Skip to main content

Full text of "boek06"

See other formats


Is De Bijbel God's Woord? 

[nederlands - kjJyb] 

Oorspronkelijk geschreven door 
Sheikh Ahmed Deedat 

Vertaald door 
Abdul-Jabbar van de Ven 2011-1432 IslamHouse com 


*■ .* 


2011-1432 IslamHouse com In samenwerking met: 

Islamic Propagation Centre International (Nederland) 
Tel:06-24 184886 E-mail: ipcin@hotmail.com © 
copyright Momtazah 1422-2001. All rights reserved. 
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt zonder aanpassingen of 
toevoegingen, mits deze niet voor financiële 
doeleinden gebruikt worden. Voor misbruik zal men 
aan Allah (SWT) verantwoording moeten afleggen. Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave Over de schrijver 5 

Wat zij zeggen 8 

Het standpunt van de moslims 12 

De vele Bijbelversies 18 

Vijftigduizend fouten?! 27 

Vernietigende bekentenissen 45 

Het boek heeft het nieuwe testament gekerstend 51 

De vuurproef 64 

De objectiefste getuigenis 74 

De stamboom van Jezus (vrede zij met hem) 88 

Epiloog 102 In de naam van Allah de Erbarmer, De Meest 
Barmhartige 

Over de schrijver... 

Ahmed Hoosen Deedat werd geboren in het jaar 1918 
in het westen van India. Gedreven door armoede en 
zonder enige opleiding, vertrok hij naar zijn vader in 
Zuid- Afrika, die daar reeds negen jaar werkte als 
kleermaker. Door ijverig studeren was de negenjarige 
jongen niet alleen in staat over de taalbarrière heen te 
komen, maar blonk hij ook uit op school. Zijn vurige 
passie voor het lezen van boeken hielpen hem steeds 
hogerop, tot aan groep 8 van de basisschool. Door een 
gebrek aan geld was hij gedwongen te stoppen met 
school, en rond zijn zestiende begon hij met de 
eerste van zijn vele baantjes in de kleinhandel. De 
belangrijkste van deze baantjes was het baantje dat hij 
had in 1936, toen hij in een winkel werkte die in 
handen van Moslims was, gelegen nabij een Christelijk 
seminarium, aan de zuidkust van Zuid-Afrika. De 
onophoudelijke beledigingen die de leerling- 
missionarissen tegen de Islam rondstrooiden tijdens 
hun korte bezoekjes aan de winkel, Is de Bijbel 
God's woord? ontvlamde een hardnekkige passie in 
de jonge Ahmed om hun valse propaganda tegen te 
gaan werken. Zoals Allah voor hem had voorbeschikt, ontdekte 
Ahmed Deedat een boek, getiteld "Izharul-Haq", wat 
zoveel betekent als: "De Waarheid onthuld." In dit 
boek stonden de technieken (en de enorme successen) 
beschreven die de Moslims in India gebruikten om 
tegenstand te bieden aan de kwellingen van Christelijke 
missionarissen tijdens de Britse bezetting van India. 
Met name het idee van debatten voeren hadden een 
blijvend effect op Ahmed Deedat. Gewapend met 
zijn ijver en strijdlust, kocht Ahmed Deedat zijn 
eerste Bijbel, en begon debatten te voeren met de 
leerling-missionarissen.Toen zij zich haastig 
terugtrokken voor zijn scherpe tegenargumenten, stapte 
hij persoonlijk naar hun leraren, en zelfs naar priesters 
in de omliggende streek. Deze successen brachten hem 
ertoe de mensen op te roepen tot de Islam. Zelfs zijn 
huwelijk, geboortes van zijn kinderen, en een 3-jarig 
verblijf in Pakistan, lieten zijn enthousiasme en zijn 
wens de Islam te verdedigen niet doven. In de vele jaren 
die daarop volgden, gaf hij lessen in Bijbelstudie, en 
gaf talloze lezingen. Hij stichtte een instituut om 
Islamitische missionarissen op te leiden, en bouwde, 
bijna eigenhandig,alle gebouwen, inclusief de 
bijbehorende moskee, die tot op de dag van vandaag een 
herkenningsteken voor haar omgeving is. Hij was ook 
een van de oprichters van "the Islamic Propagation 
Centre International" " (IPCI), en werd hiervan de 
president. 

6 Hij heeft meer dan 20 boeken geschreven, zoals "50 
000 Errors in the Bible?", "What is His Name?", "What 
the Bible says about Muhammed" Name?", "What the 
Bible says about Muhammed", en het boekje "Christ in 
Islam". 

Hij heeft wereldwijd duizenden lezingen gegeven en 
succesvolle debatten gevoerd met bekende Christelijke 
Evangelisten, zoals de Amerikaanse tv-dominee Jimmy 
Swagart. Duizenden mensen zijn naar aanleiding 
hiervan overgegaan tot de Islam. Moge Allah hem 
zegenen voor dit boek, en voor al zijn andere 
inspanningen voor de Islam. Wat zij zeggen 

De Christenen geven toe 

Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible 
Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze 
Christelijke Evangelische missies ter wereld, geeft als 
antwoord op de vraag "is de Bijbel het woord van 
God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende 
antwoord: "Ja, de Bijbel is menselijk , alhoewel 
sommigen, vanuit een ijver die niet overeenstemt met 
kennis dit hebben ontkend. Deze boeken (= de Bijbel) 
zijn door de gedachten van mensen gegaan, zijn in 
mensentaal geschreven, zijn opgeschreven door 
mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke 
kenmerken, 

Een andere grote Christelijke geleerde, Kenneth Cragg, 
de Anglicaanse bisschop van El-Quds (= Jeruzalem), 
zegt op pagina 277 van zijn boek "The call of the 
minaret": 

"Zo niet het geval met het Nieuwe Testament . Daar 
vindt men condensatie en bewerking ; er is keuze, 1 1 d.w.z uit onwetendheid 

2 d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling 
een ander woord voor tussenvoegen. reproductie en getuige. Het evangelie is door de 
gedachten van de kerk achter de schrijvers gekomen. Als woorden enige betekenis hebben, hoeven we dan 
nog enig ander woord van commentaar toe te voegen 
om onze zaak te bewijzen? Nee! Maar de professionele 
propagandisten hebben, na uit de school te hebben 
geklapt,nog steeds de onbeschaamdheid om hun lezers 
proberen te laten geloven dat zij voorbij de minste 
twijfel hebben bewezen dat de Bijbel "het onbetwiste 
Woord van God"is. Hun semantische gymnastiek,- 
dubbelzinnig spreken en spelen met woorden,is 
verbazingwekkend! Deze beide godsdienstgeleerden 
vertellen ons in de duidelijkste taal die voor mensen 
mogelijk is, dat de Bijbel menselijk handwerk is, al die 
tijd doende alsof zij het tegenovergestelde bewijzen. 
Er bestaat een oud Arabisch spreekwoord dat zegt: 
"Als zo de priesters zijn, God zegen de (kerk) 
gemeente." Met dit soort kletspraat zijn de fanatieke 
evangelist en de Bijbelbonker "geïnspireerd" om de 
"heidenen" lastig te vallen.Een theologiestudent, -een 
nog niet bekwame jonge evangelist,-van de Universiteit 
van Witwatersrand,werd een frequente bezoeker van 
de Newtown-Moskee in Johannesburg, met de "nobele" 
gedachte te "getuigen" tot de leden van zijn 
kerkgemeente. Toen ik aan hem werd voorgesteld 
(en achter zijn bedoeling was gekomen), nodigde ik 
hem uit mee te gaan lunchen in de woning van mijn 
boer, op een steenworp afstand van de Moskee. 10 Terwijl we aan tafel discussieerden over de 
authenticiteit van de Bijbel, en ik zijn halsstarrige 
dogmatisme voelde, liet ik een proefballon op: "Jouw 
Professor Geyser (het hoofd van de Theologiefaculteit) 
gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is. "Zonder 
ook maar de geringste verbazing antwoordde hij: "Dat 
weet ik". Nu had ik persoonlijk geen kennis over de 
Professor's opvatting over de Bijbel.Dat veronderstelde 
ik alleen uit een dispuut dat rond hem woedde over de 
"Goddelijkheid van Christus" .Hij had over dit punt 
enkele jaren daarvoor de strijd aangebonden met de 
orthodoxe gelovigen. Ik ging verder, en zei: "Jouw lector 
gelooft niet dat de Bijbel het Woord van God is. "De 
jonge evangelist antwoordde opnieuw met:"dat weet 
ik", maar ging deze keer verder met de woorden: "maar 
ik geloof dat het Gods Woord is! "Er bestaat geen 
remedie voor zulke mensen. Zelfs Jezus (vrede zij met 
hem) betreurde deze ziekte: "Omdat zij ziende niet zien 
en horende niet horen of begrijpen Al-Qur'an, het 
Heilige Boek van Allah, veroordeelt deze koppige 
mentaliteit ook: "(Zij zijn) doof, stom en blind (vanhart) 
daarom keren zij niet terug (naar het Rechte Pad) . 4 Matteüs 13:13. 
d.w.z in tegenstelling tot de Qur'aan-vertaling 11 "Deze (volgende) bladzijden zijn nu gericht aan die 
oprechte nederige zielen die echt geïnteresseerd zijn in 
de zoektocht naar het Licht van God, en die erdoor 
wensen te worden geleid. Wat betreft de anderen, met 
een ziekte in hun zielen, voor hen kunnen de feiten die 
in dit boekje gepresenteerd worden, alleen maar de 
ziekte van hun harten verergeren. 12 Het standpunt van de moslims 

Of ze nu Katholiek,Protestant, of een aanhanger van de 
duizend-en-én sektes en kerkgenootschappen van het 
Christendom zijn, je zult nooit een missionaris vinden 
die niet op het eerste gezicht vooronderstelt dat zijn 
potentiële bekeerling zijn"Heilige vooronderstelt dat 
zijn potentiële bekeerling zijn "Heilige 

Bijbel" accepteert als het boek van voornaamste 
autoriteit over elke religieuze opinie. Het enige 
antwoord dat de aanstaande bekeerling heeft,is verzen 
van de Bijbel aan te halen die tegenstrijdig zijn met die 
van de missionaris,of te discussiëren over hun 
interpretaties. 

Wanneer de moslim zijn standpunt bewijst vanuit 
het"Heilige"schrift van de Christen zelf, en wanneer 
de professionele priester, dominee of predikant de 
argumenten niet kan weerleggen, is de onvermijdelijke 
Christelijke ontwijking: "Accepteert u de Bijbel als 
God's Woord?" Op het eerste gezicht lijkt het een 
makkelijke vraag, maar een simpele "ja" of "nee" 
kunnen niet als antwoord gegeven worden. Kijk, je moet 
eerst je standpunt uitleggen,maar de Christen zal je de 
gelegenheid niet geven. Hij wordt ongeduldig. "Geef 
antwoord; ja of nee!" Dringt hij aan. De Joden deden 
2000 jaar geleden hetzelfde met 'Iesa (= Jezus, vrede zij 

13 met hem), maar het verschil was dat hij wonderbaarlijk 
genoeg niet in een dwangbuis werd gestopt, zoals 
vandaag de dag het geval is! 14 De lezer zal er meteen mee instemmen dat de dingen 
niet altijd ofwel zwart of wit zijn. Tussen deze twee 
extremen zijn er verscheidene tinten grijs.Als je "ja" 
zegt op zijn vraag,dan zou dat betekenen dat je bereid 
bent alles te slikken;het haakje,de lijn en het 
zinkloodje,van Genesis tot Openbaringen van zijn 
Bijbel. 

Als je antwoord geeft met een "nee", maakt hij zich vlug 
los van de feiten die je gepresenteerd hebt, en 
verzamelt steun van zijn medegelovigen in het publiek 
met:"Zie je wel, deze man gelooft niet in de 
Bijbel! Welk recht heeft hij dan om zijn zaak uiteen te 
zetten vanuit ons boek?! 

"Met zijn waterslangachtige salto berust hij er tevreden 
op dat hij op een veilige manier de kwestie heeft 
ontweken. Wat staat de "Moeballigh" te doen? Hij moet 
zijn standpunt ten staat de"Moeballigh"te doen?Hij 
moet zijn standpunt ten opzichte van de Bijbel 
uitleggen, zoals hij eigenlijk behoort te doen.Wij 
Moslims aarzelen niet toe te geven dat er drie 
verschillende soorten getuigenissen staan in de Bijbel, 
die herkenbaar zijn zonder daar opgeleid voor te 
hoeven zijn. 
Deze drie soorten zijn: 15 1 Je zult in staat zijn in de Bijbel te herkennen wat zou 
kunnen worden omschreven als "Het Woord van 
God" 

2. Je zult ook in staat zijn waar te nemen wat kan worden 
omschreven als "Woorden van een Profeet van God" 

3. En je zult zonder twijfel zien dat het grootste deel van 
de Bijbel bestaat uit de verslagen van ooggetuigen of 
oorgetuigen, of personen die het opschrijven van wat ze 
anderen hebben horen zeggen.Dit zijn aldus "Woorden 
van een geschiedschrijver" 

Je hoeft niet te zoeken naar voorbeelden van deze 
verschillende soorten van getuigenissen in de Bijbel. 
De volgende passages zullen de stelling kristalhelder 
maken: 

Het eerste type: 

A"Een Profeet zal Ik verwekken uit het midden aan 
hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in 
zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik 
hem gebied "6 

B.'Ik, Ik ben de Here,en buiten Mij is er geen 16 Verlosser" 7 

C: "Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle 

einden der aarde, want Ik ben God en er is geen 

ander. " 8 

Het tweede type: 

A. " Riep Jezus met luider stem, zeggende: "Eli, Eli, 
lama sabachtani ? " 

B. " Jezus antwoordde: : "Het eerste is: Hoor, Israël, 
de Here, onze God, de Here is EEN" 

C: " En Jezus zeide tot hem: "Waarom noemt gij mij 
goed? Niemand is goed dan God alleen" 

Zelfs een kind zal kunnen bevestigen dat "Jezus riep", 
"Jezus antwoordde" en "Jezus zeide" de woorden 
zijn van degene aan wie ze worden toegeschreven, 6 Matteüs 27:46 

7 Markus 12:29 7 Markus 12:29 'Markus 10:18 17 d.w.z.: De woorden van een profeet van Allah. 

Het derde type: 

"En toen hij (=Jezus) van verre een vijgenboom 
zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of 
hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond 
hij er niets aan dan bladeren " 

Het merendeel van de Bijbel bestaat uit verslagen van 
dit DERDE soort. Dat zijn de woorden van een derde 
persoon. Let op de vetgedrukte voornaamwoorden.Zij 
zijn niet de woorden van God of Zijn profeet,maar de 
woorden van een geschiedschrijver Voor de Moslim is 
het vrij gemakkelijk om de bovengenoemde soorten 
van verslagen te onderscheiden, omdat hij ze ook heeft 
in zijn eigen geloof. Maar van alle volgelingen van de 
verschillende religies is hij het meest gelukkig op dit 
punt, dat zijn verschillende verslagen vervat zijn in 
afzonderlijke Boeken! 

1. Het eerste soort - Het woord van God - vindt men in 
een Boek genaamd De Heilige Qur'an . 

2. Het tweede soort - De woorden van de profeet van 

11 Markus 11:13 

18 God (Mohammed, moge de vrede en zegeningen van 
Allah met hem zijn) zijn opgetekend in de Boeken van 
overlevering. 

3. Verslagen van het derde soort zijn overvloedig 
aanwezig in verschillende boekdelen van de 
Islamitische geschiedenis, geschreven door enkele 
personen van grote eerlijkheid en geleerdheid,en door 
anderen van mindere betrouwbaarheid,maar de Moslim 
houdt zijn Boeken bewust in afzonderlijke boekdelen! 19 De Moslim houdt de drie bovengenoemde soorten 
verslagen met angstvallige bezorgdheid uit elkaar, in 
hun juiste gradaties van autoriteit. Hij stelt ze nooit 
gelijk. De"Heilige Bijbel" bevat aan de andere kant 
een bonte mengeling van literatuur, die de genante,de 
smerige en de obscene soorten allemaal onder dezelfde 
kaft zet. Een Christen is gedwongen om gelijkwaardig, 
spiritueel belang en autoriteit aan al die verslagen te 
hechten, en komt er dus ongelukkig vanaf in dit opzicht. 

