thú. Ciead fá 
ccaiUfinnsi sibh aráon aneunló? 

46 Agus a dubliant llebecah rc Ilisaac, 
atáim currtJia dom sháoghal do chionn 
ingheana Hét : má phósan Jácob bcan as 
ingheanuibh Hét, mar íad so, atá as in- 
gheanuibh na tíre, créad an mliaith dhéunas 
ino bheatha dhamhsh? 

CAIB. XXVIII. 

Cuairt lácob a Mesopofamia. 12 Thaiab- 
cin Día clrehnre ncanihdhu dltú. 13 Agus 
dhcarhh dhó a ghtullamhna. 

AGUS do ghoir Isaac, lácob, agus do 
biieannuigh é,agus do aithin cie, agus a 
dubhaut ris ; ní thiubhratú bean dingliean- 
uibh Chánaain. 

2 Eirigh, imthigh súas go P.ádan Aram, 
go tigh Bhctuel athair do mliathar, agus 
gabh chugad bean as súi dingiieanuibh 
Lábain dearbhrathair do mhatliar, 

3 Agus go mbeannuighe Día uiie ciuimh- 
aclídach tiui, agus go ndearna sióimluir 
thíi, agus go bhfoirUonuigli tlui, go mhic tú 
ad iouíad dáoiue. 

4 Agus go lluga sé dhuit beannaclid Aislins Tacob. CAIB. XXIX. Do Ihir lacob moid. Abraham, duit 'féin, agus dot shiól maille 
riot ; go ngabha tú oighreachd na dúthaigh 
ann a bht'uil tú ad choimhightheadh noch 
tug Día do Abraham. 

5 Agus de chuir ísaac, lacob ar siubhal, 
agus dimigh sé go Pádan-Aram, go Lában 
mhac Bétuel an Su'ianach, dearbhrathair 
Rebecah, mathair lácob, agus Esau. 

6 1f A núair do chonnairc Esau gur 
bheannuigh ísaac, lacob, agus gur chuir ar 
siubhal é go Púdan-Aram, do thabhairt 
mná as sin ; agus amhuil do bheannuigh é, 
go ttug aithne dhó, ag rádh, ISii thmbhra 
tú bean dingheanuibli Chánaam ; 

7 Agus gur umhlujgh lacob da athair, 
agus dá mhathau-, agus go ndeachuidh go 
Pádan-Aram, 

8 Agus mar do chonnairc Esau uár 
thaitin ingheana Chánaain ré na athair 
Isaac ; 

9 Ann sindo chuaidh Esau chum Ismael, 
agns tug a ccionn na mban do bhí aige, 
Mahálah mghean Ismáel, mhic Abraham, 
derbhshíur iNebaiot,dá beith na mnaoi aige. 

10 ^ Agus dochuáidh lacob a mach as 
Beerséba, agus do ghluáis go Háran. 

11 Agus do thuirlmg ar ionad áirighe, 
agus do t'han ánn ícadli na hoidhclie, nuu* 
do chuáidh an ghrían t'aói : agus do ghiac 
cuid do chlochuibh na háite, agus do chuir 
íad mar a cheaunadhairt, agus do luigh 
síos sa náitsin do chodhídh. 

12 Agus do clionnairc aislmg, agus 
féuch dréiune ar na chur súas ar an 
talamh, agus ráinic a bhárr go tlaitheamh- 
nus : agus féuch, amgil Dé ag dul suas 
agus a'g teachd a nshíuis ann. 

13 Agus tiéUch, do sheas an Tigiifarna 
ós a cluonn, agus a dubhant, As misi an 
TiGHEARNA Día Abraham hathan-, agus 
Día Isaac : an fearann ar a bhfuil tíi ad 
luighe, do bhéura mé diiuitsi é, agus dot 
shhochd. 

14 Agus biáidh do shíol mar ghainearah 
na tahnhan ; agus leithneachuidh tú amach 
síar agus soir, budh thuaidh agus budh 
dheas ; agus budh lonnad sa, agus ann do 
shiol bhéid muinntir na tahnhan uile beann- 
mgiie. 

15 Agus féucPi, ataimsí maille riot, 
agus cunnhdeóchuidh mé thú aun gach 
uile bhali a ngéubha tli, a,;;,us do bhéura 
mé a rís don tirsi thíi : oir ní fhíigfaidh 
mé thíi, nó go ndéarna mé an ní do labhair 
mé riot. 

16 ^ Agus do mhúsguil lácob as achod- 
ladli, agua a dubhajrt, (io «leimliin atá an 
TiGHEARNA sa iiáitsi ; agus ní raibh a 
fhios agamsa. 

17 Agus do bhí eagla air, agus a dubh- 
airt, Cread é íiamhnuighe na háitesi! iií háit ar bith so ach tigh Dé, agus a se so 
geata fhlaitheamhnuis. 

18 Agus do éirigh lácob go moch ar 
maidin, agus do thóg an chloch do chuirsé 
mar adhaut, agus do chuair súas í mar 
philéir, agus do dhóirt ola ar a mullach. 

19 Agus do ghoir i étel dainm do náit- 
sin ; ach Lus bá hainm don chathair sin 
ar ttus. 

20 ^f Agus tug lácob móid, ag rádh, 
Má bhíonn Día liom, agus go ccuimhdeacha 
mé san turus a bhfuihm ag dul, agus go 
ttiubhra dliamh arán ré a itlie, agus eádach 
re chur umum, 

21 lomms go ttiucfaidh mé a rís go tigh 
máthar a síothcháin; annsin biaidh an 
TiGHEARNA na Dhia agam : 

22 Agus an chlochsa, do chuir mé mar 
philéir, biaidh na thigh Dé : agus do nuile ní 
dá ttmbhra tíi dhamh do bhéura misi go 
dearbhtha a dheachinhadh dhuitsi. 

CAIB. XXIX. 

'Df/ioghai)t lácob do Lában arson Rachel. 

23 Tijg sc Ixah dkb na hionud. 28 
Fhós sc iiáchel arU. 31 Ach dj'an Jbs 
ainirid. 

A NN sin do ghluáis lacob ann a thu- 
-^ rus, agus támic go tír na ndaoine 
don taoibh shoir. 

2 Agus damhairc sé, agus féuch tobar 
san mliachaire, agus ar cheana, tií tréoid 
cháorach na luighe aige : óir is as an tto- 
bar sh> do bhtudís uis-e dá ttréuduibh ; 
agus do bhi cloch mhór air bhéul an tobair. 

3 Agus is aiuisin do chrunmidis na 
tréada uile : agus do chorruighedis an 
chloch ó bhéul an tobair, agus do beirdís 
uisg-e do na cáorchuibh, agus do chundís an 
chloch na háit íem ar bhéul an tobair a rís. 

4 Agus a dubhairt lácob ríusan, A 
dhearbhráithre, gá has dibhsi ? agus a 
dubhradarsan, ó Háran dímme. 

( ó Agus a dubhairt sé riu, An aithne 
dhibh Lában mac Nahor.-' agus a dubh- 
radursan, As aithne dhúinn é. 

6 Agus a dubhairt seision, An bhfuilthear 
go maith aige .? agus a dubiiadur san, Ata- 
thar go maith : agus, feuch, atá Ráchei a 
inghean ag teachd ieis na cáorchuibh. 

7 Aguá a dubhan t seision, Achd cheana 
as mor atá romhuinn don lo, ní mó is am 
na tréad do chrumniughadh a bfochair a 
chéile : tuguidlisi msge do na cáorchuibh, 
agus éirghidh, agus ingeiltigh íad. 

8 Agus a dubhradursan, Ní fhéadmáoid, 
nó go rabhaid na sealbha uile a bhfochair 
a chéile, agus go ccurthar an chloch do 
bhéul an tobuir ; ann sin do bhermíd uisge 
do na cáorchaibh. 

9 1[ Agus an feadh fós do bhí se ag caint Do phós lacob Leah GENESIS 

ríu, tháinic Ráchel le cáorchuibh a hathar; 
óir a sl do bhí na mbun. 

10 Agus tárla, á níiair do chonnairc la- 
cob Ráchel inghean Lában, dearbhrathair 
a mhathar, agus caóirigh Líibain dear- 
bhrathair a mhathar, sur dhruid lácob léith, 
agus gur chuir an chloch ó bhéul an tobair, 
agus tug uisge do thréad Laban dear- 
bhrathair a mhathar. 

11 Agus do phóg lacob Ráchel, agus do 
thóg síias a ghuth, agus do ghuiL 

12 Agus do innis lacob do Ráchel, gur- 
ob é féia dearbhrathair ahathar, agus gúrob 
é mac Rebecah é : agus do rith sisi, agus do 
innis sin dá hathan-. 

13 Agus tárla, a núair do chúaluidh 
Lában sgéula mhic a dherbhsheathrach, gur 
rith sé na choinne, agus gur theann ris é, 
agus tug póg dhó, agus tug leis é dá thigh : 
agus do mnis lacob na neithe si uile do 
Lában. 

14 Agus a dubhairt Laban ris, Isdeimhin 
gur tíi mo chníiimh agus mfeóil. Agus do 
fhan aige ar feadh míosa. 

15 II Agus a dubhairt Lában ré lácob, 
An do chionn gur tú mo dhearbhrathair, do 
dhéuntá seirbhís damhsa á naiscidh ? innis 
damh créud an túarasdal bhías duit ? 

18 Agus do bhádar dias inghean ag Lá- 
ban : ainm an tsimisir Léah, agus ahnn an 
tsósair Ráchel. 

17 Aíius do bhádur síiile boga ag Lcah; 
agus do bhi Ráchel sgíamhach deaghnúis- 
each. 

18 Agus do bhí grádh ag lacob ar Rách- 
el ; agus a dubhairt, I'oigheónuidh mé 
dhuit seachd mblíadhna ar son Ráchel 
hinghean as óige. 

19 Agus a dubhairt Lában, As fearr 
dhamhsa a tabhairt duitsi ná a tabhairt 
dfior oile : fan am thochair. 

20 Agus do rinne lacob seirbhis sheachd 
mbhadhan do cheannach ar Ráchel ; agus 
nlor tai hsiughadh dhó iad ach na inbeagán 
láetlie, do mlieid an ghradh do bhí aige unre. 

21 1í Agus a dubhairt lácob ré Laban, 
Tabhair mo bhean damh, (óir do choimh- 
líon mé maimsir) go ndeaiiiar bean di. 

22 i^gus do chruinnigh Lában dáoine na 
háite uile, a bhfochair a chéile, agus do rinne 
féusda dhóibh. 

23 Agus tárla trath nóna, gur glac sé 
Léah a iughean, agus go ttug chuigesion í, 
agus do bhi ua fhior aice. 

24 Agus tug Lában dá inghin Léah Sil- 
pah a chailín, na hinilt. 

25 Agus tárla, ar maidin, féuch, gurab 1 
Léah do bhí ann : agus a duljhairt seision ré 
Lában, Créud an ní si do rinne tti rium ? 
nach ar son Ráchcl do rimie misi seirbhís 
duit ? uinie sin créd far niheall tú mé ? 

38 ttgus Rachel. 

26 Agus a dubhairt Lában, Ní mar sin 
as gnáth do dhéunamh nar náithe an sósar, 
do thabhairt amach roimh an tsinnsior. 

27 Choimhlíon a seachdmhuin, agus do 
bhéaruimne i so dhuit mar an gcéadna ar 
son na searbhísi do dhéuna tíi dhamh 
seachd mbhadhna eile fós. 

28 5[ Agus do rmne lacob sin, agus do 
chomhhon a seachdmhuin: agus tugRáchel 
a inghean dó mar mhnáoi mar an gcéudna. 

29 Agus tug Lában do Ráchel a ingliin 
Bilhah a chaihn do bheith na hinnilt aice. 

30 Agus do rinne bean do Ráchel mar 
an ccéudna, agus dob amisa leis fós Ráchel 
na Léah, agus do rinne seirbhís aige seachd 
mbhadlma eile fós. 

31 ^ Agus a nuáir do chonnairc an 
TiGHEARNA go ráibh fíiath ar Léah, do 
oscuil sé a bríi ; ach dó bhí Ráchel amrid. 

32 Agus do thoirrcheadh Léah, agus rug 
sí mac, agus tug sí Reuben dainm áir : óir a 
dubhaiit sí,Go deimhindo fhéuch anTicH- 
EAUNA ár mo bhuáidhreadh ; a nois ar an 
adhbhar sin gráidheóchuidh mfear mé. 

33 Agus do thoirrcheadh a ris í, agus 
rug sí mac ; agus a dubhairt, Do chionn go 
ccúaluidh an Tigheahna go raibh fuath 
oram, tug sé an mac so dhamh mai- an 
gcéadna : agus tug sí Simeon dainm air. 

34 Agus do thoirrcheadh a ris í, agus 
rug sí mác : agus do ráidh, A nois bhias 
mtear a nuáirsi teanta riom, do chionn go 
rug mé tríur mac dhó : uime sm do goir- 
eadh Lébhi dhe. 

35 Agus do thoirrcheadh a rís í, agus 
rug si mac : agus do ráidh si, A nois mholfa 
mé an Tigiiearna ; uime sin do ghoir sí 
ludah dainm dhe; agus do scuir do bhreith. 

CAIB. XXX. 

Tníith nu nscuthrucha rc chcile. 25 Cunn- 
radh lucob rc na athuir chíile. 

AGUS a nuáir do chonnairc Rachel 
nách rug si clann do lacob, do bhí 
tnúth ag Ráchel lé na deirblishiáir ; agus a 
dubhairt sí re lácob, Tabhair dhamhsa clann, 
nó do gheabha mé bás. 

2 Agus do las feai-g lácob a naghuidh 
Ráchel : agus a dubhairt, An misi atá a 
nalt Dé, noch do chomiuimh uáit toradh 
do bhronn? 

3 Agus a dubhairt sisi, Féuch mo chaihn 
Bilhah, bi ad ttior aice, agus bcuruidh sí ar 
moghhiinibhsi, chor go nibia clann agumsa 
mar an gceudna dá táoibhse. 

4 Agus tug si dhó Bilhah a hinnilt mar 
mhnáoi : agus do chuáidh iácol) na gnás. 

5 H Agus áo thourcheadh Bilhah agu» 
rug sí mac do lácob. 

6 Agus a dubhairt Ráchel, Dó bhreath- 
nuigh Dia raisi, agus Do chuáluidh mar «n Clann Leah agus Rachel. 

gcéudna mo gliuth, agus tug mac dhamh : 

uimé sin tug sí Dan dainm air. 

7 Agus Bilhah cumhal Rachel, do 
thoiiTcheadh a rís í, agus rug sí an dara 
mac do lácob. 

8 Agus a dubhairt Ráchel, Do spáirn mé 
mailieréspáruuidheachd mhóir ream deirbh- 
ihiúir, agus rug mé buáidh : agus do glioir 
Ȓ Naphtali dainm dhe. 

9 11 A nuáir do chonnairc Léah gur 
scuir sí do bhreith, rug Silpah a cailín, agus 
tug do lácob 1 na mnáoi. 

10 Agus rug Silpah cailín Léah mac do 
lúcob. 

11 Agus adubliairt Léah, Atá cuideachda 
ag teachd : agus tug Gad dainm air. 

12 Agus rug Silpah cailin Léah an dara 
mác do lácob. 

13 Agus a dubhairt Léah, Is sona misi, 
óir goirfid na hingheana beannuighe dhíoni : 
agus do ghoir sí Aser dainm dhe. 

14 5Í Agus do chuaidh Reúben amach a 
láethibh foghmhair na cruithneachda, agus 
tuáirmandrácuighsamhachaire, agustugleis 
íad chum a mhathar Léah. Ann sin a dubli- 
airt Ráchel ré Lcah, Guidhim thú, tabhair 
dhamhsa cuid do mhandrácuibh do mhic. 

15 Agus a dubhairt sisi ría, hi beag an 
chúis mar rug tú mfhear uáim ? agus nar 
mhían leachd mandráic mo mhic do bhreith 
uáim mar an ccéadna .'' agus a dubhairt 
Ráchel, Uime sin luidhtidh sé leachdsa a 
nochd ar son mhaudrác do mhic. 

16 Agus táinig lácob a steach ón 
mhachaire tráth nóna, agus do chuáidhLéali 
amach na choimie agusadubhairt,Caithfidh 
tú teachd homsa a steach, óir go deimhin 
do cheannuigh mé thíi air mhandrácuibh 
mo mhic. Agus do luigh lé a noidhche sin. 

17 5Í Agus tug Día aire do Léah, agus do 
thoirrcheadh í, agus rug sí do lacob an 
«uigeadh mac. 

18 Agus a dubhairt Léah, Tug Día mo 
thúarasdal damh, do chiomi go'ttug mé nio 
chaihn dom fhear : agus do ghoir Isachar 
dainm dhe. 

19 Agus do thoirrcheadh Léah arís, agus 
rug an seiseadh mac do lácob. 

20 Agus a dubhairt Léah, Do leasuidh 
Día mé lc crodh maith ; a nois coimh- 
neóchuigh míear agum, do chionn go rug 
mé seisior mac dhó : agus tug sí Sebulun 
dainm air. 

21 Agus na dhiaigh sin rug sí inghean, 
agus tug Dínali dainm uirre. 

22 ^ Agus do clmimhnigli Día air Rách- 
el, agus do éisd Día ría, agus do oscuil 
a bríi. 

23 Agus do thoirrcheadh í, agus rug sí 
mac, agus a dubhairt, Do chuir Dia "mo 
«liúochlíi ar ccúl. 

54 Aeus tug bí loseph dainm air ; aírus 
29 CAIB. XXX. Cealg lacob. 

a dubhairt, Cuirndh an Tigheahxa mác 
eile na clieann chugam. 

25 1f Agus tárla, a nuáir rug Ráchel lo- 
seph, go ndubhairt lacob ré Lában, Cuir ar 
siubhal mé go reachuidli mé dora ionad 
fein agus dom thír. 

26 Tabhair dhamh mo mhná agus mo 
chlann, ar son a ndéarna mé do sheirbhís 
duit, azus lcig dhamh imtheachd : óir is 
fios duit mo sheirbhis do rinne mq dhuit. 

27 Agus a dubliairt Lában ris, Guidhim 
thú, más ionmhuin leachd m.é, fuirigh, óir 
dfoghluim me go dearbhtha gur bheannuigh 
an TiGUEARNA mé air do shonsa. 

28 Agus a dubhairt sé, Ainmnigh do 
thúarusdal, agus do bhéura mé dhuit i. 

29 Agus a dubhairt seision ris, Atá a 
fhios agád cionnus do bhí mo sheirbliís 
duit, agus cionnus do bhí háiméis agum. 

30 Oir as beag do hhí agad suil tháinig 
misi chugad, agus a nois tangadur chum 
bheith iomadamhaii ; agus do bheamiuigh an 
TicHEAUNA thíi ó tháinig misi chugad : 
agus a nois cá huáir dhéunas mé solathar 
do ino thigh féin mar an gcéadua ? 

31 Agus a dubhairt seision, Cread do 
bhéura mé dhuit ? agus a dubhairt lácob, 
Ní thiubhra tíi einni dhainhsa : má ní tíi 
éimií amháin ar mo shon, beathóchad agus 
coimhéudfad do thréad a rís. 

32 Rachfuidh misi tré a bhfuil do thréatl- 
uibh agad a niugh, agus cuididh mé ar leith 
a bhfuil ballach breac, agus a hhfuil don 
áiniéis donn a measg na ccáorach, agus a 
bhfuil ballach breac a measg na ngabhar, 
agus is diobhsin bhías mo tluiarusdalsa. 

33 Marsiu fhreigeórus mfíreuntachd ar 
mo shon sa naimsir atíi chugaimi, an tan 
thiocfas am mo thíiarusdail do lathair 
haightiie fein : gach áon nach bía ballach nó 
breac a measgnangabhar, agus donn a measg 
na ccáorach, biaidh meas gada air asurasa. 

34 Agus a dubhairt Lában ; Féuch, do 
bfearr Iiuin go mbeith siu do réir do bhríath- 
arsa. ' 

35 Agus do dhealuigh sé an lásin na 
puic noch do bhí crosach, agus ballach, agus 
a nuile ghabhar bainioan do Vjhi breac bal- 
lachj agus gach áon a raibh bán ann, agus a 
raibh donn, mesg iia ngcaoracli agus tug 
iad a lámhuibh a mhac. 

36 Agus do chuir sé aistior thrí h'i idir é 
féin agus lacob : agus do bheathaidh lácob 
an chuid eile do thréaduibh Lábain. 

37 % Agus do gh iL'i lácob chuige slata 
glasádochraim critho:ich,agusdo chon,agui 
do chrann cnobhfraucach ; agus do rinne 
síoga bána ionta, agus tug ar an mbán taisb- 
eanadh do thabhairt úadh, noch do bhi aiui 
sna slatuibh. 

38 Agus do shuighidh na slata do nochd 
sé, roimhe na tréada anu sna oíiitl)éaruibh, Imeachd lacoh. GENESIS 

an sna homuruibh a nibhdis uisge a nuair 
do thigdis na tréada dúl, ar chor go 
ttoin-chuih iad a nuaír do thigdís dól. 

39 Agus do thoirrcheadh na tréada as 
comhair na slat, agus do bherdis áiniéis 
shíogach bhreac agus ballach. 

40 Agus do dhéaUiidh lácob na huáin, 
agus do chuir aighthe na ttréad ar na 
stríocuibh, agus gach a raibh donn a ttréad 
Lában; agus do chúir a thréada féiu ar leitli, 
agus níor chuir a ttréuduibh Líibain íad. 

41 Agus tárla, gidh bé ar bith uáir do 
chinncadh a náirnéis bndh laidu-e, go 
ccuireadh lácob na sUita as coinne shúl na 
háiniéisi ann sna guitéaruibh, ar chor go 
cciníidís a measg na slat. 

42 Ach a nuáir do bhíodh a nídméis 
lag, ní chuireadh sé ann íad : marshi go 
mblodh an chuid budh laige ag Lában, agus 
an chuid budh láidre ag lácob. 

43 Agus do fhas an tóglach ro shaidh- 
bhir, agus du bhí iomad áirnéisi aige, agus 
seirbhíseach fear, agus seirbhiseach ban, 
agus cámhuill, agus asail. 

CAIB. XXXI. 

Ghahh lucoh go siohhal. 9 Dinnis guruh 
Día tug calluch u Láhan, dhósán. 22 
Lean Láhun toir áir. 29 Ach gur 
Shíol Día rettcadh dhoihh. 

AGUS do chíialuidh sé bríathra mhac 
Lában ag rádh, Rug lácob leis an 
mhéid há lé ar natliair ; agus is don ni há 
lé ar nathair fuáir sé ann ghlóirsi uile. 

2 Agus do chonnuirc lácob guíiis Lá- 
bain, agus féuch ní raihh leis niar do bhí 
roimhe. 

3 ^ Agus a dubhairt an Tigiiear^a re 
lácob, Fill go díithuigh hahhreadh, agus go 
nuige do chineadh ; agus biáidh misi maiUe 
riot. 

4 Agus do chuir lácob fios uadha, agus 
do ghoir Ráchel agus Léah l'án machaire go 
nuige a thréud. 

5 Agus a dubhairt ríu, Chím gníiis bhur 
nathar, nach hhfuil sí leam mar do bhí 
roirahe ; ach do blií Dia máthar leam. 

6 Agus atá fhios aguibhsi go ndéama 
mé serbhís do bhur nathair rém uile 
chumhachda. 

7 Agus dó mheall bhur nathair me, agus 
do mhalairt mo thúamsdal deich nuáire : 
ach níor leíg Día dhó dochar do dhéanamh 
dhamh. 

8 Ma dubhairt sé mar so, Biaidh a níiir- 
néis bhallach na thuarusdal agad ; ánn siun 
do blií a náimeis uile ballach : agus má 
dubhairt sé mar so, Budh híad a nairneis 
shíogach do thúarusdal ; ann sln do bhí a 
rugadur a núirncis uile síogach. 

9 IVIar so rug Día áirnéis bhur nalhar 
uadh, agus tug dhamhsa iad. 

30 Leannuigh Laban t. 

10 Agus tárla a nuiíir do reitheadh a 
náirnéis, gur thóg misi mo shuile síuis, agus 
do chonairc me an aisling, agus feuch, na 
reithean do bhi ag léim ar a nairneis go 
rahhadur síogacii, ballach, measctha. 

11 Agus do labhair aingeal Dc rium a 
naisling dú rádh, A lácob ; agus do raidh 
misi, Atáim anuso. 

12 Agus a dubhairt seision, Tóg a nois 
súas do shuile, agus feuch, na reitlie lingios 
súas ar a náirneis átuid ui/e siogach, ballach, 
measctha : óir do clionnairc misi gach a 
ndóarna Lában ort. 

13 As misi Día Bhétel, áit ar ungaidh 
tusa an pilcir, ugus mar ar mlióidigh tú 
nióid dhamhsa : a nois éirigh, fág an díith- 
aidhse amach, agus íill go tír do gháoil. 

14 Agus do fhreagair Rácliel agus Léah, 
agus adubiiradur ris, An hhfuil lljs roiun ar 
bith nó oighreachd ar ccomhairne a ttigh ar 
nalhar ? 

1.5 A né nach meas coigcrích atá aige 
oruinn ? óir do reac sé sinn, agus do an- 
chaith sé mar an gcéacjna ar nairgead uile. 

Iti (Jír a nuile shaidhbhrios rug Día ó 
ar natliair, « sé sin ar ccuidne, agus cuid 
ar ccloiiule : a nois uime sin giodh bé a 
dubhairt Día riotsa, déana é. 

17 ^ Ann sin do cirigh lácob súas, agus 
do chuir a mhic agus a mhná ar chámhall- 
uibh. 

18 Agus rug leis a áirnéis, agus a mhaóin 
uile, noch fuáir se, áirnéis a ghnodhuidh, 
nocli iuair sé a Bpádan-Aram, chum imth- 
eachd go ílisaac a athair a ttír Cánaain. 

19 Agus do chuáidh Lában á lomadh a 
cháorach : agus do ghoid Ráchel na Inomh- 
áighe há lé na hathair. 

20 Agus do éulóigh lácob roinihe gan 
fhios do Lában an Sírianach, ó nár innis 
dó gur theith sé. 

21 Mar sin do theith sé leis á nuile ní 
do bhi aige, agus do éirigh, agus do chuáidh 
tar a nabhuin, agus tug a aghuidh/a thuair- 
im shliabh Gílead. 

22 Agus do hinnseadh do Lában an treas 
lá gur theith lacob. 

23 Agus do tlióg a dhéarbhráithre leis, 
agus do lean é aistior sheachd la ; agus 
rugadur air ar shliabh Gílead. 

24 Agus táinic Día go Lában an Sírian- 
ach a naisling sa noidhche, agus a dubhairt 
ris, Tabhair dod aire nach laibhéora tíi ré 
lácob go maith no go saith. 

25 Ann sin rug Lában ar lácob. A 
nois do shuighidh lácob a phubuil ar a 
tbliabh : agus do shuighidh Líiban gun a 
dhearbhráilhribh air sliabh Gílead. 

2tí Agus a dubháirt Lában rc lácob, 
Crtad do rinne tíi, far éuloigh tíi gan fliios 
damhsa,agusfarugtúmingheanaleachdmar. 
bhraighdibh do gcubhtháoi le cloidiieamh ? Dfhaluigh Rachel na iomhaigh. CAIB. 

27 Cread fár theith tú uáim go foluigh- 
each, agus íai- éulóigh tú uáim, agus nar 
iiuiis tíi dhamh go ccuirinn ar siubhal uáhii 
thú maille re sólás, agus lé cantaireachd, 
le tabuirín, agus le cláirsigh ? 

28 Agus iiár fhuiUng tú dhamh raingh- 
eana, agus mo mhic do phógadh ? a nois as 
leamh do rinne tíi súd. 

29 Atá a gcumhachd mo láimliesi doch- 
ar do dhéauamh dhuit, ach do labhair Día 
hathar riom a réir, ag rádh, Tabhair dod 
aire nach laibhéora tú re lácob go maith 
ná go saitli. 

30 Agus a nois jvála nach géubhthú 
gan imtheachd do chioim go raibh foun 
raór ort a ndiáigh tighc hathar, thairis sin, 
créad fár ghoid tíi mo dli.ee^'' 

31 1[ Agus da^fhreagair lácob, agus a 
dubhairt sé rc Lúban, I)o chionn go raibh 
éagla orum, agns go ndul^hairt mé, Go 
mféidir go mbc-anfá hmgheana air éigindíom. 

32 Gidh be ar bith gá bhfuighe tú do 
dhee, nar ab beó é : féuch a hithair air 
ndearblu'áithreach má tá éinní agumsa dod 
ciiuid, agus beir chugad féin é : óir níor 
eidir lacob gur ghoid ííáchel íad. 

33 Agus do chuaidh Lídjan go pubuil 
lácob agus go pubuilLéali, agus go pud)iibh 
an dá chumhaÍ ; acii ui bhj'uáir sé iad aca. 
Ann siji do chuáidh sé as pubuil Lt'ah, agus 
do clmáidh a steacli a bpubuil Ráchel. 

34 A nois do ghabli liachel na híorah- 
aighe, agus do chuir a nughaim na ccamhuU 
íad, agus do shuigh orra : agus do spion La- 
ban an pubuil eile, ach ní bhfuáir sé íad. 

35 Agus a ilubhairt sisi ré na hathair, 
Na cuireadh fearg ar mó tliighearna 
nach bhféaduimse éirghe súas romhad ; 
óir atá gnath na raban oruni : agus do 
spíon Líd)an an pubuil, agus ní bliluáir na 
híomháighe. 

36 Agus do bhí fearg ar lácob, agus do 
cháin Lában : agus do f hreagair lácob, agus 
a dubhairt sé re Lában, Cread í raaind- 
ligheadh, cread í rao choir, as ar lean tú 
choirahghéarso mé ? 

37 A nait ar spíon tú mo thruscán uile, 
créud fuáir tú dod^irnéis tiglie agam ? cuir 
annso as coinne mo dhearbráithreach agus 
doUhearbhráithreachsaé, gombeirid breath 
eadruinn aráon. 

38 A nfichid blindhanso atáím ag fogh- 
namh dhuit, níor theilgeadar do cháoirigh 
a nuáin, ná do ghabhair bhinionna a mion- 
náin, agus ní duáigh mé reithe do thréuda. 

39 An mhéid do mharbhadar na beath- 
uigh, ní thug mé chugadsa é, is orum féin 
do bhí a dhid a nmgha : as nio láimhsi do 
íarr tusa é, má gadadh sa ló, nó má 
ghadadh sa noidhche é. 

40 Mur so do bhí raé ; san 16 do shearg- 
ndh an tiormach mé, agus an sioc sa uoidh- 

31 XXXI. Cunradh Laban re lacob. che ; agus do dhealuigh codladh réra 
shuilibh. 

41 ]\íar so do bhí mé fithche bhadhan 
ann do thigh : do fhoghuín raé dhuitceithre 
bliadhna déag ar son do dhías inghean, 
agus sé blíadhna ar son tháiruéisi : agus 
do áthruigh tú mo thúarasdal deich nuáire. 

42 Muna bheith Dia mátliar, Dia Abra- 
ham, agus eagla Isaac leara, go deirahin 
do churfeá ar siubhal a nois mé folamh : do 
chonnairc Día mo leathtrom agus sáothar 
mo lúmh, agus tug aithtear dhuitsi a réir. 

43 ^ Agus do fhreagair Lában agus a 
dubhairt ré íacob, A s'tad na hingheanaso 
niingheanasa, agus «71 ciilannso mo chlann- 
sa, agus a náirnéisse a síad raáirnéisse íad, 
agus a bhfaicionn tíi uile as lionisa íad; 
agus cread fhéaduim mmgheana léin, ní) 
ré na ccloinn do rugadar ? 

44 A.r a nadhbharsin, tárrsa a nois 
déunara cunnradh, misi agus tusa; agus 
bíodh sé mar fhíaghuin eadrum agus tú. 

45 Agus do thóg lacob cloch, agus do 
chuir na seasamh í mar phileir. 

46 Agus a dubhairt lacob ré na dhear'^ 
bhráithribh, Cruinnighidh clocha ; agus do 
chruinnigheadar clocha, agus do rinneadar 
leachda : agus u dúadar bíadli ann sm ar 
an leachda. 

47 Agus do ghoir Lában dainm dhe . 
légar-Sahaduta : ach do goir lacob Gá- 
leed de. 

48 Agus a dubhairt liiban, Is fiadhnuisi 
au leachdaso éadrum agus tú a niugh : agus 
uime sin do goireadh Gáleed dainra dhe ; 

49 Agus Mispah : óir a dubhairt sé, 
Déunadh auTioHEARNA faire eadrum agus 
tú, a nuáir bhéam gan bheith a láitliair 
a chéile. 

50 Má ní tíi leatrom ar mingheanuibh, 
nó iiui bheir tú mná eile leith amuigh dom 
ingheanuibh, ní bhfuil áonduine ar bhfoch- 
air : féuch, atá Día dfhíaghuin eadruimi. 

51 Agus a dubhairt Lában ré lácob, 
Féuch an leachdasa, agus féuch an piléir 
noch do thóg mé eadrum agus tíi. 

52 Bíudh an leachdasa dfíaghuin, agus 
bíodh au piléirsé dfíaghuin, nách racha 
misi tar an leachdasa chugadsa, agus nach 
dtiocfa tusa tar an leachdasa chugamsa, 
agus tar an bpiléirse, do dhéunamh dochair. 

53 Déunadh Dia.Abraham, agus Día 
Nahor, Día a naithreach breitheamhnus 
eadruinn : agus do mhionnuigh lacob ta 
eagla a athar Isaac. 

54 Anu sin do rinne lácob íodhbuirt ar 
a tslíabh, agus do ghoir a dhearbhráithre 
dithe aráin : agus a duadar arán, agus do 
fhanadar feadh na hoidhche san tslíabh. 

55 Agus go moch ar maidin do éirigh 
Lában suas agus do phóg sé a mhic agus a 
ingheana, agus do bheamiuigh sé íad ; agus Teachdadh lacob go Hesait. GEN 

do dhealuigh Látan riíi, agus do rhill chum 
a íiite féin. 

CAIB. XXXII. 

Tárladar aingle dí ar Tácoh. P Do larr 
sc ar Dhía a choimheud oná hhráthar 
Esau. 24. Ghleac sé re Aingil. 

AGUS do imthioh lacob roimlie na 
shhghe, agus tárla aingle Dé ris. 

2 Agus a nuíiir do chonnairc lacob íad, 
a dubhairt sé, A sé so slúagh Dé : agus do 
ghoir «é dainm do náit sin Mahanaim. 

3 5Í Agus do chuir lacob teachda 
roimhe, go Ilcsau a dhearbhrathair go 
fearann Seir, eadhon talamh Edom. 

4 Agus do aithin st' dbiobh, ag rádh, 
Mar so a dóartháoi rem thiglicarna 
Esau : a deir do sheirbhiseach lácob mar 
so : do chomhnuighe mé a bhlbchair Lá- 
báin, agus do fhan mé aige ann sin go 
ttí a nois. 

5 Agus atáid daimh agus assail agam, 
ti'éada agus seirbhísigh fear agns seirbhisigh 
ban : agus do chuir mé teachda uáim dá 
innisin dom thighearna, ionnus go bhfagha 
mé grása ad radharc. 

6 5f Agus do fhilleadar na teachda go 
lacob, ag rádh, Tangamairne go nuige do 
dhearbhráthair Esau, agus atá seision ag 
teachd mar an gcéudna do theagmháil ort, 
agus ceithre chéud fear leis. 

7 An sin do bhí lácob lán deagla asus 
danbhuáin : agus do roinn sé na dáoine do 
bhí aige, agus na tréada, agus na sealbba, 
agus na cámhuiU a ndá chuideachduin. 

8 Agus a dubhairt, Má thig Esau cum 
cuideachda dhíobh, agus go mbuáilfidh 
Sad, ann sin rachuid an chuideachda fhuig- 
fidliear as uadh. 

9 % Agus a dubhairt lácob, A Dhé 
máthar Abraham, agus a Dhé mátiiar 
Isaac, an Tighearna noch a dubhairt 
rium, Fill chum do thíre féin agus chum do 
gháoil, agus do gheabhthar misi go maith oit. 

10 ]Sí fiú mé an chuid as lúgha dot 
thrócaire, agus do nfírinne noch do thais- 
béin tú dod óglach : óir lera bhata tháinig 
mé tar an iordáinse; agus a nois atáim 
dhá bhamia. 

11 Síior mé, iarrum ort, ó láimh mo 
dhearbhrathar, ó láimh Esau : óir atá eagla 
agum roimhfe, dfaitchios go ttiocfadh, agus 
go mbuáilfeadh mé, agus an mhathair 
maille ris an ccloinn. 

12 Agus a dubhairt tusa, Go deimhin 
do dhéuna mé maith dhuit, agus do dhéuna 
mé do shíol mar ghaineamh na fáirge nach 
leidir íiireamh ar a iomadamhlachd. 

13 ^ Agus do fhosuidh se ann sin a 
noidhche sin féin ; agus do bhean sé as an 
ní ráinic chum a líumhe, bronntanus j-é 
thabhairt dá dliearbhrathair Esau. 

33 ESIS. A ghliocadh ris an aingeah 

14 Dhá chéad gabhar baineánn, agus 
fithche poc, dhá chéad cáora bhainean, 
agus iithche reitbe. 

15 Triochad chámhall bainneann goná 
mbromchuibh, ceathrachad bó, agus deicli 
ttairbh, iithche assal baineann, agus deich 
searruigh. 

16 Agus do sheáchuidli se iad a h'vmh- 
uibh a sherbíseach, i gach éntsealbh ar leith, 
agus a dubhairt ré na sherbhíseachuibh ; 
Ghiáisigh thairis a nonn romhamsa, agus 
cuirigh s'pás eidir gach dá sheilbh. 

17 Agus do aithin don clicad luchd, dá 
rádh, A nuáir theigeómlias mo dhearbh- 
rathair Esati riot, agus flúafrochus díot, ag 
rádh, Cía léar leis thu .? agus cáit a racha 
tú ? agus cía lear leis íad so romhad ^ 

18 Ann sin a déura tusa, Is lé do sherbh- 
íseacii lácob iad so ; is tiodhlaiceadh é 
do cuireadh chum mo tliighearna Esau; 
agus féucli, atá sé fcin mar an gcéadna ar ' 
ndiíiigh. 

19 Agus is mar sin do aithin sé don 
dara, agus don treas luchd, agus don méid 
do lean na sealbha, ag rádh, Ar an rnodh 
sohiiljhéorthaoiréHésau aimáirso elieabh- 
thaoi e. 

20 Agus abruidhsi ós a chionn sin, 
Féuch, utá do sherbhiseach lácob ar ndíaigh. 
Oir a dul)hairt, Ceinnseochuidh mé é leis 
an inbronntanas rachas romham, agus na 
dhiáigh sin do cliífe iné a ghnúis ; do bféidir 
go ngéubhadh sé mo ghnúis chuige. 

21 Mar sin do chuáidh an preasánta 
anonn roimhe, agus do chomhnuidh sé fein 
a noidhchesin ann sa chuideachduin. 

22 Agus do éirigh sé síias a noidhche 
sin, agus do ghlac sé a dhías ban, agus 
a dhá chumhal, agus a éanmhac déag, agus 
do chuáidh sé tar ath labboc a nunn. 

23 Agus do ri^ sé orra, agus do chuir 
tar an abhuinn a nunn íad, agus do chuir 
thairis anunn a raibh aige. 

24 51 Agus doftigbhadhlácobnaáonar; 
agus do bhí duine ag gleic ris no go ttáini"; 
éu'ghe na maidne. 

25 Agus a nuáir do chonnairc sé nach 
deachuidh aige air, do bhean sé re log a 
laghairce, agus do bhí log laghairce lácob 
as ak, mar do bhi agsbán-n ris. 

26 Agus a dubhairt sc, Léig dhamh 
imtheacíid, óir atá an lá ag éii^he : agus a 
dubhant seision, Ní léigfe mé dhuit imth- 
eachd nó go mbeammighe tú mé. 

27 Agus a dubhairt seision ris, Cáhainra 
thu.? Agus a dubhairt seision, líicob. 

28 Agus do ráidh seision, INí goirfear 
lácob dhíot feasda mar ainm, ach Israel : 
óir atá cumhachda agad mar phrionnsa ré 
Día, agus ré daóinibh agusdo rug tíiUuáidh. 

29 Agus do fhíafruigh lácol» dhe, agus 
a dubliairt ris, Guidliim tliO, innis dutnh Reiieadh lacob agus Esau 

hainm. Agus do raídh seision, Cread an 
í'nth Ja bhfiafruighionn tíi mainm ? Agus do 
bheannuigh sé ann sin é. 

30 Agus dó ghoir lácob Peniel dainm 
do náit sin ; óir do chonnairc mé Día agh- 
uidh ar aghuidh agus do sabhaladh mo 
bheatha. 

31 ^ Agus mar do chuáidh a nunn tar 
Phenuel, do cirigh an giían air, agus do 
bhí sé bácach ann a hidhairg. 

32 Uime sin nach ithid clanna Israel 
gus a níugh dou fheích do chrap, noch 
bhios a iog na ladhairge : do chionn gur 
bhean sé ré log na ladhairge ag lácob ann 
sa bhféich do chrup. 

CAIC. XXXIII. 

Dhearnadar lácob agus Esau rtiteadh. 
18 Táinig lucob go Salem, agus d-o 
cheannaich machair annsin. 

AGUS do thóg lácob a shíiile súas, 
agus damhairc se, agus fcuch do 
tháinic Ésau agus ceithre chcad fear leis. 
Agus do roinn sé an chlann do Léah, agus 
do Ráchel, agus don dá chumhal. 

2 Agus do chuir sé na cumhail agus a 
cclann a ttosach, agus Lcah agus a clann 
na ndiáigh, agus Rachel agus lóseph fá 
dheireadh. 

3 Agus do ghhiáis anonn ronipa, agus 
do chláon í féin go talamh seaclid nuíure, 
nó 'go ttáinig a bhfogus dá dhearbhrathair. 

4 Agus do rith Esau na choinne, agus 
do theann ris é, agus do luidh ar a mhuincul, 
agus do phóg é : agus do ghuileafhu-. 

5 Agus do thóg sé síias a shúile, agus 
do chonnarrc na mníi agus an chlann ; agus 
a dubhairt, Cía híad súd agad.'' agus a 
tlubhairt seision, An chlann tug Día go 
grásamhuil dod sheirbhíseach. 

6 Ann sin tangadur na cumhail, agus a 
cclann a bhfogus,agusdocláonaduríacl féin. 

7 Agus tháinic Léah mar an gcéadna 
gon a cloinn a bhfogus, agus do chláonadur 
íad tein : agus fá dheireadh tháinic lóseph 
agus Ráchel a bhi'ogus, agus do chláonadar 
íad féin. 

8 Agus a dubhairt sé, Créad as ciall 
duit ris a nealbhasa uile tíiárla rium.? agus 
a dubhairt seision, Dfaghíiil grás a radharc 
mo thighearna. 

9 Agus a dubhairt Esau, Atá go lór 
agamsa a dhearbhrathair ; bíodh an ní as 
leachd agad fém. 

10 Agus a dubhairt lácob, Ní headb, 
guidhim thíi, má fuáir mé a nois grása ad 
radharc, ann sin glac mo bhromitanas as 
mo láimh: oir is uime sin do chonnairc 
raé do ghnuis araliuil niar do chífiim gníus 
Dé, gus do thaitin mé riot. 

11 Guidhim thú, glac mobheannughadh, 
hiSadh chugad ; do chionn go raibh Día CAIB. XXXIII, XXXTV. Dinah truaillighthe. 
go grásamhuil riom, agus do chionn go 
bhfuil go lór agam. Agus do shárúidh air, 
agus do ghabh sc an tiodhlaiceadh. 

12 Agus a dubhairt seisicn, Glíiaisiom 
ann ar slighe, agus imthigliiom, agus rach- 
uidh misi romhad. 

13 Agus a dubhairt seision ris, Atá a 
fhios ag mo thigheama go bhfuilid na 
leinimh máoth, agus na tréada agus na 
sealbhadha ré hóga agamsa : agus má 
thiomáinid dacjine go Iiiomarcach íad a 
néanló, gheabhuidh an tréad uile bás. 

14 Eirghiodh mo thigheama, íarmim 
oit, thairis anonn roimhe a sherbhíseach : 
agus leanfa misi thú go socair, réir niar 
fhéadfuid a nairnéis bhías romham agus 
an chlann fhulang, nó go ttí mé go núige 
mo thighearna go Seir. 

15 Agus a dubhairt Esau, Léig dhamhsa 
a nois cuid don mhuínntir atá am fhoch- 
a»rdfágbháilagad. Agus a dubhairt seision, 
Cionnus riochthara leas i" faghaun a nois 
grása a radharc mo thigheama. 

16 Marsin do fhill Esau ann lá sin féin 
ann a slilighe go Seir. 

17 1f Agus do ghluáis lácob go Succot, 
agus do rinne tigh dhó féin, agus do rinne 
máinreacha dhá áirnéis : uimesin goirthear 
Succot dai m do náit. 

18 ^ Agus táinic láco' go Sálem, cath- 
air Shechem, noch atá a ttír Cánaain, a 
nuáir tlminic sé ó Phádan-Aram ; agus do 
shuidhitlh a phubuil as choinne na caith- 
reach. 

19 Agus do cheannuigh sé cuid do 
mhachaire, áit ar leathnuigh sé a phubail, 
as láimh chloinne Hámor, athair Shechem 
ar chéad píosa airgid. 

20 Agus do chuir altoir síias annsin, 
agus do ghoir sé dhi El-elohe-ísrael. 

CAIB. XXXIV. 

Dó TruaiUigheadh Dhiah. 13 Cuithfid 
mic lúcob le ceilg súd do dhioghludh ar 
aitreoiridh Shechem. 

AGUS do chuáidh Dinah ingheanLéah, 
noch rug sí do lácob, amach dféach- 
uin ingheana na tíre. 

2 Agus a nuáir do chonnairc Se-chem 
mhac Hámor an Hibhiteach, prionnsa na 
críche í, do rug sé uirre, agus do luigh sé 
lé, agus do thruáiUigh sé í. 

3 Agus do bhí a anam ceangailte do 
Dhínah inghean lácob, agus do gi-ádhuighsé 
í, agus do labhair go cinealta ris an gcailín. 

4 % Agus do labhair Sechem ré na ath- 
air Hámor, "ag rádh, Fagh dliamhsa an cail- 
ínsi na mnaói. 

5 Agus do chualuidh lácob gur thru- 
ailligh sé a ingliean Dinah : a nois do 
bhádur a chlann san mhachan-e ag a naini- 
éis : acus do diochd lácob nó go ttáinic síad. 

I) Cumha mhac lacob do Shechem. GENESIS 

6 AfiTus do chúáidh Ilámor athair She- chern aniach do chorahrádh ré lácob. 

7 Agus tangadur raic lácob ón mhach 
amuigh a nuíiirdo chualadur sin: agus do 
ghlac doilghios íad, agus do bhádur na fir 
ro fheargach, f'a go ndéarna sé leimhe a 
naghaidh Israel tré luighelé hinghin lácob ; 
ní riar dllligh.theach do dheanarah. 

8 Agus do rlnne Hánior conihrádh riu, 
agus a dubhairt, Atti anara nio rahic 
Sechem lán dtbnn hinghine : athchuinghim 
ort a tabhairt dó na mnaói. 

9 Agus déanuidhsi cleamhnuis rlnne, 
agus tugaidh bhur ningheana dhíiinn, agus 
glacuidh ar ningheana chuguibh. 

10 Agus áiteochtháoi nar bhfochair : 
agus biáidh an talanih ar bhar gcuiirae : 
comhnuighidh agus raalairtighidh ann, agus 
faghaidh sealbha dhibh féin ann. 

1 1 Agus a duhhairt Sechem ré na hath- 
air agus ré na dearbhráithribh, Faghn.ui 
grása an bhur radharc, agus gidh bé ní 
déartháoi riom do blicar uáim c. 

12 Ni bhfuil dá rahéid crodli nó tiodh- 
laiceadh íarrfuidhe oram, nach ttiubhra nie 
uáini do réir raar a déarthaoi rioni : ach 
go ttugthaoi an caiHn darah na nniaói. 

13 1[ Agus do fhréagradur mic lácob 
Sechem agus a athair Hámor go cealgach, 
ag radh, Do chionn gur tlnúaiUigh sé a 
ndeirbhshiur Dínah : 

14 Agusadubhradur nu,Ní fhéadmáoid- 
ne an ní si a dhéananih, ar nderbhshíur 
do thabhairt do neach nach bhfuil tinichill- 
ghéarrtha; óir do ímJ/í masla dhúinn sin. 

15 Acli áontocham dhibh mar so : má 
bhithísi inar a táraáoidne, gach cnfhiriqn- 
ach aguibh do bheith timchillghéarrtha ; 

16 Aim sin do bhéurara ar ningheana 
dháoibh, agus géubhani bhur ningheana 
chuguinn, agus coirahneocham raaille ribh, Dioghladh Shechcm. 

ar bhfochair g9 nibemís ar néanphobai ; 
gach áon fhirionnach aguinn do bheith 
timchillghéarrtha, mar a táidsion timchiU- 
ghéarrthá. 

23 Nach biidh linne anáirncís, a máoin, 
agus gach ainmhidhe dá mhi aca? achd 
ainháin tigiom lco, agus áitreochuid aguinn. 

24 Agus do áontuigh a ndeachuigh 
amach as geata a gcaithreach lé Hámor, 
agus lé Sechem : agus do tiiuchiUghearradh 
gach éinfhear, an nihéid do cliuáidh araách 
as geata a gcaithreach. 

25 5r Agus tárla an treas lá a niáair da 
bhádur neimlmeach, gur ghlacadar días 
rahac lacob, Siraeon agus Lébhi dear- 
bhráithre Dhínah, gach áon aca a chloidh- 
eamh, agus tangadar ar an gcathruigh go 
dána, agus do raharbhadur na fir uile. 

26 Agus do inharbhadur Ilámor, agus 
Secheni a inhac le fáobhar an chloidhimli, 
agus tugadar Dínah as tigh Shechem, agus 
do chúadur a raach. 

27 Taiiiradur clann Jácob ar a nár, agus 
do chreadiadar an chathair, do chionn gur 
thruíiilligheadur a ndeirbhshiur. 

28 Do thógbhadur a gcaóirigh, agus a 
ndaimh, agus a nassail, agus an mhéid do 
hjú sa ccathruigh, agus an mhéid do bhl ar 
an niachaire léo, 

29 Agus a saidhbhrios uile agus a nóga 
ulle, agus a nraá rugadar léo a láimh, agus 
do airgeadur go léir a raibh annsa tigh. 

30 íf Agus a dubhairt lácob ré Síraeon, 
agus ré Lébhi, Do chuireabhair buáidl>- 
readh oruin, rao dhéanainh bréun a ineasg 
aitreabhadh na tíre, a measg na Ccanaani- 
teach, agus a raeasc iia Bperisiteach : agus 
gan raé ach beagán a nuimhir, cruinneoch- 
uid íad féin uile ain aghuidh, agus rauirfid 
mé ; agus sgriosfuigher raé féin agus in« 
thigh. 

31 Agus a dubhradur san, Nar chóir 
dhósan a dhéanarah ré ar ndeirbhshiairne agus bíain ar néunphobal 

17 Ach muna éistí rinn fa bheith tim- 
chillgheártlvi ; ann sin béuram ar ninghean mar do dhéanadh sé ré raeirdrigh.? 
linn, agus iiueochara romhuinn. 

13 Agus do thaitin a mbriathra le Ilá- 
mor agus le Sechem, raac Hámor. 

19 Agus níor chuir an tóganach maill 
san ní (Ío dhéunamh, do chionn go raibh 
dúil aige a ninghin lácob; agus do budh 
ro onóruighe é ná tigh athar uile : 

20 5Í Agus táinic Háraor agus Sechem a 
mhac go geata a ccaithreach, agus do labh- 
radar re muiimtir na caithreach, ag rádh, 

21 /líííií/ na dáoinesi síothchánta rinn ; 
uimesin áitrighidís an talamh, agus déindís 
jnalaiit ann ; óir féachuidh, atá 'an fearann 
fairsioiig go lór dhóibh; glacani a nin- 
gíjeana na innáibh chuguinn, a^us tugam 
»r iiingheana na ninaibh dhóibhsion. 

0,1 Ach aniha'ui gurob mar so áontochuid 
iia daoine linn, conihnuighe do dhéanamh CAIB. XXXV. 

Táinic Jacob go Betel. 16 Ftiair Báchel 
bás (ir un tsfígbe ;r breith Bheniamin. 
28 Dei'fg agus dadhluiceadh Isaac. 

AGUS a dubhairt Dia ré lácob, Eirigh, 
irathigh síias go Bétel agus coinh- 
nuigh ann sin: agus déun altúir ann do Dhía 
noch do fhoillsigh é féin <luit a nuáir do 
theith tú ó lathair do dhearbhrathar Esau. 

2 Ann sin a dubhairt íacob ré na 
mhuinntir, agus ré a ruihh na fhochair 
uile, Cuiridli uáibh na dee coirahightheacha 
atá eadruibh, agus biglii glan, agus ath- 
ruighidh bliur néuduighe : 

3 Agus éii«,heain agus leannum súas go 
Bétel, agus do dhéana inisi altóir ann do 
.Dhia, nocli do fhreagair nié a nam mo Deug Rachel. CAIB 

chríiadhóige, agus do bhl llom ann gach 
sliglie ai' ghabhus. 

4 Agus tugadur do lácob a raihh do 
dhéeibh coimhightheacha ann a lámhuibh, 
agus a raibh dtaiunibh-cluas na gcluasuibh ; 
agus'do fholuigh lácob íad faói an daruigh 
noch do bfií laimh ré Sechem. 

5 Agus do ghluáiseadur ; agus do bhí 
eagla Dé ar na caithreachuibh do bhí 
gacha táobh dhiobh, agus níor leanadar 
siad clann lácob. 

C ^ Mar sin thainíc lácob go Lus, noch 
atá a ttír Chímaan, eadhon Bétcl, é féin 
agus a raihh aige uile. 

7 Agus do rinne altóir ann, agus do 
ghoir El-Bétel do náit : do chionn gurob 
unn do thaisbéin Día é féin dó, a nuair do 
theith sé ó lathair a dhearbhrathar. 

8 1[ Ach fuáir Debora banaltra Rebecah 
bás, agus do hadhlaiceadh í táobh shíos do 
Bhétel faói dharuigh : agus do goireadh 
Allonbachut dainm dhe. 

9 '1[ Agus do thaisbéin Día a rís c fcin 
do lácob, a nuáir tháinic sé amacli as 
Pádan-Aram, agus do bheannuigh sé é. 

10 Agus a dubhairt Día ris, lácob as 
ainm dhuitsi ; ni goirfighear feasda lácob 
dhíot, ach Israel bhus ainm dhuit ; agus 
do glioir s6 Israel dainm dhe. 

11 Agus a dubhairt Día ris, Is misi 
Día uile chumhachdach : bí siohnhar agus 
íinrHon ; tiocfuidh cineadh agus morán do 
chhiidheachuibh uáid, agus tiocfaid ríghthe 
amach ód fliordhronnuibh ; 

12 Agus an dúthaidh tug misi do Abra- 
hani, agus do Isaac, do bhéura mé dhuitsi 
í, agus dot shíol ad dliiáigh do bhéura mé 
£in díithaigh sin. 

13 Agus do chuáidli Dia íiadh síias sa 
páit a raibh a^ caint ris. 

14 ^ Agus do tóg lácob plléir sa náit 
a raibh ag caint ris, eadhon pileir cloiche, 
agus do dhóirt ofrail dighe air, agus do 
dlióirt ola air. 

15 Agus tug lácob Bctel dainm ar a 
náit a raibh Día ag caint ris. 

16 II Agus do aistrigheadur ó Bhéte! ; 
agus ní raibh ach slighe ghearr ag teachd 
go Héphrat : agus do ghabh teinnios cloinne 
lláche!, agus fuáir sí saothar docamhiacli. 

17 Agus tár!a a nuair do b!ií si ann a 
sáothar éigeantach, go ndubhairt an bhean 
chunganta ría, Ná bíodli eagia ort ; biíiidh 
an macsa agad mar an gcéadná. 

18 Agus tár!a, a nuáir do lilú a !ianam 
ag dul aiste, (óir fuáir sí bás) gur goir sí 
Benoni dainm dhe : ac!i tug a atliair Ben- 
iamin dainm air. 

19 Agus fuáir Ráche! bás, agus do 
hadhiuicedh í ar a tsiighe a ngablithaoi go 
liéphrat, 7ioch re raidhtior Bétlehem. 

20 Agus do chuir líicob Piléir ar a 

35 XXXVI. Deuí; Isaac. 

ú sin Pilélr uáiglie Ráche! gus a huáighe 
niugh. 

2 1 Agus do aistrigh Israel, agus do leatli- 
nuigli a pliubui! táobh thall do thor Edar. 

22 1[ Águs tárla, a nuáir do bhí Israe! ná. 
cliomhnuighe sa duthaigh sin, go iideach- 
uidh Reuben, agus gur luigli re Bilhah 
leannán athar: agus do chúaluidh Israel xin. 
A nois claiui lácob bá dhíi f hear dliéag iad. 

23 Mic Léah Reuben céidghin lácob, 
Símeon, agus Lébhi, agus lúdah agus Is- 
sachar, agus Sebulun. 

24 Mic Ríichel ; lóseph, agus Beniamln. 

25 Mic Bhilhah, cumha! lláchel; Dan 
agus Naphtali. 

26 Agus mic Silpah, cumhal Léah ; Gad 
agus Assur. Asiad so mic lácob, nocli do 
iiigadh dhó a Bpádan-Aram. 

27 51 Agus tÉiinic lácob go nuige a 
athair Isaac go Mamre go catliruigh Arbah, 
(eadhon Héliron) íiit ar cliomhnuidh Abra- 
!iam agus Isaac. 

28 ^ Agus dob iad láethe Isaac céud 
agus ceithre fichid blíadhan. 

29 Agus do thiomun Isáac a spiorad 
suas, agus fúair bás, agus do cruinnigheadii 
chum a dhaóine é, ar mheith foirfe lán 
dáois dó : agus do adlilaiceadur a chlaun 
Esau agus lácob é. 

CAIB. XXXVI. 

Tríur han Esau. 9 atfainis: siol "Edom. 
31 Agus iomdha lit. 

ANOIS a suíd so geinéaluigh Esau, ré 
ráidhfcr Edom. 

2 Tug Esau a niliiiá dingheanuibh Chá- 
naain ; Adah iugliean Elon an Hititeach, 
agus Aholibamah inghean Anah, iugheau 
Síbeon an Hibliiteach, 

3 Agus Basémat, inghean Ismael, deirbh- 
slúur Nebaiot. 

4 Agus rug Adah do Esau Eliphas; 
agus rug Basémat Reuel. 

5 Agus rug Aholibaniah leus, agus 
laalam, agus Córah : siad so mic Esau 
noch rugadli dlió a ttír Cliánaain. 

6 ^ Agus do thóg Esau leis a mhná, 
agus a mhic, agus a ingheana, agus a nuil* 
phearsa dá theaghlach, agus a áimcis, agus 
a uile ainmliintighe, agus a shubstaint uile, 
iiocli fíiair sé a ttír Chánaain ; agus do 
chuíiidh fan tír, ó agliuidh a dhearbiirathair 
lacob. 

7 Oír budh mlio a saidlibhrios ná mar 
do f héadadur diomchar láimh récéile : agus 
an tír ann a rabhadur na gcoimhighthibh, 
níor f héad sí a n iomchar le Iiiomad a máoine. 

8 Marso do áitrebli Esau a gcnoc Seir : 
a sé Esau Edora. 

9 ^ Agus a síad so geinealuigli Esa« 
athair nn Nédomiteach a gcnoc Seir. 

10 A síadso anmanna mhac Esau: 

D 2 Ginealuigh Esau. 

Eliphas mác Adah, bcan Esau ; Reuel mac 
Bhasémat, bean Esau. 

11 Aízus dob iad mic Eliphas, Témon, 
Omar, Sépho agus Gátam, agus Cénas. 

12 Agus do bhí Timnah na leannán ag 
Eliphas mac Esau, agus rug sí DeHphas 
Amalec : dob ind so raic Adah bcan Esau. 

13 Agus doh iad so mic Reuel ; Nahat, 
agus Sérah, Sámach, agus Misah : dob iád 
so mic Bhasémat bean Esau. 

14 Agus dob íad so mic AhoHbamah, 
inghean Auah, inghean Sibeóin, bean Esau: 
agus rug sí do Esau leus, agus laalam, 
agus Córal). 

15 1[ Dob iad sn Duibhcidhe mhac 
Esau : mic Ehphas cédghin Esau Duibhce 
T^mon, Duibhce Omar, Duibhce Sepho, 
Duibhce Cénas. 

16 Duibhce Córah, Duibhce Gíitam, 
Dviibhce Amalec ; asiadso na Duibhcidhe 
tháinig ó Ehphas a tth" Edom ; dóh íad so 
mic Adah. 

17 Agus asíadso mic Reul mhac Esau : 
Duibhce Nahat, Duibhce Sérah, Duibhce 
Sámah, Duibhce Missah : a siad so na 
Duibhcidhe tháinic ó Reul a ttír Edom : a 
siad so mic Bhasémat bean Esau. 

18 Agus is iad so mic Ahohbamah bean 
Esau ; Duibhce leus, Duibhce laálam, 
Duiblice Córah : a síad so na Duibhcidhe 
tháinic ó Aholibamali inghean Anah bean 
Esau. 

19 A úad so mic Esau (noch is Edom) 
agus a síad so a Nduibhcidhe. 

20 51 A siad so mic Sheir an Horiteach 
noch do áitribh an dútliaidh : Lótan, agus 
Sóbal agus Sibéon, agus Anah, 

21 Agus Díson, agus Eser, agus Dísan : 
is íad so Duibhcidhe na Horiteach clann 
Sheir a ttír Edom. 

22 Agus is íad so clann Lótain ; Hóri, 
agus Héman : agus deirbhshíur Lótaiu 
Timnah. 

23 Agus dob íad so clann Hobail ; 
Albhan, agus Manahat, agus Ebal, agus 
Sépho, agus Onam. 

24 Agus is iad so clann Shibeóin ; aráon 
Aiah, agus Anah : sé so Anah, noch t'uáir 
na muiUidlie san bhfásach raar do bhí ag 
beathughadh asal Shibeóia íi atliar. 

25 Agus dob iad so claim Anah, Díson, 
^gus Ahohbamah inghean Anah. 

26 Agus dob iad so clann Dhísoiu Hem- 
dan, agus Esban, agus Itran, agus Chéran. 

27 Agus á siad so cUmn Eser : Bilhan, 
íTgus Saabhan, agus Acan. 

28 Agus a siad so clann Dhísain ; Us 
agus Aran. 

29 A úad so na Duibhcidhe ihúinic 
do na Hóriteachuibh ; Duibhce Lótau, 
Duibhce Sóbal, Duibhce Sibeon, Duibhce 
Anah, 

36 GENESIS. Áisling loseph. 

30 Duibhce Díson, Duibhce Eser, 
Duibhce Dísan : is iad so na Duibhcidhe 
tháinig ó Hóri, a measg a Nduibhcidhe a 
ttír Sheir. 

31 5íAgus a. siad na, ríghthe so fuáir 
ríoghachd a ttír Edom : suil dó hhí éinrigh 
a rioghachd ós cionn chloinne Isráel. 

32 Agus Béla mhac Beor do bhí a 
rioghachd a Nédom : agus ainm a chaith- 
reach Dinhabah. 

33 Agus fuáir Béla bás, agus lóbab 
mliac Sérah ó Bhosra fa rígh na áit. 

34 Agus do cug Tóbab, agus Husam ó 
thír Themáni fa rígh na áit. 

35 Agus do éug Husám, agus Hádad 
mhac Béuad, noch dó bhuáil Midian air 
mhagh Móáb, fá rígh na áit : agus dob é 
ainm a chaithreach Abhit. 

36 Agus do cug Hádad, agus Samlaii ú 
Mhasrecah fá rígh na áit. 

37 Agus do éug Samlah, agus Saul ó 
Rehoboth ó nabhuinn, fá rígh na áit. 

38 Agus do éug Saul, agus Baalhanan 
mhac Achbor fa rígh na áit. 

39 Agus do éug Baalhanan mhac Ach- 
bor, agus Hádar fa rígh na áit ; agus dob 
é ainm a chaithreach Pau ; agus dob é 
ainm a mhná Mehetabel, inghean Mhatred, 
inghean Mhesahab. 

40 5Í Agusasíad so anmanna na Nduibh- 
ceadha tháinic ó Esau, do réir a muumtire 
ar lorg a naithreach ami a nanman- 
nuibh : Duibhce Timnah, Duibhce Albhah, 
Duibhce letet. 

41 Duibhce Ahohbamah, Duibhce Elah, 
Duibhcé Pínon, 

42 Duibhce Cénas, Duibhce Téman, 
Duibhce Mibsar, 

43 Duibhce Magdiel, Duibhce Iram : 
is iad so Duibhcidhe Edom do réir a 
ná-itreabha, a ndíithaigh a seilbhe ; sé sin 
Esau athair na Nédomiteach. A' CAiB. xxxvn. 

Aidinge Ibseph. 18 Tnúth a dhear- 

bhraithre. '21 A reice agus a thahharta 

don Egipt. 

G\jS do bhí lácob na chomhnuighe sa 

tlr a raibh a athair na choimhighth- 

eacli, a ttír Chanaáin. 

2 A siad so geineaUiigh lácob. Ar 
mbeith do lóseph seachd mbhadhna déag 
dáois, do bhí ag inghilt an tréada a 
bhfochair a dhearbhráithreach ; agus do 
bhi an tóganach a bhfochair chloinne Bilh- 
ah, agus chloinne Silpah, mníi a atliar: 
agus tug lóseph a ndrochtliúarusgbháil 
climn a athar. 

3 A nois dob ímnsa le Hisrael lóseph 
ná a chlann uile, dó chioim gurab é mác a 
sheanáoisi é : agus do rijuie cóta dh» 
diomad datliaou. Aisling loseph. CAIB. 

4 Agus a nuáir do chonncadar a dhear- 
bhráithre gur bhannsa le na nathair é ná 
a dhearbhráithre uile, do fhuathigheadar 
é, agus ní fhéadaidís labhairt go siothchán- 
ta ris. 

5 ir Agus do chonnairc lóseph aishng, 
agus do innis dá dhearbhráithribh í ; agus 
bá mhóide fós a bhfúath air. 

6 Agus a dubhairt sé ríu, Guidhim 
sibh, éisdigh ris a naislmgsi do táibhseadh 
dhamh : 

7 Oir feachuidh, do hhamar ag ceangal 
punnann ar an machaire ; agus féachuidh, 
do éirigh mo phunnannsa agus do sheas 
súas go díreach ; agus féuchuidh, do bhadur 
bhur bpunnanasa na seasamh na timchioll, 
agus do rinneadar umhla dom phunnainnsi. 

8 Agus a dubhradar a dhearbhraitlu-e 
ris, An mbiáidh tusa go deimhin ag ríghe 
ós ar ccionne ? nó an mbiáidh go deimhin 
uachdíiranachd agad oruinn ? agus bá móide 
fós a bhfuath air, tré na aislingibh, agus 
tré na bhríathruibh. 

9 H Agus do chonnairc seision fós ais- 
Hng eile, agus do innis sé dá dhearbhraith- 
ribh í, agus a dubháirt, Féachuidh, do 
chonnairc mc fós aisUng eile ; agus fcach- 
uidli, do rinne an ghrían agus an ghealach 
agus na háonréulta déug mnhla dhamhsa. 

10 Agus do innis seision dá athair, agus 
d;i dhearbhráithribh : agus do imdhearg- 
uidh a athair é, agus a dubhairt ris, Créd 
é a naislingse do chonnairc tusa ? an 
deimhin go tiucfa raisi, agus do mhathair 
agus do dhearbhmithre dar ccláonadh féin 
síos duitsi go talamh ? 

11 Agiis do fhuathuigheadar a dhear- 
bhráithre é, ach do chomharthuigh a athair 
an glór. 

12 1[ Agus do chúadar a dhearbhráithre 
dingheilt thréada a nathar go Sechem. 

13 Agus a dubhairt Israel ré lóseph, 
Nach bhfuihd do dhearbhráithre ag beatli- 
ughadh an trcada a Sechem ? X.kvY íigus 
cuirfe mé chuctha thíi : agus a dubhairt 
seision ris, Atáim annso. 

14 Agus a dubhairt sé ris, Guidhimthíi, 
eirigli, féuch an maith a táthar ag ad 
dhearbhráithribh, agus an maith a táthar 
ag na tréuduibh ; agus tabhair scéula 
chugam a rís, Mar sin do chuir sé amach 
é as gleann Hébron, agus táinig sé go 
Sechem. 

15 Agus íuáir duine áirighe é, agus, 
féuch, do bhí ar seachrán ar an magh; 
agus do fhíafruigh an tóglach dhe, ag rádb, 
Cía atá tíi íarruidh ? 

16 Agus a dubhairt seision, Atáim ag 
ían'uidh mo dhearbhráithreach : gíiidhim 
thú, innis damh cáit á bhfuilid siad ag 
ingheilt ? 

17 Ajjus a dubhairt an tóglach, Do 

37 XXXVII. Chuir lacob go Sechem c. 

imthigheadur as so ; óir do chuala mé íad 
dhá rádh, Déanam go Dótan. Agus do 
lean lóseph a dhearbhráithre, agus fuáír a 
Ndótan iad. 

18 1f Agus a nuáir do chóimcadar é a 
bhfad íiatha, suil tháinic sé na ngar, do 
comhairhgheadur a mharbhadh. 

19 Agus a dubhradar gach fear ré chéile, 
Féuchuidh atá an taishngtlieach so ag 
teachd. 

20 Déanam a nois, ar a nadhbharsin 
agus marbham é, agus teilgeam a bpoU 
éigin é, a"us a déaram, Gur mharbh droch- 
blieitheach éigin é : agus do chífeam créud 
thiucfas dá aishngibh. 

2 1 Agus do chúaluidh Reuben sin, agus 
do sháor ó na lámhuibh é ; agus do ráidh, 
Ná marbham é. 

22 Agus do i-áidh Reuben ríu, Ná dóir- 
tigh fuil, ach teilgidh é annsa bpoU so atá 
ar an bhfásach, agus ná cuiridh Íámh ann ; 
ionnus go mbeanfadh sé as a iamhuibh é, 
dhá thabliairt dú athair a ris. 

23 Agus tárla, a nuáir tluiinig lóseph 
chum a dhearbhráitlnreach, gur bheanadar 
rt chóta dhe, a chóta ioldhathach do hhí 
uime ; 

24 Agus do thógbhadar léó e, agus do 
theilgeadar a bpoll é : agus do hhí an poU 
folamh, agus nl raibh uisge ann. 

25 Agus do shuigheadar síos dithe aráin, 
agus do thógbhadar súas a súile, agus do 
amhairceadar, agus féuch do tháinic cuid- 
eachda Ismaehteach ó Ghilead gun a 
ccamhuUuibh, ag iomchar spíosra, agus 
balma, agus mirra, ag imtheachd dá blireith 
síos do Néigipt. 

26 Agus a dubhairt lúdah ré na dhear- 
bhráithribh, Ciodh au tarbha má mhar- 
bhamáoid ar ndearbhrathair, agus a fhuil 
a cheilt ? 

27 Déanam, agus reácam ris na His- 
maeUteachuibh é, agus na beanadh ar 
lámha leis ; úir isé ar ndearbhrathair agus 
ar bhfeóil é, Agus do áontuighedar a 
dhearbliráithre sin. 

28 Annsin do ghabhadar Midianuigh ré 
na ttáobh, ceannuighthe ; agus do tliairng- 
eadar agus do thógbhadar síias lóseph as 
an bpoU , agus do réacadur lóseph ris na 
HismaeUteachuibh ar f hichid píosa airgid : 
agus rugadarsin lósepli do Négipt. 

29 1f Agus dfiU Reuben chum an phuiU ; 
agus féuch ní raibh lóséph san phoU : agus 
do stiaU sé a éudach. 

30 Agus do fhiU sé ar a dhearbhráith- 
ribh, agus a dubhairt, Ni bhfuil an leanamh 
ann : agus niisi, cáit a ngéubha mé ? 

31 5f Agus do ghlacadar cóta lóseph, 
agus do mharbhadar meaimán do na gabh- 
ruibh, agus do thumadar au cóta ami sa 
nbhfuil. Uilc Er agus Onun. CENESIS 

32 Agus do chulreadar an cóta iol- 
dhathach, agus rugadar chuni a nathar 
é, agus a diibhradar, Ag so mar fuaram- 
airne é ; aithin a nois a né cóta do rahic 
é, nó nach é. 

33 Agus do aithin seision é, agus a 
dubhairt, A sc cóta mo mhic é ; do mharbh 
droichbheitheach é,atá lóseph ar ná ghearr- 
adh na phíosuibh gan chunntabhairt. 

34 Agus do stíall lácob a eudach, agus 
do chuir éudach róinnígh uime, agus do 
rinne doilghios ía na mhac mórán do 
laéthibh. 

33 Agus do eirgheadar a chlann mhac 
uile, agus a inglieana suas dá mheisniugh- 
adh; ach do dhiult seision meisneach do 
ghlacadli ; agus do ráidh sé, Oir rachuidh 
mé síos annsa nuáigh chum mo mhic ag 
déanamh doilghiosa : mar so do cháoiu a 
athair é. 

36 5F Agus do reacadar na Midianuigh 
é do Néigípt ré Potiphar, oitigeach do 
Hihuimitir l'hárao, agus caiptín a ghárda. 

CAIB. XXXVIII. 

Clann lúduh. 7 Agus an drochbh'cusa. 
13 Inntleachd Táinar. 2T Agus a 
geineoiL 

AGUS tárla sa namsin, go ndeachuidh 
lúdah síos ó na dhearbhráithibh, agus 
gur fhiU a steach go Hadullamiteach, áir- 
ighe dar bhainm Híra. 

2 Agus do chonnairc líidah annsin ingh- 
ean Chanaanitigh áirighe, dar bhainm Suah, 
agus do gabh sé chuige í, agus do chiomh- 
riachduin sé ría. 

3 Agus do torrcheadh í, agus mg sí 
mac ; agus tug sé Er dainm air. 

4 Agus do tioiTcheadh a rís í, agus rug 
si mac ; agus tug Onan dainm air. 

5 Agus do toirrcheadh fós a rís í, agus 
rug sí mac ; agus tug Sélah dainm air : 
agus do bhi sé aim Chesib a nuáir rug sí é. 

6 5[ Agus tug lúdah bean do Er a 
chédghin, dar bainm Támar. 

7 Agus do bhi Er, cédghin líidah, go 
holc a bhfiaghnuisianTiGHEARNA; agusdo 
mharbh an Tighearna é. 

8 Agus a dubhairt lúdah ré Hónan, Bí 
ag mnáoi do dhearbhráthar, agus pós i, 
agus déuna sliochd dot dhearbhráthair. 

9 Agus do bhí a fhios ag Onan nach 
budh leis féin an shochd : agus tárla, a 
nuáir do chuáidh sé do chomhriachduin ré 
mnáoi a dhearbhrathar, gur dhóirt sé ar án ttalamh, ionnus nach dtiubhradh sé sliochd 
dá dheaibhráthair. 

10 Agus do chuir an ní do rinne sé 
feai'gar anTiGHEARNA : uime sindo mharbh 
sé Onan mar an ccéadna. 

11 Ami sin a dubhairt líidah ré Tá- 
mar a bhainchliamhuin, Fan ad bhain> 

38 luda agus Tamar. 

treabhuigh a ttigh hathar no go f hásuigh 
mo mhac Sélah ; (óir a dubhairt sé, Deagla 
go ttigeamhadh go bhfuigheadh seision bás 
fós mar fuáir a dhearbhráithre) agus do 
imthigh Támar agus do rinne comhnuighe 
a ttígh a hathar. 

12 Agiis a ccionn aimsiredo euginghean 
Suah bein líidah; agus do ghlac lúda 
meisneach chuige, agus do chuáidh síias go 
Timnah mar a raibh luchd béarrtha a 
cháorach, é féin agus a chara Hírah an 
TaduUaniíteacii. 

13 Agus do hinnseadh do Thámar, dá 
rádh, Féuch, téid hathai rcleamhna síms 
go Timnah do bhearradh a cháorach. 

14 Agus do chuir sisi a cuhiidh báln- 
treabhuigh dhi, agus do fholuigh sí í fein 
le folach, agus do fhiU í féin, agus do 
shuígh a náit shofhaicsiana, laimh ris a 
tslighe ag dul go Timnah ; óir do chonnairc 
gur fliás Sélali, agus nar tugadh \ féin na 
nmáoi dhó. 

15 A nuáir de chonnairc lúdah í, do 
sháoil gur méirdreach do bhí ann,do chionn 
gur fholuigh sí a haghaidh. 

16 Agus do fhill sé ulrre ar a tshghe, 
agus a dubhairt, Guidhim thíi luáithigh oit, 
leig dhamh a bheith agad ; (óir ní raibh a 
fhios aigegur bhí bean a mhic í.) Agus a 
dubhairt sisi, Créud do bhéuratíidhamhdo 
chionn a bheith agam ^ 

17 Agus a dubhairt seislon, Cuirfe mé 
raeannán chugud ó na gabhruibh : Agus a 
dubhairt slsi, An bhfulgfe tú geall agmu nó 
go ccuirlgh tú chugam i ? 

18 Agus a dubhairt seision, Créud an 
gheall do bhéura mé dhuit .'' agus a dubhairt 
sisi, Do shéula,do bhráisléid, agus do bhata, 
noch atá ad lálmh : agus tug sé íud sin 
di, agus do bhí aice, agus do toinxheadh 
leis í. 

19 Agus do élrigh sisi, agus do imthlgh 
rolmpe, agus do chuir a folach dhi, agus do 
chulr a héudach baintreabhuigh ulmpe. 

20 Agus do chulr ludah an meannán 
chuice lé lálmh acharad an TaduUamiteach, 
dfagháil a ghill as lálmh na nmá : ach ní 
bhfuáir sé í. 

21 Ann sin do fhiafruigh sé do mhuinn- 
tirna hálte sin,Cáitaí»A/MÍ/anmheirdreach, 
do bhí go hoscuilte ré táobh na silgheadh ? 
Agus a dubhradarsan, Ní raibh énmihéir- 
dreach sa náitsi. 

22 Agus do fhill seision go líidah, agus 
a dubiiairt, Ní fhaghuim í : agus mar an 
gcéadna a dubhradar muinntlr na háite, ní 
raibh éinmhéirdreach sa náitsi. 

23 Agus a dubhairt ludah, Bíodh alce 
deagla go bhfulghmís náire : féuch do chuir 
mé an meannánso uáim, agus ní bhfuáir tú í. 

24 Agus táinic a steach na ccion thri 
míosa na dhiáigh sin, gur hinniseadh do XXXIX. Onólr loscph. 

7 II Agus tárla a ndiáit;h na neitheannso, 
gur leag beana mhaighistir a síiil air lóseph, 
agus go ndubhairt sí leis, Luigh lionisa. 

8 Ách dó dhiíilt seision sin, agus a 
dubhairt re mnaói a mhaighistir, Féuch, 
ní feas dom mhaighistir crcad atá agamsa 
sa tigh, agus do chuir sé a raibh aige tíim 
lámhxúbh. 

9 Ní bhfuil duine is mó ná mc iona 
thigh ; agus níor chonnuimh sé ciimí uaini, 
ach thusa, do chionn gur tú a bhean : cion- 
nus f héaíluimse mar sin an tolc mór sa, agus 
an peacadh do dhcanamh a naghuidh Dé ? 

10 Agus tárla mar do bhí sisi lá air lá 
ag labhairt ré loseph, nach ar éist sé ría, 
do luidhe lé, no do bheith aice. 

11 Agus tárla timchioll na huáire sin go 
ndeachuidh loseph don tigh do dheanamh 
a sheirbhise ; agus ní ?'uibh aonduine do 
mhuinntir an tighe astigh ann sin. 

12 Agus do rug sisi ar cndach air, dá 
rádh, Luigh hom : agus do fliág seision an 
brat na láimh, agus do theith, agus do chu- 
áidh sé amach. 

13 Agus tárla a nuáir do choimairc sisl 
gur fhág sé an téadach na lídmh agus gur 
theith amach ; 

14 Gur ghoir sí ar mhuinntir an tighe, 
agus do labhair sí ríu, agus do ráidh, Feuch- 
uidh, tug sé Eabhruigheach a steach do 
mhagadh oríiinn : táinic só a steach chu- 
gamsa do luighe liom, agus do ghoir misi 
na chomháirc go hárd. 

15 Agus tháinic dhe sin a nuair do 
chíialuidh sé gur thóg misi mo ghuth ós 
áird, agus gur chomhairc mé, gur fhág a Daoirse loscph. CAIB. 

ludah ag radh, Do rinne hinghean Támar 
raeirdreachus: agus feúch fós at;i sí torrach 
o stríopachus : agus a dqbhairt ludah, Tug- 
thar amach í, agus a loiscthear í. 

25 A nuáir tugadh amach í, do chuir 
sí fios chiim a hatnar cleamhna dá rádh, 
On té lcar leis íad so atáimsi torrach : agus 
a dubhairt sisi,.Guidhim thú, méascíalear 
leis íad so, an séula, agus na bráisléide 
agus an bata. 

26 Agus do adhmuigh lúdah íad, agus 
a dubhairt, Dob fhíréunta isi ná misi ; do 
chionn nach dtug mé dom mhac Sélah í, 
Agus níor bhean ría a rís, ní is mú. 

27 1f Agus tárla a naimsir a tuismidh, 
féuch go rabhadur días iona broinn. 

28 Agus tíirla a naimsir a tuismidh, gur 
chuir áon aca a lámh amach, agus gur 
ghlac an bhean chuidighe an lámh, agus 
gur cheanguil snáithe sgárláoide fan láimh, 
dá rádh, Sé so thainic amach ar ttíis. 

29 Agus tárla nuáir rug sé a lámh ar 
a hais : féuch tliáinig a dhearbhrathair 
amach : agus a dubhairt sisi, Cionnus do 
bhris tusa amach ? bíodh un briseadh so ort 
fcin : uime sin tugadh Pháres dainm air. 

30 Agus na dhiáigh sin tháinic amach 
a dhearbhrathair ar a raibh an snáithe scár- 
láoide ar a láimh, agus tugadh Zárah 
dainm air. 

CAIB. XXXIX. 
Daóirse loseph. 7 A gheanmnuid'Reachd. 

SO A chur a bpriosun. 21 Mhur a 

dfuair cairdeas JDé agus daoine. 

\ GUS rugadh loseph sios do Negipt ; 
■^j^ agus Potipher oifigeach do mhuimitir 
Phárao, caiptín a ghárda, Egipteach, do 
cheannuigh sé é as lamhuibh na Nismaeli- 
teach, noch tug leó síos ann sin é. 

2 Agus do bhí an Tighearna maiUe re 
loseph, agus do bhí na dhuine sona ; agus 
dobhísé a ttigh a mhaighistiranTégipteach. 

3 Agus do chonnairc a mhaighistir go 
raibh an Tighearna maille ris, agus go 
ttug an Tigiiearna ar gach ní dá ndeama 
sé rath do bheith air na lámhuibh. 

4 Agus fuáir lóseph grása iona radharc, 
agus do rinne seirbhís dó : agus do rinne 
feithmheóir ós ciomi a thighe dhe, agus do 
chuir ía na láimh a raibh aige. 

5 Agus tárla ó nuáir J'á ndcania sé 
feithmheóir dhe na thigh, agus ós cionn a 
raibh aige, gur bheannuigh Día tigh a 
Négiptigh ar son loseph ; agus do bhí 
beamiughadh an Tighearna air a raibh 
aige a stigh, agus amuigh. 

6 Agus do f hág sé a raibh aige a láimli 
loseph ; agus nlor bhfios dó éinni dá raibh 
aige féin, achd amháín an tarán do itheadh 

sé. Agus do bhí loseph, deaghmhaiseagh; tug fabhar dhó ii lathair fhircoimhcud aii 
agus sgíamhach. phríusúia 

39 bhrat agum agus gur theith, agus gur imtlugh 
sé amach. 

16 Agus do chuir sí an téadach a ccumh- 
dach láimh ría nó go ttáinig a Tighearna 
a steach. 

17 Agus do labhair sisi ris do réir na 
mbríatharso, dá radh, An serbhíseach Ea- 
bhruigheach noch thuguis chuguinn, tháinig 
sé a steach chugamsa do dhcanarah ma- 
guidh orum. 

18 Agus tárla a nuáir do thog misi mo 
ghuth go hárd, agus do éigh mé, gur fhág s6 
a bhrat agam, agus gur theith sé amach. 

19 Agus táinic as sin a nuáir do chíia- 
luidh a mhaighistir bríathra a mhná noch 
do labhair sí ris, dá rádh, Marso do rinne 
do sheirbhíseach rium ; go raibh a f heaig 
ar lasadh. 

20 Agus do ghlac maighlstir Jóseph é, 
agus do chuir a bpríusíin é, a náit a rabha- 
dur príusúnuigh an righ ceanguilte; agus 
do bhi sé ann sin a bpríosíin. 

21 ^ Ach do bhí an Tighearna re lo- 
seph, agus do thaisbéin grasa dhó, agus Oifigigh Phara». GENESIS 

22 Agus tug fearcoimhéad an phríosuin 
fa láimh loseph na príosúnuigh uile, noch 
do bhí sau phríosnn ; agus gidh bé ar bith 
do nidís ann sin, dob eision do níodh i. 

23 Ni fhéuchadh fearcoimhcad an phríu- 
síiin do ní ar bith dá iaibh fá na láimh : 
do chionn go raibh an Tighearna maille 
rision ; agus gach ní dá ndtanadli sé go 
gcuireadh an Tighearna rath aír. 

CAIB. XL. 

Aislinge dhías oiJigeachPhárao eidinnhin- 
ighte le lóseph. 1-4 Noch rinne íúl dá 
chomhf'huasgladh. 

AGUS tárUx a ndiáigh na neitheanso, 
gur chuir buitltir agus báicéir righ 
na Hégvpte fearg ar a Ttighearka righ 
na II''gipte. 

2 Agus do fearguidheadh Phárao a nagh- 
uidh deisi dá oifigeachuibh, a naghuidh an 
phriomhbhuitléir agus an phríomhbháict'ir. 

3 Agus do chuir sé a láimh íad a ttigh 
Chaiptín an glmrda, don phriosúin, a náit a 
raibh lóseph a láimh. 

4 Agus do chuír Caiptín an ghárda a gcú- 
ram ar íóscph, agus do bhí ag foghnamh 
dhóibh, agus do bhádur seal a bpr'iusíin, 

5 5r Agus do choncadur aráon aishiig, 
gach áon aca a aisling féin a néanoidhche, 
gach neach aca do rcir fhriotail a aishnge; 
buitleir agús báictr righ na Hcgipte, noch 
do bhí ceanguilte san phríusún. 

6 Agus táinig lusepli a steach chugtha 
ar maidin, agus do fhéuch orra, agus, 
féuch, do bhádar go dubhach. 

7 Agus do fhiafruigh sé doificeachuibh 
Phárao do blií na fhochair a gcoimhéud 
tighe a thigheama, ag rádh, Créad fa 
bhfuihísi comhdubhach sin aniugh. 

8 Agus a dubhradursan ris, Do chon- 
camar aisUnge, agus ni bhfuil fear a cciall- 
uighe aguinn. Agus a dubhairt Jóseph riú, 
Nachré Día bheanas cialhighadh .'' guidhim 
sibh, innisidh dhamhsa 'iud. 

9 Agus do innis an táirdbhuitléir a 
aisling do lóseph, agus a dubhairt ris, Ann 
maislingse, feuch, do bhi fíneamhuin ar 
mághuidh ; 

10 Agus annsa blifineamhuin do bhá- 
dur trí beangáin, agus (do bhí) amhail do 
bhiadh ag scinneadh amach, agus go ruibh 
a bhláth ag teachd amach, agus go ttuga- 
dur a ttríopuill cáora apuighe uatha. 

11 Agus do bhi Cupán Phárao am láimh- 
si, agus do ghlac mé na gríipuighe : agus 
dfáisg me a ccupán Phárao íad, agus tug 
mé an cupáe a láinih I'hárao. 

12 Agus a dubhairt lóseph ris, A sé so 
a chíall sin : na trí beangáin is tri lá íad sin. 

13 Gidheadh fáoi ciiionn trí líi fós toi- 
geóbhuidh Phái-an do cheann súas, agus 
cuirfidh ad áit fcin thú : agus do biiéura tíi 

40 Eidirmhimugha na naisling 

Cupán Phárao na láirah, do nós an chéd 
inhódha a nuáir do bhí tíi ad bhuitléir aige. 

14 Ach cuimhnigh onBsa a nuáir beathar 
go maith agad, agus guidhim thú taisbéin 
cineal dainh, agus cuimhnigh do Phárao, 
mé agus bcir amach as a tighsi mé. 

15 Oir as dearbh gur ab é mo ghoid 
as crích na Neabhruidheach do rinneadh : 
ni dhearna mc éinní annso mar an gceadua 
as a ccuirfidis ann sa charcairsi mé. 

16 A nuíiir do clionnuirc an tárdbliáicéir 
gur mhaith brigh na haislinge, a dubhairt 
sé re loseph, Do bhi misi mar an gceadua 
am aisHng, agus, féach, do bhí agam tri 
cleibliínigh báua ar mo chionn : 

17 Agus aniisa chleibhin uachdarach do 
bh't a nuile short bídh bhácalta do Phárao; 
agus a dúadar na hcunlaith iad dom chionu 
as na cléibhínibh. 

18 Agus do fhreagair lóseph agus a 
dubhairt, Sé so a chiall sin : Natrí cleibhí- 
nigh, trí lá íad sin. 

19 Gidhr idh taoi chionn thrí lá fós 
toigeóbhuidn Phárao do cheann uáitsi, agus 
crochfuidh sé ur cranu thú, agus iósuid ua 
héunlaith thfeóU diot. 

'^O % Agus tíirhi an treas lá, noch ba lá 
beartlirt Pliárao, go ndcama sé tVusta dá 
sheirbhíseachuibh uile : agus gur tlióg suas 
ceann a nárdbhuitleir agus a uardbháiceir 
ameasc a sherbhíseach. 

21 Agus do aisig sé antárdbhuitlcirchum 
a bhuitléireachda a ris : agus tug sé an 
Cupím a láimh Phárao : 

22 Ach do chroch sc an tárdbháicéir : 
mar do innis I(3seph dhóibh. 

23 1f Gidhéadh níor chuimhnigh an tárd- 
bhuitléir air lóseph, ach do dhearmuid se c. 

CAIB. XLI. 

Aialingidli Pharao. 14 Ar na neidir- 
vih'miughadh l'c loseph. 38 Neach do 
dhearnudh na riaghlóir ar an Egipt. 

AGUS tárla a gcionn dá blilíadlian iom- 
lán, go bhfaca Phíirao aisling ; agus, 
fcuch, do bhí sé.na sheasaiuh láimli ns a 
nabliainn. 

2 Agus, fcuch, tháinicnadiáigh as a na- 
bhuinn seachd mb^th sgiamhacha, agus íad 
ramhar a bhfeóil ; agus do bhádur ag in- 
gheilt ar mhóinfhéar. 

3 Agus, íeuch, tháinic na ndiáigh as a 
nabhuinn seachd mbath eile, gránda agus 
trúagh a bhfeóil ; agus do sheasadur abfho- 
chair na lubó ^iíe, ar brúach ua habhanua. 

4 Agus dúÁdar na bath gránda feuil- 
trúagha na seachdmbath bréaghdha reamh- 
ra. Agus ann sin do mhú.sguil Phárao. 

5 Agus do choduil sé, agus do chonnairc 
sé aisiing an dara huair : agus, fcuch, tím- 
gadur seachd udiasa iubha ar caiiclioumha 
mhcath agus mhaith. Aislhigeadh Fhnrao. CAIB. XLI. 

6 Agus, féuch, tangadur seachd ndiásá 
tana cáola, ar na ccíiochadh ón gháoith a 
nsoir, a níos na ndiáigh. 

7 Agus do shluigeadar na seachd ndíasa 
tana cáola na seachd ndíasa ramhra lána, 
agus do mhúsguil Phíirao, agus, féuch, dob 
aisling é. 

8 Agus tárla air maidin go raibh a spio- 
rad buaidheartha ; agus do chuir fios, agus 
do ghoir ar dhráoithibh na liégipte uiie, 
agus ar a dhaóinibh críonna : agus do innis 
Phárao a aisling dhóibh ; ach níorj'ríth 
áonduine do inneosadh a ccíall do Phárao. 

9 1[ Ami sin do labhair an tárdbhuitléir 
ré Phárao, ag rádh, Cuimhnighim mo loch- 
da a niugli : 

10 Do bhí Phárao feargach ré na sher- 
bhíse chuibh, agus do chuir sé misi a bprío- 
sún a ttigh chaiptín an ghárda, mé féin 
agiis an tárdbháicéir : 

11 Agus do choncamair aislinga néun- 
oidhche amháin, misi agus eision ; do taidh- 
bhreadh dá gacli neaeh aguinn do réir ei- 
diiTnhinighe a aislmge fc-in. 

VI Agus do hhí ionar bhfochair annsin 
óganach, Eabhruidheach,serbhiseach chaíp- 
tin an ghárda ; agus do innisioraar dhó, 
agus do fhoillsigh cíall ar naislinghidh dhíi- 
inn, do gach áon aguinn do réir a aislinge 
deadamihinighe se. 

13 Agus tárla, do rcir mar do flioillsigh 
sé dhúinn, gur mar sin do bhí : do fhill sc 
misi a rís chum moifige, agus do chroch sé 
eision. 

14 1[ Ann sin do chuir Phárao fios, agus 
do ghoir ar loseph, agus tugadar léo é go 
deiíreach ainach as an bpríosíui ; agus do 
bhéarr seision c ftiu, agus do athruigh a 
chuluidh, agus táinic a steach go nuige 
Phárao. 

15 Agns a dubhairt Phárao re lóseph, 
Do chnmiairc mé aisling, agus ní bhfuil 
neach fhéadus a heidirmhíniughadh : agus 
do chíiala me teachd ortsa, go ttuigeann 
tu aislingchum a heidirmhínighe. 

16 Agus do fhreagair Jóseph Phárao, dá 
ríidh, Ní liíonnam'a atá siu #tlo bhéura Día 
do Phárao freagra shiothchahta. 

17 Agus a dubhant Phárao re lóseph, 
Ann maisling,íiéuch, do sheas mé ar bhríáach 
na habhanna. 

18 Agus, féuch, tháinig a nsíos as a 
nabhuinn seachd mbath, ramhra feólmhara 
sgíamacha ; agus do bhádur ag icghilt ar 
léana. 

19 Agus, féuch, tangadar seachd mbath 
eile amach na ndiáigh, trúagha gránna 
teircfheólach, a leithéid nach'bhfaca mé 
riamh ar feadh chríche na Hégipte ar olcas. 

20 Agus a díiadar na bath tmágha 
ghránna suas na séáchd mbath ramlira sín, 

41 Seachd mhliadhnu torrthach. 

21 Agus a nuair a duadai- síias íad, ní 
raibh a f híos a ndúadar íad ; ach do bhadur 
granna do ghnáth, mar do bhádar ó thús : 
ann sin do mh»sguil mé. 

22 Agus do chonnaii-c mé ann maisling, 
agus, féuch, tháinic as áonchoinnlín amhaín 
seachd ndíasa iomlán, agus maithe : 

23 Agus, féuch, tháinic súas na ndiáigh 
so, seachd ndíasa, críona, taiia, agiis ar na 
ccáoíhadii ún ngaoith a nsoir : 

24 Agus do sliluigeadur na díasa tana 
na seaclid ndíasa maithe ; agus do innis mé 
so df) nadraúithibh ; ach lúfrith éunduine 
dfoillseochadh a mbrígh dhamh. 

25 Agus a dul'uairt lóseph re Phárao, 
I» ionann aisling Phárao : do fhoillsigh Día 
do Phárao an ni as nran leis do dhéunamh. 

26 Na seachd mbath maithe « seáchd 
mblíadhna iad ; agus na seachd ndiasa 
maithe, ísscachd mbliadhna lad; isionann 
a naisling. 

27 Agus na seachd mbath tana gránna 
tháinic a nsíos na ndiáigh, stachd mblíadh- 
na íad ; agus na seachd ndiasa folmha, 
buáilte on ngáoith a nsoir, budh séachd 
mbliadhna gorta íad. 

28 As é so an ní dubhairt mé re Phá- 
rao : An ní is áil le Dia do dhcanamh atá 
sé agá IhoiUsiughadh do Pharao. 

29 Biódh a fhios agad go bhfuilid seachd 
mbliailhna mórthúrrthacha ag teachd ar 
feadh chriciie na Ilegipte uilc : 

30 Agus éiréochuid na ndiaigli sin seachd 
ral liadhnagorta; agus dearmadíuighear an 
f hairsinge uile a gcrich na Hegipte ; agus 
millfidh an ghorta an talamh ; 

31 Agus ní biá fios an líonmhuire sa 
tír, do bhrígh na gorta sin thig na dhiáigh; 
úir biáidh sé ro throm. 

32 Agus do chionn gur dúbluigheadh a 
naisling do Piiárao lá dhó ; is uime sin gur 
cinnteadh an chúis lé Diá, agus do bhéara a 
ccrich é go goirid. 

33 A nois uime sin, faghadh Phárao 
duine discréideach críonna, agus cuireadh é 
os cionn chríche na Hcgipte. 

34 Déanadh Phárao mar so, agus ord- 
uigheadh sé oifigidh ós ciomi na criche, 
agus tógbhadh an cúigeadh cuid do chrích 
na Hégipte, annsna seachd mbliadhnuibh 
tóirrtheacha. 

35 Agus cruinníghedís uile beatha na 
mbliadhan maith sin do thiocfas, agus 
cuiredís arbhar a dtaisge íaói láimh Phá- 
rao, agus cumhduighedís beatha ann sna 
caithreachaibh. 

36 Agus biáidh an lóim sin na stór ag 
an talamh a nonchill sheachd nibliadhna 
gorta, noch bhias a ttaiamh na Ilcgipte; 
lonnus nach aidmhiUíidh an talamh tríd an 
n2;órfca sbi. Na bliadhna gorla. GENESlS 

37 Agus do tháltin sm n'i sin ré Phárao : 
agus ré na sherbhíseachuibh uile. 

38 5f Agus a dubhairt Phárao re na 
mhuinntir, An féidir dhúinn duine ami a 
bhtuil spiórad Dé mar é so dfagháil ? 

39 Agus a dubhairt Pharao ré lóseph, 
Do chionn gur thaisbein Día so uile dhuitsi, 
ní blif'uil duine is discréidighe agus is 
críonna ná thú féin. 

40 Biáidh tú ós cionn mo thighe, agus 
is réir do bhréithre hhías riaghlúghadh mo 
dhíioine irile : ann mo chatháoir ríogha 
amháin bhías mé ní is mó ná thú. 

41 Agus a dubhairt Pháraó ró. lóseph, 
Féuch, do chuir mé ós cionn críche na Hc- 
gipte uile thú. 

42 Agus do bheán Phárao a fháimie dá 
láimh, agus do chuir sé ar láimh lóseph é, 
agus do chuir sé culaidh shíoda uime, agus 
do chnir slahhraóir fa na bhraghuid. 

43 Agus tug air dul air marcuigheachd 
san dara carbad do bhí áige : agus do fhúag- 
radar roimhe, fillidh bhar nglún : agus do 
rinne sé ítachdarán dhe ós cionn criche na 
Héglpte uile. 

44 Agus a dubbairt Phárao ré loseph, 
Is misi Phárao, ^us gan tusa ní thoigeobh- 
uidh éanduine a lámh na a chos síias a 
ttaalamh na Ilégipte uile. 

45 Agus do ghoir Phárao mar ainm do 
lóseph Saphnat-Phaaneah, agus tug sé mar 
rahnáoi dhó Asénat inghean Photipherah 
sagart On : agus do chuáidh lóseph amach 
ar feadh chríche na Hégipte uile. 

46 1f Agus dobhí lóseph triochad bhádh- 
an dáois a nuáir do sheas se a lathair Phá- 
rao rígh na Hcgipte : agus do chuáidh ló- 
«eph amach as íiaghnuisi Phárao, agus do 
e huaidh ar feadh críche na Hcgipte. 

47 Agus ann snaseachd mbliadhnuibh 
tóirrtheacha tug an talamh torádh úadh na 
dhoruánuibh. 

48 Agus do chruinnigh seision súas 
beatha na seachd mbliadhan noch do bhí 
a ttalamh na Hégipte, agus do chuir an 
bbeatha a ttaisgidh ann sna caithreacuibh : 
toradh na bhfearann, do bhí gach éantáoibh 
fá gcuáirt gach éanchaithreach, do chuirsé 
a ttaisgidh inute féin é. 

49 Agus do chruinnigh lóseph arbhar 
mar ghainimh na fairge, rómhórán, nó go 
ndeachuidh sé ó chomliáireamh ; óir níor 
bhféidir a áireamh. 

50 % Agus rugadh dias mac do lóseph 
íuil thangadar blíadhna na gorta, noch rug 
Asénat ínghean Photiphera, sagart On, 
dó. 

51 Agus tug loseph Manasseh dainm 
ar an ccéidghin; óirdo thug Día oríim, air 
sc, mo uile sháotliar, agus tijjh mívthar uile 
rio dlieannad. 

42 Dearbhraithre loseph, 

52 Agus tug sé Ephraim dainm ar an 
dara fear : óir do rinne Día síolmhar mé a 
ttalamh mo bhuaidhridh. 

53 51 Agus do críochnuighéadh na seachd 
mbhadhna tóirtheacha do bhí a ttalamh na 
Hégipte. 

54Agusdothosuigheadarseachdmbhagh- 
na na gorta teachd mar á dubhairt lóseph ; 
agus do bhí an ghorta ann gach uile thír ; 
ach do bhí arán a ttalarah na Hégipte uile. 

55 Agus a nuáir do bhí gorta a gcrích 
na Hégipte, do éighmheadar na dáoine ar 
Phárao díaiTuigh aráin air : agus a dubh- 
airt Phárao ris na Hégiptibh uile ímthigh- 
idh dionnsuighe lóseph ; déanuidh an ní a 
déara sé ribh. 

56 Agus do bhí an ghorta ar aghuidh na 
talmhan uile : agus do oscuil lóseph tighthe 
an stórúis uile, agus do reac ris na Hégipt- 
ibh : agus do f hás an ghorta go trom á gcrích 
na Hégipte. 

57 Agus táinig a nuile thír go lóseph 
don Egipt do cheannach arbhar, do chionn 
go raibh an ghorta chomhthrom sin ans 
gách entír. 

CAIB. XLII. 

Teachd dhearbhraithre lóseph don Egipt. 
7 Le ca'd eascaoin cheasdnuigh sé íad 
34 Nochd arís a chaoin doibh. 

ANUAIR do chonnairc lácob go raibh 
arbhar sa Négipt, a dubhairt lácob 
ré na chloinn : créud tá bhfuiltí ag féachuin 
ar a chéile.^ 

2 Agus a dubhairt seision, féuch, de 
chíiala raé go bhfuil arbhar sa Négipt : 
éirgidh síos ann sin, agus ceannchaidh 
dhíjinn ; as sin ionnus go raairfeara, agíis 
nach bhfugheara bás. 

3 Agus do chúadar deithneamhar dear- 
bhráthar lóseph síos do Négiptdo cheannach 
arbha. 

4 Ach níór chuir lácob Beniamin, 
dearbhráthair Jóseph, le nadhearbráithribh ; 
óir a dubhairt sé, ar eagla go nimeochadh 
tubuiste air. 

5 Agus tangadurraic Israel do cheannach 
ai'bha a measc na ndaoine tháinic : óir dé 
bhí an ghorta attír Chánaain. 

6 ^ Agus dob é lóseph dob uachdarán ós 
cionn na tíre uile, agus is eision do reacadh 
ré daoinibh na tíre íiile agus tangadar 
dearbhráithre lóseph, agusdo umhluighéa- 
dur íad féin sios dá lathair lí na naigthibh 
go talamh. 

7 Agus du chonnairc lóseph a dhear- 
bhráithre, agus do aitiiin íad, ach do chon- 
naimh é fcin íiatha, agus dó labliair go 
garbh ríu : agus a dubhairt ríu, cáit as a 
ttangabhairsi ? Agus a dubhradarsan, ai 
tir Chúnaain, do cheannach bídh. Doilghios lacoh. CAIB. 

8 Agns do aithin lóseph a dhearbhráith- 
re, agus nior aithnigheadursan eision. 

9 Agus do chuimhnigh lóseph air a 
naisling do chonnairc sé na ttimchiollsán, 
agus do ráidh ríu, Is luchd bratha sibh tan- 
gabhair dféachuin éadaingneach na the. 

10 Agus a dubhradiu'san ris, Ní headh 
a thigheama, ach do cheannacli bídh 
tangadar do sherbhísigh. 

11 Js clann éanathar sinn uile : is da'oine 
fírinneacha sinn,ní luchd brathado sherbhí- 

12 Agús a dubhairt seision riu, Ní 
headh, achd is dféachuin éadaingneach na 
tíre thangabhair. 

13 Agus a dubhradarsan, da dear- 
bhrathair dheag atáid do sherbhisigh, mic 
canduine amhain a ttír Chánaain; agus, 
féuch, atá an niac as óige á bhfochair ar 
nathár, agus áon nach bhfuil. 

14 Agus a dubhairt lóseph ríu, Sé siii 
an ní do labhair mé ribh, da rádli, Is luchd 
brathasibh. 

15 Is raar so doarbhochar sibh : dar 
anum Phárao ni reachthíioi amach as so, 
muna ttí bhur ndeinbln-athair as óigé annso. 

16 Cuiridh duine aguibh ar siubhal, 
agus tugadh sé bhur ndearbhrathaír leis, 
agus coinneochthar sibhsi a bpríosún, nó 
go ndearbthar bhur mbríathra, «?í hhfuil 
fírinne ionnuibh : nó dar auum Phárao, go 
dearbhtha is luchd bratha sibh. 

17 Agus do chuir sc íad uile a bpríosím 
go ceannthrí lá. 

18 Agus a dubhairt Jóseph ríu an treas 
lá, Déanuigh mar so, agus mairidh : óir atá 
eagia Dé orum. 

19 Mas dáoine fírinueacha slbli, fág- 
bhuidh áon da bhúr ndearbhn'iithribli a ttigh 
bhur bpriosíiin : iuihthighidhse, beiridh 
arbhar hbh ar son goi'ta bhurttighthe; 

20 Ach tuguidh bhur ndearbhrathair as 
óige chugamsa ; marsin fhiorfuighear bhur 
mbríathra, agus ní bhfuighthíbás. Agus do 
rinneadur amhluidh sin. 

21 ^ Agus a dubhradur eatorra féin, 
Atámuoid go deimhin ciontach a ttaobh ar 
ndearbhratiiar, do blirigh go bhfacamar 
doilghios a anma a nuáir do ghuidh sé sinn, 
agus nar éisdeamar ris ; is umie sin tháinig 
an mhairgse oruinn. 

22 Agus do fhreagair Reuben íad, dá 
radh, N ach ar labhair misi ribh, dá rádh ; 
Ná peacuighidh a naghaidh an leinimh ; 
agus níor éisdeabhhair rium ? ar anadhbhar- 
sin, féuchuidh, mar an cceadna, atá a fiuui 
dá ieamnhuin oruibli. 

23 Agus ní raibh a fhios aca gur thuig 
lósepli íad ; óir is lé fear edimihínigiithe 
da labhair sé ríu. 

24 Agus do iompoigh a chúl ríu, agus 
do ghuil sé; agus do fhill orra a rís, agus 

43 XLII. Leig uadh Beniamia. 

do bhí ag cómhrádh ríu, agus rug sé Símeon 
íiatha, agus do cheanguil é as coinne a súl. 

25 1í Ann sin do aithin lóseph a saic do 
lionadh, agus cuid airgid gach nduine aca 
do chur na shac féin, agus lúnn do thabh- 
airtdóibh chum na sliglieadh : agus ismar- 
so do rinne sé ríu. 

26 Agus do uaiuigheadur a nassail leis 
a narbliar, agus do imthigheadur as sin. 

27 Agus a nuáir do oscuii fear aca a 
shac do thabliairt próantair dá assal sa tigh 
ósda, do chcnuairc sé a chuid airgid; óir 
féucii, do bhi sé a mbcui a tsaic. 

28 Agus a dubhairt sé re na diiear- 
bhraitiu'ibhjDo haisigeadh mo chuid airgid; 
agus, féucli, afá sé ann mo shac : agus do 
iaguidh sin u ccroidhtlie, agus do bhí eagla 
orra, da rádh eaturra féin, Créad an ní si 
do rinne Día rinn.' 

29 ^ Agus tangadur go lácob a nathair 
go tír Chánaain, agus do inniseadur dhó 
gacii ní dá ttárla dhoibh ; dá rádli, 

30 An ti, is tigheama ar an tír, do 
labhair sé go garbii nnn, agus do ghlac sinn 
mar iuciui bratha ar an dtír. 

31 Agus a dubhramairne ris, Is dúnine 
fírinneacha sinn; ní iuchd bratha sinn : 

32 Atámáoid dá dhéag, dhearbhrathair 
raic ar nathar ; atá aon nuch bhj'uil, agu» 
aiá an inac is óige san ló a niugh a bhfoch- 
air ar nathar a ttír Cliánaain. 

33 Agus an tóglach, tighearna na 
tíre, a dubhairt sé rinn. As mar so aitheó- 
nus mé gur dáoine fu'inneacha sibh : fág-< 
bhuidh áon dá bhur ndearbliraithribh agam- 
sa annso, agus beiridh heatha libh ar son 
gorta bimr tteaghlacli, agus bithí ag im- 
theachd : 

3 i Agus tugaidli bhur ndearbhráthair is 
óige chugani'ia : aunsin aitiieónus mé nach 
iuchd brutha sibh, ach gur dáoine fírin- 
eaclia sibli : uuu- sin do bhcura mé bhur 
ndearbhrathair dhibh, agus do glreabhthaói 
ceannuigheaciid ansa tir. 

35 1í /\gus féuch tária a nuáir do fhoi- 
mluiigheadur a saic, go raihh ceangiachán 
airgid gacii canduine ann a shac féin : agus 
a núair do clioncadar féin, agus a nathair 
ua ceangiaciiain airgid, do bhi eagla orra. 

36 Agus a dubhairt lacob a nathair 
ríu, Do blieanabhair m'o chlann díom, ní 
bhfuii lósepii ann, agus ni bhfuii Simeon, 
agus béurtlráoi Beniamin uáim : ataid na 
neithesi uile am agimidh. 

37 Agus dubhairt Reuben ré na athair, 
da rádh, Marbh nio dliías macsa, muna 
ttuga mé chugad é : tabhair am láimhsi é^ 
agus do bliéura mé chugad a rís é. 

38 Agus a dubiiairt seision, Ni racha 
mo mhacsa libh síos ; óir déug a dhear- 
bhrathair,agusdo fágbhadh eision na áonar; 
má bheanann tubuisde dhó sa tslighe ann Tenchda Bhe^iiciniai. GEN a ríichthaóisi, ann sín béurthaoi mo ghríiag 
líathsa maille re dúbrón chum na huáighe. 

CAIB. XLIII. 

TiUeadh na mhrathar maille lc Beniamin. 
16 jVoc/í da ttug Juseph cuireadh ridh- 
mheach. 
A GUS do bhí an ghorta go ro mhór sa 
-i-^ tir. 

2 AgMS tárla, a nuáir a dúadar an tarbh- 
ar nocli tugadar as a Négipt, go ndubhairt 
a nathair riu, Eirgidh i'ós, ceaimchuidh 
dhuinn beagán bidh. 

3 Agus do labhair lúdah ris, ag rádh, 
Do dhearbh an tógk\ch dhuinn ag radh, Ní 
fhaicíidhe nio ghníiic-, muna ttucthaói bhur 
ndearbhratiiair hbh. 

4 Má chuirionu tusa ar ndeai'bhrathair 
linn, racham síos agus ceinneacham beatha 
dhuit: 

5 Achd mmia ccuire tíi linn é, ni racham 
síos : óir a dubhairt an tóglach rimi, Ní 
fhaicfidhe mo ghnúis, muna ruihh bhur 
ndearbhrathalr libh. 

6 Agus a fhibhairt Israel, Cread as a 
udeariiabhair un tolc so oram, gur iimis- 
eabhair do n(3glach go raibh dearbhráthair 
eile aguibh ? 

7 Agus a dubhradursan, Do fhíafraigh 
an tóglach go cruádiiógach dhínn, ar staid, 
agus ar gcinéul, ag rádh, An hhfuil bhur 
nathair beó fós ? an bhfuil dearbhrathair 
eile aguibh ? asus do innisimairne dhó 
réir bríghe na mbriatharsa : nar bhféidir 
dhuinn a dheirbhf hios do bheitlí aguinn, go 
naibéoradh sé, tuagidh bhur ndearbhrath- 
air libh ? 

8 Agús a dubhairt lúdah re His-rael, a 
atliair, Cuir an leanamh liomsa, agus tii- 
eóchain ; ionnus go mbíam bcó, agus nach 
tagfam, sinn féih, agus tusa, ugus ar 
náos óg. 

9 Biaidh misi a nurrudhas duir ;iir; as 
mo láimbbi íarrl'as tíi é : nuuui tiuga mé 
chugad c, agus a chur as do choinne, ann 
úi\ bíodh aitíibliear go bráth orum : 

10 Oir muna ndearnamaóis faddail, is 
dearbh go mbtmls a nois air ar nais an daru 
huáir. . 

11 Agus a dubliairt Tsratl a nathair 
ríu, Más íigiun a blieith mar sm a nois, 
déanuigh so ; beirigh hbh na tórrtha is 
íearr sa tír ann bhúr soithighibh, agus beir- 
idh síos chum a nóglaoich tiodhlacadh, 
beagán bahiia, agus beagán meala, spíosra, 
agus miorr, cnó, agus alnu)inne : 

\1 Agus beirídh airgead dúbalta ann 
bhurláimh; agus au tan-gead tugabhair libh 
a rís a mbéuluibh bhur sac, benidh lihh a 
rís ann bhur láimh é ; do béidir gur maiu- 
neachdna é : 

13 Beiridh libh mar an gcéadna bhur 
44 ESIS. Teusta loseph da dhearbhraithre. 

ndearbhrathair, éirgidh, agus imthighidh a 
rís gus a nóglach : 

14 Agus Día uile chumhachdach do thabh- 
airtgrás díbh a lathair a nóglaoich, ionnus go 
ccuiríidh sé libh bhur ndearbhrathair eile, 
agus Beniamiu, Ma chaillimsi mó chlann, 
do chaill me meféin. 

15 5Í Agus do ghlacadur na fir na tiodh- 
laicthe, agus do ghlacadar airgead díibul- 
ta na láimh, agus Beniamin ; agus do éirgh- 
eadur súas, agus do chuadar síos do Né- 
gipt, agus tangadur a lathair lóseph. 

16 Agus a nuáir do chonnairc lóseph 
Beniamin maiUe riu, a dubhairtse re feadh- 
mannach a thighe, Tabhair na fir so doni 
thigh, agus marbh, agus uilmhuigh; óir is 
agamsa íosaid na daoine so san meadhon 
laói a nitigh. 

■17 Agus do rinne an tóglach mar a 
dubhairt lóseph ris ; agus tug an tóglach 
na daóine a steach go tigh lóseph. 

18 Agus do bhí eagla ar na daóinibh, 
do cliionn mar tugadh a steach go tigh ló- 
seph íad ; agus a dubhradur, Is ar son a 
nairgid do filleadh ann ár sacuibh an chéad 
uáir ; tugadh a steach sinn ; go madh féidir 
ris cúis diarruigh ar naghuidh, agus luidhe 
oruinn, agus ar nglacadh mar dhaóinibh 
daora, agus ar nassail. 

i 9 1f Agus tangadur a bhfogus do f headh- 
mannach tighe loseph, agus do labhradur 
ris ag dorus an tigh», 

20Agusdublu-adur,Amhaighisdir,thang- 
amar a nsíias go deimhiu an chéad uáir do 
cheannach bídh : 

21 Agus tárla dhíiinn, a nuáir thangamar 
don tiglí ósta, gur osglamar ar saic, agus, 
t'éuch, go raibh airgead gach úonduine 
aguinn a mbéul a shaic, ar nairgead a 
ccomhthrom iomlán : agus tugamar linn a 
ris fc nal- láimh. 

22 Agus tugamar airgead eile linn nar 
láimh do cheannach Ijídh : ni feas díiinn 
cia chuir ar nairgead ann ar sacuibh. 

23 Agus a dubhairt seision, Siothcháin 
maiUe ribh : ná bíodh eagla oruibh ; bhur 
Ndía, r.gus Dia bhur nathar thug ionnmhus 
díbh ann bhur sacuibh : do bhí bhur nair- 
gead agamsa. Agus tug sé Simeoin amach 
cliugtha. 

24 Agus tug an tóglach na daóine a 
steacb go tigh loseph, agus tug uisge dhóibh, 
agus do nigheadur a cco'ísa; agustug bíadb 
da nassaluibh. 

25 Agus do rinneadur na tiodhlaicthe 
rtidh a ccoinne loseph do théachd san 
mlicadhon laói : óir do chíudadur go nío- 
saidís arán ann sin. 

26 «([ Agus anuáirtháiniglóspphdhathigh, 
tugadur chuige na tiodhlaicthedo i/iíanna 
láimh dou tigli, agus do obláoBadur íad féin 
go talamh dhó. Frith cupan loseph. CAIB. 

27 Af'us do fhíafruigh sé dhíohh an 
rabhas go raaith aca, agus a dubhairt sé, 
An bhfuil bhur nathau- go maith ? an 
seanduine air ar labhi-abhair, an bhfuil sé 
béo fós ? 

28 Agiis do fhreagradarsan, Atá áo 
sheirbhíseach ar nathairne a slainte mhaith, 
atá sé beó fós. Agus do chrouiadar síos a 
ccinn, agus do rinneadur umhla. 

29 Agus do thóg seision a shíiile, agus 
do chonnairc a dhearbhrathair Bcnianiin 
mac a nihathar, agus a dubhairt, A lú so 
bhur ndearbhrathair as óige, air ar labh- 
rabhair rium ? Agus a dubhairt sé, Go 
raibh Día grásanihuil duit, a mhic. 

30 Agus do rinne lóseph deithncas; óir 
do bhí a chroidhe ag líith re na dhear- 
bhrathair : agus do íarr íiit a nguiliiodh ; 
agus do chuáidh a steach dá sheómra, 
agus do ghuil aim sin. 

31 Agus do ionnuil a aghuidh, agus do 
chuáidh amach, agusdo chounuimli aír féin, 
agus a dubhairt, Cuír arán ann so. 

32 Agus do clmiredar ní rompa dliósan 
leis féin, agus dóibhsion leó féin, agus do 
na Hégiptibh, a duáigh na f!>ochair, leó 
féin: do chionn nar bhfcidir do na Hégip- 
tibh arán dithe leis na Heabhruighibh ; óir 
is morghráin sin a^ na Hégiptibh. 

33 Agus do shui;j,headur as a choinne, 
an tí fá sine do réir a chéirt-bcirthe, agus 
an té dob óige do reir a ógántachd : agus 
do bhí iongnadh ag na dauinibh ann a 
chéile. 

34 Agus do ghlac seision agus do chuir 
míasa bídh chuca oua bhord féin : gidheadh 
fci mó oircheasachd Bheniamin cuig uíiire 
nácuid áonduiné acasan. Agusdoibheadar, 
agus do bhádur subhach aige. 

CATB. XLIV. 

Jnntleachi loseph do chonbhuil moille ar 
aBhráithribh. 14 Athchoinnidhiiirisle 
luduh. 

AGUS do aithin sé do fheadhmanach 
a thighe, ag radh, Lion saic na 
mulnntire sin darbhar, oiread is fhéadfuid 
do bhreith leó, agus cuir airgead gach éan- 
duine aca a rabéul a shaic féin. 

2 Agus cuir mo chupansa, an cupán 
airgid, a mbeul shaic an tí as óige, agus 
airgead a arblia. Agus do rinne sé do réir 
anfocail a dubhairt lóseph ris. 

3 Agus comhlúath as déirghe an lá, do 
cuireadii na dáoine arsiíibhal, iad féin agus 
a nassail. 

4 Agus a nuáir do chúadar amach as an 
gcathruigh, agus nach deachadur a bhfad 
fós,?L dúbhairt lóseph re na f headhmanach, 

Eirigh suás, lean a ndiaigh na muinntire 
V'.o ; agus a nuáir bhéurus tíi orra, abair líu, 
45 XLIV. A sac Beniamin. 

Cread fá ndeamabhair olc a nagaúicfh 
maitheasa ? 

5 Nach é so é «s a nibhionn mo thigh- 
earna, agus go deluihin lé ndéanann sé 
tairrgire r Is oíc do rimieabhair sin a dhéan- 
amh. 

6 <[í Agus do rug sé orra, agus do labhair 
sé ríu na bríathra céadna. 

7 Agus a dubhradursan ris, Cread fa 
nabair mo thigheama na briathrasa? nar 
leigidh Día go ndéindís do sherbhísigh do 
réir an neithesi : 

8 Féuch, an tairgead, fuaramar a rabéul- 
uibh ar sac, tugamar chugadsa a nsuas a 
ris as tír Chanaain e : cíonnus mar sin d« 
ghoidfemís as tigh do thigheamasa ór nó 
airgead ? 

9 Gidh bé air bith dod sherbhíseachuibb' 
aga bhfuighthear c, cuirthear eision chura 
báis, agus bimídne mar an gccadua ar 
sclábhuidhibh ag mo thighearna. 

10 Agus a dubhairt seision, A nois 
uimesin h'iodh sc réir do bhríatharsa : gídh 
bé gá bhfuighthear é, biaidh na sherbhís» 
each agarasa; agus beitliíse neimhcliion- 
tach. 

11 Aim sin do leagadur a nsíias gach 
éanfhear aca á shac féin go hiath go tal- 
ainh, agus do oscuil gach éanduine a shac. 

12 Agus do spíon seision, agus do thos- 
uigh ris an tí fá shine, agus do chríoch- 
nuigh ag an tí dob óige : agus do frítli an 
cupán a sac Bheniamin. 

13 Ann sin do reabadur á néadach, 
agus do chuir gach éanduine a shac síias ar 
a asal, agus do t"hilleadur don cháthruigh. 

14 1[ Agus táinig lúdah, agus a dhear- 
bhráithre chum thigh loseph ; oír do bhí sé 
annsin fós ; agus do léigeadur iad íéin ar a 
ttalamh na fhiadhnuidhsi. 

15 Agus a dubhairt loseph riu, Cre:id 
an gníomhso do rinneabhair ? nach blifuil a 
fliios aguibh go bhféadann duine niai' misi 
fáidheadoireachd do dhéanamh ? 

16 Agus a dubhairt ludah, Créad a 
déaram réam thigheania ? cróad líiiblieór- 
am ? nó cionnus ghlanfam sinn féin ? do 
fhoillsigh Día éacceart do sherbhiseach : 
féuch, is serbhísigh dhar ttighearua 
sinne araon, agus an tc ag ar frith an 
cupáii. 

17 Agus a dubhairt seision, Nár léige 
Día go ndeanuinnsi sin : achd an té ag 
ar fríth an cupán na láimh biaidh sé na 
sheirbhíseach agam; agus ar bhur sonsa, 
éirgidh romhuibh súas go síothchanta a 
cceann bhur nathar. 

18 ^ Ann sin táinic ludah a bhfogus dó- 
san, acus a dubhaivt sé, Oh a thigheama, 
guidliim thú léig dot sherbiiiseachuihli ío- 
cal do labhairt a ncisdeachd mo thJgfa- Leig loseph a nithne. GENESTS. 

earna, agus ná lasadh thfearg a naghuidh 
do sherbhlsigh : oir is ionann tú agus Phá- 
rao. 

19 Do fhíafruigh mo thighearna dá 
sherbhiseachuibh, ag rádh, Anbfhuilathair, 
116 dearblu-atliair aguibh ? 

20 Agus a dubhramairne rem thigh- 
earna, Atá athair aguinn, seanduine, agus 
leanamh rugadh dhó na aois f hoirfe, lean- 
amh beag; agus fuair a dhearbhrathair 
bás, agus do tagbhadh é, féin na áonar óna 
mhatliair, agus atá grádh agá athair air. 

21 Agus a dubhairt tusa réd sherbis- 
eachaibh, Tugaidh chugamsa a nsíias é, ar 
chor go bhfaicfidh mé é dom shúilibh, 

22 Agus adubhramairne rem thigheania, 
Ni fhíadann an leanamli a athair dfag- 
bháil : óir dá bhfagbhadh sé a athair, do 
gheabha a athair bás. 

23 Agus a dubhairt tusa réd sherbhis- 
eachaibh, Muna ttí bhur ndearbhrathair 
bhus óige libh a nsuas, ní fhaicfidhe mo 
ghníiis níos mó. 

24 Agus tárla a nuáir do chúamairne 
síias a gcionn ar nathar, do slieirbhiseách, 
gur inniseamar briathra mo thighearna dhó. 

25 Agus a dubhairt ar nathair, Eirgidh 
a rís, ugus ceannchuigh dhuinn beagán 
lóinn. 

1Q Agus a dubhramairne, ní fhí'ad- 
maoidne dul síos ; má thig ar ndearbhrath- 
air is óige linn ann sín rachum síos ; óir 
ni fheadmaoid aghuidh a nóglaoich dfaic- 
sin, muua raihh ar ndearbhratliair is óige 
linn. 

27 Agus a dubhalrt do sherbhisech 
máthair rinn, Atá a fhios aguibh go rug mo 
bhean días mac dhamh : 

28 Agus do chuáidh duine aca amach 
iiáim, agus a dubhairt mé, Is deimhin go 
ndéarnadh greamanna dhe ; agus ní f haca 
mé ó sín é. 

29 Agus má bliearthaói so uálm, agus 
go nimeochuidh tubaisde air, do bearthaói 
mo ghrúag liath maille ré doilghios slos 
chum na huálghe. 

30 A nois uime sin a nuálr thiocfas misl 
mar a bhfuil do sherbhíseach mathair, agus 
nach bla an leanamh linn; ó atá a anamsan 
ceangaílte a nanam an leinimh ; 

31 Tlocfaidh as sin, a nuáir do chife 
sé nach blaidhan leanamhlinn,góbhfuiglie 
sé bás : agus do bhéuridh do sherbhísigh 
gríiagllath, da shelrbhiseach ar natharmaille 
ré dollghios síos chum na huaighe, 

32 Oír do chuaidh dó sherbhiseach a 
nurrudhas air an leanamh dom athair, 
ag radh, Muna ttugadh mé chugad é, 
biáídh aitlibhear go bráth ag mathair 
«rumsa, 

33 Annois ar an adhbhar sin, guldhím 

46 Chtm a dhearhhraithreach, 
thú, connuimh do sherbhíseach a náit an 
léinlmh na sclábhuidhe ag mo thigheamaj 
agus léigthear don leanamh dul súas lé na 
dhearbhrálthribh. 

34 Oír cionnus rachus misi súas go nuig« 
máthair, agusgun an leanamh liom .? deagla 
go tteigeomhadh go bhfaicfinn an dochar d» 
thiocfadh ar máthair. 

CAIB. XLV. 

Nochd TosCph e féin da dhearbhraithrihh. 
5 Tug comhflmrtachd dhoihh. 9 AguH 
chuir jios ar a uthar. 

ANN sln níor fhéad loseph é féin do 
chongmháil a lathair ar shéas n;i 
fhochair ; agus do élgh sé, Cuiridh gach 
éanduine amach uáim. Agus níor fhan 
éanduine na fochair, an feadh do bhi ló- 
seph ag léigean a aithne chum a dhear- 
bhraithreach. 

2 Agus do gbuil sé ós áird : agus do 
chíialadar na Iléglptlgh agus tlgh Phá- 
rao é. 

3 Agus a dubhairt losepli ré na dhear- 
bhráithribh, As misi loseph ; an bhfuil 
máthair beó fós ? agus níor f héadadur a 
dhearbhráithre freagra do thabhairt air, 
óir do bhí buáldhreadh orra tré bheith na 
lathaír. 

4 Agus a dubhairt lóseph re na dhear- 
bhráithribh, Druidigh riom, iarruim mar 
athciminghidh oniibh. Agus do dhruidea- 
dar leis. Agus a dubhairt seision Is misi 
lóseph bhur ndearbhrathair, noch do rea- 
cabhalr do Négipt. 

5 Annois uinie sin ná bíodh doilghios 
oruibh, nó fearg agulbh rlbh féin, fa niisi 
do relc annso : (jir isé Día do chuir raisi 
romhuibh do chumhdach bhur mbeatha. 

6 Oír as dá bhlíadhuin atá an ghorta sa 
tir : agus atáid fós cúig bhliadhna annnach 
b'ta treabhadh na foghmhar, 

7 Agus do chuir Día misi romhulbhsi 
do choimheud sleachda dhíbh san tahmih, 
agus do choimhéud bhur mbeatha re tárr- 
tháil mhóir. 

8 Mar sin annois ní sibhsi do chuir uaibh 
mé, ách Día: agus do rinne sé athair 
dhíomsa do Phárao, agus tighearna ós 
cionn a thighe ulle, agus úachdai-an ar feadh 
chriche na Hégipte uile. 

9 Déanuidhsi delthneas, agus éirghldh 
súas chum máthar, agus abruidh rls, Is 
mar so a delr do mhac lóseph, do rinne Día 
tigheama dhiomsa Ó3 cionn na Hégipte 
uile : tárr a níias chugamsa, na déana 
maill, 

10 Agus áltreochuidh tú a bhfearann 
Gosen, agus biáidh tíi láimh rlomsa, thú 
féÍH agus do ehlann, agus clann do chloiime, Chiúr losephfws ar athar. CAIB. 

asjiis do thiéada, agus healbhadha, agus 
gach uile ní bhus leachd : 

11 Agus oilfe mé thíi ann sm; (oír atá 
fós chíiig bhliadhna gorta ann) deagla go 
ttiucta téin, agus do mhuinntir, a>j;us a 
nuile ní bheanas riot, chum bochduine. 

12 Agus, féachuidh, do chíd bhur síiile, 
agus síiile mo dhearbhrathar Beniaraín, 
gurob t mo bhéul atá ág labhairt ribh. 

13 Agus inneostaói dom athair rncid mo 
ghlóire sa Négipt, agus gach éinni dá bhfa- 
cabhaír; agus deanuidh deithbhir agus tug- 
aidh máthair a níias annso. 

14 1f Agus do luidh sé ar mhuinéul a 
dhearbhráthar Beniamin, agus do ghuil; 
agus do ghuil Beniamin ar a mhuinéul san. 

15 Os á chionn sin fós do phóg sé a 
dhearbhráithre uile, agus do gíuiil orra : 
agus na dhiáigh sin do chomhráidheadar a 
dhearbhráithre ris. 

16 ^ Agus do chlos a thúaruscbhail sin 
a ttigh Phárao, ag radh, Tangadar dear- 
bhráithre lóseph : agus do thaitin sin go 
mór ré Phárao, agus lé na sheirbhíseach- 
uibh. 

17 Agus a dubhairt Phárao re Toseph, 
Abuir réd dhearbhráithribh, Déanuidh so; 
íialuighe bhur nainmhintighe, agus imthigh- 
idh ; súas go tír Chánaain, 

18 Agus tuguidh libli bhur nathair agus 
bhurmuinntir, agus tigidh chugamsá : agus 
do bhéura mé dhibh maitheas chríche na 
Hégipte, agus do gheabhthaoí ré ithé do 
inéatlias na tíre. 

19 Annois fuáir tu fúagra, déanuidh mar 
so; beiridh libh carbrád as crích na Ilé- 
gipte ar ceann bhur liáos óg, agus ar ceaiín 
bhur mban, agus tugaidh bhur nathair 
libh, agus tigidh. 

20 Mar an gceadna ná cuiridh fuim an 
bhur náirnéis tighe ; oir maitheas chriche 
na Hégipte uile is libhsié. 

21 ^ Agus do rinneadur clann Israel 
mar sin : agus tug lóspph carbuid dhóibh, 
do réir aithne Phárao, agus tug lómi dóibh 
«hum na sligheadh. 

22 Dá gach áon aca fa leith tug sé aith- 
«arrach culadh ; ach do Bheniamin tug só 
trí chéad píosa airgid, agus cíiig culuidh- 
eacha éaduigh. 

23 Agus do chuir sé chum a athar ar an 
jnodh so ; deich nassail ag iomchur neith- 
eann maith na Hégipte, agas deich nassáii 
hhainniona ag iomchar arbha agus aráin 
agus bídh dá athair chum na sligheadn. 

24 Mar sin do chuir sé a dhearbhráithre 
ar siíibhal, agus do imthigheadur : agus a 
dubhairt sé ríu, Coimhéaduigh nach dtuitfe 
sibh amach ar a tsiighe. 

25 % Agus do chúadur súas as a Négipt, 
agus tangadur go tír ChanaaÍA go lácob a 
nathair. 

47 XLVr. Chuaidh lacoh do Egipt. 

26 Agus do inniseadur dhó ag rádh ; 
Atá lóseph beó fós, agus isé is uachdarán 
ós cionn chríche na Hégipte uile, Agui 
do lagadh croidhe lácob; óir níor chreid 
sé íad. 

27 Agus do inniseadur dhó bríathra ló- 
seph uile, noch do labhair sé ríu : ap-us a 
nuáir do chonnairc sé na carbuid do chuir 
lóseph dá iomchar, do aithbheóghuidh spio- 
rad lácob a nathar : 

28 Agus a dubhairt Israel, 2s lórsin; 
atá mo mhac loseph beó fós ; rachuidh mé 
agus do chífe mé é suil éugfad. 

CAIB. XLVI. 

Tainic lacob do Négipt, agus a shliocht. 
28 Choinnigh loseph e. 33 Agus chomh- 
airligh a bhraithre. 

AGUS do ghluáis Israel maille rls a 
nuile ní dá raibh aige, agus tíiinic go 
Beerséba, agus do rinne iodhbuirt do Dlúa 
a athar Isaac. 

2 Agus do labhair Día re Hisrael a 
ttaibhse na hoidhche, agus do ráidh, A lá- 
cob, a lacob. Agus a dubhairt seision, 
Atáim annso. 

3 Agus a dubhairt sé, As misi Día, Día 
hathar : ná bíodh eagla ort dul síos do Né- 
gipt ; óir do dheana misi ann sin díot cin- 
eadh mór. 

4 Ilacha mé leachd síos do Négipt; 
agus do bhéura mé go deimhin mar an 
gcéadna a nslos a rís thíi : agus cuii-fidh 
lóseph a lámh ar do shíiilibh. 

5 lí Agus do éirigh lacob síias ó 
Bhéerséba ; agus do iomchradar mic Israel 
a nathair lacob, agus a naos óg, agus a 
mná, ann sna carbuduibh chuir Phárao dhá 
iomchur. 

6 Agus rugadur leó a narnéis, agus a 
maitheas, noch fuaradur a ttír Chánaain, 
agus tangadur do Négipt, lacob, agus a 
shlíochd uile leis : 

7 A mhic, agus mic a mhac maiUe ris, 
agus a ingheaiaa, agus ingheana a mhac, 
agus a shiiochd uile tug sé leis do Négipt 
íad. 

8 % Agus a s'iad so anmanna chloinne 
Israel noch do tháinic do Négipt, lacob 
agus a mhic : Reuben cédghin íacob, 

9 Agus mic Reubcn ; Hanoch, agus 
Phallu, agu3 Hesron, agus Carnii. 

10 Agus mic Shimeon ; lemuel, agu$ 
lamin, agus Ohad, agus lachim, agus So- 
har, aí'us Saul mac mná Canaanítigh. 

11 ^igus mÍG Lébhi; Gerson, agusCoh- 
at, agus iVlerári. 

12 Agus mic lúdah; Er, agus Onan, 
agus Sélah, agus Pháres, agus Zárah: ach 
fuair Er, agus Onan bás a ttír Ciiánaain. 
Agus mic Pháre* dob íad Hesron, agus 
liámul. * 

4 Teagli/ach lacoh. 

13 Agus mic Isachar ; Tóla, agus Phú- 
bah, agus lób, agus Simroii. 

14 Agus raic Sebulun ; Séred, agus 
Elou, agus lahleel. 

15 Agus dob íad so mic Leali, nocli 
rug sí do lácab a Bpadan-Aram, maiUe 
re na hinghin Dínah : anmann a mhac 
agus a inghean uile bá tríur ar thriochad 
íad. 

16 Agus mic Ghad ; Siphion, agus 
Haggái, Súni, agus Esbon, Eri, agus Aródi, 
agus Aréli. 

17 Agus mic Aser; limnah, agus Isuah, 
agus Tsui, agus Bériah, agus Sérah a 
ndeirblishiur : agus mic Bhériah ; Hébei', 
agus Malchiel, 

13 A síad so mic Silpah, noch tug Lá- 
ban da inghin Léah, agus rug sí íad so do 
líicob, eadhon sé hanmanna déug. 

19 Mic Rachel, bean líicob; loseph, 
agus Beniamin. 

20 Agus do rugadh a gcrích na Hégipte 
do lósepli, Manasseh, agus Ephraini, noch 
rug Asenat inghean Photipherah sagart 
On dó. 

21 Agus mic Bheniamin, Bclah, agus 
Bécher, agus Asbel, Géra, agus Náaman, 
Ehi, agus Ilos, Muppim, agus Huppim, 
'agus Ard. 

22 A stád so mic Ráchel, noch rugadh 
do lácob ; na hanmanna uile bá a ceathair 
déug íad. 

23 AgusmicDan; Ilussim. 

24 Agus mic Naplitali ; lasehel, agus 
Guni, agus léser, agus SiUem. 

25 Asíadso mic Bhilaah, noch tug Lá- 
ban dá ingbin Ríichel, agus rug sí íad so 
do lacob : na hanmanna uile bá móii- 
sheisior íad. 

26 Na hanmanna uile nocli tháinic 
lé lacob do Nrgipt, noc!i tháiníc amach 
as a fhordhronnuibh, táoljh amuigh do 
mhnáibh mhac lacob, bá tri íichid lad agus 
a sé. 

27 Agus :íiÍc lóseph, rugadh dhó sa 
Négipt, bá dhá a.ium íad : a nuile anum 
do thigli lácob, nocli thíiinic do Negipt, bá 
trí fichid, agiis a di ich íad. 

28 ^ Agus do chuir sé ludah roirahe go 
loseph, do sheóludh a aiiiithc go dí- 
reach go Gosen; agus tangadur go tír Gho- 
sen. 

29 Agus do rinne lóseph a charbad 
réigh, agus do chuuidh súas do theagmháil 
ar Israeí a atliair, go Gosen, agus do thais 
béin é íéin do; agus do Inigh ar a mhuin- 
éul, agus do i^huil ar a mhuméul tamall 
maith. 

30 Agus a dubhaiit Israel ré lóseph, 
Annois í'aghaim bás ó chonnuirc mé do 
ghnúis, dochionn go bhf'uil tú bcó fós. 

31 *[\ Agus a dubliaut lóseph ré na 

48 GENÉSIS. Comhairle loseph. 

dhearbhráithríbh, agus ré tigh a athar, 
Ilacha mísi síias, agus foillseochad do Pha- 
rao, agus a déara mé ris, Tangadur mo 
dhearbhráithre agus tigh mathar noch do 
bhi a ttir Chanaain, chugamsa : 

32 Agus is aodhaireadha cáorach íad, 
óir isé bá ceird doíbh airneis do bheath- 
ughadh; agus tugadur a ttréada agus a 
sealbha leo, agus a nuile ní dá bhfuíl aca. 

33 Agus teigeómhuígh a nuáir ghoirfeas 
Phárao sibhsi, agus a déara sé, cred aS 
ceird dhaóibh ? 

31 Abruidhsi do bí ceird do sherbhís- 
eacH bheith timchioll áirnési ó ar nóige 
go ttí a nois, sinn féin aráon agus ar 
naitlire, ionnus go náitreochthaoi a bhféar- 
ann Gosen : óir is gráineamhlachd a nuile 
thréaduighe cáorach ag na Hégiptibh. 

CAIB. XLVII. 

Tug loseph a bhruilhre. 7 Agus a athair 
a lathair Fhurao. 11 Tug ionad dhoibh. 
13 Fuuir an Fgipt do nri. 22 Taobh 
umuigh dojheurann na nsagart. 

ANN sin tíiinic loseph, agus do innis 
do Phárao, agus a dubhairt, Tánga- 
dur mítthair agús mo dhearbhraithre, agus 
a tréada, agiis a nealbhadha, agus a bhfuii 
aca as tir Chánaain ; agus, féuch, atáid 
siád a bhfearann Gosen. 

2 Agus rug leis cuid dá dhearbhraithribh, 
eadhon cúigior dhíobh, agus do thaisbeiu 
do Phárao íad. 

3 Agus a dubhairt Phárao ré na dhear- 
bhráithribh, Créad as ceird dhaoibh .? Agus 
a dubhradursan ré Phárao, Aodhairighe 
cáorach do sherbhísigh, sian féin aráou, 
Agus ar nailhre mar an gcéadna. 

4 A dubhradursan fós re Phárao, Is do 
chomhnuidhe san bhtearann do thangamar ; 
óir ní blifuil féur ag ad sherbhíseachuibh 
dhá náirnéis, óír aiá an ghorta go trom a 
ttír Chanaaín ; a nois dá bhrigh sin, iari- 
maoiddathchuinge ort, tabhair áitreabh dot 
sherbhiseachuibh a bhfearann Gosen. 

5 Agus do labhair Phárao ré lóseph, ag 
radh, Tangadur iiathair agus do dhear- 
bhraithre chugad. 

6 Atá críoch na Hcgipte as do choinne ; 
ann sa chuid is féarr don lír cuir iiathair 
agus do dhearbhraithre na gcomhnuighs; 
áitreabhaidis a bhfearann Gosen : agus más 
aithne dhuit uonduine cumusach na measg, 
ann sin deana uachdarán díobli os cionn 
máirnéisi. 

7 Agus tug losepii lacob a athair a 
steacli, agus do shu.ghidh é as chomne 
Phárao ; agus do bheannuigh lacob Phá- 
rao. 

dubhairt Phárao ré lácob. 8 Agus a 
Cá haóis tú } 

9 Agus a dubhairt lacob ré Phárao, laHób a lathitir Tharae. 
Bliadhna laéthe moilithre is céad agus 
tríochad bliadhan íad : fá teai'c agus ta 
holc láethe bliadhna mo bheatha, agus ni 
rainic mé láethe bliadhna bheatha maith- 
reach, a laethibh a noilithresion. 

10 Agus do bh; aiinuigh lacob Pharao, 
agus do chuaidh amach as fiaghnnise 
Phárao. 

11 ^ Agus do áitigh loseph a athair 
agus a dhearbhraithré, agus tug sealbh 
dhóibh a ccrích na Hégipte, san chuid do 
bhfcarrdon dúthaigh, a bfearann Rameses, 
mar do aithin Phárao dhe. 

12 Agus do oil losepli a athair agus a 
dhearbhráithre, agus muinntir thighe a 
athar, uiie lé harán, do réir a muinntir, 

13 ^ Agus ní raibh arán ar bith san 
tír uile; óir do hh'i an ghorta ro throm, 
ionnus gur hanbhfainneadh críoch na Ilé- 
gipte, agus tír Chánaain uile do bin-ígh na 
gorta. 

14 Agus do chruinnígh loseph súas a 
nuile airgead fríth a ccrích na Hégipte agus 
a ttír Chánaain ar son anarbhadocheann- 
chadur, agus tug loseph an tairgead a steach 
go tigh Phárao. 

15 Agus an tan do thraoth an tairgead 
a ccrích na Hégipte, agus a ttír Chánaain, 
tangadur na Hégiptigh uile chum lóseph, 
agus a dubhradur, Tabhair dhuinn arán ; 
óir cread fa bhfuighemis bás ad fhiagh- 
nuisi } óir do imthigh an tairgead úainn. 

16 Agus a dubhairt loseph, Tugaidh 
bhur náirnéis uáibh agus do bhéura misi 
dhíbh ar son bhur náirnéisi, má dfaillidh 
an tairgead oruibh. 

