Skip to main content

Full text of "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelon"

See other formats


í»' I ■• > vi T r 

BOLETÍN ,^6 R A~«>;; •DE LA iiii mu n 11 
JUL2 1951 f^SUY OFlO^^ ' DE BARCELONA 

Octubre A Diciembre de 1905 .j Año V 
NúM. 20 Año Académico CLXXVII BARCELONA Tipografía de la Casa provincial de Caridad 

Calle de uontealeobe, número 5 
1905 
767793 STJ1:í/LA.1RXO Caciquisme politich en lo segle xiix, per F. Carreras y Candi. . 173 

La corona de Aragón y Granada, por Andi-és Giménez y Soler. . 186 

Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María Santí- 
sima, por JPr. i^aí/símo Z). GaawZZa, 7l/c?'cedano. .... 224 

Descubriments arqueológichs de Puig-Castellar, terme de Santa 

Coloma de Gramanet, per Ferrán de Sagarra 2.'!3 

Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón, por 

Joaqidn Miret y Sans '238 

Cartoral de Caries Many, de la Seu de Gerona, per Joaquim Bo- 

tet y Sisó 249 

Noticias 254 


^ o?4¿ AÑO V "D r\l T7 nr T IVT NúM. 20 boletín DE LA Real /academia de Buenas Letras 

— DE BAl^GBDONA — — — f3 OCTUBRE Á DICIEMBRE DE 1905 ES— CACIQUISME POLITICH EN LO SEGLE XIII 

(Continuado) 

Com no entrava en les idees cavalleresques del segle XIII pesar la 
magnitut deis perills, no 'ns ha d' estranyar, que, á despit de les .a'rans 
operacions niilitars contra Balaguer^ aumentas lo nombre deis richs- 
homes revoltats, ab altre personatge d' importancia en lo N. O. de 
Catalunya. Aixís, En Ramón vescomte de Vilamur, á primers de ju- 
liol, trametía á Pere II lletres de desosiments. A elles hi obgectá lo 
Monarca, ab la interessant contesta que 's segueix (151): 

«Viro nobili Raimundo vicecomiti de vilamur Salutem: Reebem uos- 
tres letres enquens tremezes a dir queus desexiets del nostre homenat- 
ge encaraus desexiets de nos que de mal que feessets a nostra térra que 
tengut nons en siats per alcunes raons contengudes en aquelles letres 
les quals raons no son ueres et hon nos uos responem que nos totauia 
fom aparellats de pendre et de fer dret et tot 90 que deguessem a vos 
al Comte de foix et al Comte de pallars et a tots altres a qui nos dema- 
nasseni ne qui a nos demanassen res, et encara offerim que soni apare- 
llats de pendre et de fer dret et tot §0 que deguessem a uos et al Comte 
de foix et al Comte de pallars a tots altres a qui nos demanassera res 
et encara offerim que som aparellats de fer dret a uos et a ells et de 
pendrel de uos et dells et de feruos jutjar axi com deyam segons lu- 
satge de barchinona. A90 quens tremezets a dir queus desexiets del 
nostre homenatge uos responem que si homenatge es per feu nous en 
podets de nos desexir si donchs lo feu nons retiets et que nos lo vol- 
gessem pendre et si homenatge es per A. a. b. c. (152) nous en podets 
desexir en nenguna manera menys de nostra uoluntat: de 90 quens tre- (151) Registre 48, foli 72. 

(152; L' original es ariuí de mala intei-pretació. Creem llegir les lletres indicades, tenint 
en compte lo prooehiment de partir les escritures dobles escrites en un mateix pergami, 6, fi 
de donar major autoritat A un contráete. Mes sempre sobrará la primera A. 

190.1.-1,3 171 F. CARRERAS Y CANDI 

meses u dir qucus desexiets de nos de penyora per rao de D morabatins 
que dej-ets qucus deuiein per rao dexouar et per MD sous que deyets 
queus dcuem per quitacio uos responem que segous que uos sabets nos 
neguns t(íinps da(;o ne dais quens demanassets noy fadegas (sic) en 
nos per estar: encara som aparolats de pagar uos los dits D m'"' els dits 
MD sous ho queus fassaní cunipliuicnt de dret. Datum in obsidione ba- 
lag'uerii nonas Julii Anno domini M^CCLXXX".» 

Al mateix fí d' oposarse A la invasió de gent forastera, ordoná. ais 
veguers de Barcelona, Tarragona, Manresa y Vich, Gerona, Vilafran- 
ca y Cervera, Montblanch y Tárrega, y á Ramón de ]\Iolina veguer de 
liibagorg.a y PaUars, compelissen á tothom, á acudir á la campanya 
l>cr combatre á la host iiue s' aparellava en la Basconia (lü juliol 
1280) (153). 

No cal duptar quan activaría les operacións del siti, Pere II, da\'ant 
lo dit temor. Mestre Nicholos y los demos enginyadors del seu campa- 
ment, no paraven en llurs contruocións. Lo O de juliol enviá A buscar 
á Lleyda mes posts que 's necesitaven per los glnj's (ló-l). 

Los germans Ravaya (Mossé y Jucef) presents també al siti, cuyda- 
vcu de les despeses y aprovisionaments. En esta labor sembla no pro- 
cehiren ab escrupulositat de conciencia cristiana, sino ab amplitut de 
mániga juiva. Ella ha dexat algún rastre d' impuresa, en la manera 
de rebre llurs queviures (155) la gent que comanava 1' infaiit Anfós. 
Com anessin atrassats en la percepció de vitualles, hagueren de cóm- 
prame á aprovisionadors particulars. Y mes avant, quan Jucef Ra- 
vaya, encarregat d' aytal servey, ne tingué en quantitat sobrera, pre- 
tenguí donar ais homes de la host, vitualles y no diners, per los dies 
passats en que freturaren aquelles. 

Los del Primogenit no ho aceptaren; Jucef porñá en son intent; y 
lo Rey, arbitre de tots, posA fí á la controversia, manant ais germans 
Ravaya, que, per los díes de referencia, los dones diners y no vitua- 
lles (156). (lo.'i) Registre 48, foli 76. 

(l.')4) «P. dei gratia Eex Ai-agonis fideli suo R" dalos baiulo Ilerde S. ct k. Jlanam uos <iue 
uistes aqüestes letres nos tramctats cncoutiuent XI postes les D de firos de II dits e lea D de 
gi-03 do I dit: encara US manam que tot vo que per Nicholas neis altres ingiuyndors uostres 
vos demanaran a obs de la obra nostra deis ginys lus liurets els fassats liurar encoutineut et 
en ai;o no aia failla per re pei-(;o cor si la uostra obra sen lagraua en res, sapiats que nos no- 
sen tornarlem a uos et guardáis uos hi be. Datum in obsidione balagarii VII idus Julii Almo 
domini M" CC" L XXX° S. .Juceffus- (Registre 4s, foli 75). 

(155) Que los Kavaya actuaren d' aprovisionadors de la host, ho indiquen altres provi- 
dencies similars, donantne per mostra la següent: 

«Juceffo ravaya quod det porcionem lilis ballistarüs Dertuse qui venerunt in seruicio 
Regís apud obsidionem Balagarü. Datum in obsidione balagarii IH nonas Julii— S. p. niar- 
chesii • (Registre 48, foli 6'j). 

(156) <P. dei gratia Ee.\ Aragonis. Fideli bajulo suo .luceffo rauaya Salutem et gratiam. 
K.\ parte militum qui sunt cum karisimo filio nostro Inftante Alfonsso fuit nobis ostensnm 
quod uos seu Mosse rauaya fratcr uestor nolebatis eis daré per diebus transactis porcionem 
vietualiuní et dixerunt quod si dicta victualia venderé habentur perdentur in eis terciam CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 175 

Ab la activitat despleg^ada al comencar lo jiüiol, la vila de Bala- 
g'uer degué sufrir proii. Y al veure 's desvanexer la esperanca del so- 
cors foraster, se parlarla de capitulado. Arrivá la jornada del 11 de 
juliol, en la que lo Monarca, no dató sos escrits in obsidione Balagavii, 
sino in Balagario. No duptarém que fou en lo dimars onze de juliol, la 
rendició de la pla(ja sitiada (157). Faltan detalls d' esta capitulació: 
empero los fets subsegüents indicarán que fou incondicional, al menys 
per lo que respecta ais principáis promotors del mohiment. Lo mateix 
dimarts, alguns del sitiats son obgecte de la mercé del Rey, com Pere 
de Josa lo Blandí y Ramón Folch, al obtenir guiatge per anar Uibe- 
rament ala sua térra (168) mentres los altres restaven presoners. Y 1' 
eudemá, desde Lleyda, per hont sortí tot seguit lo Rey, guia encara á 
Guillém Ramón de Josa y á Berenguer de Montsonís, los qui 's entor- 
naren á Uurs cases. Finalment, lo 15 de juliol, Arnau de Toralla que- 
da autorisat per visitar al Sobirá (159). 

Al dexar Pere II, á Balaguer (dlmecres 12 de juliol) lii trámete com 
á alcayt y batUe reyal, á En Ramón Moliner (160). 

Lo Comte de Pallars y Roger Bernat III de Foix, ab los principáis 
promotors del mohimeut, entraren presoners á Lleyda, y, se 'Is intruí 
procés. Ais demés los perdona. Motius especiáis excluiren á alguns 
rebelats del perdó, com v. g. los capellaus quí dintre Balaguer predi- 
caren contra del Rey (ICl). 

Lo dissabte 15 de juliol, exigí Pere II, les postats de molts castells 
del Comtat d' UrgoU per los quals lo Comte Ermengol li 'n era feuda- 
tari (162). Y en la propia Jornada, se trámete la fórmula segons la que pai'tem ciim do (liebus transactis denarios habeant soluero a quibu3 manuleutam tecerunt. 
(¿uaro mandamus uoliis quatemis donetis eis denarios ijeriiiiitacione dierum traiisactonmi et 
potestis eis daré porcionem victualium de diebus veaturis maxiaic cum proaiiseritis eis ut 
asseruut, quod per die)>us per quos nos expectaretur eosdem ad denarios quitacionis et ita 
uidetnr nobisquod fieri debatiir ex (juc jam manuleutam feceruut et expectarunt quitacio- 
nem. Datam in obsidione balagarii V° nonas Julii Auno domini M°CC°LXXX" S. E. Escor- 
na.> (Registre 48, foli 68). 

(157) Los historiadors han equivocat la data de la entrega de Balaguer, suposant Montar 
y .\nton de Bofarull, que fou lo 10 de juny y Baudon de Mony que fou lo 20 de juliol -Lo Cío- 
iñcon Barcinonense del segle xtv publicat eu la Marca Hispánica^ deya que fou en lo mes de 
niaig lo siti de Balaguer axis com la capció deis Comtes de Foix y d' Urgell. 

(153) Registre 48, foli 78. 

(169) Registre 48, foli 83. 

(11)0) Registre 48, foli 80. 

(161) Lo 6 d' agost de liSO man.4, Pere II, restituir lo blat que certs preberes de Balaguer 
tenieu depositat á Lleyda, Linyola, Castellserá y Menargues, exceptat lo dcLs cajicllan.sque 
predicaren contra d' ell á Balaguer. (Registre 48, foli 112). 

(1G2) 1280 [15 .iuliol)— ■Viro nobili et Dilecto Ermengaudo Comité vrgelli Salutcm ot di- 
leccionem. Monemus uos ac uobís dicimus et mandamus quatenus donetis nobis potestates 
de Castris iiifra scriptis cjuod á nobis tenetis in feudum videllcet de Mamagastre de vilues 
de Confres de hulla de Tiurana de villa plana de Ager de Os de Tartareu de Moutosor de 
Milla de Claramont de Camals ile Peramola, de la vauíja et de Pinel de madrona de Bioscba 
de TaltaliuU et de Josa quasquidem potestates tradatis loco nostro dilecto uostro Guillelmo 
de turre tenenti locum nostrum in vicaria Ilerde et alus loéis sibi commissis: nos enini cuní 
dictas potestates predicto Guilleluio tradideritis paccato a vobis erimus de cisdem. Datuní 176 F- CARRERAS Y CAXDl 

devien prestar homcnatgc á Pere II, los homes d' Agreraunt, Balaguer 
y Pons. Per robre est homcnatgc cu rci>rescntaeii) del Rey, hi anáren: 
Bcrenguer de ReUvís ü Agremunt y Guillóm Moliner á Balaguer y 
Pons (163). 

Lo 22 de juliol, Pere II reconegué haver rebut en comanda de Ko 
ger Bernat de Foix, los castells de Balaguer, Agremunt, Pons. Caste- 
lló de Farfanya,.Linyola, Albesa, Ivars y Boix (164). Promptc sortí de 
Lleyda, puix lo dijous 2G de juliol já signava documents á Tarragona. 

No tením propósit d' historiar les vicisituts per les que passá la po 
lítica aventurera del Comte de Foix en sos disentiments ab Pere II, una 
vegada acabados les operacións del siti de Balaguer. 

Completaren! la rclació precedent, referint lo papcr que hi jugá, en 
aquest interessant episodi de nostra historia, lo batUe Pere de Palau, 
quí figurava en la host del Rey, comanant la gent de Camarasa y 
demés llochs de la sua jurisdicció. Segons los Ilibres de la reyal escri- 
vanía, acompanyaven á En Palau, noranta nou cavalleries per les que 
prenía sou ó ració. Si bé, se manifestá en lo procés, que era dit 
nombre un enganj-, puix no n' hi tenía tantes com constavcn. 

Arnau Vives, cavaller de la host d' En Palau, perdé un cavall en 
la campanya, que sois havía costat de compra dos cents vuytanta sous 
(165). Pere de Palau recita al Rey qué n' valgué mil; y aquest, en 3 
juny, en esmena del dany, li assenyalá dita quantitat, del bovatge 
deis lloehs del castell d' Alentorn y d' En Guillém d' Abolla. Mes tal 
vegada advertí 1' engany, lo Monarca, puix al día següent, ordoná 
á Jucef Ravaya, busques altre bon cavall per donarlo á En Pere 
de Palau. 

Lo BatUe de Camarasa s' aprofltá de quantes circunstancies li ofe- 
ria la guerra, per obtenir comissións de tota mena, assenyaladament les 
d' incautarse vitualles conflscades ais rebelats. Lo 26 de juny se li 
conferien los delmes deis fruyts rebedors per En Pons de Ribelles y al- 
tres castlans de Balaguer, los quals recullía En Ramón Barceló (166); lo líenle XVIII kalendas Augusti Anno domini M^CCLXXX»— .Tucefus ranaylla.» (Registre 
48. foli 81). 

(leS) «Aquesta es la forma segons la qual los liomens dagramunt feeren homoiintge ct 
sagrament al senyor Rey en Leída. Idus Julii Auno domini Jlillesimo CCLXXX". Yo artal 
per mi ct per los meus promet a uos seyuor meu en P. per la gracia de deu Bey Darago da- 
teudre et de complir á tot mon poder totz los dretz que vos auetz o auer deuetz per (jualque 
rao se sla en agremunt et cu ses pertineucies. E dai;o uos tas houienatge a custuma de liar- 
cliiuonaet o jur sobre los sens auengelis de teñir et de complir aixi com damunt es dit. 

.R. gaui;el¡n.— veyan del vilar.— Bcrenguer tolra.— A. de na bruna.— P. gracra.— G. ferrcr. 
— G. íes cortz.— Bernat de timor.— Bernardo des vilar.— .laumc qos cortü 

cFuit scriptum hominibus de acrimonte quod sihi predicta forma facerent homagium loco 
domini Regi berengario de beluis. Datum ut supra. 

«Eodem modo hominibus de balaguer et de ponts quod facerent dictum homagium G= mo- 
liner. Datum ut supra» (Registre 44, foli 184). 

(164) Registre 44, folis 180 y 184. 

(165) Apéndi.x apartat LXXI. 

(166) Registre 48, foli 60. CACIQUISME rOLÍITCH EN LO SEGLE XIII 177 

28 de juiíy obtingué ordre d' incautarse de lo que Bernat dcTonl tenía 
eii comanda deis homes de Montsenis y de Qa Foradada (167); lo 3 de 
juliol 11 era donada consemblant disposició porque En Bernat de Roca- 
fort, senyor del Timonal, 11 entregas blat, diners y altres deutes 
del rebelle Pere Cortit (168); lo 7 de juliol lograva rebre lo blat que 
Guilleni Ferráu prebere de Balaguer, tenía en lo castell de Serrano, 
(169) axis com tot lo que hi havía en poder deis vehins de Camarasa, 
Cubells, Montgay y Llorens, pertanyent ais homes de Balaguer, Agrá- 
munt, Castelló y altres, que militavan en lo camp enemich (170). 

Encara que no tením detalls del que succehiría al rendir, En Palau, 
comptes al Rey de totquan passá á les sues mans, nos dona á com- 
pendre alguna cosa, lo reterent al pont de fusta construit per los sitia- 
dors damunt del Segre. Diu lo procés, que quan mes avaut lo Rey en 
Pere leva lo setge de Balaguer, lexá un 'pont de fusta que liavíe feíjt en 
lo setge en poder den Pere de Palau, ab encarreeh de que vengues la 
fusta, claus y demés materials, á profit del Sobirá, 

Tot lo que llavors percibí de la venda del pont, s' ho queda molt 
tranquilament lo Batlle de Camarasa (no n' ha mes re en compte al 
senyor Rey les quals coses valien tnil sous o pus) (171). 

Molt atent al seu beneflci En Palau may estava descuydat y menys 
al tractarse de conferir lo govern de llochs deis Comtes d'ürgell y 
de Pallars á persones de la confianza de Pere II. Diulieu reyals provi - 
sions datades lo dijous 17 de juliol de 1280, que N'Arnau Calaf ob- 
tingué les postats deis castells d'Ager, Os, Tartareu, Montsor, Milla 
y Clarmunt; Guillém Moliner, les de Lavansa, Josa, Pinell, Taltavull, 
Biosca, Madreny, Oliana, Ciurana y Vilaplana; y En Pere de Palau 
s' enearregá de les deis castells de Moutmagastre, Vilves, Peramola, 
Comols y Collfret (172). (187) .Beruarclo í3e torano quam omne illiitl quod teuet in comanda de hominibua de mont- 
senis et de sa foradada tradat visis presontilnis potro de iiaUício. Datum iu obsidioiie Bala- 
garii III°Kal. julii Anno doniini M'CCLXXX". S. potri marcliesii > (Registre 48, toli 63). 

(16S) «Pctrus dei gratia Rex aragouis fldeli suo bernardo de Eocafort domino des timonal 
Salutem et gra:iam. Mandamus iioliis quatenus omne liladum dcnarios et iiuicquid aliud dé- 
bitos Potro curtit cui noljiscum est in guerra tradatis nisis presentibus fldeli uostro Potro de 
palacio loco nostri. Datum in obsidione balagarii V nonas Julii Auno domiui M'CC 
LXXX». S. P. marchesii.» (Eegiatrc 18, foli 68). 

(169) Registre 18, foli 71. 

(170) «Petrus dei gratia Rex aragonum fldeUbus suis umver.si.s hominibus de Camarasa 
de Cubellis ot de llongay de Lorens Salutem et graciam Mandamus uobis nuatenus omnia 
debita bladum siue aliquas alias res quas aliqui vi'Strum teuetis ab hominibus balagarii 
acrimontis Castilionis et ab aliquibus hominibus qui nobiscum sunt in guerra tradatis etde- 
liboretis uisis presentibus fldeli nostro Potro de palatio loco nostri. Datum in obsidione ba- 
lagarii nonas Julii Anno domiui Millesimo CC» octuagesimo— s. P. marques.» (Registre 
48, foli 71). 

(171) Apéndi.x, apartat LXXXII. 

(172) •Petrus de palacio baiulio camaraoie. Noueritis nobilem Comitem vrgellcnsem 
mandasse per suas litteras berougaiio de montsonis et de peramola quod tradaut uobis no- 
mine ipsius Comitia potestatcm Castrum infrascriptorum dilecto (iuillelmo de curte locum 
veetrum tenouti in vicarie Ilei-de et alus locis sibi comissis vol cui ipsc voluerit uidelioct de 178 F. CARRERAS Y CANDI 

Ab íxlguncs dilicultats, reals ó flngides, se trova Pere de Palau, per 
possessionarse de les postats d'aytals castells, consultant al Sobirá. 
coin hi deuría ]irncchir y rebentnc iiistruccioiis concretes eu la ordre 
rcyal del dimocres 6 d' agost de 1280 (173). 

Mes no foren aquests sois los castells quina comanda li confia Pere II, 
sino que tambó en 12S1 y A despit d'haver de tonir llavors niotiu de 
desconfiar de la probitat d'En Pere de Palau, com dirém desprós, 
encara li'n encomená los de MuntQonis y Qa Foradada. Lo primer era 
d'En Pons de Ribclles, y lo poschía en fou del Abat d'Aseí'- Pr'i no li 
tinfjué un mes cncomenat; puix lo porter Martí Ex¡meni§ de Josa, d'or- 
dre del Rey, los hi feu retornar (174). Empero ja n'hi haguó proa 
porque presentas comptes grans de la sua administración tant, que 
en los capitols de cárrechs contra dit Batlle, se parla, d'haver ñngidcs 
despeses en los castells de Foradada, Montcenís, Antena y altres. 

Si duptessim un moraent de que la guerra civil del 1280, fou per 
En Palau causa de prosperitat material, n'hi hauria prou per adqui- 
rirne lo convenciment, véureli comprar lo castell de Priva, en 1281, 
avants de la expedició de Pere II á Sicilia. En la venda que lo senyor castro de inuntmagastrc de uiuues de peramola et de Comols et de Colfrct eecundum quod in 
dlctis littcris pi'Cdicti Comitis uidehitis contiueri vnde cum dictus G. de curte uobis supcr 
dictis potestatilius recipieüdis comitat vices suas. Mandamus uoltis quatenus petatis et reci- 
piatis potestatum dictorum Castrorum juxta m.indatuní quod dictus (I. de curte predictis 
faciet per suas littoras super lins. Datum Ilerde XVI° kalenda? Augusti. S. p. marchesii. 

*fT** molinerü similis de lauansa de josa Piuel Taltaliuill bioscha Sladreny vliana Ciurana 
et de víla plana. 

«A. cala,ff similis de Ager Os Tartárea Montesor Milla et de Clarmont.» 

Eegistre 48, foli 90. 

(I73j «Petrus del gratia Rex ar.Tgonum tideli sno Petro de palatio baiulo de camarasa de 
Cubells et de Montgai Salutem et graciam uestras rece]iimns litteras in quibus siguiñcastis 
nobis quod potestates castrorum quas per uos recepi niandauimus quod nos super predictis 
deliberauimus qualiter super hoc proccdatur: procedati.s igitur in hunc modum quod si de- 
tentores dictorum castrorum usque ad diem eís asignatam in quam debatur ipsis traderc 
potestates non dederint uobis ipsas potestates per eos propter hoc non debeatis garrigare 
uisi ipsi primo malum faceront terre nostre uel hominil>HS. Set proliibeatis custodirí quan- 
tum potcritis atque lU'ohiberi taciatis ne in ipsis castris posset per aliquos frumentum 
bladum vinum au aliqna alia uictualia uel arma pi.r aliquos pcrmitti et etiam (luod bomines 
ípsorum car-trorum non ueniatis ad loca nostra per emeudis uel vendendis aliquibus rebus 
uel mercibus eorundem et interlm si de cousensu homiuum castrorum uel alio modo liabere 
poteritis uel capere ipsa castra ea capiatis et habeatis intendendo ad hoc quantum po- 
tcritis inducado bomines supradictos. Datum lUerde pridie nonas Augusti auno domini 
M-CCLXXX". (Eegistre 48, foli 111.) 

(174) 1281 (19 d' abril; «Nouerint vniuersi quod nos Poncius de Ribellis confitemur et 
iu veritate recognoscimus vobis Illustrissimo domino Petro dei gracia Regi Aragonis 
quod propter dampna excessus et maleficia illata per nos et valitores nostros vobis et 
hominibus uestris et propter expensas quas liabuistis uos et homiues uestri faceré racione 
guerre quam inuiste mouimus contra vos sumus vobis condcmpnati in viginti mile march' 

argcnti et viginti mile solid! » Entre les postats de sos castells que promet donar al Rey 

en cix contráete, lii enclogué: •ítem de castro de iMuni,'onis si placuerit Abbati agerensi.. 
1281 (11 kal. de Decembre) >Fi(leli suo petro de palatio Salutem et gratiam Mandamus uobis 
quateuns visis presentibus tradatis et deliberetis martino eximini de .lassa porteño nostro 
loco nostri castra de Munsonis et de zaforadada quod tenctia a nobis in comanda. Et cum 
dicta castra predicto porteño tradidcritis nos erimus indc a uobis paccati. Datum valeucie 
XI" Kalendas deceuibris— S. P. Sencliment> (Registre 44, tolis 205 y 2Uii.) CACIQUISME t'OLÍTICH EN LO SEGLE XIII 179 

de Priva, Bernat de Míravet, feu áPere de Palau, també se lesionaren 
los drets de la corona, per quan fou amsgada la fadiga que's devía al 
Sobirá. Y encara lo perjudica mes, puix en avant, En Palau, romaugué 
per Priva, home propi ó feudatarí de son gran amicli N'Alvaro de 
Cabrera vescointe d'Ager. Per manera que los honies de Priva, no 
scguiren la host reyal sino la del Vescomte. 

Es molt posible que Palau amagas la fadiga al Rey, no sois per 
dexarli'n de pagar lo seu import, sino també per evitar que á Pere II 
I i ontrassen intencions d'adquirir per si lo castell de Priva, davant lo 
propósit que tenía de ferse ab lo major nombre de castells y castlaníes 
en lo comtat d'Urgell. Molt poch avants, lo Rey havía comprat lo 
castell de Llorcn§, del que, flns la castlanía ne volgué adquirir, pa- 
gantne mil cinch cents morabatins á En Bernat de LlorenQ (175). 

Era, lo castell deLlorenp, notable en lo comtat d'Urgell. Enagenat 
temporalment per lo comte Erraengol, en 1203, no tarda ell mateix á 
adquirirlo, servint de derrer refugi á Guerau de Cabrera, al intentar 
usurpar lo Comtat á la hereva Áurembiaix. Dintre la fortalesa de 
Lloreng, se tancaren, Guerau, sa muller Elo, sos filis y principáis 
cavallers, resistinthi molt temps á la host de Pere I y capitulaut 
en 1211 (176). 

Durant una de les bregues hagudes entre lo Rey y lo Vescomte de 
Cardona, tal vegada durant la de 1280, Llorenc fou pres al Vescomte 
per la host de Camarasa y molt ben aprovisionat de ballestes de torn 
y de dos peus. Entre los presoners de la guarnició ó establida, hi havía 
un tal Pere de Palau, lo tercer d'aquest nom que trovém en esta rela- 
ció. Portat al castell de Camarasa, lo famós batlle Palau pretenía 
haverne d'ell un bon rescat. Un día se desvanesqué sa esperanga, puix 
lo presoner escapa de la presó sense saber com. 

Indignat, lo Batlle de Camarasa apreng-ué á En Berenguer Palau, 
germá del capturat á Lloren?, qui res tenía que veure en la guerra deis 
Cardones. Se'l ne porta á Camarasa, tancantlo en lloch del fugitiu, 
posantli pesades cadenes, (««& grans arriasades» diu lo procés). 

Berenguer Palau y sos parents, no tingueren altre remey, que sa- 
tisfer al Batlle un rescat de tres cents sous, segons pretenía. 

Quan lo castell de Lloren? passá á mans de Pere II, En Palau 

(176) La adquisicló de la castlanía d'En Bernat de Lloren.,-, dona lloch A questious ab lo 
Rey en 1279 (Eegistre 42, toli 152). 

Del temps de la compra de dita castlanía es la seguent orde: .Fídeli suo petro de palacio 
li.niulo Camarasic salutom et graciam. Uandamus nolüs quateuus soluatls bernardo de Lorens 
.nilitiillos millo «iuiugentos mora Latinos quos nos sibidebcmus racione cmptionisCastl.inic 
do Loreu..-. Nos euim sumus parati complore illud supor quo fidelis liaiulus uoster jucefus 
liauayafuitnobislocutusdofacto luiiusmodi. Datum barcbinoiie .\V kalendas Nouembris 
auno domini MOCCLXXX" primo. P. de sancto clemente.. (Registre 60, toli 187). En 12S2 
(U de .¡.iner 1281) ordoná Pere II 4 Jucef Eavaya, pagar dits l.óOO morabatins al castlá 
licrnat de Llorens (Registre .'i2, l'oli 20). 

ílít!) J. JIlRET Y Sans InvesU'oaciün Ustórica lobie el cizcontlado de Caetellbó, nlane-ilo? 
y 173. 180 F. CARRERAS Y CANDI 

n'haguó la comanda, cuydant de les despeses faedores per posarlo en 
condicions defensivos. La sua diligencia coni sempre se patentisá ab 
lo que's consigna en lo procés, 50 es, d'haver carregat los comptes en 
mes de mil cinch cents sous. 

A Llorcng h¡ introduhí En Palau á un deis mes adietes á la sua 
persona, Arbitra del Key l'ofici d'alcayt y batUe, per son parent Pere 
de Palau. Aqucst, s'hi arrelá, d'aytal manera, que encara exercía 
dits oficis en 1290. Les declaracions de Na Barcelona Vila, que figuren 
en lo procos, presenten á sa tilla Guilleuma scrvint á dit alcayt y á sa 
muller en lo castell de Lloreng, en 1290, haveut convertit Palau á 
Guilleuma, en sa concubina, durant mes de mig any, ab conseutimcnt 
de la mare. 

Lo dit nos mostrará, com lo BatUe de Camarasa ocupava lloch pro- 
minent en la política de Pere II, convertintse en hu deis principáis 
representants del partit realista, en la perturbada reg'ió del N. O. de 
Catalunya. A les proves consignados pot afegirse la comissió de cobrar 
lo bovatge de les ierres de Pedro d'Ayerbe. Havent sobrevingut algu- 
nos diferencies entre lo Senj'or d'Alós, y Pere II, aquest concedí prorro- 
gues per lo pagament de dita gabela. 

A 6 de maig de 1281, pretenía, lo Sobirá, que N'Ayerbe, finida la 
prórroga, fes pagar lo bovatge á sos vassalls, satisfent les injaries 
comeses al Rey en la dilació. Quina carta li entrega En Pere de Palau, 
á quí encomenava Pere II ne reclamas acta notarial de la sua presenta- 
do y cuydés que son germá cumplís lo que li preceptuava (177). 

Los presouors de Balaguer, seguíen á Lleyda custodiats per P. A. 
de Botonach. Lo 30 de novembre de 1280, Pere II, ordoná entregar al 
Comte de Foix y al Vescomte de Vilamur, á mans de Ruderich Exi- 
men de Luna procurador reyal de Valencia, per meuarlos á Morella, 
sots custodia del alcayt Pere llorelló y d'En Guillém de Redorta (178). 
En quan al Comte d'ürgoU y á Pons de Ribelles, si en un principi, 
Pere II, tenía dcterminat transportarlos á Valencia, després dona con- 
traordo (10 de decombre 1280), volont que restessin á Lleyda (179). 
En la primera meytat del any 1281, los parents y amichs deis pre- 
soners procuran servir de mitjancers per venir á pau ab lo Rey. Tot 
son añades d'uns y altres ais llochs hont estaven redosos, ab autori- 
sació de Pere II. Ara la Vescomtesa de Narbona, tramet un emi- 
sari al Comte de Foix (7 de janer) (180); ara En Comengés parla á 
Morella ab son cunyat Arnau Roger d'Erill y ab lo comte de Pallars 
(9 de febrer) (181); ara es En Guillém Gayter de Palmera, qui confe- (177) Registre 19, foli 82. 

(178) Kegistre 48, foli 188. 

(179) Kegistre 48, foli 193. 
(ISO) Registre 49, foli 13. 

;isl) 12SI 9 de febrer). «Petro de morella alcaydo ilorelIíB Maudamus uoIjís quateniis 
perinitatis lo<iu¡ solum dilcctuin nostruin Comeugesium ciuu aobilibus Comes pallaricneis CACIQUISME POLÍTICH EN LO SÉGLE XIII 181 

rencía ab lo Comte de Pallars (182); ara En Ramón de Guardia y En 
Guillém d'Alentorn van á visitar al Comte d'Urgell y á Pons de Ri- 
belles (1 d' abril) (183), etc. No cal dubtar que lo Monarca afavoría 
tantes entrevistes (184). 

Lo resultat d'aytals tractes y embaxades, se comenta á sentir á 
mitjans de mar(j, assentantse los fonaments de la concordia. Per Qo lo 
Comte d'Urgell ordoná entregar les postats deis seus castells, al ve- 
guer de Lleyda Ramón Moliner, per lletres que expedí á sos feudata- 
ris. Foren aquests, segons consigna lo Registre 49, Pon? de Ribelles, 
per lo castell de Rialp; Alvaro de Cabrera, per los d'Ager, Os, Tarta- 
reu, Montsor, Milla y Clarmont; Guillém d Abella, per los de Lavan- 
(ja y Lo^ars; Pon? de Pinells, per lo de Pinells; En Peramola, per lo 
de Peramola; Berenguer de Camporrells, per lo de Biosca; Guillém Ra- 
món de Josa, per lo d'Oliana; Berenguera de Cervera, per lo de Tal- 
tabuU; Ramón de Castelló, per lo de Torralba; Berenguer de Josa, per 
lo de Madrona; y Galcerán de Pinos, per los de Lavanga y Josa. 

Algún temps tardaren en procehir de la matexa manera los demés 
procesats. Empero á la fl vingué llur sotsmisió y se celebra sumptuo- 
sament en la capella del castell reyal de Lleyda (30 de juliol de 1281 ). 
Aplegades gran nombre de persones, cumpliren la promesa, que ja 
havieu fet, d'entregar les tenencies d'alguus do llurs castells, En 
Ramonet de Cardona, en nom propi y en lo d'En Ramón d'Anglesola, 
lo Comte de Pallars, son germá Ramón Roger y Bernat Roger d'Erill. 
Actuaren de testimonis, Fr, Pere de Monteada mestre del Temple, Be- 
renguer de Puigvert, Berenguer de Cardona, Bernat d'Anglesola, 
Ramón d'Urg, Pere Arnau de Botonach, Arbert de Mediona y altres 
cavallers palatins. 

Lo Vescomte de Cai'dona se compromete á remetre á mans d'En 
Ramón d'Orcau, veguer de Cervera, sos castells de Cardona, Castelló 
del valí de Lort, Castell-tort, Matamargó, Castell-tallat, Ca Molsosa, 
Colonge, Ivorra, Calaf, Mediona y Montbuy. L'encarregat do rebrels 
sigue En Simón de Geronella. 

Lo Comte de Pallars, de vía entregar aximateix á Ramón d'Orcau 
en nom del Rey, Soler-roig y en la regió del Bergadá, los castells de H" rogeríi et bernardo rogerü de Eril (luocieusciiiniiue ídem Comeugesiua louui volcruit 
cum eisdeni» (Registre -in, foli 19). 

L' afecte del Rey vers En Comengés, resulta de la orde qne 11 donA d'apoderarse deis Ijen.s 
d'En Ramón de Cardona y d'En Bernat de Fluviá (1281—31 janer.) (.Registre i9, folis 19 y aS), 

(182) Registre 49, íoli 62. 

(183) 1281 (I d' abril). «Euueco luppi de Jassa. Mandamus uobis quatenuK permittatirt 
Eaimnndl de guardia et G. de alentorn milites videre Comitem Vrgelli et Poucium de Ribe- 
lles et lotiui cum eis semel uel bis qualibet die in presentía tamen uestri uel alterius loco 
uestri. Ita quod non jaceant nec comedant cum cisdem. Datum Tirasone kaleudas Aprilis 
Auno LXXX primo. S. p. de saucto Clemente.» (Registre 49, foli 26). 

(184) Se donaren salconduyl-i reyals, en lo mes de febrer, á Alvaro de Cabrera ves- 
comte d'Ager y al.s vassalls del Comte d'Urgell que volguessin anar A parlar ali aiiuest A 
Lleyda (Registre 49, foli J3). 182 Jf. CARRERAS Y CANDI 

Querol, Mimtiniíjor, Muntclar, Casserres y Fraumii-, lo llocli de Me- 
rola y lo puig Erbagós. 

Lo propi Comte de Pallars luivíu de posar en poder del veguer de 
la Ribafí'or^a Ramón de Molina, los castells d'Alós, Esil, Boron, Osue, 
Sorb, Son, Valencia, Esterri, Isavarre, Escalarre, Estays, Valí de 
Unarre, Oavás, Cerpt, Unarre, y tots los llochs y vueles de la Valí 
d'Aneu, exceptat Puig-Lloreng, la casa de Piquerola y lo castell de 
Segura; la valí d'Espot ab lo castell de Lort situat en dita valí y tres 
viles de la matexa, ^o es, Obacli, SoIA y Stavareyn; los castells d Es- 
caló y Leberzuy, que están en la ribera d'Escaló; la valí de Cardos, 
ab lo castell de Eibera y los viles de Surri, Benescarrc, Estalló, Anas, 
Carabrós, Ladrós, Aynet, Esterri, (íencstarri, Ladorra, Beldís y al ■ 
tres llochs de dita valí. En lo comtat inferior del Pallars, entrega lo 
Conite de Pallars al Rey, los castells de S:>rt y d'Envey; la térra de 
SoV)regerre hont es lo Castell-nou; la térra de Corts, hont hi han los 
castells de Perameya, Montcortcs, Mont-rós, Molines, Castellgermá, 
Pinyana, Espluga-Oasserra, Santa Grata y la vila de Salars; A mes, 
en lo que respecte al castell d'Olp, declara, que lo Rey d'Aragó se'l 
tingues com á seu. 

Bernat Roger d'Erill devía tranietre á Pere II y en son nom A Ra 
inon de Molina, lo castell de Bohy y les viles de Durro y Tahull; lo 
castell d'Erill, ab Malpás y altres llochs del mateix y lo castell de 
Sás (185). 

Mentres s'anava seguint la causa contra deis nobles presoners, 
Pere II, á les derreries de febrer de 1281, concedía á Bernat de To- 
ralla, cavaller del comtat de Pallars, per virtut de gracia especial, 
los castells y viles de Sant Genez, Mur, Hayret, Plcadenuris, Areu, 
Besan, lo que tenía á la Vall-ferrera y á Vilamitjana, y los castells 
de Torroella, Mura, Olp, Mancuy y Capdella. A mes Toralla promet 
al Rey «quod non ducemus uxorem nec ibimus in peregrinacionem 
nos et nostri absque volúntate vestra» (5 kalendes de maro) (186). 

La causa contra d'aquests cavallers, anava endevant, tenint ca- 
rrech de procurador reyal En Ramón de Toylá, qui, en la acusació, 
incnlpava al Vescorate de Cardona y á sos amichs, d'haver induhit 
ais sarrahíns de Granada y Berbería, á entrar la frontera valenciana. 
Lo Vescomte de Cardona, segons manifestá son procurador G. de Cas- 
tellolí, era llavors raajor de vint anys y n'havía fets vint y dos. Los 
jutges Arnau Taverner y Bernat des Prat, condempnaren al Vescomte 
á pagar, d'una part dos cents mil marchs de plata y d'altre cent mil 
sous y á mes cent mil sous per dampnatges ocasioiíats en térra de 
Vilafranca; á Arnau Roger comte de Pallars, lo condempnaren A jua- 
gar cent mil marchs de plata y cent mil sous; y A Bernat Roger d' (185) Kegistre 47, folia 13 y 11 

(186) Hegistre 47, foli 10 CACIQUISMÉ POLITÍCH EN LO SEGLE XIII 183 

Erill, á cinquanta mil marchs de plata y cinquanta mil sous (21 y 24 
d' agost de 1281). 

Lo divendres 25 d' agost, Tinfant Anfós, desde Lleyda, ordoná 
ais representaiits del Eey, entreguessin á llurs respectius Senyors, los 
llochs que feu ocupar Pere II durant la guerra (187), tota vegada que 
aquest li delegava les sues facultáis per fiualisa; aytals ccntroversies. 

Com no era possible que cap deis richs homes sentenciats, satisfés 
les sumes A que se 'Is havía condempnats, couvingueren en entregar 
al Rey, lo directe domini de tots los seus castells, que, tant lo Ves- 
comte de Cardona, com lo Comte de Pallars y lo Baró d'Erill, teníen 
en senyoriu propi. 

Los castells entregats per lo vescomte Ramón Folch, sigueren los 
de Cardona, Castelló de valí de Lort, Caslelltort, Matamargó, Clariana, 
Castelltallat, Oa Molsosa, Colonge, Mediona, Loberola, Lobera, Capo- 
llat; los tres castells que En Guillem de Calders tenía per lo Vescomte 
en la Valí de Lort, §o es de Qa Coma, Qa Pera y Osquer; los de (>- Va- 
ssona, Tavertet, Castellauli, Colonge, Miratin y Vilaromá; lo castell de 
Montbuy, si axis plavía al Bisbe de Vich y lo de Ca Aguda de la valí 
de Liria (188) si axis plagues al Bisbe d' Urgell. Quius castells declara 
rebrels del infant Anfós, en feu del Sobirá, prometent darne les pos- 
tats, segons Usatges de Catalunya, sempre y quan ne fos requerit per 
lo Monarca. 

Los castells del Comtat de Pallars, que eren del Comte, y d' ara en 
avant restaren sots directe domini del Rey, foren los d'Alós, Esil, Bo- 
ren, Sorb, Son, Valencia, Esterri, Issavarre, Escalarre, Estays, Usue, 
Gavás, f;erp, Unarre, Segura, Puig-Loreus, Piquerola y Portron, si- 
tuats en la valí d'Áneu: los situats en la valí d'Espot, nomenats de 
Lort, Obach, Sola y Estavareny; los de la valí de Cardos coneguts per 
Ribera, Surri, Benestarre, Estahont, Gavás, Carsibrós, Ladrós, Aynet, 
Esepri (?), Genestarre, Ladorra y Beldís. En lo comtat Inferior de Pa- 
llars, los castells de Sort y d'Envey; en la térra coneguda per So- 
bregerri, Castellnou, térra de Corts, y Castell de Perameya. A mes los 
castells de Montcortés, Montroig, Castel-germá, Molíns, Pinyana, Es- 
pluga, Trasserras, Salars y Santa Grata. (187) A Simón de Gerouella veguer de Tarragona, Pere H li deya que, havent prestnt 
homenatje, lo vescomte de Cardona, per sos Uoehs y fortaleses, li restituís los casteHs de 
Mediona y de Montbuy; per les semhlants rahous ordonava íi Ramón d'Orcau, entregar los 
castells de Matamargó, Castelltallat, (> Molsosa, Colonge é Ivorres, al Vescomte; A Ramón 
de Molina, que restituís al Comte de Pallars, los castells y llochs del sen Comtat que tenia 
relnits á nom del Rey, á excepció de Santa Grata, Pinyana, Castellgcrmá, Espluga de Tres- 
serra, Montcortés, Perameya, Castellnou de Sort, Envehy, Leliertzuy, Ribera, Escaló y 
Lort; y al propi Molina que fes re.stitueió de tot á, Bernat Roger d'Erill, exceptats los cas- 
tells ó llochs de Bohy, lirill y 8as. També á Ramón d'Orcau que, restituís Berga y Bcrgadá 
al Comte de Pallars en lo mateix modo y jurisdicció en que estaven quan hi foren assignats 
per jutges Simón de Geronella y Ramón Gil, per les questions que 'a teníen ab lo Eey á causa 
del Bergadá, á excepció del castell de Puig Erbezós. (Registre 47, foli 39). 

(188) Lo nom rt'est castell en lo foli 21, vé escrit: «C^aguda de valí de doria-. 184 K. CARRERAS Y CANDI 

Aximateix los castells quc's tcnien per lo córate de Pallars, desig- 
nant ais de Queralt, Rodes, Estech, Montfornut y Revert, quina meytat 
era de Kamon Roger. També los castells de Gramanet y (iurb, com 
los que tenia per Bernat de Tjralla, 90 es Vilamitjana, Montcuy, 
Sutardit, Lartuen y Cassoval. Scmblantmcnt lo castell, puig y valí de 
Capdella y los que possehía com á feudatari seu En Raniou Roger de 
Pallars, qo es, Burch, Guilarcuy, Oló, Toloriu, Vall-fresosa y Fonta- 
net, lo derrer en leu de la Jlitra d'Urgell. Tancant la llista de tots los 
pertanyents al Pallars lo de Soler-roig. 

Mes avant anomenava los castells del Bergadá, quin feu passá 
al Rey, esseut los de Montmajor, Querol, Montclar, Casserres, Mero- 
la, Freumir y Rosset, salvant lo dret de Beatriu de Melany. 

Mentada la entrega d'estes pertenencies, manifesta lo document, 
que les tornava á rebro de mans del infant Anfós, tenintho tot en feu 
de la Corona, y afegiutlii encara lo Uoch de Bullidor, guanyat per lo 
Rey durant la guerra civil. Li assenyalava los castells hon deuría 
estar ab sa familia, quan lo Rey, cota á senyor directe, li reclames les 
postats, los quals eren: lo d'Almyna, si rebia les postats del comtat 
de Pallars Inferior; Bertuy si rebía les postats deis llochs de Corts; 
Envey, si les rebía deis llochs d'Eavey; Areny, si les rebía deis llochs 
de Montrós; Arros si les rebía deis llochs de Cardos; Esterre, si les re- 
bía deis llochs d' Áneu; Estavareny, si les rebía deis llochs d'Espot; y 
Capdella, si les rebia de la propia valí. (7 kalendes de setembre 
de 1281) (189). 

Bernat Roger d'Erill entrega al Rey lo domini deis seus castells 
de la valí de Bohy, qo es: de Bohy, Durro, Tahull, Erill, Malpas y Sás. 
A mes aduhí proves de que Eril-sa-vall y Castellác;, eren d'En Co- 
mengés ó de sa muller, com també que Sorb y Ansuy eren d'Ea 
Guillém d' Erill, germá de Bernat Roger. Per tant, d' ells no 'n podía 
ferne entrega al Sobirá. 

Com á feudixtaris del d'Erill que prestaren seguidament l'homc- 
natge al Rey, hi venen citats, Pons de Piuel per lo castell de Vall-fre 
sosa. (7 kalendes setembre 1281) (190) y Guillém de Sant Cerní castlá 
d'Erill. Erill, petita regió pirenenca, autónoma, venía esser á Cata- 
lunya, lo que Albarracin en mes escala, era en aquest matcix temps 
dintre 1' Aragó. 

A Trcmp fou hont 1' infant Anfós rcbé 1' homenatge deis feudata- 
ris del Comtat de Pallars. (14 kalendes d' octubre 1281) (191). (189) Begistrc 17, toü 28. 

(190) Kegistrc 17, foli .10. 

(191) Foren dita feudataris; GuiUérn de Montcortés casth'i de Santa Grata; Arnau d'Or- 
cau, castlá de Salars; O. A. de Perves y Perico de Clarmunt, eastlá y sotscastlá de ga Es- 
Ijluga: Berengucr do CastellvíjCastlAile Lort, <iui tenia en feu del Comte, lo castell de Ei- 
vert; Guillém de Perves, castlá de Castcllgermá y teuint lo Uoch de Rodos; Ramón de 
Puigcerver, castlá de Pinyaua; Eamou de Pei-amcya y Jaume de Muntpesat, que tonieti per lo CACIQUISME POLITICH EX LO SEGLE XIII 185 Omitirém parlar d'altres actes y contractes celebrats ab tal oca - 
sió, per esser ja del tot secundaris, com lo reconexement de Guillem 
Galcerán de Cartellá, qui's declara vassall de Pere II per son castell 
d' Ostalers (3 nones agost 1281); la absolució que l'iufant Anfós feu ais 
Comías de Pallars y Vescomte de Cardona, de la condempna contra 
d' ells recayguda (6 kalendes de setembre 1281); la oferta de tots los 
riclis homes apresonats, de perdonar y res exigir, ab motiu do damp- 
natges ó injuries rebuts durant la guerra, de llurs contraris; la resti- 
tució del castell de Galliners al Comte de Pallars (8 kalendas setem- 
bre 1281); les absolucións de llurs horaenatges ais feudataria del Ves- 
comte de Cardona, fetes per aquest, á fl de quedar en condicións de 
rendir homenatge al Rey (3 nones de setembre 1281); etc. 

D'una manera semblant á la deis feudataris del Comte de Pallars, 
los del Vescomte de Cardona, prestaren llur sagrament de fldelitat y 
homenatge al infant Anfós, qui's traslada per rebrels, al Vescomtat 
hont aquell senyorejava (192). 

Tampoch En Pons de Ribelles, tenía manera de satisfer los vint mil 
marchs de plata y vint mil sous, á que l'havían condempnat los jut- 
ges Taverner y des Prat. Per tant, posa en mans del Monarca, los 
castells de Ribelles, Antona, Rialp, una castlanía de Balaguer y le? 
forjes y llochs que possehía en feu d' altre, com Montgonis, cas de que 
hi vingués be son senyor l'Abat d'Ager (18 de novembre de 1281) (193). 

Axis acaba la famosa guerra civil del 1280, obtenint Pere lo Gran, 
tot lo preponderiu y doinini que la Corona podía desitjar, en territoris 
autonómichs del Principat de Catalunya. Induptablement sapigué 
aprontarse de tot. Tixnt bona solució, induhí á Pere II á buscar la opor- 
tunitat de fer lo mateix arreu, adregant la sua habilidosa diplomacia, 
per conseguir resultat consemblan t en térra aragonesa. Aixis donchs 
perdé sa autonomía, lo senyoriu d' Albari-acin, poch temps després. 

(Seguirá.) Francesch Carreras t Candi. Comte lo castell de Formit ó Fromit, ab los dos noms designat; Aniau de Miralles, quí tenía 
en feu lo castell de Gramanet; en Vilau Flor, castlá d'Escaló: Bernat de Besan, eastlá de 
Cai'sibi'ós; Arnau de Montcortós, castlá de Montcortés; Bertrán d'Aramnnt, qui tenia en feu 
lo lloch d'Estaó; Dahnau d'Eroles qui tenía lo castell de Gurb (Registre 47. foli 3i). No 
consten altres castláns y senyors en I os homenatges deis llochs del Comte de Pallars. 

(192) Foren aquests feudataris: Bernat de Barbera y Arbert de llediona, castlá y sots- 
castlá respeetivament de Mediona; Arnau de Vernet y Berenguer f'a Tort castlans de Car- 
dona; en representado de Berenguer de Cardona ca.stlá major de Moutbuy y d'Arnau de 
Alontbuy castlá, presta jurament lo flU d'aquest N'Arnau; A. de Fontanet, castlá de Colon- 
ge; Barthomeu de CastoUauli, lo presta en nom de Na Romeua de Cervera castlaua de Calaf ; 
Berenguer de Castellauli, castlá de Castellaulí: los sotscastláns Caldero y Guillem ^'a Cirera, 
per los castells de Ca Molsosa y de Castelltayllat; Pere de Cervera y Guillem de ferrán, 
sotscastláns d'Ivorres 6 Ivorra; Guillem de Pons, jm-á per lo castell de Lobera, sens marcar 
si n' era castlá 6 sotscastlá (dimecres 3 de les nones de setembre de 12.S1). 

Lo .S deis idus de setembre á Cardona presta homenatge Guillem de Calders, castlá de la 
valí de Lort. T al endemá, N'Arnau de Vernet lo presta á nom de si maro castlana del cas- 
tell de Cardona (Registre 47, folis 22 á 27 i. 

(193) Regi.stre 47, foli 12. ' 186 A. GIMÉNEZ SOLER LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 

(Continuación) 
De 129Ó Á 1305 

Con el tnitíido de 1296 inauguró Jaime II una política nueva, cou- 
Iraria á la seguida hasta entonces, contribuyendo A que la minoría de 
Fernando IV fuese la más calamitosa de todas y uno de los períodos 
en que sufrió más desastres la Corona de Castilla; cesó su amistad con 
la familia reinante castellana, á la cual negó derecho á la Corona y 
hasta legitimidad á los hijos de D. Sancho y D.* María de Molina, re- 
conociendo como soberano de aquel reino al nieto de Alfonso el Sabio, 
D. Alfonso de la Cerda; sustituyó á su cooperación en la Reconquista 
una firme alianza con Granada aceptando, como buenas todas las con- 
quistas de los moros y procuró la desmembración de Castilla, quedán- 
dose él con Murcia, é intentó dividir en dos este reino para que 
reinara en uno el pretendiente y en otro el monarca legítimo. 

Tal vez cambio tan radical fué motivado por el deseo de compen- 
sar la pérdida de Sicilia con adquisiciones territoriales en España y 
la disminución de la influencia aragonesa en Italia haciendo de Ara- 
gón el Estado preponderante en la península ibérica; al ir á Roma 
llevaba ya seguramente la idea de concluir el tratado aquel, por el 
cual, renegando de la política de su padre, abandonaba A los fieles si- 
cilianos y se inhibía de entender en lo sucesivo en los negocios de esta 
isla, sino era para declararse amigo de sus enemigos, enemigos A la 
vez de su casa y de su nombre, porqué su reconocimiento de los de la 
Cerda y su aceptación de Murcia, que estos le cedieron, confirmando 
á su favor la donación hecha á su antecesor, llevaba como secuela la 
guerra con Fernando IV y era de necesidad renunciar A una de las dos 
empresas. 

El almirante Bernardo de Sarria, cuya influencia había sustituido 
en el ánimo de Jaime II la (¡ue antes ejercía Sancho el Bravo, decidió 
el abandono de Sicilia, con el propósito nada noble de sacar de Italia 
á su rey, á fin de privar de nuevos triunfos á Roger de Lauria, contra 
quien sentía odio feroz, y anular los ya obtenidos, haciéndolos estéri- 
les; todo se dispuso para esto: el tratado de 1296 entre Aragón y Gra- 
nada tuvo por fin único y exclusivo asegurar la paz en los Estados 
peninsulares de la Corona de Aragón por el tiempo al menos que el 
soberano estuviera ausente de los mismos, por ser los granadinos los 
únicos que podían venir á turbarla y por tanto ser ellos solos los úni- 
cos á quienes convenía tener por amigos; el granadino por su parle 
solo podía temer de los aragoneses, si de algún lado debían venir LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 187 

trabas á sus afanes de reivindicación de ciertas plazas y fué fácil por 
esto á uno y á otro llegar á un acuerdo sin tener en cuenta los dere- 
chos del Pretendiente á la corona, que entonces ceñía Fernando IV, 
]iorqué el estado más que de indisciplina, de anarquía, en que se ha- 
llaba el reino castellano lo convertía en auxiliar indirecto, pero pode- 
roso, de sus propios enemi,:;-os. 

Por esta causa Jaime II entró ya en 1296 por el reino de Murcia, 
decidido á unirlo á sus dominios, cosa que logró en gran parte, y por 
bien parecer y por contentar al de la Cerda escribió al de Granada, 
cuando aun Fi'ancisco Despí no había vuelto de la Alhambra con la 
ratificación del tratado, rogándole que pactara con el titulado Rey de 
Castilla como lo había hecho con él, entendiéndose con el mismo emba- 
jador; no se negó el moro, pero las condiciones por él propuestas eran 
muy grandes y creyendo Jaime II que su discusión sería larga y difícil 
aplazó el negocio hasta su regreso de Roma (1); nuevamente quiso 
reanudar esas negociaciones en 1297, invocando razones de orden pu- 
ramente moral, pero las hizo fracasar (2) Mohamed, que, teniendo 
puestos los ojos en ciertas plazas de Andalucía, de las cuales se creía 
injustamente desposeído desde los tiempos de Alfonso el Sabio, y en 
Tarifa, en cuya devolución soñaba, no desconocía que solo ganán- 
dolas por fuerza de armas habría de incorporarlas á sus dominios, 
cualquiera que fuese el verdadero rey de Castilla (3). 

y así como Jaime II se apoderó de Murcia, él corrió Andalucía, si 
bien de sus correrías y victorias solo sabemos lo que quiso decir Ben- 
aljatib, único historiador verídico de los árabes que corren impresos, 
y alguna que otra noticia de las crónicas cristianas; fueron con todo 
sus campañas más desastrosas de lo que unos y otros dan á entender, 
aunque no más fructíferas de lo que todos dicen; como en los tiempos 
de Sancho el Bravo convergieron las armas y la diplomacia en Tarifa, 
combatida por los moros con tesón igual á la energía puesta en defen- 
derla por don Alfonso Pérez de Guzmáu, que por su bravura en mante- 
ner y conservar para el rey don Fernando la tierra, que le dejó en 
guarda el rey don Sancho, merece el dictado de Bueno, con que la 
posteridad honra su memoria; él fué el único que mantuvo enhiesta la 
bandera de la Reconquista, que simbolizaba la verdadera política es- 
pañola y él el único de los hombres de su tiempo que no pospuso al 
suyo los intereses de la patria, á pesar de las grandes ofertas de los 
enemigos y no obstante el abandono en que le dejaron sus compatrio- (1) Publicado por Benavides. Memorias del reinado de D. Fernando IV 
de Castilla, tomo 11, pág. 74. — La fecha está equivocada en la equivalencia, 
no es el 2 de marzo sino el 30; la signatura es la antigua, la moderna os 
K. 252, f. 145. 

(2) Publicado por Benavides, tomo II, pág. 98 (R. 252, f. 155). 

(3) Publicado por Benavides, tomo II, pág. 124 (R. 252, f.162 v.). 188 A. GIMÉNEZ SOLER 

tas: él salvó Andalucía de ser nuevamente musulmana y 61 sólo sos- 
tuvo el empuje de todo ol poder granadino, reforzado por moros 
africanos, sin que del centro ni de las regiones extremas de España 
vinieran en su socorro, antes al contrario, le excitaron á claudicar y á 
vender su fidelidad. 

«Sennor, decía en 1298 á Jaime II, vi uucstra carta en que fué la 
nuestra mersed de me embiar desir que veyendo les grandes guerras 
en que yo esto e todos los del And'i lupia contra los enemifios do la fe 
de ihu xpo...» y en 1301 «Sennor, bien cuydo que sabedcs que depues 
que el rey D. Sancho, que Dios perdone, finó acá la muy gran guerra 
que avenios ávido en esta tierra con los moros. Sennor por esta ra- 
sen ove de mantener mucha senté siempre de cada dia por n'uardar 
esta tierra para el i-ey don Ferrando mío sennor que el rey don Sancho 
su padre me dexó en guarda»: ni las historias árabes ni las crónicas 
cristianas permiten sospechar esa muy gran guerra que indudable- 
mente sostuvo Guzmáu, cuya palabra es digna de entero crédito, y no 
es posible que de haber limitado sus hazañas el rey de Granada á lo 
que dice Benaljatib y añaden los cristianos, las calificara el Bueno 
de aquel modo. 

Según el primero todo lo emprendido por Mohamed se redujo á las 
conquistas de Quesada y Alcaudete (1), mencionando sin añadir por- 
menor alguno (2) una batalla, que llama del arzobispo, aquella en 
que murió Don Sancho de Aragón, si bien es posible sea la misma en 
donde, al decir de los cristianos, fueron vencidas las tropas de Casti- 
lla, que mandaba el infante Don Enrique, ó aquella en la cual, según 
Bernardo de Sarria, perecieron cerca de cuatro mil hombres entre ellos 
el arzobispo de Sevilla (3); á esto añaden los cristianos el desastre del 
arrabal de Jaén, pero todo junto no justifica el dictado de muy gran 
guerra que da Guzmán á la de este tiempo, ni habría dado pretexto 
al infante Don Enrique para proponer la cesión de Tarifa como medio 
de poner fin á males mayores, (pues aun movido por el dinero que se 
le ofreció, necesitaba un pretexto legítimo) ni la reina doña María ha- 
bría llegado á pensar si realmente convenía más perder aquella plaza 
que sufrir, por conservarla, tantos desastres. 

Y si los cronistas é historiadores callan ó por ignorancia ó por con- 
veniencias de plan, (esto último en cuanto al moro), ó por no merecer 
los honores de ser mencionados, según ellos, otros hechos, que los que 
citan, los documentos son muy escasos y muy poco expresivos. Sábese 
por ellos, sin embargo, algo más que por las crónicas é historias, aun- 
que sus noticias vienen en revuelta confusión y es difícil sobre todo (1) En la historia de los nasai-ies en Casiri. 

(2) En la Ijata, edición dol Cairo de 1901. Tomo II, pág. .S71 
(:-J) El sitio de A Imeria en 1309; pág. 78. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 189 

sentar una cronología exacta, por la cual puedan presentarse los suce- 
sos encadenados y tal como ocurrieron. 

Parece haber comenzado la campaña con la toma de Quesada á 
fines del año 1295, (mes de moharram del año t.95) (1), y que á de- 
tener estos avances salió el Maestre de Calatrava, que fu6 derro- 
tado junto á Iznalloz; quisieron vendar esta derrota los andaluces, re- 
forzados coiilas huestes, que pudieron reunir los prelados de Sevilla 
y Córdoba y los arcedianos de Toledo, Valladolid y Burgos^ y solos 
ó mandados por el infante Don Enrique, fueron al encuentro del ene- 
migo, sufriendo uno de los mayores desastres que experimentaron los 
cristianos en la larga lucha de la Reconquista; la batalla se dio cerca 
de Sevilla y parte del ejército vencido, acaudillada por Dou Alfonso 
Pérez de Guzraán corrió á encerrarse en Tarifa, siguiéndole los moros, 
que inmediatamente la pusieron sitio, creyendo que tras el desastre su- 
frido por las armas castellanas, dado el estado de indisciplina en que 
se hallaba el reino de Fernando IV. la fortaleza, privada de todo so- 
corro exterior, estaba irremediablemente perdida; la victoria de los 
musulmanes ocurrió en junio y el sitio de Tarifa por los moros victo- 
riosos duró por lo menos dos meses y medio. 

Ese revés, que en época normal y tranquila hubiera sido un mero 
incidente de la campaña, en aquella tan revuelta tenía colosal im- 
portancia y hacía temer que no pararan en él las calamidades: 
D.' María de Molina consintió en mermar por aquella frontera la 
herencia de su hijo y Don Enrique y el Maestre de Santiago en repre- 
sentación del rey de Castilla, pactaron con el de Granada el fin de las 
hostilidades, mediante la entrega de Tarifa, que defendía Guzmán, á 
quien se absolvió de su juramento de fidelidad; á firmar el convenio y 
ii dar y recibir los rehenes, fueron á Sevilla aquellos dos personajes (2). 

Pero estos pactos no llegaron á realizarse por no querer cumplirlos 
el que tenía en su mano entregar ó guardar la plaza, y tanto empeño 
mostró en esto último al verse así abandonado de los suyos y en cierto 
modo perseguido, que prefirió á consentir en lo pactado, buscar am- 
paro en el Rey de Aragón, en la esperanza de que por haber éste 
coadyuvado á ganar de los moros, lo que ahora se les quería devolver, 
no le negaría los auxilios necesarios 

Eran sus ofrecimientos, según Zurita (3), que de ponerle sitio los 
moros durante más de tres meses por no querer entregarles Tarifa, le 
socorrerían las naves catalanas y que de intentar privarle de recursos, 
embargándole las rentas, le prestaría Jaime II una cantidad igual á la 
embargada, haciéndole desde este momento homenaje por aquella for- (1) Ijata, tomo II, pág. 371 El nombre de Quesada está equivocado. 

(2) El SUio di' Almeria en 1309, pág. 78. 
{3¡ Anales, libio V, cap. 24. 

190,').— 14 190 A. GIMÉNEZ SOLER 

taleza, sin <iui' se tuviera por libre del mismo en tanto <|uc por el rey 
Don Fernando, ó ciuicn reinase en Castilla, no se hubiere reconocido 
lia deuda y si el monarca castellano, no reconociéndola, se negaba 
A satisfacerla, Don Alíonso entregaría la villa y castillo al Rey de 
Aragón. 

Apreció éste como cumplía la nobleza, lealtad y patriotismo del 
Bueno, que antes que entregar á los musulmanes una fortaleza cris- 
tiana y española buscaba un rey cristiano y español, que la defen- 
diera y si menester fuera, entregársela, pero su condición de aliado 
del rey de Granada le impidió prometer socorro alguno, mientras el 
granadino, guardando su palabra, no hiciera paces con el de Castilla, 
y viniere contra él, según decía GuzmAn que trataba (1); pero «ve- 
yendo las grandes guerras» en que Guzraán estaba empeñando y «non 
queriendo [¡arar mientes» á la que sostenían los aragoneses y castella- 
nos, mandó á todos los corsarios de su tierra que no hiciesen mal á los 
barcos andaluces ni á las costas andaluzas, y á su vez el Bueno y 
D '' María de Molina prohibieron á sus subditos de esta región dam- 
nificar á las tierras y vasallos aragoneses; la situación de Tarifa me- 
joraba notablemente con esta merced y tenía seguro el abastecimiento 
por mar (2). 

Entretanto se logró un peiíodo de relativa tranquilidad, y fué qui- 
zás ahora cuando á instancias del defensor de Tarifa concedieron los 
moros una tregua de tres meses, y el mismo Guzmán fué á la Corte á (1) No he podido hallar estas proposiciones y respuestas de Guzmán y 
de Jaime II, sin duda por deficiencias de investigación, pues Zurita lo vio 
todo y vale tanto como el documento mismo; la carta de despedida de 
Alvar Rui/, de Colsantos, embajador de Guzmán, la publica Benavidus, 
tomo II, pág. 9!) (R. 252, f. 156). 

(2) Al Rey de Aragón yo Alfonso Peres de Gusman Sennor vi 

vuestra carta en que fué la vuestra merced de me enbiar decir que 
veyendo las grandes guerras en que yo esto et lodos los del andalu- 
(;ia contra los enemigos de la fe de ihu xpo que por faserme merced a 
mi e a todos los desta tierra non queriendo parar mientes a la guerra 
que auedes con el rey don Ferrando mió sennor que auedes fecho 
mandamiento a todas las uuestras gentes e a los cosarios de nuestra 

tierra que non fisiesen mal ni guerra a nos nin a esta tierra Sennor 

sabedes en verdat que quando la uuestra carta me llego mostrela al 
Rey e a la Reyna et enbiaron sus cartas e su mandado e yo las mias 
acá a Seuilla e a toda la frontera en que enviaron mandar e defender 
que non fuese osado ningún cosario de armar contra los vuestros 

Reynos so pena de los cuerpos e de quanto ouicsen Et por fablar 

estas cosas conuusco e otras que uos non puedo enbiar desir por carta 
enbio alia a Pero de San Martin este cauallero mió a uos. Porque nos 
pido mereced que vos que lo creades... fecha la carta en Seuilla ueynie 
e seys dias Enero era de mili e CCC XXX et seys annos LA CORONA. DE ARAGÓN Y GRANADA 191 

visitar al Rey. Lo que pasó en esa ida del Bueno á la residencia de 
Don Fernando y en los dos años siguientes se desconoce, pero que la 
situación no había mejorado y sí quizá recrudecido su gravedad, lo 
demuestra que otra vez recurriera el defensor de la discutida plaza al 
Rey de Aragón con peticiones análogas á las anteriores mas otras nue- 
vas encaminadas á poner fin á la lucha entre los cristianos, que tanto 
favorecía á los musulmanes. 

No había sido del todo satisfactorio el resultado de la misión enco- 
mendada á Ruíz de Colsantos, pero algo debió de ver don Alfonso en 
la respuesta del Rey de Aragón cuando volvió á solicitar de él no so- 
corros, sino una entrevista en mar ó en tierra para buscar un arreglo 
á las diferencias que separaban á los dos príncipes cristianos más po- 
derosos de la península y á esta petición es casi seguro que no era 
extraña D.^ María de Molina; prueba del gran prestigio de que gozaba 
D. Alfonso en Aragón y en Castilla. 

Con aquella solicitud vino ahora á la corte aragonesa Pedro de San 
Martín, que, juntamente con la del Bueno, traía la representación del 
concejo sevillano. De sus peticiones (1) tienden unas & disminuir los (1) Ofrecen sus ¡nslvucciones la particularidad de estar redactadas en 
catalán y escritas en la letra usada en esta época en Castilla; la ortografía y 
la escritura revela que quieu escribía, escribía de oido lo que otro dictaba; 
no llevan fecha ni firma; unas veces la oración es impersonal, otras lleva el 
verbo en primera persona; ó por creer el que dictaba que así debía hacerse; 
ó por precaución por si acaso caían en manos enemigas, se oculta siempre 
al rej' de Aragón bajo la frase «el muy noble», helas aquí: 

En Pera senmarti direts al molt noble que livenga ement que 
tarif el la ayda a guaanyar per a servey de Deus e de la crestiantat. 
E si yo volia levar ma e atorgar la volentat deis mayorals de Gástela 
en lo fet de Tarif darmien pus de. III. contes e farien los moros per el 
tot quant nos manassem.=que est any que yo quis consentir que anas 
a casa del Rey a veerma con el septa nos deren treves de. VI. meses 
quens tengren molt be en guisa que nos culim tots los pans en sau 
como quer que avien a nos dit que avie ab lo molt noble pustura 
que no faes ninguna treva ab nostre senyor el Rey =Avets á dir que 
sia la su merse que les jens nostres que sien en tot lo seu senyoriu 
saluus e segurs e quen fussa manament ans que vos salgats de casa 
sua.=Aytambe quels seus corsaris e els nostres que si sencontren so- 
bre mar deliure ne en negu port ques guarden e samen. =Aytambe 
que si els seus corsaris troben negu mercader nostre en mar ne en 
térra quel dejen guardar e manparar=quels nostres corsaris ajan ma- 
nament quels guarden els manparen axi com dit es=Aytambe don Al- 
fonso Perhis que volria tractar que totes les carreres quels nostres 
enamichs serquen per dése., a los crestians que queria endergar (en- 
der/.ar: g silbante) con la grasia de Deus pau entréis crestians be e 
vertaderament a egualtat de les parts e sobraso ques veria ab lo se- 
nyor dia ase(n;yelat si el ovol quens endes una carta feta en pla=Ay- 192 A. GIMÉNEZ SOLER 

rigores de la guerra entre castellanos y aragoneses en beneficio de ios 
andaluces: tales son el no considerar á estos como enemigos dentro de 
los dominios del Rey de Aragón ó al cruzarse uno de sus barcos en alta 
mar con otro catalán ó arribar á, un mismo puerto; otras dan noticias 
de la marcha de los sucesos y de los propósitos de (xuzniáu, cuyo pres- 
tigio y poder en Andalucía ensalzan; ó recuerdan á Jaime 11 la 
ayuda que prestó al rey Bravo en la toma de Tarifa, enviando la es- 
cuadra de Montoliu ó afirman ser D. Alfonso el que más verdadera- 
mente desea la concordia entre aragoneses y castellanos y el más po- 
deroso contra los moros. Explícita y categóricamente, usando el yo, 
dicen que de querer levantar mano en lo de Tarifa accediendo á las 
instancias délos primates castellanos le darían los moros tres millunes, 
cantidad fabulosa en aquellos tiempos, y harían cuanto él les pidiera, 
que una voz que solicitó una ti'egua se la concedieron de tres meses, 
guardándola tan bien, que fueron recogidas todas las cosechas, aña- 
diendo, con cierto raatiuiavelismo, que hicieron esto no obstante ser 
fama que por los tratados con Aragón no podían dar tregua al Rey de 
Castilla; se le notificaba que en aquel entonces el hermano de la reina, 
Don Alfonso, aguardal)a en Sevilla embajadores castellanos, que ha- 
bían ido á Granada y á Marruecos á tratar de la paz, pero se le daba 
junto con el aviso la seguridad de no acabar nada con los infieles, en 
tanto que se ignorara su pensamiento; seguridad que indica que con 
todo y ser espontáneo el paso de Guznián en el camino de la concordia, 
no lo daba sin consentimiento de D.* María. 

Otra vez la alianza con Mohamed y la pertinacia en mantener las tambe diu don Alíonso Perhis que negun vasal noes be servidor de 
senyor si tot ho quer per a so senyor ne aytambe si consela a son se- 
nyor que desempar re en que aia demanda si donchs non a maresi- 
mento e que laltra part remanga com pot e asso pot safer que les parts 
romandran pagades e que venga tot sobre los enamichs de la fe e so- 
brasso sia la vista. =porets dir que no es negu hom el mon que pus 
vertaderament quira parlar en est fet com fa don Alfonso Perhis ne 
qui mes poder haja per quant á la nostra part ne aqui mateix qui mes 
poder tenga per asesegar lo tet deis moros=E direts axi com es ver 
com don Alfonso jerma de la rebina es en xibilia e que son missatges 
anats al Rey de Granada e aytambe a buyacop mas que sia el molt 
noble segur quels missatges de torna no partirán de xibilia ne sia fina- 
ra r3 fins que vos en P. vengats de la casa del molt noble e que sobre 
tots aquets tractats que dcsa sa moven que sien les vistes de mi al se- 
nyor si ael plau o per mar o per terra=Atres¡ vos membre que don 
Alfonso Perhis hobra cases en la sua vila de Sent luquer e aytambe 
en xibilia lo seu alberch e aytambe lo monestir que fa asenta pons fora 
de Xibilia e que si los su merce quens des I carta que poguessem sa- 
car de valensia . CCC . o . CCCC . fustes de p¡ que aquests e mes aura 
mester per sa lavor. LA CORONA DR ARAGÓN Y GRAVADA 193 

pretensiones de los de la Cerda impidieron á Jaime II responder A esas 
proposiciones conforme á sus sentimientos, que no eran otros que opo 
nerse á los avances de los moros y ayudar contra éstos á los cristianos, 
y salió del paso remitiéndose á los informes verbales dados al emba- 
jador (1); no neí^ó la entrevista que se le podía, pero fué su acepta- 
ción tan poco expresiva y tan fría, que se adivinaba sin esfuerzo la 
repugnancia en tenerla; y efectivamente, no se verificó ó porqué Guz- 
míiu entendiera lo que se le decía ó por no serle posible trasladarse 
á tierras aragonesas antes de volver á Italia Jaime II (2), perdién- 
dose una ocasión de devolver la tranquilidad á España. 

Debía ser cierto lo de las embajadas castellanas á Granada y Ma- 
rruecos, pues los rumores de un próximo arreglo entre estos reyes, 
aumentaron y tomaron cuerpo hasta llegar á Cataluña, á donde por la 
distancia y dificultad de las comunicaciones solo llegaban las noticias (1) Don Jaime etc. A los hondrados savios e discretos los alcay- 
des el alguacil e los cavaleros e honines buenos del Concejo de Sevi- 
lla etc. Recebimos vuestra carta que nos enbiastes agora con Pero de 
Sant Martin cavallero del noble don Alfonso Perii; de Guijman e en- 
tendido todo lo que en aquella era contenido e lo que nos enbiastes a 
dei^ir con el respondemos vos que nos esguardando el servicio de Dios 
entendemos e es nuestro proposito de fazer todavía aquello que sea a 
su servicio e a buen estado de la xpiandat. E sobre lo que nos embias- 
tes a dezir en la dita carta vuestra avernos faulado con el dito Pero de 

Sant Martin Dada en Valencia VIII dias andados del mes de mar^o 

en el anyo dannmldito (1298). (R. 2ó2, f. 185). 

(2) Donjayme... al noble e amado don Alfonso Pere? de Guzman 
salut etc. Recibiemos vuestras cartas que agora nos enbiastes con el 
homne vuestro portador destas letras. E entendido todo lo que en aque- 
llas era contenido viendo el vuestro buen entendimiento que havedes 
en exaltamiento de la xpiandat e faser servicio a Dios plogo nos mucho 
de lo que nos enbiastes desir en las dichas cartas vuestras. E respon- 
demos vos que quanto en nos es todavía nos plazeria de coraron e 
daríamos obra en quanto nos buenamente fazer lo podiessemos que 
paz e amor e concordia fuesse entre los xpianos e todavía fué tal e es 
nuestro entendimiento. E assi sí vos por esta ra(;on queredes venir a 
nos plaser nos ha muyto con vos. E sabido el entendimiento vuestro 
daremos aquel mejor consejo e obra que podamos como sea paz amor 
e concordia entre los xpianos. E si vos ante que no seamos partidos de 
nuestra tierra por ir en servicio de Dios al santo Papa de Roma no 
seredes venido A nos quando seamos delante el dicho padre santo nos 
fablaremos con el de lo que vos nos avedes embiado a dei;ir de poner 
en buen estado la xpiandat e procuraremos quando podamos en faver 
sobre esto todo aquelo que sea a servicio de Dios e a proveyto 
de la xpiandat e en poner aquella en buen estado. Dada en Barce- 
lona VIII dias andados del mes de Mayo en an}'© de nuestro senyor 
de MCCXCVIII. (R. 252 f. 193). 194 A. GIMÉNEZ SOLER 

de mucho hiilto; ello es que el vizconde de Cardona, Gobernador del 
Principado, se creyó en el deber de indicar al Rey, que por última 
voz había pasado á Italia, que su presencia era más necesaria aquí que 
allá por ser notorio que avenidos la Reina de Castilla, Abenjucef de 
Marruecos y Mohamed do Granada y vencido lo que [odía llamarse 
el partido aragonés, capitaneado por D. Juan Núñez, se disponían 
todos á caer sobre estos reinos (1). 

Y como todas las noticias convergían en lo mismo y todas concor- 
daban en apuntar una inteligencia entre todos en contra de Aragón, 
Jaime II apresuró su vuelta decidido á sostener las pretensiones de los 
de la Cerda al trono de Castilla y las suyas al reino de Murcia. No 
bien hubo pisado tierra comunicó su arribo á su aliado de Granada, 
haciéndole toda clase de ofrecimientos; pero de la Alhambra vinieron 
con frases de cortesía otras de queja por las infracciones de los pactos 
existentes cometidas por aragoneses en la ausencia de su rey y se 
pedía que éste condenara aquella conducta é indemnizara los daños 
causados (2); aunque esta era la misión aparente y pública de (,'ayt (1) Al Rey de Aragón folch vegcompte de Cardona procura 
dor vostre en Catalunyasapiats senyor per cert que vos fets maior frev- 
tura en vostra térra que nos nous puriem 1er saber per letres ni per 
missatge per so con lo fet de Gástela entre les altres coses es en fort 
dur estament pus lo noble en Johan Nonig ío pres. Els castelans aquels 
qui no son vostres amics an pres gran en. .ment daquel temsa enga e 
donen soven gran dan en la vostra térra darago e de Murcia e a hom 
sospita que en molt maior per go cor dien per cert que en 
Ferrando fill qui fo del Rey de Gástela e la Regina sa mare diu hom 
ques son avenguts ab enajucer e ab lo Rey de Granada e dien per cert 
quen Ferrando los cuyda aver tots a sa valencia e cuyda gran dan 
donar a vos ab els ensems els regnes darago e de Valencia e de Murcia 
e nos ne negun de Catalunya no podem acorrer a aquellos terres tant 

nos son luny Data Barchinone angustí amno Do- 

mini Millessimo ducentésimo nonagésimo nono. (Jaime II estaba eu 
Ñapóles). 

(2) Al muy noble e muy alto Don Jaymc por la gracia de dios Rey 
de Aragón.... de mi Alamir Servo de Dios Mahomet Abennai;ar Rey de 
Granada.... viemos vuestra carta muy amada quenos enbiastes e pío • 
gonos mucho con ella. E sabe Dios verdad que nos place mucho con 
la vuestra venida !,*) e con la vuestra salud e gradecemos vos mucho 
porque nos lio enbiastes decir. E Dios lo faga en ora buena la vuestra 
venida para vos e para toda vuestra gient. Et otrosí a lo que nos en- 
biastes decir que si nos avernos menester alguna cosa de la vuestra 
tierra que vos lio ficiessemos saber e vos que nos lio fariedes complir 
esto vos gradecemos nos mucho quanto decides que ciertos somos nos 
que tal es la vuestra mesura e la vuestra verdad que siempre faredes 

(*) A España, después do su viaje A. Roma é Italia. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 195 

Alhachulli la verdadera ó importante era el averiguar si el tratado es 
taba todavía en vigor y si aquellos hechos habían sido obra de gentes 
amigas de botín ó efecto de una política nueva enemiga de Granada. 
Fué la respuesta de D. Jaime afirmativa en el sentido de continuar el 
estado de cosas existente antes de su marcha á Italia y como para 
demostrar su firme pi'opósito de sostenerlo y de no pactar cou el rey 
de Castilla hizo saber al de Granada su entrada en son de guerra por 
el reino de Murcia y la toma del castillo de Alhama (1). Indudable- 
mente habían llegado á la corte de los alhauíarcs rumor-es análogos de 
avenencia entre Castilla y Aragón y á confirmarlos ó desmentirlos 
vino Alhachuli; pero si por ahora no dio resultado el sembrar re- 
celos y desconfianzas entre los aliados, esa diplomacia fué al cabo la 
que deshizo aquella coalición y devolvió la paz á España. 

Pero los rumores eran tan concretos y puntualizaban tanto los pro- 
pósitos de castellanos y granadinos, que parecen, aún siendo producto 
de la fantasía popular ó ardides de política, hijos de algo real y efec- 
tivo, que sino existía, estaba en vías de existir y que la condición de los 
hombres de entonces, todos falsos y todos perjuros, justificaba y daba 
visos de verosimilitud y de verdad; todo cuanto significaba incumpli- 
miento del deber era muy posible y muy probable para Jaime II, tra- 
tándose del rey de Granada, y para éste tratándose de aquél y para 
uno y otro de los nobles castellanos, apoderados del gobierno, que no 
tenían otra ley ni otra norma d'il deber que la propia utilidad. Ni 
Jaime ni Mohamed ignoraban tampoco que su alianza, basada en con- 
veniencias de momento, era transitoria, y que ellos y sus Estados se 
repelían; por esto cada uno recolaba del otro y sabedores sus enemigos 
de la existencia de estos recelos los aprovechaban para deshacer la vuestro debdo derecho e verdat e mesura mas la vuestra gient no lo 
firieron asi como vos mandastes ni nos aguardaron asi como devien e 
avemos muchas querellas dellos de que pudriemos aver derecho dellos 
cada que nos quisiésemos más tal es la nuestra verdat e la nuestra 
mesura e el nuestro leal amor que lo quisiemos sufrir fasta que vos 
viniessedes a vuestra tierra que ciertos eramos nos de vos e del vuestro 
verdadero xmor que nos faredes derecho porque vos rogamos mucho 
como amigo que nos mucho amamos de coraron que nos fagades dar 
derecho e que dedes a entender a vuestra gient que somos amigos e 
que fagades algon escarmiento en aquellos que non quisieron complir 
vuestras cartas ni el vuestro mandamiento. E por esto vos enbiamos a 
Qaat Ataybelly porque sabe todo como passo e quantos cativos e dan- 
nos nos an fecho los de vuestra tierra qual derecho nos dieron vuestra 
gient porque vos rogamos mucho que lo creades de todo quanto vos 
el dixere de la nuestra part asi como si nos lio dixiessemos. Dada XX 
dies de noembre era de mil e CCC e treynta y siete annos. Yo lop 
sanchos la íii; por mandado del Rey. 

(1) Publicado por Benavides, tomo II, pág, 115 (H 252, f. 182). 196 A. GIMÉNEZ SOLER 

coalición y convertir á los aliados en enemigos y un enemigo en aliado, 
trabajando con más ahinco cerca del rey de Granada que del de Ara- 
gón por conocer que jmr aquel lado serían sus gestiones más fructíferas. 

üada esta situación era posible para Jaime II la verdad de aquello 
que se decía de estar en la frontera el infante Don Enrique y los maes- 
tres de Santiago y Calatrava, decididos, costase lo que costase, á, sacar 
á Mohamed de la alianza de Aragón y á lanzarlo contra Murcia, mien- 
tras las tropas castellanas invadían simultáneamente las fronteras va- 
lenciana y aragonesa (1) y por creerlo posible trató de evitarlo ini- 
ciando las negociaciones de un nuevo tratado más ventajoso que el 
primero para el Key de Granada y procurando por medio del abad de 
Foix que el Papa tomase parte en la querella enti'c los hijos de Don 
Fernando de la Cerda y los de Don Sancho, reconociendo á los primeros 
como herederos legítimos de Alfonso el Sabio o por lo menos, si esto 
parecía excesivo, partiendo el reino para que ambas ramas reinasen. 

Si esta petición era de por sí extraordinaria, pues no contaba al 
formularla ni con la aquiescencia del soberano universalmente reco- 
nocido en Castilla, ni menos con la voluntad de los castellanos, más 
extraordinaria todavía era la razón alegada para justificarla. 

Jaime II se atrevió á decir que las contiendas entre los cristianos 
españoles favorecían solo á los musulmanes: á los de aquí directa- 
mente, dejándoles aumentar su territorio, enriquecerse á costa de los 
cristianos y cobrar fuei-zas, que harían luego más difícil su expul- 
sión; y á los de Oriente de un modo indirecto, restando hombres y 
recursos á los que los combatían ó intentaban combatir en su propio (1) En 12 de agosto G. Lull, al parecer ayo de los infantes, decía al Rey: 
que la frontera de Castella e encara lo Regne de Murcia es en gran pe- 
rill per la posa e per ladob que la Reina de Castella que fo enten e cuy- 
da fer pau ab ben Jacob (sin año).— y Gari;i Gari^e? de Aragur «amo del 
noble senj'or infant don Jaymi» el primero de setiembre escribía también 
al Key: «Senyor un home bueno de Castiella me embio un escudero e 
atal que sabe las fa^iendas de Castella e el consello, que dige qv.e don 
Endrich e el maestre de Calatrava e el de Ucles son hidos a la frontera 
a fablar con el Rey de Granada e a meter las pages e aver los escuen- 
iravos si los aver podieren e si mellor pleytesia pedieren aver si no 
que todo aquello que los moros demandan que los sia complida e 
cue\-da aquel ciertament que veniran con adobo e es homne quel 
pesaría de vuestro danno. Mas no me oso enviar carta sacado un es- 
cudero que me envió que es mi parient a qui yo creo bien de lo que 
me dixo de las sus partes; e digo vos que an ordenado aquellos con- 
selleros de Ferrando e de la Reyna según el me lo envío a de(;ir sil 
adobo es de los moros que los moros que entren por su cabo en la 
vuestra tierra e los crestianos por II cabos e que quemen e estruyan e 
crebanten quanto alcanzar podieren en la vuestra tierra e cuydan que 
lo pueden farer». LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 197 

territorio (1); convenía por tanto, según 61, en beneficio de los mis- 
mos cristianos y en el de la cristiandad en general, poner término á 
la lucha entre Castilla y Aragón, como si él, el propio solicitante, 
no fuera el que, posponiendo estos intereses más elevados á los suyos 
y á los derechos de un rey de nombre, daba más alientos á los moros 
y contribuía más poderosamente al crecimiento de fuerzas mahometa- 
nas, que proclamaba era pi-eciso restringir. 

Tanto este medio de devolver la paz á España ideado por el rey 
de Aragón como el otro de los castellanos fueron ineficaces; el Papa 
no hizo caso de la petición del aragonés y los tratos de Don Enrique 
y Mohamed fracasaron, ignorándose por qué, por más que ambicio- 
nando los moros Tarifa y no pasando por menos que por poseerla y 
estando Tarifa bajo la custodia de quien lo estaba, en Tarifa y en 
Guzmán hay que buscar la causa del rompimiento, así como en el 
desengaño y despecho de los moros por el fracaso, el motivo de reanu- 
dar las hostilidades con la toma de Alcaudete y del arrabal de Jaén 
y el arrasamiento del término de esta ciudad en tres jornadas á la i-e- 
donda. 

En las circunstancias que concurrieron en estos hechos de armas 
convienen las noticias deBenaljatib y de Bernardo de Sarria; concuer- 
dan ambos en apuntar en la toma de Alcaudete dos sucesos, la toma 
del poblado y la de la fortaleza, añadiendo el catalán que esta última 
fué entregada al moro por el Comendador de Calatrava, encargado de 
defenderla, en venganza de discordias entre los caballeros de la Or- 
den, pasándose después al ejército de Mohamed. Nada dice el histo- 
riador musulmán del desastre de Jaén, pero la catástrofe está confir- 
mada por varios testimonios, entre otros por Sarria, que llama no 
Enrique sino Antonio á Pérez de Arana, que tampoco dice murió com- 
batiendo, sino que hecho prisionero, le hizo decapitar el vencedor (2). (1) En 15 de mayo de 1300 volvió á excitar Jaime II k Mohamed 
Aboabdille para que se declarara en pro de Don Alfonso de la Cerda como 
Key de Castilla ^R. '.^^2, f. 220), y en setiembre enviaba á decir al Papa: 
«Et encara com per rabo de la guerra que es entre los regnes de Cas- 
tella e darago los sarrahins en les parts de spania preñen gran for<;a e 
gran vigoria e dampnifiquen molt íortment los xpians. Encara com 
per rabo de la dita guerra gran sccors de gens e de viandes qui da- 
questes parts iria en les parts doltramar sen toyle e sen embarga. E 
supliquen li. -quel Rey de Castalia puga aver son dret... esi per aven- 
tura no paria al Papa quel dit Rey de Castalia entegrament pogués 
haver son dret placiali al menys per esquivar lo dan de la cresliandat 
que per manera de composicio queu adobas, Maiornient en Castela es 
tant que a tot pot bastar. (R. 252, f 233 v. y 235. Embajador el abad de 
Foix). 

(2) Benaljatib. (Ijata, tomo I, pág. 371), pone la conquista de Alcaudete 
en 8 de xaual del aüo de la hégira 699 (,2b de junio de 1300) equivócase al 198 A. GIMÉNEZ SOLKR 

Cinco años rio guerra de asolamiento y de exterminio produjeron 
en el país una miseria ¿;eneral tan ¡grande, que dejó memoria y la con- 
signaron los cronistas como caso notable; en Andalucía, sohre todo, decir que fué dnminf^o, siendo martos; el documento en que da todas esas 
noticias Bernardo de Sarria, dice asi: 

Al molt alt e molt poderos senyor en Jaume per la (;Tacia de 
deu Rey darago etc Bernat de Serrian besan vostres mans me coman 
en vostra gracia. A la vostra alta senyoria fac saber que 1 moro meu 
almotacén que yo avia trames que nos partis del Rey de Granada per 
saber tot <;o que ell faria en aquesta entrada es vengut e am comptat 
que con lo Rey de Granada ac preses los capdets (Alcaudete) lo qual li 
rete lo comanador quel tenia per vo cor no vol acuylir be . L. frares quey 
avia en la viia e que el que rete lo castel al Rey de Granada e es ro- 
mas ab ell. Puys anaren a Jaén e combate lo raval e preslo a batayla 
e entréis altres pres hi I rich hom qui a nom Anthon PereQ e tochi el 
cap e muyren hi moltes gents e feu correr tota la térra entorn be. III 
jornades e crema e corree grant re de la térra e feu hi gran mal. En 
apres venguerent li misatges de la Reyna de Gástela e de son fiyl e 
de don Johan que volia esser Rey e ara es arfil si que parlaren ab 
el be . V . dies a una ma e diu aquest que fama era que per qo cor 
ell ha reebuts lurs misatges los quals nuil temps no avia volguts 
reebre que li parlen alguna composicio del fet de Tarif e el dit 
Rej' de Granada ay ja trameses sos missatges e aquest fet tracta lin- 
fant don Johan en que ell se fia mes que els altres Encara diu aquest 
moro que ell era deuant lo Rey de Granada e hoy li dir que per vos- 
tres gents se tenia Lorca asetjada e dix aquesta paraula que ja deus 
no volgues que vos aguessets Lorca que vos bo li erets a amic mas no 
a vehi perqué senyor es obs que vos espeeguetslosfetsdaquexesparts 
aytant com puscats e que entenats en cobrar Lorca e els altres lochs 
que pus vos ho ajats lo Rey de Granada no faria ningún empreniment 
contra vos e mentre que els tracten aquels fets sera be que vos ajats 
subiugat lo Regne que be sabets vos senyor que si aquels lochs roma- 
nien asi e aquels de Gástela e el Rey de Granada eren una cosa quel 
regne de Murcia e aquel de Valencia no serien en bon estament hon se- 
nyor si a deu plau con aqueys fets sien espeegats vos hi pendrets tal 
manera que sera honor e profit de vos e de vostra térra. Encara sapiats 
senyor que aquels de Gástela son en mal estament e an gran pobrea 
en la Cort e mal recapte que per poder que la reyna aia aut noyc a 
poguts trametre neguna companj'a de caval ne negun socors de vianda 
per (JO cor dien aquests quin venen que sofer la maior pobrea del mon 
e el Rey de Granada entra en Granada el XVII. dial de juyol e ha le- 
xats en la frontera be .III. mille'genets que li eren venguts en romería 
de la térra de Aben Jacob. Lo Maestre Dueles era vengut de Munteyl 
e anaren en la frontera e per (;o cor ha cartes que la Reyna li toyl la 
maiordomia es sen romas a Munteyl que no va en la frontera si que 
la miior partida de la companj-a sen es ja partida. Encara senyor me 
conta aquel moro queTama era lia quel infant don Ferrando hi devia LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 199 

debió ser espantosa, porque á hxs calamidades inherentes á tal estado 
de cosas se unieron las inclemencias del tiempo, destruyendo las co 
sechas: «et sennor, decía Guzmán el Bueno, como quler que esta tierra 
es muy Ivaena de pan, a bien unos tres anuos que no ovo en ella pan 
sino muy poco en guisa que la tierra esta agora mucho menguada de 
pan» y Bernardo de Sarria confirmaba esto mismo escribiendo que en 
Castilla la Corte padecía la mayor miseria del mundo y estaban en 
muy mala situación, imposibilitados de levantar nuevas tropas, de 
sostener las levantadas y de satisfacer tantas ambiciones, pues por 
entonces mismo el maestre de Santiago abandonaba la frontera y te 
retiraba á Montiel en protesta de haberle quitado el mayordomazgo 
Don Juan Manuel se desavenía con la reina y sus hijos por no querer 
darle Alarcón, Alcaraz y Huete, y era tentado por Bernardo de Sa 
rriá para que reconociese al de la Cerda; Don Diego de Haro pedía e 
título de Conde; Don Lope, su hijo, la mayordomís y cinco caballo 
rías; Don Juan Núfiez, tres lugares y el adelantamiento de Castilla 
Don Juan Alfonso rehusaba reconocer los actos de gobierno de la 
regencia y el infante Don Enrique exigía que las Cortes le reconoció 
ran como tutor del Eey y que sus bienes pudiera heredarlos el hijo ó 
hija que estaba á punto de nacerle; y entretanto el rey de Granada 
invadía el país con ocho mil hombres á caballo y la infeliz D* María, 
harta de sinsabores, amenazaba con retirarse á un convento y aban- 
donar el gobierno á estos revoltosos, para que ellos mismos se destru- 
yeran (1). anar e el Rey de Granada esperaval per (;o cor aquels castelans quel 
Rey de Granada tenia preses li comptaven que sil infant don Ferrando 
venia daqueles parts que gran partida de Gástela se retria a ell perqué 
senyor seria bo que li conseylassets quey anas que sens dubte entre ell 
e ab QO quel Rey de Granada li ajudaria ell hi faria molt be sos affers 
e tendrien los castelans de guisa empatxats que nols leuria anar defen- 
dre la frontera de Arago Encara que yo cuydaria acabar que ab al- 
guns ab que yo ne ja parlat que pus don Ferrando fos ab lo Rey de 
Granada que Alcarac; se retria a ell ho ha son frare e seria gran des- 
torp de Gástela e gran endrega de vostres fets. Altres noves senyor 
no'c ha Sarita en Murcia diumenge derrer dia de juyol (1300). 

(1) Al.. Rey darago en Bernat de Sarria... en Johan Manuel ses 
desavengut ab la Reyna de Castella e ab sos fylls E a les dites aqües- 
tes paraules que pus els honren aquels quils an deservits els dona térra 
que ell assaiara sils porien desservir. Coi ell lur demanava Alarco e 
Aleara? per heretat e opte (Huete) per cambra. E per <;o cor ela ne 
sos filis a(;o no li an volgut atorgar e per les salines denten^a que li an 
levades ell es se desavengut ab ells. Encara sapiats senyor que don 
Johan ma trames a dir per en Pere Escriba ques vulia veser ab mi. E 
yo he li trames a dir que si el vol teñir la carrera del rey don Alfonso 
que vos acabareis que ell li don aquels lochs per heretat Encara que 200 A. GIMÉNEZ SOLER 

Y como el remedio á todos estos males sólo se veíii en la paz con 
Granada, cuyo rey era el único que combatía, otra vez se intentó 
traerlo h la amistad de Fernando IV, separándolo de la de Jaime II, 
en cuyo reino no era mucho mejor que en Castilla la situación interna; 
la mayor parte de los nobles lo habían abandonado pasándose A Cas- 
tilla y entalilando necfociaciones con la reina, en el momento mismo 
en que D.» María de Molina trataba con Bernardo de SarriA la paz con 
Arag-ón y aceptaba casi todas las condiciones. Pero este desnaturali- 
zaraiento de los nobles aragoneses la hizo mostrarse más altiva y negar 
algunas cláusulas, esperando que las dificultades con que ahora había 
de luchar su enemigo lo ablandarían y á menos precio compraría su 
amistad (1). Y por lo mismo que estos sucesos fueron en Castilla un 
rayo de esperanza, sembraron en Granada tal desaliento, que llegó 
á tratarse en consejo si había sonado la hora de separarse de Aragón 
y unirse á Castilla, faltando poco para que el acuerdo fuese favora- 
ble á este cambio, que, sin embargo, se decidió, aunque aplazando 
un poco su publicación (2). vos 11 darets alcuna cosa en diners E per (,'o cor ell es de linatge de 
Reys creu que ho fara per vo cor tots amen térra. Encara sapiats 
senyor que yo se per cert que la Cort de Gástela no es acabada. Cor 
neguns del conseyls noy son volguts venir ne en Johan Alfonso de 
faro ans ha respost que noy víndra entro quel Rey aia XXV anys. Cor 
tot quant si fa ara se feya a son dan. Nanrrich demana que per (,-o cor 
sa muller es prenyada que el pusca heretar de tot ^o que te sia fvll ho 
ttllya e que tenga la tudoría entro quel Rey sia de edat de XXV anys 
e que a^o fermen tots los rics homens de Castella e els consells. En 
Diago demana que hom lo fa^a Comte e don Lop son fill demana que 
hom li do la mayordomla de Gástela e V cavaleries. En Johan nunnec,- 
demana III logars e que sia adelantat de Gástela. Encara que la Rcyna 
lur dix en Gort que pus nos podia avenir ab ells ques retria en 1 orde 
e que lexaria regir la térra a els. E axi senyor tota la térra de Gástela 
es en gran tribulacio e pobrea... lo rey de Granada entra en Gástela 
ab VlIIn homens a cavall e encara noy ha anat nuil hom á la frontera... 
Scrita en Murcia dimecres XXIX días de iuny a hora de tercia. 

(1) E am contat certament que ell a rebut per alguns de la Gort 
de la Reyna de Gástela que ela era de voluntat de fer la pau ab nos e 
datorgar los capitols que yo li auia trameses si que ho auia tot ator- 

gat an Rodrigo Yenyeguev e puis penedisen E ara per ardit que 

ha haut deis richs omens de vostra térra quis son desauenguts ab nos 
ela esperant temps ha feta aquel a resposta que sens dupte aquel fet 
daquels a molt destorbat. (La respuesta ¡I que alude Sarria es no consen- 
tir en la paz sino devolviendo h Castilla el reino de Murcia). 

(2) Al... Rey darago... Bernat de Sarria. Sapia la vostra altea 
senyor que he entes per I missatge que yo trames en Castella demen 
tre que erem en Valencia e per I letra quel maestre dueles, e encara 
per en Johan Alvarez comanador de Ricothe qui es ara en Castella e LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 201 

Llevaba entonces las negociaciones con Granada el infante Don 
Juan, que aunque convertido de Rey en alfil, seo;ún pintoresca expre- 
sión de Bernardo de Sarria, gozaba de la confianza del granadino; lo- 
gró por de pronto una suspensión de liostilidades y que Mohamed se 
retirara á su capital, en donde entró triunfaluiente el 17 de julio de- 
jando en observación tres mil zenetes; mas á pesar de las relaciones 
de amistad personal del infante y del rey de Granada y de la predis- 
posición de éste á salir de la alianza aragonesa no dieron resultado las es vostre natural que per cert don Ferrando Rey de Castalia sen va a 
Xibilia e a la Andaluzia e es ja partit de i,"amora ensemps ab lo Rey 
de Portugal e es cert que aquells de la Andaluzia la avien ja apla(;ada 
al Rey de Castilla. E per aquesta rabo sen va lia per vo cor avien 
pahor de perdre la terra=Encara compten aquests quel missatge quel 
dit Rey de Castella avia trames al Rey de Granada era tornat e era 
fama que pau se devia fer entre eíls E creyen les gents que per aques- 
ta rabo anava lo Rey de Castella a Xibilia. Encara compten aquests 
que ab la reina de Castella e ab son fill anaven don Anrrich en Johan 
linfant. E en Diago román en la frontera de Murcia e en Johan Nunez 
en aquella de Conca e de Molina e en Joban Manuel e el Maestre du ■ 
cíes a Alcaraz e el cap de Mantel] per que senyor quant a ara entro 
quel rey de Castella sia tornat de(;a eils nous an en cor de fer altra 
guerra sino de guardar e detendré les fronteras. Encara senyor sapiats 
que en Castella a gran carestía .. Encara sapiats... quel arraye; de Cri- 
vallen me dix en gran secret que I seu amich era sem.pre vengut de 
Granada e comptava quel missatge quel rey de Castella avia trames 
al dit Rey de Granada sen era anat e que deuant tots li,avia feta res- 
posta no bona mas que eil se devia veer ab lo dit Rey de Castella E 
am dit larraÍQ per cert quel dit Rey de Granada ac son conseyl sobre 
la pau del Rey de Castella e tots los array? saul larray? de Maleca e 
de Basta li consellaren la dita pau mas aquets li consellaren lo contra- 
ri dients a ell que bon li era a amic lo Rey darago que mentre amdos 
fossen amics nuil hom no li podia noure. E a ago resposeren los altres 
devant lo Rey de Granada quin poder ha lo Rey darago qui ses desa- 
vengut ab sos richs homens darago. E son exits fora sa térra mes de 
M. cavallers e son ab lo Rey de Castella. E els altres dixeren: senyor 
esperats al menys entro a les meses e la donchs veurem en quina ma- 
nera hivan los fets que la donchs ne porets triar (;o quens en valla mes. 
Perqué senyor sia vostra merce que vos aportets los fets de Catha- 
lunya a pau e bon estament E yo hire en Arago he fiancja en Deu 
quels fets vendrán a vostra honor e a profit de vostra térra si a Deu 
plau. E con lo rey de Granada sia cert que vos vos sots avengut ab 
vostres richs homens cert siats vos senyor que el vos guardara mils lot 
qo quens aia promes eus fara tal ayuda que vos porets molt gran 
mal fer en Castella... Scrita en Elx X dies anats del mes de mari,'o. 
(,12) Publicadas la credencial é instrucciones por Benavidbs, ob. cita- 
da, tomo II, pág-. ¿03 (R. 252, f. 216). 202 A. GIMÉNEZ SOLER 

conferencias c(!lebrn(liis durante cinco días en la frontera. Había siem- 
pre algo que el niusulmíui pedía como indispensable y necesario para 
llegar á la concordia, que no podían los cristianos entregarlo; y como 
esto, que Fernando no podía ni ofrecer siquiera, el de la Cerda y el rey 
de Aragón podían prometer aumentado, entre una negación absoluta 
y una esperanza, aunque lejana, optó SIohamed por continuar siendo 
araiyo de Jaime II, no obstante el temor que le inspiraba tener por 
fronterizo un nuevo Estado cristiano, que podía convertirse en enemi- 
go y combinar sus ataciues con los del otro. Recibió, por tanto, al em- 
iKijador Bernardo de Segalars, que iba á renovar la alianza de Aragón 
y no le fué difícil entenderse con él: la única cláusula discutida (1) fué (1; Ítem al feyto de la pac,' d¡(;e el Rey de Aragón que la tiene 
por firme de vida suya e del Rey de Granada assi como es firmada 
bien e cumplidamente en las cartas ende feytas Ítem, al feylo de las 
mil e (,-in(;ientas doblas doro quel Rey de Granada ha prometidas dar 
al Rey daragon cada anyo con carta de los dreytos de las duanas de 
aquello que aduran los mercaderes en la su tierra Maraveyllase muy- 
to el Rey daragon porque no gelas a embiadas por Bernart de Sega- 
lars del tiempo passado segunt que lo ha prometido por su carta. E a 
lo que dise el Rey de Granada por que no an venidos mercaderos de 
la tierra del Rey daragon a la tierra del Rey de Granada no las a po- 
dido dar. Es cierto al senyor Rey daragon que ya venidos mercaderos 
de la su tierra e del regno de Mayorgas qui se tiene por ell porque el 
dito Rey de Granada no deve estar por esta razón de dar las doblas 
del tiempo passado. Maiorment porque el Rey daragon a querido to- 
davía e mandado a todos de la su lierra que fuessen e pudiessen yr en 
la tierra del Rey de Granada e no lo a vedado a ninguno. E a aquello 
que dize el Rey de Granada que si plaze al Rey de Aragón que al Rey 
de Granada plazera que las gentes del Rey daragon sean Tranchas en la 
su tierra en aquella manera que y son francos los jenoveses e que pa- 
guen aquelos dreytos que los jenoveses hi an acostumbrado de pagar. E 
aun que si por aquesta ra<;on vienen mercaderos en la tierra del Rey de 
Granada que el Rey de Granada dará al Rey de Aragón cascun anyo 
por joyas segunt que a el semeiara mas que non gelas sea tenido de 
dar por convmencia ni por carta mas por su voluntad segunt que a el 
plazera Esto plaze al Rey daragon que los mercaderes de la tierra 
del dito Rey daragon ayan aquela franquea que los jenoveses an da- 
questos diez annos e de vida del dito Rey de Granada e que de el Rey 
de Granada aquelas joyas que a el semeiara a sa voluntat e no por con- 
vinencia. Empero del tiempo passado pues lo a prometido con carta 
semeja al Rey daragon quel Rey de Granada que lo dcviesse complir. 
E el Rey de Granada faga carta de seguridat de los ditos diez annos a 
los mercaderos segunt que ellos la querrán. Ítem, al feyto de las coro- 
nas a lo que dize el Rey de Granada que gelas embie el Rey daragon 
e que es en lur ley que no deven emprestar sobre penyos si antes no 
vecn los penyos dize el Rey daragon que gradecc muyto al dito Rey LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 203 

aquella en que se le exigía el pago de las parias, á lo cual se negó ter- 
minantemente, alegando que no habían ido á su tierra mercaderes ca- 
talanes, y Jaime II transigió, como transigió también en que no tuvie- 
ran los suyos en Granada las mismas ventajas que los genoveses (1). 
En realidad no era motivo suficiente de desavenencia el que Moha- 
med diera ó negara unas cuantas doblas: el trono de Fernando IV se 
asentaba sobre terreno firme y dominados ya los enemigos interio- de Granada su buena voluntat e aquello que j'a dito. Mas cuanto a 
agora el dito Rey daragon a ávido recaudo dotras partes assi como 
de las gentes de su tierra que le an feyto gran acorrimiento e de pro- 
lienta quel an venido grandes dineros e quanto a agora no ha menester 
el emprestamo. Mas si adelant lo oviere menester quel embiara las 
coronas por el dito Bn. de Segalars o por otro. (E 25'2 f. 224). 