12 12 

Dit wordt Al hadieth genoemd in het Arabisch 20 21 De vele Bijbelversies 

Het zal nu makkelijk voor ons zijn om een bewering van 
een Christen over zijn "Heilige Boek" te analyseren. 

Laten we eerst ons eigen geloof aangaande de Boeken 
van God verhelderen voordat we de verscheidene 
versies nauwkeurig onderzoeken. Wat bedoelen we nu 
werkelijk wanneer we zeggen dat we geloven in de 
Tauraat, de Zaboer ,de Indjiel en de Qur'an? We 
weten al dat de Heilige Qur'an het onfeilbare Woord van 
God is, woord voor woord geopenbaard aan onze 

1 ^ 

Heilige Profeet Moehammad El-Moestafa (Allah's 
vrede en genade zij met hem), door middel van de 
Aartsengel Djibriel (bekend als Gabriël in het 
Nederlands), en op een volmaakte manier behouden en 
beschermd tegen menselijke vervalsing voor de 
afgelopen veertienhonderd jaar. 

Zelfs vijandige critici van de Islam hebben met 
tegenzin ingestaan voor de zuiverheid van de Heilige 
Qur'an: "Er is in de wereld waarschijnlijk geen andere 
boek dat twaalf eeuwen (nu veertien) met zo'n zuivere 
tekst in stand is gebleven..." 14 13 

El-Moestafa = de uitverkorene; één van de namen van 
Mohammed ü 

Woorden van Sir William Muir 

22 De Tauraat waar wij Moslims in geloven,is niet de 
"Torah" van de Joden en de Christenen, alhoewel de 
woorden, het ene Arabisch, het andere Hebreeuws, 
hetzelfde zijn. Wij geloven dat wat de Heilige Profeet 
Moesa 15 tot zijn volk predikte, de openbaring was van 
de Almachtige God, maar dat Moesa (vrede zij met 
hem) niet de auteur was van deze "boeken", zoals aan 
hem is toegeschreven door de Joden en de Christenen. 

Evenzo geloven we dat de Zaboer de openbaring was 
die God aan Dawoed (David; vrede zij met hem) heeft 
gezonden, maar dat de huidige Psalmen die 
geassocieerd zijn met zijn naam niet die openbaringen 
zijn. 

De Christenen zelf beweren niet eens dat Dawoed 
(vrede zij met hem) de enige schrijver is van "zijn" 
Psalmen.Hoe zit het met de Indjiel? Indjiel betekent het 
"Evangelie" of "het goede nieuws",welke Jezus Christus 
('Iesa; vrede zij met hem) predikte tijdens zijn korte 
ambt. 

De Evangelieschrijvers melden vaak dat Jezus (vrede zij 
met hem) rondtrok en het Evangelie (de Indjiel) In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met hem) 

23 predikte: 

l."En Jezus ging ... en verkondigde het evangelie... en 
genas alle ziekte en alle kwaal 16 2."... maar ieder die zijn leven zal verliezen om 
mijnenwil en om des evangelies wil, die zal het 
behouden.. " 

3. "... en het evangelie verkondigde " 

Het "evangelie" is een veelgebruikt woord, maar welk 
Evangelie predikte Jezus (vrede zij met hem)? Van de 
27 boeken van het Nieuwe Testament kan alleen een 
klein deel worden aangenomen als de woorden van 
Jezus (vrede zij met hem). 

De Christenen scheppen op over de Evangelies volgens 
St.Matteüs,volgens St.Marcus, volgens St.Lucas en 
volgens St.Johannes, maar er is geen enkel Evangelie 
"volgens" (St.) Jezus zelf! 16 Matteüs 9:35 17 Marcus 8:35 Lucas 20: 1 24 Wij moslims geloven oprecht dat alles wat Christus 
(Allah's vrede en genade zij met hem) predikte,van God 
kwam.Dat was de Indjiel, het goede nieuws en de 
leiding van God voor de Kinderen van Israël. Tijdens 
zijn leven heeft Jezus(vrede zij met hem) nooit ook 
maar 1 woord opgeschreven, noch heeft hij iemand 
daartoe opdracht gegeven.Wat er vandaag de dag voor 
doorgaat als de "Evangelies",zijn in feite de werken van 
anonieme handen! De vraag voor ons is: "Accepteer je 
dat de Bijbel Gods Woord is?" 

De vraag wordt echt gesteld in de vorm van een 
uitdaging. De vraagsteller probeert niet simpelweg 
verlichting te verkrijgen. De vraag wordt gesteld in de 
geest van een debat. Wij hebben elk recht om in een 
soortgelijke geest te vragen: "Over welke Bijbel heeft u 
het?" "Waarom, er is maar EEN Bijbel!", moppert hij. 

Terwijl ik de Rooms-katholieke "Douay" versie van de 
Bijbel in de lucht houd, vraag ik: "Accepteert u deze 
Bijbel als het Woord van God?" Voor redenen die zij 
zelf het beste weten, heeft de "Catholic Truth Society" 
hun versie van de Bijbel in een erg korte, dikke vorm 
uitgegeven. Deze versie is een erg eigenaardige vorm 
onder de talrijke versies die vandaag de dag op de 
markt zijn. De Christelijke vragensteller is verbluft. 
"Welke Bijbel is dat?", vraagt hij. "Waarom, ik dacht 

25 dat je zei dat er maar EEN Bijbel was?!", herinner 
ik hem. "Ja", mompelt hij twijfelachtig, "maar 
welke versie is dat?" "Waarom, maakt dat iets uit 
dan?" Vraag ik. Natuurlijk maakt dat iets uit, en de 
professionele predikant weet dat het iets uitmaakt. 
Hij is alleen aan het bluffen met zijn "ÉN Bijbel" 
bewering. 

De Rooms-katholieke Bijbel is in 1582 uitgegeven in 
Rheims uit Jerome's Latijnse Omgangstaal, en 
heruitgegeven in 1609 in Douay. De RKV (Rooms- 
katholieke Versie) is als zodanig de oudste versie die 
men vandaag de dag nog kan kopen. Ondanks haar 
ouderdom veroordeelt de hele Protestantse wereld, 
inclusief de "sektes" 19 , de RKV omdat het zeven extra 
"boeken" bevat waar zij minachtend naar verwijzen als 
de "apocriefen", d.w.z van twijfelachtige autoriteit. 
Ondanks de gruwelijke waarschuwing die staat in de 
Apocalyps, welke het laatste boek is in de RKV (door 
de Protestanten de naam "Openbaring" gegeven), is het 
"geopenbaard": "...Indien iemand hieraan toevoegt, 
God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek 
beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de 19 

Deze kleinerende titel wordt door de orthodoxen gegeven aan 
Jehova's getuigen, de zevende dag's adventisten en duizend andere 
sektes en kerkgemeentes waarmee ze niet overweg kunnen 

26 woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel 
afnemen van het geboomte des levens... 20 Openbaring 22:18-19 27 " Maar wie geeft hier iets om?! Zij geloven niet 
echt! De Protestanten hebben dapper zeven hele boeken 
geschrapt uit hun Boek van God! De bannelingen zijn: 

- Het boek van Judith 

- Het boek van Tobias 

- Het boek van Baruch 

- Het boek van Esther, etc. 

Sir Winston Churchill heeft wat toepasselijke dingen te 
zeggen over de geautoriseerde Versie (GV) van de 
Protestantse Bijbel, welke ook wijd en zijd bekend staat 
als de "King James Versie" (KJV): 

"De geautoriseerde versie van de Bijbel werd in 1611 
uitgegeven door de wens en het bevel van zijne 
Majesteit de koning James de eerste, wiens naam het 
draagt tot de dag van vandaag." 

De Rooms-katholieken, die geloven dat de Protestanten 
het Boek van God hebben verminkt, steunen, en steken 
aan de Boek van God hebben verminkt, steunen, en 
steken aan de andere kant toch de Protestantse 
"misdaad" aan, door hun inlandse bekeerlingen de 
Geautoriseerde Versie (GV) van de Bijbel aan te laten 
schaffen, welke de enige Bijbel is die beschikbaar is in 
zo'n 1500 talen van de minder ontwikkelde naties van 
de wereld. 

28 De Rooms-katholieken melken hun koeien,maar het 
voederen is overgelaten aan de Protestanten! De 
overgrote meerderheid van de Christenen, zowel 
Katholieken als Protestanten, gebruiken de 
Geautoriseerde Versie (GV), of the King James Versie 
(KJV) zoals het ook wel wordt genoemd. 

Voor het eerst uitgegeven, zoals Sir Winston zegt, in 
161 1, en daarna herzien in 1881 (RV), en nu her-herzien 
en gemoderniseerd als de Revised Standard Version 
(RSV) in 1952, en nu opnieuw her-her-herzien in 
1971 (nog steeds RSV genoemd). 

Laten we eens kijken welke opinie de Christenheid heeft 
over deze meest herziene Bijbel, de RSV: 

"De beste versie die in deze huidige eeuw is 
voortgebracht." (Church of England Newspaper). 

"Een volkomen frisse vertaling door geleerden van de 
hoogste rang." (Times Literary Supplement). 

"De geliefde kenmerken van de geautoriseerde versie, 
gecombineerd met een nieuwe nauwkeurigheid van 
vertalen." (Life and Work). 29 "De meest nauwkeurige en nauwsluitende weergave van 
het origineel." (The Times). 

De uitgevers zelf (Collins), zeggen in hun 
aantekeningen op de Bijbel aan het eind van hun 
productie, op bladzijde 10: "Deze Bijbel (RSV) is het 
product van twee-en dertig geleerden, geassisteerd 
door een adviescomité dat vijftig samenwerkende 
kerkgenootschappen vertegenwoordigt." Waarom al 
dit gebluf? Om het goedgelovige publiek hun product 
te laten kopen? Al deze getuigenissen overtuigen de 
koper dat hij op het juiste paard wedt, waarbij de koper 
nauwelijks in de gaten heeft dat hij voor de gek wordt 
gehouden. 

Maar hoe zit het met de Geautoriseerde Versie van de 
Bijbel (GV), de "grootste Bestseller ter wereld"? Deze 
herzieners, allemaal goede verkopers, hebben er een 
paar hele mooie dingen over te zeggen. Op hun pagina 
iii, paragraaf zes van het voorwoord van de RSV lezen 
we echter: 

"De King James versie (alternatieve naam voor AV) is 
met goede reden "het indrukwekkendste monument van 
het engelse proza" genoemd. De herzieners van (dit 
werk) hebben in 1881 bewondering geuit voor "haar 
eenvoud, haar waardigheid, haar kracht, haar blijde 
zinswendingen... de muziek van haar cadans en de 

30 toepasselijkheid van haar ritme." Het maakt, zoals 
geen ander boek, deel uit van de vorming van het 
persoonlijke karakter en de publieke gewoontes van 
de Engelssprekende volkeren. We zijn het (boek) een 
enorme dank verschuldigd." 

Kunt u, beste lezer, een geweldigere huidebetuiging aan 
"het Boek der Boeken" voorstellen dan de 
bovengenoemde? Ik kan dat in ieder geval niet. Laat de 
gelovige Christen zich nu wapenen tegen de onaardigste 
klap van allen van zijn eigen geliefde Advocaten der 
Religie; want in dezelfde adem zeggen zij: "Toch heeft 
de King James versie zware gebreken". En, "dat deze 
gebreken zo talrijk en zo ernstig zijn dat herziening 
vereist is..." 

Dit komt recht uit de eerste hand, d.w.z.: de orthodoxe 
Christelijke geleerden van "de hoogste rang." Een 
andere stoet Dokters der Goddelijkheid is nu nodig om 
een encyclopedie te produceren die de oorzaak van deze 
zware en ernstige gebreken in hun Heilige Schrift 
uitlegt, en hun redenen voor waarom ze die hebben 
verwijderd. 31 Vij ftigduizend fouten? ! 

Het zal nu makkelijk voor ons zijn om een bewering 
van een Christen over zijn "Heilige Boek" te 
analyseren. De Jehovah's Getuigen gebruikten in hun 
"Ontwaakt! [22] magazine van 8 September 1957 deze 
opzienbarende kop: "50.000 fouten in de Bijbel?" 32 
RECÊNTLV a yuiiFg. min purstecl a 
King Jame» Veraoi Bililc ihinitng i: 

»js A-iitiuijt etrw. Oik daj wteii planting 
ilragh a fcwk isuc itf j r t:>. rnagari» 
Iw came acr»« an mick enwiai "Ti> 
Trulh Alwit the Bink." *hicfr sai.1 ilia: 
"3S eariy sw l?20. an Fngli-h amhofih 
fsijmaitd llidi Uicit weie il Icasl ÏO,v*>W 
emirs in ihe i*c ©inum of liie New 
TcteilK-m wminomli R-jd 1i> P\)[p.L;.mi 
:j".-| Cal Miei Mojcm mjdents ;ay ikr; 
arr !)r<ferny 5H.0W errors." Tire \uung. 
min w&s sneeked. Hit fitiih in (Ik BiNe'v 
auiieulcily was ïhaken. '"Huw isin Ine 
Bitik' bt pdahte when it antaira [hou 
swiojs <if *rwus dBCRftancieü ani inrncu 
raci«T' he asts Terwijl ik nog steeds bezig was het thema van dit 
boekje te formuleren, hoorde ik op een zondagmorgen 
dat er aan mijn deur werd geklopt. Ik deed de deur 
open. Daar stond een Europese heer, met een brede 
grijns. 

"Goedemorgen", zei hij. "Goedemorgen", antwoordde 
ik. Hij bood mij zijn "Ontwaakt" en "Wachttoren" 
tijdschriften aan. Yes, een Jehovah's Getuige! Als er al 
eerder enkelen Jehovah's Getuige aan je deur zijn 
geweest, zul je ze onmiddellijk herkennen. De meest 
verwaande groep mensen die ooit bij mensen aan de 
deur zijn geweest! Ik nodigde hem uit binnen te komen. 

Zodra hij was gaan zitten, haalde ik de volledige 
weergave tevoorschijn van wat je ziet op pagina 20 
van dit boek. Wijzend naar de monografie boven aan 
de bladzijde, vroeg ik: "Is dit van jullie?" Hij herkende 
meteen zijn eigen partij. Ik zei: "Er staat: 50.000 fouten 
in de Bijbel; is dat waar?" "Wat is dat?!", riep hij uit. 
Ik herhaalde: "Ik zei dat er staat dat er 50.000 fouten in 
jullie Bijbel staan." "Waar heeft u dat vandaan?" Vroeg 
hij. (Dit blad was 23 jaar daarvoor uitgegeven, toen 
hij misschien nog een klein ventje was). Ik zei: "Laat al 
dat fantastische gepraat maar achterwege; is dit van 
jullie?", terwijl ik weer naar de monograaf "Ontwaakt!" 
wees. 34 Hij zei: "Mag ik eens kijken?" "Natuurlijk", zei ik. Ik 
overhandigde hem de bladzijde. 

Hij begon het nauwkeurig te lezen. Zij (de Jehovah's 
Getuigen) zijn getraind. Ze wonen vijf maal per week 
lessen bij in hun "Koninkrijk Zalen". Natuurlijk zijn zij 
de bekwaamste missionarissen onder de duizend en één 
sektes en kerkgenootschappen van het Christendom. 
Hen is geleerd dat als je in de hoek bent gedreven, je 
dan geen enkel compromis sluit; Open je mond 
niet.Wacht tot de Heilige Geest jou inspireert wat je 
moet zeggen. 

Ik bleef stil naar hem kijken terwijl hij inde bladzijde 
neusde. Plotseling hief hij zijn hoofd. Hij had het 
gevonden. De "Heilige Geest" had hem geprikkeld. "Het 
artikel zegt dat de meeste van deze fouten zijn 
verwijderd", begon hij. Ik vroeg hem: "Als de meeste 
zijn verwijderd, hoeveel van de 50.000 zijn er dan nog 
over? 