17 Agus tugadur a náirnéis go lóseph : 
agus tug loseph árán dóibh ar a neach- 
uibh, agus ar a ttréaduibh, agus ar áirnéis 
a néaibhann, agus ar a nassaluibh : agus 
do bheathaidh sé íad le harán ar son a 
náirnéisi uile ar feadh na blíadhna sin. 

18 A nuair do críochnuígheadh an 
bhlíadhuin sin, tangadur chuige an dara 
bhadhuin, agus a dubhradur ris, Ní cheil- 
fiom ar mo thighearna, gur caitheadh ar 
gcuid airgid, fuáir ar ttighearna mar an 
gceadna ar ttréada áiméise; níorfágbhadh 
ébni aguinn a lathair ar ttigheama an 
achd ar gcuirp agus ar bhfearann. 

19 Uime sin cread fá bhfuighemis bás a 
bhfiaghnuisi do shúl, simi féin aráon agus 
ar bhfearann ? ceanriuigh sinn féin agus ar 
bhfearann ar arán, agus bíam féin agus ar 
bhfearann ar serbhíseachuibh ag Phárao : 
agus tabhair síol díánn, ar chor go mair- 
eam, agus nach bhfuigheam bas, agus nach 

'Via an fearann na fhálach. 

20 Agus do cheannuigh loseph fearann 
na Hégipte uile do Phárao ; óir do reaca- 
éms ao Hégiptigh gach éauduine dbióbh 

49 CAÍB. XLVÍT. Ísrael a bhfearann Gosheti. 

a fhearann, do chionn go rug an gborta 
buáidh orra : raar sin tháinic an fearaon 
chum Phárao. 

21 Agus ar son na ndáoine, do áthriiigh 
sé íad do na caithreachuibh ó cheann 
bhruáich na Ilégipte, go nuige an ceann 
eile dhi, 

22 Amháín fearann na sagart níor chean- 
nuigh sé é, 6ir do fúarudar na sagairt 
comhroinn ó Phárao, agus a dúadur a 
ccomhroinn noch tug Pháraó dhóibh ; uime 
sin níor reacadur a bhfearann. 

23 % Ann sin a dubhairt lóseph ris an 
bpobal, Féuchuigh, do cheannuigh mé a 
niugh sibh féin agus bhur bhfearann do 
Phárao; féuchuidh, ag sin síol aguibh, 
agus cuirfídhe an fearann. 

24 Agíis tiucfaidh a ccrích ann sa mbi- 
seach, go ttiubhartháoi an cúigeadh cuid 
do Phárao, agus biaidh cheithre chuid 
aguibh féin, chum síl a nfearainn, agus 
chum bhur mbeatha, agus do mhuinntir 
bhur ttighe, agus mar bheatha dá bhur 
leanbuibh. 

25 Agus a dubhradar3*n, Do shábháil 
tú ar mbeatha : fághmaoid grása a radharc 
mo tliighearna, agus biamáoid ar serbhí- 
seachaibh ag Phárao, 

26 Agus do rinne lóseph sin na dhligh- 
eadh ar feadh chríche na Hégipte gus a 
niugh, go bhfuighe Phárao an cíiigeadh 
cuid; achd amháin fearann na sagart, nocA 
nach ráinic chum Phárao. 

27 5f Agus do bhí Israel na chomhnuighe 
a gcrích na Hégipte, a bhfearann Gosen ; 
agus do bhúdur shealbha dúthaigh aca ann 
sin, agus do fhásadur, agus do lionadur go 
hiomadamhuil. 

28 1[ Agus do mhair lácob a gcrích nn. 
Hégipte seachd mbliadhna déug : mar sixi 
gur bhí íiois iomlán lácob, céad aeus dá 
fhichead agus seachd mbhadhna. 

29 Agus do dhruid aimsir bháis Israel a 
ngar: agus do ghoir sé a mhac lóseph, 
agus a dubhairt sé ris, Má fuair mé anois 
grása ad radharc, íaiTuim mar athchuinghe 
ort, cuir do lámh fáoim ladhaii^, agus 
déana do cinealta fírinneach riom ; iárr- 
uim dathchuinghe ort, ná hadhlaic mé sa 
Négipt; 

30 Ach luidfidh me a bhfochair mo 
aithreach, agus béura tusa leachd mé as 
a Négipt, agus adhluic mé a náit a nadh- 
laicthesion. Agus a dubhairt seision, Do 
dhéana mé mar a dubhairt tú. 

31 Agus a dubhairt seision, Tabhair do 
mhioima dhamh. Agus tug sé a mhionna 
dhó. Agus do chláon Israel é féiu ar 
cliea«nadhairt na leaptlia. £ Ghahh tinneas lacoh. CAIB. XLVIir. 

Ghabh tinncas lácoh. 5 Rinn uchdoh- 
lainne do dh'ias mhac lósepft. 9 Agus 
bheannuigh iad. 

AGUS tárla a ndíaigh na neitheannso, 
gur innis duine do lóseph, Féuch, 
(itá hathair tinn ; agus rug sé leis a dhías 
mac, Manasseh agus Ephraim, 

2 Agus do innis neach do lácob, agus a 
dubhairt, Féuch, atá do mhac lóseph ag 
teachd chugad : agus do nearthuigh Israel 
é féin, agus do shuigh ar a leabuidh. 

3 % Agus a dubliairt lácob ré lóseph, 
Do fhoillsighDía uile chumhachdach é féin 
damh a Lus a ttír Chánaain, agus do 
bheannuigh mé. 

4 Agus a dubhairt sé rium, Féuch, do 
dhcana mé tóirtheach thíi, agus méideóch- 
uidh !mé thíi, agus do dliéana mé dliíot 
iomad dáoine, agus do bhéura mé an duth- 
aidhsi dod shíol ad dhiáigh mar shedbh 
•híorruidhe. 

5 Agus a nois do dhlas mac, Ephráim 
agus Manasseh do rugadh dhuit a gcrich 
na Hégipte suil tháinig misi chugad do 
Négipt, is liomsa iad ; mar Reuben agus 
Simeon is fa homsa íad. 

6 Agus do chlann, noch béurthar dhuit, 
na ndíaigh, budh leachd féin iad sin, agus 
goirfighear íad do réir anma a ndearbhráith- 
reach ann a noighreachd. 

7 Agus ar mo shonsa, a nuáir tháinig 
mé ó Phádan, fúair Ráchel bás agum a 
ttír Chánaain ann sa tslighe, a núair nach 
raihh ach beagán sligheadh re teachd go 
Héphrat ; agus do adhluic mé ann sin í, ar 
sHghe Ephrath; agus sé sinfíin Betelem. 

8 51 Agus do chonnairc Israel raic ló- 
seph, agus a dubhairt, Cía híad so? 

9 Agus a dubhairt lóseph ré ná athair, 
Mo mhicsé iadsó, noch tug Dia dhamh 
annsa náitsi : agus a dubhairt seision, 
Tabhair chugam iad, iarruim ort, agus 
beinneochuidh mé íad. 

10 (Annois do bhádnr síiile Israel trom 
ó aóis, ionnus nach ráibh radharc aige). 
Agus tug sé a ngar dhó lad agus do 
phóg sé íad ; agus do theann ris íad. 

11 Agus a dubhairt Israel ré lóseph, 
Níor sháoil misi go bhfaictinn do ghnúis 
agus féuch tug Dia dhamh radharc fós air 
do shiol. 

12 Agus tug lóseph amach ó idir a dliá 
ghlún iad, agus do chláon é féin gon a 
ághuidh chum na talmhan. 

13 Agus do ghlac lóseph íad aráon, 
Ephráim an a líumh dheis leath ré líiimh 
chlí Israel, agus Manasseh ann a láimh 
chlé leath ré láimh dheislsrael, agus tug sc 
a bhfogus dó íad. 

60 GENESIS. Bheannuigh lacoh loseph. 

14 Agus do shín Israel a lámh dheas 
amach, agus do chuir ar cheann Ephraimí, 
eadhon an mac budh óige, agus a lámh chlé 
ar cheann Mhanasseh, ag treórughadh a 
Ifimh go géurchúiseach ; óir dob é Manas- 
seh do rugadh ar ttús. 

15 Agus do bheannuigh sé lóseph, ^us 
a dubhairt, Dia, ós cuinne ar shiobhail mo 
aithreacha Abraham aguslsaac, an Día do 
bheathuigh nié ar f'eádh mo shaoghuil gus a 
niugh. 

16 An taingiol do fhúasguil mé ó 
nuile olc, go mbeannuighe sé na leinimh ; 
agus goirthear mainmsi orra, agus ainm 
maithreach Abraham agus Isaac ; agus 
fásítidís na niomadamhlachd a meadhon na 
tahnhan. 

17 Agus a nuáir do chonnairc lóseph 
gur chuir á athair a lámh dheas ar cheann 
Ephraim, do ghoill sé air : agus do chonn- 
uimh síias lámh a athar da háthrughadh ó 
chionn E; hraim ar chionn Mhanasseh. 

18 Agus a dul'hairt lóseph ré na athair, 
Ní mar 9Ín, a athair, óir isc so an cheidghin, 
cuir do lámh dheas ar a cheanu. 

19 Agus do dhíult a athair, agus a 
dubhaírt, Atá a fhios agam a mhic, atá 
a f hios agam, biáidh seision mar án gcéad- 
na na phobal, agus biaidh sé fós mór, ach 
go deimhin budíi mó a dhearbhráthair is 
óige ná é, agus fásfuidh a shíol na niomad 
cineadhach. 

20 Agus do bheannuigh sé iad an lá sin 
ag radh, lonnadsa bheinneochus Israel, ag 
rúdh, Go ndeámaDía thusa mar Ephraim, 
agus mar Mhanasseh : agus do chuir sé 
Ephraim roimhe Mhanasseh. 

21 1f Agus a dubhairt Israel ré lósepli, 
Féuch, atáimsi ag fagháil bháis; ach biaidh 
Día maiUe ríbhsi, agus do bhéura sé a rís 
sibh go dúthuigh bhur naithreach. 

22 TuiUeadh eile, tug me dhuitsi cuid 
ronna ós cionn do dhearbhráithreach, noch 
do bhean mé amach as» láinih a Namoritigh 
leam chloidheamh, agus léarabhogha. 

CAIB. XLIX. 
Tiomna agusfaígheadúireachd lácoh. 19 
Ordúghadh attimcheal a adhluice. 

AGUS do ghoir lacob ar a mhacaibb, 
agus a dubhairt, Cruinnighidh sibh 
féin a bhfochair a chéile, nó go ninneosa 
mé dháoibh crcad theigearahus daóibh sna 
láethibh deighionacha. 

2 Cruinnigliidii sibh fcin a bhfochair a 
cheile, agus éisdigh, a mhaca lácob ; agus 
tugaidh aire do Israel bhur nathair. 

3 ^f A Reuben, is tii mo chéidghin, mo 
chumas, agus tosach raoneirt, oirdheaixus 
Inbhe, agus oirdhearcus chunihachda. 

4 Neamhslieasarahach loar uisge, wi Tionina lacob. OAIB 

sharuighe tu; do bhrigh gondeacha tú síias 
a leabuidh hathar : aiin sin do thruailhghe 
tú í, do chuáidh sé suas am chúd 

5 5f Simeon agus Lébhi dearbhraithre 
íad, ionstruimentigh tuilteachda ann a 
náitreabhuigh. 

6 O manum, ná tárrsa na secréid : O 
monóir na bí a naontuigh ré na gcruinniugh- 
adh ; óir do mharbhadur duine ann a 
bhfeirg, agus ann a nantoil féin do thoch- 
ladur slos balla. 

7 Go madh malluighe a bhfearg, óir do 
bh'i sí nimhneach ; agus a ndíbhfeug, óir 
dó bhí sí fiochmhar : roinníidh me íad 
an lácob, agus scaúilfead ó chéile lad an 
Israel. 

8 ^ A lúdah, as tusa an tc noch mhol- 
fuid do dhearbhraitlire; biuidh do lámh a 
muinéul do námhad ; cláonfuidh clann 
hathar síos ad lathair. 

9 Is coilén leomhain lúdah : ón chreich 
do chúaidh tíi síias, a mhic : do chrom sé 
síos, do luigh sé mar leomhan, agus mar 
sheanleómhan ; agus cía dhíiiseochus síias 
é.? 

10 Ní dheileocluiidli an tslat ríogha 
ré ludah, nó dlighthabhairthoir ó bheith 
eidir a chosuibh, nó go ttiucfa Síloh ; agus 
is chuigesion bhias cruinniughadh na 
ndaóine. 

11 Ag ceangal a shearruigh do nfin- 
eamhuin, agus bromíiigh a assail don 
rogha fineamhna ; do nigh sé a éudach a 
blitíon, agus a chuluidheacha a bhfuil 
grápuighe. 

12 B'eid a shuile dearg ó fhíon, agus a 
fliíacla geal ó bhainne. 

13 ^ Aítreochuidh Sebulun á gcíian na 
fairge ; agiis biáidh sé na chúan long, agus 
biáidh a imiol go nuige Sídon. 

14 % Isachar ís assal láidir é, ag cru- 
madh síos idír dha íialach. 

15 Agus do chonnairc sé gur mhaith 
an ní suaímhneas, agus an duthaigh giir 
taitneamhach é ; agus do chláon a giiuala 
diomchur úaluigh, agas táinig na sherbhi- 
seach do áirdchios. 

16 ^ Do dhéana Dan breitheamhnus 
ar a dhaoinibh;, mar aon do threabhuibh 
Israel. 

17 Biaidli Dan na nathan- ar a tslighe, 
na nathair nimlie ar an mbealach, noch 
ghearras sála na neach, ionnus go ttuitfidh 
an marcach a ndiaigh a chúil. 

18 Do bhi nié ag luireach réad shlá- 
nugliadh, a TniCHEARXA. 

19 % Gad, cláoiíidh slíiagh t; achbéur- 
«idh sesion buáidh fá dheueadh. 

20 ^ Amach as Aser biáidh a arán 
ranihar, agus do bhéara uadh sógh riógha. 

21 ^r MaphtaU, is eiiid ar na scáoileadh 
amach é do bheir biíatlna maithe úadh, 

51 Ordughadh Tacob da chlóinil, 

22 ^ lóseph, is cráobh thoruidh é, 
críiobh thoruidh dhá riribh láimh ré tobar; 
iioch a leathnuighionn a gheuga amach tar 
an mballa. 

23 Do ghoilleadur na saighdeóirigh áir 
go géur, agus do chaitheadur air-, agus do 
fhuathuigheadai' é. 

24 Ach do mhair a bhógha láidir, agus 
do rinneadh rightheach a lámh láidir le 
lámhuibh Dé chumhachduigh lácob; /s 
as sin an táodhaire, cloch Israel : 

25 Lé Día hathar dá riribh, noch chuid- 
éochas leachd, agus leis a nuilechumhach- 
dach, noch bemneóchus tú le beannughadh 
nimlié shuas, beannughadh a naigéin atá a 
níochdar shíos, beannughadh na gcíoch, 
agus na mbronn : 

26 Rugadar beánnachda hathar buaidh 
ós cionn beannachd rao shnmsiorsa go 
nuige an téórann as faide amach do na 
cnócuibh siorruidhe : béid síad ar cheann 
loseph, agus ar choróin chinn an tí do 
dealuigheadh re na dheárbhráithnbh. 

27 Í[ Biáidh Beniamin fuaduigheach mar 
mhadra alla: ar maidín sluicfidh sé a 
fhiadhach, agus ann sa noidhche rannfuidh 
sé an chreach. 

28 As'iad so uile dhá threabh dhéag 
Israel ; agus a sé so an ní do iabhair a nath- 
air ríu, agus do bheannuigh íad ; gách áon 
fa leith do réir a bheannachda do bhean- 
nuigh iad. 

29 % Agus do chuir cúram orra, agus a 
dubhairt ríu, Atáimsi a nam mo chruinn- 
ighthe chum mo dhaóine, adhlaicidh mé a 
bhfochair maithreach, ann sa nuamhuigh 
atá a raagh Ephron an Hititeách, 

30 Ann sa nuamhuigh atá a magh 
Mhachpelah, noch atá as coinne Mhamre 
a ttír Chánaain, noch do cheannuigh Abra- 
ham raaille re raagh Ephron an Hititeach 
mar sheilbh áite adhiuicthe. 

31 Ann sin do adhluiceadar Abraham, 
agus Sáraii a bhean ; is ann sin do adh- 
luiceadar Isaac, agus Rebecah a bhean, 
agus is ann do adhluic misi Léah. 

32 Ceannuigheachd an mhachaire egus 
na híiamha atá ann, is ó chloinn Héth do 
fríth í. 

33 Agus a nuáir do chríochnuigh lácob 
aitheanta do thabhairt dá chloinn, do 
chruinnigh súas a chosa san leabuigh, agus 
do fiiáeidh a spiorad súas, agus do chrumn- 
iughadh chum a dhaoine fcm é. 

CAIB, L. 

Tacob. 15 Tug loseph solás Adhlacadh 

da bhráilhribh uirislighthe. 25 A tar- 
tas ma chnámhaíbh. 26 Agus a bhás. 

GL^S do luigh lóseph ar aghuidh a 
athar, agus do ghuil air, agus do 
phóg é, 

E2 A< Cumha arson lacoh GENESIS, 

2 Agus do aíthin loseph dá shear- 
bhfoghantuibh na leagha, a athar do 
bhalmnughadh : agus do bhahnnuigheadur 
na leagha Israel. 

3 Agus do coimhHonadh ceathrachad 
lá dhó : (óir is mar sin coimhlíontar laéthe na druinge do níthear a bhalmnughadli) 
agus do rinneadur na Hégiptigh doilghios 
ar a shoin, trí íichid agus deich lá. 
|1- 4 1[ Agus a nuáir do chúadar laéthe a 
ndóbróin thárrsa, do labhair lóseph ré tigh 
Phárao, ag rádh, A nois ma fuáir mé grása 
ann bhur radharc, guidhim sibh, labhruidh 
a gclúasuibh Phárao ag rádh, 

5 Do bhean máthair mionna dhíom ag 
rádh, Féuch, atáim ag fagháil bháis : ann 
muaighe do thochuil mé dhamh fein a ttír 
Chánaain, ann sin adhlócus tíi mé. Ann- 
ois íarruim dathchuinge ort, léig dhamh 
dul súas, agus máthair dadhlacadli, agus 
tiocfa mé a rís. 

6 Agus a dubhairt Phárao, Imthigh súas, 
agus adhluic hathair, mar do thug mionna 
ort. 

7 51 Agus do chuaidh lóseph síias dadh- 
lacadh a athar : agus do chuádar ser- 
bhísigh Pharao uile suas leis, seanóirigh a 
thighe, agus seanóirigh chi-'iche na Hegipte 
nile, 

8 Agus tigh lóseph uile, agus a dhear- 
bhraithre, ^us tigh a athar : achd am- 
háin a miondaóine, agus a ttréada, agus a 
nealbhadha do fhágbhadur a bhfearann 
Gosen. 

9 Agus do chuáidh suas leis, carbuid fós 
agus marcshhiágh : agus bá romhór an 
chuideachda íad. 

10 Agus tangadur gó hurlár bhuáilte 
Atad, noch ata táobh tliall do lórdan 
agus ann sin do rinneadur cumha niaille 
ré caóineadh adhbhalmhor : agus do rínne 
dóbhrón ann sin ar son a athar seachd lá 

11 Agus a nuáirdochoncaduráitreabh- 
uigh na háite, na Canaanítigh, an chumha 
anurlár Atad, a dubhradur, Is doilghiosach - 
an chumhaso ar na Hégiptibh ; uirae sin 
do ghoireadh Abel Misraim dainm dhe, 
noch atá táobh thall do lordan. 

12 Agus do rinneadur a chlann mhac 
ris mar do aithin sé dhíobh. 

13 Oír do rugadur a chlann leó é go 
tír Chánaain, agus do adhláiceadar é a 
nuamhaigh mhaighe Mhachpeláh, noch do 
cheannuigh Abrahara, raaille ris an mach- 
aire mar sheilbh chum áite adliluicthe, 
6 Ephron an Hititeaoh as coimie Mlianire. l)fás claiinfá ndoirse. 

14 H Agus tlo fhiU loseph do Négijjt, é 
féin agus a dhearbhraithre, agus a ndeach- 
uidh leis síias uile dadhlacadh a athar. 

15 tf Agus a nuáir do choncadur dear- 
bhraíthre íoseph go bhfuáir a nathair bas, 
a dCibhradur, Do bféidir go mbiadh fúath 
ag loseph dhúinne, agus go gcúiteomhadb 
rinn gó deimhin a ndearnamai" dolc air, 

16 Agus do chuireadurteachdaagcionn 
loseph, dha radh, Do aithin hathair roimb 
a bhás, dá radh, 

17 Marsoa déarthaói ré loseph, Guidh- 
im tliíi annóis, maith cionta do dhear- 
bhráithreach agus a bpeacadh : óir do riim- 
eadur olc ort: agus a nois íarmuid dath- 
chuingé ort, maith cionta shérbiseach Dé 
hathar : Agus do ghuil loseph a nuáir do 
labhradur ris. 

18 Agus do chuadur a dhearbhraithre 
mar an gceadna, agus do luigheadur síos a 
bhfiagnuisi a aghaidhe, agus a dubhradur, 
Feuch, is sinne do slierbhísigh. 

19 Agus a dubhairt loseph ríu, Ná bíodh 
eagla oruibh : óir an blifuihmsí an áit 
Dé? 

20 Achd ar bhur sonsa do smuaineabh- 
air olc am aghaidhsi ; ach do aígneithe 
Día chum maitheasa é, dá thabhairt a 
ccrích mar atá a niugh, do chongmháil mór- 
áin daóine beó. 

21 Annois uime sin ná biodh eagla or- 
uibh : oiltidli inisi sibh, agus bhur náos óg ; 
agus do chomlifhurtaigh iad, agus do labh- 
air go cineaha ríu. 

22 ^ Agus do áitreibh Iiiseph sa Négipt, 
é féin agus tigh a athar : agus do mhair ló- 
seph céad agus deich mbUadhna. 

23 Agus do chonnairc lóseph clann 
Ephraim don treas gehiealac/t ; chvnu 
Machir mar an ccéadna mac Mhanasseh. 
Do tógbhadh síias iad ar ghlúinibh lo- 
seph. 

24 H Agus do ráidh lúseph ré na dhear- 
bhríiithribh, Atáimsi ag eug : agus fóirfe 
Día oruibhsi go déimhin, agus béura sé 
as an ttírsi sibh, gus an ttír do rahionn- 
uigh sé do Abraham, do Isaac, agus do 
lacob. 

25 Agus tug lóseph mionna ar chhjina 
Israel, ag rádh, Féaciifuidh Día oribh go 
deimhin, agus beurthaói mo chnámhasa 
síias as so. 

2G % Mar sin do éug lóseph, ar mbeith 
dhó céadagus deichmbhadhnadaóis: agus 
do bhalmuigheadúr é, agus do cuireadb a 
ccomhra sa Négtpt é. i^ An Dara Leabhar do MHAOISE, Da Ngoirthear EXODUS. CAIB. I. 

Chionn lionmhuirieachdfhine Israel. 16 
Do orduigh Pharao a cclann nihac do 
bhásughadh. 

ANOIS ís íadso anmana chloimie Is- 
rael, noch tháinic do Négipt ; do 
tliáinic gach duine gon a nihuintir lé lácpb. 

2 Reuben, Simeon, Lébhi, agus líidah, 

3 Ishachar, SebuUm, agus Beniamin, 

4 Daii, agus Napthali, Gad, agus Aser. 

5 Agus anuíle anam dá ttaínic ó 
fhordhronnuibii lácob bá seachdmhodhad 
anam íad : oir do bhí lósepli sá Négipt 
cheana. 

6 Agus fuáir lóseph bás, agus a dhear- 
bhráithre uile, agus an díne sin go liiomlán. 

7 1[ Agus do bhádur clann Israel 
tóirrtheach, agus do fhásadur go hiom- 
arcach, agus do fhásadur roneartmhur, 
agus do liónadh an talamh leo. 

8 1[ A nois do éirigh súas rígh níia ós 
cionn na Hégipte, ag nach raibh eolus ar 
lóseph, 

9 Agus a dubhairt sé re ná dháóinibh, 
Féuchuidh, is mó agus is cumhachduighe 
clann Israel na sinne. 

10 Tigidh uáibh, déanam ríu go crionna, 
deagla go líonfaidís, agus go ttiucfadh 
chum criche, an tan theigeomhadh cogadii 
ann, go tteannfaidis mar an gcéadna lear 
náimhdibh', agus go ttroidfidís ar naghuidii, 
agus go rachfaidís mar sin amacli as a tir. 

11 Uime sin do clmireadur luchd da- 
oirmheasda ós a ccionn, dá bpíanadh le na 
riúaluighibh. Agus do thógbhadar caith- 
reacha do Phárao clium ionnmhuis, Pitom, 
agus Raamses. 

12 Ach da mhéid do phíanadur iad, as 
móide do líonadur agus do fhásadur é. 
Agus do bhí doilghios orra tré cliloinn 
Israel. 

13 Agus tugadur na Hégiptigh ar chloinn 
Israel serbhís do dhcanamíi le díbhfeirg. 

14 Agus do rinneadur a mbeatha searbh 
lé daoirsi chruaidh, a moirtéui, agus a 
mbríce, agus ann a nuile shórt serbhíse ann- 
samachaire : a nuile sherbhís, ann a ttugadar 
orra foghnamh, do bh'i si maille ré díblifeirg. 

15 ^ Agus do Uvbliair rígh na Hégipte 
ré mnáibh tuismighe na Neal^hruidheach 
(l)ean aca dar bhaumi Siphrah, agus ainm 
an daia mná Puah.) 

16 Agus a dubhairt sé, A nuáir do 
bheitlií ag deanamh oifige mná tuismighe 
do na miiáibh Eabhruidheacl», agus do 
chifi íar ttuismeadh iad ; más mac bhlas ann, marbliuidh é ; ach 7nas inghean bhias 
ann, biáidh sí beó. 

17 Ach do bhí eagla Dé ar na mnkibh 
tuismighe, agus ní dhearnadur mar a dubh-' 
aiit rí ua Hégipte ríu, agus do chumh- 
duigheadur an clann mhac beó. 

18 Agus do ghoir rí na Hégipte ar na 
mnáibh tuismighe, agus a dubhairt ríu, 
Cred fá ndeaniabiiair an nísi, agus ar 
cluimhduigheabhair an chlann mhac beó. 

19 Agus a dubhradur na mná tuismighe 
le Phárao, Do chionn nach bhfuilid na 
mná Eabhruidheacha mar na nináibh Ei- 
gipteacha ; óir atáidsion beódha, agui 
iaeirid suil tiiigid na mná tuismighe a 
steach cimca. 

20 Uime sin do rinne Día go maith ris 
na mníiibli tuismighe : agus do, líonadur 
na daóine, agus do fhíisadur ro láidir. 

21 Agus tárla, do chionn go raibh eagla 
Dé ar na mnáibh tuismighe, go ndeama sé 
tigiithe dlióibh. 

22 1í Agus do fhúagair Phárao dá 
inhuinntir uile, ag rádh, Gach uile mliac 
da mbcurtliar teilgidh é sa nabhuinn, agus 
gacli uile ingliean cuimhdeochtliaoi beó í. 

CAIB. li. 

Oileamhan riogha ag Maoisi. 11 A 
ghaisge. 15 A theicheadh. 21 Aguis. 
a phósadh. 

AGUS do chuáidli duine as tigh Lébhi, 
agus do phús sé inghean do Lébhi. 

2 Agus do thoirrcheadh an bhean, agus 
rug sí mac : agus a nuáir do clionnairc sí 
go ruibh sé na náoidhin bhréaghdha, do 
cheil sí é ar feadh thrí míosa. 

3 Agus a nuáir nár fhéad sí a cheilt 
ní budh faide, do rinne sí ctunlu-a buig- 
bhinne, agus do chuir dóbáil lathuighe 
agus pic uin-e, agus do chuir an leanamh 
innte ; agus do chuir annsa tsoiUostar ar 
blirúach na habhann é. 

4 Agus do sheas a dheirbshiur a bhfad 
úadh, dfios cread do dhéantaói ris. 

5 ^ Agus táinig inghean Pliárao a níias 
dá nighe _/cí« ag a nabhuinn ; agus do 
bhádur a caiUnigh ag siubhal ar bhrúach 
na habhann : agus a nuáir do chonnaire 
sisi an chomhra a measg an tsoiliostair, 
do clmir sí a caiUn dá thabhairt. 

6 Agus a nuáir do osguil sí í, do chon- 
nairc sí an leanamh : agus, féach, do gbuil 
an náoidhean. Agus do blú tríiaighe aice 
dhó, agus a dubhairt sí, Is aun do chloinn 
na Neabhruidheach so. 

7 Ann sin a dubhairt a diieirbhshÍHr rt Teasgradh Maoise. EXODUS. 

hinghin Phárao, An racha misi do ghauin 
banaltrann do na mnáibh Eabhruidheacha 
ohugad, go noiltid an leanamh dhuit ? 

8 i\gus a dubhairt inghean Phárao ria, 
Eirigh. Agus do imthigh an cailín, agus 
do ghoir sí mathair an léinimh. 

9 Agus a dubhairt inghean Phárao ría, 
Beir an leanamh so leachd, agus oii 
damhsa é, agiis do bhéura mé do thúar- 
usdal duít. Agus do ghlac an bhean an 
leanamh, agus do oil sí é. 

10 Agus do í'hás an leanamh, agus tug 
sí do inghin Piiíirao é, agus do bhí ua 
mhac aice. Agus tug sí Máoise dainm 
air : agus a dubhairt sí, Do chionn gur 
tharrunig mé as a nuisge é. 

11 5Í Agus tárrla í'a nam sin, a nuáirdo 
fhás Máoisi, go ndeachuidh sé amach mar 
a rabhadur a dhearbhráithre, agus gur 
fhéuch sé ar a núaluighibh : agus do 
chonnuirc Egipteach ag búaladh Eabh- 
fuidhigh, áon dá dhearbhráithríbh. 

12 Agus do fhéuch sé annso agus ann 
síid, agus a nuáir do chonnairc nac/i raibh 
aonduine aim, do mharbh sé an Tégip- 
teach, agus do flioluigh sé annsí^ ghajn- 
eamh é. 

13 Agus a nuáir do chuáidh sé amach 
an dara lá, féuch, do bhádur días do na 
Heabhruidhibh ag troid : agus a dubhairt 
seision ris an te do rmne a néaccón', C'rcad 
fá mbuaileann tíi do chompanach ? 

14 Agus a dubhairt seision, Cia rinne 
prionnsa, agus breitheainh dhíotsa ós ar 
ccionne ? a né shaóihos tíi misi mharbh- 
adh, mar do mharbh tíi an Tcgipteach ? 
íigus do ghlac eagla Maoisi, agus a dubh- 
airt, Is deimhin gur fríth fios an ghníomh- 
asa. 

15 Annois a nuáir do chíiahiidh Phá- 
rao an nísi, do íarr sé Máoisi do mharhh- 
^.dh. Ach do theith Míióisi as radharc 
Phárao, agus do chomhnuigh sé a gcrích 
Mhídián : agíis do shuigh sé síos launh re 
tobar. 

16 ^ A nois do bhi ag sagavt Mhídian 
móirshesior inghean : agus tangadur agus 
jdo thainigeadur uinge, agus uo líonadar 
na humair do thabhairt uisge do thréad a 
nathar. 

17 Agus tangadur na háodhairíghe, agus 
do chuireadur ar siubhal iad ; ach do 
sheas Maóisí agus do chuididh leó, agus 
tug uísge dá ttréud. 

18 Agus a nuáir tangadur mar a raibh 
Reuel a nathair a dubhairt sé, Cionnus 
tangabháir comhlúath so a niugh ? 

19 Agus a dubhradarsan, do sluvor 
Egiptach sinn ó lámhuibh na naodhair- 
eadli, agus fós do tharruing uisge go lór 
dhíiinn, agus tug uisge don tréud. 

20 Agus a dubhairt seision ré na 

54 Chuala Dia eighmhe a dhaoine. 

ingheanuibli, Cáit a hhfuil an té sin ? créad 
fár fhághabhair an tóglach ? goiridh é a 
steach go nithidh sé arán. 

21 Agus bá toil lé Maoisi comhnuighe 
a bhtbchair a nóglaoich sm : agus tug 
sé do Mliaóisi Sipporah a inghean. 

22 Agus rng sí mac dhu, agus tug Ger- 
som daiimi air ; óir ar seision, Do bhí mé 
am choigcríoch a ttir choigríoh. 

23 ^ Agus tárla a gcionn aimsire go 
bhfuáir rígh na Hcgipte bás : agus clo 
bháder clann Israel ag osnadhuigh tré 
mhéid a ndaóirse, agus do eighmheadar, 
agus tháinic a néighmhe súas chum Dé 
tré na ndáoirse. 

24 Agus do chíialuidh Día a nusnadha, 
agus do chuimhnigh Día a chunnradh re 
Habráham, re Hisaac, agus ré lácob. 

25 Agus do fhéach Dla ar chloinn Is- 
raeL agus do bhí truáighe ag Día dhbibh, 

CAIB. IIL 

An dos ag lasadh gan chaitheamh. 10 
GhoÍ7- Dia Maoisi. 16 Agiis chúir 
teachdaireachd leis. 

ANOIS do bhí Máoisi ag cumhdach 
cháorach léthro a chlíamhuin, Sagart 
Mhidian : agus do theioruigh an Treud go 
taoibh cíiil na bfasaigh, agus táiuic ga 
sliabh Dé, eadhon go lióreb. 

2 Agus tÉunic aingcal an Tighearna 
chuige a lasair theiiieadh amach as iár 
craóibhe : agus damhairc seision, agus, 
féach, do bhi an chráobh tré htsadh ó 
theineidh, agus nhr loisgeadh an chráobh. 

3 Agus a dubhairt Máoisi, Fillfidh vi'c 
a nois a ieathtáoibh, agus féuchtá mé ar 
an radharc mórsa, cred fá nach loisgear 
an chraobh. 

4 Agus a nuáir do chonpairc an Tioii- 
EAKNA gur fhill sé a leathtaoibh dá fhaic- 
sin sin, do ghoir Dia air amach as lár na 
cráoibhe, agus a dubhairt, A Mhaoisi, a 
Mhaoisi. Agus a dubhairt seision, Atáim 
annso. 

5 Agus a dubhairt seision, Ná táiT a 
blifogus annso : cuir dhíot do bhróga dod 
chosuibh, óir a náit ar a bhfuil tii ad 
sheasamh, is talamh naomhtha é. 

6 A dubhairt sé ós a chionii sin fós, Is 
misi Día hathar, Día Abraham, Día Isaac, 
agus Dia lácob. Agus do f holuigh Máoisi 
a atfhuidh ; óir dob eagal leis féachuin ar 
Diua. 

7 H Agus a dubhairt an Tigheakka, 
Is deimhin go bhfaca misi sciursa mo 
phobuil, noch atá sa Ncgipt, agus do 
chúala mé u néighnihe, do brígh a maigh- 
istreadh tascuidh : óir atá fiós a ndoilgliis 
agam. 

8 Agus tháinic mé a nuas dá sáoradh 
as lámhuibh na Ncgiptach, agus dá Ghahh chum a saoradh. CAIB. IV. Chidr D'ia Maoíse a cceann Pharao. mbreith síias as an tír sin, j^o fearann 
maith fairsing, go fearann do bheir tuile 
bhainne agus mheala; go háit na Cca- 
naaniteach, agus na Hititeach, agus na 
lebusiteach, agus na Namoríteach, agus 
na Bperisíteach, agus na Hibhiteach. 

9 A nois uime sin, feuch, tangadur 
comhairc chloiime Israel chugamsa : agus 
do chonnuirc mé mar an gcéadna an fóir- 
neart léar bhruigheadar na Hégiptigh íad. 

10 Tárr a nois uime sin, agus cuirfe 
misi dionnsuighe Phárao thíi, ionnus go 
ttiubhra tíi mo phobal, clann Israel, amach 
as a Tségipt. 

11 5[ Agus a dubhairt Maóisi ré Día, 
Cía misi, as a rachuinn go Phárao, agus 
as a tiubhruinn clann Israel amach as a 
Négipt .? 

12 Agus a dubhairt sesion, Go deimhin 
biáidh misi ieachd ; ugus hiúidh so mar 
chomhartha agad, gur chuir misi ann tú : 
A nuáir do bhtura tú an pobal amach as 
a Négipt, do ilhéantaoi serbhis do Dhía 
ar a tsiiabhsa : 

13 Agus a dubhairt Maóisi ré Día, 
Féuch a nuair thioclas misi a ccionn 
chloinne Israel, agus a déura mé ríu, Do 
chuir Día bhur naithreadh chuguibh nié ; 
agus a déamidsion riomsa ; Cá hainm atá 
air } créad a déura misi ann sin ríu } 

14 Agus a dubhairt Dia ré Maoisi : 
AS ME AN TI AS ME : agus a dubhairt 
sé, marso a déura tíi ré clannuibh Israel, 
ATA MISI, do chuir chuguibh mé. 

15 Agus a dubhairt Día ós a chionn so 
ré Maóisi, Déura tú re clannuibh Israel : 
An TiGHEAENA Día bhur naithreadh, Día 
Abi'aham, Día Isaac, agus Día lácob, do 
chíiir misi chuguibh : só so mainm go 
bráth, agus sé so mo ciiuimhneachán do 
nuile gheinealach. 

16 Eirigh, agus cruinnigh sinnsir Israel 
a bhfochair a cheile, agus abair ríu : Do 
fhoillsigh an Tigheahna, Dia bhur naith- 
readh, Día Abraham, Día Isaac, agus Dia 
lacob, é fein damhsa ag rádii, Tháinic mé 
go deimhin dá bhur bhfiosríighadh, agus do 
cho)uiairc mí, an ní do rinneadii ribh sa 
Négipt. 

17 Agus a dubhairt mé, Bcura mé súas 
sibh as buaidhreadh na Ilégipte, go fear- 
ann na Gcanaauiteach, agus na Hititeach, 
agus na Namoríteach, agus na Bperisi- 
teach, agus na Nibhíteach, agus na lebu- 
síteach ; go tír do bheir tuile bhainne agus 
mheala. 

18 Agus umhlochuidh síadsan dod 
ghlór : agus tiucfa tusa, agus sinnsir Israel 
a cceann rígh na Htgipte, agus déura tú 
rls ; Tárla an Tighearna Día na Neabli- 
ruidheach rinn : agus a nois iarniiaoid 
dathchuinge ort, leig dhíiinn dul aistior 

53 thrí lá san bhfásach, go ndeámamáois iodh- 
bairt don Tighfarna ar Ndía. 

19 ^f Agus atá a fhios agumsa nach 
léigfidh rí ná Hégipte dhaóibh imtheachd, 
agus ní léigfidh achd lé láimh láidir : 

20 Agus sínfe misl mo lamh amach, 
agus buáilfe mé a Négipt leam uile ion- 
gántuibh, noch do dhéana mé ann a lár, 
agus na dhiáigh sin léigfidh sé dhaóíbh 
imtheachd. 

21 Agus do bhéura misi do na daóin- 
ibhsi cairdeasa a bhfiaglmuisi na Négip- 
teach, agus tiucfa dhe a nuáir imeochthaoi, 
nach folumh imeochthaoí. 

22 Ach béuruidh gach éinbhean áir- 
leagadh ó na comharsain, agus ón mhnaói 
bhías ar cuáirt na tigh, seóid airgid, agus 
seóid óir, agus éaduighe ; agus cuirfídhe 
íad ar bhur macuibh, agus ar bhur ningh- 
eanuibh, agus creachfuighe na Hégiptigh, 

CAIB. IV. 

Ghahh Muoisian teachduireachd do láimh 
fú dheire. 27 As scáthan Muoisi agus 
Auron ar chairdcas uachdarain thuutha, 
agus chill, ri cheile. 

AGUS do fhreagair Maóisi í^us a 
dubhairt, Ach teuch, ní chreidfid síad 
nu', agus ní éisdfid rem ghuth ; óir a 
dcaruid síad, níor thaisbéin an Tighearna 
é féin duit. 

2 Agus a dubhairt an Tighearna ris, 
Crcad é an ní sin ad láimh.? Agus a 
dubhairt sesion, Atá slat. 

3 Agus a dubhairt sé, Teilg ar talamh 
í. Agus do tlieilg seision ar talamh í, agus 
do rinneadh nathair nimlie dhi; agus do 
theith Maoisi roimpe. 

4 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maoisi, Cuir do lámh amach agus glac í 
ar earball. Agus do chúir amach a íámh, 
agus do ghlac í, agus do riqneadh slat di 
iona láinih : 

5 Ar clioir go gcreidfidis gur fhoill- 
sisiii an TiGiiEARNA Día a nathar, Día 
Abraham, Día Isaac, agus Día lácob 
é fein duit. 

6 1f Agus a dubhaiit an Tighearna ris 
ós a chionn sin, Cuir a nois dó lámh 
ad bhrollach. Agus do chuir sé a lámh 
iona blirollach: agus a nuair tug sé amach 
í, féuch, do bhí a lámh lubhrach mar 
shneachda. 

7 Agus a dubhairt sc, Cuír do lámh 
ad bhroilacli a rís. Agus do chuir a lámh 
na bhroUacli a rís. Agus tug amach as a 
bhrollacli í, agus, féucli, do hiompoigheadh 
í a rís mar an gcuid eile dhá f hépil. 

8 Agus tiucfa a gcrlch, muna ccreidid 
síad tliíj, agus nach tiubhmid éisdeáchd do 
gliuth an chéadchomhartha, go gcreidfiá 
síad guih an chQrahartha dheighionuigh. ^pporáh agus a tnae. EXODUS 

9 Agus tiucfá a gcrich, muna ccreidid 
siad céachtar don dá chomharthasa, agus 
nach éisdtid red ghuthsa, go nglacía tíi 
duisge na habhann, agus go ndóirtte tú é 
ar an ttalamh tirim : agus an túisge bhéuras 
tú as a nabhuinn go mbía na f huil ar an 
dtalamh tirim. 

10 ^ Agus a dubhairt Maoisi ris an 
Ttighearna,0 mo TniGHEARNAní bhfuil- 
imsi deaghlabhartha, ná roinihe só, ná ó 
labhair tiasa réd sherbhiseach : Achd atáira 
piall a ccomhrádh, agus mall a dteang- 
uidh, 

11 Agus a dubhairt an TiGHEARNA ris, 
Cía rinne béul an duine, nó cía ní an 
balbh, nó an bodhar, nó an té do chi, nó 
m dalli' nach misi an Tighearna ? 

l!^ A nois ar a nadhbharsin imthigh, 
ftgus biáidh misi maiUe red bhéul, agus 
míiinfe mé dhuit cread a déura tíi. 

13 Agus a dubhairt sesion, O moThigh- 
eama, guidhim thú, cuir uáit ris an té noch 
chuirfeas tú uait. 

14 Agus do las fearg an Tighearna re 
Máoisi, agus a dubhairt, Nach é Aáron 
an Lébhíteach do dhearbhrathair ? atá a 
fhios agam go labhrann sé go maith. 
Agus mar an gcéadna, féuch, atá sé ag 
feachd amach do theagmháil riot : agus a 
nuair do chífe sé thú, biáidh líithgháireach 
jona chróidlie. 

15 Agus laibhéora tusa ris, agus cuirfe 
tá bríathra íona bhéul: agus biaidh misi 
maiUe red bhculsa, agus Íe na bhc'ulsan, 
agus múinfe mé dháoibh cread do dhéan- 
táoi : 

16 Agus biáidh sesion na f hior edinnhí- 
nighe agad ris au bpobal : agus biáidh se- 
sion, cadhon biáidh sesion' ttin a náit béil 
duitsi, agus biáidlr tusa a náit Dé dhósan. 

17 Agus glacfa tú an tslatso ad iáimh, 
le ndéana tú coinharthuighe. 

18 ^ Agus do imthigh Máoisi, agus do 
fhill ar létro a chliamhuin, agus a dubh- 
airt ris, Guidhim tliú léig dhamsa ímth- 
eachd, agus íilleadh ar mo dhearbhríuth- 
ribh atá sa Négipt, dá fhéachuin an 
bhfuilid béo fós. Agus a dubhairt létro 
ré Máoisi, Eirigh a siothcháin. 

19 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Máoise a Mídian, Eirigh, fill do Negipt: 
óir do éugadur uile an mhéid do bhí ag 
iarruidh do bháis. 

20 Agus rug Maóisi a bhean 5^us a 
mhic leis, agus do chuir ar assal íad, agus 
do fhill go crích na Hegi.te : agus do 
ghlac Mpúise slat Dé na láimh. 

21 Agus a dubhairt an Tighearna re 
Maóisi, A nuair iméochus tú chum till- 
eadh don Egipt, féuch go ndéana tú na 
míorbhuilesi uile as coinne Phárao, noch 
do chuir misi ad láimh : ach cruádhéocha 

5tJ Mheaduidh Fharao daoirse Israel' 

misi a chroidhe, ionnus nach léigíidh don 
phobal imtheachd. 

22 Agus deura tusa re Phárao, Marso 
a deir au Tighearna : sé Israel mo mhac, 
mo chéidghin_/'6s : 

23 Agus a deirin} riotsa, léig nio mhac 
ar siubhal, ionnus go ndéana sé serohís 
damhsa : agus má dhiíihami tíi léigean dó 
imtheachd, féuch, rauirtidh misi do mhacsa, 
do chéidghin^'óis. 

24 1[ Agus tárla ar an tslighe san tigh 
ósta, gur chas an Tighearna air, agus 
gur íarr a mhárbhadh. 

25 Ann s'ín do ghlac Sipporah cloch 
ghéur, agus do ghearr réuinhchroiceann a 
mic, agus do theilg lá ná chosuibh é, agus 
a dubhairt : Go deimhin is J'ear fuilteach 
dhamhsa thú. 

26 Do leig sé uadha mar sin é : ann sin 
a dubhairt sisi, As fear fuilteach thú, do 
bhrígh an timchillghéarrtha. 

27 II Agus a dubhairt an Tighearna 
re Aáron : Ímthigh fán bhfasach do theag- 
raháil re Maóise. Agus do imthigh sé, 
agus tárla leis é a slíabh Dé, agus do 
phóg é. 

28 Agus do innis Maóisi do Aáron 
briathra an Tighearna uile, noch do 
chuir uadh é, agus a nuile chomhartha 
dar aithin de. 

29 Agus do imthigh Maóisi, agus Aár- 
on, agus dó chruinniglieadur a bhfochair a 
chéile simiseara chlonine Israel uile: 

30 Agus do labhair Aáron a nuile 
fhocal dár labliair an Tighearna re Ma- 
óisi, agus do rmne na comharthadh^ ^ 
lathair an phobail. 

31 Agus do chreideadur an pobal : agus 
a nuáir do chualadar go ttáinic an Tigh- 
EARNA dtiosrughadh chloinne Israel, agus 
gur fhéuch sé ar chloinn ísrael, agus go mbuaireadh, ann sin do 
ccinn agus do rinneadur bhfacaidh 

chromadar 

umlila. 

CAIB. V. 

Pharuo deis rabhadh fhaghail o Mhaoisi 
agus b Aaroin, Israel do leigean ar 
Siobhal. 5 Do mheúduigh se daoirse 
Israel. 

AGUS na dhiáigh sin do chuáidh Maóisi 
agus Aáron a steach, agus do inni- 
seadur do Phíuao, Marso a deir an Tigh- 
EARNA Día Israel, iéig doin phobal imth- 
eaclid, go ndearnaid féusda dhanihsa san 
bhfásach. 

2 Agus a dubhairt Phárao, Cía hé an 
TiGHEARNA da numhlochuiiinsi dhá gblór, 
as a léigfinn Israel dinitheachd? ni haith- 
nid damhsa an Tighearna sin agus ní mó 
léigfeas mé Israel dimtheachd. 

3 Agus a dubhradursan, Tarla Día nj^ 
1 ^ochd lehovah efein. CAIB. 

Neabhruidheach rinn : lc'ig dhíiinn imth- 
eachd, iarmáoid ort, uidhe thri lá annsa 
bhtásach, agus iodhbuirt do dhéanamh don 
TiGHEAHNA ar INÍdía; deagla go luidhtiodh 
sé oruinn le pláigh nó lé cloidheamh. 

4 Agus do ráidh rígh na Ilégipte ríu, 
Cread í"a mbacthaoisi, a Mhaóisi agus a 
Aáron, do ua daoiiubh a nobair do dhéan- 
amh ? cirgidhsi chum bhur núaiuigh. 

5 Agus a dubhaut Phárao, Fcuchuidh, 
atáid pobal na tíre annois Uonmhar, agus 
do bhéurthaoise oiTa fuireach óna nuai- 
uighibh. 

ti f[ Agus tug Phárao aithne an lá sin 
tein do mhaighistríbh tasca an phobuil, 
agus dá noiligeachuibii, ag rádh, 

7 Ní thiubharthaoi t'easda tuighe don 
phobal do dhéanamli brice, marthugabhair 
go ttí so : éu-gidíb agus cruinnighedís 
tuighe dhójbh íem. 

8 Agus a nuibhir bhríceadh, do rinneadur 
go nuige so, cuirfídhe sin orra ; ní láighde- 
ochthaói u bheag dhe : óir atáid díomliá- 
oin; agus is uime sin ghán-id síad, ag 
rádh, Léig dhúimi iratheachd do dhéanamh 
jodiibartha dár Ndia. 

9 Cuirthear tuilleadh oibre ar na daói- 
nibh go ndearnaid sáothar aim ; agus nacli 
tugaid aire do bliriatiiruibh diomhaóin. 

10 ^ Agus do chúadur maighistríghe 
(láoirsi an phobail amacli, agus a noihgidli, 
agus do labhradur ris an bpobai, ag rádh, 
Is mar so a deir Phárao, ni thiubhra misi 
tuighe dhaóibh. 

1 1 Eirgidh, faghaidh tuighe mar ar féidir 
libh a f hagháil : nl rachuidh a blieag dá 
bhur nobair síos. 

12 Mar sin do spréigh an pobal amach 
ar teadh chríche na ííégipte do chruin^ 
niughadh connluigh a náit tuighe, 

13 Agus do bhrosduigheadar na maigh- 
istríghe tasca 'iad, ag ládli, lomlánuigh 
hhur nobair, bhur ttasca láetheamhuil, 
comhmaitli agus a nuáir do bhí tuiglie 
aguibh. 

14 Agus do buáileadh oifigidh chloinne 
Israel, noch do chuireadur maighistriglie 
tasca Phárao ós a gcionn, agus do fliiaf- 
ruiglieadh dhíobh, Cread fá nár conih- 
líonabhair bhur ttasca a ndéanamh bríce a 
Jié agus a niugli, mar do rinneabhair roiinhe 
sin? 

15 % Annsin tangadur oingidh chloinne 
Israel, agus do éigl;eaJur ar Phárao, ag 
rádh, Créad fá nd<juu tú so réd slier- 
bhíseachuibh ? 

16 Ní tucthur tuighe dot sherbhíseach- 
uibh, agus a deirid síad rinn, Déanuidh 
bríce : agus, féuch, gabhthar ar do sherbh- 
íseachaibh; aclid as ar do dháoinibh fcin 
Htá an lochd. 

17 Achd a dubhairt seision, Atáthaoi 

57 VI. Geinealuigh patriarchihh, 

díomliáoin, atáthuoi díomáoin : uime sin a 
deartliaoi, Léig dliúin imtlieachd go ndear- 
namáois iodhbuirt don Tigiíearna. 

18 Imthighidh a nois uime sin, agus 
déanuidh sáothar ; óir ni tiubharthar 
tuighe ar bith dhaóibh, agus gídheadh do 
bhéurthaoi uáibh uibhir na mbriceadh. 

19 Agus do choncadúr oifigidh cliloinné 
Israel, gur bholc aii uúit ann a rahhadur, 
tar éis a rádh, Ní laiglideochiiidh a bheug dá 
bhurmbrícidhannbhurttascalaétheamhuil, 

20 51 Agus tárla re Maóisi agus re 
Aáron íad, noch do sheas annsa tslighe 
niar tliangadur amach ó Phárao : 

21 Agus a dubhradur ríu, Go bhfeuch- 
uidh an Tigueauiva oruibli, agus beireadh 
brcath ; do chionn go ndearnabhair ar 
mboladh doraiilasda a lathair Phárao agus 
a radharc a sherbhíseach, do chur cloidh- 
iinh ann a láimh dar marbhadh. 

22 Agus do fluU Maóise chum an 

TlGHEARNA,agUsdoráÍdh,ATHIGHEARNA, 

creád fá ndeánia tíi comholcso ris an 
bpobalsa? créad as ar chuir tú misi uáit? 

23 Oír ó tlminic mé go Phárao do 
labhairt ad ainmse, do rinne sé olc ó sliia 
don phobalsa; agus ni mó do sliáor tusa 
do pliobal ar éanchor. 

CAIB. VI, 

Nochd lehóbha efein tré shaorndh Israel. 
16 Mic Líbhi, o á ttaínic Maoisi agus 
Aaron. 

ANN sin a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, A nois dó chite tú cread do 
dhéansa ré Phárao : óir is lé láimh láidir 
léig feas sé dhóibh imthcachd, agus lé láimh 
láidir dhíbeorus sé as a dhúthaigh íad. 

2 Agus do labliair Día ré Maóisi, agus 
a dubhairt sé ris, Is misi aii Tighearna ; 

3 Agus do tháisbéin raé mé féin do 
Abraham, agns do Isaac, agus do lácob, a 
nuinm Dé uile chumhachduigh, aclid aim 
mainm Iehobhah nior bhaithne dhóibh 
mé. * ' 

4 Agus do dhaingnidh mé mo chunn- 
radh ríu, tír Chánaain do thabhairt dóibli, 
fearann a noithlithre, ann a rabhadar aa 
gcoimhighthibh. 

5 Agus do chúala mé mar an gcéadna 
osnadh chloinne Israel, noch chongmhuid 
na Hégiptigh a ndaóirsi ; agus do ciminlh- 
nidli mé rao chunnradh. 

6 Uiniesin abair ré cloinn Israel, Is 
misi an Tighearna, agus do bhíjnra ir.c 
amach sibh ó nualach fár chuireadar na 
líégiptigh sibh, agus sáorfa raé sibh óna 
ndaóirse, agus fuasgeúlad sibh lé láimh 
shínte amach, agus maille re breitheamh- 
nusuibh móra : 

7 Agus glacfa mé chugam sibhsi mar 
phobal, agus "biáidh misi maj: Dhía aguibh-. jífflc Lehhi úadh Mhaoise. 

si : agus áitheóntaoi gur nic anTiGHEARNA 
bhur Ndía, noch bhéurus amach sibh ó 
bheith t'á úaluighibh na Négipteach. 

8 Agus béura mé asteach sibh san tír, 
ié ttug mé mionna go ttiubhruinn í clo 
Abraham, do Isaac, agus do lácob ; agus 
do bhéur dhaóibhsi í mar oighreachd : is 
misi an Tighearna. 

9 ^ Agus do labhair Maóise mar sin lé 
cloinn Israel : agus níor éisdeadar ré 
Maóise, tré chrádh spioraide, agus tre 
Whaoir i roighéir. 

10 Agus do labhair an Tighearna re 
Maóisi, ag rádh, 

11 Eírgidh a steach, labhair ré Phárao 
rígh na Hégipte, go léigeadh sé clann 
Israel dimtheachd as a thír. 

12 Agus do labhair Maóisi as coinne 
an TiGHEARNA, ag rádh, Níor éisdeadur 
clann Israel riuin ; mar sin cionnus eisd- 
fios Pháráo rium, nfích atáini ann ino 
phusaibh neimhthimchillghearrtha ? 

13 Agus do labhair an Tighearna re 
Maoisi agus re Háaron, águs do chuir 
cúram leó go cloinn Israel, agus go Phárao 
rígh ná Hégipte, do thabhairt chloinne 
Israel amach as crích n'.i Hégipte. 

14 ^ Is íad so cinn tighe a naithreadh : 
«lann Rénben, céidghin Israel ; Hanoch, 
agus Pallu, Ilesron, agus Carmí : a siad 
80 sliochd Ileuben. 

15 51 Agus mic Shimeón ; lemuel, agus 
lámin, agus Ohad, agus lachin, agus Sóhar, 
agus Saui mac mhná Cananítigh ; is íad so 
sliochd Shimeóin. 

16 51 Agus is íad so anmanna inhac Lé- 
bhi, do rcir a ngeinealuigh ; Gerson, agus 
Cohat, agus Merári: agus dob iad blíadhna 
bheatha Lébhi ccad triochád agus seachd 
mblíadhna. 

17 Mic Gherson ; Libni, agus Simi, do 
reir a sleachda. 

18 Agus mic Chohat ; Amram, agus 
Isar, agus Hebron, agus Ussiel : agus dob 
iad bliadhna biieatha Chohat, ccad agus 
tríochad agus trí blíadhna. 

19 Agus mic Mherári ; Máhali, agus 
Mussi ; is íad so sliochd Lébhi do réir a 
■geinealach. 

20 Agus tug Amram Tochebed deirbh- 
aliíur a athar na mnáoi chuige ; agus do 
mg sí Aáron dó agus Maóisi : agus bá 
híad blíadlina bheatíiá Amraim céad agus 
ti-íochad agus seachd mbliadlina. 

21 ^ Agus mic Isar ; Córah, agus 
Nepheg, agns Sichri. 

22 •[[ Agus mic Ussiel ; Misael, agus 
Elsaphan, agus Sitri. 

23 Agus tug Aarón Eliseba, inghean 
Aminadab, deirbhshíiu' do Naason, na 
mnáoi ; agus rug sí dhó Nádab, agus 
Abihíi, Eieasar, agus Itamar. 

58 EXODUS. Na plagha. 

24 Agus mic Chórah; Assir, agus El- canah, agus Abiasaph; is íad so treabha 
na Ccoiriteach. 

25 Agus tug Eleasar mhac Aároin in- 
gheanPhutiel na mnáoi; agus rug sí Phine- 
has dó : is íad so cinn áithreach na Lébhi- 
t«ach do réir a dtreabha. 

26 A síad so an Taaron sin agus an 
Maóise, ré a ndubhairt an Tighearna, 
Beiridh amach clann Israel as crích na 
Hégipte do réir a sluágh. 

27 Agus a úad so do labhair ré Phárao 
rígh na Hcgipte, do thabhairt cloinne 
Israel amach as a Ncgipt : is íad so ann 
Maóisc agtis an Taíiron sin. 

28 ^ Agus tárla san ló ar labhair an 
Tighearna ré Máoisi accrích naHégipte, 

29 Gur labhair an Tighearna ré 
Maóisá, ag rádh, Is misi an Tighearna : 
labhair thusa ré Phárao rígh na Hégipte 
gach ni dá nabruimse riot. 

30 Agus a dubhairt Maóisi a lathair 
an Tighearna, Féach, atáimsi ám bheul 
neimhthimchiUgheárrtha, agus cioiuius 
éisdfios Phárao rium ? 

CAIB. VII. 

Céud phlágh na Hegipte. 

AGUS a dubhairt an Tighearna ré 
Maóisi, Féuch, do rinne mé Día 
dhíot do Phíirao : agus biáidh do dhear- 
bhrathair Aáron na t'háidh agad. 

2 Laibheóra tú gach uile ní aitheónuis 
misi dhíot; agus labheóruidh Aáron do 
dhearbhrathair ré Phárao, clann Israel do 
chur as a dhuthaigli. 

3 Agus cruáidheóchuidh misi croidhe 
Phárao, agus iomadeochúigh mé mo 
chomharthuighe, agus mo mhíorbhuileadh 
a gcrích na Hcgipte. 

4 Ach ní éisdfidh Phárao ribhsi, ar 
chor go leagta misi mo iámh ar a Négipt, 
agus go ttiubiu-a mé mó shlíiagh, agus mo 
phobal clann ísrael, amach as crích na 
Hégipte, le breitheamhnusuibh raóra. 

5 Agus aitheónuid na Hcgiptigh gur 7)tc 
an Tighearna, a nuáir shínt'eas mé amach 
mo lámh ar a Négipt, agus bhéurus mé 
clann Israel ó bheith na measg. 

6 Agus do rinne Maóisi, agus Aáron 
mar do aithin an Tigheauna dhíobh, is 
mar sin do rinneadar. 

7 Agus do bhi Maóise ceithre fichid 
blíadhan dáois, agus Aáron trí bliadhna 
agus ceithre iichid, a nuáir do labliradur 
ré Phárao. 

8 1[ Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóisi, agus ré Háaron, ag radh, 

9 A nuáir laibheórus Phárao ribh, ag 
rádh, Taisbeauuidh míorbhuile ar bhur 
gon fein : aun siu déara tusa ré Iláaron, 
Ghic do slilat asui teilg a bhtiaglutt.nsi Dearna fuil do nuisge. CAIB, 

Phárao í, agus do dhéantar nathair nimhe 
dhi. 

10 Agus do chuáidh JVIaóisi agus Aa- 
ron a steach go Phárao, agus do rinneadar 
mar do aithin an Tighearna dhíobh : 
agus do thcilg Aáron a shlat sios a lathair 
Phárao, agus a lathair a mhuinntire, agus 
do rinnfcadh nathair nirahe dhi. 

11 Ann sin do ghoir Phárao mar an 
gcéadna na dáoine glíoca, agus na bpiséog- 
áibh : a nois dráoithe na Hégiptc, do rinn- 
eadursan fós ar an modh céadna le^ na 
ndroigheachduibh. 

12 Oír do theilgeadar síos gach áon- 
duine aca a shlat, agus do rinneadh naith- 
reacha nimhe dhíobh : ach do shluig slat 
Aaron súas a slatasan. 

13 Agus do chruáidhigh sé croidhe 
Phárao, go nár éisd sé ríu ; ía mar a 
dubhairt an Tighearna. 

14 ^ Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maóise, Do cruáidheadh croidhe Phárao, 
do dhíult sé léigion don phobal imtheachd. 

15 Eirigh a ccionn Phárao ar maidin ; 
féuch, rachuidh sé amach chum a nuisge ; 
agus seasfa tusa ar bhrúach na habhanna ag 
fuireach ré na theaclid ; .agus an tslat dá 
ndéarnadh a naithir nimhe, glacta tú ad 
laimh í. 

16 Agus déara tú ris, Do chuir an 
Tighearna Día na Neabhraidheach misi 
ichugad, dá r^dh, Léig dom phobal imth- 
eachd, do dhéanamh serbhíse dhamhsa 
san bhfásach : agus, féuch, go nuige so 
níor áil leachd méisdeachd. 

IT Mar so a deir an Tighearna, Ann 
so aitheónus tíi gur 7nisi an Tichearna : 
féuch, buáilfe mé leis an tslait atá am 
láimh, ar na huisgidhibh atá sa nabhuinn, 
agus iompóchthar íad a bhfuil. 

18 Agus do gheabhuidh an tíasg atá sa 
nabhuinn bás, agus bréanfuidh a nabhann ; 
agus budh glonmharach leis na Hégiptibh 
uisge iia habhanna dól. 

19 1f Agus do ráidh an Tighearna re 
Maóisi, Abair ré Háaron, glac do shlat, 
agus sín amach do lámh ar uisgidhibh na 
Hcgipte, ar a srothuibh, ar a naibhnibh, ar 
a iochánuibh, agus ar a nuile chomh- 
«■hruinniughadh uisge, go ndéarntar fuil 
diobh ; agus go mbía fuil £\r feadh chríclie 
na Hegipte uile, aráon a soithighibh Adh- 
rauid, agus a soithighibh cloiche. 

20 Agus do rinne Maóisi agus Aaron 
mar sin, mar do aithin anTiGHpARNA, agus 
do thóg sé suas an tslat, agus do bhuáil na 
liuisgidhe, do bhí sa nabhuinn a radharc 
Phárao, agus a radharc a sherbhíseach : 
agus do hiompóigheadh a raibh duisge sa 
nabhuinn a bhfuil. 

21 Agus do fúair an tíasg do bhi sa 
íjabhuinn bás, agus do bhréun a nabhann, 

59 VIII. Na luisgin. 

agus níor fhéadadar na Hégiptigh iiisge na 
habhanna dól : agus do bhí fuil ar teadh 
chríche ná Hégipte uile. 

22 Agus do rinneadar dráoithe na Hé- 
gipte sin lé na ndroigheachduibh ; agus dp 
cruáidheadh croidhe Phárao, agus níor 
umhluigh sé dhóibh; fá mar a dubhairt an 
Tighearna. 

23 Agus do fhiU Phárao, agus do 
chuRÍdh dhá thigh, ní mó do chuir se a 
chroidhe leis sin mar an ccéadna. 

24 Agus do thochladar na Hégiptigh 
uile fá gcuáirt na habhanna, dfaghail uisge 
rén ól; óirníor fhéadadar uisgenahabhanna 
dól. 

25 Agus do coimhlíonadh seachd láf 
tar éis an Tighearna do bhíialadh na 
habhanna. 

CAIB. VTIL 

An dara, treas, agus ceathramhadh pláigh 
na He^ipte. 
\ GUS do labhair an Tighearna ré 
-^* Maóise, Eirigh a ccionn Phárao, agu3 
abair ris, Mar so a deir an Tighearna, 
Léig dom phobal imtheachd, lonnus go 
ndéanuid serbhís damh. 

2 Agus ma dhíultann tú Itigean dúibh 
imtheachd, féuch, buáilfe misi do theór- 
anna uile le lúisgionn. 

3 Agus geintidh a nabhann cnadáin go 
líonmhur, noch rachus súas, agus thiucfas 
a steach dot thighse, agus dot sheómra 
leaptha, agus ar do leabuidh, agus go tigh 
do sherbhíseach, agus ar do mhuinntir, 
agus ann 'do íiamhain, agus ann do loistibh 
fuinidh. 

4 Agus tiucfaid na luisgionn súas 
aráon ort féin, agus ar do rahuinntir, 
agus ar do sherbhíseachuibh uile. 

5 ^ Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóisi, x\bair ré Háaron, Sín amach do 
lámh lé do slilait ós cionn na srothann, ós 
cionn na nabhann, agus ós cionn na lochán, 
agus tabliair fadeara Luisgionn do theachd 
síias ar thalamh na Hegipte. 

6 Agus do shín Aáron a lámh ós cionn 
uisge na Hégipte ; as;us tangadar na cnad- 
íiin anshíos, agus do fholuigheadar talamli 
na Hégipte. 

7 Agus do rinneadar na dráoithe sin,Ie 
na . ndroigheachd, agus tugadar cnadáiu 
súas ar talamh na Hégipt?. 

8 5f Ann sin do ghoir Phárao ar 
Mhaóise, agus ar Aáron, agus a dubhairt, 
GuidhidhanTiGHEARNAgombeireadhséna 
luisgionn uáimse agus óin mhumntir, agus 
léigfe mé don phobal imtlieachd, go madh 
héidir leó iodhbuírt do dhéauamh dou 
Tighearna. 

9 Agus a dubhairt Maóise ré Phárao, 
Deún onoír theorara: gá huair ghuidhf heas Chláoi umáidh Mhaoise 'iad. EXODUS. 

mé ar do shon, agus ar son do sherbhíseach, 
agus ar son do phobuil do scrios na luis- 
gionn uAit, agus od thighthibh, ionnus go 
bhianuid síad sa ncibhuinn amháin ? 

10 Agus a dubhairt seision, A márach. 
Agus a dubhairt seision, Bíodh do réir 
thtbcaiisi : ionnus go mbia a f'hios agad 
nach hhfuil éinneach cosmhuil ris an 
Ttighearna ar Ndíane. 

11 Agus imeóchuid na luisgionn uáit 
féin agus ód thighthibh, agus ód sher- 
bhíseachuibh, agus 6d phobal ; agus huiíuid 
siad sa nabhuinn amháin. 

12 Agus do chuáidh Maóise agus Aáron, 
amach ó Phárao : agus do éigh Maóise ar 
8u TTiGH,r.ARNA, fá ua Cnadainibh tug sé 
a naghuidh Phárao. 

13 Agus do rinne an Tighearna do 
réir blu'eithre Mhaóise : agus fúaradar na 
cnadáin bás as na tighthibh, agus as na 
bailtibh, agus as na machairibh. 

14 Agus do cruinniglieadh a cceann a 
eháiie íad ná gcríiachuibh : agus do bhréan 
»n talamh. 

15 Achd a Huáir do chonnairc Phárao 
jo raibii cáude, do chruáidh sé a chroidhe, 
agus níor éisd ríusan ; mar a dubhairt an 

TlCHEARNA. 

16 51 Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maóisi, Abair ré Háaron, Sín amach do 
shlat, agus buáil luaithreamh a nfearuimi 
eo ndearntar míola dhi ar feadh críche na 
Hégipte uile. 

17 Agus do rinneadar mar sin ; óir do 
ghíu Aáron a lámh amaclí ie na shlait, 
agus do bliuáii luáitlireadh na talmhan, 
agus do rinneadh míola dhi, a nduiue agus 
a mbeathach : do rinneadli miola do luaitli- 
readh ua talmhan uile ar feadh chríche iia 
Hégipte. 

18 Agus do thairgeadurnádráoithe mar 
an ccéadna le na ndroigheachd míola do 
chrutlmghadh, ach níor fhéadadar : mar 
sin do bhádar míola ar dhuine agus ar 
blieathai h. 

19 An sin a dubhradar na dráoithe ré 
Phárao, Sé so méur Dé : agus do crúáidli- 
eadh croidhe Phárao, agus níor éisd ríu, 
mar a dubhairt an Tighearna. 

20 ^ Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maóise, Eirigh súas go moch ar maidin, 
agus seas as coinne Pliárao; féuch, tiucfa sé 
amach chuma nuisge; agus abair ris: Mar 
90 adeir an Tiohearna, Léig dom phobal 
imtheachd, go ndéanuid serbhís damhsa. 

21 N6 muna léigidh tíi dom photjal 
imtheachd, féuch, cuii'fe mé saithe inhiol- 
tóg ort féín, agus ar do sherbliíseacluiibfi, 
agus ar do mhuinntir, agus a steachann do 
tliightlubh : íigus béid tiglitlie na Negipt- 
each ián do shaithibli miollog, agus inar 
an gcéadna an talamh ar a bliliiiiid. 

60 Scrios na spré. 

22 Agus dealócha mé an h'i sin fearann 
Gosen, a gcomhnuighid mo phobal, nach 
bía áon tsaithe mhíoltóg ann sin ; ar chor 
go mbía a f hios agadsa gur misi an Tigh- 
EARNA a mlieadh6n an domhuin. 

23 Agus cuirfe mé roiim idir mo dliáoin'- 
ibh féin agus do dháoine si : a márach 
bhias an comharthaso. 

S-i Agus do rinne an Tighearna mar 
sin ; agus táinic saitlie dhoilghe mhhlt'og 
a sleuch go tigh Pliárao, agus go tightliibh 
a sherbhíseach ; agus ar feadli chríche na 
Héjppte uile : do truiulleadh an talamh 
treas an tsaithe jnhíoLtbg. 

25 ^ Agus do ghoir Phárao ar Mhaóise 
agus ar Aáron, agus a dubliairt, Eirgidh, 
déanuidh iodhbuirt do bhiir Ndía ann sa 
talamli. 

26 Agus a dubhairt Maóisi, Ní hiom- 
chubhuidh an ní sin ré a dhéanamh : óir isé 
an ní is athíiamliar do na Hégiptibli 
dhéunas sinne iodJibuirt don Tighearna 
ar Ndia : féuch, dá ndéauadli sinne an ní 
is athuamliar do na Hégiptibh iodhbuirt as 
coinne a siil, nach géubhaidis do chloch- 
uibh oruinu } 

27 Racham aistior thrí lá do shiubhal 
san bhfásach, agus do dhéanaui iodhbuirt 
don Tighearna arNdía, fa mar aitheónus 
sé dliínn. 

28 Agus a dubhairt Phárao, Léigfe mé 
dha6ibh imtheachd, go ndearnthaoi iodh- 
buirt don Tighearn a bhur Ndia san bhfás- 
ach; amliáin ní raclitáoi a bhfad; guidhidh 
ar mo shon. 

29 Agus a dubhairt Maóise, Féuch, 
racha mé amach uaid, agus guidhfe mé 
auTiGHEAENAgo nimtliighid nasaitheadha, 
mioltog 6 Phárao, 6 na sherbhiseachuibh, 
agus 6 na pliobal a máracli : acli na him- 
readh Piiárao cealg ní is mó, gan leigean 
don phobal imtheachd do dheanamh iodh- 
bartha don Tighearna. 

30 Agus do chuáidh Maoisi amach ó 
Pliárao, agus do ghuidh sé an Tighearna. 

31 Agus do rinne an Tighearna do 
réir f liocail Mha6ise ; agus do athaiTuigh 
na saitheadha mloltbg 6 Phárao, 6 na 
shearblifoghantuiljh, agus 6 na mhuinntir : 
níor tlian áon dhíobli. 

32 Agus do chríiadhuigh Phárao a 
chroidhe a níuiirse mar an gcc'adna, agus 
ní léigfeadh don pliobal imtheaciid. 

CATB. IX. 

An cídgeudh, an seiseudh, agiis an seachd- 

nihadlt plúiglt na Hcgipte. 

NN siu a dubhairt an Iigheauna i"e 

Maóiso, Eirigh a steach go Pliárao, 

agus inuis dó, Is mar so a deir au Tighcarna 

Día na Neabhruigheach, Léig dom pliobai 

imtlieuchd, go ndéanuid seibhis dumhisa. Flaghu na mbolguldh6: CAIB. 

2 Oír má dhíultann tú léigean doibh 
imtheachd, agus go ccuiimeochuidh tíi fós 

Jad. 

3 Feuch, atá lámh an Tiohearna ar 
híiimeís atá ar an machaire, ar a neach- 
raidh, ar na hassaluibh, ar na cámhalluibh, 
ar na damhuibh, agus ar na cáorchuibh : 
hiaidh conach ródhoihgh orra. 

4 Agus dealóchuidh Día áirneís Israel ó 
áirneís na Hégipte : agus ní racha éinni is 
\é cloinn Israeí déug. 

5 Agus do órduigh an Ticheauna iá 
cinnte, dá rádh, A máracii do dhéaaa. au 
TiGHEAUNA an ni si ann sa dúthaigh. 

6 Agus do rinne an Tighearna an ní 
sin ar na mliárach, agus fúaradar áirneis na 
tíre uile bás ; achd ní biiíuáir éinbheathach 
daiméis na Nisraelach bás 

7 Agus do ciiuir Phárao fios amach, 
agus, í'éuch, ni dheachuidh áon amháiu 
déug dáimeis Israel. Agus do crúadimigh- 
eadh cróidhe Phárao, agus níor léig don 
piiobal imtheaclid. 

8 % Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise agus re Haáron, Glacuidh chuguibh 
lán glaice do luáith na íuirnéise, agus 
croitheadh Maóisi sin chumnimhe a radh- 
ai'c Phárao. 

9 Agus do dhéuntar luáithreadh mion 
de, ai- feadh cliríche na Ilégipte, agus 
biáidh na bhriseadh amach a rabolguidh 
ar dhuine, agus ar bheatliach, ar teadh 
cliríche na Hégipte. 

10 Agus do ghlacadar luáith na fuir- 
néise, agus do sheasádar a lathair Pháraó : 
agus do chroitli Maóise súas é chum 
nimhe ; agus do rimieadh bolgach dhe ag 
briseadh amach a léasach ar dhuine, agus 
ar aiimihidhe. 

11 Agus níor fhéadadur na dráoithe 
seasamli a lathair Mliaoise do bhrigh uam 
bolguidlie ; óir do bhí an bholgach ar na 
di-áoidiibh, agus ar na Hégiptibh uile. 

12 Agus do chrúadhuigh an Tigheauna 
croidhe Pliárao, agus níor cisd sé riu ; mar 
a dubhairt an Tighearna re Maóise. 

13 % Agus a dubhairt an Tighearna 
re Maóise, Eirigh súas go moch ai' raaidin, 
agus seas as coinne Phárao, agus abuir ris, 
Is raar so a deir an Tighearna Día na 
Neabhruigheach, Léig dom phobal imth- 
•achd, go ndéanaid serbhís damh. 

14 Oír cuirfe mé a nois mo phlágha uile 
ar do chroidhe, agus ar do sherbhíseach- 
uibli, agus ar do mhuinntir ; chor go mbia 
a fhios agad nacii bhj'uil mo leitlieid eile 
ían domhan. 

15 Oír a uois sínfe mé amach mo lámh, 
go mbuáilidh mé thusa agus do dháoine lé 
Támh ; agus gearrfuighear ón talamh thú. 

16 Agus go deimhin is uime so do thóg 
■aé tliusa súas, ionnus go ttáisbeanfuinn 

61 IX. Plagha na ncclochshneacfiá, 

ionnadsa mo chumhaciida ; agus go bhfoill- 
seochuidh mainm ar feadh an domhuin uiie. 

17 Agus a nárduigheann tusa fós thú 
féin a naghaidh mo phobuil,nach áil leachd 
léigean dóibh imtlieachd .•■ 

18 Féuch, fá namsa a márach cuii-fifc 
misi, cloichshueachda roigliéar, a leitheid 
nacii raibh sa Négipt ó chruthuígheadh í, 
gus a niugh. 

19 Ar a nadhbliarsin, fúagair annoig 
agiís cruinnigh háiméis, agus a bhfuil agad 
annsa macliaire; óir a nuiie dhuine, agus a 
nuile bheatliach ar a mbearthar air aa 
macliaire, agus nach bearthar a bhaUe, 
tiucfa an chloichshneachda a níias orrai, 
agus do gheabhuid bás. 

20 An té ar a raibh eagla bhrélthre ao 
Tighearna a raeasg sherbhiseach Phárao, 
tug fá deara dhá sherbhíseachuibh, agus 
dá áiméis teitheamh a steach do na tigh- 
thibh : 

21 Agus an té ag nach raibh suim 
a mbreithir an Tighearna, do fhág a 
sherbhisigh, agus a aiméis ar an machaire. 

22 % Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maóise, Sín amach do lámh chum nimhe, 
ionnus go mbía cloichshneachda ar feadh 
chriche na Hégipte uile, ar dhuine agus ar 
ainmhidhe, agus ar gach uile luibh san 
mhachaire, ar feadh chríche na Hégipte. 

23 Agus do shín Maóisi a shlat araach 
chumnimhe : agus do chuir an Tighearna 
tóirneach agus cloichshneachda agus táinic 
an teine ar feadh na talmhan, agus do 
fhear an Tighearna cloichshneaclida ar 
chrích ná Hégipte. 

24 Mar sin do bhí cloiclishneachda, 
agus teine comaisce leis an gcloichshneach- 
da, go ro^dhoiligh, air chor nach dtáinic a 
leitheid á gcrích na Hégipte uile ó rimieadli 
tír dhi. 

25 Agus do bhúíiil an chlochshneachda 
ar feadh chriche na Hégipte uile, gach a 
raibh amuigh san machaire, idir dhuing 
agus bheatliach ; agus do bhuáil an chlocl» 
sneachda gach áon luibh ar an raachair^ 
agus do bhris gach éanchraim ar an mach- 
aire. 

26 Amháin a bhfearann Gosen, mar a 
rabhadar clann Israel ní raibh cloich- 
shneachda ar bith. 

27 1í Agus do chuir Phárao, fios ar 
Mhaóisi agus air Aáron, agus do raidh 
riíi, Do pheacuidh raé a nuairsi: atá an 
Tighearna firéunta, agus átaimsi agm 
mo mhuinntir go holc. 

28 Guidhidh an Tighearna nach bí« 
ní is raó do thóirnigh mhóir nó do chloch- 
shneachda ; óir is lór a ndéarnadh, agu» 
léigfe misi dhíbh imeach, agus ni f hanfliidh 
sibhsi nios sia. 

29 Agus a dubhairt Maóisi ris, CoDak- Plagh na locuisdigh. 

luath is rachas misi atnach ás an gcath- 
ruigh, leithneocha raé mo lámha amach 
chum an Tigheahna; agus scuiríidh au 
tóimeach, agus ní bhia ní is mó dó chloich- 
shneachda ; ar chor go naitheona tusa gur 
leis an Ttighearna an domhan. 

30 Achd ar do shonsa, agus ar son do 
sherbhíseach, atá a fhios agam nach 
mbiaidh eagla an Tighearna Día fos 
oruibh. 

31 Agus do buáileadh an líon agus a 
neórna : óir do bhí a neórná a ndéis agus 
an líon a mbolguibh. 

32 Ach níor buáileadh an chruithneachd 
BÓ an seagal : óir nior f hásadar síias. 

33 Agus do chuJidh Maóise amach as 
an gcathraidh ó l'hárao, agus do leath- 
nuigh amach a lámha ar an Ttighearna : 
agus do scuireadar na tóirneacha, agus an 
chluichshneachda, agus níor dóirteadh a 
nfcarthuinn ar au ttalamh. 

34 Agus a nuáir do chonnairc Phárao 
gur scuH- a nfearthuinu, an chloichshneach- 
da, agus an tóirneach, do pheacuidh sé 
tuilleamh fós, agus do cruadhuigh a 
chroidhe, é féin agus a sherbhísigh. 

35 Agus do cruadhuigheadh croidhe 
Phárao, agus nlor léig do chlannuibh Israel 
imtheachd ; mar do labhair an Tighearna 
re Maóise. CATB. X. 

An tochdmhadh agus an naoimheadh plágh 
na Hégipte. 

AGUS a dubhairt an Tighearna re 
Maóise, Eirigh a steach go Phárao : 
óir do chruadhuigh misi a chroidhe, agus 
croidhe asherbhíseach, ionuus go ttaisbéan- 
fuinn íadso mo chomharthadha dá lathair. 

2 Agus ionnus go ninneostasa a gclúas- 
uibh do mhic, agus mic do mhic, ciodh 
íad na neithe do rinne misi sa Négipt, 
agus mo chomharthadha do rhme mé na 
nieasg ; ionnus go mbía a fhios aguibh gur 
misi an Tighearna. 

3 Agus táinig Maóise agus Aáron a 
steach go Piiárao, agus a dubhradar ris, 
Is mar so a deir an Tighearna, Día na 
Neabhruigheach, Gá fad bhias tíi ag 
díuhadh thú féin díunhlughadh dom lath- 
airse } lcig dom phobal imtheachd, go 
ndéanaid serbhís damh. 

4 Nó raá dhíúltann tú léigion dom 
phohal imtheachd, t'éuch, go ttiubhra misi 
a márach, na k)cuistigh ann do thóraraia : 

5 Agus faleocliuid síad aghaidh na 
tahnhun, nach budií féidir le duine an 
talamh dfaicsin : agus íosuid síad an 
fuighioil do chuáidii as don ní nocli do 
mhair aguibhsi ón cliloichshneaclida, agus 
íosuid gach uile chrann dar fhás dibh as 
an ttularah : 

63 EXODUS. Píagha an dorciiadui. 

6 Agus lionFnid síad do thighthe, agus 
tighthe do shearbhiseach uile, agiis tighthe 
na Négipteach uile ; ní nach bhfacaidh 
hathair, nó athair hathar ón ló fa rabh- 
adar ar an ttalamh, gus a niugh. Agus 
do iompóigh sé é féin, agus do chuáidh 
amach ó Phárao. 

7 II Agus a dubhradar muinntir Phárao 
ris, Cá fad bhias an fearsa na dhul 
oruinn } léig do na dáoinibh imdieachd, 
ionnus go ndcauuid serbhís don Tigh- 
EARNA a iSdía: nach bhfuil a fhios agad 
fos gur milleadh a Négipt ? 

8 Aííus tugadh Maoise agus Aaron a 
rís chum Phárao : agus a dubhairt sé riíi, 
Imthighidh, déanuidli serbhís don Tigh- 
EARNA bhur Ndía : uch cía hiad féin 
iraeochus. 

9 Agus a dubhairt Maóise ris, Imeochum 
maille re ar nógnibh, agus re ar seanuibh, 
maille re ar macuibh agus re ar ninghean- 
uibh, maille ré ar ttreaduibh agus re ar 
neídbhadhuibh imeochum : óir caithfeam 
féasda chonginhail. don Tighearna. 

10 Agus a dubhairt seision riú, Bíodh 
an TiGHEARNA mar sin libhsi, fa mar 
léigfeas misi dhibhse hntheachd, agus dá 
bhur nóguibh : féachuidh, atá olc rorah- 
uirah. 

1 1 Ní raar sin : imthighidh sibhse a 
nois atá bhur bhtearuibh, agus déanuidh 
seirbhis don Tigheauna; óir isé sin do 
iarrabhair : agus do cuireadh aniach íad 
as lathair Phárao. 

12 ^[ Agus a dubhairt an Tighearna re 
Maóise, Sín amach do lámh ós cionn 
chiíche na Ilégipte, do thabhairt na loc- 
uistigh, ar chor go ttiuctiaid síias ar tha- 
lamh na Ilégipte, agus go nithid gach uile 
luibh ar an ttalumh, a nuile ní dár fhág an 
chloichshneachda. 

13 Agus do shín Maóise a shlat amach 
ós cionn chríche na Hégipte, agus tug 
an Tighearna gáoth a noir ar an tta- 
lamh, feadh an láoi sin uile, agus ar feadh 
na hoidliche sin uile ; agus íar dteachd iia 
maidne, tug an gháoth a noirlócuistigh. 

14 Agus do clmádar na lócuistigh síiaa 
ar feadh chríche na Hégipte uilc, agus do 
fhasadar a ttoranuibh na liégipte uile : do 
ludh rodhoiligh íud : ní raibh a leitheid 
do lócuistibh rompa a ríamh, agus ní mo 
bhías aleitheid na ndiáigh. 

15 Oír do fholchadar aghaidh na tal- 
mhan uile, ionnus gur dorchuigheadh an 
talamli : agus a dúadar gach uile luibh ar 
an ttalanih, agus uile thoradh na gcrann, 
noch do f hág an chloichshneachda : agus 
níor í han einní jrlas ar na crannuibh, nó a 
luibhibh na talmhan, ar teadji chriche ua 
llégipte uile. 

16 ^ Aim n'm do ghoir Phárao ar Croldhi Pharao croidh. CAIB 

Mhaóise agus ar Aáron go deithfreach ; 
agus do ráidh, Do pheacaidh mé a nagh- 
áidh an Tighearna bhur Ndía, agus bhur 
naghuidhsi. 

17 Annois ar a nadhbharsin íarruim 
dathchuinghe ort, maitli mo pheacadh a 
néanuáirse amháin, agus guidhidh an 
TiGHEARNA bhur Ndía, go mbeireadh se 
amháin an bás so uaim. 

18 Agus do chuáidh sé amach ó Phárao, 
agus do ghuidh an Tigheaena. 

19 Agus do iompóidh an Tigheakna 
gíioth ro láidir a níar, noch rug lé na 
locuistigh, agus do theilg san mhuir ruáidh 
íad : nior fhan éanlócust amháin a gcrích 
na Hégipte uíle. 

20 Acli do chríiadhuigh an Tighearna 
croidJiePharaOjionnus nár bháil leis léigion 
do chloinn Israel initheachd. 

21 ^ Agus a dubhuirt an Tighearna 
re Maóise, Sin amach do lámh chum 
nimlie, ionnus go ttiuct'adh dorchadas tar 
chrích na Hégipte, eadhon dorchadas bkus 
úidir do ghlacadh. 

22 Agns do shín Maóisi a lámh chum 
nimhe ; agus do bhí dorchadas tiugh ar 
feadh chriche na Hégipte uile ar íeadh 
tlní lá. 

23 Ní fhaca duiné aca a chéile, ní mó 
do éirigli áonduine aca as áit ar feadh thrí 
lá : ach do bhi solus ág cloinn Israel ann 
a náitibh féin. 

24 1[ Agus do ghoir Pharao ar Mhaóisi, 
agus a dubhairt, Imtliighidh, déanuidh 
serbhís don Tigheauna : ainliáin coinn- 
ightliear bhur ttréada, agus bliur nealbh- 
adha; éirgedís bliur náos óg mar an 
gcéadna libh. 

25 Agus a dubhairt Máoise, Caithfe tú 
mar an gceádna iodhbuirt lígus oíráil 
loisge do thabliairt dúinn, lé ndéanam 
iodhbuirt don Tighearna ar Ndía. 

26 Rachaid ar náirncis linn mar an 
gccadna ; ní fhíiigfeam ionga ar ndiáigh : 
oir is diobli sin chaithfeam do ghlacadh 
chum seirbhíse do dhéanamh don Tigh- 
EARNA ar Ndia ; agus ni feas díiinn cread 
leis a ndéanam serbhis dou Tiguearna, 
nó go ttigheam annsin. 

27 1í Ach do chrúadhulgh an Tigh- 
EAENA croidhe Phárao, agus níor bháil 
leis iégion dóibh imtlieachd. 

28 Agus a dubhairt Pliárao ris, Imthigh 
uáim, bí ar do coimhéad duit féin, iiá faic 
mo ghníiis níos mó ; óir an lá sin do 
chífeas X\\ maghuidh do gheabha tú bás. 

29 Agus a dubhairt Maúise, Is maith do 
labhair tu, uí fhaicfe mé haghiádh a rís 
niob mó. . XI. Bhagair Maoise Phara^. 

CAIB. XI. 

Do bhaguir Máoise b Dhia, an deach- 
mhadh pláigh ur Phárao. 

AGUS a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Do bhéara mé fós éaji- 
phláigh amháin eile ar Phárao agus ar a 
Négipt : na diaigh sin leigfidh sé dhíbh 
imtheachd as so ; a nuáir léigíidh sé dhíbh 
imtheachd : dingtidh sé go deirahin as so 
amach go hiomlán sibh. 

2 Lábhair a nois a néisdeaciid an pho- 
bail, agus faghadh gach éanduine áirlea- 
gadh ó na chomhai-suin, agus gach áon- 
bhean ó na comhai'suin seóid airgid, agus 
seóid óir. 

3 Agus tug an Tighearna fabhar don 
phobal a radharc na Négipteach. Os a 
chioun sin do bhí an tóglach Maóise, ro 
mhór a ccrích na Hégipte, a radharc 
mhuinntire Pliárao, agus a suihbh aa 
pliobuil. 

4 ^ Agus a dubhairt Maóise, Is mar 
so a deir an Tighearna, Timchioll 
inheadiión oidhche, racha mé amach a lár 
na Hégipte : 

5 Agus do ghebha céidghin gach áon- 
duine ar feadh na Hégipte bás, ó chéidghin 
Phárao noch shuidheas aini a chathaoir 
ríogha, go céidghin an chailín tserbhíse 
atá ar chúl an mlmilinn ; agus ceidghin u 
nuile bheathach. 

ú Agus bc'id coinliairc ar feadh chríche 
na Hégipte uiie, is nach raibh a leithid, 
agus nach bia a ieithid ni is mhó go bráth. 

7 Ach ní chorróchuidh matlradh a 
theangadh a uíighuidh éanduine do chloinn 
Israel, a naghuidh duing uó beathuigh : 
ar chor go mbía a fhios aguibh ciomius 
chuírios Día idirdhealadh idir na Hé- 
giptibh agus Israei. 

8 Agus íad so do sherbhísighse ulle, 
tiucfaid siad síos chugamsa, agus cláonl'uid 
íad féin síos damhsa, dha rádh, Eirigh 
amach, agus a nuile phobai leanas tíi ; 
agus na dhiaigh sin racha misi amách, 
Agus do cliuáidh sé amacli 6 Phárao air 
lasadh re ieirg. 

9 Agus a dubhairt an Tiguearna ré 
Máoise, Ni éisttidh Phárao riotsa ; iondus 
go meideochthaoi mo iongantasa a ccrícb 
iia Hégipte. 

10 Agus do rinne Maóisi, agus Aároa 
na hionganta so uile a lathair Phárao : 
agus do chrúadhuigh an Tighearna 
croidhe Pharao, ionnus nar léig do chloino 
Israel imtlieachd amach as u dlmtiiaidh. 03 Do orduigh Bia 

CAIB. XII. Do ordaigh Día an cájig. '29 Tainig an 
deachmhadh pláigh. 31 Chuaidh sé 
cíd mile fear amach as Egipt. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Maóise, as;us re Háaron a gcrích na 
Hégipte, ciá rádh, 

2 Is í an mhíse bhias aguibhsi na tosach 
itiíos : is i bhus céad mhi don bhlíadhuin 
díbh. 

3 ^ Labhruidhsi re comhthionál Israel 
iíiie, a;a rúdh, An deachmliadh lá don míse 
{ílaci'uidh síad chuca gach áonduine aca 
6au, do rcir thighe a naithreach, íian, ar 
son gach éintighe. 

4 Agus má bhíomi an teaghlach ro 
bheag do núan, gUtcadh seision c agus a 
chomharsa is foigse dhá thigh do reir 
uibhre na nannman ; do dhéanuidh gach 
áonduine do réir mar íosas sé do chuntas 
ar son a nuáin. 

5 Biáidh bhur nuáin gan toibhéim, 
firionnacli don chéidbhliadhuin : bean- 
fnidhe ó na cáorchuibh, nó ó na gabh- 
ruibh é : 

6 Agus coinneochtaoi aguibh c go nuige 
5m cceathramadh lá déag don mhí chéad- 
na : agus rauirfidh comhchruinniughadh 
iomlfm phobuil Israel é tráthnóna. 

7 Agus glacfuidh síad cuid do nfuil, agus 
buáiltid í ar dliá ursoinn agus ar fhárdorus 
na ttightheadh, a níosuid síad é. 

8 Águs íosuid síad a nfeóil a noidhche 
■ ' ?_ _^ .-• • 11 í,., „„.- i„;uuí.,. sin, rósta ré teinidh, agus arán gan laibhín; 
re /uibheamiuibh searbha iosuid siad é. 

9 ^ Ná hithidh éinní dhe amh^, nó 
bruithe le huisge ar éanchor, achd rosta /é 
tinidh ; a cheann maille re na chosa, agus 
liiaiUe ré a mbeanann ris. 

10 Agus ní fhuigfidhe éinni dhe go 
inaidin ; agus an mhéul bhías gan ithe dhe 
go maidin loisgtidhe é le tcinidh. 

1 1 1f Agus is raar so íostáoi é : maille 
re bhurbhfordhronnuibh criosluighthe, bhur 
rabróga ar bhur ccosuibh, agus bhur mbata 
an bhur láimh; agus íostáoi go deith- 
neasach é ; s'c cáisg an Tighearna é. 

12 Oír racha misi tré chrích na Hé- 
^pte a nochd, agus buáiifead a nuile 
chéidgliin aittír a Négipt, idir dhuiue agus 
bheathach; agus dauuhdheóin uile dhée 
ma Hégipte cuirfeadh breitheamhnus a 
gciich : as misi an Tighearna. 

13 Agus biaidh a nfuil aguibhse mar 
chomhartha ar na tiglíthibh a mbeithi : 
agus a uuáir do chífc misi a nfuil, racha 
mí thoruibh, agus ní bhía an phláigli oruibh 
da bhur marbhadh, a nuair bhuáilfeas mé 
críoch ua Hégipte. 

14 Agus biáidh an lása aguibhsii mar 

64 EXODÚS. mn iuan tasg. 

chuimhne : agus cuimhdeochtháoi é mai' 
fhéusda don Tigitearna ar feadh bhur 
sáoghuil ; caimhdeochtháoi é mai- fheúsda 
maiUe ré hórdughadh síorruidhe. 

15 % Seachd lá íostáoi arán gan laibhín ; 
eadlion an chead lá cuirfídiie amach an 
laibhín as bhur ttightiiibh : óir ciodh bé 
ar bhith íosas arán laibhín ón chead lá go 
nuige an seachdmliadh lá, gearrfimighear 
amacii an tanam sm 6 Israei. 

16 Agiis an chead iá biodh aguibl> 
comhghau-m náomhtha, agus air a seachd- 
mhadh !á biodh agaibhcomhghairmnáomh- 
tha : ní dhéantar éinglu.ié oibre ionta 
achd amháin an ni chaithfeas gach aon- 
duine dithe, sin amiiain is éidir libh a 
dhéanamh. 

17 Agus cuirahdeochtháoi ^/eMSíía a na- 
ráin gan laibhín ; óir is ann sa ló chéadna 
sin tug misi bhur sluagh amach as crích 
na Hfcgipte : uime sin coimhéud fáoi an 
lása feadh bhur sáoghuii maiile re hórdugli- 
adh síorruidlie. 

18 ^ Anu sa chéad mhí ar an cceath- 
ramhadii iá déug don mhí trathnóna íostáoi 
arán gan iaibhin, nó go ttí an táomiiiiadh 
lá ficiiiod don mhi tráthnóna. 

19 Ar feadh seaciui iá ní fhuighthear 
laibhín ar bith an bhur ttighthibh : óir 
gidh bé ar bith íosas é an a bfuil laibhín, 
gearrfuighear go háirighe an tanamsin 
amach ó choimhthionóÍ Israei, madh co- 
imhigheach é nó duine rugadh san tír. 

20 Ni íostai éiuni ar a mbía iaibhín; 
an bliur nuile thigthibh íostáoi arán gan 
laibhín. 

21 ^ Ann sin do ghoir Maóisi ar uile 
shinnsear Israei, agus a dubhairt ríu, 
Tigidh amach, agus glacuidii chuguibh 
íian do reir bhur muinntire, agus marbh- 
uidh an casg. 

22 Agus glacaidh ceanglachán iosóipe, 
agus tumaidii é san bhfuii, noch bhiaa 
annsa bhaisín, agus buáilidh an fárdorus 
agus an dá ursuinn leis au blií'uil bhiag 
annsa bháisín ; agus ni rachuidii áouduine 
aguibii araach as ciorus a thighe go maidin, 

23 Ou-rachaidh an Tighearna ar fadh 
do bhíiaiadh na Hégipte ; agus a nuáir do 
ciiífe sé a nfuil ar a blifárdorus, agus ar a 
dá ursainn, géubhuidh auTiGHEARNA thar 
a ndorus agus ní lcigfe don mhillteóir 
teaciid a stoacii ann bhur ttightliibh dá 
bhur rabúaladh. 

24 Agus coimieochthíioi so mar órdugh- 
adh dhaóibli fein agus dá bliur ccloinn go 
bhrátii. 

25 Agus teigeomhuidh, a nuáir thiuc- 
fuidhe ann sa dúthaigh bhéuras an Tigh- 
EARNA dhíbh, do réir mar do gheall sí, g» 
ccuimhdeochtháoi an cserbhise. Na ceidghin air na mnrhha. 

2G Agus teiíjeomhuibh, a nuáir a déaras 
bhur cciann nbh : Ciodh as cíall daóibh 
annsa tserbhíse ? 

27 Go naibeortháoisi Gurob l sin iodh- 
buirt chásg an Tighearna, noch do 
sheachuin tighthe cloin-ie Israel san Né- 
gipt, a nuáir do bhuáil se na Hégiptigh, 
agus do sháor ar dtighthene. Agus do 
chroinadar an pobal a cuin agus do 
adhradar. 

!28 Agus do imthiglieadar clann Israel, 
agus do rimieadar mar do aithinn an 
TiGHEARXA do Mhaóisi, agus do Aáron, is 
mar sin do i-inneadar. 

29 % Agus táinic a ccrich, san meadhon 
oidhche gur bhuail an Tighearna a nuile 
chéidghin a dtir a Négipt, ó chéidghin 
Phárao noch do shuidh na chathaóir 
ríogha, go céidghin na braighde do bhi 
saji phríosíin; agus a nuile chéidghin na 
hairnéisi. 

30 Agus do éirígh Phárao san noidhche, 
é féin agus a mhuinntir uile, agus na Hé- 
giptigh uile, agus do bhí gaír ghuil mhóir 
san Négipt; ou- ní raibh tigh gan duine 
marbh ann. 

31 11 Agus do ghoir sé ar Mhaóise agus 
ar Aáron san noidhclie, agus a dubhairt, 
Eirgidh súas, agus imthigh amach ó bheith 
a measg mo Phobail, sibh féin agus clann 
Israel ; agus éirgidh, déannidh serbhís don 
Tighearna, mar a dubhrabhair. 

32 Mar an gcéadna beiridh bhur ttréada 
agus bhur nealbhadha hbh, mar a dubh- 
rabhair, agus ímthighidh ; agus beannuigh- 
idh misi mar an gcéadna. 

33 Agus do bhadur na Hégiptigh duth- 
rachtach ar an bpobal chum go gcuirdís 
amach as a talamh íad, go deithneasac h : 
óir a dubhradar, As dauine marbha sin uile. 

3-1 Agus rugadar na daóine a ttáos leó, 
suil do bhí sé a laibhín, air mbeith dá 
loistibh fuiute ceangailte suas a uéaduigh- 
ibh ar a ugúaiiiibh. 

35 Agus do rinneadar clann Israel do 
réir bhrcithre Mhaóise ; agus do airliceadar 
óna Hégiptibh seóid airgid agus seóid óir, 
agus éaduighe ; 

3G Agus tug an Tighearna fabhar don 

phobal a bhhaghnuise na Négipteach, 

. ionnus go ttugaidís dóibh na neiihe do 

tarradar orra. Agns do shladadar na Hé- 

giptigh. 

37 ^ Agus do ghluaiseadur clanna Is- 
rael ó Rameses go Succot, timchioU sé 
cead míle fear dá ccois, taobh amuigh do 
leanbuibh. 

38 Agus mar an gceadna do chuadar 
raórán daoine cumaisce leó síias ; agus 
iréada agus ealbhadha, rómhóran áirnéise. 

39 Agus do bhruitlieadar bairgheana 
gan laibhín don táos noch thugacíar leó CAIB. XIII. Ordvghadh na caisgt. 

amach as a Négipt, óir ní raibh laibhín air : óir do dingeadh amach as a Négipt 
íad, agus níor fhéadadar fuireach, ní mó do 
ulhnhuigheadar bíadh ar bith dlióibh féin. 

40 ^ Agus cuáirt chloinne Israel, noch 
do chomhnuigh san Négipt, bá ceithre 
chéad, agus tríochad bhadhan é. 

41 Agus tárlá ar gríochnughadh na 
gceithre ccéad agus na ttríochad blíadlian, 
an lá sin féin, go ttáinic a gcrich gur 
imthigheadar sluagh an Tighearna uile 
amach as a Négipt. 

42 Is oidhche sin re coimheád go mór 
don Tighearna, ar son a ttabhairtsion 
ániach as crích na Hégipte : sí so a. 
noidhche sin an Tighearna re na coim- 
héad ag clannuibh Israel uile ann a ngein- 
ealachuibh. 

43 1f Agns a dubhairt an Tighearna 
re Maóise agus re Háaron, Se so ordugh- 
adh na cásg : Ní iósaidh coirahightheach 
ar bith dhe : 

44 Ach serbhíseach gach áonduin» 
ceinneachthar ar airgead, a nuair thim- 
chiUgheárfus tíi é, ann sin íosaidh sé dhe. 

45 Fear éanuáire nó serbhíseach tíiar- 
usduil ni íosuidh sé dhe. 

46 A néuntigh amháin íostar é ; ni 
bhéura tíi éinní do nfeóil amach as a tigh; 
ni mó bhrislidhe cnáimh dhe. 

47 Do dhéanuid coimhthionol Israel 
uile é. 

48 Agus a nuair do dhéana p oimhigh- 
theach comlmuighe ad fhochair, agu* 
choimheadfas an chaisg don Tighearna, 
timchiUgheárthar a chlánn mhac uile, agus 
aim sin tigeadh a bhfogus agus coimhéadadh 
é ; agus biaidh sé mar aon bhearthar saa 
tír : oír ni íosuidh éaiimeach gan timchiU- 
ghearradh é. 

49 Endiigheadh amháin bhías ag an tá 
bhearthar san tír, agus ag an ccoimhigh- 
theach choimhngochus bhur bhfocair. 

50 Marso do rinneadar clann Israel ; fa 
mar do aithin an Tighearna do Mháoise 
agus do Aáron, mar sin do rinneadur. 

51 Agus tária an hi sin féiu, go ttug an 
Tighearna clann Israel ainach as a Né- 
gipt ré na siú^huibh. 

CAIB. XIII. 

Deísteachd an phobuil do Dhía, ar na 
dhaingnuighadh. 21 Stiúradh agus 
didean IJí orra trcs an dá cholumhna^ 
neiLl agus theineadh. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Maóise, ag radh. 

2 Goisrig dhamhsa gach én chedghin, 
gidli bé ar bith f hoisceohis an bhríi a measc 
chloinne Israel, idir dhuine agus bheath- 
ach : is Jiomsa 'e. 

3 •{ Agus a dubhaírt Maóisi ris an bpo- 

F Nan cceudshin ar na naomha. ECSODUS. Jxaniii"h Fhaoro Israel. bal, Guiinhnisliitlh an lá so, a ttangahhair 
amach as a Nt'gipt, as tigh iia daóirse : úir 
is maiile re neart láinihe thiig an Ticn- 
EAKKA amach sil)h as a náitse: ui liiostar 
aráu laibhin. 

4 San 16 aniugh thangabhair amach, a 
mí abib. 

5 ^ Agus teigéomhuidh á nuair bhéunis 
an TiGHEAKKA sibh go crích na Gcanaa- 
niteach, agus na Ilititeach, agus na Na- 
moriteach, agus na Ilibhíteach, agus na 
lebusiteíich, noch do mhionnuigh sé dod 
aithribhsi go ttiubliradh dhuit, fearanu í"a 
thuile bhainne agus mheahi, gogcoimhéad- 
fuidh tíi an tserbhísi ann sa míse. 

6 Seachd lá iósas tíi arán gan laibhin, 
agus annsa seachdmhadh lá, biaidhlá sáoire 

don TlGHEARNA. 

7 Arán gan laibhin ióstar seachd h'i ; 
agus ní faictidhear arím laibhín agad, agus 
ní mó cífidhear hiibhín agad an do cheath- 
ramhnuibh uile. 

8 % Agus inneósa tú dod mhac ann sa 
lasin ag rádh, l)o rínneadh so do chionii 
an neithe do rinne Día riumsa, a nuáir 
tháinic mé amach as a Négipt. 

9 Agus biáidh mar comhartha dhuitsi 
ar do láimh, agus mar chuimhne eidir 
do shíiilibh, ionnus go mbía dHgheadh 
an TiGHEARNA ad bhcul : óir is lé líiimh 
láidir thug an Tighearna amach as aNé- 
gipt thíi. 

10 Guimhdeocha tú ar a nadhbhursin 
an tónlughadiisa na am féin ó bhhadhuin 
go blíadÍRiin. 

11 ^ Agus tcigeomlmidh a nuáirbhéu- 
rus anTiGHEARNA thú go crícii na Gcan- 
íianíteach, fá mar mhiomiaidh sé dhuit 
féin agus dod aithnbh, agus do bhéura 
dhuit é. 

12 Goccuirfe tú arleith donTiCHEARNA 
a nuile ghein cschas an bhríi, agus a nuile 
chéadthuismeadh thig ó biieathach noch is nuile fiiirionnach fhosclas an bhrú; ach 
ct' dghin mo chloinne fúasgluim. 

16 Agus biaidh na chomhartha ar do 
iíiimh, agus m-ar éadunán idir do shuilibh : 
óir le neart láimhe thug an Tighearna, 
aniacli sinn as a Négipt. 

17 1f Agus tarla, a nuáir do léig Phárao 
don Pliobal imthcaclid, uacli ar thrcoruidh 
Día iad tré shlighe talmlian ua Bhpiiilistí- 
uencli, gidh go raihh s\n aithghearr: óir a 
dubliairt Día, Deághi go tteigéomhadh go 
mbía aithreaclms ar an bpobal a nuair do 
cliififlís cogádh, agus go bhfilifeidís do Né- 
g'pt: 

18 Ach do thréoruídh Dia an pobal fá 
ccuíuit trtí shlighe fhásuigh na Mara 
ruáidhe : agu« do chúadar clann Israel 
suás ughmiiighthe amach as crích na Hé- 
'gipte. ' " 

19 Agus rug Maóisi cnámha lóseph 
lcis : óir tug sé mionna ar chloinn Israel 
ag radh, Tiucfa Día go deimhin dá bhur 
bhfiosrughadh ; agus béurtháoi mo chnámh- 
asa as so libh. 

'10 ^ Agus do ghluáiseadar ó Succot, agua 
do rinneadar foslungphuirt a Netam, a ni- 
ineal a nfásuigh. 

SlAgusdochuáidhanTiGHEARNArompa 
san ló a bpíleir néill, do mhíinadh na sligh- 
eadh dhóibh agus sa noidhche a bpíleir 
thíneadh, do thabhairt soluis dóibh, do 
imtheachd do 16 agus doidhche. 

22 Níor chorruigh sé íiatha an piléir 
ncill san ló, nó an piléir tineadh sa noidche, 
as tiadhnuise an phobnil. 

CAIB. XIV. 

Báthadh na Néigipteach, ag gcrlcan?nhuin 
ísrael. 
do labhair an Tighearna ré AGUS do labhan- 
Maóise, r>g radii. agus go ndf'arnaid campa as coinne Phi- leachtsa; na íirioimnuigh is /eÍA- an Ttigh- hahirot, eidir Migdol agus a nfairge, thall EARNA. 

13 Agus gach én chéd shearrach assail 
fuáisgéola tíi é le húan ; agus muna f húas- 
glair é, ann sin brisfe tíi a mhuintíul : agus 
a nuile chctlghein bhearthair do dhuine a 
measg tlo chloinne, fuáisgéola tíi t\ 

14 U Agus biáidhsin a nuair fhíafroch- 
as do mhuc dhíot sa naimsir atíi ag 
teachd, ug rádh, Cread tí so ? go naibcoia 
tíi leis, le ncart líiimhe thug an Tigh- EARNA siiine amach as a Négipt, ó tliigh na rinneadar sin. ar aghuidh Baal-sephon ; as a choinne át 
dhéantáoi campa láimh ris a nfairge. 

3 Oír a déara Phárao a ttaobh chloinne 
Israel, Aláid síatl air seachrann san tír, tlo 
íadh an fásach na ttimchíoll : 

4 Agus cruáidhcocha misi croidhe Phá- 
rao, ionnus go leanfuidh stj íad, agus do 
gheabhadsa gl'iiradtimchioll Phíirao, agus 
a shJoigh uile ; chor go inbía a fhit>í> ag na 
Hégiptibh gur m'c an Tiohearna. Agus da tlaóirí 

15 Oir tarla a nuair, fár dheacair le 
Phíirao léigean dúinn imtheachd, gur 
raharbh an Tighéarna a nuile chéilghhi 
a ccrích na Hégipte, araon ccdgliin an 
dúine, agus ccdghin a nainmhidlie : uimc 
sin do ním iodhbuirt doa Tighearna, a 

m % Agus do hinnseadh do rígh na 
IIt!'gipte gur theitheadur an pobal : agus 
do cláoclilóidhcadh croidhe Pliarao agus u 
mlminntire a naghuidh an phobuil, agus 
a dubiiradar, Crcad fív ndcarnamar so.'' 
as ar h'igoamar Israel dimtheachd as ar 
sorbhis ? Subhailid trts an Mhuir ruaidh. CAIB. XIV. 

6 Agus do réighidh sesion a charbad, 
acus rug a mhuíntir leis : 
" 7 Agus rug leis sé chéad carbad túgh- 
tha, agus carbuid na Hégipte uile agns 
ceann feadhna os ciomi gach éanchoda 
dhíobh. 

8 Agus do chruáidhigh au Tighearna 
croidhe Phárao rígh na Hégipte, agns 
do ghhmis sé a ndiáigh chioinne Israel : 
agus do chúadar clanna Isracl amach ié 
láimli áird. 

9 Achd do leanadar na Hégiptigh níi 
ndiáigh (eich aguíi carbaid Phárao, agus 
a mharcshlúagh agus a shlúagh uile) agus 
rugadar orra a ccanipa chois na íairge, ré 
táobli Pihahirot, as coinne Baal-s-phon. 

10 51 Agus a nuair tháinic Phíirao láimh 
ríu, do thógbhadar clann Israei a suile 
súas, agus téuch, do shineadur ua Ilégip- 
tigh na ndiíiigh, agiis do bhádursan lan 
deaghi : agus do éimhgheadur clann Israel 
ar an Ttigiieauna. 

11 Agus a dubln-adur re Maúise, Do 
chionn nuch ruhhudar uaiglie sa Négipt, 
thug tíi leachd sinn dfagháil bliáis san 
bhfásach ? cread fá ndcarna tíi marso rinn, 
ar ttabhairt amach as a Négipt .'' 

12 Nach é so an focal do innseamar 
dhiiit sa Ncgipt, ag rádh, Léig dlminn 
serbhís a dhcanamh do na Hégiptibh ? 
Oir do bfearr dhúinne serbhís do dhéan- 
amli do na Hégiptibh, ná bás dfagháil san 
bhfasach. 

13 ^ Agus a dubhairt Maóise ris an 
bpobal, Ná biodh eaghi oruibh, fanuidh 
bhur seasamh, agus féuchuidh tárthíul an 
TiGHEARNA, iioch thaisbtantíis sé dhíbh a 
niugh ; óir na Hcgiptigh do choncabhau' a 
niugh, ni f haictidiie íad a rís go bráth. 

14 Troidfidh an Tighearna ar bhur son, 
agus beithíse bhur dtocht. 

15 ^ Agus a dubhairt an Tighearna 
re Maoise, Cread fa néimhghcann tú orum- 
sa ? abuir ré cloinn Israel dul ar a nagh- 
uidh: 

16 Achd tógsa síias do shlat, agus sín 
amach do lámh ós cionn na fange, agus 
roinn í : agus imeochuid clann Isracl ar 
talamh tirim tré lár nn fairge. 

17 Agusféuch,crúaidhe€cliaidhmlsi ead- 
hon misi croidhe na Négiptach, agus lean- 
fuid iad : agus do geabhadsa glólr a ttimch- 
ioU Phárao, agus a slilóigh uile, agus ar a 
charbaduibh agus ar a mharcshluagh. 

18 Agus aitlieouuid na Hcgiptigh gur 
mí an Tighearna, a nuíiir do gheabha mé 
onóir ar Phárao, ar a charbaduibh, agus ar 
a mharcshluagh. 

19 % Agus aingeal Dé, rioch do bhl 
roimlie champa Israci, do atharruigh agus 
^o cbuáidh na ndiáigh, agus do chuaidh 

67 • Badhtigha nan Egipíeach. 

an pileir neill ó bhe roimhe an aghaidh, agus 
do sbeas na ndiaigh : 

20 Agu^ táinic se idir champa na Né- 
gipteach agns campa Israel ; agus do bhí 
na néull, agus na dhorchadas dóibh súd 
agus thug sohis dóibh so sa rciidhche: ion- 
nus nacl! dtáinic ceachdar dhíobh a ngar 
a chéile ar feadh na hoidhche : 

21 Agus do shin Maoise a lámh amach 
ós cionn na fairge ; agus tug an Tighearna 
ar an bhtairge dul (ar a hais) lé gáoith 
láidir a noir, ar feadli na hoidhche sin 
9SUS do rhuie a nfairge na talamh thirim 
agus do roinneadh na huisgidhe. 

22 Agus do chúadar clann Israel a lár 
na fairge ar an ttalamh ilurim : agus do bhw- 
dur na huisgidhe iia mballa dhóibii ar a 
láimli dheis, agus ar a cclé. 

23 ^ Agus do leanadur na Ilégiptigh lad 
agns do cliúadar na ndiáigh go lar na fairge, 
eudhon eich Phárao uile, a charbuid, agus 
a mharcsiiiuagh. 

24 Agustáinic, timchioU fhairenamaidne 
gur fhéuch an Tighearna ar shlíiagh- 
uibli na Négipteacli thiíd an bpileir tin- 
eadh, agus an nt''ull, agus gur bhuaidhir 
slúagh na Négipteach. 

25 Agus do bhean a mach roithléin na 
gcarbad, gur thairngeadar íad go trom : 
ionnus go ndubhradar na Hégiptigh, Teith- 
eamáoid as lathaír Isráel ; óir atá an tigh- 
earra ag troid ar a soii a naghuidh na Né- 
glpteach. 

265íAgusadúbhairtanTiGHEARNAreMa- 
óisi, Sín amach do lámh ós cionn na fairge, 
ionnus go ttigid na huisgidhe a rís ar na 
líéglptibh, ar a ccarbaduibh, agus ar a 
marcshluagh. 

27 Agus do shín Maóise a lámh amach 
ós cionn na fairge, agus do fhill a nfairge 
iona néait féin a nuair do fhoillsigb au 
mhaidm ; agus do theitheadar níi Hcj^íp- 
tigh na haghuidh : agus do bháith an Tiou- 
EARNA na Hcgiptigh a lár na fairge. 

28 Agus do fhiUeadur na huisgidhe, 
agus do fholchadar na cíubuiJ, agus aii 
marcshlúagh, agus slúagh Phárao uile, 
nocli tháinic san bhfairge na diáigh : nior 
fagbhadh niread acus éinneach dliíobh. 

29 Agus do imtheadar clann Israel ar 
talamh tirim a lár na fairge; agus do hha~ 
dur na huisgidhe na mballa dhóibh ar a 
láimh dheis, agus aj" a cclé. 

30 Mar so do sháor an Tighearna 
Israel an lá sin as lámhuibh na Néglpteach, 
avrus do chonnuirc Israel na Hégiptibh 
luarbh ar thrálgh na fairge. 

31 Agus do chonnaiic Israel a nobair 
mhór sin do rinne an 7'ighearna ar na 
Hégiptibh : agus do bhi eagla an Tigh- 
EARNA ar an bpobíd, agus do chi-éid-. 

F2 Sán Mhaoise. ECSODUS éadar an Tighearna, agus a sherbhíseach 
Maóise. 

CAIB. XV. 

Caithreim Mhúoisi, Israel, agus Mhiriam. 
23 Ceudgearan an phobailag na huisgea^ 
chaibhsearbha. 

\ NN sin do ghabh Maóise agus clann 
-LA. Israel an dánsa don Tighearna agus 
do labhradar, ag radh, Cánad don Tigh- 
EARNA ; óir rug sé búaidh go glormhar: 
an teach agus an niarcach do theilg sé san 
bhfairge. 

2 Ase an Tighearna mo neart agiis 
mo dhan, agus do bhí sé na tháriháíl 
damh : is eision mo Dhía, agus dn dhcana 
mé áit comhnuighe uHmhughadh dlió : Día 
mathar, agus airdeocha me é. 

3 Is f'ear coguidh an Tighearna ; sé an 
Tighearna isainmdhó. 

4 Do theilg sé carbuid Phárao, agus a 
shluagh san bhfairge : atáid fós a chaiptí- 
nigh toghtha báite san'Mhuír ruáidh. 

5 Do fholchadar na haigéin íad ; do 
sluigeadh aníochdar íad mar chloich. 

6 Do rinneadh do lámh dheas, ó a 
THiGHEARNAjglónnhar a ccumhachd : do 
bhris do lámh dheas, o a Tighearna, an 
námhuid na mbloghuibh. 

7 Ré méud hoirdhearcuis do chlaoidh 
tú íad noch do éirigh síias ad aghaidh : do 
chuir tíi tfhearg amach, noch do chnáoiíad 
mar chonlach. 

8 Agus le séideadh do shróna do cruinn- 
ígheadh na huisgidhe a ccionn a chéile, do 
«heasadar na tuilte síias mar chruaich, 
»giis do ceangladh dhá cheile na haigéin a 
ninnmheadhon na fairge. 

9 A dubhairt an namhuid, Leanfad, 
béarad orra, roinnfead a néadail; las- 
fuidhear manntoíl orra ; tairreonga mé 
rao chloidheamh sgriosfuidh mo lámh 
iad. 

10 Do sheíd tú lé do ghaóith, do flio- 
luigh a nfairge íad : Do chúadar faói am- 
huil luáighe ann sna huisgidhibh laidre. 

11 Cía as cosmhuil riot, a Thighearna, 
a. measc na ndée ? cía as cosmhuii riot, 
glórmhar a naomhthachd, eaglach a raelt- 
iiíbh, ag déanamh iongantadh ? 

12 Do shín tú amach do lámh dheas, 
éo shluig an talamh íad. 

13 Dó thréoruígh tusa ann do thró- 
eaire an pobal noch do fhúascuil tíi : tug 
fíi éohis dóibh ann do neart chura háitribh 
náomhtha. 

14 Cluinfid an pobal, agus biáidh eagla 
orra: gt'ubha dóbrón greim ar aitreóiribh 
Phalcstína. 

15 Ann sin béid duibhcidhe Edom lán 
«Rongantus; daóine curahachdacha Moab, 

08 Na nuisgeadh searhha. 

géubhuidh crith greim orra; leighfid áit- 
reóii'igh Chanaain uilé. 

16 Tuitfidh uamhan agus eagla orra ; lé 
méid do laimhe béid síad tochdach mar 
chloich; no go ndeachuidh do phobalsa 
thairis, a Thighearna, no go ndeach- 
uidh an pobal thairis, noch do cheannuigh 
tusa. 

17 Do bheara tú a steach íad, agus 
suidheocha tíi íad a shabh hoighreachda : 
annsa natt, a Thighearna, do rinne tú 
dhuit feín chum comhnuighe ann, annsa 
tsanctóra, aTniGHEARNA, Jióch do dhaing- 
nigheadar do lumha. 

18 Biaidh an Tighearna a rioghachd 
go sáoghal na sáoghal. 

19 Oírdochuáidh each Pharao a steach 
gon a charbaduibh agus gon a mharcshluagh 
san bhfairge, agus tíig an Tighearna 
uisgidhe na fairge a rís oiTa; ach do im- 
thigh clann Israel ar talamh tirim a raeadh- 
on na fairge. 

20 ^ Agus Míriara an bhanfháigh, 
dearbhshiúr Aáron, do ghlac sí tiorapán 
na láimh; agus do chúadar na mná uile 
amach na diáigh maille re céol agus re 
damhsa. 

2 1 Agus do fhreagair Míriara iad, Can- 
uidh don Tighearna, oír rug sé búaidh go 
glórmhar ; an teach agus an marcach do 
theilg sé san bhfairge. 

22 Marsín tug Maóise Israel ón Mhuir 
ruáidh, agus do chuádar go fásach Sur, 
agus do shiúbhaladar trí lá san bhfasach, 
agus ní fhúaradur uisge. 

23 1[ Agus a nutiir thangadar go Má- 
rah, níor fíiéadadar uisgidhe Mhárah ól ; 
oír do bhádar searbh : uime shi tugadh 
Márah dainm air. 

24 Agus do rinne an pobal munbhar 
a naghuidh Mhaóise, ag rádh, Cread ibh- 
iom? 

25 Agus do eígh seision ar an Ttigh- 
earna, agus do thaisbéin an Tighearna 
crann dó, noch a nuair do chaíth sé is na 
huisgidhibh, do rinneadh na huisgidh* 
milis : annsin do rinne sé gnáth, agus 
ordúghadh, agus is ann sin do dhearbh sé 
íad; 

26 "Sgus a dubhairt, Má eísteann tú go 
díithrachdach re guth an Tighearna do 
Dhía, agus go ndéana tú an ní is ceart na 
radharc, agus go ttiubhra tú aire dá aith- 
eantuibh, agus go gcuimhdeocha tíi a 
reachda uile, ni cliuirfe me énni dona 
heasláintibhsi oruibh noch thug raé ar na 
Ilégiptibh : óir is misi an Tiguearna 
leighisios tíi. 

27 1f Agus tangadur go Ilélim mar 
á rabhadar dhá thobar dhéug uisge, aguí 
deich agus tfí ficlúd trann paiiimí : agus d» ."? Múnbharid clann Israel aris- CAIB 

rinneadur comhnuidhe an sin láimh ris na 
huisgidhibh. 

CAIB. XVI.. 

An dara uair do dhearnadar clann Israel 
múnhhar, eadhon, ioma fhebla. 4 T)o 
chidr Día súth gearghuirt agus nianda, 
chuctha. 

AGUS do ghluáiseadar ó Elim, agus 
túinic comhchruimieaghadh chloinne 
Israel uile go fásach Sin, noch atá idir 
EHm agus Sínai, an cíiigeadh lá déug don 
dara mhí, tar éis a tteachd as crích na Ilf;- 
gipte. 

2 Agus do rinneadur comhcruinniugh- 
adh chloinne Israél uile munbhar a nagh- 
aidh Mhaóise agus Aároin san bhíásach : 

3 Agus a dubhradur clann Israel ríu, 
Do bfear hnn go bhfaghmáois bás re láimh 
a7i TiGHEARNA sc gcrích na Hcgipte, a 
nuáir do shuigheamar láimh ré potuighibh 
na féola, agus a nuair do ithmís arán ar 
saith : óir tug sibhsi amach sinn san bhfá- 
sach so, do mharbhadh na coinihthionalasa 
uile lé hocrus. 

4 1í An sin a dubhairt an Tighearna 
re Maóise, Féuch, fearfa misi aran ó 
neamh dháoibh, agus rachuid na dáoine 
amach agus cruinneochuid suim áirighe 
gach lá, go ndearbha mé íad, an siubholuid 
ann mo dhligheadh, nó nach déaníiid. 

5 Agus tiucfaidh a ccrich an seiseadh 
lá, go nuilmheochuid an ni do bhéuruid 
léo a steach ; agus biáidh sé ta dhó ní is 
mó na an ní chruinnighid go láetheamhuiJ. 

6 Agus a dubhairt Maóise agus Aáron 
ré cloinn Isr.iei uile, Tráthnóna, ann sin 
aitheóntáói gur bé an Tighearna thug 
amach sibh as crích na Ilégipte : 

7 Agus ar maidin ann sm do chifídhe 
gloir an Tichearna ; óir dó chiuin se 
bhur munbhar a naghaidh an Tighearna : 
agus críad sinne, as a ndéanadh sibh mun- 
bhar ar naghuidh ? 

8 Agus a dubhairt Maóise, Bíaidh an 
ni inarso, a nuáir do bheura an Tighearna 
dhibh trátlmóna féóil re ithe, agus ar inaid- 
in arán bhur sáith ; do chionn go gcluin 
an Tighearna bhur munbhar noch do 
nithí do mhunbhar na aghuidh : óir ciodh 
sinne .? ní ar naghuidhne atáid bhur nmi\- 
bhar, achd a naghuidh an Tighearna. 

9 ^ Agus do labhair Maóise ré Haáron, 
Abair ré coimhthíonól chioinne Israeí 
uiie, Tigidli a-bhfogus a láthair an Tigh- 
earna : óir do chúaluidh sé bhur niun- 
bhar. 

10 Agus tíirla, mar do labhair Aáron 
le coimhthionol chloinne Israel uile, gur 
théuchadur a leith a nfásaigh, agus, féuch, 
do fhoiUsigh glóir an Tigiiearxa aim&a 
néull. 

«9 I. XVI. JDo chuir Día gearraghuairt s&as, 

11 f Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóise, ag rádh, 

12 Do chúala mé munbhar chloinne Is- 
rael : labhair ríu, ag rádh, Tráthnóna, ios- 
táoi feóil, agus ar maidin líonfuighear 1« 
harán sibh; agus aitheóntáoi gur inisi an 
TiGHEARNA bhur Ndía. 

13 ^ Agus tárla trathnóna, go ttanga- 
dar na gearraghuirt síias, agus gur f holuitrh- 
eadar an campa : agus ar maidin do luigh 
an drúchd fá gcuáirt a dtimchioU an 
tsluáigh. 

14 Agus a nuair do imthígh an dríichd 
síias, nochd do luigh, féuch, do luigh ar 
ghnuis an fhasuigh^ni beag cruinn coimh- 
vúon rís an tsioc líath ar a talamh. 

15 Agus a nuíiir do chonncadar clann 
Israel e, do ráidheadar an duine re a chéile 
is Manna é : óir ni raibh a fhios aca créad 
é. Agus a dubhairt Maóise ríu, Agso tar- 
án thug an Tighearna dhaóibhré ithc. 

16 % A sé so an ní noch do aithin 
an TiGHEARNA, Cruinnigheadh gach áon- 
duine dhe do réir mar iósas sé. Omer dá 
gach áonduine, do reir uibhire bhur nan- 
mann ; beiridh iibh gach áonduine aguibh 
chuca sin ata an bhur lóistinibh. 

17 Agus do rinneadar chmn Israel sin, 
agus do chruinnigheadar euid ní há lugha, 
agus cuid ní bá mhó. 

18 Agus a nuair do thoimhseadar é le 
omer, an té do chruinnigh iomarcuidh, ní 
raibh eainni dá bhárr aige, agus an té do 
chruinnígh beagan, nior theasda éainnl 
uadh : do chruinnigh gacli íion acá do réir 
mar do íosadh sé. 

19 Agusadubhairt Maúise, Na fágbhadh 
áonduine ní dlie a ccoinne na maidne. 

20 Gidheadh níor éisdeadar ré Maóise; 
ach do fliág cuid dhíobh ní dhe go maidin, 
agus do rinneadli cnumha dhe, agus do 
bhrcun ; agus do bhi Maóisi feargach riú. 

21 Agus do chruinnigheadar é gach 
éanmhaidin, gacli áon do réir mar do 
íosadh sé : agus a nuáir do lasadh an ghrían , 
do leagliadii sé. 

22 11 Agus tárla, ar a seisiodh lá gur 
cluuiimigheadar dhá uirid aráin, dhíi omer 
gacli áonduine aca : agus tangadar uach- 
daríiin an clioimhthionol íiile, agus do inn- 
seadar sin do Mhaóise. 

23 Agus a dubhairtsé riú,.Se so ann ní 
u dubhairt an Tighearna, A márach atá 
suáimhneas na sáoire náomhtha don Tigh- 
eaRiNa: fuinigh a niúgh an mheid bfuin- 
íighe, agus bruithigh an mhéid bhruith- 
ticíhe : agus an mhíid bhias 6s a chionn, cuir- 
idh súas dibh féin dá chumhdach gomaidin é. 

24 Agus do chuireadar súas-é a dtais- 
cigh go maidin, inar do aithin Maóisidliíobh, 
agus níor bhréun sé agus ní raibh éu phéist 
ann. Tugadh manna dhaoM. ECSODUS 

25 Agus tlo ráidli Maóise, Ithidli sin a 
niugh; óir is sabóid don Tighf.arna au 
lá as niugh : ní bhfuighthí a niugii é annsa 
mhachaire. 

26 Sé la chruinneoclitháoi é ; aclid an 
seachdnihadh lá, uocIl atú na sháoire, ní 
bhía sé ann. 

27 5[ Agus tárla, go ndeachadar ciád 
don phobaí amach an seachdmhadh lá do 
chruinniughadh, agus ni t'híáaradar éinni. 

28 Agus a dubhairt an Tichearna ré 
Maóise, Gíi t'ud bheithi ag diuhadh maith- 
eantadh, agus mo dhhghthe do choímh- 
éud } 

29 Féuch, arashon so tug an Tighearna 
an tsábóid dháoibh, uime sin do bheir sé 
dháoibh air an seiseadh lá arán dha líi : 
fanadh gach áon aguibh na áit, ná héir- 
geádh einneacli aguibh amach as a áite 
air an seachdmhadii lá. 

30 Mar sin do f hosadar an pobal air an 
seachdmhadh lá. 

31 Agus do ghoir teagh Israel manna 
dhé sin mar ainm : agus do bhí sé geal 
mair shíol eoriander; agus a bhlas cos- 
mhuil ré abhlainndo dhcantáoi ré mil. 

32 ^ Agus a dubhan-t Miioise, Sé so an 
ní aithnighíos an Tighearna, Lionuidh 
ómer dhé dá choimhéud iá choinne bhur 
sleachda; ar chor go bhfaicfidh síad an 
tarán lear bheathuidh mé sibh san bhtas- 
ach, a nuáir thug mé amach sibh as talamh 
na Hcgipte. 

33 Agus a dubhairt Maóise ré Háaron, 
Glac póta, agus cuir lán ómer do mhan- 
ná ann, agus cuir a bhtiaghnuisi an Tigh- 
EARNA é, dá choiraheud do bhur sleachd- 
uibh. 

34 Fá mar do aithin an Tighearna 
do Mhaóise, mair sin do chuir Aáron súas 
é as conme na fíadhnuise, dá chumhdach. 

35 Agus a dúadar clann Israel manna An pobal talach an treas vair. 

air dhuinnnisge go nibhimís. Agus adubh- 
airtMáoiseríu, Cred fá ccáintímisi? créad 
aá a ccurtháoi cathughadh ar an Dtigh- 

EARNA.? 

3 Agus do bhí tart uisge ar an bpobal ; 
agus do rinneadar an pobal ithiomradh a 
naghuidh Mhaóisi, agus a dubhradar, Cred 
fá ttug tú leachd sinn súas as a Négipt dar 
marbhadh, agusdo mharbhadh ar gcloinne, 
agus ar náirnéisi ie tart .' 

4AgusdoéighMaóisearanTTiGHEARNA, 
ag rádh, Creúd do dhcuna mé ris an bpo- 
balsa.'' is beag nach bhfuihd a ninmhe 
gabhála do chiochuibh orum. 

5 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Imthigli romliad a latliair an pho- 
bai', agus beir ieáchd do sliinsearuibh Is- 
rael ; agus an tslat, lear bhuail tú a nabh- 
ann, beir leaclid ad láimh í, agus imthigh. 

G Féuch, seasfa misi, romiiad ann sin ar 
an gcarruig ann Hóreb ; agus buáilfe tusa 
an charrag, agus tiucfaidli uisge amach 
aiste, da nibhidh an pobal : agus do rinne 
Maóise sin alathair shinnsear Israel. 

7 Agus do glioir sé ainm na háite Mas- 
sah, agusMeribah,dochionncáinte chloinne 
Tsrael, agus do chionn gur chuireadar cath- 
ugliadh ar an Dtighearna, ag rádh, An 
bhfuíl an Tighearna ar measg, nó nach 
bhfuil.? 

8 5Í Ann sin thainic Amalec, agus do 
throid sé ré Israel ann Rephidim. 

9 Agus a dubhairt Maóise ré losua, 
Tógh dhuinn amach dáoine, agus eirghi 
ámach, agus troid re Hamalec, a márach 
seasfa misi ar nmliach an chnuic maiile ré 
slat Dfc am láimh. 

10 Mar sin do rinne I-jsua mar a dubh- 
airt Maóise ris, agusdo throid ré Hamalec: 
agus do cliuáidli Maóise agus Aáron, agus 
Hur suas a mullach an chnuic. 

1 1 Acus tárla, a nuáir do chonnuimh . ceathrachad blíadiian, nó go ttangádar go Maóise a lárnh súas, go rug Israel buáidh ; 
tír áitrealiha : do bhádar ag; ithe man- agus a nuáir do léig a lámh síos, do rug na, nó go ttangádar go teóruimi thire Ciiá- 
naain. 

36 Omer annois ionnaní; agusan deacli- 
mhadh cuid do ephah. 

CAIB. XVTI. 

Talach an phobuil un treas uuire 5 Tug 
Dín uisge dhoibh as carraig Húreb. 8 
Bhítadhuigheudar ár Jmalec, (un ceud 
namhad) trc urnaighe Mhuoise. 

AGUS do ghluáiseadur comhchruinni- 
ughadh chioinne Israel uile ó fliásach 
Sin, tar éis a naistior do réir aithne an 
TiGHEARNA agus do chuircadar futhadh a 
Repiiidim : agus jú ruibh uisge ag an bpo- 
bal ré na ól. , Amalec buaidh. 

12 Achd do bhúdur Lámiia Mhaóise 
trom ; agus do glilacadar cluch, agus do 
chuireadur taoi e, agus do simigh sé uirre ; 
agus do chonnuimh Aáron agus Hur a 
lámlia súas, áon díobh ar tháoÍDh dlie, agus 
áon ar tiiáobh eile ; agus do bhádur a láinha 
seasmiiach go dul na gréme fáoi. 

13 Agns do chlaoinh losu.á Amalec agus 
a dháoine le fáobharan chloidhimh, 

14 5f Agus a dubhairt anTiGHEARNA ré 
Maóise, Sgriobh so mar chuimhne a leabh- 
ar, agus aithris é a gcluasuibii los'.ia : óir 
cuirte mé as go liiomlán cuinihne Amalec 
ó fáoi neamii. - 

15 Agus do thóg MaíSise altóir, agus 2 Uime sin do labhradar an pobal ré do ghoir lEHOVAH nissi dainm dhi. 
Maóise go géur, agus a dubhradar. Tabh- 16 Oir a dubhaiit se, Do ciuonn gw 
70 Thig letro dfhiosrughadh Mhaoise. CAIB. 

mhioiinuigh aii Tigiieakna go rnhíadh 
cogadli aige i"c Amalec ó gheinealach go 
geinealach . 

CAIB. XVIII. 

Táinic letro athuir chliamhuin Mhauise 
dá fhiosriishadh. 1.3 Daontuigh 

Muoise d(i dheagh chomhairle. 

ANUAIR do chualuidh letro sagart 
Mhídian, cHamhuia Mhaóise, a nuile 
ní do riinie Día ar son IMhaóise, agus ar 
soa Israel a phobál féin, ugus go rug an 
TiGHEARNA Israel amach as a Négipt ; 

2 Ann sin rug letro, chamhuin Mhaóise, 
Sipporah, bean Mhaóise leis tar éis a cur 
ar a hais ; 

3 Agus a días mac ; dar bhainm dáon 
díobh Gersom ; óir a dubhairt sé, Do bhí 
mé am choigcríoch a ttír choimthigh. 

4 Agus doh í ainm an fhir eile Elie- 
ser : óir dob e Dla máthar mo chúngan- 
tach, agus do sháor mé ó chloidheamh 
I'hárao : 

5 Agus táiníc létro, chamhuin Mhaóise, 
maílle ré na mhacuibh agus lé na mhnáoi 
go Maóise don f hásach, mar a ndearna sé 
foslungphurt a slíabh Dé : 

6 Agus a dubhairt sc re Maóise, Mísi 
do chlíamhuin léthro, tháiníc mé chugad, 
agus do bhean, agus á dhías mac lé. 

7 Agus do chuíiidh Maóise a mach a 
ccoinne a chleamhna, agus do rinne umhla 
ag\is tug póg dhó ; agus do f hiafruigh gach 
neach dhiobh díi chéile cionnus do bhádar : 
agus tangadur don ióisdn. 

8 Agus do inais Maóise da chliamhuin 
a nuile ní dorinne an Tighearna ré Phá- 
rao agus ris na Hégiptibh ar son Israel, 
egus a nuile aisdior dá ttainic orra ann sa 
tslighe, agus cion?ius do sháor an Ticii- 
EAiiNA íad. 

9 % Agus do gháirdigh lethro ar son na 
huile mhaítheasa díi ndearna a» Tigh- 
EARNA dolsrael,noch do shaor sé as lámh- 
uibh na Negipteach. 

10 Agus a dubhairt létro, Gó madh 
beannuighe an Tighearna, aoch do sháor 
sibh ó lamhuibh na Négipteach, agus as 
laaih Pharao, noch do shaor na daoine ó 
bhe faói lamh na Negiptach. 

11 Aaaois aithnighim gur mó an Tigii- 
EARNA ná a nuile dhée : óir aaa sa aí aan 
ar bheanadarsan go huáibhreach do bhi sc 
•s a ccionn. 

12 Agus do ghlac lethro, cliamhuin 
Mhaóise, ofráil loiscthe, agus iodiibartlia 
do Dhía: agus láiaic Aaroa, agus siimsir 
Israel uile, dithe aráia lé clíamhuin Mhaó- 
ise a bhfiaglinuisi Dé. 

13 ^ Agustárlaarnamhárachjgur shuigh 
Maóise ti«i bhrsithniughadh aa phobail : 

71 XVIII. Ghahh Maoise a dhe chomhairle. 

agus do sheasadar an pobal ag Maóise 6 
mhaidin go tráthnóaa. 

li Agus a nuáir do chonaairc cha- 
inhuin Mhaóise a auile aí do riaae sé ris 
aa bpobal, a dubhairt sé, Cread an riisi do 
ní tú ris an bpobal ? cread as a suigheann 
tíi féia ad áoaar, agus an pobal uile na 
scasamh agad, ó mhaidin go tríithnóna? 

15 Agus a dubhairt Maóise ré na 
chlíamhuin, Do chiona go ttig an pobal 
chugam do cheasnughadh um Dhía % 

16 A auáir bhías cíiis aca, tigid chu- 
gamsa ; agus beirim breath idir gach dá 
rann, agus do bheirim orra fios reachda 
Dé, agus a dhhghe do bliaith aca. 

17 Agus a dubhairt cHamhuin Mhaóise 
ris, An read do ni tú aí niaíth é. 

18 Caithfe tíi as go deimhin, áraoa thú 
féia, agus aa pobalsa ad fhochair ; óir is 
rothrom aa ní si dhuit ; ní iiéidír dhuit a 
chomhlíonadh, thú féin ad íionar. 

19 Eíst annois reamghuthsa, dobhéura 
mé comhairle dhuit, agus biáidh Día 
maiUe riot : Bídhsi ar son an phobuil 
leath ré Día ; chor go mbéura tú a ccúis 
go Dla : 

20 Agus míiinfe thu órdnighthe, agus 
dhghthe dhóibii, agus taisbcaafa tú dlióibh 
an tshghe ann a ccaithfid siad siubhal, agas 
a nobair chaithtid síad do dhcunamh. 

21 Os a chioaa so; gltasfa tú as aa 
bpobál uile dáoine acfuinneacha, drong ar 
a mbí eagla Dé ; dáoiné fírinneacha, 
fhuathuigheas saint ; agus cuir ós a ccionu 
íad, uachdarain mileadli, uachdaraia céad, 
uachdarain cáogad, «gíís uachdaráhi deith- 
neamhuir : 

22 Agus breathnuighidis an pobal ann 
gach uiie am : agus is amhla bhías, go 
dtiubhruid chugadsa a nuile ciiis mhór, 
ach gacii uile chíiis bheag breithneochuid 
féin :. mar sin bhias socarahlach dhuitse, 
agus iomchoruidsion aji túalach maille 
leachd. 

23 Má ní tú an ní si, agus go naitheon- 
uidhDía sin díot, ann sin bhus éidir leachd 
a iomchar, agus an pobalsa mar an gcéudaa 
rachuid da náit féin a síothcháin. 

24 Mar sin do éist Maóise ré guth a 
chleamhna, agus do rinne a ndubliairt sé 
uile. 

25 Agus do thogh Maóise dáoine iom- 
chubhuidh as Israel uile, agus do rinae 
sé uachdaráia diobh ós ciona an pbobuil, 
uachdaráin mileadh, uachdaráin cht'ad, 
uachdaráin chaogliad, itgus uachdarain 
dheithaeaaihuir. 

26 Agus do aídís breitheamhaus ar an 
bpobal gach uile uáir : na cúise cruaulhe 
do bherdís go Maóise, achd gach uile chuis 
bheag do réighedís iein. Taisbeanadh Dc sa tsliabh. ECSODUS. 

27 ir Agus do léig Maóise dá chliamh- na imeal 
uin iratheachd ; agus do chúaidh sé dá 
dhuthaigh féin. 

CAIB. XIX. 

Thaisbein Día í fíin a sliabh Sinai. 10 
Do?'duigh sí do Mhaoise a iari'uidh ar 
anphobul a naornhughadh fein, accoinne 
a reachd afhaghala. 

ANNSA treas mhi a nuáir dó chuadar 
clann Israel amach as crich na Hé- 
gipte, an lá céadna thangadar go fásach 
Sínai. 

2 Oir do bhádar ar nimtheachd ó Ré- 
phidim, agus tangadar go díothramh Sinai, 
Bgus do chomhnuigheadar san bhfásach ; 
agus ann shi do rinneadur clanna Israel 
comhnuighe a^- coinne an tsléibhe. 

3 ^ Agus do chuáidh Maóisi síias go 
Día, agus do ghoir Dia air as a tslíabh, ag 
rádh, Is marso deurá tíi re tigh lácob, 
agus innis do chloinn Israel ; 

4 Do choncamhair cred do rinne mé 
ris na Hégiptibh, agus cionnus do iomchuir 
mé sibhsi ar eitibh iolair, agus tug mé 
chugam feín sibh. 

5 Anois uime sin, má urahluighthigli 
dom ghuth daríribh, agus rao chunnradh 
do chomhall, annsin beithí mar nionmhus 
diongmháiadh agam os cionn gach uiie 
phobal : óir is lionisa an talamh uile : 

6 Agus beithi agum bhar rioghachd 
sagart, agus bhar gcineadh naomhtiia. A 
siad so ná bríathra labheorus tíi re cloinn 
Israel. ' 

7 f Agus táinic Maóise, agus do ghoir 
gé ar shinsearuibh an phobuil, agus do 
chuir as a ccoinne na bríathra so uile, noch 
do aithin an Tighearna dlie. 