Alo al que decides de la franqueza de nuestras gentes que fue- 
sse assi como de los genoveses que lo otorgavades por un an^'o o 
por dos seed cierto que a nos plagia porque las gentes entendiessen e 
cono^iessen la vuestra amor e la nuestra e que las nuestras gentes 
usasen mas en la vuestra tierra que no an feyto entro a aqui e los 
vuestros tan bien en la nuestra tierra E que era semblant a nos que 
era vuestro pro porque quanto mas j'rian de las nuestras gentes en i a 
vuestra tierra mas vuestro pro seria. E nos no creemos que por un 
anyo ni por dos que las gentes lo quisiessen comenvar. E por esto era 
visto a nos que fuesse mejor por los diez anyos. Empero vos ende feyt 
aquello que mellor vos ende semeiara que a nos no tayne muyto. E 
tenet por (;ierto que nos daremos a entender que las vuestras gentes 
e las vuestras cosas serán bien aguardadas e defendidas por nos assi 
como las nuestras mismas Dada en Calatayud el primer dia del mes 
de octubre en el anyo de nuestro senyor de M. CCC. (R. 252, f. 64j. 

(1) El único tratado entre Genova y Granada conocido es el de 1278 
que publicó Sacy en Notices el Exlraits des Ais., tomo XI, pág' 26. La ex- 
tensión del mismo no me permite reproducirlo in extenso pero doy un 
extracto sobre una copia, que me ha propovcionado mi amigo Mr. Foulchú, 
Del bosch de París. En cuanto á las personas: seguridad personal completa, 
no haciendo á nadie responsable de faltas de otro; reconocimiento de la pro- 
piedad de las cosas en vida y en muerte del dueño; permiso para tener 
albóndigas con horno, iglesia y baño con la autoridad linica de funciona- 
rios genoveses; libertad de comerciar en todas las ciudades marítimas y te- 
rrestres del dominio de Granada, excepto en las tierias de los Escayolas; su- 
misión de los musulmanes á la jurisdicción del cónsul genovés, cuando uno 
de éstos fuese el acusador, y del genovés al alcaide de la aduana, si era el 
acusado: el impuesto de aduanas se fija en un seis por ciento del valor de 
la mercancía, pero se exige sólo sobre las mercancías vendidas, pudiendo 
reembarcarse sin haber pagado derechos lo que no se hubiere enagenado; 
los víveres se declaran libres; la moneda se considera objeto lícito de ex- 
portación si procede de ventas de mercancías, y siguen otras disposicio- 
nes referentes al comercio, que tendrán cabida en el artículo que dedique 
al comercio entre la Corona de Aragón y los pueblos nmsulmanes. 204 A. GIMÉNEZ SOLER 

res, pensaban sus partidarios en acabar con los de fuera; y siendo los 
más débiles los de la Cerda, A quienes únicamente sostcmía el presti- 
gio del rey de Aragón, contra ellos fueron, sitiándoles en Alniazán, 
su Corte y base de operaciones, en donde hubieran sucumbido de no 
haber puesto Jaime II el levantamiento del sitio como eondieión ne- 
cesaria para tener la entrevista que los infantes Don Juan y Don En- 
rique le habían solicitado; levantáronlo en efecto los castellanos, 
dando pruebas de querer de veras la paz, pero las conferencias del 
rey y de los infantes no dieron el resnliado apetecido, por creer el de 
Aragón que no se dalja á los de la Cerda lo que él creía de justicia (1). 
La guerra, casi hasta entonces latente, entraba en un período de 
actividad, y para prepararla y tal vez combinar un plan de campaña 
que diera más valor á las operaciones, fué Segalá á Granada á pedir 
doscientos ó trescientos zenetes para los ejércitos aragoneses y á soli- 
citar una entrevista del granadino ó de su hijo; caso único en todo su 
reinado y tal vez en los posteriores. Volvió el embajador á fines de 
1300 con un pliego de condiciones, bajo las cuales consentiría" Moha- 
med en renovar y estrechar su amistad con Jaime II, siendo las más 
importantes y las únicas que ofrecen novedad las referentes á Don Al- 
fonso de la Cerda por expresar las aspiraciones del rey de Granada; 
pedía en primer término que se guardasen los pactos firmados por 
Ferrán Pérez de Toledo en nombre del Pretendiente, pactos que se 
desconocen, y en segundo, que se devolvieran al reino de Granada 
Tarifa, Medina, Alcalá y Veger «porque fueron suyas e las tomaron e 
las tienen sin derecho e sin verdad»; que cuando Don Alfonso de 
la Cerda llegare á reinar en Castilla se reconocieran como suyas (de 
Mahomed) cuantas villas y fortalezas ganara: que las galeras y los 
ejércitos de Aragón fuesen en su auxilio contra Castilla; y por último, 
que no pudiera ninguno por sí y sin consentimiento de los otros firmar 
paces con el enemigo común (2j. Jaime II accedió á reconocer como (1) Publicado por Capmany, tomo VI, f. 2,t (Reg. 252, f. 64). 

(2) Al muy noble e muy honrado don Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla... Don Jayme por aquella misma gracia Rey de Ara- 
gón. . Rey tasemos uos saber que el fiel nuestro Bernat de Segalar es 
venido á nos con repuesta de la mandaderia que lúe por nos al Rey de 
Granada e entre las otras cosas aduxo nos algunos capítoles de algu- 
nas demandas que fase al rey de Granada a vos e a nos según que 
podredes entender en los ditos capítoles de los cuales vos enviamos 
traslat. Et aun vos enviamos la carta quel Rey de Granada vos envia... 
Data in vila de Lorca quinto kalendasjanuariianno domini iM° trocen- 

tesimo. 

Esta es la forma de los capítoles que fue dada e presentada a nos 

Rey de Aragón. 

Seynor Rey don Jayme por la gracia de dios Rey de Aragón de LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 205 

buena conquista todos los lugares que ganase el de Granada, excep- 
tuando los del reino de Murcia; pero en cuanto á lo de ayudar á su 
aliado con fuerzas de mar y tierra pidió á su vez ser socorrido si lo Valencia de Murcia e Conde de Barcelona yo lop sanches torgeman 
del Rey de Granada e su escnvano me encomiendo en la vuestra gra- 
cia e la vuestra merce. Et vos fago saber quel Rey mió senyor porque 
vos ama e quiere vuestro amor quiere que sea mas firme e mas dura- 
ble e mas establecida c non falla mellor carrera por se complir e afer- 
mar este fecho e este amor que vos demande ell a vos ajuda e vos a 
ell otra tal qual vos tuvieredes por bien [Respondió el Rey de Aragón 
que li plaze muylo que sea amor firma e durable entre los ditos Reyes 
e ques faga segunt que de suso en este capítol se contiene [A este ca- 
pítol no cale responder al Rey don Alfonso porque non toca a ell. 

Estas son las demandas que demanda el Rey de Granada mió 
senyor al Rey de Aragón e al Rey don Alfonso de Castiella porque el 
su amor se(a) mas firme e mas establecido e meior. 

La primera que sean todos tres amigos de sus 'amigos e enemigos 
de sus enemigos e que ninguno de todos tres no poda fazer pacs con 
Castiella ni con ninguno de los de Castiella a rueños que sea por con- 
seio e plazer de los otros. [Respondió' el Rey de Aragón quel place e 
lo atorga quanto en si [Et semella a ell et conseylla al Rey de Castie- 
lla don Alfonso de Castiella que deva otorgar faga igual repuesta 
misma. 

Otrosi que ayude el Rey de Aragón al Rey de Granada con sus ga- 
leas e el su poder contra los de Castiella cada que ellos venieren con- 
tra ell o a lo suyo e que no faga pacz con el Rey de Castiella a menos 
que sea la pacz por todos tres e por su conseio e su voluntad de todos. 
[Respondió el Rey de Aragón quel plaze segunt que en el dito capítol 
iaze. Mas que sea el feyto yegual assi quel Rey de Granada también 
le sea tenido ayudar con su cavalleria e su poder. Et semeia al Rey de 
Aragón que deva seer la ayuda del uno al otro. Et assi quiere saber 
quanta es la ayuda que el Rey de Aragón deva fazer al Rey de Grana- 
da ni con quales condiciones e a también quanta sera layuda que el 
Rey de Granada deva fazer al Rey de Aragón ni con quales condicio- 
nes. [A este capítol no cale responder al Rey don Alfonso porque no 
toca a ell. 

Otrosi sil dieron los de Castiella al Rey de Granada alguna villa o 
algún castiello que non gelo contr el Rey de Aragón ni la su gent 
por ninguna manera ni al Rey don Alfonso ni la su gent [Respondió el 
Rey de Aragón que pues ell es su amigo nol contrariarla ninguna cosa 
que luese su honra ni su bien con que no sea de su sen de regno de 
Murcia el castiello o la villa quel fuessen dados. [A este capítol porque 
toca al dit don Alfonso responda hy segunt que a ell meior visto 
sera. 

Otrosi. si el rey don Alfonso oviere de regnar en Castella o en la 
frontera Tar e medina e alcalah e bugeiyt porque fueron suyas e las 
tomaron e las tienen sin derecho e sin verdat e fagan sus pa(;es den- 

190.5.— !.'> 206 A. GIMÉNEZ SOLER 

necesitare y más aún, que se determinara lo que cada uno dehía de 
hacer y en qu6 condiciones; lo de no hacer paz con Castilla sin con- 
sentimiento de sus aliados lo aceptó sin restricción ni reserva. 

La situación del Pn;tend¡ente era m;'is embarazosa: no acceder ¿I 
las pretensiones del de Granada equivalía á renunciar á la Corona, y 
consentir en ellas era, hasta en aquellos tiempos, un crimen de lesa 
patria: tampoco era muy suelta la posición ile Don Jaime y ni le era 
dable aconsejar á Don Alfonso en el sentido de acceder ni en el de 
negar: si en vez de un moro se hubiera tratado de un correligionario 
las dificultades habrían sido menores, casi nulas: no á otra cosa ten- 
día él que á la ruina de Castilla y á su desmembración y como aceptó 
el reino de Murcia no debía ver con malos ojos que otro principe se 
apoderara de otro jirón de Castilla, pero no ignoraba que en España 
y en Europa se consideraría vituperable entregar á los sectarios de 
Mahoma plazas en donde se adoraba á Jesucristo y para salvar su 
honra envió aquellas condiciones á Don Alfonso, absteniéndose de dar 
su parecer en esas cláusulas difíciles, dejando asi A su protegido la 
responsabilidad entera del asunto. Pero el de la Cerda no quiso tam- 
poco cargar con ella y después de tomarse mucho tiempo para res- 
ponder (del 28 de diciembre al 3 de febrero), pretextando que no se 
le había entregado la misiva hasta el 22 de enero y que luego una 
cabalgada no le había dado espacio para deliberar y tomar consejo, 
lo dejó todo en manos de su protector para que este hiciera y des- 
hiciera (1;. de adelant assi como amibos leales e verdaderos. [A este capítol no 
respondió el Rey de Aragón porque no toca a ell [Mas el dito Rey 
don Alfonso haga su deliberación sobre esto e responda hy segunt que 
a ell meior visto sera. 

Otrosí que el Rey don Alfongo tienga e cumpla todas las posturas 
que por ell pusieron con el Rey de Granada Ferrant Perec; de Toledo e 
Sancho Perec; de Morales en ra^on de la costa que non ge la demande 
[A este capitel no respondió el Rey de Aragón [Et conseylla al duo 
Rey don Alfonso que com el dito Rej' de Aragón no sepa que posturas 
son quel dito Rey don Alfonso hy faga e hy responda aquello que 
meior li semellara de fer en guisa que finquen amigos como dito es. ' 
(R 334, f. 1). 

(1) Al .. Rey de Aragón. . Don Alfonso. . Rey de Castilla... vi 
vuestra carta en que me enviaste desir como Don Bcrnal de Segalars 
era venido del Rey de Granada con repuesta de la mandaderia sobre 
quel nos enbiavades e vi los capítulos de las demandas que el Rey de 
Granada fase. Et entendí muy bien quanto me enbiastes desir. Et por 
una cabalgada que agora fago non vos puedo luego enbiar repuesta ni 
recabdo de todo mas luego que fuese tornado vos enviare un caballero 
con mis cartas blancas e con repuesta de todo e vos lirniadlo e fazer 
aquello que por bien tovierdes e vieredes por guisado. Dada en Alma- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 207 

No debió sorprender esta respuesta al rey de Aragón, quien antes 
de consultar al de la Cerda había escrito ya al de Granada, expresán- 
dole, por lo que á él solo se refería, la satisfacción con que había visto 
su conducta y las condiciones por él puestas, comunicándole do paso 
la marcha de Segalars para tratar de este asunto (1); pero también le 
comunicó, y con esto daba todo por aceptado, que venía de Francia el 
infante Don Fernando y que no pararía hasta llegar á Granada, de 
modo que la situación se presentaba muy halagüeña y cabía esperar 
que con el auxilio de Francia y el esfuerzo de aragoneses y granadi - 
nos, subiría al trono Don Alfonso y todos llegarían al logro de su 
deseo (2). van tres dias de Febrero era de mil e CCC e XXX e nueve annos. Et 
sabed que llego este omne a mi XXII dias de enero e detovel cuidando 
que vos podria enviar el cavallero con recabdo et fincó por esta ca- 
valgada. 

(1) Al muy noble e muy lionrado don Mahomad Abennacar Rey 
de Granada de Malaga e amiramug lemin don Jayme... Rey de Ara- 
gón... Rey viemos vuestra letra que nos aduxo el fiel nuestro Bn. de 
Segalar... e... aquellos capítoles que nos enbio Lop Sánchez vurs- 
tro torgeman de part vostra. A las quales cosas vos fazemos a saber 
que nos plaze muyto de lo que nos enbiasteis adezir en vuestra le 
trae atambien ovimos muy gran placer de las palauras que nos dixo 
el dito Rn. daquellas cosas que vos aviades faulado con ell, e semeian 
bien palauras de buen amigo e de verdadero que vos sodes. Et a nos 
plaze muyto el vuestro amor e que se firme quanto mas firme pueda 
seer. A lo al de los capítoles que nos enbio el dito Lop Sánchez enbia- 
mos a vos el dito fiel nuestro Bn de Segalar con respuesta sobre los 
ditos capítoles e a las otras cosas atambien ,. Dada en la villa de Lor- 
cha el dia de Nadal de nuestro senyor en el anyo de nuestro senyor de 
mil e trezientos (R. 334, f. 6) 

(2) Al muy noble e muy honrado don Mahomad Aboabdille aben- 
na^er amir amuvlemin Rey de Granada e de Malaga. De nos don Jay- 
me etc. . Rey íazenios vos saber que ferrant perec de Tholedo vino 
agora a nos de Francia e aduxo nos cartas del muy noble Rey de Cas 
tiella e del infant don Ferrando su hermano caros cormanos nuestros 
for las quales entendiemos quel dito infant don Ferrando viene de 
Franca e traye ayuda por demandar en Castiella el derecho que han 
en los reynos E este Ferrant Pere? dixo nos de su part que! dito infant 
seria ayna con vos e plegó nos muyto. Ond vos rogamos Rey assi como 
a leal amigo e verdadero que ayudedes a los ditos Rey don Alfonso e 
infant don Ferrando a demandar e cobrar el derecho que han en los 
regnos de Castiella sobreditos. Et fiamos en Dios que nos de nuestra 
part les ayudaremos e nos metremos reziament en los feytos quanto 
m 15 podremos Porque con la ayuda de Dios e con lesfuer(;o vuestro 
e nuestro puedan aver e alcan(;ar en Castiella lur derecho. E Rey roga- 
mos vos que quando el dito infant sera con vos lo recibades bien el hon- 208 A. GIMÉNEZ SOLER 

Pero en la corte musulmana la opinión no era j'a tan fuerte como 
antes en pro de la alianza de Aragón, contribuyendo á este cambio el 
cansancio de una guerra tan larga como estéril y la poca confianza en 
las armas aragonesas, que en tantos años no habían realizado ningún 
hecho de armas, excepto aquellos en que directamente estaba intere- 
sado aquel rey, la conquista de Murcia, y que ahora d<!bcn'an perma- 
necer inactivas ó reducidas á defenderse por la expatriación de los 
mejores y más poderosos de los nobles; y así continuó, un estado 
do guerra sin operaciones militares de importancia, ni verdadera 
campaña, limitándose todos á guarnecer las plazas fuertes, poner al- 
guna tropa en las fronteras y vivir arma al brazo, haciendo á lo 
más alguna que otra entrada en país enemigo para robar unas cuan- 
tas cabezas de ganado. Y ante esa pasividad Jaime 11 excitaba á 
Mohamed á que activase las operaciones militares y Mohamed le re- 
prendía con las mismas palabras, que podían ser dichas á los dos, pero 
más al aragonés (1). En esto el castellano se situó en Huete, amena- 
zando Aragón, Valencia, Murcia y el mismo reino de Granada, y los 
aliados se apercibieron sin razón porque al fin el ejército aquél se 
disolvió y volvieron las cosas á su primitivo estado (2). 

La diplomacia, en tanto, no permaneció ociosa. Segalars había redes quanto podierdes por amor de nos e por el grant e buen deudo 
que ha con nos el ayudedes quanto mas podades. E sabet quel bien e 
la honra e la ayuda que al dito Rey don Alfonso e infant don F." fare- 
des tenrremcs que a nos mismo la feytes. Data ¡Murcie VIH K. fe- 
broarii anno predicto (1301). (R. 334, f. 11). 

(1) Nos enviastes decir que acuciassemos muy bien la guerra da- 
qui adelante. ..mas... vos deviedes-recibir estas palabras e acuciar mas 
la guerra que no ficistes fasta agora que bien sabedes vos que días a 
que la nos tenemos e que la acuciamos quanto podemos e que no 
finca por nos ninguna cosa que de fazer sea. (4 de febrero de 1301). 

(2) Al muy noble e muy honrado Don Mahomat Aboabdille Aben- 
naqer Rey de Granada etc. Don Jayme etc. Rey fazemos vos saber 
que avernos ávido agora ardit por dita de algunos que don Ferran 
do qui se dize Re}" de Casíiella es un vuepte e allí aplega quanta gente 
puede de cavallo e de piet e an nos dado a entender que querrá venir 
enta estas partes Empero porque non somos ciertos si venra a los 
regnos nuestros de Valencia o de Murcia o a las vuestras partes faze- 
mos vos lo asaber porque apercibades vuestras gentes que danyo re- 
cebir non pediesen E sabet que si enta las nuestras partes viniere 
nos tenremos apparellado con la ayuda de Dios de defender nuestros 
reynos... Et aquesto vos enbiamos desir porque si por ventura viniere 
a les vuestras partidas e oviessedes mestcr nuestra ayuda., que vos 
ayudemos e vos a nos si menester nos fuere... Data en Murcia XXiX 
dias andados del mes de janero en el anyo de nuestro señor de mil tre- 
zientos. (1331). (R. 334, f. 11). LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 209 

vuelto de Granada con Said AlhachuUi; pero muerto el representante 
de Mohamed sin terminar la negociación, volvió á la Alhambra el 
Segalars convenientemente instruido (1) y con el texto del tratado 
tal como entendía la cancillería aragonesa, que debía redactarse. 
Prometíanse ambas partes no hacer paz con Don Fernando, que se 
titulaba Rey de Castilla, sin consentimiento el uno del otro; ayudar 
el de Aragón al de Granada contra moros y éste al primero contra 
cristianos; que el de Aragón, si era requerido por el de Granada, le 
prestaría de cinco á diez galeras armadas y sostenidas por éste; y el 
de Granada al de Aragón, si éste los pedía, de doscientos á mil gine- 
tes, dándoles el aragonés el sueldo, que ya se fijaba, y las demás 
ventajas de costumbre; se afirmaba el respeto de cada parte á las 
conquistas de la otra, con la salvedad de que lo que musulmán ganase 
no fuese del reino de Murcia y lo que el cristiano adquiriese no hu- 
biera pertenecido al señorío de Ch-anada; los daños causados por sub- 
ditos de una de las partes á la otra eran indeninizables por el cau- 
sante de los mismos y se establecía la libertad de comercio entre ambos 
países, concediendo á los mercaderes catalanes el derecho de tener 
albóndigas y cónsules en el reino de Granada. (2) 

Texto del tratado: 

Sepan quantos esta carta vieren Como nos don Jayme por la 
gracia de Dios Rey daragon de Valencia e de Murcia e Conde de Bar- 
celona. E nos don Mahomad Aboabdille Abennacjer Rey de Granada (1) Al muy noble e honrado don Mahomat Aboabdille Abenna^er 
Rey de Granada etc.. como est otro dia fuese venido Cayt Ahachulí 
con mandaderia vuestra a nos e sea finado por su enfermedad sabet 
que avernos ordenado denbiar a vos el fiel nuestro Bn. de Segalars 
intructo e informado plenerament de los feytos e con las cartas de los 
nuestros feytos e vuestros e debe partir desta setmana que esta carta 
fue fecha .. Data en Valencia dialunes XXIIII dias andados del mes 
de abril en el anyo de nuestro senyor MCCC e uno. (El resto de la 
carta habla de socorros recíprocos si los castellanos invaden Murcia ó Gra- 
nada.) 

(2) Este derecho se consignaba en el texto árabe del tratado de 1296; el 
mal estado del pergamino, que impide leerlo sin vacilaciones, y el no con- 
signarlo el único texto aragonés que entonces conocía, me hizo andar con 
mucha cautela en su interpretación y dejar en blanco la palabra J^^as; 
posteriormente y cuando ya el Boletín so l:abfa dado al público hallé una 
nueva redacción aragonesa, enteramente vaciada en la árabe, en la cual 
esa cláusula dice: ce que les tagades dar sus altoudegues e que ayan sus 
cónsules e las otras cosas como fué siempre costumbre». (U de mayo 
de 1296. Archivo de la Corona de Aragón. Registro 3 10, f. 68) Me complazco 
en consignar esta corrección, que he tenido tiempo de hacer en el tiraje 
aparte de estos artículos. 210 A. GIMÉNEZ SOLER 

e de Malaga amiramuzlemin de buena voluntad e de buen coraron 
fazemos e firmamos entre nos e nuestros regnos buena e verdadera 
pac,-, amor e concordia en todos los dias de la nuestra vida duradera e 
valedera en la forma condiciones e posturas deiuso scriptas =Prime- 
rament que nos Rey de Aragón sobredicho prometemos e convenimos 
a buena le e sines enganj-o a vos dito Rey de Granada que seremos 
amigo vuestro e que vos valremos e vos aiudaremos esquentra don 
Ferrando que se diu Rey de Castiella e contra todos sus valedores de 
Castiella e sus gentes e aun contra todos los moros del mundo qui 
ayan o oviessen guerra con vos e que nos non faremos pa(,- con el dito 
don Ferrando ni con ninguno de los lijos de Don Sancho qui se dizia 
Rey de Castiella menos de consentimiento vuestro=E nos Rey de 
Granada sobredito atambien prometemos e convenimos a buena fe 
sines enganyo a vos dito Rey daragon que seremos amigo vuestro e 
que vos valremos e vos ayudaremos esquentra don Ferrando qui se 
dice Rey de Castiella e contra todos sus valedorts de Castiella e sus 
genetes (sic) e contra todos los xpianos del mundo qui ayan o oviessen 
guerra con vos e que nos non firmemos pai; con el dito don Ferrando 
ni con ninguno de los fijos de Don Sancho qui se dizia Rey de Castiella 
menos de consentimiento vuestro =Aun nos Rey de Aragón sobredito 
prometemos e convenimos a vos dito Rey de Granada que si auredes 
menester aj-uda de galeas armadas que vos ayudaremos e vos fare- 
mos ayuda de (;inco a diec; galeas quando vos las demanderedes e las 
querredes contra los ditos enemigos vuestros las quales vos enbiare- 
mos assi empero que vos por fazer armar aquellas devedes dar al 
armamiento de cada una de las ditas galeas mil dozientas e cinquanta 
Huras de reales de Valencia por armamiento de quatro meses e que 
aqueles podades teñir en vuestro servicio tanto quanto menester les 
ayades contra los ditos enemigos vuestros dando les vos al dito sueldo 
segunt la razón del avantdito tiempo. =E nos otrossi Rey de Granada 
avandicho prometemos e convenimos a vos dicho Rej' de Aragón que 
si vos oviessedes menester cavalleros genetes que vos mandaremos e 
vos enviaremos en vuestra ayuda de dozientos entro a mil cava- 

lleros genetes quando vos los demandaredes e los querredes contra 
los sobreditos enemigos vuestros. Assi empero que vos dito Rey dara- 
gon dedes e seades tenido de dar a cada uno de los ditos cavalleros 
que vos enviaremos tres sol. de reales de \'alencia por cada dia E a 
los capdales dellos aquella adenantaria que sea convenible depues que 
sean saludos de nuestra tierra por ir en vuestro servicio; los quales 
cavalleros podades teñir en vuestro servicio tanto quanto menester 
los aj'ades contra los ditos enemigos vuestros dándoles vos la dita 
soldada =Aun nos Rey daragón sobredicho prometemos a vos dito 
Rey de Granada que si los de Castiella vos diesen alguna villa o algún 
castiello que pus vos seades nuestro amigo e nos observedes aquesta 
paQ que agora fazemos que no vos lo contrariaremos en ninguna ma- 
nera ni esto ni al que fuese vuestra hondra ne vuestro bien con que la 
villa o el castiello que vos fuessen dados no fuessen de nuestra senyo- 
ria del regno de Murcia,— Otrosí nos rey de Granada avandito prome- 
temos a vos dito Rey daragón que si los de Castiella vos dieren alguna LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 211 

villa o algún castiello que pus vos seades nuestro amigo e nos obser- 
vedes aquesta pai; que agora fazemos que non vos lo contrariaremos 
en ninguna manera ni esto ni al que íuesse vuestra honra ne vuestro 
bien con que la vila o el castiello que vos luessen dados non fuessen de 
nuestra senyoria del regno de Granada=Aun nos sobredito Rey de 
Aragón prometemos a vos dito Rey de Granada que no fagamos ni 
fagamos fazer nin consintamos a ninguno que faga danyo ni mal en 
vuestra tierra ni a la vuestra gente ne en sus averes e sus mercade- 
rías por mar ó por tierra por ninguna manera; antes queremos e otor- 
gamos que venga la vuestra gente e los vuestros moros e los de vues- 
tra tierra a toda nuestra tierra e a los nuestros rey nos por mar o por 
tierra a comprar e a vender e a traer e a levar todo lo que quisieren 
assi pan como otras cosas sin contrario ninguno e que non les contra- 
ríen en lurs cuerpos ni en sus averes ni en sus mercaderías ni en quan- 
to que sacaren de nuestra tierra por ninguna manera ellos pagando 
los derechos por todo quanto trayeran e levaran segunt que deben 
pagar=Otrossi nos sobredito Rey de Granada prometemos a vos dito 
Rey darago que no fagamos ni fagamos fazer ni consintamos a ningu- 
no que faga danyo ni mal en vuestra tierra ni a la vuestra gente ni en 
sus averes ni en sus mercaderías por mar o por tierra por ninguna 
manera antes queremos e otorgamos que venga la vuestra gente e los 
vuestros xpianos e los de vuestra tierra a tota nuestra tierra e a nues- 
tros regnos por mar e por tierra a comprar e a vender e a traer e a 
levar todo lo que quisieren assi pan como otras cosas sin contrario 
ninguno e que no les contraríen en lures cuerpos ni en sus averes ni 
en sus mercaderías ni en quanto sacaren de nuestra tierra por ninguna 
manera ellos pagando los derechos por todo quanto trayeran e leva- 
ran según que deven pagar. E otorgamos que hayan sus alfondigas on 
puedan aver sos consoles e otras cosas como fue siempre costumbre= 
Aun nos sobredito Rey daragón otorgamos e nos obligamos que cada 
que acaeciere que algimo de nuestra tierra o de nuestros lugares vos 
faga mal o tuerto en vuestra tierra o en vuestra gente o en sus averes 
o en sus mercaderías por mar o por tierra en toda vuestra vida e la 
nuestra que vos lo pechemos e que vos lo fagamos luego pechar a vos 
o a aquell qui perdiese lo suyo sabiendo e provando la verdat. — E 
otros! nos sobredito Rey otorgamos e vos obligamos que cada que 
acaeciere que alguno de la nuestra tierra e de nuestros lugares vos 
faga mal o tuerto en vuestra tierra o en vuestra gente o en sus averes 
o en sus mercaderías por mar o por tierra en toda vuestra vida e la 
nuestra que vos lo pechemos e que vos lo fagamos luego pechar a vos 
o a aquel que perdiere lo suyo. E porque esto sea mas firme e no ven- 
ga en dubda Nos sobredito Rey darago e de Granada avemos manda- 
do fazer esta carta siellada con nuestros siellos colgados. E fazemos 
testimonio sobre nos de non minguar esta pac; sobredicha en ninguna 
manera. Scrita fue esta carta e firmada por el Rey de .\ragon e man- 
dada siellar con un siello colgado mayor en la c iudad de Valencia 
XXIX dies andados del mes de abril en el anyo del nuestro scnyor 
mil trezientos e uno. 212 A. GIMÉNEZ SOLER 

Alie consinilis carta fuit facta et divise ambe per alphabeluin. ilie- 
gistro:W4, f. 17) (1). 

En este tratado nada se estipulaba en nombre do Don Alfonso de la 
Cerda y nada por tanto pianaba el si anadino: ¡«in duda Jaime II que- 
ría que Mohamed y el titulado rey pactai'an de igual A igual y que su 
alianza fuese objeto de un tratado aparte; pero el de Granada no se 
avino á las condiciones y cláusulas de ese convenio y cuando Sega- 
lars volvió de la Alhambra trajo una nueva minuta, que no difería en 
todo de la que él llevó, pero contenía puntos omitidos en ésta, quitaba 
otros y modificaba algunos dándoles más extensión. Por de pronto salta 
á la vista al comparar este texto con el que llevó Segalars en enero, el 
cuidado que tiene el de Aragón en consignar siempre que habla de 
guerra con Castilla que las hostilidades irán contra Dou Fernando y 
contra los hijos de Don Sancho, mientras que el de Granada omite nom- 
bres y se refioi'e siempre en abstracto al Rey de Castilla sin mencionar 
contra cual de los dos que se daban ese uombi'e; suprímese el auxilio de 
galeras, que Jaime II debía dar á Mohamed y el de jinetes que Mohamed 
debía prestar á Jaime II, pero se mantiene el auxilio mutuo por tieri'a 
sin especificar la cuantía del mismo; se conserva también la libertad de 
comercio de los subditos de Aragón en Granada y de los de Granada en 
Aragón, pero hay una cláusula por la cual se prohibe á los catalanes 
comerciar en Sevilla so pena de cautiverio y no se consigna la autori- 
zación á los mercaderes vasallos de Jaime II para tener albóndigas 
en los dominios de Mohamed: como en el tratado anterior se respetan 
las conquistas de cada uno con la salvedad de que sólo serían devuel- 
tos los lugares que fueron del señorío de Granada, citándose Alcalá, 
Veger, Medina y Castel; pídese por último que Don Alfonso y Don 
Fernando de la Cerda autoricen con sus sellos este convenio. 

El texto original es como sigue: 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Jayme por la gracia de 
Dios Rej' de Aragón et get. otorgamos prometemos e juramos en bue- 
na fe sin mal enganno a vos el mucho onrrado donMahomat Abienna- 
i;ar Rey de Granada de Malaga e Amir Almut^lemin buena pa? e firme 
e verdadera amor de ser amigo de vuestros amigos etnemigo de vues- 
tros enemigos e de no mandar ni consentir a ninguno de la nuestra 
gent ni de los nuestros amigos que fagan danno ni mal en vuestra tie- 
rra ni en vuestros Hogares por mar ni por tierra. E si algún danno o 
mal se y face que lo fagamos llego emendar e pechar sin detenimiento 
ninguno. Et otrossi vos otorgamos que vengan los vuestros moros con (1) Aunque este tratado lo publicó Benavides fop. cit., pág. 252) to- 
mándolo del perg. núm. 17 de los de Jaime II, lo reproduzco para que sea 
más fácil compararlo con los anteriores y posteriores, LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 213 

SUS mercaderías a comprar e vender por toda nuestra tierra atambien 
pan vestías ganado o otras mercaderías quales quisieren e que anden 
salvos e seguros e sin contrario ninguno en ellos ni en todo lo suyo e 
que paguen todos sus derechos asi como se costumen e fueron e que 
les fagan fac^er complimíento de derecho por toda nuestra tierra. Et 
otrosí vos otorgamos que vos aj-udemos contra los de Castella e el su 
poder et sí por ventura el Rey de Castella o el su poder va sobre vos 
o sobre alguno de vuestros logares que nos que seamos tenudos de 
vos accorrer e ayudar con el nuestro cuerpo e el nuestro puder segon 
que lo vos auredes menester e lu vos pudemos fa^er e que non facíe- 
mos pai; ni tregua ni otra postura ninguna con el Rey de Castella ni 
con sus gentes sin el vuestro conseío e el vuestro plager e que sea a 
pro e onrra de vos e de nos. E que sea pai; e guíerra por todos. Et 
otrosí vos atorgamos de mandar a toda nuestra gient e nuestros mer- 
caderos que no entren en Sevilla ni en tierra de vuestros enemigos e 
nuestros. Et cada que las vuestras gualeas los fallaren en Sevilla o en 
su termino que sean cativos sin entredicho ninguno. Et otrossí vos 
atorgamos que quantas villas o castellos o otro logar cualquier que 
vos ganedes de los de Castella que se sea vuestro salvo ende sí el dicho 
lugar fuese del regno de Murcia que nos lio tornedes llogo. Et otrosí 
vos atorgamos que sí nos o el nuestro poder ganásemos tarifa o alcalá 
o veger o medina o castel todas o cualquiera dellas vos las entregue- 
mos llogo sin detenimiento ninguno. Esto todo vos atorgamos e prome- 
temos porque vos sodes e seredes nuestro amigo amigo de nuestros 
amigos enemigo de nuestros enemigos que no mandedes ni consínta- 
des a ninguno de la vuestra tierra ni de la vuestra gíent ni de vuestros 
amigos que fagan danno ni mal en nuestra tierra ni en nuestros loga- 
res por mar ni por tierra e sí algún danno o mal sey feciese que nos lo 
tagades llogo emendar e pechar sin detenimiento ninguno Et otrosí 
que vaya la nuestra giente e los nuestros mercaderos a la vuestra tie- 
rra a comprar e vender e sacar todas cosas también armas e cavallos 
e pan como otras mercaderías lo que quisieren traer e levar salvos e 
seguros e sin contraría ninguna que les embargue a ellos ni a todo lo 
suyo e ellos que paguen alia todos sus derechos asi como es costumpne 
e fue siempre por toda vuestra tierra que les fagades siempre cumplir 
de derecho. Et otrosí que nos ayudedes contra los de Castella e el su 
poder e sí por aventura el Rey de Castella o el su poder uviese de ve- 
nir sobre nos en el regno de Murcia o sobre algún logar del dicho 
regno que vos que seades tenudo de nos acorrer con el vuestro cuerpo 
e el vuestro puder segon que lo nos abremos menester e nos lo pudre- 
des faijer. E si ovíesemos menester alguna gíent de los vuestros que 
nos seades tenudo de enbiar en ayuda al Reyno de Murcia atanta 
companya como ayamos menester e que seamos tenudos de les dar 
vianda de pan carne e <;evada quanta les cumple desque ellos salieren 
de vuestro regno fasta que se tornen alia e que les pechemos los cava- 
llos que se les moeren en el nuestro servicio del día que salen de la 
vuestra tierra fasta que se y tornen. Et otrosí que non fagades pai; ni 
tregua ni otra pustura ninguna sin el nuestro consejo ni el nuestro pla- 
cer que sea pro e onrra damas las partes e que sea la pai; e la guerra 214 A. GIMÉNEZ SOLER 

por nos e por vos. Et otrosi que nos ator^iicdcs que quantas villas e 
castoUos nos imanaremos de los de Castella que todo se sean nuestros 
salvo ende si lueren de los logares que lueron vuestros o aquellos 
lugares que subredichos son que fueron vuestros e vos ios tenien fur- 
Cados que son estos Alcalá ct Veger et Medina castel e porque vos e 
nos seamos certos desta pa<; e sea mas fierme ficiemos vos esta carta 
abierta seellada con el nuestro seello col;;ado e rogamos al rey Don 
Alfonso de Casliclla e a su hermano el infante don Ferrando que pu- 
siesen sus seellos e que fuesien della testimonio Dada 

La escribió Said ben Haxlini en I.a mitad de Xaguel del año setecientos 
(23 de junio 1301). 

El cumplimiento de la última condición retrasó la firma del tnitado: 
Jaime 11 celebraba cortes en Lérida á los catalanes y los infantes de la 
Cerda estaban en Castilla; el propio Segalars se había retirado á su 
casa antes de dar explicaciones y no era posible decidir en asunto tan 
importante sin oír al embajador y sin estar juntos los interesados: (i), 
más tarde, cuando ya se habían visto, redactaron definitivamente el 
texto de tan trabajosa coalición y la enviaron á la Alhambra por 
el propio Segalars (2), pero el 1.° de octubre éste no había dado (1) Al... Rey de Granada... Don Jayme... Rey de Aragón... Rey 
avenios visto vuestra carta que nos aduxo Bn. de Segalars sobre feyto 
de la paz. Onde vos facemos saber que entendiemos aquellos capítoles 
quel dicho... nos troxo. E por quel noble don Alfonso Rey de Castiella 
nin su hermano el infante don Ferrando qui an a fermar en las ditas 
cartas no son agora aqui con nos. E ahun porquel dicho Bernat de Se- 
galar se va agora per a su casa. E atambien por razón de las Cortes 
que agora tenemos con los catalanes por estas razones no avenios po- 
dido fazer cumplimiento tan ayna a aquello que sea hi de fazer. Mas a 
pocos de dias nos debemos ir por al Regno daragon e deben seer hi 
con nos los dichos Rey don Alfonso e el infante don Ferrando e con 
ellos ensemble e otrossi Bernat de Segalar que sera venido a nos a 
Aragón faularemos en el feyto e luego auredes nuestro cierto manda- 
dero con todo ardit... Dada en Lérida Vil dias andados entrant en el 
mes de agosto en el anyo de nuestro senyor Dios de mili. CCC. e un 
anno. (R 334, f. 31, v ). 

(2) Al Rey de Granada Don Jaymes etc. Rey fazemos vos saber 
que porque nos entro a agora que viniemos a fazer cortes a la i^iudat 
nuestra de Carago^a no nos pudiemos ayuntar e veer ensemble con 
los muy nobles don Alfonso Rey de Castiella e linfant don Ferrando 
su hermano atardado Bn. de Segalars fiel nuestro de y alia porque 
las cartas de las pazes entro a agora que nos viemos ensemble non se 
pudieron fazer. E assi no vos maravellades de la tardanza del dito en 
Segalas. Mas agora con las cartas de los ditos Rey don Alfonso e in- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 215 

cumplimiento á su embajada y el 10 escribía alarmadisimo desdo 
Murcia Bernardo de Sania, que temía que el retraso obedeciera á in- 
trigas de quienes procuraban así dar tiempo á que las negociaciones 
que la reina de Castilla seguía con el de Granada llegasen á término 
feliz; y lo mismo temía Mohamed, para el cual el retraso era debido X 
que se andaba en tratos de paz entre Castilla y Aragón (1). Tal era 
la desconfianza con que unos y otros se miraban. 

Todo, sin embargo, venía preparándose para resolver pacíficamen- 
te el conflicto y la misma creencia del moro de que Jaime II firmaría 
paces con Fernando IV y del aragonés de que lo haría Mohamed, 
demuestra que uno y otro creían posible y quizá conveniente que así 
sucediera; los dos tal vez lo deseaban, aunque ninguno tenía el valor 
de declararlo y de mutuo consentimiento poner fin á un estado de co- 
sas que á todos perjudicaba y á ninguno favorecía, pues los únicos 
que iban á salir perdiendo si todos llegaban á concordia, eran los de 
la Cerda sin fuerzas propias ni agenas, sin arraigo en el país y de to- 
dos abandonados, excepto de Jaime II, que se empeñaba en sostener- 
los, y de alguno que otro noble que los reconocía para intimidar á 
D.*^ María y lograr mejor sus propósitos; solo en uno de sus viajes á 
Granada fué Segalars visitado por representantes de Jaén y Baeza, 
que intentaban pasarse á los enemigos de Fernando IV, pero falto de 
instrucciones, sobre este punto no pudo el catalán darles respuesta; fant don Ferrando e con las nuestras sobre la dita paz feytas vos lo 
enbiamos e en cerca sera con vos con las cartas sobreditas E Rey co- 
nosceredes e veredes quel dito Rey don Alfonso e nos e el infant 
don F. rendemos e rendremos vuestro deudo enta vos assi como enta 
leal e verdadero amigo que vos tenemos e de quien fiamos assi como 
de nos mismos Dada en (^arago(;a X días andados del mes de setiem- 
bre en el anyo de nuestiosenyor de mil e CCC e uno. (R. 331, f. 35) 

(1) Al... Rey darago. . en Bernat de Sarria... .Sapiats quel dia que 
aquesta letra fo feta reebi 1 carta del rey de Granada la qual me tra- 
mes per I moro que yo hi havia trames e aportam II letres quel dit 
Rey de Granada vos tramet les quals vos tramet por lo portador de 
la present. E compta de páranla lo dit moro quel Rey de Granada es 
molt maravellat de vos com no li trametets les cartes de la pau e están 
torbat en son cor e pensas que vos entenats de fer pau ah ( astella 
menys dell. Perqué senyor he gran paor que noy siats enganat cor 
segons quejaus ho fet a saber la Reyna de Gástela tracta aytant com 
pot de íer pau ab ell e posa sen a gran raho hon vos clam merce 
senyor que trametats per en Segalars les cartas de la pau e que non 
tardets. E puys som cert e segur que nengun de Gástela no pora re 
acabar ab lo Rey de Granada de pau ne damistat ans se metra en vos- 
tre serviy el e totLS ses gens mils que hanc no fuu e no dupten sino per 
aqueles cartes' hon sia vostra merce que les ne trametats. Scrita Mur- 
cia dimars X dies anats de vuytubre. 216 A. GIMÉNEZ SOLER 

en el viaje que emprendió en septiembre de 1301 llcvaha ya poderes 
para tratar con eslos concejos en nombre del pretendiente pero las co- 
sas pararon aquí y el asunto no tuvo ulteriores consecuencias (1). 

Esto quizá motivó una nueva petición de entrevista con el rey de 
Aragón de parte de GuzmAn el Bueno, que aprovechó la ocasión para 
tratar, á la vez que de esto, de la concordia entre Jaime II y Fernan- 
do IV. Y prueba que los tiempos habían cambiado y que todos anda- 
ban de acuerdo en lo de desear la paz, la complacencia con que esta 
vez recibió el rey de Aragón la demanda del Bueno y el desdén con 
que habló de los que se habían acercado á Segalá, aunque sin decir 
para qué ('2). La entrevista, como aquella otra primera, no se verificó, (Ij Don jayme por la gracia de Dios Rey de Aragón de Valencia 
e de Murcia Conde de Barcelona. A vos los homnes buenos et las uni- 
versidades de Jahen e de Bae(,-a salut e gracia como aquellos que que- 
remos bien Sepades quel fiel nuestro Bernalt de Segalas nos fizo 
entender et nos dixo algunas palauras que el ovo sobre tractamientos 
con algunos mandaderos vuestros et plogo nos mucho. Ond sabet que 
tenemos por bien que el dito Bernalt de Segalas assi por parte del no- 
ble Rey don Alfonso de Castiella et iníant don Ferrando su hermano 
como por part nuestra tráete e firme con vos otros todas convinencias 
paramientos et posturas et franquezas que con el pornedes et tractare- 
des guisaremos et )5rocuraremos que los ditos Rey don Alfonso et 
infant don Ferrando vos sean tenidos e observados bien e complida- 
mente. Et en testimonio mandamos et fi(,-imos siellar esta carta con 
nuestro siello. Dada en ^arago^a XVI dias andados del mes de setiem- 
bre en el anyo de nuestro senyor de MCCC e uno (R. 334, f 35 v). 

(2) Don Jayme por la gracia de Dios Rey de Aragón etc. Al ama- 
do suyo Alfonso Pérez de Gu(,-man salud e dilección. Re^ebiemos la 
carta vuestra que agora nos enbiastes e entendido plenament todo 
lo que en aquella era contenido plogo nos muyto de lo que nos fizies- 
tes saber en ela e veemos e conoscemos lo bon entendimiento que 
vos havedes e havedes havido hasta aquí en endre^amiento de los 
fechos de vuestro sennor e nuestros e a bien e a pro de la xpiandad. 
E respondemos vos que fué verdad que algunos della se veeren con 
nos ya tiempo ha e íaularon con nos lo que quisieron. E nos res- 
pondiemosles a aquello que nos di.xeron segund que pare(;io a nos que 
ficiesse a responder assi que después que se fueron de los ninguna 
cierta repuesta non ovimos ni nos nonde oviemos grand cura ni nos 
entrometiemos dal Pero porque vos sodes homne que vos mucho ama- 
mos e fiamos de vos assi como de bueno e legal cavaliero fazemos vos 
saber que si vos segund que ya fué tractado queredes venir a nos que 
nos plazera mucho e desta razón o dotra poredes faular con nos. E nos 
faular end emos de grado con vos. E poredes saber lo bueno entendi- 
miento nuestro que nos avernos en servir a Dios e en poner en buen 
estado la xpiandat catando toda vez lo que avemos de catar a nuestros 
amigos e a aquellos que han deuda con nos. Fecha la carta en Leyda LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 217 

pero animado Don Alfonso por la buena acogida, que su carta y su in- 
tención tuvieron, se atrevió á pedir «por sus dineros» cuatro mil cuar- 
teras de trigo con que remediar la mengua de pan que había en la 
tierra (1). 

Al fin se llegó á un acuerdo en cuanto á las cláusulas que debía 
contener el tratado entre Granada y Aragón, dominando la tendencia 
granadina y sometiéndose el cristiano á lo que quiso el musulmán. Poco 
difiere este texto definitivo de la minuta enviada de Granada; se man- 
tiene el criterio de ir la alianza contra Don Fernaudo, que se dice rey 
de Castilla, y contra los que tienen detentado este reino al rey Don Al- 
fonso; los dos reyes contraen la obligación de ayudarse contra el poder 
castellano, pesando sobre el musulmán el deber de enviar en auxilio 
del cristiano, tanta gente como éste necesitare, manteniéndola el de 
Aragón y cumpliendo con ella todos los deberes militares^ desde 
que salieran de los dominios musulniciiies hasta volver á ellos. Los 
lugares que el granadino ganase, si no habían sido suyos, debería 
devolverlos á Don Alfonso de la Cerda; habiendo sido suyos ó siendo 
uno de los cuatro tantas veces citados, Alcalá, Veger, Medina y 
Castel, quedaban de derecho sometidos á la jurisdicción del rey de 
Granada; ninguno de los dos podía pactar con Don Fernando sin 
anuencia del otro; se mantenía igual libertad de comercio que en el 
tratado de 1295 sin hablar de albóndigas ni cónsules y se ratificaba la 
prohibición de comerciar los catalanes en Sevilla, pero suprimiendo 
la pena de cautiverio, diciéndose únicamente que los que contravinie- 
ran esa cláusula quedarían abandonados á sí mismos, sin que les 
cupiera recurso á su rey; los daños que causaren subditos aragoneses 
á granadinos y viceversa eran indemnizables, como se estipuló ya 
en 1295. XXV'I días andados del mes de Junyo en el anyo de nuestro senyor 
de M CCC e uno (R. 334, f. 28). 

(1) Al... Rey de Aragón et de Valencia et de Murcia... yo Alfonso 
Pere? de gusman... Sennor bien cuydo que sabedes que depues que el 
rey don Sancho que Dios perdone fino acá la muy grant guerra que 
avernos ávido en esta tierra con los moros. Sennor por esta razón ove 
de mantener mucha gente siempre de cada dia por guardar esta tierra 
para el rey don Ferrando mió sennor que el Rey don Sancho su padre 
me dexó en guarda. Et sennor como quier que esta tierra es muy bona 
de pan a bien unos tres annos que no ovo en ella pan sino muy poco 
en guisa que la tierra esta agora mucho menguada de pan. Et sennor 
yo atreviéndome en la vuestra merced para mantener la gente e la 
costa que yo tengo por que esta tierra sea guardada e amparada. Pido 
vos mercet que me mandassedes dar en la vuestra tierra por mis di- 
neros fata quatro mil quarteras de trigo que he agora menester .. fecha 
XIII di.as de agosto era de Mille e CCC e XXXIX annos. 218 A. r.IMÉNEZ SOLER Texto definitivo del tratado: Sepan todos quantos esta carta vieren. Como nos don jayme por la 
oracia de Dios Rey de Araijon de Valencia e de Murcia conde de Bar- 
celona, otorgamos e p: ometemos e juramos en buena fe sin mal cnga- 
nyo a vos el mucho honrado don Alamir Mahomad Abenna<;ar Rey de 
Granada de Malasia de Almeria de Algazire de Ronda de Guadiex fijo 
de amir amu<;lemin e nielo de amir amurlemin buena pat; e firme e 
verdadera amor e de seer amigo vuestro e enemi<40 de todos los mo- 
ros qui son e sean enemigos vuestros e ahun contra los fijos de don 
Sancho qui se dizia Rey de Castiella e contra aquellos que tienen su 
boí,- e de no mandar ni consentir a ninguno de la nuestra gente ni de 
los nuestros amigos que fagan danyo- ni mal en vuestra tierra ni en 
vuestros lugares por mar ni por tierra. E si algún danyo o mal hi fizies- 
srn que lo fagamos luego emendar e pechar sin detenimiento alguno: 
Et otrossi vos otorgamos que vengan los vuestros moros con sus 
mercaderías a comprar e vender por toda nuestra tierra pan. besties. 
ganado e otras mercaderias quales quisieren e que anden salvos c se- 
guros e sin contrario alguno ellos con todo lo suyo e que paguen todos 
sus derechos assi como es costumbre e fuero e que los fagan fazer 
cumplimiento de drecho por toda nuestra tierra. Et otrossi vos otor- 
gamos que vos ayudemos contra los de Castilla e el su poder. E si por 
aventura don Ferrando qui se dize Rey de Castiella o el su poder 
yvan sobre vos o sobre alguno de vuestros lugares que nos que 
seamos tenudos de vos acorrer e ayudar con el nuestro cuerpo e el 
nuestro poder segunt que lo auredes menester e nos lo podremos fazer 
e que non fagamos pav ni treugua ni otra postura alguna con el dito 
don Ferrando qui se dize rey de Castiella ni con sus gentes sin el 
vuestro conseio e el vuestro plazer e que sea a pro e honra de vos e 
de nos qne sea pav e treugua por todos. E otrossi vos otorgamos de 
mandar a toda nuestra gent e nuestros mercaderes e vedarles expre- 
samente que no entren en Sivilia ni en tierra de vuestros enemigos e 
nuestros. E les faremos a 'saber que si recibien danyo sobresto que no 
les end seriamos tenidos. Et otrossi vos otorgamos que quantas villas 
e castiellos o otro lugar cualquier que vos ganedes de los de Castie- 
lla que non vos hi faremos contrario alguno salvo ende si el dicho 
lugar fuere del regno de Murcia que nos lo tornedes luego. Et otrossi 
vos otorgamos que si vos o el nuestro poder ganaremos Tarifa o Al- 
cala o Veger o Medina o Casteyl todos o cualquier dellos que fare- 
mos que vos sean cumplidas las posturas que el Rey de Granada vues- 
tro padre avia con el Rey don Alfonso de Castiella. Esto lodo vos 
otorgamos e prometemos porque vos sodes e seredes nuestro amigo e 
enemigo daquellos que tienen Castiella contra el Rey don Alfonso 
sobredicho e el infant don Ferrando su hermano e que no mandedes nin 
consintades a ninguno de la vuestra tierra ni de vuestra gente ni de 
vuestros amigos que fagan danyo ni mal en nuestra tierra ni en nues- 
tros lugares por mar ni por tierra E si algún danyo o mal si fiziere 
que nos lo fagades luego emendare pechar sin detenimiento alguno. Et 
otrossi que vaya la nuestra gente e los nuestros mercaderes a la vues- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 219 

tra tierra a comprar e vender e sacar todas cosas pan como otras 
mercaderías e lo que quisieren traher o levar salvos e seguros e sin 
contrario alguno que no los embarguen a ellos ni a todo lo suyo. E 
ellos que paguen alia todos sus drechos assi como es costumpne e fue 
siempre por toda nuestra tierra. Et quels fagades siempre com- 
plir de drccho. Et otrossi que nos ayudedes contra los de Castiellae el 
su poder. E si por aventura don Ferrando que se dize Rey de Castiella 
o el su poder oviesse de venir sobre nos en el regno de Murcia o sobre 
algún lugar del dicho Regno que vos que seades tenido de nos acorrer 
con el vuestro cuerpo e el vuestro poder segunt que lo auremos mester 
e vos lo podredes fazer. E si oviesemos menester alguna gent de las 
vuestras que nos seades tenidos de enbiar en ayuda al reyno de Mur- 
cia atanta companya como hayamos menester. Et que seamos tenidos 
de darles vianda de pan carne e cebada quanto les compliere desque 
ellos salieren de vuestro regno fasta que se tornen alia e que les pe- 
chemos los cavallos que se les murieren en el nuestro servicio del dia 
que salieren de la vuestra tierra fasta que sey tornen. Et otrossi que 
non fagades pag nin tregua ni otra postura ninguna sin el nuestro con- 
sejo e el nuestro plazer con don Ferrando qui se dize Rey de Castiella 
ni con ninguno que su boc,' tuviere e que sea pro honrra de amas las 
partes e que sea la pag e la treugua por vos e por nos. Et otrossi 
que nos otorguedes que quantas villas o castiellos nos ganaremos de 
los de Castiella que sean nuestros por a darlos al rey don Alfonso 
sobredicho. Salvo ende si fuere de los lugares que fueron nuestros o 
aquellos lugares que sobredichos son que fueron vuestros e vos los 
tienen forjados que son estos Alcalá Veger. Medina e Castel. Et por- 
que vos e nos seamos ciertos desta pap e sea mas firme fiziemos vos 
esta carta abierta e siellada con el nuestro siello colgado. Dada en 
CeragO(;a XVI dias andados del mes de setiembre en lanyo de nuestro 
senyor de. Mil trezientos et uno. (R, 334, f. 36). 

Molmmed no ratilicó este convenio hasta el 1." de enero de 1302, 
(último día del mes de rebia 2.° del año de la hégira 701) manteniendo 
en él todas las disposiciones y cláusulas del texto aríigonés sin modifl- 
ciciones de importancia; sigue hablando del rey de Castilla sin refe- 
rirse directamente á Don .Alfonso de la Cerda, afirmando por tanto igual 
condición de éste y de Don Fernando; y se da al rey de Aragón el 
papel de fiador de Don Alfonso, causa por la cual figuran en el tratado, 
entre Jaime II y Mohamed, los capítulos referentes & la devolución de 
aquellas pln.zas. 

Texto árabe. 220 A. GIMÉNEZ SOLER 

uXJJJ U-^-;-vo J-SIS-' V _j U_¿>.1 _j lij^b,^^ ,<X^,1 _5 »-í=.>^ ^-£ :>L..^I _5 

<>.-^ ^JL-o-O ^.^ LL^=>. Jl J^»-?, C""«-^ .Ar>.í ^^_w»i , ,_»i> 30'i)o oí pSL-woU ^j_y-i -.¿H 


SíUJl j\ ^V\ ¿ülj'^9 ,_^i-L3 í»^-v^j^ ¡J,\ ^0^ LJ^" o* 3^^ o' J ^«>-5^«-^ í^"^'-" 
¿^^^XJo Lo .<Ló\ \<^-o^Xl..> |^\ Xj: o ^^Xjí_a.>Lj a Li.Xji_¿_^^ o ^^(^¿oj ^ V\ eíoíL,>o 
j3 üji^l^l JU-l ^yo ^^r^^^w UXjíj.^^ _j _^bÍL;j<í.^ j, _j LoUj V^ ¿oí'>^ V _j LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 221 

O^ lÍ^ fTH ^^-:v" o* IJ.>-U ^^^ ^J^^y^_ 'k^^yi j=^\ ¿ ¿üUl J,\ ^:;s:^^' 
o-*" ("■•^■^^ ^»^^ t^x^. »-^jv-^ J-^= j ^^ j>^ ij^'r^*' "^ ¿üULa^s ;Vo ^^ 

LjX^ j^^U _jl g.^l_<yl=\ sjjb j=-^ j_-,l Ui^l ^ij'l ijjl _j ^-Ak-c Y _j J-^ *kj" J-~Í 
J-2sl UíoL^j ^_^1 ^£ j ,_^lk^ V^ Jj^kj'^i ^^ CUsjJl _j ¿-sil ¿ 1-UJ\ L¡ti> 

03^. C??.^^* -J»^^ «WS^^ ^^__ L^l ^Tf^U A^l J^i ^1 _, ^SL-^^^ 

(1) iíj-^1 13 i_-oc¿=._j <*.^Uf^í,--co 

El tratado entre Mohamed y Don Alfonso de la Cerda, se registró 
en la cancillería aragonesa sin duda por la garantía de cumplimiento 
de los pactos de parte del cristiano dada por Jaime II; pero existiendo 
entre el titulado rey de Castilla y el de Granada compromisos anterio- 
res, que Jaime II aparentaba desconocer y cuya responsabilidad no 
le alcanzaba, esos pactos se dieron por firmes, sin especificarlos, con- 
signándose sólo aquellos nuevamente convenidos ó que necesitaban, 
por exigencias del moro, ser confirmados por el rey de Aragón. Como (1) Pergamino de 465 X 525 nim. y 414 X 300 do caja y 16 lineas; en 
algunas partes roto; conserva los agujeros de las cintas del sello; letra gra- 
nadina, bien hecha. 1905.— 16 222 A. GIMÉNEZ SOLER 

deberes impuestos A los de la Cerda, están: ayudar al rey de Granada 
contra Castilla; reconocer los luj^ares y castillos, que el moro ganase 
en la frontera, como propios del conquistador, en tanto que Castilla no 
reconociese á Don Alfonso como & rey legítimo y si 6ste llegase A rei- 
nar devolver al moro, á cambio de óste devolver aquellas conquistas 
al cristiano, Tarifa porqué estaba puesto que se le devolvería y Al- 
calá, Veger, Medina y Castel (Cazalla?), que los tenía contra derecho 
Castilla desde los tiempos de Alfonso el Sabio, por razón de los Esca- 
yuela, que debe ser la verdadera pronunciación del nombre ixqui- 
liula (1). 

Tratado entre Granada y los infantes de la Cerda: 

Sepan todos quantos esta carta vieren como nos don Alfonso por 
la gracia de Dios Rey de Castiella de Tholedo de León de Cordova de 
Galicia de Sevilla e de Jahen con el infant don Ferrando nuestro 
hermano otorgamos e conoscemos a vos el muy noble alamir don Ma 
homat Abenna^ar Rey de Granada e de ¡Malaga e amir amui;lcmin to- 
das las postaras e promesas que por nos e por nuestro hermano el 
infante don Ferrando pusieron e prometieron nuestros vasayllos Fe - 
rrant Pérez de Tholedo e Sancho Pérez de Morales délas complir 
bien e lealmente e de aver con vos el dicho rey muy buena pac; ver- 
dadera e firme con amor verdadero de seer amigos de vuestros ami- 
gos et enemigo de vuestros enemigos e de querer vuestra honra e 
vuestro pro para siempre jamas sin entredicho ninguno. E de no fazer 
pac; ni tregua ni otra postura ninguna con los de Castiella a menos de (1) La falta de vocales en la escritura árabe hace imposible la tianscrip- 
ción exacta de los nombres no muy comunes, cuando en algún códice no se 
hallan vocalizados; esto ocurre con el nombre Ixquiliula, que cada cual 
pronuncia á su manera y le asigna etimología más extravagante, pronun- 
ciándolo Ixquiliulas, Axquiliulas, Chcquilolas, Escallolas, Escayolas, EsCta- 
ynelas, creyendo alguien que significa chica lola, por l)aber sido su abuc 
la una esclava cristiana de nombro Lola (Dolores) y no faltando quien lo 
hace diminutivo de esquila; en cuanto á la etimología es tan inútil discutir 
como sentar afirmaciones; pero en cuanto á la pronunciación hay un elemen- 
to, casi siempre despreciado por los arabistas, pero de capital importancia en 
estas cuestiones, los documentos cristianos, que no dan la ortografía ni tal 
vez el verdadero sonido de las consonantes pero sí el de las vocales, que es 
el desconocido: tengo noticia de dos documentos de autoridad indiscutible, 
en los cuales se llama á los arrayaces de la Crónica de Alfonso X los hijos 
de Escai/uela y escayolas, el tratado entre los Cerdas y el Rey de Granada, 
y el de 1278 entre Genova 3' Granada, que publicó Sacy; proceden los dos 
de la Alhambra, en donde no podían ignorar las vocales de aquel nombre, y 
concordando además con el de Escallolas, que les da Argoto de Molina, que 
indudablemente vio otros documentos, paréceme seguro ser esa la verda- 
dera pronunciación. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 223 

VOS e de vuestro conseio. E si alguno de nos fuere alia a la frontera o 
a vuestra tierra que vos ayudemos e ves aguardemos a vos e a la vues- 
tra tierra bien e lealmente con 'toda nuestra gente e con quanto nos 
alia levare I os. E que vos non demandemos quitación nin vos seades 
tenudo de nos la dar ni otra carta ninguna. Et que vos que nos mande- 
des dar entrada por vuestra tierra e sallida e que compremos e ven- 
damos en toda vuestra tierra con dinero de la vuestra moneda de plata 
e no con otros ningunos a nos e toda nuestra gente. Et otrosi que vos 
el dicho Rey de Granada que nos acorrades con gente de pie e de ca- 
vallo en esta frontera si nos fuer mester. Et otrosi vos otorgamos a 
vos el dicho Rey de Granada que todos aquellos lugares que vos ga- 
nastes de la frontera e vos ganaredes daqui adelant que se sean vues- 
tros fasta el dia que las tierras e las villas de Castiella se tornaren a 
nos assi como deven seer por drecho. E otrossi todas las villas de Cas-' 
tiella e lugares que se a nos tornaren en este ende Tarifa que 

vos la avian a dar con postura. E Alcalá e 'Veger e Medina e Castel 
que vos tenia forjados el Rey don Alfonso nuestro avuello e que gelas 
ovietes dadas porque vos ayudasse contra los nuestros enemigos fijos 
de Escayuela todo lo al que se nos diese que sea nuestro. Et porque el 
rey don Alfonso non vos los torno vos otorgamos nos de vos los dar 
cada que fueren nuestros sin otra defensión ninguna. E si por aventura 
se vos alzaren algunos destos logares sobredichos que nos que vos 
seamos tenudos de vos ayudar con todo nuestro poder fasta que los 
hayamos e que vos los demos luego sin otra costa ninguna en quanta 
ayuda nos vos fizieremos e otrosi vos otorgamos que vos prometemos 
que quando el re}'nado de Castiella fuere nuestro o de nuestro herma- 
no que finque la pa(; con vos e nos para siempre jamas como deven 
seer leales amigos e verdaderos e que vos non demandemos otras pa- 
rias ni otra demanda nenguna ni otras escatimas ni otros achaques de 
'los que soliades pechar a los reyes otros que fueron antes de nos de 
Castiella et de León. Et porque esto sea cierto e firme e no venga en 
dupda pora siempre jamas diemos vos esta carta nuestra abierta e sie- 
llada con nuestros siellos pendientes en testimonio. Et rogamos al muy 
alto e noble rey don Jayme daragon que puziesse en ellos su siello col- 
gado e que fuesse ende testimonio. Data en la ciptad de CaragO(;a 
X dias andados del mes de setiembre en el anyo de nuestro senyor 
de M. CCC. e uno 

A esto nos Don Jayme por la gracia de Dios Rey daragon sobre- 
dicho a rogarlas de los ditos rey Don Alfonso e infant Don Ferrando 
caros sobrinos nuestros fiziemos poner nuestro siello colgado en aques- 
ta carta en testimonio de las sobreditas cosas, (R. 3J1, f. 37). 

Todos estos documentos firmados y ratificados por Mohamed II los 
trajo Bernardo de Segalars de la Alhambra á Valencia el 12 de enero 
de 1302 (1), y aunque parecía que con esto quedaban ligados defini- (1) Al... Rey de Castiella (Don Alfonso)... Don Jayme etc. Faze- 224 FR. F. D. CAZULLA, MERCEDARIO 

tiva y casi indisolulilemontc Arafíón, Granada y cl partido de los de 
la Cerda, esa unión y alianza era i>uranicnlc artificial y tenía contados 

sus días. 

Andrés Giménez í^oleu. 
{Continuará) LOS REYES DE ARAGÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAEÍA SANTÍSIMA 
(Continuación) 

Mientras los secuaces de Aymerich eran objeto de acres censuras, 
y sufrían la persecución del Monarca allí donde se atrevían á exponer 
su doctrina, la Escuela Luliana, por el contrario, á pesar de la guerra 
maquiavélica que le hacían sus cnemi.u'os, seguía floreciente y respeta- 
da, sin experimentar en su marcha de triunfo el menor contratiempo. 
El libro «Condemnatio», la supuesta Bula de Gregorio XI, y los proce- 
sos seg-uidos contra los libros de Lulio y los lulistas, como era natural, 
llamaron la atención de Martín V, y á raíz de su elección efectuada en 
el concilio de Constanza, doude felizmente se terminó el cisma, envió 
un Legado al reino de Aragón con el encargo de solucionar la cues- 
tión luliana (1). Los partidarios de la Escuela Luliaua, viendo que 
hasta entonces se había procedido contra los libros del B. Raimundo, 
bajo el falso supuesto de ser auténtica la Bula del Papa Gregorio, re- 
currieron al Legado para que anulara cuanto en virtud de la misma se 
hubiera ejecutado. El cardenal Alemán, por no estar bien informado 
de tan enmarañado asunto, el último día de febrero (1419) delegó al 
Obispo de Civitatiscastelli ^2), y éste considerándola muy sospechosa, mos nos saber que vino a nos Bn. de Segalas .. e recabó bien por lo 
que vos e nos lo enbiamos al Rey de Granada e a aducho cartas del 
dito Rey que a firmadas las posturas, e Rey como nos ayamos enten- 
dido quel Rey de Francia a embiado a la Reyna Mea don Ferrando 
su filio mandaderos sollempncs Rogamos vos que en todas guisas 
pensedes de saber dellos lo que auran feyto e enviat nos lo dezir lo 
quen podredes saber .. Data Valencia II idus januari anno predicto 
(1302). (R. 334, t. 46) 

(1) PuoAZ.4. CU el pedimento .al Vidrio (¡eneral (le V.alencia p.-ira que en su archivo guar- 
dara el instrumento (leí 41>s.— Jaime Fahuo, en el libro del B. Lulio < Arbor pliilosophiae aino- 
ri.4 »,que hizo imprimir en l'ari.s, 151G.— Aknaliii; Alhertixo, Chispo (le Pati en el libro 
<Eepetitiü nova sive commeutaria ruhrice et cap. 1. de Hereticis, lib. 6». Valencia l.'i:U. 

(2) AlKunos traducen «de la ciudad del Castillo.; sin embargo, consultado el punto han 
resultado algunas dudas, y para evitar una eiiuivocacióu prefiero transcribir el nombre tal 
como 80 halla cu el original. LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 225 

el día 24 de marzo atictoritate apostólica anuló todo lo hecho contra las 
obras de Lulio, dejó las cosas en su primitivo estado como si nada se 
hubiera dicho ni escrito en contrario, y reservó para el Sumo Pontítice 
corregir y autorizar esa doctrina, por cuanto sólo h él competía deli- 
berar en esa materia, á cuyo juicio como verdadero católico la some- 
tía expresamente el mismo B. Lulio (i). No por esto se logró calmar á (I) El Excmo. Sr Marqué? de Barbará guarda en su archivo particular el documento ori- 
ginal que contiene la delegación heclia por el Legado del Padre Santo á favor del obispo 
Bernardo, dice así: «Alimanuus Miseracione Divina, etc. Sancti Eusebii Sacrosancte Romane 
ecclesie Cardinales in Aragonie Valencie et Navarro Regnis ac Maioricarum insulis in non 
nuUis quam alus partibus et terris apostalice sedis Legatus. Reverendo in xpo., patrl Domi- 
no Episcopo Civitatis castelli Salutem in Domino sempiternam. Sua nobis consanguinei et 

amici quondam magistri Raymundi L peticione mostrarunt quod olim quidam frater Ni- 

cholaus Eymerici ordinis predicatorum tune inRoguo Aragonum officium inquisitoria here- 
ticepravitatis exercens tempere felicis recordacionis Gregorii Pape Xí contra artem ct doc- 
trinam ipsius maglstri Raymundi vigore cuiusdam ficte bulle ut asseritur per ipsuní false 
fabrícate temeré attemptavit infamie ipsius doctoris et artis eiusdcm denigracionem ot non 
modicam Icsiouem. Quare pro parte ip.sorum nobis fuit humiliter supplicatum ut attemptata 
huius modi nulla fore declarare ipsamquc cassare ct anullare auctoritate apostólica digna- 
remur. Nos igitur de premissis plenam noticiam non habcntes huiusmodi supplicacionibus 
incliuati Circunspcccioni vestre tenore presencinm conmittimus et maudamus quatinus si 
est ita quitquid per ipsum fratrcm Nicholaum inveueritis contra ipsum magistrum Ray- 
mundnm ct opera sua temeré attcmptatnm in statum pristinum revocare curetis eadem nulla. 
et caí^sa ac irrita auctoritate prefata penitus nunciantes. Dat. Barchinone secundo kalendas 
Marcii Anno a Nativitate domini Millesimo quadriugentesimo décimo nono Pontiticatus 
sanctissimi domini nostri domini Slartini divina providencia Pape Quinti Anno secundo». 
Lleva un sello pendiente.— Por conducto de mi apreciable amigo D. Alfonso Damians, el se- 
ñor Aguiló se ha dignado proporcionarme copia fiel de la sentencia favorable al B. Lulio 
tomada de un traslado auténtico que se guarda en el archivo Municipal de Palma de Mallor- 
ca, la cual reproducimos á continuación «Pro tanto nos Bcrnardus Episcopus et comissa- 

rius predictus auctoritate apostólica nobis in hac parte commissa dicimus volumus decerni- 
musetpronunciamusquod quitquid inveniaturquomodocumque ct qualitercumque anantatum 
mandatum comminatum processum factum occasione auctoritate sen racione dicte subrepti- 
cie ac obrepticio bulle de falsitate evidenti nimis suspecte teueatur pro vano casso irrito et 
nullo et pro infecto seu non tacto ab ómnibus reputetur sicut et nos ex potestate nol)is atri- 
buta super hiis qua ex nostro officio uobili utimur et uti volumus predictia attentis cassa- 
mus irritamus auuUamus seu ad nihilum reducinius Reduccntes eciam auctoritate apostoUca 
ipsum doctorem Raymundum lull et omnia dicta scripta et opera sua et omnia alia racione 
predicta quomodocumque et qualitercumque et iier quemcumque et contra quoa cumquc et 
coram quibuscumque procesa actitata ad statum pristinum, et primcvum ac si in contra- 
rium eorum nil unquam fuisse dictum scriptum vel alias quomodolibet anantatum Reser- 
vantes et submittentes correccionem determinacionem aut auctorizacionem doctrine dicti 
doctoris sedi apostolicecuius est de talibus cognoscerc et ordinare sicut ipscmet doctor ut 
verus catliolicus exprcsse submittit. In quorum omnium et singulorum fidem et testimoium 
premissorum presentes uostras littcras seu presens publicum instrumentum per notariiun 
pnblicum infrascriptum fieri et puldicari mandavimus nostrique sigilli appensionc nuiniri. 
Data et Acta Barchinone sub auno a nativitate domini Millesimo Quadringentesimo décimo 
nono die vero vicessima quarta meusis Marcii presentibus honor, viris domiuis Anthonio 
zeno decrctorum doctore canónico Papiensi Arnaldo de torrentibus couriliario hoc anno 
Civitatis Barchinone Bernardo de marimundo maioro dierum et ffrancisco servcut licen- 
ciato in legibus civibus dicte civitatis Barchinone pro testibus ad lu'emissa vocatis i'ogatis 
specialiter et assumptis ac me Gabricle canyelles notario infrascripto. Visa per me Kiiis- 
copum prefatum. Sigi^num mei Gabriclis canyclles auctoritate Regia notarii publici Bar- 
chinone. Q,ui premissis ómnibus et singulis dum sic ut prcmittitur coram dicto Reverendo 
domino Comiasario per eum agerentur ct fiercnt una cum prenominatis testibua presens 
fui hocque eacribi feci ac sigillo ipsius domini Episcopi hic apposita inpeudenti clausi cum 
supraposito in lineis » 226 FR. F. D. GAZULLA, MERCEDARIO 

los émulos del B. Raimundo. Así como no fué posible hacerlos callar 
en lo relativo A la Concepción, de i^ual suerte y aun más fueron re- 
beldes en dar al sabio mallorquín la gloria que merecía. Don Juan, 
empero, siguió prestándole su favor, y en las Cortes de 1461 al de- 
cretar sobre la fiesta de la Inmaculada, confirmó la protección que sus 
antecesores habían dispensado á la Escuela Luliana. No citaré otros 
despachos favorables á la doctrina de Lulio, lo dicho es más que 
suficiente para dar á conocer su prestigio en Aragón durante los si- 
glos XIV y XV, y el aprecio que de ella hicieron nuestros soberanos: sin 
embargo, no estará por demás adveitir que al fin lograron darle sus 
enemigos un golpe fatal. No siendo muy conocida la sentencia de 1419, 
hicieron pasar como autentica la supuesta Bula del Papa Gregorio, y 
esto fué causa de que las obras del B. Raimundo se pusieran en el ín- 
dice de los libros prohibidos de Paulo IV; pero en el concilio de Tren- 
te, así como fué apoyada la sentencia que defendía la Concepción 
Inmaculada de María Santísima, también se hizo Justicia á los lulistas, 
y á pedimento de Juan Villeta, Canónigo de Barcelona, el Patriarca 
de Venecia, cuatro Arzobispos, cuatro Obispos, un Abad y dos gene- 
rales de órdenes religiosas re diligenter et maturo consüio discusa, 
el día 1.° de septiembre de 1563 auctoritate Conr.ili, decretaron en fa- 
vor de Lulio, mandando quitar sus obras del índice, decreto que más 
tarde fué renovado por la Sagrada Congregación del índice á petición 
de S. M. el Rey de España. De esta manera la Escuela Luliana, siem- 
pre luchando y siempre venciendo se mantuvo por muchos años en el 
apogeo de su gloria, y si bien en lo3 dos últimos siglos parecía muerta 
y olvidada, hoy renace purificada de entre sus cenizas, porque según 
ha dicho muy bien el limo. Sr. Obispo de Orihuela: «De las obras del 
Beato Lulio, estudiadas sin prejuicios de escuela y con imparcial crite- 
rio, puede sacarse un precioso caudal de doctrina con que enriquecer el 
Neo-Escolasticismo que, armonizando lo antiguo con lo moderno— «e- 
tera novis augendo —va abriéndose paso, conquistando en el campo de 
la filosofía nuevas y excelentes posiciones, de las cuales no logran des- 
alojarle sus más irreconciliables enemigos» (1). 

La Cofradía de la Inmaculada Concepción, tan pujante en los rei- 
nados anteriores, la encontramos poco menos que extinguida al termi- 
nar la regencia de D.''' María. El «Dietari del Antich Consell Barcelo- 
ní», ó más bien, la cuenta que trae aparte de la cera gastada en la 
procesión del año 1459 parece demostrar lo contrario, pero esto, no 
obstante, es indudable que en ese tiempo se hallaba ya en un estado 
de lamentable decadencia. El prólogo que viene antes de las resolu- 
ciones tomadas por los cofrades en 25 de diciembre de 1465, habla del 
estado de la Cofradía y dice así: «Primerament com la dita confraria (1) «El Oiitimismo ilcj Pcito líayiminilo Lulio, por el Ii.MO. Y KvDMo. 8r. D. Juan Mau- 
HK y GELAnEUT, Olüspo do Oi'i huela. —Barcelona, 11)01. LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 227 

»de gran temps ensa sia vinguda en tanta diminucio que los confrares 
»de aquella no basten a nombre de XX entre liomens e dones e 
«aquells que si eran ia per la maior par la haguessen abendonada en 
»tant que per aquella nos feya algún servey ni les rendes se avistaven 
»del tot ans la maior part per lo procurador de la dita Contraria era 
•deguda en i-ossechs e axi facilment les rendes de aquella venien en 
»perdicio. Are empero nostre senyor deu a honor de la sua gloriosa 
»mare a labor de la qual la dita Confraria per aquells Reys antichs de 
«gloriosa memoria es stada fundada no permatent aquella del tot esser 
«abolida ha juntats los coratges de aquells confrares qui ia eren anti- 
xgament en ia dita Contraria e de moltes altres persones qui novament 
»si son meses en abrassar la dita Contraria ab gran ardor de devocio 
ílos quals per lo benavenir de la dita Contraria precehints molts e di- 
sversos colloquis han fetes les ordinacions següents.» 

Entonces nombraron un administrador con la obligación de dar 
cuenta á los mayorales, y determinaron celebrar cinco ani?ersarios 
por los hermanos difuntos los días siguientes á, cada una de las fiestas 
de Nuestra Señora, á los cuales deberían asistir los Mayorales, Visita- 
dores, Procurador, y á ser posible, todos los iucritos en el libro de la 
Cofradía. Estas funciones se celebraban con mucha solemnidad. A me- 
dida que los cofrades de ambos sexos entraban en la Catedral, reci- 
bían cirios para tenerlos encendidos durante el Canon y mientras se 
cantaban los responsos. Acabada la Misa, los canónigos y demás be- 
neficiados, precedidos de la Cruz, salían á los claustros, y allí recibían 
tres dineros cada uno. Seguían detrás el Rey, los Conselleres, Mayo- 
rales, Visitadores y demás cofrades, todos con velas encendidas, y en 
dos filas recorrían los claustros mientras los sacerdotes cantaban res- 
ponsos por los difuntos. En las festividades de la Santísima Virgen ha- 
bía también procesión por los claustros ó por el interior de la Seo, á la 
que asistían los cofrades con mucho recogimiento. Otra de las resolu- 
ciones fué fijar en seis el número de Mayorales, dos de los cuales de- 
berían ser beneficiados de la Catedral, compitiendo á todos ellos la 
admisión de nuevos cofrades, y reunir Capítulo cinco veces al año los 
domingos siguientes á las cinco fiestas de la Virgen Santísima (1). 

Desde ese año (1465) volvieron á celebrarse los capítulos con regu- 
laridad, y la Cofradía pronto recobró su antiguo esplendor. El año 1472 
la procesión revistió ya una solemnidad desacostumbrada. Asistió el 
rey D. Juan, el infante D. Enrique, el Maestre de Calatrava, y el Em- 
bajador de Ñapóles, llevando el palio con otras personas de distinción. 
Detrás seguían la madre del Infante acompañada del Conde de Cardona 
y del Gobernador Monseñor Requesens, la madre deD. Jaime de Ara- 
gón y sus hijas con oti-as muchas damas de su compañía. Al año siguien- 
te también llevó S. M. el palio, acompañándole en esta función honro- (1) Archivo (le la Cofradía. Dellibcracioiií y Orilinacioiía, 1-165-1.'>13. Ll. 7, plech 1 228 FR. F. D. GAZULLA, MERCEDARIO sa el Arzobispo de Zaragoza, el Embajador de Sicilia, el Conde de Car- 
dona, el Síndico de Lérida, el Maestro de Calatrava, cinco Conselleres 
y el ciudadano Mosen (4uilleni Coloni. La liesta de la Conceix'ión se 
si.uuió celebrando con el mismo esplendor, y el rey D. Juan asistió 
iffualmente A las procesiones de 1477 y 1478. Don Fernando el Católico, 
respetando la costumbre de sus mayores la honró con su jirescncia en 
1480, y hubiera hecho lo propio en 1492 á no impedirlo un accidente 
que causó en todo el Reino profunda sensación. Este fué el atentado de 
Juan Canyamás contra la vida del Rey, hiriéndole con la espada en el 
cuello á tiempo que S. M. salía del palacio, donde acabada de celebrar 
consejo. Por tal motivo se suspendió la procesión acostumbrada, y se 
hizo por el interior de la Catedral. 

Por ese tiempo los trovadores comenzaron ya á revestir los concep- 
tos más elevados del dogma con la música de sus versos, para ir á 
cantar en los certámenes poéticos la Concepción Inmaculada de María 
Santísima. En el archivo de la Cofradía he hallado unas estrofas que 
pertenecen á la segunda mitad del siglo xv ó principios del xvi, rai-o 
ejemplar de nuestra literatura, desconocido y seguramente inédito, 
por lo que juzgo muy conveniente su publicación. 

Obra feta per Joan sobre (1) notaei en laors de 

LA purísima CONCEPCIO DE NOSTRA SeÑORA Ab molt gran devocio 
celebram verge molt pura 
la vostra concepcio. 

Leternal deu vostre pare 
ans quel mon ni res creas 
a vos elegi per mare 
per que de vos se formas 

E feu preservado 
de vos per fer santa y pura 
la vostra concepcio. 

La divina providencia 
volent vos pura formar 
vostres pares sa clemencia 
santament feu aiustar 

Ab santa intencio 
per que fos santa y molt pura 
la vostra concepcio. 

Concebuda fos tan digne 
quel mon yl cel reparas yssent verge tan insigne 
lo fill de deu humanas 

Ab tanta perfoccio 
que vostre fill ha fet pui'a 
la vostra concepcio. 

Concebuda per miraele 
sens pecat original 
fos molt digne tabernacle 
del fill de deu eternal 

Per (JO fou molt gran raho 
vostre fill obras molt pura 
la vostra concepcio. 

Concebuda impecable 
per ser mare del gran Rey 
trencas lo cap al diable 
no iens sotinesa a la ley 

Y sens tal subieccio 
celebram santa y molt pura 
la vostra concepcio. (I) Las últimas leti-as de esta palabra no inicdeu leerse. LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 229 Concebuda sens la tacha 
del que tots naxem tachats 
tachats de tacha quemparha 
lo cami de ser salvats 

Mas nostra salvado 
sera creure santa y pura 
la vostra concepcio. 

Que vos siau concebuda 
sens loriginal pecat 
per haver vos prevenguda. 
vosti-e flU quius ha creat 

Non posam en dubte no 
pux lo fiU pogue fer pura 
la vostra concepcio 

Si lo flll vos haxal^ada 
en tan alta dignitat 
qui pot dir sian estada 
james subiecta pecat 

Dons faran conclusio 
que pogue fer y feu pura 
la vostra concepcio. 

Yfou lo vostre verge ventre 
de la santa trinitat 
cambra tabernacle y centre 
y sacrari consagrat 

De paradis lo guio 
on los sants adoren pura 
la vostra ccmcepcio. 

Dons a vos qui sou lo cima 
de virtuts taut excellents 
trihumfos de gran estima 
cantaren totes les jents 

Yfent humil oracio 
afermant ques santa y pura 
la vostra concepcio. 

Trihumtau gran tresorera 
deis tresors celestials 
fent vos deu la despensera 
deis seus tresors divináis 

Dexem dons la passio 
los qui dien que nos puia 
la vostra concepcio. 

Triunifau de tanta gloria 
que apres deu no temim par 
possehint tanta victoria que maior nos pot trobar 

Trihumfau ab gran raho 
pux deu ha fet santa y pura 
la vostra concepcio. 

Trihumfau verge molt santa 
de tant gran maternitat 
queus abilla de la manta 
ques pot dir inflnitat 

PerQO fem excepcio 
de vos atorgant ques pura 
la vostra concepcio. 

Trihumfau de jerarcbia 
solapres vostre flll deu 
trihuuifuau de monarchia 
maior que negu no creu 
Visquen ab confusio 
tots los qui no crehen pura 
la vostre concepcio. 

Trihumfau molt gloriosa 
trihumfau de goigs senspar 
trihumtau molt abundosa 
deis mens bens que deu pot dar 

Trihumfa sens questio 
trihumfada santa y pura 
la vostra concepcio. 

Dons a vos nostra Señora 
humilment tots suplicam 
quens sianí intercessora 
ab iesus per que puxam 

Ab molt clara visio 
contemplar en lo cel pura 
la vostra concepcio. 

CANgo 

Pues que dios te fizo tal 
de sus gracias abundosa 
y tan compuesta 

Sí de culpa original 
te fizo libre y graciosa 
haya respuesta. 

La respuesta es que abinicio 
dios me crio conociendo 
leaviazer criatura 
ami mando 230 FR. F. D, GAZULLA, MERCEDARIO 

t¿uiso mu dar buneücio de sus gracias abundosa 

no solo su madre siendo y tan compuesta 
mas de redimir n;itur;i Que do culpa orijíinal 

ayudando. ser yo libre y muy lormosa 

Ylizn me tan divinal es la respuesta. (1) 

La Cofradía no tenía aún capilla propia, y en el Capítulo que cele- 
braron los cofrades el 4 de diciembre de 1491, resolvieron pedir al Ca- 
bildo una de las dos que entonces se hallaban desocupadas en los 
claustros de la Seo para decorarla, y celebrar en ella Ja Misa diaria 
que había fundado el honorable Mosén Juan Planes. «Los quals maio- 
rals ab consentiment y voluntad de tot lo consell 6 tot lo dit consell 
[eren deliberado y conclusio per aufímentacio y devocio de la dita 
confraria que lo magnifich Capítol de la dita Seu sia supplicat vulla 
atorgar y consentir a la dita confraria una Capella de les dues deser- 
tes de la claustra de la dita Seu (jo es aquella qui es devant lo Carner 
de les sepultures deis confrares de la dita confraria » 

No se si el Cabildo accedería desde luego á la petición; el libro de 
resoluciones ya no habla más de la capilla hasta el 20 de agosto de 1512, 
donde dice: «Los demundits maiorals han comes al dit magniflch mo- 
ssen Bertrán y al dit mossen Pere Pascual y a mossen Jaunie Vente- 
loUs lo regoneximent de la Capella y deis vestiments y deis draps deis 
cossos y fassen i-eparar aqiiella y si es master ne fassen fer hu a cone- 
guda nostre » y en 7 de cuero de 1613 dice hablando de la Cofra- 
día: « in claustro Sedis Barchinone constituta.» 

Digno del mayor elogio es el esmero que pusieron los cofrades de 
Barcelona en defender la Concepción Limaculada de la Santísima Vir- 
gen; apenas alguno se desmandaba, cuando ya le formaban proceso 
como á violador de la Constitución. Son muy curiosas las noticias que 
sobre el particular nos da el citado libro de resoluciones. En la reunión 
que tuvieron los cofrades el 23 de mayo de 1501, los Mayorales hicie- 
ron saber á los congregados, que el Edo. P. Mtro. Fr. Pedro Gual, reli- 
gioso dominico, había predicado contra la pureza original de la Santí- 
sima Virgen. Unánimes resolvieron citarle para que se retractara, y en 
caso de resistirse, dieron facultad á los Mayorales para tomar informa- 
ciones y encausarle. El día 27 compareció ante los cofrades el P. Prior 
de Santo Domingo con el P. Mtro. Gual, y el Edo. D. Bartolomó OUcr, 
Canónigo de la Seo y Mayoral de la Cofradía les habló en los términos 
siguientes: «Monsenyors raolt Eeverends lo present concell es aci aple- 
gat sobre les páranles dites per vos Eeverend mestre Pere gual en de- 
rogado de la purissima e sancta concepcio de la dita mare de deu per 
les quals se ha presa intormacío e som restats ab lo Eeverend mes- 
tre lentes mestre en dita sagrada theologia que vos farien certa (1) 1. legal 74, plec'h 4, docuinent 23. LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 231 

submissio e segons lo dit scu nosaltres havcm feta ordenar la cédula la 
qual vos sera legida. E legida la dita cédula de la qual los dits Priors 
e altres deis dits frai-es foren algún tant contents sois que no sen fes 
acto algu. E axi havcnt moltes paraules los dits raaiorals e frares la 
eonclusio del concell fou que lo dit mestre gual dix en presencia de tot 
lo concell aqui aiustat tais o semblants paraules: Monsenyors ious dich 
que io no cuyt haver dit res contra la conccpcio de la gloriosa Verge 
Maria e perdónenme los testiiuonis qui contra mi han tcstiflcat que no 
ho han be compres. E si per ventura lapsu lingue vel alias io hauria 
dit res contra la dita sancta concepcio ion deman perdo a nostre Se- 
nyor deu e a la sua gloriosa mare e a vosaltres monsenyors de mayo- 
rals e concell en nome e per part de tota la confraria.» 

El P. Prior queriendo dar á los cofrades una satisfacción más cum- 
plida, se presentó el 8 de junio á los Mayorales reunidos eu la capilla 
de S. Clemente dentro de la Seo, para leerles una acta del capítulo ce- 
lebrado por los padres dominicos de Aragón, Valencia, Navarra y Ca- 
taluña, el tenor de la cual es como sigue: «Ad evitanda scandala et 
mala que possint eveuire apud seculares et fratres ideo prccipimus 
ómnibus patribus magistris et patribus nostre provincie in virtute spi- 
ritus sancti et sánete obediencie et sub pena perdicionis omnium bo- 
norum ac eciam sub summa excomunicacionis late sentencie quam fc- 
riuius in hiis scriptis una pro trina canónica monicione premissa qua- 
tenus quocumque motivo dato nullus audeat predicare nec predicando 
Virginis Inmaculate concepciouem nominare sed sub verbis común i - 
bus satis adornatis eam laudibus estollere.j> Acto seguido les pidió 
que se dignaran cancelar todo lo actuado contra el P. Gual, y los Ma- 
yorales muy gustosos accedieron á tan justa demanda. 

El acta que acabamos de citar dice mucho en favor de los superio- 
res que gobernaban entonces las casas de esa provincia; pues demues 
tra, que si algunos siguiendo el espíritu de escuela hablaban pública- 
menre contra la Inmaculada Concepción, lo hacían á disgusto de la 
parte más sensata, y desobedeciendo las órdenes recibidas en con- 
trario. 

Por el mismo libro de resoluciones consta que en 12 de octubre 
(1507) había entre los cofrades y el Mtro. Fr. Eafael Moner, religioso 
de la misma orden, otra causa pendiente, la cual se hallaba suspendi- 
da desdo algún tiempo en la Real Audiencia. Ese día resolvieron pro- 
seguirla en caso de no retractarse el delincuente, y el 18 de ese mes 
volvieron á congregarse en la Sala Capitular de la Seo para recibir 
al Mtro. Moner, que había prometido someterse. Como el acto prometía 
ser interesante, además de varios canónigos y cofrades se juntaron 
unas doscientas personas ávidas de presenciar la retractación. Con el 
permiso de los cofrades entró á la Sala dicho religioso, «lo qual consti- 
tuit en lo mig deis dits reverents canonges y confrares dix unes lals 
paraules que ell dit mestre moner ere molt scrt havia mal parlat lo die 232 FR. F. D. GAZULLA, MHRCEDARIO que lof^i y sermona en la Heu de la present Ciutat lendema de la festa 
do la conecpeio de la mare de deu lany jirop passat en desfavor de la 
santa dcvocio deis devots confrares de la dita concepcio e conaxent la 
sua culiia domanava vcnie y peído a nostro Senyor y a la gloriosa 
ver,üe maria y ais reverents niaiorals Canon!4'cs qui aqui eren y devots 
confrares supplicant li volguesscn perdonar y rcmctrc la dita culpa. 
Dient que aquest perdo demanava ab tanta aficcio y doiensa de sa 
culpa com pensar se pugua maiorment que ell dit frare moner dehe 
tenie per conclusio sancta y verdadera la sacratissima mare de deu 
per gracia special esser estada preservada de macula de peccat origi 
nal. E dites per lo dit mestre moner les ditos paraules e aquellos per 
los dits raaiorals canong-es y confrares enteses fonch deliberat lo dit 
uiestre moner se apartas en la libraría de la dita Seu fins a tant fos fot 
desliber sobre la venie e perdo per lo dit mostré moner demanat. E 
apartat lo dit mestre moner fonch hagut coloqui entro los dits reve- 
rents canonges confrares finalment fou feta dosliberacio que lo dit 
mestre moner pus conexia la culpa y doffecte seu attenent que los dits 
canonges y confrares deftensaven la causa de la mare de misericordia 
que lo dit mestre moner fos rebut y acceptat a venie axi com havia 
demanat pus prometes y juras en anima sna de teñir y observar la 
constltucio feta per lo reverent Capítol do la dita Seu y les altres cons- 
titucions de Cathalunya privilegis y prachmatiques disposants contra 
aquells qui mal parlarien de dita concepcio e que en ningún temps pa- 
lesament ni oculta directo ni indirecta no diria ni prehicaria ni dispu- 
taría contra dita sancta y perfeta opinío que virgo non fuit concepta 
in peccato originali y que iterum demanarie perdo ais dits reverens 
Cañengos y confrares del dit seu mal parlar y que de les dites coses 
no fos fet acte publich y certificat per lo notari de la Cofraria. La 
qual deslibera cío feta fonch demanat lo dit mestre moner lo qual al tro 
volta constituít devant dits reverents Canonges y centrares certiflicat 
primor per lo dit R. Archidíacha maior de la dita dolliberacio lo dit 
mestre moner proferí les páranles seguents go es que ell ere contení de 
la dita delíberacio e prometía en anima sua que ell observaría la dita 
constítucio Capitular e altres constitucions de Cathalunya feta en fa- 
vor de la dita sancta y perfeta oppinio y que M tenia per verdadera 
oppinío que virgo maria non fuit concepta in peccato originali o que 
en res directament ne indirecta publlcament o amagada no contraven- 
dria en aquella sotsmatense a les penes de les ditos constitucions. E 
mes demanava perdo e venia a deu omnipotent y a la sua inmaculada 
maro de qualsevol coses axi generalment com partícularment per ell a 
Nou do desembre prop pessat dites y sermonados en la líQo y sermo 
per ell lo dit dio en la dita seu fet les quals coses fossen contra la dita 
sancta y perfeta oppinio. Velen que si res havia dit contra aquella que 
no sia stat dit Supplicant lo R."'" S.»'' Bisbe de Barcelona Capítol de la 
dita Seu maiorals o Confrares do la dita Coufraria ley vullen perdonar DESCUBRIMENTS ARQUEOLÓGICHS DE PUIG-CASTELLAR 233 

y remetre com ell nobige tingut animo de offendre les lurs sanctes pies 
e devotas intencions. E axi ho jur requerint lo notari de la dita Con- 

fraria testifflcas acte publich de les dites coses los quals maiorals e 

confrares aceptaren la dita promessa e jurament fet per lo dit mestre 
moner y ab tal condici^ 11 perdonaren » 

Con tales ejemplos se logró dominar por completo á los enemigos 
de la pía creencia. Privadamente siguieron defendiendo la opinión 
contraria; pero en los sermones, al comenzar el siglo xvi, eran ya muy 
raros los predicadores que eu nuestro Reino, y principalmente en Cata- 
luña, hablaban con poco respeto de la Concepción Inmaculada. 

Fk. Faustino D. Gazulla, Mercedaeio. 
(Se continuará). DESCUBRIMENTS ARQUEOLÓGICHS DE PUIG-CASTELLAR 

TERME DE SANTA COLOMA DE GRAMANET 
(Acahament ) 

Ara be; si després de haver inventariat y descrit los objectes recu- 
llits en les excavacions de Puig-Castellar tractem de investigar llur 
origen y la causa de trobarse allí reunits, á fi de poder precisar la na- 
turalesa de aquell lloch, haurém de comentar per veure si la historia 
pot donarnos quelcom de llum y conduhirnos al esclariment de la ve- 
ritat. 

Malgrat nostre bon desitj, y fer ja alg'uns anys que venim cercant 
y reculliut datos y noves pera escriure una monografía histórica deis 
pobles de Sant Adriá de Besos y Santa Coloma de Gramanet, escorco- 
llant en els arxius, y tenint bon aplech de materials pera portar á 
terme la nostra tasca, no havem trobat cap autor que 'ns dongue lo 
mes petit indici, referent á lo que tou Puig Castellar, y que, ni sisquera 
anomene aquesta montanya; y en quant ais documents, fins avuy, sois 
sabem que dos ó tres centuries enrera, se '1 conexía, encara, ab aytal 
nom, y per investigació practicada en diversos arxius sabem també, 
bue en el segle xi, ó sia en 1057, Joan y sa muller Bella vengueren ais 
canonges de la Seu de Barcelona, diferents alons que posseien h Re- 
xách y que confrontaven á ponent in vía qui pergit ad ipso mont que 
vocant Castelar (1); y flnalment, que en V acta de consagrado de la 
parroquia de Santa Coloma de Gramanet, feta al any 1187, al tractar 
de sa rodalia, se diu que afronta per la part de tramontana in collem 
de Castelav (2). (1) Arxiu del Capítol de la Catedral de Barcidona.— Liliei- AutiijiMt. II., fol. 23U, doc 732. 

(2) Arxiu parroiiulal de Sauta Coloiua de üramauet. 234 F. DE SAGARRA 

Aquests son los dos úiiichs docuinents, cu que, ja en data, relativa 
nicnt remota, se fá menció delPuig-Castcllar. 

Scííons Du Cango, les paraules castellarc y castllavlum son siiióiii 
mes de construcció de murs y de llocli aliont eixos murs cxistcxcii (1 ). 
Per consegüent, tenim que ja en los segles xi y xii, al donar lo nom 
de castelar h eixa montaiiya, se feya referencia á les fortiticacions que 
en ella existien ó bavien existit. 

Mancats d' altres documents y no trobant en les histories res que 
tinga relació ab Puig-Castellar, sois ens resten les excavacions com á 
raedi pera investigar lo seu origen. 

Record6m haver llegit en un tractat francés sobre la reconstitució 
deis vinyats per medi deis cepsamericans, que era prccis faire parler 
la turre, aixó es, que la térra matexa havia de enrahonar y 'ns havia 
de dir quina classe de ceps, segóns sa composició química, li era mes 
convenient. Doncbs be, aixó mateix podem aplicarho ais descobriments 
arqueológichs de Puig-Castellar. Havem de afer parlar á la térras y 
ella per medi de successives excavacions, pels objectes que s' hi trobi-n 
per la situado especial en que apareguin y les circunstancias que 'Is 
rodejen, ens dirá quin fou 1' origen y la naturalesa de aquell lloch, 
quines gents lo havitaren y fins, tal volta, ens dexará entreveure la 
serie de successos y epissodis que en el decurs del temps hi csdevin- 
gueren. 

Un geólech (2) ha dit «que '1 comens de la humana historia, milior 
que en arxius y biblioteques, deu buscarse entre 'Is últims materials 
terrestres.» 

Els fragments de terrissa que 's trobaven escampats per la monta- 
nya, induhien ácreure que 's tractava, tant sois, de restos romans; 
mes eixa primera impresió s' ana esvahint, al descobrirse objectes 
pertanyents auna civilisació marcadament pre-romana, y sobre tot, 
al comprobarse que, flus aquella terrissa, quede primer antuvi, scm- 
blava romana, examinada detingudament, tenía mes apariencia de 
grega ó quant menys de italo-grega. 

Contribuhia molt y molt á rebutjar la idea de una estació prulo- 
histórica, el fet de no trobarse entre les ruñes, silex tallats; mes de- 
xautá part que, sino verdaders silex, han aparegut també en les da- 
rreres excavacions, objectes de pedra polida y fins trossos de quar^ ab 
senyals mes ó menys evidents de haver sigut retocats per la ma dul 
home, es precis teñir en compte que, com diu Cartailhac (3) al tractar 
de la cerámica proto- histórica: «lo eonjunt de tots aquests objectes, 
tossos y terrissa, permet atribuhirlos á la fí del període neolítich; pot- (1) Du Cange.— Giosso7-i«m medite et inflm<x latinitatis, edic. ISS3, íom. II, fol. 210. 

(2) ViLANOVA Y PiERA.— Obra cit.ida, pá};. 2ií9. 