5000? 500? 50? Zelfs als er 50 overblijven, schrijf je 
deze fouten dan toe aan God?" 

Hij was sprakeloos. Hij verontschuldigde zichzelf, door 
voor te stellen nog eens te komen met een ouder lid van 
zijn kerk. Dat wilde ik nog wel eens zien! 35 Als ik dit boekje af had gehad, had ik het hem 
aangeboden en gezegd: "Ik zou je een dienst willen 
bewijzen. Geef mij je naam en adres en je 
telefoonnummer. Ik zal dit boekje "Is de Bijbel God's 
woord?" voor 90 dagen uitlenen. Ik wil een 
geschreven antwoord!" Als jullie dat doen, en een paar 
andere Moslims doen hetzelfde, zulle zij (=de 
Jehovah's Getuigen), en de andere missionarissen, nooit 
meer een voet over jullie drempel zetten. Ik geloof dat 
deze publicatie zich zal bewijzen als de meest 
effectieve "talisman" tot nu toe. Insha-Allah! 

Deze "sekte" van Jehovah's Getuigen, die zo sterk is in 
haar veroordeling van de orthodoxe drie- 
eenheidaanhangers, omdat ze met het "Woord van God" 
zouden spelen, speelt zelf hetzelfde spelletje van 
semantische gymnastiek. In het hier beschouwde 
artikel, "50.000 fouten in de Bijbel?", zeggen zij: "Er 
zijn waarschijnlijk 50.000 fouten... fouten die in de 
Bijbeltekst zijn geslopen... 50.000 van zulke ernstige 
fouten (?) ... de meeste van deze zogenaamde fouten... in 
zijn geheel is de Bijbel nauwkeurig." (!) 

We hebben geen tijd en ruimte om op de tienduizenden 
ernstige of kleinere gebreken in te gaan die de auteurs 
van de Revised Standard Version (RSV) geprobeerd 
hebben te herzien. We laten dat privilege over aan de 
Christelijke Bijbelgeleerden. Hier zal ik proberen om 

36 slechts een vluchtige blik te werpen op een half dozijn 
of zo van deze "kleinere" veranderingen. "Daarom zal 
de Her e Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal 
zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem 
de naam Immanuël geven [23] . " 
De onmisbare "MAAGD" in het bovengenoemde vers is 
in de RSV nu vervangen met het woord "de 
jonkvrouw", wat de correcte vertaling is van het 
Hebreeuwse woord "almah". Almah is het woord welke 
de hele tijd in de Hebreeuwse tekst voorkomt, en NIET 
"bethulah", wat "Maagd" betekent. Deze correctie kan 
alleen gevonden worden in de Engelstalige vertaling, 
aangezien de RSV alleen in deze taal is uitgegeven. 
Voor de Afrikaan en de Afrikaner, de Arabier en de 
Zulu, en in feite, alle 1499 andere talen van de 
wereld, worden Christenen gedwongen de verkeerde 
benaming "MAAGD" te blijven slikken. Verwerkt, niet gemaakt 

"Jezus is de enige verwekte zoon van God, verwekt, 
niet gemaakt," is een onderdeel van het orthodoxe 
cathechisme, en zij leunen voor steun op het volgende : 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 23 Jesaja 7:14 37 Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe [24] . " 

Geen enkele priester die zijn kleren waard is zou het 
achterwege laten te zeggen: "de enig GEBORENE van 
de Vader!", wanneer hij tot een potentiële bekeerling 
predikt. Maar dit verzinsel -"GEBOREN"- is nu 
ongegeneerd geschrapt door de Bijbelherzieners, zonder 
enig woordje van excuus. Ze zijn zo stil als kerkmuizen 
en willen de aandacht van de lezer niet vestigen op hun 
heimelijke schrapping. Dit godslasterlijke woord 
"VERWEKT" was een van de vele tussenvoegsels in de 
"Heilige Bijbel". De Almachtige God heeft deze 
godslastering in de krachtigste woorden veroordeeld, 
weldra na de invoering (van dit verzinsel). Hij wachtte 
geen 2000 jaar om Bijbelgeleerden de fraude te laten 
onthullen. 

"En zij zeiden: "De Barmhartige heeft zich een zoon 
genomen. " Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks 
gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om 
open te barsten en de aarde om open te splijten en 
de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon 
toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend 
voor de Barmhartige Zich een zoon te nemen [25] 25 Ned.vert. van de Edele Koran, 19:88-92 38 " De Moslimwereld zou de "vijftig samenwerkende 
kerkgezindtes" van het Christendom, en hun Groep van 
Wijze mannen, de "Twee en dertig geleerden van de 
hoogste rang", moeten feliciteren omdat ze hun Heilige 
Bijbel een graadje dichter bij de Qur'anische waarheid 
hebben gebracht. 

"Hij (=Allah) heeft niet verwekt en is niet verwekt 
23 [26J 

Christelijke warkunde 

"Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel), de Vader, 
het Woord en de heilige Geest, en deze drie zijn 

EEN 24 [2 7]." 

Dit vers is de dichtstbijzijnde benadering tot wat de 
Christenen hun 'Heilige Drie-eenheid' noemen, in de 
encyclopedie genaamd BIJBEL. Deze hoeksteen van 
het Christelijke geloof is ook uit de RSV geschrapt, 
zonder ook maar een schijn van uitleg. Het is al die 
tijd een vroom bedrog geweest, en het is welverdiend 
uit de RSV geschrapt voor de Engelstaligen. Maar voor 
de 1499 resterende taalgroepen in de wereld die de 26 Nederlandse Vertaling van de Edele Koran 1 12:3 

27 Johannes 5:7 

39 Christelijke brouwsels in hun moedertaal lezen, blijft 
het bedrog in stand. Deze mensen zullen nooit de 
waarheid weten tot de Dag des Oordeels. 

Wij Moslims moeten echter wederom de stoet 
godsdienstgeleerden feliciteren, die eerlijk genoeg zijn 
geweest een andere leugen uit de Engelse (RSV) te 
verwijderen, waarmee ze hun Heilige Boek nog een stap 
dichterbij de leerstellingen van de Islam brengen. Want 
de Heilige Qur'an zegt: "... en zegt niet drie (=dat Allah drie is). Houdt hiermee 
op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de 
Ene God... 2i ''[28] " 

- De Hemelvaart 

Een van de ernstigste van deze "ernstige gebreken" die 
de schrijvers van de RSV geprobeerd hebben recht te 
zetten, gingen over de Hemelvaart van Christus. Er zijn 
slecht twee vermeldingen in de Canonieke Evangeliën 
van Matteüs, Marcus, Lukas en Johannes over de 
meest verbazingwekkende gebeurtenis in het 
Christendom, dat Jezus (vrede zij met hem) wordt 28 Ned. Vert. van de Edele Qur'an 4:171" 

40 opgenomen in de hemel. Deze twee vermeldingen 
hadden hun ingang gevonden in elke Bijbel in elke taal, 
voor 1952, toen de eerste RSV verscheen. 

4a. "D Here Jezus werd dan, nadat hij tot hen 
gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich 
gezet aan de rechterhand Gods [29] . " 

4b. "En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van 
hen en werd ten hemel opgenomen [30] . " Kijkt u nu alstublieft op de volgende pagina waar een 
fotokopie staat waar bovengenoemde passage (4a) 
zou moeten staan. U zult geschokt zijn te zien dat 
Marcus 16 eindigt bij vers 8, en na een genante 
uitgestrektheid van open ruimte, verschijnen de 
missende verzen in "kleindruk" als een voetnoot 
onderaan de pagina. Als u aan een RSV van 1952 kunt 
komen, zult u zien dat de laatste vijf woorden van 
bovengenoemd vers (4b), nl.: "...en werd ten hemel 
opgenomen" zijn vervangen door een kleine "a", om u 
te vertellen naar de voetnoot te kijken als u wenst, waar 
u deze missende woorden ziet staan. Elke eerlijke 
Christen moet toegeven dat hij geen enkele voetnoot 29 Marcus 16:19 30 Lukas 24:51" 

41 in enige Bijbel beschouwt als het Woord van God 
Waarom zouden de betaalde dienaren van het 
Christendom het geweldigste wonder van hun religie 
overdragen aan een enkele voetnoot? Uit de tabel -"De oorsprong en groei van de Engelse 
Bijbel"- op de volgende pagina, zult u zien dat alle 
Bijbelse "Versies" voorafgaand aan de Revised 
Version van 1881 afhankelijk waren van de OUDE 
EXEMPLAREN, die dateren van slechts vijf of 
zeshonderd jaar na Jezus (vrede zij met hem). De 
Herzieners van de RSV van 1952, waren de eerste 
Bijbelgeleerden die in staat waren de 
"ALLEROUDSTE Exemplaren" volledig aan te boren, 
die stammen uit drie en vier eeuwen na Christus. Wij 
zijn het er mee eens dat hoe dichter bij de bron, hoe 
authentieker het document is Natuurlijk verdient 
"ALLEROUDSTE" meer geloofwaardigheid dan 
"OUD". Maar na geen woord gevonden te hebben over 
dat Jezus (vrede zij met hem) is "opgenomen" of 
"meegevoerd" naar de hemel in de "alleroudste" 
manuscripten, hebben de Christelijke kerkvaders deze 
vermeldingen geschrapt uit de RSV van 1952. 42 nu 3£ *^ Ü31^ 

f kir . f f 


/ah; / lï '.L ( > 
HBUCIEHT VFBJlgSg A.NOEMT CWlfrS V" I Most AflLiLNT 


Li ^^ 't" ~ ^ >«Jii !lnittU (Ir 
,'<» V J—llV.r 'i Hem. Hl l! ! H*-i. ■ i. '*f *■(*«, tior i ■ cfi pnrLfi^ » Wl 1 UU .» ' r *«i .*, U, |v|, 
&' "BH* lhr KHZ l^rv^ï ntnj tfcjHHSPösw Lttfentea-fets* 


*! Tbr <üd.r Tui-uiHi,^ fc fiS^U™?»*! 
40 l:MklUlMllin«4^tU | - Het ezelcircus 

Bovengenoemde feiten zijn een opzienbarende 
bekentenis door de Christenheid dat de "geïnspireerde" 
auteurs van de Canonieke Evangeliën geen enkel woord 
hebben opgeschreven over de Hemelvaart van Jezus 
(vrede zij met hem). Deze "geïnspireerde" schrijvers 
waren echter wel eensgezind in het opschrijven dat hun 
Heer en Verlosser op een ezel Jeruzalem binnenreed 
toen zijn missie ten einde liep; 

"brachten zij de ezelin... en hij ging daarop zitten [31] 

"En zij brachten het veulen... en hij ging er op 
zitten 28 [32]." 

"En zij brachten het tot Jezus... en hielpen Jezus er 
op 29 [33]." 

"En Jezus vond een jonge ezel en hij ging er op 
zitten[34] . " 

Zou de Almachtige God de auteur kunnen zijn geweest 31 Matteüs21:7 
32Marcus 11 
29 Lucas 19:36 44 van deze ongelijksoortige situatie; Hij neemt de moeite 
om er op toe te zien dat geen van de 
Evangelieschrijvers hun totaalverslag van Zijn "zoon's" 
ezelrit in de Heilige Stad zou missen, en tegelijkertijd 
hen te "inspireren" om het nieuws over Zijn "zoon's" 
hemelse vlucht op de vleugels van engelen te 
verzwijgen? 

Niet voor lang! 

De hot-gospelers en Bijbelventers waren te langzaam 
in het snappen van de grap. Tegen de tijd dat zij zich 
realiseerden dat de hoeksteen van hun prediking, de 
Hemelvaart van Jezus (Allah's vrede zij met hem), was 
ondermijnd als resultaat van Christelijke Bijbelse 
geleerdheid, hadden de uitgevers van de dollar 
opgestreken! De propagandisten protesteerden luid, en 
dwongen de uitgevers met de steun van twee van de 
vijftig kerkelijke comités om de tussenvoegsels weer op 
te nemen in het "geïnspireerde" Woord van God. In 
elke nieuwe publicatie van de RSV na 1952 was het 
geschrapte deel "in de tekst teruggezet". 

Het is een oud, oud spelletje. De Joden en de 
Christenen hebben hun "Boek van God" al vanaf het 
allereerste begin bewerkt. Het verschil tussen hen en de 
oude vervalsers is dat bewerkt. Het verschil tussen hen 
en de oude vervalsers is dat de oude vervalsers de kunst 

45 van "voorwoorden" en "voetnoten" schrijven niet 
kenden, anders zouden ook zij ons net zo duidelijk als 
onze moderne helden verteld hebben over hun 
vervalsing, en hun welbespraakte verontschuldigingen 
voor het veranderen van vals geld in blinkend goud. 

"Veel voorstellen voor aanpassing zijn door individuen 
door twee kerkelijke comités aan het comité voorgelegd. 
Naar alle voorstellen is aandachtig gekeken door het 
comité. Twee passages, het langere einde van Marcus 
(16:9-20). ..en Lukas (24:51) zijn in de tekst teruggezet 
30 [35] ." 

Waarom waren de vermeldingen over de Hemelvaart in 
eerste instantie geschrapt? De alleroudste manuscripten 
vermeldden de Hemelvaart helemaal niet Zij waren 
tussenvoegsels, zoals: 1 Johannes 5:7 over de Drie- 
eenheid 31 [36] 

Waarom de een verwijderen en de ander herinvoeren? 
Wees niet verrast! Tegen de tijd dat u een RSV 
bemachtigt, zou het "Comité" ook besloten kunnen 
hebben hun hele kostbare voorwoord te schrappen. 

De Jehovah's Getuigen hebben al 27 veelzeggende 35 Voorwoord - Collins' pagina's VI en VII. ' 

36 Zie pagina 25 

46 pagina's van hun VOORWOORD verwijderd van hun 
"Nieuwe Wereldvertaling van de CHRISTELIJKE 
GRIEKSE GESCHRIFTEN 32 [37] ." Dominee CL Scofield, godsdienstgeleerde met een 
team van 8 raadgevende redacteurs, ook allen 
godsdienstgeleerden, dachten dat het in de "Scofield 
Reference Bible" passend was om het Hebreeuwse 
woord "Elah" (wat God betekent), op een alternatieve 
wijze te spellen als "Alah". 

De Christenen hadden aandacht geschonken aan een 
belangrijke zaak; zij leken eindelijk te hebben 
geaccepteerd dat de naam van God Allah is, maar 
bleven zich druk maken om kleine dingen door Allah te 
spellen met én "L"! (zieblz.32) 

[Johannes 3:16 -Engelstalige Bible -King James 
Version] "For God so loved the world, that He gave... " 

[Johannes 3:16 -Arabische transliteratie] "Li-annhu 
haakadha ahabba Allahu al-'Aalama hataa badhala... " 

Een kopie van de Bijbelpagina met het woord "ALAH" 
is hier bewaard voor het nageslacht. 37 Dit is hun manier om het Nieuwe Testament aan te duiden 

47 Ook vindt u op de vorige pagina een gedeelte uit de 
Arabische verzie van de Bijbel. Hierin staat regelmatig 
de naam van Allah vermeld! 48 TIIE FIRST ROOK F WQHB -. .r'v'.- : i 

I-.Z--J 1 . I[| 
t 
.11 

uu 'i ::; 

Tl».; 
ruLcü V' rhrT,-M -ir^n ■ .J hn-o-,- i„h t> , 
flt 4! TT ML-' II. ,j, ]_,. ||. H4 „. |J , 

Qq*.KL< ui I-, tv., chiil AviMnri/l ^r-al.^ 

Tlu- Fli-ïl inB-li-l ji. i ir-n_ JE* 
u.i- 

rt'r. arvd r^&d< t Ihf -Q3ti «il' > :i 11; ^ 1. >hj. 
]J. 1 "IJ JCJI ll».l He 

i-i ih^ f &j>j ■;<!. *„_: £Vri 
t 
A 
fl "ft tJfAfTECvl. ^ 

[■lf f,f5Iiiifa-, 3 yï.:iL /art-L y 
1 ' ^t WB^qfCx czamrjl il pxi ['M ^ J'or E^A ; , E, •.,!,:, f ra , r ■ t^j 
s i -n™ phui^l i^-u.i i'orrrffl hr-i-i êJ 
^■sw^ir. to tn.il ..i r-^jr I iv sr. riiih 
«J .1: ch,r iifmc k 
J Cs*., Ï.JöVfh 
Tfln ; 3 7!T7Tli? ï: „,», üfidHffit.Vj 
C 1 kkü JSim il „_-* /ff j. 