8 Agus do fln-eagradar an pobal uile 
a néinfheachd, agus a dubhradar, a nuile 
ní do labhair an Tighearna do dhéanuim 
é. Agus do fhill Maóise bríathra an 
phobuil chum an Tighearna. 

9 Agus a dubhairt an Tighearna re 
Maóisi, Féuch, tigimse chugad a neull 
tiugh, chor go gchiinild an pobal a núair 
laibheórad riot, agus go ccreidíid thíi go 
bráth. Agus rlo iimis Maóise briathra an 
phobuil don Tighearna. 

10 51 Agus a dubhairt an Tighearna 
re Maóisi, Eirigh gus an bpobal, agus 
Baómhuidh iad a niugh agus a márach, 
agus nighedís a néaduighe, 

11 Agus bitlii réigh a gcoinne an treas 
lá ; óir an treas l;'i thiucfas an Tighearna 
a núas a namliarc an phobuil uile ar sli.ibh 
Sínai. 

12 Agus cuirfe tu teóranna ré huchd 
íin phobaii tnnciiioll fa ccuáirt, ag rúdh, 
Tugaidh aire diu'ioibh féin, nach raciithaoi 
síias ar an tsliabh, no nacli beíuiíuidhe re 

72 Naomhadh an phohal. 

gidh be bheanfus ris a tslíabh, 
go deimhin cuirfighear chum báis é : 

13 Ni bhainfe lámh ris, ach go deimhin 
clochfuighear é, no goinfighear thríd é, 
mas ainmhidhe e nó duine, ni mhairfe sé : 
a nuair sheidteas se an stoc go sínteach, 
tíucfaid súas chum na tsléiblie. 

14 % Agus do chuaidli Maóise síos ón 
tslíabh chum an phobuil, agus do náomh- 
uigh an pobal ; agus do nígheadar a néud- 
uighe. 

15 Agus a dubhairt sé ris an bpobal, 
Bithi rt'idh a ccoinne an treas lá : na 
tigidh a ngar bhur mban. 

16 % Agus tárla an treas lá air maidin, 
go rabliadar tóirneacha agus tinnteaclia, 
agus ntul tiugli ar a tslíabh, agus guth an 
sduic ro árd ; ionnus gur criothnuigheadar 
a raihh do dhaúinibh annsa champa. j 

17 Agus tug Maóise an pobal amach as 
an ccampa do theagmháil re Día ; agus do 
sheasadar ag an gcuid íochdaruigh don 
tslíabh. 

13 Agus do bhí sliabh Sínai uile fá 
dheatuigh, do chionn gur thuirling an 
Tígiiearna air a tteinidh : agus do chuáidh 
a dlieatach suás amliuil dheatacli fuirnise, 
agus do chriotlmíiigh an slíabh uile go mór. 

19 Agus a nuair do fhuáimnigh guth an 
sduic a bhtad, agus do í'hás níos airde, do 
labliair Maóise, agus do fhreagair Día é re 
guth. 

20 Agus táinic an Tighearna a núas 
ar shliabii Sínai, ar mhullacli án tsléiblie : 
agus do glioir an Tighearna Maóise súas 
go inullach an tsléibhe; agus do chuáidh 
Maóise síias. 

91 Agus a dubhairt an Tigheama re 
Maóise, Eirigh síos, aithin don phobal 
deagla go mbrisfidis thríd ciium an Tigh- 
EARNA dá fliéitheamh, £^us go dtuitfeadh 
morán díobh. 

22 Agus na sagairt mai- an gceádna, 
noch thig a bhfogus don Tighearna, 
naomhaidis íad féin, deagla go mbrisfeadli 
an TiGHEARNA amach ón-a. 

23 Agus a dubhairt Maóise rís an 
Ttighearna, Ní fhéadaid an pobal dul 
súas ar sliliabh Sínai : óir do aitliin tusa 
dhínn ag radh, Cuir tóranna timchioll au 
tsléibiie, agus naomhaidh é. 

24 Agus a dubhairt an Tighearna ris, 
Imthigh romliad, éirigh siós, agus tiucfa tú 
a niós, tliu féin, agus Aáron leachd : agUs 
ná léig do na sagartuibli, agus don phobal 
briseadli tiiríd, do theaclid suás clium an 
Tighearna, deaglá go mbrisféadh sé 
amach orra. 

25 Marsin do chuáidh Maóise síos gu? 
an bpobal, agus do hibhair sé riíi. Na Haitheanta ar na ndtabhairt. CAIB. 

CAIB. XX. 

Atáid na Huitheanta ar nu ntahhairt 
seach. 18 Lé criothnughadh agus 
uamhun an phobail. 

AGUS do labhair Día na bríathra so 
uile, ag rádh, 

2 Is misi aii Ttighearka do Dhía, 
noch d» thréoruidh thusa amach as talamh 
ua Hcgipte, as tigh na daóirse. 

3 Ni bhíaidh Día ar bith eile agad am 
láthairse. 

4 Ni dhcana tíi dhuit féin iómháigh ar 
bith ghrábhalta, nó cosamlilachd ar bith 
éainneithe dá bhfuil ar neamh shúas, nó 
dá bhfuil ar talamh shíos, no da bhfídí sa 
uuisge faói an talamh : 

.5 Ní chláonfa tú, thíi féin síos dóibh, 
- nimo seirbhís do dheanamh dóibh : oírmisi 
an TiGHEARNA do Dhía, is Dia cadmhar 
vie, thig dféachiiin pheacuidh na naith- 
-readh a;- an gcloinn, gus an treas agus an 
ceathramhadh glún don druing fhuath- 
uigheas mé ; 

6 Agus thaisbéanas trócaire do mhíltibh 
don luchd ghrádhuigheas mé, agus clioimh- 

, éadas maitheanta. 

7 NátabhairainmanTiGHEARNADíago 
díorahaóin ; oir ní mheasfuidh an Tigh- 
EARNA neimhchiontach an té bheir a ainm 
go díomliáoin. 

8 Cuimhnigh lá na sábóide, go náomh- 
thócha c. 

9 Sé laéthe sháothrochuis tíi, agus 
dheánas tíi hobair uile : 

10 Ach sé an seachdmhadh lá sábóid 
aii Tighearna do Dhía : ní dhcana tíi 
obair ar bith unn, tíi feín, aó do mhac, nó 
hinghean, hóglach, nó do bhanoglach, no 
táiniéis, nó do clioirahightheach utá táobh a 
stigh dot dhoirsilA : 

11 Oir ís u séláethibh do rinne an Ticii- 
EARNA ncamh agustalamh,a nfairge agus a 
nuile ni ata ionta, agus do scuir sé an 
seaclidmhadh la : uime sin do bheannuidh 
an Tighearna líi na sábóide,agusdanaom- 
huigh é. 

12 5f Onoruigh hathair agus do rahath- 
air : ionnus go ma fada do laethe ar an 
ttalamh noch do bheir aii Tighearna do 
Dhía dhuit. 

13 Nl dhéana tú díinmharbhadh. 

14 Ní dhéana tú adhaltrannas. 

15 Ní dhéana tú goid. 

, 16 Ní bhéura tíi fiaghnuisi bhrcige a 
naghuidh do chomharsan. 

17 Ní shainteucha tíi tigh do chomhar- 
san, ni shainteocha tíi bean do chomharsan, 
nó óglach do chomharsan, nó a bhanóglach, 
nó a dhamh, nó a assal, no énni is lá do 
shomharsam. 

73 XX, XXI. Eagla mor ar an pbobal. 

18 ^ Agus do choncadar an pobal uile 
na tóimeacha, agus na tinnteacha, agus 
fuáim an sduic, agus an shabh ag deatugh- 
adh : agus a nuáir do choncadar an pobal 
é, do athruigheadar, agus do sheasadar a 
bhfad uádh. 

19 Agus a dubhradar ré Maóise, Lab- 
hairsi rinne, agus cluinfiom : ach na labh- 
radh Día rinn, deugla go bhfuighmís bás. 

20 Agus a dubhairt Maóise ris an pobal, 
Ná bíodh eagla oruibh : óir is do bhur 
ndearbhadh thainic Día, agus ionnus go 
mbía ea^la as coinne bhur uaghíiidheadh, 
ionnus nach bpeacuigheadh sibh. 

21 Agus do sheas an pobal amach, agus 
do dhruid Maóise a ngar don dorchadas 
tiugh mar a raibh Día. 

22 ^ Agus adubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Is raar so déaras tíi ré cloinn 
Israel, Do choncabhau' gur labhair mé 
ribh ó neamh. 

23 Ní dhéantáoi maille riomsar dée 
airgid, ní mó do dhéantáoi dháoibh dée 
óir. 

24 ^ Ahóir do chriáidh do dhéana tíi 
dhámhsa, agus iodhbóruidh tú uiiTe sin, 
hofrála loisge, agus hofrála síothchána, do 
cháoirigh, agus do dhaimh ; sa nuile bhall 
a ttiubhra mé fa deara mainm do chuimh- 
niughadh, tiucfa raé chugadsa, agus bean- 
nocha mé thú. 

25 Agus má ní tú altóir chloiche dhamh, 
ni thoigeobha tu i do chlochuibh snoighte : 
óir má thógbhann tíi huimeis síias uirre, do 
thruáiU tíi ). 

26 Ní mó rachus tu síias lé coiscéimibh 
chum maltóra, ionnus nach biáidh do lom- 
nochduighe ar na taísbeanadh uirre. 

CAIB. XXI. 
Ataannso tionnsgnadh air an euchd bhrea- 
thumhnuis, orduigthe chum a bheith idir 
duine ugus duine. 

ANNOIS is iad so na dhghthe chuirfeas 
tú rompa. 

2 Má cheanchann tíi seii'bhlseach Ea- 
bhruigheach, sé blíaghna bhías se ág seirb- 
hís : agus annsa seachdmliadh, racbuidh 
sé -amach sáor gan éinni. 

3 Mátháinic sé leis féin a steach, rach- 
uidh sé amach leis féin : má bhí sé pósda, 
ann sin rachaidh a bhean leis amach. 

4 Má thug a mhaighistir bean dó, agu» 
go rug si raic, agus ingheana dhó; biáidh 
an bhean, agus an chlann ag an maighistir^ 
agus rachuidh seision amach leis féin. 

5 Agus má deir an seirbhíseach go 
folius, ís ionmhuin Hom mo mháighistir, 
mo bhean agus rao chlann; ní rachá mé 
amach sáor: 

6 Ann sin do bhéara ai» Mhaighistir "Reachdu aighrighe. 

chum na rnbreitheamhan é ; do bhéara sé 
mar sin chum ándoruis é, no chum ursain 
andoruis; agus toUí'a a mhaighistir a chlíias 
tríthe lé meanadh; agus íbigheonuigh sé 
dhó go bráth, 

7 1[ Agus ma réacann duine a inghean 
do bheith na banóglaidh, ní rachaidh sí a 
mach mar do nid na nogláoich fear. 

8 Muna ttaitnidh sí ré na maighistir, 
noch do cheanguil leis i'éin \, ann sin léigt'e 
se a fuasgladh : a reic re cnieadh coimh- 
ightheach ní bhía cumhachda aige, 6 rinne 
sé go cealgach ría. 

9 Agus ma che'anguil sé re na mhac 
i, Do dhéana ría do réir mhogha na nin- 
ghion. 

10 Má bheir sé beau eile ; a beatha, 
a héadach, a dúalghas pósta ni laighdeoch- 
áoidh sé. 

11 Agus muna ndéarna sé na trí níse 
ría, ann sin rachaidh sl amach sáor gan 
airgead. 

12 1[ An té bhuailfeas neach, iomuis go 
néugfuidh sé, go deimhin cuirfighear chum 
báis é. 

13 Agus muna luighe duine a bhforaire, 
ach do seachoduigh Día na laimh c ; 
ann sin cinnfe mise áit dhuit a tteith- 
fidh sé. 

14 Ach máthlg duine go dásachdach ar 
a chomharsain, dá mharbhadh le ceilg; 
béara tú óm altoir é, go bhfuighe bás. 

15 ^ Agus an té bhíiailfeas a athair, nó 
a mhathair, cuirfíghear go deimhin chum 
báis é. 

10 ^ Agus anté ghadus duine, agus réacas 
é, no má gheibhtheár na láimh é, cuirfíth- 
ear go deimhin chum báis é. 

17 ^ Agus an té mhalluigheas a athair 
nó a mhathair,cuirfitheargo deimhinchum 
báis fc. 

18 U Agus má imreasnuid daoine ré 
chéile, agus go mbuáilfidh áon an fear eile, 
do chloich, nó do dhorn, agus nach bhfuighe 
bás, arh go gcuimhdeochuidh a ieabuidh : 

19 Ma éirghion sé a rís, agus go siubh- 
•luidh a mach lé na bháta, ann sin 
sáorfuighear an té do bhuáil é, amhain go 
níocfuidli sé ar son díil amugha a aimsire, 
agus go ttiubhra fá deara a leighios go 
hiomhui. 

20 5[ Agus ma bhuáileann duine a sheir- 
bhíseach, 'nó a chaiiín, lé slait, agus go 
bhfuighe sé bás fáoi na láimh ; dioghaltar 
air go deimliin é. 

21 Ach má mhairean sé lá no dhó, 
ní diiéantar dioghaltas air : óir is sé a air- 
gead é. 

22 ^ Má imreasnuid dáoine, agus go 
Bgoiiteoehuidh bean torrach, ienncis go 

74 ECSODUS. Nan reachda ceadna. 

niraeochuidh a toradh uailhe, agus ar a 
shon sin nach leanfuidh olc ar bith dhe ;. 
coireochthar go deinihin air, do réir mar 
chuirfeas fear na mna air ; agus díolfa mar 
birdtochaid na breitheamhuin. 

23 Agus má leanann urchoid ar hith 
dhe, annsin do bhéura tíi ;uiam ar son 
anma, 

24 Síiil ar sliíiil, fíacal arfhíacui!, lámli 
ar lúimii, cos ar chois. 

25 Loscadh ar son loiscthe, cneadh ar 
son cluieidlie, buille ar son buille. 

26 % Agus má bhuáileann duuie síiil a 
sheirbhísigh, no súil achailin,lé agcaillfidh 
íjléigfidhdhóibhimtheachd sáor ar son a síd. 

27 Agus má bhéanann sé fíaca'il as a 
sheirbhíseach fir,no f íacail as a sheirbhíseach 
mná ; leígfe dhoibh imhtheachd saór ar son 
a bhfíacal. 

28 % Má loiteann damh fear nó bean, 
dá bhl'uighíd bás : ann sin go deimhin 
clochfuighear an damh, agus ni hióstar 
a fheóil : ach saórfuighear sealbhadóir 
an daimii. 

29 Ach má ghnáthuigh an damh sathadh 
le na adharcuibh sa naimsir roimhe sin, 
agus gur fiaghnuiseadh sin dá shealbhad-» 
óir, agus nár choimhead sé a stigh é, ach 
gur mharbh sé fear nó bean ; clochfuithear 
an damh, agus cuirfighear fós an sealbhadóir 
chum báis. 

30 Má leagthar suim airgid air, an sin 
do bhéara sé ar son fuasguilt a anma gidh 
bé ar bitii leagfuighear air. 

31 Gidh bé aca do loit sé mac nó in- 
ghean,is do réir an bhreitheamhnuis so do 
dhéantar rís. 

32 Má loiteann an darah seirbhíseach fir 
nó seirbhíseach inná; do bhéura sé dá 
Maighistir triochad secel do airgiod, agus 
clochfuighear an damh. 

33 ^ Agus má osclann duine poll, nó 
má thochlannduine poll, agus nach bhfoil- 
eochuidh ó, agus go ttuitfidh damh nó assal 
ann; 

34 Do dhéana sealbhadóir an phoill go 
maith c, agus do bhéura airgead don té ler 
leis íad ; agus budh leis féin an beathach 
marbh. 

35 ^ Agus má ghortuigheann damh aó'n- 
duine, damh dhuine eile, go bfuighe sé bás; 
ann sin réacfuid, an damh beó, agus roinn- 
fid a airgead ; agus riomfid mai' an ccéadna 
an damh mharbh. 

36 INó má bhionn a fhios go ngnáth- 
uigheadh an damh sathadh se naimsii" 
roimhe sin, agus nar choimhéad a sheal- 
bhadóir a stigh 6 ; íocfaidh go deimhitt 
damh ar dhamhj ach biáidh an maibli 
aisie ftin. I Aniomad réachd ar leanmhuin. CAIB. XXII, Na reachdadh ceadim. CAIB. XXII. 

Leanmhuine ar na reachduibh breilheamh- 
nuis. 

MA ghadann duine damh, nó caóra 
agus a marbhadh, nó má reacann 
sé í ; aiseochuidh sé cúig daimh áir son 
an daimh, agus cúig caóirigh ar son na 
cáorach. 

2 Má ghéibhthear gaduighe ag briseadh 
síias, agus go mbuáilHghear é go bhfuighe 
bás, ní dbiiijighear fuil ar a shon. 

3 M;i eirgheann an ghrían air, dóirt- 
fighear fuil thríd ; oír do dhéanadh sé 
aisioc iomlán ; muna raibh éinní aige, 
annsin reacfuighear é ar son a ghaduigh- 
eachda. 

4 Má geibhthear go dearbhtha án 
ghniomh ná láimh beó, madh damh, madh 
assal, nó caóra é ; aiseochuidh dúl^alta é. 

5 ^ jMá bheir duine fá deara machaire 
nó fíneamhuin dithe, agus go gcuirfidhe a 
bheathach ann, agus go níosuidh machaire 
dhuine eile ; don chuid is feárr dá mhach- 
aire féin, nó don chuid is feárr dá fhín- 
eamhuin, do dhcuna sé aisioc dhó. 

6 Má bhriseann teine amach, agus go 
ttéigheamhuidh a ndosanuibh ionnus go 
loisgfidhear na cruachibh arbha nó án 
tarbhar na sheasamh, nó an machaire, an 
té do adhuin an teine, go deimhin do 
dhéana se aisioc. 

7 ^ Ma bheir duine dá choraharsuin 
airgead nó cadail a ttaiscidh, agus go ngad- 
fuigliear sin as tigh an duine; má gheibh- 
thear an gaduighe, díoladh sé dúbaUa é. 

8 Muna fhaghthar an gaduighe, ann 
sin do biieurthar maighistir an tiglie chum 
na mbrcathamhan dáfhíachuin nar chuir 
a lamh a maitheas a chomharsan. 

9 Ar son a nuiie ghné sháruighthe, ar 
son a daimh, nó ar son a assail, ar son cáo- 
rach, ar son éaduigh, no ar son áoin ghné 
neithe théid a mugha, noch agrus neach 
eile, is leis fein, tiucfa cúis an dá rann a 
lathair na mbreitheamhan, gidh bé dliáor- 
fuid na breitheamhuin, iocfa sé dúbalta ré 
na chomharsain. 

10 Má bheir duine dá chomliarsuin, 
assal, no damh, nó cáora, nó beathach ar 
bith dá chumhdach, agus go bhfuighe bás, 
no go loítfighear, nó go rugadh ar siubhal é, 
gan áonduine dá f haicsin : 

11 Ann sin biáidh mionna an Tighear- 
NA éatcrra aráon, nach ar chuir seision a 
líirah a máoin a choraharsan ; agus géuhh- 
uidli an sealbhuighe sin úadh, águs ni dhéana 
seision go maith é. 

^ 12 Agus má gadthar uadh é, do dhéaua 
sé aisioc don tsealbhuighe léar lets é, 
13 Má réubthar ó chéile é, ann sin tu- 
75 gadh lels. mar fhíadhutn é, agus ní dhéana 
go maith an ní do réubadh. 

14 ^ Agus ma áirleagann duine éinní ó 
na chomharsuin, agus go loitfighear é, nó 
go bhfuighe bás, agus gan an sealbhuighe 
a lathair, do dheantar go maith é go deira- 
hin. 

15 Achd má bhíonn an sealhhuidhe a 
lathair, ní déana sé go maith e : raas (ní) 
ar iúach saothair é, tháitiic s6 ar son a 
lúach sáothair. 

16 ^ Agus má chealgann duine maigh- 
dean nach bhfuil dáltach, agus go hiighfe 
sé lé, do bhéura sé go deimhin crodh dhi, 
chura a beith na mnaoi aige. 

17 Ma dhíultann a hathair ar gach éan- 
chor a tabhairt dó, diolfaidh sé airgead do 
réir chruidh na raaighdine. 

18 1[ Ní fhuíleonga tú bean phiseógach 
do niharthuinti. 

19 ^ Gidh bé ar bith luighfeas lé béa- 
thach, cuirfighear go deirahin chura báis é. 

20 ^ Gidh bé iodhbórus do Dhía ar 
bith, achd donTiGiiEAUNA amháin, scrios- 
fuighear é go léir. 

21 H Ní bhuaidlieóra tú agus ni bhríiigh- 
fe tíi coirahightheach : óir do bhábhair 
fóin bhur ccoirahightheachuibh a gcrích na 
Hégipte. 

22 Ní dhéana tú léathtrom air bhain- 
treabhuidh, nó ar dhíleachda air bith. 

23 Má ghortuigheann tíi íad ar éanchor, 
agus a ccomhairc do tlieachd chugainsa, 
éisdfe mé go deimhin á ccomhairc ; 

24 Agus lasfuidh mfearg, agus muirfidh 
mé sibhsi leis an gcloidheárah ; agus béid 
bhur raná na mbaintreabhachuibh, agus 
bhur gclann na ndíieachduigh. 

25 ^ Má atrleagann tú airgead déan- 
duine dora phobal ata bochd láimh riot, ni 
bhía tú amhuil úsuire ns, ni mó chuirfeas 
tú úsuireachd air. 

26 1[ Má ghlacann tíi ar chor ar bith- 
éadach do choraharsan a ngeall, seach- 
óduigh tií dhó é, fa ara gréme do dliul 
fáoi : 

27 Oír is é sin a fholach a rahain, is é 
a chulaidh dliá chroiceann é : cread ann a 
ccoideoluigh sé ? agus tiocfa a ocrích, a 
nuáir cighfeas orumsa, go ccluinfe mé é ; 
óir atami grásamhuil. 

28 *[\ Ni mhaisleocha tíi na dée, ní 
mhaiileocha tíi ríaghlóir do phobuil. 

29 ^ Ni dhéana tú failligh primidil do 
thórtha abuidh, agus do dhighe dofrail : 
cetdghin do mhac do bhéura tíi dharahsa. 

30 Mar an gcéadaa do dhcana tíi réd 
dhamhuibh, agus réd cháorchuibh : seachd 
lá bhtas sé aga mhathair ; ár an ochd- 
mhadh lá do bhéura tíi dhamhsa é. 

31 1í Agus beithí bhuradáoinibhnáomh- 

4 Cuid uile do na reathdaihh. ECSODUS. Na modhanudh orduithe. tha dhamhsa : ní mó íostáoi feóil ar bíth 
íVáoilfíghear lé beathuighibh san mhach- 
aire ; teilgfidhe chum na madrá é. 

CAIB. XXIII. 

An chuid oile da na reachdaibh breitheamh- 
nais. 14 Cuiddo r'cachd na ngnáthugadh. 
20 Agus na modluinadh, orduighthe. 
""^rri thóigfe tíi iomradh bréagach : ná 
-i-^ cuír do lámh leis na drochdháoi- 
nibh chum bheith ad fhíaghuin neimh- 
fhíréunta. 

á Ní leanfa tú iomad do dheanamh uilc ; 
ní mó laibheórus tíi a gcúis do chláonadh 
lé morán do thohhach breatheamhnuis : 

3 Ni mó choitheochus tíi duine bochd 
ann a chíiis. 

4 Má theagmhann riot damh nó aesal 
do námhad ag dul ar seachrán, do bhéu- 
ra tú gó deimhin chuige ar ais é. 

5 Má chí tú assal an té lér fúath thíi 
na Juighe fán íialach, agus go bhfaiUco- 
chá a tháríháil, cuideocha tú leis go 
deimhin. 

6 5f Ní choimhéigneocha tíi breitheamh- 
nus do bhoichd ann a chíiis. 

7 Connuimli thíi féin. a bhfad ó chúis 
bhréugaidh ; agus an neimhchiontach agus 
an fírean nfi marbii thusa : óir ní gheabiia 
misi leithscéal an drochdhuine. 

8 1f Agus ní ghéubha tú tiodhlaiceadh 
ar bith : óir daliuidh an tiodhlaiceadh an 
teagnuighe, agus iompóidh bunoscionn 
bríathra an ionnruic. 

9 1í Mar an gcéadna ní bhríiighfe tíi 
coimhightheach : óir is aithnidh dhibh 
croidhe an choimhighthigh, ó bhábhair 
fcin bhur gcoimhightheachuibh a ccrích na 
Hégipte. 

10 1F Agus sé bhadhna chuirfeas tú thfear- 
aim, agus chruinneochus tú a thórtha a 
steach : 

11 Achd an seachdmhadh bl'iadban 
léigfe tú dhó luighe agus bheith na chomh- 
nuighe ; ionnus go níosuid bóichd do pho- 
buil de : agus go níosuíd beathuigh an 
mhachaire a bhfuigfid síad. Ar na modh 
gcéadna do dhéana tú réd fhíneamhuin, 
agus réd gháirdín ola. 

12 % Sé lá do dhéana tíi hobair, agus 
do dhéana tú comhnuighe an seachdrahadh 
iá : ionnus go gcomhneochuidh do dhamh 
agus hassal, agus go neartuighe mac do 
chumhaile, agus an coimhightheach. 

13 ^ Agus ann gach uiíe n'i díi ndubh- 
airt mé riot bí go fuireachair : agus ná tárr 
thair anmanuíbh dée ar bith eile, narob 
nió ciiluinfighear as do bbéul é. 

14 H Trí huáire choinneochus tú féusda 
^ihamhsa san mbhdahuin. 

15 Coinneocha tú féusda a nai'áin gan 

76 laibhín : agus íosa tíi arán gan laibhín 
seachd lá, mar do aithin misi dhíot, ann sa 
nam chinnte don mhí Abib ; óir is innte 
tháinic tíi amach as a Négipt : agus ní 
thiucfa éinneach dom láthansi folamíi : 

16 Agus féusda an fhoghmhair, céad- 
thórtha do sháothair, noch do chuir tíi san 
mhachaii-e : agus féusda an chruinnighthe 
a steach, a ndeireadh na blíadhna, a nuáir 
chruinneochus tú a steach do shaothar ón 
mhachaire. 

17 Tri huíiire san mblíadhuin thiucfuid 
thfir uile a lathair an Tichearna Día. 

18 ^ Ní ofráile tú fuil mo íodhbaithasa 
le harán laibhín ; ni mó fhanfas méathas 
mo iodhbartha go maidm. 

19 An chéad chuiddo chéad thórthuibh 
thfearuinn do bhéura tú go tigh an Tigh- 
EAiiNA do Dhía. Ní bhruithfe tú mean- 
nán a mbainne a mhathar. 

20 5f Féuch, cuirim Aingeal romhad, 
dot choimhéud annsa tslighe, agus dot 
bhreith do nait do ulhnhaigh mé. 

21 Bí ar do choimliéad air, agus umh- 
luigh dá ghuth, ná brostuigli c ; óir ní 
thiubhra sé maithfeachus do bhur gcion- 
tuibli : óir atá mainmsi annsan. 

22 Achd má umhluigheami tú dhá ríribh 
dhá ghuth, agus go ndéarna tíi a nabruimsi 
uile ; aim sin biaidh mé am námhuid dot 
naimhdibh; agus ani eascaruid dod eascair- 
dibh. 

23 Oír rachuidh Maingeal romhad, 
agus do bheura a steach thu chum na 
Namoriteach, agus chum na Hítiteach, 
agus na Bperisíteach, agus na Gcananí- 
teach, na Hibhíteach, agus na lebusiteach : 
agus gearrfa mé amach íad. 

24 Ní chromtha tíi síos dá ndeéibh, 
ní dhéana tíi seirbhis dóibh, ni mó dhcanas 
tíi do réir a noibreach : ach scriosfa tú íad 
go léir, agus brisfe tú go léir a níom- 
haighe. 

25 Agus foigheontáoi don Tighearna 
bhur Ndía agus beinneochuidh sc harán 
agus huisge; agus bcura misi heasláinte 
as do iár. 

26 Ní theilgfidh éinní a nuga, ní mó 
bhéid seasc, ann thfearann : uibhir do 
líietheadh coimhhonfa mé. 

27 Cuirfe mé meagla as do choinne, 
agus scriosfa me na huile dháoine a gcionn 
a ttiúcfa tú, agus do bhéura mé ar húile 
naimhde a. ndruim diompógh riot. 

28 Agus cuirfe me céarnabháin romhad, 
noch dhibeorus araach an Hibliíteach, an 
Canaaníteacli, agus an Hititeach, as do 
lathair. 

29 Ní dhibeóra mc amách romhad 
íad a ncinbhhadhuin ; deaghi go ttiuc- 
fadli aa l'earana clmm fásuigh, agus go Cloire Dé ar nufhoilsiugha. CATB. XXIV. XXV, Offralla an tahernacuiU lionfadli beathach an mháchaire ad agh- 
uidh. 

30 Air bheagán agus aír bheagán dhí- 6d lathair, no go 
agus go ngéubha tíi beorus mé amach iad 
bhfoirlíonuidh tusa, 
oighreachd na tahnhan. 

31 Asus cuirfe nié do thóranna 6n 
Muir ruáidh go nuige fairge na Bhphi- 
listineach, agus ón díothramh gus a nabh- 
uinn ; óir seachóduigh mé áitreabhuigh 
na dúthaigh ann bhur láimh : agus díbe6ra 
lú amach romhad íad; 

32 Ni diiéana tú cunnradh ar bith níi, 
no ré na ndeéibh. 

33 Ni choimneochnid ann do dhíi- 
tháidh, deagla go ttiubhraidis ort peacadh 
am aghuidlisi : óir má f huglmann tía dá 
ndecibh sin, biáidh sin go deimhin na 
líon romhad. 

CAIB. XXIV. 
Saothair chráibhtheach Mháoise. 12 Do 
hhi sé ar an tsliabh, maille re Dia dá 
f'hichead ló agus da fhichead oidhche, 
11 a throsgadh. 

AGUS a dubhaiit sé ré Maóise, Tárr 
súás chum an Tighearna, thu féin, 
agus Aáron, Nadab agus Abihú, agus 
seachdmhodhad do shinnsearuibh Israel ; 
agus adhruidhsi a bhfad amach. 

2 Agus tiucfa Maóise amháin a ngar 
don TiGHEARNA : achd ní thiucfaid siad- 
san a bhfogus; ní mó rachas an pobal 
súas leis. 

3 ^ Agus táinic Maóise agus do innis 
don phobal uiie bhríathra an Tighearna, 
agus á uile bhreitheamhnus ; agus do 
fhreagradar an poball uile lé héanghuth 
amháin, agus a dubhradar, Na huile 
bhríathra noch do labhair an Tighearna 
do dhéanaimne íad. 

4 H Agus do scríobh Maóise bríathra 
an Tighearna uile, agus do eirghe go 
moch air maidin, agus do thóg altóir san 
chnoc, agus dliá philéir dheúg, do réir dliá 
threibh dhéag Israel. 

5 Agus do chuir sé dáoine óga do 
chloinn Israel, noch do ofráii ofrála loisge, 
agus do iodhbuir íodhburtha síothchána 
do dhamhuibh don Tjghearna. 

6 Agus do ghlac Maóise leath na fola, 
agus do chuir a mbáisínibh í; agus do 
chroith sé leath na fola ar a naltóir. 

7 Agus do ghlac sé leabhar an chunn- 
artha, agus do léigh a néisdeaclid an 
phobuil : agus a dubhradarsan, A nuile ní 
a dúbhairt an Tighearna, do dhéanam 
é, agus bíam umhal. 

8 Agus dó ghiac Mliaoise a nfuil, agus 
do chroith ar an bpobal i, agus do ráidh, 
Ag $0 tujl an chunnartha, do nsne an 

77 Tighearna nbh a ttáobh na mbríatharsa 
uile. 

9 ^ Annsin do chuáidh Máoise súas agn» 
Aáron, Nadáb, agus Abihú, agus séachd- 
mhoghad do shimisearuibh Israel : 

10 Agus do chonncadar Día Israel : 
agus do hhí, fáoi na chosuibh mar do 
bheith 6bair phábhalta do chloich Shaphir, 
agus amhuil do bhíadh corp neimhe ann a 
shoillse. 

11 Agus ar uáislibh chloinne Israel 
níor leag sé a lámh : niar sin do chon-, 
cadar Día, agus a duádar, agus do ibheadar. 

\1 ^ Agus a dubhairt an Tighearna 
re Maóise, Tárr chugamsa suas ar u 
tslíabh, agus bí ann sin : agus do bhéura 
misi claír chloiche dhuit, agus dligheadh, 
agus aitheanta do scriobh mé : ionnus go 
múinfe tusa dhóibh iád. 

13 Agus do eírigh Maóise súas, agus a 
mhinistir Tosua : agus do chuáidh Maóise 
stias ar shliábh Dé. 

14 Agus a dubháirt ris na sinnsear- 
uibh, Fanuídlisi annso rin, nó go ttigeam 
a ris chugaibh : agus feáchuidh atá Aáron, 
agus Hur bhur bhfochair : má bhionn cíiis 
ag duine ar bith re dhéanamh, tigeadh 
se chuca. 

15 ^ Agus do chuáidh Ma6ise suás ana 
sa tslíabh, agus do fholuig'i ncul an siiábh. 

16 Agus do chomhnuigli glóir an Tigii- 
EARNA ar shliabh Suiái, agus do fho- 
luigh an néull é sé lá : agus an seachd- 
madh lá do ghoir sé ar Mhaóise amach aa 
lár an néill. 

17 Agus da bhi radharc glilóire an 
Tighearna cosmhuil re teinidh loisgnigh, 
ar mhuUach an tsléibhe a síiilibh chloinne 
Israel. 

18 Agus do chuaidh Maóise a lár an 
néiU, agas ráinic sé súas ar a tslíabh : 
agus do biií Maúise ar a tslíabli ceathra- 
chad líi agus ceathrachad oidhche. 

CAIB. XXV. 

Ofrála toileamhla an phobail urson na 
Sanctora ; 8 Orduighíhe lé Día. 

AGUS do labhair an Tighearna re- 
Maóise, dá ríidh, 

2 Labhair re cloinn Tsrael, gó ttugaid 
ofráil chugara : 6 gaeh uile dhuine dá 
ttiobhra uadha go toileamhail í lé na, 
chroidhe glacfuidhsi mofráil. 

3 Agus st so a nofrail ghlacfuidh uátha ; 
or, agus airgead, agus prás, 

4 Agus gorm, agus corcur, agus scar- 
láoid, agus lin fhiealta, agus flonnadh 
gabhar. 

5 Agus c.*jicne reitheadh ar na ndath- 
ughadli deárg, agus croicne broc, agus 
ciomii SitiiTi, Catfiair na Trvcaire. ECSODUS. An coinnleóir gun a instrumeintibh. 6 Ola chum an tsoluis, spíosra chum 
ola ungtha, agus chum tíiisi deaghbholuigh. 

7 Clocha Onix, agus clocha re ccur 
annsa Néphod, agus annsa uchdéadach. 

8 Agus déindís sanctóir dhamlisa ; chor 
go ccoimhneacha mé na measc. 

9 Do reír a nuile ní thaisbeanuim dhuit, 
do reir eisiomplára an tabemacuil, agus 
eisiomplára a ionnstruiminteadh uile, is 
mai- sin do dhéántaoi é. 

10 ^ Agus do dhéanuid áirc do chraiui 
Sitim : dhá chubliad go leith iona fad, 
agus cubhad go leith iona leithead, agus 
cubhad go leith íona haii-de. 

11 Agus íbileochuídh tu é lé hór fíorglan, 
táobh a stigh agus a muigh fhoileochus 
tíj é, agus do dhfcána tíi air coróin óir 
timchioil fa gcuáirt. 

12 Agus teilgfe tú ceithre fhainne óir 
dhó, águs cuirfe tú iona cheithre chorruibh 
iád, agus bíid dhá fháinne a ttáobh dhe, 
agus dhá fháinne san táolh eile. 

13 Agus do dhéana tú maididlie do 
chrann Sitim, agus foileochuidh tíi le hór 
íad. 

14 Agus cuirfe tú na maididhe ann sna 
fáinnibh, re táobhuibh na háirce, chor go 
niomcharthar a náirc Itu. 

15 Béid na maididhe a bhíainnibh na 
háirce : ní bearthar as íad. 

16 Agus cuirfe tíi annsa nairc, an 
fhiadhnuisi nocli do bhcura misi dhuit. 

17 Agus do dhéana tú cathaóir thrócaire 
dór fhiórghlaa: dhá cluibhad go leith a 
fad, agus cubhad go leith a leithead. 

18 Agus do dht'ana tíi dhá chearubin 
dór, dobair shloiglithe do dhéana tú íad, a 
ndá chionn an tsuidhe thrócaire. 

19 Agus déana aon chearub ar cheann 
de, agus an chearub eile ar an gceann eile : 
don tsuidhe thrócaire do dhéana tíi na 
chearubínigh ar a dliá cheann. 

20 Agus sínlid na chearuibinigh « sciath- 
aín a mach go hárd, ag folach an tsuidhe 
thrócaire le nasciathanuibh, agus a naighthe 
a gcuimie a chéile; leath ris an tsuidiie 
thrócaire bíid aighthe na chearubinigh. 

21 Agus cuirfe tíi an suidhe trócaire 
síias ar an áirc; agus annsa náirc cuiríe 
tíi an fhiadhnuisi do bhéura misi dhuit. 

22 Agus ann shi tlieigeomhas misi riot, 
agus comhráidhfe mé rlot ós cionn an 
tsuidhe thrócaire, ó eidir an dá chearubin 
noch utá ar aírc na íladhnuisi, do na huile 
neithibh do bhéura me dhuit a naithne do 
chloinn Israel. 

23 II Do dhéana tú mar an ccéadna 
clár do chrann Sitim : dhá chubhad budh 
í a fhad, agns cubhad a loithead, agus 
cubhad go leith a áirde. 

24 Ajjus foileocha tú é dór fhjórghlan, 

78 dhó ceithre 
fainne iona 
cheithre agus do dhéana tíi coróin oír dhó timchioll 
fa gcúairt. 

25 Agus do dhéana tú imeal dó leithead 
baise timchioll fa gcúairt, agus do dhcana 
thíi coróin oír timchioll fa gcúairt don 
imeal. 

26 Agus do dhéana tú 
fhainne oír, agus cuir na 
cheithre coirnéuluibh atá as 
chosuibh sin. 

27 Thall as coinne an imil béid na 
fáinnidhe mar íiite dona maididhibh diom- 
char an chláir. 

28 Agus do dhéana tú na maididhe do 
chrann Sitim, agus foileocha tíi iád lé hór, 
chor go niomchúrthaoi an bórd léo. 

29 Agus da dhéana tíi a mhíasa sin, 
a líacha sin, agus a bhfoluidhe sin, agus a 
scáluidhe sin, chum a bhfolach leó ; dór 
fhiórghlan do dhéana tíj íad. 

30 Agus cuirfe tú ar an mbórd arán 
talsbeannta a ccomhnuidhe romhamsa. 

31 ^ Agus do dhéana tíi coinnléoir 
dór fhíorghlan: dobair sloighthe do dhéann- 
tar an coinnleóir: a chos agusa bheangáin, 
a scáluídhe, agus a chnapáin, agus a 
bhlátha, béid don ccéadna. 

32 Agus tiucfuidli sé beangáin amach «s 
a tháobh; trí bcangáin don choinnleóir 
as aóntaobh, agus tií bheángáin don 
choinnleóir as an táobh eile : 

83 Trí bhulla déanta amhuil almóinne, 
maille re cnap agus bláth a nt'inbheangán ; 
agus trí bhulla déanta amhuil almómne 
annsa mbeangun oile, maille re cnap agus 
re bláth: mar sin ann sna sé beangánuibh 
thig amach as an ccoinnleóir. 

34 Agus annsa choinnleóir b'tid ceithre 
scáladéanta cósmhr.il re halmóinne, maille 
re cnapuibh agus re bláthuibh. 

35 Agus biáidh cnap faói dhá bheangán 
de, agus enap faói dhá bheangán de, agus 
cnap fáoi dhá bheangan de, dó reír na sé 
mbeangím thig amach as an gcoinnleóir. 

36 A ccnaip agus a mbeangáin béid 
don ní ccadna: biádh se uile na é.anobair 
shloighthe dór fhíorghlan. 

37 Agus do dhéana tíi a sheacht soillse 
sin : agus soillseóchuidh tú a sholus sin, 
lé ttiubhra solus anonn as a choinne. 

38 Agus bíid a theanchuiridh sin, agus 
a mhiása smóil, dór fhíorghlan. 

39 T)o thalluinn dór f hiórghlan do dhéa- 
na sé é, maille ris na soithighibh sin uile. 

40 Agus tabhair haire go ndéana tú 
iad do réir a bpátiuin, noch do taisbéana^h 
dhuit aiuisa tslíabii. Cumadh an Tahernacu'd. CAiB. xxvr. Imeartais an Loistin', CAIB. XXVI. 

Cumadh an Tábernacuil. 31 Agus folach 
na haírce, ar na nordughadh. 

OS a chionn sin, do dhéana tíi an 
tabernacuil maille re déich gcíiirtin 
do líon í'hineúlta chasta, agus gorm, agus 
purpair, agns scairláoid: maille re cherub- 
ínibh dobairghéarchíiisighdodhéana tíiíad. 

2 Budh c fad éan chuirtín ochd ccubhaid 
fhichead, agus leithead gach éanchuirtín 
ceithre cubhaid : agus gach áon da na 
cuirtínibh áon rahiosíir bhias aca. 

3 Cúipleochthar cúig cúirtínighdáchéile; 
agus cíiig cíiirtínígh cnpluighe dá chcile. 

4 Agus do dhéana tií lúba do ghorm 
ar imUbh gach éanchuirtin ón chumhais 
aiuisa gcoimhíadhagh : agus mar sin do 
dhcana tú an sa nimiol is taide amach do 
chúirtín eile, ó imíadhagh an dara coda. 

5 Cáogad h'ib do dhéana tíj aun sa néan 
chúirtin, agus caógad h'ib do dheana tú 
a nirnial an chíiirtín atá as. comihcheangal 
an dara: chor ga mbéaruid na iúba greim 
ar a chéile. 

§ Agus do dhéana tíi cáogad táiste dór, 
agus cúipleochiitúna cúirtiné dháchéiieleis 
na táistibh : agus biáidh na cantábernacuil. 

7 H Agus dodhéana tíi cínrtíne djionnadh 
gabhar do bheith na f'hoi.ich ar an ta- 
bemacuil : do dliéana tíi éanchuirtin dc'ag. 

8 Budh liti tad éan chuirtin triochad 
cubhad, agus leithead éan chíiirtín ceitln-e 
cubliaid: agus béid an téanchuirtín dtag 
uiíe dáoinmhiosúr. 

9 Agus coimhcheangeola tíi cíiig cúirtíne 
leó féin, agus sé cíiirtíne leó fein, agus 
dúibleocha tú an seiseadh cíiu'cín a néadan 
tosuigh an tabernacuil. 

10 Agus do dhéana tú cáogad lúb ar 
imiol a néanchíiirtin atá táo' h a muidi 
annsa ccoimhcheangal, agus cáogad lúb 
a nimiol an chúirtin noch cheingeolus 
an dara cúpla. 

11 Agus do dhéana tú cáogad táiste 
do phrás, agus cuirfe tíi na táistigh ann 
sna lúbuibh, agus cúipleoclia an folach 
dha chéile, chor go rabiadh sé na aon. 

12 Agus an fuiglieall mhairfeTS do 
Ghúirtínihh an lóistin, an leatli chúirtin 
mhairfeas, crochfuighear, ós cionn cliúil 
an tabernacuil é. 

13 Agus cubhad a ttáobh, agus cubhad 
don táoibh eile don fhuighioll a bhfad 
chíiirtine an loistin, crochfuighear sin ós 
cionn táoibh an tábernacuil don táoibhsi 
agus don tíioibh íid, dá fholach. 

14 ^ Agus do dhéana tíi folach don 
lúistín do ciiroicnibh reitheadh daite dearg, 
águs foiach sliúas do chroicnibh broc. 

15 % Agus do dhéana tíi buird don ta- 
bemacuii 5o chrann Sitim na seasamh súas. 

79 16 Deich gcubhuid bhias a bhfad an 
bhuird, agus cubliad go leith bhtas a 
leithead éanbhuird. 

17 Biáidh dhá láimli a néanbhuird, ar 
na suighiugliadh as coinne a chéile a nórd : 
is mar so do dhéana tíi ar bhórduibh an 
tabernacuil uile. 

13 Agus do dhéana tíi na buird don 
tabemacuil, fithche bórd ar an táobh 
tlieas leath thuas. 

19 Agus do dhéana tú ceathrachad 
soicéad dairgead fáoi an fhichid bórd ; 
dliá shoicéad ftioi bhórd díobh da dhá 
láimh, agus dá shoicéad fáoi bhórd eile da 
dhá láimii. 

20 Agus ar son an dara tíiobh don 
tabernacuil don táobh thíiaith biaidh fiche 
bórd ann sin : 

21 Agus an dá fhichid soicéad, dair- 
gead ; da shoicead fáoi áon bhórd, agus 
dá shoiced fáoi bhórd eile. 

22 Agus do tháobhuibh an tabernacuil 
leath shíar do dliéana tíi sé buird. 

23 Agus do dhéana tíi dá bhórd do 
chornéuluibh an tabernacuii iona dhá 
tháobh. 

24 Agus béid coimhcheanguilte dhá 
chciie fútha shíos, agus béid coimhchean- 
gaiite dhá chéile os muilach a chinn dáon 
fháinne amháin : mar so bhías dóibh a 
ráon : bcid siad don dá chóirnéul. 

25 Agus béid na nochd mbórduibh, 
agus a SQÍcéid airgid, sé soicéid déug ; dhá 
slioicéd fáoi éanbhórd, agus dhá shoicéd 
fáoi bhórd eile. 

26 ^ Agus do dhéana tíi barruidhe do 
chrann Sitim; a cíiig do bhórduibh éan- 
tíioibhe don tabernacúil. 

27 Agus cúig bharra do bhórduibh na 
táoiblie eile don tabernacuil, agus cúig 
Ijliaira do i:)hórduibh do thaoibh an taber- 
nacuii, don dá tliáoibh ieath shiar. 

28 Agus an barra méadhonach a lár 
na mbórd roithcheoeiia sé ó chionn go 
cionn. 

29 Agus foileocha tíi na buird ie hór, 
agus do dhéana tú a bhfáimiidhe dór mar 
áit chum na mbarradh : agus foiieocha 
tú na barruidhe ie hór. 

30 Agus tóigeobhuidh tíi súas an taber- 
nacuii do réir an chumtha noch do tais- 
beánadh diiuit an sa tsiíabh. 

31 ^ Agus do dliéana tú folach do 
ghorm, agus do phurpair, agus do scair- 
láoid, agus do iíon fhíneaita chasta do- 
bair ghéarchídsigh : ie cherubinibh do 
dhéantar é. 

32 Agus crochfa tú é ar cheithre 
pliéuruibh do chrann Sitim ar na bhfolach 
dór : hcid a gcríicuidhe dór, ar na ceithre 
soiceaduibh airgid. 

33 Agus crochfa tii súas an folach Cumadh ultoir na hoffrala. 

fáoi na táistibh, chor go ttiubhra tú á 
steach annsin táobh á stigh don fholach 
aírc ná fiatlhnuisi : agus rannfuidh an 
folach dhíbli idir a náit náomhtha agus 
ro náomhtha. 

34 Agus cuirfe tú an suidhe trócaire 
ár aírc na fiadhnuise ann sa Jiáit ro 
náomhtha. 

35 Agus suidheocha tú an bórd taobh 
a muigh don fholach, agus an coinnliióir 
thall as coinne an bhuird ar thaobh an 
tabernacuil don leath theas : agus cuirfe 
tú an bórd don leath thuáigh. 

36 ^ Agus do dhéana tú crochadh do 
dhorus an lóistin, do ghorm, agus do 
phurpuir, agus do scarláoid, agus do Uon 
mhín chasda,oibríghthelehol3airshnaithide. 

37 Agus do (Uiéana tú don crochadh 
cíúg piléir do chrann Sitim, agus foi- 
leocha tíi iad le hór agus beid a gcríic- 
iiidh dór : agus teilgfe tíi cúig soicéid 
phráis dúibji. 

CAIB. XXVII. 

Cumadh altúra na hofrála loisgthe ; 3. 

Agus gach inneal do bheanus di. 

AGUS do dhéana tú altóir do chrann 
Sitim, cíiig cubhaid ar fad, agus cúig 
cubhaid ar leithead ; bíáidh a naltóir 
ceathairbheannach, agus bu trí cubhaid a 
háirde. 

2 Agus do dhcana tú a beanna ar chei- 
thre coirnéuluibh : béid a beanua don 
ccéadna, agus foileocha tú le prás í. 

3 Agus do dhéana tú a hoighne chum 
luátha do ghlacadh chuca, agus a sluáiste, 
agus a baisínigh, agus a hadhuil, agus a 
hoighne tineacíh, a huile shoithighe do 
dhéana tíi do phrás. 

4 Agus do dhéana tii dhi gríita do 
líonobair phráis; agus ar anliondodhéana 
tú ceithre fháinne phráis aan a cheithre 
choirnéuluibh. 

5 Agus cuirfe tu fa chompás na haltóra 
shíos €', chor go mbía an líon ionann go 
lár na haltóra. 

6 Agus do dhéana tíi maididhe don 
altóir, maididhé do chrann Situn, agus 
foileocha tú le prás íad. 

7 Agus cuirfíghear na maididhe ann 
sna fáinnibh, agus béid na maididhe ar 
dhá tháobh na haltóra, dá hiomchar. 

8 Folamh (a stigh) do chláruil)h do 
dhéana tíi í: mar do taisbeanadh dhuit 
ann sa tslíabh, mar sin do dhéanuid siad í. 

9 1[ Agus do dhéana tú cúirt an taber- 
nacuil : don táoibh theas leath theas bcid 
bruit don chíiirt do líon mín chasda céad 
chubhad ar fad déantiioibh. 

10 Agus béid a íitchche piléur sin agus 
fithche soicéid do phrás : biaidh crúcuidhe 
fia bpiléw, agu& a bhtiléid dairiíeaU. ECSODUS. Alt'oii' agus cuirt n P/iailliún. 

11 Agus mar sin don leath thuáith ar 
fad bíid bruit do chéad cubhad ar fad, 
agus a bhfithche piléur agus a bhfithche 
soicéad príiis ; béid crúcuidhe na bpíléur 
agus a bhfiléid dairgead. 

12 ^ Agus do tháobh leithid na cuirte 
ar an ttáobh sliíar béid bruit do cháogad 
cubhad : a bpilcur a deich, agus a soi- 
cheid a deich. 

13 Agus léithead na cíiirte ar a ttáobh 
shoir leath shoir bcid cáogad cubhad. 

14 Bruit dóantáobh don gheata biáidh 
cíiig cíibhaid déug : a bpiléur a trí, agus 
a scicéid a trí, 

15 Agus ar án ttáobh eile h'eid bruit 
cúig cúbhaid déug: a bpiléur a trí, agus 
a soicéid a trí. 

16 il Agus chum geata ua cúirte bíid 
bruit dfithchid cubhad, do ghorm, agus 
do phurpuir, agus do scarláoid, agus do 
linéadach mhín chasta, oibríghthe le hobair 
shnáithide : agus a bpiléur a céathair, 
agus a soicéid a ceathair. 

17 Béid na huile piléur fá gcuáirt 
timchioll na cíiirte ar na bhfilleadadh le 
hairgead biáidh a ccríicuidhe dairgead, 
agus a soicéid do phrás. 

18 % Bíaidh fad na cíiirte na chéud 
cubhad ; agus a leithead cáogad ar gach 
áon táobh, agus cúig cubhaid dáirde, do 
linéadach fhinealta chasda, agus a soicéid 
do phrás. 

19 Béid soithighe an tabemacuil uile, 
a nuilé sherbhís, agus a nuile thaimge, 
agus tíiirngidh na cúirte uile bíid do phrás. 

20 ^ Agus aitheonuidh tú do chloinn 
Israel, go ttugaid chugad an ola f hiorghlan 
do chrann ola bríiite chum an tsoluis, 
do thabhairt ar an lochran lasadh a gcomh- 
nuighe. 

21 A ttabemacuil an chomhchruinighe 
táobh amuigh don fholach, noch aiá, as 
coinne na fiadhnuisi, oirdeochuid Aáron 
agus a mhic é ó thrathnóna go maidin a 
bhfíaghnuisi an Tigheaena : biáidh so 
na statíiid go bráth da ngeinealachuibh, 
do tháoibh chloinue Israel. 

CATB. XXVIII. 
Ordughadh Aaroin agus a chlann mac 
chuiu bifig an tsagairt. 2 Agus an 
eáduigh naonihiha, agus na bheanus 
doibh. 

AGUS glacsa chugad Aáron do dhear- 
bhraithir, agus a mhic maiUe ris, ó 
mheasg chloinne Isracl, chor go ndéana 
sé miniostralachd dhamhsa a noifig an 
tsagairt, eadhon Aáron, Nadab agus Abihíi, 
Eleasar agus Itamar, mic Aáron. 

2 11 Agus do dhéana tíi éadach náomh- 
tha do Aáron do dhearbluatliair uiar 
glUúir agus luai- scéii«ii. Antephod oír air na dheana. CAIB. 

3 Agus laibheóra tú ris a nuile atá 
eagiiiiidhe a gcroidhe, noch do hon misi 
le spiorad na heagna, chor go ndéanaid 
culaidh Aáron dá clioisreagadli íonnus 
vo bhfóghnuidh se dhauihsa a noiiig an 
tsagairt. 

4 Agus a s'iud só na hcaduighe do 
dhéanuid ; uchdéideadh, agus ephod, agus 
róba, agus cóta bróidinealta, agus miochd 
agus crios : agus do dlicanuid éaduighe 
náomhtha mar so do Aáron do dhear- 
bhraithir, agus da mhacaibh, iondus go 
bhféadaigh miniostralachd do dhtanamh 
dhámhsa a noitig au tsagairt. 

5 Agus glacfuid ói-, agus gorm, agus 
purpair, agus scarláoid, agus linéadach 
tinéalta. 

6 ^ Agus do dhéanuid an téphod dór, 
do ghorni, do phurpair, agus do scariídoid, 
agus do línéadach fhinealta chasda, maille 
re hobair ghUc. 

7 Biáidh aige dhe sin dhá phíosa gúa- 
lann ceangailte agít dhá imeal ; agus mar 
sin cheangaltar dhá chéile é. 

8 Agus biáidh an crios bróidinealta 
a nephoid, noch atá air, don cctadua, 
do rtir a oibre sin; dór, do ghorm, do 
phurpair, agus do scarláoid, agus do 
linéadach fhinealta chasda. 

9 Agus glacfa tíi dhíi chloich Onix, agus 
grabháil amnanna chloinne Israel orra : 

10 Sc dá naumannuibh ar éan chloich, 
agus na sc hanmanna eile na coda eile ar 
an gcloich eile, do réir a sinnsircaciid. 

11 Mailie ré hobair ghraV^iialuigli a 
gcloich, cosmhuil ré grábhail shignéd, 
ghrabhalfus tú an dá chloich máiUe re 
hanmannuibli chloimie I&rael : cuirfe tú 
fa deara a gcur a gcumliduighibh óir. 

12 Agus cuirfe tíi an dá chloich ar 
ghuáiUibh a nephod mur chlochuibli cuimh- 
niglie do cliloum Israel : agus iomchóra 
AároM a naimianna as coinne an Tigh- 
EARNA ar a dhá ghíialuinn mar chuimhne. 

13 Agus do dliéanátú failge dór; 

14 Agus dhá shlabhra dór ghlan ar 
a gceannuibh ; dobair f highthe do dhéana 
tú íad, agus ceangail na slubhruidhe fithe 
do na íailghibh. 

15 ^ Agus do dhéana tíi uchdéideadh 
an bhreitheamlmuis le hobair chéardamh- 
uil; ainhuil oibre a nephod do dhéana 
tíi é ; dór, do ghorm, do phurpair, agus do 
scarlaoid, agus do lincadach tinealta chasta, 
do dhéana tíi é. 

16 Ceatháirbheannach lias sé ar na 
dliúbladhadh ; rcise hhías na f had, agus 
réise hh'ias na leithead. 

17 Agus cuirfe tíi ann cúir do chloch- 
uibh, eadhoH ceithrechúrsado chlochuibh: 
biáidh an ch'cud chúrsa do shardius, do 

81 XXVIII. TJchd'cideadh Aaroin sa mhic. 

thíjpas, agus do charbuncail : budh e s0 
an chéad chíirsa. 

18 Agus hiáidh an dara chursa, eme- 
reud,saphir, agusdiamond. 

19 Agus an treas cúrsa ligur, agat, 
agus ametist. 

20 An ceathramhadh cúrsa béril, agus 
onice, agus iasper : an ór cuirfighear íad 
ann a ndruid. 

21 Agus béid na clocha maille re 
hanmannuibh chloinne Israel, a dó dhéag, 
do réir a nanmann, amhail ghrábhail 
shignéid; gach áon díobh lé na ainm, 
beid do réir án dá tlireibh dhéag. 

22 Agus do dliéana tii ar an uchdphláta 
slabhruidhe ag na ceannuibh dobair fhigh- 
te dór f híorglilan. 

23 Agus do dhéana tíi ur an uchdphláta 
dhá fhainne óir, agus cuirfe tíi an dá 
fháinne ar dhá cheanu an uclidphláta. 

24 x\gus cuirfe tíi an dá shlahhradh 
fhighte dór annsa dá fliáinne atá ar 
cheannuibh an uchdphláta. 

25 Agus an dá cheaim elle don dá 
shlabhradh fhighte ceangola tú an sa dá 
fhail, agus cuirfe tíi íad ar phiosuighibh 
na gúalann an ephod ar aghaidh. 

26 Agus do dhcana tíi dhá fháinne 
óir, agus cuirfe tú ar dhá cheann an 
uchdphlata íad ina niraeal sin, noch atá 
leath re táobh an uchdphlata a stigh. 

27 Agus dá fháinne eile óir do dhéana 
tíi, agus cuirfe tú íad ar dhá tháobh an 
ephóid shíos, láimh ris an gcuid thos- 
uigh dhe, thall as coinne a chíipluidhthe, 
os cionn creasa ceardamhuil an ephod. 

28 Agus ceangoluid siad án tuchdcid- 
eadh le na fháinnighibh do fhainnighibh 
an ephoid le lása do ghomi, cor go mbía 
ós cionn creasa céardamhuil an ephod, 
agus nach scáoilfíghear an tuchdphláta 
don ephod. 

29 Agus iomchóra Aáron anmanna 
chloinne Israel ann sa nuchdphláta sin 
an bhreatiieamhnuis ar a chroidhe, a 
nuáir rachus a steach do náit náomhtha, 
mar chuirahne do lathair an Tighearna a 
gconihnuighe. 

" 30 ^ Agus cuirfe tú a nuchdphláta an 
bhreatheamhnuis an Ui'im agus an Tuimim ; 
agus béid ar chroidhe Aáron a nuáir rachus 
sé a steacli as coinne an Tighearna: 
agus iomchóruidh Aáron breatheamhnus 
chloiime Israel ar a chroidhe a bhíiadhnuisi 
an TiGHEARNA a gcomhnuighe. 

31 ^ Agus do dhéana tú roba an ephod 
do ghorm uile. 

32 iigus biáidh poll iona mhullach iona 
lár : biájidh ceangal dobair fhighte tim- 
chioll fa gcuáut an phuiU, mar do bheith. 
poll haberghion, go nach bnstíghe é. 

G An plata naamha dor. ECSODUS. Aaron agus á mJiicng dorus an tahernactíil. 33 Agus shios ar a fhathfhuáim do 
dhéaua tíi pomegranáit do ghomi, agus do 
phurpuir, agus do scarláoid, timchioll fa 
gcuíiirt na fathuáime ; agus cluigine óir 
eatorra timchioll fa gcuáirt : 

34 Cluigin óir, agus poniegránait, cluigín 
óir agus pomegranait, ar fhathuáim an 
róba fa gcuáirt. 

35 Agus biáidh sé ar Aáron ag minios- 
trálacht : agus cluinfighcar a t'huáim a nuair 
rachus sc a steach do 7iáit náomhtha a 
laithair anTiGHEARNA,agus a nuáir thioc- 
fas amach, go nach bhfaghadh bás. 

36 ^ Agus do dhéana tíi pláta dór fhíor- 
ghlan, ai!;us grabháil air, amhuil ghrábh- 
íila siirneid, NAOMIITIIACHD DON 
TIGHEARNA. 

37 Agus cuirfe tú é ar lása ghorm, 
ionnus go rabiáidh ar an initer; ar chuid 
tiiosúigh an inhíter biáidh sé. 

38 Agus biáidh sé ar éadan Aáron, 
chor go niomhchóruidh Aaron cacceart na 
nitheann náomhtha, noch naomhthochuid 
clann Israel iona mbrontuibh náomhtha 
uile ; agus biáidh sé a gcomhnuidhe ar 
(íadan, chor go nglacfuighear iad a bhfiagh- 
imisi an Tighearna. 

39 1[ Agus cuirfe tú bródáil leis an 
gcóta do lincadach fhínealta, agus do 
dhéana tíi an raiter do linéadach fhíneal- 
ta, agus do dhéana tú w crios dobair 
shnáithide. 

40 ^ Agus do diicana tú cótuidhe do 
mhacuibli Aáron, agus do dhéana tíi creas- 
anna dhóibh, agus do dhéana tú buhiéit 
dlióibh, mar ghióir agus mar scéimh. 

41 Agus cuirfe tú ar Aáron do dheai- 
bhrathah- íad, agus ar a mhacuibh maiHe 
leis : agus ungfuigh tíi íad, agus coisreoc- 
uidh tú iad, agus náomhthocíiaidh tú íad, 
chor go ndéanuid miniostralaciid dliamhsa 
a noifig an tsagairt 

42 Agus do dhéana tú brístíghe línéad- 
uigh diióibh dfolach a ttárnochd ; ó níi 
háirnibh go nuige na slíastii riotheochuid 
síad. 

43 Agus béid s';ad ar Aáron, agus ar 
a mhacaibh, a nuíur tliiucfaid síad a 
steach go tabemacuil an chomhclu-uinnigh, 
nó a nuáir thiucfaid síad a bhfogus do 
naltóir do rahiniostralachd an sa náit 
náomhtha; go nach iomchraid eúgceart, 
agus go néagfuid : biáidh sé na reachd 
go bráth dhó féin, agus dá shliochd na 
dhiáigh. 

CAIB. XXIX. 

Modh choisriogeudh na nsagart. 38 Na 
gnáthofrala ioisgthe, 41 Agus gealludh 

an TlGUEARNA, 

AGUS is é so an ní do dhéana tú 
riíi dú náomhadii, do mhiniobtralachd dhainhsa a noifig an tsagairt : glac ean 
dhamh óg, agus dá rcifh gan cháidhe, 

2 Agus arán gan laibhíu, agus bair- 
gheanagan laibhín, ar na gcumeasc le hola, 
agus abhlanna gan laibhín ungtha le hola : 
do phlúr chrulthneachda do dhéana tíi íad. 

3 Agus cuirfe tú a »éinchléil)liín íad, 
agus do bhéara tíi leachd íad annsa 
chléibhín, maille ris an daimh agus an 
dá reithe. 

4 Agus do bhéura tú Aáron agus a 
mhic go dorus tabernacuil an chomh- 
chruinnigh, agus iiighfe tú íad le huisge. 

5 Agus glacfa tíi na culadha, agus 
cuirfe tíi an cóta ar Aáron, agus róba aii 
ephod, agus ftii téphod, agus an uchd- 
phláta, agus criosluigh é/lé crios céardamh- 
uil an ephód. 

6 Agus cuirfe tú an miter.ar a cheann, 
agus cuirfe tú an choróin náoinhtha ar an 
mliiter. 

7 Ann sin glacfa tú an ola ungtha, 
agus dóirtfe tú ar a clieann i, agus ungfa 
tú é. 

8 Agus do bhéura tíi a mhic, agus 
cuirfe tíi cótuidhe orra. 

9 Agus crióslochuidh tíi íad le creas- 
annuibh (Aáron agus a luhic) agus cuirfe 
tíi ná boinéit orra : agus biáidh oifig aa 
tsagairt aca mar reachd shiórruidhe : agus 
ooisreocuidh tíi Aáron agus a mhic. 

10 Agus do bhcura tú fa deara damh 
do thabhairt as coinne an tabernacuil an 
chomhchruinnigh ; agus cuirfe Aáron agus 
a mhic a lámha ar chionn na bulóige. 

11 Agiis muíi'fe tú an damh as coinne 
an TiGiiEARNA, ag doriis tábernacuil an 
choinhchruinnighe . 

12 Agus glac^a tíi dfuil ua bulóige, 
agus cuiife tú é ar bheannuibh na haitóra 
led mhéur, ■áu.m dóirtfe tu a nfuil uile lé 
táobh bun na haltóra. 

13 Agus glacfa ti'i an méathas uil« 
fholchus an mionach, agus án icairt bh'ios 
ós cjonn na náe, agiis an dá dhubhán, 
agus an gheir bhíus orra, agu* loisg ar 
a iialtúir iud. 

11 Achd feóil na daimhe, agus a 
sheitha, agus othrach, Ioi»gfe tú le teine 
táobh a muich don champa íad : is ofráil 
pheacaidh í. 

15 Glacía tíi mar an gcéadiia éanreith ; 
agus cuiife Aáron agus a mhic a lámha ar 
chionn an reithe. 

ItJ Aguí inuirfe tú an reith, agus glacfa 
tú a fhuil, agus croilhfe tú timcluoli fa 
gcuájrt ar a naltóir í. 

17 Agus gcanfa tú an reith na chod» 
chuibh, agub iiighfe tíi a innidhe, agus 
a.chobu, agus cuirt'e tú iad sin a gceann a 
chodchan, 4gus a gcioim a chinn. 

18 A^us loisgfe tú an reith ioiulán ar a Heachd na reithe coisricthe. CAIB. 

naltóir : is ofráil loisge don Tighearna 
sin : is deaghbhaladh é, oíráil déanta le 
tenidh don Tighearna. 

19 1í Agus glacfa tíi an reith eile; agus 
cuirfe Aáron agus a mhic a lániha ar 
fheaiin an reithe. 

10 Ann sin muirfe t'i an reith, agus 
glacfa tíi da fhuil, agus cuirfe tíi ar 
inháothán cluáisi deise Aáron, agus ar 
mliáothán cluáisi deise a mhic, agus ar 
ordóig a láimhe deise, agus ar ordóig a 
ccoise deise í, agus croith a nfuil ar a 
naltóir timchioU fa gcuáirt. 

21 Agus glacfa tw do nfuil atá ar a 
naltóir, agus don ola ungtha, agus croith í 
ar Aáron, agus ar a chulaidh, agus ar 
a mhacaibh, agus ar éaduighibh a mhac 
leis : agus biíiidh sé náorahtha, agus a 
éáduighe, agus a mhic, agus éaduighe a 
mhac leis. 

22 Agus mar an gccadna beanfa tíi don 
reithe an gheir agus bun a nearbuill, agus 
an gheir fholchus na hineídhe, agus scairt 
na náe, agus an dá dhuVjhán, agus an gheir 
atá orra, agus an slínnéun deas : óir is 
reithe clioisricghe é. 

23 Agus áon bhuilín arain, agus áon 
bhairghín darím oladha, agns éanabhlann 
as clcibhin, a naráin gan laibhín, atá as 
coinne an Tighearna. 

24 Agus cuirfe tíi uile a lámhuibh Aá- 
ron, agus a h'imhuibh a mhac ; agus croíthfe 
tíi íad na nolVáil chroithe a bhfíaghnuisi 
an Tichearna. 

25 Agus glacfa tú ó a líimhuibh iad, 
agus loisgfe tíi 'uid, ar <\ naltóir mar ofrail 
loisge, mar dheaghblialadli a lathair an 
Tighearna is ofráil deanta le teinidh i 
<lon Tigheauna. 

26 Agus glacfa tú uchd reithe chosricthe 
Aáron, agus croithfe tú é 7iinr ofráil 
chroithe a lathair an Tighearna : agus 
budh í sin do chuidsi. 

27 Agus náomhthocha tú uchd na hof- 
tóla tonnuighe, agus shnnéan na hofrála 
tógtha, noch ttonntar, agus noch tógthar 
síias, do reithe an choisrigthe, don ni is le 
Háaron, agus don nt atá dá mhacaibh. 

28 Agus budh le Ilaáron agus le na 
Inhacaibh sin maille ré reachd shíorruidhe 
ó chloinn Israel : óir is ofráil tógtha í : 
agus budh ofráil tógtha ó chloinn Israel 
í do iodhburt na hofrála síothchána í, a 
nofráil tógtha chum an Tighearna. 

29 51 Agus budh le macaibh Aáron a 
éaduighe náomhtha na dhíáigh féin, dá 
nungadh ionta sin, agus chum bheith cois- 
reacthaionta. 

'óO Agus an mac sin bhías na shagart na 
áit cuii-tidh sé air íad seachd lá, a nuáir 
thiocfas go tabernacuil an chomhchruinn- 
igh do mhiniostralachd sa náit náomhtha. XXIX. An lúaghan don cheidbhliagltain. 

31 5Í Agus glacfa tú reithe an chois- 
reactha, agus bruithfe tú a fheóii sa náit 
náomhtha. 

32 Agus íosa Aáron agus a mhíc feóil 
an reithe, agus an tarán Uúas an sa 
chléibhín, ag dorus thabernacuil an 
chomhchruinnigh. 

33 Agus iosáid na níithe sin lé ndear- 
nadh an tsíodhcháin, dá gcoisreagadh a^m 
dá náomhadh : achd ní íosa coimhígh- 
theach dhíobh sin, do chionn go bhJ'uiUd 
náomhtha. 

34 Agus má flianan éanní don fheóil 
choisriiithe, nó don arnn, go maidin, ann 
sin hiiscfe tú an fuigheall le teinidh, ní 
híostar é, do chionii go bhj'uil sé náomli- 
tha. 

35 Agus is mar so do dhcana tíi ré 
Haáron agus ré na mhacaibh, do n'ir a 
nuile ne'ithe do aithin mé dhíot : seachd 
lá choisreocus tú íad. 

oQ Agus ofráilfaidh tíi gach áon I.'t 
dainh ar son ofrída pheacaidh : ar son 
síothchána : agus glanfa tú a naltóir, a 
nuáir do dheana tú síth ar a son, agus 
ungfa tú í, dá náomhadh. 

37 Seachd lá do dhcana tíi síth ar 
son na haltóra, agus náomhthocha tíi I ; 
agus biáidh na haltóir ro náomlitha": giodh 
bé ar bith bheaiias ris a naltóir biáidh 
sé náomhtha. 

38 ^ A nois sc so an ní sin ofráiHios tíj 
ár a naltóir; dhá uan don chcidbhliadhuin 
ó lá go lá go comhnuightheach. 

39 Aón luaghán diobh do dhcana tíi 
ofráil ar maidin ; agus an luaghan eile 
ofráilfe tú um nóin. 

40 Agus le háon úan an deachmhadh 
rann plúir comaisce leis an gceathramhadh 
cuid do hui dola bhíiailte : agus an ceath- 
ramhadh cuid do hin fhíona mar ofráii 
díghe. 

41 Agus an tíian eile ofrailfidh tíi um 
nóin, agus do dhéana tíi ris do réir na 
hofrála bídh e na maidne, agus do réir na 
hofrída dighe na maidne, mar bholadh 
mhaith : is ofráil í déanta le teinidh don 
Tighearna. 

42 Biáidh so na hofríiil chomhnuigh- 
theach loiscthe ar feadh bhur ngeinea- 
lach ag dorus thabernacuil an chomh- 
chruinnigh a bhfíaghnuisi auTiGHEARNA : 
áit a tteigeamha misi ribh, do labhairt 
ann sin riot. 

43 Agus an sin theigeomhus mé re 
cloinn Israel, agus do dhcantar «w tabei'- 
nácuil náomhtha leam ghlóir. 

44 Agus náomhthocha mé taj3emacnil 
an chomhchríiiiuiigh, agus a naltóir: ná- 
omlithocha mé mar an gceadna Aáron agus 
a mhic, do mhiniostralachd dhamh a noifig 
an tsagairt. 

G 2 Altóir na túise. ECSODUS. 

45 ^ Agus do dhéana mc comhnuighe 
a measg chloinne Israel, agus béud ara 
Dhía aca. 

46 Agus aitheonuid síad gur »«é an 
TiGHEARNA a Ndía, noch thug a mach 
íad as crích na Hégipte, ioimus go gcoimh- 
neochuimi na measg : is misi an Tigh- 
EARNA a Ndía. CAIB. XXX. 

Cuma altbra na tuise. 1 Earaic no 
airgíod f'úasglaidh cloinne Israel. 34 
A)i holtnughadh ro naomhtha. 

AGUS do dhéaiia tíi altóir do loscadh 
túise uirre ; do chraiui Sitim do 
dhéana tíi i. 

2 Cubhad hudli é a fad, agns cubhad a 
leithead ; ceathairbheannach bhías sí ; agus 
biáidh a háirdé dhá chubhad ; biáidh a 
beanna don ccéadna, 

3 Agus fóileocha tíi dór fhíorghlan í, 
a liíiachtar, agus a táobh timchioU fa 
gcuáirt, agus a beanna ; agus do dhéana 
tú dhi coroin óir timchioU fa gcuáirt. 

4 Agus do déana tíi dhá fháinne óir 
dhi faoi an choróin, agá dhá coirnéul, agá 
dhá thaobh do dhéana tú iad ; agus béid 
siád mar áitibh do bhatuidhibh dá hiom- 
char leó. 

5 Agus do dhéana tú na maldidhe do 
chrann Sitim, agus foileochuidh tíi le hór 
íad. 

6 Agus cuirfe tú as coinne an fholuigh 
í, aiá láimh re háirc na fiádhnuisi, as 
coinne ann tsuidlie thrócaire atá ós cionn 
an fhiadhnuisi, mar a tteagamha misi riot. 

7 Agus loisgfe Aáron túis dheaghbhol- 
uidh gach aon mhaidin uirre : a nuáir 
dheiseocha sé na lampuidhe, loisgfe sé 
túis uirre. 

8 Agus a nuáir lasfas Aáron na lamp- 
uldhe um noín, loisgfe sé tíiis uirre, túis 
bhiobhúan a bhfiagnuise an Tighearna, 
ar feadh bhur ngeinealach. 

9 Ní loisgfídhe túis choimliidheach ar 
bioth uirre, nó íodhbuirt loisge, no ofiíiil 
bídh ; ní mo dhoírtfídhe ofrída dighe uirre. 

10 Agus do dhéana Aáron síth ar a 
beannuibh uáir san mbHadhuin le fuil 
ofrálapheacaidhna síthe ; uáir san mbhadh- 
uin do déana sé sídh uirre ar feadh 
bhur ngeinealach : atá sí ro náomhtha don 
Tighearna. 

11 5f Agus do labhair an Tighearna re 
Maóise, ga rádh, 

12 A núair ghlacfas tú suim chloinne 
Israel do reír a nuibhrc, ann sin do bhéur- 
uidh gach éanduine fuáscladh ar son 
anma don Tighearna, a núair aireomhus 
tíi íad ; go nach mbiáidh phiígh na raeasc, 
a níiair aíreomhas tú iad. 

13 Is é so do bhéuruid, gach can da 

84 An lahheír agus a offralla. 
rachaidh thort na measc atá áirmhithe, 
leithshecel do reh' na sanctóra : (secel is é. 
sin fithche gérah :) agus leithshecel ofiúil 
an Tighearna. 

14 Gach éan dá tteid thort na measg 
atá airmhithe, ó fhithchid bliadhan dáois 
agus ós a chionn, do bhéura sé ofráil don 
Tighearna. 

15 Ní thíubhraan sáidhbhirnios mó,agus 
an boclid ní thiubhra níos lugha nó leith 
shecel, a nuáir do l'héaruid ofráil don 
Tiohearna, do dhéanamh sithe dá bhur 
nanmannuibh. 

10 Agus glacfa tusa an taire;ead síthe 
ó chloinn Israel, agus cinnfe tú é do sher- 
bhís thabernacuil an chomhchruinnigh : 
lonnus go mbía na chuimhne do chluinn 
Israel a iathair an Tighearna, do dhtan- 
amh sítlie dá bhur nanmanuibh. 

17 11 Agus do labhair an Tighearna 
re Maóise dha rádh, 

18 Do dhéana tú mar an gccacbia lúbh- 
éir práis, agus a chos mar an gcíadna do 
phrás, do ionnladh as : agus cuirfe tú 6 
idir thabernacuil an chomhchruinnigh agus 
a naltoir, agus cuirfe tú uisge ann. 

19 Oír ionneoluid Aáron agus mhic a 
lámha agus a gcosa aige : 

20 Agus a núair rachuid go taberna- 
cuil an chomhchruinnigh, ionnoluid siád 
le huisce, go nach bhfaghaid bás : nó a 
nuair thiocfaid a bhfogus do naltoir do 
mhiniostralachd, do losgadh ofrála déanta 
16 teinnidh don Tighearna : 

21 Mar sin nighfid a lamha agus a 
gcosa, go nach bhfaghaid bás : biáidh so 
na reachd dhóibh go bráth, dósan agus da 
sliiól ar feadh a ngeuiealach. 

22 f TuiUeamh fós do labhair aii 
Tighearna re Maoise, ga rádh, 

23 Glac thusa mar an gcéadna chugad 
spiósra oirdhearca, do mhirr gliloinn cúig 
chéad secel, agus do shinamon deaghbho- 
luidh a leath oiread sin, dhá chéad agus 
caógad secel, agus do chalamus déaghbho- 
hiidh dhá chéad agus cáogad secel, 

24 Agus do chassía cúig chéad secel^ 
do reír shecel na sanctóra, agus hin dola 
chroinn ola : 

25 Agus do dhéana tú ola dhe dola, 
náomlitha, agus ola cumaiscthe, do réir 
ealadhan an oUamh : biáidh sí na hola 
naómlitha chum ungtha. 

26 Agus ungfa tú tabernacuil an chomh- 
chruinnigh ié, agus airc na fiadhnuise, 

27 Agus an bórd agus a shoithidhe uile, 
agus an coinnleóir agus a shoithidhe, agus 
altoír na túise, 

28 Agus altou- na hofrála loisge gon 
a luiile shoithidhibh, agus an lábhéir agus 
a cos. 

29 Agus naomhtliocha tíi lad^^ionuus g* Na spiosra deaghbholuidhe. 

mbéid ro naomhtha : giodh bé ar bith ní 

bheanus riu biáidh sé naomhtha. 

30 Agus ungfa tíi Aáron agus a mhic, 
agus coisreoca tú íad, chor go miniostrál- 
fuid dhamhsa a noifig an tsagairt. 

31 Agus laibheóra tú re cloinn Israel, 
dá rádh. Biáidh so na hola noamhtha ung- 
tha dhamhsa ar feadh bhur ngeinealach. 

32 Ar fheóil duine ní doírtfighear í, ní 
mó dhéantaoi samhuil di, do reír a com- 
póideachd : is naomhtha í, agus biaidh sí 
naórahtha dhaóibhsi. 

33 Giodh bé ar bith dhéanas cumusc 
cosmhuil ría, nó giodh bé ar bith chuirfeas 
di ar choimhightheach, géarrfuighear chea- 
na a mach óna dhaóinibh é. 

34 5[ Agus a dubhairt an Tighearna 
re Maóise, Glac chugad spiósra, dheagh- 
bhaluidh, stácte agus onicha, agus gal- 
bánum : na spiósra- deaghbhaUiidhsi maiUe 
re tíiis ghloinn : oiread re cheiUe dá gach 
chuid díobh : 

35 Agus do dhéana tú perfiúm dhe, 
ollamh cumasc do réir ealadhan an 
cumuscthe, ré chéile, fiórghlan agus 
naómhtha : 

36 Agus brúidhfe tú cuid de sin ro 
inhin, agus cuirfe tú cuid de as coinne na 
fiadhnuise ann sa tabernacuil an chomh- 
cruinnigh, aít a tteigeamha misi riot : 
biáidh sé ro náomhtha dhaóibh. 

37 Agus ar son na perfiúme do dhéana 
tú, ni dhéantaoi dhíbh feín do reír a 
chumaisc sin : biaidh sé dhuitsi naomhtha 

don TlGHEARNA. 

38 Giodh bé ar bioth dhéanas samhuil 
tló sin do bhohnughadh, géarrfuighear c 
amach ó na dhaóinibh. 

CAIB. XXXI. 

Bcsaleel maighisdir saothair ar ohuir aii 
tahernacuil. 6 Agus a chomh'uibradha ; 
deúnta It Día chum na hoibre. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Maóise, dá rádh, 

2 Féuch, do ghoir mé go ainmnighe air 
Bhcsaleel, mac Uri, mhic Hur, do threibh 
lúdah : 

3 Agus do líon mé é do spioraid Dv, a 
neagna, agus a ttuigsin, agus a neólus, 
agus annsa nuile ghné oibre, 

4 Do thionnscnamh oibreach ngcar- 
chúiseach, do oibriughadh a nór, agus a 
nairgead, agus a bprás, 

5 Agus a ngearradii cloch, dá gcur, 
agus ag ceirbhereadh adhmuid, doibi-íugli- 
adh ann gach uile shórt olbre. 

G Agus mísi, féach, thug me maiUc lcis, 
AhoUab mac Ahishmach, do threibh Dan : 
agus a gcioidhthibh gach a bhfuil gUcchro- 
idheacli do chuir mé eagna ; chor go ndt'ar- 
ftadaois a nuile ní do aithin me dhiótsa ; 
85 CAIB. XXXI. XXXII. A71 tsabboid naomhtha. 7 Tabernacuil an chomhchruinnigh, 
agus aírc na fiadhnuisi, agus an suidhe 
trócaire atá uirre, agus uile shoithighe an 
tabemacuil, 

8 Agus an bórd agus a mbeanann ris, 
agus an coinnleóir glan gun a ghleíis uile, 
agus altoír na tíiise, 

9 Agus altóir na hofrála loisge maille re 
na huile ionstrumintibh, agus a lábheir 
agus a cos, 

10 Agus na héaduidhe serbhlse, agus an 
culaidh naomhtha do Aáron an sagart, 
agus na culadhadá mhacaibh, do mhinios- 
tralachd a noifig an tsagairt, 

11 Agus a nola ungtha, agus an túis 
dhéaghbholaidh do naít naomhtha : do reír 
a nuile ní do aithin mé dhiót ; do dhéanaid 
siád. 

12 H Agus do labhair an Tighearna 
re Maóise, gá rádh, 

13 Labhairse fós ré chloinn Israel, ga 
rádh, Go deimhin coimhcadfuidhe mo sháb- 
bóid : oír is comhartha eadrum féin agus 
sibhse i ar feadh bhur ngeinealach ; go 
mbía a fhios aguibh gur nú an Tighearna 
náomhas sibh. 

14 Cuimhdeochtháoi an sabbóid ar a 
nadhbharsin ; óir atá náomhtha dhaóibh, 
a nuile dhuine bhrisios i cuirfíghear go 
deimhin chum báis é : óir gidh bé neach 
oibrigheas éainnl innte, gearrfuighear anam 
sin ó bheith a measg a dháoine. 

15 Sé lá is fhedir obair do dliéanamh ; 
achd an seachdmhadh lá sí síibóid an 
tsocarahuil é, náomhtha don Tighearna : 
gidh bé dhéanas obair ar bith a ló na 
sábóide, cuirfghear go deimhin chum 
báis é. 

16 Ar a nadhbharsin cuimhdeochuid 
clann Isráel an tsabboid, do choimhéud 
na sabóide ar feadh a ngeinealach, mar 
chnnnradh siorruidhe. 

17 Is comhartha eadrumsa agus clann 
Israel go bráth é : óir a sé lá do rinne 
an Tigiiearna neamh agus talamh, agus 
ar an seachdmhadh lá do scuir sé, agus 
do léig scíth. 

18 Agus tug sé do Mhaóise, a nuáir do 
clu-íochnuigh sé a chomhrádh leis ar 
shlíabh Síuai, dhá chlár na fiadhnuise, 
ch'iir cWoiche, sgríobhtha lé méui' Dé. 

CAIB. XXXII. 
An laogh urrdha. 16 Fearg Dí. Bris- 
eadh na ncclár cloiche ; 27 Agus an 
marbhadh dháoine, tháinic re linn. 

AGUS a nuáir do chonnairc an pobal 
gur fhaddáil Maóise teachd a níias 
ún tslíabli, do chruinuigheadar an pobal 
íad féin go Haáron, ngus a dubhradar ris, 
Eirigh súas, déuna dhíiinn dée, rachus 
romhuinu; oír an Maúise so, an té thug An laogh orrah. 

as crích na Hégipte sinn, ní feas díiinn 
créad do imthigh air. 

2 Agus a dubhairt Aáron riú, Brisigh 
na ciúasfháinnidhe óir, atá ar clilúasuibh 
bhur mban, agus bhur mac, agus bhur 
ninghean, agus tugaidh chugamsa íad. 

3 Agus do bhriseadar an pobal na clíias- 
fháinnidhe óir díobh noch do hlú iona 
cclúasuibh, agus tugadar go Haáron iud. 

4 Agus do ghlac sé as a lámhnibh iad, 
agus do chum é lé hoirnís ghrabhála, tair 
éis láoigh leaghtha do dhéanamh dhe : 
agus a dubhradarsan, A síad so do dhée si, 
ó a Israel, noch thug amach as crích ha 
Hégipte th'ú. 

5 Agus a nuálr do chonnairc Aáron sin, 
do thóg sé altóir as a choinne ; agus tug 
Aíiron fuagra, agus a dubhairt, ís lá féasta 
a raárach ag an Tichearna. 

6 Agus do éirgheadar síias go moch ar 
na mháraeh, agus do ofráladar iodhbuirt 
loisge, agus tugadar ofrála síthe leó ; agus 
do shtiidh an pobal síos dithe agus dól, 
agus do éirgheadar síias do shíigradh. 

7 1f Agus a dubhairt an Tighearna re 
Manise, Eirigh, imthigh romhad síos ; óir 
do phobal, noch thng tíi amach as crích na 
Hégipte, do thruáilligheadar iadféin : 

8 Do fhilleadar go hobann as an tslighe 
do aithin misi dhíobh : do rinnéadar láogh 
leaghtha dhóibh féin, agus do adhradar 
dhó, agus do iodhbradar dhó, agus a dubh- 
radar, Is íad so do dhéesi, ó a Israel, noch 
thug thu amach as crích na Hégipte. 

9 Agus a dubhairt an Tighearna re 
Maóise, Do chonnairc mé an pobalsa, 
agus, féuch, i's dáoine cruadhmhuiníl íad. 

10 Annois niine sin léigsi dhamhsa, 
ionnus go lasaidh mo dhíbhfhearg na nágh- 
uidh, agus go scriosfa mé íad : agus do 
dhéfina mé cineadh mór dlúotsa. 

11 Agus do ghuidh Maóisi an Tigh- 
EARNA a Dhía, agus do ráidh, A Thigii- 
EARNA, ci-éad fa lassan thfcarg a nághuidh 
do phoLail, noch thug tú amach as crích 
na Hógipte lé cumhachtuibh móra, agas le 
líiimh láidír? 

12 Crcad as a laibhéoradís na Hégip- 
tigh, agus a naibeoradís, Mar olc rug sé 
leis amach íad, dá marbhadh ann sna 
sléibhtibh, agus dá scrios dághuidh na 
talmlian ? lompóigh ód fheirg bhuirb, agus 
claochló don ulcso a nághaidh do phobail. 

13 Cuimhnigh Abraham, Isáac agus 
Israel, do sherbhísigh, dív ttug tú thú í'é'm 
mar mhionnuibh, agus a dubhairt tú ríu, 
Do dhéana mé bhur síol comlilíonmhur 
rc réultuibh nimhe, agus an dúthaidhsi 
HÍle air ar labhair mé, do bhéura raé dá 
bhm- síol, agus bcid iona hoighreachd gu 
bráth. 

14 Agus do ghlac aithreachas an Tigh- 

86 ECSODUS. Fearg Mhaoise. 

EARNA fan olc do smuáin sé do dheanamh 
dhá phobal. 

15 H Agus do fhiU Maóisi, agus do 
chúaidh sé sios ón tslíabh, asus do hhi 
dhá chlár na fíadhnuisi na láimh : do 
hhádar an dá chlár scríobhtha ar gach 
táobh ; ar an ttáobhsi agus ar an ttáobh 
eile do hhádar scríobhtha. 

16 Agus do hc obair Dé na cláir, agus 
do hi an scríbhin scribhinn Dé, ar na 
tarruing ar na cláruibh. 

17 Agus a nuíiir do chGala losua 
giorac an phobuil mar do gháireadar, a 
dubhairt sé re Maóise, Atá gíiir chogáidh 
annsa champa. 

18 Agus a dubhairt seision, Ní hé guth 
na ndáome noch gháireas fa bhuáidh, ni 
hé guth na ndáoine éimhgheas ar son a 
gcláoite achd fuáim na ndáoine do ní 
cantaireachd do chluinimsi. 

19 5[ Agus tarla, ar ball a ttáinic sé 
láimh ris an gcampa, go bhfacaidh se an 
láogh, agus an damhsa : agus do ghríos- 
uigh fearg Mhaóisi, agus do theilg sé na 
cláir as a lámhuibh, a'gus do bhris fáoi 
bhun an tsleibhe íad. 

20 Agus rug sé ar an láogh noch do 
rinneadar, agus do loisc sé san teinidh é, 
agiis do mheil sé na phíidar é, agus do 
leathnuigh sé ar a nuisce é, agus tug 
ar chloinn Israel dól dhe. 

21 Agus a dubhairt Maóise re Ilaáron, 
Créad do rinneadar na dáoinesi ort, as a 
ttug tíi a chomhmór so do pheacadh orra ? 

22 Agus a dubhairt Aáron, Ná hadh- 
nadh fearg mo thighearna ; atá fins na 
ndáoine agadsa, go bhfuilid síad ullumh 
chum urchóide. 

23 Oír a dubhradar riomsa, Déana dee 
dhúinn, noch rachus romhuinii : óir ar son 
an Mhaóisi si, an fear thug leis sinn amach 
as crich na Hégipte, ní feas díiuui cread do 
imthigh air. 

24 Agus a dubhairt rnisi riíi, Gidh bé 
agá bhfuil éim-éud óir, briseadh sé dhe «. 
Mar sin tugadar dhamhsa é : annsin do 
theilg mé san tenidh é, agus táinic an 
láoghsa amach. 

25 1[ Agus a nuáir do chonnairc Maóise 
gó rabhadur na dáoine támochd ; (óir do 
rinne Aáron lomnochda íad mar náire 
dhóibh a measc a nárahad.) 

26 Ann sin do sheas Maóise a ngeata 
an champa, agus a dubhairt, Cia atá do 
tháoibh an Tighearna ? tigeadh sé chug- 
amsa. Agus do chruinnigheadar mic 
Lébhi uile chuige a cceann a chéile. 

27 Agus a dubhairt sé riíi, Is mar so a 
deir an Ticueauna Día Israel, Cuireadh 
gach éanduine a chloidheamh ar a tháobh, 
agus éirgeadh a steach agtis a mach 6 
gheata go geata ar feadh au champa, agus CAIB. 

marbhadh gach áonduine a dhearbhrathair, 
agus gach áonduine a chompánach, agus 
gach áonduine a chonaharsa. 

28 Agus do rinneadar clann Lébhi, mar 
a dubhairt Maóise : agns do tliuit don 
phobal an lá sin timchioil trí míle tear. 

'29 Oír a dubhairt Maóise, Coisreaguidh 
sibh fcin a niugh don Tighearna, gach 
uile dhuine ár a i»hac, agus ar a dhcar- 
brathair ; chor go mbrunnta se beannachd 
dháoibh san ló a niugh. 

30 5Í Agus tárla ar a mhárach,go ndubhr 
airt Maóise ris an bpobal, Do liimeabhair 
peacadh mór : agus annois racha misi 
suas gus an Tighearíía ; dob éidir go 
ndéanuinn siothcháin ar son bhur bpea- 
caidh. 

31 Agus do fhill Maóise gus an Ttigu- 
EARNA, agus a dubhairt, Oh, do phea- 
caidheadar an mhuintirse peacadh mór, 
agus do rinneadar dée óir dóibh fém. 

32 Gidheadh annois, madh áiU leachd 
maith dhóibh a bpeacadh ; agus muna- 
ndean, cuir misi as do leabliar (iarruim 
dathchuinge ort) noch do sgriobh tú. 

33 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Ciodh bé ar bith do pheacaidh 
am agháidhsi, is é chuiríeas mé as mo 
Ifabhar. 

34 TJime sm cirigli annois, treóruigh an 
pobal do náit a dubhairt mé riot : feuch, 
rachaidh Maingenl romhad : gidheadh an 
lá thiucfas me dfheachuin orra leanfuidh 
mé a bpeacadh on"a. 

35 Agus do chuir an Tighearxa ph'iigh 
ar an bpobal, do chionn an h'ioigh do 
dheanamh, noch do rinn« Aáron. 

CAIB. XXXIII. 

Aithreachus an tslúaigh. 1 1 Tochad agus 
annsachd an tighearna. 

AGUS a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Ghiáis, agvs íirigh síias as 
so, tbusa agnn au pobál thug tii leachd a 
mach as crích na Hégipte, don tir do 
mhionnuigh misi do Abraham, do Isaac,, 
agus do íácob, dhá rádh, Dot shíol do 
bhóura mé é : 

2 Agus €uirfe me aingeal rómhad ; 
agus díbeóra mé amach an Cananíteach, 
an Tamoríteach, an Hitíteach, an Peri- 
síteach, an Hibhíteach, agus an lebusí- 
teach : 

3 Go tír f^ thuile bhainne agus mheala : 
6ir ní racha misi suas bhur measg ; óir 
«tátháoi bhar ndáoinibh crúadhmhuiníl : 
deagla go ndíobháighfiim sibh ar a tslighe. 

4 ^ Agus a nuáir do chíiala an pobnl 
na droichsceala sa, do dhubhadar: agus 
níor chuir éanduiue a bhreádhachd air. 

5 Oír a dubhairt an Tighearna ré 
Maoise, Aí)uir ré cloinn Israel, Is pobal 

87 XXXIir. Aithreachas an phobail. 

crúadhffihuinil slbh : tiucfa mé súas ion 
bhur lár amoment, agus díoghbháighte mé 
sibh : uime sin anois cuir dhíot do dheis- 
eachd uúit, íonnus go bhfeadarsa créad do 
dheana mé riot. 

6 Agus do nochdadar clann Israel íad 
féin as a mbréadhachd láimh re sliabh 
Ilóreb. 

7 IT Agus rugMaoise ar an tabemacuil, 
agus do shuighidh táobh a inuigh don 
champa é, a bhfad ón champa, agus do 
ghoir tabernacuil an chomhchruinnigh dhe. 
Agus tárla, gach áon da níarradh an 
Tighearna, go ttigeadh amach go taber- 
nacuil, an chomhchruinnigh, noch do bhí 
táobh a muigh don champa. 

8 Agus tárla á nuáir do chúaidh Maóise 
gus an tabernacuil, gur éirigh an pobal 
uile, agus gur sheas gach eanduine dliiobh 
ag dorus a loistín féin, agus gur fhcuchadar 
a ndiáigh Mhaóise, nó go neachuidh don 
tabernacuil. 

9 U Agus tárla, mar do chíiaidh Maóise 
a steach san tabernacuil, go ttáinic an 
piléur ncuUach a níias, agus gur slieas ag 
dorus an tabernacull, agus do labhair aji 
TiGHEARNA ré Maóisc. 

10 Agus do chonnairc an pohal uile an 
piléur ncidlach na sheasamh ag dorus an 
tabernacuil : agus do éirgheadar an pobal 
uile na seasamh, agus do adhair gath 
áonduine aca a ndorus a lóistin fcin. 

11 Agiis do labhair an Tighearna re 
Jlaóise ághuidh ar ághuidh, mar do laibh- 
eóradh duine re na charadh. Agus do 
fhiU a risdon champa: achd a sherbhíseach 
losua, mac Nun, an togauacb, ni dheach- 
uidh sé as an tabeniacud amach. 

12 ^ Agus a dubhaiit Maóise ris an 
Tigheaena, Feuch, a deir tíi riumsa, 
Beir síias an pobalsa : agus ní thug tú a 
fhios damh cia, chuirfeá liom. Gidhéadh 
a dubhairt tíi, Atá a fhios agum cía thú 
as hainm, agus fuáir tíi gj'ása. mar ann 
gcéadna an nio radharc. 

13 A nois uime sin, iarruim dath- 
chuinghe ort, ma fuáir mé grása an do 
radharc, taisbcan damh a nois do shlighe, 
le mbía haithne agum, lé a bhfuighe mé 
grása an do radharc : agus iu€as gurob íad 
an cineadhso do phobal. 

14 Agus a dubhairt seision, líachuidh 
míighuidh lejichd, agus do bheura mé 
súáimhneas duit. 

15 Agus a dubhairt sé ris, Muna 
ndeachuidh hághaidh lio7n, ná beir síias 
as so sinn. 

16 Oír cionnus bhías a f hios annso go 
bhfuáir inisi agus do phobal grása ann do 
radharc } nach le thusa do dhul linn ? mar 
sin deálochthar sinn, misi agus do phobal ó 
nuile phobal, da bhjuilar dhruim ná talmhan . Maoise aig iaruigh Gl'or De dfaicsin. ECSODUS. 

17 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Do dhéana mé an ni so mar an 
gcéadna a dubhairt tusa : óir fuáir tíi 
grása ann mo radharc, agus atá aithne 
agum ort ad ainm. 

18 H Agus a dubhairt seision, Tarruim 
dathchuinge ort, taisbean do ghlóir dhamh. 

19 Agus a dubhairt seision, Do bhcura 
mé ar mo mhaitheas uile dul romhad, 
s^us fuaigeora mé ainm an Tighearna 
romhad; agus biad grásamhuil don ti dá 
mbía mé grásamhuil, agus taisbéanfad tró- 
caire don tídá ttaisbéana mé trócaire. 

20 Agus a dubhairt seision, Ní fhcad- 
ann tú mághuidh dfaicsin : óu- ní f haicfe 
éanduine mé, agus marthuinn. 

21 Agus a dubhairt an Tighearna, 
Féuch, atá áit láimh riom, agus seasfa 
tusa ar charruic : 

22 Agus tiucfá dhe, an feadh bhías 
mo ghlóir ag gabháil thort, go ccuirfe 
mé thusa a scoilteadh don charruicc, agus 
foileocha mé thú leam láimh an feadh 
bhías mé ag gabháil thort : 

23 Agus toigeobha mé mo lámh, agus 
do chífe tíi an chuidshiar dhíom : achd ni 
faicfighear mo ghnuis. 

CAIB. XXXIV. 

Athnuaghadh 7ia ncclár. 9 Admhail agus 
urnaidh Mhaoise. 12 Reachda iontai- 
uch. 28 Trosgadh, agusj'olach ghiiuis 
Mhaoisi. 

AGUS a dubhairt an Tighearna re 
Maoise, Snoigh dhuit féin dá chlár 
chloiche már na céad chláir : agus scriobh- 
tha misi ar nu ciáruibhsin na bríathra do 
t)hí ann sna céadchláruibh, do bhris tusa. 

2 Agus bi réidh ar maidin, agus tárr 
súas ar maidin go sUabh Sinai, agus tais- 
béan thíi féin ann sin damhsa a muUach 
^n tsléibhe. 

3 Agus ní thiocfa éanduine leachd súas, 
agus ná léig éanduine dfaicsin ar feadh an 
tsléibhe uile ; agus ná leig na tréada nó 
na sealbhadha dinghilt as coinne an 
tsleibhe sin. 

4 ^ Agus do shnoigh sé dhá chlár 
chloiche do nós na gcéadchlár; agus do 
eirigh Maóise go moch ar maidin, agus do 
chuáidh súas ar shlíabh Sínái, mar do 
pithin an Tighearna dhe, agus rug iona 
láimh leis an dá chlár cliloiche sin. 

5 Agus tháinic aii Tighearna a núas 
annsa néull, agus do sheas na fhochau- 
(annsin,) agus do fhúagair ainm an Ticii- 
^arna. 

6 Agus do ghabh an Tighearna thairis 
as a choinne, agus do fhógair, An Ticu- 
EARWA, An Tighearna Día, trócaireach 
agus grasmhuil, fadfhuilnghtheach, agus 
ibmlán do miiaith agus dfírinue, Idirghoidheadh Mhaoise. 

7 Ag coimhéad trocaire do mhíltibh, ag 
maitheamh éigceart sáruighthe agus phea- 
caidli, agus nach sáorfuidh ar eanchor na 
ciontuigh ; ag leanmhuin chiontadh na 
naithreachd ar an gcloinn, agus ar chloÍHii 
na cloinne, go nuige an treas agus an 
ceathramhadh glún. 

8 Agus do rinne Maoise dcithueas, agus 
flo chrom a cheann chum na tahnhan, 
agus do adhair sé. 

9 Agus a dubháirt, Má fuáir mé annois 
grása aun do radharc, ó a Tighearna, 
tigeadh an Tighearna nar measg, guidhim 
thíi ; (óir is dáoine cruádlmihuiníl lad) ; 
agus muith ar ccoir agus ar bpeacadh, 
agus giac sinn mar hoighreachd fcin. 

10 % Agus a dubhairt seision, Feíich, 
do ním cunnradh : as coinne do phobail 
uíle do dhcaaa mé ionganta, a loitheid 
nach dcarnadh san domhan uile nó a 
ncanclu-ich : agus do chífid an pobal uile 
a measc a hhfuil tú do chifid obair an 
'J'íGHEARNA : olr is Xíi uathbhásach do 
dhéana mé riot. 

1 1 Coímhedsa an ní áitheonus mé dhiot 
annsa ió niugh : féuch, tiomalnfe mé a 
mach romhad an Tamoríteach, agus an 
Cananíteacli, an Hitíteach, agus an Peri- 
síteach, agus an Hibhiteach, agus an lebu- 
síteach. 

12 Tabhair haire dhuit féin, deaí^la gó 
ndéantá cunnradh ré dúthchasuibh na tíre 
iona bhfuil tíi ag dul, deagla go mbíadh 
sin na dhul ann do lár astigh : 

13 Achd scriosfaidh sibh a naltóra, 
brisfigh sibh a niómháighe, agus gearrfuidh 
sibh síos a ngarraín : 

14 Oír ní adhrocha tíi dia ar bith eile : 
oír an Tighearna, a bhfuil ainm Ead- 
mhnr, as Día eadmliar é : 

ló Deagla go ndéantá cunnradh ré 
dúthchasuibh na tíre, agus go rachadaóis 
do striapachus a ndiáigh a ndée sin, agus 
iodhbuirt do dhéanamli da ndeeibh, agus 
go ngairfeadh duinc thusa, agus go níosfa 
dá iodhbuirt; 

16 Agus go nglacfá a ninghiona dot 
mhacaibh, agus go rachadáois a níngheana 
do striapachus a ndiáigh na ndée sin, 
agus go ttiubhraidís ar do mliacaibhsi dul 
do striapachus a ndiáigh a ndeé. 

17 ]Sí dhéana tíi dée leaghtha dhuit 
féin. 

18 1[ Cuinihdeocha tíi fcasta a naráin 
gan laibhín. Séachd lá iósas tú aríin gan 
laibhín, inar do aitliin misi dliiot, a naimsir 
na míosa Abib : Oir is ann sa mhí Abib 
tháinic tíi a mach as an Egipt. 

19 A nuile ní osclus an bhríi is liomsa 
é ; agus a nuile phrimidil a lueasc hair- 
néísi, ?//«sdamh c na caúra, hhiásjirionn. 

20 Aclid ccadghiu assail fuáibCcoUi tú Sgriobhtliar nan aitheantighe. 
le hímn : agus muna bhfuascla tú é, annsin 
brisfe tú a mhuinéul. Fuaisceóla tíi céid- 
bhreith do mhac uile. Agus ní thiucfa 
éanduine dom lathairsi folamh. 

21 1Í Sé lá dó dhéana tú obair, achd 
annsa seachmhadh lá do dhéaua tíi comh- 
nuigh : a naimsir treabhtha, agus annsa 
bfhóghmhar do dhcana tíá suaimhneas. 

22 5Í Agus cuimhdeocha tú féasta na 
seachdmhuineadh, na gcéadthoradh fogh- 
mhuir na cruithneachta, agus féíista an 
tárrloígh a ndeireadh na bliadhna. 

23 ^ Trí huáire san mblíadhuin tiocfaid 
do chlann mhac uile, a lathair an Tigh- 
EARNA Día, Día Israel. 

24 Oír teilgfe misi na cinidhcacha a 
inhach rorahad, agus leígfe mé fairsinge 
chum do thórannadh : ní mó iarrfas éan- 
duine do dhúthaigh, an tan rachus tíi 
síias dot thaisbeanadh feín a lathair an 
TiGHEARNA do Dhía trí Imaire san mbU- 
adhuin. 

25 ^ Ni ofráilfe tíi fuil mo íodhbartha 
maille re laibhín ; ni mó léigfighear féasta 
iodhburtha na cásca chum na inaidne. 

26 An chéad chuid do chéad toradh 
thfearuinn do bhéura tú go tigh an Tigh- 
EAKNA do Dhía. Ní bhiuighfe tíi mean- 
nan a mbainne a mathár. 

27 % Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, Scríobhsa na focailsi : oír is do 
reír chéiUe na bhfocalsa do rinné misi 
cunnradh riot féin, agus re Ilisrael. 

28 Agus do bhí sé ann sin a blifochair 
an Tighearna cheathrachad lá agus 
ceathrachad oidhche ; nior ith sé arán, 
agus niór ibh sé uisce. Agus do sgriobh ar 
na clíiruibh focail an chunnartha, na deich 
naitheanta. 

29 ^ Agus tárla, a núair tháinic Maúise 
a níias ó shhabh Sinai maiUe re dhá 
chlár na fiádhnuisi a hiimh Mhaóise, a 
núair tháinic sé aníias on tsHabh, nach 
raibh a fhios ag Maóise gur diiealh-uigh 
croiceann aightlie an feadh do bhí ag 
comhrádh rision. 

30 Agus a núair.5<io chonnairc Aáron 
agus chmn Israel uile Maóise, féuch do 
lonnruigh croicionn a ágiiaidhe : agus do 
bhí eagía orra teachd na ghar. 

31 Agus do ghoir Máoisi chuige íad ; 
agus do fhill Aáron, agus úachdarain an 
chomhchruinnigh uile chuige : agus do 
labhair Maóise riú. 

32 Agus na dhiáigh sin tangadur clann 
Israel uile a ngar dhó : agus tug se dhuibh 
aithne sa nuile ni dar labhair an Tigh- 
earna ris air sliabh Sinái. 

33 Agus do chuir Maóise folach ar 
aghaidh, iw gur scuir se do labhairt riú. 

34 Achd a níiair do chuaidh Maóisi a 
steachas coinne an TiGHEAKNAdo labhairt 

89 CAIB. XXXV. Reachd na saorthiodhluicthe. ris, do chuir an folach dhe, nó go ttaínic a 
mach. Agus táinic a mach, agus do labh- 
air re cloinn Israel ann í do haithnígheadh 
dhe. 

35 Agus do choncadar clann Israel 
aghuidh Mhaóisi,gur dlieaUraidh croiceann 
ághaidhe Mhaóise : agus do chuir Maóisi 
an folach ar aghaidh a rís, no go ndéach- 
uidh a steach do chaint ris. 

CAIB. XXXV. 

Aithne chinnteach uma ntsabhoid. 4 
Agus saorthiodhluicihe an phobuil. 

AGUS do chruinnigh Maóise comh- 
chruinniughadh chíoinne Israel uile a 
gcionn a chéile, agus do raídh riú, A siád 
so na bríathra do aithiii an Tighearna 
dhíbhsi, go ndéarnadh sibh íad. 

2 5[ Sé lá do dheántar obair achd an 
seachdmhadh lá biáidh sé na lá saóire 
aguibh, sábóid shíiaimhneasa don Tigh- 
EARNA ; giodh bé ar bith oibhrigheas ami- 
sinn cuirfíghear chum baís é. 

3 Ní dlieargfuidhe teine ar feadh bhur 
náiteach a ló na sabóide. 

4 11 Agus do labhair Maóise re comh- 
chrumniugliadh chloinne Israel uile, dha 
rádh, As é so an ní do aithin an Tigh- 
EARNA, gá rádh, 

5 Tógbhuidli eadruibh ofrail don Tich- 
EARNA : giodh bé ar bith gá bhfuil croidhe 
toileamhuil, tugadh sé leis í, ofrál don 
Tighearna; ór, agus airgead, agus prás, 

6 Agus gorm, agus purpuir, agus scár- 
láoid, agus Tméadach fínealta, agus Jiouna 
gabhar, 

7 Agus croicne reitheadh daite dearg, 
agus croicne broc, agus adhraad Sitim, 

8 Agus ola clium án tsoluis, agus spíos- 
ra chum bia ungtha, agus don tíiis dheagh- 
bhaluidh, 

9 Agus clocha Onics, agus clocha re 
gcur san ephod, agus annsa'nuchdphiáta. 

10 Agus tiocfa gacli uile dluiine glic- 
chroidheach eadruibh, agus dcanuidh gach 
cainní dar aithin an Tighearna ; 

11 An tabcrnacuii, a ióistin, agus a 
fholach, a tháitse, a chiáir, agus a'bhar- 
ruidhe, a phiiéir, agus a shoiccíd, 

1 2 An airc, agus a maididhe, maillc ris 
an tsuidhe thrócaire, agus foiach a clnnn, 

13 An búrd, agus a mhaididhe, agus 
a slioithiglie uile, agus an tarán taisbeanta, 

14 An coinnleóir mar an ccéadna chum 
an tsoluis, agus a mbeanann ris, agus a 
lampuidhe, maille ris a noia chura an 
tsoluis, 

15 Agus altolr na túisi, agus a maid- 
idhe, águs a noia ungtha, agus an tíiis 
deaghbholuidh, agus bruit an doruis ag 
dui asteach an tabernacuil, 

16 Altoír na hoíniia loisge, maille re na 

3 Offredl aontoihamhuil an phobal. 

ghráta práis, gun a maididhibh, agus a soi- 
thighibh uile, an lábhéir agus a chos, 

17 Bruit na cúirte, a piléir, agus a 
bhuinn, agus brat doruis na cúirte, 

18 Tairngidhe an tabernacuil, agus 
tairngidhe na cúirte, agus a gcorduidhe, 

19 Culadha na serbhíse, do dhéanamh 
serbhíse annsan a'it naomhtha, an téad- 
ach naomhtha do Aáron an sagairt, agus 
éaduighe a mhac, do mhiniostralachd a 
noifig an tsagairt. 

20 ^ Agus do imthigheadar comh- 
chruinniughadh chloinne Israel uile as 
lathair Mhaóise. 

21 Agus tangadar, gach áanduine aca, 
ar chorruigh a chroidhe síias é, agus gach 
éanduine do rinne a spíorad aontadhach, 
agus tugadar leó ofráil an Tigiiearna 
chum oibre thabemacuil an chomlichruin- 
nigh, agus chum a sherbhíse uile, agus 
chum a éaduighe náomhtha. 

22 Agus tangadar, ar áon fir agus mná, 
an mhéid do bhí do chroidhe thoileamhuil, 
agus tugadar bráisléid, agus cluasfháin- 
nidhe, agiis fáinnidhe, agus táibleíd, a nuile 
shcud óir : agus gach fhear dar ofrtiil do 
ej'ráil sé ofráil oír don Tighearna. 

23 ^ Agus gach áon, agár fríth gonn 
agus purpuir, agus scarláoid, agus linead- 
ach f íneaJta, agus Jionnadh gabhar, agus 
croicne dearga reitheadh, agus croicne 
broc, tugadar leó iad. 

24 A nuile dhuine dar ofráil ofráil airgid 
nó phraís tug sé ofrail an Tighearna 
leis : agus gach áon, ag ar fríth do chrann- 
uibh Sitim chum oibre na serbhíse, 
thugadar leó iad. 

2ó Agus na huile mhná do bhí glic- 
ehroidheacha do sníomhadar le na lámh- 
uibh, agus tugadar leó an ní do shníomhad- 
ar, ar áon do ghonn, agus do phurpuir, agvs 
do &cárláoi(l,*agus do líneadach finealta. 

26 Agus na huile mhná ar chorruigh a 
ccroidhe síias íad a ngliocus do shniomha- 
darjionnadh gabhar. 

27 Agus tugadur na huachdara'in clocha 
Onice leó, agus clocliá da gcur ann sa 
nephod, agus ann sa nuchdach náomhtha, 

28 Agus spíosra, agus ola chuin an tso- 
luís, agus chum na hola ungtha, agus chum 
na tíiise deaghbholuidh. 

29 Tugudar clann Israel ofráil thoil- 
teannach leó chum an Tighearna, a 
nuile fhear agus bean, a ndearaa a 
ccroidhe toilteanach iad, do thabhairt 
neithe leó chum gach uile shórt oibre, 
noch do aithin an Tighearna do dhéan- 
amh lé láimh Mhaóise. 

30 % Agus a dubhairt Maóise re cloinn 
Israel, Féuchaidh,do ghoir anTiGHEARNA 
»0 hainmneamhuil Besaleel mae Urí, mhic 
Ílur, do threibh lúdah ; 

90 ECSODUS. Túrsgan go lór chum an óibre. 

31 Agus do Ii(3n sé do spioraid Dé c, a 
ngliocus, a ttuicse, agus a neolus, agus ann 
a nuile ghné oibre ; 

32 Agus do chuma oibreach gcúirlalta, 
rioibriughadh a nór, a nairgead, agus a 
bpiás, 

33 Agus a ngearradh cloch da gcur, 
agus a snoigheadh adhmuid, do dhéanamh 
gach aon ghné oibre eóluigh. 

34 Agus do chuir ann a chroidhe go 
míiinfeadh, 6 J'éin, agus Aholiab, raac 
Ahisamach, do threíbh Dan. 

35 Do líon sé íad sin do eagna chroidhe, 
doibriughadh a nuile gné oibre an tsáoir, 
agus a noibríghe glic, agus an té oibrígh- 
eas snáidiomhaigheachd, a ngorm, agus a 
bpurpuir, agus a scarláoid, agus a líon 
fhiníalta, agus a nfhigheádóra, noch do ní 
obair ar bítli, agus iadsan chumus ob^ir 
ghéarchíiiseach. 

CAIB. XXXVI. 

Faidhtoas thabhartuis an phobail. obair A' 8 Ata 
an tabernacuit ar tionnsgnadh 
reir mar do ordnigh Dia. 
N sin do oibrigh Besaleel agus Aho- 
liab, agus gach canduine glic- 
chroidheach, ann ar chuir an Tighearna 
críonnachd agus tuigse dfagháil eóluis 
cionnus do oibreochadh gach uile shórt 
oibre do sheibhís na sanctóra, do réir a 
nuile ní dar aithin an Tighearna. 

2 Agus do ghoír Maóisi Besaleel agus 
Aholiab, agus gach áonduine glic a 
ccroidhe, ai oJiuir an Tichearna eólus 
iona chroidhe, eadhon gach éanduine ar 
chorruigh a chnúdhe é do theachd chum 
na hoihre dá dcanamh : 

3 Agus do glilacndar ó Mhaóise a nuil« 
ofrail, noch thugadar clann Israel leó 
chum oibre sherbhíse na sanctóra, do 
dhéanamh leis sin. Agus tugadar chuige 
fós ofrála dhá ttoil gach maidin. 

4 ^ Agus tangadar na daóine glioca 
uile, do oibrigh obair na sanctóra uile, 
gach aonduine óna obair nóch do rinnea- 
dar; 

5 Agus do labhradar ré Maóise, ghá 
rádh, Atáid an pobalsa ag tabhairt leó 
ní is ro mhó n<á riadhthear a leas chum 
serbhíse na hoibre do aithin Día do dhéan- 
amh. 

6 Agus tug Maóise aithne, agus tugadar 
fá deara fógra ar feadh an champa, dhá 
radh, Ná déanadh fear nó bean ní is mó 
dobair ar ofráil na sanctora. Marso do 
thoirmiosgadh an póbal ó ní do thabhairt. 

7 Oír budh lór an túrsgan do bhí 
aca do dhéanamh na hoibre uile, agus 
ní budh mó. 

8 ^ Agns gach éanduine glicchroidh- 
each na meabC dar oibhrieh obah' a» Cuirtinigh an tahernacuil. CAIB. XXXVII 

*aberaacuil do rinne sé deich gcúirtíne 
do líon f hínealta chasta, agus gorm, agus 
purpuir, agus scárláoid : rc cherubinibh, 
clobair chcardanihuil do rinne sé íad. 

9 Budh é fad gach éancliúirtin fithche 
a<rus ochd gcubhaid, agus do budh é leith- 
ead gach éanchúirtín ceithre cubhaid : do 
hhúdar na CHÍrtlne uile deinmheíd. 

10 Agus do coimhcheangail sé na cíiig 
cín-tíne aon dar oile : agus na coig cúirtlnigh 
eile do choimhcheangail se aon dar oile. 

11 Agus do rinne lúba do ghorna ar 
imcal aon chúirtín óu cciumhais ansa 
ccoimhcheangal : mar an gcéadna do rinne 
annsa tíiobh amuich do chúirtin eile, a 
ccoimhcheángal an dara. 

12 Caogad h'ib do rinne sé a ncanchúir- 
tín, agus cáogad líib do rinne sé a nimiol 
an chíiirtín do bh'i a ccoimhcheangal an 
dara : do chongmhadar na lúba gach ían- 
chúirt'ir^ re chéile. 

13 Agns do rmne cáogad taítse oír, 
agus do choimhcheangail na cúirtíne gach 
aon dar óile les na taítsibh : ionuus go 
bíadh sé na éantabemacuil. 

14 % Agus do rinne cúirtine djionnadh 
gabhar don lúistín ós cionn an tabernacuil : 
éan cúirtín déag do rinne dhíobh. 

1.') Do budh é fad éanchíiirtín díobh 
tríochad cubhad, agus ceithre cubhaid do 
hudh é leithead dcanchúirtín : do bhádar 
an táonchíiirt'm déag déinmheid. 

16 Agus do choimhcheanguil cúig cúir- 
tíne leó fein, agus sé cúirtíne leó féin. 

17 Agus do rinne cáogad h'ib ar a nlm- 
eal a muigh don chúirtín annsa choimh- 
cheangal, caógad lúb do rinne sé ar 
imeal an chíiirtín noch choimhcheanglas 
an dara. 

18 Agus do rinne sé cáogad táitse do 
phráis do choimhcheangal an lóistin dá 
chéile, chor go mbía na éan. 

19 1f Agus do rinne folach don lóistín 
do chroicniljh reitheadh daite dearg, agus 
folach do chroicnibh broc ós a chionn. 

20 ^ Agus do rimie bíiird don taber- 
nacuil do chraim Sitim, na seasamh súas. 

21 Do budh é fad buird dhíobh deich 
ccubaid, agus budh é leithead buird éan- 
chubhad go leith. 

22 Do bhádar dhú mhoirtís a néan- 
bhord, ionann fad da gach aon díobh ó 
chóiie : marso do rinne sé duile biiórduibh 
an tabernacuil. 

23 Agus do rinne buird don tabcma- 
cuil ; fithche bórd don taóibh ó dheas : 

24 Agus do rinne ceathrachad soicead 
dairgead fáoi an bhfichid bórd ; dhá shoi- 
cead fáoi éanbhórd da dhíi mhoirtís, agus 
dhá shoicéad fáoi bhórd eile da dhá 
mhoirtis. 

25 Agus don taobh eile don tabernaeuil, 

91 Buird agus hetrra an tahernucuil. 

noch atá leith ris an gcoirnéal thuaidh, do 
rinne sé fithche bóird, 

26 Agus a gceathrachad soicéad airgid ; 
dhá shoicéad fá éanbhórd, agus dhá shoi- 
céad ía bhórd eile. 

27 Agus do tháobhuibh an tabernacuíl 
leith shiar do rinne se sé buird, 

28 Agus do rinne sé dha bhórd do 
choiraeaíuibh an tabernacuil iona dhá 
thaobh. . 

29 Agus do bhádar coimhcheangaihe 
shiós, agus coimhclieangailte dá chéile agá 
eheann, déanfháinne : mar so do rinne sé 
riu aráon ann sa dá choirnéul. 

30 Agiis do bhádar ochd mbuird ; agus 
a soicéid sé soiceid déag airgid, dha shoi- 
cead faúi gach eanbhórd. 

31 1Í Agus do rinne barruidhe do chrann 
Sitim ; cíiig bharra do bhórduibh carir 
táoibhe an tabcrnacuil. 

32 Agus cíiig bharra do bhórduibh an 
taoibh eile don tabernacuil, agus cíiig 
bharra do bhórduibh an tabernacuil don 
táobh shíar. 

33 Agus tug sc ar an mbarra mead- 
honach dul tliríd na búrduibh ó cheann go 
ceann. 

34 Agus do fhohiigh se na buird le 
hór, agus do rinne sé a bhfáinnidhe dór 
chum a mbeith ng náitibh do no barruidh- 
ibh, aeus do ílioluigh na barruidhe le hór. 

35 1[ Agus do rinne sé fólach do ghorm, 
agus do phurpuir, agus do scárlaóid, agus 
do línéadach f hnieaíta chasda : 7nuiUe ré 
cherubinibh do rinne sé é le hobair chcar- 
damhuil. 

36 Agus do rinne dhó sin ceithre piléir 
do chrann Sitim, agus do fhohiigh sé le 
hór íad : do hhádar a ccrúcuidhe dór; 
agus do theilg sé dhoibh ceithre soiccid 
airgid. 

37 % Agus do rinne sé brat do dhorus 
an tabernacuil do ghomi, agus do phurpuir, 
agus do scáriáoid, agus do íinéadach fhín- 
ealta chasda dobair shnáithide ; 

38 Agus a clu'iig piléir gun a ccríicuidh- 
ibh : agus do fholuigh sé a gcaipitre agus 
a bhfiléid lé hór: ach do hh'i a ccíiig 
sóicéid do phrás. 

CAIB. XXXVIT. 

Ata so eg leanmhuin fús ar ohair au 
tahernacuil do ullmhughadh. 

AGUS do rione Besaleel a náirc d» 
chrann Sitira : dhá chubhad go leith 
do hh'i iona fad, agus cubhad go leith iona 
leitliead, agns cubhad go leith iona háirde. 

2 Agus do fholuigh í le hór fíorghlan 
amuith agus a stigh, agus do rinne dhi 
coróin óir timchioll fá gcuáirt. 

3 Acfus do theilg dhi ceithre fháinne 
óir, dá ceithre coiraealuibhi eadhón dhá An suidhe trocaire dbr. ECSODUS. 

fháinne ar áon táobh dhí, agus dhá fhainne 
ar áon táobh dhí, agus dhá fháinne ar an 
ttáobh eile. 

4 Agus do rinne sé maididhe do chrann 
Sitira, agus do fholuigh sé le hór íad : 

5 Agus do chuir na maididhe ann sna 
fáinnidhibh ré táobh na háirce, diomchur 
iia háirce. 

6 f Agus do rinne an suidhe trócaire 
dór fhiorghlan ; dhá chubhad go leith do 
bhi iona fhad, agus cubhad go leith iona 
leithead. 

7 Agus do rinne dhá cherubin dpr, 
ar na mbíialadh amach as énphíosa do 
rinne sé íad, ar dhá chéann an tsuidhe 
tlirócaire ; 

8 Aon chérub ar an gciomi don táobh- 
sa, agus cherub eile ar an gceann don 
táoibh úd ; amach as an tsuidhe thrócaire 
do rinne sé na cherubínigh ar a dhá cheann. 

9 Agus do leathnuigheadar na cherub- 
inigh amach a scíatháin go hárd, agus do 
fholchadar lé na sciathánuibh ós cionn 
an tsuidhe tlu-ócaire, guna naighthibh 
gach áon ar a chéile ; leath ris an tsuighe 
thrócaire do bhádar aighthe na cherubínigh. 

10 ^ Agus do rinne sé an bórd do 
chrann Sitim : dhá chubhad dub é a f had, 
agus cubhad a leithead, agus cubhad go 
leith a áirde : 

11 Agus do fholuigh sé é lé hór fíor- 
ghlan, agus do rinne dhó coróin dórtimch- 
ioU fá gcuáirt. 

12 Mar an gcéadna do rinne sé dhó 
imiol do leithead baise timchioll fá gcuairt ; 
agus do rinne coróin óir dá imiol sin 
timchioU fá ccuáirt. 

13 Agus do theilg sé dhó ceithre fháinne 
óir, agus do chuir na fáinnidhe ar na ceithre 
coirnéuluibh ann a cheithre chosuibh. 

14 Thall ar aghaidh a nimil do bhádur 
na fáinnidlie, áite na maideadha chum an 
bhuird diomchur. 

15 Agus do rinne sé na maididhe do 
chrann Sitim, agus do fholuigh sé dór íad, 
diomchur an bhuird. 

16 Agus do rinne sé na soithighe do bhí 
ar an nibórd, a mhíasa, a líacha, agus 
a chupáin, agus a bhrat chum a fholach, 
dór fhíorghlan. 

17 1í Agus do rinne sé an coinnleóir 
dór fhíorghlan : dobair bhuáilte do rinne 
sé ann coinnlcóir ; a chos, agus a blieang- 
áin, a scáluidhe agus a chnaip, agus a 
Lhlátha, do bhádur don ccéudna. 

18 Agus sé bheangán ag dul amach as 
a tháobhuibh; trí bheangan don choinn- 
ieóir as táobh dhé, agus trí bheangán dan 
choinnleoir as an ttáobh eile. 

19 Trí scála ar na ndéanamh do reir 
chumtha ahnóhine a nénbheangán, cnap 
agus bláth ; agus trí scála dcanta amhail Alloir na túise ar na dheanudh. 

almóinne a mbeangán eile, cnap agus bláth; 
mar sin ar fad amach na sé mbeangan 
ag dul amach as an gcoinnleóir. 

20 Agus do bhúdur ceithre scala aíinsa 
choinnleóir deanta amhail almoinne, a 1 
chnaip, agus a bhlátha : 

21 Agus cnap fáoi dhá bheangán don 
ccéadna, agus cnap faoi dhá bheanghán 
don ccéadna, agus cnap faói dha bhean- 
gán don cceadna, do réir na sé mbean- 
gán ag dul amach as. 

22 Do bhádur a ccnaip agus a mbean- 
gáin don ccéadna ; do bhi sé uile a néan 
obair bhuáilte dór fhíorghlan. 

23 Agus do rinne sé seachd lampa, agus 
a smólghlantóire, agus a mhiása smóil, dór 
fhíorghlan. 

24 Do thaUann dór fhiorghlan do rinne 
sé é, agus a shoighthighe uile. 

25 1Í Agus do rinne sé altóir na túise 
do chrann Sitim : bá cubhad a fad, agus 
cubhad a leithead ; do bhí s< ceathair- 
bheannach, agus dhá chubhad na hairde, 
do bhádar a beanna don ccéadna. 

26 Agus do fholuigh sé í le hór fíor- 
ghlann, aráon a huachdar, agus a taóibh 
fa gcíiairt, agus a beanna : mar an gcead- 
na do rinne sé dhi coróin óir timchioU fá 
gcuairt. 

27 Agus do rinne dhá fháinne óir dhi 
fáoi na coróin, láimh ré na dhá choirnéul, 
ar a dhá tháobh, do bheith na náitibh ag 
na maididhibh lé na níomchórthuigh í. 

28 Agus do rinne na maididhe do 
chraim Sitim, agus do fholuighsé le hóríad. 

29 1Í Agus do rinne a nolaungthanaomh- 
tha, agus an tíiis ghlan do spiósra deagh- 
bholuidh, do réir oibre an photecarígh. 

CAIB. XXXVIIT. 

Modh air a ttvgadh obair an tahernacuil 
go crích. 

AGUS do rinne sé altóir na nofráladh 
loisge do chrann Sitim : cíiig cubhad 
a faide, agus cúig cubhaid a leithead ; do 
bhí ú ceathaírbeanach : agus trí cubhad a 
hairde. 

2 Agus do rinne sé a beanna ar a 
ceithre coiméuluibh ; do bhádar a beanna 
don cceadna : agus do fholuigh sé lé 
prás í. 

3 Agus do rinne soithighe na haltóra 
uile, na potuighe, agus na sluáiste, agus na 
báisínigh, agus na hadhail; agus na hoighne 
teineadh : a soithighe uile do rinne sé do 
phrás íad. 

4 Agus do rinne sé do naltóir gráta 
práis dobair lin tíioi na compás shíos nuige 
a lár. 

5 Agu» do theilg ccithre fháinne do 
cheithrc chorruibh an ghráta phráis, dá 
mbeith ná uáitibh do na maididhibh. I An Chuirt na piléir is na soíceid. CAIB. 

6 Agus do rinné iia maididhe do chraiin 
Sitim, agus do fholuidh ie piás íad. 

7 Agus do chuir sé na maididhe ann 
sna fainnidhibli ar tháobhuibh na haltóra, 
dá hiomchar; do rinne sé a naltóir toU lé 
cláruibh. 

8 5[ Agus do rinne an lábhéir do phrás, 
agus a chos do phrás, do scathánuibh na 
mban noireachduis, noch do chruinniogh- 
adh ag dorus thabernacuii an chomh- 
chruinnigh. 

9 1f Agus do rinne sé an chúírt : ar an 
ttáoibh ó dheas leath ó dheas bruit na 
ciiirte do líon fhínealta chasda, do chéad 
cubhad : 

10 Bá fithche a bpiléir, agus bá fithche 
a soicéid práis ; críicuidhe ná bpiléur agus 
a bhtiléid dairgead. 

11 Agus chum an táoibh thuáigh bruit 
do chéad cubhad, bá titche a bpiléir, agus 
fitche a soicéid phráis, crúcuidhe na bpi- 
léur agus a blifiléid dairgead. 

12 Agus chum 'án táoibh shíar : bruit 
do cháogad cubhad, a bpiléir a deich, agus 
a soicéid a deich ; críicuidhe na bpiléur 
agus a bhfiléid dairgead. 

13 Agus don táoibh shoir, leath shoir, 
cáogad cubhad. 

14 Bruit éantáoibhe an gheata bá cúig 
cubhaid déug ; a bpiléir a trí, agus a soi- 
céid a trí. 

15 Agus don taobh eile do gheata na 
cuírte, ar an laimhse agus ar an láimh 
úd do bhádar bruit do chíiig cubhaid deug; 
a bpiiéir a trí, agus a soicéid a trí. 

16 Bruit na cíiirte uile timchioll fa 
gcíiairt, do budh linéadach f hinealta casda 
íad, 

17 Agus na soiceíd do na piléuruibh 
do pliráis ; crúcuidhe na bpiléur agus a 
bhfiléid dairgead ; agus fohich a gcaipi- 
treacii dairgead ; agus piléir na cíiirte uile 
ar na bhfilléideadla lé hairgead. 

18 Agus an crochadh chum geata na 
cíiirte dobair shnaithide, dp ghonn, agus 
do phurpuir, agus do scárláoid, agus do 
líneadach fhínealta chasda : agiis ba fithche 
cubhad a fhad, agus cíáig cubhaid áirde a 
leithne, coimhfreagarthach do bhratuibh na 
cúirte. 

19 Agus ba ceathair á bpiléir, agus a 
soiceid phráis a ceathair; a ccrúcuidhe 
dairgead, agus folach a gcaipitreach agus a 
bhfiléid dairgead. 

20 Ach tairngidhe an tabernacuil uile, 
agus na cuirte fa gcúairt, do budh práis 
íad. 

21 51 Is é so suim an tabernacuil, 
thabernacuil na fiadhnuise, mar do háir- 
eamhadh é, do réir aíthne Maóise, churn 
sherbhíse na Lebhíteach, le láimh Ithamar 
mhac Aáron an sagart. 

95 XXXIX. Basaleel agusAholiahfir obrighthe. 

22 Agus besaleel mac Uri, mhíc Hur, 
do threibh ludah, do rinne a nuile ní do 
aithin anTiGHEARNA do Mhaóise. 

23 Agus do bhi maille ris Aholial) mac 
Ahisamach do threibh Dan : grabhaluiiíh, 
agus oibrigh céardamhuil, agus bróidineir 
a ngorm, agus a bpui-puir, agus a scárláoid, 
agus a líneadach fhinealta. 

24 An mhéid óir do caitheadh uile leis 
a nobair le uile obair na háite naomhtha, 
eadhon ór na hofrála, ba fithche agus naói 
ttalanna, agus seacht ccéad :igus tríochad 
secel, do reir shecel na sanctóra. 

25 Agus méid airgead na ndaoine do 
háirmheadh don chomhchruinuiughadh bu 
céad tallann, mile agus seacht ccéad agus 
tri fithchid agus cíiig secel déug, do reír 
shecel na sanctóra. 

26 Beca ar son gach éanduiuc, is c sin 
leath secel, do réir shecel na sanrtóra, ar 
son gach aónduine da ndeachuidh dhá 
áireamh, ó fhithchid bliaílhan daóis agus 
ós a chioim, a sé céad míle agus tri rahile 
agus cíiig chéud agus caogad/ija/-. 

27 Agus don chéud tallann airgid do 
teilgeadh soicéid na sanctora agus soiceíd 
an fholuigh ; céad soicéad don chéud tall- 
ann, talann ar son an tsoicéid. 

28 Agus don mhíle seachd ccéad 
seachdmlioghad agus a ccíiig secel do 
nnne se crúcuidhe dona piléuruibli, agus 
do fholuigh a ccaipitre, agus do fhiiéi- 
didh iad. 

29 Agus do hhí prás na hofrala na 
sheachdmhoghad tallann, agus na dhámhíle 
agus an ceithre chéud secel. 

30 Agus is leis sin do rinneadh soicéid 
do dhorus thabernacuil an chomhchruin- 
nigh, agus a naltóir phráis, agus uu gráta 
práis di, agus a nuile shoitheach no hal- 
tóra, 

31 Agus soicéid na cíiirte timchioll 
fa gcúairt, agus soicéid gheata na cúirte, 
agus tairngidhe an tabernacuil uile, agus 
tairngidhe na cíiirte uile tinichioU fá gcu- 
airt. 

CAIB. XXXIX. 

Atáid culadha naomhtha na nsagart ar na 
ndeunamh. 

AGUS don ghorm, agus don phurpuir, 
agus don scárláoid, do rinneadur 
eáduighe seirbhíse, do dhéanamh ser- 
bhise an sa náit naomlitha, agus rinneaílar 
na culadha naomhtha do Aáron ; mar do 
aithin an Tighearna do Mhaóise. 

2 5[ Agus do rinne an téphod dór, do 
ghorra, do phurpuir, agus do scárláoid, agui 
do linéadach mhin chasta. 

3 Agus, do bhuaileadar an tór na phla- 
tadhuibh tana, agus do ghearradar na 
théaduibh í, da oíbríughadh annsa ghorm. An tuchdphlata guna chlochadh ollle. ECSODUS. Criochnuigheadh an tahernacuil. agus annsa phurpuir, agus annsa scárlaoid, 
agus annsa linóadach fhinealta, maiUe lé 
hobair ghéarchuísigh. 

4 Do rinneadar píosuidhe gualann dó, 
dha choiinhcheangal dá chcilé : leis an dá 
iiniol do choinihcheangladh dlia chéiie é. 

5 i^gus crios cúiríalta a ephoid, do 
hhí air, do hhi dou chéadna, do rcir a 
oibre sin ; dór, do ghorm, do phurpuir, do 
scárláoid, agus do linéadach í'hínealta 
chasta ; mar do aithin an Tighearna do 
Mhaóise. 

6 Agns do oibrigheadar clocha onice 
ar na gcur a stigh a bht'ailgihh óir ar na 
ngrábháil, mar ghrábhaltar signcid, maille 
ré hanmaimuibh chioinne Israel. 

7 Agus do chuir sé ar ghuáillibh an 
ephod íad, ar chor go nibéitlis na gcloch- 
uibh mar chuimhne do chloínn Isracl ; mar 
doaithin an Tighearna da Mhaóise. 

8 1[ Agus do rinne an tuchdphláta do- 
bair ghlic, cosmhail ré hobair a nephoíd; 
dór, do ghorm, do phurpuir, do scárláoid, 
agus do líneadach f'hinealta chasda. 

9 Do bhí sé ceatiiairbheannach ; do rin- 
iieadar an tuchdphláta díibaUa ; rcisi do 
bhí na í'had, agus réisi na leitliead, díi- 
balta. 

10 Agus do chuireadar ann ceithre 
chíirsa do chlóchuibh : cursa do shardius, 
do thópas, agus do charbuncail : is é so 
an cead chíirsa. 

11 Agus an dara cúrsa, cmfraud, m- 
phir, agus diamond. 

12 An treas cursa, ligur, agat, agus 
ametist. 

IS Agus an ceathramhadh cursa, beril, 
agus onice, agus iasper : do bhádar curtha 
a stish a biit'ailgibh óir iona ndruduibii. 

14 Agus do bhúJur na clocha do rcir 
anmauua cliloume Israel, a dó dhéag, dó 
réir a nanmann, amJiall ghrábháil shig- 
iiénl, gach éandume gun a ainm, do réir an 
dá threibh dhéug. 

15 Agus do rinneadar ar an uchd- 
phláta slabliruidhe aiin a cheaunnibh do- 
bair fhiglite dór fhiorgtilan. 

16 Agus do rinneadur dhá fhail óir, 
agus dha ftiáiiine óir, agus do chuireadar 
an dá flúunne ar dliá tiieaun an uchd- 
phláta. 

17 Agus do chuireaflar an dá shtabh- 
ladh fhighte dór annsa dá fluiinne ar 
cheannuibh an uchdphlata. 

18 Agus dliá cheaun an dá shlabhraáh 
fhiglite dhaingiúodar annsa da tliail, agus 
do chuireadar íad ar ghuaillibh a uephoid, 
loimhe. 

19 Agus do rinneadar dhá fliaínne 
dór, agus dó chuireadar íad ar dhá clieaun 
an uchdphlata, ar a imeal, noch do bhi ar 
tháobh a uéphoid taobh a stigh, 

94 20 Agus do rinneadur dhá fhainne eile 
dór, agus do chuíreadar íad ar dhá tháobh 
a nephoid shíos, leath ris an gcuitl 
thosuigh dhe, thall ar ágháidh a chomh- 
cheangail, ós cionn chreasa chuirialta a 
nephoid. 

21 Agusdo cheangladar an tuchdphláta 
le na fháinnighibh dfainnighibh a nephoid, 
lé lása do ghonn, chor go mbía ós cionn 
an chreasá chuiríalta a nephoíd, agus 
nach scáoiltí an tuchdphlata ó nephod ; 
mar do aithin an Tighearna doMhaóise. 

22 ^ Agus do riune sé róba a nephoitl 
dobair fhighte, uile do ghorm. 

23 Agus do bhí poll a lár an róba, mar 
pholl Uiirighe, muille ré fonnsa fa gcuáirt 
timctiioll an phuill, go uach briseadh se. 

24 Agus do rinneadur ar au chiumhu- 
luibti an róba pomegranait do ghomi, agus 
do phurpuir, agus do scaiiáoid, agus do lí- 
neadach chasta. 

25 Agus do rinneadar cluigine dór 
fhiorglan, agus do chuireadar na cluigíne 
idir na ptimegranatuibh, ;ir chiumhuls an 
róba, timchioll ta gcuáirt idir na pome- 
grauatuibh. 

2(3 Cluigín agus pomegranat, cluigíu 
agus pt»uiegranat, timchicjll fa gcuáirt 
fhathuainio an róba do dhéanamh mi- 
niostralachd ann; mardo aithin an Tu,h- 
EAiiNA do Mhaóiss. 

27 ^ Agus do riuneadnr cótuidhe do 
línéadach fhínealta dobair fhiglite úo 
Aárou, agus dá mhacuibh, 

23 Agus nnter do linéadach fhíneaita, 
agus boineid mhaithe do Imcadach fhine- 
aíta, agus brisdidhe liucaduigh do liou 
mhín chásda, 

29 Agus crios do líiiéadach mín chasda, 
agus do gliorm, agus do phurpuir, agus do 
scíuláoid, dobair sluiáithide ; mar do aith- 
in an Tighearna doMháoise. 

30 Agos do rumeadar pláta na co-r 
róinenáomhtha dór ghlau,agus do scríobli- 
adar scríbhinu air tiiar ghrábhail sheig- 
m-iá; ISAOMIITHACHD DON TIGH- 
EARNA. 

31 Agus do cheangladur dhó sin lása 
do ghorm, dá cheaugal go hárd ar aii 
míter; mur do aithin au Tighearna do 
Mháoise. 

32 •[ Mar so do criochnuigheadh uile 
tibair an tábeniacuil loistin an chómh- 
cliruinnigh : agus do riimeadar clann Is- 
rat'l do reir a nuile ní do aithin an 
Tighearna do Mhaóise, is mar sin do 
rinneadar. 

33 ^i Agus tugadar an tabernacuil chura 
Maóisi, aa lóistin, agus gach ní bbeanas 
ris uile, a táitsidhe, a bhuird, a bharruidti* 
a philcir, agus a shoicéid,. 

34 Agus an tblach do chroicnibh reith- Airc na fiadhnuise ar na shugheadh. CAIB. XL. Aaron agui a mhic eaduighthe. eadh ádite dearg, agus aii folach, do chroic- 
nibh broc, agus cumhdach aa iholulgh. 

35 Aírc na fiadhuuisi, agus a maididhe, 
asus an suidiie trocaire. 

36 An bórd, agus a.uile shoithidhe, agus 
an tarán taisbéanta. 

37 An coinnleóir ííorghlán, go na lamj)- 
adhuibh, na lampuidhe dá suighiughadh a 
nórd, agus a uile shoithighe sin, agus a 
nola chum soiuis. 

38 Agus a naltóir órdha, agus a nola 
ungtha, agus an tíiis deaghbhoiuigh, agus 
brat do dhorus an tabernacui!, 

39 A naltóir phráis, agus a ghráta práis, 
a mhaididhe, agus a uile shoithigh, an 
lábhéir agus a chos, 

40 Bruit na cíiirte, a piléir, agus a soi- 
céid, agus brat do gheata na cúirte, a cor- 
duidhe, agus a thairngidhe, agus uile shoith- 
ighe serbhíse an tabernacuil, do lóistln an 
«homhchruinnigh. 

41 Eaduiglie na serbhíse, do dhéanamh 
serbhíse annsa náít náomhtha, agus na 
culadha náomhtha do Aáron an sagart, 
agus a cculadha a nihac,domhiniostraIachd 
a noiíig an tsagairt. 

42 Do rén- a nulle ni do althin an 
TiGHEARNA do Mliaóise, ib mar sin do 
rinneadar clann Israel a nobalr uile. 

43 Agus do fhéuch Maóise ar an obalr 
uile, agus, t'éuch, do riimeadai- í, mar do 
aithin an Tigiieauna; is mar sin do riu- 
neadar í, agus do bheannuigh Ma6it>e íad. 

. CAIB. XL. 

Ata an Tahernacuil fein arna chur suas. 
13 Do naoinhuigheadh Aaron aguí a 
Chlaun muc chum oijlg nan sagart. 14 
Do lion gloir Dí aa Tabernacuil. 

AGUS do labhair an Tíghearna ré 
Maóise gú rádh. 

2 Ar an gcéád lá doii chéid nihí chuir- 
feas tu súas tabemacuil loistín an chomh- 
Chruinnigh. 

3 Agus cuirfe tú annsin á steach aírc 
na fiadhnuisl, agus foileocha tú a nairc lels 
an gcumhdach. 

4 Agus do bheura tú a steach an bórd, 
agus suidheochatú a nordúghadh na neithe 
atá ré shuidhiughadh a nóid air ; agus do 
bhéura t& an coinnleóir a steach, agus las 
fa tíi a lampuidhe. 

5 Agus suidheocha tú a naltóir dór 
chum na túise as coinne aírc na fiadhnuise, 
agus cuirfe tíi brat an doruis leis au taber- 
nacuil. 

6 Agus suidheocha tú áltóir na hofrala 
loiscthe as coinne dhoruis thabernacuil 
loistin an chomhchruinnigh. 

.,7 .-^^^^ suidheecha tíi an labhéir idjr 
Iwistin an chomhchruinnigh, agus an altólr, 
agus cuirfe tú uísce ann. 
95. 8 Agus.culrfidh tíi síias an cíiirt tim- 
cliioll fa gcúairt, agus crochfa tú súas 
na brult ag geatana cíiirte. 

