Skip to main content

Full text of "Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I  bukeieyN 
LIBRARY UNIVMS1TY OF 
CALIFORNIA 'J 
I k.jt.. ...!•■. A. 
BLOEMLEZING UIT JAVAANSCHE PROZA-GESCHRIFTEN. BLOEMLEZING UIT JAVAANSCHE PROZA-GESCHRIFTEN DOOB C. POENSEN. 1 1 LEIDEK — E. J. BRILL. 

1893. 


Dit boek wordt uiigegeven in de hoop dat het eene beschei- 
den plaats zal geschonken worden naasi andere halpmiddelen 
om de Javaansche taal, en een weinig ook Javaansche Proza- 
leciuur te leeren kennen. 

De opgenomen stukken z^n aan oorspronkelijk'jaYaanBche 
werken ontleend, die niet geaohreyen werden tot het doel 
waartoe dit boek bestemd is. Dat de keuze betrekkelgk nog al 
beperkt was, of liever: haar eigenaardige bezwaren opleverde, 
zoodat hier dan ook moeielyk alleen «« 0^00100 909 i^o^^m kon aan- 

geboden worden, behoeft niet eens gezegd te worden. 

Zooveel mogeiyk is gestreefd naar yerscheidenheid yan stof 
en styi. Een geregelde oyergang yan het gemakkelyk-yerstaan- 
bare tot het minder-gemakkel^ke, en eindeljjk het moeielgkste 
kon niet steeds in het oog gehouden worden, al staat het yast, 
dat het meegedeelde uit de ^Babad'' het laatste komt, omdat het 
doorgaande het moeielgkst te begrijpen is. Hoewel er yan die 
»Babad'' slechts een klein gedeelte werd opgenomen, meenen 
wij toch dat dit yoor het doel yoldoende is ; te meer daar de 
st^l nog al zoo iets te wenschen oyerlaat, de tekst hier en daar 
nog al erg geschonden is, en yoor ))Babad" lectuur nog al het 
een en ander bestaat. 

Stukken uit »Lakon's" en andere werken lieten wg metyoor- 
dacht achterwege; ook al, omdat — wat de »Lakon's"betreft — 
uittreksels toch eigenlgk geen yoldoend oyerzicht yan het ge- 
heele samenstel eener )>Lakon" kunnen aanbieden. Buiten- 
dien — het boek mocht niet al te uitgebreid worden ! Of later- 
yolgende eryaring ons tot andere inzichten zal leiden, en of het 
aanbeyeling zou yerdienen ook iets in »Pegon" op te nemen, 
zal de toekomst leeren. ivi904890 VI 

De tekst van N°. 3 en 4, 7 Vm. 13 werd letterli)k, van het 
overige zoo getrouw mogelgk overgenomen; alleen de spelling 
van N^. 1, 2, 5, 6, 14 en 15 meer of minder gewyzigd, doch 
waarbij — immers zooveel doenlyk — conseqaeni vaste regels 
gevolgd werden ; regels tronwens, als tegenwoordig in hoe lan- 
ger hoe wyder wordende kringen vrij algemeen toegepast 
worden. 

De plaatsing der z. g. n. soheidteekens, en hei gebmik- 
maken van »aks^S.-gS4o's", laat hier en daar iets te wensohen 
over, evenals op de eerste bladzijden de plaatsing der i^taling" 
aan het einde der regels zooals dat behoort. Aanteekeningen 
van lexicographischen en grammatischen aard moesten tot latere 
gelegenheid bewaard worden. Yoorloopig slechts eenige weinige 
aanteekeningen, vooral van historischen aard, tot gemak van 
den Lezer. 

Bij ministerieele beschikking werd ons goedgunstig toege- 
staan, de stukken N*^. 1, 2 en 5 uit door de Indische Regeering 
ter 's Landsdrukkerij te Batavia verkrijgbaar gestelde werken 
over te nemen. 

De stukken N^. 3 en 4 bevinden zich in H. S. in de Verza- 
meling van de Indische Instelling te Delft. 

De stukken N*^. 7 Vm. 13, alien in H, 8. bestaande, danken 
wij aan de welwillendheid van den WelEdelGFestrengen Heer 
J. A. van den Broek, Lector aan de Indische Instelling te Delft. 

De stukken N^. 6. 14 en 15 zgn ons eigendom in H. S. Pag. 1 — 18. IT®. I. — Bestaat uit twee stukken, ontleend 

ooJni^Km^s ter 's Landsdrukker^ te Batavia. 1876. 

Door deze stukjes komt men o. a. te weten, hoe een Javaan 
Nederlandsche toestanden ziet ^n beschnjft. 

Pag. 18 — 26. — N°. n. — Ontleend aan: if»jt^n^uMiM<m 

'%'^«fn&\\ door : 'ntq^M Jnuu »w.rM »o «» ^ ^^r 's Landsdrukkerg te 

Batavia. 1877. Tn 

Pag, 25 — 80, — IT®. ILL — In H. S. — De wonderen, die 
<ijtrfa:n'riao.jn(ipoji.jn&oaji\ vemcht, brengen soortgelijke uit an- 

dere geschriften Yoor den geest. 

pag. 27, reg. 6 y. o. — tunx.mMi(tm\ door P. Jansz yerUaard 

als: hoog opgeladen^ ot gestapeld^ een hooge stapel otvracht zijn. 

Pag, 81-88. — N^. IV. — In H. 8. — 

pag. 31, reg. 6. — wftjntnjfojf\ = Holland, Deze naam komt 

in deze familie meer YOor. — Zie: Ind. Grids, Juli 1892. pag. 
1177. Verzameling v. Jav, Brieven enz. door J. A. y. d. Broek, 
1«D., p. 198 PStuk. 

•^fjf-t'Tfi^to^K Vrg algemeen als Kr, gebrnikt. Toch 

zou hei Yolgens yelen beier zgn, het als een K. D, ie beschonwen. 
pag. 31, reg. 9 v. o. — •m^x Beter: -i^^oii^x hoewel eyen 

dikwijls yoorkomende als bijv,: tmKmMnBs yoor: i^«o}trp3«ni^\ enz. — 

pag. 31, reg. 4 v. o. — irf^tsntjn»n^MMo>aji\ = Holl. hand' 

chais. 

pag. 31, reg. 3 y. O. — tiAuu^'ruKaSiiKaJls = nrji&iuu^amnrrn^ = 

wel enkel: 'ftou»5flk^\ = ^4n gulden zilver = 120 Duilen = 
12 ^ = 100 cent. 

= nn&aju^Qoji^s =: ook wel onkol: 'n&MM^s = ^Sn gulden k(h 
peTy = 100 Daiien = 10 on = 837$ cent. 

pag. 32, reg. 2. — 0ijaS»<^\ In Jay. W.d,h,i riaiAtManjiw 

pag. 32, reg. 4. — xMtmvfMMtjitffKKns = z. y. a. deswege^ 
dien ten gevolge. 

Pag. 33 — 68, M^. V. — Ontleend aan: ^ivi(untv^(cmr^§n^mttn 
rix.m§nj^\< III® Deol, door C. Poensen, ter 's Landsdrukkerg te 
Batayia. 1877. 

pag. 34, reg. 9. — tunSn(aj^\ = hoa^ yan padi; anders ook 
elders: Qr.^\ en ook: irf(m'rfiut\ waar d&n »M&(r^\ een halye 

^annn(un\ IS. VIII 
pag. 35, reg. 2. — wanii7ro7i?'»yffoi--/n?'n<o7i?»nif^ = ^^* ^E* '^ot 

een stok of lets dergelijks naar iemand of lets, dat in een gat of 
ergens omhoog zit stooten^ een duw of duwen geven. Yergel. 

pag. 36, reg. 11. — "H'^^ vergel. ri(njitidL\i 

pag. 41, reg. 7 v. O. — Qf^nivitriajit(M^\ vergel. a^ffintiHrijls 

pag. 42^ reg. 4. pag. 45, reg. 9 v. o. en 3 v. o. — »o.^ verkort. 

van (nkntr.m\\ 

pag. 42, reg. 7. — Mrmsnmoji^orijis = Zie W.d.h, op asn(Kaji\ 

en [^(Koa^ 

pag, 43, reg. 5 v. o. — - oSrox = oS -|- "'^^ ^^* '^^ evenals op 
de volgende pag. reg. S = iLm(Ui\ of o^o^n en Ayn/uioni^w — Dit 
(St^ er v66r is niet het in W.dJb. onder oSn I bedoelde, want dat 

wordt alle^n gebruikt, als men van of over iemand of iets 
spreekt; nooit als men tot iemand spreekt. Het hier bedoelde is 
het W.d.b. op o^x II verklaarde woordje. Het ware misschien 

voor den Lezer goed geweest, een n tusschen oS en o^ geplaatst 

te hebben. 

pag. 43, reg. 1 v. o. — (t.m(njiajiji\ even als boven reg, 2 taioji 

anniui unmj\ ZIO WmJo, Op (ka(nji^\ en nttjinarht^w 

pag. 51, reg. 1 v. O. — (fniCnajnaAajipirfcrmw Als Sprookw. 

W. Zam. II pag. §jc-.\ N°. pjic^6\ aldus verklaard: ^i&amn'riasn^ 

<E/i<tfnajtaji'n(E/ttnji»rn9n,.jn»rn(un'niun\ A/niHiiajna:n»nixnasa»<Tityn(LO(isn..iAecn»n 
^^''2^^'^ — ^^ Omtrent ojia^rfMittrfarmiarujlw aldaar pag. 6(m\ 
N . ^c-^aAa\ en pag. amKi6\ N . anit^(?/>\ en aia^£^\i 

pag. 62, reg. 4. — 'n(Kntao/l(t^9aij\ Z, V. a. §mr^anjit»aijl\ aCcid. 

pass, van ^iimtim^(Kn(Kriji\\ K. N. omhoog geworpen. 

Pag. 63 — 69. — N^. VI — - Het merkwaardige van dit stukje 
is, dat het eene andere lezing geeft van de legende aangaande 
Adji S8k8j en het ontstaan van het Arabische en Javaansche 
schrift tegeljjkertgd, dan die men vindt Jav. Gramm. 3^ nitg. IX 

pag. 224—228. — Zie: Mededeel N. Z. G, 1869. Tijdsehr. BaU 
Gen. XXXIY, pag. 104 en XXXY pag.? Dii stukje is yan 
t^mbang in JET. S. oyergebracht in proza. 

Pag. 69 — 71. — N^. Vn. — Deze tLmcrm€jn<rfns kan niet 

yan Pdkoe Boewana III^ [pag. 69 reg. 3 y. o.] zijn, die yan 

1749 — 17gg regeerde. Zij meet van Pakoe BoewSnS VIP zgn, die 
1830—1858 regeerde. Dit blijkt ait den datum 13 AugUBtus 
1833 [pag. 70, reg. 10 v. o.]; de datum van de »Pablicatie der 
Gangbaarverklaring der Zuid- en Noord-Amerikaansche Dol- 
lars." Ten behoeye yan den handel werd daarbij bepaald, dat 
»hetgeen b^' art. 8 der Pablieatie van den CommiRsaris-GFeneraal 
yan 18 Febrnari 1826, (Staatsbl. N^ 7) is bepaald omtrent den 
piaster of spaansche mat, ook toepasselijk is op de piaster, ge- 
slagen in de Znid- en Noord-Amerikaansche Staten, yoor zoo- 
yerre die muntstukken gaaf en ongeschonden, en in waarde aan 
de Spaansche mat gelijk zgn; en dat voornoemde piasters of 
dollars mitsdien bg 's Lands kassen zuUen worden ontvangen 
tegen den koers van een en vijftig stuiversJ'^ 

Ook de dateering van deze ajnrrrn»Mfrfn\ pag. 71 reg. 6 kan 

niet goed zijn. 20 Mei 1833 was = 1 SoerR Wawoe 1761; dus: 
25 Djoemadilawal Eh^ 1764, meer dan drie jaar later, dat niet 
aangaat. 

Ter nadere informatie omtrent de Javaansche Tgdrekening 
kan men o. a. raadplegen : Tijdsehr. v, N, L 1850, 1, pag. 315. — 
Br&ti Joed& door A. B. Cohek Stuart I, pag. 6, 271. — Regee- 
rings Almanah 1868, pag. 12. — Tijdsehr, B, Gen. XX, pag. 
195. — Java door P. J. Veth I, pag. 497. — Brieven over den 
Islam enz. door C. Poensen pag. 93 v. v. — 

pag. 70, reg. 1. — Knvnfnff(uat\ pag. 71, reg. 8 v. O, irnifl^N 

omtrent deze en dergelijke woorden zal wel geene opheldering 
noodig z^'n. 

pag. 71, reg. 7 y. o, — Miai\ dat pag. 69, reg. 2 v. o. fl^mx 

is; en in hetzelfde verband pag. 76 reg. 10 v. o. viojitB^\ eene 

slechte vertaling voor ons : van of in , zooals deze woordjes in onze formal e voorkomen. — De woorden aStrms (MaL : hintang^ 
ster) en vfidntSis (pag. 76 reg 10 ▼. o., het HolL: orde) komen 
niet in het W.d.b. voor. ^- In plaats van de Jayaansche for- 
mule: kommandeur van wege de Leeuwenster (of: de Ster de 
Leeutp) in Nederland^ had men maar de Nederlandsche moeten 
behouden; evenals bijv. pag. 76 voor de: Stit&fft^St^rfiEaJntQ 

pag. 71, reg. 6 v. o. — tsno9o^^»ai^xk == rf e heer Falck, 
'9ta^\ = ridder v, d. Ned, Leeuto. Zooals een ieder weet, noemt 
de Soesoehoenan den Gouy. Generaal in brieven : t^oynoiix en den 
Resident te SoerS,kart&: ccntm^i 

pag. 72, reg. 6 y. o. — osAtuiaM»antui(u/i\\ Z66 staat er in het 
H, S, Maar die oox zal wel een iun\ moeten zgn; te meer, daar 
de yerbanning in Art. 3 op 10 jaar bepaald wordt. 

pag. 72, reg. 2 y. O. — Qfon^mnr^tms yan een lunffamtpiad/ls 

eyenals boyen reg. 8 y. o. en pag. 293 reg. 1 een tutmaoMs gebe- 
zigd, geeft een beteekenis aan het woord, die het W.d.b, niet 

Opgeeft. Men ZOU hier eer MtLn^ajnntKns anri^/nacn.jn'nams n/ham 

M^(un(q»cn\ of oonig andor woord yerwachten. 

pag. 72, reg. 1 y, o. — t^n o 4m^\ kan hier yertaald worden 
door : heginnende van. 

pag. 74, reg. 2. — ajiQrf'ntSi\ Dit klinkt yreemd. Stond er, 
eyenals pag. 71, reg. I y. o.: tuzxmQvf'ntaw'qKm^s dan was het 

duidelgker. Maar z66 als het hier staat ontbreekt er in ieder 
geyal iets aan. 

pag. 75, reg. 2. — In het H. S, siaan »airf<Km^\ en Ajiajt\ eyen- 
zoo een weinig yan elkaar yerwijderd. 

pag* 76, reg. 4. ■; — &iAin&9Ji&'^(^titJk(n4Mttm(ciirUiiJ»auiutititn 

^^stL>i9aiz(minjic-.^\\ = Dondordag 2 Augustus 1834. — Om- 
trent het in deze iuncrfn(un(rfn\ bepaalde zie men de i>Pablicatie'' 

B CJ f CJ 

yan 23 Juni 1833, (Staatsbl. N^. 47) en de »Re8olutie" yan 13 
Maart 1834, N^ 2, (Staatsbl. N\ 16) en 22 April 1834, N^ 17, ZI (Staatsbl. N^. 29) i»ioi wering van yagabondage, rondzwerying 
en lediggang" enz. »De yerw^zingen znllen geschieden yoor een 
ibepaalden tijd, niet te boyen gaande tknjaren^ en het zal de 
»yerwezenen niet slechts gooorloofd zijn, zich door honne yron« 
iwen en kinderen te doen yergezellen, maar het wordt den Be- 
xsidenten by deze met aandrang aanbeyolen, om dit oogmerk, 
»zooyeel doenlgk te beyorderen." 

pag. 76, reg. 9 — mQn^s = Buyakes, 

pag. 78, reg. 2 en 1 y. o. — In W. Zam. 11. pag. cmwiKijis 

N • cmciamy ^OTatl (mam crneM ^Jin4(i^n'h9*mltnaM^A/nK^ aldns yerklaard: ffaji(Hi»aia7nKm(ka&(LaMW»hmiaiJi(Sh Mjn§a> 

• O o O. n O- O O 

iE/»arn^§fnKt%A§9n»nMvntisn(F»(nA»n.jn»Jtn'r%iM^ajn 

^ SI - • Q o (?) Q. 

9m(»xtcia^»ni^m9nctntruinA9KxnKmtuciMjt^ 

pag. 81, reg. 15« •— ajiiui^t^6:>i£^(E»tunanji§fn\ (un 9sn ajnim .jn aru iLa^\ 

aotamt <mnAn»u/i'ii = Zaterdag 28 Maart 1851. 

Pag. 81 —87. — N®. X. — - Dit stnkje leyert eene aardige 
bydrage tot onze kennis yan yroegere Pasar-toestanden , en 
welke tooneelen de bernchte Paaar- en Waroengpacht (afge- 
Bchaft bij iPublioatie" dd. 16 December 1851 door den Gouyer- 
near-Generaai Duymab yAH Twist) te yoorpchyn fcon roepen. 
De hier genoemde Chinees tcn-nnai^s die c/niciMAxoitQffhx (pag. 
87, reg. 8) was niets anders dan een pachter of zijn handlanger. 

pag. 88, reg. 9. — aJtonJt%JlnaJ^tMcm(nA^tLa^Gn\liA(nA^i^ac1^«nv^ 
iun§sn9uniMf»aJi<nA4\iui9<nt cmnMe-^Sl'^ = DifiSdag'Pon 12 Jnll 1837. 

pag. 90, reg. 2 y. O. — §^&M(mnaSi\(m\(UknJi»p(EM&iru<iJinA^ 

ISO 9qj 0^91/ 

asn (unA f»iuKtuji\ itnarnt <minjie-^^\\. zz: Donderdag 4 Angustns 1837. 

pag. 91, reg. 5 y. O. — (unKrmshcmonji&s «3^^ lOkoru m oru xn ao ^ mn 
9sn iLfn»n .jn arvi c^\ neuh99cn\ nm anjnn.1 (m\ zz Zondag 17 December 

1843. 

pag. 92, reg. 2 y. O. — Qnanalhamoru&s cc^\ tctaruinojicuntisnMiaf^ 

tn/(ujf\ ajtaats <manjinji(m\i =z Maandag 25 December 1843. 

pag, 94, reg. 7. — ^^<m&\ = Bene belasting in geld yan XII twee gulden, om het half jaar yoor ieder djoeng land ten be- 
hoeve yan den Vorst. 

pag. 94, reg. 6 v. o. — ^'^'^ "f" ^'nji^d/f -\- «j»*j|®t3tk Zie 
W.d.b. 

pag. 95j reg. 3. — Het in deze drie vonnissen aangehaalde 
tweede Artikel uit de i^oQ-nitm^ifntunc^^i is te nitvoerig, om het 
hier geheel over te nemen. Trouwens is dit ook onnoodig; 
want, waar het in deze zaken op aankomt, is: vfMaao^tE/i^MiLa 

Cy o o G) n o o •O o. ^z' aEJt^afinrt\ (E^iUiW i'nn^^itni ..^piaAtm .jn<ia,tKAo^\ mnam^annaReciunnrnEJiZA 
a:n im ^ 071 itn arvi ujitia asn lU} ^rf tE/t lEA n tui t o^\\ — ZlO : JdVCKinSChc Wet- 
ten; namelijk: de Naw&ld-PradBtij Angg^r-Saddsd, Angg^r- 
Ag^ng, Angg^r-Goenoeng en Angg^r-Aroehiroe^ uitgegeyen door 
T. Roorda, 1844. — pag. njtcmw 

pag. 95, reg. 8 v. o. — •sn(un'r^(tn\ Hier schijntiets oitgeyallen 
te zijn. De yolgorde der fi»ncioe-jaren is: q^iwulmj^s e^vf<un\ 

(u^^(mvta^\ «i«^\ (utaruBs viocns ajtiLA\ <u:fn'i^\i Hot jaar nccnn\ gaat 

alzoo yooraf aan aJ^^^ en tusschen dit en 6^trSiajjf\ ligtnog: 

pag. 95, reg. 1 y. O. — og9<K>i(M|oi'isnA>n«^0|\A3<«oi:oT}(}i«ai>in>9\\ ^z 

0°*^^«7Noveml,er 1853. 

pag* 101, reg. 3. — ojioji(kaiXJiaruiun»n^mt\ (Cnaai, cm(njianaeui\>. IZZ. 

Juli 1850. 

Pag. 102 — 127. — 3S^. XIV. — De (tBfrwiy-n^N is in zjjne 
soort een yoortreffelijk Jayaansch-zedekundig werk, en door 
taal en inhond uitnemend geschikt om het yolk en z^ne taal te 
leeren kennen. Omtrent de » Uitgaven en Literatuur*'* enz. yan 
dit boek kunnen wij yerwijzen naar : A. C. Vbebdb's » Catalogus 
van de Jav. en Mad, Handschriften enz. Leiden, E. J. Brill 1892. 
pag. 288. 

Reeds de titel: tuktruvfyi^s z. y. a. Zedekundig OnderwijSj doet 

yermoeden, dat de inhoud geheel yan didactischen aard is. 
Oorspronkelijk werd het op t^mbang geschreyen; Wivteb en XIII Gebicee noemen den Soesoehoenan Pakoe Boewini IV (1788 — 
1820) als antenr. Het H. S. waaraan het hier meegedeelde ont- 
leend is^ heeft op het titelblad : ^^nQ•r>«a}a^94^'r)^>^ nmtii vniBtMnjiQ 

lang R^h in proza. Het werd van poezy in proza oyergebrachi 
door enz." — 

Oyerigens moge luer verwezen worden naar hetgeen wij over 
dit H, S, reeds schreven in Mededeel. v. w. h. Ned. Zend, Gen. 
1870." 

Pag. 127 — 804. — N°. XV. — Ons H. S. heeft geene op- 
gave, waardoor ter onzer kennisse wordt gebracl|t, met welke 
icnasnaxijis wg hier te doen hebben. Naar den inhoud teoordeelen, 

hebben wij hier hoogstwaarBchgnlijk met een tTnxmiuijfy uit 

NgajogjSkart&j en meer bepaald nit het Pakoe ^^am'sche hnis 
te doen. 

Het H. S. — waaryan hier het eerste en iaatste gedeelte 
worden medegedeeld — heeft eenen omyang van 344 bladzijden 
folio, oyer het geheel yrij ruim geschreyen. 

Zg begint met hetgeen geschied is tNa den Prang^PatjinS*^ 
d. i. de Chineesch-Jayaansche oorlog van 1740— 1743, tijdens 
de regeering van Pakoe Boew&nR II, die te Lawian begrayen 
werd. 

Zij eindigt met de yeryallen-yerklaring yan Amdngkoe Boe- 
toSnS II te Ngajogj&kartB (= Saltan S^poeh) bij Proclamatie 
yan Baffles dd. 28 Juni 1812, en zijne yerbanning naar Penang ; 
met de gelijktijdige yerheffing van zijnen zoon den Eroonprins 
tot Sultan, als Amdngkoe BoewSnd III (=: Sultan BRdj&), die 
slechts tot 1814 regeerde. 

't Is mogelgk dat er oorspronkelijk nog meer tot deze be- 
schrijying behoord heeft, doch door gebrek aan exemplaren ter 
yergelijking kunnen wij dit niet uitmaken. 

Tot gemak yan den Lezer worden hier beneden slechts en- 
kele historische aanteekeningen medegedeeld, want hier kan 
naar zeer yeie bronnen yerwezen worden; zooals bij v.: y>De XIV 

Derde Successie-oorloff van 1746—1766" door P. J. F. Loirw, 
uitgegeyen door hot Batav. Genootschap, en de bronnen door 
dien Schi^ver gebmikt, waaronder vooral fDe Opkomst v, h, 
Nederl. Gezag op Java^\ het beroemde werk Tan Jkhr. Mr. J. E. 
DB JovaE. Yooris: ^T^dachr. v. K Indi^' 1844 Doel ^/xv pag. 
122 v.T. en 25 y.y.; ^Javd*^ II door Yeth ; en de boven reeds 
genoemde ^iCatalogus enz. van Ybbbde, waar die de Babad^ti 
bespreekt, 

pag. 127, reg. 5. — §fhSian<rmanjf\ enz. — Pakoe Boewdni II 

(Soenan Lawman) volgde in 1727 zijnen vader Amangkoe Rat II 
(Soenan Praboe) in de regeering op, pas 16 jaar ond zijnde, 
onder yoogd^* en regentschap ran zgne moeder ]>eene doorsle- 
pene en heerschzuchtige yrouw", en den BijksbeBtunrder Rad^n 
Adipatie Danoe RMji^ »een man die de medevoogdes doodelgk 
haatte, maar uit staatkande niettemin medespande tot verderf 
van yelen. Onder de handen van deze beide personen word 
Pakoe BoetP&ni II een Yoorbeeld van yeinzerij." Aldus het oor- 
deel van J. HliaEMAN J.Cz. in zijne nOeschiedenis van Java*^^ — 
In Jannari 1746 verplaatste deze vorst zijn hof van KartisoerS 
naar SoerBkarti, — Hoe de vNoordelyke Landen" door hero 
aan de Compagnie zijn overgegeyen^ kan men lezen bij de Jonob, 
ibid. YII, pag. xxxii. »Yoor drie jaar of yoor eeuwig?" — Hij 
oyerleed in 1749 (de Joitoe ibid. YII, pag. 54). — Uij wordt 
bijgenaamd : Soenan Law^an^ omdat hij begrayen word te La- 
tr^an, Jav, W.d.h. o^ (nji&(uui\ tot Soer&kartR behoorende, waar 

Yorstelgke grayen zijn. 

pag. 127, reg. 8. — »^ints»'n§o^uji»mcm.iBi\ enz. — 0tl»^<n«n 

lunam'Ttitn^Jjiimannrms Oil afnainAmnm.itn.jn tut Aj^nimt^^ Of: cuk'nKnnrt 

M.jn&»^(^m/t(KMfmQrujinr^(8i'q(kji9ji\ alien titols of namon yan den 
onder Europeanen beter bij den naam yan : Mas Saltd of later 
Prins Mangkoe Nag&rd bekenden, sedert 17 Maart 1757, eer- 
sten regeerenden prins oyer het Mangkoe-nag&r&'sche gebied. 
Hij was germain-neef ran den Soesoehoenan en den Sultan ; een 
zoon yan dien Pang^ran Mangkoe NagSxR of Pang^ran R^R — xy een oudere^ ouechte broeder vaii Pakoe BoewSnR II (Yith, Java 
U, pag. 449. Ybibdb, id. pag. 77 (Noot)) — die in 1730 naar 
Ceylon yerbannen werd en daar oyerleed. Hjj werd 16 Decem- 
ber 1749, door zijn huwelgk met de 'yi«sn«o}^«Q«o'r>\ dochter 
yan Mangkoe Boemi, dozen tot schoonzoon. Zgne yerhouding 
tot Mangkoe Boemi wordt in ons H. S, yrg dnideljjk geteekend, 
en zijn karakter zeer ongnnstig; in het een en ander nog al 
onderscheiden yan hetgeen Europeesche bronnen ons leeren 
(Ybebde, id. pag. 85). De dochter yan Mangkoe Boemi scheidde 
later (in 1763) tijdens Abrahamsz te Soer^kartR resideerde, yan 
Mangkoe NagErR, (de Jonoe, id. YII pag. 394, 395. Ybeide, id. 
pag. 93—98) doch hertrouwde (zie beneden pag. 178 reg. 6) 
weer met Pang^ran Dip^ KagRrE m Pang^ran Pamot (de Jonob, 
id. YII pag. XL— XLii, Lxxyiii, pag. 314, 363, 309, 310, 35 de 
Noot). 

pag. 127, reg. 10 y. o. — (ut<Qt(EM^(Lmaa^9Q!s enz. — Een der 

lorebellige prinsen" die zich yoomamelijk in het SokEwati'sche 
en Grobogan'sche ophield, en aanyankelgk zich bi) Mangkoe 
Boemi aansloot, (de Jonoe, id. YU pag. 54, 280, Louw, id. pag. 
38, 60, Ybebdb, id, pag. 81, 79). 

pag. 127, reg. 4 y. o. — Omb*ent die belofte het bestunr 
oyer SokSwati aan Mangkoe Boemi oyer te geyen, zie Yeth, id. 
II, pag. 483. 

pag. 128, reg. 1. — tBttar^Sts enz. — Deze nittMM^i^\ was 

een jonger broeder yan Pakoe Boew&nE II, beiden zonen yan 
Mangkoe Rat II. In 1710 geboren^ werpt Mangkoe Boemi zich 
16 December 1749 als Sultan yan Mataram op; en wordt 13 
Februari 1755 in het open yeld nabij Ganti, beter: Gijanti, 12 
paal yan SoerRkartS., als Am^ngkoe BoewRnR enz. tot Sultan 
yan NgajogjEkartE gehuldigd, in tegenwoordigheid yan Nic. 
Hartingh, 2®^ Gouyemeur yan Jaya. — Omtrent zijn yertrek 
yan het hof te SoerRkartR, zie o. a. Ybeedb, id. pag. 80. — 
Mangkoe Boemi oyerleed in 1792. 

pag. 128, reg. 11 y. o. — ajiiiSi^^<njt<njiMA\\ — Rijksbestuur- XVI der te SoerRkartS, tegelijk met Ejai Dipati Sindoe B^djR ^de 
Joirai, id. YII, pag. xl, xli). Hij oyerleed in 1755 (Ybbxde, id. 
pag. 88, 89) en werd opgevoigd door Bad&n Adipati Mangkoe- 
pridjE (db JoiroE, id. p. 363). 

pag. 130, reg. 6 v. o. — ta^ar^otymx II werd den 20'^ De- 
cember 1749 opgeyolgd door zgnen zoon ««i(Kpcocm)\ III (= era. 

(rman ^(rSi(uu»q(m'ri\\ DB JoKOE, id. 361. VbTH, id. pag. 484). 

Onder zijne regeering had de yerdeeling des rijks in SoerRkartS. 
en NgajogjSkartR den IV^ Febraari 1755 plaats; evenals ook 
17 Maart 1757 de verheffing yan Mangkoe NagErR. — Hij stierf 
in 1788.  

pag. 131, reg. 7. — r&aM(rm\\ — Zie Vith, id. pag. 491. 

pag. 131, reg. 9. — a:jin'manJirfp2(Ej.(uji\\ — Hier en oldors 

worden namen yan Enropeanen met yoordacht gegeven z66 als 
het H, S. die heeft. — Gustaaf Willem Baron yan Imhoff, Gou- 
yemeur Generaal, 28 Mei 1743—1 November 1750. 

Jakob Mossel, Gouvemeur-Generaal, 1 November 1750 — 15 
Mei 1761. 

Johan Andries von Hohendorff, of: van Hogendorp, 24 
Maart 1747 — 21 Maart 1754, Eommandeur van Java's Noord- 
Oostkust. Hij wordt opgevoigd door: 

Nicolaas Hartingh, 21 Maart 1754—25 October 1761, toen 
hij Lid in den Baad van Indi§ werd. 

pag. 132, reg. 10 v. o. — Begrijpen wg den Schrgver good, 
dan zou het woord: njitms geheel worden afgeschaft; de Soesoe- 

hoenan zou een: ei«^N en de Sultan: ii»m\ krggen. Z66 zou het 

verschil dan bestaan in het onderscheid van beteekenis der 
woorden ti»(tm\ van iLa»m\ en Stains van ^9fn\ zeker met de be- 

doeling dat in het eerste lets meer lag dan in het tweede. Hoe 
het met die titels heden gesteld is, weet een ieder. En Dr. 
Bbandes heeft reeds meegedeeld (Tijdschr, v. L T, L, en F.- 
kunde v. h, Batav, Gen, XXXV, 1. pag. 128) dat Dgedurende 
een zekeren tijd in eigennamen o^dmN qu dn^rns voor de Javanen 

volkomen gelijkwaardig is geweest. Onderscheid is er eerst xvn weer gemaakt na het ontstaan yan het rgk Yogyakarta.'' En 
later: »Nog geruimen tgd na zijne troonsbestijging (in 1755) 
noemt zich de eerste Sultan van Jogjakarta Pakoeboewana, en 
niet Mangkoeboewana, zoo in zgn brieven en op zgn zegel.*^ — 
Zoo blgft dan de vraag oyer: wanneer en waardoor zgn de 
titels, die tegenwoordig de beide yorsten yoeren, standyastig 
geworden? — Maar als w^ dan nn in onzen tekst lezen, dat het 
yoorstel yan ffm<3(Knc«l]^^ l>9 mondeyan ^^»n^n£^6^a&x yoor 

i&iYi dan .... nn ja! doet men maar het best een groot ? achter 

dozen laatsten zin to plaatsen ! 

pag. 133, reg. 3. — Zie het: iTractaat met Saltan Hamang- 
koe Boewana, als erfel^k leenyorst yan de Compagnie oyer het 
rgk yan Djogjakarta, gesloten to Ganti, 13 Februari 1755" bij 
DE JoKOi, id. YII, pag. 298 y.y. — De hoUandsche tekst is 
zeker niet fraai gesteld; maar de jayaansche yan ons H, 8, 
gelgkt hier en daar heelemaal naar niets. Het stuk wordt dan 
ook maar als eene »Bglage" om der curiositeitswille hier mee- 
gedeeld. Misschien geeft dat iemand aanleiding om een beter 
afschrift yan het oorspronkelijk aan den Sultan uitgereikt do- 
cument te leyeren. 

pag. 133, reg. 7. — Aangaande deze zes tm eafrrn^snjis yan den 
Sultan aan Hartingh yonden wij nergens eenige yermelding. 

pag. 133, reg. 8. — «^«oi'r)/tS/tji^<tn'>iflR*o'r>\\ was een jonger 

breeder yan Mangkoe Boemi. Hg kwam in onderwerping, maar 
word yan Soerabaja naar Banda ((cn^mid^N) in ballingschap 

oyergebracht (de Jonqe, id. YII, pag. 229, Ybsede, id. pag. 
86. 88). 

pag. 133, reg. 11. — (Eaeciiruxnarujis =I (sacctajAcci(ria»\k 

pag. 133, reg. 2 y. O. — $snetaahMAajn<rrnriJiniimsmia:nn(E»^^ 

word op yerlangen yan den Sultan NgajogjS.kartR's eerste 
Rijksbestuurder, en genaamd: (utcmituKu^w (Louw, id, 41, 113— 
124). 

pftg« 134, reg. 3. — iunit:ti<unasn9AM<ka(isn»AMMi(Ca(KA(ru^\i Doelt Op XVIII de Balineozen die ook Mangkoe Boemi gestennd hadden. Yoor 
Bali zegt men anders: cchosAfwijiti 

pag. 134, reg. 9 v. O. — aminnmaoans Z= nr^ n ta m aji tm t^ \ ^:z ami. 

an.iynamaihMi'naatji^ de tegenkeizer gedurende den Chin. Jav. 

oorlog. Hij was een kleinzoon van Mangkoerat Mas z=z Soenan 
Pintjang, en ook wel Soenan Mas genoemd, die regeerde van 
3 September 1703—19 Jnni 1704, en in October 1708 naar 
Ceylon verbannen word, waar hij in 1782 overleed (db Jonqe, 
id. VII, pag. 278, 364. Louw, id. pag, 76. Yeth, id. II, pag. 
464—466. Veeede, id. pag. 79). 

pag. 135, reg. 4. — mmit^^^t^adman^'^ — Z. V. a. Arixmiut^ 

(unntaiw — In W. W,d,b. komt een 'n^Kit»qrf»ai\ voor, z. y. a.: 
7f(tniuk^iun7f(Kn\ = zcggeti veel moeielijkheden enz. te hebben, Zie 

W»d.b. op nrjipis en iiprifw 

pag. 135, reg. 8 y. o. — &(m&^ Ook pag. 138 reg. 9, pag. 
366 reg. 6 y. o. en pag. 220 reg. 10 y. o. &aA^em^siM\\ Het 

woord meet z. y. a. : wantrouwig, twijfel Jeoesteren aan iemands 
oprechtheid ; ook iemand van iets verdenken (?) beteekenen. 

pag. 136, reg. 8 v. o. — - SipidJi^^^ Ook pag. 171, reg. 1 v. o. 
waar de \ achter dit woord moot wegvallen. — Zonden wij hier 
met een Si9q\ Yan aSip2\ -|- o^^ te doen hebben, die beiden als 

K. W. in het W.d,b. Yorklaard worden ? De tusschengoYoegde 
oji zou dan moeten wegvallen; evenals bgv. in i^cKAtrui^ pag. 182 

reg. 6 V. 0. waarvoor in het H. S, staat: Qtm^iru^w — De uit- 

drukking zon dan beteekenen: Qxfns '^'ca^oi^n of QnK^amw 

pag. 138, reg. 8. — amaQinsn/i^ z=: z. V. a. draaierij^ listige 

omleiding? W. W. geeft: zoet, sireelend y. iem. spreken. Een 
beprater ; en als werkw. : iemand bepraten (streelende), 
pag. 138, reg. 9. — (uanoriMw m z. y. a. tuiahs (?) 

pag. 138, reg. 1 v. o. — Deze ontmoeting, 9 Mei 1746, ver- 
meld bg Yeth id. II, pag. 476. 

pag. 139, reg. 2 en 3. — De Gouy. Generaal Yan Imhoff was 
met van Hogendorp, toen Majoor, te SoerRkartS.. Omtrent het XIX daar toen yoorgevallene zie Veth, id. CI, pag. 482 en zgn bron- 
nen. — Bijdr. I. T. L. en V.kunde I, pag. 370—440. 

pag. 139, reg. 5. — £»^^ — Is ook gelgk aan: tSi£\ «:m«^N 

<Kii&Sii\ Hier schgnt 't dan ook z. y. a.: zich achter een ander 

verschuilendj en zoo de (alle) schald op een ander te werpen. 
Maar pag. 141, reg. 8 y. o. en pag. 205 reg. 2, 3 = ontkennen. 

pag. 139, reg. 10. — rmarmcaaAMams drukfoufc VOOr fl:ir|flTn(rM 

«yn«^\\ Zie W dJb* op 'M'^^/^fi^ 

pag. 140, reg. 10. — ^^^■»>|> = ^ooze of hedriegeUfke 
aard of karakter. 

pag. 141, reg. 10. — Wat hier Yan Pang^ran Silarong wordt 
Yorhaald, is niet alles OYen duidelijk. — Lager, reg. 4 y. o. 
wordt gezegd. dat hij t^tAMv^tvirfTjtuiiRtuitiunji^ en in Verhandeh 

Bat. Gen. XII, waar wjj hem pag. 106 tegeljjk met Mangkoe 
Boemi, B^nggS. en Prang WadRnR in Noy. 1743 bij den Soenan 
te Kart&8oer& ontmoeten twordende minnelgk Yan horn ont- 
YflCtigen", wordt lat^r pag. 134 gezegd: »In dit jaar 1748 Yer- 
»loren de rebellen een hunner Yoomaamste hoofden en Yoorstan- 

yders, namelijk Pang^ran Slarong De Baden Adipati ran 

vPranaraga kreeg hem in de landen der M^ntj&nagRrR's 

))geYangen, en werd door hem aan den heer yan Hohendorff, 
»die toen daar met ons leger tegenwoordig was. OYergegOYen." 

pag. 143, reg. 9. — ajri»mMK(biih(u»qnrn'^an(EM&(Ma\i — Men 

zie aangaande dit yerblijf Yan Pakoe BoewEnS I, Yroeger Pa- 
ng^ran PoegSr, in 1704 te Samarang, en den Patih Soem&brRtR 
de Handleiding enz." Yan J. Hagemait J.Cz. I, pag. 171—173. 
Yeth, id. II, pag. 421. Louw, id. pag. 48. 

pag. 145, reg. 8. — c«0A/|^aa^^ zie de Joitoe id. X, pag. 44. 

pag. 145, reg. 10. — »^rftt:n'non.^&<6i(u^aMi\ hield zich Yoor- 

namelijk in de Ea^oe op, en had de partij yan Mangkoe Boemi 
gekozen. In 1753 werd hg geslagen door den Majoor Feber en 
sneuYolde. Verhandel. Bat, Gen. XII, pag. 144, 176, 242. Louw, 
id. pag. 38, 60, 65, 128—130. Zjjn zoon en opYolger heette XX a^^(rh(rm9pnuuM\ Hg was een oom van Mangkoe NagErR. Zie 

Ybeede, id. pag. 84 — 85. 

pag. 145, reg. 6 y. o, — Dit gebeurde in 1752, ioen Mangkoe 
Boemi o. a. ook P^kalongan aanviei, en de regent daar zich aan 
hem onderwierp. — Het boYen, reg. 6 genoemde &iij ^ kwam in 

1755 tot het rijk Yan NgajogjEkarta te behooren. Zie: Louw, id. 
pag. 116. — OYer (w^mmnjix zie DE JoiraE, id. X, pag. 280. 

pag* 145, reg. 1 Y. O. — ttmiCAtrvi^/iiri^aAtmtfh'rtyaJi'rtfiitji'Tton 

ffi'n»nt<nmf§<nri(isnto^ia'^ In deze formule wordt het Yoornaamste 

Yan dit tijdperk gekarakteriseerd, op dezelfde wijze ongOYoer 
als dit met soortgelijke formulieren in de ifcm^masriMJUKmAMy het 

gOYal is. Zij kan aldus Yertaald worden: De inslag (aan een 
weefsel; anders ajiiKnorijf^ maar hier uitgedrukt door de dwara- 

liggende draden) hreekt af; de schering (anders inarf»jtMji\ hier 

aangeduid door de afhangende scheerdraden aan het afgerafeld 
uiteinde Yan een stuk weefsel) knapt af; Djajhng AsmSr& 
(= OYerwinnaar in de liefde; hier toegepast op Mangkoe 
Boemi), trekt van de eeneplaais naar de andere; regeert vervoU 
gens als vorst van Maiaratn; Pahr^q'an wordt tot een paleis. — 
Omtrent Pabr^q'an, zie Ybeede, id. pag. 84. 

pag. 146, reg. 2. — (EAxnvfit^^tQw Deze persoon was depatih 
Yan (m.(Ymonrrnit^ Van trouwoloosheid Yordacht word hij omge- 
bracht. Zie Ybeede, id. pag. 82. 

pag. 146, reg. 6 y. o. — (QiT^asnffnuiiHij^w Pag. 151, reg. 5 y. o., 
pag. 168, reg. 3. — W.d,h, op (SiKnj^\^ 

pag. 146, reg. 2 y. o. — Het H. S. heeft: <S(M^«jiiSr\\ Tenzij 
er een ooio^x of <ioiajiA^N bestaat, hebben wjj gemeend^omN te 
moeten lezen, hoewel aSi daarbij onYorklaard blijft. — i^crm\ 

(aJ 

K. W. is 0. a. 31 (yn«S»ai^N of als Kr. Ng. = knodSy strijd- 
knods, — Eene andere gissing is, dat wg (Ln^ull^o^LJKrw^ z. y. a. 
&(ut<mn2M\ moeten lezen. pag. 147, reg. 4. -- m am Situ mm ^ — Bedoeld zal wel zgn: 

ojiojnaSl&MJuuU^ -zz aU de omtrek von een pajoeng^ fig. niidruk- 

king voor: een zeer geringe omvang of omtrek; van weinig hetee- 
kenis. 

pag. 147. reg. 10. — aAfioJitntnaii — Z« y. a. (ta&najivitLn'ntns 
Ot a^noru^rt aja nan \ P 

pag. 147, reg. 3 v. o. — «j|flS*ai^A — z. v. a. of schrgffout 
Toor: (EA(Stitmn\\ Prof. Yreedi deelt mg mode, dat de G. B, op de 
plaais van de B. T. Dj. -^Maajx heeft. 

pag. 148, reg. I. — *^'7*>i»Mjff'7j^t«^iflwT^\ =z z. v. a. ntum 
M'qoa.jntMjiManj^\ z= een vroUjk leven leiden, zich in luidruchtige 
gezelschappen vermaken^ rinkelrooien (volg. W. W.). 

pag. 148, reg. 6. — (na(rnax^(rL»<yu(rhcKAxnrt(LniKn(LJiXM9snM Een 

(tm'cnajianjfs z=. als een gevleugelde olifant (of: oUfanten) bestendig 
rondtrekkende in of doar het luchtruim, — In Winter's Zam, II, 

pag. cmcm\ komt onder N . (na(m\ voor: if(uh(miuz^iOniru\i Sia:nrini 

asn aXa (un ooi (Ka oJi «oi (Lnnrn\'n (tm t (&n M(m^(LJiKh mriacn cunam arua ri ten iKnanoE^ri 

tn (un fnajikjittctan ^cun ri xn aru^ ajuunoji fd*^ (mkaajn^ajct<iA9o.jnfL» 9<ni\i Onz. 

pag. 149, reg. 11. — cmaAJLcrnaAJtiui^ainM,'^ — DOZO <cn xm aji 9nj^\ 

wordt in W.d,b, verklaard onder: tm-^i^M^, — Voor het vol- 

gende 9fmjtriasntoojl\ neeft net JS, S,: KnanmnasmiHTjiw 

pag. 150, reg. 8. — mnSiSi-hw -— Het H. S. heeft: aynfli^citw 
Pag. 150, reg. 12. — an(LaniLn9(KaJSKSnLtaAA^\ — of, zooals in het W.d,b. onder oahju^s BtSLSit: .ncm9rinji9<n&aAtuu^\ :zz met zoe" 
ken van land uitgeput zijn^ dat nergens konnen vinden. Maar 
P. Jansz yerklaart (cittjiaSiMt^ojitLM^s dat muma^s wel van lunajm^s 

zal afgeleid zijn, en de spreekw. letterl. beteekent: een plek 
lands zoeken om er te iverken. De bedoeling is : zijn kostje of 
onderheid zoeken, of opduiken, 

pag. 153, reg. 2. — fKiiE»(ut<EAriiLnimajian^§fntui'^ — t Eerste 
wordt nu eens Ramd, dan weer Romij en ook Rem8 geschreven. 
Het tweede komt ook voor als Pomard^n, Pomardeen of Mer- den. De streek moot ongeveer oyereenkomen met het tegen- 
woordige Bandjar-nagara. Zie Vith, id. II pag. 478. 
pag. 153, reg 3. — &niojiiijk<njtn!i\ — Plaatsnamen. 

pag. 153, reg. 4. — cciifntunan\ zir Zie W,d.h, nj»»najiM\ en 

ist/ est 

pag. 153, reg. 7 v. o. — •ojaSfo-nfl^N = Naam der plaats 
waar des Sultan's paleis stond. Zie Ybeede, id. pag. 82. 

p. 153, reg. 1 y. o. — Aj•^fa«!2't4^«^A^^/nw''^<^^^^ I^o zin 
schijnt op die ^aji^\ te slaan, dat die i>er hun welgevallen in 

vinden (hun vijanden) onverwacht te overvaUen^ te slaan en te 
divarsboomen, 

pag. 154, reg. 7 v. o. — KmecnuoM ^tSt\ ziz W.d b, onder tmiSis 
heeft: ^^cmoji^iSis en KmaTntn^&s •= e. fig. uitdr. Yoor versla^ 
genen of gesnetivelden, 

id. id. — AancctmonnniEaaAAdns die hier sueuvelt, is een jon- 
ger breeder van Mangkoe Boemi. 

pag. 155, reg. 5. — iim&MfHUi^taji\ = Is 9m9jf»m\ =z »ai(M»aj\ 

of een schrijffout daaryoor P En dan z. y. a. Zijner majesteits 
huid of 'Vel ? 

pag. 155, reg. 3 y. o. — Omtrent deze Atsntrus door middel 

yan (uaSt^M(rmi^(^yl^ Zie Yriede, id. pag. 86, reg. 13. 

pag. 156, reg. 10. - mai&§mina\\ Omtrent de ZaZan^'s zie 
W.d.b, Een <Ea.M»w(ri9\ is een inferieur hoofd oyer hen. 

pag. 156, reg. 3 y. o. — «n'ri<u)^% = z. y. a. (cniMs «»amx^ 

pag. 157, reg. 1 y.y. — Omtrent dozen strgd in Madioen zie 
bij Ykeede, id. pag. 85, 86. 

pag. 157, reg. 7. — &aji^M^9ai&^ = z. y, a. opgedragen de 

icacht te houden(?) »m£i\ is een bekende term in de jacht op 

herten. 

pag. 158, reg. 3. — «maAaM»ai6^'n(cnjiKi — Zie het yerhaal 

aangaande dezen Toewan Sajid B^sar bij de Jonqe, id. X, pag. 
Lxxii pag. 307. Ybeede, id. pag. 86, en yooral Verhandel, Bat. 
Gen. Xn, pag. 184—193. pag. 160, reg. 5 v. o. — (ontni^tnanji^ — Zie Vbikdb, mJ. 
pag. 88. De Sultan laat het bosch Bringan ontginnen, en de 
plaats, waar men zich aanvankelijk yestigi heet de iU}«^^ajii^aj>i^ 

<niiptaat(m^\ waaruit later «nvtMMt<r^ii§/na^\ ontstaat. 

pag. 161, reg. 5. — ^£n^^Mnti:f^(ejitn^\ — De afzonderlijke 
woorden zjjn alien bekend, maar een pakhn van dien naam niet. 

pag. 161, reg. 10 v. o. — an€«S?\ = Zie bg YbeedIj id. pag. 

87, 88. 

pag. 162, reg. 8 v. o. — §m&9snnMinnjit^ — KupiUtn ToU 

long. Zie Verhandel. Bat Gen. XII, pag. 194. 

pag. 163, reg. 1. — i^otii^ajTx — In volslagen wanorde zich 

verstrooien of verspreiden. — Volgens mededeeling van Profl 
Vreede geeft W.W. nog: wegloopen om zich door zijn vijand te 
laten vervolgen en hem op die wijze te vermoeien^ enz. 
pag. 163, reg. 9 v. o. — mAMjna:^^ Zie Vr.d.h, op a^N 

pag. 163, reg. 3 v. o. — ajt»n<m.(EM\ — In de G. B. deel XVI 

staat: Simdj volgens Ybbede, id. pag. 89. 

pag. 163, reg 1 v. o. — ajn^rf(uit£lirujf\ — Kapitein Donhel. 
m\Mii^\ = schijnt v. h. Holl.: opperhoofd te komen, en z. v. a.: 

resident te beteekenen. Zie de Joitge, id, X, pag. Lxxvni, pag, 
286. VerhandeL Bat, Gen. XII, pag. 194. Yreede, id. pag. 89. 

pag. 165, reg. 2 v. O. — §mA9miunc^cuitejitrrn^tunMj^\ — Zoon 

van Ejai GS4^ van S^s^lS.. Hij was een afstammeling van Raden 
Bo;L4aii Eadjawan, zoon van BrE WidjSjS., den laatsten vorst 
van MEdjapahit. In 1555 word hij Pan^mbahan van Mataram, 
en overleed in 1577. Hij was de vader van S&napati, die als 
PanSmbahan van Mataram in 1601 overleed. 

pag. 166, reg. 8 v. o. — dun^jtriajKEManj^^ — Kapitein Beu- 
man. — Ybeede, id. pag. 91. 

pag. 167, reg. 5 v. o. — ffnkitanuKrua^nAAJi^s — Zie ook Bah. 
Tan. Djaun pag. 176 en het W.d.h. i. v. 

pag. 168, reg. 1. — afn.artafmiEJi9^\ en §jndM iSA tiAM\, = ? 

pag. 168, reg. 10 v. o. — (LaaTitd^-nM^^ z= Bene tijdelijke ver- i XXIV 

blgfplaatB van Mangkoe Nag&r&, zooals er zoo yele genoemd 
worden. Omtrent zijii yoornemen het paleis to Ngajogj& te ver- 
branden en dien geheelen laatsten strgd, zie Verhandel. v. h. 
Bat Gen. XII, pag. 219 v. v. 

pag. 170, reg. 8. — H. 8. heeft: a^c^^^^nw De invoeging 

van die Tj^tjaq is niets ongewoons. 

pag. 172, reg. 11. — tdnH^ina^s = Holl. ordonnans. 

pag. 173, reg. 5. — (unanri(mt»mM\ zi: drukfoui YOQT I tun ffjfvf 
vt(rmaai»\ =r Z. V. a. <n<EMi'ncmt*onj^'\ 

pag. 173, reg. 9. — tsn(cnim^^&\ =z d. i. de overate van 
Ossenhergh, Hartingh's opvolger. — Yrbidb, id. pag. 94. 

pag. 175, reg. 7. — tfniSi&mvnanjf^ z= Van 9Si(^aatjfs ZieBifv. 
en Verbet, v66r het W.d.b, 

pag. 177, reg. 5. — (utrfnAtiKniuji^ = Kaap de Goede Hoop, 

pag. 178, reg. 9 v. o. — -r^rfiu^T./tQanjs =1 De Luitenant 

Gouverneur Thomas Stamford Raffles, 11 September 1811—12 
Maart 1816. Geb. 5 Juli 1781, gest. 5 Juli 1826. 

pag. 178, reg. 10 v. o. — «fhC<n3ia^\ aSicma^t on tSi (of: ^) 

(Tvjian/iw De Engelschen kwamen 8 Augustas 1811 teBatavia; 

namen 26 Augustus 1811 Meester Kornelis; 18 September 1811 
volgde de val van Sron^ol, en had de capitulatie plaats tus- 
schen den Gouv. Generaal Jan Willem Janssens (16 Mei 1811 — 
18 September 1811) en den Engelschen Luit. Generaal Sir Sa- 
muel Auchmuty'y kommandant der Engelsche troepen. Zie: de 
JoiTGE, id. XIII, pag. cxvii, cxxvii en pag. 539— 549. — Ovo- 
rigens zie men voor de geschiedenis van het rgk NgajogjSkartE 
in het algemeen, ook voor het gedeelte dat in deze Babad hier 
behandeld wordt, o. a. Tijdschr. v. ^. /. 1844. Deel III pag. 1 22 
V.V., 262 v.v. en Deel IV pag. 25 v. v. — Vrbbdb, id. pag. 162 
w. het meegedeelde uit de: KmtcnQaji^aciTftuuitr^Bw die bij veel 
overeenstemming toch interessante afwijkingen vertoont. 

pag. 178, reg. 8 v. o. — *^'^'iQi*^'^'^^^^{*^*^'^pi^'if^'^^ — 
d. i. de heer Mr. J. W. Cranssen, het hollandsche Lid in den Kaad, hier Secreiaris Tan den Gouyemenr genoemd. Behalven 
Baffles en Cranssen bestond toen het Engelsch Bewind nit : den 
Kolonel Robert Bollo CHllespie als Yice-president, in deze Ba- 
bad : <njt^ff(KjtJ\ geschreyen. Yerder Mr. H. Wn Muntinghe, in 

deze Babad: asniviM^2^tfgjifrm\ geschreyen; in 1814 yeryangen 

door den Engclscbman Hugh Hope. Het Engelsch Bewind be- 
noemde terstond eenen kommisBaris yoor de hoyen ; den kapi- 
tein Bobinson^ die den 23"^^ September 1811 te NgajogjR kwam, 
waar toen Pieter Engelhard als Minister-Resident resideerde ; 
docb al spoedig yeryangen werd door John Cratofurd, in deze 
Babad: asnajia^^ajt'^\ of ^t<\ geschreyen, die 15 Noyember 
1811 reeds ter plaatse was; tot September 1814. Hoewel ook 
Crawfurd in deze Babad nog «sno»ntfo^x wordt genoemd, wa& 

deze iitel toch feitelijk met zijn optreden afgeschaft. 

pag. 178, reg. 5 y, O. — Ajtimn ivn (tj) ^n ca o^\\ — en ccn/m^iurncf 

anjiw = Mai. ^^Jct ^J»*JJ^^^ en ^^Jct v^U^. 

pag. 179, reg. 1. — »sn(i^»n^:ii'n»atKrniun(nJif\ en asndjutnri^navt 

tSiojtji^i = Deze waren te Soerabaja: =:: Goldbach, landdrosi 
Tan den Oosthoek. ds Jongb, id. XIII, pag. xcii, 524. 

pag# 179, reg. 6. — «sn«ji»o^nvnCf7i(m'&iitJiKM\ ^^ •5»(t» 7 *qiot«J\ 

pag. 184 reg, 9 of: rfirumtf^Ji^ pag. 185, reg. 6 y. o., pag. 222 
reg. 6. 

pag. 179, reg. 11. — «r|(0(^oJl^«r«^ en «n«jiW(W7-i^(ri;»»i;»nfli>»^'n 

oo^w = De heer van Braam, Resident te Soerakarta, werd 

TerTangen door den kolonel Adams (db Jokgb, id, XIII, pag. 
245, 252, 336, 433, 501, 534). De kolonel Adams (zie beneden 
pag. 222, reg. 2 en 6) werd later TerTangen door Garnhamy in 
deze Babad <rtji^cr»\ geschroTen, die September 1814 Cratr^ 

furd te NgajogjE Terying. 

pag. 179; reg. 7 y. o. — n7>San(ryfM^^»mKntca9o\ I, stierf 
na eene regeering yan 37 jaren, 82 jaar oud zijnde, in het jaar 
1792. Hy werd opgeyolgd door zijn oudsten zoon, A/nSKna."n.o«nN 

II (= Saltan S^poeh, of — Eindang) die regeerde yan 1792 — XXVI 1812. Hg was geboren op den berg SoendS.r§. in Ea^oe, naby de 
desa T^lakap, gedurende den oorlog, waarom hij in zijne jeugd 
ook Bad^n Mas Soend^rS. genoemd werd. Daze Sultan is degene, 
van wien in dit gedeelte der Babad voortdurend sprake is. Hi| 
werd in deregeering, na zijne gevangenneming door de Eagel- 
schen, vervangen door zijn zoon den Kroonprins, bekend als 
Sultan RS,dja. 

pag. 179, reg, 6 v. O. — • ajfiea^iNi^inji^Ayn(esarn(Ka»aiiLfattit^9sn 
(U|:l^n^l(rrnrftE^f(^n^l(<n^a^\i — ^^ GOUV. Goueraal Daoudels, in 

deze Babad (ij»&mmo^\ geschreven, had namelijk den 28^° De- 
cember 1810 Mangkoe BoewRnS II van de regeering vervallen 
verklaard, en die gegeven aan zijnen zoon tKriS-naKa^y^^rmynjt 
((rm\ den kroonprins. Het was een groote fout, dat hem toch 

toegestaan werd, in de kraton te Ngajogja zijn verblijf te blijven 
houden, want nu wist hij al spoedig den kroonprins op zijde te 
zetten, en op nieuw de regeering in handen te nemen ; een bron 
van velerlei hofkabalen, en bezwaren voor de Regeering te 
Batavia, waaraan zijne verbanning door Raffles voor goed een 
einde maakte. De zoo evien genoemde kroonprins volgde hem 

als ayn£i«nj|a:Ti(onrm\ III, Op, OOk als nn.inj9n!tK\ bokond, doU 28^*^ 

Juni 1812, doch hg overleed reeds den 3®^ November 1814. Zijn 
oudste, onechte zoon heette in zijne jeugd Raden OntS, WirjS., 
en werd de latere Pangeran DipR NagS.rS,, zoo bekend door den 
Java-oorlog van 1825—1830. 

pag. 179, reg, 5 v. o. — (Lm&(Laa&(LncmiiuiiiK\i — Doze was een 
kleinzoon van Ngajogja's eersten Rijksbestuurder, de tenScrntuu 

(Utcrmcm'naSixrrittnniEaiKaa^ (zio boVOn pag. 133, rog. 2 V. O.) ; en OOn 

zoon van »mScrh(Lncrrn(fmcm.i^\ die het bovol voerde over de 3000 

man NgajogjS.'sche hulptroepen ten behoove van den G-ouv. 
Generaal Janssens te S^ro94ol, en gehuwd was met eene zuster 
van den Sultan. En zijn zoon — de (un&tuKiatajncrrniuiaKs — was 
met eene dochter van dien vorst gehuwd, de o^«sm«Ai<^\\ Deze 
Rijksbestuurder werd vermoord in de Kraton (pag. 180, reg. 6 XXVII Y. o.) door den Sultan, en yervangen door AAfiijt»nf^4»nSicrh(v^(nn 
erm<irunnrt\ (pag. 186, reg. 4, 5), wien ook den titelnaam Merm^aK\ 
word geschonken; erenzeer als zijn opvolger, de Regent yau DjLpan, 'n^ao-»o&<rnrm.«/i^/i^'r>N wolko hem 1 Maart 1813 ver- 

ving. Zie o. a. Tijdschr, v. N, I. 1844. Deel III, pag. 285 v.v, 
Deel IV, pag. 35. 

pag. 180, reg. 4. — «/nanajiayniL/i\\ — Wordt in W.W. ver- 

klaard door : er op uit zijn om hij anderen te eten^ tafelschuimen, 
schuimloopen, 

pag. 180, reg. 7. — «Mt:m<Lw> iz: Kw. Jav. W,d.b. yerklaard 

door: ^/tAom ari^w — 'rfxnrnaSnini.:^rTmM\ := Z. V. a. met VeVtrOU* 

welijh en te goeder trouw omgaan met iemand, 

pag. 180, reg. 8 v. o., pag. 219, reg. 6 v. o. — -r&,£^«^\x = 
Ku), Jav, W.dJb, verklaard door: (ka7^(ui\ ni^ntStw — Het Jav. 

W.d.b. heeft: trSneAnsnooji^i 

pag. 180, reg. 3 v. o. — £i7f<ruirfaAJit\ = keen en weer dren^ 
telen; ook; zwerven, heinde en ver rondloojpen yan £n'f^(njit<n(UAt\ 

of tnttfYifncuiat^i 

pag. 181, reg. 11 y. o. — (^iff,Q^aSi<rf(u^'% ■= ? 

pag. 181, reg. 8 v. O. — ashnsns = W.d.b. miahw 

pag. 181^ reg, 7 y, o. — amisa/i en <iaSn\\ z= Bom en Mortier. 

pag. 181, reg. 5 y. o. — ., . . ^dan zij hij niet duhhelhartig ; 
(^'EJioa^<KA(Ka9na\) Tihet Engelsche Oouvernement hlijft bij het: eens 
gesproken hlijft geaproken" Maar deze yertaling wordt gaarne 
YQor eene betere gegeyen. 

pag. 182, reg. 9. — anmartffiw = mOOt zijn: nrmrm'^w 

pag. 182, reg. 10. ••-' tianxnni(Ki^Tixn'n(uui2(rh^a»fy}<t^\ d. 1. armapKh-u 
/7«L<E«\ later, sedert 1 Maart 1813: (uxna:n'riifo.^m<iniutaputr^y6.i*aru 

^w Zie: Tijdschr. v, N, I. 1844, Deel IV, pag. 44. — Hij was 

een tweede zoon yan Mangkoe BoewHna I, en Rad^n Ajoe SSn- 
g&rR yan Ea^oe. Ky was dus een jonger broeder yan Sultan XXTIII S^poeh. Zyn oudste zoon en o^Yolger heettei (LjffKt'npi^^& A 

icivnjx of sedert 1 Maart 1813: a>jiifa7i'n§n^M»&^asnjf\i en was 

gehuwd met eene doohter van den Saltan, mtm^iMMs tevens 

eene dochter van de 'rnKn»airm»ntctnAa<ia\ die siraks in de Babad 

meermalen Yoorkomt. — Een tweede zoon heeite: 'ntfMfnaji^ 

Ij^x later; Aji^nTi-ntfo^ibti^'^K^ Pang^ran N&tS EoesoemS en zijn 

ondste zoon waren door Daendels, ten gevolge yan hofintrignoB 
yan NgajogjR verbannen (Tijdschr. v. N, L 1844 Deel III, pag. 
266 y.v.)) doch werden door Baffles weer daar teruggebracbt 
den 16*^° Deoember 1811, waar Baffles zelf yan 27 December 
1811—15 Januari 1812 yertoefde. — Merkwaardig is N^ 22 
van Boobda's Javaansche Brieven enz. Johannes Muller 1845, 
want in dozen brief roept Pakoe Alam de hnlp in yan den Be- 
sident Nabuys bg den Gouy. G-eneraal, opdat deze den hem 
door Baffles geschonken tit el yan nmtuiiun^s mocht willen beyes- 

tlgen »want die tltel fn(cnt(un^{ui»masnM\ »ntE>l.9J>'n xnniiK) ^^rntjnanjrf 

n(EAtsAn.ui2 0fia\\^^ — Als hg zich aan het slot yan dien brief op 

zijne yerkleefdheid aan het Europeesch Bestnur beroept, dan is 
dat in oyereenstemming met de yoorstelling , die de Babad yan 
hem wil gey en. Dit neemt intnsschen niet weg, dat al de ant- 
woorden, die hij — yolgens de Babad — aan Europ. Bestnurs- 
hoofden geeft, een zonderling karakter hebben, en het tegen- 
oyergestelde yan openhartig, yertrouwelijk en oprecht zijn, 
terwgl de gedragslijn die hij tegenoyer den Saltan yolgi, yol- 
komen de geyeinsdheid yan dien yorst eyenaart. 

pag. 182, reg. 8 y. o. — (i»i^Kn^i^i^(tJh§m\ = maakt aieh 

op of is hezig zich trots te verheffen lot zijn ongelak. Dit wordt 
meer voor eene gissing dan eene yertaling gegeyen. 

pag. 182, reg. 6 y. o. — oamowjiw = zal wel z. Y.A,wegto^zer 

beteekenen. 

pag. 184, reg. 5. — §fnvfiuan.jn£^»aji\ en pag, 189, reg. 5 en 

7 y, 0.; Ayn^ffo^w 

pag. 184, reg. 8y. o. — irfirui&vf^trf$kt\ := Bodjong is nog^ XXIX de naam yan Samarang's bekende wijk waar ook hei Besidentie- 
hnis staai 

pag. 184, reg. 1 y. o. — Na: amrfiKnt'^\ Tolgt nog in hei H. 

i^ 971 in nam 9 in im 3 Onz. pag. 185, reg. 5. — tsnxjiMnnKnriojuMjpjia^w — Z66 ook in de 
Jogja'sche Babad. Zie Yribde, id. pag. 131. 

pag. 185, reg. 7 v. 0. — niviaxi»ntEa(marrna^aapi^Kn»ma\< Zie 

boven Aanieek. op pag. 182 reg. 10. De oudste zoon yan P. 
N&t& EoesoemR. 

pag. 185, reg. 2 y. 0. — *aii^'naf:\ — De kroonprins yan 

NgajogjS.kari&, die reeds door Daendels tot Snlian in de plaats 
zijns yaders yerheyen was, de latere Sultan BS.djS.. — Tifdschr. 
V. N. I. 1844, Deel III, pag. 272. — Vbebde, id. pag. 126, 127. 

pag. 186, reg. 10 y. 0. — AOdjonQ^c^A^x — Omtrent dozen 

dood yan den Bijksbestuurder zie boyen pag. 179, reg. 5 y. 0. 
en 180, reg. 7 y. 0. en de Aanteeken. daarop. 

pag. 187, reg. 7. — Na Pang^ran NEt^l Eoesoem^ yolgt nog 

m net S., S.l iunojitAano<nitnniH7n9/n(njt^f\/i»rn<i»(KA^»^ 

C) o o. » o . / o o. a o. Q z' 

o. o C) O o. . 0O6IOO o. o 

ajna:m(t5n(ui(uuif§aiKi9aji»ntbiinAiM,^m»otAm(fn\ a^(i3iiisna5n»nt4 9n.jna»ntt^ 

a^ik(r¥i^<ruiMnamkniim»n(Laa4T»niiiu»n.^ 

pag. 187, reg. 3 y. 0. — £n(Kn\ = zal wel z. y. a. (cn»fn^\ 
beteekenen. 

pag. 191, reg. 7. — •m®»oS> z= Hier blgkbaar niet: onder- 
zoek; maar: iemand met een onderzoek helasU 

pag, 191, reg. 6 y. o. — ^mj^^. = In plaats yan: o^kas ? En: 
§sn^MKA\ = z. y. a. met leugens, bedriegelifke handelingen zich 
trachten te helpen of te redden (?) pag. 191, reg. 2 v. o. — -w-iyci7iA«j*^»w./siN = Zie Tijdschr. 
V. N. L 1844, Deel IH, pag. 268. 

pag. 192, reg. 1 v. o. — QiEA&s = Mai. ^^jJjxm«. 

pag. 194, reg. 10 v. o. — ^asntMJt&Q-h^ = in Jav, Zam. BE pAg* (^«yi\ N . ipnuko^ alduB verklaard: Sicn'rnisn£a&(ui(to^»jirf 

pag. 194, reg. 8 v. O. — ojiQ^9anM\ = aovitlf^am^v TF.C^.ft. 
pag. 194, reg. 5 v. O. — (Khakcn^'SAdnttn'rtitn^jnajniiJttipis = Tl- 

tel van den Eroonprins. 

pag. 195, reg. 7. — tmS-nKn'LmiuuK = Bene dochter van M. 

BoewS.nS, II, en de awi^'yi9mitm(cm»ntcinjta2JI'^ gehuwd met den 
oudsten zoon van P. NEtS, EoesoemS,, den P. NS.tS, di Ningrat. 

pj^g. 195, reg. 2 v. o. — nit^iu)^3arh(yn.<E«jSS'^«sn|^ == Ben 
sohoonzoon van M. BoewS,nS II, tevena ))zijn booze geest", 
wiens raadgevingen den Sultan ten verderve waren. Later 
sneuvelde hy [pag. 279, reg. 2] bij de inneming yan den Era- 
ton. — Ybeede, id. pag. 131. 

pag. 196, reg. 6 v. o. — «^<L-nffO(ij|iK7jNN = De moeder van P. 
NRtS. EoesoemR. Aanteeken. op pag. 182, reg. 10. 

pag. 196, reg. 1 v. O. — xn^aoiTpt'ris = i:nrt9:m9a5n»Ai(rutisn^\\ 
W,d,b, op vi(cntasiri3\i 

pag. 207, reg. 1. — (Ea^'cnisn^ton(un'rfasnt»Qjf\\ = Aangaando 
dit bezoek van Raffles aan het hof te NgajogjS^ Yeth, id. II9 
pag. 583 v.y. 

pag. 209^ reg. 7 v. 0. — 6^0jn9snji\ = Holl. oud (?). 

pag. 291, reg. 1 v. 0. — xmxm^&t&^is = Anders: Tan Djim 

Sing, verkrijgt weldra den rang en titel. van Rad^n ToemSng- 
goeng SStjS di Ningrat, en gaat tot den Islam over. — Tijdschr. 
V, N. I. 1844, Deel IV, pag. 44. Vbeedb, id. pag, 128, 132. Veth, 
id. pag. 588. 

pag. 213, reg. 2. — niuna^\ = Dit woord staat niet in het 

H. S^ maar word hier inge^oegd. — pag. 214, reg. 8. — ^jtQvftnijlriM^ = Het H. S. heeft: m^ 

Hrftniiypj^ Zio W.d,K op 9jt^\ 611 QtfMw — Men zou hier mis- 

schien lets anders yerwacht hebben, dan dat de Saltan: aphield 
met gedurig of op allea te vitten, al maar te laken, 

pag. 216, reg. 7 v. o. — 'nrfMonA^a^ms^ = Z66 overal in 

het H. S. Hij was een jonger breeder (<^cAn) van -n^MMStcm 

(m.ie»&A{Ki<t!nji\ Zie: Aanteek. op pag. 195, reg. 2 y. o. Tijdschr, 

V, N. I. 1844, Deel III, pag. 262, 265, 279. 

pag. 217, reg. 4 t. o. — A/r;i^rmit'r^oy'n«^i^f = temand plat 

voorover iverpeUj of doen vallen; in H zand doen hijten. 

pag. 217, reg. 1 v. o. — <T)i^Ao«o«i}<T)rax.DN = Zie o. a. Veth, 

id. II, pag. 563. 

pag. 218, reg. 6. — iuix.m(Si(rujf\ = een wenk^ tot waarsohuwing. 
pag. 219, reg. 10 y. o. — De n na ^^m^ staat niet in het H. S. 
pag. 219, reg. 1 y. o. — Jav, Zam. II, pag. rwc^N N®. «> 

staat; »m»Q'nKntgriA^ocnniL»§m[ajia^\i asivm'niisniuiaiiMcm^afnajtoji^Mfian^ 

o o oO n a. o. 

«-^ tst Cr teo CT *-^ 

pag. 221, reg. 9. •— ^»/h'rt9&»^rqta'nM^&»^(^\ Ditschgnt: 

i^ n xn'ryp2i^(KvamL(EA\ to mOOten Zyn. 

pag. 222, reg. 2 tot 7. — Omtrent Aen Kolonel Adams^ asnajtrf 
VJGt^V^^ en Garnhamj zie boYen Aanteeken. op pag. 179 reg. 
6 en 11. Het ware reg. 7 wel te wenschen, dat Yermeld ware 
waar de heer Garnham u:<m\ 

pag. 222, reg. 10. — iun&9^a^9j»[^frm<no»'Y^\\ — d, i. de Rgks- 
bestnurder te Solo, in Augustus 1812 door Raffles Yerbannen. 

pag. 222, reg. 5 y. o. — TifiMM^onn^St'ri&^tum^ — Een 

zwager Yan den Sultan. Zie Yith, id. II, pag. 585. 

pag. 222, reg. 6 Y. O. en 4 Y. O. — Mananji^amAminQr^\ = z. 
V. a. Ajnininji.jnin(njij^\\ pag. 243, reg. 8: (m(iot^<untnaru^\=^ZWanger 

gaan van het voomemefi, 

pag. 222, reg. 3y. o. — (uiya:nniM&<rmapis = Eon Solo'sche 

prins. pag. 223, reg. 8 v. o. — ^ivdMivCis = z. y. a. iuaschen- 
persoon (?). 

pag. 224, reg. 9. — <cTjtfm enz. — Zie hieromtrent o. a. Vbth, 
id. II, pag. 565, 583, 585. 

pag, 226, reg. 7 v. o. — oSiQitjt^cfnaniia^A^AAiMito^s = Zeer 
duidelijk is deze zin niet. 

pag. 227, reg. 11. — masnaSlnjiMjfw zeker wel eene verkor- 
ting van (Q&<cn(riaji\\ Zie W.d,h. 

pag. 233, reg. 6 ▼. O. — rf<Kn9iLU9^(Ea'rjiiujf\\ = ? 

pag. 233, reg. 5 v. o. — tj^j^aji^j^n = W.d.h. op 'n«j|<w^v 

pag. J34, reg, 8. — ^adii»ai.jn(EM(Ciiji9Siinjia^(ip^»m(ip^\ = P 

pag. 234, reg. 8 v. o. — «(M/i«^x = slecht, ondeugend te 
werk gaan, hwade streken uttvoeren. 

pag. JoO, reg. 9, — (ennaru^s = OTtywjT^xv 

pag. 236, reg. 2 v. o. — oi^o^^n = fig- vermurwdj week v. h. 
gemoed. 

pag, 236, reg. 2/1 y. 0. — 'tween t£t&(&(m/i\\ = z. v. a. oprechtj 
te goeder trouu?, hetrouwhaar, (?) 

pag. 237, reg. 10 v. 0. — flo»iy®»o»N = mr^ikmo^^. 

pag. 238, reg. 1. — awSi^aru^KnAkiun(kk&(Lnitnji\^ m in zijne 
hoop of verwachting teleurgesteld worden. 

pag. 238, reg, 6 v. 0. — 'H^f^i^ = behandeling vaHyOmgaan 
met wapenen. (?) 

pag. 239, reg. 10. — a^®»^^N = het ruim oi breed hebben. (?) 

pag. 241, reg. 10. — ^w>iy<to»flk^x =z Ben K. D. Toor SiKr*^\ 

of (Laasnin(U}t(MM\\ 

pag. 241, reg. 11. — tEAMnMajiitaj^\ = de heeren eten^ z. v. a. 
die exploiteeretij ten nadeele van zijn tegenstanders. 

pag. 241, reg. 1 v. 0. — Ajn»n(EAajn(m\ •=: veinzen, voorgeven. 

pag. 242, reg. 3 v. O. — <VKKaara<KAaruM\ :^ Z, v. a. na^toJiaru 

Q Q O XXXIII pag. 243^ reg. 8. — ajmntru^s = Zie aanteeken. pag. 222, 

reg. 6 V. o. 

pag. 243, reg. 8. — vfni\ :=, het Noorden, daarmee doelende 

op de Lodji ten N. y. d. Eraton. 

pag. 243, reg. 8 v. O. — ^a:mon§njf\ zr \9Acn (uu ojt 9ojf\ of ajiarn 

pag. 242, reg. 2 v. o. — i^rmf^-ntM^x :^ uitdagen? Of: lets 

betwisten; het eerst een aanval doen? pag. 268, reg. 9 t. o. 
pag. 242, reg. 2 v. o. — ^rfMt'9t\ =z W.d.b. i. v. ijiff9snt'Tt% 

't Is de vraag, of 't Tan het Eng. story, of 't Holl. stoornisy sto- 
ren komt? 

pag. 245, reg. 8, — 9t:an/nfmaAA\ = John Crawfurd. 

pag. 245, reg. 9. — xnasnMj^s == Zie W.d,h, op Am«sn9^\i 

pag. 246, reg. 1 t. o. — KnajnutMj^s =r accid. pass, yan mcui\, 

z. y. a. in verlegenheid geradkt ? 

pag. 251, reg. 6 y. o. — •S^-Qi^'dn z= M.a\. f^^^^ scheiden 

van, verlaten, van elkander gescheiden, 

pag. 253, reg. 5. — Ajn£h(£A&(ut\ = z. y. a. doodelifk ontstel- 
len door schrik enz. 

pag. 254, reg. 3 y. o. — {Q^'^(tQjf\ = iy^g^'^^ ? 

pag. 258, reg. 11. — kjny»nr%(nj(E»(rSjtcyf^MJi\ = Zie boyen 
Aanteek. op pag. 178, reg. 8 y. o. 

pag. 258, reg. 5 y. o. — mnojiSiaSis = cavallerie, 

pag. 265, reg. 6. — <i^e«a»}N = yan <i^«>ic^vi schietenj beschieten 

met kanonnen — iSi^AJd^-nd^x pag, 268, reg. 4 y. o., 1 y. o,, 

pag. 271, reg. 7 v. o., pag. 276, reg. 1. 

pag. 265, reg. 8. — •oi/fl»ormm^<LSi^«^^ = tiviffelmoedig? 

Of is het een schrijffout misschien yoor aai&Qan/is ? 

pag. 266, reg. 1. — n^mivfM9arn\aA'ntt:m2AsLao2Ji'^ = te gvondc 
richten de vorstelijke toaardigheid. (?) 

pag. 269, reg. 6. — 4^^ii^ttciam^> =z Het jH. 8^ heeft: am\Kvq XXXIT pag. 270, reg. 1. — '^Q*^^ = Zie W,d.h. op £^^a^^ 
pag. 270, reg. 4. — Aov^tuomy^^ = Zou hier aan een Kw. 

osMfuuidsnj^s =r MQKnj^\ gedacht kunnen worden; en KnKnun«n& 

ajiaMasnjis boteekexien: een wond ofwat ergers? 

pag. 274, reg. 5. — ^vf,uKin\ = onderzoeken o{ bezichiigen? 

Het W.d.b. heeft wel: m^i^oao\ Kw. = ontmoeten, 

pag. 276, reg. 5, — »ai»n»fnaji^nrmwjf\ = Zie W.dJb, op 

pag. 277, reg. 3 v. o. — ^jLr^«nnniHiMJi»nicfa.KM\ z= Eon jongor 
breeder van den kroonprins. 

pag. 278, reg. 3 v. O. • — (UfTntLnnry, HZ Z. V. a. aoanAo«nxi 

pagf 279, reg. 3. — iEM,Majt«m»mj^\ QU^-i^rf'-n^iunarnojtMjis rz De 

eerste iitel zou kunnen beteekenen: vaccinateur; maar de 
tweede ? 

pag. 281, reg. 8 v. o. — »nii\ = z. v. a. &MtL»jf\\ 

pag. 282, reg. 11. — rjeMt'n(rjni9sn\ ziz Z. v. a. neanaji(ian\ 

pag. 282, reg. 7 v. o. — iuivixnnr)on^cmri^\ = Do schoon- 
vader van den kroonprins. 

pag. 283, reg. 7. -- (flo^i^i^ak^N = fig. voor : gevangen ge- 
nomen, (?) 

pag. 285, reg. 5. — (^(Bl^(^iE»-^[aAlln^^i = Z. Y. a. iF»ea-Ji(Ea 

pag. 290, reg. 1. — ^/Bl•a^ =: ^^"^ ^'^Pt^ ^^^Pt"^ ^^® l^.<^.ft. 

pag. 293, reg. 1. — /cj/Ki^iyntfoi^w z= Zie Aanteek. boven op 
pag. 72, reg, 2 v. o. — Het wordt veel z66 gebruikt; bjjv. BSdji 
Pirangon. E, J. Brill, 1881, pag. 102, reg. 8, z. v. a. : de plaats 
yan lets hepalen of aanwifzen. 

pag. 294, reg. 8. — SiiJiM^njiM^ituo^iji^ =z hespot^ voor de 
geJe gehouden, (?) XXXV pag. 295. — o-ritfoviiN = van A/n-ndk^^^ nut doen, haten, dienst 
doen, opleveren, kunnen werken van werktuigen, handelingen, 
woorden. — rf<KmttQ<jQ'nM3i\ =z nuttelooSj ijdel^ vruchieloos. 

pag. 300) reg. 10. — gom9jatuui»m.jn*fnM»\ Kr, (tn<i^K7i^»jntn»fn\ 

Ng. =: lets in zijn geheel gehruikeny nemen^ geven^ alles wat er 
is enz. te pas brengen, enz. 

pag. 304* — • Zaterdag 20 Juni 1812 werd de kraton stormen- 
derhand ingenomen [Ybth, id. II, pag. 586]. Zondag 28 Juni 
1812 vaardigde Raffles de Proclamatie af, waarbij de iCroon- 
prins tot Sultan werd verheven [Levysohn Nokmait, De Britsche 
Heerschappij^ enz. pag. 72]. Maandag 's middags 29 Juni 1812 
werd P. N^tS, Eoesoema den titel van Pakoe Alam geschonken. 
En overeenkomstig een contract, den V^ Maart 1813 tusschen 
John Orawfurd en Pakoe Alam gesloten, kwam het Pakoe- 
Alam'sche gebied tot stand, en deze prins in het van den Sultan 
onaf hankelyk bestuur daarover. 1 1. 11 (wi Tfim 1AJ5 2 (KJi am m o mji ik) ^ a. Q !• ||(Minin(UJi2(M^^(LJ|(m^jn(Kir)(i^(i|iij|(n 

(X ^ Q Q O Q Q,. 

||ino2in(m(n(m(UTi(M(i5i](]m(ru(m(m(c^ ojin : cr>^ Q CEJI ^ (Kii m Tn asm (iaiinj)(i|(Ki)(M^(iJiasiiKi)(i^(i|(LJi(a(un > ojikki cea ^ ooi on 

(ijin(M(U).nn(Maji(MM(KY)(iafiaAji(mo(m^(isin(uo (kh 

•s •> an) lA) 0^ (n (U1 O (U ^ (Kl (KH R J11 (YYl OSfl (KH ^^(KH n (Ol HI OSVl (^ 2 (I|(UI (KI 
Q (X Q Q (X( Q 

an(Lnn2(ruflgi{m(iaiij|\ (LJii(min(iaiajiimo(m.jn(^(Kijoiuiii(ui(i 

Q O Q Q (X Q 

aanasfi||\ (M(Eii(Ki(Ki^am tcMimo^im^jniriJitisiniiiiiKiia^^ 
o (A J \ oi cm (M .-iftviui «| (m im osii 

/ Q CX Q X (X 

(Kvi(^\ (Ki)(i|axi2(M(iai^(0)(]nn(M.jn(>ai(i^(n([j)o (um 

(Kvi (inn o osfi (n (ui 2 am an (ui 2 o (ui (mji \(H o ^in 
in (Kin 2 asn o (Ki onckii (m ^ (m (ui in (1X1 in (m (K11 o 

CX Q / Q (X Q / Q Q 

iLnn (KD 0^ (^ (Kii \ (M (un (uii (Kin (iji (o Kii (ui (m (Kin (Kiri (i^ ? in (ni 
in (U (m (^ (Ki .jn (loi (un am (inn am \ (M (Bi (K11 o (m (HJi (m ^^ 

., ^ Q fQ Q / Q 

(isiiaxiam(Lnn(n(KTi(a(uiii^(Ki(ui(Kii|\ (Ma5in(MififlAn(i;j|(K)(uj(Ki 

Q Q Q Q CU Q 

a^f\ (uii (Ki (ui (M acu (M (H (Ki) acu (uin (m -*Ti (ui o (m 0^ 

O (X Q (Q O^ C>/ 

O^HjOtUKUKKlll^ (M(lJll(lJlliKll(r^y^iKll(n02Mimflgl2(m-d^ 

Q CUO ,/ Q / Q <^ \ 

(Kn .^o (Km oaii !| ((ann(uin(u(CT(Ki)^ in nnmojuKKi -jnom; khi am m wio (Kiiik(ro(Uk(niai(Ki||\ajiflnann wi«lM| «! &«iii ^ in m 
o * (x cj>/ Q cxo» ex 

Q O (X Of Q a. O (Xi Q 

(KY) (i^ (ui (Ki .jh ? N (uii (m (a (n (Ki) 3 im .Ji.!^ IK1) .^o (Ki) (nji .JI1 ((^ 
(Kin o (inn in 01 2 (611 (Ki .jn (m o L<nji OJL^ 
(M^in(UYi(Kiio nnnn(M(EnnQ(is)n\ cej|(^(M||\ (Kiiaji(ruo(m^ 
(ui(EJio^(kii(KYi^>^ (naxi(n(Ki(oi(KD(KD(M .Ji. (ui (K1 ^ in (mrmaiui 

(X/Q O (X O 

(m .Jin (^ (KYI (M 0X1 (uin (K11 ixu (Efl ^ ^(UYi iKii (n (m (m 0^ 
(U(U).JinnmN(M(isYi(uim(m(ui(Ki^(n (innnajuiftq(uin(Mnnnaxi.Jin 

O Q (X Q (im(oi(ncvin2(M.^(Ki^(Liuio(Kii||\ iKii(n(LC)2(n(kii(Ki(Ln(nj|(Ki(Lii 

(X / Q Q ^ 

.jm oJi Unn K] (Kn 2 (M .^ (K1 fl 
/ o a. Q> Q (Ki^tn nnm(iJLn(m.Jin(ui[ioiin(Kii2(M.^(Ki(m(i](njiM(m .jikkyi 
I CJ ^-3 ( Jsu (Ku^ ( (u (EJi ^M (inji (uii (Kin in (K11 im ^Jii in (1^ ^(M Ti (i| (u^ 

O/ QCXO (X*OC> (X O 

(K1.^ijg]n(K11.^0(K11(rU.JT1(K11(ailK11K^ftn(L^ (U 

O O Q / 

nnnn(isii(KT)iKii(Ki (ui (n(Ki!EJi(n(U2(Ki||\ (u (Oiin 01 (ki iru (un osin 

O O* Q (X/Q O 

in (K11 (m ^^im (Liui oni loi (K11 (M .^ (U (K1 .jn (o iKn (m (uui n] ooi 2 

., ^ Q ^ (X Q Q Q 

(U(n(ui(Liii(n(Kii(nu(ini)(a(K}iTi(i|(UJi3(M iru^injifajii 

a. o Q 00 

(U1(K1 .JH O (»ai (kil (EJI (K1 (K1 ^ (K1 (KH (K11 (OJI (I|(O12aSV1(K1(K|0K)300l 

(XQ Q ^ QOQ O.. 

(K I (CI (ij Ti (Ki) (K1 (U| (m .Jii m (1IT1 (m (U| (m (Efl (T^ 

(kil (01 (01 OTUI (KH (M (EJI (K1 (Kl (Un \ (UH (H (U) (M ^JI^OXI (K1 (K1 .JH OTYI QJH 
a "^d J ^^ ^ 

(Kii(Kii(n(Liii(isiii(La(Ki(Ki(nji(ii(EJil(Ki) (LQ (U) (K1 0^ onm ^ (n(M(KJi 

Q- Q.,(X* O CL/Q.^«. 

(KY) (LCI onm \ im (I| (U) 2 (M (UJI (UY1 (K11 ICni p IISip (B (ion .JI1 (O^ (K11 

(&i(V|(KY)(m(njin\ (uii (O (n (nji 2 1K11 Jii (kIi (m .^ (B (uDi (iJi (6vi in (o^ m dji (Kij ocui miKniminjiMiniKi -jdosijikiii (ii;\ (^ acu ioi in (ui (Kii (nji in (KY) (m iQj s^ im .jn (K^ C^/ Q (XO Q Q (X ^ O 

(K1 .^(^(KH^dlOffilnanJI^tKKKD^ OJIl ICTD O l/ll (KII (EA ooi OSII 

a. Oi Q Q /Q / Q 

(Kin (LnniMO CTas¥i(Ln(magi(^(Kiio(uii«^ im i^^n 

oimcvYiiKiiiriiiQLiiianriaLnnarLn (nosnaiKiin (Kia£;(riJi(iai(M(mn(Maxi 

(kj|\ (M ojn (ij (cm 0^ o (un (UY) (Kii (M asn 

/ / a. Q o/ Q / 

(ULji(EfliKi).ji.iisii(iiii(irinakj^ (M 

ii5Yi(Kin(n(ui(U(i[E^(noanC(Kia^o(m(iaiTiam^ ceao (XO CXQCX.... (X (KYi(kR(KY)(KiiKi^'inn(UYi(inn (njifl \ ojYinnnanjKunnnajiiKiioiisii 
o (u inji osfi (K11 (oji aan ; (loi (nji (UJ1 im >Jin am (TiJi in I (mojh 

o(uinQJ)(irihanaJLn(Ki(LiLh(uii^ (M n (un okj (un 

c> o / a. Q Q 

(maniasdoi ,^ff<1n(Ki(EJionTi(EJi(Ki ^(isiioin(m.JYiinoo(Ki||N 

(um o osn ^ ((Ein oji ^(uoriiiEJiimoiiaicMOiMiKiia^oniUiain 

in (LAJi ) ojin asii o o OAJi (KY) (n 0X1 3 (M in (U) u ioi ^^ (nioi2(isii(m.JTi(m(n(m3(M.^mMO(na^ tjioiioi^ 

arYi(ru(idh(M(Kii(Miq{m2(M(U)(K|(EJiiituo la on (ui a ooi .^oo) am(nji(Kii(M(Kii(M«]{m3(M(U)(m(EJiiituo(KinN mt\ Qc «. ., Q.. ^ (a an ojYi a (M (Tu in (K11 n (K11 o (M im (K) .jn n (Ki 9 (ui 1^ 

(K11^(K1^(K1(K11X ^(Lin01)0(M(KY1U(im\(Un(MO 

II5Y1 o in/iKi Q^ ojYi nm(^ (K11 (no a (m (m^(M n^ 

Tn(tf:Ti(i^(ij¥i nnma(Tiiri(n (mn(La(nji(m||N o(ian(ijii(ia(n(Eii(i^ 

/ Q CX * Q C>Ct> Q 

UIRa(Efl(Li11TI(l^(UII(KY1(ISY1liai.^9 (l^(B|(m(M (KYKnoxia 

M : (mcim(Kii(ik(rino(Ki(-^Mi(Mj| ((u.(n(aTi(Ki[|)(ui(aeEiiJi 0,% o * 

(Kigoin ariinf|(KTnu(M(Ki.jiniKi)(M(Eii^ii|(Ki.^ajQiKi)^ 

O Q / Q 

QfVL(iMi|aqj|3(nji||\ iLnn(isTio(Mo(Kqo(LiiJi9(uiio(m.^(La^ 
on (i)(i:a3(U(ui(mn(B(uiiiq)ie(imiK^ ajm ti o^ o ontEJi 

Q Q CX O Q Q O 

(Kin u(M (mn \ 01 o (Ki uiKinacu^x linn nm(M (EJiiKin ^ 

O ex O Q /Q 

n in n o 3 (Ki (Ki .Jin (M o 01 osTi o (m n in 0!: (^ (^ 

u (M (I) in iiiJi (m o (Kin 001 onrin (K11 (nji oju) (Ki (^ nm i/m (kii cmn (uin 

1,0 CJ ^ >»>^ J 

Q/ Q/ * * ex, / Q / / 

(Km inn (Km : fun (Km (u (Km (o(n(LJiJi3(inn(ism(i|(Lnn(K)9^ (uosmooi 
aarino(m(Km(noa(Ki(m(eino(Ki(LiiJi(um(Km(oi(i](U)(Eii(i^ OvJi 
(Km (Ki o (m ^jm (Km (M (ism nnn (nj) (EJi (Ki \ (um(Km(M(ismQnn(nji(LJi(Ki 

O ex,/ Q Q Q * Q 

da (HJi .jm (ij (Tsm (Ui \ (um(M(Km(ruy(LnnnnnaJLJ|f(Km(MN (Kmnjio 

(XQQ / Q Q Q Q 

(ism(i|(Km(mi|:(umcimf(LJi(m(Kmann(Biin(^(KiiQ(LainN ojmosmo 
(EJiinj|(n(um«m(ism||x ^ ^ ^ 

rt Q Q (X Q cv 

2. n (M in (11 (Liui 3 (M ^o (Ki .jm (O (m oiYin onn ^ (11 ofYin (ui 

(TUl (Kl QCUI (um (M (u n ^ 

Q O (X Q 

n sios (11 (K) (n (Ki(KJi (Tui (EJi (Km aru) (n(iaii(i|in^(i|03(Ki(Ki.JTi(Km 
(1^ SI mjidJi (Ki ^ (Ki (Km \ (umo(isf)fnji (i](m3(naji(Bi(rsm(uin (Kin : 
cm(Lsc^a:^i\ (inoQnn(KiOttg(nji(n(KiJi(3KOin (ism (um Kiji 

Q Q c^ Q 

(Km: cmniu^ajuiN (KmocuKumocu Jmo(M(r](Km(U? (um (ki asvi (kii 

Q Q a - Q o (i^(M (i|(Ki(M .^(ui(Ki^asmiJi(i|(ici3(iaii(Ki jmiKmcuoosmoovJi 

" ex _ - _ 

? (KJi (Km K] oJi 3 (T) (innn3(Km(Kiii 
) I I CJ «^4 Q ex CX Q O 

arm ^(M(Km(iiaJi3(n (innn3(Km(Kiii\ (m am (oi Jm onnn nnn m oJi (rvn Q O Q / Q * Q 

^ Qv o o Q a 

oniKiaajiiui nriin\ (M(uin(M(EJi^iKi.^o(iSTi.^in(gno 

Q Q Q 

ano3(kji(uin(kjiu|| ^ (Ui(n(ia2(Maaj|8rTi(i](EJ)(Ki(Ki(ninjoinn 
a, * Q o ex Q (ST iniKi 9 o (Kn o (Ki (KD (K11 oaji on 

a o iQ^\ (inniKiia anoi3(bYi(m^ anicviaQJioan •a O CL 

03(K1(K1.J11 

Q O Q '* Q Q 

o^nm||N (uiiO(gn(njiii|oi3asYi(Kioooi)(im(untkAu^o 

Ck * O Q CX * 

(KIQX ^(UYllK1)IIJ|IK1)aSV1(K1^(m(K11(M(EI|^(m:(UI^ 

O ex Q / Q 

oii|0 3(m(Ki.jinonnann(nji(Kiioo(LiiJi\ (}jio(^oi(iJian^3 

(K1 II|(K1^3(I| OfYKl 3 (KH (Kl .^ (EJI ^ Kl (n S] om IKTU (KIKTUl || \ ((K11 

(Kvi(nji^(Ki(Kinasiipo(nji(mc£fiam(M -Jktu ^(EJI 

mnsojiaaji inoi3(cvi(Kiasvi9(M(r)(uii(Kji(uin((n ii](uii3(}Ji.^Kln 

CCl \ ( osA ^ ( 

Q Q Q Q / 

(K1 .J¥i osvi (M .^ o IK) ^QSino(Lnn(Mu^O(m(Lnnx (Mosniei 

Q Q Q (X QQ> Q O 

(ixiif(bii(irutMiB^(K)in(m{LJiiKi.jin nnmomTnoaa^ onnfvj on mn 3 (u oaji on l^(Klin(K10 7- 

an(iai3(U(Lnn(KjU(KiiasYi(Ki.^(KTna^^(L^^ ojii 

a jui n osYi 3 in (Kin 3 (n 8SV1 3 n (K11 3 o im u (n ojQ n (m CJ 

(X( Q Q / Q 

B^ ? OLJin um uui \ (uiiiiS¥io(nrn Q (U^iKi)(U(i](oi3fnji9(M(La(ULJi(MiiJi(n(i|nm anaxioniK) 

O Q OQ t. Q CX * O Q 

(1^ (n o 3 (m im IK) (U) 0?) IU1 (uui o (ooao on iui)3(}j|.^iK)|| \ (MOJinoiu)? ooimieiotKDo •a ? oim o / Q Q o a • 3 nmno annno O IK) OIK) II \ (I|03(K) (K).j)niK)i)0(p(K)an(La3(kii a * 
i.j)n(F 

o a 9(K)(r)< <^i£l<^ll'^ qo3(miK).j)n(Ki){Ki)oo!Ki(n<ici2(r),(ua£:\ OiKianicisan.QJiaf^N innasin o (U o^NtM asY)(Masv) Of (U)no (U)moiKi)(kA(KTi (m 6 Q Q Q (isinu^(Ki||\ (irn(nji^(Kinasii(isiiii|U2oi^asvio^(Ki o 

(K1(K1 Q a Q asn (m oji (m n N (M (uin (K11 (K11 (M .j^^ Q a 


/ Q (X 0X1 QciJi o (Ki ^(Kin o (U) ^\(M (oi lo) (ui m o <^ ■y^ (KJiinajin ^"1 J o 

CL 

oju) (Ki (uuiQUYiiKin (M O am iii(EJiO(Ki(ninQm3 "5"5y^'^S3]5«|^'|g,'«gK'^!!l sr^ O QO Q O- Q » Q Q t asm (Ki (Ki(Ki I Kl{)\ (r)(UU1(K1^(K|(KTI10(U)fBni(LJ|(UU1\ (T) IITI ) (KD mJI ( 

Knaa,J( [J \ { a\ \ 

cr^ * ex/ Q Q 
QfiJi 0^ (Kin o (M (m (KI ^ u ciTYi (iq(ann (UU1 (n Q 

I) asvi s] (Ki(0 (ui f o im (Km osvi (n (HJi Q/QQ O ' * *, Q (X 

(Kmin^Kia^osmn \ (M(ljiji (K)(>ai3(M^Jm(pKm(n(KJi(Km(i)(um(K)f^ \ am (MAN o Q/ mij \ (M(iJiJi (i|«wna(M-JmflciKm(ci{M(Km(ij (um ■^ otM(Km(n(um T 
(X Q 

?:(}j|(e|(Kmo(uifN (U(ki(M.^o(ki.^ 

OQQCkOQQ O Q 

am /(m (w (m(um(M (n oi iCT (Ui /(m (uui \(M (Eii (m (m-^ 

a, Q O Q O Q 

(Ki anmamino(iaii(K}(M(n(ism^jm(M(u ^(ui(K}(n(LCi2(M^(o 
(Kmaji(m(Lnn\ (ui o ? (um (ui (m (rhi (iim (ici im £ji (o (n (ism 

Q Q CL <Z> Q 

(i]0 2(Ki||^ ^(um (ini) o (U (m (Km (um (M o (oi iism (ui (11 im 

Q Q Q Q * 

(M (um (M (U| (Lm \ (Km (ifu (EJi (KI (O (ism (n (e (10^ 

(ei(nji(ian (a(i] (m3(M(Km (uiam\ (n(Ljmo(M (EJi (»^ (Ki.jm(M (ui^ 
ji™ (KL,Tnasi,( asi, p J 

Q / Q 

Ml (Km .^n(Km(i)(um2(i|(U(Eji (1102 (Kin \ (i]iQ(i|(KicEJi(Ki(0(i|ajm 
asL. 

a Q 
mmdsm 


Q Q Q Q aqm dsi] o (KI .^ ojih 01 (HJi 9(oi(n(Lj|in(um(i|(cm2(Ljuifi^axifaxi(U| 

OQQQ Q OQ C>Q y (Ki.jm(a(ism^(EJi(ULJi(Ki||\ (EJi(Kio(ii(oi3(ism(Ki(ui(Ki.jm(n(i?vi •a (X Q O Q Q CX - 

(umamf(i]oi3(ism(Ki(0(0(LjmcKjicui^(ui(Ki||x ^(um(Km(3EJi 

O (X <x 

(Km(ism(K)(um(KJi(Kmiim(}jicui^(umoN (M dci (uui si asm 3 uui si (nji di O O ex * O Q QO O 

1oiiiim2(ini([)(Ki3(Ki(Ki^j)niKi)(EJiinji\(}j|(EJi(Kii nmn ami on 0X1 3 on 
'"^ ^ '-ci «^ _ G)^\ { 

OQ/Q/ O ex. Q Q 

ii|(M.^(nj|(Ln(ip(Kii(nji(]rYi(njiiKi)inajQ3(Maaji(M||^ ojh cvm f o (K) 

ex * / ex o 

(Kii(uii(Kii(Kiio(MiK)fln(Ki.jn(Mg\ (M USD n iKD (n (Km ojo (EA arui .^ 

(obicKKi (i|in(isiiiuin(isiio(Kii(ui(nji||\ ofKiUflnojciiniKiiisiiiLJui 


i(Ki (i|iri(isiiiuin|(isiio(Kii(ui(njij|\ o (ki u si ojo in / O ex * Q OC5> OCX 

0^ o n (Lm /(M (K11 0^ 9 (un (Kin (M (EJi (M (hi im 
n inji (n u (m .JI1 (K11 ojq in ojq 3 (n (M .^(inji o luin \ 

Q O CX/Q Q O O Q 

(Lnn(Ul(n«13(KI(Kl .J¥l(^(K1|{Ul(Kl(Kin(M(K1J(I|01)(rsmK10(IS11(a 

a / o Q 

(K}Kin(EA(K1)([|(LI|3(I|(Kin3(K11.JI1(K1in HJIIOSYIO 

(K¥i(nuincM(La(Kii(Ki[|\ (n(uinotM(EJi(Ki(Ki.jno(M.Jino(M(uui 

ex - O CVQ Q • Q 

(UmiKIKMCYlnaQO^N 81 OjCI SI IK) (01 (Klin (Ul (T) (Kl IKKISn O (KH UUI (Kl 

CJ ) ( I asu ^ ((uiKu cn(n, asu (uCn (Lin (KiiQ[ijn|(Bi(ik(un (Kin {^(^ osikkih^oi^ 

Q t. ex » O / CXO 

(|[lJI(EI|(IJ|-J1fS]IQI3S|(KTnJO(UI1 iisin (Ljui (uin (K11 (M (EJi (nji (Bi (EJi ^ f s] lai 3 81 
(Lfl iisn (m (ui (m (iJin (UY1 (Kii (M (u (lOJi (EA (EJi ^ f ^ 

ex CXO Q / ex 

amozi annnaji^(Kii(U(isi)Eiio(Kiii(Kn(Kii(Ki(Ki(}j| si(cvi)(m.^(ki 

O Q / Q Q / Q 

(Kii(Kii(K)(njio(Ki|: 6: aci(EJi||\ omui: nnn: cxiceaiin sioasi 
ex / Q o o / 

S)(K1(K1(U((IS1]CUI^(IJIS|(K13(K1(K1 OTYin OJI .^ OJI OSVl (UKM &| QSVI 3 (KA 

o Q ex cv ex ex o ex ex q 

(Ki^(m(Ki)(EA7ns](EA(EA^(KTns|(m3S|(M(Kiinji(LCi(Biin\ (unarm^ 

Q a * O O O'Q 

(LJ) (Kl (K11 (Uin (K11 OJin (»p S| (LQ 3 (M .^ (K11 IKl .^ (a (isin 0^ 

Q 0a*0 Q*Q Q 

(UI1 O (IST1 ^ IK) (Kin (Un (Km (M (ITYI (LCI .Jn (m lEA (n (l[U 0^ 

(LAJiajin(Ki)(ms|ajQ3S|(M.^(iaii(iJi(Ki(KiiH^ (um y^ (kii ikii mji u ojui 

ex o ex Q Q 

(En (K11 .J¥1 (Km (M (EA (Kl (m ^JTl (ITYI ; (M (EA ^ SI (Kl n 3 01 (ICU (EA (EA ^ 8 

o cx ex * cvo 

ii]a3)3(io(m.Jininiisii3(LJUi(Lnn(KYi(mar|axi3n(M.^(riA (un(Ki(n(M 

O Q Q / 

aJI OSIl (K11 QCIJI in aiTI 3 OSTI (K1 O (K11 onJI (kA{ia)(Kl(LJ|(kl|(l|aSV13(M.^ 

(Kin N (M01(01(iriJI(UI1 (^ y II]013(KT1(K10(U)0 ^IKI) «^ 

Q Oct*- (X 

ioi)\ (M(uii(cvio(mJiiJ)0 0(Kii(KHU(n(m .Jin (i)(M 3 0105110^ 

J( m (id) 

O Q O 0.0 

asirio(KiO(Ki(Kiiifnji ;\ (iaii](m3(U(nii onosiKiiKi .jnosYinf \ 
Jj as^ ML \ ( iKii) ( asu \ 

O • Q O 

(n OJYl O (M (EJ1 (Kl im .^OJI (K11 (nJI OCU (EA O ^ f o 

(!) (&n (uih (M oaji (u (KiJi im (K11 QfiJi QciJi ok (U) o y om 
(cci am asu^flii) \ J j\ J 

nsin oi (Km oaJi (EJi (EA ^ f (ii(£ii3(ii((isii3(Lnn (n(KJi3(oiasYi(njiMi(Kii 

(IfU ? O (Kl (Kin ^ (Uin (o (KTl (M (U (Kll (HJI (l^ 

Q Q Q Q C^O/O/ ' * * Q 

(M(O(m(n(iru(M(ia()LJLn(M(EA0riniEJ)(i^(imamin(m.jn(n^ 

ex Q Ci>0 

(KUl m (n (EA \ (M (I^ (nJI (Kin (Kin (nJI (KIA (1^ (O (Kl (M n N (M (UI1 (K11 (O^ 

'O CXiQ 

^(ei(l](U113(M(nU3(n(Km3(ISin(Kl^Tn(Kl(EA(EA^l ^ (U¥l (^ (KTl (EA 

(njiy^ ^ojin (npD o (UI1 (Kii (U| (Ki (KYI \ siajuKKi^KKiaSviniEnd 

(M (UI1 (KA (LA .Jn (Kll (Kin (11 0X1 3 (M (Kin (EYI (lO linn SI (KYI 3 (o^ asm (L3^ S] 

o ex o ex ^ 

(r)(nin([)(Ki3(isin(m(EA(n(Kinii)(Ki3(uui(uii(KiniQ(n(ui3 dioji .^(rui 
I |Cn o (asu ( ( 

O Q CX 

Tn(Kl-JI1(Kl 

O CX * (X CX Q 

(EA (nji (n (uin (n (nn 3 (K11 (m ^ ^(i] CLA (m JTi (Kin ajn (i](Kif (M (^ 

/QO-O CXQ Q d* 

(i[ui[|\ o nnnn(Ki(uirKi^(i2iiKin||\ (U¥iafn>(uj(Ki<Kin(uii(KTn3aio 
(M(Kii^.^(i|orYin(i|(LJui3\(i|(m(i|(Ki(EA{mo(unof(M(i| oimnsiajuid 

OCXCkQ Q CXO/ Q 

o(iJin(no3(Ki(m.Jin(nnm(nji(i5¥i(iri(nA-^(i5in(Kin(Mii(Lnn(OT 

J \ ^ ^ ^c3 J 

Q Q Q / O 

(EAOflSmjl Clinn CLA (Kl (KY) dj (in3(MO(lfU(Kl(CT|(kJI(KYia5Yl(Klj|N (!] (KYI (EA S) O 3 (Kl A \ (n O 3 (Kl ^ (TUl 9 (KYI O (M (Kl (L3^ S] (n 9 

odOKitKMajui onoinsiMiuannciiKi daaiiUi nmniKiiKJi on onrmin 

CX Q Q O' Q O 

(I|(lAJI3II|aAJtlK).^IIJI^ftOO?(U11tMaSf|\ Km (ER ^ fTUI O (Kl .^cm 

oo o o- aooa 

(M n ofim III ojui 3 o iKi (K11 n icn 3 osTi (Ki .^ (ki 

<> / a o 

o (M o (K) (n oaji £11 ino 3 (m n \ (M osii ii|(^ 

Q /a OO / Q Q (KianTi(uiiaaji(isii||\ ajinl(M(Kii&a(Si(rv)[(min(iO(njiaju)(mjir^ 
ao, I 4 ^ CaSi) Ml, Ml, ^ Q - * a o 

aj|an(m3(n.i(Ki||\ (un(Kio(un(Mu^aJi(m.^iKi)iKii(M(Kin^ 

dSfiiiN (K11 QfiJi (uih um (LJin ojin 0511 o a^ 

(r)(Ki3(MON(MMi(iJiin(Ln(Eiiii)03(ioaka^ii](EJi^^ 
K^>* K ( aci. ( I 

c5*^ Q a. c> Q 

(LJi(Ki(KviasYio(Ki|| \ (unoosYi.^(iai(un3nin(M.jn(MO^O(m 

Q ex ex Q Q ex Q 

ojinx ^(M(i](m(M.^o(m.Jiioariri(nji^(KiiKi)(uin 
(miKiiru? on IK11 3(0^0511 (Ui on (ninaii^JTi aonno? ojumikki-^^s] a* /Q oaa*Q (i](Ln(Ki.jiiiKiiu¥)(i](Kif\o afirinan(M(ru(ui(ip(Kii.jii(in)(KiiasYio 
(nji||iini(iciam.^iLniiii|0 3(M.jnann(ao(Kin\ (un arm f o (ki (kh 

ex * 0.0 Q O 00 Q 

(Lnn (K11 (Kin o (M 3{i (lo o o (imi im (UI1 (¥¥1 (Kill n \ osvi am noi .^ o (ki 

Q Q Q a * (KHQTIJIII \ in0 3(n(Klin(KiaJn(KJIU ^(Ul(K1(Ul{(UYl(K11lEil O ex Q Q Q Q (X 

KDcglniminjiN im am ^tM £JI ajn am in (Kin (EII n o 3 iki iru ojin iki .jyi 
(KiiOviiB^iKiaf^oajTKnak^ ojyi (Kim (kii o cm (ki o^ n mm (ki 

» / C> ex ex Q Q 

(K11 (M (EJi -Ji (Ki (ifu (un (isii m 0^ (m ^JTi (n am (icu (oi 

Q CI ex Q O / Q 

(nji f (M (EA -Ji (I] (m (n (Ln (m (U .Jin am ? (M am II] ixi 11] (LQ L^ 

/ o Q ex Q * 

^(lr^)&anla3lI)(M3(LJtl(el(lculf^ (EJi(nn(LnnioiinasYi3(M.^aju)(ia 10 

ex Q 

(nj| (un o (KYI o (Ki (Kin (ion (Tu 0511 iKi ^ am 

O O QQ Q Q (X ^ 

(M.^m(Ki.jnoasiio(Ki.jviimoariJi(Kiio(M^ (kkkj (un (kvi 

O Q Q ^ --^- 

(un(KianiLQ2(M.^(Kii^(n(isYia:QCEJi\ nimnimKlntnjiimn onajn an 
n (Tu a (Km .^(n USD .Jin afimo^ajin:miK)^in(i|U(KiJnii|(Ki7(uii 

im (K1I (n CCI 3 (kR IK1) QSYI (m lUn \(M OJU 

O Q Q » ■ex » OO O 

(M .^KHiniKl Jfllf] (EA O (mo (Kl OJU) (Un (KD (M O (ni djCEJI (O IKl (n ^ 

Q Q / OQv 

^(uin (Oil o o (Ki (K11 (Ki| (Tu (01 (i](ui(uii(a(isiiin(KYi(Ki(inn^(U")n 

QQ*C>/Q ex QOQQ 

(m{U(Ki(LJLnnrin(nrin(uui(Ki||^ (un nnnn onn in o (njiim (ui (kkkd (m 
(LCI (LJinhm (UU1 nm (I] (U) 3 am (i| (LJi 3 (n (ui (n ^ 

Q< O Q Q Q QO C> 

£ii(cn(aioi ii]am2in(Ki(ui(Ki|| \ cm oxi (uui (M (ea (eji (ki oi u osn an 

«u ((Ki, y j( Ti (Ku ( 

ex C> Q 

in (KJi 3 s] Ti 3 am .^(KYi o om asvi n ^ (i]03(i|(K)in(Ki(Eii(Ki(L})(i](Ln3 

OQ^a- Q^S^ Q oo ex 

(Ki (Ki ojui inn (KYI oi n(ui(}j£)i(m|| £ii (isvi o Lnn (isvi o (Hja (EA (oi osyi 

(am (Ljui (M (n (inn (M (n (cn 3 (CY1 (m .^cm ii](KD37n(i|uui«|(K)ii| 

O 0<C> ex/ Q / Q 

(nmicnancuiMKKi nmn(Ki(amaju)\ (M(oi(oi^ia(LJui|am(uui(ai 

0(K11(kJI(KYirKl$7) OfYYlN H) OjO (T) (Kl am OfYYl (Ul (Kl (KY) (ER (UKUl OJI (Kl 

Q (X Q A <Z> O Q 

(KYI (Kl dC) (U) OSYI IK) .^(KYI Of: O \ (KY)(UV1(kJ|(rU(KY)(I) (K13 (K1 (Kl-^OJl 

Q (X QQQ OO C5^C> 

ojiiKi (r)(KY)3in \ (01 flfiJi ; (iQ (iq (ISY1 (Ki (KJi omn (Tui nmn (Tui alt: GEJ) o 
oRji II on (KYI 3 n] nmn s] (KYI 3 8) anhn CEA (KYI (TSYi (Ki (1 \ dui f (Ui (kkkyi (ki (ki 

Q Q O O CX Q 

(Kl (OKKYl (KYI on (Kl 3 in \ onaJUian (K13 OSY) (Kl(KYiaSY1 (KlJYlom f (IZl (M 

Ku (Ki,((Ki, ( (en o )a"^ Sl(KUY Q (mii|(Ki3(isii(Kun(M(i|(nji3 7n(KA(i|(uvi(u^ SI &a SI (KKO am f (M fui 

OJUI S| (KYI 3 in (am OJUI (M (EA (KYI (IS11 (IS11 CU) Jl](ISV10(KYinJ|(KY1(Kl(K1 11 

Q CL •, Q (X Q C> 

nnnnoiu¥i\ (m (irn(irn{ui(Ki.j¥iiKi)(MU(M (mi :(uin nnnn amino 
anj)(m(KYi(i^9(isn(Lju)(&i7nasvin\ la c| io 3 (u .^oxi oaji (kjkea in ceii n ^(K1 3 rkll O (m fl 0^ (Kl K1 (IJI I6ln (IS11 OJUI OJin (K1) (M lEA (m (EJI ^ f (un H] 

CL / Q * Q 

(i]03(Kin\ (M(EA^(m(i|^3ii|Gkji(n(Ki)(uiasiL(r^ 

(tnn (Kii iKD (ui iKD orui r : (unicnnDonniKiOLJiiiniKig (m u in (ici3(M.^ 

(ei^(mii]im3(M.^^(m(EJi(oi(iSTi.jii(ann(LM tu oion oi to an 

O OO CL/ Q O 

fln(Ki3(M.^ann(ix)£ii(oi(cvi .jn (onn ojui (m n (un (m orn on (ui (un (EJI 

Q Q CX % O CX CX 

f (un(un(M(ui^o(m.jno(uii(Kii(M(EJi^jm(M .jnm 

Q Q CX - Q CV Q (X 

afYKrun ^ (uii ani) o (uii ooi o (m ikyi : (u (ki asn im o o^ 
omm on omnia oriJi (n(Ki30i(n(Ki3$^(Kiin(Ki(Lfi(Kiaju)(i^nmam 

( (CO (c3 ^sN> >'^ 

(XQ CX, Q Q Q *, Q Q 

o\ (uifi(Kiin(EA(ianajin(imr(ru(EJi^f (uinorma^ 

01 ojYi (15V1 n (EJif n azn 3^ nK) s^n (Ki inin 
(M(ijiji(La(nj|(iJ|oin(iaiiEJiino3im mmnminMOimjifoajio^ 

(tnn osYi ojui o (imi (M (U (m (K11 (^ am (HJi 0^ ikd (eji (K) on o 3 

O CX Q c?^ ocs>< O O CX 

(K1 (m ^1 in 0X1 im (m n \ ami 0^ (K11 (M (UI IK1) o (^ 

Q Q O CX Q Q 

(noiKi^(isiio(Kii(cingin(m.^(ia(m(m.^ia(i^ ajuamfoJiiKi 
(K11 (Eii (n (m 3 (K11 (un (K11 p (m (U) ^ (m (nji(Ki|(EJifnji9(un(^ 

Q (X ^ Q ' / Q Q C^ 

arin (nji ojin (KYI (M (&I inji (EJI ^ ? im OsiLinJi N(U 

Q Q O Q Q (X ^ Q 

(Kio(KinuosYi (nKniKi (Kiaan ? N ojh o hsyi ^ (kkkykuki (kh in ui 

O O O O O CX Q 

(Ki ^ u in (ici 3 (M .JI.X (M(KYi(KiniKi(ui«i(iruionji(uin ofimamTn 
o(njiim(uiioKii(n(Kin(oin(a{ui(m^(ru(M^ ^ajm (cnnQ o (um 12 
(Klio(KiiKD(EJi|njif\ (M<KYi(M(MUU^{Ki(nji(ijiam?aoiin(Kio 

Q„0/Q a. QOQQ Q 

iKi(LJutann(cinnaju)(Ki||N (un anmnminoariJitmoiKiiKiiainoOvJi 
0(M.jn(Kih(uiiann(LJi?(UYinin(dnn(i^o^ cm oxi ojui si ieji ? in in cki 

(EJi (ninioii (i|(Lnn|aa iniKii (EJi i[|0 2 (mg ^<uv1^^^ 
ajihamiui^ajin(i]Tidnna^(noiLnn\ (uin(Kimo(Ki(iai(i](Kii(a»ai 

o QfiJi (M .^v) (Ki on (u (on \ (unoosno^injioimoiaimfKiiiniKin 

O O QV Q Q Q 

iiq in cni (Kin (m .^ in osii osTi QfiJi oju) QfiJi Ajul im o (n 

Q Q Q O Q Q Q 

(uvi osin o Oil (lo) QSYi (M (Ln 0511 \ osn o im (^ 

Q Q Q Q 

iKDii](Lci3asji:a^(}j|^asYio(K]i(nji(Ki^ (}ji(kii(EII^iki(UI(ki(kii(kii 

a Q C5> CJ^/ Q Q Q 

doinimsaji .^(Kin (un onn ^(rua^cEiflhnMKiia^ 

OO Q - / - Q 

(M<Mri(kiuasii\(}oi(ru(masiio9£i(K^ so (ea (ui onnn si (kth .jh 
(cnngs|iKD(EJis|03(Kin^ (EJiacuoiii nrmn arm m (g ftoi ojn o (ka ^jyi 
o(M (uin (inn (KYI o Ti(iqs)(nji 3 (Kin .jin Kin (Ki as¥i s] ^ 

cn SI (Ol iOIl (1^ O (Ul (Kl (KYI (KA (KYI (M Tl S|(LJUI2(M.^aJ1(Kl'JVl(avJ 

(Ui 7n(m||os](dnn3^(ini^(un(Klh(isn \ co 

s|(m3(M.jn(KTh(ois|(U)(a(ns|7n(inii(i^ imn 

Q Q o Q 

Q^f (KYJO S](ISV1)(M.^{LJ)S|IK13(KYl(mO(Un(mS|(ia)(M.^IKYl(m 

oiw^(ISY10(EIITntnira(m(OT(01(M6-JU(BTIf^ SJ0 3SJIKJ 
ex* Q OQQ QQ O 

(Ki Sim (OH sioiD /(Moaiii(isvi(oiin(Ki(ui(KicLn(M/(KYi ojui osin o 

/Q<:> Q Q (X Q 

(Ki (^ nnn (nJKU (Kin risi 0X12 001 .^\ (U (kyi oji (ki o irui (nji (ea (ru ? 13 
onui (Kih onDi Kii (M (KYI (CV1 AiA 0^ o (M(UYi(Qi(ifuri|Ti(dnii(najiii,(M 

Q <X , Q O O 

0(KllK1)(I](K11(a(KTnO^(Kl(Kl(^(BI^ n^3IISY1(Kl -4.^1 IK1I O 

• O Q Q Q CV O Q 

on (Oil 3 osTi oi ? \ £ji omiaxY najQ 3(M.^(EJi(KYi M iniru 3 (^ 
o(ui(rsvi(i|Ti(cn)(n(uii (KJi^ vfMiei(Ki(Ki^nnn(Biann^(un 

asn 901 oon (i|in(dnn(i^(najii(Kii(M(EJi^(m(M(oi(i^ .jumcmvu 

(X Q Q a - Q 

(Lnn\ (Lnncinn f (Kii(i^> (uijcinntLnTniisiiomoim-^ 

omfN (Lnn(Kli(M(EJi(KTnasiL<ei(KYi(Lj)(i5inii]inic^ (kkeikkhiq 

O O/ Q 

(Ej|(ian(i]cxi3(i]aN^(i|(mi£Aann(MTiii|(KYi(EJi(i|0 3(Ki||^ ii|0 3(I|(K) 
(K1 0X1 lEJi inji (Ln n (Ki (cni (1^ (n (UYi (K1) (Kin ii)&a3(kji<^<isvi(Ki^(Ki (Kin\(mii|(in3(M(Kii(Kii([|(irii3(Ki||\ ajn osvioui (rsin (kii (kji (uu {^fc\ 

. Q/ Q O 

(m(KlQ)\ OJI (K1 U SI (LCI on (Klda S] (LQ 3 (KJKKJI \ (EJI Of (KmS] (KKKHII ^ 

O Q Q/IQ O (X 

(n(La(i|(Ki(Kiii[|0 3(mim<Ki(U(Ki(M(EJio ? (Kn on (KKKm .jn onnnann 

Q O Q Q Q/ Q Q • Q 

^ o (HJi (m (^ (m (K11 \ n (uui im (M Ti (U) (Ki (uui (M ann m 

(iinnn (m o (K11 (Ki KYI osvi (ULii (UYi (Kin (Ki (nfEJi(Ui(Ki(a\ (uinxJiasiid) 
CJ ^ \<^J ^1 

Q O / / Q Q CX 

(i](K)3(U .^im (iji(Ki^(Kiaui (o in(LJui3nnn(Kiii(rsvi(a(nji{Ki.jn(n 
(KYi(i^f\ (kn (ion (m (K1 o (Ki ,^ (K11 (nji (ISV1 (^ (Kin (U) (n (m ^ (in^ 
(cim\ (Eiiaj)(KY)iij(uin3(Kji.j|.(Ki|| ((n(EJi3(Kn (uia^(Kinj|\ Tn(Kfl(Kin 

• O OCjv Q Q Q Q/ O 

(Ki(M.^(Kii(nj|(rsvi(Bi(Lnnann \ (M (inn (EJI aj (Km u (Min v] (ki (ki u 

CX-Q/Q QQ QQ 

(1^ (K11 .jn (KYI o (uui in (u (K1 .^(iQ in 0^ dciin 0^ ^ hi ici on (ki in dsvi 3 

QQ (X Q Q Q q/ Q Q., 

aji(Ki(ui(Ki.Jvi(]rvif(EJio(KYiaji(KJiin(i)(Ki(Ki(UYinnn\ (ki (a ii m (ki 

O Q., V Q / Q Q . O 

(i^ii](Ki(Lnn(KYioajLnin(iJi(Kinnn(i^i[|iEii^3(nj|i|\ (KJi(Ki(mn(Ki(m 14 

CLO Q (X Q Q O 

Q CL Q/ Q 

(EJ1(I]0 2(K1(nJ|(LJU|(miI|(K13(M.^(m(K11(MT10 ^(un 

on o o (Ki (Kin (ru (Kln(u (m (Ki^ 

o(Ki|| (inTidnn)(Lnncni(n(iJia(Kin£Ji(i|(^ 

(i](Laa(M.^\ «]axiii|(Ki(U(iri(i|am(mo(m(Kii(Mii|(uin(^ 

Q Q/ (X ^ O CXCXQ 

n (m 3 (M .^ im o (mtM ojifi (Kii(M (Ell ^ (mtM 0^ 

/ Q Q Q 

(Masiio(uin(n(i^3(i](n3(M^^.(Bi(Kin(isino^ onois 

O C> ex * / Q 

(isinii|(m3(Ki(Ki.jYi(Kiiin{ia)3ii](^3?^ on o 3 on (m on (kio^ (M .^0 

Q (X Q Q Q Q/ OCX 

(i]^3i[|(ci3(KJi^(Ki(KinaLJinann ^(EJio(Kiiu(KJiin(i](Ki(Ki(ua^(Kii 

»QQQ/0 Q CX 

(K11tMILC1Tl(l£^0aJUIT10(Kl||\ (MOJIH IBIOIKY|(kJI(K11 (K1 (KlOZni (ICl 

CX % Q O / CX Q 

cu (M .^(m ^JTi (Kin (K1) osin (n (Tu (EJi (i^ R 

/ CX __•__,, __<^ a 

Q Q ' QO /Q 

(ifU(U|(W(a(Kiiu(M(i|(ifl3(i](a3CKJi(uin\ imninjnKiii{m(Ki(-jaju! 