IIT. L, .-w-ie. J|. j;„ no.V, 1 
h 1 t. il I ■ . '^t't lm W WF J.J Vii" 
** U^jf/3 #;** jfttL F 
,Tk 

I <- 

j r:.KEïr,>nuir ilf.ni;: ai ï 

ro*';r.lw ^r ie.u;~ 
1>. I tne hrM Bf" ft n, ot (I-r jtr.ji i* 
nWülnis» Tliii 
z* !iau.* iti-l. i. 

fls.pt M I IH 

J il l in 

1. jii.jr-. 
<«il r urd. Th 
"«Ha "ii i|,c !^ï;r €-#ffi iej3T<: 
Kvfl.iiiK. mfiraHfi&at 

nJIW.,kii. 

T! .■ vuü ji d i ■:: ril ■_ - ■ 
"«TI- Myïji .he iiin P| i ^ 4 
Jff™ ir. tn nn^udnl ilj De schrijver van dit boekje heeft in openbare lezingen 
vermeldingen van dit feit gedaan. Geloof me, de 
daaropvolgende "Scofield Reference Bible" heeft het 
hele commentaar van Genesis 1:1 woord voor woord 
behouden, maar heeft, door een slinkse 

vingervlugheid, het woord "Alah" volledig uitgewist. 
Er is niet eens een opening waar het woord "Alah" 
eens stond. Dit is in de Bijbel van de orthodoxen! Men 
moet zijn uiterste best doen om hun goochelarij bij te 
houden. 50 Vernietigende bekentenissen 

Dag's Adventisten, heeft in haar Bijbelcommentaar 
deell, pagina 14, een bekentenis af te leggen over de 
feilbaarheid van de "Heilige Bijbel": "De Bijbel die we 
vandaag de dag lezen is het werk van vele kopiisten die 
in de meeste gevallen hun werk met fantastische 
nauwkeurigheid hebben gedaan. Maar kopiisten zijn 
niet onfeilbaar geweest, en God heeft het klaarblijkelijk 
niet gepast geacht om hen allemaal tegen fouten te 
behoeden bij het overschrijven. " 

-In de volgende bladzijdes van haar commentaar, 
verklaart Mevr White verder: "Ik zag dat God vooral de 
Bijbel heeft beschermd", (tegen wat?) "maar als er 
weinig kopieën van waren, hadden geleerden in 
sommige gevallen desalniettemin de woorden 
veranderd, denkende dat zij het duidelijk maakten, 
terwijl zijn in werkelijkheid juist verward maakten wat 
duidelijk was, door het te laten overhellen tot hun 
gevestigde opvattingen, die werden geregeerd door 
traditie." 51 Ontwikkelde ziekte 

De mentale ziekte is een gecultiveerde ziekte. Deze 
schrijfster en haar volgelingen kan nog steeds van de 
daken schreeuwen: "Waarlijk, de Bijbel is het onfeilbare 
Woord van God Ja, het is vervalst, maar puur. Het is 
menselijk, maar toch goddelijk." Hebben woorden enige 
betekenis in hun taal? Ja, in hun rechtbanken wel, maar 
niet in hun theologie. Ze dragen een "dichterlijke 
vrijheid" in hun prediking. "In hun hart is een ziekte en 
Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is 
er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te 
loochenen 33 [38] 

Getuigen 

Het uitbundigst van alle Bijbelventers zijn de Jehova's 
Getuigen. Op pagina 5 van hun "VOORWOORD" die 
eerder is genoemd, bekennen zij: "In het overschrijven 
van de geïnspireerde originelen met de hand, deed het 
element van menselijke zwakheid zijn intrede, en aldus 
is geen enkele van de duizenden kopieën die 
vandaag de dag nog in de originele taal bestaan 
een volmaakt duplicaat. Het resultaat is dat er geen 
twee kopieën exact hetzelfde zijn. " 38 Ned.Vert. van de Edele Qur'an 2:10 

52 Nu ziet u waarom het hele "voorwoord" van 27 
bladzijden uit hun Bijbels is verwijderd. Allah liet hen 
zichzelf ophangen met hun eigen uitgebreide kennis. 

Wat de pot schaft 

Uit meer dan vierduizend verschillende manuscripten 
waar de Christenen over opscheppen, hebben de 
kerkleiders er slechts vier geselecteerd die pasten bij 
hun vooroordelen, en noemden deze het Evangelie van 
Matteüs, Markus, Lukas en Johannes. We zullen elk 
van hen behandelen in hun juiste plaats. 

Laten we het hier hebben over het laatste deel van het 
onderzoek van de Jehova's Getuigen, zoals die is 
opgeschreven in het nu verwijderde voorwoord: 

"He bewijs is daarom dat er met de originele tekst 
van de christelijke Griekse geschriften is geknoeid, net 
zoals met de tekst van de LXX [39] . " 

Maar toch heeft deze onverbeterlijke sekte de 
onbeschaamdheid om 9.000.000 (negen miljoen) 
exemplaren uit te geven als een eerste oplage van een 39 

LXX betekent zeventig. Het is de alternatieve titel voor het oude 
testament dat de jehovah's getuigen gebruiken 

53 192-pagina's tellend boek, genaamd "Is de Bijbel 
WERKELIJK het Woord van God ?" We hebben hier te 
maken met een zieke mentaliteit, "aangezien geen 
enkele mate van geknoei", zoals zij zeggen, "een 
merkbare invloed zal hebben op de authenticiteit van de 
Bijbel" (?). Dit is Christelijke logica. 

Een geduldige hoorzitting 

Dr. Graham Scroggie pleit, op pagina 29 van zijn eerder 
genoemde boek, voor de Bijbel: 

"En laten wij volkomen eerlijk zijn als wij verdergaan 
met het onderwerp (Is de Bijbel het Woord van God?), 
in gedachten houdend dat wij zullen horen wat de 
Bijbel over zichzelf heeft te zeggen. In een rechtbank 
gaan we er van uit dat een getuige de waarheid spreekt, 
en we moeten aannemen wat hij zegt, tenzij we goede 
redenen hebben om hem er van te verdenken, of te 
kunnen bewijzen dat hij een leugenaar is. Waarlijk, de 
Bijbel zou dezelfde mogelijkheid moeten worden 
geschonken om gehoord te worden, en zou eenzelfde 
geduldige hoorzitting moeten krijgen." 

Dit verzoek is eerlijk en redelijk. We zullen precies 
doen wat hij vraagt, en laten de Bijbel spreken voor 
zichzelf. In de eerste vijf boeken van de Bijbel - 
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en 

54 Deuteronomium - staan er meer dan 700 
verklaringen die niet alleen bewijzen dat God NIET de 
schrijver van deze boeken is, maar ook dat ZELFS 
Mozes (vrede zij met hem) zelf er geen aandeel in 
had. Open deze boeken op een willekeurige plek en je 
zult zien : 

"En de Heer zei tegen hem: "Weg, daalt gij af... " 

"En Mozes sprak tegen de Heer: "Het volk kan niet 
komen..." 

"En de Heer sprak tot Mozes: "Gaat heen, voor de 
mensen..." 

"En de Heer sprak tot Mozes, zeggende... " 

"En de Heer zei tegen Mozes: "Daalt af... " 

Het is overduidelijk dat dit NOCH de woorden van God 
zijn, NOCH van Mozes (vrede zij met hem). Zij wijzen 
op de stem van een derde, die schrijft van horen zeggen. Mozes schrijft zijn eigen doodsbericht ? 

Heeft Mozes (vrede zij met hem) kunnen bijdragen aan 
zijn eigen doodsbericht, voor zijn overlijden? Schreven 

55 de Joden hun eigen overlijdensberichten? 

"Toen stierf Mozes... en Hij (=God) begroef hem 
(=Mozes)... Mozes was honderd twintig jaar oud toen 
hij stierf... Zoals Mozes, is er in Israël geen profeet 
meer opgestaan [40] . " 

We zullen de rest van het Oude Testament nu vanuit 
andere gezichtspunten analyseren. 40 Deuteronomium 34:5-10 

56 Het boek heeft het nieuwe testament 
gekerstend 

Waarom "volgens" ? 

Hoe zit het met het zogenaamde Nieuwe Testament? 
Waarom begint elk Evangelie met de inleiding- 
"volgens... volgens...". Waarom "volgens"? Omdat 
niet een van de vierduizend bestaande kopieën, de 
handtekening van haar schrijver bevat! Vandaar de 
veronderstelling "volgens"! Zelfs bewijs in het 
Evangelie zelf bewijst dat Matteüs niet de schrijver was 
van het eerste Evangelie, dat zijn naam draagt: "£>? 
vandaar verdergaande zag Jezus iemand bij het tolhuis 
zitten, Matteüs genaamd, en hij (=Jezus) zeide tot 
hem (=Matteüs): Volg mij. En hij stond op en volgde 
hem 36 [41] ..." 

Zonder enige prikkeling van het voorstellingsvermogen, 
kan men zien dat de "Hij's" en "Hem's" van 
bovenvermelde passage niet naar Jezus (vrede zij met 
hem) of Matteüs wijzen als zijn schrijver, maar een 
derde persoon, die opschrijft wat hij heeft gezien en 
gehoord- een verslag van horen zeggen Als we dit "boek 41 Matteüs 9:9 In het Nederlands bekend als Mozes (vrede zij met 
hem)7... " 

57 der dromen" (zoals het eerste Evangelie ook wordt 
genoemd) niet eens kunnen toeschrijven aan Matteüs, 
hoe kunnen we het dan aannemen als het Woord van 
God? We zijn niet alleen in deze ontdekking dat 
Matteüs niet "het Evangelie volgens St.Matteüs" heeft 
geschreven, en dat het is geschreven door een of andere 
anonieme hand. J.B. Phillips is samen met ons in onze 
vondsten. Hij is de betaalde diender van de 
Anglicaanse kerk, een domheer van de Chichester 
Kathedraal in Engeland. Hij heeft geen reden te 
liegen of ontrouw te worden ten nadele van de officiële 
visie van zijn kerk! 

Zie zijn inleiding van het "Evangelie van St.Matteüs", 
waar Phillips het volgende heeft te zeggen over het 
auteurschap ervan: 

"De vroege overleveringen schreven dit evangelie toe 
aan de apostel Matteüs, maar bijna alle geleerden 
vandaag de dag verwerpen deze opvatting. " 

Met andere woorden; Matteüs heeft niet het Evangelie 

geschreven dat zijn naam draagt. Dit is de conclusie 

van 

Christelijke geleerden van de hoogste rang - niet van 

Hindoes, Moslims en Joden, die beschuldigd zouden 

kunnen worden van partijdigheid. Laat onze 

Anglicaanse vriend verder gaan: "De schrijver, die we 

58 nog steeds voor het gemak Matteüs kunnen noemen." 
"Voor het gemak", want anders zouden we steeds 
wanneer we naar Matteüs zouden verwijzen, moeten 
zeggen - "het eerste boek van het nieuwe testament", 
Hoofdstuk die en die, vers zus en zo. En opnieuw en 
opnieuw "Het eerste boek..." etc. 

Daarom is het volgens J.B Phillips "gemakkelijk" dat 
we het boek een naam geven. Dus waarom niet 
"Matteüs"? Beschouw het maar als een naam die zo 
goed is als enige andere naam! Phillips gaat verder: 

"De schrijver heeft simpelweg gebruik gemaakt van 
de mysterieuze "Q", welke een verzameling van 
mondelinge overleveringen zou kunnen zijn geweest. " 

Wat is deze "mysterieuze Q"? "Q" is een afkorting voor 
het Duitse woord "quella", wat "bronnen" betekent. Er 
wordt verondersteld dat er een ander document is -een 
algemene bron - waartoe onze huidige Matteüs, 
Markus en Lukas toegang hadden. Al deze drie 
schrijvers, wie ze ook waren, hadden een 
gemeenschappelijke blik op het voor handen zijnde 
materiaal. Ze schreven alsof ze door EEN oog keken. 
En omdat ze het volkomen eens waren, werden de eerste 
drie Evangeliën bekend als de "Synoptische 
Evangelies". 59 Groothandelsplagiaat 

Maar hoe zit het nu met die "inspiratie" business? De 
Anglicaanse domheer heeft de spijker op zijn kop 
geslagen. Hij heeft, meer dan wie dan ook, het recht om 
dat te doen. Een betaalde dienaar van de Kerk, een 
orthodoxe, Evangelische Christen, een hooggeachte 
Bijbelgeleerde die directe toegang heeft tot de 
"originele" Griekse manuscripten,laat HIJ het voor ons 
duidelijk uiteenzetten. (Merk op hoe vriendelijk hij 
uit de school klapt): "Hij (=Matteüs) heeft Markus' 
evangelie vrijelijk gebruikt", hij, in de taal van de 
schoolmeester, "heeft zitten kopiëren van Markus!" En 
toch noemen de Christenen deze groothandelsplagiaat 
het Woord van God? 

Is het niet verbazend voor u dat een oorgetuige van de 
preken van Jezus (vrede zij met hem), welke de discipel 
Matteüs verondersteld wordt te zijn, in plaats van het 
opschrijven van de indrukken van zijn eigen eerste hand 
van de prediking van "zijn Heer", de optekeningen van 
een jongeling (=Markus) gaat stelen, die een tienjarige 
jongen was in de tijd dat Jezus (vrede zij met hem) zijn 
natie berispte? 

Waarom zou een oog en oorgetuige overschrijven van 
een makker die zelf dingen opschreef van horen 

60 zeggen? De discipel Matteüs zou nooit zoiets onnozels 
doen. Het is een anoniem document dat misbruik maakt 
van de eerlijke naam van Matteüs. 61 Plagiaat of literaire kidnap 

Plagiaat betekent literaire diefstal. Iemand kopieert ad 
verbatim (woord voor woord) van wat een ander 
heeft geschreven en doet dan alsof het van hem is; dit 
staat bekend als plagiaat.Dit is een veelvoorkomende 
streek onder de zo'n 40 anonieme schrijvers van de 
boeken van de Bijbel. De Christenen scheppen op over 
een veronderstelde gemeenschappelijke band onder de 
schrijvers van de 66 Protestantse boeken en de 
schrijvers van de 73 Rooms- katholieke boeken die de 
"Heilige Bijbel" genoemd worden. Er is wel een 
gemeenschappelijke band, omdat Matteüs en Lukas, of 
wie ze ook waren, plagiaat hebben gepleegd met 85% 
van het woord van Markus! 

Almachtige God heeft niet dezelfde bewoordingen 
gedicteerd aan de synoptici (eenogigen). 

De Christenen geven dit zelf toe, omdat zij niet geloven 
in een mondelinge inspiratie, zoals de Moslims dat wel 
geloven van de Heilige Qur'an. 

Deze 85% plagiaat van Matteüs en Lukas zinkt in het 
niets vergeleken bij de literaire kidnap door de 
schrijvers van het Oude Testament, waar een 100% 
diefstal voorkomt in het zogenaamde Boek van God. 
Christelijke geleerden van het kaliber van Bisschop 

62 Kenneth Cragg noemen dit op verbloemende wijze 
diefstal, "reproductie", en zijn er trots op. Perverse maatstaven 

Dr.Scroggie (waarnaar reeds eerder is verwezen), haalt 
in zijn boek op zeer enthousiaste wijze ene Dr. Joseph 
Parker aan, voor zijn unieke lofrede over de Bijbel. 