9 1Í Agus glacfa tú an ola ungtha, agus 
ungfa tíi an tabernacuil, agus a bhfuil 
astigh ann, agus naomhtha tú é, agus a 
shoithighe uile : agus bíaidh sé naomh- 
tha. 

10 Agus ungfa tú altoír na hofrala 
loiscthe, agus a shoithlgh euile,agus naomh- - 
tha tú a naltoir : agus bíaidh na altoír ro 
naomhtha. 

11 Agus ungfa tíi an lábhéir agus a chós, 
agus náomhthocha tú é. 

12 1Í Agus do bhéara tú Aáron agus a 
mhic go dorus thabernacuil an chomh- 
chruinnigh, agus nlghfe tíi íad le huisce. 

13 Agus cuirfe tíi ar Aáron na héad- 
uighe naomhtha, agus ungfa tíi é, agus 
naomhthocha tú é ; chor go miniosdrálfuidh 
sé dhainh sa a noifig an tsagaírt. 

14 Agus do bhéara tú a mhic chugad, 
agus éideocha tíi íad le cótuidhibh : 

15 Agus ungfa tíi íad, mar do ung tú a 
nathair, chor go Ijhféadfaid miniostralachd 
do dhéanamh dhamsa a noifig an tsagairt : 
óir biaidh a nungadh go demhin na sha^ 
gartachd shíonuidhe ar feadh a ngeiu- 
ealách. 

16 fl Is murso do rinne Maóise : do 
réir an uile ní do aithin an Tigiiearna 
dhe, is nuir sin dó rinne sé. 

17 H Auus tárla* luinsa cliéad mhí doa 
dara biiadhain, aran gcéad lódon mhi,^«/- 
tógbhadh súas an t.ibernacuil. 

18 Agus do thóg Maóise an taberua- 
cuil súas, agHS do dhaingnldh a shoiceid. 
agus do chuir síias a biiuird, agus do chuli- 
a bharruidhe a steach, ugus do thog síiab u 
phllc-lr, 

19 Agus do leathnuigh amach an lólstíu 
ós cionn an tabernacuil, agus do chuir 
folach an lóistin timchioU air, inar do aith- 
in an Tiguearna do Mhaólse. 

20 ^ Agus do glac sé agus do chuir an 
fliiadhnuise ann san áirc, agus do shuidh- 
igh na maididhe ar an áirc, agus do chuir 
aii suidhe trócaire súas ar an áirc : 

21 Agus thug se aii áirc chum an ta- 
bernacuíl, agus do chuir suus cumhdach 
an fholuigh, agus do fholuígh áirc na 
fiadhnuisl, mar do aithin an Tighearna 
do Mhaóise. 

22 1Í Agus do chuir se au bórd a lóistin 
■an chonihchruinnigh, ar thaoibh an ta- 
bernacuil leath thualgh, taobh amuich don 
chumhdach. 

2^ Agus do chuir sé an tai-án a nord- 
ughadh alr a bhfiadhnuise an Tighearna, 
mar do aithin an Tighearna do Mhaóíse. 

24 % Agus do chulr sé an coinnleóir a 
loistín an chOiuhchruianigh, thall as coiane Oíbrigheantábernacuilcríochnuighe. ECSODUS 

an bhuird, ar thaobh an tabernacuil leath 
theas. 

25 Agus do las na lampuidhe a bhíiadh- 
nuise an Tiguearna; mar do aithin an 
TiGHEARNA do Mhaóise. 

26 ^ Agus do chuir sé an altóir órdha 
a lóistín an chomhcruiunigh a bhfiadh- 
nuise an chumhduigh : 

27 Agus do loisc sé tíiis deaghbholuigli 
uirre ; mar do aithin an Tighearna do 
Mhaóise. 

28 *\ Agiis do chuir sé síias an brat ag 
dorus an tabemacuil : 

29 Agus do chuir altoir na hofrála 
loiscthe ag dorus thabcrnacuil lóistín an 
chomhchruinnigh, agus do ofráil se uirre, 
ofráil loiscthe agus otiVáil bídh; mar do 
aithin anTiGHEARNA do Mháoise. 

30 ^ Agus do chuir an lábhéir idir 
lóistín an chomhchruinnigh agus a naltóir, 
agus do chuir uisce aim chum ionnlaidh. 

31 Agus Maoise, agus Aáron agus a 
mhic do nigheadur a lámha agus a ccosa 

32 A nuair do thcighdis go lóistin an 
chomhchruinnigh, agus a nuair thigdís a L'iontar le glbir Dé c. 

bhfogus do naltóir, do ionnlaidis ; mar do 
aithin an Tighearna do Mhaóisi. 

33 lí Agus do thóg sé súas an chíiirt 
timchioll fá gcuáirt an tabernacuil agus na 
haltóra, agus do chuir síias brat gheata na 
cíiirte. Mar sin do chriochnuigli Maóise a 
nobaír. 

34 5Í Auusin do fholuigh néuU lóistin an 
chomchruinnigh, agus do líon glóir an 
Tighearna an tabernacuil. 

35 Agus nior bliféidir do Mhaóise dul 
a stéach a ióistiu an chomchruinnigh, do 
cliionn gur chomhnuigh an néuU air, agus 
gur líon glóir an Tigiiearna an taber- 
nacuil. 

36 Agus a nuair rugadh an néuU súas 
ó mhullach an tabernacuil, do chuáidh 
clann Israel ar a nagháidli ann a nuile 
thurusaibh. 

3f Achd muna mbeurtháoi an néull 
súas, ní aistreochaidis go nuige an lá iona 
mljéurtháoi súas é. 

38 Oir do bhí néuU an Tighearna 
ar an tabernacuil ann sa ló, agus do bhí 
teine air sa noidhche, a radharc thighe Is- 
rael uile, ar feadh a naistir uile. An Treas Leabhar do MHAOISE, da ngoirthear 
LEBHITICUS. CAIB. I. 

Dlidhe iia hofrála loisgthe. 3 Don 
chrodh. 10 Don mhionchrodh. 14 
Agus do nu héunaibh. 

AGUS do ghoír an Tiguearna ar 
Mhaoise, agus do labhair ris as ta- 
bemacuil an chomhchruinnighthe gá rádh, 

2 Labhair ré cloinn Israel, agus abair 
riú, Ma bheir éanduine aguibh ofráil 
chum au Tighearna, do bheártháoi bhur 
nofráil do naméis, eadhon don airighe, 
agus don tréud. 

3 1í Má bhionn ofráil nó íodhbuirt 
loisctlie don airighe, ofrídadh firionnach 
gán cháidhe : ofraladh sé, é da thoil 
áontaghaídh féin ag dorus thabernacuil an 
chomhchruinnighthe a bhfíadhnuise an 
Tighearna. 

4 Agus cuirfidh sé a lámh ar chionn na 
hofrála loisctlie ; agus gíubhthar ar a shon 
í do dheanamh síodha ar a shón. 

5 Agus muirfidh sé an bhulóg a bhfíadh- 
nuise an Tighearna : agus bearuid na sa- 
gairt, clann Aíiron, a nfuil le!), agus 
croithfid a nfuil timchioU fá gcuáirt ar a 
naltóir noch atá láimh ré dorus thaber- 
uacuil an chomhchruiimighthe. 

96 6 Agus muirfidh sé a nofráil loiscthc, 
agus geárrfa na phíosuighibh é. 

7 Agus cuiríid mic Aáron na sagart 
teine ar á naltóir, agus leagfuid an conn- 
adh a nórd ar au teinidh. 

8 Agus leagfuid na sagairt, mic Aáron, 
na codcha, an ceann, agus an gheir, a 
nórd ar an gcunnadh bhias annsa teinidh 
noch bhias air a naltóir : 

9 Achd na hinnighe agus na cosa 
nigiifidh sé a nuisce : agus loiscfidh an 
sagart an tiomlán ar a naltóir, do bheith 
na iodhbuirt loiscthe, ofrail ar na dhéan- 
amh lé teinidh, do bholadh cumhra don 
Tighearna. 

10 ^ Agus más do na tréaduibh bhias 
a iodhbuirt, do na cáorchuibh nó do na 
gabhruibh, mar ofráil loiscthe ; do bhéara 
leis é nafhirionnach gan toibhéim. 

11 Agus muirfidh sé 6 ar tháoibh na 
haltóra leath thuaigh a bhfiaghnuise an 
Tighearna : agus na sagaiit clann Aá- 
ron, croithfid an fhuil timchioll fa gcuáirt 
ar a naltóir. 

12 Agus gearrfa sc na phíosuighibh é, 
go na cheann agus a gheir : águs leagfuidh 
au sagait a nordughadh íad ar an gconuadh 
bhias ar an tteinidh utá ar a naltóir. Reáchd nran qfrala s&ora. CAIB. II. III. Reachd na niodhbartha Siodhchana. 13 Achd nifigh sé na hinnighe agus 
na cosa a nuisce : agus do bheára an 
sagart leis sin uile, agus loiscfidh sé ar 
a naltóir é : is ofráil ioiscthe é, ofráil 
déanta lé teinidh, do bholadh cumhra don 

TlGHEARNA. 

14 % Agus im.bhionn a iodhbuirt loisc- 
the ar son a ofrala don Tighearna déan- 
uibh, annsin do bhéura stÉ a ofráil do 
fhéaránuibh, nó do cholumuibh óga. 

15 Agus do bhéura an sagart é chum 
na haltóra, agus fáiscíidh a cheami de, 
agus loiscfidh ar a naltóir é ; agus fáisc- 
fidhear a fhiiil amach le táoibhna haltóra. 

16 Agus tairreonguidh a ghaile as guna 
chletibh, agus teilgfiSh ré táobh na haitóra 
é ar angcuid shóir, ag ait na luatlia. 

17 Agus scoiltfidh sé é go na sciathán- 
uibh, achd ní roinnfidh ó chéile é ; agus 
loiscfidh an sagart ar a naltóir c, ar an 
cconnadh atá ar an teinidh : is ofráil loisc- 
the é, ofrail déanta le teinidh, do bholuidh 
cumhra don Tighearna. 

Cx\IB. II. 

Dlighe na saor-qfrala bídh. 

AGUS a nuair ofrtdus éainncach ofráil 
bídh don Tighearna, biodh a iodh- 
buirt do phlíir mhín; agus dóirtlldh ola 
air, agus cuiríidh tíiis air sin. 

2 Agus df) bhéara sé go macaibh Aá- 
ron na sagairt é : agus toigeobhuidli as 
sin km a dhuirn dá phlúr, agus dá ola, 
maille le a thúis uile ; agus loisgfidii an 
sagart a chuimline sin ar an aitoír, do 
bheith na ofráil dóanta lé tenidh, do 
blioladh mhaith don Tigiiearna : 

3 Agus fuighioU na liofrála lídh budh 
lé ílíiáron agus l'j na mhachaibli é : is ní 
ronáomlitha dofráluibh anTiGHEARNA dé- 
anta le temdh é. 

4 ^i Agus má bheir tú leachd ofríiil 
diodhbuirt bídh ar na bliácáil a mbácús, 
budh cáca gan laibhin do phlúr mhm é, 
ar na churaasc le hola, nó abhianna gan 
laibhín ar na imngadh lé liola. 

5 ^ Agus ma bhionn hofrail na hofráil 
bídh bhruithe a noigheann, bía do phlíjr 
mín gan laibhín, cumascthé le hola. 

6 Uoinnfidh tú na chodchuibh é, agus 
dóirtfe tu ola air is ofráil bídh é. 

7 1í Agus má bhionn hiodhbuirt na 
hofráil bhidh annsa oigheann friala, do 
dhéantar í do phlúr mín le hola. 

8 Agus do bheára tíi an iodhbuirt 
bhídh do dliéantar do na neithibhsi chum 
anTiGHEARNA : agus a nuair thaisbeantar 
don tsagart é, do bhéura chum na hal- 
tora é. 

9 Agus toigeobhuidh an sagart as a 
ofirail bidh cuimhne uirre, agus loisc- 
fidii sé ar an altóir é : is ofráil sin 

97 déanta 16 tenidh, do bholadh mhaith don 

TlGHEARNA. 

10 5Í Agus an ní fhúigfíghear don 
ofráil bidh budh le Haáron agus le na 
chloinn é : is ní ro naomhtha é dofráluibh 
an TiGHEARNA déanta lé tenidh. 

11 Aon ofráil bhidh, noch do bheur- 
thaoi chum an Tighearna, ní dhéantar 
lé laibhín : oír ní loiscfidhe laibhín ar bith, 
nó mil, a néanofráil don Tighearna 
déanta lé teinidh. 

12 Ar son ofrála na gcéadthórtha, 
ofráilfidhe don Tigiiearna iad : achd ní 
loiscfighear ar an altoír íad mar bholadh 
chumhra. 

13 ^ Agus a nuile ofráil dod thabhar- 
tas bídh leiseocha tíi lé sálann ; ni mó ' 
fhuileongas tú salann cunartha do Dhé 
bheith ileasbhudh ar hofráil bídh : oírálfa 
tú salann lé do uile iodhbuirt. 

14 f Agus má ofrálann tú ofráil bidh 
do na céadthórthuibhdonTiGHEARNA, of- 
ráilfe tíi mar ofráil bídh dod chéadthorth- 
uibh do dhéusuibh glasa arbha ár ná 
ttiormughadh leis an ttenidh, arbhar 
buaiite as dcusuibh iomlána. 

15 Agus cuirfe tíi ola air, aguS leagíú 
tú tíiis áir : is ofrail bidh é. 

16 Agus loiscfidh an sagart a chuimhhe 
sin, cuid dá ghrán bhuailte, agU5 cuid ák 
ola, gun a thúis uile : is oiráil déanta lé 
tenidh t- don Tighearna. 

CAIB. III. 
Reachd na hiodhbartha shdhchánu, agits 
buidheuchuis. 

AGUS má bhionn a ofráil na iodhbuirt 
shíothchana, mas don airighe afrálas 
sé ; má hhionn firionn no baínionn, ofrfil- 
fuidh sé é gan toibheim a lathar an Ticu- 

EARNA. 

2 Agus leagfa sé a lámh ar chiona 
a ofrála, agus muirfidh sc é ag dorus 
thabernacuíl an chomhchruinnighthe : agus 
croithfid mic Aaron na sagairt an fhuil ar 
an altóir timchioll fa gcuáirt. 

3 Agus ofrálfuidh sé it^lhbuirt na hof- 
rála síodha ofrail déanta le tenidh don 
Tighearna ; an ghéir fholchas na hinn- 
ighe, agus a nuile mhéathas bhías ar an 
mionach, 

4 Agus an dá dhubhán, agus an gheir 
bhios orra, noch bhios láimh ris na hárann- 
uibh, agus an scairt ós cionn na naé, 
mailíe vis na dubhánuibh, béaruidh sé sin 
leis as. 

5 Agus loiscfid clann Aaron é ar an 
altóir ar an iodhbuirt loiscthe, noch bhios 
ar an gconnadh bhios ar an ttenidh : ofrail 
déanta le tenidh, do bholadh cumhra don 
Tighearna. 

6 % Agus má bhíonn a ofráil ar son 

H Crathughadhfuil an qfrail. LEBBITICUS. 

iodhbartha ofrála siothchána don Tigh- 
EARNA don tréud ; fhirionn nó bhainionn, 
ofráilfidh sé é, gan cháidhe. 

7 Má ofralann sé íian ar son a ofrída, 
annsin ofrálaidh é alathair an Tiohearna. 

8 Agiis leagfa a lámli air cionn a ofrála, 
agus muirfidh é as coinne an tabei'nacuil 
an chorahchruinnighthe : agus croithlidh 
elann Aaron a fhuil timchioll la gcuairt ar 
an altóir. 

9 Agus ofralfuidh sé do iodhbuirt na 
hofrála siódha ofráil déanta le teinidh don 
TiGHEARNA ; a gheir, agus a iorbali uile, 
béanfuidh sé sin amach láimh ris án 
ccnáimh droma ; agus an gheir 'fholchus 
na hionathuir, agus an uile mhéathus bhíos 
ar na hinnighibh. 

10 Agus an dá dhubhán, agus an gheir 
bhios orra, noch bhios laimh ris na ha- 
rannuibh, agus an scairt ós cionn na naé, 
maiUe ris na dubhánuibh, beanfaidh se as é. 

11 Agus loiscfidh an sagart ar an altóir 
é : sé sin bíadh na hofrala déanta lé 
teinidh don Tiguearna. 

12 H Agus raá bhíonrt a ofráil na 
iigabhar, ann sin ofrálfuidh sé é a blifiadh- 
nuise an Tighearna. 

13 Agus leagfa a lámh ar a chean, 
agus muirfidh sé é as coinne thaberna- 
cuil an chomchruinnighthe : agus croithfid 
raic Aaron a fhuil ar an altoir timchioll fa 
gcuairt. 

14 Agus ofrálfuidh sé á ofráll de sin, 
«fráil déanta le teinidh don Tigiiearna ; 
iin gheir f holchas na hinnighe, agus a nuile 
mhéathus bhios ar an ionathar. 

15 Agus an dá dhubhán, agus an gheir 
bhios orra, noch bh'ios láimh ris na hár- 
annuibh, agus an scairt bhíos ós cionn 
na naé, maille ris na dubhánuibh, beanfa 
sé as é. 

16 Agus loisgfidh an sagart iad ar an 
altoir : sé sÍ7i . biadh na hofrídá déanta 
le teinidh mar bhohidh cumhra : a nuiie 
mhéathus is Itis an Tighearna é. 

17 Biaidh sí na reachd shiorruidhe da 
bhur ngeinealachaibh ar feadh bhur náit- 
reabh, nach ióstáoi méathus nó fuil. CAIB. IV. 
Dlighe na hofrala arson peacaidh do 
nithear tre ainbhfios. 3 Le sugart, 
13 Lí coimhthio7iut. 22 Leuuchduraii, 
27 no le duine do7i phobal. 

AGUS do labhair an Tichearna rú 
iNIaóise, da rádh, 
'í Lul)hair re cloinn Israel, ga ríidh, 
;Ma j)}ieacíiigheann unum tré ainbhfios u 
naghuidh canaithue an Tic.heaiina, (a 
ttáobh 7ulheadh nár ciióir do dhéanamli,) 
íígus go ndcana sé ní a naghaidh éan 
dli'íúbh. 

;>» Ofralafa pheucaidh annbhjias. 

3 Má pheacuighéann an sagart atá íing- 
tha do réir pheacaidh an phobail ; ann sin 
tugadh sé ar son an pheacuigh, do pheac- 
uigh sé, bulóg óg gan toibhéim chum aii 
TiGHEAENA mar ofráil pheacaidli. 

4 Agus do bhéara sé an bhulóg chum 
doruis thabernacuil an chomhchruiunighthe 
a Lathair au Tiguearna; agus leagfa a 
lámh ós cioim na bulóige, agus muirfidh 
sé an bhulóg a bhfiadnuise an Tigheaiina. 

5 Agus glacfa an sagart bhías ungtha 
cuid dfuil na bulóige, agus do bhcara 
les go tabernacuil an chomhchruinnigh- 
the í. 

6 Agus tuimeóbhúidh an sagart a mhcur 
ansa bhfuil, agus croithfidh i-ídd do 
nfuil seachd nuáire as coinne an Tich- 
earna, as coinne bhruit na sanct(,>ra. 

7 Agus cuii-fidh an sao;art cuid do nfuil 
ar bheannuibh altóra na tíiisé dcaghbhol- 
uigli a lathair an Tigiiearna, nocii atá a 
ttabernacuil an chomhchruinuighthe ; agus 
dóirtfidh sé fuil na bulóige uile ag bonii 
altora na hofrála loiscthe, noch atá ag 
dorus thabernacud an comíichruinnighthe. 

8 Agus beanfa sé dhc a uile gheir na 
bulóige mar ofráii pheacaidh ; an gheir 
fholchus an tionathar, agus a nuile mhea- 
thus bhías ar an ionathar, 

9 Agus aii dá dhubhán, agus an ghelr 
bhios orra, noch bhlos láimh ris na íeas- 
uibh, agus an scairt os cionn na nae, 
mailie ris na dubhánuibh, béuruidh sé sin 
leis. 

10 Mar rugadh as bulóig iodhbartha na 
hofrala síotlichána : agus loiscfidh an sa- 
gart íad ar alt<3u- na hofrála lóiscthe. 

11 Agus croicionn na bulóige agus a 
nuile fheoil, mailie ré na chionn, agus le na 
chosuibh, agus le na mhionach, agus le na 
áoileach, 

12 Eadhon an bhulóg uile béaruidli 
leis aniach táobh amuigh don champa go 
hiouad ghlann, mar a ndólrtear au luáitli 
amacli, is loi^grighear an cconnadli lé 
téine é : mar a ndólrtear an lúaith 
ainach is ann loiscfighear c. 

13 % Agus má pheacuigheann uile 
chomhchruinniughadh Israel tré ainbhfics, 
agus an ni do bheitli fá clieilt a súilibh aii 
oireacliduis, agus go ndearnthar n't 'cigin a 
nughuidh aithneadh an Tighearna, a 
tíáobh neítheadh nár chóir do dhéanamh, 
agus go bhfuilid ciontach ; 

14 A nuáa- bliias fios, an pheacaidh do 
plieacuiglieadar na aghuidh, ann sin ofríii- 
lidli an couilicliruinuiughadii bulog óg 
ar son an pheacaidh, ai^us do bhéura é 
as cuinne thabernacuii an chomhclu'uin- 
nlghthe. 

15 Agus leagfuid sinnslr aii chomk- 
chruimiisíhtlie a himha ar chionn na Bulóg na hofrala peacuidhe. CAIB, 

bulóigé as coinne an Tighearna : asrns 
muirt'idhear an bhulóg as coinne an Tigh- 

EARNA. 

IG A£;us an sagárt bhias ungtha do 
bhéara cuid dfuil na bulóige go tabernacuil 
an chomhchruinniiihthe. 

17 Agus tiiiuieobhuidh an sagart a 
mhéur a gcvid do nfuil, a(;us rroithtidh sé 
seaclid nuáire < as coiniie an Tigiiearna, 
as coinne an bhruit. 

18 Agus cuirfidh sé cuid do nfuil ar 
bheannuibh na haltóra noch utá as coinne 
au TiGHF.ARNA, atú a ttabernacuil an 
chomhchruinnighthe, agus dóirtfidh amach 
a ntbil uile ag bonn altóra na hot'rála 
loiscthe, noch atá ag dorus thaberuacuil 
an chomhchruinniglitlie. 

19 Agus bainfidh sé a gheir uile as, 
agus loiscfidh ar a naltóir é. 

20 Agus do dliéana sé ris an mbulóig 
mar do rinne ré bulóig ar sou na hot'rahx 
peacaídh, mar sin do dhéana sé ría so : 
agus do dhcana an síieai t síoth ar a shon, 
agus maithtighear dhóibh é. 

21 Agus bearuidh sé an bhulóg leis 
táobh amach don champa, agus loiscfidh 
í, raar dó hiisc an chéadbhuhjg : is otráil 
phéacuidh í ar son an chomhchruiuníghthe. 

22 51 A nuáir pl)eacaidheas uachdarán, 
agus go ndearna éainiú a uughaidh éan- 
aithne an Iighearna a Dhía, ttáobh 
neitheadh nár choir a dhéanamh, agus go 
mbia ciontach ; 

23 Nó nia thig, a neolus an phéacaidh, 
ionar pheacáidh sé ; annsin do bhéara sé 
olxáil leis, meanuánclo na gabhruibh, tior- 
annach gan cháidhe : 

24 Agus leagt'a a hámh ar chionn an 
ghabhair, agus muiriidh é ionsa náit a 
marbhuid a notrád h.iscthe as coiune an 
TiGHEARNA : is otráil pheacaidh 1. 

2.3 Agus glactuidh an sagart di'uil na 
hofrála peacaidh lé na mhéur, agus cuirt'e 
sé í ar bheannuibh altora na hótrála 
loiscthe, agus doirtíidh amach a ntuil ag 
bonn ahóra na hoháhi loiscthe. 

26 Agus loisctidh sé a mhéathus uilé ar 
a naltóir, amhuil mhéathus louhburtha ua 
hot'iída siothchana : agus do dhéana an 
sagart síoth ar a shon a ttáoibh a phea- 
caidii, agus maiihfigliear ciho é. 

27 % Agus nia phtacuigheann anum do 
phobul na tire tré amblirios, ar ndeanamli 
eainneithe a naghtddli éanaithne an 'Íigh- 
F.ARNA, a ttáobh neitheudh nár chóir a 
dhéanamh, agus go mbia ciontach; 

28 N6 má hhionn tios, au pheacaidh 
lonar pheacaidh sé aige : annsin do bhéura 
ot'ráil leis', meannan do ua gabhruibii, 
l)ainionna gan toibhéim, ar son an pheac- 
aidh do pheacaidh sé. 

29 Agus leagt'aidh a láinh ar chéanu 

99 "V. Modh ghlanadh o niomad peacaidhaihhf 
na hoírála peacaidh, agus muirfidhe aa 
of'rail peacadh a náit na hofrála loiscthe. 

30 Agus iilacfuidh an sagart cuid do 
nfuil !e na mhcur, agus cuiríidh ar bheann- 
uibh altóra na hof'rála loiscthe í, agus 
dóirtfidh araach a nfuil uile ag bonn na 
haitóra. 

31 Agus bainfidh sé amach an méathus 
uile, amhuil mar bheantar amach méathus 
ó .odhljairt na hofrála síodha; agus loisc- 
fidh an sagart ar a naltóir e mar bholadh 
churahra don Tighearna ; agusdo dhéana 
an sagarr, síoth ar a shon, agus maithfigh- 
ear dhó é. 

32 Agus má bheir uan leis raar ofráil 
pheacaidh, do bheura sé leis uan bainionn 
gan toi'héim. 

33 Agus leagfaidh sé a lamh ar cheann 
na hot'rála peacaidh, agus muirtidh sé mar 
ofiáil pheacaidli é ansa náit a raarbhuid a 
notríiil loiscthe. 

34 Agus glacfuidh an sagart dfuil na 
hofrála peacaidh lé na mhcur, agus cuir- 
fidh ar bheannuibh altóra na hofrála loisc- 
theí, asus doirttidh amach a fhuil uile ag 
bonn na haltóra : 

35 Agus baintidh sé amach a rahéathus 
uile, mar beantar méathus a nuain amach 
ó iodhbuirt na hofrála síodha ; agu.s loisc- 
fidh an sagart ar a naltóir íad, do réir 
na nofrídadh do niothar lé teínidh doii 
Tighearna : agus do dhcana an sagart 
cádhachas ar son an pheácaidh do rinne, 
agus maithfíghear dhó é. 

CATB. V. 

lomdha cás a ndearnta?' peacadh ; 6 Agus 
an modh ar a hfuighthear glanadh 
u'utha. 

AGl^S má pheacuigheann anum, agus 
go néibtf'é guth mionn, agus go mbía 
na fhiadhnuisi, an bhfacaidh nó nar f'hionn 
sé aii ni ; inuna fhodlsíghe sé é, annsin 
iomchóruidh a choir. 

2 Nó má bhcanann anuni ré háoinní 
sahich, nias conalilach óainní neamhghlan, 
nó conablach ammhidhe neamhghloin, nó 
conabiach neitheadh nearahghlan shnáidh- 
eas, má cheiltear leis e ; biáidli sé neamh.- 
ghlan, agus ciontach mar an gceadna. 

3 No má bhtanann sé le salchar duine, 
gidh bí ar bith neamhghloine lé saileoch- 
thar duine, agus go gceilhdh é ; a nuáir 
bhias a fhios aige, aiiiibin biúidh sé ciou- 
tach. 

4 Nó raá bheir anum mióima, ga rádh 
ré na bhéul go ndéana sé olc, nó go 
ndéaiia maith, gidh bé ar bith é thuaigeo- 
rus duine le mionnuibh, agus nach raibh a 
fhios aige ; agus go gceiltidh é a nuair 
bhias a fhios aige, annsin biáidh sé cioii- 
tach a ní éigiii díobhso. 

H 2 Ofruil ar son peacadh a nisagairt. LEBHITICUS. Fa sharugadh lefios. 

5 Agus is amhluidh blúas, a nuáir do dhéana an sagart síothcháin dó lé 
bhias sé ciontach a néinní dhíobh so, reithe na hofrála sáruighthe, agus maith- 
go naideorahuidh se go bhfuil sé ciontach íighear dhó c. 

annsin jii sin : 17 H Agus má pheacuigheann anum, 

6 Agus do bhéura sé ofráil choire chura agus go ndeana éinní do na neithibhsi do 
an TiGHEARNA ar son an pheacaidh do toirmioscadli uime do dhéanamh lé haith- rmne sé, bainionuach ón trt'ud, úan nó 
meannán ó na ga hruibh, raar ofráil pheac- 
aidh ; agus do dhéana an sagart síth ar a 
bhon a ttáobh an pheacaidh. 

7 Agus muna tti dhé úan do thabhairt 
leis, auusin do bhrura se dhá cholum tíir- 
tuire les ar son an pheacuidh do rinne sé, 
n') dhá cholum'óga chura an Tighearna ; 
áon mar ofráil pheacaidh, agus an dara 
(iiar ofráil loiscthe. 

8 Agus do bhcura chum an tsagairt 
lad, noch ofráilfeas sin h/úas ar soa na 
hofrála peácaidh an chéaduair, agus i'áisg- 
fidli á cheaun da bhrághaid, achd ni roinn- 
leadh ó chéile é ; 

9 Agus dóiitfidh dfuil ua hofrála peac- 
aidh ar thíiobh na haltóra ; agus fáisgfígh- 
ear án chuid eile don fhuil araach ag bónn 
^iáhaltóra: Is ofráil peacuidh sin. 

10 Agus ofríiilfidh an dara jnar ofráil 
loiscthe, do réir an ghnáth : agus do dhéaua 
á,n sagart síothchám ar a shon, ar son 
an pheacaidh do rinne sé, agus ijraithfigh- 
ear dlió é. 

11 ^ Achd muna tti dhe dliá éun tur- 
(;uij;e, nó dhá cholum óga do thabhairt. eautuibh auTiGHEARNA ; mLitauach raibh 
a fhios aige, thairis sin atá ciontach, agu3 
iomchóruidh sé a choir. 

18 Agus do bhéura sé reithe gan chaídhe 
as a tréud, réir do mheassa, mar ofráil 
sháruighthe don tsagart; agus do dhéana 
an sagart sith dho ar son a ainbhfios iona 
ndéarna sé seachrán agus nach raibh a 
fhios aige, agus maithfighear dhó é. 

19 Is ofráil sháruighthe é : do chion- 
tuigh sé go deimhhi a nághuidh an Tigh- 

EARNA. 

CAIB. VL 

Dlighe ofrala an fhir do sháruigheas an 
reachda le fos. 8 Agus ath-aithris ar 
ghnáth Jia niodhbartha. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise, dha rádh, 

2 Má pheacuigheann anum, agus go 
ndéana sárughadh a níighaidh an Tigh- 
EARNA, agus go ndéana bréag ré na 
chomharsuin ann san ní tugadh dhó a 
ttaisgidh, nó a gcumann, nó rugadh uadh 
ar éigin, nó do mheall sé a chomharsa ; 

3 Nó go bhfuáir se an ní do chuáidh a áiihsin do bhéura an té do pheacaidh ar mugha, agus go ndcarna brcag dá tháobh áón a ofrála, an deachmhadh cuid do 
ephah do phlúr inín mar ofráil pheac- 
uidh ; ní chuirfldh ola air, nl inó chuirfeas 
se túis air : óir is ofráil plieacaidh i. 

12 Annsin do bhéura se chum an tsa- 
gairt é, agus glacfuidh án sagart lán a 
dbuirnn de, eadhou na cliuimhne sin, agus 
lójscíidh ar a naitóir é, do réir na nofráladh 
do níthear le teinidh don Tighearna : 
is ofí"dil pheacaidh sin. 

13 Agus do 'dhéana an sagart síoth- 
cháin dó ar son a pheacaidh do rinne a 
náoh díobhso, agus raaithfighear dhó é : 
ag!us biáidh a.nfuigheall ag an tsagart mar 
ofráil bhídh. 

14 ^í Agus do labhaír an Tighearna 
ré Maóise, dha rádh, 

15 Ma ní anum coír, agus go bpeac- 
óchuidh sé tré ainblifios, a neithíbh 
náomhtaanTiGHEARNA; annsin do blu'ura 
sé chum an Tighearna ar son xi shá- 
ruighthe, reithe gan cháidhe as na tréud- 
uibh, réir do mheassa lé seceluibii airgid 
do réir shecel na sanctóra, mar ofráil 
sháruighthc; : 

16 Agus do dhéana sé leasnghadh 
aunea dochar do rinne annsa ní naomhtha, 
agus cuirfidh au cúigeadh cuid na chioun, 
agus do bhcura don tsagart é : agus 

100 agus a mhionna do thabhairt a néitheach ; 
a néii;ni dhíobh so do ní duine, ionabpeac- 
uigheann sé : 

4 Ann sin budh amhla bhías, do chionn 
gur pheacuidh sé, agus go bhfuil ciontacii, 
go naíseógtha sé an ní rug ar éigin leis, no 
an iii fúair sé gó cealgach, no an iií 
tugadh dli(3 a ttaiscidh, nó an ni do chuíiidh 
a mugha noch fuair sé. 

5 Nó a nuile ,ní timchioll a ttug a 
dhrochmhionna ; aiseóguidh sé go hii;m- 
lán iona phrinnsipail, agus cuirfidh an 
cuigeadh cuid do bhárr na chionn, agus 
do bhéura don ti dár chóir é, a 16 ofrála ar 
son a chionta. 

6 Agus do bhéura a ofráil sháruighthe 
chum an Tighearna, reithe gan chaidhe 
asau tréud, reirdo mheasa, mar ofráil shá- 
ruighthe, dou tsagart : 

7 Agus do dhéana an sagart síth a 
lathair an Tighearna dhó : agus maitli- 
figliL-ar dho arson éinneithe dá ndcarna sé 
ag sarughadh ann. 

8 Agus do labhair an Tighearna rc 
Maóise, ga rádh, 

9 U Áithin do Aáron agus dá mha>;- 
aibh dá rádh, Is é so dlighcadh na hofrála 
loiscthe : (is ofráil loiscthe í, ar son » 
loisclhe ar a naltóir ar feadh na hoidhch» DUgheadh na hofrala bidh. CAIB. 

go maidin, agus biáidh teine na haJtóra ag 
loscadh imite.) 

10 Agus cuirfidh an sagart a chulajíJh 
lín uirae, agus cuirfdh a bhríste l'm fa na 
f heóil, agus tóigeobhuidh síias an' lúaith do 
ioisc an teine maiUe ris a nofráil loiscthe 
ár a naltoir, agus cuirfighear láimh ris a 
naltóir íad. 

11 Agus cuirfidh a íadach dhe, agus 
cuirlidh éadach eile uime, agus iomchóruidh 
amach an luáith táobh a muich don cham- 
pa go hionad ghlan. 

12 Agus biáidh an teine ar a naltóir ag 
loscadh innte; ní míichfuighear i; agus 
loiscfidh an sagart connadh uirre gach tvon 
mhaidin, agus leagfa a nofráil loiscthe a 
nórd uirre ; agus loiscfidh uiiTe méathas 
na nofrálach síothchána. ^ 

13 Biáidh an teine ar lasadh choidhche 
ár a naltóir; ní cuirfíghear amach go 
bráth í. 

14 1f Agus a sé so dlíg'headh na hofrála 
bídh : ofráílfid mic Aáron 1 a lathair an 
TlGHEARNA, as coinne na haltóra. 

15 Agus glacfuidh lán a dhuim, do 
phlúr na hofrála bídh, agus dá hola, agus 
an tuis uiie bhías ar a nofráil bídh, agus 
loiscfidh ar a naltóir mar bboladh churjhra, 
eadhon na " chuimhne "sin, don Tígh- 

EAHNA. 

. 16 Agus iosfuid Aáron agus a mhic 
án fuigheali : le harán gan laibhín íostar é 
annsá náit náomhtlia ; a gcúirt thaberna- 
cuil an chomhchruinnigh íosaidh síad é. 

17 Ní bhr'uithfíghear maille re laibhin é. 
Thug ni-é dhóibhsion é ar son a gcoda do 
mofráluíbh déanta le teinidh ; atá sé ro 
riáomhtha, 7)Uír tá a nofráil pheacaidh, 
agus a nofráii sháruíghtlie. 

18 A bhfuil dnrionnchaibh a measc 
chloinne- Aáron íosaid de. Biáidh na 
reachd go bráth ionbhur ngeinealachaibh a 
ttáobli ofrálaidh anTiCHEARNA do níthear 
lé teinidh gach áon dá mbeanfa riú biáidh 
náomhtha. 

19 ^ Agus do labhair an Tighearna 
ré Maóise, dhá rádh, 

20 Is Í.SO ofráil Aáron agus a mhac,noch 
ofrálfuid síad don Tighearna annsa ló 
a nungfuíghear é : an deachmhadh cuid do 
ejíhah do phlúr mín mar ofráil bhídh go 
síorruidhe, a leath ar maidin, agus a leath 
ionsa noidhche. 

21 A noigheann dó dheantar é maille 
ré hola; agus a nuáir bhías bruithe, do 
bhéura tú a stéach é : agus na píosuidlie 
bruithe do nofráil bhídh ofráilfidh tú mar 
bholadh cumhra don Tighearna. 

22 Agus an sagart dá mhacaibh atá 
ungtha na áit oVráilfi-dh sé é : húdh 
^atíiid choidhche don Tigheabna í, 
loiscfighear go híonilán í. * 

101 • VII. Breith, búidheaohuis, agns móid. 

23 Oir loisgfíghear gach uile ofráil bídh 
ar son an tsagairt go hiomlán : nl liíostar é. 

24 ^ Agus do labhair an Tichearna 
ré Maóise dhá rádh, 

25 Labheir ré Haarón agus le na miiít- 
caibh, gá rádh, Is é so dligheadh riá 
hofrála peacaidh : annsa náit a marbhthar 
a nofráil loiscthe is ann muirfíghear a 
nofráil pheacaidh a bhfíadhnuise an Ticir- 
earNa : utá sé ro náomhtha. 

26 An sagart ofrálas é ar són peacaidli 
íosuidh sé féin é : ansa náit naomhtha iostar 
é, a ccúirt thabernacuil an chomhchruin- 
iiighthe. 

27 Giodh bé ar bith ní bheanas re nféóil 
sin biaidh sé ro naómhtha: agus a nuair 
croithfighear dhá fhuil ar cadach íir bith, 
niglife tíi a náit dár bhean an crothadh 
annsa náit náomhtha, 

28 Achd an soitheach críadh ionaíf 
bruitheadh é, brisfighear é : agus raas á 
bpota phrais do bruítheadh é, sciíirfuigh- 
ear é, agus meascfuighear an pota a nuisee. 

29 Na híiile fhiríonnach a measc na' 
sagart iósuidh dhe : afá sé ro náomhthá. 

30 Ní iiióstar ofrail pheacaidh ar bith a 
rabéarthar íanchuid dá fhuil go taberna- 
cuil an chomhchruinnighthe do dhéanamh 
siothchána leis ansa náit náomhtha; 
loiscfíghear annsa teinidh í. 

CAIB. VII. 
Tr't ghnc iodhbarta siothchána agus roidh- 
teadh. 12 Mar bhreith bhuidheachíiis. 
16 Mar mhóid, agus mar qfrail thoil- 
eamhla. 

MAR an gcéadna is é so diígheadb 
na hofrála sáruiglithe : atá sé ro 
náomhtha. 

2 Annsa náit a marbhuid siad a nofráit 
loiscthe is ann muirfid a nofráil shámígh- 
the : agus croithtídh sé a f huil timchioll ar 
a naltóir. 

3 Agus ofráilfidh sé dhe méathas uile ; 
a niorbuil, agus an méathas fholchus na 
hinnídhe, 

4 Agus an dá dhúbhán, agus an raéath- 
as bhios orra, noch aiá fa náran, agus an' 
scairt atá os cionn na naé, maille ris na' 
dubhánuibh, bainfidh sé sin as : 

5 Agus íoiscfidh an sagart iad ar a 
naltóir nuir ofráil déanta lé teinidh dion 
Tighearna: Is ofráil sharuighthe sin. 

6 lósuidh gach aón fhirionnach a measc 
na sagart de sin : an sa náit náomhtha 
iostar é : ata ro naomhtha. 

7 Mai- utá a nofrail phcacaidh, is amh- 
luidh atá a nofráil sháruighthe : is éain- 
dligheadh utá on-a : an sagart do dhéanas 
síth les is aige bhías se. 

8 Agus an sagart iodhbras ofrail loisc- 
thé dhuine air bith, is ag an tsagart J'íin lostarfeoil ofrail si'odha LEBHITICUS 

bhíos croicioun na hot'rila loisce, do ni 
íodhbuirt. 

9 Agus gach uile ofráil bliidh dá 
mbácáltar aimsa bhácus, agus gach uile 
dheasuighthear annsa blitrithóigheann,agus 
annsa noighean, biaidh ag an tsagart 
oírálus é. 

10 Agus gach uile ofráil bhídh, cum- 
aiscthe le hola, agus tirim, butidh ag 
cloinn Aáron uiie, gach ean oi/ead re na 
chéile. 

11 Agus as é sin dligheadh iodhbártha 
na hofrála siotlichána, noch ofráilfeas sé 

dcn TlGIlEARNA. 

12 Má ofrálaun sé é mar bhreith 
bhuidheachuis, ann sm ofráilfidli sc maiUe 
re iodhbuirt bheirthe bhuidlieachuis bair- 
gheana gan hiibhín cumaiscthe le h(jla, 
agus abhlanna gan láibhin ungtha le hola, 
agus cacaidhe cumaiscthe le hola do phlíir 
inhín, fríalta. 

13 Táobh a muich dona cácuibh, of- 
ráiltidh mar oíVail arau Uiibhin maille 
ré iodhbuiit bheirthe blmidlieachuis dá 
ofráil shiodha. 

14 Agus de sin ofráihldh sé aón as 
a nofráil iomláu mar oírád thógtha don 
TiGHEARNA, agíís budh leis an tsagart do 
chroith fuil na hofrála siuthcháua sm. 

15 Agus féoil íodhbartha olrída siodha 
ar son buidheachuis ióstar an 16 sin féin 
jódhbarchar í ; ni fhúigtidh sé éaumí dhe 
frhum na maidue. 

16 Achd má hhionn iódhbuirt a ofrála 
ua moíd, nó na hofrád todeumhuil, ióstar 
an lá sm icin i ofrídas a íódhbuirt : agus ar 
na mhárach mar an gcéadna lóstar an 
fuiíjieaii. 

17 Achd fuigheail Iheóla na hicjdhbar- 
tha an treas lá ioiscíjghear le temidh é. 

18 Ag -s ma hiostar eainní dfeóil 
iodhbhartlia a ofrála síodha ar éanchor aii 
treas lá, ní genbhthar í, ní nió meastar 
do nofráil í ; biaidh sí Ud hadhuathmhuir- 
eachd, agus au tanam iosas di lomchóruidh 
sé a choir. 

19 Agus a nfeoil bheanas ré híioinní 
salach ní hiostarí; loiscfíghear 1 ■ teimdii 
í : agus ar son na feola, an mhéid bliías 
glan íosuid di. 

20 Achd an tauam itlieas dfeóil íodh- 
l^aitha na hofrála síothchána, noch is leis 
an TtigheaiíNA, gá bhfuil aneamlig'iloiue 
air, gearrfuíghcar an tanam sin thríd amach 
as a mhuinntir. 

21 Os achionn so gidh bé anum bhean- 
as ré ní salach, mur atá salchar dume, 
no beathaidh neamhgloin, nó re hcaiiirú 
adhuathmhar neamhghlan, agus iosas cuid 
dfeóil íodhbartha na hofrála síodha, noch 
Iheanas ris an Tighearna, gearrfuighear 
ffsi taíiamsiu thríd amach ó na dháoinibh, 

lO'? «n la ofrailfighear í. 

22 H Agus do labhair an Tighearna 
re Maúise, dhá rádh, 

23 Labhán- re cloum Israel dá rádh, Ni 
íostáoi tai!ighi!é mhéathas, doimh, nó 
cáoraci), no gabhair. 

24 Ach geir an bheathaidh do gheibh 
bás uádha ttiu, agus mcattias a nain- 
mhidhe rcubuid beatiiaidh, is eidir sin do 
chur a núsáid ar bith eile: gidlieadh ní 
íostáoi éinni dhe ar éanchor. 

25 (>ir gidli bé ar hitii iosas do gheir 
an bheathaidh, ioai iauid dáone mar ofráil 
déanta le teimdh don Iighearna, fós 
an tauam iosas de sm gearrfuighear ainacli 
ó na mhuiimtu' é. 

2(3 'luilitauih eile ní íostáoi gné fhola 
ar bith, mas déuu no daíumhighe, a náon 
da bhui luiitreabhaoh. 

27 Cidh i>e ar l)ith auum íosas cainghné 
fola, gearriuighear checuia an tanamsm ó. 
na mhumiitir. 

28 ^ ^igus do laVjhair an TiGHr.ARNA. 
ré Máoise, dhá rádh, 

29 Labhair ré cíoinn Israel, dá rádh, 
An tf otiálus iodhbuirt ofrála síodha don 
Tjghlarna do btitura sé tabhartas chum 
an Tigheabn A do iodhbuirt ofiála shiodha. 

30 A lámha ftm bhéurus leis oirail 
an TiGUEARNA déanta lé temidh, an gheir 
maille ris an gchatliáu, do blieura sé leis, 
cor go gcrolthtidis an cUathán ar soti 
ofráia iuáiinhuighthé as coinne an Tigh- 

EARNA. 

31 Agus loisctidh an sagait an gheir ar 
a naltóir : acl;d budh lá Haáron agus le na 
mhacaibli au tuchd. 

32 Agus do blieartháoi an slirmeán deás 
don tsagart inar oiráil thógtha don íodlr- 
Ijuirt do uofráil stúothchána. 

33 An té do mliacaibh Aáron ofrálus 
fuil na iiofrala siothcháua, agus an móath- 
us, is é do glreabha an slinneán deas ar 
son o choda. 

34 Oir do bhean misi an tuchd luáim- 
neath agus an slmneáu tógtha ■ o cliloinn 
Israei do iodhbuut a uoirala síotlichána, 
agus tliug nie do Aáron an sagart iad agus 
da mliacaibh mar statíud go brátli ó 
mlieasc cioinue Israel. 

35 H Is é so comhroiun ungtha Aáron, 
agus ungtha a mhac, as otraluíbh an 
TiGUEAUNA déanta le teinidh, annsa ló 
ar chuir se a steach íad do inhiniostra- 
lachd don Tichearna a noitig an tsagant; 

30 i\och do aithin an Tichearna do 
thabhairt doibh o thluiim Israel, annsa ló 
ar ungadh iad, l'c statuid go brátli ar fadii 
a ngemealacli. 

37 Is é so dhgheadh na hofrála loisctlie, 
na hotiála bídh, na holrála peacaidh, agus 
iia hofrala sármghthe, agus na gcoisreagadii, 
agus íodhbarlha na notráladh siodha; Do choisric Maoise Aaron agus a mhacadh. 

38 Noch do aithin an Tighearna do 
Mhaóise a sjiahh Sinai, annsa ló ar aithin 
sé do chioinn Israel an íodlibuirt dofráil 
don TiGHEAnNA, a bht'asach Sínai. 

CAIB. VIII. 
Do cuireadh na pearsa eagluise 14 Agus 
na neitheann oile ar leith, fa choinne 
sherbhis aírighthe an Tighearna. 

AGUS a dubhairt an Tighearna ré 
Mhaoise, dhá rádh, 

2 Beirleachd Aáron agus a mhic maille 
ris, agus a néaduighe, agus an o!a ungtha, 
agus bulóg chum na horrída peacaidh, 
agus dha reithe, agus clíabli darán gan 
laibhín. 

3 Agus cruinnigh an coímhtliionól uile 
go dorus thabernacuil an choinhchruinnigh. 

4 Agus do rinne Maóise mar do aithin 
an TiGHEARNA dhe; agus do chruinnigh an 
toireachdus a gcioim a chéile chum doruis 
thabernacuil an chomhchruinnigh. 

5 Agus a dubhaut Maúise ris an 
gcoímthionól, Is c so an ní do aithin an 
TiGHEARNA do dhcanamh. 

6 Agus tug Maóise Aáron agus a mhic, 
tigus do uigh le huisce iad. 

7 Agus do chuu' an cóta uime, agus do 
chuir crios thairis, agus do chuir an róba 
uime, agus do chuir an téphod air, asiiis 
do cliriosuigh re crios cúiríalta a nephod é, 

(agus do cheanguil leis sin uime é. 
8 Agus do chuir sé an tuchdeadach air : 
agus do chuir annsá nuchdéadach an Urim 
agus an Tuminim. 

9 Agus do chuir an mlter ar a cheann ; 
ar a miter _ mar an gcéadna, íudhon ar 
cadan an mhíter, do chuir sé an pláta óir, 
an choróm náomhtlia; mar do aitliin an 

ÍTiGHEARNA do Mhaóise. 
■ 10 Agus do ghlac Maóise an ola 
ungtha, agus do ungaidh au tabemacuii 
agus a raibh ann uile, agus do náomhadh 
lad. 

11 Agus do chroith sé di ar a naltóir 
I seachd nuáire, agus do unguidh a naltóir 

agus a soighithe uile, aráon an lábliéir agus 
a chos, da náomliadh. 

12 Agus do dhóirt as an ola ungtha ar 
cheann Aáron, agus do ungaidli é, da 
náomhadh. 

13 Agus tug Maóise mic Aáron leis, 
agus do chuir cótuidh orra, agus do chri- 
osluidh íad lé creasaimuibh, agus do clmir 
buincid orra ; mar do aithin an Tighearna 
do Mhaoise. 

14 Agus tug leis an bhulóg ar son 
ofrála peacaidh : agus do leag Aáron agus 
a inhic a lániha ar chionn na buloige 
chum ofrála an pheacaidli. 

15 Agus do mharbh sé é ; agus do ghlac 
Maóise a níhuil, agus do chuir ar bhean- 

103 CAIB. VIII. Ofrail naccoisricthihh. 

nuibh na haltóra fá gcúairt lé na mhéur í, 
agus do ghlan a naltóir, agus do dhóirt 
a nfuíl ag bonn na holtóra, agus do 
náomhadh r, do dheanamh <iithshío5ichána 
uirre. 

16 Agus do ghlac a raihh do gheir ann 
a nionathar, agus an scairt ós cionn na 
náe, agus an dá dhubhán, agus a méathas, 
agus do loisc Maóise ar a naitóir íad. 

17 Achd do loisc se re teinidh an 
bhulóg, agus a sheithigli, agus a feoil, agus 
a hothrach táobh a muich don cliampa; 
mar do aíthin au Tigiiearna do Mhaóise. 

18 5f ^\gus tug an reithe leis chum 
im hofrála loiscthe : agus do chuir 
Aáron agus a mhic a lámha ar cheann 
an reithe. 

19 Agus do mharbh sé é ; agus do 
chroith Maóise a nfhuil ar a naltóir fá 
gcuáirt. 

20 Agus do ghear sé an reithe na phíos- 
uighibh ; agus do loisc Maóise an ceann, 
agus na píosuidh, agus an gheir. 

21 Agus do nigh an mionach agus na 
cosa a nuisce; agus do loisc Maóise an 
reithe uile ar a naltóir : do bhi na íodh- 
buirt h)isctlie na bhaladh chíimhra, iigus 
na hofráii déanta lé teinidh don Tigh- 
earna ; mar do aithin an Tighearna do 
Mhaóise. 

22 ^ Agus tug an reithe eile leis, reithe 
an choisricthe : agus do leag Aáron agus 
a mhic a l;imha ar cheann an reíthe. 

23 Agus do mharbh sc í ; agus do 
ghlac Maoise da fhuil, agus do chuir ar 
bhíirr cluáise deise Aáron, agus ar ordóig 
a láimhe deise, agus ar ordóig a choise 
deise. 

24 Tug fós mic Aáron, agus do chuir 
Maóise cuid do nfuil ar bhárr a ccluás 
deas, agus ar oidóguibh a lámh ndeas, 
agus ar ordóguibh a ccos ndeas : agus 
do chroitii Maóise a nfuil ar a naltoir 
fá gcuáirt. 

25 Agus do glilac an gheir, agus an 
tiorbull, agus an gheir do bhi ar an mion- 
ach uíle, agus an sgairt us cionn na náe, 
agus an dá dhubhán, agus an gheir, agus 
an slinnéun deas : 

26 Agus do bhean áon bháirghean daran 
gan laibhín, as an gclíabh an tarán gan 
laibhin, do bhí as coinne an Tichearna, 
agus cáca darán smeartha le hola, agus 
ean ablilann amháin, agus do chuir ar 
úachdar nageire, agus an tslineáin deis íad. 

27 Agus do chuir sin uile ar lámhuibh 
Aáron, agus ar lámhuibh a mhac, agus do 
luáimnigh íad mur ófráil luáimnighthe as 
cóinne an Tighearna. 

28 Agus do ghlac Maóise as a lamhuibh 
íad, agus do loisc, ar a naltoir 'iad ar 
a nofiíiil loiscthe ; do hhádar na gcois Faid atmsir a ccoisreagadh LEBHITICUS. Gabhar, agus hulág, non ofrala siotha. ,TÍcthibh do bhaladh chumhra : is ofráil 
sin déantalé temidli don Tighearna. 

29 Agus do ghlac Maóise an tuchd, 
agus do mháilligh é mar oíVáil luáim- 
nighthe a lathair an Tigheauna : bir do 
bi sin cuid Mhaóise do reithe án chois- 
reactha ; mar do aitliin an Tighearna do 
Mhaóise. 

30 Agus do ghlac Maóise cuid don ohi 
ungtha, agus do nfuíl do hhi ar a naltóir, 
agus do chroith é ar Aáron, agus ar a 
éadach, agus ar a mhacaibh, agus ar 
éaduigliibh a mhac maiUe ris ; agus do 
n9.omhuigh sé Aáron, agus a chuladh agus 
a mhic, agus culadlia a mhac mar áon 
ris. 

31 f Agus a dubhairt Maóise ré 
Haáron agus ré na mhacaihh, Bruithighe 
a nfeóil ug dorus thabernacuil an chomh- 
chruinnigh : ugus ithíghe ann sin í mailie 
ris a narán atá a gcliabh na gcoisreacthadh, 
mardo aithin misi, dá rádh, Itheadh Aíiron 
agus a mhic é, 

32 Agus an fuigheall bhías ag a nfeóil 
agus ag a narán loiscfídhe lé teinidh c. 

33 Águs ní ractitíioi amach tar dhorus 
thabernacuil an chonihchruinnigh a seachd 
lá, nú gó i'abhiíid laéthe bhur gcoisricthe 
coimhlionta : óir seachd lá bluas sé díi 
bhur gcoisreagadh. 

34 Mar do rinne sé a niugh, is mar 
sin do aithin an Tighearna a dhéanamh, 
do dliéánamh síodha diiáoibh. 

35 Uime sin anfuidiie ag dorus thaber- 
nacuil an chomhchruinnigh do ló ngus 
doidhche seachd lá, agus coimlréadfuidhe 
cúram an Tighearna, nach bhfaghtháoi 
bás : óir is mar sin do haitluiigheadh 
dhióm. 

36 Mar sin do rinne Aáron agus a mhic 
gach uile ni dar aithin an Tichearna tré 
láimh Mhaóise. 

CAIB. IX. 

Tús na miniostralachd choitchinne, uma 
chrábhuidh. 24 Noch do thaitin rí 
Dia. 

AGUS táinic a gcrich ar a nochdmhadh 
lá, gur ghoir Maóise Aaron agus 
a mhic, agus sinnsir Israel ; 

2 Agus a dubhairt ré Haáron, Glac 
láogh 6g mar ofráil pheacaidh, agus reithe 
mar oíráil loiscthe, gan cháidhe, agus 
ofráilsa í«í/ a bhfíadhnuisi an Tighearna. 

3 Agus laibheoruidh tíi lé cloinn Israel, 
gá rádh, Glucaidhsi meannán do na gábh- 
ruibh ar son ofrála pheacaidh ; agus h'iogh, 
agus uan, araoji don chédbhlíadhain, gan 
cháidhe, mar ofráil loiscthe ; 

4 Bulóg agus reithe mar an gccadna 
mar ofráil shiodha, díodhbuirt a bhfíagh- 
nuisi an Tighearna ; agus ofráil bhidh 

104 cumaiscthe le hola : oir foillséochaidh an 
Tighearna é féin a niugh dháoibh. 

5 ^ Agus tugadar leó an ni do althin 
Maóisi a lathair thabernacuU an chorah- 
chruinnigh : agus taugadar an coimh- 
thionól uile a gcomhghar agus do sheas- 
adar as coinne an Tighearna. 

6 Agus a dubhairt Maóise, As é so an 
ní do aithin an Tighearna dhíbh do 
dhéanamh : agus foillseochthar glóir an 
TiGHEARNA dháoibh. 

7 Agus a dubhairt Maóise ré Htiaron, 
Imthigh chum na haltóra, agus íodlibuir 
hofráil pheacaidh, agus iiofráil loisctlie, 
agus déana síoth dhuit féin, agus don 
pobal : agus íodhbuir ofráil an phobuil,.. 
agus déana síoth dhóibh : raar do aithin an 

TlGHEARNA. 

8 51 Ar a nadhbharsin do chuáidh 
Aáron chum na lialtóra, agus do mliarbh 
láogh na hotrála peacaidh, nocli do bhí ar 
a slion féin. 

9 Agus tugadar mic Aáron a nfuil 
cliuige : agus do thum a mhéur annsa. 
nfuit, agus do chuir ar bheannuibh na. 
haltóra í, agus do dhóirt a nfuil amacli ag 
bonn na lialtóra : 

10 Achd do loisc sé an gheir, agus na 
dubliáin, agus an scairt ós cionn na nae,. 
do nofráil plieacaidh, ar a naltóir; mar do: 
aithin an Tichearna do Mhaóise. 

11 Agus do loisc a nféoil agus an tseithe 
le teinidh táobli a rauich don champa. 

12 Agus do mharbli sé a nofráil loiscthe 
agus tugadar mic Aaron a nfuil chtiige, 
noch do chroith sé timchioll ía gcuáirt ar 
a naltóir. 

13 Agus tugadar a nofráil loiscthe 
cliuige, raaille re na spótluidljibh, agus an 
ceann : agus do loisc ar a naltóir íad. 

14 Agus do nigh an mionach agus na 
cosa, agus do loisc íad ar a nofrail toiscthe 
ar a nattóir. 

15 11 Agus tug ofráil an phobuil, agus 
do ghlac an gabliar, do bhi mar ofráil 
pheacaidh ar son an phobail, agus do 
mharbh é, agus do íodhbuir ar son pheac- 
aidhe, niar an gcéad. 

16 Agus tug a nofráil loiscthe, agus do 
ofráil í do réir ghnátha. 

17 Agus tug a noti-áit bhídh, agus do 
ghlac lán duirn di, agus do toisc í ar a 
nattóir, táobh a muigh díodhbuirt loisctlie 
na raaidne. 

18 Do mharbh mar an gcéadna an 
bhulug agus an reitlie, mar íodhbuirt 
ofrála siodha, noch do bhí ar son _an 
phobail : agus tugadar mic Aáron n nfuil 
chuige, (nocii dó chroith se ar a naltóir fá 
gcuáirt.) 

19 Agus méathas na bulóige agus an 
reithe, an tiorbull, agus au ní fholchas an Thainic teinidh amaeh on Tighenrna. CAIB 
mionaih, agus na (lubháiu, agus an scairt 
(js cionn na náe : 

■20 Aa^us do chuireadar an méathas ar 
na cliathánuibh, agus do loisc an méathas 
ar a naltóir : 

21 Agus do mháiUigh Aáron na cliíith- 
áin affus an slinnéun deas mar ofráil 
chroithte a bhfíadhnuisi an Tigiiearna ; 
mar do aithin Maóisi. 
' 22 Agus do thóg Aáron súas a lámh 
leath ris an bpobal, agus do bheannuidh 
íad, agus táinÍQ a níias ó íodhbuirt na 
hotrála peacaidh, agus na hofrála loiscthe, 
agus na hofráia síodha. 

23 Agus do chuáidh Maóisi agus Aáron 
go tabernacuil an chomhchruinnighthe, 
agus tangadar amach, agus do bheanniiigh- 
eadar an pobal : agus do foillsiughadh 
glóir an Tighearna don phobal uile. 

24 Agus táinic teine amach ó fhiadh- 
nuisi an Tighearna, agus do dhíobháidh 
ar a naltóir a nofráil loiscthe agus an 
gheir : nvch a nuáir do chonairc an pobal, 
do gháireadar, agus do thuiteadar ar a 
naghaidh. 

CAIB. X. 

Do tharruing teine coinih'ighthearh lasta 
a nsanctbra Dé, ieine ei/e da smachd- 
ughadh. 
GUS do ghlac Nadab agus Abihíi, 
mic Aáron, sionnsa gach nduine aca, 
tigus do chuir téine ann, agus do cluur tíiis 
uirre, agus do ofráladar teine choimhigh- 
tlieach a hvtliair an Tighearna, nach 
ar aithin sc dhíobh. 

2 Agus do chuáidh teine a mach ón 
Tighearna' agus do dhiobháidh sí íad, 
agus fúaradair bás a bhfíaghnuisi an Tigh- 

EARNA. 

3 Ann sin a dubhairt Maóise re Iláar- 
on, Is é so an ní do labhair an TiGHi arna, 
gá rádh, Biáidh mé náomhtha annsa 
droing thig a ngar dhamh, agus as coinne 
an phobail uile biáidh glóir dhamh. Agus 
do thochd Aáron. 

4 Agus do ghoir Maóise Misael agus 
Elsaphan, inic Ulsiel dearbhrathair athar 

. Aáron, agus dubhairt riú, Tigidh a leith, 
beiridh Hbh bhur ndearbhraithre ó fhíadh- 
nuiSi na sanctóra amach as an gcampa. 

5 Mar sin tangadar a ngar dhóibh, águs 
rngadar léo íad ann a ccótadhuibh a mach 
as a gcampa; mar.a dubhairt Maóise. 

6 % Agus a dubhairt Maóise re Aáron, 
agus re Heleásar agus re Hitamar, a 
mhaca, Ná nochtuigh fihur gcinn, narab 
mó bhrisfidhe bhur néádach ; deagla go 
murfidhe sibh, agus deagla feirge do 
theachd ar an pobal uile : achd caoindis 
bhur ndearbhraithre, tigh Israel uile, an 
loscadh noch do las an Tighearna. 

105 . X. Fearg air Mhaoise le clann Aaroin, 

7 Agus ní reachtaoi a mach ó dhorus 
thabernacuil an chomhchruinnighthe, 
deagla go bhfuigheadh sibh bás : óir atá 
olá ungtha. an Tighearna oruibh. Agus 
do rinneadar do réir fhocail Mhaóise. 

8 lí Agus do labhair an Tiguearna 
re Haáron, dhá rádn, 

9 Ná liibhidh fíon nó deoch ládir, thusa, 
nó do mhic maiUe leachd, a nuáir rachtáoi 
go tabémacuil an chomhchruinnightlie, 
deagla go bhfuigheadh sibh bíis : biáidh 
sin na reachd go bráth ar feadh bhur 
ngeinealach : 

10 Agus chor go ccuu-fidhe difir edir 
náomhtha agus neamhnáomhtha, agus edir 
ghlan agus neamhghlan ; 

11 Agus chor go múinfidhe clann Israel 
ansa nuile statíiid'do labhair an Tigh- 
EARNA ríu lé láimli Mhaóise. 

12 ^ Agus do labhair Maóise re Haáron, 
agus re Heleásar agus re íiitamar, a mhic 
do mhair, Glacuidh a nofráil bhíclh as 
fuigheall dofráluibh an Tighearna dé- 
anta le teinidh, agus ithidb gan iáibhín í, 
láimh ris a naltóir : óir atá ro naonihtha : 

13 Agus íostaoi é annsa náit naomhtha, 
chionn gurob é do chcartsa é, agus ceait 
do mhac, as íodhbarthaibh aiiTiGHEARNA 
do níthear lé teinidh : óir is mar sin do 
haithnigheadh dhiomsa. 

14 Agus íostaoi an tuchd croithte agus 
an slinnéun bjgtha a ní'iit ghloin ; thú iiéin, 
agus do mhic, agus hingheana maille 
leachd : oir is ceart duitse íud, agus ceart 
do mhac, noch do bhéarthar as lodhbnirt 
na hofrála síodha ó chloinn ísrael. 

15 Do bhéaruid léo an slinnean togtha 
agus an tuchd croithte maille ris na 
hofríilu.bh do nithear le teinidh don gheir, 
dá chrathadh niar ofráil chroithle a 
bhfiadhnuise an Tigheaiína ; agus budh 
leatsa é, agus léad mhacaibli maille 
leachd, a statíiid go bráth ; mar do aithm 

an TlGHEARNA. 

16 ^ Agus do lorgair Maoise go dith- 
chioUa'h a ndiáigh ghabhar na hofrála 
peacaidh, agus íiéuch, do loisceadh é : 
agus do bhi sé feargach le Ileléasiir agus 
re Hatimar, mic Aaron do fágbhadh 6eó, 
gá rádh, 

17 Cread fá nár itheamhair a nofrail' 
pheacuidh an sa náit níiomhtha, o /á sé ró 
náomhtha, agus do thug Día dhibhsi é' 
diomchar chionta an chomhchruimiighthe, 
do dhéanamh siódha ar a sou a latháir an 

TlGHEARN A .? 

18 Féuch, nír tugadh a fhuil asteach 
taobh asteach don áit náomhtha : do budh 
cóir dhaóibh go demhin ithe aunsa náit 
naomhtha, mar do aithin mise. 

19 Agus a dubhairt Aáron re Maóisie; 
Féuch, a niugh do ofraladar a nofrfeii Jíiz heathaigh glan agus neamhghlan. LEBHITICUS. Mar an gceudnm. pheacaidh asjius a nofráil loiscthe as coinne 
an 'íigiieauna; agus do tharládar a 
leitlieid sm do neithibh dhamhsa : aous dá 
nithinn a no't'ráil pheacaitlh a niueh, an 
ngéahhthaoi a bhtiádhnuise an Tigh- 
EARNA é ? 

30 Agus a níiáir do chualaidh Maóise, 
do bhí se ríartha. 

CAIB. XI. 

Na heuthaigh atá glan agus neamhghlan. 
9 iVrt h'íii^g. 13 Na heúnluiihe. 20 
Na críatuireudh gluaisteach. 

A GUS do labhair aii Tighearna re 
X-» Maóist' agus re Haáron, gá rádh riú, 

2 Labln'iudh , re cloinn Israel, gá radh, 
Is ládso na Leathaidh ióstaoi a measc na 
nainmhiuteadh atá ar an talamh. 

3 Giodh !>é ar bitli roinneas a nionga, 
agus a bhí'uil a chos scoilte, agus chognas 
a chior, a measc na nannnhinteadh, ióbtaoi 
sin. 

4 Giodheadh ní iústaoi iádso don mheíd 
chognas an chíor, na roindeas a nionga : 
mar atá au cámhall, do chionn go gcog- 
nann an chíor, achd m roinneann a nionga; 
atá sc neamlighlan dhaoibh. 

5 Agus an comíii, do chionn go gcog- 
nann an chíor, aclid ni rannann a monga ; 
atá sé neauihghlan dhaóibh. 

6 Agus án gearrlhiadh, do chionn go 
gcognaiiu an cliior, achd ní rannann a 
nionga ; utá sé neamhghian dhaoibli. 

7 Agus na muca, niá tá go bhí'mhd 
a ccosa bcoihe, agus go raunami a nionga, 
ní chognuid an chior; atáid neamhghian 
dhaoibh. 

8 ]\ i iostaoi dha Vjhfeóil, agus ní bheann- 
fuidhe re na gconabhudh ; aUud neauih- 
ghlan dhaúil!Íi. 

9 f Is lád so íostaoi, do nuiie ní utá is 
na huisguihibh: a nuile ni ar a bhl'uihd 
titeach agus siigneach annsna huisgidhibh, 
annsna tangibh, agus amisna srothaíbh, 
iostaoi ií'dsm. 

10 Agus a mheid ar nach ihíuil eiteach 
no \amvA annsna iairgibh, agus aníisna 
srothaibh, don nihéid corruigheas lumsna 
nuisce, agus déinní bco dh.á hlifuil sna 
huisgitlhibh, bíid adhfhuatlimhar aguibh : 

11 Béid síad na nadhfliLiathmlianeachd 
aguibh ; ní iostaoi dá bhféoil, aclid biúidh 
a gcuirp na nadhfhúathmhaireachd aguibh. 

12 Giodii bé ar Inth air nach bía eiteach 
nó lanna annsna huiscidhibh, biáidh sin na 
adhfhúutlimliaireachd dhaoibh. 

13 % Agus is íud so bhías an adhí^iath- 
mhaireaclid aguibli a measc na neún ; ní 
hiostar íad, is adhfhuathmliaireaciid 'tud : 
an tiolar, an préacháu ceanann, an tiah- 
gaire caírneach. 

Í0§ 14 An badhbh, préachán na gcéarc do 

reír a cliinnéil ; 

15 Gacii uile fhíach do reír a chinéil ; 

16 Agus .an tulcliabhcaii, agus an sea- 
bhac oidhche, agus an chúach, agus gach 
uile chinéul seabhaic. 

17 Agus an tulchabhcan beag, agus an 
fiáchniór, a^us an tulcha'.hcan mór. 

18 Agus a neala, agus an peUcán, agus 
an tiolar gréagach, 

19 Agus an ( iioiTghlas, agus an chorr- 
ghríann do rcir a gcuiéil, agus an íiLbín, 
agus a níaltóg leathair. 

20 Gach uile éua gliluáiseas, ag imth- 
eaclid ceathair chosuch, bcid adhfhíiath- 
mhar dhaóibh. 

21 Gidheadh fcadfaói íadso ditlie gach 
uile ní eitioliach shnáidheas gá bhfuilid 
ceithre chosa', ga bhtuilid cosa ós cionu a 
ttroigheach, lé liugid ar an talamli ; 

22 lád só cheuna is éidu' libh a nithe ; 
án iócuiste do réir a chincil, agus an 
lócuiste ceanann mar bliíos a chínéil, agus 
an buunán gona cliinéil, agus an orsán 
guna cliineil. 

23 Achd a nuile ni citoUach gluáist- 
each, uocl\ gá biifuiiid ceitlire chosa, heid 
adhi huatlnnhar dhaoibh. 

24 Agus ar a son so béithi neamhghlan : 
giodli bc ar bith blieanas rc na ccona- 
bluidlie biaidl) neamhgiiian go tráthnóna. 

25 Agus giodli bé ar bitli iomchoras 
hmi dá gc(jnabluidh nígheadh a éadach, 
agus biáidh neamhghlan go tráthnona. 

26 Cónabluch gach uile ainmhidhe noch 
roinneas a nionga, agus nach biúidh a 
niónga scoilte, no nach ccognaiui a chíor, 
utáid neanihghlan dhaóibli : gach uile 
dhuuie dá mljeanfa ríu, biáidli sé neamh- 
ghlan. 

27 Agus giodh bé ar bith imthigheas 
ar a chrobliuibh, a measc a nuile sliórt 
beathach imtlngheas a néinfheachd ceath- 
air cliosach, atáid neamliglilan díbli : gach 
áon blieanfas re na cconabluidh biáidli se 
neamliglilan go tráthnona. 

28 Agus an té iomchorus an conablach, 
nightidh a éadach, agus biáidli neamli- 
ghían go trátlmona : utáid neamhghlan 
dhaóibh. 

29 ^ Biad só mar an ccíí'adna neamh- 
ghlan díbli measc na neitheadh ngluáis- 
teacli glilnáiseas ar an talamh; an easóg, 
agus an luch, agus an toirtóis gun a ciíinéii. 

30 Agus an fircud, agus án camélicn, 
agus a nearcluaclita, agus an selíde, agua 
an talpa. 

31 A túid so neanihghlan dhaóibh a 
measc an uile shníiHÍlieas : giodh bé ar 
bilh blieanas riu, a nuáir bli'td marbh, 
biaidli ueamhghlan go trathn(')na. 

33 Agus giofih bé ar bith ní ar a Na neithe thruailicas. CAIB. XII, XIII. Glanta na mhan tar eís tuisnieadh. dtaitfidh íniii dhíobh, a nuáir bhías marbh, 
biáidh sé neamhghlaii ; más soittieach 
croinn e, nó éadiich, nó croicean, nó 
bac, nó giodh bé ar bith soithcach é, 
le ndéantar obair ar bith, caithtíghear 
;i. cliur a nuisce, biáidh ncamhghlán go 
iióin ; glantuighear mar sin c. 

33 Agus gach uile shoitheach críadh, 
ann a ttuitfidh cainní dhíobh, giodh bé 
ar bith bhias ann biíudh sé neamhghlan ; 
agus brisSidhe é. 

34 A nuile bhíadh is éidir dithe, ar 
a rachuidh an tuisce sin biáidh ac neamh- 
ghian : agus gach uile dheoch is éidir d(jl 
ann gach éaatsoitheach mar sin biáidli sé 
neamhghlan. 

35 Agus gach uile «í ar a ttuitfídh 
áoinní da gccnabluidhe biáidh se neamh- 
ghlan ; mús bácús é, no rainnesidhc do 
photuibh, bnsfíghear síos lad : vir atáid 
siad neamlíghlan, agus béid neamhgliUui 
dhaóibhse. 

36 l'hairis sin tobar nó curr, iona mb'ta 
go lór uisce, biáidh glan : achd an cuid 
bheanas re na gconabluidh sin, biáidh 
neamhghlan. 

37 Agus ma thuiteann éanchuid da 
cconablach ar shíol cortlia bhías chuni a 
chora, biáidh sin glan. 

38 Achd má cun-thear uisce ar bith ar a 
tsíol, agusgo ttuittidh aon chuid don chonab- 
luidh ann, hiúidh sé neamhghl.tn dha^iibh. 

39 Agus ma éugann áoinblieHthach, dar 
féidir hbh ithe ; an té bheanas re na chon- 
abluidh sin biáidh sé neamhghian go uóin. 

40 Agus an té itheas da chonabiuidli 
nigheadh a éadach, agus biáidh neainh- 
ghlan go iióiii : aii té mar an gcéadna 
iomchras a gcouablach nighfidh a éadach, 
agus biáidli neamhg' lau go nóin. 

41 Agus gacli uile ní snaidhtheach 
shnáidheas air an talarah biúidh na adli- 
fhuathmliaireachd ; ni liíostar c. 

42 Giodh bé ar bith imthigheas ar a 
mbolg, agus giodh bé ar bitli íinthigheas 
ar clieithre cosaibh, nó giodh bé ar a 
bhfuil ní is mo do chosuibh a measc na 
nuile neitheadh slmíudhtheach sníudheas 
ar an talamh, ní híostar íad ; óir a táid jia 
nadhfhuamhaireaciid. 

43 Ni dliéantáoi sibli féin grisneamhuil 
1(5 héinni snáidhtheach shnáidheas, ní mó 
4o dhéantaói sibh tcni neanihghlan léo, lé 
ttruáilleochthaói sibli na dtaobh. 

44 Oír is núse an Tigheap.na bhur 
Ndía : ar an adhbliarsin náomhthocli- 
thaoi sibh sibh fém, agus beithí naomhtha ; 
pir atánnse na(3uihthá : ní mó thruaillfidhe 
sibh féin ié Ijéantsoit neitheadh ngluáis- 
teach noch ghluáiseas ar an talamh. 

45 Oír is niise an Tighearna do 
Ibheir a mách sibh as talamh na Hé- 

lor gipte, do bheith am Dhía aguibh : beithí 
ar, au ádhbhar sin náomhtha; óir a táimsi 
náomhtha. 

46 Asé so dligheadh na mbeathach, 
agus ná iicun, agus gach uile chpéatínr 
béo da gcorruighean annsua huiscidhibh, 
agus gach uile chréutíiir dá ngluiiisionn ar 
an talamh : 

47 Do dhéanadh eidirdhealuighe idlr 
an glan agus an neamhghlan, agus edir an 
mbeathach as éidir dithe agus an beathach 
nach éidir (Jithe. 

CAIB. XII. 
Glanta na niban tar cis tuisweadh. 
A GIIS do labhair an Tigiiearna re 
-^ Maoise, dhá rádh, 

2 LvU;h.air ré cloinn Israel, ga rádh, 
Má gliaV^h bean síol, agus go mbéara mac: 
anu sin biáidh sí n'.amhgliian seachd lá ; 
do reir láétheadh dealuighthe a laige ria 
biíiidh sí ufcamhghlan. 

3 Agus annsa nochmhadh lá timehill- 
ghtarrfuigiiear feóil a réamhchroicinn. 

4 A'ius lanfa sí ann sin a bhluil a han- 
naicthfc trí lá a<£us triochad ; ní bhoánfa 
sí re hóainní naomhtha, agus ni thiucfa 
don tsanctoir, nó go ccoimlilíontar láethe 
u hainnaicthe. 

5 Acli nias leanbh mná bhéurus sí, 
biáidh sí neamhghlan canicidiiis, amhuiÍ 
ioua dealughadh : agus faniuidh a bhfuil 
a hannaictlie sé lá agus trí fithchid. 

6 Agus a nuáir choimhlíontar láethe a 
glanta, ar son mic, no inghine, do bhcura 
sí íiaii don chéiC.bhliadhuin, agus colura 
(ig no éun turtuir, mar ofráil pheacaidh, 
go dorus that)eniacuil an chomhchruinnigh, 
chum an tsagaii t. 

7 ÍNoch ofiíulfios é a lathair an Tigh- 
EARNA, agus do dhéana sith ar a sonsa; 
agus liii'udh sí glan ó rith a fola. Sé so 
i.f dligheadh do mlinaói bhéuras mac nó 
inghean. 

8 Agus míma fhéadfa sí íian do thab- 
hairt, ansin do bhéara dlui thurtuir, no 
dhá choluin óga ; áon díobh mar oíiáil 
loiscthe, agus an dara mar otr;uI pheac- 
aidh : agus do dhéana an sagai t síth ar a 
son, agus biáidh sí glan. 

CAIB. XIII. 
Heachd, agus comhthai dha phlágha na 
lúbhra, ann a nduine. 47 slgus a 
neúdach. 
GUS do labhair an Tighearna re 
Maóise agus re Háaron, dhá rádh, 
2 A nuáir bhías ag éanduine, at nó 
gearb, nó léus a ccroiceann a fhéola, agus 
go mbía a gcroiceann a fhéola amhuil 
plágha lubhra ; bearthar an sin chum 
Aáron an sagart é, nó go mac dhá mhac- 
aibh, bhías na shagairt ; A' Comhradhibh an loii luhhra. LEBHIT 

3 Asus féachfuidh an sagart ar an loit 
á gcioicÍDnn a fhéola : agus má iompóigh- 
eanii na tionnadh ban annsa loit, agus go 
inbw au loit nios doimhne re a faicsin ná 
croiceáan a fhéola, is loit lubhra sin : agus 
féachluidh an sagart air, agus fíiaigéorviidh 
a bh< ith neamhghlan. 

4 Dá bhi nti an léus bán a ccroiceann 
a fhéoia, agus ré faicsin nach bía ni is 
doimhiie ná an croicionn, agus níich ionn- 
toch i'dh a fhionnadh bán; ann sin íadh- 
uidh an sagart ar an tí ar a mb'ta an loit 
seachd lá : 

5 -Agus féuchfuidh an sagart air an 
seachdmluidh lá ; agus, féuch, ma bhi an 
loit aii ainharcsan ag fuireach, agus nach 
leithntc chuidh annsa chroicionn ; annsin 
druidiidli an sagart air scachd lá eile : 

ó Agus fénchfuidh aii sagairt air a rís 
an scachdmhadh lá: agus, fcuch, má 
bhionn an loit réad éigin dorcha, ugiis 
nach leithneochuidii an loit annsa chroic- 
ionii, aiin sui fuíúgeoruidh an sagart a 
bheith glan : ní bhfuil ann achd léus : 
nitidh sé a cadach, agus biáidh glan. 

7 Achd má leathnuigheann an léus a 
mach go mór annsa chroicionn, tar tis 
a faicsiona don tsagart ar son a ghlanta,. 
féuchfuidh an sagart air a rís : 

8 Aguá viá chí an sagart sin, féuch, 
go leithneochuidh an léus ansa chroicionn, 
annsm fuáigeoruidh an sagart neamhghlan 
é : is lúbhra í. 

9 ^ A nuáir bhías loit na líibhra a 
nduine, anu sin béarthar chum an tsag- 
airt é ; 

10 Agus féuchfuidh an sagart rúr : 
agus, féuch, ?«« bhíonn an tat bán amisa 
chroicionn, agus go diontochuidh sé an 
íionnadh bán, agus go mbiá feúil bhéo 
dhearg annsa nat; 

11 "Zs seanlíibhra sin a gcroicionn a 
fhéola, agus fuáigéoruídh an sagart neamh- 
ghlan é, agus ni chuiríidtí a steach é : óir 

•fltá neanihghlan. 

12 A<ius má bhrisíonn an líibhra a 
mach ar fud an chroicinn, agus go blifoil- 
eochuidh an iúbhra an croicionn uile an té 
ar a mb'tu an loit óua chionn go nuige a 
chosa, ann gach áonbhall a bliféuchluidh 
an sagart ; 

13 Ann sin measfuidh an sagart : agus, 
féuch, má dfoiuigh an lúbhra a choi-p uile, 
fuáigeoruidh sé gFan an t't ar a mb'ia an 
lúbhra : do hionntóidh sé uile bán : atá se 

14 Achd a nuáir fhásas feóil dearg 
ann, biáidh sé salach. 

15 Agus féuchfuidh an sagart ar an 
bhfeóil dheirg, agus fuáigéoruidh é do 
bheith neamhghlan : 'oir atá a nféóil dearg 
ncamhghlau : is lúbhra í. 

108 'ICUS. An loit luhhra. 

16 No má ionntóigheann a nfeóil dearg 
a rís, agus go ttiucfa chum bheith bíui, 
tiucfa sé chum an tsagairt; 

17 Agus féuchfuidh an síigart air : agTis 
féuch, má ionntóigheann an loit ar bheith 
bán ; an sin fuáigeoruidh an sagart glau 
an tí ar a mhia an loit : atá se glan. 

18 ^ A nfeóíl mar an gcéadna, noch a 
raibh an neascóid iona croicionn, agus do 
leighisiodh. 

19 Agus a náit na neascóide go mbía 
at hún, no ballscóid shiollseach, bhán, 
agus gné dheirge ann, agus go ttaisbéantar 
don tsagart é ; 

20 Agus, a nuáir do chífe an sagart é, 
féuch, má bhionn a fhaicsin ní is ísle nó 
an croiceann, agus go diontochuidh a 
fhionnadh bán; foillseochuídh an sagart 
neamhghlan é : is loit lúbhra é ar na bris- 
eadh a mach 6 neascóid, 

21 Achd má fcachann an sagart air, 
agus féuch, nach bia tionnadh ar bith báa 
air, agus muna raibh ni is isle nó an croic- 
eann, achd go mbía jn éigin dorcha air ; 
annsin druid'idh an sagart air seáchd lá : 

22 Agus má leithnuigheann go mór a, 
mach annsa chroicionn, ann sin fuáigeor- 
uidh an sagart neamhghlan é : is loit sin. 

23 Achd má fhanann an bhallscoid 
shoillseacli na áit, agus gan leathnughadh 
dhó, is neascóid loiscneach í; agus fuáige- 
ora an sagart glan é. 

24 jSó má bhionn feóil ar bith san 
chroicionn, as a ttiucfa teas loiscneach, 
agus a nfeóil béo bhias da loscadh go 
mbia guirín bán loinreach innte, ní éigm 
dearg, no bán ; 

25 Ann sin féuchfuidh an sagart air : 
agus féuch, 7ná athruigheann an lionnadh 
ann sa ghuirín shoillseach bán, agus g« 
?nhia rí a fhéachuin ni is doimhne nó an 
croicionn ; is lúbhra 1 ar mbiiseadh a mach 
as an lassadh : uime sin fuáigéoruidh an 
sagart neamhghlan é : a sé sin loit na 
líibhraidh. 

26 Achd má féuchann an sagart air, 
agus féuch, nach hia íionnadh bán ar bith' 
annsa nguirín shoillseach, agus nach bt' 
ní is ísle nó án croicionn eiíe, achd go mbíá' 
ní fcigin dórcha air; annsin dmidfidh an' 
sagart air go ceann sheachd lá : 

27 Agus fcuchfuidh an sagart air an 
seachdmhadh lá : agus má leathnuigheanil 
go mór annsa chroicionn, an sLn fuáigeor- 
uidh an sagart neamhglilan é : a sé sin loit 
na líibhra. 

28 Agus má fhanann ann bhallscóid 
shoiUseach na áit féin, agus gan Itath- 
nughadh fa chroicionn, achd go 7nbi'ni 
éigin dorcha ; is at lasta é, agus fuáigeor- 
uidh an sagart glan é : óir is ainteas 
lasta é. Itdhadh ar son an charruidhe. CAIB. 

29 1í Má bhíon an loit ar fhear nó ar 
mhnáoi iona gceann nó san bhfeasóig ; 

30 Annsin féuchfuidh an sagart an 
loit: agus féuch, má chí ní is isle nó an 
croicionn é; agus go mb'i fionnadh tana 
lauidhe innte ; afinsin fuáigeoruidh an 
jagart neamhghlan é : is carruídhe thirim 
í, eadhon lubhra ar an gcionh nó ar an 
bhféusúig. 

31 Agus má fhéuchann an sagart ar an 
loit carruigh, agus féuch, muna raihli nís 
doímhne annsa chroicionn, agus nach h'ui, 
■gríiag dhubli ur bith innte ; annsin iadhadh 
an sagart ar an ú ar a mbía an phláigh 
charruidhe seachd lá : ' 

■ 32 Agus an seachmhadh lá féuchfuidh 
au sagart ar an loit : agus feuch, muna 
leathnuighidh an charruidhe, agus nach 
bíaidh gríiag bhuidhe ann, agus nach h'ia 
an carruidhe a radharc nis isle nó an 
croicionn ; 

. 33 Bearrfuighear é, achd ní bhéarrfa sé 
an charruidhe ; agus druidfidh an sagart ar 
an ti air a mbi an cbarruidhe seachd líi 
eile : 

34 Agus an seachmhadh lá féuchfuidh 
an sagart ar an gcarruidhé : agus féuch, 
muna leathnuighidh an cliarruidhe an sa 
chroicionn, nó a bhfaicsin nís doimhne nó 
9Xi croicionn ; annsin foillseochuidh an 
sagart glan é : agus nighfidh a cadach, 
^gus biaidh glan. 

35 Achd má leathnuigheann an cliar- 
ruidhe go mór ansa chroicionn tair éis 
a ghlanta ; 

Z6 Annsin fcuchfuidh an sagart air : 
agus féuch, máleathnuigeann an charruidlie 
annsa chroicionn, ná híarradh an sagart 
gruág bhuidlie; atá sé i^eamhghlan. 

37 Achd má bhíonn an chírrruidhe re 
fhéachuinn comhnuidhtheach, agus go 
bfásfuidh gríiag dhubh súas innte ; atá an 
eharruidhe slán, atá sé glan : agus fuágeor- 
uidh an sagart glan é. 

38 1[ Má bhíonn ar fhior nó ar mhnáoi 
mar an gcéadna builgléasach shoiUseach a 
gcroicionn a bhfeúla, eadhon builgléasach 
bán soillseach ; 

39 Annsin féuclifuidh an sagart: agus 
féuch, má bhionn an bhuilgléusach a 
gcroicionn a bhfeóla bán dorcha; bánléusa 
teasbhuidh íad fhasas annsa chroicionn ; 
«tá sé ghui. 

40 Agus an duine a ttuíteann a ghríiag 
dá cheami, hí sé máol; gidheadh atá sé glan. 

41 Agus an té a ttuiteann a ghríiag dá 
chean leath ré na aghaidh, atá sé máoii- 
éadanach : gidheadh atá sé glan. 

42 Agus má bhíonn iona cheaim máol, 
nó iona mh:i(íiléadan, créachd bán deai'g ; 
u lúbhra sin do fhás síias iona cljionn 
uiáol, no iona miiáoiléadan, 

109 XIII. Lubhra a neadach no a ccroicionn. 

43 Annsin féuchfuidh an sagart air : 
agus féuch, 7ná hh'ionn at an chndchda 
bán déarg iona mháoilchicnn, uo lona 
mháoiléadan, mar thaisbeanus an líibhra a 
gcroicionn ná feóla ; 

44 Is fear luTihair é, atá sé neamhghlan: 
foillseochuidh an sagart thrid ainach 
neamhghlan é ; atá loit iona cheaun. 

45 Agus an lubhar loua nibía an loit, 
brisfíghear éadach, agus biáidh á cheann 
nochduidh, agus cuirridh fo ách ar a 
phuisin úachdara h, agus fuaígeoruidh, 
Neámhghlan, neamhghlan. 

46 Na huile láethe a mb'ia an loit ann, 
biáídh sé salach ; atá sé neamhghjan : 
comhnochuidh ná aonar ; táobh a muich 
don champa hh'ias áitreabh. 

47 An téadnch mar an gcéadna iona 
mbía loit na lúljhra, más éadach olla é, nó 
éadach lín ; 

48 Mas a ndlúth, nó a ninneach bhtas; 
do líon, nó doluinn ; más a gcroicionn, nó 
a nl ar bith do níthear do chroicionn; 

49 Agus go mbía an loit uáine nó 
dearg ansa néadach, nó annsa chroicionn, 
annsa dlíith, nó annsa ninneach, nó a 
neinní do chroicionn ; is loit líibhi-a é, 
agus foillseochthar don tsagart é : 

50 Agus fcuchfuidh an sagart ar a loit, 
agus druitfidh ar an ní a i/ihía an loit 
seachd líi : 

51 Agus féuchfuidh ar aa loit an 
seachdmhadh lá : má leathnuigheann an 
loit sa néadach, san dlíith, 7ií> sa ninneach, 
nó a ccroicionn, nó a nobair ar bith do 
nithear do chroicionn ; is lúbhra chríiiteach 
nn loit; atá sé neamhghlan. 

52 Loiscfidli sé an téadach sin uime 
sin, más dlóth nó inneach é, a noluinn nó 
a linéadach, nó a néainní do chroicionn 
iona mbía an loit : óir is lúbhra crínteach 
c ; ioiscfíghear a tt£Ínidh é. 

53 Agus má fhcuchann an sagart, agus 
féuch, muna leathnuighidh an plagh annsa 
néadach, annsa dlíith, no annsa ninneach, 
nó a néainní don chroíceann ; 

54 Annsin fuáigeoruidh an sagart an 7Ú 
ar a bhfuil an loit do nighe, agus cuirfidh 
fá íadhadh é seachd lá eile : 

55 Agus féuchfuidh an sagart ar an 
loit, a ndiáigh a nighthe : agus féuch, 
7nunur áthruigh an loit a dath, agus nar 
leathnuigh an loit ; atá sé neamlighlan ; 
loiscfidh tíi annsa teinidh é ; atá sé cnaidh- 
teach táobM a stigh, rnás lom a stigh nó a 
muigh é. 

5(i Agus má fhéuchann an sagart, agus 
féuch, go mbia an loit ní eigin dorcha tar 
éis a nighthe; annsin brisfidh sé amach 
as a néadach é, no amach as an gcroicionn, 
nó as a ndlíith, nó as a ninneacli : 

67 Agus rná thaisbeanann sé im annsa Modh ghlanta na luhhra. 

néadach, nó annsa diíith, nó annsa nin- 
neach, iio a nftaiiini clo chroicionn ; is toit 
leatlinuighthe é : loisgfídh tú an ni sin 
iona mbm an loit le teinidh. 

58 Agiis an téadach, más dh'ith nó 
inneach, nó gidh bé ar bíth ní do chroicionn 
da inhia, noch nigiíteas tíi, má t'hágbhaim 
an loit íad, annsin nighíighear an dara 
huáir íad, agus biáidh glan. 

59 Is é so dbghidh loite na lúbhra a 
néadach oUa nó lín, annsa dlúth, nó annsa 
ninneach, no a ncainni do chroicnibh, dá 
fhúagra glan, nó dá t'húagra neanihghlan. 

CAIB. XIV. 

Modh ghlanta na lúbhra, a nduine. 33 
Jgus a ntigh. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise, dhá rádh, 

2 Budh é so dligheadh an lobhair a ló a 
gblanta : do bheai thar chum an tsagart c : 

3 Agus raclmidh an sagart amach as an 
bhfbslongphort ; agus féuchfuidh an sagart 
é, agus ítuch, niá lihíonn loit na lúbhra 
léigheasta 'inna lobhar ; 

4 Annsin do bhéura an sagart fá deara 
dha éun do ghabhail beó agus glan, don tí 
bhías ré a ghlanadh, agus connadh cé 
dair, agus scárláoid, agus iosoip : 

5 Agus aitlieonuidii an sagart t'un 
dhíobh do mharbhadh a soitheach chríaidh 
ós cionn uisce reatha : 

6 Ar son a neóin bheó, glacfuidh é, 
agus an connadh céadair, agus an scár- 
láoid, agus an tiosoip, agus tumluidh íad 
agus an téun beó a blií'uil a neóin do 
niharbhadh ós cionn a nuisce reatha : 

7 Agus croitlitidh ar an tí bhías ré 
ghhmadh on lúbhra seachd nuáire é, agus 
foiUseochaidh é bheith glan, agus scáoil- 
íidh amach an téun beó fán machaire 
xéidh. 

8 Agus nighfidh an té bhias ré ghlanadh 
éadach, agus béarfuidh a fhiomiadh iiile 
dhe, agus nighiidh é féin a nuisce, chor go 
nibia ghm : agus na dhiáigh sin tiucía tU) 
nfhoslungphurt, agus fanfuídh a muich as a 
lóistin seaciíd h'i. 

9 Achd is ar an. seachdmhadh lá, 
bhéarri'as-afhionnadh uíie dá clieann agus 
da fhéasóig agiis do mhailghibh a shíil, 
eadhon bearrfmdh a fhionnadh uile dhe : 
agus nighlidh a éadach, nighfidli fós a 
fheóil a nuisce, agus biáidh sé glan. 

10 Agus aniisa nochdmhadh lá glac- 
fuidh sé dliá íian fhirionaa gan chiadlie, 
agus íiau buinionn dou cht'idbhhudhuin 
gaii ciiáicUie, agus trí deaclimhadh cuid do 
phiúr mliín mar ofráil bhídl), cumaisctlie 
íe hola, agus éau log ola. 

11 Agus an sagait do dhéanas glan c 
btaruidh se an duine bhías ré ghlaiiadh, 

110 LEBHITICUS. Glanadh le heún agus le hola. 

agus na neithesin, do lathair an Tigh- 
EARNA, ag dorus thabernacuil an chomli- 
chruinnighthe : 

12 Agus glacfuidii an sagart éaníiaa 
firionn, agus oí'rálfuidh é mar ofráil shár- 
uiglithe, agus an log ola, agus croithlidh 
latl mar oíráil luáiranigh do láthair an 

TlGHEAUNA : 

13 Agus muirfidh sé án túan annsa 
náit a muiifidh a nofráil pheacaidh agus a 
noíráil loiscthe, annsa náit náomlitha : ó r 
mar is leis an tsagart a nofráil pheacaidíi, 
is leis mar sin a nofráil sháruighthe : atd 
sí ró náomtlia : 

14 Agus glacfuidh an sagart cuid dfuil 
ofrída an tsaruighthe, agus cuirfidh an 
sagart sin ar bharr cluáise deise an tc 
bhías rti giilanadh, agus ar ordóig a láimlie 
deise, agus ar ordóig a choise deise : 

15 Agus glacfuidli an sagart cuid doii 
log ola, agus cióirtfidh ar chiár a dlicamoide 
clé féin í : 

16 Agus tumfuidh an sagart a mhéar 
deas annsa nola aiá iona láimh cliló, agus 
croithfidh a nola lé ná mhéur seachd nuánc 
as coinne an Tighearna : 

17 Agus cuid eile do nola atá iona 
láimh cuirfidh an sagart ar bhár cluaise 
deise an té bhías ré ghlanadh, agus ar 
ordóig a láimhe deise, agus ar ordóig a 
choise clcise, ar í'huil nahofrídasáruigbthe: 

13 Agus fuigheall na hola bhius a iáimh 
an tsagaut dóirtfidh sé ar cheann an ti 
bhías rc ghlanadh : agus do dhéana an 
sagart síoth ar a shon a lathair an Tigu- 

EARNA. 

19 Agus ofráilfidh an sagart a nofráil 
pbeacaidh, agus do dhéana sith ar son 
an tí bhías ré ghlanadh ó na neámh- 
ghloine ; agus na dhiáigh sin muirfidh a 
nofráil loiscthe. 

20 Agus ofráilfidh an sagart ofrail 
loiscthe agus a nofráil bhidli ar a naltóir : 
agus do dhéaua an sagart sith ar a shon, 
agus biáidli ghm. 

21 Agus má bh'ionn bochd, agus nach 
bhfiughe an oiread sin; annsin glacfuidh 
éan úan amháin mar ofráil sháruighthe 
vé na chrothadh, do dhéanamh sithe dhó, 
agj^s áoindeachmhadh cuid do phlúr mhín 
chumaisctl-e ie hola mar ofráil bhídh, agus 
log dou ola ; 

22 Agus dhá 'thurtuire, nó dhá cholum 
óga, ;in ní is éidir leis a f hagháil ; agus 
biáidh éun diobh na ofráil pheacaidh, agus 
an dara héan na ofráil loiscthe. 

23 Agus do bhéura leis an tochdmhadh 
líi iad ar son a ghianta chuin an tsagairt, 
go dorus thabernacuil an chomhchruin- 
nighthe, a bhiiaghimise an Tigiieaena. 

24 Agus glacfuidli an sagart úan na 
hofrála sáruightlie, agus an log ola, agus A ccumus a ccanain fan lubha?'. CATB. 
croithfidh an sagart íad niar ofráil chroitthe 
as coinne an Tighearna.: 

25 A2;u5 muirfidli sé úan na hoffrála 
MV,uÍ2;hthe, agus glacfuidh an sagart cuid 
ilí'uil na hofi'ála saruighthe, agus cuirfidh é 
»r hhárr cluáise deise an té bhias re ghhui- 
udh, agus ar orduig a láimhe deise, agus ar 
ordóig a choise deise : 

26 Agus d'')irtfidh an sagart do nola ar 
chlár a dliénrnoide clc t'éin : 

27 Agus dóirtlidii an sagartlé níi mhéur • 
deas cuid áo nola bhías lona h'iunh chlé 
seaclid nuúu-e a bht'íadhnuise an TiGii- 

EARNí.. 

28 Agus cuirfidh an sagart do nola 
bhtas iona láinih uudha ar chhiáis deis an 
té bhías ré ghlanadh, agus ar ordoig a 
láimh3 deise, agus ar ordoig a clioise de;se, 
M- áit fuil na liofrída sáruighthe : 

29 Agus an chuid eile do nola blnas a 
láiinh an tsagairt cuirndh sé ar cheann 
an té bhías ré ghlanadh, do dhóanamh 
siodha dhó a bhfiaghnuisi an Tigheahna. 

30 Agus ofrálfuidh áon do na hóa- 
nuibh turtuire, nó do na cohimuibh óga, 
gidii bé aca gheabhas sé ; 

31 Eadhon an ní fhéadfas dfagháil, 
Aon ar son ofráil peacaidh, agus an dara 
ht un ar son ofrála k)iscthe, inaiUe ris a 
noíráil bhídh : agus do dhéana an siigart 
síth ar son an té bhías ré glilauadíi as 
coinne an Tighearna. 

32 As é so dhgheadh an tt iona ntb'ia 
loit na líibhra, ag nach bhfuil do ciiumus 
na láimh an ni bheanas ré na ghlanadii 
dfagháil. 

33 1í Agus do labhair an Tighearxa' 
ré Maóise agits ré Háaron, dha ríulh, 

34 A nuáir tiiiucfuidhe go tír Chauáin, 
noch do bheirimsi dliáoibh mar sheilbli, 
agus chuirfeas mé loit na lubhra a ttigh 
da bhur bhfearann seilbhe ; 

35 Agus go ttmctá an té ler leis an 
tigh agus iiineosa sé don tsagart, dá rádh, 
Dochíthéar dhamhsamardo bhuidli pláii;li 
annsa tigh : 

36 Aimsin fuáigeoruidh an sagart dóibh 
an tigii fholmhughadh, sud rachus an 
sagart a steaclt nnn dfcachuin na loite, chor 
iiach deantaoi a inb'ia aiuisa tigh uile 
neamhghlan : ngus na dlnáigh sm rachuidh 
ansagart a sdcach dféuchum an tighe : 

37 Agus féuchfuidh ar an loit, agus 
feuch, mas a raballuidhibh an tighe bhias 
an loit lé stríochuibh tolla, glasainhla no 
gné dheirge, noch is ísle ré a fhéuchuin nó 
an balla ; 

38 Aunsin rachuidh an sagai t amach as 
an ttigh go dorus an tighe, agus druidfidh 
suas an tigh seachd 1^.: 

39 Agus tiucfuidlí'an sagart a ris an 
'iachdnihadh lá, agus féuchfnidh : asjus 

111 XIV. Lubhra ccrinteach a ttigh. 

ma leathnuigheann an loit a mballuibh an 
tighe ; 

40 Annsin aitheonuigh an sagart dhiobh 
níi clocha do bhuáin as. iona mbía an loit, 
agus teilgíidh amacli a náit shalaidh íad 
táobli a muich don ciiathruigh : 

41 Agus do bhéura fá deara an tigh do 
scriosadh fa gcuánt táobh a stigh, agus 
dóirtfidh amach an lúaithreadh scriosfuidh 
síad dhe táobh amach don chatliruigh a náit 
neamhghloin : 

42 Agus glacfuidh clocha eile, agus 
cuirfidh a náit na gclochsin iad ; agus giac- 
fuídh moirtéul eile, agus pláistreochuidh 
an tigh. 

43 Agus ma thig an loit a rls, agus go 
mbrisfidh amach annsa tigh, tar éis na 
gcloch do bliuáin as dó, agus tar éis an 
tighe do scríobadli, íigus tar cis a dhó- 
balta ; 

44 Annsin tiucfuidh an sagart agus 
féuclifuidli, agus feuch, má leatlinuigheaim 
an loit annsa tigh, is lúbhra criiUeach é 
annsa tigh : atá neamhghlan. ^ 

45 Agus bristidh síos an tigh, a chlocha, 
agus adlimad, agus moirtéul an tighe uile; 
agus iomchúrmdh aniach as an gcathruigh 
'uid chuin ionaid ueamhghlan. 

46 Os a chionn su gidh bé ar bith ra- 
chus a steach san tigh ar feadh na haim- 
sire ata druite súas biaidli neamhghlan 
go nóin. 

47 Agus an té luighfeasannsatigh nigh- 
figh a éadach ; agus an té iosas annsa tigh 
nighfidh a éadach. 

48 Aiius má thig an sagart a steach 
agus féachuin air, agus fcuch, muna ar 
leathnumh an loit annsa tigh, tar éis an 
tighe do phlástráil: annsin fuáigeoruidh an 
sagart an tigh glan, do chionn gur leighi- 
seadh an loit. 

49 Agus giacfuidh sé do ghlanadh an 
tighe, dhá cun, agus inaide ccdair, agus 
scárlaoid, agus iosoip ; 

50 Agus mmrridh éun díobh a soitheach 
chríaidh os cioim uisce reatha : 

51 Agus giacruidh an maide ccdair, 
agus an iosoip, agus an scárláoid, agus au 
tcun beó, agu^ tumtuidh iad a bhfuil a néun 
mhairbli, agis annsa nuisce reatlia, agus 
croithfidh san tigh seachd nuáire é. 

52 Agus glanfuidh an tigh lé fuil a neóin, 
agus leis a nuisce reatha, agus leis a néua 
bheó, agus leis an maide cédair, agus leis a 
iiíosoip, agus leis u scárláoid : 

53 Achd léigfidh do néun bheó im- 
theachd amach as an gcathrmgh chum an 
mhachaire réidh, agus do dhéana sé síth 
don tigh : agus biíudh glan. 

54 As é so dligheadh gach uile shórt 
loite líihhra, agus charra, 

55 Agus do lúbra éaduigh, agus tighe^ CreacM silt nan hhfear. LEBHITICUS 

66 Asus ar at, agus ar glieirb, agus ar 

bhallscoi ' shuiUsigh : 

57 Da theagasg a nuáir hh'm neamh- 

ghJan, agus a nuáir bhius glan : a sé so 

dligheadh na líibhra CAIB. XV. 

Crcachd silt na wfear. 13 Agus anglan- 
adh. 19 SiU na mhan. 28 Agus a 
nglanadh. 

AG US do labhair anTiGHEARNA re Ma- 
óise agus ré Haúron, gá rádh, 

2 Labhan- ré cloinn Israel, agus abair 
ríu, A uuáir bhías creáchd ar silt ar aon- 
duhie as a t'heóil, do bhrígh créachd a 
shilte atá se neamhghlan. 

3 Aaus budh é so a neamhghloine iona 
"chreichd: ma rithionn a fheóil -léis an 

ccrcacht, no má f'hanann a fheóil óna 
chreachd, is é a neamhghloine é. 

4 Agus gach uile leaba ar a luighfidh 
sesion ar a bhfuil an tsilt, atá neamhghlan : 
aofus gach ní ar a suidhfe sé, biáidh neamh- 
ghlan. 

5 Agus giodh bé ar bith blieánfus ré 
na leabuidh nighhdh a éadach, agus fóth- 
ruictidh í fán a nuisce, agus biáidh 
neamhghian go nóin. 

6 Agus giodh bí ar bith shuidhfeas ar 
an áit ar shuigh an té ar abhfuil an 
chréachd niglitidh a éadach, agus foth- 
ruicfidh é fein a nuisce, agus- biáidh 
Beamhghlan go nóin. 

7 Aííus an té bheanas re feóil an té ar a 
bhfuil an chréacht nighíidh a éadach, agus 
fothruicfidh c fcin a nuisce, agus biáidh 
Beamhghlan go nóin. 

8 Agus ma chuirionn an té ar a bhfuíl 
an chréacht a shilt ar an tí bhíos glan ; 
annsin nightiuh au té sin a éadach, agus 
íbthruichdh' é fi-in a nuisce, agus biáidh 
neamhghlan go nóin. 

9 Agus giodh bé ar bith díalláoid iona 
suidhfe sesión ar a mbía an chréacht biaidh 
neamhghlan. 

10 Agus giodh bé ar bith bheanas ró 
háoinní dá mbía faói biáidh neamlighlan 
go nóin : agus giodh bé ar bith iomchras 
éinni dhíobh sin nighfidh a éadacli, agus 
fothruicíidh é féin a nuisce, agus biáidh 
neamhghlan go nóin. 

11 Agus gíodh bé ar bith re mbeanfa 
an té ar a mbía an chréacht, agus nar 
mheasc a lámha a nuisce, nighfidh sé a 
éadach, agus t'othruicíidh sé éféin a uuisce, 
agus biaidh neamhghlan go nóin. 

''l^ Agus an soitheach críadh, ré mbean- 
fa an té ar a bhfuil an chréachd, brisfíghear 
^ : agus meascfuighear gach uile shoitheach 
croinn a nuisce. 

13 Agus a nuáir ghlantar an ti ar a mbia 
Í!l2 NeamhghliiÍ7ie na mhan. 

an tsilt óna cliréacht; ann sin íiireomh- 
uigh sé dhó féin seacht lá chum a 
ghlanta, agus nighfidh a éadach, agus 
ffiothruicfidh a fheóil a nuisce rithe, agus 
biáidh glan. 

14 Agus ar a nochdmhadh lá glac- 
fuidh chuige dhá éun turtuire, nó dhá 
chohnn óga, agus tiucfa a lathair an 
TiGHEARNA go dorus thabemacuil an 
chomhchruínnighthe, agus do bliéura don 
tSdgart íad : 

15 Agus ofráihidh an sagart íad, áon 
aca ar son ofrála peacaidh, agus an dará 
héuri ur sonoi'rála loiscthe; agusdodhéana 
an sagart síth ar son a shilte a lathair an 

TlGHÉARNA. 

16 Agus ma iratliigheana a shíol coimh- 
riachtaauis 6 canduine, annsin nighfidh a 
fheóil uile a nuisce, agus biáidh neamh- 
ghlan go nóin. 

17 Agus gach uile éadach, agus gach 
uile chroicionn ar a mbía síol an clioimh- 
riachdanuis, nighíighear lé huisce é, agus 
biáidh neamlighlán go nóin. 

18 An bhean mar an gcéadna lé luidhfe 
fear maille re síol an choimhríachdanuis, 
fothruicfidh 'iad a ráon a nuisce, agus béid 
neamhglilan go nóin. 

19 ^ Agus má bhíon silt ar mhnáoi, 
agus go mbía a silt iona feóil na fuil, 
cuirflghear ar leith seacht lá í : agus giodh 
bé ar blth bheanas i-ía biáidh neamhghlan 
go nóin. 

20 Agus gach uile ní iona húdhfídh sí 
iona leithreachus biáidh neamhghlan : gach 
einni mar an gcéadna ar a suidhfidh sí 
biáidh neamiighlan. /. 

21 Agus giodh bé ar bith bheanas ré 
na leabuidh nighfidh sé a éadach, agus foth- 
ruictidh c fcin a nuisce, agus biáidh 
neamhghlan go nóin. '^ 

22 Agus gidh bé ar bith bheanas ré 
héainni air ar shuidh sl, nighfidh sé a 
éadach, agus fothruicfidh sé é féin a 
nuisce, agus biaitlh neamhgiilan go nóin. 

23 Agmmasar a Ifeabuidli, nó ar éfftini 
air ar sliuidh sí, a nuáir bheanfas sé ris, " 
hiáidh neamligiilan go nóin. 

24 Agus má luighíonn duine ar bith 
aice ar éanchor, agus a fuíl mhíos blieith 
air, biaidh sc neamhghlan seachd lá ; agus 
biáidh an leaba uiie ar a hiidlifidli sé 
neamlighlan. 

25 Agus má bhíoiím silt fhola ar mhnáoi 
móran do láethibh ós aimsir a leitlireaclmis, 
no ^ná rithionn tar aimsir a leathreachuis ; 
liiethe siUe a neamlighlaine béid uile mar 
láethe a leithreachuis : biáidh sí neamh- 
ghlan. - 

20 Cach uile le^a ar a luidhfidh si 
feadli láetlieadh a slíU biáidii sí in:u- lear- 
buigh a leitiireaciius: gidli bé ar bith ní 

4 Ofrail ar son sitt ncumhghloine na inna.Q 

ar a suidhfidli sí fós biáidh neamhgUan, 
inai' neamhghloine a leithreachuis. 

9J Agus gidh bé ar bith bheanas ris na 
neithibh sin biáidh neamhghlan, agus 
iiighfidh a éadaeh, agus íothruiefidh í fíin 
a nuisce, agiis biúidli neamhghlan go 
nóin. 

23 Agus má ghlantar i óna silt, annsin 
aireomhuid dhi fein seachd lá, agus na 
dliiaigh sin biáidh si glan, 

'19 Agus ar a nochdrahadh lá géabhiiidh 
sí clmicthe dhá thurtuire, nó dhá chohnn 
«jga, agus bcura chum an tsagaírt íad, 
eo dorus thahernacuil an chomhchruin- 
nighthe. 

30 Agus ofráilfidh an sagart áón aca 
7nar ofráil pheacaidh, agus an dara inar 
ofráil loiscthe ; agus do dhcana an sagart 
síth ar a son a láthair an Tighearna ar 
son silte a neamhglihiine. 

31 Mar so dheileóchuid clann Tsrael ré 
Tia neamhghloine ; ionnus nach bhfaghaid 
bí'.s iona neamhghloine, a nuáir thruáiUid 
nio thabernacuilsi atá na measc. 

32 Is é so dligheadh an té ar a mbí 
silt, agus an tc a rachuidh a slúol uadha, 
agus a saileochthar leis sin é ; 

33 Agus an bhean bhías tinn ó na bláth, 
asus an tí ar a mbía créaclid shilteach, an 
fíiir, agus na mná, agus an té luidlieas lé 
uoch atá ueamlighlan. 

CAIB. XVI. 

Ofrula agits feust ghlanta úair san hliád- 
han arson an tsaguirt fein agus an 
phobail uile. 

\ GUS do labliair an Tighearna ré 
■^- ^ Maóise dcis bhúis dheisi mac Aáron, 
a nuáir do ofrahidur a bhfíadhnuisi an 
TiGHEARNA, agus do éagadar ; 

2 Agus a dubhairt an Tighearna re 
?.Iaóis8, Labhair ré Haáron do dhear- 
bhrathair, gan teaclid gach ' éanuáir do 
núit náomhtha táobh a steach don fholach 
as ccinne an tsuidhe thrócaire, noch atá ar 
a nairc ; go nach bhfuigheadh bás : óir 
taisbéanfa misi mé fóin annsa néuU ar an 
tsuidhe thrócaire. 

3 jNIar so thiucfas Aáron sa náit 
náoraht'aa : maiUe ré hulóig óig mar of- 
xáil pheacaidh, agus reithe mar ofráil 
loiscthe. 

4 Cuirfidh sé uime an cóta náomhtha 
iínéaduigh, agus béid na brístidhe hnéaduigh 
ré na chroicionn, agus ar na chrioslíighadh lé 
crios línéaduigh, agus leij an miter hnéad- 
uigh éideochthar é : is éaduighe náomhtha 
iadso ; uniie sni nighfidh sé a fheóil a 
nuisce, agus uunsin cuirhdh uime íad. 

5 Agus toigeobhuidh do chomhchruin- 
hiughadh cloinne Israel dá mheannan 
(.iii na gabhruibh ar son ofrala phea- 

113 AIB. XVI. OfralfaidhAaron ar ashon fíin. 

oaidh, agus áon reithe mar ofráil loisc- 
the. 

6 Agus ofráilfidh Aáron a bhulóg na 
hofrája peacaidh noch bhias ar a shon 
féin, do dhéanamh síotha ar a shon féin, 
agus ár son a thighe. 

7 Agus glacfuidh an dá ghabhar, acus 
taisbéanfuidh íad as coinne an Tighearna 
ug dorus thabernacuil an chomhchruinn- 
igh. 

8 Agus cuirfidh Aáron crannchar ar 
an dá ghabhar ; eadhon crann ar son an 
TiGHEARNA, agus crami ar son an ghabh- 
air a rachus as. 

9 Agus do bhéura Aáron leis an gabhar 
air ar thuit crannchair an Tigheauna, 
agus ofrálfuidh é mar ofráil pheacaidh. 

10 Achd au gabhar, air ar thuit crann-, 
chair gur ab é an gabhar a iéigthe as, 
bearthar beó as coinne an Tighearna é, 
do dhéanamh síotha leis, agus leigfe dhó 
imtheachd mar ghabhar shátjr fán bhtltsach. 

11 5Í Agus do bhcura Aáron bulóg na 
hofrála peacaidh leis, noch bhuts ar a 
shon féin, agus do dhéana síth dhó fein, 
agus da thigh,. agus muirtidh bulóg na 
hoírála peacaidh utá ar a shon féin : 

12 Agus glacfuidh sionnsa lánn do 
smeorthoidibh temeadh ó a naltóir as 
coinne an Tighearaa, agus lan a ghlaice 
do thíiis dheaghbholuidh bríiite go mín, 
ai.us do bhéura táobh a stigh do nfolach é : 

13 Agus cuirfidh an túis ar an teinidh a 
bhfíadhnuise an Tighearna, chor zo 
bhfoileochuidh n<'ull na túise an suidhe 
trócan-e atá ar an bhfíaghimise, go nach 
blifaghaidh bás : 

14 Agus glacfuidh rlfuil na buloige, 
agus croithrdh sé lé na mhtur ar án 
tsuidhe thrócaire \ leath shoir; agus ar 
aghuidh an tsuidhe thrócaire croithfidh 
do nfuil seachd nuáire lé na mhéur. 

15 ^ Annsin muirfidh gabhar na hof- 
rála, peacaidh, bhías ar son an phobail, 
agus do bhéura a fhuil táobh a steach do 
nfolach, agus do dhéana ris an bhfuil sin 
mar do rinne sé ré fuil na bulóige, agus 
croithfidh í ar an suidhe trócaire, agus ar 
aghuidh an tsuidhe thrócaire : 

16 Agus do dhéanuidh síoth ar son 
an ionaid náomhtha, do bhrigh neamh- 
ghloine chloinne Israel, agus do chionn 
a saruighthe iona uile pheacadhuibh : agus 
do dhéana mar sin ar son thabernacuil 
an chomhchrmímighthe, noch chomhnuigh- 
eas na measc, a meadhón a neainh- 
ghloine. 

17 Agus nl bhía éanduine a ttabemac- 
uíl an chomhchrumnighu.t a nuáir r^hus 
sé a steach do dhéanamh na síodha annsa 
náit náomhtha, nó go dteig amach, agus go 
udéama sith ar a shon féin, agus ar son a 

I Ni Imtheachd an ghabhair. LEBHITICUS 

thighe, agus ar son chomhchruinnighthe 
Israel uile. 

18 Agus rachaidh amach chum ná 
haltóraaiá as coinne an Tigiiearna, agus 
do dhéana síth ar a son; agus glacfuidh 
dfuil na bulóige, agus dfuil an ghabhair, 
agu3 cuirfidh ar bheannuibh na haltóra fá 
gcuáirt í. 

19 Agus croithfidh do nfuil nirre lé ná 
mhéur seachd nuáire, agus glanfuidh í, 
agus náomhthochuidh í ó neamhghloine 
chloinne Israel. 

20 % Agus a nuáir chuirfeas crioch ar 
dhéanamh síthe do náit náomhtha, agus 
do thabernacuil an chomhchruinnighthe, 
agus do naltóir, do bheura an gabhar beó 
kis : 

21 Agus leagfuidh Aáron a dhá láimh 
ar chionn an ghabhair bheó, agus aide- 
ómhuidh ós a chionn olc chloinne Israel 
uile, agus a sáríiighthe iona bpeacadhuibh 
uile, dá gcur ar chionn an ghabhair, agus 
cuirfidh ar siubhal í lé láimh dlmiue 
iomchubhaidh fán bhfásach. 

22 Agus iomchoruidh an gabhar air 
féin a néigceart uile go fearann gau áit- 
reabh : agus léigfidh aii gabhar uadha san 
bhfásach. 

23 Agus tiucfaidh Aáron a ttabernacuil 
an chomhchruinnighthe, agus cuirfidh sé 
na héaduighe lín de, noch do chuir air a 
nuáir do chuáidh do 7iáit náomhtha, agus 
fúigfidh aimsin íad : 

24 Agus nighfidh a fheoil le huisce an 
sa náit náomhtha, agus cuirfidh éadach 
air, agus rachfuidh amach, agus ofrálfuidh 
iodhbuirt loiscthe, agus ofráil loiscthe an 
phobail, agus do dheaua sioth dhó féin, 
agus don phobal. 

25 Agus loiscfidh sé méathas na hofrála 
peacaidh ar a naltóir. 

26 Agus an té do léig an ghabhar uadha 
mar ghabhar sháor nighfidh sé a cadach, 
agus fothruicfidh sé a fheóil a nuisce, 
agus na dhiáigh sui tiucfa sé don champa. 

27 Agus an bhulóg ar son na hofrala 
peacaidh, agus angabliar «í' soii na hofrída 
peacaidh, a ttugadh a bhfuil a steach do 
dhéanamh síodha annsa 7iáit naonihtha, 
béurfuidh óg/rtcA amach as an ccampaíwc? ; 
agus loiscfidh annsa teiuidh a gcroicne, 
agus a bhfeóil, agus a notrach. 

28 Agus an té loiscfeas íad nighfidh a 
éadach, agus fothruicfidh a fheóil a nuisce, 
agus na dbiáigh sin tiucfa don fhoslung- 
phort. 

29 Agus biáidh so na statúid go bráth 
aguibh : bhur nanmanna do chrádh ar an 
seachdmhádh mí, ar an deachmhadh lá 
(ion mhí, agus ní dhéantáoi obair ar 
ápnchor, niás do bhur ttír féin é, no coimh- 
diidheach chomlmuigheas bimr mease : 

114 Ni bhfeidirfuil 'tthe. 

30 Oír is ar an lá sin do dhéana un 
sagart síth ar bhur son, dá bhur nglanadh, 
lé mbeithí glan a bhfíaghnuise an Tigh- 
EARNA ó bhur bpeacuighibh uile. 

31 Biáidh sí na shábbóid shuáimhneasa 
aguibh, agus cráifidhe bhur nanmanna, lé 
statúid go bráth. 

32 Agus an sagart ungfas, agus chois- 
reógas sé chum miniostralachd a noifig aa 
tsagairt a náit athar, is é do dhéanas au 
tsíth, agus cuirfidh an téadach lui air, an 
chuluidh náomhtha : 

33 Agus do dhéana sith don tsanctóir 
náomhtha, agus do dhéana síth do tha- 
bernacuil an chomhchruinnighthe, agus 
don naitóir, agus do dhcana síth ar son na 
sagart, agus ar son phobuil an chomh- 
thionód uile. 

34 Agus biaidh so na statúid shíor- 
ruidhe aguibh, do dhéanamh síodha do 
chloinn Israel ar son a bpeacuighibh uile 
uáir san mbiiadhuin. Agus do rinne sé 
mar do aithinanTiGHEARNA do Mhaóise. CAIB. XVII. 
fuil ithe ; 15 No feoil do ré bfeidir 

reúhadh le beathachaibh 

AGUS do labhair an Tighearna 
Maóise, dá rádh, 

2 Labhair ré Háaron, agus ré na 
chloinn, agus re cloinn Israel uile, agus 
abair riíi ; Js é so an ní do aithin an 
TiGHEARNA, dá rádh, 

3 Gidh bé ar bith duine bhias do thigli 
Israel, mhuirfeas damh, no uan, nó gabhar, 
annsa champa, nó mhuirfeas táobh a 
muich don champa, 

4 Agus nach dtmbhra go dorus thaber- 
nacuil an chomhchruinnighthe é, do ofráil 
íodhbartha don Tighearna as coinue 
thabernacuil an Tighearna ; cuirfighear 
fuil a leith an fhirsin ; do dhóirt sé luil ; 
^us gearrfuighear an duine sin amach 6 
mheasg a dháoine : 

5 Av chor go ttiubhraidís clann Israel 
a níodhbartha, nocli ofráilfid ar an mach- 
aire a rauigh, eadhon go dtubhradís iad 
don Tighearna, godoius thabernacuil au 
chomhchruinnighthe, chum an tsagairt, 
agus go nofráiltid mar ofráhiibh síotha don 
Tighearna íad. 

6 Agus croithfidh an sagart a nfuil ar 
altóir an Tighearna ag dorus thaberna- 
cuil an chomhchruinnighthe, agus luisgíidh 
an méathas mar bhaiadh deaghblioiaidii 
don Tighearna. 

7 Agus ní ofráilfid nís mó a níodii- 
bartha do dhiabhluibh, a ndiáigh ar im- 
thiglieadar lé stríapa.hus. Biáidh so na 
statíud aca go bráth ar feadh a ngeinealacli. 

8 % Agus déara tusa riíi, Gidh \w iir 
bicli duuie do .tliiali Isiael, nó do na Annsa hfuil ata anam nafeola. CAIB. 

coimhighibh bhíos ar cuáirt eadruibh, 
ofrailfeas ofráil loiscthe nó íodhbuirt. 

9 Agus nach dtiubhra go dorus thaber- 
nacuil an choinhchruinnighthe é, dá ofráil 
donTiGHEARNA ; gearrfuighear cheana an 
té sin amach as l-'ir a nihuinntire. 

10 H" Agus gidh bé ar bith duine hlúas 
da thigh Israel, nó da na coimhighibh 
bhíos ar cuáirt bhur measg, itheas éaingh- 
He fhola ; cuirtidh misi umarro maghaidh 
a naghaidh a anma sin itheas fuil, agus 
gearrfa mé amach ó na dháoinibh é. 

11 Oír is annsa bhfuil atá anara na 
feóla : agus tug misi dháoibhsi í ar a 
naltóir do dliéanamh síodha dá bhur nan- 
mannuibh Oir a sí a nfuil do ní síth ar 
son a nanma. 

12 Hime sin a dubhairt mé le cloinn 
Israel, Ni íosaidh áonduine aguibh fuil, ní 
mó íosas áonchoimhightheach fuil, do 
chomhnuigheas bhur measc. 

13 Agus gidh bé ar bith duine bhias do 
chloinn Israel, nó do na coimhightheach- 
uibh chomhnuigheas bhur measc, do ní 
fíadhach agus bheireas ar bheathach nó ai 
éun is éidir ithe ; dóirtiidh amach a f huil 
sin, agus foileochuidh lé luáithreadh í. 

14 Oír is i beatha gach uile fheóla i ; 
is ar son a bheatha bhíos a fhuil : is uime 
sin a dubhairt mé re cloinn Israel, Ní 
íostáoi fuil fheóla ar bith : óir ís í a fhuil 
anam gach uile fheóla : gidh bé ar bith 
íosas í gearrfuighear amach é. 

15 5Í Agus gach uile anam losas a 
nfeóil fuáir bás uáithe fein, nó do mharbli- 
adh lí beathachaib/i, más duine dot thír 
féin é, nó coímhidhtheacli, nighíidh aráon 
éadach, agus folhruicfídh tfeui a nuiscthe, 
agus biáidh neamhghlan go nóin : annsm 
biáidh sé glan. 

16 Achd muna nighfidh sé íad, nó a 
chorp do fhothrughadh ; annsin iomcliór- 
uidh sé a choir. 

CAIB. XVIII. 

Cíimeadh na ngáol-fogus, do bhacfas pu- 
sadh. 19 JVa miaiighusa michneasda. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise, dá rádh, 

2 Labhair re cloinn Israel, agus abair 
riú, Is misi an TtoHEARNA bhur Ndía. 

3 S\ dliéantáoi do réir gníomhartha 
chriche na Hégipte, mar ar áitigheabhair : 
agus do réir oibreach thíre Cánaain, iona 
bhfuilim dhá bhur ttabhairt, ní dhóan- 
táoisi : ní mó imeochtháoi lé na nórduigh- 
thibh. 

4 Do dhéantáoi mó bhreitheamhnuisi 
agus coimhéadfuidhe morduighthe, ag 
síubhal ionta : is misi an Tighearna 
bhur Ndía. 

5 Coimhéadfuidhe ar a nadhbharsin 

115 XVIII. Na ngaol-fogus do bhacfas posadh. 

rao statíúdigh, agus mo bhreitheamhnuis : 
noch niá ní duine, mairfidh sé ionnta : 
misi an Tighearna. 

6 5[ Ní thiucfa éanduine aguibh a ngar 
áoin dá mbía ngáol fhogus dáoibh, chura a 
ttárnochd dfoiilsiughadh : mísi an Tich- 

EARNA. 

7 Tarrnochd hathar, nó tárrnochd dó' 
mhathar, ní léigfe tíi leis : is í do mhathair 
í ; ní léigfe tú a tárrnochd leis. 

8 Ní léigfe tú tíirmochd rahná háthar 
leis : is í sin tármochd hathar. 

9 Tármochd do dheirbhsheathrach, 
inghean hathar, nó inghean do rahathar, 
77iás annsa tigli béarthar í, nó a rauigh, ní 
léigfe tusa cheana a ttármochd ris. 

10 Tárrnochd inghine do mhic, nó in- 
ghine hinghine, a ttármochd sin uraurro ní 
léigfe tíi ris : oir is í do thárrncchdsa a 
ttárrnochdsan. 

11 Tárrnochd inghine mhná hathar, do 
gineadh ód athair, is i do deirbhshíur i, ní 
léigfe tu leis a tárrnochd . 

12 Ní léigfe tíi tármochd dheirblisheath 
rach hathar ris : is í bean fhogus gháoil 
hathar. 

13 Ní lélgfe tíi náire dheirbhsheathrach 
do mhathair leis : óir is í bean fhogus 
gháoil do mhathar í. 

14 Ní léigfe tú tármocltd dheavbhráthaf 
hathar leis, ní racha tú a ngar a mhná : 
óir is í bean dearbhráthar hathar í. 

15 Ní léigfe tú tármochd do bhain- 
chleamhna leis : is í bean do rahic í ; ní 
leigfe tú a tárrnochd leis. 

16 Ní Icigfe tíi tármochd mlraá do 
dhearbhrathar leis : is í sin tármochd do 
dhéarbhrathar. 

17 Ní léiiife tíx tárrnochd mna agus a 
hinghine leis^ agus ní thiubhra tú inghean 
a mic, nó inghean a hinghine, cbum a 
ttámochd dfoíisíugbadh ; vir is íad a mná 
foigse gáoil sin íad, is coir é. 

18 Ni mó bhéurus tíi bean a gcionn 
a deirbhsheathar, dá buáireadh, clium a 
tármochd dfoilsiughadh, táobh a muigh 
don mhnáoi eile, ar feadti a beatha. 

19 Mar an gcéadna ní racha tú a ngar 
mhná do choirahríachduin ría, an feadh 
bhías ar na cur ar leith ar son a nearah- 
ghloinne. 

20 TuiUeamh eile, ní luighfe tú go coll- 
uidhe lé mnáoi do chomharsan, dot thru- 
áilleadh féin lé. 

21 Agus ní lcigfe tú déandnine dot 
shliochd dul thríd an teinidh go Mólech, 
ní raó dhísbeagfas tú aium do Dhé : misi 

an TlGHEARNA. 

22 Ní luighfe tíi le cinéul feardha, mar 
an gcinéul mbanda: is gráineanihlachd é. 

23 Ní mó luighfeas tú le benthtach 
ar bith dot thruíiJHeadh féin lcó : ni nuj 

I 2 MÍHÍugha na naitheanta. LEBHITICUS 

fhanfas bean agbeathach ar bith do luidhe 
lé : /s damnadh é. 

íi4 Ná truáillidh sibh féin a neinní do 
na neithibhsi óir is ionta so uile do truáil^ 
leadh ná dáoine do theilg mé amach romh- 
uibh. 

25 Agus ata an talamh truáillidhthe : 
uime sin agruimsi a choir féin air, agus 
atá an talamh féiii a sceith a dhíithchusuidh 
dhe. 

26 Coimheódtáoi ar a nadhbharsin mo 
statúidigh agus mó blu-eitheamhnuis, agus 
lú dhéantáoi einní do na néithibh grain- 
eamhlasa ; ceuchtar duine díi bhnr ttír 
féin, nó au coin^hidhtheach chomhnuigheas 
bhur measc : 

27 (Oír do rinneadar muinntir na tíre 
an ghráineamhlachdsa uile, noch do bhi 
romhuibhsi, agus atá an talamh truíiil- 
iighthe ;) 

28 Cornach sceithfidh an talamh sibhsi 
amach mar an gcéadna, a nuair thruaiU- 
fidh sibh é, mar do sceith na cineadhacha 
do hhi romhuibh ann. 

29 Oir gidh bé ar bith dhéanas éainní 
do nadhíiathmhuireachdso, eadhon na han- 
manna do ní índ gearrfuighear amach ó 
iia muinntir íad. 

30 Ar a nadhbharsin coimhéadfuidhe 
morduighese, cor nach déantáoi éainní do 
na gnáthuighthibli gráineamhlasa, do rin- 
neadh romhuibh, agus nach dtruáillthí 
sibh féin ionta : 7nisi an Tighearxa bliur 
Kdía. JVrt neithean is diadhadh, 

nádhbhar gur thruáiUidh sé ní náomhtha 
an TiGHEARNA : agus gearrfuíghear an CAIB. XIX. 

IMíniughadh na naitlteanta, ro dhiugha. 

AGUS do labhair an Tichearna ré 
Maóise, dá rádh. 

2 Labhair ré comhchruinniughadh 
chloinne Israel uile, agus abair riíi, Beithi 
náomhtha : óir atáimse an Tígheauna 
bhur Ndía náomhtha. 

3 % Biáidh eagla bhur maithreach, agus 
bhur naithreach aguibh (ar gach aon 
fhear), agus coimhéaduigh mó shábóid : 
misian Tighearna bhur Ndía. 

4 % Ná hionntoighidh lé hiodhaluibh, 
agus ná dcanaidh dée leaghtha dháoibh : 
misi au Tighearna bhur Ndía. 

5 Agus ma thairgthí íodhbuirt dofráil 
shíodha don Tighearna, ofráilfidh í ar 
bhur ttóil féin. 

6 lostar í an lá sin féin oíráilfighear í, 
agus ar na mhárach : agus má mhairion 
fuighioll go ttí an tréas lá, loiscfíghear 
araisa teinidh é. 

7 Agus má hithte:ir ar chor ar bith an 
treas lá é, is gráineamlmil é ; ní ghcubh- 
thar é. 

8 Ar a nadhbharsin gach íanduine da 
níosuidh e biáidh a pheacadh <//«'•, ar a 

IIG tanam sin amach as lár a mhuinntire. 

9 % Agus a nuair bheanfuidhe fógh- 
mhar bhur bhfearuinn, ní bheanfuidhe 
coirnéil bhur machaire go híomlán, ní 
mó chruinneochus tú díoghluim thfógh- 
mhuir. 

10 Agus ni dhioghlumfuidh tú thfín- 
eamhuin, ní mó chruinneochus tíi gach 
éancháor dot fhíneamhuin ; fúigfe tú ag na 
bochduibh íad, agus ag' an gcoimhigh- ' 
theach: misi an Tighearna bhur Ndía. 

11 5Í Ní ghádfuidhe, agus ní dhéantáoi 
ní neimhfhírimieach, ni mó do dhéantáoi 
bréag ré cheile. 

12 •[ Agus ní thiubbartháoi mainmse a 
mbréig, ní mó thruáilieochus tú ainm do 
Dhé : misi an Tighearna. 

13 1[ Ní mhéallfa tíi do chomharsa, ní 
mó shladfas tú c : ní fbanfuighe agad tuar- 
asdal an té fhoisteochthar ar feadh na 
hoidhche go maidin. 

14 5Í Ní mhailleochuidh tú an bodhar, 
agus ní chuirfe tíi ceaptuislidh roimhe 
an ndall, achd biáidh eagla do Dhé ort : 
misi an Tighearna. 

15 5Í Ní dhéantáoi éacjceart a mbreith- 
eamhnas : ní mheasfuidh tú pearsa aa 
blioichd, agus ní onórfuigh tu pearsa an 
chumhachduigli : a bhfíreantachd do dhé- 
ana tú breitheamhnus ar do chomharsain. 

16 ^ Ní imeochuidh tíi síos agus síias 
amhuil scéaluighe a measg do dháoine : ní 
luó sheasfas tú a naghaidh f hola do chomh- 
arsann: ?««« an Tighearna. 

17 ^ Ní fliíiathocha tú do dhear- 
bhrathair ann do chroidhe : achd iomaitli- 
bheora tú ar gach uile chor do chomh- 
arsa, agus ní fhuileongtha tú péacadh do 
bheith air. 

18 % Ní dhéana tíi dloghaltas, ní bhía 
miosciiis ar bith agad re cloinn do dháoine, 
achd gráidhcocha'tíi do chomharsa mar 
thú fcin : misi an Tighearna. 

19 ir Coimhéadfuidhe mo statúídigh. 
Ni léígfídhe dá bhur náirnéis gineamhuin 
ré cineul éagsamhuil : ní chuirfe tú thfear- 
ann 16 síol cumaisce : agus ni mó chuirfeas 
tú éadach cumaisce.do lion agus doluinn 
iomad. 

20 f Agus gidh bé ar bith luidheas go 
coUuidhe lé mnáoi, ata na mnaoi dháoir, 
cunnarthach ag fear, agus nar íuasgladli í, 
agus nach bhhiáír sáoirse; sciúrsfuighear 
i ; m chuirfighear chum bás íad, do chionn 
nacli raibh sise sáor. 

21 Agus do bhéura seision ofráil shár- 
«ighthe chum an Tighearna, go dorus tha- 
bernacuil an chomhchruinnighthe, reithe 
luar ofrail sháruighte. 

22 Aíius do dheana an sagart sith ar á lomad aitheantiúgh díaghadh. CAIB, 

shon lc reithe na hofrála sáruighthe a 
lathair an Tighearna ar son an phéacaidh 
do rinne sé : agus raaitht'íghear dhó an 
péacadh do rinne sé. 

23 % Agus a nuáir thiucfuidhe don tír, 
a^us chuirtidhe gach uile shórt crann 
chuni beatha, annsin measfuidhe a thoradh 
neimhthimchillgheárrtha.-tríbliadhnabhías 
neirahthimchiUgheárrtha aguibh : ni íostáoi 
dhe. 

94 Achd annsa «heathi'amhadh' blíadh- 
an biáidh a thoradh uile náomhtha do 
niholadh an Tishearna leo. 

25 Agus iostaoi an toradh an cúigeadh 
bliudhan, chorgo ttuga sé biseach dháoibh : 
mm an Tighearna bhur Ndía. 

26 <[ Ní íostáoi ni ar hitk maille ris an 
bhíuil : ní rno ghnaitheochtháoi geasadóir- 
eachd, ní chuirfídhe beann ar aimsearuibh 
áirighe. 

27 Ní bhearrfuidhe mulluighe bhur 
gceann, agus ní mó mhiUfeas tú coirnéul 
thféasoige. 

28 Ní dhéantaoi gearradh ar bith ion 
bhur bhfeóil ar son na marbh, nó comh- 
artha ar bith do chlóghughádh ionnuibh : 
misi an Tighearna. 

29 H Ní ofráihe tíi hinghean, dá thab- 
hairt uirre bheith na stríapuidh ; deagla go 
ttuitfeadh an dúthaidh a stríapachas, agus 
go tiucfadh chum bheith lán dulc. 

30 %, Coimhéadfuidhe mó shabboidigh, 
agus onórfuidhe mo shanctóir : miú an 

TlGHEARNA. 

31 ^ Ná bíodh suira aguibh annsa 
druing ga.mbídh spioiaid mlminnteardha, 
agus ná hiarnúdh luchd fáistine, da bhur 
ndéanamh truáiUigh lco : miú an Ticu- 
EARNA bhur Ndia. 

32 1[ Eíreochuidh tíi súas roimhe an 
eceann liuth, agus onórfuigh tú adhuigh an 
tseanóra, agus biáidh eagla agad roiinhe 
Dhía: 7mú an Tighearna. 

33 ^ Agus nííi choinhnuigheann duine 
éanuáire aguibh ansa dúthaidh, ni ghoir- 
teochtháoi é. 

34 Achd an coimhidhtheach chomh- 
nuigheas bhur bhfochair biáidh amhuil 
duine bhéarthar bhur measc, agus gráidh- 
eocha sibh é mai' sibh féin ; óir do bha- 
bhair féin bhur ccoimhighthibh a gcrích na 
Hégipte : misi an Tighearna bhur Ndía. 

35 51 Ni dhéantaoi éacceart a mbreith- 
eamhnus, a ttomhas slaite, a gcomlithrom, 
nó a miosíiireachd. 

36 Scáluidhe comhthroma, comhthruim 
chomhthroma, ephah comhthrom, hean 
chomhthrom, bhías aguibh : misi auTiGH- 
EARNA bhur Ndía, thug a mach as crích 
na Hégipte sibh. 

^^ Ar a nadhbharsm coimhdeochtháoi 
nio statúidigh uile, agus rao bhreitlieamh- 
117 , XX. Reachdeadha unaghiiidh striapachuis. 
nuis uile, agus dhéantáoi íad : misi an 

TlGHEARNA. 

CAIB. XX. 

Daingniughadh na naitheanta,trcsmachd 
J'huágra ar gach aon chor, ar a mhrist- 
ear iad. 

AGUS do labhair an Tigiiearna re 
Maoise, dhá radh, 

2 Déara tíi a ris, re cloinn Israel, 
Giodh bé ar bith do cliloinn Israel, no do 
choimhidheachuibh ch.omhnuigheas a Nís- 
rael, bhéurus éanni dá shíol do Mhólech ; 
go deimhín báiscochthair é : chlochfuíd 
muinntir na tíre lé clochnibh é. 

3 Agus suidhéochuidh misi maghaidh a 
naghaidh an duine sin, agus gearrfad- a 
mach é as lár a dhaóine : do chionn go 
ttug cuid dá shíol do Mhólech, do thruiiil- 
leadh mo shánctóra, agus do tharcuisní- 
ughadh manma náomhtha. 

4 1[ Agus má cheiHd daóine ná tíre ar 
mhodh ar bith a súile ón duine sin, a 
nuáir do bheir dá shíol do IMhólech, agus 
gan a mharbhudh : 

5 Ann sin suidheacha misi maghaldh 
anaghaidh an duine sin, agus a naghaiuh a 
inhuinntire, agus gearrfa mé "a inach é, as 
h'ir a ndaóine, agus un mhéid leanfus a 
stríapachus é, do dhóanúmh stvíapachuis 
le Mólech. 

6 1[ Agus an tanam ionntochus leis an 
druing ga inliídii lcannáin síghe, agus a 
ndiáigh iuclid fáistine, do dhul do stría- 
pachus na ndiáigh, cuirfe mé cheana 
maghaidli a naghaidh a nanma, agus 
géarrfa mé as lár a niuimitire íad. 

7 1í Náomhuidh sibh féiii ar a nadh- 
hhur sin, agus bithi náomhtha : óir vtisi 
an TiGHEARNA bhur Ndia. 

8 Agus cuimhdéochthaoi mo statúidigh, 
agusdodheantaoiíad : ??íísí auTiGHEARNA 
nuumhas sibh. 

9 1[ Oír gach uile dhuine mhunuigheas 
á athair nó a mhathair báiseochthar é go 
derahin : do mhalluigh sé athair nó a 
mhathfiir ; biáidh a f huil air féin. 

10 5Í Agus an té dhéanas adhaltrannas 
ré mnaói dhuine eile, do dhéanas adhal- 
trannus re ranaói a chomhársan, cuirfighear 
go deinhin an tadhaltrannach íii' agus raná 
cura báis. 

11 ^ Agus an duine luidheas lé ranáoi 
a atliar do léig tarrnochd a ^athar ieis : 
báiseochthar íad a ráon go deirahin ; , biaidh 
a bhfuil orra féin. 

12 Agus raá luighionn duine le ranáoi 
a inhic, cuirfíghear íad a ráon go demhin 
chum báis : do oibrígheadar buáidhirt; 
hiáidh a bhfuil orra féin. 

13 5[ Má luidheannfear mar an gcéadna 
le fear eile, iiiar luighios lé mnáoi, do riii- Anaghaidh luidhe le beathach. LEBHITICUS 

neadar a ráon gráineamhlachd : báiseoch- 
thar go dearbhthá íad ; hiáidh a bhluil 
orra féin. 

14 5f Agus má bheir fear bean agus 
a mathair, is peacadh gráineamhuil sin : 
loiscfíghear a tteinidh iad a ráon, eision 
agus iadsan ; iomius nach mbiáidh peacadh 
bhur measg. 

15 51 Agus ma luighionn fear lé beath- 
ach, báiseochthar eision go demhin : agus 
muirfighear an beathach. 

16 Agus má thig bean a ngar !;eathuigh, 
agus luidhe síos dó, muirfe tú an bhean, 
agus an beathach : cuirfighe go demhin 
chum báis íad ; h'uddh a bhfuil orra. 

17 II Agus má bheir duine a dheirbli- 
shíur, inghean a athar, nó mghean a math- 
ar, agus go bhfaicfe a fárnochd, agus go 
bhfaicfe sisi a thárnochdsan ; is droch ní 
sin ; agus gearrfuighear a raach íad a rad- 
harc a mumntire : do léig sé tarnochd 
a dheirbhsheathrách leis; iomchóruidh sé 
a choir. 

18 f Agus má luighinn fear lc mnúoí a 
mbia a tinneas uirre, agus go léiglidh a 
tárrnochd leis ; do thaisbean sé a tobar, 
agus do léig sisi tobar a fola leis : agus 
geanfuighear íad aráon a mach ó bheith a 
mcasc a muimitire. 

19 Agus ní leigfe tú tárnochd dheirbh- 
sheathar do mhathar leis, nó dearbh- 
sheathar hathar : óir leígidh a ghaol fogus 
leis : íomchóruid síad a ccoir fein. 