Crv Q ctk O CX / 

(Kl (K1 .JH nnn (M (EAXJI OSVl (K11(kJI<K11in(K13(Kl(Kl.JY1!Kin(£J|II|(013 

Q ^ Q O .. Q 

mji f \ mnoasfi ^ in (n am (m (ui tm (uiii (kii iru iisii o (ini arin 

Q Q „ Q ^ CX 

(U|(Ki(KT](ia)i(Kii(nji(uui(Ki^(ci (ijnm(Ki(U|(Ki^Tn(Biio*no(Ki 

0dl(KTIl(nJ|(I|lQ3(M.^(Kll^ '^II|(O3(I](m(I](Kia0|in(KlO(Kl^ 

Q. * Q Ci> a / 

inosiio(Kio(Ki .jiKKD (KA (EJi xji osvi inn (Km CEA s] 01 3 (Tu 9 (miasm 

Q (X Q Q Q *, 

0(Lnn(iaAin(kji(Ki||\ (ui(Ki(Kiioi(ian f (a(K}(n(ii^3ii|03(Kj)(u^ 

(isYio(n(m(M(m(Kii(isin(m||:&^^(nK^ ^ 

(W o (m in (m lEii (ui (Ki (Kin (Ki] inji (M (EJi ^(Ki-^(Bii(n(Kii«i(irn{M.^ (r)/ft{i3(iiiJi(U¥i(Kii(Kin(narYi(M(EnoiKi.jiinnn N (EJI oan f (um o ^ (Kin 15 

Ct> CL Q Q Q 

o(mj|\ iei(innfain(uii(isiiiKifa^(Ln\ iinnuiaiiKiajiiKiofflO 
(Ki .jn (a (Ki III Ti 0::%^ sapadal (miasn 

Q O Q * ex * O Q Q 

(m (M (U (m 'jn Qin in 0ST1 (Kti in sg a n (n 3 OnJi n 

o^ooinn^ ^ajinio|)0(un(Kii(EJi(KYi(isT)(Ki(nji^\ (ea am f <kyi n 

inoaoHnimmoiKi^Tnasiiomoimn^ ojin qsyio si on a on ? 

a * QOQ / o a o Q 

n(oiiaoii9(uiiiKi)(M(U(oitMaAn tfl0 3(Ki(Ki .jn OsJi o oni qsyi o 

Q Q QOCXQ (X O 

iKi(^\ (isiio(mii|iKia(kj|oann(M(i^(L])(Ki(Kin(i^\ cm imn cui no (n 

/ Q (X QOQ 

aojiaciJi (KA o (oj osn o (Ki .jn annn otyi in o (ru (ki Km q^ f ikh on ti 

O^ Q Q Q 

dSfiN (Kiioa^asTi.jnoiM.JVioiM'JiinasinofflOiK^ asno 

Q., * C> Q / 

(n(Kij|aoii9 in(inYiaon^(uniKTnQ^(Maju)(^ doi onin 

Q OCt>0 Q / 

Q Q., * QOQ/ 

(Hanoa(Kii\ (M(uin(nji(EJi^? (uno(m Jn(Kii(M(BioiiM(LJuio 

Q / Q O O^Q.,*QQ 

Q Q O O Q^ * Q 

annn(Kin||\ (un ccti o i| arii a (6V) n (m a iki (ki .jn (kii ikii asm 

Q Q / Q » Q 

(K¥i asm (n (nji (KYI osn .^osvi o osii (u 001 (K11 o 

o o^ Q a • cv ii> 

(ai(Eii^f(Kmn(mancKi)a(m(m^(in^ (Eiiann? 

Q» t. Q O ,. Q OQ>C> Q 

(Lnn(KmcjQn(ma(M.^oioioin(K) ntKiasmaAJiaJKBKKJKKiani ^ 
OAJi aciJB lEA lEJi ^ ^ (U) Ti asm linn \ (M (m 

Q Q O a, Q^ • Qi, 

aim(Maji(kjia{iii:(EAariJi(M£ii^(Kianiaai(umaoiiri^ ajmooiiKmu Ki||:(EAariJi(M(B^ Ml, (ISl^ 16 

Q CX, (X Q O Q O • 

(Kin(injir:(Mflnin?(Kiajiii aonn ^vnin o ocutm oji annn(i|(KYi3(M(un 

(Mii)U3asinar|(Ki'i(m(Ki(uui(uin(KTnajinin(m(nji$^/ 
p (CO i;^ Kutsu QO, (^ \ C '^ CLf Q CL * Q O Q 

" n «] la 2 (KJi -^JkKin oji fiEJi cm f or 

O OO QO Q (Ki.jn(onn(LJui\ axi(ij(m2(M.^(KTnuflEJi(ni 9ajnoiK)^Ti(6ii(LJui Q O- CX * 

(m o (uin (m (n(La 3(M.^Kin (m^^oni oi oi (la (mn ^ 

O QQOQ CX ^ Q OCTv 

(Km (Kl .^(KH 0511 OO (kll \ (EJI (nJl (LC) (I] OjQ 3 (U (Cn ^ (Un (Kll (M (EJI (KA (K1 

O Q / Q /Q Q O 

o?ajifi(ia(Kii(Kii.oasvi(moiKi(LC)(Ki||x on ojo on (ki ieji (vm 9 ooi in (ki 

Q - O Q 

(Ki iiiJi o (Tu K} o ojii \ (Laii|(Laa(M.^ii|CEJi3(M(un(KJi(ui^asin 
oii|(ER3(M(U(Ki(kji||\ 0Liiiann^iKi)ii|(Lnn(6ii(M(Eii(uincni(i]iKi)(o 

OQVQ OO Q / (X ^ 

(i]0 3(mI^(m(no(miisiioi(M(LiiJi(uii{ia)a5vi(m ^ osn ceji ^ (kh 

(X ^ Q CX QO»CX«. 

(K1 lull's^ ^ajin(Kiio(m(Km(M(KTiaa)(i^9(uiio(m(LiiJi 

Q 00/ Q (X ^ Q 

(M (EJI aCUl (Bl (Bl ^ ^ OKU OJUI \ (Lm flSVI O Oill (Kll (M £11 OOJI (EJI (O ^ ^ 

Q O O QO Q 

oo(i)(La(iJuimoftaioa5¥j(Eii(ru||^ (uanKmiKiiKiwiKiiKi ^m 
cinnKi](iriji(EJiu(n(Kii(m^OTiiKio(Ki ii|(Ki3(kj|^asvi^ tspi] 

Q Q*CX* Q <Z> Q / 
*0 Q O CXQQ Q 

(un (Kin (I] ojifi osin (M u osin (Ki o n im 3 (^ (MiJin 

O CX Q Q (X 

(BI9(l|0 3(Kl(m.Jni[|a^3 01(l|QKl(EJ|(l|03(Kll\ (unoisii.jn(Mo 

O Q Q Q Q CX 

01 flsin o (Ki .^ojC) ojui (Kin (1^ (Kin 0^ \ (aio?(0|(M(Ki||\ innonnnann 

QOQQ QQ QVQ Q 

Tno(nji(K)(ui(Ki(Kin\ intuiim imiiji(w-Jnann(Eiio(Km«j(tf:3(ci] 

Q 0<i> / Q Q Q O 

(m (Tu (Ljui (I) (K1 .^(KU 001 (Bi \ (M (EYi oo) !i5fi (n inji (ig: n onn 3 (1^ 
Ki. ( in (CO 1(3 


17 
(mtm^of ojiiiKiia^ (o ii|03^(Ki(iaim(W £ii oru on ami iki 

ex, » O Q Q (X ^ O 

(uui(Lni)(KYi(Kin(Bio(mo(un^acijiin(La ki oci .jn (Km (eji ikd osn im 

O O Q 

(uii\ (Mii|ajv)(U(iSTiiKi.^9 (uinimc|(La3(M .^(K^ 

* - O Q Q Q / / 

OCX Q <Z> *, (X ^ Q Q O Q 

SI oAJi 3 arm (Ki afinnarYiin\ anri in (U) 3 (un iki) (u oji on osi) 3 (ki (Ki .^(kii 
oasYi(aiKio(Ki(LaiKi(Ki'jnarYi\ Ti(EJiin(U¥i3tM(rua[)Qni3asvi(Ki 
am 0X1 .Jin (a osin in ft^ (Ki am (M .^oJi (m g ^tM o 

1(m(EJi(r)03(KinNaoi(Kii(KinaoiTi(i)aju)3n>jiaaji\(uii amn amino 

Q Q CX Q «. O CX 

(Tui (Kio (Ki (Km \ n] ajui (Ki.^<Km (ui(Ki(H(Km(nji(uaJU)(EJi(r)(Km(ao 

Q O Q / 

iKi(Km(Km(ici(tJi(nji^in(oi(M(Ki||\ (Kji(KJiasm^oam(Km(EJi(Ki(kji 

OCX CXQQ C^QCX 

ii|iKi3(Ki(Ki.jm(iaom^ ^ajm(Ki(a(Kii(K]io(KiaJi(Ki.^Mi(ut(Km 
mfiaammoiaiKmoiJinN tjiam? (umwmiKma^cniKiKm-dkf «m 

* 00 / Q Q O Q Q .. 

in(Kfl(Kji«min(Ki(ui(Ki[|N (umoasm(no3(Ki«iimo(m(ijui(n 
(isiniii(Ki3(Ki(KiJTi(Km(Kmasm(ci(nj) JTi(r)i£ii3omo onmflnoisiM 
(umiKiitMiKm amnamin(iaiiajLn(Ki||N (mo(Kmasm(n(nji|| ooajnin 

O Q ' OQ 

inQrm3(MO(nji(m in(Km(&iar|03(Ki||\ (MiKiacjiiiniKiSKi^ajuian 

(n(dh3tM(MK|(m(M.^(uiii|()^3(M(n6.^(i|in3(^ ^(uykkiku 

osvi (um(o(Kii \ (Km ii|(Lci3(M tinoni 3(M 0^ o asm o ^ 

Q Q ,. Q a 

(M on (KKKJi .^(ui (Ki n \ (ui(m<Km(EJiii]!Km(ia(n(m3(M.^iiO{U(Ki.jm 
am ! (nji(i£;(Mffl(m(i]am(Miino(nji(m(n(Km(EJi(i]03(Kio\ (eaqtiji 
(uiinaxi3(M(ism(n(nJi(Ui(mo(EJi(icij|a^ o (rui (ki (kn asm am <X . Q 

(EAdJl Ulll^ NKlI|IJ)3(I|(K)(I](m(EJ|(ni9(UI10(UYl(M(lJ|(Uin (MU 

Q Q O 

(Bi^(m(a|(inno(nji^u(tsin..Jino(uin(Maji^ 

Q Q (X Q CX, /Q 

iQ(K}0(Ki.^oasino(Kji||\ (M (uin ann (la o am (m o (OJi (Ki ..JYi (^ 

Q C> O Q Q Q 

(nji.jTi(K]i(i](ian3(isiiii|a{]a(m(m.Jii(MO(^ (unoicvi^iKioai 

(KJ|£ll^lI|^3(M(K11(15V1Cinn\ tM dSIKUm O (KIO (Kl ^ (K) OsJI II \ (Ql 

QfiJiy onu) (KTh(u (FO) osTi (m? 0!: o o (m(M.^ 

a. * Q o 

(i](isin3(LiiJiii|aRj|(naji(Ki.JYi(KTn(M(EJi(Lci ii|(ia3(n(M.^(nji(Kii(M(irii 

CL Ct> Q / Q Q Q 

(15V1 .Jin in (1^ (M (Bi ^ (m .^o II] (UI1 n anil (un 0^ 

O^ Ci> (X *. Q (X Q Q O 

o (Ki u in (LG n (Ki J^ (KYI (1^ (n (Ki .Jin (Kin (M (EJ1 am ^ 

Q Q CX * Q 

(Eii(ui(«iji?(KTninflxi3{M.Jin(KiiONjio(uiiO(uiaiainjif^ ^ ^ _ Q Q Q 

». n(wnn n] oAJi 3 (Kii nnmn ^ ip o ^ SI OAJl 3 (Kil I q/ 
n (01 oi (cnng ^ 

niKJiaJKisihannQcuiu : cvmiUi: omjiiKi (ki oin\ asn (uii (Kin : 
arm (LMJOfi in t (um ar¥innmTn^ipoii]0 3(Hlin(m3(iJui(M(Kii(n(ru 
inaj»wiamf(ui«s¥iu(KiiitiiJBm(Ki||\ (uin{U(m(uj(Ki(Kin(ei-Ji(LJin 

Q Q Q CL . 

(Kii (Kii .n (u CM -Ji] (inm (u n (u (M a] (isin (in (U (Ki ^ 

1(Ki3ajLn^ (Kin(nji(U(ei(Ki(m(nji(uin(n(U(M.^in03(m(Ki.jn(^ 
JSL, 'jsijm lit, s ( »si^ 

* / * CX/O Q CX 

(EJi Jj^oziN (uu(uin(m(Kii(M(Eii^iKi.-:Jk(EJi(Ki)(uiiam?(uininM^ 19 

Q Q Q Q Q 

ojui 3sJi fxi ojui \ (laiinjianiininjiinaniaajuiooimiKii^iMaju^ 

Q Q Q> • Q nnnn(KD|| \ (lOifnjiinjaiNOi niui(ninjiiuiiisi](iai(Ei^(KV 

C> (XI Q (X / 

(MO<ZXlinj|inJI(MIKD((Yin(LIUN n OSn 2 flUUKUm QTU OSIKM (EJI ^ K1 .^ mjioaiKMiKDuinnajuN n osn 2 ojuKum oru osikm (eji ^ 

* * O C> Q Q 

(Uiftju|^(uiiiKi||N iKi)n(EJi2(iaiinoi2 4srin(m2(KiiKiiLJiYiisii(uv^ 
asm II \ (uii(idi inos^io .JiiooniiLJLnam anom 

O Q Q Q » O Q 

(Uiin(oi2amffl iKiiiru?(oi(a^oiinf ^ (m cui kii lu osn (ui no osn 
(nji(uiim(CTiiajj(ar^ia«tianw 0?0(wi(K1^ 

o (K) (KTi ^Ti \ (iaiinj(nji(tf;(o(iripniniia)(Bnoa(K)||^ ^(M 

Ct> O^ (X * Q * * CX 

(ui Qsvi (K11 QTU ino2iKiiKi .jvi (KVi oEJi ^ (Kvo <^ N onoxi anTisoKLnn 

ex Q » CS>^ 

ofin ^(uiin(Ki2fluui\ (uii(mininrijiinu(mo(Ki.^(M(iAii(un(m 

1(uno(MiEJiiKi(Kiaku nTi(Ki{ (unahn onrm am m onji ok o o^ 

Q C> O Q C^ O 

(Lnn IK) 00)00) .Jin (KVi(m(EJi|inji(iAii(uiiafin\ iKDoiKir (uiKKinon^a 

0» a,* (X Q Q Q 

QK)(m^ii|afiniioim^Ji)iKi)(Ki)UTi(Lnnannanj|-^ 

O^ Q Q Q ^ (X m Q Q Q O 

(Kill \ (K1) fxi 3 inji .jn icnrD onn (K1 (isii ojui (UI1 (m 

Q Q Q ^ Q Q C^ 

(Ki(Kift\ (iaiQ^?(uiio (KioAiiaJiasiiajina^N (iaio(Ki?(uiniKTi(K)in 
inina(M^a5ii(Lnii|(iriri(KiiKij|^ ^(M (LfKun axi (ki im ^^snon (ki 

(X Q Q / Q C*^/Q 

(mafin(m(ij|(Ki)(nj)9 inji(Kino(nj|(Ki(Ki 01 

Q ex ^ Q / (X 

(nji((uii(Ki)(aiOia^Oikiiu(ninanj|(M(EJi^im(uiicinri youvKiiiKia 

Q Q/ Q Q / 

aju)\ iuii(in)0(Lnn(njn(Ki.jiiinj| (K1 (B(Maj)(nan(r^ £J| 

arri(iaiii|iniisii(nji(i5ii(Ui(Ui(nji||\ (uykkviiejiOioji ii|(ki(M.^ii|(ki 
(M ..^(U im .dkCEi (n (iTiJi (ui (611 uim ojui (^ 20 

(IJV1IKn(Eil^(KVO(M(Uli(irn^(M(EJI^(K1(L^ 

Q Q ^ / QCt>Q a 

i](M2inji^(unoiKi(ujia£:oii|(uii (M (un am (un (ruiasn n > ojio^ 

Q . c> c> a ., Q vA A 

ioi(nj|(iruiinani2(i^(Ki(m(m(Ki.jii^ n(iAn(icio(Ki^(M(Ki\ 

(uiiosTiouinasTnoimamifKiQLnniKV) nnn krn ouui an 03H1 im .Jn 

(KTiiEJi Ji(Kyos^fM(eioio\ (oi(niuiafi(Ma^O(UiEJi^flKiorTi(n 

(Kl (Kin QSin (Kl|| : (LiVl (Kin (LiVl (lO) (» O 2 (Kin (Eft ^ 

Q O * ^ / Q Q / Q 

in(U)(Kin(E^O(L;vi(Kiuinioi(Q[U(M .jin(Kii(uino(M^cEnaji asn 

a /a Q Q Q 

(nji (kJi (uin (Ki I \ (Ki (a (M (Lnn (o (Kii (uvi nf¥in am in ^ (i^ (ui (uin (K^ 

q/ ^ a Q Q 

in (im (Ki oi (om (EJi (Tj (Km (Tj (Ki ^ ^(Lnn(M(La(n(Ki(U|iKi(nji(Eji 

O Q OQ Q * O Q O 

o(a(Kin(m(Kj)(m(jq(U||(m(iJui(M(ujf(ujw (Eji(Ki?(Kij(nji(M(Kn 

* * / Q a, * o 

aan(rni(KA(kj)?N (uin(EJicim(Kina^7(uii(Kin(Kmamam(Mi|N (i|Oi2(isin 

(K} (cn ooj) 0^ (Tj o 2 (Ki (K1 ojui am ii|amii|a^iKD(Ki(ixi(r|(oi2amiKi^ 

(U(La(ui(m^(m(Kin(Km(nji>(cii(cn?(cii(iri^\ aan a^ axi oji (ki -Jin (ki 

CiV o Q CX ^ I Q Q^CL/ Q CX ^ «. 

(Ui (isin o (nji (m (uin (Kin (am (LJU1 (M (n (1^ (a U^ 

Q Q c> . Q oj am (Ki (U (Ki (Km \ (um orp) (ui (oi (ui (ism (i^ 

(Kin\ (izmn(LJi(Km(um(r|am(iz](n(M(Km«jm(Km(Ki.jm(m(K^ 

Q Q Q .. ., Q O 

(Km (um ami asm Jm aan asm n ^ asmiJLno(um(U)(kAaciJi(m (uia[|^3(ism 
(Ki^(Km^ a5mo(K)(LnnaajiasQiiu^\ (Kmaaji?o(KH(KiMi(Km(i5m 
(Kin : in (Km a on o (um (Km (um (U on (U) 2 on (um (in (mi| \ (um (M 
(U(iJi(KA(M? (Hn(Kmaf|Q<ianii|am3(MKm(Km'-^ anojuin 21 

Q Q Q 

(i|(Ki(n(i^(Kin(i|(L;vi3Ti(uii(no^(isii(Kin.<:ii(ru^^ uos^oniKiiaano 

dSD^dJIirUII ^ (611(LJUlOIUIl(M(LAtkllEJIUOOIKl^(Kl (lOI^ 

M ^TiJi (tf; (n am on (i^ (K11 o (Ki oi Qfu \ osin o $?) (K) cm onmasno 
om^ ^(uii(^(KiiiEji(m?(Ki](ru(M^(riji(id^ onnnQrup 

O / Q Q ex. Q 

(M01 n orn (n (isii fl^ 01 T1 o oq (nj) (KVi 0^ (r|(KJi3 

C>Q/C2>Q / Q Q*Q 

(K1 (Kl (OnD (UYl am (U IKl (KTI \ O «| am a (M .^(U (Kl (l^ ^ 051) flUU) (KTI T1 

(MiKYi(Ki||N onKiiotKitt^fajiiiKiiajia^yN (Kiiinji(K|(Ki(Ki^am 

Q c> Q o a, * 

oaJijtnmtmaojjjiooJi-JiMln/w ir|OJ«i(m(LnniKTnKii«iji 

^ Q Q * O Q 

(UYi(kj)(Ki^ ^(Kin(nu(M.<:ii(r|(m3am(Ki](njiao)(iru/(KTi 

(TiJi in o (Ki .^(Eii 0X1 o (Ki oa (n (Kin inji 9 IKY1 (loi ^ (kii 

ociji (nj) Of; osTii (ei oji aoj) (n o (Ki ^jn (KTi (uii am ^ -Jn 

Q <!> Q * O 

(i^\ (iaiinji(m(bR(i|(nj)(n(i^(KiiO(isii(K«(iij|(i^ osn le iki (K) onji 

Q ' CX Q Q Qv / 

(KA(KTi(m(uin n(Eii(Ki .jiiaminji|| (Moasino(M-JTiam N (MosiniEJi 

Q Q O Q O 

o(Kiiinji(K«iKii(m(u (tjojuiaim .jnasinaji||\ ieikkio onosiKi^ 

O Q O 

o t(M(EJi^(Ki nimaajia^o? (l;vi(ki||\ dOKruitiKYicaJiaxKEJiinji 
\ Jin (flsu iKi, \ Jl \ J oo^ 

(KinMiioii(KT[i-ji«jam(ig^(m^flno3(Kij|^ KijaajKruiag^oamfdJi 

C*> Q Q • » Q o 

(isin(nam(nn^(Ki).^(iiiiasii9(Kii(ajiasin(LJ^ (KiKianyoi 

cS Q 
(iai(MO(Lminoa(M.^(Lfinoi(mo^ ><(m cm (kii oon (M 22 
(U^in(m2(Ki(Ki.^(nnnninji nonn an a^ ikd .^ o) osvi 9 (m cci luui \ 

Q O Q C2V 

(EJi(Ki?(Kii(njiinaxi(uiiaAA(£Ji.^O(6)no(MB\ an am on (^ (kiio^ (kii 

o/ Q a c> 

(nj)(uiiiann(Kii(nji? amoann^ (M(M(Bi^sq(EJi(KD(isiiKiKi»(Kii 

on Ji (OJi ^on (Kin (n (gn fKi (^ oji (» o a (Ell (^ 0^ 

(K«(M^(uiiiKi|\ (Bamano)aosi)(m.^afinaxi.jiioinji(MiKi)(irnc| 

I Q Q Q Q C*v 

an(ian(ann(LJLji(KioiKi||^ o aa (Kin u lo o^ soi inji ui osii (m (m (UJi on 

(n(izi)a(M(uii(Kii(Ki[i()j|(Mr (Lm(Ki| \ (uiiiKl)ie|anriiEi|onnckJi(£Ji(LJY) 

c> a * 

(irnaj|?(uiiim(Li)(&fl(mf(m(^(r|(ruqn(i^an(Ki)(aiano3(Ki||\ (uvkkyi 

o Q Q o * Oi 

(CID (KTI CU) ^ 0X1 OJI (Kl (EJI mJI oniM (KH .JllOTI (Kl 0X1 (K1 .^(UH K1(KY1 

Q Q Q O Q 

ajuiasvi(ui(Ki^(UJi(Efl(Ki[i^(LJui(ei<KD|x CMOi(Lnn(noaiKi(Ki(Ki 

^.j CO CO cJI «u I "si^rfa 

(M»a(LJui(Kin(M(Min(Ki(ue;(LJifi (Ki on 0X1 2 OvJi .^(Km cki mji (un (ui (ki 

/ Q ^ Q Q ex. 

(Km \ (EJiomcuYi an(inn(m^(uiafi(kA onoio^iisii 

O/ Q ^ Q Q CL 

(LQ on mji sum (M C(B (KI \ (Kinin(cnn(La(uii(Kn(nji(U||(Ki|| \ ojiKOion 

QQQ//Q 0*Q 

(» (isin 2 ^ (U) (K11 (01 (us: (ozn ojui \ asin(EJi(naJ|(Ki|| : (cnxiyajiKUi ^ 

Q*o,.a.* o Q 

(ini (uui (irn (M (inn (KTi (irn (UI f (EJi (Ki ^ (Efl (Km (isin (m ^ ^ djnajci 

(^(ui(Ki.jii(aj(Bicinn^(M(MTi^ (Kinanajcia(^(Ki(nji(Kin(U]n(Kii 

O Q/ Q Q O Q * 

(^^(oiii(EJi a(|(Kj|a(m(miom(Ln(Ki(KTi \ (MOJiiaJKbiKM am (kkuui Q O C> CL QO CX 

(umam(uit(uii(EJi(Kif(ici(&ian(nj|(r)(^a?in(nji\ (Lrn ositku) arm an dJi onn 

/Q QQ CL* CL O 

(arq (UJ1 (M (kJi (Ell (KI (U) (KI .J11 (Km on ikd (ci (Km oxi (pji ondunnon (Kmg \ 

o a * * Q 

(Kman(icia(M(i](iciaan(Ma(ism(Ki(^9(Lnn(Km(Ki annn(Km(U(i5vi(Ki(Kiji\ 

(umann(n(ui(Ki.asm(oi(nji(umasm(U)(Mi)^ ^(M(EJi(Ki(Ki(ig;n 23 

(01 n lU) osn o osii (15V) n ofin n 0^ (Kip inj^ 

(m(Lninj(mo(iii](i|(isvi3(VTi(M'isvi(MC|(uii(Lnfl^ 

(K11 mji (un (rn 7 (unoonrKKi ^ o(M{rui.<:iio c¥inn (kkui (ki ojui ojh 

()rin(Lnninj(6)oo ii|(un.(M(un(iai(M(Bi(n ui nsnumn cum osn osn 
Q Q Q o o 

(njn (n ^(U oq^iTTi in (U) (Ki (Kvi \ (M(EJi^ii|fta3(in)iKiKi(m (kio^^ 

Q Ok ^ O (XI Ck ^ O 

(un (ui (Ki uu) ^ (uvi (onD o (M (ioi (am OAA en osn (xu 
XI \ (M (EJi o (M (U) (KI1 (irn in in (I£: \ (un (isvi o (M oi / (k^ 


CS>^ Q CX Q Q O Q  _ _ 

(uincinn (MO^(uiicvTi(nji||\(M(M(Ki)(cn(KViaAA(Q(M^ (U)(Ki(Km(M 
(m(uu)iisii(LjLP(n(M(L]iajin\ (id)(ikcLnii|Ti(mr(uii($Vi onm()rnTi(Lnn 

QO Q „ O CL 6 Q O CX 

(EJi (611 (U) (Ki(}oi in(iJ)3(isin(iJi(un(Minji(Bi(m(U|in(m3(m(m.JvicLn(n 

I O (X 

(n(M(K)|\ o c¥im(m(K)iin(Ui2(uinino3(M .<A<Ki)ii|iisii3(MB\ cm 

Q •. a, Q C>Q Q 

(isi| am (m (lAJi (uvi (1X1 o (Efl ,^(m (Ki im (ui (m (Kin(ru 9(M(Ln(EJi||^ 
(i5iiam(LJui(^\ (M(i5nam(ruajLh(Ki)()an ^(L^ o^ tn in (un /(m 
(kji(ei([|(Ki[i(EJino3(Ki||N (Kiio(nj(r|Ti(uii(riji(isii(Lfiinin(Ki.^u 

0*0 * o OO- o » o* 

(Tu f mn (U (Ki uu) (M (U ^ ^ ^wMaj)ia(Ki«)(EA(Mam^aji: 

o@|: iniisii2(uji(nii(i£:(uii(KJi(isii.^(Laajui\ (M(un(0(iaji(i^(n(oi3 
osvi ii|(K)3(Ki(K)ajLn(Eiiam ^(M(MTi\ (uii (anD o (m (o (Kin ti (m Cron 

*0 O i Q Ck \ (X ^ o 

(KiTi(naj)(Ki||\ ojn 0511(0 (am OJUI ^ (m (ui flum osn ijui (un (kh (m (ea 

Q O . Ci> / O » O O O Q> 

(iri()an(M(i5ii(amaAA(isii(i5ii(djn(a(i^ (uii osiiio (ui asu 

/ o o o c^ 

(ann OAJKM in(m(M.^(n(Ki(M.^(U(Ki.^(EA(EJim(KTn(isii (oi inacui 24 

/ Q Q Q Q O. 

(am (uin (Ki o fKi ^ (UJ1 (ei (KVi ^ OAJ) o (Ki^ ii|oaii|(K)(r|(Ki(Lnn(M 

Q OO Q Q * C=> Qv Q 

la (K) iKi (EJi (M ^ (Ki Mn (Km Of: OA fflTiim? (unann onrm fimn o o ( 
asUKU J I -^^ \ 

(iJiasiriaJiTiiKiiiEJi nnnniKi^injiiM \ (M lei (uii im iKin (K¥i -jii (Kin «i 
asii (u in (ini .^ lui 051)01 or aiTifiLivioim^ajuio ^ojuio 

*C^ Q Q * 

(KDn\ (ij)(muc|(m(r|(m(KV)a^oo(ij(mawiii|(iJ)(Kin^ oaiiru^iKTi 
01^ o o (Ki(M (r|(M in iKiamin (LJ1 (mR \ lEJi la (un (EA 

* a, * Q Q/ Q Q 

(Efl ^ (Kin IBI ^ (UVl (Kin (M (ai Mil Ol (C^ 

ex • Q Q Q O Q 

OJUI (UI1 (K1) (M (EA TH (M (Kip O (Kl .^TH (iSIl \ (LQ Oj IQ 3 (M ^ 0511 (M .^ 

Q a. Q Q/ Q Q Q 

(Ki(UiQfl.jii ofmnnnmndJKuiiN (un(Efla=iL(m(Lii(iJuio(Kii(U|(rs(m(Ki 

(Ul!Kl,Jll(KTfl(MGEJ17n(kJiaaioriJ|in(U|3(Kl||^ ^(KJ|QJ1(KJ|£1I^(K1.^ 

QQO *Ci> Ci> aoo 

(ui 0511 (ui (kJi (Ki Oil n \ oin «g: X5. m Ti (Ki f (un (inn ojh (EJiTi on (Kn o (HJi 

/Q/ Ct> •. (D„*Q_ 

(kJi .^ (K) nnnn (um osn \ ui osn (m la ojui (r| oi a (m (un (kd (m (EJI (kh 
(M(m ? ojifKKKnjiinttJiaoflB ^ (no3ii|Q<j(i|W(Kii(inf ^ct(iji(CT(lii 

ex O Q / Q 

(Kl ^ Tl (la (n (EJI O (nJI (M -^(Kl n \ (EJI O (K11 (O (Ul 0511 OOJl f K11 

(um (Ki oji Q<i n \ (un oin^iEJiaAACKi 0511 oo) .^(Knoan ^0511 ojuioniui 
(Ki -J11 (K11 (111 (wi ? (cm cuui \ (K11 (u (K11 (Ln ^ (m (on f m ozii 3 0511 (m (ui 

(X..(XQ a/cXCi^QQ 

OOQ ^ (uiioiiioai (LI) oiiiooji 9 001 0511 (Kii,^(MOiii(Lnn (inn (uiiociJiflgvi 

Q (X»CXQ Q/CXQ 

OJl/OOaJUl ^ (Um Oil) OO) (LI) 05)11 (Vn Oil) 0511 OOn .^(kQKHOillTKM (KVl 

J(ig IKI, 

Q C^ Q O Q ex 

■"ajiafl|| (MO 0511 -J11 0511(01 in oil) 3 0511 (maji^ci||^ (uii^ciazi(KD(^> 

Q Q / O OQ (X * 

(ui (K11 oji Qfl anio in ofl o ociJi (M .^(Ki -jfl.(a) ^ (Ki (U Osft. \ (unoii) 

O Q Q O (X d ^ (X * Q 

(Moai(L]iaai^ajui(Oinaa)305i)(n(K)oz)(Ki)Ti(Moai()nn(Monji(U) 

cq |ai |(Ku ^ 
25 a Q Q ^ 

ouuifx (M oji (n ofin ami o onrKMoru \^ ■g'j Q 

OOJUI (Kiinnoajui? \ anomae^niKi ex** CL ^ Q Q Q* O Q Q O' 

(naruKKijN ojii (m osii cm inji o iki luji \ 0(njiiK}a^O(Minji(EJiB 

o^ Q a. Q c> 

(iai(ia(EJi(nj).^iEji anftCDOEJi ino)Ki|| ^ (MdoioasiioaJKiancgin 

Q / OCX* O ex Q 

(nji(M.^(ui(K).jii(6)n c¥innannTi\ ojh (ktkkh en £)i oru ^ m u osn 
ocin (n (m (611 (KTi o (Tiii (uin inji oni .^CQ fluui \ n om a osikki ti (M (kd 
cirr)(M^aaj|in(M.Jiionn(Lfi(UJi^\ cninji ^(iaiuininjn(Kiiin(U 
(Ki -Jin Kiiasii « ^ -^ X ^ a. onnn (u ^ im (Kin (U Ti an ojui 3 (M .^o Ki ^Jii (KTi 
a c*- a. Q Q 

(M(EJI(kA(BinTI(n03(Kl(Kl .JI1(LflfX1(nj|«|0(iSI1R\ (l5110(K).<2llin 

o a 

nim(M.^(uiio^(MninaAj)im.Jin(isii(m^ao)^(L^ c¥inn\ 

■a / (X ex* QCLQ* CVQ 

(iA^inji(ia}i\ (un(Kii(KV)(tf;Qnn(uiiiisi]ajuiuia(Ki)(Ki||x Q (X ^ Q * ex / 

||(uiio(6ii.jYi(ia)(m(BTi(tf;amiujio (mi m (uno^ o^: o^ in(Ki|| n 

ex o Q Q a / Q * 

(un(Moi(ij|9 (Lnno(iqannTi(un(L^(i^a£:i^ in o^ owiiulii o 

c)nmTio(uvia^(iai(M(Kviiiaiiuin(isiriaft^ onji a^ (uiK&ii asn o n 

o'ao Q * o/* 

103(Ki(Ki.Jii(uia(i^pia(i3k\ (um n Ti s) oi a asm iKi (un (kJi asvi 

am acui ^ Oil cm X ajii(gaaiTiag;ci«iiijLBO nnnfiTiaJi nfmnya^iEJi 

O . O Q 

ajiri(ig:as:afijiaai^(nflriina^|0(KiiiTi x mamaosiKKianimajJiiEJi 

Q O QO Q OQ 

(iJiii(Kianinoaa{i(Ki^ajuiajiia£:(EJi[|\ M^^^i^Ml^^^j^j!^^^ a * cv an anj) 0511 Oil .jkooi u n orn oq 0^ ^ 0511 oji an (uin OAmamnwo 26 
(KVi Ti (Tui oik osD (K) (KV) .jh o ^(uh oji an am sqiKi ? dJUKun ^ (EJi I \ MimcvYif l?in(Ki)(ian 9 (r|03flK)(m.JinaJiiac5k(io^ ajin 

Q Q.. / Q «, C?v Q 

cinnomom^iuji c¥inn^ (Lnn|^(Kii(uc|(VYim(m^u;ia[ua^cao 
(ia(nTi(Eiioan(M(nji\ (un (Km (m asnia o (ki ^ (m (kvi \ (KDonoiia 

Q»QC>Q» Q Q (X 

(M^ 0511 0X1 fmoii^asn 0X1 oojiiir^ ^najnm onm 

Q Q Q Q 

cui^iKKKiiaoiTi inaju)(M.<:iioim^ii|fln7n(Ki.jiic^(M.Jiiari 

(Kinx (uno(isii.jii(n(ik(i5k(r|(nTiaa.Jin(p(u.jin(n 

a, Q o Q o Q ex 

inioiiiTnQ^QLivioKKiya^ON ojii oeji (Kin (un oi (Km (kti nan ? \ (un 

(Kii(M(isin(irn(rui(EA(Kii|||(Lnn(EJi9^ (um (Km (m osii onn (ru 

(nj) ^(Kio(Km(i£:(in(0(Km(|\ aj|(EJiix)|(oiii|(U)(um(n(M»i(Km(Ki 

Q Q Q O Ck Q 

(ism(Ki9a^o^ (0(M(Ki(um(Ki(n(ian(Kii9 (uui([|0 2,^(Ki-JmcLn(La 


uan(Km||\ (M osmium (5] (K1] (LMi) o Ti (Ki ^im (c^ (M ^jm o (K1 ^iKi 

Q QWjL7n(umasmoiucnnn(KV(nji(Ki|\i^ nnnn^ 

iL5knanTioii.jm(i^(M .jma:n(Kiakosm(K)(Km(^QjmaJiiacmiri(um 

Q* Q»QQ/Q 

asm(Ui(L^cniifi(Kvociji(Ki(uin^ aoi^ajui(U(Kicvin9(Km(inj|9(umo nnnn 

/ a/Q 
nni|\ (M osm (um (^ oo] (LMn 

oiTi ? (Km(UJi(Ki^(nonTiMtjiflfliTi^ (U(n(nTi(Ki.jmim(w -Jn 

Q cs>^ Q a. Q 

QziiKia£:(Lnnociji(Km.<A(nji(EJ)||\ (mu(miki||\ aimaJi(Km(ru?\(M(n 

an(umcinn(Km(Lnosm(innN (uonoziTia{)(ai(KmTiasm(Km^(r|oaia{)in 

inociJi (EA(no2 oiin \inazm3 osm vi(Minji^ i5i in(aTi ftfl^j^ 

Q Qv Q Q Q . Q' 

on oo Of: ojm (n oo oo) iEii(M Oil asm aim ^ozmoxi \ (M (i:m 0^ 
aajiaai(KJiQruii|(EJiaasma{i.jn(ei(ki(nji^ d^nonTi^oaimTiociJi 27 
(tf: ajn (n (K) dO) \ inoiacjn(m(i!JL<ja(U(Ki(MKi(cnftnx nojno (rniKDN in 01 a osin (m (bJLca (U »n oa 10 ira nojnoan 
Q ex * c> Q 

(X Q Q Q Q <X 

iiO||(uii(¥Ti9 (KiTi£fl^cxiijnim^(Ki(cnftn X (unin QnmnTi(KD.jn 

O Q Q 

(un(Ki)(Ki)ftq(EJiinji^(M(irnTiajin(in)o(^ onnri \ ^(U| 

(M-*o»o^m(aTn(mo(iaiTniao(m-Jii aoji 

C?^ Q * a Q O Q 

(tt;(KD(isniEflm(Ki.jin(Uk ii|(nTiiKi.jnM(M.Jin(nKi.^(Lnasn (ki 

o Q a. • O ck 

o(Ki(uil{iaji(KD(Kln(K)(| NOiiQ«Liii(Ki)(uiorqo3JK)iKi.jii(cn omn 

J^J J^ J| J^ n ^ (J 

Q Q Q Q / Q CX 

M^osDoaaicn nnnnf(uii(Ki|\(ui(K)KD(^(in) onm iki o ki .jn 

(Kii(KDno3Ki|| ^ (ruak(M(EJi(Maji(Majii(uiian(m 
Q o a. Q 

Q Q / Q Q Q„C> 

Q Q 

osn iKi o 90~N in (a in (Ki .Jin MOJi ^Jii (n (Kiji X (M c| (^ 

CL Q » O 

(KJI CU) QSn Ofin ^ (anOin(m£JI(K1)TIII5V)K1).^(KT|in03(K1||^ 

O . Q Q Q 

^iL5^in(aTi^oiKiiTia5niEJ|(Ki(m.Jinu(Mamin(^ anoa 

(lo (m am (m o iKi .J11 ong luiY on^ naAA(Ki^inoTiKi ^jhc^oji Q O O O Q » CL 

an (K) .^ crn cjci .jikeji cimn osvi osn (isii.^(isiiann{rui.^(Kii(cn nnnn 
aji||\ in (En ) (KV) (Kvi (m (m .^asii am (Tu .jn (Kin in o 

/ (X Q Q 

(nji||flnn(£j|iKiiisii(Ki^irujKiTn(Ki||\ (un ann ? ikiti (tii ? on (Km (tn an Q Q ^ CL (X Q 

^"5^4 CJO 4 28 
(Ki(mcim{m-Ji.asiicm(ru.Jii(aamffa(BfmK^ (Kin'^ ^mo3(m(Ki(ajif(U¥i(Kiiaxi(n(wa(M^fniiwflg^ 

Q Q Q Q Q Q * < 

(EA(uinamiaaj|(Ki'JTi(M(Kiinasin3ajui\ an ceji s nai o ojin (Kd nnnn omtKiN m(UJi(m^(ninTi(m-J¥i«^ckii.jifioiK)-jJktm(W-Jii 
(nj) ^(KlC¥inn\ (KVim<K]^(r|(K13IUU)in(KV|(EJ|(n03(Kl|| \ (LMno 

^ CL Q CX m 

Q Q Q CX O 

(EflimajiiKi^ moTiiin .j¥ii^(M .JifiiniKi[| ^ ojiioonJi ki o ogi 

Ki||\ o ojii Kn onrm acu Of; oji 00) ^ 
(n(Ki3(LJLnin(Ki[i(EJino3(Ki||\ nnn(EA(Ki(isin(Ki^inji^7n(Ki||^ (M 

Q O Q Ci> Q 

(Miei^tKioiKiiKiiasiniKi^ m cnn mi -jh i^ oji ,jii(nKiaKici(Kj in(Ki^nnx^(M.Jin(n(Ki|)\ o (inn kh onrm aru of; oji oo) ; \ ikykki 
(uiiaxi(Ki[)(n(La2(M^Jii(Kin(M(EJi^(Kio(ui(iann ^ (m (kvi (unasii o 

Q ,,000 

(k)i(nj|(moiK)^m(CiTiM)ieiiKTnTn\ inoi3(isiimiK]3M)Kiinj|?\ 

(X Q Q CL * / Q 

(uii(ifin?(MiEJi^imin(Eiif\ (ui(KiaJi(Lnn(Kiii(uia|(LQ3(kJi(bi(Kio 

(Ki^(i|(ain(m-Jin(p(kfl jinariimajin^ arnia^MiKKiKnajiasDmin 
Q * o ex 

(EJ|(K1(U1IK1-A (n(aTl(gO(KT[lTl(Kin(Ulin(M[| N (KH (LU OSlfl (Km ,J¥1 

Q C> . CL 

(LfiiaowjkTi^ a5n(0(mMin(LJi(Kino(ian(M(uin(LQ(i^ (uyi(ki£ji 

C> Q Q Q 

(n oi 3 osin (m ^^(Tj (K) (Ki (Kin^^^cM (uin 0X1 (^ 29 

Cjv Q Q Q 

(EJino3(Ki(|'^ (rua£:o(uiic5kan(nTi(Ki.^(Ki)inji(UJiiKi.^(eiflSYi no3(Ki||^ (njia^O(uiic5kan 
(Ki(KV).jvi(Li)(uiiruinoiisi]||^ (L;vi(^(iai(Ki)0(ianin(n(ru(ua^in 

Q Q CL Q Q 

(niisi]2(kJi||^ (Kin(K)i7ftn(LJUi3(M-Ji(m(uii(Mono(isii(KiTiinj|ii|o 
(i5vi,^iei(i5ii(Hi(nj|ajn(in)0 (i|iJi3 ono^ ucxi 

(uroJiaai ii|(iru(KiTi(runoosi).^(EJia5TnklarL^ 

/ Q Q Q Q ^ Oi 

c| (n (611 oxiR \ (uii ij osii a(M .dwo^n ojn u axi(M ^ 

Q ' Q a,/ Q 

(nimanji(M(i^in(isii2(Mj|^ (M01(KT|(KlaJ|(Kl.Jln(^(K1l(l^an(nln 

Q / Q / Q Q 

(KioiKiiiniunioiioohKin in(un .(M N anoLJii (K)»o c¥inn aa o 

(Ki||\ axio(miEJiimoii(uii^^ajiJ)^^(Kip\ (iaiaoiin(L;vii(M.^ 

O" a Q / 

arjn(m.jifi(L^in(aTiiKi.jinM(M.Jin(cnKi|| N (mojucjci ncn3(MO 

Q ^ Q Q 

(n(Mia\(Kvi(Mii|in(KV).jinm(Ki^(isiio(Kn 

Q Q Q QO/.. a,* 

onji ojui imj] (Lm Tfi ^ cuui > ^«p(un(uo(Kin(irn(Maaj||| ^ ojikkh 
1 . uoa^(KVi(Kii \ (uin(Kiiei(L^(i](aTi(miLiLna^ 

ex * Q O (X 

(EJI9 (miEJi^ ii|amKi||\ (Lnn(iai(MiKi(nTiino2(Kiim.Jifio(KA(Ki 
oKOonnn^ (ciio?(wi?(uui nrmn^ ^ ^ (un 2^ lUl1cln^(Kl1lK^l^ ojiiiKicfliiAmfnTn w?(mino(ia(EJii|\ 

*- o o ex / Q / » 

(iai(M(m(nTi(no3W(m .JiioininJiJl^ iotiki ^(MMcg 

c> / Q o a. Q Q 

cun ananjiaji sjaanaa^o \ oo) ooi (isii .jyi o ciivi on oji (ki .^ a!^ i^ Tfl^ ^ -^ ^ 30 

/ a, * Q 3^ (iai(Klh(miEJi(i3kin(aTi(K)?(iciaEJi^£j|^ (umaaioJKKininc] 

C> CL Q 4^. (^((iSTn(uii(Ki(Mioii(uiinri%ajui(incn(Kin||\(Lnn 

o a _.^^ . Tfi ^ ojui > in en (Km II \ (un ookm im « on Ti on o 3 (Ki (Ki .jh (^ acui I] omoan \ iisi](Ki^ii|0(6)n(Ki||^ ^»^ 

5^ ojii am an (uin /(M (m (EJi oil (uii "n % (UJ1 9 ^ 

(nininoa(Ki(Ki^Jinii£;(EJi(n(Kii|N o(KA90||ii|inji3(M.^Ti\ orvi 

o?oo)>(LJin nnrm^ '^ ^ ^ 

Q Q CL Q / / 

[|(KTi(K)iin(E|aAJi3aNji(ian? (L^intnTifli^ 0^ 
(M(isii(irn(nj|(Kii\(K)iEiiiL5k(n(nT)Ki^(m xajnadioJiKiin 

O CL Q 

(nTimo3iKi(Ki^nnoTinri^ (isii(Kim(Kv«jinji3(n(Kij|^ ii^mflin 

Q Q / / * Q 

in(Ki^(mo(EJiinjiinji(ij|(ein(M(isiicvin(^ v(Ki(EJiOi(n(nin»n(nii 

(X ^ Q O a, Q (X 

(iAm(KV3ana\ (U¥iiia)(M(m«]Tn«j03 w(m-Jino(M(W-A(KVT^ 

Q O 

(Ki||\ oio?ao)9(LJLji oTYin^ (l^ln(^l^^(^J)(^(I](KV3am(ullaJlo 
(cnoimdui^N (uii Kii(M 0511 am (TU (Kin in (013 0511 (m 
(Mn X (uin (Kii(M (isii am im (ui in (Ki .jn |(M \ (m 
C(MN(Kiiamo(uii«iin(nTn«i?(ia(EJi^aAn amnN(uifiiKii(M(KimTn 

c> a, / Q Q 

m Ul 3 (Kl (Kl .Jll OBRLTI \ (Ol Of (Wl?(LIUl C¥im \ (M om O (Kl OJ (K1 ^ 

Q (X ^ Q 

(M(W||N ajn(isiio(un(KTnTi(Liu(i3kin(inTnwf(m(^ cuin 

Q Q O CL 

am(wi(KiinTi(no3(Ki(Ki-JiiaafiLTi^ n^ ^ 81 4. tm:i QOQCiV /O C>Q 

Q Q (X CL / C> 

inji \ (EA 0^ onji .^(lO) 05111 (nji (ij (M «JTi oo) (M .^ 

ex (X (X ^ i I (X 

_ Q C> a * Q CL 

ann7n(iQCEA(KTi||\ (uii(Ki)iEi|(im(Kinaiiioi)(Ki).jifi(u 
Tm J (Ki in im o £n n (inn (KTi T1 (EJi (Kin 0^ in (uii II) ft£i M 

Q ^ o a. * 

Ti(iAiiin(Uin3inji(Ki^iEJiiainjiQCii \^(uanc^3(M.J¥i(KVi 

Q * a. Q o * » 

(uoam^ajn cimn ocu ti m (ea ontJi ^ J |(M(M(EJI CL iKi(ia)oin(UJi3CM.<2iiaj)(Kiii\ T ^K^SM, oru Q CL 0» CL t. Q CL 

(}ji(Ei^Ki£j|^UTi(inocj|.^Ti(isii|i\ (un (KD (KV) Qsn on am (Ki 

Q OCi> CL 

(K1(C1 8j^^: (Minn 
J 

(K11(K)(lQ(n ao Q imniEJi-JiTio Q a io.^(KDam(EJio(M||^ (Km on (Ki a (kji cEn (vm (Ki o 

CLO^ » t, Q C2^ CL * Q Q>^ O 

(m .jn (p (EA oro o (OJ) (tf; ^ (uii (ki) (ui (m (ki) oji iisii (m (n tsii ^ (ki lu 
(Ki(ru(LJiY(Ln(cn^(Kifln(K)ncEA||^ (Lnn(Ki)(M(EA^(Ki^Tio(Ki(n 
(uiflsvi(uiiKii(njio(uin^ x ^ ^ 

Q Q OCi> / C^ Q 

IIKTI (TU (LJUl (K) (HA t (Ul (CtO (Kl (H (Kl (Q (EA (bA. (K11 .Jll (KT) (K) O V) /(M 
O > ^ -^0"=^ ^ lis 

Q CL » C> CL a 

(611 (UV1 (m .^(UA (M ^Jii (Ki) (I] o 3 S?) (Ki .JI1 n (IS11 3 n (K1) a 0^ 
an(Ki.jTi3^gi(nA||\ cuicm : ^(^o : ^cLAaJU)fTi(M^ckA{|^ cea 

Q Oi Q O 

(K10t|ani3(fi^(K1^(K11UCinn(M(EA(K1(K1||\ (KA(UlI|CjC13(M(Kinia 

o(ai(ikTn(EA(Lmo^m»qSii(j^ (nTiosiKun (n mA cla (n ojj 32 

(K)oiKi.^oEA(inj|(M||\ qjiam: (§^oo: TitM-JiCM^cuKn onniiaji 

/ / Q Q Q 

oiKili^ (Mitnn (Kin 0*4.0X1 oopiMCbA.: o: (ian(MiKi(iAnf(uii(Ki 

J a , d'd^ di J ^ S df 

oimoiKi ^ie|(ru(MB\ (kAuinaxia(MO(M(msoft^(KiR^ OnA 
(Kn in 0X1 (Ki o (Ki (KVi \ (Masvi(EJi^(iai(ruuinaxiocEA^Tiiisvin\ 

C^ O Q Q 

(nj)ais:ajin(n(aaaguiao^'-nn(KiniKio^(ixi(n not|/(MasD(Ki 

o o ^^ Q Q a 

ajiMiflan^cmn : aao : 

o Q o a./ / Q Q a»o aa 

(Ki (Kn QsJL (ici (CI (ei a<A.(Kin (on (UU1 n , (K1 (isin (Livi (K11 (Kin (M (cnn osvi .^rnm 
(i|(aan^a(Kin.JTi(KiniKi(LJi^(ixi(n(EJi||\ (cnot|/(M 

C> Q Q Q ^ 

(U|a{)(u«|(Ki^Jin3(LnM)(ian^c]nn : A@|o: 7n(KJi^(M||\ (uiKKKn 

O Q O 

(i5ino«|(m.Jin3(ui^(ry(Kin.^7 (E|(irn3(isii(Ki^ (E|0)c|(K) 

in,(Ki(i5in(Lnn(Kii(KinckJi(cnn 

_ m J 

Q / ao Q 

(imiKuaJinN (M(Kiia^(ixi(n(Eii.^(Ki)cmcEAO(M{|\ (kii mji (m (ex ^ 

(m (OjD (Ki) .Jin in (Kin ajH a (EJi (ik in (Efl ^ ii|oaii|(mnKi(Kiiam(n 

(K)0(EJ|.^Tn(ISIl[|\ (inn (Kl) (KII (ini) (KVI .JT1 Tl (KII CjQ O (ER (ik Tl 

ex Q Q O (X (X 

(uii(inn^(iJiiarin(M(Eii^(m(ru(M(n(uii3(M.^<HiiiKin^ (uiKKimun 
(M(ei(K|(Kiiin(KYi(uio o(Ln(Kn.jin c¥¥inannin(iXo(ixiii|ajci2(Mi|\ 
n 01 (OH K11 (K) in oji (Ki (i|(ui(un(Bk(KA(nji(Kiiam(n (m o (eh .jw ti 

Q CX / CX •, / 

OSII II \(Kin (TU (UJI $0 (I] lUI U in (Kin (01 (M (1X1 (LJUI (UY1 (K1) im 
cj| CO I I (KU 

CX * C> CX CX Q 

(mo(EJi.jn(Kii(Kin(M(inn(isii.jin(nom(KUGLjiix x ^ 

Q CX O Q / Q 

n (uin (cn) (U) (M (K11 oji (Ki (K11 \ (Kii(ian(isin(ei^u(i5iiiTi(m(LniKi.Jifi 
11:^ (m o (EA Jin (KV) (01 (Ki) <Kin nrii in (m o in(uui(Ki 

oju (1X1 o (Ell Jin 03 <Kii (1^ in (i| im 10 .Jin iLJui (a 
O^ Q-/ /Q ex. ^ Q (X Q 

iKil (m (i| (EJi 2 (KA ((^ (U11 ucn (isii II ^ (uii(KYiaj|(Ki(Kin(Kii(nji(uvicir)i9 

Cr>< ' CX CX o 

(nj|(i^(uii(n(Ln(n(ici3CkJi||\ (uii(Ki(a(KiiinK)a(M.Jii(i|(M3Mi(Ki^ 33 

Q » Q CL Q Q 

(KiiKV) ijoxi on7naJiiKiim(KD|| \ (M (KV) ooiin an ojui 3 tM .^ u K) o 
(Ki^inji.^(isn(Ki|| \ aJi(UJio(iaioio.^(B^»i(ianiuiasii^(E^ 

Q ' Q 0.0, Q/^QO 

ON (£n(Kioii|arii(CTD(uinccio(EJi||: on: innasino: 6: oxkkkki 

O C^ CXCTv Q Q Q CL CL Q CL 

cmn 0X1 dsn (Livi omoEJi o /(M (KD ^ (m (kii an im im o im ooi on om on 

Q Q * 

(EJi(Kio(Kiiinji(M(ei^(Ki^aa)(K)(KDf| on inn ann oru acu (m an (una 
J J «S5 4 I ^ ( 

(M.^(Kvi(Ki.jinuoii(ia(n(m(a(Ejin^ x ^ 

QO ac> Q a cv 

}|(KJi(Kiin(isn.JYiciivLCEjio(M(Ui: ^5)p (UjoaiKKin andJiancwKEJiN 

o(Kii : armiu®^'^ ^ ^ 

|(Lj(3WgCI|J| (jJOI^'^ nan inn a anon on (ki.J¥i a anon (kid^ 1. ||oioianiKii(KVi||^ OQ * / Q o ||(noa^^(LJLno(K«aciTi(Ki.jii{m(iaii|(i^ aj|(EJiiLC)|| 

/ Q CL Q 

anianiuiinno(ut|(ina(M^(Ki(Ki||\ (un sji cm im im dan (kd (m geji 
flKi(Ki-ivimiJickJi.<Aimo(M(iAnN an(iQan(K)(L;vi(Ki)(ixioK)(Kin||aji 
(Ki(KTiinn(Ki(KTioimflKi\ (m(EJl:L^a^Yl^l(l^(l^;^(MaJ1(M(EJl^K1 

Q Q ^ Q Q O'O CL ^ Q Q 

(01 ^ \ OSVI OIU) O im (KY) (M (EA O (01 (iSIl .JYl M 

Q / Q Q „ O CX/Q 34 (Kii\ (uinuasii(i|(KiiiKiKY)(anTi9\ o(KJi^iin(ui(ia|| :(KYi(ru(Ki Q CX»- Q o^ii|oa(KiaMKii(iajiTif^ ^ocuTiyajiitEflikRanjiiQLJTnnnrifN 
(LQ (kh o (K) ^ ^^osiiiuuiOflLmajiKEiKkiaru : (KiianjiiKiiKVKisin 

Q/Q _ Q (X,Q Q O 

oif(nm(uui(Kii(inji\ fta|(nji(miEJ|cirin(LJii(^iKV)\(kA(EJiflX)io 
in(LQa(Kji^iULn(n(Ki||^ (Kiu(uin((n(KDii|03(K](Ki[|^ xo 
(KJiHiim(U|(KiTi KajYiam?ii|oa(Ki(Ki||N ACKKnoiflndJionoAjiaji 

II|Oia(ISYl(Kl[|\ ^(^n^ OnOiaOSYKKKirifN C| O a (KlIKiaJI (KH (Kl 

(EJi -JiiannomoaiKii'^ ^oanTifinjia^ajiflnTniKi? ojikh 

asvi(LjLnaoio(M||\ (Kiioin?(n[iii(Kii(mu(m(m(0'Jincni(Bn^ (M 

Q Q O 

ajKEJiasniandJKEJKKKKiiiiN £jiOGLnn(Efl{Kiiu(Ki(Ki|)^ (Muonoa 

OCk/Q Q * QQ 

(Ki (Ki .JI1 (EJi am \ oasiio(M.^(Eii^(m.jn(M(ru.^uanji?ajYiaj| 

o a ^ ex Q o 

(Ki oru cEfl ^ ? \ (is)naAJi(KD(njiyoiuiii(M£Ji(M(uuip on (kh ocian (ku a 

O ex Ci> CiV c> Q 

<Ki(Ki.^(a orinn(Ln^(Kiia£^(uinnnn^ onoiaasYKKi-JVKKioOvJioaq 
^ CJ I ^ TOi 

^o a (Ki (Ki in(Kii(iai (n oajiii \(M o o inim o 0X1 o(Ki 

(KJi(ruimo(KiiKV)(isvi(m[|:asvi(n{Kii{ra osvi n (kh on (KD a 

o o 

TIN dSYl on (KD IKV) ^ (n IKl [I \ dSYl (l| (KH on (KH .JH 3 T1 ^ ^(M QUI 

Q Q Q Q ^ Q ^:> 

(KJKEii^iKioiKiaoiaruN ojKKiamf :asviin(Kii([|(KD.Jiiain^ 
^asYioAJioajinanjia^fKKLn^N oooi(ki^oiki|| ionaruaN osnin 

Q "Q Q Q Q •, Q 

on dm HO) .JI1 (Kn \ (LJiniKiuTio(M(Ki)^(Kiiiaj)(i|(Kiim ccKun 35 Q Q Q Q Q Q 

KianajiDTKEiiicKKin^ (unoJuiMnoaiainoMCKKioTKuiKKii miajimiKinN iniunaTio^iniKiiainoflSTi i[|(ia).jn3(n(^ 
onKH .JV13 i[|(nnn2Kii||^ ^(iSTiajiji)oajii(icuak(LJii(mc|(Kj^ 

O ex Q CX Q O/ • C^ 

KI(Kl-JIl«j(nJ|ll](LII((KlKll\ (Uin(Kl(Cnn(lQ(WlL«IMl(Kl||N (Kj(Kl(Ij 

OQ * » » * Q Q OQ 

(i](Kia(m(m(UJi(M(n(Ki(M(i|(ui(nji(Ki)\ (McuKKimanJiinoafKiiKi 
(^ asuasi, I CO ( ^ ^ oci^ ( isi^isu 

/a Qv Q 

ajui(Lnn(m<iNji||\ (UflsriiuniuiTiiniisinaKiim^m^^ <|iJii 

(innxij|0(Ki^iKV)85Y)oiKii£iaruak^ (m u (M(Efl ^ »1 01 » osn 
ajLn(uii(uia>j{(uii(ruii^iEJi(Ki(M||\ (kii n cm a^(n aru u iki im o (ki 

(EJi^c|(Ki2(isYi([|(Kia(KiiKin^ ajn(^Ki|(M (&i(LJ¥i(o)Q(n\ (Mann 

Q oevQo c> 00 

asm o (Kin : ON oi(Ki(Masviinaaiaa)||\ niunaTiKlnajianKiiEJi 

a{i^in(Ki|x ^asvii)Lno(Lmaruak(M(0(Ma^(ixiinjiaAJ)(Kiii| 

an (Kn oai (| ^ (M(M(ai^(maJi(KiaaiasYi(ma£;(KJiiEj)(EJi(Ki(Kii||\ (kji 

Q Q o a * 

0(LJiioi)Tiin(uu)a(M .^o^oii ^Qi]uajinaai(Miu ^ 

(Lnna{i||\ ojin (m in io a (m .^ooi jm an im o oi] ojih a^ 

Qjifln«lniKi||^ ^ ^ ^ 2. ]|asiiajLn([|ajin/(KJi(ui(^u^(Kin^ 
nii|oa^(m.^a5iianri(majLiic|ajin/(M\aaiTia^ anriui NOJii o anil in ojTi ang (M (B U) n aojn o (un 


on ojj f osii arn Oil ojj Oil -j¥i Mil in flja Qoi aan aai .^ojin ooi o Oil f ^ 
o?\ asiip(aoM)aa)asYia{i||:axiaaiinaniaflsiiQ^UM I 36 
XI6VI m\ (K) o ^i(KA oru :oi) (tn qcia fast] mi| 01 3 an lO) (Kvna mlq (kii 

O Q Q O * Q . / 

(un ^1 (Ki asp (M on (uioru \ cooom^iuioKLii^ xoioajkkv 

(ici(LJii£i(M(an sojnonn^^ ^^m 01 3 kyi (m .Jii iki o (M on osii 

^ (ULhMi(Kii(njifO(UY]Qfuak(MiEJi(iaA(^^ o^ 

asviuu(Eiiam(m^(iou(LJii(Kiri(Kii(ini(Kii\ am osn o liii (kii (m 

O Q OQ O O 

(m IX) I >^ o (Kn (Ki (m o »n (KI1 85Y) iKi A : (un (Eii (^ 

/ Q Q * Q 00 

(KVdCI MICI (KH ^ ^(LJ)(M(nJ|K)(UllKl|| :([|012(ISYllKl.Jn£IM) 

(Ki u (Kioji iKi (K11 \ (ULii^ ^i[|<isin2anrio(Lm(njiakasYii[|(Ki)^ 

Q O ^ Q * Q Q Q 

(njif:(icuf(Kii(EiiinajO(KDii|ann(i| afYin3(Ki(Kii(Ki(Ln(un(MQniKi^ 

J^ \ (CO Mi.ca 

Q Q Q Q f Q QULiiN (ia|(nji(UYi nnm? ajYiin(uiQ^ii:n(i|(M3in cm M Kin (ea ocui 
o \ (LJLn \ (on cEii on lEJi osn (kh arui ? mn ^IISII Q Q 

0^ (Kl p (M .^(Cil) O OJIJI (LQ O oru (C^ 

am(Kio(Ki.Jii(EJi(Minji : Kii(ru(KiiKV)oajinTi.Kii .jnok anom 2 

00 * / Q * o o- 

asYi^onosuN an 01 3 on iiai (kvoxi \ anoaanoiaasn aniKi .jh)^ 

(Ki .^cci cm o ^ on o 2 osin (m (K11 (Kii (la (K11 £]| (El ^ o on o 3 on iKi 2 
an(nji9an(LJiiiij(naan(Kii2iK]j|u(M\axi{La\a^ 

Q Q Q O O Q O 

o o «5¥i -dkiisii (ru'\(Kii (Tu ? 01 Ti (M flsii (m II N am ? N « 
([|(Kiia(Kiiinji?asvi(ci?ia(n(Ki||^ ^anoi2asvi(Ki.jii^o(M 

^ Q Q Q CXO 

onoiTi on orm (m o (Ki .^iUfUUiEJiamiKi.^(Efl^K)i&|anri(un(Ln Oi CiV Q Q Q Q O 

KiniKi||\ (rua^(MiEi(U(ui(M r(uiniKi|| \ aJKEfloiTKnuonajna^Ji 37 

Q Q Q „ / Q C^ 

\ CO CCl 4 I 

C> CX .. Q Q . O / Q 

(K} (Tu .J11 (u III onn iKiiKi o (10 lu^ flsn 

Q CtVQ Cs> Q * / Q Q OQ 

(Ki(KDiis)niKi|| :iiQiKDO(ui?ajnKlneEfliniKi(Ki|iKiu\ loii^ 

Q ^ (X * .O / * Q O 

>^(isviajui(uin(KD(kj| on hq oji (kh noniaininMJiiGEJKkRinji : ajn(Kiiaj| 
(kikkh Im on (kh oji Oil (K1 X ^o(MiruiKio(Kiajui(KV(La:inaAj)ii) 

QfjIKiaQSVIIKl^llSflON H) 01 3 ISV) IKl ^ ^OOJl dk CO O IKl .JI1 

o(M|\ (isii(einaJi(Ki|| : ii|oia(Kii[|\ arn^\ (is)n(inLj|oiEJii[|oa 
(KIN njuj^ ^oniajiniKviQtnJiakiJiieBiOsjinii :(Lnnann?\ asii\ 

Q O / CiVQ Q Q / / 

flUI^ ^(M IK1) inJI (U; OjCI O (Kl (Bl ^ (Kl \ (M (Un OJTI O IIAJI (un (1^ (Kiiiisp(}J(ru|| ^ I01 OAJ) (Kvna aru (i£^ (ui asm (LI1 on am iki iq o (Kiuui 
oji on (LCI (KJi OD \ aJD (Ki m irui (M ann \ (kji (un u osn on (kh (ki ^ orm 

Q Q OQ O Q QO 

(m oj) (Kin ^o(Kn (m im(U(Ki(Ki)(ism iKiji :(lji (ki(kii 

(Kin ^nn (ljui \ (u am iKi o (ki n ^ ^ajYi{Klh(M(n(LQ(M(i:ii)(uino(kn 

QQ QQO Q Q*/ 

(m:(U1(Kl{K11l[|llJU|(K10UII5ll(U(^(KI1||\ dJ)^ XOIOJUKKV 

C^ O • Q O Q (ui(njia^ajn(no(M|| : noiaiKDnN annfMM(Kiio(Ki(EJiann(EJii[| 
(no2^\ (ULn^ x(LJii{Kii(Miniia(M(cii)(UTi(U(M(nji: (kvkkji 

OO Q Q O . 

an(gn(KiN (un \ (KD(nji(KD([|(KicEiiii)03(n(Ki2 

Q * / Q C 

MB^ ^oi (uuKKvaa (TU 0^ (un (a omn (Km c 

J| CJ »^ (KT)0(Ki(M-Ji(Mn^ ^(cn (LJU1 (Kvaa (OJi og (un (n onnn(Kmann Q CiVQ o 

(M (laji ^ (U \(U) iKi (KI1 (laji (If; (LQ (ui (m ^(Kii (KI1 .jn (K^ 38 (Ki .J11 as]n (un iKi) (KI1 iia iBi riJi p (M .^ on^ aanak flhn (iq o (Ki .J11 as]n (un M) (KI1 iia (^ 

o o Q " O Q 

(KiiajC)(Uiriii£i(M(isTit(M(n(Ki(M.^aji(K)||'^ (KniqajoaiM torn onrm 
flsijcciCCl S [ yi\ I «su (J 

Q 

ajij|N ([|aruai[|p3(Kii||\ (i|(isn(i|in3M[|(isn(i|(Eji^\ (uiii85Y)o(m 
(U(Ej|/(Kiii|(Lnn3aji||^ oiiijLii(Kvaxi(MMajTi(a(ik(aK^Miiui^ 

^(M.^(K](Kl)(M(K1)(l^|n^ ^(un(Kii(M([)(Lci^ ormn (M -jh CER 

J J (h I CJ 

Q Q Q*/QQO 

(kA(m:(}0(Ki|UQrinn(m(M([|(uininooi^ ^01 ojui (kvco o ooi (ki 

Q Q Q O 

^arur: (i|(Ki)3(Kii(nji(m(isi)\(LJiJi\(noiai[|oi3(i|(isn 

/ 
(i|(ui(i|(Ki(Ki|(MQnoi arv¥i\ ii|ajTia(i|inji ^najriasiio iniKviaiKiian 

i[|iiaa?(isiicEJiiKi||'^ ^ajTKKiKMQn&a^ nnrvi(M^nncbii(M<ru 

Q Q Q O . Of C> 

(EJi aru ( : in (Kii II arn f iQ (K11 (un (OH osv) \ dJi^ (uin(ai^(KicEfl(Kii 
) cJl S J^ ^ 

(£j^(i|ajuiii|Qhaii|ajC)ai[|(iQ2(m(m oionjiiKii 

Q Q ^ Q * Q 

(aooJin: Miianji^mannaoiN nmr\ ujnK ^otMocuKiaji 

iKi||:(isii{Kii^f(is)n([|(nr\(ui^ ^iniia^(iao(Ki£fl?(Ljm(M 

osnanninaru.^fKiii'^ ajTiadh(KJiQninann anm(M^O(LQii)(Kia 

J I 4 ^ q' , ^ . ^ '^ a 

iKi^{Kii\ (ruak(kj(aijg|(Kii(isi)(nji(n(uc|cc)a(M.JkaQ(^ 
o(Kin^ (i|oia(isi)(m.jvi(K]0(U(a(irin orimtM^ 

O Q OQ O Q o Q 

(Kii.jn{Kii(Ki||\o(K)i(Ki(m(ij|(m||:axionnnpo \im C>QO Q OQQ QQ/ 

Q / Q Q O Q (uiu.JinO(qyuriin(Mn^ ^cvYi nnnn(MO(Ki(EJi^iKi(M |ann 

^ / c _ _ -, - 

(isvi(Lao(maAjiu(MiKiii^(M(Mo^(Kio(m(Kii(isvi(mn^ oiojui o (moAJi u(M (Kill ^ (M(M o^imo ^(m 39 (Kv(ui o im in Ji ok (uin IK) o tn (irin 1^ 

(EA(M||^ (Majnajui(c)Q(M(EJi^(mmiKi.^ii^ 01 

* / Q O Q • Q 

(Liui(KV(ia(Kii([|ajn(n(isp(Ki||\ (niLjiJi(ia-JTiKi(Kiio(i|im nTiino 
sji(M.^miK)(i£;(K]||\ (Tu ok (ui 1^ u (i| orn iin (K1 (U 

/ / Q Q / Q 

on in 0^0^ (Kin \ (m osii ojti osn (b (M a^ on nnrvi (kii onji ? ^ oumisYKKi 
o(Kia^(Kii(ui(uit (un(i^([)(K]2(Ki(m(MTio(Ki(un(Lnn(Kii(MQf|ajn 
^iui|^ an&nan 
ex » Q Q 

(u; 06; (Ki njn ^ in&nan(m(LJii{Kii(ijoo(miEJi(MiiN ai;a^(Ki.jiiiKi)(Kii 
(K1 IB (K) iKi jn (^ NiJii (KI1 AH oj) (m (Ell (m in 0^ 

OQ Q c / Q Q Q I Q Q 

001 KiiKi (U » ) oAJi (Kvna :(Kiiaru(m(Kiiii|(LQ2(riJi(uii (lein on (ki iki (Kn 

Q CX * CjV 

i[|(Kiia(Ki)inji f i[|aji(Ki||\ flULo^ ^(LjmiKiKMindCKi^a^^a!; 

(Un O (Kn (M .^"^0111 OJLA (KViia (M M 

(eKi|(M.^\ (ruako(Mi(miK|jiO(Ki(Efl?:ii|oi 

Q Q (X Q Q>Q Q Q / 

aLmo9(uniisii\ im^ ^(ijinarn?(njiiiK(iao(Ki.Jiip?(iJii\(M 
(ispasiiiaiaj|a^(m.^an(m(M.^(Ui(K^ (Majii(MiEJi^(Ki(aiO|ajYi 
^^^Mlo^^r^^l ^ inj|(ikiEJim(Kii|| ^ aj|QJi(KJi(EJi^a{)iKD 

(Xl Q Q Q O / Q 

u.Jii(annaAji\ (LJii(m{Kiio(K].^(H(0(n(Kii[|\ (MosiniJiio^ 

oi(n;\ flSTipinaJiiKii) : (KJi(i]iai3mi(Km\ (MoniEJiaiK^iKD^ 
\ Ci) J J( (CO flsi, (CO asi, 

^oioAJKKViainjia^oaoiHKKiii : un on oaji a cea mji ? \ onannN oan 

_ Q * Q a/ Q 

(ij(Kiiaaxio(un9^ ^(MUCMiEJi^imoamcuinhnfiaAJiN dui 

AE; (U1 (Kl O ( \ (M (IST1 0^ 0^ (Kl (kJI (K11 (K11 .Jn 0^ IKl (^ 

C^ Q Q ., Q O Q 

(K1 n \ inji 11^ (M lai 0X1 o n Oil (n (Kii n ao 2 (nji (^ 40 

Q / 

oojix onnnnx u lu) in oxi 3 oru im (uin (Kn osvi (kii .jn im "^ ^ojh 

Q CiV Q Q Q 

(m(}aio(Ki(i^(M(£Ji ii|(LQ2aaii(Ki|| \ inniiqaikisdnamcEflfmiKio 

o 

jKiajidoiji^i. ^ ^ ^ ^ ^ 3. na£^(KD(KvafYin(ruii> mnnafuii 

cj a oa(m(m(LJuiam(U){(K)i7ni[|aAj)2(M(i|(m2(MiKii(i^ ||i[|oa(m(m(LJuiam(U)?(K)i7ni[|aAj)2(M(i|(m2^iKP 
(njio(Lnno(L/iii(Kioir|(m2(m(Ki,^a^ ormncEflanji 

xi(isvi||\oiKi(Kiiam(uif(LJii(Ki(K|)o ofYmiKiaJi 

O Q Q (X Q O Q 

(Kii(EJi^;GLnn(Kiinji(KD(Lii(Ki (tfYm acu (kh .^ (un on iKi (Bill \ (uin 11) am 
iiqo^asii(Ui(^ajTiinoa(Kiio(K]n^ (kii mji (m an 

in(a^(LJLn(mtfiJi(mii|(LQainjiiKi(isvi(i|(njii[|u.(Ki^ ^(uiKOi 
(Kio^(}J|(nji:ajn(i£NN (nam\ noainuoiKiiajuitK^nnmiruiii 

Q Q 

([|(KIia(n(Kia\ inO12(K1l1(K10(K1iaJT|(lC1(K|)T1(Kl||N (Un QSVl (Ul CXI 

(n(n(Kii^nn([|oa\ ([|(LJiiaTio-h(i|(ia)aii|0£ii(isvi^(^ 
c|(n\ (un(Ki(Kiio(M(i£N(i|(Kiiair|on(uitf|ON naAJKnfKiainof&i 

Q QO * OQ (X a 

OSDN OSIl II) (KI1 2 Of] ami (K11 CEJI oil ICn (Kl "^ ^(Um (Kl O OiTI (Kl iKYI 

(OiKl I »^ Zl (KU 

O Q / Q O O 

o(Ki(Kii.^(oino(Kiinji7\ (unii5inTio(m||:ii|aniaosviiO||\(Lnn(i| 

o o 

i[|(aa(Kiii|\ (Miu^«mo(n(i5ii2ir|(Mfflinjiu(i^f^ an ojui im .jh on 

an£jiaan^a(isvi^aji(a\ (KYiinjiojianiei^aAJitKiooan 

OIKl £jiaan^a(isvi^aji(a\ (kyi mji oji on lei ^ oajkki (U| (n oq am a kyi 
^on (Kiiiaiaaji (B onaoia osYiji \(M on (EA^ ojin oo^ (B ra ao(^ 41 

o Q CiV Q Q/ a * 

Q O Q/Q O (n(m3(M.^(i:ti)(no(Ki.jTi(Ki(Kii|\ (LniEii(KiiTio^(Kii(i5vi(Kin: (Lnn (UU) (UI1 (Klj (Ul on O (UYl (Kl (K1) ^ Tl \ 0(MI^(M(IS11(LJTnnn(LI|{Kln 
Q Q Q Q 

cj a ( I ^ I 

Q Q O * OQ 

(n(Ki\ (i|aAJ)(m85Y)(isTiii|(ini3(i|(ru(}ai(Boiiin(K)^ xmoin 

OSTRN f| Onn \ (l| (LJUl(l|(m 3 (l|0(U(K1),^(EJ|(l|(KIia in (K) 3 \(un (Km(M»iTiin(Kii3([|o\ (LJ¥i(i^(M inotM (no ir|(LJiia([|iriii f (EAon 
([|ajn2(nji(Ki||^ ^ajn(K](Kii(LJi(m(kfl(ini :ir|(oi3(isYi(Kio\ aJiKn 
(ij lEJi a (Kin R \ (M »?n (ui III u (Eft (i| o a (Ki II ^ (un cm ? (M 
(n(EJiarKY)||(Ki|(ru(i|(Kii(M?'^ ^(uin in (eii a imn (ui (ki (ik lei (m 

(nji:(uin(LAJ)(isvi\ (nann\ ofMimun^ ^ajiiKi nmn oaji (uc i) inn 

Q 

nnn mji iBi £1 ^ ? N injiiBi^9ajYioin(Ki(isTiin(Ki(EJiin(oa(KiR\ mffi 

O ex Q Q> ex 

([|(Kia(k}iEJ|nnniLJTn Qfjiru ii|U(Ki|| ^ (m (m ieji ^ ^ o (ki osvi mn <) 
(nmj|(r|U(Kiii£:injiann ? (i^inoain(L)ia(M(ij^Q:nKii (n(Ki (nuiKi||^ 

IflGnaosviiKi .jh (Ki o (U (q ocu d^ inoaiKKKiojLniQfMt^^ll^^ 

Ct^ * CiV ex 

(m(M(isviin(ru(i|(Ln(m| ^ (MU(U)(isv)(Lnn(ni^ ouon 

(TV Q . Q 

n (ui a (M ^ in am iin (m in (ui n (oi) (ijtnji ? am 9^ 
(uin(minin(inia(is)nnima(Kl(m^nn(Kinnnn(M(Kv^ aju (Ui osyi ,^osvi 
(m (U ^^miKi (tg: o^iinn (minima^ in (B (Kin II ^(^ 
(CT(Kii(PfKiiu(iiina(M^in(M(nariJi( (uin(Ki.^(cni\ flS¥iiKin\ (M e;iKiiiuiriiriii#aj|o]jiKi|tuiMUituui\ aa]g(uxui<tR(M£ii 

/ cr- a ' ^ Q Q 

fUDEijiiuiasiiiunnacu fjUKKii \ ciuriaaiir iimijKirutMoaj 

mEflii "% DJiiLnfniwiM .^ogociiiruaJiEi ^iiKiiisiiniKii k) 

Q Q <^ Q a 

M n \ £1 ocu M iBi i» M iHii «] M 1 (u iKn cfi HI I \ iji Ki oni (M 01 01 

oiKiix '^lUTiiMiLJifonjiistJnl^ijuniiM.^iKnKi.dLasn 

(Lnaji§"Kii t iun«ji\ STinnmKiip (jrounKiSTiEiKijianKii 

QQ„ Q 13V/QVQQ 

oruajnornx AiuiinsinujicqnjiiKiMiijiiajiiKii.^: unmi 

OB \o\(ajiKroiM~J]9(i}ni\in]ru(i]c:niiisiiH]^iEiiiu)aji||'ti. 
'^n un 3 oji o -tMRi onm oru C11 Eixu runsinunonitiuiiKigx 

/ Q Q Q ' Q 

iun<isininoK]j|:(tjroi\ KnimiMniu-JiiuuiKicuiKiiiuiiKiii 

Q O Q » Q 

Mituif-% -^iLjni|EiiiHii(L«iKiikiinj:<|aaji\ naminoiLm 

ajiijiuijinjiHiniKirx xiuniKiiKTioMOjnJitajnnnnrN lunii 
«^3»ni[|'^ xa;nKniuno|uiaJi^(Kl[| : ei^ini>ai3initjui«i 

xuifntimKimnnoamKifx AOOJiniinoin^nS^iinnn Kun : ndiiisiiiiop imiiitAiKiin \ kiosjojimiki ^ikiikii 

Q O Q 

iijni]nm(Ki«iJioEii~jijiuriuni]oiitin A ■SkUiniiEjjiKiiiJ 

c?' a Q / ao- 

BiaKuii nmnoKT, : uiiuuoix niryi \ ikiookiiduiieji Tin 

_ Q O Q C" 

■]im3i]ottiiiiiEfiuiiBsiii|[]jiiinmf lEiEianiiKii'^ '^oihi 
«ni(n»asiniainnfiuii-5t, afunKOtsiBiin : lunonnfiMO -Ji ikibn 

O Q 

iun(j£i)3Kiin\ KiixuiiKTitMrfiiosMuiioii'v -tturojui isn ^ 
■jtmx ^H^ tiriininj|(K(i£iJiiBitJi-j)?\ani»ni»ni(Miq|0 45 
osvicLH inanriiiqim (LJ|(miLAJi(£j|cKi(uin^ on iea (ki o (kid \ 

Q * Q CL Q CX CL 

(uiKUiKinN ojTi n nm (m o (Ki lu lEJi ^ ^ (un cvin 9 (K1) n 
cinn(nj|(Lnn^ (Maj)(MO^(masvi(Lmu namirn (ki (Uim^ 
oajin\ (njia^otntrudom (i|aru2inam3(m(m ^jnu (r|02(m|| (X Q O Q ' Q 

(Lnnaji(r|0 3/(Ki(Kiioaji(W .^ag^Tnummaanji > ojij nji (EJI (kd m 

Q ^ Q Q CXO^OQ Q 

(n(Ln(Ki.^u(Ki(n(inj|{Kii(Ki(n(Kiin(M^^^ ^vmn oru .jyi oaji 
flsmr / Q Q C> Q O OO Q 

(kjioonm;:(i)(uin\iLAJi\ (n(nji2\(n(Kii3(Kii||(inias]i(KiiiEJi(Ki onnn 

Q Q Q C>0 Q 

anji .jh (K11 \ (KD \ (^eEfl^(£j|(Kij|\ (uinii^iaannanooaAn^anoKii 

Q 

([|(}oi{Kii||\ooi\ (i|(uiniEn(mn\(Kiiii|T)2iEJi(n(Kir(KTn(r|(EJi2(isvi.^u 

O Q O Q Q 

inwii arnninji.^iij(EJi3(ij(Ki3\ oiooioAonninooiiJif ucJi^? ioi(rj(Lnn\ (ncifinTn(Kii(aj(CT>(idhuTi(Eii^(Ki|| ^ ^^ocu a^ nj ojih Q Q a o 

vinn ami ojii (KJi iKi (Ki ^ ocu lEii -Ji JEJi ^ f \ (um (m (ci an ani 3 asm (ki ^ 

c> ^ Q Q 

Tnflg|01(Kll||^ UTl(Ijin(rm(MIIX1llJlJl(M(EJ|lIjlUIlTIIEJI||\ OOO) 

OQ O Q Q Q ^ Q Q 

wmoiKi||:iijajii?Kin nnnn(nji.jn(Kin\ ajn iki oji o m m (ki oomrui 

Q Q Q Q Qv O 00 

O Ci^O CiV (XI c\ 

in Ji iKi IT (um '^ ^(wo(iao(imia^(Kinoi(Kii||\injiitf^iKii(^ 
ojiiiKiiim ^Tiiumamim (m .Jii(KiiTi(ia(mrio\ osnj o fKi (ki -Jk(EJi 48 

O Q . to Q / Q O Q/ 

inji n 01 3 osYi (Ki ^ (m onn f (K11 (oji ? o asYi (£j) Qi«i\ QumaaAOKiiaciJi noi3(isYi(Ki^(mann^(Kii(nji?o^(£j)Qi«i\ mmaaAOKiii 
\ (CO m^jKL^ { \ I (Ki.jii(Ki{Kii(iJi(maaAiKii(Lnnihoo(mn ^ ami r (un noi m 

(Moniioanos (i|(i0(i|O3(LCi([|O(LJii(Kia[|(}ai3ii|(Kia^ ^na o iQ o (uvii[| 

([)!EJi3<Kiiaji(Ki(i£^(Lnn anmiCKKi : (un(uu)asvi\ (Ljmini()n\ ickkyioji 
(Oi ^jm^ G) a I ^ 

(Kii.jn ii|(Kii (uin (i|on 3 (i|^ noa (LCI (noi^ 

/ Q o / Q 

X\cm\ (H11TI(LJU1\ OJTI (K11 aSI) K11 (TU (Ell \ CEJKKl O Un O (KD am (M 

O Q Q 

(Kifiiisin(En^(Ki[| ^ ^(un in (ea 3 (kd ui oo (eh (Eji ^ ? (m osn (K| hi 

Q / Q Q 

(i| (Kin 3 (OJi ? (M o (m (n (M .Jin (m (EJi (isii .^ (B (isTi n ^ inooia 

(Kifii|Qni(2oi(Kii.jn(Ki(Kii\ ii|(un3\ (EJiarincEiiQrin(KiiiKi(i::ii(rijiiKi(KTi 
aJiinu^(uifi(Ki(Kii^ ^(m(naxi(n(ui(isp(LJii(Kii(uiii|(isTi3(m(u 
(Ki (0| (EJi cma^ (Miuil^(n(iJiiKi(ik(i|0 3(i|(M3(nft93(Ki(Ki^ mnn i 

/ Q Q Q Q (X 

(Kii^onnn(Ki)iKi|i\(M(U(n(M(U^ii|(nji3(K]iiKi(EJi(if;<^ oun 
(q^ (lai (K11 ^(n (a (i| (m (m aiii(x^ ^ \ (Ki (Ki (m (M 

Q C^* (X / Q (X % I Q Q 

(M (M (EJi ^ (m (ui (Ki (IS11 iUTi (a (bA.\(La (m (n n OX) (Ki ^ 

(M7(1(kJ||(m.^(C})(mn(lJLJ)iI|03(K1|(M(Mmil(K1ll\ OOKKKnUN (K1 
Q / Q / Q 

(m\(W(OT{iaji^(uiiTniia(n(ruii]OTn(Ki||^ ^(cm (un (n m 3 onrm 
(ru(tfC(a(0|)(K1|i^(la^^n(lS1]:o^ aaj|(M\ mosiiTKKiiiKi^a^cy 
W(M(a(ui(Ki.Jin(CTi(ia(a (EJiji^ ^cm(«^^(Lnn(Kj(i::jiEi(njif: 

o o * Q Q Q Q 

uii^fann(KJiuinu\(Ki(Ki^ ^annn (un in m 3 onnniEflangsaiauiK 
(ij\(ro(M\ (KT[i(0(runnn(uir(uin(Ki{Kii.^(isiii(m(ii^ (uikkio 49 

/ Q O Q Q O / 

o onmwn anfin(ruj|\ oiKiiKiiiijoiaKfiiifl^Tnim^injiMm 
([|(uiji(nKi3QSiiiKi^(M(nn^(Kin(uiO(0||^ ^Qiii(aA ^ un (ki 

Q Q Q Q cry. OO 

o / Q / 

(n(nji3(Kii.jin(n(nj|(EJi^ n^iciii ajn n ti 3 nririn(L/inoi)(Ki)^nnasn: 

CXQQ QQ */ Q (X 

GLnncifn?aaj|(Kj^i. '^u(niK}iKii(Kio(Ki.-s».(^^:(uuiO(M\ (inn 

o a, • ^§^^19^^^^"^ / „ Q O Q / 

o(asn(B(Miu:(ia)0(nji%7^ ^(uvkk) mo (kJLajn £ji on ti in 

(Kin : (MTi(LJiiajin[¥io o^ii|(m^jna(Bf (r|(LJiia£ji^(^ 

QO Q O 

(i|(un3(i|(nji?(M(Kvonnn(ru|^ ^(kh dci tji anj ^ waJi \ tieii\ 

Q * O Q Q O QO 

mjiiKnaJDCkiiinJi ofYinafuiON {Kiia^o{Kii(Lci(aiaru)(iruo(isvi||N im 
osvioKDdci^anuiaJi'^ ^(un ndi m cEJianji elk (uin (m nnm on imn 
(Mf:o(MN oiTKnannN lan icn (inn in oaji (m .^in an (un a in am an 
(Bin^ ^(riJia^(miai(njiiun(iaiajicinn(iciji : oajiiui^ "^(untKifi 
o((BTniEJi(M«iii : iKiiO(nji\ TKEfl^ ^(ci OAOJifi (Bi an Ti on Ml \ 

ajnononn^ ^(MOjntkJKEJi^imnnnajYKnasiLN acui ok ooi osvi oq 

Q o a, 

oci n : (M in (inn u am o (B .jn (M an Qi] .jn a lEJi ? (n (im 

Q O Q CX * / C> Q 

in(LnnainaciJir(k!|(Kvnnmanji||^ ^(un(Kino(^(un£li(Kii(M|| :in 

^asviaomflsiniix TiiEJi\an(Kiia{Kii||(Kiio(njianj|iKYi(Ljn(M(ru omn 

O Q Q 

orunv o(muaniin(ui(Kino(ruim(Ej)aaji^(KinoQii||N (uinosno 

c> (x ex * / 

{Kii(ixi£iiaru^(i|(nain£i(Ki(Mamanoaao||^ ^(un{Kiio(cin 

4 50 
aan ok Mil asn onhn (Kii m (la 3 (M -nn o am ooji 1^ cmf asn onfn (K11 in (la 3 (M «nn o am (KU i/n oivi (oa ^ im im 

(X * Q Q Q / 

(m (B inji (un (KI1 o Ti am iriiin :£)! (OJi o^N (la (a ^ Q Q Q 

ajYiajLn\o(m(U(Lnnuo(isi)(n(KiiaiKi||^ ^(KioniiaocEiiinjK^ 
(U(ijn(isvi(B^(isin(0(nji(Ki o(m^Jii(KThin(Efl\ (cui ok n ojih am onji 
dsiiN (m(mqn(m.^20(m(biL(Ki(ui(Ki.Jii(KinTi£ji\ on (01(101 in ikii on 

^(iJi3{Kii(r)(Laa(M(ui(uui(Ki)((U)(isvi(m(iaji\ orudkdJK^iiiioak 

(a(Ki||^ aiii(a^^(a(Kj(Kii : (B|(aji(i|(m(WTi(ijii(kj^«^ 

/a Q 

(Ki(in(wiiKioj|(Kii|\ (EJi(nji(^\ (uia(tf:Tn(r|(Eji3(M(n(Liin(Ki^Mi(ui 

(UUTi(U(U(n(mafl(QamofinTn?\ iEJ|(ijii(Kj(KiTn(EiiTi(kji'¥i'^ 

^(Lnn(Kii(ui(^(i(xn(i^ajin(0|)(Kii.jii(i^ in(EJi\ 

(Kin (1^ Ti (EA (01 (n (ui (m (HyNKi o {Kii(M(nii(u^(KiO(njiaji(Ki 

C^ Q Q 

OJIN T1(ai\ (LJ101(kJ|(I|(EJ1^(lAJl(K)0(ai|^ ^U(n(K)(KVI(Kl(IJI 

CtV / (kiA(5^^: (Tj flun 3 Ti (o-j (Kinn (un «oi \ (Lnn(nam\ (^(KKLnfflSTJKn 

* Q Q O CL ' I 

(i|(iai3(KiTi(KJiin\ (WTn(iJii(Lnamo(Eii-Jii(M(m^(iaji(MTn(Bi(Kii 

QO Q • O / 

(i| (Kin qn (un a (i| (nji ^(KJKKv onm ofiJi (| \ (nji?(Kii(n(U)(Kin(n(nji(Ej|'^ 

^(inn (Kin (ui (ktq (EJi (e™ (Kii n : in (ei \ (M (W 

(njiailn(Ki nnm(imi||\avi(m(m||(m(oiarvi(nj|.jii^ 

(Km (bA.(Ki oji (Ki ok m (EJi \ (Kii (o (iriJi ojin (u (EA (Ki (ui (Ki ^ (imi (Ell onn 

Q (X / (X ^ 

Tn(Eii^(m(Ki(Einn(KJi(Kin(fcii(M (n (eji ^ oaji (ki (eji ^ ^(uiKKn-m 

Q Q Q C> * / Q 

(EJi(n(K}(Kii:(i|(nji3\ (ici(ici(KJiTiam(Q(Efl|j^ ^ai«k(ui(KTn(uin(EJi 

/ Q (X Q CX • 

(isiii:(M(r](uii(U(m(ui(Ki-Jiiam?(uiTn(m||NTn(Eii^ ^ojiKKunn 51 

QO a.Q / /C^>^/ 

cbA(n(K)(ia)\(MiEfl(kA(Kii(Lnnann(njif : aj|(Ki|\ ojikiin ajnonannx 

Q O CX O Q/ O. Q/ 

on oAJi IK1 .^Ti am o (eji r ^ ^ojh (ki m m o ceh amajn ooi aciJi ajn 
Ti(i](KiiEJii[|aji3(m^([|anriimoKicnf N ojn ooi 01 an osn a m .^ 
(Ki .^ o oil onn (Eft ^ ? (uin (ui osii oil 0^ iruKif^aa) 

Q Q Q Q CX Q 

nmoiKi ^GEJi onmasiiii : o^ N iki(ki\ (MTKUiKMiKKEn^iKi 
ajncjanria^TimaaiKEJiN (iJ)(MOiiKV)i[|(m(aflHno(un(^ 

Q / / (X (X 

OfN (isi](iSTi(uii(iaA(M(iSTi(MiniEJiii|(ip^ (KKnojiKM^inaaia (Kion 

CX Q Q Q Q 

(n(K1f(EflT1(Min\ (KlIKIN (l| 01 (KA (lOI U QQ (Kl 3 IKI ^ CX Q Q Q Q 

(K1f(EflT1(Min\ (KlIKIN dl 01 (M (K11 U C) (Kl 3 IK] T1 OHI IKV) OCIJI T1 

CI 

a ' "" ^ ^ 

(Kii||\(M(i|Ti^ii|(m(Lm(MQci(L/ii"n(^ (un (KiiijiJioiiinr(Kii(LQ(ici(Kiiajiu^ ^oiKLnninTia onnniL/iiang 
(KH .jnosii : (Efl(K)0(Ma^(ui(aiKi^ann(nji?(kji n (eji ^ ojui iki o 

Q /Q Q CX.QOO 

(Ki^jiKnakoiKKKD'^ ^cm(a^^(ru(ikin(K)(ia):(Ki(}oinina 

Q ex. * 

(ERmjK^N iKV)(U(m(LJi(ia .jn(io(iai(kAiKi .jn(m{Kii(naj) (ui^ n 

(X 

anooiN (n(LJiiaTiajTi(KR(m(nji(i|(Kiii (ijOAJi ii|(m ^jnaTiojn 

/ Q Q Q Q 

(oj ? (un (m oAJi (ui o cc) 0X1 T1 \ Qfu (ia.^(i| (m a o (i| (m 

Q o o 

(uiiisin(U(iajim(Liiasvi||^ (fa)inTia(U(M(Ki||\ asviann(i|(M.^(KD 

o (i| (ui a im -Ji QST1 o (an m u osvi n N(Kih x^ 

C> Q Q Q . f 

(Ln(U)llSD||^ (K11(I^O1(LJ¥1IK110T1(n(KiaJT1(l|03f(r|(Q^a(l|(^ 

iru(Ki(iJi(EflajiiiJi(uiajiin ofYYi^ (ru(Ki(Ki(i|(a\ ojiflsn (i|/(KH3n 52 
onm3(iaji(n(iJiin(Ki(Mann(i::il(n()nn^(n(Of)\ aruKKioifnanflui cj^ll jj\ A (> <j (I 

QnfKKMOtKIKnJIII^ (Un OJl (EJlon (Kl 9 a, 

(Kl (M O (KH (TUI n ^ (LJI1U(EJ1(n(K19(Lnn(M(Kl(ICU<l^(Kl(Kl(Kl(n7n3 
Q Q . Q 

in\ (Kin(i|(oi ?axioi(U(marij)(Kii(r|iKiu(aii|^ (innajiaai 

in(r|(Ki(MTi(ini(MiKi(Kii(Ki^ ^onoivi QHTia orvm (Tui 0^ ojin 

/ / Q Q 

ani) (Kin ^nn asin \ (M o o (M u ^ o (M -Ji : oni o 

QCLQ Q QQQO Ct>Q 

(kj)\ (UYiamfii](Kn3(oi(i|ao)aiinioi(ru?(Mamaxi.^ 

Q 

uo ofimasii.^(i](EJi^(Liui(man(Enf|^ ^(om dm m m a annnarui 

Ci> Q (X Q Q Q 

(i£^ (oin o (Ki ^ cEJi dsii ji : (uinann?(MGEJi^(Ki||'w anj(ki)\ (ai(KiO(M 

Q Q 

o^(Ki(Ej|^(U(Eii onnn isin o (EJi ii (LJii(0|(iciQ(EJiinji(nji(Ki(^ji(Ki 

Q Q O Q Q 

(Kmn^ ^GinniuuiN (Ki(Ki\ (Bjarufun^ ^icnnnajiimTna onrm 

ami(i^(Ej|(Ki(Kiiii|\ (MO(Ki(n(M.^(EiianniEj)ann^ oji o osyi m u 
ex/ Q o d o Q 

u (M (^ <i-n (I) u (m .J11 n IB a (Kii o (Ki (m (K11 .^ o (inn (m (n (M Qnann(isvi[|:Qn(iaiia\ (Lnn(r|(Eiia(Kin||\ (iJ)asin(Masvi(uiniKi(a(M||\ (ui 

o o 
(m u (Kin osii (n lEJi ^ (Ki ^ (K) u (Tj (C11 a asn (m R \ ojn ([| o a ^ 

(n(EJi^(LJLn(Ki||ir|(Kina(Kii[|(ui(is)n(LJii(m(n(M||^ ^(Lnn(i|oa(Kin 

(Ljj(Ki(U(nji(Kii(iaji>(B(W(m(Mnf¥i||:o\ ojh (n am \ (n (inn a m aoi 

ojin (um (i| (Kn a (I] o \ ajninannN un ojin (Knasn (ea ^ (ki ^jh (ki dn (ij 

O Q 
(M (M «! flSfl -JH a m (KH asm (EJI -J1 (Kin ^ ^as¥i-jiiain(Kii(is¥i(ei-Ji(Ki||^ ^(u1(ki annn(njio>ji(ru: 
(n(Lcia(M-Ji(Ki\ (Lnn(r](EJia(Kii||\ (ukeji cmji(OT(ui(KiJik(tt^^^ 63 ^(uii n (EJi 3 (Ki) o (K) 0^ (un ( (EJ) n QS11 iru <K1) .JT 

(CCI ^jn^ ^ ( cJl )^ 

Q Q Q 

oicuu)(inofta(iaTi\ nmif (n(ui)o(isfiO(nj|^u(uiis)n||\ omi 
(m.<^(i] (m 3 £j| on imo in(Kii» niuii (ui) (UJi u QS11 o 
(iriji^(mii|(n(aj(n(Ki(ui)ii|oaf (n(cin omiftTKUKEiKMo 

Q Q Q o 

o(kJi(n nnnn\ o^iSYiin (laian onnn3(nji(n(U)(i|(m(Mnnn(c^ 
anadnnx osfioafTiiiiiuiniKiiMOiKiiirun^ oru iio on ti a iki .jd mji 
(Mii|ioi9(n(uiiain(Kln(Ki(KiiTi\ (uiiu(cii(M\(un(nann\(K|<ia)a(n a onOIKKKIKKl^ ^(Ull(m(K11(U1^aS1i:(M£Jl^fflO(K|l^ 

Qririni(^ia^(ui)(m(no(nTi(Kii(iji([)(mrnm xajnin 

ino3(ia)0(Ki(M(nJi:(noi(M(m (LnnQnannM|(inn3(i| 

O Q Q O Q ex Q 

an(ru9(i|(uii(cnTi(Kii||^ ^oiki nnnn(iciJ|(K}iiKi(Ki(ru7:iuiinnnf 

o o 

(MCEJi^fKig \ (UDi[|(iji3(iai|| \ (Kiiinjiou (i|(uia(Masii(U)(Ki||^ 

^0^ iKii (Kv annn (HJi (k; lEJi 0X1 m «iJ) 3 (w (m -Jin (Efl w ^[S'/^ 

O Q Q O .. Q 

ffi!:(M(n(EJiiia\ iJi (ui (kii (tn ^(mn osn cm oru n \ oa os^ 
ojYi (Ki o (M (a v(ui)(iaiioo(m^oii(iji(Kn(KYi((inn^ 

Q o Q o 

(Ki .JTWOOojoiKiioiaAJiim OKI ^TnnjiaoTiOfanoaiKi 
(KI .Jiima!;(n(Ki(LJi(Ki^(K) onmoajin ^ o^ voi (kv onnn (iru o^ inn (BimciTiiiai jnBcnwji :a:m|](L3i(Kija^ oimannaJUKumoy 

Q * Q O O 

(UYiaj|im^||(L^iKij(icui(Ki||\ (isiiQSiif(U(K|(Ei^(LAJi(n(Kia(i5Tia{]anri 
iqjicimasiio(&iiisiiajmi|(LS.(K^ ^cuvKim i] on la o onji 54 

0!; (U¥i (m o:(ui) (miuii o\ IK11 (nj|U|| N(M 1^ 

(imaaJiR^ ^o^ (kii (kv onnn inji .Jkn ijQ ci ti in o im .Jn (^ 

QTUI (K11 .jn m (Kl jl \ QIVllLm|| (niU10(KllK|Kl(irT1 QSIl 

(Ki||:(LJU)0(M£Ji^\ iKiianjicLiip on (UD a m (un (Ki on in o (K11 (M lEJi 

CL Q QQ Q Q Q Q 

in (mn \ajiiaj|^Gy fjQ im (Ki u ono im^ 

ooci (nTiaQivi(^^(uii(&JiQivi(ia)nnu(uiiniK«(Ki .Jnonojiaacm 

in (Tu oju) \ nji »i (n Ti a (m .JT (OJi (M n \ (ui) OAn 0^ 

ocLiiajig^ ^(ui)(irTi9(L^fl(L!KiKiiacuiKi||x ^^cuiiim n n 10 o (HJi 

Qv Q Q Q 

d^mimiKii: nicTiiMa^iKiiJiiuiKiiinoaniiiaitruiniK^ 
^o (kA ami sq o (rp (Kii (KV nnnn 

ex QC> C> CL CsV Q ^ ^ 

n (cii ang in (m (Ki JJLn im (m ^JYi (n 0^ o im ^cuvuLmnanici 

0(ruakiEfl(M(nji:iiii(LAJiQSii\ KT|acijnu||\ii|ani(kR(iai,^(niKi(Ki 

O Q Q CL •, 

(M im (KYI on (Kin (n (Kii n (m (KYI (n (cii 9 ^ oojitioaji \(uvi(kR(Kia^i|(n 

(Kl||\ (M(nj)IKY1(El|(Kl(M(Kl||^ ^SIlKYiaoOl 1JI^(KY1 iai^(KY1XI 
Q * Q O Q 

nmn(Ki.^(EJi (niiviao||KYi.jn(K|(inii(mo(m(iSYi(iSYi(i5Y)i^ 

(Ki ^ (Hj) (EJi TiosY) (n (K1 .^la ojui X (MaJi(M(Efl^(m(KY)(ui(Ki(Kian 

Q C^ Q Q O 

(i|(K)(Ki||\ (LninoiainTiiisno(Ki^Ti ii|ino(kii(&i iisn (EJi iji 

O Q CS> Q Ci> CL 

(KY)||\no3(m(K)(nji?(oi(i!;(nffa(Ki(M(Efl(U)(isYi(Mia(^ ijvkki 

Q O * * Q Q 

(nj|(KYl(M(EJlfil(Kl(EJI^(KYlTI nfYTn (Kl ^iefl(kJIOTniKiajl(K1,.^ 

(EJ|(ISY1(L))n(KIO(Kl.^(Il(Kl(M.^O(Kin ^ 0^ (KY) (KV OnTYl (OJ} ok (K¥1 (ISY1(L))n(K10(Kl.^(I1(Kl(M.^0(Kl|| ^ 0^ (KY) (KV OnTYl QCUK 

Q / * Q 

in(KY1l|\ (M(l5Y)(KYiaJI(n(UY1(M.^(Kin ^ (01(KY|(UV1(l|(VV1(mO 55 

Kifln(UD(M.^\ (nji(i^iKYioi(U)(njiKln(Ki||^ o^ (kii (kv onnn rui o 
(Kii(Ln(nji,^OKi)ooioi)(i£^ann(Kiajiinii\ vaioiiaiQsiiQaiiyaaJi 
(UKKnn^ (MiEJiam(EJicmasii(m.^qnm3 onmomi onmaonii^ u 
(ainin(U|(Ki.^(Bi(kflTi(iai^Ti(Kii|| \ (i|08£ri(K).Jii<ia)mii] 

ofU «i, K a ( »SL ^Q) J| 

oo 

(LJ¥18](LAJ13(LJI(U)II|(K13n(K13(KlR\ OTTI O (K|IKl(U1)nK1)9 CtSfl CEJI (KIR \ 

O Q O Q 

oin(nim(niKi"]n(U(niKi(iai(LAnKi) onmiruii^ xo^ (Km (kv onnn 

K la J { cj a cj 

(nJi(i^O(M»i(KiR:(uii(i^(MiEJi(n(Ki)(UJi(Ki||\ (n(Kii3(n(L))ie|(M(ia 

c^ Q (X Q O q/ 

(EJiono^^ ^(M (ui (IS11 (a (U (Ki ^JYi nnnn nnii Ti lEJi Qwi \ (Kno^f 
ajiin(a-j(LAnm(Ki .jn»dh(EA(n(Kii(Kii(m'^(n(^ dsnoim 

(ein (K1 (LA (Kl ^ Tl Oni U (IS11 (M (EJI (EJi ()^] (K1) »^ (n (m 

CL Q ex ^ Q 

TI(K1|| X (Ull(Klia(K1ia^f Uin(UD(0|(UD<KD(M(EJI 8) (EA 3 dl OJU) 3 

(mn \(MO(n(K)r(no3 (miKi.jn(Kii(i:n(u (uiR :(n(u^ 

(K¥) (un 8) (Kn y \ &q (EJi 1X1 (Km (m ^ (n (K) im (K) iKi (uin "n (ui (K11 nnnri 

oo o . o 

(OiiRN (i|aiii7(K|(uii(Efl»^(&i(Ki||^ 'ix(n(cma(ism(KicEii(n(Km(Ki^ 

Q (X ^ » / 

in(LJm(CT|(I](Km(EJ|(I]Oa(K).JI1(K11in(U1)T|(EA|| s dO (HJI (M (KI .Jk(0| 

(X Q Q Q O^ Q O* 

^(Lnntinnfm(umTio(n(dji«^ (L)i(cn(r|(Ki(m(U]|Knn 

(u.(ism(M(n(ciiasii(iJi(Ki(U)(n(isma(Ki||\ (rui o^ (kh cm am t (um Kin (ki 

Q Q Q ^ / CXC> Q/ C?^ Q Qv 

dui 7 n in o cEJKnJi op "^ cii«i|x^^ain(EJicii«i(nj}(iig;(n(Ki(Km(U)(isTn 
(un»dh(ui(^:(EJi(nji(^^ ^(um(Kih(ui(asqnji^ajiii(i:nnD(Km.j^ 
asii:(Kii(U||(nji>Tn(E)i^ ^(ui(a(Kj(Kin(Ki(ui(Ki^:fl.(^^:o(M[|\ 56 

c:i>/ Q Q Q Q *O^Q Q Q Q 

'QLiii(nann\ ajiivaKKuiKiniKiiriN (KDoiaoi(KD,^in(n(ui(Ki^ 
( ^ 

^(Kiiio(KmoasiiicnanriJiLnn^ ^ocmiin (un m (inn \ (wmn uui 

o o . 
(ui (a on (Ki(Ki (K1 ii \ o(mu(EJiasii(EJiiirni(U(i|(KJioi(Ki||^ ^ana 

(Ki^famoinn^ naniaasiiiKiajiu^iKiniKi^jniKiiQnoaiKiiKi 

J \ ^ ( ^«^ 

a. ., o 

(uin(i5ina(Ki||\ (n(KYi3(uu^(UYi(Kinii|03(m(m^(n(M30iKi(Ki 

Q Q Qa Q 

0\ (MIBiaj|{M(UIlTllK¥|.JinT|(KI1(K1|l^ (MOJIIEfl Q ^ Q O Q Q / 

(inn(Lminannm(iji(Ki(M(KYi(Ki[|\ (Ki|n(Ki.^(Eji(oi(ciiTi(Kinx 
^oniKiiiaaoiaji^ajKa (n(m(Ki.JYi(Kin(M(EA^(m(iJiiniiu^(Kii 

Q Q * QO » » (Ki||\ (M(K¥i(Kii|(uii(Kji9 (iciJitnjiasTioiKin^ (KJi oji dn o linn (U onnn 
(Kin(Ki(Ki.^(i|(Kia^(nj}f\ Qiii(a^^(n(ixi(innK^iKi.^(i](m(m(m 
(Kin (iji ? oji Ti aj|(as5 (Ki o (m oji osifi flsn o (Ki 
(ia(nji(M«](KiiKi(Kii|\ (iJ|(maji(ijiLa(i|(Kio(Kin(Kio(Ki.jk(^^ ooa* QO Q Q (Kin(Kina(in7(uin(Kiii(uiio(M aniiaotKvonnnrtiniiasiioaqiQoaa]! Q^ a, Q Q Q> (U) (uin am f (u i£Ji (UY1 n onnn (I] Ti (K11 (isTi (uin (H^ oniLa 

Q Q Ci> C*> (X * 

O O O- Q 

in(B^aAJiim^(Ki(ui{Mann(W,^«](mim(Ki||^ "^^SS ^^''^ 
o(kA(iru:(Kiii(o(n(LJiJi(isin\ (uykzaHceji (u ji \ on o a ^ oji (kii don oaji 

C> Q . QO^ Q 

(Km onnn(nj)(n(Kinan(Ki(n(KTnaasinTi(M(n(mim^ ^oniiaocEJi 

Q / Q Q. Q O^ 

(nji(i^(Basnia)(nji?:(UYicmf(M(Eii^(Ki||\ on oAn (ki (kh osvi (ki orui an 

Q Q Q O O Q 

(niK¥i(Eflmo3(Ki(nj|(njiiKi(m(CTaaji(M(Kin(U]i(Ln|i ^ . ^oiKinnnn 57 

Ct> Q Q Q Q Q 

omiafcajTi nrYYi(n(Ki:(uii(LJLn(i5in\(ui)(uiO(M||\(isfi(KiiffU(Ki^ 
"^ ^ G) 3 ^ ^ cA "^ ^ 

xii|iixio£Ji(ru(i^<ru(ik0(m<rue)n(ui)imim ojioui 

CL Q OO Q (X 

(^(EJIIKlf : QnOUD^flSnOMIEAIKl .JI1IK1|\ ftafta(EJIK1(KlTia51|\ 

Q O Q O C> Q Ct^O 

ii](ijii3Tioi(M(EJi nosiiaimcM (n(miKi (mn "^ o oii omn oru o^ ori 

a. c^ Q o CIV 

(Ki(n»ln(Ki(n<ruR\ 3jcm.ajn(iJ(KYi(M(m(ui)(icui(M||\ (rua^on 

arYia^acM^monanno onnn(mo(m(Kii(M(Kii(Lnnann(M||\(KTn(n 
o c> a * a Q a 

QOQ/ (X(Q OQQ Q.^O^ 

I^N (kAIKIIIKIOIKI^OIlQajlll'ix O im CHIH (m iS^ Oil) IKl O (TU (VTI 

(Efl(mo(Kin : iijajii>annO(riji|]\ (tf^Tnm(uiicnn>(uiitanf(ui)iKi\ 

O QO o * 

(ui}(iai(isfi(n(KTi(icui(n(K|QSii3iKia^ xcmmEAaniru 

_ F» ) ) a ( CJ 

Crvo Q O Q * OOCi> / Q 

asYKKvonmomiii^ojifKi (¥¥in iru on am mi on (cn 3 (kii oai (ki (U \ (m o 

Q O / * 

(KninjiiKTKKicirYiTi \ (nj)(m.Jn(EJi(KYi(n(M3Qnftaa(KinQnaJi3 nmn\ 

CX,0 ., Q O 

/ Q Q Q Q Q I 

in(isii,^3(n(ici3\ Kii u (m o Mijj Ti (if^ Ti onr^ (uasii(n(cnnn3 

* . % * C3> (X OC£> 

(Kn O QOII (EA QTUI "^ (M U (U1 OSII (UY1 OJIl (KU im .Jn (HJI (K1 1| N iTJI Ol^ (K1 

0:^c> a Q Q Q Q 

nnn (njiia? Oil! inn (OJiim -Jiiinji Ml II \ mh oji oaji o mi ooji y annTi Ci Q^ Id QQQQQ 

(mnjiTjciniji^ «iiap> UTi(^(UJim«i ^^^twiniminim 

/ Q Q / Q / 

ojui (cii am (Kj) (innn Ml o Ml g \(M osin M^ 58 

osvi (m £JI ^(M QS11 ^n (m (K| im o|^ (EA cima^ 

Q CL Q Q Q Q Q 

onrm n \ CM ojD n dci o oaji dJi \ osii anri on lui o (fj inji o^ \(kii ceji (ki in 
(nJiooTTiy (i^a^noao^iKi -JYiunrfi^ n la o (kv nnnn (nmji o^; 
o(K}i^(KicEfi flnftaocEJioaJio^: o(ip\ THKinnoasvunoaani 

o Q 

ann naNjiaflniKi3\ (uno^miaju) qiKiiainofjnimiKii anrnflnaanan 
J 10 I o o ' ' ^CJ (^ I 

(n(Ln(n(Kii3(i|(iig;a\ loo (aoi^(n(uii\ (Km OAii on no o (kh eji at: ojui 

iisncEA^iKin\ (Ej|(inin(M onnn()nnTiiEiQiviiniEia(M(K|aiiia(n(njif 

(UD KD (uui (Kn on (un ^ (n(uiia(n(nj)9(Lnn^U(n(m(i|(Lnnain(i|(ui)an 

QnaaJifiafuionannN ain oju) (Kin on inn oni (kii inj (Kin (Kin \ ti n (k^ 

n(main(ija(nc]rin8(n(nj}(n(Kin3(n(i^an(&fla(n(K)a>^ ajutcGnnnn 

(M||^(LAJ1(K1n(m^(U11(l^(K11(UJI(n(K119(no(Kln onnn (KU (un oji oji ^ ^ 

(n(Lnnf(kJl(^1(l|asi)aail1(KD^ lao o(kix ^in in o (EJi (on o^ (Eji 

(M(dji:(Ki)(kiL(Ki(U|(Ki||\ (Kin(Kii(naniaiKDi|\ iisii(LjuiKii(ru(MiKiN 

(M(mim||Ki ofinnKtn onnniruii N min asm o (Ln nnnn (un (M ami in o 2 

(Ki||(i](K}ia(Km(ikin(EJi(um(Km(LnTi^ ^^(nftaoiKvanrviminjiak 

Q O Q Q 

0(UM)a^<njiKiLAJiOGy(K|(UJia^n(Km3(n(Kia\ (Lnn(Kin(n(umaTi\ 

Q Q Q o 

(U)\ ii|(LJuiii](m .jm3Ti(MnrTi(ism ^jnKii(i|(umainann(a (BR ^ 
^ii](m(Ln(Bi(nj)(i^fta(nfta(n(M(a|(U|ifi (KicEm(um(Kmnoi3(Kii 
iUJi\ o(Kn(m(m(ijiiKi|| :ii](cm3(Km'jniUjn\ (m (eji ^ (ki ,^ii] iea ^ 
aAJi^(LG(U)(ism(Kii(ru\ (cm (iru ? in (irm 3 (Km .Jm (on n (ini o^ 
(njiTi(Ki||x ^(n(iao(Kvonnnm(nj)a!;oooi(Ki(Ki|| : ii|(EJi3(kj| 59 (un iKi) 0511 (rum (K1 1 ^(I]0 3 o (M JT1 (Ki iiKUi 3 siKi 3 inim (EJi n mi 3 on * » n (m3 \(nji9(ia) (nojTi oimintru (nini3 n^ (Ki .JY) M CM (K¥) anaaiiiuoiKnjiR \ in(iai(n(Kii3niKi3(no3(i] Q ^ Q Q 
U 

a 
onnn(K)Qnji3(i)U(K!n(iai\(U)^ ^s^ 

Q C5^ J, Q cs> 1 am 3 on oaiKKn vo) (I)£JI3(I)(ki3\ ain (k; kh ojui i[I(kii3(I)0 

Q (M oaJi.^ I[|(K113(I| 
Q O 

innnQnQciJi3(nu(Kii(ia)\(U)^ ^niaocEJiffuimaJKcniisiKnJi 
CJ (^ I '^ ( "« «i. ^ 

o oq o (mn \ (Tu ok (Ell (iJ (m :^ 

(mnocuN (KH(m[i(nflGn3(KD|| ^ ^(n(ia)3(MU^o(K) onm 

M orii iKp (M n (m im (m R \ (M in (m (K| Ti (n o c| 

njOIKKLJI 

an (Ki) on flci (EA n o 3 (Kin \ Q Q Q (K)\ (LnaJUI£a<K9(tll/(K)IEJiaJUI(Kl(El|SillKT)|)\ (Km U QTU O (KIO 0!^ ^N S,«J,g^«5^|U|^««J,g£il^«y CTV Q Q (EJi (dJi cEJi (KT) osn (Ki n am (dJi f KD m (Ell (UJi 

«q ([|(K)(KiKi)influui "^ (kJi (Ln (U) (611 Oil) (cm (Ljul inji (ik m 

(ci n(inri(uii(iru|/(M(M(Kii^(n (nam mi onm(cuajiii ^ (um (kyi m 
Q Q Q .. a _ o a / Q .. Q (uu) (ij (ici o (EJi (Tu (ip \(M u (isvi <Kii ^in o 3 (Ki (Ki .Jii (EJi am ^ (a am Q „ * O Q 

asnn: (uii (lAn (isii (kii ,^0 (i^ ti (n (K1 ikii ajui (k; ti (n (ki (Kin (ea (m onm 

Id Id' «^CJ (nji||\ (n(LAn(Ki.jn(Ki)^(i^nri(U(i|(Ki(Kii(LAn»ni(LJLn&q^ >» d^^ ( JJ o 

(M 
(KU onnn(nj|||\ sii 

cj a ( (}oi 3 cGn osn s) (Kn .jiinm(n(aj|(ruiKii(Kii^ ^^s^jMdJi 1 (TIJI asnooji (n(Ki3m)(i^am jn(am(UJi n(Cii3(isvi(Ki|| \ 

onn (n (M 3 am (K) (m (Ell n o 3 iKi II ^ (M oji (iJ) (ibi (ijii am (I) o 

arm I am ((Ku I J -s ( am^ 

Q O Q _Ct> C*^ _/ QC> 55 

Q (TIJI Mil (ui (Tu .jn(EA(Ki)(m (iJ)(Ki nam3^(nam3(kjin \ (MaJiian 

QO Q . Q Q m3 (i)(m 3001 Ti in (IS11 (ui (Kin X (uii am (1^ (ui in im (L^ 

Q .. O Q Q Q Q (nmssji Kl, (bJi (n (UJi (Ki (KYI (Kv onm (ru .jYi (K11 (EJi (uin \ (M otikcd m di iki inn kyi 60 

(UVKKiii nounaTiuo ^ "sxonfuioEJKnjK^injKi^iEA an omiisin 

(isYi(KYi(U]ianQSii3(Ki||\ (Ki)(iJianri9(Kin(ruf(Lnn(Kihin(ia) (Kvonnn 

omili^ o(m orm(nji(i^(ui(isii(n(K¥)(mii5Ti(Lnn(KiiTiajLn : anaanaN 

Q a Q * 

(lJt\ (KY)(a(n(ISIia(K1(Mn(K)(Kl(Kl||^ '^)JMiK11(Kil\ (»dh(EJ|(MI|\ 

Q V Q O ex, Q O 

(Kno^y (uino(Ki|| t>, x(m oji (U (eji ^ ik) o anri cui nnnn (kd ici (ki 

O Q _ * / O Q Q iKi .^vj (Ki ^ (TiJi f \ Qivionm(E^(Kin(biL(m(0(im}(af(oi(n7fta)n 

a. Q Q / Qv ^ 

(M .Jn (uvi (LQ asu n ^ (nimoiEJiinJia^fEJiasinxJtasiiiKiiTitKiitiain 

CL CD^ (X •. O Q 

onfuiaiKJi .jnono^^oiniiN n luii (m .Jn (Kin ti (Kin (Kin iq f (Kin o ri ? 
(uin vj onnn d) Ti (Km .^s) (K) IK1 (Ki n ^ (Lnn(KinTi(Kii(uii(EJi(M(nji: (kh 

/Q Q o . 