Dr.Scroggie zei namelijk: 

"Wat een boek is de Bijbel als het gaat om de 
verscheidenheid van inhoud! ... hele pagina's met 
onbekende namen zijn opgenomen, en er wordt meer 
verteld over een stamboom dan over de dag Des 
Oordeels. Verhalen worden half verteld, en de nacht 
valt voor we kunnen zeggen waar de overwinning lag. 
Waar is er ook maar iets (in de religieuze literatuur 
van de wereld) dat hiermee overeenkomt? " 

Ongetwijfeld een prachtige halsketting van woorden 
en zinnen! Het is veel drukte om niets, en een 
walgelijke godslastering tegen de Almachtige God voor 
het schrijven van zo een genante hutspot. 
Desalniettemin kijken de Christenen met wellust naar 
de gebreken van hun boek, zoals Romeo met wellust 63 kijkt naar de moedervlek op Julia's lip! Niets minder dan 100% 

Om de mate van plagiaat aan te tonen die door de 
"geïnspireerde" Bijbelschrijvers is beoefend, vroeg ik 
mijn publiek tijdens een symposium op de 
Universiteit van Kaapstad, die werd gehouden tussen 
mijzelf en Professor Cumpsty (het hoofd van de 
Theologieafdeling) over het onderwerp "Is de Bijbel 
Gods Woord?", om hun Bijbels open te slaan. Sommige 
Christenen houden er van om hun Bijbel onder hun arm 
te dragen wanneer er religieuze discussies of debatten 
plaatsvinden. Ze lijken wel volkomen hulpeloos te zijn 
zonder dat boek.Op mijn voorstel begon een deel van 
het publiek de bladzijden te verfrommelen. 

Ik vroeg hen hoofdstuk 37 open te slaan in het "Boek 
van Jesaja". Toen het publiek gereed was, vroeg ik hen 
om mijn "Jesaja 37" te vergelijken met hun "Jesaja 37" 
terwijl ik las, om te zien of ze identiek waren. Ik begon, 
terwijl ik langzaam las. Verzen 1, 2, 4, 10, 15, 
enzovoorts, tot aan het einde van het hoofdstuk. Ik 
bleef na elk vers vragen of wat ik had voorgelezen, 
overeenkwam met de verzen uit hun Bijbels. Steeds 
opnieuw riepen ze in koor: "Ja !", "Ja !"Aan het eind 
van het hoofdstuk, met de Bijbel nog steeds open in 

64 mijn hand op de plaats waaruit ik had gelezen, liet ik de 
voorzitter aan het publiek tonen dat ik helemaal niet uit 
Jesaja 37 had gelezen, maar uit 2 Koningen 19! 

Er was een verschrikkelijke consternatie in het publiek! 

Ik had zo 100% plagiaat bewezen in de "Heilige 

Bijbel". 

Lees de volgende verzen: 65 Jesaja 37 

Zodra koning Hizkia deze 
hoorde, scheurde hij zijn 
klederen, bedekte zich met een 
rouwgewaad en ging het huis 
des Heren binnen ook zond hij 
de hofmaarschalk Eljakim den 
schrijver Sebna en de oudste 
der priesters bedekt met 
rouwgewaden tot de profeet 
Jesaja de zoon van Amoz. Zij 
zeiden tot hem: "Zo zegt 
Hizkia: "Deze dag is een dag 
van benauwdheid straf en 
smaad; want kinderen zijn 
aan de geboorte toe maar er 
is geen kracht om te baren. 
Wellicht hoort de Here uw 
god, al de woorden van de 
maarschalk waarmee zijn 
heer de koning van Assur hem 
gezonden heeft om de 
levenden God te honen en zal 
Hij straf oefenen om de 
woorden die de Here uw God 
gehoord heeft; wil dan een 
gebed op zenden voor het 
overblijfsel dat nog gevonden 

66 wordt. Toen kwamen de 
dienaren van koning Hizkia 
tot Jesaja en Jesaja zei tot 
hen: "zo zult gij tot uw heer 
zeggen: "zo zegt de Her e 
vreest niet voor de woorden 
die gij gehoord hebt waarmee 
de hovelingen van de koning 
van Assur Mij gelasterd 
hebben. Zie, Ik zend een geest 
in hem ik hij zal een gerucht 
vernemen, zodat hij naar zijn 
land zal terugkeren en Ik zal 
hem door het zwaard vellen in 
zijn eigen land. " 

2 Koningen 19 

Zodra koning Hizkia deze 
hoorde, scheurde hij zijn 
klederen, bedekte zich met een 
rouwgewaad en ging het huis 
des Heren binnen ook zond hij 
de hofmaarschalk Eljakim den 
schrijver Sebna en de oudste 
der priesters bedekt met 
rouwgewaden tot de profeet 
Jesaja de zoon van Amoz. Zij 

67 zeiden tot hem: "Zo zegt 
Hizkia: "Deze dag is een dag 
van benauwdheid straf en 
smaad; want kinderen zijn 
aan de geboorte toe maar er 
is geen kracht om te baren. 
Wellicht hoort de Here uw 
god, al de woorden van de 
maarschalk waarmee zijn 
heer de koning van Assur hem 
gezonden heeft om de 
levenden God te honen en zal 
Hij straf oefenen om de 
woorden die de Here uw God 
gehoord heeft; wil dan een 
gebed op zenden voor het 
overblijfsel dat nog gevonden 
wordt. Toen kwamen de 
dienaren van koning Hizkia 
tot Jesaja en Jesaja zei tot 
hen: "zo zult gij tot uw heer 
zeggen: "zo zegt de Here 
vreest niet voor de woorden 
die gij gehoord hebt waarmee 
de hovelingen van de koning 
van Assur Mij gelasterd 
hebben. Zie, Ik zend een geest 
in hem ik hij zal een gerucht 

68 vernemen, zodat hij naar zijn 
land zal terugkeren en Ik zal 
hem door het zwaard vellen in 
zijn eigen land. " 

Deze opmerkingen over de Bijbel zijn bewerkt en 
persklaargemaakt door Zijne Hoogwaardige 

Excellentie dominee David J. Fant, algemeen secretaris 
van de New York Bible Society. Als de hoogste 
geestelijke heren van de Christenheid ook maar een 
schijntje geloof hadden dat de Bijbel het Woord van 
God is, dan hadden ze dat gezegd. Maar ze geven eerlijk 
(beschaamd?) toe: "Schrijver - ONBEKEND"! 

Ze zijn bereid lippendienst te bewijzen aan 
Geschriften die opgeschreven kunnen zijn door Jan 
en alleman, en verwachten dat iedereen deze 
beschouwd als het Woord van God - Hemel verbiede 
het! Geen letterlijke inspiratie 

(Maak gebruik van de "Collins" RSV met haar 
aantekeningen voor een complete lijst van alle boeken 
van de Bijbel en hun schrijvers). 69 Wat hebben Christelijke geleerden te zeggen over het 
"Boek van Jesaja"? Zij zeggen: "hoofdzakelijk 
toegeschreven aan Jesaja; delen ervan kunnen door 
anderen geschreven zijn. "Met het oog op de 
bekentenissen van de Bijbelgeleerden zullen we het 
niet aan de arme Jesaja vragen. Kunnen we deze 
plagiaat dan op de deur van God spijkeren? 

Wat een godslastering! Professor Cumptsy gaf 
tijdens de vragen, aan het eind van eerdergenoemd 
symposium, toe dat de "Christenen niet geloven in een 
letterlijke inspiratie van de Bijbel." Dus Almachtige 
God had niet uit verstrooidheid hetzelfde verhaal twee 
keer gedicteerd! Menselijke handen, helemaal van 
mensen, hadden dit zogenaamde woord van God, de 
Bijbel, compleet in de war gestuurd. Desalniettemin 
zullen Bijbelventers volhouden dat elk woord, elke 
komma en punt in de Bijbel Gods Woord is! 70 De vuurproef Hoe weten we dat wanneer van een boek beweerd 
wordt dat het van God is, werkelijk het boek van 
God is? 

Een van de vele proeven is, dat een boodschap die 
afkomstig is van een "Alwetend Wezen", met 
zichzelf in overeenstemming MOET zijn. Het moet 
vrij zijn van elke vorm van gebreken en 
tegenstrijdigheden. Dit is precies wat het "laatste 
testament", het Boek van God, zegt: "Denken zij niet 
na over de Qur'an? En wanneer (die) niet van Allah 
geweest was, dan zouden zij daarin veel 
tegenstrijdigs vinden [43 j 

God of de duivel ? 

Waarom zouden we, als de Almachtige God wil dat 
wij de authenticiteit van Zijn Boek (de Heilige Qur'an) 
onderzoeken met deze vuurproef, niet precies dezelfde 
test toepassen op enig ander boek dat beweert van Hem 
te komen? We willen niemand met woorden beetnemen 
zoals de Christenen hebben gedaan. Het zou aan de 
hand van de referenties die ik heb gegeven van 43 Ned.vert. van de Edele Qur'an 4:82 

71 Christelijke geleerden, meteen beaamd moeten worden, 
dat zij ons hebben bewezen dat de Bijbel NIET het 
Woord van God is, terwijl zij ons toch laten geloven dat 
zij ons eigenlijk van het tegendeel overtuigd hebben. 

Een klassiek voorbeeld van deze ziekte trok "gisteren" 
nog de aandacht. De Anglicaanse synode hield een 
zitting in Grahamstown. De hoge geestelijke Bill 
Burnett, de aartsbisschop, was tot zijn schare aan 
het prediken. Hij creëerde een verwarring in zijn 
Anglicaanse gemeenschap Een geleerde Engelsman, 
die een groep geleerde Engelse priesters en 
bisschoppen toesprak, in hun eigen moedertaal, Engels, 
welke zijn geleerde collega's drastisch verkeerd 
begrepemzelfs zozeer dat Mr. McMillan, misschien ook 
een begrepen: zelfs zozeer dat Mr.McMillan, misschien 
ook een Anglicaan, de hoofdredacteur van een Engels 
dagblad - "The Natal Mercury", op 11 december 1979, 
het volgende te zeggen had over de verwarring die de 
Aartsbisschop had gecreëerd onder zijn eigen geleerde 
geestelijken: 

"Aartsbisschop Burnett's opmerking op de synode 
waren nauwelijks een voorbeeld van helderheid en ze 
waren in ruime mate ,en dramatisch verkeerd begrepen 
door velen van de aanwezigen. " 

Er is niets mis met Engels als taal, maar zie je niet 

72 dat de Christen getraind is in warrig denken in alle 
religieuze zaken? Christen getraind is in warrig denken 
in alle religieuze zaken? Het "brood" in zijn Heilige 
Communie is geen "brood" maar "vlees"? De "wijn" is 
"bloed"? "Drie is EEN"? En "Menselijk is Goddelijk"? 
Maar vergis je niet; hij is niet zo onnozel als het 
aankomt op het aardse koninkrijk, hij is dan erg stipt. 
Je zult dubbel voorzichtig moeten zijn wanneer je een 
contract met hem aangaat! Hij kan je al je aandelen 
laten verkopen, zonder datje het in de gaten hebt. 

De voorbeelden die ik zal geven om de punten te staven 
die ik heb opgeworpen over de tegenstrijdigheden in het 
zogenaamde Boek van God, zouden zelfs door een kind 
gemakkelijk te volgen en te begrijpen zijn. Je zult zien 
dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en Je zult 
zien dat de schrijvers van de boeken "Kronieken" en zij 
met hem), die een volkstelling houdt onder de Joden. 
Waar vandaan kreeg David (vrede zij met hem) zijn 
"inspiratie" om deze ongebruikelijke daad te 
verrichten? De schrijver van 2 Samuël 24: 1 zegt dat het 
de "Here" God was Degene die David (vrede zij met 
hem) hiertoe bewoog, maar de schrijver van 1 
Kronieken 21:1 zegt dat het "SATAN" was die David 
(vrede zij met hem) prikkelde om zo iets lafhartigs te 
doen! 

Hoe heeft de Almachtige God de bron kunnen zijn van 

73 deze tegenstrijdige "INSPIRATIES"? Is het God of is 
het Satan? In welke religie is de DUIVEL het synoniem 
van God ?! 

Ik heb het niet over "Satanisme"; een recente uitwas van 
het Christendom, waarin ex-christenen de duivel 
aanbidden. Het Christendom is erg productief geweest 
in het kuitschieten van "-ismes": Atheïsme, 
Communisme, Fascisme, Totalitarisme, Nazisme, 
Mormonisme, Manisme, "Christian Sciëntisme" en 
Satanisme. Wat zal het Christendom nog meer 
baren? De "Heilige" Bijbel leent zich voor allerlei 
tegenstrijdige interpretaties. Dit is hetgeen waar de 
Christenen trots op zijn 

"Sommigen beweren terech dat Bijbelse passages 
continue zijn misbruikt en zich onrechtmatig zijn 
toegeëigend, om bijna elk kwaad dat de mensheid 
kent, te rechtvaardigen." (Uit: "The plain truth"; een 
Amerikaans, Christelijk tijdschrift, onder de kop:"De 
Bijbel's Werelds meest controversiële boek" -Juli 1975). 

Wie zijn de échte schrijvers ? 

Aangezien er meer bewijs zal worden aangevoerd uit 
"Samuël" en "Kronieken", acht ik het raadzaam eerst 
vast te stellen wie hun auteurs zijn, in plaats van God te 
verdenken van de ongelijkheid van deze boeken. De 

74 Herzieners van de RSV zeggen: -Samuël: schrijver 
"Onbekend" (slechts 1 woord)-Kronieken: schrijver 
"Onbekend", waarschijnlijk verzameld en bewerkt door 
Ezra". We moeten de nederigheid van deze 
Bijbelgeleerden bewonderen, maar hun "misschien", 
"waarschijnlijk" en "vermoedelijk" worden altijd als 
"feitelijk" uitgelegd door hun wollige schapen. Waarom 
de arme Ezra of Jesaja de zondebokken maken van deze 
anonieme schrijvers? Drie of zeven ? 

Vergelijk de volgende passages. 2 Samuël 24:13 zegt 
ons: "Daarop kwam Gad bij David deelde hem dit mee 
en zeide tot hem: "Zal er zeven jaar hongersnood in uw 
land komen ?"" 

Deze woorden worden woord voor woord herhaald in 
1 Kronieken 21:11, behalve dan dat het overtollige "En 
zeide tot hem" is verwijderd! Maar terwijl de 
onbruikbare bewoording werd bij geknipt, heeft de 
auteur ook de tijdsfactor gesnoeid van "zeven" jaar tot 
"drie" jaar. Wat zei God nu tegen Gad: drie of zeven 
jaar hongersnood in uw land? 75 Acht of achttien ? 

Vergelijk de volgende passages: 2 Kronieken 36:9 
vertelt ons dat Jojakin "acht" was toen hij koning werd, 
terwijl 2 Koningen 24:8 zegt dat hij "achttien" was toen 
hij koning werd 38 [44] 

De "onbekende" auteur van KONINGEN moeten 
hebben gedacht dat wat een mogelijk "kwaad" een kind 
van acht kon doen om zijn aftreden te verdienen, dus 
voegde hij er gul tien jaar aan toe om Jojakin 
volwassen genoeg te maken om blootgesteld te 
worden aan God's toorn. Hij moest zijn vervalsing 
echter in evenwicht houden, dus kortwiekte hij 
vervalsing echter in evenwicht houden, dus kortwiekte 
hij zijn (=Jojakin's) heerschappij met 10 dagen! 3 45 44 Tussen acht en achttien jaar zit er een gat van tien jaar verschil. 
Kunnen we zeggen dat de Alwetende Almachtige niet kan tellen? 
En dat Hij dus niet het verschil wist tussen acht en achttien?. Als 
we moeten geloven in de Bijbel als het woord van God, dan zal de 
waardigheid en status van de Almachtige Heer een laagtepunt 
bereiken! 

45 N.B: even nachecken, want in NBG vertaling en Jehova's staat 
in beide gevallen 18 jaar! -verandering?! 76 Voeg TIEN jaar aan leeftijd toe en trek TIEN dagen 
van heerschappij af? Zou de Almachtige God twee 
totaal verschillende dingen zeggen over hetzelfde 
onderwerp? 

Cavalerie of infanterie ? 

Vergelijk de twee passages: 

2 Samuel 10: "En David doodde van de Arameeërs 

zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend 

ruiters". 

1 Kronieken 19: "En David doodde van de 
Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en 

veertigduizend man voetvolk". 

Hoeveel wagenpaarden doodde David? 