20 Agus niá luighionn fear lé mnáoi 
dhearbhrathar a athar, do léig sé tárr- 
nochd dhearbhrathar athar leis : biáidh 
a bpeacadh orra; do gheabhaid bás gan 
chlohm. 

21 Agus míi bheir diune bean a dhear- 
bhráthar, is ní neamhghlan sin : do léig 
sé ris tíirrnochd a dhearbhrathat ; béid 
gan chloinn. 

22 1[ Uime sin cuimhdeochtliáoi mo 
statúididh uile, agus mo bhreitheamhuuis 
uile, agus déanaidh íad : ionnus nach 
sceithfeadh an fearann, iona bhfuilim dá 
bhur ttabhairt do chomhnuighe, sibh. 

23 Agus ni shiubhohuighe a mbéasuibh 
an chinidh, noch theiigimsi amach rom- 
iuúbh : óir do rinneádar na neithesi uile, 
agus ar a nádhbharsin do fhuaithigh niisi Dlighthe na dtruailleadha. 

manna adhúathmhar lé .beathach, nó lé 
hcanuibh, no lé ní ar bith béo shnámhas 
ar an talumh, noch do scar ujisi ribh mar 
neanihgliloiae. 

26 Agus beithi náomhtha dhamhsa : 
óir misi an Tichearna a táim náomhtha, 
agus do dheahiigh mé sibhsi ú dháoinibh 
eile, ionnus gó mbeithí agum fcin. 

27 % Mar an gcéadiia fear no beán aga 
mbía spiorad tathui>.htheach, nó bhias na 
fáistineach, cuirfighear go demhin chum 
báis iad : géabhuid do chlochuibh orra : 
hiaidh a bhfuil orra fém. íad. 

24 Aclíd a dubhairt mé ribhsi, Gheabh- 
iháoi óighreachd a ndúthuíghe, agus do 
bhéara misi dhíbh é da shealbhughadh, 
fearann líonas do mhil agus do bluiinne : 
-misi an Tigheakna bhur Ndía, noch do 
dhealuigh sibh ré daóinibh oíle. 

25 Ar a nádhbharsin cuirfighe dithfhir 
idir ainmhidhibh ghlana agus neamh- 
ghlana, agus edir éanlaith neamhghlan 
agus gUui: agus ní dhéantáoi bhur nan- 

llr8 CAIB. XXI. 

Aóigeasg un deagh-shagairt. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise, Labhair ris na sagartuibh 
clánn Aáron, agus abair ríu, J\í bhiaidh 
canduine ar na thrnáilieadh ar son na 
marbii a measc an phobail : 

2 Achd ar son a ghaoil, bhias fogus dó, 
ar son a mhathar, agus 'r son a athar, 
agus ar son a mluc, agús ar son a 
inghiné, agus ar son a dhearbhrathar, 

3 Agus ar son a dheirbhsheatiirach atá 
na maiuhdm, a bhfogus dó, ag nach raibh 
fear ; ar a son sa as éidir leis bheith ar na 
thruáilleadli.. 

4 Ach ní tlu-iiaillfidh é féin, ar mheith 
na dhuine onórach a nieasc a dháoíne, dá 
dhéanamh fém míotluutneamhach. 

5 j\í dhéanuid nuimie na gc«íannuibh, 
ní bhearriuid táobh a bliteasog, ní mo 
diiéanuid gearradh ar bith na bfeóil. 

6 Béid síad náomhtha chum a Ndé, 
agus ní tharcuisneochuid siad ainm a 
Ndé : óir otrála an Tighearna dcanta le 
teinidh, agus arán a Ndé, ofráluid siad : 
uime sin béid náomhtha. 

7 Agus ní thmbhraid bean bMas na 
stríapuidh, nó truaillighthe; ní mo bhéar- 
uid bean chuirfighear ó na fear: óir utá 
sé náomhtha dá Dhia. 

o Naómhthochuibh tu c ai' a nadhljhar 
sin ; óir ofiáluidh sé arán doDhé: biaidh se 
náomhtha dhuit ; óir misi an Tichearna, 
noch náomhthas tusa, « táim náomhtlia. 

9 1[ Agus ma thruaillighean inghean 
éansagairt í tiéin lé stríapachus, truáillfidh 
sí ahathair: loiscfíghear le temidh í. 

10 Agus an tc bhias na árdshagart a 
meascadhearbhríiithreach, air ardonteadh 
a nola ungtha ar a cheann, agus do coisre- 
gadh do chur na néaduighe air, ni noch- 
dfuidhe a cheann, agus ní bhrisfídhe a 
éadach ; 

11 Ní mó rachus a steach go héanchorp 
marbh, nó shaileochus é féin ar son athar, 
nó a mhathar ; 

12 Ní mó rachus a mach as an tsanctóir, 
nó thruáiUfeas sanotóir a Dhe; óir atá Beidh an sagart neamJtaineamJtach. CAIB. XXII. Inghean an tsagairt. coróin ola náomhtha a Dhé air : mUi an 
Tighearna; 

13 Agus do bhéura sé bean iona maigh- 
dionas. 

14 Baintreabhach, nó bean dheahiighthe, 
nó bean thruáillighthe, nú meirdreach, ní 
thiubhra sé íad sin : achd dobhéura sémaigh- 
dion da dhaóinibh íéin na mnáoi. 

15 Ní mó thruaiUt'eas a shiol a measc a 
dhaóine : óir mísi an Tighearna náomh- 
uim é. 

16 51 Agus do labhaír an Tighearna 
re Maóisi, dhá rádh, 

17 Labiiair re Háaron, ga rádh, Giodh 
bé ar bith bhías dot slihochd iona ngeine- 
leachuibh, ar a mbía ainearah ar lith, ná 
tigeadh a gcomhfhogus doiráil aráin a Dhé. 

18 Oír giodh bé ar bith duine ar a mbla 
áineamh, ní thiucfa se a nsiar dhi : duine 
dall, no bacach, no an té gá mbía srón 
leachta, no éinni iomarcach, neithibh náorahtha nó go raibh sé glan. 
Agus giodh bé ar bith bheanas re htinni 
neamhghlan ó mharbh, nó ó dhuine a 
nimthighionn a shíol uadh ; 

5 ISJó giodh bé ar bith bheanasré héinni 
snáidhtheach, lé ndéantar neamhghlan é, 
nó ré duine ó bhfuigheadh salchar, giodh 
bé arbith salchar, bhías air; 

6 An tanum a bheanas re heinni don 
tsórt sin biáidh salach go nóin, agus ní 
iósuidh do na neithibh náomhtha, achd 
muna nighfidh a chorp le huisce. 

7 Aíius a níiair rachas an ghrían faói, 
liiadli sé glan, agus iosuidh na dhiáigh sin 
do na neithibh náomhtha; do chionn gur 
bí sin a bheatha. 

8 An ní do gheibh bás uíidh féin, nó 
réubthar lí hcalhachuibh, ní íosuid da 
salcliaféin leis : is misi an Tighearna. 

9 Coimhéudfuid uime sin mordúghadh, 
deagla go mbíadh na phéacadh dhóidh, 19 N6 duuie aga mbi a chos briste, nó agus go blifaighdís bas thríd, dá dtruáiUdís 
alámhbriste, " '.-■.•_., -i-.„,.^ ,,r,„„.v,nc í^rl 20 Nó cruilin, no abhac, nó air a bhfuil 
aineamh ar a shúil, nó bhías cUmih nó 
gearbach, nó an té ga mbrisíighear a 
chlocha; 

21 Ní thiucfa áonduine do shíol Aáron 
an sagart ar a mbía aineamh- a ngoire 
díodhbuirt ofrala an Tighearna déanta lé 
teinidh : atá sé aineamhach ; ní tiucfa sé 
a bhfogus dofráil aráin a Dhé. 

22 lósuidh sé arán a Dhé, a ?-«o« don 
ro náomhtha, agus náomhtha. 

23 A mliáiii ni rachuidii táobh a steach 
do nfplach, nó a bhfogus do naltóir, do 
chíonn go bhfuil aineamh air ; ionnus nach 
ttruáiUtidh mú shíuictoir: óir misi an 
Tighearna do náomhuidh uié iad. 

24 Agus do innis Maóisi sia do Aáron, 
agus dá mhacaibh, agus do chloinnlsrael uile. 

CAIB. XXII. 

Cúil nn neitheunn sin iobartJixtr do Dliui. 

AGUS do labhair an Tighearna rc 
Maóise, dhá ríidh, 

2 Labhair ré Ilaáron agus ré na 
mhacaibh, íad fcin do sheachuaar neitbibii 
náomhtha chloinne Israel, agus gan raainm 
náomhthasa do thruáilleadh ann sna neitlt- 
ibh náomhthochuid ■ dhamh : misi ann 
Tíghearna. 

3 Abair ríu, Giodh bé ar bith dá bhur 
síoi uile a measc bhur ngeinealach, rachus 
chum na neithe náomhtha, noch náomhuid 
claiin Israel don Tighearna, ai- nibeith a 
neamhghloine air, geái'rfuighear an tanum 
sra a mach as mo radharcsa : is mísi an 
Tighearna. 

4 Giodh bé ar bith duine do shliochd 
Aáron bhias na lobhar, nó ar a mbía 

.créachd shilteach ; ní íósfuidh sé do na 
119 isi an TiGHEARNA náomhas íad. 

10 Ní íosuidh éanchoimhidheach donm 
náomhtha: fear éanuáire don tsagart, nó 
serbhiscach tíiarusdail, ní íosuidh don ní 
imonditha. 

11 Aciid má cheannchann an sagart 
ainduine lé na chuid airgid, íosuidh sé 
dhc, asus an té rugadh iona tíúgh : iosuídh 
siad diiá l)hiadh. 

12 Míi phústar inghean an tsagairt mar 
an gccadna le coimhidheach, ní f héadann 
sí ithe dofráil na neitheann náomhtha. 

13 Achd má bhíonn inghean an tsagairt 
na baintreabhuigh, nó dealuighe, nó nach 
bía clan aice, agus go bhfilltidh sí go tígh 
a liathar, do nós a haoise óige, íosuidh sí 
do bliíadh a hathar : aciid ní íosfuidh 
cancoiraiiidheach dhe. 

14 ^ Aeus má ithionn duine don ni 
náumhtha "gan fhios dhe, annsin cuirfidh 
an cíiigeadii ruid de na chionn, agus do 
bhéura don tsagart é, maille ris an ní 
náomhtha. 

15 4gus ní thruáiUfid neithe náomhtha 
chloinne Israei, noch ofráluid don Tigh- 

EARNA ; 

16 Ní mó fhuileonguidh íialach a bpea- 
caidh orra fa sharugliadh, a nuáir íosuid 
na neitlie náomhtha : óir is misi an TlGH- 
EARNA náonihas i;id. 

17 5[ Agus do labhair an Tighearna re 
Maóise, dá rádh, 

18 Labhair re Haáron, agus re, na 
mhacuibh, agus ré cloinn Israel uile, agus 
abair ríu, Giodh bé ar bith é do chlomn 
Israel, nó do na cohnhidhthibh a Nisrael, 
ofráilfios íodlibuirt ar son a mhóideann uile, 
ao-us ar son a ofrálach toileamhla uile, noch 
ofraihiddonTiGHEARNAmarofráiUoiscthe; 

19 Ofrailfidhe dá bhur ttojl fém RenchdibhJ'a mhinistearálachd. 

firiotiiiach gan toibhéim, do na biiáibh, nú 
do na caorchuibh, nó do na gábhruibh. 

20 Achd siodh bé ar bitli ar a bhfuil 
toibhéini, ní otráltuidhe ún : óir ní géabh- 
thar ar bhur son é- 

21 Agus giodh bé ar bith ofrálas ofráil 
íodhbartha shíothchíina don Tjgiiearna 
do chomhall a mhóide, no ofrail áontadhach 
do bhuáibh no do chaorchuibh, bíaidh 
iomlan ré na ghlacadh ; ni bhía toibhéim 
ar bith air. 

22 Doille, nó briseadh, nó ciorrbhadb, 
no air a mbla sineach, nó claimh,nó gearba, 
ní ofltráilidh íadso don Tighearna, agus 
ní dhéantáoi ofráil ié téinidh dhíobh don 
TiGHEARNA ar a naltóir. 

23 Achd bulóg nó úan áir a mbía iomar- 
caidh, nó easbhuigh ar a blialluibh, féad- 
uigh tú sin díodhbuirt mar ofráil thoiltean- 
uigh : achd ní ghéubhthar é ar son móide. 

24 Ni ofrídfuidhc don TiGHEARNAan ni 
bhías bríiite, nó comhbrúite, nó briste, nó 
geárrtha; nímó dhéanasibh ofráil ar bilh 
dhe ion bhur bhfearann. 

25 Ní mó ofráiltidhe bíadh bhur Dé as 
láimh clioimhighthigh déainní dhíobhso; 
do chionn bhfuil a morgadh féin ionta, 
agus go bhfuiUd ainmhe orra : ní ghéubh- 
thar ar bhur son íad. 

26 H Agus do labhair an Tighearna 
ré Maóise, ghá rádh. 

27 A nuáir do bhéurthar bulog, nó 
cáora, nó gabhar, ann sin biáidh seachd líi 
faói na mathair ; agus 6 nochdmhadh lá 
agus uadh sin amach géubhthar é mar ofráil 
déanta lé tehiidh don Tighearna. 

28 Agus mas do bhoin nó do chaoirigh 
bhicft. sí, ni mhuirfe tíi í féin agus a hóg 
niaraon a néanló. 

29 ^ Agus a nuáir ofráilfidh íodhbuirt 
bhuidheachuis don Tighearna, ofrailfidh 
da bhur ttoil féin í. 

30 lósfuighear súas án lá sin féin í ; ní 
fhúigfidhe éiimí dhi go maidin : misi an 
Tighearna. 

31 Uime sin coimhéadfuidhe maithe- 
anta, agus do dhéantaoi íad : viisi an 
Tighearna. 

-32 Ní mó thruáillfidhe mainm náomh- 
tha ; achd biaidh mé ar mo naomhadh 
a measc chloinne Isráel: misi an Tigh- 
EARNA náomhas sibh, 

33 Thug a mách as crích na Hégipte 
sibh, dom bheith bliur Ndía : misi an 
Tighearna. 

CAIB. XXIII. 

Dlighthe na gcruinniughadh, ,sna bfcusta. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Maóise, dhá radh, 
2 Labhair re cloinn Israel, agus abair 
ríu, A ttáobh fliéastadh an Tighearna, 
120 LEBHITICUS. Suaimhneas b abair. 

noch fhuáigeorthaoi bheith na ccomh- 
ghairm náorahtha, is iad so mféastaídhse. 

3 *i\ Sé h'i do dheantar obair : achd is 
c an seachdmhadh la sábbóid an tsuaimh- 
neasa, comhghairm náomhtha é ; ní dhéan- 
taoi obair ar bith ann : ís í sabbóid an 
Tighearna í ann bhur náitibh. 

4 ^ Is íad so féastaidh an Tigiiearna, 
comhchruinnighe náomhtha, noch fhuáig- 
eortháoi iona naimsir fcin. 

5 Ann sa cheathramhadh lá dcag annsa 
chéidmhí tráthnóna bhias cáisg an Tigu- 

EARNA. 

. 6 Agus ar an gcúigeadh lá déag don 
mhí cheadna bhtas feasta a^ naríún gaii 
lail)hín don Tighearn a : seachd la íos- 
fuidhe arán gan laibhín. 

7 An chéad lá biaidh comhghairm 
naomhtha aguibh : ní dhéantaoi obair 
sháGthrach ar bith ann. 

8 Achd ofráillidhe íodhbuirt déanta 
le teinidh don Tighearna seachd lá: 
annsa seáchdinhadh lá bhias an chonjh- 
ghainn náomhtha : ní dhcantaoi obair 
sháothrach ar bith ann. 

9 H Agus do labhair an Tigiiearna re 
Maoise, da radh, 

10 Labhair re cloinn Israel, agus abair 
ríii, A nuáir thiucfuidhe don dúthaigh a 
táimsi do thabhairt dhaóibl), agus bhean- 
fuidhe a nfhoghmhar, ann sin do bhéurtáoi 
punnann dochéadthoradhbhur blifóghmháir 
chum an tsagairt: 

11 Agus croithfidh an phimnann a- 
bhfiáglmuise an Tighearna, dá glacadh 
air bhur son : ar na mhárách déis na sáb- 
bóide chroithfios an sagart í. 

12 Agus ofráilfidhe an lá sin a nuáír 
chroithfidhe an phunnann íian lirionn gan 
aineamh don chéidbhlíadhuin mar ofráil 
loiscthe don Tighearna. 

13 Agus budh hé a ofráil bídh sin dhá 
dheich gcuid do phlíir mhin chuniaiscthe 
lé hola, mar ofráil déanta lé teinidh doii 
Tighearna mar bholadh cumhra : agus 
a hofráil dighe sin is dfíon bhias, eadhon 
an ceathramhadh cuid do hin. 

14 Agus ní lostaoi aran,nó grán bórtha, 
no diása glasa, go ttí an Ía céadna a ttu- 
gabhair ofráil chum bhur Ndé : biáidh na 
statíiidshiorruidh arfeadh bhur ngeinealach 
ion bhurnuile áit chomhnuighe. 

15 1f Agus comhairfidhe dhaóibh ón lá 
ar na mhárach déis na seóire, ón ló fa 
dtiubhartháoi libh punnannnahofrálacroith- 
te ; seachd sábbóidigh choimhlíonfuighear : 

16 Eadhon go nuige ar na mlmrach a 
ndiáigh an seachdmhadh sábboid áireomh- 
thaói cáogad lá ; agus ofráilfidhe ofráil 
núadh bhidh don Tighearna. 

17 Do bhéurtháoi a mach as bhur 
ttightibh dhá bhuilin craithte do dhá Snuimhneas na sabbúide. dheáchmhadh ciiid ; do phlúr min bhéid 
siad ; bácalfoighear maille re laibhin íad ; 
«íáícísiadnaccéadthoradhdonTiGiiEARNA. 

18 Agus ofráiltidhe leis a narán seachd 
nuáin gan aineamh don chéidbhlíadhuin, 
agus bulóg og, agus dhá reithe : béid 
mar ofráil loiscthedonTioHEARNA, maiUe 
re nanofráil bhídh, agus re na nofráil dighe, 
eadhon ofrail déanta le teinidh, do bholadh 
chumra don Ticheauna. 

19 Ann sm do dhéantaoi iodhbuirt do 
mheannán dona gabhruibh ar son ofrála 
peacaidh, agus dhá úan don chéaidbhlíadli- 
uin ar son íodhhartha ofrála siothchána. 

20 Agus croithíidh an sagart íad mriille 
ré árán an chéadthoruidh mtir ofráil chro- 
íthte a lathair án Tighearna, maiUe leis 
an dá úan : béid síad náomhtlia don Troii- 
EAE^'A chum an tsagairt. 

21 Agus tuáigeortháoi an lá sin fcín, 
go mbía na chomhghairro naomhtha dha- 
oibh : ní dheantaoi obair sháothrach ar 
bith ann : biáidh na statúid go brádh ann 
bhur nuile áit ar t'eadh bhur ngeinealach. 

22 ^ Agus a nuáir bheantuidhe fogh- 
mhar bhur bhfearann, ní dhéantaói cár- 
nadh ghlan ar imlibh an mhachaire a 
nuáir bheanfuidhe é, • ní mó chruinne- 
ochthaoi dioghluim t»hur bhfóghmhair : 
fuighdhe ag ná bochdtuibh íad, agus ag 
an coimhidheacli : is misi an Tiguearna 
bhur Ndía. 

23 ^ Agus do labhair an Tighearna re 
Maóise, dá ládh. 

24 Labhair re cloinn Israel, dhá rádh, 
Aiinsa eeachdmhadh rní, annsa cheadlá 
don mhí, bhías sabbóid aguibh, cuimhne 
bhéideadh stoc, comhghairin naomhtha. 

25 Ní dhéantaoi obair sháothrach ar 
bith ann : achd ofráilfidhé ofráil déanta 
léteinidh don Tigiiearna. 

26 *[[ Agus dd labhair an Tighearna re 
Maóise, dhá rádh, 

27 Mar an gcéadna an deachmhadh 
lá don tseachmhadh mí biáidh na lá síotha : 
biáidh na chómhghairm naomlitha dhaóibh ; 
agus cráidhfidhe bhur nanmanna, agus 
ofráilfidhe ofráil dt'anta lé teinidh don 
Tighearna. 

28 Agus ní dhéantaoi aóinghné oibre 
san ló sin : óir is lá síodha é, do dhéanamh 
síotha dhibh a bhfíadhnuise anTiGiiEARNA 
bhur Ndía. 

29 Oír giodh bé ar bith anum nach 
feía doilghiosach an lá sin féin, géarrfui- 
ghear an tanum sin a mach as lár a 
mhuinntire. 

30 Agus giodh bé ar bith anum do 
dhéanas obair ar bith ann sa lá sin féin, 
scriosfa misi an tanum sin féin as lár a 
mhuinntire. 

3 1 Ní dhéantaoi énghné oibre ; biáidh 

121 CAIB. XXIII. Reachd a nfhoghmhair. 

s'c na statuid go bráth ar feadh bhur ngein- 
ealach ionbhur náitibh uile. 

32 Biáidh na shabbóid suáimhneasa 
dhaóibh, agus cráidhfidhe lihur nanmanna 
annsa naoimheadh lá don mhí ag an tráth- 
nóna, ó thráthnóna go tráthnóna, chuinne- 
ochtaoi bhur sabbóid. 

33 % Agus do labhair anTiGHEARNAre 
Maóise, dha rádh, 

34 Labhair re cloinn Israel, da rádh, 
An cúigeadh lá déag don tseachdmhadh mí 
bhías féasta na ttabernacuii ar feadh 
sheachd lá don Tighearna. 

85 Ar an gcéud ia biáidh comhghairm 
náomhtha: nídhéantaoi éanobairdhaor a?n2. 

36 Seachd lá ofrálfuidhe íodhbuirt déan- 
tá le teinidh don Tighearna : ar a uochd- 
mhadh lá biaídli chomhghaimi náomhtha 
aguibh ; agus ofrálfuiJiie ofráil dc-anta le 
teinidh don Tighearna : is crumniugl!- 
adh sollamanta é; agus ní dhéantáoi obair 
ar bith shíiothrach ann 

37 Is íad so féastuidh an Tighearna, 
noch fhuáigeortháoi do bheith na ccomh- 
ghairm náomhtha, dofráil ofrála déanta 
lé. teínidh don Tigheaiína, ofráil loiscthe, 
agus ofráil bhidh, íodhbuirt, agus ofrála 
díghe, gach éainní an a ló féin. 

38 Táobh a muigh do shabbóidibh an 
Tichearna, agus táobh a mui^h dá bhur 
inbrontuibh, agus tíiobh a muigh da bhur 
móidibh uile, agus táobh a muigh da bhur 
noti-áluibh ó thoil úontadhuigh, uoch do 
bhéuitháoi don Tigheaitna. 

39 Mar an gcéadna annsa chúigeadli 
lá déug don tseachdmhadh raí, a nuáir 
chruinneochtháoi a steach sochar na bhfear- 
ann, cuinneochtháoi féasda don 1'igh- 
EARNA seachd lá : ar an gcead lá biaidh 
sabboid, aguá ar a nochdiuhadh lá biaidh 
sabbóid. 

40 Agus géubhtháoi chugaibh ar an- 
cccud lá, craobha chrann mbreádha, géaga 
do chrannuibli pailme, agus beaiigain do 
chrannuibh tiugha, agus soileóga an tsrotha; 
agus gáirdeochtháoi a bhfiadhnuisj au 
TiGHEARNA bhur Ndía scachd lá. 

41 Agus coimhdeochtháoi féasta doii 
TiGHEARNA seaclid lá san mbiíaghuin. 
Biaiah se na statuid go bráth ag bhur 
ngeinealach : coimhéudfuidhé é annsa 
seachdmhadh mí. 

42 Fanfuidhe a mbóthuibh seaclid lá ; 
an mhéid do rugadh na Nisraelitibh 
coimhneochuid a rabóthuibh : 

43 lonnus go mbía a fhios ag bhur 
sleachtuibh go ttug misi ar chloinn ísrael 
áitreabh a mbóthuibh, a nuáir thug mé as 
crích na Hégipte íad : is misi an Tigh- 
EARNA bhur Ndía. 

44 Agus do fhoillsigh Maoise do chloin» 
Israel féastuidhe an Tighearna. Olana soilhihh sioghrudhe. 

CAIB. XXIV. 

Dlighthe eúgsamhla. 10 Eachdardha. 23 
Agus bás un fhir do mhasluigh agus do 
mhulluigh Dia. 

AGUS do labhair an Tighearna. ré 
Maóise, dhá rádh, 
. 2 Fíiagair do chloinn Israel, ola fhíor- 
glan do tiiabhairt clmgad bríiite chum an 
tsoluis, do thabhairt ar na soillsibh lasadh 
á gcouihnuidhe. 

3 Táobli a niuigh dfolach fhiadhnuise, 
thabernacuil an clionihchruinnightiie, óir- 
deochus Aáron é ó thráthóna go maidin 
a biiriadl) luise an Tighearisa go síor- 
'ruidhe : biáidh na statúid a gcomhnuidhc 
ann bhur sleuchduibh. 

4 Oírdeochuidh sé na lampuidhe ar an 
.ccoimileóir ghlan a hhfiaghnuise an Tioii- 
EARNA go gnáthach. 

5 1í Agus géubl)a tú plár min chugad, 
águs bruithte tú dhá bhairghin déag dlie : 
dhá dheachtnhadh ciiid blúas aunsa bliair- 
ghin díobli. 

6 Agus suidheocha tíi a ndá chúrsa iad, 
a sé aunsa chíusa dhiobh, ar an nibórd 
piíorghlan a bhliaghnuise anTiCHEARNA. 

7 Agus cuirte tú túis fhíorghlan ar gach 
cúrsa, cor go mbía ar a narán mar 
chuinihne, cadhon ofrúil déanta lé teinidli 
don TiGHi aujNa. 

8 Cuu-ridh sé a nórd é gach áon tsáb- 
)bóid a bluínghnuise an Tighearna do 
shíor, ar na g/ilacadh ó chloinn Israel 16 
eunnradh suthuin. 

9 Agus budh ié Haaron agus lé na 
chloinn é ; agus íosuid é annsa náit náomh- 
tha: óir atá sé ró náomhtha aige dofráluibh 
anTiGHEARNAdéanta lé teimdh lé statíiid 
sLicthbhuáin. 

10 ^\ Agus do chuáicih mac mná Israel- 
dha, ag ar Bhégipteach a athair, a mcasc 
chloinne Israel : agus do throid an macsa 
«a Jnná israeldha, agus duine do Israel 
ré chéile san champa ; 

11 Agus do miiasÍuaigh mac na mná 
Israeldlia ainm an Tighe.arna, agus do 
mhalluigh é. Agus tugadar chimi Ma- 
óise é : agus do bc ainm a mhathar Selomit, 
inghean Dibri, do threibh Dan : 

12 Agus do chuireadar a bpríosún é, 
go mbeith lios inntinne anTiGHEAR?.'A aca. 

13 Agus do labhair an Tighearna ré 
IVIaúise, dhá rádh, 

14 Tabliair amach an té do rinne an 
mallughadh táohii amach do ntbsUiing- 
phurt ; agus leagdíiois an miréid do chua- 
Íaídh é a iámha ar a chíoiin, agus clocliadh 
S^ comlichruinniughadli uile é. 

15 Agus hibheóruídh tíx ré cloinn Israel, 
/iá rádh, Gidh bé ar bith mhalluiglieas a 
Dhía fmleoDgiiidh a phéacadh. 

122 LEBHITICUS. Bás a vfhir do mhasluigh Dh. 

16 Agus an té scannhiigheas ainm an 
Tighearna, cuii-fighear go deimhin chura 
bais é, ugus clochfuid an comhcliruinniugh- 
adh go dearbhtha é : comhmaitli an coimh- 
idheach, agus an té beurthar annsa tir, a 
nuáir mhaisleochus sé ainm an Tigh- 
EARNA, cuafíghear chum bíús c. 

17 ^ Agus an te mharbhus éanduine 
cuu-fíghear go deimhin chum bíds e. 

18 ^J Agus an té mharbhus beathach 
dodiieana díol ar aslion; eadhon beathach 
ar bheathaigh. 

19 Agus mas ciontach duuie ré haineamh 
do bhreithiar a chomharsainn ; amhuil 
do rinne sé, is amhluidh do dhcantar ris. 

20 Briseadh ar scn bhriste, súil ar son 
sínle, fiaca} ar son fiacaíle : mar thug sé 
aineamh do dhuuie, raar sin dheantar ris 
a rís. 

21 Agus an té mhuirícas beathach 
aiseóguidh sé é : agus an tc mharbhas 
duine, cuiriigheai' chum báis é. 

22 Biáidh éanmhodh amháin dlighe 
aguibh, chomhmaitii ar son coimiudii- 
thigh, agus ar son an tc rugadh ann bhur 
ttír fcin : óir is misi ,an Tíghearna bhur 
Kdia. 

23 ^f Agus do labhair Maóise ré cloinu 
Israe!, an té do linne an mallughadh, do 
tinibhairt leó aniach as an gcampa, agus 
gauháil do chlcchuibh air. Agus do rinne- 
adar clanu Israel mar do aitiiin an Tigh- 
EARNA do Mhaóise. 

CAIB. XXV. 

Dlighlhc an iubile a gceann aii tseachd- 
mhadh subhoid do bhliddhuiiibh. 1 San 
cháogad bhiiadhan. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise a slíabh Sínai, gá radh, 

2 Labhair .ré cloinn Isruel agus abair 
riíi, A nuáir thiucíiudhe don díithaidh do 
bheirhnse dháoibh, annsm cuinneochuid 
an dúthaidh sábbóid don Tighearna. 

3 Sé bliadhna ciuúrfeas tíi do mhachaire, 
agus sé bhadhna leiseóciius tú thl incamii- 
uin, agus chruumeochus tú a steach a 
toradh ; 

4 Achd annsa seachdmhadh blíadhan 
biáidh sáoire shuáimhueasa don díithaigh, 
sábbóid don Tighearna : ni chuirfe tu 
thíearann, agus ní dheiseocha tú thfíneaia- 
huin. 

5 An ní fhásas íiadh fcin dod fhóghmhar 
ní bheanfa tíi é, agus ní mó chruinneochus 
tú grápuighe tht'íneamhna gan deasugha<ih: 
óirisblíadhuinshuáunhneasadondúthaidhí. 

6 Agus biíiidh sábbuid na diithaidh rxa 
bhíadh aguibh ; dhuit féiii, agus dcd 
sherbliiseach, agus dod chailin, agus dod 
óglach liiarasdail, ngus don ciioimhidh- 
llieuch chomhnuigheas ad f hochair. Reachd an iubile. CAIB. 

7 Agus do iváirnéis, agus don bheathacU 
bhías ann do dúthaigh, biáidh a mbiseach 
sin uile mar bhíaidh dhuit. 

8 ^ Agus áireómhuídh tú seachd sábbói- 
digh do bhlíadhauibh dhuit, seaclsd nu- 
áire seachd mblíadhna ; agus spás na 
seachd sábbóid do bhiíadhnuibh biáidí^ 
dhuitse na gceathrachad águ» iiá náoi 
mblíadhnaibli. 

9 Aniisin' cuirfe tú fa deara stoc iubile 
do fehéideadh, ar an deachmhadh lá doii 
tseachdnihadh mí, a ió na síotha cuirfidhe 
an stoc dhá shéideadh ar feadh bhur 
gcríche uile. 

10 Agus naomhochuidh tú an cáogad- 
nihudh bhadhan, agus fiiáigeortháoi sáoirse 
ar feadluia criche ui(e do nuile áitreabhach 
innte: biáidii na mbile agaibh ; agus tiiife 
gach áon at.uibh dá slieilbh féni, agus 
liilfidh ^acii áondume aguibh chum a 
mhumtu-e tem. 

11 Biáidh an cáogadmhadh blíadhan 
sin na iubiie agmbh : ní chuu-fídhe, agus 
iií bheantuidhe an ní fhásas uaithe íein 
inte, agus ní chruinneucha inte cáotu 
.thfinéamhna gan deasughadh. 

12 Uir is é sai an iubiie; buiidh náomii- 
tha agaibh : lostáoi a bluseach amach as 
an macliaire. 

13 A mblíadhuin an iubhile so íillfidhe 
gacli áondulue aguibh dá slieilbh léin. 

14 Agus niá reacann tú éainni rcd 
chomharsuinn, nó má cheannchann tú 
íainní as láimli do chomhaisann, ní sliái- 
reochtáoi a chéile. 

15. Do rcir uibhre na mbliadhan tar 
éis an iubile coinneocliuidli tíi ód cliomli- 
arsuinn, águs do reir uibhre bliliadiian 
na ttórtlia reacfas sé riot : 

16 Do réir iomad na mblíadhan méi- 
deochuidli tú a lúacli sin, agus do rcir 
laighead ná mlilíadhan laighdeochíiidh tú 
alíiacli: óir is é uibhirna bhadhan ttórtlia 
reaci'us seision riotsa. 

17 Ar a nadhbharsin ní chuirfídhe a 
chéile síos ; achd biáidh eagla do Dlié 
ort : óír is niiiii an Tjgiiearna bhur Ndía. 

IS^Uiraesmdodhéantáoimostatííidigh, 
agus coimiiéadfuidhe mo blireitheamhnus, 
agus do diiéantáoi íad; agus áiteochtháoi 
annsa dí^ithaigh gan fhaitchios. 

19 Agus do bhcura an talamh a thoradh, 
agus íóstáo;se bhur sáitli, agus áiteochtliáoi 
ann gan fhaitchios. 

20 Agus má déartháoi, Créud íosam 
annsa seachdmhadh blíadhan í feuch, ní 
dhéanam síolchur, agus ní chruinneocliam 
a steach ar mbiseach : 

21 Ansin íiitheonuidhmisi dom bheann- 
iighadh theachd oruibli annsa seiseadh 
blíadhan, agus do bhéura toradb thrí 
iTibhadhan úadh, 

123 XXV. Ni reacfuighear an fearann. 

22 Agus cuirfidhe siol an tochdmhadh 
blíadhan, agus íostáoi /ós don tseuntoradli 
go nuige au náomhadh bhadhan ; nó go 
ttig atliarbha a steach íostaoi don tsean- 
toradh. 

23 ^ Ní reacfuighear an fearann go 
slorruidhe : óir is liomsa an fearann ; óir 
do bhádhbliairse bliar ccoimhighthibh acus 
bhur náos canuáire am fhochairsi. 

24 Agus ar ieadh fhearuinn bhiu- seil- 
bhe áontochtháosi fúasgladh ar a diitli- 
aidh. 

2.5 % Ma bhochduighear do dhearhrath- 
air, agus go reacfuidii dhá sheilbh uadh, 
agus go ttiucfadh éamhune dá gháol dá 
fhúasgladh, aimsm fiiúi.sgeola sé an ní do 
re'ic a dearbráthair. 

2(3 Agus rnuna i-aibh óanduíne ag an 
óglach thúasglas é, agus go mbía féin 
cumhachdach ar a fhnasgladh; 

27 Annsin ánmheadii sé blíadhna an 
leactha, agus aisigeacih au bárr tio nóg- 
iach rer reac sé é ; cor go ma liéidir leis 
filleadh lona slieilbh fcui. 

28 Achd muna mbia cumhachdach ar 
aísiog dlió, annsiu an ni do reac sé fui- 
reoclitimoi a láimh an tí do clieannuigh 
é nó go ttí bhadlmm an iubile : agus 
rachuidh amach lonsa iubile, agus tililidh 
seision iona sheil A\. 

29 Agus má reacann duine tigh coinh- 
nuidiie a gcatiiruigh bhalla, aiiusin tiéa- 
diiigh sé a fimasgladh a ccionn bhiiadhna 
goliiomlántarcisareaca; agcioiiu bíiiiadh- 
Jia iomláine féaduigh »c a timii:-gl idh. 

30 Agus muui fiiúascaltar é táobh a 
stigii du spás blíadliua lomiáine, annsia 
an tígh bhías san catliruigii bhalla biáidh 
daingion go brátli ag an tc clieaunoclius é 
ar íeadli a shleachda : ní rachuidh amach 
aimsa iubile. 

31 Achd tigiithe na mbailteadh nach 
bíadli balia na ttunchioll measfuighear 
íad mar mhacliaire ná tíre : is éidir a 
blifúasgladh, agus rachuidli aniach annsa 
iubilé. 

32 Gidheadli caithreacha na Leblií- 
teach, agus tiglithe caitlireach a seilbhá, 
féadfuid na Lebliitígh a bhftiasgladh gacb 
éanuáir. 

33 Agus má cheannchann duine ó r.ii 
Lebhititih, annsin an tígh do reacadh, 
agus cathair a slieilbhe, rachuid amach a 
mblíadliuin an iubilé : oir is íad tightha 
chaitlireach na Lebhíteacli a sealbh a 
measc cliloinne Israel. 

34 Achd ní féadthar niachaíre foth- 
chaithreacha a gcaithreach do reic; óir 
is i sin sealbh shíorruidhe. 

35 5Í Agus má bochduiglieadh do diieaT- 
bráthaii-, agus go ttiuthdh a nainnisi agad ; 
annsiii tártliochuidh tíi é : Jós má bhíonn lí Reachd na ndaóirsin&acha. LEBHITICUS. Beanachd ar choimhead na naitheanfa. na choimhidlitheach, nó na oidhe ; ionnus 
go bhf'éiidíadh sé nnrthuin ad fhochair. 

06 Ná sflacsa úsúireachd nó biseach 
ar bíth uadh : achd bíodh eaala do Dhé 
ort; ionnus go bhttudtadh do dhearbhráth- 
aír marthuin ad fhóchair. 

37 Ní thiubhra tú thairgead dhó ar 
íisíiireachd, agus ní áirlícfe tú dó bhiadh 
dhó ar bhiscach. 

38 Is 7nisi an Tighkarna bhur Ndía, 
thug ainach as crích ná Hegípte sibh do 
thabhau-t th-e Chánaain dháoibh, agus dom 
bheith am Dhía aguihh. 

39 1f Agus má tháinic do dhearbhráthair 
bhms láimh riot chum bochduine, águs go 
reacfuighearriot é ; ní chuirfe tíi dfíachaibh 
air foghnamh dhuit amhuíl dhuíne dháor : 

40 Achd amhuil sherbhíseach tuarus- 
dail, agus mar oighidh bhías agad, agiis 
foígheouuidh dhuit go bliadhuin an iubilé r 

41 Agus annsin imeochiiídh uait, aráon 
é féin agus a chlann maiUe ris, agus fill- 
lidh chuni theaghlach féin, agus íillfidh 
seision go seilbh a aithreadh. 

42 Oir is lad mo sherbhísighsi lad, 
noch thug mé amach as crích na Hégipte : 
ní reacfuighear mar dháoinibh dáora íad, 

43 Ní ríaghlocha tíi ós a chíonn lé 
dibhfeirg ; achd bíáidh éagla do Dhé ort. 

44 Aráon do dháoirsineach fear, agus 
do dháóírsineacli ban, noch bhías agad, 
bcid do na geintibh utá ar gach táobh 
dhiot ; is díobh sin cheinneochus tíi fir 
dháora agus mna dáora. 

45 Os a chionn sin do chloinn na 
gcoimhidhtheach bhías eanuáire bhur 
measc, uatlia sin cheinneochaói, agus ó 
na dtenghlach bhías mar áon ribh, noch 
rugadh ann bhur ttír : agus bcid na séilbh 
aguibh. 

46 Agus glacfuidhe , chugaibh íad mar 
oighreachd da bhur gcloinn bhur ndiáigh, 
da séalbhughadh mar oighreachd ; beid na 
ndáoirsineachuibh aguibh go bráth : achd 
os cionn bhur ndearbhraithreach clann 
Israel, ní dhéantáoi uachdaránachd ar a 
chéile go díbhfheirgeach. 

47 % Agus má fhásaun oidhe nó coimh- 
idhtheach sáidhbhir láimh riot, agus do 
dhearblu'athair chomhnuigheas h'iimh ris 
dfás bochd, agus go reacfuidh é féin ré 
hoidhe, nórecoimhidhtheachláimh riot, n'o 
ré bunadh mhuinntire an chomhidhthigh : 

48 Tar éis a reaca as cidir a fhúas- 
gladh a rís; féudfuidh duine dá dhear- 
bhráithribh a f liúasgladh : 

49 Féaduigh dearbhráthair a atliar, nó 
mac a dhearbhráthar a fhuasgladh, nó 
gach áonduine da bhfuil fógus a ngáol dó 
dá chiueadh is éidir dhó a fhúasgladli ; 
nó ma thig sé dhe féin, féuduigh é fein 
dlúasgladh. 

124 50 Agus do dhéana cuntas ris an té 
do cheannuigh é on bhhadhuin ar reacadh 
ris é go bhliadhuin an iubilé : agus biáidh 
líiach a reaca do réiruíbhre ná inbiíadhan, 
dé reir aimsire ógláoich tíiarusdail bhías 
sé aíge. 

51 Má bhíonn morím blíadhan ar 
gcíd fós, do bhéura dhó dá réir sin h'iach 
a fhúascuilte as a nairgead air ar ceann- 
chadh é. 

52 Agus muna raibh achd beagán 
blíadhan go bliadhuin an iubile, annsin 
do dhéana cuntás ris, agus do réir a 
bhhadhan do bhéura dhó a rís liiach a 
fhúascailte. 

53 -Agus bíáidh sé aige do nós ógluídh 
túarasduil blíadhnamhuil : agus ní bhía 
ríaghladh díbhfeirgeach ag an bhfear eile 
ós a chionn ánn do radharc. 

54 Agus muna bhfúascaltar ami sna 
blíadhnuibhsi é, annsin rachuidh amach 
a mbliadhuin an iubilé, é féin, agus a 
chlann leis. 

55 Oír is agamsa atáid clann Israel na 
serbhíseachuibh ; is íad mó sherbhísigli 
íad noch tlmg mé amach ás crich na 
Hégipte : misi an Tighearna bhur Ndía. 

CAIB. XXVI. 

Séula agus comhdhúnagh an h/gh. 3 
Thaoihh beanvachd ina coimhcud. 14 
Agus mallachd do luchd a d'tsbeagadh. 

NI dhéantaoi dháoibh féin íodhuil ar 
bith nó iomháigh ghrábhalta, ní mó 
chuirfeas sibh súas íomháigh sheasmhach, 
ni mó chuirfidhe én íomháighe chloiche 
súas ionbhur bfearann, do chromadh sios 
di : oir misi an Tiguearna bhur Ndía. 

2 Coinneochuidhe mo shábboid agus 
ónóruidhe mó shanctóra : misi an Tigh- 

EARNA. 

3 H Má shíubhluighthí ann .mo statúi- 
dibh, agus maitheanta do clioimhéud agus 
a ndéanamii ; 

4 Annsin do bhéura mé fearthuinn 
dhibh na ham fcin, agus do bhéura an 
talamh a bhíseach, agus do bhéaruidh 
croinn an mhachaire a ttoradh. 

5 Agus béaruidh bhur mbíJaladh go 
ham an nfhínfhoghmliair, agus sinuigh an 
nfhinfhoghmhair gus an siolchur : agus 
ÍGstáoi bhur narán go inadh ián, agus 
áiteochtháoi íonbhur nduthaighgodaingean. 

6 Agus do bhéura misi siothchám ánnsa 
tír, agus luidhfighe síos, agus ní chuirfe 
éandunie eagla oruibh : agus coiscfidh mé 
droíchbheathaígh don dútíiaigh, ní mó 
rachas an cloidheamh tré bhur bhfearann. 

7 Agus leanfuidhe bhur naimhde, agus 
tuitfid romhuibh ns an ccloidheámh. 

8 Agiis brisfidh cuigear aguibhsi ar 
chéad, águs cuirfe ccad dhibhsi míle MaUachtadh ar luchd a mhreAseadh. CAIB, 

chuna teithmhe : agus tuitfid bhur náinh- 
uid rnuihaibh leis an gcloidheamh. 

9 Oír biáidh meas agum oruibh, agus 
do dhéana mé síohnhar sibh, agus méi- 
deocha mé sibh, agus daingnéochaidh mé 
mo chunnradh ribh. 

10 Agus íostáoi an sean lónn, agus do 
bhéurthaoi an sean amach do bhrígh an 
lóinn nuadh. 

11 Agus suidheocha mé mo thabcr- 
nacuil bhur measc; agus ní bhíaidh gráin 
ag manam oruibh. 

12 Agus síubholuidh me bhur measc, 
agus beidh me am Dhía aguibh, agus beith- 
íse bhur bpobal agamsa. 

13 Is misi an Tighearna bhur Ndia, 
uoch thug amach sibh as crích iia Hégipte, 
chor nach mbeidh sibh bhur ndaoirsineach- 
uibh áca; agus do bhris mé cuibhríghe 
bhur gcuinge, agus thug mé oruibh imth- 
eachd go díreach. 

14 ^ Gidheadh muna éistí rium, agus 
nach ndéantáoi na haitheanta so uile ; 

15 Agus má tharcuisnighthí mo sta- 
túidígh^ nó má bhíonn gráin ag bhur nanara 
roimh mo bhreitheamhnus, íonnus nach 
ceoimhlíonfáoi maitheanta uile, achd go 
mbrist'ídhe mo chunnraUh : 

16 Do dhéana misi mar an gceadna 
so ribhse ; cuirfe me critheagla oruibh, 
cnáoi agus fíabhrus tinntighe, noch chná- 
oidhfeas.na síiile, agus dp bhéura doilghios 
croidhe : agus cuirlidhe bhur síol go 
diomháoin, óir is íadbhurnámhuidíosas é. 

17 Agus cuirfe misi maghuidh bhur 
naghuidh, agus muirfighear roimhe bhur 
námhaid sibh : an drong air ar beag 
síbh ís íad ríghfios os bhur gcionn; agus 
teithfidhe a nuáir nach mbeídh éanduine dú 
bhur ttóruigheachd. 

18 Agíis muna néistighe riom fós ar 
a shon so uile, annsin píanfa mé sibh 
seachd nuáire eile ar son bhur bpeacaidh. 

19 Agus réubtha raé néart bhur núabh- 
air ; agus do dhéana mé bhur neamh 
amhail íarann, agus bhur ttalamh amhail 
phras : 

20 Agus caithfidiie bhur neart go 
díomháoin : oir ní thiubhra bhur bhféa- 
rann a shochar, ni mó do bhearuid croinn 

' iia talmhan á ttoradh. 

íál 1[ Agus má shiubhluighthí con- 
trárdha dluimhsa, agus nách éisdfidhe 
rium ; do hhéura mé seachd nuáire eile 
tuiUearali plaiglie oruibh do réir bhur 
bpeacadh. 

22 Cuirfe me mar an gcéadna béathach- 
uigh alita bhur measc, noch shladfas sibh 
fu bimr gcloinn, agus mhuirfeas bhur 
náirnéis, agus do dhéanas tearc a nuibhir 
sibh ; agus béidh bhur slightiie mora iia 
Lhtasacii. 

125 XXVI, Tuiíeadh Tfagairtfós. 

23 Agus muna ttigthi ar bhur nais 
leis na neithibhsi, aclid go siubhoifaoi 
contrárdha dhamhsa ; 

24 Annsin siubholuidh misi mar, au 
gceadnacontrárdhadháoibhsi, agus smachd- 
eocha mé fós seachd nuaíre eile sibh ar 
son bhur bpeacadh. 

25 Agus dó bhéura mé cloidhiomh 
oruibh, dhigheólus cíiis mo chunnartha : 
agus a nuáir chruinneochtháoi a blifochair 
á chéile a stigh ion bhar gcaithreachaibh, 
cuiríe me au pliláigh bhur nieasc ; agus 
seacliódthar a Íáimh na námhad sibh. 

26 Agus a nuáir blirisfeas mé bata 
bhur naráin, bruithfidh deithneamliar ban 
bhur narán a néanbhácus amháin, agus 
do bliéaruid bhur narán dibhsi ar na 
thomhas : agus iostáoi agus ní bheithí 
sáthach. 

27 Agus muna éistí riomsa ar a shon 
so uile, aclid síubhal contrárdha dhamh ; 

28 Annsin siubhóluígh niisi ionbhur 
naghuidhsi a bhfeirg mhóir ; agus misi, 
eadhon niisi féin, smaichdeochus sibh 
seaciid nuáire ar sonbhur bpeacaidh. 

29 Agus íostáoi féoii bhur mac, agas 
feóii bhur ninghion iostáoi. 

30 Agus scríosfa misi bliur náite árda, 
agus gearrfa mé síos bhur níomhaigiie, 
agus teilgfe mé bhur gconablacii ar choii- 
ablacliuibii bhur niodhal, agus fuaithaocli- 
uidh manam sibh. 

31 Agus do dhcana mé bhur gcaith 
reaclia na bhtasách, agus do bliéura mé 
bhur sanctóra cluun uáígnis, agus ní 
blioiltneacha me boiadli bhur mboltanuis 
ndeaglibhoiuidli. 

32 Agus do bhéura mé an tír chura 
uáignis agus bhur náimhdeáiteochus innte: 
biáidh úamhán orra fán ní sin. 

33 Agus scainnreociia raé sibh a measc 
ná ngenteadh, agus tairreonga mé cioidli- 
eamh amách bhur ndiáigh : agus biáidh 
bhur ndútliaigh uáigneach, agus bhur 
gcaithi'eacha na bhfasach. 

34 Annsin cboinneochus an talamh a 
sabbóidigh, an fad bhías se íbiamh, agus 
beithíse a ttír bhur námhad; is annsin 
shuáirahneíichus an talamh, agus buáidii- 
eochtháoi a sabbóidigh. 

35 An feadh bhías sé gan áitreabh 
biáidh suáirahneach ; do ciiionn nar shuFiímli- 
nigh sé ionbhur sabbóidibhsi, in feadh do 
chomhnuigheabhair féin ann. 

36 Agus cuirfe mé ioige a gcroidlithibh au 
mheid fhúicfíghear beó aguibhaccríochuibh 
a námhad ; agus cuirfe torann an duílleabh- 
air a tteitheanih íad; agus teithfid, mar 
do theithfidis roirahe cioidheamh ; agns 
tuitfid a nuáir nach bía éauduine dhá 
leánmhuin. 

Sr Aguá luittid ar muiu a clieile, amhuil Dlighe nu móide. 

do dhéandáois roimhe chloidhiomh, a 
nuáir nach mbiáidh éaiiduíne na ndiáigh : 
agus ní bhcidli cumas aguibh a lathairbhur 
námhad. 

38 Agus tuitfídhe a measc na ngenn- 
teadh, agus íosuidh talamh bhur námhad 
súas sibh. 

39 Agus an mhéid mhairfeas dhíhh 
seargtuid ann a nolc a ttír a námhad; 
agus már an gcéadna a ccoirthibh a náith- 
readh seargfuid maille riú. 

40 Má admhuid siád a neagceart, agus 
éacceart a naithreadh, maiUe ré na sárugh- 
adh léur sháruigheadar a maghaidhsi, agus 
mar an gcéadna gur shiubhluigheadar 
contrárdha dhamh ; 

41 Agus gur shíubhuil misi contrárdha 
dhóibhsion, águs go ttug mé a ttír a námhad 
íad ; annsin má bhíd a gcroidhthe neamh- 
thimchillghéarrtha umhall, agus go nglac- 
fuid pionús a nuiic : 

42 Ann sin cuimhneocha misi mo 
chunnradh rc lácob, agus mar an gcéadna 
mo chunradh réHisaac, agus cuimhneochá 
mé mar an ccéadna mo chunradh ré 
Habraham ; agus cuimhneocha mc an 
dúthaigh. 

43 Thairis sin fúicfidh síad an tír, agus 
géubhuidh si a sábbóidigh, an feadh bhías 
uájgneach gan íadsan inte : agus géubhuidh 
síad pioníis a néigceirt : do chionn, eadhon 
do cliionn gur tharcuisuígheadarmo bhreith- 
eamhnuis, agus do chiónn gur fhíiathaigh 
a nanam mo statúidigh. 

44 Gidheadh fós ar a shon sin, a nuáir 
bhéid síad a ttír a námhad, ní theilgfe mé 
seachad íad, agus ní mó flmathochus mé 
íad, dá scrios thríd amach uile, agus do 
bhriseadh mo chunnartha ríu : oir is inisi 
an TiGHEARNA a Ndía. 

45 Achd cuimhneocha mé ar a sonsan 
cunradh a sinnsear, noch thug mé a 
mach as crích na Hégipte a radharc na 
ngenteadh, lonnus go mbéinn am Dhia 
aca: is w//s/ an Tighearna. 

46 Is íad so na statúide agus na Vjreith- 
eamhnuis águs na dlighthe, noch do rinne 
an Tighearna ider é fcin agus clann 
ísrael a slíabh Sinái lé láimh Mhaóise. 

CMB. XXVII. 

Dlighena moide. 32 Ní hfeidir an deach- 
mhudh do mhulartughadh. 
A GUS do labhair an Tighearna ré 
J^ Maóise, dhá rádh, 

2 Lal)hair lé cloinn Israel, agns abair 
ríu, A nuíur do bheura duine a mhoid 
shingil, budh leis an Tichearna na daóine 
reir do mheassasa. 

3 Agus bíidh é so do mheas do níiór ó 
fhicl)id blíadhan daóis go nuige seascad 
bhadhan daóis, budh é do inheas euo- 

12G LEBHITICUS. iVi coir níithe no Jir a nihalairtcadh. 

gad secel aii^gid, do réir shecel na sanc- 
tóra. 

4 Agus más bean í, ann sin budh é do 
mheas tríochad sccel. 

5 Agus mús 6 chúig bhlíadhnuibh daóis 
bhías go nuige fitíiche bhadhan, an sin 
budh é do mheás do nfior fithclie secel, 
agus don mhnaoi deicii sccí'l. 

6 Agus más ó nihí daóis bhiás go nuige 
cíiig bhlíadlina duóis, ann sin budh é do 
mhea^ don fhior cíiig secel dairgead, agus 
don mhnáoi budh c do inheas tri secel. 

7 Agus mús ó thrí fichid bliúdhan daóis 
.hhías agus ós a chíonn ; mas fear é, annsiu 
budli é do miieas cíiig secél déug, agus dou 
nihnáoi deich secel. 

8 Achd más boichte é nó do mheas, 
ann sin foillseocliuibh é féin a lathair au 
tsagairt, agus measfuidh an sagart é ; do 
réir chumuis fhir na móíde mheasfas aa 
sagart e. 

9 Agus mús beathach, dá ttugaid na 
dáoine ofráil a lathair an Tichearna, 
gach uile ni do bhéir duine don Tigh- 
EARNA dón tsórt sin biáidh náomhtha. 

10 Ní áthróchuidh tíi é, agus ni mhal- 
airtfe tíi é, ní maith air dhroch ní, nó 
drocli ní ar ni maith : má mhahiirteann 
tú ar áon clior beathach ar bheathach, 
anii siii biáidh féin agus an mhalairt 
náomhtha. 

11 Agus mas beathach neamhghlan é, 
dá nacli déanuid íodhbuirt ofrála don 
Tigheauna, ann sin taisbéaufuidh sé an 
beathách a látháir an tsagairt : 

12 Agus measfuidh an sagart é, an 
maith nó an saith é : mar mheasas tusa, 
bhías ad shagart é, is mar sin bhías sé. 

13 Achd má fhúasclann ar éanchor é, 
ann sin cuirfidh an cúigeadh cuid a ccion 
do mheastasa. 

14 5Í Agiis a nuáir naómhthochus duine 
a thigh da bheith náomhtha don Tigh- 
EARNA, ann sin measfuidh an sagart é, an 
maith nó an saith é : mar mheasfus aii 
sagart c, is mar sin bhías seasmhach. 

15 Agus má fhíiasglann an té do 
naomhaidh a thigh é, ann sin cuirfidh an 
cvigeadh cuid dáirgead an mheasda na 
chíonn, agus biáidh aige. 

16 Agus má náomhann duine don Tig-h- 
EARNA cuid cigin do mhachaire a sheiibhe, 
annsin biáidh do mheas do réir a shíl sin : 
meusfuidhear cáogad secel airgid do hómer 
síl eórna. 

17 Mánáomhann amhachaire ó bhliadh- 
uin an iubilé,seasfuidh dó iéirdomh> astasa. 

18 Achd más tar éis na íubilé náomh- 
thochás sé a fhearann, aiinsin coinháirfidh 
an sagart an taiigead chuige do reir bhliadh- 
an a iifuighill, go blíadhuin na iubhile, 
águs lciírf íghear sin síos dod mheas. Reachdaibh an iuhile. 19 Agus má fhíiasglann an té dó aáomh- 
uidh a fhearann ar éanchor é, annsin 
cúirfidh ná chionn an cúigeadh cuid daiv- 
gead dot mheassa, agus daingueochar 
dhú év 

20 Agus muna bhfúascla se an fearann, 
nó má reac se an fearann ré duine eile, 
ní fhuaisceoltar nís mó é. 

21 Achd an fearann, a nuáir rachus 
amach aunsa inbilé, biáidh níiúmhtha don 
TiGHEARNA, m;ir fliearann tabiiartuis; 
biáidh a shealbli ag an tsagart. 

2'2 Agus má uáonihann duiiie don Tigh- 
EARNA learanii do cheauiiuigh sé, nach do 
liihachairighibli a sheilblie; 

23 Annsin comliairfidli an sagart lúach 
d!ió marmheasfas tusa, go nuige blíadliuin 
an íubilé : agas do bhéura do meassa 
iiadh an lá sin, mar ni náomhtha don 

TrCnEARNA. 

24 A mblíadhuin an íubilé íiib'idh an 
fearánn chum an té ór ceanchadh é, 
eadhon chum an té lír leis sealbh a 
nfearuinn. 

2ó Agus biáidh do mlieassa uile do 
réir seceí na sanctóra : fitliche gerah bhiás 
annsá tsecel. 

26 % Amliáln primidíl na mbeathach, 
budh cóir do bheith na pln-imidil ag an 
TticiieaunAjUÍ naómhthochuídh éanduine 
é ; mas damh, nó cáora é : is !eis an 
Dtighearna é. 

27 Agus más beathach ncamhghlan c, CAIB. I. Nifhuaisceollar einni bpronntar. 

annsin fuáisceoUiidii sé c do réir do mhea- 
stasa, agus cuiríidh an cíiigeadh cuid de 
na cheann : agus muna bhfúascaltar é, 
annsin reacfuighear é do rén- do mlieastasa. 

28 Gidheadii, bronuta bhronnfas dume 
don TiGUEARNA do uuile ní dá mbia aige, 
do dhuine nó do bheathach, agus dá 
fhearann sheiibhe, ní reacluighear agus uí 
fhuáisceoltar é : atá gách uile ni bronntar 
rónáomhtha ag an Tigueauna. 

29 Einuí bronntxir, noch bhronntar ó 
dháoinibh, ni fhuíusceoltar é ; achd cuir- 
fighear sin chum bíiis go deimhin. 

30 Agusis ieis an Utigiiearna an uiie 
dheachmhadh a nfearuiun, más do sliíol 
an fhearuinn, n(j do thoradh an chroinn, 
ceachtar diiíobh : aiú nácnihtha dou 
Dtigiiearna. 

31 Agus má fhuasglann neach ar can- 
chor tÍHiú dá dheaclmihuidh, cuii-fidh aíi 
cúigeadh cuid de na cliionn. 

32 Agus a ttáobh áirglie, nó tréada fá 
na ndeachmhuidh, gidh bé ní imthigheas 
fán- tslait, biáidh a dheachmhadh náomtha 
ag an Tighearna. 

33 Ní spíonfa an maith nó an olc é, 
ní mó mhalairtfeas é : agus má mhalair- 
teann ar eanchcr é, annsin biúidh féin 
agus an malartach náomiitha; ní fhuáis- 
ceoltar é. 

31 /s iad so na liaitheanta, do aithln 
an TiGHAERNA do jVIhaóise chura cloimie 
Israel a slíaljli Sínai. An Ceathramhadh Leabhar do jNíHAOISE, da ngoirthear 
UIBHREACHA. CAIB. I. 

Comháireamh nu nslúigh do thainic as 
Egipt. 1 603550 taobh umuich do 
thrcibb Lébhi, noch nar bu cbiran uibhir 
do ghlacadh, muille re cúch. 

AGUS do labliair an Tigheauna ré 
Rlaóise, a bhfásacli Smái, a ttaber- 
nacuil án cliomhchruiuniglithe, an chéad 
lá don dara mhi, an dara bhliadhan tar cis 
a tteaclid amach as crích na Hégipte, dá 
rádli, 

2 Glácuidh suim chomliclu-uinnightiie 
chloinne Israel uile, dó réir a muinntear- 
adh, maille ré uibhir a nanmann, gach uile 
ílieardha do reir a cceann ; 

3 O chíomi fhichid blíadhan dáois agus 
ós a chionn, an mhéid atá i( ndula amach 
do dhéanamh cogaidh a Nísiael : áireomh- 
uidh tusa agus Aáron iad dú réir a slúaigh. 

4 Asus biodh ad fhocbairsi duine dá 

127 gach éaintreibli ; gach éancheaim tighe 
ar lorg a naithreadli. 

5 % Agus « síadso anmanna na ndáoine 
slieasfas ad fhochuirse : do threibh Réi^- 
ben; Elisur mac Sedeur. 

6 Do Shimeóin ; Selumíel mac SurJ,- 
shaddai. 

7 Do ludali ; Nason mac Amínadab. 

8 Do Isacliar ; Netaneel mac Suar. 

9 Do Sliebulmi ; Elíab mac Heion. 

10 Do chloinn lóseph : ó Ephraim Eli- 
sama mac Amihud : 6 Mhanasseli ; Ga- 
maliel inac Pedasur. 

11 Do Bheniamin; Abidan mac Gi- 
deoui. 

12 Do Dhan; Aliieser mac Anuni- 
shaddai. 

13 Do Aser; Pagiel mac Ocran. 

14 Do Ghad : Eliásaph mac Deuel. 

15 Do Naphtali ; Ahira mac Enan. 

X6 Ba híadso dob oirdhearca dafi nbhir na nttréibhaibJi. UIBHREACHA. 

chomhchruiiiniughadh, prionnsuidh do 
threabha a naithreadh, cinn mhílte a 
Kísrtiel. 

17 H Agus do ghabh Maóise agus Aá- 
ron na dáoiuesi noch atá ar na bhfoiU- 
síughadh ré iia nanmannuibh : 

18 Agus do chruinnigheadar an coimh- 
thionól uile á bhtochair a chéile an chéud 
iá don dara mhí, agus do t'hoillsigheadar a 
ngeinealach do réir a uiuinntire, lé tighe a 
rsaithreadh, do réir uibhre a nanmann, ó 
fhichid bliadhan dáois agus ós a chionn, 
do réu' a ccéann. 

19 Fá roar do aithin an Tighearna do 
Mhaóise, is inar sin do áir sé íad a bhfásach 
Sínái. 

20 Agus clann Reuben, an mac fá sine 
ag Israel, lé na ngeinealach, do réir a 
muinntire, do réir thighe a naithreadh, do 
réir uibhre a nanmann, do léir a cceaun, 
gach firionnach ó fhíchid bliadhan dáois 
agus ós a chionn, an mhéid do bhí iondula 
ainach chum coguidli ; 

21 An mhéid do h&innheadh dhíobh, 
eádhon do threibh Reuben, do bhádar sé 
mhíle agus dá. fhíchid míie, agus cúig 
chéud. 

22 H Do chlannuibh Síméon, maille ré 
na ngeiiiealach, do réir a muinntire, as 
tighe a naithreadh, an mhuinntir do báir- 
mheadh dhíobh, do réir uibhre a nan- 
mann, do rcir a gceann, gach firionnach 
ó fhíchid blíadhan dáois agus ós a chionu, 
an mhéid do bhi ionduí amach chum 
coguidh ; 

23 An mheld so do liáimiheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Sliíineon, do budh cao- 
gad agus naoi míle agus trí chéad íad. 

24 5Í J^o chlannuibh Gad, do réir a 
nginealach do réir a muinteara, as tighe a 
naithreadh, do réir uibhre a nanmann, ó 
fhichid bliadhan daóis agus os a chionn, 
an mhéid do bhí iondul amach a gcogadh ; 

25 An mhéid so do háirmheadh diiíobl), 
eadhon do threibh Gad, do bhádar na ccúig 
agus ceathrachad míle se chéud agus cao- 
gad. 

2G 5[ Do chlannuibh lúdah, do réir a 
nginealach, do réir a muinnteara, as tighe a 
naithreadh, do réir áireainh a nanmann, ó 
f híchid bliadhan daóis agus ós a chioun, 
an mbéid do bhí iondul chura cogaidh ; 

27 An méid do haimheadh dhíobh, 
eadhon dothreibhlúdah, dc l hádar tnfichid 
agus ceithre mhile deíig agus sé chéud. 

28 11 Do chlannuibh Issacliar, do réir 
a ngínealach, do réir a muinntear, as tíghe 
a naithreadh, do réir uiblire na nanmann, 
6 fhichid bliadhan dáois agus ós a chionn, 
an mhéid do hhí iondul chum cogaidh ; 

29 An mlieid do hairmheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Issachar, do bhádnr 

128 Fir iondola chum eogaidh. 

caogad agus ceithre mhíle agus ceithre 
chéud. 

30 5Í Do chlannuibh Sebulun, gun a 
nginealach, do réir a muintear, as tighe a 
naithreadh, do réir uibhre a nanmann, ó 
fhichid bliadhan daois agus ós a cliionn, 
an mhéid do bhí iondul a mach san 
chath ; 

31 An mhéid do háinnheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Sebulun, do bhúJar 
caogad agus seachd niíle agus ceithre 
chéud. 

32 1f Do chloinn lóseph, eadhon, do 
chloinn Ephraim, guna nginealach, do 
réir a muinntear, as tighe a naithreadh, do 
réir uibhre a nanmann, ó áois fiiichid 
bliadhan agus ós a chionn, an mhéid do 
bhí iondul amach chum cogaidh ; 

33 An mhéid do háinnheadh dhíobh, 
eadhon do threibii Ephraim, do bhudar 
dhá fichid míle agus cúig chéud, 

34 ^ Do chloinn Mhánasseh, do rfiv a 
nginealach, do réir a muinntear, as tighe 
a naithreadh, do réir uibhre a nanmann, 6 
aóis fhichid bliadhan agus ós a chionn, 
an mhéid dá ttáinig dul amach chum 
cogaidh ; 

35 An mhéid so do háirmheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Mhanasseh, do bhádar 
dhá mhíle agus tríochad agus dá chcud. 

36 5Í Do chloinn Bheniamin, do réir a 
nginealach, as tighe a naitlireadh, do réir 
uibhre a nanmann, ó fhícliid bliadhan 
daois agus ós a chionn, an mhéid do bhí 
iondul amach chum coeaidii ; 

37 An inhcid do háirmheadh dhíobh 
ead hon áo threibh Bheniamin, do hhádar ^ 
cíiigmhíleagustríochad agus ceithre chéud. 

38 1f Do chloinn Dan do réir a ngin- 
ealach, do réir a muinntear, as lighe 
a naíthreadh, do rcir uibhre a nanmann, 6 
aois fhichid bliadhan agus ós a chionn, 
an mhéid do bhí iondul amach chum 
cogaídh ; 

39 An mhcid do háirmheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Dan, do hhúdar dha 
mhile, thar tri fichid agus seachd gcéad : 

40 ^ Do chloimi Aser,'do reir a ngin- 
ealach, do réir a muinntear, as tighe 
a naithreadh, do réir uibhre a nanmann, 
ó aois fhichid bliadhnn agus ós a chionn, 
an mhéid da dtáinic dul amach san cco- 
gadh; 

41 An mhéid do háirmheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Aser, do bhádar aon 
agus dá fhíchid mile agus cúig cheud. 

42 1í Do chloinn Naphtali, ar feadli 
a ngitieaUich, do réir a muinntear, as 
tighe a naithreadh, do réir uibhre a naii- 
inami, ó aois fhichid bliadhan agus ós 
a chiomi, an mhéid do bhi iondul amach 
chuin cogHÍdh ; Treabli. Lebhi gati áirmheadli. CAIB 

43 An mhéid do háinnheadh dhíobh, 
eadhon do threibh Naphtali.í/o bhádar tií 
rahíle agus caogad agus ceithre chéud. 

44 Jíg so íad shi do háinnheadh, noch 
do áir Maóise agus Aáron, agus prionn- 
suighe Israel, ar mbeith dhóibh na ndá 
í'hear dhéag : do bhí gach éinneach tlliiobh 
ar son tighe a aitlireíMdh íéin. 

43 Mar sin do bhádar uile an mhéid 
do háirmheadh do chlannuibh Israel, do 
réir tighe a naithreadh, 6 aois fhichid 
bliadhan agus ós a chionn, an mhéid 
do bhí iondul aniach chum cogaidh an 
Israel ; 

46 An mhéid umurro do háirmheadh 
uíle do bhádar sé chéud mile agus trí 
mhile, agus cíiig chéud agus ca.ognd. 

47 1f Achd níor háirmheadh na Lebhi- 
tigh do réir treibhe a naithreadh iona 
measc. . 

48 Oir do labhair an Ticiiearna re 
Maóise, dha rádh, 

49 A mháin ní chomhíiirfe tíi treabh 
Lébhi, agus níi glac a nuibhir a measc 
chloinne Israel : 

50 Achd oirdéocha tíi na Lebhítigh 
ós cionn thabernacuil na fiaghnuisi, agus 
ós cionn á shoitheach uile, agus ós cionn 
gach éinneithe da mbeanann ris : iomchó- 
ruid siad an tabernacuil, agus a uile shoi- 
theach ; agus do dhéanuid friothólamh 
dhó, agus do dhéanuid foslungfort fa gcú- 
airt timchioU an tabernacuil. 

51 Agus a nuáir ghluaisfios an taber- 
»acuil ar aghaídh, a siad na Lebhítigh 
leacfas a núas é : agus a nuair bhias an 
tabemacuil da chur na sheasamh, is íad 
na Lebhítigh ehuirfeas súas é : agus an 
coimhidheach thiucfas na chomhghar cuir- 
fighear chnm báis é. 

52 Agus suídheochaid clann Israel a 
lóistiníghe, gach éanduine aca a bhfochair 
a fhoslungphuirt féin, agus gach éanduine na bhratuigh féin, ar fadh a láimh 
slúagh 

53 Achd suídbeochuid na Lebhítigh a 
"^cíiláin fa gcuairt timchioU th.abcrnacuil 
na fiadhnuise, chor nach bia dibhfhearg 
ar bith ar chomhchruinniughadh chloinne 
Israel : agus is íad na Lebhítigh bhias 
a gcúram coimhéada thabernacuii na fíadh- 
nuise. 

54 Agus do rinneadav clann Israel 
do réir a nuile neithe do ráidh an Tigh- 
EARNA ré Maóise, is mar sin do rinneadar 
san. 

CAIB. II. 

Eachd suighiughudh na ntreabha a bfos- 
lungphort. 

\ GUS do labhair au Tighearna ré 
-^^ MaoLse agus re Haáron, da rádh, 
129 II. Suighiughadh nfhoslungphuirt. 

2 Suígheochuidli gach uile dhuine do 
chloinn ísrael láimli re ná bhratuigh fóin, 
snaiUe ré bratuigh thigh a naithrcadli : a 
bhfad a mach timchioU fa gcúairt thaber- 
nacuil an chomhchruinnighthe shuidheoch- 
uid siad. 

3 Agus don táobh slioir leath rc héirgiie 
na gréine suidheochuid luchd- bratuirlhe 
fhoslungphuirt líidah ar feadh a sluáigh : 
agus Nason mac Aminailab bhius na 
chaiptin ar cloinn lúdah. 

4 Agus ba hé a shlúaigb, agus an 
mhcidsi do háirmheadli dhiobh, do bhádur 
ccithre mhíle dhéug agus trí fichid agus sé 
chéud, 

5 Agus an lu-^hd shuídheochus ní is 
foigse dhó budh iad treabh Issacar : aL'us 
Netaneel mac Súar sé bhus caiptín do 
chloinne Issachar. 

6 Agus a shlíiagh, agus an mhéid do 
háirmheadhdhíobh, dobhádur caogad agus 
ceithre mhíle agus ceithre chéad. 

7 Annsin treabh Sehulun : agus Eliab 
mac Helon sé bhus caiptín ar x:hIoiíúi 
Sebulun. 

8 Agus a shlúagh, agus an mhéid djo 
háirmheadh dhiobh, do bhádur caosad 
agus seachd mile agus ceithre chéud. 

9 A nutle do háirmheadh a bhfoslung- 
phort líidah do budh céad mile agus 
ceithre fichid mile se mile agus ceithre 
chéad, hon a slúaigh. Is íad so rachas 
a mach ar tíis. 

10 ^ Don taoibh theas bh.ias bratach 
champa. Reíiben do réir a slúagh : agus 
hudh é Elisur ma.c Sédeur caiptin chloinne 
Reíiben. 

11 Agus a shlíiagh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhiobh sin, db bhúdar dhá 
f hichiód agus sé mhíle agus cúig chéad. 

12 Agus an luchd shuídhfeas láirah ris 
budh íad treabh Shimeon : agus caiptin 
chloinne Shimeon budh é Selumiel mac 
Surishaddai. 

13 Agus a shlúagh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhíobh, do bhádar na gcaogad 
agus na naoi mile agus na ttrí ccéad. 

14 Ann sin treabh Gad : agus budh 
é Eliasaph mac Rebhel caiptín chloinne 
Gad. 

15 Agus do budh é a shlíiagh, agus 
an mhéid do háirmheadh dhiobh, ceath- 
rachad agus cúig mhíle agus sé chéad agus 
caogad. 

16 An mhéid do háireamh a bhfos- 
lungphort Reúben do bhádar céad agus 
caogad agus a háon mhíle agus ceithre 
chéud agus caogad, lion a slíiaigh. Agus 
is íad rachas ámach ansa dara hordúghadh. 

17 % Annsin gluaisfidh tabernacuil án 
chomhchrummghthe ar aghaídh lé campa 
ua Lcbhíteach ameadhon an champa : inaE 

K Awnanna na gcaiptín, 

as gnáth a ccampa shulgheadli, mar sin 
rachuid siad ar a naghaídh, gach éanduine 
na áit tein a bhfocair a rabratach. 

18 5Í Don taoibh shiar bhias bratach 
champa Ephráim do réir a slíiaigh : agus 
budh é caiptín chloinne Ephraira Elisaraa 
jnac Amihúd. 

19 Agus a shlúagh, agus an mhcid do 
háirmheadh dhíobh, do budh ceathrachad 
míle agus cíiig chéad. 

20 Agus láirah ris bhías treabh Mha- 
nasseh : agus budh é caiptín chloinne 
Mhanasseh Garaaliel mdc Pedahsur. 

21 Agus a shlúagh, agus an iTihéJd do 
háirmheadh dhíobh, do budh tríochad agus 
dhá mhíle agus dá chéad. 

22 Annsin treabh Bheniamin : agus 
hudh é Abidan mac Ghideoni caiptin 
chloinne Bheniamin. 

23 Agus a shlíáagh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhíobh, do budh tríochad agus 
cúig nihíle agus ceithre chéad. 

24 An rahéid do háirmheadh do champa 
Ephraira do bhádar céad míle agus ochd 
mile agus céud, llon a sluaigh. Agus 
rachuid air a naghaidh san treas suighiudh. 

25 1[ Bratach champa Dan biaidh si 
don taobh thuáidh maille ré na slíiaghaibh : 
agus budh é Ahieser mhac Araishaddai 
caiptín chloinne Dan. 

26 Agus a shlíiagh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhíobh, do budh trí fichid agus 
dá mhíle agus seachd gcéad. 

27 Agus an drong dhéanas carapa na 
ghar budh íad tréabh Aser : agus caiptín 
qhloinne Aser budh é Pagiel raac Ocran. 

28 Agus a shlíuigh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhiobh, do hudh dhá fliichid 
agus aon mhiie agns cíiig clicad. 

29 5[ An sin treabh Naphtali : agus 
hudh é Ahirah mac Enan caiptín chloinne 
Naphtali. 

30 Agus a shlúagh, agus an mhéid do 
háirmheadh dhiobh, do budh caogad agus 
trí mhíle agus ceithre chéad. 

31 An mhéid do háirmheadh a ccampa 
Dan do budh céad míle agus caogad agus 
seachd miie agus sé cheud. Is íad sin 
rachus fa dheireadh lena mbratachaibii. 

32 % Is íad so an mhéid do háirmheadh 
do chloinn Israel do réir thighe a nait.h- 
readh : an inhéid uile do háirmheadh do 
na foslungphortuibh ar feadh a slúagh do 
budh sé chéud raile agus tri mhíle agus 
cúig chéad agus caogad. 

33 Achd níor háirmheádh na Lebhitigh 
a measc chloinne Israel ; mar do aithin an 
TiGHEARNA do Mhaóisc. 

34 Agus do rinnéadair clann Israel do 
rcir gach a ndubhairt an Tighearna re 
Maóise : mar sin do shuidheadair a 
bfhochair a mbratacha, agus raar sin do 

■ 130 UIBHREACHA. Uihhir na Lehhitigh. 

ciiíiadair ar a naghaídh, gach éanduine do 
ráír a rahuinntire, do réir tigheadh a naith- 
readh. 

CAIB. III. 
Tug Dia na Lebhitigh do na sagartaibh 
cMim Jritheoilte don tahernacuil. 11 
An ionad cheidghÍ7i Israel uile. A 
nuibhir 22,000. "" Na ceid ghin, 22,273. 
45 Dofhúasgladh an corr. 

A S íadso mar an gcéadna genealnigh 
-^ -*- shleachda Aáron agus Mháoise annsa 
ló ionair labhair an Tighearna re Maóise 
air shabh Shínai. 

2 Agus is iad so anmanna chloinne 
Aáron ; Nadab an chéaidghin, agus Abihu, 
Eleásar, agus Itamar. 

3 Is íad so anmanna mhac Aáron, na 
sagairt do hungadh, noch do choisirig sé 
chura serbhíse do dhéanamh a noifig an 
tsagairt. 

4 Agus fuair Nadab agus Abihu bás 
a lathair an Tighearna, a núair do rin- 
neádar ofráil do thcinidh coimhidhthigh 
alathairanTiGHEARNA, a bhfasach Shínai, 
agus ní raibh clann aca : agus Eleásar 
agus Itamar do bhádar ag miniostralachd 
a noiíig an tsagairt a radharc Aáron a 
nathar. 

5 1í Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóise, dha rádh, 

6 Tabhair treabh Lébhi a lathair, agus 
taisbean íad a lathair an tsagairt Aáron, 
iondus go ndearnaidis frítheolamh dhó. 

7 Agus cuinneochuid siad a chíiram- 
san, agus cúrean an chomhchruinnighe 
uile as coínne thabernacuil an chomh- 
chruinníghthe, do dhéanamh fritheoilte an 
tabérnacuil. 

8 Agus taisgeochuid uile ionstrumeín- 
tigh thabernacuil an chorahchruinnighthe, 
agus cúram chloinne Israel, do dheanamli 
fntlieolte an tabernacuil. 

9 Agus do bhéara tú na Lebhítigh 
do Aáron agus dá mhacaíbh : atáid ar 
na ttabhairt dó go hiomlán amach as 
cloinn Israel. 

10 Agus óirdeocha tú Aáron agus a 
mhic, agus béid ag feitheamh ar oitlig an 
tsagart : agus an coimhidhtheach tliiucfas 
na ghar cuirtighear chum báis é. 

11 Agus do labhair an Tighearna ré 
Maoise, da rádh, 

12 Agus misi, féuch, misi do thóg na 
Lebhitigh araach as cloinn Israel a náit a 
nailc chéidghín da bhfosclann an bhrú a 
raeasc chloinne Israel : uime sin budh 
liomsa na Lebhitigh ; 

13 Do chionn gur liom a. nuile chéid- 
ghin ; óir an lá do bhuáil mé an uile 
chéidghin a gcrích nk Hégipte do náomh- 
uidh raé dhamh féin a nmle chéidghin Mic Libhi do reiran annnutn. CAIB an Israel, edir dhuine agiis ainmhldhe : 
budh liomsa iad : is misi an Tighearií a. 

14 1[ Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóise, a bhfásach Sínai, gha rádh, 

15 Comháir clann Lébhi do réir tighe 
a naithreadh, do réir a muinntire : a nuile 
fhirionnach ó mhí síias agus ós a chionn 
comháirfe tíi íad. 

16 Agus do choraháir Maóise lad do 
réir bhreithre an Tighearna, mar do 
haithnigheadh dhe. 

17 Agus dob íad so mic Lébhi do réir 
a nanmann ; Gerson, agus Chohat, agus 
Merári. 

18 Agus is íad so anmanna mhac Ger- 
son do réira muinntire ; Lební, agus Síméi. 

19 Agus mic Chohat do réir a rauinn- 
tire ; Amram, agus Isahar, Hébron, agus 
Ussiel. 

20 Agus mic Mherári do reír a muin- 
tire; MaJilí, agus Musí. Js íadso sleachda 
na Lebhíteach do réir thigh a naitli- 
readh. 

21 O Gherson átá cineadh na Libní- 
teach, agus cineadh na Simíteach : is íad 
so sleachda na Ngersoníteach. 

22 An mhéíd do liáirmheadh dhíobh, 
réir uibhre a nuile f hiríonnach, ó mhí súas 
agus os a chionn, an mhéid do háiiTnheadh 
dhíobh do bhádar seachd míle agus cúig 
chéad. 

23 Suígheochuid muinntir na Ngerso- 
níteach ar chúla an tabernacuil taoibh 
shíar. 

24 Agus hudh é EUasaph mac Láel 
ceann tighe athar na Ngersoníteach. 

25 Agus biidh é cúram mhac Gerson 
a tt^bernacuil an chomhchruinuigthe an 
tabernacuil, agus an lóistín, agus a bhfo- 
lach sin, agus crochadh chura doruis 
tliabernacuii ;m chomhchruinnighílie, 

26 Agus crochadh na cúirte, agus an 
cúirtín chum doruis na cíúrte, nocli atá 
h'iimh ris an tabernacuil, agus láimh ris a 
iialtóir fa gcuairt, agus a gcórduidhe siii 
chum a serbhíse sin. 

27 ^ Agus ó Chohat bhádar muinntear 
na Namramíteach, agus muinntear na 
Niseharíteach, agus muinutear na Né- 
bróníteach, agus muinntear na Nwisie- 
liteach : is íad so muinntear na Gcoha- 
titeach. 

28 A nuile uibhir a bhfiriónach, ó mhí 
daois agus ós a chionn, do bhádar ochd 
raile agus sé chéad, ag cóimhéad cliCiraira 
na sanctora. 

29 Muinnteara mac Chohat suidheoch- 
uid ré taobh an tabernacuil don taoibli 
theas. 

30 Agus budh é Elisaphan mhac Uissiel 
ceann tighe athar mhuimitear na Gcohatí- 
teach. 

131 , III. BuÍTdagusbarruidheantaJlttrnacuil, 

31 Agus biidh é a ccúram a náirc, 
agus an bórd, agus an coinnleóir, agus na 
haltóra, agus soithighe na sanctóra lé 
ndéanuid friotholamh, agus an ccrochadh, 
agus a nuile sherbhís bheanas ris. 

32 Agus budh é Eleásar raac Aáróu an 
sagart bhías na cheann ós cionn na druinge 
airde do na Lebhítibh, agus is aige bhias 
feitheamh ós cionn an luchd choiméadas 
cúram na sanctora. 

33 ^ O Mherári do bhi muinntear na 
Mahlíteach, agus muintear na Musíteach : 
íad so muinnteara Mherári. 

34 Agus an mhéid do háirmheadh 
dhíobh, do réir uibhre na bhfirionach uile, 
ó mhí daois agus ós a chionn, bá sé mhíle 
agus dá chéad. 

35 Agus doh é Suriel mac Abihail 
ceánn tighe athar mhuintire Merári : cuir- 
íid so futha ré táobh an tabemacuil budh 
thúaigh. 

36 Agus béid buird an tabemacuil fa 
chumhdach a-us fa chíiram mhac Mherári, 
agus na barruidhe bheanas ris, agns na 
piléir de, agus na soicéid de, agus a uile 
shoithighe sin, agus a nuile ni fhoghnas do. 

37 Agus piléir na cíiirte timchioU fu 
gcuáirt, agus a soicéid, agus a ttairngídhe, 
agus a gcórduidhe. 

38 1f Aclid an luchd so do ní foslung- 
phurt as coinne an tabemacuil leath shoir, 
eadhon as coinne thabernacuil an chomh- 
chruinnighthe leath shoir, budh iad Maóiie, 
agus Aáron agus a mhíc, bhias ag coimh- 
éad cliúraim na sanctóra ar son chúruim 
chhonne Israel ; agus an coimhidhtheach 
thiucfas a ngar báiseochar é. 

39 An mhéid do háirmheadh do na 
Lebhitibh, uoch du chomháir Maóise agus 
Aíu'on le haitlme an Tighearna, ar feadli 
a muimitear, a nuile fhear ó mhi daúis 
agus ós a chionn, do bhádar fithche agus 
dá mhíle. 

40 5Í Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maóise, corahair a nuiie chéidohin 
fheardha do chloiim Israel ó mhi daóig 
agus ós a chionu, agus glac uibhir a na.n- 
mann. 

41 Agus glacfa tíi na Lebhitigh dharoh- 
sa inisi a« TiGHEARi;.4 a náit a nude 
chéidghiu a measc chloinne Israel; agus 
áirnéis ua Lebhitheách ar son gach céaidr 
biu'eith a measc íúrnéise chloinne Israel. 

42 Agus do chomháir jNIaóise, mar do 
aithiu an TiGHEARNA dlie, a nuiie chéid- 
ghin a raeasc chloinne Israel. 

43 Agus a nuile chéidghin fheardha 
maiUe ré uibhir a nanmaim, ó mhí daois 
agus ós a chionn, an méid do háiimheadh 
dhiobh, do bhádar fithche agus da mhíle 
agns dá ehéud agus trí fichid agus a tii 
dtug. 

K 2 Áirgead nafuascuha, 

44 ^ Agus do lábhaír an Tighearna le 
Maoise, dha radh, 

45 Glac chugad na Lebhitigh a náit 
a nuile chéidghin a measc chloinne Israel, 
agus áirhéis na Lebhiteach a nionad a 
uáiméise; agus budh liomsa naLebhitigh: 
misi an Tighearna. 

46 Agus ar son an mhéld atá re na 
bhfíiascladh dón dá chéad agus don trí 
íichid agus a trídéag do na céaidghiiiibh 
chioinne'lsrael, noch is mó ná na Lebhítigh; 

47 Glacfa tú eadhon cúig secel ón duine 
do réir a cceann, do rcir shecel na sanc- 
tóra ghlacias tíi íad : is lithche gcarah an 
secel : 

48 Agus do bhéara tíi an tairgiod, lé 
bhfuascaltar a uibhn- chorr dhíobh, do 
Aáron águs dá mhacaiVjh. 

49 Agus do ghlac Maóise airgead na 
fúasculta ón hichd do bhí ós a ccionn sin 
noch do fhuascladh leis na Ltl>hítibii: 

50 O chéidghinibh chloiniie Israel do 
tíióg sé an tairgiod ; míle agus trl chéad 
agus trí fichid agus cíiig scce/, do réir secel 
na santóra : 

51 Agus tug Maoise airgead an nihéid 
do fuascladh dliiobh do Aáron agus dá 
mhacaibh, do réir bhréithre an Tigh- 
EARNA, mar do aithin an Tigheauna do 
Mhaóise. 

CAIB. IV. 
Aóis agus aimsir fritheola nu Nlébhiteach. 
5 Agus neithe'ann\oile hheamis dá noifig. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise agus ré Háaron, gha rádh, 

2 Glacuidh uibhir mhac Chohat ó 
bheith a measc nihac Lébhí, do rén- a 
niuinntear, tre thighe a naithreadh, 

3 O thríochad bhadhan daois agus ós 
a chionn go nuige umurró caogod bhadhan 
daois, a nuile dhuine rachus annsa tslíiagh, 
do dhéanamh saothair a ttabernacuil an 
chomhchruinnighthe- 

4 Sí so serbhis bhias ag macaibh Chohat 
a ttabemacuil an chomhchruinnighthe, 
timchioll na neitheann ro náomhtha : 

5 % Agus a nuair rachus an slúagh ar a 
naghuidh, tiucfa Aáron, agus a mhic, 
iigus leagfuid síos an brat foluighe, agus 
foileochuid airc na fiaghnuisi leis : 

6 Agus cuirfid íiirthe do chroicmbh 
broc, agus leithneochuid táobh a muigh 
air éadach do ghorm uile, agus cuirfid a 
mhaididhe a steach ann. 

7 At'us ar bhord an aráin thaisbéanta 
leathneochuid siad éadach do ghorm, agus 
cuirííd na niíasa ar sin, agus na hacha, 
agus na scaluidhe, agus na tbhiigh a fhoil- 
eochus: agus biáidh an tarán síorruidhe 6 Agus leithneochuid siad éadach scaii 
132 UIBHREACHA. Neithibh an tsanctóit. 

áoide oiTa, foileochuid siad sip lé folacih 
do chroicnibh broc, agus cuii-íid a mhaíd- 
idhe a steach ann. 

9 Agus géabhuid chuca éadach do 
ghoi"m, agus foileochuid coinnleóir an 
tsohiis, agus a lampuidhe, agus a theann- 
chuiridhe, agus a mhiása smóii, agus a uile 
shoithighe oki, lé ndéanuid siad frioth- 
olumh dhó : 

10 Agus cuirfid siad é féin agus a 
shoithighe uile a stigh a bhfolach do chroi- 
cnibh broc, agus cuirfid siad air bharra é. 

11 Agus ar a naUóir órdha leithneoch- 
uid siád óadacli do ghorm, agus foileochuid 
é dfolach do chroicnibh broc, agus cuirfid 
na maididhe fáoi : 

1'2 Aguí geabhuid chuca uíle ionstru- 
mintigh an fhriothoilte, lé ndpanuid serbh- 
ís annsa tsanctóir, agus cuirfid iad a 
ncadach do ghorm, agus fóileochuid ítíd 
dfolach do chroicnibh broc, agus cuirfid 
ar bharfa íad : 

13 Agus béaruid leó an luaitli ón altóir, 
agus leithneochuid éadach purpair air : 

14 Agus cuirfid air a shoithighe nile, le 
ndéanuid friotholamh gacha táobh dhe, 
inartíi na tuisearedii, na hadhala, agus 
na sluaiste, agus na baisínigh, agus uile 
shoithighe na haltóra; agus leithneochmid 
siad air íblach do chroicnibh broc, agus 
cuirfid a mhaididhe fáoi. 

15 Agus a nuair chríochnochus AároH 
agus a mhic folach na sanctóra, agus uile 
shoithighe na sanctora, mar bhias an 
campa ag gluasachd ar aghaídh ; tar éis 
sin, tiocfuid mic Chohat dá iomchar : 
achd ni bheanfuid re hcínní beannuighthe, 
deagla a mbásuighthe. Ag so úalach 
mhac Chohat a ttabernacuil an chomh- 
chruinnighthé. 

16 ^ Águs ré hoifig Eleásair mhic Aáron 
an sagart hheanus a nóla chum an tsoluis, 
agus an túis dheaghbhohiidh, agus a 
nofráil laétheamhuil bhídh, agus a nola 
ungtha, ugus foitheamh ós cionn an ta- 
bemacuii uile, agus gach uile neithe da 
bhfuil ann, annsa tsanctóir, agus iona 
shoighthighibh. 

17 H Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóise agus re Haáron, gá rádh, 

18 Nágearruidh a mach treabh mhuinn- 
teara na Gcohatíteach ó bheith a measc 
na Lebhíteach : 

19 Achd déanuidh mar so riú, chor go 
mairfid siad, agus nach bhfuighid bás, 
a nuair thiocfaid a ngar na neitheann ro 
naomhtha : rachuidh Aáron agus a nihic 
a steach, agus olrdeochuid gach éinneach 
dhíobh iona sherbhis fein agus iona ualach : 

'20 Achd ní racluúd siad a gteach 
dféachuin anúair fhoileochtar na neithe 
naomhtha, deaglá go bhfuighedís bós. Lachd seirhhise ntuhernacuil, CAIB 

21 ^ Agus do labhair an Tighearna 
re Maóise, dhá rádh, 

22 Glac chugad mar an gcéadna uibhir 
mhac Gerson, líon tighthibh a naithreadh, 
do réir a muinntear; 

23 O thríochad blíadhan daois agus ós 
a cionn go nuige caogad bliaghan dáois 
áireomhus tíi iad ; an mhéid theid a steach 
diieanadh na seirbhise, do dhéanamh na 
hoibre a ttabernacuil an chomhchruinn- 
ighthe. 

24 Sí so serbhís mhuintire na Nger- 
son'rteach, serbhía do dbéanamh, agus ua- 
lach diomchar : 

2-3 x'^gus iomcboruld" siad cúirthiigh an 
tabernacuil, águs tabernacuil an chorah- 
chruinuighthe, a fholach, agus an fblach, 
do chroicnibh broc bhias shíias aír, agus 
brat doruis thabernacuii an chomhchruinn- 
ighthe. 

26 Agus crochadh na cuirte, agus croch- 
adh do dhorus geata na cíiiite, nóch 
blúas láimh ris an tabernacuil agLS ris 
a naJtóir timchioU t'a ccuairt, agus a 
ccorduidhe, agus a nuile instrumeint a 
serbhíse, águs gach uile ni da ndeamadh 
dhóibh : is mar sin do dhéauuid a 
bhfriotholamh. 

27 Ar ordughadh Aái'on agus a rahac 
bhías an uiJe sherbhis mhac na Ngersoní- 
teach, iona núaluighibh, agus iona seirbhís 
uile : agus oirdeochuidh sibh dhóibh a 
gcúram a níialuighe uile. 

2,8 Sí so serblús mhuinntire mliac Gérson 
a ttabernacuil an chorahcbruinnighthe : 
agus hiaidh a gcíiram t'áoi láimh Ítamar 
mac Aáron an sagart. 

29 51 Ar son mhac Mherári, comháirfe 
tíi íad do réir a muinntear, tre thighe a 
naitln-eadh ; 

Í30 O thríochad bliadhan daois agus 
ós a chionn go nuige caogad bhadhan 
daóis aireomhas tíi íaxl, gach uile dhuine 
da rachaidh clium serbhíse, do dhéanamh 
oibre thabernacuil an chorahchruinnighthe. 

31 Agus sé ao cúram a núalaigh, do 
réir an uile sherbhíse a ttabernacuil an 
chomhchruinnighthe ; cláir an tabema- 
cuil, agus a bharruidhe, agus a philcir, 
agus a shoicéid, 

32 Agus piíéir na cíiirte timchioU fa 
gcuairt, agus a soicéid, agus a tairrngidhe, 
agus a gcórduidhe, maille re na nuile 
serbhis : agus áireamha sibh go hainm- 
neamhuil ionstrámeutigh chúruim a níial- 
uidh. 

33 Si so serbhís mhuintire mhac Mhe- 
rári, do réir a serbhíse uile, a ttabearoacuil 
an chomhchruimiighthe, fo láimh Itamar 
mhic Aáron an sagart. 

34 ^ Agus do áir Maóise agus Aáron 
agus deaghdháoine an chomtichruimiighthe 

133 IV. air na ntiirmheadh. 

mac na Cohatitlgh do réir a muinntear, 
agus do réir thighe a naithreadh, 

35 O thríochad bliadhan dáois agus ós 
a chionn go nuige caogad bliadhan dáois, 
gach éinneach da dtéid san tserbhís, chum 
na hoibre a ttabernacuil an chomh-^ 
chruinnighthe : 

36 Agus an mhéid do háirmheadh 
dhíobh do réir a muinntear do bhádar dá 
rahíle seachd ccéud agus caogad. 

37 Agus is íad so an mhéid do háirrnh- 
eadh do mhuinntearuiiih iia Ccohatíteach, 
an mhéid dár bhféidir serbhís do dhéanamh 
a ttabernacuil an chomhchrumnighthe, 
noch do áir Míioise agus Aáron do réir 
ajthne tm Tighearna lé láirah Mháoise. 

38 Agus an mhéid da háirmheadh do 
mhacaibii Gerson^ lion a muinntear, agus 
tre thighe a naithreadh. 

S9 O thríochad bliadhan dáois agus 
ós a chionn go nuige cáogad bliadhan dáois, 
a nuile dhuine da rachaidh annsa tserbhís, 
chumoibre thabernacuil an chomhchruinn- 
ighthe, 

40 An mhéid do hálnnheadh dhíobb, 
lion a muintire, tre thighthibh a naith- 
readh, do bhádar dhá mhile sé chead agus 
tríochad. 

41 Is íad so an mhéid do háirmheadh do 
mhuinntearuibh mhac Gerson, don uile dá 
ttáinic serbhís do dhéanamh a ttubema- 
cuil an chomhchruinnighthe, noch do álr 
Máoise agus Aáron do réir aithne an 

TlGHEARNA. 

42 ^ Agus an mhéid do háirmheadh do 
mhuintearuibh mhac Merári, ar feadh a 
muinnteare, tre thighuibh a naithreadh, 

43 O thriochad bliadhan dáois agus ós 
a chionn go nuige caógad bliadhan dáois, 
anuile dhuine dá dtéid annsa tserbhís, chum 
oibre thabemacuil an chomhchruinnighthe, 

44 An mhéid do háirmheadh dhíobh do 
r.éii- a muinntire, do bhadár trí rahíle agus 
dá chéud. 

45 Is íad so an mhéid do háirmheadl- 
do rahuinntír mhac l^lherári, nóch do íur 
Máoise agus Aáron dó réir bhréithre an 
TiGHEARNA le láimh Mháoise. 

46 An mhéid sin uile dár háirmheadti 
do na Lebhítlbh, noch do áir Máoise agus 
Aáron agus maithe chloinne Israel, do réir 
a muuitire, agus do réir thighe a naith- 
readh, 

47 O thríochad bliadhan dáois agus 
ós a chionn go nulge caogad bliadhan 
dáois, gach éanduine da ttáinic dul do 
dhéanamh serbhíse miniostralachda, agus 
serbhíse a núaluidh a ttabemacuil an 
chomhchruinnighthe, 

'48 An mhéid do háirmheadh dhíobh, 
do bhádar ochd míle agus cíiig chéud agitó 
teithre ficliid. Cuinneochthar an campa glan. UIBHREACHA 

49 Do réir aithne an Tighearna do 
náirmheadh íad lé láimh Mháoise, gach 
éanduine do réir a sherbhíse, agus do réir a 
úaluigh : mar so do comháireadh íad leis, 
mar do aithinan Tighearna do Mháoise. 

CAIB. V. 

Gloine an champa. 5 Aisiog ar an eagco- 
ra. 11 Agus creasdughadh na htada. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Máóise, dha rádh, 

2 Aithin do chloinn Israel, go ccuirid 
amach as an gcampa gach éan lobhar, 
3gus gach aon ar a bhfuil siit, agus giodh 
bé ar bith bhías truaillighthe o mharbh : 

3 An feardha agus an bannda aráon 
cuirfídhe amach, táoibh amuigh don cham- 
pa chairfídhe iad ; chum nach ttruaillíid 
siad a bhfoslungphuirt, noch a ccómh- 
nuighimsi na meadhon. 

4 Agus do rinneadar clann Israel sin, 
agus do chuireadar a mach táoibh a 
muigh don fhoslungphort íad : mar a 
dubhairt an Tighearna ré Máoise, i< mar 
sin do rinneadar clann Israel. 

5 H Agus do labhair an Tighearna ré 
Máoise, dha rádh, 

6 Abair re cloinn Israel, a nuair do 
dbéaná fear no bean peacadh ar bith, 
r.och do níd dáoíne, do dliéanamh sáruigh- 
the a naghaídh an Tighearna, agus go 
mbí an duine sin ciontach ; 

7 Ann sin aideomhuid siad a bpeacadh 
noch do rinneadar : agus aiseoguidh sé 
a choir maille ré na phrinnsiopail sin, 
agus cuirfidh na chionn an cíiigeadh cuid 
de, aguB do bhéara don ic a udearna an 
choir na aghaídli é. 

8 Achd muna raibh brathair g&oil ag 
an duine i'é leiseochta sé an dioglibliáil, 
déantar an choir do leasughadh ris an 
Tiguearna, eadhon don tsagart; taobh 
amuigh do reithe an fhosuigh, le ndéantar 
siothcháin dó. 

9 Agus gach uile ofráil do na huile 
neithibh naomhtha bheanas re cloinn 
Israel, bhéaruid siad chum an tsagairt, 
budh leis féin é. 

10 Agus budh leision neithe náomhtha 
gach uile dhuine: giodh be ar bith ní 
bhronnfas duine don tsagart,budh leission é. 

11 11 Agus do labhair an Tighearna re 
Maóise, dha rádh, 

12 Labhair re cloinn Israel, agus abair 
riú, Ma théid bean fhir ar bith do leath 
táoibh, agus Goii- do dhéanamh na aghaídh, 

13 Agus go luidhfeadh feár le go col- 
luidhe, agus go bRfoileochtar sin as radharc 
a fir, agus go ccuimhdeochthair é go 
secréideach, agus isi do thruailleadh, agtis 
nach beiih fiadhuin ar bith na haghaidb, 
acus nach mo bhéarthar uirre san ngniomh ; 

^ 134 Reachd agus ofrail nu heada. 

14 Agus go ttiucfa spiorad éada airsion, 
agus go mbia sé éadmhar ré na mhnaoi, 
agus isí ar na ttruailleadh : nó má thig 
spiorad an éada air, agus go mbla éadmhar 
do tháoibh a mhná, agus nach ttruaiUigh- 
ear isi : 

15 Annsin bhéaruidh an fear a bhean 
chum an tsagairt, agus do bhéara sé 
ofmil ar a son, an deachmhadh cuid áo 
ephah do mhin éorna ; ní chuirfidh sé ola 
ar bith air, ni modh chuirfidh se tuis ar; 
óir is ofráil éada i, ofráil chumhnighthe, 
ag tabhairt uilc a ccuimhne. 

16 Agus do bhéara an sagart a ngar í, 
agus siudheochuidh sé a lathair au Tiuk- 

EARNA í : 

17 Agus glacfuidh an sagart uisce 
coisreactha a soitheach criadh; agus cuid 
don chriaidh biúas ar urlár an tabeniacuil 
glacfuidh an sagart é, agus cuirfe «nuba 
nuisce é ; 

18 Agus suidheochuidh an sagart an 
bhéanascoinneanTiGHEARNA,agusnochd- 
fuidh ceann na mníi, agus cuirhdh ofráíl 
an chuimhnighthe iona lámhuibh, sé sin 
ofráil a néada : biaidh ag an tsagart na 
láimh an tuisce searbh do bheir fa deara 
mallughadh : 

19 Agus béuruidh an sagart mionna 
uirresi, agus déara ris an mnáoi, Mun 
ar luidh éanduine leachd, agus muna 
ndeachuidh tú do leath táoibh a neamh- 
ghloine \ej'ear oile a náit thfir féin, bídhsi 
saor o nuisce searbh so noch do chuireas an 
mallúghadh : 

20 Achd ma chíiaidh tú do leath táobh 
chum duine eile a náit thfir phósta, agus 
má tá tú ar do rhruailleadh, agus gur 
hiidh fear éigin leachd taobh a muigh dot 
f hear pósta féin : 

21 Ann sin cuirfidli an sagait do 
chíiram air an mnáoi maiUe re mionnuibh 
an mhalluighe, agus déara an sagait ris 
an miiaói, Go ndearna an Tighearna 
mallughadh agus mionna dhiót a nieasc 
do mhuinntire, a nuáir do bhéara an Tigh- 
EARNA ar do thairbhfhéich lobhadh, agus 
ar do bholg at ; 

22 Agus an tuiscesi chuireas an mal- 
lughadh rachaidh sé ann do mhionach, do 
thabhairt ar do bholg at, agus air do 
cheathramhain lobhadh : agus a déara an 
bhean, Amen, Amen. 

23 Agus scríobhthnidh an sagart na 
maliuighthesi a leabhar, agus dubiifuidhe 
a niach íad leis a nuisce searbh : 

24 Agus do bhéura fa deara don mní.oi 
an tuisce searbh do bheir an niallughadh 
dól : agU9 an tuisce do bheir an maliughadh 
rachaidh sé innte, agus biiiidh searbh. 

26 Ann sin glacfuidh an sagarr an 
cfráil éada as láinili níi nuiá, agus tonn- Dlighe mhoide na Nasariteach. CAIB 

fuidh an ofráil a lathair an Tighearna, 
agus oíráilfidh í ar an altóir : 

Ó6 Agus glactuidh an sagart lán glaice 
don ofráil, eadhon a cuimhne sin, agus 
loiscfidh ar an aitoir é, agus nadhíaigh sin 
do bhéara ar an mnáoi an tuisce do 61. 

97 Agus a nuair bhéara sé uirre an 
taisce ól, tiocfuidh a ccrich, ann sin ma 
bhionn sí ar na truadleadh, agus go 
ndéarna coir a naghaidh a fir, go rachuidh 
an tuisce do bheu' an mallughadh innte, 
agu3 go mbinidh searbh, agus atfuidh a 
bolg, agus lobhthuigh a tairbhféich : agus 
biaidh an bhean malluighthe a measc a 
daóine. 

28 Agus muna raibh an bhean ar na 
truaiUeadh, achd go mbia glan ; ann sin 
biaidh sí saor, agus tuismeochthar síol lé. 

29 Sé so dhgheadh na néud, a nuáir 
théid bean a leath taoibh go fear eile a 
náit a fir féin, agus go mbía truallighthe ; 

30 Nó a nuair thiocfas spiorad a néuda 
airsion, agus go mbia éud air re na mhnáoi, 
agus go ccuirfidh an bliean a lathair an 
TrciiiiARNA, agus go gcríochnochuidh an 
sagart an dligheadh so uile uirre. 

31 Ann sin biaidh an fear neimh- 
chiontach ó éaicccart, agns fuileonguidh 
an bheanso ar son a héicceirt. 

CAIB. VI. 

Díighe vih'oide na Násaritíach. 22 Modh 
beunnughadh an phohail. 

AGUS do labhair an Tichearna re 
Maóise, dha rádh, 

2 Labhair re clomn Israel, agus abair 
riíi, A nuair dheileochus fear no bean do 
thabhairt moide niar mhóid na Nasarí- 
teach, agus iad Jein dedirdhealughadh 

don TlGHEARNA : 

3 Seachonuídh sé é féin ar fhion agus 
ar dhigh láidir, agus ní iobhá fincagra 
fiona, nó fineagra dígh láidre, águs ni nió 
ibhthios deoch do sh'úgh caor ar bith, ní 
n;o iósas caora fliucha no tioraia. 

4 Ar feadh laétheadh a sheachanta ní 
íosa einní do níthear do chrann na fíneamh- 
na, ón sceallán go nuige an mogull. 

5 Ar feadh laélheadh mhóide a scartha 
r.í racha oirnís bhéartha ar a chionn: 
go rabhaid na láethe coimhlíonta, ar 
edirdhealúigh c Jcin don Tighearna, 
biaidh sé aaomhtha, agus léigfidh sé do 
chiabhuibh gruáige a chinn fás. 

6 Ar feadh na laetheadh a rachaidh air 
leith don Tighearna ní thiocfu a ngar 
éanchuirp mhairbh. 

7 Ní dhéana sé é féin neamlighlan ar 
son a athar, nó aír són a mhatliair, nó 
ar son a dhearbhrathar, nó ar son a 
dheirbhsheathar, a nuáir rachuid déug : 
oír atú beannughadh a Dhé ar a chionn. 

l;í5 Vt. Dlighe qfratl an Nasarlteachi 

8 Ar feadh aimsire a iomscartha atá %é 
naomhtha don Tighearna. 

9 Agus niá gheibh duine ar bith bás go 
ró obann na fhochair, agus go ttruaillfidh 
sé ceann a naomhthachda; agus ann siii 
beárrfa sé a cheann a ló a ghlanta, ar an 
seachdmhadh lá bheárrfás sé é. 

1 Agus ar an ochdrahadh lá do bhéára 
sé dhá thurtuire, nó dhá cholum óga, chum 
an tsagairt, go dorus thabernacuil an 
chomhchminnighthe : 

11 Agus ofráilfidh an sagai-t aon aca 
ar son ofrala peacaidh, agus an téun eile 
ar son ofrala loiscthe, agus do dhéana síth 
ar a shon, óir do pheacaidh leis an marbh, 
agus naomhthochuidh se a chearin san ló 
chéadna. 

12 Agus coisreochuidh se don Tioii-» 
EARNA laéthe iomscartha, agus do bhéara 
uan don chéad bhhadhuin leis ar son ofrála 
eigcéirt: achd do chaill na láithe do 
chuaidh tbairís, ar an adhbhar gur truailt' 
eadh a iomscaradh. 

13 % Agus sé so dligheadh an Nasaritigh, 
a nuair choiiahlíontar laéthe a edirdheal- 
uighthe: bearthar é go dorus thabernacuií 
an claomhchruinnighthe : 

14 Agus ofrah'uidh sé a ofraíl don 
TiGHEARNA, cadhon éan úan firionn don 
chéad bhliadliuin gan toibhéim ar son 
ofrála loiscthe, agus én íian bainionn don 
chead bhliadhuin gantoibhéim arson ofrála 
peacaidh, agus éamreithe gan toibhehn air 
son ofrala síodha, 

15 Agus cleibhin darán gan laibhín, 
cácuidhe do phlíir fhinealta cumuiscthe 
lé hola, agus abhlanna darán gan laibhín 
ungtha lé hola, agus an ofráil bhidli, agus 
a nofrála dighe. 

16 Agus do bhéara an sagart íad a 
lathair an Tighearna, agus do dhéana 
ofráil pheacuidh, agus ofráil loiscthe : 

17 Agus ofráilfidh sé an réithe mar 
iodlibuirt ofrála síodha don Tichearna, 
maiUe ris an ccléibhín darán gan laibhín: 
ofrálfuidh an sagart mar an gcéadna ofráil 
bhídh, agús a ofráil dighe. 

18 Aiíus beárrfuidh an Nasarlteach 
ceaun a ioinscartha ag dorus thabema- 
cuil an chomhchruinnighthe, agus glacfuidh 
grúag chmn a dhealuighthe, agus cuirfidh 
annsa teinidh noch atá fáoi iodhbuirt of- 
rála na siodha. 

19 Agus glacfuidh an sagart slinnéun 
bruithe an reithe, agus éancliáca gan 
láibhín as an ccléiLhin, agus éanubhlann 
gan laibhín, írgus cuiriidh sé tad ar lámh- 
uibh an Nasarítigh, tar éis grúaige a 
iomscartha do bhearradh : 

20 Agus tonnfuidh an sagart lad mar 
ofríiil tonta a lathair an Tighearna : is 
naomhtha so don tsagairt, . inaille ris a Modh hheamighadh an phoba.il 

uuclid tonta agus an slinnéun tógtha : agus 
na diais'n sin is, éidir leis an Nasaritheach 
fíon dói, 

21 Se so dligheadli na Nasariteach 
noch thug móid, agus a ofn'iil don Tigh- 
EARNA ár son a ioniscartha, taobh amuigh 
don ní do gheabhas a líimh : do réir na 
móide thug sé, is már sin chaithfeas sc 
a dhéanamli do réir dhhghe a iomscartha. 

2'J ^ Agus do labhair an Tigiiearna ré 
Máoise, dlia rádli, 

• 23 -Labhair lé Haáron agus le na mha- 
caibh, ag rádli, Av an modh so bheinneo- 
chuidh clanaa Tsrael, dha rádh riíi, 

2^! Go mbeannuighe an Tigheauna 
«ibh, agus go ccoimhcada sé sibh : 

25 (Jo niompóighe an Tighearna a 
ghníiis shuilbhir ribh, agus go raibh gras- 
amhuil dáoibh : 

26 Go ttógadh an Tighearna a ghnuis 
maille ribh, agus go ttugaidh síothciiain 

-dáoibli. 

27 Agus cuirfid siad mainm ar chloinn 
Israel ; agus beinneocha me lad. 

CAIÍ3. VÍI. 

Ofrála phrionnsuidhe Israel,a lóthoghhála 
an tabernacuil. 10 Agus na haltbra. 
89 Labhair Dia re Muoise on isuid/ie 
thrócaire. 

AGUS tárla an lá do chriochnuigh 
Máoise go hiomlan án tabernacuil 
do chur suas, agus gur uugaidh é, agus gur 
náomhuigh é, agus a raibh dionstruiientibh 
aige, araon a nahóir agus a luule shoith- 
ighe, agus gur ungaidh íad, agus gur 
naomhuidh íad; 

2 Sí so ofráil do rinneadar prionn- 
suidhe Israel, cinn tighe a naithreadh, 
(^noch do bhi na bprioímsuidhibli ar na 
treabhuibh, agus do bhí ós cionn an inheid 
do háirmheadh ;) 

.3 Agus tugadar a nofráil a lathair an 
Tighearna, sé carbuid fhohiighthe, agus 
dhá dhamhdhcug; carbad do dhís do 
na prionsuidhibh, agus damh do gach 
éanduine : agus tugadar íad as coinne an 
tabernacuil. 

4 Agus do Jabhair an Tighearna re 
Máoise, dha rádh, 

5 Glac uatha c, cor go mbeidís chum 
sei-bhíse thabernacuil an chomhchruinnigh- 
the, do dhéanamh ; agus do bhéara tú 
íad do na Lebiiítibli^ da gach éan duine 
do réir a sherbhíse. 

6 Agus 'áo ghlac Máoise na carbuid 
agus na doimh, agus tug do na Lebhítibh 
íad. 

7 Tug sé dJiá charbad agus ceitlire 
doiinh do mhacaibh Gersou, do réir a 
serbhíse : 

tí Agus tug sé ceithre carbuid 
136 UIBHREACHA. Ofrala phrionnsuighe Israel. 
oclid ndoimh do mhacuibh Merári, do réir a serbliíse, fa láimh Itaniar mhic 
Aáron an sagart. 

9 Achd ní thug se cncheann do mha- 
caibh Chohat : do chionn gurob i serbhís 
na sanctóra do bhean ríu agus gurob air 
a nguaiUibh do chaithfidís sin iouichar. 

10 *\ Agus do rinneadarna pnonnsuidhe 
ofráhi a ttógbhala na haltúra san ló a 
raibh -sí ar ua hungadh, eadhon is ann do 
ofráladar na prionnsuidhe a nofráil a látli- 
air na hahora. 

11 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
.Máoise, Ofráiltid siad a nofráil, gach 
prionnsa dhíobh an a lá féin, ar son tógbh- 
ála na haltóra. 

12 5Í Agus dob é Nason mhac Ammina- 
dab do threibh lúdah, do ofral a otrail an 
chéad lá : 

13 Agus sí doh ofráil dó éan bháisín a 
mháin airgid, iona rflí7;/í,comhthrom chéud 
agus triochad sccel, éan bhuUa airgid 
iona raibh seachdmhodhad secel, do réir 
secel na sanctóra ; iad araon lán do phlúr 
mhín cumuiscthe le hola mar ofráil bhídh : 

14 Eán Uach a mháin corahthrom dheich 
secct óir, lán do tiiúis : 

15 Eán bhulóg óg, éanreithe, éan íian 
don chéaid bhiíadhuin, chuin iodhbartha 
kiiscthe : 

10 Eán mheannán do na gabhruibh ar 
son íodhbartha an pheacaidii : 

17 Agus ar son ofrála íodhbartha na 
siodha, dhá dhamh, cúig reithe, cúig gabli- 
air fhiriona, cíiig uain don chéad bhliadh- 
uin : is íád so bá hofráil do Nason mhac 
Ammiuadab. 

18 5Í An dara lá do ofráil Netaniel 
mhac Suar, prionnsa Issachar : 

19 Do ofrail se ar son ofrála éan 
bháisin amháin airgid, a chomhthrom sin 
do budh céud agus trlochad secel, éan 
bhuUa airgid do seachtmhoghad secel, do 
a-cir secel ua sanctóra; íad araon lán do 
phlúr mhín cumuiscthe le hola mar ofráil 
bhídh : 

20 Eán liach a mháin dúr do dheieh 
sícel, lán do thíiis : 

2 1 Eán blmlóg óg, éan reithe, éan íian don 
chéad bhUadhuui, mar íodhbuirt loisethe : 

22 Eán mheannán do na gabhruibh ar 
son ofrála peacaidh : 

a3 AgHS mar iodhbuirt ofrála síodh- 
chana, dá dharah, cíiig reithe, cúig gabhair 
fliirionna, cuig huíiin don chéad bnUadh- 
uin : is so bá hofráil do Netaniel mhac 
Suar. 

24 1f Ar an treas lá do iodhbuir EUab 
mac Ilehm, priuunsa mhac Sebulun : 

25 Do budh 1 a iodhbuirt éanbháisin 
dairgead, a chomhthrom sin céud agus 

agus triociiad seccl, éan bhuUa airgid do seachd- Ofrail na hprionnsuighe. CAIB 

iTihodhad secel, do réir shecel na sanctora; 
íad aráou lán do phlúr mhín cuniuiscthe 
le hola nmr oaáil bhídh. 

2ú Eán Uach a niháin órdha do dheich 
secel, lán do thúis : 

. *7 Eán bhulóg úg, éan reithe, éan 
lubhán don chéad bhliadhuin, mar ofráil 
loia:the : 

£8 Eíui mheannán do na gabhruibh ar 
sonoíráhi peacaidh : 

Q} Agus ar son íodhbuirt ofráha sioth- 
cháta, dhá dhamh, cíiig reithe, cíiig 
gabhiir fhirionna, cúig huáin don chéaid 
bhliadhuin : sí so bá hofráil do EUab 
mha< Helon. 

3C ^ An ceathramhadh lá do ofráil 
Elisu' mhac Sedeur, prionnsa chloinne 
Reuleh : 

31 Agus do budh í a ofráil éan bháisín 
airgid comhthrom chéud agus thríochad 
secel, éanbhuUa airgid do heachdmhogad 
secel. do réir secel na sanctóra; íad araon 
lán cÍrj phlíir fhínealta cumuiscthe lé hola, 
mar ofráil bhídh : 

32 Eán liach amhíiin órdha do dheich 
secel. lán do tliúis : 

33 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan íian 
don chc»d bhliadhuin, chum na hiodh- 
bartla loiscthe : 

34 Eán mheannan do na gabhraibh ar 
son ofrála peacaidh : 

3ó Agus ar son íodhbuirt ofrála síodha, 
dhá dhamh, cúig reithe, cúig bpuic, cúig 
huaii don chéidbhhadhuin: do budhíso 
ofrá.l Ehsur mhac Sedeur. 

3'3 ^ -An cúigeadh -lá Selumiel mac 
Sur.'shaddai, prionnsa chloinne Simeon, sé 
do ifráil : , 

37 Sí bndli ofráil dó éanbháisin amháin 
aú'gid, dob é a chomhthrom sin céud agus 
triuchad secel, éan bhulla airgid do sheach- 
mhodhad secel, do réir secei na sanctora ; 
íad araon lán do phlúr mliin cumaiscthe le 
hola mar ofraíl bhídh : 

38 Ean liach órdha do dheich secel, lán 
do thúis : 

39 Ean bhulóg óg, éan reithe, ean úan 
don chéad bhhadhum, mar ofráil loiscthe : 

40 Ean mheannán do na gabhraibh ar 
son oft'ála peacaidh : 

41 Agus ar son iodhbartha ofrahx 
síodha, dá dhamh, cíiig réithe, cúig puic, 
cíiig huáin don chéad bhhadhuin : si so 
budk hofráíl do Shelumeil mhic Surish- 
addai. 

42 ^ An seiseadh lá do rinne Ehsaph 
mhac Deuel, prionnsa chlomne Gad, iodli- 
buirt : 

43 JDo hudh í a ofráil éanbháisín airgid 
do chomhthrom céud agus triochad secel, 
bulla airgid do sheachdmhoghad secel, 
do réir secel ua sanctora ; íad araon lán 

137 . VII. Ofrail na bprionnsuighe, 

do phlúr mhín chumaiscthe lé hola mar 
ofráil bhidh : 

44 Eán llach amháin órdha do dheich 
secel, \hn do thíiis : 

45 Eán bhulóg óg, ean reithe, c-an 
úan don chéid bhhadhuin, chum ofrala 
loisctlie : 

46 Eán mheannán do na g-ibhruibh ar 
son ofríila peacuidh : 

47 Agus ar son íodhbartha ofrala síodha, 
dá dhamh, cúig reithe, cíiig puic, cúig 
huáin don chead bhhadhuin : sí so budh. 
ofráil do Ehasaph mhac Deuel. 

48 ^ Agus do ofráil Ehsama mhac Am- 
mihud, prionnsa chloinne Ephraim, aa 
seachdmhadh líi : 

49 Do budh í a ofráil éanbháisín a 
mháin airgid, dar chomhthrom cead águs 
tríochad secet, éanbhulla airgid do seachd- 
mhodhad secel, do réir secel na sanctóra ; 
íad araon Lán do phlíir mliín cumaiscthe lé 
hola mar ofrail bhídh : 

50 Eán líach amháin órdha do dheich 
secel, lán do thúis : 

51 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan íian 
don chéad bhhádhuin, mar ofráil loiscthe. • 

52 Eán mheannán do na gabhruibh ar 
son ofrála peacaidh : 

53 Agus ar son iodhbartha ofrala sioth- 
chána, dá dhamh, cíiig reithe, cíiig puic, 
cíiig huáin don chéaid bhhadhuin : sí so 
budli ofráil do Ehsama mhac Ammihud. 

54 ^ Ar an ochdmhadh lá do ofráil Ga- 
mahel mhac Pedasur, prionnsa chloinne 
Manasseh : 

55 Do hudh í a ofráil éanbháisín a 
mháin airgid do chomhthrom ceud agus 
triochad sccel, ean bhulla áirgid do 
sheachdrahoghad secel do réir secel na 
sanctóra; lad araon lán do phlur mhín 
chumuisctlieie hola mar ofrail bhídh : 

56 Eán hacli órdha do dheich secel lán 
do thúis : 

57 Eán bhuhjg óg, éan reitlie, éan íian 
don chéid bhhadhuin, mar ofráil loiscthe : 

58 Eán mheannán do na gabhraibh ar 
son ofrála peacaidh : 

59 Agus ar son ofrála iodhbartha sioth- 
chána, dhá dhanih, cúig reithe, cúig puic, 
cíiig híiain don cliéad blíhadhuin : do bí so 
ofráil Ghamaliel rahac Pedasur. 

60 ^ Ar an naonihadh lá do ofráil 
Abidan raac Gideoni, priimnsa chloinne 
Beniamin : 

61 Do budh í a ofráil sin éanbháisín 
airgid, dar chomhthrom céud agus tríochad 
secel, can buUa airgid do sheachdmhoghad 
secel, do réir secel na sanctóra ; íad araon 
lán do phlíir mhín cumuiscthe lé hola ar 
son ofrála bídh : 

62 Eán hach amháin órdha do dlieich 
secel, líui do thúis : Ofrail na bprionnsuighe. UIBHREACHA 

63 Eán bhulóg óg, éan reithe, ean úan 
don chéid bhlíadhuin, mar ofráil loiscthe : 

64 Aoa meannán do ua gabhraibh ar 
son ofrála peacaidh : 

65 Agus ar son iodhbartha ofrála síoth- 
chana, dhá dhamh, cuig reithe, cíiig buic, 
cúig híiain don chéaid bhliadham : si so 
hudh otráil do Abidan mac Gideone. 

66 5[ Ar an deachmhadh iá do ofrúil 
AhiesernihacAmmisaddai,prionnsachloin- 
ne Dan : 

67 Do budh \ a ofráil éan bháisín 
amháin airgid, do chonihthrom céad agus 
tríoóhad secel, éan bhulla airgid do sheachd- 
mhoghad secel, do réir secel na sanctóra ; 
íad araon lán do phlíir mhín cumaisce lé 
hola mar ofráil bliídh : 

68 Aon liach amháin órdha do dheich 
secel, lán do thíiís : 

69 Eán bhulóg óg, éan réithe, éan úan 
dón chéaid bhliadhuin, mar ofráil loiscthe : 

70 Eán mheamiíin do na gabliruibli 
mar ofráil pheacaidh : 

71 Agus mar íodhbuirt ofrala síoth- 
chána, dhá dhamh, ciáig reithe, cúig buic, 
cúig híiain don chéaid bhlíadhiiin: do bí 
so ofráil Ahieser mhic Ammisaddai. 

72 % Ar an éanmhadh lá déug do 
tífráil Pagiel mhac Ocrain, prionnsa chloin- 
ne Aser : 

73 Do hiidh í a ofráil éan bháisín amh- 
ain airgid, dar ciiomhthrom céad agus 
tríochad secel, éan bhulla airgid do seachd- 
mhoghad secei, do réir seccl na sanctóra ; 
íad araon lán do phlúr mhín chumuiscthe 
le hola niár ofráil bhídh : 

74 Eán liach amhain órdha do dheich 
eccel, lán do thíns : 

75 Eán bhulóg óg, éan reithe, éan íian 
don chéid bhUadhuhi, mar ofráil loiscthe : 

76 Eán niheannán do na gabhruibh 
mar ofráil pheacaidli : 

77 Agus mar íodhbairt ofrála síuth- 
chána, dhá dhamh, cíiig reithe, cíiig buic, 
cúig híiain don cheaid bhhadhuin : do budh 
í so ofráil Phagiel mhic Ocrain. 

78 5Í Ar an dara lá déug do ofráil 
Ahira mhac Enan, prionnsa chloinne 
Naphtali : 

79 Do budh i a ofráil éanbháisín amh- 
íiin airgid, dar chomhthrom céad agus tríochad secel, ean bluilla airgid do seachd- 
mhoghad secel, do réir secel na sanctóra; 
lad araon lán do phlúr mhín curaaiscthe 
le hola, mar ofríiil biúdh : 

80 Aon liach amháin órdha do dheich 
SÉcei, lán do thúis : 

81 Eíin bhulóg óg, éan reithe, éan úan 
don chéad bhliadiiUm, mairofráiÍ bhidh: 

82 Eán miieannán do na gabhruibh ar 
son ofrála peacaidli : 

83 Agub ar son iodlibartha ofráia sioth- 

138 Uile thabhartuis na haltaro. 
chana, dhá dhamh, cúig reithe, cúig buic, 
cúig húaÍH don chéaid bhliadhuin : do 
budh t so ofraíl Ahira mhic Enan. 

8+ Dob íad so tabhaituis na haltthi, 
ann sa lá ar hungadh í, 6 phrionnsadhu.bh 
Israel: dhá bháisin déug airgid, dá chmáa 
déug airgid, dhá líach dhéag óu- : 

85 Gach éan bháisin aagid ag canh- 
thromadh chéud secel agus tríochud, gach 
éan bhulla seachdnihoghad : do c(mh- 
thromaigii na huiie shoithighe an-gid dhá 
mhíle agus ceithre cliéud secel, do réir 
secel na sanctóra : 

86 iNa iiacha airgid do bhádar a dó 
dhéug, lán do thíiis, ag comhthramudh 
áeu h seceL gach líach dhíobh, do rén-seceí 
na sanctóra : ór na líacha uile bá céad 
agus tichthe seccl e. 

87 Na dannh uile don ofráii losctlio 
do bhádar dhá bhulóig dhéug, na reitheadh 
a dódhéug, iia híiain don chéid bhliídhuin 
a dó dhéug, maille re na nofráil Irhídh ; 
agus meannám na ngabhar ar son ofrála 
peacaidh a dó diiéug. 

88 Agus na hiile daimh chum íodli- 
bartha na liofrála síotischána do Ihádar 
a ceathair íithchiod do bhuloguibli, na 
reitheadlia sé iióhid, na buic sé liciid, na 
liúain don chcaid bhliadhum sé fichid. Dob 
íad so tabhartuis na haltóra, tár éis a 
beitli ungtha. 

89 *i\ Agus a nuair do bhi jVIáoise ar 
ndul a steach a ttabernacuil an clx)mh- 
cliruinnighthe do labhairt rís, ann s.n do 
chuala sc guth neach ag labhairt ris a 
raach as cathaoir na trócaire noch rfi bhí 
air airc na íiadhnuise, ó edir an da che- 
rubhin : agus do labhair sé ris. 

CAiB. vni. 

Lasadh na lampuidheadh. 5 Coisreacudh 
na Lebhiteach. 23 Abis agus aimsír 
a serbhise. 

AGUS do labhair an Tighearna re 
Máoise, dha rádh, 

2 Labhair ré Haáron, agus abair ris, A 
nuair lasfas tú na lampuidhe, bhéaruidh 
na seachd lampuidhe solus thall ar aghuidh 
an choinnleora. 

3 Agus do rinne Aáron sin ; do las 
sé a lampuidhe ar aghaidh an choinnleon.'. 
thall, mar do aithin an Tighearna do 
Mháoise. 

4 Agus do bh't a nobairsi an cboinn- 
leora dór bhuailte, go nuige a chog, go 
nuige a bhláthá, do bhí dobair bhuailte : 
do réir na cosanihlachda do thaisbén an 
TiGHEARNA do Mhíioise, mar sin do rinne 
sé an coinnleóir. 

5 ^ Agus do labhair an Tigheau^a iv 
Máoise, ciha ríidh. Olanta na Lebhiteachibh. 

6 Beir na Lebhítigh 6 bheith a méasc 
chloinne Israel, agus glan íad. 

7 Agus marso dhéanas tíi riíi da nglan- 
adh : Croith uisce glanta ona, f^us bcar- 
raidís a bhteóil uile, agus nighdis a néad- 
uiglie, agus mur si?i déaindís íad féin glan. 

8 Ann sin glacaidís bulóg óg mailie re 
na hofráil bhídh, eudhon plíir mín cumaisc- 
the le hola, agus glacfa tusa bulóg óg eile 
mar offráil pheacaidh. 

9 Agus do bhéara tú na Lebhltigh as 
coiime thabemacuil an chomlichruinnigh- 
the : agus cruinneocha tú a bhfochair a 
cheile coimhthionúl chloinne Israel uiie : 

10 Agus do bhéara tíi na Lebhítigh a 
lathair an Tighearna : agus cuirfid clann 
Israel a lámha ar na Lebhítibh : 

11 Agus do dhéana Aáron na Lebhítigh 
diodhbuirt a lathair an Tigheauna mar 
ofráil ó chloinn Israel, chor go ndéanuid 
serbhís an Tighearna. 

12 Agus cuirfid na Lebhítigh a lámha 
ar cheannuibh na mbulóg : agus do dhéana 
tú íodhbuiit daon aca mar ofráil pheacaidh, 
agus don dara mar ofráil loiscthe, don 
liCHEAUNA, do dhéanamh siódha do na 
Lebhitibh. 

13 Agus cuirfe tii na Lebhítigh a latJi- 
aif Aáron, agus a lathair a mhac, a_us 
ofráilfidh tú íad mar oiráil don Tigh- 

EARNA. 

1-1 Mar so scarfas tú na Lebhítigh ó 
blieith a measc chloinne Israel : agus l)udh 
lionisa na Lebhitigh. 

15 Agus na dhiaigh sin rachaid na Le- 
bhitigh 'a steach do dhéanamh seBbhíse 
thabernacuil an chomhchruinnighthe : agus 
gianfa tú íad, agus do dhéana tíi a nofráil 
mar iódhbuirt. 

16 Oír tugadh dhamhsa go h'iomlán íad 
6 bheith a measc cliloinne Israel ; a náit 
gach aoin dá nosclann an bhrú, eadhon a 
náit na céidgliine do chloinn Israel uile, 
do ghlac misi cliugarn iad. 

17 Oír is liomsa uile chéidghin chloinne 
Israel, idir dhuine agus bheathach : ann 
sa 16 ar bhuail mé gach uile chéidghin a 
cci-lch na Ilí'gipte do naomhuigh mé íadsan 
dhámh féin. 

18 Agus do ghlac mé na Lebhítigh ar 
son a nuile chéaidgliin do chloinn Israel. 

19 Agus tliug mé na Lebhítigh mar 
thiodhlacadh do Aáron agus dá mhacaibh 
as measc chloinne Israel, do dhéanamh 
serbhíse chloinne Israel a tabernacuil an 
cliomhchruinnighthe, agus do dhéanamh 
síodJia ar son chloinne Israel : cor nach bía 
plúigh a measc chloinne Israel, a nuáir thioc- 
faid clann Israel a lihfogus don tsanctóir. 

20 Agus do rinne Máoise, agus Aaron, 
agus comhchruinniughadh chioinne Israeí 
uiU', du iia Lebhitibh do réir a uuilc ni 

13í> CAIB. IX. Leis a Tighearíía na Lehfíitigh. 
dar aithin an Tighearwa do Mháoise a 
ttaobh na Lebhíteach, mar sin do rinneadar 
clann Israel ríu. 

21 Agus do glanadh na Lebhítigh, 
agus do nígheadar a néaduighe ; agus do 
ofráil Aáron íad mar thábhartas a íathair 
an Tighearna; agus do rinne Aáronsíth 
dhóibh dá nglanadh. 

22 Agus na dhiaigh- sin do chuadar na 
Lebhítigh a steach do dhéanamh a ser- 
bhíse a ttabemacuil an chomhchruinnigh- 
the a lathair Aáron, agus a mhac : mar 
do aithin an Tighearna do Mhaóise a 
ttaobh na Lebhíteach, is mar sin do rinne- 
adar riíi. 

23 ^ Agus do labhair an TiGHEARir4 
ré Máoise, dha rádh, 

24 Sc so an ní bheanas ris na Lebhitibh : 
ó chúig bliadhna fithchiod dáois aeus ós a 
chionn rachuidsiad astéach dfuirfheithiomh 
ar serbhís thabernacuil an 'chomhchruinn- 
ighthe : 

25 Agus ó aois chaogad blíadhan scuJr- 
fidh gach aon dfuirfheithiomh ar a sherbhis 
sin, agus ní dhéana sé ní ís mó do sherbhís : 

26 Achd do dheanuid fritheolamli a 
bhfochair a ndearbhráthaír a ttabernacuil 
an chomhchruimiighthe, do choimhéud an 
chúruim, agus ní diiéanaid serbhis ar bith. 
Mar so do dhéana tú ris na Lefahitibh a 
ttaoibh a gcúruim. 

CAIB, IX. 
Ordughadh na cásga a ris. Q Am oile 
don eháisg. 15 Gluaiseadh agus suidh- 
eudh chluinn Israel, do 7cir an níulL 

AGUS do labhair an Tiguearna rc 
Máoíse a bhlásach Sínai, annsa 
chéaidmlií don dara bliadhuin tar éifc ,i 
tteachta amach as crích na Hégipte, dha. 
rádh, 

2 Cumhdaighdís clanna Israel mar sn 
gcéadna an cháisg iona am iomchubhuidhe 
féin. 

3 Annsa cceathramhadh ja déag dcn 
mhíse, tráthnúna, cuimhdeochtháoi é iona 
am cimite féin: do réir a uile ghnátha, 
agus do réir a uile chustuim,chuimhdeoch- 
tháoi é. 

4 Agus do labhaír Máoise re cloinn Is- 
rael, an cháisg do choimhéad. 

5 Agus do choimhéid síadsan an chaitg 
an ceathramhadh lá déug don cheaidnihí 
trathnóna a bliíásach Sinái : do réir a 
nuile neithe dar aithin an Tichearna 
do Mhíioise, is mar sin do rinneadar claim 
Israel. 

6 1f Agus do bhádar dáoine áirighe, 
do bhí truaiHighe le corp dhuine rahairbh, 
go nar bhféidir leó an cháisg do chomheud 
an lásin : agus tangadar a laithair Mhaáise 
aiTLis a lathair Aaron av. lásin íém : Dlighe na chaisge. UIBHREACHA. Mar ghluuis an neull do ghluais Israef . 7 Agns a d-ubhradar na dáoine sin ris, 
Atámuid neamhghlau ó chorp dhuine 
mhairbh : uimesin atamáoid gar gcong- 
mhail air ar nais, nach bhféadmáoid 
ofráil díodhbuirt don Tigheauna na am 
cinnte téin a measc chloinne Israel ? 

8 Agus a dubhairt INIáoise riú, Fanuidh 
bhur gcomhnuighe, agus cluinte misi créud 
aithíonas an Tighearna bhur ttaobh, 

9 IJ Agus do labhair an Tigheauna ré 
Máoise, ga rádh, 

10 Labháir ró cloinn Israe!, gá rádh, 
Má bhíonn éanduine aguibh no dá bhur 
sliochd neamhghlan ó chorp mharbh, no 
niá bh'ithi a tturus a bhfad úaibh, thairis 
sin cuimhdeochthaoi an cháisg don Tioii- 

EARNA. 

11 An ceathramhadh h'i déag don dara 
mí trathnóna chuimhdeochtháoi é, iostaoi 
é maille rc haráii gau láibhín agus re 
lubhionaihh searbha. 

l'i Ní fhúigtid síad éinnl dhe go maidin, 
ni bhrisfid siad aonchníiimh dhe : do réir 
uíle órduighthe na Cásga cuimhdeochuid 
siad é. 

13 Achd an duine bhias glan, agiis 
nach bía ar turas, agus léicfeas thairis 
gan an cháisg do choimhéad, gearrfuighear 
an tanam céadna amach ó na mhuinntir : 
do chionn nach ttug sé leis ofráil an Tigh- 
EARNA na ham cinnte féin, biaidli úahvch 
á pheacuidh áir an bfear sin. 

14 Agus nia thig coimhidhtheach ar 
cuairt bhar measc, agns ccuimhdeochuidh 
sé an cháisg don Tighearna ; do réir 
órduighthe na cíisga, agus do rcir a 
«ihodha sin, do dhéana sé : can ordúgh- 
adh amháin bhías aguibh araon don clioim- 
hídhtheach, agus don té bearthar san tír. 

15 ^ Agus an la do tógbhadh suas 
an tabernacuil do fhohiigh náuU au taber- 
nacuil, efírf^oM, páiHiíin na fiadhnuisi : agus 
trathnóna do bhí ar au ttabernacuil mar 
do bhiadhtáimhseanadh tineadh,go maidin. 

16 Ismar sin do bhi se a gcomhnuidhe: 
do ftioichadii an néull é san ló, agus 
cosamhlachd teineadh sa noidhche. 

17 Agus a nuáir do tógfuidh an néuU 
súas ón tabernacuil, annsin do ghluaiseadh 
clann Israel : agus annsa nait a ccomh- 
nuigheadh an néuU, annsin do shuidhcadh 
clann Israel a híistíne. 

18 Ar aithne an Tighearna do ghlu- 
aiseadh chmn Israel, agus or aithne an 
TiGHEARNA do shuidhedis : an feadh do 
fhanfadh néuU ar an ttabemacuil do 
chomhnuighedis annsna lóistínibh. 

19 Agus a nuáir do fhanadh an nt uU a 
bhfad m(jrán do laéthibh ar an taber- 
nacuU, annsin do choimhéadaidís chum Is- 
rael cíirani an Tiguearna, a|íus ní aistri- 
ghedís. 

140 20 Agus is mar sin do bhí a nuáir 
bhíodh an néuU beagán do hiéthibh air 
an tabernacuil ; do ré'ir aithne an Tigh- 
lARNA do fhanaidis iona lóistínibh, agus 
do réir aithne anTiCHEARNA do ghhaaisidís. 

21 Agus is rnar sin do blií, a nuáir 
do fhanadh an néuU ó thráthnóna go 
maidin, agus go ttógtháoi an néidl síias 
ar maidin, annsín do ghluaisidís : mas do 
ló nó doidhche tógfuidh an néuU súas, do 
ghluaisidís. 

22 Nó du madh dhá lá é, nó mí, nó 
bliadhuin, do fhanfadh an néull ar an 
ttabernacuil, ag fuireach air, do chomh- 
nuighedís clanu Israel ann a lóistínibh, 
agus ní ghluaisidis : achd a nuáira tógtháói 
suas é, do ghluaisedís. 

23 Do rtir aithne an Tighearna do 
chomhiuiighedís iouá lóistínibh, agus ar 
aithue an Tiguearna do ghluaisidis : do 
choiuihcadaidis cúram an Tigiiearjs'a, ar 
aithne an Tighearna le láimh Mhaóise. 

CAIB. X. 

Foghna na sdoc airgid. 14 Orduighe 
ghluásachd un phobail. 35 Guidhe 
JMhaoise un am gluasachd, agus an am 
comhnuighe na hairce. 

AGUS do labhair an Tighearxa ré 
Maóise, dha rádh, 

2 Déana dhuit féin dha thrumpa airgid ; 
do phiosa iomlán dhéanas tíi íad : g' 
ngnathuighidh tú íad ag gairm a noireachd- 
uis, agus do ghluaiseachd na slnagli. 

3 Agus a nuáirshéidfuighear íad, cmin- 
neochnid uile chugad ag dorus thaberna- 
cuil tm chomhchruinnighthe. 

4 Agus muna séidhd achd éantrumpa, 
aunsin cruinneochuid na prionnsuidhe noch 
as cinn ar mhlltibh chlóinne Israel, íacl 
téin chugad. 

5 A nuíiir shéidfidhe furfhogradh, ann- 
sin rachaidh na foslungphoirt noch bhias 
don táobh shoir ar a naghaidh. 

6 A nuáir bhuailfeas sibh furfhogradh 
an dara huáir, aiuisin gluaisfid na slúaigh 
bhias don tíioibh theas ar a naghaidh : 
séidfid furfhogradh chum a naistir. 

7 Achd a nuair bhias an chomhthionól 
ag cruiniiiughadh a gcioun a chéile, buáilfe 
tusa, achd ní bhuailfe tú furfhogradh. 

8 Agws is íad claun Aáron, na sagart 
sbéidfeas na trumpuidhe ; agus biaidh 
aguibhsi mar ordúghadh síorruidhe ar 
feadli bhur ngehiealach. 

9 Agus má tbéid sibh a ccogadh ann 
bhur ndúthaigh a naghaidli na námhad 
noch bhuaidhrios sibh, anni^in buaiifídhe 
furfhogradh leis na trunipadhuibh ; agus 
cuimhneochthar sibh a lathair an TiGH- 
EARNA bhur Ndía, agus sáortíiighear sibi» 
ó bhur námhuid. Ordughadh namhrat. ' CAIB, 

10 Mar an gcéadna a ló bhur luth- 
gháire, agus ann bhur laethibh féasta, agus 
a ttosuighibh bhur míos, buaiilidhe bhur 
ttrumpuidlie ós cionn bhur uofráia loisc- 
the, agus ós cionn íodhbartha bhur not'ráia 
síothchana ; chor go mbéid aguibh mar 
chuimhníughadh a lathair bljur Nde : misi 
an TiGHEARNA bhur Ndía. 

11 5Í Agu= táinic a ccrich na fithchiod- 
mhadh lááon daramhí, ánnsadara bhlíadh- 
an, gur tógbhadh súas a néull ó thaberna- 
cuil na fiadhnuise. 

12 Agus do ghluaiseadar clann Israel 
iona tturus as fásach Shínái ; agus do f hos- 
uigh an néull a bhfasach Pháran. 

13 Agus do thionnscnadar a tturus ar 
tús do réir aithne an Tighkarna lé láimh 
Mhaóise. 

14 1[ Annsa chead áit do chuaidh brat- 
ach champa chloinne líidah do réir a 
slúagh : agus do bhí Nason mhac Amina- 
dab ós cionn a sliiíiaigh. 

15 Agus ós cionn slúaigh threibhe 
chloinne Isachar do bhí Nataneel mac 
Suar. 

16 Agus ós cionn slúaigh threiblie 
chloinne Sebulun do bhí Eliab «nhac Ilelon. 

17 Agus rugadh an tabernacuil sios ; 
agus do ghluaisiodar mic Gherson agus 
mic Mherári-ar a nághaidh, ag iomchur an 
tabernacuil. 

18 5[ Agus do ghluais bratach champa 
Reuben ar a hághaidh do réir a slúagli : 
agus do bhí Elisur mhac Sedeur ós cion» a 
slóigh. 

19 Agus do bhi Selumiel mhac Surísad- 
daí ós cionn slóigh threibhe chioinne Si- 
meon. 

20 Agusóscionn slóighthreibhechloinne 
Gad do bhi Elisaph mliac Deuel. 

21 Agus do ghlúaisiodar na Cohatítigh, 
ag iomchar na sanctóra : agus do chuir- 
eadarsan eile an tabernacuil súas a gcoinne 
a tteachda. 

22 1f Agus do ghluais bratach champa 
chloinne Ephráim do rcir a slúagh : agus 
ós cionn a namiála do bht Elisama mhac 
Amraihud. 