(3) Cabtailuac— Íes ages i>rehislorii¿ues de VEspagne et du rortiigal, París, 18SC, pá- 
gina 62. DESCUBRIMENTS ARQUEOLÓGICHS DE PUIG-CASTELLAR 235 

»ser s' estranyará no haver trobat ab ells, silex tallats y destrals de 
»pedra, mes no dcu oblidarse que igual falta s' observa, sovint, en les 
»estacions d' aquesta edat, per exemple, en bon nombre de coves deis 
»Pirineus.i> Aixó mateix venen á dir els germans Siret (1) d' acort 
també ab lo que afirma Mortillet (2) al consignar que en el periode 
magdaleniench, ó sia ja proper al neolitich, la aparició deis instru- 
ments d' os, perjudica á la propagaeió y desentrotllo deis objecíes de 
silex. 

Fent un estudi comparatiu y cercant similars ab lo que apareix á 
Puig-Castellar, trobem, en primer lloch, certa analogía ab los objectes 
reculiits al anomenat, tamhé jjod i iim Castellar, turonet que s' alsa al 
N. E. de Caldetas y al cim del qual hi ha la «torra deis Encantats » 
Axis maieix s' han fet troballes semblants, á Vilanova, Espolia y al 
turó de 'n Pujol á Subirats; y mereix especial menció, lo recinte forti- 
ficat de Carmany, en lo terme de País, baix Ampordá, de que 'ns parla 
en Pella y Forgas en sa erudita y ben documentada Historia del Am- 
purdán. Carmany ve á esser una montanya de elevado molt aproxi- 
mada á la de Puig-Castellar y en qual cim aparexen, també, rengleres 
de muralles construides ab pedrés sense material de cap mena. La ce- 
rámica primitiva y altres objectes del periode neolitich, recullits á 
Carmany, demostren, diu el seuyor Pella, que aquest recinto fou de 
origen antiquíssim, pero que serví, encara, en la época histórica deis 
indigetes (3). 

Molta analogía hi ha també entre Puig-Castellar y 'Is castras de 
Galicia. L' element característieh del castro, segóns Villaamil, es la 
fortificació de un terreny, fortiflcació que consisteix en murs de pedra 
seca, utilisant, ademes, les coudicious topográflques favorables, com 
per exemple, lo cim de una montanya mes ó menys escarpada. Aquests 
castras servien, al ensemps, de fortaleses y de alberchs, es á dir, eran 
vilars fortificats 

Vilanova y Piera en sa obra Geología y Protohistoria Ibéricas, diu 
que en lo terme de Albox (Almería) hi ha un tossal ahont existeix una 
mena de camp fortiflcat ó castro que ocupa bon tros d' espay, liiuitat 
per grosses pedrés soltes, formant parets tosques que clouen un gran 
cercle, en condicions molt favorables pera la defensa. 

Landerer, en ISíiiQ, descrigué un altre castra corresponent al periodo 
neolitich y existent en un turó prop de Chert, ab troballes molt sem- 
blants á les nostres. En lo número de juny-juliol de 1881, déla «Re 
vista de Ciencias históricas» hi ha un article de D. Constantí Domingo 
Bazan sobre «un oppidum celtibérich» descubert ;l la provincia de Gua- co ENRicn y Llüis Siret.— ¿as primeras edades del metal cii el Sudeste de España. 
Barcelona, Is90, pág. 1!). 

(2) Mortillet.— J/iíscc préhistorfqiie, París, 11)03, pl, X.\I. 

(3) Pella y Forgas.— Historia del Ampurdán, pág. ua. 236 F. DE SAGARRA 

dalajara, no lliiny de Cil'ucntes, en un tossalot del pohle de Valderre 
bollo, y també aparoguci'cn muralles de [¡aretseca, construides al) re- 
gularitat, pero sense arganiassa ni cap material que les Iligués, y des- 
sota de una exigua capa de térra vegetal s' h¡ trobaren detritus pulve- 
risats, fragments de terrissa, cendres, ossos, etc. Entre les cstacions de 
les primerea edats dclmotall, que descriuen els germans Sirat, hi ha 
la de Fuente Vcrmeja, prop del riu Antas, que te molta serablansa ab 
la de Puig- Castellar. 

Si comparen! la cerámica trobada á Puig Castellar ab la que 'Is an- 
tropólechs com Cartailach, Mortillet y altrcs, consideran proto-histórica, 
hi notaróm molta analogía, particularment en quant ais motius de de- 
coració. Axis també, havém pogut comprobarho, compai-antla ab la 
que reprodueix Góngora en son Ilibre «Antigüedades prehistóricas de 
Andalucía» puig alguns fragments deis aplegats á la «Cueva de los 
Murciélagos» son quasi iguals ais nostrcs. 

Los cránis dolicocéfals, els objectes de pedra polida y la estructura 
primitiva de les muralles, se 'ns presentan barrejats ab altres objectes 
de metall, ferro y bronze, que assenyalan un periode raes propcr, 
constituhint tot plegat una confusió de civilisacions. Mes, devém teñir 
en compte, que, com afirma Vilanova y Piera, lo tránsit del periode 
últim de la pedra ó sia del neolítich al deis raetalls, es en totes parts y 
molt especialment á Italia, tant insensible, segons ho demostra la ba- 
rreja, en un mateix lloch, de objectes representatius de abdós perio 
des, que 1' abat Chierici, de Reggio Emilia, proposa que se 11 apliqui 
lo nom de ene,o-litích. Axó mateix s' observa A Oriola ab les troballes 
fetes en la ladera de S. Antón, dientse que '1 punt oferia tant excelents 
condieions pera esser habitat, que allí s' hi succehiren varíes rasses ó 
pobles que rebutjant ais antichs moradors, destruhien tot quant carac- 
terisava llur civilisació; y al parlar, lo mateix scnyor Vilanova, de la 
citania de Sabroso, á Portugal, diu que 'Is objectes que s' hi han tro- 
bat, entro els quals n' hi ha flns alguns de ferro, autorisan á creure que 
la estada del home, allí, fou molt llarga, datant, probalilement, del 
periode neolítich. 

Aquesta opinló la veyem confirmada, també, pels germans Siret, 
al tractar de les cstacions de «La Gerundia» y «El Garcel» aliont apa- 
rexen barrejats, objectes de diverses époques, y creuen que 'Is de 
coure venen á, corroborar la permanencia de la habitació en dit tossal 
(La Gerundia) durant la primera época del metall. 

Aytal bari'eja de civilisacions pot donar lloch & aflrmacions errades. 
Axis esdevingué á Fransa al volguer determinar la naturalesa de una 
estació semblant ais castras ó camps fortiflcats, le camp de Catcnoy, 
en lo departament del Oise. Foren tantes les civilisacions que s' hi 
succehiren, y per consegüent tant gran la barreja, que '1 primer que 
se 'n ocupa, Fontenu, flns li negava la antiguetat de un camp roma; 
després, A 1' auy 1851, vingué Ledicte-Duflos y ja li concedí lo carácter DESCUBRISIHNrS ARQUEOLÓGICHS DE PUIG-CASTELLAR 237 

de céltich y g;ilo, y flnaliuont, Ponthieux, en 1873, demostrá de un 
modo evident, que 's tractava de una estació de la época neolítica. 

Un deis objectes que cridan raes la atenció entre 'Is aplegats á 
Puig-Castellar, es lo cráni ab lo clau que '1 traspassa. Lo haverse tro- 
bat al peu de la muralla, sensc altres restos humans, y aparexer cla- 
vat en dita muralla un clau, semblant al que atravessa lo cráni, indueix 
á conjecturar si fou una costum guerrera de les gents que habitaren 
aquell llooh, aixó es, un troFeu de victoria, com lo que encara s' estila 
entre les kábiles del Marroch y altres pobles selvatjes, que mostren els 
capsdels venQuts, en senyal de triomph. Diodor de Sicilia, parlantde 
les costuras deis celtas diu que 'Is caps de "Is enemicbs que mataven los 
Ilig'aven á la qua deis cavalls, los portaven com trofeus, y per fí los cla- 
vaven en ses cases com si fossen caps de cerf ó recorts de cassera (1). 

Aquesta es la explicaciú que 'ns apar mes racional, rebutjant altres 
hipótesis, com la de si fou un antich cuite, perqué no 'Is hi trobem ver- 
dader fonament. 

Es de eroure que Puig-Castellar fou un lloch molt habitat y que allí 
s' hi succehiren diverses civilisacions, probalileraent per ser un pur.t 
estratégich y de condicions favorables pera les gents que s' hi esta- 
bliren. 

Que aytal estació fou pre-romana ens apar que no pot haverhi dvipte, 
majorment si 'ns atenira á les circunstancies de alguns deis objectes 
que s' hi han trobat, mes, d' aixó á precisar y puntualizar sa naturalesa 
y á clasificarla dintre de les diverses époques históriqucs ó pre-históri- 
ques, hi ha molt camí per recorrer. Es precís que la térra parli mes en- 
cara, y que successives y mes extenses excavacions posin al descobert 
tot lo que '1 terrer amaga. 

Aleshores, potser, podrém ab pie coneixement de causa fixar ab 
mes clarett^t lo que al present apareix bon xich confós; mentrestant, 
havem cregut que deviem comunicarvos eix descobriment que pot con- 
tribuir al avens y coraplenient de la nostra historia, avens y comple- 
mcnt que constitueixen un deis fins primordials pera que fou fundada 
aquesta Academia (2). 

Feerán de Sagaera. (1) DiODOKi ñicvt.i.—Bibliolheccehialorica-, torn. I, lib. V. 

(2) Aquest trebaU fou Ilegit en sessiij de 2S janer del pn'sent auy lliO.í. Desde aleshores, 
s' han fet altres descobrirneuts á Puig-Castellar, que serán objeete de un estu 11 especial, ab 
els datos que propurcioiiarán, sens dupte, uoves y ultcriors excavacions. 238 J. MIRI T Y S. \S año 1200 ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, 11 EN ARAGON 

(1196-1213) 

(Continuación) 

El señor Morera pone equivocadamente al rey Pedro en Tortosa el 
día primero de enero de 1 200, diciendo al referir las guerras entre los 
Condes de Urgrell y de Foix, que el monarca tdtirante tales ocurren- 
cias no habia abandonado completamente a Cataluña, con el probable 
objeto de ponerlas fin^, pues que el 1 de enero del año 1200 de la 
Encarnación, hallándose en Tortosa, concedió á su iglesia un privile- 
gio de exención de toda jurisdicción secular, datos que toma del Viaje 
literario de Villanueva (1). Villanueva no dice que el privilegio de 1. 
de enero fuese fechado en Tortosa, ni que el afto que cita fuese de la 
Encarnación. La fecha la da escueta y probablemente ya hecha la re- 
ducción al estilo moderno. Y ahora añadimos que el 1.° enero de 1200 
mal podía estar Pedro el Católico, en Tortosa, si dos días antes consta 
su estancia en Jaca, en el pirineo artigónos. 

Otra rectificación debemos hacer aquí. El señor Balaguer (Historia 
de Cataluña, libro V) refiere que, según antiguas memorias del Rosse- 
lló, á últimos de 1199 y principios del 1200, el rey de Aragón estuvo 
^0?' ves prmero en PerpifiA, «á donde fué para tener una entrevista, 
que realmente se efectuó en dicha ciudad, con el Conde de Tolosa» y 
de la que resultó una alianza y nn casamiento (2). 

Pues bien, ni en diciembre de 1199, ni en los comienzos de 1200, el 
monarca salió de Aragón. Ya le hemos encontrado el 18 de diciembre 
en las cercanías de Zaragoza^ en Luesia, y el 30 del propio mes en 
Jaca. El 8 de enero siguiente, de 1200 del moderno estilo, aparece en 
Huesca, celebrando una permuta con Miguel de Helun. cediendo el rey 
las villas de Astorit y Azlor, con la condición de que si este Miguel 
iiiesca construyere alguna fortaleza en Azlor, daría auxilio al monarca en 
tiempo de guerra y de paz. El rey recibe la villa de Brasves, entre (1) MoKERA. Hiatoria del ar:nb¡spado de Tarragona,!, páfr. 531. 

(2'' El cronista Guillem do Puylorens dice, que el Conde de Tolos.a, viudo, contrató en 
1200 y en PerpifiA. nuevo enlace con Eleonor, hermana del rey de Aragón. Otro cronicón del 
Lenguadoc, escrito iirobaWeaiente en la segunda mitad del siglo xiii contiene esta nota: 
Anno Di mini MCCIII in mensc januarii (1201 del estilo moderno V. Raymundus comes Tolo- 
sanu.; filius Costaucie regine duxit in uxorem sororcm regis Aragonensis. 

l^oüHutorcsAe Bistoire genérale de Langiiedoc pretenden conciliar ambas afirmaciones, 
suponiendo que Eleonor de Aragón fué, en 1200, solamente prometida en matrimonio al Con- 
de Ramón de Tolosa y que, por ser la princesa muy joven, no se consumó el casanii ■: to hasta 
el mes de enero de 1203, que es 12 1 1 según la moderna manera de contar. 

Pero, ni de estos cronicones, ni de la ohra de los Benedictinos, ni del Gesta C ¡nitum Bar 
ci>ioneii«ii/m, resulta en modo alguno indicado, ni menos prohado, que el rey Pedro I estu- 
viese en Perpiñá en 1200 ó & fines de 1199. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, H EN ARAGÓN 239 

Arteda y Míanos: Datum osee VI idus januarü, per manum Johanne 
de Berix domiiii regis notai'ii et mandato eius scripta a Petro scriptors 
in Era MCCXXXVIH'^ ; testes G. de Castellazolo maiordomus doraini 
regis et sénior in Calataiub, Petrus Latro sénior in Turol, García Or- 
tíz in Aranda, Petrus Xomenez in Orrca, Artallus in Alagon, Ximen 
de Eada ín Osea, Ximen de Lusia in Sos». (1). 

De Huesca bajó, seguramente, á Lleida, donde otorgó la concesión 
de una pensión de 2C0 sueldos jaqueses, á Ramón de Bcrguedá ó Ber- Lieyda 
gadA, aijualmente pagaderos por el baile real de dicha ciudad: Datum 
Ilerde mense Januarío anno Doniini MCXCIX'' o (2), que reducimos al 
1200 del moderno estilo. 

Una vez más debemos llamar la atención sobre la utilidad de es- 
cribir los itinerarios de los reyes de aquellos lejanos tiempos; por me- 
dio do la agrupación de documentos con la data completa, nos'es posi- 
ble deshacer equivocaciones como las mencionadas de los señores 
Morera y Balaguer, especialmente la del segundo, por referirse á asunto 
más grave ó importante, cual era los comienzos de la alianza del rey 
de Aragón con el conde de Tolosa, alianza que debía conducir á la ba- 
talla de Muret. Ahora sabemos que no debemos buscar el génesis de 
tal alianza en los comienzos de 1200, así como que no es exacto lo di- 
cho por Balaguer también, de que en 1200 el rey Pedro visitaba por 
primera vez la villa de Perpiñá. Por el itinerario hemos probado que 
ya había estado en la capital del Rosselló en febrero de 1197, precisa- 
mente al verificar un acto trascendental en la historia política, la cons- 
titución municipal de Perpiflá. 

El 7 febrero de 1200 estaba el rey Pedro I eu Zaragoza. En la es- 
critura de confesión de deuda, de cinco mil mazmudinas, á favor de 
Esteve de Marimón, decía que en parte eran procedentes de débitos 
del rey Alfonso, su padre, y en parte por razón del gasto que importa- taragoza 
ría la próxima embajada á Marruecos; «nomine meo pro itinei-e quod 
modo in contineuti Abenbonist prefatus factui'us est ex mandato meo 
ad rcgem Marroquitarum.n Cede en hipoteca ó prenda al citado Mari- 
món el castillo y villa de Seros, con sus pertenencias, hombres y mu- 
jeres «tali soilicot modo quod de supra comprehensis ómnibus exitibus 
et singulis deductis CCC morabetinis annualihus dilecte et vcnérahilis 
matris mee ct Domne et D. solidos Barchinone annualibub Perfecti de 
Pratis dilecti nostri percipias. » Añade el rey que promete á Jlarimón 
que Abenbenist le pagará las cinco mil mnzmudiníis de oro, qiiam ipse 
Abenbenist percepturus est in eodeni Hiñere a Rege Marroquite vel ab 
alio quocumque. Y acaba la escritura con estas palabras de la reina 
madre: oEgo dorana Sancia Dci gratia Regine Arag.. Comitissa Barch.. 
et Marchesia Provincie promitto et convenio bona fide ct sineenganno (1) Perg. 101 de Pedro I. 

(2) Perg. 83, ídem. 240 .1- MIRF.T V SANS 

tibí Stephano iamdicto et tuis quo'l ego supradictum pif^nus fa- 
ciam tibí ct tuis habere, possidcre ct explotare in pace et sine 
diiiiiniUioiie alieiua, sicut supcrius cst prelibatuin. Datum Cesa- 
rauguste Vil idus februarii per inanum Jnhanuis de Berix doniiiii rcnis 
notarü et mandato eius scripta a I'ctro scriptore in era MCCXXXVIII" , 
anno Domini JiCXCIX" ; Signum Petri re^is...— Sig. Sancia Dei gratia 
licgine... qui hoc laudo et firmo salvo jure meo CCC morabetinorura 
censualium quos ibi habet.n Sij;naron luego Guillem de Castellazol, 
mayordomo, Pedro Ladrón, Bernatde Portella, Pere, sacristán de Au- 
sona, Guillem Durfort Pedro Sesse, Mis'uel de Lusia, alférez, Pere 
Balvi y Pere de Tarascó; y por último Bonet, domini regis notarü. (1) 

De manera que esta escritura nos revela un hecho desconocido: la 
intención de Pedro I de enviar un embajador al rey de Marruecos, 
quizás por miedo á aljíún ataque á nuestras costas ó para acabar los 
que tanto habían dañado las de Provenza ó por temer algaradas m.'is 
serias por la parte de tierra, pues debemos recordar que no hacía aún 
cinco años de la desastrosa liatalla de Alarcos y una simple tregua es- 
taba deteniendo al principe africano de entrar de nuevo y refor- 
zado con el prestigio de aquella victoria, en los estados cristianos. El 
miedo del rey de Aragón y su prudente medida para recabar la amis- 
tad del Marroquí estaban justificados. 

Nos prueba también este documento que el rey y su madre conti- 
nuaban en buenas relaciones, en febrero de 1200. El hijo habla de 
doña Sancha con todo respeto y la llama venerable y estimada, con el 
aditamento de decir mi madre y SeTiora, cosa muy significativa. Ade- 
más, la propia reina madre promete y garantiza el cumplimiento del 
compromiso que contrae su hijo y queda, con el asentimiento de todos, 
á salvo el derecho de aquella señora á la pensión anual que percibía 
de las rentas de la villa de Seros. Está pues, comprobado que hasta 
dicha fecha no había aún estallado la grave discordia entre el rey y la 
reina Sancha, de que nos hablan los historiadores como subsistente 
desde los comienzos del nuevo reinado. 

Por último, es digno de observarse que, á pesar de estar el rey en 
la capital de Aragón, le acompañan y figuran en la corte varios seño- 
res catalanes, entre ellos el sacristán de Ausona y Guillem Dutort, 
que creemos eran los consejeros áulicos para las cosas de Cataluña El 
estar reunidos en Zaragoza estos dos, con los consejeros áulicos para 
las cosas de Aragón, Guillem de Castellazol y Pedro Ladrón, nos hace 
•presumir si la reina madre y su hijo se encontraban con algún grave 
asunto de Estado que resolver y no sería improbable que tuviese al- 
guna conexión con el proyectado eivío á la corte de Marruecos del 
judío Abenbenist. 

Otro documento tenemo: , otorgado en febrero de 120O, que acredita (1) Perg. S4 de Pedro I. idein. ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 241 

la presencia del rey Pedro I en Zaragoza. Es la concesiou que hizo á 
Sancho de Isaval, Lope de Navasa y Domingo de Artasona, de facul- 
tad de construir un molino en el campo de Zufera, con obligación de 
darle la mitad del rédito: «Datum Cesarauguste VI idus februarii per 
manum J. íh: Berix domini regis notarii et mandato eius scripta a Pe- 
tro scriptore in Era MCCXXXVIII-'^ »; fueron testigos el mayordomo 
Castellazol, Pedro Ladrón, García Ortiz, Pedro Ximen de Orrea, Pedro 
Cornel, Artal de Alagon, Ximen de Rada y Ximen y Miguel de 
Lusia. (1). 

El convenio entre el monarca y el conde de Urgell referente á los 
derechos y posesiones que respectivamente tenían en Lleyda, Ajabut 
ó Gebut, Corbins y otros puntos, también fué celebrado en Zaragoza, 
en febrero del año 1238 de la Era de España, ó sea de 1200 del mo- 
derno estilo. {'!). 

A mediados do febrero salió el monarca de Zaragoza, y el día lü de 
dicho mes estaba en Calatayud, pues la concesión á los Hospitalarios 
de la exención del impuesto del quinto sobre el ganado de los vasallos 
de la orden, está fechada en esta forma «Datum Calataiub XIIII ca- 
lendas marcii per manura J. de Berax domini regis notarii in Era 
MCCXXXVIIl-'»^ » y firmada por el rey. (3) 

En marzo delñó salir de Aragón para Cataluña. El día 13 de abril 
se encontraba probablemente en Tortosa ó en Emposta, pues en la es- 
critura en que declaraba afiliarse á la orden sagrada y militar del Hos- 
pital de Jerusalem y en que dejaba su cuerpo ó sepultura á dicha 
orden, aparecen el preceptor y todos los religiosos de la casa del Hos- 
pital de Emposta: «reddo dono atque confirmo corpus meum et animaní 
meam domino Deo et sánete Marie et sancti Johannis Baptiste et sánete 
Domui Hospitalis Jherosolimitano in vita et in morte, sub tali condi- 
tione ut deinceps non habeam potestatem nec licenciam mutandi nec 
dandi ad ullam aliam reJigionem nisi in predicto honorabili domui Hos- 
pitali Jherosolimitano.... Et ad obitum meum in alio ciminterio non 
possim me ipsura sepeliré nisi in ciminterio iamdicta domui.... Actum 
est hoc idus aprilis die jouis infra octavas Pasee, anno dominice incar- 
nationis MCC. Signum domini Petri regis Aragonis..=Sig. Ildefonsi 
comitis Provincie fratris eius=Faetum fuit hoc in presentía fratris Ay- 
marici de Pax preceptorisEmposte... et corara ómnibus fratribus con- 
ventus Eraposte. Signum Michaelis presbiteri qui hoe scriptum fecit 
sub precepto domini regis die et anno quo supra » (4) 

No cabe duda, por lo tanto, que el rey Pedro I estaba en Emposta 
ó en Tortosa el 13 de abril de 1200. Es de notar el empeño de los llos- Zaragoza Cilatayud Emposta (1) Porg. 107 ídem. 

(2) Pei-fí. 1903, armario II, archivo del Gran Priorato. 

(3) Archivo Histórico Nacional, documentos du la Castellania ile Emposta. 

(4) Cartoral magno de la Castellania de Emposta, II. 242 J. MIRET Y SANS 

pitalarios en contar al monarca en su lierniandad 6 congregación y eü 
tener su seiniltura. Recordamos ((ue ya en 119G, al dar un decreto con- 
lirnirttorio de todas las posesiones de la orden del Hospital, tUtcAuvó el 
joven roy que elegía seoultura en el monasterio de Sixena, «le dielia 
orden. Quizás obraba Pedi'o I por ¡niluencia de su madre, gran protec- 
tora de los Hospitalarios. Observamos igualmente que el rey estaba 
con su hermano Alfonso, conde de Provenza, y es la primera vez que 
aparecen reunidos desde el comienzo del reinado. 

No deoieron permanecer mucho tiempo así los dos hermanos^ por 
cuanto A fines de septiembre del mismo año, consta que se encontraba 
de nuevo en sus estados de Provenza el joven conde Alfonso; la data 
del acta en que éste reconoció deber 6,600 sueldos reales á Gui, arzo- 
bispo de Aix, es del tenor siguiente: lloc autem factum fuit anno ab 
Incarnatione Domini MCC in fine septembris, coram subscriptis tcsti- 
bus, in camera Aquensis prepositi (I). 

El 2Ü do abril, ó sea á los siete días de la otorgación del anterior 
documento, el rey se encontraba en Tarragona, que está [)oco aparta- 
do de Tortosa y de Emposta. Firmó allí un reconocimiento de deuda 
de cinco mil mazmudinas á favor de Esteve de iMarimón, deuda ya re- 
Tanagona conocida por medio de otra escritura anterior, en febrero, de la que 
hemos hablado largamente; y añadía: «lu super consilio Henvenisti 
(el judío que debía ir de emliajador á Marruecos), P. Vicensis saeriste, 
Guilielnii Uurfortis et aliorum quam plurium virorum mecum existen- 
cium, recognoscens quod param utilitatis vel lucri pro eisdem V milia 
mazmudinas tibi assignaueram accipere et mandaueram in redditus 
illis de Seros angeo (?) tibi et fació tale molioramentum quod de reddi- 

tibus leuatis taraen prius et subductis CCC raorabatinis Domine 

Regine Matris mee et D solidis Barchinone profecti de Pratis, babeas 
et recipias de residuo CCCC morabatinos in gaudidam et in galardonem. 
Datum Tarrachone XIII calendas maii per manum Johanis de Berix 
domini regis notarii et mandato eius scripta a P. scriptore, anno Do- 
mini MCC» (2). Después del rey signaron el sacristán de Vich y Gui- 
llen! Durfort, los inseparables consejeros, y Guillem de Cervera, Pere 
Balbo y el aragonés Artal de Alagón. 

Presumimos que una semana después pasó por Lleyda y que allí 
se encoutn') con el Conde de Urgell y ambos dieron la autorización al 
municipio de dicha población para imponer cuotas á sus habitantes, 
Lieyíia bajo pena de perder la vecindad el que no los pagara, con excepción 
de los que seguían la corte del soberano: «Facta carta VI calendas 
maii anno Domini incarnationis millesimo ducentésimo». Firmaron el 
rey y el conde, Guillem de Cervera, Arnau de Alaó, Ramón de Cas- co Archives departamentales des Bouches (lu Rhone;fonis de l'archeveché d'Aix. Nota 
I-emitida por i\Ir. Raimbault, archivero eu diclios Arcliivos de Marsella. 
(2) Perg. N7 de Pedro I. Arch. Corona de Aragón. ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUfíA, II EN ARAGÓN 243 tellvell, Guillem de Crexell, Arnal Pardo y Bernat Ramón de Ribe- 
lles (1). 

Al cabo de tres días apareció en Huesca. Tiene la data del primero 
de mayo la permuta que el rey celebró con Pedro de Aresa, cediendo 
A éste la villa de Alcobier y recibiendo en cambio el castillo de Sora, 
pudiendo Pedro de Aresa construir fortaleza en dicha villa con tal de 
dar la potestad al monarca cada vez que le seria pedida: «Datuní Osee 
calendas inadii per manum J. de Berax doniini regis notarii et manda- 
to eius scripta a Petro scriptore Era MCCXXXVIII^». Estuvieron pre- 
sentes Ricardo, obispo de Huesca; Ramón, obispo de Zaragoza; Gar- 
cía Frontín, obispo de Tarazona; Goml>au, obisiio de Lleyda; Guillem 
de Castellazol, mayordomus et sénior in Calataiub; Pedro Ladrón, 
sénior in Turol; García Ortiz in Aranda, Eximinus de Rada in 
Osea (2). 

Según dice el señor Ximénez de Embun en su Hintoria de Zarago- 
za, el rey pasó por dicha ciudad á últimos de mayo, pues allí aparece 
otorgado el día doce de las calendas de junio de 1200, que es el 21 
mayo, el privilegio á los jurados zaragozanos de irresponsabilidad por 
los delitos que sean cometidos por razón de {il^áa incidente en utilidad 
de la población y del monarca. 

Antes de finir el mes de mayo del 1200, pasó por Barbastro, enca- 
minándose otra vez á Cataluña. Allí el Conde de Urgell le absolvió del 
compromiso de darle apoyo contra enemigos: «Quod ego E. comes ur- 
gellensis bona volúntate absolvo et delibero vos dominum Petrum 
regem Arag.. et Comitis Barch.. ex toto de ómnibus illis coavenienciis 
de quibus vos tenebamini mihi hominio, sacramento et ñde de empa- 
ramento faciendo et auxilio prestando mihi contra Petrum de Bellovisu 
et coadiutores suos et contra dominam matrem nostram (Dolya de 
Foix) et coadjutores suos ita quod unquam a me, a me vel a meis vel 
ab alus voce aut ratione... ñeque aliquam contra vos vel vestros valea- 
mus questionem moveré. . Datutn Barbastro per manum J. de Berax 
domini regis notarii et mandato Comitis UrgcUensis scripta mense 
madii anno Domini MCC°». Signaron el Conde de Urgell, G. de Cerve- 
ra, Ximen Cornel, Pedro Balbo, G. Durfort, Miguel de Lusia y el sa- 
cristán de Vich (3). . 

En junio el rey estuvo en Barcelona, ciudad que raras veces había 
visitado desde que reinaba. Así consta por el acta de la concordia que 
celebró con Pons de Vernet, un audaz y turbulento señor del Roselló, 
quien en adelante tendría en feudo del soberano la villa de Ortolanes, 
que hasta aquel día había sido su alodio: «Datuin Barchinone mense 
junii anno Domini MCC"». Después del signo del rey, hay los de Jofre Iluegca Zaragoza BarVa-itro Barceloua (1) Privilegio núm. 16 del Archivo muuicipal de Lleyda; catálogo del 8r. Oras. 

(2) Perg. 88 de Pedro I. Arch. Corona de Aragón. 

(3) Perg. 89, ídem. Tarazona 244 j MIN'KT V SANS 

de Rocaberti, Ramón de Termes, I'ons de Tatzo, Ain.iu dr l'^uxá, Dal- 
mau de Crcxell y del notario Guillem de Cerró (1). 

Parece que en aquella ocasión el rey reunió á muchos nía;; natos y 
consejeros y en una esiiecie de asamblea, que ha sido llamada Cortes 
de Barcelona del año r20J, fueron discutidas y aprobadas nuevas 
constituciones de paz y trejíua, el día nueve de junio. Este documento 
está incluido en las Constittiríons 1/ altri's (Inta (h> C/tfliahiii¡/ii 1 lil)ro X, 
tít. XI, edición de 1701), y ha sido publicado en Marca Hispánica 
(apéndice 492). Empero, el texto más puro y rectificado está cu la Co- 
li'crii'm da Cortes de Cataluña i|U(! ]iitblica la Real Academia d(! la 
Historia, texto que contiene este párrafo: «Ea propter e^o P. Deigratia 
rex... publice utilitati tocius terre mee consulereet providere satagens 
et intuitu divini nurainis tam ecclesias quam religiosas personas cum 
ómnibus robus suis nostre protecciones presidio vallare ae perpetuo 
muñiré cupiens, anno ab Incarnatione Domini MCC°, Vidus iunii, ha- 
bito apud Harchinonam super hoc traotatu et dcliberatione cura vene- 
rabili viro R. Tarrachone arciiiepiscopo et. . baronil)us terre meo quia 
unanimiter ómnibus justum et equum visum est et comuni utilitati ex- 
pediré...» Después del signo del monarca vienen los de Dalraau de 
Crexell, Guerau de Cabrera, Guillem de Cardona, Arbert de Castell- 
vell, Jofre de Rocaberti, Pere de Malany y otros muchos señores. 

Breve fué la estancia del rey en Cataluña; el ocho de julio estaba 
ya en Tarazona, celebrando con Pedro Moraiz una permuta. Momiz 
cede la alguaquela que tenía sobre los sarracenos de Malón y recibe 
en cambio, del rey, illum meum sarracenum nomine Eizaní, habitan- 
te de la citada villa: «Datum Tirassona VIH die mensi julii per ma- 
num Johannis do Berix regis notarii et mandato cius scripta a Petro 
scriptore sub Era MCCXXXVIII''» Después del signo real, los de Gui- 
llem de Castellazol, mayordomo y señor en Calatayud, Pedro Ladrón, 
señor en Belxitc, Artal de Alagón, Miguel de Lusia, alférez, Ximén de 
Lusia, Pedro Coruel, Jordán de Pina y Guillem de Mendoza (2). 

Un documento en el que no se hizo constar el punto de su otorga- 
ción, parece indicar que, en agosto del repetido año (1200), el rey ha- 
bía penetrado de nuevo en Cataluña. Tal es el acta de entrega de los 
castillos de Montagut, Pontils y Moutclar hecha por el monarca á 
Doña Berenguera do (j»uerol: «quo quidem castra comparaueram et te- 
nebaní proptor querimoniam quam habeo de Raimundo Alamagni filio 
tuo»; con la condición de que desde dichos castillos no diese auxilio 
alguno al referido hijo, hasta que hiciese la paz con el rey. La data es 
do agosto de 1200. Armado por el rey y por el arzobispo de Tarragona 
y el indispensable Pere, sacristán de Vicli (;>). (1) Libro grande de los Feudos, fol. 82, Arch. Corona de .\rasón. 

(2) Pcrf;. 92 de Pedro I. ídem. 

(3) Perg. 90, ídem. Ariza itiNÉRARlO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EÑ ARAGÓN 245 

Entretanto la reina madre, Doña Sancha, se encontraba en Huesca; 
y nos consta por la carta de cesiijn á censo que otorgó á favor de algu- 
nos judíos, del jardín ó huerto de la Alchazeria, que el monasterio de 
Sixena poseía en dicha ciudad, y cayo documento tiene la data del mes 
de agosto del 1238 de la Era, en Huesca. 

De todas maneras, en septiembre estaba el rey eu Zaragoza, donde 
concedió y confirmó á Pere de Vilanova el derecho de construir moli- 
nos de viento en cualquier parte de sus territorios, con obligación de 
entregar la décima parte de los réditos al soberano; y sin que otra per- Zaragoza 
sona alguna ni orden religiosa pudiese construir tales molinos. Este, al 
parecer privilegio de invención ó de introducción, está así fechado: 
«Datum Cesaragusta meuse septenibris per manum J. de Berix do- 
mini regís notarii et mandato eius seripta a Petro scriptore in Era 
MCCXXXVHP». Fueron testigos Miguel de Lusia, Ximén Cornel, As- 
salit de Gudal y Ximén Komeu (1). 

El día 30 del propio septiembre de 1200 estuvo el rey Pedro en la 
villa de Ariza ó Fariza, con su madre üoña Sancha y celebraron la 
concordia tan anunciada por los historiadores regionales. El estado de 
discordia ó interrupción de las buenas relaciones entre madre é hijo 
debió durar pocos meses y no años, como han supuesto los cronistas, 
pues en febrero de este mismo año 1200, aun continuaban en perfecta 
armonía, según hemos probado por medio de la escritura de confesión 
de deuda que hizo el joven monarca á favor de Estove de Marimón 
Todo cuanto pudo durar la tirantez ó la riña entre Doña Sancha y su 
hijo fué desde marzo hasta septiembre, es decir, medio año. La con- 
cordia es del tenor siguiente: «In nomine Domini: notum sit cunctis 
quod post multas contenciones que fuerunt ínter me Dominam Sanciam 
Reginam Aragonis, Comitissam Barchinone et Marchesiam Provineiam 
et ñlium meum dominura Petrum Regem Arag... veniendo inviceui ad 
finem et ad perfectam concordiam de ómnibus supradiótis consilio et 
laudamento domini A. illustris Regís Castelle et Toleti et in manu et 
presencia ipsius. » yo Sancha cedo y entrego á mi hijo los castillos y 
villas de Ariza, Embit y Epila y el derecho que tengo en las rentas de 
la caldaria de Calatayud, así como renuncio A la demanda que podría 
interponer contra mi hijo por razón del esponsalicio. «Ego prenomi- 
natus Dominus Petrus Deí gratia Rex... propter bonum pacis et propter 
maternam dileccionera et reuerenciam quam vobis venerabili Jlatri- 
mee Domine Sancie... exibere debeo, dono et ín presenciarum trado 
castrum et villam de Azcon cum ómnibus terminis...» y confirmo todo 
vuestro esponsalicio, tanto en Aragón como en Cataluña, declarando 
que los lugares que lo constituyen son el castillo de Ciurana con sus 
dependencias, los castillos y villas de Montblanch, Cervera, Tamarit, 
San Esteve, Barbastro, Pina, Ixar, Uncastillo, Daroca, Burbagana y (l) Perg. 911, ídem. 246 j. MIRET Y SANS Tarascó 

(le 
Proveu/.íi H iiesca además los castillos de Azcú y Tortosa, ([ue por esta transacción os he 
también concecido: «Datum P\arice ultima die martis mensis septem- 
br¡8 per mauura Johannis de Berix domini regís notarü et mandato 
cius scripta a Petro scriptorc; sub Era MCCXXXVIII'' et auno Domi- 
ni Mi/C». Después del rey y de su madre signaron los oliispos de Zara- 
goza y Lleyda, Guillem de CastcUazol, Ximéu Cornel, Ximén y Mi- 
guel de Luesia, Pedro Ximén de Orrea, Pedro L;xdrón, Ramón de 
Gastellvell y Assalit de Gudal (1). 

Es cierto que el acta de la concordia empieza refiriéndose <'i las 
muchas contenciones ó divergencias entre madre é hijo ;pero estas po- 
dían muy bien ser diferencias de corta duración y pacíficas, sobre apre- 
ciación de asuntos de bienes ó intereses, sin llegar á tomar el carácter 
de enemistad y de odio; y por otra parte, es bien sabido que las fra- 
ses usuales de los notarios en estos casos, eran convencionales, para 
dejar bien sólida é inexpugnable la transacción y no deben ser toma- 
das en su natural sentido, sino como sacadas de formularios. 

Hasta el mes de febrero del siguiente año perdemos el rastro de 
nuestro monarca. Parece que en aquellos días estuvo en Tarascón de 
Provenza, donde firmó la concordia celebrada entro el obispo de Avi- 
no y el caballero R. de Barbentane, acerca de derechos en el lugar de 
Barbentane: «Anno dominico incarnationis MCC, mense febroario... 
factum fuit hoc apud Tarasconum, in domo Sánete Marthe, in camera 
ínferiorí, ante fratrum.. » (2). 

El 30 de abril aparece en Huesca, en cuyo punto celebra una per- 
muta con Ximén Cornel, su mayordomo, y con la esposa de éste, San- 
cha, hija de Fortúu de Estada. El rey cede las villas de Santa Ágata 
y Orrios y recibe la villa de Mazalchorat: «Actum est hoc in Osea die 
dominica ultima aprilis sub Era MCOXXXIX", anuo ab Incarnatione 
Domini MOCI°, per niauum Petrí de Blandís notarü Domini Regís». 
Después del rey signan Ximén Cornel, Gastón de Bearn vice comitis, 
Ximén Ronieu, Blasco Rouieu, Miguel de Luesia, Adam de Alascón, 
Arnau de Alascón y Asalit de Gudal (3) . 

En este tiempo era Guillem de Bonastre, al parecer, el apoderado 
ó procurador de la reina madre, pues en 2 de los idus de marzo del 
1200 de la Encarnación (14 marzo 1201) dicho señor dio en representa- 
ción de Doña Sancha, á Pons de Colobor y á su mujer Eulalia, una (1) Perg. 98, ídem. Hay mi docuiuento que hace iuilii-ectameate referencia il la posesión 
de Aríza por la reina madre: Nequis caperit memorie qiiod ego frater Pere preceptorem et 
capellanum de Cervina recepi iu illa scriptura quain ssilicet capellauus Domine. Regine de 
Fariza unaní casullam de cendal vermello, unum... de purpura cum listas de auro... Ego fra- 
ter Pere recipio omuem .suprascriptum per nianum fratris Valero preceptorem de Calataiub 
de vobis dompnum Lupum Veltre qui iussu Domine Regine Aragonis omnia que superius 
dicte sunt milii donastis: Era 1238. 

(2) Archivo departamental de las Bocas del Ródano, B. 300; nota remitida por el archi- 
vero Mr. Raianihault. 

(3) Perg. Ul de l'edro I, Arch. de la Corona de Aragón. iTlNERARlO DEL REY PtíDRO 1 DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 24/ 

pieza de tierra subhis fossarium de narracenis, para que la tenga por 
la reina, dando anualmente la cuarta parte de los frutos. 

En junio aun pei-manecía Don Pedro en Huesca, según lo acredita 
la concesión que hizo á Palazín de Vilanoveila, de las casas que tenía 
en Sos y de derechos en dos molinos, en remuneración de diversos ser- 
vicios: «Datuní Osee secunda die veneris, mensis junii, per manum Huesca 
J. de Berix domini Regis notarii et mandato eius scripta sub Era 
MCCXXXVIIIl"». Firmó el rey y como testigos Ximén Cornel, mayor- 
domo, Miguel de Lusia, alférez, Pedro Ladrón, Artal de Alagón, Xi- 
mén de Lusia, Lope Ferrench de Luna, Aznar Pardo y Pedro de Al- 
calá (1). 

Antes de concluir dicho mes de junio, debió partir para Zaragoza, 
donde otorgó concesión A B. de Vilanova y á sus sucesores, del castillo 
nuevo de Zachariel con sus términos y con la obligación de dar la po- 
testad á uso y costumbre de Barcelona. Este castillo estaba en fronte- 
ra de sarracenos, por las partes de Teruel: «Datum apud Cesaraugus- z„,.a,oza 
tam mense junii, per manum J. de Berix domini Regis notarii et 
mandato eius scripta sub Era MCCXXXVIIIP». Después del signo 
real, firmaron los testigos, el obispo de Tarazona, Pedro Ladrón, Lop 
Ferrench de Luna, Assalit de Gudal, Ximén Cornel, Jliguel y Ximén 
de Luesia y Aznar Pardo (2). 

El 14 de agosto estaba en Jaca y allí dio á Ximén de Lavata, cas- 
tellán de Emposta y á la orden de los Hospitalarios, varias posesiones 
en el lugar de Sisear: «terminum ad castrum de Sisear, sicut dividitur 
de foscillo de Sadaua usque ad portel de Malvar... usque ad Foscebrera 
et deinde sicut vadit usque ad viam de Encisa et deinde sicut vadit 
usque ad podium de Almenara.. » Este lugar estaba cerca de Sos y de 
Lncastillo: «Datum Jaece vespere Saucte Marie mensis angustí per 
manum J. de Berax... sub Era MCCXXXVHIP. Signum Petri regis 
Aragonum... Eximenus Cornel maiordomus et sénior in Calataiub, Mi- 
chel de Lusia alferiz et sénior in Tirasona, Lofarraencus sénior in 
Luna» (3). 

En septiembre estuvo el rey en Gascuña si es la villa de Bañeres 
de Bigorra la de la data de la escritura de la donación del valle de 
Aran, con sus habitantes y rentas, hecha por Don Pedro A favor de gj^ng^es 
Bernat Honorat, conde de Comenge: «Datum in Banneras die sabbati 3;^^,,,.^ 
post festum Sancti Mathei mense septembris in Era MCCXXXIX'', anuo 
Domini MCCI°». Signos del Rey y del conde de Comenge y figuran 
como testigos Artal de Alagón, y Asalit de Gudal y por parte del con- 
de, Ademar de Puestres y Fortaner de Rocafort (4). (!) Perg. 113, ídem. 

(2) Perg. 115, ídem. 

(3) Archivo de la Castellanía, ley.ijo 265, Archivo Histórico Kacioual de Madrid; piihlica 
do por Delaville en VarliihUre general de l'ordrc de l'llopital. 

(1) Perg. 118 de Pudro I, Arch. Coroua de Aragón. Jaca ZaliL'íliiiii 248 J. MIRRT y SAN3 

Pronto regresó A Aras'ón, pues en octubre hizo en Zahcdina, la 
concesión A los hombres de Fraf^ra de la facultad de elcffir veinte pro- 
nombres para regir la villa, sin menoscabo de los señores de dicha villa: 
«Datuní Zahedina per manum P. de Blandís notarii domiui Regis anno 
üomiui MtJGl" mense octobris». Son testigos P. mayordomo, Juan de 
Berix, Asalit deGudal, Bonal'ós baiulus llerde et qicamplures alii qui 
non mint ¡tic srripti (1). 

En esto tiempo, Alfonso, conde de Provenza, hermano de nuestro 
iniiii.Mc-.i, se hallaba en Aix, según consta por la carta de protección y 
salvaguarda otorgada al monasterio do Silvacana: «Ego Ildef. Dei 
gracia comes et marchio Provincic; anno dominico Incarnacionis 
MCCl", mense octobris, apud Aquis et hanc eartam cum sigillo meo 
muniri...» 

Zurita ya explicó como el joven rey faltó i'i lo pactado con su madre 
en la entrevista de Ariza, del año anterior y como se renovaron las 
disensiones, hasta que mediaron varios personajes y se celebró una 
segunda concordia en Daroca, en noviembre do este año 1201: «Ego 
iam dietus Rex Petras convenio vobis domine Saucie Regine matri 
Daiocn mee quod ab hac ora in antea corpus vestrum salvum et securem eus- 
todiam et teneam omni tcmpore vite mee ab omni inquietacione et 
gravamine et benigno ac fldeliter tractem sino omni dedecore et vexa- 
clone. Promito eciam vobis atque convenio quod omnia castra vestra, 
villas que habetis raciono sponsalicii vestri et vasallos et omnes homi- 
nes vestros... intemerata et invlolata conservem... et ad maiorem 
securitatera vestri vestroruraque et cautelam fació vobis hominium et 
luro in propria persona super sancta IV°i" euangelia...» Además hace 
prometer A Berenguer de Entenza, Guillem de Castellazol, García Ro- 
meu, Guillem de Cardona, Arbert de Castelvell y Ramón de Vilade- 
muls que cuidarán de que por el Rey sea cumplido este compromiso, y 
añade luego: «Preterea ost sciendum quod ego Fetrus confirmo... illas 
conveniencias que fuerunt facte ínter me et vos dominam Sanciam 
matrem meam aiiud Ferlzam in presencia Aldofousí Regís Castelle. Et 
ego Sancia... convenio vobis Potro... filio meo...» á perdonar y olvidar 
las disensiones pasadas y me obligo A que los que tengan por mí los 
castillos y las villas que me concedió mi difunto esposo, juren fideli- 
dad al rey mí hijo: «Datum apud Darocam mense novembris anno 
MCCI° et eraMCCXXXIX^o. Después de los signos del rey Pedro y de 
su madre, hay los de B. de Entenza, G. de Castellazol y demás fiadores, 
de Ramón de Gurb, maestre de los Templarios en Cataluña, Ximén 
de Lavata, maestre de los Hospitalarios de Emposta y Ximén Corncl, 
mayordomo de Aragón; el notario es Guillem de Corro (2). 

Una vez restablecida la concordia entre madre ó hijo, Don Pedro (1) Perg. 120, ídem. 

(2) Perg. 121, itlcm. CARTORAL nE GARLES MANV 249 

se encaminó al monasterio de Sijena, donde otoi7,-ó á ios Ilospitahxrios, 
en manos de Ximén de Lávala, maesti'e de la casa de Emposta, una 
concesión por la que los hombres que dicha orden tenía en Gerona y 
Besalú fuesen libres de servir la ost y cavalcada, con la condición de '"J'^"'' 
que no jiueda el Hospital en adelante recibir ó adquirir nino:ún nuevo 
vasallo en los citados puntos: «Datum apud Sixenam, mense decembris 
per manum Johannis de Berix domini regis notarii et mandato eius 
sci'ipta a Petro scriptorc sub Era MCCXXXIX^ et anno Domini MCCI"». 
Después del rey firmnron como testigos R. de Vilademuls, Dalmau de 
Crexell, ArnaudeFoxá, Guillcm Durfort y Pere, sacristán de Vich. 
Es de notar que, á pesar de encontrarse dentro de Aragón, todos los 
acompañantes del rey son catalanes (1). 

Creemos que de Sigena pasó á Huesca antes de terminar el año 
1201, y que allí vivió algún tiempo en reposo, pues aun estaba en fe- 
brero del siguiente. El documento que nos lo da á conocer es el de la 
concesión que nuestro monarca, para remedio del alma de su predece- Muesca 
sor, otorgó á los Templarios, en manos de Ramón de Gurb, su maestre 
provincial, del lugar de Arnasillo, con su iglesia y términos, salvo el 
derecho del obispo: «Datum Osee per manum J. de Derax, domini regis 
notarii et mandato eius scripta sub Era MCCXXXIX'». Fueron testigos 
Ximén Cornel, mayordomo Miguel de Lusia ó Lucsia, alférez, Pedro 
Ladrón, Artal de Aiagón, Ximén de Lusia Lofarrenchde Luna, Aznar 
Pardo y Pere de Alcalá (2). 

Joaquín Miret y Sans. 
(Continuará) CARTORAL DE GARLES AANY {Continuado) 63-093, novembre, 30. Plana CCXCII. 

Venda teta per Segari y sa muller Teddeta á Sazono y Kaimond 
per vint y quatre sous, d' una térra situada en lo terme de Tonyá {'Tui- 
nano), comtat de Gerona, quines afrontacions se detallan. 

— Lo Tonyá d'afiiifist document, no pot serlo del comUt d' EuiiJUries, pcrtiinycut á Garri- 
rás, de i(iie parla '1 «Nomenclátor^ citat. 

64-994, janer, 31. Plana CCXI 

Donació feta á la Seu de Gerona, pels executors testamentaris de (1) Pcrg. 123, ídem; pulilicado por Delavillc le Roul.x. 

(2) Perg. 128, ídem. 250 }■ BOTET Y SISÓ 

Rudafredo, d' una viiiya siluada en lo tcrnie fie la vila de Celrá {CU- 
rano), comtat de Gerona, -luines afrontacions se detallan. 

65-994, abril, ó. Planes LXVllI á LXX. 

Donació feta pcl conite Ramón y sa muller Ermescndis, A la Seu de 
Gerona, de la torre de País ab sa ijiiesia de St. Pere, qu' liavía si;;ut 
d' Olíbano y de son germá Seuiofret y avuy té Sunyer; d' uns alous 
situats á la parroquia de S. Feliu de Buada, qu' havien si^'ut d' Erme- 
trudis ó de tavello y té avuy üuifret do Rioner; y del alou de Mollet, 
qu' havía sitrut d' Olíbano y avuy té Sunyer, flll de Gardinia. 

—Un ilels lirmants del lioc. es Arnulfua epiíropu» el abba. 

66-995, janer, 20. I'lanes CCCXIX xj CCCXX. 

Donació feta jier 1' arxilevita Guitart, á la Seu de Gerona, de la 
casa ahont viu y d' altres de noves situades dintre 'Is murs de la ciu- 
tat de Gerona, que li havia donat son oncle Llobató {Lobathoni) y qui- 
nes afrontacions detalla. 

-Pulilii-at iici- Villanueva, V. L., t. 13, ap. 21. 

Aquesta esci-iptura es interessnnt per» la topoKi'afia déla ciutat de Gerona en aquella 
época, y, ademes, per proporcionar la mes antifía noticia, que sapiguem, de la e-xistencia A 
Gerona d' un cstahliment benétich (xenoctochia). 

67—996, agost, 7. Plana CCXIIII. 

Venda feta per Belletrudis á Bonusi, per tres mancusos, d' una 
térra situada en lo terme d' Anyells de Corsa [Carciano que vocant An- 
(jcllo), comtat de Gerona, quines cabuda y afrontacions se detallan. 

— Manáis, era '1 nom que 's dona va á la moneda d' or deis moros. 

68?— novembre, 3 Planes CXIllI y CXV. 

Venda feta per Lia y sos filis Scndret y Pindila, íú bisbe Ot {Gui- 
gone), per dos mancusos, d' una térra situada en lo vilar Fontedicta, 
comtat de Gerona, quines cabuda y afrontacions se detallan. 

— La data que porta '1 doc. es: 1 11 nonas novembris regnante Hodberlo rege: li falta, donchs, 
la indicació de f auy. Robert comensA á regnar el dia 21 d' octubre de l'any 998 y fiui son 
rcürnat lo 20 de juliol del 1031: aqüestes dates ab les de 1' episcopal del l)isbe Ot i.de lUió á 10101 
8' avenen, deguent lo doc. correspondre ais anys comuns al un y al altre, ó sia de I' any 90i; al 
lOOíi inclusius. No creyém que pupa correspondre al any li22 en iiue Witro {Giiígonc) era bislie 
de Gerona y havia usurpat la corona de transa Robert, germá del comtc de París, per que 
■Is documenta qu' liem trobat del bisbe VVigo del any 922 estant tots datats pels anys del reg- 
nat de Caries lili de Lluis y, ademes, I' usurpador Robert no foumiy tingut per rey en nostra 
térra. Es probable qu 1 copista poses equivocadameut en lo Cartoral, fíuigone ¡«r Oione ó 
bé Oílione. 

SEGLE XI 

69-1002, dezerabre. Planes LVII y L VIH. 

Butlla del S. P. Silvestre, dirigida á Ot, bisbe de Gerona, conür- 
mant ab autoritat Apostólica los bens y drets de la Seu geronina CARTORAL DE GARLES Í'ANY 251 

— Publicat per Marca, M. U., ap. 150; y la España Sagr. ap. 25. En Villaniieva, t 13. pl. SB 
y 87, diu que 's troba també en lo «Llilire Vert» del Capítol, folia 1'.18 y 202. 

70 -1003, juny, 4. Planes LIIII y LV. 

Acta del judici celebrat en lo castell de Besalú en presencia del 
comte Bernat y de sos jutjcs y prócers, en la quin lo bisbe Odón recla- 
ma pera la Seu de Gerona les parroquies de St. Pere de Montagut y 
St. Felíu de Beuda, que 's retenía '1 comte. Aquest regonogué lo dret 
de la Seu y les retorna al bisbe. 

—Publicat per Jlarca, M. H.,ap.l51; La Eap. Sagr., t. 43, ap. 2i;; y VlUanueva, V. L, 1. 13, 
ap 22, f|uc '1 copia del «Llibre Vert» del Capítol, fol. 186. 

71- 1005, abril, 8. Planes CCLX Vil y CCLX VIH. 

Venda feta per Renoviga á Visla, per una unga d^ or, de las cases 
y terres que possehia en lo lloch de Fellinas (?; (Felines), comtat de 
Gerona. 

— Unt^a d' or; moneda de compte ó imaginaria, ó millor (juautítat d' or de pes d' una un(,'a. 

72-1005, novembre, 14. Planes CCCLIXy CCCLX. 

Donació feta á la Seu de Gerona pels executors testamentaris del di- 
funt Joan, d' un camp situat en lo lloch anomonat Sa Coma, en la villa 
que fou d' Aucoroni, junt al camí que va á St. Gregori. 

73-1007, febrer, 22. Plaiia CCCXXXV. 

Venda feta per Lomarich al bisbe Ot, per dos inancusos d' or cuyt 
iaffavtnos, d' un alou situat en lo Mercadal de la ciutat de Gerona. 

74-1015, juny, 19. Plana LV. 

Donació feta pels cotntes Ramón y Ermesendis á la doma de Ja Seu 
de Gerona, de quatre mojades de térra situades prop de la ciutat de 
Gerona en lo plá que hi ha sobre 1 Mercadal^ quinas afrontacions se 
detallan; en concepto d' aument de preu deles cent unges d' or que 
entregaren al bi.sbe Pere per la venda que 'Is hi feu do la iglesia 
de St. Daniel ab totes ses pertenencies, situada prop de la ciutat de 
Gerona. 

— Publicat en la Esp. Sagr , t. 43, ap 27 

Aquesta escriptura es interessant pera la topografía de la ciutat de Gerona y sou terme; 
en ella se fá mcnció del riu Guell (guadello) y del Rech Monar í.re¡)0 coinitale), 

75 -1019, juny, 30. Plana XIX. 

Donació feta peí comte Berenguer y sa uiare Ermesendis, á la Seu 
de Gerona, d' un alou situat á Ullastret (Vl.iastret), á Vellosos y á tres 
miseros, comtat d' Empuries, quines afrontacions se detallan, lo quin 
havia heretat lo comte de son pare Ramón que '1 compra al comte 
Guislabert y al germá d' aquest Hugo, teninthi la décima sa mare Er- 
mesendis. 2.52 J. BOTET Y SISÓ 

— Kiitríí Mh linnants d' iKincst ilocmncnt. hi ti^ím^1n lo vcncointi' de íícroim Amat .4tna- 
díi8!y y ir<lalai-(l, in-übal»leineiit<' lo ve.sconite do liiircülonn d' nqucFít uoiii. Laescñguc Ciiiifret 

{{/rucia (Ici abha). 

76—1019, agost, '26. Plttnni XX á XXIII. 

Afta del Judici tinjíiU en presencia de Hernat, conitc de Besalú, 
Oliva, bisbe de Vich, y aitres, sobre la roclanuieió de La i)ropietat y 
possessió del lloch de Uliastret feta per la conitcsa viuda Erraesendis 
íl lluch, conite d' Enipnries; resolt favorablenient A, la ¡irctensió d' Er- 
niescndis. 

— Piiliücat i>pr Marca, M II., íip. l.si. 

77-1020, mar?, 31. Planes LXVII y LXVIII. 

Donació feta á la Seu de Gerona per la comtesa Ermesendis y son 
fiU Beren<;uer, comte y marqués, d' una torre rodona, quines afronta- 
cions detallan, situada en uu alou que tenieu diutre 'Is murs de la ciu- 
tat de Gerona. 

—Publicat !)(>]■ Villanucva, V L,t 11, a|> 15, copiantlo (iel «Llibrc Vert> del Capítol, 
fol. 187. 

78 - 1020, abril, 1 1 . Planes CX VI y CX VII. 

Venda feta per Calvicia á. Gultrado, per tres sous, d' unes torres 
que tenia en lo terme de Fontedicto, comtat de Gerona. 

79 - 1020, jul iol , 2 1 . Planes X Vil y X VIII. 

Declaració de testimonis, previ juraraent fot en lo altar de St. Iscle 
de la vila de Bascara, en presencia del comte de Besalú Bernat, de 
son ñll (iuillcm, juíjes, etz., sobre pertenencia d' un alou situat en lo 
terme de Bascara que '1 bisbe de Gerona Pere reclamava k Bernat de 
Calabuip:, lo quin se retirá del judici negantse á firmar. 

80-1020, novembro, 20. Planes XXIX á XXXII. 

Rcstauració y dotació de la Canonja de la Seu de Gerona, feta peí 
bisbe ab lo beneplácit de la comtesa Ermesendis y de son fill lo comte 
Berenguer. 

— Publicat per Villaimeva, V. L. t. IL', ap. 31. 

81-1020, novembrc, 20. Planes XXXII á XXXVI. 

Aitres nombroses donacions fetes á la Canonja de (ierona, ab motiu 
de la scva restaurado y dotació. 

—Publicat per Marca, M. H , ap, 182; La España Saftr., ap. 28: y Villanueva, V. L. t. 12, 
ap. 30. 

82—1025, setembre, 10. Plana CCIl. 

Venda feta pels esposos Lobet y Adelaida á Domingo y á sa muUer CARTORAL DE GARLES MANY 253 

Richel, per mitg mancús d' or optim, d' una vinya en lo terme de 
Celrá, quina cabuda y afrontacions se detallan. 

83-1027, juny, 10, Plana CCCXXXVI. 

Donació feta á la Seu de Gerona pels esposos Audegari y Trase- 
goncia ab son fill Gaucfrit, d' un alou situat en lo Mercadal de Gerona 
devant per devant de la ciutat, quines afrontacions se detallan. 

84-1030, abril. ' Plana LXy LXI. 

Butlla del S. P. Joan, concedint 1' us del pali dotze vegades 1' any, 
en las festivitats que s' especifican, al bisbe de Gerona Pere; lo quin 
se compromet á redimir anyalment trenta catius en sufragi de 1' ánima 
de S. S. 

— Publicat per Jlarca, M U , ap. 203; y La Esp. Sagr t. 43, ap 2íi, que '1 copia del .Llibre 
Vert. del Capítol, t. 1%. 

85?— abril, 3, Plana CCCXVll. 

Donació feta al prebere Wadimir y ais altres canonges de la Seu 
de Gerona peí bisbe Pere y '1 sacerdot Bonhom, d' un alou situat so- 
bre '1 Mercadal de la ciutat de Gerona, tocant los horts qu' allí hi ha; 
quines afrontacions se detallan. 

La data d' aquets document es «HI nonas aprilis regnante Roberto Rege»: 1' any de la do- 
nació ha de estar compres per consegUent entre '1 3 d' abril de 1' any 1011 , en que ja era bisbe 
de Gerona Pere Roger y governa^'a *1 rey Robert, y '1 3 d' abril del any 1031, últimdeRo- 
bert essent encare Pere bisbe de Gerona. 

88-1031, setembre, 24. Pinna XXXII. 

Donació feta á la Canouja de Gerona peí bisbe Pere, de la parro- 
quia de Navata y d' altres bens. 

—En 2J de setembre del any 1031, lo rey Robcrt ,¡a era mort, y 1' havia succehitenlo 
trono Enrich: no obstant, la data del document es clara: «Octavo kalendas Octobris anno 
XXXVI regnante Roberto rege». Es de creure que ó bé no havia arribat encare á la nostra 
térra la noticia de la mort de Robert, ocorreguda lo 20 de juliol del dit 1031, ó bé que 'Is anys 
de Rol)ert se comptaricn en aquest document comprenent en lo primer tot 1' any Oi^tí, modo de 
comiitar los anys d' aquest rey seguit en altres doc, segons afirma Campillo «Disquisitio me- 
thodi consignandi anuos aerae christianae,» pl. 164. 

87—1034, mai-Q, 12. Planes XCVIII y XCVIIII. 

Venda feta pels esposos Miro Enego y Guiber.u'a, á Poncet {Pmcio- 
lete), capiscol de la Seu de Gerona, per cinch mancusos, d' un alou si- 
tuat en lo lloch anomenat lo Vilar, del terme de la vlla de St. Sadurní 
de Saldet {Salttedo), comtat de Gerona, quines afrontacions se de- 
tallan. 

— Hi havia dos Saldet. Lo St. Sadurní de Saldet y '1 Castell de St, Sadurní de Saldet, es lo 
poblé de St. Sadurui, ]>rop de La Bisbal, eorresponent al antich comtat de Gerona: Sta. Eu- 
genia de Saldet, es lo lloch que forma part del municipí de Ventalló, en 1' antich comtat 
d' Empuries. Lo «Nomenclátor» deis senyors Alsius y Pujol, los confón en les planes 111 
y 113. 

190,').— 18 254 NOTICIAS 

8B-1034, agost, 30. Plana CCLV. 

Venda feta per Bernat Sunyer y Ermengardis, ais esposos Sonio- 
ret y üodíi, ])er dos mancusos y una somura, d' unes térros situades 
en lo iilá de Corts, coratat de Gerona, qu' havien heretat de son pare 
Guilleni y quines afrontaclons detallan. 

89-1035, janer, 6. Planes CCLXIIII rj CCLX V. 

Venda feta per Guitart ais esposos Pere y Adalesa, per un mancús 
y una migera de forment, de dos sexterades de térra y vinya en lo 
lloch anomenat Eldida del terme de la vila de monte bosin, conitat de 
Gerona, quines cabuda y afrontaclons detallan. 

— Ignorem la correspondeucia de Eldeda y Monte Bosin. Por líi jinraula aextei-ada, vegis 
Balari y Jovany, ob. cit., pl. 825. 

90-1035, fcbrer, 1. Planas CCLXVy CCLXVI. 

Venda feta pels espotos Guiscafret y Aurusia, á Era, per dos man- 
cusos, d' una térra y vinya en lo terme de Vilarct, comtat de Gerona, 
quina cabuda y afrontaclons detallan. 

— Tampoch sahem la correspondencia de ViUaret. No pot ser Vilert que pertanyia al 
comtat de Besalú. 

91— 1035, marQ, 31. Plana C XV. 

Erapenyo d' un alou de la Seu de Gerona, situat en la parroquia 
de St. Andrcu, comtat de Barcelona, quines afrontaclons se detallan 
(A solixent, ab lo riu Besos y la mar: á mit^'dia, ab lo camí que passa 
sota proveusals y ab dita vila de Provensals; á ponent, ab Horta; y á 
tramontana ab lo coU de Fenestrell): fet peí bisbe de Gerona Pere á 
Gombau y Guilla, per dotze uníjes d' or i-jaari, aut cepti, aut almeedi, 
aut almanzori, aut alcaroui.» 

—Los califlcatius aplicata á les un^es d' or, moneda de compte ó imaginaria, indican les 
diferentes menea de moneda d' or efectiva ab que s' havien percebut les ilotze unc;es ó ab 
que '8 podía fer son pago. 

JOAQÜIM BOTET Y SiSÓ. 

(Seguirá) NOTICIAS En la sesión del día 13 de octubre, fué leída y aprobada la exposi- 
ción (lue esta Academia acordó elevar al Excmo. Sr. Ministro de Ins- 
trucción pública, solicitando la protección del Estado para poder au- 
mentar sus publicaciones y abrir al público su biblioteca, tan rica en 
monografías interesantes para la historia y la literatura de Cataluña. NOTICIAS 255 

En la sesión del 28 del mismo mes, fueron nombrados por unanimi- 
dad académicos de número D Cosme Parpal y Marqués y D. Isidro 
Bonsoms y Sicart, para las vacantes respectivamente de los Sres. Mi- 
quel y Badía y Maspons y Labros. En la celebrada el 2 de diciembre fueron nombrados socios corres- 
pondientes ü. Pedro Alsius y Torrent, en Bañólas (Gerona), D. José 
Vaucells y Marqués, en Figueras, D. Hipólito Casas y Gómez de An- 
dino y D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, en Zaragoza, D. Eloy Bejara- 
no, en Madrid, y D José Laplana, pbro., y Matheo en Barbastro. Ha fallecido D. Celestino Barallat y Ealguera, académico de nú- 
mero desde 1877, habiendo acordado la Academia que conste en acta 
el sentimiento que ha experimentado por la pérdida de tan distinguido 
socio. También ha muerto el Excmo. Sr. D. Tomás Sivilla, obispo de 
Oerona, antiguo académico numerario, desde 1852 y después corres- 
pondiente. En las sesiones de 18 de noviembre, 2 y 16 de diciembre leyó el 
correspondiente en Gerona, ahora electo de número D. Joaquín Botet 
y Sisó, un notable estudio de las monedas acuñadas en Cataluña en la 
Edad antigua. Y en la de 30 del propio diciembre, el ^académico nu- 
merario D. Andrés Giménez Soler presentó una serie de documentos 
inéditos y de observaciones histórico críticas sobre el escritor castella- 
no D. Juan Manuel. La Academia de Buenas Letras ha recibido una comunicación del 
Comité Nobel de la Academia de Suecia, fechada eu Stockholmo el 
24 de noviembre, invitando á los miembros de nuestra Corporación á 
hacer uso del derecho que les corresponde para proponer candidatos al 
premio Nobel de literatura. Obras recibidas: Genljud Frau Hesperien. dikter of Samtida spans 
ka skalder ofversatta, por Goran Bjorkman (Upsala, 1905); Forum Tu- 
rolü, transcripción y estudio preliminar de Francisco Aznar (Zarago- 
za, 1905); índice geiieral del Meinoriál de Artilleria, por Adolfo Ca- 
rrasco (Madrid, 1905); Memoires de V Academie des Sciences, Inscrip- 
tions et Belles Lettres de Toulouse (10.™« serie, tome V.™'', Toulouse, 
1905); Apuntes viejos de Bibliografía mexicana, por Alfredo Chavero 256 NOTICIAS 

(México, 1903); Palemke calendar, the SÍ7igs ofthe Dai/s, por A. Cha- 
vero (reprinted from the transactions of the International Congress of 
Americanits, 1902); La Religión en el idioma, ensayo paremiológico, 
por H. Monner Sans (Buenos Aires, 1905); La Iberia letteraria brani 
scelti del principali prosatori e poeti spagnnoli, por Luigi Zuccaro 
(Alessandria, 1905)-, Ciencia popular, por José Eche<7arny (Jladrid, 
\90b)\ Sara Rosales, La Mancha en el armiño y El Duque de Ciin- 
poztielos, novelas por José Vancells (Barcelona, 1891-94); Consuetudi- 
ní di Trapani nelle quali e contenuto il testo antico delle consuetudini 
di Messina, por Vito La Mantia (Trapani, 1897); Gortes de los anti- 
guos reinos de Aragón y Valencia y Principado de Cataluña. ])ublica- 
das por la Real Academia de la Historia, tomo IX (Madrid, 1905); 
Bulletin International de VÁcademie des Sciences de Cracovie, clases 
de ciencias matemáticas y naturales, y de fliología, historia y filosofía 
(marzo á julio de 1905); Anuales des Facultes da Droit et des Lettres 
d'Aix (tomo I, núms. 1, 2 y 3 de 1905); Anales del Museo Nacional de 
México (2.* época, tomo II, núni. 10, México, 1905); Revue des langues 
romanes (2° semestre de 1905); Boletín de la Real Academia de la 
Historia (2.° semestre de 1905); Bollettino Bibliográfico Sardo (tomo 
cuarto, núms. 43, 44 y 45, Cagliari. I90ó); Revista de Aragón (2.° se- 
mestre de 1905); Bibliothéque de VEcole des Charles (París, septiembre- 
octubre 1905); La Ciudad de Dios (El Escorial, 2." semestre de 1905); 
Revista de la Asociación artistico-arqiieolóyica Barcelonesa (2." semes- 
tre de 1905); Revxie Hispanique (núm 42, París, 1905); Le Moyen Age 
(2." serie, tomo IX, julio y agosto 1905, París); ButUeti del Centre Ex- 
cursionista de Cataluña (Barcelona, 1905); Academia Calasancia 
(Barcelona, 1905); La Gaceta montanyesa (Vich, 1905); Real Acade- 
mia de Ciencias y Artes de Barcelona, Memorias (S.** época, vol. V, 
números 14 á 18); Bolletin Archeologos Portoguezes (4." serie, tomo X, 
número 6); Revue des Eludes Históriques (París, 2 ° semestre de 1905); 
Revista Bibliográfica (Barcelona año III, 1903); Bulletin historique du 
diocesése de Lyon (Lyon, 1905); Bollettino delle publicazioni italiane, 
de la Biblioteca Nacional central de Florencia (Firenze, 1905); Rendi- 
conti de V Academia dei Lincei (Roma, 1905); Archivo della Reale So- 
cieta Romana di Storia Patria (vol. XXVIII, fase 3 y 4, 1905); Bo- 
lleti de la Societat Arqueológica Luliana (Palma de Mallorca, marzo á. 
junio de 1905); Ilistoire de la ville de Perpignan, por Pere Vidal (Pa- 
rís, 1897). ^t^*- PUBLICACIONES 

DE LA MEMORIAS 

Tomo I.— Resumen histórico del oiiaen de la Acudeniio; observaciones sóbrelos princi- 
pios elemenlales de la Historia, por el Marqui^s de Llió.— Precio, lO ptas 

Tomo II. -Observaciones sobre los principios elementales de la Historia (continuación ) 
—Disertación sobre la verdadera situación del país de los llercavones (F. Pinos).— Fundamento 
de la opinión de que por francos, en los anales antiguos, se entienden todos los hombres del 
Imperio de Occidente {R. Ponsich).— Documentos para la historia de Mossen Borra (J. Rlpoll) — 
Situación de Cartago Vetus, Subur, ciudades de España (M. Mayora).— Disertación sobre punios 
de cronología (M. Mayora).— Inscripción del siglo x en Barcelona (J. A. Llobet).— Verdadero sitio 
dala antigua Aesona (Roig y Rey).— Inscripciones romanas de Isona (J. Moner). -Festejos en 
Barcelona cuando la venida de Carlos 1 (M. Bofarull). -Lugar que ocupaba junto A Lérida el 
campamento de César (J. Diaz)— Origen de algunos dichas y costumbres (Baslus).-La lengua 
catalana considerada históricamente (A. Bofarull).- Juliana Morell ;Roca y Cornet) —Poesías 
perdidas de Vallfogona (S. Mestres).— Muros ciclópeos de Tarragona (Hernández Sanahuja).— 
Informe déla sociedad arqueológica de Tarragona sobre antigüedades descubiertas (Hern.tn- 
dez).— Raices griegas y germánicas en la lengua catalana {Bergnes de las Casas).— Apuntes para 
la historia de la moderna literatura catalana (Féui.— Apuntes históricos sobre Olérdula (Milá).— 
Opúsculos en antigua lengua catalana (A. Bofarull) —Precio, 15 ptas. .. , j „ 

Tomo III Blasco de Garay (Rubio y Ors).— Apuntes históricos sobre el Hospital de Bar- 
celona (T. Sivilla).-Noticia de artistas catalanes de la Edad Media y del Renacimiento (Puiggori) 
—Datos de Antonio de Campmany (Rubio y Oral —Reseña del renacimiento de la lengua y lite- 
ratura catalanas (Rubio y 0r5).—La Torre del Breny y casiillo de Balsareny (Trres)-Uii libro 
más para el catalogo de los escritores c£talanes(Luanco).— Tabla numularia de los Comunes de- 
pósitos de Barcelona (Neare).- Brunequilde y la sociedad franco-galoromana (Rubio y Ors).— 
Nyerrosy (Jadells (Parasóls)— Olérdula (Milá). -Necrología de D.Jaime Ripoll.— Precio lOptas. 

Tomo IV.— La expedición y dominación de los catalanes en Oriente juzgadas por los 
griegos (Rubio v Lluch-La carta puebla de Agramunt (Siscar).-Otro libro catalán descono- 
cido (LU8nco).—Los navarros en Grecia y el ducado catalán de Atenas (Hubió y Lluch.— bl 
derecho funerario en las doce Tablas (Barallat).-Origen de la independencia del condado cata- 
lán (Rubio y Ors!.— Precio lO ptas. . .. 

Tomo V.— Tres cartas de Mossen Borra (F. Bofarull).- Sarcófagos romano cristianos en 
Cataluña (Botet).—Oriaenes del pueblo de San Martí de Provensals (HofarulO-^Nyerros yOa- 
dells (B„rallat).-Hecuerdos históricos de Molina de Rey (Maspons).— Predilección de Carlos y 
por los catalanes (Bofarull).- El testamento de Ramón Lull (Bofarull).— Precio la ptae. 

Tomo VI.— Bastero provenzalista catalán (Rubio y Ors) —Estudio de los sellos de Pedro I\ 
de Aragón (Sagarra).— Intensivos de la lengua catalana (Balari).-Sliakespeare y Moralin ante la 
fosa (Barallat).-Generación de Juan 1 de Aragón (Bofarull).— Dominación goda en la península 
Ibérica (Romaiii y Puigdengolasi —Documentos para la monografía de Montblanch (Bolarull).— 

Tomo VIÍ.— Antigua marina catalana (Bofarull) —Jaime de Aragón, último conde de Urgel 
(Giménez).- Un bandolero feudal (Maspons). -La Uerá,ldica en la filigrana del papel (Bofarull).— 
Precio, 15 ptas. „ , . , ,^- a o . , 

Tomo VIH.— Primer fascículo: El poder judicial en la Corona de Aragón {Giménez Soler). 
—Precio, 350 ptas —Segundo fascículo: Los Vescomtes de Cerdanya, Contlent y Bergadá 
(Miret v Sans). -Precio, 3'50 ptas.— Tercer fascículo: Importancia de la Sigilografía como 
cencía auxiliar de la Historia (Sagarra).-Precio, 3 ptas.- Cuarto fascículo: Lo Montjuich de 
Barcelona (Carreras y Candi).-Precio, 8 ptas.- Qu nio fascículo Algunas noticias acerca de 
lasuntlgUHS comunidades de pescadores en el cobo de Creus (F. Bphol").— Precio, 3 ptas. — 
Sexto fascículo: Una página de historia '.iteraría de Citaluña; Martí de Kyxaia y sus lecciones 
sobre loi sentimientos morales (M. Duran V Bas).— Pecio, 3 ptas. 

Discursos de recepción de los Sres. Ubach y Vinyeta, RubióyLluch, Ribas Pbro., 
Broca, Sasarra, Llanas Pbro., Carreras y Candí, Torras y Bages Pbro , Vidal \alenciano, Codina, 
Presbítero, Giménez Soler, Cortejón, Pbro., Bá,sy Amigó, Miret y Sans, Hinojosa, Comenge, 
Rahola, Baró, Ellas de Molins, Casadesy Rubio de la Sern», venden á 3 pesetas cada uno. 

Liibro do la Orden de Caballería de Raimundo liUllo, traducido en lengua cas- 
tellana, con un discurso preliminar de D. José Ramón de Luanco.— Precio, 5 ptas. 

Curial y Guelfa, novela catalana del XVn segle, con un discurso preliminar y notas de 
D. Antonio Rublo y Llucli.— Precio, 5 ptas. r> • 

Ortografi * de la Lengaa Catalana, por la Real Academia de Buenas Letras —Precio, 

'se'sión publica del día 3 de Julio do 1843, con las composiciones premiadas en 
el certamen iRoudor de Llobregat, Las armas de Aragón en Oriente, Rugeio de Flor).— Precios 
1 peseta. ,-.-,, c 

Juicio crítico de las obras de D. Antonio de Campmany, por Guillermo Por- 

^^'Bre'vo' reseña del actual Renacimiento de la lengua y literatura catala- 
nas. Memoria escrita por D. J. Rublo y Ors —Precio, 3 ptas. 

Noticia de la vida y escritos do I>. Francisco Pcrmanyery Tuyet, Memo- 
ria escrita por D. Manuel Duran y Bás.— Precio, 3 ptas. . „ ., , ,^ a 

Reynats y Rabassa, estudio biográfico y literario, por D Manuel Duran y 
Bás.- Precio, 3 ptas. ,„ . . » 

La Tradición de los Pueblos literaria, fllosóHca y socialmente consi- 
derada, discurso de D. Jo>é L. Feu (acta de la sesión inaugural de 1S681.— Precio, 1 peseta. 

Boletín do la Real Academia de Buenas Cetras.— Tomo I, anos 1901 y 1902.— 
Precio, 8 ptas.-Tonio II, años 1903 y 1901.— Precio, » ptas. CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN A.pareceréi en ouadernos trimeetrales de 48 PÉiglnae 

p o r lo meno s 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

En España y Portugal, un año Pesetas 4 

En el extranjero id » 5 

Todas las suscripciones empiezan en enero. 

No se venden números sueltos. 

La redacción en el domicilio de la Academia, Plaza del Rey, nú- 
mero 14, Barcelona. 

La administración á, cargo de D, Juan Batlle, librería «L' Ai-xiu», 
Tapinería, 48. — Barcelona. 
BOLETifiS é^. # % ^ ^' M DE LA 
L iClli 1 iilS IT 
DE BARCELONA Enero A Marzo de 1906 Año VI 
NúM. 21 Año Académico CLXXVIII BARCELONA Tipografía de la Casa provincial de Caridad 

CALLE DE UONTEALEGBE, NÚMEBO 6 
1906 P¿gB. 

Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María Santí- 
sima, por Fr. Faustino D. Gazulla, Mercedarío 257 

Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón, por 

Joaquín Miret y Sans 265 

Caeiquisme politich en lo segle xiii, per F. Carreras y Candi. , 284 

La corona de Aragón y Granada, por Andrés Giménez y Soler. . 295 

Cartoral de Caries Many, de la Seu de Gerona, per Joaquim, Bo- 

tet y Sisó 324 

Noticias 330 AÑO VI D r\ T r? 17 T "M NÚM. 21 boletín DE LA ReaJ /Lcademia de Buenas Letras 

— — DE BAI\GEDONA ■ -^3 ENERO Á MARZO DE 1906 ES-- LOS REYES DE ARAGÓN 

Y IjA 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAEÍA SANTÍSIMA CONCLUSIÓN 

En tiempo de D. Fernando el Católico, último reinado que abraza 
la presente monografía, las cédulas reales favorables á la Concepción 
fueron tanto más raras^ cuanto eran menos necesarias para mantener 
la pía creencia. Las citas de algunos autores y muy especialmente las 
del esclarecido mercedario P. Ribei'a, uno de los historiadores que más 
trabajaron en el archivo general de la Corona de Aragón, aseguran la 
existencia de algunos despachos relativos á la Inmaculada expedidos 
por D Fernando; mas la falta de tiempo para examinar con detención 
un número considerable de registros, hace que no figuren en la Colec- 
ción Diplomática (1). Eso no obstante, puede afirmarse con toda ver- 
dad que el Rey Católico fué devoto fervoroso de Jlaria Inmaculada. 
De ello dio pruebas inequívocas en varias ocasiones, y muy especial- 
mente en el cerco y toma de Granada. Reconcentradas en esa ciud.id 
las últimas reliquias del poder musulmán, los secuaces de Mahoma 
desplegaron todas sus energías para rechazar las acometidas de nues- 
tras huestes Los Reyes Católicos, puesta su confianza en la Santísima 
Virgen, prolongaron el sitio, y prometieron dedicar á su Concepción (1) Esta nioiiOíjniHa fué compuesta exprcsamcnto para sor presentada al certamen amiu- 
ciado en 6 de jimio de 19i)4, y celebrado en el Seminario Conciliar de Barcelona el 1 de diciniu- 
lire del nii.smo año. El distinguido jurado la consideró digna del accésit; poro sin hacerse 
.'solidario de lo referente á la doctri:;a luliana, que juzíj'ó fueía del tema propuesto lior ct 
Emmo. Cardenal Fr. .losé de <"alasanz Vives; «Un objeto do arte al mejor estudio histórico 
sobre el desarrollo de la devoción A la Concepción Inmaculada de María en España, ó bien 
en Barcelona en particular.» 

1906.— l'J r-. 258^ FR. F, D. GAZULLA, MERCEDARIO 

Iinnaculad.i la iiH;zi|UÍ(a mayor si lo.m-aliaii oiilrar victoriosos cu Gra- 
nada D Fernando llcvalia constantemenle ¡¡endiente de] cuello una 
lámina en la que estaba esculpida la imagen de Nuestra Señora, la 
reina D." Isabel oraba sin cesar por el triunfo decisivo de las armas 
cristianas, y los soldados, animados con el ejemplo de sus soberanos, se 
lanzaban al combate invocando el santísimo nombre de María. Ai lin 
se rindió el último baluarte de la España árabe; por manera que la re- 
conquista iniciada bajo los auspicios de Nuestra Señora de Covadonjía 
en las montañas de Cantabria, se consumaba ocho siglos después en 
(íranada, merced A la protección de la misma Reina de los Angeles, 
glorificada por los españoles en el misterio de su Purísima Concepción. 
Los Reyes Católicos, reconocidos á tan singular beneficio, fundaron una 
Cofradía en honor de la Concepción Inmaculada de María Santísima, 
siendo ellos los primeros en inscribirse y procurar su aumento enri- 
queciéndola con gracias especialísimas. D. Carlos I renovó los estatu- 
tos, amplió las gracias concedidas por D. Fernando y D.* Isabel, y 
siempre que la nombraba lo hacía llamándola Cofradía de nuestra 
Corte (1). 

Después de la unión nacional la historia de ose culto se identifica 
con la historia general de nuestra patria. La devoción á la Virgen In- 
maculada influyó en sus leyes, en sus costumbres, en las ciencias, en 
las artes y en lo sublime de sus aspiraciones. La dignidad moral, el 
valor y laboriosidad de este pueblo que bien podemos llamar pueblo 
de los grandes destinos, hay que considerarlos fruto de su catolicismo 
y de su devoción á la Madre del Salvador. Sin el auxilio de esa fuerza 
misterios.a que dio por resultado centenares de santos y héroes sin 
cuento, ni hubiera acabado en la Península con la dominación árabe, 
ni habría cruzado la inmensidad del Océano para ir á conquistar un 
Nuevo Mundo. Ávido empero de más gloria, apenas había enarbolado 
el estandarte de la Cruz sobre las mezquitas de Granada, cuando el 
mar se vio poblado de naves españolas atestadas de guerreros y abne- 
gados sacerdotes, que iban en busca de subditos para la Corona do 
España, y de almas para el Reino de Jesucristo. El culto de la Santí- 
sima Virgen y la creencia en su pureza original, pasó á las costas de 
América con nuestros misioneros, y los templos dedicados á la Madre 
de Dios levantados por los compañeros de Colón, Hernán Cortés y Pi- 
zarro, se convirtieron luego en centros de moralidad y civilización. 

¡Oh España! No olvides que son tuyas las glorias de María. Recuer- 
da, patria querida, que cuando el Lábaro santo era la divisa de tus 
ejércitos, cuando la bandera de tus navios ondulaba junto á los simu- 
lacros de la Virgen sin mancilla, sólo entonces fuiste .líraude, invenci- 
ble y respetada. Mil veces feliz y dichosa si acordándote de tu pa'^ada (1) Scsúu el P. Ojeda, cu 1.a ol)i'a clt.nila, una copia autüntica de esos estatutos .se coiiser 
vaba cu el colegio de padres jesuítas de Sevilla. LOS RRYES DE ARAGÚX Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 259 

gloria, alzaras la frente desfigurada por la humillación y el sufrimien- 
to, para conocer y arrojar de tu seuo á los hijos espurios que á medida 
que te apartan do Dios, cargan sobre tí un cúmulo do desgracias. Tú 
que siempre escuchaste con placer y te complaces aun eu oír las ala- 
banzas que el mundo católico tributa hoy á la simpar María, despre- 
ciando los insultos que han de dirigirte los inci'édulos qiie no saben es 
timar en su justo valor el mérito de nuestras hermosas tradiciones, no 
vaciles en dar una prueba de tu fe y una demostración de tu amor 
filial á la Virgen Inmaculada Una voz que partiendo de Zaragoza deja 
oir sus ecos en Covadonga y Montserrat, te invita á celebrar con entu- 
siasmo el Quincuagésimo Aniversario de la Definición Dogmática de 
la Concepción Inmaculada de María Santísima. Y si bien esa fiesta re 
viste un carácter universal, tú, con razón, puedes considerarla propia, 
ya por ser María tu Patrona bajo esa invocación sagrada, ya también 
porque ninguna otra nación del mundo defendió con tanto celo su pu- 
reza original. 

Concluiré haciendo constar en estas páginas mi cordial agradeci- 
miento á las personas que me han prestado su ayuda para llevar á 
cabo este humilde trabajo'. El Iltre. Sr. Canónigo D Celestino Ribera, 
el Excmo. Sr. Marqués do líarbará, los Sres. BofaruU, Jiménez, Da- 
mians y Comas, facilitándomri la investigación y el acopio de noricias, 
han contribuido á cc>mpletar esta monografía. Reciban todos las más 
expresivas gracias. APÉNDICE 

I 

1281.— El Obispo y Capítulo de la Seo de Barcelona decretan celebrar 
la fecha de la Concepción en esa ciudad y su obispado 

In xpi. nomine. Sit ómnibus manifo.stuiii Quod Ego Bertrandus de mo- 
londinis Cauouicus sedis Bavchinone et epdomedarius maiovis epdomedaric 
dieti sedis attendcns quod de bonis tomporalibus ea sola perpetuo retinen- 
tur que pro xpi. nomine et eius servicio impenduntur, Idcirco suplico vobis 
domino Arnaldo dei gracia Episcopo Barchiuono et toti Capitulo eiu.sdem 
quod ad laudom ct gloriam ct honorcm omnipotentis dei et glorióse virgi- 
uis Maiie matris cius et omnium sauctorum iustituatis et ordinctis quod 
qiiolibct anuo scilicot VI idus Deeembris poi-petuo celebrctur festum con- 
eepeionis Beato virginis Marie in sedo Barchinouc et in toto Episcopatii 
eíusdem. Ita videlicet quod in dicta sede fiat sollemnitas dicti festi sicut fit 
et ñeri consuovit de festivitatiltus que medie appellantur. Ego eniíu de 
preseuti dono offcro ct assigiio domino deo ot glorióse virgiuis Mai'ie matri 
eius atque opdoincdai'ic maiori ipsiiis sedis pro prcdictis faciciidis et com- 
ploudis totum censum vigiuti quatuor sol. Barchinouc monote de temo ot 260 FK. F. D. GAZULLA, MERCEDARIO 

tnluiii ius et floiirmium quo liabco et accipio «t liabci-e et accipcri; debeo iii 
(liiilmsdjim domibiis cuiu uiiivoi'sis pcrtiiuMicüs et tcnoilonibus suis quas 
Joliaiines spaerii tonet pro ini-. iu suburbio Civitatis Barclilnone iuxta fur 
iiuin voeatuin de villa canelonim non mullum louge a Castro de niguinir 
Et sunt iste dornus contiguo alus domibus quas tonet pro me Uaiintnidus 
do ct hoc oinnia spoctant ad me raciono mee proprie emcionis quam in- 
do foci por francliuin alodiuni. Kctinco tameu nunch cum consilio ct assen • 
su dicti domini Episcopi et Capituli quod eg-o qnamdiu vixero tencam ct 
Posidcam totum prcdictum censúale et donem quolibet anno in dio soUem- 
nitatis dicti festi cuilibet Canónico presentí illa die Quatuor dónanos dicto 
niouete de torno ct tuilibot presbítero benoficlato et diachono ot subdiacho 
no Binos dcuarios líarchinon. nionctc prcdicte. El diiobus serví toribus <|ui 
tangunt simbala utriquc Duns denarlos. Et Rlagislro scolarium caulus qiii 
inlonal in coro dúos donarlos Et postobitum meum epdomedarius maioris 
epdoracdarie dicte sedis percipiat teneat et possideat dlctum censúale et fa- 
ciat dlctam provislonem cauouicis et alus supradictls prout est superius or- 
dliiatuní fl'acto ¡taque servicio et provislonc dictúrum Canonicorum et alio- 
ruui oclcsiastii-orum totum id quod supcrfuerit de pvcdicto eeiisuali viglntl 
ijuatuor sol. aplicetiir cpdomedario maioris epdomedarie pro suo labore 
De laudoismis vero provenientibus et provenire debentibusde dictis domibus 
liabeat epdomedarius maior dicte sedis qui pro tempore fuerit terciam par- 
tem pro suo labore. Reliquas autem duas partes congreget ct couservet dlc- 
tus epdomedarius ad craendum bonorcs ad incrementum ct augnicntum 
rcddituum assignatorum ad dictum festum secundum quod ego assignavo ■ 
rit in meo testamento. Ad hec nos Arnaldus del gracia Barcliinonensis Epis- 
copus et Capitulum anuentes suplicacionibus tui predicti Bertrandi de mo- 
endiuis attendcntes eciam piam devocionem et laudabile propositum quem 
habes circa veneracionem Beato virginls Mario et aliorum omnium sánelo. 
rum laudamus et aprobamus per nos et successores nostros prcdietam ordi 
nacionera tuam sicut superius dlctum est statuentes et ordinantes quod dic- 
tum lestum concepcionis Beate Mario celebretur qualibet anno in nostra 
sede et in toto Episcopatu ad honorem concepcionis virginls glorioso. Quod 
est actuní II nonas Novombris Anno domini M° CC° LXXX Primo. Ego 
Bertrandus de molendinis canonicus Barchinoue epdomedarius qu'. hec lau- 
do ot firmo. Testes huius rei sunt ffus. (Ferrarius) de turri canonicus Bar- 
chinone Gus. (Guillormus) de Riaria presbitor Bernardus paschalis et Pe- 
trus amigoni clericus = Ego A. (Arnaldus) Barchinonensis episcopus subscri- 
bo. = Sig >f' num Berengarii de spiellis doctoris. = Sig >-' num Bornardi de 
Petra. = Sig ^I- num Raimundi desspiellis Barchinone canonici. =Ego Petrus 
despiellis Decanus Barchinone subscribo. = Ego G. (Guillermus) de Ruvira 
canonicus Barchinone subscribo.=Sig^i< num Paschalis Arbort Barchinone 
canonici. = Sig>í<num R. (Raimundi) Borrelli canonici Barchinone = Ego 
P. (Petrus) de pirariss canonicus subscribo Ego Poncius Raymundus Bar- 
chinone .... subscribo. = Sig^í- num Forrarü do Turre Barchinone cononici. 
=Ego Geraldus de gualba canonicus Barchinone subscribo. =Ego Ravmnn- 
dus de mesaraca Archidiacouus Viconsis et canonicus Barchinone subscri- 
bo = Sig>f>num Jacobl maloric sacrista et canonicus Barchincue. = Ego 
Umbcrtus de lauro Barchinone c .... = Ego Michael de palaciolo canonicus 
Barchinone subscribo. = Sig 'f' num Magistri Petri truyols Barchinone cano- LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 261 

nici. = Ego P. (Petnis) Ollarii cauonicus... = Ego G, (Guilleimus) de villa- 
nova cononicus Barchinone subscribo. =: Ego 6. (Guilleniiusj de rosi.nis... 

Bai-chinone subscribo = Ego niagister Guilleriiuis de =S¡g'f'num Ber- 

iiardi de vilnrio Barcliinone canouici. = Ego... olivella Barchinone canoni- 

cus sub = Ego P.... = Ego Marchus de sancta eug bo Barchinone ca- 

noniciis. = niim A. de pical. ... =Sig'i<nuin Magistri Bcrnardi de... sa- 

criste Barchinone.=Sig'í-'num Petri Marohesii P)arcione et sedis eiiisdoni 

no et clausit. 

Archivo de la Catedral de Barcelona; pergamino suelto que uo tiene 
signatura. II 

1340. — Guido obispo de Elna decreta en su Diócesis la fiesta de la 
inmaculada Concepción 

(Marca Hispánica. Apéndice documento número DXXVII col. 1-1G7). III 

1389.— Concesiones de D. Juan I de Aragón á los cofrades de 

Barcelona 

Johannes Dei gracia Rex Aragonum Valencie Maioriearum Sardinie et 
Corsice Comesque Barchinone Rosillionis et Ceritanie. Dilectis et íidclibus 
nostris Confratribus Confi-atrie vocate Beate Marie Domus nostre in Civita- 
te Barchinone degentibus Salutem et dileccionera. Licet cum alia litera 
nostra vobis scripserimus pridein teuore qui sequitur continencie. Johannes 
dei gracia Rex Aragonum etc. Dilectis et fidelil)us nostris Confratrilius con- 
fratrie domus nostre in Civitate Barchinone degentibus Salutem et dileccio- 
nem Devoto et pió motu affectu vobis subscriptam facimus cocessionem cum 
litera huiusmodi seriei Nos Johannes dei gracia Rex Aragonum etc. Debita 
meditacione pensantes quod ampliando et augendo oblaciones oraciones et 
alia servicia divino dadicata cultus iitrique augmentatar diucius et caritas 
proximi proculdubio hedilícatur iustis super hoc et racionabilibus causis in- 
ducti et motivis debitis animati Volentes quod Confratria vocata Beate Ma- 
rie domus nostre augeatur continué et de bono in melius prosperetur ad 
humilem suplicacionem pro parte vestri fldelium nostrum Confratrum dicte 
confratrie in Civitate Barchinone que inter celeras in Regnis et dominio nos 
tris Incum obtinet notabiiem et insignem degencium et habitacionem seu 
incolatum taciencium propterea nobis factam vobis dictis Confratribus in 
dicta Civitate ISarchinone aune vel de cetero quandocumque habitantibus 
populatis et degentibus. Tenore presentís ducimus concedendum quod ab- 
sentibus nobis adicta confratria ac Curia nostra a dicta Civitate Barchino- 
ne valcatis eciam et possitis uti ipsa confratria scpeliendo Confratres ani- 
versariaque pro ipsis faciendo eligendo et tenendo maioriales capitula cele- 
brando statuta et ordinacioues novas si necesse fuerit et celebrantibus ipsa 
capitula videbitur et omnia alia faciendo que possetis et eciam ipsa Confra- 262 FK. F. D. GAZULCA, MKRCF.DARIO 

triji possct nobis ct Cilriii ipsa prcsciitibiis ct rosidentihiis ¡n cíiilcm. Cnnco- 
(Icntcs vobis por ennidoni quod possitis haborc ct tcncrc in ipsa Civitalc 
sqiiiliam ct precnncni qiioin oli{;eiMtis vol eligcro volucril.is scrnel ct plurios 
vol ecianí variare qtii obitus ct sepulturas confratrum quos morí de cctcro 
coiitins'at ipsnruin<|uc annivcrsaria et capitula indc celebranda per loca 
npportuiia ct iu dicta Civitatc ordinanda iintiticct et prccinal Conccd(!ndo 
ccianí vol)is quod maiorales per voscligondi et constitucndi uxnrcs confra- 
trum qui nuiíc sunt vel crunt pro tcmpore in dicta confratria viduasque 
iam relictas et que do cetero rclinqucntur ab ipsis confratrlbus dicte Con- 
fratric assuuiere ct admittorc valcant in confratrissas confratrie eiusdem. 
Dccernentcs tauícn quod ijjsa confratria confratrum Barcliinono nobis ct 
Curia iiostra in Barcliinona residcntünis unacum confratrilius dicte confra- 
trie in nostra Curia cxistentibus ipsamquc Ciiriara scqucntibus coniunctim 
ct non scparatim esse habeant ct ociam deserviré Maioralesqiic tam confra- 
trum Curiam nostram sequencium quam confratrum Barcliinone residen - 
cium confratribus ordinandis per capitulum in Harcliinona celcbratum et 
cnmpótum racionem ac reliqua racionum reddcre et restitucre tencantur 
obvenciones que ac eciam emolumenta tociiis dicte confratrie in ulilitatcm 
confratrie ipsius convertí habeant et non in alios usus vel aliter ullo modo. 
Mandantes serie huius Vicario et Baiulo Barchinone ceterisque universis 
et singulis officialibus nostris presentibus et futuris corurnque locatenen 
tilnis quod concessiones nostras huiusmodi et omnia et sinnula superiuscon 
tonta vobis teneant firmiter et observent et faciant ab alus tenaciter obser- 
vari et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant quavis catisa 
vel racione. In cnius rei testinionium presentera indo fieri iussimus nostro 
sigillo cbmmuni munitam. Data in Montesono IX dio apiilis Anno á Nati- 
vitate domini M" CCC° LXXX° IX" — Rex Johannes. Sed quia in obtentu 
dicte littere non fuimus intencionis sicuti nec nunc sumus concessissc vo 
bis quod possetis de novo faceré statuta vel ordinaciones aliquales cum non 
sit congruum racioni quod vos habeatis ampliores nec eciam consimiles pre- 
rogativas quas habent confratres domus nostro nostram sequentes Curiam 
qui ipsius confratrie capud et principales existunt. Idcirco vobis ct cuilibet 
vestrum dicimus et mandamus firmiter et expresse ac de certa sciencia sub 
pena nostre gracie et mercedis quatenus non obstante preinserta concossio- 
nis littera quas quantum ad predicta se extendit penitus revocamus et toUi- 
mus ac nulius efficacie esse decerniraus aliquas ordinaciones vel statuta 
per vos de novo íienda execucioni deduci vell illis uti modo aliquo presu- 
matis nisi prius per nos et confratres dictam nostram sequentes Curiara ad 
Capitulum congregati fuorint vise et recognite et postmodum approbate 
nec possitis vos seu vestri Maiorales aliquos ceusus redditus emolumenta 
vel aliqua bona retro lapsis temporibus usque nunc dicte confratie, domus 
nostre habita et acquisita petere recipere vel habere absque spcciali licen- 
cia et permissu nostri et dictorum confratrum nostram Curiam sequencium 
vel illorum maioralium. Cum velimus ct intendamus quod vos ct maiorales 
per vos indicta Civitate nunc et Deeetoro ordiuandi confratribus nostram ut 
dicitur Curiam scqucntibus et eorum maioralibus in ómnibus que suut 
dicte confratrie responderé habeant et parcre. Data in Montesono XXX'' die 
aprilis Anno infrascripto. — Rex Johannes. Tamen oxpost habita supcr hoc 
delibcracione plenissima raaturoque et digestu consilio preeunte reperimus LOS REYES DE AKAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 2(l3 

lilteiam concessioiiis vobis factp pci- nos quod iiti valcatis et pnssitis rtitla 
confiatria libere in dicta Civitate Barchinone nobis et coníratribus dicte 
confratrie Ciiriam nostram sequcntibus et in eadem Curia residentibas ab- 
sentibus a dicta Civitate prout possetis nobis et ipsis coníratribus prescnti- 
bus et cxistentibus in civitate Barciiinone eadem cuius littere que iu dicta 
littcra vobis niissa inserta extitit data fuit in Monte-ono Nona die mensis 
aprilis próxima lapsi fore graciosaní piam iustam racionabilem atque bo- 
nam dcbereque esse et reraanerc in suis robore eíficacia viribiis et effectu 
cum moderacionibus tamen et declaracionibus quos pro utilitate et bono 
reí puljlica tocius confratrie pvedicte de nostra certa sciencia facimus serie 
cum presentí Primo quod ordinaciones et statuta nova que tierí per vos 
capitulum celebrando in dicta Civitate Barchinone contingat non ligent 
vel astringant neo ligare valeant vel astringere confratres confratrie pre- 
dicte Curiam nostram sequentes sed tantum vos. Et similiter ordinaciones 
et statuta nova tienda per dictes confratres dicte Confratrie Curianí nos- 
tram sequentes vel in ea residentes non ligent vel astringant ant ligare vel 
astringere valeant vos dictos Confratres Barchinone residentes uUo modo 
sed ligent eosdem dumtaxat. Secundo declaramus et pro declárate haberi 
volumus quod confratres dicte Confratrie tam Curiam nostram sequentes 
quam Barchinone residentes quilibet pro se anno quolibet in fine adminis- 
tracionis suorum maioralium possint certos deputare confratres qui audiant 
et dcfliniant compotum administracionis ipsorum maioralium anni illius. Et 
hoc de anno in annum per quoslibet sic fleri volumus et compleri. Cum au- 
tem nos et Curiam nostram et confratres dicte confratrie nostram Curiam 
sequentes in Civitate Barchinone adesse contigerit quo casu omnes confra- 
tres dicte Confratrie tam curiam nostram sequentes quam Barchinone resi- 
dentes simul et coniunctim et non separatim unam habeant et teneantur 
faceré confratriam tune per omnes dictos confratres capitulum in dicta Civi- 
tate Barcinonc celebrantes certi de eis ómnibus confratribus qui magis eis- 
dora confratribus placuerit eligantur confratres quibus maiorales tam con- 
fratrum Curiam nostram sequencium quam maiorales confratrum iu Barci- 
nona residencium compotum et racionem et reliqua racionum reddere et 
restituere teneantur. Et omnia reliqua racionum que supererunfe ex dictis 
compotis et omnes obvenciones ac emolumenta que supererunt toti dicte 
confratrie qualitercumque sibi proveniant in commodum utilitatem et ang'- 
nientum ipsius confratrie tocius et non aliter nec in alios usus quoscumque 
singulares vel particulares poni habeant et convertí. Declaramus eciam 
cum presentí quod prefata confratria confratrum residencium Barchinone 
ad nullam suffraganeitatem obedienciam vel subieccionem teneatur con- 
fratrie confratrum dicte confratrie nostram Curiam sequencium nec sit 
maioritas nec principalitas inter eos cum alias non confratres sed alü 
maiores et alü minores esse viderentur quod inter confratres unius con- 
fratrie est irracionabilem penitus et absurdum. Cum nec nos qui sunius 
unus ex confratribus dicte confratrie tamquam confratcr nuUatenus habea- 
mus nce maioritatem nec superioritatem in confratria ipsa ceteris alus con- 
fratribus confratrie eiusdem. Insuper declarmus quod vos dicti Maiorales 
confratrie predicte confratrum residencium Barchinone possitis et liccat 
vobis ceusus redditus et emolumtnta ac omnia alia bona que fucrint retro- 
lapsis temporibus dicte confratrie videlicet illa que sint coUigantur et reci- 264 FR F. D. GAZULLA, MERCEDARlO 

piantiir in Civitate naixliinonc toiritnrio o,t (erminis suis peterc exigcrO re- 
cipcic ot hahcrc por vos ct alios qiioscumquc quos in his scmol ct pltiries 
duxciitis o,li;;o,ndos ct iiulc faceré et lirmarc apocas de reccptis quos conver- 
tiré vnlcatis in usus proprios dicte confratrie prout vos confratrcs Harchi- 
nona residentes simul cuní coufratribus Curiara nos'ram seqnentibus pote- 
rotis nielius convonire de qua convcncione vel per instrumenta vcl per 
litlcras Iialioatis et tencaniini vobis ad adinvicem responderé et vestrum 
propalare inteutum. De debitis vero que del)cntur dicte couTratric ¡¡er con- 
fratrcs eiusdera usque ad diem date liltere nostre conccssionis prefatc sic 
declaramus fore de cetero observandum quod vos dicti confratrcs Barcbi- 
nono dol)ita que debeantur per confratrcs Barehinone residentes vel inco- 
latum facientes vel eorum bcvcdes aut bonorum detontores colligantur exi- 
gantur petantur et babeantur per vos et quos voluoritis in usus vestre con- 
fratrie convcrtenlos. Gotera oninia alia debita que debeantur per alios 
quoscumque confratres dicto confratrie extra dictara Civitatem et eius Vi- 
cariam populatos vel deg-cntes per confratres nostrara Curiara sequentes ct 
quos voluorint declaramus deberé coUigi exigí et levari quos valeant in 
usus corum confratrie convertere prout eorum placuerit voluntati. In cetc- 
ris autcm universis alus litteram conccssionis vobis per nos facte superius 
insertum esso et remanere volumus in ómnibus et per omnia in suis roboro 
cflicacia ot effeetu salvis moderación! bus et declaracionibus nostris prefaiis 
littera predicta superius inserta et vobis directa quam de certa sciencia 
mente doliberata et consulto quatenus obviet vel contrariare possit littere 
conccssionis vestre predicto aut in aliquo derogare vel proiudicium gene- 
rare revocamus cassamus et irritamus ct carere decrevimus omnino viribus 
efBcacia ac momento, Qua propter per hanc eamdom mandamus Generali 
Gubernatori nostro eiusque vicesgerenti in Cathalonia Vicario Subvicario 
et Baiulo Barehinone ceterisquo offlcialibus nostris eorunique locatenenti- 
bus presentibus et futuris sub iré et indignacionis nostre incursu quatenus 
mandatum provisionem moderacionem et declaracionem nostras huiusniodi 
et omnia alia et singula in presentí contenta teneant firmiter et observent 
et faclant ab alus ómnibus inviolabiliter observan et non contraveniant aut 
aliquem contravenire permittant quavis raciono vel causa. Data in Monte- 
sono sub nostro sigillo pondonti Sexta dio Octobris Anno a Nativitate domi- 
ni M" CC^" LXXX Nono Regniquo nostri Tercio — Rex Johannes (,1). — Cate- 
dral de Barcelona, archioo particular de la Cofradía de la inmaculada Con- 
cepción, pergamino N." 240. 