Zevenhonderd of zevenduizend? En doodde hij verder 
40.000 RUITERS of 40.000 man VOETVOLK? De 
gevolgtrekking uit de tegenstrijdige verslagen tussen 2 
Samuël 10:18 en 1 Kronieken 19:18 is niet alleen dat 
God niet het verschil tussen honderden en duizenden 
kan onderscheiden, maar dat Hij zelfs niet eens 
"cavalerie" van "infanterie" kan onderscheiden! Het is 
duidelijk dat godslastering in het Christelijke 
woordenboek vermomd is als "inspiratie"! 77 Praktisch huiswerk 

Salomon (vrede zij met hem) begon voor zichzelf een 
koninklijk paleis te bouwen, waar hij dertien jaar over 
deed. We leren dit uit het eerste boek van Koningen, 
hoofdstuk 7. Herinnert u zich nog Dr.Parker's gepoch 
over dat "hele pagina's met onbekende namen zijn 
opgenomen"? Op het punt van pure kinderachtigheid 
kun je dit hoofdstuk 7, en Ezechiel 45 niet verslaan. U 
bent het uzelf verschuldigd om het in ieder geval 1 keer 
in uw leven te lezen. Daarna zult u de Heilige Qur'an 
werkelijk waarderen! Als u geen Bijbel bezit, en als u 
een Moslim bent, probeer er dan een te bemachtigen. U 
kunt dan de verschillende verwijzingen uit dit boekje 
met kleur onderstrepen in uw Bijbel. "Geel" voor alle 
tegenstrijdigheden, gebruik "rood" voor pornografische 
passages, en "groen" voor gevoelige, aangename 
citaten zoals ik die in het begin van deze verhandeling 
heb aangehaald -, dat wil zeggen; woorden die je 
moeiteloos kunt herkennen als zijnde van God en Zijn 
heilige Profeten (vrede zij met hen allen). 

Met enkel deze voorbereiding zult u er al klaar voor zijn 
om elke missionaris of Bijbelgeleerde die uw kant 

78 uit komt te weerleggen en te verwarren ! 

"Als we meer zweten in tijden van vrede, zullen we 

minder bloeden in tijden van oorlog. " 79 Opgehoopte tegenstrijdigheden 

Laat ik u nog 1 voorbeeld meer geven voordat ik deze 
reeks tegenstrijdigheden afsluit. Er staan nog 
honderden andere in de Bijbel. Het is Salomo (vrede zij 
met hem) weer. Hij pakt de zaken echt groots aan. 
De ex-Shah van Iran was een peutertje in 
vergelijking met hem! (volgens de Bijbel.) De 
schrijver van 2 Kronieken 9:25 geeft Salomon (vrede zij 
met hem) duizend paardenstallen meer dan het aantal 
baden dat hij hem heeft gegeven; 

"Voorts had Salomo VIERduizend stallingen voor de 
paarden..." 

Maar de schrijver van 1 Koningen 4:26 had echte 
koninklijke gedachten over zijn koninklijke patroon. Hij 
vermenigvuldigde Salomon's stallen met 1000% - van 
4000 tot 40.000 paardenstallen! Voordat een of 
andere gladde evangelist zand in je ogen strooit door te 
zeggen dat het verschil slechts een enkele nul is - "0"; 
dat een of andere schriftgeleerde of kopiist onbewust 
een nul aan 4000 heeft toegevoegd om het 40.000 te 
maken, laat me je dan vertellen dat de Joden in de tijd 
van Salomo (vrede zij met hem) niets wisten over de 
nul! Het waren de Arabieren die de nul eeuwen later in 
het Midden-Oosten en Europa hebben geïntroduceerd. 
De Joden spelden hun getallen in hun literatuur in 

80 woorden, en niet in cijfers. Onze vraag is: - Wie was de 
werkelijke schrijver van deze schrikbarende 

tegenstrijdigheid? Was het God of de mens? U kunt 
deze informatie, en nog meer verwante feiten, lezen in 
een erg uitgebreid boek 40 [46] - "THE BIBLE - Word of 
God or Word of man ?" door A.S.K. Joommal. 46 In Shaa Allah zal 'Momtazah' in de nabije toekomst ook een 
boek uitbrengen met heel veel informatie over de Bijbel, met o.a. 
fouten en tegenstrijdigheden, Jezus (vrede zij met hem) is NIET 
gestorven aan het kruis, het raadsel der drie-eenheid opgelost, etc. 81 De objectiefste getuigenis 

De Christelijke propagandist is er dol op het volgende 
vers aan te halen als bewijs dat de Bijbel het Woord van 
God is: 

"De gehele Schrift IS door God geïnspireerd en IS 
nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht 
te zetten en op te voeden in rechtvaardigheid... [47] " 

Let eens op de "IS"-sen in hoofdletters.Dominee 
Scofield vertelt ons stilletjes dat ze er niet staan in 
de originele Griekse tekst. "The New English Bible", 
vertaald door een comité dat "de Kerk van 
Engeland", "de Kerk van Schotland", "de Baptisten- 
Unie", "de Presbyteriaanse Kerk van Engeland",etc, 
etc. vertegenwoordigd, en de "British and foreign 
society" heeft de vertaling gemaakt die het dichtst in de 
buurt komt van de originele Griekse tekst, die het 
verdient hier vermeld te worden: 

"Elk geïnspireerd Schrift kan gebruikt worden om de 
waarheid te onderwijzen en fouten te weerleggen, 
of voor verbetering van zeden, en discipline in 47 2 Timoteüs 3:16 82 gerechtigheid..." De Rooms-katholieken zijn in hun 
"Douay" versie ook trouwer aan de tekst dan de 
Protestanten in hun Geautoriseerde Versie Zij zeggen: 
"Elk door God geïnspireerd geschrift is nuttig om te 
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren...". We 
zullen niet met woorden gezochte bezwaren opwerpen. 
Moslims en Christenen zijn het er over eens dat wat van 
God afkomstig is, of het nu door inspiratie is of door 
openbaring, een van de volgende vier doelen moet 
dienen: Het moet ons onderwijzen in GELOOFSLEER ; 

TERECHTWIJZING van onze fouten ; 

Ons VERBETERING bieden ; 

Of ons leiden tot GERECHTIGHEID. 

Ik heb de geleerde mannen van het Christendom in de 
afgelopen veertig jaar gevraagd of zij een vijfde "haak" 
kunnen leveren om het Woord van God aan op te 
hangen, maar zij legden het glansrijk af. Dat betekent 
niet dat ik hun prestatie heb overtroffen. Laten wij de 
"Heilige Bijbel" onderzoeken met deze objectieve tests. 

Niet ver te zoeken 

Het allereerste boek van de Bijbel - Genesis - geeft ons 

83 vele mooie voorbeelden. Open hoofdstuk 38 en lees. 
Ons wordt hier de geschiedenis van Judah gegeven, de 
vader van het Joodse ras, waarvan we de naam "Judea" 
en "Jodendom" afleiden. Deze aartsvader van de Joden 
trouwde, en God schonk hem drie zoons; Er, Onan en 
Shelah. Toen de eerste groot genoeg was, liet Judah 
hem trouwen met een dame genaamd Tamar. 

"En Er, de eerstgeborene van Judah, was slecht in de 
ogen van de Heer, en de Here doodde hem " [48] 

Onder welk kopje van de bovengenoemde vier principes 
van Timoteus wilt u dit droevige nieuws plaatsen? De 
tweede -"TERECHTWIJZING" is het antwoord. Er 
was slecht, dus God doodde hem. Een les voor allen; 
God zal ons vernietigen voor onze slechtheden. 
Terechtwijzing! 

We gaan door met dit Joodse verhaal. Volgens hun 
gebruik was het, als een broer doodging zonder 
nakomelingen achter te laten, de plicht van de andere 
broer om "zaad" te geven aan zijn schoonzus, zodat de 
naam van de overledene kon worden voortgezet. Judah 
droeg ter ere van dit gebruik zijn tweede zoon Onan 
op deze plicht te vervullen. Maar dan sluipt jaloezie Genesis 38:7 84 zijn hart binnen. Het zal zijn zaad zijn, maar de naam 
zal zijn broer's naam zijn! Dus op het kritieke 
moment "Verspilde hij het zaad op de grond... en 
hetgeen hij gedaan had was kwaad in de ogen des 
Heren, en hij doodde ook hem." [49] 

Opnieuw waar past deze doodslag in Timoteus' test? 
"terechtwijzing! "is het antwoord opnieuw.Er worden 
geen prijzen gegeven voor deze makkelijke antwoorden. 
Ze zijn zo fundamenteel. Doe verkeerd en duld de 
consequentie! Onan is vergeten in het "Boek van God", 
maar Christelijke seksuologen hebben hem onsterfelijk 
gemaakt door naar "coitus-interruptus" te verwijzen als 
"Onanisme" in hun boeken over seks. Nu vertelt Judah 
zijn schoondochter Tamar om naar haar vader's huis 
terug te keren totdat zijnderde zoon Shelah zijn 
mannelijkheid verkrijgt, waarna zij teruggebracht zal 
worden, zodat hij zijn plicht kan vervullen. 

De wraak van een vrouw Shelah groeit op en is, 
misschien, getrouwd met een andere vrouw. Maar 
Judah had zijn verplichting tegenover Tamar niet 
vervuld. Diep in zijn hart is hij met angst vervuld. Hij 
heeft al twee zoons verloren ten koste van deze 
"hoks" ;"dat ook hij (Shelah) niet sterve, evenals zijn 
broeders... 

Dus vergeet Judah geriefelijk zijn belofte. De 

85 gekwetste jongedame besluit wraak te nemen op haar 
schoonvader vanwege het ontnemen van haar 
"zaadrecht". Tamar vernam dat Judah naar Timnath 
ging om zijn schapen te weiden. Ze beraamde om het 
hem onderweg betaald te zetten. Ze loopt voor hem uit 
en gaat zitten op een open plek onderweg naar Timnath. 
Wanneer Judah haar ziet, denkt hij dat ze een hoer is, 

43 

omdat ze haar gezicht heeft bedekt. [51] 

Hij komt op haar af en stelt voor - "laat mij toch tot u 
komen... daarop zeide zij: "wat zult gij mij geven, 
wanneer gij tot mij komt? " 

Hij belooft dat hij haar een geitenbokje van zijn kudde 
zal sturen. Welke garantie had ze dat hij het zou sturen? 
"Welke garantie moet ik u geven?", vroeg Judah. 
Zijn ring, zijn snoer en zijn staf, is het parate antwoord. 
De oude man overhandigt haar deze bezittingen, en 
"...hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem 
44 [52] ." " 

De morele les 51 Genesis 38:9-10 52 Genesis 38:16-18 

86 Voordat we het kopje van Timoteus 3:16 opzoeken om 
te kijken onder welke categorie we dit obscene, vieze 
verhaal uit het "Boek van God" moeten plaatsen, kom 
ik in de verleiding, zoals ook u in de verleiding zou 
komen, om te vragen: 

"Wat is de morele (?) les die onze kinderen kunnen 
leren van Tamar's zoete wraak?" Natuurlijk vertellen we 
onze kinderen fabels; niet echt om hun vermakelijke 
inhoud, maar dat door die fabels een of andere morele 
les kan worden bijgebracht. "De vos en de druiven", 
"De wolf en het lammetje", "De hond en zijn 
schaduw", etc Hoe simpel of gek het verhaal ook is; een 
morele waarde is het doel. Cristelijke ouderlijke dilemma's 

Dr.Vernon Jones, een gerespecteerde Amerikaanse 
psycholoog, heeft experimenten uitgevoerd op groepen 
schoolkinderen aan wie bepaalde verhaaltjes waren 
verteld. De helden van de verhalen waren dezelfde in 
de verschillende groepen kinderen, maar ze gedroegen 
zich in elke groep anders. Bij de ene groep kwam 
"St.George" die de draak doodde naar voren als een erg 
dapper figuur, maar bij een andere groep vluchtte hij 
van schrik en zocht bescherming in zijn moeder's 
schoot. 

87 "Deze verhalen hebben enkele geringe,maar permanente 
veranderingen gecreëerd in het karakter, zelfs in de 
beperkte situatie in de klas", concludeerde Dr.Jones. 
Hoeveel meer permanente schade de verkrachtingen en 
moorden, incestgevallen en walgelijkheden van de 
"Heilige Bijbel" hebben aangericht aan de kinderen van 
het Christendom, kan worden gemeten aan de hand van 
de meldingen in onze dagbladen. Als zo de bron van 
de Westersemoraliteit is, is het geen wonder dat 
Methodisten en Rooms-katholieken reeds huwelijken 
hebben gesloten tussen HOMOSEXUELEN in hun 
"Huizen van God". En 8000 "homo's" (een 
verbloemende term voor sodomieten) vertonen hun 
"koopwaar" in Londen's Hyde Park in Juli 1979, met 
bijval van het nieuws en Tv-media. 

U moet die "Heilige Bijbel" zien te krijgen en het hele 
hoofdstuk 38 van Genesis lezen Streep met rood de 
woorden en zinnen aan die deze versiering verdienen. 
We hadden vers 18 bereikt in onze morele (?) les - ".en 
zij werd zwanger van hem" Je kunt je niet voor eeuwig verstoppen 

Drie maanden later, toen de aap zeker uit de mouw zou 
komen, bereikte Judah het nieuws dat zijn 

88 schoondochter, Tamar, de "hoer" had gespeeld, en dat 
"zij ook zwanger was door hoererij. 

Toen zeide Judah: "brengt haar naar buiten, opdat zij 
verbrand worde [53] . " 

Judah had haar opzettelijk als "heks" versmaad, en nu 
wil hij haar op sadistische wijze verbranden. Maar deze 
listige Jodin stond een punt voor op de oude man. Ze 
had de "ring" de "snoer" en de "staf met een dienaar 
meegestuurd,om haar schoonvader te smeken de 
schuldige te vinden van haar zwangerschap. Judah 
zat in het nauw. Hij bekende dat zijn schoondochter 
"rechtvaardiger" was dan hijzelf, en "daarna kende hij 
haar nooit" (vers 26). 

Het is nogal een ervaring om de keuze van 
taalgebruik te vergelijken waarin de verschillende 
Bijbelversies hetzelfde incident beschrijven. De 
Jehovah's Getuigen vertalen de laatste passage in hun 
"Nieuwe Wereldvertaling" als "en daarna had hij geen 
gemeenschap meer met haar." Dit is niet het laatste dat 
we in het "Boek van God" zullen horen van deze 
Tamar, die de Evangelieschrijvers onsterfelijk hebben 
gemaakt in hun "Stamboom van hun Heer". 53 Genesis 38:24 

89 Incest geëerd 

Ik wil u niet met details vervelen, maar de 
eindverzen van Genesis 38 gaan over een duel in 
Tamar's baarmoeder: over de tweeling die over invloed 
vecht. De Joden waren uiterst precies in het registreren 
van hun "eerstgeborenen". 

De eerstgeborene kreeg het leeuwendeel van het erfgoed 
van hun vader. Wie zijn de gelukkige winnaars in deze 
prenatale race? Er zijn er vier in deze unieke wedstrijd. 
Zij zijn "PHARES" en "ZERACH" van TAMAR door 
JUDAH Hoe? Dat zult u weldra zien Maar laten we 
eerst de moraal zoeken. Wat is het moraal in deze 
aflevering? U herinnert zich Er en Onan nog: hoe God 
hen vernietigde voor hun verschillende zondes? En de 
les die we in beide gevallen hebben geleerd was 
"terechtwijzing". Onder welke categorie van Timoteus 
zult u de incest van Judah en zijn onwettige nageslacht 
plaatsen? 

Al deze figuren worden in het "Boek van God" geëerd 
voor hun smeerlapperij. Zij worden de groot-opa's en 
groot-oma's van de "eniggeboren zoon van God"(?) 
[54] 54ZieMatteüs 1:3 

90 In elke Versie van de Bijbel hebben de Christenen in het Nieuwe Testament 47 [55] de namen van deze 
figuren anders geschreven dan hoe ze in het Oude 
Testament 48 [56] staan, om de lezer op het verkeerde 
spoor te leiden. 