23 Agus ós cionn slóigh threibhe 
chloinne Mana&seh do bhí Garaaliel mhac 
Pedasur. 

24 Agus ós cionn slóigh threibhe 
chloinne Beniamin do bhi Abidan mhac 
Gideoni. 

25 ^ Agus do ghluais bratach champa 
chloinne Dán rompa, uoch do bhi ar dheir- 
eadh na gcampfidh uile ar fadh a slúagh : 
agus óscionn a sloigh sin do bhi Ahieser 
mhác Amisaddai. 

26 Agus ós cionn slóigh threibhe chlo- 
inne Aser do bhi Págiel mhac Ocran. 

27 As:u3 ós cionn slóigh threibhe 

líl XI. Bheir Maoise Raguel leis. 

chloinne Naphtali do hht Ahíran mliac 
Enan. 

28 Mar so do hhí aistior chloinne Israel 
do reir a slúagh, a nuáii- do ghluaiseadar 
ar a nághaidh. 

29 1í Agus a dubhairt Maóise ré Hobab, 
mhac Raguel an Mídianíteach, athair 
mhná Mhaóise, Atamáoidne ag tríall gus 
a náit air ar labhair an Tighearna, ga 
rádh, Do bhéura mé dháoibhsi é : tárrsa 
linn, agus do dhéanam maith dhuit : óir 
do labhair an Tichearn a maith do tháoibh 
Israel. 

30 Agus a dubhairt seision ris, Ní rach- 
ad ; achd rachad dom dhúthaígh féin, agas 
go nuige mo gháol. 

31 Agus a dubhairt seision, Na fag sinn, 
íarruim mar athchuinghídh 6it ; ó tharla a 
f hios agad go bhfuilmid ar tí campa dhéan- 
amh san bhfasach, agus go mbia tusa a 
náit súl díiinn. 

32 Agus is amhla bhías, má thig tú linn, 
go deimhin biáidh, gach maith da ndéana 
au TiGHEARNA dliúiune, do dhéanuimne a 
leithéid duitsi. 

33 If Agus do imthigheadar ó shfiabh 
an TiGHEARhA aístear thríla: agus airc 
chunnaitha an Tighearxa ag imtheachd 
rompa a naistior na ttrí lá, diarruidh áite 
comhnuidhe dhóíbh. 

34 Agus do bhiodh néull an Tighearka 
orra fan ló, a nuiíir do théidis araach as an 
bhfoslungphort. 

35 Agus tárla, a núair do ghluáiseadh a 
náirc ar a hághuidh, go nabradh Maóise, 
Eirigh súas, a Thighearna, agus bíodh 
do naimhde ar na scabadh ; agus an drung 
fhuathuigheas tú teithidís romhad. 

36 Agus a nuair do chomhnuigheadh, 
déaradh sé, lonntoigh a Thighear;na, 
chum na niomad milteadh chloinue Isracl. 

CAIB. XI. 

Do smachduigheadh talach an phohuil le 
teine. 18 Gheall Día sáthj'eóla dhóibh. 
24 Do ordiiigh Dia un sanhedrim, no 
an 72 seanoireudh. 

AGUS a nuáir do iomchasáoid an pobal, 
do chuir sin tearg ar an Tighearna : 
agus do chualuidh an- Tighearna sin ; 
agus do lasadh a fhearg; agus do las 
teine an Tighearna na measg, agus do 
loisg an luchd dó bhí animlibhan champa. 

2 Agus do éigheadar an pobal ar Mha- 
óise ; agus a nuair do rinne Maóise urn- 
aighe chum aii Tighearna, do múchadh 
an teínidh. 

3 Agus tug Taberah dainm ar a náit : 
do chionn gur loisc teine an Tigheaena 
na measg. 

4 AgU9 iomad da raibh na measc do 
ghlac ainmhian íad : acrus clann Israel Ceineal agus dath an mhanna. 

loar an gcéadna do ghuiléadur a rís, agus a 
dubhradar, Cía bhéarus feóil dúinn ré na 
ithe ? 

5 Cuimhnígheamáoid ar a níasc, do 
ithmís annsa Négipt a naisgidh; na cíila- 
Táiu, agus na mealbhucain, agus an lus, 
agus na huinniuin, agus aa gháirleóg : 

ó Achd a nois atá ar nanura ar ttiurm- 
íighadh súas : ní hhfuil ní ar bith aguinn 
aimois, achd an mannasa amháin, ion ar 
radharc. 

7 Agus do bhí an manna amhuil síol 
coriander, agus a dhath amhuil dath 
bdellium. 

8 Agu& do imthigheadh an pobal fa 
gcuáirt, agus do chruinnighedis é, agus do 
mheiledís a muiltibh é, no do bhrúighedís 
e a móirteur, agus do bhruithedís a noigh- 
iiibh é, agus do nighdís cácuidhe dhe : 
Sgus do bhí a bhlas amhuil blas núadhóia. 

9 Agus a nuáir do thuiteadh an dríichd 
air an ccampa sa noidhche, do thuiteadh 
au manna air. 

10 ^ Aunsin do chualuidh Maóise an 
pobal ag gul ar feadh a muinntire uile, 
gach áon diobh a ndorus a lóistín féin : 
agus dó hadhnadh fearg an Tioiieari>a 
go mór ; do bhi Maóise feargach mar au 
gcéadna. 

11 Agus a dubhairt Maóise ris an 
Ttiohearna, Créad fár chrádh tíi do 
shérbhíseacíi ? agus créad fá nach bhfuáir 
mé fabhar ad lathair, as ar chuir tíi úalach 
ca udáoiuesi uíle orum ? 

12 Au misi do ghein an pobalso uile ? 
an damh rugadh iad, as a nairbearthá 
riom, lomchair ann tibcras iad, (mar iom- 
chraoantathair-altrannus leanbh na ciche), 
gus an bfearann do mliiouuaidh tú da 
liaithribh ? 

13 Cáit as a bhfaghuinnsi feóil ré tab- 
hairt don phobalso uile ? óir guilid siad 
orum, gá rádh, Tabhair dhúinn feóil, go 
uíthmís í. 

14 Ni fhéaduimsi na dáoinesi uile diom- 
char am íionar, do chionn go bhj'uil se ro 
throm agum. 

15 Agus mas mar so ílhéanas tíi rium, 
guidhim thú, marbh mé, ar ball, agus ma 
l'uuir mé muimiteardhus ad lathair ; ná 
faicim rao thráaighmhéile. 

16 % Agus a dubhairt an TiohIearna 
ré Maóise, Cruinnigh chugamsa seachd- 
mhochad fear do shinnsearuiljh Israel, 
iioch is aithne dhuit bheith na siusir an 
phobail, agus na noifigidh ós a cionn ; 
agus tabhair íad go tabemácuil aii chomh- 
cliruinnighthe, go rabhaid na scasamh ad 
fhocliairsi annsin. 

17 Agus tiucfa misi a nuas agus labhe- 
«ra me riot aunsin : agus beanfa mé don 
i.pioraid alá ortsa, agus cuirfe mc orrasan 

142 UIBHREACHA. Bheirthear Jeoil dhbibh. 

c; ag'is iomchóruid siad úalach na ndáoine 
lcacíitsa, ionnus nach niomchoruidh tusa 
leachd féin c. 

18 ^ Agus abairsi ris an bpobal, Be- 
annuigidh sibh féin a ccoinne an láoi 
márach, agus íostáoi feóil : (óir do ghuilea- 
bhair a ccluasaibh an Tighearna, da 
rádh, Cia bhéuras feoil díiinn ré na hithe ? 
óir is maith do bhádhas aguiun sa Négipt) : 
uime sin do bhéura an Tigheaena teóil 
dáoibh, agus íostáoi í. 

19 Ní héanlá amháin íostaoi, no dha lá, 
nó cúig lá, nó deich lá, nó fhithche la ; 

20 Achd an feadh míosa iomiáine, nú 
go ttí sé amach ar bhur srónphollairibh, 
agus go ráibh glonnmhar aguibh : do 
chionn gur tharcuisnigh sibh an Tigh- 
earna noch atá bhar measc, agus gur 
guileabhair dá lathair, gá rádh, Cread as a 
Itangamar amach as a Négipt ? 

21 Agus a dubhairt Maóise, An pobal, 
a bhfuilím na measc, atáid siad sé chéad 
mile coisighe ; agus a dubhairt tusa, Do 
bhénra mé ftóil dáoibh, ar feadh míosa ré 
na hithe. 

2'i An muirfighear na tréada agus na 
sealbhadlia dhóiljh, da sása<lh ? nó an 
ccrulnueochthar íasc na fairge uile a 
bhfochair a chéile dhóibh, da sásadh ? 

23 Agus a dubhairt an Tighearna ré 
Maóise, A ndearnadb lámh an Tigh- 
earna níos giorra ? do chífe tíi a nois an 
ttiocta mfocalsa a gcrích dhuitsi nó nach 
ttiocfa. 

24 ^ Agus do chúaidh Maóise amach, 
agus do innis don phobal briathra an 
Tighearna, agus do chruinnigheádar a 
bhfochair a chéile an seachdmhoghad do 
shinnsearuibh an phobuil, agus do shuígh- 
eadar ía ccúairt timchioU an tabernacuil. 

25 Agus táinic an Tighearna a nuas 
a néull, agus do labhair ris, agus do thóg 
cuid don spioraid do bhí air, agus tug 
don tseachdmhodhad séanóir é : agus 
tárla, a nuáir do chomhnuidh an spiorad 
orrasan, go ndearnadar fáigheadoireachd, 
agus nár stadadar. 

26 Achd do fhanadar días do na dáoin- 
ibh annsa champa, is é dob ainm do 
dhuine aca Eldad, agus ainm au fhir eíle 
Medad : agus do cliomhnuidh an spiorad 
orra; agus do budh don luchd do bhi 
scríublitha íad, achd ní dheachadar amach 
chum an tabemacuil : agus do rinneadar 
fáidheadóu'eachd san champa. 

27 Agus do i-ith duine, agus do iimis do 
Mhaóise, agus a dubhairt, iVtá Eldad agus 
Medad ag fáidheadóireachd san champa. 

28 Agus do ihrcagair losua mhac Nun, 
serbhíseach i\íhaóise ón íiois óig, agus a 
dubhairt sé, A thigheama a Mhaoise, 
toirmisc lad. Míirliocus Mhiriam agusAaroin. CAIB. XII, XIII. J'eargareTiGHEARNA na nághqLÍdh. 29 Agus a dubhairt Maóise ris, An 
bhfuil tnúth ortsa ar mo shonsa ? do bfearr 
liom go mbeidís pobal an Tighearna uile 
na bhTáighibh, agus go ccuiríeadh an Tigh- 
EARNA a spioiad orra. 

30 Agus do chúaidh Maóise don cham- 
pa, é féin agus siiuisir Israel. 

31 U Agus do chúaidh gáoth amach ón 
Ttighearna, agus tug gearraguirt óu 
bhfairge, agus léig síos láimh ris an 
ccampa iad, mar do bheith sé uidhe láoi 
don táoibhse, agus uidhe láoi don táoibh 
eile fá gcuairt timchioU an champa, agus 
timchioll dhá chubhád dáirde ar gaúis na 
talmhun. 

32 Agus do sheasadar an pobal súas ar 
feadh an láoi sin, agus ar feadh ua hoidh- 
che, agus ar feadh an láoi ar na mhárach, 
agus do chruiunigheadar na gearraguirt : 
an té ís lugl'H do f ruinnigh do chruinnigh 
sé deich homer : agus do leathnuigheadar 
'iud fá gcuáirt timchioil an champa mle 
dhóibh féin. 

33 Agus an feadh do bhi an nfeóil fós 
idir a bhiiaclaibh, agus fós roimha na 
cognadh, do hadhnadh fearg un Tigh- 
EARNA a naghuidh an phobuil, agus do 
bhuáil an TiGHEARNA an pobal lé pláigh 
i-omhóir. 

34 Agus do ghoir sé Cibrot-hataabhah 
dainm do náit : do chionn guroti annsin do 
adhlaiceadar an luchd au- a raibli an 
tainmhían. 

35 Águs do aistrigheadar an pobal ó 
Cibrot-hataabhah go Haserot ; agus do 
f hosadar ann Haserot. 

CAIB. XIl. 
Do liaighiseadh luhlira Mhirium. 

AGUS do labhair Mirism agas Aáron a 
nághaidh IMhaóise ar son na raná 
don Etíophia noch do phós sé : óir do 
phós sé bean Netíopia. 

2 Agus a dubhradar, Ap tré Mhaoise 
amhairi do labhair an Tighearna ? a né 
nach ar labhair sé thrídne mar an gcéad- 
r,a? Agus do chúaluidh an Tighearna 
sm. 

3 Annois do hhi an duine Maóise 
rosheímh, ós cionn a nuile dhuine da raibh 
ar ghnúis na talmhan. 

4 Agus do labhair an Tighearna go 
hobann ré Maóise, agus ré Haáron, agus 
lé Miriam, Tigidh amach bhur ttriúr go 
tabemacuil an chomhchruinnighthe. Agus 
tangadar araach na ttríur. 

5 Agus táinic an Tiguearna. a núas a 
bpiléir iiéiU, agus do sheas a ndorus au 
tabernacuil, agus do ghoir Aáron í^gus 
Miriam : agus tangadár aráoa amach. 

6 .\gus a dubhairt seision, Eisti;^ an- 
noib nio bhríathra : Máta fáidh bhai- measc, 

143 raisi an TiGHEARNA foillseochad mé féin 
do a bhfis, agus laibheora mé ris a nais- 
líng. 

7 Mo sherbhíseach Maóise ni bhfuil sé 
mar sin, noch atá fíriuneach a measc mo 
thighe uile. 

8 Is rission laibheorus mé béul ar bhéui, 
fós go boilléir, agus ni a nglór dorcha; 
agus do chífe sé cosamhlachd an Tiqh- 
EARNA : créud fa nach rabhairsi ar a 
nadhbharsin eaglachum labhairta nághaigh 
mo sherbhísigh Maóisi ? 

9 Agus do Uis fearg an Tighearna na 
naghaidh ; agus do irathigh sé : 

10 Agus do imthigh an néuU ón ttaber- 
nacuili ; agus, féuch, tháinic iíibhra ar 
Mhiriam, coimhgheaL lé sneachda : agus 
do fhéuch Aáron ar Mhiriam, agus, féuch^ 
do bhi lubhra uirre. 

11 Agus a dubhairt Aáron ré Maóise, 
Uch a thighearna, iarruim dathcliainge 
ort, ná léig an peacadh oruinna, ánx) 
a ndeamamar go leamh, agus ar phea- 
cuigheamar. 

12 Ná bíodh sí so mar áon marbh, dá 
ttráothann leath a fheola a n^áir thig 
amach as bruiim a mhathar. 

13 Agus do éigh MaoiSe air an Ttich- 
EARNA, ga rádh, bláimidli a nois í, a Dhé^ 
iarruim dathcliuiughe ort. 

14 % Agus a dubhairt an Tighearna 
ré Maoise, Muna ndearnadh a hathai/ 
achd sede do theilgean na hághaidh, nach 
biadh náire uirre seachd lá ? curthar 
araach as an champa i seachd lá, agus na 
dh'uxigh sin glacthar a steach i. 

15 Agus do cuiri'eadh Miriam óu 
champa seachd lá : agus níor aistrígheadar 
cácii nó gur tugadh Miriara a steach á r'ts. 

IG Agus na dhíaigh sin do áthruigheadar 
an pobai u iiaserot^ ag¥»$ 4o íhosaijicir a 
bhíasach Páran. 

CAIB. XIII. 

Do chuireadur luchd rannsaghadh thir 
na gealLamhnu íiadhu. 

AGUS do labhair an Tighearna ré 
Maóise, dá rádh, 

2 Cuir dáoine auiach go spíndis tír 
Chanaáin, noch do bheirimsi do chloinu 
Israel : do gach éintreibh díi naithiibh 
chuirfeas tú dume amach, gach éanduúia 
i,ia ri.ighlóir na measc. 

3 Agus du chuir Maóise le haithne aa 
Tighearna amach íad as fhiásach Pháran : 
na dáoine sm uile do budh ceann ar chlohm 
Israel. 

4 Agus do hudh íadso a nanmanna : 
do threrbh Réuben, Sammua rahacSaccur. 

5 Do tiii-ei&h Simeoin, Sa,phat mhac 
Hori. Anniana na mbrathadoru. UIBHREACHA 

6 Do threibh ludah, Caleb mhac le^ 
phunneh. 

7 Do threibh Issachar, Igal mhac 
lóseph. 

8 Do threibh Ephraim, Osea mhac 
Nun. 

9 Do threibh Beniamin, Palti mhac 
Raphu. 

10 Do threibh Sebuluu, Gaddiel mhac 
Sodi, 

11 Do threibh loseph, eadhoii, do 
threibh Manasseh, Gaddi mhac Súsi. 

12 Do threibh Dan, Ammiei mhac 
Gemalli. 

13 Do threibh Aser, Seter mhac 
Micháel. 

14 1[ Do threibh Naphtali, Nahbi mhac 
Uophsi. 

15 Do threibh Gad, Gebhel mhac 
Machi. 

16 ^ Is íad so anmanna na ndáoine 
noch do chuir Maóise amach do bhrath na 
díithaighe. Agus do ghoir Maóise lehosua 
do Osea mhac Nun. 

17 ^ Agus do chuir Maóise íad do 
bhrath thíre Canaáin, agus a dubhairt 

'riú, Gluaisigh romhuibh do náird ó dheas, 
agus éirgidh suas ar a tslíabh : 

18 Agus téachuidh créd é an fearann ; 
ao'us na dáoine aitreabhas ann, an bhfuilid 
l^idir nó lag, na mbeagan nó na moran 
dáoine : 

19 Agus créd is fearann é ann a 
gcomhnuighid siad, aii maith nó an olc 
é ; agus créad na caithreacha ann a nái- 
tighid siad, an ann lóistjtoibii, nó a náitibh 
daingne áitighid : 

20 Agus créd é an fearann féin, an 
tríiagh é nó an méitli, an bhfuil coiU 
ann nó nach bhfuil. Agus bíthísi beódha, 
agus tugaidh libh cuid do thoradh na 
tíre. Annois do be sin aimsir na gcéad- 
ghrápuigheadh abuidh : 

21 11 Marsin do chúadar suas, agus do 
spíonadar an tír ó fhásach Sin go Rehob, 
mar a ttigid dáoine go Hamat. 

22 Agus do chíiadar súas budh dheas, 
go ttangadar go Hebron ; mar a rábhadar 
Ahiman, Sesai, agus Tahnai, clann Anac. 
A nois do rinneadh Hebron seajchd mbliadh- 
na roimhe Soan sa Négipt. 

23 Agus tangadar gus a nabhuinn 
Escol, agus do ghearradar annsin beangan 
la éintriopall cáor fíneatnhna, agus do 
iomchradar é idir diiís air mhaide ; agus 
tugadar leb do na pomgránada, agus do na 
fígidhe. 

24 Do goireadh do naitsin sruth Escol, 
do bhrígli an tríopuiU cáor do ghearradar 
clann Israel as sin. 

25 Agús do fhilleadar ó spionadh na 
tíre déis dh* fhichid lá. 

144 Sgeala na mbrathadoir fán tir, 
26 Agus do ghluaisiodar agus tangadar 
go Maóise, agus go Ilaaron, agus go 
comhchrmnniughadh chloinne Israél, uíle 
go h'isach Pháran gó Cadeg; agus tugadar 
scéula chucasan, agus chum an chomh- 
chruinnigh uile, agus do thaisbeanádar 
toradh na tíre dhóibh. 

27'Agus do innisíodar dhóibli, agus a 
dul)hradar, Tangamairne gus an ttír ionar 
chuir tíi sinn, agus go deimhin atá si ar 
sileadh dó bhainne agus do mhil ; agus a 
sé so a toradh. 

28 Gidheadh atáid na dáoine áitreabh- 
as annsa dúthaigh láidir, agus afáid a 
gcathireacha do.bhalladhuibh, agus atáid 
romhór : agus fós do chonncamar claim 
Anac annsin. 

29 Aítreabhuid na Hamelecitigh annsa 
bhfearann táobh ó dheas : agus na Hi- 
titigh, agus na lebusítigh, agus na Ilamo- 
rítigh, íutreabhas ar a tsliabh : águs na 
Canaanitigh áitrebhas láivnh ris an bhfairge, 
agus láimh ré leithimeal lordáin, 

30 Agus giodh gur shocruigh Caleb an 
pobal a lathair Mhaóise, agus a dubhaírt 
sé, Déanam súas a néinfheachd, agus 
sealbhuigheam é; óir atámáod cumusach 
air a bhuain amach. 

31 Gidheadh na dáoine do chúaidh leis 
síias, a dubhradar, Ni bhfuilmidne ion- 
dula síias a níigliaidh na ndáoine; óir is 
láidre iad ná sinn. 

32 Agus tugadar drochthuaruscbháil 
do chloinn Israel ar an ndútliaigh noch 
do spíonadar, ga radh, An fearann, thríd 
a ndeachamár da spíonadh, is talumh 
é íosas súas a áitreabhuigh ; agus na huile 
dháoine dabhfacamair ann atáid na ndáoine 
árrachda. 

33 Agus do choncamar annsin aithigh, 
mic Anac, a thig úath na fathighibh : 
agus du bh&mairne ann ar radharc féin 
mar dhreóllánuibh teasbuidb, agus do 
bhámar ann a radharcsion íós naar án 
icéadna. 

CAIB. XIV. 

Ithiomrádh an phohail. 6 Ataid losua 
agus Caleb d'deas. 24 JVocA dar gheall 
Día maiith dá chionn. 

AGUS do thóg an pobal uile a nguth ós 
áird, agus do éigheadar; agus do 
ghuileadar an pobal a noidhche sin. 

2 Agus do rinneadar clann Israel uile 
ithomrádh a nághaidh Mhaóise agus a 
nághaidh Aáron : agus a dubhradar an 
comhchruimiiughadh uile riíi, Do bfearr 
linn go bhfuígheamáois bás a ccrích na 
Hégipte, nó do bfearr linn go bhí'uígh- 
emaois bás annsa bhfásachso. 

3 Agus créd fá ttug anTiCHEARNA doa 
tírsi sin,. do thuitim ieis an gcloidheaniJi, EidirgJiuid/ieadh Mhaoise, CATB. 

chor go mbeidís ar mníi agus ar cclaiin 
na greích ? nach ar bhfearr dhíiinn fiUeadh 
do Ncgipt ? 

4 Agns a riubliradar ré ar oile, Déanam 
caiptin, agus tilleam do Négipt. 

5 Annsm do thuit Maóise agus Aáron 
ar a naiglithibh a íathair oireachduis 
chomhchiuinnighthe chloinne Israel uile. 

6 5f Achd losua mhac Nun, agus Cáleb 
mhac lephunneh, noch d) bht don luchd 
(!o fliéuch an fearann, do réubádar a 
néaduighe : 

7 Agus do labhradar ré hoireachdas 
chloinne ísrael uile, dha rádh, An fearann, 
ar ghabhamair thrid dá fhéachuin, is fear- 
ann sármliaith c. 

8 Matíi riúil ag an Ttigiiearna ionnu- 
iniie, aaníin béaruidh sé don dúthaighsi 
sinn, agus do bhéara dliuinn i ; díitháigh 
noch lioiias do bhainne agus do mhil. 

9 Amháin ná hcirghidiisi a ccogadh a 
nagiiaidh an Tigheauna, agus ná bíodli 
eagla oruibh roi iih dháoinibli na tire; óir 
is arán dúinne íad : do dhealuigh a ccumh- 
dach riú, agus afá an Tigheahna linne : 
ná bíodh a neagla oruibh. 

10 Achd do aithnigheadar an comli- 
chruinniughádh uile a glochadii lé cioch- 
uibh. Agus do thaisbein glóir an Tigii- 
EAnxA í féin a ttabernaciiil an cliomli- 
chruinnighthe a lathair chloinne Israei 
uile. 

11 5[ x'\gns a dubhairt an Tigiieauna ré 
Maóise, Gá fad bhías an pobalso ag cur 
feirge oram ? agus gá fad nach ccreidfid 
iné ar Son na nuiie comliarthadha do 
thaisbean mé eatorra ? 

12 Buáilfe mé íad lé pláigh, agus 
beannfa mc a noighreachd díobh, agus do 
dliéana mó dhíotsa cineadh is nió agus is 
neartmhuire ná íadsan. 

13 Agus a dubhairt Maóise ris an 
Ttigheauna, Aclid cluinfid na Hégiptigh 
sin, (óir thug tusa iad-o amach ó blieith 
na measc léd chumhachduihh ;) 

14 Agus inneosuid siad do mhuinn- 
tir na tu-esi « ; úir do chualadar a 
Thighearna go bhf'ail tusa a measc an 
phobaiisi, go bhfaicthcar tliusa a i higii- 
EARNA aghaidli ar aghaidh, agus go mbi 
úo ncull ós a ccíonn, agus go tttid tíi 
rompa san 16 a bpilcur néilí, agus a bpileui' 
teinidh sa noidhche. 

16 1) Aiuiois má mharbliunn tú an pobal- 
so uile mar éanduine, annsln laibheó- 
ruid na cnocha da chualuidli do tiiásc, dá 
rádh, 

IG Do cliionn nach éidir leis an Ttigh- 
EARNA na dáoinesi do thabhaiit don tír 
do gheall se dhóibh, uime sin do mharbh 
se íímI annsa bhíásach. 

17 Aaus annois, íavi-nim dathclniinoe 

11.. XIV. ar ithiomradh an phohail. 

ort, bíodli cumhachda mo Thighearna 
mór, amhuil do labhair tú, da rádh, 

18 Atú an Tighearna fad-fhuihngeach, 
agus raórthrócaireach, ag maitheamh éac- 
ceart agus péacaidh, agus gan an ciontach 
do shíioradh ar éanchor, ag aithbhear 
péacaidh na naifhreadh ar an ccloinn go 
nuige an treas agus an ceathrainhadh 
g''''>i- 

19 Maith, iarruim datlichuinge ort, 
éacceart na ndaóinesi do réir méud do 
thrócaire, agus raar do mhaith tú don 
phobalsa, ó Négipt go ttí a nois. 

20 Agus adubhaiit an Tighearna, Do 
mliaith mc do réir do bhréithresi : 

21 Achd coimhdhearbhtha agus atáimsí 
am blieáthaidb, Honfuighear an domhan 
uiie (io glilóir an Tighearna. 

22 Do bhrigli na mninntiresi uile do 
clionnairc mo ghlóir, agus mo ionganta, 
do rinne mé sa Ncgipt agus annsa 
blifásacli, agus do chuir cathughadh orm 
a nois deicli nuáire, agus nár cisd r«m 
ghuth ; 

23 Go déimliin ní fhaicfid siad an 
dúthaigli da glieall mé dá naithribh, ní 
fliaicfidh éainneach dhíobhso dar chuir 
fearg orani é : 

24 Achd mo sherbhíseach Caleb, do 
cliionn go raibh aithearrach spioraid ann, 
agus gur lean sé misi go hiomlán, béura 
iné eision don dútliaigli iona ndeacliaidh 
sé ; agus sealbhcchuid a shliochd é. 

25 (Annois do áitreabhadar na Hamale- 
cítigli agus na Cananitigli annsa ghleann.) 
Filiidlisi a márach, agus imthighidh don 
fhásach a slighe na mara Ruáidhe. 

26 11 Agus do labhair an Tighearna ré 
Maóise agus ré Háaron, gá rádh, 

27 Gá fad iomchbrus mé leis a ndroch- 
phobalsa, noch do ní ithiomradh am 
aghaidh? do chúala raé ithiomrúdh chloin- 
ne Israel, noch do nid do mhunmhur am 
aghaidh. 

28 Abair riú, Mar mhairim, a deir 
an Tighearna, amhuil do labhrabhairsi 
am chlúasuibhsi, is mar sin do dhéana 
misi ribh ; 

29 Tuítfid bhur cconablacha aimsa 
bhfásachsa ; gach ar liáimiheadh dhíbh 
do réir bhur nuibhre iomláine, 6 fhithchid 
bliadhan dáois agus ós a chionn, do rinne 
ithiomradh am aghuidhse, 

30 Gan chunntabhairt ní thiucfuidhe 
don tír a steach, a tláoibh ar mliionna 
mé go náitreochadh sibh umte, achd a- 
mhain Cáleb mhac lephunneh, agus losua 
mhac Nun. 

31 Ach bhur náoidhin, a dubhrabhair 
do blieith na gcreích, béara mé íad sin a 
steach, agus aitheonuid síad an fearann 
noch do tharcuisnígheabhairsi. 

L Breich De ar a gcionida. UtBHRE 

■32 Aclid ar bhur soriaa, tuitfid bhur 
ccoiiablacha, amisa bhí'ásachsa. 

33 Agus béid bhur síclanii ar seachrán 
aunsa hhtasachso ceathrachad blíadhan, ' 
ai>;us íocfuid ar son bhur stríapachuis, nó 
go leaghaid bhur ccuirp annsa blifasacíi. 

34 Do réir uibhre na hiétheadh a 
rsbhábhair ag feuchuin a nfearuinn, ceatli- 
rachad lá, (gach éanlá ar son bhadhna,) 
iomchortháoi bhur néicceart, sc sin ceatli- 
rachad bhadhan, agus aitheontáoi mo 
bhriseadh geallanihnasa. 

S5 Misi au TiGHEARNA a dubhairt, Do 
dhéaiia mé go deimhin é ris a ndroch 
caomhchruinniughadhso ude, noch atá ar 
na gcruinniughadh a ccionn a chéiie ám 
aghuidh : annsa bhfásachso tuitfid siad, 
agus annsin báiseochthar íad. 

36 Agus na dáoine, do chuir Maóise 
dféachuin a nfearuinn, noch do fhill, 
agus tug air an gcomhchruinniughadh 
ithiomrádh do dheanamh iona aghaidli, 
lé droch thúarusgbhídl do thabhairt air an 
bhfearann, 

37 An mhuinntir chéadna sin tlnug an 
drocli thúarusgbliáil ar an ttír, fuaradar 
bás don phláigh a iathair an Tioiiearna. 

38 Achd íosua mhac Nun, agus Cáleb 
miiac lephunneh, noch ba don hichd do 
chúaidh dféachuin a nfearuinn, do mhair- 
tadar a gcomhnuiglie. 

39 Agus do iunis Maóisc iia briathraso 
do chloJnn Israel uile: agus do cáoidheadar 
an pobal go mór. 

40 % Agus do cirgheadar au pobál go 
moch ar maidin, agus do chiiadar síias 
go inuilach an tsléibhe, gá rádh, Féuch, 
atámáoid annso, agus racham súas go 
Huige a náit do ghcall an Txguearna: óir 
do pbeacuigheamar. 

41 Agus a duLiiairt Maóise, Créd a 
nois fá sáruighthigh ait'.uie an Tighearna ? 
ach ní bhíá maith dhíbh aun. 

42 Ná héirgidhe suás, óir uí hliínil an 
TiOHEAR.isJA bhar measc ; chor nacli 
buailtear sibh as coinne lihur namhad. 

43 Oír atáid na Hamaiecítigh agus na 
Cananítigh annsin romhuibh, aí!;us tuit- 
fídiie leis an gcioidhiomli : do cliionn gur 
hionntóigheabliair ón Tighearna, uime 
6Ín uí bhia an Tigiíearna libh. 

44 Ach do chuireadarsan rompa dul 
súas go mullach an chnoic : gidhcadh níor 
imthigli aírc chunnartha an Tighearna, 
ná Mauise, amacli as an ccampa. 

45 Ansin tangadar na Haiualecítigh a 
E,íias, agub na Canauítigh nocli do ciiomh- 
nuigh san cliuoicsin, agus do bhuaileadar 
íad, agus do bhrisiodar orra, air J'ad go 
Horiuali. 146 ACfiíA. Na ItofraJa hhcuraid leo. CAIB. XV. 

Na hofrala hheuraid le:>, an tan iiucfaid 
don tir chonihnuighe 30 Smachd ar a 
pheacadh dhán. 32 Agus ar bhriseadh 
na sabboide. 

AGUS do labhair an Tichearsa re 
Máoise, dá rádh, 

2 Labhair re cloiini Israel, agus abair 
riú, A nuáir thiurfuidlieda bhurttircliómli- 
nuidiíe, nocli do blu'irimse dháoibh, 

3 Agus do dliéautáoi ofrail le teiiiidh 
don TiGHEARXA, olráilloiscthe, nó iodli- 
buirt a gcoimiilionadli móide, nó a 
riofráil thoileamluiil nó ann bhur bhféa- 
stuibh sollauianta, do dhéanamh deash- 
bliólaidh don Ttighearna, do nealblidi.a, 
iió don tréud : 

4 Annsin an té ofrídas ofráil don Ticii- 
E ARx A béuruidh leis ofráil biiídh do dlieach- 
ndiadh cuid do phlúr cuuiaisctlie le ceath- 
ramhadli do liin ola. 

5 Agus gléusfa tú ceathramliadh do 
liin fiii(jna mar ofráil dighe maiile re 
hofiáil loiscthe nó lé híodhbiiirt, ar sou 
gacli íiain. 

Nó ar son reithe, gléaífa tú mar 
ofráil bliídli dhá dheacliniliadh cuid do 
pliiíir cumaiscthe leis an treas cuid du hia 
ola. 

7 Agus ofrála tíi mar ofráil diglie ati 
treas chuid áo iiin fiiíona, mar bholadh. 
chúinhra don Tighearna. 

8 Agus a nuíiir gliléasfas tú bulóg 
mar ofrail loijcthe, iió mar íodhbuirt a 
ccoimhUí)nadh móide, ná ofrála síodh» 

donrTlGHEARNA : 

9 Annsin do bhéura sé maiUe lé bulóig 
ofráil bhídh leis do thrí dheachmhadh 
cuid do phlíir cumaiscthe le leath hin 
dola. 

10 Agus do bhéura tíi leachd mar 
ofráil dighe leath hin dfíon, mar ofráil 
déanta lé teinidh, do bholadh chumhra 

don TlGHEARNA. 

11 Mar so do dhéantar ar son eanbh- 
iilóige, no ar son éinreithe, nú ar son uáin, 
iió meannáin. 

12 Do réir na húibhre do ghléassuidhe, 
raar sin do dheantáoi ris gach áon do réir 
a íiibhre. 

. 13 An mhéid rugadh don tír do dhéau- 
uid uile na neitliesi mar so, ag ofráil ofráia 
déanta lé teinidh, do bholadii chíimhia 

don TlGHEARNA. 

14 Agus má thig coimhidhtheach do 
chomhnuiglic endruibh, nó gidli bé ov 
bith bhías bhár mcasc ann bhur ngeineal- 
achuibii, agus otrídfus ofráil di'auta lé 
teinidh, do bholadh chúmhra don Tiuh- 
EARNA ; raar dhéantáoise, seadh do dhéana 
seibion. Ofrail ar son peacuidh trí aiiiblifios. CAIB, 

15 Eánórduiíliadh amhíiin hhías oruihh» 
si don chomhchruinniughadh, agus mar 
an gcéadna don choimhidhtheach chomh- 
nuigheas hhur nieasc, órdugliadh síor- 
ruídhe ann bhur sliochd : mar tátháoise, 
is mar sin bhías an coinihidhtheách a 
lathair a« Tighearna. 

IG EándUgheadh agus éanmhodh bhías 
aguíbh, asrusasí an ccoimhidhtheach chomh- 
nuigheas maiUe ribh. 

ir Agus do labhair an Tigueauna ré 
Maóise, dhá rádh, 

18 Labhair re cloinn Israel, aíus abair 
riú, A nuáir thiocruidhe don dúihaigh a 
mbéara misi sibh, 

19 Annsin is amhluidh bhía*, a nuáir 
íostáoi dárán na tu'e, oíVáiiudhe ofráil 
thógtha don T:ghearna. 

20 Ofráilfidhe súas cacadon chead chuid 
díi bhnr ttáos mar ofráil thógtha : inar 
doKÍí/úofráilthógthadonlár(síoibhuáilthe), 
mar sin thóigfighe é. 

21 Don chéad chuid dá bhurttáos do 
bhéartháoi don Tighearna ófráil thógtha 
ion bhur sleachduibh. 

22 % Agus má rinneabhair seachrán, 
agi'.s nach ar choimhéadabhair na huile 
aithne, noch do labhair an Tighearna xé 
Maóise, 

23 A nuile ní dar aithin an Ticiiear- 
NA dhíbh re láimh Maóise, on lo far aithin 
an TiGHEARNA do Wlhaíjise, agus ó so 
amach a measc bhur ngeinealach ; 

24 Annsin is amhlaidh bhías, má nlth- 
ear íamtú tré aínbhfios gan fhiós don 
clioíilhchruinniughadh, go ttiubhraid an 
pobal uile éanbhulóg 6g úritha mar ofráil 
íoiscthe, mar bholadh chmnhra dón Tigh- 
EARNA, maille lé r.a ofráil bhídh, agus 
ofráil dighe, do réir fí norduighe, agus 
éanmheannán do na gabhrriibh mar ofráil 
pheacaidh. 

25 Agus do dhéana an sagart síth 
ar son cidoinne Israel uile, agus maíth- 
Hghear dlióibh uile é; óir is ainbhfios é: 
agus do bhéaruid a nofraií kó, íodhbuirt 
dhéanta lé teinidh doh Tighearna, agus 
a nofráil pheacaidh a lathair an Tigiiear- 
líA ar son á nainbhfios. 

26 Agus maithfighear do chomhchruin- 
niughadh ,chloinne Israei uiie é, agus 
don choimhidhtheach choimhneaclíus na 
measc; ó thárla don phobal uiie bhcich 
a nainbhfios. 

27 1í Agus má pheacuigheann anam ar 
bith tré ainbhfios, annsin do bhéara sé 
leis i^abhar bainion don chéidbhlíadhuin 
»nar ofrái pheacaiíih. 

2S Agus do dhéana an sagart lcir- 
gl'níoEah ar scn a nanraa pheacaigheas go 
-•-•»7 XV. An lúglách do bhiis aii Isabhoid. 

iiainbhfiosach, a nuair do ní sé peacadh go 
hainblifiosach a lathair an Tighearna, do 
dhéanamh lóirghníomha ar a shon ; agus 
maithfighear dhó é. 

29 Eándligheadh amháin bhías aguibh 
don té pheacuigheas tré ainbhfios, aráun 
don té Cíéarthar a measc chloinne Tsrael, 
a;ius don choimhidhtheach chomhnuigheas 
na measc. 

30 % Achd an tanam do ni cainní go 
handótlichusach, más don tír é, nó coinih- 
idhtheach, scanuiuigli sé an Tighearna ; 
agus gearrfhuighear an tanamsin as lúr 
a dhaóine. 

31 ^ Da chionn gur tharcuisnigh sé 
bríathar an Tigheaena, agus gur bhris 
a aithne, geaiTfuighear an tanam sin tiníd 
amach; biáidh a oic air féin. 

32 Águs an fad do bhtidar clann Israel 
annsa bhfásaich, fúaradar duine do cruiu' 
iiigli maideadha annsa tsábbóid. 

33 Agus an luchd fuair ag cruinniugh- 
adii máideadha é thugadar é chum Maóise 
agus cimm Aáron, agus chum an chomh- 
cliruinnighe uíle. 

34 Agus do chuireadar a láimh é, do 
chionn nar fuiilsiugliadh cread do dhéantaói 
ris. 

35 Agus a duijhairt an Tighearna re 
Máóise, Cuírfighear an tóglach go deimhin 
chum bíiis : cloclifuid an comhchruin- 
niaf^hadh uile lé clochuibh é táoibh amuich 
don cliampa. 

36 Agus tugadar an coimhthionói uiie 
táobh amach dón champa é, agus do 
cliiochadar lé clochuibh é, agus do éug 
st' ; mar do aiíhin an Tighearna ilo 
Mhaóise. 

37 •[ Agus do iabhair an Tighearna 
ré Maóise, dhá rádh, 

38 Labhair ré cioinn Israel, agos f'uag- 
air dhóibh go ndéandáois fabhra a nimlibh 
a ncaduigheadh ar feadh a ngeiuealach, 
agus cuind ruibín gorra ar fhabhradhuibh 
a nimil: 

39 Agus biáidh sé aguibh na bhfabh- 
radhnibh, chór go bhfeachthíioi air,. agus 
ino mbía sé aguibh mar chulmhne ar 
aitiieantuibh an Tighearna, aps go 
ndéantáoi dhá réir ; agus nach leantáoi iorg 
bhur gcroidhtheach féin agus bhur síil 
féin, a ndiáigh a ngnáthuigheann sibh dul 
do stríapaciius : 

40 lónnus go ccuímhneochtháoi «gus 
go ndéantáoi maitlieanta uile, agus go 
mbia sibh náomhtha da bhur jSdía. 

41 Miii an TipHEARNA bhur Ndía, 
noch thug amach sibli as ciích na Héglpte 
chum blieith mo Dhía aguibh : misi an 
TiGiiEAENA bhur Ndía. 

L 2 Imreasuia Chorah. 

CAIB. XVf. 

Imreasain Choruh, Datan agus Abiram. 
31 Ar na smarhdiighadh gu geur. 41 
Agus ithiomrádh 11700 do lean un 
lorg. 

ANNOIS Córath mhac Isar, inhic Co- 
hath, mhic Lébhi, agus Dátan agus 
Abiram, mic Ehab, agus On, mhac Pelet, 
mhic Réuben, do ghlacadar chuca daóine : 

2 Agus déirghcadar súas a lathair 
Mhaóise, maiUe re cuid airigh do chlann- 
uibii I&rael, dhá cheud agus cáogad 
priohsa don choinihthionól, óirdheirc ann- 
sa chomhchruinniughadh, dáoine ainm- 
neamhla : 

3 Agus do chruinnigheadar íad féia 
a ccionn a chéilc a naghaidh ]\Ih;'ioise, 
agus a naghaidh Aáron, agus a diibhradar 
riú, Is 7núr ghabhtháoise oruiiih fcin, ó 
thárla an chomhchruinniughadh uilc ná- 
omJitha, gach aón díobh, agus an Tigh- 
EARNA na measc : ar a nadhbharsin cred 
fá ccurtlííioisi sibh féin síias ós cionn pho- 
bail an Tighearna? 

4 Agus -a núair do chúalaidh Máoise 
sin, do thuit sé ar agháidh : 

5 Agus do labhair sé re Córah agus ré 
na chuídeachdnin uile, dhá rádh, A 
márach féin taisbeanfuidh ayi Tigiiearna 
cía is leis, agus cia atá naomhtha ; agus 
dó bhéara air teachd láirah ris : an té sin 
fém do thogh sé is air do bhéara teachd a 
iigar dhó. 

6 Déanuidhsi so ; Glacaidh sionsuidhe 
chugaibh, Córah, agus a chuideachda uile ; 

7 Agus cuiridh teinidh ionta, agus cuir- 
fidh tíiis ionta a lathair aii TiGntARNA 
a márach : agus is amhhiidh bhías gidh 
bé duine thoghas an Tighearna, biuidh 
sé naomhtha : gabhann sibh a niomarc- 
uigh oruibh féin, a chlann Lébhi. 

8 Agus a dubhairt Máoise re Córah, 
Guidhim sibh, éistigh a chlann Lebhí ; 

9 An saoilti gur ní gan éifeachd, mar 
do dhealuigh Día Israel sibhsi ó chomli- 
chruinniughadh Israel, da hhur ttabhairt 
a ngar dhó féín do dhéanamh serbhise 
thabernacuil an Tiohearna, agus seasamh 
II lathair an chomhchruinnigh do fhrioth- 
olamh dhóibh.'' 

10 Agus thug sé thusa a bhfógus db, 
agus do dhearbhráithre uile mic Lebhi 
niaiile riot; agus an bhfuilti ag íarruigh 
iia sagartachda mar an gcéadna.'' 

11 Ar son na cúisesin thusa agus do 
chuidcachda uile do chruinnígheabhair sibh 
féiii a ccionn a chéile a naghuidh an Tigh- 
EARNA : agus crcd é Aáron, as a ndéantuoi 
ithionuádh na aghaidh ? 

íl *\ Agub do thuir Máoise gainn ar 
143 I UIBHREACIIA. Sgrios Chora agus o chuideachda. 

Dhátan agus air Abíram, clann Eliab : 
noch a dúbhairt, Ní rachnimne súas : 

13 An ní gan éaifeachd go ttíig tusa 
sinn as dúthaigh líonas do bhainne agus 
do mhil, dar marbhadh annsa bhiasach, 
acht muna ndéana tíi prionnsa dhíot féiu 
thríd amach ós ar ccionn ? 

14 Tuilléamh fós ní thug tíi sinn go 
tir líonus do bhainne agus do mhil, agus 
ní mó thug tíi oighreachd fearuinn n6 
ííneamhna, dhíiinn : an gcuirfe tú súile na 
ndáoine amach ? ní rachuimne síias. 

15 Agus do bhí Máoise roflieargach, 
águs a diibhairt ris an Tighearna, Ná 
tabiiairsi meas ar a nofráil so : níor blieaii 
misi ciuinssal ámhúin díobh, agus ni uió 
do ghortuigh mé áon aca. 

16 Agus a diibhairt Maoisc rc; Ci'>rah, 
Bidhsi, agus do chuideachda uile a lathalr 
an Tighearna a márach, thusa, agus 
íadsan, agus Aáron : 

17 Agus glacadh gach aon aguibh 
sionnsa, agus cuiridh tíiis ionta, agus 
tugadh gacli áon aguibh a shionnsa féin a 
lathair an Tiguearna, dhá clu'ad agus 
caogad sionsa; thusa mar an gceadau, 
agus Aáron, gach áon aguibh a shionnsa. 

18 Agus do ghlac gach fhear áca a 
sliionnsa, agus do chuir teinidh ionta, 
agus do chúireadar tíjis aír, agus do 
sheasadar a ndorus thabernacuil an choinli- 
chruinnigh maille re Máoise agus Aáron. 

19 Agus do chruinnigh Córah an comh- 
chruinniughadh úile na naghaidh go dorus 
thabernacuil an chomhchruinnigh : agus 
do Ibillsiughadh glóir an Tighearna dun 
chomhchruiuniughadh uile. 

20 Agus do labhair an Tichearxa re 
Máoise agus ré Háaron, dá rádh, 

21 Dealuighidh sibh féin as lár an 
phobailsi, go sgriosfa mé íad a móimeut.. 

22 Agus do thuiteadarsan ar' a 
nagliaidh, agus a dubhradar, A Dhi', Día 
spiorad gaca uile fhéola, an bpeacóchuídh 
áonduiue araháiu, agus an mbla tíi feárgach 
ris an bpobal uile ? 

23 IJ Agus do labhair an Tighearna 
ré Máoise, dhá rádh, 

24 Labhair ris an gcomhchrulnniughadh, 
dhá rádh, Eirgidh súas ó bheith a ttim- 
chioll thabernacuil Chóradh, Dhátan, agus 
Abíram. 

25 Agus déirigh Máoise súas agus á^ 
chuaidh go Dátan agus go Habíram; agus 
do leauadur sinusir Israel uile é. 

26 Agus dó labhair sé ris an bpo- 
bal, gá rádh, Guídhim sibh, dealuiglie 
sibh féin ó loistíuibh na ndrochdháoiue- 
sc, agus ná buíunidh ré héaiiuí is ieó, 
deagla go muirfidhe sibh uile iona bpea- 
cuibhsiou. iZúideachda Chóra ar na mileadh, CAIB. XVII 27 jMar sin déirgheadar súas ó tliabér- 
nacuil Chórali, Dhátan, agus Abíram, 
ar gach éantáoibh : agus tháinic Dátan 
agus Abíram a mach, agus do sheasadar 
a ndorns a ióistin, agus a mníi, agus a 
mic, agus a cclann bheag. 

28 Agus a dubhairt Máoise, Leis so 
aitheontaoi gur chuir an Tighearna 
misi do dhéanamh ua noibreachso uile ; 
óir ní dhíarna mi "tad as minntinn féin. 

'i9 Má glieibhid so bás coitcheann 
a nuile dhuuie, nu más mar thicthear ar 
na huile dhaómibh thioctuighear orra; 
ann shi ní hé an Tighearna do chuir 
misi úadh. 

oO Ach mání an Tichearna ní núadh, 
agus go bhtbisceoluidh an talamh a bhéul, 
agus a slugadh súas, gun a nuiie ní dhá 
mbeanann riú, agus go rachaíd síos beó 
amisa pholl ; annsm tuigtidiie gur chuir- 
eadar an mhuinntirse fearg air an 
Ttighearna. 

31 % Agus tarla, mar do sguir sé do 
labhaiit lui mbriatharso uile, gur scoilt aii 
talamh do óAHutha o chéiie. 

32 Agus dtbscuil an talamh a bliéul, 
agus do shluig suas íad í'éin, agus a ttigh- 
ihe, agus a nuile dhuine dar bhean ré 
Córah, agus a máoin uile. 

33 lad i'éin, agus an mhéid do Ihcan 
riii, do chuadar beó sios annsa deirc, agus 
do dhruid an talamh orra : agus do éugadar 
as lár an chonihchruinnigh. 

34 Agus do theitheadar na Hísra- 
elitigh uile do bhí na ttimcioll ta gcuáht 
roirah a néigheamh : óir a dublnadar, 
Deagla go sluightiodli an talumh sinne 
niar an ccéadna. 

35 Agus táinic teine a mach on 
Ttigheauna, agus do loisc an dá clitad 
agus an cáogad do otráíl aii túis. 

■i6 1[ Agus do iabhair an Tighearna 
re Máoise, dhá rádh, 

S)7 Labhair lé Heleásar mhac Aáron 
an sagart, na sionnsuidlie do tliógbháil 
síias as an loscadh, agus spréighse an teine 
ann síid ; óir atáid náomlitha. 

38 Sionnsuidhe na bpeacachso a 
naghaidli a nanmaim féin, déantar plátuidhe 
lcathna dhíobh mar fhoiach do naltóir : 
oir do ofráladar íad a lathair an Tighear- 
NA, uiiiie sin atáid náomhtlia : agus béid 
na ccoinhai tha do chloinn Israel. 

39 Agus do bhúg Eleásar an sagart na 
sionnsuidhe práis, ie ndeáinadar an luchd 
do loisceadh otráil ; agus do rineadh 
plátuidhe leathna dliíbh ^mar fholach do 
naltóir : 

40 Chum a mbeith na ccuimhne do 
chloinn Israel, iondus nach dtiocfadh 
eanchóimhidheach, nach do shíol Aáron, 
dotráil tíiise a lathair anTiOHEARNA; clior 

149 Ithiomradh ar son bháis Chora. 
nach mbiáidh sé mar Chórah, agus mar a 
chuideachduin : mar do ráidh an Tigii- 
EARNA ris le láimh Mháoise. 

41 51 Achd ar na mhárach do rineadar 
coiahclirmnniughadh chloinne Israel uile 
ithiomrádh a nagliaidh Mháoise agus 
Aáron, ga rádh, Do mharbhabhair muinn- 
tir an Tighearna. 

42 Agus tárla, a nuáir do chruinnigh- 
eadar an pobal uile a naghuidh Mhaóise 
agus a naghaidh .'iáron, gur fhéuchadar 
leath ré tabernacuil an chomhchruinnigh ; 
agus, féuch, do fholuigh an neull é, ag;us 
do tliaisbéin glóir an Tiguearna. 

43 Agus tháinic Maúise agus Aáron as 
coinne tíiabernacuil an comhchruinnigh. 

14 ^ Agus do labiiair an Tighearna 
re Maoise, dhá rádli, 

45 Eírigh amacli ás an gcuideachduin 
go mbásuighe misi íad a móiment. Agus 
do thuiteadarsan ar a naghaidh. 

4(3 5Í Agus a dubhairt Máoise re Haá- 
ron, Glac sionnsa, agus cuir ttimdh ann 
ón naltóir, agus cuir tíiis uirré, agus éi- 
rigli go líuitii chum an chomhchruinnigh, 
agus déana lóirgiiniomh ar a son : óir do 
chuáidh dioghaltas amach ón Dtigh- 
earna; do thionsguin an phláigh. 

47 Agus do ghlac Aáron mar a dubh- 
airt Mauise ris, agus do rith a lár an 
phobail; agus, feuch, do bhí an phiáigh ar 
dtosugliadh a measc án phobail : agus do 
cliiiir tíiis chuige, agus do rinne síth ar 
son an phobail. 

48 Agusdo sheas sé eidir na beódhaibh 
agus na marbliuibli; agus do coisceadh an 
piihiigh. 

49 Annois an mhcid déug don phláigh 
do biidh ceithre mhíle dhéug agus seactíd 
gcóud, leath auiuigh don mhuinntir déug 
ta chíus Chórah. 

50 Agus do fhiU Aáron chum Maóise 
go durus thabernacuil an chomlichruin- 
nigh : águs do coisceadh an phláigh. 

CAIB. XVII. 

Tug Día ur slat Aaroin hlátha do ahur 
ualthe, 10 Mar chuirhhne gurab sine 
Lebhi do thogh sé chuin na iSagartachd. 

AGUS do labhalr an Tighearna re 
Maóise, dliá rádh, 

2 Labhair re cloinn Israel, agus glac 
slat ú gach éanduine aca do réir tighe 
a naithreadh, ó na bprionnsuidhibh uile 
do réir tighe a naithreadh dhá shlait 
déug : scríobhsa ainm gach éanduine ar 
a shlait fcin. 

3 Agus scríobhtha tíi ainin Aáron ar 
shlait Ltbhi : óir budh eanslat amháin 
bhias ag ceann tighe a naithreadh. 

4 Agus cuirfe tú súas íad a ttaber- Cruthighe Dia gur thogh se Aaron. UIBHREACIIA. Fíor obuir na Líhhitihh. nacuil an cliomhclirúinnigh a láthair na 
fiadhnuise, mar a tteigeamha misi riot. 

5 Agus tiuct'a a ccrích, go ttiucta bláth 
air shlait an té thoighi'eas mísi : agus do 
bliéara misi fa deara go scuirlidh ithiom- 
rád?i chloinne Israel diom, lé ndéanuid 
ithiomrádh bhur naghaídhsi. 

6 5r Agus do labhair Maóise rc cloinn 
Israel, agus tug gach áon da bprionn- 
suidhibh slat dhó, áon ar son gach éain- 
phrionnsa, do réir tiglie a naithreadh, dhá 
shlait déug: agus do bhi slat Aáron a 
measc a slat. 

7 Agus do chuir Maóise na slata súas 
a lathair an Tiguearna a ttabernacuil 
na fiádhnuise. 

8 Agus tárla, ar na mhárach go ndeaeh- 
uidh Maóise go tabernacuil iia fíadh- 
nuise ; agus féuch, do bhí slat Aáron ár 
son tighe Lébhi ar ngéagadh amach, agus 
tug íiaithe máotháin, agus do bhlath bhitha, 
agus tug ahnóinne uáithe. 

9 Agus do tliug Maóise na slata uilc 
ftmach ó lathair an TrGiiEArNA chum 
cloinne Israel uile : agus do f hcachadar, 
agus do ghlac gach neach dhíobh a shlat 
fém. 

10 51 Agus a dubhairt an TiGiiEAaNA 
re Maóise, Talihair slat Aáron a rís a 
lathair na fiadhnuise, dá tai:-cidh mar 
chomhartha a naghaidh na meirliíjchuibh ; 
agus túigfe tíi thríd amach a monabhar 
dhíomsa, go nach mbasuighthear íad. 

1 1 Agus do rinne Maóise sin : mar 
do aithin an Tighearna dhe, is mar sin 
do rinne sé. 

12 Agus do labhradar clann Tsrael re 
Maóise, ghá rádh, Féuch, atámáoíd ag éug, 
dó imigliiomair seachad, do chúadhmar 
uíle seachad. 

13 Gidh bé ar bith thiucfas a ngoire 
do thabernacuil an Tighearna do 
gheabha sé bás : an ccnáoidhfighear sinne 
lé básughádh .'' 

CATB. XVITI. 

Curam na sagarta. 6 Friiheolamh na 
Lebhiteach. 9 Fiach-saothair na sa- 
gart. 21 Agus na Lebhiteach. 
GUS a dubhairt an Tighearna re 
Haaron, lomchóra tusa agus do mhíc 
agus tigh hathar maiUe leachd éigceart 
na sanctúra : agus iomchóra tusa agus 
do mhíc maille leachd aindligheadh bhur 
sagartachda. 

•2 Agus dó dhearbhráithre mar an 
ccéadna do threil)h Lébhi, treabh hathar, 
tabhairsi leachd íad, go niaghthar leachd 
íad, agus go ndéanuid fritheolamh dhuit : 
achd do dhcanu tusa agus do chlann 
maille riot miniostrúláchd as coinne tha- 
bernacuil na fiadlmuiso. 
150 3 Agus coimheadfuid síad do chúram, 
Rgus cúram an taberuacuil uile : adid 
araháin ní thiucfaid a ngar soitheacli 
na sanctóra agus na haltóra, go nach 
néugaid síadsan, ná tliusa, mar an gcéadna. 

4 Agus ceangoltar lcachd íad, águs 
coimheadfuid cíiram tíiabernacuil an 
chomhchruinnigh, do dhéanamh serbhíse 
au tabeniacuii uile : agus ní thiucfa 
coimhidhtheach bhar goire. 

5 Agus coimhéadfuidhe cúram na sanc- 
tóra, agus curam na haltóra : go nacii 
biíiidh feasda fearg ár bith 6s ciomi 
chloinne Tsrael. 

6 5[ Agus misi, féuch, rug mé Ihur 
ndearbliraithre na Lebhítígh ó bheith a 
measc chloinne Israel : dhuitsi tugadh 
íad mar thabhartas don Tighearna, áo 
dliéanamh scrbhísethabemacuil an choinh- 
chruinnigh. 

7 Ar á nadhbharsin coimhéudfa tusa 
agus do clilann maille riot oifig bhur 
sagartachda an gacli éinni do naltoir, 
4igns táobh a stigh don Lhrat ; agus 
do dhéantáoi serbhíg : thug me bhur 
noifig sliagartachda dháoibh mar sherbhis 
tliiodhlaíchtlie : agus an coimhidhtheach 
thiucfas a ngar cuirfighear chum báis é. 

8 1[ Agus do iabhair an Tighearna re 
Ilaaron, Téuch, thug mé dhuit mar an 
ccéadna céram mofrála tógthá do nuile 
ní náomhtha cliloiime Israel ; dhuitsi thug 
mé íad do bhrígh a nungtha, agus dod 
mhacaibh, re hordughadh síorruidhe. 

9 Budh leachtsa so do na" neíthibh 
roiiáomhtha, do congmhacih ón teinidh : 
gach uile ofráil is leosan, gach uile oírail 
bhidh is leósan, gach ofráil plicacaídh 
is leósan, agus gach ofráil aindlighidh 
is leósan, nocli do bhéuruid dharahsa, 
hiáidh si ronáomlitha dhuitsi agus dod 
mliacaibh. 

10 Annsa náit is ronáomhtha íosas tú 
sin ; gach áon feaidha íosas é : biáidh s ó 
náomhtha dhuit. 

11 Agus is lcachtsa so; ofráil thógtha 
a dtiodhluicthe, maille re uile ofrála 
thonnta chloinue l^rael : thug nié dlmitsi ' 
íad, agus dod inhacaibli agus dod inghean- 
uibli inaille riot, lc stat'uid shíorruidhe : 
gach áon dá< mbía glaii ami do tliigh 
íosuidh sé dhe. 

12 A nuile chuid is fearr do nola 
agus a nuile chuid is fearr don nfíon, 
agus don cliruithneachd, a gcéadthoradh 
sin noch ofráilfid don Tighearna, thug 
mc íad sin duitsi. 

13 Agus gidh bé is táosca bhías abuidh 
annsa dutlu.iigii, noch do bhcuruid chuni 
an TiGHEARNA, budh lcachtsa sin ; gach 
áon dá mbia glan aun do tbigh, losuidh 
sc dhe. Cuid Aároin dona hofrulihh. CAIB 

14 A nnile thíodhlairthe níiomhtha an 
Israel budh leíischfsa íad. 

15 A luiile ní fhosclas an bhríi annsa 
nuile flieuil, noch bhenid síad chnm an 
TicHEARNA, míis do dháoinibh n<3 do 
bheathachuibh, budh leachtsa lad : giilli- 
eadh céidghin an duine fuáisceola tu go 
deimhín, agus ccidbhreith na mbeatluich 
neamhghlan fuáisceola tú. 

16 Agus an mhéid bhías i"é a bhfúas- 
cladh ó mhí dáois fuáisceola tíi íad, do 
réir domheasta féiu, ar airgiod chúig secei, 
do réir secei na sancthúra, noch is nthche 
gerah. 

17 Achd céadláogh bó, nó céadúan 
cáorach, no céadmheannan gabhair, ní 
fhuáisceola tíi ; atáid sin náomhtha : 
croithfe tíi a bbfuil ar a naltóir, agus 
loisgfe tú a mcathns 7nar ofráil déanta lé 
teinidh, mar bholadh chumhra don Tich- 

EAIÍjVA. 

18 Agus budh leachtsa a blifeóil sin, 
amhuil is léachd an cliathán tonnach agus 
an slinnéun deas. 

19 A nuile ofráil thógtha do neithibh 
naomhtha, noch ofráluid clann Israel 
don TiGiiEAnNA, ihug mé dhuitsi, agus 
dod mhacaibh agus dod ingheanuibh 
maiUe ríot, le statíiid shíorruidhe : is 
cunnradh salainn c go bráth a lathair an 
TiGHEAUNA dhuitsi agus dod shíol mailie 
riot. 

20 Agus do labhair an TiCtUBaiina ré 
Iláaron, Ní bhiáidh oighreachd agad iona 
ndíithaighsion, ni raó bhias roinn ar bith 
agad na. measg: is misi do chuidsi agus 
hcighreachd a measg chloinne Israel. 

21 5Í Agus féuch, thug mé do chloinn 
Lébhi a nuile dheachmfiadh a Nisrael 
mar oíghreachd arson a serbhisb do níd, 
mar atá serbhís thabernacuil an chomh- 
chruínnigh. 

22 Ní raó thiucfaid clann Israel íeasda 
a ngar thabernacuil an chomhchruinnigh, 
deagla go ndéanaídís pcacaidh, agus "go 
bhfuighedís bás. 

23 Achd na Lebhítigh dhéanas serbhís 
thabernacuil an chomhchruinnigh, agus 
iomchóruid síad á ccionta: budh statúid 
shíorruidhe sin a mcasg bhar ngeinealach, 
nach bhfuighid oighreachd air bith a measc 
chloinne Israel. 

24 Achd deachmhadha chíoinne Israel, 
noch ofrálaid síad mar ofráil thógtha don 
TiGHEARNA, thug mé sin do na Lebhítibh 
mar oighreachd : ar a nadhbharsin a 
dubhairt mé ríu, Ní bhfnighid oighreaehd 
ar bith ameasg chloinne Israel. 

25 If Agus do iabhair anTiGiíEARNA re 
Ma.óise, gá rádh, 

26 Labhair mar so ris na Lebhitibh, 
agus abair níi, A nuáir biieanfuidhe ira 

151 . XIX. Glanadh re lúaith na CoJpuidhe. 

deachmhadha do chloinn Israel noch thug 
misi dhíbh mar oigln-eachd úathasan, 
annsin ofráilfidh sibh ofráil thógtha dhe. 
sin don Tighearna, an deachmhadh cnid 
don deachmhuidh. 

27 Agus a nofráil thógtha sn aguibhsi, 
coimeorthar chugaibh í mur arbhar uri^ir 
an bhuáilte, agus iomláine shoithigh bríiite 
an nfiona. 

28 Mar so ofráilfe sibiise fós ofrHÍl 
thógtha don Tighearna da bhnr nuiie 
dlíeuchmhuidii, noch ghlacfuidhe 6 chloinn 
Israel ; agus do blicartháoi dhe sín oiráil 
tliógtha an Tigheaiixa do Aáron an 
sagárt. 

29 Amach as bhur nuile thabhartuS 
ofiáilfe sibh a nuile ofráil. thógtiia an 
Tighearna, da uile mhéathas sin, an 
chuid náomiitha dhe. 

30 Uime sin déara tó ríú, A nuáir 
thóigfeas tú an chuid is fearr dhe sin 
úadh, ansinn coimheortliar do na Lebh^- 
tibli é mar bhíseacli uiláir an bhuáilte, 
agus mar bhíseach shoithigli bruíte an 
ní'íona. 

31 Agus íostáoi é ann gach áonlíhall, 
sibh féin agus bhur dteaglach : óir sé 
lúach bhm" serbhíse a ttabemacuil an 
chomhchruinnigli é. 

32 Agus ní bhía peacadh ar. bíth 
oruibh da bhrígh sin, a nuáir thóigfidh dhe 
an chuid is fearr dhe : nr mó thríiailleoch- 
táoi neithe náomlitha chloinne Israel, 
deagla go néugfadh sibh. 

CAIB. XIX. 

Aii glanadh do dh&anta le luúithe na col~ 
puidhc loiccthe. 11 An cor ur a ngnáih- 
aighthcar súd. 

AGUS do labhaír an Tigheaena ré 
Maóise agus ré Híiaron, gá rádh, 

2 Sí so ordughadh ^n dlighe noch do 
aitliín an Tighearna, gá rádh, Labhair re 
cloinn Israel, go ttugdáois chugad cclpach 
bhainnean dheargbhuidhe gan toibhéim, 
ann nach bía crón, agiis ar nar cuireadli 
cuing a ríamh : 

3 Agus do bheartháoi Deleásar an 
sagart í, chor go ttugadh sé amacli as 
an ccampa í, agus go marbhadh áon í ann 
a fíadhnmse : 

4 ^ Agus glacfuidh Eleásar an sagart 
dá fuil le na nihéur, agus croithfidh da fuil 
go direach as coinne thabeniacuil an 
cliomhchruinnigli seachd nuáire : 

5 Agus loiscfidh áon an cholpach aun 
a radharc; a croícionn, agus a feQJI, agus 
a fuil, maiiie ré na háoileach, loiscfeas sé : 

6 Agus glacfuidh an sagarf crann céadair, 
agus isóip, agus scárláoid, agus caithfidh i. 
a lár loiscthe na coipuidhe. 

7 Annsia nighfidh an sagart a éadach, Beaint re corp marbh neamhghloine.\5lB\lKEACE.A. Bhir Maoise uisce ón churruig. 

seachdmhadh l;i ; agus ar an seachdinhadh agus fothraicfidh a chorp a nuisge, agus 
na dhiáigii sin tiucfaidli sé doii champa, 
agus biáidh an sagart neamhghlan go tráth 
nóna. 

8 Agus an té loisgfeas i nighfidh sé 
a éadach a nuisge, fothruiclidh a chorp 
a nuisge, agus biáidh neamhglilán go tráth- 
nóna. 

9 Agus cruinneochuidh duine hlúas gl^n 
luáith na colpuidhe, agus cuirfidh a ttaisg- 
ídh e táobh amuich don champa a uionad 
ghlan, agus cuimhdeochthar é do choimh- 
thiónol cliloinne Israel mar uisge deaiuigh- 
the : is glanadh ar son peacaidh é. 

10 Agus an té chruinnighis luáith na 
colpuidhe nighfidh sé á éadach, agus 
b.áidh se neamhghlan go tráthaóna ; agus 
biaidh sé ag cloinn Israel, agus ag an 
ccóimhidhtheach chomhnúigheas na measc, 
na reachd síorruidhe. 

11 ^ Agus art té bheanas ré cnrp inarbh 
dhuine ai bith Liáidh sé neanilighlan go 
cíonn seachd lá. 

11 Glanfuidh sé c fcin leis sin ar an 
treas lá, agus an seuchdmhadh h'i biáidh 
sé glan : aclid muna nglana sé é féin an 
treas la, annsin ní bhiáidh sé glan an 
seachdmhadh lá. 

13 Gidh bé bhéanus ré corp maibh 
dhuine ar bith éugfas, agus nach glan- 
fuidh é féin, salchaidh se tabernacuil an 
Tighearna ; agus gearrfuighear an tanam 
sin ó Israel : do chionn nar croitheadh 
uisge an dealuighthe air, biíiidh sé ncamh- 
ghlan ; atá a neamhghloine fós an-. 

14 .Sé so an dligheadh, a nuáir ghea- 
V)htAS duine bás a lóistín : an mhcid 
thiucfas a steach annsa lóistin, agus au 
mhéid bhias a stigh aunsa lóistín, btud 
neamhglihm seachd lá. 

15 Agus gach eansoitheach fhoscailte, 
ar nach bfuil folach ceanguilte uime, ata 
neamhghlan. 

16 Agus gidh bé blieanas ris an tí do 
mharbhadh le cloidheamh sná machairidh- 
ibh réidh, nó re corp marbh, no ré chnáimli 
dhnine, nó re úaighe, biaidh neamhghlan 
eeachd lá. 

17 Agus glacfuid siad air son duine 
ncamhghlain do luaith no colpuidhe 
loiscthe an ghhmta ar son peacaidh, 
agus cuirfidhear uisge reatha na chionn a 
soitheach : 

18 Agus ghicfuidh duine glan isóip, 
agus tumthuigh annsa nuisge é, agus 
croithfidh ar an lóistín e, agus ar na soith- 
ij^lnbh uile, agus ar na dáoinil h do blú 
annsin, agus ar an té do bhean ré cnáimh, 
wó ré dulys do raaibhadh, uó ré duine 
fuáir bás, nó ré liuáigh : 

19 Agus croithfidli an duinc glan air 
,aa ueiimhghluii an treas lá, agus uji 

15:2 líi glanfuidh é féin, awus nighfidli a cadach, 
agus fothruicfidh é féin a nuisgc, agus biáidh 
sé gU«i tríithnóna. 

20 Achd an té bhías neamhghlan, agus 
nach glanfuidh é féin, gearrfuighear an 
tanam sin amach as an ccomhchruinniugh- 
adh, do chionn gur thruáill sé sanctora án 
Tjghearna : níor croítheadh uisge an 
dealuighthe air; atú se neamhghlan. 

21 Agiis biíudh sé na reáchd síorruidhe 
dhóibh, an te chroitheas uisge an dealuígh- 
the nighfidh sé a éiidach ; agus an té 
bheanas ré huisge an dealuighthe biáidh sé 
neamhghlan go tráthnóna. 

22 Agus gidh hé ní ré nibeanfuidh an 
duinc neamhghlan biáidh sé neamhglilan ; 
agus an tanum bhcanlas ris biáidh sé 
neamhghlan go tráthnóna. 

CAIB. XX. ^ 

Gearan an tsloigh ag uisce an chonnj'adh. 
'ó 'J'ug Maoise uisce ún charraig. 23 
Fuair Aaron bás. 

ANNSIN thangadar clann Israel, an 
comhchruimunghad 1 uile, go dtoth- 
ramli 8in annsa chéad mhi : agus do bhí 
ann pobal na ccomhnuidhe a Cades ; agus 
déug Miriam annsin, agus do hadhluiccadh 
annsin í. 

2 ^í Agus ní raibh uisge ag an bpobal : 
agtis do chruinnigheadar íad íein a ccionn 
a chéile a naghuidh JMháoise agus Aáron. 

3 Agus do spreagadar an pobal Maoise, 
agus do abhradar, dha rádh, 'lrúagh a 
Dhc nar éagamar an tan do éugadar ar 
ndearbhraithre a lathau" an I'jghi auna ! 

4 Agus crcd fa ttugabhairse hbh comh- 
chruinniughadh an Ti( hearna don bhlíi- 
sachso, ionnus go bhfaighmis léin ugus ar 
náiriiéis bás } 

5 Agus créd fá ttugabhaJr fá deara 
dhúinn teachd amacli as a Négipt, dnr 
tta})hairt a steach don droch áitso } ní 
feai'ann síl é, nó í ígeadh, no fíneamlnia, nó 
pomgránat ; ní inó atú uisse ré ól anii. 

6 Agus do chuáidh JMaoise agus Aáron 
as latliair an phobuil go dorus tabernacuil 
an chomchruumigh, agus do tluuteajdar ar 
a naghaidh : agus do fhoillsigh glóir an 
TiGHEARNA í fem dóibli. 

7 H Agus do labhair an Tigheauna re 
Maóisc, dhá i-ádli, 

8 Glac an tslat, agus cruinnigh an toir- 
eachdas a bhtbchair a chéile, tlm féin, 
agus Aáron do dhearbhratliair, agus labh- 
ruidh i-is an gcarruic as comne a síil; 
agus do bhéura a huisge uailiie, agus do 
bhcara tusa amach as a ccarruic uisge 
dhóilih : mar sm do bheara tú deoch don 
chomhchruhmiughadh agus dá náirnéis. 

9 Agus do ghlac IVÍaóise an tslat as Día mishasta re Maoise agiis Aaroin. CAIB, XXI 
lathaii- an Tighearna, mar do aithin Bás Aíh'oin a sliab/i Hor. 
sin do fliilleadar Israel sé dhe. 

10 Agus do chrulnnis^h Máóise agus 
Aáron an pobal a bhfochair a chéile as 
coinne na cairrge, agus a dubhairt sé, 
Eisdigh a nois, a niheirleacha ; an gcaith- 
liiune uisge do thabhairt daóibh as an 
carruicsi ? 

11 Agus do thóg Maóisi a lámh súas, 
ígus lé na shlait do bhuáil sé an charruic 
tá dhó : agus tíiinic an tuisge amach go 
hiomarcach, agus do ibheadar na dáoine, 
agus á náirnéis inur an gccadiiu. 

12 % Agus do labhan- au Tigheaexa 
re Maóise agus ré Háaron, Do chionn nar 
creideabhair dhamh, dom náomhadh a 
latiiair chloinne Israel, uime sin ní thiubh- 
artháoi an chuideachdasa don dútliaigh 
thug mc dháoibh. 

13 Sc so uisge Mheribah ; do cliionn 
go udéarnadar clann Israel ceannairg ris 
an DTiGHEAroTA, agus gur náomhadh é 
íonta. 

14 *S Agus do chuir Maóise teachda 
ó ('hades go righ Edom, Is mar so a 
deir do dliearlihrathair Israel, Atíi a í'liios 
agad ar gach ni dar cirigh dhuinne ann ar 
tturus : 

13 JMar do chúadar ar naithre síos do 
Xcgipt, agus mar chomhnuígheamairne 
>an ÍNÍégipt aimsior fhada ; agus gur 
c!]ráidhtadar na ílégiptigli sinn féin, agus 
ar naithre : 

IG Agus a nuáir do óigheamar íir an 
Ttigheauna, do chíiahndh sc ar nguth, 
agus do chuir se aíngeal uadh, agus thiig 
leis amacli sinn as a JNcgipt : agus féuch, 
atámaoid a C'cádes, an chatluur is faide 
auiacli ariu do theóruimisi : 

17 Tábiian- cead sligiieadh diiíiinn, iar- 
ruim mar athchumge ort, thríd do dhíith- 
aigh : ní gheabhaiii thrid nu machaingh- 
)bh, nó tluíd na fíneamhnuibh, ni mo 
iblithiom duigge na ttf)ibreach : imeocham 
ród an rígh, ní thdleani don h'iirah diieis 
nó don láimh chlí, nó go ttcigliiom thardo 
theóruinnsi. 

18 Agus a dubhairt Edom ris, Ni 
gheabha tú thríomsa, deagla go ttiucfuinn 
amacli ad íighuidh leis an ccloidheandi. 

19 Agus a dubln-adar clann Israel ris, 
Rachaimne ar feadh na sligheadh móire : 
agus iná ibhiom fein ná máirncis deocli 
dod chuid uisge, annsin díolfa mé ar a 
shoii : racliad ainháin, gan íinní oile, thríd 
a tír dom chosuibh. 

20 Agi.s a dubhairt seision, Ní racha 
tu thrid. Agus tliámic Edom amach na 
naghuidh lé mórari sluáigli, agus lé Íáimh 
láidir. 

21 Mar so do dhíult Edom cead sligh- 
tadli do thabhairt do Israel trt ná theó- 

153 rumn : ui 
íiadh. 

22 ^ Agus do ghluaisiodar clann Tsrael, 
an chomhchruinniughadh uiie, ó Chades, 
agus tangadar go slíabh líor. 

23 Agus do labhair an Tigtíearna re 
Maóise agus re Iláaron a slíabh Hor, 
láimh re brúacb fearuinn Edom, ga nidh 

24 Béarthar Aáron a gcionn a diiáoine : 
óir ní rachaidh sé don tír noch thug misi 
do chloinn Israel, do chionn gur cliathuiírh- 
eabhair a naghaidh mo blu-ijichre a"- uisce 
Miieribah. ° 

25 Glac chugad Aíiron agus a mhac 
Eleásar, agus tabhair súas a shabh Hor íad : 

26 Agus bean a eadach do Aáron, acus 
cuir ar Eleásar a mhac ó : agus cruinne- 
ochthar Aáron chum a dháoine, agus do 
geabha bás annsin. 

27 Agus do rinne Maóise mar a dubh- 
airt an Tighearna ris : agus do chúadar 
SLias ar shabh Hor a radharc an phobuil 
uile. 

28 Agus do bhean Maóise a éadach do 
Aáron, agus do chuir ar Eleásar a mhac 
é ; agus fuáir Aáron bás annsin ar mhuli- 
ach an tsléibhe : agus tháinic Maoise agus 
Eleásar a nsúas don tsliabh. 

29 Agus a nuáir do choncadar an pobal 
uile go bhfuáir Aáron bás, do rinne tigh 
Israei uile, dóbhrón a ndiaigh Aáron 
tríochad lá. 

CAIB. XXT. 
Do Scrios Israel na Canundinh. 4 
Ihaunc orra na nailhieucha nirnhe 
feinntighe. 7 An nathuir phrás. 21 
Do miLleadh S'thon, 33 Agus Og. 

AGUS a nuáir do chualaidh ngh Arad 
an Cananiteach, noch do chomh- 
nuigh budh dheas, go ttáimc israel a slighe 
an luclid bratlia ; annsm do throm se a 
naghaidh Israel, agus do ghabh cuid aca 
na bpríosiínachaibh. 

2 Agus tug Israel móid don Tighearna, 
agus a dubhairt, Ma sheachadann tíi go 
dearbhtha na dáoinesi am lánnhse, annsin 
scriosfa mé go hiomlán a ccaithreacha. 

3 Agus do ftist an Tigheaiina ré glór 
Israel, agus do sheachaid dóibh na Ca- 
nanítigh; agus do scriosadar go hioralán 
íad fém agus a ccaithreacha : agus do 
ghoir sé Hormah daiimi do náit. 

4 1[ Agus do gliluáisiodar ó shlíabh 
Hor láimh ré slighe na mara Ruáidhe, 
chmii teaclid timchioU chriche Edom ; 
agus do bhi anam na ndáoine ar na 
dhroichmheisniughadli go mor do bhrígh 
na sligheadh. 

5 Agus do labhair an pobal a naghaidh 
Dé, agus a naghaidh Mliaóisi, Crcd fa 
ttugabhair amach as a Négipt sinn dlagh- Dochognadar na miihair iiimhe 'tad. UIBIIllEACHA 

áil bháis san bhfasach ? óir ní bhfuil arán, 
nó uisge ar lith aun; agus do f'huathaidh 
ar nanam an tarán éuttromso. 

6 Agus do chuir an Tighearna naith- 
reacha nimhe tinntighe a measc an pho- 
ba.l, agus do chognadar an pobal ; agus 
fuáir mórán dáoine do Israel bás. 

7 ^ Uimé sin tangadar an poíial chnm 
Maóise, agus a dubhradar, Do pheacuigh- 
eamar, óir do labhram.ar a naghaidh an 
TiGHEARNA agus ad aghaidhsi; guidh an 
TiGHEARNA, gó mbeireo.dh na nailhreacha 
nimhe uáinn. Agus do ghuidh Maúise ar 
son an phobail. 

8 Agus a dubhairt an Tigheartí^a ré 
Maóise, Déana dhuit nathair nimhe thinn- 
tighe, agus cuir ar chrann í : agus tiucfa 
dhe sin, gach duine loitfighear, a nuáir 
fhéachfus uirre, go mairfidh sé. 

9 Agus do rinne Maóise nathaír nimhe 
do phrás, ngus do chLiir air chránn í, agus 
tárla, dá loiteadh nathair nimhe éanduine, 
a nuáir do fhéachadh sé air a nathair 
ninihe phráis, go maireadh sé. 

10 % Agus do ghluái^iodar clann Israel 
ronipa, agus do shuidheadar ann Obot. 

11 Agus do ghiuáisiodar ó Obot, agus 
do shuidhéadar ágcárnuibh Abarim, annsa 
bhfásach noch atá as coinne Mhoab, leath 
ré héirghe gréine. 

12 í Do áthruigheadar as sin, agus do 
shuigheadar a ngleann Sared. 

13 Do áthruigheadar as sin, agus do 
shuigheadar ar an ccuid thall do Arnon, 
noch atá annsa bhfásach noch thig aiaach 
as imhbh na Namoríteach : oir s'c Arnon 
teórann Mhoab, idir Mhoab agus na Ha- 
morítigh. 

14 Is uime sin a deirthear a leabhruibh 
coguidh an Tighearna, Gidh bé rinne 
sé san muir iluáidh, agus ag srothuibh 
Amon. 

15 Agus ag sruth na naibhneadh nóch 
théid síos go tír Ar, agus luidhios ar 
theóruinn Mhoab. 

16 Agus do chúadar as sin go Beer : st 
sin ao tobar air ar labhair an Tighearna 
ré Maóise, Cruiniiigh an pobai a bhfochair 
a chéile, agus do bhéara misi uisgedhóibh. 

17 1[ Annsin do chán ísrael an chain- 
ticsi, Tibir a nsíos, a thobair; freagruidhsi 
dhó : 

18 Do thochladar na prionnsuidhe an 
tobar, do thochladar uáisle an phobail, 
do reir scola feaitabhartha an dlighe, le na 
nibatuidhibh é. Agus do imthighcadar ón 
bhfásach go Mattanah : 

19 Agus 6 Mhattánah go Nahaliel : agus 
ó NahaUel go Bamot : 

20 Agus ó Bhamot annsa ghleann, atá a 
ttír MÍioab, go muliach Pisgah, noch 
fhéachus Icath re lesimon. 

15 4 BuaiLid Israel Sihon. 

21 f^ Agus do chuir Israel teachda go 
Sihon rí na Namoriteach, gá rítdh, 

22 Léig dhamh ghabháil thríd do 
dhúthaigh : ní fhillfiom annsna machair- 
ighíbh, nó annsna fíneamhnuibh ; ní iobh- 
tham duisce an tobair: achd imeochum 
ród an rígh, nó go reachí'uni tliair do 
theórannuibhsi. 

23 Agus nior bháiU lé Sihon cead do 
thabhairt do Israel gabháil tré na dhuth- 
aigh : ach do chruinnigh Sihon a dhaoine 
uile a bhfochair a chéile, agus do chuáidii 
sé amach a naghaidh Israel san bhfásach : 
agus tháinic go lahas, agus do throid a 
naghaidh Israel. 

24 Agus do bhuáil Israel é lé fáobhai 
an chloidhímh, agus do shealbhuidh a 
dhúthaigh ó Araon go labboc, eadhon gó 
nuige cloinn Ammon : óir do hhi teórann 
chloinne Ammon láidir. 

25 Agus do ghábh Israel na caith- 
réacha so uile : agns do chomhnuigh Israel 
a ccaithreachaibh na Namoríteach, ami 
Hesbon, agus ann a uile bhailtibh. 

26 Oír db be Ilesbon cathair Sibon 
rígh na Naraoriteach, noch do chathuigb 
a naghuidh roimh rígh Mhcab, agus do 
bhean a dhúthaidh uile as a laimh, go 
nuige Arnon. 

27 Uime sin an drong labhras a sean- 
fhocluibh, a deirid, 1'igidh go Hesbon, 
cuirthear súas agus ullmhuighthear calhair 
Sihon : 

28 Oir do chuáidh teinidh amach as 
Hesbon, lasair ó chathruigh Sihon : do 
loisc ArMhoab, agus tighearnuidhe áiteach 
árd Arnon. 

29 A mhairg dhuitsi, a Mhoab ! atá 
tíi millte, a phobal Chemos : tug sé a 
mhic do chuáidh as, agus a ingheana, a 
mbraighdionas do Shihon rígh na Na- 
moríteach. 

30 Do chaithamar saighdibh nan 
aghaidh ; do milleadii Hesbon gonuige Di- 
bon, agus do rinneamar fásach dhíobh go 
nuige Nophah, noch roichtheas go Medeba. 

31 II Mar sin do áitribh Israel a ndíith- 
aigh na Namoriteach. 

32 Agus do chuir Maóise brath ar 
laaser, agus do ghabhadar á bhailte, agus 
do theiigeadar amach na Haraontigh' do 
bhi ionta. 

33 % Agus do fhilleadar agus do chúa- 
dar síias a slighe Bhasan : agus do chíiaidh 
Og rígh Basan amach na naghuidh, é 
íem, agus a mhuinntir uile, chum catha 
ann Edrei. 

34 Agus a dubhairt anTiGUEARNA ró 
Maóise, Ná bíodh eagla ort roimhe : óir 
do sheachaid misi ad láimh é, agus :i 
dháoine uile, agus a dhúthuigh ; agus do 
dhéana tú rís mar do rinne tú re Sihon Teachda B/ialac ^o Bulainn. CAIB. XXIT. 

lígli nii Namoiíteach, noch do chomh- 
i;uigh an Hesbon. 

- 35 Miii- so bhuaileadar é féin, agus 
a mhic, agus a dhuoine uilc, nó go nar 
fágbhadh áonduine lieó aise : agus do 
fehealbhuigheadar a dhíithuigh. 

CAIB. XXII. 

Lahhair an tussal re Bulaam. 

AGUS do ghluaiseadar clann Israel ar 
a naghaidh, agus do cliuíreadur ííitha 
a réiteach Mhoab don tíioibhsi do lordaa 
láimh ré lerico. 

2 5Í Agus do chonnairc Balac mhac Sip- 
por a ndeámadar clann Israel ris na Ha- 
inorítibh. 

3 Agus do bhí Moab lán dcagla na 
ndáoine, do chionn go i'abhadnr honmhur : 
agus do bhí Moab buíiidheartha do hhrígh 
chloinne Israel. 

4 Agus a dubhairt Moab ré sinnsioruibh 
Midian, A nois lightid an mhuinntirse síias 
a bhfuil ar timchioll uile, mar ligheas an 
damh féur na faithche. Agus dob é Balac 
mhac Sippor budh rígh ar na Moabíteach 
an tansin. 

5 Do chuir sé tcaclida úadh uime sin 
chum Bálaam mhac Beor go Petor, noch 
atá láimli ré habhuinn dúthaigh chioinne a 
mhuinntire, dá ghairm, ag rádh, Féuch, 
tháiijic pobal amach as a Négipt : féuch, do 
fholcliadar aghaidh na tahidian, agus atáid 
na ccomhnuighe as mo choinne si : 

6 Tárr a nois ar a nadlibharsin, íarruim 
mar athchunige ort, malluieh na dáoinesi 
air mo shonsa; óir atáid ro neartmhar 
agam : dob éidir go mbéuruhin buáidh 
le ccláoidhfemís íad, agus le ndíbcóruinn 
as an ttír íad : óir atú a fiáos agum gidii 
bé biieinneoclms tusa go bhj'uil bean- 
nuighe, agus gidli bé mliailleochus tú go 
bhfuil mailuighe. 

7 Agus do imthigheadar sinnsir JMhoab 
agus sinnsir Mliídian maiUe re tioghiaictli- 
ibli na dráoidheaclida ann a láimh ; agus 
tangadar go Bálaam, c>gus do iabliradar 
bríathra Bhálac ris. 

8 Agus a dubhairt seision riú, Fanuigh 
annso a nochd, agus do bhéara misi focal 
chugaibh mar a den- an Tiguearna rium: 
};gus do fiianadar prionnsuidhe Mboab a 
blifochair Bhálaam. 

9 Agus tliáinic Día chum Bálaam, agus 
adubhant,Credkí/nadáoinesi ad fhochair? 

10 Agus a dubhairt Bálaam ré Dia, 
Bálac mhac Sippor, rígh Moab, do chuir 
fios chugam, dhá rádh, 

11 Féuch, tháuiic pobal amach as a 
Négipt, noch fholchus aghaidh na tal- 
mhan : tárr annois, mailuigh dhamh iad ; 
dob éidir go béinn cumusach chum a 
ccláoidlite, agus go cuii'iiun as an ttir iad. 

155 Comhairle Dí ar Bhalaatn. 

12 Agus a dubhairt Día ré Bálaam, ni 
reaclia tusa leú ; ní mhailleocha tú an 
pobal : óir «<áíí/ beannuighe. 

13 Agus do éirigh Bálaam síias ar 
maidin, agus a dubhairt ré prionnsuidhibh 
Bliídac, En-gidh da bhur ndutháidh féin : 
óir do dhíuit an Tighearka cead do 
thabhairt damhsa dul libh. 

14 Agus do eirgheadnr prionnsuidhe 
Mhoab súas, agus do chíiadar chuni Bk- 
lac, agus a dubliradar, Do dhiult Lálaani 
teachd linn. 

15 ^ Agus do chuir Báiac a rís, níoí 
mó do phriounsuidlúbh, agus iiíos ónóruiglí 
ná íadsan. 

16 Agus tangadar go Bálaam, agus a 
dubhradar ris, Mar so a deir Bniac -i hac 
Sippor, Na ton-misgeadh éinni tliú, iarruim 
dathclminge ort, fá theaclid chugam : 

17 Oír cuirfe mé súas thú a nonóir 
romhóir, agus do dhéana mé gach éinní 
Jcarus tíá rium : tárr ar a nadhiiharsin, 
guidliim thú, malluigh dhamh na dáoiuesi. 

IP. Agus do l'hreagau' Bálaam agus a 
dubhairt re searbhf hoghantuibh bliálac^Da 
ttugadh Blilac dhamh lán a tiiighe dair- 
gead agus dór, ni fhéaduimsi dul thar 
fhocal an Tighearna mo Dhía, áu dhéa- 
namh níos lugha nó níos mó. 

19 A nois uime sin, guidhim sibh, 
fanúidh a nochd annso, chor go mbía 
a fhios agam créd eile a déaras an Tigh- 
EAnxA riom. 

20 Agus tháinic Día go Bídaam sa 
noidhche, agus a dubhairt ris, Má thigid 
na dáoine dod ghairm, éirgidh síias, agus 
imthigh leó; gidheadh an focál a úéara 
misi riot, go madh é sin dhéanas tu. 

21 Agus do éirigh Báiaam ar nmidin, 
agus do chuir diailáoid air a assal, agu» 
do chuáidh lé prionn&uidhibh Mhoab. 

22 ^ Agus do las fearg Dé do chiona' 
gur mitliigh sé : agus do slieas auigeal RVi 
Tighearna annsa tslighe mar eascaruid 
na aghuidh. Annois do bhi seision a«, 
marcuidheachd ar a assal, agus do bhádar 
a dhá sherbhíseach mur áon ris. 

23 Agus do chounairc an tassal aingetel 
an Tighearna na sheasamh ar a tslighe, 
agus a chloidheamh nochduighe lona iáimk : 
agus do ionntúioh an tas&al as a tslighe 
amach, agus do chuáidh ar feadh aa 
mhacaire : agus do bhuáil Bálaam aa 
tassal, dá fhiileadh annsa tslighe. 

24 Aclid do sheas áingel an iGiir.ARNA. 
a slighe na bhfíneamhan, balla don táoibh- 
si, agus baila don táoibh oile. 

25 Agus a uuáir do chonnairc an tassal 
aingel an Iighearna, d. thiomám sí i 
fcin a nagliaidh an bhalla, agus do bruigh- 
eadh cos Bhálaam rio an laballa : agus do 
bhuáil sé aría í. Do luhhair an tassál re Balaam. UIBHREACIIA, 

26 Agus do cliaáidh aingeal an Tigii- cunihachda 
EARNA ni is faide, agus do sheas a náit chumhainn, mar nach laihh áonbhall 
•seachanta ar a h'iinih dheis nó ar a láinih 
chlí. 

27 Agus a nuáir do chonnairc an tassal 
aingeal an TíOHEAr.N\, do thuit sí síos 
fáoi Bliíilaam : agus do las fearg Bhídaam, 
agus do bhuáil sé an tassal le bata. 

"28 Agus dlosciul an Tighearna béul 
a uassad, agus a dubhairt sí re Báhiani, 
Cred do riiuie misi riot, as ar bhuáil tú 
mé a iiois trí huáire? 

29 Agus a dubhairt Bálaam ris a nassal, 
Do chiona go ndeárna tú inagadh oruni : 
do bí'eaiT liom go ndieith cloidheamii ain 
láiinh, óir do mhuirhnn a nois thíi. 

30 Agus a dubhairt an tnssal re Bá- 
laam, Nach ??;2sí hassal, ar a ndeárna tú 
marcuidheachd ó fuáir tú riamh m?' gus a 
niugh.'' nar gnáthuigh mé so dliéanamh 
riot .'' agus a dubhairt seision, Níor g7iát/t- 
uig/iis. 

31 Anusln dfoscuil anTicnEAUNA súile 
Bhídaam, agus do chonnairc Bálaani aia- 
g€al an Tighearna na sheasamh san 
tslighe, agus a chloidheamh tairngthe iona 
láinih : agus do chhíon sé sios a cheaan, 
agus do thu;t sínte ar a aghuidh. 

32 Agus a dubliairt amgeal an Tigh- 
EARNA ris, Crtd i'ár bhuáil tú hassal na 
trí huáiresi ? féuch, do chuáidli inisi amach 
dód thoirmiosc, do chioan go bhl'uil do 
shlighe go crosanta am lalliair : 

33 Agus do chonnairc an tassal mc, 
agus do fhiU íiaim na trí huídrési : agus 
muna bhtilleadh sí uáim, go dearbi)tha 
annois mar an ccéadna do mliuiriinn thusa, 
agus do sháort'umn isi beó. 

^34 Agus a dubhaiit íjáhumi rt haiiigeal 
aii TiGUEAitNA, Do pheacaidli mé; óir 
ni raibh a fhios agam gur sheas tusa aniisa 
tslighe ani aghuidh : uime sia annois, 
muaa budh toil leachd í, fiUfe misi ar 
mais a rís. 

35 Agus a dubhairt aingeal an Tigh- 
EAUNA ré Báhiam, Imhthigh leis na dáom- 
ibh : achd amhám an íbcal a déaras inisi 
riot, sé sin a déaras tú. Mar sin do im- 
thigh Bídaam le prioiuisuidhibh Bhálac. 

36 ^ Agus a nuáu- do chúaluidh Bálac go 
ttáinig Bálaam, do chu'aidh sé amach na 
ehoinne go chathair Mhoab, noch atá a 
tteóruinnArnon, noch atá annsa nimiol as 
faide amach. 

37 Agus a dubhairt JBálac re Bálaani, 
Nach ar chuir misi fios go dithchioilach 
chugadsa dod ghairm ? cred i'a nach ttáinic 
tú chugam ? nach dearbhtha go ttig líomsa 
do chur síias a nonóir? 

38 Agus a dubhairt Bálaam re Pálac, 
Féuch, tháinic mó chugad : an blifuil 

156 Oj'ralaibh Bhalaaim. 

ar blth a nois agam éinní 
rádh? an focal chuiríios Dia am bhéul, 
sé sia laibheórus mé. 

39 Agus do chuáidh Bálaam le Bálac, 
agus tangachu- go Cíi-iat-husot. 

40 Agus do ofráil Bálac daimh agus 
cáoirigh, agus do cliuir go Bídaam, agus 
chum na bj rioausadha do b/ú na fhochair. 

41 Agns táiia ar narahárach, gur ghiac 
Bálac Bnlaam, agus go rug súas e go 
háitibh árda Baal, ionnus go bhfaicíeadh 
sé as sin leithimioi an phobail. 

CAIB. XXIII.. 
Bíodh gnr larr Bálac ar Balaam an 
draoit/ic mallughadh do Tsrael. 7 Do 
bhcannuigh sesion iadfá dhb. 

AGUS a dubhairt Bálaam re Bálac, 
Tóg dhamh annso seachd iialtór:i, 
agus gléus damh annso seachd ndaimli 
agus seachd reithc. 

2 Agus do riniie Bálac mar a dubhairt 
Biilaam ; agus do ofráil Bálac agus Bálaam 
ar gacli áon altóir bulóg agus reithe. 

3 Agus a dubhairt Bídaam re Bcálac, 
Seas ag liofrád loiscthe, agus imeocha 
misi : dob éidir go ttiucfadíi an Tigh- 
EAiiNA do theagmháil riom : agus gi<lh 
bé ar bith thaisbeanfuis sé dhamh lonaeós- 
ad dhuitsi. Agus do chuíddh sé chum 
áité áirde. 

4 Agus tárla Día re Bálaam : agus a 
dubhairt ris, Do ghléus mé seachd naltóra, 
agus do ofráil mé bulóg agus reithe ar 
guc/i éaaaitóir. 

5 Agus do chuir anTiGHEARNA focal a 
mbéul Bhálaam, agus a dubhairt, FiU air 
Bhálac, agus is niar so laibheórus tíi. 

6 Agus do fhiU sc air, agus féuch, 
do blii sé na slieasamh ag a nofrail loisc- 
the, é féin, agus prionnsuidhc Mhaob uile. 

7 Agus do thóg sc'ision suas a chosarah- 
lachd, agus a dubhairt, Thug Bálac righ 
Mhoab misi ó Aram, as sléibhtibh a noir 
thir, d/iá rádh, Tarr, m;iUuigh dbamhsá 
lácob, agus tárr, tabhau- mo shlan fa 
Isiael. 

8 Cionnus mhailleochus misi ; an tó 
nar mhalluigh Día ? agns cionnus do 
bhéur ino shlán fíin té nach ttug an 
'I'iGiiEARNA a shlán fáoi? 

9 Oír 6 mhtillnighe na gcairrgeach do 
chim c, agus ó na cnocuibh arnhaircim é : 
féuch, áiteochuid an j)obal leó féin, agus 
ní hídreomhthar íad a measc na ccine- 
adhach. 

10 Cía fhéadas hiáitbreadh lácob dáir- 
eámh, agus uibhir a cheathranihadh cuid 
do Israel ? Faghaimsi biis na bhfircun, 
agus bíodh mo chríoch dheíridh cosmluui 
lis! 

11 Agus a dubhairt Bídac re Báiaaiu, Bfildam cig Balac. CAIB. 

Ciodli so (lo riniie líi onim ? do glilac 
me tliíi do mhalluL^Iiadh mo náinhad, 
ívgiis, íeuch, do LheannLiigh tú íad go 
luiilidhe. 

l'^ Agiis do fhr.''a::air seision agus a 
dubhuirt, Nach rcaithíe mé aire thabhairt 
aii ní sin do rádh do chuir an Ticueauxa 
am bhéul ? 

13 Agus a dubliairt Bíilac ris, Guldhim 
tliú, tárr uáit liomsa a náit eile, as ar féidir 
dhuit a bhíaicsin : ní t'haictie tíi achd 
an chuid amuich dhíohh, agus ní fhaicfe 
tú uile íad : agus malluigh dhamsa íad 
as sin. 

14 1] Agus rug sé leis i' go machaire 
Zóphiiij, go mullach i'isgah, a'.^us do thng 
seachd naltóra, agas do ofráií bulóg agus 
reitiio -^v gac/i :ilt;)ir dhiobh. 

Ij Agus a {lubhairt sé re Bálac, Seas 
annso ag hofhráil Isíscthe, go tteigeomha 
misi ris an Ttiohiiauxa ann síid. 

,16 Agus tárila aii TiGiii:Ar.NA ré Bá- 
laam, agus do cliuir focal na bhéul, agus a 
dubhairt, Eirígh a r:s go Bíilac, agus abair 
inar so. 

17 Agus a nuáir tháinic sé chuige, 
iVuch, do bhí sé na sheasainh agá. oriáil 
luiscthe, agus pvionnsuidhe IMhoab maiUe 
ris. Agus a dui^hairt Bíxlac ris, Créd do 
lubhair an Tigheap.na ? 

18 Agus do th<3g seision síias a chos- 
amhlachd, agus a dubhairt, Eirigh súas, a 
Bhálac, agus éist; tabhair haire dhamhsa, 
a mhic Zíppor : 

19 Ní duine Día, as á ndéanadh bréag; 
ní mó is mac duine é, as a ndeanadh sé 
aitlireachus : a ndubhairt sé, agus nach 
béara chum críclie é ? no ar labhair se, 
agus nach bfedir a choimhlionadh ? . 

20 Féuch, do ghlac misi rulhne bean- 
nughadh : agus do bheannuigh seision ; 
agus ní fhéaduimsi a fhiUeadh. 

21 Ní fhacuiílh sé ('igceart an lácob, 
agus ní fhacaídh olc a Nísrael : atá aii 
Tighearxa a Dhía maille ris, agus atá 
Síansa righ eatorra. 

22 Thug Día amach as a Négípt íad ; 
atá aige amhail neart Unicorn. 

23 Go deimliin ní bhfuil droigheachd ar 
bith a naghaidh lácob, ní mó atáid piseóga 
ar bith a naghaidh Isráel : do réir na 
haimsiresi a déarthai- re lácob agus re 
líisrael, Gach dar oibrigh Dia ! 

24 Féuch, t'ireochuiclh an pobal síias 
mar leomhan nihór, agus tctigtidh é féin 
súas mar leomhan (3g : ní luidtidh sé síos 
nó go nithidh don ,chreich, agus nó go 
iiibhidh fuil na marbh. 

^ 25 5Í Agiis a duLhairt Bálac ré Bálaam, 
Na malluigh íad ar éanchor, agusná bean- 
iiiiigh íad ar éanchor. 

^ú Aciid du fineaíiair Búlaam acui a 

i:.(-' XXIV. Bhir Balac go hait íite c. 

dubhairt ré Bálac, Nach ar innis inisi 
dhuit, 'dá rádh, A nuile ní a déara aji 
TiGHEARNA rium, sé sin chaithtios mé a 
dhéanamh ? 

27 % Agus adubhaiit Bálac re Bálaam, 
Tárr, guidhim thíi, béar . mé liom thú go 
húi* oile ; do bféidir go madh toil ló D.a 
go maill°ochth;i dhainh íad as úi\. 

28 Agus riig Bálac Bálaara go mullach 
P'jor, noch fhéuchus leath re lesiraon. 

29 Agus a duhhairt Bálaam ra Bálac,. 
Déana dliamh aiinso seachd naltor;i, agus 
gléus dhamh aiinso seachd mbulóga agus 
seachd reithe. 

30 Agii.s do rinne Eálac rnar a dubbairt 
Bálaam, agus do ofráil sé buiog agus- 
reitlie ar gach tíanaitóir. 

CAIB. XXIV. 
BaJaciin ag leigead.'i draoigheachd dhe, 3 
do rinne sc J'aiglieadoireacad ioiiM 
sho/ias Israel, 15 agus ioma ChrioscL 
re teacht. 

AGUS a nuáir do chonnairc Bálaani 
gur thoil leis an Ttigiiearna Israel 
do bheannushadh, níor imthigh sí, mar 
na huairibh oile, díarruiiíh draoigheachda,. 
achd do chuir se a aghuidli ar aii bhtasach.. 

2 Agus do thóg Balaam a shúile súas, 
agus do chonnairc ísraei na ccoiniinuiglu; 
iona lóist'mibh do réir a ttreabha ; agus 
tháinic spiorad Deí air. 

3 Agus do thóg siias a chcsamhlachd, 
agus a dubhairt, Bálaam mhac Beor a 
dubhairt, agus an té agá bhfuilid a shúil& 
fóscuilte a (iubhairt : 

4 A du.bhairt, an té do chúalnidh 
bríathra Dé, noch do chonnairc fis a 
Nuilechumhachtuigh, ar ttuitim a súcnt 
achd a shíiile foscuilte : 

5 Crcd é a fheabhus atáid do lóistíne,. 
A líicob, agus do thabernacuil, A Israel 1. 

ú- Atáid s'mte amach mar na gieautaibh, 
mar gháirdínibh láimh ris a nabhuum, mair 
chránnuibh do choiU Aloes noch do piilann- 
duigh an Tighearna, agus mar chran- 
nuibli Céadair láimh ns na huisgeclliibh. 

7 Dóirttidh sé an tuisge aniach .as a 
bhuicéaduibh, agus biáidh a shíol a mórán 
uisceadh, agu- i udh háirde a r:gh ná 
Agag, agiis áirdeochthar a rioghachd. 

8 Thug Día amach as a Négipt é; atá 
aige amhail neart Unicorn : íosuid.h sé 
stias na ciiiidheicha a naimhde, agus bris-r 
tidh %é a ccnámha, agus toUfuidti sé iad 
thríotha le na shaighdibh. 

9 Do chrap sc"', do luidh sé síos mar 
leomhan, agus mar leomhan mór : cía 
chorróchus sílas e ? Is beannuighe an té 
bheannochus thusa, agus is mailuighe an 
té mhaiíleochus thú. 

10 % -i4;ií» í'O ias fearg Bliáiac a niigh- Tears ar Bhulac re Balt UIBHREACIIA. Clonnla J.racl re clann Mhoah. aidh Bliálaain, agus do bhuail a bhasa 
ar a chéile : agus a dubhaiit Bálac* re 
Bálaam, Do ghoir mé thíi do mhaliughadh 
mo naimhde, aijus, teuch, do bheaiinulgli 
tú íad na tri huairesi. 

11 Ar a naihbharsin a nois teith dod 
ionad féin : dó niheas mé do thógbháil 
chum onóra móire; achd, féuch, do chcn- 
nuimh an Tighearna ó ónou- thú. 

ItJ Agus a dubhairt Balaam re Bálac, 
Nach ar labhair raisi red tlieachdairuibli 
mar au ccéadna noch do chuirtíi chugam, 
gá rádh, 

13 Da ttugadh Bálac dhamhsa a thigh 
lán dairgead agus dór, ní fhéaduim dul 
thar aithne an Tighearxa, do dhéanamh 
maitlieasa nú uilc as minntinn féin ; gidh 
bé ní déuras an Tighearna, sé sin laibli- 
eoras niisi ? 

14 Agus féuch, a nois atúim ag dul 
chtun mo dháoine : ar a nad/ibhitrsin, tárr 
agus foillseochamé dhuit cred do dhéauuid 
na dáoinosi red dháuinibhsi annsna laélhibh 
deigheanacha. 

15 1[ Agus do thóg sé síias a chosamli- 
lachd, agus a dubhalrt, Bálaam mhac 
Beor a dubhairt, agus an té gá bhfuilid a 
shíiile foscuilte a dubhairt : 

■J.6 A dubhairt, an té do chúaluidh 
bríathra Dé, agus do thnig eóUis an té 
is roáirde, do chonnairc fis a Nuilcchnmli- 
achduio;h, ag tuitini a n'cull, aehd a shíiile 
foscuilte : 

17 Do chífead é, achd ní annois-: amh- 
aircfe iné c, achd ni a bhfogus : tiucfuidh 
Réalt amach as lácob, agus cii-eochuid 
Siat Riogha as Israel, a£i;us buailtidh trí- 
choinnhidhibh JMoab, agus scriosfuidh sé 
clann Shet. 

18AgusseaíbhochtharEd(Tm,agusbKiidh 
Seir fós na sheilbii agá naimhdihh ; agus 
do dhéana Isracl go crodha. 

19 Amach as Íácob thíucfas an té ag 
mbía tigheamus, agus chlaoidhfeas an té 
mhaireas don chathruigh. 

20 ^Agus a nuáir do fhéuch sé air 
Amalec, do thóg sé síias a chosamhlachd, 
agus a dubhairt, Do bí Amalec pnorahthús 
na ccinneadhach; achd budh í a chríoch 
dheighionach, go rabía scriosta go bráth. 

21 Agus do fhéuch sé ar na Cerátibh, 
agus do thóg súas a chosamhlachd, agus 
a dubhíúrt, "is láidir háit chomhnuigae, 
agus ct^righ tú do nead a ccarruig. 

22 Gidheadh bánfuighear an Ceníteach, 
nó go mbciridh Assur leis-a láimh thíi. 

23 Agus do thóg a chosanihlachd agus 
a dubhairt, Uch, cía bhías beó a nuáir do 
dhéana Día so ! 

24 Agus tiucfuid longa ó imiol Chittim, 
agus cráidhfid Asur, agus cráidhfid Eber, 
agus imeocha seiiion fós seachád go brútli. 

153 25 Agus do éirigli Bálaam súas, agus 
do irathigh agus dó'fhill da áit féin : agus 
do imthigh Bídac mar an gcéadna roimhe. 

CAIB. XXV. 

Ádlialtrannu'i agus iodholadhradh chloinne 
Isracl, 7 ar ná smachdughadh le 
x'hineas. 

AGUS do chomhnuigh Israel a Sittim, 
agus do thosuigheadar an pobal strío- 
pachus do dhéánamh lé hinghinnuíbh 
Mhoab. 

2 Agus do ghoireadar an pobal chum 
iodhbartha a ndée : agus do itheadar an 
pobal, agus do cláonadar síos dá ndéeibh. 

3 Agus do íadh Israel é féin lé Baai- 
Peor : agus do las feurg an Tighearna a 
naghuidh Israel. 

4 Agus a dubhalrt an Tighearna re 
Maóise, Glac uile uachdaráin na ndáoine, 
agus croch síias íad alathairauTiGHEARNA 
as coinne na gréine, chor go bhtillfighear 
fearg fhíoclnuhar an Tighearna ó Israel. 

5 Agus a dnbhairt Maóise re breith- 
eamhnuibh Israel, Marbhuidh gach áon 
aguibh a nihuinntir, noch do ladh lé Baai- 
Peor. 

6 % Agus, féuch, thug íion do cliloinn 
Israei chuni a dhearbhráithreach bean do 
na Mídianachuibli a radliarc Mtiaóise, agus" 
a radharc ciiomhchruinnigh ciiloinne Is- 
rael, noch do blú gul ag dorus tliabernacuil 
an cliorahcliruinnigh. 

7 Agus a nuáir do clionnairc Phíneas, 
raiiac Eleásar, mhic Aáron an sagart, sin, 
d(i éirigii súas a measc an choinlichruin- 
nigh, agus do ghabh gatii beag iona 
láirah ; 

8 Agus do chuáidh a ndíaigh a nfhir do 
Israel tlon lóistín, agus do shaith thríotha 
aráon, an fear do Israel, agus an bheann 
tré na bolg. Mar sin do coisgeadh an 
phláigh ó chloimi Israel. 

9 Agus an inliéid fuáir bás don phláigh 
do budli ceithre mhde fhithchiod íad. 

10 % Agus a dubhiiirt an Tighearna 
re Maóise, gha rádh, 

11 Do fhill Phineas, rahac Eleásar, 
mhic Aáron an sagart, mfearg ó chloiun 
Israel, an tan do bhí sé teasghrádhach ar 
mo .siionsa na measc, go nar mliarbli mé 
clann Israel tré mo'éud. 

12 Uime siii abair, Féuch, do bheirim 
dhó mo chunnradh siothchána : 

13 Agus do glieabha seision é, agus a 
shíoi na diiiáigh, viartá connradh sagart- 
achda síorruidhe ; do cliionn go raibh teas- 
ghrádhach do Dhía, agus go ndeárna sioth 
ar feion chloinne Israel, 

14 Annois ainin an Israelítigh do mar- 
bhadh, nocli do marbhadh maiUe leis an 
nmáoi íiíliídianuigb, do budk é Simri, Clan Israelar na ccomhairmheadh. CAIB. 

uiliac Salu, prionnsa prímhthighe a measc 
na Simeónach. 

15 Agus bá hé ainm na mná Mídian- 
uighe (lo marbhadh Cosbi, inghean Sur ; 
noch bá ccann ós cionn phobail, agus 
tighe móire a Midian. 

16 ^ itgus do labhair an Tighearxa 
re i\l-u')ise, dha rádh, 

17 Buáidhir na Midianuigh, agus buáil 
iad : 

18 Óír atáidsion ded bhuaidhreadhsa le 
na ccealguihh, ler mhealladar sibh a gcíiis 
Piieor, agus a gcúis Chosbhi, inghean 
phrionnsa do Mhidian, a ndeirbhshíur, 
noch do marbhadh a 16 na pláighe ar son 
Pheor. 

CAIB. XXVI. 

Uibhir chloinn Israel arna ccoinháíreamh 
un'nois an dara hicuir 60Í7S0 le amuigh 
cío 23000 Lebhitibh. Q'ó Cáleb agus 
losua umhaín beb do 7ia haírmheadh 
uttús. 

AGUS tárla a ndiíiigh na pláiglie, gur 
labhair an Tighearna re Maóisi 
agus re Heleásar mhac Aáron an sagart, 
gíi rádli, 

2 Glac uibhir chomhchruinnigh chloinne 
Israel uile, ó fhithchid bUadhan dáois agus 
os a chionn, ar teadh thighe a naithreadh, 
gach a bhfuii curausach ar dhul san cho- 
gadh á Nisrael. 

3 Agus do labhair Maóise agus Eleásar' 
aii sagart riú a réiteach Mhoab láimh re 
lordan a biifogus do Icricho, ghá rádh, 

4 Gla.c'aírmhidhe na nduoine, 6 fliichid 
blíadhan dáois agus ós a chionn ; mar 
do aithin anTiGHEARNA do Mhaóise agus 
do chloinn Israd, noch do cliuáidh amach 
as crich na Ilégipte. 

5 ^ Réuben, au mac is sine ag Israel : 
clann Réuben; Hanoch, (> ttáirúc treabh 
na Hanochíteach : ó Phallu, treabh na 
Bpalluiteach : 

tí O Hesron, treabh na Nesroníteach : 
ó Charmi treabh na Ccarmiteach. 

7 Is íad so treabha na Reubeniteach : 
agus'an luchd do háirraheadh dhíobh do 
budh ceathrachad agus tii mhíle agus 
seachd goead agus triochad. 

8 Agus mic Phallu ; Eliab. 

9 Agus mic EUah ; Nemuel, agus Dá- 
tan, agus Abíram. Síad so an Dátan agus 
an Tabiram, noch do bht iomráidhteach 
auasa choinhcliruinuiaghadh, noch do 
crioncháin a naghaidii Mhaóise agus a 
naghaidh Aáron a ccuideachda Ghórah, 
a nuáir do chrionchánadar a naghaidh an 

TlGHEAUNA : 

10 Agus dfoscuil an talamh a bhéul, 
agus do shluig sIo5 lad maillQ. ve C'órah, 

159 XXVI. Ainm nan Dtitábh on úghdaras, 

a nuáir do éug an chuideachda sin, san 
nam ar loisc an teinidh dhá chéud agus 
.caogad fear : agus do rinneadh sompla 
dhíobh. 

11 Gidheadh níor éugadar clann Chórah. 

12 % Mic Shimeon do réir a ttreabha : 
ó Nemuel, treabh na Nemuelíteach : 6 
lámin, treabii na láminíteach : ó lachin, 
treabh na láchiníteach : 

13 O Shérah, treabh na Sérahíteach : ó 
Shaul, tréabh na Sauliteach. 

14 Siad so treabha na Simeoníteach, 
íiclithe agus dÉi mhíle agus dá chéud.- 

15 ^ Clanna Ghad do réir a ttreabha : ó 
Shéphon, treabh na Sephoniteach : 6 Haggi, 
treabh na Haggíteach : ó Siiúni, treabh na 
Suníteach : 

16 O Osni, treabh na Nosníteach : ó 
Eri, treabh na Neríteach : 

17 O Aród, treabh na Nároideach : ó 
ó AreU, treabh na NareUteach. 

18 Siadso treabha chloinne Gad do réir 
ar háimiheadh dhíobh, ceathrachad míle 
agus cúig clréud. 

19 ir Mic lúdah dob íad Er agus Onan : 
agus fuáir Er agus Onan bíis a ttír Cliá- 
naain. 

20 Agus do budh íad mic lúdah do réir 
a ttreabha ; u SliélaJi, treabh na Selaní- 
teach : 6 Pháres, treabli na Pharesíteach : 
ó Shérah, treabh na Serahíteach. 

21 Agus mic Phares do bhádar ; 6 Hes- 
ron, tre;ibh na Nesroníteach : ó Húmul, 
treabh na Nam'aHteach. 

22 Siadso treabha íúdah do réir ar 
haimiheadh dhiobh, trí tíchtliid agus sé 
mhile dhéug agus cíiig chéad. 

23 5Í Do mhacuibh Issachar do réir a. 
ttreabha : ó Tiióla, treabh na Ttolaiteach : 
6 Phua, treabh na Bpíiaiteach ; 

24 O lásub treabh na lasubíteach : ó 
Shiiaron, treabh na Simroníteach. 

25 Síad.w trebha Issachar do réir ar 
háimiheadh dhíobh, trí fichthid agus ceith- 
re nihile agus trí chéad. 

2G lí I)o mhacaibh Sebulun do réir a 
ttreabha : ó Shéred, treabh na Sherítcach : 
ó Elon, treabh na Nelóníteach r ó lahleel, 
ti"eabh na lalileeleach. 

27 Siadso treabha Sebulun do rélr ar 
háiiraheadh dhíobh, trí tithchid míle agus 
cúig chéud. 

28 ^ Mlc loseph do réir a ttreabha dob 
íad, iManasseh agus Ephraim, 

29 Do mhacuibh Manasseh : ó Mháchir, 
treabh na Machiríteach ; agus nigadh 
Gilead do Mháchir : ó Ghílead thainic 
trealjh na Ngileaditeach. 

30 Siadso mic Ghilead : ó leeser, treabh 
na lecseriteach : u ii^icc, treabh iiii licie- 
citeach. Anmana coig ingin Selophehid 

31 Agus 6 Asriel, treabh na Nasrieli- 
teach : agus ó Shechem, treabh na Seche- 
míteach. 

32 Agus ó Shemida, treabh na Semidí- 
teach : agus ó Hépher, treabh na Ilepheri- 
teach. 

33 Agus Selophehad mhac Héphcr uí 
raibh éamiihac ai(;e, achd ingheana : agus 
doh íud so anmanna inghean Selophehad 
Mahhih, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus 
Tirsah. 

34 Síadso treabha Mhanasseli, agus an 
mhéid do háirmheadh dhíobh, cáogad agus 
dhá mhíle agus seachd gcéad. 

35 % Siadso mic Ephraim do ■ réir a 
ttreabha : ó Shutelah, treabh na Sutalí- 
teach : ó Bhecher, trcabh na Uecheríteach : 
ó Tháhan, treabh na Ttahaníteach. 

36 Agus is iadso mic Shutelali : ó Eran, 
treabh na Neraniteach. 

37 Síadso treabha mhac Ephraim do 
réir ar háirmheadh dhíobh, tríochad agus 
dá mhíle agus cúig chéad. Síadso mic 
lóseph do reir a ttreabha. 

38 ^ Mic Bheniamin do réir a ttreabha : 
ó Bhéla, treabh na Mbélateach • ó Asbel, 
treabh na Nasbclach : ó Ahíram, treabh 
na Nahiramach : 

39 O Sliú]>híim, treabh na Suphamí- 
teach : ó Ilupham, treabh na Iluphamí- 
teach. 

40 Agus dób íad so mic Bhéla, Ard, 
agus Náaman : ó Ard, treabh na Nárdí- 
reach : agUs ó Náaman, treabh na Naara- 
aníteach. 

41 Síadso mic Bheniamin do réir a 
ttreabha : agus an mhéid do háinnheadh 
ílhíobh do bhádar ceathrachad agus cúig 
mhíle agus sé chéud. 

42 II Síadso mic Dan do réir a 
ttreabha: ó Slmhan, treabh na Suhaní- 
teach. Síadso treabha Dan do réu' a 
ttreabha. 

43 Treabha na Suhaníteach uile do 
réir ar háirmheadh dhíobh, do hhádar 
trí íichthid agus ceithre mile agus ceithre 
chéad. 

44 H Do chloinn Aser do réir a ttrea- 
. bha : ó limna, treabh na limnach : ó lesui, 

treabh na Niesúiteach : ó Bhéria, treabh 
na Mberíteach. 

45 Do mhacaibh Ecria : ó lieber, tre- 
abh na Heberítcach : ó Mhalchiel, treabh 
na Malchiehteach. 

46 Agus Sarah dob ainm dinghin Aser. 

47 Síadso treabha mhac Aser do réir ar 
liítirmlieadh dhiobh ; noch bá cáogad agus 
trí mhile agus ceithre chéad. 

48 11 Do mhacaibh NaphtaU do rcir 
a ttreabha: ó láseel, treábh na NiáseeU- 
teach : 6 Ghúni, treabh na Nguníteach : 

100 UIBHREACHA. 

49 O leser Ainram uthair Mháoise. 

treabh na leseríteach : ó 
Shillem, treabh na Sillemíteach. 

50 Síadso treabha Naphtali do réir a 
ttreabha: agus an mhéid do háirmeadh 
dhíobh do bitdh dhá tidichiod agus cíiig 
nihíle agus ceithre chéad. 

51 .'^íadso an mhcid do háinnlicadh do 
chloinn Israci, sc chéad míle agus míie 
seachd gccad agus triocliad. 

52 1f Agus do labhair an Tighearxa- 
re Maóise, dá rádh, 

53 Dhóibhso roinnfighear an fearann 
mar oighreachd do réir a nuibhir aninann. 

54 Do nilioráu do bhéara tú ní is mó 
doighreaclid, agus d(j bheajián uí is lugha 
doighreachd ; do gacli áon bhearthar oigh- 
reachd do réir ar háinuheadi) dhi<jbh. 

55 Gidliea(Ui roinntighear au feai-ann ie 
crannchar : do réir anmann treabha a 
naithreadh do g]ieal>huid oighreachd. 

5Q Do rcir an chrannchair roinnlighear 
a shealbh idir mhorán agus Ijheagáii. 

57 5f Agus siadso do háimiheadh do na 
Lebhítibh do réir a ttreabha : ó Ghershon, 
treabh na Ngersoníteach : ú Chohat, treablí 
na Ccohatíteach : ó Mherári, treabh na 
Meraríteach. 

58 Síadso treabha ná Leblúteach : treabh 
na Libníteach, treabii na Nebroniteach, 
treabh na Mnhiiteach, treabh na Musí- 
teach, treabh na Gcohatíteach. Agus do 
ghein Cohat Amram. 

59 Agus do bí ainm mhná Amraim 
lochebed, inghean Lebhi, noch rugadh áu 
Lébhi san Négipt : agus riig sí do Amram 
Aáron agus Maóise, -agus Miriam a ndeir- 
bhshiur. 

(30 Agus rugadh do Aáron Nádab, agus 
Abihu, Eleásar, agus Itámar. 

61 Agus do cug Nádab agus Abihu, a 
nuáir do otráhxdar teinidh choimhidhtheach 
a lathair an Tigheahxa. 

62 Agus an luchd do háirmheadh dhíobli 
do bhádar íichthe agus trí rahilc, a nuiltí 
íhirionnach ó mhí dáois agus ós a chionn : 
óir níor háirraheadh íad a measg chloinne 
Israel, do bhrígh nár tugadh oighreachd 
air bith a measg chloinne Israel doibh. 

63 ^ Síadso do háii-mheadh lé Maóise 
agus le Heleásar an sagart, noch do chom- 
háirimh clann Israel a réitibh Mhoab ag 
lordan a bhfogus do lérico. 

64 Achd na measg so ni raibh duine 
dhiobh dar chomháirimh Maóise agus 
Aáron an sagart, a bhfásach Sínaí a nuáir 
do háirmheadh chmu Israel. 

(ib Oír do labhau- an TiGUEAnxA orra, 
Do gheabhuid go deijuhin bás aniisa bhfa- 
sach. Agus mor fai;bhadh duine dhiobh, 
achd Cáleb mhac lephnnnoh. agiis losua 
mhac Nim. Eogna Ingheana Selophehad 

CATB. XXVII. 

Oi'^hrcachd inghean Sehphehad. 12 Maóise 
ar liéuga 18 Do iarr an Tighearna 
air cúram an phobuil do chur ar 
losva. 

ANNSIN tangadar ingheana Seloph- 
eliad, mhic Hepher, nihic Gilead, 
mhic Machir, mhic Manasseh, shUochd 
Manasseh mhic loseph : agus is iad so 
anmanna a inghean ; Mahlah, Noah, agus 
Hoglah, agus Milcah, agus.Tirsah. 

3 Agus do sheasadar a lathair Mhaóise, 
agus a lathair Eleásar an sagart, agus 
a lathair na bpriounsadha agus an conih- 
chruiunigh uile, ag dorus thabernacuil au 
chomhchruinnigh, gá rádh, 

3 Déug ar natháir annsa bhfásach, agus 
ní raibh sé anusa chnideachduin do 
chruinnigh íad íein a ccionn a cheile a 
naghuidh an Tighearna a ccuideaclida 
Chórah ; ach déug sé iona pheacadh féui, 
agus ní raibh mic ar bith aige. 

4 Cred fa raúchfuidhe ainm ar nathar 
ó bheith a measc a mhuiuntire, ar son 
nach bhfuil éanmhac aige .■' Tabhair 
dhíiinne ar a nadhbharsin sealbh a nieasc 
dhearbhráithreach ar nathar. 

5 Agus thug Maóise a ccíiis a lathair 

an TlGHEARNA. 

6 % Agus do labhair an Tighearna re 
Maóise, gá radh, 

7 Do labhradar ingheana Shelophehad 
go ceart : do bhéura tú dhóibh go 
deimhin sealbh oighreachda a measc 
dhearbhraithreach a nathar ; agus do 
bheara tíi fadeara oighreachd a nathar do 
theachd chu.a. 

8 Agus laibheora tú re cloinn Israel, 
gá rádh, Má gheibh duine bás agus nach 
bía áoumhac aíge, annsin do bheártháoi 
fá deara a oighreachd do theachd chum a 
inghine. 

9 Agus muna raibh éaininghean aige, 
annsin do bhéartháoi a oighreachd dá 
dhearbhráithribh . 

10 Agus muna raibh dearbhráithre 
aige, annsin do bhéartliáoi a oighreachd 
do dhearbhráíthribh a athar. 

11 Agns muna rabhaid dearbhraithre 
agá athair. bhcartháoi a oighreachd dá 
chomhgháol as foígsi dhó dá threibh, agus 
sealbhochuidh sé é : agus biáidh sé na 
reachd breitheamhnuis ag cloinn Israel 
mar do aithin an Tighearna do Mhaóise. 

12 11 Agus adubhairtan Tighearna re 
Maóise, Eu'igh súas ar a tslíabhsa Abarim, 
agus téuch an tearann thug misi do chloinn 
Israel. 

13 Agus a nuáir do chífe tú é, cruinne- 
ochtar thíi mar an gcéadna chum do 

M CAIB. XXVII, XXVIII. 
mhuintire féin. losua a nait Mhaoise. 
do cruinnigheadh mar 
Aáron do dhearbhráthair. 

14 Oir do rinneabhair cathughadh a 
naghuidh maithnesi (a ndíothramh Sin, a 
nimreasan an chomhchruinnigh), dóm 
uáomhadh ag a nuisge as coinne a súl; 
sé sín uisge JN'Iheribah a Ccádes a bhfasach 
Sin. 

15 ^ Agus do labhair Maóise ris an 
Ttighearna, dhá rádh, 

16 Cuiveadh an Tighearna, Día spio- 
rad a nuile fheóla, duine ós cionn aa 
chomhchruinnigh, 

17 Noch fhéadfas dul amach rompa, 
agus fhéadfus dul a steach rompa, agus 
noch threórochus amach íad, agus noch 
do bhéara a steach íad; go naith biáidh 
comhchruinniughadh an Ticuearna mar 
cháorcha ag nach bia áodhuire. 

18 ^ Agus a dubhiiirt an Tighearna 
re Maóise, Glac chugad losua mhac Nun, 
duine iona bhfuil an spiorad, agus cuir 
do lámh air; 

19 Agus cuir a lathair Ele-^sar an 
sagart é, agus a latliair an chomhchrúinn- 
igh . nile ; agus tabhair cúram dhó dá 
lathair. 

20 Agus cuirfe tú cuid dod onóir air, 
chor go mbía comhchruinniughadh chloinne 
Israel uile umhal. 

21 Agus seasfa sé a lathair Eleasar an 
sagart, noch íarifus comhuirlc dhó do 
réir breitheamhnus Urim a lathair an 
TiGHEARNA : do réir a fhocailsion rach- 
fuid síad amach, agus do réir a fhocailsion 
tiocfuid síad a steach, eision fós, agus 
clann Israel uile maille ris, eadhon ao 
comhchruinniughadh uile. 

22 Agus do rinne Maóise mar cto 
aithin an Tighearna dhe: agus do ghlac 
sé losua, agus do chuir as comne Eleásar 
an sagart é, a lathair an chomhchruinnigh 
uile : 

23 Agus do chuir sé a lámh air, agus 
thug cúram dhó, mar do aithin an TiCH- 
EARNA lé láimh Mhaóise. 

CAIB. XXVIII. 

Atá aith-ioniradh ar reachd na niodh- 

hartha. 

AGUS do labhair an Tighearna re- 
Maóise, dá rádh, ' 

2 Aithin do chloiun Tsrael, agus abair 
riú, Coimhéadfuid mofráil, agus maran 
chum iodhbartha déanta \é teinidh, mar 
dheaghblioladh dhamhsa, dá ofráil dhamh 
na aih iomchubhaidh féin. 

3 f Agus déara tusa riú, Si so a nof- 
ráil déánta le teinidh noch íodhbartháoi 
don Tighearna; dhá úan don chéíd- 

161 UIBHREACHA. Oj'raia h'idhe agus dighe. 

bhlíadhuin gan chaidhe gach lá, mar ofráil 

loiscthe go gnáthach. 

4 Uán díobh ofráilfeas tú ar maidin, 
agus an tíian oile tráthnóna. 

5 Aiíus an deachmhadh cuid do ephah 
do phíur mar ofrail bhídh, cumuiscthe 
leis an gceathramhadh cuid do hin dola 
bhríiidhte. 

6 Is ofráil loiscthe shíorruidhe í, noch 
do hórduigheadh a slíabh Shínai mar 
dheaghbholadh, íodhbartha déanta lé tein- 

Ídh don TlGHEARNA. 

7 Agus budh hé ofráil dighe dhó sm 
an ceathramhadh cuid do hin ar son 
eanuáin : annsa náit níiomhtha do bhéara 
tíi fa deara an fíou láidir do dhórtadh don 
TlGHEAENA mor ofráil dighe. 

8 Agus an tíian oile do dhéana tú 
íodhbuirt trátlmúaia : amhail ofráil bhídh 
na maidne, agus amhail a ofráil dighe 
sin, ofráilfe tii é, íodhbuirt déanta lé 
teinidh, do bholadh chumhra don Tigh- 

EARNA. ^ 1, r ^ 

9 ^ Agus a l:i na sabbóide dlia uan 
don chéidbhii:id[,uai gan cháidhe, agus 
dhá dheachmhadh cuid do phlíir tnar of- 
rail bhidh, cumuiscthe le hola, agus a 
ofi-áil dighe sin : 

10 Sí so ofráil loiscthe gach sábboide, 
táobh amuigh do nofráil loiscthe ghnáth- 
uigb, aeius a hofráil dighe. 

11 1f Agus a ttosach bhur mios ofral- 
fuidhe ofrlíl loiscthe don Tighearna ; 
dhá bhulóig óga, agus éainreithe, seachd 
iiuáin don chéidbhlíadhuin gan cháidhe; 

12 Agus tri dheachmhadh cuid do phlúr 
mar ofráil bhidh, cumuiscthe le hola, 
déan bhulóig ámhíiin ; agus dhá deach- 
mhadh cuid do phlíir mar ofráil bhidh, 
cumaiscthe le hola, déinreithe amháin ; 

13 Agus an deachmhadh cuid do phlúr 
lumaiscthe le hóla mar ofráil bhidh lé 
cach éanúan ; mar ofrail loiscthe do 
dheaghbholadh, iodhbartha déanta lé tein- 
idh don Tighearna. ., ,. . , , 

14 Agus budh i a nofráil dighe leath 
hin fhíona le gach bulúig, agus an treas 
cuid do hin le reithe, agus an ceathramh- 
adh cuid do hin le húan : si so a nofráil 
loiscthe ánn gach tiiimhi ar feadh míos 
na blíadhna. 

15 Agus éanmheannán do na gabh- 
raibh mar ofráil pheacaidii do dhéantar 
díodhbuirt don Tiguearna, tíiobh amuigh 
do nofráil ghnathaigh loiscthe, agus a 

ofráil dighe. i. .. i j/ 

16 1f Agus an ceathramhadn la déag 
don chéidmhi atá cáisg an Tichearna 

ir Agus an cúigeadh la déag don 
mhisi atá an féasta : seaclid lá bhias an 
tarán gan laibhín dhá ithe. 
102 An ofráil peacaidli, 

18 Annsa chéad ló biáidh comhghairra 
náomhtha ; ní dhéantáoi gné ar bith oibre 
sáothruigh ann : 

19 Achd ofrálfuigh iodhbuirt déanta lé 
teinidh mar ofráil loiscthe don Tich- 
earna ; dhá bhulóig óga, éanreithe, agus 
seachd nuáin don chéidbhliadhuin : caitli- 
fidhe a mbeith aguibh gan cháidhe : 

20 Agus biáidh a nofráil bhidh do 
phlíir chumaiscthe le holá : tri dheach- 
mhadh cuid ofráilfidh lé gach balóig, agus 
dhá dheachmhadh cuid \é reithe ; 

21 Deachmhadh cuid ar leith ofráiWios 
tú lé gach éaníran, ar téadh na seachd núan : 

22 Agus éanghabhar amhain ar son 
ofrala peacaidh, do dhéanamh siothcháiia 
dháoibh. 

23 Ofráilfidh íadso táobh amuigh d<> 
nofráil loiscthe ar maidin, noch atá ar son 
ofrála loiscthe gnáthuigh. 

24 Ar an mhodhso ofráilfidhe go laetli- 
eamhuil, ar feadh na seachd lá, biadh na 
híodhburtha déantá lé leiuidh, do bholadh 
chunihra don Tighearna : iodhbórthar 
é táobh amuigh do nofráil loiscthe ghnádi- 
aigh, agus a ofráil dighe. 

25 Agus air an seachdmhadh lá biáidh 
comhghairm náorahtha agnibh; ní dhean- 
taoi obair sháothrach ar bith. 

26 5[ Mar an gceádna a ló na gcéad- 
thoradh, a nuáirdo bhéartháói ofráil ruiáidh- 
bhídh chum an Tighearna, déis bhur 
seachdmhuineadhdo bheith caimhte, biáidh 
aguibh comhghairm náomhtha; ni dhéan- 
táoi obair sháothrach ar bith : 

27 Achd ofráilfidb an nofráil loiscthe 
mar dheaghbholadh don Tighearna ; 
dhá bhulóig ógá, éainreithe, seachd lubh- 
ain don chéid bhlíadhain ; 

28 Agus a nofráil bhidh do phlíir 
cumaiscthe le hola, tri dheachmhadh cuid 
lé éanbhuloig, dhá dheachdmhadh. cu"«l 
déanreithe, 

29 Deachmhadh cíiid ar leith lé gach 
éanúan, ar feadh na seachd níian ; 

30 Águs éainmheannán do na gabh- 
ruibh, do dhéanamh siodha dáoibh. 

31 Ofráiifidh íad taobh amuigh do 
nofráil loiscthe ghnáthuigh, agus a ofráil 
bhídh, béid ioralán aguibh gun a nofrála 
dighe. 

CAIB. XXIX. 
Leanmhuinne ar reachd na niodhhartha 
agus nanofrala, ar na laethibh shoLlamh- 
anta. 

AGU9 annsa seachdmhadh mi, ar an 
ccéad lá don mhí, biáidh conih- 
ghairm náomhtha aguibh; ní dhéantíioi 
obau- siiáothrach ar bith : is lá iw srot 
do shéideadh dhoíbh é. Cwnhghaiim an seachdmhctdh mhi. CAIB. 

9, Aeus ofráilfidh ofráil loíscthe mar 
dheaajhblioladh don Tighearna; éanbhu- 
IÓ2; óg;, éanreithe, agus seachd nuani don 
chéidhhliadhuin gan cháidlie : 

3 Agus a nofráil bhídh biáidh do 
phlíir cumaiscthe le hola, tri dheach- 
mhadh ciiid le gach anbhulólg, agus dhá 
dheachinliadh cuid lé reithe, 

4 Ae;us éaindeachmlnidh cuid lú gach 
úan, ar feadh na seachd núan : 

5 Agus fcainmheannán do na gabhruibh 
ar son ofrala peacnidh, do dhéanamh síodha 
dhoil)h : 

6 Taobh amulgh dofráil loiscthe na 
rníos, nííus a ofríiil btiídh, agus a níodh- 
bijirt loiscthe laétheítnihuil, agus a ofráil 
bhidh, agus a nofríiil dighe, do réir a 
ngnádi! iohe, mar dheaghbholadh, íodh- 
buirt dhéanla lc teinidh don Tigh- 

EARNA. 

7 1í Agus biíiJdh aguil h ar an deach- 
mhadh lá don seachdmhadh mhí comh- 
ghairm náomhtha ; asíuscráidhfe sibh bhur 
nanmaniia : ni dheaiitáoi obair ar bith ann : 

8 Arhd ofraíllidhe ofrail loiscthe don 
Tigiiearna inar dheaghbholadh ; cnin- 
biiulóíí óg, éanreithe, agus seachd nuáin 
don chéidbhlíadhuin : agus béid dháoibh 
gan cháidhe : 

9 Agus biáidh a nofráil bhídh do phlúr 
cumaiscthe le hola, trí dheachmhadh 
cuid lé ^ach bulóig, agus dhíi dheachmhadh 
cuid le háaiiireithe, 

10 A iomad dheachrahadh cuid ar leith 
lé gach úan, ar feadh na seachd núan : 

11 Einmheannán do na gabhruibh ar 
son ofrála peacaidh ; táobh amuigh dof- 
ráil peacaidh na síodha, agus na hofrála 
loiscthe gn<áthuigh, agus a ofrala bidh, agus 
a nofráil dighe. 

12 1í Agus ar an ccuígeadh lá deug don 
tseachdinhadh mhi biaidh aguibh comh- 
ghairin náomhtha ; ní dhéantáoi obair 
bhaothrach ar bith, agus cuimhdeúchtháoi 
féasta don Tigufarna seachd la : 

13 Agus ofráilfidh ofráil loiscthe, agus 
íodhbuirt dé;;nta lé temidh, do dheagh- 
bholadh donTiOHEARNA ; trí bulóga déug 
óga, dhá reithe, agus ceithre huáin déug 
don chéidbhlíadhain ; béid síad gan 
toibhéim : 

14 Agu^^ biáidh a nofráil bhídh do phlúr 
cuniaiscthe le hola, trí dheachmhadh cuid 
lé gach éanbhuloig do na tríbulóguibh 
déug, dhá dlieachmhadh cuid lé gach 
reitiie don dá reithe, 

15 Agus deachmhadh cuid ar leith le 
gach íiaii (lo na ceithre húanuibh déug: 

16 Agus émudieannán do na gabhruibh 
mar oii-áil pheacuidh ; táobh amuigh don 
nofráil ghníithuigh loiscthe, agus dá hofráil 
bhídh, agus dá hofráil dighe. 

163 XXIX. Aniomad seort ofraln. 17 % Agus ar an dara a qfráiljidh 
dhá bhulóig dhéag óga, dha reithe, ceithre 
húan déug don chéidbhlíadhain gan 
cháidhe : 

18 Agus a nofráil bhídh agus a nofráil 
dighe do na bulóguibh, do na híianuibh, 
agus do na reithibh, biáidh do rcir a 
nuibhre, do réir an gnátha : 

19 Agus éainmheánnán do na gabh- 
ruibh mar ofráil pheacaidh ; táobh amuiph 
don nofráil loiscthe ghnáthuigh,' agus dá 
hofráil bhídh, agus dá hofráil dighe. 

20 ^ Agus ar an treas lá éanbhulóg 
déag, dhá reithe, ceithre huáin déag dori 
chéidbhliadhuin gan cháidhe ; 

21 Agus a nofráil bhídh agus a nofiáil 
dighe do na bulóguibh, do na reíthibli, 
agus do na húanuibh, biáidh do réii* a 
níiibhre, do réir an gnátha : 

22 Agus éanghabhar ar son ofrála 
peacaidh; táobh amuigh don nofráil loísc- 
the ghnáthaigh, agus dá hofráil bhídh, agus 
dá hofrail dighe. 

23 5[ Agus ar an gceathramhadh lá 
deich mbulóga, dh;i reithe, agus ceithre 
huáin dcug don chéaidbhlíadhuin gan 
cháidhe : 

24 Agus a nofrail bhídh agus a nofrála 
dighe do na bulóguibh, do na reithibh, 
agus do na híianuibh, biaidh do réir a 
nuibhre, do réir an gnátha : 

25 Agus éinmheannán do na gabhruibh 
7nar Ofráil pheacaídh ; táobh amuigh don 
nofráil loiscthe ghnáthuigh, agus dá hofráil 
bhidh, agus dá hofráil dighe. 

2<3 H Agus ar an gcúigeadh lá náoi 
mbulóga, dhá reithe, ceithre huáin déag 
don chéaidbhliadhuin gan cháidhe : 

27 Agus biáidh a nofráil bhidh agus 
a nofrála dighe do na bulóguibh, do na 
reithibh, agus do na hiianuibh, do réii' a 
núibhre, biáidh do réir an gnátha: 

28 Agus éinmheannán mar ofráil phea- 
cuidh, táobh amuigh don nofrail loiscthe 
ghnáthuigh, agus dá hofráil bhídh, agus dá 
hofráil dighe. 

29 ^ Agus ar an seiseadh lá ochd mbuló- 
ga, dhá reithe, agiis coithre huáin déag 
don chéidbhlíadhain gan toibhéim : 

30 Agus a nofráil bhídh agus a nofrala 
dighe do na bulóguibh, do na reithibh, 
agus do na hiianuíbh, biáidh do réir a 
nuibhre, do réir an ghnátha : 

31 Agus éanghabliar mar ofráil pheac- 
aidh; táobh amuigli don nofráil loiscthe 
ghnáthaigh, agus dá holráil bhidli, agus 
dá hofráiÍ dighe. 

32 ^ Agus ar an seachdmhadh lá seachd 
mbulóga, dhá reithe, ugus ceithre háain 
déug don chéidhbhlíadhum gan cháidhe : 

33 Agus a nofráii bhídh agus a nofrála 
dighe do na bulóguibh, do na reithibh, 

ái 2 Mar so is riachdnach snafeastáibh. UIBHREACHA. Reachd hhanna na nibann. 

6 Agus má bhí feár ar éanchor aice» agus do na híianuibh, hiáidh do réir a 
nulbhre, do réir an ghnátha : 

31 Agus éanghabhar mar ofráil pheac- 
aidh ; táobh amuigh doa nofrail loiscthe 
ghnáthaigh, agus dá hofráil bhídh, agus dá 
hofráil dighe. 

35 51 Ar an ochdmhadh lá biaidh comh- 
chruinniughadh sollamanta aguibh : ní 
dhéantáoi obair sháothrach ar bith ann : 

36 Achd ofráilfidh oÍTáil loiscthe, íodh- 
buirtdéanta le teinidh, do bholadh chumhra 
don TiOHEARNA.: éan bhulóg, éam-eíthe, 
agus seachd nuáin don chéidbhiiadhuin 
gan cháidhe : 

37 A nofrail bhídh agus a nofráil dighe 
df>n bhulóig, don reithe, agus do na 
líúauuibh, biaidh do réir a nuibhre, do reir 
an glinatha : 

33 Agus canghabhar mur ofráil pheac- 
aidh; táobli amuigh don nofráil loiscthe 
gunáthuigh, agus dá hofráil bhídh, agus 
dá hofi'áil dighe. 

39 Do dhéantáoi na neifhesi don Ticir- 
EARNA ann bhur bhféastuibh cinnte, 
táobh ámuigh dá bhur móidibh, a^us dá 
bhur nofráía toileamhla, ar son bhur 
nofrálach loiscthe, agus ar son bhur 
nofrálach bídh, agus ar son bhur nof- 
rálach dighe, agus ar son bhur nofrálach 
síodha. 

40 Agus do innis Maóise do chloinn 
Israel do réir a nuile ni dar aithiu au 
TiGUEARNA do Mhaóisc. 

CAIB. XXX. 

Dligheadh na moide. 3 Leafh a muigh do 
mhuid mhaighdiona. 6 Mhná p/iósfa, 
9 bhaintreabhthach, agus mhná dheul- 
uighthe. 

AGUS do labhair Maóise re ceannnibh 
na ttreabh a ttáobh chloinne Israel, 
ghá rádb, Sé so an ní do aithin an Tigh- 

EARNA. 