Fr. Faustino D. Gazulla, Mercedakio. 

(Se continuará). (I) Aiitógrato dul rey D. Joan I. año 1202 Huesca itlNERARIO DEL REV PEDRO I DÉ CATALUÑA, II EN ARAGÓN 26S 

ITINERARIO DRL REY PEDRO 1 DE CATALüB, II EN ARAGON 

(1196-1213) 

(Continuación) 

Que el rey estaba en Huesca el día 4 de febrero de 1202, lo sabe- 
mos por la escritura de permuta ([ue celebró con la iglesia de Roda, 
cediendo á esta «totam precariam et cenam atque carnale que in villa 
de Sancto Stephano de illo mallo recipere debeo singulis annis de ho- 
minibus ipsius ville» y recibiendo en cambio el diezmo que dicha igle- 
sia percibía en todo Eibagorza, procedente «ex dono Regis Sancii feli- 
cis meraorie». «Datum Osee IlII die mensis februarii per manum Jo- 
liannis de Berax domini regis notarii et mandato eius scripta sub 
era MCCXL». Firman como testigos Ximén Cornel, mayordomo, Mi- 
guel de Lusia, alférez, Asalit de Gudal, García Romeu, Berenguer de 
Entenza, Pedro Sesse y otro Pedro, también mayordomo (1). 

A principios de marzo pasó Don Pedro por Tei'uel, pues allí está 
datada la carta de liberación de la obligación de responder de las 
deudas del monasterio de Sijena, otorgada á favor de los Hospitala- Teruel 
rios, representados por Ximén de Lavata, castelláu de Emposta: Da- 
tum Turolii die lune prima Marcii, per manum J. de Berax... sub 
Era MCCXL» (2). 

Se pierde el rastro del rey durante los meses de abril y mayo¿ El 
día primero de junio aparece en Calataj^ud, donde absolvió á Pedro 
Xeménez de San Pedro de todas las demandas y acciones que podía 
dirigirle en cuanto á los exarichs que tenía éste en las villas de Aran- cai.itaynii 
da y Gotor: Datum Calataiub die veneris prima junü per manum J. de 
Berax domini regis notarii et mandato eius scripta sub Era MCCXL^. 
Fueron testigos Miguel de Lusia, mayordomo, Berenguer de Atencia 
(Entenza?) y Lope de Valterra (3). 

También otorgó en Calatayud la prohibición de reivindicar de la 
orden del Hospital de Jerusalem, los alodios por otro modo que no sea 
según fuero del lugar; »non liceat alieui persone querere aut exigere 
Sancto Hospitali Iherosolimitano aliquem honorem nisi ad fuerum to- 
rre et anni et diei vel ad fuerum illius loci ubi fuerint honor ille et su- 
per hoc non teneatur alieui responderé nisi sicut secularis quilibet se- 
culari et nisi sicut vicinus vicino... Datum Calataiub per manum J. de 
Berax... sub Era MCCXL'"* et monse junü». Después del rey firmaron (1) Perg. 116 (¡e Pedro I, Archivo de la Corona de Aragón. 

(2) Cartoral magno de la Castellanfa de Emposta, II, Archivo lüstórlco nacional. 

(3) Perg. 134 de Pedro I, Archivo O. de A. Calata viul 266 (. MIRF.T Y SAN3 

«Michel de Lusia niaiordomus ct sénior in Ar.imla» y «Berensatias de 
AiiU;n(;;i sénior in Helxit» (1). 

Asimismo otorgó donación .'i los IIosi)italar¡os del castillo de Forta- 
ntite, «castrum meum tiuod vocatur Fortaner, cui assigno términos ex 
trilms ])artil)us sicut aqau dii'íluunt atque vcrtunt, ex IIII" vero parte 
viM'sixs tcrraní sarracenorum quantum scalizari et ampiiari poterit a 
Iratribus, prout continetur in coiiuenienciis ínter me et Ilospitale fac- 
tis, habcat pro tcrminis... Datura Calataiub por manum J. de Berax... 
sub Era .AfCCXL" et mensc juiíií». Entre los testiíjos íi.üuraba «Garcia 
lionici aU'eriz et sénior in Calataiub» (2). 

El 22 de junio estaba en Zaragoza, pues en la capital está fechada 
la carta de la concesión A Artal, hijo de Ximén de Artusella, de los 
castillos de Fozcalanda y Pitarra, con sus aguas, bosques y pertenen- 
cias, para que lo posea perpetuamente ad fiicrum et consuetud incm 
Barchinone, con la obligación de servir al monarca en paz y en guerra 
ZMinfíoza y ^le fiar la potestad: Datum Ccsaraugusta XI calendas julii per raa- 
num Johannis de Berix domini i'cgis notarii et mandato eius scripta a 
Petro scriptore sub Era MCCXL^. Los testigos fueron, Ximén Cornel, 
mayordomo, Miguel de Lusia, alférez, Ximén de Lusia sénior in Sos. 
Lofarrench sénior in Boja (?), Asalit sénior in Alc.hezar (3). 

Al cabo de doce días aparecía en Huesca, donde concedió á los 
Templarios, en manos de Pons de Eigalt, su maestre en las partes de 
España, «quam plurium ciuitatem nostram Tortosse cum uniuersis di ■ 
rectis et pertinenciis suls et eam perpetuo... possideant libere et quie- 
te... pro ut ex donatione domini Aldefonsi regis patri mei. . prediete 
Domui et fratribus eiusdem fuit concessa..: Díitum Osee V nonas julii 
l»er manum J. de Berax domini regis notarii et mandato eius scripta 
sub Era MCCXL" et anno Domini MCC secundo». Son de notar los si- 
guientes testigos: Miguel de Lusia, mayordomo y sénior en Tarazona; 
García Romeu, alférez y sénior eu Calatayud; Pedro de Alcalá, sénior 
en Huesca; Aznar Pardo, sénior en Jaca; Lofarrencio, en Luna; Xi- 
mén de Lusia, en Sos; Sancho Ramírez, en Ejea (4). 

Con la misma data del 3 de julio 1202, firmó el rey la escritura de 
debitorio de mil morabatines, á favor de los Templarios, hipotecándo- 
les las rentas de Zaragoza; Datum Osee V nonas julii per manum .1. de 
Berax... sub Era MCCXL" (5). 

De Huesca se encaminó á Cataluña, y al pasar por JIontzón el día 8 
de agosto otorgó la siguiente donación: «ob remedium anime mee 
meorumque parentum dono, laudo et concedo... Deo et monaste- Iliii'se:) (1) Cartoral magao de Emposta II. 

(2) Legajo 148-50 del Archivo de la Caatellanfa de Emposta; puldicado por Delaville. 

(3) Perg. 136, de Pedro I, Arcliivo C. de A. 
-(4) Perg. 13», Ídem. 

(5) Perg. 1 II ilcl ai'inario 23, Arcliivo dul (!ran Priorato de Cataluña ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALU.VA, 11 EN ARAGÓN 267 

i-¡o Sancti Rufl et vobis Bcieng-ario priori Domus Sancti Rufl site 
in territorio Ilerde ct ómnibus successoribus tuis, palaeium mcum 
([iiofl est in (¡'uda Ilerde cura ómnibus... doraibus .suis hediflea- 
tis.... Predictum itaque palacium cum ómnibus .. tibi prenomiuato 
B. priori Sancti Rufl et ómnibus successoribus tuis ad hedificandum et 
eonstruendum et in melius augendum quocumque modo volueritis ad Montzún 
lionorem et seruicium predicte domus Sancti Rufi siue illius homiuis 
vel femine rctentu et contradictione... Datum Montisono anno Domi- 
ni MCCII" sexto idus augusti». Después del rey firmaron Berenguer, 
arzobispo de Narbona, tío del monarca, Ramón, arzobispo de Tarra- 
gona, Guillem, obispo de Ausona, Guillem Durfort, Pere, sacristán de 
Ausona, Guillem de Cervera, Miguel de Lusia, Ramón Berenguer de 
Ager, üch de Torroja, Asalit de Gudal, Guillem de Anglesola. Este- 
ve de Marimón, Pere Balbo y Ramón Pere; el notario fué Pere de 
Blandes (1). 

Dos años completos hacía que el rey no había estado en Cataluña y 
sin duda por el natural deseo de verle, agasajarle y hacerle las peti- 
ciones que en tan largo período debían haberse amontonado, se ade- 
lantaron á recibirle hasta Montzón tantos caballeros y prelados cata- 
lanes. 

No tardó mucho en penetrar en Cataluña, pues en el mismo mes de 
agosto estuvo en Montblanch, según acredita la confirmación de la 
laguna do Pineda, cercana á Salou, que su padre había dado en 1195 
al monasterio de Poblet: «ita tamen quod quandocumque ct quotiens- 
cumque contigit me aducnire aut dominara Reginam matrera meara, 
in llontealbo aut in Villafrancha, aut infra términos prcdictarum vi- 
llarum, pisces habeamus de predicto stagno ad opus curie nostre... 
Datum Montealbo, mense augusti, per manura J. de Berix, domini 
regis notarii et per mandato eius scripto a Petro scriptore sub anno 
Domini MCCII"». Son Armantes Guillem de Cervera, Gombau de Ribe- 
Ues, Asalit de Gudal y García Roraeu, dos catalanes y dos aragoneses 
y como estamos dentro Cataluña, es otro caso que añadir á los antes 
citados, en demostración de que ya no se conservaba en todo rigor la 
antigua costumbre de dejar el rey en la frontera de Aragón á los cor- 
tesanos aragoneses y viceversa en la de Cataluña á los catalanes (2). 

El día 20 de setiembre se encontraba en Cervera, pues tiene la si- 
guiente data la carta de estaljlecimiento del Consulado en la ciudad de 
Lleyda- «Factura est hoc in Cervaria XIII calendas octobris anno Do- 
mini MCC secundo». Después del signo del rey figuran los de Beren- 
guer, arzobispo de Narbona, Guillem Durfort, Pero, sacristán de Au- 
sona, Guillem de Cervera, Guillem de Cervelló y Berenguer de Rubio Atontlilaiicli Ceiveía (1) Cartoral de la Catedral de Lleyda, folio 3i;. 

(2) Códice de Poblet, doc. 2G2, puljücado |)oi- Morer.T eu Historia del anobispado de Tarra- 
gona, I, apéndice 39. 268 .1. MIRET Y SANS 

majoris domus. El notario luó Juan de Berax y el escriba «Vir^'ilio 
(lili iioc scripsit jiissii iloiiiiiii refíis» (1). 

Este documento es muy interesante porque viene A corroborar que 
el ley estal)a efectivamente en Cervera en setiembre de 1202, y <iac, 
l)or lo tanto, pudo reunir la curia ó cortes de que hablan las Oonstitu- 
cionH fif Cntalunya, libro X.título XI y (¡ue está incluida cu la Vulec- 
ciún de. Cortes de Cataluña que está publicando la Ueal Academia de 
la Historia. 

«Anno Domini millessiino CC" secundo in mense scptembris in cc- 
lebri curia apud Cervariam presentibus archiepiscopis Terrachone et 
Narbone, G. de Cardona, G. de Cervilione, A de Castroveteri, R. de 
Cervaria, G. de Guardia, B. de Pórtela, G. de Torroj;ia, K. Gauceran- 
di et alus quam pluribus tam clericis quam laicis, volúntate omnium 
Cervüi-a qui instanter petebant, constituit et coiicessit dominus Petrus Dei gra- 
tia rex... quod hominem alterius sub proprio Ducatu suo atque empa- 
raiicia sine volúntate et licencia domini sui nuUo modo reciperent». En 
este Consejo áulico de Cervera quedó pues acordado que un señor no 
podía apoderarse de un hombre propio de otro señor y tenerlo bajo su 
protección. 

Dice Víctor Balaguer que cerradas estas Cortes de Cervera, el rey 
partió inmediatamente para la Provenza para auxiliar á su hermano 
Alfonso conti-a el conde de Forcalquer; y añade, que llegó hasta el 
Ródano, negoció la paz entre los beliguerantes y la concluyó afortu- 
nadamente antes del raes de noviembre de este año 1202. Parece que 
Balaguer deduce esto de lo que cuenta Bouche, historiador de Proven- 
za, reproducido por Vaissette en Histoirc genérale de Langiiedoc. Hay 
aquí un grave error y ya el historiador Papón, posterior á Bouche y á 
Vaissette, advirtió que el tratado de paz entre Alfonso de Provenza y 
Guillem de Forcalquer fué firmado en Aix,' en mayo de 1204 y no en 
1202 como creen algunos. Si el rey Pedro estaba el 20 de septiembre 
en Cervera, no creemos hubiese tiempo suficiente en un mes para el 
viaje á Provenza y para negociar y firmar la paz. A nuestro entender 
hay aquí una confusión de dos hechos ó viajes diferentes. En octubre 
y noviembre de 1202 el rey Pedro estuvo en Languedoc y quizás en 
Provenza, pero no para negociar la paz de los condes de Forcalquer y 
Provenza, pues este asunto lo arregló en 1204. 

Que el rey de Aragón estuvo en 1202 en la Galia meridional viene 
comprobado por dos documentos. En la escritura de confirmación de los 
privilegios de la Cella-lez-Brignoles leemos: «Ego Hdefonsus Dei gra- 
tia comes et marchio Provincie recoguoscens me monasterium Artace- 
ile plus iuste, preteritis temporibus oppressisse, pro salute aniuie 
mee... Acta sunt hec apud Montem pessulanum, i n presentía domini Montpcllor (Ij Llibre vert del Ayuntamiento de Lleyda; Archivo municiiial, manuscrito iiúm. 1372 
folio 112.— Nota remitida por el Sr. Gras. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, 1( EN ARAGÓN 269 

Peti'i Regis Aragonum, Guillelmi Porcelleti, Guidonis de Caballionc... 
anno ab incarnacioue Domini millesimo CC° secundo, TU calendas de- 
cembris» (1). Y en la escritura de confirmación de posesiones á favor 
de Guillem de Monteada, otorgada por el Eey, se consigna lo siguien - 
te: «Manifestum sit cunetis quod ego Petrus Del gratia rex... dono, 
laudo et concedo tibi Guillelmo de Montecatano omnia castella, villas, 
honores et possessiones quas patcr tuus Guillelmus Raymundi per me 
habet et tenet aut antecessores eius tenuerunt et habere debuerunl vi- 
delicet castrum de Montecatano, castrum de Todela. castrum de Ste - 
lia, castrum de Besora... in hunc moduní, quod post obitum patris tui 
Guillelmi Raimundi preJlcta omnia castella... babeas et teneas per me 
et moos succesores in fcudum et ad scruitium et fldclitatcm mearum et 
meorum... Datum Moutispessulani per manuní Johannis de Berax do- 
mini regis notarii et mandato eius scripta a Petro scriptore sub anno 
Domini MCCII"». Después del rey sis'naron Arbert de Caslellvoll, A. de 
Fuxá, Guerau de Montrodón, Guillem de Soler y García Ronieu (2). 

De manera que consta la estancia del rey de Aragón en Montpe 
11er, en compañía de su hermano el conde de Provenza, el día 28 do 
noviembre de 1202. Pudo ser, pues, que en aquella ocasión, el rey hu- 
biese estado en Pro7enza á intentar el arreglo con el conde de ITorcal- 
quer, antes de empezar las hostilidades y que, efectivamente, hubiese 
logrado celebrar en Aiguesmortes entonces un convenio ó tregua, que 
indica Bouche. 

Poco tiempo estuvieron reunidos los dos hermanos, porque en 13 ile 
diciembre consta ya que el conde Alfonso de Provenza estaba solo cu 
Aix, por el acta de confirmación de las posesiones de los Templarios: 
Acta carta donationis et conflrmacionis apud Aquis, anno dominico in- 
earnationis MCCH", idus decembris. Signum Ildef. comitis et marchio- 
nis Provincie qui hoc laudo...» (.3). 

El rey Pedro se había encaminado otra vez á Cataluña y á últimos 
de diciembre ó primeros de enero estaba en Tarragona. Finestres en 
su Historia del monasterio de Pohlet dice que estando, en 1202, en Ta 
rnxgona el monarca hizo concesión í\ ese convento de ciento treinta li- Tm-niKoim 
bras de cera de la bailia de dicha ciudad, para que se cumpliese la 
concesión que su dil'nnto padre otorgó en 1193 y destinada á la can<le- 
la que debía arder pei-petuamente en el altar de Santa Jlaría. 

No comprendemos como pudo hacer el rey un tan rápido viaje ;il 
Reselló, si los documentos que citamos no están equivocados. Parece, 
como hemos indicado, que ft fines de diciembre estaba en Tarragona y 
ahora le hallamos el G de enero en PerpifiA y antes del día 13 del mis- il) Bouclie, II, luiK. lS.i. 

(2) Velerum acriptorum e'. monumentorniii, por Marteuc, I, coL 1037. 
(:i) Arcliives cievurtaraentales dan Bouehcj dii Rhouc, fourU des Temiiliurs, liasse 8.- 
Nota remitida yor Mr. Raiambault. 270 J. MIRITT Y SAN'S 

ino Ollero otra vez en Tarr;i<íonn. Y con todo, el documento de Pcrpiñr'i 
no contiene nada iiue nos lo haga sospechoso. La venta del lugar de 
Ascaró del Conílent, con todos sus derechos y rentas, que otorgó el rey 
de Aragón A favor de Hernat, abad del monasterio de Fontfreda, por 
el precio de diez mil sueldos barceloneses, está fechado de esta mane- 
ra: Datum Perpiíiiani per manum Columbi notarii nostri et mandato 
cius scripta a Bonanato VIH idus januarü anno dominico Incarnatio- 
nis MCC secundo. Testes luiius rci sunt (iuillelmus do Cervaria, Cui- 
llelmus do Crexello, Guillelnius de Castronovo. (iuillelraus de Caneto, 
Dalmacius de Crexello, Poncius de Veructo, Guillelmus de Montesqui- 
vo, Acenarius Pardi, Azemar de Orta (?), R. de Monteregali, R. Elne 
cpiscopus, Bernardus de Bello loco, maiordomus Curie R. de Serra 
lon^a, E. de Castrorossilionis et multi alü; Guillelmus ausoncnsis epis 
copus (1). 

Un motivo de orden político, que no podemos adivinar, debió pro- 
mover este viaje al Rosclló, tan rápido que antes de seis días de la data 
del anterior documento, aparecía Don Pedro en Tarragona, según 
consta por una donación, que otorgó en dicha ciudad el segundo do 
mingo de enero de 1203, indicada por el Sr. Morera en su Historia del 
arzobispado de Tarragona. 

A nosotros nos consta que el día 21 del ¡iropio mes continuaba to- 
davía en Tarragona, por la escí itura en que el monarca se reconocía 
obligado á sacar del cautiverio de cualquier fortaleza de sus Estados, 
á Pedro de Torrella y á su hijo Pons Guillem, prestándole éstos obe- 
diencia en el acto de Armar dicha escritura y comprometiéndose á te- 
T.inaKoua i^^r en feudo del rey todo lo que poseían: «Datum Terrachone XII ca- 
lendas fehruarii, per manum Johannis de Berax doraini regis notaiúi 
et mandato eius scripta a Petro scriptore sub auno Domini JICCH"». 
Figuran como testigos Guillem, obispo de Vich, Guillem Durfort, Ra- 
món Gaucerán, Bernat de Portella y Pere, sacristán de Vich (2). 

El mes si.uuieute estuvo Don Pedro en Barcelona, donde el día 22 
de febrero otorgó un donativo al monasterio de Poblet de cierta canti- 
dad de aceite para el alumbrado del refectorio durante la segunda 
cena, á percibir anualmente de los depósitos reales de Vilafranca: 
Biniiori,! «Facta hac carta donationis in Barchinona VIII calendas marcii, anno 
domini JICCIP», que es el 1203 del moderno estilo. Suscribió el docu- 
mento el arzobispo de Tarragona, Ramón de Rocaberti, que acompa- 
ñaba al monarca (3). 

Siete días después aparecía de nuevo en Tarragona y allí, con dal.i 
del primero de abril de 1203 confirmó la donación del diezmo de la sal TariíiKOna (I) Arclñvcs (leitartaini-nt.'ilc!? fies PyrenOt's Orientales, B. .s. — Nota remitida pnr Mr I'ie- 
rre Vidal. 

j) PcrK 145 de Pere I, Archivo C. de A. 
l3) Códice de Poblet, doc. IS; citado por Morer.i. "lira iiifiiciunada. ITINERARIO DEL REY PEDRO I UE CATALUÑA, It EN ARAGÓN 271 

que Rabassa, vecino del pueblo de Ciará, había otorgado en favor del 
convento de Santas Creus (1). 

Dentro del mismo mes pasó por Vilagrasa, y allí otorgó una conce- 
sión al monasterio de Cuxá, «quod quia raonasterium S. Michaelis de 
Cuxano ad tantam vcnorat destructionem et inopiam quod nec dei nec 
hominuní ibidem digno seruitium fleri poterat» y declaró nulas todns 
las enagenaciones que hizo el abad Aman, ordenando la restitución viLiimsi 
de los bienes: «Datura in uilla Grasa die mercurii ultima aprilis per 
manuin J de Berax domini regis notarii de mandato eius scripta sub 
anno Domini MCCIII» (2). Creemos se trata del pueblo de Vilagrasa 
de la provincia de Lleyda y partido de Cervera, 4 una hora de Tárre 
gil y no de otros lugares (lue con el nombre de Grassa hay en Lengua- 
doc y P.ovenza. 

Aunque nada sabemos del paradero del rey durante los meses de 
mayo y junio de este año 1213, es de presumir que los pasó en Cata- 
luña, porque en julio le encontramos en Lleyda, en cuya antigua ciu- 
dad tuvieron lugar ciertas solemnidades con motivo de la colocación 
de la primera piedra de la nueva catedral, que es hoy la magnífica 
iglesia del castillo ó catedral antigua. En el día de la festividad de 
Santa Magdalena, ó sea el 22 de julio, inauguraron las obras el i'cy 
Don Pedro y el conde de Urgell y para recordar el hecho pusieron la 
siguiente inscripción en el altar mayor: Anno Domini MCCIII et XI 
calendas angustí sub Domino Innoccntio Papa III venerabili Gonbal- 
do huic ecclesie presidente inclitus Rex Petrus secundusetErmengau- 
dus comes Urgelensis primarium istias fabrice lapidem posuerunt 
B.° obigionis operario existente Petrus de Gumba M et fabricator. Asi 
lo dice Monfar en Historia de los Condes de ürgel. Esta lápida existe 
actualmente en el Museo provincial de Lleyda. 

En agosto continuaba en Lleyda, según acredita la escritura del 
convenio que celebró con el conde de Urgell, sobre la cuestión que 
había con el conde de Foix y el vizconde de Castellbó, para la entre- 
ga de estos dos personajes: «Dalum apud Illerdam luense angustí per 
nianum Johanni de Berax domini regís notarii et mandato eius scripta 
sub anno Domini MCC tercio». Firmaron el rey, el conde de Urgell, 
Pedro Ferrándiz y Pere, sacristán de Vich (3). 

El día 18 de agosto, aun permanecía en Lleyda, en cuya fecha de- 
terminó los lindes y términos de la casa de la Cartuja de Scala Dei: 
Datum apud Ilerdam tercia die post fcstum Sánete Marie mediati An- 
gustí per manum J. de Berax domini regis notarii et mandato eins 
scripta sub anno Domini MCCIII" (4). Fueron testigos Pere, sacrist.'ui Llovcl.n (1) Cartoral de Santas Creus, iiúm. 15, doc. 57, citado por Morera. 

(2) CialUa Christiana, VI, documentos sobre la ¡{jlesia de Elna. 

1.3) l'erf?. lf>!i de Pedro I, Archivo C. (le A; ijublicado por Baudon de Mony en Ilelatnmii 
poUtiques des Comía de Foix avec la Cataloc/nñ. 

(4) Doc. 41, tomo 20 del Viaje literario de Villauueva. Til ni /.Olía 272 J. MIRET Y SANS 

de Vich, Pere Balbi, Esteve do Mcarimón, Bcrengucr de Rubio y Pero 
de Tárrega. Hay por primera vez la firma del notario Ferrer, Fe- 
rrarius. 

No tardaría muchos días en entrar en Aragón, porque en septiem- 
bre estaba en Tarazona y allí íirmó el privilegio á favor de la villa 
de Jaca, de que los carniceros no pudiesen vender la carne sino es A 
peso: Data apud Tirasonam mense septembris per manum J. de Berax 
domini regis notarii et mandato eius scripta sub Era MCCXL prima, 
lluius reí testes sunt Eximinus de Lusia, Arnaldus de Alascuno, Gar- 
cía Komei, Lupus de... et Petrus maiordomus (1). Este dato nos indu- 
ce h pensar si fu6 en este tiempo y no en 1202 (como afirma Víctor Ba- 
laguer) ni en 1204 (como indica Antonio BofaruU), la entrevista que 
nuestro monarca celebró con el de Castilla en Campillo, cerca de Ta- 
razona. Al parecer Zurita pone, sin precisarlo bien, esta entrevista, 
celebi'ada para arreglar cuestiones de lindes ó fronteras, en el año 
120-1. Mientras no aparezcan pues, documentos que lo contradigan, 
opinamos que las vistas de los reyes Pedro de Aragón y Alfonso de 
Castilla se celebraron en septiembre de 1203, en las cercanías de Ta- 
razona. 

En los primeros días de octubre estaba en Teruel. La escritura de 
confirmación del castillo y lugar de Bos, llamado también Vallorscra, 
á favor de Arnau Palahí, para que lo reconstruyese y repoblase, tiene 
esta data: Datum apud Turol die dominica prima mensis octobris per 
manum J. de Berax domini regis notarii et mandato eius scripta sub 
runiei Era MCÍ XL prima». Testigos, Berenguer de Atencia (Entenza?) sénior 
en Teruel, Ximén de Lusia, sénior en Sos, Pedro Ximén de Urrea, sé- 
nior en Burgia (Borja?), García Romeu, sénior en Calatayud, Bernat 
de Castellazol, sénior en Ainsa, Pedro Sesse, sénior en Aranda y Blas 
co Romeu, sénior en Tarazona (2). 

El último día del propio mes de octubre estaba en Huesca, donde 
aprobó, de consilio s(q)ienthini et baronum nostrorum, la concordia ce 
lebrada entre el obispo y cabildo- de Lleyda de una parte y la iglesia 
de San Rufo, situada en territorio de esta última ciudad, de otra parle, 
«3Uper palatio quodam nostro quod situm est in Cuda Ilerdensc quod 
utique per nostram paginam contulimus olim eidem ecclesie Sancti 
Kufi... Datum apud Oscam ultima die mercurii mensis octubris per 
manum Johannis de Berax domini regis notarii et mandato eius scrip 
ta sub Era MCCXL prima». Firmaron con el Rey, Arnau de Alascún, 
Ximén de Lusia, García Rumeu, Pere Balbi, Esteve de Marimón, Isarn 
de Tolosa y Guillem de Cubells (3). íliiesca (li Libro de la Ciiileiia ile .laca, loli" II: W'Ui ivinitiilii jiur l>. (i:ilp|-iri Llalnu?, cui'n/í|Min- 
diente (le esta E. Academia. 

(2) I'org. 167 de Pedro I, Arcliivo <;. de A.; pulilicado cu Colección de documentos iniíli- 
tos, vol. 8. 

(3) Cartoral de la Catedral de Lleyda, folio 37; .archivo del Cabildo. Véase la donac¡«5ii de ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, 11 EN ARAGÓN 273 

El día siguiente, primero do noviembre de 1203, otorgó también en 
Huesca, el privilegio de que ullus intret doinibus super fidancias divec- 
ti: Date Osee calendas novembris per manum J. Beraxensis domini 
regis notarii et mandato eius scripta a Petro scriptore Era jMCCXLI"; 
huius rei testes Arnaldus de Alascuno maiordomus, Eximenua de Lu- 
sia sénior in Sos, García Eo::'ei sénior in Calatayub, Petrus de Alchala 
in Oscha (1). 

Antes de acabar el mes de noviembre penetró de nuevo en Catalu- 
ña y encontrábase en Lleyda cuando otorgó la concesión á R. de Cas- 
tellvell, por durante la vida de éste, de la villa de Ether (Err?) de Cer- 
daña, con todas las rentas y derechos pertenecientes al monarca: Da- Lieyda 
tum Illerde mense novembris per manum J. de Berix domini regis 
notarii et mandato eius scripta a Petro scriptore sub anno Domini 
MCCIIF; Armaron después del rey, Pous de Vernet, y Berenguer de 
Eubió (2). 

Sin embargo este viaje á Cataluña fué rapidísimo, porque en di- 
ciembre estaba otra vez en Aragón, y el día 31 del citado mes firmaba 
en Jaca la donación á favor de Pedro Aznárez y en recompensa de 
varios servicios, del derecho que el monarca tenía en las villas de Ara- 
hués y Larraz, así como de los castillos y villas de Suersa (?), Signos, 
Nove, Castellsunyer y Huarsa, y de los hombres que tenía en honor 
en Exavier Ayai (?); reteniéndose el rey los servicios de ost y caval- Jaca 
cada en dichos puntos y obligándole á reconstruir y tener preparado 
el castillo de Suei'sa: Datum apud Jacam die dominica ultima mensis 
decembris per manum Johannis de Berax domini regis notarii et man- 
dato eius scripta sub Era MCCXL prima. Después de Don Pedro firma- 
ron como testigos el mayordomo Arnal de Alascún, García Eomeu, 
Aznar Pardo, Adam de Alascún y Pedro Pomar (3). 

En enero de r204 el rey bajó de Jaca á Huesca y allí otorgó las 
dos siguientes escrituras: Concesión á los Templarios de Montzón, de 
la villa de Seros, sin retención alguna, pero con la condición de que año 120 
cumdo el monarca recobrase de su madre la villa de Aseó la cedería 
enseguida á la orden del,Temple y ésta le devolvería la antes citada 
de Seros. «Datum Osee mense januarii per manum Johannis de Bcrax 
domini regis notarii et mandato eius scripta á P. scriptore sup Era 
JICCXL secunda». Fueron testigos, el mayordomo Arnau de Alascún, 8 de agosto de 1202 del palacio de la Qluda al prioi-ato de San Riif. En este tiempo, Alfonso^ 
conde de Provenza, se encontraba en Eygineres ó Eyguieres, entre Arica y MarseUa, scf^ún 
vemos por la data de la confirmación de privilegios «lue su padre el rey Alfonso de Aragón 
había concedido á los vizcondes de Marsella: <In nomine Domini, anuo incarnationis eius- 
dem MCU" 111°, indictione VIH*, in mense octobris... actum est hoc Aiguerie.. > (Archives 
departamentals, MarseiUe, AA 2 núm, II. Nota remitida por M. lí-aimbault). 

(1) Libro de la Cadena de Jaca, folio 38; nota enviada por el Sr. Llabrés. 

(2) Perg. 172 de Pedro I, Archivo C. de A. 

(3) Perg. 174, Ídem. 

1906.— 20 Huesca 274 I MIRET Y SANS 

García Romcu, Aznar l'ardo, Hereiifíuer de Entenza, Pedro de Alcalá 
y Pedro Sesse (1). 

Donación á Gascón de Castellot, del castillo de El-Mall, |iara que 
lo repoblase para mejor defensa de los cristianos, y con la oblifíación 
de servir al rey en pax y en guerra. Este castillo lindaba con vivo 
Truitarum y con rivo deis Tremols: «Datuní Osee mense januarü per 
manum J. de Berax doinini regis notarii et mandato eius scripta sub 
Era jMCCXL secunda». Testijí'os, IJcrenguer de Atteucia (Entenza?), 
sénior in Turol. García Roraeu, sénior in Calataiub, Blasco Romeu, 
sénior in Tirassona, Lol'arrenclius, sénior in Luna, Sandio Ramírez, 
sénior in Exea, Pedro de Alcalá, sénior in Osea y Ato de Foccs, sénior 
in Sariflena (2). 

No tardó mucho el rey en encaminarse al Lenguadoc, porque se- 
gún indica Benoist en su líistoire des albigmis, fundándose en cierto 
documento, Don Pedro estaba en Carcasoua, en febrero del 1203 de la 
Canassona Encarnación, que es 1204 del estilo moderno, cuando declaró que los 
albigenses eran efectivamente heréticos, por haber llamado á su pre- 
sencia á los legados pontificios y á personajes de la nueva doctrina 
y haberse enterado de sus principios (3). 

De suerte que con todo lo que venimos apuntando desde 1202, 
queda demostrada la completa equivocación de Víctor Balnguer, quien 
opina que el rey de Aragón permaneció en Montpeller desde últimos 
del citado afio hasta mediados del 1204, «sin que en todo este tiempo 
volviese á su país (4)». 

No sabemos, hasta ahora, donde pasó el rey Don Pedro el mes de 
marzo de 1204. A finos de abril estaba en Amilau (hoy Millau, depar- 
tamento del Aveyron), entre Montpeller y el Ródez, acompañado de 
su hermano Alfonso, conde de Provenza y de Ramón V, conde de To - 
losa, su cufiado; y allí otorgaron los tres una importante convención 
sobre el préstamo que el conde de Tolosa hacía al rey por la suma de 
ciento cincuenta mil sueldos mclgorienses. Don Pedro hipotecó y jure 
pignoris entregó á Ramón V la citada villa de Amilau, los castillos de 
Chirac, Greze, San Affrican, Bornac y otros y todo cuanto poseía en 
los vizcondados de .Amilau y Gabaldá (hoy Gévaudan, departamento 
de la Lozére) y dio especial garantía para el caso de que Don Sancho, 
tío del rey, no reconociese esta hipoteca y se apoderase de algunas délas 
refei'idas posesiones. «Ego itaque Ildefonsus Dei gracia comes et mar- 
chio Provincie, mandato P. regis Aragonum fratris mei, pro predictis 
ómnibus in modum suprascriplum servandis, vobis iamdicto R. comiti Amilau (l'i Perg. 154 del armario 23, Vomuns, Archivo del (;ran Priorato de Cataluña, y perg. 201 
de Pedro I, del Archivo C. de A. 
(2; Perg. 202, ídem. 

(3) fíistoire genérale de Latir/uedoc, Vaissette, edición Privnt, \ol. fi.", p;ig. 231. 

(4) «Historia de t;ataluria>, libro V, cap. XIII ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALU.VA 11 EN AKAGÓN 275 

Telóse et successoribus vestris me fldejussorem obligo, sub ypoteca 
omuiuin rerum mearum...» «Ad hoc nos R. Dei gratia dux Narbone, 
comes Tolose .. promitimus per nos et successores nostros vobis P. regí 
Aragonum et vobis I. coiniti Provincie et vestris, quod hurgum de 
Amelia vo.. et totam terram predicti pignoris . sicut terram propriam 
tractavimus et conservabimus .. Acta suut hec omnia et laudata apud 
Ameliavum, anno et mense quo supra {anno eiusdem Iiicarnationis 
MCCIIII, mense aprili] (1). Fueron testigos Guillém Durfort, G. de 
Crexell, Asalit de Gudal, García Eomeu, Blasco Romeu, Ariiau de 
Foxá, G de Anglerola, Dalinau de Rocaberti {?), Gui Capdeporcli, 
Dragonet de Bocoiran, Pere Bertrán de Lunel, Columbi, escriba del 
rey y P. notario del conde de Tolosa. En esta escritura el conde de 
Provenza se dice menor de edad, de modo que debió nacer por las cer- 
canías de 1180 ó posteriormente á este año. La Histoire de Languedoc 
refiere que el motivo de este convenio entre el rey de Aragón y el 
Conde de Tolosa, fué la dificultad que ofrecía para el primero reducir 
á obediencia al rebelde y audaz Guillém de Peyra, obispo de Mende, 
que había destituido los bailes del rey en la tierra de Gabaldá y se 
había apoderado de la villa de Marvejols, que era del citado monarca. 
El Conde de Tolosa podía con más fuerza dominar dicha rebeldía y 
así le cedió temporalmente, bajo forma de hipoteca por préstamo, to- 
das aquellas tierras. Añaden los Benedictinos que con el dinero de 
este préstamo, el rey pensaba ya sufragar los gastos de su casamiento 
con María de Montpeller, y su viaje á Roma 

Creemos que fué durante aquella estancia de Don Pedro, de su 
hermano Alfonso y del Conde de Tolosa en Amilau, cuando otorgaron 
el convenio de alianza política, jurándose los tres mutuo auxilio con- 
tra todos, exceptuando el rey á su hermano citado y á los reyes de 
Castilla y Hungría. Alfonso exceptuó del compromiso de atacar ó ir 
contra^ á su hermano Pedro, al Emperador de Romanos y al rey de 
Hungría; y el Conde de Tolosa hizo lo mismo respecto de los reyes de 
Francia é Inglaterra, del Emperador de Romanos y de la iglesia de 
Arles del Ródano: «In nomine Domini nostri ihesu xhrispti anuo In- 
carnacionis eiusdem MCCIHP mense aprilis. Notum sit ómnibus hoc 
scriptum audientibus quod ego P. Dei gratia rex... et ego I. frater eius 
comes Provincie et ego R comes Tholose Regine Constancie filius tac- 
tis corporaliter sacrosanctis Evangeliis invicem juramus alter alteri 
vitam nostram, membra nostra, terram nostram, secreta nostra mundo 
siue in guerris siue in causis et in alus ómnibus... Et sub predicto sa- 
cramento flrmamus quod quilibet illoruní vasalloium vel hominum 
super ómnibus i-ebus vel super omnes questiones iusticiam accipiat et (1) Iliíli iré de Languedor, edicióu Privat, vol. S, col. 518; publicado tambicn jior Tculct, 
en Layettea du Tretor des Ckartet. El or¡BÍnaI estil en les Archives NalionaUs, de Pnris, 
J. 589. 276 I MIRFT Y SANS 

f'aciíit in inanu illius cui tenctur siue ralioue ñeudi siuc rutionc siiiipli- 
cis tidelilatis...» Fueron testigos, García Romcii, Aznar Pardo, G. de 
Aiiglcrola, G. Durlort, G. Porcellct, Dra^onet, Gui Capdoporcli, Bre- 
món de Salvo y altres, y el escribano Pedro, del Conde de Tolosa (1). 
Nótese que son los mismos personajes que figuran como testigos en la 
otra escritura ya citada del préstamo y por lo tanto es indudable que 
ambas fueron hecfias en Amilau. 

Creemos que desde Amilau el rey de Aragón bajó á Provcnza y en 
mayo apra-ccc en Aix, donde concurre á la cclcbraci ni del convenio 
entre AH'onso, conde di; Provcnza y Guilléra, conde de Forcal(|Ucr, en 
presencia de líostán de Sabrán, Martí de Canet, Guillém de Montoliu, 
Ruf de Castcllnou y otros caballeros. En este tratado el de Forcalquer 
i'ioveiiz.i ofrece como rehenes, en garantía de fiel cumplimiento, el conde San- 
cho (ex-conde de Rosselió), tío del rey Don Pedro, Guillém de Sabrán, 
Bertrán de Vilamur, Pons de Montllor y algunos más. Entre los rehe- 
nes dados por Alfonso, figuran Guilléra Porcellct, Rostan Gantelm y 
Rostan de Carboneres. La guerra entre los dos mencionados condes 
quedó terminada, si bien, algunos meses después y aprovechando la 
ausencia del rey de Aragón, que estaba en Roma, el de Forcalquer 
rompió de nuevo las hostilidades (2). 

En este mismo mes de mayo ocurrió uu hecho que tuvo indudalile- 
mente consecuencias, por la impresión que debió producir en el ánimo 
del rey. Pere de Castellnau, legado pontificio, formuló quejas por la 
negligencia y codicia de Bereuguer de Aragón, arzobispo de Narbona, 
tío de Don Pedro. En virtud del informe del legado, el Papa le quitó 
la abadía de Montearagón por carta de 29 mayo, mientras el monarca 
estaba en Provenza. 

Debemos hacer notar también que Guillém Durfort, uno de los pri- 
meros consejeros del rey, se sejiaró de éste al salir de Amilau, en abril, 
y vino á Barcelona, donde ya se encontraba el sacristán de Vicli, otro 
de los más predilectos consejeros, y á quienes confió, quizás, Don 
Pedro el gobierno del Estado, durante su ausencia en la otra parte de 
los Pirineos. Así nos lo hace presumir el convenio de paz que fué cele- 
brado en Barcelona, el "2 de junio de 1204, entre los prohombres de 
esta ciudad y el patrón de una nave genovesa, y en el que se lee: «Ad 
hec sacrista ausonensis et G. Durfort qui tum presentes aderaut in 
Barchinona habito consilio cum probis hominibus Barchinone conces- 
serunt emptionem prcdictis pisanis tali pacto et conditione quod pre- 
dicti pisani bona flde promiserunt .. quod malum non fecerent homi- 
nibus domini regis Aragonis ñeque in sua térra aut marítima...» Este 
cuidado de asuntos de interés público que tienen Durfort y el sacris- 
tán de Vich, así como ver que el notario de esta escritura es uno de los (1) Pcrg. 184, do Pedro I, archivo C. de A. 

(2) Papón, Bisioire de Proveme, II, pág. 277. itlNERARIO DEL REV PEDRO 1 DE CATALUÑA, II EX ARAGÓN 277 

del rey, Pere de Blaiides, indican claramente que dichos personajes 
eran los regentes en Cataluña en la ausencia de Don Pedro. 

Desde Aix se dirigió el rey Don Pedro á Montpcller para preparar 
su enlace cou María, señora de dicha tierra. Y aquí debemos hacer 
una digresión, interrumpiendo el itinerario. 
Sello de Pedko el Católico, Rey be Cataluñ\ y Aragón" 
(Tamaño natural) Alfonso I, rey do Cataluña-Aragón, pidió la mano de Eudoxia Com- 
neno, la que según Ducange en FamiUes Bisantines, era sobrina del 
Emperador Manuel é hija de Isaac, hermano mayor del soberano. Em- 
pero, la Crónica de Jaime I dice qu.e era hija de Jlanuel Connieno. 
Aceptada la propuesta, Eudoxia retardó la llegada á Occidente, y el 
rey Alfonso, creyendo que ya no quería venir dicha princesa, apresu- 
róse á casar con Sancha de Castilla. Al poco tiempo del casamiento 
llegó Eudoxia y sorprendida esperó en Montpeller las órdenes de su 
padre. El Emperador murió en aquellos días y Eudoxia aceptó la pro- 
posición de enlazar cou Guillém VIII, señor de Montpeller, con la con- 
dición de que el primer hijo que naciese, fuese varón ó hembra, he- 
redaría la Señoría. El matrimonio fué celebrado en 1181 y poco des- 
pués de 1182 debió nacer María. La falta de hijos varones y los 
devaneos de Eudoxia, la hicieron antipática al marido. Ducange dice: 
Eudoxiam, propter violatam thori fldem, repudiavit ac remisit Wi- 
llelmus. Confírmase esto en la vida de Folquet de Marsella, en Bio- 
graphies des Troubadours, de Chabaneau, porque, al parecer, el fu- 
turo obispo de Tolosa (Folquet), había buscado los favores de Eudoxia. 

Para distraerse de las penas domésticas, Guillém VIII marchó á Montpeller 278 J. MIRIT Y SANS 

la corte do Alfonso de Arufíón y en ella conoció una señora, llamada 
Inés, con la que contrajo matrimonio, por el mes de abril de 1187, 
bajo el pretexto de no tener hijos varones con Eudoxia Comneno. 
El Papa reprobó este acto, pero el señor de Montpeller persistió y 
la repudiada esposa, no pudiendo volverse & Oriente, se refugió en 
un convento, en Aniano. Su hija María, apenas nubil, la hizo casar 
su despiadado padre, con Barral, vizconde de Marsella, y quedó viuda 
al poco tiempo, en 1192. 

Entretanto Guillém VIII trabaja para lograr la lefjitimación de los 
hijos que tenía con Inós y había ya obtenido á fuerza de coacciones, 
la renuncia ex])resa de la inocente María A la sucesión de los bienes y 
estados paternos, en diciembre de 1197, al casarla en scj^undas nup- 
cias con Eernat, conde de Comenge (1). Al ver, por fin, que de ningún 
modo el Papa quería sancionar aquel escandaloso enlace, creyó mejor 
acontentarle por medio de una fingida reconciliación con Eudoxia, 
pero obteniendo la legitimación de los hijos adulterinos. Una descono- 
cida carta de Inocencio III, publicada en 1885, en Bibliotéque de V Eco- 
le des Charles, ha venido á revelarnos que, en efecto, Eudoxia fué 
llamada por su esposo, en octubre de 1202, poco más ó mencs. Mas, 
nada tampoco se logró del Papa, y envuelto por estas contrariedades 
Guillém murió, en setiembre de 12^3, según la Crónica romana de 
Montpeller. En su testamento, Guillém instituyó heredero de la seño- 
ría al hijo primogénito que tuvo de su concubina Inés, pero el pueblo 
acató la reprobación del Papa y prescindiendo de aquella disposición 
testamentaria, entronizó A María. El conde de Comenge, que tenía ya 
con María de Montpeller dos hijas, la repudió bajo pretexto de paren- 
tesco y al parecer azuzado por el conde de Tolosa y el rey de Aragón, 
en los comienzos de 1204. 

Entonces vio Pedro I ocasión propicia para unir la señoría de Mont- 
peller á la Corona de Aragón y concertó su matrimonio con la desgra- 
ciada María, de la que iba á ser su tercer marido. 

El 15 de junio, nuestro monarca estaba eu Montpeller y, en la casa 
de los Templarios, firmó las capitulaciones matrimoniales que empie- 
zan con esta invocación bíblica: «Cum in mondi principio üeus omnia 
creando ad ultimum hominem condidisset, tulit uuam do costis eius 
dicens: Non est bonum hominem esse solum, faciamus ci adiutorium 
simile sibi... Ideoque in Dei nomine ego María, filia condam Willelmi 
domini Montispessulani, collocaus me in matrimonium tibí domino 
Petro regí Arag.. do tibi mecum in dotem villam Montispessuli cum 
suis ómnibus pertinenciis. . et castrum do Latis... Castrumnouum... 
Montef errarlo... Castriis.,. Uomelacio... Pogeto... Moutebazeno... Cor- 
nonescito... Frontiniano... Popiano... tali pacto et condicione. . quod (1) Las actas (ic renuncia y fie matiinionio <ie M.aria, están transcritas en el Cartoral delí 
GuiUems, ile Montpeller, núnis 204 y 2U5. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, 11 EM ARAGÓN 279 

si habueriraus infantes superstites de me natos et de te generatos, ad 
priraogenituin masculuiu vel eo decendeute ad subsequentem raascu- 
lum... hec dos integre reuertatur, sin autem ad propinquos meos. Et 
ego Petrus rex .. recipiens te Mariim in Icgitiniam coniugrm cuín pre- 
dicta dote et me tibi tradens in virum legitinuini, dono et concedo tibi 
in donacionera propter nupcias et in sponsalicio tuo totum comitatum 
de Rossillo cum ómnibus yiilis... a fonte de Salsas usque ad Clusam... 
Et ego Comes Sancius, domim Petri regis Acagonum patruus, per 
fidem meam plenitara et requisitam, et ego Ildetonsus comes et mar- 
chio Provincie frater domini Petri... et ego G. de Balcio et ego H. de 
Balcio et ego Roncelinus vicecomes et dominus Massiliensis... nos om- 
nes supradicti et singuli prestito a nobis... per stipulacionem promit- 
timus et coniienimus tibi domine Marie prescripte quod domiuus Pe- 
trus rex... omuia predicta... fldeliter et pleiiarie tenebit... Acta sunt 
hec omnia et laudata in domo milicie templi site iuxta Montempessu- 
lum, post ecclesiam, anno dominiceincarnacionismillesimoCCquarto, 
XVII kalendas iulii in presencia et testimonio domini Guidonis Maga- 
lonensis prepositi, B. Radulptii... (1)». 

Dos días después de este contrato de nupcias, el 17 Junio, el rey de 
Aragón otorgó carta de protección y de homenaje al obispo de l\Iaga- 
lona, en presencia del conde de Tolosa, del de Provenza, del príncipe 
de Orange y otros magnates: «Audi te Guillelme Maglonensis episcope 
ego Petrus dei gracia rex... comes Barchi .. et dominus Montispessu- 
lani ab ista hora in antea personara tuam non capiam vitam et mem- 
bra tua tibi non tollam... et si in illo honore quem tu hodie habes et 
possides et canonici.. ego Petrus tollerem vel forifactum ibi face- 
rem cum tu men comonras per sacramentum... infra quadraginta dies 
eabalmen o rendrai od emeuderai uel ad tuam merce meu contenrai... 
Hoc fuit factum anno dominice incariiacionis millesimo CC quarto, 
XV calendas iulii apud Montempessulanum, in ecclesia beate Marie, in 
commuui colloquio, in presencia et testimonio Raimundi comitis To- 
lose, B. de Audusia, G. de Balcio, H. de Balcio tratris sui, lldefonsi 
comitis Provincie, Comitis Sancii... et Ugonis Laurencii notarii (|ui hec 
scripsit (2)». 

Cuando se quiere escribir de estos asuntos sin practicar detenida 
investigación, se cometen numerosas equivocaciones Dice Oalaguer, 
copiando ciegamente á Vaissette, que el rey Pedro y María perniane- 
cieroa algún tiempo en Montpeller, después de su matrimonio, y en 
agosto aprobaron las libertades de la ciudad. Pero, según un docu- Zaragoza 
mentó que hemos encontrado, entre ambos hechos, ó sea entre el 15 de Montpeller íl) Archives Nationales, París, J 592; publicado en Layettes du Tresor fies Cliartes, iior 
Teulet, y en Spicilegium de D'Acliery, III. 

(2) Publicado por Teulet en Layettes du Tressor des Charles, n.° 7!S. Un extracto del 
documento se da en Instoirc genérale de Lavguedoc, Privat, VIII. 2S0 J- MIRRT Y SANé 

junio y el 15 de agosto cíe 1204, el rey Pedro pasó los Pirineos y llegó 
á Zaragoza. Kn dicha ciudad está datada la cesión en prenda ó hipoteca 
de una finca de Mahallón, otor,uada por el monarca á favor de Palacín 
de Scabeo, por la suma de 440 maiicusos alfonsinos de oro, de los que 
parte eran precio de varios caballos que le había comprado: «Datum 
Cesarauguste mense iulii, in festo Sancti Benedicti per manum Johan- 
nis de Berax domiiii rcgis notarii et mandato eius scripta a Petro 
scriptore sub Era MCCXLIl"». Después del rey, signaron como testi- 
gos, García líomeu, Arnau de Alascún y Martín Rodlan (1). 

Muy breve fué su estancia en la capital de Aragón, por cuanto el 
15 de agosto estaba ya en Montpeller otra vez y tenía ya acordado con 
los principales habitantes la redacción do las costumbres ó franquicias 
y usos de aquella ciudad, aprobándolas en el indicado día, en esta 
forma: «In nomine Domini... talis sunt consuetudines et libértales ville 
Montispessulani... Et ego P. Dei gracia rex Aragonie, comes Bar- 
MontpcUer chinoue ct dominus Montispesulani, visis... ómnibus supradictis et 
singulis habita super hiis plenissima deliberacione et multoi'um probo- 
rum virorum habito consilio... omnia supradicta et siugula in perpe- 
tuum valitura laudo, confirmo et decerno omnil^us hominibus Montis- 
pessulani per me et per omnes successores meos domines Montispessu- 
lani ,. Sed de ómnibus predictis et singulis excipio omnes illos quos 
íeci exules de Montepessulano et de tota térra que fuit G. domini Mon- 
tispessulani quondam filii Mathildis duccisse, eo quia, cognoscens eo- 
rum culpas, tempore quo torra Mor.tispessulani ad me perucnit, iuraui, 
ad peticionen! popiili Montispessulani, quod ipsi nunquam in -Monte- 
pessulano et predieta térra redirent... Uniuersa et singula supradicta... 
in bona fide mea et sub eo sacramento quod, tactis sacrosanctis Euan- 
geliis, feci in domo Milicie, de laudandis et tenendis moribus et 
consuetudinibus Montispessulani, tempore quo térra Montispesulani ad 
me peruenit me obseruaturum. .. corroboro. Acta sunt hec omnia ct 
laúdala in ecclesia Beate Marie de Tabulis, ubi hac specialiter de cau- 
sa fere lolus populus Montispessulani ad commune colloquium conue- 
nerat, anno ab Incarnatione Domini MCC.IIir, mense augusli, in die 
Assumptionis Sánete Marie, in presencia et testimonio G. Magalonen- 
sis prepositi, Gaucelmi canonici... et aliorum multorum quibus fere 
tota ecclesia erat plena et B. de Porta publici curie JIontispessulani 
notarii qui hec scripsit». 

«Similiter et ego Maria regina... examinatis ómnibus supradictis et 
singula.., proprio mee voluntatis motu et specialiter mandato dicti 
mariti mei domini regis, omnia supradicta et singula in perpetuum va- 
litura laudo». También exceptúa de regirse por estas costumbres, 
aquellos que fueron desterrados por rebelión cuando Maria fué pro- 
clamada heredera de su padre y señora de Monpeller, ó sea los partí- (1) Perg. 191 lie Pedro I, Archivo C (U; A. ITINERARIO DEL RaY PEDRO I DE CATALUÑA, If EN ARAGÓN 281 

darlos del hijo ilegítimo de Guillermo VIK. « Acta sunt hcc et a 
domina regina laudata in camera Castelli Slontispessulani anno et 
mense quo supra, V calendas septembris (1)». 

De manera, que María, titulándose reina de Aragón, aprobó en 
26 agosto 1204, ó sea diez días después que el rey Pedro, la redacción 
ó acta de las costumbres de la ciudad. Y este documento nos prueba 
que se había ya celebrado el casamiento de nuestro monarca, porque 
María tomaba el título de reina. No sabemos, pues, como puede decir 
Antonio de Bofarull y otros que le han seguido, entre ellos el autor de 
la reciente Historia del ariobispado de Tarragona y del territorio de 
su provincia, que el casamiento se celebró á la vuelta de Roma del 
rey Pedro, ó sea á fines del citado año 1204. Los documentos que cita- 
mos son concluyentes; la boda tuvo lugar en junio. Cuando se dieron á 
luz estas obras históricas, hacía muchos años que estaban publicados 
por Teulet y otros dichas escrituras y es sensible que penetren con 
tanta dificultad en la erudición catalana estas publicaciones extran- 
jeras. 

A mayor abundamiento podemos citar otro documento, de 16 de 
agosto, que prueba que Pedro I y Jlaría de Montpeller estaban ya ca- 
sados, sin duda alguna- «In nomine Doinini, anno Incarnacione eius- 
dem MCCIIII, mense augusto, XVII calendas septembris. Ego Poncius 
P. de Agantico... concedo tibi domino Petro regi Aragoníc comiti 
Barch... et domino Moutispessulani et castri de Omellacio, nomine do- 
mine Marie regine Aragonie uxoris lúe et successoribus tuis et suis do- 
minis ville Montií3pessuli et castri de Omellatio... videlicet alodium- 
segnoriam et iurisdictionem et medietatem pro indiuiso castri de Po, 
piano... Et ego Petrus, Dei gratia rex... recipiens predictam donacio- 
nem nomine meo et Marie regine Aragonie uxoris mee, dono et in per- 
petuum concedo tibi Pontio Petro et successoribus... ad feodum hono- 
ratum, totam dictam medietatem castri de Popiano et aliam medieta- 
tem quam in dicto castro habemus... Acta sunt hec omnia et laudata 
apud Montempessulanum, in stari quondam Petri Pecthavini quod te- 
net R. de Cahorcio. Et ego Maria, filia quondam domini Guillelmi... 
recipiens predictam donacionem medietatis castri de Popiano ut dic- 
tum est a te Poncio Petro mihi et domino regi marito meo factam, 
laudo et in perpetuo confirmo et dono ad feudum honoratum...» Es, 
pues, innegable que el matrimonio se celebró á mediados y no A, fines 
de 1204. 

No hallamos rastro del paso del rey, durante el mes de septiembre, 
pero es casi seguro que residió en Montpeller y otros puntos de Len- 
guadoc y Provenza, disponiendo los preparativos para su viaje á, 
Roma. Montpeller (li Pul. Meado por Teulet, Layelteí; el original está on loa ÁTchiveg ^aliónales, áe V»- 
r¡3, J. 331). 282 J. MIRET Y SANS 

FA 4 (Ifi octubre estaba on Marsella, en compañía de su liermano 
Alfimso, conde de Provenza, y allí otorgaron el célebre testamento 
con recíproca substitución, del que doy la parte más importante, por 
ser desconocido de la mayoría de nuestros historiógrafos, aun cuando 
hace dos siglos qu3 lo publicó Bouelie. Víctor lialaguer y aUún otro 
MarscUa rcproduccn los cuatro renglones que Vaissette dedicó á esto. El docu- 
mento, conservado hoy en los Ai-chives dcpariamantalcs des Bouches 
du lihonfí (B. 302), lüce así: «In nomine Domini anno ab Incarnatione 
eiusdem millesimo CCIIII°, menso octobri quarto nonas eiusdera men- 
sis .. Id circo, ego Petrus Dei gratia Rex Aragonum... voleus visitare 
limina Beatorum Apostoloruní Petri et Pauli aniore Dei et pro salute 
anime mee, per hanc scripturam nuncupatum fació testanientum... 
id circo omnia legata que quondam in testamento meo disposui, con- 
firmo et ipsum testamentum cum tota sua serie, cum eodem testa- 
mento, nisi forte in hoc aliquid vario, vel in futurum aliud addidoro, 
vel mutavero .. Si Deus omnipotens beneficio misericordie sue infantein 
masculum ex hoc legitimo matrimonio, vel alio mihi concesserit, illum 
in ómnibus bonis meis heredcm instituo. Et quod omnia supradlcta 
compleat et persoluat, quom relinquo in tutela et cura Iklcfonsi fratris 
mei Comitis Provincie cum ómnibus iuribus suis, usque quo habeat vi- 
ginti annos completos. Si autem infantem masculum taleni non ha - 
buero, dilectum fratem nieum Ildefonsum comitem et marcliioncm 
Provincie, mihi hcredem instituo... Eodem modo si filiam habuero, 
sine infante másenlo, Comes predictus sit heres et filiam honeste mari- 
tet cum sex millibus marchiis argenti... Domnam Mariam rcginam 
uxorem meam comitto fidei predicti fratris mei, cum omni térra et ho- 
minibus... Quidquid tamen de ea vel de negotiis eis faciendum, facial 
consilio miiitum et proborum hominum Montispessulani... Ego id circo 
predictus I. comes et marchio Prouincie promitto uobis domino P. regi.. 
dilecti fratri meo, quod omnia supradicta compleam et obseruem se- 
cundum intellectum ucstrum.. ítem ego Ildefonsns predictus Comes 
meum fació testamentum, instituens in heredem filiuní infantem mas- 
culum, si quem ex legitimo matrimonio suscepero et relinquo eum sub 
tutela et cura predicti fratris mei... quod si talem non habuero, domi- 
nixm Petrum Regem... fratem meum mihi heredem instituo... Si autem 
filiam habuero, sine infante másenlo eodem modo ipsum Regem fra- 
trem meum heredem fació quara, idóneo matrimonio collocet cum tri- 
bus millibus marchiis argenti... Signum domini P. regis.. Datum Mas- 
silie mense octobri sub anno Domini millesimo CC quarto. Signum 
Pretri scriptoris qui hoc scripsit mandato Domini Regís et domini Co- 
mitis». Entre los presentes figuran Ramón y Uch de Baus, Rostan de 
Sabrán, Bertrán de Avinyó y Juan Artasona. 

Después de la otorgación de este testamento doble, se embarcó Pe- 
dro I para Italia, con el intento de ser coronado por el Papa y lograr 
protección para la conquista de las Baleares. Pareae que se detuvo eu ITÍNERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUÑA, 11 E\ ARAGÓN 283 

el puerto de Genova y fué luego á desembarcar en Ostia, de donde se en- 
caminó á Roma. Las noticias de su llegada á la corte pontific'a y de la 
ceremonia de la coronación se encuentran en un acta del Papa Hono- 
rio 111, del tenor siguiente: «Onorius episcopus seruus seruorum Dei. 
Uniuersis Chrispti fldelibus presentem paginara iuspecturis salutem et 
apostolicam benedictionem. In registro felicis recordationis Innocencü 
Pape predecesoris nostri ordinem coronacionis cum privilegio inclite Roma 
recordationis Petri Regis Aragonuní prospeximus contineri. Quorum 
tenorem de verbo ad verbum... Anno séptimo pontificatus domini In- 
nocencü tercii (elegido el 8 enero 1198) Pape mense nouembri, Petras 
Rex Aragonum ad apostolicam sedem accessit ut ab eodem domino 
Papa militare singulum et regium acciperet diadema, venit per mare 
cum quinqué galeiri et aplicuit apud insulana Ínter portum et Hostiam 
adducens secum Arelatenensium archiepiscopum, prepositum Magalo- 
nensem cum quibus interfuit electus montis majoris {abadía de Mont- 
major de Provenza) et alus quidem clerici nobiles et potentes proceres 
queque secum adduxit Sanctium patruum suum, Ugone de Baucio, Ro- 
celium de Marcilia, Arnaldum de Fuxano et alus multis nobiles et po- 
tentes misis ad illum equitaturis et sumariis pene ducenlis tecit eum 
apud Sanctum Pelrum ad presentiam suam idem dominus Papa venire 
mittens in occursum ipsius quosdam cardinales senatorem urbis et 
alios multos nobiles et magnates fecitque illum 'apud Sanctum Petrum 
in domo canonicorum honorabiliter hospitari. Tertia uero die in festo 
videlicet beati Jlartini {11 noviembre) prefatus dominus Papa cum epis- 
copis, presbiteris et diaconilibus cardinalibus prenuncio et cantoribus, 
cenatere justitiariis, judicibus aduocatis et scriuiariis multisque nobi- 
libus ac populo cOpicio, ad monasterium Sancti Pancracii raartiris 
Pape transtiberino est profectus ibique prefatum Regem per manum 
Pertuensem episcopi fecit iungi quem postmodum ipsum propria manu 
coronauit largiens ei Regalía insignia uniuersa mantum videlicet et 
colobrum septrum et pomum coronam et mitram corporale ab eo re ■ 
cipiens sacramentum cuius tenor talis est: Ego P. rex Arag... profiteor 
et polliceor quod semper ero fidelis et obediens domino Fa,\:)e... (Ro- 
mey y Bala guer han publicado esta obligación y reconocimiento feu- 
dal). Actum Rome apud Sanctum Petrum anno Dominice ¡ncarnatio- 
nis MCCIV, quarto idus nouembris anno Regni niei octauo. Hiis ómni- 
bus vitte peractis fecit eum dominus Papa per urbem ad ecclesiara 
Sancti Pauli deduci ubi galeas inueniens preparatas intrauit et aposto 
lica benedictione munitus ad propria meruit cum prósperitate vedire, 
Ne igitus super hoc possit in posteruní aliqua dubitacio suboriri pre- 
sentem paginan! bulle nostre feciraus munimine roborari. Datum Late- 
ranensem III nonis februarii pontificatus nostri anno Vil (1)». (1) Ciidices de la Merced; mamiscntoa del P. Ribera, copiado del Llibre veri del caliildo 
catedral de Gerona. Arch. C. de A, 284 P. CARRERAS Y CANDI 

Mientras el rey de Arafi'ón estuvo en Roma, se renovaron las hosti- 
lidades entre su hermano Alfonso, conde do Provenza y fiuilleriiio, 
conde de Forcalquer, de manera que regresó, probablemente en di- 
ciembre, A la Provenza occidental para apoyar al hermano y resta- 
blecer el orden. Si bien, desde 1174, el 'conde de Forcalcjuer había 
obtenido del Emperador, el reconocimiento oficial de ser vasallo di- 
recto del Imperio y la emancipación de su dependencia del conde de 
Provenza, este apoyo moral del soberano nominal de toda a(|uella 
tierra, no podía causar inquietudes al rey de Aragón ni A su hermano, 
en 1204. En esta época l'cdro I y Alfonso estaban en buenas relacio- 
nes con el conde de Tolosa, el único que podía serles temible en aquella 
rebelión de los de Forcalqucr. Ni el i"ey de Francia, ni el Emperador 
de Alemania prestaban atención alguna á la l'rovenza La muerte de 
Enrique VI, en 1197, había producido luchas en el seno del Imperio y 
la doble elección de Felipe de Suabia y de Ot de Brunswick fuó la se- 
ñal de un largo período de perturbación, hasta que, en 1208, por el 
asesinato de Felipe, quedó el segundo único señor de la corona impe- 
rial. Pero. Ot de Brunswick, absorvido toda su vida en los incidentes 
de la política italiana, para nada acordóse del reino de Arles, ni hizo 
visita alguna al valle del Ródano, ni aun después de 1209, cuando vio 
que el conde de Tolosa dejaba al Emperador, en el caso de morir sin 
heredero directo, todas las tierras que poseía «in dominatione Imjie- 
ratoris ultra Rodanum». Ni los francos de Felipe Augusto, ni los im- 
periales de Ot de Brunswick, pensaban, pues, en esta época en dispu- 
tar ó destruir la suprcuiacia y la dominación de la Casa de Barcelona 
en Provenza. 

JOAQrfN MlRET T SaKS. 

(Continuará) CACIQUISME POLITICH EN LO SEGLE XIII 

(Continuado) 

IV 

Pere de Palaü en lo eegnat de Pere «lo Gran» 

Palau destituit del ofici de batlle reyal.— Knquesta contra sos actes. — Lo jutge 
aragonés Eximen Perii; de Salanova. — Astuciesd'En Palau per eftigir culpabiütats. 
— Lo jutge coniprova los fraus d' En Palau.— Entrega d' una suma pecuniaria al 
Rey. — Pere <lo Gran» confereix noves comisions á Pere de Palau. — Es colector 
del bovatge.— Antagonismes entre Palau y Pedro d' Ayerbe.— Questions d' Alós ab 
Cubells y de Cubells ab Lleyda.— Palau entra en relació ab l'Infant Primogénit 

A Camarasa se forma, crexé y organisá, una forta oposició á les ar- 
bitrarietats y vexacionsd' En Pere de Palau, que promptc 's manifestá CACIQUISME POLÍTICH EN Lü SEGLE XIII 285 

ab actes públiehs. Palau, d' altre part, procura teñir contents y afectes 
á la sua persona, á sos amichs y valedors, afavorintlos en perjudici 
deis eraris comunal y reyal. Per tant, que losvehíns, quí, ab llurs ha- 
vers, contribuíen á les questies y comuns, veyen de mal ^vat, coni no 
hi eren compelits á satisferlos nul hom quí sia de son alberch ó en al- 
tres termes, cap deis partidaris del Batlle. 

Corría 1' any 1281, quan los contraris d' En Pere de Palau portaren 
llurs quexes al Rey, qui, escoltantles, passá á procehir en consequen- 
cia (194). Lo famós jurisconsult aragonés Eximen Peris de Salanova, 
anant á Camarasa deleg-at del Monarca, destituí á En Palau, obrint 
informació deis seus actes. 

Dirigífin lo mohiment d' oposició, dos ¿intichs eneraichs del Batlle, 
nomenats Guillem Goniir y Arnau Vives. Lo derrer havía actuat de 
colector reyal del bovatge en los llochs d' Á'¿er y Santa Linya (195) y 
tots dos cobraven lo monedatge per aquells indrets, com se veu ab la 
desautorisació del Rey, davant cortes exaccions que cometeren A Priva 
(4 de maigde 1281) (196). 

Lo mitj del regnat de Pere «lo Gran», 50 es, los anys 1280 y 1281, 
se disting'exen per les disposicions encaminados á flscalisar la adminis- 
tració deis qui colecta ven rendes, á causa de la volada que havía pres 
arreu la defraudado (197). Entre mol tes oi'des rey ais de importancia 
secundaria llavors dictades, hi ha la general adrepada á tots los veguers 
y batlles de Catalunya (4 d' Abril de 1281), manantíos donar comptes 
del que haguessiu cobrat, á Jucef Ravaya. Entre ells hi ve involucrat 
En Pere de Palau (198). A alguns pochs diligents, reitera les ordes en 
termes conminatius, lo 16 d' agost de 1281 (199). Com resultat d' aytals (194) 1281 «Dilecto suo Eximino petri de salanoua SaUítem et dilectionem. Cum íntellexeri- 
mus quod P. de palacio subtraxit ct silii retinuit multa de jurilms uostris intendeudo pro uobis 

et amministrando loca nostra de Camarasa de Cubells de Mimgay de laurencío ct de viduis et 
in dicta- annninistracione plures excessus comisit maudamufí uobis (luateuus visis px*esenti- 
bus accedatis itersonaliter ad loca predicta et suspenso dicto P. ab officio suo ipsuin officium 
committatis illi seu illís cui uobis quibus uideritis committeuduní ac deiudc procedatis ad 
inquisitionein facioudam contra cundeni de predictis execíísiltuset delictís. Datum Al^e/.ire 
nonas Deceuil)ri.s.— S. P. Scnclimcut.» 

Al ensemps comunica la comissió dada A En Perii,' de Salanova, ais homes de ditos pobla- 
ción», perqué 1' ajudassen en tot lo que 'Is hi demanás. (Registre .'lO, foli 208). 

(195) Vives apar colector en 12S1 y 1282. (Registre .'>2, foli 19 y Registrs 59, foli 37). 

iiytí) 1281 — «A viues et G." gemir: intelleximus quod nos compellitis bomincs de priua ad 
soluendum uobis monetaticum licet in ipso loco currat moneta de Agramunteses. Quare 
mandanuis uobis quatenus supersedeatis ad presens a peticione dicti monetatici et siquid 
pignora inde fecistis hominibus dicti loci ca restituatis ei.sdem. Datum Turóle II nonas 
May.— S. R. scorna». (Registre 19, foli 82). 

(197) Com e.xcniples retraurém la falsiflcacicí de sagells del any 1280 (Registre 48, foli 30) 
Coincideix ab ella les extorsíons ó exaccions comeses per los porters y altres oficiáis del Rey, 
de les iiuala ne prengué informació á 21 de juny de 1280, 1' aragonés Eximen Peris de Salano- 
va. (Registre 48, foli 48 y Registre 49, foli 11). Ais colectors del bovatge, los maná lo Rey, & 
28 de juliol de 1280, tinguessinap.arellats los comptes y á disposició de Mossé Ravaya (1{0- 
gistre 48, foli 100). 

(198) Registre 49, foli 70. 

'199) Axis fou fet ab los dos jucus Mui;e de Portella y Aaron Abinaffia, que tant interviú- 286 F. CARRERAS V CANDI 

investigacions, s'observen ccrtes destitucions, segurainenl devallaiits 
d' aquelles, coin la d' En Cami de Peramola, de veguer de Tarragona 
y son Caniii (28 de febrer de ri«l) (200 . No' ns atrevíin k asegurar si, 
á consequencia de lot axó, lo Rey, disposá al comentar 1' any 12H3 
qae, tots los batUes y oficiáis reyals de Catalunya, exposessin la llur 
administració á Pero Marqués, vehent cessar á Moss6 Ravaya de la 
confianza del Subirá (201), substltuintlo en la reyal tresorería Bernat 
Scrivá (202) (janer de 1283). Ais 13 de febrer de 1283, duraven encara 
les controversies entre Mossé Ravaya y Bernat ScrivA per causa de les 
pcrcopcions d' alguncs batllies deis anys 127(5 y 1278 (203). Les auto- 
risacions derreres atorgades á Mossé Ravaya, per lo Rey, per vendré 
batllies y altres rendes, se dataren á Barcelona lo 6 d' octubre de 1282 
(204). 

Prou n' hi ha per dexar demostrat quanta perturbació porta á al- 
guns oficiáis reyals, dites inspeccions y revisions de comptes. Havem 
cregut necessari teñir aquests anteeedents á la vista per millor judicar 
la época y formar concepto de tot quan s' actuá contra del batlle Palau. 

Lo jutge instructor Eximen Peri9 de Salanova, rebé manament de 
dexar sense efecte los oficis de batlle y sotsbatUe, á N' Arnau Vives y 
Guillen! Gomir per esser enemichs manitests de Pere de Palau (205). giieren en la administració pública en lo tcmps de Pere .lo Gran-. (Registre 50, foli 15) y Re- 
gistre 52, folis 12, U y 10 . 
;20ü) Registre 19, foli 41. 

(201) .Tnccf Ravaya inori á les derreries del 1282 ó comcnvament del 12R3. Astriiga, viuda 
de .lucet Ravaya, batUc reyal, volent (iefcnsarse de la miseria, procura salvar la dot que son 
niarit 11 tenia assp^'iM-ada, de la que 'nformaven part, trenta mil sous reyals que Pere «lo 
(irán- 11 dona graelosamont y quatrc mil sous jaqueses, semblantment concedits per la reyna 
Constani;a de Sicilia. Constanza intervé en favor d' Astruga, desde Palamórs lo 4 de mar? de 
1283, per evitar se li perdés dita dot al esser emparats los bens de Jucef Ravaya. (Registre 60, 
foli 5í). Sempre mes estigué, Astruga, en bones relacious ah lo rey Pere, qui li donava una 
pensió en 1285. (Registre 68, folis 15 y 53). Mes avant, en I28i; (16 de febrer), lo rey Anfós con- 
tirmá á Astruga les franqueses y concesions de son Pare. (Registre 63, foli 40). 

(202) Al comeni;ar 1' any 1282, Bernat Scrivá era sindielí del comú de Xátiva. (Registre 52, 
oli 21). 

l203) Registre 60, foli 22. 

(204) L' Infant Primogéuit, en uom del rey Pere, autorisA á Mossé Ravaya «ad venden- 
dum nomine SHo quolibet anno baiulias .scribanias et rcdditus suos.. Seguidament se passá 
avis de la antorisació íi tots los batlles reyals d' Aragó, Catalunya y Valencia ¡Registre 71, 

foli 123!. 

Mossé Ravaya residi en avant á (ierona, bont li forcn expropiades unes cases, al co- 
mentar 1' any 1285, per axamplar un carror (Reg¡stre62, folis 125y 127). V aven? del exer- 
cit francés vers (ierona, en 1' any 1285, fcu sortir á molta geut rica jueua, á la que autorisá lo 
Rey per passar á altres Uochs. Mossé Ravaya, sa Mare y los demés de sa familia, ohtingue- 
ren permís per pa.ssar á Valencia lo 30 de maig de 1285. (Registre 57, foli 139). 

(205) 1282 'Fideli suo Eximino Petri de salanoua Salutem et gratiam Miramus otinte- 
llexerimus vos comendasse oflicia baiulie et subvicarie Camarasie de Cubéis et de Mongay 
quod emparastis P. de palatio rationo imiuisicioni.s Arnaldo viues et G." gomir qui sunt ini- 
mici dioti Petri de palacio. Quare mandamus uobis (|uatcnus predicta officia comaudetis 
alicui qui non sit contrarius ñeque inimicus dicto Petro ríe palacio preterea uolumus quod 
procedatis ad faciondum inquisicionem contra dictum P. et ipsa facía incontinenti ipsam ad 
nos mitatis sub uestro sigillo intercUisam. Datum valencic VIII kalendas marcii anuo ut 
supra.— Juceff rauaya».' Registre 44, foli 211). CACIQUISME POLÍTICil EN LO SEGLE XIII 287 

Lo manament fou datat á 22 de febrer de 1282 y dos díes després (24 
de febrer), En Peri? de Salanova rebía altre orde, de que s' informes 
d' un frau de set eugues y una muía preses al eavaller Bernat de Guar- 
dia, en tenue de MontQonis per Palau, al temps de la guerra (any 1280), 
y que ell vengué y apropia (206). 

Les comandes judicials conferides á Catalunya, al aragonés Exi- 
men Periíj de Salanova, constituexen una particularitat de la época. 
Aytambé se conflaven á juristes catalans, afers judicials dintre d' Ara- 
gó. Solíen presentarse, los jurisconsults, en la cort y tribunal del Rey, 
sots cert aspecte d' universalitat, creyentsels tant aptes per judicar 
segons los Furs, com segons los Usatg'es. 

Les corts de Barcelona del 1292, modificaren notablement tal cos- 
túm, al dexar establert, que, tant á Catalunya com á Mallorca, sois 
exercissen funcions judicials catalans (207), sense que de moment lii 
llagues reciprocitat en Aragó. Peí- manera que, proseguirán obtenint 
oficis de veguer y pahers, en aquest reyalme, los catalans Les corts 
de (^aragoíja del any 1300, lio prohibiren, á excepció del colector de 
les rendes reyals, en lo capítol «Quod Rippacurcie et Litera usque ad 
clamorem de Almacellis, sint de regno Aragonum» (208). 

Mes r aragonés Eximen Peri? de Salanova dexá d' exercir de jutge 
reyal en causes catalanes, en 1' any 1284 (209). Fou lo propi Monarca 
qui disposá lo dissapte, 23 de juny de 1284, feu manament á «Eximino 
petri de salanoua quod mitat Raimundo toyllano omnes processus quos 
tencat de inquisitionibus quas fecit in Catalonia»; manant al ensemps 
á «Raimundo toyllano quod super predictis processibus procedat usque 
ad sentencias diflnitiuiís» (210). 

Los documents del 1281, no son prou clars en quan á les relacions 
entre Pere de Palau y lo Rey d' Aragó. Si unes vegadas indiquen que 
aquest utilisava sos serveys (211), altres mostren que lo Monarca trac- (206) Registre 14, toli 230. 

(207) Cortes de lo» antiguos reinos de Aragón !/ de Valencia ij Principado de Cataluña.— 
Corles de Cataluña, vol. I, pl. loó (M.T(lricl, 18í)ii:. 

L' interesant text á c(ue fern referencia, existeix traduhit al romain; en lo propi segle xiii, 
eaesta foruKi: «E encara a supplicacio do la dita cort atorgam stablim et ordenam per tota 
temps daquianant procurador veguer batle et cort et tot altre offecial qui dret ayam a retre 
dun al altre en Cataluyna ne en lo Refine de Mallorques ni en les dites ylles els acesaors deis 
sia cátala: quel Infant els altres procuradora agen jutges et couseylers catalans». A lo que mes 
avant afegeix: -Per (,'0 car los catalans saben mylls les costnms et les usantes de cataluyna et 
de les dites ylles». {Carlas Reales, arx. Corona d' Aragó). 

(208) Prioüegios y capítulos de corte del reino de Aragón hasta lab cortes de 1510, foli 44. 

(209) Del e.studi de les diferentes comissions judicials conferides per lo Rey d' Aragó á 
Perii; de Salanova, desde 1' any 1278, flns al de 1284, se veu que poques son les causes catala- 
nes que li foren confiades y en cambi ab molt gran nombre les aragoneses. Es dir que de fet 
lo Rey practicaba ja lo que les Corta vingueren mes tart á, establir. (Vegis los Registre 41, 
folis 21, 52, 67, 70 y 111; Registre 42, foli 179; Registre 43, folis 95, 99 y I2J; Registre 44, foli 
204; Registre 46, folia 25, 26,65, 87, 138 y 188; Registre 48, folis 41, 48 y 50). 

(210; Registre 46, foli 213. 

^211) Du ,ues ordres reyals, del S d' agost y 8 d' octubre de 1281, son altres tantes comis- 288 F. CARKEKAS Y CANDI 

lava (le |)Osar fí A acics do despotisme, re.stabUiil V iiiiixiri de la justi- 
cia (212). 

M6s res se leu en contra d' ell tins al l'ebrer ó inai\- de 1282, cu que 
N' Eximen Per¡(; de Salanova, s' instala á Cainarasa ab sos assessors, 
inquirint contra la administració d' En Pere de Palau. 

Aquest s' aparell.'i A la defesa ab astucia y aetivitat, contrarrostant 
los trevalls deis seus cnemichs, que procuraven, port.ir la major llum 
á les denuncies 6 inculpacions habilment formulades. 

Lo |)rinicr objcctiu d' En Palau ana adre(;at á anular les declara- 
cions deis veliins do. Camarasa davant lo jutje Salanova. Un deis auxi- 
liars ([ue aquest tenía, 90 es, lo jucu AVjral'íiu AlhanT' l'ou t|ui mes uti- 
litat ijrestíl á la tasca d' En Palau. Diaiianieut N' Abríilím anava á 
casa d' En Palau, á enterarlo de tot (;o que aquell día devia esser 
obgecte d' investigación facilitantli neutralisar los cfectes de la eu' 
questa y enganyar al jutge instruotiir. 

D' igual manera que á N^ Albanó, Palau, se guanyá á Miquel Cos- 
coll, saig d' Camarasa, á qui entregava En PeriQ de Salanova, les cita- 
clons deis vehius qui 1' endemá devien comparexerá declarar. Dits al- 
berans eren portats secretament per En Coseoll, al alberch d' En Ber- 
uat d' Ager gendre d' En Palau, Iiont s' bi aplegaven los afectes á 
aquest, citantse com á eoncnri'ents ordinaris, al jueu Albané, Ramón 
Masearó cunyat d' En Palau, Bornat Sala, Beniat Mar^ús, Pere Pelli- 
cer y Guillém de Sant Just. 

Repasáis y llegits los alberans de citació, se repartíen la tasca de 
parlar ais convocats, sobornautlos de mil maueres per evitar que Uurs sions (le confiiiiJííi. Li mauavd, lo rey Pei-e oii l.i in-iraera, que, s¡ lo castcU (le Pradell se 
trov(is dintre los limita de la seva vesueria hi exorcis jurisdicció, eu aquets termes: 
«Fideli suo P. de palacio hajulo et vicario Camerasie et de Cubells et de Muntgay 
Salutem et graciam: voliimus et maudamus uohis quatenus si Castrum de Pradcllo A. to- 
losaui est iiifra limites vicarie vestre predicte exerccatis in ipso Castro et termino ac ha. 
bitatorilnis eiusdeai otticium vicarie prout in aliis locis ipsius vicarie exercere debetis 
et (piod alii vicarii non introniitaiit se de liomiuibus et termino dicti Castri. Datum Iler- 
de Idus angustí.— S. P. de Sancto clemente». (Registre 50, foli 151 . 

La segona del 8 d' octubre, deya & En Palau, (ine, baveut expirat lo reyal guiatge 
concodit 6 Eu Berenguer de Mont<,-em3, no permetcSs entrar armes ó vitualles al castcll 
de Montmagastrc, douant la niatexa orde al Veguer de Lleyda Berenguer de Bellvis. Ais 
pocbs dios manava ais oficiáis reyals, aju lessin á Ermeugol, comte d' tJrgell, contra d' En 
Mont(,-eni3, per lo castell de Montmagastre (Kegistre 50, folis 180 y 192). 

(2121 Lo 20 de novembie de 1281, probibi tern\inantment lo Key & En Palau, (lue exi- 
gís lo delmc del safra en termc de Camarasa, segons ho venia fent «nisi sccundum (luod 
prcstntur ipsa decima do saTrano in Cernaria quoniívm uolumus (|Uod ipsa decima solua- 
tur iiobis et Castlanis eiusdem loci de safrano sicud prestatur et solvitur in Ceruaria de 
aliis vero fructibus vo'.umus iiuod soluatnr decima sicud est cousiietum ipsum solui. Da- 
tum valeiicie X kaleudas decemhris auno domini M" UC" LXXX" primo. — P. Jlaniucsii». 
(Registre .50, toli 198). 

Lo 10 de mari;de 1281, lo Rey feu restituir A En Palau cert esclau serralii d' En Pere ' or- 
tit de fia Abadia, qui havia anat contra lo Rey en la guerra del 12.80. Devia rcbrel Bernat den 
Ocell, personatge ocupat en la recepció de preses fete» diiranc la dita guerra, seguramcnt per 
retornarles á Uurs propietaris. vRegistrc 19, toli 52). CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 289 

clecUracions perjudiquessin al procesat. Si lo convocat era alguna vic- 
tima de les sues vexacions 6 injusticies, li donaven á eutendre, que, si 
declarar no comprometía á Eii Palau, li restituirían lo indegudament 
exigit: y que la sua couflrmació, de res li 'n aprontaría, puix tot s' ho 
pendría lo Eey per son erari. 

Hu d' aquests, fou Beruat Figuera, vehí de Mérita, á qui Palau 
havía prés, exigintli xexanta cinch sous per dexarlo Iliure, perdent á 
mes una capa que 'n valía altres vint y cinch (213). Al esser cridat per 
lo jutge Salanova, 1' anaren á trovar Pere de Palau flU d' En Guillém 
alcayt de Lloren? y Pere Marcús, prometeiitli retornar lo que perdé si 
res declarava. En Figuera los cregué: mes, acabada la euquesta y 
allunyat tot perill, se desenmascararen los d' En Palau, que no li do- 
naren ni 'Is diners, ni la capa. 

Ab aytals maquinacions, feren perjurar, total ó parcialment, á 
cent ó mes testimonis, dexant d' esclarirse no pochs actes del pro- 
cesat. 

A En Salanova, no se li escaparen dits ávols procehiments. Qaan 
feu la comprobació de les despeses aduhides per la custodia del castell 
de 9a Foradada (214), tots los liouies en ell asoklejats, aflrmaven á 
una veu que hi havie engany en los coinptes d' En Palau al Rey, ñgu- 
ranthi sis homes mes deis que hi tingué. Sois hu d' ells noraenat Pere 
Vidal, flU d' En Vidal moro de Camarasa, declara en pro de la exacti- 
tut deis dits comptes. Mes en una segona comparescencia d' En Vidal, 
lo jutge Salanova n' obtingué la contesió, de que, cridat per En Pa- 
lau á son alberch, li feren prometre que declararía falsament, amena- 
9antlo en teñirlo per enemich, en cas contrari (215). 

Pro sigueren comptats los enganys que 's descubriren d' una mane- 
ra tant clara y sois lo temps posA en evidencia alguns deis mes impor- 
tants. Encara que siga anticipar fets, dirém com, passats alg-uns anys, 
manifestá sa trayció, lo saig Corcoll. Abrafíui Albané la contradi ab 
tenacitat, fins al 1298- Subgectat á la prova del torraent en lo castell 
de Llorens hont estava prés, lo dimecres 5 de Mar? de 1298 tampoch 
ho afirma; pro lo divendres 28 de mar9, acaba declarant la sua par- 
ticipació segons compeudiosament havem explicat 

Lo resultat de la enquesta d' En Peric; de Salanova fou condemp- 
natori per lo batlle Palau. Se comprová defraudació en los comptes 
deis regnats de Jaume lo Conqueridor y de son fiU Pere, passant de 
deu mil sous la quantía de les partides falses. També s' evidencia la 
enti'ega, per diners, deis assessins d' En Oller, com aiximateix la mala 
administraciü deis pobles que lo Rey li tenía enconienats. 

Entre los comptes mes enredáis del batlle I'alau nos flxarém ab los (213) Apéndi.x, apai-tat LXXIX. 

(214) Apéndi.x, apartat LIX. 

(215) Apénrtix, apai-tats VIII, XLV, XLVI, LXIII, CLXXXVI, y CLX.XXVII. 1906.— 21 Z% F. CARRERAS Y CANDI 

del bovatfi^e que cobrA, no sois de Camarasa y son terrae, si que 
tainh6 d' Alós, Meya y altres Uoclis veliins. Lo Ijovatge era un irapost 
agn'col, que 's comptava per cada parella de bous de treball ó de lauro, 
com llavors se 'n deya. Fou caractt-rístich de Catalunya, pro al volerlo 
implantar á Aragó nostres monarqucs, motiva grans controversies. 

Palau era colector del bovatge en los Uochs predits, junt ab lo 
jucu Boniach, ó ab son ropresentant Abrafím Albané. En lo procés 
declara María de Farfanya, que, una vegada vegé passar comptes á 
Palau y Albanó, sentats tots dos prop de la llar. Fetes llurs componen- 
des, volgueren evitar que se 'Is descubrisscn los enganys, llencjant al 
foch tots los comprobants de la recaudació. 

Los encmichs d' En Palau li imputaren, que, en los llochs de Ca- 
marasa, Cubells, Mont;;ay, PugarQ, Flix y Beenga, aniagA, al Roy, 
niés de cent cinquanta persones que li havien satisl'ct bovatge; y en los 
de Moya, Alós, LavanQa, Locars, Alentorn y Vall-llebrera, aparenta 
haver rebut la meytat de lo que li pagaren molts de llurs habitants y 
d' altres lo ten;, cobrant mes de tres mil sous, deis que lii liavía posat 
en los comptes tramcsos al Rey (216). Calculaven que la defraudado 
muntaría passats sis mil sous, ultra lo que á ell correspoiu'a pagar per 
les sues propietats, per quín concepta res satisfeya; conceptúan! que 
entre tot passaría de vuyt mil sous. 

Lo frau del bovatge, cumplidament compro vat per N" Eximen Pe- 
ri? de Salanova, davant del concell general deis llochs de Camarasa, 
Cubells y Moutgay, dexá confós á En Palau y sens poder res aduhir en 
son descárrech. Reconeguda la defraudado, manifestá que 'n clamaría 
mercé al Rey. 

Y axis ho feu, tant bon punt termená la enquesta En Perís de Sala- 
nova, que resulta comdempnatoi-ia per En l'alau. A lo cort del Rey 
d' Aragó, se componguéren les defraudacions comprovades, ab una 
quantitat de diner, que, lo Batlle do Camarasa, procuraría se reduís 
tant com fós posible, posant en mohiment influencies palatines y en 
especial les de son amich N' Alvaro de Cabrera, vescomte d' Ager. 

Deu colocarse en la primera fila de les inmoralitats administratives 
del seglc xui, aquesta, go es, que les defraudacions y altres penes civils 
y crimináis, s' absolguéssin ab dinei's. Durant 1' any 1292, íe corretgí 
dita dettciencia en les corts de Barcelona, per virtut del capítol que es- 
tábil: «ítem que nos ne offlcials nostres no prenam ne ayam res per 
composicio ne per altra manera del mal feytor nil giten de la preso ne 
absoluan la manleuta si manleuat era en tro ayam restituida la mala 
feyta» (217», (21li) Apéndix, apaitats LIV, LXVII y LXVIII. 

(2ní Lc.« piopies corts acabaren al) aUi'e corruptela de venda deis oficis púhlichs y de la 
administrado de justicia, anulant al ensemps V exercici d' aquells quí los havien obtinput 
per compra. 

A mes del original llati d' aqüestes corts de Barcelona que publícala K. Academia déla CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE Xlll 291 

Esmenada per En Palau la sua detraudació ab lo Monarca, aquest, 
si bé de moraent no '1 reintegra en 1' exercici de batlle que avants tin- 
gué, 11 dona comanda d' exigir certes rendes y alguns drets, en nom del 
Rey, ais batlles allí posats per En Salanova (218). La causas eguí pen- 
jant fins al any 1284, en lo qual, juntament ab altres molt semblants, 
se dicta sentencia final (219). 

No tarda lo Rey, en facilitar indirectament á En Palau, manera de 
reintegrarse de lo que 1¡ havía pagat. Ho motivaren los ajusts de gent, 
aparellats per causa de la guerra ab Eranga. Lo 1 1 d' abril de 1282 lo 
rey Pare demaná cent homes ais llochs de Camai-asa, Cubells y Mont- 
gay, dexant á elecció de Pere de Palau, escullir los xexanta que enca- 
ra hi taltaven por completar dit nombre (2 0). 

Lo procehir d' En Palau en semblants ajusts, está explicat en un 
deis capítols del procos (221) al esser inculpat de que, quan Pere II 
forma la liost de Sicilia, se 'n aprofltá en 1' assenyalanient deis homes 
que hi devíen passar, de la Batllia de Camarasa. A Cubells escullí per 
anar á la guerra, á homes d' alguns anys y poca aptitut per combatre. 
Se proposava ab axó, que, no volentse n' hi anar, s' excusassen del ser- 
vey rebent bones redempQious pecuniaries. De manera que, per dit 
concepte, cobra cent noranta quatre sous, deis quals no 'n dona comp- 
te á ningú. En altre exercí congregat á Pons per Sant Joan de juny del Historia (Cortea de Cataluña, vol. I, plana 15H; se 'n conserva aUre de cátala, del mateix se- 
gle XIII, en 1' arxiu de la Corona d' Aragró, papers titulats Cartas Reales. 

(218) I2S2.— •Pe.trus de¡ gratia Rex aragonum: iidelibus suis baiuUis deputatis per Exa- 
menuui petri de salanoua in baluliis quos tenehat P. de palacio salutem et gratiam. Manda- 
mus uobis <iuatcuus de redditibiis periientibus et alus juribus ipsarum baiuliarum respon- 
deatis iutegritei* eidem P° de palatio vel cui ipse uoluerit loco sui Mandamus etiam uobis 
quatenus illo tempere qno ^■inum nostrum vcndi debet consueuit in canierasia pertuitatis ip- 
8um P. de palatio venderé vinum quod liabet in ipso loco ratione dicte baiulie prout fieri con- 
sueuit. Datum valencie IIII idus aprilis anuo domini M° CC° octogésimo secundo». (Registre 
í6,foli77j. 

(219) 1284 :2i> de mar!;).— ^Fidcli 3UO Petro de palacio. Cum super iuquisicionibus contra 
vos factas per Eximinum Petri de .sala nona jndicem Curie nostre racione ofticii quod a nobis 
tenuistis sit iutencionis nostre procederé ad difñuitiuam seuteuciam promulgandam dicimns 
uobis et mandamus quatenus infra octauam díem a receptione presentium continué numeran- 
dam compareatis personaliter in Curia nostra paratus audire seuteuciam super ipsis inqui- 
sitíonibus in processibus eorundem. Quam diem ad ipsam seuteu'^iam audiendam vobis du- 
ximus peremtorie asigu.andam. Datum barcbinoue VII kalendas aprilis Anuo LXXX" quarto. 

»Sub dicta forma citauimus infrascriptos: .lohannem petri (jabata.— Eimericum de lober.i, 
ff. de solerioet Marcum de amaldano. — R. pedros.— R. G-. faichsde aiiiaria.— bernardo de vi- 
lario et bereugario de ledone.— íssach Zarcli, belshom momet et belsbom leui.— Berengarius 
de alsoner, bernardo sabater sindicus uninersitatis Moutis albi.— (.i. de na Muutaguda Ciuis 
Ilerde.— Bartbolomeum de manibus.— Ci. de trilea de villa fraucba.— R. amat de terracia.— 
Vxorem et heredem Camini de Peramola — P. roniei et Marimuudum .. — A. Bassa et Berenga- 
rius martiu.—G. de redorta.—G. de truyars racione Curie vicarie valleusis.— Petro de apia. 
ria ciui Uerde.— G Mulinerii et A de spiuga ncnle> (Registre !>S, foli 38). 

(U20) 12-S2 — 'Petrus de palacio quod eligat illos LX bomiues ex illis C de Camarasa de Cu- 
bells et de Mougay quos ipse pctierat ad opus liuius ármate et de quibus dimisit XL. Ita quod 
illi LX vadan quos voluerit et elegerit dictus Petras. Datum III idus Aprilis». Registre 46, 
foli 78). 

(221) Apéudix, apartat LXVI. 292 F. CAKRERAS Y CANDI 

1282, la gent de Camarasa, estigué comanada por N' Arnau Vives 
(222). 

Poch mes s' innova á Camarasa en 1' any 1282, hont t-xercíadc bat- 
lle Ramón Marí;-arit, obtenint per Qo comandes especiáis del Rey En 
Pcre de Palau (223). Quan á les derreries del any 1282, morí En Mar- 
garit, la batUia fon encomenada á Guillem Gomir (5 de decembre) pro 
tenint també de respondre deis emolunients á En Pere de Palau, se- 
gon.s estava disposat del temps preccdent (224). 

Palau no dexá son ofici de colector del bovatge, que li facilita en 

1283, dexar sentir la sua malvolenca ais vchins d' Alós y á son senyor 
Pedro d' Ayerl)e. 

Era anticli 1' autagonisme entre lo d' Ayerbe y Pere de Palau, do- 
nantsen mostra en certa pcrcepció de bovatge anterior á la enquesta 
d' En feri^ de .<alanova. Perqué no volia satisfer la imposició, En Pa- 
lau 2}ossá en reguart los termes d' Alós y Meya, tractant de guanyar 
per forcea lo que de bon g'rat se li rebutjava. Fosar en reguart á un 
tcrritori equivalía á vigilarlo y pendre 'n tot quan d' ell se 'n pogués 
haver. Axis se comensaven les bandositats. 

Mentres dura lo reguart del territori de N' Ayerbe, Palau prohibí 
ais vehins de Cubells, quí tenien emprius en terme d' Alós, que no hi 
emprássen, per evitar molesties de reclamacions degudes á confusions 
deis bestiars d' uns y altres. Puix, ab los remats de Cubells, haurien 
exit no pochs caps de bestiar de vehins d' Alós y Meya. Lo resultat del 
reguart fou perdre bestiar gros y menut los vehins d' Alós y de catorze 
cafiges de forment, que, en un citjar de Camarasa^ hi tenía Ramón 
Citjar, de Meya, prctextant que dit forment equivalía á la quota á ell 
atsignada per bovatge (225). 

Mes llavors li sortí un entrebanch á Eq Palau, á qui tais tripijochs 
li venien molt á gust. Lo Rey d' Aragó, en abril de 1282, aparellá la 
expedició de Sicilia, comparexent á Port fangos, per pendre h¡ part, 
r iníant bastart Pedro de Ayerbe, ab la sua gent. Agrahit lo Rey, á 
aytal cooperació, ordouá sigues retornat, tot quan, en concepto de 
bovatge s' havía exigit ó penyorat ais seus vassalls. Bé ó malament, 
cumplimenta Pere de Palau la orde reyal. Pro me.s avant, altre ma- 
nament del rey Pere 1' induhí á procehir á la percepció del bovatge 
en torres del d' Ayerbe, axis que retornaren de la empresa de .Sicilia. 
Ab quanta satisfácelo cumplimentaría Palau, la orde reyal expedida (2S2) 1282 (Oliana 7 idus Juliol .—«ítem tajulis de camarasa, cubéis, moutgay quod soluant 
Ainaldo uiues XL solidos jacceuses per X homiuibus. Datum ut supra». íEeg. 59, foli 28). 

(■223) 1282 (26 de .7uIiol). lutervé Palau en les pague» degudes al Comanador de Barbens 
de les rendes de Camarasa. (Registre 59, toli U). 

(224) 1282 (5 de Decembre L' infaut Primogénit comanda la batUia deis llochs de Cama- 
rasa, Cubells y Montgay á G. Gumir per mort del batlle Ramón Margarit, posat per Kn Perii; 
de Salanova. fRegistre 59, foli 175, document quasi illeglbte,. 

'225) Apéndix, apartáis XCII y XCIII. Caciquisme polítich en lo segle xin 293 

en 7 d' octubre de 1283, á tots los habitants en les terres de Pedro d' 
Ayerbe, tentloshi á saber, que devieu tornar A pagar lo bovatge y no- 
vament essentne colector En Palau (226). 

Altres nous disentiments no tardaren á experimentarse. Un any 
després, ó siga al comentar lo 1285, foren talades y dampniflcades te- 
rres deis vehins de Cubells per la gent del Senyor d' Ayerbe. La in- 
tervenció del Rey no fou favorable al seu germá bastart, puix ordoná 
á Eamón d' Orcau veguer de Cervcra, protegís ais de Cubells y Santa 
Linya de les exaccions de D. Pedro (227). JMolt temps estigueren en con- 
troversia Cubells y Alós, si bé per causes diferents, puix mes avant 
se discutiren los líniits deis dos termes (228), 

En r any 1284, los colectores del bovatge foren obgecte d' inves- 
tigació, per una denuncia contra d' ells presentada per 1' aidiaca de 
Eibagorcja Jlestre Ramón de Besalú. Ramón de'Toylá, jutge de la cort 
reyal, obrí informado contra deis bovaters, veguers y altres oficiáis, 
ais qui encara no s' hagiiés inquirit sobre llur gestió administrativa 
(21 de mar? de 1284) (229). 

A Camarasa res s' innova: Palau seguí de colector del bovatge 
sense per (jo poder tornar á obtenir la batllia. 

Lo rey Pere, en maig de 1284, feu concentració de gent per eom- 
batre al Comte d' Urgell, que 1¡ mogué brega. La host de Lleyda, á son 
passatge per Cubells, dampnificA lo terme y los vehins s' apressaren 
també A atacar ais lleydatans. D' una y altre part restaren algúns bo- 
rnes presoners, regnant molta exaltado (230). L' infant Antós, desde (22i;) 1283 — «Petrus, etc. vniuersis hominibu.s terre nobili domimi petri fratri-s nostri Salu- 
temet gi*atiam. Cum no.sperlong:auis.semu.s collectamhoimtici quoduosrlare teneminí duiudic- 
tu8 t'rater noster esset iu armata siuc uiatico qiiod noliiscimi fecít et iiunc ídem rater no.ster 
de dicto viatico reuersus sit et velimus ipsum bouatícura hal>ere ^landauíus iiolú.s quatenus 
soluatis dictum liouaticum fideli uostro Petro de palacio alias maudanius eidem per presen- 
tes quod si neccesse fuerit vos et bona vestra iude pignoret et compellat prout fuerit facien- 
dum. Datum Cesaraugustc uonas octobris auno ut supra> (Registre 46, foli 114). 