(^(ij(LJiJi(nima(n(nji9 (Kii(iiii(M(K|(0(icui(M (noann 

O Q CiV CL .. Q / CL 

(U(Kii(KYiaAJi(KYi onnnaann(Kin(n(K)^ ^^oinn (Kin ti (uui lei osii : cmn 

Q .. Q Q Q 

(inn?(M(ei^(Ki||\ (KH(Efl(M[|\ (kij dui (ki (n (rui oji oaji (eji (Km n ^ 

Q Q Q Q Q 

^O fM (tfU (Kl (UJ (Kl [| : (U¥1(UU\ (Um OJKB CM g \ OSm (Km (HJI (Kl >. 

Q Q QVO (X O C^ 

^(i](Lao(EJiiLn(^(njia£:(EJi(La(nj)j| \ (um iki (n (ki am a asm (ki a^ qui 

Q> * CL C^/ Ci> Q Q 

(i5m(Lnn(iciJi(Ki.jnarui(Ki|i\ (n (um onninJi .jm (om (Km (uiosm (M o^ (U (Ki 

C> '/ Q Q Q Q Q Q CX 

(ui(W(i](iJiTnn||\(M(U(n^aji-jn(Kiu||^ CM(M(Bi^(Ki(Uj(Ki-jin 

Q O O Q (^ ^ CX 

(Km Ti ojuKEJi la ooii n \ (Ln(Ki annn hji (is Tfi ooi asm ^JkonmaniKi .jn un N (ui (Ki (innn nji (IS Tfi 001 asm -A onm 
irm(iru!iJin\(Ki(Ki(Ki{ism(e)^(a(Km(n(Kia(Ki( ./QO-Q CS ..O OCX 

(Km o onnn Km ofmn (iriJ|!iJin\(K)(Ki(Ki{ism(e)^(a(Km(n(Kia(Ki(K).jYi aj|(inn\ (ruog: ((C)(KJi(Km(M(Ki(um«aii(kji|| \ (m (ism (En nrmn asm (m 

Q Q Qv Q 

ami B \ (w (iJj m (B ^ 'w (wi asm (um (m (m .J^ 61 a^(nji(i^o(M(ain(ciiQsiiasviUm (UYioniiafvanriiisfiucinnx 

Q Q CL •, •, o 

(K11(l5Yl(n(I1(nJ|(K1(M(K11(K1(UI(Kl .JYKKDTI (KH 051)0(01 ^(n03(Kl 

(ojunnJJiKu^j J J { '^ 

(Ki .jm (U am X (nj)(ik(KD(n(n(ia)||\ noxioiEAQnjia^amidkQnKnr 

Q a. * 

iEii(Ki^(uiiiaJ|(K)|| \ (naxi(n(m(ui)»a)Ti(}^(M(Eii^(m.^aNn^(^ 

O Q • C2V a Q 

(nji (uii (KYI T1 ajui in iixi o (ei (Tu 0^ n oni a (^ 
oj|(nji(i](Kii(nji(KD|| \ (iai(U(ruo(ik(n^(Ki(Ki(Kin|| 

C?v (Xl Q Q CX •. Q 

OSYI (LJ¥1 (cm OAJI \ (KY) (15T1 (n II| jrU (m ^Jn (KYI iri (LAJ1 (I] (IXl O (EJI (HJ) ((^ (KKKYIII ^ (U(LJI(UI |(LJU1 I 

Q O (XI Q O Q O Q ^ 

(tSll(K11.Jk9 (n0 3(Kl(K1.JYllcni(LiUI^ (Ul (K1 OnTYl (tUI J3|. lO (KYI O Tl a, Q c^ ex * Q (a(Kl{)\ (HJ) 0^ OJI OSYI 8) (KYI (KldSVl OJI) (KYI m OJU) : (KY) 

4 ( CJ (y«l ajui\ (uv) Q Q (ui\ (isYi(KYi(un(M^(uii(Ki(Lnn(K|(KYi(i|(m\ (i^inTi(i](Kia(i|(m3(mn^ 

MB ^ (KYI IEJI(U|| ^(Ljn(KYiTi(iJui(EJi(i5ii : ii](inia(isvi(Ki,^(n(LJiJi2(kii|| ^ (kyi iEJi(Ui|\ 

(uvi(n(vvi(Ki(nji(Ki(cn(nji^ ^aJl(Ki onrvi(nji(iki2miiEii(nin(KJi(KY) 
( ^ 01^ ym^ Q) fiC^ CO ^ «i, 

(mn ^ (U (ui (U) (£vi (uvi(M (ij Ti a(M (isvi (uvi((^ 

O - Q O Q OOi Q 

(KY) OJI Onn 7 (kA (O ^ (Kl ^ (EJI (KYI jl ^ (Ul (m CVYVl (nJI .^(H Ol (1511 (Kl (U1 ■y (m n \(ru (1^ (U (ISVI (I) (KYI (K1.(ISY1 (UYl (KY) Tl aJUl : (UYl (U (EA 0^ 
Q O d] OJUI (KYI (Bl (KYI 8) (KY) a (KY) 

OQ (y^«| a (KY13(I](Kia'^ >^0 Q m J a (Kia :(KYl(nJI(kJI (n (ISYIJI \(KY1 (Efl(M| \TI(kA (KYI (m.^(I|(Efl^ (LM 
*/QOQ Q 'OQ Ct^*/ Q 

Ml nnfY) (TLii (IK (UYi (ann (U11 (KYI 93) nnrVKKY) CYYVl (Tin ^ (KKKYI ^ ^(IJI(K1 (¥¥¥1(1111 

osYi : (UY) (uui osYi (dJi ^ \ (MUi|O2(n(n(m(no(isYi(0(na^(i](KYi3n 

Q Q Q Q 

(i|(Kia\ (nuLi(n(Ki.JYiaTic¥Yi(nji(UYi^ oajiocmrn (un (ui \ (lq (kd 62 

^ Q Q 

QUI (KD .jTi on von (noao(M(iaK¥iaji(Ln^ ikd oji (M on uui a am ontKnaanoiiJiiLniio anTiaouDiKii^ xonnci in(Ki(M(U(Ki(Kii o 

O Q / Q ex, . Q 

(m onmocu^^EJi^iKi onnnariieinn(M||\ (uiitKiiqnajii/ikiiinniUjnaai 
(n(K)3(Ki(Ki .jn(Kiiiirni£j|(m(ciiann(M.^o(Ki|| ^ dOJi ok (un nnn f 

Q/ Q ex, * Q O 

(KDuosiKKKnjif (UYKKmonioiaiKin^JiniUJi n in o (kv nnrm m (tnn osvi f (UYiiKin (K|ioia(Kin ^Jiniuji in(mo(Kvnnnn(a(^ 

Q ex ex Q Q Q "Q (EA ^ (Km asm o (Ki onrmomiii \ oniaoniKitMiSiQniKmajriQsmQnaJi) 

cj ;^«^cj Jl ( ( I «^( 

(}ai(Ki(ismiKio(Ki||^ (njia^(M(EJi(EJi(ism(U)(ism(Lnn(KmTiei:TicEJi\ 
(Kmo nji(M (Kiimn (Ki^^intEfl^oju) (m^(M(nj)K^ o nji(M (Ki(m| (Ki^^tntEfl^oju) (m.jm(M(nj)(i^ 

iKi^asmo(M (i)(EA^(DiJi(m ^(kjiQaji(Km(Ki(Ki \ iKmoaaJKkiiiK) 
J I "^ ^^ J J\ 

n (EJi a cinn (um tM (ini (kiL(kji on (Bi ^ (UJi iKi II a / a * Qv 

(EJiacinn(umtM(Km(kiL(kji(n(Bi^(UJiiKifi^ ^oum (Km ti (Eji aru o^ m Q Q Q Q * *0 Q Q 

(m(Km:(K|(nj)a\(MTi(M(um(Km(Km(ia((J||N oimajioinfajmiUKKi 

QO Q / Q / 

^n(M{Kvnmn«](nJl(Klaf^n(M||^ (umtisiiiTiTnJiniii^miumaTniKmTri 

•, 0Ci> •, OQv ^ ex 

iKm^ri o (mil N (um (m (Km(M (m (um(M\ (um (Ki(Km(Kji im la IK} 

^(EA(a(Kiin(r|(Km\ (narYi^ xcm(^^(njia!;(a(K)iKm(iJ)(ism 

(M(KiiKi:m(Lnnfin(oi3(Mif\ (um(KjB(i](m^iKm(um(M(Km(a(e>^ 

^(kji(iJi(Kji(EJi^(m(nj|iEA^9(Lnn(m^(M(nji.Jk(inii(n ami 

Crv ex O Ci> Q O 

(i^(KmaJiin(n(Km(Kiasm(n(Lao(Kvonnnm\ (Km(nji(LJLn(Kiinn(Kiin 

CJ I «i. Ki 

o ex Q ^ Q ex Q 

(i|02(Ki(Ki.jm(M(Km(Ki(Uin^a^x (kiiu(kiiiEA^M)OEJ|ann(Lnn<o 

(Ki(Ki.^in(KiiKi(|\ (kjiarn(qoaiKi(ik(Km(ism(m(Ki .jm I) cvYifiinxi 63 

C^ / Q Q O 

(loi ^n (Ki im (mg \(ui) asin Ti o n im o (Kv onm 

o o 

on (Ell ^1 (uui (Ki -Ji (K1 (ui (M onri (in ^JYi on onnn(i]Ti(Kii,^(n(Ki(Ki fKin^ 

*^xa>j|(inri(n(L))2(Ki(i^(n(Kinan(Kina(ci(Ki||^ najcioiKvonnnancEJKU 

Q (X Q I 

(Ln(Ki(Kimajn(Ki||\ (MarYi(noaiKi.jnnfii9(isii(m,^(Ljui(ui)(a>j 
(un(K|(]nn(m (utmii (r|(Kvi3(nKiia(n(m||^ (lui o^ lo o (m am am oji 

Q Q O QVQV CiV 

(Ma^(nji9(i|(mo(i^nnmin^(MnrTi(i|oa(Ki(i!;(H(n(iJ)a^ 

O Qv QO Q Q 

(EJioci mji n "ix (i|(ixi(niKi(EJi()nn f (K|(mo(KV(inm(n(uin(i5ino (i]^ 

(X Q QCV <X ^ Q* 

(iaj(Lji(kji(uiiKi(Kin(kji(ei(EJi(aii|asiia(M .jin(KDfjnii|(Laa(kji^(0|(nji 
a (X ^ / Q o a. 

Ctn O (Kl .JY1 dOn Tl £J) \ (kJI dSn (UD (Kim (Bl (Km .JTI (KYI S{) ^ (Kl OJI (UY1 

<X Ci Q Q 

(Km in (nicia(kii ^(uin(bii(m(oi(in(mo(Ki^(LAji(0(KY)^(LAn(EA ^* ||(K)iin(n(uuiacM.^(U(Ki.jn(i^cm.(Kn^ 

Q O (X O q/ O 

n(K11(K}im(n(LAJia(kJ|(riJI(t^(EJ|(Kl(K)(IJI)(IS¥l(Klf (EAQWi(nOa(Kl(Kl.^ 
(I ( (KU Kl^ \ ( flSl, 

(isil am (HJi (LJU) (uii (K1 (EA loi oTYi o (Ki (n Ti (M n ^ (un (M (OJi ,^(Kii onm 

Q CX,OQ Q * Q 

anninajvKEJKui onmf \ onji (ea ^ 9 (un (tn (ki .jti in (eji a dsn (ki "^ am 

& OQ / Q 

anno^(nma>jiajiiiO(Eii (KTn(maaji(UJi(m-J^ 

cJ % a Q / ex Q o 

oui (Knia (M (K1 Ti in (LniQ ^ am(cnnnin(K)iTi(i]ajuia(kii|| roinamo 

(ui(ui(^ 6.^(1^^ 6 ,^ (If; (tn (Ki (Kin (uvi am f (OJi ok (K11 am (Km (» (LQ 64 
(miKiiininnaAJiiuiasviuinarTiimimo^ onnpon^aonJixaJi 

Q Q Q * O / / 

ctsfiiQ o (K) (EJ1 ^ (Ki N Kin(UTi(irTio(nftaaii|(M(nKi(ui(^\ (mosh 
Q a. O Q o 

(X Q ex / / I 

o? (uinannanniKix ajiiiasvioiEAOiiiuiiakajiiQna^v mnoniEJiafiKi 

Ml (^ onn (m (HJi (LJiJi IK1 M Ti aro ^ ^ 

c?»^ Q CSV (X Or / o a o* 

^ (TiJi 0^ (M (EJ1 (uiosin (un annnannTio,^Tioi||\ (EJiom iki o iki oxi 

(nji-jnouYioojnoN (M(Kin(iJic|M(^(M(B^(moi^ (noaiKi 

(XiO r Q Q / C^ / (X 

(Ki .jn (^ (K11 ,^0!; (m (imi (ui osvi (oi 0^ T1 (m (m oi ceji ang cm asm asn. oTYin ^ cEJi <KD o flx) ji df 0^ CI1VI(KY1 X (M U (UY1 (TU (EA (HJI (Efl 6 ,^(1^ CWil^ (M (M (EJI ^ (Kl OJI 

Q,, Q C?v Q Q C!> Crv 

aS11(n(M(Kl nfYin(CI|(lJiaS1f1(ISI1(Kl?(I^O\ QLill(Kl(K11(KY1.JniKY1(KlCEA 

(Kl in 0^ \ (M OSIl (Ull O O (Tin (M (K^ 

QIVl(KY1 (HJI ok Oin O im .^(KT) Ol QST^ (EJ| on 

* Q O ex Q (X/Q cr> 

(n(m3iKii(i^(EA(K|(isiqa(m(Ki.Jvi(isfiiKi9(i^o ajii(^Kii noa (ki 

(Kii o (m \ (uvi (idh (U 0511 (inn (nji .jn (m 

oji (Ki -jm (Ki lEJi 6 .Jk nmn^ onnn oi iru ok o (K) wii lui iot 6-i)ka^ 

Q O- Q Q » Q 

cm.(KYi\ (uinimiiaiiiaiJTimiKiinJif (M(nji9(Miis^ 

iKii (cn asm (KU oaJi ? o (Ki iKn ^ b,Jka^ciai(Kii(mcKiKi(njif(Lnn!im 65 

O ex Q Q f Q 

(no3(Ki(Ki ^JviKnoiKiofKi JiiiKiiai o^jkonm^ (M(m ceh ^ (ki 

O Q OO / Q Q 

o(Ki(mniisiiaii(i^Qivi(Kii(KiKiiK^ ocu 

(ikii|ffU(i|(M(M(Ki)(ijini(nimmo (Maji(kji(EJi^(niKi3(Ki 

(X. / o o » o 

(Ki .JD lEA am \ (MOcni.jniMinJiaf'Ji^ f (uniKi.^flsii(n^iii!;(EJi||\ 

/- Q O Q 

O ex / Q Q & O 

(minimaimim^JYiinasiLiKioimanio oki nnnn(Ki(Ki 

Q •, Q Q Q OO 

(ms:o(Kiiakjioinc|<Ki)3(no\ (MU(MU(uniKT)(^ 
n(n3Kfi(uii(Kii|(n(Kii3(no(if:(nj|(KinN on oaji on (ki jh a m (un on 
onofonTiomiKiflGnajuiuasii^ ^Mll^ onnniisiiann(KiCKf)(M 

(X. i C^ Q Q * Q 

ami .JD (EA (inn ^ ^(Kii(K)iTi(i|(uui3(KJi(cnn(EA(Ki)0(m (motkui 

O Q Q Q CiV Q Q Q Q O CL / Q 

cui QQ (n 3 ctsfi o fto 0^ cuvivai \ iiaiflHn nof) 3(m(m ^Jin (n OsiLim o 
(Kin^ onnnoi(Ki(KiiKi(m(Kii(U)(biioKi(ru(Uii :(njif a^ 6.^ 
aaj|(LJii|> (uii »a) u n (a 3 n Q^ (K¥) (3 .^o^ cuviiKYi mi (K1) Ti \ (M(m _ Q ., ex 

anji (m \ (HJi i£j| im (K1 injB in 80} 3 (ui) (m (Lm (m ojiianofN (n(ixi(nim(i|iLAJi^(Kii.^(if:(icui(Ki^ 

Q QO / Q O 

djiosn^ xo (Ki (OJi (m lEA ^ lEJi flsn (M im (KYI \ ^jS^'^M^^t^'^ 

O O Q 

(ei (kh oji on m 3 ctsYi 1] ^ (n(oi3(isii(K)^JVi(mo(Mcq\o«i onnnvai 

Q Q QO o c> a / Q 

anji(LJiJ)(m(njiu.^(BU(n(KYi^(n(KY)(n(m3M)<Ki.jYi<EJi(inn 
6.-£A.(im}0(Ki(Ki.jin(uiasii(nKi)(Ki||: in(nji3\ 6.Jkonnn\ laiKiniisin 66 Q ^ Q (kAamiiKiofKi (innn: (Kin •5? 

(nji(n(nO(n(KD3asvi(Kin: (M u (M u (un ikyi mj) (KIVO) (Kl) (kJIIKl 
Ti(Kii(nji\ (U¥i(ei(M<nj)aji(noa(i](i5in(Kii(KY)(m(m.jr(o o (n(isii(Lnn(Kii|(n ■y (nji^Qnona on (nan (ia)ano(i^(an(Kp\(n(LAn(niKi.jnainQLinno!inin («^a«ixor|(Ufl«r| cjOfin omiKKOiaAJiuiisYi^ "ixOiuSriiKiiJl^OQruuii : (n(Oiaii5in<| (KiiaKnarui 1(K1 
CO f(Kii(aii\ (Kin c^ Q 
anjiajmnnn \ (kd p^^l^ ex. * Q> 

IKKKY) Oi; Q O Q / Qv 

(innnani\ (Lnn(m(Kin(KYi.jr niKininiisiiTi niKinu iijiaaaii^ 
,^0^ cuvKKY) cm ajui (EJi (Km 11 ^ ^ojiiki onrm <ru o^; ikkui u on (n a 
dsvi (LA (Ki n ^ (UYi(Ki(n6,^(nj|(nuaii5n(Ki^Ki)\ (U)(M(njim(iJi 
(Ki||:i[|(oiaas¥i(Ki||\onaJui(KiKi)(Efl(Ki),^\ cejitin (CiiiaiJYiN (kii 

Q O Q Q O O dSU oaJixcinnytKiOdaiKi^ x(ui(ki onrm o (kjkki (Ki .Jk^ : cm ii) ojui a \ 
) CO 

(lOJiiKiu on (n a 0] iisYi am (K) Ti(Kii CO J^ 

(K1U(I)(na(I1l6Yl(C11(KlT|(Kll^ 6 Tfircuiin 
(najia^(Ki ^ ^i3.Jk(nj) (nojiaosiKKi (Km^ 6.Jk onnnaaJiakiEflTn \ otoiiisinj] amniKi]^ ii](na(OT(u ao(KA£j| : QTU 9 flui in(LjuiaaJi(0]|iisin(Ki|| (K)|| \ lOJIO^lJIl 

f o o o 

^ ^0.^00)1 (nCUia(IS¥l(KlT|(Kl\ \ fe.-£Jk(iaJi "a IcuiaasvKKi' 
CC1 Z (UY1 dOJi 

Q O 

(nansniKi 

XI 

(OlOSIflfKI^ (kJI(U(M(Efl^(Kl(K1l01fllSin||\ (UKnma 0511 OUI IK1.^(K1 

a o Q (o^akcui n OSiqiKI^ (kJI OJI (M (ED ^ 

(Lci(KYimi(Ki^(Ki onnn\ (uii(Ki(crlQn(ciia(isin(Ki^CMf\ cEJionjifTi 

O Q O Q a Q 

(Ol OSIl ^ . O Q (Ki (01 osii ^ IK) nnnn ^ (uiptruo (Ki(Ki.^(mimiKiii| (uiianri f n d] (oi a asn (Ki .^ (kJi ? ^ uii|(na(isiia^(U(oiiisYi(Ki(oi(^(m||\ (ka 
{m(KYi.^(Ki{m(Kin(Ki||\ (isii(uiii](na(isin.^(isiiiam(im}||\ (Kiiantiaa 
(M^annn(KTnaxi(0(nji(n(ma(M.JTi(oii|iLn(Kiin^ (n(Oia£]n«n(Kia 67 (m im .jn (Kii osn (EJi (EJi \(M (Ell M) (aj o Ti im rmiu^ 

o ocv 

o(m^a[|(cn3iis)n.^£Ji-j|(Ki(riJi(M||\ monKiaikii^ajixkJiiEJi^ 

Q O^ Q Q Q*^ Q / Q " 

(lO^omifiia) (n(ui3(M onrYiMOTUinji ^ orua^ (kji ceh (u; am (k; iKi 

/ Q- Q Q O * 

am\ niricfTi.^£jiiEJiu(Ki||\(M(Eii(K)i onm (Kn .jn cm on (Ki 8 (M ^ 

Q ^ Q O 

ann(nji^(Kiann(nji||\ (uiiQSii(nioi3(iai(Ki(K|icTi3(Ki)iKii|\ (kiikkki 

Q Q a, Q ex, QOO 

(X ^ Q O / Q A / 

(m .JT SO) (kJI (EA 0511 OSn (K1I Tl im II \ OniKII 3 001 o 

C5> A Q ex Q OQ 

(KA(ruQSii(M(Kii(ini«s¥io(Ki|| \ ajnoTTiyiKi (no2a 

a Q 
(Kl,^(n(ia)(M(U¥1(El|(Klf \ (K1}Oin(ISI13(M.^(U(K1^jK1 cvYinQn 

ii|(ini3iKii(Ki(Ln(EJi(KiKi)^(Kj|(Ki||\ (UDonnrinji dk^inji cEJi^^iKi 

Q Q 

(uiacu^iKinnnn^ ^noiooiTKnaAnaaJi^iKi onnn (kii ooji (UJi oq 

Q Q CV Q Q ^ Q 

(njiu.^(EJio(KJL\ aaj|(if:(K)iEJi^as)nTiasYi(Kii\ osviaAJKkJKKiiiiui OUUIIKI ^( O Q Q/ ^8. 

ania osii (m (Kiim (m-Ji innrri o (mil \ (M (Eii^ 

(KTn(ru^(LjiCM(Ki||^ ^ain (^ (Kn onm loi (En (KTi cEA in ami f 6,^ 

Q a o o a / Q 

(i^cii«iKii(M(EJi(KiiM(n(n(ia)a(Ki(m^jn(EJi(inri^ ojiaJKkJKEA^tKi 

Q Q O Q .. 

(EJi(U]naciJi(Kii,^(nji(EJin\ (EJioo^oosn^nn^x (ki(ki(ki.^(ejio 

O^ / Q/ Q Q Q Q 

(vn f \(Kii (1) CO 3 (M p \(ni OX) T1 o (M <^ <nji f o M \(u^ 
(i](Kia(Ki(njio(Ki.^Qsii^ (nji(ik(M(Eji(uii(Eii(i[0(K)i(Ki(UYi(i|(irnftn 

Q Q Q 

(Ln (IO(EJ|(EA^ ^(UflUUI (En (Klt^lJUl £11(10) ||\ ICI «) (U1 3 (M ,^ (U (Kl .^ 

QO oa./Q Q ., Q 

cbA(iaiu(a(i|(Ki)3^(Ki JiKEnonn^ (iai(Knir)(n(LAJi3(kn.jnii|()nn(Ki 68 

o (Ki .^lEJi o cm f on o 3 (Ki (Ki .^ ozi (Win u ^ iKii ok ajm 11 m (un (un 
c)nnQriJi||> (KiiEJiimonfmaasniKiiMonQSTinx (KiKi(i|Ki3(Ki(i|(Kia 
im iioi (HJi f \(M (B u im f (M (K11 (lo) ok o (uii 

ominjof (Lnn(n(bJL(Kioimoi(E)i(Kiioi^ (kji osii cvyi nji o (ki 

a / Q Q o o o 

o? (uin(n(bA.(Ki(ui(Ki(i^Qm(Kii^ mT13(^q(U1n(m(K1<Kl(u onmosii 

osi] cm n (aA .-du o \ooi QSTi la o ^ (n (m 

(unoji c)nmioino3«i(m.Jniiai.^in6.^Tioi(i^?a^ 

OQ O C> Q 

(ui(KJi\ (Kiimimoim ^(nariji(Kii(iQ|| : (uiiiniiuA \ inaniiisii\ 
(i|(M\(U(nii(ikoo(Ki.jniiai.^iniisii(mi^ anmoiioftai 

oim^funainimtmiiai: in(LJuiimniiai3in(m (un ocui on (cn (M (kii 
ozii oi IB (0|)(M in(a§3 in im (isiiQf^ 

C2>- Q C2>- A Q /- Q /Q O 

0^ m (K1(KD dJIdSII .^(U; QWKKH i (EJI T1 \ (>.^(l^\ (ajliai.^lKIQQ 

* Q O Q ^ 

ii|(m3in(iJi3iEi|\(uiiu(LJinaAJi(uii(miisniisi^ ^D.dk 

Q OQ Q a Q a Q 0^ owLiKin 051] le (Ki iKi (n oru \ oruf (uin(ijTi3(Ki^(Ki(Kii(uin(m?o[| 

O Q Q (X Q 

mo3(Ki(Ki.Jii(iai-ATiN (Kii(i^^ajiii(uioiflinji>ia(Kji\ ojincmm 

Q Q O Q 

(Ki (KiKun iKH .^m (u; o \ cuin an dfiJi o (Ki II : (uii\ (ki \ ooi mm aru 

/■ Q Q Q A Q CXC^ 

6 .^Ti oni (OJi OAJ) og o \ cinm 01 o iioi p (m .j^ 

Q Q Q Q Q/ O Q 

in (B oiii o osn .jn (K11 (uii (K11 o in ^(un m 

im(i]oniKi)3iniKii3iKi(Kii|^ aciJiiminimf(uiiiKTn.^in(n(Ki(unajui 
(KDiKicmiKi ono (n(ia)3in(Kii3ffq (nim on osoji o^ £fl ti (m ik; cj Q 69 

Q Q Q 

n(Ki^ ^^ii|iain(moion(Kii(Kio(iQ.JT)(Kii.^ 

lQ(MO(|Q(K1|(EJ|(K11IISn(KlA:(Uin(Kl(20IT1(K1|\ (SlICVlrKM .^O (KIA : 

(X 

ajiiimii|(ia)3(i]iKiia(m(iQD^&nasTi(Moaru:(unn(m 
ajinn^ U(ui(i^aAj)iimi:u(iJiO(Kin(Ki^ (Eiomoia^cnioiiai 
(M.^inffquiuiia&nania^>. ^^Qnmoio(Kii£jicn(u;(ig:(EJi(Ki\ 
(M(i5n(uin(o}Q(Lnisin.JDa>j|\ (mjmniio3(m(uiiisviiao£jio(Ki|^ 

(Kii(KicEj|^9ajiii(Ui(Ki.asiiasiiiKit(i^o\ (KH (kiLfcn (bR ( (un (un o (un 
o\ (Miiai(ru.JnK)ia(nji.^asii(ajK^£j|^ N (Ki^oii^onn 
iJUfN (EJiannioaajniKii.jn(LJinoiivio\ (ci(i](m3(M ^Jinii|(&ii2iKii 
dui ojui an ^ QTTi \ ofu 0^ (EJi oru (EJi (ru (KT) an 0X1 3 (M (K11 \ (ejiiqiejkiq 
Kiiin(m2Qnsjan(mu(Kii.^(uin(ruu^Jinaajiu||Nii|i^ 

O Q ex Q (X Q 

p 001 iKn nmi \ (uino(M(m(no)n(KD,jinasn(Ki?ii^o^ ^ nctm cuin nnhn 
G) J G) X fryij (uiiiKii(njiajin(un(W(m^anTn(m m\^ 

aflCkaBCL(uin(mri(Ki^(Ky^o nnf¥iana«innm ii3,«^ajiii(aafij|3cui(a 

y o Q ex * cxc> 

(CT)Tn?cEJi(Ki.jiaAJi«j(Ki^ anmayi(inj|(aiajin(Kii(Kiiuasn(njiN (ktii 

o/OQ* a a*' 

(EA^(M(Kiioi^an(niianaAJ)3(unin onmigir^ ajm iiai ajm (kd 

(ui on as¥i 3 im (ifin in ojin oMLTi (lA osii 0^ osnTiaSi 70 
(Kih ok anji ([A on (EJi (Kin \ (MosvioiuftdiakosiioiKiinaAJiSN dim a[i]|([Aan(EJi(Ki|| \ (MiisvioiU(KDa^(i5i|0(Ki(i|aAJi)\ in 
(M n (LJ1 im .Jin ofVkTi (K11 osvi (un 10 im (^ (uiofajncEJiTKMan 

on (Km f an QLon iKH o mji (Ki (u n iKi3(uiinnRLTi (Kii osn (un cxi (Ki(^ 

0< Q Q CX CL 

(i5in||\ $ln n (Ui (Kn oaji (K11 .^in u n (m oji) cinm nnri Ti \ CAOfOinan 

onaxKMiKiinoi?'^ 

||(injtTiariji(LJiJn(un(M(Ki^(i]in(io?iuin ndh oinn ikR (ki 

o? ajiiiiKii(Ki^JT)(Min(Kii(i|oi 9 \ (i]aAj)(Ki.Jii(Miun(Kiian(uiniuui 

iKiiak(isiiio(m.Jin(Kino(Kn(iai.^(maa^ o 

(M^Jin(namaj).^asii(uii£)iii|iisvi3iKii.jii indni Tiam asn(^^ 

O Q/ Q / Q 

dsmnx cnnamii|0(LJiJi(mamTi(uin£jiTi(Kii^in(nji3(rufl^ 
GEii QSTi] (B oil (K11 in (m 2 owjkTi iioi asn ^ ^(un 
(ru(Ln(isiiaajn(injt(U||\(M(MQ-^ann|tM(M^ :c)nnc^o||(n||x 

(X CX 

(Lnn(Mm(M.Jinc)mix|0(uiiujiN ajiii(M|iK)^(Ln(uc)nn(n(KiiKiianTi3 

CX Q , Q O- 

TiamasYi (^ajiiisYio(M||N ojinimiiiniunaTimiKiflnaAJiiKi^flU) 

Q O (X * CX 

o (m oiin ornn (m (Kit .Jin (m \ajin osii (M Jn (M (m in 

(ui im m im in nm iisii (^ (Kji asih (uin asin ^ 

a 
||ajia30(m^(K}io(Ki.^in(Kii? inajiniiaiOQ^ uui 

Q O CX Q' * CX 

OvJiin (un on o oniKJiaiKii .Jin(Ki(uina>Ji(uin(Ki oniKKruajuKuiniMiKian 
an Ti (Ki ^ njin ofihn ojii nnnn(Kiio(kJi.JT)(M(Kio f luinmiiKi .jikmti 
(KnonoifN osii (uin on (Ljui (Ki (Ki .jin an (n on (M a (K11 .jii (Ki \ (mnasniq 

Q . Q * Q Q 

ajian(LJUi(Ki.jn(EJiajinan(jci3(uii\ luniisYioanajiAQnnciaaJiiLJinoiKi 71 

Q O CX (X Q f ' / 

(i5n(ru(M(m(iaiiLnn\ (un (EJI (bJLin (uui im .^ti (ki o oi (ru (un (k^ 

(X C>C5?< (X O Q 

(uin(iMon(Ki(cn(Kl(MiKi|i^ M"^ ^sv\ x (loi ant) iKii (un (i^ oni) (m (n im a_QO _ o (u:o6:(M(M(i^(B(La(yJonji.jin(isiiiu^ ojikkd 

(X / f 

(kioosIl: nm oaji ^ 0^ i >* CJ >* CJ 

faqjui n u ^ osii ojin (un (KK (m ^ nrrn ui] on^ 

(m(i^nnRLnnRL(mi(Ki^(Ky^o nnr¥i\ incinaonnnx3iMOiKnin]i(uii 
/ da * ex Q / 

(MiKiiai onnn c] oru on OAJ) 3 (un on onnnflxi(nA(Ki|| \ iSin ti (kh o^ am 
oji an (EJi (KiB N(M osvi oi u asn o (10 ^ o (lain in 

QQQQ (X I *Q 

(EJi (K11 cm T1 (M III lUi (Ki .Jin (M in (Kii (IST1 \ (ui o ^ ajii cEJi m (M m ojh 

(Uiit^(c^ai«i(anaia(in(^(iSYi||N (nji(Ki(Of(uin(Eflino(KTn(MKi(Ki 

ex 

(m(M(m||uin(Ln(|(nin(mo(uin(i](Ki2(Ejiii|(cii ^n ajm osvi o ion 

(X Ck ex 

Oinji(m(k»(mfl(i|(cii3(20i^oia(m(Ki)(nj)ii|O3(Ki^ 

o / » a. 

(i^(ciifltf;(nin3(Kiif|iiiii?\ (M(iSTi(uia}|f(uii(EJiiniiaiO(ru(Ki(M(n 72 

Q (i|(Ki2(}oif oiaiKiKiiinji inoaftnariniKiN (ru(Ki.^in|uan sncjQ (EJUndCKMIKIKna)?^ an (Ui (M iKii an air 

ncru anTi(ru ojih (LJinaj|(Ki ^ anTi «nf tjn n^ a 
oiioiiiKDu: nm: ^ l(Minuan(mano3(Kih(uifi(ciit:n(KinN (unoaruiOTiN an(un3xi ||(Minuan(Kiano3(Kii(uin|Oit:n(Ki||N (unoaruiOTiN on 

a 

(manoan(uii3£jif\injian(m.Jinain(LcianouamanoaAJi(^ 

(X * oo / 
Kii(Ki)oannanoi(uii(ru(Kii(ru(Kiioan(m sn(cnajciin|asii8Siio 

Q (X (X 

0^ (man(m\(un(Kn(uii(kfl(m^ anrinasii|| \oi(K^ 

Q * Q Q (X 

QfiJian(Kniaia(KJicLnanann3(Ki(Ki{)\ iKmu(KiU(Ki(L;n(Ki(un(Kinnn 

ex ex * Q 

T1 \(un osvi o (uniu (u> (cn (m (K1 am T1 0^ o \ (Ki)(kji u 
(KJiajinasii(isYi(n(Ki(Ki||'^ (eaotii? uu on imiidh am iioanoasni^ 
on(Ki(Ki||\ oi iKii (HJi u (m f ajin an (K11 oji) iidh ok am o 
(iouino(m(^ onioiaanoni anoaiisviasTian(Ki(Ki|^ (McuiiKiann oananiKix (kJiuaAJi(KiUMQruf(BTianajn3iaifaniunan(uianoan 

* Q / Q 

andJianoN ajina£:aniiai3(M(icjano(nii(Kii(ibasiLaa^ (uno"vi(Ki^ Q 

(un (EJi on (K) f ^ a 

Ioiamaj): o: II ikIi ok am o on (EJi (Ki oi (K11 (m (^ 

Q a. / 

onamsiKi^iuiiN ajinoani^3(Knf (UYi(kjiuiia(iQ : uiui(nisi|xi 73 

<m(njiajLQuin(Kii.^in(Kinoa(id)uuiun(ruiiai(^ 

lEJiiuiiN (Kiiu(ajf(uin(KiiEiTi(uiiiiaiuasTiaAj)(Ki||\ (Masii(uii(u 

laosuN 03 (og (K11 (o (K11 .^lun (KT) asn Ti \ iisviKii(i|aji^(uinaru 

^no3(uninji(iai(njiiia|0(i|<Ki\ (uiiiKi|(Kiiu(ajr (un(Ki(EJiin 
(Lnn (lo) (n HI a \(Ki) flsn iioi ois; (isn o (m (M 
(Lnn(Kii(i^arino(ncii(Ki||\ ikii ojui lun &n osn o (M (ruii|(Kiia(Ki|^ a P^m: g|: (X • a n(Minuii|(ioiiaiO(nji(m(M(Kii|iiai(uiu anfto) 

cEJi(uii\ u£AO(i|(n(uii(e(Moaajn? asniL^ an oaji (ki .jd (ki 

Q Q ex. Q Q 

(Lnn(miKiiaAj)(niigniKTnu(Ui(EJi(icuN ajiii(Uji(un(KJ|(KiQriJi(Ki\ onian 

(X Q * 

(Liuianign(i|0)iidhon)(Kio(aiuii\ (m u nnri o (ei .jn on £Ji otu on £fl 
oan (un \(uii oji c] (un a m ^ 

i|na^(ij(iooji"yiuin(m(noa(iaiu(iJi&n(i|cna(M ddhuiui 

/ .. (X Q Q Q 

(KnojiuKincLn^KiON (uii(Ki(n(i|ia3(Mii|(Kiooi(ru(Kii||\ (uinoAJi "^ a, 
(Ki(Kii(isiinm(ru(i|iKii(un(Ki(uiiaj|ii| nmaiKi ofi (khoji (oi a^ 74 


(X Q C> 

cn(Ki(Kii(nj|(noaiKi.Jiiie:(nTi3 a. Q 

(m U (U1 (Un £JI T1 IIOI .^ (K1 (m (Efl T1 on) O f on T1 n T1 OAJI 

ooncjionox ano2(Kiioi(2oi(Kii^iLJiasii^u^N (uwiiKiajin ]|(Minu(n(KiiKiio(nji(iQ(}Juicn(ia(Kn inoa(Ki.^(i^ qq 

r on Ti n Ti OAJi on (Ki n (U) n 
onooncjianox on " 
am(n(njin(uii3(EJ)?in(uin\ (uii(u;in(unaofajn(i|amaii]^(LJinann 

OdSYiinox m la in iKi n o 3 (Kin (un ofu iioi OAJ) (Kin (loi (M 

ex / ex, 

(nuo(uin\ (uii(Kj(Ki^annn8sii(i5i]Ti(uin(Lnii|7n(Ki?^ 

a 
H (CD (on oj) : c^z d] OAJ) (Ki>Jin (K) d) o 2 (kh (un (TiJi \ (Lci(i^(m(Kii(Efl^(Kiii| inioiqfiri (X * OO Q Q 

(m(iaji(MrLii(mam(njiinffq\ kd cm Kin oaji ^ ti u .jyi (EA osn \ o/n 

Q Q * (X 

(KlOin O ^ OOO (TU (UU1 Xj IK1 \ (UnCKIliKllllGinOiljTI II|T1(LJlJ1(Kl||(Lnn 

/ Q O O Q O Q 

(kj) Oil ^ (osin (Ln -Ji (LsH on(in n (M (K11 (IST1 u fluu) f \ (ui onnn aum (Kn (kh 

/ ex 
asii in (um u (n Ti M) ; ^ 

(X 

0(01(010: (Ku: 
(KU n(n(uui(Ki^vi(Ki(i]oa(La(Kii(£j|^(Kii||N (mnosno (noa(n(Kii3(i| 
(i|dh2 (n (mn xoiLQ (Ki(Kii(ru(i|oa (Ki.^(ij7n(nTi(LAJi in (Ln(isii(icu(n(BTinn(M(Kii(oiiiiKii^ ooji 

a. / 
(Ki(n(Kii2(nai2(cna<i(uii\ qljikkji o o si osn ^ 75 a a _ ^ * oo Q / (X 

oonftoiEiKLnnN najui^n(M^jnaan(nji^(ia)(isiiTi(ununinK)f % a, 

Ioiaioji: fluui: 
ML 

n(M'viu oniKKuinnoaajiiii^ajiKKi on o a (kt) oiji n nnri a fto (K1 .jh 
n o \ (uii 1611 o (un (a (nji (n (B Ti n o ) (K11 (^ 

a 

ioioioji: nmo: 

«. ft » ex, Q Q ex 

1Qnji(uui(uiianrin(uiianm(un(M(Ki'jii(Kii\ (un (M ki o f inn an (kh 

(un (Kioji) (oj la osn \ (Muajui(Kin(m(mnmano(uii(Biin(Kii.^(Ki 

(B Ti osii ^ m u ^ in o a odi (un (OJi (K11 (Tu iin| o 
Q a n (im imn u 001 o Ki ^ 001 o (Kin (M ii| (K11 ? « 

Q O^ (X Q • ex. 

(uiUKMinfun ono oniMaiKii .jniKKUiKKJiajiniKi n (ki ami oaji ojh (M 
iKi^anTiiKif \ (U11 onm (uin orvin (uii (K11 \ ikii ajii (ka (ki o f (un oon 
(KiTi(MTi(Kii(i|oi9N a5Yi(uinin(LJui(m(m^Jin(i]0(n(ua(Kii.jii(KiN 

O Q Q Q oo 

(Lnn osii fto u in (uui (m .JT (&I (inn on (iQ a (UII \ (un (kii osn osvi on o a (un 
(Tui (Knaaji Kn o on im \ iKii(Lnofrai.^(Ki(L;n(Lnn(M(ij(Kii9 onijinu 76 

Q (X CX CL / 

in ao oAJi K11 im (KA (m n \ (uii (Ki IT) Qcijn (m .jn (nj^ 

Q (X / (X (X 

QSTi ajin la iiqTi osii A \ (M osii (K11 (t:nn^ 

Q Q 

CX Q Q OOQ CX 

||(Kii(nji(LJio?iunu(n(m(ia)cno(EJi||\ ia(Ki(Ki£fl(Mu:aq@| : 

Q Q Q/ .. o. n linn onhn min onhn o on (M (M "^ 

\ J Cd J Q I 

l(mj| QnflU)(criasvi| \ oajiojiniBimTiinn onmajn onhn 

-^ QQ/QO,/ C>* 

(K11 0^ in n 0X1 (m .jn la xa^. M onaUmcjci annn (^ osn n \ osn m luin ooi 

Q^C^K O Q ^ QQ/Q 

(TUl (UUI (K1 0^ OSII) O (Kl (M (M I) \ IH 10 II) (M 3 (K11 (EJI (TIJI OH OSIl O (IZl OO 

«u jJ cpKUcJl 3 1 I a I 

/ OQ/O O * O-Cjv Q Q (X 

n£fl.Jin3(uiu(U)iKii(M.^\ iKii 0^ (Efl iKi o (Km I] ami (M on (uiKi .jh 

/ Q a./ o * 

awLin (K11 0511 (un (LQ (m (^ asvi n \ ajiii(i5Yi(KJiinuoo(KJi(iQO(En||\ 

CX ^ c:k *c»v •o.^ 

(uniKiiaiviamnajiiima^awjknnRL (v^ (uio? (uniaiinajiiiaJi 

O Q Qv * / Q Q CX 

iiaiaqininaniam(Eflamaoi(^(i^(LA^ o mji im (un onnn 

nm m aajkm (KD flsvi \ (isiii(E)i(ru(uio?(uii(m(aiinii|<Kii3a^ 

(Kiin\ in II] la ao (B am £« o im am in o inji (M 0^ 

ai CX • * ao/QQ 

n nan mu in miKi ? (inn onmiuii anmoii|iM(M(LJinoiij(U3(un(Kii: 

CX 

(KHQoiu: am: Q Q * / Q 

(EjiKiino(M.Jii(m(EJi^(minii(ULn\ tun osiii n in ajin o:^ (lq o (fji 77 

Q Q Q Q / 

(icu(i|03iK)(ia).^\ iEi(Minoi(uiia£;Qm(^a£:\ (KDCjinsiEJKKJin 

Q Q 

(i|oi(uii(LnnTi(n(Ki|| N (M(ki)oii (nimu nim o£i/(m(u;(Kii.^ Q Q Q iioi n oi ^ \ (o (lo) in n nm 2 ID (m (Ln (U) (L^ 

(M 0X1 u o 0^ ojui \ o) I01 iioi (OJi .jn in iioi in (n (m I \ iK^ 

Q • Q CX C> 

£j|(i|iisn(iooi(irn|£jiin(Ma)(Biio^(i^ajn(» (Knon 

ii|inainc)m3inffqiunKi(Efl(injt(Mcn(U(i^a^ oniaiM 

Ki||\ oannf nojDc^n Q Q Q 

(Kioaji lu: ajui (KiA \ oannf nojnc^nariinKi .jninoAJiaxifluiofKi Q Q o 

9st\\ nm(Kiamcni(Kio(m(LJin(EJioix)n(iaiu(i^nnnim 
iKii(Ki||\ (oi arif) o »! ^ (K11 in oji) (lO) in lai ^ osnacuin 

Q ' Q Q / ( oo a. 

(i|am3inffq(uii(iQ(Efl(i[U(uaoi((^ .jh nooi n o^a 

Q / ex 

Kii||\ arinorinnanimfunCT&no^iiasvi oiofoun 

f Q ex, I * » 

oocjn(Ki(^os)nsni| \ (Kiinnnnmiisnoi .jniEAimin n os (on (M^dJI (EJincn(kii(Lnn(i^(i^(M||\ £nam? (ijoaiisii(icu(EJi(uii\ o 
IK11 asii (EA (Tu Ki Ti (un (tn in in (lo ^\(un osii o (Kin ^ 

Q (njic|(M(Ki||\ (uiiasiioii](Maiiaiinj|in; ininnuosii f niuiino^ 

Q Q Q cx/ 

onuiinON oi (loi (Tu Ki in u in <Kin .^im (un (ij (K11 in (ij ^ oru 
(oj&nasn&no (EJiBN aji(LJi(ij(Ei3(i|C)nna fl(|iKi).jiiainOTio 
«(aiiniiEJiinannnnnriin\ oamf inii|iamtflfrijiai(P 

(M (K11 flcnm an (Ki o Qmi (KJi \ o(M-Ji(Ui(uin(Kiasiiu^anKiiflnaAJ)fln 

» o ex 

an^aosvKicuiEJKLnnaji cjian£fla(i|orTia(Kn.jiiuaninKifiKiifl(| 

noil ^ 78 (KiKKnu: o: 9' 

n (un (EJi n (lo) a £j| ^in lun o x| imn a (K11 .jn (ij (^ 
iisii(u;oi(i^(i|7na(M(Kii(i:nmin(ioN oru (ki .jd ikii omn (un orn un in 

Q Q * » Q Q 

aj)0(Kiiisii(Ki||\(uii£ii onm ofu OAJi inn nmn o q (M (kji (un (kh \ oun 

Q Q « Q Q Q Q C^ » Q ; 

(Ki(&ia^£flTi(Maxiuo(i^aAj) \ ooi n ti a (M la i&i oc: (ljui axi (ftcn 
(EJi N^ injn (u 001 (iKin (c^ (Ki £JI tjn X a 
(Kimoiu: 21' ||(L;n(Kii(MasTi(Kii(i|(io(uin(isii^ u on oq o o^ (kh ..^a. 

umi(KiTiTi (ij (LQ im (EJi arih (EA o im am in £Ji oo^ 

O Q Q 

n o N (nji (Ki .jjkin (K11 a oil iKii (i| (Tu (i| Ti OAJi im ^ 

_ Q Q Q 

onoaiKi ^ naqo (i|inaanriO(nji(M(uincbj| nmncuin nrni o n ,_. . . J Cj.) J C.) I 

Q Q * Q CX CI 

ojKuniiaiN lEJiTioriiiEfl (nia(M(LJin (ij(Kiiin(n(Ki|| \ (kd ci in a ceji 

a o * a inii](ia(M(uii(Ki(ruiu:(Uji(io||\ asii^oniEJiinflncjniMQLJiinaoiiiji^) 
iKiii| \ (un(mo(nn(Efliniri(EJi(LJ]nasiioflc)niKi^ 
(nomamiaciJiiEJituinN (L;n(ioir)uiuiumimin(}j(ajf (unniM 
KiKunajnmjnajiiiN (MasTiu3^ftqiniisnam(anm(£ii^ii|C^ 
(Kii(n(iaup(ui9(n(unoioiinaxi\ (ka u ojui loi (m in (ki oan £1 (oi 79 
ojYi onnn nm T1 \ (Kiiioiinjoimaoiaiiiii \ (i)ajuiKi.^(KiiTi(i5i)en (kiookkuji \ cj ojui sn .^(KDTi dsiji en 

Q O Q 

(isii(uiiin(LC)(un(rn)(Lnna^ (EJKKiommoJi^iiaiiKi Q Q / / Q O Q o 
in (OJi n la iKn 01 (01 K) (Ki n X a (KiKKnu: 6: Q Q Q QC:> . Q 

KHIEJIIKIOIMaXIUOfl^lUUI \ (KH On T1 2 (KIdQ (El 0^ OJUI IQ on T1 2 (KidQ (El m ojui lauKin 
(BIN asTi(nj|(uooi((KiQ(a^(Ki(Ei(uii\ u (iJi (loi O) icnnQ ajii u on (El 2 QQ Q Q Q o .a 

inann2ii|(Kii \ (EiimTiasTiO(m(m£iann(EiTi (un 

o Q Q OS: 

(i|ajTi2incvlno £in\ (uiiiia|£iK)TiiKinJglnu^ii](iai ii]02(un 

inj(ia)(nj|iKi|(uianiKi\ (ui(KiO(Ki(uiiiniEi2nQrTi2(Kii .JDUinin 

(Ki ^nm cj (Ui ^ osn (El (Tu u i»^ im Ti (Ki Jm (T^ 

(loi osYi (01 (O) (m im in (ini 9 \ (u (01 o) (Kji ^ 

(iaiinj|(Lnii^(Ki||N (ij(M2(Kii(iJiami|(uin(miniuiano\(n&n(n(iQn 

/ a 

(11 (Ljui in (10 2 nm (n (El (K11 xig (Ki) (LI x| osYi (Ki (m (kii 

CL /ex 

oc|(aaiii|(un(Kii(isiiTi(uiiunTiKi»^ 


a * a T|aj|nin(IOf (EIIK1^(EIT1(M^U(Kl(Ij(Ln2\ (K11(LniUi(Ij(UI12(EI> 

(uii (m (irn lEi (n oxiiM lun n iioiin in (mn \ (K^ 

Q a O * 

(n(LJin2iEi^(Lnn(m(irii(Eiinia(MiuniKi(ni(ii§;(i^ asYi(njnii|02 80 iKii u (ui (ij (un a (EA r (un im (ij en (M (im s) (Kn n 

a 
(11 (Ki n o a (oi £J) « &n (M (K11 u (ui (K11 o (c^ 

Q ex Q Q 

(njiiai(i|(m(un(ij(Ki)ain(Ki3(KiiQnoi9\ ojiduninna^oiKioiKiaiii 

* Q Q O Q 

0(injiir)(LnnasTio(uno(nji^ (un cfji tbJiiEfl im ti am n o u (ui 
(ruii|(ma(Min(ioii|oafl^(i[U(Bajin\ (ia)(cF(Ln^(Ki'JiiuiniKii£ji 
sn.jin nnr¥inmin(Kiiaajiof(uin(noiaiisviix aaji(Lnf(uin(i|Oiaiisvii (KIIIKHU: C4 niniainiKinajuisn^dniftqinTi in«jcioNn(aarii£iio(Ki r 
(Kii(rpi(ia)(isiiTion£j|inia(M (un on (Kii ti (cn (ki .^u (ki nnn ami ci 
(i|ftq(EJi(uin\ (un m u (K11 (iqin am in o OAJ) (OJi iAJi (EA in Ti on 1^ 

(UOfii'Miisin nnr¥inmTi(unarii(uiji«u(^ (OJiKincjciimiEJiariioj 

Q / a / 

Ti en (^ (u; ajin (Kit QSTi (k» Ti \ u (U) (uii nm (ij o (uii u n in 

Q * Q o 

onoamitEJi n(Ln(M(Kiiuiuiia(mo(isvi(MOf(n(unniuiinoc| 

(i| (ui n o \ ojii osvi o oi (EA (ij (in (M (Kin in 

Q Q 

(m||\(L;n(LAj)U(uiia(U(ijinMif(un(Ki(iai(ij(oif(ia)a^ 
(Lnn(Ki(naj)3(KiiO(KiO(Ki(uiiii|(^a in ofe a dzi (uii Qsm o ajm o oni 
ooji ? (uin(EjiTi(M&nuo(i^(LAj)(MU(Kinm(K^ (Mosn 

(KiaxKKiN ij nnn a (K1 ^ (Km fl^m (Efl m n 
(aAinnnnaiKiaJiix (unin (i|(Kiia(Kn(Kii(inii (n(Ki(Kii(aj^ 
(isn(isiii(ajj(cn(uii aQ(^a(M(Ki(U(n(iJiaQ(n(i]cn(M(isviiisii(icij|(E^ (Ln(ui(uii(KJi(EJiaJui(Ki(in(KiN innnna(Ki^(KlnKiin(Eflinflnftn(M(isii 81 Q Q Q ^ c 

(U¥l (tf; (niK112 (ui\\ (uoaAJi(M(muo(i^(LJui(M(UKiQm(m (i|(m 

Q CL O O^ (X 

CM ocijn o osn n (im u on (K11 in (m \(i| ^ 

ac>Q o Q / 

onnasTi||N (UKi(n(K)(Mii|am3ii|(m(Ki)(isYio \ (uii ojui 01 icnnQ cui (Ui (uioo) (Kin ooji \ (loi 051] in (inn u ix| Ti^ f 0101 im (Kill ^ (kji asm (cii 

Q / / Q 

cEJi (i| axi(M ii| (m (C11 (og (Ki) (IS11 (m in (Ki u(M (mn ^ 
an(iJi2(mn(ij(r|aAj)3ann\ (o am f (isin (isyi (« u ^ (m (En (uii (isii o (01 

O O / (X (X 

(ini (Km aaji .jm (OD (EA ajvi \ ojikki inia(Majiii(i|(KmTi(n(Ki|| n ami 

(Ki.jiii(Ki(nji(i^(ULn(Ki||\ (uiii(isiio(uii(i|aoi(i|(i^a(Km||\(Kiia&(Ki(n 

a. Q 

(m (Lm (uii (Tsii (M -Jk Ki (m in u (I] ttq(U| fl^ (tukki 

(KYi.^<aj)(ici(isvi(KJi(Kii(oii di (Ki (Ki) (un (B| onrrKTiJiaJLii u si m Mi nm d) (Ki (KD (un (Bi onnn(njiajui u s) m (ki f 
(UYi onhn(Ln(i](KJi(KJiajiii(Ki)^ ^(kii (un (Kn ori oji a (ea si 3 (eji la (kd 

(tui in (kd 3 (ki ^jh (M (uii (ki hi (ki (tiji oaji ^ onfin o (I|(kji(kji(kii (UiOJi 
I J { J CJ I JO 

Q (X I 

(KI (Ull (IJI (O (EA (Uin (Kit (Tl (01 ^^ ^ ^ 

T|(Lj)(0^ajin(ui(i]Ti(m^(uin nnhn(Lnn onm ajiii(La(Ki{M(u 

<X f Ckl (X Q * 

oji : (no: (ig:(Ejiia(nji(Kn n (un(i5in(UTi(Ki.jinaaji(U|| n (0(kii: 

Cim (TUI (HJI OJUI ^ ^ ^ ^ 10. [j (a^ m 0511 ofiJi (Ki n ^ (rnnn (ui(Ki(Km(^(i|(CT(nj|(m(Li|(m(Lnncui(M(Kin(tt^ 
(UU1 (LAJi (EA / (KI \(M (ISV1 (inn (u (M ^Jn (K| (iJin a onD :(M 6 82 
Kln$n(u qdiiDoruii \ £jiuinu(Kin (mo (Ki.jin &n (ki (Ki^on 

^ /Q Q /O Q Q 

onaiSX (OJI 0^ (K11 (TU M (^ (Kl) .^(lOI (TU f (Oj (LJUI 0^ o 

Q / Q / Q O^ Q a 

(miKii(aj nasninjiim osn||\ ajneinin(ui(K)a)(Kii(njio(m.jn C> * Q Q Q * Q CXQ 

oi(Lnon(Kiia(nji|N iio (EJI (ki o (Kij| (uii cmin o 

O _ _ / Q/ SO (m .^M (cn (Tu (Ki .^u \(Kii (nji o an (ui cm (EJi ^ 

Q/ Q C^ CX t. Ct^ / Q 

iKin(uuiiaTi(m(uioi(uii(uinc]rn(m oru (u; (un o (isn on cuui 

Q C2>-Q Q (X / OQQ 

(K) O (m in 01 iKIl OSIl (K11 01 ^ IIOI 0^ \ (M 

• (5 / /Q QQQ 

o o (K1 (K11 (un 0511 iKn ami ^ >^o?ajn(i5i|Tio(Kij|innoTicjcin 
anoaoji : (uiiamfa^ioi(Kiiacuoiio.Jinc^ (eaoji 

Q ex Q O Q/ O 

(n (un 0X1 (m (m .^M iKii (Tu o in 8jci cm (En (M Qsn iKii(nji(i|(oi2asn 

Q/ *. Q Q 0<5^ CV Q CSV Q Q 

(Kl (bJLGLJin (M (lan (U) (Kj (Ul QCI U n (1211 a IK1) (UUI (IQ Tl Sn (Ln (611 (K)l dO (KD 

(ini ^(loi ((^N (un(Kii (B (Ln(Kii (nji(M (Efl^(Ki 

(nn (K11 (Tu (EA (bA. o dsn n(uui(Ki^aai^(LJi(n(Kiii|cinn\ (EA(ru(i| 

(i]nm(K|arn(LJi^"yiKin(i^(uiia^(Uin(c^ ojidci 

Q ex CS>Q OCt> / Q O Q Q ^ 

^(Kiia^(iaji(i^iaoftoaji\ (M(isvi(ui(Ln(Ki(iniinri(isii(Uji(Kii(i^^\ 
(njiai^(Kiiiini(Kii(Efla<I<Kii(isn u(cinQ(uui (Ki(ui(Kiia(EJio(UJiann 

Q » Q / / Q Q 

osn^ (UI1 lEA (ui (Ki (Kii (U¥i (isn IK11 (TiJi ^ xo^(Lnn (IS11T10 (mj| (UI1 

a crv Q / Qvoo 

ucMa^oAJKuiKnoanaa (uui : ikii acui (un o (ki la oaji (ki asnoJi (kh 

^(un(Kiia(nji||\ (m im (ki ^ ikii im (ui in (ki in nrtn \ ^^^^^^Ml 

(Eiia^N (iai(nji9(U)({ji(iyL(Kii(ruii](LnaKi(maAJi(m(n(M||\ (ij(Ln3(n 

n(K)in(iO(iaicn(^(m(a(U,^\ iini(ruiK|ioiaiglni^ (uii{Efl|(iJ| 83 

Q / / Q OO O 

(Kl (Kl) QUn OSn IK1| irU ^ ^09(UI1IISnTI0(K1J|(UI1CM(E«TI0(l£; 

O^ Q Q 0.0 - 

(uui\ CTOi(ia|([|inji3(i|(iiE;a(mo(m(iaajni^ 
aji(cn(unici(m<Ki.<^M(^<>^<u^ oq o flsn im ^ Km no o oq im in 

s KU flS^ ^ I dJ hi 

/ / Q Q Q/ Q Q OCt> ^v Q 

inannN oisiiimo niiqafKinajuiftaTiimAaoim 

Q ex o Q o o o 

a. Q o^ c?v 

O a/ Q Q Q Q/ 

0)(Ki]acuiQLnn(anQ(uui\ (Kiiinji(nKioii|oa(iaRN cEAOaiLiKiiQajicxi 
oxiiEfliruo^f otjn\ o(m(Kii(M(E«(un(cni(ui(Eji(KiiKin^ 

(X / Q O Q Ct>Q O Qv / Q 

(n\ iKi flsn CXI o iKi 01 nnn \ (ruo^ftQOiKiagiiEAjmiKii.flsiiuiann 

qqo.q/ q CiVQQ/ ao 

(uui (KioiKi CXI (EAooJuionn (1511^ iKiiinjionji(tf:fl5iics¥)\ (Kimcsn 

Q O Q 

(LM(Kiio^9oajn(iji(m(Kinnoiafl5ii(Ki^(Ki(n(ia(B 
onnamicvinoruo ^oftun 

osn inoiKKKiiiJUKKiN 0Ljn(m(Kiio(m(un(E«.jiiQiiiUii|(KYi3(nji|: 

•.QCXQO OQ * Q 

iEiio(n(i;iicxiMi(m.<^o(ia}(njnoaaNn/^ oji o ikii oaii £JI 

uoJKKD^oniKi anom \ kii qciji oaii (u: (Eji cxi (ru .jn osvi osii n (kii 

ex, ^ Q QV/QQ q/ Q Q 

(Ki||(LnniKii(MEfl(icu|(ei(tf:\ ocsniKioniKiaff^tujicxiiniKicxio 

OCi> O Q Q C « ' Q 00^ Q 

Qa*Q OQQ Q/Q 

loiinKiic^iKiiMcvinf noa(m(monjion(KYi||^ noiafKnojuicxi 
7n(Ki(Kii(Lnnnn^qn(iJian(uia n (ki|) a ao (m (M ti o (K]j| ojnaJTio 

Q Q Q O O Q CX 

(Ki\ (toitrufooJio-JiojiiaciJiy^ ([|oia(6V)(Ki.jii(Kio(Ma:najii 
iKlh 0^ o oji (£11 (Ki) (nj f (un o om o o 84 

^(Kin(i^oomf(uii(ruoii(Kii|| \ acua^inoiKinnnniKYKKijooiTi 
o (mn \ (M osii CQ o im ^(Kii (m o o 
(unosnimninji :(M(Eii.j]»:i(KiniSlnim oxiincxidaJi^iUs f osncuui 
ojnoKuiniKYiaQcuii ^ o(Ki(minji(i^«jno(moajniKiiiisii(ij|(Ki n(KYia(nji|| ^ ofl^(minji(i^«jno(moajniiaiiisiio^ 

I Q QQO»Q/ Q/ Q im o (Ki fljci £Ji o ojui onn dsvi \ (MasnicioiKi^^QLnnnn 

(innSiYlO(Kll|^ (Ull O O (Kl Mil (Ull BSn KIJ (TIJI ^ ^O f OJUBSIl Tl 

oimiKiiiisiio (KYI .^(majYic)nM niKYiainjiii : aeji cm m (un aq (ki 
(Ki .<^M K11 (HJ) o (ninM(m(m3Mi(m(Lnqn(KYi3onji||\ cuimiiKi 

'/ Q /QQQ Q CL 

o on (Kin cmn \ (Kiivu(U(isnan(Kiiime¥)(m(iJi (Kioi^soiti^ajii 

OC5>^ q/ Q O Q CX » 

oii(Lnii|(oi2(mp(LAJiiciTi(Ki\ in (izn a (ISY1 (Ki .JYi (Ki (U) (M (n (inn (K11 

(1^ (in (Ul IISY1 \ (M (I5Y1 1JI1 £]| IK11 IISY1 (UUI (K11 (m f \ (KII OCUI y (UYIO QTin (U) 

o \ (KI1 o aAJt Aa Ti im (K11 inj Qun (ui (n \(M (6V) (K^ 

O Q Q Q Q O * 

(KKEA^Kl (KYI (1511 (Kl||\ CXI SI 1C1 2 (M (KJI (KYI .^(ISVI (Kl OJl (KIOJI H] (KYI 3 

OQ QCX,QO Q / QO 

(njin\ (Ki(m(Ki(oiTn(KYi(m(io(UiiKioianri\ (m asYi oxi (ui (ki (M nm 
J[ ^KU(Ki^ Ji ^ ^(vm ann ^COKi, ^ 

Q CiVCv Ct>/QQQO 

(nJI(Kl(U(Klfl\ aCU(l^(KY1(Cn(KY1(B(Kl(KV1(ISY1(U((Vin(LAJ1^0 

• q/ Q • Q / / 

lai o (UU1 am dsvi ^ (un(0(ui(Ki(KYi(UYi(isii(KYi(njix ^Of(uviasii 

Q Q Q 0,0 * » Q a. Q O 

Ti(uiaifi(Lnniciiciu(un(oiU(r|KYiainji|| : (EJiu(n(un(Ln$7)io.^ 

O Q * q/ OO Q 

M(KYi(nii (r|oa(Ki(Ki.^oi(Ki|| \ (m u (EA (b)L (ui (kyi ^ oji hi (Kion 

innnnN (KYi(nj|(nji(ai(ik(Eii(KiiKYi||^ (KYi(nji(Ki(Ki(Ki(ui(n(KYi(ULjQ(i| 

Q a. •. o 0,00 Q 

(i|ajn/(M(iJvi(KYi£)iK)(M.^(KYiajia?in(Ki||\ (KYi(njiua5vi(i|(KYi(Kin: 85 

/ Q./ /QQ Q Q (X 

nnnn qnimajiKuinnajKMx oosiiiiao (kio (kiioiihikyi o^ ojii 

OQV Q q/ Q CSV C>VC> 

onii o on 01 a (n oie; a n im (loi o ojui cjn Ti (m ^ onj 0^ (K^ 

KiKKiii : (MM(Kiiinjiiuii(mo(Kiioiin(Ki)a^fta(ijn ft^^ Bn)i| lui 

dsn (Kii o uuici Ti (Ki \ (Miisii(Lnnoamoo\ cuo^iKiiiCTi^o 

QV /Q Q 00*0/ Q *. «.Q»^ 

mKiiasinuhnniiJuiim o^ ojn o o (kkkh 

ojnosiiiKiionji^ ^o^oLjnasiiTio(mqnoLjnac)m(U(K¥),^(uii(Lii 

ev *QaQO OQ 

(EH on CXI (Kin : (EJi(LQm(Lnn(Ln(Ki(Ki.^o(iai(nji nojia^ /(kioajkkii 

(nji\ £ji(biL(U(isin(M(iaiiisii(uuiii|(un/(M(M(Kiioo^K^ (K11 (m .Jii 01 (ui n (KYI a in (TiJi n (im \(uii (K11 (E« (U 
(cnmu(LJielninoia(Ki)(uuiiciTi(Ki^ (M oji (un nn (ki (ki .^ in (ki (ki 
(Tui HO (ui (ki ^ (K) (ui osii (ui (nm (uui (m (ui (m (U) (l^ (M(iji 

Q/Q Q QQ/ Q ^-•'^•'SL 

(K11 (nji (LCI (ij| nm (am (UJi (m (u 0^ (u (uui (^ ojiKKDiKYiajionnf 

Q Q^Q QQ..Q /Q 

(201 (KiiMiKiio (Kin \ (m(n(Kiioiin(Kii (i^fljniu n(Kia im\(M(i^ 

CV Q Q Q Q Q Q 

(ui(Ki^(YinKiionjif(Ki(Kii\ (u (Ki (1511 (vm (ui (Ki (kh \ (Knoiinnnn 

ex, Q Q «. Q.,Q / 

(kh .jn on iru n (U) (Ki n dsm (Ki n \ iKiiiisiin(uuiaiuiio(Ki(i:n(Ki||\(^ 

Q » CLC^ •. O Q Q Q 

(La(noa(kJi(Lnnoi(uin(KYia(nji|| ^ (UYi(Ki(KifKi(oiinonn(Kii.jiio 

C> CSV QO»Q/ Q QOQ 

(M»i(Kiiisii(Kip||(uniaiEA(U(uuinnniisii\ (Ln(U(Ki(Ki(ui(Ki|| t nojui 

(Ki.^(uinu(B(EJi(ijiin(Kiii^(Ei(un(aj(Kiioa^^ (kii 

Q Q* Q o a * / 

(njiiKi(Eii^/(Ki(Eii\ (Ki(nc)m(U)9(un(m(ui(m(ru(i5Yi(LJi\ 0^ 

Q Q Q Q O Q O » Q/ 

onrin (IS11 u Q (uui a \ IKI1 (Tu f (M (oi (KII .J11 0^ (isin n ^ i^^^ 

Q Q//QQQ QQ 

(vmosiKuniEnnnonnfajYiN (MiiS¥i(^(aiiiS¥i(KiTi(ei\ (kkeji (uykui (k^ 86 

(unia||\ (un iidi iM (Ell oil (un u) : (Kip II OLjn iM (oj 

Tiici(Ki||\ K11 (tf^ iru o Ti (un on oAJi 3 (inn "^ (ini o o iki ikii ojvi asn 

/ Q Q Q CXO 

doiaan^ ^o 9 i;iiiishTiajiiiaaiificjnftQTi(Ki(uiiMTi(Lncyin|: 

(iaiinjlE|O2(Kl,ff0aAJ|(E«(ls)LO(ini(M(KY1flS1iaAJ|(K^ OKiiim 

Q/ Q Q 0<^ C2»^ Q Q (X O onjtqaimijfULniaTiimcjnoimufuiiisi^ ^^'^ 

(m3KtiKl(U(r|(Kii3(ru||xoLjnoo ^of 

/ Q Q Q * (X <>(X 

(ijvi(isiiinaj)(Ki(m(ru(miE|02(M(UTiii|(runua7i^ :(Kn(ianii|a3)) 

C> Q Q / Q Q CiV ^ CUOO 

^/iia(uui(mo(Ki(isin(Ki(U)(isii n ti on (Kn onji (u ikyi oji (Km (ki| n 

oo Q / ex, ^ ex, / c^/Q 

oji (KYI im o on iKi on nnn N (m(n(MKiiiKinnnn(r|inn(i|oiaJgln(Ki(^ 

Kii,^oo(6V)(m(ui(mfl^(UYii£Ji(iji(m(KYi(uii^ "^or 

(un (En in (U (Ki lEj (un a orn (1^ (LAJ1 (n o (n ^ (LA^ 

(uui(B(isJk(Ln(6V) n(LAJi(m^a^(m(Lfi in(Kiian(nji ncinnx (Ki)(nji(Ki 

O Qv' ^^ ' q''" ' , -^ 2 

^^ii|(KYi(mflsiiii| in(i:iii(Kii(ru\ ikiiieiio (finnn nnm nciia(Kii) 

(UJl(mTI(Kl(La(lJ||KlU(LJ1J&l1(K11IIZI1in(KY1(l^'^ OJVl lO (LA (K1(KY) OJII 

asii (Kin acui X xo^(uii(isiiiTio(m(Ki(LAJi$^(Ksin(Lnri(nj|(U):o 

Q Q. Q O * 0,00 O » 

(n (un CQ (m (m.^o (nTi(ini) (Kn (ru(M (K11 u(Kii (m (LQ niKii a 0^ 
(un (M (TLJ) QSYi « (uui (Ki ^ (KYI (m (ui n (Ki in (un (KYKEii o n nn 3 

Q/ Q Q O'Ci^ O- Q Q (X • Q 

(Kip(uuiioin(mio(LjiiKiu(LJiiisn(KYi(iznin(Kn(i^ ojn le (ui ikkkyi 

/ / Q QO^/ /Q a 

(un (En (Kn ociJi ^ ^o^(un(Enin(LJi(K)(M(asn (ig (uui (un (Eyi (rui 

«, Q CX, Q O* O^ O^ 0<^ O^ 

om : (EJi (ui (n (un (LO (m (Ki.^o (KYixiJi (U) iniiatM (LJif (ui (isn u(K^ 

s flsu aajj I \ a\ 

(iji(f|(KYi3inji|| \ (Moo(tnm(ru(M (no(En(Ki ^aln(m (U (n(Kic| 87 Q>. (ncinn^(Kii(nji(nj 0^101(101 (to (i|Ti\ (uiiKio(M(cn«|0 3^(K)(La a Q OQ * Q cEJia[ui.^(Kii(KYi(LainJi|| \ imo flnoaKiKiujiaciJiiKniiai oaii u 

a/ Q Q OQ> Ct> Q Q ex. 

qnt:flnoi3(Ki](ujiinin(Kiin(iJiii£iu(iJit5nmioiinK^ ojn 

/ Q Q Q a Q / 

(En o im (KYI (un lEn (K11 ooii X ^(Ln^(unii5nTi(iJ|(KiOTi(Ki(is¥i(uii 
(K« nmiKiii : (E«(iji(n(Lmcjn^(m.^M(iniaajio 

Q (XQ/ Q (ui mi (m (ui in (K11 3 (run \ (M (LJQ (U (c^ 

ex. O QO . ^ Q 'O 

(riain(cnaoiu^(cn(Ki^ (i|oia(gin(m.jn«no(M(i:n(i|oaKi(K) 
axi(Eii(nji.^(Kii(KYi(LC|(nji|| \ iru (i£; (im inin (ui (ui (isin (kyi oi in (kii 

9^\ (KJI(ai^«llCl(LJl^O\ (iai(CTTriKll(?nKI1l01(WniE)|«l(K11 

Ci> /QQQO*Q/ Q »Q / 

IISY1 U(a^(LAJI(Kl (Uim (10(01 (U(LJUIC)m(l5Y^ (im lO (LA (Kl Ml (Un flEb 

(Kii(njix ^(u (iq (KYI (inn (isin Ti (u Ki (O ^(<n.Ti IK11 1^ 

/ Q Q / Q 

iM 0SY1 (u in (m .jn (Q (bi (O) (kA (U) osvi (u^ 11. iiu(M(un(uiinoin^ 
d C> Q / 

(mjj (i|U(na5vi|| (eikki si qzh ojvi o^ cinn (oj (ki dSYlN •21 Q Q 

(Lnna^nnno(K])(Ki\ (uyiu^ cxi o cea 

Q CX5V Q 

(uinji(EA^f(i^(i£;(Ki(n(KYi3in(n f(i^(i£;(Ki(r|i cm (ui (VYi .jYitni (iJi(Ki ^ (Ki onri in (Kin \ (un (n ') ai / C> Q Q / 

(isiijin«Tn(Ki-^(W(uii(U)in(uinN(KYi(isi]inm 88 
/ O Q Q 

(ruoLjniisi]in»in(m'JiiMajn(iQTioTi^ 

Q 

n (EA a on (EJi a o (m (Kin oun o ikkkh oji (kh .^ 
(HE^ajui X (oioiMiinj,^(isino(M(Ki.JTiiEii jLiese Deiae stempeia nebben / q^ (^ 

5it?e lltt?n^romrrtS** nfTnfl (Kl J flSm (Kl m ofe \ (UH (CI 0^ K¥l (O «SJ1 T-'^sm 


(MonanKuno^onnaJia^N cxinioa(M.Jiio|iLoar 

* a. Q 

c)mnnma(i|(njia(nim.jn(KYio(M^imnmTiiKi||N oim^iKYKLnn 

/ Q Q / Q C5»^ IKl, •» J asnTiaj|j0iLn(Kn_Aiu;tJui\ (kii un osn n \ ten (u ui cni ci lu; on 
_. r la (O^Niun (Ell OFj -!iLiru(M noji > Ki ( 


q/ J ^ orui (Ki 01 o Qfu (KYI \ (un(isin(Lnno{)oo(nji||\ (o (kh : cinn (rui ^^@| : 

/ Q _ Q 00 Q a. Q * / a. * n (nnn (uui K1J (nji 0X1 (Ln im (irn (I5Y1 (L^ 
(Kji(isin(uvi(oi(onif(nji(ij)N (un^nmiisiiiiniiri()m(U)!(uii(m o O Q <X( Q V Q . IKI) (Kii(E|0 3(m(m,^(aiirr(i!^(ij|(m.jnUinn(uui\ (un qsyi ut (kh o) o ^ Q a/ Q T M)(Ki.^(UsO(KiUtfin(LJui\ (n(Lnaii|(K)ii|(Kii^y CI \ a . Q Q asvi mj (m (ui iKiin 
o o Q a, Q * / (inn dJI ( (Un (KlinJI \ (U¥l (KIKM (EA (LO (Ul (Kl ^ (VYIII aSVI (U¥l aSVI OJU) (Ul (l£^ M5 J „ (X ^ f c^ 

(miI|(K11(K}||N(M(ia(UUI(Ul(K1(K11N(U¥l(KY1(Ln CVYVl (EJ|(E|(UI1(M\(Kin 0^9 

Q O Q Q 0/ Q * V Q Q 

(un (ui (Ki (KiKTui f (M (En (M (osin \ (K11 (M (isii (inn (nJi ^ (n (M .^ (LA (Ki 
(EfltManndfinUiqdsinii \ (kna:nii|(LJian(LAJiaa:nnn(KYiaji(M\ (ui(inn(M 
ACKM (Ti Ti (uui iru n \ (un (Kii (M (isn (inn (Tin (Ln (Ki ^ (n (M .^aji (m 
(Minii(Lri(m(KinnN (M(naLnnio(inn(Kia5in(Ui(Ki(n nnnn3(nj|||\ aji nnn 
asin(inno(njin(MaAJiinji||\ of o ()nnnoo(M(isli(inn(nji|| (Uio 89 

osYiinji(EJi^(Li)fuii|(EJia(Mqniuiqn xiKiianny (ui(is¥iiisnoi(Kii|\ 

CV Q * OQ Cs> O 

aji(i^O(K)a>j|(M.^(Ki||\ (M in| (n im (o^ (K11 n cm 2 (KYI ok asn £JI on 

(M M o <isin(^ n (m 3(M.^o (m^ cim nm(M n^ 

nnnn 0^ ociJi (M nsin (inn aaji n \ asii »i Ji (isii ieii r kii a^ 9 ojvi o iki oaii ? 

O Q Q Q Q / Q Q ^ Q 

am dfu f Qun Of; N uc)nnKiiinji9nTiajuionji|\ o?o onnnaJioDo 
(iJui(njnTi(iai(Eii(uuiOLJn((ciniisii||\ ikiiisiiannonJi^cinniKYionJi^nTi 

Q » Q C> Q Q Q 

cLiui(nj)[|\ o ^ iM ani) (u tju osin (K11 (nji 9 (M (EJi (oj^ 

Q * Q QOQ / * / Q 

(Micii)(Ki)(rufonnn(m(Eii(Ki|o\ o^intMi^imoasiiiKTijanjnTi 

Cr*^ QQ ..O QQO* QCS 

(Fm« in osi] II \(M (isij (inn inJi -^ If n i^ 

(ianaj|(i^(Kii(K)o\ (Masiinnnonji^nnn(MCJci(MO\ ui^ikikkjiu 

/ Q/ *Q Q ..a- 

ooiosniKYi^GLnnoDN (MiisYinnn(nji^nnn(Kiio(i|(Ki\ (uykkho 

~ Q Q ^ / 

mo^OAJiaha^^iKi oniKYKO 

. (Ki <i5Yi irtn (ui (^ n asti a (inn 1^ o v^ 

Q / * O Q Q / (X 

dsvi o (^ (Lfi asm n \ (i|(isina()nn(isin(Ln(ru9(uina5Yio(ijU(i5Yi.jYi 
(inn ? (M (Ell asm im <i5Yi acLn \ oiE|(m(}oi(KmMia!n(um(Kma^?N(M(EnQ^ 
(EJiokN (Kmani^(um(Kma^fii|oi3asma^(K]) (innniKm 
(ifLn(i£;(unaoiaan||\ (KTnacu(njia^anir|(KmjmanaciJi»in(ma5in\ aim 
ddi iKi asm IK1) Qfu (um nnnn(6man(Km (n(KiannnasmaJi(nj)9(uifiasmo 
(a^oasmiiN (Lm(Kii(Masm(^(uui(m(m^ftQN(M(ui(^Qnaj^ O <Z> Q Q ^ / (X (XI Q 

m(Km(M£JiinaruaJiaoaAJi(Lcia£^im ii|(Km(Ksi\ (m ocm (um (arn oaji \ 
(Kii ocu oru ok (um im (ui asm Oil 'ism irtn (U) (^ n 90 m||\ (i|(iAJi(m(LJif(Lmflhnaaji£jinQLjii(M\ mni 
osn iJLfl im (i£^ (Ki on (K11 o;^ \ noshscinntsiiu ocu f lun (isii o (oj u 

/Q QQ.QQ Q Q CX, 

osii (^ ojui oHn im ^ in Niun am r iM (EJi 0^ 

0(uii|cxiaiKi.^(Kiosn(iS¥imi||\ (i;ii(Kii(Mi5iiooi)iKii(Ki(LnniKi 

a, o Q (Xf (X 

moLmuflnTKKifN aaji(m..di[MOLjnftQ(uii|^«jniisiiinin(Eiin\ ajn 

osii n (Ell o (KYI (El (m o (Kin (nji (UYi iM qru 0^ (ui(Kiam?oiTi 

Q o a. Q * / 

(imiUlf (UYljm(nJiM1iM(B(KY1(0)(^(Lnn(l5n siikikkax 

Q ^ Q CXQQ a. O Q Q 

(ui (m cm ^(un (un (ui (m (ui (m (E| mi (n (n (ini inj 8^ 
(iac)m^iisii(uui(i2i(U(ma7i(m (m .jn(m(0(m(Lji (uyiozh ci (rui 

/ Q Q Q Q (X 

(nm(iAJi(Ki(U(Ki||(Lm(isin(U(i|(ui)(KYio sj (kh (cn (n hh o qciji 

(is¥i(ui\ ([|(LJui(m(M(m(KYif (uin(oiTi(Kiiinji(Kii(iaia5Yia5Yia^ 

(ijYiarri(6V).jin(U(yjo(m(isiicfin(ru(un(m 

(Kin^ (U¥i (ISV1 (M (Tu (K) (oi a (isin (m ^(Kii n (C11 2 (isin (Ki in lai \ (Ki)(nji 

O / Q 

(K10(Kl.JnftQ(nJ|{KI(K11(El|||\ (KI1 (TU (KY) (ISin (Ell U (KYI osn .JH (M (un 

(in TIN (i|(Lna^(Ki^(i|(Ma(U(m(-j(La(i5YiAa a(E«||\ (udickkkki 

Q ^ ex Q (X Q 

(EA^onninjiajix cm\ (iJ|a[U(rg(Eii(io(njiO(nj.Jin(i5Yi(unK)£Ho 
(njiBN (0(KYit nnn(nji^^®^ x ^ ^ 91 12. Q Q 

OJI IKKUn CXI USD ^ 
O Q 

mjn ncuiciisiii \ nca niKi(uii(kiosno«jci 

Q 


«^itf:\ uotiif 
(im cnri iQ o (Ell ^ n im o (El) , (m (u: 9^ 

0Sn(KDUTIIK11O\ 01(IJ)9(U11IK11(IIE;ILJUI«jC1»1 

/ C> Q Q 

(O 8511 IIOR \OLJn (n (611 in 0^ (Kl ^ (M OJIl ^ IIS11\ 

(KI1 (im (isn in (un on (LO (Ki oil (TU) ^.^ncEia (a (isinin(uiian(LamcEii(ro| I3.^n (tf^x (un doi (KYI (U) iru (un dsn m (Km (K) (0| iru (un dsii m till (K) (Ki(unax)«SYi\n(EJi3ncEA3(cn(Ki(L]|(njiajii I ^ KYI \ n (EA 3 n CEA 3 (CI (K1 (Lh 

O (KI(KY1 001 «) (LQ 3 !KJ| \ OSV) (UUI (UYKKU / dSVl 

Q Q Q 

UJI (m (U (K1 ,^IISY1 (U) (M (K1 (Kl (M m (K1 (Kl ^ «ja^jg«,(M|^«i^ ?,^^*?!.!i-??f^ ^??^? cm m(uii3(Mfl N dm (ciok dsn iei| asYi (n (m gel^k steeniooden grond 

met witte letters en ponten 

in de omlgstinfl;. Q Q Q 

(UYKM Tl (LO (KYI Tl Mill (Olin (C: Q Q ^ I T^m Q 
(K1(KY1 OJITKKYION (M(ISYI(Ln(Ull(KY1(OlKY)(rU(mOin^ OJ) Q 
(KKKYIQUn 

osn in (u (Ki (KJ) n (LQ 3 (M (KYI (uvi (En in \ (kyi (ru ojvi (EA a (EA .jvi (kyi 

(ni (VYi (TiA (Lfi \ (n^N(Ui(nA(m(ru(ncjnf(un(isn(iJvi(Ki.jii(nA(ui||\ 

Q a. / Q 

(uvi3(KYi\ (VYi (Tu (OA cvYi \ (M (Cn a J) (Of) (01 (p (E) (m .Jin (on^ dl CUV) 3 (KY) \ (VYl (TIA (TU CVYl \ (M OJ) a J) (Of) (O) (n (E| 

Cl (X (X Q *, / 

(Llin (KY) (U) (TU O (KYI (KY) O) 01 f (IJ)n (ISY) (LAA (1X1 (1^ (Kl O (K1 \ (KY) (L^ 3' V (1X1 0^ (K1 aj) ^ \ (KY) (U) cTvev 

(rU(l£;(BICX1(nA||\ (X1(tf:(K1(KY10(nA(KA(U)\ (njn(EA(l^\(KY)(0()CU(I| Q> Q (i|(KiA3(Knkin(Ki||\ (nA(i^(KY)()siiiQn[))(na^ (m o^ (ki (ky) 92 T " 

(KYI Jfii(Kiia^?\ (ma^(Ki(Li)(oi9\ oan hie; o of; f \ osnasniKKUiiKi 

/ / Q O Q Q C^ 

Q^ f \ (M iiSY) (m oie; (Ki o (inn lEA o OLJn o (^ 
inj o (n oan (KYI Kl o Ti osYi osin \ q osln 3 ^ M(qarina(Kii||inji(i£;(niEJ|(mna[u? (i^nnn(nji||\ inji(tf:mi7n(ncEi3 
(x^r\ im 0^ (Kio QUI 9 \ oaninE^Oaif^f \ osn asn no o iki I (n (Tu (KYI Kl o Ti osYi osin \ in osii 3 ^ (nji^iisYio(Ln(La(M£Ji(LJi(oi\ (nji(ik(KYio(njiu(M(uvi(La||\ ceji 

cm I o(M(uvi(ma[UKvinflxi3(M.JniKVi(MO^(m(MOiiisY^ 

\ *3 I J^ JO ^ 

ok o (Ki (KYI \ uiBom(uqn(maann(ajuii|ii5ma(cn)(Yii(^ 

Q Q ^ Q / » Q Q 

(ISV1 o M iixi \ 01 niKYi im o (K) (i£; im u (m o (imcKYi (UYi Ti(M .^ uiixi\oin(KYi(m(ui(K)(i£;(Kiu»po(ui] 
(XQ a.*Q CiV /a. J OJI m OJl IKl .JYIIKIKKYI O N VU (tf: (KYI (Ul) (En (KlOJYl U <| Tl Ml f OJVl 

m\\ cxi'nj)^a^am(nji.^cxi(Eii(KYiaji(Ki|\ (m osyi (kyi (u (nj iru oi; 
(uvi(inn!io(m.jnucM(uvi(m(6V)(uvi(KYiiik (kyi 

0(ru(njiQ&(oin(U(m.^nn(isYi,^(UYi^ .jhoji (r|(Ma(U)(Ki (^la 
(isYi«jcio(ai||^ ^ ^ '^ ^ 

/ Q Q O 

n (KYI (nJI (KYI (En Ce U (KYI (ISV) ^ (M (UVl 10 (ISYl N II|(U)3flK1(Kl^an(KJia 

oiKif^iaasviioinieinN oivi lo iki (ki .^in ikkki onn (nj oji \ oiix 
^ , d'4 "^ ( ^ *^ ell 

oinji(m(M(un(i5Yi(uvi(m.jn(nji(Li)||\ (0(KYi\ am (OJi (rui onn^ 93 IS. onJI OJU) (KYI m (EA J 


(X / (X 

CXI QSYI CXI o £Ji -jh a a. raqjij] ii]M(nas¥ij\OLjn«ii(ru(uji(KiiTn(E)iJj(n<m 

(X / Q Q I » Q 

cEJi .JTi cmTi (Kn 0^ \ (is¥i(mo)mi.jnqn(Kii(^(KiiTi\ (KYi&jYioa) OOII / ' . / 

(niiSYi.^)iiai{Lnnasii.annnnn(i|(isiiinncxi(ia.^ n, 

Q o ^ / Q / a 

^ ^!lU9^^'^''^''^''1'^'^^^^^v!!3^^ Oill on ACKM (KYI O 

annn\ osYKKi'iKYiiiSYiaJTiN cti(EJi(e(EiiAa(^(EJi(KYiim(Ki|)(i|(nj(i| 
orucxiN (r|(LnnaTi(nj||^(oi(maJioi(YYi||N (^ 

Q *Q QQQO _ 

(ixi(Kicui(M<EJiiiSY)(cn(nj|iKi||\ CXI flSYiiEJi OOII (Kui (En ani on Quvi a in q 
JCX\ atuJl O^J^J ) ( I 

ONJicriiN (iiinii5Yi(M.<^iKi.ji(iisi)n(Lnn)Ti(Ki(n(Eii)(Kix (uin iisin (M .<^iKi .^\ein n (inn ) Ti (Ki (i| I 
(ciiin)(KiiniKi(^cxiiiSY)(ui(Min(KYi,^(Ki\ (un osn (T) m m HI cx) / ||(ciio)(Kiinim(^cxiiiSY)0(}jiin(KYi,^(Ki\ un osn (n m m hi 
tiiajndjannN (mo(r|(m^a(r|(}oi3(i|(isvicxi(EJi(r|(cn^ 

asii n Tiio (ei (EJi 

(Tj (un a in Qciji (EH (oi 

T 

nmonnaJioionn^inJix (nii| 
(M ^(in|)(Ki(aj(KYi(>j|(Ea(EA^ n (LO (M (KYioji onnn inajviain (Ki n 
an(EJia(m\(M(oi^cxi(i|(Ma(KYi(isiii(isnii|in(^ (uvkoi (Kl JYl 

]|ainCT(min(m(^cxi(iSY)(0|(KiiTi(KYi,^iki\ (uyi asm m m cxi (ea (EJICX1 ixiUtiniEiiN (a(n(KYiaim(r|(unain(njj(EJi(oiom(LniCTinfYip (uij / (is¥io(KYiii5ii(EJi(nji(Ki^(ini(n(UYiain (i)(M(o^ (eji onn (rui nnn (rui 
in\ oi nnr) nnn oji oi onn ^(HJi X (mn (kyi a (ki(ki (rui (kvi m hi lo ^ 

(La(M (KYIOJI nnnn najviain (ki Q 94 
iKiii|nnnin(Kij|\ xiot (i|0Ljn7nii|ftQKiiM^a::^(E^ 

ii|(KTn\ oan(Kii2 (moLjn oji (uyi inoLjnaiM.^ 

Q Q ev^ Q 

(n (Ij (KYI 3 (m Q (im 3 Tl O n fljn (Kl 1511 K11 (IS¥) Ul IK^ 

Q Q O QO^ O 

01(EJ|iK«CX11C1(Elinin38C|II|Oiy\ Clfln(KY13(KlKln(I|(K11i|in(IOO 

Q Q 

/dSYiama^: 3|: ii|in(uuiaaji||^ 
||Oioi(minim(-jftaiiSY)0(M^Jiiopanri .jn osn qn xim (un ci 

/ / O » / Q / 

nin(Ki.jniUL|(uii(i|c)nnN (nji(Ki.jiniisnnTiiniEii(eiEAftQ(Kin^ 

/ <X Q Q q/ (X/ 

(U11 M on fljn n (m (uii asn in (M (K11 ,^\u (EA (KYI Ti (^ 
(n (ISY1 (Tu N (m (EA (O (ai in (kq (El \ cim (o ^ (L^ 
(m(uianm(M(Lii(mnnn(nj|intt^^ ^/^i* ^^ (uhmtrikyikiti 

^^^fKlH^^^^^^''^'^^^^^^ (01CEJIlC11ClCEJ|(n^3 

(Kiii|(oi^\(riJian(i9(iJviici(EJ): o:(oi(unininiMN(djiannf(uncii(KY) 

inji.^(ik(r|(cn(M(njn(Lfl(iSYi||\ (unino(nj|(Ki^(}^(EJiZ)i\ (kjicd 

/ Q / QO » 

(Kl^lI|(Kl(milSY1TI(UI(UV1TI(Kl(LJlJ)(UnAailSY1||'^ II|1C1II|(K1IM1CI(EA 

(e (Ell 1C1 (fftin (EH \ (r|(VYi3nffnii|QLnn3ino(Ki^(r|(EA3(Ki\ (Min 
(o f (i|(Lnnin(r|iQo^(M'^(inY)iM (aj(KYi(^ cEAonnicio djici 

Q * / / 

(Ki in (M 3 (KYI (isn (ISY1 in in (jgg (m tju (iQ (Ell (un 

ocv / Q Q / 

||(l3 0l(KITI(Kl(^lCI(ISY|(IJ|(kllTI(KY|,^(Kl\ QUH OSVl Cj Tl (EA (M -^ 95 Q QOCV / O*/ Q/ 

oxuN (im oni (un in Ti im 01 (m OLjn ttsvi n Ti ft^ 

BIX 

||Oioi(min(Ki(^Aa(i5iio^Ti(Kii.^(Ki\ aaji (UU1 djvi (inn cm on 
ii|iu)\ 01 01^ t o: (loi fljn iQ 00 iiioni 3 imiiaiin 

Q 
«DX iSiTn(Ki(-j a7)( o . / n 1FJ1 inji n im 01 01 OQ in 110 ^ fljn osii OLjn im osvi o ^ n 
iEiiajQ(ffcn(EJi\ci^inftQiaftQiu(EAninaim||a^ oju:^/^: 

Q Q 0/ 

n (un \ (M o^n o(M (HJi o osnii \ (Ell osii osii 0^ 

Q CftV 

7noinji(Ki^(»oi(E«^\ (uii(isfiooi(uii(}j|(Ki|\ (un oj) on la I) (Ki 
m(Ki.^icinui(c:iiu DiKKKin \ (cu im 01 (kiioi ojin kh niKi(Ki||\ <njiQiii 1 J % 

Q Q Q Q 

(i|KY)c|7n(mO|(iS¥iinn(i^: @|t nin(LJU)(nji||x ojiKLn n] khociji cej 
(i|Ti2(Ki||\ 0(isiii(i|(iao(nji(Kii(m(unKio(un(}ai\ nfljnin (i| (m o (1^ am (njn la ^(isii o u^cim ^(M (IS11 (uin n 

(3 c> * Q o • / 

inj|ii|aji-^cjci(EfliEJi(i|TiaKiiun\ niLJui(Ki.jik«jcicEJieEi|iEJiio((KD(EJi 

Q Q O O O 

0(K10(Kl(UI1£)IT|(K1|.Jn (n(KI1(KJIOf \ (KD(ISV1(EJI.J|?(KIUCEJI CO T \ 0X1 (EJI (Ull HI 

1 (Ki(KH(uui(uiicxiosno X (n cxi di oo ojhokkd ojn xi eEi|(aiio(Kin 

G (un a Ti (KiiiKi m nno X (r|ftQ(i|(m(uiiiin)(KiiajnTi LQHa(KitJU| 
o f (oi (EJi (uvi (K11 (U) (mi \ (Lin (U) asv^ 0(Ki(n(LQaTi(MiinN eEi|inf(Kii(aii(uiiEnnii(Ki(M«jci(Eiix ex. / Q ex 

||(Ui(0|7iiaiin(EJi^(nim^(ui(isii(Kiin(Kiii^ u (m (KJ|(M>1flS11 (KiTi(isii(Lnnaao\ (okd: cmn (OJi aaji (rux 96 

b. 

irnju ii|U(aa5Yi|\0Ljn(Kiiinj(LJLh(KiiTi(EJi^inm 

/ Q * Q * 

(KYI (U¥i osn am onri iE| osii (M o n im o oiii arip la o o on (m in 

cu / 

(Kl.Jin(KY1(L!K01(UU1(Klj|N (UY1 (TU O imOil 0) 1^ 

(U¥iqno3(M nnnncinnTiN (kyictu iE|02(r|im.^o(uiiii|azi3anno 
(KJi(Ki||N Ti (nioim qnoiojYi ii|02(M nnmomTi(KYiio(Kii)(K^ 

(M-Jl.an(KIl(01(Eflll]aXl(Mll](M3(KllTllllK(OT ^^(Ci^ (jk\ u^om-i».flsin(iJn(m||\ini|(iAji\(ijTn(uuiim 

O * Q 

(KYI (6V) 01(M|| \ Cim OAJI ^N nTl (UUI inj|| \ 0^ 0^ \ o 

Q 

(m[|anoi3(isvi||N a[ijianri(KYi(nj|ii|(KYia(Ki||\ ilajin (LfiqnaNjia(KYi(Kii| 

Q 

(oi(En(KYi(U)(Lj)(njij|\ (KYI TIN om onn \ aji(i|(KJia(^(Kin^ 
||oio)(mTi(Ki(^ixi(isvi\ (0(2>jiin(KYi.^(m(uviiisii ii|Ti(MO(n 

O Q O Q 

(i|(Kiaji(M-J)\ (Oiii(Ofta(MTiU(m(in)in(M.^(oi(EJi([|iMaiK^ 
o^iEJKuiiN ii|(Liui(i|(m.JviaTi(cn(Moakj|inin(KYi.jii(i|(KYi\ (ono 

Q Q * O 

(Kl Tl (Cnn (Ell (KY) (LQ (U1 (U) lEJI (ISVl in (Kl ^ 

0:CV / Q Q / 

noiOKmTKKil^ioasv) (LnQ>Jl ^ (KYi,^iKi(Lnn(isnii|ininn(ia 
(Kin(cn(uiiir|(Lna(M cYYYionninN nin ikyi a ikiiki 01 9Ji .^n ikyi (oi 
cEJiN ()m(uii|(m ii|(iinaii|ii^aii|(KiflSin(KYi(KYiaji^ (unon 97 

Q (ij(M3(K¥iTi{tf:\(ifin \^/ \al:\(m^(ijoi3iOTitJi(KiiM^ 

a. Q Q » o 

(Lnno(nTi(mf(Kiio(isii(LJiJ)(ma\Tin(La(Kic|oi(^ nnnn 

Q Q Q Q Q Q 

oTin Ti(M nm 9 (uin o in nn 3 !m oiiEii \ n (UU1 iKi(M (njf 0^ Q a Q •. / o 

am Qsn o on (Ki acu \ n iiui (m (un oa u (ai osn « dTu on in 3 (Kn .jiiin (KYI \ (Mioi(maajiii|(EJi3(Maji(i^ann||^ 

OCV / Q Q Q » / 

II azn oni (Ki in oo i^ Aa 8511 o ^ TT^ (KI1 .^(Ki (un 

onosma cyyiti^ 
.( CJ 

n an) 03 (K) in (Ki (^ in osvi o (M 'Jii op (im 

/ Q * O 

QnoiiO(M^\ inji(m.Jnii5in([|inTi([|im(m(i|(oi(uii(ijiJiaiM 0^ 

Q Q/ / 

cmninN (LnRuaniciniKiaaJiajuii^nasiia anm x o (EJI ikyi on ti (oj 

a o 
(La(isiioii|(M(n(isin(rij|\ (U¥iomuoi(im(nji(LaiLnn(n(m^Jin(najYi\ 

Q » o o 

oiKYi : nnn(nji(nj|o\ 7nii|(L0(K)([|Qm(uviinoa(M onnncinnTKKi 

Q am/ 

arin(M-AmiKYi(cii(Eii(n(Ma(KYiTi(tf;\ otyin A^v akxannomiKi 

o Q Q 

{K11OlI|(L0a(Kl(KY1(KY1(LME^(UU1iK1||\ O0\ (U ll|(Ma (KYI (Kl|| Onj) (VYl 

Q a, 

{Kiiinji(n{KYi3(Ki|): (uld: cukt] oji 3 (kykkkea ikyku) dJiocu) jyi u on m 
I ^ a I «i.C9 ( 

(Kl^(KY1(L^X^(LJU)(Kin\ (KYI il \ (VYl OfVl \ (U O (KJI 3 «KY1 IKI || \ in V| 0X1 
Q * O Q Q Q 

(manoin(unii|03(U arYiniinin(M(irvi9 (aanin3(Ki\ djOAJiKKEJiin 

Q Q Q*/0 O .QQ 

1(Kio(M(iru;\ in (uu) (Ki (U11 (M (i-n (1^ cvYi .^ (oi jQ (KY) (KYI (la ru n 
on in 3 (KYI -jYi m (KYI (Efl nh (M o in (m (uj (M ^ ^ 

C>CV / Q Q / 

n (O) 01 (m in (m (^ (LQ (ISY1 (o (M in (KYI .^(m im (isn n 

Q Q * Q ex * / 

ocui (UYi (KijuYi la m (m (kyi ojui kyi o(kfl (ki uYnnjuuiyO hjosyi 3 nmn ^ 98 I oi IK1 in (Ki(^ la 051) o(kji in iKii .^ iKi c^ 

(X ^ Q ^ Q Q 

Qmom^: on: iKiicn(uioii)osi)3([iiKi(Kiiin(Ei^ir)(Ki.j)niKii^ o: (K11 en (ui o on 0S1) 3 on iKi (Kii in flEi ^ 
||(e(njin(Kioioi^in(Ki(^ajnasvi cLmraosDu^ndoiajiiKi 
n(M.^a:nniu(Moan(moij|^\ ininajnKic|Oi(unin 

o m in a w onn cJi Ninij \oi (un 

Q 

doi (UT1 (K1 II \ o o N o([|(M^(Kiii|(ia9(i5i)n\najuiin(Ki.j)n3inoi 

Q Q Q Q Q /^ 

(M o tnin 3 (m onn lu im 001 (njin NO oi \nin 0^ 

Q (X r Q 

(Lno!)(nj|||\ am(i3k(nji\ oo«ii-ji\ gn uin(M3iKiHKi-:W\o 

Q / Q Q CL r O Q Q / 

o osn (01 oju (m (K)i (TiJi ,j¥i oni (K11 oji (M .^ (nji u .J11 (^ ojkisy) Q 

onnoaji 001 oDn Q 
(nJIQQIKKM O n (m O (M ^ (EJI QLJIJ ^ 

cx * , /a 

[|iiJiof(uii(Kiiino^in(m(^flxiasfiflxi(n^ mn 


n (M QSYi (Kn flsn ofim(m(M(Ln^(iafluin(uamin(Uiin(Ki(aj(m^ 
aai(ui(LJi(i](MOiH>, c. ((mn anu(nasii||N(U¥i(iai(nj|(LJLh(KiiiniEJi^o^ 

CEJI .JV1 (M TKKH QSVl \ QSYI im QHI (K11 ,J11 n (K11 |lj (K11 in (K11 (UI1 O I^ 99 

1(is¥i,^3(Kii(uii(isiiannarYi on 01 noaajnoiKKD .JiiiniKi^iiai 
o)?\ (Lft(MiKninoa(Ki||N oinjioKiofiininainoiaiKiiin 
(YYinus^N (ijioisna^animinnhaarnG^nfLiisasiiimajYiiKYi 

<X (Xf 

nrrin(mi|\iiniot(UTia^ajui(mliniET)(iaD\nQ^ (vmnu 

(i^(Kii(La(m[)(uii(isYi(Eiam(isiiiiaiii^ 

n||6o:in(M^(M||N(nannm3(riJiiijui(ajn(i^ ormn sk o^ (kd osvi 
cirih(ij(irii2n(is2ii](Ki£JiiLnn \ noJUQim .jnsinoitMoniiuJitMin 

/ (X Q Q Q/ 

Qn(^3(Ki(M(M(MO(njiiLnnago(Kii\ no3(nin3i]nn(n(KH(i](uii2 
(ai9n(UTi(riJi(ia.^Qaji3(Bf(uiin8f)\ o (kkkkisii asn onn ^ £j| 

Q / Q 

iLJUi on oo (C) (UY1 a in 01 (M 01 oju N n (un 3 £Ji f (M n u 3 1^ 

||0)oi(Kiin(ia(-j(LaisinoikjiiniK^ an in (ui ooi .^ 

oi^\(mo(iaajuiinirinoi3(iaiin(M3 c¥Yin(ui(i^(Minoni3ina^a(i| 

00/ / Q Q / 

||oioi(Kiin(m(^ax)iET)o^in(iai.^(m(uii(isn 

(Kinin(M3 (vmnoJia^N (nj|(i)iKi3an(i^3(n(KiN on on (kh 3 (ki(M nnn ann 

(XQ / ^ Q Q Q 

flSTin \ (m O 0(M OJUICM? N (lOl in U O O QSYip O 

O Q 

u^\ Of (oninu^c|iKii(uijii5ii(n(noiin(M^(Kin.^o^ 

Q Q Q . 

mn: anno: mOvJi^ojiiiN (ui kii ,^101? in monn a ojii an Ofoajiojui 
U(niKiianann3aoifln(Ui.^ann(njiQN(Masii(Ki nnnn (ki .^(kh .^m 

Q Q Q In. ^O 

(uininu||N (EJ|iKiiui(K¥i-^(oi?\ (TiJi (iq ami (K¥i 101 ojui in m cinn 2 (M 100 

Q Q Q OQ » Q Q O 

(KK _<ii.iun -n iKin lO) ijn o in (M EJi isn \ (Kit o (KJi ninn iki un iki u 5«y Q Q Q / Q ^ Q/ 

0(MTi(iai.^(Ki(U¥i(isii(nTiu(Kii,^(oi ^i&i(Kiin(UYi3inm(n 

Q / s] Km 3 (Ki(M ojYi asii on Ti on (oi 3001 an (M 3 nrmn u O^OJI on 01 3 on 
on 0^ 3 on (KKEJi ojYi \ (i](uii3in(n ar|(Kii3(Ki(ia(EJi^(iau oil ajii\ 
(UTi(nof(riJi(Ljijiu(c:)(Kii(nariri3(Ki nrmn (Ki6.^(Km.^inaj¥i'vi 

Q Q 

u||N (M(njioin(M^<!Jkii]aj¥i3Ti(oi(M(Ki(ian(M||^ n(Lnn3Tiinan 

Q . O Q Q 

ii|(Kii3(Ki(uijasiirinin(M^nnn: anno: xitM^^ajn^ 

jl 101 CT (minimi^ 10 flsiiooji in (Kin ,-:*.(m (^ (I](OT3 nnnn QC>0 Q 

(Ki) la (ui ooiMn mji QJi on (Ki (ui doi .^ 01 ^ \ uiKKKUKKiam anmooin 

(n(LJi3ann6^in(Eii3asii(Ki\ o(MTi(iai,^(m(nji(LJLn(iJi(n<>^<l 
af|ann3aoi flQOj) ^^cmnmjiijN (Kii(La(m(K)i(Kli(nji tnm iniini3a(iai3 (M Q Q Q .. Q Q OQ 

(KH ,^(M 0^ \ (KH (Un Tl (Kl on (01 OJYl O T|(M CeJI OSH \ 

(CI annnua^(Marioi3(na^3an(Ki \ oinn (ki an qsyi 3 nnnn osn (a an (ki 

CJ *> I ( I I CJ Id" 

Q Q OQ 

on (01 ojYi o Ti(M ceji osn \ o asn on tm on 
an(oi3(n(Kii3 nnnn(ui(iiE:an(UiQno\ (nj|(mannaciJi.^anu3(EJi 9 ojh 

(KIB^ 

00/ / / _ Q 

nioi(CTi(mTi(ifl(^iLaasiio(M -JnofEiitm ajmnsiianTfiaJiMTi 

ioif\ (nj|(m.JnasiianTianoi3(n(Kii3 nnnnu(i^(MC|ioi3n^ 

• / * Q Q Q/ Q»,/ 

an(m\(uinunioan(minjiajui(oanasii3 nnnna£Na^N(U£Ji(iaiTi(aj 
(laasYioanfKJi anasYimjiN on 01 3 on (kii 3 nnnnua^(un osfiiEiiannasii 

Q O Q • Q O / 

(Kin(oiTiflno(ui(Kii^(oi?\ iirii(m(iaianann3(Lm(m(m^^c]nn(cinn 101 nnn(Ki||\ a^ xi asvun onnn u u qsyi n \ amofYiudnn: nnSo: m knii \ (Kiiosiicm anQni3(na^3(i|(Ki \ (kh en (ui 9£^ o^ on uui on 
ontm «Jii3Tiorii(Moi)iuii(M(M(MO (OJi ojn oikd: 

onn fUJi mji Oi : (ii(UYi2iEJiyinji(ia.^«u3(U7(Lin(nffq(nji(m onnn 

Q Q Q ^ 

aji(n(Ki(uiia(uii(m(noaniKii(iji(Ki),^Qni f n (EJIvj iki 3 (kh (ui onn 

OCV / Q Q / 

II (01 (01 (m Ti (m i^ OX) osn o (kji Ti (K11 .^(Ki (UI1 ^ 
acun\ (UY1 (ioi (UI1 o in im o) (m ojYi osn (m 

m n (m (ru Q jui u (n n (K11 3 cm 6 .^ in (u 3 0^ 

9\(Uam(M(Ln\(n(UYi3Ti(a(nann3an(isir)3 nrnin 
sj (m (M (Kn .^\ (no3(nji(UJ)n(Ki(n(nj|3in 
n aril oni (m in (m (^ (ui osn o (kji Ti iKii .^ (m (nji ^ 

(X *QO Ck * QQ 

omioi^: o: (Kiiax)(uiooaosi)3(iq(Kiiin(EJi^(n(Ki.jii(Kii^ 

ocv / oo a 

||£fl(njin(iaoiQni(iain(m(^(uio5i)(Lin(m(iSYiu^ naiDoim (Uin 

Qsii no ii|(ini3in(iai3 arimua^iKiiiiaiasYinnn (n(oi3an(i^3 n (K1 : 

r Q Q orv/.. Q 

on G :in(M^(Mfl \(Kii oi (m I01 ojui (Bi Ti u (Kii,^(o^ 

Q f I (X O OCV 

in(m.jn3TiQni(MOi(Ljui(Man(^3(Ki:nnri9|: ickkin (kdotikkio 
anLjn(nin(Kiin(Lin3(ejiy\ uonmojiN (nj|(Ki.^inaji3(Eii9(un(i|(Ki\ 
(i5Yio5i)aj|ia(m no (niKiiuiKii ,^oi ? N oji? ojikuti asm on o n 
an(m(n(ia(Uiia5ii(nin(noi3an(Kii3 (innn(ua^(M an(Oi3afja^3(n(Ki 
(icn (UYi n (Kin f ojYi n (loi ^o n (M ^Jii 3 Ti Kin (m ofYi (^ aoi (Ml (lO) (nji n im (ru (I jui u (n q (K11 3 cm .^ 

O Q Q / OQ 

acii(mnm(m(nji9\(Ucm(M(Ln\(n(um3Ti(a(qann3an(^ ofirrKisYi 

Q » Q 

(cn s] (Ki(M (Kn .^\ (no3(nji(UJ)n(Ki(n(nj|3inTi3>). 102 (ui o f wii in £)i Jjo w(y la flsfi (kj in (^ 1(M 0511 (KD USD anmiia(K}iu^(ia^Ti(Ln^an(uin(m((Li) 

K11U(UIC|(M01^ (umi\ 14 mji an Tfi f ^ . 11 o mji an Tfi f O Ol Ck Ok (X n, 

(iJi(LJin(n(nan(Ma(Kii.jn(m(nji(uniini(isvi(ian ^ (M (ui) (ki(ki ociJi mui 

Qnia£nn(Ki^iEi|(Kiiieioi(KDan(Ki^ ^(um (ki doi ooi im oi lai on 

on(Ki^\ (ennnfinjiiKTii(iano3(Kiimoi(c^ 

^(Kiin \(uij 0511 o osn (m .Jn u u on am 3 u iisvi iisvi (^ 

(K11 (Bi (n(Kii2 on iia 2 (un iKTiian (UY1 a ino ^Kii asn 

(n(Kii\(M(uu)(iano(MOo?(UYi(m(noq(isii3ano doioo 

I «^ <Jj\ CCI I Ol I I 

(KJiasYirsdiinanioisonaJiaN 051)Kiii)||o (vinn(Kii^M\ 0(^ 
^in oniKi dSYiiKi.^? u an(Kiio9 (OKnosvin ^ (tiji ki (K1 on o o 
nnn^anoa(ui]inu.jn(Kii\(MOinhaaji(KTii(K^ ajwiii^m 

ira l?li Ol odg \ on ojui ^ (Ol oni) 9^ %^1 

ST 
35V (KIKH (Un (TUI \ (uii^(bJi(i](Lnnainioi(M(KiiQsii(mo (oj onojuisonnuiuiinaji 

*oo *OCV/ _ O-Q Q (Kl, 'J 5 aJU1(UY1(L))Tl(Kin(lSY1(EJ1(Kl||N O IH (KI) OZII (Kl (M OST) Ol 001 (K1) || \ (UIl 108 

KYioiisviin(isii(Ki(uihnnrn2(UYi\(M(Kiijn|a^ noaajnq 

J. J H^ I (ila J I I 

onOvJiaN (nj|(Eii(Kiaoi(Kii^iEii^in(Kii \ (oj nuuiaonnasvKKi^^ 
^a[iji(m.jn(m(iain(Kii3{K]iu|| : oi(M(unflxiarin (uii(uiarh\ 

Q* Q«,Q CXQ*. Q..Q 

(uinaxiorii^ (uii(Laam(uii!Kiioosi)(KiiiHii(ui\ inn ca aril inn noio 
(isvi(Kmanna^9\ iJinaxiannimoiisiiiiaiinnariJiNiETiasvitnJiiEJiinn 

(U|(E}|05D(kl|(EJI^||^^ (M(K11aJ^(}^AIEJ|nT|^ in(K)(nJ|(n(KD(K11(01 

Q O O / Q 

osvi fiER^ in QSYi \(M om 0^ f (a ^(m n(iai am no 

o Q 

(njiia(K)(ru sjiKniaKmaniKiinnin onoji .^najuiiKij| an(Kiiaii5ii||^ 

(ain(Kii2n(Ki3ajnu€Jin(iac|(iaiaino(uniiai(Kii(i|Oi9^ uyio^ 

O / ex Q Ck Q 

(m (m inji n (K11 n (UJ1 (m ^(Kn (m in osii ^ 

Q Q * / Ck 

OJKKH o Ki o (Ki ceji m inn IK11 \ (MOiQni.jiiiKiio(asin(iainasn^ 
(ia)(U(i|iKii2a(iaa(UTiiKi|(Lnn£Ji(Kii(no o (kh oji .^on ftq, 

uoxKuninajia^ in(uian(KiuYiaxiann(KiiEJiiii]\ iaK)(nj|ii|(Kii(uii 

Q / • QCV 

(KDIOKKiniKlN U(0(M(I|(Kl(naJ¥13inim(KllI|020K)N OX) 

(n(iJ)anoin(KT)af|(ij)(no(KiiUMiN 0(Kii(K)i.^c|iKioiuaxi(iSYin 

Q QCV Q • O 

^(K11 3 iKi 01 01 u (Klin (Ki n (nounsinoKM^ oonnyajvKEJKKD 

Q * /a o 

0X1 am (El im \ (un (a n osii 3 iKii in (K11 (Kin o n (m (i| ^ 

(KiQK)9jiu(ui(ui(U)\(M(isinaoi nnminji(oiiciin(Ki\(iJiiEJi(Ki^Jii<xnii 
^ Q J \ 

(OH lEJi ^ f (um N (Lnn(U|(M(m(iriiu(Ki(Ei|uin(Kii(U|^(Kin(isii(Bi(m 

Q * * Q QO a (Kin\ n(Lnn3inani(M(C)ninioiinN (iniciu(ui(uiamnnn(LJU|(uinin 
in o 3 (uin (ij K11? >ix le (KU iij (m u (iJi (uin (1^ (un ^ 104 

O * ' ..000 

asu asm dfiJi (EJi QLJij ^ (kyi |x^(i|(Ljui2arn(no2(Lnninu.jniKii\ (un 

/ Q Q Q Q / 

in mnmao iijTn af|Tn?(MasiiTnxi? oaji (m.jniaasii(i^ (M 

ex * ex 

ii5Yi(n(ixiimo(M^Jii(M(oiTi(riJi(Kij|\ (rui(n(Ki(K)(M^iQ(uin(ij(M3 

ooji f ioio(Ki ii]02 ^ nox) af|(m(oi(m (n(m oniKtiotmosTnim 

(uij\(M(iai(L0i3i(EJi(m^(Km(KA(Km(rij)(ruiatin(^ oiKm 

QOQ QOCXQQ 

(M.^(i^(in(ia(EJ|(oiinji(U¥i(isii(EJi(Kii(Lmu(^ (Marma^fOJiioi 
Tiinji(KTii(n(minaj¥i9Ti(ninnm2inoii]0(Km (un (o in cm ocu n 

O / O QQQOa. 