2 Má bheir duine móid don Tigh- 
ÉAENA, nó má bheir mionna do cheanngal 
a anma lé banna; ní bhrisfidh sé a fhocal, 
do dhéana sé réir a nuile bhríathra thiocfas 
amach as a bhéul. 

3 Má blieir bean mar an gcéadna 
móid don Tighearna, agus í fcipo do 
cheangal a mbanna, a ttigh a hathar ann 
á hóige ; 

4 Agus go cclulnfe a hathair a móid, 
agus a banna lear cheánguil sí a hanam, 
agus go néistfidh a hathair ría : annsin 
seasfuid a móide uile, agus seasfuid gach 
lanna ler cheanguil sí a lianam. 

5 Achd má chrosann a hatháir í an 
líi chluUifeas sc sin ; ní slieasí'uidh éan- 
nihóid, nó éanbhanna ler cheangail sí a 
haiiain : agus maithfidh au Tighearna 
dhi, do chionn gur thoirraisg a háthíiir í. 

1G4 a núair thug sí a móid, nó má labhaÍF 
sí éainní amach as a béul, lér cheangail 
sí a hanam ; 

7 Agus go gcúaluidh a fea:r é, agus 
nár labhair an lá do chúaluidh é : annsin 
seasfuidh a móide, agus seasfuidh a banna 
lér cheangail sí a hanara. 

8 Ach má neamháontuigh a fear lé 
án lá do chúaluidh é; annsin do dhéana 
sé a móid noch do mlióidigh sí, agus an ní 
do labhair sí lé na béul, ler cheanguil sí 
a hanam, gan éífcaL-hd air bith : agus 
malthfidh an Tighearna dhisé. 

9 Adi gaeh uile mhóid baintreabhuigh, 
agus na mná sgartlia, ler cheangladar a 
nanmanna, seasfuidh séTia naghuidh. 

10 Agus má mhóidigh sí a ttigh a fir, 
nó gur cheanguil sí a hanam le banna 
maille re mionnuibh ; 

11 Agus go ccúaluidh a fear é, agus 
gur éist ria, agus nai- thoirmisc í : aunsin 
seasfuidh a móide uile, agus seasfuidh 
gach éanbhanna ler cheanguil si a hanaui. 

1*? Ach ma rinne a fear díomffroin íad 
an líi do chúaluidh sé íad; a7i7tsin gidh bé 
ní thig as a béul amach a ttáobh a móid- 
eadh, nó a ttáobh bhanna a hanma, ní 
sheasfuid síad : do rinne a fear díomh- 
áoin íad; agus maithfidh an Tighearna 
dhise. 

13 Gach uile mhóid, agus gach uile 
mhionna ceangailtea chdo chrádh a nanma, 
féaduigh a fear a dhaingniughadh, nó 
féaduigh a feaí' a chur ar ccúl. 

14 Ach má bhíonn a fear thríd am;ich 
na thochd ó ló go ló ; annsin dainguidh 
s6 a móide uile, nó na huile bhannadha, 
díi hhftil uirre : comhdhaingnigh sé íad, 
do chionn gur éist se ría annsa ló a ccúal- 
uidh sé íad. 

15 Ach má ní sé díomháoin íad ar 
mhodh ar bith tar éis iad do chloisdean ; 
annsin iomchoruidh sé a peacadhsan. 

16 Síadso na reachda, do aithin an 
Tíghearna do Mhaóise, idir fhenr agus a 
bhean, idir a nathair agus a inghean, ar 
mbeith dhí ann a hóige a ttigh a hathar, 

CAIB. XXXI. 

Creach na Mídianuigh. 8 Agm marbhadh 
JBalúam. 
GUS do labliair an Tighearna re 
Maóise, ghá rádh, 

2 Dioghail clann Israel ar na MídiancH- 
uíbh : na dhiáigh sin cruinneochthár chum 
do dháoine thíi. 

3 Agr.s do labhair Maóise ris an 
bpobaI,dhá rádh,Gabhadh cuid aguibhairm 
chuhí an chogaidh, agus teídhid a naghuidh 
na Mídianach, agus dioghlaidis an Ticit- 
EARNA ar ua Mídiancliuibh, A' Marbhthar righthe^fir na Midianach eiU. C AIB. XXXI. Suim na híadalabeanadh amach, 

4 Míle as gach éintreibh, ar faclh treabh 
Israel uile, chuirfidhe chum an chogaidh. 

5 Mar sin do tugadh amach as míltibh 
Israel, míle as gach éintreibh, dhá mhíle 
dhéug a narra chum coguidh. 

6 Agus do chuir Maoise chum an cho- 
gaidh iad, míle as gach eintreibh, íadsan 
agus Phineas mhac Eleasar an sagart, 
chum an chogaidh, leis na hinnilibh 
naomhtha, agus na stocaibh fhuairaneach 
iona láimh. 

7 Agus do chathuigheadar a naghaidh 
na Mídianach, mar do aithin an Tigh- 
EARNA do Mhaóise; agus do mharbha- 
dar a bhfir uile. 

8 Agus do marbhadar fós rlghthe na 
Mídianach, táobh amuigh don chuid eile 
dhíobh do marbhadh; Ebhi, agus Recem, 
agus Sur, agus Hur, íigus Reba, cúig 
righthe Mídian : Balaam mar an ccéadna 
mhac Beordo mharbhndar leis an ccioidh- 
eamh é. 

9 Agus do ghabhadar clann Israel mná 
na Mídianach uile na mbraighde, agus 
a leinibh, agus rugadar leó éadail a náir- 
néise uile, agus a ttréada uile, agus a 
máoin uile. 

10 Agus do loisceadar a gcaithreacha 
uile, ionar áitreabhadar, agus a gcaisléin 
sgíamhacha uile le teinidh. 

11 Agus rugadar leó na héadála uile, 
agus na creacha uile, idir dhuine agus 
ainmhidhe. 

12 Agus tugadar na braighde, agus na 
creacha, agus na hcadála, leó go Maóise, 
agus go ' Heleásar an sagart, agus go 
comhchruinniughadh chloinne Israel, go 
iiuige an gcampa a maghuibh Mhoab, 
iioch atá láinih ré lordan a bhfogus do 
lerico. 

13 Agus do chuáidh Maóise, agus 
Eleásar an sagart, agus prionnsmdhe an 
chomhchj-uinnigh uile, amach do theag- 
mháil riú táobh amuigh don fhoslungphort. 

14 Agus do blií Maóise feargach ré 
ijoifigeachuibh an tsiuáigh, ris na caiptínibh 
ós cionn mílteadh, agus ris na caiptínibh 
ós cionn chéud, noch tháinic ón ciiath. 

15 Agus a dubhairt JMaóise riú, Nar 
chumhduigheabhair na muá uile na mbeath- 
aigh > 

16 Féuch, tugadar so ar chloinn Israel, 
tré chomhairle Bhálaam, peacughadh a 
naghaidh an Tighearna a gcúis Pheoir, 
agus do bhí pláigh a measc chomhchruinn- 

Ígh íta TlGHEARNA. 

17 Uime sin a nois marbhuidh gach 
éanfhirionnach a measc na mbeag, agus 
marbhuidh gach éinbhean agá railjh tios 
tir re luighe íeis. 

18 Ach na ieinibh han uile, ag nach 

165 mibh fios fir re luighe ris, coimhéaduigh 
beó íad dliáoibh féin. 

19 Agus déanuidh comhnuighe táobh 
amuigh don champa seachd lá : gidh bé 
mharbh éainneach, agus gidh bé bhéan 
re corp marbh, gíanuidh sibh féin agus 
bhur mbraighde ar an treas lá, agus ar an 
seachdmhadh Ifi. 

20 Agus glanuidh bhur néaduighe eile, 
agusgachéainnídándeámadhdochroicnibh, 
agus gach uile obair dfionnadh gabhar, 
agus gach éinní do rinneadh do chrann. 

2 1 1[ Agus a dubhaiit Eleasar an sagart 
ris an luchd coguidh, noch do chuaidh 
chum an chatha, Sc so órdughadh an 
dlighe, noch do fhúagair un Tighearna 
do Mhaóise ; 

22 Araháin an tór, agus an tairgead, 
an prás agus an tíarann, an stán, agus 
an luáighe, 

23 Á nuile ní dá bhfuileonguidh an 
teinidh, do bhéartháoi air dul thríd an 
tteinidh, agus biúidh sé glan : gidheadh 
glanfuighear é lé huisge an dealuighe : 
agus a nuile ní nach bhfuileang an 
teinidh do bhéartháoi fá deara a dhul 
thiíd a nuisce. 

24 Agus nighfidhe bhur néaduighe ar 
an seachchnhadh lá, agus beithí glan, 
agus na dhiaigh sin tiocfuidhe don champa, 

25 il Agus do labhair an Tighearna 
re IMaóise, dhá rádh, 

26 Glac suim na héadala do beanadh 
amuch, idir dhuine agus bheathach, thusa, 
agus Eleásar an sagart, agus príonah- 
aíthreaclia an chomhchruiiuiigh : 

27 Agus roinn a néadail a ndá chuid; 
idii- an mhuiuntir do ghlac orra an cogadh, 
noch do chuáidh amach san chath, agus 
eidir an comhchruinniughadh uile : 

28 A.frus tóg áirdchíos don Tighearna 
ón luchd coguidh do chuáidh amach 
chura an chatha : éauanam as ciiig chéad, 
do na dáoinibh, agus do na buáibh, 
agus do xm hassalaibh, agus do na 
cáorchuibh: 

29 Buáin dá leathsan í, agus tabhair 
do Eleásar an sagart 
tha don Tighearxa. 

30 Agus do é, mar ofráil thóg leath chloinne Israel, 
buáinfe tu éanchuid ronna do cháogad, do 
na dáoinibh, do na buáibh, do na hassa- 
luibh, agus do na tréaduibh, do na huile 
short áírnéisi, agus tabhair iad do na. 
Lebhitibh, noch choimhéadas cúrara tha/- 
bernacuil an Tighearna. 

31 Agus do rinne Maóise agus Eleásar 
an sagart mar do aithin an Tighearna 
do Maoise. 

32 Agus a néadáil, fiiighioll na creiche 
noch do ghlacadar an luchd cogaidh, Uibhir na Séarbhisigh gabha. VlBUBJEACUA.ClannRuhen^ Ghadtaobhthalllordan. do bhádar sé chéad míle agus seachci- 
mhoghad míle agus cíáig mhíle cáora, 

33 Agus trí fichthid agus dhá mhíle 
dhéug bó, 

34 Agus trí fichthid agus éan mhíleassal, 

35 Agus tríochad agus dha rahile 
pearsa sa niomlán, do mhnáibh nar fhionn 
íear ríanih re luighe ris. 

36 Agus an leath, do budh cuid ronna 
don mhuintir do chuáidh amach chura 
an chogaidh, do bhí a nuibhir tri chéad 
míle agus seachd mile déag ar fhichthid 
agus cúig chéad cáora : 

37 Agus do bé áirdchíos an Tighearna 
do na cíiorchuibh sé chéad agus trí fich- 
thid agus a cúig déug. 

38 Agus do bhádar na ba tríochad 
agus sé mhíle; agus do bí áirdchíos an 
TiGHEAR^A dhíobh sin trí fichthid agus a 
dó dhéug. 

39 Agus do bhádar na hassail deich 
mile fhichthiod agus cíiig chéad; agus 
do h'c áirdchíos an Tighearna dhíobh a 
liáon agus trí fichthid. 

40 Agus da bhádar na dáoine sé 
mhíle dhéag ; agus dob é áirdchíos an 
Tighearna dhíobh triochad agus dá 
phearsuinn. 

41 Agus thug Maóise an táirdchíos 
íiadh, noch do be ofráil thógtha an Tigh- 
EARNA, do Eleásaransagart, mardo aithin 
an Tighearna do Mhaoise. 

42 Agus do leith chloinne Israel, noch 
do rann Maóise ón luchd cogaidh, 

43 (Annois an leath ráinic don chomh- 
chruinniughadh do budh trí chead míle 
ogus seachd míle agus cúig chéad cáora 
agus trochad míle, 

44 Agus tríochad agus sé mhíle bó, 

45 Agus tríochad mile assal agus cúig 
chéad, 

46 Agus sé mhíle dhéag pearsa ; 

47 Don ieathso chloinne Israel, do 
thóg Maóisi éanchuid ronna do cháogad, 
idir dhuine agus bheathach, agus tug íad 
do na Lebhitibh, noch do choimhéid cii- 
ram thabernacuil an Tighearna ; mar do 
aithin an Tighearna do Mhaóise. 

48 1f Agus na hoifigidh do hhi ós cionn 
mílteadh don tsiúagh, caiptinigh milteadh, 
agus caiptinigh céud, thangadar a bhfogus 
do Mhaóise : 

49 Agus a dubhradar ré Maóise, Do 
ghabhadar do sherbhisigh uibhir na bhfear 
cogaidh noch atu fa ar líiinih, agus ní 
theastann duine dhíobh. 

50 Thugamar ar a nadhbharsin ófráil 
chum an Tighearna, a bhfuáir gach 
&on aguinn, do shéaduibh óir, do shlubh- 
juidhibh, agus do bhráisléaduibh, dfáin- 
nidhibh, do chluáisshéaduibh, agus do 

166 thaibhbh, do dhéanamh síodha dar nanara 
a lathair an Tighearna. 

51 /gus do ghiac Maóise agus Eleásar 
an sagart an tór íiatha, mar atá a nuile 
shéad oibrighthe 

52 Agus ór na hotrála uile do ofráladar 
súas don Tighearna, 6 chui[tínibh 
mílteadh, agus óchaiptinibh céud, ci<' budh 
sé mhíle dhéug agus seachd cccau iigus 
cáogad secel é. 

53 (Jir do ghlacadar iuchd an chdgaidh 
éadáil ar leith, gach éanduine aca dhó 
féin. 

54 Agus do ghlac Maóise agus Eleásar 
an sagart an tór ó chaiptímbh na miiteadh 
agus iia gcéad, agus tugadar é go tuber- 
nacuil an chomhchrumnigh, ??íar chumihne 
do chloinn Israel a lathairan licntAUNA. 

CAIB. XXXJI. 

Fuaradar cLann Ruben agus (utd, oigli- 
reacht ar taobh thall ]ordan. 16 Ar 
cliumhnantuibh thaitneamhach. 

ANUIS do bhí ro mhórán áirnéise 
ag cloinn Reuben agus iig cloinn 
Ghad: agus a nuáírdochonncat<ar ttarann 
laser, agus fearann Ciilead, fcuch, go ruihli 
a náit na háit áiniéisi^ 

2 Tangadar clann Gliad agus clann 
Réuben agus do labhiadar re Maoise, 
agus re Heieásar an sagart, agus ré 
prionnsuidhibh an chowiichruinnigh, gá 
rádh, 

3 Atarot, agus Dibon, agus laser, agus 
Niinrah, agus Hcsbon, agus Elealeh, agus 
Sebam, agus Nebo, agus Beon, 

4 Eadhon an tír do bhuáil an Tigh- 
EARNA a lafhair chomhchruinnigh Israel, 
is fearann áirnéise é, agus atá airuéis ag 
do sheirbhíseachaibh : 

5 Ar a nadhbharsin, ar síad, má 
fuaramar grása ad radharc, tugthar au 
díithaighsi dod sheirbhiseachuibh mar 
sheilbh, agus níi bejrthear uonu tar íordiiu 
sinn. 

6 ^ Agus a dubhairt Maóíse re claxm-r 
uibh Gad agus re clannuibh Reuben, An 
rachuidh bhur ndearbhnixthre chum an 
chogaidh, agus au suidhfe tibhsi annso ? 

7 Agus cread fá mímheisníghthí claim 
Israel um dhul a nonn don tír noch thug 
an Tighearna dhóibh .' 

8 Mar so do rinneadar bhur naithre, 
a nuáir do chuir misi ó Chades-baruea 
dféachuin na tíre íad. 

9 Oír a nuáir do chuadar síias gogleann 
Escol, agus do chonncadar an feai-aim, 
do mheirtnigheadar croidhe chloinne Israel, 
nach raehaidis don díithaigh noch thug an 
Tighearna dhóibh„ 

10 Agus do las fparg an Tigpearna Nífhaicfighidantáosn^ranfearrann.CATB 

u nuairsin féin, agus thug a mhionna, dhá 
rádh, 

11 Go deimhin ní fhaicfidh éanduine 
da ttáinic amach as an Negipt, ó f hichthid 
blíadhan dáois agus ós a chionn, an dú- 
thaigh do mhionna misi do Abraham, 
do Isaac, agus do lácob ; do chionn nar 
leanadar misi go hiomlán : 

12 Achd Caleb mhac lephunneh an 
Cenisiteach, agus losua mhac Nun : 
óir do leanadar go hiomlán kn Tigh- 

EARNA. 

13 Agus do las fearg an Tighearna a 
naghuidh Isráel, agus do chuir ar seachrán 
san bhfásach íad dhá fhichthid bhliadhan, 
nó gur dioghláithrigheadh a nuile gheineal- 
ach, do rinne olc a lathair an Tighearna. 

14 Agus, féachuidh, atátháoise ar 
iiftirghe síias a náit bhar naithreadh, 
biseach dháoineadh péacadhmhuil, do 
mhéadughadh fós dibhfheirge an Tigh- 
£ARNA a naghaidh Israel. 

15 Oír má fhilltíse úadha, fúigfidh sé 
íad gan araharus a rís annsa bhfásach, 
agus scriosfuidh sé na dáoinesi uile. 

16 ^ Agus tangadar a ngar dhó, agus 
a dubhradar, Do dhéanam manracha 
annso dár náirnéis, agus caithreacha dár 
ndaoinibh beaga : 

17 Achd rachfam féin réidh armtha 
Toimhe chloinn Israel, no go mbeiream 
dá náit íad : agus connhneochuid ar náos 
óg annsna caithreachuibh daingne ar 
«agla áitreabhach na tire. 

18 I\í fliilieam dar ttighthibh, nó go 
seaibhuighid clann Israel gach áon a oigh- 
leaclid íÍGÍn. 

19 Oir ní larrfuimne oighreachd maille 
riíi don táoibh íid do lordan, nó thairis 
sin ; do chionn gur thuit ar noighreaclid 
í:huguum don táoibhsi do lordan leith 
bhoir. 

20 5Í Agus a dubháirt Maóise riíi, Má 
uithí an nísi, má thig sibh armtha roimhe 
an TiGHEARNA chum cogaidh, 

21 Agus go rachtháoi uile armtha 
tar lordan a lathair an Tighearna, nó go 
dídíbrigh sé roimhe amach a naimhde ón 
íhiagh.nuisi, 

22 Agus go ccláoidhfighear an díithaigh 
a lathair an Tjghearna : annsúi filltighe 
ík dheóigh, agus beithí neimhchiontacli a 
lathairanTiGHEARNA,agusalathairIsrael; 
agus biáidh an feai'annsa na sheilbh aguiUi- 
si a lathair an Tighearna. 

23 Achd muna ndeárntbáoi so, féach- 
uidh, do phéacuigheabhair a naghaidh an 
Tigjíiearna : agus bíodh a dheaibh aguibh 
go bfafuighidh bhur bpéacuidh araach 
bibh. 

24 Deanuidh caithreacha dá bhur 
ndáoinibh beaga, agus mánraciia dá bhur 

167 .XXXII.Do rinneRuben^- Gadcaithreacha. 

gcáorchuibh ; ach déanuidh an ní tháinlc 
amach as bhur mbéul. 

25 Agus do labhradar clann Ghad 
agus clann Réuben ré Maóise, dhá rádh, 
Do dhéanuid do sherbhísigh mar do aithin 
mo thigheama. 

26 Béid ar gclann bheag, agus ar mná, 
agus 'uv ttréáda, agus ar náirnéis uile, 
annsin a gcaithreachaibh Gilead : 

27 Achd rachuid do sheirbhísigh thairis, 
gach éanduine armalta chum an chogaidh, 
do chathughadh roinihe an Ttighearna, 
mar a deir mo thigheama. 

28 Mar sin do aithin Maóise dhú 
ttaóibh do Eleásar an sagart, agus do 
losua mhac Nun, agus daithribh onóracha 
threabh chloinne Israel : 

29 Agus a dubhairt Maóise riíi, Má 
thiagaid clann Ghad agus clann Réuben 
libh tar lordan, gach éanduine armtha 
chum catha, a lathair an Tighearna, 
agus go ccloidhfighear an tír romhuibh ; 
annsin do bheartháói tír Ghilead dhoibh 
mur sheilbh : 

30 Ach muna ndeachaid síad libh a 
nunn armtha, do gheabhuid sealbh bhur 
measc a ttír Chanáain. 

31 Agus do fhreagradar clann Ghad 
agus ciann Réilben gá rádh, Mar a 
dubhairt an Tighearna red sherbhíseach- 
uibh, is mar sin do dhéanaimne. 

32 Racham thairís anonn anntha roimhe 
an Ttiohearna go tír Chanaáin, ch(>r 
go madh linn ar sealbh don táoibhsi do 
lordan. 

33 Agus thug Maóise dhóibh, eádhon 
do chloinn Ghad, agus do chloinn Rénben, 
agus do leath tíireibhe Mhanasseh mhic 
loseph, rioghachd Sihon rígh na Namori- 
teach, agus rioghachd Og righ Basan, an 
teurann gun a chaithreachaibh annsna 
foirimlibh, nmr atáid caithreacha na tíre 
timchioU fk gcuáirt. 

34 % Agus do rinneadar clanna Gad 
Dibon, agus Atarot, agu* Aroer, 

35 Agus Atrot, Sophan, agus -laaser, 
agus logbehah, 

36 Agu6 Betuirarah, agus Betaran, 
caithreacha churahdaighe : agus mánracha, 
do cháorchuibh. 

37 Agus do chuireadar clann Réuben 
súas Ilesbon, agus Elialeh, agus Cí- 
riataim, 

38 Agus Nebo, agus Baalmcon, (ar nath- 
rughadh a nanmann,) agus Sibmat ^ agus 
tugadar anmanna oile air na caithreachaibh 
do rinneadar. 

39 Agus do imigheadar clann Mhachír 
mhic Manasseh go Gilead, agus do shealbh- 
uigheadar é, agus do chuireadar as seilbh 
an Tamoríteach do bhí ann. 

40 Agus thug Maóise Cilead dq Mhachijf Subhal cluhme Isrml. 
mhac Manaeseh : agi ^IBIÍREACHA 

do chomhnuigh se ann. 

41 Agus do diuáidh lair mhac Ma- 
nasseh agus do ghlac a mbailte beaga 
san, agus do ghoir Habhot-Iáir dhíobh. 

42 Agus do chuáidh Nobah agus 
do ghlac Cenat, agus a bhailte beaga, 
agus do ghoir INobah dhe, do réir a 
anma féin. 

CAIB. XXXIII. 

Turuis 42 s/iloigh Israel sa iifhásach, 
50 Ordughadh ar duthchusaigh Cha- 
naain do scrios. 

SIADSO siubhail chloinne Israel, nóch 
do chuaidh amach as chrích na Hé- 
gipte le na slúaghuibh fáoi láimh Mhaóise 
agus Aáron. 

2 Agus do scríobh Maóíse a nimtheaehda 
amach do réir a tturus tre aithne an 
TiGHEARNA : ^us a síadso a tturuis dó 
réir a tteachda amach. 

S Agus do fhágbhadar Rameses annsa 
chéid mhí, ar an gcíiigeadh la déug don 
chéid mhí; ar na mhárach déis na cásg 
do chúadar clann Israel amach le láimh 
áird a radharc na Négipteach uile. 

4 (Oír do adhluíceadar na Hégiptigh a 
nuile chéidgin, noch do bhuail an Tigh- 
EARNA na measc : ar na déeibh mar an 
gcéadna do rimie an Tighearna breith- 
eamhnus.) 

5 Agus do áthruigheadar clann Israel 
6 Rameses, agus do áitigheadar a Sucot. 

6 Agus do imthighcadar as Sucot, agus 
do shuigheadar an Etam, noch atú a 
nimiol an fhásuigh. 

7 Agus do áthruigheadar as Etam, agus 
do fhiíleadar a rís go Pihahirot, noch 
titá as coinne Bhaal-Sephon : agus do 
shuigheadar as coinne Mhigdol. 

8 Agus do ghluáisiodar ó choinne 
Pihahirot, agus do chúadar tré lár na 
fairge go nuige an f hásach, agus do chíiadar 
uidhe thri lá a bhásach Etam, agus do 
bhuigheadar a Márah. 

9 Agus do áthruigheadar ó Mhárah, 
í.gus tangadar go Iléhm: agus do hliádar 
dhá thobar dhéug uisge a Nelini, agus 
trí fichid agus deich ccrainn phaihne; 
agus do shuigheadar annsin. 

10 Agus do áthruigheadar as Elim, 
agus do fhosadar ag an muir Ruaidh. 

11 Agus do áthruigheadar ón mhuir 
Ruáidh, agus do fhosadar a bhfasach Sin. 

12 Agus do ghluaisiodar ó fhásach Sin, 
agus do shuigheadar a Ndophcah. 

13 Agus dimthigheadar ó Dophcah, 
agus do shuigheadar a Nalus. 

14 Agus do áthruigheadar ó Alus, 
agiis do shuigheadara Repbidim, áit uach 
ííii'bh uiage ag na dáoinibh re ól. 

168 agus fhásach 
Cíbrot- jB«s AíiroÍH. 

ló Agus dfágbhadar R^hidim, 
do shuigheadar a bhfásach Slnai. 

16 Agus do áthruigheadar ó 
Sínai, agus do shuigheadar a 
hataabhah. 

17 Agus do imthighendar as Cibrot- 
hataabhah,agus do shuigheadar ann Haserot. 

18 Agus do Phágbhadar Haserot, agus 
do shuigheadar a Ritmah. 

19 Águs do fhágbhadar Ritmah, agus 
do shuigheadar a Rimmon-páres. 

20 Agus do fhágbhadar lljmraon-pares, 
agus do shuigheadar a Libnah. 

21 Agus do áithruigheadar ó Libnah, 
águs do shuigheadar a Rissah. 

22 Agus do ghluaisiodar ó Rissah, agus 
do fhosadar an Cehelatah. 

23 Do imthigheadur as Cehelatah, agus 
do fhosadai a slíabh Sapher. 

24 Agus do áthruigheadar ó shhabh 
Sapher, agus do fhosadar ag Haradah. 

25 Do áthruigheadar ó Haradah, agua 
do shuigheadara Machelot. 

26 Agus do áthruigheadar as Machelot, 
agus do fhosadar ag Tahat. 

27 Agus do fhágbhadar Tahat, agus 
do shuigheadar a Ttarah. 

28 Águs do áthruigheadar ó Th&rah, 
agus do shuigheadar a Mitcah. 

29 Agus do chíia(Jar 6 Mhítcah, agus 
do shuigheadar ag Hasmonah. 

30 Agus do fhágbhadar Hasmonah, 
agus do fhanadar ag Moserot. 

31 Agus do fhágbhadar Moserot, agu.s 
do shuígheadar ann Bene-iaacan. 

32 Agus do ívtliruigheadar ó Bhene- 
iaacan, agus do chomhnuigheadar ag 
Horhagidgad. 

33 Agus do imthigheadar ó Hórhágidgad, 
agus do bhuigheadar an lotbata. 

34 Do áthruigheadar ó lotbíitah, agus 
do chomhnuigheadar an Ebrónah. 

35 Agus do fhágbhadar Ebrónah, agus 
do shuigheadar ag Esion-gaber. 

36 Agus doáthruigheadaróEsiou-giiber, 
agus do shuigheadar a bhfásach Sni, dá 
ngoirthear Cades. 

37 Agus do áthruigheadar 
agus do shuigheadar ar shabh 
mbríiach fearuinu Edom. 

38 Agus do chuáidh Aáron an sagart 
síias go shabh Hor ar aitlme aii Tion- 
EARNA, agus fuáir bás annsin, an ceath- 
rachad blíadhain tar éis chloiime Israel do 
theachd ;unach as crích na Hégipte, annsa 
chéad lú don chúigeadh inhí. 

39 Agus do bhi Aáron céad agus ftchthe 
agus trí blíadiina dliáois a nuáir déag sé 
a shabh Hor. 

40 Agus do chúalaidh righ Arad an 
Clananíteach, (noch do áitreabh budh dheas 
a ttir.Chánaain), teachd chlpinne IsraeL Chades, 
Hor, a Roinnfidhthear an fearann. CAIB. 

41 Agus do fhágbhadár slíabh Hor, 
agus do shuigheadar a Salmónah. 

42 Agus do fhágbhadar Salmónah, 
agus do shuigheadar a Bpúnon. 

43 Agus do fhágbhadar Púnon, agus 
do slmiglieadar an Obot. 

44 Agus do fhágbhadar Obot, agus do 
shuigheadaragCárnuibh-abarira a tteóruinn 
Mhoab. 

45 Agus do fhágbhadar na Cáraa, agus 
do fhosadar an Díbon-gad. 

46 Agus do áthruigheadar ó Dhibon- 
gad, agus do chomlmuigheadar an Alraon- 
díbhitaim. 

47 Agus do áthruigheadar ó Ahnon- 
dibhuaim, agus do shuigheadara slcibhtibh 
Abarim, ós coinne Nébo. 

48 Agus do imthigheadar ó shlfnbhtibh 
Abarim, agus do shuigheadar a réiteach 
Mhoab laimh re lordan a hhfogus do 
lericho. 

49 Agus do shuigheadar láimh ré lordan, 
ó Bhet-iesimot go nuige Abel-sittim a 
réiteach Mhoab. 

50 5Í Agns do labhair an Tíghearna re 
Maóise a réiteách Mlioab láimh re lordan 
a bhfogus do lericho, ghá rádh, 

51 Ltibhair re cloinn Israel, agus 
abair riú, A nuáir rachfáoí thar lordan 
go tír Chánaain ; 

52 Annsin cuirfidhe amach na huile 
dhí^ithchusaigh a nfiiearuinn as bhur radh- 
arc, agus scriosfaidhe a níomháigheadh 
uile, agus miiltidhe a níomháigheadli 
leaghtha uile, agus leagfuidiie síos go 
hionilán a náite árda uile : 

53 Agus cuirfidhe na dúlhchusaigh 
as seilbh an nfearuinn, agus íiíteochtháoi 
ann : óir thug niisi an fearann díbh dá 
shealbhughadh. 

54 Agus roinnfidhe an fearann \é 
cramichar mar oighreachd a measc bhur 
ttreabha,: agus don luchd is mó do 
bhéurthíioi an clmid ís mó do noighroachd, 
agus don luclid is lugha do Ijhcarthádi 
an chuid is lugha do níjighreachd : biáidh 
pighreachd gach éanduine mar a ttuitfidh 
a chrannchar ; do reír tréabha bhur 
naithreadh do gheabhthaoi oighreachd. 

55 Ach muna gcurtháoi amach ronih- 
uibh dúthchusaigh an nfearuinn; annsm 
tJocfa a gcrích, an chuid dá lcigfidhe 
fúireach aguibh go mbíid na scolbuidh ann 
bhur súilibh, agus na ndéalguibh ann bhur 
ttáoibhuibh, agus go mbuáídheoruid sibh 
annsa dí^ithaigh a gcoimhneochtháoi. 

56 TuiUeamh oile, tiucfuidh a gcrích 
go ndéana misi ribhsi, mar do smuáin mé 
do dheananih riíisaíi. 169 XXXIV. Teoranna thalamh Chunaain. CAIB. XXXIV. 

Tíorunna thalumh Chanaain. 16 Ágns 
ainmne au luchd do roinneadhi. 

\ GUS do labhair an Tighearna re 
-L^. Maoisi, dhá radh, 

2 Aithin do chloinn Israel, agus abair 
rlú, A nuáir thiucfuidhe go tír Chánaam ; 
a sé so an fearann thuitfios chugaibhsi 
mar oighreachd, eadhon fearann Cliánaain 
maiHe re na tlieórannuibh : 

3 Annsin biáidh bhur gceathrarahna 
budh dhcas 6 fhásach Sin ar fad láimh 
ré himlibh Edom, agus budh é bhur 
tteórann budh dheas fírimiol na fairge 
sailte leath shoir : 

4 Agus fillfidh bhur tteórann ón tíiobh 
ó dhcas go hárd Acrabbim, agus róighfigh 
air fad go Sin : agus biáidh a dhul amach 
sin 6n táobh dheas go Cádes-barnea, agus 
rachaidli go HasaracÍdar, agus rachaidh ar 
a aghuidh go Ilasmon. 

5 Agus béaruidh an teórann curapás 
lé ó Asmon go sruth na líégipte, agus 
budh í an nfairge a dhul amach. , 

6 Agus ar son na teórann táobh shíar, 
biáidh a nfairge mhór agad mar theóruínn: 
budh i so do theórann shíar. 

7 Agus budh í so do theórann budh 
thuáidh : ón nfaiige mhóir cinnfé tíi dhuit 

J'éin go slíabh Hor : 

8 O shliabh Hor cinnfe tii go dul a 
steach Hamat ; agus biáidh dul amach na 
teórann go Sédad : 

9 Agus rachuidh an teóra ar a hagh- 
aidh go Siphron, agus biáidh a dul amach 
ag Ilaser-Enan : si so bhur tteóra budh 
thuáigh. 

10 Agús cuirfídhe amach bhur tteóranii 
shoir ó Hasar-Enan go Sephara : 

11 Agus rachaidh an teóra síos 6 
Shepham go lliblah, don táoibli shoir 
do Ain ; agus tiocfa rm teóra a níias, agus 
roighfigh go táobh fairge Chinneret táobh 
shoir : 

12 Agus rachaidh an teóra sios ge 
Tordan, agus biáidh a dul amach ag aii 
bhfairge shailte: budh í só bhur ndúthaigh 
raaille ré na teórannuibh tirachioli tá 
gcuáirt. 

13 Agus do aithin Maóise do chloinn 
Israel, ghá rádii, Sí so an diitliuigh do 
gheabhtháoi a noighreachd le crancha»'. 
noch do aithin an Tighearna do thabhairt 
do na náoi ttreabhuibh, agus don ieitli 
threibh : 

14 Oír do ghlacadar treabh chloinne 
Réuben do réir thighe a naithreadh, agus 
treabh chloinne Gad do réir tighe a naith- 
readh, da ghabhadar a noighreachd ; agus 
leith threabh Mhanasseh do ghlacadar a 
jioighreachd : EleaseragusIosuadorannanJ'earann.VlBllKEACliA. Na se Caithreaclta didine. 

15 Do gblacadar an dá threibh sin 
agus nn leith threibh a noighreachd don 
táoiVthsi du lordan láimh re lericho táobh 
&hoir, ieath ré héirghe gliréine. 

16 % Agus do Tabhair an TiGHEAnNA 
ré Maóisf, ghív rádh, 

17 Siarlso anmanna na ndáoine rannfas 
an fcarann dóibh : Eleásar an sagart, agus 
losua nihac Nun. 

18 Aíius geabhtáoi cliu^aibh éanphri- 
onnsa aniháni dá gach treibh, do roinn 
oighreachda an nfearuinn. 

19 Ajjíus sindso anmanna na ndáoine : 
do threibh lúdah, Cáleb mhac lephunnch.. 

'20 Agus do threibh chloinne Símeoin, 
Semuel luhac Amnnhud. 

21 Do threibh Beniamin, Elidad mhac 
Chislon. 

22 Agus prionnsa threibhe chloinne Dan, 
Euci mtiac íogli. 

23 Agus pnounsa cliloinne lóseph, ar 
son tieibhe chloinne Manasseli, Ilamuel 
mhac Ephod. 

24 Agus prionnsa threibhe chloinne 
Ephraim, Cemuel mhac Sluptan. 

25 Agus piiounsa threibhe chloinne 
Sebuluu, Elisaphan mhac Parnach. 

26 Agus prionnsa threibhe chloinne 
Issachan-, Paltiel mhac Assan. 

27 Agus prionnsa threibhe chloinne 
Aser, Ahihud mhac Selomi. 

28 Agus prionnsa threibhe chloinne 
Naphtah, Pedahel mhác Ammihud. 

'19 Híudso do aithin an TiGUEArxNA do 
rtiiia na hoighreachda do chloinn Israel 
a ttír Chánaain. 

CAIB. XXXV. 

Cuithreacha 43 iia LeNiileach, go va 
ccuindnibh. 6 Síiúor dhiobh arson d'nlhi 
don liichd do dlieuna dunntharbhudh 
gan whiorunn. 9 lieachd ar an dun- 
niurbhadh. 

\ GUS do labhair an Ticiir.ARNA re 
-tx. Maóise a rc'iteach Mhoab iáimh 
re lordan a bhfogus áo lericho, ghá rádh, 

2 Aithin do chloinu Israel, go ttug- 
dúois do na Lebhítibh doighreachd a 
seilbhe caithreacha chum comhnuidhe 
jonta ; agus do bhearlháoi mar an gceud- 
7ta do na Lebhítihh coiinín dá gcaith- 
--eachaibh na ttimcliioU la ccuaiit. 

3 Agus do gheabhuíd síad ná caith- 
rcacha do chomhniiidhe ionta ; agns 
biáidh a gcoimín agá náiméis, agus agá 
iiíáoin, agus apá nainmhintidh. 

4 Agus roitiiíid coiniín na ccaithreach, 
noch do bhéurtháoi do na Lebhítibh, 6 
bhalla na caitlireach aeus ó sin amach 
uhle cubhad timcinoll fa gcuáirt. 

5 Agus toimheósuigh sibh ón gcath- 
ruigh arauigh ar an ttáobh sÍj.oir «aá 

liO mhíle cubhad, agus ar an ttáoibh ó 
dheas dhá mhíle cubhad, agus ar an 
ttáobh shiar dhá mliíle cubhad, agus ar 
an ttáobh thuáigh dhá mhíle cubhad; 
hiáidh an cathair a lár : budh é so bhías 
doibhsion mar clioimín na ccaithreach. 

6 Agus a measc na gcaithreach bhéafth- 
áoi do na Lebhítibh biáidh sé cnithreacha 
chum dídin, noch óirdeochtháoi don 
dúnmharbhthach, ionnus go tteithfidh sé 
chuige : agus cuirfidhe na cceannsin a dó 
air cheathracliad cathair. 

7 Mar sin bíid iomlán na gcaithreach 
do bliéarthíioi do na Lebhítil)h, a hochd 
aír ceathrachad cathair : íad sin do 
bhéartháoi uáibh maiUe re na ccoiminibh. 

8 Agus na caithreacha bhéartháoi 
uáibh béid do slieilbh chloinne Israel : ón 
luchd agá bhj'uil mórán do bhéurtháoi 
móran ; ón Luchd ugá bhj'uil beagán, 
bhéartháoí beagán : do bbíara gach éan- 
duine dá chaithreachuibh do na Lebhítibh 
do rcir a oiglu'eachda noch slieidbhujghios 

bé. 

9 1[ Agus do labhair an Tiohearna 
re Maóise, dhá rádli, 

10 Labliair rc cloinn Israel, agus abair 
riú, A nuáir bheithí ar tteachd a nall tar 
lordan go tír Cliánaain : 

11 Aunsm óu'deochthíioi dháoibh fcin 
caithreacha do bheith na ccaithreachaibh 
díilin dibh; chor go ttcithíiodh an marbh- 
thóir ionnta, noch mhuirfeas éanduine 
tre-ainbhtios. / 

12 Agus béid aguibh na gcaithreachaibh 
dídin ón dioghaitach; chor nach éugfuigh 
an dúnmharblitóir, nó go seasuidh sé 
a lathair an ciiomlichrainnigh a mbrcitli- 
eamhnus. 

13 Agus biáidh bé caithreacha dídin 
aguibh do na caithreachuibhsin do bhúurtii- 
íioi uúibh. 

14 Do bhfcurtháoi tiá'ihh tri caith- 
reacha don táoibhsi do lordan, agus do 
bhéurtháoi trí caitlu-eacha a ttír Chá- 
naan uá'ibh noch bhías na gcaithreachaibh 
dídin. 

15 Béid na sc caitlireacha sin na ndidean, 
aráon do chloinn Isracl, agus don clioimli- 
idhtheach, agus don nf hios cuarta eatorra : 
chor go tteithfeadl) gach áon do ni marbh- 
adh annsin. 

16 AgTis má bhuáileann sé le olrnis 
íarruinn 6, is go bhfuighe sé bás, is 
dúnmharblithóir é : cuirhghear an feali- 
tóir go deimhin chum bíiis. 

17 Agus má bhuáileann é le dornciig 
cloiche, re ncugfadh sé, agus go bhfuighe 
bíis, is dímniharbhthóir é : cuirfighear 
an díuimharbhthóir go deimhin clmm báis. 

18 Nó má bhuíiiíeann c lé líunh-arm 
maidf, ie na br;fu;gheadh bíis, agus '^u "Reachd an dunmharhhthoir. CAIB. XXXVI. Reachd thncheall an phósadh. bhíaghann sé bás, ts dúnmharbhthóir é : 
agus cuirfighear an dúnmharbhthach go 
deimhin chum báis. 

19 DiOjihaltoir ná fola is é féin rahuir- 
feasan díiumharbhthóir: anuáirtheigeamh- 
as sé ris, muirfidh sé é. 

ííO Ach míi bheir sathadh air ó fhíiath, 
nó raív chaitheann éainní air déantoisg, 
chor go bhfuighe sé bás ; 

21 í\ó má bhuáileann tré aingidheachd 
é lé na lámih, chor go bhfuighe sé bás : 
cuirfighear go deimhin an té bhuáil é chum 
búis ; óir ia dúmnharbhthóir é : muirfidh 
fear dioghalta na fola an dúnmharbhthóír, 
a nuáir theigeamhas sé ris. 

22 Ach m'i sháitheann sé é go hobann 
gan uámhadus, nó má chaith éinni ris 
gan a bheith a noirchiU air, 

23 Nó le cloich ar bith, lér bhféidir 
dume mharbhadh, gan u firdicsin, agus a 
ciiaitheamh ris, chor go néugfadh sé, agus 
nach ar námhuid dó (■., agus nach agíarruídh 
a dhochuir do bhí sé : 

24 Anusin do dhéanuid an comh- 
chruuuuugliadh breitheanihiuis idu' an 
Hiarbhthach agus dioghaltach na fola do 
réir na nibreitheamhuus so : 

25 Aiius saorfuidh an comhchruinniugh- 
adh au marbhthón- amach as láimh dhiogh- 
altóra ua tola, agus áiseocliuidh an comh- 
clu'uiuuuighadh é go cathruigh a dhidin, 
ixuar thcith sé : agus tanfuidh nnn go bás 
a nárdshagaut, noch do huiigadli leis a 
nola uáumtitha. 

2(i Achd míi thig an marbhthóir uáir 
ar bidi táobh amuigh do unhhh chaith- 
reach a dhídin, mar ar theíth sé; 

27 Agus go iihfuighe dioghaltóir na 
fola é táobh amuigh do imlibh chaith- 
reach a dhídm, agus go muu-fe dioghahóir 
na folá an marbhthóu'; uí budh cioutach 
fola é : 

28 Ar a nadhbhar gur chóir dhó 
fuireach lona chatliruigli dhidin go bás 
u nánishagairt : ach tar eis bháis a 
nardshagaut tiUfidli au marbhthóir go 
dúthaigh a sheilbhe. 

29 Mar sm béid na neithesi na reachda 
breitheamhnuis aguibh ar feadh bhur 
sleachda au ijhur uude áitiughadh. 

30 Gidh bé mharbhus duine ar bith, 
cuirfighear an dímmarbhthóir chum báis 
lé béul fíadhum : achd ní dliéana éain- 
fhladhum amháin fiadhnuise a naghuidh 
tandume chum go bhfuigheadh bás. 

31 51 luiUeamh oile ní gheabhtháoi 
luasgladh ar bith ar soii anma díinmharbh- 
thóra, )ioch atá ciontach chum báis : ach 
cuirfighear chum báis é go deunhiu. 

32 Agus ní giiéabhtháoi díoghluigh- 
cachd ar bith ar son au té do theith dhá 
^rliathruigh dhídin, chor go tteaghadh a 

ari rís do chomhnuidhe don dúthaigh, go nuige 
bás an tíagairt. 

33 Mar sin ní thruíillfídhe an dúthaigh 
ann a bhfuilti: óir truaiUidh a i;!ail an 
díithaidh : agus ni héidír au fearaim do 
ghlanadh ón nfuil dhóirtear aun, achd lé 
fuil an tó do dhóirt '• 

34 Ná salchuidh ar a nadhbharsin aa 
fearauH a mbeithí, mar a gcomhnuighimsi : 
óir misi an Tiguearna comhnuighim a 
measc chloinue Israei. 

CAIB. XXXVI. 

Reachd a ttimcheall an phúsadh, agus dvl 
na noighreuchd. 

AGUS tangadar cinn aithíeadh mhuin- 
tire chloinne Gílead, mhic Machir, 
mhic Manasseh, do shliochd chloinue ló- 
seph, a lathair, agus do labhradar a 
bhfiadhuuise Miiáoise, agus a bhfiadh- 
nuise na bpriouusadha, eadhon phríomh- 
aithre chloiune Israel : 

2 Agus a dubhradar, Do aithin an 
TiGHEARNA dar ttighearn:mue an riúthaígh 
do thabhairt mar oighreachd le craiuichair 
do chioiiui Israel : agus do haithuigheadh 
dom thighearna leis au Ttiguearna 
oighreachd Sheiophehad ar ndearblu'athair 
do thabhairt dá iugheanuibh. 

3 Agus má phostar íad ré héanduine 
do mhacaibli na ttreabh oile chloinne 
Israel, aunsin béurthar a uoighreachd ó 
oighreachd ar uaithreadhne, agus cuir- 
fighearí anoighreachd na ttreabh ghéabhus 
chuca íad : mar sju béarthar í u chramicháf 
ar noighreachdne. 

4 Agus a nuíiir bhías lúbile chloinne 
Israel, annsm cuirfighear a uoighreachdsaEi 
a noighreachd na treibhe chum a ngéabh- 
thar íad : mar siu tóigfighear a noigh- 
réachdsan 6 óighreachd threibhe ar naiíh- 
readhne. 

5 ^í Agus do aithin Maóisi do chloina 
Israel do rtir bhréithre au TrouF.ARNA, 
ghá rárih, Is maith a dubhairt treabh 
mhac lóseph é. 

6 Sé so an ní aithnigheas an Tige- 
EARNA a ttáobh ingheau Shelophehari, ghi 
rádh, Pósaidis leis au té bhus áill leó féiu : 
amháiu lé muiuntir threiblie a nathar 
pósuid síad. 

7 Mar sin nach áthrochuidh oighreacrid 
chloinue Tsrael ó threibh go treibh : óir 
coiuneochuidh gach éanduine do chloiun 
Israel é tein do oighreachd threibhe a 
aithreadh. 

8 Agus gach uile inghean, dá sealbh- 
uigbeann oighreachd a néiutreibh da 
cliloinn Israel, biáidh na mnáoi ag áon do 
chineadh threibhe a hathur, ar chor go 
ccuinneochuidh a nuile dhuine do threabh- 
uihh chloinne Israel oighreachd anaithreadh , Athairh ai- tharladli do Israel. DEUTRONOMI. 

9 Nl mó áciiróchus a noi<^hreachd ó 
threibh go treibh ; achd ciiinneochuidh 
gach uile dhuine do threabhuibh chloinne 
Israel é féin dá oighreachd féin. * 

10 Do réir mar do aithin an Ticii- 
eaejN'a do Mhaóise, is mar siu rinneadar 
inghiona Shelopliehad : 

11 Oír do pósadh Mahlah, Tirsah, 
Hoglah, Milcah, agus Noah, ingheana Dlígheadh m mbreitheamh, 

Shelopíiehad, lé macaibh dhearbhrathar a 

nathar : 

12 Jgus do pósadh íad le cineadh mhac 
Manasseh mhic lóseph, agus do fhan a 
noighreachd a ttreibh chinidh a nathar. 

13 Síadso na haitheanta agus na breith- 
eamhnuis, do aithin an Tigiieaena lé 
laimh Mhaúise do chloinn Israel a réitibh 
I\Ihoab ag lordan láimh re lericho. An Cui^eadh Leabhar do MHAOISE, da ngoirthear DEUTRONOMI. CAIB. I. Ath-aiihris nr ar tharladh do Israel fan 
J'iásach. 34 Géursmachd a)i Tigii- 
EAFvNA arson mhichreideainh án phobuil. 

QIADSO na bríathra do labhair Maóise 
♦^ re Ilisrael uile don táoibhsi do lordan 
annsa bhtásach, annsa réiteach thall as 
coinne na mara Ruáidhe, idii' pháran, agus 
Tophol, agus Laban, agus Ilaserot, agus 
Disahab. 

2 Uidhe éanlá déag ó lloreb a slighe 
shléibhe Seir go Cádes-barnea. 

3 Agus tárla anns^ cheathrachdmliadh 
blíadhnn san ncanmhadh mí déug, ar an 
ccéad lá don mhí, gur labhair Maúise re 
cloinn Israel, do réir a nuile ní do 
labhair an Tighearna ris do aithne 
dhiobhsan ; 

4 Tar éis Sihon righ iia Namoríteach 
do mharbhadh dho, uoch do áiti-eibh ann 
Hesbon, agus Og rígh Búsan, nocli do 
Sitreibh ann Astarot ann Edrei : 

5 Ar an táoiblisi do lordán, a tta- 
Mhoab, do tlúonnsguin Maoisé aii dligh- 
eadhso dfoíllsiughadh, ghá radh, 

6 ^i Do labhair an Tigiiearna ar Ndla 
rbne an iloreb, gá rádli, Do fhanabháir 
go lor f hatl ar a tshabhso : 

7 Filhdh, agus gluáisidh íonbhur shghe, 
. agus éirgliidh go silabh na Namoriteach, 

agus don nuile áii láimh ris, annsa réit- 
cach, annsna cnocuibh,agus annsa ghleann, 
agus budh dheas, agus láimh ris an 
bhfairge, go dúthaigh na Gcanaanííeach, 
agus go Lebanon, go suighe an iiabhuiim 
mhóir, abhuinn Euphrates. 

8 Feachuidh, do ehuir mé an talumh 
as bhar gcoinne : éirghidh a steach agus 
sealbhulghidh an l'earaiin do dhearbh an 
TiGHEAHNA dá bhur naithribh, Abraham, 
Isaac, agus lácob, do tliabhairt doibh 
agus dá shoclid ua ndiáigh. 

9 % Agus do lal hair misi ribhse a 
nuáirsin, gá rádh, Ní bhfuiliinsi cumusach 
ar bhur niomchar leam fcin am áonar. 

172 10 Do mhcaduigli an Tighearna bhur 
Ndla sibhsi, agus, féuchuidh, atáíháoi a 
niugh mar rculta nimhe ar iomadarah- 
hic'hd. 

11 Go ndóarna an Tigheaiina Día 
bhur naithreadh sibhsi mile uáir comh- 
ioniiidamhuil is tátháoi, agus go mbeami- 
uighidh sé sibh, mardoglieallsé dháoibh! 

12 Cionnus is éidir homsaamháin bhur 
gcíiram chonichar, agus bhur níialach, agus 
bhur nimreasuin? 

13 Glacuidhsichugaibh dáoinne críonna, 
agus tuigsionacha, agus aitheanta a measc 
bhur ttréabha, agus do dhcana misi uach- 
daráin diobh ós bhur gcionn. 

14 Agus do fhreagrabhairsi mé, agus 
a chibhrabhair, An ní do labhair tO is 
maith dliúinne a dhcanamh. 

15 Annsin do ghhic mé togha bhur 
ttreabli, dáoiiie críonna, agus aitheanta, 
agus do riímeas ciun díobh ós bhur gcionn- 
sa, caiptínigh ós cionn rahílteadh, agus 
caiptinigh (3s cionn chéud, agus caiptinigh 
ós cionn cliáogad, agus caiptinigh ós cionn 
deithneamhair, agus úifigidh a measc bhur 
ttreabh. 

16 Agns do chuir mé an tansin dúalach 
ar bhur mbreitheamhnuibh, gá rádh, Eístígh 
na cúisionnu idir bhur ndearbhraithreibh, 
agus beíridh breath go ceart idir gacji 
éanduine agiis a dhearbhrathair, agus an 
coimhidhtheach bhías na fhochair. 

17 Ní thiubhaitháoi meas ar phear- 
sannuibh a mbreitheamhnus ; achd éist- 
íidhe an beag mar an mór; ní bliiáidh 
eagla cruibh re giúiis dhuine ; óir is lé 
Día nn Jjreitheamhnus : agus an chúis bhías 
rochrnúidh oruibh, tugaidh chugamsa, agus 
éÁStfe me í. 

18 Agus do althin me dhíbh a nuíiitsin 
a nuile ní budh cóir dháoibh a dhéan- 
amh. 

19 II Agus a nuáir do ghluaisiomar as 
Hóreb, do chíiamar thríd an bhfásach mór 
iHithbliásach uiie, noch do chonncabluiir 
ar slijihe ihlciblie ua Namoiiteach, luar do Comlmirle dMi^heanacíi Mhaoise. CAIB. I, aithin anTiGHEARNA ar Ndia dliínn ; agus 
tans;amar go Cádes-barnca. 

20 Aí^us a dubliairt niisi ribh, Than- 
gabhair go slíabh na Namoríteach, noch 
do hhéir gn Tighearna ar Ndía dhíiinn. 

21 Féuch, do chuir an Tígiiearxa ar 
Ndía an díithaigh romhuibli : cirghidh agus 
sealbhuighidh i, mvr a dtibhairt an Tigh- 
EARNA Día bhur naithrfadh ; níi himeag- 
luidhigh, agus na bíodh mímheisneach 
oruibh. 

22 ^ Agus tangabhair a ngar dhamhsa 
gach áon aguibh, agus a dubhrabhair, 
Cuirfeam dáoine romhuinn, agus spíontuid 
dhíiinn an dúthaigli, agus do bhéaruid 
sccuhi chuguinn cia an tsliglie a gcaithfeam 
dul sLias, agus cía híad na caithreacha 
ann a racliam. 

23 Agus do thaitin an glór rinmsa go 
maith : agus do thogh me dliíi íheur dheug 
agtiibh, úon as gach treibh : 

2 i Agus do thilieadar agus do chúadar 
súas annsa tslíabh, agus tangadar gogleann 
Escol, agus do spíonadar amach é. 

25 Agus do ghlacadar cuid do thoradh 
na tíre ann a lamhuiblj, agus thngadar leó 
a núas chuguinn é, agus tlnigadar scéula 
clniguinn a rís, agus u dubhradar, Jsmaith 
an talumh 6, noch do bheir an Tighearna 
Día djaiinn. 

26 Gidheadh níorbháill libhsi dul súas, 
ach do rinneabhair cathughadh a naghuidh 
aithne an Tighearna bhur Ndía : 

27 Agus do rinneabhair ithiomrádh ann 
bhur lóistínil)h, agus a dubhrabhair, Do 
«hionn go .raibh fúath ag an Ttighearna 
oruinne, thug sé amach siim as crích na 
Hégipte, dar ttabhairt a lámhuibh na Na- 
moríteach dar marbhadh. 

28 Cíiit a rachum síias ? do dhroich- 
mheisnigheadar ar ndearbhráthre ar 
gcroidhcj dhá rádh, Js mó agns is árr- 
achduigh na daoine úd ná sinne ; aiáid na 
caithreacha mór agus ár na mballughadh 
súas go neainh ; agus fós do choncamar 
inic Anaeim ann. 

29 Annsin a dubhaiit misi ribh, Ná 
chriothnuighidh, agus nar ab mó bhías 
eagla oruibh rompa. 

30 Troidfidh an Tighearna bhur Ndía 
ar bhur son, noch théid romhuibh, do réir 
a nuile neithe do rinne ar bhm- son san 
Négipt as coinne bhur súl. 

31 Agus annsa bhfásach, mar a bhfaca 
tíi cionnus do iomchair an Tighearna 
do Día thíi, mar diomchóradh duine 
a mhac, annsa nuile shlighe dá ndeach- 
abhair, nó go ttangabhair a steach don 
náitsi. 

o2 Gidheadh annsa nísi níor chreidea- 
bhair an Tíguearna bhur Ndia, 

33 Noch do chuaidh romhuibh ann&a 
lí'J Do Chalehhheirihear an tir. 
tslighe, do thógha áite amach dhibh ann a 
suigheochadh sibh bhurlóistínigh,atteinidh 
san noidhche, do thaisbéanadh dháoibh cía 
an tslighe ánn a ngéubhadh sibh, agus 
a néull san ló. 

34 ^ Agus do chúalaidh an Tighearna 
fuíiim bhur mbiíathar, agus do bhí féarg 
aír, agus do mhionnuígh sé, dhá rádh, 

35 Godeimhin ni fhaicfidh duiiie rlhiobh- 
so, an droichghinealáciisa an dúthaigh 
mhaithsi, noch do mhionnuigh misi do 
thabhairt dá bhur naithribh, 

3(3 Achd arahSin Cáleb mhác lephun- 
neh ; do chífe seision í, agus is dósan do 
bhéura mé an tir air ar shaltuir sé, agus 
da chloinn, do chionn gur lean ségo hiom- 
lán an Tíghearna. 

37- Mar an gcéadna do bhí an Tiou- 
EARNA feargach riumsa ar bhur sonsa, d!iá 
rádh, Ní racha tú ann -'id a steach. 

38 Achd íoshua mhac Nun, noch sheas- 
fns ad lathair rachaidh sé ann a steach : 
cuir meisneach ann : óir do bhéura sé ar 
Israel an noighreachd do shealbhúgh- 
adh. 

39 Os a chionn sin bhur ndáoine beaga, 
noch a dubhrabhair a bheith na ccreich, 
agus bhur cclann, ag nach raibh fios uilc 
nó maitheasa san ló sin, rachuid siadsion 
ann a steach, agus is dóibhsion do bhéura 
mé é, agus seaibhochuidh síad c. 

40 Achd ar bhur sonsa, fillidh, agus 
éii^hidh ann bhur slighe a steach chum an 
nfásuigh a sliglie na mara Ruáidhe. 

41 Annsin do fhreagrabhairsi agus a 
dubhrabhair rium.sa, Do pheacuigheamar 
a n^haidh an Tighearna, raciium súas 
agus troidfiom, do réir a nuile neithe dó 
aithin an TighéarNa ar Ndía dhínn. 
Agus a nuáir do iadh gach áon aguibh é 
féin na arm cogaidh, do bhábhair ullumh 
chum dul síias ;mnsa chnoc. 

42 Agus a dubhaiit an TigheaIina 
riumsa, abair riu, Ná héugidh síias, agiis 
na troididh; óir nl bhfuilimsi bhnr measc; 
deagla go muiríídhe sibh a lathair bhur 
námhad. 

18 Mar sin do labhair mé ribh; agvis 
níor éisteabhair rium, achd do chathuigh- 
eabháir a naghuidh aithne an Tjghearna^ 
agus do chúp.bhairgo handóthchusach súas 
fan chnoc. 

44 Agus tangadar na Hamorítigh, noch 
do áitreibh annsa tslíaljhiJn, amach anii 
bhur nítghaidh, agus do ru5igeadar sibh, 
mar do níd beiche, agus do scriosadar sibh 
a Seii;, go nuige Horraah. 

45 Agus dó fhilleabhair agus do ghuil- 
eabhair a lathair an Tighearna ; achd 
níor éist an Ticiiearna re bhur nglór, 
agus ní thíg cluas dáoibh. 

4* Mar sin do fhanabhair ann Cádes Fearann nar choir ionnsaidh. DEUTRONOMI. Dloghbhaidheadh luchd nar chreid 
mórán do laéthibh, do réir na laétheadh 
do fhanabhaír annsin. CAIB. II. 

Cia fearann ar nach hudh coir ionnsaidh 
dothabhairt. 27 Agus cia do bhí cead- 
uighthe a chosnnmh. 

ANNSIN dofhiUeamar, agusdoghluais- 
eamar don nt'ásach a sUghe na 
mara R.uáidhe, mar do labhair an Tigh- 
EARNA nftnisa: agus do thimchioliamar 
slíabh Sheir mórán do laéthibh. 

2 Agus do labhair an Tighearna riom- . 
sa, ghá rádh, 

3 Do thimchioUabhair an slíabhso lór a 
fhad : iiUigh budh thuáigh. 

4 Agus aithinsi don phobal, ghá rádh, 
Caithfidhe gabhail tré ímiol thíre bhur 
ndearbhráithreach clann Esau, noch áit- 
reabhus a Seir; agus biíiidh eagla aca 
romhuibh: uime sin biodh aire mhaith 
aguibhsi oruibh féin : 

5 Ná beanuidh riú ; oir ní thiubhra 
mÍ9Í dháobh dá bhfearann, ní thiubhrad, 
leithead éantroighe amháin ; do chionn 
go ttug mé shabh Seir do Esau mar 
sheilbh. 

6 Ceinneochtháoi bíadh datha ar airg- 
ead, chor go níostáoi ; agus cinneochtháoi 
fós uisge íiatha ar airgead, chor go niobh- 
tháoi. 

7 Oír do bheannuigh an Tighearna do 
Dhía thusa ann uUe oibreach do láimhe : 
atá fios bhur naistior aige thríd an blifti- 
sach mhórsa: do bhi au Tighearna do 
Dhía an dá fhichthid bUadhanso maiUe 
riot ; ní raibh easbhaidh ar bith ort. 

8 Agus a nuáir do chuamar thar ar 
ndearbhráithribh clann Esau, noch do 
áitribh ann Seir, tré shhghe an reitigh 
ó Elat, agus ó Ilesion-gaber, do fhiUea- 
mar agus do chúamar a slíghe fhásaigh 
Mhoal.. 

9 H Agus a dubhairt an Tighearna 
riomsa, Ná buáidhrigh ná Moabítigh, agus 
na déanuigh imreasúin riú a gcath : óir ní 
thiubra niisi dháoibh dá bhfearann mar 
sheilbh ; do chíonn go ttug mé Ar do 
chloinn Lot niar sheilbh. 

10 Uo íiitreabhadar na Hemimigh ann 
sin a iialiíid, daoine mora, líonmhara, 
árrachd;i, mar na Hanaciniigh; 

11 IS.tich ar a raibh mar an ccéadna 
meas aitheach, do nos na Nanacaiieach ; 
achd Emimigh ghoirid na Moabitigh 
fihíobh. 

12 iio áitreabhadair na Horanigh niar 
an ^ceadna a Seir san naimsir roimhe ; 
achci ib iad clann Esuu tliáinic ua nUiai ii, 
VI núair tlo dhibreadar as a radharc íad, 
agus do áitreabhadar na uáit ; mar do ní 

174 Israel re dúthaígh a sheilbhe, noch thug an 
Tiguearna dhóibh. 

13 Annois éirghidh síias, arsa rnisi, agus 
téighidh thar abhuinn Sliered. Agus do 
chuámar thar abhuinn Shered. 

14 Agus na hiéthe iona ttangamar ó 
Chades-barnea, nó go ndeacharaar tar 
abhuinn Shered, ha hochd mbliadhna déug 
air fhithchid íad ; nó gur leaghadar a nuile 
gheinealach don luchd cogaidh a measc an 
tslóigh, maruo mhionnuígh an Tighearna 
dhóibh. 

15 Oír go deimhin do bhí lámh an 
TiGHEARNA na naghaidh, dá scrios as 
measc an tslóigh, nó gúr díoghbháidheadii 
íad. 

16 ^ Marsin tháinic a ccrích, a nuáir 
do díoghbháidheadh an luchd cogaidh uile 
agus do éugadar ó bheith a measc au 
phobail, 

17 Gur labhair an Tighearna riurasa, 
dliá rádh, 

18 Ilachuidh tú anonn tré Ar, annsa l(') 
a niugh, a tteóruinn Mhóab : 

19 Agus a nuáir thiocfas tíi a bhfogus 
thaU as coinne chloinneAmmon,ná buaidh- 
righ íad, agus ná heanuidh riú : óir ní 
thiubhra misi sealbh ar bith dháoibh do 
dhúthuigh chloinne Ammon; óir thug mé 
do chloinn Lot í mar sheilbh. 

20 Do measadh mar an gcéadna gur 
dúthaigh aitheach sin : aithigh do áit- 
reabh annsin san tseanaimsir; agus do 
ghoirdís na Hammonítigh Sarasumiraigh 
dhíobh ; 

21 Daoine móra, líonmhara, árrachda, 
mar na Hanacimigh; achd do scrios ai\ 
TiGHEARNA íad rompa; agus tangadar- 
san na ndiáigh, agus do áitreabhadar ua 
nionad : 

22 Mar do rinne sé ré cloiim Esaa^ 
noch do áitreibh ann Seir, a nuáir do 
scríos sé na Horimigh rompa; agus tau- 
gadarsan na ndiáigh, agus do áitreabhadar 
na náit gus a niugh : 

23 Agus na Ilabhimigh noch do 
chomhnuigh ami Haserim, go nuige Assah, 
do dhibreadar na Caphtorimigh íadsin^ 
noch tháinic ;tmach as Caphtor, agus do 
áitreabhadar na nionad. 

24 1[ Eirighsi súas, ghluáisigh ann bhur 
tturus, agus mithighidh a nonn thar a 
nabhuÍMu Arnon : féuch, thug raé ad láimh 
•Sihon an Tamoríteach, rígh iiesboii, agus 
a dhúthaigh : tiounscaiu u sealbhughadh, 
dgus tmid ris a ccath. 

25 A niugh thoiseochus misi ar uamhan 
agu.s eogla rumhadsa do cliur «í; a bhf'uil 
táoi neainh ui.e, noch chhunteas tiiarusc- 
biiáii (irtsa, aj;us criothuochuid, agus béid 
a ndoii^hios ar hcaglasa. 

26 Agus do chuir mé teachda amach as Smttchduid Israel muintir Shilian. CAIB. III. Níar fagbhadh duine hío ag Og. 

agus tháinic Og righ Bhásan amach ár ftisach Cedemot go Síhon rígh Hesbon lé 
biíathruibh síothchána, dhíi rádh, 

27 Léig dhamhsa gabiiáil thríd do 
dhúthaigh : iméocha mé ronihara annsa 
tslighe mhóir, agus ni iontócha nié ar an 
láimh dheis nó ar an láimh chle. 

98 Ileacfaidh tíi bíadh riorn ar air- 
giod, go nithe mé ; agus do bhéura tú 
dhamh uisge ar airgiod, go nóifu mé : 
amháin siubholuigh me romhuni dom cho- 
suibh ; 

29 Mar do rinneadar rium clann Esau 
noch áitreabhus a Seir, agus na Moabítigh 
noch íiitreabhus ann Ar ; nó go ndeacbuidh 
nié anonn thar lordan don dúthaigh do 
bhéir an Tighearna ar Ndía dhíiinn. 

SO Achd nior áiU lé Sihon rígh Hesbon 
h';igean dúinn gabháil thairis : óir do 
críiadhuigh an Tighearna bhur Ndíasa 
a spiorad, agus do rinne sé a chroidhe 
easumhal, chor go seachódadh sé ad 
láimhse é, jnar as follus a niugh 

31 Agus a dubhairt an Tigiiearna 
riumsa, Féuch, do thosuigh mé ar Shihon 
ugus ar a dhúthaigh do chur romiiad : 
tosuighsi a shealbhughadh, go madii lcaclid 
a dhútliaígh a noighreaclid. 

'Ó1 Annsin thainic Silion amach ar 
naghuidii, é féin agas a dliáoine uile, do 
throid ag lahas. 

33 Agus do sheachuid an Tighearna 
ar Ndía romiminn é ; agus do Ijhuúiloa- 
raar é féin, agus a chlann, agus a diiaoine 
uile. 

34 Agus do ghabhamar a chaithreacha 
uile fa namsin, agus do bhuaileamar tluíd 
amach na dáoine, agug na mna, agus a 
cclann blieag, ann gacli aon cliatliair, níor 
fhágbhamair áon nii blieathaigh : 

35 Amháin do tliúgbhamar a náirnéis 
chuguinn fein mar chreich, agus éadail na 
ccaithreach noch do ghabhamar. 

36 O Aroer, nocii atá ar bliríiách na 
habhann Arnon, agus on chatljjuigli atá 
láimh ris an nabhuinn, go nuige Gilead, ni 
raibh aon chathair amháui róiáidir diiíiinn : 
do sheachuid an Tighearna ^r Ndía 
dhíiinn uile íad : 

37 Amháin go dúthaigh chloinne Am- 
mon ní thangabhair, n'o go héanáit don 
nabhuinn labboc, nó do na caithreachaibh 
aiui sna slóibhtibh, nó go héanáit dar 
thóirmísg au Tighearna ár Ndía oruinn. 

CAIB. III. 

An cor ar bhuadhuigh Israel ar Og rí 
Bhásan. 12 Cruiinchar shliuchd Reu- 
ben agus Gad. 23 JVí bfuair Maoise 
dul a steach a ttír Chanaain. 

ANN sin do iontoigheamar, agus do 
dmádh suas air an tslighe go Baoan : 
175 naghiiidh, é fém agus a dháoine uile, 
chum cátha ag Edrei. 

2 Agus a dubhairt an Tighearna 
riomsa, Ná bíodh eagla ort roimhe : óir 
do bhéara inisi é féin, agus a dháoine uile, 
agus a dhúthaigh, ad láimh ; ao-us do 
dhéana tíi ris niar do rinne tú ré Sihon 
righ na Namoríteach, noch do aitribh aa 
Hesbon. 

3 Mar sin thug an Tighearna ar Ndía 
ann ar láraliuibli mar an ticéadna Og, 
rígh Biiiisan, agus á dháoine íiile : agus do 
bhuáileamar é go nár fágbhadh áouduiue 
béo aige. 

4 Agus do ghabhamar a chaitlueacha 
uile an tansin, ní raibh catiiair aca nach 
ar bhaineamar dhiobh, trí íichtliid catliair 
tír Argob uile, nughuchd Og a Mbasau. 

5 Do clmmhdiuglieadh na caitiirt'acha 
uile le balluighibh arda, lé geatuidlubh, 
agus lc barruidhibh ; taobh amuigh dt> 
mhórán mór do bhailttbh gan bhalla. 

6 Agus do scriosamar thrid arnach 
ulle íad, niar do rinneamar re Sihon 
rígh Hesbon, ag scrios go hiumlán na 
bhfear, na mban, agus na leanamh, aii 
gach aonchathair. 

7 Achd do ghlacamar mar chreich 
dhuinn féin, a náirnéis uile, agus éadáil na 
gcaithreach. 

8 Agus do bliaineamar a nuáir sin 
amach as láimh dhá rígh na Namoríteach 
an díuhaigh do bhi don táoibhsi do lordim, 
ó abhuinn Arnon go shabli Heriiion ; 

9 An Hermonsin as de glioirid na Si- 
donianuigh Sirion ; agus goirid na Hamo- 
rítigh Senir dhe ; 

10 Caithreacha an réitigh uile, agas 
Gíleíid uile, agus Básan uile, go Salchiih 
agus Edrei, caithreacha do rioghachd Ug a 
Mbásan. 

11 Oír do bé Og righ Básan amháin 
do mhair dfuighioll na naitheach ; féuch, 
do bhi a leaba na leaba híarann ; nach 
bhfuil sí a Rabbat chloinne Ammon ? 
náoi ccubhaid do bhi na fad, agus ceithre 
cubhaid na leithead, do réirchubliad lir. 

12 5[ Agus tíiug misi an duthaigiisi, 
noch do shealbiiuiglieainar a nuáir sin, ó 
Aroer, iioch atá láimh ris a iiíibhuinn 
Arnon, agus leath sléiblie Gilead, agus a 
ccaithreacha sin, do aa Reubenítibh asus 
du na Gadítibh. 

13 Agus thug mé an chuid oile do 
Glulead, agus Básan uile, eudhon riogh- 
achd Og, do leith threiblie Manasseh; 
rioghachd Argob, uile maille re Basan 
uile, noch dá ngortháoi díithaigh na jiaith- 
each. 

lé Do ghlac lair mhac Manasseh tír 
Argob uile go himlibh Gesúri agus Maiich- Fágthar na mna. 

ati ; agus do ghoir dhíobh do réir a anma 
íein, Basan-Habhotiair, agus a niugh. 

15 Agus thug mé Gilead do Mhachir. 

16 Agus thug mé ó Ghilead go sruth 
Amon do na Reubenítibh agus do na 
Gadítibh, leath an ghleanna, agus an timiol 
air fad go sruth labboc, nocli is teóra do 
chloinn Ammon ; 

17 An réiteach fós, agus lordan agus 
an teóra, ú Chinneret go nuige fairge an 
réitigh, a nfairge shailte, taoi Asdot-pisgaii 
táobh shoir. 

18 fl^ Agus do aithin niisi dháoibh a 
nuairsin, dhá rádh, Thug an Tighearna, 
bhur Ndía an fearannsa dháoibli dá sheal- 
bhughadh : rachtháoi thairis anntha a 
lathair bliur ndearbln-áithreach clann Is- 
rael, a nuile dhuine dá bhfuil iomchubhaibli 
chum an chogaidh. 

19 Ach fanfuid bhur mna, agus bhur 
cclann bheag, agus bhur náiméis, ann bhur 
gcaithreachaibh, nóchthugmisidáoibh, (óir 
atá a fhios agum go bhfuii ioraad áirnéisi 
aguibh ;) 

20 Nó go ttugaidh an Tighearna su- 
áimhneas dá bhur ndearbhraithribh, comh- 
maith agus dáoibhsi, agus nu gu sealbh- 
uighid síad niaran gcéadna an fearann thug 
an TioiiEARNA bhur Ndía dhóibh táobh 
thall do íordau : agus annsin tiílfidhe 
gach éanduine aguiljh chum a sheilbhe, 
noch thug inisi dliáoibh. 

21 Agus do aithin inisi a nuáirsin do 
Icsua, ghá rádh, Do chonncadar do shíiiie 
gach ní da ndeárna an Tigheaena do Dhia 
ris an dá ríghsé : inar sin dhéunas an 
TlGHEARNA ré gach uile rioghachd a 
ngéabha tusa. 

22 Ni bhiíiidh eagla oruibh rompa : óir 
troidfidh an Tighearna bhur Ndía ar 
bhur son. 

23 1[ Agus do ghuidh misi an Tígh- 
EARNA fá namsin, ghá rádh, 

24 A Thighearna Día, do thosuighis 
ar do mhórdhachd, agus do láimh chumh- 
achduigh do thaisbeanadh dod shearbh- 
f hoghantuigh : óir cía an Día ar neamh nó 
ar talamh, fhéudas a dhéanainh do réir 
hoibreaclisa, agus do réir do ueirt ? 

25 (juidhmi thú, léig dhamh dul anonn, 
dféachuin a nfearuinn mhaith atá táobh 
thall do iordan, an slíabh maith sin, agus 
Lebanon. 

26 Ach do bhl an Tigiiearna feargach 
riomsa ar bhur sonsa, agus níor bháill 
leis méisdeachd : agus a dubhairt an 
Tighearna riom, Go madh lór dhuit 
siii ; ná lahhair uí is mó rium fá nadh- 
bharsfi. 

27 i:,ingh súas go muUach an chnoic, 
agus tog súas do shíule leath shíar, agus 
leath thuáigh, ieath shoír, agus leath theas, 

176 DEUTRONOMI. Trí cathreacha didne tar lordan. 
agus féuch c léd shúilibh : óir ni racha tíi tar an lordanso ánonn. 

28 Ach aithin do losua, agus cuir 
meisneach ann, agus neartuisih é : (Áv ra- 
chuidh seiston anonn roimhenadáoinibhsi, 
agus do bhéura sé orra an dúthaigh do 
shealbhughadh a noighreachd noch do 
chífe tusa. 

29 Mar sin do chomhnuighearaar san 
ngleann thali as coinne Bheth-peor. 

CAIB. IV. 
Brosdughadh chum nmhluchd. 14 Na 
tri chathreacha dídne ar thaohh thall 
lordain. 

ANNOIS ar a nadhbharsin éistigh, ó 
a Israel, ris ná reachduibh agus ris na 
breitheainhnusuibh, noch do mhúin mé 
dháoibh, chuni a ndeanta, chor go mair- 
fidhe, agus go rachtháoi a sdeach agus 
go sealbhuightháoi an díithaigh do bheir 
an Tighearna Día bhur naithreadh 
dháoibh. 

2 Ní chnirfidhe a gcionn an nfocail 
aítheanus misi dhíbh, ní mó iaighdeoch- 
tháoi cinni dhe, chor go gcoimhéadfuidhe 
aitheanta an Tighearna bhur Ndía noch 
aithnighimsi dhíbh. 

3 Do chonncadar bhur síiile féin cred 
do rinne an Tigiiearna a ttáobh Bhaal- 
peor : óir a nuile dhuine dar lean Baal- 
peor, do scríos an Tighearna bhur Ndía 
as bhur measc íad. 

4 Ach sibhsi noch do glu-eamuigh don 
Tighearna bhur Ndía atátháoi beó gach 
éandulne aguibh a niugh. 

5 Féuchaidh, do mhúin mé dháoibh 
reachda agus breitlieamhnuis, do réir mar 
do aíthin an Tighearna mo Dhía dhíom, 
ionnus go ndéuntáoisi sin annsa tír a 
bhfuiltí ag dul dá sealbhughadh. 

6 Coinihéuduigh uirae sin agus déan- 
uidh Hid ; óir is í so bhur críonnachd 
agus bhur ttuígsin a radharc na gcineadh- 
ách, noch chhiiufeas na statúidesi uile, 
agus a déara, Go deimhin is dáoine críonna 
agus tuigseacha an cineadh mórsa. 

7 Oír cía he an cineadh atá comhraór 
sin, a bhfuil Dia comhfhogus sin dóibh, 
martá an Tighearna ar Ndíane annsna 
huile neithibh a ngoirmid uir í 

8 Agus cía an cineadh comhmór sin, 
agá bhfuiiid reachda agus breitiieamhnuis 
coirahchcart ris an diiglieadhso uile, noch 
órduighimsi dháoibli a niugh ? 

9 Amháin tabhair aire dhuit fein, agus 
coinihéud thanam go díithrachdach, deagla 
go ndeainiadfá na ueilhe do chonnau-c do 
shíiile, agus deagla go scairfnidis ré do 
chroidhe uile iactlieadh do bheatliu : achd 
míiin dod mhacuibh íad, agus do mhaeuibh 
do mhac ; Fddh ihabhairt na dtlighe. ■ CAIB. IV. 

10 Go háirigh an lá do sheas tú a 
bhfiaiihiuiisi an Tiohearna do Dhía aiin 
Hórob, a iiuair a dubhairt an Tighearna 
rium-. i, Cruinnigh chugam na dáoine a 
bhfochair a chéile, agus do bhéara tné 
orra mo bríathra do chloisdin, chor go 
bhíbifhlamid eagla do bheith aca romh- 
am ar feadh iaétheadh a saoghail ar an 
ttalamh, agus chor go múínfid a clann. 

11 Agus tangabhairsi a bhfogus agus 
do sheasabhair fáoi an tslíabh ; agus do 
las an slíabh lé teinid go nuige meadhon 
nimhe, le dorchadas, le néuluibh, agus lé 
dorchadus tiugh. 

Í2 Agus do labhair an Tighearna ribh 
as lár na tiueadh : do chúalabbair fuáim 
na mbríathar, achd ní fhacabhair samh- 
lughadh ar bith ; achd amháin go' ccúal- 
abhair guth. 

13 Agus do fhoillsidh sé dháoibh a 
chuniiradh, noch do aithin sé dhíbh do 
chohiihlíonadh eadhon deith naitheanta ; 
agus do scríobh sé íad a ndáchlárchloiche. 

14 Agus do aithin aa Tighearna dhí- 
omhsa a nuáirsin reachda do mhúnádh 
dháojbh agus breitheamhnuis, chor go 
ndéantíioi íad annsa dúthaidh a rachtháoi 
a nmm dhá shealbhughadh. 

15 5[ lugaidhsi ar a nadhbharsin aire 
mhaith dháoibh féin ; óir ní fhacahhair 
gné ar bith shamhluighthe an lá do labhair 
an IroHEARNA ribh an Hóreb amach as 
lár na teineadh : 

16 ,T3eagla go ttruaiUfidhthigh sihhféin, 
agus go ndéanaidh sibh íomháigh ghrabh- 
álta, co^amhlachd fhidhreach ar bith, 
cósamhhichd fir nó mná, 

17 Cosamhlachd éainbheathaigh dá 
hhfiál ar an ttalamh, cosamhiachd éoiii 
air bith sciathanuigh noch eitiollus san 
naieir, 

18 Cosamhiachd éainneithe dá ngiúais- 
ionn ar an dtaiumli, cosamhlachd éisc ar 
bith di'i bhfuil ann sna huisgedhibh faoi an 
dtaiamh : 

19 Agus deagla go ttóigfeá do shíiiie 
síias chum nimhe, a nuáir do chífeá ah 
ghríiui, agus an gheahich, agus na réuita, 
fcluágh DÍmhe uile, go ttáireongtháoi íhú 
chum a nadhartha, agus do dhéanamh 
seibhise diíúihh, noch do roinn an Tigh- 
EARNA do Dhía ns a nuile chineadh fáoi 
npfunh uile. 

20 Ach do glilac an Tichearna sibhsi, 
cgus thug aniach sibh as an bhfuirnéis 
iaruiun, amach as an Négipt, go mbeith 
sibh mar phobai oighreaclida aige féin, 
mar utátháoi a ruugh. 

21 . /s a chionn sin do bhí an Tich- 
Earna teari;ach riumsa ar bhur sonsa, 
agus do níiuuuna.igh sé nacii raclifuinn 
anonn tar lordan, agus nach rachfuinn 

177 Fadh bháis Mhaoisé. 

a steacli don dítthaigh mhaithsin,^ nocli 
do bheir an Tighearna do Dhía dhuitsi 
?nar oigiireachd : 

22 Ach caithfidh misi bás dfagháii annsa 
tírsa, caithfidh me gan dui anonn tar 
lordan : ach rachtiiáoisi anonn, agus seai- 
bliochuidhe an feaiann maithsin. 

23 Tugaidh bhur naire dhlbh féin, 
deagia go ndearmadadh sibh cunnradh au 
TiGHEARNA bhur Ndía, noch do rinne sé 
ribh, agus go ndéanadh sibh dhíbh féin 
íomháighe ghrabháita, ní» cosamhlachd 
éainneithe dár thoirraisc an Tighearna 
bhur Ndía oruibh. 

24 Oír in teinidh dhíoghbhálach an 
Tighéarna bhur Ndia, Dia éadmhar. 

25 ^ A nuáir gheinfeas tú ciann, agus 
ciann chloinne, agus fhanfuidhe a bhfad 
ánnsa dúthaigh, agus tiiruailifighidh sihh 

fíin, agus do dheantáoi íomháigh ghrabh- 
áita dhíbh féin, no cosamhiachd neithe 
ar bith, agus do dhéantáoi oic a bhfíadh- 
nuise an Tighearna bhurNdía, dá bhros- 
tughadh clmm feirge : 

26 Goirimsi neamh agus taiumh dfiagh- 
nuisi bliur nagliuidh a niugh, go sgrios- 
fuíghear sibh go haith'ihearr thríd amacli 
as an ndíithaigh ann a bhfuilti ag dul 
anonn tar lordan dhá sheaibhughadh ; ní 
fhaideochthéoi bhur iaéthe uirre, achd 
sgriosfuighear sibh go iiuilidhe. 

27 Agus spréighfidh aii Tighearna 
sibh a measc na gcineadhach, agus fúig- 
figliear sibh beag a nuibhir a measc na 
ngeinteadhmarambéaruidhanTiGHEARNA 
sibh. 

28 Agus annsin do dhéantáoi serbhís 
do diiéeibh, oibreacha lámh dáoine, áo 
chrann agus chioich, nach bhfaiceann fós, 
agus nacli ccluineann, nach itiieann, agus 
nacii bhoitanuigheann. 

29 Achd má giiuidheann tú 'íiíi Ticn- 
EARNA do Dhía as sin, do gheabha tíi é^ 
má íarrann tú od uiie chroidhe agus od 
uiie anam é. 

30 A nuáir bhías tú a mbhuaidhreadh, 
agus thiocfas na neitliesi uiie ort, eadhon 
annsna laéthibli deigheanacha, má fhiU- 
éann tíi chum an Tighearna do Dhía, 
agus go mbía tíi umlial dá ghuth ; 

31 (Oh- an Tighearna do Dhla as 
Día grásamhuil é); ní thréisfe s6 thíi, 
agus ní scriosfa sé thíi, agus ní mó dhear- 
madfaidh sé cunnradh haitiíreadh noch do 
mhionnuigii sé diioibli. 

32 ^ Oír fíalruiglie k noís ó na laétliibh 
do chuáidh tiiort, nocli do bhí romhad, 6n 
ló fár chruthaigh Día an duine ar an 
ttalumh, agus fíafruigh ón ttáobh go 
chéiie do fliiaitheamlmus, an raibh leithíid 
an neithe mhóirsí, nó ar ciiios a ieithéid ? 

33 An ccúaladar dáouie riamh ?nth De 
■>i • Ar iangantusa tmra De. 

ag labhairt amach as lár na teineadh, 
mar do chúaia tusa, agus é mharthuinn? 

34 Nó tar ghabh Día a láimli im- 
theachd agus cíneadh do ghlacadh chuige 
as lar cinidh eile, lé cathuighibh, lé 
comharthuibh, agus lé hiongantuibh, agus 
lé cogadli, agus le láimh laidir, lé láiuih 
shínté amach, agus lé húatiibhásuibli 
móra, do véir a nuile ncithe dá ndeárna 
an TiGHEAUNA bhur Ndía ribhsi san 
Négipt as coinne bhur síil? 

35 Dháoibhsi do thaisbeanadh é, chor 
go mbía a thios aguibh gur bé an Tigh- 
EARNA is Día ann; agus nach bhfuil D'ta 
ann ach é. 

36 As flaithaarahnus thug sé ort a 
ghuth do chhiinsin, chor go tteigeoscadh 
sé tlTiíi : agus ar an ttaUirah do thaisbéin 
£6 a theiiiidh mhór dhuit • agus do chua- 
laídb tíi a bhríathra amach as lár na 
teineadh. 

37 Agus do bhrígh gur ghrádhuigh 
só haithre, uime sin do thogh sé a síol 
na ndiáigh, agus thug se thusa amach a 
lathair lé na chumhachduibb neartmhara 
as an Négipt; 

38 Do dhíbirt cineadhacb romhad 
amach fá nihó agus ía láidre ná thíi féin, 
dod thabhairtsi a steach, chum a bhfear- 
annsan dá thabhaiit dhuit 7nar oighreachd, 
mar atá sé a niugh. 

39 Bíodh a fhios agad a niugh ar a 
liadhbharsin, agus meas é ann do chroidhe, 
gur bé an Tigheabna as Día a bhflaith- 
eamhnus shíias, agus ar an ttalumh siúos : 
ni bhfuil éan oile ann. 

40 Coimhéadfa tíi ar a nadhbharsin 
a, státuide, agus a aitheanta, noch aith- 
nighimsi dhiot a niugh, chor go rachaidh 
sé go maith dhuit, agus dod chlcnnn ad 
dhiáigh, agus go bhfaduighe tú do laéthe 
af an ttalarah, noch do bheir an Tigh- 
EARKA do Dhía dhuit, go bráth. 

41 ^ Annsin do órduigh Maóise trí 
caithreacha ar an dtáobhsi do lordan 
ieath ré héirghe gréine ; 

42 Lé bhféadfadh an marbhthach teith- 
eamh ionta, noch do mhuirfeadh a choinh- 
arsa gan fhios dó féin, agus nach raibh 
fuath aige air annsa naimsir do chuáidh 
fchort; agus ar tteitheamh go cathruigh 
dhíobh go bhféadadh marthuinn : 

43 EadhoUf Béser annsa bhfásach, a 
ttír réigh, na Reubeníteach ; agus Rámot 
ann Gílead, na Ngadíteach; agus Golan 
ann Basán na Mannassíteach. 

44 % Agus sé so an dligheadh do cbuir 
Maóise síos do chloinn Israel : 

45 Siadso ua fiadhnuiseadh, agus na 
reachda, agus na breitheamhnuis, noch 
do labhair Maóise ré cloinn Israel tar 
éis teadid amach as an Négipt, 

178 DEUTRONOMI. 

46 Don Mtniughadh na naitheunte. 

táo'bhsi do lordan, annsa 
ghleann as coinne Bhet-peor, a ttír Shihon 
lígh na Namoriteach, noch do áitriij'i 
an Hesbon, noch do bhuáil Maóise agu» 
clann Israel, tar éis teachd amach as an 
Négipt : 

47 Agus do shealbhuigheadar a dhúth- 
aigh, agus dúthaigh Og rígh Basan, dhá 
rígh na Namoríteach, noch do bhí ar 
an ttáoibsi do lordan leath re héirgha 
na gréine ; 

48 O Aroer, nock atá láimh re bríiach 
na habhann Arnon, go nuige shabh Síoa 

. ré ráidhthear Hermon, 

49 Agus an réiteach uile don táoibhsi 
do lordan leath shoir, eadhon go nuige au 
bhfairge don réiteach, fáoi thoibreachuibh 
Pisgah. 

CAIB. V. 

Alh-aithris agus miniughadh na ndeich 
aitheanta. 25 Eagul an phobail fa 
ghuth an Tighearna. 

AGUS do ghoir Maóise Israel uiie, 
agus a dubhairt riú, Eist, ó a Israei, 
ris na statúide agus na breitheamhnuis 
noch labhruimsi ann bhur ccluasuibh a 
niugh, go bhfoghlumtháoi íad, agus go 
ccoimhéadfáoi, agus go ndeantáoi íad. 

2 Do rinne an Tighearna ar Ndía 
cunnradh rinn an Horeb. 

3 Ní dheárna an Tighearna an cunn- 
radhso ler naithribh amháin, achd rinne, 
eadhon rinne, noch atá beó annso a niugh. 

4 Do labhan an Tighearna ribh 
aghuidh ar aghuidh annsa tslíabh amacit 
as lár na teineadh, 

5 (Do sheas mísi idir an Tigheaeiía 
agus sibhsi an tansin, do thaisbéanadli 
bhrcithre an Tighearna dhíbh : óir do 
bhí eagla oruibh do bhrígb na teineaíUi, 
agus ni dheachabhair súas annsa tslíabl.;) 
dhá rádb, 

6 1f Is misi an Tighearna do Dhía, 
noch thug amach thíi as crích na Hégipte, 
as tigb na dáoirsi. 

7"Ní bhia Día ar bitb oile agad aiu 
látbairsi. 

8 Ní dhéana tíi dhuit féin íomháigh 
ar bith ghrabhálta, ní) cosamhlachd neithe 
ar bith dá bhfuil a bhflaitheamhnus 
shúas, nó dhá bhfuil san talumb sbíos, 
nó dhá hhfuil ansna huisgedhibh faói aa 
talumb : 

9 Ní chláonfa tíi tbú féin síos dóibh 
ní dhéana tú serbhís dóibb : óir misi 
an Tighearna do Dbía is Día éudmhar 
mí, agrus ciomita na niútbreadb ar aii 
gcloinn go nuige ,an treas agus an ceath- 
rambadh glún don mhéid fbuáthuighios 
mé, 

10 Acius ihaisbeanas trócaire .do mhil- Deích naitheunta Ndtichearna. CAIE. VT. Ti-achi air na naithennta. tlbh don luchd ghrádhuighios mé agus 
choimhéadas maitheanta. 

11 Ní thiubhra tú ainm an Tigiiearna 
do Dhé go díomháoin : óir ní mheasfuidh 
an TiGHEARNA neimhchiontach an tc 
bheir a ainm go díomhaóin. 

12 Coimhéid lá naSábbóide dhá náomh- 
adh, mar do aithin an Tiguearna do 
Dhía dhíot. 

13 Sé lá oibreochus tú, agus dhéanas 
tú hobair uile : 

14 Achd an seachdrahadh lá sé Sábboid 
an TiGHEARNA do Dhé é : ní dhéana tú 
obair ar bíth ann, thíi féin nó do mhac, 
nó hinghean, nó hóglach, nó do bhanóg- 
lach, do dhamh, nó hassál, nó áon 
dod áirnéis, nó an coimhidheach atá 
táoibh a stigh dod dhoirsibh; go madh 
•féidir léd óglach agus led bhauógláoich 
suaimhneas do ghlacadh mar thíi féin. 

15 Agus cuimhnigh go raibh tú féin 
ad sheirbhiseach a ccrích na Hégipte, 
agus go ttug an Tighearna do Dhía 
amach as sin thíi lé láimh láidir agus lé 
righe shínte amach : uime sin do aithin 
an TiGHEARNA do Dhía dhíot an tsábbóid 
do choimhéud. 

16 ^ Tabhair onóir dod athair agus 
dod mhathair, mar do aithin an Tigh- 
EARNA do Dhíadhiot; chor go bhfaideoch- 
tliáoi do laéthe, agus go rachadh go maith 
dhuit, annsa dúthaigh noch do bheir an 
TiGHEARNA do Dhia dhuit. 

17 Ní dhéana tíi dúnmharbhadh. 

18 Ní dhéana tíi adhaltrannus. 

19 Nídhéanatú goid. 

20 Ní dhéana tú fiadhnuise bréige a 
naghaidh do chomharsann. 

21 Ní shainteocha tú bean do chomh- 
arsann, ní ra6 shainteochus tú tigh do 
chomharsann, a fhéarann, nó a óglach, 
nó a blianóglach, a dhamh, n6 a assal, 
nó éÍ7iní is lc do chomharsuinn. 

22 ^ Do labhair an Tighearna na 
bríathrasa re bhur ccoimhthionól ui!e annsa 
tslíabh amach as lár na teineadh, an 
néill, agus an dorchaduis thiugh, ré guth 
mór : agus níor chuir ní is raó leis. Agus 
do scriobii íad an ndá chlár chloiche, agus 
thug dh .msa íad. 

23 Agus tarla, a nuáir do chíiaiabhairsi 
an guth amach as lár an dorchaduis, (óir 
do las an shabh le teinidh, go ttangabhair 
laimh riumBa, cinu bhur ttreabh, agus 
bhur sinnsir ; 

^4 Agus adubhrabhair, Féuch do thais- 
béin an Tighearna ar Ndía a ghlóir 
dhíiinn agus a mhórdhaclid, agus do 
chúalamar a ghath araach as lár na 
teineadi : do chonncaraar a niugh go 
labhrann Día ré duine, agus go^mairionu sé. 

25 Annois ar a nadhbharsin cread íá 
179 bhfuighimisne bíis? óir ioiscfiíih an teine 
mhúrsa sinn : má chluinmíd giith an Tigh- 
earna ar Ndía ní is mó, anusin do 
glieabham bás. 

26 Oír cía atá ann do nuile fheóil, 
noch do chúaluidh guth Dé bhí ag iabhairt 
amach as lár na teineadh, mar do chúala- 
muirne, agus mhair ? 

27 Elrighsi a bhfogus, agus éist re 
gach ní dá naibeóra an Tighearna ar 
Ndía : agus iabhairsi rinne a nuile ní 
déaras an Tighearna ar Ndía riot; agus 
éistfiumne, agus do dliéanura é. 

28 Agus do chíialuidh an Tighearna 
foghar bhur mbríathar, a nuáir do labh- 
rabhair riomsa; agus a dubhairt an Tigh- 
earna riom, Do chúalaidh mé fíiaim 
bhríathar na muinntiresi, noch do labh- 
radar riotsa : is maith a dúbhradar a 
nuile ní dár iabhradar. 

29 O gan a leithéid sin do chroidhe 
ionnta, go mbía raeaglasa orra, agus go 
gcon-nhéadaidís raaitheanta accomhnuidhe, 
chor go mbiáidii sé go maith aca, agus agá 
ccioinn go bráth. 

30 Eírigh abair riG, Eirghidhe dá bhur 
lóistínibh a rís. 

31 Achd ar do shonsa, seas am fhoch- 
airsi annso, agus laibheóra raé riot na 
liaitheanta uile, agus na statíiide, agus 
na breitheamhnuis, noch do- theagóscus 
tíi dhóibh, chor gó ndéanuid iad, annsa 
dúthaigh do bhéara misi dhóibh re na 
sealbhughadh. 

32 Do bliéarthíioi dá bhur naire ar a 
nadhbharsin go ndeárntáoi mar do aithin 
an TiGHEARNA bhur Ndia dhíbh : ní 
chasfuidhe a ieaththáoibh ar bhur láimli 
dheis nó chlé. 

33 Siubhólfaoi annsna huile shiig}itl)ibh 
dar aithiu an Tighearna bhur Ndla 
dhíbh, chorgo maii-fidhe, agus go mbeiihear 
go maith aguibli, agus go bhtaídcochtháoi 
bhur laéthe annsa ddthaigh noch shealbh- 
ochthúoi. 

CAIB. VI. 

Trcchdar Jos ar miniughadh nu ndeich 

naitheanta. 

ANNOIS is íad so na haitheanta, na 
reachda, agus na bhreithearahnuis, 
do aithin an Tichearna bhur Ndía do 
theagasg dhíbh, chor go ndéantáoi lad 
annsa bhfearann a bhfuiltí ag dui dá 
shealbhughadh : 

2 lonnus go mbía eagla an Tighearna 
do Dhía ort, agus go ccoimheudfá a 
reachda uile agus a aitheanta, noch f húag- 
ruimsi dhuit, thú féin, agus do chlann, 
agus clann do chioinne, ar feadh do 
sháoghuil; íonnus go bhfaideochíháoi do 
laéthe. 

N. 2 Modh choimhlionta an reachd. DEUTRONOMI. Gan ceangal ris na cinedhachibh. 3 % Eíst ar a nadhbharsin, a Israel, 
agus tabhair haire sin do dhéanamh ; 
chor go mbeithear go maith agad, agus 
go líonfa tú go hiomaroach, mar do 
gheall an Tigheana Díahaithreadh dhuit, 
annsa tír an a bhfuil tuile bhainne agus 
meala. 

4 Eíst, ó a Israel: an TrcHEARNA ar 
Ndiane is éin Tighearna amhain é : 

5 Agus grádhochuidh tú an Tigh- 
EARNA do Dhía réd chroidhe uiie, agus réd 
anam uile, agus réd chunihachduibh uile. 

6 -Agus béid na bríathraso, aithnigh- 
imsi dhíot a niugh, ann do chroidhe : 

7 Agus múintidh tú go dúthrachdach 
dod chloinn íad, agus laibheóruidh tú 
orra a nuáir shuidhfeas tíi ann do thigh, 
agus a nuáir shiubhólas tú an tsHghe, 
agus a nuáir luídhfheas tú síos, agus 
a nuáir éireochus tú súas. 

8 Agus ceangola tú íad marchomhartha 
ar do láimh, agus béid amhuil éadanána 
idir do shúilihh. 

9 Agus scríobhtha tú íad ar phostuighibh 
do thighe, agus ar do dhoirsibh. 

10 Agus is amhla bhíss a imáir 
bhéurus an Tighearna do Dhía thú don 
díithaigh noch do mhioiuuiigh dod aithribh, 
do Abraham, do Isaac, agus do lácob, go 
ttiubhradh dhuit caithreacha móra maithe, 
nach tú féin do chuir síias, 

11 Agus tighthe lán do na huile 
neithibh maithe, nach tíi féin do líon, agus 
toibreacha tochalta, nach tíi féin do 
thochuih, fíneamhna agus croinn ola, 
nach tú féin do phlannduigh ; a nuáir íosas 
tú agus bhías tú lán ; 

12 Annsin tabhair haire deagla go 
ndearmadfá an Tighearna, noch thug 
amach thú as crích na Hégipte ó thigii 
na dáoirsi. 

13 Biaidh eagla an Tighearna do 
Dhía ort, agus do dhéana tíi seirbhís dó, 
agus mionnochaidh tú ann a ainmsion. 

14 Ní leanfa tú dée ar bith oile, do 
dhéeibh na ndáoine ctá fá ccuáirt bhur 
dtimchioll ; 

15 (Oír an Tichearna do Dhía is 
Día éadmhar bhur measg é) deagJa go 
l^fadh fearg an Tighearna do Dhía ad 
a|huidh, agus go scriosfádh thú ó dhruim 
na talmhan. 

16 Ní chuirfe tú cathughadh ar an 
Ttighearna do Dhía, mar do chuir tíi 
air a Massah. 

17 Coimhéad go dithchiollach aitheanta 
an TiGHEARNA do Dhía, agus a fhiagh- 
nuisigh, agus a reachda, noch do aithin 
bé dhíot. 

18 Agus do dhéana tíi </« ní is díreach 
ligus is maith a radharc an Tighearna: 
chor go lubcithear go maith a^ad, í^/us 

180 go bhféadfa tú dul a steach agus an 
fearinn maith do shealbhughadh noch do 
mhionnaidh an Tighe\rna dnd aithribh, 

19 Agus teilgfe sé amach do nairahde 
uile romhad, mar do labhair an Tigh- 

E A R N í . 

20 f[ Agus a nuáir fhíafrochus do 
mhac dhíot ansa naimsir otá ag teachd, 
ghá rádh, Créd is cíall do na fiadhnuisibh, 
agus do na reachtuibh, agus do na hreaith- 
eamluiusuibh, n»cn do aithin an Tige- 
EARNA nr Ndía dhíbh.? 

21 Ann sin dénra tíi rt do mhac, 
Do bhámairne ar sclftbhuighibh ag Phárao 
san Négipt; agus tliug an Tighearná 
amach as an Négipt sinu le láimh láidir: 

92 A^us do thaisbí!iii an Tighearna 
co;í:h''*rthuidhe agus iongantasani i«,agus 
doilghe ar an Négipr, ar Phíirao, agus 
ar mhuintir a thighe uile, as coinhair 
ar súi : 

23 Agus thag sé sinne amarh as sin, 
ch.or go tíiubfiradh sé a síeach sinn, do 
thabhairt dhínnn na díithnighe do mhion- 
nuigh sé dar naithnbh. 

24 Agus do aithin an Tichfarna 
dhíun na reaclitaso uile do chcmhall, 
a2us eagla an riGHFARNA ar Ndia, du 
bheith oruiiin ar mhaith rinn féir aiicomh- 
nuidh.p, chor co croinihíadfadh sé sinu 
beo, mar aiá san 16 a niugh. 

á5 Agus liudh é ar bhfíreúntachd, má 
bheinnid aire na haitlieantaso uile dhéa- 
namh a bhfiaghuuisi an Tighearna ar 
Ndía, mar do aithiu sé dhínn. 

CAIB. VII. 

Gan cheangal do dheunamh ris na cí- 
neadhachuibh. 8 Do bhrigh gur fhuas- 
gail Día dhb fcin Israel as an Egipt, 
agiis go ccoimheada síb a nuile olc íad. 

ANUAIH do bhéura an Tighearna 
do Dhía thíi don tír a bhfuil tú 
ag dul dá shealbhughadh, agus ar tteil- 
gean amach nihóráin cinei'dhach romhad, 
na Hititigh, agus na Girgasitigh, agus 
na Hamoritigh, agus na Cannnitigh, agus 
na Perisítigh, agus na Hibhitigh, agus 
na lebusitigh, seachd gcíneadhacha ba 
mhó ná sibhse agus ba cumhachduigh ; 

2 Agus a nuáir do bhénra an Tigh- 
EARNA do Dhia dhuit íad ; buáilfe fú 
íad, agus scriossuidh tíi iad thríd a mach; 
ní dhéana tú cunradh air bith riíi, nó 
trócaire do thaisbeanadh dhóibh : 

3 Ní mó dliéanas tú pósadh ar bidi 
riíi ; ní thiubhia tú hinghean dá mhac, 
agus ní ghlacia tíi a inghion dod mhac. 

4 Oír fillfid síad do mhac ó misi 
leanmhuin, chum serbhísi do dhéanaiit*i 
tío dheéibh oile : raar sin bhías fearí, 

3 Pobal aírighe ag Día, Israel. CAIB. 

an Tronr.ftnNA ar n^ lasadh ad aghaidh, 
agus léiis ri >í.ra sé thíi go hobann. 

5 Ach marso do dhéautaoi riíi ; teilg- 
fidhe s a had a naltóra, agus brisíidht- 
síos a iiioiuhá.ghe, agus gearrfuidhe síos 
a garraui, agus loiscfidhe a níomháighe 
grábhálta le teiiiidh. 

6 ^ Oir ÍH pobai naomhtha don Tigh- 
EARNA do Dhia thusa : do thogh an 
TiGHEARNA do Dhía thú chum bheith na 
phobal áirigh nge fcin, ós clomi gach 
uile phi bail da bhfuil ar aghuidh iia 
talmhan. 

7 N I thug Día a ghi^dh dháoibh, agus 
níor thogh sibh, dó chiona gur mó a 
r.uibhn- sibh ná pobal ar bith ; óir ha 
sibh pobal ba lugha do nuile phobal : 

8 A ! d do chionn gur ghi-ádhuigh an 
TiGHr:Ai,NA sibh, agus do chionn go 
ccomhailhuih na mionna thug sé dá bhur 
naithnbh, thug an Tighearjía aniach 
sibh lc ÍH.imh lái iii', agus do thúascuil sé 
amach as tigh na dáoirse sibh, as láimh 
l'hárao ngh na Hégipte. 

9 H Biodh a thios agad ar a nadhbhar- 
sin gur bé an Tighearna do Dhia, <s Día 
ann, Dia i'írinneach, noch choimhéadas 
a chuiinradh agus a throcaire don droing 
fhráflhuighe.is é aiius ch imhlíonus a 
aitheanta, go míle geinealach ; 

10 A-us chíiitighios ris a ndroing 
fhúathuigheas é as comne a naighthe, díi 
scrios : líi bhia sé mainneachdnach ris an 
té fhuájthigheas é, cíiitecchuidh sé ris é 
as comiie a aghaidhe. 

11 Loiuihéadfa tusa ar a nadhbharsin 
na haithciUita, ^^us na statújde, agus na 
breitheamhniiis, noch mhíunimsi dháoibh 
a niugh, do dhéanamh. 

VI 1i L'ime sin tiucfa a ccrich, má 
Éistioiui sibh leis na breitheamhnusuibh, 
agus a ccoimhcad, agus a ndéanamh, go 
gcoimhéadfuidh an 1 ighearna do Dhía 
dhuitse an cunuradh agus an tiucaire do 
mhionnuigh sé dod aithiibh : 

13 Agus gráidlieochuigh sé thú, agus 
beinneochuidh sí thú, agus méideochuidh 
S& thíi : agus beinneochuidh sé mar an 
gcéadna toradh do bhronn, agus toradh 
thfearuinn, harbhar, agus thfíon, agiis 
bola, agus ionnláoghas do bhó, agus tréada 
do cháorach, ann sa díjthaigli noch do 
mhionnuigh sé dod aithribli do thabhairt 
dhuitsi. . 

14 Bíaidh tú beannuigh ós cioan gach 
uile phobal : ní bhíaidh tiriounach ná 
bainionnach aimnd bhur measc, nó a 
Hieasc bhur náiniéise. 

15 Agus. bhéaruidh an Tighearna gach 
ujle easláinte u'áibh, agus ní cuirtidh 
éainní do droichthinneasuibh na Hcgipte 

181 VIIT. Scriosthar na jineaghacha rompa. 

oruibh, (noch as eól díbh;) achd cuirfe 
sé íad ar a ndroing fhuaithighios thú. 

16 Agus scriosfaidh tusa a nuile phobal 
thoirbheorus an Tighearna do DMa 
dhuit ; ní bhía tríiaighe ag do shúil 
dóibh : ní mó dhéanas tú serbhís da 
ndéeibh ; óir bíaidh sin mar dhul ort féin. 

17 Má deir tíi an do chroidhe, Is mó na 
fineadhachasa ná misi ; cionnus chúirfios 
mé as a seilbh lad ? 

Í8 Ná bíodh eagla ort rompu : achd 
cíiimhneocha tú go maith cread do rinne 
an Tigiiearna do Dhía ré Phárao, agUb 
ris an Négipt uile ; 

19 Na cathuíghthe móra do chonnairc 
do shúile, agus na comharthuidh, agus 
na hiongantasa, agus an láirah chumh- 
achdach, agus an rith sínte amach, lé 
ttug an TiGHEARNA bhar Ndía amach 
thíi : mar sin do dhéana an Ticiiearna 
do Dhía ris a nuile phobal ré a mbía 
eagla ort. 

20 Os a chionn sin cuii-fidh an Tigh- 
EARNA do Dhía an hornet eatorra, no go 
mbásuighthior an mhéid fhúigfidhior, agus 
fhoileochus íad féin ortsa. 

21 Ní bhía úathbhás ort ar a son- 
san : oír utá an Tighearna do Dhía 
eadruibb, Día cumhachdach agus uath- 
bhásach. 

22 Agus cuirfidh an Tighearna do 
Dhía na fineadhachaso araach romhad 
air bheagán agus air bheagán : ni scriosfa 
tú a némfheachd íad, deagla go bhfasfadh 
beathuigh an mhachaire ort. 

23 Achd do bhéara an Tighearna do 
Dhia dhuit íad, agus sgriosfuidh sé íad 
le dioghbhudh móir, no go rabhuid millte. 

24 ^ Agus do bhéuruidli sé a ríghthe 
ann do Íáinili, agus sgriosfa tú a nainm 
ó bheith faói neamh : ní thiucfa do dhuine 
ar bhith seasamh romhad, nó go sgriosfa 
tú íad. 

25 ^ lóniháighe grúbhalta a ndée loisc- 
fidh tú lé teiiidh : ní shainteociiuidh tú 
an tairgiod ná án tór atá orra, agus ní 
ghlacfa tíi chugadé, deagla go ngéabhthaoi 
a ngaiste leis thíi : oír is adhftiúath- 
mhaireachd don Tighearna do Dhía é. 

26 Ní mó bhéuras tíi adhfhuath- 
mhaireachd chiim do thighe, deagla go 
mbeitheá ad ní mhalluigli cosmhuil ris : 
ach fuathodiatdh tíi é thríd amach, agus 
biáidh gráin ort roimhe go hiomlan; oír 
i& ní malluigh é. 

CAiB. vni. 

Dofhuráil se umhluchd trí, mhéud thiodh- 
luicthe De dh'vibh sanfhásach. 

NA huile aitheanta aithnighimsi dhibh 
a niugh coirahéadftiid.he a udóa* Lsfocal Dé, ata an daine he'o. DEUTllONOMI, 
namh, chor go mbeithí beo, agus go 
líoníuidhe, agus go reachdáoi a steach 
agus go sealbhochthaoi an íearann noch 
do mhionuuigh an Tighearna do thabhairt 
da bhur naithribh. 

2 Agus cuimhneocha tíx na slighthe 
uile ionar thréoruigh an Tighearna do 
Dhía thú anois re dná f hichthid bhlíadhan 
san bhíasach, dot dhéanamh umhul, agus 
dot dhearbhadh, dfagháil feasa cread do 
bhí ann do chroidhe, an gcoimhéoltá a 
aitbeanta, nó nach déantá. 

3 Agus do umhluigh sé thú, agus do 
léig ocrus ort, agus do shásuigh &é thú 
lé mauaa, noch nár bhfeas duitse, nó 
dod aithribh ; chor go ttiubhradh ort 
a fhios do bheith agad nach lé harán 
amháin bheathuighear an duine, ach lé 
gach ní dá ttig as béul an Tiguearna 
bhíos an duine béo. 

4 Níor chríon héadach iomat, ní mo do 
at do chos, an dá fhichiod bhlíadhanso. 

5 Cuimhneacha tú mar an gcéadna 
ami do chroidhe, amhml, smachduighcas 
duine a mhac, gur mar sin smachduighios 
an TiGHEARNA do Dhía thusa. 

6 Ar a nadhbharsin coimhéadfa tú 
aitheanta an Tighearna do Dhía, do 
shiubhal iona shiighthibh, agus a eagla 
bheith ort. 

7 Oír do bheir an Tighearna do Dhía 
thusa go tír mhaith, tu- go naibhnibh 
uisge, go ttoibribh agus go ndroigheanuibh 
ghetneas as áltuibh agus as cnocuibh ; 

8 Dúithche chruithneachda, agus eóma, 
agus fhíneamhna, agus chrann fige, agus 
phomgranat; agus díiithche ola, chrann 
oilibh, agus mheala; 

9 Díiíthche iona níosa tíi arán gan 
ghainne, ni bhiaidh easbhuidh einneithe 
ort ann ; díiilhche gurob íarann a clocha, 
agus go raadh héidir leachd prás do 
thochuilt as a cnocuibh. 

10 A núair iosas tú bíadh agus bhías 
tú lán, in sui bheinnéochas tíá an Tigh- 
EARNA du Dhía ar son a nfearuinn mhaith 
thug sé dhuit. 

11 Tabhair haire nach dearmadfá an 
TiGHEARNA do Dhía, a neamhchoirahéad 
a aithneadi), agus a bhreithearahnusadh, 
agus a reachda, noch aithnighirasi dhíot 
a niugh : 

12 Ar eagla a Jiuáir íosfas tú bíadh 
agus bhías tíi sáthach, agus dhéanas tú 
tighthfc maithe, agus choimhneochus tíi 
ionnta ; 

13 Agus a nuáir mhéidéochuid shealbh- 
adha agus do thréada, agus mhéideochus 
do chuid óir agus airgid, agus rahéideochus 
a nuile ni bhus leachd ; 

I4i An sin go néireochuidh do chroidhe 
18:^ T)ia, neart a rnhuintire. 

súas, agu3 go ndearmudfá an Tighearna 
do Dhía, (noch thu^ amnch thú as crích 
na Hégipte, as tigh na daóirse ; 

15 Nocii do thréoruigh thú thríd an 
bhfásach mhór úathbhásach sm, raar a 
rabhadar naithreacha tinntighe, agus scor- 
píona, agus tiormach, agus áit nach 
raibh uisge ; noch thug uisce chugad 
amach as an ccarruig chruáidh ; 

16 Noch do bheathui'-h thíi san bhfás- 
ach lé manna, nach ar bhfeas dot aithribh, 
chor go nuimhleochadh sé thú, agus gw 
ndearbhochadh sé thú.do dhfauanih maith- 
easa dhuit ann daimsir dheighionuigh;) 

17 Agusgo naibeorthá ann do chroidhe, 
Mo chumhachda agus neart jno láimhe 

Jein fúair an saidhbhnos so dhamh. 

18 Ach cuimhneochuidh tíi au Tigh- 
EARNA do Dhía : óir isé do bheu' neart 
dhuit dfagháil saidhbhris, go ndearna a 
chunnradh seasmhach noch do rahionn- 
uigh sé da bhur naithribh, raar atá sé 
a niugh. 

19 Agus is amhluidh bhías, ma dhear- 
madann tú ar éanchor an Tighearna do 
Dhía, agus go leanfa tú deé oiie, agus 
seirbhís do dhéanamh dhóibh, agus a 
nadhradh, da nímsi fiadhnuisi bhur 
naghuidh aniugh go reachthaoi seachad 
go deimhin. 

20 Amhail na ccineadhach do scrios 
an TiGHEARNA as connie bhur naighthe, 
mar sin do scriosfuightliear sibhsi ; do 
bhrígh nar bháil iibh bheith urahal do 
ghuth an Tighearna bhur Ndía. 

CAIB. IX. 

Do choscadh andóchus as a ngmomhfein 

tre chuimhniughadh dhoibh a liá úaire 

chuadar a nccoinntine rí D'ui. 

y^\^T, ó a Israel: Atá tíi ag dul tar 

-■— ^ lordan san ló aniugh, do shealbhugh- 

adh cineadhach is raó agus is láidre ná 

thú fcin, caithreacha móra agus cumh- 

daighthe síias go neamh, 

2 Daoine raóra agus árrachda, clann 
na Nanaciraeach, noch is aithne dhuit, 
agus gha gcúala tú teachd thársa, Cía le 
na ttiucfadh seasamh a naghuidh chloinne 
Anac ! 

3 Tuig ar a nadhbharsin a niugh, 
gur bé an Tighearna do Dhía, théid' 
romhad ; mar theinidh loisgnigh claoidh- 
íidh sé iad, agus cuirfe sé sios lad as 
coinne haighthe : mar sin dhíbéorus tú 
amach íad, agus scriosfas tíi go lúath 
íad, mar a dubliairt an Tighearna riot. 

4 Ná habairsi ann do chroidhe, tar 
eís an Tighearna do Dhía dá tteilgion 
araach romhad, ghá rádh, Ar son mfíréan- 
tachda thug an Ti6HEARNa h stcach raé Do throsg Maoiíe ceathrachad lá. CAIB 
do shealbhughadh aii nfearuinnsi : achd ar 
i>on pheacuidh na gcineadhachsa chuirios 
r.n TiCHEAiiNA araach romhad íad. 

3 Ní ar son thtiréantachda, no direach- 
das do chroidhe, théid tú do shealbhughadh 
a bhfearuinn : achd ar son chionta na 
gcineadhachsa chuirios an Tighearna do 
Dhía amach romhad íad, a^us chor go 
gcoimhlíonfadh an focal noch do mhion- 
nuigh an Tigíiearna dot aithribh, Abra- 
ham, Isaac, agus lácob. 

6 Tuig aranadhbharsin, nach dtabhairan 
an TiGHEARNA do Dhía an fearann maith- 
si dhuit dá shealbhughadh ar son thfiréant- 
áchda fein ; óir is pobal crúadhmhuinéil thíi. 

7 1í Agus cuimhnigh, agus ná deannuid, 
mar do bhrostuigh tíi an Tighearna do 
Dhía chum feirge san bhfásach : ón ló far 
íhág tú amach crioch na Hégipte, nó go 
ítáinic tú don náitsi, do bhabhair cogthach 
a naghuidh an Tighearna. 

8 Mar an gcéadna an Horeb do bhrost- 
uigh tú anTiGHEARNA chum feirge, ionnus 
go raibh an Tichearna feargach ribh 
chum bhnr niillte. 

9 A nuáir do chúaidh misi súas annsa 
tslíabh do ghlacadh na cclár ccleichthe, 
cláir an chunnartha noch do hnne an 
TiGHEARNA iibhsi, annsin do rinne me 
comhnuighe ann sa tsliabh ceathrachad lá 
agus ceathrachad oidhche, níor ith mé 
aján agus ní mó do ibh mé uisge : 

10 Agus do thug an Tighearna dhá 
chlár chloiche dhamh scríobhtha lé méur 
Dé; agus do bhi scriobhthu orra sin do 
réir a nuile bhriathar, do labhair an Tigh- 
EARNA ribhsi annsa tsliabh amach as lár 
nateineadh a ló an chomhchminnigh. 

11 Agus tárla ccionn cheathrachad lá 
agus cheathrachad oidhche, go ttug an 
TiGHEARNA dhamh an dá chlár chloiche, 
eadhon cláir an chunnartha. 

12 Agus a dubhairt an Tighearna 
riom, Eirigh, imthigh síos go lúath as so ; 
óir do thruaiU do phobal noch thug tíi 
amach as a Négipt íadjeín ; do fhilliodar 
go hobann as an tslighe do aithin misi 
dhiobh ; do rinneadar iómháigh leaghtha 
dhóibh féin. 

13 Os a chionn sin, do labhair anTiGH- 
EABNA riorasa, dha radh, Do choBnairc 
«íná an pobal so, agus, féuch, is daóine 
cmadhmhuiníl iad : 

14 Léig dhamh, ioimus go scriosía mé 
íad, agus go mbaithidh mé amach a nainm 
ó bheith faói neamh : agus do dhéana mé 
dhíotsa cineadh is mó agus is cumhaehd- 
uigh ná iad. 

15 Mar sin do fhilleas agus tánag a 
níias ón tslíabh, agus do bhi an slíabh tré 
iasadii ó theinidb : agus do bhádar dhá 
chlár an chuuHartha an mo dhá láiinh. IX. Ceathrachad lá eile ag Vto. 16 Agus damhairc raé, agus, féxich, do 
pheacuigheabhairsi a naghuidh an Tigh- 
EARNA bhur Ndía, agus do rinneabhair 
dhaóibh fcin láogh leaghtha : diompóigh- 
eabhair go líiath sibh féin ón tslighe do 
aithin an Tighearna dhíbh. 

17 Agus do ghlac raisi an dá chlár, agus 
do theilg mé as mo dhá láimh íad, agus do 
bhris mé ós coinne bhur súl íad. 

18 Agus do thuit mé sios 6s coinne 
an TiGHEARNA, mar an gcéud úair, ceath- 
rachad lá agus ceathrachad oidhche : nior 
ith mé arán, agus ní mó dibh mé uisge, ar 
son na uuile pheacadh do pheacmghea- 
bhairsi, ag déanamh cionnta a radharc an 
TiGHEARNA, do chur feii^e air. 

19 Oír do bhí eagla na feirge orm 
agus an míothaitnidh mhóir, lé a raibh 
an TiCHEARNA feargach bhur n^huidhsi 
dá bhur milieadh. Achd do éist an TiCH- 
EARNA riom a nuáirsin mar an gcéadna. 

20 Agus do bhí an Tighearna ro 
fheargach re Háaron chum a mbillte : 
agus do ghuidh raisi ar son Aáron fóa 
a núair chéadnasin. 

21 Agus do ghlac mé bhur ccoir, an 
láogh do riuneabhair, agus do loisg mé 
lé teinidh é, agus do bhi-úigh mé é, agus 
do mheil mé go roimhín é, eudhon go 
raibh choimín re luáithreadh : agus do 
chaith mé a luáithreadh ionsa nabhuinn 
thig a núas as an tslíabh. 

22 Agus do bluosruigheabhair an TlGH- 
EARNA chum feirge a Ttaberah, agus in 
Masa, agus in Cibrot-hatáabhah. 

23 Ar an modh gcéadna a núair do 
chuiranTiGHEARNA sibh as Cades-barnea, 
gha rádh, Eirighe síias, agus sealbhdighe 
an feaiann thug niisi dhíbh ; annsin do 
chathuigheabhair a naghaidh aithne an 
TiGHEARNA bhur Ndla, agus níor chreia- 
eabhair é, agus níor éisteabhair re na 
ghuth. 

24 Do bhábhair ceannairceach a nagh-. 
uídh an Tighearna ón ló fár aithnid 
dhamhsa sibh. 

25 Marso do thuit mé síos a bhfiadh- 
nuisi an Tighearna ceathrachad lá agus 
ceathrachad oidhche, mar do thuit mé síos 
an chcad úair ; do chionn go ndubhairt an 
TiGHEARNA go millfeadh sé síbh. 

26 Do ghmdh misi ar a nadhbharsin an 
TiGHEARN A,agus a dubhaÍTt mé, AThigh- 
EARNA a Dlié, ná miU do pobal agus 
hoighreachd, noch no fhúascuil tíi led 
mhórdhachd, noch thug tú amach as a 
Négipt Ifc láimh láidir. 

27 Cuimhnigh do sheirbhísigh, Abra- 
ham, Isaac, ^us lácob ; ná féuch ar 
easurramachd na ndaóinesi, nó ar a nolc, 
nó ar a bpeacadh : j^ • . . 

23 Ar ea?!a go naibéoradh an duithche Athnítghudh na nglár. 

as a ttug tú amach sinn, Do bhrígh nar 
fhéud an Tighearna a mbreith don tír 
do gheall sé dhóibh, agus .do bhrígh gur 
fhúathuigh sé íad, thug sé amach íad da 
marbhadh fan bhfásach. 

29 Gidheadh síud do phobalsa íad agus 
hoighreachd, noch thug tíi amach led neart 
chumhachdach agus led righ sínte amach. 

CAIB. X. 

Do athnuadhuigheudh an dá chlár. 12 
Dofhúirail sé umhluchd spioradalta do 
thabhairt dha aithintihh. 

AIS sa namsin a dubhairt an Tigh- 
EAENA riomsa, Snoigh dhuit i'éin dhá 
chlár chloiche amhail na gcéad chlár, agus 
tárr síias chugamsa annsa tslíabh, agus 
déan aírc mhaide dhuit fein. 

2 Agus scríobhtha inisi ar na cláruibh 
na bríathra do bhí ion sna céud chláruibh 
nochdobhristiá, agus cuirfe tíi san náirc íad. 
■ ■ 3 Agus do rinne misi aírc du chrann 
sittim, agus do shnoigh mé dhá chlár 
chloiche cosmhuil ris na céad chláruibh, 
agus do chuáidh mé síias ionsa tsliabh, 
agus án dá chlár am láimh. 

4 Agus do scriobh seision ar na cláruibh, 
do reir an chéaidscríbhinn, na deich naith- 
eanta, noch do labhair an Tigheauna 
libhsi air a tsUabh amach as lár na tein- 
eadh a ló an chomhchruinnigh : agus thug 
an Tighearna dhamhsa íad. 

5 Agus do fhill misi agus tháinig mé a 
núas as a tglíabh, agus do chuir mé na 
cláir ann sa náirc do rinne nié ; agus 
atáid siád ann sin, mar do aithin anTicii- 
EARNA dhíom. 

6 ^ Agus do ghUiáisiodar clann Isracl 
ó Bheerot chloinne laacan go Mosera : 
aunsin déug Aái-on, agus ann sin do hádh- 
laiceadh é ; agus do miniostráil Eleásar a 
mhac an oifig an tsagairt iona áit. 

7 Ann sin do ghluáisiodar go Gudgodah ; 
agus ó Ghudgodah go lotbat, dúithche 
aibhneadh uisge. 

8 ^ Ann sa namsin do dheahiigh an 
TíGHEarna treabh Lébhi, diomchar aírce 
chunnartha an Tighearna, do sheasamh 
as coinne an Tighearna do mhhiíostral- 
achd dó, agus do bheannughadh iona aínm, 
gus an láa niugh. 

9 Is uime sin nach bhfuil roinn nó 
oighreachd a bhfochair a dhearbhráith- 
reachd agLébhi; sé an Tigiiearna us oigh- 
reachd dó, do réir mar do gheall an Tigh- 
EARNA do Dhía dhó. 

10 <|y Agus do fhan misi annsa tslíabh, 
do réir na céud úaire, dhá f liichiod h'i agus 
dhá fhithchiod oidhche ; agus do éist an 
Tighearna riummarán gcéadna a nuair- 
sin, ugus nior Lháill leis aii Ttícueaiina 
thusa do mhilleadh. 

184 DEUTRONOMI. An croidhe thimchillghearthar. 
11 Agus a dubhairt au Tighfarna rmmsa, Eiriuh, glíiais ann do s''iughe 
roimhe an bpobal, chor go rachuid a 
steach agus go sealbhochuid an fearann, 
do mhionnuigh mé dá naithribh do thabh- 
airt dóibh. ^ 

12 ^ Agus a nois, a Israel, cread atá 
doTniGHEARNA Día diarraidi) ort, acht 
eaghi do THicHtAnNA Día do bheith ort, 
siubhal iona shlighthibh uile, agus a 
ghrádhugliadii, agus serbhis do dht anamh 
dot Thighearna Día madle red uilc 
chroidhe agus led uile tinum, 

13 Aitheanta anTiGu e ai;na do choimh- 
éad, agus na reachda, noch aitluiíghimsi 
dhíot aniugh ar son do leasa ? 

14 Féuch, an flaithemlnius agus Haith- 
eamhnus na bhtiaitiie.imhnus is itis an 
Ttighearna do Dhia é, an talumh mar 
an gc'eudnu gon a bhfuil aim. 

15 Aniháui do bhí dúil ag an liiGH- 
EAUNA ion bhur naithribhsi dá ngiíidhugh- 
adh, agus do thóg sé a shochd na iid;aigh, 
eudhon sibiisi os cionn gach uile phobail, 
fá mar ulú a niugh. 

16 liime sin timchillghearmidh croi- 
cinn tosuigh bhurc roidhe, agus ná bith ní 
bhus mó cruádhml UHieulach. 

17 Oír an Tighi:.auna bhur I\día sé 
Día na ndée é, agus Ttigheau^a na 
Ttighearna, Día mór, cumhachduch, 
agus úathbhásach, nach bionn uicas aigé 
ar pheaisannuibh, agus nach gubhanu 
comhaidh : 

18 Críochnuighidh sé breitheamhhus na 
ndiUea iid agus na nibamtieahhacli, agus 
grádhuigh an coigcrioch, ag tablmat bídii 
agus éuduigh dhó. 

19 Gn'idhuighsi ar a nadhbharsin an 
coimhightheach : oír do bhádhbhiiir féin 
bhair gcoimhidhtheachuibh a gcrich na 
Hégipte. 

20 Bíodh eagla an Tighearna do Dhía 
ort; is dó dhéanas tíi seirbhís, agus is 
dó adharfus tíi, agus isé a amm mhioi> 
nochus tíi. 

21 Is é do raholadh é, agus sé do Dhía 
é, nóch do rinne na neithe óra uath- 
bhíisachso dbuit, do chonncadar do 
shuile. 

22 Do chuadar haithre síos don IScgipt 
maille re deich agus trí lichid pearsa; 
agus annois do rinne an Tigueaí. na do 
Dliia dhíot mar reulta nimhe ar lomad- 
amhlachd. 

CAIB. XI. 

Trachdur urciull nucíd aiihne. 'iGBeann^ 
ughudh ugus malhtg/iadh cr nn nccur 
ronipa. 

AR a nadhbharsin gráidheocha tú an 
TiGiiEARNA do Dhía, agvis coinihT A71 tir mar ghairdin. CAIB. 

éadfa tíi a chíirHin, agus a reachda, agus 
H bhreitheamlinuis, agus a aitheanta, a 
gcomhnuidhe. 

2 % Auus bíodh a fhios agad aniugh : 
óir ní labhraim re bhur cclaum ag nach 
raibh a f hios, agus nach bhfacuidh smachd 
an TiGHEARNA bhur Ndía, a mhórdachd, 
agus a lámh líiidir, agus a righ sínte 
amach, 

3 Agus a ionganta, agus a ghníomh- 
radh, noch do rinne sé a méadhón na Hé- 
gipte ré Pháraoh rígh na Hégipte, agus re 
na dhúithche uile ; 

4 Agus mar do rinne sé ar shlúagh 
na Hégipte, re na neachuibh, agus re 
na gcarbaduibh; mar do chur sé dfíach- 
uibh ar uisge na mara Ruáidhe éirghe ós 
a ccionn a uíiair do leanadar sibhsi, agus 
mar do mhill an Tigiiearna íad gus an 
ló a nmgh; 

5 Agus cread do rinne sé dhíbhse san 
bhfásach, nó go ttangabhair don náitsi ; 

6 Agus cread do riune sé re Datan 
í)gus re Abiram, mic Eliab, mhic líeuben : 
cionnus do oscuii an t;duaih a bhéul, agus 
do shluig síos íad, agus a muintí , agus a 
íóistíne, agus a nuiie shubstaint do bhi 
iona seilbh, a measc Israei uile : 

7 Ach do chonncadar bhur síiilesi uile 
ghníomhradh móra an Tighearxa iioch 

' do nnne sé. 

8 Uime sm coimhéadfuidhe na huile 
aitheanta noch aithnigiiimsi dhibh a niugh, 
chor go mbeithí láidir, agus go reachdaói a 
steacfi agus go sealbhóchuidlie an fearann, 
a bhfuilti.ag dul dá shealbhughadh; 

9 Agus go madh heídn* hbh bliur laéthe 
dfadíighadh ann sa tir, do mhionnuigh an 
TiGUEAUXA da bhur naithribh do thab- 
hairt doibh agus dú síol, dúithche noch 
thúiltighios lé i)ainne agus le mil. 

10 Ij Oir an fearann, a bhfud tú ag dul 
dá sheaibhughadh, ní mar chrích na Hé- 
gipte atá sé, o ttangabJuiirsi amach, mar 
ar chuir tu do shíol, agus ar fhliuch tú 
í léud chois, mar gháirdín luibliionn : 

11 Aclit an fearann, a bhl'uiltighe ag 
ilul dá shealbhughadh, is fearaun cnoc 
iigus gleaim c, agus ibhéas uisge dfear- 
thuiun niuilie : 

12 Díilthche agá bhfuil suim ag an 
Ttighearna do Dliía inrite : óir atáid 
súile do Thighearna Día uirre a gcomh- 
imighe,ó thosach fós go deireadh na bliadhua. 

13 ^ Agus tiucfa a gcrich, ma éistioim 
sibh go dúthrachdach rém aitiieantuibhsi 
noch aithnigliim dhaóibh a niugli, anTioH- 
EARNA bhur iSdía do ghrndhughadh, agus 
seirbhis do dhéanamh dhó lé bhur nuile 
chroidlie agus le bhur nuile auum, 

14 Go ttiubhra misi dháoibh fearthuínn 
bbur ttalmhan na ham féin, an chéud 

185 xr. Briathra Dé mar eadanán. fearthuinn agus an fhearthuinn dheighion- 
ach, chor go ccruinneochá tú a ste&ch 
harbhar, agus thfion, agus hola. 

15 Agus cuirfe mé féur ád mhachairibh 
dot áiriiéis, chor go madh heidir leachd ní 
dithe agus Ijheith síiitheach. 

16 Tugaidh bhur naire dháoibh féin, 
nach mbiáidh bhur gcrcndhe meallta, agus 
go bhfillfeadh sibh a leatlitáohli, agus ser- 
bhís do dheanamh do dhéeibh oile, agus 
adhradh dhóibh; 

17 Agus ann sin go lasfadh fearg bhar 
Ttigiiearna Día bhur naghuidh, agus lo 
ndúinfeadh SLiasncarah,iounusnachmbi;idh 
fearthuin ar bith ann, agus nach ttmbh- 
radh an talumh a thoradh ; agus dea^la 
go nimeochadh sibti scacliad eo hobauu ón 
ttalumh mhaith noch do bheir an TiGU- 
EARNA dháoibh. 

18 ^ Ar a n idhbharsin cuiriidhe iad so 
mo bhriathrasa a ttaisge ion bhur ccroídh- 
thibh agus ion bhur nanura, agus ceaingéol- 
táoi íad mar chomhartha ar bhur láimh, chor 
gombeitiidís marcadanán eidirbhursíulibh. 

19 Agus míiinfidlie íad dá bhur gcloinn, 
ag labliaut orra a nuáir shuidlitios tii ion do 
thigh, agus a nuáir shiubholus tíi annsa 
tslighe, a nuáir luidhíios tú síos, agus a 
nuáir éireochus tú súas. 

20 Agus scríobhtha tu íad ar phostuigli- 
ibh dhoruis do thighe, agus ar do gheat- 
ulghibh : 

21 Chor go bhfáduighthe bhur láethe, 
agus láethe bhur ccloinne, aa sa dúithche 
noch do mhionnuigh an Tigiíf.arxa dá 
bhur naithnbh do thabhairt doibli, mar 
laéthe nimhe ar au ttalunih. 

22 ^ Oír má choimhéudtháoisi go dúth- 
rachdach na huile aitheantasa nocii ailh- 
nighimsi dháoibh, do dhéanamh, an Tigii- 
EARNA bhur Ndía do ghrádhughadh, 
siubhal iona shlighthibh uile, aíius ceaiiíral 
leis ; 

23 Anusin cuirfidh an Tighearna 
amacli na fineadhachasa uile romhad, agus 
sealbhóchtháoisi cineadii is mó agus is 
cumhachduigh na sibh tein. 

24 Gach uile bhall a sailieoruidh boia.T 
bhur ccos budh libh féin é : 6n fhásacli 
agus 6 Lebaiion, ó nubhuin, abhaim Eu-s 
phrátes, eadhon go nuige an bhfairge is 
faide ainach is eadh bhías bhur ttéora. 

25 Ní feadfaidh duine ar bith seasamh 
roibh : óir cuirfe au Tighearna bhur 
Ndía bhur neagla agus bhur gcriothnughf 
adh ar a nuile fhearaim ar a sailteoitháoi, 
fá mar a dubhairt sé ribh. 

26 ^ Feuchuidh, do chuir mé i-o*.nhuibh 
a niugh beannughadh agus mallughadh ; 

27 Beannughadh, má umhluighionn sibh 
daitheantaibh an Tigheaicna bhur Ndia, 
noch aithnighÍDisi dháoibh a niui-h : Siíabh GherisÍM agus Eba!. 

£3 Aeus mallughadh, muna numhluigh- 
thí daitheantnibh an Tighearna bhur 
Ndía, achd lónipodh a leathtáoibh as an 
tsiighe noch aithuighimsi dháoibh a niugh, 
do dhul do leaomhuin deé oile, nar bhaith- 
nidh dáoibh. 

29 Agus tiucfa a ccrích, a nuair bhéuras 
aa TiOHEARNA do Dlúa thn a steach 
ionsa bhtearann chum a ttéid tú dhá 
ehealbhughadh, go ccuirfe tú an bean- 
nughadh ai- shhabh Gerisim, agus an mal- 
lughadh ar shlíabh Ebai. 

áO Nach bhfuilid síad ar an ttaóibh 
olle do lordan, ar a tslighe raar a ttéid 
an ghrían faoi, a ttir na Gcanaaníteach, 
Boch áitreabhus ann sa réiteach thall as 
roinne Ghilgal, láimh ré machairighibh 
Mhóreh ? 

31 Oir reachtháoi tar lordan do dhul 
a steach do shealbhughadh a nfearuinn 
do bheir an Tighearna bhur Ndía dhao- 
Sbh, agus sealbhochthaói é, agus áiteoch- 
thaói ann. 

32 Agus do bhéarthaoi aire do choiroh- 
lionadh na huile reachda agus bhreitheamh- 
nuis chuiruEsi síos daóibh a niugh. 

CAiB. xn. 

Trachdar nr chiall na dara haithne 13 
5?c neithe naomhtha ithche sna haitibh 
naomhtha, 19 Gan an Lebhiteach do 
thréigean. 

SIADSO na statúide agus na breith- 
eamhimis, choimhéadtíiidhe ré a 
ndéanamh annsa tír, do bheir an Tigh- 
EARNA Día haithreadh dhuit dá seal- 
bhughadh, ar feadh na láetheadh mhair- 
fidhe ar talumh. 

2 Léirsciiosfuidh sibh a nuile *áit, a 
ndearnadar na cineadhacha noch sheal- 
bhochthaoi serbhís da ndéeibh, ar na 
siéibhtibh árda, agus ar na cnocuibh, agus 
faói gach éanchrarji ghlas : 

3 Agus scriosfuidhe síos a naltóra, agus 
bristidhe a bpileiri, agus loiscfídhe a 
rgarr.'iin lé teimdh ; agus snoidhíidhe síos 
íomháighe grábhaita a ndée, agus scrios- 
íuidhe a nanmanna amach as a náit sin. 

4 II Ní dhéantaoi mar sin ris an Ttigh- 
EAKKA bhur Ndía. 

5 Ach chuni na háite thoighfeas an 
TiGHEARNA bhur Ndía amach as bhur 
ttreabhnibh uile do chur a anma ann, 
ea'dhon dá ionad chorahnuighe iarrfuidhesi 
dul, agus is aim thiocfuidhe : 

6 Agus is ann sin dó -bhéurthaói bhur 
nofrála loiscthe, agus bhur niódhbairt, 
agus bhur ndeachmhadh, agus ofráil thóg- 
tha bhur lámh, agus bhur móide, agus 
bhur nofrála toileamhla, agus primidil 
bhur nealbhanii agus bhur ttréud : 

7 Agus Í3 annsin iostaói a bhfiadhnuisi 

186 DEUTRONOMI. A'i iostaoid an hbfuil. 

ar. Tighear!:a bhorNdia, agus do dhéan- 
taoi gáirdeachus ion gach uile ni dá 
ccuiriighe bhur lámh ann, sibh féin agus 
bhur muinntir, mur ar bheanunigh an 
TiGHEAR^'A bhur Ndía sibh. 

8 Ní dhéantaói do réir gach éainneithe 
dá ndéaiimaoidne ionso a níugh, gach 
duine gibe ní ta ceart do réir a tiíola féin. 

9 Oír ní thangabhairse fós chum an 
tsuáimhnis agus chura na hoighreachdii, 
dobheiranTxGHEARNAbhurNdiadháoibh. 

10 Achd a núair reachdaói a nonn 
tar lordan, agus áitreochthaói annsa 
bhfearann do bheir an Tighearna bhiir 
Ndía dhaóibh raar oighreachd, agus a 
núair do bhéara suaimhneas daóibh ó 
bbur nairahdibh uUe ar gach ean taobh fá 
gcúairt, chor go náitreochthaoi go suaimh- 
neach : 

11 Ann sin biáidh ionad noch thoigh- 
feas an Tighearna b ur Ndía do thabh- 
airt fa deara a ainm do aitreabh ann ; 
chum a nionaid sin do bheurthaoi gach 
uile ní dá naithuighimsi dháoibh ; bhur 
nófrala loiscthe, agus bhur níoohbartlia, 
agus bhur ndeachmhadha, agus ofrála 
togtha bhur lámh, agus bhur móide uile 
noch do mhóideabhair don Tighearna : 

12 Agus biáidh gáirdeachus oruibh a 
lathair an Tighearna bhur Ndía, sibh 
féin, agus bhur mic, agus bhur ningheana, 
agus bhur nóglaoich, agus bhur rabanóg- 
laóich, agus an Lebhíteach hhMs táobh 
a stigh da bhur ndoirsibh ; do bhrígh 
nach bhfuil roinn nóoighreachd aige maille 
ribh. 

13 Tabhair haire dhuit féin nach nofitila 
tú hofráil loisge ann gach áit dá bhfaiceann 
tíi: 

14 Achd annsanáitthoighfeas anTiGH- 
EARNA a naon dá bhur ttreabhuibh, ann 
sin ofrailfios tíi hofráil loisge, agus ar.n 
sin do dhéana tú gach a naithnighirasi 
dhiot. 

15 ^ Gidheadh is éidir leachd feóil do 
mharbhadh agus dithe an do mle gheat- 
adhuibh, gidh be ar a mbía díul ag hinn- 
tinn ann, do réir bheannuigh an TiGK- 
EARNA do Dhía noch thug sé duit : féad- 
uigh an glan agus an ne<uiuhghlan sin dithe, 
eadhon mar don nfíadh fhionn, agus don 
chairrthíadh. 

16 Aiiiháin ní iostaói a nfuil ; dóirt- 
fidhe ar an ttalumh í amhuil uisge. 

17 ^ Ní héidir leachd deachmhadh har- 
bhair dithche táobh a stigh dot dhoirsibh, 
nó thfíona, nó hoia, nó primidil healbhanQ 
nó do thréud, nó éanmhóid dá ttug tú, no 
hofráil thoileamhuil, nó ofráil thugtha do 
láimhe : 

18 Achd íosa tú íad a bhfiadhnuisi an 
TiCBEARNA do Dhia ann sa náit tlioigh- Ni threigfid an LelJiiíeacii. CAIB 

feas an Tighearna do Dhia, thú féin, 
agus do mhac, agus hinghion, hóglach, 
agus do bhanúglach, agus an Lebhíteach 
bhías táobh a stigh dot dhoirsibh : agus 
biáidh lúthgháir ort a bhfiadhnuisi an 
TiGHEAitNA do Dhía an gach uile ní a 
ccuirfe tíi do lámha. 

19 ^ Tabhair haire dhuit f^ln nach 
ttréigfe tú an Lebhíteach an feadh mliair- 
feas tú ar an ttalamh. 

20 5[ A nuair fhairseongas an Tigii- 
EARNA do Dhía do théora, raar do gheall 
sé dhuit, agus déara tusa, losa mé feóil, 
(do chionn go bhfuil fonn féola ar hanum) ; 
is féidir leachd féoil díthe, gidh bé ar bith 
a mbiáidh dúil ag hanam ann. 

21 Má bhionn a náit do thogh an Tigh- 
EARNA do chur a anma féin ann, a bhfad 
úait, annsin muirfidh tú dot ealbha agus 
dot thréud, noch thug an Tighearna 
dhuit, mar do aithin misi dhíot, agus losa 
tú ann do dhoirsibh féin gidh hé ní iona 
mbía dúil ag hanum. 

22 Amhuil ithtear an fíadh fionn agus 
an fíadh rúadh, mar sin íosas tusa iad : 
ionnan íosas an neamhghhm agus an glan 
díobh. 

23 Achd amháin bí deimhin nach iósa 
tíi a nfuil : óir isi a nfuil an tanum ; agus 
ní cóir dhuitsi an tanum dithe maille ris 
an bhfeóil. 

24 Ní íósa tú í; dóirtfidh tíi í ar an 
ttalumh amhuil uisge. 

25 Ní iosa tú í ; chor go rachuidh go 
maith dhuit, agus dot chloinn ad dhiáirh, 
■í nuáir dó dhéana tú an ní is cóir a radharc 

an TlGHEARNA. 

26 ^ Amháin na neithe náonihtha bhías 
agad, agus do mhóide, do bhéura tú leachd 
;ad, agus racha tú san náit thoighfeas an 

TlGHEARNA : 

27 Agus íodhboruidh tú hofi-áil loisg;e, 
an nfeóil agus an nfuil, ar altóir an Tigh- 
EARNA do Dhía : agus dóirtfighear fuil 
hiodhbartha a>iiach ar altóir an Tigh- 
EARNA do Dhía, agus iosa tú an nfeóil. 