En cambi lo Rey uo vol que Palau cobres lo bovatge de la geut de .íamiie d' Ayerbe, se- 
gous bo manifesta en la seguent orde ilel propi any 1283; *Petro de palacio niaudamus uol)is 
quatenus superseadeati» procederé in colligendo bouatico in térra dompni .Jacobi de ayerbe 
quam habet iu Catalonia doñee a nobís mandatum aliud babeatis Et quare sigillum ncis- 
trum, etc. Datum Ilerde Vil" Idus Dccembris.. (Registre 46, toli lüS). 

(227) Registre 43, foli lltí. 

(228) Les questions sobre los termes de Cubells y d' Alós, se menaven ja en 1286 (Reg. G3, 
foli 68). Los bornes de Cubells asustats del reguart en que los tenia D. Pedro d' Ayerbe, de- 
manaren protecció al Rey, qui prohibí al Senyor d' Alós, los bi fes cap dany á 21 de Febrer 
de 1281 (Reg 63, foli 64 . Eu 1' any 1287 ¡IH de Setembre) sigueren embargats los bens de Dou 
Pedro d' Ayerbe pro jier causa de la guerra en que esta va ah altres nobles (Reg. 71, foli 80). 
La designado d' Arbitres per part del Rey eu 121)0, que acaliassen les que.stions entre Alós y 
Cubells, hi posaría termini. (Reg. 81, fol. 27). 

Pedro d' Ayerbe, germá bastart del rey Pere -lo Gran>, morí per 1' octubre de 1290, de - 
xant de sa muller AIdi>ni,a, un fill nomenat Pedro, qui també fou senyor d' Ayerbe y llavors 
eslava en menor edat íReg. 83, fol. 138) y altre lili bastart conegut per Alfonsello Eximen y 
d' Ayerbe. iReg. 82, fol. 177). 

(229) Registre 46, foli 169). 

(230) Registre 62, folis 62 y 64. 294 F. CARRERAS Y CANDI 

Llcyda, procura calmarlos, tríinietent ;'i Halaíruer, horaes, bestiars y 
tot quan havía sigut pros ais de Cubells, y deinanant que aytanibé 
aquests envieüsin á Balaguer tot quan tenien deis de Lleyda. Llavors 
Pere de Palau rebí'' una comunicaeió del Infant, ordonantli, que, si los 
de Cubells no cuniplinicntaban son niananu'.nt, los li¡ obligues, proce- 
liint en la forma faedora. 

¿(Jué fcren k Cubells davant aquesta orde? Scncillamont, res. D' aquí 
noves disposicions del Infaut al BatUe de Cubells (231), perqué com- 
pelís ais vehins á restituir lo quG preugueren á la host lleydatana, ol'e- 
rint retornar lo que 'Is hi prengueren (13 de juny). 

Al ensemps d' aquesta segona disposició, n' aparegué altre en favor 
d' En Pere de Palau, amparautlo en la guerra que li movía lo Comte d' 
Urgell, á pretext del lloch de Priva (232). Remarcable coincidencia. 
¿Entendría 1' Infant, que era deguda la pasivitat deis de Cubells, á 
la amagada sugestió d' Ei^ Palau, per explotarla en profít personal? No 
duptem que aquest se 'n aprontaría, tar.t per sortir en be de les mena- 
ees del Córate d' Urgell, quan per acostarse al primogénit Anfós, en la 
prestado d'un servey. Lo cert es que, desde llavors acaba aquest con- 
flicte ab Lleyda. 

Pochs dies després, Palau era cridat á comparescencia á Lleyda, ab 
cavalls y armes, aparellat <1 seguir al Infant en la eampanya contra lo 
senyoriu d' Albarracín (233)'. 

La famosa creuada que agita lo derrer any de la vida de Pere «lo 
Gran» y que tant perturba al no.tre Principal, res innova en 1' orde y 
estameut de Camarasa. Sos vehins tampoc dexaren de trametre llur 
contingent al Empurdá, Cerones y Paniíjars (234), á Iluytar per la de- 
fensió de la patria. 

Pere de Palau vegé extingirse lo regnat d' aquel 1 famós Monarca, (231) La disposició copiada al toli 67 del Registre 1:2, portara la ondreía P. de jjaineio, 
que seguidamente fou tatxada per uua ratUa escribinthi al damuut Baiulo de Cubéis. 

(232) 1284 (13 de .Tuny). "ErmenRaudo comiti vi ¡ítllensis: intelleximus quod uos et quídam 
de familia vestra teuetis in reguardo P. de palacio ratione emptionis de priuano: vnde cum 
dictus P. firmauerit idonee jus faceré tiuerelantibus de so ratione dicte emptionis. Rogamus 
et dicimus uobis quateuus ípsum P. non teneatis in reguardo nec el malum inferatis nec in- 
ferí permittatis per aliquos de familia uestra. Datuui llerde idus junii — S. Mut,-a>. Registre 
e-2, foli 68). 

(233) 1284(16 de ,Tuny). «Fuit scriptum P. de palacio quod uenuit Incoutinenti ilerde cum 
e(iui3 et armis et alus apparatibus parati sequi dictum infantem in seruiciu domini Regis. 
Uatum ilerde XVI kalendas julii. 

• Simili modo fuit scriptum A. Calaf». (Registre 62, foli 71). 

(234) 128.'i (17 de juny). «ítem fuerunt liceuciati homines de Camarasa, de Cubéis et de 
Muntgay et dabaut L clientes. Datuní ut supra » (Registre 56, foli 94). 

Coutribuiren ais aprovisionameuts del exércit: «Similis eidem Jacobum quod compelleret 
homines de Camarasa, de Cubells, de JIuntgay, de Santa Linia de lorens de Priua et de 
villa nona ad portandum dictum bladum. Datum barcliinone VI° nonas Julii.> (1285). (Regis- 
tre 57, foli 141). 

Lo 10 de Sctembre de 1285, fou ordonat alspoblesde Camarasa, Cubells y Montgay, pagar lo 
sou degut á la gent que, de ditsUochs passáal restabliment de Gerona. (Registre 57, foli 201). LA CORONA PE ARAGÓN Y GRANADA 295 

ocupar de nou la tant desitjada batUia de Catnarasa, Cubells y Mont- 
gay, á la que, á despit de les contrarietats, no liavía renunciat á reco- 
brar, quan las circunstancies li 'n fosseii mes favorables. 

(Seguirá.) Francesch Carreras y Candi. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 

De 1295 Á 1305 
(Continuac ion) 

La coalición de arag'oneses y granadinos tenía contados sus días, 
no obstante los pactos anteriores, por ineficaz para su objeto. Jaime II 
y Mohamed II querían colocar en el trono de Castilla un nieto de Al- 
fonso el Sabio, hijo del primogénito Don Fernando el de la Cerda, mas 
no por amor al derecho, suponiendo que creyeran preferente el dere- 
cho de los hijos del primogénito del Sabio al de los hijos de Don San- 
cho, sino por haberse oblií;ado el Pretendiente Don Alfonso á recono- 
cer como buena la conquista de Murcia por el Rey de Aragón y á de- 
volver al de Granada Tarifa y las otras plazas que de buena ó de 
mala manera, según el moro de mala, habían pasado al poder cristia- 
no en tiempo de su abuelo. Ninguno de los dos, sin embargo, había 
tomado como fin principal el primero sino el segundo, y asi Jaime se 
limitó ñ, guardar su nuevo reino y Mohamed á procurar por la fuerza 
la reincorporación á su corona de las plazas disgregadas de la misma. 
Y entretanto habían pasado cinco años verdaderamente desastrosos 
para Castilla sin lograr que la reina Doña María intimidada cediese 
á las pretensiones de, sus enemigos; al contrario, sobre afianzar el trono 
de su hijo en el interior había logrado en el exterior que Francia, de 
cuya casa real formaban parte los de la Cerda por su madre, reco- 
nociera la legitimidad de nacimiento de sus hijos y la de Fernando 
como rey y obtenido el apoyo de Portugal por el matrimonio de Fer- 
naud con Constanza, hija de Don Dionis. 

En vano procuraba Jaime II mermar la importancia de estos avan- 
ces diciendo desdeñosamente al de Granada: «vos e nos devemos esto 
muy poco preciar» y afirmando que «cuydan las gentes que aquello 
que pusieron no se cumplirá e que por esto verna entre ellos alguna 
discordia»; el matrimonio del Rey y las vistas de Vitoria tenían real- 
mente gran trascendencia y así lo declaraba indirectamente el rey de 
Aragón al quererlos rebajar; y por comprender todo su alcance creía 
ser conveniente y necesario que «agora seamos más enfortidos vos e 
nos que nunca en esta demanda (1)». (1) R. .334, f. 46 V. 2% A. GIMI^NEZ SOLER 

Y la vordad ora qno tanto por lo r|iic ,1 <M atañía dirocfamcnte como 
por la iiiriueueia que en el ánimo del moro, su amigo, pudieran tener 
aquellos acontecimientos, estaban justificados todos los recelos; los 
constantes rumores de próxima paz (üitre Castilla y Granuda fran caxi 
universales y llcgabun de todas partos á oídos de Bernardo de Sarria, 
que aparentaba no creerlos, al mismo tiempo que proponía al Rey que 
se enviara inmediatamente una embajada al Papa á solicitar cartas di- 
rigidas á la reina de Castilla, prohibiinidoh;, bajo p<ína de excomunión, 
devolver á los sarracenos ningún lugar de donde hubiesen sido echa- 
dos (1), como si no fuera tan grave ó más grave pecado que devolver 
alguno de esos lugares para terminar una guerra, en la que los cristia- 
nos llevaban la peor parte, animar á los moros á la guerra y ayudar- 
les moral y materialmente á que ganasen esos mismos lugares, cuya 
devolución se quería impedir á los castellanos bajo pena, entonces, tan 
severa. 

Los tratos eran ciertos y rodaban alrededor de Tarifa, que, como 
en tiempos anteriores, era el nudo de la cuestión; el canciller del in- 
fante Don Enrique estaba en Granada gestionando la paz, que debía 
fundarse en la entrega de Tarifa y como su alcaide no la entregaría, 
se había decidido que la reina, á quien los documentos presentan 
dispuesta á ello, la tomara para cumplir después lo acordado (2); 
el resultado de las negociociones fué como las veces anteriores nega- 
tivo y Mohamed, viendo desvanecidas nuevamente sus ilusiones, se (1) en Bn. de Serria ha ahut ardit de Castella per persones dignes 
de fe que la Reyna de Castella ha tractat ab conseyl del Rey de Porto- 
gal que faga pau ab lo Rey de Granada axi que ella deu auer Tarif 
den Alfonso Peric,- de Gosman e quel ret al Rey de Granada e quel dit 
Rey de Granada deu esser conti-al senyor Rey. E axi quel dit Rey de 
Granada dona a la Reyna CC mille dobles. 

el dit en Bn. de Sarria pensa que ell (Jaime II) degues trametre al 
Papa... missatgers . que procurassen quel Papa trameta cartes sues 
a la Reyna de Castella e a sos filis que nengun loe que tenguen que 
sien estats de Sarrayns no retra ais dits sarrayns e ai;o que man a ells 
e a totes les gens de la térra en pena del vet e en totes altres maneres 
que mils e pus segurament fer se pusca. 

(2) Al... Rey de Castiella (Alfonso de la Cerda)... Donjayme... 
etc. fazemos vos saber que recibiemos una carta del Rey de Granada 
en que nos fazia saber de como Alfonso Diag chanceller del infante 
Don Enrique con cartas del dito infant e con su mandaderia avia veni- 
do a demandarle alguna tregua. E que el dito Rey no ende quiso fazer 
ninguna cosa menos de nuestro conseio e plazer. E sobresto enviamos 
le nuestra carta de respuesta en quel enbiamos muyto gradeijer de lo 
que ent fizo e a rogarle que persevere en la guerra e fazer mal a Cas- 
tiella que nos si Dios quisiere levaremos los fechos mas enfortidament 
que nunqua (R. 334, f. 41) LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 297 

glorió ante sus amigos de haber rechazado las proposiciones del can- 
ciller del infante para presentar como mérito lo que hnbia sido para 
él un fracaso y obtener de todos modos alguna ventaja, siquiera 
moral, de su posición, que lo hacía árbrito, tal como estaban entonces 
las cosas de la península, de la paz ó de la guerra 

Dilucidábase por última vez si Murcia debía ser aragonesa ó cas- 
tellana y si Granada debía ser del primer ocupante ó sólo de Castilla; 
la cuestión pendía entre Castilla y Aragón, y Granada, por diferentes 
motivos, entraba en el asunto; el equilibrio de las fuerzas de una y 
otra parte se rompía por el peso del poder granadino y allí donde éste 
se inclinase, allá iría la victoria; por esto mimaban al monarca musul- 
mán el Pretendiente y el Rey de Aragón; por esto procuraba atraér- 
selo el de Castilla y por esto el de Granada se mantenía firme, con- 
fiando en que al cabo deberían convencerse los gobernantes castella- 
nos de lo ventajoso de cambiar la ciudad del Estrecho por el reino de 
Murcia Y es muy posible que hubiese visto satisfechas sus ambiciones 
sin la firmeza heroica de Guzmán el Bueno, constantemente adverso á 
la entrega de aquella fortaleza, desde la cual se divisaba el África, 
aspiración ya de los españoles del siglo xiii todavía no realizada en 
el XX. 

Sin embargo los recelos de verso abandonados eran en cierto modo 
efecto de suspicacias infundadas: el nuevo monarca apenas reconoci- 
do como rey por las Cortes de Granada (1) emprendió la guerra contra- (1) Al muy alto e muy noble don Jayme por la gracia de Dios Rey 
daragon de Valencia e de Murcia e Conde de Barcelona De mi alamir 
servo de Dios fijo de amir almulesmin nieto de amir almuslemin Rey 
de Granada de Malaga dalmaria amir Almuslemin salut como a Rey e 
amigo que yo mucho amo e precio e para quien querría tanla uida e 
tanta salut e buena andancia como vos querredes para vos mismo. Rey 
bien sabedes qual era el amor verdadero e las posturas e la pa? fierme 
e muy buena quel Rey nuestro padre avie com vos E como el siempre 
aguardó todas vuestras cosas bien e complidamiente Et otrosi en como 
nos fue mas ovidient a la su mercet mas que quantos omnes en el mun- 
do son Maguer que el nos avia entregado todo el regno e todas las 
fortalezas de gran tiempo acá et agora quisol Dios le voló a su paray- 
so e dessonos todo el Reyno muy bien parado e muy bien assossegado 
et agora fiziemos nuestras cortes et vinieron aqui todos los arrayaces 
e los alcayedes e todos los pueblos de todo nuestro regno e vesaron 
nuestra mano et fizieron rey asi como devien facer a su señor natural 
e asi como facen buenos vasallos aales a buen Sennor. Et agora quan- 
do se torno todo el regno e el puder a nos tuviemos por bien de vos lo 
fazer saber e de tener todas las pusturas e las paces que el con vos 
avie puesto de guardar líos todos bien e complidamente e verdadera- 
miente asi como si el vivo fuesse que a vos tenemos como hermano e 
como leal e verdadero amigo e tenemos por derecho de querer e] 298 A. r.IMÉNRZ SOLKR 

los cristianos con tanto empuje, ciue se apodei'ó de Bedmar, cautivando 
á todos sus liabitantes y, entre ellos, la madre del alcaide y éste, y un 
hermano suyo, los cuales fueron conducidos á Granada y la infeliz se- 
ñora, al decir de Benaljatib, enterrada lucgro en el harem de Abenja- 
col) (1). Y con tanta celeridad que sólo niodiarun 15 días, según la cró- 
nica de Fernando IV, entre la noticia de la muerte de Moharaed y la 
de lá toma de Bedmar. 

Como para animarle á perseverar en esta conducta y escusarse 61 
de haber llevado tan tibiamente las operaciones de guerra le comunicó 
Jaime II los «grandes aferes^) ocurridos en sus dominios, que le ha- 
bían «embargado que no avernos aguciado mas la guerra» y libre de 
los cuales se proponía «fazcr mal en Castella aquel que fazer les poda- 
mos e levar la guerra mas eufortidamente que nunca ficiemos» (2). En 
efecto, Jaime II, había i-ecibido cartas de sus ricos-hombres desnatu- 
ralizados, proponiéndole volver á su servicio; había reducido A su obe- 
diencia al vizconde de Cardona; y Gastonet, conde do Foix, se había 
reconciliado con él; y todo esto, excepto lo iiriraero, importaba muy 
poco al moro, que ignorante de que hubiese en el mundo condes de 
Foix, lo llamaba en su respuesta «Conde Don Floreg (3)». vuestro amor e el vuestro bien por el amor bueno e verdadero que vos 
aviedes con el Rey nuestro padre y por esto vos rogamos mucho como 
amigo que todavía nos fagades saber del vuestro bien e de la vuestra 
salut e de la que alia acayecer e de las nuevas que supierdes de vues- 
tros enemigos e nuestros assi como siempre faciedes gradeceruos lio 
emos mucho. Et otrosí vos rogamos que nos enviedes respuesta de todo 
segon como vos tuvieredes por bien. Dada XI dias dabril era de mili 
CCCXL annos. yo lop Sánchez la ñq por mandato del Rey. 

(1) Otrosí vos facemos saber que nos va muy "bien con nuestros 
enemigos e loado sea Dios que les avemos tomado por fuerza de com- 
batimiento la villa de Bedmar e tenemos cativos su señor c su madre e 
quantos avia en la villa (!.") de mayo de 1302); concuerdan exactamente 
con este relato el de la Crónica de Fernando IV y el de Benaljatib en la Ijata 
(I 163) y en la Historia de los Nasiries (Casiri 11, 273); todos convienen en 
que era madre y no mujer del alcaide, pues la frase «mujer que fué» que 
usa la Crónica (cap. X) equivale A viuda; Benaljatib la llamó simplemente 
íLoJ^il íLo-Lo «señora de la villa»; él es quien dice que Mohamed la hizo 
pasear por Granada en un eain-o triunfal vestida con ricas ropas y acompa- 
ñada de otras esclavas y que la regaló después al sultcán, quien la tomó 
para sf. 

(2) R. 334. f 5S. 

(3) Al. . Rey de Granada... Rey. Re(,'ibiemos vuestra carta de res- 
puesta que agora nos enviastes sobre lo que nos vos enviamos dezir 
de las nuevas de Castiella. E entendido lo que en la dita carta vuestra 
era contenido grade<,emos vos muyto lo que nos enviastes dezir por 
que veamos e conoscemos que vos mueve buen lalant e buena volun- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA ' 299 

El de la Cerda no podía comunicar nada favorable ni siquiera 
inventado por su buena voluntad, pero no satisfecho de tener en Gra- 
nada Ferrant Pérez de Toledo, como agente, iba él mismo á la capital 
de los alahmares á dar mayor actividad á las hostilidades; en Va- 
lencia recibió la nueva de la muerte de Jlobamed II, que le fué co- 
municada en términos análogos á los empleados para el Rey de Ara- 
gón y no sabiendo si continuar el viaje ó suspenderlo consultó á su 
protector aunque advirtiéndole que creía conveniente «en todas ma- 
neras levar adelante lo comenzado». Como ese viaje no perjudicaba al 
consultado se le aconsejó seguirlo y marchó camino de la Alhambra. 

Entonces empezaron á manifestarse las intenciones del nuevo so- 
berano musulmán: á Ferrán Pérez se le fué negando con dilaciones la 
confirmación que solicitaba y á su representado se le proliibió entrar 
en territorio de Granada; Jaime II, que sabía por conducto fldedig- tad que avedes en levar e aguziar la guerra de Castiella. On Rey vos 
fazemos saber que ya sea que entro aqui muytos e grandes aíferes 
que avemos ávido nos ayan tuelto e embargado que no avernos agu • 
ziado mas la guerra. Agora entendemos mediant la gracia de nuestro 
senyor Dios de levar aquella mas enfortidament que nunca íiziemos e 
de prender los feytos en tal manera que los vuestros enemigos e nues- 
tros sientan que lo avemos a cora(,-on e que nos venguemos dellos e que 
seamos apercibidos de ayudarvos. Otrossi Rey vos fazemos saber que 
depues que avemos feyto cort en Valencia viniemos a Cathaluenya e 
toviemos cercado un castiello del noble R. Folch vizconde de Cardona 
vassallo nuestro porque no quena jurar lo que nos aviamos ordenado 
en la nuestra cort desi es uenido a nuestra merce e mandamiento e 
liuro e rendio nos el dito Castiello e juro lordenamiento nuestro Otros- 
si el Conde de Foix con qui aviamos guerra lino. E su fijo Gastonet 
ase avenido con nos E Rey vamos nos de camino por Aragón porque 
los Richos homnes que son fuera del Reyno nos an enbiado sus manda- 
deros que quieren venir a nuestra merce e mandamiento e abenir se 
con nos. E es nuestro entendimiento de fazer mal en Castiella aquell 
que fazer les podamos e de levar la guerra segund que de suso ave- 
mos dito mas enfortidamente que nunca fiziemos e darlo emos a co- 
noscer si Dios quisiera por obra. Ond vos rogamos quanto mas pode- 
mos como a Rey leal e verdadero amigo que vos tenemos que de.xas 
partides fagades a Castiella todo aquel mal que podredres e agu^iedes 
la guerra assi como avedes feytos entro aqui Que por vos de una part 
e por nos de otra re(;ibran vuestros enemigos e nuestros gran danyo 
e menoscabo. E destobo auredes nuestro ardit ante que podamos E vos 
otrossi feyt nos assaber el vuestro ardit... Dada en la Ciutat de Lérida 
Vil dias andados del mes de abril en el anyo de nuestro senyor de 
M CCC. e dos. (R 334, f. 52 v.). 

Otrosí nos enbiastes desir de toiJa vuestra fasienda e del castiello 
que vos tratastes fasta que venieron al vuestro servicio e otrosí de la 
muerte del Conde Don Flore<; (15 de mayo 1302. C. rs.) 300 A. CIMÉNEZ SOLER 

no qno se ti'fitnbíi ]i<az entre Mohiimed III y Fernando IV, envió á 
Honiiinlo Mni'tín h pedir ])or su pnrte lo que Pérez de Toledo pedía 
por el I'retcndieute de Ciistilla; pero su ]ictic¡óii oliluvo el uiisrao 
resiilla<lo; los dos emisarios eristianos volvieron sin haber conse^íuido 
nada y jiroponiendo á sus respectivos representados que se enviara 
al rey moro copia «en ladino e en aravi^o» de los pactos de setiem- 
bre de 1301, con Bernardo de Sagalars ó con otra persona bien abo- 
nada. La causa de esta exifíencia la declnró el propio rey de Gra- 
nada escribiendo al de Aragón, en julio de 1302, que «luego de la 
muerte del Rey mió padre mandé buscar los privilegios de la pa? que 
aviados enviado al liey mió padre vos e el Rey don Alfonso de Cas- 
tiella el infante Don Ferrando su hermano e non las pude auer por 
ninguna manera que el turgiman que auia de veer fecho destas cartas 
fuxo se me para tierra de Castiella» (1). Si el hecho era cierto el truchi- 
mán aquel justificaba el significado picaresco actual de esta palabra; 
pero es muy probable que el pobre intérprete cargara con una respon- 
sabilidad ficticia y qvie todo ello no fuera otra cosa que un modo indi- 
recto de entretener al de Ai'agón y al de la Cerda mientras se arre- 
glaban las paces con Castilla ó se rompían de nuevo las hostilidades. 

Bernardo de Segalars no pudo ser esta vez el embajador, á causa 
de haber enfermado al tiempo de partir, y lo sustituyó Jaime Bosfiuet, 
el cual se dieron dos credenciales y unas instrucciones, que revelan la 
casi convicción de que no se volvería A la alianza, que unía á los ene- 
migos de Fernando IV. Diósele al Bosquet una credencial que le auto- 
rizaba á firmar el convenio de 16 de setiembre de 1301 y una copia 
del mismo autorizada con el sello del Rey y demás solemnidades de 
cancillería y otra simple bilingüe (2), en la que alternaban un capítulo 
y otro árabe y aragonés; como medida de precaución se le ordenó «U'jar 
en Lorca á Bernardo de Sarria la primera copia, la solemne, debiendo 
decir en Granada, si al pedírsela extrañaban que no la llevase consigo, 
que no la Ilevüba por desconfiar de que fuese aceptada (3). Otra cre- (1) 11 julio 1302. 

(2) Doc. árabe n." 2. 

(3) El poder dado á Jaime Bosquet es de 7 de octubre de 1302, y los pá- 
rrafos principales de las instrucciones dicen: 

Com sia ab lo Rey de Granada potli mostrar la forma de la dita car- 
ta de la pau que haura laxada en poder den Bn. de Serria o del alcayt 
de Lorcha per translat que naia pres e portat ab si. E si ell li dehia on 
es loriginal per que no la aportat manlincnt digali que per \'o com no 
era cert si la dita pau li plauria ho no. Mas que si li plan ell la fara ve- 
nir tantost. 

ítem, sil Rey de Granada no volia la dita pau esser entre ells perdu- 
rable segons que era cntrel dit senyor Rey daragon e son pare mas 
acerts anys o a cert temps atorch la lo dit missatger axi que la<;a su LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANaDA 301 

dencial le daba poderes para firmar treguas, lo más largas que ser pu- 
diese y procurando conservar la esencia del convenio, que se creía res- 
cindido; y, sobre todo, se le encargaba inquirir la verdad de los con- 
tinuados rumores de paz entre Castilla y Granada y de ser cierto el 
heciio las condiciones en que se había hecho. 

La denuncia del tratado de 1301 vino como se temía: Bosquet vol- 
vió en marzo de 1303 sin haber obtenido más que una tregua de un 
año sin cláusula alguna militar ofensiva ni defensiva y no tan exten- 
sas las referentes al comercio como las del tratado de 16 de mayo 
de 1296; he aquí la traducción "contemporánea (1), cuyo original árabe 
no es conocido: 

En nom de deu lo piados el piadant pregaries de deu sobre 
Mohamet e sa gent. Es assaber a tots aquelis qui aquesta carta per- 
vendra quel emperador Abdalla Mohamet Rey de Granada e de Mo- punya que sia com a maior temps puga endrei;ar. En axi empero que 
la substancia del fet nos mudas sino tan solament lo temps. E si per 
aventura lo dit Rey de Granada volia res mudar en la substancia del 
fet no enaritas mes lo dit Ja. Mas di.\es e fees ab aquell Rey que aquell 
mudament li fees saber per son missatge que tramases al Rey darago 
ab aquest ensemps qui sen vengues ab ell ensenis que ell res mudar 
noy gosaria. F, si la pau no volia perdurable segons que dit es ne a cert 
temps e volia treves aver ab lo Rey darago preses les e les donas e 
com a maior temps pusca faen son poder en bona manera sens que no 
parega que hom ne sia cuj'tat que pau o treva sia entre elis. 

It. pot mostrar aquests capitols an Bn. de Sarria e demanar lo de 
conseyl per í;o com sap molt en los affers daquelles parts. 

It si per aventura lo Rey de Granada no li trametia carta de guiat 
ge tornas sen. E sia que vaia al Rey de Granada o no sia euros de ha 
ber certinitat de la pau e de les treves que son fetes entrel rey de Gra- 
nada e don Ferrando de Castella e de les altres novelles daquelles 
parts. (Reg. 3U, f. 87 v.). 

(1) Sobre estas traducciones contemporáneas hau lanzado su excomu- 
nión arabistas tan ilustres como Sacy, Renaud y Amari, llegando hasta 
decir este último que «el divario non accadea soltanto nei preambolie nelle 
frasi, che poco monterebbe, raa si nei patti» y que «tradiscono sovente ¡1 
testo» (*). Creo que Amari fué injusto con esas traducciones, pues por más 
que con frecuencia en los preámbulos y las frases formularias de que están 
llenos los árabes, no concuerdan original y traducción latina ó romanceada, 
de eso á decir que traicionan el texto eu los pactos hay un abismo que el 
acusador mismo inventó. El argumento de Mas Latrie (**) contra esa apre- 

(*) 1 diploma arabi del R. Archivio florentino.— Fireuze 18G3, prefa- 
zione V. 

(**) Traites de paix et de commerce et documents divers concernant les 
relations des chetiens a^ ec les árabes de l'Afrique .=ieptentrionale au moyen 
age — Paris 1866, prefaceVl. 302 A. GIMÉNEZ SOLER 

lecha e de Almería e de Aljecira de Alhadre e de Ronda e de Guadiex 
e de lurs termens e emperador deis moros lili del emperador deis mo- 
ros lili de emperador deis moros benna<;ar. Con vench a nos Jacme 
bosquet missaiger de part lo rey alt e honrat Rey darai^on ab sa carta 
e ab son privilegi lobert e el seocllat ab son scíícII pendcnt en ques 
conten que es donat poder a ell rcíermar les treves ab nos lo qual 
Jacme pres sobre si a complir les coses per ell. li lenas e prega a nos 
a enviar nostre conseyl si 11 atorgaricm ayo E nos manam a refermar 
a(,-o ab ell a I. any complit quis comptara del primer dia de mar(- pri- 
mer qui ve segons que prega en ac^o Perqué sia regonegut lo guiatge elación del arabista la destruye fundamentalmente, ¿se comprende, dice, 
que pudieran existir relaciones mercantiles diarias basadas en una conver- 
sión sinalg-mática, cuyos diferentes textos no concordasen ó estuvieran en 
oposición? Claro está que no y es mAs evidente todavía que de haber iiabido 
ese desacuerdo, como dice Amar! «soventc"', algo se sabría de las negocia- 
ciones que habría producido la superchería; y sin embargo, Amari no cita un 
solo caso en que una de las potencias contratantes protestase del engaño. 
Es más, si en Italia no las halló él, tampoco yo, á pesar de que creo haber 
examinado la mayor parte de los documentos referentes á las relaciones que 
sostuvieron los reyes de Aragón y los príncipes musulmaues de España, 
África y Asia, he visto que nimca discutieron si un Ítem estaba ó no esta- 
ba en el original Árabe ó romanceado: si se estipulaba en otro esto ó algo 
diferente; en la esencia del documento constantemente he notado conformi- 
dad y no por haber comparado el documento musulmán con el cristiano, 
sino porque nunca reclamaron los unos á los otros por estas falsedades. Por 
otra parte, Amari atribuye á esas traducciones uu valor que no tuvieron: 
jamás esos traslados pudieron alegarse como documentos oficiales: á lo que 
los cristianos se obligaban, se consignaba en documento público y solemne 
que se entregaba al musulmán, y las obligaciones del musulmán constaban 
igualmente en documento público y solemne también, y si el intérprete fal- 
seaba un texto el engañado era aquél para quien traducía y no el de la len- 
gua traducida, que se atenía siempre al documento suyo; por tanto cae por 
su base la siiposición de que los intérpretes quisiesen de ese modo favore- 
cer á su nación. 1' aun en el caso de que realmente hubiese divergencias 
esenciales entre una traducción y un original ¿obedecería la divergencia á 
descuido ó á mala fe? El caso único citado por Amari de supresión de todo 
un Ítem ¿no parece más lo primero que lo segundo? ¿Y no podría ser tam- 
bién que esa traducción infiel al parecer no fuera la del texto árabe conoci- 
do sino la de otro presentado para su aprobación en el curso de unas nego- 
ciaciones? 

De lo que debe acusarse á esas traducciones es de ser tan literales que 
frecuentemente se hace muy difícil interpretarlas; pero esto mismo les da 
un valor filológico, que se pretende desconocer, pues lo que no se puede 
negar á los traductores es conocimiento del árabe^ y así estoy firmemente 
convencido de que el glosario de .\mari, que tanto aprovechó Dozy, no se- 
ría tan completo sin la copiosa colección de traducciones que vio y publicó 
á pesar de creer «que tradiscono soventa il testo». LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 303 

en ago a tots xpians darago de part de nos per térra e per mar. E que 
sien lurs mercaders de tot lur lenguatge guiats en transportarse a nos- 
tres terres ab tota lur mercadería menys de fon;a que nols sia feyta 
sino en pagar lur dret lo qual es sabut axi com es estat acostumat e 
que nols sia fet negun embarch ne dan en mar ne en térra. E si neguna 
cosa lur sera teta daQO per neguns de nostres gens 'nos manavem ho 
relevar dello en continent e fer ho empagar be e complidament si a deu 
plau. E per que aquest Jacme bosquet pres en si e atorga a nos per son 
poder quel ha segons ques conten en la carta de la sua missatgeria del 
rey daragon de refermar aquesta pan per mar e per térra e asegurar 
totes nostres gents e estadants de nostra térra e que sia atresi a tots 
los mercaders que ha en nostra térra que puguen transportarse a lurs 
terres guiats ab tota lur mercadería menys de íoríja que nols sia feyta 
en neguna cosa sino en pagar lur dret del sabut e del acostumat e que 
no sia teta a negu de nostres terres forses ne dan en neguna manera. 
E quant que esdevengues res da(;o que sia demanat del adelantat de 
térra de Murcia a satisfer a(;o E si sera a(;o demanat dell e no ho lara 
satisfer que nostres gents puguen penyorar tant com puguen E que se 
preñen aquest juhiy per mar e per térra e refermar aquesta treva 
ab ell al terme damunt dit axi com s^ deu fer ben e cumplidament e se- 
gons que ferma ab nos Jacme damunt dit de part de sa missatgeria be 
e complidament. E sobre nos aíirmarli les dites coses ben e complida- 
mente que sia aqü ben refermat e perqué siensobrecertenitatdaquestes 
coses escrivim en as"0 letra de nostra ma testimonial sobre nos e depuys 
que dona a nos Jacme carta enviada del Rey darago ens dona fe sobre 
a(;o E aío en dia de dijous lo X"" a Rabaj (febrer) de DCCII E sescri- 
vi en aquest kalendari. 

El texto aragonés dice: 

Sepan todos quantos esta carta vieren Como yo Jayme Bosquet mis 
satgero del muyt alto e muyt poderoso seynor Rey daragon per pro- 
curación e per poder á mi dado e atorgado del ditxo seynnor Rey con 
una carta suya abierta e con su segelo colgado do e atorgo e prometo 
de buena fe e sin tot engaynno a vos muyt alto e muyt poderoso seynnor 
Rey de Granada tregua buena e firma e valedera por on ayna complido 
qui comensara lo primero día de mar<;o primero qui tvien por mar e 
por tierra per lo seynnor Rey daragon e por toda la suya tierra e por 
todas las sus gentes. E que todos los vuestros moros mercaderos e 
otros podan andar e estar e mercadeyar con todas sus mercaderías e 
con todas sus cosas salvos e seguros per toda la tierra del seynnor Rey 
daragon e per toda sa mar e per todo lanyno damunt dito. E si alguno 
de la tierra e de la jurisdicción del seynnor Rey daragon fiziere mal 
ho dayno por mar e por tierra a la vuestra tierra ho a las vuestras jen- 
tes qualquíer que sea de part del dit seynnor Rey daragon vos ho 
prometo fazer emendar bien e complidamente sin ninguno detenimien- 
to. Assi seynor con vos sodes tenido per todo laynno sobreditxo de 
tener e de fazer tener a toda la vuestra tierra e a todas las vuestras 
jentes la dita tregua al dito seynnor Rey daragon e a toda su tierra e 304 A. GIMÉNEZ SOLER 

a todas sus jentes a bona fe e sin todo eny;ayno. E que los mercaderes 
e todas las otras jentes de toda la tierra del seynr.or Rey daraj^on po- 
dan andar e estar c niercadcyar con todas sus mercaderías e con todas 
sus cosas per toda la vuestra tierra e per toda la vuestra mar salvos e 
seguros per todo laynno sotredit-xo pagando todos los dretxos que son 
acostumbrados de pagar en la vuestra tierra de todas sus mercaderías 
assin con los vuestros moros son tenidos de pagar por sus mercaderías 
todos los dretxos que son acostumbrados de pagar en el seynnorio del 
seynnor Rey daragon E si algún de la vostra tierra lio de las vostras 
jentes faziere mal ho danyo qualquier que sea por mar ho por tierra 
en la tierra del seynnor Rey daragon o a sus jentes en todo layno so- 
breditxo que vos los í'agades emendar bien e complidamente sin nin- 
guno detenimiento. Et seynnor porque esta tregua sea mas firma e 
verdadera do vos la carta del seynnor Rey daragon sobreditxa del po- 
der e de la procuración que el mí dio per fazer esta tregua. E escriui 
esta carta desta tregua por mi mano e posu en ela mi segelo. Qui lo 
fetxa en la siutat de Granada XX. V^I andados del mes de febrero en 
laynno de nostre seynnor mil e tresentos e dos (1). 

Jaime Bosquet entregó á la caueillería el original árabe del docu- 
mento anterior, junto con el traslado del que había dado al rey de Gra- 
nada, que concuerda exactamente con el árabe, mas la carta del conve- 
nio sellada con el sello mayor que había dejado en Lorca á Bernardo de 
Sarria (2). Pero esa tregua era sencillamente un puente para pasar de la 
amistad á la guerra ó á la paz general, y, sin embargo, disimularon 
todos aceptando el nuevo orden de cosas, como transición á otro que se 
encargó de negociar Bernardo de Sarria (3). 

Pero por entonces debía celebrar Jaime II una entrevista en Ariza 
-.con el infante D. Enrique y otros ricos-hombres de Castilla y acos- 
tumbrado como estaba á pensar con la cabeza de su consejero, no 
pudo desprenderse de él en ocasión tan crítica y lo retuvo, cometiendo 
la imprudencia de hacerle saber el motivo de ese retraso al rey de 
Granada, el cual, viendo objeto de idénticas solicitudes de parte de los 
castellanos de las que él era á su amigo y aliado, considerando que 
ante todo debía mirar por sí como todo el mundo, declaró á Bernardo de 
Sarria que la paz entre Castilla y Granada era un hecho y que la res- 
ponsabilidad no era suya sino de él, á quien había esperado «meses e 
dies e hores» (4). (1) A continuación viene una promesa hecha por el mismo Jaime Bos- 
quet el 28 de febrero do 1302, de que Bernardo de Sarria ó cualquier otro 
Procurador do Murcia enmendara los daños que causaren á los granadinos 
los de Murcia. 

(2) R. 334, {. 88, v. 

(3) R. 834, f. 145. 

(4) Translat de la carta qiiel Rey de Granada ha tramesa an 
Bernat de Sarria.— De nos Servo de Dios Don Mahomat amir amui;le- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 305 

Lo sucedido, aunque esperado^ causó gran emoción en la coi te ara- 
gonesa por temerse que así como antes aragoneses y granadinos ha- 
bían heclio causa común coutríi castellanos, la hicieran ahora granadi- 
nos y castellanos contra aragoneses, pues en el estado de relaciones de 
Fernando IV y Jaime II no se podía ser á la vez amigo de los dos (1); 
y como se ignoraban las condiciones de la paz con Castilla, se pre- 
guntó al de Granada si á consecuencia de ésta consideraba rota la 
tregua con Aragón. Mohamed, á lo que se ve, habíase mostrado leal 
con su ex aliado y no se había comprometido con el de Castilla á nada mín fill de amir amu(,lem¡n poderos per lo poder de Deu. Al Richom 
molt honrat amat e preat leal e vertader don Bernat de Serria Conse- 
11er del noble Rey darago. Deus per son poder lo cresca en honra e 
en be. 

Fem vos saber que veem vostra carta la qual nos envías per Muqe 
Almotavi e vos sabets que nos avem fermada treva per I any ab lo 
noble Rej' darago e tots dies venien a nos vostres caries com nos feyts 
certs de la vostra venguda e nos vos avem sperat tota hora E puys 
nos vos envías carta vostra per Mui;a Almotavi que vos seriats ab nos 
lo dia de Sent Johan de tot en tot. E nos vos speram entro a aquel dia. 
E en aquest de mig lo Rey de Caste'a nos trames moltes vegades mol- 
tes pregaries quens plagues quels seus missatgers venguessen denant- 
nos. E depuys que passa lo dia de aent Johan veien que vos no veniets 
feem manament que si els missatgers del rey de Gástela vulien venir 
denant nos que venguessen e depuis que els saberen que nos plahia 
que venguessen denant nos vengren tost sens tardar. E pregaren nos 
que confermassen pau ab lo Rey de Gástela. E per (;o cor vos no ven- 
guets avem conlermada la pau ab els a honor e profit e exali^ament de 
nos be e cumplidament e a honor e honra de nos e deis moros. E fem 
gracies a Deus per aquests fets que ha cumplits a nostra v-olentat. E 
axi nos no avem colpa en ai^o pus vos avem esperat molts meses e dies 
e hores e encara pus vos no veniets ne hom vostre de recapte aguem 
aqo a confermar que mas devem guardar los fets a nostre prou axi com 
fa cascu. E vos sabets que nos avem confermada treva de I any com- 
plit ab lo noble Rey darago. E nos per i;o cor som ab veritat volem 
cumplir la dita treva per aquel temps si vos v... E si volets que roman- 
ga axi fets nos ho saber per (;o que romanga la dita treva en sa ver- 
tut e per i;o que ais no se esdevenga. Data en Granada II dies á la en- 
trada dagost 

(1) Al. . Rey darago .. Pere de Montagut... les gents an temor que 
agen guerra ab lo Rey de Granada lo qual pensen que ajen perqué a 
feyta pau ab lo Rey de Castella e atressi perqué no si volc veer ab en 
Bn. de Serrian e atressi per que ningún moro de la térra de Granada 
no entra e.i rt gno de Murcia axi com solien jatscsia senyor quels mo- 
ros no an feyt mal en regne de Murcia mas dien que entraran que usan- 
sa es lur que corren ans que la tregua isca tota fora. (Cart. rs.) (IS sep- 
tiembre 1303). 

1906.— 22 306 A. GIMÉNEZ SOLER 

que supusiera hostilidad contra Jaime 11, á quien continuaba conside- 
rando como amigo aunque no pudiera ayudarle contra sus enemigos. 
Era creencia general iiue pronto los zenetcs invadirían Murcia, mas 
esa creencia resultij injustificada y los moros se mantuvieron tranqui- 
los y no causaron daños á los subditos de Aragón. La más rigurosa 
neutralidad fu6 observada por la corte de la Alhambra, y en prueba 
de ello se licenciaron los siete mil africanos hasta entonces á sueldo de 
Granada y unos pasaron á Marruecos, otros vinieron á servir al rey 
de Aragón y los más se alistaron bajo la bandera de (juzmán el 
Bueno (1). 

Y aunque ni de la fecha en que se firmó la paz con Castilla ni de 
las condiciones en que -se firmó ni de quien la firmó se sabe nada, con- 
ceptúo como muy probable que fuese el mismo D. Alfonso Pérez de 
Guzmán á quien corresponde la gloria de haber hecho entrar en razón 
al monarca de Granada, haciéndole comprender la inutilidad de sus 
esfuerzos para reconquistar Tarifa y las ventajas de no pensar más en 
eso; los documentos aragoneses no lo declaran explícitamente pero 
hablan de su permanencia en Granada en el mes de septiembre como 
de algo que se prolonga en demasía; las condiciones debieron ser el 
reconocimiento mutuo de lo ganado, renunciando por tanto el de Gra- 
nada al recobro de Tarifa, Cazalla, Medina, Veger y Alcalá y el de 
Castilla á Quesada, Alcaudete, Bedmar, Locovin y Arenas (2). 

La retirada de los zenetes se interpretó en Arag in como señal de 
disgusto ¡lor la paz ajustada con Castilla y el haber venido algunos á 
servir á Jaime II dio pábulo al rumor (3), que los hechos demostraron (1) Al .. Rey darago... Bcrnat de Sarria... Sapia la voslra altea 
quel die que aquesta letra fo teta vench 1 moro del Arayí; de Crivillen 
de Granada e compta que Alfonso Peri? de Guarnan era encara en 
Granada que sperava M jenets quel Rey de Granada )i avia a deliurar 
aten a donar comiat be a VII mil jenets e els uns sen van en Gástela e 
altres al Rey Abenjacob e altres ne volen venir a vos. Esters es cert 
segons que aquest compta que dit Rey de Granada a trames a dir e 
manar a tots los lochs de la frontera que tenguen la treva entrodaci a 
jener axi que nengun mal no conserten que nuil hom faga a la vostra 
térra entro per tot aquell temps E per <jo cor encara no he hauda res- 
posta del dit Rey de Granada del fet de la treva per carta sua jasia go 
que lin aia moltes vegades escrit yo da(;o en Elche tramet hi I moro 
per aquesta raho... Scrita en Elche X dies de setembre (1303.) (Cartas 
reales). 

(2) El de Granada no reclamó nunca más esas plazas: el de Castilla ex- 
cluyó más tarde de los dominios de Mohamed III. «Quesada con sus térmi- 
nos e sus pertenencias; Bebmar con el val e los lugares suyos; Alcau- 
dete, Locovin e Arenas... que fueron nnestros » 

(3) Encara que compta per cert que Nalfonso Pereg de Gui,man 
sempara (?) lo castel de Muía e que seu deu venir a Aleara^, per fer mal LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 307 

no tener fundamento alguno; á la pregunta de Sarria si por virtud de 
la paz con Castilla se consideraba rota la tregua con Aragón, contestó 
el alguacir Aziz Adeni que no era lo uno consecuencia de lo otro y que 
podía Mohamed ser amigo de los dos; en efecto, se guardó escrupulo- 
samente por ambas partes, pero el disgusto de Jaime II fué inmenso y 
muy ofendido cuando de Granada le preguntaron si él á su vez guarda- 
ría la tregua contestó airadamente, suprimiendo toda expresión de 
afecto, que «nos ni la casa de Aragón nunca minguamos tregua nin 
postura que oviesemos con algún rey ni con otro cualquiera» (1) y exi- 
gió que al espirar sino era deseo del granadino renovarla se le avisara 
antes según uso y costumbre; en el mismo tono se expresó Mohamed 
«que no daríamos en esta ra(;on aventaja a vos nin á otro rey ninguno 
que en el mundo sea» (2). a aquest regne. Encara comta lo dit Muqa que alguns richs homens e 
cavallers del Rey de Granada eren molt despagats de les covinences 
que el dit Rey avia ab los castellans e an me trames a dir que si vos 
los auriets mester a vostre serviy quels puxets aver e son de .CCL. á 
CCC. jenets. (8 agosto 1B03). 

(1) R. 334, f. 148. 

(2) Al noble e onrrado Don Jayme por la gracia de Dios Rey de 
Aragón de Valencia de Murcia e de Cerdena e de corcega e Conde 
de Barcelona de Nos don Mohamed Aben Na^r por la gracia de Dios 
Rey de Granada de Malaga de Almaria de Algecira de Ronda de Gua- 
díex e Amyr Almuslemin fijo de Amyr Almu(,iemir nieto de Amyr 
Almu(;lemin Salut como a Rey aquifasemos saber que abiniemos Nos 
siempre muy bien en todos nuestros fechos e abernemos cab adelante 
fiamos por la merced de Dios, vimos vuestra carta que nos enbiastes e 
entendimos muy bien todo quanto nos enbiastes desir a lo que nos en- 
biastes desir que vos dixiera don Bernait de Serrian quel enbiaramos 
desir si era vuestra voluntad de tener la tregua que aviades com nos. 
E que nos respondiedes que vos nin la cassa de Aragón nunca men- 
guarades tregua nin postura que oviessedes con ningún Rey ni con 
otro alguno que oviessedes postura alguna Rey á esto vos decimos que 
no dariamos en esta ragon aventaja a vos nin a otro Rey ninguno que 
en el mundo sea. Otrossi a lo que nos enbiastes desir que vos fii;ieron 
entender que passada esta tregua que queríamos aver guerra con vos 
e que vos lo fi(;iessemos ante saber como era cosa usada por una nues- 
tra carta Rey facemos vos saber que ante que la tregua salga vos lo 
faremos saber qual es la nuestra voluntad e lo que avernos de facjer 
Otrossi sabed que de que nos oviemos nuestro amor e nuestra paQ 
puesta con el Rey don Fernando que esos genetes que se fueron para 
vos que saltean los caminos e rroban e llevan quanto fallan también 
de la tierra del Rey don Fernando como de la nuestra. Porque vos ro- 
gamos Rey assi como nos fiamos de la vuestra verdad e así como nos 
vos enbiastes decir por la vuestra carta que guardariades muy bien la 
tregua e la vuestra verdad quel non querades consentir e que nos la- 308 A. GIMÉNEZ SOl.líU 

Tengo, bilí cmb.u-go, i)or indudable, (lUc á la paz entre Granada y 
Castilla contribuyeron además del cansancio de ocho años de lucha de 
resultados muy dudosos y el temor de tener fronteros dos Estados 
cristianos, cosa que inquietaba más á los granadinos que el serlo sólo 
de Castilla, la complacencia de Jaime II con el Sultán, enemigo de los 
alahmarcs, aunque solapado, como ellos lo eran del sultán y de los 
suyos. 

Jaime II, continuando la política de sus tres inmediatos antecesores, 
no liabía roto sus relaciones do amistad con Aben Jacob y solo después 
de la toma de Tarifa las lialu'a interrumpido por la situación en que 
lialM'aii quedado aquel y Sancho IV; pero muerto éste y declarado 
el de Aragón enemigo de su hijo, creyó que la enemiga que los dos 
sentían hacia Fernando IV sería un vínculo que los uniera y envió al 
África con el pretexto de pedir la libertad de algunos mercaderes cau- 
tivos y en realidad á tantear el ánimo del sultán al caballero Pedro 
Torroella (1). Vino de África con la respuesta otro cristiano, Francisco 
den Clergue, quien en nombre del Sultán y sin duda por los ofreci- 
mientos de Torroella, pidió una escuadra para combatir á los enemi- 
gos musulmanes del emperador; pero no siendo esto lo que Jaime II 
se proponía, se le negó el solicitado auxilio por acercarse el invierno, 
(la carta lleva fecha de 9 de julio) durante el cual seríanle las naves 
de muy escaso provecho y por no haber todavía entre las dos potencias 
tratado alguno de amistad (2); considerando sin duda que si las galeras 
que solicitó en lo más riguroso del verano se le habían negado por 
miedo al invierno, se le concederían si las solicitaba en la estación 
contraria, hizo en Diciembre de aquel mismo año la misma petición y 
también fué su demanda rechazada, si bien no se apeló á razones de 
tiempo sino sencillamente á la de no existir entre el que pedía y el que 
debía dar tratado alguno que autorizara al primero para exigir y al 
otro le obligara á satisfacer la exigencia (3); sin embargo la respuesta 
esta vez fué más explícita: Jaime II, dispuesto á entrar en tratos, se 
ofrecía á recibir embajadores, si Abenjacob los enviaba, y á buscar 
términos de avenencia sobre aquel y otros puntos, que no podrían tra- 
tarse por carta, que á veces no van á manos de aquel á quien se en- 
vían y alardeando de independencia hizo saber al marroquí la termi- 
nación de las cuestiones entre Koma, Aragón y Carlos de Anjou, pon- gades tornar todo lo nuestro e si non lo al non seria tregua. Dada en 
Granada trece dias de octubre era mil e tre(;ientos e XL e un anos. 
Don Mahomad Alcayd maior de la cavalleria de los cavalleros del Rey 
e su escrivan la mandó faser por su mandado. - Vo Mahomad. 

(1) 2(; marzo \t.th R. 25-2, f. 11, 

(2) El Sitio de Almería en 1309, í. 77. 

(3) R. 252, f 120. La CORO^ÍA pe ARAGÓN Y GPANADA 300 

derando así de modo indirecto los beneficios que de su alianza repor- 
taría el que la disfrutara. 

Siguió á esto un nuevo período de suspensión de relaciones. Jai- 
me II había emprendido sus viajes á Italia y la conquista de Murcia; 
Abenjacob se había puesto delante de Tremecén, dando principio al 
famoso sitio que por su duración se llamó el largo sitio; pero en 1301, 
en la época misma en que empezaban á ser más insistentes los rumo- 
res de paz entre Castilla y Granada, Jaime II, siempre con el mismo 
pretesto de reclamar la libertad de mercaderes subditos suyos cauti- 
vos en Jlarruecos envió á Bonanat (^alom, cuyo hermano Domingo esta- 
ba preso en las partes del Magi-eb. Qalom, como den Clergue y Torroe- 
11a, expresó A Jaime II la buena voluntad del emperador hacia él y co- 
mo las veces anteriores insistió Jaime II en que no era menos su buena 
voluntad hacia el emperador, y que «le plazeria e le plazera que aqües- 
tes cosas sean entre nos e vengan e sean en acabamiento» (1); no po- 
día decir más claramente que deseaba llegar á una inteligencia con él 
y esta vez parece haber entendido el sultán, lo que tantas veces se le 
había dicho: de su parte vinieron, ya no un mercader, sino dos perso- 
najes de viso, Bernardo Seguí, alcaide de los caballeros catalanes al 
servicio del imperio y Mahomad ben Alcamed, intérprete de la corte, 
los cuales pidieron cuatro galeras y trescientos ó cuatrocientos caballe- 
ros, cincuenta armados de ballesta, ofreciendo por las naves lo que se 
le pidiera y para los hombres caballos, tiendas y el sueldo de costum- 
bre (2); sus otrecimieutos se reducían á eso á pagar lo que se le diera, ü) R 252, f. 120. 

(2) Suprascriptio. Al Rey maior e ciar e honrat e triat e alt e nome- 
nat ab bon sen e ab bon consell e ben fortunat e de bona natura e que 

guardares de trebayl. E qui es hom de créenla don Jayme Rey de 

Arago de Cerdenya e de Kartagenia e de tota lencontrada que deus 
li don tot (,-0 que demana a deu deus lexalt; en tota res que vulle per la 
benedicció de beneyt deus En nom de deu qui done be en vida e per- 
done ais mdrts e perdone a Mahomet c a tots sos amichs e a tots sos 
parents e a sos companyons. del servicial de deu Juceph Rey deis 
serrayns ñil de rey de sarrayns abenjacop fiU deu abdolhac deus 
li don fon;a e poder sobréis serrayns e li ajut mantinent. Al Rey molt 
honrat e ciar e franch e triat entréis xpians e excelent e agraciat de 
les gens e nomenat per tota la térra e sabent e saví e ben aventurat 
e de bona natura e que guarda sas gens de trebayl e de mal Don 
Jayme Rey daragon e de cerdenya e de kartagenia e de tota laltre 
encontrada deus li don <;o que desitja la sua voluntat e par se lo be 
seu maior e la sua bona voluntat. Apres ab la gracia de deu qui per- 
done a Mahomet maior missatge de deu e a tots los seus amichs e 
ais sarrayns qui son passats ab ells qui eren maiors quels altres sa- 
rrayns que nos avem scrit aquesta carta que deus don a tu bon cónsell 
e ques paregue la tua bona voluntat de bona amor e de bona amistat 3l0 A. gimií;nfz solrr 

más al favor no correspondía con otro, al nienos por escrito, por lo 
cual y por no saber si el rey de Granada vendría en ello, despidió á Seguí 
para que trasmitiera su respuesta al sultAn y retuvo al moro henalca- 
med para que acompañase al embajador aragonés vcuando llegase <il 
caso de enviarlo (1). del loch on ara estam qui ha nom Trimicem la nova deu la guart de 
mal e aia la gracia de deus molta ab que la pusca aver ab gracia de 
deus molta En apres deus don a tu lo teu desig e fcm te a saber que 
avem reebut la tua carta bona e honrada e havemla legida entre nos- 
tres mans c sabem nos per la carta la tua sana volentat axi com nos 

avem bona voluntat maior vegades axi com a companyo segons 

que sapies tu aci e la E as en la carta algunes paraules de domingo 

cel olm e demanast aquell quel te lexasem. E toi avo tingues per feyt 
per amor de tu e per amar la tua bona voluntat e la tua bona fe e 
quant te plau la nostra companyia bona e sera bona a totz temps e ja- 
mes no sera tayllada axi com entre bons amichs e sera mils tenguda a 
tu e yo darte tot <;o que tum demans E tramet te aqüestes paraules per 
bon servicial nostre Abolahabci; lili del chamet turgiman e son com- 
panyo lo noble e amat Bn. segui deus los guart de mal abdos per affer 
aquesta resposta e cumplir la tua voluntat. E quens trametets I deis 
teus cabdals ab. CCC. o ab. CCCC cavallers e quens sien les. L. ba- 
llesiers aparellats ab ses armes e no ab ais E nos donar los em lur sou 
e bons cavalls e tendes e tot lals que obs aien e en ... de tot be. En 

cara mes que nos los guardarem de dan axi a aquells qui son pro- 

priament en amor ab lo Rey. E que faces manament.. .. trameses IIU 

galees armades qui sien ab les nostres galees e nos pagarem la 

messio daquelles galees axi com tu volras.. .. et nos ab los cavallers 
lonrat cavaller lo bon quen es hom de fe e de créenla que preña la- 
ver.... per lonrat cavaller bn. segui e per lo servicial fill del chemet 
turgiman a qui ja avem dit nostres paraules sobre aquest feyt e creet 

los de la quantitat del aver e son C mille diners corren entre nos 

[que valen D (V) sueldos jach ] e val la I. X dmers [que valen XII 

jachs] (*j E quant tornara Albert enviarem a tu aytals paraules 

que serán de tot be a nos si deus ovol en guisa que seras pagat de la 
ajuda ab quet poras ajudar. ... aquells qui venen contra tu qui son de 
vostra lig segons quet dirán los missatgers nostres habolahabcQ e lon- 
rat cavaller en Bn. Segui si deus o vol. E si vols res en tota la nostra 
térra demana e trametrem al teu E vingue almirall en les lili ga- 
lees sit plau Bartho orses qui he bon hom e fiel E aquesta vila sobre 

que .. . e a^o sabrás per les nostres missatgers si deus o vol. E deussia 
beneyt que vos don tot be e la sua gracia e la sua bona amor pera tu 
E fo escrita aquesta letra. V. dies de jumehet el derrer en lany de 
DCC e I. A(;o fo escrit el dit kalendari (sobrepuesto se lee: qui sunt 
III menses et V dies lapsi). (15 febrero, 1.301, no existe en el Archivo de la 
Corona de Aragón el original árabe). 
(1) Dic. 14 de 1301. R. 334, f. 44, v. 

(*) Estas dos equivalencias están sobrepuestas, pero de la misma letra. LA COKONA DE ARAGÓN V GRANADA 3tl 

La consulta al granadino por el Rey de Aragón lo supone sabedor 
de la poca simpatía que se tenían andaluces y africanos; y tanto no 
debía igrnorar Jaime II esa poca simpatía, que ai comunicar á Moha- 
med III los propósitos de Abenjacob ponderó las ventajas que la unión 
de los tres traería á la causa común y aun así se mostró dispuesto á 
someterse á la voluntad de su aliado (1); también Don Alfonso de la 
Cerda, como Jaime II amigo en otro tiempo del sultán, creyó conve- 
niente á sus intereses entenderse con él y consultó al Rey de Aragón 
si esto «plazeria al Rey de Granada», y como él iba á Granada se le 
contestó que él mismo lo preguntase, pero sin hacer nada sin previo 
conocimiento de aquel (2); que no era del agrado de Mohamed aquella 
unión lo probó su respuesta fría y ceremoniosa aunque satisfactoria. 
«El otrosí á lo que nos enbiastes decir que el Rey Aboyacob que vos 
enbio sus mandaderos que vos e el e nos fuésemos amigos e que nos 
ayudemos unos a otros contra los nuestros enemigos de Castilla Rey 
loado sea adiós nos muy bien estamos con el Rey Aboyacob e él por 
la su nobleza e la su mesura nos ba enbiado prometer muclio bien e 
mucha ayuda» (3), sorteando así la cuestión y no declarándose en pro 
ni en contra de aquella triple alianza, que Jaime II lo proponía; insis- 
tió éste diciendo que pensaba enviar allá á su consejero Bernardo de (1) Al... . Rey de Granada ... Don Jayme Rey de Aragón 

Rey fazemos vos saber quel Rey Abenjacob nos a enbiado at^ora sus 
mandaderos en razón que quiere haver con nos amor e paz et que sea- 
mos amigos et el! e vos e nos seamos unos e nos ayudemos nos a ell 
contra los moros qui son dallent mar qui han guerra con ell. Et ell a 
nos contra los xanos qui han guerra con nos. Et somos cierto que pues 
el dito Rey e vos e nos seamos ensemble los enemigos nuestros end se- 
rán crebantados e nos dubdaran mas e nos temerán assi como que por 
nos todos tres serán dampnilicados en lures gentes en lures tierras E 
sabet Rey que nuestro talant de fazer hi todo nuestro poder e esfuerzo 
guardando a vos todavía la amor pa? e concordia que avedes con nos 
en las covinencias e posturas que avernos ensemble. Et nos sobre las 
cosas que nos a embiadas a dezir el dito Rey Abenjacob entendemos 
embiar a ell nuestros mandaderos. Et aquello que faran con ell vos lo 
embiaremos dezir. Data Ilerde V idus aprilis anno predicto. (1302, 
R. 334, f. 53). 

(2) R. 331,t. 52. 

(3) A lo que nos enviastes desir que vos ficiessemos saber si plase- 
ria al Rej' de Granada que vos enviassedes vuestro mandado al Rey 
Abenjacob vos respondemos que vos que ides alia a ell lo podredes 
meior saber que nos no enviaremos el dito Rey Abeniacob nuestros 
mandaderos que ante no lo ficiessemos saber al dito Rey de Granada 
ni fariamos cosa que fuese contra las convinencias que aviemos con 
el Rey de Granada su padre e avemos con él. (6 Mayo 1302) R. 334, 
f. 57. 312 A. GIMÉNEZ SOLER 

SaiTÍá y otra voz insistió Moh.arued cu afirmar su amistad con Aben Ja- 
cob, pero sin declarar su opinión favorabla ó adversa á la inteligencia 
aragonesa marroquí (1) La designación de Sarria indicaba el interés 
()ue el rey de Aragón tenía en aquella empresa, pero aunque todo se 
dispuso para esta embajada y liasta se registraron las instrucciones (2) 
la embajada no salió de España y las cosas quedaron como antes. 

Hallábase Jaime II apuradísimo por la paz entre Castilla y Gra- 
nada cuando se le presentaron sin previo aviso Hernardo Seguí y 
Mahomad Aljayat, también intérprete como Abulabás ben Alcamed, 
con una carta de Abenjacob sumamente hábil en la que pedía un 
cuerpo de caballeros aragoneses, diciendo preferirlos á los castellanos, 
que le había ofrecido Fernando IV, mandados por el infante Don Pe- 
dro (3); no reparó ahora el rey de Aragón en si había ó no había en- (1) 15 de Mayo de 1302. 

(2j Viemos vuestra carta que nos enbiastes en que nos enbiastes 
decir de la rr.andaderia del Rey Aboyacob e de como quederes enbiar 
alia el vuertro leal consejero Don Bernalt de Sarria. A esto vos debi- 
mos que nos plaQC muj' de coraron del bien e del amor que vos oviese- 
des con el Rey Aboyacob que asi vos facemos saber que nos que estamos 
con el muy bien loado sea adiós e que nos a enbiado prometer mucho 
bienemrcha ayuda contra los nuestros enemigos e vuestros e que 
avemos He enbiado nuestros mensajeros. (21 Mayo 1302). 

(3) En nom de deu lo piados lo poderos de piatat. Deus aia remem- 
bran(;a del senyor nostra Mahomat e de salvament e pacificament. Del 
seru de Deu Jui;afr emperador deis serrayns till del emperador deis 
serrayns Jacob ñll de Abdallac lo qual deus esfor»; de sa mantinenga e 
sa defensio e sostenga ab son ayutori. Al Rey lo major e pus honrat 
lo pus espert lo pus ferm e pus segur lo pus diligent lo pus complidor 
lo pus savi lasenyalat el manifest don Jacme fill del Rey lo major el 
pus honrat el pus diligent lasenyalat lo pus manifest lo pus espert lo 
pus ferm e pus segur lo pus complidor don Pedro Rey daragon al qual 
Deus endreg a tots bons enteniments que eyl vuylla los seus tracta- 
ments e faga proseguir a tot go ques conve á bones cogitacions lo seu 
fet el seu desfet. E apres lohar deu e remembrar del senyor nostre Ma- 
homet ciar e seré profeta deyl e la gracia de sos companyons los ase- 
yaiats los sacerdots del guiament e del adregament e continuar la 
preguera per aquest alt estament en mantenen aquell per poderosa 
delensio e per alta conquesta. Acer tes nos escrivim les presents a vos 
de la nostra presencia e de la nostra cort benaventurada en telimcem 
la nova la qual deus guart e no es altre noveyl si les bens abundans 
per la merce e la gracia de deu a la conquesta persiguent. a deu ne 
sien moltes gracies e moltes loors e la vostra part esguardada ab hon- 
rament e conservacio de amigtat e es sabut go que a de poder lo qual 
basta e consegueix a fi deu faga proseguir e durar daquestes coses go 
quen sia a plahcr deyl. Ara deu endreg lo vostres conseyls es cert que 
alguns dies son pasats que us escrivim en raon deis cavallers quens 1 LA COROMA de ARAGÓN Y GRANADA 3l3 

tre él y Abenjacob tratado de Alianza y diez días después de recibida 
la carta y los embajadores marchó al África un hermano de Bernardo 
Seguí A decir al sultán que su demanda sería satisfecha (1) inmediata- 
mente; la recluta fué autorizada (2) y en marzo salía la expedición, 
que acaudillaban Bernardo Seguí como capitán y Francisco Despí 
como representante del Rey (3). 

Todas las condiciones de ayuda de costa á los caballeros, de pag'o 
de cierta suma por las galeras, de libertad de comercio, de libertad á 
los cautivos, de préstamo de cincuenta mil doblas sobro una corona y 
la declaracióa de neutriilidad de Aragón si Abenjacob tenía guerra 
con Túnez ó Granada, que llevaba encargo de exigir Sarria, se retira- 
ron ahora, quedando sólo la de dar libertad á los cautivos y no como deguessen venir deles vostres partides per co cor sen endregaria entre 
nos e vos bona paria e bona conservacio damii;tat e esdevenchse que 
en aquella sao nons foren trameses alguns daquells cavallers car deu 
no ho volt. E ara vengueren a nos missatgers del rey de Castella per 
affers de pau e de endre^ament entre nos e eyl entre les quals coses nos 
trames a dir quens enviaría son frare ab gran companya e bona axi 
com se deu pertanyer al seu honrat afer e lee. E vos sots pus prop a 
nos que aqueyls de Castella e avem vist en nostre conseyl que pus 
covinent e pus raonablc cosa es que sia aquella companya de les vos- 
tres partides per tal car vos sodes nostre vey e los atters els tracta- 
ments se proseguirán entre nos en acarrerament e endre<;ament de 
profit. E trametem vos en aquesta rao lalcayt e honrat en bn. seguin 
e el servidor turcimam Mahomet Aljayat queus diguen (;o que nos los 
avem comanat e dit en rao del trametre a nos la companya damuntdi- 
ta ab arnés e aparelyament complit e aci envers nos son los benifets e 
les gracies e les gentilees e reebets (;o que us dirán de nostra part 
creen aquels e trametets los que sen tornen a nos al pus breu que ferse 
pusca ab lajuda de deu e deus endre? en ser coniplits tot los bons en- 
teniments cus faca proseguir go en que sia lo profit complit e entegre. 
E en aqueles partides es I home catiu e es nabot de 1 home qui es de 
bona vida e es apellat Abul Janyari e es y eyl e sa mare e son fill lo 
qual lo nostre catiu Alfonsso Pérez lo qual estava en tariff lo tray ell 
pres en 1 leny que partí daljacira luego de la treva e lo demunt dit ho- 
me en espanya pres lo Alfonsso Pérez e trames lo al seu batUe a 

Mayorca. Els nostres precs son que manets que sia deliurat eyl e sa 
mare e son fill quan serán acabades e fetes per vos en aqüestes parti- 
des de majors coses en qo que sia vostra volentat. E nos avem dit ais 
dits alcayt e turciman qo queus dirán en aquesta raon e sino car es na- 
bot dun home de bona vida nons entremeterem quen parlasseus. 

(1) n. 3b4, f. 64. 

(2) R. 334, f. 171. 

(3j El Sillo de Almería en 1309, pág. 79. 314 A. GIMÉNEZ SOLER 

exigencia sino como ruego (l\ procurándose ante todo dar satisfacción 
al marroquí, en rjuien se pensaba tener un aliado si Mohamcd, im-liním- 
dose m;'i3 á Castilla, rompía las hostilidades por la parte de Mur- 
cia (2). 

El emperador, por su parto, mostró inmenso regocijo al recibir la 
compañía^ como si aquellos cuarenta caballeros, que no eran niAs, le 
aseguraran la victoria contra todos sus enemigos; síilió á recibirlos le- 
jos del campamento y los acomiiañó hasta él, haciendo preceder A la 
suya la enseña del rey de Aragón sin hacer caso de las advertencias de 
algunos de su séquito; entregó las diez mil doblas prometidas y pro- 
metió tanto, además (¡ue el embajador se satisfacía con solo se cum- 
pliera una de cada diez promesas. Pero su política tendía, setiún todos 
los indicios, á mantener en la península la guerra entre aragoneses y 
granadinos de una parte y castellanos de la otra; por esto, al decir del 
embajador, le disgustó sobremanera que se tratase de paz entre los 
cristianos y de que el de Granada se hubiese desavenido con el de 
Aragón; para impedir lo primero se ofreció á valer á Jaime II con to- 
das sus fuerzas, diciendo que no quería que recurriera á nadie sino á 
él y para lo segundo envió á decir á Mohamed, por quién mostró un 
soberano desprecio, que sino se avenía inmediatamiente con su anti - 
guo aliado se preparase á luchar con él (3). Antes y en la contestación 
á la carta, que llevó Arnau Seguí, había hablado de una embajada 
castellana, cuya recepción presenció el enviado aragonés y hallándose 
en guerra Aragón y Castilla lo que dijo al enviado de Fernando IV 
no sería muy satisfactorio para éste, cuando permitió que lo oyese el 
representante de su adversario (4); igual diplomacia siguió con Despí, 1 (1) «Caballeros españoles en África y africanos en España». Reoue Bis- 
panique, t. XII, n." 42. 

(2) Regí Maiorice: Scire vos volumus Regem Granate noviter con- 
venisse et pacis federa fecisse ut pro certo didiscimus cum Ínclito Fer- 
dinando qui se dicit Regem Castelle et suspicamur propterca et pansa- 
mus quod dictus Rex Granate una cum dicto FcrJinando contra nos 
guerrilleare velit. Ignorare etiam vos nolumus quod nunc de novo Rex 
abenjacob ad nos suos speciales nuncios cum littcris destinavit qui a 
nobis ut cum ipso rege pacem et amicitiam contrahamus pro parte 
eiusdem petierunt et rogaverunt .... Et quod negocium hoc signiflcare 
per litteras sic diffuse ut convenit non possemus commisimus super 

eo sacrista ¡Maiorice quedam vobis seriosius explicanda... . Data ut 

supra (XI k. sept. 1303.) (R. 334, f. 171 v.). 

(3) El Sitio de Almería en 1903, pág 80. 

(4) El original de esta carta no lo conozco: la traducción contemporá- 
nea dice: 

En nom de deu donador de gracia e del benahuyrat nostre senyor 
Mahomet a deis benaytz saus amichs a banediccio donada daquel LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 315 

con el cual y con los embajadores de Granada que se hallaban en 
su corte trató de que se diesen una tregua por todo el tiempo que 
debían tardar en volver á sus respectivos países y regresar luego 
á Tremecén con nuevas instrucciones, que permitieran buscar un ais moros. Nos Abdalla fil de Jucef emperador deis moros fill del Em- 
perador deis moros Jacob fil de Abdolchach ajut nos deus ens do fori^a 
e poder sobre nostres enemichs ab gracia e benediccio de deu Al Rey 
molt alt e molt noble e molt honrat e verdader e complidor de sos pro 
inetiments ab creximent honrador e esser honrat don Jayme fil del 
molt alt e molt noble e molt honrat complidor de sos prometiments ab 
creximent e lo nomenat don Pedro Rey darago que deus sia remem- 
brant deyl e esforc; vos deus en son be e en sa honor fem vos saber 
Rey queus avem escrit a vos en lo benahuyrat loch de Tirimce lo nou 
guardan lo deus ab la sua ajuda com aquest sia loch nostre en que som 
astruch e benaventurat e graciat deus sia membrat deyl a montiplicar- 
lo en tot creximent de be e gracies a deu del be que li ha donat. E be- 
neyga deus a vos e a tot lo be que faretz en aquest mon e nos fem vos 
assaber quens es venguda vostra carta ab vostre missatge Arnau Se- 
guí e comparech denant nos e veem e entesem yo que en la carta era 
e resposta de la carta que vos nos tramesem de la qual aguem gran 
plaer e gran goig e agües nos ement en ella de molt gran be en a(,'o 
par la noblea de la bona naturalea de la alta sanch vostra de dir vos 
de nos tant de be. E avem entes lo gran onrament que fetz a nos e ais 
nostres e aQO vos grahim molt aytant com podem e a(,-o par deis nobles 
fetz vostres e de la noble natura vostra e nos del honrament quens ve 
per vos som aparellatz de grahir a vos e de honor e de conexer e lo 
honrament que vos nos fetz tots temps lo tendrem menbrant en nostre 
cor que nons oblidara. Ans dins nostre cor membrara e crexera la 
amor totz dies. E agües nos ement que son aparellatz dañar los cava- 
llers queus demanam quens voletz trametre e encara nos fets saber 
que avíetz trames a vostre avoncle per raho daquels catius moros que 
el te e sabem que avetz trebayllat per els. E pregam vos que enconti- 
nen que en vostre poder sien quels nos trametatz ab los cavalers quens 
avetz dit quens tremetrez en avo avem vist la vostra notjeaela vostra 
bondat e aqo que vos fetz entenem que fetz per honor e per plaer nos- 
tre. E placiaus que nous enuig si en aqo trebayllatz per nos que nos ho 
prenem en nostre cor en gran plaher e nos estam totz dies en bona es- 
peranza daver a aquels e a(,'o nos plauría mes de huy que de dema. 
Encara Rey vos fem saber quel vostre misatge fo present denant nos 
quant lo missatge del Rey de Castella era denant nos e lo dit missatge 
vostre entes (,-o que nos diguem a aquel missatge de Castella e 90 que 
nos li diguem entenatz vos que tenim en nostre cor ab ferma voluntat 
e axi com nos tenim aqo en nostre cor ferm axi entenem que hi tenitz 
vos fermament tot qo quens trameses a dir. Scrita en Tirimce el nou 
XX dies de la luna pasada del mes doctubre en lany de DCC e III. 316 A. GIMÉNEZ SOLER 

arreíA'lo definitivo entre los tres (1); pero afortunadamente Mohamed y 
Jaime II desoyeron aquellas excitaciones y consejos y fracasó aquella 
triplo alianza, que no habría sido útil ni al propio Abenjacob, si es 
que al ideal lii creía posible renovar en España las invasiones africa- 
nas. Todo su reinado (24 de febrero de V2Hb-\0 de mayo de 1307) ha- 
bía discurrido, y estaba escrito que discurriría, en una constante «gue- 
rra contra enemigos interiores, que amenazaban la e>istencia de aquel 
imperio, siempre, al parecer, en estado de disolución y nunca disuelto 
y ahora mismo se prep raba una nueva revuelta para cuya represión 
debía declararse impotente Todos los españoles, sin distinción de re- 
ligiones, tenían interés en mantener ese estado de indisciplina anár- 
quica, en que venía viviendo el Magreb, porque á todos convenía que 
no pasaran á España aquellas tribus semi-bárbaras y fanáticas, cuyos 
amos se convertían pronto de auxiliares en señores, y tanto por este 
temor como por el cansancio de una guerra de resultados inciertos 
para todos, se fué afirmando la idea de la paz y quedó virtualmente 
ajustada por el infante Don Juan^ que fué y vino varias veces de Por- 
tugal á Cataluña y de Cataluña .1 Portugal, aunando voluntades y 
preparando las vistas de Ariza, que debían poner fin á la guerra em- 
pezada en 1l'95 y preparar otra que se confiaba había de expulsar de 
España á los mahometanos. 

Y como estas negociaciones eran simultáneas^ y su resultado no 
era seguro que fuese pacífico, aunque todo hacía creer que sí, el rey 
de Aragón no cortó de golpe sus relaciones con Abenjíicob sino que 
les dio largas, aplazando todo para de allí á cuatro meses, durante los 
cuales habrían decidido él y Fernando IV firmar la paz ó continuar la 
guerra, y A fin de no hacerle perder toda esperanza intercaló esa frase 
entre otras de afecto y de amistad en lo presente y en lo futuro, aun 
en el caso de llegar á concordia con sus actuales enemigos. (2) ¿JJ\ áJiÍ.Iw íÜdU^ ^^.^..Lo J-^j .^SlJvil __;siL-Jl£=> ^Jjt ^XS._J J^ ^ (1) 

(Documento n.° 77) En papel, letra africana muy poco cahgráfica; mny 
maltratado, de modo que no puede leerse íntegro: el párrafo transcrito dice: 
Vuestro referido secretario encontró aquí embajadores del Rey de Gra- 
nada, que Dios guarde, con los cuales se habló delante de él acerca de la 
paz de modo que los hechos todos se encaminen á lograr una situación del 
todo buena y estable y se acordó que haya tregua entre vosotros hasta que 
vuelva de vos este vuestro secretario y se junte aqui con los que vengan 
de Granada. 

(2) Al muy alto don Abdalla fijo de Jucef fijo de Jacob fijo LA CORONA PE ARAGÓN Y GRANADA 317 

Las gestiones del infante Don Juan dieron por resultado una tre- 
gua, que debía durar desde junio hasta el 15 de agosto, en lo cual en- 
tró A Granada á petición del de Castilla (1). 

Pero Abeujacob no cejó en su empeño de aislar Castilla y unir de 
nuevo contra ella á granadinos y aragoneses, y aceptando por fuerza 
el plazo de cuatro meses de espera, que el rey de Aragón le liabía de Abdelchac. De nos don Jaime etc. fazemos vos assaber que viemos 
e recibiemos la vuestra carta que nos aduxo el fiel escribano nuestro 
FranccQ Despin e entendiemos lo que se contenia en ella E otrossi en- 
tendiemos lo quel dito Francés e Abdelhuahic caballero del honrado 
Alabbev nos dixieron de vuestra parte. E gradecemos muyto a la vues- 
tra nobleza la honra que feziestes a recebir a la nuestra senya e a los 
caballeros que vos enviamos. E ahun vos gradecemos muyto de la 
ayuda que vos nos promctedes de fazer cuentra nuestros enemigos. E 
somos nos ciertos e firmes que estas noblezas e muyto mayores son en 
vos priestes e apareyadas de fazer a nos e ahun a los nuestros honra- 
dos amigos. E por estas razones tenemos nos por muy obligados de fa- 
zer quanto podamos a vuestra honra e a vuestro plazer. E porque nos 
enviastes a dczir que vos enviassemos luego el nuestro mandadero por 
razón que avia de seer agora conousco el mandadero del Rey de Gra- 
nada por endre^ar los feytos cumplidamente e firma sabet Rey que lo 
retoviemos por tal quel rey don Ferrando de Castiella quiera tractar 
pai,- con nos e estamos agora sobre estos tractamientos asin que daqui 
a lili meses deve seer el feyto avenido o destorbado. E qualque cosa 
se fiziere ó se ordenare en aquel íeyto fazer vos lo emos luego assaber 
largamientrc por el nuestro mandadero. Mas sabet con verdat que 
aviendo nos pai; o guerra con el Rey de Castiella somos nos de volun- 
tad firma de aver con vos amor buena e leyal para siempre jamas que 
por fazer nos pac; con uno nuestro enemigo no lexamos ni lexariamos 
de aver amor buena e firma con nuestros amigos ni fué manera ni cos- 
tumbre de la casa de arago maiormientre con tal e tan noble Rey como 
vos sodes. E en el feyto de la pai; del Rey de Granada e ahun en otros 
feytos de que vos agades plazer somos nos de coraron e de voluntad de 
fazer hi por honrra vuestra quanto nos podamos e vos tengades por 

bien Dada en Saraaossa el postrimero día del mes de Abril en el 

anyo de nuestro senyor MCCC e quatro (R. 331, f. 174 v ) 

(1) Al Rey de Granada fasemos vos saber que el Rey don Fe- 
rrando nos fizo saber e nos demando que tenía por bien que vos íuesse- 
des en la treuga que ha puesto con nos fasta a la fiesta de Santa Maria 
mediant Agosto E nos esto tanbien tovimos lo e lo tenemos por bueno 
e dende embiamos nuestro mandado sobre elo al procurador nuestro 
del Reyno de Murcia Qui agora nos ha feyto saber que ha rcí^ebido 
vuestra carta e vos p!a(;e tener la dita treugua mas que nos vos enbias 
sernos nuestra carta hond vos fazemos saber que a nos plaze la dita 

treuga Dada en la ciudad de Qeragoqa II dias a la salida del mes de 

junio anno predicto (1304'. (R. 235, f. 102 v ) 318 A GIMÉNEZ SOLER dado, se ofreció A mediar entre los antiguos aliados para que otra vez 
fueran amigos, en carta fechada en Tremecén, el '2'.i de junio de 1304 
(18 de Dulcada del año de la hégira 703), que reproduzco A continua- 
ción: 
j-y>\ ^\ ^;^,-0-wJol ^,-~ol ^"JV>. <^\ >>-^ ¿-1 ® 

^j¿^i ,iXXc J.5U. ^y J-i^V\ ¿^^ ^¿v\ f.yu=i ^^,-^v\ J^V^ ¿XU.\ J,\ 

J_¿J1 , jLsJl ^-v3^b ¿LviíJl i)bV\ »3v^ fUjJl íiXo _, ^.-M=ri^ _j v^-iyJl <^\ 

i¿=. Uil ^^1..»^Xj sj^.;oi^\ Lo\,ó^ ^^ (o^* »Ll-j;^=> Ijli ® ,_j-^-^~^ 
Jv^v (»^^ 'J*^ ® ¡..^=.^1^.1 áJJl j_,-Llo \i-ft J,i _« 'r^^^ >^^ ^J^ "*^ 

i^Xjl Jl<,^V\ ^v-0 U-^o U CU^> L> ^ iUUJl _. j,SLJJb\ >j^.,^' v_-ofcJJ.\ ^Jx 

IjiJb .„M <*.^».y ^iJl «iLÓ'l£=» ^\ ^ *J^,.£=.¿ U-¿=> ^f^cr^^ <*-^í^ il^iJl .A^ f"- ^ — V \ V U-Xül.,^ V^ rj't^ V ¿ÜjIí^í .Lo e" í ^: -Uo 


LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 319 

(1) ¿o. 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso la bendición de Dios 
sobre nuestro señor Mahoma y sobre los suyos y compañeros y salvación 
cumplida; del siervo de Dios Yusuf, emir de los musulmanes, hijo de Yacub 
ben Abdelhac (ayúdelo Dios con su poder y hágalo durar con su ayuda). Al 
Rey alto, ilustre, honrado, perfecto, famoso y grande Don Jaime Rey de 
Aragón, Dios le abra fel camino de) su fe j' de las gracias (que da) á esta 
señoría honrada y (le dé) su convicción. Y gi acias á Dios la oración bendi- 
ta y completa sobre nuestro señor Mahoma, su enviado honrado y su profe- 
ta escogido y sobre los suyos y sus compañeros, los buenos, los puros, los 
que saben la ley del islam y la via de salvación; y los beneficios de la pre- 
garía (vengan) sobre esta alta senyorla con el poder alto y (otorgúele) vic- 
toria ilustre. Os escrivimos desde nuestra ciudad de Tremecén la nueva... . 
y os hacemos saber que recibimos vuestra carta, en la que nos hicisteis 
saber vuestra conformidad en que en todo se cumpla lo que hay entre los 
dos para que los hechos se encaminen á un bien completo y estable. Y' 
decíais que hablasteis de hacer paz con los reyes de Castilla y de Granada 
y que el afianzamiento de la misma ó su ruina se manifestará dentro de 
cuatro meses; y ya vuestro secretario cuando partió de aquí, os referiría 
todo lo que le dijimos de palabra y vos tomadlo con agrado, que sólo el que 
queráis cumplir con nos merece nuestro reconocimiento. Nos hicisteis saber 
también que no haríais paz con el Rey de Granada si nos no la aceptába- 
mos y á esto vos respondemos que si vos la queréis nos os concordaremos (1) Documento árabe niim. 79: en papel sin marca: bieu conservado: 
letra magrebí bien hecha. 380 mms. por 265. 320 A. GIMÉNEZ SOLER 

con 61 (y liaremos) que cumpla del mejor modo, asi que todos estemos en 
paz completa Ya llegaron aqui los lietiimerines que estaban en vuestra tie- 
rra, los cuales nos hicieron grandes elogios de vos y nos contaron la honra 
que por nuestra causa les otorgasteis y sabed que dejaron sus mujeres 6 
hijos en Granada y queremos que vuelvan allá pnra que regresen do Es- 
paña con sus familias, ya que todos estamos en paz; por lo cual os rogamos 
que al partir no les pongáis obstáculos y que enviéis aquí alguien que esté 
presento en nuestras conferencias con los andaluces y otros hasta que sepan 
todos que estamos en perfecto acuerdo. Y Dios os guie por su camino. Fué 
escrita el 18 de Dulcada del año setecientos tres. (23 .Junio 1301). Se escribió 
en esa época. 

Todavía estaba en camino la carta anterior cuando el sultán hubo 
de escribir otra pidiendo galeras para sitiar Ceuta, que se había su- 
blevado, y cuyo señor, sobre negarse á pagar los tributos de años 
pasados, había corrido la tierra y hasta querido entregar Tremecén la 
nueva á ios enemigos del benimerín; y como éste no tenía marina que 
coadyuvase al sitio que pensaba poner á la ciudad rebelde, envió á 
que la pidieran prestada al rey de Aragón un hermano del alcaide 
catalAn, Arnau, el mismo que fué A Tremecén enviado por Jaime II, 
y un moro do la confianza del sultán (1). ,_.~XiJ\ «iÜ j.jJiJ' ¿ó\ ^i yió sUli . . . jjjU^.^" . . . ^^ . . . «X-Jl LL-J^£= s'jls (1) 
^..:^Uo ^\s}-^ Oy-^ y ¡,>Jol áo «.^^-:^^^.£= '-0 ^Li ¿ Jo>"9 j.bb \j-Jt J^ 

c (¿iJU^Jl -y^J^^] iXst (j ^jytiJl ^^ ,J~i> >_».U ¿oL-i 5J-U LJ »_o^' <v;l^.w 
« .Loil J-^^\ ^\ .'% La^-vasr. -^ óJL-^ », .'.s^' U.>V|j ,li'^" «, LLÍ.V-.I.. « O' ^-'^ 


LA CORONA DE ARAGÓV Y GRANADA 321 

Creía éste fácil empresa hacer entrar en raz<3n al señor de Ceuta, 
que llama él Alhabnec, sobre todo si una escuadra, completando la 
obra del ejército de tierra, impedia la entrada de víveres en la ciudad. ^\ ¿ CJ^,.^a=>. \M LjiU Vüs^ l^i JLvX^V\ _, L{.sr^ ^j»5o, ^,1 a-^líJI _, 

^o-^jvJb Li ,_J \ |_j ^n-^La.a.1 üj-n-^ íí-ii-jp o ^Lj..>»/^>c Lo ,.!> Lt ,^\ ¡¿1^^=^ t^^ « 

g-v_»^ ^^_^ L^-i-*! ->-^c <) 1(^9 Lo JSi <>JJ\ jil¿) ijjl i_Ui¿.í \M ,, ¿ü,~^,aJJ c ,jJ\ j;_;,^ 
gra.,-) jt ,_%«Jl M L(.-v5 i^jP^J V (__5Xi>- L^^J,^ <, ;_^^ >ji ,1 <>^ _^^J xL^V^ 
LaLkil ^\ a ^ <»^.>ix^ oX)¿ |3 ^o-SLLas _« Ui,_»..^ oíXo LÜ ^, <>^ , L^bLJ ^^^^-i^»-^ 
^^.--^ Ll! ^ ,^.> ^_¿J1 (_^_y"^i ií--^9 i>X)i ^J\ ^_j-a-jo ^\ J¡~^4 JUJl .íJC-^-^ 

^ ^r*'^-^^ (°^.'^*=^ J Crt^^"^ -^■'j^. '^^•^ J^AJüJ LL^íJ\ J.S _4 _^6^L¿:í.1 <)^^1 

.o-SL(,-^j,J' ^_?5o. ^JJl IJ^ ¿^-<iJi.Jl ^ fU-^Jl ^£ «XJ <JÓL^iiJ" Lo eXJ> ¿ ...>U-^\ 

NU J-oiJl ÍJ>j íi>iys:^' 5^-^.^ J-.<aiJl ÍA^, ^J J^¿ J'^"^ o*-»^^ 

¿L^9_jXJ\ LLo Iji^k'iUs -il ^^-oj J.wiü\ 131 Lo\ _j 1-^- (3 V^'*' o"^i ■** '■•^ J*^ 

i-yUs? g-v^^Jl ^^^ ¿ \Sy^^ '¿^£=^j^ C^^'^ '^* ''^ LolX£=. ¿ lj^£=.> L,j 
> — <.^£=> o ... ,.^1 ^^_j^ ^>^jp j ¿¿.X^..,^ CX^JL.^ ^1 Ji^ v^Jl 13-Jli Lv3j\ «JLa./o .>.A:S^ 

En nombre de dios el piadoso el piedant benediga dios sobre nues- 
tro senyor Mahomat e sobre los suyos con salvación. Del sei vo de dios 
Juceffalamir de los moros fiyo de alamir de los moros Jacob fiyo de 
Abdulhac ature deus su evan(;amiento e aplególo con bien e con su hon- 
rra. Al Rej^ mas verdadero e mas complido e mas nombrado e mas 
francho don Jayme Rey daragon metal dios en voluntat e en alinya- 
miento e abiengalo a la cumunale<;a que gradecemos a dios lalto e la 
oración complida profitosa sobre nuestro senyor Mahomat el honra- 
do el cogido e sobre los suyos e sus companyas los buenos limpios se- 
nyalados en la ley de los moros e en su... e aplegó deus nuestras pre- 
garlas a este captenimiento honrado con su evanvamiento pus nos es- 
crivimos a vos dios vos sia en guarda en los buenos aferes e vos pliege 
a vos al vuestro cuidar de nuestra ciudat la venturosa Tiremce la nova 
deffendata dios con su bendición e con su espacio el mellor e atúrela 

1906.— 23 322 A. GIMÉNEZ SOLER 

y tal era su confíauza de que no sería ineuester comb.ate para domi- 
narla, que de los cien mil dinares de oro á que subían los tributos 
atrasados, prometía dar al aragonós sólo treinta mil si los cehtis se en buena honrra c depucs lagradcximicnto a dios muyto. En esto vos 
alunye a vos e corra en ello vuestros feytos con salvación e al su que- 
ximiento e atinganse en vuestros feytos todos los bienes aquellos que 
nuncha redran e sempre crexan. Pues nos temos vos saber que adelan- 
tamos a vos nuestra carta enante de esta pochos días en feytos que es- 
crivistes vos a nos que vos que no faulariades pai; con lo Rey de Gra- 
nada ne con lo Rey de Castella sacando con nuestro avenimiento 

por razón quels es semblant que ha entre nos e vos de la fermosa pa? 
en todos los aferes e no lo saben aquesto conexer sacando los del bon 
apuntamiento e que saben vuestra bondat E agora por lo que entre 
nos es de la postura en tots los feytos aquelo que ira a todas (^psas en 
bien en los affers passados e en lo qui es por venir íazemos vos saber 
que Alahacnech senyor de Cepta nos es tenido de dar a nos. c. mille 
dineros doro en aquestos anyos passados e era esto deudo de sobrel 
pues quando demande a el aquelo torno a defender los nos e a escusar- 
se con escusav'ion que nol deve esser recebida lo que el propone de sua 
neijidat pues enviemos de nuestro Real e de nuestras hostes de nuestra 
tierra a Cepta que la cercassen la mas fuert cerqua que pogessen por 
tierra e tascassen los de Cepta estruymiento de lures cases en lo que 
en ela avia e en sus logares e que se aturassen déla todos los provey- 
tos e los bienes daquí que torne e los suyos déla todo estruydo e esto 
se pora fer con poder de dios e con su espacio noy aura revel ninguno 
e aquelo que deus quiere no lo puede ninguno redrar. E viemos de 
nuestro conseylo en que mandedes a partida de vuestros baxelos que 
la serquen por mar pues ela no es de fuertes murs porque sera su en- 
tramiento .. en pocho plaoo. E los C mil dineros doro que avemos só- 
brelos quen ayades vos en entrando la a espada los. L mil e los otros. 
L. mil por a nos que aquelo es mas deute de fer por a vos que por a 
nos e es profeyto gran por razón que siempre masche entre mi e vos 
termas amor e buena costumbre e buena alinyo e sera su presa buen 
feyto que quando fuere «.-creada por mar e por tierra sera su... pocho 
que cuando noy entrara bivanda luego es liurado si Deus quisiere pues 
quanto en ela oviere e los suyos de todas cosas vos auredes en elo la 
mayor part E destruyr la emos daqui que noy finque en ela sacan- 
do el muro e tornaran vuestros vaxelos á su lugar salvos e sera a 
nos... senyorio .. vuestro feyto... en aquesto seraus gradexido e guabo. 
E si darán los de Cepta el aver enantes de la entra(;on aveí vos en elo. 
XXX. mille dobles e por a nos. LXX. mille. E esti recapdo e su pro- 
vey to es a vos firme e mas complido que no a lugar ninguno dan fues- 
se a vuestros vaxelos E que di.KÍemos al alcayt Mahomet e a Bernat 
Seguin alabeg hondrel dios lo que ellos vos dirán a complimiento del 
feyto e adrei^amiento délo en que sea vuestra venida con los vaxelos 
espeegadament enante ques desfrie lo feyto mientre es tiempo de na- 
ves pues cando se esfriasse lo íeyto no seria tan grant... que las hos- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 323 

allanaban á pagaz' aquella suma y cincuenta mil si era preciso em- 
plear la fuerza. Pedía, sobre todo, celeridad en el armamento de las 
naves, á fin de que anclaran delante de Ceuta en el verano, como tiem- 
po más propio para la navegación y hacía esta condición tan esencial 
que sin ella todo lo aplazaba para el verano siguiente, si entonces aun 
no había logrado el ejército de tierra someter la ciudad rebelde. El 
castigo impuesto á los ballesteros ceptis sublevados en Tremecén fué 
eemplarísímo; los cien fueron decapitados, y es de suponer, dadas las 
costumbres de aquellas gentes que sus cabezas se expondrían en al- 
guna muralla^ no era menos ejemplar el castigo reservado á Ceuta^ 
que pensaba el sult;'in arrasar, no dejando más que el muro, saqueando 
las casas y condenando á los habitantes á muerte ó á cautiverio. 

Afortunadamente para los ceptis los pensamientos de Abenjacob 
eran cada vez más irrealizables; el Rey de Aragón lo abandonaba; 
quizá hasta se arrepentía de haber querido tenerlo por aliado; su 
carta del 5 de julio no mereció respuesta y cuando el marroquí envió 
antes del 20 de agosto á Bernardo de Claramunt con la misma solici- 
tud se le respondió de una vez á las dos con frases de muy diferente 
estilo, de las que llenaban las cartas anteriores á la paz con Castilla; 
en cuanto á las galeras pedidas para Ceuta se refería á lo que de pala- 
bra había dicho al embajador, sin hablar de nada de lo que al marro- 
quí tanto importaba y considerando la cuestión como una mera de- 
manda de galeras; «á lo al que nos enbiastes a decir por otra carta 
vuestra que nos presentó Bn. de Claramunt que vos plasia muyto que 
fuésemos amigos vos respondemos que nos piase muyto que seamos 
amigos» y por último, para terminar aquella correspondencia, quo no 
tenía ya razón de ser «queremos que sepades, le dijo, que somos ave- 
nidos e avemos feyta paz nos e el Rey de Castiella. E porque nos pro- 
metiestes de enviar a nos caballeros si paz non ficiesemos con la casa 
de Castilla gradecemos vos lo muyto» (1). Después de esto Abenjacob 
no escribió más á Jaime II. 

La tregua estipulada con Castilla, que debía salir el día de la Virgen 
de Agosto, se prorrogó hasta San Migue!, convirtiéndose al fin en defi- 
nitiva y entrando en ella á petición de Fernando IV, Mohamed III; la 
política española, hasta entonces desviada de su verdadero fin, iba tes... la an luego pues mientra tiempo sera dandar en la mar no finque 
por vos que quando el tiempo se corre de la calentura no poriem nos 
complir aquelo de que vos avemos nombrado en nuestra carta daqui á 
otro verano pues lavora renovaremos con vos aquesta firmeza si fincas- 
se Cepta por prender pues liurat aquest feyto e escudiat en accorrer 
en elo segunt que esta carta dize por lo profeyto que ha elo si deus 
quisiere fo scripta el dia (;.agero del mes de la quiayda qui ha. XL. 
dies. 

(1) K. 331, f. 175. 324 J. BOTET Y SISÓ 

á entrar en el cauce normal, volviendo á unirse los cristianos contra 
los musulmanes, con propósitos do aniquilarlos como leino indepen- 
diente. 

Andrés Giménez Soler. 

(Continuará) CARTORAL DE GARLES AANY {Continuado) 

92—1035, abril, 7. Plagies CXXIIII á CXX VI. 

Testament de Gelabert de Cruilles, peí que dona á son flll Gansfret 
y á ses filies Dispodia y Adalesa los bens que tenia á vila rabiosas; fa 
varis llegats á St. Miqael y á Santa Eulalia de Cruilles, llega á sa mu- 
Uer Galangars 1' alou anomenat Armentera, situat á Torroella de Flu- 
viá (torrozdla) , destina pera pago de sos deutes son alou de Madre- 
manya (matremania) ó de Buvano ó de Castellar, y posa á sos filis 
sota '1 cuydado de Deu, de Sta. Jlaria, de St. Jliquel y de Gausfrct 
Bernat, son senyor, y Guasfret Audegari, y sota la guarda y poder del 
vescomte Grau, del bisbe Pere, y de Raymond, son senyor. 

— Ademes deis citats en lo precedent resúm, se mencioníin eu lo doc: «valle Ste. Eiilalíe 
de Criidiliis, perdudoSjdesesa, cois, rexago, postéis, villa guilliane, burdilos, Sti. Martiiii 
(juidicunt vctulo, ¡uliano, clerano, brusario>y altres Uochs, deis (juius molts uo 's troban 
en lo «Nomenclátor» deis senyors Alsius y Pujol y qnina correspondencia no 'ns es conc- 
guda. 

93-1035, juliol, 30. Planes CCXVIII y GCXVIIII. 

Donació feta á la iglesia de St. Feliu de Cartellá pels executors tes- 
tamentaris de ?, y per Oldeguer, Geriberta y Ermengardis (cada un 
d' ells de la part que hi tenia), d' una pessa de térra situada en lo terme 
de Cartellá, comtat de Gerona, quines afi'ontacions se detallan. 

94—1035, dezembre, 18. Plana XXVII. 

Venda feta per Hucb, comte d' Empuries, y son fill Pons, á la com- 
tesa Guilla, per dos mil sous, de la abadia de Sta. María de Roses y 
d' un alou situat en los termes de les viles de Castelló y de Roses quines 
afrontacions se detallan y que '1 comte havia beretat de son pare lo 
difunt comte Gausfret. 

— Publicat per Mapca, M. H.. ap. 215. 

95—1036, abril, 2. Plana CCLXXl. 

Donació feta pels executors testamentaris de Duran, A la Sen de 
Gerona, d' una térra qu' aquest tenia en lo terme de Cerviá, comtat de 
Gerona, quinas cabuda y afrontacions se detallan. CARTORAL DE GARLES MANY 325 

96-1036, maig, 26. Plana CCLXIII. 

Donació feta á la Seu de Gerona y á sa Canonja per Adaleta, d' un 
alou situat en la vila anomenada espidels de la parroquia de St. Feliu 
de b. (buada?), que li pervenia de son raarit Rainal, y d' un altre alen 
en lo llocli anomenat Pantalcu, de la parroquia de St. Feliu de líuada, 
en lo matex comtat de Gerona, que li havia i)ervingut de son marit 
Sunyer, reservantse en aquest la décima; ab la condició de que ho 
possehesca mentres visca, en beneflci de dita Seu, 1' arxipreste Arnal. 

97-1038, mar?, 17. Planes CQXLVIlIy CCXLVIIII. 

Venda feta pels esposos Guifret, levita, y Sesenanda, y per Vives, 
subdiaca, Bonadona y Ermengardis, á Barone, clergue, per una man- 
cussada y vuyt dinerades d' ordi, d' un alou situat en lo lloch anomenat 
Coroniilla, del terme de Matamors, comtat de Besalú, quines cabuda y 
afrontacions se detallan. 

— Una manciissada y vuyt dinerades d' ordi, equival á dir: (|uant¡tat cP ordid' un valor 
igual 6 equivaleut al valor de uumancús y vuyt diuers. 

98 - 1038, maig, 17. Plana QCLXVIIU. 

Venda feta pels esposos Guillem y Heliars, á Ego, per tres mancusos, 
d'una térra situada en lo termo de 7;íí?-(íí (Raset?), comtat de Gerona, 
quines cabuda y afrontacions se detallan. 

99 -1038, dezembre, 30. Plana QCLXII. 

Venda feta iiels esposos Arnult y Elliardis, á Ego, per tres mancu- 
sos, d' una térra en lo terme de Rared (Rased?), comtat de Gerona, qui- 
nes cabuda y afrontacions se detallan. 

100 - 1039, setembre, 17. Planes QXII á CXI I II. 

Confessió y evacuado en judici, en presencia del jutje Guillem, pro- 
homs, etz., feta per Raymond Gausfret á la Seu de Gerona, del alou 
que, en feu de la Seu y de son bisbe Pere, tenia lo capiscol de dita Seu, 
Pons, en lo lloch anomenat ¿JCito alto del terme de la parroquia de Santa 
Eulalia de Cruilles, comtat de Gerona, quines afrontacions se deta- 
llan; y que Pons proba per testimonis qu' avans qu' ell 1' havían pos- 
sehit consecutivament durant trenta 'anys los capiscols antecessors 
seus Eichiari y Falcó. 

101—1039, dezembre, 27. Plana CCL. 

Donació á la Canonja de la Seu de Gerona, feta pels executors tes- 
tamentaris de Sindret Guillem los sacerdots Gausfret y Raimón, de 
part d' un alou consistent en dos masos y una condamina situats en la 
vila de Corts, comtat de Gerona, cjuines afrontacions detallan; ab la 
condició de que mentres visca lo possehesca 1' arxipreste Arnau, flll 
de Dalmau. 326 j. noTET Y SISÓ 

102—1039, (lezembre, 27. Planes CCXLIIII y CCXLV. 

— Exactament igual al anterior, Bolzauíciil c|iic ais dos execiitors testnnientiiris n' lii 
anyadeix altre» dos; Bernai bonhom y Aviat. 

103— 1040, juny, 11. Planes CCLXXVllij GCLXXVIII. 

Testaraent d' Adaletii ]jc1 quiu nombra almoyners que distribuhes- 
can los seus bens entre igiessies, sacerdots y pobres. Deixa á la Ca- 
nonja de la Seu los alous seus de Spidcls y de Pantaleu, y un altre en 
lo cointat de Gerona que 11 pertanyía part per compra y part per la 
seva décima eu lo de son marit, ab la condició de que raentres visca 
ho tinga 1' arxipreste Arnal; á la iglesia de Sta. ¡María (Catedral), 
quatre mancusos d' or (un peí cementiri, dos iiels prebei'es y 1' altre 
per la Canoiija); á la Canonja de St. Feliu (Gerona), dos mancusos; 
á St. Pere de Galligans, un mancús y la seva décima del alou de Pan- 
taleu; á se neta ó neljoda (nepta) Sycards, un mas en lo puig de Sant 
Esteve de Bas; A son net ó nebot Adalbert, un alou á Bas y '1 mas de 
Stanyol situat també á Bas; A ses filies (¿d' Adalbert?), y á son nebot 
ó net fill de Mathfreth, 1' alou de Falgars, de Pruit {pvuido) y de Ca- 
llers; á St. Esteve de Bas, un mancús, y un altre adipsa Pitra de ipso 
signo: disposa, finalmente de sos mobles y efectes. 