(n(Kinamar|(U)oo(i|Ti\ o(iai(M.^(m(m(oiinji(uii(isii£ji(Kiiiun 

Q Q ex ^ Q Q/ 

ojioi^ (M(uii(njiiiin(M(oixi(rij)Kin(r|(mN oin(M^ 

(X Q ,.0 Q 

iEjiT|{KTnnfin(Ki(Ki(nji(ULn(Ki||\ o (ci (ki (iru an iiai ieji im m (m (uii oji «| 

O QQQOa.Q* 

(i](M.^\ o(Kii(M,^(K}(moi(ian(U¥i(isii(EJi(KTnaj¥iua^ ^^l 

0*0 ex o 

(iri](La(iSYiasTn(iajn(Kiio(M(Marin inaj¥i3Tiam 

Q Q Q * O 

(Wi(Kiiinoi^(i|(iJUiimasiiTn\(n(U¥i3Tio'^ ojn 

(Ki(n(La(i](mino3(LJinan(m3(EJ).jn!KiiN(n(LJuii^ 

moinoiiaiN (uinocuiiEfliKiTmnmiEJiTim ojikeji 

(yL(izii(Kin(niioiao||ii]asm3 (I|(lji3\ (Moi(i](0)3(U¥ian(Ki3(&i.jii 

iKiijNmajuiiKimimniiuifmJitriiom 

Q C>Q> Q * O Q CXQ 

fl5in«](KiuiisTnasin(Ki^aniafi\ o (Kin (m .-*«] im asin oi ojin ooi ooji 
(Km^ ii](La(i](m(i]ajui(mnm(mnnham\ (uin osvi n iki onn an (lji o (nm (Oicnm\ (Man(Lfinam(Kii(uuio(LG(Kian(ai ? (EJiooi f ^ ojn ki an axi on 
an(mano3(Kiiu(iJiajihnfihimo(uii\ u^gfanojinotMa^f^ 105 

i\ J ^ am I iKU (CO I 

m (Ki \ (M 1511 asii (a(M.^nnn ii m o^ «ii w 

(iri(isiiin(i|(Kii(uninji(Kino2^ o (nji n im (uri (nji (ki luiii on o 9 (ui 

(ij¥i asii Ti (i](Kii \ u(o9(i| (Lm on (Ui no (n(^ 

aril (K]| (K11 II \ (M 0SI) (in (a^ (Ml (UU1 ojYi N Qon (Ki ^ 

/ • o o / * 

(oi7n(Lnnasii(i|Ti(EJiTi(oi(min(i](KiN s] ojut m (m (m orui .^asn (kh OTiojin \ (minjiam anoiuii]!EJ|(iaiih(Kiioi)n (M 

/ * o Old 

(vin^iniisviTi (n(KTn(Eiiinoi(K)in(i|(Ki N onoiKin(iai(ui(ia(^ 

OAJKUflN (MU(LJlJI<|(lJ)noa(K1)(l](lSY13(EJ1^(LmU(M 

(cni on (Ki (K11 (n oni 9 ^ nosiKlhim nooinniuiiEi (n(Kii3(i](m 
(ion \ in (un 2 Ti u asii Qsn (KJi (Ui (K11 n (K^ 
Tno'iiioTnii«i(ijinm«jO(M(njif^ ^ ^ a;n(min(La(ri(m(Eflnnn9oi(LJiioi(Ljij|(LmKii\ (nojuKKi^ioi ii](La(r|(m(eann?oi(LJiioi(ULfl(LmKii\ 11 (uu) (ki ^ 101 lo in 
(Kip (El) (Kii gbn (KJi (K11 n (UI1 (K11 (n (u^ (M (ini (n (O) 3 (kii hi 

(n(Lnn3Ti(En(mannTi(Ln(isii(isYiTiino3(isvio(Kii(oi(^ (un 

(K11 (Lnn (m (EA (10 T1 (K11 (inn (C) (m 3 (inii (isii (Bi (K^ 

(0|ij|(K¥l(JJ|Tl(KflTlN (Wl (rU (Kin (« (m (U in (ISfl (m (Eil 'Jl (U¥l (Kl (Kll ^ 

(Ein(U¥i(cijTi(oiTi^ (Bi (HJi (I] (m (ij (la (m -^ (wi (^ (uui (ism N (unag: 
(Lnn(mo(Kio(moih(oi(iji(iriiiLJLfl|^ lo (iru (i| (ki (01 (u (ini (lo (uii 

a. Q • O Q Q * (3 

cuui(Kii(a(cnn(LjYi(UYiiisvi(M(£Arinj|inji(EJi ^ (i|(ui(n(K}(ici(Ki<^(n(M 106 

Q Q Q ^ O QQ ^ Q Q ^ Q 

a£^(Ma^i&|am9(MiFj^(nji(rijiiu(E}i(uii: (KiKuimfliimoiajioi 
(UJiMKiKuin nnnn9£JiTi£Jiin(isiiO(nj|(Kionaxia(ia||NOoi(icu 

/ ex * • / 

iEJiin(M(ui(inj|iisiio\ uuiisninnnnTi(Kii(Ki(icjf (uiiniKiit^ 

(X Q (X Q *Q OCXQ 

nnnn(Kiu(iSYi\U(nj|(Eii(Biinanj|(M^ t^on oxion no (M (Eji ? (U onj ieji 
(aiTianj|(K){KiiiEiiQni(unu(iSYiij^^ iisii o im .-m (M anhn o 

(a(m||^(noa(LJin(m(UYi(icianiio(i^oni oajuniKi 

(Ki .jnmoaJi .^(i|(Kiioi^(ajQSii(KT)^(U¥ianj|(kj| <|^ o^ <j <Lin 

Q Q QO 

(kA^\ (UI1 0^ (m n (EJi^nojui (ij (m 3 no 0(M 0^ 
Ti (UTi (Ki (I] aril 0X1 n im \o Usn (M (m (m (Uin 
niiuia<i^(LJt(no(ruiN iKii(i]oi?(uniKTii(i^(m(n(n(Lmo)\ ojin 
ii5inoii]ajui(ij(K}3(M\ (Kii(niini9(Eiiiuiiajiii(Kii(i]ou(ui^ inajinan 

(X • c> 

(n in(Kii(UYi(U¥io(Kii oniut ino\ (naj¥i3Tio^(oi(KYi(nj| oqji 

(ui^ (Lnna^(n(KTn3(i|00(n(M.^an(Kii(n(uui(m^(^ 

•. Q O Q Q> 

TidsiiN (i|03rM0(iSYi in(U¥i3ina^(ia (niuj|(Kiaji(uiiOii](^ 

Q o a Q 

in (m 3 \ (Lfin (Eii OsiLiKTii (iG o in f inn u am n o (Ljui n 

Q (X ^ Q Q 

inTnMi?(uin(Lnmnasii\ (MitnnTnuii|Tn(Wf miuiiiEiiiwiiLnininnm 
(ij^3(Kii .jn(minjicm(kA$?lno(Ki \ oun o^ on (Eji an m (uyicui ojn cm 
uijiriiKiyajviirKisii^ (nji an (kj im ^nm in u .^oni \ ojyi (u; ceii orui 

/ (X o * 

on (U¥i oji anri anoojuKKinN ajvia^iKm (flaJiin .jikkiikikki (Kin ^ 

Q (X *QQQC> 

(i[iJiOf(nici(Ki(uiiinji on o 3 AJin Ti u .JiKKm anuuiiKiantMia .jhcm 107 a. 
(KiiiKKKiON in(uiiainu(isii(i5iiO(nj|(U¥iin(isn\ (M(Ki 1 0X13 (Ki(KinN in(uiiainu(isii(i5iiO(nj|(uininasn\ (M(ia 
oTn(M M(M UNCJiinjif (uii an(a«](aTnoi uoi ojLflm 
(i]iiJiji(m^iKii(mwB «j(LnnaTnoiia^ oajiiEiiMim 

(m(i|(LJin3ino^ann(Ki(i5ii(Kii||^ iEJian(Kii2in(m3iui]nnnc|0 
o aaji (uimn asi] \ miuMmiKiininjiiuiN oniuiiaTno'riMiioici 
ajn ^ n oju (m Qon on (K11 3 ^ GEA (H vj (KYI a n (m 3 \ ^ 

Q Q Q 

o (M inji \ (M (01 (01 inji (U¥i ojYi (Kin 
OQRJioniKKUVKMQni^ann an o ijvku; o on 

(Kfltnorm?^ (EnonnfUDcn} 
(m in asn inn (Kii \(n (UI1 3 Ti (LG n o (Lin (^ 
dnocunN (Lfin(i5YiO(n(Lin3in(LO(i|oc|ioi3(i|(i^3\(r|(U¥i3^ 
(KDojifN (n(UYi3Ti(U|([|0(M(ia(KTn(^(M(m(K9(m||\(m Q Q Q / Q 

inji \ (M (oi (oi inji (U¥i (U¥i (Kin (inn (Bi ofYi (inn (Ki n 

a. * a Q/ 

(nj|in(m(un(M(oiTiann (iiotivi(u;(un (n(ru(Lci \ aim (rui (uyi nni Q OO (X 

OSin (K1 ^ (LJ1 (Kl QSYIIUI ^ (Kl N (UYI 0^ (KJI CbA ^nn cx (Ki (n o 


Ki) (uii (E)| (oi (m \(Kih (M !m o (un (O (Kin 

O .. Q 

(ia(i5in(n(isYi3(KiR^ (B|aaii(n(iau(ui(i|(Lam(EA(Kn.^(E}|Tianj|(KJi 

OQQ/ *0 Q ^ Q QQ 

oiiKm inji on Ti «] o 3 in «EJ! (KYI -£«.^ oiYKUui onn (Eji \(ki fM asm \ (uykci 
asm (UYI Q5Y1 ^ ann(EJi(UTi(KYicvYi(n(Kiaa]|(^\ (un o^ o (Ki(uin oiYi 

Q Q / Q 

afn(EJi-^\ (njio(m-Jn(iKO(wo(Ki(Ki(BiijTi(n(KYi(Lno(La«iKi 

Q Q / Q (X Q Q 

anj|(k)\ (EJi(ianf(i](La(Ki(M(oo(isTn(EiiTioo(wan(m(ra(M (K) 

Q Q Q (X ^ Q (X Q OQ 

(M (BYi (UYI iKYi (Efl in (oi Ti (u III in (m ! m (uii anj)(kjj ^ luii in 

Q Q o / •, a. / 

an da (Ki QSYi (UYi osn \ oaii (n (m (m ih (kyi .^\ (M iisvi (un ooi (ui (n (uii (kyi 

a Q . ex Q Q (X 

cfciKKiratkj^ (no3(a(i^(nB(uinTi(isYi(U¥iKii«ijio? (n(W(KiU(ij 108 

O: a/ .. a/ a o / o 

diKmo^N (r](Lfin3Ti(Kii(m(Bi(crftiEJi(nnn\ (Ki|(in(EiiMi(iji,^«sii(M 

a, Q Q 

iisii)[|iisniuii(Eiiinaa]|(W)\ (n(UlW(lS^IlTl(^sll-*UlI]^nMl!^J^UIl^*J^ 

(oi (CTi asii (uin iKij onn (m in o o Mil (nji .jn 0^ 1 6 

(X Q Q QO 

(uin in (loi (un (uin (Kn (Efl .jn (m ooji II \o ^ 

CL mxiKiy onojin \ (Muwii (n(Lnn3Tn«EJ!(Kias¥i^(nTi(Ki> 

asii\ (o(M(MQS]n.jii(EJi(iSYi(ruin(KiiU(nTi(Ki(a^ o 

J ^ CCl oo, ( \ ^) ^\ J 

.. Q Q Q Q CX 

(njiar|(Ki(noa(uiiiTiu.Jii(Kiii\ oniiuKKi^JiiajKUi^oasYKLnnTi 

Q CX Q/ Q Q O 

osifiN (K11 (in (UTi (Kin (M ^Jn inji (UYi (oi Qsvi (Ki II \ mn ocn o (ki ojyi iki o 

(X Q Q . / 

(Ln an (Kin o ? ojii (CT in N on ojui (m Jin iisin on (Ki (^ 

Q O Q Q . O Q 

(uina^(n(oi\(oiaoi(Kin onminQninajYiaJiintKiDNiivia^aiinanQnn 
(unii|om(n(in}\ir|(LJiJi(K)in(U¥i(Kii(M^^ Mjosonnrin 

(Kn an(Lnnainaj¥i(Kiu in(Kiio ? anajYiN oru on 

onoajuKKinN oo(Kiiinji^anr]Qnoajui(K| 
(Kj (m on OJI on o (C11 on ojYi X (i|(LmaTiii|(M(oi(njian(m.jnaTi(isiiiarin Q 

innaai (najviaTiajYiiKiaji ii)(Kii(ui f anoJviN oru v) (K1 .jh 3 ti (um (Ki 

* o a 

doioasinnnn'JiKLnanninoajuKK} o o 

(Km (&I asm II N (Lnn(kJ|in(LJiJi(m.Jm(Ki(r|(t5ma(r|(t5ma(m(m||(n(m 

(Ki Jm(Ki(um(iajiih\ (Kmio(nji(oi(n(ia(M(M(Mf\(M(ism(iJm(i|oa 

Q • ^ Q 

(Kj (ism (ci (Tj iKi \ (um arm mji cmm asm (Ki ^ Kinn(M [| N (umdjnmnaaj 

O Q (X / CX 

dj (Ui a (Km .^osm oji Oil 01 inor)3\ cuiTiKja^ in(Ki(M in[a^3(Ki(um 
asmx|a^aim(LJiJiasii](HnrYi(Km(Lnn(Bi(KmaniO(i|asm .^ ani oji an (ki oii 
(EAtkJiji^ (EJian(Kmaon(m3(uiii(iJi(£flan(masmnman(M.^onaD)3(L^ 

QQOQ..Q (X OQO CX 

oji-jmKmN aim(Kn(Km(Moa5m(Lminosiii\(Mania^(woTi>(Lnn(ui 109 

/ a a / 

innasiiTiw^wanoaqTriasiiN (nji«](KiTi(n(KiB\(K)ms¥iiu¥iiKi 

icijinnnyinajYiN (nj|(Ki.Jii(Ki^(Kiinia^ onnnyiiaiaajnannfiuiiiKi 

ojin \ (tnn (Ki oji (KYI n 1^ in u in o n (Ui n o ^ 

ex (X ex * Ck 

(un in osii (1)0X1 n (m .Jin (TiJi (El Ti am no n (m \(M Q^ 

(ij o (uui (iq in (ISY1 (uin £)i (i^iKii (LG (im 

Q (X Q 

(Ui (U (n (ini (Lin in (isij (uin (K11 (K11 n iirii 9 \ ann aoin(Kiin(k)i(na^n 
an CM v] Of; \ (Kii(in(LCi(MG^(KiN adh (ui m (on oji asm \ (kii m cxi (kh 

(nj|(I|02(Kl|| \ (KY1(U1(U1(EJ1,(K1U (I|(K1(U1 \ (kIi (U11C1 U X] (K1 Ml 

Q * Q O * * 

(i5Y)||\(Kiiici(inaji(Ki(ruino\ (Kn(iOflxi(iJi(m(irui(ik\ ojiiosYioaji 
^n (a^a^mosYijiN (Minu(mn(U2(KlicLJi(EJi(Lnn(Eii(Kiiiuino(Ki 

Q " o 

^nosiiN (u (ui (Kn 131 (is: (CI1 (n (Ki .^(oi (K11 (i| (oi ? \ in(uiD^(ig:(La(Ki 
(Kiiiai(ui(no (i](LJLn3(n(M .^cmirioEiiN (M(Ki(m||(Ki^in(isii(i] 

Q Q 

an(Lnnain(EJin(LJUi9(Mfl\ (KYi(n(oi » (EJi(uii(KiiO(i^(Oi(n(Ki.^(Oi 
ojinonn^ (ia(n(Fdh(nj|(^^(i|0 3(n(oi(i^(Ei)(m^(u^ (nojui 

(Ki^ann(n(Lii.^(oi\ (mTU(nuM'J¥io(LJio}gin(Ki||\ ii|(ULn(i| 

Q / Q • * * Q 

an(m^Jiiainom(Ki(ini)(minji(Eii 3511 ^ (kh cea xi (kh 9 ci (ki 9 inn ikiii 
aajn (U1 (Kin (n asYi II \ (i|(LjiJi(naa2(Kii(ui(M ^(Enin(uii| \ (n(uin3in 

Q Q/ »  / 

(Lnin(U(U)(KiiiKiiiHiiajui(EJi(n(Kiia(i](Ki3 xtkJKOiomflcniinmtKJiaji 

ex (X *Q / Q (X Q Q 

^ (n (m .Jin (n (ui u n \ (inn o (loi in linn (uin (M 

(X Q/ Q O / 

00l^^nnlnJl(L^^lO1ll5Y1(K1||^ (M(isi)||(isii(Lnn(njiiKi(Ki(iSYi^Jiiu(M(iai 

ex Q ,. Q •. 

a<A.(Ki(inj|^\ (noa(n(0(nj)(Lnn(Kin(uin(LJi(EJi(Kn(uui(Min ^(Kn(L^ 110 

a, / Q o 

(KKUIKMOrYlTI X (U1 lEJI jP QQ (K11 2 (K1 (M (Ul C) Tl (K1 f ^ QTllQniKlQni Q / / Q Q Q a 

(Ml (Tu IK11 Ninn n(M a Qcu iiJh N (un 001 o (M ^ ft^ |(aiI|(K112(K1(M(UlC|TlflK19 ^ QfllOn 
. / Q Q Q 

cm (Ml (nji (K11 \(un n(M a QCiJi oJh 

a a * Q 
axi([|(Ki(n(uino\ (un attain dill TiiEJiTioru|(M\ le (vyikkh .jh 

m in(Kii9 oin in(Kii(Kii(nji(Ljn(gn^nhmin(isn 
(M6.^(nji9\ (n(mii]iKi(MO(Klh(oi(mo(kA(niEJinanm 
6,^(nji^\ (Moi(oi.^(i|(Kii9(UYi(isin(isinf(un(Kii 

(biL(i|iU)(noar|(U)ano\ an(un3inM)(moi)iEJiJi(M(Ki)(Lin(iJi£L\ 
(m oaji (Kii (10 (loi (M 7 ojYi (m (ninji 9 (KT) im > o 

(X Q Q Q Q O^Q Q (X 

in(nnnir|ffq(un(Moa^oa<R\ (M(uui<^iisii(riJi(M.^ioiaiia(Ki 3 

O OQ 

TIIKniKI (Ij(U¥12(Ln^^ CEA (inJI in (Kl (U¥l 0^ (U¥l (Kl O 0X1 lEJI in (Ul dj (KH 

(X Q O 

(U|9 (uin(oi(ui(m||\ (nj|in(K)(Ki^(iJi(UiioTi(Ki(oiajniKi||\ (on 
cm?(uiniEJiiaw(mj|am? (unflsnifiN (WTiinuaiKi^dniuniKiaj 

(X Q Q 

(Kii(Lnn(i|iKvi^aJvi(n9ai9\ (m (ui (ijui (ui oji £JI (uii (un (6vi in (ki \ dooxi (3 

oji (oi Ti ann «! o (unw Ti "^ Q (X * / 

niinn (m(Ui(K)i^in (Ki^(i[iJiOf (nflxi (Ki(un(nj| \(n(K^ 

(KUTiN (Kii(un(a(Kiajnflgn\ (Kih(ui(iJiinnnnn2ininioi3nasviS9(un 

ao / a Q / Q 

(mn N(ui (isin (injn (ih (u: ao Nu (ui KV1 (in (M 0^ 

iaonn(uii(Kii(injiof(uii(nji\ (Kii(u(m(KYi(e|(MiKi)(nji(Ki^cinn7N 

qoq.qqq/*q 
Ti(m(U)(n(Ki)(Ln(iji(Kii(e(oi(i^ioi niuin N onji le ? (kh n (rui 2 (o 

Q Q O Q O 

(ui(n(isir)N (UiiiU(E]|(n(m(iJt(M .^(Efl ^(KiO(n(i5ii.^(U(Kii Ill 

Q Q ^ Q Q Q 
Ml (Ki||\ (m ih (EJi (ui (ei .jh asm on iKi \ inninJiooiijoiCMooasiiin 
n (UY1 \ am (m osn n (m u osn QSYi (un u 

/ Q ^ Q 

|^(Min(iau(M(nji(ia.Jii(nj|oo anasmoJiodai.^^ oocuiin* 

Q / Q o a/ 

oQiKi (no2(ciicQ(M(uicinri(UTiiKTi| in(U¥i3in(Lniriy(un(ijiKiiin \ 

ojin o an (Ljui (Ki .jn im n o 3 051) (Kin \ im (U luii osii o o osn .jn ioti 

(loi onn n (U) (m .JY1 fiER (M o \ (uin (Km Ti (lO) (1) (^ 

/ / Q * Q / 

N (M(ism(uin(njiin(^()ji(^(a^^ ^ii|axi(i|(Ki(no3(cii(ui(Lb 

Q ^ Q Q q/ CL Q Q OQ ., Q Q 

a^ (Ki (U¥i (Km \ (Km(ui(KiKm(Lnn(oiosm(Ki||\ Ti(Kio(n(Km(ui(um 
(i5m(e(ui(n(0(ij(^Qn(U3(nji(LJLn\ (oi (Km (nj| (bi (imi (n n asmiOKnji 

/Q/OQOQ Q 

ajui(oi(inji(Li^N(um(Ki(ism(oi(K}|(r|(Km^ '^(naxi(i|(Ki(i:iiaxi(i|(Kia 

Q 

(K|arm3(ij(ism3 9(Lnn(Km\ (M(oiTi(ucifYi(no(LJuic|(Ki^jm3in(umu 
ojiijN anji(nim3(n'in3ficmTniiJio(wi(n(Ln-^\ (um (»j oui ceji (Ki ^ 

Q O » * O 

(LCI N (Ti (uiJi (m ^ lum (OT (ij w (um «] im (Km I \ (I] (um 3 in (o 

^^dci (i|0(Km(kii(Ki(Kmn \ (kJhKiii)|| a{](M(LJLn (i](ism(Km (ciiKman 

(n(Kiii\ «|(um3Ti(oinflX)(um(i]W3(njiB^ (n dci (n (ki (hji (o (ki -^ (ki 

a^(ai(Ki \ (um(Kmf(n(um(Km(LJU(no3arinii|(iJi(Km(KAcimf 

osmn \ njoxjof (EJiii(u(kii(K}(Km in(Ki.jm3Ti(n(i]cifYi3(Kmin 

Q Q Q 

(Kmm^ (umiKm(um(inji(i|(m(oiia(ij(Ki(n(ini3ii|(i^ di (uui qki arm 

Q * o * Q a Q 

(ism^cinn(i]OU(um(nji(Ejiin(ism(t5mcinnin(Ki\ da (eji odji (a dci (n u) xi 

ex 
(ij(OT^ (Ei|(njj(n(m(Km(i](ai?(U(iJi(cimanny(Lfm(Ki\ (um(tf:(um(Kio 

(m(umnfi(iarin(riji(a(n(ai3(n(ism3? -^(n ici ii (ki arm (ui (ij 112 f^Q Q 0> O 

(n(Ki(noa£jiax)flgn(uin(Kii\ (Kin(n(Mia(nasii||\ on omn a m ojvi oji 

Q (X Q Q OQ OQ 

ojiTianrKnoN (KiiiuiiaiKYiajiofUYiasiiinimNTiimoiaotLJiM 
ojui all am 9 (U¥i (U¥i n (&n (m .Jn an 0^ nnri \ (m osin oniii ikii opiji (ui oxi iki 
(U¥i(iciJi{M-J¥i(icu(M[|\ m(nj|(nTimMi(nTn(n(Kiii^'|inTn(OT||\ (kj 

Q Q Q Q 

(TUI dJI dJ) (M n N (ManO(M(IjOO(K)(K11||\ CEA QSYI on (Kl (KH on 71 3 OJI 

o 
(U(Kiu(Eii[|\ (njio(kno(M.Jiio ii|(Kii(MaAJi(Ki|T| \ QOifajuin 

Q OQ a Q Q O 

(n (&n (ij (m oni in N (uin (m n (m o Qsii 9 ^ vij) 0^ 

Q * O^ O / (X 

(Ki(Ki\ (m o n (M ^0511 (m ^ ofYi osin .jn (U ami (3EJ) (Kin \ oosinn 

^, Q Q Q (X €, 

an(Kii(uinanncifYi(injij|\ in ojui (Km .jyi (Kiojin (ui(M \ (n(U¥iaT)0'ii 

O O . O Q 

(01 (Kin (nji (isin (U¥i d) (01 a s] ociJi \ (OJi (eji (n (K) a (oii on ti (isin .jyi ikii (b 

Q Q (X i * O 

osYi MTUi in v] (Ki (nJim (n (M ^(m (o sjtminiKKKiKUKUKisiKuii cnnn ci 

Q Q (X 

nTiii|(iSYi.jinaTi(Lnn(Ki(Kii(Kminajia(Kii|| ^ (uinKin qui osin osvi ,^(ki 

o 
ofin f (un (mil N (I) o a (ai (a (m -Jn o ft (m^(is¥i o (iniiin 

Q  O Q Q ^ ' 

Ti(i]U^ii](uinaTianiaoi(Kii||\ osiKKi^^^iOda (nasYiadjasnaiKi 

* / Q O Q 

(Kiji^ (uinm(no(U(isin(^(KinTn(Lnn(Kij(n(LnnaTn(oi(wi(Kinm 
ii|(oi?\ (LA(LJiaJvi(i^(Lnn(KiO(Ki(n innnna \ (kh o iKi hi m (KiKn 

O Q O O 

(i]cif¥ia\(M(uui(KiiiisTn(mfiEnTi?(un(iJU|^ ^mji o (ki -jikki o o 
(a(Eii(i[](Kif :(U¥ia^(Lnn(Ki(uniH^(K}(ei||\ (Lnnii](na(»(ei(U¥i7n(Kii 

O Q Q O Q ^ CO Q Q 

ini(K)(KiN (U¥iKii(r|(U¥iaTi(cii(k}i&an||N ii o a (Eflim (U .jikkih ojn 

* / Q (X Q * Q Q/ O 

(lnJl(^(LllJl(l5^n(K^(lJl^(l5lnln(Kl^ (aninajKKiiijTidiajinaTKLnnd^ 113 

(X(X Q Q / Q / OO 

ann||\ n lun ocu in (lw asi) n im ani oju 01 cuiii \ (Majui(KDn(uin27n 

O Q 

oiooiiKnnx X ^ ^ Q Q •. Q / * 

|(Kn2noiKn nioi 9 ncoiKi ^(uiiKiakJKisiicEJiTiQJi asn asn (kd 

00 Q / Q 

osiicEJiKi|| \ (M(mix)|ftQ^iisniisn(LmiKij(iniiKi^in(iji \ ncuui (Ki|| ^ iiaiiujiajinMCEJi niKi(iJ|(K|i(njiKi(nJOiK^ axi(Kii.jii 

Q o Q Q Q Q <:> 

(Mf (Lw nftq2CEJifl (iCTi(njno(iCTi .jiiiin|iin|CEJi^i^ mei 

(Ki(i|(ao(KS|^ oi(uio(MOO(Mf(uiaNif \ a^KlonazKKiKnJO 

1KI) ji ^ (uin imn u lui (ui onn en (un \ (lo) (oj n Q Q O 

n (uu) 2 cvin ^ im 0^ (lO) luiJi (lO) tni o (lO) im 

ex / Q 

^(EA^(ian||N oiajioay^ooflsnoiooNix ojioJif (i|(LJi(i|0(n 

ii|(ui(i|o\ n(un2Tioi]ioiiia)acu(m(oip^ onhn^ 

(a(n(Kii3(i|(m3&iinu(E4n(Kiino2(m(i|0(M(m(Ki).^ (un 

Q Q 

(Kiiuuiinmi^N (Lnn(i^iniKiM(Mfiia)iuj)iKi)(injio(ia)iuin 

O Q Oi Q QO •. .." 

(UAMin(un3 7noi(}0)(K)nn\ (nji(EJioii(Kii(m||(m(mo (no2(Lnn(i| 

Q (Xf * Q 

(if|iKi)f(ano? niL0(Ki(aj(i|(UJi3ar]ri^ 0(icuin(Kiano2(KAQnn ?(kii 

lK1(la1.^axl(lc^(lClJnof (i|<miKi(un(i|^ ^'Mm 

a Q Q a . Q * Q 

(Ki(ij(niLnniuj)ifijnof<K|(m(Kiin(Lnn(n onnn(M(E](Ki2om'^(naAji(Ki^ 

8 114 

O/ O a Q Q Q Q 

(KYi(i|ino(kii f ojioji f flniunainaxiaxiiMa^ \ (un (kii on (um on nmn 

Q * Q q/ ^ Q Q 

(M(r|(Ki2ann\ naxiiniKi niujiim^iKiri uti (nornsinaruaiLaiiatM 

Q / Q Q Q ex 

a£:\ (kii osii oji lui (kii 01 oju) 9K1 \ (unmocijnof onoxiiKiQLJii (r|oi3 
asm .^Qn(Ki3irin ^ (i|(Ujin(m3(i|(inLji3(MoiTiann(i|0 \ acuiof 

(Lnn(i|Oi3(isin(e(m(noiM(m(iCTi,^(m^ (ajajKM nasi) 20010^ 

a 
osn nnnninazia[|oa(Masn(KJi||^ oacuonaoimnanaoiKii Jiicvinanjifln 

(n(m3(Kii(r|(Lnn3in(KAonn ^(M(Laac^ (najnuaao omviMiiaanJi 

Q 00/ / Q 0/ O * 

0010X1 0X1 osvi o \ aaiioaiia{i(MasinaJi(Kiajiazi(n(&i3(naziariJi(Ki<J) 
J ja\ asu ( ( 

(EJiaa|(i|(Ki(eiTiaaiajin (na^3(Efl|| \ (umo^orinannsajininamaosin 

(MfNasinciman(M--*(unag:an(ntm3ajiaaiifaai(Mf^ onasmmoa 

Q Q Q Q ex o- 

asm Oil asm f 0x10x1 asi] o aru o ? in 0x1 oiiniuinOfN on oifi 3 m ocn o^ 

nrn o (EA ^ o Ti (M 0X1 anj m in \ asm o ojm m ofl 3 o -Jm ai: az^ 

anjTiojm «]cinn3inim an(CTU^(i|a«icinn(no\ odhajonnajiati 

(BoriJianmN (Lm(Ha<A.oxi(KmUjfaJvi(Km(nanif\acmani(Mi(iai(umari 

0^ Q) ^S IS ^ a 

(eMaiiEflanJia:nnnoxi(KAan(Kiaci\ noxinaiianaAJiiKifKAariKiinajms 

Q O Q / C\ Q 1 (X 

in (Einn (HI (Km .-dk lai aaii om \ oqooiioxiasmlasmaji^iKiajmoNJiQji 
asmii|a5maaji(na^3(kii(r|a{i^ EJ|acuina{i(Maxianjiasmaci(^(Ui-^qn 
oiiafiajiasmiiN (MU(uuioxioxi(umasmanjaJi\ariiiinQq3anjiajin(Km anaiiafiajiasmiiN (MU(uuioxioxi(umasmanjaJi\ariiiinQ<]! 
ojiojioJioasmua/JiooxKumN (Masmaji(LJioaxi(um(Mfajm(Lnnani 

Q » » Q ., / 

osmiKin^ (Hiin(Km3ii|aci3acua{m in(m iijosoxioxiasmooai (^on 

Q Ci> * o / Q 

n ojui 3 onn N (ijoxi a{i(M ojm (El o 3 asm -jm (B a<m \ ocu Oil 0^^ or^ 115 

t1(K1(MQn(U1la^]n(K1laJU)aNl^^^Tl^ (un (hji oni ooi (kii ojin n OEii 2 kti n 
II «i, I Kl.| 

Q 

noif\ (MOi(cp(M.JTi(mo(i|(ini)nim(i|iuino« (M 

(in (ciJi asn o (un iKii oji noniiimMOii^ciiiKi^iisn asn iki) oi 001 

/ o * o Q 

(iai7n(MflX|(a«n7ri(UVi (i|iKiacEJi|\ «|CjQ(niKi(Kii(uinc|iKia£)a^(n 

OQ / * a / / 

nCTI(UI(UIO(Ul \ (M(ini(EJ|(Kl(l^7nOin(K1)(MaXl (TLJn 
O Q ^ Q Q Q O 

oiooi(Kii||^ (i|iuiinimiKi)asii(m(iniy (uicjQiuii tnimscEJi .jTio^c^ 
^oriji||\ in(ncER2(M(un iniuj)Ki(MiKiasii yiLnn (n(m 

Q O Q Q f ex, r 

axiajn(UVi(n(Ki3CEJi||\ n(ijuiKi»j(nj|(ui(i|in3 0f (uiiiKi)asA.(m 
ofuf \(MiKi(U)iKiKi\ n(ijui(i|(}aa(Lnnii|(m2(EJi,jTicEJiadL(Lnn(i|(^ 

(X (X Q 

(njonosnx (ncjQ(Ki^(U)n(unanj(uin(un(isin(|(Ki\ aan (ki .jti ac; 

(un(m(iJiiiarihin(mnnno2asiio ^ oniUKKiiny (Btkuh a[|(Ki3(n 

a Q o 

([|£ji^ incjQn(Ki(iniasi]oaq(Uio^(ijuioi(cnnn(L^ 

(Ki(Lii(K)o nan \ (un o^ (M (ea iea nh (ki) iinn oan im osin o (^ 

(K11B>^ "s>. ^ ^ ■y ntnua^Ji (nu3(Baji(iJi(niui(i|(Ki .JYiinjiN (ciii|ar]n2(uina:nna^aj| 

/ Q Q ex CXr 

(Kii (lan o (HI onj \ iKi7n£Ji(Lnn(uinuov|ioii(m&.^(riJi9\ ooniKi 

ii^(un(K)(un(^f «ni(iai(m(oi(nii(KiiMiui(m ojox 

,Q /a 

(EJiocuf iUiui(Lnn(^f (LnniKi)Ti(Lnna^(mnimM ino2n 

Q o a 

an &a o^iKum oc; (ci(Ki (M (M f \ iu)nasinoaiii^aniaa(K)||\ ^^>i 

o 
(UY1 anajn3nami9a(unu(iJi(uincvYiTiaji.^of ojinasiio osn am 116 (nji||\ ^^u ^ (n(Lma(nnji f (n(unu(LJi(UYiarnTi(Ba^ (un 0^ (ui (M (KDin \ (Ui n cEJi an (Ki .JiiiKi (Km .JY) asn n (Ki \ o(Min 

O / Q Q Q 

(un (« (Lw 3 n ami 9 n (un M iiJi ft?) (m (K) u nn Qsi] o ^ (KYinx in(Uj)(niK|(M(Lm(i|(KYi^QQ03inin\ (kyi oi o^ ojin cbi odio) 

(Ki7nii|(Ki^ qimoniminaJuiiKi .jnou c¥im(KiK(ri(Ki)o(isi)(m(u 
^ \ I I I *^ ^ CJ »^^ I J 

O Q * Q Q O . 

(i^onn|i\ (LnnKiiiKiiikJiannnfN (ia)in(KmnniKin(Ki3inaxiaNi(un(i^ 

Q Q Q Q »C> Q 

in (K1 (m (m oj) a^(M in (m \ niAJi (10 nn (K11 Ti (in Tiiiai (m ojh 

O Q Q Q 

OTioniKnua^flnannN (umajuiONininfaiinN moojif (U¥i(ui(aiKi||\ 

o / 
(r|iuj)flK.iiKiiTi(nm7nariri(La|| iniuiiaaninJifanQLJinaJituiKiiKiiKiN 

UTKCliKlOTICVYKLan^ (BlI]IK1)3 t] (m3 (nOJUlin (10 3 (Lm(£Jf (LW 

a£^(Kiii]03a[|(LniM^ (una£:£j|(Ki,ji(uin(KYi(Kin (a^ tfiojui (r|(ur2« 

a o a o 

(Hivij y (TjoJinioifMonnfEA y(U(na^ y (Lnnvj (Mflcnan 

(i|(Ki^3(Ki.^(ian(Ki(KYiQ[|(irij)\ m (m (m in (ki oji o^ «| ann o a^(M ooi 

ooif\ (i|(uin3(n(rij)9 (n(Lm(uiniini)(nj|(mn^ 

Q * » /Q a o 

M O^A^V] OAJI (« Oil (M (Uin (« (KYI 9 (lOI (KA O \ (M ^ 
£l|(nK13(Ij(K))3(IS11(KY1(nJ)j|^ ^ ^ X Q / ||(nu3iEJi(uin(Ki(KYi^iisnu(ui(Liin (n(n(r|^3iKii uiisn(isii(Kii(e| 

Q (X Q Q Q O / 

(Ki ojin osii (Ku (kj) .jTi (kh \ (i|(uui(ij(Ki3(noaji(U)(Ki(m||Ti^(un(i^\ 
(uin(Uj)(uin(nQnn3(Ki(Ki'^asii(isi)(Lnn(KYi (i|Qnn3(Ki(Ki'^asii(isii(Lnn(KYi ^ n(uin3(n(nji y (Kii onm 

ex ^ Q I 

(n(uiniinji(BTiuiibm(isin (Bin (i|(ui3(isino(CT (ej| om cui (ui 117 

Q * CV Q 

^ j ^ CO ^Jjl^l J J 
ajDEJKbJLGEnajKCKisii ^ (TiJi (m ^ (Ui (uin 0^ (uin (Ki (TiJi (Tu £4 T1 anji 

/ ^ Q Q Q Q (X Q (icii(r|(m(Ln7n(aj|{iajiajin(ia)iuin(Ki(n ^ mm u quvkm asm (K) on 
an(Km(iai(o9(um(m(i|(uma«|(icu f (nimojm^ o 

-fimiEiiiaiKiiN OTiiaasmTnx (um(£}fK^iism£fl(n(Ki(Kii(Mwi 
in^\ oi (LQ n im(M n (um onn (Km luiJi o (^ oom^ajiiEJKKA? 

(um oi dci Ml -jm (Km \ (umajuioTKncEJimiKinN (ciTimflsmTn ^ 
(i]oa(on(omoKiTi o.^(njif(um(Km\ (ianitJ^(EJi(Ki||(njio^ 

O (M .Jm (EJI (UL(lSm (m JO) (Kl ..2AJM flX) I (n (K) \ (M (^ 

(Lnn(Km(M(Ln8smTiy\ (Lm(i:nnnTiincEJi7niKm(ic;(ini(mtM^(Km(ism(Eii 

OO Q * O (X Q 

rmcEji(Ki|N (um(Km(Km(Km(M(oi(ism.jm(Ln(iciJi(iciJi|x di na dj (ki (Km 

Q O (X 

(inm (ism (um in (Ki (Lw (Ki Aim onn \n (iJi (Km (m (Kn 

(cm||\(t 1478) (um(Km(um(am(i™oMiTn6-*(nj ? \ asm(Eii(Km 

(Ell nh (ui(Km (um (M ^ (Ki (ism onn (n (Km (um c^ 

o o a, 

in (Lw a Ti M onn Qsm n \(Km (EJi (Km (um (U) (uui f\ (um (ism o 

Q Q Q ^ * Q 

(um CLiii (um (M ^ (U) (LJ1 (Ki (ism cvYi (« (Km \ (oi(Ln(Km(ismam(nTi(um(Km 
iKm(Ki(Ej|^(Kio^(UJ|\ aji(Kip9(um(i|(Ki.^nnnn(LME^(Kma^(H(Ki 
(umcEJi([^7ncBi||\ (t 1601) (um(Km(Km(EJiaji(a (« (B a (Masm (oi iki 

Q / „ Q Q / Q 

(M ? (Ki (cm (Lnn (ij (m (iJip 11 o 0X1 \ (M (ism 

(iji(Ui(n(uma(i|(nj^(M? (Ki(arq(Ljmii|(m6.j^ ojm o asm .^(Km 

o/ ex / ,, Q Q Q Q 

arm floi (OT oji in ami ociJi (um ^ ti acu (i| ofl »«) 0^ 118 

Q Q (!£; (01 ^ (U) (m Ti (uin nji (K11 II] (m u Ti onji (OJR (^ 
'^^(Slt^^^'-^^V?^^'^^ (K11 (oj n (Liin (nj iin| n iq M Ti im 

/Q Q Q Q Q Q Q 

(iriJi(Liin(uvi(Kii^ ajYi oju) QJi lui (EA asD m am \ mvi kii oji cuiici (un m 

Q Q Q ~ 
01 .jn Ti (01 \ (M (K110 (« (^ liin o n 0013 (m \ (^ 

Q Q I '0 Q Q Q » 

(^(^iKin[|\ (M asp ion cimf(isijTn(Mi^(^ (Klip oji xi 01 ti m aw 

iKi (M ojin (kh ojui (KYI dji m (Kim (Ki I \ in(Ma(Kiixi(uin(M ((ui cinn 
^ CJ 4 ( «^J^ ^ I 

n(nji3iKi^(aj(ui(isin(Ki||^ (Lnn(miKi)(Kii(n(oi(UYtioiioi(MiKi|: 
(U(LJiam(m(uin(Lnn(ianin(M(i|(agaim(Kii(i|Uim(Kinn^ (tukki^^iki 

(X/Q Q / Q Q / 

(uin(LJin(M(Ki)(Mn|^3iKi(ij?(Lnn(isinKi||N (i^9(LnnasiiiKi.^(i|(^3 
(KiaJi(Kii\ ijnuiEA (niKi 7 (M(majin(un(Efliisii(M (i|ya§a(K)iijn 

OJin ^ (n (U) (lO) (EJI M (K1 (KYI M (LJ1 om (Kl QflJI (M flCn(M(I|(Kl 

/ Q Q ., Q Q C^O 

(UY1(I|O3 0mfKJl(nj|(K1(O|(nj|N (UY1(KYl(KY1U(Klin^(ISY1CEJIK1|l\ (KYI 

Q (X O 

ajui (kii (inn u (EJI in (K1 (i|(kii3(i|aNia(iSY)|| 101 'm uviceji dni) livi (eji ikiii| 

Q C2> Q 

diiKiN (uvi(KYia[|(Ln(Ki(M^ia^ (uin(iji(EJi(i|(K)(EJin(KYi3n(Kiaajii 

Q O Q / O Q / aO Q 

(KYI : (KYI (lAJi (ISY1 (uvi (EJI (Q (n o 3 (TiJi o (m (EA am \ im in ^ (i^ 

/ / Q Q Q Ck Ck OCtVO Q 

(LiY)t|(I^(UV1in(U)3(Ln(Ln(ki|(I^N (Kl(njlEJ|Tl(l^(Kl(Un(EJ|(M||\ CEJIT1 

OQvo Q O / O 

Of; (K1 osvi lEJi am ^ (m(uviTi(Ki(Ki(LnniEJi(kiii|(0(M^JYi(no3inii(KiiEJi 

Q O / O 

am\ (m(uviTi(m(m(isvi(EJ)am:(U|(M.JYi(i|(U)3(rijio(K).jYi(EJi(^ 
(La(La(M(Ln(M(i^(Ki(r|(n\ (n(Ui(i|(Ki(naNi3a[|nn3(r|(^(nj|m(Lnn(Ki 

o(M .^(icui(K)i|\ (EJI iq (Ln <i| (Kii 3 (n Ti 3 n (ISY1 (UV1 idh (isil (isYi 
Q * o Q 

(UVl (KYI (M O (kil (KYI (OI 001 (KYI n ^ i!) (Ul 11 (Kl YIJI (EJ) (Kl Kj O (M O (KJI \ 119 

O Q C> 

(EJi iKi o (un inji 0511 CEA arm on iKi \ asnoKi^o (i|(M2(no) oniuns 

Q O O Q 

in(UI(M(K11fl\ IUn£T)OCEJ|ftQO(UV|(I|K12IEJI .JT1IEJ|(I|(M.^\ im 

Q (X OQ 

(Ki](n(M2(nnn2inasii(uiiu onrminx ojhieji (bii n (un a nn ui (ui ocu 
(K1 ^ o (M (K11 01 001 (K1I .J11 (Ki| lai (un \ (kio(M(uiiaaN(Lnn(Ki|(i^ 
(m(i|in(kiotMiC3i(oianj||^ ncuinftqniujiniiaanoajinMajifln 

~ Q Q Q o * Q 
c|oaj|0(kii(KiiflGnooi(Kii|| \ ceji oaii 9 iinn oni o nnn (ki) iLm in in ki 
fKiiBonnvoiMN flni(mn(M2iisf)U(M(iCTi||\(Masii(uvi(B(M(isi)0 Q / Q Q 

aruiKi^(Mfln(KT).jn2Ti(Ki)(r|02(r|02TiKin\ (Lnn(Kii(ui(LOC|(Ki s Q ^> ^ « 

aji'EiianiKKEnnnnfioiiLOKi^JintKiix on ojui (K1 .jikui o in ? (un on o 2 (i|(Ki(&|nnn9(oiiL0(Ki^Jin(Ki|\ (r|aju)(Ki.Jii(Ln0 7ri9(uinan 

CL Q OQ O 

innnn(Minjio(K)oanj\ &jn(EJi(UL(Kii(Lciaji(M(Kin|\ (um o^ (kd on 

o / Q 

in(bii(i|iEJi^(njflqM^(njn(UYiiEj|9(nji^ (M osn (ki 001 

ex Q/ Q Q a » 

(Lnninji(uiioiiisiiiKi||\ (Lnn(Kii(MM(uu)«ni(uinflqoi(M(uiifl^ 

CIV O Q 

Qan o (Ki ^ doi ^ ocuo (i|(m .JiiiTiiEJi (nia]2n(Ki2(uin(EJi o^on 

1(un2Ti(m(Lna[)(n(riii(KYi(Mcnnn(i5ii^ on oxi on (ki on o onj qoi omnn 
la Ilia 

Q O Q o Q 

iisii(Lnn(Kiin(Lnn2Tift^(iocjQ(M(M£JiarncEJi^ am 

Q Q . Q 

(Efl^inin\aajui(mo(K])7n(Ki),jTin(Ki)(ia)(ijui(^ 

Q Q/ . * Q 

(Ki(Kii\ (i|(ui(n(K)(LJin(r|(nQr|(nii\Qr|(Uji(m^(EJiu(no(^ 

Q Q CX/' O Q Q . 

asii(ijimoi(Ki(iCTi(ijaxi(mb^(rui9 \ (kiiiLJut(Kvi(isii(Ki.^f amo^ 

Q Q O Q 

flun IK1 on Ao (niKKMcnmonn on o (kh (m (kh m am (kd (m (ui 01 001 

Q QO Q QO 

(Kii||\ (LmcKiiajiasnasfiasfKnjionosvKKiN (njio(MO(>^ii(KiO(KTn'Kl 120 

o ^ oru in (m Ki Ml u.^(n(a5 a (m ojin osii NO^ K^^ 
(m(iJinMajn(MMasi](in^(Lnnonn^^ mn oc; o asm on (kh a (M on (ki 
(Ki .Jin uoajQ no 311111 0511(^^^(01 01(^0011^ 
(K1 (Kn (OH osT (un SI (Ki \ UTl(lClJn(lnJlli1ll(K11(n(01^^ ajiinann3(nKi 

(X r Q Q Q 

(uin(oii(on(U|(Ki ^jh Q.^<nji^(oiasJi(uinajii(ai ci (oi 3 (ki (uiiq inn 

O/ Q O 

onndjininflSDON inniionM(oii(U|inaq(n(Lnn3innoi3(M(i|Hia 
(M (Kin \ (uin (ui (K11 .^Kin (ISV1 (Tu n (isfi (n flq(^ 

Q / Q 

(Ki ^ (Lju (UY1 (K11 ^ (un (m (11 (m (n (Ki (TiJi (K11 

(CI «! arm a inn onnn(iJi^Jnc|(M3\M(uiimiEn(nj(Kii\(UYi(narnan«^ 

(isfi (LR (n (11 am 3 &jn iru inn (icu (LR (iJi 1JI1 (icu iKn (uin(Kij(Kii 

Q ' Q 

ann(Ki(no(M(Kji(Oij|\ (ka oji iaji (un o^ ooi dsn ti ^ (Lnn(t£v(oiajui\ 

Q q/ Q . Q (X q/ Q 

(iCTi(oi\ (kA(B|(nrN inn{Kiiiiaio(iJi(ui(M(Kininx inj (ki .^(ui (kh 

Q Q / 

(ICT1 (« ann 3 iiq (m ^ (m (n (ki (loi Ti (« (15^ ncBi^tfiiicM 

* o Q . 

(isfiinnann(r|iJi^(KiicEJi(U|(njix mn non aan non ooi inn osn cbi \ en 

Tl (ISI1 (Kl (Tl (KYI (CI (Ij Onn 3 (UY1 (TIJI Un (TIJI \ CI (UVl 3 Tl ICI H] OSfl 3 (mi CI 

Q Q O Q- Q C^ 

in (K11 (HJi (Kii (n (m \ (01 (M (OV1 (B -Ji (Ki ..nn o (m in (K1 \ M (m IX) I ^ 

ex Q 

(un (cn flsn (Ki (| \ aNi(i|Ti9(ui(aTi^(r|inn\ (r|a;ii3(n(ruif ciajninn 

anrmoJi^jYi n(M3inn(a orYviasiiaNi \ inn(Kii((Li)(naAji3ann(isvi(Ki 

a / Tfi^ (uii(m(Kii^(Bii(Kii(n(oi? u(ui(mTn(isii(uii(r^ 

/ O Q » 

^(un (Ki (i| ojq n (KI (un (KI (ij (M (01 (« aq (K11 (Ki iK^ 

Q Q 1 Q Q Q Q 

oAJi o (M (un (611 A \ o (1^ (01 .Jin (m (Kin ^ osin (Kin (K11 Ti (K^ 121 

Q C> aji(U)(nvo? (un(Ki\ (un ac; (im (K) iki) tu ocu (un oni o iki ti iKn 

/ . / » Q (X . Q 

o nin(njn(ajn(ijin(iaiu(LJiiBia{]|a^ ciikd on ao (ki all] n o 

Q Q O/ 

(Lci\ (Lnn(uui(Ei|arn(EAam(MOOi(iai9n(LnnKiino 9(un 

dsij in on im ^ ooiKn(m(aj(Msiii(Ki|| :(Kn||(Lm6.^acu(LnnM^ 

iini||\(t 1478)o(Kiim(M--AiEflTi(MiisiiTnwTniijm^ 

da ami oru (Ki in ononnaMiirKM ^asuoasiioiKYi (un o imp o^ \ 

Q Q Q (X Q 

(LnnM(EJi(i|(Ki^n(LnnaTiiui(nj|(nj(m(ai(n(mamaNjiu ojiittsiio 
onoanojo nrYvi(K)n^ (naxi(nKi(ajiM«ni(r|imiia)||(Lmo.^an^ 

(Lnn(naai(nji\(t 1577)(M(isijTn(mTn(nwin(U¥i2Tn(Kii(nji(nj|iKi 

o Q / a / 

am (ui c| ormn \(njimimoaciJ(f(UViim(un(iaN(isii\(ui}a^ 

Qnan3maaj|f^ niaoniKid^i onnncEJi^iiinn 

anjiQCUi (t 1601) (uii(y(MOiiKi||\ ^^"SiiiniWTnmwian 

Q Q Q Q 

(inn a^ Ti fl^ 03 (^ (m (10 ^in flQ (m \ (un M £Ji 0^ 

(rUlKKEJKniKKKIlTKniKIKnJION n (UU) on (K1 ,Jn 3 m OiYl (Kl (KT) c^ o ex. 

(K)(i3i onnn cEJi ^ liin n (Ki .^ nnnn lU) (i^ (un m (unaTn (Ki(KlnTi(r|(Kii(njioN n auui on (ki ,jn 3 m ojin (ki (kd (ki on 

a ex Q (X * C2^ 

oQonnaiKKLnnoiin^ v|aji3CEAaniiaQn(Ki.jiianji\ (kd oi; oHjLariJ) (ki 
(ia3iajin(Bi(ynn(EJi| (1613— 1646) in(un3TiiCT(riji(Ki£iiTi(Miisii 
in flKiTfi m moil orn (K in (Ki im 

Q » CV CX CX 

(nji(Ki(cns)ann3(nji(n cvYviajuKKii&KKiniuuionnnN ocui (ki iki on m (m (nann3(nji(n cnrvi(LJLJ)(Kio(KiniiJiJ||onnn\ ocui ki iki on 

ex Q C^ - Q Q «^ 

(M u (Lnn (M flsii Tfi (K) Ti m mm 

Q / Q 

m(Lnn3Tnaxi(uinMij(isiiTn(n{Ki "^ 0(nj|iniw(M«|aJLn3cinnaJi(Ui(M (1727 — 1749) (M asii in KiTfi nj ki iniLnnaTn oxi onj acui ki eai o 122 

(Ki (un (uin osin (Ell (Ki) o ^ (Ki)akam.(m(un onmiKi^fKy^ 

IKil(M(U(MIKl|| \ (Kil(Kv«(Kl(U¥l (EJI M in CEJ|| \ (1704 — 1719) 

m (i«i a im £« w nnn orn in (uin (KVM ort^ 

Ti(Masi]Tn(WTfiiij«i\ mojiiaTiiw ooii (HJi (m Kiamann flg: ^^ 
ncjQniKiiid)akom.(m(uin (vim(m (1719 

— 1727) (y (M (oi «] Ki (EJi Ti (M asm Tfi Klin m ki \ m omn a in w am 
(lanimojiia^iLnn^imajn^o? \ (njiii|(Ki.jii3Timi(Kiin(i|anna 

(i|(mt](m(idi(iknm.(m(uii nnmim-^ ormnu oji on nnnna \ 

o 

(mjiininasin^asiiooimiriJi .jiion(Ki»^ onji (ea (Ki .jn (K1 (kho 

iKi(m7n(iai(-jiMoi(Ki.jii{Kii(nKi(ia)o na^ .jiiaj)n(Ki|N 

(n (lO) 051] in n oq (KYI (^ mcmfun 
KiB^ (Kii^afinKafinK(uin t¥ni(Ki~^(Ky^i 
(m\ (1749 — 17gg) (a^(M(CTi(K!-dk(isiiTfi(mTn(nflq(ij(iJ« 
(iaN(nii(Kiann(i|OU(isii(LjiJi(noa(Kii(r|(M(i|(i^(tt;(mn (un 

o / . Q Q o Q 

(Ki(Lnoo(Hii|(Ki?(Kii(uin(Kji?(KYi(njio(isYi(Ki||\ (um oju) ojn mn CM 
(Ki)(nji(]aji(un(uin(Kii(Ki\ (Ki)(in(n(U)oouQWi(m aann(oii(uji\ 

Q Q Q CL 

(isiiin(nim(n(uinann(La(rijiiifU(m(a(EJi9(uin(i^ .jykkvcvykio t 

QO a 
(uiKKi^ (nj(Ki ii|(Ki^(isiiinii|(m (Kip||(un()nJi(r|(M 

(n(uinairi(m(nj(nji(m(n(maiifU(moii(ijin(un(nji(M(EJi^ (niatnim im (1^ (Oi (K11 ,jTi (ij (lO) (En in in (iq (KYI (^ m 

(X Q » Vi> O^cv 

ojin (TiJi ODKUU) (Kin ^ (KY) (1^ aH:LamK(un nnnn (Ki -^ (Kv^ o nnrin (Ui (isn 123 

ao ^ Q Q Q ^ aciJi QsniniKi .jiiiQiBi(Kii||\ iiaiCjQivtTnaai ^inanannaoaajn 

ex Q' * QQQOO-Q 

(m^ajuiui onnniKi.jnoix n oaji aki ti iki ^Jii ceaoxi m n on ojh a in 

a, ^ Q Q Q CL 

an (Ui n iKi dsn in (Ki .Jii(KV(LnikJi| n (KDojiUKMiKiinini m im am 

Q (X <^ C> • Q Q Q 

(MOJI^ iisi|in(Ki.jnam.(B nrnri(Ln||\ (kh u cui (m ki m on ooi .jh 3 
m (KTi (Kio CI (K) am (K11 (ui N <njiii|Ki.Jii)inmi(K)(Lnna^(ijiiniun HSU o (um oi: a) nm 2 on lui 2 oOnI ^ (ijnm2in 001200 (un iKi (Ki) ^ osn QOi n (OI ^\n (Ki) a no u OJI asi^ 
Qoi \ o am o am 6 .^(nji ; (mh (Kill o (M (UI1 o Ki) (u^ (n Qoi \ o am o am .^(nji ^(iCTi (Kill o (M (UI1 o Ki) 0^ 

Q CL QCV Q Q ' / 

(U) o (m in in (Ki u^ \ (n luj) iKi .JT1 80001 in (ini (un 0^ 

iKii^(ijajuiaam\ u(iJ)in(iCTia^(M(Lnnoii onmtainN onjiKi.^ 

_ * o ex Q / Q 

(iniino!Kii(M.^oioiEi|amaji(iJi(ui'nj) on ooi a (ki (ki(M osy) da on 

^(U1nlI)(Ma(la1.J1l(Klx (unimiKiiadhiriJiiKiajiiQsiioiKiio naxia 
(isu «3 J I 

(Kin \M o 0^ (K11 (un o.^(m^\ oom u (MM 

fe(EA(uin(U(Kiiinf ojiiiuJi \ ojiifmanmasij^iiaifun (un onwii in 

ex ex 

(isii||\ (Lnn(i|axia^ajiiajiinuaaniioi(Uji\o(U)(iaiuino 

(EjiLaoN ami im ^ (ui iim asn asin (i«i im i£Ji in (M ttxi (^ 

(X Ck Q * 

tuftJiiiaiuiniaiKitkjamf (LOicnnn\ u(W)(Mam? iJiniLnfiiifliKjiMi 

Q c> 
o<K|dn3(K)||\ (LJina^(uin(m(nin(KYia(Ki(Hii|(iJ)a(isYi(M 124 

/ Q (EJiTKUi osvi asu KiKun (KV1 \ (uin oi: ojn (K1 (M SJI rui ojin (un osii \ 9ji osin Qsi] Kii (un (KV1 \ (um oi: mn (ki (M i 
(oiioi^(Kii(isii(LJin(iCTio?(Uji(ma!m (mooi (kii (ui 09 cea in on 
oniKnaanoiKiKnoi 9\ (KiianniKinoa^injiin^asiiimo f ojuin 
(un oJUKoi oji (Kni ojin (Kn \ (Kii(m(ioy (uina[|(iai(Lm(U)cvin(i|0(Lm(n;i 
anj(KiOionnnooick}i(Kii||\ (mn(MQSiniBi(i|(mG.^(nji ? iioiaai 

(X (X 

0(M(mn(LnTi0f(LJU(EJiin(n(iai3(i|0(KYi(i|oi9\ (En arm on (kvi a on 
ii]oaji(iJ)(oi(M(uin(Ki(EJi^(m(BTi(M(MiisYi(^ ddho 

Q (X Q o a 

a>ji(Kio ? (uinii|tai(Eii7n(i|(Kiia(i|o\ odJioaii^f oLnfiflntKixun 

O Q Q o 

101 Qoi (KYI o (Ki -jh aan \ (En cvYi (n (loi a n o (U) (Ui (O) (M (uvi (ov) ann ^ 

» * * Q ex Q 

(KYi(mn(iJ)aji^(KiTi(LJ)ann(no(LJin(nji(iCTi(oi(KYi(ru(EJii^ (K) 
(ui\ (M(oiioiinji 9(idi(ini(Ln(M(U|(M^7nMan(a(ic^ 

Ti(n(Kin3(i|0(Kii(n(oif\ (M(isin(Lnn<m(Lci^(uin(r|(Ki)(U)iQ(iriAQ^ 

cv /Q . a 

(Ki\ (uin(£j^(Ki)(ncim3(uin(uin(ui(cnnn^ Ej|Qnn(uii(Ki(Km^as¥i(Kii 

Q Q c / Q Q 

(Kin(i|(oifioi(M(Lnnax)(La(isifi(nji(U)(Kin(^(i|io iis¥) (ki ti (um % % (EJinn(i|oa(Lnn(i|(KDf \ (M(i|(Kinf (uin(uin(noau(iJ)(KYi(r|(iJi(cnfto 

ex OQ Q Q 

(uii(ij(M3(nji9(oio(Ej|\ (Kin(ru(U(K](Laam(Mf(un\ (m(iaji(inj| 
(Ki(Masn(Lci(uinnnn(u ^(OimoJi niintKi 9(n(Lnn(EJiTi(Oi(nj|(KD(n 

Q Q O CL 

101 9 \ (Uin (U) (B (« (m ? (IS¥l (^(M .^(Ell (KII O (OI O (ISII (EJI (K^ Q (X 

(Kl in (K1(KY1 S) (01 9 \ OJ) dJI (LQ S) (Ul a 9 (K1 (kil (K11 (Um flXl in (KH \ (« 101 9 \ (uin (U) (B (« (m ? (is¥i (ojn (M .^(Ei| (K11 o (01 o 

Q ( . 

(I|(019\ OJ) dJI (LQ Sj (Ul a 9 (K1 (kil (K11 (Um flX| 

(m(U|f(uin(W(iJin(Kj((ifi](uin'^ (uin(m(Ki)^(isin(Kij(miiii|(oi9 
125 

CL Q I Q O 

iJi(iJi(niirin(M3(iai.jii(i|iia)(LnnQJi(isii(is^ \(i5iin(KD3(m 

\ J ^\ CO 

* O Q Q 

(loi (ui (n u ^ flO) 01 (iJi (K1) n \ (M 01 orn ,jTi osv) iK^ 

a, 
o \ (un o (ICT1 (lO) luj) (un u £JI n (mM <q in ii) in o (MtLiin f 
11CT1 iio) luj) im u £ji n (m(M (ij n in n o (KJjiLiLn 
(MiKi)(i|Qaii3iKi||\ 0(MiiJiiKiiin(Lnnii|nnn3im^irinu^\iLnnin 

n, Ck Ok Ci> 

in(tjn3miniisiionanji\ uiniicuoii|(M.^ajnnnrin3ii|K)ii|oa 
iLnninaji.jiiiKiiuii(iciicnnn\ n(Ejia(MiniKiiuiiaNiasii(MiLnniKin\ o 
mji oniKi on mn 3 on oru y (K11 cvm onoooiniiaiTKun ikikh .jh iki 
ooiiKii on 01 y \ tkiuiuj)UiuiO(M(M.^\ onnnuiiJiiiJiiHirni^ 
(UtMosfi (^(M(Kii,jTi(i|iiai(}0)Tiii5iiniKi \ flLm !»: n jKi on 01 3 (M 

Q O Q OQ a, 

(Kiii \ iiQTiaNi(Kvi.jiniKiiniKio(n^ ariii ki iki on on (eji vim u oji 
asvinno(aji(nJiiJiiii|Tiaaiuiui(mcim(^ 

/ (X Q » Q Q 

(icuM(M^in(aiTi(ia)(MiEJi JncnrviimiiiinT^ ikh oji asnasn 

(M.Jinac;(n^(MCEJi^ iuii(LjLj)(uiniKiiuoiio(m\ o 
oaiimiKiisiKiiKi^ ^K ^ ^ / Q . Q 

(njiiKi.JiiiKiiEJin(K)fniKii3ii^ f iKii(MiKii(Moann nojiKuui m niK) 9 n 001311^ 9iKT|(MiKii(Moann n 

o 
imiKYi oniKi : a[|0 3oniia3iKi.jiniKij|ii| ^\ uiniKiiKYi niKi : (no3onim3iKi.jiniKii iniuininjiniei^ OCi> Ck d Ck Ck QOQ Q 

0^ iKi on on 10 m oi; on iKi onj) anj) cEJi \ (uiniKii(Kii(Kiimannii|Oinoi 
a •. o 

nn(611K11IKl<|03 0n(La3(K)||^ a^lIjCEJ|^3(ICU1|N UIKl(my\ dJI 

Ck Ck Ck ^^ Ci Q / 

(Kiann(icuj|\ «uiTnai;iBa<i(M||\ ai; cinmiKiij^ (uii(Kij(Kii(o|>(uin 126 «5 (KiarUKKiaxKKKKin^ a^n(EJi^a(nji| : (uin(Ki]inoiTiiisii.jTi95ii Q O O O 

(Kinn\ axi(Lnn(EJi^(Kii(LjLj)(un(i|CEJi^2(ian||\ n (uui iki .juiki (kd (u 
a Q Q . o o (nji(Kii(mQnn(ei^\(un(B^(mn(LJU)(Lnn(ij(EJi^3(ru qjkki 

Q ex Q Q OQ 

(inf tin o! in osii (m o (un (m osn flx|? (Lw <^ 

Q * Q Q Q 

(n(Kiia(Ki\ (uin(u^c|CEJian(Lna^ 0(Kinnn(nj|||t(noiina^(Ki)(Ki 

O Q Q Q Q 

Ti (U11 am (HJi (Ki ^ (UiTia£;£jiiKi(M| : (noiin nasiHKi (m(iCTiu 

(X Q Q Q Q Q 

(Lfi ^ ooji (Kii \ iuiiiriji(gnTn(ruim^o(wu^Tnajnci(m(MB N 

Q o 

(una^oninansjiaQJioaoi u ^ m \ mji iki .jh i»: mvi ceji (m (P 

Q Q c> a o 

flsn ^ don 01 XI X (un(Kii(n(Lnn3 7n(n(Mu^(n(iai(LJin&jn(i5n 

(idh ojii (m o V (M (Ki (mil iKi.^in u o (Lm 

ex Q Q * 00 Q O 

(Lnaji^(icui(KYi(Kiin\ ccinoiniKio^iKixiN mn a^ (kh osinin oa 
m ojui wiiui ^\ (^(^(EjtafajiiiriJioiTn^ ok (mi(Kii|| : cnoi 
nn(isin(un(i^(KD.jii(^(KYii|\ iisYicni(i|aji.^:(Kii(KAannQji.^iisii(i5vi 

Q QQOQ / CL' * O 

TH CFJI ^ (OJI .JYI m fUl (Kl oail (Km (Kl Tl N (M OSII (UD (M 01 Tl SI CXI (Kl 

CX Q Q Q O / 

oi(i5iifl\ (m in (m TH T1 9 (un oe; (Kill 01 osin .^osv) ana in Ti a 0^ 

If / (X.(X. Ck c> 

(K11 \ ii][a^(i|Camanna{i(KiiiniKi(Masin(Knooi\ mmiKiiiKiiiiniiniisiia 

o Q ex Q 

nn rin (K]) 1KY1 11 \(un 01 asTi III im a in (M a ^in 

im in oi9\ o (KYI (M 10 orin oonn M (ui im (LHi in onn 2 1^ 

Ck Ck Ck Ck Ck Q 

(cnn (LD (KD in (un (KYI ^ (niiAjiiKjinii in(KYia(Ki(KYi inioiy ooin^ 

Q Q Q » •. Q O 

(KY)(oi(ui(KY)7no(Ki(KiarYi\ inajuiiKi.^7n in(unaTi(Kiio(KiicEi 

ex Q ex Q/ Q Q O 

acij| n iKi j| \ ojvi (ui (iinnn asn o IK) ,jvi (uv) (KYI \ 01 oji (kyi m osyi yyi 9 (uvi Q OO * Q 

(Ki||^ o(nj(i|(KiM(iJi(m(isii(B(EJiaiinnoTin!^^ 

o o 

aji(uiniKi(e(uin(kii(njicEJi(isii||^ ^k ^ ift. n 01 01 (ic)|| ^ 

Q O Q Q Q Q 

U o (K1 (KD (M m asm .jti no(Ei|asii(uirin(Ljui2(M.^o (kiitiji (mn (Cn (KD (^ (I3i 001 CVYin \ (M (I] (ICT1 3 p irU O (10 fli; am. CVYVl IKl .JY1 (KYI 

(X Q a * a _ Q »j|CEJi(nTi(Lnn(ao(iJUi(K)^(Ky^o nnnn mn (khi (kth oji ooi (ru ? ^ 

Q Q Q O (X * 

||(LJ|(m(K11(K1)(KI|Tlin(UU13(M(Km^(I|(UI3(Hl (m(EA(m 

(i5iinrin(nji(Ej|(Ukn(nTi(m^(iJLn(Kym (ui((Bin(Kio(Ki^(nin 

Q (X •. Q Q (X 9, 

in(Hiaju)(UYi(icn(in(uiftO(}0)inji||\ (Lnn(Kii(rui(LjLj)(Ki.jn(KYi(KicEJi(i^ 

afinn(Eiif(uin(Ki-A*^<Efl<PflA'^OTn(Ln(Ki] ^ (kji(tJiwi(Ki(n(5Ci3 
a\\ J ^y ^J^ n5U(a (isu 

Ck Ck O OCX* Q Q 

(M .Jii(Kio(M(B n(Oi3(isii n(Ki3(Ki(Ki .Jii(KYi(Kii(Lnnnn \. osino 
(Ki^Tn(m-jflQ(n(KTnSi(Ki(-^(n(o /(K)iBw^ ruif o ouin^ 
o{KY|(LJi(Ki(iai(nn(Ki3(Mn(La3(M^(M 9in(oi(Lci.Jiiaj)Qnn(nji? (Lm(Ln(Ki^(monrin(Ki||\ (ian(ik(un nnnno?(UYi(Ki)(Ki^nnrina^ 

•. QO Q O (X * O C> 

onnn\ (M(Ki(m.^(K)(m ^jn(KTnajiam(m(no3(Ki (icn .(Ki (eji (kiiin 
CJ ^ ^ an I J t«g 4 

/ Q ex Q / 

(oin(ui(iai(irniinnQ(oi(Bi(isii(Kif(Lj^ U<iQ 

O Ck (X ^ Ck Ck (XI Q^Q 

^ (Ki ^ (m (lO) (un (K1) (m (M (i| (Ki (m (un Utin ^ 

«51im(Kl,Jl(W(UJI(Uj(CT(M(Kl(K)(W(a (EJI -JUlflSIl O U Tl (Ol (Ul 
Q CXOOCX* *Q 

qsun (uin(Ki(n(i|(oi3(isii(i|(Ki3(Ki(K)^rii(Kii(MafYi;^\ ojin £J| nn aAJi 001 Tl d (LAJI 3 128 

(Ell Kii ami (Bi N o(m(KiiiLnn(Kiioinfm.JkiLnn(ijii(c^ 
ii|O3imOTi(m(0|o(LJi/iKi(EJi(Ki|^ ^^^okJKBi ^ oci 001 Ti on 
(M .Jk(ai ^ (Kiaru (Bi ^ 9 (un (Ki (^ N (iKintEiiiKiiKiiaru f ofunoaian 
ii|03(Ki||\ (ru(i^(uiiani(]nn(M(Monnpfta(Eiiiisii(mf ajnn 
o M o (uii \ osii o la o im anno in (Ki) (Ki (EJi 1^ 
(i^ n in in (m ^Jn Ti (Ljui ojii (ER K11 arn (U \ (uiiiKihtMKfi (kii akcm 

Q / 1 Q / Q 

(X Q (X ^ Q *. Q> Q 

(M(Kiiua{io(mo(Ki.jiiiKiiin(uu)(Kii(i^([^ anom ki .jd m uui 

Q CX O Q Q (X 

CEJI K11 (Ol (Ell O inn ^ (Ull (Kl (a in 01 a (iSIl (Kl .JIl (Kl (U) (M CEJI (M (KH 

Q Q ICL Q Q 

(un doi TTJ) o (Ki ^ osn ?(i^(a]|(nji(LAJi(Lnno(isf)^iKi^(Kif luncui 
(m|| \ (i](uji (Ki (ik (u. Ill (ain a^(Ki|(inn 

Q Q CX * «. Qv CJv 

(Ki(Kin.^r (un(LJi(Ki.jin(Kiiin(Kin(Ki)(u:(m(¥inn oaji a^ (un on 

Q Q Q 

1(UU13(KlXlJI(LJLil(K)OT|(Kl(UliKl^in(OlU0SVl\ Om flUUI (Ol .^ (EJI 
^ ^ (k J J J J 

/ Ct> » Qv Q CX 

(un (EA (isin (o (EJi (1^ (lo) (1^ cm annn (m n ^ vi ojui (ki ^^om pi (eji (un an 

Q Q ' C> O CX 

on ani3 (Kvo (c^ (ui (K1 (Km (KJ) (n osn .JiifKiinKjci3(M.^(KiniKi.Jin(uiQn 

Q / 

ii|(EJiininiKi(ui(m^(^(M(m(Ki(La(in(EA.^ noi ooi aru ouui 

Q O Q 

(KliOJIf (kJI(EJ|^(Kl(EJI in(LJU)im.JIl(K}IK|aX12(M.^IIOnil|(Klll|M3(ISV) 

(X ^ O * Q O Cv 

(^ in (Ki 3 (inii (uii (K11 (M (EJi (uii (irinn onn 0X1 (En (TU II ^ (unoiKiKkii .^ 

„ Q^ / / Q Q Q 

(m(i^Qm.nnm(m.jn nnm(un(uniisi]in(ui(m^ ion (eji osn (ki f 

(X Q Ct> Q Q C> CX 

(un SI cii¥i3 (KVdJ) (y iiaj) 0^ (Kn (ui onmo^iruiyx oxi oji (ki (m iki (kp (ki 129 

(Hihaoiaoi f ii|(kJio\ (ki) ok nm. (un onm n fm a osn (K1 ^ orp 

a * Q a o Q a anmuKKi .jiiiKiioa/iitmacuiKiiojiiCEJiiniaoaiiintEJi osn iki f mwi an 

n QWi3 (KVO ly (U im (K11 CEA iKn (un (K1^ Q o a, Q 

of^ONAtEJi ^ 9 ^ (MCEJiM)im.jin(M(Kia[U(Kii(Kii(i^(L^in(ninfm.jn 

in(LJui(uii(&ii(KV^(EJi(Moiisnii|axi2(Mac^ (Ejinnnf(Kii 

^^^^^^"^^^'^^^'^^^'^'^^^^^^ (M (cn 01 .jh (Ki) 
in (K11 oJi ani) flo o (Ki (En 00) (iig \ (m (un am cejkeji ^ oru (^ o^ (tf; 

(kA(EJ1^9(Kih(M£A^QIflOll|(UJ)3(M||\ on 01 9 (IS¥1 Kl O (Ull (VYI OCU 9 
CXO O Q * Q Q 

(iai(rui(MaEJi(Ki|\ (njiii|(m9(isii(m^(M(Ki.jncirn(nji^aNA(M9Ti(M 
(loiofKi Jiannaru f iLnnoim.Jii(KihTiii^ o (ki (kh mn oaiflxi on 

/ / Q * Qv Q * Q 

n 0X1 3 (M Jh o (m (HJi in o im (is; (L^ nin in (m .Jii Ti (uu^ 
(n(aji3(n(nji3(M .^(KD (vmncinninN oin(Ki(^(e(Mf ojikkikoji 
(LM(Ki.jn(Klh7n(Ki)(Ki)(iknnjLnm.(uin ii|03in(K)(n(Kiii| 

Q (X Q (X 

(n(ru3ii|(nji3(M.Jk(U)(ia.Jiiiini)(ig:(m(mf^ (un (M (M (EJI ^ (m (U) (Kl ,^ll| (m 3 «nJI (M (EJI (K1)(UnC^ 

/ O' Q Q- •. Q CL C^ 

(Kn(EJiim(Ki)(nji9(uii(Kii(M(EJ)^(Ki(K]iinii|(Lj^ .jh (n (m; o oiii 

Q Q CL Q Q Q Q O 

(oi7n(M.^(ui(m.JiiannfaLm(n(Oi(EJi(njif^(un (vmn 

Oy „ / Q / . Q 

(Bi ? (un (w ^(loji (Kfl (Ki (En (Efl (i^ (i3i in o in (m m (uij 

Q «. Ci> Q •, Q (X 

(loi (Tu iijui (m (!£; (L^ (i| (n in (m .Jii in (UJ1 (EJi (Kv^ (E)) \ ojh on (n (L9k aiiin(EAf(Lm(m^()ci])Kin(nji(i^(Ki)ii|0 3(m(U) (i|03(i|(K)(n 

(n(m(U(i|(iriin(m^(LJU)(KvaHa.(Eii(^0(LCi(Ki\ (i|03^i(Ki(Ki^(un 130 

CL Q Q OQ Q Q CX 

(K^^ (un(un(Kio(MiER(Ki(m(moiKiin(rini^ 

/.^*/ Q/Q O^Q 

(KVC^ \ (KD (M flSniM CEJI ^ (Kl .JH (KH (VTmi^ 0^^10511 (EfllDl im\ (nPk 

nnmim.jn(Ln(A^ an(KV3(KjiO(uii(Kii no)^ «u 

(ikan(Kii(Mf(M(Ki)0(ixT(Ki)ima[U|\ (un(Kiaj|ari^(EJ|i6vi(id)(ikc3.a 

onanmiKi ^Jnin(LJui(ER(Kv^iEJiiuiiKiiflsii(mr luwi ina»i3(Kvo^ \ 

(TUi^ojiinanix (M0Jii(aj(Masn||(kncEJi^i9(un(Kii(^ 

o ^ 3 im o fm .Jn on orri im o (^ 

0X1 (EJi (Tiji .jn (Bi (M f (Kii ok cm cmr) (^ iKn^KniEJi 

(uii n im im o (m aru (K11 II N ooji 0^ ofij) (Kfi (m .Jin odi o (^ (idi im cEJi (idi ok 7n o oi ^ 
nmTniKi .Jin in ajui (Eh (kv ^ ceji (Kii (o^ nuAJiaaJiakcuioiiisiiiKi^ 
(Lm(Eii(E^O(M|| \ (i^EiiiKinnoojiiii^a^aruiKTiiic^civLn 
(Efl(z^in(EJi||\ (L^an(nTi(Ki(^o&a(KiioofKi^(Kr(is¥i^8Sfif 
(Ki(EJi(t^in(nTiim JTicno^M<^(Kvnrnnacu7no ^(M 

• Q Q •. C*^ (X / 

cui(uii(Kio(M(EJi<Kiiafeaf%L onnnfKi .JincmTi(KV(E^ ii|(mio(Mcejiii| 

O' CX Q OQ c> Q a, * 

ii|inii|03 (m(m.JiiooajiJ) (Kin \(Ki^(majn 
o(^(m(Ffl(Kii(iknwLnniin(m.w^(Kv^o (un orm f (U (ki aoi 

Q Q CL Q Q 

onok nnrvi (K1 .ui (HJi (LJiii (m onn in ^ x(uii(Ki(nji(Kii(LJi(Ki(Kiiosii(Kif 

Q . * Q Q Q O / 

(1^ o ojn (n a<ii (n in T1 (u (loiji \ (u (M f la ojii in(M (n ^ 

O O Q 

(M in (611 .Jn (K) (I| 0X1 a (M .Jk(K11 (Kl ..sfl^ 131 Q OQ * Q / * C> Q Q 

inno ctfi(EJi^»n\ iKin(MCEicEicn(rin(un(MC)^(ioo{i(Lj|o{i|\ 
0S11 .JkiKii(MS|«n3(M(ajoTiiKi(y(Kiiakn^ Q •.ex. a. O Qi, «. C5^ 

2 im IKl ^ 9511 (OJl CUn (KTI £i| 0X1 irU .^ K1) (KTI (tf; (EJi^KlN (MajnQLiii(EJi|no£iiarp.jn(iaiiKii(nji(iJuiim^ 

(X Q / Q<^ Q Q GO 

im.jncEJi([^Tioo(m.Jin(isiiiTicln(Ui(E)i^ ii|nnn(m^oiKi.Jk(Eii(Lfl 

*Q cSq*QQ OCX 

uarinf(uinii|(Ki3iKiiKi.jnaaj|tJui onnp^ (EJiinJifOKiiofKKKiKuii 
(M onoxi iiiTi(nMa^aoi(Kii^(i^(i^(U¥i(M(Ki)flnji9(Ki) acui f mn anoQ anTiinoKiaoKKii^i f (un o iKiAx (uii(M(£Ji^(M.Jkoii|iK) (orim(nji<i|7n3im 

Q / O * Q/ O 

osvi ociJi (m oni) Noo) am on K) 2 (M .^»n o m 

II|09Q»pil|IK1(UI1(l3nm(K10KIC^ ,JI1 GEJI (Z^ 7n (£A||\ 

OL Q Q / C> Q CXOO/ O / 

(Lnriciryi?(Lnnnr¥i(Kii(kJLoiflL}i(Efl\ (unimoiLmfLnoLiiiacuiQfKiaaJiaji 

(Kl (K11 fljQ O n aO(M f (KlIM (ICTl u n 0^ 
Q Q Q CX • O Q 

am f ojiKKi^cgnN (unanmin^ajniKiiaxianfLnaiM^imiuiimo 
fth(ikanjL(vimiKi.JiitEJi(y7n(EJii|\ cEJiacuyaaKmaJiamf ojvkki.^ 

Q Q Q Q 

(uiajiMi.Jk(EJiajiia iniisiDtM .jh on osri 2 (M ,^ o (Ki.3.(Kii(njiiuji 
EJiOJifiEiKKiKMinnaniarux (Kioaji ooi ooi on fia on in o o (ki (fOIINOJKEl) Q Q / Q O 

(E« lun CI oq (KTi ( o oe; 7n on osii 3 osii iflOOCTii^aECTnonasii on fLQ on Ti o o (Ki 

1 cxo a. * 

on eifi ori 00) (HJi (K11 ij ^ ojii (Kiiflxi ,■1 ( (i^Lonm(njiii aj¥iiKi(FJioo(Ki'Jii Ij AQ 3 (KJ) (KI) (m O 0|O O 

oZ/r a, Q Q qI r a * Q 

A£i&.^(m)\ (EJioajif (Kia[uiia)oofKi.Jiiaxi6.^annpuamf(uii J 132 

IKl ^ IKl (KH flSfl no ^ flTlia EH (TU A "^ (M OJI (M (EH ^ iKl -^ Tl (KT| OrU 

(Ki .^flSfi nnn SI (m 3 (M on (uji a ^^ ^osii osii o 

O Q Q q/ * Q Q 

(X / Q . Q 

tlJ||II|(EAy (UYlfKHOslLV (M 001 (TIJI (LJUl (Kl ,^(U (M (Bl OJIl O n O (CHR (OJI 

/ Q Q Q O^ 


OO C>0 Q * Q 

(mim-A(untMU(Kinii5n(UiKi^(noa(M(m(^ 

Q Q Q Q/ r (X OCI> Q Q » CtV 

A Q/ A ex. Q C •. O^ 

aro(U)(Ki(M(uiiuTiin(i5ii ^iki^jh nmn cuui cuikkd inn (B o?) (M .^ 

JJ>d j^ ^ ^ 

(KiTiiEJi onm onn T1 0X1 o (Ki .^nnri (M on (Bi a (K11 \ naxicjiKiuiisiiin 
(Ki (EJ1 Qsii Kin 0^ o o ^(m (lb \ U{^ii|(isiia(m,^o f (uiianPLin(Kv 
(E^\ (fffin QQ Qsii a (Ki .JI1 in 8] (LJU1 a am n (un n (K^ (M (un ceaotui 9 

(M(K11(K11(bJL(K10(K1(l^(K1|(EJI^(K1 \ ITI O <H^ <K1| (1^ ^ (^ <EJI ^ OH 

n (m a (Ki im .JI1 (Kin o cm lai (£Ji o^ (Ky\ ^ 

(EJioiKi .jn(i5iiin(i^(ii^(icijn|(»ai (aio^ (eji k) ^n 

_ -^ ex (E)i .Jn lEJi (Ki] ^ o onnn ^ ii|oain(Ki(n(Ki(Kiiai;(mnnmim>JncnnL 

/ Q OO ^ cjv ex / ' 

in ofviE^ Qsii (K11 .^f isYiosvio (Bi (un (Ki) 0^ cm 

Q Q O- Q O^/ Q 

eEJKKv^o cinnn'^ iki ceh o. (kvo tuin oxi o iki -siiceii ^ m \ (ui i^ 
(iai(i|(Laa(i|(Ki|fKi£Jiii|(Kia(Kiiuoan cvinnfKi[|\aLm(Kii(kjiiisii(ajio^ 

Q / Q C5»< Q Q/#- ex O Q 

10 o (Ki .jn ono^ a(M.^(iJi 0^ O o IK1.J11 AG 

\ O * Q » CIV 

oim(i^cmcvinn(Ki.Jii(EJi(Ky^o (vnn \ (uin (isin o (kii o^ cn^octii cki 133 (hJi Ki] (oi o (vmn ^ TH (En (lO) (Ki) (nji f ojii (inn ^ (M (ER ^ (»^ on <^ 

Q Q /Q O Q> 

iKin(Lfl(Lfl(KlKl(Ln(K1.Jk(Uinu((K)(EI^ (MCEJ|(KlW(l^(UnCEJiaOI/(KI1 

nxiiEflJjiaiijiifea^^innin (inmu^(m(Ki)(un(Eiio>A(ruaoiTiii| Q Ct> Q Q I J "i Q (i]ajui3(M.^O(Ki.Jii(na^N iKiiaajiiKianjiKiiiKitiJliKiawLcirimajin (KU 


C QQ^/ Q a* Q Q a 

(imp im (1^ f (Ull O m^iEJI (^ (KI1 o (^ 

(Kvi in (LJUl Oi n in TH iKi K) TH \ n OX) n (m (un (EJi (M r (K11 1^ O O Q ex Q Q Q 

o osii .jn flo (EJi (nji ^ (m (M .^lA (Ki .Jii cm (Tiji f \ (un o osi) acui o 

Q CX.Q / O O 

lOiansiicKi an(K|i2}Ji|| \ (U(oi (Tui oi n] lui dsii] onm (Kin o 001 (fl^ vi 

o oao Q Q I (010(Ull(aJITI^(M(Kl(Kl^ (K117n(Kl(Kl(M(e<Klt <>^^^<^<i^ 

(in(nji|| (i|(oia(isna^cEJiQHn(EJi(m^.(Kii3(u 
Kii(i^aHnk(nj)(Ki|| \ (kA(HflX)|i (Lnn(£jiin(iiin(i5nu(LJLfl£Ji(Ki)||>i). m 
(kh (i|0 9(m o(Ki(Jj(un(KY)(nji(iJui(Ki .jii(Kiiin(KD(Ej|(iaji(i^(EA(i| 
(nfcn(rsn(Ki|| ^ o (kii (U| (m (kii (uii (loi in (ki) ana cinm (un (m (i^ 
anj|(W-Jn(LJi(ojj(iJ!(OT(isi|0(n(m(nn(p oAOjamnMiMjin 

(Laaji(Ki^(K)(Ui(Eii(uii onnn nm m cm m ^ ojui Gkfl (m am si (uiia 
cui (KiJT) (KYI osn dSTi \ (OJi (ik (H (ui (m (oiiK}! cru osvi (un 8^ (vmrKKii)^ 
'^|](Ln(e|arinn(i5ih(Ki)(LJi(Kii9aji^\ (o (&i (m (m im nniin oaii ti (uii ^ (oiii(Efl(M^(m(Ki)(La(ui(m'^ nrim(isf)(LaiEJia^ dioxian 

C> Q Q Q / O C2»^ OQ Q 

on (Ki (uiip irainf til nm (m \ asintkfl (ai (u (Ln (B 134 

Q • . Q O Q 

(Eji^iaaoiin(Kiiajnnnn(nj(M(i5iiiA (MCEiijK)(Ki.^(Ej|^iK) (i5n(Ki(ik(iai(uooitmcEi(Uii5ii9cncnm xn cla en onm o^ 

(X Q Q / Q Q ^ CL •. Q Q 

(KiiMiisiinnn\ ajni^(Kiiii5ii(iJui(Mii5ii(ijui(uno(M(ni.^u 

O C>Q Q Q 

Oa .JY1 (U fm 10 OO] (EJI ^ Kl \ (M (Ql ^ (IQ -Jn MUKI 

q/ a Q Q o lEA QmnetR(Kiiaji(MiKi)oiKij|\ (uncn anm«|(i5ii^9ii|aoi3igi(iji 
(10 ^ u Qsin f (un cHjLTi ffo/'M Ti n la iia .Jin la u 

(Min\ (nji(Ki.jnioi)iii|(nji3iniui9C£n(unoanji(ioi (uno 

ex Q • C> Q Q /CX 

cnnL(uiiKi(Ki||\ (Ufinrinfiun(mcirn(uniaoiisvi(ff^(a]|(^ toi 

0:0»0i a, Q / Q 

(nji (un ioi) oi (HJi ..2IIJM oln ^ (Kimjiin 

oiio.^aJlai^anm^nnmii|(Kii nnm ojn osiiiki r (u; o m o tsn 

/ . Q Q Q J Q * C?^ Q * ^ Q Q Q> ^ » CS^ 

ii5n(ua£ia^nwKanjimcEJiocin(Kii(io(UfQ(&ii^ u: NinS^/ ojn im .^u iq (K11 (Ml ofiJi im Qsii N (n oil /(inn lai n (Ki 9 jp 

(Lmil|Qflfi3(KV(U)(E^\ (K1 CEA (L^ cm £4 f CUn IKl ^^ \ (BJIKlinO 
Q » Q / 

iKi .jn (K¥i osn ^ osn f iKKEJiininaxiiKi^iiui cvYinoanTi^ cm (moiKi .JVKKnosTi^asii? (KKEJuninaxiiKi^c 
(n(ik(n(uiiin(nji^(ivkinianm(ijui^ (ami(ui(m(iCTi(i5ntJLhmin 
(Kviy on am 3 (is¥i ii|im2»tiiioo"yiim(isTi(EJi(z^(Ls^in(U(Lnn\ cRinji 

C£*^ Q Q Q 

(M(LllJ1(Lm(YYl(iri)in(}NJI.^(LJ|iKlR\ CEi|(nj|f(K1|(M|inQtJU19(MinKt3 

OO Q / * 

(M.JI1 CVYVKM/Oat II|aSI13(Kl|| ^ (UliaSI10(L5k fln(nT| Kl^ (LBftQ 135 

a. * (X Q * Q Q 

coin (un (K11 o (uia (uvi nrn f o o (OJi am. c¥Yvi (K1 o cinnn oikkhyi (uii(Kiio(ui](uiinrn^oo(ajiaHa.c¥YVi (Ki o o 

o o a. / Q Q 

LiKunQziftQ/anncEJi ananaKiKiiKiy (Lnno(LCi(KV(m Q ' Q * a oo 

cm nmn (Ki .Jii en i^ n (Kva CKj) \ nsncuuKunQWiaaiKMajuiicniKi^ 

Q O Q (X „ Q 

(Kiy(Lnn(ui(ia||\ (ru(Lnn(^ajn(io.^ijui(Ki)(i^9(un(ia)iao(i|^ 
ocn (in II ^ o (10 (K11 (Kii ok cm.(uin onm n ^ K) II ^ o (10 (K11 (K11 (1^ ciVL(uin nnm in (10 »q 
iiOiO(uanr)?(un(i:nm ofYVi(Kii.jiiK^ (io(Eifl^(Kii9aji?(MCEJi^(ioo 

Q / Qv Q Q 

m an lO) (Ki .^oo (LAJi X (M(£A(miiOi^cm(n|fm(Kii,^9 (cicinn{(uii 
rnm im (m X (un (o o im (K11 (Lm iKii (UI1 (cw 

(X Q (X ^ / Q Q Q 

(iaf(uii(i|QWi3(Kvo(E^xajn(Kii(ixi(i|axi3^(YP(iO(M 

Q Q CXO Q Q 

aAJioaiii(Eji(nji9ii5ii(n(nj.jn(i3imin(io(Uifio||x o oo (kd osui geii 
osn ,JY1 ani(M f (m ^ (UTi ^ (Kn(ie:civL(m|(ia£:AO(iji(Ki.jn(isiiTi 

~ a, Q Q Q (unin(^f (un(ia)(io(iof (uii(i|Qflfi»(Kvoc^ ^ (kkhji dO) o oo (kd 

(U¥) (Kll TH (K1) (Kll (ik OAjL C¥YV1 to .Jn cm (TU f 0^ 
Q (X Q Q (X / Q O^ Q 

oAJiN (Lmcirn7(Ljno(isii.^(Kii(un(isii7n(ui(iO'^(U(is^ 

(UldMZ^ ^ QCUKTU flUUI ^ (Un (lOI T1 (UU) (IS11 (El| (Kl (m (LJ1 (K1 (O (OJI N (U¥l 

<X X ^ Q Q CLQ */ 

(iaia(Lm(i^7n(LJuiiisYi(Kn^(M(i|(ipiiJui(uncniQ^ (I|(ui(I|ti(kd 

(faJL(I|(M2Oil0'^(Uiip(K11|| \ (Uin (EA (Kl) (CTI I01 (Un (KYI (1X1 (I| (K) 
_ . Qv Q ex / ex 

(K1 ^ (EA flui oon osYi annn'vininoLmcm7n(KV(p\ (kii (n(ui3 diojiao 

Q» QQ CX/*Q „ CX 

(EA (l| (10 3 (KII (Ln (lOI (KU (Ul (m .JY1 (OJ flt^ (ll^ ^ (M OJI (UI1 (Ell CLfl (K11 .JTI 

•.Q •-CE^ CX^QQQ" /O 

(Kii(i«icirniiCLjnK)(i^aHa.cvYin(Ki.4ii(^ (Kin(Ki 186 

Q /» Q Qi,..QQ J \ J (CO (^ (EJi(rijiiuno(Ki)oa[U(un(KTiax)0(K)(EJia^ dm 
oiKiioacuajniiaiaxioimiEJitKu (ini(Kio(Ki 

O Q Q C£v 

(M.^(i^ii|im.jn(M(Bi(Kif(uno(Ki(uuiax)o on oaji ikki^ m n 

ii|(M90fKi^(LJuio(Kn|| inaxiinTiii|oaflHnimof (LCio (EJi .JI1IK11 

OQ Q O* CXQ/QQ^ 

0(biL\ (EJi(mo(i|Kii(£Jianoainma^in(Ki.jnof cirntMino 

O • O OQ Q Q 

uo(oi(M(niisvi^ii|(iaio(mofKi||^ onosiiaimoimojicu 

Q Q » Q o 

(Kio(nji\ Ti(LiiJiaxioii|(iJi(m.jn(Kiarinf(un(uiiiani(m 

/QQ »C^ •.Q* /QO 

ii^.jii(^f(uiio(ia|| ^ (K11 alt m ofinn im .^o (EJi u iLm ash cui o 

(X Q <X * Q CS OCX 

a[uan(LJia{i.JYiaai7n(uuiiEiiaa)asn(Ki on (m 3 aai .^ f lun oai asn 
(Kiajia{i||\(Masiiaajiflkajn (¥innofajiiK^(m^a:na<|(iaioiFjiasi^ 

» Q Q * C> Q 

ooionianix (EJiaj)im.^(EA^(mii|axia(M..:iij[MarinoaQo oji 

O Q O Q Q/ O 

a. Q Q / Q 

okJi (kA (M ^ ojii on (VTin onn in \ osn cea ^ ojui cm oni) in lo £ii flsii ki f 

a, Q » Q Q 

(U¥i on cms (Kvo ly (M 0X1 oAJi \ onGEJiaaaiajiKuiiEJKM^aJuioaai^ 

/ Q (X 

aa|an)(i|onnin(MO^ omioao(iaioaji(miiaaiif(^ 
oiyaxiaj™ofl-^Tnariai¥iooCTa«iTn(uui(M(La(uui\ (m ojii o cmn ? 

Q Q Q O^ / * Q 

ojn 0(1,^00 on (EJi 3^^ ajnaoa^aa(^a^a^aNA(EJi^f\ (EJiomif 

c> Q Q o / 

(MSJifKHKi-^a^iiKiiin o ann asTn o (Ki ^ onji on annn 3 oji oji (eh osii 

cm cru .^051100 (Ej|^y\ ii|(LJLflap(a^ajnal:a^an]0(kAaajiajnoa^ 137 

a Q Q Q 

(LCI o fmi| N(M in f (un (U (mn 0X1 2 (M .^(M (Ki|\^ 

Q CX » OOO'OQ CX, » Q 

(Ki (Kii (uii (K11 fta n AQ 3 (M oaji (K11 o Kfi im (io.jinan 

../» / Q Q/Q QCX. C^ 

/a. o Q OQ 

(Kii[|(La'Ki(^Qa3(njiajui3j|(njn(isii(mo(m^(a anicifln 

an(KiiKihakni^arim(m.^in(6n^(Lmaji(mas^ ojikki) 

Q(XQ O Q O •.QOQ 

^n oju) (un am f (M (Eii(Ki (Ki ^ (vm N (McsimnoLiiiiaiiMinjiiijfinno 
(Ki .jm iKinn «ii \ ^£jiTi(Ln(tj|(ru-AMi«T|(nji||N (Biinjifaann 
(K11 (m (ru (K11 cLfi onm f ornn (inn in (uii (EJi in (m .^ oai 

Q QO»C>Q Q 'CX 

O^O Q Q Q Q 

(]aj|(nj|{uui(M(Majuiann$lnii^iKioonna^ jd arm Qsnn \ nn ieji i] 
oniunatM ^(Lflii5ii^iisii(io^ann|(Ki\ (moioi .^ceji ^ intKiaflKi 
oq .jn (Ki) 0X1 s] 0X1 a (M oi on onhn o onnnannTiN (Ea ocukm khqtui kii 

Q C> Q /Q Q ^ C^ 

Q Q Q 

ar|anTifKi.^(EJi^(Kiii|iKia(M .jnajiomiiKif osnoiKi .^f (un un 
(Ki .jh (Kii m (KH ^ iEJi(nji(Kii(K]iinan(UJiaii|(Ma^(nji(Kih(ik(a 

O-C^Q o a Q o 

nn im ^>ii onji (m (n (ui (Ki (Ell (nji im -jn 001 oji (I) 0^ oxioliiki 

/Q O Q Q * Q / Q 

cimtMf (M(^?iisinoi^(uii(Kii(imi(uji(KiTi(Kii\ 0X1 (u (K1 'Jh 0511 m 

oCiVQ o a Q • * / * 

(Lnn CTQ (Ki (n cLfi (K) (EJi (OJi (Ki .J11 (i| (nji 2 (li^ \ ojii(M(nji^on(i^asiii(ifi 

/ Q / / Q Q 

cmn ^ (Kin odUM (isin OaQ (un (n in 2 (isiri (ijin (bTi o (K11 in 

*, / Q Q Q » CiV 

(ini-jnfniiEJi(Ki(MO(Ki(KiGk)i-jii(Ki[|^ «j (uin (K1 0^ iLMn omn iKi -Jk 138 (ER^Ki-nn :) 
W (Kl o oui K) £)i(nji tfl .JD an (KU ) (tf; N ininAQiKi^ 
oaii (HJi ojui (EJi osin (iji (£¥1 odn ok m TiaAji(Lcio£ii.jiiicnn 

C?^Q CV Q Q O Q 

(Ki(naLm(i|(nj|3(ie;\ o(m(iai(M(aasnoii|(i5ii9(M.^ajn(ici|\ cea 

Q C^ Q Q 

^xUdi annnaoaji| > (unonnf o u(M.Jk(EJioo(m(U|(ui 

O Q Q Q CXO Q 

(Ki|\ (unimocEJiiiaiiisnim^annoiacu ^iniKiin 

OO Q a, O; 

QQ o 9 (m (m 01 (M im o im iKi am iKi (m (a am im ^ 
iKnn oQ Kl 9 (Kl osii am (OAi! ^ aji (Ki (Ki) ani (1^ £3^ ign an im 9 im osn am (OA n ^ o (Kl (Ki) ani on^ 

(iaji(Liui\ (Kihcn(uiim^(a^f^am£Aosiio(Ki Jiomim Jiomoruf 

aim oji (lb ok am. onm (Kl lei) iKii Ti (ijui X (M anoxi anTimaJiiKi oncia 
^J*^ 7 CJ I ( ^'^ I 

fCL / O * Q 

(Ki(^(a]|(nji(uui(EJi(isincEJi(Kii(i^(KiiiN (KDommcEJKnjifaniaqiuicxi "5 Ki||\ (KDOfuincEJKnjifanian o(Ki^u on(nji(M(Ki(EJiiKii(KTiiri(Kii \ Tian(La(Ki(M(kJ)cno(Ki 
(dhn 01 oQ (ui 0X1 (u <Ki.(uin (ui ^ «^ Kl on (m 0^^ nD(inian(Uiaxi(U|iKi(uiii(u (m an (m im (1^ (LJ| |Kin (uiitEJi (Kv^ on an(£JiiKi[|^ m an (ui (Kl (^ (N oaji 10 am OJin 
Ti (uin ofn (Lrn am \(uii 0X1 cEJi (HJi .jii (K11 am .jh (KD irui (UA (Kl -^ 

Q / CX 

(OJl (Kl (OJ OAJI (Un 0511 O (Kl ^ 

C> / Q (X 

Qajiannnm2MU|| \ (KAuonoxiafM^Jn nrraaj|aaA(B(unana»ia(KV 
oc^"^ (M(EA(Ki(Ki^(Kiiosii(U|(£A(KiiQsii(Lnan(m(anmoaA (ui 
0Ki|(LJi(Ki(Kii ano^ (nniiri(m(iJi^(KYi,^9 osnooooniriafKi JkOQ 
(a|(iJi||\a[U(ikajnan9^o(MQiii(Kip(Kio(m(Jjaj)(M onm^odhai: 
amKanm(Ki.jno(Klnan(iciJi(kif(Klh(M osm (K) ikh .jh (oiim 

Q C2>< Q (X Q 

(Kin ^ (LJin (EA 001 aST)aflQ.(B 0(U|| \ (M (Kl) Tl(Efl an OJn 3(M .^CEA^ Ml 
139 

mcJi^iKiicEJi^Hix f|(EJia(iaicci(LJ|mcLi\ iei oru cu kii o (ki 

» Q Q Q (X / 

(nji(M(KiAJiiKi||^ (Minufajno(m(mTi(UficivLin(Kvc^ii^ 
nagCanmoruflkamnnrnfluacnJiKif n iKiim(Ki.JYi 

(KiiooKUifnOsJiu^ ii|&a(i|iiaaj¥i(KiiTi(uuiiunaEiii|(nji9ajn9A/a^ 

0^ Of: \ (idh Ti (loi (Kii (u; cm nrnn (m .Jk o o 

GO Q o_ 

(ki (ni ^o (Ki (iCTi en (io|| :(M oioi.jYi(i^ 

(Miiai(KiiebJLf|(Kic£noii|(»9Cnnmii|mii|0\ (uiiiui(Fjii|M3C*^ 

Q Q 

Q Q Q Q O . Q 

0(M.JiniKi|0(M onmiKiiRN aai(iciuin(M(i^a^(i|(Kii.^ocn(io 
(El .^oa (K11 (uii n (loi 9 (idh (EJi (a oa R N(M 01 oi .jn 1^ 
orufuncnoia^ A(nji(is; oj n cEii a kkui ein m oniaiKi'^eTiy 
(c^ Qcui cu (Ljui ^ o(M(njKi(LJ|iKi|:ou(M(aiaru ti 

Q C^ O ^>C> Q 

(iJuaxiincb«(m^(i|(MO\uin(MKi(Kiii|ani2en 

Q O Q / Q anj|Ti^o(]nn^(Kiia[Ufci)(njif(i|(uno ^oiKKKiUKionjiino 
(m TH ajLA o nn (m (^ (idn TI (K11 (Kih ^cm 
(Ki o (m osn 001 (c^ ojii luii orn ajLR \ (M (o^ 0^ CL Q Q Q Q Q Q/ 

fun cinnnonnTi(ivi(EJio(M|\ (nnr¥i^ofKi.Jktao(Kiioioiin 

Q CXO Q Q ex Q •- 

m(M(MfN iru(M(EJiR(K]io(majn(m.jii(irn(njif(njRon 
(M TI o r QLiii o (m o o (1^ oji (ui a^^iu) os^ 140 

Q ^ Q / ( Q CiV* Q 

oQ^ajin(oicinnoo(as)n\ (M(Ki(nj|(Kiiafij)B£;iEJi(Kii(isn(injno(Ki 
(Kii^ (Ki)(Kn7nx|(UJia(M^(EJi(m(m^(m(Kii(Miuji(Mo 

ex Q ^ Q Q Q Q Q * / 

ajinTi(m(isvi(LJiJi(unicuiisviofTi(M(Kiioi^ (m cm (kii osii 

o (EA obi (Kin ok cm onrYi in (Ki im .JI1 (Ki^ 
w£n<xt\i^\ (HJi 0^ (oj n OSII (nji (U¥i osn o m (Ki (ih nnnn (nji(Ki)(KTn ii)cinn(i^7n(kji ^)ann(nji f \ cnaojnaxijajniaiiKTnasin iisi) onnTiana(Eiio()Nii(Ki(KD|| \ («q(mKiO([|(isinaii|(M(Kiaoic]rin 

Ci> / » Q / Q CX 

a£^QajkcvYin(Ki||\ inn (m (kii osii onn inji as(L(M 01 oju) (m (k^ 

Q OOQOQ^Q Q 

(X Q Q CXQ,.CX 

{uuidci o orin (un nnmamT)QWi(Ejio(M|^an0 3ii|(m(masvi(UJ)iuin do o orin (un nnnnannT)QWieEjio(M|^an0 3Qn(K|i 

- - 00 

81 Ti on (Ki 2 asvi n(m3(Ki(Ki^inm^(isiiiasvifl I Ck d 00 Ck (X 

OflflkTI (KVff^ (Kil (EJ1 (Un (11 Tfl H) Otn 2 HSU «|(K]3K|(Kl^Tf](KllISiri(gp(Lnn 

(Kii(naaj)a(i|(aji2CKJ)(uin\ ti (n (m (ki (^ (oji (inji (iiin (un arvi f (ii (oi 3 

o Q a. 

(ISA (m -Ji TTi Ml [| \(M !Oi / (ini (n(un 3 (M -ATI TH (m Ti c^ 

as!n(Kiani(aji?(Kiinnn(n(Ki(H^f^ (n(iQ(n(Ki(uiin(M(Ki(Ki(E)i(Ki( 
asu \ oo, ^ ( ( asu ^ 

Q 0»QCX. Q (X O 

(U¥i(U||(K}-A(Eii^(Ki(ui(&iT)\ (inn o (i| (tnri (Ki (K| (ini 3 (isin Mi(un (Ki 
(Ki (a (TiJi (uh (Kin f oji (uih (Kin ? luin (ui (Ki (w (w 

Q o / Q 

(uin (IS11 o 3sin o (Ki ^ (OJi in onrvi 3 (LH oj) II ^ (&i (ru (U d) (n m (Ki -jyi 

laoaKOAJiN iM] (mn (Ki («y onnn onmn \ (u^ ii (cnn (KKKvcKvcm 

Q a c^ Q 

(EJi \ (M(&n([|(Kin(Mf(un(m()aji(U¥i(Ki(kA(nj|(isvi(n^ (ka 

a * 'Q> / Q Q Q 

(131 (oi in (KII (U¥i (Kin (M (EJi ^ oi) (KII (KII (isvi (n (nji ^ ^ 141 

Q OOO O Q CX Q (X Q 

(UI1 in cirn im o ^ (Ki o o ffa (irn (m .^ ajnojion 

(uui ^ ii|oaii|(Kiii|(iouin(M(m(maj¥i(Kii(Kii(K|^^ 

(Kiu m osn (Ki ^ ii)(ui2(Mouncbli(isinofKi^aaj| on cmm^ u u|)^ 

^ a ' / o -^Q ^ ^ f^ ^ ^Q 

(i|(irn2^ii|Qi^oiLnn(isn(ajaNjiasni|^ (M onrio (U (osq (ki 

CL ^ Q Q Q Q 

o (m .Jn (K11 (M (EJi osn (KYI ^xjin ociji oni .jn (nji osn 
in(nTiim(i|anifQLiii(idh(M(Eii^in(Ki.^ca\ o(^(mo(Ki(Kiho 

I Q (X Q Q Q OQVQ 

(leniincirn f (MCEJifinoiKiajio ^ (kji(Ki(Ki(kJi(EJi^(Ki(MTi(kjiax) 

O Q * Q Q 

Q 
Q ,, / Q O 

on (a Ti (m--A(nji m Ti a (M CJI -Ji Ki^TTi oxin \ (uin tJi ci^ 

Q (X ^ f Q C^ •, CX C*v / 

TioiKi .jn (EJi (CTi im (un ki oji (KYI 7n in osT) ) (m (m (vin (LJU1\ 00)0^0 (Kil(M(EJI^(q MlIMfTllEJIIU^ (15^ « m T1 IKl (^ a 

JI1(K1 
/ Q 

EJicvn 
(ufiiuiim Jii(iai(EJivOEi|;QSTi£)iarYiaM(^ ofYViTi(a]|^ (EAormmanJi 

Q O' O Q Q (X 

0(m.jn(Eji(CTiim(uiia7i(iJi(KYi7nin(isir))(^ 

O * Q / O O 

(EATKMO f \ (ijii(mo(M(nanarTiaiisYi(m(Ki)ii|(m(m.JYi(c^ 

Q Q ^ (X (X / Q Q 

(Uf\\ o.ii|iaTn(Ki-A(njiii]Tn3(EJ|TnoTi\afinoiKio(m 
dcjiKiiakuag:?^ osin (tn aih ia onm th qoji arfji (ktIj 

OCt>Q Q / Cv C^ ..CSV Q • 

^ J J cj 7 o I 

/ Q CX Q Q Q 

(oj CEA n cm (K1 o (K1 o (Tiji \ iLnnann ? (m(U(Ki sjo «|(M 0X1 (K1 (U 

(gnoc]nn(nji^(UYi(iji(Kiii|U(n(Ki .jin(idhQ[|(oiaiisYiii|»<i3(isiii(Ki||\ 
a „ Q Q o (n(ixi(n(m(Lm{Kii(Lno(n(Ki^anim(Ki)(Ki[|\ (kd(&i^( utitioji Z)r-^-7 142 gsninn Kii in Kii \ ^ (K11 1 \(ui (HJi 80 (Kn « nnrai (m 0^ ann (Kin \to 

(Kli^(mnnmiia.^iaisip(Kiitaoi{)|^ (io(nKi)tJuian(iai3(MC| 

nKiHtTifflninnofN onRo^cnomoooatofinnOTiKi^Jiiai 

(EJiaaj|7n\ iiJuincn3(M.Jinimiacirniia^iiin(njip(Kii^\ (Moil 

a£i(M(VTiOTiTif(uiioiK)| ^ ajii(minii|oi2cviKiim(Ki|| £i«uf 

oofMiKiiomgiiMajioinaqiKitaTi \ (Hji (u; cEJion oj oju ceji 
^ asu g Kii) ^^ CO 

(Kunx (M(U(KT(uin(moe{icEJilfi(Kii(ikciVL ooitkuji 

(TU (is; IjH o «i n o (M ^<^ o (KiA ^ (HJi n 0^ 

O Q Q 

ll|lnl^K)cn^nc^(LJU1f|(M(Lacl^nl^r \ 0Ji(6)n(Kii.^f (Lmo(m.jii 

/a / Q / o Q 

(Qj(iai(kJL(ru(EJi^m(bA.^ (i|axiii|iK)(i^t|(ain(Ki(^^ijn(Eicu 

(Lii(m7n(KDoi(ru(LjijiajiiO(Ki\ (i)c:ii3cviKi^(miqKi.^iaun 

Q C> * Q O Q Q 

cvi onTiniu (a (LJ|(io| A(M cEJi M iiaiMin ii|(iAJi3(M 

/ ex » Q Q 

(ia^T|0(Kn(UK1(m(UI1(KI)(K11^(Kl|\ IM (EICQ (LJlll|(K1.JklI| 

* Q Q Q O * Q 

inji9(n\ (M(ini(cp(iji(mim([|^3(MO(i|(K|ijn(un£Ji^ 

ex Q /* Q/ /QQ„ 

(un annnannTicnRLTi(Kvx^(M(M ojui am (en f u (kq iJi (kjkdxi 
8sn^ (}Nj|(EJiflhn(Ki(Min(i|aAJi3(M| \ inaniaasiKio .Jncnaaniai 

O (X O * CL 

(i|(£A^(ru(K|in9(EJiii^(Ln(M||\ (uiiann^(Kii(i^f(iaiin(Kii(Mf(M(Kii 

Q Q C^ Q Q 

onnnomTiN (uiiiii5no(Ki(}si(nj)(isii(i|cmj(Kvoii^^ ajn (ki ooi dun 
(Ln(gn(ijnaa.jii(idn(i»iQnnn(uno^ ii ceii 3 (kii fjci oui 

Q Q Q tCL 

(unoEJi arm(i|(is¥i^3ii|(M3(gn(U(Ki .Jiiiauasfii^QCUKnjiiuui^ (Q 143 

(X OQ O • Q » Q 

oji) im IT) iioj (Ell ^ ^n linn 3 IS11 im .jn (El o o \ o (M 

(idiTi(Eii(LJuim(^acu(nj|iujiiJi(Ki(iai ofto oniJCiainiiriiKioiKiok 

Ol q q / 

cmaaj|(Ki||N acu(i](m2iglnm£]ssii.jnizinci3(KiN (Mflsnanoi) 

(isiic|fio .Jiia(i]oa^okmaaj|(Ki|| ^ aoKMasficEiciajuiftEJi otyyi 

Q «, O/ (X O (X / Q O Q » 

(Kiiin(EionTi(Ln(K|acu\ ooioofiOTi^cm (Ei(iJ|i£).jn 

(KiiKi|(M(Eii(ui(ioaj|(K)(tf:mci|Ki|| ojiKimf (Lnnoisii.^(Kii(x^ 

Q Q O Q O (X /Q 

003) ocu (uui \ (EiiKiMf u noi)(mo(Ki^flHn(m^(Ki(m .Jnu(^ 
(EA^ (iaii|(uia(i]M<]ttOTi(Eji(LJuim.jniKi](i]ajniLiRm 

(X * OCi> O Q O Q 

(un nnrinim^(KV^o nr¥in\ (uniiaiaeiiEiaiituiKicirninciPiciiEiio 

/ Q o Q Q ao Q / 

(M a \ o o iKi lu IK1 in f am ocu f (un o im .^Kii ^ 

Q .. » Q ' Q Q 

M^ cLAim0ai(M(UMn(Eii(iJ|9(LnnicnK^\ (Kiy(ijin(Ki3(M.^oim 

O / (X Q 

o iKi .jn o im IK1 B \ (M 1511 Qoi (u Ti o Ki .^cn (^ 

Q /..Q QQ Q a,*Q 

(ici ao) 001 (Kn o im o c| (Ki im (M f (u^ 

o (uiajui (KiJii HSU (El N (MfuniEiiuui^jiiiu^ft^iEiimiMiKiiisinnrifi 

Q * (X ^ Q (X Q 

M(KI|CEA(LnniK110(KI^ tmiKIKKnoCUf nOXIKKEICUf (MCFI-Jl^ 

C^ CXO» • Q Q / * 

iinami.jn(Min8Sii^itf;iiis:Kii |(Ki(Kii||\ on mm ro .^ (ei ajn (^ (n 

C^ (X OQ Q * Q Q 

Q/ r <X (X 

^^.^c|(nj|3ini jnocu^ ^nano3(i](iQn(Ki(U(Eflanm(KSTi.jii 
(KiKKncuKrvKMacuR ^ (MOi(Oi^an(nTi(Ki(KyQnrin(]rir]Ti\ uii ^ (MOioHi^anoTiKiwonnnarnTiN o 
iraiifliajnfdhciPiciQnnno(Ki(^cm .jh o (un le onm isn ocu an 

_ OQ / / Q (X 

(n(Kii(Eii[|0 3(Ki|\oniiEi^im(M(Ei^(Ki(faiiajniEia^ ojikm 144 

u in onn 3 (I] ^ 3 o o (m ^ojui (m in OX) a (M ...^^ 

O * * Q ' CO / Q 

(riJ|iKi|\ n(mn(m(M(KlnacuKiinamtq(iji(m.jn(m 
o IK1 .JY1 oji (inn inji ? t), o (irn ? ajn o os^ 

O * Q •, ex OQ QO Q ^ (X 

/ QQ OCX/QQ Q 

(Kvs^N (K>inji(Ki)(moin(m3(m(Ki.jii(Lm(m(Kin oikkkii 

^'^flR^'^'''^''^^'^^^^'^'!3'Ml'^D \ in(Eii3(Kii(i5iiicEn»7i in(Ki3 ^OJ I i o -^ §2 

(ik (la o (m ^ oTYYi Qsn (m oji ^ oon ok oxi o O Q » CX Q 

(Kl .Jil (KH IISYI ^ OJ) aSVl 7 \ 001 m GEJI flUIKEJI TKn (K1 (ElllMI] n 7n (Kl 

Q Q * Q Q » O 

OjQ u asvi (ei (Kv onnn (OJi Ti o in (M (M \(La o im .j^ 

cuKEJid^N inaai(U)U'a(Kio(Muii]Ti(Ki9(uno(m^in(Ln 

/ Q Q CXO Q^ 

((Kn(KJi(Ki(m(isiio(KiuiisYi()>ji(LJLnw (un (Kion iKD nu as 

o . Q . Q cv Q a . 

(UYiiai(mn.jYi(Kin9 (Lii(LJn(Kin7 (imoiKin V (kA£ji(m||(Kio(Ki.Jii(B 

(Ki 7(KJi(kn^(mo(mTi(KJi(LJi y (Kiii^ ^annin^3(M^ 

a^vOQKiinasii^ (unimoiKiiai^Qnrinoimaf^anijL^ 

(Kiin(uiJi(m'Ji(flisq(Eii(Ki(un(imin(Kia(M (un ki (kiiki -jyiikd 

I Q Q . Q Q 

o (osiQ oji ojui (EJi (KY) o (Ki .jin(Kinas][i(ei(uinoin(Ki^JYiajCi(L5.c^ 
(un on nnnnacEJiii ^ o^ innTiim(KVQnmaa]|Tio(uii(MiLJUiMiaRji on nnnnacEJiji ^ o^ onnTiiKitKyQnnnanJiTioaJiii 
okoj) (^oji^oiKi .jYimji onmmji onnn(Miisvi Qjjnozm momm a .. Q flgi Ti lEJi 001 0^ cminji (Ki n ^ (un(Ki(a(KinTi(EiiasTi(Kii.^miKiQ(Ei 145 

Qsvi (Kii o ((Kin (EJi m ^o (Kin o 

Q a Q Q CXO Q (X 

(i^O(Lnn(Ki(a(njio(n(M(M(Ki(ucLniisii{ ^ ojn on ci 3 (cnm orrin am 

Q Q aQ'Q/QQO ^C»^ 

ina5iio(Ki(mf (uii(U(M(M(M(£ii(EJiTii^(inj|na!n^ dru o 

/• aOQQQ/ Q aQ> QO 

im (^ N (M (Kin (M (n (isYi in (M (bA.o (u (Lju (m .jn (n (1^ (KiomTKKi (U|(mavj|(Kii|i\ (oicLnisiiKi(U(m(U|(KiI}|(tf:9(Lnn^ (Kii(i|axi3n(M 
(m ajn (Ldi nririn Ti (nji cmTi (^ 8^ \ iEJiof(uii(i^(dnnPLin(ixi(EJi(a]i Q Q Q O Q ex 

mjix (M(LM<LciaJi<Ki(a(nji(a<uinN oji (ki (kd oji (u: » (un dji (K) .jyi (}j(Ljij(m(ui(Ki(a(nji(a<iJinN oji (ki (kd oji (u: » (un djn 
annfaxKLniKi^dciiKii^ (Kiiini£)3i|(Mii|(m(Eii(Kv(([^(i^(iniiisvi(LJu 

QO Q Q O Q Q 

(cii(Eii(isYi(inj|(Kii(U|(Kii| ajii(n afTin(Ein(ijimiKii(Ki|(Ln(i^?(uii(ui(K) 

(X Q Q (X ^ ^Z> O 

(LJ|(Kiinox ajn(inn(Eii(tf;omi(U|(Ki(Kii(un(Kii(nninf(Lm 

Q Q Q / Q Q a Q 

(i|(inTi(Ki.jiiaxio(tf:(UJi N in(Mia(Ki(U(Ki.JYicEJiann(Ln(ui(KiiisYi 

a, Q Q cx*»o Q 

iKn^^iKi] nnnnanninaaa(£jiO(M|\ (un(Kii(uiiann(i]flHn3(u.^(u 

(K1 (M to (EJi (En (EJi cm nf¥in (E^ tuj 8X1 N (un(KiicnasYi(Kii.^^in(i] 

cjTi^ (Lm(^iKi|(Ki)(ikcm(i[UfiO(}0)Ti(i|(uui3in 

/ Q Q Q/ Q CX 

(Ull(^ajCI|H^(Kiy N (LH (M (M (Kn in (TU (Kl ^(Ujn (IXl .^10 (UJ1 ^ a^(K1 

(^(isvi.jYi(L^(Kiiii|((U3(a(Ki^(m(Kii(nji(ui(m^ cuii 

9 (Lm(ui(Ki(ikcm(nj|(Ki|i \ (Kin(UTi(aKi(EJi(Kiann(Kii.^ 

w ex % 

(Ej|\ (KT)n(m3(M.jiri(KiiiniB(m(Eii(Ldin(nin»n(E^(Ky^ m 

(Lnn (Kii ^anjL(nj (Ki .Jin iM oi (U) y nnm (^ 

 / Q ex Q Q O •. * 

(n(LJUI3(LJl(^\ (Un(Kl(rU(K11(U(K1IK11(K11(01(01(U(K1||:(K11(EJ|(nj| 

(0(rui(LJi(isn(Kihin(i|Oin(i|OTi(Ki(MBN ojuckiu (Ki ois; vi ojij (M(nji 

o a OJUI 
10 146 

6.^aoiTi\ tfu^afv(H(mono3M)(Ki.jYi^(i;^in(EJi||\ uoqiiKH 

(Kliq(K13 nrim((K1}II)ll5I13(Kl|^ (M(El|(Kl(Kl(UJiajl1(K11(K)(£JiaEIIOin 

Q> a o / Q 

n (m .JY1 a (m c|M a o imp lun im in nani 3 osn (m(^ (El \M 

o a QO Q o ^ a OQ 

(TU on o a IK1 (Ki ^n nofiJi a Of; isn am (lu o (m inaji 

Q Q Q / Q 

n o a in (Ki in (m(M loi oi o n (m K) o (K) o 

O ' Q Q / <X Q 

(Mn(Kii(m(Minu^(Ki .jin(ixi&Si8^(i^ii](n])a(nji(^ aoi 

Q (X Q Q 

oji (m o (im (un annnamin(EJi(i;^oavj||| n (mocxKKiiiKKniaaan 
ina>j) in (m on o a ^ im .jn oni (UI1 051] (lj (Ki).^\ ^ 

Cr> Q OQ> / O O Q Q Q Q •,*Q 

(1^ im o (K) u \(M asii (HJi ol^ ui o im ^(m (loi \ (^ 
oAJi (M (UJ1 ^ (oj lEJi (HJi (K) o (Ki .^ o (m (Kin (Kin 0^ nnp^ 

/ O (X / Q Q Q 

(un Oil (U11 Ti (K11 (K1 .^(Kii (K11 ah (bA^oru (U 

ex Q O Q (X / O 

(oioi.Jin(Ki((U(KiiQni(ui9 nnnn am m tun (kvm onPLin (un im ier ocu 
0(mo(Ki(LJi(i5inm(iru(n(m(m(iji(Ki .jyi imn tkkd kh o^ opink nnnn 

ex • ex Q ex * Q 

(Ki.JYi(Kii(M(ei(i]Ti(uiioc|oajiJi(Ki|| ^ GEJi ofiJi (un (Kn on onm o 
(m(ikam.inj| in(KiaiisYi/(Ki(£A ^ o oniKii iKituiiKi^ inoTitKicKy 

/ /Q Q * * / Q Q 

onm ami m dJ) (M (a^ ouui ajuiiun om o am xu .JiKkJuruiom an am (m 

o/aa Ci> QOQQ 

ojicKiiniKKuinamxu^N (£j|(nii](Ki.jYia(mo(uii(m(uia^oia^ 

Q Q Q * Q c:t> CX 

am (i^ ? (un (m oj) im (o (Ki (M (Ki n \ n £Ji a (K11 (inn 

Q Q c> Q / Q o 

(m(U|(manoiaiisii(Ki(m(Ki||\ oiia^(U|(Ki.^ii|(Kiia(ikftacui(Ki 

ex O Q Q / Q OCV 

nnnn (uin (K11 (Ln (isin (KV1 ^ (LAJ1 (EA (K11 ^ (LJifl (EA (Kin II N (M asvi M 147 

Q Q OOQ Q 

T) n (EJi (1^ (m ^^10 (uui "^ o ooi o (HI Qoi (a im a>ji ' (^ 

Q Q O Q Q- 

QnTi3iisYi(Kif<i^ON anmannTicin[iGEJioavj|.^(Eii^^ann7\ ii|(Ki) 

O Q Q Q / 

(min(i[U(mo(Ki.JiiCE|n(Ki3(Ki^ QnnnanriTi(m.Ti(Kvc^inaji3aoi 

Q CX * ' Q O 

oj) ^ »n o (K1 (m (m .^ojii o o (m 

(m 00) ^\(iai n 0X1 3 (M ,.£)Ukj| asvi in oju^ 

o Q Q ^ <:> 

(i[ij)(M(Eii(Ki(K).^(m(K)(isnoo^uisii(Kiia^9(m .jho 

QQvaQ QQ/Q 0< 

(Kui (Kii obT (un (Ell Qsm o (M n \ (ij|(m(uiB(nji?(uin(ci}U{ig(LJuiann£i) 

do Q / Q Q/O CX, Oi 

(Kui CEJi (Ki H) (us; y \ (un cnin am ( (m Q^ <i-n (n (Kit am otyyi o^ 

^ S J a "^ J CJ 

Q Q 

ram am \ (isiii(U(K)^(njio(tf;\ii|(K]iii]cn3injia<3(oi(i£;\(o 
(Ki(Kij|(Lmo(ei(isvi.jnarnf(uiiKii(Bi({^ (un (ig (kii (lmi on 

^n (m (Kv nf¥in (OJi in (IS11 (B ? (1ST) o 7 in (u a (ru 

CX CL CX, O O O Q 

IOX) 3(M T)(B) in \(Un(M (O) (m>^0) in (K) in (K13 (Kl (Kl (LJ) (isn 
o J h IS "^^ >* 

Q Ci>CL*Q QQ Q/ C) 

0(LJ)in(U(nii^(Lnnaa)(Lno(K)(Mfaji)\ (i5noii|^(Kii(Li|in(Kir 

0(K1||\ (IS¥)0((U(l^(Ul(I]8X)3(M(inJ)^(UI1(LII(K1||N (KIR (M OSV) (KH O 
/ (X Q , / Q 

(ui(ui)(U(n(m(ia):(£j|(Ki)nf¥in()a]iinii](iru3inin3\ (m iis¥) (ui oji (ki 

Q o 

0^00)1] nmno(m(on^(Ki)(Kninii](LJLna(i)M3(>^(>^-!A.(i5tiam(^ 
^ I CJ ^ (> I 1^ ^ J 

Q O ; Q 

/ 0^1 (n (O) (El) n \ (un (Ki (EJi (11^ (Uji (^ in (B (Ljui \ o 

Q Q O 

(Ki oj) (Til (Uj in (ifl -Ji) (D) (isin -^ in(a in (m ^ (isi) ? N(a in 

{Ki(KD (UI (Kio^ m osn IC1) (Ki m N (uii(EJiam(Kin(EJiinin3(Ki.^(N aru 

0^ 0X1 (ij) im ^ in (UI (o (Efl osv) (Lnn (KV) in (EA (Kin (11^ oHjL oo^i 

(X Q 

(Kii(L3k an(ainMi(Kyanmiicuin(M(iJiJi(uin(U)(i™inam(U 148 

* Q Q O (X Q 

(K).j)n(£JiMn(miKi(Ki(e|oy(un{KViu(isT)(UJi(m.jn 

O ' Q (X Q 

0n(K13O||(K1.Jin(lS11IISVllLJU|OllKl||^ 0(K110(Kl(KD(Lnn(E)|(E^0(M 

ex Q OCt>0 Q> Q (Kii(EJi^acu(Kl oomiKi N (M(EJi(Kiaj|i&i(ei ^onio in »nftq o 
o Q ex Q a * Q 

(KIIIN aailUU|in(K1)3(M.^iK10(Kl.JY10(m(K^ 

(eiy(M(UJi(mo(Kiin(ma(KJi.jYian^ \ oioziicm 

Q/ /•CiV a,Q o*a 

Q Q (X Q Q 

(oi(EA(M(EA(uinoi&i^acu.Jii(EAMoavj|||^ niacjfKi onmanriTi 

<x / o 

/ Q <X * 

cEJi^iKi(kfL(KiO(Ki .jn (KD (EA (um (Kii o (M \ (Ls anom (KitKynnm 

«, O C> (^ (X » o 

OnJI Tl (M (M dJUl (kJI inaST) .JYl£)|ini01{KV10(B|(IS11QLnn(K11(E]|T1(M 

o?(K¥i(ik(m.(aj)(Ki||\ (Lnn(Kiiiaii]ia3(M.Jino(isii^oiKio{Ki 
(oiiO(Ki(i£;\ (kJiGEJi^(KiajiJi{KViann(EJia[|(Ki2(kJi||\ im o ceji o (ki 
aaKMTiin n (uiKmncM ^moTKKi jriao asuajnm onnn3 
(Efl B ^ojin (m o (un Mil Ti lEJi (Kii og; (mim 
(uin(^(Kii(i3. (n(aTi(m(KvnnmanjTi(MiiAJi(M(n«s¥i ,jin miBi3 0i as¥iioiasi[i||\ ajin(Efl(CT?(o (Ki«5in(KiTi(isin\ (uin(n{Uf(M(ci]^ 
ma^ (Ki njt\ iKi II ^iL3i mo ti mi ^ cui asu ? acui hk eji hjti a nojh (CT Q ex * Q Q • C^ 

Ml o Ml -Jii Mill in (Efl (M £11 (EJnn «s¥i n \ (EJidcuif MUd^fMininoa^ 

(X Q <:^ Q (X ^ oo./ 

Ml .Jm MH CUl OSYl OJUl Ml n \ M^(UlMin.JYl(iniin02K1(Kl'JYlM1l|^an 

moiaMin'^ (KJiojinfL^aniaTiMiMytinmaajTnwMiOM^ 

Ct>a,» qOq Of 

asm (un Mimn (EJi \ (KjiMii«^?(uinoMi^TiMiiMin(Mf(Lfin(isiio(^ 149 

OS Ti asm am asm J \ o wi wi] (w o iki ^o iw o (la anj ^ (mannanji 
im am (oi o ftq o (Ki ^ u osTi 9 ^ (EJi in (M 
Q5iiio(Kiinia^anajLhTi onm\ (ic) (ui (m ^o on on la a (ki .^osin ijla 

CL Q Q O / Q Q^ C?*^ , C^ 

(UIKKH OJ) IISYI XJUI (K1 n \ IQ O (m (EJI OCU (Un UtIQ SSII (EJI \ (K11 0^ cm 

Q /' Q / O ex, Q ' 

(Kiam(M (EJi^(Ki(^ (ici(n)i \(M iism(M o iini.jYio (^ 
(M(m(iru(Ki)aji(m(KiiiucimacufiaoGEJi .jykkiii cm. amn o aki (u^ 

* * QO O O Q 

Qm.a[u (Ki (K11 Ti oni im |i N ru (un (M o (1SI1 .jm 

Q ex. Q Q 

uiKio(Ki^nn(inn(rui?\ m (uui (kj o (w ttj osin (ki \ o» m ram mi (kv 
onnn ooj) Ti (M (En im I (tnn (o^ (M / (loi (EJi ^^ 

O / Q CXO O Q 

(kii(m(^ ([joia(Kif| N (M(oiioio(Mm(un(Kjio o nofiJi 0^ £11 

O Q C> (X O 

oKiani(M(Ki|| : omiLJUcmiLJUuTim ojugejkki ^(kacejiix)! 