"Nieuwe" en Zerach tot Zara en Tamar tot Thamar. 
Maar hoe zit het nu met het moraal? God heeft Judah 
gezegend voor zijn incestueuze misdaad! Dus als je 
"kwaad" bedrijft (Er), zal God je doden; als je "zaad" 
verknoeit (Onan), zal God je doden, maar een 
schoondochter (Tamar) die op wraakzuchtige en listige 
wijze haar schoonvaders zaad (Judah's) neemt, wordt 
beloond. Onder welke categorie zullen de Christenen 
deze "eer" plaatsen in het "Boek van God"? 

Waar past het in? Is het jullie: 

Geloofsleer? 

Terechtwijzing? 

Verbetering? 

Leiding tot gerechtigheid? 55 Matteüs 1 
56 Genesis 38 91 Vraag het hem die bij u aan komt kloppen; die 
professionele prediker,die hot-gospeler, die 
Bijbelventer. Hier verdient hij een prijs als hij een 
uitleg kan geven voor het correcte antwoord. Er is 
niemand geboren die deze vuiligheid kan 

verdedigen, deze pornografie kan plaatsen onder een van 
de bovenstaande kopjes. Maar het moet onder een kopje 
geplaatst worden. Het kan alleen worden geplaatst 
onder "pornografie" ! Ban het boek ! 

George Bernard Shaw heeft gezegd: "het gevaarlijkste 
boek ter wereld (de Bijbel); hou het achter slot en 
grendel." Hou de Bijbel uit het bereik van uw kinderen. 
Maar wie zal zijn advies opvolgen? Hij was geen "Born 
Again", geen "herboren" Christen. 

Volgens de hoge morele scrupules van de Christelijke 
heersers van Zuid-Afrika, die het boek "Lady 
Chatterley's Lover" hebben verboden omdat er een 
"tetragrammaton"- een woord van vier letters, in stond, 
zouden ze zeker de "Heilige Bijbel" hebben verboden 
als het een Hindoeïstisch boek of een Islamitisch 
boek was geweest. Maar ze zijn volslagen machteloos 
tegen hun eigen "Heilige Boek"; hun "redding" hangt er 92 van af! 

In de "Plain Truth" van oktober 1977 was het volgende 
te lezen: 

"Door Bijbelverhalen aan kinderen voor te lezen 
kunnen allerlei gelegenheden worden gecreëerd om de 
moraliteit van seks te bespreken. Een ongekuiste uitgave 
van de Bijbel zou een afkeuring kunnen krijgen van 
sommige censors..." 

- Dochters verleiden hun vader 

Lees Genesis 19, van vers 30 tot het einde, en 
markeer wederom met rood de woorden en zinnen die 
deze eer verdienen. Aarzel niet en stel niet uit. Uw 
"gekleurde" Bijbel zal een onbetaalbaar erfstuk worden 
voor uw kinderen. Ik ben het met Shaw eens om de 
Bijbel "achter slot en grendel" te houden, maar we 
hebben dit wapen nodig om de Christelijke uitdaging 
aan te gaan. De Profeet van de Islam (Allah's vrede en genade zij 
met hem) heeft gezegd 49 [57] dat oorlog strategie is, en 57 Op gezag van Djaber (Allah's welbehagen zij met hem), die 
heeft 

93 strategie vereist van ons dat we de wapens van onze 
vijand gebruiken.Het gaat er niet om wat we fijn 
vinden en wat we niet fijn vinden. Het is wat we 
gedwongen zijn te gebruiken tegen de professoren van 
het "ene boek" (Bijbel),die bij ons aankloppen met "de 
Bijbel zegt dit" en "de Bijbel zegt dat". 

Zij willen dat wij onze Heilige Qur'an inruilen tegen 
hun "Heilige Bijbel". Laat hen de gaten in de 
"heiligheid" zien die zij nog niet hebben gezien. Soms 
beweren deze zombies dat zij deze vuiligheid voor de 
eerste keer zien. Ze zijn met geselecteerde verzen voor 
hun propagatie geprogrammeerd. 

Maar om verder te gaan: de "geschiedenis" is dat nacht 
na nacht de dochters van Lot (vrede zij met hem) hun 
dronken vader misleiden met het nobele (?) motief hun 
vaders "zaad" te behouden. "Zaad" komt erg in het oog 
vallend voor in dit "Heilige Boek": alleen al in het 
kleine boekje Genesis zevenenveertig keer! Uit deze 
wederom incestueuze relatie komen de "Ammonieten" 
en "Moabieten" voort, voor wie de "God van Israël" een 
speciale mededogen zou hebben. Verderop in de Bijbel lezen we dat de Joden door 
dezelfde meedogende God worden opgedragen de 
Filistijnen zonder genade te slachten;- mannen, 

94 vrouwen en kinderen. Zelfs bomen en dieren moeten 
niet gespaard worden, maar de Ammonieten en 
Moabieten mogen niet worden "benauwd" of 
"uitgedaagd", omdat zij het zaad van Lot (vrede zij met 
hem) zijn! 50 [58] 

Geen enkele fatsoenlijke lezer kan Lot's verleiding ten 
aanzien van zijn moeder, zuster of dochter lezen, of 
zelfs ten aanzien van zijn verloofde, als zij een kuise en 
zedelijke vrouw is. Desalniettemin zult u perverse 
mensen tegenkomen die zich volproppen met deze 
vuiligheid. Smaken kunnen worden gecultiveerd! Lees 
opnieuw en markeer Ezechiel 23. U weet welke kleur u 
moet kiezen. De "hoererij" van de twee zussen, Ohola 
en Oholiba. De seksuele details die hier staan, 
beschamen zelfs de ongekuiste uitgave van vele 
verboden boeken. Vraag uw "wedergeboren" 
Christelijke bezoekers onder welke categorie zij al 
deze geilheid zullen classificeren. Zulke vuiligheid 
heeft met zekerheid geen plaats in enig "Boek van 
God". Al-Haj A.D. Ajijola geeft in zijn boek- "The Myth of 
the Cross" ("De Mythe van het kruis"), een meesterlijke ! Deuteronomium 2:19 

95 uiteenzetting van de bedrieglijkheid van de Bijbel als 
ook de kruisiging, kortom: van het hele Christendom. 
Geen enkele student die godsdienstvergelijkende studie 
doet kan het zich veroorloven zonder dit boek te zijn, 
als ook "THE BIBLE: Word of God or Word of Man?" 96 De stamboom van Jezus 
(vrede zij met hem) 

Kijk nu hoe de Christelijke vaders de incestueuze 
nageslachten van het Oude Testament op hun Heer en 
Verlosser, Jezus Christus (vrede zij met hem), hebben 
aangesmeerd in het Nieuwe Testament.Voor een man 
die geen stamboom had, hebben zij er een voor hem 
gemaakt. En wat voor een stamboom! Zes 
overspeligen en nakomelingen van incest worden deze 
heilige man van God opgedrongen. Mannen en vrouwen 
die het verdienen dood gestenigd te worden volgens 
God's Eigen Wet, zoals is geopenbaard aan Mozes 
(vrede zij met hem), en verder moeten worden 
verbannen en uitgesloten uit het Huis van God voor 
generaties. 51 [59] 

Schandelijke afstamming 

Van de vier Evangelieschrijvers, heeft God er slechts 
twee "geïnspireerd" om de stamboom van Zijn "zoon" 
op te schrijven. Om het voor u gemakkelijk te maken 
om de "vaders en grootvaders" van Jezus Christus 51 "Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen ; zelfs 
zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen." 
(Deut. 23:2) 

97 (vrede zij met hem) te vergelijken in beide 
"geïnspireerde" lijsten, heb ik alleen de namen 
verzameld, zonder de woordenvloed eromheen. Zie de 
volgende lijst. 

Tussen David (vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij 
met hem),heeft God Matteüs "geïnspireerd" om slechts 
26 voorouders voor Zijn "zoon" op te schrijven. Maar 
Lukas, ook "geïnspireerd", heeft 41 voorvaderen voor 
Jezus (vrede zij met hem) verzameld. De enige naam die 
gezamenlijk voorkomt in deze twee lijsten tussen David 
(vrede zij met hem) en Jezus (vrede zij met hem) is 
Jozef, en hij was ook, volgens Lukas 3:23, een 
"vermeende" vader. Deze ene naam is oogverblindend. 

Je hebt geen kam met fijne tandjes nodig om hem te 
vangen. Het is Jozef de Timmerman.U zult ook zo zien 
dat de lijsten flagrant tegenstrijdig zijn. Zouden beide 
lijsten van dezelfde bron hebben kunnen komen, d.w.z 
God? Een waargemaakte voorspelling ? 

Matteüs en Lukas zijn er superijverig in om David 
(vrede zij met hem) de Koning, de oorspronkelijke 
voorvader van Jezus (vrede zij met hem) te maken, 98 vanwege dat loze denkbeeld dat Jezus (vrede zij met 
hem) op de "Troon van zijn vader" [60] zou moeten 
zitten. 

De Evangeliën logenstraffen deze voorspelling, want zij 
vertellen ons dat in plaats van dat Jezus (vrede zij met 
hem) op zijn vader's (David's) troon zat, het Pontius 
Pilatus, een Romeinse gouverneur was, een heiden, die 
op die ene troon zat en zijn rechtmatige (?) opvolger 
(Jezus) ter dood veroordeelde. 

"Geeft niks", zegt de Evangelist, "als het niet in zijn 
eerste komst gebeurt, dan zal hij wel in zijn tweede 
komst deze voorspelling vervullen, en daarnaast nog 
driehonderd andere." 

Maar met hun extravagante enthousiasme om de 
afstamming van Jezus (vrede zij met hem) lichamelijk 
tot David (vrede zij met hem) terug te trekken 52 [61] 
struikelen en vallen beide "geïnspireerde" schrijvers 
op de allereerste trede. 

Matteüs 1:6 zegt dat Jezus (vrede zij met hem) de zoon 
van David (vrede zij met hem) was, door Salomon 
(vrede zij met hem), maar Lukas 3:31 zegt dat hij Handelingen 2:30 99 (Jezus) de zoon van David (vrede zij met hem) was door 
Nathan. 

Men hoeft geen stamboomdeskundige te zijn om te zien 
dat met geen enkele prikkeling van het 
voorstellingsvermogen het zaad van David (vrede zij 
met hem) de moeder van Jezus (vrede zij met hem) 
heeft kunnen bereiken door zowel Salomon als Nathan 
tegelijkertijd! We weten dat beide schrijvers verdraaide 
leugenaars zijn, omdat Jezus (vrede zij met hem) op 
wonderbaarlijke wijze was geboren, zonder enige 
mannelijke tussenkomst. Zelfs als we zouden toegeven 
aan een lichamelijke stamboom via David (vrede zij 
met hem), zouden beide schrijvers toch nog bewezen 
leugenaars te zijn voor de aangewezen reden. 

Vooroordeel afbreken 

Hoe simpel de bovenstaande logica ook is; de Christen 
wordt zo emotioneel meegesleept, dat het niet zijn 
bevooroordeelde verstand zal binnendringen. Laten 
we hem nog eenzelfde voorbeeld geven, maar een 
waar hij het zich kan veroorloven objectief te zijn. 

We weten uit de geschiedenis dat Mohammed (Allah's 
vrede en genade zij met hem), de Profeet van de Islam, 
de zoon van Abraham (vrede zij met hem) was door 
Ismaël (vrede zij met hem). Dus als er een 

100 "geïnspireerde" schrijver voorbij zou komen en 
probeerde zijn "openbaring" aan te smeren, er op 
neerkomend dat Mohammed (vrede zij met hem) de 
zoon van Abraham (vrede zij met hem) was via 
Isaak (vrede zij met hem), zouden we, zonder enige 
twijfeling, zo een schrijver bestempelen als een 
leugenaar, omdat het zaad van Abraham (vrede zij met 
hem) nooit Amina (Moehammed's moeder) kan 
bereiken door Ismaël en Isaak tegelijkertijd! Het 
verschil in stamboom tussen deze twee zonen van 
Abraham (vrede zij met hem), is het verschil tussen de 
joden en de Arabieren. 

In het geval van Mohammed (Allah's vrede en genade 
zij met hem) zouden we dan weten, dat eenieder die 
zegt dat Isaak zijn voorvader was, een leugenaar is. 
Maar in het geval van Jezus (vrede zij met hem) zijn 
zowel Matteüs als Lukas verdacht. Totdat de Christenen 
besluiten welke lijn van voorouders zij verkiezen voor 
hun "god", zullen beide Evangelies moeten worden 
verworpen. 

De Christenheid heeft deze stambomen de afgelopen 
2000 jaar met hand en tand verdedigd, in de poging het 
mysterie op te lossen. Ze hebben nog niet opgegeven. 
We bewonderen hun volharding. Zij geloven nog steeds 
dat "de tijd het probleem op zal lossen." 101 In "The Plain Truth" van Juli 1975 stond het 
volgende: 

"Er zijn vermeende tegenstrijdigheden die theologen 
niet tot de bevrediging van elke atheïst hebben 
opgelost. Er zijn tekstuele moeilijkheden waar 
geleerden nog steeds mee worstelen. Alleen een 
Bijbelanalfabeet zou deze, en andere problemen, 
ontkennen. " 102 - De bron van Lucas "inspiratie" 

We hebben reeds 85% van Matteüs en Lucas aan 
Markus of die mysterieuze "Q" vastgespijkerd, (zie 
pag 39). Laten we nu Lucas toestaan om te vertellen 
wie hem "geïnspireerd" heeft om zijn "hoog edele 
Theofilus" het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) te 
vertellen. (Zie volgende pagina) voor de inleiding van 
Lucas tot zijn "Evangelie". 

Hij vertelt ons openlijk dat hij alleen maar in de 
voetstappen van anderen volgde die minder 
gekwalificeerd waren dan hijzelf; anderen die de 
roekeloosheid hadden om verslagen van zijn held 
(Jezus) te schrijven. Als geneesheer was hij, tegenover 
vissers en belastingophalers, zonder twijfel beter 
begaafd om een literair meesterwerk te creëren. 

Dit deed hij, omdat "ik ook tot het besluit ben 
gekomen... dit in geregelde orde voor u te boek te 
stellen..." Dit zijn voorname rechtvaardigingen over zijn 
voorgangers. 

In het voorwoord van zijn vertaling van het "Evangelie 
van St.Lucas", heeft de Christelijke geleerde J.B. 
Phillips het volgende te zeggen: "tot zijn eigen 
bekentenis had Lucas nauwkeurig bestaand materiaal 
vergeleken en bewerkt, maar het leek er op dat hij 

103 toegang had tot een grote hoeveelheid bijgevoegd 
materiaal, en we kunnen redelijkerwijs gissen naar 
enkele van de bronnen waaruit hij putte." 5 62 

"Het Evangelie van Lucas" 

-Aangezien velen getracht hebben zaken, die onder ons 
hun(2) beslag hebben gekregen, -gelijk ons hebben 
overgeleverd degenen, die van het begin aan 
ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 

-ben ook ik tot het besluit gekomen na alles van meet 
aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde 
orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus, 

-opdat gij de betrouwbaardheid zoudt erkennen der 
zaken, waarvan gij onderricht zijt. 

En toch noemen jullie dit het Woord van God?! Probeer 
"The Gospels in Modern English" te verkrijgen, 
uitgegeven door "Fontana".Het is een goedkope 
uitgave. Ga het vlug halen, voordat de Christenen 
besluiten om Phillips' aantekeningen, die van 
onschatbare waarde zijn, uit zijn vertaling te 
schrappen! Lukas 1:3 104 En wees niet verrast als de schrijvers van de RSV ook 
besluiten het "voorwoord" uit hun vertaling te 
verwijderen. Het is een oud, oud gebruik. Zodra 
degenen die gevestigde belangen in het Christendom 
hebben, zich beseffen dat zij onbewust uit de school 
zijn geklapt, maken zij vlug wijzigingen. Zij maken 
actuele vermeldingen ineens "vergane" geschiedenis! 