— Aquesta Adalet, es la matcixa de la donaci6 A la Canonja, doc. ii." \*6. 

104— 1041, agost, G. Planes CCLXIII y CCLXIIII. 

Donació feta á la Seu de Gerona, pels executors testamentaris 
d' Adaleta, de lo qu' aquesta li havía dexat en son testament. 

105-1042, janer, 30. Planes CCCLX y CCCLXI. 

Venda feta per Esteve y Andesind ais esposos Bernat y Gonzalva, 
per vint alnas de lencio, de dos pesses de térra situades A Domeny de- 
vant de la ciutat de Gerona, quines afrontacions se detallan. 

— Alna, milla pera teles y panyos. Végis Ducange, Diccionari. 

106—1042, marg, 11. Plana CCLII. 

Venda feta per Miró Guillém A la Seu de Gerona y al ardiaca Ar- 
nal, per dos mancusos cetinos, á' un alou situat A Corts, comtat de 
Gerona, qu' afronta A solixent ab CornellA; A mitgdía ab Canellas; A 
poneut ab St. Viceuts de Gamos, y á Tramontana ab Matamors, Ma- 
tha y Banyoles. 

— Lo Canellas d' aquest doc. ¿es lo mateix (luc genyala com existcut en lo comtat de Ge- 
rona la escriptura de 1' any 928, u.° 39, d' aquest Index? En cas atirmatiu, aquest Uocli té de 
trobarse prop y á ponent de Corts. 

107— 1046, mar5, 2(1. Planes CCLXVIII y CCLXVIIII. 

Venda feta pels esposos Silvio y Adaledis, A Segari Onofret y Bre- 
mon Ramón, per sis un^es d' or optim de mancusos cetinos et iafarinos CAETORAL DE GARLES MANY 327 

et amurinos, tres unges d' or nouo de espanna y dos bons cavalls; d' un 
alou situat ;'i la parroquia de Viladesens, corntat de Gerona, qu' afronta 
á solixent ab lo terme de vila mora ó en lo puigd' Ermomir, á mitgdía 
ab lo terme de Viladesens ó de Locata; á ponent ab 1' alou de St. Esteva 
de Banyoles anomenat lennegat, y á tramontana ab lo terme de Con- 
cherol y '1 vilar de Santia (Sanxa?). 

—Deis Uoclis citats en aquest (loo., conexem solzameut Vilailesens y '1 vehiuat tle Mora, 
situat á solixeQt d' aquella vila. 

Per lo que respecta A les diferentes monedes que 's mencionan, végis la nota qu' hem po- 
sat al doc. n.^ 91. Les unt^es d' or non d' Eapanya no poden fer referencia ais diuars qu' á nom 
deis reys de Castella se bateren á Toledo, ¡mltats de la moneda deis moros, perqué en 
r any 1016 Toledo no s' liavía recol>rat encare pels christians. 

108-1046, juny, 19. Planes CLXXXVI tj CLXXXVII. 

Donació feta á la Canon ja de la Seu de Gerona, pels executors teS' 
tamentaris d' Ermengol Bernat, d' un alou situat en la parroquia do 
Sta. María de Gualta (aqualta), corntat d' Empuries, qu' afrontava á 
solixent ab la mar, á mitgdíe ab V estany anomeuat ciar de bulento y 
ab Fontanilles, á ponent ab Llabiá (Libibijaiio) y Serra, y á tramon- 
tana ab Ullíl y Torroella de Montgrí. 

109-1049, marc, 31. Plana CXLVII. 

Donació á la Seu de Gerona de la capella (ecclesiolam) de Sta. María 
d' Espasens {spasent), ab cementiri y quinze passes de sagrat á son 
voltant, feta pels esposos Raimond Arnal y Eliardis; ab la condició de 
que estiga sots la dependencia de la iglesia de St. Martí d' OUers 
(Olers) y la servesca '1 prebere d' aquesta. S' obligan també á donar 
tots los anys á la Seu de Gerona un parell de ferradures ab sos claus, 
pera cavall ó matxo. 

110-1O51, mar?, 10. Planes LXX y LXXI. 

Concordia entre '1 comte Ramón Berenguer y Pere, bisbe de Ge- 
rona, per la quina aquest posa lo Bisbat de Gerona y sas pertenencies 
sots r amparo y defensa del comte, sens perjudici de la comtesa Erme- 
sendis, y li dona '1 senyoriu de la vila de Sta. María de La Bisbal ab 
la condició do no traspassarlo á ningú y reservantse la iglesia de Santa 
María los delmes, primicies, oblacions, cementiris y sagraris de totes 
les iglesies; tot lo demés que tenien la Caoonja de la Seu y Guibert, 
grainátich; y la seva habitado ab son ediftci. Lo comte promet donar 
al bisbe les toltes y forcies que presten á la iglesia de Gerona los ho- 
mens de La Bisbal, y ferli justicia de les toltes y forcies que puga, y de 
les que no puga ajudarlo y serli valedor. 

— ToltP.a y forcies, eren e.xaccions feudals, abusivas segons Eu Balari y Jovany «OriKcn. 
histórich. de Cat.», pl. 517. 

111—1052, febrcr, 7. Planes CLVl y CLVII. 

Prestado d' homenatge y fldelitat al bisbe Berenguer, per Amat 328 J. BOTET Y SISÓ 

Vives, fill de Tranguntie, per sa casa y casteU (fortedam) de St. Sa- 
duriii de Salzet. 

112—1052, juliol, 14. Plana QXVIII. 

Donació feta ¡I la Canon ja de la Seu de Gerona pels esposos Sunyer 
y Beleca, d' un mas situat en lo terme de Cruilles, comtat de Gerona, 
quines afrontacions se detallan. 

113—1053, janer, 16. Planes CXLVIxj CXLVII. 

Donació feta pels esposos Ramón Arnal y Eliardis á la Seu de Ge- 
rona, de la iglesia de St. Joan de Vilademuls ab son cemeutiride 
trenta passos al voltant d' ella, en lo comtat de Besalú. 

114—1053, janer, 18. Plana CXLVI. 

Donació feta peí bisbe de Gerona Berenguer á Ramón Arnal, de la 
iglesia de St. Joan de Vilademuls; ab la condició de que aquest s' en- 
comani en les nians del bisbe, li juri feeltat y li prometí ajuda, excepte 
contra '1 comte de Besalú y '1 de Barcelona Ramón, y lo mateix de'^uin 
fer sos hereus y successors ab los del bisbe. 

115-1054, maig, 31. Plana CCLXI. 

Donació feta peí clergue Guitart á la Canonja de la Seu de Gerona, 
de tot V alou que possehia en lo bisbat de Gerona, situat en la parro- 
quia de St. Cugat de Fornells, en la vila de Campdurá {campo tanrani) 
y en la de Viladesens, y de la casa que tenía dintre 'Is murs de la 
ciutat de Gerona sota la torra vescomtal: ab la condició de que '1 
mantinguin, fent ell vida clerical en dita Seu. 

—Es de notar en aquest doc. la circunstancia de consignarshi haver sigut fet en lo chor 

de la Catedral de Gerona, en presencia de la conitesa viuda Ermesendis, de la vescomtesa de 
Gerona anomenada també Ermesendis y d' altres personatges. 

116—1055, agost, 29. Pla7ia Lili. 

Donació feta peí comte Guillém de Besalú al bisbe de Gerona Be- 
renguer, que á petició seva havía consagrat la iglesia de Sta. María 
del CasteU de Besalú, y ab motiu de la visita que 's proposava fer al 
Sant Sepulcro del Senyor, de íots los usatges y albergues que justa ó 
injustament percibía del senyoriu de Báschara y ses dependeneies. 

— Publicat per Marca, M. H., ap. 243; La Esp. Sagr., t. 43, ap. 12; y Monsalvatje «Not. His- 
tóricas.— Besalú' II, ap. 18. 

117-1056, setembre, 2. Planes CCCIII y CCCIIII. 

Donació feta á la Seu de Gerona y á la seva Canonja, pels execu- 
tors testanieutaris de Gausbert d' Arenys, deis delmes, primicies y 
demés qu' aquest tenía en la iglesia de St. Sadunií d' Arenys {Arena), 
en lo comtat d' Empuries. 

—Es Arenys d' Empurdá. CARTORAL PE GARLES MAXy 329 

118-1057, marg. 20. Planes CVl y CVII. 

Donado feta per Matfret k sa muller Alana ó Flanna, d' uua térra 
situada en lo lloch anomenat Anglada, del terme de Sta. María de Fon- 
teta [Fontedetá), comtat de Gerona, quines afrontacions se detallan. 

119-1058, abril, 3. Planes CCCL y CCCLl. 

Venda feta per Audebrand al levita Adalbert, per vint y un man- 
cusos de Barcelona, d' un alou situat á Riufret, en la valí de Calong-e 
(Colonico), parroquia de Se. Martí y comtat de Gerona; entre qivines 
afrontacions, qu' especifica, s' hi troba á ponént la del castell de Barre 
{in ipso castro barre). 

120 -Del 1051 al 1058. Planes LXV á LVII. 

Restitució feta al bisbe Berengucr per la comtesa Ermesendis de 
totes les ig'lesies, jurisdiccions, feus, y demés coses pertanyents al bis- 
bat de Gerona, qite 's retenía, pera remey de la seva ánima y de les 
de son marit, filis y parents. Entre altres llochs citats en aquest docu- 
ment, hi figuran: «turrem de Palatio, turrem de pubalo, Sti. Isidori 
cum ipsa pera, eccles. Sti. Felicis de beuda; eccl. de País, Sti. Satur- 
nini de Sauzeto, Sti. Johannis de Fuxano; eccl. de ecclesiis albis, 
Sti. Saturnini de Villafreder, et eccl. cum ipsa fortedaquas Oto macón 
tenuit; Sti. Vincentü de camonos, Sti Martini de rivoluti, Sti. Martini 
de Mota, eccl. de burdils, alodii de monte palatii cum suis pertinenciis 
et cum ipso castello et eccl. Sti. Martini de palatio furgelli, Sti Mar- 
tini de Colonico, ote. Cristine de Arazá, Sti. Felicis de Locustaria, 
Sti. Stephani de Calidis, eccl. montis rotondi, eccl. deacualta, eccl. Li- 
biano, eccl. Parietes rutfini, eccl. villam de asinis, eccl. Ste. Leocadio 
de pradis (Parietis?); et castellum de blanes cum suis pertiuentiis, que 
pertinent adiam dictam Sanctam Mariam; eccl. Viladalmalla, eccl.de 
Filinis, eccl. de Pineda, eccl. de monte foliano, eccl. de Bascanon, 
eccl. Sti. Petri de Laurano, et ipso aver de Angles. 

—La data d' aquesta escriptura, que iio 'n porta, ha d' estar compresa entre el día 1 
d'agost del any 1051, en que morí '1 bisbe de Gerona Perc Roger, predecessor immcdiat de 
Berenfíuer, y '1 día 1 de mar*,- de l'any de la Nativítat 1058, en iiue morí la comtesa Ermesen- 
dis, viuda del comte de Barcelona Ramón Borrell. 

JOAQUIM BOTKT T SiSÓ. 

(Seguirá) 330 NOTICIAS NOTICIAS En la sesión celebrada el día 20 de enero, D. Francisco Carreras y 
Candi leyó una noticia histórica del Notariado catalán en la Edad 
Media. En la siguiente, de 3 febrero, D. Juan B. Codina Forraosa, 
presbítero, hizo la descripción y crítica de dos manuscritos catalanes 
del siglo XV, propios de esta Corporación. En sesión de 17 del mismo 
febrero, D. Guillermo de BrocA leyó nuevos datos sobre el origen de la 
ciudad de Reus y dio cuenta del descubrimiento reciente de construc- 
ciones romanas en aquel término municipal. En la celebrada el día 
2 de marzo, D. Antonio Rubio y Lluch disertó acerca la cultura litera- 
ria del rey Pedro III de Cataluña Aragón; y en la del 24 del citado 
marzo, D. Joaquín Riera y Bertrán leyó varios fragmentos de su libro 
inédito, en verso, Breviari deis 7ioys. En la sesión del día 17 de febrero fueron nombrados correspondien- 
tes, D. Manuel Alonso Sañudo, en Madrid y D. Antonio Gómez Restre- 
po, en Bogotá (Colombia). Se ha i-ecibido la noticia del fallecimiento del general D. Adolfo 
Carrasco Sáiz, correspondiente en Madrid, habiendo esta Academia 
acordado que conste en acta el sentimiento profundo que ha experi- 
mentado por esta dolorosa pérdida. 

Obras recibidas. — La universidad de Tolosa (Francia) ha enviado 
las siguientes: Voyage au purgatoire de Saint Patricie, visions de Tin- 
dal et de Saint Paul, textes languedociens du xv.^ siécle publiés par 
Mrs. A. Jeanroy et A. Vignaux (tome VIII de la l.e serie de la «Bi- 
bliotheque méridionale publiée sous les auspices de la Faculté des 
Lettres de Toulouse)». — Poésies de Guülaume Áder, publiées avec no- 
tice, traduction et notes, I. Lou Gentilome gascoun, par A. Vignaux, 
II. Lou Catounet gascoun^ par A. Jeanroy (tome IX de la l.« serie de 
la «Bibliotehque méñdiona\c») .—B2illetin de V Université de Toulouse, 
fascicules n."' 15 bis, 16 et 17.— Université de Toulouse, Annuaire pouv 
1' année 1903-1904; item pour 1904-1905; ítem pour 1905-1906.— /va^- 
port annuel du Conseil de t Université de Toulouse, années scolaires 
1901-1904, comptes rendus des travaux des facultes et rapports sur les 
concours.— A'evwe des Pyrénées, tome XVII, 1905 (Toulouse, 4 fas- 
cicules). 

La Real Academia de Bélgica ha remitido el Bulletin de la classe 
des lettres et des sciences morales et politiques et de la classe des Beaux NOTICIAS 331 

Arts, années 1902, 1903, 190á et ídOb. — Annuaire de V Academie Bo- 
yole des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, années 
1903, 1904 et 1905 (Bruxelles, années 69, 70 et 71. e). 

De la Academia rumana se han recibido: Analéle Academiei Roma- 
ne, seria II, tomul XXVII, 1904-1905, Memorile sectiunii literare, Me- 
morile sectiunii istorici, Memorile sectiunii stintiflce, Partea adminis- 
trativa si desbaterile (Bucaresti, 1905). — Academia Romana, Discur- 
suri de receptiune XXVII. Istoriografia Romana si pi'oblemele ei ac 
tuale, discurs rostit la 8 aprilie 1905 in sedinta solemna de Joan Bog:- 
dan cu raspuns de Diraitrie A. Sturdza (Bucaresti, 1905) — L'Activité 
de VAc.ademie Roumaine de 1884 á 1905, trois rapports de Mr. D. A. 
Sturdza, secretaire general. — Finantele Romaniei della regulamentul 
organic pana astazi, 1831-1905, de Th. C. Asían, lucrare premiata de 
«Academia Romana» cu premiul Neuschotz diu 1903 (Bucaresti, 1905). 
— Manastirea si comuna Putna, cu dona apéndice, de Dimitrie Dan 
(Bucaresti, 1905). — Basme Aromane si glosar, de Per. Papahagi (Buca- 
resti. 1905). — Bibliografía Romaneasca vecJie 1508-1830, de Joan Bianu 
si Nerva Ilodos; tomul II, lase. I (1717-1750). Editiunea Academiei Ro- 
mane (Bucaresti, 1905).- /síocia Romana de Tííms Lí«¿ms, traducere 
de Nd. Locusteanu si I. S. Petrescu, publícala de «Academia Roma- 
na», tomul III, cartile 21-30, fascicula I, cartile 21-25 (Bucaresti, 1904). 

La Universidad de Aix (Francia) ha enviado: Aúnales des Facul- 
tes de Droit et des Lettres d'Aix, tome I, n."^ 3 et 4 (Marseille, 1905). 

La Sociedad de los Bollandistas ha regalado: Analecta Bollandia- 
«a, tomus XX, XXI, XXII y XXIII; (Bruxeles, 1901-1904). -^)io?ii/- 
mi libellus de vitis et miraculis Patrum Evieritensiuvi Paulo Diácono 
Emeritensi vulgo inscriptus , e códice Academie Regle rerum histori- 
carum Hispanice, edidit, commentario previo et notis instruxit C. de 
Smedt, S. J. (Bruxellis \%Si).— De origine monasterii Viridisvallis una 
cum vitis B. Joannis Rusbrochii prima prioris huius monasterii et ali- 
quot coetaneorum ejus opusculum Henrici Pomerii nunc primum edi- 
tum Opera Hagiographorum Bollandianorum (Bruxellis, 1885). — 
L'organisation des Eglises Crétiennes au III.'^ siécle, par le R. P. Ch. 
de Smedt S. J. (París, 1891).— Le Duel ludiciaire et l'Eglise, pur le 
P. C. de Smedt (París, 1895). 

De la «Societá Siciliana per la Storia Patria in Palermo» se han re- 
cibido: Archivio Storico Siciliano, nuova serie, an. 27 á 30 (Palermo, 
l2Qi-\9Qb). — Commemorazione solemne del vicepresidente Mr. Vizenzo 
di Giovanni, lette nella tomata del 23 agosto 1903, da Salvatore Sa- 
lomone-Marino (Palermo, 1904). 

De la «Reale Societá Romana di Storia Patria» los fascículos 3 y 4 
del volumen XXVIII de su Archivio (Roma, 1905). 

De la «Real Academia de la Historia» los números de enero, febre- 
ro y marzo de su Boletín (Madrid, 1906). 

Además se han recibido: Memoires de la Societé archeologique de 332 NOTICIAS 

Montpellier, 2.« serie, tome III, I.'"'" livraison (Montpellier, 1903). — 
ButUetin de la Commission archeologique de Narhonne, année 1903, 
2.e semestre, tome VII, année 1904 y année 1905, tome VIII.— /ícuae 
des Etudcs juives, tome LI, n.° 102 (París, 1906). — /-e Moijen Age, 
tomes XVÍII e XIX de la collection (1905 1906, París).-7?tíí;Me des 
Etudes Ilistoriqíies, 1."= fasciclc de 1906 (París, 1906).— Bibliotheque 
de l'Ecole des Chartes, novembrc-decembre de 1905 (París). — /ít'WMe 
Hispanique tome XIII, n.° 43 (París, 1905). — 7?í'«ue des Langues ro- 
manes, tome XLIX (Montpellier, \90Q).—Arclihdo Storico per la Sici- 
lia Oriéntale, anno I, fase. 1, 2 y 3 (Catania, 1904).- Boletim da Real 
Associacno dos architectos civis e archeologos iwrtuguezea , 4.^ serie, 
tomo X, núms. 7 y 8 (Lisboa. IdOb).- Rendiconti ddla Reale Accade- 
mia dei Lincei, classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie 5.', 
volumen XIV, fase. 9-10 (Roma, 1905). — ^?iaZes del Museo Nacional 
de México, 1.^ época, tomo II, n.°^ 11 y 12 (México, 1905) y tomo III, 
números 2 y 3 (México, \.9Q&). — Cultura española, n." I ^Madrid, 
1906) — Letras, segunda época, n." XII (Habana, 1906).— ¿a Ciudad 
de Dios, tercera época, vol. 71, n.os 4^ 5 y 6 —Artjove, revista quin- 
cenal (Barcelona, IdOd).— Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer {Mi- 
lanueva y Geltrú, \905).— Biblioteca Nazionale Céntrale di Firenze, 
Bullctino delle jniblícazioni italiane ricevtde per diritto di Stampa 
(Firenze, 1905).—^ proposito di alcuni giudizi sul Don Quijote, por 
Eugenio Melé (Roma, 19CG). — Rinconete y Cortadillo, novela de Cer- 
vantes, edición crítica por F. Rodríguez Marín (Sevilla, 1905). — -Bi- 
bliografla de la gramática y lexicografía castellanas y sus estudios 
afines, apuntes del Dr. J. Rodríguez García, cuadernos 22-25 (Habana, 
1905).— £a?mes y la seva obra apologética social, per lo Dr. Joseph 
M. Baranera, Pbre. (Vich, \dOf)).—Ensaig histórich sobre la vila de 
£a?¿2/oZas, per Pere Alsius y Torrent (Banyolas, 1H95). — Seringa, re- 
seña histórica de este pueblo desde la más remota antigüedad hasta 
los tiempos modernos, por D. Pedro Alsius (Gerona, 1895). — Alturas 
en las ciencias médicas en el Reino el Andaluz, discurso del Dr. A. Gon 
zález Prats en su recepción en la Academia de Medicina de Barcelona 
(Barcelona, 1906) —Sempre han tingut béch les oques, apuntación* per 
la historia de le,5 costumes privades, primera serie, per J. Miret y Sans 
(Barcelona, 1905).— Negociations de Fierre IV d' Aragón avec la Cour 
de Francc, 1366-67, par J. Miret y Sans, extrait de la «Revue Hispa- 
nique» (París, 190)).— O Literature Katalanské, napsal A. Pikhart 
(otisteno Z 1 a 2, Cisla Osvety, Praga, 1906). — i3es versions hébraiques 
d'Aristote, par Dr. Moise Schwab (extrait des «Mélanges D. Kauff- 
mann».) — Le Dr. J. M. Rahbinowicz, conférence faite á l'Université 
populaire juive le 19 novembre 1903, par Moise Sc'awab (París, 1903). PUBLICACIONES 

DE LA 

MEMORIAS 

Tomo I.— Resumen histórico del origen de la Academia; observaciones sóbrelos princi- 
pios elementales de la Hisloria, por el Marquís de Llió.— Precio, 10 ptas 

Tomo II. —Observaciones sobre los principios elementales de la Historia (continuación) 
—Disertación sobre la verdadera situación del pais de los llercavones (F. Pinos).— Fundamento 
de la opinión de que por francos, en los anales antiguos, so entienden todos los hombres del 
Imperio de Occidente (R. Ponsich).— Documentos para la hisloria do Mossen Borra (J. Rlpoll) — 
Situación de Cartago Velus, Subur, ciudades de España (M. Mayora).— Disertación sobre puntos 
de cronología (M. Mayora).— Inscripción del siglo x en Barcelona (J. A. Llobet). — Verdadero sitio 
déla antigua Aesona (Roig y Rey).— Inscripciones romanas de Isona (J. Moner).— Festejos en 
Barcelona cuando la venida de Carlos 1 (M. Bolarull).— Lugar que ocupaba junto á Lérida el 
campamento de César (J. Díaz) — Origen de algunos dichos y costumbres (Bastús). — La lengua 
catalana considerada históricamente (A. Bofarull).— Juliana lUorell ;Roca y Cornet)— Poesías 
perdidas de Vallfogona (S. Mestres). — Muros ciclópeos de Tarragona (Hernández Sanahuja). — 
informe de la sociedad arqueológica de Tarragona sobre antigüedades descubiertas (Hernán- 
dez).— Raices griegas y germánicas en la lengua catalana (Bergnes de las Casas).— Apuntes para 
la historia de la moderna literatura catalana (Féu;.— Apuntes históricos sobre Olérdula (Milá). — 
Opúsculos en antigua lengua catalana (A. Bofarull) —Precio, 15 ptas. 

Tomo III.— Blasco de Garay {Rubio y Ors).— Apuntes históricos sobre el Hospital de Bar- 
celona (T. Sivilla).— Noticia de artistas catalanes de la Edad Media y del Renacimiento (Puiggari). 
—Datos de Antonio de Campmany (Rubio y Ors).— Reseña del renacimiento de la lengua y lite- 
ratura catalanas (Rubio y Ors).— La Torre del Bren y y castillo de Balsa reny (Trres)— Un libro 
más para el catálogo de los escritores CEialanes(Luanco).— Tabla numularia de los Comunes de- 
pósitos de Barcelona (Negre) — Brunequilde y la sociedad franco-galo-romaiia (Rubio y Ors). — 
Nyerros y Cadells (Paraseis)— Olérdula (Milá).— Necrología de D. Jaime Ripoll.— Precio 10 ptas. 

Tomo IV. — La expedición y dominación de los catalanes en Oriente juzaiadas por los 
griegos (Rubio y Lluch)— La carta puebla de Agramunt (Sisear).— Otro libro catalán descono- 
cido (Luanco).— Los navarros en Grecia y el ducado catalán de Atenas (Rubio y Lluch .—El 
derecho funerario en las doce Tablas (Barallal).-Origen de la independencia del condado cata- 
lán (Rubio y Ors".— Precio lO ptas. 

Tomo V.— Tres cartas de Mossen Borra (F. Bofarull).— Sarcófagos romano cristianos en 
Cataluña (Botet).— Orígenes del pueblo de San Martí de Provensals (Bofarull) —Nyerros y Oa- 
dells (B^rallat).— Recuerdos históricos de Molina de Rey (Maspons).— Predilección de Carlos y 
por los catalanes (Bofarull).- El testamento de Ramón Lull (Bofarull).— Precio 15 ptas. 

Tomo VI.— BastTO provenzalisla catalán (Rubio y Ors) — Estudio de los sellos de Pedro IV 
de Aragón (Sagarra).— Intensivos de la lengua catalana (Balari).— Shakespeare y Moratín ante la 
fosa (Barallat).— Generación de Juan 1 de Aragón (Bofarull).— Dominación goda en la península 
ibérica (Remaní y Puigdengolasi —Documentos para la monografía de Montblanch (Bolarull).— 
Precio, 15 ptas. 

Tomo VII. — Antigua marina catalana (Bofarull) — Jaime de Aragón, último conde de ürgel 
(Giménez) — Un bandolero feudal (Maspons).— La heráldica en la filigrana del papel (Bofarull). — 
Precio, 15 ptas. 

Tomo VIII.— Primer fascículo: El poder judicial en la Corona de Aragón (Giménez Soler), 
—Precio, 2'50 ptas— Segundo fascículo; Los Vescomtes de Cerdanya, Conflent y Bergadá 
(Miret y Sans).— Precio, 2'50 jitas.— Tercer fascículo: Importancia de la Sigilografía como 
cencía auxiliar déla Historia (Sagarra).— Precio, !S ptas. -Cuarto fascículo: Lo Monijuich de 
Barcelona (Carreras y Candi).— Precio, 3 ptas.— Quinto fusciculo: Algunas noticias acerca de 
lasantíguis comunidades de pescadores en el cabo de Creus (F. Raholn). —Precio, íí ptas. — 
Sexto fascículo; Una página de historia literaria de Cataluña; Martí de Eyxalá y sus lecciones 
sóbrelo! sentimientos morales (M. Duran y Bas).— Piecio, 2 ptas.— Séptimo fascículo: Sant Pau 
de Ñarbona y lo Bisbat de Vich (J. Gudiol).— Precio, 2 ptas. 

Dlscur-rios de recepcióu de los Sres. Ubach y Vínyela, Rubio y Lluch, Ribas Pbro., 
Broca, Sagarra, Llanas l'bro.. Carreras y Candi, Torras y Bages Pbro , Vidal Valenciano, Codina, 
Presbítero, Giménez Soler, Corlejón, Pbro., Bás y Amigó, Miret y Sans, Hinojosa, Comenge, 
Rahola, Baró, Ellas de Molins, Casades y Rubio de la Serna, venden á 2 pesetas cada uno. 

Iiibro <le la Orden de t:aballerla de Raimundo l>aIio, traducido en lengua cas- 
tellana, con un discurso preliminar de D. José Ramón de Luanco.— Precio, 5 ptas. 

Curial y (jiuelfa, novela catalana del XVn segle, con un discurso preliminar y notas de 
D. Antonio Rubio y Llucli.— Precio, 5 ptas. 

Ortografiíi de la Iiengaa Catalana, por la Real Academia de Buenas Letras —Precio, 
1 peseta. 

Sesión pública del día 2 de Julio de 1842, con las composiciones premiadas en 
el certamen (Koudor de Llobregat, Las armas de Aragón en Oriente, Rugero de Flor). — Precios 
1 peseta. 

Juicio critico de las obras de D. Antonio de Campmany, por Guillermo For- 
teza — Precio, 2 ptas. 

Breve reseña del actual Renacimiento de la lengua y literatura catala- 
nas. Memoria escrita por D. J. Rubio y Ors —Precio, 2 ptas. 

Koticia de la vida y escritos de I>. Francisco Pormanyer y Tuyet, Memo- 
ria escrita por O. Manuel Duran y Bás. — Precio, 2 ptas. 

ReynalN y Rabassa, estudio biográflco y literario, por D. Manuel Duran y 
Bás.- Precio, 2 ptas. 

tía Tradición de los Pueblos literaria, fllosófica y soclalmente consi- 
derada, discurso de D. Jo^é L. Féu (acta de la sesión inaugural de 186S).— Precio, 1 peseta. 

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras.— Tomo 1, años 1901 y 1902.— 
Precio, 8 ptas.— Tomo II, años 1903 y 1901,— Precio, H ptas. CONDICIONES DE Lk PUBLICACIÓN Apareceré en cuadernos trimestrales de 48 Póiglnae 

p or lo m eno s 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

En España y Portugal, un año Pesetas 4 

En el extranjero id » 5 

Todas las suscripciones empiezan en enero. 

No se venden números sueltos. 

La redacción en el domicilie de 3 i^cademia, Plaza del Rey, nú- 
mero 14, Barcelona. 

La administración A cargo de D. Juai. Batlle, librería €L' Arxiu», 
Tapinería, 48. — Barcelona. BOLETÍN ^N> ^ '^' A R K\ DE LA 
J\1V^ ft ^*\ ; ) *¥ 

.0^--/ 


!IL iüiilí M \m\\ IIIS DE BARCELONA Abril A Junio de 1906 Año VI 
NúM. 22 AÑO Académico CLXXVIII BARCELONA Tipografía de la Casa provincial de Caridad 

CALLE DB HONTSALBOBE, HÚUBBO 6 
1906 STJJs/L ARTIZO 

La corona de Aragón y Granada, por Andrés Giménez y Soler. . 333 

Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón, por 

Joaquín Miret y Sans 365 

Los reyes de Ara^^ón y la Purísima Concepción de María Santí- 
sima, por 2^»-. Faitsímo i). GazuZ/o, J/ercedaí-io 388 

Caciquisnie polítich en lo segle xiii, per F. Carreras y Candi. . 393 

Cartoral de Caries Many, de la Sen de Gerona, per Joaquim Bo- 

tet y Sisó 407 

Noticias 410 ARO VI "D r\ T r? np t nt núm. 22 boletín Real jftcademia de Buenas Letras 

— DE BA^GBDONA — ta ABRIL Á JUNIO DE 1906 eí— LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 

Dk 1305 Á 1310 
(Continuación) 

Fué considerada por los granadinos la paz que ])uso fin á la guerra 
como un triunfo de sus armas y de su diplomacia, y los beneficios al- 
canzados, obtenidos no por una transacción de todos eu aras del bien 
general, sino por el miedo que inspiraban. Acostumbrados á no ganar 
nada en sus choques con los cristianos, el que ahora se les reconociera 
la legítima posesión de sus conquistas, les hizo concebir de sí mismos 
una idea más elevada de la que tenían y antes de aceptar la prolonga- 
ción de la tregua desde el 15 de agosto al 29 de septiembre, corrieron 
el reino de Valencia, como en demostración de serles indiferente la paz 
ó la guerra con Aragón, (1) con el cual no les ligaban otros lazos, que 
los mutuos de cada uno con Castilla. (1) Al Rey de Castiella. Rey bien sabedes en como vos nos rogas- 
tes que toviessemos por bien que el Rey de Granada l'uesse en la pat; 
por que era vuestro vassallo e vuestro amigo e por esto nos otorgá- 
rnoslo a rogarlas vuestras... e después no nos catamos del ni íigiemos 
catar nuestra tierra ni nuestras gentes. Agora sabet que nos fiantes 
en esta pa? e ahun en la treugua la qual sabedes que fue alongada de 
Santa Maria mediant agost entro a la sent iMiquel qui viene esiecial- 
mente en el fecho del Rey de Granada e no dubdaiites del el avandito 
Rey no catando a la pai; ni a la treu,o;ua ha feyto entrar en el regno 
nuestro de Valencia grant gent de cavalleros genetes e de homes 
a pie qui an feyto e faíjen y quanto mal e danyo pueden. Onde como 
nos esti danyo por el dito Rey de Granada no oviessemos recebido 
sino que no nos catavamos del por feuza que aviamos e avernos de la 
vuestra pag e de la vuestra verdat. E jasea quel danyo sea nuestro 
desti fecho la deshonra es vuestra porque es fecho cueníra vuestra pa<; 

1906.— 25 334 A. GIMÉNEZ SOLER 

Cesaron estas algaradas merced sin duda á la intervención de Fer- 
nando IV, que había influido en Jaime II y en Moharaed III, para que 
amhos entraran en la tregua, y no pudiendo los granadinos despren- 
derse de los hábitos guerreros contraídos en la época anterior ni con- 
tener su actividad, pusieron sus ojos en Marruecos, cuya debilidad 
contrastaba con su pujanza. 

No es posible decidir si la sublevación de Ceuta en 1304 fué un su- 
ceso interior de la historia del imperio niagrebí 6 si fué preparada en 
connivencia con los granadinos, deseosos de sacar de aquella revuelta 
ventajas para su patria. La ruptura de relaciones entre Aragón y 
Marruecos, impide probablemente saber más de este asunto sobre el 
cual guardan silencio también los autores árabes que conozco (1); 
pero aunque entre ese hecho y otros posteriores, en los cuales tomaron 
parte principal los granadinos y los africanos al servicio de Granada, 
no haya relación directa de causa, Ceuta fué el origen de todos los e vuestra verdal... Dada en el Monasterio de Santas Cruzes el primero 
dia de Selembre en el anyo de nuestro senyor ¡Mil CCC quarto. 

... E sabet Rey que si no fuesse por honra vuestra e por la pat; e por 
la amor que avernos ensemble vengaríamos nos muy bien e cumplida- 
mente del danyo que nos an feyto... E porque nos estamos en este caso 
con el dito Rey de Granada que no sabemos si querrá seer en la dita 
pav e tenerla e vos no nos ende avedes feyto a saber. E en esti passo 
podríamos prender grant danyo e mayor que no avernos recebido en 
feuza de la pai; por esto rogamos vos que nos fagades assaber certeni- 
dat si el dito Rey de Granada quiere seer en la dita pa<; e tenerla por- 
que podamos mellor provehir a nuestros afferes. E luego ayamos de.sto 
respuesta por carta vuestra. Dada en Tortosa XII días en la saluda del 
mes de setiembre en el anyo sobredito (R 307, t. 108 y 119j. En esta 
misma fecha escribió al de Granada preguntándole si aceptaba la tregua ó 
la rechazaba (ibiden). 

(1) Siendo tan pocas las obras que los no arabistas podemos consultar 
referentes de un modo exclusivo á nuestra historia, he tomado como guia la 
nota bibliográfica que D. Francisco Codera inserta en el Prólogo de sus 
Estudios críticos de Historia árabe española, (Zaragoza, 1903); y he consul- 
tado: Rhoud El-Kartas, Histoire des souoerains du Moghreb, traduit de 
r árabe, par A. Boaumier. París, 1860. 

Ibnkhaldoun. — //ísíoire des licnou-l-Alhamar rois de Grenade, traduite 
par M Gaudefroy Demombynes. (Journal asialique, 2 " semestre de 1898). 

Histoire des Berbenes et des dynasties musulmanes de f A frique septentrio- 
nal, par Ibnkhaldoun, traduite de 1' árabe, par M. le Barón de Slane. (Al- 
ger, 1^52-1856). 

Las domas obras que allí se citan no tratan de la época que yo procuro 
historiar, pero además de esas que corren traducidas he aprovechado La 
I ¡ata (edición del Cairo de 1319 (1901), la Historia de los nasaries, de Benal- 
jatib, que publicó Casiri, y la Historia de Marruecos, de Ahmed ben Jalid 
el Naciri, cuyo tomo II está dedicado á la dominación de los benimerines. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 335 

acontecimientos que ocurrieron en la península entre moros y cristia- 
nos en los cinco años siguientes á la guerra ocasionada por la cuestión 
de Tarifa. 

Independientes en Ceuta los azafies, no es aventurado suponer que 
por consecuencia de esta soberanía efectiva pero ilegítima y de la im- 
potencia del soberano legítimo para imponerse que el país anduviera 
soliviantado y ansioso de salir de aquella situación aclamando á cual- 
quiera que se lo prometiese. 

Los granadinos debían saber esto por su vecindad y relaciones con 
el imperio y por importarles mucho saber lo que aquí pasaba; sus em- 
bajadores Alhaquem el rondeño y Abusultan de Denla pudieron cono- 
cer en 1394 y 1305 en Tremeoéu y á través de las tierras del Magreb 
las aspiraciones de los marroquíes y la situación nada próspera del 
imperio, cuya impotencia había declarado el propio Aben jacob, pidien- 
do á los musulmanes de España tropas prácticas en sitios y en reba- 
tos (1) y quizá los informes de estos embajadores avivaran los deseos 
de reinar de aquel descendiente del fundador del imperio benimerín, 
Otsmen ben Abilolá, el don Uzmen de las crónicas cristianas, é inflama- 
'•an el espíritu aventurero del arráez de Málaga Abu Said Farach, que 
tal vez soñaba ya en sentarse él ó sentar á su hijo en el trono de la 
Alhambra y los dos en connivencia con algunos oticiales de los Aza- 
fies prepararon la expedición que dio por primer resultado el incor 
jjorar esta ciudad á los deminios de Granada y que según los pro- 
pósitos de los organizadores debía producir el entronizamiento de 
Abulolá y la caída de Abenjacob. Realizaron los preparativos propa- 
lando que se dirigían á defender Málaga de un ataque de los cristia- 
nos y se dieron tanta maña en hacerlo creer que hallaron Ceuta des- 
apercibida y la tomaron sin combate el ll de mayo de 1306 (2), hacien- 
do prisioneros á los azafies, los cuales fueron conducidos á Granada. 

Abilolá entró por el país de Gomera y la escuadra granadina ata- 
có los puertos magrebies obligando al Sultán á movilizar las cábilas 
del Rif y de Taza y enviarlas con su hijo Abu Salem Ibrahim á dete- 
ner al pretendiente y á recurrir de nuevo al rey de Aragón pidiéndole 
auxilio de galeras (3). La suerte de las armas fué desfavorable al (1) Asi lo dice Annasiri, que sigue á Benjaldún, aunque dando una 
lección más correcta: 

(11,40). JJ^yU ky:LÜl3 

(2) Estca fecha es la que dá Benjaldún. Benaljatib en la Ijata, biografía 
de Mohamed III, indica solo el mes y el año: xaual del 705, (16 de abril-I4 
de Mayo de 706) (L 133). 

(3) A lo al que nos enbiastcs dezir que vos dixera Guillem Palazin de 
nuestra parte que nos Asieran entender que el Rey Abeacob en que vos 336 A. GIMÉNEZ SOLER 

Sultán y las 2:aleras solicitadas no le fueron concedidas, ni tal vez ob- 
tuvo respuesta; pero pronto, quizá por la indignación que todos estos 
desastres ]irndujeron cu el país ó por una venf^anza personal ó & causa 
de una intri.na de harem, pereció Abenjacob, víctima de un asesino, 
y la situación quedó más favorable á los granadinos por las complica- 
ciones que un cambio de monarca podía ocasionar. 

En tanto que en África ocurría esto no permanecían ociosas en Es- 
paña ni las armas ni la diplomacia granadina; á las cortes de Grana- 
da y de Aragón no les ligaba más lazo que el que á cada una de las 
dos unía con la de Castilla, y ese lazo indirecto, sobre no ser muy 
fuerte, sabía el musulmán que se rompería en cuanto el cristiano ara- 
gonés hallara un modo decoroso de romperlo; en las vistas del Campi- 
llo se había tratado entre los reyes de Aragón, Castilla y Portuiial de 
expulsar de España á los musi;lmanes y apenas terminadas aquellas 
conferencias comunicó Jaime 11 ese acuerdo á un gran espía, el arráez 
de Crevillente Mahomed Abenhudell, por medio de un tal Bartolomé de 
Bielsa (1), que á lo que se vé merecía la confianza del Rey y del arráez; embiara su mandado en que vos enbiara rroijar quel ayudassedes con- 
tra el Rey de Granada e nos que uos rogauamos quel non ayudassedes 
pues el Rey de Granada era nuestro vassallo e nuestro amigo Et que 
ante que Guillem Palacin a ríos llegasse que el Rey de Granada que 
vos auie enbiado su carta en esta rason. E vos quel respondiestes que 
todo el mundo sabie e los Reys e principes que la casa de Aragón siem- 
pre fue e es tal que guarda bien e complidamente a todos sus amigos 
toda amistad e pas e tregua .. e que assi lo fariades con el. Rey grade- 
cemos vos mucho lo que enbiastes decir a nos e a el... Dada en Toro 
ocho días de Desiembre era de mille e CCC e XLIIII anuos. Yo Johan 
Sanches la fis escriuir por mandado del Rey. 

(1) Don Jayme etc. Al amado suyo Mahomat Abenhudell arrai? 
de Crivillen etc viemos ante nos Barthalomeu de Bielsa el qual a nos 
con carta de creyen(;a enviastes e entendiemos muy bien aquellas co- 
sas que ell de la vuestra parte a nos dixo. E nos resposiemos le a aque- 
llas segunt que ell vos podra recontar de paraula. Porque vos decimos 
que lo creades de aquello que sobre estas cosas vos dirá de la nostra 
part. Dada en Sarago^a IX. dias exient el mes de agosto en el anyo de 
nuestro senyor dieus de M. CCC. e quatro (R. 235, f. 131). 

Bertrando de Canellis.. avem reebuda la letra la qual nos avets 
enviada faen nos saber lo dan que ¡es galees del Rey de Granada an 
feyt en lo regne de X'alencia (R. 235, f. 8';0). 

Ea 27 de mai'zo habia escrito el arráez de Crevillente al Rey de Ara- 
gón: a la vostra Real Majestat fas saber senj'or que vengueren moros 
de bellis a qtivilen e demanielis de noves e dixieronme que Bertolo 
meu de Bielsa to Almería a rendasi e dix li arrendasi qin hom era e 
dix lo dicto Bartolomeu que venia a el a per servir en sertificar lo 
Rey de Granada en continent lo dit arrendasi donali cavalcadura e di- 
ñes per a missio e irameslo al Rey e dix lo dit Bertomeu que vos se- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 337 

pel'o sucedió que el Bielsa, dada cuenta de la confidencia al de Crevi- 
llente ó sin darla, marchó á Granada y refirió cuanto le habían dicho al 
Gobernador de Almería, Arrendasi, el cual se apresuró á comunic.rlo 
á su soberano como cosa cierta ya que el denunciador lo garanti- 
zaba con su cabeza. Jaime II dio satisfacciones á Mahomed III y des- 
autorizó al Bielsa al propio tiempo que pidió su extradición, pero en 
la Alhambra aparentaron no dar importancia á la denuncia y conti- 
nuaron la política anterior, como si fueran inmejorables las relaciones 
y los propósitos de las dos cancillerías. 

Y sin embargo en el fondo no podían ser más enemigas: ni por mar 
ni p.r tierra se respetaba la tregua en que vivían, y unas veces para 
causar daúo en el país contrario, otras para vengar los daños recibi- 
dos, entraban los unos en el país de los otros, siendo uno de los reba- 
tos de los moros tan importante que Jaime II, que en Valencia espe- 
raba embarcarse al día siguiente, con rumbo á Ñapóles tuvo consejo y 
del consejo salió la suspensión del viaje por tiempo indefinido en la 
creencia de ser inminente la guerra con Granada (1). Y no estalló la nyor els altres reys despanya que vos armavatzs per anar a conquerir 
la sua térra. E si axi no era quey obligava lo seu cap. (Marzo siu año) 

Al... Rey darago... F. des cortey. fas vos saber quel moro quel 
arrays de Crivillen trames a térra de moros per lo feyt den Bartomeu 
de Belsa es vengut e conta que es cert quel dit Bertomeu dix lia com 
vos ab altres reys vos ajustavets ab vostres jens per venir contra lo 
rey de Granada segons que yo senyor per ma letra vos envías certifi- 
car e conta quel dit Bertomeu nos troba en negun loe ans se pensa 
hom quel Rey de Granada la teyt matar hol te pres. Encara senyor 
vos las saber que conta el dit moro quel dit rey de Granada nos apa- 
rellava de res salu que son venguts aquí en la frontera a vera e ais 
velis DC ho DCC cavallers e que hi devia venir (^aeu que ja hi era la 
sua companya e per go senyor he entes quel noble en R. durg avia 
trames a dir al noble en Gombau denten(,-a quels jenets feyen gran 
plega vos fas saber senyor que no fan altra plega salvu quels dits je- 
nets son venguts a la dita frontera e no ques moguen... el dit arrays ha 
trames altra vegada un moro a térra de moros per espiar si son en cor 
de moure a neguna part... Scrita en Elche 111 dies de Maig. 

(1) lo senyor Rey ac letra den Ferrer des Cortey lo derrer dia de 
Mari; per la qual li feu saber quels genets deis quals era cap (^ahem avi- 
en corrcguda MurQia e au(;ieren hi tro a VII homens. E menaren sen tro 
a VII mille de bestiar menut e CL de gros e els homens de Murcia e 
de Lorcha della Lorcha 111 legues al port de Michel combateren se ab 
los dits genets e desbarataren los e ogieren lo dit (^ahem e aportaren 
lo seu cap a Murcia e cobraren tot lo bestiar menut. lo dia quel senyor 
Rey ac aqüestes letres ac son acort ab los richs homens que aci eren e 
ab los altres de son conseyl e jas sea ques degues lendema recollir con- 
seylaren li que ell e la senyora reyna romangueren de tot en tot del 238 A. GIMÉNEZ SOLER 

guerra por lo desprevenidos que se hallaban los cristianos enfrente de 
los ejércitos y escuadras musulmanes movilizados y en plena actividad, 
cuyas victorias y prósperos sucosos había tenido buen cuidado de hacer 
saber & Jaime 11 el monarca granadino, para impedir que de Aragón 
fueran socorros á Marruecos, y advertir que aquellas tropas y aquellas 
escuadras podrían volverse contra cualquiera que osase atacar su 
patria. 

Pero al propio tiempo que convenía á los musulmanes andaluces 
no mostrarse demasiado temerosos de las armas aragonesas, érales ne- 
cesario no aparecer provocadores y de aquí que al comunicar las vic 
torias obtenidas en Ceuta y en el litoral marroquí (1), mostraran deseo viatge entenen que guerra sera de(,:a e aturaran per tot lestiu en aqües- 
tes parts. Scrita en Valencia dimarts 11 dias de abril. 

(1) Al muj' noble e mucho onrrado Rey don Jayme por la gracia 
de Dios Rej' daragon de Valencia de Sardenna e de la Santa yglesia 
de Roma capitán general. De nos don Mahomad por esa misma gracia 
Rey de Granada de Malaga dalmaiia dalgezira de Ronda de Guadies 
sennor de Cepta e amyr Almuslemin salut como a Rey mucho onrrado 
para quien querríamos que diesse Dios mucha vida e salut quanta que- 
rríamos para nos mismo. Bien sabedes en como vos oviemos enviado 
nuestra caria agora en estos dias pasados en que vos enbiamos rogar 
que tuviessedes por bien de mandar vedar á los mercaderes de la vues- 
tra tierra que no fuesen a tierra del Rey Abiacob tanto quanto nos 
guerra oviessemos con el porque no tomassen algún yerro en la su tie- 
rra. Agora vos facemos saber que las nuestras galeas dalmaria que 

fueron correr un puerto del Rey Abiacob e quebrantaron todos los 

sus navios e entre los suyos tomaron ... saetías de catalanes e troxie- 
ronlas Almaría e mandárnoslas detener fasta que sopiessemos sí eran 
vuestras o de aquel Conde de Ampurias ca si fuessemos cierto que 
vuestras eran luego las ¡ícieramos soltar porque es menester que en- 
viedes luego algún onme vuestro que los conozca e mandarlos emos 
luego soltar con todo lo suyo. Otrossi vos fa (jemos saber que vino el 
fijo de Abiacob con muy gran gente sobre Cepta e la nuestra gente 
embarataronse con el e matáronle muchos de los mejores caballeros 
que el avie en guisa que no ossan fincar y tiendas. Enbiamos \os lo 
desir porque tenemos que vos deve plaser de todo mal de nuestro ene- 
migo e plaser del bien nuestro e de nuestros amigos así como faria a 
nos a buena fe sin mal enganno de todo lo vuestro Otrossi nos au fe- 
cho entender que vos enbiava demandar el Rey Abeacob ajuda de ar- 
mada e si el sopiese que eran posturas o buena verdad la que no ha en 
el no vos la enbiaria demandar sabiendo la pac; e el buen amor que a 
entre vos e nos. Porque vos rogamos que nos enbiedes desir algunas 
cosas de las sus profertas de las que vos enbia decir. Otrossi vos roga- 
mos qne nos enbiedes a Bernalt Martí con aquellos moros etc.. .. Dada 
en Granada dos dias de agosto era de Mille e CCC e XL e quatro años. 
Don Mahomad Alcayd mayor de la cavalleria de los ballesteros del LA CORONA DE ARAGÓN Y GKANADA 339 

de que las naves catalanas se abstuvieran de comerciar en aquellas 
costas para no exponerse á recibir daño y devolvieran unas galeras 
apresadas en cuanto se les dijo pertenecer á subditos del Rey y no al 
Conde de Anipurias, 

De dos batallas en las inmediaciones de Ceuta dio cuenta Moha- 
med III al Key de Aragón, libradas una á fines de julio, aquella en que 
fué vencido el hijo de Abenjacob, Abu Salem Ibrahim, y otra el jueves 
11 de agosto de 1306, y esta parece haber sido decisiva y haber dejado 
á los vencedores en posesión de su conquista (1); á mediados de sep- Rey de Granada e su escrivano la fizo escrivir por su mandado .*. yo 
Mahomad ... 

A esta carta contestó .Jaime II en 20 de agosto de 1306 que no j>odfa 
mandar á sus vasallos que se abstuvieran de ir á comerciar «a la tierra del 
dicho Abenjacob que asi es acostumpnado en las partes todas del 
mundo que si algunos de nuestros amigos han guerra entre si non finca 
por ende que los mercaderes de nuestra tierra con sus mercaderías no 
entren en las tierras daquellos catándose empero que no les fagan 
dan\o ni mal ni deservicio» en cuanto á las saetías dice que si han cau- 
sado algún mal se las envié, si no que las suelte pues «depuis que nos 
mandamos enforcar aquellos cursarios que avian armado en la tierra 
del Conde de Ampurias por la pai; que nos avian crebantada no aya- 
mos ni sapiemos que ninguno hi armasse por andar á ninguna parte 
sino por fazer mal ni danyo a las vuestras gentes ni a la vuestra tierra»; 
á lo de Ceuta «vos respondemos que oviemos e auremos plazer de toda 
vuestra honra assi como de buen amigo»; respecto de socorrer al marro- 
quí «tal somos, dice, que no fariamos ninguna cosa que cuentra la pai; 
fuese que con vos avernos. (R 236, f. 239). 

(1) Al Rey de Granada recibiemos una carta vuestra en la qual 

nos enviastes degir que dia jueves XI días de agosto la vuestra gente de 
Cepta firieron en la hueste del Re^^ Abenjacob e desbarataron los en 
guisa que ovieron dellos quinyentas tiendas mayores e cauallos e otras 
muchas cosas. (3 set. 1306. R 236, f 234^. 

Al muy noble e mucho onrrado don Jayme por la gracia de Dios 
Rey daragon de Valencia de Córcega de Gardenia e Conde de Bar- 
celona e de la Santa Iglesia de Roma Capitán general. De nos don 
Mahomad por esa misma gracia Rey de Granada de Malaga dalmaria 
daliasira de Ronda de Guadiex e sennor de Cepta e amir almuslemin 
salut como a Rey mucho onrrado para quien querríamos que diese 
dios mucha vida e salut quanta querríamos para nos mismo. Vimos 
vuestra carta que nos enbiastes respuesta de la nuestra e entendimos 
lo que en ella disie a lo que dezides que seguro deviamos nos seer pues 
vuestro amor aviades conusco que no fariades ayuda de galeas al Rey 
Abiniacob cierto somos nos e seguro que tal es la vuestra lealtad que 

siempre lo assi faredes guardar verdat que siempre assi lo fii;ieron 

aquellos donde vos venides e en esto nunqua nos tomamos dubda. 

Otrossi a lo que nos desir en fecho de las saetías que avien tomado 

las nuestras galeas dalmaria en tierra del Rey Abinyacob sabet que a 340 A. GIMÉNEZ SOLER 

tiembre eran dueños los granadinos de todo el país de Gomera y de los 
puertos próximos & Ceuta; pero todos esos triunfos, que no podían ser 
duraderos, empobrceían el país y sacaban de él las mejores tropas, 
preparando una calílstrofe. Y así lo veían en el propio Granada en 
donde no se perdía de vista el Rey de Aragón, cuya ingerencia indi- 
recta en la gueri\i se temía, pues en la Alhambra no podían ignorar 
que Abutebit, nieto y sucesor de Abeujacob, no satisfecho con lo» 
triunfos obtenidos en tierra, pretendía recobrar Ceuta, renovando con 
Jaime II los pactos iniciados por su abuelo. Y sobre no ignorar este 
paso del sultán conocían la mala voluntad que les tenía el Rey de Ara- 
gón, cuyas respuestas no fueron nunca satisfactoria? y sí sumamente 
frías y ceremoniosas. 

Esta frialdad, bija del despecho producido por el abandono de la 
alianza en que habían vivido las dos cortes, y el convencimiento de 
ser verdaderas las denuncias de Bielsa, hizo que los granadinos toma- 
ran precauciones en la frontera de Murcia, y estas precauciones alar- 
maron á Jaime 11 que, convencido de la enemistad de su antiguo alia- 
do, veía en ellas uaa prueba clara y evidente de no ser vanas sus 
alarmas. Y así se fueron amontonando resentimientos y odios y fué 
preparándose el conflicto, que al cabo estalló, poniendo en conmoción 
A toda la península. 

El proyecto iniciado por Jaime II en las vistas de Tarazona de 
acometer simultáneamente á Granada todos los cristianos españoles, 
volvió á germinar en la mente de aquel monarca; esa idea no era en él 
nueva; quien sabe si ella fué el lazo que le unió á Sancho IV y si por 
ella fué Montoliu á las aguas de Tarifa á cooperar á la toma de esta 
ciudad; lo cierto es que antes de firmarse la paz entre él y Fernando IV 
y antes de las vistas de Tai-azona, habían ido á Roma de su parte el 
provincial de los predicadores de Aragón y Vidal de Vilanova á pedir 
al Papa que devolviese la paz á España, ejerciendo de arbitro entre los 
hijos de Don Fernando de la Cerda y los de Don Sancho á fin de que 
lograda esa paz, aunque no fuera más que por seis ó más años todos 
volvieran sus armas contra los musulmanes de España, «los cuales fá- la ora q. .. vuestra carta vimos que los mandamos dar luego de con 

todo aquello que les avien tomado que se fuessen para vos. Otrosí vos 
fazemos saber que nos llego mandado en este día que esta carta es 
fecha en como son tomados todos los puertos que eran dabin\-acob los 
que son cerca cepta a la nuestra mercet e toda tierra de Gomera e en- 
biamos vos lo desir porque somos cierto que vos plasera car assi nos 
plasria a nos de toda buena andancia que Dios vos diesse. Dada en 
Granada XV' días de setiembre era de mille e CCC e quarenta e quatre 
annos Don Mahomad Alcayed mayor de la cavalleria de los valles- 
teros del Rey de Granada e son escrivan la fií;, scrivir por su man- 
dado— vo Mahomat. La coROtJA DE Aragón Y granada 341 

cilmente podrían ser echados de la tierra». Lo verdaderamente nota- 
ble de esta pretensión es que la fundamentaba nada menos que en los 
males que á los cristianos españoles traía la existencia de sarracenos, 
enemigos de Dios y de su iglesia, en su propio territorio y en la alian- 
za que por entonces habían hecho esos sarracenos con los castellanos 
para unidos atacar al aragonés; de dond" se deduce que Jaime II de- 
ploraba los asolamientos del país cristiano y la muerte y el cautiverio 
de los cristianos solo cuando se trataba de su reino y de sus subditos; 
justificaba su inacción anterior contra los muslimes en la necesidad de 
tener un aliado ó un enemigo menos contra Castilla, pero afirmaba que 
ahora que el muslini le abandonaba, trabajaría por el ensalzamiento de 
la fe católica y humillación del islamismo, usando sin embages la pala- 
bra conveniencia en demostración de haber pospuesto los intereses de 
la i-eligión á los suyos propios. 

Se desconoce la contestación <iue dieron en Roma á esta embajada, 
mas los hechos inducen á creer que fué desatendida; la traición de 
Bielsa revela que en Tarazona propuso Jaime II á Fernando IV lo 
mismo que propusieron aquellos embajadores aragoneses al Papa y que 
hi idea fué aceptada revélalo el que Jaime II comunicara tal propó- 
sito al arráez de Crevillente; el haberse descubierto desbarató el plan, 
que tal vez fué aplazado indefinidamente hasta que la cuestión de 
Ceuta lo hizo resurgir. 

La fortuna había vuelto las espaldas en África á los granadinos; 
Abutebit apenas sentado en el trono se dirigió contra Abulolá, lo hizo 
retroceder hasta encerrarlo en Ceuta y decidido á devolver esta ciu- 
dad á su imperio fundó Tetuán (1) como punto avanzado enfrente de 
aquella. Todo auguraba el fin próximo de la guerra civil promovida 
por el pretendiente Abulolá y la desaparición del dominio granadino 
en Marruecos, cuando la muerte de Abutebit vino á darles un respiro 
y á prometerles nuevas prosperidades; pero ni esa muerte ocurrida en 
Tánger en julio de 1308 en el momento en que esperaba en esta ciu- 
dad el regreso de Aben Yahya ben Abu Assaber, á quien había envia- 
do á Granada á pedir el abandono de Ceuta, les fué de alivio y de 
mejora en su situación porque Aburrabe, hermano del sultán anterior, 
siguió la política de su hermano de salvar la integridad de su imperio. 

Como Abenjacef, Abenjucob y Abutebit (2), Aburrabe acudió en sus (1) La alcazaba la construyó Abcnjucef en 1285; Abutebit edificó la 
ciudad para asiento de las tropas y ainenazfi. de Ceuta; Annasiri II, id. 

(2) Otrosi vinieron agora a nos a Valencia mandaderos del Rey 
Abotebar de Marruecos e de part suya demandaron nos que quesie- 
semos con-entir que se armasen en nuestra tierra galeas contra el 
Rey de Granada en su ayuda. E nos respondiemos les que esto no pu- 
diamos fazer ni fariamos por razón que el rey de Granada es en la pai; 
vuestra e nuestra. (R. 335, f. 330}. 342 A. GIMÉNEZ SOLER 

apuros al Rey de Aragón, y Jaime II concibió el proyecto de servirse 
de la enemistad de los mnsulmaiiti^s de allende contra los de aquende 
para destruir estos últimos, limpiando España de mahometanos y ha- 
ciendo pagar ó Mohamed la defección de 1303, á la cual atribuía el 
que Murcia no formara parte en la actualidad de los dominios arago- 
neses. 

Á la petición de Abenjacob no pudo acceder por oponerse Fernan- 
do IV y Mohamed III, que A una le recordaron sus compromisos del 
Campillo; con Abotebit la iniciativa partió del mismo rey de Aragón, 
que solicitó del sultán la venida á España de Bernardo Sesuí para rea- 
nudar las inteligencias entre el imperio y la Corona (1), pero la muerte 
de Abotebit puso ftn ;'i las negociaciones, que se reanudaron en cuanto 
subió al trono Aburrabe, merced & las gestiones del catalán Seguí, 
que regresó á Marruecos apenas supo la muerte de Abutebit y habló al 
sucesor de las buenas disposiciones del aragonés para servirle en la 
guerra contra el granadino. 

La actividad diplomática de Jaime II fué desde ahora enormísima; 
sin romper con Granada y comunicándose al contrario constantemen- 
te con ella, llevó á un tiempo tres negociaciones importantes; con el 
sultán para convenir las condiciones del arreglo; con Castilla para po- i-s: -:^ ••■ ¿jí^ o>^. esí^ c^^ r^'-^ s^* JT''^ ^* ■■■r'^ ¿Si\ ^^ ^^ (i) *> , J <».^'o sLuüxá j,X>'-X£= La-.o_j ¿J>\i ... ^.-.-'j ¿J.>y^ \^j^:^L^ ^^ 
Jii^ jv^V; ^.'Jü\ U^>>¿. ^ A=^^ ^\ j.X^ J v^^J.! ^'^XiVb s'JJoU 

sU¿s_; Xi j, ¿J^\jX\ J-^-o\ 3^£=._v. _. '¿^^\J'\ ,_jWÍ ¡►^-^^-: í '-^-^ <^. 

UXJU' SU-OS"^' _j f3>.\ U---VV.::- »-^=,»^ X.*"'^ ''-^-^^ í r-^-y^ ^^=' í^^ 

u*,?-^^-^ o'-^ .-^^ ^'-^* c- ^■^'^^^ -■>-;* -^^ J^^ t^* 

De Abdala Amii- hijo del emir Abu Amir hijo de Jacob, hijo de Yusuf 
hijo de Abdelhac. Al Rey de Aragón y de Valencia Don Jaime Escribimos 
a vos de nuestra capital la ciudad de Fez y (sabed que) recibimos vuestra 
carta, por la cual supimos vuestro deseo de que vaya á vos Bernardo Seguí 
para que empieze las negociaciones entre nosotros (á la letra: abra las 
puertas de las embajadas entre vos y nos) y confirme nuestra amistad. 
Y enviárnoslo con el intérprete Abalabas ben Alcamed, á los cuales podéis 
creer de cuanto os digan de nuestra parte respecto del asunto de la escua- 
dra. (Papel regularmente conservado, sin marca, letra no muy buena, mi- 
límetros 3b5 X 255 (20 Dulcada del año de la hégira 707, i:! mayo 1308. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 343 nerse de acuerdo en lo que cada uno debía poner en la empresa y 
ganar en la misma, y con el Papa á fin de impetrar los auxilios espiri- 
tuales y materiales de que la Iglesia disponía por tratarse de una 
guerra de religión. 

Para el arreglo con Castilla solicitó de Fernando IV una entrevista 
que se celebró en Ariza, consecuencia de la cual fué el tratado de Al- 
calá de Henares de 19 de diciembre de ISO'.i, por el cual reconociendo 
ser Granada de la conquista de Castilla, se daba al de Aragón el reino 
de Almería á cuenta de la sexta parte de todo el reino musulmán y por 
si acaso la parte asignada al aragonés no era la sexta parte ó era mas 
se nombraron arbitros que fijaran la frontera, al arzobispo de Toledo 
y al obispo de Valencia; nada so estipulaba referente á las fuerzas que 
cada uno debía poner en campaña entendiéndose que los dos irían 
sobre el enemigo con todo su poder y atacarían la parte que se les ha- 
bía reservado; de común acuerdo se fijó el principio de las hostilidades 
en el mes de junio del año siguiente (1). (1) Sepan quantos eíta carta veyeren como nos don Ferrando... 
Rey de Castiella... veyendo que las cosas deste mundo duran muy poco 
e no han firmeza sino las que hombre faze a servicio de Dios las quales 
son durables... veyendo otrosí que vos muy alto e muy noble Rey da- 
ragon .. fecíestes posturas e abenencias connusco que vos con vues- 
tros regnos e con vuestras gentes e con vuestro poder faredes guerra 
por mar e por tierra contra el Rey de Granada e contra su tierra e sus 
gentes poderosos e ayudadores con cierta ayuda que nos faredes e quel 
regno e tierras del rey de Granada que son de nuestra conquista e de 
nuestros regnos entendemos con la ayuda e la gracia de Dios e conel 
ayuda de vos dicho Rey daragon sacar de poder de los moi-os e de su 
secta e que Dios e su nombre sea y loado y bendicho a la qual cosa 
veemus e conoxemos que vos dicho Rey daragon e vuestra ayuda nos 
seredes muy aprovechosos... de buena e agradable voluntad e de cierta 
sciencia havido sobre aquesto conseyo e acuerdo complido con .. mi 
madre e con., mí muller e con el infante don Johan nuestro tio e con el 
infante don Pedro nuestro hermano e con don Johan ñllo del infante 
don Manuel e con don Diego Señor de Vizcaya e con don Gonsalbo Ar- 
zobispo de Toledo e con don Gonsalbo Obispo de (^^amora por nos e por 
todos los nuestros que han después de nos a regnar en nuestros regnos 
damos e atorgamos desde agora a vos el dito Rey daragon e a los vues- 
tros para todos tiempos maguer absenté a vos don Bernalt de Sarrian e 
don Gonsalbo Garsia presentes procuradores e mandaderos del dicho 
Rey daragon. . por donación nunqua revocadera entre vivos el Regno 
dalmeria en cuenta de la sesena parte de toda la conquesta de Grana- 
da. Etsi... non montare tanto como la sesena parte desta conquista que 
vos lo entreguemos de la conquista de los otros lugares mas cercanos 
de aquellos a bien vista del archibispo de Toledo e del Obispo de Va- 
lencia. Et si almaria e su regno mas montara que la sesena parte que 
vos nos lo entreguedes a bien vista de los sobredichos prelados... E en 344 A. GIMáNEZ SOLfik 

Acordes ya castellanos y aragoneses era necesario comprometer 
formalmente al sultán y hacerle entrar en la liga contra sus correli- 
gionarios de España; Aburrabe había escrito en 2ü de septiembre de 
1308 aceptando la amistad que su abuelo y su hermano habían mante- 
nido con el rey de Aragón (1), y Bernardo Seguí, que había hecho com- esa conquista que no entren los castiellos desuso escriptos que fueron 
nuestros los quales son estos: Quesada con sus términos e sus pertinen- 
cias Betmar con el val e los lugares suyos alcaudete locovin e arenas 
con sus términos. E... fisiemos seyellar esta carta con nuestra billa de 
plomo e a mayor firmeza escriviemos y nuestro nombre con nuestra 
propia mano, fecha en Alcalá de fenares jueves XIX dias de Dezicm- 
bre era de mil e trezientos e quaranta seys annos. — yo el Rey don Fe- 
rrando. 

Sepan todos quantos esta carta vieren que nos don Ferrando... 
Rey de Castiella .. cobdiciando servir a Dios e seguir la carrera de 
nuestros antecesores et por sacar despanya los descreyentes et porque 
ninguna firmeza ni seguridad en lo que nos prometían nunca avernos 
fallado prometemos a uos Don Bernalt de Sarria... e don Gonsalbo 
Garsia consegeros del... Rc)^ daragon... que nos faremos guerra por 
mar e por tierra contra el Rey de Granada e su tierra la qual guerra 
comentaremos daqui a la fiesta de Sant Johan Bautista del mes de Ju- 
nio primero que viene et con el nin con sus gentes nunqua faremos pag 
ni tregua nin pornemos amor sin voluntad e consentimiento del dito 
Rey daragon. (Hacen homenaje D. Juan, D. l'edro, D. Juan Manuel y 
1^ Diego y prometen el Arzobispo de Toledo y el Obispo de Zamora.— Fe- 
cha jueves diecinueve de Diciembre era 1346 en Alcalá de Henares.) 

(1) En nom de deu el piados el misericordios piac deu sobre nostre 
senyor Mahomet e sa companya e sos companyons e saul salvacio 
complida De Abdala (sobrepuesto: que vol dir servu de deu) Solaimen 
amyr deis sarrayns fiU del amir Aboamir fill del amir del Sarrayns 
Abenjacop fill del amir deis sarrayns abenjucef fill de Abdultach ajutlo 
deus alt ab sa empara e mantengal ab sa ajuda e ab sa adressa. Al Rey 
alt lo exelsat lo honrat lo preciat lo noble lo precios lo be custumat don 
Ja. Rey darago exals deu va dressa e agraesca la sua senyoria ves 
aquesta partida honrada e sa duretat e sa termelat. E apres de la lohor 
de deu alt a la horacio complida beneyta sobre nostre senyor Mahomet 
son missatger lo honrat e sa profeta lo triat e sobre sa companya e sos 
companyons los bons los apurats senyeres deis sarrayans. Et adaven- 
tats del adressament e del pasificament e la horacio a aquesta senyoria 
alta honrada laexalsada ab el emparamen! honrat e el conquerir exal- 
sat nos scrivim a vos de la nostra presencia la ciucat de Feí; guart la 
deu alt e noy ha negu novel ab la gracia de deu sol e la benicio da- 
quest estamentlo alt lo honrat mantenga deu son emparament e sa 
für<,'a sino lo be complit e ladressament siguent e gracias a deu sobre 
asso. E apres dasso exals deu la vostra altea. Nos vos fem assaber 
quens plega vostra carta la honrada en companya del alcayt lo bon lo 
ardit en Bn. Segui e reebemla ab bo reebement. E som tenguts a vos i LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 345 

prender al emperador las ventajas de esa amistad fué el intermediario 
entre su señor natural y aquel á, quién servía. Con gran sigilo se armó 
un leño que condujo á Pedro Martínez de Huerta, mandadero de Se- 
guí, á presencia de éste con instrucciones reservadas y secretas por 
temerse que de hacerse públicas se concordaran los dos príncipes mu- 
sulmanes, que jugaban en el asunto, y el cristiano perdiera el prove- 
cho que esperaba obtener del uno y ganara el odio del otro; este per aquella del grahiment segent e la gracia plegant e declara a nos 
lalcayt en Bn Seguí davantdit so que manas a ell del pareament com- 
plidament e entegrament e nos creeguemlo daxo. E declara a nos tots 
los fets declaradament bestant e dix nos que vos romanits sobre asso 
que fo entre vos e entre nostre avi lo piedant ámir deis sarrayns Aben- 
jacop sentifich deu la sua pólvora e meta en peraycs son niu e entre 
nostre frare lo piedant amir deis sarrayns Abetebit deu son es- 

calfament e del acostament el ensenyament e grahimvos axo graiment 
honrat he avets en nos daxo so que sabrets soven mati e vespre. E ay- 
tal com vos deis grans Reys qui niante en son acostament e ajuda en 
son endressament e en son ensenyament per i;o com tos nudrit sobre 
asso en les melors maneres. E entesem de vostra carta ^o queus conse- 
guí de grevia com hois la mort de nostre frare lo piedat amir deis sa- 
rrahins abutebit esguart deus ves ell e asso es <;o que pertany p la altea 
del vostre siti e al pubüch de lo vostre linatge. E la mort axi com sa- 
béis es cosa que no ha dupte en aquela. E no pot estorcer neguna cria- 
tura viva de aquella que nos som de deu e nos a el tornam. Empero ja 
sana deu aquela nafra e tolch deis sarrahins aquela falta que Jans mes 
deu en son loch ens assech en son seti e aplega a nostra senyoria los 
cors de la gent de ponent de benimarin e deis alaraps e paneta e totes 
les altres cavalleries e companyes e a deu gracies del manteniment de 
sa gracia e sabem que vos aurets plaer dasso. E so que fo entre vos e 
entre nostres antecessors nos seguirem en asso lur carrera. E fíats en 
asso. E feunos saber lalcayt Bn. Segui devant dit que vos li dixes que 
nostre amic es un e nostre enamic es un.., E a(;o es vihill del acosta- 
ment quis ferma ab asso be sendressa per asso. E faets nos saber del 
feyt de la mort del nostre serc,' Abulabbes fil del Cammet el turgiman. 
E que vos que manas matar cel quíl mata e qui fo present ab ell. E 
aytal com vos qui fa aquela obre que matar los missatgers no ha estat 
custumat entre los Reys ne plau o conrent en axo negun delis. E axi 
ocies vos ceyl quil o<;is e quiy fo present ab ell. E sabes (,-o que hi ma- 
na lo dret E qo que abeleix al seu e a la natura. E deu mantenga lo 
proseguiment de vostre acostament ab qa dressa e son manteniment 
sobre vos. fo escrit en lo deen del mes de jamedi lo primer any de 
.DCC. VIII. (JO es el mes de octobre a la exida ho a entrant del mes de 
noembre.=fo escrita en lo kalenar. 

Al Rey alt lo prcciat lo exalsat lo asenyalat lo ardit lo precio lo 
honrrat lo leyal lo ben custumat lo grahit don Jayme Rey darago ex- 
als deu son adressament e agraescha la sua senyoria a aquesta parti- 
da e son firmament ab ga dressa 346 A. GIMÉNEZ SOLER 

punto era tanesenci il que á Soguí, en garantía del sigilo, se le exigie- 
ron en rehenes sus hermanos. Refiriéndose á, conferencias anteriores, 
Jaime II daba por aceptado el ayudar al sultán en el recobro de Ceuta, 
enviando galeras al Estrecho y haciendo que sus gentes atravesaran 
la frontera é hicieran guerra al detentador de aquella ciudad; en este 
punto hablaba por sí y jior el Key de Castilla, de quien tenia amplios 
poderes, y por 61 y por Fernando IV se comprometía á poner en cam- 
paña en plazo fijo los barcos y los hombres y todo á prometerlo solem- 
nemente si Aburrabe enviaba mensajeros, á los cuales solo se les 
pedía dinero; la única cláusula favorable al cristiano, después de ésta, 
era otra en la que se solicitaba el auxilio de Aburrabe después de to- 
mada Ceuta, peí o sobre esto se ordenó al mediador no insistir, si el 
sultán ponía en ello algún reparo (IK (1) En Jacme etc. Al feel seu Pera Martin dorta fem vos saber que 
nos trametem Guillem Agusti qui manues sera a Valencia an Bn. Se- 
guí e per i;o enviam an Colomet que faya armar un lenj- tantost en lo 
qual anets vos e el dit missatge an Segui e aquest hom porta diñes per 
armar lo leny perqueus manam expresament que totes coses jaquides 
vos vingats tantost a Valencia e recullits en lo leny e lo dit missatge e 
pensat dañar an Segui. E ago no triguets per res. E no parlets a nuil 
hom sots pena de nostra sracia (2 Enero 1308). 

Esto es lo que el missatge a adecir an Segui. 

Primerament en como ya sabe en qual manera vino a Valencia por 
mandaderia del Rey de Marruechos e otrosí sabe lo que el senyor Rey 
le respuso finalmente e sabe otrosí lo que fué tractado de part del 
senyor Rey entre Don Goncjalbo García e el. E assi diga el mesage que 
el senyor Rey queriendo fazer al dicho Rey de Marruecos obra de 
amigo e movido por las razones que el dicho en Segui dixo e depues 
entaca toda ora se ha trabajado el dicho senyor Rey de procurar que 
pudiese complir la voluntad del dicho Rey como de amigo assi que fi- 
nalmente con mucho traballo e con muchas razones ha lo acabado e 
tiene carta e poder del Rey de Castiella que todo quanto el faga e trac- 
te e ponga con el rey de Marruecos que lo aura por firme e lo guar- 
dara para siempre. 

que procure que lo que tractado fue entre don Gongalbo e el que se 
cumpla que el senyor Rey ya ha comentado las galeas e de fazer su 
apareíamiento para la guerra. 

que si el o otros mesages quieren venir sobre esta razón que ven- 
gan luego con recaudo de moneda que! senyor Rey firmara e prometra 
de aver las galeas a día cierto delante Cepta e de fazer la guerra por 
tierra poderosamente e de yr sobrel Rey de Granada e quiere el sen- 
yor Rey que el dicho en Seguin obligue assi mismo e de rafenas sus 
hermanos e faga todas otras seguridades que a el semellare. 

E estas cosas fase menester que sean secretas que sino sería gran 
danyo e penglo al senyor Rey e el Rej' de Marruecos ende faria sus 
fasiendas que si lo sentía el Rey de Granada faria su avenencia con el LA COROiVA DE ARAGÓN V GRANADA 347 

El 16 de enero se firmaron las credenciales de Gonzalvo García, 
una á nombre de cada uno de los dos reyes cristianos aliados para 
este objeto, autorizándole para «tractar ordenar abenir fazer e firmar 
amor posturas e convinencias con el Rey de Marruecos (,'ulema Aburra- 
be e contra el Eey de Granada e su tierra e sus gentes e sus valedores 
o con Bernardo Seguí mandadero del dito Rey de Marruecos o con 
cualquiera mandadero o mandaderos del dito Rey que a aquesto fazer 
aurnn mandamiento» añadiendo la credencial aragonesa después de 
nombrar al Rey de Granada «e contra todos los reyes moros del mun- 
do» (1); mas Gonzalvo García no llegó á firmar esas posturas e convi- 
nencias ó porque él no fué á Marraecos ó porque Bernardo Seguí ni 
otro enviado de Aburrabe vinieron á España, y Jaime II confirió su 
representación á Pere Desledo y Artal Dazlor en una carta dirigida al 
sultal en la cual además de consignar que los nombrados llevaban ple- 
nos poderes, referia la historia de las uogociaciones entre él y los sul- 
tanes Aben Jacob y Abutebit ponderando la amistad que había unido á 
los tres y la lealtad recíproca por todos observada (2). 

Tampoco estos nuevos representantes llegaron á cumplir el encar- 
go que se les había dado; el 19 de abril (la credencial es de 20 de 
marzo) estaban en Cartagena, en cuyo puesto se habían refugiado 
huyendo de una escuadra granadina que, según -se les había dicho 
cruzaba por el cabo de Gata (3); y aunque el Rey les ordenó enérgica- 
mente que ilesechando temores siguieran su viaje, no lo siguieron y en 
su lugar despacharon para la Alcudia al patrón Ramón Torró para que Rey de Marruecos e el seynor Rey fincaría con la enemi^tanga e sin 
proveyto ninguno. 

Otrosí fase menester que tráete en Seguí que pues el Rey mueve 
guerra por el Rey de ¡Marruecos e le ayuda a quebrantar e destroyr 
sus enemigos que quando el aura acabado su entendimiento de Cepta 
lo que sera muy ayna que ayude al senyor de galeas e de moneda para 
fazer guerra al Rey de Granada e aquesto comanda el senyor Rey an 
Seguí que y faga lo que podra pero finalmente por este capitel no ro- 
manga el fecho. (R 335, f 248). 

(1) A Gonzalvo García se le dieron ties cartas blancas dos en pergami- 
no «sigillate sigilo maiori céreo pendenti in utraque quarum plicatura 
subsignavit dominus epíscopus valentinus cancellarius et tertia papi- 
rea in qua in loco ubi imprimitur sigillum subsignavit dictus cancella- 
rius» (9 Enero 1309). El 11 de Mayo restituyó Gon/.albo esas cartas que «fue- 
runt lacérate et sigilia rupta». Restituit etiam dúo procuratoria pre- 
dicta. (R 335, f. 251). 

(2) FA Sitio de Almería en I30'J pAg 90. 

(3) Nartal Dezlor et en P. Desledo los quals anaven ab una galea 
quels fem aparellat tro a Cartagenia E per vo com agren andit gert 
que armada del rey de Granada auia en mar no agren de acort que 
passarsen a avant ans sen tornaren a nos. (R. 335, f. 289j. 348 A GIMÉNEZ SOLER 

comunicándose con Seguí les diera seguridades de inmunidad, porque 
además coi rían voces de haberse cerrado á l05 cristianos les puertos 
marroquíes y el camino de Fez. Torró llegó á la Alcudia, escribió á 
Seguí y se informó de la situación, resultando infundados los temores 
de Azlor y Desledo, y falso, al menos en cuanto á ellos, el rumor del 
cierre de los puertos y de haberse prohibido llegar á Fez; al revés, Se- 
guí, de orden del emperador debía ir al puerto á- recibir á los enviados 
de Jaime II y acompaüarles hasta la corte (1); ni aun asi se decidieron 
los embajadores á seguir hacia Fez y el Rey á toda prisa, porque el 
tiempo urgía, debió nombrar representante suyo á Jasperto de Cas- 
tcilnou, que como militar no podía tener miedo y como almirante de (1) A Nartal Dezlor y Pere Desledo de part den R. Torro. 

fas vos saber que arribe en lalcudia a VIII dies que fon partits de 
vosaltres ab molt de mal que agem en la mar e com fom aqui lalmoxe- 
rif nons volc lexar puxar a Feí; encontinent tramis I racag ab les vos- 
tres letras e les mies a lalcayt e tantost lalcayt que ac la letra anasen 
al scnyor Rey e comtali com jo ere vengut e que vosaltres erets rema- 
ses a cartagenia e que deviades esser aquí encontinent. el rey a^e molt 
gran plaer de vosaltres e de la missatgeria que entenia perqué veniets 
e dix a lalcayt queus degues venir reebre ab un honrad marin (en vez 
de marin dijo Bernat Sejíui: ab un honrat hom de la sua casa) e queus fos 
donat tot quant auriets mester. E axi lalcayt sera aci dicmenge per ree- 
bre vosaltres. los mercader y fan tot lur pertret queus fazen honor lo- 
moxerit aytambe ses agrat de dar vos tot recapta. los fets venen be e 
finaran ben. de Inrmada de Granada nous cal duptar de ren que nona 
nengun en mar. E encara que no fa mal a nuyl hom del senyor Rey 
daragon. Devets saber que fo ver que ic ac missatge de Granada al 
qual lo Rey no feu resposta sino de mal E axi tornasen anc dilluns nic 
ha vengut altra lo qual li proferí que 1¡ retra Algezira dalfadre e Ron- 
da mas no Cepta e aempral dajuda. sobre les paraules respes lo rey 
ab son conseyl que no volia ren quel Rey de Granada li proferís que 
ben conexia que per so com los xpians li venien damunt o faya. E axi 
ajuda del no auriem de ren ans serie contra els que moltes falsies 
avien fetes a son avi e a son frare botebar. E axi de ren quels dixeren 
nols creuria. Soma quel Rey a ahut tan gran plaer de vosaltres que no 
pot mayor. La mare aytamben quel que fara tot yo quel senyor Rey 
daragon vula (R. 335, f. 293). 

Estas cartas las remitió Jaime II á Castellnou para que viese «en qual 
bon estament eren e son los fets que no poden esser en millor per que 
fa mester que en totes les nianeres del nion cuytets vobtre viatge que 
nous aturets en Valencia ne en neguna part del mon per neguns affers. 
(6 Mayo, R 335, f. 292;. 

Encaraus trameten ab aquesta letra una carta de la molt alta Regna 
darago muUer nostra que tramet a la mare del Rey Aborrabe sobréis 
fets. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 349 

la escuadra destinada al bloqueo de Ceuta llevaba medios de im- 
ponerse (1). 

Las negociaciones con la Iglesia fueron más largas y difíciles; en 
la corte pontificia no se miraban las cosas de la península con la soli- 
citud que las de Oriente y atribuían los españoles esa especie de des- 
afecto hacia su patria al desconocimiento de parte do los Papas italia- 
nos de los peligros del convivir musulmanes y cristianos en un mismo 
territorio; por eso la elección de un Papa francés fué saludada aquí 
como providencial por creerse que conocedor de aquellos peligros, pro- 
curaría remediarlos limpiando de musulmanes el único rincón de Eu- 
ropa en que vivían; (2) pero las esperanzas resultaron también vanas: (1) La credencial de Don Jaspert es de 3 de mayo. (R. 335, f. 287) y lle- 
vaba una especial para cobrar «la quantidat de doblas que se deven dar 
por las galeas que nos fazemos en ayuda del dito Rey de Marruecos e 
a repebir otrosí sueldo para mil cavalleros para mantener la guerra 
contra el Rey de Granada. (R. 335, f 288). 

(2) Juxta premissa ¡taque pater sanctissime certo certius infero 
quod inmensa Dei clementia ex causa ordinatissima sibi vicarium Pa- 
iro successorem et gregi proprio disposuit providere pastorem que 
quidem causa etsi ex consideratione persone vestre quam naturalibus 
et gratuitis multipliciter predotavit donis altissimus patens sit omn bus 
et aperta ex consideratione lamen loci et temporis aliqnid latens ali- 
quidque adhuc incognitum speratur habere Quis enim dum conditio- 
nem loci consideret non presumat divinitus ex causa fuisse provisum 
quod ab Aquitania ex illa videlicet eius parte que hispanis est propin- 
qua romanus assuineretur pontifex assumptusquc ibideni cum tota 
sua curia resideret Quis etiam concordiam inter fideles hispaniarum 
reges paulo ante habitam firmatam et solidatam ac conditionem ipsius 
temporis cause aliquid attulisse huius tamen latet adhuc cause veritas 
quamquam comunis hominuin presaget opinio causam ípsam predic- 
torum loci et temporis provisam celitus ad fulurum regni Granate et 
infidelium incolarum eius exterminium pertinere. Hoc sanctissime pa- 
ter confidenter fidelium sperat devota religio hoc et infidelium vehe- 
menter superstitio prophana formidat et certe probabiliter dum pre- 
cedentem dictorum regum concordiam recolunt dum vos pater sanctis- 
sime in partibus istis moram trahere conspiciunt dumque illius regni 
quod in hispaniarum est ángulo et solum in tota Europa ab agarenis 
incolitur statum et conditionem perpendunt que etsi forte predecessori- 
bus vestris romanis pontificibus qui in ultramontanis partibus reside- 
bant e tam longiquo non ita patuerint vobis tamen e tam vicino ne- 
queunt non patere. Premissum ergo Pater sanctissime verificare pre- 
sagium illamque opinionem ad certitudinem revocare oculos erigentes 
cor afigentes et manum insuper apponentes ad eliminandam de teto 
regno illo Granate Mahomati spurticiam et ad veritatem inibi ortodo- 
che ñdei propagandam. Huius enim negocio prosecutio que si 
potenter assumitis juxta quod alias scripsi facilem et felicem speratur 350 A. GIMÉNEZ SO^ER 

el nuevo Papa, como sus antecesorcó, atendió más á la liberación de los 
Santos Lugares y al peligTO turco que á expulsar de España á los mo- 
ros, y apenas elegido organizó una expedición á Tierra Santa encomen- 
dándola á los hospitalarios, á los cuales entregó toda clase de recursos; 
este fué el mayor obstáculo en que tropezaron los planes reconquista- 
dores del rey de Aragón, por el temor del Papa á dividir las fuerzas de 
la cristiandad y por la oposición de la poderosa oi'den del Hospital, te- 
merosa también de perder algo de lo mucho que se le había dado. 

Jaime II no ignoraba esto, pero confiado en la bondad de sus pro- 
pósitos y en el prestigio de su nombre y de su reino, envió á Clemen- 
te V el obispo de Lérida y Bernardo de FonoUar á exponer sus inten- 
ciones y á recabar, para realizarlas, los auxilios del Pontificado. La 
última semana de febrero de 13 J9 estaban sus enviados en Montpeller, 
en donde á la sazón residía Clemente V, é inmediatamente le entrega- 
ron las peticiones de que eran portadores; ni el Papa ni los cardenales 
mostraron la más leve oposición al proyecto, y por de pronto se les 
otorgó que el diezmo concedido para la conquista de Córcega y Cerde- 
ña se transfiriese á esta de Granada; animados por tan buenas dispo- 
siciones dejaron ver todo lo que se proponían pedir, que era el diezmo 
de las iglesias de Castilla y de Aragón durante ocho años, sueldo para 
mil caballeros y los gastos de armamento de cinco galeras, amén de 
las indulgencias y beneficios de cruzada (1). habere exitum nedum erit fidei ad amplíationem fidelibus ad tuitionem 
eorumque moribus ad reformationem sed et passagio ultiMmarino cui 
ferventer intenditis erit ad expeditionem quasi semita directiva per 
hoc etiam pater sanctissime non solum Deo gloriam vobis honorem et 
cunctis exultatlonem tribuetis fidelibus imo etiam nonnullis quibus for- 
te vos hic remanere nunc displicit omnem tune displicentie materiam 
per tam favorabilis prosecutionem negocü subtrahetis eritque nichilo- 
minus hoc ad laudem vestri nominis in geaerationibus sempiternum. 

(1) Nos en Pons bisbe de leída et en Bn dez Fonoillir... ja senyor 
uos escriui quel dtrrer dimars de lebrer fom a Montpcsler hont lo Papa 
et aquel dia eleix feemli reuerencia e li diguem largament nostra mis- 
satgeria e benignament nos reebe ens respos dien gran be de uos... Et 
pr posada la nostra missatgeria dix nos que dessen les peticions lo di- 
mecres mati que ell ne deuia partir. Et el dimecres mati domli les pe- 
ticions ct ell personalment manans quel seguisem que breunient nos 
deliuraria e nos senyor continuament seguim lo Papa axi que tots dies 
hi som ans que ell ischa de la sja casa e parlain ab ell e seguim lo 
tro la han deu albergar parlan ab los cardenals axi com nos volem... e 
dilluns primer de mars a remolins lo Papa de sa ma hac escrit... a la 
primera peticio que atorga que la decima que era ajustada per lo viat- 
ge de Cardenya sia mesa e Murada a nos per lo viatge de Granada... 
ja senyor vos escriuim que demanarem sou a mili caualls armats e 
mesio de V galeas. E azo senyor demanam per consell dalscuns car- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 351 

Algo comprometió también el buen éxito del negocio el poco entu- 
siasmo con que secundaron en Castilla al rey de Aragón; los mensaje- 
ros de Fernando IV llegaron muy tarde y su apoyo á las proposiciones 
aragonesas fué muy tibio; verdad es que los exti'anjeros no habían de- 
jado buen recuerdo en Castilla, que las mayores batallas y las más 
brillantes conquistas las habían ganado y realizado los cristianos de 
ambos reinos con solo su esfuerzo y que para todos los mayores auxi- 
lios podían ser los espirituales y los materiales de la propia España, 
que iban á los fondos de la Iglesia y esos recursos eran también los denals e daltres amichs vostres en la Cort quins degueren que de- 
manassem be et altameiit quels trobauem quel Papa nos atorgaria 
tot go que bonament atorgar ne fer nos pogues. E si el sou deis mil 
cauallers armats dar nons podia ne uolia inils ne vendría la decima a 
donar e a otorgar et a mes temps... El Papa escusa que en nulla mane- 
ra ell aquell sou no podia dar et quen faria molt volenteros si fer o po- 
dia. E dix que ia deus no 1¡ lexas complir res que ell desigas que ell fer 
o podia si non feia volenteros et que aytal li era com ell deia de no da- 
juda a aquests afers com qui arrancaua la carn de les cuxes. E nos 
clamamli merce.. quens en des a. D. cauallers que vos eran gran 
mester que en aquesta conquesta de Granada vos erats minuat de. CCC. 
cauallers templers de bona gent darmes... per (;o com los templers .. 
eren tenguts de fer guerra ab lurs propias messions ais sarrahins des- 
panya tota ora senyor que vos obs haguessets... El Papa a a^o non dix 
rres mas dixnos que demanassem altres coses couinents que el pogues 
fer... Entre les altres peticions que nos donam qo es assaber de la prehi- 
cacio de la creu et de les miuries axi de uius com de morts et de 

les leixes feites a conexen^a deis marmesors et del perdo et de les in- 
dulgencies et del legat nos respos que ell... segons que la usanza que 
la iglesia hauia acostumada de fer en aytals fets faria.. jasia que dup- 
taua que da^o que fet auta del perdo que dat auia al espital no valgues 
menys .. e nos diguemli que la esgieia auia tan gran poder e tan gran 
era la xpiantat que a tot poria bastar. El Papa dix que nos deian ve- 
ritat e tots los cardenals tengueren o per ben dit. Perqué senyor 
avem bona esperanza. . el Papa els cardenals ens dien queno solament 
lesgleia deu ajudar en aquest fet e que negu noy deu esser contra ans 
los amichs e los enemichs nos hi deuen ajudar E nos senyor donam 
peticions demamn la decima de tota la uostra senyoria a. VIH. anys e 
que la pagucu a II anys primerament e demanam les dignitats o bene- 
ficis vagants per V anys: quels clergues que irán en lo viatge pusquen 
uendre e obligar lurs rendes a II anys.. Ños senyor parlam ab los car- 
denals qui vostres amichs son que perdo a pena e a culpa e els 
dien nos que aital perdo nos dona sino per conquerir la térra santa. 
Pero dixeron nos quels certificasen sis dona anch per la conquesta des- 
panya e axi senyor si vos .sabets ne trobats en nul loch que sia dat lo 
dit perdo per la conquesta despanya que tantost senyor vos ho pensets 
de trametre. Data a Mondragon de pasat lo Rose dimecres V dies de 
mar?. 352 A. GIMÉNEZ SOLER 

que de voluntad iiiAs ó menos espontánea podían concederles en Avifión 
y no los extraordinarios que Jaime II solicitaba. 

El sueldo de los mil caballeros se les negó rotundamente apenas 
hecha la demanda; insistieron en que al menos fuesen quinientos en 
compensación de los trescientos templarios que antes servían á su 
costa á los reyes de Aragón, yel Papa, rehuvó darles respuesta sobre 
este punto y les pidió que formularan peticiones que pudiera él conce- 
der que así sentía él no poder satisfacerles en la ayuda que solicitaban 
como si le rasgaran las carnes; los cardenales animaban también á los 
embajadores diciéndoles que se les concedería cuanto buenamente se 
les pudiera conceder, y viendo que el tiempo pasaba y que los embaja- 
dores castellanos no comparecían determinaron el obispo de Lérida y 
Fonollar hacer su proposición en consistorio en nombre de Jaime II y 
de Fernando IV, (1) presentando la cuestión no como en realidad era 
sino relacionada con la expedición de los hospitalarios, para de este 
modo participar de las gracias de ésta; dijeron que el anuncio de un 
concilio para lanzar la cristiandad contra el mundo mahometano, había 
conmovido á los musulmanes andaluces, y que los reyes cristianos, sus 
vecinos, siempre amenazados por los sultanes de Marruecos, tan po- 
derosos como los de Alejandría, se habían visto en Santa María de 
Huerta y firmado un tratado de alianza ofensiva y defensiva; para de- 
mostrar no ser vanos sus temores recordaron las incursiones benime- 
rines del tiempo de Don Jaime I, las realizadas en la época de Alfon- 
so III y las que habían llevado ;l cabo en el reinado del mismo Jaime II, 
sitiando durante tres días al almirante Roger de Lauria en su lugar de 
Concentaina; ponderaron las fuerzas marroquíes asegurando que el 
sultán había recibido á los enviados de Granada al frente de veinti- 
cinco mil caballos y la facilidad con que estas tropas podían caer sobre 
los cristianos, comparando los estrechos de Gibraltar y de Marina y di- 
ciendo que los dos podían pasarse y repasai'se varias veces en un día; 
en comprobación de los daños de la permanencia de musulmanes en 
el suelo de la península, afirmaron que sus algaradas emprobrecían 
el pais y ahuyentaban la población, dejándoles abierto el camino de 
nuevas incursiones, y para probar la mayor importancia de la cruzada 
de Occidente sobre la de Oriente, señalaron el hecho de ser los cristia- 
nos los que nutrían la población del país habitado por musulmanes, 
afirmando que las cautivas llenaban los haremes y á los hombres les (1) Al... Rey darago... en Pom; bisbe de Leida e en Bn. de Fonoy- 
llar... nos senyor com proposam al Papa la missatgeria diguem de part 
del Rey de Castella e de vos senyor .. e acordam .. denirar denant lo 
Papa per darli a entendre que la proposicio que feta haviem haviem teta 
de part del Rey de Castiella e de vos senyor e que les demandes eren 
generáis el fet haviets acordat e pres ensemps era tot 1. e que les gra- 
cics fossen otorgades asci al Rey de Castiella com a vos. (13 Marzo 1309). LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 353 

obligaban á renegar de la fe de Cristo hasta el punto de decir, aunque 
muy problablemente exajerando el hecho, que solo la décima parte de 
la población granadina era musulmana de origen y que de los doscien- 
tos mil habitantes de la ciudad de Granada no se hallarían quinientos 
de origen puro árabe, siendo los demás hijos ó nietos de renegados ó 
de madre ó abuela cristiana ó renegados ellos mismos, calculándose en 
cincuenta mil el número de éstos que pululaban por Granada (1). 

Pero cuanto más dijeron para más obtener tanto más arreció la opo- 
sición á su embajada; díjose que se proponían solo los reyes españoles 
amedrentar al moro para sacarle dinero; que procuraban sacar la sier- 
pe de su agujero con mano ajena y se pregonó que no se había conce 
dido lo que ahora solicitaban los cristianos españoles en ninguna de 
las campañas sostenidas contra los musulmanes de su tierra; el mismo 
Clemente V preguntó á los embajadores si en tiempo de Jaime I, cuan- 
do se ganaron Mallorca y Valencia se concedió lo que ellos pedían 
ahora y ni el Obispo ni Bernardo de Fonollar pudieron contestar por- 
que ninguno iba prevenido para responder á tal pregunta; la contes- 
tación del Papa á lo propuesto en consistorio fué una sutileza escolás- 
tica (2); Bertrán del Goth (nombre del Pontífice) creía verdad cuanto (1) sepius in invasionibus et alus quas in yspaniam fecerunt homines 
et mulleres infinitos ceperunt et captos secum duxerunt compellentes 
tam mares quaní feminas relinquere legem nostram et suam sectain recí- 
pere et mulleres pro concubinis habere et filios ex eisdem procreare et ut 
comuniter fertur vix decima pars sarracenorum in regno Granate com- 
morantium sarraceni naturales existunt quia vel fuerunt ipsi xpiani vel 
filii aut nepotes xpianorum (R 335, f 258) —Fertur a fidedignis quod .in 
civitate Granate ubi morantur fere ducenta miUia personarum non in- 
venirentur quingenti qui siut sarraceni de natura quin aut ipsi fue- 
runt xpiani vel habuerunt patrern aut matrem aut avum vel aviam vel 
proavum vel proaviam xpianum vel xpianam. Et sunt in regno Grana- 
te bene quinquaginta millia qui fidem catholicam negaverunt et sec- 
tam mahometicam assumpserunt. (R 35H, f 67). 

(2i Al.. Rey darago... Nos en PotiQ bisbe de Leyda e en Bn dez 
Fonoyllar... us (em saber que a les peticions que donam nos assigna lo 
Papa dia cert a respondre 90 es assaber dillums primer passat e aquel 
diUums en consistori privat on eren tots los cardenals feunos entrar e 
dixiios aqüestes paraules Nos crehem be que sia ver 90 que vosaltres 
nos havets dit e proposat de part del Rey darago e creem o be axi com 
a Bertrán mas no o devem creure axi com á Papa nos ne nostres frares 
cardenals per 90 com la conquesta del Regne de Granada sesguarda 
al Rey de Castella e nos so disc lo Papa no vehem que vosaltres ajats 
neguns documents ne altres cartes ne informaciuns puxam ne dejam 
veure que al Rey de Castella placía ne vula que! Rey daragon aiut a 
ter la conquesta e axi no devem ne podem donar al Rej- darago ne a 
altre 90 que sesguarda al Rey de Castella e havem regoneguda la 354 A. GIMÉNEZ SOLEK 

habían dicho en nombre de Fernando IV, pero Clemente V, el Papa, no 
podía creerlo por no ir autorizados, y como la conquista de Granada 
pertenecía, según los tratados, al rey de Castilla y no al de Aragón, 
con aquél y no con éste debía tratar este asunto, mostráronle traslados 
auténticos y solemnes de los pactos de Alcalá de llenares y apelaron á 
la honradez de Jaime II, pero en vano; los documentos escritos en len- 
gua española y no en la lengua oficial, no merecían fe á Clemente V, 
aunque Bertrán del Goth se la diera completa y como echando de sí á 
los embajadores dióles de consejo que volvieran á su rey, que haría en 
beneficio de este cuanto pudiese y les otorgó las indulgencias como á 
los hospitalarios y los beneficios de la cruz á cuantos lo solicitasen, sin 
decir si en toda Europa ó solo en España. 

Al fin llegaron los enviados de Castilla, Pay Arias y el obispo de carta del Rey de Castella la qual vosaltres nos presentáis ensemps ab 
aqucla del Rey da/ago c no vehem que en aquela se contenga que vo- 
saltres siats procuradors ne hi aja crehenQa de vosaltres e aquela no 
vehem que complcscha ais fets. E dixnos vosaltres vos en podets tor- 
nar al Rey darago e ell fara en tal manera quels missatges del Rey de 
Castella venguen pus deliure que poran ab pie poder e ab les covinen- 
ces e noyc cal tornar vosaltres sinous volets Mas lo Rey darago tra- 
metens í sotii clergue o 1 missatge ab sa letra que nos farem en aquets 
fets tot (-0 que fer porem per honor sua e especialment com vehem 
quels affers son a honor e a servir de Deu e de la santa esgleia e a ere- 
ximent de la Santa Fe catholica. A les quals coses per nos senyor fo 
respost asci: Pare sant be podets creure que el rey darago senyor nos- 
tre no trametria a vos a dir neguna cosa sino es que veritat fos e que 
aqüestes covinenges no foren fetes solament per els amdos mas per 
molt honrats prelats e barons de Castella e de la vostra senyoria {del 
rey de Arago) e de assentiment de les senyores mare e muUer del Rey 
de Castella e que haviem trellats autenttichs de les dites covinenges 
segellats ab segells delsbisbes de Valencia e de Leida ais quals tres- 
lats... E a poch de tenips dcmanarem nos e intram el consistori e disc 
nos lo Papa si en les conquestes de Valencia e de Mallorca ni en altres 
conquestes per lo Rey darago fetes seren dades indulgencies ne quals 
ne sil ne poriem informar de res Nos dixemli que nos no erem daquel 
temps que les conquestes se feren mas era cert e aviem oit tots temps 
que les indulgencies ques daven per la térra santa se daven en les con- 
questes despanya e la creu E dit ac^o feeren nos exir e a cap de gran 
temps feeren nos intrar e dix lo Papa nos havem regonegudas totes 
vostres cartes e son scrites en lenguatge espanyol e nos crehem be 
axi com a Bertrán <,-o que en aqüestes cartes es mas nou devem creure 
axi com a Papa nos ne nostres frares cardenals e sabs tu evesque que 
nos no podem ne devem de dret portar fe a aqüestes cartes mavorment 
en tans grans affers mes atorgam per lo honor de nostre fill lo Rey da- 
rago les perdonances axi com al Espital e la creu a qui la demanara 
mas nons dix en quals terres. (22 Marzo 1309). LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 355 

Zamora, el 6 de abril; íl) sus colegas aragoneses salieron á recibirlos y 
á informarles de la marcha de los asuntos; aquella misma noche salu- 
daron al Papa y hubieran podido hacerle ya las peticiones si hubieran 
llevado las cartas credenciales; hubo enseguida algunos disgustos por 
el carácter cachazudo del obispo de Zamora, debiendo intervenir el 
cardenal de Esp¿ifia, pero el negocio tomo nuevos derroteros al contes- 
tar Jaime II á una consulta del Papa sobre la expedición del Hos- 
pital. 