O Q c / Q 

(umiin anm9(iai(ui(i](isTia(Ki||^ oniainiKKEJionaJiaanjili^oinaaa 
«)tKV> luin OS!) o Ti iij 0X1 Ml on IUJ1 Ti nfim N ti mi (kiooji m oi a asu 
Ml Jii arri (M Mm ra Osiitm ra (Ell n \ (UI1 (B cm (un (^ 

CL Q • * 

(uii(i|(Lnaii| annna(KVi(U|(Ki|| ^ (i^ inraTi(Ki(Kvonnn(ia])in(kji(uan 

OQoaa Q » o 

djoima iism(m(iJiftn(irYi(Ki(LJn(LJ)(oiii(0(m 

«jO(KllMl(LJ|(Kllj ^ nr¥l O Ml (UJ (Kl (Ifi: Tl (1511 (Cm (KJ Tl Tl Ml (m (icija 

Q Q oc^ q/ o q q q q> a 
asm (Km ^^ ( (ui dJi (Ki 001 orin ^ qji oii oxi oji mi (eji orui oji asm (um oji (u on 

Q Q O Q a. » Q 

(n7n(uuiafl||\ (M(liiti(0? (Lnraflflafli(maj|MiaciJiflHn(Lnn 

omiN (lal(Masmaxl(^(KlOf¥l(lg:^(KJl(El^(Klafla^TlasmCTailln(Km^n 
acL, Jam j;j asuMi^ J ^ \ 

(X Q a 

nlla3ana^Jl^axlaJm(Ma{lamlaaloa<laim^ (n ouui mi ,^ieji ^ (m ojm 150 (^ y o (EJi osvi (un (Kin in (EJi flsn o (K1 ojin aim (M(Eii^ii|iKi3£)n(Ki 
o o (U¥i n cm im o (m .Jin (u cuU^ (El \(EJi oc^ c> / Q Q 

n am (m (Ki \(u oi linn ^ (ij (Kin o iQ (^ (Ki) o(M ,^ (n(mii]ih(iciJi(Enf(M(Kin(y(iJU(iJui(Ki lu m mnin «i (k^ onnn 

onji Ti (B (HJi 9 (LJi(m(LJ)oiTi(Kinnm(n(m(ui(KiarYio(Kii o^ ti osin 
I01 IK} in (la (ui (Ki (Tu ru >^»in (m .Jkin (la (Kin n (Mosnon 

II|{013(ISY)(K1.^(LI|II|(inri(Kl(LI|(K1.Jin (OH II|(EJ13(K1(Uin£JI(IJIT| \ 

in(UJi(Ki.Jin(^ii](uii3(M(Ki(Minin(Kiaj|iKi|| v (un o ci ^ 9 mn (^ 

(U)(lS11(Un(IJI(K)0(K11(M.^(K1in(U)(Ma[](K1(M .JYKKHCEDiftgniKllljOn 

(KDJl's^ OJI (K1 (KVKUn (O II](UI13 II|(M3 (1ST) (K1>^ann(ia.Jin (HiEJI.^^ 
Q Q O Q Q Q 

(un \ ia(nj(ki(EAix)i (unintLH ([j(La3(M.^t5ii (ui (Laj) f u 
(Kiiji^ (Kii(i](ia3in(2>j)(Ki(mtfU(Kin(^ajn(s^ (ninin(a]i\ ojikm 
g[ui(q(oi3in(Laji20(Kii|\ (La(Lii(Ki,^f)(Lnn3(M.^(Kii(Ki(B(isii(Lnn 

^ I 1,^ ^l -^ Q^ / ^ 

(Kfl T1 (EJI (Kll (ik af4|.(KU (K1 .1 N (M (SEA ^ (m (U 

00 ' ao Q 

(kji((uain(K| (Kin ^ (LnniKi(ino(Kin(M.^(Ki (lji(ki ^otyykejkki \ 

^ d a dJ J G) 

ii](iinn2(is¥i(i|(m(m(rU'J¥i(i]()rnimM(m^j^ (unm 

Q ex / Q Q Q 

(n (EA .j¥i (ULn (Ki (LJi (Ki .j¥i (U) orinn \ (i5i]0(Ki>^n(Lnn(KiaJi(Ki||\ (m 

O O O Q 

(Lnninoi3iis¥iii|(Ki(K)ii|(nji(m(n(nj|(m(Li|(^ oaiKi^jmsi 

10 3 (Kll^ (Km 0011(13 (K1(K10(K1.^QAJI(EJ|(K11|I\ flUII H] am (Kl (O (K1 
CJ da J ^4 I • dJ:^ 

anil nioLJinatM >^amaj(Ki(U|(Kin^ (Kinai^T)(i5noiK)in(KiKiKi 151 

(X/ • CiV (X O 

(K1 .^(mi)[c^ onnninanjioMnN (njiai^(Kiiajiinoaai(Ki||^ (lmi 
(K|(nTi(Ki(KYC¥imaa)Ti(EJi(nji?(M(KJi(LJun oru iki .^xjui (M 

(n(isviJjiiarn(uin(Kin(njiiuui(Ki .jyi (k)i cin% omn o (m ok cm. a[i| (ki||\ 

/ Q (X * Q Q » CXO Q 

(im lai cinn (un Cron cim cimn o im a i) a>ji 0^ 

/ Q Q Q 

(^oincii¥iK)(Kv\ (i5iioiKi(i](L0K)ii|(LJuiTi nnnn\ on ojui (ki .^^ 

Q Q Q Q CX 

(KiuTi(oiuiKSYi(M(EJi(oiin oTYinariJi^^axiiuuiN aoKKi^indJiN 

/ Q Q Q O CX Q 

ajii(£j|(]nn(iaajjK)(rai(Lnn(Kio(Miaajui onoaimiKiJinffaiajiasTi 

Q^ CX » O Ci^Q 

(UJi (Kii ^([j(UJi n sa 3 ^ fio .^m (Kin n oi 3 Qsin (^ 

(mann\ in im q (ki in ojui (ki iki (Ui oji iki (kii \ sjioisasincKi^iKii 

Q * » o C^v 

(Ln(M.^(Ki||^ ii|(UJi(Kia[]03(r](ma[]Ti(uii(min|n3(M.^(Kii(Ki^a^ a Q o a mniisn\ (uinci(TifnQrii3(isvi(K)^(Kii(Eii(K){KVi||^ (un (kii oxi on la 3 
C^iisnuasYiriuiioiKiiEJicmia nf¥ino(bJ^ (M asm (ki m (ki ^^o 

Q OOQ O 

(w o (m|| \ m lEJi 3 aai iisfi (Kin J3iJ (wi o o 

Q Q O Q 

^"Tl (mi(l[U1(Kl]N (Ul (Kl (K11 IQ O (K1 .^On (El (Kin .JVl (K11 (K1 u (isin (M 

(infiino3(Ki|| ^(0(ij(i5Tn(m(Ln(wiKin(LJiTi(M(m 

Q Q Q CD- QVQ / 

OJI (EJI (K1 ^ (EJIIKI .J1 (K1 (Km \ QsJI (EJI IQ CU] (K1 ^ dJI mil dJ) (O N (M OSYI 

Q Q C> CtV 

(Ul (^ (K1^ (KVI^ (ig)(M (K11 (Kl (Ulimil Nin (LJUI Q (m3 (ISY) (m<<Ji 

/ Q CX 

(Kii (M V33D \ (Kiio(M(Ki(m -JiniCTam(Lii(i|Ti(m? (uin(ui(Ki.jin(iaii Q Q ( Ck <^ (X ^ 

Tn t ^ flJiQ(OTOiB(ru ! (i](Laj)im.Jin(oii](!Jin3(M.-ift.(M f^ uin flsin o (EH (nii ? «] 152 

oivi cnnn o (K1 0^ cm (nj| Ki .^(EJi^iniKiaasYinaniaiEiiajioaiH 

O Q Q 

(mniTKEii^ (M(B(Ki(Ki^in(M(m(m(i:nn(Liiasf)(M(B(Kvi(M(Mf(UTi 

flsu ^ J J \ 

(Ki.^iaajLn\ (M(EJi(uii(ma:nnaru(aioi(un(KiioiYicn^ 
(nj) (Kill \ (un o(Kin(M^£ii^(r] (ma asf) (m^ cmm 

QI¥LQmnO(m.Jn(KV1(nj|(LJlJI(K1.JY1(Kll(lJl(^ (UIKMCBItM 

(B.Ji(m.^ma^(uin(i£;(aiKi||(uin(KinoGn(i](i5in3(M 
anfTn(0(m>^(Eii^(m-J¥i£)i(Mf(uiiion?N oa on an m iKi (kv nrifin acui 

Q * O Q 

(Tu 0^ ojin (u (H (ISY1 (K1 osif) M T1 (131 (u IKSY1 (tnn am (inn cm 
(LJ|(m(r)(U)(n(ru(i^(tf:f(un(m(isf)(isf)(Ki^(no(isvin(Ki3a^ nrmnarvi 

O (X Q Q Q CX*/ •. C5^ O 

Tl^ (UI1 ann 7 full cinn ojin (mn ocu (LAJ1 (K1 .jn (Kin oTYi o (K^ 
(wn^ (M(iai(Lii(m«x)i(Kio(Ki.jr(m(njif\iCT(i#;Ti(isi]^ 
(icin(B(ei-Ji>(ia(ijj(Ki^(y?(uin(ifl(iJ|(E^ ojikki 

aO.* Q QQ Qv^/ 

(a(Lnn(iaiTi(Kin(LHaju)ia(m (ij|(Ki(ini,^y (uin(M (Knom 

O Q O Q O 

0\(M(LAJ1(n(Kin3(M.^OIl|(K13(ISTl(Kl||\ (MUlKKKIIKM&n 1(10110 

o . o Q a . 

(B(ru(n(EA(ia(La(Kin(m(iJ|(Ki.jin(mnTi(Efl(n{KVi(E]i^ mu 

Q * / O O, 

(K1 K) fKi a (M ,^(Ln(M raai(Kui(LjiJi(Kionno(ia(ici(Kin(Kiin(EJi(ic|EJi 
(n (flsi, \ ^ J J J 

ann\ (is!n(0(n(oiaiisii(m ^riii(n(na(oiin(M(a(isT)^(n(Ln 

Q Q O Q 

(Ln (OT oji (Ki J ^ aji(Ki(mn(Mann(C)0(Ki^ (nomn mi cKYomn anj 
m^ (M(iJi(Kii(^ci(vi(im)(Ki(Li)\ (n(Kii(isih(isP(K4(Kio(m(isf)(Kin(LJ| 153 

(Kin (Lijl^ \ (HJi oj^ (K1) (tii(LJn o Ti am Kin iK>.^ 

ex,/ Q (X Q 

iKi ,^0X1 (UJ1 \ ajn(^(au(EJni£)(Kio(Ki.Jin(Kvo\ cuin Hsu o d^ 

cs/ o o Q * a 

io|)(isiiiKi?(isTi(a^(un(macun(nj|i^ naiinjKM 

(Eii(Ki(m.jinoiKi|iain(uiiTi(Ki(i£;anri(La|| n Q^j^^^^ iki ci oma 

o o Q o 

Q5nK|a9a(K1(K1^n03(KI-J|flK1(K1||\ (HJI (EJI (KIO (Kl .^OSYI (Un (Kl 
(KD(l^9(UI10$^(ISY1(LAJinani3IISIl n(K13(Kl(Kl .JIKKm (K1 dJI (M (Kll 

imp(uii(Ei|(Ki(iji(im(r]aman(LJi3izin(m(E]|in ^anaa) C> Q Q (X Q / 

^ixiji ornncinniniEJiipocMD \ (un onrm nnn in cm ti (kv m (kh ooi 

Q Q Q Q 

inii|(ULn3(M||N 80 (TiJi (loi o (Ki (Kin (Lnn (EJi o (m ^ lEJi ann .JY1 11^ 
IUJ1 w (EJi -Ji »n N (loi in (Ki Ml (ui m oju (Ki ag; cm 

QQ O OO^-QQ 

iEJiflNn(Ljiasn^(Lnn{U|(Ki||\ (m im im n (ui (un (ci (ki oji ^ ti (tnn nm asvi 

.^^QO. Q QQQ / Q 

iKinannin(uin£Jic^O(M||N (eioajnasii cmm ^ (eji on xjui 3 cuin osyi o 

Ci> » Q OQ O* O^ Q ^ (X 

u in (611 (H cm \ iQ o 0^ in ann (mn (Ki >^iLa xjui asT) os^ 

/,^a Q*Ci>o Q 

(KV(c^^ (uno(KYio(Ki(iai(iai(i^cm(nj|MiiEJiii](i^a /(Kin(isii3 

Q., O- / _ 

aJt(Ki|| \ (uii(cnnni5vi.^(Kin(Kv^ (ninin(Ki|| \ ooi oji in isii 3 (ki o^ 

QOQQ Q* Q.,0^ 

(W(Uj«i(kiiu(uui(Eii(Kii|| ^ (ijj(Ki(Kin(M(M(iJui(Lnnin(uiiiin (Ki (OT 

Q ^ Q Q ' 

USD uui (un (Tui 0511 II \ (uin(Kin(Ln(njiin(CT(Ln(uinin(i5in(EJif(isiio> 

Q* » Q O- Q Q QO QO^ 

(UYllKY1(IXiaJl(Kl^(n<K11IEJI(LJIJ1IKl|\ 1] 001 S) Tl OJ) K) (Kl ^ (Kl «) (Kl 

J y3 all ^ ^{^ 

Qt. Q Q O^ O* » O^ Q * * 

(i:il(M(CT(UI10(M,JkO(Kl(UlCTICll(IJl^ (lOl (Bl ^ (Kl (TUI (Kill IT] (Kll 

/ Q O Q., Q^ Q* / 

V3Ki(Ki>(uiiaj|(Ki||\ in(Lnin(Ki(EJi(MfKii(nji(nji(ci(Ki JHOiKiflLnn 

Q^/Q.OQ O^Q* O- 

(ici\ (Bin (M (EJi isii (Kin (u ^ (ui (Ki II ^ (U!(H(m(m(iJj(>q(Kii(riji-Jii(Ki 164 

» » Q OQ OQ C> Q 

(ED Q nji ~«>. KnojiinqiuuKMiEii^tqcimiKiiikJi-AuirKnitiKinn 
tfij)(Ki||\ o(iJi(nj|(i5in nf¥inannTicii«i(EJio(M(rufNiKiiTi(Ki(Ki^ 
o (Ki (Kn (um la (Kii o onaxKKiaaia^yiuiiiKiiKMfEJi^iKi ^ o^ m 

QC>,. Q I Q Q *C> Q O 

ann oji in (K11 tfu oAJi (KI (^ OAJ) (Ljui (uin nm Kin (K^ (miejkkkki 

Q .. O * / Q O 

ooiTi anoAJiaoJi^ (niain(KitKvnririn(n])Ti(KTiasv) ci nm 3 (M o asm 
osvi sj (im 3 »n (a^ \ (un (kii ocu (uui (ki .jin (kIi cimcnnn o 

(Kl(^in0 2(Kl(K)(K1f(Uin(^ OTYYlTianJIN Q[|IO13IISY1(Kl(}0IOavJ|(K11 
Q Q Q Q ^ ex. Q O 

(Tu 7 (KV1 aaji f ojin o (KI .^(EA (mn (K11 o (1^ cm 

O /Q 0,0 Q O * ^ 

in(K)a(Ki(Ki.JYi(^ f (innaJKi^ y ^ (kukkh in d] (UJi 3 (m .^ (Kin oriJi (kii 
maicEii (y(aaJi(Ki|| \ (uin(Ki(n(Ki) (ij(un3(is¥io(Ki-Ji(i|am(m 

aji(Kif)^ (ISY1 (uCn (im (B (Kv nnm onj) in (Ki ^ (M in (icu (m (EJi (n 

Q o a. Q o a. 

(LQ\ (oiin(M.^(B(E^O(r](Kn3(m(Ki.jn(n(n(cnn(Kvi||^ doinias 

CL Q Q Q O (X Q O (X 

(kj|([)(isiiin(isii(M.^(Ki.jYi(EA(£j)(M(0(Ki(&i^inN (EJi (Tui (M om onm 

^[ { ^ C9. CJ 

QQ.. Q Q (X Q (X„0 

(a U (KI (LiU] (EA (E^ O (M llSin (U ^ 7 \(M (Kin (K11 (l^ 9 (L^ 

o Q a. 

(tf:^cm(i(iJi(M?(M(n(EJi(J^(m(U|(}0(oiM(Ki^(^ oji in (am (ki onflk 

QOQ Q (X O (X Q Q Q 

Q <X / Q 

osT) (UJ1 (Ki n \ «](Kin(nii](U(n(ru3(i](M(m(Ki(ij|(Kif|\ (n(m(n(m(njiin 

QO/ OQ*Q » / (X ^ 

(r](LJUi3(m(ut$ri(bvi(oin(oi3(isii(Ki^(mnrYi>^ (M (U (KVi osin oinn (kh 
ciflaanrin o (Ki (ik oi^jkinj (Ki Ki^ 

(Lii(uui^(Kin|| \ (M(Kin(a(i^(Kin(iJi(isfii3»(n(ain(Ki(Kvofinnanjii^ 
(Kin(Laf (ijiKTi(m -Jin (ijp(nji (Kin -Jin (Kin (Klin (uuix X3i «] (nm iki kii 155 

nrirnaa]|Ti(M(U(&JiaJi(uin(i^(Kiho(M (M (um (um cbi 

Q O Q Q Q .. Q 

oj inji (M (oi :(m o amn N iKi)|| (un N im ofli (u 

Q QO a (M \(l^ (EJI^ in 051] O Sj (Kl^ (Ij (TU 3 Odh asn (EA 

(i5iim^aj)rM.^ajna:ii(M(iai(mo (^ ajnie(i|(M3(i|(K)i2ajii(KYi 

/ C>C> (X Q Q 

(unak(i|oi3iglnim(isT)?(Morni(m (un iki cu kh u (Ki ikikuii 

iin)(aj|a^Tiasino(Kiokcm(m(^ (kiKunajnoiKii 

icniKii(m{(Lnn(Kinajio^{\ no3a?i(Kianri(M(Lnn(Ki onrm Hsu osn mkh 

^\ S \ KUMU (J J 

Q> O Q O, Q 

ex O- Q Q » O 

(Ki^nu(un(MinCT(gno(Ki(njif \ ajnflEi|(iJi(Eiiix)i(Lnnii|CEJi(nji 

Q ^ Q Qi / Q*^ 

(Ki iKn (un 03} \ (nji(K).^(mia(unariJioiiTi(Ki^in(]rn nj^ 

o Q 

o(Kii(nji(uijiim^(i|(aTi(Ki(Kyanmacuin^ ojh qcti (kio (ki ^ on 

CiV Q ^ Q Q CX * 

Q c> o o a Q 

/ w / o a a<y (¥Tmaci3 in itnniaKii (a (kj (Kin woiWB^ ki ceji ^ aai oji (hji .jn iEJianui(iai(U)(Kii||\ (mo(i](m^a(n(M3ianm(iru(U||N ajYionqnTY) Q ^ ^ d d 

KruidJiiiN (um 
0^ osii (Kin? (inn o (m .^n (Kin(M (EJi u Ti^im (KI n K^ 
(inaj|(Ki.jn(KY)(ai(uniKiio(M(0(£Jiiisvia^ ojikeji 

a (X d / / (X o o 

am (M (KI) oj) osYi f 10 onrm o flbJiN (Lnn(i5iii([j(L)i(EJ|(isT).jYinnn(M(KiQj| 156 

C5^ Q /Q Q Q 

(um n(kji(ia(Ki(Li| (Kin \ (m (r|(un(ManncEJi ^ onamio ino3(Ki||\ t|(IXian(Kl(LJinO|(KIO(Kl.^(EJ|^(Kl(IClJ|(Kl||| \ (TIJI (Kl .^(Bl ^ (K) o 

(Kiaji)(i|(Kiii3 0ii(ij(ifvin(iSTi()^f\ iisiioii|(En3(Min(uiio(m\ ojin 

a, Q • O Q (X OQv 

(Kl(a(KY)in(UI1IISY|l&l(K1(U|(Kl|| N on OJU K| (K1 OHIl U £11) (K1 O (lO O 

ooajiOsiKEJicKiinasi] \ in(EA(m(n(e(Li|(m^(i:^(MOi(m.^ 

* / O CL (J C> 

- ^ ^ ^ ab (Kv onm (U]) Ti (M oJi o oj) (un osn Ti oinn lei (ki ^ asm ? la nnnno 

» Q O Q Q (X<^ 

ihSL\ ajmamaaji ? ii](iAJi(Ki(U!(Mj|\ oitioji .-ift.0 «jMi(ntiio> 

on o 2 (Ki (HiajLii (aja^iniism.Jin(eiMO(Mj| \ (EJi/(Ki(KinanLji(uii(Ki 

/ O CLOQ / O (X 

(EJiiju^mm cm)\ (M(Kin(M(iJi^iKTjoaai(ig:o?(uii(m(EJi-^^ 


Q Q Q » O O / Q / Q 

Oa<lGEJI(M||^ (MOJKEJI (inm (U O If] (O^ (m O (Kl || \ (M OSVl O OHI^ 

/ C> ex O Q ^ Q 

iEj|(Eii\ (KTKMOdsin^nniaaanN (Li|(Ki(mn(Lnn(a(EJi(Kiio\ cuiasvif 

/ (X Q Q C?v 

(la armo(bJLan(KYian(La'U|(m (n(Lnn2(M(uin anjia^oJi 

o?anoi2QSTn(i|(Ki.jin(niKSYi||\(i[U(i^a^iJ|(mJin 
mTnononoJi (Kin \ asm ojui ojirntJi (kv nmn aaii m ki ,Jk ciasiii (am 

Q Q Q 0< Q ex Q / Q 

an(lTl(UIKl?(UinO(Kl||\ ra(KJ|(LI|? (Uin(W(lCU(M(EII'B|im(M(Kllff^ 

* c^ a o a ao / 00 q 

(LAJi(Ki||^ (Kin(i^cm(nj)(m,^(KTn(M(n(isiii(ru 

ex Q O CX * Q q/ 

oiKi^nnannanJifN inaxiiniKia5Tn(nji(M-J¥i(Kin(Lnnioi\ aajioTnax) 

Q CX O Q C=v 

(LJui(Kn(}^Ji(^<i^<>^^ (ru(m.Jiri(MO(oi(isYio(Hi(inri f iKii (i](LCi2ii] 

Jd ev q/ 9 "^^"^ ^ ' ' 

in(M.Jk(La\ (Kinoiiiani ^(U(kJi(Kinioiii](Laj)(Kio(^ 157 

Q Q a . Q * o oo 

(W(iMi^(uin on nnnn3GEJi||\ (unaainsiKKianniKif (uiiiKi^O)(iai(Ki 
(Eiiajui(un(EAaxiiLJiJ||im||N(un(Kii(unaq(B2(K^ 

(paajioJLiN in IB a iKvi (im 001 o IK1 (lO) (EJi 10 ojn (m (M 1^ (lmijo 

Q Qc> / * o » Q a • 

Ti iKi(i3^ M (K11 o 0^ N ii|(monin.Kii(Hi(m(m(KioiJ|(Kij|^ (umiKY) 

ifljiiKii^ moTiwi(Kynfifin(ia]nniKii(nji(M miia iijTituno (ki 

a, Q ^ / Q » 

luiiOk (mrimnanji^ anjiKiajKKinaziiEJKnjif \ ti in la (K) m munn 

Q O (X O <X / Q Q Q^ Q 

nnmiLaoiiaiKiy iKviuino3(Ki(}^.jYi(nax)(ia)(Ln(i^ ajmarmy 
iisinoin(M(miiSTn(LJtniB(KYanmQaj)Ti(m||^ (EJi(nji?(Lna^7(uiiaj|(m 
o Ki -^ ojui (M ojui N iKiiTiimw^ anoTiiKitKyomnonJiTiojo 
asii-jjimoJiiw? (LJnoiKiasf)in«jiawini^ (uiejkkkki 

Q / (X Q 

(aji9N (Kinan(ma(M(Kn(M(Kinajin(injiocnnn\ Qsm(Kifin(i|(LJii3(M.^ 

Q / Q O 

aJIIKl||^ (LJ1IKl(KIl(l^(KinO(M.-^0(K1^inOiniKl(KY 

(UYi iKin ocu (Laj) !Ki .JY1 (K¥i cm. nnrvi o 0^ 

Ci> Q Q Q C>Q Q 

0^ ciwiinj) (Ki -jii (ei (w aaj (Tu (m (Uj (m o -Ji im oonno^JiiEii^-Ji/iKi 
axiami(unCT(L^inoTi'»o(KYnf¥inaa]iTi\ la o im -Jii (Kin ? cm (oi 

cM(Ln(no¥i3inTia(n(M(uji^ (un(mo(Kii(B^(Kiiisin(Ki,^y oinn 

Q I Q o / 

iO¥i nm (Kin (£A \ iKYiinfiaainiMiEJiinoainimaimima^Jiininino^ 

Q OQ Q (X 

(U¥i(mo(mo^im(uin(M?(un(Uin(nT^ ojKun 

(LQajiimiai(iru.jn(Kin^ax)in(m3(M.^(La(ia(B(ir^ (ei(Ki 

oji (loi oe: cM¥L injj (m -Jin «] (a yo^ Si « (-jo^a^ \ mo a 158 (m inn (Ki) (Uj in im .jn (n40 oo (^ o o im ^ o a 

in im «] Ti (iKn oji cm (Tu ^ojn o (Ki £Ji ^ 

o(mf(uiiiEJi(uiiKi wiiiKi Jimonnim mttmnMicKvnnnfi 

Q Q Q Q Q (KA (TIJI 00) in «| IM 3 (M .^ O CKl Oru ^ 

ajn(Ki)cimcnrinoQ<iaka(VLariJ| niiq(i|Tioii[j)iEJ)(iai(njaju)iKi(ik 

(KIIIEJI^^^ in(EJ)3(MO(m(K1)(K11(EJI^ail(K1)(ISflO()^^ 

/ Q Q ^ Q O^ ex Q Q 

oiKi.jn(oann(i5iiaJLn(i^iJ)(i|(0)3(is¥}iijfl^ \n^(En 

(nj|(Kii(EJ)^(m(Lii(Ki(iciJioo ^(i|(LAJ)(Ki^(ma^(idh 

akam.inj)(m.jn(EiiQrinf(Ki)(kA(Mf ^ anojuiniKis 

(isii(Ki(Ki[iasin(Ki^(i|(KDO(xi||\ I01 (nji ^(Ki) Of: cmarij) (K1 'Jn 021 (^ 

Q Q ^ Q OQ O O 

osfi oji (UYi (K1) ^(Ki) qsin o (TiJ) (B) ^ im in (K| <^ USD (Fii 7 ikh 

nnnnaji .jin(Ln(Ki(ianooiKi|| ^ (M (U (kii ocu (eji (M (m o iki o^ onok 

QO a,. Q O^QQv 

(nj)(KiTn<0!im(Ki-J¥i(Liiann(riJif N kij lei ^ iq inji oe: luin asn (m -^ 

QO Q / Q f Q 

(Ki/(Ki(KD(ia)aaii^\ osii (m (ea (ij o cvtijj \ ikii (m osn am im 

(un ciwiTi da 11^ \ «] fjH (i| iKi (M osiii orn im o (m ojih ^ 

ojii o m (ana. ojui ^ (MtMCB^aqoiiiiuiiEnarcTnoflifli^ 

CTV Q O •. O 

iuv\\ (nj) 0^ (Kin o onm 0^ o iKi .jn on I01 

C^Q Q * (X 

(Kin ^ (i|03in(m (i|(Ki(Ln(n(i^(a(UiKi ^(isiii(M.^QK^ 

r QO / . / Q 

6 .^in (01 .jn (K1 (EJ) o (U) (K1 .^(LJin (1X1 cim\ (kikm asn (B onrm oji (Q 

Q ^ Q> <X Q C> 

0(M(K1(LJ1(K1(l^(m(nJI(K1 ^JniniEAjIN (UI1(K|(K11(K11.JY1(K118qilS11 

a Q Q o" o a - 

(UYiiisvKKif o^o \ ia(LJi(m^(isiii(M ^nniKi(Kio(Kii(Ki.jii(Lnarin 159 

Q Q Q CL Q <X / 

acu^(uiioMi^Tn(Ki(wnm[|(Lnn(isii(Ki^ae:o\ ojii cmTi (kvm asm 
oiKi-JYKnnoAJidoajinfKVM ^ ajn(idh(>a)in.j|ouuiiKi^aji(EJiann^ oKi(Mi|^ (ui(Ki(Kin(M(Ki)oinnax)oim(Bi^im\ (kHQsiKunajKnii 

ni||\(U¥i(KTh(Mn (Xr CL •. Q Q CX 

O 0(M(M iKY) 0.^^ lOIQ \(U¥1 (K1)(M n(UU1 ) CIIM OSfl (K) 0^ CjvQ QO/ (X ^ Q 

^0511^ (K1) (HJi (ui osin o o 85) o iKi .^(LM fia ana\ aj¥i ikyi cuvionnii 

O IKl .^ (KD OCUI OAJ) (Kl .Jll O (K11 (M (KA (im (m .^ (Un (K^ (Kl 

O * CXr 

ajl(Kll|N (M0101.^(EJI^nK13IISWl»l(£J|II|(UU)(Kl(KA 

O Q (X / (X f / 

Q Q Q 

(vinn<oinnn(MTio\ o o^i oj) ib omi ^rki lo n (kii o^ im o »a o^ 
(MO(Kiaj|(Ki^JYian(xi(uii(xi ^ ai«i^oi(Ki)(Ki)(irui^(M(£Ji^^ 

Q Q O / / Q 

o(i|(Ki3(Ki(Ki(iSYi(LJLn(uin(noa(Ki||\ (Kin(uii(K)(aiii|<njiain^\ (u 

O Q / O* C> (X Q 

(Efiiia||(uin(Fji(pn f (U¥i(Kii(moii](EJi(Kin^ (Lnn(Kim(M^«|(LJLn(Ki 
o (m ^ (n rui ojii (M in Qswi ji \ (uin(ui(Ki.^(Eii^(Ki.^cEJi(MO(n 

Q a, * Q Q o „ 

iE]^aaci(iniEnan(iiuii(kj|i&i ii|(KTn^ ojn o n osyi im oji (K1 .jn OJI OJI 
arn?(uinin(Ki3(Ki(Ki^nnaaji(uui^\ (LnniKii(Bin(Kia(Kin(U)aaiioo 

Q Q/ r (X / Q Q i 

(Kl .Jin(iab.^(n(nji aofui -jnaru)^ (^(H<nji(MCEfl(uii(M(Kii(^iij 

on flsii a nnnn ajin Mil oji Tfi (£11 ? Ti ik; \ flsii]0(Ki-JiTi(Lnnaiinajifiom\ 

c> a * / Q Q * o ii|oa(m(Ki.jiniKi)(uiio mnno ii|(Kia(U)||(isnoMiin^ d^ onrm 
(ai?(uin(Ki(LGTn(unc¥in?(uiiflSTn(ajm nnnnin(Lnn/(M(LnnajiJi\ 00 o(Ki^ annn(EJi? iun(Ki(LaTi(MiKiiiK5|jOQ0j|r~ 


160 

a Q a a QK o- o a 

^(MIX)|IK10IK1||\ (nJI iEA ^ ? (U11 im ^QCljn IK) OJ) ^ (K1 JY1 

Eiioi(iciJi^(uii(Lnn(Uin\ (unoinimdiKioieiiisiiiEJiiKii anrmoajiTn 

/Q Q (X OQ 

(X Q %, CXOO 

QSTiu(M^(uiiuin^(K) nnnnannin^ ^nuiai cmi osiiaai u iki iki 

Q ex I, o Q 

cEfln :(M(Ki)(i^»(un(uiiKi^Ti(MKi(majniKi)(MiEA(mo 

» Q CX • Q> (X ^ * (X 

(LJLniKi|| \(Masfi(Ki)^(uino(m.^(9EJifiaoah(M onrviann 

Q Q O QVQ Q Q 

([^ (Kvcmiei ^^ iKii(EJ)^im(uioiKi.^asiiajno¥inrTi?(unN ojikki 

(X OQ / Q * C*> O Q 

(n (K11 iEA ^1 ^oivi flEJi o in \ (M(mim||a^(i£;ai%L(iru)(m.^iQiiswi^ 

a:nnoi.jn(Ki)0(U)n(Lnn(La(E^(E^ nnnn m (KvcmsJi m (ao| 9 lun ikd 
(Ki(^ (n(Ma(i:nniiswio(Ki(B^ffq (LfinKiiirua^ 

* Ci^ O Q ex Q Q 

dsn^ (KYi(i^ai%L(iaj)(Ki(Kin(isii(Ki^ann\ (uiinnn^ajvioinann?(Lnn % 

•, / Q Q Q o 

(uin£J|flEj|(m(Kii(iai[|(ma(M-Ji(m(MO ^n(M 

(EJ) (Ki (Ki ok owk (m im ok ojin (B oin (iq o im (^ xji (Km ? cun 

aji(Ki..jin(KioEJi(L5i onckn (i|a^a(Kin(Ki|| N o (Kkkh ojin (kIkkd n iki a 
oTYin o (a im(Ki) lu) n osYi a (mn ^ «| o 3 iK| ^ 

Q Q Q O O Q / 

ojinim (LJi(m^Ti(iniua5ii(Mie^(Kiaj|iKi(m iki ok 

/ O Q O C^ Q 

dfui ok (M 0X1 (LJU1 ^ (M(Efl(m(m^(m(Kmoia:niia^(n<m oim.JT^ 161 Q Q Q Q ' 

(M|(nj|(Kjiin(naAJ)a(M.^o^(nji f Q Q - Q Q Q Q 

osnouia^ ^ajin(Eii(M<nji(KjiinanaAJ)a(M.^aj|(Ki(nji f oiKi 
Q Q O CW 

miKi^iKiMiiN ^(nj|(M(EJ)^(mo oi(i5ii.jn(i|(i£;a(Kin\ (ki 

Q Q / Q Q Q 

(njiiiaiiiswi(KTi^o(nj|(tnnino(^ oji (kkkd cvn 

aAn7aj)(>a)ocEii{Kia^(EJi£j|onji||\ (£j|(nji(mo(Ki|^(Ki).^(nfluui(Ki 

/Q Q Q 

(m(^oiKi^(Ki(Kin(i:nn(i|(LJ)iaQniLQ3(iJia^\ (m 01 01 .^oeji ^ (ki 
usnm sj dfui (Ki (KKun ^(Kii|o(Ki(Ki)(noa(Ki(Kia^(Ki)n(Kii3a[j 
onoi^dN in lai a (KYI o QCiji (uin in o (Ki (U o 

Q Q Q I 

a^(ua^(M(Eii^(m^Jinoiia^(Ki)(niKia(Ki||\ ooi cm (ki o (ki ^m osii 

oni (KI) o (EJi 0511 (un (K11 0^ (EA 0^1 Ti asn (^ no ^ in o a in (m in 

ex, ^ d * Qv c:> c:;> 

1iKi(Lnn(Ki)a(¥i(innno(Kiiii^af¥).(nj)(Ki .^(EAtKKKi^JYidZKUiinasina 

(X Cl q q q cl 

(Ki.jnanji(£ji ^ \ ouii ikii inji (laj) (ki in (ki a (kn .^ (ist) iisii (ki o (ki ^Jin 

(un |asL J 

(KD(uin(uiiioi(M(LO(iJui\ (un (KI) (un (oiKBi USD (&i <nji o d) (UJ1 a (u 
(m'jin(Mio)in(m.^aiK)(m ^j)n()fi(Kii(n(U(Kii (Kmorui 

tM(Ei (KI iKi^(m(Ki)iiA (ijinTi (m(^nnm(njiTinm Tif (M (n 
(ruak(M^(LO|| ^ (uii (ki) (ii¥i annn (uin (tci (ik cm im 

o im (^ (Kin \n OX) n iKi (M in (LJ) (i| Ti (KI) (c^ 

/Q Q a / 

IE] IK) a (M (^ (KI) .:di.Ti in (uii a (M .-^(ui im ^Jn (Kii o in ^ ^M 

(K1 iKD QLJYi iKD (M (EA OJI) in onminTjKinin ^(uii(Li)(m(U)(K)n(0)2<isTn 

O d ex «. •. Q 

(K) (K) (KI .-2)l»(l5D(Kl(KD(U)(Kl.Jin(KDiniKIl\ (UI)(K1(B)(LH(K]|(U)(U,^ 

i Ok (X ^ Q 

lEJI^(Kia5ll(K)0(K) -J¥)(KDlfcJ|(U)n'KTI109JI^ ^(KTH 00) Tl m (IJUl 3 

11 162 
(M(iJin(isvia(Ki.^(&ii^(Kin(LQ3(M||\ ijniKiiamnrnn|(un(KiK:aji 

Ci> Q ex / Q (X 

nnnn y dJ! QSYi cmnn (im m (un en iniAji3(m||(KVMinn(uiKi<^ii5nR^ 

ex O Q Q Q Q 

(UYi(Ki(nnoi3Asii(K) .jniKiOdJicEJicnoKiodoi^ on m m (K1 
(Kv rmnn ooji Ti tK (Ki)(i^ani.(nj(Ki.^(Qflsip(Ki)iKioiKii\ acuaf^inn 

Q (X Q Q » Q 

in in cm (K) (K11 IK) in osii (mil \ (UT) (K1 in iKil (M (M 01^ 

^ ^^ Ola tti. ca S 

(Ln(Ki|| \iUk(nnTi(Ki(KynfimQa)TiiKi(KiiiKii||\a[U(i^a^ 

iLa(i|(UJiaa[U||\ (k«iHim||(unn(U3(i|ajuiain»iin(Mo^ta)iK:in 

/ Q Q Q Ci> CX Q 

flsn(Ki|{cnnn(Ki \ (uiTinmotMiMiuniniriiiiLJiiisviiLnninaaiiaii^^ 
J (> I 

Q Q Q Q (X 

(KHOOITI n lUU) a (KJI qCU IKY) O IKl (Kll « dfUl 3 df^ ftJH CH on OUI 3 CU 11 (M 

O . Q Q . 

o n am in iisii am 'VTi n iio) »i n o ) im II \ (M 

iLm(Bi(KvamnanjTioamfin(cii3(isv)(m.^mn/(^ ooui onm 
J M is ^ 

(U(Ki](EJi^iKiinn(niKYi>(un\ oshiisy) onmymnoiKiiEJi anm(Ki|\ 
iijim n im K11 »i ^ im ioi(M o »i(iai o 

Q Q Q Q Q ^ CX ^ 

iniKio(Ki|| N (iji(Ki(KY)(uni[J)(moiKiM(iSYiin»93inamia\ xnn<Kii 
(U)ifnf(unin(KiH(un(Kii(LJ!ii](isfi3(Ki[| \(unMi»iinKi3(ia)osih(KD 

(X Q Q n, (X * I Q lO) in(KTi3Ti ^ osvi (uin (UYi (EJi (Kv nnm oca Ti o Op (ui o o Ki) o 

Ct> /Q / Q Q Q / 

iKi J Ninji ik; (Lfin (^ (M Kii ^ (am ojui (Ki o 

(un (B £ji IK1 (M (Kin (ip f (uin (am (LAJ) ^ cm vui (m (M tm (Ki ^ ki ikyi lui OO Q (Ki OS (M (ui (ki -* tn (inn on nnm mmiKii .jiKnTrjam mmasfi «i|n 
(UYi (e (M in (ki) .^ nnm oi^C^ IK11 (m (m ^ (Ki (i^(m (ki^ 

Q a QVQ . / ^ Q 

TiiKiiniei^aam'JTKKind^^N lua^oxiajiiKitfuianaJianiruacEiiTi 163 ojui £1 .^iKYi on ami 3 Of; ^ (isYi(uui£i(KvarYinaaj)T)(KiajLn\ inoino 

Q C^Q (X/Q CW * Q * Q> 

(EiminamiiKi;^a^(cno(Kii^ (un(^(Kij(Lm(Ki)Qnacinrvio(Kiii^ 
am.(Xij| iKi .^ oji (d i»L SI ojui iKi u) n 1^ (Mikii 

UDosninajiiKi .jnon^iKnosTioriiiKi £i o ik) aiui &3i (o on oia\ 

/ Q 

(KDii5nq(uui(Ki.^£i^i{i(M(>a) .acuiojuiooikio »iiui anosina 

J I J-^ jZo^ I 

Q OQ a * Q Q> / c 

Ki,^ci^(K)OiKi(ki ^ (uniKiiQaannnnoiKiiii: n(iaia(m noiii 

* Q Qnnc}inji.jnann (Till (Kin \ (Mii5ii(uinipiKi)(aiici(KiiiLQQrt(EJiii^ (m 
a Q Q T «U ■a SK.^ -y u Tio ! ODD iKn tui n «sn a to I isin (Kii -£)).; ui 
IK1 nasnaiKiii joatut 0^ \ (M 021 dSYI .JY1 OJI 
* / Q Q 

cEJiiiN ainflEi|(m(uui(M(K|Oii5iiffqoflm 
(KiKiiajTiiKiiflSnamifMoia^^ ajn(M(iSYi£i? im(Ki)(ioon{EJia 

c> o Q O Q Q 

CT1flKl(KlKl(Kl|^ ^'^^''^^^'^Ml^''^^5l^^^^^Hi^ 

(k; flji KV) m 0511 cni (un (loi (Lm asn (lj 0^ 

/ / Q Q Q Q O 

(KiomnON (iai(nj|finaxiniiqiai(njfajiiJin(En(Kiioin(ma(i^ 
K) .jn O nnnn oq Ti (KYI .jn iciiri (VYi ^ (Kin(Lno(M(KD(isiiii\ (Ki(a CJ I .^^nmjx ^ CtVQ (kji(KiiasYi(Lnn(Ki)8SiiiKi^(Ki(U(U¥i'^ a^OAJKL^ ((nocimonidkiLQ 

Q / QOc a. QQO a . Q •J^ ^ asi. '^ IBL onoJiQ N (M HSU cui iKiin ^ (uiKuviMiotMiKiiKi .jn(KYiQna 

/ Q O Q Q Q 

(VYin o (Ki -jn (Ki) aA(ui (nji f (vin 8SY1 ^ \ (ISY1 (K) (K1) .Jin o 1 
•a Ti(Ki(Kvonnn(tuTi\ (KmouionrifN (njia^ iaj)(Ln(iJ)(ii(&i^a(Kiii\ 

1oaiKi(Ki.jnoiKicmcEJi\ (m (um (un (kd onnn [ oj) oii; in osv) oeji ^ 
osYi an(inf(Lm(Ln(Ki^[o(nua(KV(nj|Q\(Lii(n(i^(izi 

Q Q 

Tnafin-^(Laajui(U¥i(CTj(Lci(ci Q a 

(|ia(Ki .JY1 fljQ (LME^ iQ amn u d^ 9 164 (X Q Q 

OJIOKKI (i|(uuia(mi|\ (n(Mimo(isti(Kio(Ki(^ 

Q Q O 

piKTiji ^ o (m (K11 (Kin (Kn in on OAJ) a (M 05111 (X ^ Q 

ojnoaiona ornj^ Q Q Q O O Q 

(Kl ^(LJUIO(KTi;i ^ (Ul(Kl(K11(Kin(KninonaAJia(MQ51l1(EJI ^(M ^(Kl 

ajLn(uii(tii(KY(ifinnQmnn(Ki||^ ii^miaTiiKiiKyarirnanjiTiaciJitiiiK 

/ Q (X ^ T Q Ct> OO 

dji Ti asm n N (m osn (um on nnnn (um (kh cvn o n da o (kio^; ocu (En oi 
asm .jn (igv in N (Muaciiuiim^inanTiiKiiKYnfmanjTiiumjEn 

c:> •. Qy- (X % / (X I Q t, 

oriojiioitMOflEJiasmajmiKmanno ^ ajm(^(KiiOk man ti (Ki(Ky 

/ * Q / Q 

(iririnaaj|T)(um(n(^in(EA^3ariJi(H ^? (umajia{i|| \ (um oeji onn mji 

Q (X ^ Q Q Q 

Tio-JiimaJiwasinanaimanooanojjtao ^aJui(Eiiaai|| \ (Kiami 
Kmasmoinaii .jmasvihooano an (Km ozi mjiin oji 

oa^iiN ajmoosmoii^loiKTiacijiEJiasmajmiKmcinrio^ (wie » » ofl m (m a (Ki (m -* asm onn iri rt asm (uin ociJi Ti f(o 0^ ofl (EJi 0^ mui oxiTi (inm\(Li]iim(Km(u(Km-i«.an(iJLnafl~3^ii]anTia] 
(Enormosm^jma^TiNanJid^ 5 cmfm QOJnn oaii (Eii 0^ (ui djui (tfl ooi n \ oaii 

Q Q / Q Q ^ Q 

iw oJl a<i asm asm \(M asm (Lnn ari onm f o an(Lnn 2(Mj| N(M oni K^ 
ajim(Ki3manjiain(inriaaj|(Kin^annamarinan^ (MMI 

ofl -jm (Km ojm (M ami o aci fl^ ? ojm (iJi asm Oi «| an in Ml (Kv onm ooji Tn 

Q / Q . / O O Q. 

asm (HI ^ nm onm m ao (Eii(q arm i (t\M(U[\ (m asm aim dJi oaji u oJi 

(^ eg df U J 

Q Q Q / Q 

osm^ (Kia(xnacmaJi(Ki(Km(M(EJi^a^ajia^.jmomTioix|(um3(M|iN 
i3» an omniKi (Kv nrinn ocunn m*ciain'inji?\ (UKumanaiKKmonia^^ 

Ct> Q Q c5< / Q 

(Kma^?a*3iasma^ajuifljnTi cifinn\ axKuiJUMionao-nnanasm^oiKi riifiii J oji (Ki «] 0X1 3 (kji Tfi ?aaiasmnm\ ajmoasm(ui(Kiannino3*na{i-Jin 165 

Q a . OO O (X Q 

(KDOJiaSYKLJUKKlil.N IBTlJlf(Uinaai(Lnn(Kl(ISTiaj1^(Kl)(Kl.J¥l(VY1 Kiji.N iBTiJif(uinaai(LJY)(Ki(isTio^(Ki)(Ki.j¥inmf (uin 

Q * * Q^ O / Q 

am (i5k «] o Ti (m (Kv omn oa]) Ti \ (Kin fl^ oPiPLinji im 
iLa(Kian(KD(&inoa(Ki||^ oiKiiuuicnin nririn(Maj|(EJiaji(MO|(L^ 
(Kii (ED (KY) asm (Ki 11 \ (^ n(UYi3(M JL(i5in(M(H (n(iJia(ism(m MJino 
(Kii|\ (uiooii?(unoim(n(Lfin3(M«]ONanji(m(^(^ C> Ci> Q Q O Q/ (X 

(isiii(ini(K]in(EJ|oaa(i^(Lnnua^ n(oiaasvi(Ki^(bJi^ (uin(Kii 

Q Q Q „ 

o (W (K11 lun asii (w .^(B ^ (W ^ (Ki a3k(i3» m o in K^ 

'i| (LCI 01 Ti 0X1 o arm (i|(Kin3(mmoiKiR \ (isvi(Ki(Kii(Kin(ui(Eji(nji^ 

(CTO o ami (Eii ^ f ojifi Ki oji aflB^ HMnozimofiiKy onnn anjim oon a^ 

Q O Q Q / Q 

ajnoofi^ojiojuicuinoimoaii^asinfaxi onm (khoho^i 

o^asYiannN (M(uiufliiam?«](LnnamamioiKi-^anTi3(ei^iKin 
aznffaiacuiiiFJia^^ OviKUKMCEn^aiionnfN o^ ojui na ti onnn oHn osn 
ooooii -jrra(Kiiozi \ maoiaziasnao -jindhfiazia^a<iani)Tno<ii|N 

(ui o MiiKjimcM o-Ji on fin3 osii ontm 

Q (X ^ a ^ c>o Q 

(Kiaj|afl-J¥i(Kiniaajj*n,,jin»«i^\ oinxiiKiaii^tKiajuiaxnn ormn 

^ O Q O Q 

0(uiii(Kin (nfiaa(M.^(£Ji^^asin(M.^aji(Ki||N noi3(isin(K)(Ki 

XI on (M 0^ .Jii I] (M a n (M 3 o a:nn o asm n \ (M oi o^ 

o/QQaCi>a.Q Q 

ooo(uifiamiajinanji(Lnnanai§^N (uniKiamKKiiaoiin aim onn oJtii asm o (um ami aim ami (um on ai§^ N (umiioamia{m(Kiii)|| (umariniAJ) 
anami3iEJi(naaii|\ (Majm(umasii(M(Mann? o 
Q^ o a. Q - Q 

onnflUiiEii nnmfajmix|(m3aa(Ki.jmqn(Km3Ti(Man(Kmfln(^N oo^KKm 

Q Q.O 

(KYifluio ^(umo^ ^anaii(Km\ ii](iJLniKi-jma5m«)Pttrifi«)a*]iasino 166 a 
(Kill \ (U¥i (Kim n <oi a (M .jnosnoTn D Q 
(K1 (U (EJI OCUI 


(K1(K1 (Kl »I(EJI \5 Q a - 
QUI 8Sfi(un (KH inn QSYi (Km (M (tsn ^<[^^ <^|| 

ii](LaiKi|| \ ajn 
(n(M3n(Ma(oioiiswi[| x (uiikiikii(uii(ki«ui9 (uniKiniKi ,^(Kii (Kin 

Q O / C>__ CU * Q *_C^ 1 

Ml (Kii>(un(ui(K)0(ao(Lnn|^ (M(BiKi(m^jn(Kiiai¥ianrin(uijKi(ii;Q(Vk 

im (Ki .jin(aj (U) (n (u (Tjoxi a(M .^(Ui (m -^ 

in\ (Lfin(Ki(nin(oi3iiswi(Ki^(Kinnn ^ N ui ( (q hi (un 3 (uin ojci 3 (M 

I ^ \ ^ ( »^l a 

(Kiok n (KD a (K) (un nnnnnnn ti (n n(LJuia 

(UliaajlEJKKlTKISIlQSinKI <X *. Q 
^ UIKKDOIVI (M^ ijii(KDa(¥icnnnaT| 

/ ex 

anj|||(Kvc^^ ojinoiKiiaji 

<x 

KinN (M(KD (niQtKI H] "5 (CII (KVC^ ^ (UinO(K1iajl(Kl(KI|(U(^(I| 

Q'Q (X (X <Z> Q (X 

(M(M(LJLn(Kin\ (M(KD (HlQtKI II1(KD(LJ)(IJI(U|IKl^(UIllQO 

(X ex O Q Q 

ocui^ (i|oan(K)ii](m(U(KYionn(Ki(uin(iJi{uui(Ki(KiiiB^^ 

(X Q Q (XQ 

ann-J¥iUTninasii-Jin(Ki(uui(M(ui(iAJi\ (n(Kii(a(a(ui(Ki^(i](cmn 

Q (Q O Q 

(KiiKyar¥in(njiTiin(iji(m^(a^? (iJ¥i(n(Bi^(r^ 

ex / * Q O / O 

(un cm m (Kvip \ (Bi(En 0|(M(Ln(Ki(Kii(M o cm^ONjiKii flm.^(n as¥iii\ ojin (^ (K| (ui IB (Ki (1^ (ui (ui (K1 .^(i^ ? (U11 (un in 
(nnf (KYi(nji^(Lnno(Ki||N (Ki)(i£;(mnr¥in^ann(iciJi(min(M? (uniu 
(m.jii(o(LJiji(Kin(U)(&n(^iLnn(KlhTi(Kii(L3i«)(ai^ nnnn (nx m asiii(U| mimniKi(Ky o 

Q 

dflJI / Q o a. Q Q 

(un^ (^ (Eii inji (EJi (Ki) (isin (Ki .^ in Ti f (m nnrin cm in (XI (ui (Ki ^x^a.«| CX ., / Q 

(U) HI dO 3 (M 'Jn (KD OJI (EJKKl (^min (LAJia(iaj|II(MCEllUl (Kl 

(n(uiiKin^(uui(KD»\ (inn oil (irin im (m (ui (EJi (isfi (un (Ki) Ti (KYI 11^ 

oiii(Ki.jiii(U|(Kin iiiiLaaan(Ma(i5ii(Ki(Ki^ (unmi aq»jiiEi(ip(ik(Lnn 

JZJ (CCi oo, 

O Q Q Q> Q (X _^ / *_C^ on (K1 .jh (o (Km on no a hi (Ma asm (ki( 

_ Q Q Q> Q (X 

iH (oj (w (Ki (ui (ism (Ln Ti (oj u (ism (um cm in (Kv^ «|aAjiQMri(i^cm 167 
onnniKi-iikiEa^mimam (¥ihn3ajitimaajif(uiio loiEJiJjiuin 

C>Cv Q Q / 

«inTn(Ki(KYnrTOanjiTn(Monl¥i(njiajia^ (Masninam 

/ Q Q Q^ » O^ ex. 

u(^(Eii(KioiKi|| \ afijia^(kB lOMlniH -Jflowii ,-!j|.oan (m 

ex / c> o a » 

innasn3iKi.jn(min(KV(p^ (M(EjiiKiii|a<)3(m(Ki.jniKii(Mcinn9N 

inn in flsn in (Ki) iKi .jn (m 05V1 Ml (lu a^ (uiiKi(KTi(MU(iai(ikcm. 

Q- ** Q (X ^ Q CXQ/ 

annn (Ki o (M (Kin omi (K11 QCiji o ^ojn oji (^ 
in 0X1 (in (Ki) (Ki o iKi .jn (Ki) u (EJi (m ok oojk 

/ Q Q . C^ Q 

(noaontminimiuiiosiiinoiKi^iniKiajuiftaiN doi lu; anoL nnnn (K} 
o (Ki .jn asn in (EA asn nn osin p N (nccina(Kin.Jiicinnffln(EJi3(M(n(oiiQn 
m nh 3 (o Kij (EJi ^ (m ^ oj (o^ f (Lnn o (m -Jfl 

(uiniuiii^i{i(n(Ki||N oiO(KiO(Ki,^amno^(Bin(UYi(Kiii(^ 

Q o a. 

ajui(iQ^(Eii(KiocEJi||\ iEA(Kio(Bin(Kinfa5ii(Ki^(i|(KYiQn(Ki[iin\ 

o 
Ti(iai(wo (Ell ^min TIKI (Kvnnfifi 0031 in (1X1 inflxi3(M-Ji(ui(U(Kij 

0.0 ,, * / <X (X Q 

(nj|.jn(UTi\ (K11 (M asm (LQ n iQ 3 (M .^(un (nji (U¥i oriJi ^ (mnociJi^Qn 

Q O Q / CLO CX 

(n(LO in(iQ(0(nj|? n(L}|3(Kia^(Ui6Yi(EJi(i5ii \ (kikkhqoki^ (ki n(i£;3 
(KTi o ofUKKiii ojui f N (Xi (LAJi (Ki ^ (iHi) im (H im (M (m .^ cnm (O ^ 
(mnnr¥i(Ki||\ (Lfin{mfiiruajuiiKi,Jin(KihTi(Kiii(iA (nmTKKicm^annn 
actJnn % (U|(Ki(Kii(iJincui(B(W(iJi (i](m.-Jk3m(M3(nji(m n^ 

(Kin \ (n(M3(n(M3 0(ui]n(En3(Kin(uta(uinioi(m^(M^ 
(Ki(tf:cmfifinn(Ki||N (iJi cinm(m~^(i](nTi(Ki(Kycififinanj]Ti^ (Kinm 168 

CL Q Q Q A 

sjcui 3 onikii (Kiinn dJi (EJ1 (Ell (oji? \(m (noEJi o^ im o (K1 ^ru) iki (EA i^ajn 
^ Q / o a Q 

(KD (TIJI flUUI (Kl ^ (EJI CEJI OJUI \ (M iEA ^ S] (Kl 3 dSH QH (Kl CH OJI (M ^ ^ (M oonosiniKioftfi .^ im ojui (ui ti oi u osv) oji ceji (ki) onnn aru iki f mn 

CL * * Q> O C> 

oiKiiiv ajin(Ki)(iruafYiinn(min(m3(M.^(Ki)(moiniisii3 ii)(M3o^ (Ki(LJLn(MiKYiar)(n(Liui3aco|)\ cEJi(Kioaj¥i(isiiiincEJi(LnniC)(U|(M^i)l Q a Q ao 

(M .^(Ki (Ki .jn (K1) (M onn f (K1 (inn ami ^ (Mim lei oan f o (ki ooi cui ceji 
a c>Q o / Q 

IKHlQICniEII^ nnn .^(KD (Kiii (EJi ^ (m \ naAn«](m3(Ki(ma5A.aano(m^ 

CL Q Q O* O <^ 

m(cnn(Ki(KvonnnQajnn\ (innnnn f oxioimEii^ ? (uiiMiiiKitEii-Ji 

iq\(M01(01^(K1(KT1(M(KiniK|(u(Kiy(L^ (Klh ok OflflL aTYin 

QVQ O Q 000 

(K1 n^ (Bl 051) Tl QSYl I) \ (U¥l (Kl (Kl (Kl -JT) (KlOO) (KIT) .JYI (KTR (K) OXU ^ 

Q (X ^ ' Q CX t, / C> Q 

mosuji \ osvi (m Kin o (Ki .jn (Kin (O (^ ? II] (Ki) n (Ki) (M 0511 £^ 

(X OQ CL *, Q Q * Q QO 

(M 'Jin (Kin lEJi ^ (Ki ^ (uin (Kin (LQ oji (Ki ^dsnajKuuiflug^oajviisiKLJio 
(imr (Ki \ (ui (CT (Lnn (Lrt (Cj (o in im Ji in am (Ki im 
nrmn anjiTi\(Ln(Kinmf\(M(un(M(Efl.jj(Ki(EJi^(MTi(isii||\oi^ 
o im (U (m (oj (Bin ? \ (o^ (B iru (Ell (m (M .-ift.(CT (1511 ^ 

/ . / q/ * OCX. 

(Kl(r|03(Kl(^(air|(K13(n(M^3(ipun31^ (I|(EJI3(Kin(I|0 3(K|(K1 

Q * a Q C^ / 

(K11 (inn (M (Kin (u (isin (icij) \ (M (Kin (Ln (i:nnn (u 
(Ej|injnn(n(U¥i3(u.-iJk(Eii(Ki^\ (kji(EJi^(Ki(0(M(-J5(Kii(ru(uui«i'fi 

O Q * (TV O • „ Q 

(Mcui ? (U¥i(Li|(m(i^cmiiru(Ki||\ o oji dsm (ui (K|asii3iKii.jn(Eiinnn9 

Q Q O * Q Q Q Ol 

(ini(nj|(U¥i> (n(ULii(n(Ki3(isin(Ki<inn^(U(nj)(Kii\(m(M(m^(M 
(Ki .jin (Kin Ti (EJi \(Kin in (M iv) (inin 3 (U¥i (i:nnn ((i^ in (M iK| (HJi 3 (U¥i (i:nnn (O) (icu (uin (isin g ^ 169 

Q Q Q Q 

ii|(ijn3tMii](Lnri3(M.<!A.iixn(U¥)(nj|(isfi(i^ ^ (&i(nji(U(Bi 

Ki(Kia^(uin(£ii(kB(iaj|{MTnflSP||\ ojn (kj o «! (^ as: (tf: ouii wij (eji ^ 

Ci Q * / Q Q 

Kl\ icio(Ki^(KT]>iuno\flsnoTicinri(nj||x (KnaonnmflJuiaBNJi 
(£ii^(Ki(i5i]{kjnn(i5¥ij|\ omid^^oiKKWinjiiKiaan^N (Kji»Ji(tji^iKi 

/ * Q Q Q * O 

tig(tf:a^(iai(is¥icinn(Kio(Ki|| \ (iSiiniaTjiKicKvnnmaajiTifKjiKiin 

C5> Q ex / Q Q O 

(ij Ml .^3 o (w lOT (V¥in onn Ti (un oBo^Tn (KVM N «iou(ki(ij|(kiii^ 

Q OOQv OQ Q <X / 

iniinjua5ii(M(uina^a^(Ki(Ki]tJi^(m^ (uj o ofvi lun chplti (Kviyi 

Q Q C> / Q » Q 

IIC1II|(U)3(M^(K1(M(LJ1? (Uin(3EJ|(La(K1[l\ O om 7 (M (O) (Kl O QO (Kl .JH 

ON (Kvioj|(isin(mo(n(Kiaii](Ba(nani3ii](En 

a o Q o o / Q 

Kfi annn arm Ti \ Mioimf iun(Kiiin(min(Ki3(Ki(Kioi (^(kiio(M 

^ JO)) K« lO ^CO ^ nnn 

0(Eii .^(KiniB(ii}iO(Mamm(KTnasvi(Ki(a^^ onoainiKiniKKei 

cvm »(a-5 (Ki asm iKi onnn cmn m iia on tnin iki (kv nriin aunn m (oi 3 osn m 

(K|(m(aon(uia(Ki^(Kin(i£;Ti(isin(oi(min^ 

* / Q Q Q 

(M?QSIl(EJII15¥10(nj|\ (Kll(UIOT(WO(m^ia(LnTI(KIl(IOO(KiaJI 

C^ ' " Q ex Q O ex 

8niafin||\ iuiii(is¥)OfiJiiEiiO(m-Jinariny{EflinQniasfiT^ mn 

Q Q (X ^ Q » Q> CX 

(maaj|(Kino(Ki(K¥i(Ufl(Kinciaiaf¥ino(Ki(iKn^ -jm o on ojui 3 

* Q .. O O Q Cjv OQ CX ., 

oTo 11 \ (M (Ln (B aj)(M (a m iGin 3 9511 /(m (Efl (iJi 05^ 

/*Q QQ Q Q/QQ 

oaJini^a^fl^iisfiim^a^OiiQoiKi^aaiif \ (m ajm o mi iukejj nnn 

(M tCTiojui w N (U¥i(M flsii iH?(un Mi^onnn Mi.^ 

mTiaMi BSijann(nj||| ^ (imMiioMiMinMTna^cwaLafu mM)3iisin^ 

CV a . Q OQ 

(nana5ii3(M||\ (uinMinaxim(W3in(M?(LnnoMi(ai^(Ki\ (n(ia(ijw 170 

(M in osYi .Jin (m (£Ji (nji II] (un 3 (M -^ |o in oin a (M n N K| 

cin im Jn nnn ^(M (Kin (ru (Kin (oji n (Ki)(ikannL(irij|(Ki(LC]|nnri 

(M(c^n(m(K1(U|(Kl||^(M(max)||(m(m(n»l(^ ojnKih 

Q (X Q Q O * Q 

cimannn(0(m Jiic]nri?(ui(ui(KicEJi?^ no3(n(m(nKio(Minjii{i(Ui 
(Ki(£ji^(m\ (M(Kiionm(m(ui(m^(U(Eji(uii(i:nnnin(£Ji^inoi 
(iiin(EJi\(Miisii(Lmoin(M(-j9^(i^a^ »in 

in (m (lb (ik a»jL(nj) (m (ui (Ki ^ (TiJi ^(uii (K^ 

Q Q Q / * Q> C:> CX * Q 

(Ln asm ^(oi (M Qsn (K1 (ui (Ki ji \ ()sin(ruann(isiionn?(Lnncuiann(njif\ 

Q O ' Q Q V Q 

(M (EJi ^ (Ki ^ (m (Ki (uin (Ki (Ki 9 onm onn in (1^ o ftJii (i| cim (m 
^\ (un o (M ^^lEA (01 m cum (Km Qswi iKi (EJ) \ ism asm cuui (um (lu ism 
njwojia^?^ ya^(Eflaajiaai(Marinasm(amaaj)a(Kiaii.jm (^ag;a?:N 
(kinn(Ki(njio(Ki^anaji(Ki{Ki||N (Lfm(iciJi(Ott<m(£ji ^(Kim«ii|ijci 
(um(Uii]aru(i|(m(Efl(Km^j|(LJ||a{i.jmasm(Ki ^a^(L}|N (um (o ojm iki oi 

 O Q / Q 

(M^^aXI¥lJ)aj1(K|(Kl(EJ|Qn03(Kl|| "^ (kJH|(^(I|(K)3(M .^aj||a{lJ11 

ott<mazi(U(aJi(Masminorm3.kji(i^ON onuKM -AOJiafl ^oniiiKi 

O Q * O / / Q 

ar)(ma5maoi(Kmacu9(Mii]ajm(M(Kmoriiari(maciJ|ajm \ osmoJitEiajn 

•, Q I (X Q Q O^ O 

(maf¥ianj|Tn?(^?(umifcJi(i^O(kj|||N aj|{Ki(Kmaji(Ki(M Jmmojo 

CXO Q ^ Q O O O 

(nji^(M?(Lnnasmasmajui(um(iajiasmi| X ajm(Kiim|(umaa(KiO(Klntq 

Q O c V Q / Q/ Q * 

afimn\ (riani3asm(i](maflam(CT(Kiajnm'rijif leaimimasmiijuii^ (i|aniaa5m([|(ma{iann(n(Kiajnm'rijirieaim(masmim 

Q CX * Q "^ 

asmiai^ (Km(r|ax)3(n(M(Ki(L5^ananTnafi{Kycififin(nj|Tn\ajiBciiKm(CT 
(M(U(M(Ki(naji3iKi(K)naq(Ln(Ki(i^(mariJ)(Ki in(Km3(M.^asm{Mi^ 171 (TUN incEJi3(M(Lnam (Kii£ji(m\ ONii(K)iU)i(Ki(jjin(uino(M(m on 

(X Q (X Q CX Q u 

OSirKKl Sdl (Kl K11 (TU OSTi Onn ^ ((0)0011 yon (LQiKliEflQClJI 9 (MOO IX)! ^ 

a Q a. Q Q o a, 

Tn«](uin3(M.-iJkm(n(njiN ojncimfoa^io) .jinioojiwiKi-jnoaji 

dsniiN (un osii o (U) (nnQ ob in (m osii o iu^ 

CX' Q O Q a. _ 

(U) iK)(Ki oi (EH \ xu(Ki(i|(M(i|inim(m(B(Kin.^(m(uiiKiJ¥i(Lnimi 

Q * Q 

ani mj (M w (uw ^ (nj|(Kitu ? (i^an(aTifl^(Kyanm(a]|Tn(LJ]|(Ki(K¥i 
(KJh dk cm(nji n(Ki3iisn(Ki(Eii(i5viJ¥i(aii](n3(Ki\(Kiii(ik ^^ ^^^ 

(X / » Q / * 

(m.jnaiwLin(KV(po(uir](uin(i|nmim(uiiKi.jTn v\mm 

(n (m (o^ iioi .^(un (M n (EJi ([) Ti (KYI (idh (L^ (EJKnjKun nnmiasYKa 

O Q Q * / Q .a 

(K11(K1(nj|(M(Kl(Ln(Kl|| ^ (KV|[M(i511(Uin Ol) (LI) (U) ^ (Kin (Kl (1^ OTin 

Q (X ^ Q •. e*- CX 

(uin^ (ui(m(Lnn(Ki)(m(nia)(M.^(iru 9 (uin(ui(Ki(i£^aHjL(i^ 
onaflfux (EJi(icu?aJi(i(isfi(Eii(m(Ln(K]n(EJi(a(0(Efl(is^ 

Q CXO * Qv CX * 

/(M ^ (n(ici(n'Ki(n(LJiJi(m(M(H(i^amKarYin(m(n(Ui3(n(M(q(Kia^ 

is I I I iL, tta ;7 «i,| (^ I 

Q * Q CX * Q Q 

(KJinn Ti (U¥i (EJ| annn(i5))(KJi(nj)(LJi (K).^(Ki(iii(Lm(KYi(M(EA(iQaji(i] 

Q C5 OQ Q 

(i](Ki.^(X|(njia(U(La(uui\ (ui (ki (kt) (&i (oji (kii (eji ^ (m (un (ki in (^ 

(un onn f (M (KYI in (m (n (m (ifu (EJi ^ ? ojii (isvi ^ ^ (i| 

in cim (iqtui (Ki (EJi IK] (ui (n Ti (iJi (is¥) \ (m (cn oSn (oi ? (tJi nnn (oji (uin (^ 

(Ki||N(uniKnnxJP(a(Ki(n(n(ifui(Ki||N muuKKi^iEJi^iKiiisinN hsyi 
o o o a „ Q „^ 

(EI|tKJ(K)(Kl(Mm(Ull13(M .^(Kin(Kl||^ (M (Eil (KKKl-JIKKmaflaafYin (O 

^ Crv O CX / CX 

(K1 (1^ aRQ.(irij) on (K1 a (isvi on iKi (iri in (U¥i 3 01 ^ (KumajininiKi .^(0)(K1 

OQ c:i> Q O / Q CX * 

(KH(ai^(m\ mJiag^immiKKui^? \ (oimiKimoiKi .jmonnn 172 (n Ji ^ iiJin (Ki osii (ui ^ (inn Hii (uji 3 (U (m (M n \ 0^ 

o oo Ci> a. * / Q 

(m ^ (10 (^ IK11 .Jin u (n (K| (K1) (ui osvi (KT Ti (K1) \ laoiKi^annn Q CL O CXO (X ». Q 

T) (U¥l (KV^ OCUI igp Ml (Lfl Tn (a (Kin (Kl J N (U¥l (K¥| dQ mi IKl ^ HSH (M 

(EiiTi(n(Kin(m Jiiin«ioi((U¥i«niiuin(Lii(Kii.^\ ojiKmn onnnajniKi Q Q I Q _ 

dsv)^ cinm(isvi||(isii(Ki^(LmoNii(nji jiiTioio(a^ 

O O Q/ Q Q O 

(i:nn (K1) (Kin 11) (LQ 3 (M .^(nj) T) o (Ki o (Ki 01 in (K^ 

(n (UKM -j¥i(M(nji(ka(&(MTrj(n(LJi(Ki jiicinn(M(Ln?\ (U(Ki(n 

Q ex. / Q CX * * Ci> 

in annn a m o (Ki ^ (u (wnn (kio (asin -^ ojn (Kiinn (eji dO) (k: ohrl 
(nj|in(KiJhnm(m(m(mJin(aTn(niLnn(ij^ 

(X \ Q 

(Udiiin annn3(Ki -jiiikikui micnnniKi -Jiio(EJnn(i5)D3(nj|\ annnnnn 

~ " ^ CX O (X ^ Q 

(OT(Kiiunn(a(Km(Ki|| N un (kh no mi iki ^ dsii 

Q Q 

1ioi9(U¥i(oi(uiQaji(Kii.^\ oiiKKin onnn 
S J^ CO 

C>0 Q * CX C> 

(W (Ki) <nj| tm ^ (M (U (UlfJ (BIJ (M .^(Kl Jin (Ell T1 o 

Ki(Kvanfin(injiTi(M(Bi^(Ki.Jin(Ki(Bi-^(KiN (m asn om ceii a^ (tm afui 

(is¥i?(nji(isin ft (n(nJi3(U||i|(iJi§(LnnTiiCTi(iJi((bTn(m 

a 
Tnosnj in(EJi3(n(Ki3 N (Mm(un3Tn in(uin3Ti jniKi(uui(UTi(U|0(u 

O Q C5 C^ 

ih-^ ^(uiii(Bii(M-y».(K)innin(oi3(is¥iiKi(uinm (njiagroJi 

(tim5ji(Ki(Kini| tj, (M(U(ici(EJiann nnmarnTn(un(a (n(iJui3(mi|(KV«^ 

/ CX Q (X ^, Q *C^ 

xjin lai (Bin m Ti» (m (la (M (Ki^ (isiii(M|| ^ (Lnn (OT 
(nj)(Ki.^(iji^o(M(Kin(nji(Kii(ui(n(m3(Mnm(^ aaiaoiTin 

(KKMBN (Kin«iw3(u^^(tji^(w-Ji(m(bft.inoi3iisii(m(En(im(n 173 

Q O Q CTv Q (X Q 

imeKuiKciiN Qsn dsn o dJi asm cYirvinnnTiGLnn(a(n(uui3(OJ|j|\ (uiaj| 

QCXOOQ Q ^ Q 

(Kl.J11T|0(KI)(Kl^U(ISf)9 (U1ll(ISf)OaJ|nmO(EI /im (MOJKL/n 

Kio(M.^iai^^(Eii\ anoi2(iSYi(i|(Ki2(miu)(isii(ui)anPLTi(KVM'^ 
(MflX)|f(Kii(K;Tiasiii(oiiKiTi(nji(i^(LnniKi(n<i^ (EJI 

QSin O CEA (bfl (Un (KH Tl (El \ (I|aJU)(K),^(EI^(K1^0(M||\ (noi2 
O O • Q / 

CTimcinniw-JiimamiHi oiifl .jinu(nji(^ iu«|(cnniKi(Kv 

onm omi Ti (M cut (^ cLn (nji oi; (un Oil oji onn asm nnnn nnn m lun ana (ea 

*^ *^ ^ CJ 

Q Q Q Q/ Q / Q a 

0(M|| "^ 0(Km(ui(KiiKmaim(uixiaji»90(m ^(afn(M \ osvio 

Q Q/ (X (X Q Q 

iKi,jmax)ajman(nji9aaji .Jii(inj|(M(ER^(Kiann 9 o xim asm ^jvi onnn 
mm ^o oji jm cwaanji asm 

1(K)^2armasm(i]anj|(i)(Kmasm^(EJi(Kiasm(LXQnan in (ki (kv onnn (hji 
cell I ^ cj I 07 

/QQ Q Q ^ ^ Q O* Q 

Ti\ ajm(EJinnninaj)(ioa^f(Lnnu(M(kflasmoa^ ^(n (EJIorji 

(KiiEii (tjimiKi ojiMi (^»(Maaji9GLnnofl^ ajmaniKm 

a5masm(LMn(iznnMi(Kynnnnanjnn ^ asmojioo -fmoxifijm (a3n(Kj(M 
{KTnami(Kmaxja«i(Kiaji(Ki||\ ojmijyii]aji(EJi(maji(m(M(Kiasmaju(K5i 
(EJI nnnn<Kmt(KmeEJiO(Ki\ (ifuii]flii-m2ina5majmTi{M\oumnrihnm 
(Ej)(KyonnnaajiTi\ Ginn (n oji asm in (Km (Km oi; cmonj) iki .jm ori Qn(LJLn2 

Q q/ 

nji n Nirm (uiajmaji(Ln^im(i](EJi2 (noji 2 iKm^JmiK)(Km asm o oo .jm axiium 

a o Q o . 

nj)\ asm(EJi(nflO)(no(i|(Km(um(Ki(Ej|(Knaru(Kmnnn(naJi\ (no2(n(Lim (uui^x (ui) (oj^ oji ^m onaonji asi] o v] (K1 (ER iKi II \ (la oiiiKm (Km (um on o o 174 dJW ajni o o ^ ^ OQ 

wi iisij (m oji ^m (m (13. m (a in Ml «Y c¥m (KiitJi-^imm 

inoonnf(Mann nnnn(i|(n\ osf) (kii ^ oji (ER ikd .jm on noi qui orui o 

a * c> 

(mo^ onn orij nm 0211 (ij (inn \ osfi o on oxi an no on fluui im 

O Q f (X OO 

(inj)(m(n(uui3Q[U|||(Basn(oi(Lom cejukioji 

(EJi(Ki(aif(Lnn(ninnn(is¥)(M(Uin(ii;ii|Ti^ on ojui (ki ^jm 

(m (m (Kii on (Ki QSfi o (n (LJUl (K1 .JYi (Ki (Ki o (M .^\ (uinnnnano(kR(Mf 

(X * O (X •. 

^^(M(K^^OJ^n^anmn^ im u iei m im (oi inji la iw .Jin om (kj m cm%o 

^(&n2(Man(Km2(La(i(ui\ (B onji ? oinn (B onji ikii tm onm f (uvi (kyi oinn (&) oaji ^ (r|(ui20(U¥i(u?: QniKii3(i|oo(m^/vi (^(MiKiiKYiak on^ 
(Ki.Jiii(aan(uui2aci]|ii^^ ^asiiow^ijyiinaJiCEJiMiakmiKiiiKi (X Q Q/ / Q CX, CX, Q 

(nji[|\ oinn iw (a asiioKi^jn in inn (eft 9^ 

(KYI (Kl|^(KY)0(M.^O (Kill \ (Uin II| (m 2 « (ISin 2 (^(B (KYI (KIR (ik OPIPL 

(rLJ)(Ki||^ (n(U)2(^(m(i](Ki(U)(M(nj|(m(U)(Ki^nn(KYiQi«ia^ 

/ Q c O (X * Q 

ol(q)(isYi(EJi(Ej|(Ln(n(m2(Ki(Ki-JniKYi(Lnn(a(ai^f(UYi\ (KYidUKUYi 
(nji(Km(ikTi(i5Yi(oi(mTi(iJi(flsin(w (UYi(ei(i|(KYi(MeEJi^(Ki 

Q Q Q OO 

0(M Noiin (iJi m (isvi o(U ^ (Ljui (B (KYin \in o(Lnn (cn nioi 2 ^ 

O Q Q' O » Qv c> 

(Ki (n(uji (Ki (KYI .^(uvi (isYi o (m .jvi (B in x(M (B (m (Ki (1^ in (1^ 

*, Ct> * / (XO Q Q 

Tl Tl U (Kfl (B (ISYl (BY] O (Kl (Q (Kl (UYl CWatil O ^ dCl dJl H] (Kl dj IH 

O Q Ci^Q O C^ CX O 

(KY1(KYl(Kl^in(010(ISYl\ (OJI 01^ O (KJI (Kl d] (Kl 2 (Kl (Kl .JVl (M OTl (CYl 

(Ku J ^ IS ^ a 

(l5in(KYl(n(W2(UYiahnN{M(l5Y)(KYl(lJYlin(LQ^(u(n(IJ12 Wl 175 

itiiEii^mat|iCTi2(k)i jn on Qsn a iM .^o iKi J ^ (Mce iti(isii^(n(r|(isn3(k)iJY)(n(isTia(M .^o iki(| ^ (m cea iki (ki o^ xi osii (EJi ^ (Ki o ? \ oinn o on osfi 3 (isf) (Ki o o ojnUnn ta ^ a^ 

Q (X j^ ______ Q _Q ex ^ Q 

55 <^aj|(nji\ (Lnn(Ki)Ti(KYi(isTn(Kin .^? GLnn(M ^oji) (10 arn^ 6 -A m (KiiTi asm J \ injiw^ fln(aTi«i(Kynnfiiaci]| in III oni 3(15^ 

O O Q /imii|ajn3n(ua(MN(Ki)9>j(is¥)(Moan(isTi3ii5in/(m on ici on (ki xi 

Q ^CiS^ Q O . Q ^ Q (X 

osn (uiTi 001 (!€: (KYI (un nnrin (Ell (Kill \ <KinTi(KinGLnn(Kiaiin?(i^a^(Ki (KiiKDfN (i]iuji(K)a^Ti(isi]EJi(inii(nji||\ (Lnnan(iJi(Ln(EJiiini)(ruiarn 

CJ O Q Q * Q • 

inx '^M^^^^'^'^^^^'^^^'^^^^Hi''^'^ (M(nji 

Q Q Q OQ /Q (X ^ 

(Km Tl I01(UI (Kl (KH «! (Ol 3 dSYl IKl lUJI \ OiYl (£J » (l| (UYI 001 (Kl (U1 OTin 

Q Q Q 

(nji9(i|iLJijiin(Ki3ii| anm3(Kii .^(Kii(nji(LJij)(m (^ siQuiniKi,^ 

o o 

ILJ|^(KllO»\ (I| (B 3 cni (Xj (EJI 3 Cim (U (KYI ,^(I| (C:J1 3 IISIl Oil iini o 

Q O Q Q 

(KyanrviQcuiTiN (EAO(uii(Ki(U)U(EJi(inii(njinnninN o (ki (kyi (m ci 
«]£ii?aji(CT(Knn(BYi\ in la in im m loi 3 iisyi (m (n ieji m (fji -ji (ru ,jyi 

Q (X O Q Q Q ^ C^ O Q 

(iaiiru(no(nA(Ln(KJi(Ki|| X o qsyi oji (ki 0^ m dSYi uni (ki m 04 (ki (kyi 

_ Q a Q . * o Q 

(Ki(n(isYi(Lci(KiiBaxi(EJiGLnnT)CEJ)OLnn(CYi\ (no3(KYi(uvinnn(Ln^(Ln 

(m (KYI (EJI IKYl IISYI (Kl (Kl ^ Tl Om (LI1 OEA (11 (TU im (U (m OJI (Kl (KYI (UVI 

* QO QOaOQ Q O QO 

(KYI in (EJI OJI (Kl (Kl ^ IKI (Kl (M (Ei| (Ul (Kl I) \ (LQ (U) (Kl SHI (M .^(U) (Kl (Kl 

Q . a / 

nnmnx ti (eji 3 (m ikyi o (a (m -iJkx (M(KYi(KYi(yi(Lcio(Eji^(i](ain 

Kl(KYC¥YYlQaJ|in(CTl (I](IJ|(KY1(KJ||((y?(L)Yl(o(ISYl(KYl(nj|||\ (OilO 
/.. O Q QOOa.»Q 

(m(-jin(izYi3 (isYi (Ki^jii (a(inn (m \(KYiin (m (Ki-jn(KYiaaa 176 
flciji (M -JinKunnnflrLiifN iuii(inn?aJ¥i(e|OLnn(Ki(nafU(Kmtj|^ iki ^ 

O Q Q/ / Q a * q/ ^ Q 

^(M (B (KiiHi o (Ki xm(Laaj)ii(afn(U(MU(Ejias)LO(Mflan(^ (Kion 
(i|(ui(Ki.jin(LciU(isn(uiniKii(Eii(Kinasii(K)|| \ (njia^Ginnocimasf),^ 

Q/ CXO Q » C^ O ' O 

Q C> Q 

dsniKi --^ inicnriiKifKYonnnQajnn \ onrm onmn kh ceji onn asu iki o 
tto (ki (m (a (nji ? NASI] o (Ki^im aj|{^ 

(ifU||{Maji(i|(La3(kJiasino(EA(i5iri(K^ no o (ki .jnosin 

TnaJiiUTn((yan(i5H2 onnnaJiiBfi (i5ino(m^(ajn|(naji(BiiKi-J¥i 

Q (X / / Q Q Q Q 

am ? (uin(M(Kin(wiiLa(n(EJi||\ {ki||(a^>(nji(nji? (fjiiki ? (u«oiki[| ^ 
(i|(La(i|iKi(i|(LJiJifrn(Kii,^(Hi(Ki)(nji||\ osYiofKi^JinioaJiann? (KiniYi 
(njin^ (Kii(wiTiii]iiAJi3(M.Jin(i«iawicnnno(Ki(i^(m 
asuijNajinuTioi'fio nrimoo^(isno(ifl^(oan(Liita(io 
arn9(M(Ej)(K)(Ki^ann v(M(Kii(ifU(Kii(LnnU5iQO(KTnoNjif(Liino 
(M(isTi(m(i|(rua(M(M(nasin.jn(0ii]|0 ii|03ii| 

/ Q a'O Q Q Q/ 

(i](mii|(m(Maj)ii(mTio(m.^iKiiana(EJiooj^ asiiotKi^JYicaoJi 

(aj|(i]U3KTi(nji||\ (moii|(m(Ki .^(EJiiL/iiin ii|(isf)3QNji .jYi nosYta 
(M -in ^ (Efl (KYI .^ (m o (m QSTi (n (B 2 (ij (EJi 3 in (m ^ 

Q Q Q 

(Kin ^ ^(MOaJiniKlO(M(EJ|(K¥100JT|(riajUl3(M ^ dSn IM -Jl. (K1 177 

OQ CkcQQ (X *, OCX 

I Ck Q * 

(U¥ioo(^(Kio(m^aQinin(Ki(uui\ (KYKKKEJunonaxiiKiaJit^ 

Q (X ^ O Q Q Q Ct> Q. 

(KV(I) Tl <^ O (K1 (K11 Oil) (K11 (I) 01 3 OSYI (KJ O (m (EJI (TIJI \ OmKI^IKIKM 

q/ o c^ a. O Q Q 

Q Q Q (X Q / 

(uii(m(EJi(aiioiKi(Ki)(majin nnm(Ki.jincH^ n osyi o iki ^ (^ 

Q CX . •. O' Q Ck Q Q Q 

OQ O- Ck/Q 

£j|^(r|(Ki2ania5inQn(M9(KYi^ ikii (ea ^ im aaji o^: ojyi o in (^ (ki) on 

Ck  Q Q Q Q ^ 

(i|ajiJi(Ki.jin(Ki)(m£j|(njio(Ki(Kin(L3i(r|(a7n(Ki 

Q Q O- Q O^CS> O^ 

(EJi\ o(m(Kn(Ki)(irii(njiTi(i^iismo(m(EJi(minasinii] 

Q (X r Q Q 

in(Lnnin(i|ajui9(mi|(KVM^ ti n oxi im .Jin cui m osri nnnn (e^ (Kvcm 

£Ji (M (ui £1 cu) \ m rn im (U (m -JT u Ti (a^ (K11 .ji(ia| (EJi -Ji ^ (m 

Q / c^ Ck * 

(maan(Ki)(njia£v&a .jinrM(Kinoo(isTnai¥i(^ (M 

O- Q Q Ck Q 

(BOHnflKiaoiTi(i|(uui9(M.^(EJi^(miB|(inno^ annnanninm t\uj\2 

/ Q Q O- O^ O^Q Q Q 

(uui ^A 001 ^ ojui (EJi (mn j| \ in(i|(m(Ki'JYiax)aji(isfi (VYin(p(Kyni%L(EJi 

Ck / Q O^ Q Ck * 

Kin o Ti o im (EA lu m la Ti »p Tfi \ o (Kin (Ki o 

O- Ck «, Q Q * O^ 

Qsn o osYi (bin (U¥i in oi^in (nji a in (EA OAJi (m A ^ 

a * 
Timd^^ojuiN (L/ii(KmoLnn(i|(KiO(EA(i^aAJ)(KV(m(EA^ Qnoaon 12 178 

/ Q Q / Q a * 

(i|(m(i|(mo(^iKioiKi^(i|oin(maQanifGLnn^ (L/iiaaiin 

O (X O Q Q* •. O^ 

(i|(M(maQ03flKi(m'jn(njiiuin(^asiiann\ mn (kd (kji o f olmh m n 

Q ^ C^ Q 

(HI .^oru i| m 2 \ aj)a^arn(Ki)0(Ki^(i|iniri(Ki~^i|(EJ)3(isfi||\ o 
Tiaminji^aniaTKKKnjiiiiip ^ (i3^ m nmn (ki ~Mi| tii a asm ^ (tn 

Q / Q Q 

(K11 (^ (uin aril o Qsin (Ki) o cYim osn im (ui (uii 

* Q> O Q Q Q Q 

oji (tf: in flsi] oi im in \ axi(ui»o9(W(Efliuat|inTiiKi.JiiTiajuiino 

Q Q ex 

iKinoiKioai (innnnnninGLnnon(ULna{m|| <X Q Q CL 

cYinn oojiTi'^ ^||GLnno(KinoiKioai onnn nm m oinn o q ojui a 

/ * * Q O/ Q Q (X Q Q (X %, CXIS 

(Kin(K)ixi(n(LAJia(M'Jin onnn (im ti ^ c^ o oaji ( n ojh (kh o^ ib (ki (n(LAJia(M ^jvi cmnndnmn^c^ooAJi ?\ (uikkho^i 
osiin im c^ cnnn on cvYi oniKi inarifl|| (uniKiKLnno , Q (Xi Q O 

(^(i^masn .jin(Qnj(M|| N (uykkkejiosii o ii|K)a£Ji(M|| cinaMV] 

a/ O O Q 

o (m K11 (u n o o (EJi n (»ig (m .<:A^im (M n \ 

Q Q Q Q 

(M .<dk(ui on (K1 on onnn Ti (Tu n N (MO ^iki ,^(Efl(uiiQnn(Ki)0(ui(Ki .(U|an(Ki(i| anrnTKruiiiN (mo ^iki .^(EDtunnnniKiii 

(X *, (X * Ci> (X / 

(ui(Ki(njiaAji(m.JYi(Kiiuinaji(no(MiKii(u?:7na^ain^ (m 

Q Q CX 

\ "^S J JO O -^ 

Q Q Q Q 

iniKi ^osiioiCTio ((umarKKiji ^ tiliwoflsiioiniwmcinmTi 

o */ o a 

(ifU|ian(E^a(Eii(M||ciRaMV|(EJi^30(M|| Ti(i|aji^(M.^anajiii(UTi 

QO Q Q / Q 

(KYi(LQ(i|iuia(M-^(a(U)U-JiiK)0(Ki|| X o (K) u £Ji(Kui ? (U o onnn 

Q ck • ^ o CX CX Q- ,.^« 

(Ki(Ln(Hi^JiniKDmi(oio? onnncmn n (un ajm ooji (ki n ^ ^(uii onnn 179 

Q O Q O 

(innTicmTi(oi(uu)(M(Efl(m(m^iKi(KY)(i5Y|Oi^ (ruf(MCEJi^(i||Nri(K)(nji||N (unimnGLnncinn i|(m3(M.^O(nji(m(uin 
(a[0(M||(miB(biio(m ([|(m(njiani(M o 
/ Q O Q CX 

~(M|)(miB(b1lOMV)(Kl^<I^(M|| \ O (KlIKY) OJIl (KYI (a (M (Ul 

Q CX Q 

oo(M(Kio(m.JYi anmaiinina(«.in(oi(uui(Mim oiKKLiKei 

Q/ Q (X ^ Q Q (X Q Q (X 

Qaji?|^(i£vinasD.jincrni(kji(EJi(i^arin\ ojh cinn f (M(B ^ (ki .^oru iki 

/ Q O A / CXO Q 

(Qcuoji^^dnojui ^ (uin (Ki 0^ Si) o (Kioji omii Ginn cii^iEii o (M 

Q Q Q/ O ex 

(lOI .^ (K1(M in (UUI OJYI (» (m ([|TI3 IIST1 IK19 0(M(M an 

Q <i> / Ci> Q (X 

in(cii(LAJi\ (KYI (nji 9 (n la (i| iKi onji 0^ (11 (KYI 2 im (ui osii (Oil 

O Q / CiV Q O Q 

cinacEiiO(M||\ (M(isYi(M£4^(miKsii amnamin(Kii(KYi(inji ?(min 

(K11IE^i;i1(ISY10(inV|(LJU13(ia]|[|(KYl(E^'^ «] O 2 S] (K) (K] (KKUm (KYIdCl n 
Q QCV O Q / Q 

(n(m2(Mim^(i|02(miman(iTi(mTi(KYi(p (M(i|(Ln2 (i|ao)2(isYi 

OUIft^OIKl Jl ((Eil(EJi|| \ (Un (KYI (LJ¥1 am I| (HI 2 (KJI .^ (Kl(^ dSY) O (Tl 

Q QCV 

n (Ki 2 (11 (n Ji 3 in im (nji .JY1 (la o "^ (xi o 2 in (Ki (n (m (Bi (m 

/ *o/ / a. .. Q 

anj||j(KY)(p(UYi(Ki(uasviO/(Kiu^ ^ (M(isvi(UYi(KYiaf¥Lcnnn(U||iKi 

0^ anjk (nj| (Kv..^ (EJi -jj(Ki-^(nJif (EJionn? (KYioanioiKiajj (kkisyin 

/ Q a . Q O (X( Q 

(Eflnm(M(KY)M(n(KY1(l5Yl(Ln(KllL^ nr¥in(r|(EJ|(Kl-JYl(ra OLWKEn 

Q Q Q * Q Q Q 

(L^n(U1(L^lE^lLQcrlmu(l^(M(LJ1(Kl(KYl(LlY1(EJ)(m moJi 

Q cjv c*> / cxo Q Oi a. 

ai)(KYi(m(iJ|(EJi(isvi(isii]0(Kii^crinn(LiYicii^(&i o Ktn orui (kyi 

Q C>i Q , Q Q O 

(oi ,jYi (n cm i»q (ui (« (ki 2 (isYi (ki (KYI \ (o (kyi o (M .^ (ui (ki .jyi ccnm 

Q Qv *,/OQ / Q 

a2Yii(n(Lnn3(U.Ji(0|(BiCTi(isi]O(Ki(^cYYi^ o nnnnani 

Q O Q Q * / Q 

TKEJiaji-JYiMiiKiji^ (ui (a (Ki (KYI (Ki (ui (K) o (Ki 13* onnn \ (Mmin asu Ffl||"Si. (ui (a (Ki (KYI (Ki (Uj M) o (Ki (L^ onnn 180 

Q Q (mo(m^(m(Kii(n(m(i|(ma5iio(KiJk((EJi(B^(i5^ o / Q a/ Q CI> Q ex Q Q O 

QSTi o o (m ^jn (I5Y1 (m ? 01^ o o iKi (Kii (tj oni 3 QSfi (m ^Jin 
(U¥i(e(kJ||(EJ)ax)||(isvi(i5i](ia)i(^ on axi (kklii (o^ (M ooi o h) mu) (o^ 

/ Q Q Q 

O O / Q Q Q O' 

(r|ani3(isfi(m^ann(isifi|o9(M(nj|(oi||\ in orii 3 osyi (m .<^a:nm ojui o 

Ci> Q (X ^ Q » C^ 

(EJiasviinasYnfKioiKiii^ (n o 3 (n (m in (Ki (inn (kyi cuvl coin o (Kioi^ 
(m(nj)im (ifU(Kiio(Ki(Ki[i(M(u^ .jvi anann im (LnLiKi ? (kyi 

Q Q Q Q Q 

(ifUiAJi(m-^asifi?ajino(m-J¥i(W(a(i^iwnnm (wn arui f m la 

(X Q / Q CX * O / Q 

(m(Biinji?(^(Kin--ift.(r|(iAJiiKi.jin(Kii(ui(EJi(nji,-dk^ 
(M||\ (im flsin o (EJi inji > (EJi am (Ki o (m aiK afWLoaj 

CXC> (X ^ O ., •, O (X Q (X 

ami (M (Efltm -Jin (K¥i(M (Kin ofu Kin (M (nasi) -* (kh o (ki Km ^ ojiku 

asin(EJi?aaB(EJiasii.jinKin(a|(i:nflnQaj|3(mK^ 

(i£:(u?:\ (uin(iaOi(i^imQfifin(ui(w?:o(uii(iaji(i£:imo 

(r)0 3KiKi,^(noiasviKin(LJi(i](isin3Ki.i \ on arv) 3 nsn ki o ( (ui ni 

(TV A O * (TV 

«|asininjio(EJiasinTm(iA af¥in(r|(EJiKi[| ^ (i]03(n(K}(r|KiKii(iKTi 

d^CMuaJid^ ? Ti ondaKi .jiKLaOiM \ arma^ flnoisosn ki Kion 

o a Q Q . o * o 

(n(Kii)3KiKi .jnaxio ooKin N (m oaji jui (iriJ| o an aan 3 on ojui 3 lU 

ex O Ck Q 

(LQafu,-dkKin(U(nioi'i5¥i (ifinnannTiN oLnnKi(MKin(KJiKii-Jioo4 

/ iCX Q Ct> * (X 

im Ki n \(M (OT «] OJU Ki (an (uin (»j asm Ti Km 181 

* OO (X / Q Q Q 

(Kii(kjiajiiKi||\ (M(Kii(Kinas)L(mo(iO'Jinooi9(UYii^ 

Q Q aCv / ' a.c> Q 

OiMOOJij^ ^iiai 001 in «] (uui 3 (M o m ffA anmojnawieEJiooJi 

* Q * Q * CIV O Q Q 

(Ln£Aaji(Ei(mo(Kin(i^anRk(ru)(Ki (n(LAJi2Qaj|i|(Lnn(EJi(i^9(Lnn(Liiasii^ 

Q Si oo Q a * o o 

(uiio(Ki||\ in oi a (Kin (Ki .Jin (Ki (isf) u ^ (un (Kin (EA on (nji .Jk Ti 

asiiLj(ik(i^iK)n.(Ki(Kii||\ (kJi(aasip(Kii(Kiaj|(Ki|| V on (&n 9 (kh on ojui 
/ a Q Q o Q  

(m ^ (EA in O OSfl ? O IK1 001 001 (Kll inJI ? (L^ 

(M (cn (cn .Jk CEA ^(Ki ^ o osf) o (EA QSfi am o cmn \ oji 

Q Q Q Q Q 

nmiA 

IWL(MIK11(fcA.IK10IK101K1Tn«5in^ (M (EJI (K1 IKl .JH Oflfin Clflfl T| (d on 

/ / Q QCV a / Q 

(I|(LJU19(l[U||(KY1(E^O(UI1(K11(kJl(M(moaiT1 (IjOl^ (kA QJI Otj 0X1 3 

O * * / 0.0 Q CiV 

(M.JV1iK1V|(nA9(M\ 0511 O (K1 15. onrifl (Uin C1I^(EA O (M 0^ OJI (fl in (K1 ? 

/ Q » Q O Ctv Q 

(ojia^inQsinoJianji^JiniisiiOvJi .jh ik} ikh imn ^m (Km iki osn onnnannin 

■^ "^ / r 1 Q ^ o 

0(i|(UJi2Qaj|||(Kii(p\ (MiiSTi(Kii(ika(«.(inji(m(Li|(Ki(isih\ (nojuiiKKik 

Q Q OQ / o/ Q 

cmaai)(m.Jin(a(i£:(KYi(L;ii(Ki.^!Ki(iJi(Ki.,<iu^ nsn 

* (XI Q Q 

(ijui(U¥infih(uin(Qnj(Mia(mTiiisinB^ ii|03(n(K)(n(Ki(i](uui(Ki.jin(Efl 

Q Q <X ^ 

(1511 in (IST1 im ?(M(K])(M (un (15111 (M .^(uiiKi .Jin (^ cm 

O A. O <X/ Q 

(ai^(Ki.jii(ci(inno(Ki>(M(M(Kii| \ nmii annn ni ten (K1 .Jinuirn 

(M ^ (i^(M (uicM (Ki .Jin (o (xi (ksii a ? ([] (u 3 (n (i5in 

(ru|Mi(Ki(Kin -.nn JEA \^ (Ki .jm (ea (bitoLnn nnn ?(La(ui(Ki.J¥i(U]t(Ki{Ki||^ 

(X Q Q Q O ' Q 

(Lnn(minji(Kmo(Ki(Kmin(isiii{M(Kin(imi(uui(Ki.-i^ .^(ea u u ii|(LAJiiKi(r|aiin(un(o(i|(isYi(nji(iJj(EA(i5Tinm ojykea 

Q/QQ Q 0>CX Q 

hn flJl (KIILA im in «5¥1 ^ (M (EA (K1 (K1 .Jl 

/ / Q QCV a / Q 182 

Q 

o * * a Q o 

(Kin(nj|(K11(I|ILQ(K1(K1ia^9T19JI(K11| ^ ^(ur 
OCX O Q*0 •.»Q (MyOJYKKl^OIQSfKKlO? \ OH (M 3 on Tl 2 KI1 OH (Kl 3 II| 10 3 (K11 ^ O 

o * * a Q o 

(KJ||ftn(m.^(Kin(nji(Kii(i|iLQ(Ki(Kiia^9^ ^ ^(un (ki h) im (inn Ti ojin awkin (in)(LAJi u Of n orn (inn oju) u 0^ 

(uin dSYi o dmnKin (M (Kn QSfi n ^ osii o (ki (ia onnn aj¥i (v^ cea o oji a^ 

(iJi flSTi (Lnn (innn onn Ti (mxi o) (uui ^ (U (ui (m o (inn (innn (inn in (uii 

(mxi anioji o mn \ onji oi: on o 3 $?i (ki .:Jk n osfi asn (u ooi (khii^ 

J J I ^ CJ 

o / a Q o (0.0 

asin(Ln(KiciRa(uin^(E^O(uu)f^ onosiniKKniKiajnanaajKKJiXKisii 

aj) TTi (^ (Kni .^ \ (i|ajui(Ki(i^asii]0(Ki(imo(Lnno)(n(LJiTi09 0^ 

Q Q (X Q / Q 

annnann(Ki(i5in(Ki;QnoiisTi(Kii|\ (khqcui? fln(Lci(Ki£Ji(nji ? (o^ikiio 

cl / cx * c> ex 

(M^an(aTiiKi.JYiiaan(uui3(ico||(Kii(E^(Lnn(Kiino3^ onnn 

Q /Q Q Q / Q 

(innTicmTno)(LjiJi(ig(KTn\ (Lnn(isino(LJi(CT(Ki(uiiKi||\ (unnTi 

Q Q Q Q 

oi .Jin (vinn (LJin (M (EJi ^ (Ki Qcu (rn .^ (LQ (LAJi \ (kJi on (U¥i oji on ouui n im 

(X (X Q Q Q I Q Q Q Q 

O (Uin (UP (Ul (W II (la (Ul (W .-iA.(K¥] Tl \(M Ml (^ ? 

a * a / * ocv 

(lA[l(&|ll|(Kll(m(rLI)(Kl JY10(I|(LJLI13(iaJ|||(KIl(E^IEJI(KY1(6YlJin OSmfLJi 
a * Q O OQ Q Q 

(Lnfi(Kinf\ (uin(Kiii(^(Ki(KTnan(cii3(i5infln(m3(miKi(iJiJi(Ki(i^ 

(M s] ojLfi 3 nm (Lx onminiKi (c^(KV(m(Pii(La t\^2M ^^(kv\ -^ ^ 

o a * o Q Q a 

iUi-dk(kj||(ajif(L)intirij|iD. (innn«|(EJi(m||\^a-5iKii(Li)(Kj^iKii(njio 

(Kii7n(KTn(Kli(ik(m(iriJ)(Ki||^ (i5»ii]inin(Ki«^a<y(m(B<m(iJifims^ 

(njidJiasYi nnnnannin(Lnnnfl%(EJio(M|| ^ (isi]oaHn(L^cinnn|nai¥i(inn 

(Tu JYi(isi|(M.<^(m ..^0511 (inn iKUiTUfmiK^ (M dsn Ginn ^ <^ 

(Kin«]in(i5¥i\ (Lfin(Ki(B(rui(aii]raTiim(i^(Ky(m(EJi ^ an oi 311511 183 (KiO(ki|0(uin(Ki(Ki(Ki(bin -^ (M(Lii(M(Ei ^(Kidsn on 
m^\ 1611 o a|0 (lA cnnn (nji oi; ojii (n (m (biiki 

Q Q Q QO CX»Ci> O/O. 

Q QQQ /CTv Q (X 

lE^O(LAJlt^(l^(n(nln(K1(^(m(^a^u(I)(KY13(mlU)(lS1^ anrmonnindnn 
(m£iO(Kji||\ s^Moiin r (Kii(nji(LjiJi(m ^j¥i(Kii(i|aj¥i(uui(Ki)(i^i^ 
owicwa^ o(M(ru(mo(io^at|(nTi(m(yi(KyaflPL(Efl\ laojiim 

einji(ui4sii nnrinnmTim(EJi(U(Mi|\(Moai(nji(Kii(^(B(Kn 

/ Q a .. Q a 

(Masnm (i|aiii3(M.^(Ln(Ki .jn u nm oan ^ voi (n(Ln9(n(U(Ki(KYi(iJi 

(OfiunMiuinnajii^ (U¥i(Win(K¥i(r|(iaa(M -^(m(Eiinm f(CT(a(LJi 

(Ki .jtkkh ayL(Kin oi^ osYi u) (K1 ctfiaN (^(mu(Lnnio(ru(i^(Kii(U(Manji 
o a / Q (X 'o 

IK11(K1.JI1(n(I|(LAJI3(inJ|||<KHIE^\ (Uin OSTI O (M (KIR (U1 (EJI onm OSTI o 

iKi.jn(KiiTi(iai(}aia^anRL(nj)iKi||^ (Eii(KioajYi(0(isii](nJi(&i(Ki(Kin 

Q CX * O Q 

inj|(LJU|(K11(rUI(UUI(K1.JY|(K11in(KY1\ (n(LJU1(Kl(K11(IS)n(Kl ^(K1(Kin(M 

C^ * Q Q o a .. O Q 

n flSH ,J¥1 (Kl (L3j (K) (KH \ (lOJiaJlJiUI (Kl Tim (1K?(U¥1(K11 llSin (Ol f (¥¥¥1 

Q / O Q ex • 

amTi(nm(Liuiiam|i|(Kii(i^\(»oiajim(isii^a(M(Ln^ 
{Kii(Ki(Kim(Ki|| >. ii|o3(i)(W (i)(Kiasino(Ki(^Qririn(M(Ln(EJi o 

ex * O CTV Q- Q 

iir|p(uii(Kii(EJiKiniisii(Kii|\ (nji(i^(r|(isni(uuiaj)(Ki(a(nji||N oJiofK} 

O Q Q 

IKI1(K1DUI(K1|| \ (K¥imiBa(Kin(nJ|(m^(n(Kl(K¥l(Kl(LI|(Kl^(l|(ClTn 

(Kiji \ (Kn(i£:(i5iio(Kiana(isin(isii(inji(LAJi (n 

/ / (X Q (X (X 

(m ^ (ei (ISY1 II \(M (isfi in (uii 001 (K1 nm (nJi ? ^ (i| (la (i^ 

o a / a Q 

ii|iuui(Ki.^(Efl^i(i(m3(m(m.J¥i(aii](uiJi2a[oi|»^ \ (umonnafuif 184 asii(Kit^?(ij(EJi(ian\ oinn (kii o nrli i] (uii nm (nji l^ i] osf) iru (un (Ui 

Ct> ex A. / <X % Q CXC> Q 

iia| (nji am flu^ cnrii \ ajYiooi (k; onn ojyi mo o (M o osYi (U¥i iia| (nji am i\ cnrvi \ ajYiooi (k; am ojyi mo o (M g "^ ceukI 
ii|(iai(n(M9otiiKi^iKii(nji.^(cn \ (L3iflntnin(Ki.JinimKiiKii.jn 

C> .. ex » O/ O O Q Q 

iKin(Ki(Kiiasf)|| \ Ginn (K11 (ci flSYi Ti Ml (Ki ru ao (K11 in o im cejkki o 

O • Q OQ Q Q 

iKi ^mosin (KIRN (inn oimoiminimiKY) onnn 

Q o Q / Q 

amTiQRacEiio(M|| ^ i^inoTiimMCKycmoiunflsiiTioiKi^ 

Q C2^ / CX Q * 

(Kii\ (rui(i^(i)(Kin3(Ki(Miiain(njia(i£^>. (MCLn(if:(EJi.Jk(an(KJi3 
(m(Ki||N (L^(noinim(p(Kya«j.ofKi(Ki(Ki(Kiias¥ia^ 

Q Q Q Q O A * / Q.. 

af¥LOO(KJ|(Uin\ QnA o ^ (m (K11 in osin 9 iw (U) (fill cimn am Ti ofviiSR 

Q (X Q 

o(Mi| ^ (noaonfminimoi ininxim i^(KyQPn.oo(^ 

Q Q CXO Q / Q Q 

(MO ^imoam onmominajYimooaJiii \ (mushooiq u 
iKi^(n(KYi(isii (r|(M onU^osiiincMR \ onji o^ (M o (ui osn ojn n 

Q * ex Q * C> 

(n(nj)9(i^an^2an(ig:3(M(LaaaJiN oniuiiicinDinofKi innrn vjoqa^ 

(Xl Q Q Q Q CXO Q CL Q 

(Ki.jin(am(LAji(m(U|(m.Jii(La(L3iX^(Lnnai^ooa^ aj¥i iKiomi ikh 

Q . Qv CTv / CX Q Q Q* 

o(Ki(Kii(KYi(i^(isino(Kiai¥iGLnnam?(MO ^(kio^ onmamTKun 
o Q .a / Q 

af¥LOO(M||^ (MUQn(Uinani1(KI)3J|(n(UJI2(mOIK1 .JT1IIS119nI'J11 Mil ^ (MUQn(U¥i(inii(Ki)3ji(n(Ljui2(Lci(LniKi ^asni 

Q Q Q I Q 

im o (nji 11^ «] (a Ti im i^(Ky oflPL o IKI1 (Tu (LM 
(MQj)(ic]oam(uii(r|iru2(i^\ (kd itf: asn o (ki owiasin (kd .^ f on o 3 

O O CX / O Q CX ^ Q Q 

Q O Q Q O O CX Q 

nmn«iTi3(OT(KirMTnJi a5¥ioasin(n(Ki-m(n(Kii2inN osiio 185 *, / CX Q O (X C^ Q 

iKi^CtiitA-Jinannf(r|oaKi(Ki||^>. oinntMaJiasDooiKi^minTi 

(m(p(KV(m(Ejio(uin\ osiioim^ l(eji(&i .jYi(K)(Ki)(Kii.jin»ln(Ki 

c^oa/ o c> Q (X 

iiainji-dk(Kin(Minoi(gniKii(Ej|\ oio momaflKiiKi -jA.(tf:oiKiu 

0^ onnm (Kin ^i/Ti (Ki o(M.^(EJi^ (m oosin o (mooaft^ 

/ Q CXO 

osn an om (LJU1 (Kin N (K) (ki (ki asu o nm f ^ usii o (ki cmtnji ol^ (un o 

Q a/ Q a * / o 

(Ki(Ki)(OTi(Lnnum(Mn \ (L/ii(Kii(nQQasii3(M.^(KiiK)o^^oi 

(M(»{y9Ji(Ki(uin^ (Ln(naii(KYiiKio(Ki(i^(isiio(Kicina\ (E/iamifaan 

IB ^ f OJIIOMI -All|0TniK1^1S110 0((l5in(Kl(LI|IKl ^0 0(kJI 

Q * C^ O / * / O . 

(K)aii(Ln(><i(^(>5ino(Kiaf¥L(M(B ^ (Ki(M(LciaAJi\ (M9SinfM(Kiiiami 
JfKU J CO J\^ 

OQVQ C^ <^ Q C^ CX 

(Kii(ki(Kin(U!Kiu(isTi(i^o(MasYiOk(n(nin(m|| \ osy) o (ki asm iim 

(Kiio[aisqQLnncirn? oiKiiosiniKi^cinn "^ (Kmo^asiiofKicinafKin^ 

(KiiEJKKiN (l^(^|(nTllmlI^(Ky(m(EJlflJOlJl(m(Km laowi-Jin 

o a / (XQ Qv 

0^ Mil (ClIOl 051) .JIKKH (EJI ^ (kJ| fkl fcJI ^ Kl O (Wim N Tl «] HQ flHn (til 

onm (i^ (LQ (Ki f ici asii !Ki (Ki o Ml tn anJi N mhocuiiuuimiomii* 
annn(nanj|3(iiaji~3k\ Min o^ asn o mi cuviinji ii^ o nnm osii .^in osvi 

J \ { J a\ Jo ^ 

(X I C^ * Q Q*/ ^6d 1 Mii(kiiMii(aii|iujiaQaj)[|Mii(yi\ xi m la mi (eji tirij nnnna^(LaMi\^ 

Q O O O Q O 

ii5in.j¥iMiMiiMin^J¥iMY)Mim(nJiMiiMii)^ anoBflnMiQnMiajina^ 
^ 9 «^ J I 1^ I 

o(KiOMi.^Tiiis¥i[|\ (iJiiMiiai¥iQfinnoMi(iig:anPk(m 

ex * / * CiV Q cx 

^o anm(M(L)in(L)inMiiiij|!hG«\M¥i(iKinaiK(EJia^ 

oaJin \ oii]ajina{M.^ajiMi[| \ oinnMThaaiQnnnon^akoHa 186 (m ^<KY) (i^ (Kin .^ o (EA asT) (un K11 (i|(un(LAJi(iai(i£;asnofln(Kian(Ki in (run \ v| ftiJi (Ki -Ji osf) ? (un o iKi .Jin in Oi osi^ 

f Q ex Q n, Q 

(i|(Ki^3(r|(ioi3asii|\ (EianniM(Kii(Kii(i^f (iai(Ki)Ti(n(Ki(ui(Ki|^ 

ex •. •. O Q Q Q> » Q 

(uiifloi (U¥i cm (i|(Ki a (M .^iLm o (Kii (ui (m (ai nm 

Q ' ex Q Q Q Q 

in o 3 in (m (i| (K1 (K1 lo (K1 (U) IK1 .JI1 inn f (K1 (Tu in oiii (L^ 
ojio^^ (uih (i| onn im o HI ([] Ginn 3 (M .<^in (» (isv) in 
Ti(i5in(i^&a(MiKi^anmasf) .^(isTi(La(Ln(Ki(K)i(njin ^ o (cn (m (kh 

(m(Ln^o(Kiawi(ijj(&i(isin(i5k(n(aTi(m i^(Kva»^ : (kyi oi oxi 3 9sA 

Q a - / o Q 

(m(UYi(Ki)Ti(Kiicm(n;i(Ki(n(uui3(ia])||(KYic^% viia (ntKiQJi (cn asii 

ex/ Q Q Q ex 3, OG^ 

(Kii^Ti\ inann(r|(mTninji.Jin(Qnj(M(U(fl(Ki3'in(KiN ojii (kii a^ iki 

(ijiiisTi?(mQririii(U)(i^(uin(n(rifl(Min(iSYi .jh (Eh la oji (n (ki -ji 3 (I](K))3 

CXO Q Q O Q 

(15Y1||\ (Uin(m(n(LJlJ1(n(K113(M .<^(U1(m.^(EA^IK1(U)IK1^ll^9 

O . Q A O 

(Lii(Ki(U)(KJ||(ai(in|(U¥i(niKii(nj|onn((Ao^ ojh (ki on soi in 

(TidJi onoia in(uin3(M(Ln(nofM(ia(i^(njn (n(Ki) .Jinsm on d] onn) 

(oj vj usiKn ji \ (n(LAJi(Ki(n(Kii3(n(m3(M(nJiO(r|(M.^(Lnn(uui(i5inarri 

(nj|(^(i^Qn(i^(LAJi(Ki||^(n(EJi3(}ai(un(n(m(nin3(6^ 

(ntcnn ? (Uii(i5¥i (n(U .Jimcinn inim Tiirih(m (fciicim? 