28 Coimhéud ítgus cluinn na briathraso 
uile noch aithnighimsi dhíot, chor go 
rachuidh go maith dhuit, agus dot chloinn 
ad dhíáigh go bráth, a núair dhéanas tú an 
ní is maith agus is ceart a radharc an 
Tighearna do Dhía. 

29 ^ A núair ghearrfas an Tighearna 
do Dhía na cineadhacha sin amach rom- 
had, mar a racha tíi dá sealbhughadh, 
agus go ngéabha tusa a náit, agus go níiit- 
reabhaigh tíi iona ndúithche ; 

30 Tabhair haire dhuit fém nach gabh- 
thar a ndul thú ó na leanmhuin, tar éis a 
scriosta romhad ; agus nach déana tú ioir- 
gaireachd air a ndeéibh, gha rádh, Ciorinus 
do rinneadar na fineadhaGhasa serbhís dá 

18r . XIII, ClocJifulghear an tlmpigheach. 

ndeéibh ? is mar sin do dhéana misi mar 
an gcéadna. 

31 Nídhéanatusa sin red ThigheatUía 
do Dhía : óir gach éainni is athfhúamhar 
lé Día nocli a f huathian sé do nídis sin rp 
na ndeéibh féin ; eadhon a mic agus a 
ninghiona do ioisgedis ansa teinidh dá 
ndeéibh. 

32 Gidh bé ar bith ní aithéonus misi 
dliaoibh, coimhéaduigh a dhéanamh, ní 
chuu'fe tú cinm na chionn, agus ni laú 
bheanfas tú dhe. 

CAIB. XIII. 

Clochfaighthear nn impidheacharclaonadh 
on cheart-chrábhaidh. 12 Scriosjar 
caithreacha na niodhal. 

MA eírghionn bhar raeasc táidh, ni» 
fear aislingeadh dfaicsin, agus g!h 
ttiubhra eé dhuit comhartha nó lon^nadh, 

2 Agus go ttiocfa an comhartha no 
an tiongnadh a gcrích, dár labhair si' 
riot, ag rádh, Déanum do leanmhuin dpf. 
oile, (nach ar bhfeas duit,) agus déanun^ 
serbhis dóibh ; 

3 Ní éistfe tíi ré bríathruibh an nfaigl- 
sin, nó fhir fhaicsiona na naií>liiigeadh : 
Oír dearbhuidh ;in Tighearna bhur Ndia. 
sibh, dá fhíacham an ngiádhuigheann sib^. 
bhur Tthighearna Día ré bhur nuilo 
chroidhe, agus lé bhur nuile aiium. 

4 Siubholtaoi a ndiáigh an Tighearn*. 
bhur Ndía, agus biáidh a eag!a oruibh. 
coimhéadfuafhe a aitheauta, agus uirah- 
leoclitaói dá ghutii, agus do dhéantaoi seí- 
bhís dó, agus greamochuighe dhe. 

.5 Agus cuirfighear an taidh sin, nó an 
brionglóideach na naislingeadh chum báis ; 
(do chionn gur labhair sé dá bnur niom- 
p6gh ón Ttighearna bhur Ncra, noch 
thug amach sibh as crích na fiégipte. 
agus dfúascuil sibh am.ach as tigli na 
daóírsi, dot thiomáin amach as a taligh^ 
do aithin an Tighearna do Dhía dhíot 
do smbhal.) ]War sin chuirfe tú an tolc ar 
siubhal as do lár l'éin. 

6 ^ Má bhrostuighionn do ctfiearbhra- 
thair thú, m^ic du mhathar, nó do mhac 
fém, nó hiughion, nó beaii hochda, nó do 
charuid, bhius dhuit mar hanum tém, go 
secréideach, dhá rádh, (jluaisiom agus 
déanum seirbhís do dhéeibh ile, nach ar 
bhfeas duit téin nó dot aithribh ; 

7 Do na deéibh bhías ag na daómibh 
gacha taoibh dhíor, a bhlbg'js duit, nó a 
blifad uáit, eadhon ó cheaiin go cheile don 
domhan ; 

8 Ní aóinteochtha tú dhó, agus ni éistfe 
tíi ris ; ní raó bhías truáighe ag do shú-I 
dó, nó choigeolus tíi é, no chedfios tú é : 

9 Ach go deimhim muirfe tíi é ; sí do 
lámh féin bheanfua ris ar tíis dá chur Cleachd na ccineadhach. DEUTRONOMI 

«hum báis, agus na dhiáigh sin lámh an 
phoLiM uile. 

10 .'ii!,u& clocht'a tn \é clechuibh c, 
ionnus go neus^ta s^ ; du chi'uu gur thairg 
sé dii thioiuáiu ón Ttighearna do Dhía, 
noch thug amach thú as crích na Hegipte, 
as tig .ia daoirsi. 

11 Aii,Ui5 cluiiitid Israel uile sin, agus 
biáidli eagia orra, agus ní déanuid ní bhus 
iuó eanchoir mar a nolcsa bhur measc. 

li ^ Má chluin tú a ccathruigh dá 
bhur t,caithreachuibh, noch thug an Tigh- 
EARNA do vJhía dhuit dáitreabh innte, ghá 
radh, 

13 Do chúadar daóine áirigh, clann 
bhélial, amach as bhur measg, agus do 
íhairngeadar léo luchd áitribh a ccaiíh- 
reach, ghá rádh, Gluaisiom agus déanum 
seirb lis do dheéibh eile, nach ai' bhaithnid 
dauibh ; 

14 Ann sin loirgfe tú, agus spionfa tíi, 
agus íiafióchá tíi go friochnarnhach ; agus, 
féuch, más fírinne é, agus, go bhfuil an ni 
dearbhtha, go ndearnadh a leithéid sin 
dadhfhnathmhaireachd bhur nieasc ; 

15 Buáilfe tú go deimhin muintir na 
caithreach sin lé faobhar an chloidhimh, 
léirscrios í, agus gach a mbía innte, agus a 
hái:néis, le í'aobhair an chloidhimh. 

16 Agus cru:!i::eocha tíi a héadáil uile 
go lár a í>ráide, agus loiscfe tú le teinidh 
•ixi chathair, agu* a héadail uile ó bheag 
go mor, ar son an Tighearna do Dhía : 
a2,us Ináidh ua cnni go bráth ; ní cuir- 
íighear súas choidhclie í. 

17 Agus ní bheanfa éainnl don ní mhal- 
luigh dot laanh : clior go bhrjllidh an 
Tighkai:na óna dhíisachdleirge, ítgus go 
ttaiábeanuidh giása dhuitsi, a^i;s go raibh 
truíughe aige dhuit, agus go méideochuidh 
sé thu, mar do mhionnuigh sé dot aithribh ; 

18 ^[ A núair bhéuras tíi aire ré guth 
an liGHtAEíJA do Dhía, do choimhéud 
a airhneadii uile noch aithnighimsi dhíot a 
xjiugh, do dhéaaamh an neít/ie is ceart a 
radharc an Tighearna do Dhía. CAIB. XIV. 

Ordughadh ar clsachdudh na ccineadhaeh 
zinia nmharhh, do sheachna. 4 Ain- 
r/ihintigh glan agus iieumhghian. 2Q 
Gnáth agusfoghna na deachmhadh. 

IS sil)h clamianTiGHEARNA bhurNdia: 
ní ghearrfuidhe sibh féin, agus ní 
dhéantaoi loinadh ar bith eidir bhur súil- 
ibh ar sbn an mliairbh. 

2 Oír is pobal iiáomhtha thú don Tigh- 
EARNA do jJhía, agus do thogh an Tigh- 
EARNA thíi chum bheith ad pliobul áirigh 
aige íéiii, tar gach uile chineadli dá bhfuil 
ar an ttalumh. 

3 ^ Ní íosa líi éinni adhúathmhar. 

188 Na hainbhintigh glannadh. 

4 Is íad so na hainmhithigh íostaói : 
eadhon an damh, an cháora, agus an 
gabhar, 

5 Ann cáirrfhíadh, agus an pocrúadh, 
agus an fíadh iionn, agus an gabhar 
fíadháin, agus an pigarg, agus an damh 
alluigh, agus an chamhois. 

6 Agns gach uile bheathach noch rciin- 
neas an nionga, agus scoiltios an scoilteadh 
a ndá ladhuir, agus chognas an chír measg 
na nainmhinteadh, íostaói iadsin. 

7 Gidheadh ní íostaói íadso don rahéid 
chognas a ccír, nó roinneas a nionga 
scoilte ; mar atá an camhall, an geirr- 
fhladh, agus an coinín : óir cognaid an 
ciiír, achd ní roinnid an nionga ; uitne sin 
atáid neamhghlan dhí' hsi. 

8 Agus na muca, do chionn go roinnid 
an nionga, agus nach ccognuid an chír, 
(iláid neainhghlan dáóibh ; ní iostaoi dá 
bhfeóil, ní mó bhainfúidhe ré na gconab- 
lach marbh. 

9 ^ ís iad so iostaói do nuile dá bhfuil 
ionnsna huisgedhíbh : a nuile ar a mbía 
eiteach agus bláosca íostaói íad : 

10 Agus gidli be ar bithjair nach bhfuil 
eiteach uó bláosca ní íostaói íad ; atáid 
neamhghlan daóibh. 

11 ^l Do nuile éun ghlan íostaói. 

12 Acht is iad so da nach iostaoi : an 
tioiar, an téan fionn, agus an tíascaire 
cáinieach, 

13 Agus an pré:iichán gearr, agus an 
préachán ceirteacli, agus an próachan ing- 
neach do réif a chiníl, 

14 Agus gach uile fhíach dubh do réir 
a cliinil, 

15 Agr.s an tulchablrcan, a riáinléog, 
agus an chúach, agus an seabhac do réir a 
chiníl, 

16 An tulcablichan beag, agus an túl- 
cabhchan mór, agus a neala, 

17 Agus an peliocan, agus an tiolar 
timchioliach, agus an tiach fairge, 

18 Agus an chorr glilas, agus an chorr 
ghrian do rcir a cliiníl, agus an filbín, agus 
a níaltóg leathair. 

19 Agus gach uilc ní snájgheach eitil- 
lios atá neamhghlan duitsi : ní híostar iad. 

20 Ach féadthaói gach uile éan glan 
dithe. 

21 f^ Ni íostiiói éinní reachus déag 
uadh féin : do bhéura tíi é don choimhidh- 
each hhías ann do dlioirsibh, go nithe sé é; 
nó féadfa tíi a dhíol ris an ndeóraidh : 
óir is pobal náomhtlia thusa don Tigh- 
EAUNA do Dhía. Nl bliruithfe tú meannán 
a mbainne a mhathar. 

22 ^ Do bhéura tíi úait go ceart an 
deachmliadli dot iiile shíol, nocli do bheir 
an talumli íiadli gacli a blíadhain. 

23 % Agus íooa tú a bhfiadlmuisi do Lo7in don LebhUeach. CAIB. 

Thighearna Dé, san nítlt noch thoigh' 
feas sé a ainm do shuídhiughndh ann, 
deachmhadh harbha, thfíona, agus iiola, 
agus primidil tsealbhann agus do thréud; 
chor go bhfoghlamaidh tú eagla doTHiGH- 
BARNA Dé do bheith ort a gcomhnuidhe. 

24 II Agus má bhíonn an tslighe ro fhada 
agad, as nach bhféudann tú a iomchur; 
ni má bhíonn a náit rofhada uait, noch 
thoighfeas do Thighearna Día do chur 
a anma ann, a nuáir bheinr.eochus do 
Thighearna Día thíi : 

25 Ann sin do dháana tíi airgiod de, 
agus ceaiugeola tú an tairgiod síias ann 
do láimh, agus rachaidh tú don náit noch 
thoighfeas do Thigheaiina Dla : 

26 Asus do bhéura tú an tairgiod 
sln ar gidh bé ní a rnbía dúíl ag hinntin 
ann, ar dhamhuibh, uó ar chaorchuibb, 
nó ar fhionn, nó ar dhigh láidir, gidh 
hé ní l'hus toil led inntiun : ngus íosa tíi 
atmsln abhfiadhnuisi do 'I'higiiearna Dé. 
agus do dliéana tíi gáirdc-achas, thú fein, 
agus do mhuintir, 

27 Agus an Lebhíteach blúas táobh 
a stigh dnt dhoirsibh ; ní thréigfe tíi é ; 
óir ni bhfuil roinn nít oighreachd aige 
maille riot. 

28 f A ndeireadh thrí mhlíadhan do 
bheura tú amach deachmhuidh do bhisigh 
uile an bhlíadhuin sin iein, agus cuirfe tú 
a ttaisge < taobh a stigh dot dhoirsibh : 

29 Agus tiucfaidh an Lebhíteach, do 
bhrígh nach bhfuil roinn nó oighreachd 
aige maille leachdsa, agus an coímhigh- 
theach, ^agus an díJIeachda, agus aai 
bhaintreabhach, atá táobh a stigh dot 
dhoirsibh, íosuid agus béid sáitheach; 
chor go mbeinneochuidh do Thighearna 
Día thú an gach uile obair do láimhe noch 
éo ní t8. 

CAIB. XV. 

Fuascalta na mboichd san seachdmhadh 
bliadhan. 15 lieacht a ttimchill luchd 
Tnuinntir, 

ACCIONNgac/í seachdmhadh blíadhan 
do dhéana tíi fuascladh. 

2 Agus se so modh an fhúascuilte : 
gach duine bhéaras éinní ar íiirleagadh 
dá chomharsuinn sáorfa sé é ; ní dhéana 
sé éigion ar a chomharsuinn, nó ar a 
dhearbhrathair; do chionn gur hé fíias- 
cladh an Tighearna ghoirthear dhe. 

3 O achdramiach íarrfa tú é a rís : 
achd aa ní dot chuid atá ag do dhear- 
bhrathair fuaisgeoluidh do lámh é ; 

4 Achd amháin a níiair nach béid 
boichd bhur measc; óir beannochuidh 
an Tighearna go mór thú ann sa dúith- 
che thug do Thighearna Día dhuit dá 
shealbhughadh raar oighreachd : 

139 XV. Carthannácfid do na hochiihh', 

5 Acht amháin má cisdir a;o dúth- 
rachdach re guth do Thíghearna ■)éj 
do thabhairt aire go gcoimheoltá na 
haitheantasa uile noch aithnighimsi dhiot 
a niugh. 

6 Oir bheannuigh do Thighearna 
Día thíi, mar do gheall sf. dhuit : agus 
do bheara tíi áirleagadh do mh .rán 
cineadhacb, achd ní íarrfa tú áirlcTiidh- 
agus riaghlocha tú ós cionn mliuráin 
cineadhach, achd ní nnglilochaidsi'in ós 
do chionnsa. 

7 ^ Má bhionn laimh riot dnina bochd 
áon dot dhearhhráithribh táobh a «tigh 
dáon dot dhoirsíbh aMu do dhíiicb he 
noch do bheir do Thighí arna Dia dhuit, 
aí chrhaidheocha tú do chnudhe, agu> ni 
dhruidfe tú do lámh ód dhearbhrathair 
bochd : 

8 Achd oisceola tú do iámh' go fáirsnjng 
dhó, agus do bhéara tú dhó ar áirleagadh 
go deimhin go lór chum a riachdiiniiis, 
ansa ní is easbhuidh air. 

9 Tabhau- haire nach biadh smuaÍH- 
liughadh ad dhrochchroidhe, gha ríidh, 
Atá an seachdmhadh blíadhan, i'iuidi.an 
an mliaithíuheachuis, ag druidion rum; 
agiis nach biáidh do sliúil go holc a 
naghuidh do dhearbhrathiir bhoicht, agas 
nach ttiubhra tíi éinnt dhó; agns go néigh- 
fidh sé ar an Ttigheaena a taghaidh, 
agu« go rnbia ua pheacadh crt. 

10 Do bhéura tú ní dho go deunhi€, 
agus ní bhiáidh d irbb.eas ar do chroidhe 
an tráth bhéuras tíi dhó é : dw bhrí'fh 
go mbeinneochuidh do Thighearna Día 
thú air son an neithesi ad uile oibrighibh, 
agus an gach uile ni iona gcuirtie tú da 
lámh. 

11 Oír ní scarfuid na boicht choidhche 
ris a ndúithche : uimesin cuirimsi diiach- 
uibh ortsa, dhá rádh, Oisceoia tíi do 
lámh go fairsing dot dhearbhratiiun-, dot 
bhochd iÍLÍn, agus dot ríacf;duaach féin, 
ann do dhúithche. 

12 ^ Agu.'i má racthar do dheurbh- 
rathair, Eabhruidhe iir, nó Eabhruidhe 
raná riot, agus go rabiáidh ag serbhis duit 
go ccann sé mbliaghan ; aimsni ar aa 
séachdmhadh blíadhain léigte tíi dhú 
imtheachd sáor uáit. 

13 Agu8 a nuáir chuirfios tú araach 
sáor uáit é, ni léigfe tú dhó imtheachd 
uáit folamh : 

14 Cuiríe tú leis go fairsing as do 
thréud, agus as hurlár, agus as do 
chuid fíona : dá gách ní ler bheanimigh 
do Thighearna Día thú do bheara tú 
dhósan. 

15 Agus cuimhneoclia tíi go raibh 
tíi féin a ndaóirsi san Négipt, agus gur 
fhú?i.scuil d'j Teichearna Día thu. ; Ni hh'taidh iodhbuirt viiumlán. DEUTRONOMI. 

MÍme sin althnighimsi an nísi dhíot a néanáit bheanus riot ar 

lúugh. 

16 Agus is atnhluidh bhías, má deir 
sé riot, Ni imeocha mé uáit; do chionn 
gur grádhuigh sé thíi agus do thigh, do 
bhrígh go bhfiiil se go maith ad t'hochair; 

17 Ann sin glact'a tíi mcauadh, agus 
auirfe tú tré na chhmis anusa dorus c, 
agus biaidh sé na sheirbhiseach agad go 
brath. Agus már an gcéadna dhéanas tíi 
i;od bhanóghúch. 

18 Na biodh na chríias ort, a nunir 
chuirt'eas tú sáor uáit é ; óir do bhí 
i'k dhó comhmaith ré serbhíseach túaras- 
dail, ag déanamh seirbhísc dhnit sé 
blíadhna : agus beinneochaidh do Thigh- 
EARNA Dia thusa ann gach uile ní da 
ndéana tú. 

19 ^ Gach uile chéad thoradh firionn 
dá ttiucfa ód shealbha agus ód thréud 
naorahthochaidh tíi dot Thighearna Día 
lad: ní dhéanatú obair ar bith le cédghein 
do bhó, agus ní lomta tú céadúan do 
riiáorach. 

20 lósa tti é a bhfíaghnuisi do Thigh- 
EARNA Dé gacha blíadhna san náit nóch 
rhcighfeas an Tighearna, thú fcin agus 
iTiUÍntir do thighe. 

21 Agus iak bhíonn cáidhé ar hith 
ann, má hh'ionn bacach, no cáoch, no 
droch aíneamh ar bith air, ní dhéana tíi 
íiíídhbuiit dhe dot Thichearna Día. 

22 lósa tú é táobh a stigh dot dhoir- 
sibh : ionann iosas an duine neamhghlan 
figus glan t, mar an phoc fhionn, agus mar 
aa gcáirrfhíadh. 

23 Amháin ní íosa tíi a f huil ; dóirtfe 
tú ar an ttalamh í amhuil uisge. 

CAIB. XVI. 

Ar na trí Jieabhaibh ntora. 2 Na cásg. 9 
Na seachdmhuine. 13 Natiabernaclach. 
18 Ar bhreitheumhnaibh. 21 Anadhaidh 
cídhbhair an wdhaladhradh. 

COIMHEAD mí Abib, agus cumhduigh 
aii cháisg dot Thjghearna Día: 
óir is a ml Abib thug do Thighearna 
Día amach as an Négipt thíi an sa 
coidhche. 

2 Do dhéana tíi ar a nadhbharsan 
íodhbairt na casg dot Thighearna Día 
(áon trpud agus don airghe, san náit ann 
a ttoightigh aa Tighearna a ainm do 
chur. 

3 Ní íosa tíi arán loibhín leis ; seachd 
íá íosas tú aráu gan loibhín leis, eadhon 
r.rán na triublóide ; (óir tháinic tú amach 
£S ciich na Hégipt' go deifreach :) chor 
go gcuimhneocha tú an lá tháinic tú 
ijnach as crích naHégipte teadh iaétheadh 
íio shaoghail. 

4: Agus ní faicfidhior aran loibhín a 
190 Módh na 

feadh sheachd 
lá; ni raó rahairiios cainghreim don nfeoil, 
dá ndéana tu íodhbairt an chéadla tráth 
nóna, go maidin ar na mhárach. 

3 Ní fhéadann tíi íodhbairt na cásg 
do dhéanamh táobh a stigh dáondorus, 
dá ttug do Thighearna Día dhuit : 

Ach san náit thoighfeas do Thigh- 
earna Dia do chur a anma ann, annsin 
do dhéana tú íodhbuirt na cásg trátli 
nóna, as, dul síos don ghréin, fa nam ? 
ttáinic tíi amach as an Négipt. 

7 Agus róstfa agus íosfa tú é sa^^^ 
imit thoighfeas do Thighearna Dla : 
agus fillfe tú ar maidin^ agus rachaidh tú 
dot lóistínibh. 

8 Sc la íosas tu arán gan lóibhin ; 
agus an seachdmhadh lá biáidh comh- 
clu-uinniughadh sollamanta agaddotTHiGH-» 
EARNA Día : agus ní dhcana tíi éainghno 
oibre ann. 

9 ^ Seachd seachdmhuine chomháirfios 
ti'i dhuit féin : tosuigh. corahairéamh na 
seachd seachdmhuine ó nara ar thosuigh 
tú an corrán do chur sa ngort. 

10 Agus coimhéadfa tú féusta na 
seachdmhuineadh dot Thigiiearna Día 
maiUe re tabhartus ofrála thoileamhla do 
láimhe, noch bhéaras tú dot Thigiiearna 
Día, do réirmardo bheannuigh do Thigh- 
EARNA Día thíi ; 

11 Agus do dhéana tíi gáirdeachus a 
lathair do Thighearna Dé, thíi féin, agus 
do mhac, agus hinglúon, hóglach, agus 
do bhanóglach, agus an Lebhíteach noch 
atá táobh a stigh dot dhoirsibh, agus 
an coimhightheach, agus an dílleachda, 
agus an bhaintreabhach, bhlas bhurmeasc, 
san, náit noch thoighfeas do Thighearna 
Dík do chur a anma ann. 

12 Agus cuimhneocha tíi go raibh tíi 
ad dhuine dháor san Négipt : agus 
coimhéadfa tú agus do dhéana tíi na 
reachda so. 

13 51 Coimheadfa tú féusta na ttaber- 
naclach seachd lá, tar éis thú do chruinn- 
iughadh do choda arbha agus fíona a 
steach : 

14 Agus do dhéana tíi gáirdeachus an 
thféasta, thíi féin, agus do mhác, agus 
hinghion, agus hóglach, agus do bhan- 
óglach, agus an Lebhíteach, agus an 
coimhightheach, agus an dilleacbda, agus 
an bhaintreabhach, atá taobh a st.gh dot 
dhoirsibh. 

15 Seachd lá choimhíadfas tú féasta 
soílamanta dot Thiguearna Día san 
náit noch thoighteas an Tighearna : do 
chionn go nbfcinncochuidhdoTHiGHEABNA 
Día thíi i(in huile bhiseach, agus ion 
huile Gibrtacha do lámh, uime sin go 
demhm do dhéana tú gáirdeachus. 

4 JS"* bheirthear tneas air phearsariiih.CAÍB. 

16 1[ Trí huáire san mbliadhuin thais- 
béantar huile t'heardha a bhfiadhnuisi 
do Thighearna Dé ann sa náit noch 
thoighfeas sé ; a bhféasta a naráin gan 
loibhin, agus a bhféasta na seachdmhui- 
neadh, agus a bhféasta na ttabernaclach : 
agus ní tliiocfaid folarah a lathair aa 

TrCHEARNA : 

17 Do bhíara each éanduine íiadh mar 
bhías a chumus, do réir bheannuighthe do 
Thighearna Dé noch thug sé dhuit. 

18 ^ Do dhéana tú breitheamhuin agus 
oitigidh iou huile dhoirsibh, do biieir do 
Thighearna Día dhuít, ar feadh do 
threabh uile : agus do dhéanuid breith- 
eamhnus air do phobail maille re breith- 
eamhnus ceart. 

19 Ní dhéana tú coimhéigneadh breith- 
eamhnuis ; ní thiubhra tú meas ar péar- 
siiinnibh seach a chéile, agus ní ghéubha 
túcumha: óir daliuigh an chumha súile 
na ndaóine eagnuighe, agus aidhmhillidh 
bríathm na bhfíréan. 

20 An ní bhias ro cheart is sé leanfas 
tá, chor go mairfe tú, agus go ngeubha 
tíi oighreachd a nfearuinn do bhéara do 
Thighearna Día dhuit. 

21 f Ní chuirfe tíi dhuit féin garrán 
ar bith crann láimh ré haltóir do Thigh- 
earna Dé, noch do dhéana tíi dhuit féin. 

22 Agus ní mó chuirfios tú íomháigh 
arbithma.'i duitféin; noch fhuathuighios 
do TiíiGHEARNA Dia. 

CAIB, XVII. 

An iodhbart do bheith gan toibheim. 8 Na 
sagairt agus _na breitheaTnhuin dú reit- 
igheas gach cruadh-chúis. 14 Togha, IG 
agus díeasdannas ri. 

NI dhéana tú bulóg ar bith diodh- 
baiit dot Thichearna Día, nó 
caora, a mbía aineamh, no gmin ar bith : 
óir ií adhfhuathmhaireachd sin ag do 
Thiohearna Día. 

2 5Í Má gheibhthior bhur measg, táobh 
a stigh dot dhoirsibh noch thug do Thigh- 
EARNA Día dhuit, fear aó bean, do rinne 
coir ghráineamhuil a radharc do Thigu- 
EARNA Dé, a mbriseadh a chunnartha, 

3 Agus go neachaidh agus gur fhreas- 
taluigh dée eile, agus gur adliraidh íad, 
an ghrlan, no an ghealach, no éinni do 
shlúagh nimhe, nach ar aithin misi ; 

4 Agus go ninneostar dhuitsi é, agus 
go gcúala tú, agus gur cheastuigh tú go 
duthrachdach é, agus, féucli, wtar fior á, 
agus an ní dearbhtha, gur hoibrígheadh 
a leithéid sin dathfhíiatiimliaireachd a 
Nisrael : 

5 Ann sin do bhéara tú an fearsin 
amach nó an bheansin, noch do rinne 
an droiehní sin, go nuige do dhoirsi, 

191 XVII. Asfeidir diás no trmr fiadhain. 
an fear nó an bhean chíadnasin, agus 
clochfa tíi lé clochuibh iad, no go néaguid. 

6 Do réir bhéil dha fiiíadhuin, no 
thrí bhfladhan, cuirfighear chum báis an 
té thuiUfeas bás ; achd ar son ghlóir 
éanduine amháin ní cuirfighear chuia 
báis é. 

7 Biaid lámha na bhfíadhan air ar tús 
dá chur chum báis, agus na dhiáigh sin 
lámha an phobail uile. Marsin chuiifios 
tíi an olc ar siubhal uáit gan a bheith bhnr 
measg. 

8 ^' Má éirghionn cúis bhiás ro chrúaidh 
ort a mbreitlieamhnus idir fhuil agus 
fhuil, idir eidhliodh agus eidhiiodh, agus 
idir bhuiile agus bhuille, do chúisíbh 
imreasuin taobh a stigh dot dhoirsibh : 
annsin éireocha tú, agus racha tíi síias 
san náit thoighfeas do Thighearna Día; 

9 Agus tiucfa tíi gus na ss^artuibh 
Lebhiteach, agus gus an mbreítheamh 
bhías annis na láethibhsin, agus ceisteoch- 
uidh tíi; agus taisbéanfuid dhuit breath 
an bhreitheamhnuis : 

10 Agus do dhéana tusa do réir a 
norduighe, thaisbéanuid dhuit an drong 
bhías don náit sin noch thoighfeas do 
Thighearna; agus do bhéara tú dot 
aire a dhéanamh do réir sach a ttéat'osc'-.^d 
dhuit: * 

11 Dó rtir órduighthe an dlígíie 
mhúinfid siad dhuit, agus do réir an 
bhreitheamhnuis inneosuid duit, do dhéana 
tú : nl chláonfa tú ó nórdughadh thais- 
béanuid duit, air a láimh dheis, nó ar a 
h\imfi chlé. 

1'2 Agus an dulne do dhéanas go 
heasurramach, agus nach éistfidh ris aa 
tsagart noch sheasas ann sin do mhin- 
iostrálachd a lathair do Thighearna Dé, 
iió ris an mbreitheamh, fuileonguidli eh 
duine céadna sin bás : agus cuirfe íú an 
tolc ar siubhal ó Israel. 

13 Agus cluinfid an pobal uíle, agus 
biúidh eagla orra, agus ní dhéanuid 
easurradhas ní is mó. 

14 11 A nuáir thiocfas tú don dúithche 
do bheir do Thighearna Dia dhuit, agus 
shealbhochus tú í, agus áitreabhus tú 
mnte, agns déara tú, Cuirfe iné righ ós 
mo chionn, do nós na gcineadhach uile 
atá um thimchioll ; 

^ 15 Cuirfe tú ar gach uiJe chor an 
tí sin na rígh ós do chionn, noch thoigíi- 
feas do Thighearna Día: aon a measc 
do dhearbhráithreach chuirfios tú na righ 
ós do chionn: ni fhéadann tú coimhigh- 
theach do chur ós do chíonn nach bhfuit 
na dhearbhráthair agad. 

16 Ach ni chruinneochuidli sé ioraad 
each dhó féin, ní mó bhéarus sé fa dcara 
ar ■ó.n bpobal fiUeadh don Neíiipt, ciioi An ts'toH righ bndh c'oir. DEUTRONOMI 

go méideochadh sé eich dhó féin : do 
bhrígh go ndubhairt an Tighearna ribh, 
Ní t'hillfidhe ó so amach san tsHghe 
chéadna. 

17 Ní mó chruinneochns sé iomad ban 
dó féin, chor nach bhfilhidh a chroidhe ar 
ais : gus ní mó chruinneochus sé dhó féin 
ainioniad óir nó airgid. 

18 Agus is amhluidh bhías, a níiaír 
bhuíghiios sé a ccathaóir a rioghachda, go iNTi dheanuid uilc rta ngintibli. 

8 Do gheabhuid uirid ré chéile re ithe, 
tíiobh amuich don ní thig ó mhalairt a 
athardháchd. 

9 ^ A nuáir thiucfas tú don dúithche 
do bheir do Thigheaiína Día dhuit, ní 
fhoghluimfe tú dhcannmh do réir adhfhu- 
athmhaireachd na gcineadhach sin. 

10 Ní bhfuighthior bhur measc canduins 
bhéurus air a mhac no air inghin dul 
thríd an tteinidh, HÓghnáthuighios fáistine, 

scri<bhtha sc dhó féin cóib an dlighesi nú coimheaduighe annsior, nó geasadóir, 
ann a leabhar aniach as leahhar da mbía nú hichd piséog, a bhtiadlmuisi na sagart Lei hiteach : 

19 Agus biáidh sin aige, agus léighfidh 
sé ann ar feadh laétheadh a sháogháil : 
chor go bhfoghliiimfidh sé eagla a Thigh- 
EARNA Dé, do bheith air, bríathra an 
dhghesi uile do choimldionadh agus na 
reachdasa dá ndéanamli : 

20 lonnus nach ttóigfidh a chroidhe 
súas os cionn a dhearbhráithreach, agus 
i^ach ohtilifeasé a ieaththaoibh ón naithne, 
ar a láimh dheis, nó ar a láimh chlé : ar 
chor go btáideocha sé a h'iethe iona riogh- 
achd, é féin, agus a chlann, a lár Israel. 

CAIB. XVIII. 

Dlighe ná Lebhiteach ar Ofráilihh, 
dheachmhadh, agus ar chcdthoradh. 
15 Biaidh críosd. an fáigh ion-eisdeadh 
ris. 20 Ách cuirjidhear chum báis an 
Jaidh falsa. 

IVJ I Bhfuighid na sagairt Lebhítigh, agus 
•^^ treabh Léblii uiie, roinn nó oigh- 
reacht a Nisrael : íosuid síad ofráia an 
TiGHEARNA déanta lc teinidh, agus a 
cighreachd. 

2 IJime sin ní bhfuighid oighreachd ar 
bhith a measg a ndearbhráithreacli : sé an 
TiGHEARNA a noighreachdsan, mar a dubh- 
airt sé riu. 

3 1[ Agus budli c so ceart na sagart ón 
phobal, ón droing otralus iodhbairt, ína 
damh nó ma caora; go ttiubhraid don 
tsagart an slennéan, agus an dá giiíall, 
agus an mhéudal. 

» 4 Céadthoradh harbhair mar an cccadna, 
agus thfíona, agus hola, , agus primidil 
lomraidh do cliáorach, do bheura tú dhó. 

5 Oír do thogh do Tiiighearna Día 
eision amacii as u" threabhuibh uile, do 
sheas mih do dhéanamh serbhíse a nainm 
an Tighearna, é léin agus a mliic go brátli. 

6 1í Agus má thig Lebhiteacli as áon 
dot dhoirsibh amach as Israel uile, mar 
a ndcarna sé comhnuighe, agus má thig sé 
maille re toil a inntinne don náit thoigh- 
feas an Tighearna ; 

7 Ann sin do dhéana sc miniostralachd 
a nainn) a Thighear^a Dé', mar do uul 
a dhearbhráitlue uile na Lebhitigh, slieasas 
ann sin a bhfiaghnuisi an Tigheaf.na. 

192 1 1 Nó draói, nó fear dhéanta comhairle 
re lcannan síth, nó faistineach, no duibhel- 
neach. 

12 Oir a nuile dhuine do ni na neithesi 
is adlifhuathnihaireaclid don - ighearna 
iad ; agus do chionn na ngraineamhlachd- 
asa do dhíbir do Thighearna Día amach 
romhad iad. 

13 Biáidh tíi iomlán ag do Thighearna 
Día. 

14 Oír do umliluigiieadar na críochasa. 
noch shealbhochus tú, do luchd adhartha 
aimsear, agus do luchd fáistine : acht ar 
do shonsa, nior fhuiling do Thigiiearna 
Día dhuitsi sin do dhcanamh. 

15 5[ Tóigfe do Thighearna Día 
Fáigli dhuit as do lár féin amach, dot 
dhearbhráithribh, mar misi ; dhó sin umh- 
lociitaoi ; 

16 Do réir a nuile neithe dar'íarr tú ar 
do TiiiGHEARNA Día ann Iloreb a 16 an 
chornhchruinnighe, ghá rádh, Ná cluinim 
a rís guth mo Thighearna Dé, agus ná 
faicim an teinidh rómhorso ní ís mó, choi 
nach bhfuighe mé bás. 

17 Agus a dubhairt an Tighearna 
riomsa, Is maith a duhhrudar ar labhradar. 

18 Tóigfe misi dhóibh Fáigh amach as 
a ndearbhráithnbh féin, budh cosmhuil 
riotsa, agus culrfe mé mo bhríathra ann a 
bhcul ; agus hdblieoruidh sé ríu a nuile ní 
dá naitheonadsa dlie. 

19 Agus is amlila bhías, gidh bé ar 
bith nach éistfidh ream bhriathruibhsi noch 
laibheorus seision am ainmsi, beai>fad 
cnntus de ami. 

20 Achd an fáigh, gheabhus dolabhaiit 
a mainmse, Ibcal nach ar aithin mise dhe 
a labhairt, nó laibheorus a nainm dee oile, 
cuirfighear an fáigh sin go deimhin chuni 
báis. 

21 U Agus má deir tú ad chroidhe, 
Cionnus bhías fios an fhocail nár labhair 
an Tigheauna aguinn ? 

22 A nurár laibheorus fáigh a náinm an 
Tigiiearna, muna ttí an ní sin a gcrich, 
nó nach biáidh mar sin, sí sin aii ní nár 
labhair an Tighiíarna, ach do iabhair an 
fáigh go handóthchusach : ní bhiaidh eagla 
ort roimhe. Cfh an dunmharhhthora. CAIB. CATB. XTX. 

Tr'i chaithreacha oile d'idne, 4 agus an 
chumhachda da bfuil aca. 14 Gan 
ci'íochanna fearuinn dallirnchadh. 15 
J)áfhiaghnaisur gach chúis. 16 Pionus 
ar fhiaghuin bhrcige. 

ANUAIR gheairías do TniciiE\nxA' 
l^ía amach na puiUeacha, noch 
a ttugann do Thighearna Día a 
nduithche dhuitsi, agus thiucfas tusa 
aivn a náit, agus áitreahhas tu ann a 
gcaithreacliuibh, agus ann a ttighthibh ; 

2 Cuirfe tíi ar leitii trí caitln-cacha 
dhuit féin a meadhon thfearann, noch 
do bheir do Thighearna Día dhuit da 
shcalbhíighadh., 

3 Do dhcana tú slighe uUmhúghadh 
flhuit féin, agus roinnfe tíi imle thfearuinn, 
noch do bheir do Thighearna Día 
dhuit doighreachd, a ttrí chuid, chor 
go btléadfuidii gacii dúnmharblitlióir teitli- 
«amh annsin. 

4 ^ Agus sc so cás an dúnmharbh- 
thóra theithfios, ionnas go ma féidir 
leis marthuinn : gidh bé mharbhus a 
cliomharsa go neimhchiontach, nach ar 
fhúathaigh sé san naimsir do chuáidh 
thairis é; 

ó Mar atá a nutiir théid duine fa 
choíll le na chomharsuin do ghean-adh 
coilleadh, agus go ttiubhra a lámh buiUe 
don tuáigh do ghearradh an chroinn 
bios, agus go nimeochuidli an túagh 
don tsamhthuigh, agus go mbeanfaidh dá 
chomharsujnn, agus go bhfuigheadh bás ; 
teith.figh seision go cathruigh dhíobh sin, 
agus biáidh bco : 

G Deagla go leanfadh dioghaltach na 
fola an dúnmharbhthóir, an feadh do 
bhíadh a chroidhe té, agus go mbéaradh 
air, do clnonn na sligheadh do bheith 
fada, agus go muirfeadh é ; ar son nár 
chbir a bhás do thabhairt, do chionn 
nach raihh fúath aige air, san naimsir 
roimhe sin. 

7 Ar a nadhbharsin aithnighimsi dhíot- 
sa, ghá rádh, Cuirfe tíi trí caithreacha ar 
leith dhuit féin. 

8 Agus má mhéaduighionn do Thigii- 
EARNA Díado théoranna, (mar do mhionn- 
vagh sé dot aithribh), agus go ttiubhra 
dhuit an dúithche oiie noch do gheall sé 
dot aithribh : 

9 Má chcimhéadann tíi na haitheanta 
50 uile dá ndés.r;amh, noch aithnjghimsi 
dhiot a niugh,' grádh do bheith agad air 
do Thighearxa Día, siubhal choidiiche 
:ona shlighthibh ; annsin cuiri'e tíi trí 
caithreacha oile a cceann na ttrí gcaith- 
r?achsa, dhuit féin : 

10 Icr.nus nach dóirtfigh fuil neimli- 
19S XIX, XX. Ni lór eanfhíadhnuisi amhain. 

ehiontach ann do dhúithche, noch do 
bheir do Thigiieap.na Dla dhuit m.ar 
oighreachd, mar sin nach mbíadh fuil ortsa. 

11 ^ Ach má fliíiathuighionn duine ar 
bith a chomharsa, agus go mbiáidh a 
bhforaire air, agus go ncircochuidh air, 
agus go mbuáiHidh go mavbhthach é 
chor go bhfuighe bás, agas teithigh sé 
go cathruigh dhíobhso : 

12 Ann sin cuirfidh seanórnigh a 
cliaithreach féin fios air agus do bhéaruid 
lóo as sin c, agus do bhcaruid a láimh 
(iliioghaltuigh na folaé, dachurchum báis. 

13 Ní bhíáidh truaighc ag do shúil 
dó, ach cuirfe tú uáit coir na fola neimh- 
chionntuighe 6 Israel, chor go rachaidh 
go maith dlmit. 

14 51 Níathrocliuidh tútéorann fhearuinn 
do chomharsann, nocli do chuireadar 
fada ó sbin ann hoighreachdsa noch 
shealbhiiigheas tú, ann sa dúithche do. 
bhoir do Tuiciiearna Día dhuit áh 
shealbhughadli. 

15 ^ Ní lór éanfhiadhnuisi amhain 
dcirghe a naghuidh dhuine ar bith ar 
son caicceirt, nó ar son peacuidli ar bith, 
íonabpeacuighionn sé : as béuldá fhíadhain, 
nó as Íjéul thrí bhfíadhan, dearbliochthar 
an chúis. 

16 1í Má éirighionn fiadhuin bhréige 
súas a naghuidh éanduine chum fíadh- 
nuise do dhéanarah na aghuidli san 7ií nach 
ceart ; 

17 Ann sin seasfuid an días fir, edir a 
a mhia an timreasan, a lathair an Tigh- 
EARNA, a lathan-na sagart agus na mbreith- 
eamh, bhías is na laethibhshi ann; 

13 Agus do dhéanuid na breitheamhuin 
fíafruíghe dhithchioUach : agus, féuch, mu.t 
fiadhuin bhréige an nfíadhuin sin, agus go 
ndearnuidh fíadhnuisi bhreige a naghuidh 
a dhearbhrathar ; 

19 Ann sin do dhpantaoi ris, mar do 
shaóil seision do dhéanamh re na dhea* 
bhradiar : mar sin dhibeorus tíi an tolc d 
bheith bhur measc. 

20 Agus an diong bhías béo cluinira 
sm, agus biáidh eagla orra, agus ní 
dhéanaid ó sin amach a leithéid sui dulc 
bhur measc. 

21 Agus ní bhiaidh truaighe ann do 
sliíiil; ach rachuidh anum ar son anma, 
súil ar son súilé, fíacuil ar son fíacaile, 
lámh ar son láimhe, agus cos ar son coiscr 

CAIB. XX. 
An reachd atiimchealL an chogaidh, 5 
Agus na ndaoine nach iarrfuighear 
chum dol a ccionn chatha. 

ANUAIR rachus tú amach do throid 
- a nashuidh do námhad, agus do 
chífe tú eich, agus carbuid, agvs daóina 
O Rioghla dtiomchioll an chogaigh. DEUTRONOMI 

is lía na thíi fein, ná bíodh eagla ort rompa : beaga, agus 
óir atá do Thighearna Día niaille 
riot, noch thug amach as crích na Hégipte 
thíi. 

2 Agus is amhla bhías, a níáair thiuc- 
fuidhe láimh ris an cca.th, go ttiucfuidh 
an sagart chuguibh agus go Íaibheoruidh 
vis an bpobal, 

3 Agus déara sé riú, Eistigh, ó a 
Israel, atathaoi ag dul a niugh a ndáil 
chatha a naghuidh bhur nainjiad : ná 
laguigheadh bhur ccroidhthe, agus narab 
eaglach sibh, agus ná criothnuiiíhidh, 
aglis nar mó bhías úathbhás oruibh ar a 
son siu ; 

4 Oír sé bhur Ttighearxa Día an té 
théid libh, do throid re bhur nánihuid, 
da bhur ttártháil. 

5 ^ Agus láibheoruid ná Imifigidh 
ris an bpobal, gha rádh, Cía hé an duine 
sin do rinne tigh níiadh, agus nach ar 
thoirbhir é ? imthigheadh sé agus fiUeadh 
dhá thigh, deagla go muirfidh é san chath, 
agus go ttoirbheoradh dnine oile é. 

6 Agus cía hé an duine do chuir 
finean>huin, agus nach duáigh dá thoradh ? 
imthigheadh seision mar an gc'eadna agus 
filleadh dha thigh, deagla go muinidh é 
san chath, agus go níosadh duine eile dhi. 

7 Agus cia hé an duine thug gealladh 
dho mhnaoi, agus nach ttug chuige í ? 
imthigheadh sé, agus filleadh dhá thigh, 
deagla go ttuitfeadh san chath, agus go 
mbéaradh fear oile leis í. 

8 Agus laibheoruid na hoifigidh tuilleamh. 
ris an bpobal, agus déaruidh síad, Cia hé 
an duine atd eaglach nó lagchroidheach? 
imthigheadh sé agus filleadh sé dhá thigh, 
deagla go laigeochadh croidhe a dhear- 
bhraithreach mar a chroidhe sion. 

9 Agus is amhla bhías, a nuáir do 
dhéanuid na hoifigidh criochnughadh ar 
a ccomhradh ris an bpobal, go ndeanuidh 
síad caiptinigh air a tslúagh do thréorugh- 
adh na ndáoine. 

10 ^ Mar thiucfa tú a bhfogus do 
chathruigh do throid na haghuidh, ann 
sin fúagair síothcháin di. 

11 Agus is amhluidh bhías, mú bheir 
si freagra síothchánta ort, agus oscladh 
romhad, ann sin is amhluidh bhias, a 
mbiáidh do dhaóinibh innte béid fa 
íiirdchíos agadsa, agus ag seirbhís duit. 

12 Agus muna ndearna síth riot, 
achd go ndéana si cogadh ad aghaídh, 
annsin cuirfe tíi foslungphurt re na 
haghaidh : 

13 Agus a nuáir sheachodas do Thigh- 
EARNA Día ad láimhsi i, muirfe tú 
gach éainfhirioniiach ínnt^ le íaobhar an 
chioidhimh : 

14 Ach na nmá, agus ua daoine 

194 Reachd anfholiach niarbh. 

a náirnéis, agus a nuile 

da mbía san chathruigÍi, a .héndáil 

uile, do bhéara tú chugad féín íad ; 

agus íosa tú éadáil do námhad, noch 

thug do Thighearna Día dhuit. 

15 Mar so dhéanas tíi ris na caith- 
reachuibh uile atá to fhada uáit,. nach 
i)hfv,il do chaithreachuibh na gciaeadhach 
sa. 

16 V Ach do chaíthreachuibh ná muin- 
tiresi, noch do bheir do Thighearna Día 
dhuit mar oighreachd, ní shaorfa tú béo 
éinní ann a mbía anál : 

17 Ach scriosfa tíi thríd amach 
íad ; mar atá na Hititigh, agus na 
Hamoritigh, na Cananítigh, agus na 
Peirisítigh, agus na Hibhitigh, agus na 
lebusiti^h ; niar do aithin do Tnicu- 
EARNA Dia dhiot : 

18 Chor nach míiinfid dhíbh a dhéa- 
namh do réir a nuile ghráiueamhlachd, 
do rineadarsan dá ndeéibh ; mar. siii 
do dhéantaoisi peacadh a naghaidh bhur 
Ttighearna Dé. 

19 ^ A nuáir bhías tú re haghuiclh. 
caithreach a bhfad, ag déanamh cogadh 
na haghaidh chum a gabhala, ní ghearrfa 
tú a gcrainn ag bíialadh tuáighe ionta : 
óir féadfa tú ithe dhíobh, agus ní ghearrfá 
tíi síos íad (óir sá crann an mhachaire 
beatha an duine) díi ccur á bfeidhm 
annsa ccampa. 

20 Amháin na crainn a naitheonuidh 
tíi nach crainn thoruidh íad, leacfa tú, 
agus gearrfa tú síos iad ; agus do dhéana 
tu tuir dhíobh re haghuidh na caithreach 
bhías a ccogadh riot, nó go ngabhthar í. 

CAIB. XXI. 

Reachd ar mharbhadh fholuigheach, 10 
Bunbhrághaid. 15 A7i ched-ghin. 38 
An mhac cheannlaidir, 22 agus ar an 
fhear do. chrochthar. 

MA gheibhthior duine marbh san 
tír noch do bheir do Thighearna 
Dla dhuit dá shealbhughadh, na luidhe 
san mhachaire, agus gan fios cía mharbh é : 

2 Ann sin tiocfaidh do sheaníiirighe 
agus do bhreitheamhuin, agus toimheosuid 
chum na ccaithreach atá tímchioU an tí 
muirfighear : 

3 Agus is amhluidh bhtas, an chathair 
bhus loigse don duine mharbh, glaefuid 
seanóirighe na caithreach sin colpaeh, 
le nar hoibrigheadh, agus nar tharruing 
annsa chuing ; 

4 Agus béuruid seanóirighe na caith- 
reach sin an cholpach síos go gle<>.nn 
garbh, nach ar treabliadh agus nach ar 
cuireadh, agus gean-fuid ansin a muineal 
don cholpuidh ansa ngleann : 

b Agus tiucfuid na sagairt mic Lcbhi Bean du dlieanadh da bráighdionacfu CAIB 

a lathair ; (óir is íad do thogh do 
TniGHEAnNA Día do mhiniostralachd dó, 
agus do bheannughadh a nauim an Tigh- 
earna; agus is lé na mbreithir cr'ioch- 
nuis^hthear gach uile imreasain agus gach 
uiie bhuille :) 

6 Agus nighfid seanóirighe na caitli- 
reach sm uile, is foicsi don duine mhairbh, 
a lámha ós cionn na colpuigh dar baineadli 
a ceann ansa ngleann : 

7 A^s freagomid agus a déaruid, 
Ní híad ar lárahainne do dhóirt an nfuilsi, 
nl mó do chonncadar ar súile í. 

8 Bí trócaireach, a Thighearna, dot 
phobal Israel, noch do fhúascuil tú, agiis 
ná cuir fuil neiinhchiontach a leith do 
phobail Israei. Agus maithfighear an 
fhuil dóibh. 

9 IVIar sin chuirfeas tíi uáit coir nu 
foia neimlichiontuigli ó bheith eadruibh, 
a nuúir do dhéana tú an ni is ceart a 
radharc an Tjchearna. 

10 5[ A nuáir rachus tú amach do 
chatlmghadh a naglmidh do námhad, agus 
má thug do 'I'highearna Día ad iámh- 
uibh íati, agus gur ghabh tíi íad na 
mbraighdibh, 

11 Agus go bhfaicionn tCi a nieasc na 
mljraiglide bean dheaghmiiaiseach, agus 
a rabía díiil agad innte-, go madh mían 
leachd a beith agad na mnaói ; 

12 Ann sin do bhcara tú don bhaile 
í dot thigh ; agus beárrfa sí a ceann, agus 
beanfa sí a hingne dhi ; 

13 Agus cuirfe sí a culaidh bhráigh- 
dionuis di, agus fanfuidh ann do thighsi, 
agus biáidh cumhaidh a hathar agus a 
mathar uirre mi ioralán : agus na dhiáigli 
sin do dhéana tú bean di, agus budh tíi a 
fear, í^us budh isi do bheansa. 

14 Agus is amhla bhías, muna raibh 
dúil agad innte, annsin do bhéara tú 
cead di dul mar ar toil ié féin ; achd ní 
reacfa tú í ar íanchor ar airgiod, ni 
dhéana tú arradh dhi, do chionn gur 
umhluigh tíi í. 

15 ^ Ma bhíonn días ban ag duine, 
bean ionmliuin, agus bean neimhion- 
mhuin, agus go mbéaruid clann dó, an 
bhean ghrádhach agus an bhean fhuath- 
mhar ; aiius go madh leis an mnaoi 
fhuathmhur an chdaidghin mhic : 

16 Iseadh bhias de sin, a nuáir do 
bhéara sé sealbh dá mhacuibh don ni 
bhias aige, nacli bhféadfa céidghin do 
dhéanamh do mhac na mná ionrahuine 
roirahe mhac na mná neimhionmhuine, 
noch as é go deimhin an chéidghin : 

17 Achd aidmheochuidh sé mac na 
mná nách lonmhuin leis mar a chéidghin, 
maille re roinn dhíibalta do thabhairt 
dó dá gach uile ni bhías aige : óir h 

\ 195 XXtl. Pianadh an mhac easumhaL eision Geadthús a neirt ; is leis ceart na 
céidghine. 

13 1f Má bhíonn mac ceannláidir easur- 
ramach ag duine, nach uimhleochuidh 
do ghlór .! athar, no do ghlór a rahathnr, 
nac/i uimhleochuidh dhóibh, a nuáir 
smaichdeochuid é : 

19 Ann sin glacfuidh a athair agus a 
mhathair é, agus bhéaruid amach é chum 
sinsear a chaithreach féin, agus go nuige 
dorus a áite ; 

20 Agus déaruid re sinnsearuibh a 
chaithreach, An macsa aguinne atá sé 
borb easurrumach, ní umhluighion sé 
dar nguth ; atá sí cráosach, misgearahuil. 

21 Agus clochfuid líichd a chaithreach 
uile é lé clochuibh, nó go raibh raarbh : 
mar sin chuirfeas tú an tolc ar gcíil uáit; 
agus cluintidh Israel uile sin, agus biáidh 
eagla orra. 

22 5[ Agus má ní éanduine coir thuil- 
lios bás, agus go mbía dha chur chum 
b&is, agus go ccrochfa tíi ar crann é : 

23 Ní bhiáidh a chorp ar feadh na 
hoidhche san chrann, achd adhlocuidh 
tíi ar gach éanchor an lá sin féin é ; óif 
an té crochtar atá sé malluigh 6 Dhía; 
chor nach ttruáilleochthar thfearann, 
noch do bheir do Thighearna Día 
dhuit 7nar oighreachd. 

CAIB. XXII. 

Dlighe na scirce, 5 agus na diongmhal- 
tachd a cculaidh. 13 Cása a ttimcheall 
an phósda. 
"TVT I fhaicfe tú damh nó cáora do 
-*-^ dhearbhrathar ar seachrán, agus 
tú féin dfolach air : do bhéara tú ar gach 
éanchoraranais chumdodhearbhrathar iad. 

2 Agus muna 7'aibh do dhearbhrathair 
láimh riot, nó muna fheadair tú cía hé, 
an sin do bhéara tú chum do thighe féin 
é, agus biáidh agad nó go lorgaruidh do 
dhearbhrathair na dhiáigh, agus aiseoguidh 
tú dhó a rís é. 

3 iSIar an gcéadna do dhéana tú re 
na assal ; agus is mar sin do dheána 
tú re na éadach ; agus ré gach éinní 
théid a raugha ód dhearbhrathair, noch 
do léig sé a mugha, agus fuáir tusa, 
do dhéanatú mar angcéadna: nifhéadann 
tú thíi féin dfolach. 

4 Ní fhaicfe tú assal nó darah do 
dhearbhrathar ag tuitíra ar a tslighe, 
agus tú dot fliolach fcin orra : cuid- 
eocha tíi leis go deimhin a ttogbháil súas 
a rís. 

5 ^ Ní chuirfidh an bhean uimpe éinní 
is cóir don fhior, ní mó chuirfios an fear 
culaidh mhná uime : óir an mhéid do rú 
sin is gráineamhlachd ag do Thighearna 
Día íad. 

O 9. Nithreabhiiid le damh agus Assal. DEUTROl^iOMl. Cuiseadh ímadioias agus leimhe. 6 lí" Má theagmhann nead éin lonihad 
ar a tslighe a ccrann, nó ar talainh, más 
éunhiigh, nó uighe bhias ami, agus au 
m'aathair na bjighe ar na héunuibh, no ar 
na huighibh, m ghéablia tú an mhatha;r 
maille ris na hóguibh : 

7 Ach léigte tú ar gach éanchor an 
mhathair dimtheachd, agus gluctuidh tú 
na héin chugad ; chor "go rachuidh go 
maith dhuit, agus go bhféadla lú do 
láethe dtadughadh. 

8 1[ A nutiir do dhéana tíi tigh níiadh, 
annsin do dhéana tíi caissioliochta ar 
a uachdar, chor nach ttairreonga tú 
fuil ar do thigli, má thuitionn éanduine 
dhe. 

9 f Ni chuirte tíi thfíneamhuin le síolta 
eagsamhla : deagla go ttruailllidh toradh 
an" tsíl do chuir tú, agus toradh na 
fíneamhna. 

10 Ní dhéana tíi treabhadh lé damh 
agus le hással a néinfeachd. 

11 Ní chuirfe tíi umad culaidh do 
shórtuibh éagsamhla, mar atá doluinn 
agus do líon u ncinfheachd. 

^12 1í Do dliéana tú dhuit fabhra ar 
cheithre cheathramhnuibh do chulaidh, 
ie bhfoileocha tú thújun. 

13 % Má bheir tanduine bean, agu3 
go mbiaaice, agus go bhfuatheochuidh í, 

14 Agus go ttiubhra cí^iis chaiute 
uirre, agus go ttoigeobhuidh droch 
thúarusgbháil uírre, agus go naibeora, 
Thug me an bheansa, agus a nuair do 
bhi iné aice, ní bhfuáir mé na maighdin í : 

15 Ann sm bcaruid athair, agus matliair 
an chailín, comhartha óghachda an chailíu 
lco go sinnsearuibh na caithreacli ansa 
ngeata : 

16 Agus déara athair an chairm ris 
na seanóiribh, Thug mé nunghion don 
fliiorsa na maaói, agus thug sé fíiuth dhi ; 

17 Agus, feucli, thug sé cúis chainte ua 
haghuidh, ghá rádh, Ní blifuair mé 
hinghion na maighdin ; gidheadh is iad ia 
comharthuidhe óghachda minghine. Agus 
leithneochuid síad an téadach a bhfiadh- 
nuisi shijmsior na caithreach. 

18 Agus glacfuid seanóirighc na caith- 
reach an fearso agus smaichdcochuid é ; 

19 Agus cuiríid síad cáin chéud bpíosa 
airgid air, agus do bliéaruid sin dathair 
an" chaiíín, do chionn gur thóig st; 
droch ainm ar mhaighdin Disrael : agus 
biáidh sisi na mnaoi aige; ní fcadfuidh 
sé a cur úadh ar feadh a sháoghail ; 

20 Ach nia bhíoim an uí so f írinnioch, 
ai'us nach bhfaicthear comharihuidhe 
óghachda don chailín : 

21 Ann sin do bhturuid síad an caJlín 
umach go dorus tighe a hathar, agus 
clochfuid muintir a caithreach lé clocíi- 

196 uibh í nó go néuga sí : do chionn go 
ndéarna sí lcimhe an.Isracl, stríapachus 
do dhéanamh a ttigh a hathar : mar sia 
chuirfidhe an tolc ar ccúl uaibh. 

22 51 Má gheibhtiiear fear ag luidhe le 
mnaói ga mbía fear pósta, annsin báiseoch- 
thar íad aráon, an fear do hiigh leis an 
Minaói, agus an bhean : mar sin chuirfeas 
tú olc ar gcíd ó Israel. 

23 f Má bhíonn cailín bhias na maigli- 
dia a ngealladh ag tior, agus go bhfuighe 
duine ansa cliathruigh í, agus go luigh- 
fidh lé; 

24 Ann sin do bhéartliaoi íad araon 
amach go geata na caithreacli, agus 
clochfuidhe lé clochuibh íad nó go bhfuighid 
bás ; an caiUn, do chionn nar éigh sí, 
air mbeith dhi aimsa ccathruigh ; agus 
an fear, do chionn gur thruaill sé bean a 
chomliarsann : mar sin clmirfídhe an tolc 
ar gcíd náihh. 

25 % Ach luá gheibh duine cáilín ar 
a mbía gealladh pósta ar na machairibh, 
agus go néigneochuidh au fear í, agus go 
luighfe le : annsin cuirfighcar an fear 
amháin chum bnis do luigh lé : 

26 Acii ní dhcaiia tú éaumi ris an 
ccailín ; nl bhj'uil coir ar bhith aimsa 
ccailín íhuilleas bás : óir uiar éirghios 
duiue a naghuidh a chomharsaan, agus 
mharbhas é, is marsm atá an chúissi : 

27 Oír l'uáir sé san rahachaire í, agus 
do tigh an caihn ar a raibh daingean 
pósta," agus ní raibh éinneaclj do cuimh- 
tieochadh í. 

28 "^ Ma gheibh duiue cailín bhías 
na nu^ighdiu, agus gan í pósta, agus a 
héigniughadli, agus luid.he lé, agus go 
mbearthar orra ; 

29 Ann sin iui té do luidh lé do 
bhéara dá hatlvar caogad saxl airgid, 
aiius biáidh si na mlflaói aige ; do chiona 
gur umhluigh sc i, ní fcadaua a cur íiadli 
ar featlh a sháoghaih 

30 *i\ Ní gheabha duine bcaa a athar 
chuige, agus ui nochdfuidh sé náiie^ a 
athar. 

CAIB. XXIII. 

lieachd eagluise, 9 rcachd-cogaidh, 15 

agus reachd líortha. 

AN tc loitthear iona chlochuibh, nó a 
ugearthar a bhoiU shcicréidcacha 
dhe, ní rachuidh a ccomhchruinniughadh 

aU TlGlIEARNA. . , . 

2 Ní rachaidh bastard a rcomhthionol 
auTiGiiEARNA ; go nuige an dcachir.hadh 
glúa ni rachuidh r,é a steach a gcoiinh- 
thionúl an Tiguearna. 

3 f An Tammojútc-ach agus an Moab- 
íteacli uí rachuid síad a ^goomhtliionól 
an Ticui:auka; cadlion go nuige aa A gcuTumf'o bheíth glan. CAIB. 

deachmhadh glím ní rachuid a gcomh- 
thionol an Tiohearna jro biáth : 

4 Do bhrígh nach ttangadar chugaibh 
lé harán agus lé huisge an sa tslighe, 
anuáir thangabhair amach as a Ncgipt; 
agus do bhrigh gur cheanchadar Btdaani 
mhac Péor as Pétor na Mesopotámia, a 
taghuidh chura thusa do mhallughadh. 

5 Gidheadh níor eíst do Thighearna 
Día ré Bálaam ; ach do iompóigh do 
Thighearna Día an mallughadh na 
bheannughadh dhuitsi, do bhrígh gur 
b.bionmhuinn le do Thighearna Día thíi. 

6 Ní íarrfa tú a síothcháin nó a gconach 
ar feadh do sháogháil. 

7 % Ní fhúathocha tíi Edomiteach ; óir 
is dearbhrathair dhuit é : ni fhúathocha 
tíi Egipteach : do chionn go rabbuis ad 
choimhitheach iona dhúithche. 

8 An chlann bhearthar dhóibii racliaid 
a ccoimhthionól an Tiguearna iona treas 
nginealach. 

9 51 A nuáir rachus an siíiagh amach a 
naghuidh do námhad, an sin comihéad thíi 
féin ar gach uile dhroich ní. 

10 *[\ Má bhíon bhúr measc éanduine, 
nach bia glan tre slialchar bheanus dó san 
noidhche, ansin rachaidh sé ainach as an 
ccampa, ní thiucfa sé táobh a stearh don 
champa : 

11 Acht as amhluidli Lhias, a nuáir 
thiucfas an trútlmóna, nighiidh sé c J'éiii \é 
huisge : agus a Tmáir rachas an ghríaa 
faói, tiocfe sé don fhoslungphort a ri^. 

12 ^ Bláidh ágad mar an gcéadna úit 
táobh amuigh dou fhoslungphort, mav a 
racha tú amach : 

13 Agus biáidh slúasad agad ar harm ; 
agus is amhluidh bhias, a nuáir f!;óil- 
mlieochus tii íhíi fcin, toichecluidh tíi leis 
sin, agus iompochaidh tú air hais agus 
foileochuidh tú an ní thig uíiit : 

14 Oír siubhluigh do Thighearna Dia 
a XííT do champa, dot chumhdachsa, agus 
do thabhairt do námhad súas ad fhiagh- 
imisi ; ar a nadhbharsin biáidh do champa 

.náomhtha : go nach ohfaicirih sesion éainni 
saiach ionnad, agus go blihlifeadh sé 
uúit : 

ló f Ní thiubhra tú dha mhaighistir an 
se.rbhiscacli nocii tliainic ó na inhaighistir 
chugad : 

Iti Coimhnecchuiiih sé at fhocliair, 
eiidhon eadruibh, sa náit tiioiglifeas sé ami 
:áon dot dhoirsil)h, mar a ttaitneann ris : 
iii áhíiireocha tíi é. 

17 H Ná bíodh stríapach ar bitii din- 
ghionuibh Israel, na sodomiteach do mhac- 
u.bh Israel. 

18 ^ Ni thiublira tú túarusdal stríap- 
uighe, nó líiach madruidli, go tigh do 
THiGurAP.NA Dé ar son múiile ar bith : 

197 XXIV. Ni bhsirid leo cuid a ccomharsfiin, 

óir is athfhúathmhaireachd íadso araon dot 
Thighearna Día. 

19 % Ní thiubhra tíá áirleagadh ar 
íisuireachd dot dhearbhrathair ; úsun-eachd 
airgid, íisuireachd bhidh, úsuireachd neitlie 
ar hith áirleacthair ar úsuíreachd : 

20 Do choimhidhtheach féaduidh tú 
ííirleagadh do thalihairt ar íisuireachd ; 
achd dot dhearbhrathair ní fhéadan tú 
áirleagadh do thabhairt ar úsuireachd : 
chor go mbeinneochaidh do Thighearna 
Día thíi ann gach uile ní iona ccuirfe tú 
do lámh annsa tír a ttéid tíi dá shealbh- 
ughadh. 

21 1f A nuáir do bhéara tíi móid dot 
Thighearna Día, ná cuir ar cáirde a 
clioimhlíonadh : óir íarrfuidh do Thigh- 
earna Día cunntus oit ann go deimhin; 
agus do bhíadh na pheacadh ort. 

22 Aclit muna ttuga tú móid, ní bhía 
na pheacadh ort. 

23 Gidh bé ní do chuáidh amach as 
do bhéul coimliéadfa tíi agus coimhlíonfa 
tíi V ; eadhon an nofráil thoileamhuil, do 
réir mar do mlióidigh tú dot Thighearna 
Día, noch do ghealí tú léd bhéul. 

24 ^ A nuáir thiocfas tú go gárruidh 
fíneamhna do chomharsann, aiisin is éidir 
leaclid cáora fíneamhna do sháith dithe ar 
do thoil féin ; achd ni chuirfe tú éinni ann 
do shoitheach. 

25 A nuáir thiucfás tíi a ngort do 
chomharsann, an sin féaduigh tíi na déusa 
do tharruing lé do láimh ; achd ní chor- 
rocha tú corrán a narbliar do chomharsann. 

CAIB. XXIV. 
An scrthhinn dealuighe. 5 Ceart agus 
cinealtus do chonginhuil ris gach neach. 

ANNUAIR do bhéara fear bean, agus 
phósas sé í, agus go ttéigeomhuidh 
nacli bhfuighe sí gríidh ar bith úadh, do 
chionn p;o bhfuair sé neamhgloine éígin 
hite : annsín scriobhadh sé dhi scríbhmn 
dealuighe, agus tugadh dhi ann a láimh é, 
agus cuireadh araach as a tliigh í. 

2 Agus a nuáir fhuigíios sí a thigh, is 
eidir lé imthcachd agus bheith na mnaói 
ag fcar dile. 

3 Agus má fhúatbuighionn an dara fear 
1, agús scríbhinn dealuighe do scríobhadh 
dlii, agus go ttiubhra dhi ann a laimh í, 
agus a cur amach as a thigh; nó raá 
gheíbh an fear deinonnach bás, do ghabh 
cliuige iia mnaoi i; 

4 Ni féadann an céidfhear, do chuir 
uadh í, a glacadh chuige a rís na mníioi, 
tar éis a truáillighe; óir is adhfhúath- 
mhaireachd sin a bhfiaghnuisi an Tígh- 
EARNA : a;^us ní thiubhra tíi fa deara don 
díuthche pcacughadh, noch do bheir do 
Thighearna Dia dhuit w'/r oií'hreaGhd. lís ar a cheann 
itheach, a^; an Reachd na ngeall. DEUTRONOMI. 

5 1[ A nuáirdo bheu'duine bean núadh, punnan annsa 
ní rachuidh sé amach chum an cogaidh, 
ní uió chuirfighear cúram éinneithe air : 
ach biáidh sé sáor sau mbaile ar feadh 
blíadliua, agus do dhéana sé sólás dá 
mhnáoi noch thqg sé. 

6 1f Ni ghlacta eanduine cloch íachtair 
nó uachdair muilinn a ngeall : oir glacuidh 
sé anum duine a ngeall. 

7 1f Má gheibhthíor duine ag goid t an- 
duinedádhearbhraithribh do chloinn Israel, 
agus go ndéan sé malairt de, nó go ndíol- 
faidh é; annsin báiseochthar au gaduighe; 
agus cuirfe tú an tolc ar gcúl uaibh. 

8 ^ Tabhair haire a bpláigh na hibhra, 
go gcoimhéadfa tú go díithrachdacli, agus 
go ndéana tíi do réir a nuile ueithe mhíiin- 
tid na sagairt Lebhiteach dhuit : mar do 
aithin misi dhíobhsan, mar sin choimhead- 
fáoisi dhéanamh. 

9 Cuimhnigh cread do rinne do Thigii- 
EARNA Dia re Míriam iousa tslighe, tar 
éis teachd amach dhaóibh as au Ncgipt. 

10 5Í A nuáir do bhéara tú éinní ar áir- 
leagadh dot dhearbliráthair, ni rachuidh tú 
a steach dhá thigh da bhreith gíll íiadh. 

11 Seasfa tú amuigh, agus au té dá 
ttiubhra tú áirleagadh do bhéara geisiou 
amach chugad an géall. 

12 Agus ma bhíonn an duine bochd, ní 
choideola tú agus a gheall agad : 

13 Ar gach uile clior do bhéara tíi a 
gheall dú a nuáir théid au ghnau faoi, 
chor go bféadfa codladh ioua éadach féin, 
agus beannochuidh sé thusa : agus biáidh 
so na fhiréantaclid duit a lathair an 
Thighearna Dé. 

14 H Ní shálreocha tíi éintserbhíseach 
ííiarusdail dá nih'in bochd nó daidhbhir, 
dot dhearbhráitbiibh, iio dot coimhitheach- 
uibh uoch atá ann do dliúíthche táobh a 
stigh dot dhoirsibh : 

15 lona ló cinnte do bhéara tíi a thíiar- 
usdal dó, agug ní rachiiidh au ghrían síos 
air; óir atá sé bochd, agus cuiridh sé 
a chroidhe air ; deagla go néighfeadh s>é 
ad aghuidh ar an Ttigheaena, agus go 
mbíadh na pheacadh ort. 

16 ^ Ní cuirfighear na haithre chum báis 
ar son na cloinne, nó an chlaun chum báis 
ar son na naithreadh : báiseochthar gach 
duine ar son a choire féin. 

17 11 Ní chláonfa tú breitheanihnus an 
choimhithigh, nó au dilleachda ; agus ni 
ghlacfa tú éadach baintreabhuigh a ngeall : 

18 Ach cuimbneocha tíi go rabhuis féiu 
do sclabhuigh san Négipt, agus gur fhúas- 
fuil do TpiGHEARNA Día as sin tú : air a 
íiadhbharsin aithnighimsi dhíot an uí go 
dhéanamh. 

19 1[ A nuáir bheanfas tíi thfoghmhar 
ar an machaire, aíius dheirineodus tíi 
'■' ■ ■ " 198 Dlighe na trocuire. 

machaire, ní racha tíi a 

biáidh sin ag an ccoimh- 

ndílleachda, agus ag au 

mbaintreabhuigh : chor go mbéainueoch- 

uidh do TniGUEARNA Día tliú ann uile 

oibriglubh do lámh. 

20 A nuáir bhuáilfios tú do chraun 
ola, ni racha tú do spíonadh na ngéag 
a ris : biáidh siu ag an ccoiuihitheach, 
ag an udílieachda, agus ag an nibaiu- 
treabhuigh. 

21 A nuáir chruinneochas tíi grápaidh 
thfíneauihna, uá dioghluim na dhiáigh siu : 
biáidh sin ag au coimhitheaeh, ag an ndíl- 
leachda, agus ag an mbaintreabhuigh. 

22 Agus cuimhneocha tíi go raibh tíi 
ad dháoírseanach a ccrích na Hégipte : 
uime sin aithuighimsi dhíot an ní so 
dhcanamh. 

CAIB. XXV. 

Modh smaclidiighadh an chiontaich. 11 
An bhenn mhíonáireach. 13 Comh- 
throm cheart. 17 Lcrscrios re na 
dheanamh ar Amalec. 

MA bhionn imreasain idir dháoinibh, 
agus go ttiucfuid chum breitheamh- 
uuis, chum go ndéiudis na breitheumhuin 
breitheamhnus eatorra ; an sin sáorfuid au 
fhíréun, agus daimneochiiid au chiontach. 

2 Agus is amhluidhbhías, ina thuilleann 
au chiontach a bhúaladh, go ccuirfidh an 
breitheamh dfíachuibh aleagadh sios, agus 
gabháil air d;i lathair féin, do réir a choire, 
a nuibhir áirigh. 

3 Ceathrachad buiUe fhéadus sé bhíia- 
ladh air, ugus gan dul thairis : deagla, dá 
mbuáilfeadh é ós a chionn sin, lé morán 
budleadh, go mbía do dhearbhrathair tar- 
jcuisneach ad radharc : 

•i 11 Níi cuir ícastrach leis an damh a 
nuáir shaltras amach an tarbhar. 

5 1í Má chomhnuigliid dearbhríiithre a 
bhfochair a chéile, agujs go néuga áon 
díobh, íigus gau chlann aige, ni phósfu 
bean an té chuáidh déug amuigh re coimh- 
itheach : biáidh dearbhrathair a fir aice, 
agus béaruidh chuige na mnaói í, agus 
coimhlíonfa oifig dhearbhrathar a fir dhi. 

6 Agus ig amhla bhías, an chéidghin 
noch bhéarus sí go mbiáidh a uáit auma a 
dhearbhrathar/wáí?' bíis, chor nach ccuii- 
fighear a ainm ainach as Israel. 

7 Agus niuna ttaitnidh leis a nóglacii 
beaii a dhearbhrathai- do glilacadh chuige, 
annsiu éirgeadh bean au dearbhráthar síias 
gus an ugeata mar a mbcid na seanóirigh, 
agus déara sí ríu, Do dhiult dearbhrathair 
mfir sliochd do thógbhíiil síias dainm a 
dhearbhrathra a Nisrael, ní háill leis oifig 
dearbhrathar mfir do choimhlionadh. 

8 Ann sin goirfid siiuisir a chaithreach Míosuir agus comhthrome-, CAIB. 

air, agus laibheoruid fís : agas má sheas- 
ann seision na aghuidh, agus go naibeora, 
Ní thaithnionn riom » tabhairt; 

9 Ann sin tiuctaidh bean a dhearbhra- 
thar chuige a lathair na sinnsear, agus 
scaóilfidh sí a bhróg dhá chois, agus 
buáilíe sí seile na éadan, agus freagoruidh 
s"í, dhá rádh, Mar sin do dheantar ris an té 
nach ccuirí'e tigh a dhearbhrathar súas. 

10 Agus goirfghear dainm dhe a Nis- 
rael, Tigh an té ar a bhfuil a bhróg scaóilte. 

11 ^ A nuáir theigeomhas imreasain idir 
dhuine agus d'iine «■ile, agus go ttiucfa 
bean fhir aca a lathairdo thártháil a tir ó 
láimh an tc bhuáihos é, agus go ccuirfe sí 
a lámh amach, agus go mbéuruidh ar 
bhalluibh secréideacha air : 

12 Ann sin gearrfa tú a lámh dhi, ní 
bhiáidh truáighe ag do shúil di. 

13 5f ^í bhiáidh agad ann do mhála 
comhthrum éagsamhla, comhthrom mór 
agus comhthrom beag. 

14 Ní biáidh agad ann do thigh miosur 
tomhuis éagsamhhi, mór agus beag. 

15 Ach biáidh agad comhthroni iomlán 
ceart, agus miosur iomián ceait bhias 
agad : chor go bhfaideochtliar do láethe an 
sa talamh noch do bheir do Thighearn.v 
Día dhuit. 

16 Oír an mhéid do ní a leithéidsin, 
ugies an mhéid do ní go heaigceart, atáid 
na nadhfhúathmhaireachd ag do Tiiigh- 
EARNA Dia. 

17 11 Cuimhnigh cread do rinne Amalec 
riot annsa tslighe, a nuáir thangabhair 
amach as an N cgipt ; 

18 Cionnus thárhi sé riot ansa tsUghe, 
agus do bhuíul an cluiid dheíghionach 
dhaóibh, eadlion an mhí'id do blii anbhí'ann 
tid dhiáigh, a imáir d<i bhi tii lag, agus 
corrtha; agus nacli raibh caghi Dé air. 

19 Uimesin is auihiuidh l)hias, a nuáir 
bhearus do Thiguearna Día suáhnhnios 
duit ód naimhdibh uile t"a gcuáirt ad thim- 
chioU, ansa díiithche do bheir do Thigh- 
EARNA Día dhnit inar oighreachd da 
sealbhíighadh, go ccuirt'e tíi amach cuimh- 
iie Amalec ó bheith faói neamh ; ugus ní 
>dhearmoda tíi é. 

CAIB. XXVI. 

Dlighe na cceadlhortha. 12 Agus na 

ndeachmhudha. 

AGUS is amhluidh bhías, a nuáir thioc- 
fas tíi a steach ansa tír noch do bheir 
do Tuighearna Dia dhuit mur oigh- 
reachd, agus seaibhochus tíi i, agus coimh- 
neochus tu inte ; 

2 Go nglacfa tú don chéadchuid do 

nuile thoradh na talmhun, noch bhainfeas 

tú dot fhearann do bheir do Thighearna 

Día dhuit, agus cuirfe tú a mbascaéid e, 

199 XXVI. Rish De tarthail Israel. agus racha tú don náit thoighfeas do 
Thighearna Día do chur a anma ann. 

3 Agus racha tú chum an tsagairt bhías 
ann ansna laéthibh sin, agus déara tú ris, 
Admhuighim a niugh dom Thighearna 
Día go ttáinic mé don díiithche do mhion- 
nuigh an Tighearna dar naithribh' do 
thabhairt díiinn. 

4 Agus glacfa an sagart an bhascaéid 
as do láimh, agus leacfuidh ar lár é a 
bhfiadhnuise altora do Thighearna Dé. 

5 Agus daibhéora tusa agus déara tú 
a bhfiadhnuisi do Thiohearna Dé, Do 
bhi mathair na Shírianach réidh chum 
dul a seachad, agus do chuáidh sé síos 
don Négipt, agus do rinne cuáirt arm sin 
le beagán muintire, agus tháinic annsin 
clium bheith na chineadh mhór, chumh- 
achdach, dhaóineach : 

6 Agus do bhádar na Hégiptigh go 
holc dar ccionn, agus do ghortuigheadar 
sinn, agus do chuireadar daoirse chruáidh 
oruinn : 

7 Agus a nuáir do éigheamar air an 
Ttighearna Día ar naithreadh, do chúal- 
uidh an Tighearna ar nguth, agus do 
fhéuch air ar ccrádh, agus air ar sáothar, 
agns air ar súrughadh : 

8 Agus thug an Tigiiearna amach 
sinn as an Négipt lé láimh láidir, agus 
lé righ sínte amach, agus lé húathbhás 
mór, agus lé comharthuibh, agus lé hiong- 
antuibh : 

9 Agus thug sé a steach don náitsi 
sinn, agus thug an dúithche si dhíiinn, 
eadhon dúithche thuiltighios do bhainne 
agus do mhil. 

10 Agus u nois, ftíuch, thug mé llom 
céadthoradh a ufearuinn, nocli thug tusa 
dhamh, ó a Thighearna. Agus cuiríe 
tCi a bhtiaghnuisi do Thighearna Dé é, 
agus adharfa tíi a bhfiaghnuisi do Thigh- 
earna Dé : 

11 Agus do dhéana tíi gáirdeachus ré 
gach éamní inaith noch thiig do Thigh- 
EARNA Día dhuit féin, agus dot thigh, 
thusa, agus an Lebhíteach, agus ancoímti- 
itheach atá bhur measc. 

12 ^ A nuáir chuirtios tú crích ar ghabh- 
ail deachnihuidh do bhisigh uile an treas 
bliadhain, bhadhuin ghabhala na deach- 
«íhuidh, agus go ttug tú í don Lebhíteach, 
agus don chomihitheach, agus don dill- 
eachda, agus don bhaintreabhuigh, ionnus 
go nithid taol.h a stigh dot dhoirsibh, agus 
go mbéid sáitheach ; 

13 Ann sin déara tú a lathair do 
Thighearna Dé, Thug mé liom nanéithe 
náomlitha amach as ?/?o thigh, agus fós 
tliug mé íad don Lebhíteach, agus don 
chomihithcach, agus don dílieachda, agus 
dou bhuiatreabhaigh, do rcir huile aith- Ciinnrudh Dá re na phobul. 

eantasa noch do aithiii tú dhíom : nior 
íiháruigh naé haitheautaíja, agus níor dhear- 
iuuid mé íud : 

14 I\í dhuaigh mé dhíobh ann mo 
dhobrón, ní mó rug mé éaiiirú aca liom 
clmm úsáide nearahghloine ar bith, ni 
mó thug mé eimú ar son an mhairbh : 
achd do éisd mé re glór mo Tiiicuearna 
Dé, agus do rinne mé do réir gach ciu- 
néitlie dar aitiiin sé rihiom. 

15 Féuch a núas ód íiitreabh náomhlaa, 
6 neamh, agus beaimuigh do phobal Israei, 
agus an dúitliche tlmg tíi dhíiinn, mar do 
mhionauigliis dar naithnbh,dúitliclie thuilt- 
ighios do bhainne agus ilo mhil. 

Iti % Anusa lii a niugh do aithln do 
TniGHEAiiNA Dia dhíot na statiiidesi do 
dhéanamh agus na brcithéamhnuis : ar a 
nadhbharsin coimhcadta tíi íad agas do 
dhéana tíi íad ód uile chroidhe, agus lcd 
liuiium uile. 

17 Daidmhuigh tíi a niugh an Tigii- 
EAKNA a bhcith ua Dhía agad, agus im- 
theachd ionashlighthibh, agus ioua reachd- 
uibh, agus a aitheauta do choimhéad, agus 
Of bhreitlieamhuuis, agus aire do thabhairt 
dá ghlór : 

18 Agus daidmhuigh an Tighearna 
dhuitsi a niugh gur tii a phobal áirigh, 
mar do gheall sé dhuit, agus go ccoimh- 
éadta a aitheanta uiie; 

19 Agus go ndéana sé árd thú ós cionn 
a nuile chineadh noch do rinne sé, a 
moladh, agus a nainni, agus a noiioir ; 
agus go madh héidir leacíid bheith mar 
phobal naomlitha agdoTuicHEARNA Dia, 
már a dubiiairt sé. 

CAIB. XXVII. 

Do horduigheadh na haithcanta do scrhbh- 
adh ur chlocliaibh. 11 S'c treahha 
arshliabh Gerisim do blieanniigliadh an 
phobail. 13 Sb oile ar sliabh Ilbal, do 
mhallughadh. 

AGUS do aithin Máoisi maille re sean- 
óirighibh Israel don phobal, ga rádh, 
Coimhéaduigh na huile aitheanta uoch 
aithnighimsi dhaóibh a niugh. 

2 Agus is amhluigh bhías ar an lá a 
rachtaói tar lórdan anonn don dúithche 
do bheir do Thighearna Día dhuit, go 
ccuirfe tíi súas duit f'cin clocha móra, agus 
a ndóbáil lé dóib : 

3 Agus scriobhtha tu orra bríathra an 
dlighesi uile, a níuiir rachus tú thairis 
auonn, chor go bhi'éadi'a tíi dul a síeach 
don tír sin dó bheir do Thighearna 
Día dhuit, fearann thuiltighios do bhainiié 
agus do uihil ; mar do giieall an Tigh- 
earna Día haithreadh dhuit. 

4 Uimesiii is amhluigh bhías a nuáir 
fiichtJiaói tar lordán anoun, go gcuirfidhe 

200 pEUTRONOiMI. Cam un AHóir. 

na clocha so súas, noch aithnighimsi dhao- 
ibh a niugh, a.sliabh Ebal, agus do dhéan- 
taoi a udóbáil lc dóib. 

5 Agus ansa náitsin do dhéana tú altóir 
dot Thighearna Dia, altóir do chloch- 
uibh : ní thóigfe tú súas urnéis iaruiuu ar 
bilh orra. 

6 Cuirfe tíi síias altóir do Thigh- 
earna Día do chlochuibh iomlána : Rgus 
ofráilfe tíi íodhbuirt loisge uirredoTiiiGU- 
earna Día : 

7 Agus ofráiife tii íodhbuirt shioth- 
chana, agus íosa tíi annsin, agns do dhéana 

. tú gáirdeachus a bhtiadhnuisi do Thigii- 
earna Dc. 

8 Agus scríobhtha tíi ar na clochuibh 
uile bhriathra an dlighesi go ro shoiUéir. 

9 ^ Agus do labhair Maóisi, agus na 
sagart Lebhíteach ré Israel uile, ghá rádh, 
Tugaidh bhur naii'e, agus éistigh, ó a 
Israel ; annsa ló so tháinic tú chum bheith 
ad phobal ag do Thighearna Día. 

10 Uimhleocha tíi ar a nádhbharsin do 
ghiór do Thighearna Dé, agus coimh- 
lionfa tú a aitiieanta agus a reachda, noch 
fhúagruimsi dhuit a niugh. 

11 ^ Agus do chuir Maóise do chúraui 
air an bpobal aiuisa lá sin téiu. (ihá rádh, 

12 Bcid so na seasamli ar shliabh Geri- 
sim do bheannugliadh an phobail, a nuáir 
raihthaoi tar loidan anonn ; Simeon, agus 
Léblii, agus lúdah, agus Issachar, agiis 
lósepli, agusBeuumiin : 

13 Agus seasthuid so ar shlíabh Ebal 
do mhallughadh ; lléuben, Gad, agus Aser, 
agiis Sebulon, Dan, agus Naphtah. 

14 1f Agus laibheoruid na Lebhítigh, 
agus dearuid re cioinn Israel uile maiUe re 
guth árd, 

15 Go ma malluigh an duine dhéanas 
iomháigh ghrábhálta nó leaghtha, athfhu- 
athmhaireachd don Tighearna, obair 
lámh an f hir ceirde, agus chuii'eas a nionad 
uáigbneach i. Agus freagoruidh au pobal 
uiíe agus déaruid, Amén. 

16 Go ma malluigh an tétharcuisnighios 
a athair uó a mhathair. Agus dcai-a an 
pobal uile, Amcu. 

17 6't» ma malluigh an duine íillirochus 
téoraana fhearainn a chomharsann. Agus 
déara an poljal uile, Ainén. 

18 (-.0 ma maliuigh an té chuirios 
seacluán air an ndall as an tslighe. Agus 
déara an pobal uile, Amén. 

19 Gtí ma malluigh an té chlaonus 
breitheamhnus au chouniudiitliidh, aii díU- 
eachda, agus na bamtreabhuigh. Agus 
déara an pobal uile, Araéu. 

íiO Go ma maiUúgli an té luighios le 
mnaói a athar ; ^.o chionii go nochdann se 
náiie a athar. Agus déara an pobal uile, 
Amúi. Na maUachda ó Ehal. CAIB, 

21 Go nia malluigh an te luighios le 
beathacii ar bitli. Agus déara an pobal 
itile, Amen. 

22 Go v'.a malluigh an tt'; luighios le na 
dheirbhshiair, inghion a atliar, nó inghioii 
a mhatliar. Agus déara an pobal uile, 
Anién. 

23 Go ma malluigh an té luighios ié na 
bhainchlíamliuin. Agus dóara an pobal 
uile, Amcn. 

2A Go via malluigh an té bhuáilios a 
chomharsa a bhí'eil. Agus déara an pobal 
uile, Amén. 

25 Go ma malluigh an té ghabhus 
cumha do chionn duine iicimhchiontach 
do mharbhadh. Agus déara ati pobal uiie, 
Amtn. 

26 Go ma malluigh an té nach daing- 
neocha briathra an dlíghesi xáie da 
ccoirahlíonadli. Agus déara an pobal 
uile, Amén. 

CATB. XX\^IT. 

Tairrgir naomhthn ar shonuis a nlorg 

iimhlachd. 15 Inncachad ugus anrath 

a nlorg easumhlachd. 

\ GUS tiucfa a ccrích, má éistcann tíi 

-^^ go dúthrachdach re glór do Tiiigr- 

EARNA Dé, do choimhlíonadh agus do 

dhcanamh a aithneadh uile noch aithuígh- 

inisi dhiot a niugh, go gcuiríe do Tiiigh- 

EARNA Día síias thú ós cionn gach uile 

chineadh ar talumh : 

2 Agus tiuct'haid na beanachdasa uiie 
ort, jigus l.>earuid ort, má éífeteann tíi ré 

giÓr do TllIGIIEARNA Dé. 

3 Biaidh tú beannuigli sa cliathruigli, 
agus biáidh tíi beannuigh ans:i mhachairc. 

4 Budh biieannuigh Ijhías toradli do 
cliuirp, agus toradli thfearuinn, agus to- 
radhháirnéisi,biseachdobh6, agus biseach 
do thréud cáorach. 

5 Budh beannuigh úo bhascáeid agus 
do stór. 

6 Budh beannuigh thú a nuáir thiuc- 
l'as tú a steacli, agus budh. beannuigh thú 
a nuáir rachus tíi amach. 

7 Do bhéara an Tighearna fa deara 
do naimhde noch éirgheas síias ad aghaidh 
do bliúaladh ad iathair : tiucfaid amach a 
néintslighe amháin ad agliaidh, agus teith- 
fA romhad a seachd slightinbh. 

8 Fuaigeoruidli an Tigiiearna a bhc- 
ar.nughadli ort ann do thigh stórúis, agus 
ann gach uile ní iona ccuirte tú do iámh ; 
agus béinneochuidh sé thíi ausa díuthche 
do bheir do Thighearna Dia dhuit. 

9 Daingneoc'huidh an Tichearna tliíi 
raar phobal níiomhtha dhó féin, mar do 
mhionnuigh sé dhuit, má choimliéadann tú 
aitheanta doTiiiGnEARNA Dé, a^us siubh- 
al iouashlighthibh. 

201 XXVIII. Beannachd Dí orra. 10 Agus do chífe na huiie dhaóine ar 
talumh. go ngoirfigliear' thú a nainm an 
Tighearna ; agus biáidh eagl aaca romli- 
ad. 

11 Agus do dhéana an Tighearna 
saidhbhir a maúin thíi, a ttoradh do chuii-p, 
agus a ttoradh iiáirnéisi, agus a ttoradh do 
thalaimh, an sa díiithche noch do mhionn- 
uigh an Tighearna dot aithribh do thab- 
líairt dhuit. 

12 Oisceoluídh an Tighearna a ion- 
inhus maith dhuit, neamh do thabhairfc 
feardianna dot fhearann na ham féiu, 
agus do bheannughadh uile oibreach do 
iámh : agus do bhéara tú áiiTeagadh do 
mhórán do chineadhacliaibh, agus ní iarrfa 
tú áirieagadh. 

13 Agus do dhéana an Tighearna- 
ceann díot, agus ní hearball ; agus biáidh 
tíi amháin a níiachdar, agus ní bhiáidh tíi 
aníoclidar; má éistionn tú re haitheant- 
uibh do TniGiiEARNA Dé, noch aithnigli- 
imsi dhíot a niugh, dá ccoimhéad agus d?. 
gcoimhiíonadli : 

14 Agus nl racha tú a leathtaoibh ó 
éanfhocai dá labhruimsi riot a niugh ar 
a iáimh dheis, nó ar a iáimh chlé, do 
leanmhuin dée oile do dhéanamh seirbtiíse 
dlióibh. 

15 % Acli tiucfa a ccrích, muna numh- 
luighe tíi do glilór do Trighearna Dé,. 
do chóimhéad a aithneadh uile do choimh- 
iíonadh agus a reaclida uiie noch aithnigh- 
imsi diiíot a niugh ; go ttiucfuid na raall- 
achdasa uile ort, agus go mbéaruid ort : 

16 Biáidh tu maliuigh an sa chath- 
ruigh, ai^us biáidh tíi mallnigh an sa 
macbaire. 

17 Biáidh do bhascáeid agus do stór 
maliuigh. 

18 Biáidh tpradh do chuirp malluigh, 
agus toradh thfearuinn, biseach do bhú 
agus do thréad cáorach. 

19 Biáidh tíi maliuigh a niiáir thiucfa'í 
tú a steach, agus biáidh tú malluigh a 
nuáir rachus tíi amach. 

20 Cuirfe an TiGHr.ARNA mailughadh 
ort, agus buáidhreadh, agus míochlíi, an sa 
nuiie ní iona cuirfe tú do iámh dá dhéan- 
amh, nó go tuitté tú, agus go nimthidh tú 
seachad go hobann ; do chicnn urchóide 
do ghníomh, ier thréig tú misi. 

21 Do ijhéaruidh an Tighearna fa 
deara don .pliiáigli leaainliuin diot, nó go 
scriosfa sé thu as an ttír, a bhfuil tíi ag dul 
dá shealbhughadh. 

22 Buaiílidh an Tighearna thú le 
cuaói, agus ié tiahhrus, agus le hainteas, 
agub ié loicadh iomarcach, agus leis an 
gcioidhiomh, agus le feochadh, agus lé 
gaóthruaidh ; agus leanfuid síad thú nó go 
nimthigh tú seachad. Cuirthear plágha air na ccionntachaihh. DEUTRONOMI. An iomad sort píanus. 

nuile chineadh gus a mbéara an Tigh- 

EARNA thÚ. 

33 Béara tú móián síl amach fiin 
machaiie, agus ní chruinneocha tú achd 
beagán a steach; óir iosuid na lócuist- 
igh é. 

39 Cuírfe tíi fíneamhna, agus deiseocha 
tíi íad, gidheadh ní ibhthe tu don nfíon, 
agus ní chruinneocha tíi na cáora ; uir 
íosuid na péiste iad. 

40 Beid críiinn ola agad ar feadh do 
théorann uile, achd ní ungfa tú thú féin 
leis a nóla; oir sgeithtidh do chrann ola a 
mheas. 

41 Ginfe tú mic agus inghiona, agus ní 
budh leachd fein íad ; óir rachuid a 
nibraighdionus. 

42 MilHid na hJcuistigh do chrainn uile 
agus sochar thfearuinn. 

43 An coimhidhtheach hhMis bhur 
measc éireochuidh sé síias ós do chionn go 
ro árd; .agus ísleochthair thusa go ro ísiol. 

44 Do bhcarasé áirleagadh dhuit, agus 
ní thiubhra tusa íasachd dósan : biáidh 
sé na cheann agad, agus budh tusa an 
tearball. 

45 Os a chionn sin tiucfuid na mallachd- 
asa uile ort, :igus leanfuid thú, agus 
héaruid ort, nó go miUtior thú ; do chionn 
nár umhluidh túdo ghlórdod Thighearna 
Dé, do choimhead a aithéanta agus a 
reachd noch do aithin sé dhíot: 

46 Agus béid síad ort mar choinhartha 
agus mar iongnadh, ardo shlioclid go bráth. 

47 Do chionn nach déarna tú serbhís 
dot TiiiGHEARNA Día lé gáirdeachus, agus 
le hithgháir chroidhe, ar son iomadamhlas 
an luiile neilhe. 

48 Uime sin do dhéana tú serbhís dot 
námliuid noch chuirfios an Tighearna ad 
aghuidh, a nocrus, a ttart, a dtárrnochd- 
aclid, agus a ríachdanus gach uile neithe : 
agus cuirfc se cuing iaruum ar dó mhuin- 
éul, nó go scríosfa sé tliíi.- 

49 Do bhéara an Tighearna cineadh 
ó áit imchián ad aghuidh, ó iiniol an doni- 
huin, comhlituth agus eitioUus an tiólar; 
cineadh nach ttuicte tú a tteanga; 

50 Cincadli gá mbia gníiis bhorb, nach 
bhtcachfuidh do phearsuinn ársuigh, agus 
nach ttaisbeanuidh fabhar don nóg: 

51 Agiis íosuidh sé sochar háirnéisi, 
agus toradh thfearuinn, nó go mailh marbh 
thú : noch niar an cccadna nacli bhlúig- 
fidh arbhar, nó tion, nó ola, wó biseacli do 
bhó, nó do thrcud caorach,'nó go scriosfa 
sc thú. 

52 Agus suiglifidh sé ad bhun ann <io 
uile dliuirsibh, rió go mbristior si,os do 
bhailuidhe árda daingne, ann ar chuir tú 
do dhóigl), ar feadh do chríclie : agus 
suightidh sé ad bhun ann huilc dlioirsibh 23 Agus budh prás an spéir hhias ós 
do chionn, agus íarann an talumh bhias 
íiid. 

24 Do dhéana an Tighearna hiáith- 
readh agus créafóg dfearthuinn do dhíiitli- 
che : a núas ó neamh thiucfa sé ort, nó go 
marbhthar thíi. 

25 Do bhéara an Tighearna fa deara 
do bhualadh a latliair do nánihad : racliaidh 
tíi amach a néintslighe amluiin na nagh- 
uidh, agus teithfe tú a seachd slighthibh 
rompa : agu-s áthrochthar thíi da gach 
éainrioghachd ar an ndomhan. 

26 Agus biáidh do chorp na fheóil ag , 
éanlaith a naíeir uile,agus ag beathachuibh 
na talmhan, agus ní ruaictidh éanduine 
dhíot iad. 

27 Buuilíidh an Tighearna thíi lé 
neascóidibh na Hégipte, agus leis na 
heamoroidibh, agus leis na gearbuibh, agus 
le tochus, da iiach féadfuighear do leighios. 

28 buáilfe an Tighearna thíi le buile, 
agus le dáille, agus le crith chroidhe : 

29 *\ Agus do dhéana tú lámhagán a 
meadhon an láoi mar ghreainuighios an 
dall san dorchadas, agus ni bhéara tíi 
biseach anii do shlighthibh : agus biáidh 
tíi brúite amháin agus millte go bráth, 
agus ní dhídeonuidh éanduine thú. 

30 Pósfa tíi béan, agus luighfe duine 
eile lé : do dhéana tií tigh, agus ní áit- 
reabha tíi féin ann : cuirfe tíi fíneamhuin, 
agus ní chruinneocha tú a cáora. 

31 Muirfighear do dhamh as coinne do 
shíil, agus ní íosa tíi gréim dhe : btarthur 
hassal ar éigin uáit as coinne haighthe, 
agus ní haiseocthar dhuit é : béarthar do 
chaórigh dot námhuid, agns ni biáidh 
duine agad bhainfeas amach hid. 

32 Béarthar do mhic agus hinghiona do 
dháouiibh oile, agus do chíte do shíiile é, 
agus faiUfid ort lán dfoini a tteachda 
chugad ar feadh an laé : agus ní biáidh 
CHinhachda ar bith ann do láimh. 

33 lósuid fineadliacha nach aithnid duit 
tórtha do dh'uithche, agus do shaothair uile; 
agus biáidh tusa amháin fa dháoirsi gud 
bhrughadh a gcomhnuidhe : 

34 lonnus go mbía tíi ar mire tre radh- 
arc do shíd noch do chífeas tú. 

35 Buáilfidh an Tighearna thú ann do 
glilúinibh, agus ann do chosuibh, le droch 
bholguidh nach éidir do shlánughadh, ó 
bhonn do choise go muUach do chmn. 

36 Béaruidh an Tighearna thíi fcin, 
ao'us an rígh chuirfeas tú os do chionn, 
go tír nár baithnidh dhuit féin nó dot aitfi- 
ribh ; agus annsin do dheana tXi serbhís 
do dhceibh oiie, do chrannuibh :igus do 
chlochuibh. 

37 Agus biáidh tú ad íiathbhás, agus ad 
shcaiu'ádh, agus ad fliorfhocul a ineasc nu 

202 JDífl, ectgla ndu'me. CAIB. 

ar fad do thíre uile, noch do thiig do 
TiiiGHEARNA Día dhuit. 

53 Agus íosuidh tú toradh do chuirp 
féin, feoil do rahac agus hinghean, (noch 
do thug do Thighearrna Díadhuit), ansa 
champa, agus annsa chumhgach, lé miUíid 
do naimhde thú : 

54 loniius an té bh'ias máoth bhur 
nieasg, agus ro dheaghmhaiseach, go mbía 
a shíiil go holc a ttaobh a dhearbhráthar, 
agus a ttaobli mhná á bhroUuigli, agus 
a ttaobh na bfuighioll dá chloinn fhíiig- 
íios sé : 

53 lonnus nach ttiubhra sé déinneacli 
aca roinn dfeóil a chloinne íosas sé : do 
chionn nár fágbhadh éainní ansa champa 
aige, agus annsa chumhgach, lé mbuáidli- 
eoruidh do naimhde thú an do dhoirsibh 
uile. 

56 An bhean mliáoth mhaiseach bliías 
bhur measc, nach luaighfeadh bonn a 
coisi do bhuain ré tahmih lc fínialtas, 
agus lc rimheighe biáidh a súii go lioíc a 
ttaobh fhu- á broUuigh, agus a ttaobh u 
mic, agus a ttaobh u hingliine, 

57 Agus a ttaobh a hóig tliig amach as 
idir a dá cois, agus a ttaoWi a chiinne 
noch bhcarus si : óir losuidh si íad duir- 
easbhuidh cainneithe eile go secréideacli, 
sa ccampa agus ansa gcumhgach lé 
mbuaitUieoruidh do námhuid thú ann do 
dhoirsibh. 

58 Muná ccoimhéada tíi uile bhríatlira 
an dlighesi dá ndéanainh mar atúid scií- 
obhtha ansa leabharsa, chorgo mbía eagla 
a nanma. glilórinhuir bhaoghhiidhsi ort, 
DO TiIIGÍIEARNA DIA ; 

59 Annsin do dhéaiia aii TiOHnARNA 
do phlágha iongantach, agus plágha do 
shleachda, plágha inóra, agus inhanlios á 
bhfad, agus tinnios doilglie, fadídach. 

GO ]Mar an gcéadna do bhéara sé ort 
uile caslámteadh na Hcgipte, roimhe a 
raibh eaghi ort ; agus ceaingeoluid dhíot. 

(31 Mar an gcéadna gach éaineaslainte, 
ngus gach uile phláigh, nach hhf'uil scrio- 
bhtha a leabliar an dlighesi, do bhéara 
an TiCHEARNA íad sin ort, no go scnostar 
thú. 

62 Agus is beag a nuibhir fhíiigfighear 
dhíbh, a uionad go rabhabhair mar réulta 
íiimhe ar loiiiadanUilachd ; do chionn luir 
umhluigli tú do ghuthdo Thighearna Dc. 

63 Agus tiucfuidh a ccrích, mar do 
ghaiidigh an Tighearna ós bhur ccionusa 
do dheanamh bhur maitheasa, agus cla 
bhar méadughadh ; marsin gháirdeochus 
an TiGiiEARNA ós bhur gcionn dá bhur 
scrios,agus do dhéanamh neimhin dhaóibli ; 
agus tairreongthar sibh as an ttalumh a 
bhfuiltí ag dul dá shealbhughadh. 

61 Agus sgaipfuigh an Tigiíearna a^r 
203 XXIX. Leirscrios an mhionaireach. 

fud gach uile phobuil thíi, ón gcionn go 
chéile don talumh eadhon gus an gcuirr 
eile ; agus ansin foigheonuidh tú do dheeibh 
oíle, nach ar bhíul duit féin nó dot aith- 
ribh, eadhoii do chrannuibh agus do 
chlochuibh. 

65 Agus ní bhfuiglie tíi suáimhneas ar 
bith a measc na gcineadhachsa, ní mó 
gheabhas bonn do choise socamhal : ach 
do bhéara an Tighearna dhuit ann sin 
croidhe criothánach, agus claochlogha 
radharc, agus doilghios inntinne : 

66 Agus biáidh hanum croichte a gcun- 
tabhairt as do choinne ; agus biáidh eagla 
ort do ló agus doidhche, agus ní bhiáidh 
daingion ar bith agad ar hanum : 

67 Agus déara tíi ar maidin, A Dhé 
nach é an tráthnóna tá ann ! agus déura 
tu tráthnóna, A Dhé nach í an mhaidin 
atá ann ! tré eagla do chroidhe lé mbía 
eagla ort, agus tre radharc do shúl noch do 
chífeas tíi. 

68 Agus do bhéara an Tighearna 
don Négipt a ris tíi a longuibh, air ar 
hibhair mé riot aimsa tsUghe, Ni fhaicfe 
fíi ní blnis mó a rís í : agus annsin réíic- 
fuigliear sibh re bhur naimhdibh mar 
fhearuibh agus mar ilihnáibh dáora, agus 
ni clieainueochuigh canduine sibh. 

CAIB. XXIX. 

Sochar phohuil Dé os cionn cháich. 10 
AíhnuíighudhuíJh chunnradh ]Jé. 18 
Lcrscrios unfhir bhius dásachdach mion- 
' áireuch sa nolc. 

1S iad so bríathra an chunnartha, noch 
do áithin ;m Tighearna do Mhaóisi 
do dhéanamh ré cloinnlsrael a ttirMhoaib, 
táobli amnigh don chunnradii do rinne sé 
ríu aim Ilóreb. 

'2 51 Agus do glioir Maóise ar Israel uile, 
agus a dubhairt riú, Do choncabhair a 
nuile ní do rinne an Tighearna as coinne 
bhur súl a ccrích na Hégiptc ré Phárao, 
agus ré na sheirlihiseachuibh uile, agus ré 
na dhíitliaigh uile ; 

3 Na cathuighthe móra do chonncadar 
do shúile, na coraharthuidhe, agus iia 
híonganta raórasin : 

4 Gidheadh ní thug an Tighearna 
croidhe dhíbhse le tuigshi, agus súile lé 
faicsm, agus clúasa lé héisdeachd, gus an 
lá a niugh. 

5 Agus do théoruidh misi ceathrachad 
bhadhan sibh an sa bhfásach : níor chríoii 
bhur néadach umuibh, agus níor dhreóigh 
do bhróg ar do chois. 

6 Níor itheabhair arán, agus nk)r 
ibheabhair ííon no deoch láidir : chor go 
mbía a fhios aguibh gur misi bhur Ttigh- 
earna Día. 

7 Agus a nuáir thangabhair don uáitsi. SeirbhLeach Dí a ccúrum Ué. DEUTllONOMI tháinic Sihon rígh Hesbon, agus Og lígh 
Básan, amach ar naghnidh chum catha, 
agus do bhuáileamar iad : 

8 Agus do ghabliamar a ttír, ngus thug- 
amar í mar oighreachd do na Rcubinitibh, 
agus do na Gaditibh, agus do leath threibhe 
Mhanasseh. 

9" Coimhéaduigh ar a nadhbharsin brí- 
athra an chnnnarthaso, agus dranuidh íad, 
chor go rachdaoi ar bhur naghuidh au aa 
iiuiíe ní do dhéantaói. 

10 ^ Seasuidh sibh uile a niugh a lathair 
bhur Ttighearna Dé; l)hur ccaiptínigh 
bhur ttreabh, bhur sinnsir, agus bhur noi- 
figidh, mailie re fearuibh Israel uile, 

11 Bhur ndaóinr, beaga, bhur nmá, agus 
do choimhitheach (ifá aiin do champa, ó 
ghéarrthóir do chonnuidh go tairngtlieoir 
huisge : 

12 Chor go rachíi a cunnradh ré do 
Thighearna Día, agus iona mhionna, 
noch atá do Thigiieaena Día do dhéan- 
amh riot a hiugh. 

13 Chor go ndaingncochadh sé thíi a 
niugh niar phobal do t'éin, agus go mbía 
iia Dhía agad mar a duljbairt sé riot, agus 
mar do mhionnuigh sé dot aithribh, do 
Abraham, do Isaac, agus do lácob. 

14 Agus ní libli fóiu amháin do nímse 
an cunnradhso agus na mionnaso; 

15 Ach ris an té atá na sheasamh 
aguinn a niugh a bhfiaghnuisi ar Ttigh- 
TARNA Dé, agus mar an gcéadna ris an tí 
nach hhfuil na sheasamh aguinn a niugh : 

16 (Oír atá a fliios aguibh cionnus do 
rhomhnuigheamar a gcrich na Hégipte; 
agus mar thangamar thrid na críociiuibh 
tré ar ghabhabhair ; 

17 Agus do chonncabhair a ngráin- 
eamhlachd, agus a niodhail, chrann agus 
chloiche, airgid agus óir, nocli do bh'i na 
raeasc :) 

18 Deagla go mbíath h\mx measc fear, 
nó bean, nó nmintir, nó treabh, a nioni- 
púighionn a chroidhe a niugh ór Ttigii- 
earna Día, dimthcachd agtis do fhrioth- 
clamh do dhéeibh na ccineadhachso ; 
deagla go mbíath bhur measc frcamh do 
bhéaradh uadh domlus agus mormónta; 

19 Agus go ttiucfaidh a ccrích, a nuíiir 
chluiiifios bríathra na mallachdasa, go 
mbenneochuidh é féin iona chroidhe, gliá 
rádh, Biíiidh sith agum, gidh go áiubhol- 
uígh mé a neasarrinnachd mo chroidhe 
féin, ag cur meisge a gcionn an tarta: 

20 Ní choigeola an Tighearna eision, 
achd annsin lasfuidli fearg an Tighearna 
agus a éud a naghaidh an duinesin, asus 
luightid na mallachda atá scrlobhtha saa 
leabharso uilé air, agus scnosfuidh au 
Tighearna a ainm ó hheith faói neamh. 

21 Agub deileochnidh an Tighearna é 

201 Ncithe seicreideach ag Uia. 
chum úilc atnach as treabhuibh Israel 
uiie, do réir mhailachd an chunartha uile 
atá scríobhtha annsa leabharso an dlighe : 

22 londus go naibeoruidh an ginealach 
thiucfas dá bhur ccloimi noch éireochus 
súas bhur ndiáigli, agus an coimhitlieach 
thiucfas ó chrích imchéin, a nuíur do chífid 
plágha na tíresin, agus an tinnios do ieag 
an Tighearna uirre ; 

23 AgiiH giir ruibh agus salann, agus 
loscadli a fhearann uile, go nach ccuirfigh- 
ear í, agus nach ttiubhra toradh, no nach 
bhfásann luibh ar bith uirre, do réir 
mhillte Shodom, agus Ghomorrah, Admah, 
agus Sheboim, noch do mliill an Tigh- 
EARNA iona í'heirg, agus íona dliioghuhas : 

24 Fa dheóigh go naib(;oruidli iia huile 
cliineadhacha, Cred as a ndeárna an 
Tichearna marso ris an ttirse? cred is 
ciull do theas na feirge móiresi? 

25 Ann sin dcai'uid daóme, Do chionn 
gnr tiiréigeadar cunnradh an Tigiiearna 
Dé a naithreadh, do rinne sé ríu a nuuu- 
tiiug sfc amach as crích na Hégipte íad : 

20 Oír do chíiadar agus da t hresdaladar 
dée eile, agus do adhradar íad, dee nar 
blifeas dóibii, agus nach ttug seision dcjibh : 

27 Agus do las fearg an Tighearna a 
nnghuidli na tiie si, do thabhairt a bhfuii 
do mhallachduibh scnoblitha amisa leabh- 
arío uirre : 

28 Agus do tliochuil an Tighearna 
amach as an ccríchsi íad a bhfeirg, agus 
a ndioghaltas : agus a ndibhfeirg mhóir, 
agus do theilg a ttír oile íad, mar atá a 
niugh. 

29 Eeanuid na neithe secréldeacha re 
ar Ttighearna Día: achd na neithe atá 
ar na blifoillsiughadh is rinne bheanuid 
slad agus ré ar gcloinn gó síorruidhe, chor 
go ndéanmaóis bríathra an dlighesi uile. 

CAIB. XXX. 

Guruh aun l'e haithreachus b chroidhe do 

bhjiíleur re Dia. 11 Gurfogusfollas- 

uch aithne Di. 15 Agus beutha no bás 

do ríir an gnioinh. 

GUS tiucfa a gcrích, a nuáir tliiucíaid 

na neithesi uile ort, an beannughadh 

agus an mallughadh, noch do cluiir misi as 

do choinue, agus chuimhneochus tíi orra a 

measg na nuile chríoch, chum ar dhíbir do 

Tuighearna Díathú, 

2 Agus fiiillfeas tú chum do Thioh- 
EARNA Dt', agus uimhleochus tú dá ghlór 
do icir á iiuile neithe aithnighimsi dhiot a 
niugh, tliíi féin agus do chlanii, red chroidlie 
uile, agus red anum uile ; 

3 Ann sin go niompochuidh do Thigh- 
EARNA Día do dhaóirse, agus go mbia 
truáighe aige dhuit, agus go blifiUtidh 
agus go cciuinneocliuigh sc tliusa as gach Beatfia agus bás ttr na gcur rompa. CAIB 

uile chineadh, a gcionn ar dhíosgaóil do 
Thigiif.arna Día thíi. 

4 Míi dhíbearthar íanchuid agud don 
chuid is t'aide uíiit don domhan, cruin- 
neochuidh do Thighfarna Día as sin 
thii, agus do bhéara sú as sin thú: 

5 Agus do bhéaruidh do Thioheauna 
Dia thíi don tir do shealbhuis^lieudar 
haithre, agus sealbhochuidh tusa í: agus 
do dhcana sé inaitii diiuit, agus tbirlíon- 
fuidh sé tliíi 6s cioun liaithreadh. 

C Agus timchillghearrtuidh do Thigh- 
EARXA Día do chroidhe, agus croidhe do 
shieachda, do ghrádhughadli do Thigh- 
EARNA Dé red chroidlie uile, agus led 
auura uile, chor go mairfe tú. 

7 Agus cuirte rio Thigiif.arna Día 
na mallaclidasa uiie ar do naimhdibh, 
agus ar an méid lér fuath thú, noch do 
rinne inghreim ort. 

8 ^ Agus tillte tú agus uimhleocha tú 
do ghuth an Tighearna, agus do dhéana 
tú a uuile ní noch aithnighimsidhíot aniugh. 

9 Agus do dhéana do Thigiiearna 
Día saidhbhir thú a nuile obair do 
láimhe, a ttoradh do chuirp, agus a sochar 
do mhaóine, agus a mbíseacti tiitearuinn, 
ar nihaith : óir do dhéana an Tighearna 
gáirdeachus ionnad ar mhaith, mar do 
gháiixligh sé ós cionn haithreadh : 

10 Má éisteann tú ré guth do Thigh- 
EARNA Dé, do dliéanamh a aithneadh 
agus a reachda atá scríobhtha ansa lea- 
bharso an dlighe, agus má fhiUeann tíi 
chum do Thighearna Dé led chroidhe 
uile, agus led anum uile. 

11 •([ Oír a naithnesi noch aithnighimse 
dhíot a niugh, iii bhfail a bhfolacii ort, 
nó a bhfad uáit. 

12 Ní ar neamh atá sí, chor go nai- 
beorthá, C'ía raclius dúinn súas ar neamh 
dá tabhairt chuguinn, chor go gcluinfiom 
í, agus go ndéanam i ? 

13 INlí mó is taobh thall dfairge atá 
sí, go naibeortliá, Cía rachus tar fairge 
a nonn uáinn, dá tabhairt chuguinn, chor 
go gclainí'emis, agus go ndéinmís í ? 

14 Acht atá an bhriathar róghear dhuit, 
ann do biiéul, agus ann do chroidhe, chor 
go ndcantá í. 

15 II 1 éuch, do chuir mé síos a niugh 
dhuit : beatlia agus maith, bás agus olc : 

16 An tan do aithin mé dhíot n 
niugh do Tighf.arna Día do ghrádhugh- 
adh, agus siubliai iona .''hl.'ghthibh, agus 
a ailheanta do choimhlíonadh agiis a 
reachda agus a bhreitheamhnuis, ch-nn 
go mbbithfeá béo agus go bhliiirlíonfa : 
agus beannochuidla do Thiguearna Día 
thu an sa dhithche a bhfuil tú ag dul dá 
shcalbhughadh. 

17 Ach má iompóichion do chroidhc 

'ZOb' XXXI. Dlighe nnn oifigidh agtis na Sranorn. . 
íiadh, ionnus nach éistfe tú, ach go 
ctairngthear uadh tú, agus go nadhoruidh 
tú dee oile, agus eo bhfoigheouuidh tú 
dhóibh ; 

18 Fíiagi-uimsi dháoibh a niugh, go 
scríostuighear sibh go deimhin, agus nacli 
bhfaideochthaói bhur luethe ar an ndúith- 
che, a ttcighthi a nonn tar lordán do dluil 
dá sealbhughadh. 

19 Gaiiim neamh agus talumh a 
niugh dli-ighnuisi bhur nághuidh, gur 
fhoillsigh mé as bhur gcoinne, beatha 
agus bás, beannughadh agus mallughadh : 
unnesin beir beatlia do roghuin, ionnas go 
■ inairfe tú féin agus do shliochil: 

20 lonnus go ngráidlieochuidh tú do 
Thighearna Día, agus go nuimhleocha 
tíi dá ghuth, agus go ndruidfe tii ris : 
óir is é sin do bheatha, agus fadughadh 
do láetheadh : chor go ccoimhneocha 
tú ansa díiithche noch do mhionnuigh 
an Tighearna dot aithribh, do Abvaham, 
Dísaac, agus do lácob, do thabhairt 
dóibh. 

CAIB. XXXI. 

Maoise ré gahhala cead d'iobh, tug Aíthne 

doii phobal. 7 Do losuu. 9 Bo na 

sugartuibh. 24 Do na Lebhitibh. 28 

Agus do na sinnsiribh. 

\ GUS do chuáidh Maóise, agus do 

-t^ labhair sé na bríathrasa re Íiisrael 

uile. 

2 Agus a dubhairt sé riú, Atáimsi a 
niugh céad agus fichthe bliaghain daóis; 
iií fhéaduhn ni sa mhó dul a steacti 
nó teachd amach : mar an gcéadna 
a dubliaiit an Tighearna riom, Í\í racha 
tú a nonn tar an lordán sa. 

3 Háchuidh do Thighearna Día, 
anonn romhad, agus scriosfa sé na 
cineadhachaso romhad, agus sealbhochuidh 
tusa íad : ugus rachaidh losua, a nonn 
romhad, mar a dubtiairt an Tighearna, 

4 Agus do dhéana an Tighearna riíi 
mar do rinne sé ré Sihon agus ré Og, 
righthe na Namoríteach, agus re ua 
iidúithche, noch do scrios se. 

5 Agus seachoduigh an Tighearna 
sí'ias í<id roimh bhur ghnuis, chor go 
ndéantaói ríu do réir a nuile aithne noch 
do ai'chin nriisi dhíbh. 

6 Bitbí láidir agus bíodh meisneach 
mliór aguibii, ná huueagluidh, agus ná 
biodh úamhan aguibh rompa : óir sé do 
Thighearna Día, théid Hbb ; ni flieallfa 
sc ort, agus ní thréigfe sé thii. 

7 % Agus do ghoir Maóise ar íosua, 
agus a dutthant ris a radharc ísraei 
uile, Bí neartmltar agus bíodh meisneach 
iniiaith agad : oir caitiif'j tú dul leis 
au bpobal so don duithche Boch do £>o sgriobh Maoise an dlighe. DEUTRONOMI 
mhionnuigh an Tighearna da naithribh ionnus go 
do thabhairt dóibh ; agus do bhéara tú 
orra a glacadh a noighreachd. 

8 Agus an Tigiiearna, is eision an 
té rachiis romhad ; biáidh sé inaille riot, 
ní fhealltVi sé ort, ní mó thréigfios sé 
thú : ná himeagluidh, agus ná bíodh 
íiamhan ort. 

9 1í Agus do scriobh Maóise an dligh- 
eadhsa, agus thug do na sagartuibh c 
do chloinn Lebhi, noch do iomchair airc chunnartha an Tigheauna, agus do 
oheanuibh Israel uile. 

10 Agus do aithin Maóise dhíobh,, 
ghá rádh, A ccionn gacha seaclidmhadli 
bliadhan, a sollamantachd biilíadhna an 
fhúascuilte, a bhféasta na ttabernaclach, 

11 A nuáir thiocfas Israel uile díi 
ttaisbéanadh féin a lathair do Thigh- 
EARNA Dé an sa níiit thoighfeas sc, léigli- 
tidh tú an dUgheadhsa a lathair Israel 
uile iona ntisteachd. 

12 Cruinnigh na daóine a bhfochair 
a chéile, fir, agus mna, agus leinibh, 
agus do choimhitheach atá táobh a stigh 
dod dhoirsibh, ionnus go cluinfid siad, 
agus go bhfoghhnnuid, agus go mbía eagla 
fehur Ttighearna De orra, agus go 
gcoimhéadaid uile bhríathra an dlighe si 
do dhéanamh : 

13 Agus go cchiinfid a cclann, ag 
nach raibh fios tinneithe, agus go bfogli- 
lumuid eagla bhur Ttighearna Dc do 
bheith orra, an fad mhairfidhe ansa 
díiitliche mar a ttéighthi tar lordan dá 
shealbhughadh. 

14 1í Agus a dubhairt an Tichearna re 
Maóise, Féach, atáid do h'iethe a ngar 
dhuit a ccaithfidh tú bás dfagháil : goir 
losua, agus taisbéanuidh sibh féin a 
ttabernacuil an chomhchruinnigh, chor 
go ttiubhra misi cíiram dhó. Agus do 
imthígh Maóise agus losua, agus do 
thaisbcanadar íad fém a ttabernacuil an 
chomhchruinnigh . 

15 Agus do fhoiUsigh an Tighearna 
é féin annsa tabemacuil a bpileur néill : 
agus do sheas piléur an neiU ós cionn 
doruis an tabernacuil. 

16 1í Agus a dubhairt an Tighearna re 
Maóise, Féuch, coideoluidh tú a bhfochair 
haithreadh ; agus éireochuidh an pobalsa, 
agus rachuid do stríapachus a ndiáigh 
dée gcoimhidlieach na tíre, a bhfuihd 
síad ag dul na measc, agus tréigfid misi, 
agus bhrisfid mo chunradh noch do rinne 
mé ríu. 

17 Ann sin lasfuidh mfearg.sa na 
naghuidh annsa ló sin, agus tréigfe 
mé íad, agus ceilfidli mé maghuidli 
orra, agus shiigfighear íad, agns tiuc- 
faidh mQrán uilc agus , trioblóide orra; 

206 Dán mar fhiudhnuige, 
naibeoruid slad san ló sin, 
Nach uime thangadar na huilcsi orilinn, 
mar nach hhfuil ar Ndia ar measc ? 

18 Agus go deimhin foileocha misi 
mo ghníiis an h'i sin ar sou a nuile olc 
oibreochuid síad, do chionn gur iom- 
póigheadar chum dce oile. 

19 Annois ar a nadhbharsln scríobh- 
uidhsi an dánso dhíbh ff'in, agus míiinidli 
do cidoinn Israel é : cuiridh ann bhur 
mbhéuluibh c, chor go mbiáidh an dái>sa na fhiadhnuisiagumsa a n-aghuidh chloinne 
IsraeL 

20 Oír a nuáir do bhcara misi don 
tír íad, noch do mhionnuigh mé dá 
naithribh, atá Iííh do bhainne agus do 
nihil ; agus íosuid siad agus líonfuid 
íad féui, agus fhasfuid méath ; annsin 
ionipochuid chum dée oile, agus foigheon- 
uid doibh, ngus cuirfid teai^ ormsa, agus 
brisfid mo chunnradh. 

21 Agus tiucfa a gcrích, a nuair 
thuitfios iomadh uilc agus bhuáidhridh 
orra, go mbéuruidh an dánsa fiadhnuisi 
na naghaidh ; óir ní dhearmodthar é as 
béuluibhasleachda: óirisaithnidhdhamhsa 
a smuaintighe thionnsgnuid síad, a nois 
féin, suil <lo bhcara mé a steach íad don 
tír do inhioniuiigh mé dhóibh. 

22 Do scriobh Maóise ar a nadhbharsin 
an chainticsi an lá sin fém, agus do 
mhíiin do cldoinn Israel í. 

23 ^ Agus do chuir dualach ar losua 
mhac Nun, agus a dubhairt, Bi láidir 
béodha : óir bhéara tú clann Israel don 
tir do mhionnuigh misi dhóibh : agus 
biáidh misi inaiUe riot. 

2-1 ^ Agus táinic a ccrích, a núair do 
chuir Maóise deireadh le bríathruibh an 
dlighesi do scríobhadh a leabhar, no gur 
críochnuighuidh íad, 

25 Gur aithin Maóise do ná Lebhítibh, 
do iomchur aírc chunarthaauTiGHEARNA, 
ghá rádb, 

26 Ghic an leabharso an dlighe, agus 
cuir a ttaobh aírc chunartha do Tuigh- 
EARNA Dc e, clior go mbiáidh sé ansiii 
mar fhiadhumsi ad aglmidh. 

'27 Oír atá lios do cheannairrge agumsa, 
agus do chrúadhmhuiníl : íéachuidh, an 
fad ataímsi fós am bheathuidh aguibh a 
niugh, do bhábhair cogthach a naghuidh 
auTiGHEARNA; agus gá mhéid ní is mó 
ná sin dtis mo bháis ^. 

28 Cruinnighidh chugam sinnsir bhur 
ttreabh uile, agus bhur noifigidh, go 
labhra mé na bríathrasa iona gcluásuibh, 
agus go ngoirídh m6 neamh agus talumh 
dfhiadhnuisi na naghaidh. 

29 Oír atá fluos agum tar eís mo 
bháis go ttrúaillfidhigh sibh féin thríd 
amac|ij agus go niompochuidhigh do leatli Caintic Mhaoise. CAIB. 

thaoibh as a tslighe do mhíiin raé dhlbh ; 
agus tuitfidh olc oruibh an sna laéthibh 
deighionacha ; do brígh go ndéantáoi 
olc a bhíiadhnuise an Tighearna, dá 
bhrostughadh chuna feirge tré oibreachuibh 
bhur lámh. 

30 Agus do labhair Máoise a ccluas- 
uibh chmnhchruinnigh Israel uile briathra 
na canticesi, no gur críochnuigheadh íad. 

CAIB. XXXII. 

Caintic Mhaoisi, uma throcaíre, agus 
dhioghaltaís Dé. 48 O shliabh Nebo 
chonnairc se Cunáan roimh a bhás. 

TUGAIDH éisdeachd,. O a fhlaithesa, 
agus laibheúra misi ; agus éist, O a 
thaluimh, bríathra mo bhcil. 

2 Fearfuidh mo theagasc mar fhear- 
thuinn, silíidh mo ghlúr rnar dhríichd, 
mar aji mínfhearthuinn ar an luibh 
mháoith, agus már na ceatha ar a bhféur : 

3 Do chiomi go blifoiljseochuidh mé 
ainm an Tigiiearna: cuiridhsi mórdhachd. 
a leith ar Ndé. 

4 Seision an Charruicc, afáid a 
oibreacha iomlan : óir is breitheamhnus 
a shlighthe uile : Día na fírimie agus 
gan égceart, ceart agus dírcach utá sé. 

3 Do thrúailleadar íad féiai, a ttoibhéim 
ní hé toibh'eim a chloinnesion : utáid 
nagcineadh mhíochoinghíolhich agus Cam. 

6 O a dhaóine leamha agus eigcríonna, 
aH marso chúitighidh ris an Ttigheauna ? 
nach é hathair é do cheannuigh thú ? 
nach ndeárna sé, agus nach ar dhaingnidh 
sé thú ? . 

7. II Cuimhnigh na seaniaéthe, cuimhnigh 
bliaghna gach ginealuigh : fíafruigh dot 
athair, agus táisbeonuidh sé dhuit; dot 
shinsearuibh,,agus inueosuid dnit. 

8 A nuáir do rann an té is ro áirde 
a noighreachd, do na cineadhachaibh, 
a nuáir do dhealuigh sé mic Adhaimh, 
do shuighidh sé teóronna na ndaoine du 
réir uibhre chloinne Israel. 

9 Oir is íad a phobal cuid ronna 
anTiGHEARNA; lacob craxinchar a oigh- 
reachdasan, 

10 Fuáir sé a bhfearan díathraimh 
é, agiis a bhfasach uáigneach uaíUfeartach; 
ag.us do theóruigh sé timchioll é, do 
theagaisg sé é, do coimliéad sé é mar 
ubhail a shúl. 

11 Mar chorruighios an tiolar súas 
a nead, shotaloigheas ós cionn a hóg, 
shíneas amach a sciatháin, glacuidh lad,, 
'omchruidh íad ar a sciathánuibh : 

12 Marsin an Tighearna amháin do 
thréoruidh eision, agus ní raibh eaindía 
coimhitheach maille ris. 

13 Thug sé air raarcuigheachd do 
dhéanamh ar áitibh árda an domhaiji, 

207 XXXII. Bagairt an Tighearsji, 

chor go bhféadfadh toradh na machair- 
eadh dithe, agus thug sé air rail do 
shíighadh as an gcarruicc, agus ola as ait 
gcarruig chrúaidíi ; 

14 Im bó, agus bainne cáorach, maille 
ré raéathas íian, agus reitheadh do shíol- 
radh Básan, agus gabhar, nwille ré méathas 
dubhán na cruithneachda ; agus do ibh 
tú fuil glilan na ccáor. 

15 ^ Ach do reamhruigh lesurun, agus 
do plireab sé : do reamhaiiidh tusa, do. 
mhéatuigh tú, atá ta foluighthe ?'é saill ■ 
ansin- do thréig sé Día do rinne é, agus do 
dhímeas Carruicc a shlánuighthe. 

16 Do bhrostuigheadar é chum éada 
Le déeibh coimhitheacha, le gráineamh- 
lachduibh do bhrostuigheadar é chum. 
feirge.. 

17 Do íodhbradar do dhiabhluibh, ní 
do Dhla ; do dJiéeibh nai' bhfeas doíbli, d» 
dhceibh núadha tháinic ansíus go níiadh,, 
nach raibh a neagla ar bhur naithribh. 

18 Ni bhfuil cuimhne agad air ap^ 
Gcan-uicc do ghein thíi, agus do dhear- 
muid tú Día do chúm thíi. 

19 U Agus a níiair do clionnáirc aa 
TiGHEARNA si?í, do niúathuigh sé íad, ar 
son brostuighe a mhac, agus a inghean. 

20 Agus a dubhairt sé, Foileoclmidh! 
raé mí».ghuidh úatha, féachfúidh mé cread 
an clníoch bhias orra : óir is ginealach 
ró ciirosaiita íad, ciaim nach bhfuil 
creidiomli ar bitli ionta. 

21 Do chorruigheadar chum éada mé, 
leis an ní nach Día ; do bhrostuigheadar 
mé chum feirge le na ndíomháoineas i 
agus cuirfe misi eúd orrasan ris aa 
ndroing nach bhfuil na bpobai ; broiste- 
ochuidti raé chura feirgp íad ré cineadib. 
amadanta. 

22 Oir do hadhnadh teine amfhelrg^ 
agus loiscfidh go hifrionn iochdrach, Joisc- 
ildh an talumh gona thoradh, agus cuirfidii 
tn'; tiieinidh bunáitigh na slíabh. 

23 Crúachfa mé uilc orra; caithfidi*^ 
me saiglide riú. 

24 Loisgfighear le hocras íad, agus- 
dinbhaithfidíiear íad le teas loisgneach, 
agus lé díbhtheirg róishearbh : cuirfe 
mé mar an gcéadna fíacla beatbacJi 
orra, le neirah naithreajch neimhe talmli" 
uidlie. 

2.5 An cloidhiomh amuigh, agus aii 
chritheagla a stigh, muirfid araon ■ási. 
duine úg agus an mliaighdion, aii naoídhe 
mar an gcíudna agus tear na gruáige 
léithe. 

26 A dubhairt mé go scarfuinn íad 
a ccoirnculuibli, go gcoisgfinn a gcoimhue 
ó bheith a measg dliaoine : 

27 Muna blieith gurab eagal liom. 
dioglialta^ ivA nániliad, dcagla gon loiu- Re Día bhcanvs dioghaltus. DEUTRONOMI, 

chradis íad tein ar staid neamhfhiosach, 
agus deagla go naibeoraidís, Atíi ar lámh 
féin láidir, agus ní hé an TrGHEARNA do 
rinne so uile. 

23 Oír is cineadh gan chorahairle íad, 
ní mó atá tuigse ar bith ionta. 

29 O nach bhtuilid siád críonna, 
go ttuigtidís so, l'e meastaidis a gcríoch 
dheighionach !- 

3Ó Ciondus do chlaoidhfeadh eandiiine 
míle, agus do chuirfeadh días deich míle 
chum teithmhe, nmna reacadh a Ccarruicc 
íad, agus an Tighearna da niaghadh 
suás } 

31 Oír ní bhfuil a ccarruícsion mar 
ar Ccarruicne, agus b'iodh ar naimhde 
feín na mbreitheamhnuibh. 

32 Oír atá a bhfíneamhuin mar fhí- 
neamhuin Shodom, agus mhachaireadh 
Ghomorrah : a ccáofa is caora domlais 
íad,=ataíd a ttríopuill seartih : 

33 Así. a bhfion neimh na ndragún, 
agus neimh mharbhthach na bhfoiléasám. 

34 Nach bhfuil so ar na chur a ccéist 
agumsa, agus ar na shéaladh súas a 
measg mionumhuis .'' 

35 Iliorasa bheunas an dioghaltas, agus 
an luagháir; sleimhneocliuidh a ccos na 
ham fcin : oír atá lá a mbuaidheartlia 
a lathair, agus atáid na neithe tliiucfas 
orra ag déanamhdeithnis. 

36 6ír do déana an Tigiiearna breith- 
eamhnus air a phobal, agus géabhuidh 
aithreachus é fa na sheirbhíseachuibh, a 
núair do chifidh gur imthigh a neart, agus 
nach bhfuil canduine fa íaghadh, no ar 
marthuhm dhíobh. 

37 Agu3 déara sé, Cáit a bhfuilid a 
ridée, a gcarruicc ann ar chuircadar a 
ndóigh, 

38 Noch a dúaigh méathas a nícdh- 
bartha, agus dibh fíun a nofrála dighe ? 
éirghidís síias agus tárthuighedís sibh, 
agus bidís na ndídéari aguibh. 

39 réucliuidh a nois gur misi, misi 
fíin é, agus ní bhfuil día am fharradh : is 

mé mharbhus, agus is mé ní bco ; loitim, 
agus leighisim: agus ní mó atá émneach 
fhéadas sáoradh as mo láinih. 

40 Oír tógbhuim suas mo lámh chum 
neimhe, agus a deirira, Mairfe mé go 
brátli. 

41 Má ghéaruighira mo chloidhiomh 
lonnrach, agus go nglacfa rao lámh greim 
ár bhreitheamhiius ; do dhéana mé dingh- 
altas ar mo námhuid, agus do bhéur 
luáigheachd don droing fhíiathuighios rné. 

42 Cuirfe mé mo shaighde ar meisge 
16 fuil, agus sUiigfidh ino chloidheamh 
feóil: agus sin lé'fuil na márbh agus na 
lipríósúnach, ó thosach ar, diog'ualtais ar an námliuid. Do c/n Maoise an tír. 

43 Gáh-dighidli, O a chríocha lé na 
phobalsan : óir digheoluidh sé fuil u 
sherbhíseach, agus cúúeochuidh sé diogh- 
altas re na námhuid, agus biáidh sé 
grásamhuil da thír, agus da phobal féin. 

44 ^í Agus táinic Mauise agus do labhair 
sé bríathra an dánasa uile a gclíiasuibh 
an pobuil, é fein, agus losua mhac Nun. 

45 Agus do chuir Maóise deireadli 16 
labhairt na mbríatharsa uile re Hisrael : 

46 Agus a dubhairt sé ríu, Suighidh 
bhur ccroidhthe ar na Iiuile bhríath- 
raibh do nimsi dfiadhnugliadh bhur measc 
a niugh, noch aitheontaói da bliur ccloinn 
do choimhéad do dhéanamh, brlathar aii 
dlighesi uile. 

47 Oír ni ní diamhaoin duitsi é ; do 
chionn gur bí do bhcatha é : agus is 
leis an ní si fhaideochtha tíi do láethe 
san díiithche, a bhfuil tíi ag dui a nonn 
tar lordán da shealbhughadh. 

48 ^ Agus do labhair an Tighearxa 
re Maóise an lá sin féin, ghá rádh, 

49 Eírigh súas ar a tshabhso Abarim, 
go siiabh Nébo, noch atá a bhfearann 
Moab, atá thall as coinne lerícho; agus 
féach tir Chaníiain, noch do bheirimse 
do cliloinn Israel mar sheilbh : 

50 Agus fagh bás ansa tsliabh a 
ttéid tíi súas, agus cruinnlghthear a 
cceann do dhaóine thú; mar dcug Aaron 
do dhearbhrathair a slíabh Hor, agus mar 
do chruinnigheadh a cceann a dhaóine é : 

51 Do chionn gur chórruigheabhairsl 
am aghuidhsi a measc chloinne Israel ag 
uisgedliibh Mhcribah-Cádes, a bhtasach 
Sin ; do cliionn nar bheannuigheabhair 
misi a meadhón chloiime Israel. 

52 Gidheadh do chife tíi a;n dúithche 
as do choinne ; ach ní racha tíi inte don 
dúithche bheirimse do chloinn Israel. 

CAIB. XXXIII. 

T'iOinnu Mhufíise ug trachda um mhorr- 
achd Dc. 6 Beunnuchadh an 13 
treabh. 26 Agus oirdhearcus Israel. 

AGUS sí so an bheannachd ler Vjhean- 
nuigh Maóise óglach Dé, clann Israei 
roimhe a bhás. 

2 Agus a dubháirt sc, Thainic an 
Tigiiearna ó Shínai, agus do éirigh 
dhóibh suas ó Sheir ; do dhealruidh sé 
amach ó sWiaÍjh Páran, agus thainic 
maille le deich míle dá n&omlmibh : ó na 
dheasiáimh do chuaidh diigheadh tinntighe 
orra. 

3 Is eadh, do ghrádhuigb se an pobal ; 
atáid a nsóimh uile ad iaimh : agus db 
shuigheadar síos agdo chosuibh; glacfuidíi 
gac/i éanduine dod bhríathruibb. 

4 Do aithin Maóise dligheadh dhír.n, 
eadhi'n oi.:hicachd thomhchiuinni^h lacob 203 Tiomna Mhaoise.. CAIB. XXXIV. Críoch na mbeannachd. 5 Agus do bhí sé na rígli an lesu- 
run, a nuáir do chruinnigheadar cinn 
an phobail agus treabha Israel a ccionn 
a chéile. 

6 ^ Bíodh Ilouben béo, agus ná héagadh ; 
agus Jiá bídh áireamh air a dhaoinibh. 

7 1[ Agus do ghiiidh an ccéadna do 
lúdali : agus a dubhairt, Eist, a Thigu- 
FARNA, guth lúdah, agus tabhair clium a 
dhaoíae é : go niadh iór dhú a lámha ; 
agus bíse ad chongnamh dhó ó na 
námhuid. 

8 1f Agus a du!>hairt sé ar son Lébhi, 
Bíodh do Thuimuu agus Húirim ag háon 
náomhtha, noch do dhearbli tú ag Massah, 
agus ris ar chrioncháin tú ag uisgedhibh 
Mlieribah ; 

9 Noch a dubhairt re na athair, agus 
re na niháthair, Ní fhaca mé e; ní 
mó do admhuigh sé a dhearbhráithre, 
agus níor aithin a chlann féin : óir dq 
choimheadadar do bhriathrasa, agus do 
chómhalladar do chunnradh. « 

10 Múinfid síad do blu-eitheamhnuís 
do láeob, agus do dhhgheadh Dísracl : 
cuirfidh siad túis as do choinne, agus 
iodhbuirt iomlán loisge ar haltóra. 

11 Beannuigh a Thighearxa amhaóin, 
agus gabh chugad oibreacha a lámh : 
buáil tré leasrach na druinge éirghios na 
aghuidh, agus au luchd a fhúathuighius c, 
ionnus nach éireochuid a rís. 

12 5[ Jgus a dubhairt sé ar Bheniamin, 
Do dhéana an té is ionmhuin leis an 
Ttighearana comhnuighe a ndaingion 
na fiiochair; agus clíiidheochuidh an 
Tighearna é ar feadh an laói uile, agus 
áiteochuidh sé eidir a ghuáilhbh. 

13 ^ Agus a dubhairt sé ar lóseph, 
Go madh beannuigh óuTtighearna bhías 
a dhúithche, do neithibli mórluáigh 
neimhe, don drúchd, agus don naigéin 
luighios shíos, 

14 Agús don toradh mórluáigli bear- 
thar amách leis an ngréin, agus do na 
neithibh mórluáigh do dingeadh amach 
leis an ngealuigh, 

15 Agus do neithibh úasal na sean- 
slíabh, agus do neithibh mórhiáigh na 
gcnoc mbúan, 

16 Agus do neithibh mórluáigh na 
talmhan agus dá iomláine, agus do dheagh- 
thóil an té do áitreabh ansa dos : tigeadh 
an beannughadh ar chionn lóseph, agus 
ar mhullach cinn an té do dcaluigheadh ó 
na dhearbhráithribli. 

17 Is cosmhuil a ghlóir ré primidil 
á bhulóige, agus is cosmhuil a adharca 
ré adharcuibh Unicorn: léo sin bhuáilfios 
sé na daóine a néinfeacht go críochuibh 
iia talmhan: agus is íad sm deícli míle 
Ephraun, agus ís íad mílte Mhanasseh íad. 

a09 18 ^ Agu^ a dubhairt sé ar Shebulon, 
Gáirdigh, a Shebulon an do dhul amach; 
agus, Issachar, ann do lóistínibh. 

19 Goirfid síad na daóine chum an 
tsléibhe ; aunsin ofráilfid ofrála fíreanta : 
óir ibhid do líonmhaireachd na fairge, 
agus do na hionnmhusuibh atá a bhfolach 
san ngaineamh. 

20 ^ Agus a dubhairt sé ar son Ghad, 
Go madh beannuigh an té fhairsingios 
Gad : áitighidh sé amhuil leomhan, agus 
brisfe sé an lámh agus mullach an cliinn. 

21 Agus do ghléus sé an chéadchuiddo 
féin, do bhrígh gur, a roinn an dligh- 
thennuígh, do shuigheadh annsin é; agus 
tháiuic sé maille re ceannuibh an pho- 
buil, do chuir sé ceart an Tighearna, 
a néifeachd, agus a bhreitheamhnuis ré 
Hisi-ael. 

22 ^ Agus a dubhaiit sé ar Dhan, Is 
cuiléan léomhuin Dan : lingfidh sé 6 
Bhasan. 

23 1[ Agus a dubhairt sé ar son Naphtalí, 
O a Naphtali, líonta dfabhar, agus lán do 
bheannughadh an Tighearna : sealbhuigh 
sé shíar agus.theas. 

24 Agus a dubhairt sé ar Asser, Biodh 
Asser beaimuigh a gcloinn ; bíodh sé 
sóghradhach aga dhearbhráithribh, agus 
tumadli sé a chos a nola. 

25 Bcid do bhrúga díarann agus dg 
phrás ; agus mar bhias do láethe, is mar 
sin bhías do neurt. 

26 % Ní bhj'uil áon a ccosamhlachd lé 
Día lesurun, 7ioch ghluáisios ar neamh 
ad chabhaír, agus ann a óirdhearcas air 
a naéir. 

27 Sé an Día síorruidhe do áit dídin, 
agus faói shíos atá slíiagh síorruidhe : 
agus tiomáinfidh sé amach aij námhuid 
romhad ; agus déara sé, Marbh íad. 

28 Áítreabhuigh Israel ann sin a 
ndaingion na áonar: biáidh tobar lacob 
ar fhearann arbha agus fíona; silfidh fós 
a fhlaitheas drúchd a nuasr 

29 Sona aiá tusa O a Israel : cía is 
cosmhuil leachd, a phobal do tárthuigh- 
eadh leis an Ttighearna, scíath do chun- 
ganta, noch ar bé cloidhiomh hoirdhear- 
cuis ! agui do gheabhthar do naimhde na 
mbréaguinbh dhuit; agus sailtéora tú ar 
a náitibh árda. 

CAIB. XXXIV. 

Maoise ar faghail bháis, 6 do hadhlaic- 
eadh le JJia, agus do chauineadh leis an 
jjhobal, i. 

AGUS dochuíiidh Maóise síias óréiteach 
- Mhoab go sliabh Nébo, go mullach 
Pisgah, atá thall as coinne lericho. Agus 
do tháisbéin an Tighearna t