Hombre débil é irresoluto el sucesor de Benedicto XI quiso conocer 
lo que el Eey de Aragón pensaba de la expedición contra los turcos, y 
Jaime II, asesorado de mercaderes y navegantes que habían hecho la 
carrera de Alejandría, se mostró resueltamente contrario á la misma 
y anunció su fracaso más que por otra causa por carecer la Orden de 
aptitudes navales para seguir el plan de campaña más conveniente, 
el cual debía consistir en molestar el Soldán y entretener sus fuerzas, 
estorbarle toda socorro, talar la costa sin meterse tierra adentro ni si- 
tiar plazas; é impedir atacar Chipre y Armenia; afirmaba que más da- 
ño harían á los musulmanes veinte galeras y mil peones con trescien- 
tos ginetes de la Corona de Aragón que toda la Orden del Hospital reu- 
nida, y la expedición de catalanes y aragoneses á Oriente prueba que 
no dictaba sus palabras la soberbia sino el conocimiento del valer de 
sus subditos; creía que los hospitalarios convertirían en interés propio 
el de la cristiandad, y una vez apoderados de Rodas se limitarían á (1) Al .Rey darago Nos en Poní; .. bisbe de Leyda e en Bn. de Fo- 
noUar. A la vostra altea senyor fem saber que dissabte apres Pascha (*) 
foren los missatges de Castella a avinyo e nos senyor isquemlos a ca- 
rrera e de tot i;o que nos bonament poguem informamlos; puis fom a 
casa del Papa axi com ells entraren de cami ans que entrassen ne de 
cavalcassen en nuil loch e aqui esteguem molt que no pogrem fer la 
reverencia puis vench nos missatger del Papa que al vespre tornassem 
a eel. Al vespre senyor fom aqui e ells feeren lur reverencia e si ells 
aquela vegada aportassen la carta de crehensa del Rey de Castella ells 
pogren haver feta lur proposicio mas no la aportaren... depuis senyor 
tots ensemps havem visitats cardenals e fetes fer lurs peticions e dema 
senyor entraren ells e nos denant lo Papa... segons que nos veem ne 
conexem lo bisbe es hom que nos dona gran an^ia ne treball deis fets 
sino que a espau fa los fets mas Pay arias es hom que taria tota res 
perquels fets fossen deliurats en es fort cuytos si que ell ho ha dit fort 
regreu al bisbe el bisbe denant nos respos Un nialament e felona .. per- 
qué nos veent aquest lagiu e que molts perdis pogra haver en la triga 
entram al kardenal despanya e diguemli aqüestes coses secretament e 
ell axi com a hom qui te fort a cort lo teyt 1¡ han dit malament e brava 
al bisbe... 

{*) En 1309 cayó la Pascua en 30 de marzo; el sábado inmediato fué el 
5 de abril. 356 A. GIMÉNEZ SOLER 

defenderla de ulteriores acometidas turcas sin acordarse de sus prome- 
sas de conquistar en diez años Antioquia y Jerusalón, y los hechos 
confirmaron su creencia: Fonollar, que entregó esta carta (1) recalcó las 
opiniones de su monarca, y como el Papa se arrepintiese de lo hecho, 
procuró el embajador apeará los hospitalarios y que se encomendase 
la cruza'da A esas veinte galeras y trescientos caballeros de la Corona 
de Aragón; pero el dinero estaba ya pagado y las galeras dispuestas 
y no era posible volver atrás; no se limitó el Rey á predecir el desas- 
tre de la cruzada contra los turcos, sino que puso en parangón ésta con 
la de occidente para demostrar las ventajas de la última como empresa 
militar: el Oriente estaba muy lejos y abundaban en 61 los desiertos; 
Granada estaba en la misma Europa y tenía r(!Cursos para mantener 
los invasores; la repoblación del territorio ganado era muy difícil en 
Oriente y su defensa debía encomendarse al ejército, que así era menos 
fuerte cuanto más avanzaba; en Granada desaparecía esta dificultad 
por la mayor comodidad del pasaje y su vecindad á países cristianos; 
Granada se podría con juistar en tres años y en uno si se impedía á los 
moi'os, una vez vencidos en batalla campal, acogerse á las montañas y 
solo en preparativos exigía más tiempo el rescate de Jerusalén; trasla- 
darse á Marruecos desde Granada era facilísimo, y al dirigirse hacia (1) ...Puis nos senyor dixemli pare sant vos nos digues que sobrel 
fet doltramar escrivissem al nostre senyor Rey darago e feem ho e ell 
hans tramesa aquesta informacio la qual li donam e ell fort benigna- 
ment presla e legila ayo fonollar dlxli: pare sant Yo he pensat sobre 
aquest fct e trop a dubte que aqüestes gents pusquen ben fer la guerra 
per Qo cor no son usades e pus vos pare sant lus pagats les messions 
creu que ells hauran mayor cura de la conquesta de les Rodes que no 
de fer la guerra pus vos lus havets dada la conquesta e lur pagats la 
messio e ell dix que beu crehia e so pensava e que no eren gens usa- 
des daquels fets mas si ells teren aitals coses mala paga hauran dell 
e mal acorriment e yo toquel I poch de zo que vos li tramases a dir Pa- 
re sant en aquel feyt hauria assat de. XX galeas e de. CCC. cavallers 
axi com lo senyor rey nostre vos o ha fet saber e no sen faran tan 
grans messions e ell dix que ja era la moneda pagada e les galeas 
arreadas a la vianda comprada e vehent senyor que si azo no fos feyt 
que ell tornara atrás daquel feít jassia que li diguem que tot li serviría 
e nay poria molt perdre e sobra aqüestes coses ell dix que hauria son 
acort. Puis senyor demanam queiporiem fer M. cavallers si hi anaven 
part aquels queja hi son axi que fossen. II. mille e aquests mil irien hi 
per haver la perdonansa e yo dixli que nom semblava que res hi fessen 
per zo cor ja trobavem que aytant si valían CCC. con mil e que aitant 
se porien ne gosarian entrar en térra farma ni nuil loe assatiar II. mi 
lie com. CCC. ans hi fariem mes mal que com mes serian mes vianda 
guastarien e mayor missio farien e noy acabarien ncy farien res pus 
térra ferma noo_v tenien. (Abril 8, 1309). LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 357 

Oriente por Berbería, las islas del Mediterráneo aseguraban las comu- 
nicaciones de Europa y sus ejércitos. Clemente V reconoció el valor de 
estas declaraciones, pero no podía deshacer lo hecho, y la opinión pú- 
blica europea lo lanzaba camino de Tierra Santa creyendo que solo 
por él se iba al aniquilamiento de los musulmanes. 

No fueron perdidos, sin embargo, esos consejos, y al menos sirvieron 
para que en el consistorio del 9 de abril, en el cual se discutieron las 
peticiones de castellanos y aragoneses, se mostrara el Papa decidido pro- 
tector de la empresa iniciada por los reyes españoles, contrarrestando 
algo la influencia de los muchos cardenales contraríos al proyecto. El 
consistorio concedió el diezmo de tres años y no más por no perder du- 
rante más tiempo el de Castilla, que i'endía mucho; y los beneficios de 
cruzada desde Salsas al Océano (mar mayor); con esto se dio por satis- 
fecho Jaime II, que recibió las bulas antes que su aliado (1); los embaja- (1) dimecres VIII dies del mes de abril los missatgers del Rey de 
Castella proposaren dauant lo Papa e donaren lurs peticions et eren ay- 
tals com cels que nos auiem dades saluant que meseren les termes de Cas- 
tella. el dimecres a enant fo manat consistori e segons que nos sabem 
per Qert haguem moltscardeualscontraris el Papa ab gran res del Co- 
Uegí digeren que aquest feyt que uos e el Rey de Castella mouiets era 
a seruey de Deu e de la esgleia e a cre.ximent de la fe católica e qo que 
la esgleia bonament fer hi pogues queu deuia fer. e a.xi senyor han nos 
atorgat la decima a III anys en tal manera que entra es meta es despe^ 
na en lo negoci de granada o altres fets per la esgleya e per la fe axi 
com lo Papa ho ordenara... que clergues qui anar uolguessen aguessen 
lurs rendes están en lo dit serviy e que les poguessen vendré a II anys 
nos fo negada en consistori e puys lo senyor R. del got per manament 
del Papa mostrans les peticions e les respostes e dix nos quel papa li 
auia dit e voiia que aquesta peticio fos atorgada en aytal manera so es 
que presesen lurs rendes e poguesen vendré lurs benelicis e rendes 
groses totes exceptáis aniversaris oferenes oblades e altres rendes que 
han alcuns dies per ores dir. ítem demanam los beneficis vagans I any 
daqui a V anys la qual nos fo negada. Ítem senyor demanam les ren- 
des e les acaptes deis catius e fons denegat e dixnos lo senyor en R. del 
Got que fort ho hauien tengut en consistori en esiranya demanda que 
les rendes e acaptes deis catius ja eren deputats a catius a rehembre e 
que no sen poria fer mellor obra. ítem demanam queus fos perdonat a 
pena e a culpa e fons respost que haguc-sets la indulgencia acostuma- 
da e nons tenguem per pagats daital resposta e diguem ho an R. del 
got e dixnos que parlai ia ab lo Papa e hi milloraria ijo que poguese 
crehem que mellorament sera que tantost que uos siats sobre los sa- 
rrahins vos sera perdonat a pena e a culpa Ítem senyor hauien nos 
denegada la predicacio de la creu e ara hans lans atorgada de Salses 
tro a la mar mayor axi com les munts pirineus parteixen Espanya axi 
com la senyoria nostra es e del Rey de Castella. nos han atorgades les 
indulgencies axi com al espital axi empero cels qui hi estaran I any -58 A. GIMÉNEZ SOLER 

dores continuaron, sin embarco, en Aviñón, esperando que se cumplie- 
sen los trámites de cancillería, tan engorrosos y costosos que creo fir- 
memente que fueron una de las causas preparatorias de la Reforma (1). complit haíen lo perdo. Et aqüestes gracies e leixes son atorgades al 
Rey de Castella e crehem fermament que vos hagrets la decima a mes 
temps si no fos per aquests del Rey de Castella al qual han atorgada 
la decima aytant de temps com a uos senyor e els teñen la decima de 
Castella en gran cosa. (¿2 abril, 1309). 

Al Rey de Castiella. sabet que los mandaderos nuestros que en- 
viamos al senj'or Papa nos han fecho saber por sus cartas en como 
ellos e los vuestros mandaderos propusieron los fechos según nose vos 
les mandamos e que el senyor [-"apa lo vuo por muy bueno e sende 
mostró muy pagado e que ha otorgado la cruzada por toda Espanya e 
los perdones de ultramar e el rediezmo por tres anyos a nos en nuestro 
reyno e a vos de los vuestros. 2, Mayo, 1309. (Reg. 233, f. 54). 

(1) Al. . Rey darago... en Bn. dez tonoUar... de la carta de la dis- 
pensa cío e aquela de la decima qo es assaber que axi com era ordena- 
da en lo viatge e conquesta de Cerdenya sia per la conquesta de Gra- 
nada e daquela carta que durans los aí'ers nuil Rey ne princep ni alire 
no fes mal a res del vostre les quals son a prima demanen los escriuans 
de caseuna. C florins e yo ab lo bisbe ensemps auem feyt parlar an 
R. an daspeit quen parlen ab les escriuans e ab lo vii;xanxeller e an 
nos feyt respost que aquest es gran feit e entre grans persones e que 
ben o a ops. Pensáis que costaran con les cartes sien en grossa encara 
con la carta de la decima ne les altres gracies sien atorgades quant 
costaran los escriuans. . Encara senyor los porters del Papa qui son 
VIH els donzels de la sua cambra qui son VI han demanat al bisbe e a 
mi e una e II. vegades quels donem e nos passam los ab bcUes noues e 
molt desvergonyadament queren nos ho e an nos trameses molts missat- 
ges per Nesplugues procurador vostre que si nols dam quens empaxa- 
ran lentrada de la Cort ens faram uergonya E jo senyor ans que azo 
no soferria nesperaria I dia de lagi; son denteniment e creu queu ten- 
drán en poch que entretots do D. torneses dargent .. Siats cert senyor 
que la mayor íedea e maj'or descominalea es lo fet de ¡a Cort que anc 
fos per nul temps. E totes les gentes que hic son ne criden que nuil hom 
noyc pot fer per gran dret que haia ne per merc-e ne per caritat res si 
diners no ha. Tota hora pensa hom que per que estorza lelet de 

Tarragona si li costara entre totes coses XX mille llorins jas sia que 
nos per part vostra li aydam aytant com podem e valrem hi poch pus 
diners hi corren e creu senyor que lelet que ans renunciarla al arque- 
bisbat que no vol desfer lesgleia per tots temps ne perdre lamina e be 
hic LXX elets qui tots están a juy de Deu o de diables que de sol labat 
de Clunyech qui es elet en concordia volen hauer CC mille florins. 
(Aviüóa, 13 de Marzo). 

Xos senyor espehegam los fets tant com podem e havem la car- 
ta en grossa de les indulgencies per la qual son estats en gran affany 
que 111 vegades son estades en consistori e han les nos adobades mils LA CORONA DE ARAGÓN Y GPANADA 359 

Era indudable que había demasiada complicación en la trama de 
aquella empresa y que intervenían más personas de las necesarias 
para que los moros andaluces no vieran lo que se urdía contra ellos y 
se apercibieran para deshacer tantas maquinaciones; pero aun siendo 
el negocio más sencillo y guardando todos la discreción debida, los no- 
bles castellanos de aquella época de deslealtades hubieran venido in- 
directamente en su auxilio. Necesitado de recursos Fernando IV para 
emprender la campaña, llamó á Cortes en Madrid, las cuales se abrie- 
ron el 9 de febrero de 1309 y en las Cortes hubo de hacer público para 
que le concedieran los subsidios solicitados, lo que tanto conyenía tener 
secreto. Sabidos los pactos de Alcalá se hizo al proyecto extremada 
oposición, no por considerarlo malo sino por causas miserables y que 
disfrazaban con otras al parecer patrióticas. El entregar parte de 
Granada al Rey de Aragón se consideró un crimen y por él se quiso 
condenar á muerte á Diego García, principal promovedor del negocio, 
mas no por eso, sino por ser privado del monarca; se alegó que más 
que sitiar plazas convenía entrar por el reino de Granada, pero se alegó 
no por convenir más ó menos sino porque esas entradas eran más fruc- 
tíferas y de menos riesgo; al ñn se pasó por todo y se concedieron al 
Rey cinco servicios con promesa de darle tres cada uno de los tres años 
siguientes; y al hacerse público el acuerdo necesariamente se debió in- 
vitar á D. Dionís suegro y cuñado respectivamente de los reyes de Cas- 
tilla y de Aragón, á que colaborase en aquella obra nacional, encar- 
gándose de ello Jaime II como más viejo y de más autoridad. Con este 
motivo dio una nueva versión de los hechos, según la cual en las vistas 
de Santa María de Huerta habían hablado él y el de Castilla de hacer 
guerra á los moros sin concretar tiempo ni lugar; pero que al inter- 
narse él en su reino de Aragón le alcanzó en Calatayud un correo con 
cartas del sultán por las cuales parecía «que ell avia sabor de fazer 
postura con nos contra el rey de Granada»; que en vista de la oportu- 
nidad que se presentaba, de servirse de musulmanes contra musulma- 
nes había dado poderes á Gonzalbo García y á Bernardo de Sarria pai'a 
tratar con el de Castilla, encargando á éste que á su vez comunicara 
al de Portugal «estos fechos que son mucho á servicio de Dios e a gran 
pro e honrra de todos nos reyes de España... que grant verguen9a era 
de todos .. que tan poco poder como el Rey de Granada... estoviesse 
delant a grant deshonrra de Ihuxpo e de nos e damyo de toda Es- 
panya» (1). Excusaba á Fernando II de no haber cumplido el encargo que no eren en minuta e ara son en la viz.xanxeleria per bollar e crehem 
les haver dema o laltre. Quant a les altres cartes senyor sapiats que 
les entenem aver Deus aidant daqui a IIII o V dies en guisa que dijous 
si a Deu plau entenem a partir daci ab tot recapte... Scrita avinyo 
dicmenie apres ascensio. (Mayo 11, 1309). 
(1) 24 abril 1309. (R. 238, f . 74). 360 A. CIMÉNlíZ SOLER 

eu l;is corles de Madrid, qnr In li!il)iaii entretenido iii/is de ln lu-evisto, 
impidit'Midole ir A verse con 61 (13. Dionís) pfro decía ser aun tiempo 
de entrar en la liga y de cooperar al fin propuesto. D. Dionís no hizo 
nada en este sentido. 

Como era natural fué en O ranada en donde estas neírociaciones 
causaron mayores trastornos. 

Desde 1307 fueron constantes los preparativos militares y se 
aumentaron las guarniciones de los dos V61ez y de Vera, plaza prin- 
cipal de la frontera, en proporciones que no podían obedecer sino a 
propósitos de guerra. Abulolá y sus gentes fueron llamados á la penín- 
sula en parte por estos preparativos, en parte también por cohonestar 
las derrotas de África (1); un espía dijo haber oído al zalmedina de 
Vera que el Rey de Granada esperaba que el de Aragón le pidiera 
dinero para enviárselo á Valencia en las puntas de las azag^ayas (2) y 
aiinque al pedirles explicaciones por estos aprestos las dieron cumplí- (Ij A la muy noble e mucho onrrada doña Saurina de Castellnou 
de mi Pero Ximenes de Lorca... Bien sabedes en como yo vos dix que 
el Rey daragon me mandara que yo fuese siempre apercibido en vos 
faser saber nuevas de tierra de moros las que sopiese. Et sabet que 
don Johan mío sennor me embia mandar agora nuevamientre esto 
mismo. Et yo era me ende apercebido. Et digo vos que me llego ahora 
una barrunta que embie alia e dize me por cierto que Zahén que viene 
a Vera con. CCCC. cavalleros de ginetes. Et embia traer cavalleros a 
Velez el blanco e a Velez el ruvio e a toda esta frontera. Et otrosí el 
Rey de Granada a embiado a Cepta por a Bolhole e por toda la cava- 
lleria que pasen á Granada. Pero que aun no eran venidos nin Zahén 
aun no era en Vera quando esta carta fue fecha mas atiendenlo cada 
dia por cierto. Et ellos dizen que no vienen por faser guerra mas di,go 
vos que en Vera por guerra que fuese nunca tuvieron de cient e cin • 
quanta cavalleros arriba et agora ponen y. CCCC. non lo tengo por 
buena sennal. Et creet que en dos dias e en dos noches se pueden lle- 
gar mil cavalleros de Guadiex fata en Vera desque Zahén sea y o 
mas... fechas XIX días andados de abril. 

(2) ... E dix me divenres que un moro li aviadit quels Jenetsdeyen 
quel Rey de Granada avia volgut matar an Bernalt Marti e que avien 
manament que correguessen a arago sobte apres pasca lur e puys yo 
nol volgui creure demani a I macip que hic es de Valencia de la pri- 
mera setinana de caresma enga ijue mo sabes e sabe ab I sonamic qui 
li avia dita ja la correguda de Murcia e a 1 de Lorca no o volgue fer a 
saber e dix me quel Qayt almedina de Vera era vengut de Granada lo 
dia avans que era dasensio e que deya quet Rey daragon demanava al 
Rey de Granada molts diñes e ell respos que aquell era lo día que ell 
esperaba que eíl li mogues exaquía que deyl volia que mogues e que 
los li enviaría a Valencia ab les puntes de les atzagayes. sobte apres 
la pasca deis seus cavalers. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 361 

das y negaron que fuesen consecuencia de las denuncias del Bielsa (1), 
como los rumores de próximos rebatos eran constantes y hasta se fijaba 
la fecha en que debían realizarse, se mandaron reforzar los castillos 
de la frontera y poner en ellos vituallas y comenzaron serios prepara- 
tivos de guerra de parte de los cristianos. Se afirmaba también que 
Abutebit había hecho paz con el Rey de Tremecén y llegado á un 
acuerdo con el de Granada en la cuestión de Ceuta (2), si bien en este 
punto las noticias eran contradictorias y se decía que en Tremecén, 
de dos hermanos que regían en común el reino, el menor, hijo de ma- 
dre cristiana, había hecho matar al mayor y que el nuevo y único rey 
se preparaba para resistir un nuevo sitio; en lo de haber llegado A un 
acuerdo el granadino y el marroquí, todos los convenían, pero unos 
basaban la paz en la devolución de Ceuta, y según el parecer de otros 
Abutebit consentía en ello, dejando aquella plaza en poder del grana- 
dino pai-a volver al sitio de Tremecén (3); pero se hiciera de una ma- 
nera ó de otra el hecho de que las tropas de Granada, que operaban 
en África, pudieran regresar á España, daba visos de verdad á todos (1) Carta del Rey de Granada A D. Gombal de Entenza, procurador 
del Reino de Valencia, diciendo que si envió tropas á la frontera de Murcia, 
no fué por creer verdaderas las denuncias de Bartolomé de Bielsa acerca 
de planes de Jaime II, sino porque habiendo llegado de África el «azaym e 
sus parientes e no avien do morar». Respecto ala entrega del denuncian- 
te dice que lo entregarla «si no porque nos no estaría bien de mandar 
faser mal ningún omne que a nos viniese». Pero que le he mandado salir 
de su reino. (12 de junio, Era 1345). 

(2) Senyor vos fas saber que yo ac una letra del senyor Rey que 
venia a vos la qual me dona un correu de mercaders digmenge XVIII 
dies de juny en la qual se conté com lo senyor Rey ha entes que aben 
Jacob es mort e que un nebot seu qui es Rey que ha feyt pau sobre la 
guerra que avia ab Trimicen e Cepta e quels jenets e altres sarrayns 
eren en Espanya per la qual cosa lo senyor Rey dehia e manava á vos 
expressament que en continent vista la present que vos diligentment 
veessets los castells de la dita térra e feessets que fossen establita do- 
mes de viandes darnies e daltres coses necessaries a aquells e dobra e 
reparacions.. (Carta de Alfonso G. á F. de Cortey. 2i del mes de junio 
sin año). 

(3) Encara .. moros .. man contal per cert quel rey de Granada fa 
pau ab Abotebar Rey de Marrochs axi empero que no 11 sia tengut de 
retre Cepta e laltre dien queu otorga per (;o com dien que vol tornar 
al seti de Tremissen e atresi lo Rey de Tremisen dien que si en dubta 
que ya ha feyt gran pertreyt que sen defena axi que ha recuUit e recull 
con mes pot viandes e tot go que obs 11 es. Encara senyor vos fas saber 
esters no que jo ho sabia per cert salvu per recontament dalcuns cris- 
tians qui son venguts de Tremissen que dien que de II jermans que 
eren romases per senyors quel menor qui es fill de la cristiana que ha 
mort lo major qui devia esser Rey. Scrita en Elche XXII dias de abril. 362 A. GIMÉNKZ SOLER 

los rumores de preparativos militares y de llegada de tropas de Ma- 
rruecos acaudilladas por los jefes berberiscos de más renombre, por 
más que todo se daba con iucertidumbre por el secreto con que los 
moros procedían (1). 

Asi transcurrió el año 1307 con frecuentes amenazas de guerra que 
no pasaron de meros truenos (2), pei'o al empezar el de 1308 volvieron 
á sonar los truenos más cerca y más amenazadores. Jaime II hizo apa- 
rejar una escuadra que le acompañase á Italia, y bastó esto para que 
Mohamed III se inquietara y pre-íuntase contra quién pensaba em- 
plearla; la respuesta fué ambigua, como la de quien pretende ocultar 
sus intenciones, declarando sólo á medias la verdad (;!), y sea porque (1) Al molt alt e molt poderos senyor en Jaime per la gracia de Deu 
Rey darago etc.. Yo F. des Cortey batle vostre de la vostre térra dei^a 
Sexona... senyor la un deis moros del arrays (de Crevillente) que yaus 
fiu saber que ell trames a térra de moros es vengut e conta quel Rey 
de Granada ha trames per Alabes e atressi un fill de (¡:!aen qui es passat 
della mar per amenar companya qui passen dei;a no sab hom senyor 
perqueu fam mas pensas hom que ells vullen comensar alscuns feyts 
ho o fan perqués recelen fortment de vos e del Rey de Gástela. Encara 
senyor conta lo dit moro que ell jahia ab II arracasses de Quen e que 
li contaren qucls Jenels deyen entressí que correrien a la vostra térra 
per co com lo missatge vostre qui es a Granada demanava alscunes 
coses que no plahien al rey de Granada mas apo senyor no sap hom 
per cert salvu per aquells dos moros que Hay contaren mas diu que 
creu troiers e que no paria que ios veritat perqué no creu homens que 
afo deguessen saber .. ja sia qo senyor quels moros fan tan secreta- 
mente lurs affers que bonament non pot hom espiar... Scrita en Elche 
XXIIIl dias anats del mes de-maig. 

(2) Al mucho honrrado don Gon(,-albo Garcia. De mi don Mahomet 
Abenhudeyll Arraev de Crivillen... fago vos a saber que vi vuestra 
carta Ua quall entendí en razón dellos Genetes bien como vos oyestes 
las nuevas bien asy fueron en truenos mas no fue nada e mas que )iues 
que esto roydo fue en la tierra de los genetes vinyeron colarados de la 
tierra del Rey de Granada e dixieronme que no es nada e yo tengo 
alia. II. ombrcs mios biena. II meses que en vie por saber nuevas que 
atiendo cada dia e asi como serán venidos con las nuevas que traerán 
yo vos las enviare adecir por mi carta... Dada en Crivillen lunes XXVI 
dias andados de juno. (1307). 

(3) Al molt noble e molt honrat don Jaime Rey darago etc. de nos 
don Mahomet. . Rey de Granada .. Rey fem vos saber que avem entes 
que vos que apareylals gran armada en vostra térra la qual negu no 
sab ni es cert on ira de la qual cosa Rey som nos muraveylats con vos 
per la amistat e per la covinensa qui entre nos e vos es e será si a deu 
plau sempre da qui avant non avets fet saber secretament per vostra 
carta on avets en volentat de trametre la dita armada perqueus pre- 
gam axi com a amich quens ho fassats saber per vostra carta e aurem LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 363 

la respuesta no les satisfaciese 6 porque necesitaran tomar prendas que 
les asegurase indemnización de algún daño recibido, corrieron en el 
mes de marzo las tierras del Rey de Aragón, llegando por mar hasta 
Denia, sin casi hacer daño ni á cosas ni á personas con gran asombro 
de los cristianos (1). Esta correría causó tan profunda emoción que 
fué la que obligó á Jaime II á suspender su viaje á Italia y le hizo 
creer firmemente que los granadinos querían declararle la guerra (2), 
cuando en realidad y á juzgar por lo que hicieron se propusieron sólo 
causar efecto moral sobre el ánimo del aragonés. Por entonces mismo 
estaban en España Bernardo Seguí y Abulabas ben Alcamed tratando 
de parte del sultán con el Rey de Aragón al propio tiempo que Benas- 
saber ejercía presión sobre el de Granada de parte del mismo soberano, 
y no es extraño que, decididos á resistir al de Marruecos, quisieran de- 
mostrar al aragonés lo peligroso de la aventura en que intentaban me- 
terlo, y tal vez esa presión moral con que ellos penstiban disuadir á 
Jaime II de dar oídos á las pretensiones de Abutebit hizo que las pro- vos sempre que grayr que asimeteix fariem nos a vos en totes coses 
que sapiats que les gens nostres parlen en esta cosa en tort cuentra vos 
de que desplau á nos iierqueus pregam quens sertifiquets per vostra 
carta. Data en Granada a XXV jorns del mes de febrer en lany 
MCCC VIII. Don Mahomet Alcayt maior de la cavaleria deis balesters 
del Rey de Granada- e son escriva mana escriure esta carta per son 
manament. — Vo Mahomad. 

Al Rey de Granada .. dícmenoe X\^ dies del present mes de man; 
reebem vostra letra en quens fees saber que auiedes entes que nos 
aparellauen gran armada en nostra térra la qual hom no sabia on ira. 
E maravellavets vos com nos nous haviem íet saber secretament hon 
havem voluntat de trametre la dita armada e queus feem saber. E Rey 
vos daquesta raho nous devets maravellar que segons que vos sabets 
tais affers havem nos e especialment per lo fet del regne de Cerdenya 
que aquesta armada havem mester E nous devets duptar que a vos ne 
a ren del vostre feessem mal que abans nou feesem saber.. (15 de 
marzo 1308). (R 238, f. 47). 

(1) Sennor yo Goncalbo García... ya vos fis saber por otra carta 
mia que los moros qui venyan por mar non Asieron mal en Denia ni y 
decendieron saluo un leny e una barca que prisieron en las mares de 
Exabea e ally descendieron en tierra mas noy fisieron danyo e luego se 
tornaron. De los ginetes otrosy ya vos fis saber en como se son ydos 
e creyó ciertamente que el día que esta carta se fiso ya eran dentro el 
regno de Granada e es seyda la mayor marauella que yo oy de tal 
gente e tan gran en como an fecho tan poco danyo que en el regno de 
Valencia noy fisieron sino lo que sabedes et en el Reyno de Murcia no 
an fecho otro danyo sino en talar las fruytas saluo en Alacantque fisie- 
ron danyo en la vierta con fuego mas á la villa non se acostaron et 
en Elche les dieron ceuada e no les fisieron danyo 

(2) R. 237, fs. 12 y 35. 364 A. GIMÉNEZ SOLER 

posiciones de éste fueran escuchadas con más agrado. La idea de ser 
eiieinio;t.s suyos los moros de Granada se arraigó más en el ánimo de 
Jaime II, muy predisiiuesto á tomar por agravio el más inofensivo in- 
cidente, y la tal correría fué para él una prueba cierta y categórica de 
la guerra que se aproximaba. 

La intranquilidad del país fronterizo era por todo esto muy grande 
y contribuían á que fueran mayor las noticias que constantemente se 
recibían; para el día 1.° de junio, víspera de Pentecostés en el calen- 
dario cristiano y Pascua en el mahometano, se anunciaba una verda- 
dera invasión por el número de gentes que debían entrar en Murcia en 
son de guerra, dos mil hombres á caballo y ocho mil á pie (1). Bernar- 
do Martí, enviado á Granada á pedir la libertad de cautivos y la devo- 
lución de presas, anunció formalmente esa invasión, y como los espías 
enviados por el arráez de Crevillente y Ferrer des Cortell, Baile de 
aquella parte de la Corona de Aragón, no habían traído ninguna noti- 
cia, se creyó que su falta era debida á imposibilidad de volver por estar 
tomados los caminos ó haber sido ellos hechos prisioneros (2). Para que 
la situación se aclarase encargó Jaime II á Gombaldo de Entenza, go- 
bernador de Valencia, que participase al Rey de Granada lo que de pú- 
blico se decía en su capital y en su mismo palacio (3); se le contestó (1) fem nos a saber que huy dijous VI días de juny auem haut sa- 
buderia ijerta per un de les barruntes que es vengut de térra del Rey 
de Granada que en los Velis eren ajustats. II. mille homens a cauall de 
ginets VIH mille homens a peu e que esta nit deuen auer pasat lo uado 
del cannaueral (en el Segura) (1308). 

(2) A... Ferrer des Cortey... Bn Marti... cert siats senyor que di- 
sabte a vespre qui passat es el dicmenge a vespre dia de cinquagesima 
deven entrar en la térra del senyor Rey... tro en tria millia homens a 
cavayl. 

Senyor yo ferrer de cortey... fas vos saber que depuys queus tramis 
letra en queus fiu saber quels ¡enets eren passats al canyaveral aquest 
dia metéis a ora del seny del ladre tocant agui una letra den Bn Marti 
que atresi me feu saber ¡entrada deis dits jenets e qual companya son... 
e segurament senyor yo tro a ara nols he creguts... Esters senyor vos 
las saber que nengun deis moros quel arraye; e yo tramesem de aques- 
ta raho qui eren IIII no avem cobrat nengun ans creem que sien preses 
e embargats... Elche dilums a ora del seny del ladre tocant III diasde 
juny. 

(3) Don Jaime al noble e amado don Gombalt dentenca procurador 
del regno de \'alencia. fazemos vos saber que avernos acordado que 
vos enviedes al Rey de Granada de vuestra part aquesta carta que vos 
enviamos dictada e tenemos por bien que la Heve Francés Orti»;... por 
tal que se aperciba de los fechos en qual manera están a que sepamos 
pora delant qual es la intención del Rey de Granada. 

Al muy noble Rey de Granada yo don Gombalt denten<,-a procura- ITINERARIO DEL RhY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 365 

desmintiendo categóricamente aquellos diclios y pidiendo castigo para 
sus propagadores (1), pero las negociaciones con Aburrabe empezaron 
entonces con gran decisión, y Jaime II por consecuencia de ellas cm 
prendió la campaña diplomática que por ser tan grande y complicada 
llevaba anejo el fracaso. 

Andrés Giménez Soler. 
(Continuará) ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA II EN ARAGÓN 

(1196-1213) 
(Continuación) 

Al comenzar el año 1205, once meses hacía que nuestro monarca 
residía en Lenguadoc y Frovcnza, salvo un lirevísimo viaje que hizo A 
Aragón en el mes de julio. 

El 18 enero estaba al parecer en Montpeller, según deducimos de 
la concesión en enflteusis de ciertas tierras, que en oti-o tiempo había ""° '^""^ 
comprado el padre de la reina María á Aralmus, otorgada por Pedro I Moutpener 
á favor de Pare Dusá, en 15 de las calendas de febrero de 1204 de la 
Encarnación, ó sea 1205 del moderno estilo. dor del rcyno de Valencia por el scnyor Rey de arayon... fem vos sa- 
ber senyor que en esta térra fué fama que gentes vuestras querían en- 
trar por faser danyo en la tierra de nuestro senyor el Rey e esto se 
dezia mucho de cierto... e Bn. Marti qui vinie de Granada refenno 
aquestas mismas nuevas diziendo que lo avia oydo dezir a muchos pu- 
blicamente c ahun en vuestra casa que la vuestra gente quería entrar 
a correr a la tierra de nuestro senyor el Rey... Dada em OntenyentXI 
días andados del mes de junio en el anyo de Mil e CCC. VIII. (R. 307, 
f. 173, v). 

(1) Al... Rey de Aragón... yo Mahomad alguasil mayor del Rey de 
Granada vos fago saber que don Gombalt denten^a procurador del 
regno de Valencia enbio aqui su carta al Rey mió sennor en quel enbio 
desir que Bcrnar ms quando daqui fuera que metiera alboroto en la 
tierra que gente del Rey mío sennor que querie yr alia a correr. Sen- 
nor es maravillosa cosa en creer vos ni cuydar que de casa del Rey 
mío sennor tal cosa nagiesse aviendo el tamanna voluntad de guardar 
el buen amor e la pas que con vos a e los que a la su merced somos 
que avernos a guardar la su fasienda que nunqua le al aconsejaremos. 
Porque a menester sennor que este alboroto que noy ande por la tie- 
rra e que mandedes poner sobre ello escarmiento en aquellos que lo 
levantaron con nemiga e de lo que y fisieredes o por bien tovierdes 
tened por bien de embiar ende vuestra respuesta al Rey mío sennor 
según vos lo el enbia rogar, fecha XXII días de junio. (1308). 

1906.— 27 366 J. MIRET Y SANS 

El 1.° de marzo se hallaba, según Alart y otros historiadores, en 
Colliure, en la frontera de Cataluña. Creo que están equivocados, pues 
el documento en que se apoyan no dice tal cosa; por el contrario, pare- 
ce que éste fué otorjiado el 1.° de marzo, en Monlpellcr, y no fué hasta 
el día 14 del mismo mes, cuando la reina María y su esposa se halla- 
ban en Colliure, donde aquella señora otor^ró la confirmación de la es- 
critura del día primero. Asi lo entendió Vaissette en la Ilistoire genéra- 
le de Languedoc. Veamos el primer documento: «In nomine Domini 
nostri ihcsu xhrispti, anno eiusdem incarnationis MCC° IV, kalendas 
marcii. Ego Petrus Dei gratia rex... per me et per Mariam reginam 
uxorem meam et per universos successores nostros dono, laudo et con- 
cedo. . vobis duodecim probis hominibus electis ad consulendam com- 
munitatem Montispessulani presentibus et futuris et toti universitati...» 
promete conservar siempre bajo una misma dominación y señoría di- 
cha villa y los castillos que de ella dependían, los que había recibido 
en dote, así como no enajenar jamás cosa alguna, concediendo facul- 
tad á los cónsules de estatuir cuanto fuere necesario para el gobierno de 
Montpeiier la población, y acaba así; <iHec omnia plenarie tenebo et observabo in 
perpetuum et fació Bernardinum per me iurare. Et ego Bernardinus, 
mandato domini mei Regis prescripti, tactis corporaliter sacrosanctis 
euangeliis iuro, quod ipse omnia predicta obseruabit. llorúm omniuní 
testes sunt P. de Bizanchis, R Benedicti, Luchas Puluerelli, P. Lobeti, 
Bcrengarius Amici... Bertrandus Egidius... dominus G. Magalonensis 
prepositus... et Ugo Laurencii notarius qui hec scripsit». No hay una 
sola palabra que indique que esta escritura se hizo en Colliure; por el 
contrario, todo insiniia que fué hecha en Montpeiier (1). 

Después del 1." de marzo el rey y su esposa bajaron al Rosselló y 
encontrándose el día 14 del repetido mes de marzo, en el castillo de 
Colliure, Jlaría puso al pie del documento que había otorgado el día 
1.° su esposo á favor de la villa de Montpeiier, su confirmación. El 
estar esta aprobación en el mismo pergamino que el documento prin- 
coUiíire cipal, v el no constar en éste el lugar de su otorgación, hizo creer equi- 
vocadamente á algunos autores que los dos fueron signados en Colliu- 
re. Dice así: «Et ego Maria, eadem gratia regina Arag. comitisa 
Barch. et Montispessulani domina, omnia et singula que superius in 
hac carta continentur laudo et confirmo... et in nullo violentur fació 
iurare super animam meam P. de Stagno et ad plenam horum omnium 
fidem faciendam hanc paginam sigillo meo muniri precipio. Quod est 
actum pridic idus marcii, anno et mense quo supra in Castro de Coco- 
libero, in camera eiusdem domine regine coram domino rege. Testes 
vocati et rog'ati P. de Porta, J. de Montebelliardo, Anselmus de Massi- í'i Pnhlicad,! en llisloiredc Languedoc Privat), VIII, col. MS y en Layelleí dti Tritor 
det Charles, de Tculct; el original en Archives NationaUs de Paria, J. 340. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 367 

lia iuueuis, ... et R. prcsbiter, publicus notarius de Cocolibero, qui 
mandato domine regiue scripsit». 

Vaissette dice que de Colliure volvieron los reyes á Montpeller, por- 
que vio un documento del 13 de junio, otorgado por dichos Podro y 
María en esta última población. No fué así, sino que del Rosselló pene- 
traron en Cataluña y raAs tarde pasaron á Aragón. Aun cuando los 
tres docitmentos que vamos á presentar, referentes á Vich, no consig- 
nan el lugar donde el rey los firmó, por los personajes presentes y 
otras circunstancias, creemos que fueron otorgados en dicha villa do 
Vich. 

Es el primero de ellos, del día 25 de marzo, diez después de aquel 
en que aparecieron Pedro y María en Colliure. Es de notar que en este 
día 25 empezaba el año. Pedro I confirmó el tratado de paz, convenido 
en la curia real de Vich, entre Guillém Beriiat de Maullen, Ramón de 
Manlleu, Ramón y Bernat de Talamanca y otros: «Quod est factum 
VIH calendas aprilis anno Domini JICCV. Signum Petri Dei gratia 
regis... Signum Andree sacerdotis et publici ville Vici scriptoris» (1). 

El 4 de abril, Pedro I confirmó las franquicias y libertades de los 
habitantes de Vich, en beneficio de la iglesia ausonense, señora de 
parte de la población, recibiendo del prelado por dicha confirmación, 
la suma de 42,000 sueldos barceloneses: «Actum est hoc II. nonas apri- 
lis, anno Domini Millesimo CC° V Signum Petri Dei gratia Regis .. 
Ego Raimundus Dei gratia Tarragonensis archiepiscopus confirmo. 
.'^igiuini Giiillelmi de Cardona. Signum Arnaldi de Castrobono, Signum 
Bernardi de (,'aportella. Signum Guillelmi Durtortis. Signum Raimun- 
di Gaucerandi. Signum Raimundi de Guardia. Signum Bernardi Ame- 
li. Signtim Columbi domini regis notarii qui eius mandato hec scripsi 
mense et anno quo supra» (2). 

La renuncia que hizo el rey de la jurisdicción sobre Vich, revocan- 
do guiajes y seguridades concedidas A ciertos malhechores, confesando 
corresponder su castigo al prelado, tiene esta data; «Actum est hoc 
mense aprilis anno Domini MCCV°». Después del rey signaron Guillém 
de Cardona, Ramón de Guardia, Bernat Amelio, Guillém Durfort y 
el notario Columbi ó Colom (3). Y la remisión que concedió á. los habi- 
tantes de Vich, por los daños que causaron en una sacramental contra (1) Archives departamentales des Pyrenées Orientales, B. 8. Nota remitida por Mr. Pere 
Vidal, correspondiente de esta Real Academia. Espés en su obra manuscrita «Historia de la 
Iglesia metropolitana de Zaragoza» dice ((ue, en marzo de 1205, el rey Pedro estuvo en 
Zaragoza, donde, á ruego del oldspo, concedió A los vecinos de Albalat, vasallos de dicha 
iglesia, la facultad de tener mercado el sábado de cada semana. Creemos que Espés enuncia- 
ba año de la Encarnación, y que eu estilo moderno era el 120»;, en cuya fecha estuvo Don Pe- 
dro efectivamente en la capital de Ar igón, pues en marzo de 120S estaba eu Rosselló y Cata- 
luña, según demostramos con los documentos auténticos. 

(2) Archivo Episcopal de Vich, privilegios reales, n." 20: y en Archivo Capitular, Líber 
dotationum, fol. 12. 

(3) Archivo capitular de Vicb, pricilegis y statuls, 57. Vich 368 J. MIRET Y SANS 

la villa de Moya, dice igualmente: «Actum est hoc mense aprilis anno 
Doniini MCCV» y también signaron con el monarca, Guillém de Car- 
dona, Arnau de Ca'stellbó, Bernat Caj)ortella, Ramón Gaucerán, Ra- 
món de Guardia, Bernat Amelio, Guiilóm Durfort y Columbi, nota- 
rio (1). 

Tenemos otro documento referente A Vich, pero este tiene la data 
completa; fué otorgado en Lleyda, en el mismo mes de abril. Es una 

Lioyiia renuncia que hizo el rey á proteger cosa alguna que pudiese levantar- 
se contra la jurisdicción del obispo Guillermo de Vich: cDatum Ilerde 
menso aprilis per manum I. de Berix domini regis notarii et mandato 
eius scripta a Petro scriptore sub anno Domini MCCV». Como testigos 
firmaron después del monarca, Guillém de Cervera, Guillém de Ccrve- 
lló, Arnau de Alascun, Asalit de Gudal, Pere de Deu y Bernat Amelio 
y luego el notario Juan de Berax y el amanuense Pere ("2) 

Desde Lleyda encaminóse Pedro I al Ai-agón occidental y en 
mayo aparece en Calatayud y en Daroca. Así lo prueban la donación 
Caiatnyiid que hizo á los Hospitalarios, del Palau de Alzamora, con ios términos 
desde pennya Sancti Michaelis usque ad Molam rubeam et lísque ad 
illaní pimijam de Riela: «Datum apud Calataiub mense madii per ma- 
num J. de Berax.., sub Era MCCXL tercia», que es 1205 del moderno 
estilo. Entre los presentes figura Arnau de Alascun, mayordomo. Y la 
escritura de permuta, por la cual el rey «in concambium de Burbagana 
quam domina regina Sánela illustrissima mater mea propler sponsali- 
cium et donaciouem dommi Ildcfonsi regis patris mei piisimc recorda- 
cionis tenebat et possidebat dono et trado et in presentí Villam Feli- 

Darora ces...» para que dicha señora tenga esta última población en usufruc- 
to durante su vida: «Datum apud Darocham mense madii per manum 
Joannis de Berix domini regis notarii et mandato cius scripta sub Era 
MCCXL*' tercia». Acompañaban al rey en la firma, Arnau de Alasaun, 
mayordomo, Berenguer de Attencia (Entenza?), García Romeu, Azuar 
Pardo, Asalit de Gudal, Pedro Sessé, Guillém de Alcalá y Marti de 
Canet (3). 

A pi'iucipios de junio continuaba el rey en Daroca, pues la dona- 
ción que hizo á las religiosas hospitalarias de Sijena, de un judío, lla- 
mado Aarón Albala, con sus hijos y bienes, para que presten al con - 

Daroca ycnto todos los scrvlcios y tributos que antes prestaban al rey, tiene 
esta fecha: «Datum apud Darocam mense iunü per manum J. de Be- 
rax... sub Era MCCXLIIF» (4). (1) ídem, 67. Notas remitidas por Mossdn .1. Gudiol, correspondiente de esta Real Aca- 
demia en Vich. 

(2) Archivo Capitular de la Catedral de Vich, ¿)ríoi¡f,</ís </ «íaíiií», fi7 6i». Kn el Archivo 
Episcopal, piivili:gi$ reyals, I, existe un traslado del año li3i. Nota enviada por Mossén 
Gudiol. 

(3) Archivo C. de A., perg. 214 de Pere I. 

(1) Archivo del monasterio de Sijena; publicado por Dclaville. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 369 

Pero no tardó en volver á Calatayud, donde otorgó la donación, á 
las citadas monjas de Sijena, de otro judío, llamado Rabi Asser Aben • 
betreca, con su hijo y sobrinos ó nieto (?), mediante la condición de que t-'iat^yi"i 
serían emancipados ó libertados. La fecha dice: «Datum apud Calataiub 
mense iunii, per manum J. de Berax... sub Era MCCXLIIF» (1). 

No comprendo como, estando el rey en mayo y parte de junio, en 
Daroca y Calatayud, pudo estar el día 13 del propio junio en Montpe- 
11er. En Ilistoivf de Langiiedoc se dice que Pedro I y María otorgaron 
en Montpeller, (el 13 de junio) la confirmación de las costumbres y or- 
denanzas de la villa, que fueron publicadas el mismo día, en la casa 
de los cónsules. Teulet en Layettes du tresor des diartes, ha publicado 
esta confirmación, tomándola de la copia más antigua que conoció. 
Puede haber alguna equivocación en la data de este documento, mayor- 
mente no habiendo sido encontrado el original. Y si la data no es com- 
pleta, es decir, que no consigna el lugar de su otorgacióu, pudo no ser 
signado en Montpeller, aunque tratase de un asunto de la villa (2). 
Supongo también equivocado ó falso el aserto de Vaissette en Ilisiohe 
de Langiiedoc, de que el rey de Aragón, en el primer semestre de 1205 
dirigió operaciones militares contra los herejes del país de Albi, y de- 
bieron ser algo importantes, pues el Papa decía ya, el 5 julio, á sus lo- 
gados, que cediesen á Pedro I el castillo de la Escura, que dicho prín- 
cipe había tomado á los herejes. Si el 18 de enero estaba nuestro mo- 
narca en Montpeller y el 1." de marzo lo hallamos igualmente en esa 
villa, mientras que el 14 del propio mes pasaba ya por Colliure y en- 
traba en Cataluña, apareciendo en Lleyda en abril y en Calatayud y 
Daroca en mayo y junio, ¿cuándo pudo dirigir esta supuesta operación 
militar en el país de Albi? No queda libre más que el mes de febrei'o y 
nos parece poco. Cuando menos, pues, se ha exajerado la importancia 
ó trascendencia de este hecho. 

No tengo documentos de Pedro I, de los meses de julio y agosto de 
este año 1205. Zurita indica que el rey estuvo en Jaca á principios de 
agosto, con mucho acompañamiento, para celebrar una entrevista con 
el rey de Inglaterra, figurando en dicho cortejo los prelados de Tarra 
gona, Tortosa, Huesca y Zaragoza y el mayordomo Aruau de Alas 
cun, Artal d eAlagon, Xinien üornel, Asalit de (ludal, Aznar Pardo 
■y otros magnates. No sabemos de donde sacó Zurita la prueba ó noti- 
cia de este viaje de Juan sin tierra á Aragón. Conviene recordar que, 
en 1205, la guerra entro Alfonso, rey de Castilla y el citado monarca 
inglés, terminó favorablemente para el primero, que obligó al otro á 
confirmar la donación de la Gascuña, hecha por su predecesor Enri 
que II, en 1170, con motivo del nnxtrimonio de Leonor, hija de Enri- 
que, con el mencionado rey castellano. Quizás fué el deseo de pactar Jaca (1) Cartoral magno de la CastcUauía de Emposta, II; archivo histórico nacional. 

(2) Teulet, Layettes, I, pág. 288. 370 J. MIRET Y SANS 

una alianza con el rey de Aragón y contra el de Castilla, la causa de 
haberse presentado Juan sin tierra en Jaca. 

Si es que estuvo, pues, Pedro I en Jaca á principios de agosto del 
repetido año 1205, debió partir muy pronto para Catalufia y Kossellú, 
por cuanto (i principios de septiembre le encontramos ya en Colliure, 
al pie del Pirineo y junto al mar. Allí le otorgó la donación de Montpe- 
llcr su esposa. «Notuní sit cunctis (juod eg'O domina María lilia (|uon 
dam Ouilelmi domini JIontispessuIani, Dei gracia Regina Aragonie... 
Coiiiuio Dou inducta vi vel in aliiiuo circumventa... dono Ínter vivos et irreuo- 
cabiliter trado tibí domino Petro Dei gracia Regi... inarito meo, cas- 
trum et villam Montispessulani cum ómnibus pertinenciis suis .. eodeni 
modo dono tibi castrum de Latis et uillam cuín suis iuribu.s... et cas- 
truin do llomeliacio cum ómnibus forciis. . dono cciam tibi plenariam 
et liberan! potestatem agendi, experiendi et defendendi contra omnes 
personas pro predictis rebus et eorum iuribus. Hoc autem totum fació 
propter multa et magna beneficia et máximum honorem quem ex tua 
gracia et benignitate me cognosco et confíteor recepisse. Datuiu in 
(¿uoquolibero secunda dominica septembris anno Domiui millesimo 
i'C° quinto». Fueron testigos Ximen de Lavata, prior de los Hospita- 
larios de Sant-Gilles y Castellan de Emposta, Guillém de Cervera y 
Guillém Durfort, siendo Pere de Blandes el notario autorizante (1). 

El 21 del mismo septiembre, encontnlndose aún en Colliure, Pe- 
dro I, A ruego de Guillém Grás, A quien el monarca acababa de conce- 
der el castillo de dicha polilación, otorgó carta de confirmación á fa- 
vor de los Templarios, representados por Folch de Montpesat, precep- 
tor de la casa del Masdeu, de varias posesiones en Tatzo de amunt y 
de avall, legadas á la orden por Berenguer de Orla: «Datum apud 
Cauchumliberum per manum Columbi domini regis notarii, XII kalen 
das octobris anno Domini MeC°V"». Fueron testigos «Guillelmus 
Crassus prior Hospitalis», G. Durfort y G. Adalbert (2). 

A los tres días aparecía en Perpiñá dando una nueva carta á fa- 
vor de los Templarios, confirmando la concesión que su abuelo el con- 
de Ramón Berenguer y su padre el rey Alfonso hicieron íl la Milicia, 
de los diezmos íntegros de todas las rentas y productos del monarca: 
Peiiníui «Datum apud Perpinianum per manum Columbi domini Regis nota- 
rii VIII kalendas octobris anno Domini MCCV». Estaban presentes 
(ruillém de Cervera, Dalmau de Crexell, Guillém Durfort, B. Amelio. 
P. Taló, Pons de Garriga, sacerdote, y Guillém Joan, también sacerdo 
te (3). 

El día 30 del mencionado mes de septiembre, nuestro raouarca con- illiuie (O Mnrtcno, Spicileghim, III. páfí- 56G. 

(2) Archives departamentaUt lies Pyrenée» Orientales, B. S; uota remitida por Mr. Pere 
Vidal, correspondiente dé esta Real Academia. 

(3) Perg. 210 de Pere I, Archivo Corona de Aragón. ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 371 

tiiiuaba aúu en Perpiñá, pues otorgó allí la carta de autorización á fa- 
vor del abad de Ripoll y del prior de Aiguaviva para fortificar la po- 
blación de Saut Nicolau de Aiguaviva, una de las posesiones del mo- 
nasterio de Ripoll en el Rosselló. No existe la escritura original, pero 
está mencionada en una sentencia arbitral, del año 1590, en los siguien- 
tes términos: «Et exhibito per dictum Berenguer viso instrumento 11- 
centie et facultatis faciendi et construendi forsiam siue monitionem in 
loco Sancti Nicliolaii de Aqua viua concessa per bone memorie regem 
Petrum domino Deo ct Sancto Nicholao de Aqua viva et Bernardo 
priori eiusdera loci et successoribus suis in perpetuum atque tcrtio 
clialendas octobris anno millesimo CCC quinto visa in Perpiniano...» 
El amanuense de la sentencia arbitral equivocó el año del documento 
de Pedro I y puso 1305 en vez de 205 (1). 

Pronto, empero, dejó el Rosselló y se encaminó al Lenguadoc. Por 
este tiempo su esposa, María, dio á luz una niña que recibió el nombre 
de Sancha, que era el de su abuela paterna. Algunos autores han du- 
dado de la existencia de esta hija, pero es innegable. Mientras la reina 
estaba encinta y pocos días antes del parto, encontrándose aún en Co- 
lliui'e, su esposo la exigió la cesión de Montpeller y sus dependencias, 
jiara usufructuarlo en común los cónyuges durante su vida y dejarlo 
luego á sus hijos, con la condición de que si no tenían hijos, podría el 
Rey de Aragón disponer libremente de aquella señoría. María se negó 
á otorgar esta cesión y sostuvo una lucha con su esposo, no accedien- 
do hasta que se hubo aconsejado de los prohombres de Montpeller y 
afligida por la amenaza que le hizo el rey de abandonarla para siem- 
pre, sin darle jamás el menor auxilio para conservar la señoría de 
JIontpeller. Entonces cedió, pero siguiendo el consejo de legistas, for- 
muló una protesta secreta al cabo de un año. En el acta de la protesta 
se explican todos los detalles de la exigencia de Pedro y de la resis-^ 
tencia de la reina. 

Veamos en primer lugar el convenio celebrado entre el rey Pedro 
y el conde de Tolosa, en la villa de Florensac (departamento del He» 
rault, á 22 kilómetros de Beziers), en octubre de 1205: «In Dei nomine, 
anno incarnationis eiusdem MCC° quinto, mense octobris. Notum sit 
cunctis quod ego Petrus Dei gratia Rex... volens tibi Raimundo Dei 
gratia duci Narbone, Comiti Tolose et marchioni Provincie, amore Fiorensao 
perpetuo connecti, dilectam filiam meam nomine Sanciam, promitto 
me daturum et traditui'um in uxoi'em legitimam Raimundo filio tuo et 
regine Johane et cum predicta filia mea boua flde promitto me datu- 
rum et traditurum pro sua dote et hereditate filio tuo prefato castrum 
et villam Montispessulani cum omni plenitudine dominii... et castrum (li Archive» departamentales, (i. 100, Nota dada por Mr. Vidal, Alart indicó este docu- 
mento en Privilrtfps et ti tres de licussUlon et Cerdagni\ púK, üíí, y en Communes du Ilou3- 
sillón. II. iiág. 17. 372 J. MIRET Y SAfíS 

de iromcliacio cuín ómnibus ¡urisdictionibus... eo pacti tenore pósito ut 
ego liabcíim, oinni tempere vite mee omuia supradicta, post mortcm 
vero meam habeat predicta filia mea cum predicto marito suo». Sigue 
un pacto por el que el rey Pedro prometo mantener los convenios sub ■ 
sistenlcs con el conde de Tolosa en cuanto .'i la Provenüa, y continúa 
así: «ct cgo in Dei nominí! Raimundus dux Narbone... promitto vobis 
Petro regi... quod assignabo et tradam ot constituam in maritum legi 
tinium íilium diloctum liaimumdum, regine Johanne íilium, filie tueet 
tlomine Marie uxoris tue, nomine Sancie et assigno ei pro sua hercdi- 
tato et post mortem eidem fdio dono ducatum Narbonc et comitatuní 
Toloso... Promitto preterea ego R. predictus comes, quod si ante ma- 
trimonium contractum f.liu.s mcus doccdca'ei, ego statini reddam vobis 
P. regi Aragonie vel reddi faciam preJictam filiam vestram libere ..'> 
De modo que esto indica que el Conde de Tolosa se disponía á tener 
desde luego en su poder y educarla en su casa, ac|uella tierna princesa 
de un mes escaso de edad. El novio, que fuó andando el tiempo, el 
conde Ramón VII de Tolosn, contaba unos ocho ó nueve años. «Datum 
Florenzaco anno Doraini millosimo CC° quinto, mense octobris». Estu- 
vieron presentes Gaufred de Rocaberti, Miguel do Lusia, Ramón de 
Monteada, Guillém de Cervera, Dalraau de Crexell, fray Folch, co 
mendador de los Templarios del Mas-Deu de Roselló, Ximén de Laba- 
la, castellán de Emposta, Bernat de Andusa, Ramón de Arsac y otros 
caballeros catalanes y occitanos (1). 

En este convenio, como dice JIr. Molinier, el rey Pedro olvidó las 
promesas hedías á su esposa María en la escritura lirmada en CoUiure 
un mes antes, firmada con tanta repugnancia ó resistencia por dicha 
señora. El rey se atrevió á disponer en vida de su esposa de parte de 
la señoría de Montpeller, despreciando los derechos de esta princesa; 
por esto quiso que el convenio con el conde de Tolosa, para el matri- 
monio de la recién nacida infanta^ fuese aprobado por Doña María. 
Veamos, pues, la protesta que meses después, formuló la esposa contra 
"la violencia del rey de Aragón: «... sit manifestum quod ego Jlaria De! 
gratia regina Aragonie.,. flrmiter a domino Rege marito meo requisita, 
ut laudarem paetiones et conventiones... facta ab ipso futurorum spon- 
f-alium contrahendorum inter R. filium R. comitis Tolosani... et San- 
ciam, filiam meam et prenominati domini P. regís... considerans 
supradictas conventiones ad magnum detrimentum mei esse, illas lau- 
dare nec confirmare nolui concederé. Quare ab ipso domino rege, 
marito meo predicto, multis iniquis minis deducta et cruciata fui... 
Denique dominus P. rex, maritus meus, videns quod uUo modo pre- 
dicta laudare nolebam, dixit quod, nisi illa laudabam, deinccps ville 
Montispessulani... vel pertinentiis eiusdem coutinenti aliquod non (1) D' Aclicry pulilicO este (locumento en Spicilegium, III, piig. 5B7. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÍÍA, 11 EN ARAGÓN 373 

prestaret consilium, immo ea omnia in perpetuura derelinqueret, quia 
nolebat terram, honorem nec uxorem, vel alia qiielibet, cuius voUinta- 
tem suam faceré non valeret... et super his ipse dictiis dominus rcx 
iratus coram me recessit, et ego ab ómnibus amicis et consiliariis des- 
tituía et maf^ne angustie plena remansi. Et quid facerem nesciens, 
P. de Porta coram me venire precepi, cum ómnibus probis hominibus 
Montispessulani qui tune in Cocolibero (ColUure) erant... quibus prc- 
dictis omnia predicta declarauimus. Qui audientes et videntes vim, 
quaní dominus rex milii faciebat, dixerunt quod consilium indeneseie- 
bant, quia ego et omnia mea in posse domini regis cramus et inde 
voluntatem suam faceré poterat, sed bene cognoscebant quod laudi- 
mium coacta aücbam et illud ad proficuum meum non credebant esse. 
Quare, quia aliter me liberari non poteram quia timebam quod dominus 
rex... ine et omnia mea relinqueret, sepe in presentía Clementie, P. de 
Porta, P. Cevenerii, P. Almo, B. Amelii... dicens hanc cohactam fació 
laudationem, supradicta laudaui, et in super cum magna vi cohacta 
iuraui.» (1). 

Es muy probable que en estos hechos dramáticos, que tuvieron 
lugar en el palacio de Colliure, en 1205, nacidos del espíritu ambicioso 
y dominante del rey Pedro I, tenga origen la invencible antipatía y el 
constante apartamiento y deseo de separación que sintieron recíproca- 
mente ios reales cónyuges. 

Después de todo, aquel convenio de matrimonio entre las casas do 
Tolosa, Barcelona y Montpeller, no tuvo efecto, porque la tierna in- 
fanta de Arai;ón, murió muy pronto, y en 1208 el conde de Tolosa ya 
pudo concertar otro enlace de su hijo y heredero Ramón, con una hija 
del conde de Auvernia; proyecto que tampoco llegó A realización, pues 
tres años después, como ya diremos oportunamente, dicho joven 
Ramón casó con una hermana de nuestro monarca. 

Pocos días después de celebrado el convenio con el conde de Tolosa 
y de tener los altercados con su esposa, en Colliure, debió pasar á Ca- 
taluña y Aragón el rey Pedro, por cuanto, sej;ún afirma Zurita, estuvo 
(\, fines de noviembre en Huesca, donde decretó el impuesto del monc- 
daje, que, según dicen los historiadores, produjo disgusto y alteracio- 
nes. Que al concluir el año 1205 estaba Pedro I en Aragón, como 
afirma Zurita, y no en Lenguadoc, como indican Balaguer y otros 
autores, viene comprobado por un documento, fechado en Huesca, el 
día 30 de diciembre. Es la donación otorgada por nuestro monarca al 
Castellán de Eiuposta y á la orden del Hospital del castillo y villa de 
Suflavents (Suflaventis) con sus términos y habitantes, lindando con el 
término de Alipuz y con el fundo hareditcUis Mcngonis de Vilalba: Huesca (1/ Este (lociimento existe eu la BibUoteca Nacional de París, en los maniiscntos (le la 
CoilecíiOn (íe Loíií^iíedoc; lo publicó Mr. Germalu en las Memorias de la Sociedad aruueoló- 
gica. ¿"íi j. MIRET Y SANS 

«Datum Osee III calendas ianuarii anno Doinini MCC quinto, sub 
Era MCCXL tcrtia, \>er manum Ferrarü notara domini regis.» Después 
del rey, firmaron Pardus merino de Cesar augusta, Alazar iudeus re- 
positarius regia Aragonie et de Caíalonia. El notario firma Ferrar ius 
de Guardia (1). 

El 2 de enero del nuevo año, 1206, el rey continuaba en Huesca. 
Allí celebró con FerrAn, abad de San Juan de la Peña y su comuni- 
dad, la permuta de la villa de Mianos, la de Fanomars con el palacio 
'^'"'° '^"'' y Vilalonga, Gavars, Mullermorta, Baietola, Nuevefuentcs y Biart, 
Huesca con SUS términos, que cedió en franco alodio, por el castillo de Ovelba, 
con sus pertenencias y la heredad de Santa María de Fontfreda, ex- 
cepto una viña y un molino, que recibió del convento citado: «Datum 
Osee Era MCCXLIIII''', sub anno Domini MCCV° secunda (lie lune 
mensis januarii per manum Petri de Blandís.» Firmas del rey y del 
abad y como testigos, Arnau de Alascun, mayordomo, Xín.en Cornel, 
García Romeu, Blasco Romeu, Sancho de Antillón, Berenguer de En- 
tenza, Aznar Pardo, M guel de Lusia, Bernat de Benavent, Pedro de 
Alcalá, Martí de Canet, Loferreng de Luna, Ato de Foces, Pedro Sessé, 
Guillen de Cervera, Gombau de Ribelles, G. de Llordá, Pons de Cas- 
telló, Pere Balbo, Guillém de Cervelló, Bernat de Portella, G. de Soler, 
R. de Papiol, Arnau de Miralles y Pere Ramón Zavaccquia (2). Es de 
notar que en el séquito real se encuentran en Huesca, trece caballeros 
catalanes, más que los aragoneses, de manera que ya no se observaba 
con rigor aquel antiguo ceremonial de dejar al rey en la frontera de 
Aragón y Cataluña, los barones y señores del país de que salía y de 
recibirle y acompañarle los de la nación en que entraba. En esas fe- 
chas ya continuaban indistintamente los catalanes por dentro Aragón 
y los aragoneses por dentro Cataluña. Debo igualmente notar que este 
documento, lo propio que otros muchos que ya he dado á conocer tanto 
en este itinerario como en el de Alfonso I, prueban claramente que la 
calificación de anno Domini usada en las datas de escrituras catala- 
nas y aragonesas es sinónima de año de la Encarnación, ó sea que 
debe empezar á 25 de marzo. En estas escrituras que tienen calenda- 
ción doble, es decir, que llevan el año del Señor y el de la Era de Es 
paña (adelantado de 38 años al de nuestra Era), y que corresponden á 
día anterior al citado 25 de marzo, es en las que se ve bien como el 
año señalado de la Era de España, reducido al estilo moderno, da un 
año más del que está señalado como anno Domini, por lo que éste no 
debía empezar á contarse ni en 1." de enero, como los de la Era, ni 
el 25 do diciembre, como los de la Natividad, ó en otros términos, que 
no podía ser nada más que el año de la Encarnación. En esta escritura 
de Huesca, del día 2 de enero, la Era 1244, reducida al estilo moderno (1) Documentos de la CasteUania de Kmposta legajo 300; pulilic-ulo ijoi- Dilaville. 

(2) Pei'í?. 321 de Pere I, Archivo C. de A. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 376 

(deduciendo 38 aftos), da el año 1206^ y el anno Domini sincrónico con 
el otro lo pone en 1205, porque hasta 25 de marzo no empezaba el 
nuevo año en la segunda calendación. Hago estas observaciones para 
prevenir contra errores que he visto en recientes obras extranjeras 
sobre la interpretación y reducción de las datas de los documentos 
catalanes de la Edad Media. 

A piincipios de febrero aparece el rey en Zaragoza, celebrando un 
convenio con Pedro Ferrándiz sobre la cuestión del condado de Urgell, 
prometiendo el soberano á éste auxiliarle para la adquisición de dicho 
condado y del castillo de Calasanz: «Datum Cesai'auguste era 
MCCXLIIIP mensis februarii IP die veneris.» Fueron testigos Guillém 
de Cervera, Gombau de Ribelles, Guillém Durfort, Berenguer de Puig 
vert, Martín Ferrándiz y Diego Ferrándiz. Después del signo del rey 
hay el del notario Pere de Blaudes (1). 

En el cartoral magno de la Castellanía de Emposta hay otro docu- 
mento otorgado también por Pedro I en Zaragoza, en marzo del 1244 
de la Era (2), y asimismo fué celebrado en la capital de Aragón, el 
día 3 del propio mes, el convenio con Arnau Palahí (en el que el rey se 
titula señor de Montpeller), sobre el castillo y villa de Camarón, ce- 
diéndole el soberano una mitad de derechos y rentas libremente y otra 
mitad en feudo, á fuero y costumbre de Barcelona, con obligación de 
entregar la potestad cada vez que le fuese pedida: «Data per manum 
Petri de Blandís notarii Domini regis mensis martii III" die martis sub 
Era MCCXCIIIP" et anno ab Incarnatione Domini MCC'V, in presencia 
testium suscriptorum» (3). Estos testigos fueron los obispos de Tarazc- 
na, Zaragoza y Huesca, García Romeu, Berenguer de Enteuza, Artal de 
Alagón, Ximeu Cornel, Sans de Antillon, Bernat de Castellazol, Pedro 
Maza, Ato de Foces, Adam de Alascun, Miguel de Lusia, García Ortiz 
y su hermano Atorello, Loferrenc de Luna, Pedro Ximen de Orrea, Ar- 
nau de Alascun, Aznar Pardo y Jordán de Pena. «Signum P. de Blan- 
dís notarii domini Regis qui mandato eius scribi fecit supradicta sub Era 
et anno quibus supra apud Cesara ugustam» (4). 

También se hizo en Zaragoza una curiosa escritura, en la que Pe- 
dro de Bar, presbítero y monje de ecclesie beate Maric de Rupe Amato- 
re, que calculo sería el famoso santuario de Rocamador ó Rocamadour, (1) Perg. 223, ídem. 

(2) Vol. VI. 

(3) Esta calendación doble viene á comin'obaí' aun más lo que liemos apuntado antes, de 
que el anno Domini es siempre año de la Encarnación. E-sta escritura estil en iguales circuns- 
tancias que la otorgada dos meses antes en Huesca, es decir, es anterior al 25 de marzo y 
posterior al 1." de enero, y es del año laude la Era ó 1200 del estilo moderno, y en esta dice 
12Uñ de la Eiicarii.-ición, mientras que en la de Huesca dice 1205 del Señor ó anno Domini: lue- 
Bo, son calilicaciones ó enunciados sinónimos en cuanto á calendación el anno ai /ncarna- 
cione y el o?ino Domini; es siempre el año que empezaba el 2.') de marzo, ó sea el ocho de las 
calendas de abril. 

i) Perg. 221 de Pere I, Archivo C. de A Zaragoza 376 T- MIRET V SAXS 

al Norte del Lenguadoc, en el Quercy (hoy departamento del Lot y 
arrondissemcnt de Gourdon), prometió en nombre de su abad y de la 
Zaragoza comunidad, «vobis domino Pctro Dei "iratia regís Aragonis... quod illos 
milie morabetinos quos ego reccpi ab abbate de Berola de venditione 
ville de Malaxant {Malcjant, cerca de Borja?) quam vos dedcratis ec- 
clesie Rupis Araatoris pro stabilimento in perpetuum diiraturo duoruní 
prcsbitorum et unius cándele ct quam venditionein ej;oinet feci con- 
sensu et volúntate abbatis nieis et conventus... et cura licencia vestra 
et volúntate dentur ¡u honoribus et possessionibus in pitria (?) nostra 
nomine vestro ab abbate nostro de quorum redditibus et proventilius 
jiredictum stabilimentuní duorum presbiterorum... Data Ccsaraugusla 
mense marcii per raanum P, de Blandís notarii domini Regís sub Era 
AICCXLIIII"». Estuvieron presentes los prelados do Huesca, Zaragoza 
y Tarazona, Ferri'm, abad de San Juan de la Peña, García, abad de 
San Salvador Ligerensis (Leíre?), el prior de Montearagón, Artal de 
Alagón, García Romeu, Arnau de Alascón, Ximeu Cornel, Aznai- Par- 
do, Sancho de Antillón, Loíerrench (de Luna), Fortuu Valero y Pedro, 
mayordomo (1). O el rey de Aragón tenía más de un mayordomo, con- 
tra lo que indica Blancas, ó lo cambiaba muy á menudo; el 3 de enero 
hemos visto ftgurar con tal cargo palatino Arnau de Alascun y ahora, 
á los dos meses, sale desempeñándolo un Pedro, que no es ni Pedro 
Sessé, ni Pedro de Orrea, ni Pedro Gutiérrez ó Gotcrriz. Ya veremos 
en una escritura de fines de 1207, firmar dos mayordomos simultáneos 
con la inicial P. y á continuación Pedro Sessé. Uno de esos dos era 
Pedro Goterriz. 

Antes de acabar el mes de marzo salió de la capital el rey, por 
cuanto tenemos la escritura de donación á favor de Pedro de Tolsana 
y Pedro López de Morello, del derecho de construir molinos en el punto 
Huesca '^^^ quisieren del río Gallego, desde el vado de Rosselló hasta el puen- 
te de Luna, así como en la isla de Palacio, con la obligación de pagar 
anualmente al monarca por cada muela un caflz de trigo y otro de ce - 
bada, el día de San Miguel, cuya escritura está fechada en la siguiente 
forma: «Datum Osee per manuní Petri de Blandís notarii domini Re- 
gis Era MCCXLIIII"'', mense marcii», Después de Don Pedro, signaron 
Ramón de Puig, Blasco Romeu, Martí de Canet, Guillém de Alcalá y 
Gómez de Luna (2). 

En los comienzos de abril pasó por Alfocca (cerca de Zaragoza), 
pues allí otorgó la escritura de donación del castillo de Asens, con sus 
pertenencias, á Guillém de Cervera y á sus descendientes, para que (1) Perg. 226, ídem. 

(2) Perg. 225, ídem. En Huesca ó «n otra población del alto Aragón, debió otorgar el rey 
la promesa (fechada el 31 marzo 1206), A los baliitantes de Cambnls y 4 los de las baronías de 
Moutbrió de Tarragona, Teixells y la Plana que no las enagenaría de la corona. (Uittoria del 
arzobispado de Tarragona, Morera, I, pág. 508). ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 377 

lo tuviesen en feudo del rey, A fuero y costumbre de Barcelona: «Da- 
tam Alfocee per manum Petri de Blandís notarii domini regís Era 
MCCXLIIIP inensis aprills, die sabbati secunda anno Incarnationis Aifocea 
Doniiní MCCVI", iu testimonio subscríptorum». Después del signo del 
monarca siguen los de Guillém Durfort, Ramón de Monteada, Ramón 
Berenguer de Ager, üuilléin Ramón de Monteada, Guillém de Angle- 
rola, Arnau de Alascún, Pedro Maza, Sancho de Orta, Jlartí de Canet, 
Pedro, mayordomo, Pons de Castelló, Pero de Savassona, Guillém de 
Soler y Ramón de Montreal. -lEgo Ferrarius notarius domini Regís tcs- 
tis suscribo. Signum P. de Blandís notaiii... Ego Ferrarius notarius 
domini Regís hanc cartam mandato ipsius bullarí íeci apud Tarracho- 
nam III nonas aprílis anno Domini MCC nono (1)». 

El 6 mayo estaba en Zaragoza, donde reconoció deber á Pedro Fe- 
rrandis 24,267 mcrabetinos que le había prestado y 30,000 mazinudi- 
ñas que había éste también pagado por cuenta del rey, en Sevilla, á 
varios mercaderes de Montpeller y Narbona, así como otros 10,000 
sueldos que igualmente por cuenta del monarca había satisfecho á Pe- Zaragoza 
dro Sessé. En garantía de esta» tres cantidades díóle en hipoteca los 
lugares de Ariza, Embit, Fuentes de Calatayud, Osa, Montalbán, la 
Camarena, las salinas de Calatayud, Roda, Epíla y otros pueblos: 
c'Datum Cesaraugusta pridie nonas madií per manum Petrí de Blandís 
notarii domini Regís, sub Era JICüXLIIir». Fueron testigos los obis- 
pos de Zaragoza y Tarazona, Ximén de Lavata, prior de San (iil de 
Provenza, Adam de Alascún, García Romeu, Ximén Cornel, Miguel 
de Lusía, A. de Alascón, García Ortíz, Blasco Romeu, Ximén de Orrea, 
Loferrcnch do Luna, Guillém Durfort y otros (2). 

El i-'iy salió de Aragón pocos días después de esta escritura, pues el 
18 del mismo mes de mayo estaba ya en Montblanch confirmando las 
donaciones que su padre y su abuelo habían hecho del lugar de Ser- 
vóles, en favor del cercano monasterio de Poblct: «Facta cst hec XV 
kalendas junii, anno Domini MCCVl", datuní in Montealbo (3)». 

De allí debió encaminarse á Barcelona, y en esta capital ó en un 
lugar del camino entre ella y Poblet, debió otorgar el privilegio A la 
ciudad de Lleyda, facultando á los paheres para establecer carnece- 
rías en cualquier punto de la población: oFacta carta VI kalendas ju- 
nii anno incarnaiionis Domini MCCVI"»; después del rey signó Ermai- 
f/atidi urgeüeíise comitis qiii hoc firmo et concedo y García Romeu, 
Ximén Cornel, Blasco Romeu, Aznar Pardo, Artal de Artusella, Gui- 
llém de Cervera Bernat de Portella, Guillém Ramón do Monteada, Gui- 
llém de Anglesola, Berenguer de Peramola y Ramón de Monteada. 
«Johanes de Ager scripsit ct hoc signum fecit». El mismo día, 27 ma- Moutlilnuch (1) Perg. 228, ídem. 
1,2) Perg. 232, ídem. 
(3) Oódice de Poblct, doc. 327, citado i)or Morera, I, pág. 631, 378 J. MIRET Y SANS 

yo, concedió otro privilegio á Lleyda, reproduciendo el otorgado en 
1 197, sobre la facultad de elegir cónsules para el gobierno de la ciu 
dad y la forma de la elección. Tiene la misma data del 6 de 1; s calon- 
das de junio, y los mismos firmantes, excepto el Conde de Urgoll, (|U" 
el precedente documento que hemos apuntado (1). 

Dos días después, el 29 mayo, consta perfectamente su estancia en 
Barcelona. En diclio día dio y confirmó áGuillóm de Tarragona, nieto 
de Robert de Aguiló ó Aculeyo, y á su descendencia, perpetuamente, 
la tercera parte que su padre, llamado también Guillém de Tarragona, 
ikiccioiia liabía tenido en otro tiempo en los lugares de Valls, Picamoxons, 8pi- 
naversa y Pontgaudi; y además le concedió lo que dicho Guillém 
j)Oseía en la villa de Iliudoms y en Buach por razón de su padre, for- 
mulando un convenio sobre los derechos feudales del rey en dichas 
poblaciones y territorios: «Datum Barchinone IIII kalendas juiíii anno 
Domini MCCVI, per manum Petri de Blandís domini Rcgis notarii sub 
testimonio et presentía subscriptorum». Siguen al signo del monarca 
los de Guillém de Tarragona, Berenguer de Castellet, Guillém Durfort, 
Bernat Amelio, Guillém, vizconde de Cardona, Ferrer de Sant Jlartí, 
Ramón Galcerán, Arnau de Saga, Guillém de Mediona. Ramón A la- 
man, Guillelma de Tarragona, hermana del citado Guillém, Guillém 
de Ribes, Ramón de Ribes, castlán de Ribes y Saurina de Castellet (2). 

El cabildo catedral de Tarragona protestó de esta concesión, por- 
que los lugares de Valls y Riudoms eran de la Iglesia y lo que allí 
tenía el rey era en feudo del arzobispo. Parece que Don Pedro hizo 
caso del requirimiento y varió la concesión dando á Guillém de Tarra- 
gona otros lugares y en otras condiciones. 

Tenemos otra escritura otorgada por el rey en Barcelona, el día 31 
del mismo mayo, Es la concesión de la notaría de la rodalía de Cam- 
prodón, que hizo á favor del Sacristán del monasterio de San Pedro de 
la citada villa; c<in tota vita tua, totam scribaniam tocius ville de Cam- 
po rotundo et de Seguriis usque ad collum de Ares et usque ad Sep- 

tem Casas.... tali pacto et conditione quod predictam scribaniam 

fideliter serviatis et plenarie paratam teneatis ad utilitatem et fidelita- 
tem tocius gentis... Data Barchinoua per manum Petri de Blandís no- 
tarii domini Regís, anno Domini MCC sexto, ultima die mensis madii. » 
Fueron testigos Arnau de Fuxá, Guillém de Crexell, Bernat de Porte- 
lia, Guillém Durfort, Pere de Deu, Pere Pous y Pedro de Medina. El 
abad Bernat de Camprodón consintió esta concesión (3). 

Poco tiempo, empero, permaneció el rey Pedro en la capital de Ca- 
taluña, pues el 5 de junio aparecía ya en Besalú, resolviendo ima Barcelona il Catálogo de los privilegios reales de Lleyda, iiúms. iñ y 17; nota remitida porel señor 
Gras de Esteva, correspondiente de esta Academia, 

(2) Perg. 233 de Fedro I, Archivo C. de A. y Varia 3 de Alfonso I, ídem. 

(3) Monsalvatje, Colección diplomática del Condado de Besalú, II, pág. 6H ITINERARIO DEL REY PEDRO 1 DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 379 

cuestión feudal entre Guilléra de Tarragona y el arzobispo. Parece que 
Guillém fué requerido por el prelado para que prestase homenaje por 
las posesiones que disfrutaba en ciertos lugares de señorío de aquella 
Iglesia metropolitana y que ante tal pretensión acudió al rey, con el 
que había celebrado siete días antes un convenio sobre dichas posesio- 
nes, para que le relevase del homenaje al arzobispo. Se presentó tain- Besaiú 
bien al rey el citado prelado sosteniendo sus derechos y no a'.revión- 
dose Don Pedro á romper con 61, dictó la resolución de 5 de junio, 
declarando que no sólo Guillém de Tarragona, sino todos los caballeros 
y habitantes de la ciudad y campo de Tarragona debían jurar home- 
naje y fidelidad á la Iglesia y al arzobispo, sin cuyo requisito no po- 
dían poseer derecho alguno sobre los lugares comprendidos en el 
mencionado territorio. «Cum nupér essemus Bisuldum, accedens ad 
nos venerabilis R. Tarracone archiepiscopus, ut decent postulationes 
quas instrumenta et pacta que sunt Ínter nos et predecessores nostros 
ex una parte, et ipsum et tarraconensem Ecclesiam ex altera, super his 
qui in civitati Tarracone et in toto territorio eius per eos habemus, ut 
audireraus quod ad ipsos jures expectant exhibere sibi et faceremus per 
otnnia compleri... cognovimus, tali modo, quod vos et omnes milites et 
alii habitatores civitatis Tarracone et totius campi, ex debito et viva 
ratione tenemini huminicum et sacramentiim fidelitatis prestare pre- 
fatis archiepiscopis et ecclesie Tarracone... Datum Bisulduni nonis 
junii anno Domini MCCVP». Fueron testigos el obispo Guillém de Vich, 
Pere, sacristán de Vich, Arnau de Sales, Dalmau de Crexell, Gaufret 
de Rocaberti, Arnau de Fuxá, Guillém Durfort y otros (1). Los indi- 
cios son de poca amistad y simpatía entre el rey y el arzobispo, y de 
que aquél estaba en favor de Guillém de Tarragona, habiendo resuelto 
la cuestión en el sentido indicado, sólo por miedo á las consecuencias 
de un rompimiento con la iglesia metropolitana de Cataluña. 

De Besalú encaminóse Don Pedro al Rosselló, de paso para Pro- 
venza. Aunque en la escritura otorgada por Berenguer y Pere Ramón 
de Ribera, reconociéndose pagados de los tres mil sueldos que el nio- '^''"" 
narca les debía, no consta el mes ni el día de su ñrma, creemos fué en 
aquella ocasión, en junio: «Datum Perpinianum anno Domini MCCVI"». 
Fué autorizada por los dos notarios reales Columbi y Ferrer ó Fe- 
rrarlo (2). 

El 27 julio estaba ya en Provenza, á donde fué para socorrer á su 
hermano Alfonso, que había de nuevo comenzado la guerra contra el (1) Varia 3 de Alfonso I, Archivo C. de A.; publicado por Morera, apcudice 10, tomado 
del Códice 4, letra D. de Tarragona. 

(2) Perg. 255 de Pedro I. Archivo C. de A. El dia 4 julio creo que estaba nuestro rey cu 
Montpeller ó en sus cercanías, pues en dicha fecha firmó juntamente con su esposa la hipo- 
teca en favor de la municipalidad de Alontpeller y en garantía de cien mil sueldos melgorien- 
ses, por razón de las tierras y derechos dótales de la mencionada reina (Grand Thalamus, 
inventaire de JIr. Berthelé). J80 J. MIRET Y SANS 

conde de Forcalquer. Dice el historiador Papón que AUonso, conde de 
Provcnza, quería vcns'arse A cualquier precio de las ofensas, intrigas 
y ataques que en repetidas ocasiones le había hecho Guillém de For- 
calquer, abuelo de su mujer, especialmente de la humillación que le 
hizo pasar en 1204, al derrotarle y hacerle prisionero, y de nuevas di- 
ferencias que le suscitó después de la última paz, inspiradas quizás por 
algunos señores de aquellas tierras que comprendían bien como, mer- 
ced á la rivalidad y división entre ambos condes, olios podrían conti- 
nuar viviendo en estado casi independiente en sus baronías. Al objeto 
de aplastar esta vez con grande poder militar al de Forcalquer, Al- 
fonso de Provenza celebró un tratado de alianza ofensiva con el conde 
Ramón de Tolosa, que ha publicado dicho historiador Papón (1) y que 
está fechado en abril de este año de 1206. «Ego Raimundus Dei gratia 
dux Narbone et comes Tol... marchio Provincie... promitto tibi Ilde*- 
fonso comiti et marchioni Provincie, quod ad viudictam sumendam de 
injuria a Comité Forcalquerii tibi illata, ero tibi íidelis adjutor, ipsitiue 
gucrram uiovebo, et faciam pro posse meo cum térra et hominibus 
meis, et ad comitera Forcalquerium tibi et mihi subjugandum et acci- 
piendum, auxilium tibi parabo contra quoslibet prcdicti comitatus de 
tentores... Ad hec ego Ildefonsus... ob remunera tionem beneflcii, quod 
mihi tu R. comes Tol... gratanter et ex benignitate tua confers... con^ 
cedo... tibi predicti comiti R. et successoribus tuis, quidquid comes 
G. Forcalq... habet vel possidet... in toto Aygues et Aces, vel indo 
usque ad ripaní Rhodani...» De manera que, Alfonso de Provenza, con 
tal de poder satisfacer prontamente su odio y su sed de venganza, se 
allanó con gusto á ceder una parte del condado de Forcalquer á su 
aliado, si realizaban la conquista, sin acordarse de que sacrificaba sin 
necesidad una parte de la herencia que debía adquirir su esposa al 
morir el conde de Forcalquer. Ya dijimos en nuestro articulo La Casa 
condal de Urgell en Provenza y en el Itinerario del rey Alfonso I (2), 
que en 1193 el rey de Aragón y este mismo Guillém de Forcalquer que 
aun figura en 1206, contrataron el matrimonio del hijo segundogénito 
del rey Alfonso, con la nieta de Guillém, cediéndole éste todo su con- 
dado de Forcalquer para después de su muerte. 

No recordamos haber visto autor alguno que mencione esta expe- 
dición del rey Pedro de Aragón, en el año 1206, en auxilio de su her- 
mano el conde de Provenza, y no obstante el siguiente documento lo 
acredita suficientemente. Es la concesión que el monarca hace á Ramón 
Pedros Papíol: «ad preces dilecti et nobilis baronis mei Garcie Romei dono, 
Provenza laudo et concedo tibi Raimundo Papiolo et ómnibus tuis heredibus et 
successoribus in feudum totum illum censum et usaticum quem ego 
habeo et habere debeo in castro de Papiolo. . Datum in Provincia, apud (1) Bistoire genérale de I'rovencr, II, pAg. 3:i del apéndice, doc. 32. 

(2) Tomo II de este Boletín, pftf,'. ll» y I6l. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EX ARAGÓN 381 

Petrosium quando nos cramus ibi cum exei'citibus nostris snper comi- 
tem Furcalcher per manum Petri de Blandís notarii nostri VI calendas 
augusti anno Domini MCC sexto.» Después del signo del rey vienen 
citados como testigos García Romeu, Ximén Cornel, Blasco Roineu, 
Aznar Pardo, Guiilém de Cervera, Dalmau de Crexeli, Guillém de Cre- 
xell y Arnau de FuxA (1). 

El rey debía estar en Marsella ó en sus cercanías en septiembre de 
dicho año, por cuanto allí estaban varios de los señores que figuran en 
la precedente escritura. Blasco Romeu, noble aragonés, firmó acta re- 
conociendo deber á Uurfort super coquevio, dignidad palatina como 
jefe de cocina del Rey, setecientos sueldos, lo que «promito tibi per- 
solvere quaní cito pervenero ad civitatein Gerundensem, promittens 
bona fide quod a civitate Gerundensem non exeam neo recedam aliquo 
modo nisi fuerit cum tua propria licencia et volúntate usque de predic- 
tis DCC solidis sit tibi plenarie satisfactuin.» Le asigna por fiador Martí 
de Canet y añade: «Verum taiuen si nos ego scilicet Blaschus Romei et 
ego Martinus de Caneto venerimus in Catalonia et antequam ad civita- 
tem Gerundensem accedamus oporteat nos aliud viaticum faceré sub 
eodem sacramento et hominio promitlimus tibi Durfort quod non liceat 
nobis illud viaticum faceré usque dum de debito prefato sit tibi plena- 
rie satisfactum sine licencia et volúntate tua. Datum apud Marsiliam 
luense septembris anno Domini MCOVI", per manum Berengarii de 
Parietibus (2). Entre los testigos había Arnau de Fuxá y Martí, repos- 
tero del Rey. 

No sabemos los incidentes ni la duración de las operaciones milita- 
res del rey de Aragón y de los condes de Provenza y de Tulosa contra 
el de Forcalquer, que debieron empezar en junio ó julio; pero es de 
presumir que terminaron en septiembre ó primeros de octubre de dicho 
año 1206, pues el 27 de este último mes ya firmaba Don Pedro en 
Montpeller, el convenio propuesto por el obispo de Maguelona sobre 
las cuestiones ó reclamaciones promovidas por los habitantes de la 
mencionada ciudad. Según cuentan aquellos habitantes, distintas 
arbitrariedades hechas por Don Pedro, que lesionaban sus derechos y 
sus intereses, así como la demora en reconocer y satisfacer deudas 
contraidas, produjeron una explosión del descontento público y se 
llegó á la rebeldía y á las violencias de la lucha. El obispo de Mague- 
lona intervino y logró restablecer la paz, á cuyo efecto reunió en Vi- 
lanova de Montpeller, á dos leguas de la ciudad á los prelados de 
Arles, Nimes y Beziers y otros personajes, y juntos estipularon las con- viiauova 
diciones de la concordia entre el rey de Aragón y los habitantes rebel- Maga^na 
des, el día 27 de octubre, en presencia de dicho soberano y del síndico 
de la villa. El mismo día Don Pedro firmó el acta de aprobación: «Anno (1) Perg. 237 de Pedro 1, Archivo C. de A. 

(2) Perg. 243, ídem. 1906.— 28 382 J. MIRET Y SANS 

Domini MCCVI, VI calendas novembris, ego P. Dei gratia rcx Arago- 
nuiíi... bona flde.., proniitto per stipulationein vallatam vinculo sacra- 
menti vobis d. G. cadem ^ratia Magalouensi episcopo et tibí P. Lo- 
beto, ab universitate homiuuin Montispessulani actore scu sindico 
ordinato ct eiusdein universitatis nomine recipienti, (luod ego eques 
vel pedes vel uUo aliomodo, qui dici vel cxcojitari possit, non insre- 
diar villaní Montispcssulaui sivemunicipium vel aliquod de illis castris 
vel niunitionibus, quae universitati Montispessulani sunt jure pignoris 
obligata, doñee a ntxu pignoris tam villa Montisiiessulani quam alia 
castella ad jus dicti pignoris pertinentia fueriut libérala .. Acta sunt 
haec omnia et laúdala apud Villamnovam, in domo ipsius domini re- 
gis, in praesenlia domini M. Arelatensis archiepiscopi et domini P. Lo- 
dovensis episcojii. .» (1). Este documento supone una humillación ex- 
traordinaria sufrida por el rey de Aragón. El Papa confirmó este 
convenio en 13 de abril de 1207, segúu puede verse en la colección de 
cartas y bulas de Inocencio III, de Poltliast número 3084. 

Después del restablecimiento de la paz y armonía, Don Pedro per- 
maneció en Montpeller y tenemos escritura del 12 noviembre, que 
acredita su estancia en el castillo de Latas, en las cercanías de la ciu- 
dad, castillo que las narraciones exageradas de los ci-onistas daban 
Latas por incendiado y totalmente destruido poi los rebeldes en el mes ante- 
rior. Es el acta de concesión y confirmación por el Rey á favor de 
Bernat de Coll, del censo perpetuo de veinte sueldos del maell de Vi- 
lafranca: «Actum apud Latas, II idus novembris anno Domini MCCVI", 
per manum Petri de Blandís notarii domini Regís ..» Después del signo 
real, firmaron los testigos Guillém de Cervera, Guillém de Anglerola, 
Ramón Galcerán, García Romeu y Mart'! de Canet (2). 

Creemos que al concluir el año 1206 y en los primeros meses del 
siguiente, nuestro rey continuó en Montpeller y otros puntos del Len- 
guadoc. 

Durante dicho año se tramó el proyecto de matrimonio de Don Pe- 
dro con la heredera del reino de Jerusalém, María de Montferrato, 
sobre lo que han hecho novelescas narraciones los historiadores. Zurita, 
aunque no lo dice claramente, da empero á entender que la iniciativa 
de dicho proyecto partió de la corle de Acre, porqué no tenían noticia 
de que el rey de Aragón hubiese ya contraído matrimonio con liaría 
de Montpeller; de manera que, para el cronista aragonés, no influyó en 
dicho proyecto el deseo de Don Pedro de divorci irse de esta última 
señora y, por consiguiente, que éste no fué el motivo de comenzar la 
negociación. En este punto me atrevo á no admitir la opinión de Zurita, (i; Colección de manuscritos de Baluze, París; publicado por Vaissette. vol. VIII, docu- 
mento 133, edición Privat. 

'2) Pergaminos del Archivo de la Catedral de Barcelona, cubículo III. titul. Prepo.sita 
Augusti, n." 191. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 383 

quien todo cuanto sabe y dice de tal enlace proyectado, lo tomó de un 
sólo documento, conservado todavía en el Archivo de la Corona de 
Aragón y que transcribimos en su parte principal: 

«In nomine Domini amen. In presencia domini P. Dei gracia cano- 
nici Sancti Marcelli presbiteri cardinalis et domini A. Gerosolimitani 
patriarche... et G. preceptoris Hospitalis Sancti Johannis et fratris 
Symonis de Lavata et fratris Poncii Marescalci et Petri de Creissello 
aliorumque quamplurium tam clericorum quam laicorum, illustris pue- 
11a Maria filia bone memorie Conradi marchionis et domine quondara 
Isabellc regine filie bone recordationis Amalrici regis Jerosolimitani, 
juravit super sancta Dei evangelia se accepturam in viruin et coniugem 
dominum Petrum illustrem regem Aragonis nec ab hoc juramento vel 
promisso resiliet, sed in eo perseveravit usque ad consumacionem ma- 
trimonii si tamen ea qui specialiter iujuncta fuerint nunciis qui mit- 
tuntur ex parte ista ad memoratum Regem tractanda cum ipso de pro- 
fectu terre sánete compleantur ex parte ipsius Regis usque ad festum 
omnium sanctorum post proximum Pascha futurum. Alioquin ex tune 
hoc iuramento minime astringatur nisi forte de comuni consensu pre- 
dicti Regis et suo dictus terminus prorogetur. Tune enim secundum 
termini prorogationem eodem modo teneatur astricta aut etiam si ipsi 
nuncii habito prius tractatu cum Domino Papa eidem puelle ante pre- 
dictum terminum significaverint quod negocium istud non possit ha- 
bere processum ex tune sirailiter non teneatur. Hec autem ita dcmum 
omnia observabit si domino Papa et sánete Romane Ecclesie visum 
fuerit quod matrimonium racionabiliter fieri possit et ad illud perficien- 
dum auctoritatem suam prebuerit. ítem in presencia omnium predicto- 
rum nobilis mulier Maria uxor quondam predicti regis Amalrici juravit 
super S. D. evangelia quod bona fide et absque omni fraude diligenter 
operara dabit ad consumacionem matrimonii Ínter prefatum dominum 
P... et memaratam Mariam neptem eius fes decir Marta nieta de la 
otra María, viuda de Am.alrich) et ipsam bona flde custodiet ad coniun- 
gendam eam matrimonialiter cum ipso Rege et omnia impedimenta que 
accidere possent bona fide rcmovebit... ítem Johannes regni Jerosoli- 
mitani baiulus et Philipus frater eius eodem modo iuraverunt...» Siguen 
los juramentos de otros dignatarios y magnates, como Gui de Montfort, 
Aimar de Cesárea, el conde Bertoldo, Tom;\s, vizconde de Acre, y 
Elias, vizconde de Nazaret, y cuarenta ciudadanos de Acre y otros de 
Tiro. «Facta sunt hec in civitate Acconensi anno Dominice Incarna- 
cionis MCCVI", indiccione IX^, XI calendas octubris.» Entre los firman- 
tes figuran el patriarca de Jerusalém Alberto Avogadro, el gran Maes- 
tre del Temple Felipe de Plessiez y el Maestre del Hospital Alfonso de 
Portugal (1). (1) Perg. 212 de Pedro I. Archivo C. de A. 384 J. MIRET Y SAXS 

Como venios pues, todos los detalles que del hecho ha escrito Zurita 
en el capítulo 54 del libro segundo de sus Anales, están contenidos en 
el transcrito documento. La joven María cumplirá el compromiso siem- 
pre que los mensajeros que se envían al rey de Aras'ón, obtengan que 
éste efectúe la expedición en auxilio de Tierra Santa antes dA día de 
Todos los Santos de 1207, y si de común acuerdo se pactase una pró- 
rroga, continuaría manteniendo el compromiso de matrimonio durante 
el nuevo plazo; pero dichos embajadores debían antes presentarse al 
Papa y obtener su aprobación como condición indispensable. 

Existen indicios para sospechar que quizás la iniciativa de tales 
negociaciones pai'tió del rey Pedro, como también de que en la corte de 
Acre se tenía ya conocimiento de que este soberano estaba casado con 
la señora de Montpeller. En primer lugar llama la atención la simul- 
taneidad de los intentos de divorcio de Pedro I y sus súplicas al Pon- 
tífice para obtenerlo, con las negociaciones para un nuevo enlace que 
podía proporcionar á tan fastuoso y soberbio príncipe el medio de ex- 
tender su nombre y dominación en Oriente, mientras <iue la corte de 
Acre también acudía ante todo al Papa para obtener su consentimien- 
to, como si conociese la existencia de un impedimento ú obstáculo 
grave (1). Si el Papa entiende que el matrimonio puede hacerse con 
razón (si domino Papa et Sánete R. Ecclesie visum fuerit quod matri- 
moiiium rationabiliter fleri possit), la joven María está dispuesta á 
cumplir el compromiso . Estas son las significativas palabras del acta 
firmada en Acre el 22 de septiembre de 1206, cuando contábanse ya 
dos años y tres meses que Don Pedro había celebrado su boda con 
María de Jlontpeller, en cuyo espacio de tiempo fueron bastantes los 
caballeros templarios y Hospitalarios que de Cataluña y Aragón mar- 
charon á Palestina y que seguramente no olvidaron de comunicar ó 
referir el casamiento del rey Don Pedro y quizás sus recientes intentos 
de anularlo. 

Más significativo que todo esto es aún el figurar entre los dignata- 
rios y magnates reunidos en Acre el citado día 22 de septiembre (^11 de 
las calendas de octubre), para aconsejar y presenciar la firma del com- 
promiso de matrimonio por la joven María y por su abuela la viuda del 
rey Amalrich, á un alto dignatario de los Hospitalarios de Aragón y 
á otro dignatario de los Templarios de Cataluña, además de un caba- 
llero catalán de la familia de Crexell. Es cierto que el pergamino ori- 
ginal dice in presencin A. Jerosolimitani patriarche... et fratris Simo- 
nis de Lavata et fratris Poncii Maresc.dci et Petri de Creissello, sin 
mencionar su procedencia y cargo ni en qué cualidad asisten; pero 
todo induce á creer que el amanuense equivocó el nombre del primero 
de dichos dignatarios, porque era nombre no usado en Oriente y escri- (1) Véanse Innocencio III, 1. 1.'>, ejiist. 221 y Potthast, n," 2814, carta de 17 junio 1206; y la 
bula de 28 enero 1207. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, 11 EN ARAGÓN 385 

bió Simón en lugar de Ximén ó Eximeno de Lavata. Consta en nume- 
rosos documentos de los archivos de la Castcllania de Emposta y del 
Gran Priorato de Cataluña de la orden del Hospital que, desde 1201, 
era Xinién de Lavata, Castellán de Emposta, ó sea jefe de los Hospita- 
larios en Aragón y Cataluña, y por muchas de las escrituras citadas en 
este itinerario de Pedro I, consta igualmente que era uno de los princi- 
pales consejeros del rey y que con frecuencia le acompañaba en sus 
viajes. Ahora mismo acabamos de encontrarle en septiembre y octu- 
bre de 1205 y en los comienzos de mayo de 1206 al lado del monarca 
en Colliure del Rosselló, en Florensac del Lenguadoc y en Zaragoza. 
Después de esta última data no vuelve á sonar en nuestros documen- 
tos, desaparece de improviso y el 22 de septiembre se ve en el palacio 
de Acre un fray Lavata con el nombre de Simón, pero al lado de dos 
catalanes, y esto viene k comprobar que el nombre fué equivocado por 
el amanuense y que era realmente el Castellán de Emposta. Uno de 
aquellos dos catalanes no ofrece la menor duda en su identidad, fray 
Pons Marescal, templario que hemos encontrado con suma frecuencia 
en los documentos de la orden referentes á Cataluña, en los comienzos 
del siglo XHL A mediados de 1199, era ya dicho Pons maestre del 
Temple en Provenza y partes de España y en 1202, aparece como lu- 
garteniente de Pons de Rigalt. maestre en Provenza, Aragón y Cata- 
luña. Pons Marescal deja también de ñgurar en las escrituras de estos 
archivos en la segunda mitad del año 1206, ó sea en la época de la reu- 
nión y negociación de Acre. Pero, luego reaparece, á fines del 1207 
como comendador de los Templarios de Montzón, cediendo al monarca 
los derechos que tenía dicha orden de Bernat Saguardia y recibiendo 
(juntamente con Pere de Montagut, maestre del Temple en Provenza 
y partes de España) de Arnau de Calasanz, la cesión á la milicia de 
los impuestos y rentas que este percibía en el puente de Montzón y en 
Alcantera (1). En junio de 1210, era comendador del Temple de Miravet 
y se le encuentra con el rey en Teruel y, en octubre del mismo año, en 
Lleyda, según veremos en la continuación de este itinerario real. 

Por último, el Pere de Greissdlo del -acta de Acre, no es muy aven- 
turado tomarlo por Pere de Creixell, individuo de esta noble familia 
catalana, que gozó de gran confianza en la corto de Don Pedro I, sien- 
do Dalmau de Crexell, otro de sus miembros, uno de los personajes 
que hemos visto con mayor frecuencia al lado del soberano y testigo 
en muchas de las escrituras y privilegios que éste otorgó. También un 
Guillém de Crexell figura en estos documentos desde 1200 á 1203. 

En cuanto á Pere de Crexell ó Creixell, le hemos encontrado en el 
séquito del rey, en febrero 1198, en Gerona, juntamente con el citado 
Dalmau de Crexell; y ambos y el Guillém de Crexell, también men- 
cionado, firmaron las constituciones de paz y tregua que el soberano (1) Perg. 276 y 280 de Pedro I. Archivo C. de A. 386 J. MIRET Y SANS 

dictó en Tarragona, eu abril del mismo año. Pere y Dalmau son de 
los magnates presentes al acto que tuvo lugar el 6 junio 1199 en el pa- 
lacio real de Barcelona, en la celebración del convenio de Don Pedro 
con el vizconde Guerau de Cabrera. A la vuelta de Palestina se encuen- 
tra á Pere de Crexell, en noviembre de 1207, en Barcelona, en la reu- 
nión de magnates celebrada en el palacio real, al aceptar el soberano 
la liquidación general de cuentas que habia presentado su apoderado 
Guillém Durfort. En enero 1209, está también con el rey, en Barcelo- 
na, al celel)rarse el convenio sobre ciertos molinos entre Don Pedro I 
y los Hospitalarios; y, en noviembre de 1210, es de los firmantes de la 
escritura otorgada por el rey en Lleyda, referente íi la concesión de 
una renta á los Templarios. 

El lector apreciará, pues, la importancia que tiene la desaparición 
en nuestros documentos, en el seg'undo semestre de 1206, de los nom- 
bres y presencia del Castcllán de Emposta, del templario Pons Mares- 
cal y del noble Pere de Crexell y su reaparición posterior, para justi- 
ficar la identidad de estas tres personas con las de Simón de Lavata, 
Pons Maresealci y Pere de Creissello que asistieron, el 22 de septiem- 
bre de aquel año, á la otorgación del compromiso de la heredera de la 
corona de Jerasalém, en la ciudad de Acre. 

Cabe, por lo tanto, preguntarse ¿fueron el Castellán de Emposta, 
Pons Marescal y Pere de Crexell los tres mensajeros del rey de Ara- 
gón para negociar su matrimonio con la heredera del reino de Jerusa- 
lém? f.fueron ellos los que trajeron el acta original, firmada el 22 sep- 
tiembre 1206, por sus jefes superiores los Grandes Maestres de las dos 
órdenes militares, pergamino que recibió y conservó nuestro rey y que 
existe todavía en el archivo real? ¿cumplieron los embajadores de la 
princesa de Jerusalém, ora fuesen los citados Lavata, Marescal y Cre- 
xell, ora fuesen otros personajes que ignoramos, la condición esencial 
y previa de presentarse á solicitar la aprobación del Papa? ¿si el Papa 
les negó su consentimiento, como es de suponer, pues no quería en 
modo alguno acceder á la anulación del matrimonio de Pedro I con 
María de Montpeller, por qué vinieron á presencia del rey de Aragón 
y le hicieron entrega del acta del compromiso contraído por María de 
Montferrato, que ya carecía de todo valor y eficacia? (1). 