Q 

ds (nininiKi (i^(Ky(m(EJi(Kii (n(in3(U^(K)"5x ^(nosintmd] 

/ Q /Q Q Q Q/ 

(n(m(un(BiiTi(uiiKi.jin(^?(n(LJuiKi,-ATnin(m(o ajw 

(K) \ (Miiniiiriiiny (i5inaAji(isYi(m^ (^ (n(UYi3(M|| \ (M(minn 
(Eiiann(uia^f(Lnnnnn?(La(Ul(Ki£jif\ (hiajkki in(ia3(M(fcA.iKi(Lii fui 187 

casino (Kiowi^ ^ (kj (m (ki<m Tfl o asi) f (un owijriJi oji «sin asn 

Q Q o - 

ODiKiiiKiix (uinoncinnimoimooiTnoiuiimiKiifm^ (i3^m(ci 

Tim (E^(KV(m(eio(uii(M(Efl^(i|(m9(m (i|aj)2([| (mm 9 

Q (X / ex Q o 

iKifi!Ki||^ uasmfiuina (niiAJia(m|j (wnii^(Lnn(inn?ii|oia(isn(Ki 

01^ (uooLnniKiotM(njif(Ui(Ki(m(if:af¥kxiJ)(Ki(n(ULi)2(m 

(iao(Kiooi(Ki(Ki(nji ? \ uia(m(Kiiimo(m(tf:(isijo iKiciwio ieh 

C^ (X Q 

CT(lAII|inTlim(l^(KVanPL(EJ|\ aJ¥1(M(lJllKllKillL3.mOX|IKliy!(KV 

Q Q / C^ ex * 

m(EJiiao(Ki^asin{M||\ onnniBiflsinotflasiiiuinKiiTiiKTniKi] 

Qv / ^ Q Q » * 

a OQ Q a * 

(uinann(Ki||\ ai¥i(Ejia£iL(iriJi(nji(Min(r|(isn3(mo 

c?"^ 0/ <x ^ o f Q ex* 

a^dSfioiKicmo (innn(isin.Jn(Kin(Kii(njiMcu)(KY)0(U()\ (uhikiikm 

Q a * Ct> a 

(U(M(Kiani -JioottJiinasinuiiiKBKMtJi ^(KioTn(Ki(EJi iisfi ojh 

Kiho(a5m\ oarniao(m(Kflirui\ «¥) m (la 3 on (kj m (ki m in (ktr mi 

O Q Q' (X Q O O Ml OMioiKi nnrinofMtniiJiJiMiii ^ (KinuMinafiJifuiiocKKcii^ 

Ja G)G)a3 4 ^ J^ 

Q Q Q Q O C> 

0^ ^oinoiKi .Jii (LQ (i5i (^ da cnnn (ui (i^ \ oanHOJiiiMKUiaJinaJiiKi 
m^ (i]03mim(r|im(Moioi^ooiMTi(OT onojuKKi 

Q / Q CX Q (X (X 

(Kii^i»aia«iiaj|(uui(Eii(Kii[| \ (Lnnafin?(L)inanioioiiii]iuiJi(Ki.^(EJi^ 

C> * Q * Qv O / CX Q 

(mMiKi)acu(LJiJi(Ki(i^asvio(Kicif¥LaQ(KT[i(na;ina^ nnnnasin||\ 

/ Q CX * / Q . w O * 0> 

(MasiniQoiw^(aiam,J¥iKin(o(r|(iAJi3ann(^ 
(Kio(Ki ^(rij)(Ki[| ^ (a(nonn(uin(r|iaoflxia^(m.Jin(KTho(CT 188 (rm^iKiMDN (U]|(KiniKio(Ki ^arujiKiaji? \ (U¥i m oi icinD (W o 

Q O Q 

iKi^panniKiOfMiEJi^iKioJKEJi^ iniuiin(KimiLiin(Ki^inj|(Ki JH ^a\ onniKiooJUEJi^iKKiJKEJi^ an 0X1 an (Ki on ojui (Ki ^mji ( 

Jo] ill 7ca Q OQ ^ Ct> O / OQ 

iei(isinnas¥i|| \ (eji oSi aoi iw?: asin o (m onq. (kj (ki «i (m ict 

/ Q Q Q Q 

O Q Q Q o a, 

(Kin (m im im o Ki osin Tfi asrn ^ 0^ oniun in{m-A(Bi^(Kioa;niH(Ki)anTnoin(Ki)a^?\ (U¥i o im o iki 

QQ »OQ (X ^ Q ^ Q 

nriin(Ki(M(isiinnn(nj|(nji(K) \ (U¥iiKYi(&ian(m3(Kin(Lnna£^(m(Ki||'^ 

/ Q CX Q Q O Q / 

m o 3 an (m on (m (uj (flsin (K1 o iKi ,jn nnn f (U¥i iw (K^ 
(Kii(ikiiS¥io(mcB«iijin(Ki)Tn(Ej|(Kin-:fl.^ (i;ii(i5iiTnajj{Ki^an(imn 

(X Q Q CL * 

(m(i^(Kyc«PL(EJi:(Lmam?fU(m(K¥}\ ofKiaJioLmiKinicimiiQatM^iil 

1X1 im f aj¥) o (Ki (i^ asin o (m cw¥i (Lm nnn f (OT (Bi (la o 9^ 
asi.\ J^ JO] \ % J^ \ 

O Q O Q Q Q 

m(oi3a5in(Ki-ji(M(Ki(a,{m(uuia5Trio{m.^nn(Ki(CT oLmoojii 

I ^ [^ J m } 

(oiH(UO(KTii(U-:fl.(isin(ia?an(iAji(mo(m^ iKinag;asTno 

O / O Q Q Q 

{mcB«i(Ki{Ki(Ki .JinariiKiaaiiBaaji? \ oam(U(n(aTi(m(i^(KvaBPk 
oajiiaaisjiannaxi-JirioTnfinnTi > o ieii osiii (im wii xi (Kin aanktnji 

O Q OQ / Q 

(KiiN an(iam(mo(Kio(Lm(EJia5inTna5iiij|\ (Lni(EJi(yi(a-j(Kinoaji 

O (X ^ Q O ^Z> ^Z>' O QQ 

(EJiajmiKinajKEiKLaoKi^ onnn an asm m (kith onji nnnn o (m (eji ojui 

J CJ H I CJCJCT^ 

Q..C> Q^^ ..OQ 

(m(Ln(K)(kJ||anji(K¥}(Ki||N aj¥i(KTii(M(EJi^(man(ui3(U--*(Mafin(ai(Ki 

(X *. I CD^ Q 

oiKi .Jii Kn oji (asm ^^ (L^aniCTinimMWcmieianiia^iiaow ^ 

Q^Q.. O^ Q»Q 0» 

inin(MflSTfiinn(n(inji-:fl.3(Ki(Ki||N on ojn oin iiJin (ki iki) bo) ,jin win (ki 
(K¥}asin||"5x ([A(n(aTn(m(p(Ky(m(BO(uin(B«5m oji iw o on (cn 3 189 

OQ CXO / Q/Q O-/ 

01«10ftailU1Tl(a(Kl --ATKOT (-J(KmO(M(yilK10M)0(KlClI¥l 

Q Q * Ctv O / O 

OOJYl^ U(a(m(K1)(K10(Kl(l^(ISY|0(l:nciI¥i:(I|(013(l5Via^ 

O O * * Q O 

(uifii|03(Ki{kiixi(CTinj|oii(tJi(M \ miaaniKKkjnndsw ^ on an in 
\ "^ ^ (k 11 I 

OQ O O Q Q / 

(Kl-JIl(En(bl(M(EJI ^(KIMDOJIJI^ (KJHI (Kl-^OKHamXI (Kl ^1 «] 

Q Q o .a 

(nanniKiaJi{Ki(wi(Ki(Ki||x ^ojioji mojiioiKu anamniKiM^^ 

mo(K]|(Ki(Ki(KTn(isin||\ (Kio^iKYifninasYiiKYi nrim(M(i5iiiam(KU 

fnji (Ki (K1) on o (Ki ,jin (Ki (Efl (Lm (K) (mn \ ofu (EA ^ 

(maaj) asn ooj) \ (nji(i^(n(Kii(mii|(iai|3(m(Ki..miKYi(nj)n 

ex Q O CXO Q Q 

%\m in(Ki(Lnncu^(njiasYi(n})ajiiiisY)0(U]niKYi(in^ on o^ (ki .^ (eji ici o 
(Ki jij(EJias¥iftJii](a(inji(MflrinD(isfl (M 

u (nQLnnanDiUi onminiKi s^ (KvcmfEiKKi m (ki (ksi osyi .^ (kh oo) 

jt Q Q CV (X I Q Q CV 

8sijO/im a.ji A (EJi (m»j| ojn (a miLiin 3 (m 
(uininji(ig:oi|Ti(m?(iJia5inasijo*niU annn(Ki[|\ (iao(n(Kif 
(Kin^ajiiajiiamnca^aevTi CasTpnnnim ano3(KiiKi .Jina^cnnn 
« azu 3 flsii (Ki -jin(motM(n(L^in(ainflq^(p{Kvcm 
oiKi.jin(m(mo ^(Lmos: nnmotuii^ (M0>J(O^iki asiniCTiinoi 

muiogoruiuuKKioimitJi nnnniKiiiN aajii»:tM(Eii(EJi(KTii(OT.jin{KiiEJi 

^ Q ^ CJ 4 J-^ 

Q o (X i o^::> 

(KTimTiasin^ Tio^(Lrn(Li|{iqamTi(uii(nii|anji3Qco^ 

(Ki^i|(Ki(m(| \ (Lm(KTiias¥io(KinnnTn(uiiai^(EJio(M(m(Ki.jin(K^ 

I 4 <ja ^^ 

(ui I -^ (uii (Ki ami iKin luin o asm XI luin (tJi o (T^ 190 iuii(Kjiam|N (M iHi (M (iciJi f (am (un ii5¥i ^ mo3iii(K|(iiiKi(uiil(cnn O * Q / Q 

(m([^(KvaBPLiEno(uin(M(EJi^ ojh 

iniKiio(MiKii(ini(a f (Lnno(m||N (KTnii|(LQ3ii|aNj)iKiasYi(LAJ)(Ma{in 

* Q Q Q ex. Q c 

(OT .jfl (M «JJ| (EJi -Ji N ftjin asin o (El inji ? (^ 

a o oQv o a .. Q / Q 

(un iQ orij) (KA (C101 ^iisviii|0 3(Ki(m.Jin(KTn(Lrn(oiii(KTn(m(LQ£ii(nji 

ami (Ki II fflsimn (CI (ui (K) ,^¥1 CEJi (K1 ? ^ (13^ m (n in iki (yi (kv cm (eji (un 

(a(m(KTii(Efl(k«irui(Km(EJi?(Kin(Mf\ tM(ui(i(M(jai(oiKin.^(EJi(Kio 

(lCiaJ|CKl ^(tSlll(M(lSin(K11(l^(l511(LJ)IKiai^(LJJ(EA(IS11^ TUKTROiH 

Ci> (X % Q / Q O 

(i^cm(nj)(m||N(Mioi(cii^in(KTniKYi(riJi^^ iniiniBasn 

(Kio<ui(Ln(K)(njt(Ej|(nji>\ ajiij(isino(kiiTn(is¥i.jinaf¥if(n(cii3(isi)(Ki 
o^ 0(M(|^(Kl(^(Kl0/(Kl(U1:(K1n(l^(m(nJ)(Klln(lSY1(nJ)n 

Q Q Q Q Q 

IKY1lnil||^ (UTn(Ln(EJ|(Kl(LI1(K1iK11(M (n(LJ)(U|7n(Kl(IUIIUUI(Kl.^(ei^ 

Q Q CV QvO O O » / Q 

iisv20(Ki(Ki(ki|(inji(i^(EJi nnnn dsvi (K11 asmieih ami (KD (K1 (-J (kd oj) cm 

Q Q O O CX Q 

onmnx iui(U|(Kiiuif(i;ii(KD(Ki^ii](cnn(Ki[|x (kjkm (£» ^ iki axi oji 

Q Q Q Q a, 

(Ki(ci(jnii\ (uio(Ki(KTn(Ki(Lii(Ki^(n(niniKi(i^(KiraP¥i.(Eji\ xjikki 

Q Q Q CiV Q Q 

(iafl(KTn(iJi(m(Kinin(ia(n(LQannTiu^(Ln(Ki||\ OJI (OT (a (o (ki ^ iki 
(KTn(L;ii(Ei|(L;iri(n(EJi^y(Lmu(Ki(La ? N in aui (ki .^ ceji ^ (ki .jyi onn f 
(Kj(m(m(KJj|(ian(is¥i (infinannTn(i;nawi(oo(M|| X o(Kji(nji(Ki(LnM) 

0(K1(K1^\ (KTn(l^(l5inOa^ai¥l(M(EA^(Kl^lI|TI(m^(lJ1(lSV1(Ln(LAJ1 

Q Q C> . CD- 

(e (KYIOJl (KIQ N IEJ|(K10(lMK1(aTian(K13a5Tn(Kl^(MfO{Minj|IE11 

onnnannin(uiiai¥i(EJio(}Ji(injiyN (Kin (i^ iisii (U) iki ana(irn in (ui m (o f 191 

Ci> Q a / a o * Q (X(Q 

ffljiasn c¥nn onmn (U¥i cm in (Km M \ «)oi on (Km o (W ? (U¥i (o 

(Kmn(Kmioii|(U)3(Ki||^ an(Ln3an(K)an(Kiio)ioi .jm(Km(ui(as)n(M 

O - Q .. Q Q Q 

(Eii^(Ki^i£Ji(nii\ aj|(Efl^(maj|an(Ki3<Km(riJiajui(Ki.jm(LQ(i3.(E^ 
Q»i(Bi(L))(M|| \ (U K|(nTim iE^(KynRnk(EA(L;n(EA(kA(m(^ 
^l^ (Kjwiw(MTn(uiincanu(ism(EiioCT(ism.jm^ 

Q » Qv Q Q CV Q 

(ei(Lnn(a(ini)(ui(ism(L^an(nin(Ki|| ^ osn o (ki (kkm on (ki (Km (o (EA 
osmcLftdsmfN anijLi)im^a{iaai(ui[|(nTi(Ki(U(»^ji(Ki(Lftim(i£;(isno 

im ci(¥i\ (un on (Ki 3 (1^ T1 (un (Km Ti (Km (Km 11^ aajL(m (Uiinmin 

o o- a / Q 

im(E^(KV(njL(£ii(KiKi^o icin(ism .^ m nicKKi .jmiai^ 

Q Q Q Q C^ (X Q 

c^iQQJi^paaii \ c^in(nTiim (i^(KVQnPki£j|injiii^(um (UiTi)^ 
(Km.^\ (EJi(mo(LnniKm(MTiino(K)iKm(ixi(U|(m'Jiiii5in(M(^ 

O / Q o a .. Q Q 

oiKiciwi(uii(EjiTi(Lftiism.jin(KmcLft(a\ (m ceh ^ (ki mn (m nsm ceh ^ \ 

/ Q Q / Q Q 

QQ(unulaj(i|(iAJ)3afin\ n oaji im oji (Kioim \ (m oJi (ki (Knn im lo arm 

ex Ck ex «. ' •. CD^ ex Q Q 

(un n oim (cim (um (Km Ti(Km (Km ^s^colxu iKi.jm<innfTiosm(Ki(U| 

o Q / Q 

(Kin^ ii|axiii|(Kiii|ajuiin(Ki3(ism(Kio(Ki(Lnn\ oxi o iki <] (ki 3 (m .-Jin 

Q ex .. 

(m £1 (}>j a>j) \ in (ism (Km (LQ ^ (i| (Km 3 im (i^ 

/ Q Q a * Q /Q Q 

(EJiann(Kio(Ki.jmiKm(kjnmn(^iKm .^ nnrinonmnazi njojuiaonjia 

/ (X Q • & c> ex 

(Kmc^(M(Km(uiiism(]nji(n(Ki(ZA orvin (nisjuKin^ x(um(Ki(n(Lnn 

Q Q ' O /Q Q // 

(ixi flLdk (E^ fto anm (ui (1^ (M (n (ism .jm ^ f (um (ui (m n Niai 0^ 

Q Q Q Q Q Q Q 

omu (noTi(Ki(L^(Kvcm(EJifta(iJi(Ki(EJi(iriji^ xcui (n (ki (Km (ki 

O Q CL Q 

(Li|(Ki^(i|OTi(m(E^(Kyn»)s(Bi:ii|(Ljmo(i|(iQ(Ki(^ ^\ 192 

CO asu ^ Q ^ ' ^ -^A ' 

on (Ki 3 dSYKKi .^nn (Ki ^ dsvi n \ sjKkJLOifK&namfioimjKUYiN adiakosffi 

ojncii¥iir|Knn3(isifi(Ki .jn m o wi (ki n ^ "s^^m «j la (ki .^nn axi o^ x^(Ki(m(Ki(na^asY)a5in(Lnn(Ki)Mii|(^ \ (EJI asi) o (B osii (un 
(Kin cii¥i cinnn o (Ki 01^ am.(nj) (Ki ii ^ o(^(M(Ki(Ki(inji(i^(M(£Ji(LQ(Ln 
(K1 (til oriJi (MiQ (uui X mo3a[](mmim(uinfl5iiTnaj|(m .-nniKii(Uj(^ 
(Kmo^Tia^N (unanoa(Ki.^ii|(Lnn(ajQQ(uui3nnnan(unannaru 

Q (X ^ Q V Q> O 

(EJioan^ (uin iKii oiv). cinnn o (m 0^ cm(m Q Q Q Q in(ia(m.-nn(in(L^M(K¥}(njiiJin(m~^inoTn(m(^ (Moji 

Qa QQC> OQQ (X Q Q CV O 

m(axi(Ki(yi(KYcmflEJi\ (im (m (n asin o (ki (m (y a Jii oii (ki (kiii n oji 

o o o Q a. Q o 

(un on asm 3 dsvi (Ki ^(KD ^ ikii a^ o (m (Km o (ki (Km n on oaji ^ in arm 

ex ^ ex / Q 

osm^jmiKmiwiinasmafKiii N aJi(K)iuioaf¥i>iumaoiasii\ oikiol) 

a . Q 

nnn^ojman nmnuji^ O0Nfl|(m(maj|(m~^a(]aziTi(m(i^(Kyaa^ 

/ Q Q Q Q O 

(o (Km o (M -^ (m (Km (M m u (i| ami ^ asm (Km ^ (W (Uj (Ki lEJi oc^ 
asmo(M\^flnajui3onnaiioa^||^ xtuoji on ojm ainno (um iKm ciwi 
cinnn (o a<i afe cnPL(njj oii^^ (Ell ^ ao .^ oim ai oJi o/m ieji arm ? 

Q Q Oa/QOa/ /QQ 

(umasm(ai»<iaji(n(Ki3 0tiaii.jm\^(tJiazi(KiN (m asm (kjioji nnnniKiaji 

Q Q I Q O^ C^ Q> Q / Q 

Oil u asm le /Oiil^ 06: Ti asm oni osm-Ji u a^-^flxi ojui \(M (Bi(^ oAJi 

Q Q / Q O 

asm(EJiin(Ki^ (n(U3(na^ii|aaaj(asin(kjia^aa(L;ma{)iKmaa) .jmooi 

o Q » a 

oii^jkooii^ (i3iinariTnaq(i^o{Ya«L(H(M(O^Miaa)flsm.-^ 198 Q QQCV/ / Q Q I 

Qninji2a^(iaiinii(LAJi»{)0(Ki(m.ivj\(M(isii(M0 onrm (K1 o (ki (^ o^ 

Q oaaoo * Q ex 

unosina (m (m .jniio) o osii in (Kin ^ (M U(M (Ei^ 

Q a cv a / 

OIKI(K1M(IS11BSY1II|I01(LAJ1(K1||^ (M (M CEI ^ (Kl CU) (£JI « CVYKUH Of; \ 

a (| (n Tl m S^ (KVQI^(ai inj (tf^ (EJI OSll \ ll|IUU|IK1.JI1(liil(MT1TIO 

Q Q » Qv O / Ck » Q Q 

iKi(iaiftao(Ki^(isn(Ma^ciio(Kiciwi\ (uhikd ^ mi ojui (ki on ozn 
im o (m .Jin iKi) (i^f (Kin Q^ f o (£j|^ (un (K^ 

ex » ex. Q (X Q O/ O/ 

(Kin^ (uniKDiKDcuKKDmjfx (MQQTi?im(Maj|imiia)0(isiiaj|(isin 

Q^ (X ^ I Q Q Q 

iKi ^ o o (M o (£A asin (un (K11 o (en (u n 

O OC> (X Q O 

iKi(niKia(M.^in(Kiin(KiTi(riji(m.^i^(M.Jinannf on am 3 osn on (ki 
(Ki, (ann I OJUJ ^ \ \ \Jt\ 

(min(EA(Ki.jin(anj(M.Jin(isn(M.jn(Ki)iKiii^ inniKinQFiaannriiO 
(m ^<n onjD o) / (OJi n (I5V1 a (m (EA osin (UV1 (K1) o on ozn 3 asm (K1 .JU 

O Q C?»^ (X 

(iq(Kiiaaii(LJuiii)(maasm(KioiMQS5m(aji(ij)iEni6in on inn on (Kim ariA (i| (ma asm (Kio\^(Q asm (OJi (0(6/1(611 (11 irvi on (acoiM||N ajjofl a. 1 O Q 

Oil oon inn 0^ on 0X1 3 (M ^JUHin (Ki ^ on asm 
ino3(M(Kia{m|| ^ (Ei(mo(um(KmciwiQnrin(U|(Kiakcma[iJ)(Ki^ 
asm in (ism n \ (Efl oTYi 0X1 (ui (ih (KA (m 

(X ex O / O Q 

(i| (m in (Ki ojm on ani orni in iijui im o 0^ oivi 

ex *. Q *C^ CXQ q/ 

(m.jm(Kmai«icnfin(Liiaflag:cmiaj)(Ki|| \ (naimozKumnnrKumonojmTi 

IS 194 
(Kii(m .Jin(Kii(icianaxi3(M(bJL(Ki(iJiiKii| \ xi (ki (eji onncLn (nn am d 

O ex • Q Q Q ex Q 

onm mo (m .Jin (KTi (Lm En Ti m <Kii DQ^iKT 

/ Q O Q Q Q Q 

Q Q 0*0 

osn f o (Ki (Kin orii (m (m ^ (iciJi OAJ) (Ki 
(B (Kin am la (Ki -Jin oi \ (unKTfio (Ki (Kin owic^ 
(M'^(ei(K)0(nu(isv)||\ (uyi imh lo am (ea iki (kii .jii (ei ^ iki iea (Kfi 
asiio(Kiana^ ^t),(M(m(ifU(KiiGLJiniKi)cii¥LQmno(m(i^an^ 

O O Q 

(Ln(naminnn[i2(isn(Ki.Jin(n(m(Kii \(Mosii(M^(minii5in.Jin(nam3 

(X Q / Q Q 

(inii(e|(M(Kin\ 0(LaiKi(KA(£j|Ti(isYi .Jii(£:n(i5vi|| \ o(M^iki(lj| 

O Q Q Qv (X ^ Q 

(Ki .jin(m(ui(M|| ^ (ui(n(K)(Kin(m(Lft(Ki(£A(isTi(Ljii(KinTi(Lo :(Kii(n 
(n(La3(M^(maniaan(m(oiu(Kin(ifU(LAJi(Ki^nn(Ki(Kin||\ (nosnaiuut 

QO.. QQ CX Q O 

OJI (Ki m (inn (u (EJi (Kioji (Ki n \ (uikm oji (ki ikikm cea ^ si (ki a dsfi ni 

O CX * / CX Q (X Q 

(i](Ki3(Ki(Ki^(Ki(Ln(LJi(Ki(LiiN (uin(KTn(ui(«sin oLiifi am?(uii am?(wi ffj 

Q O C>0 Q 

(KlXKEilN (K11(K1(K1 .Jin(m(B| (lj(im(Kin .Jin(Kll (m-^(U (K¥l (Kfl x^ 

O Q O Q A O 

(Kin^ (i](ini3^(m^3Ji(m^(EJi(mn(ui(Mf(Ki)(riji(uu)m 

Q Q Q (X ^ (X Q O'O 

(n(Bi(Ki|| N ^cEAXJLn(Kio(Ki .jin(oin(Kin(uiiam^{M(EAax)||(oin 

* Cjv Q Q Q O 

(n(nj)in(Kin(isYi||^ "^(Kin (i^ (inji (u i^ n (a ti (m .jn (la (i9k (i^ (ki (m ki 

/ Q a » . o / Q « 

osn :(EAam(uin(KTnTi(EJi(M(EJi^(min(m3(M.jnamam(uii(i5V)Tio 
J J 3J(ci (asi, J J 

CX * Q .. C> 

(Ki .Jin (Kin (ui (Bi (K) (Lnq\ in (uji (m -ii cp o(M (W (ui 0^ . QQ . ^-^ .Qv CSV Q 

(a(Ki](noTKCi(LH(Ki||^ >(KTh (ik awj.(nj)tt^(ik (inn (n(m(K^ 
(ion ? (ui (Efl (isin (U¥i (Kin in (uui : (inji (Kii inn fl^ 195 

(Kii7niJU(HcifTi9iKi)iniiajiomaj|im.^nn(K^ 

0«)^^WT1II5I| \ OIKlUII]flXimiKl(U¥l(K¥1o(CT(Umin 
QQCVQ CL Q QQ CX *. Q 

1X1 (L^ (y ^(Kin 0^ o (M (Kin o (m iio) onn (Tu ^(LiYi ^ 

o c:>Ci> c5> ex * Q Q 

o (K1 .^an dsn ^ osv) \ (Moia3<&Jiflsi)Lnn(Kinin(iAJi(M(ai^(m(U 

ex Q O O Q , 

(Ki ^ (VYin 9SV1 .jYi (EN (nn (ui (KDonji t N (MTi aqoiaosiiKioajiKM 

O OQ a * Q Q 

(m(KJi(nji(Ki||N (M(aflsi)(n(mo(m>Jii(Ki)cii¥Lanmo 

(Lnn(K11o(^\ IKl)(lkT1CI|(UY11JLB(M(ailST1 JYl(nfl^(LJ^ 
Q » Q O Q Q 

(a(ui(m(Kii(ao(Ki||\ »nJI asii (ei r (m lu (ki iKin (m (U (m ^ kii (m ^jyi 

* / OiCi> Q CX * Q O O 

oiwuiOTimiawow (uiiiK¥i(MTmn(Mmm(i5ii3(isin(Ki.Jk 

O Q O 

onniia .jhoieji-ji > (um^ x«a mioTiiKi i^fKynflflLiEJiim (kiiki 

/ Q / Q Q CL Q 

osn (EJionji 9 : (o^ (Kn o (M ^(kkkhkd oniiaainfMoniLao (ki .^le 

/O Q ex Q » Q 

(Ki||\ (KJi(ajy(M(£Ji^(Kian(Kia(M(isii(n(nji.jii(isn 

iLnno(m(Ei an(Ki)(EJi inoaa^(M(rijin ^ on o) ang on ajui (ki .^ !EJI ^ 

cj^'^Q o/a»Q o 

Qjn u cmn p (KDonji ojLi) (Ki o (Ki ciwi V {UY)(Kinanaannnoin(Ki^Jino (KU ?(KH(njiajLn95)0(Kic]i«iv {UYKKmanacmnnoin (KlUiUn(FJI7n(Ln(IS11.^(LQ(UJ)(K10(Kl (^(K110(KJ||| 

O Q 

maaj n (Ki on (U) (VYi 11 \ (no)aiisn(Ki.jnm(K)(Km^ £5. on m m iki 

Q Q O O Q Q Q» • O 

flxi (u s^ (Ki (KiiKi .JY) on (H dsn : (eann(UYi(KmTi(EA(n(Km(K)(nnii] 

» O / Q CX • 

(I|(KYI(El|lno3(ml|^(M(Efl^lK1.JnamamaJllas1lT10 

Ci> Q 

(EJi(Ki||^ ^Ok n(ninaqM(Kvci»L(EA(rua^(uii(a(K)(Ki^ 

^ Cjv * Q CL' Q Q Q 

flsfi in «| (w wi (Bi am oflPko (LQ (m (o (^ 

Q / I Q 0» CX 196 

(Km (M Ti Ti o (Ki (Km ii|(oi3a^(Ki.Jnon(nji(i|(Ln.jm(LiifN ojuiin 
ii|(Km3(kji(isiio(Km(M.^O(njia&N (n(oi3(ism(K](ijiflKi^(ism||(Ljn 

Q Q Q CV O O 

nr¥if(M(Eii^(Ki||^ ^(ismo(Ki(Ki(M(Kj(Ki(Ki(iQafin||\ i^micnn 
(m (E^(KyanPL(EJi(ixi(ui (m .jma^(Kin(Ki(Km(ism(L^ (M(m 

(EJi^(m(ism(ism(nioi(LAj)(Ki(i^iEfl(La(riJin^x (M(Lii(M(ei^(K)^Qnn 

(umininii3(t^\ inii(ikiK|(Km(a(i|03(m .jm(m(EJi(nji.^Ti (ismn (uii 

Q/Q CiV^cs> o/ a,*c> 

(omtf|(Ljm3(M.^(o<Km.^(U|(EJi(i5m(Km(i^(ismo(Kia^ (um(Kmiini 

(Km(Km inaj)(Kij| \ (um (ki (kkki (m (Km ssm nnnn arm xKun cuvked o 

(Mii^ x(M(Eji(Ki(m>Jm(Kmcii¥Lcnrino(m(ikanp^ 

inii(uiin(Km(uiiKmin(La(ULn(Ki^liis)n(M(Ki(m(isiiioiKiaji(ism\ (un 

(Km ino3 (m (Ki jm ii|(nj)3 0^ (ism (Otum (mii](La3(M.^a^ 

^ - CIV Q - - 

LQji^ ii|0 3an(mii|(Ki(Kma^aa]|(kJ)([3kn 

(Kiin(K}i3in nnnn3(a(iJi(Ki||\ii|(m(m(iJin(KmTi(EJi(i|nfinQ 
(Km(icLniuj)(Ki.jmiKm(uicEA(Ki||\ (njia^u(nTi(Ki^ajj|(EJi(i5m(MO 

QCX/Q Q OQ/ Q> 

onfin(m (oa£vTn(J5m(|\ ojh (ki (Km (Km -jm(Km(mTnf»-fionn(um(ci(cm 
(Clin (CT in (»5¥) ^ (M(FJi(Ki(m-jm(nn{m(LJi(Ki^(r|(nxi(m(^{Ky(m 

(Eii\ (um (cm o nnn (ui (ui (ct (Ki (ui (m -jm (Km (M (Eii (K^ 
(i5m(EJ|(M(EJi(Lin(ism(um indcuisa^N (uiiKi(ui(i](iaan(Ki(Lnnioi(Ki(ui 

Q (X ^ Q » Ci> 

(Ki -AdcioJin^ ^(Km(^7ixi ii](uui3(kji ,jm(Kmai«iannno(KiK:nflCL 
Q Q a O - CIV Q Q Q 

0(LQ||^ ii|0 3an(mii|(m(Km(i^(a]|(kJ)([3kn(nin(Ki .jmnai^s^iM 
(Km(inj)(Kmn(K}i3in nf¥in3(a iaj)(Ki(nj)9(umaj||(Ki.^(LAj)(Km(Ln in(ism3a>jin\ hi im ii (Kioum (Km ti 

Q* OCX.Q , Q Q (X O 197 

iKi»j)(LnnQQy^aii|(i^2(ci ^ inni^uinnfinajicncimaajijKiciwiaiYi 

Q Q Q Q (X Q OC?^CX*Q 

iKi)in(LAj)(miJi(m(EA(nji(L;narYi^anQriia(isii(m(isin\^ 
(M(uuiano)a(isYi(K),^ii|(Ki)aoiann(ru^iiiiio^ mn 

(u^QjiiKmiE/iaaii ^7nasin..nno(Kiii(irui(LAJ)(Ki juikd ouEin (kh q^ 

Q Q Q Q Q Q 

im|^ftMin(aTi(Ki.Jin(LQiMi^\ nsDamajii&asAC^&a annnua^N 

(M aai o (Ki ^ m in Ti (m Ok (KvaflPLiEJi \ cm (M ^ 

»Q o eii osn o (m am\ (M o) o) .J11 im 

ojiinnn f (MtJi^imoannN (^winoiMouasflftn oiki .jnMii 

Q -Qv CX*Q a..,Q 

(U¥iQririnai|(m(i^nRnk(nj)(m||\(un(^ .ojiKKinoKi 

_ Q a * Q Q 

iKD(EJ|(lS1]^(IS11.^(LaaJUI^ II|03II|(K)QQ(Kl(Ull(K1)in(EJI(LAJ)(K1^ 
(X Q Q* C>Q CiVCX 

/ Q Q CX Q Q 

Kiio(cin«A(i|inTn(Ki.Jii(ici«A(i^ \ juikkkch^mikukm^iki 

O Q » Q Q Q Q 

Q (X O Q - 

(n^3aNji85in(n(riji.jino(m|iioi(nQ\ (M(ci(isinTi\ n oxi on (ki n oaji 
Mi.jk(Eii^{Ki^(uinnnaJui(Kij|\ iisii o la o (KidJifcii iriJi ? x yO^imi 
fljiM.jin(Kin(Km(Lii(Kin(njif \ (Lnn(iflncii»innmoiKiiipa«j.(nj|w 

* O' Q Q CL * Q Q 

(DKllflqoOCTOMljjN (U¥l IKll O (Kl Kin (Eil (Kl (K11 .^¥1 (Eil ^ (Kl (tfl 

S: * Q^ O Q ck Q ex * Q 

CTtmiiA arnnmiEJiiHiii ^ (Ki)iig:otMiiaio(Ki(Ki)(uii(Ki)cii¥innm 

i^3fla^cnPL(nj)iKi.^oasTi)Tiafu (OT (U¥i wimn ojui 

o» «] la Ti oq (i^ (Kyann.(Eii \ m (uui flK^ 198 

CiV (X ^ Q * CiV Q OO 

o K1 (Ki (K1) o lEJi osYi ojii IK11 ciwi nnnn o (kiosyi 

Q* Q Q Q Q (X ^ Q 

(ui^Qfianrif(Lnno(Ki(£Ji\ ^ (ea ojui (m >Jii iea on iio) luin iisii o on 01 

(X ex •, Q «. Ci^ ex Q Q Q> 

aripD \(LJin (KYI am anm o (m 0^ am.(^ 

(umiKinn nui \ (m iJin (m in 01 .Jko «ot -ji iki ajj o iki ma miuji 

O / Q (X / CX • 

a90(mcii¥LTio^anrYiarYiin(LJino(i|iuj)3(mn innaaiTn 

Q Q O (X Q ex *, Q » C*> 

(Liui(isii(Km^ano3(Ki(Ki.jiian(nji3(i^\ (un iKin o (ki so) ikii as: cnoL 
(11) on (Ki 3 (is¥i (Ki .^onn &a .JYi o (£Ji ^ ? amn \ (M 101 om ,Jin ik) (m in 
ii](njiA3amifiafin(Ki(LJi(Ki Jii(EJi(Kif\ (uin(OTO(uiTi(Kiiici(a(U 
(Ki .^na ojLi) \ (un am f (M (ei om im (01 II \ (un (KYI (Uj (Ki iKi^ 

Q Q O / O OQ CXO Q 

am U OfYl (TU ? (LJYl (U1 09 (U) (m CII¥l^ (M T1 (IS)n (K1 0^ 

aji^(nj|(Ki.jYio^(Ky^o cyyyi^ ^TnnjiciiKi .jh iq «a (p (kyi 
(inj)(uui(Ki^(n(nin(K)i^(KV(m(EJiinii(i^(i^ ikyio 

Q Q Q CV' O Q Q am ? (KYI aanojui M) o (Ki (Ki(kj N (MTi(isYi.^(M(En^(m(iji (moujim 
(Bi^iKiN (ru)(i£;o(M(riJi(Ki(KY)n^ Qsn o (ki (ki ^ (ui (uyi (Hji (u^ tai 
'nhm(i3iin(aTi(m(i^(KyaaPL(Eji\ (i;n(Ki(W^(ijn«Tn(n{Ki(nTi(n(LJi 

(Kl .^m HSYl 11 \ (MIISYl(LJIl(Kl^nrQ^(Ij(m3(M^(I^O / Q * Q (n(LQ3(M(wi(Ki(ui(Ki||^ ofM(nji Ml (ui(m ^ (ijinTnim (^ (Kvnnnk 

/ Q Q d * Q Q * Q/ 

IEfl\(0(KY10(M-Jl(Kl(KY1(i;il(KYl(MTnTnO'Yl\ H] OJUI (Kl -JIl (in UYl 

O (X Q / Q Q QCV 

Tn(KY1(Kl||\ (Unom ^(M{mU(M(KYl(bJl(Kl(UlM)OKl(Kl(k))\ 0(kJI 

Q CL Q - /Q-CiV 0/ 

(Ki(Ki(LJi(Ki .^nom? (Min(ei3am(M(KYi(bJi(K)(iJ|a^(i^(i5iiOMiQ^ 

a. - Q 

(Lm(KYl(Kll(Ln(M(UYl(tJ|inXI(Kl^(lJYlin(KlinT13(M(W(lAJI \ CEJKKIO 199 

Q Q Q . / Q ^ Q 

MTnTi(maJi(Ki-^ajLntiiiKii^ii](B2nmia(EJi(uiir)(E^ ^ > (mn\ 

o 
(n(un(K).jii(m(m(ia-^iEjiam|| anoi3ii5ii(m(iJiMJip (moi 

on (Ki^ on (Km 3 nnnnffa) onnw (LnnoiKii(nji^o(osii(KiaJi(Ki(Kl)iM 
iEi|nnn(ru(man(ia3(Ki(io.JiiaffL(EJio(M||^c|ii^ 

la o (Ki .jh 0^ (un 0^ \ (uiiafin^(UYioaji» uasnonjioft^ 
o / a - o Q / 

dSI] O (Kl C1I¥L\ (UiniK11II|Oia(IS11(KI0(K110an<IS113(KJ||l\ (MOSmiKD 

(X Q Q CV Qv » 

njioAJ) in (Ki .jh (Kn (Ki CEJi (Ki ^ X xosiio^fKi^amia^aiYi iejioj| 

mji :ii|(LAj)iKi(Kii£in(m-Ji(LAJiJHimoim|^ 

dsn o (K1 cvYiN n(ixian(m(MO(miKi)aj|(EA^(m(Ofii|oa(Ki(Ki.jii 

Q (X / 

onnn onmn (un oflRL Ti (Kn d^ ^ xi^inicnnima^ {KvaPiPko um 
(Bi (kA (Tu (^ «! OAJ) a ann ^ (M o n (U11 or^ 
iEAino3Ki(KTi(i5Yi||\(uniKi)in(Pj(ia).^i^ orviniKig^ 

Q » CJv O / O Q CL 

^(KTiooiTi on djui 3 (M 0^ osv) o (Ki Cinq. on o 3 (K) (Ki onn m (uhowktu) 

QO •^Q O QQ/ 

icnaoi(K)(Ki .jh o (K11 (n cui in(KDoaxi|i \ (un oxi imi^ ooi (o^y omn 
ooji in i& (m ?(w (w iQ .^m dhn o (EJi 1^ «mTh 

(OTojiwhofinyaJiniKijoim-^a^?^ 

Q QCV / 

(K1|U||^ (l51|0^(m^(n(l](LIUI3(m||IKl)IE^O(U^ 

O Q (X / OQ (X ^ Q 

nm c¥if¥i nnn Ti amn cm Ti (K1) (i^ \ (MTniisiioim .-nniKiiciwicnincLJi 
flg^a^ cm (nj iKi .^ ai ^ QO lOT (Kionax um 

Q QVQ Q O (X Q O 

nfY1?(nj|«g:iCl(LJlK100|(Kl(KlI|'^ (M(M(EJI^(Kl(CTaO|(K1(Kl||N IBIJO 

CiQO/Q O QQ *Ct>0 

KiMiiMiLnnimMmMm .jn(KinMi(m(Kii{BajiJi(mn ^ (mn a^: asm o (ki 


jvjtLnnimiKmiKm .jn(KmftO(Ki(Kii{BajiJi(Ki|| \ (mn a^ asm o (ki 200 

mii|iuj)3a[U||iKD(^N inn iio) 0X1 0(m^ 0511 (M.^ ash ornocuanjm 
(uiiiKiiEj|iisi]0(Ki.jii(LQii|(Eii nnnp\(£ji ofiriuno (m^JiRoiKiiiniun 

Q Q Q QCV Q Q (X / 

iim oTYin oTYi in lun in on luj) 3 Qcui 11 (Kin c^ \ c^ii](nTiiKiM(KYQ»jL(Eji 
Lnnnnn(iniia£^(Lii(isiiii|iKii(Ki||\ iKiin(LQa(M^(K)iEJiarYi((Kiiia^(Ki (njn|(M.JiiaJiiiai.jii(Einnn(Kix (isiiioa<i(Ki(k)oiuvi(M(£ii^(miEi| 

on cuui 3 Qcui n (Km c^ \ ftMnozixioiic^iKycm 

QC2> 

9miia£^(Lii(isiiii|iKiicKi||\ iKiin(LQa(M^(K)iEJiarYi^ 

o (Ki ok osn o ^om^ o(M(njaq(ui(m(u^(Ki(u:(Kii^ 

o / 

(Ki cm. in oAJiiKi in (ui (uin (ISI1 (M .^ (Ki .^ (ISY1 (inn (nj) .jn (ki (bi osii o 

Q Q/ a (X Q C2^ 

o(Maxiiuji(Kio(m(^iKiio(MiEJi^\ anoi3iisTi(i|aaaiKiiKi^ 

C> Q Q QO- Q 

(K1 OJI O (K1 OJI ^ ^(M (EJI IK1 IKl .JYI (Kl O (M omi f (LCI IKI IK) O IK1 ^JH 

dad] (El cirim o aiin IU1 (£11 inn ormn am ti mn m ii](ULn3QCO||KiiiE^ \ 

Q O Q Q / 

(MiuniKii nrinn(Kiiii|oiKi(Kiii]cuif^ (M(KjicEA^ftn(Ui(Ki(Lnn\ dsn 

(Ln (Ki (m ^ (M (Km (^ (Km .^(KYi (nj) (uu) (m (11 0X1 (m .jn (m 

ojio^N (&i(Kiono3(m(m^(i5in(M.^iKi (Uimii^Qsiio^a^ 

Q Q/ <X Q O 

(un(Ki(£Jiiisiio(Ki.jm(iciii|CEJi cirinpNoomo(Ki|inii,^(cian(M3Ki 
(mii|aJi(ifiJi(Eji(oiasm .^miKmiiJi iniism3(Ki||\ iKm cm onn f iKm irui oaji 

O Q 

(K1 ^(ru|(Ki|l^ (M(BiiKi(Ki^(i](nTiim ([^(KycwjLiBoxiiijniKi^ 

.. ' C*> Q Q/ ex vfv O ex / 

(m(Uio5masvio(Ki.jmaxin(EJi nrimii|0 3CHn(Ki,^o ormoi(KmcEJi\ 

/Q Q Q O  Q ex 

(KJi (Km (^ (Km .^(EJi (Ki (Ln (10 (ui (m ^ (KYI (M (ui cm 
iKmTn(Km(Km^cHPLiru|(KiB ^ (um iniBiiTiMmiKi-ATiirf)(K]| ami (Ki .jm 0X1 n) cEJi cinnp\(Km(i]oxi3(M(noxi3(M.jmcmf(n(£iimflsm\Bsm 
(Moxiajui(Kiaj]^(Ki(-^iKmo(MiEJi^\ anoi3iism(i|aaaiKiiKi^ 

Q/^a Q^CX Q (X / 201 

(Ki||^ (Mii|Ti>(m(L;n(Eflan(KTnannLrLJi(m.^(Fi^(m 

«. O / Q/ f Q Q 

amoA nrmnaniEJKKiii \aj|(Eii(Miiu(^(KTiioaNJianu(i5viftqo 

Q Q (X / Q 

(Efl ^ (Ki (m (K1) .^m (&I ^ oo <^axi (uj) \(M o (Ki iio) (M im 
fltiakiBiioS^tiiiiN (U¥i(KiiTiiK¥icnPL(nj|(Ki.-2«.(0^(W 

on(iain(M3om(uniKiiin(Ki)aajL(m(mn ^ (kji(isii(icio(Ki.jii 

Q / * Q Q Q Cv 

C>C> (X Q Q/ 

(Kin^ anajui(n(m3(isii(marn\inan(UYi2(M.^(&i(mfaxio(Ki(u^ 
iKD(i^(isi|oa^nna(uvi(Ki nnasYKkJKMiKKcioiKi^ ononin (Kin ^ 

'/ * Q Q O 

ajn im ^ (Ki 001 (M on ojii cifiri (Kii Ti cYTi (IS11 n N (kdo^osi] oiKiomo 
cuii (U) onji \ lOTioJi Jllam(c^aJl(kl||^ o(Ki(U(LnntMKiiasJiasD 

<X * Q Q Q (X 

iaaQ(txi3(MnNiuniKi)(MinTiiEJia5JL(Ljii(a£Ji^f(ui^ (un so o ojin 

(X CL O ex / 

Oiioi oniia) (£j| no2 n (K1 an(ia3 (m ooinasTn 3(M.^ 

Q Q Q Q 

nosYKruN (&i(ru(MO(Ki(Kii(Mii|(uin(UJ)(KYi(rijiin(ei(u^ (M 

Q Q/ a O Q Q 

oiKi-JTiaintJi (innn (Kj Ml (Ki -Jii in (K| (Ki) itJi aru ? \ moAJi (ki ^on 

o o a Q 

an(nTi(Ki.^(£j| ^fmarYi(EJi(noiii5ii.jn(KYi(U)an(isYi3(Ki^(Hi(^ 

Q * oo a Q ' o 

iKioiKi^iKii.^^ oiMinnimoim^^innTnim i^(Kvnfl^ 202 

Q CX / Q * Q> O / Q (X Q 

IICIJI 9 \ in (LIUI (m ^ (Kl (Kill OSTI (Un (K11 OOJI (^ 

Q> O „ Q 

(isii(Mii|(un(i|Ti(Kii.^of'^ ^(kji(Lii(M(EJi ^(mcEnanna^o .^ 
m\ u Ti (cii u asii (U11 001 Si o (Kill (m (m ^ usii o (ki .jn (ici (un 
ann^(nj)(ik(EQiKD(isii||\ (L;n(Ki(aii|ioi3(i5vi(Ki(isv)^(Ki)nin(isiii\(kji 

Q 

(oioi^ininTiim iE^(KYnRnkO(ui(iJi(Ki .Jii(i^(Kii(EJi^(Kiiii[|7n 

o / Q 

aSH dl 01 3 dSYI (K) (klL\ (LQII|(LQ3(kJ|(K}an(KD(EJ|(n(Lna(Kl||^ (MUdCl 

Q 0<CXQ(3^Q QO CX/QQ 

cEA arYiin o 3 in (Ki .jyiOnJi osn am mn n N (ui (Ki(n (kd .jin oxi (eji (cu (OJi 

Q ^ Q O* Ck/QO Q (X 

(Ki||\ (ui(Kiannf(Lmii](»a3(m(m^Jin(^iEJi(n nrnpx (MaJKEJi^Hi 

Q q/ CiV C> 

iisn(i]oi(LAj)(Ki|| \ osnoiKi .jm (la (TiJi 0^ (um ann (n(uii3(M.^(Kin 
(m -*Ti (isTj (k« im flq(ui (jfl (ik (ism 

Q Q O Q ' (X Q 

ii|(Kin3(isYi(m.^ann(ia.^nn(C](a(riJi(Kiii(Ki||\ (uin osyi o (ui ti ccii oji 

Q Q» Q O O CX * O Ci>< (X V 

(isin (un nnn ^(n((rii 3 (isYi in (m a (m(m.^nn (Kin (M am (mn^ arm o^ (uikkvi 

Q Q/ Q / Q / 

iEflan(Lnn3(}j)(LJi(Ki .Jiiiici(Ln(ULn(ei(Kiii| \ (m osn dci oji (ki .jt] on iisii 3 
(M .^ (Km (ki (M (B oan (Un "^ oniusinim niKiiuininiriJi o (ki.^ti 

(X •. Q> CX M. Q 

(isii||\ (MinTi?(Ki(Km(i£:nnjL(nj)(Ki.jn(£Jian(Km(M(ai^^ 
(EJiosvinnnaA onm(niEJi(Ki||\ (M(ioaAji(Km(n(Ln(ismim(LJ||(Ki,^(EJi^ (Ki(Ki(Kin ^jm(ei^(Ki||\ (um(Kmaxi(ui(Ki^iisvi(kji(EJi(i5Tn(Kiia^(isin 

O / (X » Q / 

0(Kiai¥L\ (um (Km in (Ljui (15. in in Ti im (p iKvam.(EJi \ asm mil mm o^ on 203 

n oni a asf) (Ki (nji (ox) o (EA K11 (uii iio) T^ (Uii 

0511 o (ui (KTi (KY) ok (HI (ti (Vim III (EJi (m n ^ (un (Kiiin ojiii Oi on (a m 

Q I Q Q Q 

(^ c^(Kyn«jLiEJi(moonno((isn (un 

Q Q Q * ^^.^^^^ 

ftjui \ (nji (ai ^ > inn o (Ki ,^0 (m (K11 in o (Ki 0^ 

OftOCIPKlN IM (Un (lOI U 0511 (!£; O £J| OSTl Om (ll OTY^ (KIR 

Q O » Q a. * Q 

(0(Ki(Kii(Lair|(Laa(M^(Efl(nji(ao(Ki .jn(Kiiin(Kiin«jL(nj){Ki|| m 

o » /a. 

aji(Kii[0)O(M(nji(m(Kiiinii|0SYia(min(LJuia(m (uniioin 

a / Q * cTv o^ / 

(M (KII (KII (bA. IKl O (Kl 0^ OSn O (K1 Cim \ (L^ ninTIIKl fl^ (KVnnPLIEJI 

(Kii ofu luui Ml ^ ((Kin (Ki o (mfuijcMo anriiKio Ml -jumikejimi? \ 

(i| (UJt / Ml n (U11 a i[|(M ^a o Ml .jn Mil Ti Miiminj 

o\nnn(iA aririn(i|iEJiMi(is¥iuj|\ (uiEJi^MimMiaoJi-JnieiannfMin a. Q o o * Ci^ Q' / 
(Kji(Mf(uiiMi||>^ inioi(ini)(LaMiMi.nnin(EflMi(i^asnoMi(iU£^ 

andoixiofN (MflsiiMioMi-jn(EflOMi-^(Eii^?(igftf;in (^ a. o Q o 

(m .Jii onn ^ (M iM (EJi ^ m asii lEJi asii ^ (CT (TiJi o asm 

Q Q/ O 

OMi^jnaoMiMiMi-jflMiimMi^mnTiim MMyn«j.o (Moi 

Q Q CJ CIV ex 

Oril^lLJUOMllOMl Qn(lJ1(EJIMlMIl||\ O Ml U flSIl (EJ| OSVl QSIH OJin QH an(tua{tf;\ OMiuMiiMiir|Mi.-:JkaoMi-J¥iMiixiMii'^ Mii{tf;anPk 

aw Ml nm oji -Jn (a Ml Miri :ii|oiaCTMi^(LiiinajiiiMi.jinMiiiri(iJiii 

Q c?v a. Q Q 

la oji Ml .jm 0^ Mn asu (un s) (TiJi a 0^ \ (M am 01 on dJi oxi o 

(KTi(EJiamflsii(isin(LnnMiiiiJiin(e^ olasiiiMiOMiMiMii 

O OQ Q a Q 

(i5ii(uviiuLR(M(a(i5in(a(m OMin^ mth irui ? m la mi (eji anji ? o ojui f 


204 

QOQ C^C^OQCXQ 

(un (ui (Ki IK11 in n ? (M lEJi ^ (Ki -Jn ann ojin inn ^ (mna^otuwuoiKi 

Q OO (X Q (X ^ / Q Q Q/ 

(Kii(M(&i(i](uin(noi(nji(ao(m.JYi(Kiia^ usij o (ki .jn la (ki 

O Q CX <Z^ C^ 

(K1(K1^(EJI0SY1()\ 0J|(MiEA^IKl(IS11(IS11II)O1(LIU)(ma^iei(m(K11(^ 

(unan acui 3 0^ A (Kii(i^(m(inj)(m(i^i[|(Kii2(m(uii^ 
a * Q o ao Q 

(IJ¥1(K11in(LJlJlX3^(I](nTI(m M(KyaH).(EJ)(I]013^ ?\ 

-QVQ QQ Q /Q 

iKin(tf;cnj|(W|(L^(i|iaTn(Ki.Jinaa(i^(yi\ (iji(j(i5¥ioajnnanno(U(Eii 
(EJi (n (Kn .^la XJU1 \ (Kii ok Ti Qsn iio) oil (Ki ojin (n (Kij o 

Q Q Q „ • Q 

m aril iM «i o (Ki n \ CKj in iKi o (Ki in (M ^ 

in 0X1 3 in (M in (Ki (KSYi (LJU) (Kiri u 0^ ? (un (Ki n ^ noi o^ n usij (un (on oji 

a * Q . Q Q O 

(Kl 

(Kl Jn onnn tinn in oSfiiEJi o (M n "5>, (Miui(M(EJi-^(Ki-jniKio(k)i(n\ flsn an iKH (Kl .Jii (Kum loi \ (ia(ui(m(kn|(nji(i|(LJUi(m(Kii.-:fl.?mo3Mi 

Q / Q QV Q Q ' 

(uinii|ann(Ki(Ln(Ki(uii(Kj|(ei ^(KKOcvmN mjio^ojicEJiaJVKKitmiKHii 

O^ Q / (X / Q 

(KfljKiamXKKlJI "5>, (I3i m (a Tl im (yi (KV OfflJ. (ai (M iKin (Kll (bll (Kl (Ul 

a. * f * Q> Q o / 

(m .Jin (KTi Ti (Kin (K11 (1^ m{nj) (Kl n \ (inn (K| (^ 

(Bii 0X1 (n t Jl (ui (Kl .Jin (Kin o (asm in(Kii(Ej|irj03(Ki.Jin nnnn(yioxi im 
/ do O^ Q 

(^(I5¥l||\ (Mflril(CT(a(0(Lll(Kl^aJlil(EJ|(Kin.-:fl.fln(ISin{U{F^ (M 

a, Q Q Q/ CX ^ 

(iji(i](Lin(ininQn(Ln^O(m^Jinoxii[|iEJi nrnniEJi(K^ onun in a«]i(EJi(ish (0(^0511 (Kin (i^(isiiio(Kiciiqa\ (m am oni .jfi di onn (ki (U 

Q Q>0/ Q Q Q/ * Q> 

(m(Ul(Kl^(Blll(M||A (M(Lll(Kinn(LIlMlO(Kl-Jin0XlO(Uin\ (Kmo^ 

CX o 

anPk(iriJ)(Ki^(isiii(kii^(Ki|| \ (iJii(FJiTnazi(Kiri(Ki.-:Jkoxi(uin(Kiinffio 

Q CX •, Q (X * O O CX 

im (uj (Kl -jn acin Ti ijui im (Kin (11 o 3 (m (m .-:«. (n am (isifi K^ 205 

(KijiN (uii(Ki(a(MO onnn(moiTi(uii(Kii(uihnr^ ooi o^ 9 (un odh 
(un 001 (ru 11 ^ ino2ii|(Ki ii|(Ki(uiiiKY)(ivicnrino(Ki(ika^ 

/ O Q Q (X ^ / 

ON on 01 3 OSIIIKI .Jfl O (Kim (K1 ^ (K11II|CX13(I|(M(I](K1(U¥1(KI10 

Q •. a * Q O O Q 

nnnno(U|(LJi(M(Kii \ (uin<iaiino(Ki^ oRnnosYiincxiiKi^osYifin 
ihA (LAJ1 (Ki n \ (K11 ok an).(nj) (m ^ (n im (loi (m o (m .Jin orn 

/Q / Q (X Q OQCXQ 

im (^ (loi .^xQSYi (K1) (Ki o (Ki .JT1 cinn inji ^\ n 01 ) ^ 
(Lmo(U)(KTi(ij¥i(Kiio(Kin(uinm (KiKrufdMn 

Q Q ex 

nTHKi^jin (i]iaTiiKi-jn(W(KYaFift.iEii\ asii am itnn «Tn o (kiq o. miaxiMiiKY ^(Eii\ (uiiiKifniKiia^cnPkam) (i](m2(i5Ti(m ^(M n^ 

onji^ ^(M lEJi (Ki (m .^ (ai ^ (m £ji ann (UI1 ajn 0^ (Kimkcioa 

im Oil (K11 0^ (n imh ok asn o (m (Wiin .jnoaninoaaaiji^ 

Q * Q o 

0511 (UJ1 (M onm nnn in (U11 n nnnn an XI (K11 .^ojC) cLAJi \ si am a osd si (ko 

( CJ I I (-^ 

<x ^ <z> 

(X o Q 

im(n(L^s|(nxi(m(p(KYcmiEjis|iim2(i5Tiimanji^ (kji 

iKifiu(a(Kiiia)(mo(ma^cmam)(m.Jin(m(Kin(^ 

(LAnO(K11(Kl.^TlTI(Kl(U(Kl|| ^ 8] O) 3 QSYIIKI .Jfl (K1 131 (M (H (Kll 

(ikasno(ta(iiviTiof (uii(ia])s|03(KTn|i^ (kjkeji ^ (kioji nnn f (Km 
inn(Lju)(Ki.jTi(Kii(ivicnri(i(L3|(m(iknQa(m \ (un (ki (kkki (m (kyi 

C^ Ck Q Q (X Q 

(KmosiiasinaJin anmamiTiN ojkkjkeji^ iki (li!(ki(H? (Lnnsi(icui3(i^\ osnosinaJin anmamiTiN oji (U (eji ^ im oji (ki (U ? (um si 
(K11 (1^ ciniinj) n (m 3 (m (uii (n (ui s| (iSYi 3 (Ki n N (kji asm uni (oi am si (um 

ex, Q Q CH^ CX, Q / ,. Q 

ang asm (K) mn (Tui 9(iJia5miimsiQan3(i^\ ajm(FJian(Ki(^a^a^(M 206 
lai^y^ (MUin(Ma(Kiac)(ikcmam)(Ki^(^ 

., Q (X/Q 

(iaiTi(LAJix^ii|inTi(m2^(KYcnPLiEJi\ (uiTi(ajiKD.^\ i[|(uui(n(Ki 

arnp v| (uin arnp oJTi iHn o (Ki ^o dMnitn 

a Q o Q a 

in(m.jnamfii|(cii3(6iniKi(nj)(rijimo (Kimiiaa siojiikkki 

QQO QOQ.CTv 

Qfij) (KH (K1 (U Ml (n (Km n N (Moioi^iKiiiaiiniEJiinjio (Kia^ona 
am|(Ki^uuiO(Kii|| \ (a^ (fe im: in asin (K¥i (nji oAJi »n 

(Kin^ (M u on luin ornQ (Kin ok cmcn^ (kjkiji 

ex Q C^O Q Q 

(M(EJi^(Kio f (unonaruaiu; \ (njia^(Minosino niKia/tKiiKYiQui 

O / Q / Q * C»v Q 

(K) lEJi omi J \ (^(KTno(M^(Hasiio(m(i^n«jL(irij)(^ 
(i0O(m^(mN(uin(O(iai(Ki(m.Jin(iaiuasn inn (EA asm .jii 

ex Q / Q QCZ?^ (^ / '*, Q 

(Km(K110(M(nj|KlI]TaiEfllJUlftnU(Mj|\anJl(l£^(U¥l(^ Q ex Q Q Q / Q/QO* 

(M (M (ai -Ji im (U (Ki -jii (inn ? lEfl o ttxi o (Ki ^ £^ 

O Q / Q Q 

(K/)II|(KOa(M||\ (U11{K1(m(Kl.^(Efl(lJiajT1U(M^(M(MI£JI^I}n 

(Lnn (idi (ik Qsin o (Ki cm(uin (m o (L^ n onicion 

Q Q O Q (X ^ 

/(Ki(mnuiniKD|i\ (uin iki (Km (Km .Jin (loi (ki .jin cimn oJi ? (uii (un i^ 

XI ojui \ s) (UU1 «) (Ki .^2 (Ki(Ki 0^ asm o (Ki onaiEJi ozi arm asm «Jm inm (ui an 
( I asi^Kl, >J Ol g' ( jnasm3(Ki(i](iJia^uannf(Maaiaji(Lj|i| ^ ii|oaQn(Kiana{io(M(nj| 
(majiaii(ikcm(nj|aii||\ (y (eji acui urn (Km to (uin (ij arm 2asm(Kiasman 

(Kl, 

O O Q Q 

(nji(Ki!|\ ajm(a(LiLn(0(Km(W.Jmo(Kmaji(Kiii'^(M(kii(Eii-^(KiaJiiK| 
(Enann(Kia<i(Ki(CTnn(Ki[|^ (kj|(Li!i«i(M3aii(Kia^asmo(Kiaflft.asn(Ki 207 i}nn(noi(is¥i.jY)(Kii(iJiii|iiSYi3(Ki||\ (lai 0^ (mru) (K1 .jn lEJi o (Ki ^ 
(KD\ (u (un (M (Kin (Tu K11 ojYi in cim (m o (m .^^ 
(tAannoo(6in(isiiO|(Kio(Kin^ (MojiouidJKuninKiinanjKi^iisii 
oiwaaiiuiniKjoiumoTiimiyifKvaflPL iioi ok cminj) (ki orin 

Oil tnojin orn (nji .JT1 (Ki (K11 (loi .JY) (K11 (Ki .JY) (Ki lEJi (n^ 

o otj cimtnji 0^ (M (Kin u u (O (im lEJi osii (loi 0^ (uykkh 

Q Q . Q Q C^ 

inOAJId^ OnOTllKI S^fKVCmiEJI 0(Kl(K11(^l[|(LAJ12ann(K1(lJ1(Kl 

(nif(i]0)(Ki(Ki^JY)(U¥iann(nj)|| \ (i]03(m(Ki.jn(Kii(bJL(uvi(nii^\ 

/ q/ Q (X 

(i^a^(iai(nj)(iAJ)(m ■^Ti(uiiiu.^(M(La(LAji X (Kmarui ? onoxKKi lu 

(njiroann?(Lino(Ki(En(Kii(U)(Kii(U)i^ 

iKi-Jiasinf\ (KnanjifmojinON m iim a asu ano iki a otMoriJiaqoogi 

C?v (X Q OO Q Q 

Of; (nPkinj) (mi|(U¥iann?(Lin(m(i5Yiu^o(mu(Lnn(LCii^o on o^ (EA on 

ex Q o ex ct Q 

(ij(02(W||\ ii|iLiui(Kiafinfii|0 3(m(W.jn(uiiafin(nji.^nn\ aaianji 

ajLn(Ki.jn(K))in(Kii(L^ir|(nxi(m(i]oi(Lino (ki(M|| n 

a. » Q Q * c^ 

(n(ijii)(m-Jniia)in(LAJio(Ki(mno(Ki9 ajiiin(^ (KTna^(i5i|o 

O / C^ Q (X Q 

(Kiawi(njitt6:(n «)0(i5k mininim ff^(KyaFift.iEii\ laoiKi^TKa 

(ajwin-5*'^ m (uji tm .Jin «ii in (K11 cminj) Ml <3.(E^ 

onji (uu (m aA nrriri an lEJi (Ki i| \ (iii! iki ,3. iiJi ^ »jj m oxi 3 (m <3.asTii onn 

OCS O ex / Q a O oon^u (Kii(i5in||(i]ariia(isv)in(Ki(a(tnn om ^ o (KUKhi nm o nnnn m 

O Q Q C^ * Q. 

an(EJi(m<3.(a,(isin(ei(Kin(M? (U|(EJiasTn(uii](aTi(m (M(nTn?(Ki 208 

Q (Q Q » Qv O / O 

(M(Efl^(Ki.3.(&i(^ii|(LJLn2annN (Kifi 0^ 05111 o iKi ciwLoi n (ui (Ki IK1 an 

/ (X Q<^ Q Q 

(i|(Ki3(m(uv) anr]nonnT)cmieio(M|| \ ir|(LJLn(Ki^ii|inin(Ki.JinKi 

Q (X * f Q CZ?^ Q CX-Q 

(ai(ru(uii(Kiiolasii(EJio(Min(i5ii||\ (un o^ ojQ im .jyi kh dm (ki ik¥i 

(kh .jn KH (Ki (K11 ^ (Kin ok onPLOfu) Ki (ui \ (nj)(ik(uin(niK)(Kii\ (ejiki 

QC>Q (X ^ Qa.*o o/ 

o (M XI (IST1 o (Ki .JY1 (loi in (uui ojin (loi (01 001 isin 

ikii,3.(LJiaflom(a(Ki(Eii^f \ (m m (un iki o iki <j¥i (la 113^ m iia annn 

oj) (ttx on Kn (EJi n o 3 (m ^JYi Qoi (loi flNH (Ki .^ in osii (B osn ^ ii|(lq ftc) 

CD^ •, Q ex, / *^Q Q 

(Ennm nnrinx^(La(Ki(^(isin||^ (iai(ig:<m{0(L^ inininiKi .jYiiiaflUi 
(t^{Ki(Ki(Kiasn:iEAin(»aiiJiio(iai(ioo(m^(EJiam^^ ojiKKih oji gea 

Q / Q Q * Q / Q / Q Q * Q / 

(Kii^ii|(Liui3(imo(K)in(Efl(LJiJ)(Kii|\ (UVKKianfinji (U|(asn (m (ki (ki 

Q (X Q <^ / <X / 

(EAoruif^ x3^ii|oin(m(p(KYaRPk(B(uinnnn^nj)(i^iEi| 
a5A.(m(Ln(m.jn(KinT)(Kina(%k(inLJ)(Ki||x kd o^ asii o (ki anao ojii m 

Q O / O / / 

(LJ|(Ki.^ii|(uin3(M>^(ui(iJi(Lminii|(Ki3(isin(Kia^ (unieo 

o . Q a o (inmiisf)ino.-Aiisiij(inn(icLfl||\ (woiKi^in(n(Kin(Ki~Mi|(ain«i (X ^ Q cx <:> 

(p (KyoBflkiEJi \ (ijn(iai(uioiKi^(rsiij^TiOMtn*9oa0^ 

/ Q / O Q Q * C*v 

((Kii(}ji(Kiji\ (Masii(Lnn nnmo f (U¥i(Kin(m ^(n(Ki(Kii(Kio (KI Of: 

o / a * Q Q 

osn o (KI aivL\ (UYiKii(oann(L^(n(ain(Ki.^iei^(Ki^(Mfnrin(rinf 

(un (KYI «) (un (kh ^ (Kin(i^(isino(Kiaivi(kJi(n (n(is)naosii(Ki(a diosns 

ex / Q ex * O 

(M.3.(Kin(Kii(biL(m(ui(m^JYi(Kinin(KY)(nPL(nj)a^ (i|(La(i|(Ki(M(aa[| 
(I] (isin 3 (isin (m ^ (M (i^ (U| (EJi (K11 (uin (Kin in (LJin N (un (o (kyi ok osn o 

0/(X.. Q Ci> (XO 

(mcuvL(Lnn(Kiniisvi(uin(uin(M^(ioi(&j|(isvi(L^m ojikmoukki 209 

isviin f ii|(EJi2(Moii[|(U)iKTiuTiin^arfi(i|(^ (uii(Ki(n(M 

oim(Kii(Moonn(^?(aj(KiioLa(MO\ (uninoixnnginiLR3(M(iK^itn 
0^ o m fiSLfln o 3 (Ki (Ki ^ (Ki osn (EJionji 9 ^ X3i n m xi (ki .jikkh (m 

/ //. Q QQCVCXQ Q 

iziian(M)iKii(M!isY)(Kixi(EJi^ QsnoKiiKi^iuiionnrtMiHii^imo 

Q ^ Q O^ " iKi] (Ki o (m n \ (M (uin (K11 o nririri (KJi m (Kicm.^ ^S)jMM(U(Ki|(m(nj)yo(nji(M||N(Kiia^ 

/ Ci> ex Q (X 

(U]nin(Kiiaimiuiasii(Lnnii|(nji3a^^ o(Ki](nji.^(Ki)0(i|(m.jnoi) 
{H(iaiir|(Kin3(Ki(LJi(isin orimnnnTi(U¥icmiEJio(^ on o 3 on (m an 

O Q Q Q Q Q 

^(m(MXlOl(Ln{Kl.J1ncx1(l^M^n^rvl(Ln(l^^ (un ikiieji (ru ti in la 
(Kiiiiiorii anmc^(miKi(iq(i5Ti(|\ (U¥iann^(M(Eii^^(Kii(ism||N ikji 

Q CkO Q Q QQ QQCXOQ 

(uoxi cEAC)nnajincm(eio(M(LJi (KiiEJi ^(Ki(uini^ 

(MAN (OJi 0^ (K1) Qsn o (EJI osii (i5i| o (Ki (lA cmn ^ ^ 

asiio|noarinno(uii](MM)i^ 1010010001 

/ Q a. Q c> o 

Q CX Q Q 

anrtfiiKi(LJi(Ki^ii|inin(m 2^(KyanPk(£j|\ noi u osvi ami osn onnn (ki 

* <x»^ CX Q 00 Q 

(Lj|a^(i^n«jLarLj|(Ki.jY)ann f ii|013(is¥ii[|(K}3(ki(ki|| \ (i Jii qsyi o osn 

Ki(U|(iaii||\ ojiasiiflsiiioflhnffAafinni^ ojionnfiKnamiajui (isiioKiiKi(ki)^(isTioim(Ki(ki)ajTiaiinf(nji(^ 

Mitf:cHRL(ru|iKi||\ {^ iioi o oji .-:«. Ti iisii o iKi .Jin ttxi (lA ip la ofYin 14 210 ojid^N ojii (loi iw (EJi in Ji in t] la flw lEJi nm 0^ 
(nasTi^inarinimMMluasiiji ^ (un (Kin o tm (kii sdh ok nnflkinj) iki 
Kii(ru(Ki|amnnnU|i(n(iJYiarinam|^ (m osn (ju as: 

Q O O ' Q C>C> C?v Q 0.0 

o(Mi| \ (uiiiKTiciunfinnoimiikcma^ 

masiia nnriniuinasTnoiisiiojKiiKi^^ (MUiiJiiiii5¥ifM.^(m(Ei|ann 

Q CXO Q * / QO 

nnnnnnnTKUiicinaiEJioaJiji \ asiioiKioA cinmojiiEfl^iKitai^wi 
XI osin (Ln Ml ak ojWL oryi iKi a \ xi maxiimieinm nnmM(W(m (oict 
annf(njia^a;viimiKii(Kin-jn(Kin(Ki(iai(isii(|'^(MM nmnnnn 

Q Ck / (X Q O ,. Q 

xi(uii(n(n(LJui3Q£0|j(Kii(p(Lnn(0|)a£:(m (KDoom? 

Q Q^Z^ O Q OQ 

(KYI (OJI XJU1 K) O Ml (Kl(kJ) \ (niOiailSTllKl .JY)(mO(M(a(KirKl(Kl(LJ| 

(m(EJi(ru(iJ)(is¥i(Lfin(Kiia^ inasiiaiKin ^ (Kin (i^ cm (ru) (ki .^ (kii 'fiJi 

OQ C^ Q., * / 

(KlJ(Kll(a(m(Lll(Kl(OIISTn(Uin(Kllo(CTlO|(K^ (MaJI(M(EJ|-Jl(Kl^ 

Q/C^Q O^ /CiVQ 

(Bi(iJi(uii\ (OJi (1^ (Lnn (m (KYI (Kin <JTi (Kin in (m 3 (m (iJi (isin (ui (n 

a * / Q Q Qv ^ 

(inji(Liui(Ki^j¥i(Kiianno^ ^(mn (o xi n (liui a (m n (uii (isyi (&i am la 

<Z> Q (X . / Q 

cifinn (KV cm (Ell (M o (1^ f (uii (U (Ki .jii (KY^ 

Q *_ Q OQ (t^ia nrmn ojia^N (Knazi ann f (un (Kl ^3810013 a OOm r(UlllKl(IJI(Kl(l^ajC)(IJ1II|(K1^3lI| 
I * Qv O Q C liSYi n \(uin (m (n (la (KYI (Kl (ui (Kl (1^ cm(m o 
.(EJiouininJifl^ (nji n \ (ai injif (M (uin (n (^ (isin \ (KY) n (Lnn(ia cinm ^ 

Q O-O' Q o^ a Q ^.^ 

(Lin(K}(KYliKY1.Jin(KYl(Kl(l^r(IJIllI|03(Kl(m.JY10(Kl(l3k(^ 

Qi. t. Q •, O^ 

^(i](U3(i](min(Ki(iJii(KYicimc)nrinoa^ (UonKiia 211 

/ Q ex, ^ Q CL ^ I 

(mTio(Ki-J¥iiia]xi(iAJi(i3k(n!CTTi(m(p(Kyn^ ajii(KHo(fl5in 
(M (LJU1 lEA in iru 3 (K11 .JT1 in cinn :m, (U (Ki I^ 

Q Q Q _*_ Q^C^ __ --Q,^ in (EJi OAJi iKi .Jin in K11 ru (uin in oil nm iL3^ o:^ (U 

O Q / Q Q Ck » / 

O O f IIC] K11 IKl O imO N(M OSIl (U11 C^ im O (Kl ^^ 

Q Q (X ^ Q ( Q (X OCi> 

Tl (Kl .JY) OjC) Oi (^ OJYI IK11 (M lEJI (^ IKYl .3.(UI1 O Sj 10 2 OkJI 001 OJI (H IKl 

miamiN ojii (idi im in f (ui isvi inn ieyi o osii ^ 

Q Q O ^ / Q Q 

iFJi (La(Lii(m 011511 in imoJi (Kin ^ Q[|0 2in(miniKi(njninf uosiio 

a. * oo * o ^ ^ (X 

(ijifi ann (K11 (Ki (m lei .jn (M (TiJi .J11 o (Ki iKi n \ (uiiEAiMiisiinnriinji^JYi 

iKiiajcio(Ki^(ig:f(uii^ ^(iJiimiKiiiKiiitf;nnniw|ii3kininin(Ki J11 

iciQUkii^iMinaniotmosii ^omiBiin ^ mn (ki m ann aaji f ojh (U 

Q Q> / Q Q 

iKi <3.(EJi ^ Ki -Jii iru 11511 B N oaji OK CM o nmn IKl O Ml .^ OJI ofin (Kl 11 \ 

(X ex ^ / Q Q ^ I (X 

(Km on iQ 3 on ojt iKi mn (KH o nrvin oni iki iioi (o^ in oi 2 mi in o^ \ oiii 

Q e^ a o Q Q 

flsiioa^(is,(aJiiKTn(EJiiniKN3Ji(K¥i morininimininji onmofMiHa^ 

(Kin X llQ(LJ1(Kl.^in(U113(M.^K11IKl||N (U11(Kl(n(U11(K11in(ei(K11(l^ 

O / * Q 00 (X (X ^ 

cmmj) in (Kl 2 0511 (Kl (bIL\ (Ull O (IS11 (Kl .^ ? (LQ (Lfl (Kl Onn in (Un KH (EJI 

>(^|ai (KU J \ jm 

(X O Q * Q CXI (X Q 

(Ki?^(uiiiKiinjiiKii(ui(KiiKii(iMn(nin wi (Kvia mi (^ asu .jnannamif 

O Q * (X *. I 

(Kii(Biio(M.Jii(aiKii?(inn(uin(m2(u>jniKiiiniKiiin(ig:(L^ ^ 
(MiOMiiKi^ ininin(Ki.JiiiLa(i3k(po(Lnn\ (m noi (m m (611 mi iki 

(o^ 7 \ ami 0^ (Lnn n (m (K11 (LQ n \(M (IS11 (Lnn o (Ui (M ^J^ 

(n (M fiin (u \ (U11 (K11 (M in in 0X1 (LJi (m ^ (y f (Lnn (K11 iKi .t^ 

*. Q (X ^ O (X 

inji (01 Ml 11511 ^Qsii (inn inji (inm (un (Km (M 212 

Q O Q Qv Q Ch- 

imin 00(1101 (iaj|r(uiiiLJi«5iiasno arnio!^ 

/ ' Q QCV Q Q 

(M(n(i5ii.^(n(igi(masii(nji\ (m 01 01 .3.(101 in im ikii (ki o iki ^Jii 
(Kin Ti (Efl \(M o asii o n asii 3 OnJI (Ki o CO o (K1 ^ Q£: f ^iin \ (^ 
(u.j¥i(Kiixi(ijiJiin(i|(w«i-^(isiifTn(EJi(ijiji(Kii^ 3ji(is¥i(ciiai?(tf: 

a QO* Q / / Q Q> 

em 3. o inn 0X1 (u (Ki ^jfiim n (n (ljui (ki (ki (uyi aji osn th ki oji (ki qsh 
(¥11(13, cmn(n(EJi(Ki||N (tn (ki (cii) (m (01 (ii (ki >3(U| n (uj (ki (kh (m ti 
Ti(Ki(U([|(m(m(aA»gi(B(mTiii5in(nir|(Liui3(m (kyiie^n (M(kiiu)|| 

/ Q aCV C> Q Q O Q Q O. 

(K1 flbJllKl OJj (Kl X3i C1{llln(I|(EJ|(K1(&n<m(U1(m(mi}q(K11(K13.0(l^(H1(M 

O ex Q «. .. CL 

o \(uii nnn r(M «! (EJi 3 onn \ (uii(En(iaii|(La3(M.3.inasvi^ (uykkio 

O Q a. » Q o 

(M (ai (Ki (KI .^ (Ki (kh c) (uui (Ki .jTi (Kn XI (EJidsm (kh 3.? \ inamaasvKKi 

ann 0X1 .jho (En ^^liiiN (m (ini (01 .3 (cii ti (uii (kii (in (n in 3 (M (bit 

Q a * / Q 

(Kl (Ln(n(Kiin(Mr(i](Kii(&)i(noa(Ki(nji(LJUi(Ki.jfi(KiiTi(&iiN qjiosikui 
(uii(KTi?(LnnaJi(Ki(EJia5innm X3, nnnn(i|(EJi(Ki||\ ooi (tn asu .Jii ni ann iki 

O^ ex Q Q Q 

(LiiflKi(Ki^(Kiiiij(K¥nn\ (iMnicnn(Ki.J¥i(ui(i3ia^(uii\^f(i|aAJi(Ki 
(EJi (iJi (n (Kl \ (iriniio(Ki.jn(B.^(Kii|inoia(isii(m.JYi(Minj^ nn 

Q Q Q O Q O 

(Eil (LJUI (Kl ^ (ISin ? la Qmn (U) (1^ (M (EJI ^ (Kl ^ (!£; f N (M(U|(K1(K110 

Q Q Q *, CX, Q CL Q 

o f (01 (Lii (Km oji (Kl ^ 0511 o osYi (UU1 (um (KYI 10 (LMn 0^ (Kl .J¥i am r 
QSYi (iru(M .3. la ojui ^ (U(Ln f (EJi(iru ? (i3,(n(nTiim iepi(kvcxvjlibi(M 
iJi(eYi(naJi(Ki^(Ki(K¥i\ (Eiii(kn(Kin(M(Kii^JYi(Kiiin(Kii(Kvi(nji(uu) 

Q (X/ Q Q Q 

(m~^(i)(ciTi(Ki(Kvia(Ki(ag(isin||^ (ea (tu imi (a xi iki .jm ici i^ OtJi 213 

oiLnn\ (&ji(KioinM3(mii|(maiisii(m^JTi(^ii|ajiia(M(^(Kii.^ 

a. ex / o /Q o 

(i|(uiiani)\ in(uii(irn)(ij¥i(^ii](uinaii]Maasin(Ki^ 

(X oo o Q a, * Q / Q 

(m||\ (M(Kii(M(nJ6^(Kin(M^^o(Ki.jY)iiaionn(ru (^aaiookji 

(m(Kii(M(n(B3arino(eiieiinnnOi nm (unoojinotM 

Q^* . Q qqcvctkq oa 

aiVi(M^ 0(Moru(m(LJi(mo(Ki(mM(uiasiiao) nnm^ 

ojin am f ojci o m (Ki (Ki flsij o (EJi CT Ok m 

' Q Q Q O Q 

(MinTi? in|(Eiiaiui(Ki||\ (MO(m(iai(Monnn^JTioin onojinacM .3. 
(ij (loi ,^ o (EJi (bin iKT) ok Qsn o (m m (uii o (kii (ui kii .^ lei ^ 

o)^(Ki(KY)(m(iai(Mf (uiio(Kia^!i5i]0(mc^ on ojin mi ^ iki 
(Kinii|oi3(i5Ti(m^(Barin(EAinoi3cnn»i ^ooi 

nnma^(Efl.3.0(Lnn(U¥ionn?(ru(ik(M(Kii(a^ .^ (Knacui iiui (K1 ^ 

Q Q O * Q 

on an Ti Ml .jn dci oAim \ on ojui (ki .^ieji ^ mi oji onn ? «ii ami (uin m) o 

QQCV Q* Q Q Q<:>/ CX 

ohn Mi^ \ (uii osii o 0(M(nji (mo »^ 
am^(M(H^(m(uiMi.jnasiiinMiiMi||^ (i|oaii](mii|Mix3i(n(nxi 

QQQ Q OQ OCi> 

Ml Jin(m(i\(pMi(nj)MTnoMiMi)(M(EJiax)i(aiMi(L^ 

a . a ao 

ajin«i)uoMi~^ mninim ff^MvnnPLiEii\ ojn Mim aruKkJi le (En 

(^ (uin (Kin Ti (uu) in (n (m (Ki (EJi am nnm 2^ in (m ajmioadJi 

(i^(k^(Kiiajin nnnn(iJi(is¥i(Lin(Oi(m(ui(m.^ (M(eji^(I|M12 Ml (Kl ^ IT] Ml (KY) (lfU^(l^ (U11 (0| (K1 (q Ml .Jin ^ OJ) GEH Ml iq (LQ 3 (M ft^(Ki^in(m(KYi(iaji(i^(uii(oi(Ki(^Mi.Jin(KTnu£n(Kiin 

Q Q a, » / / Q Q Q Q 

J (Klnr]iEji(uui(Ki[|\ (uii(Kii(M(i5ii(wo nnm(Kio»n(Ln(CT(iJifi(i5ino 214 

ajiTi(LMi|min(Ki||\ o(Ki(U¥i(KY)inii|(ui3(Minjir(Lnn(ui(Ki.jY)(Ki^ 

Q Q Q O / O * Q 

(LniHI|(KllEJ|flUUI(Kl|| \ O {Kl (K11 on 01 ) OSVl (Kl OslLQSYl (U ^ eJ|(iaillMI| 

Q a, Q Q o „ 

ii]mTi(Ki.jY)cxi(KV(nPL (EJi(iJ¥i(Kiarij|(iaio(Ki(iai(Minasn^Jiriii|ariri 

(m O (Kl OSTl OJYI (njl 11 \ OJYI (Kll 0X1 o (m K^ 

Q ^ Q Q O 

(KllTI(lAJia3ill|(nTIMl(KV^(£JI\ (KH (TU f 03. « KH Tl Ml ~3v (Kim f X 

(X ^ Q •, Ct> Q Q 

QnoaQniKi ii|(m(uii(iaici(¥icnnn|0(m(i^a(n.(nj o iki ikh 

(M (n (6in ^ n am im o (K) osifi K11 inji .j¥i i[|(EJi2(aA(iciJ|(6Tiauajui(Ki 
ao)(i)(mao)ii|(Kio(ei(is¥iajYt(Kiio((6ino^ x(ki (ki iki ooi ti on 

Q (X /Q* Q*Qv 

in ojiJi a (M onn in ojin otn^Ti (K11 (^ (O (oiKiocKina^cnaaruiiKian 

n ojui a oco n (Kn (E^ ajTKM ami .jno(Ki(Ki||N oonimajTi (nam iki M 

((w f (Kii (nji luui »n (lA ofim m (Efl (Ki [| \ (Uj (w 

(Kiiru\ (riji(ikajii(isvi(M.^(m.^iisiham(nji(Liih(mo 

ouuiv ii^(i5YiTiininm(Biamaf^(aiiixiim(^(isiio^ (M osvi (ru o^ (un 

im (K11 (K11 .Jin (Kin (K1 (IS11 (Uj i&i (iSYi (Kin 0^ 0FiPL(^ (kA (kh oji in (K) 

(K11 (Ki (ui (10 (ik on), nnm (Ki (uii \ (uii (k)i u (EA (m (ik cm (riJ) (ki ^ (Ki 

(Lii(r|(oi3(is¥i(Ki(^iKii>^\ (EJi(KiO(inn(Kinn(uui(U(r|(aTi ki lyi 

(Kycm(ai(LJi(m(KTi(Kii(Kii(M? iLnn(LJiK)0(m cm (oim (kh (kn 

Q Q ( QQCV»/Q/QQv / 

(Kiaji(Ki.^(^(iJi?\ (i5ino(Ki(m^(uii(e|(La(EJi(La(EJi(i5inam\(MO 
niim(Ki(oixi(UYi(K¥i 8ioa(Ki(m.^(n (cii(isii ii)(njia(i^ \ (uiianri 

Q 

(Kii(i|(io3iMnm(ci(Ki(U(Ki^(i| mmiKi «^(Kyn«jL(EJi(kJi iiaiuui ^ 

Q Q Q Q / C> 

uasn f (uii (ui (m .Jin (la (i3k (i^ (wi \^ nfim (inji Ti «] (irii § (B^ 215 

/ Q Q (X / Q Q Q Q 

(ei Co^odSD ^dsnoKiiaji \ (oj (loi ,^ o ojin (eji iiai omi (Kin (ki 
o an (m 3 (m (m nm XI (UY1 ciuiEJi o(M ^JTi ann o ^ o 

IEfl(K1}(U(nOin(m(p(KVCMfiL(EJ|X (Ull{K110(Klll«|(Ull(KilU(EilW 

0^ cm (TU) ^ onn (un (Kin (M ofln vj^^ ii](EJi2ocEJiasii(U¥i(KiiTiaAJi\ 
(M tin) (Oi ^ (Ki (K11 in (Liui ^ (m CofiJi (iJi (Ki o (Ki II ^ 

(X Q (X Q Q ^ 

dsii (LJ¥i (K) (EJi 2 (lonn mcKvx (Kiiajoin(Kiii](K}ia onrm amin o asm iiu 

CX Q Q CX / 

O . Qv Q 

anaJui(mii|(ia3(M(Kiiasiia<i(tfl8|ariiaa5Timir|a<)(uinir|o 

Q (X / Q O^ C^ Q .. Ct> 

ornn am in (uii cm XI 001 (E^ ojin asm o oji ani) o^i ozi m M iki a^cm 
annn(Ki||\ ariianjiQn(ajooajiiin(ULna<i.^(£j|^(m (o^fl^ 
{M^(m(iaiiixiii|(m2(u.^(Ki(Ln(Ki||N (&)i(QLajYia{i(Eiianj)(M(Kiin^ 
^xi cmn o as: cLAJi ttji] asm (M .^im ajjaiia^cmonmofiiLnijariinflma 

Q Q C^ CX Q CX / 

{Maaji?(m(mao.jmcm(aiaxiiKi(^asm(Ki|| ^ (noaona^ niKiinan 

Ci^* Q CX/ CX Q Qv / — 

ii|axiim(BariicmiEJiaxiiKi(^(6m.jmanri r oru a^ o asm o 0^ cnPLaru)ao||\ (Efl(moaim(iJiasman(m^asm(M^3.imMaoa^cnjL 

CX / CX % Q 

onm iKi .jm cm XI Mm (yi N (m oi arm .jm ooi xi cuui o. on on xi iki iji 
(Kvcm(Efl\ ojm 001 CEJI (Km asm (m (um ^ ^inaxianoaadiakcmaajj 
(Ki.3.aj)£jiaji(uma^an\ ajmooicvriQajifanLfiodharmxiorii^x (um 
(KYI XI fluui o^m a<JLann (Ki o on asm .jm xi (ui Km ojm ooi 0(^x3^ qq an 

Q Q Q (^ 

xioo.jm(La(i^(p\i[|(Liuio{i(U|on.jma£;o{iooioii|asma(M||\in 

Q Q Q CX O 

onoQCMiEJi ^oaacuioacuioima^Kumoju) ^ ajmo^iazioimoAJiinoaia 216 o / o Q a 

(IST)(019(M(K¥1 Q a a v*> ^j*' / / a a 

(M.^(Ki(Kio(Kii(Ki nmn o (EJi oi asn o (Ki ciwLN (aja^in(i5ii(LJ|iKi 

/ Q Q / 

(KlO^f \ (M0SYl(aiTlin(K13(MI[|(K)3(M.^(mO(Kl||\ (MOSD 

9(M(K¥1(KT|(KllK10^(KlOaS11O 

oi(m|i(B(nj) ^oruiKlhasiixjLn X oru ok (uii (kyi o (^ i^ n in ti ki 
(Kv 0X1 m (jg Kf| o iki ^ asij cm (ru (kh .jmnaicunEJiiKi-^inimn 
(p(Kvcm(Ej|(Ki)(iru(LAJi(Kiiin(a(U|(Ki.^ (Kinm d ' Q Q * 9 fr\ a. 

^ OJTKKKaO m in Ti im (p (KvcioLiEJi o ojii] tM (EJi -^ iw tm o 

Q Q CkQCV/Q a. 

dClOOOKl^UUKElKKHII \ OJlfl OnflffMIKllMll OAMl aJ1IKl.JlllKn 

* Ci^ CL Q Q 

OQ Q / Q Q Q / Q a- 

(EJi^(Ki.^(nosYi{M(Kino(Kii|\ (EJi nrn la oji (Ki inji ami (Ell \ (uvkkd (i|(LaaiKj|.^(Kii^(uitnnn ^ (kii ai: cm ru) (Kin \ (m osvi (un (aj 

dSfilKIKII ^ XJU1 CEJI (KH .Jin((EJI(iai.3.(m(Ull(KY1(M(EJI(U1lOI)(B(l5^ tiKTUJI^ ^(UH O Q 

(K)(K1(K1G Q a ftCJ 9CI (KJI Tl II) IIUI 3 OkJ! m (W Kl ^(EJI 0X1 im ^ 

Q a * ' o Q Q a (iaiir\ (uii (Kih (ai (Ki f (M or) osin -^ im (u oru oAJi im ^JTi 00) (^ 

(K11 (Ki (EJi in on 0X1 K) iKi (o^ (isvi n ^ i[|(Liuia^(iciJ|(uin(ajoxi(LJi(Kip(r^ 

(Km (Tu (uui (K1 ~3k on m XI IK1 .jm 0X1 X3i 0^ \ uniKTioxKUioii ininnsfM 

(X Q OQ *,,C5v O 

(Lmann^inoni3 05Yi(Ki(LAJiiLnn(0(KTn(i^ai^(riJ)(Ki[| \ hi oxi ni (ki m (kh H] 0X1 Hi (X .. Q Q O 

ig{i(Ki^(KiiiTn(iAJi(i3k(q«rixiKjiyi(Ky'n«).(EJi \ ajj iki oon (m an osii 

Q 1 •^ ' ^' r cS' J J ^ J ^„ 

(K)inoxia(M.^Kln(Kiaj|inasii3(M||\ (i|ioi3(is¥i(}nin(mtLnnfl<|£)iinj 

/ a, Q a, / Q Q 

(arn?(U¥i ofifinanmn ^ (M«iiK¥i(i«ii(Ki(iJi(Ki~^inanTiiKi.Jiioxic5k 

^\ in(naxi(m^(Boxiim(^(isipajiiaxi(LJi(m^(o r o 217 

IEY1 (U11 ^ in (EA (Kii jk cmiru (Ki \ (EJionniuui(M(Kiiinininin(iK)3 

Q a * o Q o 

(E^ (Kv^cnPkiai \ (M 01 oni ^ (m (K11 (U11 (KI1 (K11 001 onj) (K11 o ^ oqoiiki 

Ki o (Ki in(LajHn(iiinrn(m.(EJiinim(^(i^^ in((K)3(p(KV 

apn.(EJiO(U¥i\ (uioin(KiiKi(isn\(MOioi.jY)(Kii(iviQnnno(m (nPL(EJiO(uiii\ (uioin(KiiKi(isn\(MOioi.jY)(Kii(iviQnnn 
osii (OJi oAJi (m .jn <Ki) in (UA 1^ in (n in iiq(E^ (K^^ 

Q Q Q ^ Q 

iisvi o (EA (HA f III (Liui im o (Ki ^ onnn osii ^ o am o 
ciiQn(Ki.jiiQoi\ oim(moim.3.(EA^(Ki.jn(U)(KipiruiK|\ oneEAa 

/ Q Q ^ Q 

(M in osn Kin onrm ami m \ (M(uiiiinjiiiSYi.^(i^(iaiiFAimomann(nj) 

O . Ct> Q a Q Q o 

«ai im ^ in (K¥i 9 NK11 (!£:: (EA im in ajii u lEA iin o (Kin \£A iKi o (^ 
nrmn^miiioasiiii ^ (M lui osii n o im .^(kii osii im f (m (en o 

Ck Q O Q Q 

(KD\ (MiniMdffu^iisiiiiai^iiniuiim^imua^imiisi^ 

CL » Q Q (X Q <Z^Q<Z>Q 

(U11 (K11 (M lU ^ Kl .JY) a^ iru lEA OJUI IKl n \ OSIl lEA JJI K^ 

J ^ cJl "^ KUiKi^isi^asi^ 

Knin(nA.3.ouiEAO(M.^o(Ki||\ KnajtYYirajiiKiiKi^^iKTio 

00 Q 

(M||II|ILAAII|IK12liSYlim^JIEAIX)ll£A(n(M (M OTIl OTIl .^<EA ^ IK1 

> Q Q /Q* /Q /Q Q 

eM oiTi I (M (Kii lOT -Jiosii o in \ (ui (M in o iw (^ 0^ 
£A£j|(nA(M..2AJM(\ iu¥i(Ki(ainoi3ii5iiiiKianiK)CEA nTYiniKii nnnniai 

\ 1^0 \^j 00 O^ 

nm flsn n KII .3.(nA xin iiui in im im lEA (^ 
(M (m ojui (M im im iKi o AO 0^ opn^io) im ^JTi o 
(Lnn»AiLiiin(mi|\inajijiflHn(Kin^^ ^"^MM(?^ 

iMM«i(M(ia(UJiintM»on(Ki^iunoiKi(| \ miiiKinntAiuin oniKia 218 

O Q a, ^ Q ^ Q 

Q Q Q Q 

(0(M?(Lnn(i^ieiiKii|\ (m (eji ^ (kioji ooi ^ ikkkh lei mji 9 \ (eaikio 

Q Q Q Q Oa 

&aaRji&aiKi(LJi(Ki(|\ (EJiasiLa^annic)(ui(iin|\ cinn (n ooi oru »ii iki 

Q Q * Q Q / Q/ 

(K11 f (inn o (Ki (uin inn in IK13 (Ki (K11 \ nnm (im Ti in(Kii a 

flCiJi f on iQ Ml (EJi mji f iKft(ikaajLnfifiniKi.jina«j.Ti(Kii(i^(uiE^ 

(kjiKiiaj|(cinDoa[ij|||^ ^(inniKiiaTiiijcaiijCwaa^iKvcmiEJio 

/ * Q /Q Q CX/ 

iun ojii osiij o ikj im m o im .J^ 

aftiKioji^: (M wi (Ki .jin (Kifi o in (Ki flsij iM m oiiiM .-^a. o (ki .-jJUIkiii 

Tiiij(LQiijCftCia(M»<yfi™v^^ iij(LainiKiiniiJuiim-JiTn(Kiasii]\ loiJ] 

Q Q * Q Q 

iijajicuiow-sflLiKTniKiiMasiijamaana^ .Jkum m iki a (m .-jJU o 
(KiJuiiisnooiTiN (eioaji f (nj)(i£^axi(LJiiKi^(KiiiKii.jii(Kii(Ki(U 

Q Q Q * 

inji.-A(UTn(i|wna(U-dkO(Ki^asinooixioa;iii^ moamaflii] 
on (Ki Ti on iQ (i](»^3(M(Kycm(En(Maji(M(EJi^(Ki ieji ^ (un arm e 
iKif (LnnaJiiKi||N (unann? anjo^oTnimasiioEflasiniKfl 

ex Q O Q Ck Cli 

(KiiiN (Kiiii|(ia2([]a>j|iHioaoi(Kiaoo(min(LQ(m 
ojin'^ in o a an (Ki in (Ki (Kin 01^ cmanj) (Ki 0^ (K11 in cm 

O O Q Q ex .. Q 

ojiim armnasin ,^?(Lnno(Ki.Jin(Kii TnajifidSiUjamniKiff^ (Kvona 

^ * Q a, •. / 

iKii^ (MinniEJiiriJi 7 (Lnn(Kii(Ln(^ 

QQQO C>Q OQ 

(tdiininin(Ki.jiniLn(i^(i^(Lao(m(un(M(qoi(i^ ex * / CiV ^ Q ex 

£J1\ (uiKKYKMosmamia^iuiKEJiiKY)^ (MinniEJKnji 7 (uniKii ininin(Ki.jincui(i^(^(Lao(m(un(Mooi(isino 

Q Q o . Q 

anrKiaoMiuiCTN (Miei^imaniKiacM^aADiuuiCKj^ 

^moainiKiiniKiOkinamniKi ,j¥i no o^ ip o iinn cm (uui (M anKHin 219 fln(m^aj|im^mamiini(nj)(i5ino)0)9 (i^(Eji.^\ oun (ki on dsn 

Q Q CV Q'Q OO O / » CSV 

mlKl^(lS1r1(K11^(L^o(m(BlJnn(af'lS¥l(af^ (m osin (kii o^ (moruj 

Q Q O Ci> CX 

iKIM'^iStO^^i^'^ (n(LJUi(m.^ajui(niKiia(M.^cEJi^iKi^O(M.as¥iajn 

^ J i^ I I ^ y J CJ 

I Q Q O Q Q 

IK1) o (Kin (tdi on m m (K1 ^JViiQ i^ M \ loaririo niuJiacKJiuiniK) 

ex » / • Q O (X Q (X 

iKii(uii(Kii(Kn\ (i]iQii|iKiii|(uui(mo(Ki'Jiiaj|a^(Ki||N (unarm^ajn 

Q Q Q / C>Q 

(K110(nj) 9 (K1ianiQ2^£JI(UUI(Kl|| \ (M lEJI ^ (Kl .JTI ija O (U) flJI £JI 

CX.C^ OvQ Q (X (X ^ 

anni|^ (un (m tn (K11 fl^ (m(ifu 9^ inji (m nsin (EJI ^ w ajDHoi 

/ Q a Q O/ o 

o(^ (i^ n (a in (Ki .jn ig (i^ (c^ cjq o (Ki IK11 ojn (^ 

n((^3(i]anri3y\(M(is)n(un(cnnQ(i^arinajn(K^ (Moi(EJi»aji 

Q.. Q */Q QQ* CX 

in(m(KY)o(Miy^nftn(Lj|(m(M(MU^^im ^ ieji ojui (ki s] kh cinn 

* Q * a Q Q Q Q O 

(KYi(Laaj|(Ki(iJ)(Lnncinri7ajn(La(i3iC^\ ii|<ja(i](Ki(Lnnii|03iKi.^(Ki 

(X ^ (Q (X ^ Q CX» 

(K1^Jll(K1l(l^(K11.^\ aJ¥1IK11(EJiajl)IK110(M(U(UUICEJ|(K11^nn(K11(U 

TnaJiKUiaruji ^ (LJ|(^!kj|^iQ.jii(au(i]ia2(MU\ incn(i|(Ki 

ex Q O / Q 

oiMQLnncinnf(McinniQ^jnouii|axi3(M^(i^ ofKKKDosno 

QQCVO .C^ QCVQ 

a^(m^(i](anaasii(Kioin(is)naxji[| \ (kyi a^ ofVLinj (m o (ki (Kin (OJi 
o dsn II ^ ^(uii (Ki(nji(Kiio(Ki(Kii(Kiiak ^^ ik) inn (un arm f (M 

C> Q Ci> Q Q CX * / 

(ULiitM(nasiiiKDiKio(Ki|| \ (Tu 0^ (U11 oi (m o (m ^jvi (K11 o uKin 
(i^([|min(Ki.jniQ(i5k(E^ \ iKih(ikiriasii(Kii(ui(i|(isvi3(Kin \ mio 

OQ Q Q/Q..QV 

(K1in(m(KY1CnaniQ3(M^(M(K¥1(ISVl(Kl()^ (EJ|(nj|(KY1(b)L(Kl(Ln(Kia^ 

mami Ki (Kn flsniKi n \ (uu(i]iQ3(M.Jvi(Kiio(asin(Kii osvi \ (un 

O Q Q * ex - ' C> 

(K1 onaaiainj) y(M(UJ)iia)(0)iiAJiaji)(Kii(Kin^(iJiy(K^ I 220 

Q Q a. * » o o 

(Kii(nji(LJiJi(m^(UJi(B(Kino(Ki.jn!Kii(uiiannam(M 

aj¥i in ojui (m .^(EJI ^ Kl o (K11 nsin (m an 0X1 3 in c|03(i| 

Q Q » .. Q Q » CXO Q 

(K1n^ (Tu 0^ (uvi OQ £]| (HJi ^in osii IIS11 o) ari) 9 0^ (EJi ^\ (Masnanji Ki(|\ (ru(i^(Uin(mcj|(nji.^iriasiiiisiio)(iri)9i C^/CD- QQCV QQCV 

(u:(Kiiasii]o(ai(i5ina5iio^(m(M^ flno3(i]iK)an(KiasnoiKi(Ki(M 

/Q 'C> Q O O * Q 

o (uin (^ (K11 ,jk(uin in xu o (Ki .^ in osvi II \ (m mosfi .jh (m mji oji 

Q. Q OO C^ 

ftti(Ljitkji(Kif(Lnn(Li|(Ki[|\ (Kii(nji(LJiJiiKi.^(a(isipinji(M£in(i^n(nTi 

Q Q / Q CXO 

(Ki .jn la (U M ^(M osii cnn o) f 0^ (EA .^(Uio (10 ir^ 

o (ui (^ ojii (Kin in ojui (i^ n (n Ti (m M (^ (M ouj (kkkh inn 

am f (M (n on (isfi a £ln (K1 ^ (M (1^ \(M (n (isvi .Jin in cm (m 

onn(Ki\ aj|(maji)(Kinin(Kinii5riinji(LJui&90(i^(Ln^()m(^ (m 

O Q OO, Q (X a. „ C^ o 

iisin(Mm(isin(U|(Ki()^(a n(m (kh hi la (ki ikh q^ aajkocui on rm a osn loa^ 

Q O Q OO Ci*- Q 

(KDinj)(LAJi(K}0(Ki||\ (iJin(i5ino(U(i£Nf(Lnn(Lii(Ki^(KYi(Ki.Jin(inn«jn aji(Kif(Uioi(uin(Ln»^(Ki (UKMiQajui^ ^onoaniKiiniKKisfio 

QQCV»Q. /a* O' Q 

a^(Ki(ki)(M(Ln(B(U(Lnn(isTiiLnn(Kii(EJiiKii(i^ (M (ki mji ikd o 

Q CSV O^ O^ / Ci> 

iQ(Ki(Kiaj|(K)iniLcia(Mf\ (nji o^ ojyi im (eji inji .^in iisri osti o e asn 

(Kin (ig: flsin o w cw^N (M (oi oni .jin an onri im 

Ml ,j¥i la dMP \ (isiii(ui(Ki^(M(ru(ui(Ki.Jn(n(MWW^ (o-jooi 

Q Q_,.C^ C>/ O- (XQ 

0(M^(Ki(KiniKin(ii^(isiiO(Kianaan(uuian(Ki3(isin(Ki ^ xi oji nsn oofl 

Q Q O. Q OO/ Q .. O 

cui on (10 a (M (Ki (un (LAJt ^ (Kit iru f on 0X1 (m (ei inji ;(M u (Kit in (ui iM 
(Ml, \[ \ y^ 221 flsiioiKiana\ ikii ok emeu (ki .^in asfi ^ in arin aq 

/ o o 

a 1) o in im M (KvnpiPL£ji \ (Miisfi(Mcianasn3(isniKi^(M(i^\ mil 

oi o (U) ibvi cni ol onm ii| (EA (m .jn am 9 lEA (K11 0^ ^(m 

Tiasii(i^QCiJi(B(ai^9(ui«sYi nmn cim m cLnn m. (£ii o QUI osii o (ea 

isn asn o ^ Ok nmn^ ^osiioiKitKi^oiuiiariJia^ajioqTi^? 

KDmJKUJKKllUI onTYKKII) \ (M IQ (LAJKEJI Tl OJU) (U Ul OH (Kl (Kl .JD m 

ijikJi aa im o Ki ,jn Mil in (uui lu m in in Ml ,jn (10 (i^ 

QQCV* O * / /Q Q 

(U8STioKi(Ki^ii|(ui)ann(nj|(is¥i(nJ|\ (u asii um ojui iki o iki (Oi ? 

QCX.CX.Q C2>^Q Q/ QQ Q 

a«^(tii,^(Lnncifiif (rijiQ^(WO wtinn(^(iK^ osinoMi 

(Ki{k|0(LnnariJiii£;(un(isii(M .ji(Ki.^asih(ini noriJKnnn (no Ki lei 

O Q CD^ O- /Q 

(X *. Q 

(Kii.jk\ oiKiu(MO^(i](Ki-jn(K]i(ui)(Kinonn(nji9\ :u(inian)o 

Q QCVQ •, / Q Q * 

^ (Ki(k)| lU u (kh o) \ i[|ajui(m.^(LJi(Ki(Kiiaxio(Ki.jin(Kii?ii|(Kncn 

Q Q» * » Ci^ / Q 

(m o im inji iJin «o ^Jn (Kin in oo) (loi 0^ ofvkim (^(khocm^ 

(m(iai(EJi(mo(M(ei^MiO(uii(Kii(Encim(i| (oj on nsm acui 

Qv (X, Q Q , Q * O * O^ 

(LJi(isii(unninji3(i^\ (EJia^lijafvinoifuniiinoniEJinim.^ 

«. Q Q., Q / • 

QSiiim| ^ ^iKi)(i^O(M(KiiaJi(Ki(Kii(MO)(irn .jYiosm no) nm m 

Q (X * Ck OQ^ 

m o (10 ^ K] (a in (m lE^ (KyoHjLiEJi (L^ on 

QQ.,Q*CiV O/QQ Q 

in(iai a oi; o iri la (jq^oji a^ (If; (B¥i o w cM^in 222 

Q C^ Q Q <X Q /Q 

ii|annKiaji(Ki(isvi(M(EJi^(Ki(EA^ (Kii(ru^ii|iQ(Ki(EJiinji9(kiiai[^ 

Q Q a 

IKD.^\ (EJ|(K10(M0iKl(KT1(IS110in(K13in(rua(I|ftn(riJI ^ 

Q Q (X / ^>L Q *<^ 

(KDo^cinn nnmamin(uiiaRn.in(KinM\a^in(Ma7n(Kfi(ruajui(^ 

Q /Q Q (X 

aPtf).nnnn(Ki||\ asino(Ki.jn(iJio(uin(MOKi(Kiiaji)l(i^( o^nnnajii J a J CJ J ^^ 

/ c> Q a » •. Oi 

cmin (Kin M ^ ^(B (Tj (U11 a ii|(M 3 osin (Ki (iQ am \ 1^ 

(M^(isnoii|(maii|(i^\ aji)aivi(BO(MoiKi(riJi\ inoaii|(K)ii|iKi 
ex - Q / / Q Ql * ajD (Kn (i^ am (Ki (EJi asp o (Ki ofYYi lei n ^ (^ £ii (on £Ji (kh asn (kio 
nm in (&i (m .^lEJi ^ (Ki u (KYI (O) (^ (EJi(KioinasYi(KH(KDinjir 
o(Ki(Kin(M(0)(uui(m(i^(i^(M(Lno(irinain(o ikh o^ opvk nnnn aa 

J "^ ''a J ^ J y^ 

(njiaAji(Ki^iis¥ifiuiio(Ki.jfi(Lci(t3i(^(wi (^nrmnoui ttkm o uj 

Q Q a*Q QQ*Q 

(Kiaanam|| \ EJuru ? (Lm(Kifiiwo(Ki^as¥i(kiiTn(Kin(M wam(W 

Q Q Q Q (Xf 

dJUl EJI / (Kl {KKEII {KIO (Kl Of¥in O (tf: OJUI \ Till] (ICKKl ^ (Bl (ICl «1 (^ 

a Q * C> Q » CiV CX Q Q 

osm-JintimfflLnnonnamoN (Kii(ig^anPL(nj)iKi.Jinam?(U¥iasin(M-j^ 
ui>(Kiii!Kiianj|>\ (Mas¥iamafU!(Bi(Kti(tf;(CT(^(CT(EJi||\ ojiasiiam 

(HJI O (m OJU EJI, (m(Kll asn Cril \(Efl O (UIl p(K¥l(MTI CT 

a „ a o 

iim)(Kii|^ ino3(r](Kiii|(m(un(Kii(ui ii|(Laa(M ^(niruf ajn(uii(»^ 

(njifiajm m o (ki o (ki a^ ana am) «i tJi in m na m cfl orii ^^ o m en 

Q/ a, / Q o- 

oojuiN (uinaf%kTi(Kii(puoa[ij)f(UYio(m.jn(Ki(nji^ii|o 

Q Q CX / Q QQ CV O Q 

£ji (innn(M> o(Ki(Kin(M(Kii(Kiia2A.(Kio9{)oa^(Ki(^^ 

c^ Q ., a • o c> Q 

osin Qfin o (EJ) osvi (i3i «|(ain(Ki[| \ kii ajui (uii ikii (uin o im (u th cin 

ad Q Q Q O^Ci> * Q 

in o Ti \ o im (Kin o am (in (uj (m oji o^ o(M(m w (K12(l^ (U¥1 (KV 223 

(X ex Q Q Q C»^ 

(LJuio(uin\ ajnim(a(MmTn?(miMinTiimowiKii,^f(i«ioiOT 

a Q OQ Q (X Q Q 

lun Ti asm o(KiiKiiiij(Lnno<W(U (Kill ^ (mnirui? maciiKiiEJKrui^asii 

^ (X *, Q Q Q / Q Q 

iLiui(uii(Kii(U(U<La(Ln(m^(isi](M^iKi(Ki)cno ^^luinx 

Q „ Q Q Q Q ^ Q 

asiKLajKunanjinsinn (Miei^aoo^arnoimajiiiinoaaji \ oikkkii 

/ Q Q Q O/ 

(uii (Ki nsin ^^(Kii OsA^iKi o (Ki osin ^ in(inc|(Kian(Uji»90(Ki(Ki^(uii 

o o 

Q *Q^ OQ O'O' Qao 

iO lEJi iru nnn (l3^ nmn «| o oo (TU 

ex Q Q (X * Q QQ 

ian III 0^ (m [I \ (uin am ? (U (m (KYI (inn (KYI cui o 

a, Q » Q Q o ex 

(KissYi onn nnnn oTYi Ti ^^ (r](EA3(M^(EA(iJiii (I](ki3(isvi oniKiinTiiisi] 

Q Q Q O' O / Q CXO" 

(KYlflK)(m(K1(K)(Kl(Kl.^TI(ISVin\ On OJU) S] (Kl 3 dSYl K1 OTYI (M (KYI O (TIJI 

Q » CX •. » Qv Q Q (X 

(Kl^^ (kfl(U1(U11(KY1T|(KYllKY1(l^(n(X(nj|(Kl^lK1(KY1(L^ 

Q Q Q / 

([^ii](axi(m-jn(Lai3i(^o(o?(KYi(ru(UJi(Ki-ji(i5Yi?(wi (jKycmnnaoji 

Q..* / /Q«,CXQ 

Tl\ OJVKKYKUl II|CU13(M^(riJ|(Ulil(irU(ISYl(LJlJ1(Lnn(KYllQ(L3k HI (^ (Kl 

/ " Q / Q Q 

'Ki(Eii(Wi(^nnfvi(injiino(uiiiN (Lnn(isYio(LJj(^(Ki(uj(Ki -^(iajiibi 

ex Q / CX /CXO » CX 

iKYi.jYiam9(Lnn(asj(iJ¥i((Mamii|(Kiaan(M(i]^ (umiKiarKM 

Q Q * Q O* O Q 

(Eii(oiaj)(i5vi(Lnn(man)ii]riA(U(nj(0(KYi^ (uamam^ 

O Q O Q Q O/Q 

i01(Kl'^TI(LniO)(Kl||'^ (Ij (in C| (Kl (ISin O (m (Kl (ki| (U) (ISY1 (Tj (KYI (K) .^ 

(C11 in (irii .jn QOi (m (ui (m ^jn (KYI oTYi (Tu f N (KYI ([] (la 

Q O Q CX 

(Kl(IJl(n(K13(ISYlin(Kl.JVl(K]1N (T) CUIK) (Kl (EA (KKKYI .JVl (U dnJIILn (K1 .JH 

I ^> O QO (X ^ d O 

(n(naAJi3(m[|(KYi(E^\ (noi3(iS¥i(Ki(ULnTi(m(m(icu(uinKi!i(L0(iJl(Ki 224 

Q <X Q * QQCV Q QQ 

(a(riji\aji)amf(un(FJ|(i5i]OKiHi^\ii|iQii|(iQo 
(LJiiKiiikiisnoimana^ (M(Ki8X)||(m^jn(i|Ki(i]Ti3(isii(Ki9(i^O(Lnn 
onn([](Kn3iKi\ QLnn(M(ru(i^iisiio(mcim.(isiiiKi)^(uin(M f \ oji 

O Q O Q Q Q 

(isin(isii(Kji(M(Kii(iin ii|(Kin(B x|0 3an^3as¥i(KiTi(ki} ^osn o o 
XKMD^ 0(Kfi(M.^(Ki(uiaii.jinanri((uiia|;;i anrin(U¥i(^ Mil ^ oiKfi(M,^(mooii.jinanfi>iuiio onm oim-jnofKioryo. onmoniEJiiKinN o ex * Q / Q Q ' C> 

/ Q O Q Q CV O I Q Q - 

osiieEJiariJifN (EJi(moasino^(Ki^(un(m(iJi(ajan(LJUiannnN(M 

/ Q Q Q Q 

(0)(marii(n(U)(mo(m^o(mofOQn(una(M.^o QflJI.^ (0)(marii(i](U)(mo(m^o(mof oj) c|(Lnna(isJi.^(LJi(Ki(U| 
ciTincKn)'^ ojii QPij. Ti (i«i (^ (Kifi (ig: oflflk onm (w .-jft. EJi -Ji ^ 
asvi||\ (r](Ln(r](m(Kiiiak(nPL(rij|(Ki||\ o im o on (oi 3 nsm (ki .jd (ea qji 

Q /QQ..Q*OQ Q 

(n\ (uo orimaiioiiO(M(Manno(mo(m^(r](a 

o cu) 01 on (tf; (oHnnoriJi cinnn in oji (EH ojui (ki on oj) cq o (ki (U) 

Q / 

(Lciajui^ O(M(nii(m(LJi(i0^aninTiftni^(Kyan^ (moiiokki 
o (m (Kfi on ani 3 nsin (Ki ^(ei u M n \ III (Eii a (M m ^^ 

a S "^ Jj\ ^ O OJ 

o 
iQi|\ i3ian(ain(m(i^(KyanoLiEJitjiCTa(i5fiin uikbi 

(o(ifvXiasvioii](Ki2asinon(m.Jino? (KiiiniQaiM .jyioxiiist) .^01 

woiKiii^ (MiM(B^imamajiCTnmoffi(Ki(K^ / Q Q Q Q 

(K) \ iijca(n(muii|aJin3(M-ifl.(ui(i^(UiKi.jfi nnnn«ii" 225 

a, * Ct^ o o o/ a, q 

in(Kii(i^(m(njoif)(iai9 noisosYiim^i^ \ iisii(Km(Kitinn(njif\ lI|(0)i(lSl1iKl(UJ)aJl)lK1)lnaJlJlc^m(nln(m(c<l (KvcmiEJi \ mn nsm 
o ojn !kIi o (kiq i^ on(n7niKi.jniQi^M(U¥i(Klh(m(ir]p||([](m3(m 

Q Q CV • Q ex Q O O 

(isno^iKi^^ (MU(isiiiisii(M(Kinajn(mo^(Kii.^iij(0)3iisfi 

Q QCV Ct^ Q 

iEJi(i5i]£iiiioo(MOi(ini(m\ (M(iJi(isvio^cno(iq^o(mo?iKi) 
ok cm nnnn(m^Jnan).in(Ki)M(uii()mf (Miei^jmosn 

(K)(Kii(Kio(Ki||\ ii|axiii|iiO(nii|annooiijosn3(m'Jncii¥iinji\ o 

ex * Q Qv ex 

(m(uaji)(Kii(MinTia^o)oyajnai^anrin(Ki.^(iru^ asnoiMiij 

Q Q Q CV 

ii|iKi(M(i5i](MiniKi(M(isii(Min(m(KJtm casino ^(ki£j)(ki| 

C> / Q O O Q 

(K1 no OSn CEJI QflJI ^ \ (K11II|(UiaiI|(M3(ISTniI|(K]3(Kl(m.^lI|(m(M.^O 

(Kiann^ufl^(Ki(niKi(i5i] \ luniisiiimf (i^O(Mann(Mii|(Eii3(Kii\ 

Q CV O •. O^ Q .(X Q Q 

ajnosfioonriii^ orim(i](E9(m^Jvitinnu^aj|(m.jn (un 

Q Q (X Q O Q Q Q 

(Mf(uiio(Ki.jii()nn?(MCEJiiKi(Ki^ann\ (m £J1 on (kh ieji n o 3 oHn o 

/ Q O Q O O 

(m(iJii(EJiiisii^o(Ki[|\ (M(Kii(iJ)ii|(iai(ei(r]0 3an(Ka3(i5inii|(Ki3(Ki 

(ioii|(uiiaasviO(iq(Einmi(Kii(nji^o(m^ on (eii 3 ooi ojh CJI on ikd 

Q ex • / 

iisno(Ki^(ru)(Ki ^ijino(Kii.jn(Kii(inion(Ui(Lnn(Eno(m 

(Kio(Ki^(mKi(Kii(isin(m(Kiiii|(M3(K^ ^(rufi "^ 

^ojOsniKi n (Ki iKi) (ik am. ami (Ki.^o(^uasvi(Kii.jYi(Kihann 16 226 

Q O Q QQCVC5V/0 

Q[Vi}\ (MOcim(n(U)0(K)(Ki)(i5no«i(m^(nji(i^(EJi(^ 
(Efl (Ki o (Kii ok asTi o HI owin O) (C^ 

Q Q Q CXO Q 

09(EJ|(nJ)f\ (MaX1(LJUl01(EA01(EJ|(UVl(KV0^ 

Q ex. *, <Z> Q„C> CL • 

am in (uin aii)(M (Efl^(m o (OJi .jn o oi(Ki[i|| \ oj^ 
(|j|(eiaAJt(Ki[| N o(iO(Ki)iuio(Ki.^(i|(U¥i30^(uii(Kihn 

ex / ex, f. C*^ Ci^ 

mjih^ ^(M(MiEJi^(m(EA<i5in(Lnn(Kii(Efl(Kii(isii{K^ on am aui oo o^; 

(EJiflHn(ia)||^ ^^'^^^^'^^^^^^^^ /^^^"^^^^^^ 
ia(M u (Kin in o 05) o (K) im^ \ inji 0^ (U¥i o 

(^aji)(KiiTi(UJii^m(ain&qM(Ky(m.(ai\ (mo)oi(^(kiiio(m 

Q Q Q C^O/ Q 'CX * Q Q 

(EJi(oi(eio(m(Kin(MO(KYiTi(iji(m.jn(K^ (njin \ 

o iKi (K11 (k)i ok Qf^ orui vjOiiaasin^iEJi ii|(Lnn3(M.Jin(aiTim(K)niKi 

Q o . cr^ Q c> 

(KnoiKiii \ (uviimiiJiaoiuo^cmatuimotKi^iKTi.^^ 

Q ^C^ C> Q ex 

no2(Ki||\ sj (LQ in (Ki (un vj arin ^ o (Kiji in osvi .^in 0^ 

Q O- CX Q CXO O Q 

orin ? on o 3 (m (K1 .Jii n (TiJi a 0^ \ aj¥i (EJi (K}| ? orn orin o 

* C^ Q CO/ 

^(Ki)3^aivi(nj|(Ki(uin(Mininann£jiasvi \ o(Ln(Ki(M(^<^in osn 
(orn (isvi n Nom iru f (un o (Ki (Ki^ 

Q Q Q 

lQ(L^(p(K11an(Ln3(^(^(Kl^(m(KTn()maJ)|)(KT1|| ^ no3an(Kiin(Ki an(Ln3(kJ|(LJi(Ki^(m(KTn()mon(KTin ^ no3an(Kiin 
as (n(ninaqM(KV(m(EJi(U¥io 

Q Q O" * Q 

incnaj(m(L^(i](ain(m^jn(LnOk(M(MO(is)n^jn(narini^ 

^ (TV o C^ / 

(Ki[|\ (KTna^QiVL(inj)(m(uin(KYiii|()oi3^N anjia^an 227 

O Q Q O 

ui|(Ma(Ki(Ki^ii|(n7n(Ki .jn<jai^(E^O(uii(MoiisYio(i](isiiaii| 

O Q CL CL fQ O Q 

i|(KJii^(mo|flO(Ki||\ oj|iKii(i|cxiiioajn(gfajnoimiKi)(mo 
iKi.jin(KnTi(ai^ (MUOonooaiimiruyotriJickiaciJi onieia 
I (M£iiiEJi^(noiK)Of cn(ui(M.^oiKi.jno(^ (iMioin 

' Q Q CiV/ Q Q Q (X Q 

I K) .Jii(uii^c^o(uii]aJi 11511 (am ojuiiKioi^ cook) 

iKiiiisYiaji)n(riJi3(i^Na^uam^aii)ariJi(LJUifl{)0«i^ 

Q Q Q Q ex .. Q 

n(K)iKi)(KioiKi^(i|(niriiKi .JYi&ciOkM \ ajn(Kii(Maji(MiKi|| : 

o Q Q a, Q q/o. q q 

(MarYi»ajvi(nm(Ki(Ln(m^ (Kiio(Kiiinjif :(M(ru^(Oi(B(oiiEJi 

Q a Q • Q 

iQO(Ki^nnm(is)n.^8jnaju)\ (Lnnannf(MC|(B3onn\ (M(Kiim||(Ki 

O^ O ex, Q Q (X 

I o(K) mca3(M.^o^iKiasii]oi(nj)iKi.^ (uiKKim 

a* aa aaoQ 

ajii(iniiniEiii|iKi)(MFaivi(Maii)aji)fl5Yi(Ki^a^o^ (Kin u asm onn (ki 

o (Kin :(kii am ? o (Ki oji oji in in (m ^(un o 09 o 11^ 

Q •. a o- o o Q 

ciQi^^ftjiix aiiiio(M(Kii(M(n(n(is)naoi(Ki(uii(Ki(Kioia(ui 

m m (i^ J ^ ^^(i3i (i](mn(Ki.jfi(La(i3iMoajij(M(a(isfl.-A(a 

O Q Q o 

iisii^am(oi(m(iJi(Ki(nji(LJui(K]iij|(Ki|| \ oici (ki iki o (Ki.^m 

0» ' Q Q Q (X Q ^Z> 

CTm(nJI2\ (Ull1CI10(MTITI(K1lJI(K1.Jfiam ?(M(aCT(KI(OT 

«.«& a Q / Q 

(M(Kiiii|iQiKiaivio(Majiiiuii(isTio(U(i]in^ nioa (nimsiiKiosn 

Q Q CV Q Q C> 

(UJMi(m^(EJi(Ki>(uii(Lji(m((]ca3(Saji(Ki.^nnm ju^aiamn 

Q Q QVQ Q / Q Q CV (X Q 

Ki .jn CQ (L^ (i^ (nji (1^ (LQ (ui im lUA (EJi n \(M IISY1 (isin 
luii (inii am ^(uii (U (isn (o (EJi (ISV1 (Kin (1^ osn 228 (Ki^nininKi c^(KV(mcEJi\ (MoaiiEJiiKiocMannaxi ^Jii(^Kn 

o N (M (O) (O) ^ (m (K11 (Kin (K110JI 9 (U¥i o im 0^ (En 

asu J \ J^\^ J CO 

rkA(Lni[]iQa(M.j|.(EJi^(m(K|(m3(2j}(ijcn3(M..:^ doi 

(ru(LJui(m.^(nji9aji)(ui(Ki.jvi(Kii^(Eji(m(m (ud (Kin (ui ceji (ki n 

Q / Q 

(n(ain(m (^(KV(m(EJi(U)ajii(m(ui(Ki^(Ki)(m (un 

Q / Q Q * c> Q o 

(ISY10(^(K11(Ln^(EJ|(M(MCim(EJI(Kl[|^^ (Ol ITU (EA (Kit (ISIKKl .^ iTII 

(CTi(mo(aji(ai?(uin(^(CT.-A(r]cim(m asn (O ojh (K) ceji (ru 

QQ QQCV „QO Q *(!> CTv 

(n Ji (U¥i (m (ui a{) o 0^ (Ki ^ (un (EJi orin f (m (la (k^ ona^ ^0(M(nji(m(ui(Ki^(ij(aTri(Ki-j¥i(ui(i3i(yiN tJiann?(Ln 
(isin(Lnn(Kii(U(EA(m^(i|(ainftn(^(KyQn).(EJi(Kn cm 

(oi iirn .^(EA ^ (K1 (isn (Tu (ini) (U¥i (a (1^ N "in (eji ojui (kkhj) ojui iki -.jn 
(M(LJi(Ki(Kin(M(Efl^(m.^infl5Yi .^(a(isinCT(un o 

(u (Ki (m (ui (Ki .jii ann ? (« (En a (u (11 (ini 3 (i| in 3 (n (En o Ki (ra 
d] arm (Ki oJi (Ki ,jn(EJ|Tnf(^(najui3(imim (gajiasnwii(Ki|| ^ 

Q Q CV a Q Q / O^ 

^ii](ui3(n(m(i]iKi(isino(Ki(Kiij)(uinTnn> (^ ^(unl^uCTi 

mi(m^(Eiio(Lnn(K)(Eji^(Ki(kji||^ ^(Maji(U(Ej|^(Ki'J)(Kii 
(ru.^(Kno(m^(i|(aTi(Ki .jn(Lci(L^(E^O(unc|(Kn3ai) \ (rua^ 

i Ck Qk Q Q* * Q O 

(un(cn)([|Ti((inn(LJui(m(U)(Ki{Cii^(i^(EJi.^^ (M (Ln o (injn (ui (Kn (nj 

O CiV / Ci^ Q Q 

(Ki(En(i^(i|(KTn3(m(iJ)(isifi(m(ao(U|(Ki[|^ (no3(n(Ki(i](Ki(isii(Ln^ 229 
ieiacui.-ATnKlnof 


/ CX^vC^ C^/. Q*C^ Q 

§a (En o (Ell osin (K1) flfe flsn o (Hi onax li^(KDO(Mfl^cmirLj(Ki^(Ki 
(ini(ijii(irii(M(EJi^(Ki^(isi](M.JYicinn\ (MC|ajui3ann(LJii(Kiiaji(Kin 

Q Q O Q » Q __ Q (L^ ii](aTi(m .jiniQiJ^MaJiwi iij(M(W(iJiw(r^ (oktukm (U(ki 
(KYI (n(La(}a(M(n 0511 -jn (bi iru (M .^ (K11 im ^jn cEJi (oj ^1^ 
n«riiaiisfi(Ki(LJijiaji)(Ei|(ci(Mnnri(M\ ojiikiuojkkii (bJiiKiaJiQioa^ 

(i5no(}avirnii5YiMOTiiriJi(EJi^^(LJn(Ki|| ^ in (ui hi (ki di ojui no .^ £« 

a ' Qc>Q o a a 

(Ki ([)cas(M(isin(M(KDui(a (naji)3(M(K)(K)(KiiKi^Jvi 1)0) (qm arm 

(Eji^(nji.^(Kii(tiL(m(Lfl(Ki(i^(i5i]OftaQna\ omiLi (vriniijiEJiiij^) 

OSYKKKKl (Un UU1 ^ 11) (UUI im (UUI (M (K11 (Ul (Kl (Kll OiVI (K11 (LCI C] IQ 3 (M 
(Kl^ I aCL, J I ^ 

asii(Ki)(ui9$^axi^aji)oi)(EJi(Ki)(Kiiisii(isni^ (EA 

(Ki o in lO) 3 (1511 (Ki (KY) (isin (m (^ (m (iSYi nnn (ZA 

Q * Q. • 'O Q a Q 

(KKUnOAJIN (I|(UU|(Hl.Jn(M(rU^Jn(K1)(Mam^(}af(M(}0|\(M(K11(Kn 

OQO O Q (XCl Cl Cl Ck Q 

(K1(K18{1(Kl([)lQ3([)(U3QSf1(Kl^(KD(Kl(K11||\ OiD O QO) OJI) (¥¥1 ? IQ 

asu(Ki,isu(KU ( (CCl «5 Jl \ 

Q Q 

cui(Ki^(EJivinriirijif (Kiic|ajna(M(EJi^(nji||^ (i|oac|(K)iij(KiiM| 

ex Q Q a. Q / 

a|(aTi8q(E^(KV(m(EJiaji)cinnf (uii]ann(^ cim?aiD8{ic|(ixia(M 

Q .. C?^ O / Ck Ck i Ck (X «. o 

osA. im (ui (m (1^ (isn o im ana ^ (SJ1 fluui iKi (LCI (kd (un am (ia onnn t\ (ea 

(Kin \ (KYiiijiQan(Mim(LJi(^(L:|7ri iri)(rijif|\ (kh ci ilq 3 (m ^jikkii 

c> a / 

avJiJEJi^ro(riJi(EJi^faji)(Ki^'iianPLTn(Kii(p\ a^ m imn «i (KV onnn 

/ * Q C> Q (X Q 

ocuiinaJDl^Oftci nnrviaj|(m(Kii^(Kii(i^(L}i(M(Kii(Ln(Ki(Kii(i5kC|in 
xi(m «^(Kva(WL(HO(uiij(Lnnw)(iji ^ ui (m (eji asm am oa onnn m (eh in 230 

o o Q a. 