- Het overgebleven evangelie 

Wie is de schrijver van "Het Evangelie van Johannes"? 
Noch God, noch Johannes! Zeg wat "hij" (?) er "zelf 
(?) over zegt 54 [63] 

Wie is zijn "HIJ" en "ZIJN", en zijn "WIJ WETEN" en 
"IK MEEN"? Zou het de wispelturige kunnen zijn die 
hem in de steek liet in de tuin, toen hij het meeste 
behoefte aan hem had, of de veertiende man aan 
tafel, tijdens het "Laatste maal", degene die Jezus 
(vrede zij met hem) liefhad? Beiden waren Johanessen. 

Het was een populaire naam onder de Joden ten tijde 
van Jezus (vrede zij met hem), en onder Christenen zelfs 
vandaag de dag. Geen van deze twee was de schrijver 
van dit Evangelie. Dat het product was van een 63 Johannes 19:35 en 21:24-25 

105 anonieme hand, is kristalhelder. 106 Het Evangelie van 
Johannes Johannes 19 

35. En die het gezien heeft, die 

heeft het getuigd, en zijn wie is 

getuigenis is waarachtig; en hi] "HIJ" en 
weet, dat hjjzegt, hetgeen waar "zijn"? 
is, opdat ook gij geloven rnoogt. 

Johannnes 21 

24 Deze is de discipel, die van 
deze dingen getuigt, en deze 

dingen geschreven heeft; en wij wie 

weten, dat zijn getuigenis ► zijn 

waarachtig is. "WIJ" 

en 

25 En er zijn nog vele andere „,„„, 

dingen, die Jezus gedaan 

heeft, welke, zo zij elk biizonclap --— ~^ 

geschreven wierden, ik acht, 

dat ook de wereld zelve de 

geschrevene boeken niet zou 

bevatten. Arnen. - Schrijvers in een notendop: 

Laat me deze "schrijver" zoektocht afsluiten met het 
oordeel van die 32 geleerden, gesteund door hun 50 
samenwerkende kerkgemeentes. God is reeds een lange 
tijd geleden uit deze auteurschaprace verwijderd. In de 
RSV, door Collins, kunnen aantekeningen van 
onschatbare waarde over "de Boeken van de Bijbel" 
worden gevonden, achterin hun uitgave. We 
beginnen met "Genesis" - het eerste boek van de 
Bijbel. 

De geleerden zeggen over de "SCHRIJVER" er 
van: "Een van de "vijf boeken van Mozes"". Let er op 
dat de woorden "vijf boeken van Mozes" tussen 
aanhalingstekens zijn geschreven " " dit is een subtiele 
manier om toe te geven dat dit is wat mensen zeggen -, 
dat het Boek van Mozes (vrede zij met hem) was, dat 
Mozes de schrijver was. Maar wij 55 [64] , die beter zijn 
ingelicht, onderschrijven dat geklets niet. 

"Over het algemeen toegeschreven aan Mozes." Dit 
is dezelfde categorie als het boek Genesis. Wie is de 
schrijver van het boek "Jozua"? Antwoord: "Grootste 
deel toegeschreven aan Jozua". De 32-Bijbelgeleerde 108 Wie is de schrijver van het boek"RICHTEREN"? 
Antwoord: "Mogelijk Samuël" 

Wie is de schrijver van "Ruth"? Antwoord: 
"Onbekend". 

Wie is de schrijver van: 

Genesis: Onder andere Mozes 

Exodus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes 

Leviticus: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes 

Numeri: Over het algemeen toegeschreven aan Mozes 

Deuteronomium: Over het algemeen toegeschreven aan 
Mozes. 

Jozua: Grootste deel toegeschreven aan Jozua 

Richteren: Schrijver mogelijk Samuel 

Ruth: Schrijver niet met zekerheid bekend, misschien 
Samuel. 

109 1 Samuel: Schrijver onbekend 

2 Samuel: Schrijver onbekend 

1 Koningen: Schrijver onbekend 

2 Koningen: Schrijver onbekend 

1 Kronieken: Schrijver onbekend,waarschijnlijk 
verzameld en bewerkt door Ezra 

2Kronieken: Schrijver nbekend,waarschijnlijk 

verzameld en bewerkt door Ezra 

Esther: Schrijver onbekend 

Job: Schrijver onbekend 

Psalmen: Hoofdzakelijk David, maar er zijn ook 
andere schrijvers 

Spreuken: Schrijver twijfelachtig maar in het algemeen 
toegeschreven aan Salomon 

Jesaja: Hoofdzakelijk toegeschreven aan Jesaja maar 
delen kunnen ook door anderen zijn geschreven 

110 En zo gaan de geruchten.De schrijvers van deze 
anonieme boeken zijn ofwel "onbekend", of zijn 
"waarschijnlijk" of "vermoedelijk", of ze zijn van 
"twijfelachtige" oorsprong. Waarom God de schuld 
geven voor dit fiasco? 

De Lankmoedige en Barmhartige God heeft geen 
tweeduizend jaar op Bijbelgeleerden gewacht om ons te Jona: Schrijver onbekend, 
vertellen dat Hij niet de Schrijver was van Joodse kleine 
zondes, hoogmoed en vooroordelen; van hun lusten, 
ruzies, jaloezieën en gruweldaden. Hij zei het 
openlijk wat zij doen: 

"Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen 
handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van 
Allah". Om het te verruilen voor iets van geringe 
waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen 
geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij 
verrichtten [65] . " 

We zouden de stelling van dit boek met 65 Ned. vertaling van de Edele Qur'an - 2:79 

111 bovengenoemde aya 57 [66] kunnen hebben beginnen, en 
er mee zijn geëindigd, met de bevrediging dat 
Almachtige God Zelf Zijn uitspraak over dit onderwerp 
-"Is de Bijbel het Woord van God?"- zou hebben 
gedaan, maar we wensten onze Christelijke broeders een 
gelegenheid te geven om het onderwerp zo objectief 
mogelijk te bestuderen. Gelovende Christenen, 
"herboren" Christenen, en hun eigen Heilige Boek, de 
Bijbel, toe te staan tegen "beter" weten in te getuigen. 

En hoe zit het met de Heilige Qur'an? Is de Qur'an het 
Woord van God? De schrijver van deze nederige 
uitgave heeft getracht deze vraag op een uiterst 
wetenschappelijke manier te beantwoorden in zijn 
boek "De Qur'an, Het grootste Wonder". 66 Een 'aya' is een Qur'an vers 112 Epiloog De lezer moet nu onderhand overtuigd zijn; dat wil 
zeggen: als hij een open verstand heeft, dat de Bijbel 
niet is wat ervan beweerd wordt te zijn door de 
voormannen van het Christendom. 

Voor bijna veertig jaar hebben mensen me gevraagd hoe 
het toch komt dat ik zo'n "grondige" kennis heb over de 
Bijbel en het Christendom. Eerlijk gezegd is mijn 
huidige positie als Islamitisch "expert" op het gebied 
van Jodendom en Christendom niet uit eigen wil Ik ben 
gedwongen te zijn wat ik ben. Vroege provocatie 

Het was 1939 toen ik als winkelassistent werkte in 
Adams Mission, vlakbij een Christelijk seminarium met 
die naam; die predikanten en priesters voortbracht. Ik 
en mijn mede- Moslim-medewerkers waren het 
mikpunt van jonge ambitieuze mannen van de 
geestelijke stand. Er ging geen dag voorbij dat deze 
jonge Christenen mij of mijn broeders in geloof niet 
lastig vielen, door beledigingen die zij uitten over de 
Islam, de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en de 
Qur'an. 

113 Als een gevoelige jongeman van 20 jaar, bracht ik 
slapeloze nachten door in tranen omdat ik niet in staat 
was degene te verdedigen die me dierbaarder is dan 
mijn eigen leven, die barmhartigheid voor de hele 
mensheid - Moehammed (vrede zij met hem). 

Ik zocht mijn toevlucht in Qur'an-studie, Bijbelstudie 
en andere literatuur. Mijn ontdekking van het boek- 
"izhhar-oel- 'haq" - was het keerpunt in mijn leven. Na 
een tijdje kon ik de missionarisen-in-op leiding van 
Adams Mission College uitnodigen en hen laten zweten 
onder hun boordje, tot zij een respect ontwikkelden 
voor de Islam en zijn Heilige Boodschapper (vrede zij 
met hem). 

Moslims onder voortdurende aanval. 

Het liet me denken over hoe het toch kwam dat 
zoveel onwaakzame Moslims constant door Christelijke 
evangelisten die een deur-tot-deur campagne voeren 
worden bestormd, en eenmaal binnengelaten door de 
spreekwoordelijke gastvrije Moslim, dacht ik er aan 
hoe de genadeloze missionaris de "samoesas" 
oppeuzelde en de lucht uit de Moslim sloeg met 
spottende opmerkingen tegen zijn geloof. 114 Vastberaden om bij de Moslims hun recht tot 
zelfverdediging aan huis te brengen en hen te wapenen 
met voldoende kennis om de hot-gospeler, de deur- 
tot-deur venter van het Christendom, en de 
schaamteloze belediger van de Islam en zijn Heilige 
Boodschapper (vrede zij met hem) af te slaan; besloot 
ik nederig om lezingen te geven om de Moslim- 
massa's te laten zien dat zij niets te vrezen hadden 
van de aanvallen van de Christenen. Mijn lezingen 
waren ook een uitnodiging aan de Christenen om de 
waarheid van de Islam te zien, en de verzinsels die de 
werkelijke preken van Jezus (vrede zij met hem) waren 
binnengedrongen. 

Aanval niet nieuw 

Christelijke missionarissen hebben in de laatste honderd 
jaar, en verder terug in de tijd, Moslims van vele 
kanten uitgedaagd, en een vrij groot aantal van die 
uitdagingen zijn, naar mijn weten, beantwoord of deels 
beantwoord. Misschien zal, met de Wil van Allah, 
mijn bijdrage in dit veld ook beantwoorden, of deels 
beantwoorden, aan de uitdagingen van degenen die 
kwaadspreken over de Islam. Het is van uiterste belang 
dat we niet in gebreke blijven. Een zo'n uitdaging komt 
in mijn gedachten, te weten, die van Geo G. Harris, de 
schrijver van "How to lead Muslims to Christ" ("Hoe 
Moslims naar Christus te leiden"). Deze missionaris, 

115 die de Moslims van China heeft proberen te bekeren, 
zegt in de gebruikelijke arrogante en kleinerende toon 
van de Westerling op pagina 19, onder het hoofdje "de 
theorie op beschuldiging van corruptie": "we komen nu 
bij de ernstigste beschuldiging door de moslimwereld 
tegen onze christelijke geschriften. Er zijn drie 
aspecten aan deze beschuldiging. 

De Christelijke geschriften zijn zodanig veranderd en 
gewijzigd, dat zij weinig tot geen gelijkenis vertonen 
met de glorieuze Indjiel, die geprezen wordt in de 
Qur'an. Daarom dienen wij de volgende vragen te 
stellen: Waar zijn ze zo veranderd en gewijzigd? 

Kun je een exemplaar van de echte Indjiel aan mij laten 
zien, zodat ik het met de mijne kan vergelijken? En in 
welk jaartal was de ongewijzigde Indjiel in omloop? 
Voor de Evangelies geldt hetzelfde, deze zijn ook 
onderhevig geweest aan vervalsing. Hierbij kunnen 
we de volgende (scherpe) vragen stellen: 

Was zo'n vervalsing of wijziging opzettelijk gedaan? 

Kun je in mijn Bijbel een zo'n passage aanwijzen? 

Hoe was deze passage oorspronkelijk? 

Wanneer, door wie, hoe of waarom is het vervalst of 

116 veranderd? 

Was dat vervalsing van de tekst of van de betekenis? 

Wanneer wij deze vragen stellen horen wij, moslims, 
dat onze Evangelies "nagemaakte" plaatsvervangers zijn 
voor de oorspronkelijke Indjiel. Of dat onze 
Evangelies het Handwerk zijn van mensen, niet de 
Edele Indjiel die is neergedaald op Jezus. 

Een beetje vragen zal gewoonlijk de "werkelijke" 
toestand aan het licht brengen: dat de Moslim die de 
beschuldiging uit, gewoonlijk ellendig onwetend is 
omtrent de Bijbel, of het Nieuwe Testament zoals 
het feitelijk heeft bestaan in het verleden of vandaag 
de dag. 

Voordat we verder gaan met de tweede helft van 
deze discussie, is het belangrijk u er aan te herinneren 
dat zodra de opponent bereid is de armzaligheid van 
zo'n beschuldiging te begrijpen, wij doorzetten met wat 
lessen uit onze geschriften, zodat onze poging positief 
zal zijn en niet negatief. 

Hebben wij, moslims, dan het antwoord op al deze 
vragen? 

Als u, beste lezer, dit boek heeft gelezen, zult u 

117 toegeven dat Geo G. Harris geen voet heeft om op te 
staan. Ik ben in staat geweest om feitelijke bladzijdes 
uit de Bijbel te geven om zijn beweringen te 
weerleggen. 118 Moslims uitgedaagd 

Op pagina 16 van Geo G. Harris' boek, leert hij zijn 
kameraden een basisregel voor missiewerk, om de 
Moslim in het nauw te drijven: "In dit hoofdstuk hebben 
we aangenomen dat de vraag van de authenticiteit en 
zuiverheid van onze geschriften wordt opgeworpen 
door de Mohammedaan. Wanneer dit het geval is, 
zouden we een basisregel in gedachte moeten houden, 
voordat we onze positie gaan verdedigen. De bewijslast 
rust op de moslims." 

Lof aan Allah dat ik in mijn veertig jaar van weerleggen 
van de authenticiteit van de Bijbel, waar de 
Christenen zo stoutmoedig om hebben gevraagd, in 
staat ben geweest de slag te winnen. 

Onthoudt dat wij Moslims niet van deur tot deur 
gaan om onze religie te promoten. Terwijl Christenen 
van verschillende gezindtes inbreuk maken op onze 
privacy en rust, en gebruik maken van onze 
gastvrijheid om de onoplettende Moslim lastig te 
vallen. 119 Diegenen die bang zijn de waarheid naar voren te 
brengen wanneer zij worden geprovoceerd door deze 
Christenen, die zelfs zover gaan dat zij onze geliefde 
"Nabiy" (Profeet) Mohammed (Allah's vrede en 
genade zij met hem) beledigen, zouden hun Imaan [ 
67 ] opnieuw moeten onderzoeken. 

De lezingen die ik houd zijn bedoeld om deze 
sluipende missionarissen uit te horen, die het huis en 
haard van de argeloze Moslim, die druk in de weer is 
met zijn eigen zaken "aanvallen". 

De lezingen zijn ook gericht op het herstellen van de 
beschadigde waardigheid van de Moslim, die is 
verstoord door de meedogenloze aanvallen van de 
Christelijke verspreider. Vraag de arme Moslims van 
Chatsworth, Hanover Park of Riverlea maar hoe zij zijn 
onderworpen aan de tirannie van bepaalde 
missionarissen. 

Als deze nederige bijdrage van mij ("Is de Bijbel Gods 
Woord?") een plaatsje vindt in het Moslimhuis als een 
golfbreker tegen de missionarissen-dreiging, zou mijn 
inspanning rijkelijk beloond zijn. 67 Imaan is de Arabische term voor "geloof', bestaande uit 
innerlijke 

120 Een grotere beloning zou het zijn als ook maar een 
oprechte discipel van Jezus (vrede zij met hem) naar de 
Waarheid zou worden geleid, en zou worden verdreven 
van verzinsels en leugens.De grootste beloning ligt 
natuurlijk bij Allah de Almachtige, Die ik smeek om 
leiding en vergeving, en bid en vraag dat Hij mijn 
inspanning zal accepteren, die ik in al mijn nederigheid 
aan Hem opdraag. 

Ik roep ALLE mensen op om te blijven lezen, leren en 
te bestuderen. Ik nodig ALLE mensen tot de Islam uit 

Tot slot: al het goede in dit boekje komt van Allah, en al 
de fouten zijn door mij gemaakt. Ik vraag Allah daar vergeving voor. 
Laa ilaha illallah - Mohammed rasoel Allah 

Er is geen God dan Allah, en Mohammed is de 
Boodschapper van Allah. 121 www. islamhouse.com 
Islam voor iedereen Islamic Propagation Office in Rabwah 
P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 122