(i|f{|ii|7n(KH(mftq(Ki||\(r|asvi3 nnm (mn axji in (loi 3 (u .^(m o (ki .Jii 

annfancnx|ih(i]03(KiiKi||\ iuin (K11 o (m oat (m n (eji a am ikii ok asii 

O / (X , Q * C*^ 

Oftoowix Oil) (m in (M(EJi^jKiiru o (0^(1511 ON 10 am (kd ik; nsn o 

c> / Q / * a / Q 

(KionaoajiiiJKUiajui (^ino>aji)inii|ajuiS{iro||(Kiiii^(Ej|inji9 ^ 

00 (X ex Q C2> 

^oji (EJi (K1 (m .^ in osin (im (M (M £Ji ^ aqiQ n 

Q Q 

dciji (EJi (EJi ^ y ^ ([]03(i](miij(Kii^ii|(iriTi(m(jL^(po(uin(Mini^ 

Vq CXQQQ Q (X 

(m in (U (Ki .^iio) o (K11 (Ki , im iJin (m o (K) ani ? (i£^ (£ji ^^ (m 

u o ooi (n (KU 3 Qcijn inji 0^ (uvi (En 

ojn in 051) in iuin (loi o (B (m ^ I] o in Ki (c^ (Kvofv^ noiaosfi 3 ----- - - 

Q (X O O Ci> CX * / 

(Kl .JVIiKIOMIQiUn'Vin f (K)IK)iKl.llSI1(Kn(nJI(UUI(Kl .JYl (KD MUKin 
CI> • Q ex /' ex Q Q 

m oncni^niBiarTi nnmic^imiKi (oiisinn ^ ajDiKiicuii^ onc^iKimji 

Q o ^ a 00 ex * o 

(KTnoimiKiiiMinasin'JniiiamimoiKi.^ ajiKKinnosiKi 

(lO^jnoiiviiKlhiEnamiKiiii \ ^innsin) nnmc|iujic|(Ki3iisfi(Ki.Jvi 

(M(Eii^(KiirLn9N (&iiKmiii|ima(M'JTi(Kiioiuno(L^ (MojionJi 

Q * Q Q Q 

o^iKi-^EJiinam f \ u(nim(Ki)iKiajj(Ki^an(ain(Ki.Jiiiia(i^ 

Q / Q ex .. Q / " 

JVi\ (1^ (Bi inji ojn (Kifi u lEJi (m o (Kl .jn asij 

ci> Q ex Q Q ex o 

(lJ)(ISVlin(U|(K1 .^(KimSIKKI ? ^(I^OO(K1(K11 N (kJ) (K11 CUI OH jO 

ex Q Q • 

(Ki)ii|axi3(r](2j|(m(i^iKYi.^(Kio(iQ.jnQn(mir|ina(i5^ (M 

(Kiimiii|iK)ii|(uicniEJi(ini)(ui(Ki||N (un(Kiiu(EJi(Ki(uin(ajin(UJi3nm 
Si (ui f (oj (Kii .^ (o (K11 o (M -Ji (O) im o fl^ 

,. C^ Q Q Q ex Q O 

(KTiia^aPVjk(inj)(Ki||N (LnniiSYioiini(aiiini(Efl(uiiamf(M(EJi(Ln(U^ Q I Q (X *. Q /Q (X Q 

in\ (M (kh oji (Kl (cunji 231 (M ~A iaJtajtiKiisntim (iKiirui rmiciiMi Q Q Q 

i(n(M(EJi(LJUi(in[|^ (Lnn(6iio 
(Ej|(nji^iia(ru(KiiiJin(Kii7n(EJiiQ(iJi(K\(ki\ (m xiin (kioji (ki ^ (ki Q J * o Q ' a. 

o n (m (la .Jin ini n (Ki 3 (M .^N OnII tni arn .j(.«ai u « in 

Q / Q a O Q 

ajii(um(K)((KiariJi|| noi oniQaoji^iKiuiiiutEJi n 01 a osn im o|n 

Q '^ Q O Q Q Q 

IEI|^»(Un\ (EJIQ!lLaJI)(K)0(nJI(M(ia)^lQtJUI(K10iKl||\ (KDOTIJI^ Q Q (M (EA ^ (m (k: (O) o K1 .J¥i (K11 (M XI in (un Q Q 

^oniKiacM^o (uii 
ri(Kii(n(Kiiap9\ (EincvriniKiafKianiKi^aan nnnn 

Q 

fojiiarigDanniKiinasn 
- o m Ml a am (un arm Kn Kin arm xi \o) ono (m o 

O ex - Q C. 

Tnitmocuii(kJi(EJi^iKi-^(ig:{^ ojn (kh oji (ki «d onri 113^ cmn m 

c . Q . o a 

osD.jviCi(Kii(n(Kiia:nf\ cEJiiDcinna[)(Kia(KianiKi^aannnrv]ia(Kii(Ki 

(Kl^-Jll 

(Kiiinann(Ki||\ o(mKiiaiiiiKiajiii:nnajui(Kiiii|(isvia(m^(M(iuino^ 
in (ui o \ (^ (Ell inji (M (Ui ojui [^ N (U¥i onri f (U11 o^ 
01 01 (m o (u SI fltQ a am ojn ann IIS11 (Ki]^ann XI \o) cm 1 \ ^ J J 

Q a Q Q ii|-r»ann(unJiiiMBi^«iJnK> i (ai(K).^ajui ;ajn(LJi(K)(LiiiKi~iiomHiunHtium(unM; ajui 

Q Q O Q Q Trj onajDUf (KiiQ^»aji)0(Ki||: 000000: (KumJif Q O Q 

O O Q (M(MIEJI^(KI(Ln (K|(U|(Ki^(Kii(Ki ana^ i(Ki(nji nmno(Kj|(uvi 

^ Q cxc> 

lEJi oqiEflaicnnn omn am m md nji ojui iki .jikkvo n 

I O J Q> __ Q a imii]imiiji1iij(M3iOT(wiKi[|N iisiica(MiQ(uji(^y asinasii-jniKfi 

Q CT^ CX O 

oiinancKJiaMiiiiiKi^aii] nnma(Kii .jin(KmTiam(Ki(uinanoia(isvi Q / 

MKcinn 

CCl Qi c^ a. „ Q Q 

iKii(Ki||^ «ui (tf: mn (Km iM XI XI (LCI o 

Q> a Q Q (Kl ^(K) dJI Kii (n (tf: f «i (HJi cm o (M (ism en oji (n (ki (ki -jh (kj (EJI 

<nj .^in «s¥i ^^ (If: (is: (UII (eji (y f (ut (Kin (w (eji o (m (K^ (mojkm i 232 

Q Q Q a, * Q c^o o- a, 

(Kii\ iuin (K11 (M in Ti o (UV1 (HJ) Of; (Ki (m II (K1) .JV1 IK1) im .^(^ 

iia)iiio3(m(Ki||(UYiQnrn (Ln(ei(inn|| N (in cea ann o (^ iki cu] (ki .jti 

iKiiTi(EAiKii(iai(M(\ lUfKKimniumiUdiicnn ~ ^(mniQ9(M||cnoii|Q^(m.J¥ion(ia)Kiaoiu ^M 

-, , a o • Q o 

(Ki .jYi (KniTKEJi \ ajniminiMinasin -JTiciornKi ontmaasYioa 

iij03(m(Ki||(UYfQrirn (Ln(ei(inn|| N (in o afin o (^ iki cu] 

?\ lun (Kih in oju lu «] (a in Ml (KVCQ m (ig (OT 

a. Q Q Ck Q 

amanri9(i5nie(is)n^in(Ki^o\ 0EAcinnajD£JiTi(Kiajiu||x oeji 
/nji £Ji K11 Qsri im .^Kin iriA (Kin (un (oj 

(i^inasii)(ru(m(U¥i(Kii (i|oaKi(Ki.jinMiiintinniKi^ (M 

ann?(Uino(Ki.jin(n(Kii(nKi)(i^f \ (uriojiasiKEJi^ajnaQoaaiKM 

Q Q . / o Q 

(Ki[i(gnofl^(LAJinin(uui3aco||(KYi(E^ ^ mn (kj (kkkio (un la ouj (K1 

ex. C^ Q Q Q O QO 

moniKlntKiix (Eii(rijimia(m(KTi(mo(Ki|i:aji)£9)u^jn(LJiM 

Q Q (XCX ex ^^ Q Q 

ex Q Q * Q ex. 

(UJ)(un()mf(M(eiannuA(iiii|| \ n(EJi3(Kii(M o 

(l|Oa(I|(K13(K1(Kl.JVlKY|(kl}TliriUaJUI(EJI(K11||^ O (Kl QO) £)l CVTl f 

a * Q o 

(Lnn(iaiu(EJi(Ki(n(iaa(u -^(Kix (MmiisiKinjKUJKKi (U-^ (ki ooq 

iij(ci)3(isii(m.Jnc)m(un(Ki[i(uin(irim(Kini^ ^ajn flsn o (M 

Q ' / Q o Q 

onJi Si aj| im ^ ii| (a in Ml «^ (KvoB^ j (yKHoovJiMnasiKKi^iKi 

Q Q CL 

(Kii(M(EJi(n(Ki[i(BiQnoa(m (r|(una(M .^(U|(Ki||N (kd noxianiMKi 
(i30ii(isfi(mo(m.Jinan(m«|Tn3(isin(mf ojin nnm m asu 3 amn 

Q o 

(U¥1(U(K11(rU(UlJI^0.^01T1C|(KT1(EJIC|03(Kl||\ O (Kl KH (M (EJI 
Q Q Q 

ajinann(Maji(aji^(uinoiKi^O(i]aj¥iJ(M||^ ^(i3iiijmTi(KiJii 233 

QQO Q Q Q Q (X ^ (Ki(Kiim.jn(n(K)iKi)aEiiaruf:ioiQruf 
(KicEAfN (uiiiKi)(Minin noi3(6iiim^(M(miEji n (un3(M 
ii|(EAnof(uii97ii(m(eio(inn(inniEJiiisii^(M(K^ iuiiiEi| o (kiikd 
(KKrumoKiji ^ (^(EJiiru noiarinD ii|oi3(iai(iao&aiJl(Ki^ 
£11 am on II oAii (Kiflk (Ksn o (Ki Qm.\ (LnniKiiucEJi(Ki(uii(aj)(Kii.^(uii 

(X *OQ„ O / Q Q / 

(uiiiiaio(mQ(uui(m(Kiieln(m(^(KiioaNi.^(LJi t^, ^innosn 

Q Cv . . Q 

Tiaj|(m~9iii|(niniKi c^fKvoHjLiEJi : (Ma^(ruiKi|(mo(KioiKi^ 
Tn(a(yiKii.^\ (ijii(miniM(ciioi(-j(Kiioo^cinn tioojw 
ininniaiaiBauKUiiKinN iio) iru ojin (ki .^lui osin o o (m .^(kii o 

(^ Crv Q » O- (TV a. 

oiooiO(Ki(Kiiii|CQ n Ti (ki EH cui o cmn ynckJiaaaiiyonioiK} 

Q / Q <X O 

nnnnanninicnii|ajuiaacu||(KiiM^ (i3|(M(Ki(K}0(Ki.J¥innnf(U(Ki(iJi 
ojiKKiKui n&a3(M(i^(m(iJi(m(ikosi]0(iaQm.ii|(Kii ceji n 03(ki||n 
iui|iisiio(EJi(nji9(isno(Ki(K}^^ ^fl5i n min (ki ^m (la i^ M <nji 
a^(uii(cn(K)(KiicEJiQrufN uiisiiiEJiiniKioim-JnfniKiiiaa^ 
(M|| : (oj lEJi ami (ei (K11 asii (m .^01 n oi o u n 0^ (Kii(M(ei^na93(m(m JYiniEiidaAJiikflonn u (ai(nj)(M(cn. 
asii.jiinnm(m(ijiiKio(iao&a|| \ oniia ii|(K1(M(U(K1(kii (najno 

O (XQ (X K / O ex • Q 

(^(iaji(noim.jn(Kii(KJ)onn\ n(LjiJi(Ki-Jii(KTiaj)(B(K}.jn|(Ki(Kii(kfl 

/ Q O Q Q ex * Q 

IX) (Efl (Kl O (Kl n (K11 3(M|| \ (U11 (Ell O O (HJI ^OJII ^ 

c^^ * a cxi (X o o^ 

Q Q o 

^^jJM (kJi lEii ^ «! OJI Ki oji Ml .^ nm m m o in im ii,]| (Kv oflPk (EJi o oiii 
234 (m(Kin(Ki2iK)^ (M(ai(Ki(Ki(ik(Kii(un(Ki(n im £JI osn ho) ok cmim 
(KIRN (EA(mo(un(idhinajui(iJi(K¥i(Lnn(Kii(m(L^(nM(^ mania 
ftg[(aiarii nfYincp)(La(m(Q^(is¥i(ik&ao (La(ui(K)oii|oa 

(KiiKi^(mu(Lnn(nnm(Ki(iJi(m(6ii(Lnn(Ki)iLQ(u xiania 

C£> » Q ex / (X Q / Q 

Q Q Q Q / •, 

(K11 im o (m ^ sj o T1 (m .jn <LQ (i3v (E^ o (U11 \ 0^ 

(Tin im (ui (Ki -Jn (Kii T1 (EJi (M 0X1 cuin ^ odi ok owkaciji (Ki jh nm f oru ok 
<dfJ J (^ S 

O O Q / Q 

(Lnaioi(Kin.jn(Eii(ciMa^(nji(Mi^f(Kini^f^ oji asn oun o (K1 ooi \ J a* dfO) Q a s (Kioim(ujiKi.Jii(Kii(MTiTn\ o(Kiaj|(n(ta«r|(mTi(nia(m(Eflarih 

a. Q o 

(Lnnnnnf(EJi(Kmii5ii(Ki||\ iniLciinimoimiiaiajifKiyajvianimiEJiii \ (^ 

Q Q * Q * /Q o 

(K10(ia(U||(Kl^(K)\ ILQOM(kA(IlJ|(Kl(Lnn(^' vonoAJiniKi^ 

Q / c^ (X •, Q Q * 

0(Kii(Eiio(B(isin(uii(KTnnmc]rim ^ asn ojui ooi (EA ^(kiqjui 

Q «. O (X Q Q CX *, (X CX* 

(oi(n(ai(La(nji.^(Kii(i^(Ki(KJi .,^(ai(K](M (n(0i(cni)0(Kiaji(uii(KYi 

Q ^ Q C^* Q (X ( /O 

UMionn f "^ ^Tfi aniQiKitEJiam coin (p (la iki ta osn .jnnsintM 

/ / Q Q (X ^ (X •. 

(EJii\ (M asin o osn (EJi ami ? : (FJi (ifui (un (loi (ui (im 0^ 
CCi\ ^ \ J 

Q Q Q CiV Q Q Q Q 

(Ki o (Ki .jh (CI (KKKn (Ki (EJi (isin(t^anoTi(Ki.JiiiLQ(i5kC^anriQaii?(Lnn 
o (Ki .^n (0^ asm 11 ^ (uii(mo(M(Km(r|iLQ(m(iiin(a§fo(ai(Ein^ 

Q (X Q I (X ^ 

cm.annno(Ki||\ (M(ninf (mo(m(KV)o(asin(Lnn(Kmorii ino 

Q Q 

an(ici3(kji(isin\ (Lnnarnoi(n(ui(La(niLQ3(M^O(Lnnicnn(m nEJUtn 235 

C> Q Q Q Q 

(KH (OJI lEJI ^ f (Uni^O^OQnJI II|(M3 0(K1||\ n(U1II|(Kl(MaJI(Kl 

(K11 n o a iKi K1 o y (UI1 (KY) OE* (K11 (Ell (m I N (M m (^ 

(LJiKKiimiisiiannKKEAiKif ^ ^(m oji in an (la (ki tai am onm c^ la 

a/ / a » o • csv Q a |(g^«j (uiiiKi)(EJi(KiiiisiiiKi(uiii\ (K11 0^ anpLoaji K1 inji f fun o 
aK)arnann||\ f£i(n(nicnnaiisii(Kio(n(K)(ia)^ Tin&aimtEiiariio 
luiiima^ajiitmiKiiiia) jnKlniKiiLQ'njin^ ^^(kJi m (un oo o (m mi 

c QV Q Q Q Q Q O 

iKi 0^ am gQ Ot n (n in (m .JT1 (la (L^ c^ lEJi (m o (m o (n 
Ki(nji(LjiJi(Ki.jn(idhin(EJi(iai(ikom.(m mji ok (un ceji onui ikyi m 

(Kin ^asu (un m (m (Kn (Ki(Ki N ani n ami 9 (ka u (6yi iki o im .Jii (EJI (irui 

Q Q . o o ' a Q 

i^\(kJi(Kiin|(Ki(uui(M(LJi9\ (n(LjiJiin(m3(6YiffO(LjiJi(Kii||\(Lnnanrif(i] 

O Q Q Q Q • C> 

ii|0)3 osY) o^iru asin (ui(kfl? (Ufi o (ma \(^ 
ii|!yfta(tn(M(6Yi(Ufi(Ki(Kii| di (cn 3 (eh (ki ^(M(ki.jyi di (o o^tkki ceji 

Q Q Q CL ^ 

H\r% (LJi(Kiajian(ini&a(Ki(ui(Kip (m cea (kii o (nji (ki (ui (ki .jti (kii 

QQ Q*0*CXQ Q/ 

eoiDdcnoiM \ (Ln 0^ ozn oji (K1 (uui am (m (un arm f am f asmaAncn 

o Q Q o Q o 

U(i)io3(M(isn(nj)(iai(iui(Lm^ ^(Lnn(K)(Ki(Ki.jvi(Ki(Ln(kji.^(isii 

Q / Q Q 

QCV C5^ a Q /Q / 

(Ki^flunasmojiianduisa^x (M(Kii(^(KTn.^(M(isii(Lnn nmno f (im 

K11 (m^ (I) in (m! (UI1 (^ (m (i^ (EI) o (Kiam\ (M (cnn (tni .JI1 (loi ^ 
I nsu\ J(Ki, ^ en 

(K1) (1^ aHjL(nj) (m (Ell (m K11 ^in \ i| (01 3 lEin (Ki (Lm o 
Hiiinji(LjiJi(KiaAn(n(iai3(M.^(m-Jn(nam(Ki(Ln(m ^in (ki (£ii (eyi 
^ (i^ nmn tfj (Ell (Ki n ^(M (ui (Ki (Kin (K11 (tf^ (Ell o (m oiv^ i 236 

(X / (Q Q / Q O / 

in o f (un (n n cuin a Qcu n iio) (E^ (^ (lo) \(M (bii lEJi o 0^ 
Tmsno^^N (ojOfvTi 0511 (aiiuii (Ell o(iJi(^9ai||\ fuiKnan ojui 3 (Ki 
(UI1 (K11 in (K11 (KYI 0^ cminj (m n \ inn im o (M 

Q OQ ex ex Q Q Q Q 

n u 3 (Kin o (K1 (K1) ^^ (^n 01 (cinn (un 

a oc^ Q o o 

ex » • o Q ex / 

(Mn^ (n&aan(Ki(uin(Kii(LJiinmii|(Ki3(M.^a£iv|(m3(M(isn 

(bJiiKi0(m(tfsasii|0(mciivin(Laii|in(Kii(m(iq ii|03(n(K)(i|(Ki 

(MoiflGn^ on (n Ti (Ki ^ (uui (EA (Km ,^iKY) (Kn (bJKKio (Kiakosno 

( CO J^ J 

o/ /aex Q /Qcx 

(Kicm.\ ii5ii(ai(Eii&a(Ki)(Lnniisin(Kif(i^o\iKi)(iciji(ijninK^ 

Q ex Ct> Q 

ann?(Mo^iKian(ia3(M(i^\ ii|&a(m(uii({ji(Kii(ui(no(M(iJi(LJijiei 

/ Q cO ex / Q 

(Klin \ (M (isin (m (U (m .Jin orn u (T) iLQ 3 (n(k)t (Ki (M (ISI[l(K11(l^nnniA nfYYl II|(EJ)(K1|| ^ (M(EJ|(K1(Kl^(Kl(K11{K11fll^llS1|0 

/ Q Q / Q 

fto cuvi o (UYi (ism (K11 ,^ 9 (UI1 (Ki ^ (isin (M (Km os^ iKi ~3k d] n m 

O Q Qt O a/Q 

(KiB\ (U||(Ki(iji ii|03(Ki(m(mf u(M(M(iJi(m(iJi(no3(m(Ki.jm|^ 

Q Q O Q Q/ . 

(Km SI (Km (Eil (no 3 (Kin ^ (FJ|(K10(n0 3(Kl(Kl(Klf aJ)(M(M(U|<K1(U 

eX*Q QQ /QQ 

(um(Km&a(ui(n(Ki ^QziiKiN (M(Kiax)||(Ki (n(LAJi3(m|| (^(Km (|(kii 
cEJi(no3(m|(umciriii?(n(M3(ism(&n(Km(nji(uui(Ki(i^ ^(i5.(n(nin 

O Q ex QC>QO Q 

c^(KyanQL(£ji(Ki(Ki(Ki^ii5mm(Km(Kin\ (M(Km(KmiKi(Ki(Ki(Ki^ 

oo (Ki .jm (Km (LQ (^ (m ^ (Km (ism (ism \(Lnn (m (n (M (Efl (L^ 

e^ a * OQ 

(m(m.^nn(KmTi(ai(n(LiLn(Ki.^(EJi^(Ki(nu3Km(KA?\ (i|oni3(ism^ 

Q a c / Q Q Q O 

001 (Kl (I)(LC13(M.Jm(Km(Lll[(ISm ^ ^(UIO(Kl(Km(Kl(Lll(K)O^M 237 cv (kj|:(kiiiEJi^(Ki^(m 

ILm (UI) O QJI Sj Tl K1 y O Q Q .. Ct*^ O / (kiiiEJi^(Ki^(iQ«nflasiiajui(M(i|(Ki(kj||\ ikd a^ asn o (ki cm. o 

o / Q Q Q e ann ca (U IK) n (Ufi a (Kjn\ inaAnaniKiaiisiniKiflbJLdaiiiidaaiM^iK} o Q Q O^ 

(K}~Mimin(Kiii \ (uniisiioiEiiQru f iii(Kii3(inn (ki(ajiano(K}~3i miciTiiKiB \ (uin Ct> ex 

£11 dSf) (inn (KUTl (K11 y (i](Kii3(inn(ru 
OA nmnon r"a '^ HA m amn (Ki X.TI narnn(Kix.T|(KyaBn. (X Q 

iEJiiuiiannf(njiai^(uii(£ji(M 
iuii o (m 0^ am (U^ niY^ n (EN §0 .jn (EJi osn (m asu ojn miEJi ^ 9 

Q / Q C> Q Q O Q 

(uii(Mo(einoajuir(uvi(U||(Ki||\ oo^oiiKiiiKio nimaasfiiKi^ 
(kjiiio^iH(m||(Kln nfYin(Eiin\(M(un(iN«(Eiiax)||(Ufi(£iiavA(iiji^a^ 
im (m (ei (EiT) (un (Kii ojii (ui Ti u 0^ 

Q Q Q Q CV Q> 

(UY|^ ^uo(m(Kii(Kioft90^(KiaNJ| :iisnno(M(niEJi^(iJiasii 
(UYi (Kii M|(i^ oaAj)9(Minji(i£;(cno(Kij|\ ocu aaji(M ^? oun o (ki ok 

Q O Qv Q / ^ Q 

\.(M (M IB ^ (Kl (U im (K11 (IS¥1 on (1^ (M (EJI I OJI flg; flg; V iMKcnin ^ m o iKi (K11 (is¥i (Ki (tf^ (M £11 1^ (1^ flg; v iMnoTiaqii [KVm(EllO(Ull<LQO(K1^(£JI^?\ (un Q .|W|^t«cnj nfYYi ^ iQ}(in(Ki(o(isii.jx (isinoKiiKi(Moajn(iaiii|(m2(n(kJ)(KiO(KTn 

„^ -^ O// OO (X / 

lil (K) Of: ISIl O IK) CUViN (M OSTI inn (m (EJI (TU .^Tl OSin .^(Kll (UI1 0511 u 

>J(Ki. J en ^ J 

/Q^C^VaC^ qq 

QMi a^(m o (HI Of: am sA ofYin (» (£11 (Ki 9 \ o 

OQ Q C> Q / 

fl^ (Ki (U| (Ki 9 ^ (EA(nji(H(Kii(6ii(Ki,^(oi (n(irii3(iai(mo(Ki|0(a 238 

in (mji 0511 o(M[| N(M iKn (Kii o n ima^ 

(n 0^ (un (1^ in o (m oiMiM r ^ (KY) 0^ o(M (lo) o 

(Kll^ OTlTlim (E^(KVanRL(EAO(U1ll(ISin<K11 .^f (un o (cn (M (B ^ 

iia(iiji(n(EJiiKi^cirnmKi]oii|iisii3(M^ ^m 

QQCV 0.0 Qv/Q Q 

CX / Q Q 

iisiio(n(unannariJi(nji(Bi^f(uviiKi||\ (Moioi(^(kdo(m^iki 
(K11 (M (EJi ^ (m o (m (ifui ? o o asin (K11 0^ (^ 

Q CX Q Q Q Q> Q / 

o (m (KiiniKii (EA an o 3 (m .JYi cvnf (M (ei ^ftn o (611 (^ 

Q CX O Q Ci> CX Q Q CV C> 

(i^in(6iij|\(uii(minooi(^oimiisii(Lnn onm onn m ojh ookm oi 

(KidOJiN (Kiiioiiaiinii ? oinjia^a^asnotKiomi^ 

n ojui 3 (m n (Kvi (E^ (^ IKY) (n(Kii3(m o o (ki .jyi ikii m (Kncminj) 

Q { Q Q 

(Kin^ ^(i3k(nTiTimM(KvmiEJi(uii(EJiavA(r^ 

C4> / CX * / / 

(rvna^ii|(Kii3(miia)(nji(LjiJi(m^Jii(iai(iji(i^ (MasYi(MiKiiii| 

O Q CX * Q Q Q O c CX CL 

n o 3 ftTi im oq o (m -Jn (Kin ojii (Lnri (M ^ 

(^\ (uin (Bii (U] (e inji > (u (e (m [| (Ki (uj (w -Jin (Kii (u 

^(un (Ki (Ki (m ~3k (I] (ci in (Ki .JI1 &a (L^ (E^ (un (isn (M ^^ 

•, Q Q Q Q Ci> CX » 

(LAJ) (ui (isY) ^ (un (U) (m II (UI1 o in tinj onm (o (EA (iST^ 

CX Qv / / Q CX 

an(cnin(KiM(Kym(EJi\ (ea in (n mi (ki .jyi ieh (£ji cinn (m (kh (kd (un 

Q CX*/ QQ* QCk 

(nji o iKi .JI1 (Kin (ui (Kin fl5i (11 (a in IK1 .JVi&a(UtC^(unii|(inn(m(a»ci 
(Kin (ui (EA (K| (Ki 3 (m \ (m (ui (m .^n (UI1 3 (M .^(inn (i5in (» (^ iKi(Moi(m(Ki n Ml 3 asu (K) ^ (inn USD .jYiii|ann(KioKi.j¥innn(nji 

c5^c^ * ^ I '^ ^ ^ (X 

u in (uii onn ojYi nnn (n q (Ljui a QO) !l (K11 <z^ (M ojci ojui ^ dinn (kiozi 

Q mjiji^ (L3iii|oiniin(E^(KvanRL(ei(un(ni9iuniai(^ 
(Kio(Ki||x ^(uii(m(ru(Kiio(Kiiia)(uiiiiiiQna(nnnoft^ 
im n (»a a 0511 (Ki ^ (inn (611 jih Q onn im 

in(M3(nji ^(uiio(Ki.jniiniTi(Ufl(i^ii|(nTiim indci 

im^ nKiaasiKKi^onniisii .jyi nann^o 
(y\ (uii(is¥iou(n ii|ann(majioo(-j(ii5;in(6ii ..^ 

n (Ljuia(mi| 

lUk (nOTIftq (E^(KVanflL(EAOaJ11(M(Ell (m(K1(LI|(K1.JT1(nJl(MB\ 

iQ(nici3(M(i^m(m(K)Juiiii|oia(isin(m(^ oun o inn m 

iKi (KH CM (K11 \ n(Lci(KiajiiiKiiin(uuia^aEii(^f^ ^^^wm (EJI (ki (ki (^ 

Q a. Q ex * Ct> a, 

a^Ti(6ii.jYi(vin(M.^(majLn(Kiia^f ojiiiKiio (m ikh nnnn onn 

Q Q (X / CX 

^%(E^oaJii(i5vio(M(Kii ii|^a(n(aji3(Li|(m(Lnn(Laon(Ki(Lnnm 

ex O Q C2»< Q CXO Q 

Ti^uuiN (Lnniia(noc)niini(^(m85T) nnnncinnTi(M(Kii(^ 

Q OQ • Q 

(Ki o 1X1 im^ n CQ n (m n (ULH in (K1 3 QHn 
i|cinn^(iJ|(mavA(injinioi3(is¥iao(^ ojioi 

oiaju)(Ki(ui(Kin(iJui3a[u||(KinM(o(Kii\ unoiKiiicnajinoaJi.^ 

» ex Q c::> Q 

cnnTiii](Kii(EA(no3(Ki||^ (Lnn(n(nji3(i^(M(EJi(Ki(Ki^(Ki(Kii(M(e| 

~ Ck (X 

(Ki f ^ (1^ Ti osfi .jYt (inn (Ki .^(ui (uui ^ on ojci on 

Q Q 

(ui w (^ (i^in (Efi Ogi ? o luii 001 Ml flan 01 7 ( 

_Q QQ- Ckl O __ 

<Ki)o(u (m m(U|(m!| (uiiU(ai(KinTioii|ajn(Kii(^ 

Q O 

(jH o (m £Ji r \(M (Ki mil (m (m (m (M K11 n HI 3 n (B „„o d (X ex * * 

(Ki ^ (Ki f ^ (1^ Ti osfi .jYi (inn im .^(m (uui ^ (i| ojH on (m (u^ 

Q O Q , Q Q Q CX 

im osii IU1 (m (LR (m 1^ (i^in iKfi 0^ ? o (U11 (Kn (K1 flG^ 
aaOQ QQ. CM a ao 240 

ooJKcn on cmn (M da (LJU1 nomaiaiQru ^Jnonnf oinnarYiAcioiKiceji 9% n cmn (M da (LJU1 namaiaiQru .jnonnf QinnarYiAcioiKiceji r 
(uiinnnino(Kio(^^ (uncnn(ijui(n(Ki3(Eii(mii|daa(M(^N a^ 

C^Q Q Q Q Q » C> / Q 

aERa^aji(LjiJi(EJi(KYio(mo(KiQnji(Kij\ ii5iiiEJi^(M.jJiU:nq(uij)iisiio 

O Q Q Q 

(Kin^ ^(un (Ki GK1 (Kiaoim ii|(LJuia(M~3kii|nin(Ki.j¥i(La(L3iM(M 
flui lEJi QJi (Km (oi (en \ (ai(mo(un(Kiiu(ai(m^n(niri(Ki^(KV 
am.iEJiO(Ki(Kii(isino(uiha-Aaaii .^9 innoiKiaknnnflL^ nnnn*an(EJiiKi 

Q Q OO / (^ Q Q / Q (X Q 

flULnajn (noa(Ki.jn(Kmmi(m (n(iiji(KAda(nj|N mil asn o (um (Km o 
nn on (Ki (o (M ojui N lun(Km(lJ|(EJl(m~^lI|(nl^lm (c^(KvaHjL(o 

Q O ^ Q Q Q 

(uin(K)(Km(Kii-Jii(Kmn(Ki(K|i\ CMtuin&aacM .JTi(EJiann7(Lnn(oiiru 

Q C> Q QO 

(um (K3) (ui (ism (Tu (EJi ^ 9 (un iKi lui (Ki 11 ^ dj da on (Kidim u lai (Km (iiJi 
IB ^ r lum (» (Ki .^da da (ui (m(-j (Km o(M|| \(M oHn (Ki(^ 
tjLii(Kmo8rm(ism(m<^jmcj|(Kip(^ii](m(K3)^ (um (ki (CKum asm ti ui iki 

/ Q (X Q . * Q 

o nnnn(Ki(ism(LJui(um(r|0 3^(Kif d^o^ \ (umiEmocEJiM^K^p 

a Q o o a 

(Ln(Kiaj)(nda(n(Ki(um (i]ciivi3(KVO(^ \ sjozmaasm (n(K]a(Ki(KiJii 

C?v Q Q o Q 

(KmiMonri!^ (n(uij)(m£in(umioi(m(LJi(Ki.^(Km(uiiq(Km(£ii(no3ii| 
an(Ki3(6m(mnnn ?\ (inn (Km da (u (m .Jm (og f aim (um (ai (Ui iru (e^ 
(Ki[|\ inda(i](mKmaflPLiEji(um(cim\ cS^mnfcmnaruifN (ismodaTn««: 

Q Q Q Q 

(ism(Ln(n(Ki3£j|(nji||^ ^(ui(n(K)iKm(Ki(Ln(Ki^(n(nin(Ki.jmda 
d5.c^:(ndjiJiKi.jm(e(M (01(0) ami (i^(u^ (M(Ki8X)|(n(Ki.jmdaiKi 

Q ex Q ex Q Q O Q 

(Ljui(Ki^(ismon(Km(cn(KJiuT)(ism||\ (um(innfda(U)(K)(EJi^\(kiin 241 

in (m o (m ^ cuin lEJi (K11 .JI1 m (Ufi oni) (inn ^ ^(uiKKnaoJicciaAn 
J CO 

Q » o o o a. •, 

(ts)n(LJui(uii(no3(m(uiiiuiia),^tnoi3(Eii ii|a{)3^(Ki.JYi(Kn(uinn 

C^ Q Q 

in (M (Kin (&i (nji ? \in Q ca (m (bR am cm 

Q Q Q / Q 

l[|(nTI(m(L3i(KVaHjL(EI&aO(ia^(lClJ]|(^ (MflSYKUl 

O Q o / Q> a * 

(o (m (KT (15Y1 n \ (UI1 im (K11 (K11 .jn (K11 K1 Qsn 

im(K12N £JI(mO(UI1(K11U£JI(m~9i nOTim C^CKVOfVL 
Q O Q Q 

{KiiKii(U(ai^(K} najnaovi .JTio(Kip(nji(K|\ oosiimo inaoiEJian 

Q * Q aO Q Q O 

qno2(Ki(uui(i^o\ ojinoooiuu) ii|(Kiia(M.^oiKi ^onno ocu 
(mna^a n o^a (KTiji \ (nojui an (m 2 (IST1 (m(^(Kii n 

HQ o (K1 osn (K1 (K1 \ u(6L(n(LJui(Ki(KiiflHno(Kin\ fljn ch mji ojiiin 

Q ooo a * 

omimcJiinoaKiiKii^inoafiJiTniisiiow inntKin oim(Kin«|iiLn(n(Kia(isiin(m-Jn(inn(icuoM 

Q O Q Q (X / 

(biiajin (ui (B (OJi Ovi aai o (m .jn (n n (uu) a oaji II (Knip^ ^monici 
im(uarYi(m(EA<LQ iKi iinosiiinjiajLn (K1 ^(noTi (m(L^(^ 

(X Q CiV / (^ (X *. Q • Ct^ 

iuiniuiinnn ?(n;i(tf^£jiasiio(£j|iisin(un(Kin omonnn o im o^ cm aru) 

Q (X ^ Q Q 

iKi||\ lEJi (m o ojii (K11 TH oAJi X3k n (n in (m c^ (Kvcm 

Q aO Q • Q/ Q C> 

«|(iaa9Ji-A(Ki(Kioafui(K| \ ijinoinjiiuiiTioanfl^iEJianoaKi^ 

OO '^ (X (X M. Q «. Ci> 

uiHiKi^jYimoaoJiTiasi]^ (innimininniKiiaiviannnoQt^a^cm 
iiiJimiLnn najn ii|Ti(^(K)i(q&a3(M'Jii(K^ oajiiif; 

/ Q O^ Q / 

IKI1 (bJl(U¥1 (K1 £A &a (K1 (Ell (m (K11 0511 O (K11 0^ 

16 242 

Q / (X Q Q O 

QSYi o oji in o (Kin lun onn f Ovi (ei (UI1 in on^ nomaiisii 

Q o- a o 

(K)0(uvi onnnniKi o (nffna^(Ki.JTi arYincp)(KijanPL(EJiiKi|| \ luuiin 

n (K11 a (M .jn (K11 in (Ljui iio) asin (n aan ,^ (El (K11 N (nji(tf;ii|KDa^i| 

ii](KncEJi(noa(Ki||^ u arYinan(Kii.^3(miKio(Ki(nji9(idh^ 

Q Q / Q O 

Oton(ain(Ki'Jn(ia(LME^(EAasii(EA^ (Minof innaJi ^(ejiikiioi 
0^ o nfYYi on asu .J¥i on HSU ( \ (KiiQnji(LJUi(Ki.^(nasiiinaji(n(Ki^(ui 

ex (X ex Q CtVQ QO 

001 m (un (un (VTi (K1 n \ (Lnnomraaiia^(LQaji(m.^anuina(M.^(Kii(Kii 

Q/ Q Q ^ ^ 0,0 

Qon?^ (M(isinu(n(K|(Kii(Kio(Ki(Kii(Kii(^9\ (Lnn(Ki(nan(im3iisii 

O Q., * Q Q O Q 

(m ttil (Kl IKl .JT1 (K11 (U1 (Ul (K1 ^ (n (Kl (K11 (KT1 .JV1 (Kll (K1 (L^ lUIKKlO 

^"^a J ^ CJ "^ 

o (Ki Of; onPL am) (Ki .^(i](KTia^ino(m.^(Kiiixioo(iJ|(m 
inaAj)(L3iininin(Ki ([^(KyaHjLiaioinn \ (njia^ojionnntKKnjiajui 

(Ki on da (KKEii amoflPLCBJi lo im (^ osYin \ oi qn (U)(un (ea o iki^ieji ?^ 

Q a./ ex d o * 

ii|0 3in(Ki ii|(minan(ui(m^iEJi(LQim(^(isip(uin(L^ 

(Kii(i^!EJiih|^ (M(m(nji(Ki)(iijia&(m(m(Kii(n(Ki(EJiii|03(Ki||\ asu Innnn (kh .jyi (kkktr (Kii.jYiKln(Ki.jTiiKi(EJt(nJic ojui nm on nnnn ikh .jyi (kkktr (Kii.jYiKln(Ki.jTiiKi(EJt(nJiuina3^ii]o Q Q o Q a 

in(Ki^(isinoaJiin(cnn(uiiisin^ ii|iini3asii(Ki.JTi(Kiotkjoinn 
ann?rKi(Ki(Ki.^(Eii(iJi(isin\ (uinio(L^(noinim(E^(KyQn).(EJio 
(Kinii|(MaoiKi o{Ki(m(Kif|^ (KTiakomkonjiimcKiiiKu 
in(LJiJi(i]axian(min(m(r|iri(i]oa(Ki(Kio)^ oji oji (m ieji ^ (K1 asn kii 
ok cnfjkdfij) (mainiJiii(KThnm(iriJi?^inii](ici(Ki(Eii(vin miEJi la (m (r) ci 243 

o a c^Q Q> a, ex 

n flsin 3 (Ki (Ki .jYi n oi^ oji (Ljui (EA (K11 n \ (njiJ£:(unn(Kiaii|Qruf (uno 

(K11 (un (sj &a (m H^ im^ Q in (m r ^ (a^ (EA (T^ 

Q Q Q Q (X 

icioKiOMiiruf \ (M (C11 iCT ,Jkoi o im M m nm Ti (la o lEJi .jii 

/ Q Q O 

nii](LiLn3a[U|||(Kii(p(uiianii(njiO(iaN in on ojh 3 (m .^ o iki .^o 
osii jYi(K)£)ian(nj|3'i5Yi(Ki.^ii|(Kiiaoi^ ii|ioii|(Kiiuiiin(rui3itf: (ij 

Q (X * • Q 00 

iKvTiiBii-jiiafinim-JnoiidniniiainjifN (i]oi3asii(KiMi(KimiKi^ 
asiim(ui(in||^ (un(Kiiiij|iiaiia)£ji(ioiLQii]0 3^(ia'Jiim 

/ * Q / Q (Q .Q 

3ni)(m(n(ia(i5n\o(Ki(Kiiii]ia)(n(Maji(n 

Q Q ex Q CiV Q 

Ti(m^iis¥iooTi(nnaji(Eiio(uii(uinnnri^(nj|^ 

Q Q lI|(Un3(M (^f (Kin (^9^ (M(M lEJI^mO (m||(^ 

Q *C^ Q Q O / 

/ Q (X Q Q a 00 Q * 

(MO c¥imiKiii)(ini3Ti(Mfta(LJLn&ao(Ki(i:nmN(K|(Ki(m(Min 
fluiKKii (k: arm (no3(KiiKi.jn(ajiLnniKi(Ki .jyioh ii|(uii3(KJi.^(aj 
iKn^N (i](LJLni|im3(KiiKij-j(i^in(isin<-JVi(ann(^ ikh 

0^ ^ (ui) o (Ki onji ? inn asn (M n ^ (uin(KiiQmannno(HiakaHjL(m 
(KiinnnTnnaji||\ Tn(ncQ(m(EJinm(i^im(^flSfi(nji(iJiJiim[|x^ 
aril (^ (E^ (nji OAA ami flg; 0X1 o (m ^ (Ksn (M n \ ojii IK) (^ - Q ex / Q (X 'Q' C^ Q Q 

(n (ij) n (Ufi (EJi ann N (un (K1 azi (uin (m (K11 (K11 .JI1 ff^ 

Q Q Q O Q 

0HnMi^(uiiincGnn3anin3(KTi||\ ii|iLQii|iKi qhiuukki (n(M3Ti(M^ 

Q (X Q /Q(X/Q(X* 

(KiJin(iin^^(Kii(iiji9ii]{LQiKi(EJi(njif(MO nnrin (KicEJi arm (un (KiidJi 244 

USD (Kn irui oniKi (Ki .^(oiin 9 ftjiiiisiio ii|oiainooiKi>JY)(Kiioni 
^1 (Ki| (ism ji ^ ^(Kii 0^ oHjkim (m 0^ inn (n im (K11 : o(kiikyiii|0 3 
(Ki(Ki^(Kiu\ (EJi(innf(uiiiKi)(MTiTi(noiaasf)(i]ma(KiKi^ 

/ Q Q Q / 

(uiiu|(Ki(ui^ 'tj.inn asii T1 o Ml ~3i (i]imniKi-Jn(LQ(u«^:(ij(n 
ii](LJiJiaarinasino(Ki(Ki^(n(Kii(EiiiK|03(mo ^(Kna^amL 

ex Q Q Q 

(m(Ki.jn(innf(Eiiii5ii in|(isifii|\ (i^iiiiaTiimiL^fKvcmiaiiiaiafuaJLii 

Ct> * Q Ci> (X Q 

flNH (EJi nrv] da onnn onm oaji ti xa (ui (ki ^(isii](Miis¥i(unii]aaii3(i^^ 

djoa oniKi (n(m(uiia5ino(Minj)(m ojiMjo^ : on (oiaosn on 

o » a .. a 

f|(m3(Ki(K}^'Kiaji(ui(KicLn\ (Lnn(EA(M(nin?(Ki(i]icnn3(M(uv>(man 

n (m -Jii om lUJi II] (U) (o-j (K11 .^ojii (» (Ki «| 

Q / Q (X / / OQ 

dJin dSYl O (MO Qr¥in(H1(Kin(n(Kl3(KY)II|(K)3\ (O (KH asm (Kl ^ (KKKH 

Tiimii^(KyaBn.ifcjiiKii(nji(iJiJiflKi(efl^ onmaojnn o (mi lui 

a^O(M|(nji(isii\ (Li|(Ki(Kinnm(nji9(uino(ma^a(VL(mfta^ 
anioanTifN (uin(Kin(M!^«|(M30(Kio(Ki^(H^ f oiiiii(ir^ 

Q O Q * Q> 

(iiin(m(Kii(Kin.jn(Kin(m(m(Kin.^(iciajLn^ ^aai aoi n in ojin 3 qji oh?: 

051] O (maWL(I] ([^ 3 (HOnAII cms^ n lEJI^ 3 0(M^ 

Q 0,0 Q ^ . Q Q 

(M lai ^w Of cirifin am Ti (uin cB¥io o(M|| \a^ 

Q Q Q CVQ ^ ^^ 

(K3t ip (ici cimn o 01^ (KYI inji (Ljui M) o (m (K) (kj xa ojj iki ^ (i5i|^(^ 

/ o Q . * a •. o 

(Eil^?\ (lJin(n(l5ilTllK1ll(Kl^(K»(M(Kll(I]«jn3(M-Jn«^ 

O ex Q Q 

(nj|(£Ji^f(uii(Ki.Jk(oi(Ki(Lm(Ki||^ (un (Ki(a (un dci (Ut M ^ cinm (ui 245 

Q o o a, 

ii£;iiJi(un(ic)o qiKi nKiiKiaanJiiKiiKl-nnitfci&iiKiianJiiuuiiKiiui OQ Q Q(Z^ Q Q Q (wiimimoiKioiKiiKi(M\ (ui) in ii3v iit)i (w afm (Lfl as: o (uij 0X1 M «| 
(i|(miKi.^aji(KYi(nJiajui(Ki^as¥i?(uiiana(ru(L^ (paoi(»{y 

cmnnaaJiin ^ an«ji3(Kii(LJui(i](KY)a(M .^o(ki .jniaia i^aoil^ Q _ Q Q 

list. anna (icu T1 o (un (nji (En ^ f (UV1 o (m .^ lEJi ^ (^^ o (uii(M (EJi ^ IK) (Ln orn f Kii (HJ) oAJi im (i£^ Qsn o (^ 

J Jmu S KL ^ cq J 

ex Q O Ctv Q ev Q 

(m oni (Kn (m (Ki 0^ (un (m (K11 (K11 .Jin Kin (Ki on lo on (ki (uvi dci 

Q * Q O^ O CX 

(L3i (E^ CQ cinnn| 41 Ji 0^ o (UYi (uii <](inn(iqo(n(mKl(n(i[ua(m(m.Jin(^ 
(HO(n(ma(MiH(Kii(aji(iJUi(Ki^(ii5in(Kio(m.jn(Ki^ 
ciffi(ii¥L(innr) (irnnanjin^ (nji(i^(un(isii(M.^(Kiiisii(KjioaJiTi(is¥i|| 
(UI1 (inn ? QQ 01 3 (ISI1 im o (Ki^(Ki) K1 o (M (nji (m 

(K11 0511 aril u (K11 o (m n N(Lm (m (a (EJi (K11 ,^x| a^ 
la in (Ui 3 (M ^jvi (EJi (n A ok (oj n (iSTi (nji n (KTi (B 
Qi«lcrmo(m(i^aHjL(irLj)(Ki|| ^ ii5iiO(m(m(MO(U¥i(kJi(EJi^(m(a| 

Q Q ex / CX O Q 

nm onnn nm Ti (im o in ojui 3 Qco II (Kiis^NOJii (mo 

O CX * Q> CX 

II|(M3O0O(n (CIIIISTI .JT1(K11{IJ1 ([|(ISV13(Kig ^ (Kll (l^ cm 001) (Kl JYl 

Q Q> / Q O C^ 

onn f (Tu 0^ (uii asm (M ,^ (ki nrinn (isiri ( -Ji (kiii .^ (Cii (cti -jn (ui (d^ (yi \ f (Tu 0^ (uii osYi (M .^(Kinnnn 

\ j) OQ 


246 

djfta niKi (niirii3(i5in(K}.^aji(kJiajiaEii(Ki(Kii|| \ lai (ki o oxi o (ki 
/ o a / Q Q Q 

(nji(no3(Ki(m.JYi(EJicirn(a(isTi(Mii)&a3(M^(m(ui(ninoo! (uno 
K)0^(Ki^^ (ijii(isiitM.^(m(ijii(rua^<LQO(ia^(mii^ im 

o n (m (m omin ^ o (Ki (KT1 am (HJi r (uvi o (m -Jn ff^ (m(nj) (m ijiij fM (Kin (nji (wh (nji(i#:(uii(isi](M-Ji.(Ki 

Q Q Q o / . 

iQ (L^ (t^ iLQ cYinn (ui (u^ o (uin (UV1 (m (Kin (^ 

1(uui (Ki ^tai ^ (m (ISV1 (M (K11 (UI1 (Ki o n tM a asin n oq a im (Ki ^ c) ^ 

Q Q Q CV Q * Q O 

(Ki ^ (UI1 o »o o (K1 (m (M \o (m (K11 n (UI1 c^ 

o Q a / 

imaain t^, ^^cm (Eji (ki im om in ajm m aniuLn3(ico||(Kn(E^an(un2 
oin ^ ^(M (EJi (Ki (m om Ti ojin m aniuLn3(ia]|i|(Kn(E^ on 

m (U (^tM (Ki (Ki an OAJ) (K) (oji oji (Km oji n ti iki 9 (umo (kio^ cm(ru 
(m^.Jii(m(Kii(Kii.jn(Kin(m(imacuTi(ia.^in(^ (UficEJiajio 

Q ex Q Q Q 03 / 

onm (m u in aril u osii o (KI (K11 (UI1 im (K11 (kh ^m (kh cm arn(M iq 

O Q O Q 

(LAJ1 on (01 3 OSYl (KlOriJl (TlJl 00 (KI (KH H ^ ^(Un(Kl(Kl(Kl(KI|in(I|(LIUia 

ru II] 0X1 (m (£J| nrih cmo la (iq (ng (isin 

(M1CTI01 ^ in(nin(m (i^(Ky(m(EiiN (uiij asii o (uj (ktq (ki (uj (ki 11 \ 

/ QQQ QQQC^ 

(o ii|(LJui3nnn&a(ui(Ki^(M f(Kii(riJi(LJui(Ki<JVi(0)(Kiaj||(Ki.^JK) 

O/ O ex O O^ Q 

(Kii(noa(Ki(Ki.jin(KiniiAn(n(iSYia(Ki||\ (kh m (ki (ki .^(U (kkkh n (uui 

O / ex Q Q (X * Q 00 

wi o iisi] o (KI oflfiin (uj f \ (uinnmf(ui(KrKii(uii(K¥iiio(LJi (Kj(EJi(nji 
(n(Kii^oi(Kio\ (uii(EJ)cSLasino ft?) cimo (1/111 o^lniM (Kin 247 

Q ex Q * Q (Ck 

0^ o OnA iini o im K1) (uii on (inn (m (U (Ki (ui 9 ojil^jf (uii(i]0 3(nKi3 
isiiim(i](ui3(M||N ii|CQ(n(manaJiJiM(i^(i5iioiiaQWio(uiio 

ynin(oaajciannaEii^(nii||\ i^ii|ninoiic^(KyanjL(EJi(Kii(nji(LJu 

/ Q o a a Q 

|Kin(Kio»niuiniJi(tdi^(n»nao^^ innannf 

o / / a • o 

im HI (Ki 3 dsiiKKi .jh amn (unajnosn inn (KiiiEJiKTi (Ell (Kin Ninon 0X1 (m 

iunrTiaHjL(Bi&a(Ki(o(isT) djcui didOKM yojnoEiKruiJUKUiasiicuKici 

iKii(m(njig\ (M(Ciioi.^£i^,(iO(i|(LJiJi(iQ^(i|(nTiiq(E^(^ 

CEi o (un (M (m (Ki (U11 (lOJi (M|| \(un (En (O (^ 

._ Q ao Q O Q 

o^xjix (inn (m (n (UJi n (K11 3 (M .^(ui (m .^(EJi ^ (m on <LQ 3 (}>^ 

^(i|03(i](K) (n im (K11 (ik oHjL (m (10 ,^ (Lji (Kin nm (m .jnosii (kh 
o^f (Kii(^9 (Lnn(Kii(Bi(Kii(isvi(K)(uii\ (uinnnnr(ru(ik(Lnn(Ki^(isii||\ 

(M(ISIl(nj|(l^(LCl(U1(Kl.Jll(K11?IUIl(K119 \ (UH (KH (LA (kIR (KH dg:: HI 0511 
C^Q Q Q Q O * 

iiiiajui(ru(i^ici(LJi(Ki(EJi(ru(uii(Ki(KiiiKii .jii(Kiin(Ki3incuLn3(EA(n 

O^ ex CL Q Q O 

aS110Sll.J¥l(Kn(EJ|(n(E113(Kl|| \ (M (Km U OZl (K| KIl (K1(U1 (Kl .Jl. (a OSYl 

O ex Q / * * 

(U)inas)n3n(Kj|30Ki(Ki>JYi(i^oN hi ojui (ki (ea &a hi la 3 (m (Jj (Km (kii 

Q ex Q Q / Q 

ia(LJj(Ki.jmannf (BmMO(ui(nji(m (ig(ig:Tn(ini||^ (n da (n (kiti «| 
(n<LQ(m^(ai&a(Ki(^(isif)(uii\ (m cut (o^ (kii .^ (n qjui (Ki .jti (Km cm. 

Qfirin (Ui (ki -jm onm (inn (um (Km 1X1 in iQ 3 (m -Ji (OT aui 

(ig:(umcMiKm(M{Km\ (um(Bmo(UTi(ui((ism(kJi(Ki(Ki(umann? (EJi(Km 
flsm(Ki^(inn'^ (i]flxi(n(Ki(KmiiKxiiism(umiMO(iJiii(W(ui(M(Efl-^m < 248 

in «] 3 (m (m .^ o orn (isf) (K11 oji n osii 3 im im (en axi mi ki .jikkii 
o(Knmiiiai(nji ^(nji^ikiimiisn^ ii](inn(Kio(Ki.jiiiKi(n(M^ 
asii (cn 0X1 \(uii iKii (un (oi la o im ^Jii a^ ^ 
o (Ki aft aBn.(nj| (m i^ (Kii ,jk\(M tt^ (a^ 

~ o (flsn iKii ok in asm (uii (UJi .jhoti on sfi 1 ^ (Kii .^\(M aoi aai aoi an oji (M ^miKi) QfYi ami f \ (Lnr> aoi aji hisn aoi a£^ in asn (U11 (UJi (nji a£^ (un .jhooi (I]jki3 iK)maoiiEfl(noaati||x ^{MiEJKKian .jikkiosx^ mariTiaqip 

c:> (X Q (X Q o 

(Kyamk(B(Kiiix|(UYiaii](KJ)aaoa^.Jii(Mas)nc^ onoaflKiaa^ 

Q Q Q O^ / Q • Q 

asii (M .^im o Q^o ail a^^ojYi an asinine (UKMaruimajiaq^in 
inanTiiKi c^(KyanPL(EJi\ (MK^aanaoionajinoaxi .^azfiarn^o 
am .^n (Uin a (M |i \ oaji ak (U11 (Kii ouisq (UY1 n 
(Kii.jiiaaiaiiasvi(Lnnanaru3a£^\ CMojiKiiaaJKuuiaii^asTiaJi^iKi 

Q Q CV » Q CX Q 

ajiac)oa{iaii^oaJiii^ (knajim onajaaiiajnoanrKuii onaruaa^x 

Q Q Q QCV «. O. « Q O 

(U an a^ aoi ail o K) o (Ki ail (M : n (m ix| Ti (U11 (U (M sii 
ii](Eflaasii(^aiiio(KJ|ii](uia(kii||\ (i|ajuiaii.^OTiia|| (kJioniuiiiun 

aiinTiaiiiix|aiii(Eaix]oaa{iix|(maiiiEAnrii nnnn c^ la aii(j^ asn aji 

Q o o a^ 

arm 7 (M (Km (ui oji n \ (Marii(i|an)aaiiaii^(ninaii^ajiarii(Maiiinnn 

o nriViii](EJiaii||^ ^in in oxi oii (kj) ojn n (inn nnn ami asii o cei osii 

(X * oo o 

(UYiaininiEA^ "^(unaiiaiiaiiCMininoaaiiaii^asiitM.^aiiJii 

Q Q " Q / Q Q ^ 

ao(EJiami(i5^inanTi(m (E^(KvanPL(Ea(uiias)no(Mo nnnn aii o ail ^ 

Q CX » Q CX 

Ti ani oji asvi (UY1 ain a^ (vn (M 0X1 oAJi ^ (t^inanTiiKio^aiynnPLiEJiiivi 
(inn ? amiak i[|(Mao(i|imaaiiaiiadLaiiajiaii.jnKihViaiii^ (MM 249 

(un (loi Ti (Kii cina onm o (Ki -jd ha m tnji o nriin (kicuj mi -jh (kuti 
(LJU)\ (m ei im (KYI im Qoi (Ki cui «i .jn 001 (Tu .^0X1 ijui \ (nji ^ 

c> Q ex * / o CV / (X 

90) osn .^(Ki ormn oonn f (ui (um \ (iiarii3(Kinn(Ki30i(ui(uii\ mn 

CJC7 ^ I K 

.•Q Q QQ/Q QQ 

9a)Ti(UJi o (Lm (m o (Ki^ orni ojioii \ (M osYi la o (m^^iEJi 0^ 
J J (> (> JO] 

Q (X Q Q Q ^ ^ 

(a(ruin(innflsin(K^(}oi(nji||x uoimiiaiimoiKiiKijiKYia^yx ooi 

CX/ Q Q Q Q Q O 

ami oAJi (K1 .jTi Mm (^ 001 .^\ iEJi(Kio(Kii(ruiKioim(n(UYiiao 

Q Q /Q Q O 

cpi (Uin on in (UY1 3 (M ^^(ij (KT) .^\ n(LJuifKiiKii.^9([|iiaiiK)(n(XU3 

O ex Q Q ex O^ 

^«iJYia^o\ (uii(n(n(Ki)(M.^ajiiisny(uiicm.(nji V jejkkhqsyi 

Q Q QCV O 

u n m Ml ^(uii o a{) o (K1 (Ki ^ nazn 3 iisin (m ^^(EA 1^^ 
(n(ai3(Kiioi'nooj[(Majj(Ki(Kii^ (U¥i(Kiiiwo(Hi^Mi\ 

cMO(Ki<Ki)(isiioMi(m^(M(EJi^(miis)nN (um (ui la M (1^ ^vif^ M 

a^iaiijMian^aQSYiimajiiKi^inqru \ oru in(mai£in(KioiKi^ 

Q * Q aao-oa 

(ia)iKio(Kiiru(Kin^ (ia)(nji^ix|ia(m(&i(nji^(mia(EJi(ru^JiiflnariJia 

ii^(wiia|0-JiioiKiiin(Kii(^? \ o(Ki(iai(noaM)(Ki^(Kiaji^ 

^(unflsmmo(Ki^iniam(mii^(KvaBn.o : (un kh o mi mh ajno 

M1M10(EJ1j|\ (LnnOM1(rUM11MlOM1OMlMl^(l01fl6)n \ OMl 
O Q Q Q ex 

Mii«joiaiisiiMi^iwimn(ru(UJiMim?(WiMiow(Efl-^ ^mh 
o^cmaruiMianriMiin \ ami a?: (um niK) mh : o mi oji (m o onn am 

Q Q Q 

(Ui.^9\M9st\m(ii[^vu^'trn\Ki\9sv\n^ ^ooi oji (a ^ mi o mj 

ej*Q Q/C^Q o 

o(m(uiimam(ia(ujMi^(EJiiui(Lnn\ ami oS (inn M} mh mh .jn Min mi 250 

(£ji o tM (Tu osin oji in (inn (Ki HI o (K) ^ ojui (EJi K11 ^aAJi'Miaaiii^;). 

Q C> ex Q 

iisiian(i(njiBN(uii(Kiio(CTTn(i]<w(m annn M la im (g usifi ok 

(uii(m{Kii(Kii.jii(Kii(Ki.iis)n(uiiin(injia(tf;^ (M(ui3Ji(EJi^(Ki(uiann! 

Q Q CV Q Q /Q Q / 

IK¥1 (TU (UUl W O (m (Kl IKJ \flXl O (W ^(Kll (Kl (^ (^ 

Q Q O / Q 

(Kiio(M-J|(m(KiiQSYio<ui(naxia(kiin^ osn o (K1 ana(M o (ki ikikm 

O a Q Q QCVQ Q 

(Eii^(Kio ? (noa(Ki(Ki.JTiaivi(inj|(^Raa3i\ osn o (kkkioji ^ ui <>^ 

jTi j\ I flsi, J a a J"^ 

Q (X 9. Q (X / Q •. <^ O / 

(EA oaji \(Lnn doi o (ki ooi (m (kyi ikh qsiliki o (ki o^ osii o (ki ciwln on ouui 
iKi .jin (Kin Ti (EJi (K11 o in osin a (M n \ (U11 im (Ki^ 

QvcX O QQCV O O 

(bvi(Lnnix|(ian3(i£:\(Moi(oi(m(Mix|(oi3(isfiin ^ajii 

a5iio(M(mimo(m(i|(Ui(m(ain^ (nojuiiKia^asiioiKinnaontijaQn c^v Q o a Q (i|Tnno?\ (Mii](Kii(Kno (uinasfiiKii,^? (n03(m(m.Jin^ 

Q CXQ /Q C*v*/ Q (lOI QTU ? (I| (U1 (Kl (Eil (TU 7 (UY1 OSil Tl O (Kl ^ 

(KT) ok cm oaj) (n(Ki(EJi onoaimoiKi ^(KiaxKKYi ix|aj)3(Kmo(Ki||^ 

Q Q Q Q CV CiV ^ 

'^o la im (Kii im o 99 o (Ki (m^ :o MfM m (W M^ 

ex O ex Q 

(w onn o > (EJi Ti (M o ? ^ oLjin im o «] OAJI (Ki ,^0 (m »^ 
inaq3(Ki(m(uii(Kii(U¥i(innix|(m3tM.^\ in in oxi m tai nrii on arn 3 osvi 

ex  Q •, 

C>C»v*C^aC^ CX 

m(KiiisTn(Kii(i^ann(EA (ima[|(EJi(Kin^ on oxi on im on (oi (cnm on (uui cm 

Q>0/ / (Q Q (X ^ 

of^ asvi o (m owiin o ? in on (LJU1 3 (m n (K^ 251 

^ ._ -O^-.O' (X Q iQ _Q (KH on (KD Ck Q CL Q / C^ ex. 

(uiKMnsiKinnanJin n til iKi(KiiiKi).jii(Fai(Ki.^(B(ia)(Eii(n<Ki)^m(i|(r^ 
(Eiinoa(W-Ji(a-5{»:Tnii5ifioiio||x -^m "Q^Kl*^^ 

U||\ (EA (IS11 O (EJ1 Ol (UY1 (Kll T1 (EJI N)< OJI a JIO (K1| QOJI 

(M I] dui .JTi on \ (uix|inin(mi^(KV(mo(m^n(Ki3(Ki\ (i|03 

Mim^m(£Ji(innaaji(i^(KiiflEi](iaiii](Kp3(i^^ 

nnfino >(uinSiiiKi-jimTi(Ki ?\ (uminTiim i^(KyaBPL(Ejiiuin(Kj 

(Kin(Ki].jYiKin in (m.^3 o (mniKin n(M3^ 

Q Q * Qv / 

71 (l^ in in in (m^iisii o u in (oi u 8ST1 \ Qoi oi: mii^ 
(tiLiUKun anaJDOOi^ (un(ET)0(M<^JlKl(lJl(K1~^ c) ininiKi fl^ anaJDOOi^ (unosinoiMinjiKi o(m~^ c| in Tiim ^ 
m(Eji\ (i|ani3i6Ti(m.^OTi(m.^arii(oiin^aji(^ 

OO OCX* O, Q 

u||\ iRmmiKKKi ^o (m (K11 luin (K11 lEJi (m ? (M in KI1 .jn m am im (KimjiiKiN (n 0X1 (niKi(Kii(i^anPk(nj)(mn 00 01 

Q Q a,  a a (J../ 

iKiiTn(L)ui(Uk(i|oiniiq,M(KYcw'£ii^ m m «i ki ^ieji «i ki (^ asip 

ojin rui ok (M (Ell im B (UI1 lEJi asij n 0^^ 

MiKVcmfEJioiinn ix]Oi3iisviix](Ki.jiiaTi anji (ki (K} o (Ki^^HUfln 

c> o ex 

103 (KI (Ki.^(n (cnn if^ (K11 (ui n I6Y1 3 (mi) \asvi o (01 in 

CJV / Q Q / Q 

(UJi (ui (ISV1 (uin (la (KYI (LQ (nji n \ CM I6Y1 (Kin (L^ 252 

(tsniMiKiKi^ ^n o a n im on (m (KY) ^offik (TU) (Ki ^m (inn ^uiiiki 

Q OQ * * Q^ » Q Q Q 

Tfl (ISTI \ IKl (m (m O (m .Jn (KII 7 (U¥l (Kll > (U¥l (lO^ 

o> * Q a 

Kin 0511 Kijonjio (Kin X (Lnr>(mo(i5^ ix|nin(m (^ o^ycmo o ojii 

CM(Eii^(m .jnin onosTiaikii .jYiin(isiia(M||\ oji qsyi ojiKcn (m ikh (ui 

(ISI1(Un<K1)OllKin(U11in(K1(Ell||\ IEA(K10tM0(K1<KD(kll(ei^lX|(K13 

dSfi (Ki(bJL$^ (Ell osin ami ^ \ (uniKihTi(iaiTiii|iaflNn(EJiarii onm 

(X/ Q /Q OQ Q OQ 

im (^ 0^ o (m ^iioi (m (hi (^ iioi ,^(n (UJ1 (1^ (EJi (1^ 
(o«|(m3CM.^(Ki.^oi(Oiii](UYi3(M.^(iJi(m.^^ (niKiaasnin 

^ Q Q Q O Q 

n(Ki.jiiaoi\ (M(Kicx)nim ^JiiiEJiam? oiinjiiUYi (r|(uiji (nma(Ki/(m 
(Ljui(M(isn(inn(nji(nji7 no3(m(m^Jii(in)(una^ ^^ 

^7n(i|(LaKi(M.^(nj||| (UYiam^(i|Quviam(nji(isiiiijn(B(i6ii(Lnn(K^ 

Qv Q <Xf / Q a 

(ia)Tiin(ici(KiiEJiarii nnrin(^(mim(^(isii|| \ (m am am (bJi iki oui (ki 

* ^ ^^ a Q CiV Qv / 

(Km Tl (Ell (EJI (KYI 01 (Kl (Ull \ (UY1 OfVlfanJI Of^ on OiKKHOnOXI 3 Ol (Kl (kJL(t| 

O • QV (X Q / 

on(M 3 o (mji \ tM (EJi (m (m (i^ onPLociJi (m ^m am ? osYi o iJi (L^ 

Q.. » / * C4V Q Q Q 

iK¥iaciJi(uui(m-Jin(Kii(Ln(CT(Kii(i^TmoQ|(i3k anttmn»ii-jii(ia(u.«^ 
QSYio(uiin(LJi(asii(kii(Ki(KitM(ijaiiLn\ (uia<iu onia on(Ki(Uin (uiiQSYio(uiin(LJi|^(kii(Ki(KitM(ijaiiLn\ ojiaou onia on 
(Oiajias)nN(uiiiKian{Kiiann(KTi|| \(n(Laon(Ki(uin(Kii7naAn(i5^(i|onTi 

/ Q 00 

(m(^(KYcm(Eii(Kiianiiajiji(Ki^(iKin(m(Man on(K]3(Kia{i||^ 

00 Q .. » » O Q 

(uii(Ki(KiiK)(kiiinasYi{uui(i^nnaruaaji(LJias)n\ amorni n(uii3(kii^ 
(y(Kii,^(ij(iAJiao(ik(i5inowicinaam (rjajnTKUj^ annn onmn m o 
cEJi(r|ajui3(mj|(KYic^(a^(KYi\ 9>ji(ij|(Ki(KYi(Moa(ipiE!i|anri (i|03flKi inn (kn o (uvi ocu Of; QLJin (Ki (Kin loi .jii Kii iKi (m ^ 
263 

(KY1Kln(Kl(K11<KDQ^9\ (Ull llSf) O IM] m TTl 90 .JH ^ O CjQ onnn (UY) 

» Q C> ex O^ (X Q [ Q O 

cwru OLjin in am Sj o Ml (n IK11 .^ 

ajiiKi||^ n o 3 ix| (m (i| (Ki (Kh ok cma[ij (m .^^ (^ 

c> / Q Q a. * / 

Ml-JIlf 

O Q Q / . a o 

IM !Ei| (KD (M U) OAJI 0^ (Vn (^ ^ IX| (Lm inpo (M lEJI ^ (K1 ^ OJI (KT) .^110 

o a o / . • 

iuj)no3(KiiKi.jin(LJiann(njiiniKi|i\ (UYioiaiiiininim (^(Kvcm 

Q Q Q o 

(&iioiKi(KY)(isvi(£ji-j)oinin(m7(uin(m(ia)iQn.JiiKinin 
J I "^^ ^ I 

Q • Q o a. .. Q 

(K1 .jA.(UU) O (K11 (TU (TU ^IJ) OCU (M n ^ (Ull (m in O (Kl 

ii|ua(MOioi.^ocinnTi9 N)< o(K)i(Ki(m^o(KiiJLnAJiiiasiitM^^ 

Q O (X Q Q O ' 

iKin : (BKKioonnTif \ (uin onn ^ ojyi (m ikyi iki) .jy) Kin ftqcEn ^ ikii 
nnm ^ ^(i\ an (oin iki M (KyonPLiEJi (uii nm 9 ami ol^ (un ih (Ki aui :(M 
IK) iKn ^ ^(M lEAiKiimiijajamiijinmcmieiia iki (^ osyi .jyi (ki (kd 

OIK1.jJl(K1)C|(M3 0(Kl(LJin(I|(Un(KllO(lJ1ll (M OJJ 81 (UYI Ol) (Um (VTI 7 

m n8xi(Ki(id)arii(tf:iKi(^iis)n ^asYiOTnoniaiKKBiariioaAJioui 

CX'O / a • 

onrmiyi^ Ti(i|(WiKiimi^(BTnajiioji(kj|(8Ji(K^ mwiKii 

niuunn m axiim tJi am ormn lyi in «i(«g asn-^o^KimMia^Ji 

ex. Q Q / Q Q OCt> CX Q 

lAj) \ (n(miKi(M(Hinoi(uil(i5najn(m(MMasYi anm(KYia[U(^ 

Q ex. * 

iLiui(£ji(Kii(ui(Ki|| \ i[](min(ia(Lnn(Ki)0(2:JiiKi^in(nTii}qMa<^ 254 (Eii iisii onnf) in o Ki inji ojui (Ki -Jii (Kii Ti (Kii ^ in aniaBKiciji mnQflq. Q a CJ Q> »?!' J J iKi(ini5n(K(un£liuiiSii>^'viiM|i\ oniuJKKi^KtiajiciiiKiq 
d"^ «i, ISUtl, 4 1 ~3> I 

a 
n 07niKi(^(KYcmioo(uii(i]oa(M(Eiioc^ (M 01 n 01 (ki V ^ / Q iisinn ( (Efl flynn o B \ (KiitbA.(EJio>Ji(iaii--4(m(wm(W3CKJ)iruiKi\ "I «)Na^ (EJi(m||(un(EJioo(n(mnjiinaj|(m.jiiii^ ^(M oji on (un 

ex. Ci * Q CZ> Q /  C^ Q Q , Q CX * O Q 

Qoi (K11 0^ anPL(ru| (Ki ^Jii (KI £A ooji ^ (aj(i^Ti(isii.jin(Kiinnnaaii4LJio 
(uina[U(i^(uii(m(Kii(KYi.jn(KYi(Ki.^in(m (un osn (m .^(kj ojii 

inji(tf;(uii cmno > (U¥i«Tn(m-^(ijTnKi ? ^ (EJi(Kio(EJi(n{Kii(Li|iKin 

Q O ^ Q Q Q 

anji onji ? o ami (M ^ iriinin(iq^(P(Kvn(^tno(LnqaxiMlbn^aafl n ( df J J (Lnnaxio jsixnao. oniLa qniKi oni ;$?inaji(HJi(UYi(Ki(Kiii(Kin^Jii(Kin(Ki(Kii^ s dJUKKi -Jitmog:! . _. . 
(Km -JiKKUKKii^ ^(uinasiio(K«(nn(Ki (ui(Ki^ aj (citi (m (y (kv 

(X Q Q C> » 

aBPL(Eii:(uinann>(kji(K|(Kii^ >.ann in nnm(i^(Ki(K)(K«(injij|^ >.inji 

C^ O Q Q QCV * Q * 

(i^ix|oaff^(Ki Jin(i5ii(M.^(Fq(LJ|a{)0(Ki(Ki^\ qji osii ann aru ijui 

a * o Q o 

(Lnn(Kii(Ki(EJi(Lnn3nii(Kiii.JTi(EJi(ija|)\ (un nnrm (O ^ (un (kki iki ^ in n 

ex ^ Cjv O / (Ki?(M(KTn(Kin(ii;flsino«iai«i\ in(ULn(Ki^(i]iimn(Ki(p(KYafl(j.i£ji 
(Maj|(m(KYix;n(m(Kii(Kii.jYi(Kin^(ncn(isii.jn^ fimm 

(CT10«ianClO(Lnn{U(Ul(Kl(K11(M(EJI ^(Kl(0?(n03(Kl(KI,JIl(0 

Q Q CV ex Q 
(E/I9{1(K1|| \ in03lX|(K1 (n(K1(ISI10(K|{K1^(U11(VVl^(M(ai^(Kl(K^ 

O Q Q CX Q Q 

(isjnajj(Kiii|| \ (Kii (Liui (Ki -jn (a (w (m,ifl (Gin a nnm (U¥i cw mu 255 im ^ nann (un (un iKi) (un CI) (M 0X1 (Liui \(iJi on QfYi inann (un (un iio) (inn o) (M 0X1 (Liui \o in orn aq m 
(UP GUT) (Kii (Kn o ^ ^(un(isi)0(iJ|(njiimo(i^^n(ninim^ (npk£ii £ ojiimiKT)^ ^(nji!i£;oniKDCE])([|oa(i{i^(isi)(M .^ikicea 

(m (un (Ki) o ((cin Ti n OX) m (EJi (m 

IK) o (un onn f (Ki ^ (1^ QSii (lo) (Tu (UJ1 (m 

(L3i noziTiim (E^(KYanPLiEiiO(uii(njia^(EJi(ia) ocui ojui o^i .jn ikd 

amo(Lnn()STioo(iKin(ici(U)iio.^ax)(LM o ao u on oxi on of) (oj o^ 

Ti osi) o Of) iisin (un n ooj) 3 of^ '^JM u in o 

a^ojntruieim) (nfta3(i^(i^aifl(&i(ru(i^ajT) ojiidsiiikii 

Q * CD^ Q OQ ' Q Q 

Ki o (1^ 0^ aiVLa[ij (K) n \o (K)i K) im o 

im -Jin (IS11 (M »i (Tu \ ii]0)aiisT)ii|ii{)in(i|0)aiisi)(i^.^(ui(Ki(Kin£]) 

Q / * Q 

(HjLGEJix xiiiasifi(M.^(maj)r|(uiniw(Kii(KT).jnQ^^ 
iia)in(Ki)cxviQnnnoai^(ikannL on ojui o^ .jm (Kin (mti n 

oi([|8j)(njn(&j)oi(isi)(isvi(unii|(ru3(ir.inc^ oji O) oi oji 

(KDCi) iniJuiiKio 9 (unoiKiaf^asiioimQnioimiKi)^^ ozi 

(KD(l5V)(EVl([3klI]IC1T)IK)^JinaX1(I3^Cpi\ (Ull (KT) in (Kin (Kl) ok onPLOrU) IK) 

o Hi) (KA (EN (OJI 7 ^ nMa(Bix|(uih()nn(nji.jin(m(Kin(KT).ji)(Kin(Ki 
dsin^ ^ajinosYi(M'^(majin(uinam^ii](uii(inn(K^ 

Q CX 
IB|(I]0 3(K1(|^ ^ia(ljiaTlimM(Kycm(EJ|(MO(LCJO 

Q Q O / ' Q / 

n (HJi a 0^ (LQ o (Ki ^ (n (Ki) (OJI ojin Oi) o si iki .^ on (»nn nsn td (U .^ 266 (isii(uin(EJiiio^(UYi^(m^c|(inn(Ki(Ki||\ (un nsn o ceji ami 9 oji on 

Q Q Q (X 

imiKi .jTi nnnniiq o^in(M(-j(i^iniisii nnnn (^i (KVcmiEJi iki||^ 

(IS11 o sj (Ki ,^ n (ffin iisTi Ti (Kj| (Lnn 

Qn(mniKi.jii(La(i3^(E^\ (Lnn(Ki(nii|oi3(isin q[|(ki3(ki (ki asn on 

Q ex Q Q * Q 

(njijl^ oioif(i£^(Ej|,^(m(nj)(iai(LiiiKi(ini(un(r|a^ 
o (K11 in \ v] ojq ix| (m (13^ I) in Ti (HI .J11 0X1 o 

C^a Q (Q Q QOQO-Q 

£li (ui ocu osYi (uin I] iOJi ) 0^ \ (^ o ign o (m x| (m a (M 1^ 

c> Q ex / o ^ * 

ojin^ (M(^|n(mtinnTi(uiiin(i|(LJuiaa[0(|(ia)(E^(M (Ki((gno\ UTio(KinajiK)(m(oio(isii(B/(Hi(Uia(UJio^ (Kl .^£11 (M (EA (^ (M (U) OAJI kil (KYI .JIl (a^ 

aajL(EJi 0X1 (m (jg BSY1 ^(a (isin ^ (11 (inn 0^ 

(Kii(ikann.(nj)(Kiii^ 7n(£j|(LJUi(Ki(iru(L^ixi(nTi(Ki(y(KVQ(¥L(EA(iJiiKi anPL(ru)(Ki||^ 7n(£j|(LJUioyn(iru(L^ix|(nTiffq(E^(Kvm 

ex, Q O Q ' Q 

(KV\(UV\cmfM^^^M^^^9JC\2(i^XU'^^ ITU «| lEA (K1 O (Kl (1 

O O Q Q / / Q 

ix| (m a (U ix| XXI ifM (ru(M|| \(i| (01 3 (6T1 im ^(M (m o (m (u^ 
o(mg\ (uin(m(n(Kii(i^(m(nj)ix|(m(m(i|4rijio ojiKcnnn 

CV » O Q (X ^ 

(a (ISV1 (m .^ 9 (Lm (O (Ki (cnn (ISY1 .jn(U(Kio(Ki.jn(Kii(EJi(uii(Ki!iciPA^ 
iuii(e(MO (innn(mo(m^Tno(^(M(Ki(KiN (a ii (mniKi ^ 

Q Q Q Q 

dsn o oJim on u dsn \ (Ln(Kiajianoxi(n(Ki(EJi (ki\ (m oxi ojui oxio n 
ffjiKiaoJi (aj(Kiio(M|^\ o (Ki (K11 o (m oji in (oi 3 (ISY1 (I) (Ki a (cni 

Q / Q (X Q OOOO O 

(^^ ^(U¥1(l511Tiaj|(Kl JYIonn? dSTKEJI^CEll d] (Kl 3 dSYI (Kl .JD I) 

01 on 3 (cntosYi ^ ^oaji ok si (kh (ea (i|03(Ki.^(H(m(Lj|(KiznnQ(UYi ^57 0(Klij(CT(K¥ia^f\(Ull(KTI10 nnrVl (Ol TH O «| (Uin 3 (M -Jll 11511 o o o 
O CXO Q Q Q 

(M o (01 (^ (Kin o «) flsvi a (K} o (m in am (M la 0^ 

ojiiiKiio anmoi7ri(EJi(M^iisTioajTi(Ki(Ki|| ^ (um (ki (a (kh o^ 9 (X • Ct>CL CX » Q » CiV /Q 

(U¥i(Kii(nji(i^GEJiinn(isiio ^ ojyi (kyi om cinrn o iki o^ cm im (ki(-j 
IKY1 ,,a(M (o QSYi ojin (KY)amaajif\(inji(i^(uiniKiiEA(ru(Lnn(KiiTiajLn 

CL ^ / Q Q » / 

(Lnnia)iKi(&i(i3^([|(nTi(m.jn(uiJi(uiicn(Kvcm oxi o (ki ^ (vn 
iuii(inn(MU(i|(m3CM^JiivlriQm(ru^(Lnno (m qsyi oxio no .jm 

c> ex Q ' oa Q 

ijoaflKKKi .jh on mn a di: (15^ ininTiim ii^(Kycm(ei \ cEAibiLaxi o 

IK1 (i]Mia(M-^MlniKio(innf (unim -jmoTif ojikuikiiki^ 

Q a. Q 

in o a n im n (m (u n in in (m ^Jii (ui (Kv cm £^ 

/ » O Q ex Q 

(M(isin(un([|(Kia(vvi(M(isn||(KTiQ^f9a)(i^9^ o (ki imn oum am f onji 
d^doomo ^ (uin onri om in iKi (U (Ki 0^ o (UY1 (kd (m (ea ^ o^ (eji 

Q CX * Q CX/ Q Q 

ojuKKifl^ (uiniKi(n(M(UCEJi(miKip(Eiiamajn((^ oru "5 Ct> CX Ci> CX 

0^ niKDCEJi noaiKiooii oniKYKkJi ?(ui(isiiio(Ki(Ki.Jin(i^(ria 

(^ ^(uin (KYI omomn o ao ok anPkcm 

Q * Q o Q 

(inn nam m o (m ^(KTi o ^ (m (inj|(Kii(M (EJ) ^ ^ 

CX * / * C*^ Q Q Q 

(Lnn(Kiio((Kin(KiiafeamGQ(uin(aTi{Ki .Jii(ia(LM^(M(EJ)^ix|(Kia 

OQO (X . Q Q Q X / 

QSYI Qci oru (nJi(Ki(nji(Kiin\ 1x1 oxi in (ki inn fton oxi o (ki o (ki (m (kyi (kii 

Q»Ci> CXQ OQ *CX.. 

a^(m(uia^(i^anPL(rij|(Ki|| \(unam?inoia(isYi(m(LJij)(uno(uvi(KYi(Ln 
(^(l^^noTlMl(KVlWlm(flgll5Yll| \ (uiharYiiniKiafM-iikDLnniKihin 

17 258 Q Q Q Q a / (K)iKi.jnnasJL(Ki(ui(m.Jin(Kiim(EJi(ia)(uijiim.^in ex «. ., Q Q Q im .Jin (KYI (uin (m onn iru QTU ^(M 0X1 OAJ) \ ojin (K^ 

QQQOQ QQ Q> 

(uin (mtruiKTio (m(Kin(M(aa^(ui (m ^(njjii^ 
(un (KTi Ti (uui (KT1 0^ awKOCo (K1 n \ (M (i:nn 01 ^ ^ 

/Q CL o a. 

(m in iisin (^ (Kin .^ojin u on (KYI o CXI n N (un iki onds^ hi (ci ti (ki n loi 

^ 00 o C^Q * Q 

(unoiLnn(MOcinnin^(Miciasvi|| \ (njici^axi(uic|(Ki3([|(UJi3me 

000a Q 

o i^ IX] (isYi a (Ki (m .^(n (01 IISV1 <KYi (ui II) II5V1 3 (m I) ^ ^(kyi ooi m «] 

* Q> c:> / » Q Q ex. 

c| ojui ) (M 0^ osn o (Ki am. (UV1 (nonrKKi ouiikio 7 orYin nnnin (uvi o n 

c| (UJ1 3 (m II (KYI x^ o (KYI aru (M ininji.^3(Ki(Ki(nji ojui «) o (ki jh 

(isYiTiiirai&iacuinqncM JkN (uvi(Kihoi(i|(ui(mix|(ixi3in(u ^iKiaj) 

11SV1 y^ ^ (M oji (u (i| in m (m (^ (Ky(V¥jL(£ji (Ell o 

(£A (ISY1 (KYI Oi: (IS11 O jKl OmO (Lill \ (M I6Y1 inJI 0^ (VY1 

Q QCV Cjv o 

lO O (K1 II ^ (IS110^(Kl(kl)lirU(I^O II|m(K19 (K1 OJI (KYI OJIiTUp 

Ti in 0X1 (m (EJi nrjh nnrvi ip (m iiq(^ (ISV1 (inji ojui (m 

Q OQ / (X O 

iKitM.^(iruioxio(Ki.Jvi(i^(KYi^(kjiaJU)\ (Lnn(Kiman(Oi3ii5YiiKi^ 

O Q Ck^QCLO/OQa 

(KYI 01 (KYI ojvi oin \ anoxiin(Ki(uvi(KYiinino(KYi(Ki^(MO(iaji(un 

Q Q Q .. Q Q * 

am(U(iri?(UYioiKiamaxi(M\(M(0(Ki(Eji^(KYi(ij|(n(nji(tf^ 

^ crv crv ^ (X Q O Q 

(EJ)(KYt(ISV1(l£^M(ISn(IClJlih(Lnn(KY10X1(L3i on (E^ (Kl ^JTI (EA (Elt (K1(KY| (IMKj 

Q Q O. O O Q 

(Kj in T1 (m .JV1 0X1 (a (E^ \ (UY1 (K1 m in (01 3 (isYi n im 3 IK1 im 11^ 

Q Q » CL Q ^ 

ikJ|(K10X)B(Kl.JV1(i:^(Kl(U1(Kl.^(IS11(VY1(I|(irU(EJ|n 359 1 013 "13'% Q ijijl ^ a5iio(Ki(Ki^o(Lnn(Kii{isiio 

im .J11 (^ 7 o (£JI (ISI1 Qoi (k: osn o (Ki ciwi\ 

MOi(Gn.Jin(Kiiia(i|(iaa(M^asTiTiKiMan<Ki3asn(Kiixi(Kii3 (M .^(nasm ^jh on onn T^gy ex » a. 

(MIIN (Un (KH O CUintKJKKT) U (i|(iaa(M^asiiTim(Li|ii|iKi3asn(Kiix| "a (uini 5 Q 
(Kl-MllClTKKl-JIlliacUk :) (Kl-J¥l Q Ck 

s^ <Ki) luui (m .J11 (Kin oj) (EJi im -^ nin Ti im (^ 0^ 

QQ Q Q*Qv O/O. 

cinn (OJi (Till y \ ojin asii o Ti o f (un (U (m Of; 0^ 

Q Q Q (XQO OCX Q 

i[|(&ia(Kin(ui(K)(KDonoi3(isii ii|(Kia(KiiKi|i ^ osnoiKiiKi^ikiKa 
(1511 ^ (n (inn iKio (Ki TTi lo Ti \ (OJi (ik (OJi (ea ieji ^ 9 in (in in (oji (isii 
(m.jn(nioi(n(iai(Ki(KT)iiSYi(EJi(Ki||^ (uii()q«i(Ki(U(tn(KYi(nji(LJui 
iinTi(2Ji.^(iJiiKiii](ia«)(Ki(^(isfi .jin(ainajn/(HiiEji ix|(irYia(M(Kii 

(Ln(K1IX](U1(UI1{K1CE]|(KlA 
JO] I /L Tl (njiiUji(KiUTiHin(cniKin\ (m (kyi (kd o^ on o 

(K1 a CtVQ Q 
(MIK11 QO Q ix|axi(K)ffq(^(i5ip / Q 

(EJionnanji a 
^ nji (Ki o (EJi .jh nnnnM()<y^<^<Ki|| 

ojin (M (u (oj (KY) .^n (uui II] on 3 (^ 

OO Q Q Q CV qT / 

aji(Ki^uosYi^ (isnoim(m^(uii(isYi(U)(^(m(K) 

Q 

(KJ)(uin\ (inji(EJi-^7(uii(U| ajuaaio Q^Q oo Q 

O^ILQCUKKI^UOSYI^ 

CX O . Q 

Ti (n iHt) im ojii (M (m (UJ1 (UTi (K1 (cni 1^ 

(Ki.JYi(innf(nji(ik(U)(ui(mi||^ Tiii](m(mim(ag(i^iuii(M(KYi(ru(Kii 
(Kiu^\ (Tu (ik ojn le in (inn oi n (iJi (U11 (EJi (n (uin 3 (M (^ 

Q ex, / / Q O 

nnnnii^axiaq|^iisvi.^QSYi(ui(k]iftti(Ki(i^?(KYi(i^\ on la hi (ki (eii 

O Q Q O / Q Q 

dill (KH ttJI ? (Ul Tfl (K1 .Jin (EJI 

 Q C^ » Q (X / 

(KIB'^ ^OtMOfUIMl (U1IK1 in «X1 (W (EJI (Iff] (¥¥¥1 (E^ (LCI IK1 (og IISfl|| : ftti (K1 (CT { (KH (CI \ 

(K1 .jm (Qi (OJi (Kn II \ ([) 01 3 asn (K1 (^ (Km .^(UYi QJi ^60 d OQ * Q a. • o Q 

(Ma^(Ki(uui(n(ui(Ki.JYi(Ki]oi(oi9 (ui o (Ki (im on (EJiaoDiM onrm 

Q Q a.QQC>QQ CX* O 9 on OXliKl £J| OnJI ^(M(Kl^llSV10(Kl.JiniK11(UY1(K)l 

Q Q Q Q CV * O^ 

aan.jn(i]oaaiioajuiiKi[|^ ^a5iio(Ki(Ki^(i](Lnn(inriaaA^nnarii| 
ii](i£^(ui^|^cinniK)\ (riii(i^(uvio(r|(a^(nj|^(U(nj|||\ Tioninffg 
oq (^ ixsin ok (ai in (U11 3 (M n (Ui im (EJ1 nm nnnnM(La(Ki(a^(i5iig\ ojh 

<X ex ^ CkO Q 

(Ki(ao(iJi(isii||\ (Lnn(KTnix]iKii(no(iru(Ki(KY)(r|(LJi(Kii| ^ Tisjiia 

ex,/ (X Q Q> Q Q O .. (X' Q 

w im (^ (Bj) (Lm (uin cim f (nji ttg; (W oji (m 
(i^(Kio(Ki(Ki(U||N (inn in (inn iKi o (Kill o o (K) QLJin 3 (M 0^ 

/ Q Q (X Q CiV O / Q 

(^ (II!: in asin o (U¥i cm y (Tu 0^ (EJi o fM 

inoxi w (m (^ (isj) (Lm ru (i^ (W (ui (Ki-^ inTi3 (Efl^ 

Q Q Q o / oo a 

(i^Tiiis)n(Ln(m(Ln(m(Kin(EJi(m\(uin(Ki(m(Ki asno^ (Kiaj)(nJia^O(M<i^(i^(i^ nioiASai; in(k)i3 0(Kia^(isifiO(KiQni\ 

(M(i5in(EJi(i5in(EJi(Kioo(U¥i(no3(m(W-jiniEiiann(^(CT 

(Xi QQQ Qc:>..c:> 

nm a^ im (ag 0511 II \ iai«u?(iain(i^(Ki(ui(Ki(Ki(wi(ujiKi-Ji(iJioaru 

Q (X O CX^OO Q Q Q 

(K|(UYinnnaji||N (uin(Kii(ui(i£:?{Kii(KYi(njiy ^^ ^oji m (K) (kd (ki oji 
(Ki 0^ osii o (Kiono. : (nioi3Qsin(Kiin(ija3(M^iKi(Ln>^ ^oaiia^fa 
(Ki(Kin(wi(Kin(i3k«](mn im (p (KYaBPL(EJi :(Eji(KioOk(n(mniKi-^nn(a5 

Q. Q> Q O .. Q Q Q 

(uida nnnniuiicwa(nji(W(isin{U(Eji.ji(Ki(ui(uQ (aKrucauiKi 

Q / Q CX ., * Qv 

(EJi (OJi (M am am .^(^(KicLnafl^nniKii miKinaona^aBRkaajiofl^ 
(u inaxi3(Minie|Tn N osn(e{Bi(iJiinajiJi(Ki~^ ina3Tiaii-Jii(yo 

Q Q / Q 

0X1 onnnasniiEJiasiriTniKii ^ ^(Ufiosiiinajiaii^ momnwiMtKY 261 

QPns(EJi:(uiiQnn7CM(m(KYi\ (iai(njiajuiiKi.^(Eii([|(KD(EJ) inoaiKi^Jii 
q p asm (Eii (m o w (i5i nfw 

(a^ocxi nnnno(Lnn(Kii(inii(KioiKij|^ ^si^iM (eji (kkki .jn aai cm. 
Qnrinoa^(ikamK(nj)iKi.^(u(^ onoja (ki iKi(a^ o^ 

IE11 \oji (K11 (nji (Ki| (K11 M 0SI1 (loi ^m <Ki) cinn ^ 
(nicia(kii(-j(Kiio(U||^ (M o 01 Qsii o (m .jn KT) o ix| osvi 3 IK) (m 

<^ / Q Q ., Q C>0 

iriji 0^ 8] am on arm \ (KJ|T1(kio(ki(ljui q[|(uy1|(m noiaosviaKi^ffq 
(Ki||^\ in (i| (m IK) im ((^ (isig (inn ocu ok (UY1 (^ 
(Km(LJiiisviajiniisvi(&i(Ki||^ inoa«|(K](r|im(ui(iKin(Mimimajin(isvio 

QO C> Q o Q Q 

oiniciioiisfiiKii nnminjiim f (uiioim.-^ (uniEn 

Tiinoxiim^iEiiomcmiEJiiaiin^ .jnnJi 

im(ui^a5iia3(Kii?a^(Kii9iKii(inji(LAJiim^ n luui im .^ieh ^ 

majn [^ f iKiii[jiaa(M.^(KiinjiiKiiinjiii^oiEJ|(Kiio(M^^ 

/Ck* 0(X Q QOQ 

(ui.^\^(uii(Kiiii|0 3^(Ki.Jiiii|injia(i£^\ oJiKU mJi f cm asm ^OxJi 

(X O Q O Q 

iKii(MinCTOiKiaji^^ ^wn oonn «] ojui 3 oji ^ m flCTTKKi .Jin 

/ * o Q o a / Q 

(oUIOia cmnCMIEl|lK)(K1(EJI^7(UY10IK1|| N in03(K1(K1.JiniEJ|(m 

ajcioimarYi(isiinji(LJui(m(i]axi(Ki.jin(LJiJicii«L cm ajiai; muyi on cm iki 

(ui(Ki(^axianjn\ (unim(nii|(oia(ismii|(ma(Ki(m.jn(KiiiEA(Ki(u^ 

Q a ex Q o 

(isiio(KDinoa(Ki||^ (U (K11 II] (ui im Ti in 0X1 (Ki ojin cm. (VYin oji oi: o 

/ Q Q OQ O 

luin ( o 0^: in osin o (Ki o IKY1 .^(n asm in Ti 3 10^ 

Qv a Q/ / * 

Ma^(kA(EJiaiYlin(K1I1GEAin03IKl||^ IIjOXliniKliainO TIIKI ^JTI (o OIQ 262 oTYin o Lm (un onanniKiajifKKEJKPn ^^(uinann^arua^Qaniai 

C> ex Q (X f Q Q O Q 

am flsn .Jin nrmn tmmn \ (uii im n (^ as ti asii o ki ^ en asii (m 
(iai||\ (Kin(nji(uiJi(mii^?(UYi(idho(M(iru ajinosnocEiianjif 

(Olin (K¥1 (¥¥1 ICl (inniaimoima^nmo orYinin(£A(Ki||\ (KDoniaaaQMiKi 

(X * / GO (Xf * O 

oiiKKno nnrvi oji (Kn (Km (k)i .jn (£j Qsn nsYi 8] nnnna(Ki||ii](uvia(oi 
Q Q Q Q O ex 

, * Q (X Q C*>0 * 

|^0(La nnmo(uin(M(Fji^(miEJ|am(UYi (norua mji a^ ikii oji 

Q ex ^ * / 

(inn 9 (K11 inji ojiji (m .jii (KYI in (U11 (uui (a n (n Ti im (mosyi 

(Lm (Ki o im (-J (K11 .^\(Kin iniui 3 (M ^ (m (K11 (1^ 

/ Q Q C^ Q Q (X Q /Q 

cai\ ii](iaix|(mo(ULn(EJiiKii(ij}(n(m3isY)(Kioia(ui(m^Ticn(^ 

Q 

(Kii^yi^ 0(U(riii(m(ui(m~^in(nTiim(E^(Kycm (KiKndaain 

O ex * ex Q 

1(Ma(isTi(Ki.^(i){Ki(M(njiaju)(Ki.jYi(Kii(Ln(ULnf \ (un imn f (un (o (inn 

0(EJI^9(LJn(LJ1(nin(Kl? N (kR(EJ|(m||(UY1(LR(M(nJ|.JYl(K11(lSf1(ISn(l^ 

Q / Q Q (X ^ Q ^ (X i 

■21 

(p(M(Kii(Kin(yL(Ki(LJi(}a(i£^onn|(L^ nnm([|(B (n am a osn in 

Q Q 

(isn(La(i](Laaii](u^a(}oi(Lfi^(Ki||\ (2^71 (u (uiKnim ^ 7 (un oui in 

Q ex* »C4vc>/o 

(Ki?(uii(Ln(Ki.jin(KYi(Fji(Lnn(Kiio(M^ ^(Kina^asnojKiawxiKioii 

Q ex / Ct> O O Q 

^ n) (lAJt 2 (M .^(Km (KYI (et \ a[ua6:(n(Ki(KYi\ (15^ in qziti (ki (kyi ru 7 

Q O" , O 

(UY1 IK) (KYKKYl .JVl Ml HI (Kl 3 on oail 3 \ (U (EJI ^ (Kl d) (K1 3 I) (KQ 3 Kl «) 

ex C> Q Q 

(n(Ki on (qm oji (EJ) (vm g ^ ^aj¥icn(inji(i|Oia(isYi^o(KYi(uiinan 

ex * Qv o / 

an{UU13(KJl|| \ (UY1(En(M(Ln an(UY1(OB(KY1(l^(lSY10(Kia(¥lO(UI](UI(&JI (M?\ (EJiann(m(iJi(Ki.Jvi(KYi(UTiTio(M(ru.Jvi(non(LJuia(inj||iKm 

ex / Q * Ci»^ * o o 

ani 3 asYi m (Ki -JY) 

Q ' Q 

Efl-^f ajYiouimxi 263 annaici(njiajiJiK)0Ki(miJ)ii]03»^(Ki.^^ oqiktis 

in(mo(Ki(oii\ (nin(ma(M^(Ki|(nji.^(^ (LMnoinTi 

(Ki M (Kv cm (EJi oru (ue: 0X1 o (m (^ (Tui (Kin oru 0^ o^ asn o (ki cm 
ojincK} 001(10) .Jin (KY)(Kiooi(isYi.jii(K^ 0511 o ofi Oil ^ omi 0^ 

(}joa)(ajOiii.^\ (EJio(ioodhoka5iio^moaia«iL(kiaai(ijiTi(^ 
(EJiasinoj¥ioaiTion)on)a«:aHia[ij)aii||N (Lno{iaa)(M(Kio{i(-jn(LAJ)a 

(m Oa (U 0{1 .JI1 Oiin IQ (Ul Oil ^ 0511 (M .JI1 (EJ) Oiin (M T1 OS^ OJIOil 

Q Q CVQ / Q 

uosiio^oii^ajiaAJKEJiaai^oiiaji in(iJi3(i|(Maxi im oji oiin ^(L» a ' o 
oa ^ (i| ori Ti oq^(i^ oivcm(EJi : (M (q Ti ( Oil (i| ozii 2 0S11 Oil (^oiii.^(uifiari(njaj|Oii.^TiosT|ii]iQ2(M ^(noimoia^si - , - Q O CX Q 

dl cmn Oil oji LiKl «! djui 3 arm ^ ^ajnnflsii-JinafiifOfloiioiiajioQOin OQ ^ Q / Q „ , _ 

Ki oji L Ml (ij ojui 3 arm ^ ^{MxiflS¥i-Jinafii>oii(m(maj|Oii 

Q QCV Q /Q O Q 

oin orui OAi) (K1 o K1 Oil ^ \ (M(M(Bi^imaj|oii(^oiii.^iuiiori(nji 
oii^juxiosuflN (un 0511 Ti oji Oil ^ (i| ori Ti oij^(i^ oiy'awjK(EJi : (^ oiii 
o(M^o{ioiY)(M(ui^oii(eojnoi1hTioiiioil)al:m .jh sioii 

oiiioxin \(nQZiia osii(n Oil osii(M u(M Oil ^osiiooiii ajioiiiaaji^N(M 

^>Q a •. 

(EH ^ (m QsJL (n ojui Oil (n (M .JT1 orni (Oil osvi ^ (i| o a si oii si oii (un oin 

O O Q / Q Q (X Q s] on T1 (K1 (1^ oiyaBPL( (Lnn o oiYi (M Ti 0S11 ^ Oil oiii (ij SI ojui a (vin Oil oji Oil .J11 (im 
Tn(oi(M(oim(kjisjOii(EJis]oaofli|'^ ^sioxisiofloiiio^^flsiiooac i(oi^(kjis|Oii(EJis]oao^i|N^ ^s] 0X1 SI 0^ Oin o£^ 0511 o oo cm 

(X Q *Q QQCVO Q 

ajinnfn?ajii(BiaJiazi\ fl5iiooiioflM)(M(Eiioiioii^cinnoa-n(kJi.Jii 

/ Q Q Q> Q asijTn(Uioii~3^sjaznnoi]^(m oivcwf (EJi^flsiio/Oii[kj\flKio!^ojii(i90iii -J-y o 
(KiKkinn 

^ CJ ^, (Kii.jn(Ki)(KiiBi-JiiKm(nTiiisiioi(Kn(MnniisiniisiiiLnniKfiTi(niisfi2 Ml 264 

O dv / Q (m.JiiiKihamannno(Ki9kanq.(]aj|(Ki .jinoYi (ti(Lnna(M^(KiiiKi,^ fan^ (i|oni2iisin(moxiji(ii^ii|(KY)(Ej|ii|oaii|(m.^ao(ia^ 
annn o (ki sk cm^ocu iki .Jin on ti 

Q 'Q Q Q CtVQ 

Ti(isv)||^(M(M(FJi^(mo(mo(m(EJi^(m ami a^ iq o im an (un a 

(M ^ (LJU) o (Kin lEJi Qsin (K11 (tf:: cm (m ^onoaoniminfmoLnn 

o Q o a. (X ^ 

in xiJi o (m -:A.Ti IIS11 .-:A.(M (Eii ^ im asin m 0^ 

(uno(i|(uu)a(M.^(KinajiinTi(m? (Kiiaknrini^ Km 

(i£^ (m(aj) (m .jii lEJi in (K11 (oj) o cinn (ki an (ki a (m .^ (m ifji osn 

cum (kh o (^ £5^ onozixiiKi ^nn oxi £5^ o^ o^ <bi (ki cm aoj) iki|| \ (Km 

Q CL Q CL ^ Q / 

mji ? m(ia(ifl(Efl(iru?(U¥i(KiiiTiaAJiii^iij(aTi(Ki.jin(iw nnnn (p (KvonRk 

lEJi (M o (m (KY) (m o (m ^ onm Qsin lEJi asm 1^ 

c^ a / 

aajB(En?iKfloiofO(EJiicma(Wk(m iiaiii](iaam(wi(m(u(CTO 

in(m(njio(Ki(iknm([A onm(n(EJi(m eEJi(iaji(&i(mn(6in(Ki.^(Kii 

o / Q Q Q (M osTpii asi] (i/in \(ia ii](W a (M^ (m utM iKfl 0^ 

(UYi odi o (m (Km (Kih ok onPL (Hj) (^ (U)(M.^{n geji m iki 

(iaii](iaacM-Jiom Qnnn(m(Lji(K^ (M arm iiA ok awjKtnji iki ,^(EJI -Ji 

im .-sfl.0 ? \ asij im (lb (Km oji -jm nm Ti (u ^ (B 

111 (iiiii a (Km (a (m o (m -Jm (ui cm (imi > ^ (Eii(nj»(KJi(Km(Kma5iiiKi(Ljj(Ki 

Cs^aO *C^ /Q q q 

0^ nm OA amn on (EJi (K1 n N (Km(i^anRk(inj)(m(^ii|(LJUiaQnniEiiarYio(m 

ojiiKi ^oiKi^o(Ki(EJ)(ism(Ln(a5m(Lnn(Km(i^ 

o Q a ' 

(Efl(Kmasm(Ki^(Ki(Km(M(Efl ^ (ki (eikeji -ji foumajmiaflbm-jmiijiKiii] 

WTiaiismim? nainonriTi(MU:::m\ mdiuKKiasmckiKEJi^iKKEJi^finn _ a o ex ^ Q 

(n(un(Kin(M ^ (iiTiim f nrino oriiin(i|0 oinn (kyi o oci (kh on 

ointEJi Ji (a-j(KH(L)i(M|| ^ (En(moiKih(ikaBRk(nj| mimaflsinim 
ii5Tn^(ninji(MTiiisii^(KitKiniEji(Kfl .-:A.(K¥i(K¥i>^ (Ell (Biiann (UU1 

(X Q * O / 

(EJ).jnininji2a^(noionasincEJ|(naaji.JTi on ieji asm (Miq oaji o o on 

Ml(Knn(l](IS¥13(Kl||'^ '^(MOaJIO^Ml (I](Lnn3{M,-s)kTl«Sl)||\ 

(M(KininjiiKTjiiaiaji(mnm(ruf(iJii(ujKiitf^ ajiTiTiann 

00/ Q Q Q • ^ O - . 

(EJ1 asm QSYi (n oTu ^jn (m (Kin ^(EJi ^ asm in ami 

Qv QQO(X-C> Q 

a^(Lnnari(K)aim:{Maiiaq.jmttim(Mannaxi-jmari(EJ!-^?(Lnn\ (naxidi 

Q Q Q C> / 

«] (KKkjnmn oa ojj ofl aji 0^ ^ aji m a«i -Jimn oai adlj oai onji (uui 

oii,-:ik(naj|(nTiaQni| "^ agvTnani(MaJian(ui(Mafinaxi .jm«n(EJi^f 

Q a * c> 

ajnajn 001001(1] 0X1 3 001001 asm oii||\ 001 arui oaji ofl ^ oa oJi oji tti oti 

Q Q ., crv (X - Q Q (X 

(Oooiajiooaj|{i]0{i([| (inm (ui (H asm (inn 001 cu^i onm (O oci o ami axi n 

QVQ Q C> / Q 

amiag:ici(ui(non3anTi? (um(MU(En -Jm (wi (EJI n '^ -s^mn asm xi oji 

/ Q Q Q Q „ Q 

oopTnani{M(«mOvJioiii|\ oji oaii (eji 001 oji oq ojin mn ami asm j x 

* / Q Q n 

ajmcBii(La(EJ)(nooi(E)iQnoaoaaJio{i ^jmasnojiiiN ojianmoof (um O 00 (X Q Q 

001 ooi ^m 001 oa .^m onm an (um a (M .Jkooi 0^ .^m asm n \ (umann?axi ie|(La(EJ)Qnooi(E)iQnoaoaajio{i ^asii(kJi||\ uonmoo? (umo{) 

^ 00 (X Q ' 

Qn(uma(M.Jkaoia^.^Tiasm||\ (umonnn 
ajia^Qn(Lnn3(M.^a^a^||^ ^ooiakoi%kamia{i,Jk00ianuiadj|Qn(&i 
Tfi an (Ln iKUESi asm ojm aoi M|(fl5m i3i(namnafl-jmaxii3i(yiNamia^aAn 

Q Q Q Q (XO Q 

(Ui?ajianoi}aoiociajiafl.jm(uia5m.^nnuasm|]\ an(LaoiicMOX)||afiaji 266 

Q a. ., (X Q (m.Jin(n(^3(n(m3afri(^mani3imo(m.JiiiCT omnaTn^o 

cir¥i(M(Eii^(ia(of(M(M(Ej|(m(isin(LfLh(m(na^ .^daa^anjiiKin 

qO o Q 

(inn oaji on o a om \ (eji nnnn (KiiiKin o^ ?(Lnn(K)7n(Kin(Kio(Ki||'^ 

Q Q / 

C> ., Q (X Q 

osin (M in iCT jinmnm (m o (m o (mn \(L^ 
(HJi (uui (m -Jn (K¥i Ti (EJi ^(Lnn asm Ti o (m J t (^ 

Q/ Q O . 

(M(m(lJ1?(M(MT|l^J)(Ij(ISVl(£]|n02(K|||^ (FJI(K10(M£]|<La||(BI(n 

O Q a, * » Q Q/ 

(Km ? (U¥i(a nnnn ? omniKiiTKEJi \ (U(mflX)||(m .Jm(omann(M(nj|(M 

ex Q Q Q Q 

u«j(L;m3(M||(umim?^jmoiiiann?Qmn^ (ki acu kh la o m (ki (ki -Jm 

O^ QQQ Q Q CL r 

arm on Ki a (M -jJ^TTi (Bi luiii iKi i] \ (Moiazpo(m(iJUi(i5m.Jn«a^Larim 
afui||\ ii](CT)3a5m(mTi(M^(Km.nnrn(Ki(Eii(Ki?^ omn (ki m (Km a^ 
(m(nj)(Ki ,^{B^(ij(Ki3(ism(m(^(Ui(ru(iJi(i5m(KJjo(in 
(iJi{m-jm(Km(ui(a5mii3,a[](aTn(m-nn(Lai3i(po(Lnn tum arm ocui ? oji 
(ei^(Ki.^(un(isDann(Eii\ (injia^ii|(oi3(i5m(Ki(iaji(nj)(Kiami (Kmnx 

C>Q * / / Q Qi Q 

(um (Kj (Ki (m (ui (Ki annn (EJi w lu (ism oLfm (m (Km (Km -jm Kin (ki in «) 

O Q Q ex. Q 

«] (Kj) 3 (Ki (K) (a (EJi (ui(Ki^(uui(Eii(Km.^nn(Km(LQ(iA(i](yi(Kii|^ ^osm 
OM]i^yi(inicM(Km(Kfl(m(iJin(OJi(i^(i^ :(Km(nia3(M-Ji(Kj(Bi 

/ Q ex r Q CX * Qv 

Cirri ? (Kma5fl.(Ki(ui(Ki-^m(KmQ»afinn[(0(Kin ^ (um (ki (a (Km dg: orpl 
(inj|(i](Ki3(ism(Ki.jm(Eii(M(ian\ (um (o ami o^ oji di m (ki f (Ui asm o axi 267 nnm(ajasTia5ii(Kjiini(nji||N (LnniKj(K¥iiKH-jn(KinKitLH(Kii|\ (u 

Q O Q Q _ OO O 

asviiiQLnn2ani(isTiO(m(EJi{M^Jin(Ki(KYi(m[i.jii(iaia^n 

01{M(lK1)(M(Kl(Ulfl{M(Kll(nj|IK1|(Lnn(^f^ 

Q Qv ^ ^ Q C>CX. 

(un Of] ann (mo ki axi 

Q Ctv Q 

0^ O N omi a^ (II 001 (EJI (II O a (Kl (EJI ^ (K]n QQ T1 aSin \ (KY) O (HJI (U (K) ,^ 1 

(ij(nj|^ann(nji||^ (M(Ln(UiGEn(m(i|02(Ki(Ki 

Q 

(11 (lai (EJi (11 o 3 an (EJi ^ (Kfl (ij Ti osin \(K¥i o (icu (uj CV O ^ Q ex QCLQCX*^/ 

(KjTiMtn(Ki[|^ (M(U(iO(EJ|afriaj¥i(nafU3(ii::(uinam?(ian(iK(EflCT 

(EJiaS1f1(KY1(l^(IS1]0(KlQ(¥lN QLAH (l| om (Kl O (Kl inil (El] (M .JTl (&I (K11 0^ 

Q (X ^ /QvC^ (X 

Tidsnn \(i/in(isifio(UTi(Kii(miniiaa(Ma^(Ki(U|9{i(i£::c^ 

Q Q / o 

am? (M(EJi^im(iJ)(w .jii(isTnTi(Kin(Ki ,^(W(UJi^ nioadjimdiiKi 

(KD (1£^ OSn 0(K1 Q(¥l(LJin cm ? ami 0^ (UYliEJI (O^J ? (UVKKYKKl^OnOOJI 
Q ex Q CtV Q Q A 

(m(LJ!(m-Jii(i](rua(i^o(Ejiii5ifiiBi]0(Ki.jin(™ 

Q Q Q Q Q 

(M(LJin(iJi(Ki|(i£::(La(K]|(M(Ki(La(KYi')n \ inajLn(Ki^(Ki(Kin dicM (ki ui 
(rs¥i(Ki(LJi(Ki^(uiji(La(Ki[|^ amiftKUdiTKKifOLnniniKiKKi-JiKmiEii 
(OJi ^am(aaici(ici(EJi(iai|j| (n(EJi(^a(M(a(oi{isin(Ln(Ki(iJi(i](isTn2 

/ .. O ex. - Q O (X f Q I 

iKii|\ (M(Kin(Lnnaf¥i{m?(Lnn(Kinio)Tnii]CKJ)3(m(m.^m ly^ 

Q Q Q •a 

Q 

T7(Bin(OKi~3^(i](nTiim(E^(Kva(Wk(En(Lm i oj) as; in (isri ui (ki d] 

(imniKi-jnlajioda ormnN (u mn (eji o lo o (ki onnn (Ki 001 (i3i arm in Q(XQ QOCXQCiV 

asino(Ki-jincm(M[[^ (Kii iijaji(KiTi(Liuii£ii.Jinnrn ? ocuiigcu m 
flii y (iJi (isin «! (M 3 (iaii.(iJi iKin (M 8^ ^Ji n ^ <tQ 0^ T (KJion(nji||\(icio(n(Ki(Ki-Jin(EfliCTi(ia( 
C^ J| ^ K ^ ^ asi|)(isin(Ki.Jin(iaio(EiiiK¥i\ (Einn(uin(En.jincif¥i?injia^(ia(LJi (ki^ 

O- QQ » QQ..Q QO 

(ai(ia||\ (EJi(EJi(M^m(M(KUTi(a(m-Ji(a(iJi(Ki.^(B(M(oi^e^ l^osTiasinTnmiisiiaim-jnnm ? afuae:(Eiiin w asmo(Kiiq«| 

ii)(M J^ojn (i]nm(K| oikiti oncKnsiKi onfKiaaqonnaanrKKi^JTKKTiKn 
I I a J^ ( ^ asu (flsu (ki, cm ( 

(no(isii(Ki|| \ djiQ on (KKun (KYI (KKM yojiniKYinaajKKiOQQfKiaQn 

ex * / / 

otjinjia djim aajin \ (Lnn(KinQ[](iaji(EJiin(iJLna(MasiiarYiinn(i|aji asii am amt n \(no 3 on (m on iKi (Kin 0^ osn o (m c^ annaajiii\(ii(Ln3«](KH]iKi(H " 

Q a * / o 
(Km ooji ojui (Ki -^ (n (n Ti (m i^(KV(nQL(EJi (1511 (U) (Ki ^jn (khi cuihEin (kd 

(Kii(nji?\(M(Kno(Ki^in(cnTi(Ki-jii(oo(La nnnn ^ aju (kj (ki (kj 

Q Q O Q QO 

oasm .Jin (CTiin u (isi) o (cj (m (ki B \ (ui(i(n(nji(ij]|(KiTn(Liui(EJi^(Ki 
iKi A(kjj[(Ki|| ^ (Kin (uih (inn (K¥i Ti in (isii a (Ki -jn ar¥i > (B (TU (ik £^ 
(kji|]\ (M (Kin (M (ui niYin (m (CT Ti (M ,^(0 ^ (Ki cui (m -:A.(ia (L^ 

(lEv Tl (11 (B11 -JIl OfYl (Kl (TU OAJl (m (-^ (Ig; in (K11 .J^ 

(kJi(EJ)^(Ki.^(E)i(LJYial!:(LJin(tf^m(Kij| \ QLnn(Ki(a(n(oia(KV)(n(Kia(Ki 
(Ki-jin(Km(UjTn(niKij|aii]Tia(Kii.j¥i(^(En(uui(m (i]oa(n(K)«|(Ki 

Ck *, (X Q> CX ., O u[. Q Q 

(Kin(iJiJi(Ljii(Kinin(n(isin3(m(i^(Kii(^?(Lnn(KY)U(i^? N di (Km m (eh (ea 

Q CXO Q O Q> 

(M^(Km(Ln(in(Kmin(M(EJi^aaji(U|CKi(Km(i£^(n(Ki|| ^ ojitkciiu 

(Km (n (U a inji > (inn (Uj (Ki ^ (Km (ini (laji j(iii \(^ 

o a o (X d o (X Ck o 

Ki,^(a(OTTi (n(U(miaiin(iAJi(Eii .jmafin(kji||^ (M(n(Ma(m(Ki^ 

Q O O / QO (X d *. 

iKi(Km »iiii(n(Kia(M^(n(ui(KmTi(KiTi(iJui(EJii|\ (um (ki m (Km (uui (Km 

Q Q 

Ti(ij(Km3(m-jm(i]nm(m(UjKi(n(M-^(0^(Ki.j^ (Kmnui 

o o Q a * a * o 

(LllJ1(Kl(kJl(cm(laJl(^lKl(n?(L^n(Km(EJlanr1(Km|)^ (MUQnajia(Ki(Ki^ 

OO CX>- Q O . Q C> / 

Kin(nji(KiiEJi(i^(Kji(EJi(i|(Km(K) (imi.jm(i|nnn(Ki(Lij(Ki^(i](iJi(KmTn aw).(nj)(ici{)NO(Kiaji(Lnn(i] nnmin(KY)a(Lnn(isiio(KYi(biL(tf^(Kii(M(Kin 

Q O Q Q 

Q O / 269 

iKifl^ (MUcu|(Kii(nji.^(nKii(ik(isiio(Kicii¥i(L^ 

IK1 (U| (m (n (la (m (EA om (Yim 11^ (ui (iq(^ 0^ inn im (kd (kyi 

(KI1 (m (Oil K11 ^ 8511 (i| (K11 im in (m a (M ^ (m (U oTYi 1^ 

/ Q / c^ > ex 

N OJ! (Ki oji omn an onnn an (IT 

II|ll5Iia(K1j|^ lEJI / (KKKIllKin OOJI f (M (EJI ^ (K1 (EJI (En ^ r 
/ - Q O / 

(un(i]((ga(i]a^a(iSYi^(nii]ann(ia(U(m(i]iQa(MTi9\ ojiosnoLnnp 

ooKTu onnniKioiKi .jnQnn(M||x nianimtuTiincmm^oiKiiEii 

OO a / Q c^ O' 

(EJi^if (i|oia(isv)^(minji.jniEJinm(Lnn(m^ (M(ai(Ki(Ki,^(ei ^ 

(Ki ^ (M orui (oi (k^ N (i[U(iko(M(iru(isiiioiij|(K^ 

cvviN (i| (LAJi im .jn (m xiJi (lO) o (K1 (lO) 001 11^ cm 

Q O 0» Q O Q 

(KYiiioi^iEJiiEfl^iiaionnimimoim (noi3(iSYi(Ki-Jl(M(i](Ki 

c> c^ / a O Q 
(m^(eiflX)i(ii::(KY)(M(KY)(Mo oas)no(m(i^ osno 

(K) .jnasnTiiruoiniMAiniKiKiioi^ 

o : £A(m(Lnn(KTh(M(uiniQin(M(ai^(m .^ oji 

anioi(^(KiiO(M (^\ in (inn (M ojin o niQ 3 (M .24.(101 (inn (Kiionji 

* c^ o / o ex Q Q 

ajij)a^(i^iisii(Lj)(Kicii^(i]oa(m(m.Jin(ij(i(in2a^ (n(uui(Ki.jTi(isiiTi 

(I1J1 n(n(MA(isYi(KY),^9 nTnoJi^ (LJin(0(EJiiEJi(Ki(Lnn(Lnn(LJi(KicLii(i] 

in ofT (m (Ki (ui (Ki .jin (Kih Ti (lai oiw^ itflcinn?(Lji(Ki?(Lnn(ui(Ki 

* O* Q ex * Q Q * CX 

(KTi oju) (n (loi a (M I \ (uin (isYi o (uin (Kin "Ti (11^ (m (U / ^ 
(Kii (K11 (m (TiJi ^ (inn (ini in 9^1 a (m (ui im laj^ 

O . Q / 

fmnicifl^ ^o(M(yji(m(LJi(m^ininTn(m(E^(KV 


270 anrnQo (M(na.«£ii(i|oa(Ki||M QO 

Tl OJin lEJI .JKEI ^ 

Q Q o K KU (J J[ (3 " osYi-^arn ' Q Q * 

(iai(isii(iaoiEflO(isii||\(Lnn(mhTi(ia)aF^ anhnx inn 

CL Q O Q Q 

ooooonnaNjiiEfl ^(mQn(Ki2(M(isifio(M .^(mosniuini^ 
^ Jm (iisu Ki^ nsu^ J^ 

o 01 (IS11 o Ki (^ \ (un (KY)(M in T) (M o in 

Q Q Q Q Q Ck 

(iQ.jiniKi(a(nj»^ ^M(a(m(KTn(majia9iji(Ki.jin(isrnTi(njii|:^ 
nm^anjiKiiioianp(m(U(m^(LAJ)p(iain^ (urniKliTiiiaianQLarujin 

O Q <5> / Q 

on (m a osYi in (Ki .^la \ oina5in(n(LAji(m(i|0Ki3aN|(KY)(EJi(a(Ui(r^ 

Q C> Q ^ Q^ Q 

n(Bia(ia)Ti(isi](Lnnamasv)0(isifi(K|(is^ mkui 

Q 

^ cEJi annn(Kii 


iai(ui(KYio(Ki»i(Kian(Eii .jnaiinmiM ijocui .jh o 

Q o / a O U / Q 

(EJi on o a (KKKion (uui a (KU) 11 iKTKc^ \ (un (M osvi (En y dsn (Ki ? 0^ o (^ ^^1 Q o Q a V 

(KYI OsJi (CI dsn (M (KY) n ^ (ij iQ (i| im (ij (LJiJi (m .JTi (KY) TH (loi (m (Ku on 

(i5Yi(i](isvi(B(i](LJ)a(m||(La(U(m|^(M(nizx)a(M||(i| 

di (Ki .JknQ (Ki ^ ^15^ in mm im f^ (Kyaf%L(EJi ami ok flUYi osyi (m .^(ki 

(i5Yic]nn(nji(ULn(n(Lnn/(MN (Lnnicn(Ki(LJiiKi.Jvi(KYi(ui(asn(KYi(i^Ti 

Q c> c> o a 

CUYIOJUIN (inn (m (KY) (KY) .JYl (lO) Ml (O (CV1 (ISY1 ,^ O fl^ 

CX Q * C> C>0 

dSYiaiKin^ (M(U(M(EJi^(m|| (LnnarYiy (un(M(riji(ra(Mann^axi 

/ Q O- Q _ (X . Q 

acuil 0| in(iSYia(Ki|| ^ (kjiaji(M(EJi^(Ki|| (UYiarYif 

/ Q o 

ij) n \ (UV1 (isY] m (U (m n : (isYi in (ISY1 (Tu (ij (uui im ,^0 

CYYYl (O (Kl (ik OnRklOJ} (Kl ,^IEJI ^ in (Kl a (KYI \ ^ 

o o a Q c> o a 

(Eii^(n(Kia(isYi(n(K)a(Ki(K)||\ (uviann(nji?(M(a(nKYiaasYi(n(Ki(cifln 

aniEiia(M(KYi||\ (isYi(KYi^oo(Lnhnnn(i£^y intMiir^ (KYiinjiaJUii| 271 

1(Ki a osin w (fciitui ojin (un asii o (M (1) in ^ moaiKKKiajiasifKuinia 
CO «i. J ( ( asi^O) 

__ qctvqk/q I ^ cx a o 

lOTojmiwaiM-^cmiEJinm? cmoruTicuji^ ojn onn ? ajn onjo 

omwin lEJimoa im|j xmoia asii w oji (moNj^ 

(Kll (bA.a^ (K11 (LJ) QSin OJIl inn IQ (KY) « Tl in (V«l\ 0^ 

an(iQa(iJi||\ (urn(a|inji(i£C(izi(m(KinN(M(Eii^(m(0(n(K^ 

Q a * Q 

in (m »n o iKiji (ripD (IS11 QSii(En(i5vicEJ|(isvi(Lnn(Kii(kA(m r onajnaoi 

QQ »Q> O/Ov-- Q Q 

(is)ni£j|(Mi|^ ^(iaia^(is!no(mQ(¥i(MiKT(iruiKii(U(K^ 

Q * Q C^Q / / Q I 

(Ul(Ki||^ dsiKuinanoLnn (M o (uin ami a^ ax) o im arm o onm ojui I osn 
J i\ I ^ ^ J^ <^ ^^ 

Q (X Q 0-QvC>/ 

^\ J J^ cJ| nsuKi^ Jj CO 

Q - Q Q 

(im asij (u .JkiKi ,^(K¥) o im (uui \ (uin (CT w o (m ~^ m o in (m iipi (kv 

OHPLtU \ QLnn(K}(KY)(KY1 .JVl Oiin (Kl (KlKkJI Tl (Kin (EJI dSVl (Ulfl (KY) om O 

Q /' A O Q 0,0 Q * Q 

(M in(^a moa (Ki {mcif¥iTnaj¥i(wa(UO(Mi| ^ 

o ao Q Q Q 

(KKKi^JYiafcaqx (moiniKi cirri (iruaruajLnfKi in (mociiiJLncii^o^ 
«su J J \a] m^ Tn(Ti ^^ 

a^\a5JiiiJui(M(Kiio(m{uiij(nj|(i^(acEi|aiii^ ^oji 

CL Q Q / * Q Q O / Q O 

o in(Lnn(CTnQ(uioiisii (^(EJiofiJi ? \ bji ceji u «] tm asimn (ki xi oaji 

Oji^ iisno^(m^(KiiiinjiaAJi^O(i](m.^(n(^(i^ 

o in o (i3k m (a Ti w -Jn (w 113. (p N (inn iKih 1^ 

ozipiKioiKi in(iQ(m^anh| nrimii^(ia(m cMOdciocinn 

Q Q Q ex Q Q<^ Qy^ 

loi osi] (m / im (uin (m o (Ki (EJ1 -ift.\ asinoffiimiKjoiuinaajitt^oici 

ex Q CX (X ^ Q Will Tfi (un (Kin 0X1 (a m (yi (K1 B \ (LnniKi(a(uiniKinonn{M.JkiEji^(Ki 

^ Q * CL Q Q 

flKi(Ki||\ (n(min(miisin(LJin(Ljn(KiniLa(L5^<n(i^(Kij|\ \oag:in(isinTiin O Q tf| asn a (Ki ^iQ ojui ^ iEJi(iaji(M(Ej|(m(mj|(Knn(Min(n(LJuia(kj}^(ij(tri 

Q Q Q ^ Q I 

XI (m .Jin (LQ (13^ i^ o (un (M (Eii ^ (Ki o iKi nnm \ Qmn(m oai kh .jm 

o a' * * CD- 

(Kin (nim^Ji^ (KYi(i[U(LAJi(m.Jin(KYiTi(EJi(ia)(i^(m(ru (un (ki 

K > 7(^4 ! 

(X O / O * Q O i 

(CI (i]in(i](Lnaii](Kia(isvi(Ki(bii(&i(Laaaji|| "^ (M oji o (Kin oaji mji ^ o oin QnJI .^ojui (UT1 in oTYi IK1 o (m (-^ (ij 0^ ami a^ (u ieji out inn 

Q c Q Q / * Q 

(LU(M'^ (u oji o (Kin (nji ,-A(iai o «) o osin (^ ffAmom 

/ * • Q O Q Cv 

(KI .JH (OJJ O IQ OnrYlGLnn (K| (KY) (KY) .JIl(K11K1T|II|(KJ)a^lI](Kia(I] i 

/ Q Q Q : Q Q 

1nnnannn(i](Kiasin(Ki{)\(M(isYi(La(ui(Ki onnn(Ki((U)(i^Ti(isin(ui(Kian 
»si. nm (Pj J( J^ G) ^J ^J-^ I 

(n (n T1 (m (E^ (KV(m(EJi ^ (isin (U) (m (m M o 

Tiosvi^ oTYin (un omn (U) lai (isin (isvi (uu onnncmiri(M(Kii iniaiKi 
J G) J CJJ I 

Q Q/ Q Q Q * O 

(ui(riji(E)i(Eii(Ki(Lj|(Ki||\ (isin(Lji(m.jn(i5fiTi(iaii(a(i](M^v](inia(i5^ 

O Q / Q 

(Ki^ojiN (i)iEfla(M(i](inia(i5in(moag(^(isin-Ji(iAJi(H(K¥in\(i^ 
aa Q / o ao . o q 

OJI .^ (SI (Ell (M ^(EIKUI \ mJI r¥Vin OJl ^ OJI (Wl N CUKClTKU^DUlim 

(U(nji||\ (Lnncir¥i9(U|(m(KY)(UTi(Kih(m(n(ma(i](M.^ osino 

Q Q CV cr*s Ci> 0> Q 

(K>(Ki(M (OJi 01^ dJi osvi di asm a (I) nm a ann (n(Ki(i5Yi(Kii)\ (namaasmiKi 
(uui(Lnnio(i^(n(ciTi(Ki .jh la (ls (zpi (ljyi (Kin in o a (ki (ki .^ o azn osvi 
(Ej|(Ki9\ Kii(iaji(uui(m.^(a(isin-Jin(^^(0(Eii(isin(Kih(^ 

/ (X / Q Q Q Q ^ (X 

Cli¥l\(U(01(01.^(KY1(LnQSin7niKl(U|Q{l^ dSYI (LfUl (UYI (a 8] 

/ c^ 

(naAJia(m||(Kin(c^(M(H^(Ki^(EJi(LJiJi(m .^1^ 

Q Q O Q O Q 

^ (KI .jvi (LQ dMi^ \ inoia(isvi(Ki^(Min(Ki(Kiin(Kia(M.^<La(eiinji 
(M(KYi(U(m(UJi(Km(nfN(UTi(M(isin(Ej|9(EJiin(KY]n(Kin(Eflinoaa^ Ml, (U|(Kiajui(KYi(^7N Gmn(M(isin(Ejimin(KY]n(Kin(Eflinoa^( 273 

(uiKTiJi Qsn o ? (un (KY) oji 0^ ? N (EJi(nji(iJi(cn(isYi.jTil(i^fQLnniLniKin^ isYia^^ajiKKYiajia^ ?N (EJi(rLii(iJi(cn(isYi.jTi(^fQLnniLJ|iKi|| 

CL Q Q / Q (X Q Q Q 

(un (m oTu (KY) (U| (m (Kin 01 (ojn o (IS11 (inn iio) iQ (L5^ in 
(moiKiJmxiJiin nimiaNia^ (i|(ru(EJi n (m qsyi (eiin ojui 

o o (Ki .^(Eii iQ o (Ki 01 (n \ (LJiniKYiasviannl^a^TioixiQnQSYi) 
(Kii|(i|(m (niQQsinajiJiiuniKiiiQo^ (i|f^(Ki|| X Qsiio^(Ki(MO(un 
inji(ii^(un£i|'nann\ (Mosiininaaniiisii .jnoioiiKi) (la ^(no^ 
Q5ii^(i^(Kii||x (LJin(K](Ki (n(ma(m(m,^(i5iinmQruaj|(isiio(Mi(Ki 
(K)(isYiiisiio^(Ki^\ (najiJi(ia£li(m£)i(Ki.jTi(n(i^iKipof V imq 

Q O Q Q 

n o T1 im i^ (Kv cm (En (m o (m (loi (L^ d^ di (nm iki jyi 

/* Q (X q/ QQCV Q* 

(^oiQ nnmiQ(LJi(n(KiKi(kji(Bi(ia) ^ qsiio(K)(ki^O(uii(ejicui 

* » Q Q QO ex. Q O Q 

(tu (Kii (O) (a ^\ (M o) (oi (U) (m (m (m .^(KY) (u) 0ST1 (^ 
ninin (m.JTiiQ(L^ (c^oiii](iji»^ (LAOTYif (k^ 

Ct>Q •, C*> CX Q Q 

(la II X (nJI (li:: IQ (O (Kl .JTl (1^ (KY) .^(U) (U) 11511 <un n (HJI 3 0^ 

Q O * » Q / Ci> - 

(KIOJ) V] (Un (VYI (HJl .Jin(M(nil(U1(K1^(ISV1(M ,^ (Kl 0SY1 (O (Ul OSYI (KYI 

(i^(Kno(mam(un(oiii(U|(m~^(n(nTiimii^(^ (mosviuij 

ii]in^mii|(cnTi(Ki.Jvi(^oiQ (vyyi (uih (n (Vyi im o (ki xi (m (Ui (n 
ijiKKKKmx (KY)aii;iiSYi(U)(mcii¥io(uin(LnncvYi?ami(ue:ux]in(mr^ 
(ei (ISY1 (u (i| (n T1 (m c^ (KyanjLiEJi (Tu (i£^ II] (K^ 

Q Qr*y , Q (X /Q 

(kfl(riJ)0(KllKl(kJX (M(Ln(^(lgvTn(CT1(KY1T|inaSYia(KH^(KY1.JUN 

in (Liin (m ~3k (i| in Ti (iq ip (Kyam.(EJi (KYI (T^ 
incimiirvi(nj|0(isYi\inji(i^(M(EJi(Enu(Kiii](isvi3(M.j^ 18 274 Q O Q Q C> Q 

IEJIXI(LJU100(mO(Kl.JTl(U)U^X (t^ n n T| (m (E^ (KV (fiPL (Efl o 

(uii xiJi (ue: u (IS11 in (lO) (m (EJ) 01 asn o (m ^ oiKiuiaKniain 

Q Q O..., Q QQ 

in mxi Ml -juiq 13^ dpi o iKi u u Ti ^ o (M tnji m o 09 o m mi 

CV Q Q Q Q<Z> Q 

^ : IL^ (I| (HTI Ml .JY1 (m (I3i M IQ O Ml Ml Ml .^lEI^Ml O 

inji(iJiJiMi.jnMT)TiiOQn]L(iriJ|Mi||^ xiji(ik(Lnn(£jonoiQ(M(isii(inn 

Q O O' Q - a Q 

(Tij) am (nji o (m (in (En oru n \(n c£i <n Ml osin OM 

QOQ (X * O O OQO 

(EiKum nnnninjiMiii) N ojiimii onoaMi onMiaosiKKi^^cinndciaoiMi iini3 o Miji^ (M(U(i|(6in(n(isii(im)ii|(uu)Mi^n(ninMi.jii(mi^ 

(IS11(Ij(K]aMlMl||\ IISV10M)Ml^(irU(l^(BMlMY)iriJI(LJU1Ml~3k(I| 

Ti(m(zpiMycmiEJ)0(uifi{LJ)£^(Lnn no^ Mm o^ osii o (ki cuvi 

(aji(ii::(EJioonasin.jnMiniEflMm(njiajij)M)OMiMi 

df a O a ^eqcmn 

O ex. Q 

Mi||\ iL^(i](nTiMX<cjiM^nnq.iEflMY)jhg^(q(K]aft^Mi.jii(^ (Moji I d J J o ex 
(ui asm ajn on oruaai^ Q O / O CX Q O 

.(minMiatmiuiasmajmanaruaa^Mm on orma OKmoOJI ^QS1\II)(M3M1 

Min^ Mm(ikasmoMiam(umim(noiEfl(6m(E^(n 

CEfl\ (EJI (m ? (M Ml 0^ (EJI ,^ O Ml OJI Qsm OJlh OJ^ 
* CO / Q 

ojinoJiMKLQii^ (ijm(isTnTi(LflMi^ii|(nTi(m(E^Mva(«^ 

QQCV Q CL Q Q C> 

0(KiMi^(um(Ej|(MMi(M(n(Ljm\ (Lnnnm?ajm(m(Mn(Lnnaju)(i)iiaia 

Q Q Q CV 

(M||\ iEJiMioasmo(mMi^(umMi(uiici.jmii|oa(Ki||\ <i^MM[ 

Q Q Q o a. c^ 

(KiMmooiMiuomMmasmi)^ '^^.(MOmimi jmiaaananoaiKiiKi 

o)(EAa^oxi(i](Lam(EJ)am(mo on 

Q O / Q CX C*VQ 

(naana(u§^(KmQn(oiaMi||^(kjio onnnMiuMmtKmcMai^cciaJiMi^ s 
i^' 


275 

(kA o iJi 0511 omn on irua a^ on o dsn (ki ^cxiajui \ (MusviiuinaxKnJio 
(un(Lnnincm(Kio(Kio(njiTiiLiiJi(n amn asm n ^ ^ono 3 an (n QO in (la (M (n 01 asm o im (iJi (ij osv) a im .^ 

O / Q. Q Q Q 

ounanjaaiiMiaimN ii]ajLn(m.jmiaacu(LJia{i(ia)(LaaJi(Ki,^u<isii 

/ Q/ / C> O Q 

oi) (ism (nn lEfl asm ori) n (ui 0^ o r (i^ osmasmonpooniKi^aaji 
asm.a^iQo (i](Ki onuiinJi ^ aim(Kma^ai::(m(i^ moziTi^cKvaxi (ki 
(oasmaaj|(UJia{i^Tiaj||(^(M(Kia^(Lnn(Km(M atsn^ asm (uii o (bi 

Ctv Q (X Q Q a,/Q..CiV 

asmmasm^ o oon (inn oa ooii aim o oo (Km (M ooi ooi o^l oa ajj o^ (b^ 
monj (ij oa a asm Oil ojin (um oo) iQ oji oci .jm a£^ (um 0^ \ (um o 
aiiajiim-Jm(Kmo(CT(i5.(i]ariTiKiaiyaxiim^ ajmnnmn 

ex •, . Q Q *, (X 

IQii a (M -A im (inn Km in (Km (i5i m ori Ti Oil .^m 0X1 ff^ «^ \ (M oni Ti (um 

/ Q Q Q X ^ 

ooiim (moxia(M^asmTi(m (Lj|(m(Lj|aciTiasm|| ^ ajm osm o (um ooi 

in(Km(i5^ii]onTi(m(naniajm(LnnnrYi^ (mornaosmimaiiaziazmannN (m 
( fl:n I \ I ((Ku 

asm (LCI OJI Oil ^aji(asm(Km (i](Laa(i|(2J| aii(EA(n(Kia(Kma^(aiasm||^ 

Q Q C> CX 

oainai|ii|a{i(i3i([|oziin(Ki .jmoxKaa^ojKEJi^djKiaasm (noiian 

o ex Q * 

cEJi on ozm osm .^m (Km oji c| asm a Oil anji (uin (Ki ,^(eji ^aaajioii ^ ii|oainai|ii|a{i(i3i([|oziin(Ki .jmoxKaa^ojKEJi^djKiaosm on 

o ex Q . 

(n ozm osm .^m (Km oji c| asm a Oil anji (uin (Ki ,^ (eji ^ oa oji oii ^(mny 

(kii(oi\ (nca(i](mTi(nflxi(m^(Eflflxi(m(^asm-Jma<i(njioaiajjaii 

/Q o X *. Q ^ Q> 

oim (inn (^ ? (M aru ooi (HJi (uu) Oil .jm (Km cii^ annn (o 

Q Q Q 

(KJiomam ,^ oji osm (o oxi (naxia(M \^(Kmo(M ^oah^ (Km oji ki 
(uin(Ljm(^?\ inozmaaai(mooxi (fjoxiacM^ (asj^(LJm(Kiasm(um(n 

Q * ex Q O Q O 

in(njiaa£^^ (MU(Ljmoxi(KiK)oan^aji(Kiaai(naniaosm(Ki^(n 276 i \ (uinieiaji (i)uasv)Ti ii|(Ki(EJi (ijoaiKiii^ a on 9sn a on (Kj) a (Ki(Ki (^ 

osn o ao .jn osii Ti (nil o (n(M Jk (M mtmi^ 

xiJi 0^ on CM (Ki iKi Qfu (LAJi Ki 0^ 0511 o (Ki omosii nm \ 

TSI.IKI, IKU Jj CO J U d 

(KY)a2)L(mo(mo(m-Jin(i^Ti(rLiiin(iJi(LnnarYi(isii(i^ 

/ a o 

o(Ki(U)in(isina(Ki||\ (M(isYi(M(m(Ujiooo(mimiia)(m(KY)uarin 

Q / Q / Q a, - - (inn (m <o (m (KY) (M ^m o (la (^ \ m (^ Q (X ^ o Q Q 

(ISY|(Lll(K1^TI(M(K110(Kl||\ (LHR Oil) (m O (Kl .^ on (Kl a (M IKl (Kll (Ul 

' Q a / Q Q 

(inji||N iEJiinji{M(Kii(ia)a2)L(Kio^O(m.Jiia5]nTi(KU amonnji 

O'O Q / . O C> Q 0_ 

(MlQlKmi 

asu ( 
(i| im anil in ojYi 01) (M ^ ofiJi (K^ 

(nj)a^iLQ(ui(Ki(Ej|(nji\ (un(Ki (Kin (KY).jTimim(n(nji cirri (EiiajiiKiaji 

O Q Q / Q C*^ 

(M(ei^(KiU{M||N (K11 (nji (LJin ^ (LI1 (K1 ^(Kin (K1 (^ (KYI .^ (EA am f 
aiii(KYi(La(i|(iaa(M(bJL(Kiaji(Ki||^ (Lnn(isnxi(ui(Ki^ii|(n7nimx^ 
(KYa(«^(EJi : (q(Kiu(uin(KTi(m(i](ma(M(biL(m(Ln(Ki(ii^(isY\o^Q»i\ J CO ex * Q OQ Q Q 

(uii(Kii(MxiTi(Eii(fcii(nji(E)i(Eii^?(iJiiciriri^ -^osiioiKi-JiKsn in 

(TU (lk(U (II TI(m?(lJ1(0 (1511(13^(11 (a T|IK1(E^(KYQ(» (IfimaSYI 

Ct> O (X Q Ql O^ 

(tf^omtndajiacKiKnjKLJUKKidiiiN (Lnn(Ki(Kin(KYi.jn(mn(K)(EJiin(njia 
^an^^ (M(isvi(KYi(ig:(isii(U)(K] oniincisYi ,^(KYiO(m(iAjia^ 
(Ki~3»(n(aTi(m(i^(Kycm(En\ (uin(m(Kin(Kii .jin(KiiMi(n»niw(^ 
(M(Kin annnnmin(Lnnawi(Eiio(M||^ (M oji (m (Eh ^ o^i (kyi (^ o^ ooi 

O 0(X/Q QQ*a.,_ 

tuKCT tn (KY) a (Ki (Ki .JYi (En onn \ (kyi a^ ? oinn u w ia.t asyi onn (un OSYl 277 

Q » / * Q* (M||\ (KY) u <ru (K1 M (m .^(Kih nm (nji on (LJU1 a ^ ^^OJI ui an (un ang 
n inji (m o Oil (n 0X1 inji ^im (U niQ (I] (m inn (K^ 

Q Q Q o . 

(inii o (K11 (nji (irn (inn im (KY) (KY) .jn (KY) (^ 
on (K) on (Ki (KY) Oi^ osn o (Ki awi\ (un le (loi (imi oaji im -^ on (ci ti Ki (i^ 
(KvanjLiEJi AJin asv) o ojvi (KY) o (osin T1 in im oki ieji am nnm 11^10^(3 
dSYifl^ (niQ(i|(mnnQQ(m(Ki(M .^(riji(unim(KY)(KY) .jTiiKYim 

(Un (tJOEvTlflSYlll ^ (ISn O IW .Jn aSl Tl (TIJI -Jfl W OfU (KY) O Kl Mfl 

(UnO(KYj(a0>C]|(KY|(KlO(Kl||\ (M(lJI(M(Eil^(Kl(YYlf(UYl(nO)(nftSYl 

Oi * / Q Q ex .. Q 

aai(U(u(o(iE:Tinfl5Yi2(oii (vnn(VYiTi(Lnn(KY)or^ (kyioji 

Q Q <^ * 

«Uim(lJl(Kl^m(ClT|(Kl(L3.(KVf«R.(EJI\ IKYl (YUI (UU1 IKKEil OfYl (LQ 0(Kl^m(ClT|(Kl(L3.(KYa«J.(EJ|\ IKYl (OJI OJUI IW (Eil OfYl (LQ Qfinn 

QfYYicinnTiN (Lnn([|nmiKio(m\^(i|iini3(isviiK)o^ 

C^Q*0 CX*0 C>/ Q 

(ru(ig:ii5Yiajuio oiasYi .jiiiiai(Ej|(niKYi(K^ ^ojtw 

CL Q OQQQ C?v^ Q (X 

(UYKvn? (KY)(i|oa(Ki||\ (6Y1 asYi oTYin f (un (U (Ki (EJi am T1 onm (m Oil 

/ a Q Q cv 

(^lOTKlIl on IKYl in(M flnnO «SY) ^ ^(lSIJO(Kl(KllW|(W(Efl^(Kl,^ 

Cim^0 01(ISYl(ISYl(Ull(KY)lQ(U(I|ll^(Kl||\ OJVl (Kl (H (KYI U CVYl ? (M 

O Q Q Qv Q 

aji(Ki||^ (noain(m(ij(Kix^(i|(nTi(m.Jvi(LQiL^(E^(injiiEJi(^ 

O' Q (X 

([|(ru(Ki||\ oi(i](LJi(unia(EA^inji^(a oiosvio 0^ 

(X CL ^ Q 

Qn(isYia(Ki||\ (uviiKi(nQLnn(KYiiniLiiji(L5^(i](ninK]ouiJi (KvcmiEii on 
onaniaiisYKKi^iKYiN (n(KYiaTi(njiag:(ia(LiiiKi.JYi(Kioi||^ acua^ 
(loji lei 0^ oji osvi (inn asvi o im n \ (M asYi (B o (K^ 278 a. Q o a. Q IUIl«Tfl(M|j'^ (MUOSIlOim JIlfl5tnT1«lJ|iecif¥l(Ij0 3(Kl 

(B (m I \(aj (Kin .^(n (LJin n im a oTi (m 0^ 

ajin«TniKj||| \ (ruitt^(ia(uj(Kiu^ (ij03(KHKi,jin(Kii(KjiKii(o(iaiN 

Q Q Q Ck «. Q 

«](uin^(U(m(KTnoi iniaTiKi ,Jin(uioiyiN ojh ikh oi m oji mi o 

* C^ Q / Q 

^(rui(Ki[|^ anjiaE;(i|(Kii{EAii|02(mo(Ki^(Eji(isii\ 

-^ Q Q Cjv O * 

(u (ksin 0X1 (U|(Ki nnnn(Lnn(M(Kio (KIRN ocui (u; (kh o (ki ! oinh (kh aci « 

m cifin »q Ml .Jin Min iKin o ^ flsi] o Ml .Jin oS 

oji t| (ui 2 (u -iJkflLim o IK) dJi m cinn im mi o no ok oflPkirui mi j ^ "^mh 

Q a * Q Q 

(wnnii](ULn20Nji.JinMiiiiCTiTi mcKjiiisfiMi^ an (a m mi .jm la cmnn 
(TunriN (kJiiEfl^Mi^-jMininjiiJuiaooMi ijiuuiacuininMij 

O QO QQ/ Q (X/ Q 

m lEJi \ (M OT o o o Min onn «] Ml 2 (kJi flsii iisfi f \ (o 

okJiajifajinMinajiae:! \ (MflsinolasinoaAJifcuinoMi^moTiMi 

Q a Q / a * o 

la onmaajiTio(uin(LnnnmfMiiaji?(uinMTn(U(is:f^ 

a^?(uinMinasino(Ma^inji(Eiia^^ ^in(ij(iaMiiEiiaf¥iaPiPLtji«jciKi 

/ Q (X ^ Q 
OJIlMll Mm / Q C> / Q 

(oCT'riinfKj)3MiMi(iajioa5Tn(Lnn«iiMin(m 

Mill (LHR asm <H nm tfl (E^ inji OAJi \(M iEJi^Mi(^ Min ^ 

TiMi.jm(a^O(La afYin\ raasm ii]ann20Nj|(EiittK (nTi2iiwo«i|\ 

* * Q Q O (X 

(umiaaoioTimtJiMioMi BMiafM orvinuiiN (umMioflxnnia 
oo, J I ;;3coi (asu Ku (J 4 J ^o.«| (mriMi .jm^ojoia orvin Mm (u (m arm an cui acu o a^ "^ andJiQCun 5 Ml m o Oil on ojui 3 oji asm (kJi Km on ofui \ (umaziooiaiasmTianflxiim 
(EJidQ Ml (^ asm n ^ MmnajmasmfHomtiiipamiiJuiiiruiag^aaji 279 

Q (X / O O Q Q 

in n iQ (K1 ^(EJi (m (m (^ (ISV1 (Ml (Kii (^ ft^ln (M 
(aiiakoiEi|(Km^!ig:f^ ^(uin(mhoiTi(i|(i>j)aimim.Jinaa^ 
(nj» iKi (in inji (^ 0^ Ti iisfi ami (B in (Ki (HJi a AJ1 

Q/ OQQQ Ci^^/Q 

o o.-ift.inTif (un ofinn(MiKi||\ iot iot ofYin ? ojin o (ki cii am (i^ o 
in (YYin (E^ IK11 (Tu OAJi (Ki ^ ani) n (^ 2 (E^ (K^^ QLifi n cim IKl o 
im (-^ Min (OJi luui «i (-J IIS Ti lOT (Uk 11^ ajnarmf (Mtai^iKimoj 

Ck * Q O / 

(Kinx ^in(W(i](Ki(uin(iaioiin(ijo>Ji2W(Ki-J¥i{^ 

Cs>*/Q QQ/ CXQ 

asm (Bi irfi (^ o T1 (w o ojui \(U¥i nnn ?(M le ^ im 

Q a * Q O (XQ (X Q l(X 

o oji T1 Oi m ari in im .Jii Min oni in m(i>J)3 IK) (Ki-Jin(M asfi 

«. Q O OOO CiV Q (X Q 

IK11 (M lEJi (M ann f asm (M asm IB IK1 (EJi Oil £11 osT) in asi] 

ojiiEii^KitJiagrcMiQiuui^ aaiino3imoiKi(^ag:inas¥i.JiniKin 

Q o / / Q / 

oim ancKJiaiKi on iki o luin acu ieji of: ieji am la acui ^anjiasYiin(Ki||\ 

(KJ)inimaji{Ki^^arii(inni[|ajci3(M onm ^ ojyi ikii imn on o 3 on ik) 2 iki 

Q /Q / CX Q O I 

a^(uiami^amia^inoiKiarifl[]ami\ ajiicif¥i?iEiiicianji^amias¥iin 
iKin^ asmasinajuia{i.jmiKih(Mi&JiiQOQHriifii[|oaM 
okmomiB^i jii(KJ||aciji .^iQiiJui'^^ im oxi luui u in (U (asm ojm ict m 

^o 2 oiiiKi .<^ari ani asm dJi 0^ nji ii]a5m2iKi.^iEiiajmazi(U)azi(uag: 

CX (X . I (X O CL 

mosm^jmiKmacuniEJia^oiLJm \ (umiKiazi(MiEj|^iniKi2a5miniKian\ 
ajCio^an5iija«i{tii ii]0 3«i||^ 03^ mariiniKiiKYiQiKii^asmoe: c o Q a . Q Q 

Eii Kin lEfl ^ w Oil uiiKi .jm iKm m c ooafl^oMmiEfl^inaiiiji(Ki.jmiKmino (KJ)iniKiaji(Kifln ononis oo-Jioni^^^ (nosnaiiiniKiiLnnaaiQmcinnno I 

i 280 
aojLinj (m .^(Kii ami (Ki| an o (un am ociJi ? (m on osn cm 

O / OO • Q Ci> 

0511 (Kii||\!M asm n(Ki(M||\ (uninonn(mo(mannf(Kii(i|aja3(i|(M.^ 
aja(i)03(Ki(Ki^(aonnQnji(Ln(Ki(ui(iJi^^ orui (u: (un vii (Eiiru en 
iEjiarii(u^(M~di(KvcnaLCEJi\ (moiKi^TnncMosTjonninjiQnimTnaji 
(i^(Kii||\ u(n(m(Kii(m(Lj|(m.JYi(KiiawLQnnno<Ki^ (ki||\ 

dsn (EJi orii OA (M ^ (kv nnjLiEA o (uii (uin (m (Kin (loi .jii (loi (ki o 

(U) 0511 Oil) « (HJI 2 0^ \ (K11 U Cinn ^ IK11 (TU OAJ) im .J¥1 (K11 Tl OJUI (L^ « o 

a. * Q o a. 

Ti(m(E^(KvaRPL(Efl\(un(KiianaQnnno(^ (mi(6Yi.JYi(Ln(Kio{)||^(Uii 

(M(Mina£^(Ln(m.Jii(KiiTi(0(Knann\ (m onji cea (kio ik) ^Jin iKnin 

(uui(i3k in in Ti (m c^ (Kvoni £1 o lun (UYi (ig osn luii ktiqwi Qnn(ioiKi||\ (Kii(KiiTi(a(moiKi.J¥i(Kiiu(e(n(njiN oiKicuiaQ 

Q a. * Q 

nici (n(m(Maxi(LJui(Kiio M 0511 im OKI .Jin (K^ ajiin 

/ OO Q Q / 0.0 

(MO^IKl .J1l(^([|(Uin2(ElllEfl(K1|| \ (Efl (K1 O (KH OSH OCU (M 001 O 

(X Q CL ^ / Q Q Q 

acuQno(m.Jii(Kii(Kj)ann ^ (i]03(no^in(Ki!Maj|0{io{iiaajiocu|(M 

o(m.Jino«ia«iannno(Ki(e\ ojin o ojin oA in ojui itfl m (ki 2 mii mii 

onnn 0511 am onrin cim in ^ (kii a^ o (m ooi o (kkkh ojh ooi am onnri 
G) J J 

Q Q O CU * / ^ O (X. 

O (m (U1J (U¥1 0^ 0511 (U ^ KI1 Ofl .J11 Oill (Uj ((^ 

Q Q Q CtVO CTi. , Ci> C> / 

'^ 0511 n N o evil 0X1 o (m ^ 0511 of^ ori (K1 o (EJi 0511 oiii oe; osn 

Q Q » Q Q 

ici(i|ia2(KJi.^x^(i]9Zi7noo .Jiioxi(i3kC^N oiii (kh ozi o (m o Ki 001 

a c Q o Q 

(HJi \ ojii a{ii cvvicnnn o (Ki .^(EA ^ in (Ki 2 05^ 

O Q Q / / * O' 

(EJI ^ (Kl (K1I im (B a{1 O (M OCIJI 9 (M 0511 Oill I] O 2 on l-^ \0511 ^ 281 (CTianfittA omn II|(EA(K1||^WMaJ|(K1(Kin(MIOI(OY(^GEll (VYin OSVl .JY1 01 C^ » / Q 

(i](Kiiim(ru|| ^ ^(Bi](Eiiam(i2K(M~^(KyaflPLiEj|(Ej|(isii(^ (m ikh \ 

QfUdk OOJI (EJI CEA ^ 9 \ (K11uaJIT|([|(U1IK1(M.^(rUOIUll!M(EJI^ 

«i.j¥i(g!Ej|^asii^ar¥i(njnniKi||\ inji ak (kii u aji (ki] iru ojui m 
lEJi am OA !M ~di (K^ono \ (unniKiiimasiiinmimtBCTifuniKYiin 

ex Q CH> Q Q Q 

lEJi^ (um cirm f fui (u: on V Q / (K11 (EJi n o a (K1 o (Ki .J¥i in on CO .^ a o (Ki n X (MaJi(miEA(inno(biL(mu(Ki~^(i|(aTi(m (uiiiisii(m 

(X Q C*>/ OCXQ»Ci> 

Kiiuii(uinannf(nji(&JiiEfliiSY)\ (Kiiii|axi3(i>j)inji(noQ^a^m(inj| 

Q Q 

(LmojiMiojui^ ^U(a(miKii(Kiaj|(Ki~^ minTnim MtKyoflPkiEJi: 

CL Q O (X Q Q 

(Lnn(M(LJ|(m(KYl(M(0^(I](K13(ISY1([|(K1(n\ OJin U (Ell (K1 O (K1 ^Jn (K1 

QO^*Q.. Q ^ CL O 

OSTl KTI 01 01 nJI \ 0511 (UJ) (M CEll ^ (K} O O 7 > (M Ot 01 (LAil <Uin OJII J^ isu (a. JO 

ex * O CL Q Q 

(kji.^iEJi^(Kia^f(Lnn(Kiiua^f^ (uinciririm(Ki(Kii(Kii(iQ(i](ui3(M 

Q cvo . Q a •, Q 

iKioiKi|| \ (nini3«sii(WMasii ^E)iiisiniao(m-Jin(Kii(MTnin\ 

OQQQ/ Q Q / Q Q (X (MTKamCTaflsmKioiKioji^ oimiMdjamifO armn mi o (w ,jin 

O OOO CiV Q cv 

(K11 (^ (EA (inn ( Qsii (M 8511 (O (m (EJi (m osT) Ti osn (Ki o ojiia^u J a cEJi (Ki .JH cmn (inn osn uu) (UD(Ki o (EJi \ (mo inasiiaasiKKi ^ojykki 

^a. Q Q Q a*Q 

xuosii IU11 (K11 Ti ojw ^«ii inji f (un o iKi ,j¥i (K11 ciwi cnnn 

CJ \ J JJ^ 

ex • Q * Q O 

Ml -J11 (K11 T1 (UUI (M lEfl ^ «1 .J11 (m (K11 (U (K11 (K11 (K^ T1 m(Ul MlWf 

Q Q O Q Q 

OiijflmniQoaJiJif (UYi(LnMi^ajui£iMii||\ ojimkm .^^Mi)aj| 
ex Q Q ex .. o 

Ml-JlltlTlfTnilSIIUaAJItEJIMIl-JllMllflillflSIIIEJI^fN (U¥l(Ij03Mlin 
Q Q Q O Q * 

(n (U11 osii o (Ki iJi Mil Qsi) o (U11 0511 (EJi iia o ^ Ml OAJKM nnnn 282 
Q a J. Qv o / ^(M onin f (m (Kin 0^ osn o KiawLo (m (loi no a 0^ (Kin ^ 
n(ijui3ann£ii(isiiU(LJui£i(Kii.j]n(Kii((isq ^(KYia^asno^ociHi 

(TU ok (UTi O^ (Kl (KD n > OJI (CH OO (KYI (Kl O (Kl || : (M SI (UV1IK11 (U (KH 9 

Q (X, Q Q a • Q a 

U(LJLn(B(K11.Jin(o(KYl(KYl(rU(UJI(Kl'JI1IK11(M7ri7ri\ OJIIKlUOLnn Q Q O Q / Q> a. 

ajl(Ki()oi(Ki(Ki(nji(uui(Ki(Lii(Ki^JinBsiiin (ki (Ui asm (un (q 0^^ x(Lm(isYi(M.^(Ki.^(n(i5n.jn(a^y \ (Ki(Ki(Ki(ki(ruoas)n 

a. c> Q Q 

asvi.jYi(Km(Ln(i](isii)(Ki||^ (M(Ej|(K)i(Ki^n(n7n(Ki .jmoxKutpiM 

O * Q / Q Q 

(B -^ (Ki oji onn ? (Kin ociji oAJi »{) o (n (Ki .^n Uc^ ann(njif 

(uvio(Ki.jkKin(n1)(Ki](kj)(KYi\ (M(oioi.j]n(oii|(uii2^(Kioann 

(X Q Q Q / I 

(M ^ (uin (m (a (oi (M IK) iKi o im ^ (LJUl (Efl (KYI ^ (Kii o nnn o o 

Q O / Q Q Q f Q 

(Kioji (K) mjKM .^la ojui N (BanniLa(Ln(n(Ki^)([)(nnn3(isvi[(L!)(is:Ti 

Q / Q OO Q 

(BYl lA (CTl X (B11 «] im --A(l| (m (6Y1 in fKJ) (U^ 

Q Q Q Q O Q Q Q>Q 

omJix (KYI (OJi f (UYi (^ (m .^(B (UY1 (0(01 (^ (nji \ (Tu (1^ (m o (Ki .jn 

,^ ) J § a J 

/ Q Q OCX Q QQ ex* 

(KYI T1 IISVl (K1 (KYI (n Ol IISV1.JF([| inJI ) (1^ 's^^ 

O Q . / HI arYin(nTi(KYii|in(oia(isYi(Ki^(M?(Lnn(ox^(nia 

cx/a ex* QQ / 

(kj) (oi icn .^(KYi (M (osq (m (^ (m .JY1 (KYI (ij (UV1 1 (M O"^ (MU(m(EJ}ann(uvi([|(njia(i£^(KYi(unnn?(KYi(nji(LJ^ 

0__/_ _ 1 „ Q _ Q _.0 , * <^ Q* (KlOnax lA in O T1 (K1 .JY1 (in (L^ (p (TIJI (Ig: (UY1 ;^ (KYI (HJI (B (KYI (m 0^ 

/ Q Q 

U(EJI(m~3*(n(nT1IKl(yi(KVaflPL(Eil \ (MaSY1UO(Kl(KYHK1(Ulflgiag1f 

QQ** Q Q*0 Q C> 

KYia^9\ (B(K1(LJl(Ull(KYl(U(EJ)(m^(K1(KY1(ISY1(LIU1(M(LJ1f(Un(U(ma^ 

QQ^* Q Cjv.. Q (\ 

in(KYi3(M|| \ (uin (I5Y1 o (UY1 (KYI in (uiJi T1 (i| 10 (K1 o am OfYin 0^ ^ 283 

( ex Q Q ^> 

cnnninjioiuiiajYionnf (iru(i^(un{m(a(Mn^ (M asm (uvicej| o osvi ^ 

Q a * o Q o ao 

la IKIO (Kl .JYI (K11 T1 IKD \ (Un (K1 (K) (K1 .^ (EA (Ol O 01 OSm .JIl OHH (I| 

on (U) a osn 0511 o (vn r \ (Kiiii^(isno(KiQm([|0)(m(Ki.Jin(isvi(af\ 

o Q a Q 

inji(i^in(m(KTn:(uiniEfl(Kif(M(Eii^(mo(KiioQii^ ^^^ 

(L^(I|OTl(KlJnlQX^M(U1n(K11(IX1(IJI(Kl^(KYl 0511 ^onj} (Kin > 

a * Q cv . . 

(i|(La(i|(m(uin(KiiTi(EJioi (i|(Miao(Kio^ (UYicEh anojuiancKi) 

cv Q Q Q Q 

wnasiiTfjflsiiieiicioiKiKif^ ^flLMnomiKi-JiniciflLM^ttJi u (B u (Ki (isi)|| (m o (m .^(B(M 0^ (U) u 0^ n 3 (m Kl (m (M --^04 (m as: asii o (Ki a»i\ (M flsii (Lm (EJi (kll O (K1I q 3 (m QV) (m(M.^(Ul (Kl 0^ osii o (Kl 

J J \0 "^o^ J^ J ^ 

Q Q Q Q 

(kJ(riJ|IIS11in(EI|(K11(Mf (K11(^f Kllfljlf ^ XIKH 00) m «] (UJI 3 »J) O 

d d * O . Q Q 

iKi -Jin flsfi Ti (HJi o m (M ^ (M (a flsii -Jii m cifii m 

ex Q * Q . CiV O O 

(unoimunarviaq (m o(maram^ ojvkkiiki on 092^0^ 

/ Q oa aQC?</Q 

ioi(Ej)(Kioano3(Ki(Ki.jin(i5ii(EfliKi||\ (un cim ? Qfu 0^ (Kn obniia oji 

(Ki ^(kR (Tui ici (Tij) .JYI QHQ. Ti onnnM(Ki|| ^ (isii(LJUi(Lnn(Kii(iajn(Bia^ 

* * Q Q a. 

(uri o (KTi (ci (K11 0^ ? OLJin oJi Ml a \ (uin(Kio(Kii(aiiisiif mojiaiijaera 

iKiioi(i]iKi3iKi||\ (ij03(mim-iJk(isf)(inn(njil^asTn(i5iri,-ATi(m 

Q Q / Q Q A 

(m (un oil (cipD flsii (M (B (nj| (Ell (tf: > (isiio(Ki^nniOTTi(rijiO(n(M(n 

a, Q Q Q*a,»_ 

(n (K11 (n 01 (uin (m (ui (Ki .jYi (M (Kii o icnn (^ osikuukuh (kikkh 

(ini(isii9(i](uia(i|(i£:3(Kiioiii|iKi3(m(uin 

(uui iw (-J (K Ti ((isjp nnn im \ u (is: f (M (W iciiin(KiioinfK)3GM 284 

CiV oo Ci>a/Q Q/ Or / (x a 

dfui oi; aj¥i o on (ig oaji (irui ^ \ a5ii(uijiuaE;f(unonn^(un(niKino(Kii 

Q (X ^ O Ci>OCiVCL 

a^f(Lnnaj|(Ki.jin(Kin(Ln(Ki(KTno(LJin|^ (nji (u; (bi o 01 osri iisin ojii (kii 
(uiiniisin2iKi||^ asiio(Ki-jinasiiTi(nj|(uin(uin{aKij(a 
(K18 \ oiwu(uin(KTn(Kii(is¥i(a(nji-jin(Maaji(iJLn(tf:o(unam i anji 
(ig:(n(Km(Eiiii|03(moiKi^(ui'^ (Kin(ini(K:(isiio(Ki(K)(kf)(Ki(Ki(Ki 

CI^ Q O Q Q 

asmx asiiiO(m.JinCTTi(«iJ)ajiniMO!Knnom (M 

o CiV Q a * 

(Eii^(m(i|cm3akj|(iijia^(m(Kii(mo(Ki|| X noa an(m niKKuin oon 

Q * Ct> oc2>- o a c 

omanm o (m 0^ anq.(nj (Ki ,^0 (oi cinn f no a (Ki im 

o Q . » 00/ o c^ a Q a ' a o (inn (HJi f (U¥i o w (KTj Kii lEJi flsin \ (M in tt^ 

Q a ' 

(i|(ciTiiKiiniCTi(uin\ (un «i (a (M IB -^ (Ki 

0-0 C> Q 

inji B NKin onji a jui IK1 ,JkO coi Ti f (M flS iisfi I "^ (Bin 
iuin(Maji(i^iKii,^oo(is¥i(KTn(is:cm \ mioiaasifiiKKKiiKi 

Q CL » O ^ CL (X ^ 

(Ki^Tnam(ui(Ki.jin{Kin<Lci(Ln(Kin\ cm oji cii ann ? iini 101 cm anj| luin 
(M o onnn (ki o iki OsJin «nn(Kiu^iisinoi[|(Eii(i^iao(Ki^(Ln(iri 

QQCVO * Q Q Q 

(Miaojui'^ (isii|0(Ki(Ki(M(M(nasin.Jiiinann(m o ? \ 

Q / CiV o 

o(oiir|(KTna^Tiiu)asinii](nji3a^ iniKiniai inoaimn ^ asnoiKi 

Q CXQO /Qv a QQ CV 

osin m irui .jn arm ?iKj(miij(m3(m(iJiii5iiiii]aaii3ii^^ asiiioSiMiwi 
iru oe: asYi osin in 101 (uui (Ki iru (uui iKi (i^ oRPL (un (ki m u oji 

QQ c C> / 00 <X Q 

o o im o (Ki -jii (Kin ami «tn (Ki n ^ 285 

Q Q Q Q Q n. 

o(m(Kin(M([|(uin(KTn(La(i|axi3(M^^(m ^ (bi (uui (ki onji (kh 

aE;ai¥k(ni)(Ki.^(niisin(EJiiniKiaa5ii(Ki.jin onrm (um mn osvi ti o (m o 

QQCVO / QOQ 

{K)!Kl(kJ)\ (M(ISin(EJim(01U0(^ (LQ (in IKIl (K1 

*. <^ O / / Q (X * CjV Q Ck 

o(Kia^oioiKiQmoonn(M(Kii(Kiiii^Qf¥k(nj .jyi 

(HihiKJioiisin .JinotEJi Jj|(0(Eii Ji(ij(K)(isiix xkii ok orpl onj} 
(Ki,^a.i)(isin||axio([|oiaasin(Ki.jin(^(kA o(M(kiuo(K|(kii 

Q Cv O Q Ck .. 

3>ji7nin\ o(mu(un(Kiiiiao(Kiin(uin3(M.<^\ £JI (ki o (uih (M aaji 

am?(BflKi(iai.jiniEJi«JiiKi(pf(Ki](igif \ (un lai iki o ojii inh (M in 

o . a 

TiOdJiiN ii)(LJUi(Ki.^(£j|^(n(Kiaiisin(m(nariri(ixi(r]axi3(Ma5v^ 

Q ^ a arm f (M(EJi^(Ki||N (unoo cvinna5ii.jin(Kinarin(Eii(i|(Kia(i|(M^ 
(r|03(Ki||\ (MiEn^(Ki(r|(m3avfl(Ljin(Kii(KTiinn(Kli(LJi(^ 
(Ki(KY(LQ(Ki(^asin||\ ii|axi([|(m(r|(ujiiKi.jin(Kii(UYiannan(Ki3(kii.^ 

O Q O O Q (X 

(LMI) O T1 (Kl .JYI (LQ X3i S^ \ (M O 11) flSIH a OSIR (K1 OCIJI (Un (I) 0X1 a Oil (IG 

O (X *, Q O Cl ^ 

oann(U¥i(Lnn(i|(KiiTia5ii||\ £ii(ru(n(nji(Eii^?(uinimo(Ki.jin(i^ 

Q / C> aCV o a. Q / 

(MTnTn(^faji(Knf(Kii(nji(ijui(KiflL5i ofim(i|OiKii|\ (uiiarinfo(CT 

o(Ki(Kin(U¥i(Kin(unonn(n(rijia(n(o(^ao(Kinw oji iki iki .jm 
J &» ( ( ^ Ol nsu 

O Q Q / 

(Kiii(Mvirnca.jinn(ai^finn(ixioil(K)cirinaaii.Jii(mai^ ^(un oo. ? inn (ixio(niKicif¥iaaii.Jii(KiKTri(n^ / Q Q Q CV (X Q O O Q 

QSII] Tl O M) O Kl IKl iJ| : OJin cm > (M (Efl -^ STl Mil OJl f (Uin Ml .Jl (CI (Kl 

Q Q / Q O / 

(Kin\ (M (ui (Ki (Kin (o o Ml .^ (nj) (m (ui Ml .Jin (isn 

C^ Ck Q Q / * Q 

asiiinn(n(njiaa£^(M(&Ji(uajicbJiann(Ki||^ (M osvi 03^ (n on m mi (kv <lci 286 

oq (^ iisin « (ui (m o im .Jii (Kin iisin osn \ (Ui on o m (ki .JiKuii^k m 
ini(i|(U)iaoia(M(nji(iSYi(un(nj)(uin(K^^ oorvKMtEi ^nq qcui 
aAii(isY)(Ki||\ (kj|oo(n(Lnnann(Ky(U)(Kiniisin(uvi(i|injiaii^ ^(un 

(X (X *. Q Q Q / O^ 

(Kio(UYi(Kinai^ctfirino(Ki(nji?(uino (un (ki (ki , (Ki 

Q (X Q CX * C*> / 

(i^Ti(isin.Jinarin(M.^(LJij)(Kiia^f (uiniKiiM n u (Oji osh ti 8{) on 

O * Q (X / Q> Q 

(i|(Ki3(Mini(KYi|| ^ o in (n T1 (K1 (Kv (ui im (o asij) (uin (OJ^ 

/ex* Q / Q Q„ O 

(M||\ (Mani(LJin(KiiTi(Eiii£io(m^Jin(isn7n\(EJ|arin(i|aj^ 

c:t>CX Q /Q QQCV QQ O 

(mnasYKunnqcuiaa^N (un(isinin(ui(K)0(Ki(Ki(MO(uifi(Lci(Ln(Ki(Ki 
CJ I J Ja (^ J J«^»^ 

(Ki.^(LJui([|(Kiia(Mi|N (Lnn(M(mo(ma^aai(xij(m(i^(m(LJiii|(Ki(n 

/ Q Q Q Q CV 

(I|(K1\(MOSY1(IQOIK1 Onm (Kin QCIJI OJUI IK) O ^ (K1(KJ ^>. I) (LQ SI (KKLMKI 

Q O /Q O 

on on T1 (Ki « 01 (un (M (n dSYi .jyi (o^ ? no oniciaanaJiaiisvKKi .jh on 
on (Yirin([|Ti(Kiii|\(uina5iiouino((isq(L^ 
(uno^osYKKi^iciajui^ (K]|(Ki(m.Jin(K)iawLQr¥iiio^(KiiasYi||N 

CX- Q Q Q Q / Q C2»^ O O 

(Lni(Ki(n(Lnn(nonna^(ui(Ki(K)(KiiTi?\ (m qsyi (lq o (ki 01 oji 01 osii 

/ Q ex Q ^ 

Kin^ (a^aKTia5iii(p(KyanRL(B(Ki.j¥iam 

Q . O C 

IosYi 3(M.jn (11 asin a(M|) \(u orn 01 (LIU1 o (01 osin ^ 

Q CX O CX / Q *. 

(I] in (Kin (Kin ^ (Kin (1^1 ? N (un (Ki (n (w (ui 2 (m (m -Jn ti ofin o (M 

a, * Ctv „ • Q ex 

(iQ(Liui\ (uiKKmanjia^ajnij nnnn (« ti (Kin (bi (L3k in(ciTi(Ki(Ky<LCi(Ki 

(^iisin||\(Ui(n(nin^(pnwLonnn\ 7n(r|(ui^(M(KYOi||\(M(Ki(Ki 

Q C> . 

(Kii(njiri3i(i|(aTi^(Ej|(Kin(nji(LJuiiKi^(n(n7n(mQm.(Ba^ 

/ Q Q a. * Q 

(ei(E^ oTYinonJiTiv (LJijn(LQO(i£^(LJui\(LJiii(isYio(uin(Kin(m(Bcm(B 1 Q / Q ex Q O 

(TU oriKKi II ^ (^^(ii?;Ti(i5TQ^(p(KYa«j.(B(Ki.j¥iann((M(a«ni-jino 

Q . o a 287 

OOAJIN (M (K11 (HJI (Kin 0511 (M O (EJI BSVl T1 01 (m O (MUiKin (Kin 0511 (M O lEJI BSIl T1 flSIJ (W 

o a QO 

(iE:(m(nj)(Ki0 9ii|0 3(Ki(Ki.jYi([|(njia^ osiioiki Ci> o a, Q O Q Q cv c5> (^ a a 

moasiKKiBN (KH (Ki(M(iiJiaE;(n(K¥i(ei (i)oa(ma5ii(Lnn (i)(njiaa^ inoasinim (kikt] QC^ / Q ^C^ 0/ (X Q in(m2(M^(m(EAcirin^(Kii(bJi(m(LJi(Ki(i^(isii]0(Hicu^ (unonnyajii 

o o CiV <::> / Q Qv 

(m(KiniKii.jin(Kii(m.J¥io(i^in(KiiiKi|| \ (MosumaijiKiioiEJiiisin 

Q Q Q Q 

(L3i(i|(nin(K).Jin(ui(i3.ip(uii(isY)ox^ inoTnim s^iKvcmiEJiasno 

(Ki^(asin(KioaoiKir)(nji?\ (EfliniKiiiEJiiKiOKTnaf^mimiKiasiiri 

o Q a * 

(nji||\ in oni 3 0511 fl^ inji (iiJi (Ki n (Ki 2 (M .^(Ti inn o ? »J 

ajmo^n^ a5iioo?ia<i^(Kia{i(m(kJ)afu||^ (i|aiiiao5iiio^,jina^o 

(ki| on (Kin 0^ cmonj) m 0^ o^i osYi oa ocu n ^ (U(i|onTio{i.JiiiQi3i(i^ 

oojindh (i|annoqo(Kicirin7aanok(ixiajiao^(M(Kin^^ (LJ1IK11||\ (M OSin (Uin i^ 001 1^ O (EJI 051) 001 0^ OSI] O O^l OWLN (MM 

(K}iafuooioo)inoaonoa^(M(i)(Ba(LJino{ia^ario{i||N(U(i)oziTioq 

/Q / Q a * o 

xpi a<vQ(n.(B o (un (^ 001 .^(kn o onm (Ki oji Oil ,jin 

00 Q Q C5»^ an osvi 2 0511 00 .^orvi OjQ ,jin 0^ on onji \ oajia^osiiCEnaoiafU||\ onoxKn 
moiiTi m 0X1 (m (tfl orii orim (i^ 0x1 (ki (Kg osii ami (uui oii .jn ooiTi (uin (M(Kii(Mar)05iiO(naci205iio{i(Lnnoqoriarui(n(r]oo2(M(i)aj)(^ 
ysC) (CO asu ri ^ (^ Cq I I 

Q (X Q Q CV O 

(non(Mf(LJinN (UYio^ariosiioo^Q^^anani2asiiftfi^aoiMnQjuiao 

001 0511 Oil in in (M 2 oni 0511 oaj) oAn oci ,jvi cirn (M I) N (M (B ^ oci (!) (VTi o 
Ki, I oiu aa_, cJ[ Jm { 

(M-JiioOnJI nrYinciririari^ o5DOAJiaj|0{iooi(Lnnooiia(i|axi2(M^(Ui 

Q Q Q Q .. 

o{iajio{i||\ o(KiO(Majiafiooiosii(LJLn(U(Eii^Ki(m 0^ (n axi2(M 288 dsvi^ x^ ii|in7niKi.jYiaxix^iE^(MUieJi(ui(ru(i^ii|(iai(B(i|03(Ki 

Ci^Q O CUO * (X *. 

(nj) (m (uin (Tu 0^ 0X1 o in (m (i| (KJ13 (^ 

(m(nji(LJui(Ki.jin(Klh(LJi(KinasTiannoAJin \ (uin(i5Tio(M(Ki(Ki(Kio 
(m (K11 (Tu f \ (inn IK11 (m lEfl anPL£ii iQ o ojui o AJin X (^ 
iE)iinim(Kiio(EJioi(Ui n in ti oq c^ (KvonPLiEji : (M(Ki(i|(Ki.^aoi 

Q a. . O OQ OQ 

(IST)0(Kl~^(n(nT1(K1.JiniK11(LJlJl(n(K113!M||\ U (bJKKl (Kl (K) O IKl 

0^(KiiEfl(^iKii(ik(isv]0(KiQm^ >o(Kiiru iKio (K1 ^ on on (EJI : (M (Ul OJUI (Um QSVI (M .^ 

a J J inaqx^(Kv^a(¥|.(EJi : (M(m(UJi(uinasvi(M.^(ai niKiieiii] o3iki|| \ » Q ex, / (X. *. Ck 

(uno (L5i (nn7nrii(KyiaiKi(^(isY)(iaj)ajiji(Ki .jh (kyi m cuum on m 

o o o 

Ti (Ki cm (EJI aiH 10 N o(m(Kiiii|(Kii(EJi (r|oa^(MiKii.jn(Kii(Ki||\ 

(M 01 01 .^ in (M 3 inji f (UYi o (m (^ (K11 .^ 

(LAJi ojn mji 0511 n ^ ^x^(i|0 7n(Ki(Kii(nji? o(uii(ruaE:i[|(Ki)(Eiiin 

Q /O *CiV 0/Ct> /C^ 

103(H10(K10T1X (K11 0^ OSn O (K1 am OTIJI (tf^ f) (K11 3 (Kl (Ul OSYI (uii(n(nji3(i^Mi(noi3(Kin N oai lu ojui (ki -^^ on m m (ki .jnici o^ (i|(nji3(i^(Kii(noi3(Ki|| N (KD lu OAJi (Ki ~3k on (p\ (M(m(Liui(unnrYif(M(B(Lniin nnnn(i]7n(Kii^ ikd o^ osn o (ki 

/ C2»- » c> a, 

awL(nji of^ (C]^ (vn ?ii|03(Ki(Ki,Jinu (nami3 0(Ki(KYi(iaii(LJui(Ki~Mi| a ^\ "^^ \ J I 

O d Q (X ^ / O^ Q I 

fflOTiMi .JlllQll^«^(Uln«sllO(^^l(KTnclf^no(KIl»^ (a^ m 

Q . o a oc?v 

ijosus nnmo(mo(UYiann(r|(Ki3(M.^a^(ei(maRPL(KUKin^ 

a, / Q * c^ o / 
m (Ki (L^ m n in im i^ (KvoflPL iB(M Kin (Kii ^ 

Q O CiV Q / O 

(inn 0^ (Ki) (K11 ,jin (K11 oq 01 o (K11 (U) (n 9^ 289 (Kinu([]Ti(Ki9(uino(Kiii^ cmn(i|(Eii(m||\(MiQiuj)as)naAJia^o(M 
(inm onn T1 iQ 04 (Ki .Ji) arinriin(Ki\(EJi(Kio(M(Ln(Ki(Kii(Lnn(Kii(ui o (Ki ^ onm in (Ki \ (B (Ki o (M (U (m (K11 (un (K11 (LQ on 

Q Q Q n, / 

a. * Q 

o(EA^(nji(M(majLn(uin(Kii (i|(Lnn(U(EA(K)^(uin o (M(oi(I| 

(noi2(i5Ti([|(m^Jino f (KiiTU(Ufl(m^Jin(m(isvi||^ (u^ontnTiiKiM 

/ O Q C5> * CL 

(KvaRPLiFji(unasiii7n(ui(m||(M(m(^ orui ai§^ ceji ikhi osn oan ojui iki .jyi 

CM dSYi (LCI o (K) onnn 0^ (M osii (inn ocu Qan im (OJi 0^ 001040x10 

nnnano2aii(m.^osv)ann(rLn ^ asm o (Kin (eji nnm ozi (ki o (ki .jyi 

/ Q O Q Q Q Q 

(oi^cEii ano{)\oiir)(LnoaiiasinajLn im o oii ^ on on m oq m (KVcmcbJi 

/ O Q Q CL Q * 

(^ ii|ajin2(r|(M2asina{i .Jin(a(Eii^(Masv)(MaiiniKii(^9(uiio(mii| 
ondoi^ (MU(ioonnn(Mooiasinojioa(M(i|osii20{i(^(^ 
oA in wii (Uk m an in (KI m 01 (Lm osn o Oil ^ (fls^ ^OniGkJKDiOniN Onn(MO{l(K)(U1(Kl(nJ|(M.^(LC1(LJUI^ OdJIO^dCIO 

oa Q Q / Q 

0{i^a2i\ (M(U(oiO(uin(oi(oi(MaxiQJUi^ (U di orim (ki (tj am (um 

aciJiai^(LQ(LJio{i.jYiasii]in(KAO(Km(Uias¥io4(i|(innoq 

ON (Ma5ii(Lnn(Kin(Manian(i](m2(M.^(iJi(iJi?(LnnaJiaiia^asinoaci 

(^ jJ^ J^ J CO 

/ Ci> CiV Q 

om.^ (U inaniniYq (^(KvaRPL(Ejraaiia£^(iJiabifi(Km 

ofl||\ uinaaifl^inasiiiuinin(n<Laofl.JiniiJLBajinonn?(M(Efl^ 

Q a. - Q a, Q o 

(EJian(Eii^aiui|\ (un 0^ ori aiii in on (ui (K) -Jin cinn ? osiri aan (M -A(Lci 

Qjuw (unie(Kin(i^ina5iiiaiin(Mii|'is]n2(Ki.^(EJi(ma^^a^ai^ 

19 290 

a Q (Kicvn f u(£j(m(MOi(oi(i|am(Kiio(a^ (n(iSYi2 nnm(uvi(VTi(M|| \ ex * Q (X O 

(uin(KiinoiTio(UiKi.jiionnfa^(nj(M.^(ixia^ c^nniniKi 

Ci>0 (X Q> Q 

(CA(KvaRQL(Eiiaaj|(i^(EJiiQ(nj).^(Kii(Kii(U)(i|(^ (uvicnannri 

iEjiann\ (M(6Ti(uiri cYiriniuiinnmiEJiiKioiuiniKiia^EJiiKiTitE^ 

J cj J a , J _ J^{ 

in (a T1 (Ki -jh ftxidMp ^ (uiniKiin(Miciajui(aionn(M(na5ii.^aji^ 
(ULn(M(isi]arin(i|(nji(Eii ii|03(i](Kiaoi (r|a{)a^ (um (kii on o 3 

iKi (Ki .J11 o (oi (Ti (K11 iKi o iKi (LJin (M onfinf^ ^(umtKi 

O Q Q Q (X O Q 

i^m(i^i[}t\isui2MJt\m(i:s^v:\ctm(Ui9e:\ (um iki oru (kh (kio 
(m ajvi (IS11 ^ (Ell ojin (m 11 \ ojui in (Kin 3 (M .^o ex Q Q Q Q C^ Q 

IKYl M 01) O (m O (Kl O ^ Oil (^ (M n T1 (K1^ 

(m (KYI O (Kl .^ (K11 0^ (EJI (ICIJI (U: (Uin (EA ^ 0511 O] ftaSOil (Kl .JYl (0| (kA Q O Q Q (Ki||^ (MOJi onnnannTi(MCEA^(Ki(uif\ ojyklci (u^ (p oxi omn oji (U!^ 
(U) (uin (OJi Of: (Ell (a 01 (ISI1 .JYl (YYin onri T1 \ (nck)i3 0(K)(EiiasYi(KYi(i^ 

CM / O Q «> * (isiii o (m am\ (M (uvi (un (iHY) in (un a (M .^(KYi (m ^ (M 

(KY) (1^ (ISn (Ul (m omiini (VYl ? (M lEJI ^ im Tl (EA \ (UVl (^ 

ex O ., (TV Q Q . O 

Tiin(KYi(m(kjanj(EAiiSYi(uin(ciTiiw-JYi(WiA(p ^(KYia^osii 

o / CiV Q o a Q 

o (KO awi(nA (1^ (isYi (m (KYI an (ini (I5Y1 .JYl (KYI (u cuviicku 

c^ la onnn u Of: o (UV1 (UYi (Kl (KYI (KYI .JYl Ml (Kl .JYl (T) onnn (q m (KYI Qon (uui (Kl ^ (n (cnn (Kl JYl (ojj o da cYYin '^ (ndJiadiMjiniKKiakini 

Q Q o a Cs> ex 
(m JYl (ui (u (E^ (n (ini (isin o (Kl (isYi (un (KYI (ui (r|(isviaftqoj|(nji||\ 

* Q Q CV 

(Ei|(ISY10(Kl(Kl(kJ)(KYl(K1(Kl||\ (M (Ol (Cll JYKKl OSYl (Ol dj dJl (UYl ( 291 

/ (X * Ck Q CiV 

{nj)||^ (Kiim(mu(n(ffl«iJi(UJ»Mi-^minTim^ 

(K11 ii|(nji(Ki|| ^ (isino^(Ki^O(uin(UYi(a(i^(i^(Mr^ 

(iaiiuiana5iia(Ki||\ (uin im in (u q (a ti oqc^ (KvmiEii « 01 2 o^ 

Q Q C> Q /Q 

asA.\u (a im (K11 (Ki o (mn !M 01 « orp (11 iQ 1X1 £N ^ 

Q O' Q » CX CL m Q 

(moiBn(isYiajiiKi(uiaQ(isin2(Ki||N (uncj|(ManTi?(Ki(uvi(mn(MTiin 
im o im ^ osin (M (Ell (KYI (KYI ok (1^ (uvi (m (kyi (kyi .jyi Kin 

110 ^ onhn (uvi (vfn (KYI (uui (UY1 in iKi (n Ti 2 (M onm CVT1 1^ (uvkkyioji 

Q Q Q O 

110 (KYI (KYI (UYl IKl (a (m (K1 (EA (K1 0(M £1 ^ (m (TU (Bl ^ f (un (Kin ^ 

Q Q QCV _ O / ^ o (kR (OJi im o oi) o (Ki (K1 (£j) \(i| CUU1 (m ^ (i| n 

ex Q / Q O Q Q 

(UV1 fVYi 9 (Ui (en (K1 (Ui (K1 (KYI (nji ? (n (KYI (EJi in o 2 im 
asYio(M(unicp(aj(i^Ti(ini(ui(Ki.Ji.ici(LJui\ (01 in cui ouvi im (kyi (kyi 

(KY1(K1(kR(nO1lV1(ISY10(Kl(^(UV1(KY1 O CYYVl kll HI dSYI 2 (Kl ^ (kJI 

9SV\n\ (M(01(01.JY10(KY|(i:n(KYia^f X (KYI (dJI ? fl la (Kl CEll (YU ? (M 

Q Q Q Q Q Q 

(KY1(l^?(UV10IK1^T1CGn(U)(l5Y1(M(B/(miKl(U1(K1||\ (LA (Kl (KYI ICI OJI 

Ct> (X Q CL * Q Q 

(m (n lEJI ^ (KYI (E-1 (I5Y1 (UV1 on (HJI 2 0^ \ (U^ (n (n T1 (Kl .JY1 (KYI (Kl O (QJI \ 

(i](La(n(Kiin(LJiJiinm2(m(m.Jvi(KYi(niini2oi(m ici (ui (kkea 

Q Qv OQ o Q * o 

oji (Lf| (El (ISV1 (L5^ in (a Ti (K) (un > u(bJL(noi2(isvi(mo(Ki.Jviarviaji 

(Kl( 
(Kl, 

C5^Q / * Q 

oB^ (LCI (ui (n (Ki -Ji 2 flnoo) 2 05Y1 !| H>, x(uvi(isi](ui(U(iriji(m(ui(Ki-^ii]nTi 

Q Q Q CV ' C^ O (X 

(m C^ (Kyai».(Ei| :(M ^ (KYI ^(ISVI O <KI (K1 ^ (T^ Q Qv OQ O Q * O 

(TIJI (Lf| (El (ISV1 (L5^ in (a T1 (K) (Un > U (bJL fl 01 2 flSVI (K) O (Kl .JV1 (WiaJI 

mj|(uuiiK)a^(isi|(iJia?iawL\ in (laji $^ onn ^ (uvi (Ui iki u (isvi (isvi (O (on 292 

Qv • Q (Xf u (I) osii ) Ki (Tu ojui (Ki n 1X1 K|^£N cinn nnm M ^ 

Q Q / Q Q (M M ij(i (e (inn (un »^ o n osii ) (Ki .Jin (^ •s 01 ^ 01 Ti fun osii o ojui (^ \ 0X1 o (m (^ 0^ 

Q o 

ncci nttiiiu^ ninTiim c^(KvaRa.(EAO(uii(MU(m(e ^^ no3iKi 

(KiJYincui(ie;ft^8|ani)ttiia\(noiaig)n(KiJin(mo(M 

O Q-Qv O/QQ 

n on a Ml (Ki J11 flsii !M .Jkiiq o ^ 

Ti8qM(Ky^<^<Liinannf cuokinmiiEinoaKi^ ndKik 

asnoKicnaoAJnieoioaniaJi) (^ooi^^ikicmo loii^ooi^ 
8Jian(ini3(Ki.^ici(LJui ^ «uakinim(Kii(ui(GTi{uniQ(i3kMfl^nnnn 

Q CU Q O Q 

u 0^ \(M 01 Ti n (K11 (El n o 3 im n \ i£Ji (m o (M (loi M osvi 1X1 ? 0^ (K1 ^ n (n Tl m C^ (KVOWk IEJI \ IUI1(K)(K11(K11JY1(iai(K1 JI10CEJ|.J17 

(UYiajiKKii n(uii(inn(iaii|| ^ (uin asn in o ki jii lo (u^ (^ oxi arm o 
a^tajKKiioix (Kii ok osi) o im awL(riji ok (UV1 in (Ki (K11 (EA (OJi ; o o osiiiUininTiimf^ao/cmiEJi \ (m 01 01 osii oan in im (U (ki Jin (Kin 
in Ml (idi (ik anQ.(m (m .^(m (UJ1 (ini (uui (n(i^ 
ajiyaj7\ n(Eii3(M(n(oi3(nTi)(nx^(i|(nin(m(CA(KYm (un 
(eojiKKiio onm(LJui(^(Mici(UJ)(ui(Ki(Kii(UYi(i5ii(M nm (n mio 

a o / • Q 

ftocA onnn(ncEJi(Ki||x c^(K|(nin(mc^(KyaRPL(H(uin(isiiio(M(m 
(ui (m n (1511 in (ER (Kin (M ? \ (M (ISY1 anji 11^ (U) (n in (m 9 (o Q 0*000- 

0^ 0X1 cmnn oji 0^ N (Maxi(UJi(isTi(uji(n(uin,(M(uin(m(KiiiKiiJ¥i(K^ Jin 293 

Q a » rinQ(inn(uii(Kii(M(i|(uii\ (Miunu(i|am(m(Ki(U(^(U(m^(K)9 

K^(I|M3Hr(m(U1(I]ll5T13(I]K1(IS)n(IO.^&^ (KIKlkllSnOiKlQm 

oa ex o 

(Kl(Kl^lI|(IJDl3(M.^(ini(ini(U|(I|ll5T13(IO||^ lU n miR (K} QQ 01 Oil) 

(LO o (Ki (K11 (ui (ETi (Lin n oru 3 (tf; \ ii|03(i|iK)(i|(Kiuin(U(^(Lnn 
(KYi(M£iiuini£Ji^(iSTn(m.^£i^jmiEi^(n4 ami ^ inn on onm on 
cj m <KTii lEJi USD (tME| n 7n (Ki ^ (KytmcEi \(M Oil) (Eioru f (kh 0^ ti osn 
iiaiointKiS'oruN lEiiKiom&af osniEfliisinaajiajuinKiiMim 
dSDinn (i]aaji3a^ \ (Ki(ki(]aii(ik(m(nj)(Ki|| \ iun(Ki(n<La(U^(M| 

(TUN O(I|(inilI](M3^(I]0Kl(EA(I]O3(lo(^(I|^ ^OJ GUI 

Q Q ex Q 

(Mi£Ji^(Ki.^iidicciio(iiin(Lnn(i|iaii3(i^\ iU(i|(n7nKis^(KynffiL(&i 
ami 0^ n (loi £1 n o 3 im ^ osn (M .^im (ER (HJi u 1^ 

Q Q O Q ex Q O 

dSfl O CUI 71 (Ol CUI (ETI ^ C|IO13(ET|(K1.J11^O(M0:n(LnnQm? (K1^ 

C^ Q / Q Q Q 

(Ki em iM la ojui \ osn o (m .^o onm (K1 o (Ki u Qsin on CEA 3 on annn 

^ Q (X Q ^ Q.^^ ' ^ 

cim7n(Lnn(iiin^(M(Eii^(Ki.^i£ji(uilii ^ (K)i(ijiiij(M3^(Ki(i]iam 

(EJinrii QnmM<xiim(^Q^(nmiin(M(U^ o o<i ok m osn 

o Q a » 
on (m o (HJi (m|p oni (HJi ojui im n &a oo .jn (UA 

OO Cr*^ ex Q * C5> 

oiKn&af iisiio(isn.(isn(Lnn(n'nji3(i^(Ki(M<nj^ (M (Kn iKn &a f asn o asn osn (inn (11 nji 3 0^ (^ 

Q ex Q <S> Q 

^<K)(ennn(Lnn(i|(nji3(i£^\ (njia^(M(BiEJ|(U| (Kn (11(10 3 ay uuKKnuo^fQun (Kin ^ (M(Lii<La(nj|(Kn(K]iin(i](uui3(K)i 
(isn(iiin(nji(UA(Eii/(m(LnniKYi(Ki(Eii(Eiin (ui(KiiKn 

(un (U (K11 (U| Ki (EJ1 (n (inn 3 ^ (m o (Kn u (Ki (m|| \(iJ| (EJi (^ 294 (Ki(ru(Kii{Laaj)(naoi(ajicEJiaAJi(Ki| ^ o £A asii inn odi o) n m onn Q Q Q Q ffq<^(Kyni%LiEj|(i|ioi2QSi)iKi^(ini^im (MOionoasYioaji 

d . . . 

iEiii|g)a(Miisn(i|Qziia(is)nK)(i|(K)(maj)(m ojioiioi 

QC>QQ CX» CL Q O^ 

Ct> Q Q Q 

cj|y\ ami 0^ o;^ £1 in onm (HJi .jn (c^ (lo o 0^^ 

s^\ (Lnniiaiflqoa9{i/im(iJui(Ki(Ln(KiQZii(a^(Ei.^\ ojh ikh asn am 

o:nnTiajiniisiioasi)iLJiJtin(Lnn /(M^ (MOJiaxiacijniEflniMa nrimcLcio 

Q OO / O Q Q Q 

iujioiuinaxioKiaoi(i|(n(M||\ (m osn (m (n a^ o (ki .jn ociJi (m .jh 

Ck ^ Ol Ck Q Q (X 

(HJi oj (TU lUJi ^ lUJi (inn (K11 (ui (L^ n M on (L^ 

Q ex Q Q 

uiujipiiai.jiiam f !isiicji(isYio(M^a}|(Mn^ (EJionojia onmia 
o (LJU) o ajn (M (Kin (TiA (Kin (M la 0^ in (Lw 
(KiJi.^(inio niKi .jiioii(mak(n£J|iKii|| \ osn ojin osn o (eji .^(eji 
la (U (Ki ^cn (Kn \ QsinajLflua^ ^(uino(Kli(in(Kiia^9 1^ 
an)an)?a^(EA,^(Mi£Ji^(mo ii]02aHn/(K^ aajia^^axioiKi^ 

Q Q Q (X O O 

(u oaj) o (K1 ^(iG (kh \ asYi(isn(Kio(Kiap?\ (un (Kimn oni a osn (ki 

0^ ? ^ (ESinji asvi (Kii.^? am(M N(M o) oni okiM cm 
\ \ ^ ^ C3 

ex O Q Q Q Of 

osi) .J11 n oaj) a in (I] (Ki a osi) iKi o (m Qsi^ cEAonoJia nnmaxioiuji 

Ci>0 * Q ' Q * (X 

Q /Q O /QQ (XQ 

(KJi (K) n (Ki on cyn in (U (Ki .^ori osin 11 \ (i^a^TiQsiKLMOKLnnannfaaj) 
(ik(KYi(i^9ajii(Kir)Qsi)(i5inaaji\ (Lnn(min(i|an)aasvi(Ki (^(kii .^lU) 
iisinasi[iiiAJi(Lnn(Kii(niei(Kii||\ o(Kmii5niKii.^t(Liiasvi\&a(n(LQaGk)i 295 

(LjLii(LnniKiiajciOk«)c^(Ki ^(M(nj(nji(ini&ao (i)|(iO(njaajiiiAJi/(Ki 
(i^Ti(is)niuoi(uiiiKiiiisii(i5n(nj|Oft^ Qsm aula u o^ ^ (M uui (kh 

(ui(Ki(j(tf:7n!Kiio^oi\ (ru(ik&a(U|(Kin7na(i]ajui2(Kii.jii(Kii 

Q CivaQ Q.a* QS:*Q 

iEii^aji(iaj)(is)naiii(Lnao)(Ki(Ki||\ asvi(UJi(un(Kii(is)n(Kii.^;(ni(M(La 

oui(Lji(n(M&aiuji\ (i|&aii|(io(Lnniiai(M£i^(m'^a^f dhoiKYi 

Q Q (^ Q / / Q a. 

(Ktoimo$^(mu(miaasi[i(Ki(nji ino(Ki||\ ojniKimflnonia 

osfi n K) a imo^ (M OO IK1 o ooji ^ (inn o 

(m u ^\ (M QS11 oiii 1^ y (inn (M (m (En osvi (K11 11^ osn o ^ 

II) OO asYi luh oiii (lO) (ui iL^ n (M OO .^in OQ (un Q «, ex Q O O Q 

Oil a " 

(Oil (K1) n (H niHTI OO .J11 la 8^ il^ (U11 (m f (M (EA (Kl (Ki^cmo^ 

T1 m o ooo "^ ^oaji^ il\ n qziti ooikvio iki((^ asn .jikkii la o 

O O / Q Q Q Q Q CV * 

OO IEI|(rU.Jn(M O 0O(^(K11 0(M| N (M (Kl (KIO 09 O OO OO^ 

(ncmoqo 00(0001 inajia nnmfo o^onmin^w 

(uiool(piisii.jiioniana^oo\ (LnnasYKM^Qnoonooooo^nnodiTi T 

Q CX ' Q>Q * O . dfJ fJEH^ iL^ (ijininKiiKyiaoqi^osinasinamiaf^iao 

Q Q (X Q • Q Q / 

(Ki \(i5n o oo.Jiicim(M^ao u(i]ia n oo|o o^in osn (L3i Q^ 

Q o Q 

(LOO ii|og3(i|ina(i|cm3(i|in2(irnoaiao||\ oji osvi on ooi 00 .^ ozn 

( Q Q ^ CL O O* 

01 ^oaio(M.^ajnoo^oou n (Lnnooanonoi2asvi(i](Ki2^ 
oo.J¥ioiii(£ii(Monji^ 11^ m o in 00 (KVfW 00 (g osifi ak (1X1 o 00 osn 296 

o Q a o 

(i|(U)aiKi(i](Kia(i^ii|oasvi(Ki||\ aiii(K}(n(i]ioia(isYi(K}ii|iaa(M 

Q (X 0511 cm (HJI (HJI OJUI (Kl .J11 <KY1 in CEA \ (M 8] (K1(M^ (I|(im IKl (K}|| ^ OSIl 

ani (Ki (oj (K11 .^(iji) n (m im M (m asn 

Q / Q Q Q 

(Kiia^»ajiiaj|(m||\iEJinmaxi(U|(m.Jiniecrn)(n^ onrmda 

Q/ a * Q Q QCV O O 

odjui \ (Lnn(KT)M(Ki(Kii(isno^{K)^(M(n (n osinaflevi ^ 

cm\ (En(Kioii|(Kvi(EA(i]oa(m~^(i|(n7nKi(KYia(m^^(i^ 

Q Q ex ^ 

mo^m\ (uiiiisY)(M-Ji(i|(ini(mo(Ki.Jii(KiiincEA\ n olaji im o 

O (X Q Q 

(KD(isin(Ki||\ (M(Ki(m||(Ki^Jn(Ki(KmasTi\ (un onri f (M on (un oxi o iki 

CL * Q Q 

(Ki\ o(muiniaaQ(iO(Lnn(KTnin£i(isiioiaaj|ii|(Ki.^(m(^ 
in(LQa(MQn)?\ (EJi(mo(M(KTnuii|(Kiiim(ij|(m.JTi(Kiiin(inia^ 

C»> ex • / % Q (Xf 

(m{njj(Ki||x oci(Tn?(uin(Kii(Ln(CT(i3i«|inTniKi(Ky(uim \ 

(L3i ninTiim c^(KvcnPLOoajin on am a osn iki .^ (uYi iQ .jvkoiiikii 

QOQ*Q (X ^ Q 

osin iioi (le: cmami (Ki n ^ ^soi o!^ asvi o im ciwiiki oci (ki .Jii o (ki (kii 
o (EA osin (i3i on (n in im (c^ a^cm(EJi \(i| 

/ CIV (X Q 00 .. Q 

(og osTi QnA (n Ji osin (U11 u (M (I] T1 I1AJ1 (K) n ^ 
(Kiadh(i[j(uiiO(Uiaj|(K)an(uia(M ii|(EII3 

Q . Q ex . ex 

(Kin (isin oAJi (m n (1X1 a (M osin o (m on) (inn (K11 ^ 297 

(un 0X1 asm II \ (isirioajii(KioaioiKi^(LAj)(Ej|(ini.jii(Kiiiao(mM Q Q (X Q Q 

n lain (K1.J11 &a 8^ iEpi\ naxi n&aiM on (ui n 

Q Q Q O" 

(Kiiaxi(nia30ji||^ iea inj (m oji im oni (un im loi ani .jyi iKln im (e^ 

Q Q Q Q Q QQO 

(OR ? \ (K11 (m ; U (LAJ1 £( (lOl O (Kl O (10 (M t (UI1 (M (n Q^ 

Q O Q 

(Kiiaji(Ki||\ Mrmn(M(m.jrriO|y (LnniiO(MiKiiasY)||^ xiuon 

n (a Tl im (E^ (KVCHjLIEJI (O GUI (M Ml ^ 

(n(oia(is¥i(Kio(uiio(KA(nji(uiiasii ^ ikii oe: osn o im cm im iki ki 

C> (X / Q QC^ C^O Q Q 

o o) Qsn .jm (kh (En ^ asino(Ki(Ki(M(iaj)a^Qn)oi(kj|(Kii||\ (Moni 

/ Q Q O Q 

Ol(-J(K110(M^(K1(K11IA miHTlW iyi(KVCHPLIEJ|(ME«^W«lJI 

Q CL * O CL Qv Q 

(Kl QSin (EJI ^ \ (UI1 Oni (M OAJI n (Km 3 (M .^001 U (Kl (101 (m 

Q Q QQQ •OCX 

Ti(Ki.jn(LaiL^(^\ (EA(mo(Lnn(ui(m(ui(m^(i|(n7n(Ki(KYia(Ki 

/ Q O ex. Q O O 

( in HSVKKm .^f (K) O 3 (Kl (Kl ^JIlQSIl (Kl ^ 0^ O \ (M m (I) OSVl 3 OSVI (Kl .^ 

^ ISl, ^ ( TSU \ (Ol 

(irYiia.jino(EJi^?(um(um(i]am(>q(ui(mii](^ (eji (ru (kh o 

O Q (X Q / Q 

(kA(m(Kii(Ki(U||(Ki(i5inaji||^ I) iQ (Ki oJi oaj) (B (Eii (Ki oji (Ki ~3k (n on Tl 

(K)||\ (KY|llk(IST10(mcilVl(M(EJI^IiqT1(EJ|(Km(M?^ ^(KlomilKII 

O Q / Q O (X 

aimoji y nnnn am in (n 8] OAJ) 3 aajj n (kh ip la (ki (ki .^ m (n (inn om \ 
im (KTi (» 0X1 .^ 3 (Ki (Ki ^ (Km (iiji (M inji ^ ii](nin(Ki.jiiia(i^(p(La 
(M(m>nn(Km(^(EA(min(isviii|03(m(Ki.jmii|(iaj)3(i!^}^(i| (M(m>nn(Km(isv)(EA(min(ismino3(m(Ki.jmin(iaj)3(i!^Hin(i| 
(W II \ (Km (i^ (isin o (w cM¥i(Em (Ki ^(Km inji (Lo (m ~3i in (n 
(m(Ej|(i103(Ki(Ki.^(n (oiasm(iJi(Kio^ im (ui (eji ii oaji 3 cmo^ in 
arm ? moaiKKKi ,jm oji on mji 3 o (Ki (Km ami ojui iki ~3v mamn oii .jm 298 

cLciiL\^\ (M(unuTiajii9)n(uiin(ln(Lnnam!M.JTiam f (no3(Ki(m 

ixKUui^ asnoftQ^oi(MU^(kJi(ma^(Eiiii|(L^ 

_ * o Q a 

iiai(isYi^(n(Kii(isYi|\ ifl03(i](Ki(i](majin(n(mo(io||:(M(iniu(i| 

(i]Ti(m^(un(UQ^akiisiio(Ki.jTi(^ (i|(p3£fi(M||cmii5f)Qn 

/ * O Q * / 

(n (En ^ a u Qsin II T1 n 1^ (M .^oo II \(nji flsjn 1^ 

Q Q Q ex * 

(HJin \ (M io^(Ki.^(EA ajnam (K11 o(M (m o im (Tu a 
inuoo(M\(Kii(ikTi(i^(Lnnd,aaj|(Ki||\ (i|iuji(Ki.JTi(Ei(i|iKiiaajL 

C> Q Q * Q / 

(m oo .^ o ? 1X1 o frn im im (Lm oinnQEJi 

Q (X Q ex •, Q C>C^ Q 

CiV J, o CL ^ (X Q (Ui im lai osY) (m (L^ nnai n (B (m n ^ (inn (K11 (K11 0^ 
(oj ii|(Laa 7ninoi3 (iSTi (Ki in(Kii3(M|| 

> Q Q * Q O 

u(Ei^(i^f(Ln(iiisii(LAJi\ (uiKLnc&Ji^aji^iEJi^ (Kn in (M <KYi o an (X OO Ck * ex Q 

(nji.jii^in(ma7ninoi3(isin(Kiin(Kii3(M||^ ojiKmn ikh u asm onn 
OO Q Q * Q o / a (I|(K13aSY)(K1.JY1(K)CEJl n oaj) .Jn (KJl im O im O QTU OJIl T^ (Un (TU OSY) 
O (X Q ex ^ 

(m.^y ajiiiKiiEiiin(]njiaii|(n? (Lnn(EJi(Ki ?^ (M on ojui a cmn (un (Km o 

/ Q Q * O* Q 

(^ (L3i n in in IK1 .jm (ui (ui (Eji (inn (m (I] (m a (M 
(£j|Km^o arYin(Lnn(Km(Kmu(ismQm(um(naQ(LAJia(m||9^ 

(X( / Q CX % 

(m (^ (ism n ^ an 1X1 n (m o (asm (m o im .jm iio^ 

(M||N {uani(Km(kiL(mo(Kia£^(ia]|(L^ oTYinono (um cea on aai iq 

oji im .^(Km (Km ^jm 0^ (m .jn (n QCijn (um (m .jm 

Q Q c^ ' Q OQ • ex * 

0X1 xJic^ ojm on onm a (B ^Jm (H (Km nmn cm m ^^ (m (kkki (uui (um (Km on 

on (oi a asm ^1 asm (um (um on o on (M a (Km .jma^im.^(ijm(a(inLn(Min 299 

(isii^(m(ia)\(uii^(biL(Lnn£A(Mf(iax(^ ^(Mixkuui. 

(Lnn(Kii(MiEi(i|(Mao(Ki.jnasii7n(LJ}(iO||:ain a^ioin|(Mia 

(M HiiiO) (KiJi (uu) (m Ilk osn o Ki omoni nni^ Q QQQ..QQ (X Q ^ 

aji|asY)0(L^(i|(nTi(Ki.jinia(L^ii^(LnnQnn ^iao(Ki^Tim(M(i5ii 
cmnoruo^ aji7n(Lnnnfn(unditiajii(iiin(Mtt:(M(K^ 

(Ljui \(uin Qsin o (ui (GT1 lu n (n in (m .J11 (m 

Q o a a - 

o(i]aniaQsi)(n(m.Jiiof(Kii(i|&aaiM.Jii(Lnnia(is)n||^ (uikkykmca 

o * a * 

cKi(Ln(Kiy(MO^ajiioM(M(njiEi(K^ (un (kh (kh o iki f (un on (Ki 

aFJi.jYi(inn^(ruakoaS:ojiiaiuji^ ^(kii ok aajLaaj n (Ki ^ (inn (ru 

^ n aci a op (ui obi oiii on) (m (L^ n M iKin \(M ^ 

(KiiKii^(ui^&a||\ oi([|(ini(is)niLJiJiiuin(isYioinfancx^ 

»iao)(nji^ (M(ijniKii^(HjL(iiji(Ki.^(^^([|(maft^ iKii^asiio 

ftOciiviQ[iJiiik(Lnn(a(m(KiioiEii(^iu (U(ki 

ex ^ / Q I OQ„ 

aj)(Ln(i(ini&a([|(ma(MQ^iKioflhn"n(isn n ojui (ki 05^1 on o a ^ (ki 

Ck (M O QO (X, X ^ 

QJ)(M(MII5¥1IKiy CLC1IEJ|(KY|||\ IIJll OSIl O OOl O \ (« (01 (Cnnn OJIl IK1| Vj 

O (X d Ck o 

(i|03Mi(Ki^(vimiKi^(iaj)ajiivirinf (mo(Ki(Eji^(m 

Q XlO Q 

(M.-2Jk(isi|ar¥i(njio\ ajin(is)no(Lnn(g(»a)aQ(KiiiEiiQnoa(Ki||^ (lmj 

O (X Q 

(i|OTi(E|(Kiaasii(Kioio7 TidsviN inniKioaxiQniaaaJi^^UfbYi 
ok (m OA nnm n £1 oon \(M fl£V) on (uui t| (^ (un (K11 o (K11 (M ofVi (m in ixi a QJi oiYi Q^ ^asii o jm (ki (M ami 800 

CI^ / • / Q Q 

.0^ iFJi osvi \ (M (oi in oni in II5T1 ooi T1 (n Qsin 3 (Ki (^ n (u^ 
ia(Kio\ Qoi inji oAJi oo cbk aojLim im (n ? (M in o 

/ Q Q QQ Q / Q Q 

(^in(uui3Qmaxio(Ki.jTio(M.^\iuin(i5Tio(^ onm (ki o (ki ^ 

Q Q Q 

in(i3ianinTi(Ki^asviou7n(oiajiiis)n\ Ei|ann(M(EJi^(Kiin(Kia 

/ Q Q Q Q O CL 

(M OJI ? ^ a^m (KYI Ij MfVl QSVI O (EH (Oil flEIIT|(UU|(EJ|.JY|KY)7n IjaSTI 3 

(Ki||\ (EJi(Kio(Kiia^asiio(Kicm(uii(EJi(Lii(n\ (oinaAJiaanniKiaji 

CL Q Q / Q Q 

(Ki.JYiQrYif(iaoii](Ki3(eiiKii.^(La(uui\ on la on (ki(M o onrm (ki aji 
Ml --*oii flsii oni (innninimoiw-^TiiaCTiKi^minTiim ip(KV 
(m(eiQniKii(ei(noaiK)[|^ osinotKiciiin? osviimr aJIllK1|oo(Ull^^ 

(X Q Q o o 

ajiiasiii(m^(i^oiao(m.^(m(LJuiiKin\ (nojiifManioiaasviinMiaiKi 
Ki -jn Mil (M lEJi '^ ^onoamiminiwajinasflTioMi^aninTiffn 
ipiKvcmiEJi : oMiu(LnnMin(ixiinima(M(biLMioMi(i!^iisnoM^ 

/ (X ^ Q / Q Q / 

QWu\(LnnMii{MinTi(uiiEJiajiioia^?(uii\(Lnn(a^ nnnn 

(kn|in(eiaQm(UYiMii(B(^(isin^asvio(aMiMiMi(m.Jii^ 
(kJin\ MYiokaroo oTYin on (ei Mi..^o ^Minima (K^ 

Q Q Q CV 

oiEA^ ? (Lnn(M(ei^Mic|Mia(kji(MMm(isYi||^ ^qstiomim)^ 
Ml Ml Ml dsiri (EJ1 Qiui ? oEJiasYKKma^osYiOMiona: (moioi (^mh 

Q QaOO^Q OQ Q 

0(M^(mM1|(LlllCimf Mil UCim?(UiniI]0 3 Ml Ml ^CUUI (EAKIIO »^ 

J > \ ( flsu ai(Ki.^iKu 

a. ex CL O Q 

inji (uui (w~3i moin Min \(Lnn OMii (CT (B Ml M) Q^o Ml -^ 
majThafYimjioMKoJi^ -^nai m cmn mi n^ MvoflPLCEJi mi mTmi -jh 
(cim on (un 3 (M ,^ (^y onosiia onnnMUMHinJi ? o mm o o o ceji asii 301 
(K11 0!^ osn o 90 ciivi\ ajn asYi o (Ui 0511 osi) o (K1 (Ki (M 

J M J J a (^ C^ 

Q / Q ^ »/ /Q Q* 

am ro nnmiMasncirnaruo ^ (M(iSYi(uii(a(isii7n(Manioi(iAJi(i| 

(n(uii/(M(is)nfl£vianji7n(miuiiO'Jiii^ ojii 

(idio(m(ia)aj|(i|iEii)cm(iniiidL(ioo ajnosno 

QQCV Q O/Q Q 

OSnOIKItKl^ \ (EJIIK10(I|0)(K1(Klll!lL(K10(Kl|1>^ ^CLnoniKl 

(Kii(moaici(i^(i5iiO(mciivi:(i5YiTiiEii^ (noi3(is)n(KicbiL^ 

iisiio(Ki(Ki^(Lnnariri^i£j|(Kii(is)n(Ki^Qnn^ ^^^auajKnaJiaiKKKi 
K11 oaiifM (KU Ml (Ki^n (Ki (m|| \ iioi ok osii .J11 ani (ui in Qsin 3 oo n \ (M (uii u in im I L E I (inn cm Q 

ajii(i| nnrinii|7n(KTn.^&a(LAJi\(uii8S¥ioi^(i|(nin(m(^ 
(njiiuji(Ki.jYi(Kiio(asq(KYi(Kii(ru? \ o (ki cui on (la an (ki o. on in in 
(Ki .jh (u o 1X1 nnrvi \ ojii (K1 in iidn ok nmkim n ik) (n ti u on^ 

(K11(UIl(KY1([J1(I|aSY13IKl[|^ (M UIKil okoSIIO (K1QPKlinO?(l|02 (K1 

(Xl Q Q Q O Q Q O^ Ci> 

(io.jii(cmiEj|(n orra(EJiO(i|(Kii(m^ osn o ^ (ki ^ oaji o^ ocun 
£j|(i^(LnniniisiiTi(Kiiak(m(nj)iion ^ noniaasinimoajYiariri? (m 
(Ki(Kio^\ (]njiak(M(iJi(MU(inj|(bJiQ^asii .jn 

(uiiinannHi oiKio amf (Lnn(i|iKi3(^ (i|02(n 

I • Q ex Q o 

(i|(io(i|iKiu7niU(i|(nin(m^in(oiuasii am onn^uuo^ 

(EJi(i|!M3 0(Ki.^axiajui^ (KYioaginiO(M(|Kin(Kj)^^iEji 

(M .^m asm n \ (m imn (loi ibiiim o iki oi^ osvi o (hi qpki\ ojh <u n (kh 

(L^ m (a in (Ki «^ (Kvcm (EJi im o im -jh 302 ([xi(L5^M(L5^(Ky6.^(niiO(Ki^(ia^||\ oai(n(m2(n3xji(maji(asino 
(m o (Ki ok (m (EA nmfi n (EJi (m ii|(iaii|(Kio(asq(KiO(Ki(i| Q Q 

Tncm C?^ - Q (X / Cl I 

^. ««« r^r^r. •^ -« •« f ««. «^ « « ^ -w« T, r. .. -* (Cl TO IKl .JH in la im o am oTYin (c^ la (m 'yO^ QS11 o n 

(LJiJ)cm(uu)(Ki(^(is¥i||\ in la n (Ki (UI1 (iJi im o (m .^001 (KYI (biL K^ 

^Crvo/Q (X Q / / 

(Kia^asno(Kicmiiao(Ki^in(n(Ki(EJi sa an mm (Ki .jd ojuicnPk (Kii^^ ^(Kii 0^ (m(m (m ^rn Qsvi m o (m o osin (K^ 
(Kianaoiuii(Lnnom ?(M(CT(njiiKii(ig^ (ru ug: o iki am o ceji 

osin ojii Mil (ui tn (Ki ^ m (a in Ml -Jii (w (L^ ff^ (L^ (Kv 6 o 

cm la o Ml (EA in (inn a (M .^(U f \ Mil (HJi oAJi (m .^ 

Q O Q CX * CX * 

Mioia(n(iaa(M(r|Mi3(M.^OMi^'ViMiiin(EA\ (m oi loi jyi Mm 
(MTnimniB¥ian(nji2iaB^ "^itA m in ti mi -jn oxi ia cyi lu^ mvo -^ QSTioninJiaaaR'^ ^^iMn Q a Q J * » u u«. u «. & imiai-Jii(Eii(Eiiiuiiaji:(Lnncirin?^ x(MU(MiEJi^iKi(LJiMmiis¥i.-sfl. (LCi(LAJi(uiiMTn(kjio inoaMiMi||\ MY) 0^ (tsin o Ml ana on oi a asm (K| 

O /Q>CL Q •Q^ (X Q 

oMj|im(i|Mi3im(ui(isvi(Lnnii](njiaa^^ myi o^ cmorui mi .jvi ann ? mi 

MiinimaMiiuiiismiumMmimOiiniz^Mianji?^ ^CMUMYia^asYio 
'^ K ^ 10) ^ J 

O / a Q Q Q 

(WQPicioiuinmo? iuiiananji3ai^\ iMn amn mi ,jii la ia «^ ia mv 

/ Q>Q CTv QQCV/ QCX 

b.^iiajiO(i!^uasmir|MmMicEA(ismooMiiKi^\ (omyiooji^jyi 

•, Q> Q Q 

MmmMmMma£^cmarL)Miin(ixi3(M^(K)0(^ (MOi 

oni .^o Ml Mm (m o im .^ (EJi ^ in (Ki 3 asm n Ml a ^ 

ex Q Q O Q Q O 

ojiMmonniiaji? (Lnn(ui(Ki(nji(M||\ (m um oJi £ii la o mi .jm ? (Lnn(ui(Ki(ian(M||\ (m (uii oji (eji oxi o mi .jm o mi mi 
QSYioMioivix (um cifimintuiinuaMmMYiinjioiaxiyiKi 303 

Q Q * (X Q • Q Q Q CV Q 

^o (M (nj im o »9 o (m iia^ : (M 01 oi^(Ki im 

(M.^(UI(Kl^(I|min(Kl||N (I|IUJI(Kl(^(K110(M^(K)(K11 0511 (Ell Ail) 

(ajKviixi»(unaoQnn(nj||\ (un(iooo(M(ioiKi(Ln(Ki.jnamf onui 
iKii(rii(Ki]o(en(Kio(Ki^ajuiiEJi(i^ (un 

(iO(n(M(EA^(Kio noAJiKiarucinnaru y ^ ^^jm u o on o (kij 
onji .^(KDoafKietasiioiKiQmcEJiiiai (nena(K)(Kii(nj)(UJ)(Kio(Ki 

^ J a\ {^^ S at -^ 

Q Q A. Q / Q (X 

dsiimonJio noji-^^ Ajn(is)no(aj(i^7n(isYi.jii(iiin(ia.^iaiuj^ 

Q / » Q CX Q 

{isiiio(Ki~3kii|in7n(Ki^r)n(i||(UicLci onrvKun a^ikii o (ki .jvi nrm ? (un 
GGmojim^ 8^ (i|inTiiKi^ajui(m(2ii5Yi(imiaAjiiKi.jn(Kiii^ 

/ CL{ . O: / Q . 

OA m cmn (Ki ^ ojui Ml (^ (un on onm m m (CT win anflKi2iK)Tnow 
akosnoKianaoiuii^ (MajicciflEJ|am(i|O2(m(i0.jii(Kii^(min 
(Lnn(m(Kn(Kii.jii(mim(M(njin^ ^(ud (ki (ki (Ki ooi m on ojui a cm .jh 
nnrin nm in cmin (KT) 2^ (M n (KT) a IK) in (U (m 
(KY) (ik cm nrmn (Ki -JD (£n nm ? ikii o u qsti iki .^ in osin o ifiin ^^ 
(mi(n(Ei(Ki|| \ oQixi (i|(m(ajoa)0!M.^OMi(ikaxi o (m 

Q/QQOQ CX*Q O 

(kl| ^ (ETI O (M O OTYin (Kl O (Kl (M TTI (kJ) (la OAJI \ (UH (KHIO O fKl(U| 

00 Q Q Q Q . 

Qcij) om (Ki (K1 ^ Qsm f (un (U (Kin ^ ajiiiaiL^ff^ajit^nnnnanjiiniKii 

., Q CL *. Q Q 

(TIJ) (LAJ1 (Kl .^OSn CVYl (nj) ' (Kl OJYl (K11 (Kl (EA in amn O 0^ OJU) (LCI O (Kl 00) 

J 0^ JO) 

(run^ ^ii|oa(i|(Kiii|(Ki onnnannTno ii|(LAJia(m||(Kvi(t^(Kii(i£^ 
cm(nj) in (Ki .jn oiYi (ru) .^(Kii (M la (is¥i (LJ1 (m ^ ? o (ea asm (mn o^ 304 

anrioA nnnnon(EJi(KinN(MO onm im (u im ajui (inn (mn ooi o^ti (ru (kii o 
(Kin (Lm (Kii in lEQ \ lun Qsii o ojii iidn (10 (i| (^ 

(X / Q Q O ^^Q 

(Lnn(min(KTniEpiin(EJi(iJui(Ki||\ o(Ki(iai(ruaf:axio(miisiiaji.^(ui 

lUJI \ (la O (Kl (EA 0^ O) (HJI (M II N (M aSYI K11 0^ cm 

(L;Yi(MO)Ti(Lnn(iaiia oniaaoy OsiLtKio ojikkti 

Q ex A O Q 

Q / O O /Q Q OO OQ 

(M IP ojTi (n (K11 (I) (Ki a Qsin (m ( 3 iioi ^\ (EJi oru (uii IK) (^ 
41. (Ol ^ ^ CXI ast,^ 

iuui(Lnn(iaj)asD||^ ^(uti(KiflNnim(^(Kiio(M.^o(Kiak^ 
(KiI3kOf(kjiO{K)(Ki^iisii(kj|||N a5iiO(m(Ki(D(a(r|(macKJ)(M 

(KIXU .JY1 ([|(Kia(lJIO(EJ|(lSYl(KTn(l£^aajL(m OOnA 

Q (X Q »0 QQ a.* 

(xui (m oji (Ki .JY1 cinn 7 \ (uii(e(m(Ki(ui(mam(mo (ta(Macu(ui)(i^ 

oq'^q., q qqq 

0511 o)y(M(Kii asm (Ki?a^o\ (uiiasiio(Lnn(iJi(mo(m^(noTi(Ki 

Q CX/ O Q Q Q 

(KvtLa (m (^ Qsin n N (M o) (01 iioi ami 9 o 

O CX Q / Q Q 

(Ki(Ki .jhosykki^o^o \ asmoia (i|(Laa(M.^\^iMnji£R(mo 

(nji|> (uih (K11 asm o IK) QOJi \ aaiami(uuia{i^nn(Kvio(^iMnazixi 
Ki(Kyia(Ki(agasii|\ o» on oznn mi i^ ana nnnn \ asm onn (um oA oii 

Q Q/ Q CX * 

(H cm.(EJi la o (uui \ ojofiaaiiumiKmiumon onmonTiaaiii^ >^ 305 

Btjlaiee, pae. 133. (kji tLM »n itn .^t §ai OA i«sn»<ri ojt (isn oji nni ^ ^n Ajn iwn <m tojt »n »mM\ (un itn tut oj> nA 

(KniH7ieMonaAcm<i^»n(Kim$pritxa.iAaru.^m(KTt9£^e^ (^ 

o- G) n C\ Q o* a a a 

tuniKJUKin ajtv^nrioa^ajncrn^ajtajn'TtiHniB/i JiMOJtnriisn .jrtcnnarnnriiL^anAcrrniunasn 

AJt (nDkcrmajrkntu^lannn Qri9A\ ojiasrttmajianiuKKaAJi'n'rmsn .Jl^^o.Jnl^naAM»JKLn^uu\ 9qj 
on -sst iE/ifiJn(im»ai(n/iiMifh<unaA'fi(Laa7iajioji\ oAttntuicfyiarnscn ^(UtiMOAitn.^ cm I 

oqj oo. • o o »(?) (?) 

osn tf<i ^ 0^ <t» \ tun§mOsanuuit(rn(katonMA»n»aiiKo/vkina9n,jniM(^^ 

(rm^ja^cctaruinoiKnajpnri ^mMM^oji(u»eLCi(Ki,^Qnnn9^rijj»(EM§ai(nAa}itnj(nA ^ toz 

t^nniMahc^Of^/UionitntniKaasnaji'-n'riasn Ji'»o^9nAMoj>anaAit\ asnkJiknk^oo 
asoofif ^B <rr^ B ^ asi, -^ 

tEAxmiintci(nAinMM»naKn¥kv\390.jn(EM(K\r^aj»mn\ tLmajtasn^jnKnKnKnartaitniHx 
•V ' wt> p c5« 9 nj -^ 

»rna/iSn^amtm§cn(^^iun§m(KAa:m<kAasn(Ka»sna^ »n 

OX/J ikTi am asm am aniz cm arvi 6c^ z dA (tn »m ten te^ mn. arw itn ..jn n cm m ia pi <Ui (Tui -u* aoi 

iiAvi^aA§n^»mMiiA»n.jniKnnitm(Kn9£ccm.^^ onaru 

o O rt O G) Oo»o. »o o aji naxirtan aAnrtam.9panrn§rnap^»{h<KaiE/iacnartJi vtasn .jn tkm ajioji.iA\asatKa^xjn dA 
o» o o. . c*) • / 

o o» O o (?) o. o 

(K7ffoiK^»j9^a^ffOA^ffn.,masn»v;9..£«(i/n<E«^;i9i2 \^ llbi cm ^ [trnoi ten i (to .jn (e/i m (ut 

a o r o/fc oo o. o O P P oo. no o.6^ Oo. 

<»^(nA(kA(mriaai(LiiM(in(HTjl»nriikaniLmiHiM(Lj^ »<n'nfnMaAoo,jn 

Q (?) o o o o. o (?) o o. _ 

vi dA»t cm »tma^ dm 9Ui M [Otnasnjls tEa<nAajitEASLma<naru(!UUiiyn^»maA^9sn^cf^crm 

20 (fsn 306 

9 0>iqj G^av 9 BOt 9 Co aso 

a a o » O o - (P) O " o 

_ (?) o. » a Q Q.. 

ajia^cmam\ »ontK^jina:nnr%(m(utasit»mviMtiefi.jn(b»»rn(rrncn^nrt\§cn(^ 

o Q oo do ooOO 

mi .jtak t^ an lA itn ^ a/ii nig/»\»sn(EMnKif>tan(uri»mnriiuMfia:ne^§n(kA»{niaAnasn 
9 o&ii* &s «lj 9 v-> « 

in» §<n oru (t^ an ^Jixnanacnafna^nti^s n(u>(n(tnn(LMthcLA^»snanSjina7nt&rtnan 

Ki(miE4'n»nt<KaM\ arufnaru^«i^tJtohakain.arij9n.jniE»(KAaru»nffa^ 

• _.% o o a Q O o o»o ••C*) C\ Q 

amaru»at\ [9snie»»ai(»>a^iJi^a^(biaru(ka.iAanaAiM.iACKniLa»sn 

^. * i?> * y /' o. 

aca9j^KMKoaa%(bzoRa,(a$an^\ (Kniks»snaruan(imiea»mon.jnarn»jnanniuntpian(un 

aai^i^Mt/ianM\ ajn9mo>aaEa.^anka9^i^<kanji^<u«u^aiC(k»'ri»^ 

«t *-^ oofij BCi aaiKJ> <^ 9 

o o o. C) O Q o 

(M§mnvnnt(6n*n»na:nviaAM9n.jnngsi(iJi^9man\o>aKmacnn(M 

(xilrnMKnQnasn\9sneMKnibtahcma>A&0sa(EA^ 
&s ^ 9 tsri try f (fso ^-^ ' 

anan!kjitKifi(tSn(Uiimit»a>j»»mi\ Jm'tianan.iAieMki'rinajnto^.iaaAan^iaAdka^ 
<-^ ' ast «J *-^ ast ' J V-> 

#ni c« ^ *2 a»4 ca (unnmiunitninajnipi^^antaitn ^^ckaizo>aia ^ ^ajifnohajt 
MainK7itit^Mom^'Yt^A^9iz\i Vi ^ w 

a:m.iA«nriaAMiHjnasnt(SniM ^ama<iriariAiisn<siaria\ Osa kji 'h n am ea n <ut t an ^ am 

asq f cai 9 9 9 9 ' ' 

axi(najmaji.jntEManannn(mnrt\ ojaanoAiainji^ienaxi^cuKnamamAaiac&tanik^M 

O. Q/' o. » o»o» Oo 

am.jnOsaamanan9(Ut<na^t7s.9aatnriccianajtanajCiViaatojiasnanan3\ anaea-Jiana^ 

nj * aqj tsifi oQj ^ aqj 9 *^ I CJ 

oO » o o. oo o. 

o o» o O o o .. 

ntrnxmit ^}nt\aAjMfifUiOj»ajitMornaLaAA»sn^ajnaAiMasnaAanmirf^ '^'^ 

aAtafiajnafhtun(ejivinrian{(ianr^amtUinA(an^£n:^ajnaaian^ ojian 

• asif ' ^— ' flSf 807 

n p ''^ X o. • Do- o O o . 

(y . n o . , o o o n^g) 

<innarutJUi§oaKasn<tnil§ni(rrniruM\9A§ntu»(eM9U^riuut'nM r^ 

«rn ^«oi AJi dk^\ a^^ «jt <n AO 1 000 01^ f oijf o^Lt 90 AJj «b «^ ^u 

OO IL7I £0 9sil 4A (LM \ Oo* 4Sn 4^ OJj m aT« 'T) 4^ 071 ^ U 0O CO AJ| ff^ 

ii^<Lj|4aA>q\ »4ajt'i7AOtaut...mc«ooiax«^inautMiiSA4'^^ ntuivfonnuuviani^'h 

II rm i::njlz <^t^»A§wtui§jfXJt am ojtn»^\ tin ax Mo^ 

nAalji!kJini(Ui£ifiOjiamamardtaA§n(KnaM\ a<nut^Knk/lin4EMM^M^^un(^m'rtl^un 

o Q  G) ooo » • Oo 

nrttAtn .iA 84 tn t<n tjn tn aji aji mt ^»noji(Bi .^tn.jn(rmtattKntfn»n,jnai ^»nM\ 
tso S asi, (Kt^ CJ 9 CJ 9 *^ 

thttkcm,ariatn^cm^»jncimtjntaaAtAtn\ fnamt(snrftoa:nntAMtn.jnt:iMtfMMa 
fsa^Stkatjttma/ntmikMeM ^^itruai ^^tytiaois ojna^mmmn ntnoocuntA 
•Dw \\ w >^ ^ 

ljH:mtcmjfiC^t\tjttoR&ajitmkJtikiMiai^\tm 

fflMJitn ^ 9JI tru (CA t^ittjt ntntitt ntnctntjn{«^tfitmt<M^asnajtto.jn(Kn!Minji(a 
(ru^tsn(EAtm9>AiEM^ta&&tai^(rn»ntui^ asn»n^iU9JiSjitA»nxjiritjCtntn(uriaEt 
<ui'rt\ tfnnaat9Ji.^akaKtm'riXMaAJia^iM\ tmarunfn.(nnvi»n.£AtjntjricctajtMaa^ij^\ 
on(rut<7>'t<7iajiKtam^taLtru»nJl'n(EJHcn% itmamaruaJz 18: csnAyn^rflc 1746 n 
tntjnnaa \AMttc tec tAtn ten fitcntKntn .jna:n(iaa:n nntnucanaruon ^ji luuaEttai^s 

Q. O O (p) Q O. * . Q O. 

asn(EAr)tm aavSnoJttmrJta^taiaanaji'riajt.jntrncrniEJi ntniaAt\ tm aru ^ v t^ to oe/i 308 

O -y Q n '^ Q O Oo 

lutiu} (HI (lAon .jn (SAai».4isn <isn(riatun(rn\ 0sa(cnri(i^nMtaoiHi.i^[i5n»mtfJi ^jiana^ 

G) Q^ ^ Q Q on 

asn(unasn9n^axnji\ n tut n tfn oji ojt tE/i ^anaji (hi .jn (Ui \aj>^ (La aru tut as, 'tsnSn(Gm^^\ 

tmiE/i ^pi(t7}aM«^«&icSn(mft9Kniia^(naM^ x/n ojma fn art (^ ^ (un aa on ,jt tE/Ktct arvi 

ctAon .ia<cnornun(m»nnaAa(Hi(LaiKi .uiKAiLaa:nfn(un9 0Ji.:^ajia<i.jnajnta\ ^mntutgn 

noji»n*cntEjkSciaQAorrnaji^»n»mt 

ajt(nTnaAJi \asn«:pn»snahna^tuianA\am(Ln»n ocnoA^oanKn 

(EA ^ttnojiiE/i^'tn ui tm am nn (Kijt\ oji nni^aoaTntE^tKaxA^niKitaSnriontciiLmaji 

o. O o o O O - 

aru.iAitmtyn(Ka»miEa^Ji9Qeui<Laoii ^axrtnmttsn'non.y/nnji^'najniui^'^ \\ 

oo. o 00 o» ^ O 

n Bcn >^^* onnz r<L>» ooi /l^i o^^ <Lff <Lff osn \ ^ od ^<u> Asn <L/n avi.nr)iKva^ asn(EA TiltJi urn .^a n nnrit/qgntpiQai am oriaas vf OAanMt jfA oo i-^»oi ajtoJi^i»at cm xji asn .^ £t A/n {^ik 

o n * o . Q O - CY o. n Q a 

a^(ua<KAtiAagaA/n(ism(nAttm»nar^iisn(L}iif^ ibi ajmsn ^ Osa ifji 

Ho O o. O Q o. 

&ji(uiasn^\ n<icn9sSn'n(ma:n<naAJi»n^TniE/iiEna{n»q,\ o^off'^^aoojKE/iiLmiatm.ia.crm 

nm n^ 9fn Aa ^ iun (LA eSn iCa an OM lEa arn ^m im^ (nA <iM 9n (La oo tEJiomKntKi 

amr)(i:miien(Hi.jna:n(iACCi(Knim.iA(H7i.^(t,tnM (>^(Kaon(M(Gna;nomi^cuji»{n 

o» » o o. . o O o. O 

(EA(en(Lafasn(utMa^ajnofncrn^/irion9(Kaj\ cut90(LnnofnAn(iA(m ^dfji(Kri.^m»ni(E/i ov 

o.oo 00 0-Qo 

»a^ajiaKaK8sn(tm .iAOAaariaiE/HM ^Ji^\ rf(Uinonin(iM(H}a^tsneci»n(Ka^(kA»{Yi(enxm^ 

iun«sntVt(tJKruimria\ ajt (HKtm asn oo ,ji (Ui(Ui in nioo 9 i^n on (i:n'na:m9asnao,jn(sa(t^ 

O * o. o o 

(»m(imina«nikJiVini^on(KaaEJi(Lm(Knoni.jdk(rrnarn'ri\i \\ \\ n(Kmxm^iOjdz\aAO<riaj}(KaaJri<at9orin^\hji(i^ 

Q (^ Q. a Q 

(Ui(nA(L3iax(Laon(LaajiiEaaaaru(snon^(uz(t}i\ (uiv^nrton^tLnrnun^/i i^Ji^ ojn (Kri m^a asn 

a^nn|ajiaoo7)a::7<L4ffn(i^(mona.ovi<ur(ai7i(n^\ anKcnaAaajnamaAarjn(Uion^\ oatv^ 

.00 O o. o <^ _ O' 

91 A09av>9(<^a<C(i^a:n<i^aji4Cj|(Tp7'isn^a^(isn.«/na^ eu^onom\ ant (to 7100(^1^10^1^ 

• z' o o <y Z' 

omom(atcrYn'najiiQ-jia\(K}i\ajuGn^sifnon%%oMona^^ 

aj(az 2o z 'n'naAa(ruo\ir)'n oMoru on ,,nn nan (FAa\ (E/i'nojmmoniojKSA^an ^AtKoom 

OA (EM iKp [^jiosnjz 130ro^7|\ (tmacnoMt t rt nrt suu (riaa\ n(Lnv^on(Kjin(cn(Kn ica 
O. . o o 0.0 /^ K 

0^9 c« 0^ ^^a^9/>; 130 :<L«tfoflx (KTitmaifl: O tnnriaAa(rLaa\ »ni»sn^tLfnomoji(EA/Ln 
^lasn iJiona:maj(az o :nnriima(yiaji\ tLmcutajiccnaAJiz O tfn'riaAa(naa\ nttanonon 
(n/iom(Ka(ui^on -^(SAnasmf^ {OJiamjii ^oO zHAona'^ unoAtHiaJus J^o tn'ruLM 309 

ccnalh»ai»miiJasn(m\ »fh ajn o>s tkui iC^at C :An(M«otiU: 20 : 97 ni oju oo^n i?n 
ffo«oi«mftjii>j»»a3A^ffh»J»'»Aj»f^; D itta(LA»naJut 16 saiTtMiVdi^^N (cnooioi 
iHTi (ui (rhojiaruiajtnrtoji tjkM: E :<o i<L»«s7} (l« on ..&««« tot <rLt am ffn ^foitJio^AO o o. (1 ) o o o o. 

'Y\^ajnnasnt(uuiajn(taioji(ia»<Tn\ m lunriiiciij^ aria oji.iA»fho^iEaMa:m tun 0sn<L^ 

O oo Ooo. Oo 

ff«nixnri»t(uui:^a4^HniSi>JiaJikacci\ §<hakafn.(rU(tn.iAiEa^Mn(HitoJt^oritua^oo o» * J") o o. * O O o o. 

ojKun (km (kji (B/i^^n ntuttoji ^ajia^»»ncL9 9n^i»ai(EA(ci(nA..sk^otmKnaAim.jn 

O . ^") O . p o ^ 

ao9T)asnfo*a^'na^aAi9^7J\ jji »jrnt/n §n tsn aji ^jioa(LmiinasnnntgjiaAaM(Cipiajti^'n 

vf9sntpn»n!oi(Kaji\ iynariivtCfJ>iruMA»ni&iZApi(Hi<isnru(Lm»sn(Lm(t^ 1705 ztun 

ajitsaan/i^onaruaaidsntuno^z 1733 z tsnojion^asntunana: 174o z icaaa 

ajiiEaaru^a<n(ruMjnasn(L/n»<iaz li^^ ztun asn<uiiLm<hn(nji »masn tun on^z 1749 :a^ 

o Do. o Q O o- " Q O o * 

o a O ^ Oo OO oo 

(Ka-^AOJicrmgciMtutiKiS^ iuii^(ui*fnfE/i ^»noruitn ^jixnniKiccnfntisn\ tKatE/icka 

Mi&ntLa .^[AA(i^9xic:nriina'nitmasn^ajt»rnna^t^ OA^nojirfrt^iKa 

o o o O O - o O O' 

{MMniviaj§^^iKn,v}iika.iA(U9oa\ nacniiun'nKittnfknoj^anji&Aas amaj9Miuiacn^(un 

. O O o O o o 

^aJiri(Katxm9snanjl\ ^ai ag^ (fv^arxjajp^rn asn an .^om am (&i n^ajn aaiia^ a/nasndJiri 

O o. 

<naAaoncmnniKito^-iAon.jna^i9snajtaA/i^\ ntuivt anv^oM an cmtejiri an9(kaiun\ajiiaji 

o O oo. fcO Oo o^O 

lEA vi a/n ojt ^o^AiEa ago a/n iB/i nm^ ajn \«LA OK ax itM onM\ ajniEJi\i:M.9:m(na;najn(xnaji(njiacn 

o o / o X o. 

ancm'tianajianiis (kaasna£^an(cnaoajniE/iamMnrtasm\ or}aMan.^ma2inn(rnasnan ^ 

a^rinria7tamcM<entE4^aman'KJi^amiruaA/ianiE/t^ji»a\\ nn ^ 

/ o. * o o o/ c)« o o. . 

it(ka<e/i ^crman ^ouiaK ok ojkieji ui^asnnjton..jnanajn v^arutariaa/naaiarLaaAJian^manri 

o »0 o. o Ooo » o. -iq 

a^crmajnanajRORfx.aruan.jnanaruiaairicuitan afLaAnao\iunan ^o z 310 

o Q Q o CJ ^ntsntcnrnw \v ^ >h v INHOUD. Pag. 
^ Q Q O Q 

1. noonndiajuiacManmnoaruiK)^ inajuiacKJi ^ 10 o O. O A 1 

200 0% Q cy 

^'^''^ ^' 

« Q Q Q Q 

ncndTntm^ • • 18. 

" CO e> 

« „ Q Q a * Q C> 

3. n{K])inii](uu))(M^ajiim.jvi(iCTi(M(EiifKj||(EJi(i]i^ 

Q^ Q OK 

(Ki^jmuiaonjiiiioasTiii^ ........ ^5. o «|o«U 4:. noftfiTnasiifl'^ 31. 

*• nmiuiiamoiiinim JiiamoiiiKiii^ HI® Deel. 

!• n«mKmfn»cnfnjni OO* 

'^* n am AM n iLm i^aji tbn kJ §ai ar»»\i OO. 

3. If 9K »fn Jatarm ruM\^ , • . . . 4U. 

6. jjooi Tn(najui3(M.^o(Ki-Jiifl^cinft(Kiii^ 63. 

9. n (U¥i onrin ojii frfin "^ 69. 

i J CJ J CJ 
II J CJ J CJ 
i J CJ J CJ I 312 

Pag. 

10. j|(y(i]iOT(njiiKin^ 81. 

11. nutMaJHimTnoTfT^ • . 87. 

12. n<LAiiJr(tnn<Ln(isffi^ . 91. 

" "^ a 

13. j] (an ojiii Kii Ti (Eii Jj im (m (y iq asii flfl 

(Ki)^ t>, 93. 

14. nojijruimTif^ 102. 

l^'DflinBaziKLCiii^ 127. ■y  I ^ *> ' »^ I YC125668