Lo cierto es que el Papa no quiso anular el matrimonio de Pedro I 
y que á pesar de ello llegó á manos de éste el act:i mencionada, así 
como que Ximén de Lavata volvió aparecer en Cataluña y Aragón en 
1208, con el elevado cargo de Gran Comendador de España, jefe su- 
perior de los Hospitalarios en la península ibérica. (i;, El pergamino (lue vecibiú uuestru i-ey .v que cxi-ste aún en el Archivo, n " 212, 63 el 
original del acta, como puede comprobarse por la simpie inspección del documento y además 
pomue penden de él dos sellos, uno de plomo y otro de cera; el primero es, al parecer, del 
cardenal legado. f. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 387 

Todos los indicios, pues, están en el sentido de que la iniciativa ó 
dirección de la negociación partió del rey de Aragón y de que en Acre 
tuvieron conocimiento exacto de que Pedro I estaba casado y que tra- 
taba de descasarse. En cuyo caso, todos aquellos magnates orientales, 
tanto eclesiásticos como laicos, prelados, cardenal, freires de las órde- 
nes militares^ que firmaron la consabida acta, incluso los catalanes ' 
Marescal y Crexell y el Castellán de Emposta, debían tener sobre la 
indisolubilidad de los matrimonios, un criterio tan poco escrupuloso y 
tan contrario á los principios canónicos y á la doctrina de la Santa Se- 
de, como el de los príncipes y señores de occidente, que ejercían el re- 
pudio de las esposas con repugnante descaro. 

El rey Don Pedro por un lado y la corte de Acre por otro toparon 
con la indomable energía de Inocencio III, quien no autorizó aquel 
proyecto, á pesar de que de él dependía el que recibiesen auxilio los 
cristianos de Tierra Santa, si bien es difícil presumir cómo lo habría 
prestado Pedro I, teniendo todavía los moros en Valencia, en Ma- 
llorca y en puntos muy expuestos üe sus fronteras. 

El fracaso del proyecto formulado en Acre el 22 de septiembre de 
1206, se ve claro ya en 1208, cuando el patriarca de Jerusalém, el 
mismo Alberto Avogadro que había procurado la negociación con el 
rey de Aragón, reunió otra asamblea de magnates también en San 
Juan de Acre, para concertarse sobre la manera de dar marido á la 
joven María, heredera de la corona, y cuando el rey de Francia, con- 
sultado por dichos magnates^ designó el conde Juan de Brienne como 
el más digno esposo que podían dar á la princesa. Este enlace efectuó- 
se con toda solemnidad y el patriarca citado coronó en la iglesia de 
Santa Cruz de Tiro, en octubre de 1210, al rey Juan y á la reina 
María. 

Fueron dos consecutivas y duras humillaciones para nuestro sobe- 
rano, el verse en un mismo año en el vergonzoso trance de tener que 
suscribir las condiciones de paz y concordia que le dictaron sus va- 
sallos rebeldes de Montpeller y otros puntos, y en el forzoso caso de 
soportar y mantener un lazo matrimonial que le producía frenética 
repugnancia y cuya disolución era la base de quiméricos planes de 
dominación en Ultramar y de otras ambiciones que se forjaban en su 
mente soñadora. 

Joaquín Miret t Sans. 

(Continuará) KR F. D. GAZULLA, MERCEDARIO LOS REYES DE ARAGÓN 

Y LA 

PÜEÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAEÍA SANTÍSIMA 

Al'KNDICE 
(Contimíación) 

IV 

1380.— Ordenanza Municipal de los Conselleres de Barcelona sobre 
la fiesta de la Inmaculada Concepción 

Postmodum vero rlie Martis Terciadecinia die monsis Decembris anno a 
nativitate domini M° CCC° LXXXX" que fuit festum sánete Lucie convocato 
Concilio centum voce preconia ferrarii vendrelli cursoris dicte Civitatis.. .. 
Ulterius fuerunt quedara proposita per dietos Consiliarios in concilio eodem 
pro quibus ídem Concilium deliberavit ut sequitur. — Primerament sobre a(;o 
si plahia al Consell que da^i a avant fos feta festa de la Concepcio de la 
Verge Madona Saneta Maria. Lo dit Consell delibera que per Reverencia de 
nostie senyor deu Jhuxst. e de Madona Saneta Maria mare sua la qual me- 
reix aquesta honor el molt maior da^i a avant perpetualment sia feta festa 
e aquella honorablement axi com lo dia del Dicmenge sia celta per tota la 
Ciutat de Barchinona e que per los dits Consellers ne sia parlat a Mossen lo 
bisbe de Barciiinoua provehint lo dit Mossen lo Bisbe que la dita festa sia 
indita denunciada e publicada a Tot hom generalment per les Trenes a fi 
que sia per cascun feel xpia perpetualment colta e observada —A rc/iico 
Municipal. Acuerdos del Consejo de Ciento, 1390 á 1393, fol. 16 j- 20, vto. 

Publicado en el «Calendari Cátala per 1' any lb98» coleccionat per Joan 
B. Batlle (L' Arxiu, Barcelona). — Por D. F. Carreras y Candi en el ar- 
tículo: De quan Barcelona instituí festa en la diada de la Purissima Con- 
cepcio. 1381. — Don Juan I manda á los cofrades de Barcelona que celebren 
la fiesta de la Concepción en su Real Capilla 

Quod confratres confratrie "domus domini Reg-is in Barchinona residen- 
tes possint se congregare die concepcionis beate Marie.- Nos Johannes etc. 
Dum recta meditacione pensamus quantis preconiis et laudibus exaltanda 
est sanctissima Virgo Maria que uobis deum et liominem protulit redempto- 
rem totis viribiis insistiraus quaüter valeamussibi ut conemur complaceré. 
Et qur Ínter alia que in hac vita sibi placida esse credimus est ut de eius 
purissima concepcione dies celeberrimus festivetur. Tenore huiusmodi nd LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 389 

su¡ g'loriam et honorem statuiímis et provide ordinamus quod omnes de 
confratria donius nostie in Civitate Barchiiione residentes teneantuí- de ce- 
tero auno quolibet die concepcionis dicte virg-inis glorioso sub ciiius invo- 
cacione est dicta Confratria fundata pariter convenire in Capellam palacii 
nostri maioris dicte Civitatís. Et sic in domino congregati lina cum ali- 
qinbus viris religiosis allectantibus obsequinm puritatis tante concepcionis 
niissam inilii ac solemnera sermonem proprium festivitati iamdicte faciant 
devotissime celebrari Ceterum operibus pietatis intentl disponimus et rite 
stabillmiis de predictorum confratrum consilio et assensu quod maiorales 
ipsius Confratrie cnm alus confratribus eligant et ordinent ex seipsis. Qua- 
tuor personas utriusque sexus qiias ad caritateni et pietatis opera noverint 
prompciores. Et ipsi quatuor onus habeant speciale visitandi in firmos ege- 
nos et pauperes et alies ex dictis contratribus quos noverint in necessitate 
pósitos et corporaliter aut spiritualiter tribuíalos et eis singula necessaria de 
bonis dicte confratrie habeant ministrare. Rogainus itaque venerabiiem in 
xpo patrein et dilectos nostros Episcopum et Capituluní ecclesie Barchinonc 
quod in predictis agendis ut coruní Religioni convenitse exhiljeant affecta- 
tos. In cuius rei testimonium hanc \ obis fierl iussimus nostro sigillo pendenti 
munitara. Data Cesarauguste Prima die Marcii anno a nativitate Domini 
M° CCC° LXXXX° primo Regnique nostri Quinto. — Rex Johannes. —Archi- 
vo de la Cor. de Ar ; R. Ib99, fol. 167. VI 

1393.— El Rey escribe al Papa demandando gracias para la Cofradía 

de la Concepción 

Sautissime pater. Cum in domo nostra sit ad honorem et laudem beate 
mai-ie virginis ordinata quedara confratria in qua sunt quasi omnes fami- 
liares et domestici nostri ad ipsorum supplicacioniem humiiem et ut ipsa 
confratria congruis honoribus decoretur S. vestre liumiliter supplicamus 
quatenus supplicacionem presentibus interclusam quam pro ipsa confratria 
flducialiter vestre porrigimus Sti. dignemini benignus exaudiré Almam 
vestram personara conservare dignetur altissimus incolumem ecclesie sue 
sánete regimini per témpora longiora Dat. Valencie sub nostro sigillo se- 
creto XX II die ffebruarii anno a nativitate domini M CCC XC III. Rex 
Johannes. — Eius humilis et devotus filius Johannes Rex Aragonum. — Sup- 
plicacio.— Supplicat S. V. devotus (iiius vester Johannes Rex Aragonum ut 
cum in eius domo sit ordinata quedam confratria vocata confratria beate 
raarie virginis quatenus si contingerit ipsum Regcni esse vel non esse in 
aliqua civitate villa loco sen castro suppositis ecclesiastico in terdicto aut 
liet cessacio a divinis et mori aliquem vel aliquo.s de confratibus ipsius con- 
fratrie aut uxorem vel uxores filios et filias ipsorum confratrum seu aliquis 
vel aliqui ipsorum confratrum qui uxorem duxerint seu ducent in futurum 
voluerint matrimonium ¡n facie ecclesie solemnizare cencedere dignemini 
plenam licenciam cuicumque seu quibus cumque prisbiteris qui ad hoc se- 
mel aut pluries electi fuerint celebraudi missas et alia divina officia pro- 
ipsis mortuis et lilis qui matrimonium solemnizare voluerint in facie ecclesie 390 FR. F. D. GAZULLA, MERCEDARIO 

ianuis ecclesiarum sen capellarum apertis et admissis quibusvis christi fide- 
libiis excomunicatis nominatim dumtaxatexceptis cum titulis opportunis. — 
Arch. de la C de Ar. U. ]i)ül, fol. 49. Vil 

1393. -Don Juan aprueba algunas reformas introducidas 
en la Cofradía 

Regie Confratrie. — Nos Johanues etc. percepimus exposicione humili 
lideliiiin nostroi'um Maioraliuin Confratrie Domus nostre tam Residenlis in 
nostra Ciuia quaiii ¡n Civitatc Barchiiirno quod de inense Septembiis pró- 
ximo lapsi nobis ac Curia nostra Residentibus in dicta Civitate fuit data et 
concessa facultas plenaria per capitulum genérale dicte Confratrie tune 
temporis celebvatum ffidelibus nostris Petro Paschasii in iitroque iure doc- 
tori et ffilippo de ferraría de nostra Thesauraria duobus ex maioralibus 
Confratrie iam dicte in Civitate barchinone residentis quod ipsi possent et 
valerent vice dicti capituli generali formare et ordinare aliqua capitula ad 
clarificaeionem et liquidacionem antiquorum capitulorum dicte confratrie 
possent nec minus eligere visitatores andatores bosserium auditorem coni- 
potorum et plura alia et diversa faceré consiituere et ordinare — Quod que 
predicti dúo maiorales Petrus Paschasii et ffilippus de ferrarla ordinarunt 
Ínter alia capitula per ipsos formata et ordinata in vim dicte sue comisionis 
quoddam capitulum sorici sequentis: Itera son tenguts los dits andadors de 
fer penyoros e executar aquelles per los deutes de la contraria o per les 
penes en les quals los confrares cauran segons quells sera donat en memo- 
rial per lo bosser qo quin pertanyera a la dita confraria. E les penes impo- 
sades al dit bosser si en aquelles caura haien executar segons quels sera dit 
per los visitadors e darles ais dits visitadors qui les han a dar per amor do 
deu axi com dessus es dit. Quapropter supplicarunt nobis Maiorales utrius- 
que capituli confratrie iam dicte ut tanquam confrater dicto confratrie pre- 
dictis assensum nostrum prestaremus nec minus ut princeps et dorainus 
predictis andatoribus daremus et concederemus auctoritatem et plenum 
posse pignorandi et exccueiones et districtus faciendi contra superius norai- 
natos. Nos siquidem Supplicacioni annuentes eorum ut decet Tenore pre- 
sentís tanquam confrater predictus laudantes approbantos et confirmantes 
nedum capitulum preinsertum sec ecian cetera capitula et omnia et singula 
disposita et ordinata per dictos dúos confratres in virtute dicte eorum co- 
missionis cum eorum dependentibus et connexis quomadmodum si omnia 

hic de verbo ad verbum exprimerentur In cuius rei testimonium hanc 

tteri iussimus nostro sigillo munitam. Data Valónele XV. ■' die Marcii Anno 
a nativitate domini M" CCC° XC Tercio. — Rex Johannes. — Dominas 
Rex mandavit mihi Petro de Ponte.— Arch, de la Cor. de Ar, R. 1902, 
fol. 188, vto, LOS nEYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 391 VIII 

1394.— Edicto de Don Juan I, mandando celebrar en todos sus dominios 
la fiesta de la inmaculada Concepción 

Edictum siipeí- puritate sánete concepcionis Maris Virginis gloriosissime 
niatiis dei. -Johannes dei gracia Rex Aragomim etc- Nobilibus et dilectis 
ac fideliljus uiiiversis et singulis offlcialibus nostris ubilíbet constitutis vel 
eorum locatenentilius ad quos presentes pervenerint Saliitem et dileccionein. 
Quid mirantur religiosi quídam ne dicemus quanquam verius ín bao parte 
nimium curíosí homines síngularem vírgineni matrera dei benedictam Ma- 
riam fuisse conceptam sine oríginali peccato dum lohannera baptístam ma 
temo ín útero sanctiticatura ab illo sancto sanctorum qui a summo celo et 
irono eterne et individué trinitatis egrediens se in eiusdem virginis alma 
viscera clausit inefabilí misterio factus homo non dubitant. Quid quesumus 
pater omnium et creator celi et terre dignum honori divino in principio 
suí operis cum nature humane secreta conderet reservavít in matre que 
ante partum in partu et post partum viígo inviolata permansít. Nonne qui 
de nihilo cuneta fecít proprie genitrice et virgini semper in concepcioue ín 
nativitate ín vita ín moríbus et denium in ómnibus custodivit singularia et 
perfecta privilegia sanctitatís Quid rursum de tante virginis coucepcíone 
ambigitur de qua uisi mii-a magnalia et mirabilia magna fides Catholia cer- 
titudo miranda non recipit. Noune singulis ín christo credentíbus longe 
prestancior admirandi materia quod fuit creaturam creatorem producere et 
virgo sine tactu pudoris effici mater Dei. Quid inquam humane mentes ad 
laudem ípsius virginis glorióse suficiunt quaní divina magestas voluit elli- 
bata gaudía matris habentem cum virgínitatis honore ab inferís et supernís 
sanctorum exercitibus in eternum voluit velut corura dominara et Reginaní 
attoUi. Defiiit quod tara excellentissime virgini in conceptu almifici sui 
corporis alíquíd puritatis vel gracie ob pretf'nsum origínale peccatum quam 
missus ad eam eelestís nuncius pacis augelus salutando ave plena gracia 
dominus tecum benedicta ía mulíeribus predícavit. Quippe taeeant oblo- 
quentes disputatores inútiles erubescant de tam preclara iramaculata et pura 
concepcionc virginis violenta producere argumenta. Decuit enim ut ea pu- 
ritate niterct qua sub deo nequit maior intelligi. Decuit inquam prefecto 
perfectam atque perfeetissimam purissimam et decorara semper extitisse et 
esse in ómnibus que omnium genuít conditorem et patrem queque ab inicio 
et ante sécula decreto eterno in consilio divine magestatís electa fuit et 
preeleeta gestare quem totus orbis nec ipsa ímmensa magnitudo celorum 
capere non sufficit. Et nos qui lícet immerití dona tanta et beneficia gracia- 
riim ab ipsa raatre misericordie ínter ceteros catholícos Reges suscepímus 
firmiter erediraus et tenemus quod prefate huius sanctissime virginis sancta 
fuit penitus et electa concepcio in cuius tabernáculo unígenitus dei filíus 
habitare dignatus est et benignus sumere quondara corpoi'is nostri formam. 
Huius ¡taque beate concepcionis beatissime virginis colimus puro corde 
misterium et eius festívitatem solemnem quam Regia domus nostra quolíbet 
anno devota exultacione eoncelebrat dísposuimus et disponimus ¡ussimus et 392 FR. F. n. GAZULIA, MRRCEDARIO 

iiihemus por oinnia ru';;iia nostra et térras aiinnatlin cuín reverencia má- 
xima celebrar! perpetuo ab univcrsis ct singuli? íidclibus ortodoxis tam re- 
ligiosis clericis quam In.vcis infimis atque medüs et supremis nec ammodo 
liceat immo fortiter prnhibemus quibuslibet evangelizantibus sive predi- 
cantibus verbum dei quitquam exponere vel proferre iii aliquam piiritatis 
ipsius benedicte concepcinuis iacturain. Sed pocius universi religiosi et qui- 
cuniquc aliud sentiré volucrint stricte dig-itum ori suo apponant cum nulla 
id exigat fidei ortodoxe necesitas confiteri. Ceteri vero sanctam huiusmodl 
et salubrem nostram oppinionem habentes illam in corde in ore et sermoni- 
bus suis mag-nopere venerentur et publicent colant et celebrent magnificent 
et extollunt ad laudem altissimi et honorem ac gloriam matris eius Kegine 
celestis porte paradisi animarum custodie salutis portus et anchore firme 
spei onuiiuní in se spcracium peccatorum. Mandantes vobis ct singulis ves- 
trum de certa sciencia et consulte sub iré nosti-e et indignacionis incurso 
quatenus supradicte nostre ordinacíonis edictum servantes et firmiter fa- 
cientes eciam rigidis cohercionibus cum timore et reverencia custodiri illud 
faciat unusquisque vestriun in districtu suo per omnia loca sólita valde 80- 
lemniter tubis clangentilius publicari ne quis inde queat ullo modo preten- 
dere ignorauciam sed pocius christiani devoti devocionem ianí dudum con- 
ceptam de tan sacratissime virgiuis g'loriosa concepcione adaugeant in 
cordibus suis et ammodo nostris in populis super huius modi os iniqua lo- 
quencium obstruatur. Datum Valencie sub nostro sigillo secreto Quarta- 
decimadie Marcii anno a nativitate doniini Millesimo CCC" XC Quarto. — 
Rex Jnhannes. -Dominus Rex mandavit Petro de Benviure et fuit visa per 
confesorem domini Regis et doctorem R. quibus comissa extiterat (1). — 
Archioo de la Corona de Aragón. Registro 1883, fol. 62, vto. IX 

Promulgación del Edicto anterior. (Llil)r. de la Confr. fol. 10, 11.) 

A honor e reverencia de nostro Senyor Deu Jesu Crist e de la sua glorio- 
sa iMare Vcrge, nostra Dona, sancta Maria. Oyats tots attesament lo digne 
e saludable Edicte quel molt alt Senyor Rey ha novelláment ordonat de e 
sobre la sancta e pura concepcio de la Verge, Mare del nostre Salvador, 
regena de paradis.- — Es a saber que com alguns religiosos, aixi en lurs dis- 
putacions com sermons haien volgut dir que la dita Verge, esperaní^a e 
consolacio deis pecadors, fo concebuda en peccat original; e altres e los de- 
mes, e molt pus dlgnarnent e honesta, affermen e tenguen lo contrari, so es, 
que la dita concepcio (o santa e eleta e singularment privilegiada, quitia e 
exempta de tot peccat e falliment; e daquesta oppinio e creencia sia lo dit 
senyor Rey, lo qual e sos alts predecessors los senyors Reys de bona memo- 
ria ne han tot temps celebrada sollenna festa cascun any, appellada Con- (1) Este edicto con algunas variantes se publieó en la obra • Aureum opus regalium privi- 
legiorum ei\itati9 et regni Valentie, eto,> fo'. Lít;, vto. Valencia 1515 La<lata es: Dat. valeu- 
tie prima (lie iannari qua festum purificationis huius sanctissime virginis celebramus anno 
Anat domini M CCC XC IIII. Kegnique nostri VIII». CACIQUISME POLITICH EN LO SHGLE XIII 393 

cepcio do la Verqe Maria; e algún fcel Christia no puxe sufficientrnent 
benehir ni lohar tan alta e tan excellcnt e meravellosa criatura, com es la 
Verge misericordiosa, nostra Dona, sancta María, la qual per subirana pie- 
tat 6 gracia divina nos ha produit son propri Creador e del cel e de la térra, 
ver Deu e ver home per reembre lo humanal linatge de poder del enemich 
de natura, e de la qual la fe cathoHca no reeb ne creu ne testifica sino coses 
molt meravelloses e sobirauament viituoses. E majorment una, en pronun- 
ciado e memoria de tota persona devota, deu ficar los genolls en térra e al- 
ear en sacriflci de laor les mans vers lo cel; so es que aquesta gloriosa Verge 
es Mare do Deu, per la qual es reconciliada la humana natura a nostre 
Senyor Deus o uberta a tots veis penidents la porta de Paradis. — Per so lo 
senyor Rey, ab lo dit honorable e meritori Edicte c ab la present sollemne e 
graciosa crida estableix e ordona, prega e amonesta, diu e mana a totes e 
sengles persones e feels Christianes, aixi Rcllgioses e Clergues com Seglars, 
de qualsovol linatge preheminencia, dignitat, estament e condicio sien, 
que daci avant sentiuts se pus dignameut e devota, que no han flns al jorn 
de huy, de tants bencücis e grades com tot dia reebem cascuns de la Verge 
piadosa regina de gloria, plena de gracia e beneyta sobre totes les fembres, 
electa e sanctiflcada per tota la Sancta Trinitat, celebren e colguen casciin 
any la dita festa de la sua beuavyrada concepcio ab gran reverencia e ho- 
nor. - E daci avant no sia licit, aus veda e inebeix fortament lo senyor Rey 
a qualsevol pieycants la páranla de Deu explicar o dir res contra la dita 
sancta e beneyta concepcio de la Verge Maria.. E tots, aixi religiosos com 
altres, qui ais ne vuUen o ahien volgut sentir sen tanquen estretament les 
lurs boques, com alguna necessitat de la nostra fe catholica no requira qucl 
contrari sen hala a confessar ne a creure en alguna manera E los altres qui 
son daquesta saludable oppinio e creen(;a, aquella en lur cor, memoria e 
paraula publicanient honren, colguen, celebren, magnifiquen e exalcen per 
tot lur poder e saber a lahor e reverencia del Altií'rae, honor e gloria de la 
sua beneyta Mare, regina celestial, tabernacle de eternal repos, custodia de 
les animes, port de salut, ancora e refugi e segura via de tots los pecadors, 
qui loen e beneixen lo seu nom e spereu devotament en la sua clemencia e 
aluda. 

Fr. Faustino D. Gazulla, Mercedario. 

(Se continuará) . CACIOUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 

(Continuado) Regnat d' Anfós II «lo Lliberal». — P.ihiu y lo Vescomte d' Ager. - L' assessi- 
nat d' En Travau (1294). - Guerra entre lo Vescomte d' Ager y lo Comte d' Urgell 
ab Galcerán d' Angleroia (i286).-Palau absolt Je la enquesta d' En Ferie de Sala- 
nova.— Mes gucrres civils en lo comtat d' Urgell. -Lo Comte de Pallars procurador 
general de Catalunya, obrint informado á Camarasa.-Paiau comovent ais vehins. 394 F. CARhERAS Y CANDI 

— Conflicte y coiidempiia Jcl Coime de PalUrs.— Desconfianza del Rey en la venda 
deis do 1 enges d; Cubells -La guerra ab I-ran^i en 1289 - Cama. asa tramet sa host 
al RmpurJá.— Dos pieberes denunciáis per obseivar 1' interdi! de la Iglesia.- Les 
corts de Monteó del 1289 -Pt-llicer delegat deis contraris d' fin Palau - Decret ge- 
neral de suspensió deis oficiáis de Catalunya comprensiü d' En Pere de Palau. - 
Assessinat d' En Pcllicer - Les r;n les reyals de Camarasa passen al Coniled'Ur- 
gell C1290) 

Ai iniciarse lo regnat del fiU Primos'énit de Pere «lo Gran», la figu- 
ra política de Camarasa, En Pere de Palau. comengava á trovarse én 
bones condlcions per repetir les malifetes passades, conservant la au- 
toritat que rebía com á perceptor de drets de la Corona. En 1 ' any 1286, 
agitava á la regió vchina á Camarasa, una guerra parcial entre N' Al 
varo de Cabrera vescomte d' Ager, aliat ab son germá, lo Comte d' Ur- 
gell, contra d' En Galcerán d' Anglerola. 

Palau no podía restar inditerent á aytal Uuyta per sa amistat ab lo 
Vescomte d' Ager, prou sovint comprovada en molts fets hont oberta- 
ment 1' afavorí. Quan En Palau adquirí lo castell de Priva, lo mete sots 
la jurisdicció del Vescomte, en perjudici de la del Sobirá; essent bat- 
lle de Santa Linya, procura aumentar les pretensions jurisdiccionals 
del Vescomte d' Ager, consentint que usas del raer imperi en lo lloch 
de Vilanova, part integrant de Sar.ta Linya y pertenencia del Abat 
de Bellpuig. 

Per mes que correspon al any 1294, bo será aquí retraure 1' homey 
d' un home de Vilanova de Bellpuig, del que 'n fou enculpat En Joan 
Coscollera, vehí de Santa Linya, hont hi apar ab evidencia la con- 
xorxa entre Pere de Palau y lo Vescomte d' Ager. 

Joan Coscollera sortí de Priva, á invitació deis seus amichs Barto- 
meu Vicents y Bernat Murich, per atiar á unes vistes que aquests ba- 
víen de teñir á Vilanova de Bellpuig ab En Pere Vicents y Pere Mu- 
rich la causa de quals vistes Coscollera desconexia. Tant Bernat com 
Bertomeu, eren bandits ó bandejats del lloch de Vilanova, per 1' Abat 
de Bellpuig. Durant lo camí Bernat Murich li digué: 

— Joan, sins trobavem ab nostres enamichs, valriesmen? 

Feya referencia ais qui mataren á sen germá Balaguer Murich. En 
Coscollera li respongué, que, no tant sois contra dits enemichs li 'n val- 
ria ó ajudaría, sino que contra son matcix pare, anant plegats. 

Quan sigueren á, Vilanova feren vía vers lo coll de Lloren^., hout 
jugaven á gresca alguns bornes de dit lloch. Entre los qui miraven ais 
jug-adors hi havia En Pere Travau y pujanthi, En Bernat Murich li 
digu¿: 

— Qui tic (f hi aquí) guia, bacalar? 

Lo nom bacallar, aumentat á vegades ab lo calificatiu de pudent, 
fou durant molts segles, un deis majors insults usats á Catalunya (235). (235) Vepis la nota posarta per Bofarull y Flotat?, á la siia edició de la Hisloria de Jai- CACIQUISME POLÍTICH EX LO SEGLE Xlll 395 

Tant increinent ha vía prés en lo segle xiii, que s' arrivá al extrem en 
les corts de Mout§ó del 1289, de substituir la paraula baccalarius, usa- 
da en los Usatg'es, per la de iuvenis Iwmo (236). 

En Travau, al sentirse axis reptar, ent -á eu temensa y fugi vers 
iJassaZ de Vilanova. Murich lo perseguí apuuyant sa UanQa, seguit 
d' En Coscollera, d' En Vicents y altres persones. 

Junt al Bassal, Travau tira la sua llanca coutra d' En Murich, 
sense tocarlo. En cambi aquest llencantli la seva, 1' encarta del cors 
tentlo caure y sobreveninthi En Vicents, d' altre llaupada lo mata. 

Comes aquest homey, los tres fugiren al castell de Priva, hont lo 
batlle Puigvert, los apresoná Jlentres sos dos companys eren menats 
al castell de Cessa, del bisbat d' Osea, En Coscollera resta á Priva flus 
al día seguent en que arrivanthi En Pere de Palau, ordoná tancarlo 
dintre una bota. Allí hi passá sis ó set dies, aconduintlo al castell de 
Lloren?. Cora al sortir de Priva, digués En Coscollera que apelava al 
seu senyor lo Rey d' Aragó, obgectá ab veu ayrada Pere de Palau: 

— Via, vía, encara 's gira. 

Y lo feu portar al dit Castell per la sua gent. 

Passades sis ó set setmanes d' estar en la presó de Lloren^, fou 
entregat á En Belit, procurador del Vescomte d' Agor, menantlo á 
Farfanya, lloch que diu lo procés era terme d' Os. Quan exiren del cas- 
tell de Lloren? digué En Palau á En Coscollera, que, per sentencia y 
de dret, precisiva entregarlo al Procurador del Vescomte, obgectantli 
lo presoner: 

— Pere de Palau, guardat que fetz, que yo horn son del senyor Rey, 
et a el me apel. 

Palau demaná al Rector de Lloreni; lliurás instrument de com ell 
entrega va lo pres al Vescomte, per virtut de la sentencia dictada á 
Lleyda. 

Lo procurador Belit lo tingué set meses prés á Castelló, subgectant 
lo al torment á causa de la mort d' En Travau, de quin crim may ell 
fou confés, puix no se 'n declara fautor. 

Sos amichs li facilitaren cinch cents sous que se li exigien per 
rehempció, cobrats per N' Alvaro de Cabrera y En Pere de Palau, se- 
gons afirmaven los qui los hi pagaren. 

La guerra contra N' Anglerola de que parlavem mes avant, prompte 
acaba, puix lo rey Anfós hi posa treves á 19 de febrer de 1'286 (237). 
Y ais pochs dies, 90 es, al primer de mar9, maná estimar los danys que 
comete Alvaro de Cabrera, contra Galcerán d' Anglerola en lo lloch de me I. plana 228 Tamlié se pot consultar la Tradició Catalana del Dr. Torras y Bages, nota 
de la plana 274 (I." edició?, 

(236) Hinojosa en sa obra El régimen señorial y la cuestión, agraria en Catalunya durante 
la Edad Media, nota 3 de la plana 215, copiantho de Guílhlermoz Estai eitr V origine de la no» 
blease en France au Moyen age. (París 1902) planes 110 y 111. 

(237) Registre 63, foli 61. 396 F. CARRERAS Y CANDI 

lii Atmetlla, i|uiii;i informació se comisiona á Pere de Palau y Arnau 
Vives, de Camanisa (238). Palau merexía encara alj^una confi inga del 
Sobirá. Y ab la cooperació deis seus grans aniichs de la cort reyal lo 
Comte d' Urííell y lo Vescomte d' A^er, anava aviat á aprontarse 'n. 
Per manera que casi al matcix temps obté del Monarca completa in- 
dempuitat de la euquesta practicada contra d' ell, per N' Eximen Peri9 
de Salanova. Mitjan9ant la entrega de deu rail sous barceloneses, lo 
rey Anfós li perdonA totes culpes de que esdevenia responsable (239). 

L' esperit que informavan A la justicia del segle xiii de redimirse 
de totes penes, ñns de la de mort, ab entrega de diner, ho posa de re- 
lleu un fet que 's menta en lo procés d' En Pere de Palau. Dos vehins 
de Cubells y dos de Lliminyana', que robaren una gran quantitat de 
blat del terme de Cubells, caygueren A mans de la justicia. Los dos de 
Cubells, per diners que donaren al batUc l'ere de Palau, foren absolts 
y en cambi ios dos de Lliminyana, que no hagueren manera de trovar 
diner, moriren penjats en les forques. 

Lo pitjor es, que, en aytals relieihpcons pecuniaries, no sempre lo 
dampniflcat percibía la esmena del dany sufert. Consta en lo mateix 
procés, que, quant En Tort de Slontgay fó prés per robar mestura A 
En Redón de Camarasa, lo bátlle Palau 1' absolgué per xexanta sous, 
et no feu neguna esmena de la mestura an p. redon. Altre tant suceehí 
en la robarla d' una bestia somerina y en diferents ocasions en que 
rebía diners En Palau y res pagava al robat (240). 

May com en 1286, les circunstancies se li podien presentar tant fa- 
vorables A P.tlau, per obtenir remissió de penes, entregant sumes pe- 
cuniaries. La documentació mostra, que. freturós de diner lo Rey d' 
Aragó, se '1 procurava prou sovint en esta forma, per mes que la justi- 
cia 'u valgués menys. Son en gran nombre los perdons que ell atorgA 
consemblants ais que acabém de referir (241). 

La política económica del i'ey Anfós «lo Lliberal» es digne d' estu- 
diarse detingudament. Fou preocupació sua realzar 1' e)-ari reyal de 
la postrado A que arrivA al morir Pere «lo Gran». Es un deis actes 
mes trascendentals d' esta política económica la conquesta de Menorca. 

A mitjans del any 1286, en que Palau se vegé Iliure de la enquesta (238) 1286.— «Fidelihus suis Petro de palacio et Ai-naldo vives de Camarasa, Salutem et 
gi-ati.-im. M.aiidamus uobis quatenus uisis prescntihus eatis personaliter apud locum de ía- 
inenla uidemlum et cstimaudum malefactam seu damumim quam Xobili Aluaro vicecomeB 
Aggerensisdicitiu-intulisse Noliili Gauceraudo de Angularia íq dicto loco de íameula ét 
tacta extimacionem dicte uiale facte seu dampnuiu dati ibidem eidem Gaucerando illud quod 
inueuerltis super eo uobis mitatis sigillonim umniuiiiie intcrclusuin. Datum barchinone ka- 
lendas Martii.. (Registre 6i, foU 76). 

(239) Registre 61, foli ICI. 

(210) Apéndix nombres CXXXVEH, CXLIII, CXLIV, CXLVII, A OLIII. 

(241) De diferents exaccions comeses contra lo Sobirá. fou absolt Pere de OaragOQa pa- 
gautli 2,1,000 sous barceloneses á 30 d' agost de 1236 (Reg. 64, fol. 110); lo jueu Maymó Serveno 
l)er altres 700 sous, sigue absolt de les exaccions comeses en les batUies de Terrassa, Fiera y 
altres á 15 d' agost de 1286 (Reg. 61, fol. 110). CACIQUISME POLITICH EN LO SEGLE XIII 397 

d' En Salanova, questionareii los hornos de Camarasa ab alguns vas- 
salls del Prepósit de Solsona, motivant represalias, sense que hi hage 
conexió ab los tets que ressenyém (242 ). No podrém dir altre tant de 
la guerra que contra Ramón d' Anglerola y Guillém de Josa, mantin- 
gueren lo Comte d' Urgell, lo Vescomte d' Ager y Pons de Ribelles. 
Avants era Galcerán d' Anglerola qui Iluytava ab aquests grans se- 
nyors catalans y ara es Ramón d' Anglerola ¿H¡ haurá alguna errada 
de nom? 

Lo Rey conmina al Comte, al Vescomte y á En Ribelles, á servar 
les treves que ell havía imposades en dita guerra, les quals, llavors 17 
de juny de 1286, eren tan mes necessaries per la térra, quan aquesta 
s veya invadida per les hosts de Franca y de Mallorca. Per lo molt 
interessant que es la orde conminatoria d' Anfós «lo Lliberal» dicta- 
da en la predita data (243) la continuam sencera: 

«Nobili et dilecto Ermeugaudo comiti vrgellensis. Sapiats que nos 
auem entes que uos no uolets teñir les treues qui donam sobra la gue- 
rra que auetz uos e en poní; de Ribelles e naluero ab en R. danglerola 
et G. de josa les quals donam axi be a els per uos com a uos per els. 
On com lo noble en jacme auoncle nostre tenga asetjat lo castel de 
castel nou et fa(;a aiustaya do gens strayes per entrar en nostra térra 
la dita gerra (guerra) uostra fa gran erbament ais nostres grans et pe- 
riloses afers per qo cor li tolricu? gran res de nobles et de caualers de 
Catalunya que perqué deim eus manam que uos tiugats les dites tre 
ues axi com per uos son a uos manados no uolents que nos preugam 
tan gran dan ni minua ni la nostra térra. En altre manera sapiats per 
cert que si per colpa de uos nos ne nostra torra preniem neguna min- 
ua ne dan que no es negu nostre a que uos ho carregassem tan 
fort com a uos fariem. En axi quous dariem a conexor que uos sots 
enemic nostre. E sobre estes coses trametem uos lamat nostre en p. al- 
cher caualer nostre a qui creiats de tot 50 quous dirá do part nostra. 
E uolentuos desengañar daytant que si uos les dites treues no tenets 
que sapiats que totes les osts irien contra uos. Datum bai-chinone XV° 
kalendas julii». 

Molt fort y en páranles prou clares s' expressava lo Monarca, qui 
tres jorns després encara los dirigí una segona conminado, perqué 
cesassen encontinent tota Uuyta entre ells (244). No cal dubtar que fou 
obeyt, puix en avant no 's trova rastre d' aytal guerra. 

Retornant á les trapaceries d' En Pere de Palau, s' ha de colocar (242) Fer respondre de certa fianza que dos homes de Camarasa prestaren al Prepósit de 
Solsona, foren apresonats per lo porter reyal Ramón de Castelló. En venjancja, aiguns de Ca- 
marasa 3' apoderaren de tres hornea que hi havia á la torra de Santa María, propietat del 
Prepósit de Solsona. Lo Eey tractA d' acahar estes represalies lo 6 de maig de 1286. (Reg. 66, 
fol. 77). 

(243) Registre 66, foli 129. 

(244) Registre 66, foli 136. 

1906.— 29 398 F. CARRERAS Y CANDI 

entre les que ell mes finament porta á terme, durant tota la sua vida, 
la eiiquesta actuada á Camarasa en dit any 1286. Anfós «lo Lliberal», 
dedicat del tot A la loniiuesta de Menorca, dexá de procurador gene- 
ral á Catalunya áN' Arnau Roger, comte de Pallars, ab facultat de 
nombrar veguers en les vcgueries (4 d' abril de 1286) (245). 

Perc de Palau, actuant novaracut de batlle, escrigué al Comte de 
Pallars que vingues a Camarasa que tais baralles hi havia e ta's han- 
dos, que no podie exir a cab. 

Axó era Uuny de la vritat, puix llavors no exibtien á Camarasa 
baralles, ni bandos, ni males volences, que una baralla que hi bagué, 
s' havía paciflcat sens contrast de ningú. 

Lo Procurador Reyal ana. á Camarasa, investiga y no trovant los 
fets que li havicn donunciat, tractá d' entornar.>en. Pere de Palau 
1' induí á cambiar de pensament, portantlo á obrir informado general 
en la Vila, aduhint, que, haventse passat quin9e anys de la derrera, 
podría obtenirne vint mil sous ó mes. Es dir que la informado era 
sois examinada, baix son aspecte econóraich ó dt ncgoci, no sots lo 
d' un acte de justicia. 

La proposta fou del agrat del Comte y juntant lo consell de la vila, 
exposá, que era en volemat que hi fes inquisicio sobre moltz wa's que 
trobave que s hi havien feitz. Com Camarasa no disfrutava de privilegi 
especial per virtut del qual, estigués cxempt de tota informació per 
delietes comeses en anys passats, los prohoms presents al concell, no 
se 'n pogueren excusar, y res hi coutradiren. 

Desplahía á En Palau tanta pasivitat. Cridant á trenta deis millors 
homes de Camarasa, les hi digué: Prohomens, per tot quant Deus vos 
ha donat no otorguetz al comte que hich puxe fer inquisicio, que si 
ho fetz tots sotz desfeitz, que aquest Comte no ha cura sino de diner 
a trer etc. et si os defenetz be et estatz be ferms, irasen. 

Alguns deis presents aceptaven lo maquiavélich concell: altres lo 
refusaven: y davant tanta indeterminado y vehent que per aquest 
costal no hi hauría conflicte, Palau prengué una vía mes segura. 
S' adregá á comoure al poblé baix, ais homes que, no teniut res per 
perdre, están sempre aparellats á moure brega. Com no podía treure 
la cara obertament, se valgué de son cunyat Ramón Mascaró y d' En 
B. í^alat, los quals sermonaren ais mesquins, obtenint qo que 's pro- 
posaren. 

Lo poblé s' esquivó (diu lo preces) tant fortament que com foren 
deuant del Comte. dixeren alguns del poblé, a pesar deis paers, que 
tot hom que inquisicio hi volgues fer, que morís. Tal cridoria se mogué 
en la casa del concell, que lo Comte de Pallars y tots los cavallers de 
sa comitiva, s' alsáren resoluts. Los paers, ab 50 deis millors homes 
de la vila, metentse de la part del Comte y llensantse vers lo poblé, (2i5) Registre 66, folis 32 y 31. CACIQUISME POlITICH EN LO SEGLE XIII 399 

ab grans empentes tragueren á tothom de la sala del concell. Y diri- 
g-intse al Procurado:' Reyal, 1' instaren á fer inquisició ó qo que millor 
li sembles. 

Arnau Roger de Pallars, s' ayrá d' aquesta actitut hostil y la 
conversa seguidament haguda ab Paiau, acaba de calar foch á les bra- 
ses. Deiausojo (U replicaba aquest seg'ons lo procés) que deis pagesos 
rebelles, que negú horn non porie exir a cah; hon vos conseyl que facats 
justar les hosts et les faets venir aqui et que 'n prenatz L o LX, que en 
altra manera no ^n porietz exir a cah. Aceptant lo Comte lo concell' 
resolgué passarhi ab la host reyal. 

A r endemá, quan los paers, ab xexanta deis jurats, anaven á par- 
lar ab Arnau Roger, de la inquisició, aquest los maná que '1 seguissen, 
sots pena de rail morabatins al qui no ho fes. Tots li demanáren perdó, 
adregantse ais cavallers presents y á dos savis en dret perqué hi 
intercedissen, aduhint que, puix culpa no havien, no vinguessen en 
mala fama, que ells já 's metrien en son poder, pro que 'Is fes jutjar 
degudament y si culpables resultaven, los castigas. 

Lo Comte los entrega á Ramón de Camarasa, qui tenía la guarda 
deis presoners y pujantlos al Castell, meteren á la presó ais paers y á 
xexanta deis jurats. Aquell mateix día, á la hora baxa, regonexent 
Arnau Roger^ la sua injusticia, los deslliurá ab flanea de dos mil mo- 
rabatins . 

Los fets serviren per esdevenir necessaria la inquisició á Camarasa 
y llochs propers, resultantne teñir d' entregar llurs vehins, 7,500 sous 
y altres 500 sous los jueus. Los jueus de Camarasa, pagaven cada any 
á En Palau un tribut en especie que podía valer de 20 íl 30 sous. 

No li era possible, al Comte de Pallars, portar en sos mes petits de- 
talla la percepció de les sumes imposades ais qui resultaven ab impu- 
tacions en dita inquisició. Per lo qual se valgué d' En Tere de Palau 
conseller del Comte en aytal oportunitat, qui, una vegada fora lo Pro- 
curador Keyal, se dedica á exigir les majors quantitats pecuniaries ais 
vebins condemnats. 

Tristísima situació la d' aquellos pobres gents sempre subgectes á 
innombrables vexacións: entre una y altre extorsió, los petits patrimo- 
nis s' arruinaven al naxer. Y no fem suposicions aventurados, sino qu9 
certs fets obrants en lo procés, motiven nostre aflrmació. 

Un vehí de Camarasa, Ferrer Maeller, sigue tatxat á pagar 20 sous 
per motiu de la inquisició predita. No tenint aquesta suma, Maeller 
tractá de vendres un petít oliverar, oferintlo al propi Palau. Aquest 
ap.arentant n-j convenirli dita compra, després n' hi oferí 25 sous. 
Refusá donarlo En Maeller, per preu tant baix, puix constava de mes 
de 30 oliveres y se judicava valer 60 sous. Pro com de cap manera lo 
pobre home podía pagar los 20 sous exigits per lo repartiment impo- 
sat á consequencia de la inquisició, digué al Batlle <^Donchs lexar uos 
he la vila'> — «Siu fas yo auré paga» respongueli En Palau. 400 F. CARRERAS Y CANDI 

Ais pochs dies trova manera de sortirse de tan apurada situació, 
mercAs á que Guillrm Pcllicor y GuiUém Martí li compraven 20 olive- 
res per 21 sous. 

Palau conexedor deis tractes, quan los dos compradors escapsaven 
les branques, hi traiuett> un saig, prohibint passar avant en la tallada, 
per rahó, segons deya, de que devien pervenirll á eli les oliveres, puix 
li competía dret de fadiga, per rebrehi 20 sous censuáis en aquelles to- 
rres. Ab lo que s' apodera de tot 1' oliverar, feu tallar los arbres, y 
després de prous páranles y rahonamcnts, sois li entrega 15 sous á En 
Ferrer Maeller. 

Per la mostra pot judicarse si 'n comete de robaríes ó lladronicis 
En Pere de Palau, durant los tres anys que dura la percepció de les 
sumes per les quals foren tatxats los vehins de la batllía de Camarasa, 
á causa de la enquesta del Comte de Pallars (246) 

Durant 1' istiu del any 1286, s' aviva la guerra entre los reys d' 
Aragó y Mallorca. La formació del exércit de Catalunya, porta á An- 
fós «lo Lliberal», á exigir un nombre determinat de gont ais pobles de 
realench, proporcionat á la sua importancia. GuiUém Olomar encarre- 
gat d' aytals componendes, deraaná ais pobles de Camarasa, Cubells 
y Montgay en 3 de septembre de 1286, contribuliissen ab doscents ho- 
mes á la campanya (247). 

Ja batlle de Camarasa, En Pere de Palau jugá lot son maquiave ■ 
lisme contra deis seus enemiclis polítichs. Té manera d' acusar de re- 
belió á vehins de Camarasa y de que lo Rey, acullint sa acusado, ma • 
nás á En Comengés, veguer de Cervera, 1' ajudés á castigar ais rebe- 
láis (248). 

Apuntat aquest fet (que no sería de grans consequencies á judicar 
per no parlarse mes d' ell), devem afegir que en la cort del Rey se des- 
confiava prou de Li probitat deis actes del Batlle de Camarasa, encara 
que fós apariencia del contrari en determinades disposicions reyals. 
La manifesta desconfianía á que justament donaven ocasió certs con- 
tractos d' En Palau en perjudici deis dr ets de la Corona, se dexá veure 
en est mateix any 1286, ab motiu d' una de les sues continúes tran- ¡2461 1289 16 de febreí-). — •Hominibus de cubelli» Mandamus uobis quatenus de deuaris 
qui restant ad soluendum de illa inquisicione quam contra uos tecit Comes pallariensis quon- 
dam racione plurium mnliflciorum per uo* iit dicitur comissorum lespondeatis Petro de pa- 
lacio loco nosti'i qui eos dcbct recipere in solutum illorum quos sibi debemus et quantum 
sibi solueritis racione ista signiticetis nobis uel tliesaurario nostro A de bastida. Datura ilerde 
kalendas Martii. .lacobus de Cabannls». (Registre 78, fol. 41). 

(247) Registre 66, foli I8ó. 

(248) 1286 (30 octubre).— «Dilecto suo Comengesio vicario Ceruarie Salutem et dilectio- 
nem Intellexinius perfideiem nostrum P. de palacio bajulum de Camarasia de Cubéis et de 
Montgay quod liomines dictorum locorum rebellantur ei et sunt rebelles jurisdiccioni nostre. 
Quare mandamus uobis quatenus incontinenti accedatis simul cum dicto P. de palacio ad 
dicta loca et quoscumque inueueritis rebelles jurisdiccioni nostre tamdeeorum rebellitate 
quam de alus injuriis per eoscomissis simul cum dicto P. de palacio puniatisac modo debito 
corrigatis prout fuerit faciendum-. (Registre 67, fol. lio). CACIQUISME POLlTICH EN LO SEGLE XIII 401 

saecious. En tal concepte te especial interés la reserva que feu lo rey 
Anfós al autorisar certa venta que ja havía atorgat En Palau (249) 
consignantse en les actuacions del procés (250), que Palau assegurá 
al Rey, 1' equivalent d' aquests dómenles en un casal de molins del 
terine de Camarasa, que ja era aíjensat al propi Rey, pro que llavors 
passava desapercebut. Quin casal no valía ni la meytat de lo que su- 
posava En Palau, ni la tercera part del preu deis domeng'es de Cubells 
que havía venuts. 

En r any 1289, Palau seguía en la plenitut del exercici de la copdi- 
ciada batllía reyal de Caraanisa. En lo lloch vehí d' Alniinara, exer- 
cía lo propi oflci Jaume d' Alarich, teninthi com á llochtinent á en Gui- 
Uém Gomir (251). 

La guerra ab Franpa prengué mal aspecte, en 1289. Garriguella y 
altres llochs del Empurdá, havíen caygut á son poder, y 1' enesprat 
castell de CannenQó, estava en gran fretura. Lo rey Anfós ab son exér- 
cit guerrejava contra lo de Castella y son germá 1' infant Pere, tenía 
á Catalunya la comandació general. Convoca á tota la térra per fer 
cara á la gran potencia del enemich y Pere de Palau rebé sentblant- 
ment una lletra requerintlo, sots pena de bausia, á passar al Empurdá 
ab tots los homes deis llochs ahont regía, qo es, de Camarasa, Cubells, 
Montgay, Lloren9 y Santa Linya. 

A Camarasa, tothom s' aparellá per acudir al socors de la térra, 
ab molta pressa: les campanes metien lo só; se feyen alimares ó foga- (249) "Sit iiotuin dinctis quod ego Petrus de palacio de Camanisa quare uos Illustriasime 
domue Alfonse dei si'atia ReK Aragouis et Valeucia ac Comes barchinone fecistis aiihi gra- 
ciam et dedistis etiain Mcentiam vendendi quendam partem quorundam pocessionum qnas 
per vobis teuebam et adhiie in parte teueo per vos apiid villam de Cubéis G" rosset eiusdem 
locide Cubéis per precio Diionim mille solidonim jaccenses quam quidein graciam et licen- 
ciam mihi concessistis et dedistis ad mei instanciam tali pacto adieeto ut ego debeain uobis 
assignare super alus honoribus meis Ídem iu iiuo bonores predicti quos veadidi et teneo per 
vos miuus iialent. Ex certa sciencia et habita deliberatione recipieudo graciam per uos mihi 
factam in predictis ne jus uestrum valeat in aliquo deperiri dono et assigno uobis predicto 
domino Hegi et uestris perpetuo illud minus fallimentum si quod est uel esse posset in eo 
quod vendidi et adhuc teneo per uos in predictis honoribus de Cubéis super illis molendinis 
uestris quos habeo in Camarasa super quibus molendinis uos domine semper habeatis recur- 
aumet jusurum iu ómnibus et per omuia saluum sicut in honoribus quos nuuc ego uendidi 
habebatis. Aetum est hoc XVII" kalendas Decembris Auno domini M" CC" LXXX° sexto 
Sig^ num mei petri de palacio qui boc tirmo et laudo». 

Lo Rey ht posa lo decret aegueut d dita escriptura. 

• XVII" kalendas decembris anno domini M'CC" octogésimo sexto cum P. de palacio ven- 
didisse in Cubellis quosdam honores quos tenebat per domino Rege (uit sibi firmatum per 
dictum dominum Regem ipso petro dante et assiguante sibi jus quod habebat in ipsis hono- 
ribus in alio loco competenti sub hac forma: Signum Aifousi etc. qui prcdictam vendiciouem 
flrmamus dum facta non fuerit in preiudicium nostri saluo tamen censu nostro et alia Jure iu 
residuo houorum dicti petri de palacio quod per nobis teuet et iu defectu istorum honorum 
uendicionem saluamus jus nostrum in molendíuis dicti P. de palacio quod habtt iu Camera- 
3ia quod Ídem p. uobis obligauit racione predicta cum publico instrumento apponitum hic 
per manum R. scorna scriptoris sui ín portu salodii die et anno predictis-. (Registre tj4, 
foli 114). 

(250) Apendi.x apartats nombres LXXXIX y CIX. 

(251) Registre 80, foli 21. 4Ó2 ¥■. CARRERAS Y CANDÍ 

tes de seüyals, per los clms deis puigs, á fí d' aplegar rápidament á la 
freiit dispersa; los honies uiiaven y exíeu de la vila. Ne partí una liost 
de ilO hüines, eomanada per En Perc de Palau, üll d' En Guilléin, los 
quals sortiren ab tanta pressa que ni los pares esperaren ais filis (252). 
Los qui no hi podíeu anar personalnient, hi trametien altre home en 
son lloch, exccptat lo batUo Palau, que no hi contribuhí do cap mane 
ra. Llavors se li obrí á En Palau una nova mina d' argent, que devía 
donarli grans rendiincnts, explotada per ell segons n' era mestre. Pie 
goníi per la vila, que cll absoldría d' anar á Figueres, ais qui se li re- 
dimissen ab diners, obtenint axis mes de mil einclicents sous y res- 
tant en llurs cases, passats de la meytat deis bornes d' aquells llochs. 
(¿uines quantitats, á despit de les reclamacions formulados mes avant 
per los interessats y de les ordes terminants expedidos en diferents 
ocasions per lo rey Anfós, per 1' infant En Pere y per lo rey Jaume, 
may volguú restituirles ais interessats (253). 

Guerrejant á les ordos d' En Guillém d' Anglerola y del vescomte 
de Cardona, Ramón Folch, qui comanaven les openicions müitars, la 
host de Camarasa s' estigué passat d' un mes al Empurdá. Lo socors que 
á la guerra hi menA, 1' infant Pere d' Aragó, no obtingué aventatja á 
uostra gent la que se 'n porta la pitjor part en la campanya. La guerra (L'Mj Lo testiuioni Pei-e de MaldA, refería en lo iirocés, lo seguent: .Et tuuc uidit quod 
fiiitomuibus hominibus enmarase quod celerlter sucurrerent et quod pater non expectaret 
tilium nec Hlius patremet tiebant alimars per podios et clamabaut omnes et repieabantur 
cimbala et uidit ([uod omnes ¡ueruut et exiucrunt uillam etiuerunt apud flguerias-. 

(253) Apartat nombre XOVII. Vegis com se seguien formiilant reclamacions per part deis 
iuteresats, en 1' auy 1295, y com hi respouía En Palau. 

«A uosen P. de palau batle en Camarasa et en Cubéis et en mongay per lo senyor Rey 
humilmcnt demanam nos en P. del mas en E. margalit en B. agosti paers de Camarasi en 
Ff. serra et en bereu-^uer saleua paers de cubéis per nos et per la uniuersitat deis dits loclis 
que uos ades encontinent redats et pagets tots aquels diners que leuas en Camarasa et en 
cubéis et en Montgaye" en los termensdels dits locha per reeucjo daquestan que la ost ana a 
ffigeres con lo Rey de Maylorques tenie assetgat Carmeni,-o lan que corrie M0CX''1X {Jen 
dir 128¡>) com ia pe:- aquesta rao ages carte del noble senyer enfant en pedro procurador de 
Catalunya et darago per lo senyor Rey. Encara del senyor Rey namfos (;o ab cnrere ages al- 
tre carta de manament que uos nos redesets los diners damont dits Encara iiue nos uos obli- 
gas a uos de redre ab cartea publiques los sobre dita diners; encara qneus nauem aportat car- 
ta del senyor Rey en Jacme que tots diners ques deyen comuualment a la vila que sien pagats 
et deliuralsct per neguna daquestes raonani delsmanaments sobredils et per la for<;a deis 
sobredits manaments et per la obligacio que nos feyta auets a nos ucs requerim eus amones- 
tam de part del senyor Rey que uos uos redats ena deliurets tots aquels diners que uos ree- 
but auets segons que desús es dit et per i;o enans del senyor Rey a enija de uos nous auem a 
que clamar. Clamara noseu a uos mete.xs per loflci que comanat nos e. En altre manera .■-i uos 
avo no faietsetnos per aquesta rao auiem a fer messons ne dons ne sosteniem sine eucolpa de 
nos et de ómnibus istis mandauerunt fleri publicum instrumentum per me nonime supras- 
criptum prescutibus P salendi et R. mascaro: actum nonas aprilis MCCXOV 

• P. de palacio baiulus di.xit quod non responderet eis de dictis denariis ideo quare eraut 
inimici sui capitales et acu-satores set erat paratus responderé hominibus sulicientibus asig- 
natisperuniuersitatesdictorumlocorum et faceré simpliciter et de plano quod iustum et 
raciónale sit ad cogniciouem inquisitores qui uenturus est apud C.iuiarasiam: testes et ac- 
tum ut supra». CÁClQtJlSME POLÍTICH EN LO SEGLE Xlll 403 

Cambia quan hi compare[,"ué lo rey Aníós ab la host de la frontera 
castellana. 

Aquell mateix any, al 11 d' agost lo rey Anfós exhimí de concorre 
á la caiupanya de Cerdanya ais vehins de les batllíes d' En Pere de 
Paiau, (obügats á tramétrehi cinchceuts homes) mitjaníjant la entrega 
de mil sous jaques:s (254). 

La guerra se prestava á no poques artimanyes, de que En Palau, 
s' aprofttá, com la que s' entrevea en la calumpuiosa enculpació contra 
Mossén Bernat óotsterres, y altres preveres de Cubells y Montgay. 
Los acusaren davant Alfós, d' liaver observat 1' interdit contra lo re- 
yalme d" Aragó, decretal per la Iglesia. Per tant lo Key decreta llur 
encarceraciü y se procehí contra los bens y rendes llurs (255). Ordres 
d' aquesta naturalesa son rarísimes en temps d' Anfós «lo Lliberal». 
La evident injusticia de la denuncia se posa de manifest ab la contraor 
de, que, en forma d' informació encomená lo Rey á En Pere Pele- 
grí (256), y que acaba retornant á Mossén Sotsterres, rector de Mont- 
gay, y & Mossén Hernat de Puigvert, rector de Cubells, tot quan se 'Is 
hi havía emparat (27 d' agost de 1289) (257). 

Lo gran mohiment que duya aparellat 1' any 1289, en la confede- 
rado catalana -aragonesa, ab ses dugues guerres, de Franca y de Cas- 
tella, prengué nova endre(¿a al arrivar á la tardor. Llavors fon Monteó 
lo centre d' aytal mohiment, aplegantse dintre sos murs los represen - 
tants de tota la térra, que hi acudíen á la veu del Monarca, per asis- 
tir á les corts generáis allí convocades. Los acorís que s' hi anaven á 
pendre sigueren de importancia escepcional. 

Ab les corts d.i MontQó coincidí la resolució presa per los vehins de 
Camarasa, d' acabar ab lo caciquisme d' En Palau. Los prohomens n' 
havíen tractat extensament, determinant exposar per hu d' ells, al 
rey Anfós, quins dampuatges ne rebien tots del batlle Palau. Fon de- 
signat per ax(>, En Guillém Péllicer. 

Palau s' aparellá á la defesa. ComeuQá per voler evitar arrivás al 
Monarca tota quexa deis prohoms, ameuaQant á En Péllicer y acuyn- 
dantlo davant de testinionis. Mes Péllicer desentenentse de menaces 
y acuyndaments, partí á cumplir la sua comanda anant á trovar al 
Rey á les corts de MonQÓ y procurant no caure á maus de la gcnt que 
trámete en Palau perqué 1' assessinesin per lo camí. 

Ja siga que tais exaccions, com les del batlle Palau, s' haguessin 2ñ4) A 12 de novembre de 1289, eacar.i aparexen ordres reyals peí' obteair deis vehius deis 
llochs subgectes á En Palau, la suma á que se 'Is tatxá per la reempi;ó del exérclt del Empur- 
dii. (Registre «O, folis 34 y 96). 

(256). 1289 (4 d' agost).— «ítem fuit scriptum P' pelegrini íiuod cum dominus Rex inteüe- 
xerit quod clerici de i ubels etde montgay obseruant interdietum ijuod capiat eos et caperet 
eisdem bona sua et ipsos captos teueat doñee aliud receperit in maudatis Ilerde U nonas 
Angustí. P. de soleric (Registre 80, foli 28). 

(25B) Esta disposició es del 21 d' agost de 12S9. (Registre 80, foli 38). 

(257) Registre 80, folis 40 y 58. 404 F. CARRERAS Y CANDI 

generalisat en demasía, ja que N' Aufós, que fou veritable rey admi- 
nistratiu, volf^ués acabar ab los mals g'oberns, les corts de JIontgó dic- 
taren una mida de carAcler molt general, que agafá de pié A pié á En 
Perc de Palau. Nos referím al decret de suspensió de llurs oficis, á 
tots los oficiáis de Catalunya. Y ab tant rigorlsme se porta á cumpli- 
ment, que ni sois n' escapa hu deis homes de mes confianza del rey 
Anfós, lo renomat jurisconsult Ramón de Toylá. Veent per tant la in- 
congruencia, de que, mentres lo Rey li manava entendre, lo 28 de no- 
vembre de 1289, en la intrincada controversia y Iluyta entre Montea- 
des y Entonces en les moutanyes de Prades, lo matcix día, ordoná 
ais inquisidors designáis per la cort de Monteó, obrir enquesta deis 
actes oficiáis del jutge Toylá (258). 

Ab aytal característich tráfech y perturbaoió finí 1' any 1289. Comi- 
sionats especiáis se dirigexen ais bisbats de Gerona y Tarragona y & 
altres Uochs de la térra, encarregats de practicar dita missió investi- 
gativa (259). 

No hi havia donchs remey per lo batlle Palau. Subgecte á la Uey 
general, lo Monarca li tolgué la batllía, confiantla á En Guillém üo- 
mir (260). Y derrera d' aquesta disposició, ve altre que sembla con- 
sequencia de les gestions d' En Pellicer, demanant ais homes de Ca- 
marasa y Cubells, trametessin á Barcelona quatre prohoms designáis 
per lo propi batlle (24 y 28 de novembre) (261). 

Havíen comensal ja los actes contra la mala gestió administrativa 
del batlle Palau y de la sua camarilla. Lo jueu Abrafím Albané tam- 
bé veya perturbada la sua ti\anquilital y emparats sos bens per certes 
peticions civils. Y si be lo Rey semblava protegirlo al manar, en 21 de 
novembre de 1289, que lo batlle obrís intormació sobre les quexes d' 
Abrafím^ d' altre part, en la propia data, escribía ais prohoms de Ca- 
marasa, que li exig'issen fiances puix tractava de fugir d' aquella vila. 
Y no solsament se dexa entreveure, en estos dos actes, la bona gestió 
d' En Pellicer á Monl9Ó, sí que també un altre tercer en favor d' uns (258) <Significamu3 vobis quatenus E. de toylano qui cst judex Curie nostre seu auditor 
causarum cxtitit tempore Regiminis nostri citra fecit inquisiciones aliguas per nos ex comis- 
sione a noliis sibi facta propter quod racione ordinatione facte in dicta Curia habemus face- 
re inqui'íicionem eontr.a cum». Registre 80, toli 121). 

(259) Disposicions del 23 de decembre de 1289. (Registre 81 . toli i). 

(2G0) 1289 (21 de novembre.— «Nos Alfonsos etc. attendentes quod in generali curia quein 
nunc celebravimus in Moutessono extitit ordinatum quod onines officiaics Catalonie ad eorum 
otficiis suspendantur. Idcirco tradimus et comendamus vobis G. goinir baiuliamde Cámara- 
sia de Cubéis et de Mongay quam P. de palacio uunc tencbat Ita quod nos loco nostri sitis 
baiulus dictorum locorum et totiiis baiulie eorundcm et colligatis et recipiatis per nobis be- 
ne et fidclitor omina jura ipsius baiulie douec per nos super facto eiusdem baiulie aliter fue- 
rit ordinatum ju.tta ordinacionem Curie supradicte... etc.» cDatam Ilerde VII kalendas De- 
cembris>. (Registre 80, foli llG). 

(261) 1289 (28 novembre — «Fuit scriptum hominibus Camarasia et de cubellis quod mi- 
tant apud barehinone quaiuor probos homines quos baiulus dictorum locorum nominabit 
cum ipsos dominus Rex habet neccesarios per aliquibus negociis. Ilerde III kalendas decem- 
bris.— Jacobus de cabanniS'. Registre 80, foli 116). CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 405 

homes de Camarasa, que retenía N' Arnau d' Almenara, disposant al 
Veguer de Lleyda fossen dexats Iliures; com a'tre manament al propi 
Veguer, de restituir ais vehins d' AIós lo que liavíen prés del terine de 
Caiuarasa (¿62). 

La inquisició novaraent oberta contra d' En Pere de Palau, fou en- 
comenada á Bcrnat d' Almenar, savi en dret de la vila d' Almenar. 

Palau no era heme que perdonas totalment á, En Pellicer 1' haverlo 
derrocat de son alt sitial. Porta á cumpliraent les meuaces del acuyn- 
dament y Guillém Pellicer mor assessinat per una quadrilla de gent 
que dirig-íen N' Arnau de Fluviá, cunyat d' En Palau y Br. d' Agre- 
munt. Foren deis homeyers, Arnau Calaf, G. Bover de Tartareu, lo 
Bort de Segantá d' Albesa y Adalter B. Renover de Castelló. Pere de 
Palau sempre mes protegí ais assessins per manera que, malgrat les 
continuades requisicions fetes peí' los parents del difunt, niay sofriren 
punició, fins al derrer procés del any 1297. 

L' atreviment deis matadors fou desmesurat, puix ab altres de la 
companyía d' En B de Pluvia, vigilaren y buscaven per lo terme de 
Cámaras» ais cunyats y parents del mort. Axis Lo declara Bernat Pe- 
Ilicer, germá d' En Guillém, dient, que Arnaldet de Palau, uebot del 
ex batlle Palau, trovantlo al lloch nomenat sobrel poador de cap de 
vila en lo camí que vá al pont, prenent una grossa pedra volía ferirlo 
clamant: quen compraría es cors que el deia mal den p. de palau ja 
que li suposava haver robat la iglesia de Santa María de Sales. En Pe- 
llicer S3 'n defensa ab lo bastó y la rixa no passá avant mercé á la 
intervenció d' En Bernat Sala. 

Lo batlle Guillém Gomir, trevallava per castigar ais assessins d' En 
Pellicer, quan En Pere de Palau lo crida al seu lloch de Qa Figuera, 
hont hi eren tambó Bernat d' Agremunt y Arnau de Fluviá. En Gomir 
hagui de á preslar sagrament y homenatge de no dirigirse may 
contra los assessins d' En Pellicer, los quals d' altre part, guardaven 
prou compte en residir fora de la batllía de Camarasa, refugint á, la 
venjanQa deis parents j^ amiehs d' En Guillém Pellicer, singularment 
deis seus dos germans Bernat y Ramón y de son cunyat Arnau Vives, 
Lo Bort de Seguntá, liabitava á Lloren9 y En Fluviá y N' Agremunt á 
Montgay. En lo mus de janer de rjtiS, Pei-e de Palau ana á eix terme, 
al casament d' una filia d' En Ramón Mascaró, parlant ab los predits 
homeyers, aconhortantlos. Y al partir de Montgay, digué, que hauría 
donats dos cents morabatins per no haverlos vist. 

Sempre mes se tingueren en i'eguart uns y altres. 

Encara no havíen transcorregut tres meses de la suspensió d' En 
Palau, de la batllía de Camarasa, que já trova manera de ferse reco- 
nexer per lo Monarca, unes concessions (bones ó falses), que alegava 
teñir del rey Jaunie «lo Conqueridor», conferintli la batllía reyal de (262) Registre 80, foli 109. 406 F. CARRERAS Y CANDI 

Camarasa, Cubells y Montgay, per tot lo temps de la sua vida. Lo rey 
Anfüs, A 8 de febrer de 1290, li regont-ix lo dret á la batllía, pro vol 
(¡ue la inquisició sc-í,'uesca avaiit, segons se disposava en lo capítol de 
la cort de Monteó y per rahó del mateix que quedi suspés del oflci de 
batlle scííons altres oficiáis seus (263). La inquisició passá avant y se- 
guí actuant de batlle Guilléiu Gomir, puix en 19 de inaíg de 1290, rebó 
orde del Sobirá de percibir 500 sous jaqueses que encara debía al erari 
reyal Bonet de Rodellars per los 2 500 sous de la tuxació iiuposada al 
clerical de Camarasa, Cubells y Montgay, ab motiudc la conquesta de 
Menorca (2ü4). 

Un nou fautor intervé :i Ganuirasa, lo Córate d' Urgell, qni, á 18 de 
janer de 1290 lii obté les rendes ri-yals (2G5). Acabaven de fer les sues 
liquidacious lo líey y lo Comte, donaut per resultat, que, aquest, acre- 
ditava del primer, 41,696 sous barceloneses, 11,962 sous jaqueses y 
434 morabatins d' or. Estes quantitats, lo 1 de febrer de 1290, li toren 
assegurades per N' Anfós sobre les sues rendes de Camarasa, Cubells 
y Montgay, facultantlo per posarhi batlles qui fossen vehins deis dits 
Uochs (266). D' ara en avant, lo rey y lo Comte se posen d' aeort sobre 
la manera de procehir en les enquestes y designació de jutges i'l 1 y 24 
de maig de 1290) (267), com també sobre alguus dampnatgcs allí esde- 
vinguts y altres que se 'n poguessin cometre (268). Guillém Gomir se- 
guí actuant & Camarasa de batlle, ]juix lo rey Anfós no consentí, durant 
lo restant de la sua vida, restablir la autoritat d' En Pere de Palau. 
(Seguirá.) Prancesch Carreras y Candi. (2tí3) 1290{Lleyda 8 de felirer).— Hominihus et vuiíiei-sitatibus Camarasie Cubellorum et 
de Montgay. Cum P. (le palacio liabeat ex concessione domini Regís .lacolii baiuliain loconim 
pi-etlictoium tote tempore vite sue et eam ut asserit tenuerit usijue ad lioc témpora et dona- 
tionis facte per predecessores uosti-os iu Cuña quod per nos in JIontesono extitit celebrata 
non fueriut reuocate Maniiamiis uobis (juatenus ratione reuocacionum iu dicta curia factarum 
ipsi Petro super dicta baiulia nulluui coutrarium faciatis ab aliquo Imuu> ipsumP. per Ijaiulu 
halieatis proutiu carta dicte concessionÍ3 quod inde habit videbitis coutineri. Nisi racione 
ordinationis curie 3upr.adicte sit contra eum inciuisitio facienda nam co casu iuxta dictam 
ordinacionem pocedi uolumus contra euui ad inquirendum et racione ipsiiis inquisitionis 
ipsum esse suspensum ab officio predicto vt alii officiales nostri racione inquisicionum iuxta 
dictam ordinacionem ab otliciis suspendantur. D.uum Ilerde VIU° idus frebuarii.— U. sala. 
Jacobusde bianya.. (Registre 81, foli 35). 

i:2i;ii 1¿90 (19 de maig).— ti" Gomir baiulo eamarasie et de Cubells et de Muutgay etc. in- 
telleximus (luod p. de palacio tempore quo nos iuimus apud Minoricam recepit a boncto de 
Rodellars diio millequinKentos solidos jaccenses racione ta.xacionis clericatum quos exige- 
bamus in locus predictis etquod non-dedit sen deposuit in computo nostro nisi dúo mille so- 
lidos jaccenses: vnde cum dictus boneto habuerit nobis soluere dictos D solidos dicimus etc. 
compellatis eundem ad solueudum dicto boneto residuos D solidos supradictos. Datum ut su- 
pra. -Jacobus de cabannis» i Registre 81, foli 104). 

(2tí5) Registre 82, Toli 19. 

(266) A mes li assenyalíi.500 sous rebedors quiscun any en les rendes reyalsde Llorens y 
altres 500 sous jaqueses en les de Lleyda. (Registre 83, foli 7;. 

(267J Registre 81, folis 106 y 108. 

(268) 1-290 ::23 de maig).— .G. gomir baiulo Camarasie de Cubellis et de muutgay quod su- 
per maleficiis comisis et quod ibi de cetero coinitentur inquirat diligcnter et de eo quod 
inde e.xient respondeat Comiti vrgello racione assignaciouis sue recipiendo etc. Datum ut 
supra-. (Registre 82, foli 47j. Cartokal ve garles manv 40:^ CARTORAL DE GARLES /AANY {Continuado) 

121 - 1 060, jul iol , a 1 . rianes XX VIH y XXIX. 

Donació feta á la Seu de Gerona y á la seva Canon ja per la coiutesa 
Donya Guisla de la abadía de Sta. María de Roses ab sos tei mens y 
pertenencies, de dos alous situats, lo primer, en la valí de Rodos y son 
terine y, lo segon, en lo suburbi ó arrabal de castro Tolón (Paralada) 
terme de la parroquia de Sta. María de Castelló, d' un altre alou á 
mardan (Mardá ó Marsá) parroquia de St. Esteve de Pedret, d' un 
altre á St. Pere Pescador, y, flnalment, d' un altre situat á Tounen? 
conitat de Beziers (Fran9a), que li pertanyía per herencia de sos pares: 
IOS altres alous li pertanyíen per compra feta á Huch, son marit. á 
Pons, comte de Empuries, son flil, y á altres persones. Dona també un 
altre alou en Vilademat {villam Amati) parroquia de St. Feliu de Ga- 
rriga, en quina donació consent cedint tots los drets que hi pogués 
teñir son flll Huch, clergue. 

— Piiblicat per Marca, M. H., ap. 252. 

122-1002, maig, 16. Plants CLXXXVII y CLXXXVIIL 

Donació y dev^olució á la Canonja de la Seu de Gerona per Bernat, 
lili de Bernat Tegmar, de 1' alou que fou d' Ermengol Bernat de For- 
nells, situat en la vila de Gualta, y d' uues teires situades en lo pago 
ó territori d' Ultramort (vulturis mortui) de la parroquia de Parlavá 
{Sti. Felicis Palatio Ravani), que s' havía retingut injustament. 

123—106.', juny, 18. Plana CCLVII. 

Donació feta per Adalbert Guisado y 'Is canonges de la Seu de Ge- 
rona al clergue Guillém Sunyer, del presbiterat de St. Julia de Corts. 

124— 1063, mary, 31. Planes COXLlll y CCXLIIU. 

Venda feta per Soniofret ab son till Pere y ses filies Güila y Ric- 
sens ais gernians Ramón y Esteve, per una unsa d' or bó de Barcelona 
y sis diners, d' un alou situat ala parroquia de St. Julia de Corts, com- 
tat de Gerona; entre quines afrontacions, qu especifica, hi ha la del 
plá de Crosannes , á ponent. 

125-1063, juny, 6. Planes OQQU y CCCIll. 

Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona pels germans Ágela y 
Benet, d' un alou, part térra de conreu y part vinya, situat en los ter- 408 J. ROTET Y SISÓ 

mens de Caraarassa, in locis qui dicuntur molinaria sive negres, quines 
afrontacions detallan; ab la reserva de que la conruehir. ells y sos suc- 
cessors, pagant de la térra '1 <|uint deis fruyts y de la vinya la meytat. 

En lo liisliat de fíeromi, riiie sniiiKiiíi", no lii lia cap polilat aiioiiieiial Camaraaía. 

126-10G3, juny, 14. Planes CCCXVIl d CCCXVIIII. 

Donaciü teta á la Canonja de la Seu de Oerona peí bisbc Berenguer, 
de la fleca {clibaniim eplscopala) que tenía en lo burch de Sta. Maria, ab 
la coudició de que ni ells ni sos successors puguen pósame cap altre en- 
lo dit burch. L' hi dona, ademes, un mas situat en lo pIA devant de Ge 
roña en lo llocli anonicnat cugucliac, y la meytat do les composicions 
de sacrilegis y violacions de treves. 

127—1064, Mar?, 18. Planes CXXI y CXXII. 

Venda feta pels esposos Sunyer y Adnle ab sos flUs Fort y Rodlen- 
dis al bisbe de Gerona Berenguer, per dos uníjes d' or en moneda de 
Barcelona, del mas qu' habitan y d' una illa en lo riu Daró (Adaron), 
situat tot en la parroquia de Sta. Maria de Fontanet, comtat de Gerona. 

128-1064, abril, 22. Plana CCLVI. 

Venda feta pels esposos Bernat y Guisul ais germans Ramón y 
Guillém Sunyer, per tretze mancusos, d' un alou situat en lo lloch que 
'n diuhen Vilaró, de la parroquia de St. Julia de Corts; entre quines 
afrontacions, qu' especifican, s' hi menta la de la vila crosannes. 

129—1065, juliol, 18. Planes CCCVy CCCVl. 

Uonació feta ñ. la Cauonja de la !^eu de Gerona pels esposos Radulf 
Guillém y Guilla, d' un alou en lo lloch auomenat Torres del terme de 
Sta. Llogaya de Fontanet per altre nom Parets, db son molí en lo riu 
Fluviá: ab la condieió de que ho conservin en son poder ells y sos suc- 
cessors, poguenthi edificar molins donant á la Canonja lo ters del pro- 
ducte de la moltura, pagant cada any tasca, y per Nadal sis diners de 
Besalú per cada molí. 

— niñera de Besalú: a' entén deis que feyeu Imtre ó eucunyar los comtea de Besalú. 

130-1065, setembre, 29. Planes LIl y Lili. 

Donació feta á la Canonja de Gerona peí comte Ramón y sa muUer 
Alinodis, d' un alou situat en Valle profunda, quines afrontacions se 
detallan. 

— De leo afrontaeious donadea per aqueat doc. se 'u desprén que l'a¡¿e pi-o/'iíiiíía, ó Valí 
fouda ó pregona, e3 la qu'avuy s'anomena Valí de St. Daniel, íi\ N. E. y quasi tocan t á la 
ciutat de Gerona. Del llach 6 estauy que allí lii liavia 6 hi ha vía hagiit, ne conserva també 
memoria aquesta escriptura. 

131—1065, novembre, 2. Planes CCLI y CCLIl. 

Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona peí prebere Ramóu CARTORAL DE GARLES MANY , 409 

Turdira, d' un alou situat en lo lloch de Vinceroles de la parroquia de 
St. Julia de Corts, comtat de Gerona; ab la condició de que mentres 
visca Arsendis devota, sa germana, y son nebot, lo poseescan donant 
tots los anys á la Canonja un parell de sexeles. 

— lío sabém la sígnificació de la páranla screleí. 

132-1066, juny, 9. Planes CCLXII y CCLXIII. 

Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona pels executors testa- 
mentaris del canonge Guillém Tedmar, d' una pessa de térra situada 
en los terniens de St. Genis d' Orriols, comtat de Gerona, quines afron- 
tacions se detallan. 

133-1066, juny, 13. Planes CCCVIy CCCVII. 

Donació feta á la Canonja de la Seu de Gerona pels esposos Arnal 
y Nevia, d' un alou situat en la parroquia de Sta. Llogaya de Parets, 
per altre nom de Fontanet, quines afrontacions se detallan. 

134-1066, seterabre, 30. Plana CCCIIII. 

Donació feta á la Seu de Gerona y á la seva Canonja peí comte de 
Besalú Bernat Gaillém y sa niuller la comtesa Donya Sanxa, de la 
alberga, acaptes y toltes que teñen en la parroquia de Sta. Llogaya de 
Pai-ets, alou de la Canonja, per manera que ni ells ni sos successors 
pugan demanarlos ni cobrarlos en lo successiu; lo que fan pera remey 
de les seves animes. 

135—1066, octubre, 24. Planes LXXXVI y LXXXVII. 

Deflnició y evacuado feta peí comte de Besalú Bernat, á la Seu de 
Gerona y á son bisbe Berenguer, de tot lo que percibía injustament en 
lo senyoriu de Bascara y ses dependeneies, tal com ja avans ho havía 
fet son germá lo comte Guillém. 

— Publicaí per Villa nueva, V. L., t 13, ap. 24 

136—1069, juliol, 22. Plana CCLXXII. 

Venda feta per Dalmau á Berenguer, per vuyt unges d' or bó mo- 
neda de Barcelona, d' un alou situat en lo lloch de Raset (Eared), de 
la parroquia de St. Genis de Cerviá, comtat de Gerona. 

137—1072, febrer, 27. Plana CCXXX. 

Conveni entre '1 bisbe Berenguer y Bernat Adalbert de Navata: 
aquell dona en feu de la Seu de erona al clergue Guil'ém, fiU d' Er- 
mesendis, 1' honor (propietat) que fou del clergue Guillém Bernat, 
germá, del Bernat Adalbert; aquest s' encomana en les mans del bisbe, 
promet fer per ell hosts y cavalcades, donarli entrada y sortida en lo 
castell de Navata y guerrejar en son favor excepte contra '1 comte de 410 NOTICIAS 

Besalú: ademé», junl ab son fill riuilli''m H clifliipíx la raoytat de les 
tasques de Bascara. 

13B - 1072. jany, 1 . rianes LXXX Vil y LXXX VIH. 

Donacio felá al bisbe Bcreiif^uer y A la Canon ja do la Seu de Ge- 
rona per Berenguor liaiuart de Caraiuansó (Quermemon), d' un bon 
mas á Vilanova ó en qualsevol altre punt ahont té bens, A elecció del 
prepósit de la Canon ja; ab motiu d' haver sigat admés en ella son fill 
Dalmau, clergue. Lo bisbe proniet á aquest donarli, en fcu de la Seu, 
la iglesia de Rabos (rabidonis) y la ineytat de la iglesia de St. Joan de 
ipsa Crom, dcsprós de la mort de Berenguer Rainart, y un mas que té 
en feu de la Seu Rainart Oliba, mort aquost. 

—Entre 'Is lirmants del doc. hi flgiira Miró Cruillém, vcacouite, que sospitém ho era 
rt' Empuries Los llochs mencionáis pertanyen al eomtat d' Empuries y corrcsponen á Vila- 
nova de la Muga, Rabrts d' Empurdá y St. Joan aes Cloees. 

139-1074, dezembre, 16. Pls. CCCXLVIII y CCCXLVIIII. 

Concambi ó permuta entre 'Is esposos Ramón Ouillém de proven- 
chera y Dalmidina y '1 bisbe de Gerona Berenguer d' un alou deis 
primers situat á St. Joan de Mollet 'moleth), St. Esteve de Bordils y 
St. Martí Vell, ab una térra propia de la Seu, situada á. jmrietes Rufpni. 

— Párteles Rufflii pertanyia A la parroquia de Domeny, situada devant de Gerona á 
1 altre banda del riu Ter. 

JOAQUIM BOTET Y SiSÓ. 

(Seguirá) NOTICIAS En la sesión celebrada el día 4 de mayo, D. Antonio Rubio y Lluch 
disertó sobre la cultura literaria del rey Don Juan I de Aragón; en la 
del 26 del propio mes el académico electo, antiguo correspondiente 
D. Eduardo González Hurtebise trató de una crónica real de la Casa 
de Aragón, hoy desconocida; y en la de 23 de junio disertó D. Andrés 
Giménez Soler, correspondiente en Zaragoza, sobre la manera de via- 
jar de los reyes aragoneses. El día 17 de junio se celebró sesión extraordinaria y pública para 
la recepción del académico electo de número ü. José Soler y Palet, 
leyendo el discurso reglamentario sobre el tema «Contribució á la 
Historia antigua de Catalunya: Egara-Terrasa». En nombre de la Cor- 
poración le contestó el Sr. Carreras y Candi. NOTICIAS 411 

En la mencionada sesión de 4 de mayo fueron nombrados por una- 
nimidad académicos numerarios D Eduardo González Hurtebise y el 
P. Ruperto de Manresa, religioso capuchino, para las vacantes que 
dejaron respectivamente los Sres. Giménez Soler, que ha trasladado su 
domicilio á Zaragoza y Elias de Molins, que ha renunciado el cargo. 
Y en la de 26 de dicho mes fué asimismo elegido por unanimidad aca- 
démico de número, D. Salvador Sanperc y Miquel, i)ara la vacante 
producida por defunción de D. Celestino Bai'allat. A la comunicación que el Secretario de esta Corporación dirigió 
por especial acuerdo de la misma, al de la Academia Romana, mani- 
festando el más profundo agradecimiento por los frecuentes y muy 
importantes envíos de todas sus notables publicaciones, que no ha 
cesado de efectuar desde su creación el respetable Cuerpo literario 
da Bucarest, ha contestado su Secretario general con la siguiente: 

Academia Romana, Biicm-rsti 1906 le 5 juillet. — Mousieur et tres 
honoré Coliégue, les paroles dechaude synipathie que vous avez bien 
voulu nous adresser dans votre lettre du 10 mai au nom de l'Académie 
Royale des Belles-lettres de Barcelonne nous ont prcfondément touchés, 
justement parce ciu'elles nous arrivent de la glorieuse Péninsule qui 
est la patrie d'origine du grand Empereur Trajan, le fondateur de la 
race roumaine dans les Carpathes orientales et au Bas-Danube. Cette 
branche da Peuple-Roi a été pendant de longs siécies ensevelie sous 
les flots des invasions de peuples qui ont fondu sur nos ancétres en 
airivant des profondeurs des immensités asiatiques ou des régions 
brumeuses du Nord. La race roumaine a eu á soutenir des luttes sécu 
laires pour sauvegarder son existence et ce n'est qu'n peine depuis un 
siécle que nous pouvons nous adonuer de toutes nos forces aux travaux 
de civiiisation, ;i la culture des sciences, des lettres et des arts. Notre 
Académie s'est prise á tache d'étudier le passé de notie race et d'encou- 
rager tous les efforts pour que la soeur cadette do l'Orient puisse ari'iver 
au plus tót a étre reconuue égale par les soeurs ainées de l'Occident, 
qui depuis des siécks déjá brillent h la tete de la civiiisation de l'hu- 
manité. 

Chaqué mot de fraternel intérét qui nous arrive des grandes nations 
romanes de l'Occident est pour nous un précieux encouragement dans 
nos efforts et dans notre travail. 

Veuillez agréer, Monsieur et tres honoré Coliégue, l'expression de 
ma considéraiion la plus distinguée. 

Le Secrét'aire General, D. Sturdza. 412 NOTICIAS 

Obras recibidas: De la Universidad de Aix de Provenza, Aúnales 
des facultes de Droit rt des Lettres d'Aix, tomo 11, n." 1, encroniar- 
zo 1906. 

De la Universidad de Tolosa (Francia), Revue des Pyrénées, segundo 
trimestre de 1906. 

Boletín de la R. Academia de la Historia, marzo á junio de 1906.— 
Butlleti da la Societat arqueológica Luliana, agosto á septiembre de 
1905. -Le Moijen Age, revue d'histoire et de philologie, II. « serie, 
tomo X, mayo-junio 1^06. — Revue des langues romanes, tomo 49, 
quinta serie, marzo A junio 1906 -Revue Ilisjxinique, tomo XIV, nú- 
mero 45 (París, VJOG).— Cultura española, revista trimestral u ° 2 (Ma- 
drid, 1906) —Portugalia, materíaes para o estudo do povo portuguez, 
tomo II, fascículo, 2 (Porto, ldOG).—nuflletl del Centre Excursionista 
de Catalunya, marzo A junio 1*30^ .—Revista de la Asociación artistíco- 
arqueológica Barcelonesa, abril á junio 1906. — fíendíconíí della Acca- 
demia dei Lincei, clase de ciencias morales, históricas y filológicas, 
serie V.", vol 14, fascículos 11 y 12 (Roma, 1905).— Anales del Museo 
Nacional de México, segunda época, tomo III, núms. 4 y 5 (Méxi- 
co, VJOñ).— Boletín de la Academia gallega, n.° 1 (La Coruña, 1906).— 
JJon Luis de Requesens y la política española en los l'aisvs Bajos, dis- 
cursos leídos ante la R. Academia de la Historia en la recepción 
pública de D. Francisco Barado y Font (Madrid, 1206).- Impresiones 
de un viaje por los Estados Unidos, por D. Eduardo Maristany y Gibert 
(Barcelona, 1905).- Bibliographie d' Avistóte, por Moi'se Schwab, me- 
moria coronada por el Instituto de Francia (París, ^S9(i).— Les ma?nis- 
crits et incunables hébreux de la bibli(dheque de l'alliance israelite, por 
M. Schwab.— //ísíoiVe des Israélites depuis l'edification du second tein- 
ple jusqu' a nos jours, por Uo'ise Schwab (París, 1895\— Manuel Ta- 
maxjo y Baus, estudio crítico-biográfico, por Narciso Sicars y Salvado 
(Barcelona, \90ñ). — Fleurs de Marie de Jacinto Verdaguer, por 
P. Blazy, párroco de Nohédes, Pirineos Orientales, (1905).- ^¡t del de 
Jacinto Verdaguer, dédié a ceux qui s^ ufrent, por P. Blazy, (1905).— 
Idylles et chants mystiques de Jacinto Verdaguer, por P. Blazy, (1906). 
Memorias de la R. Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tercera 
época, vol. V, núms. 19 á 23: Contribución al estudio del oligoceno en 
Cataluña, por D. Luis M. Vidal y Mr. Charles Depéret; Descripción 
geológica y génesis de la plana de Vich, por D. Jaime Ahuera, Presbí- 
tero; Los vertebrados del oligoceno inferior de Tárrega, por Ch. Depé- 
ret; Notas fitogeográficas criticas, por D. Juan Cadevall; Observaciones 
ictiológicas, per D. Carlos de Cumps. -Revue des Eludes Historiques, 
72.<' année (marzo abril 1906, París). 

< ^^~^<sfi^^ ~ PUBLICACIONES 

DE LA MEMORIAS 

Tomo I.— Resumen histórico del origen de la Academia: observaciones sobre los princi 
pi09 elemenloles de la Historia, por el Marqui*s de Llió.— Precio, 10 ptas 

Tomo II. -Observaciones sobre los principios elementales de la Historia (continuación) 
—Disertación sobre la verdadera situación del país de los llercavones (F. Pinos).— Fundamento 
de la opinión de que po*" francos, en los anales antiguos, se entienden todos los hombres del 
Imperio de Ocrideute (R. Ponsich).— Documentos parn la historia do Mossen Borra (J. Ripoll) — 
Situación de Cirtago Vetus, Subur, ciudades de España tM. Mayora).— Diseriación sobre puntos 
de cronología (M. Mayora).— Inscripción del siglo x en Barcelona (J. A. Llobet). — Verdadero sitio 
de la antigua Aesuna (Roig y Rey).— Inscripciones romanas de Isona (J. Moner).— Festejos en 
Barcelona cuando I.é venida de Carlos I (M. BoTaruU).— Lugar que ocupaba junto á Lérida el 
campamento de César (J. Díaz)— Origen de algunos dichos y costumbres (Bastiis).— La lengua 
catalana consiilerada históricamente (A. Bofarull). -Juliana Moroll ;Roca y Cornet) — Poesías 
perdidas de Valifogona (S. Mestren;.— Muros ciclópeos de Tarragona (Hernández Sanahuja). — 
Informe de la sociedad arqueológica de Tarragona sobre antigüedades descubiertas (Hernán- 
dez]. — Raíces griegas y germánicas en la lengua catalana (Bergnes de las Casas).— Apuntes para 
la historia de Id moderna literatura catalana (Féuj.— Apuntes históricos sobre Olérdula (Milá). — 
Opiisculos en antigua lengua catalana (A. Bofarull) — Precio. 15 ptas. 

Tomo m. —Blasco de Garay (Rubio y Ors).— Apuntes históricos sobre el Hospital de Bar- 
celona ( r. Sivill.i).— Noticia de artistas catalanes do la Edad Media y del Renacimiento (Puiggari). 
—Datos de Antonio de Campmany (Rubio y Oral.— Reseña del renacimiento de la lengua y lite- 
ratura catalanas (Rubio y Ors). — La Torre del Breny y castillo de Baisureny (Torres)— Un libro 
más para el catalo;ío de los escritores CEtalanes(Luanco). — Tabla ntimularia de los Comunes de- 
pósitos de Barcelona (Negre).— Brunequilde y la sociedad franco-galo-romana (Rubio y Ors).— 
Nyerros y Oailells (Paraseis)- Olérdula (Milá).— Necrología de D. Jaime Ripoll.— Precio 10 ptas. 

Tomo IV.— La expedición y dominación de los catalanes en Oriente juzgadas por los 
griegos (Rubio y Lluch — La carta puebla de Agramunt (Sisear). — Otro libro catalán descono- 
cido (Luanco).— Los navarros en Grecia y el ducado catalán de Atenas (Rubio y Lluchi.— El 
derecho funerario en las doce Tablas (Barallat).— Origen de la independencia del condado cata- 
lán (Rubio y Oi-s!.— Precio lO ptas. 

Tomo V.— Tres cartas de Mossen Borra (F. Bofarull).— Sarcófagos romano cristianos en 
Cataluña (Bolet).— Orígenes del pueblo de San Martí de Provensals (Bofarull) —Nyerros yOa- 
dells (Barallat).— Hecuerdos históricos de Molins de R-^y (Maspons). — Predilección de Carlos y 
por los catalanes (Bofarull).— El testamento de Ramón Lull .Bofarull).— Precio 15 ptas. 

Tomo VI.— Bast-ro provenzalista catalán (Rubio y Ors) — Estudio de los sellos de Pedro IV 
de Aragón (Sagarra).— Intensivos de la lengua catalana (Bilari).— Shakespeare y Moratln ante la 
fosa (Barallat).— Generación de Juan I de Aragón (Bofarull).— Dominación goda en la península 
ibérica (Remaní y Puigdengolas)— Documentos para la monografía de Montblanch (Bolarull).— 
Precio, 15 ptas. 

Tomo V <!.— Antigua marina catalana (Bofarull) — Jaime de Aragón, último conde de Urgel 
(Giménez) — Un bandolero feudal (Mispons).— La heráldica en la filigrana del papel (Bofarull). — 
Precio, 15 ptas. 

Tomo VIH.— Primer fascículo: El poder judicial en la Corona de Aragón (Giménez Soler). 
—Precio, 3'50 ptas — Sí-gundo fascículo: Los Vescorates de C&rdanya, Contlent y Bargadá 
(Miret y Sausj. — precio, S'30 ptas.— Tercer fascículo: Impnrtincia iIí> la Sigilografía como 
ciencia auxiliar déla Historia (Sagarra).— Precio, a ptas.— Cu irto (isclciilo: Lo Montjuich de 
Barcelona (Carreras y Candi).— Precio, 3 ptas.— Qainio fisciculo: Algunas notijías acarea de 
las antiguas comunidades de pescadores en el oaDo de Creu* (F. R.ihoH).— Precio, íí ptas. — 
Sexto fascículo: Uoa página de historia literaria de Cataluña; Mirtl de Kyxaiá y sus lecciones 
sobre los sentimientos morales (M. Duran y Bas).— Precio, 'Z ptas.— Séptimo fascículo: Sant Pau 
de Narbona y lo Bisbat de Vieh (J. Gudiol).— Precio, 3 ptas. 

Discnrsios de recepción de los Sres. Ubach y Vinyeta, Rubio y Lluch, Ribas Pbro., 
Broca, Sagarra, Llanas Pbro,, Carreras y Candi, Torras y Bages Pbro , Vidal Valenciano, Codina, 
Presbítero, Giménez Soler, Cortejen, Pbro., Bás y Amigó, Itíiret y Sans. Hinojosa, Comenge, 
Rahola, Baró, Elias de Molins, Casades, Rabio de la Serna y Solar y Palel. Precio 2 pesetas 
cada uno. 

liibro <le la Orden de <'aballeria de Ratmnndo I.inIlo, traducido en lengua cas- 
tellana, con un discurso preliminar de D. José Ramón de Lnanco. — Precio, 5 ptas. 

Curial y Gueira, novela catalana del XVn segle, con un discurso preliminar y notas de 
D Antonio Rubio y Lluch. — Precio, 5 ptas. 

Ortosrafía do la Lengaa Catalana, por la Real Academia de Buenas Letras —Precio, 
1 peseta. 

!<ieslón pública del día 3 de Julio de ISliS, con las composiciones premiadas en 
el certamen (Ruudor de Llobregat, Las armas de Aragón en Oriente, Rugero de Flor).— Precios- 
1 peseta. 

Juicio critico de las obras de D. Antonio de Campmanf, por Guillermo For, 
teza — Precio, 'Z peas 

Breve reseña del actual Renacimiento déla lengrna y literatura catala- 
nas. Memoria escrita por D. J. Rubio y Ors —Precio, "Z ptas. 

Koticia de la vida y escritos de U. Francisco Permanyer y Tuyet, Memo- 
ria escrita por i). Manuel Duran y Bas. — Precio, Z ptas. 

Reynalw y llabassa, estnillo biográttco y literario, por D. Manuel Duran y 
Bás.— Precio, Z ptas. 

La Tradición de los Pueblos literaria, fllosiillca y soclalmente consi- 
derada, discurso de D. Jo^é L. Féu (acta de la sesión inaugural de 1863).— Precio, 1 peseta- 
Boletín de la Keal Vcademia de Buenas Letras.— Tomo I, años 1901 y 1902.— 
Precio, » ptas.— Tomo II, años 1903 y ItíOl.— Precio, H ptas. CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN Apareceré, en cuadernos trimestrales de 48 Páglneie 

por lo menos 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

En España y Portugal, un año Pesetas 4 

En el extranjero id. . . » 5 

Todas las suscripciones empiezan en enero. 

No se venden números sueltos. 

La redacción en el domicilie de la Academia, Plaza del Rey, nú- 
mero 14, Barcelona. 

La administración á cargo de D. Juan Batlle, librería «L' Arxiu», 
Tapinería, 48.— Barcelona. BOLETÍN DE LA. BEiL ffllll i lis 
DE BARCELONA Julio A Septiembre de 1906 Año VI 
NúM. 23 Año Académico CLXXVIII BARCELONA Tipografía de la Casa provincial de Caridad 

CALLE DE MONTEALEOBE, NÚMEBO 5 
1906 SU-1S/LA.TIXCD PAgB. 

Caeiquisme polítich en lo segle xiii, per F. Carreras y Candi . . 414 

Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón, por 

Joaquín Miret y Sans 435 

La corona de Aragón y Granada, por Andrés Giménez y Soler. . 450 

Los reyes de Aragón y la Parísima Concepción de María Santí- 
sima, por Fr. Faustino D. Gazulla, Mercedario 476 

Cartoral de Caries Many, de la Seu de Gerona, per Joaquim Bo- 

tet y Sisó 479 

Noticias 483 Año VI D r\ T T7 nr T NT NúM. 23 boletín DE LA Real /icademia de Buenas Letras 

— — DE BAI^CEDONA » -Í3 JULIO Á SEPTIEMBRE DE 1906 £A CACIOUISME POLITICH EN LO SEGLE XIII 

(Continuado) 

VI 

Regnat de Jaume «lo Justa.— Faiau recobra la batllía reyal de Camarasa (1291") 
— Inl'ormació judicial d' En Becnat des Prior. — Arnau V^ives dirigint ais contraris del 
caciquisme local — Palau aparellant la niort d' En Vives. — Denuncian los Paers de 
Camarasa y Cubells, los fraus d' En Palau.— Lo Rey encarrega á Jafer la instrucció 
del procés (1295) — Se dilaten les actuacions.— Assessinat d' En Salendi (1297). — 
Palau protegint ais lionieyers. - Mort d' En Pere de Palau senyor de Priva ínovera- 
bre 1297).- Es portada á execució la enquesta judicial d' En Jafer. 

Estant en son Hit mortuori, lo rey Anfós «lo Lliberal», vols'ué exe- 
cutar un acte de justicia ab sos vasalls, absolentlos de les questies y 
cenes que llavors eren exitrides. Mort aquell Monarca després d' un 
regnat mes administratiu que Iliberal, passá la corona d' Arag'ó á son 
genná Jaume, rey de Sicilia. 

Pere de Palau tractá d' aprontarse d' aquesta mutació. Comptant 
sempre ab sos amichs lo Comte d' Urgell y lo Vescomte d' Ager, procu- 
ra recobrar la copdiciada batllía reyal. La nova situació tenía gran 
semblanca ab la que atravessá en 1289, quan morí Pere «lo Gran». 

La camarilla d' En Palau procura desacreditar al batlle Gomir, 
quexantse de sa gestió administrativa, al nou Monarca. Lo denuncia- 
ren de cobrar y exigir á sos administrats, les questies y cenes, á despit 
del decret d' absolució que dicta lo rey Anfóí. Per 90 lo nou Sobirá li 
ordenava, que, si axis ho feya, al instant dexás de rebre les dites im- 
posicions (27 d' agost de 1291) (269). (21)9) 1291.— G." gomir baiulo Cainiu-a.sie et cubells et moutgay, Cum illustrissimus do- 
minusEex Alfonsus clare memorie Re.x Ai-agonis frater noster tempore ohitus sui remiscrit 
generaliter (luestias et cena.< per oiiin impositas per iini versa loca tcrre et intell«.\erimu.s 
quod uos exigatis ab hominibus tlictorum locorum ceuam (lue.stiam tiuam dictus dominus 
Re.x Alfonsus nunc ab ipsis cxigeb.it .Mauílamus et dicimus uobis r|uatenus si rei ueritas sic 

190H.— 3U 414 F CARRERAS Y CAKni 

Ja r any prcccdent, (lcsi>r63 de mort lo rey Anfós, 1' iutant l'ere 
llochtineiit reyal, 1' liavía conminat á que 's guardes d' entrar en só de 
guerra en lo terme de But(;enich (Cervera 17 setembre 1290). Lo lloch 
de Butrenich era de Bercnuiieró d' An;;'leroIa. Alguns de sos homes, 
sots comandament de (iuillcín Bernat de MuntQonís, ha?íen entrat y 
dampniticat lo terme de Mout^ay per questions locáis. D' aquí donchs 
la actitut en que 's colocava lo batlle Gomir, y que, dintrc les coslums 
feudals, res tenía d' anormal (270). 

Al poch temps Palau y sos partidaris tornen á esser arbitres de la 
administració de Camarasa recobrantne aqucll la batllía reyal, lo 21 de 
setembre de 1291. Aleshoresse creguó perjudicat. lo Comte d' Ur^^ell, 
en la percepció de les rendes reyals, reclaniant.ne á Jaume II, qui li 
confirma aytal concessió, per los deutes de ¡a corona, manant ais homes 
de dits llochs respouguessen de les predites rendes al Comte, (.20 de fe- 
brer de 1292) (271). 

Lo batlle Palau devía correspondre ab sos amichs, qui axis V afa~ 
voríen. No tardem en veurel ajudar á N' Alvaro de Cabrera. Quan 
Jaume II feya á Barcelona, estatuís temperáis, Alvaro assetjá lo cas- 
tell de Montaspre, pertanyent á GalcerAu d' Anglerola. 

Aquest, reclamant socors deis llochs reyals, trámete carta al Batlle 
de Camarasa perqué ab totz los homens de la hatllla que di tenie, vin- 
giles alcasteU de Mont aspre per levar aquells que á tort lo teníen as- 
set/at, segons que en los ordonaments de la cort de Barcelona ere em- 
prés. 

Pere de Palau se trovava fora de Camarasa, regint la batllía son 
parent Pere fiU d' En Guillém de Palau. Les ordes, que, lo Llochtinent, 
tindría del Batlle, (qui personalment trametía la sua gent de Priva en 
la host del Vescomte d' Ager,;, sigueren sobradament ateses, puix es- 
quiva la trasmisió de cap secors ais assetjats Y encara per major 
burla, la carta de N' Anglerola fou públicament Uegida en la plassa 
de Camarasa. La fí de la campanya fou, pendre, Alvaro de Cabrera, lo 
castell de Mont-aspre. 

Segons pública fama, Palau, era home ó feudatari del Vescomte per 
rahó del homenatge que li ha vía prestat. Per consegüent altre vegada, 
en que lo Vescomte 's dirigí contra d' En Ramón de Vilauíur, també 
formaren en sa host los vehins de Priva. Aytal intimitat era prou viva 
en 129fi (272), no estingintse mentres visqueren. se habet ab exaecione dicte cene et questie penitus desistatis. Et siquod pignora ipsis homi- 
iiibus per uostactasunt racione prcdicta i-estituatis eisdeui visi.-i presentibus. Datura ut 8U- 
pra>. (Registre 90, foli l;'.). 

(270) Registre 85, folia .í9 y 67. 

(271) 1202.— «Respondeatis et responderi faciatis de predictis redditus cxitns et peruea- 
tusacetiam aliis juribus locorum predictorum eideni uobili uel alicui alii pro eo statuto 
prout iu carta predicti ilomini regís Altonsi videritis contlneri non olistante predicta comis- 
sionc bainliarum predictarnm predicto p. de palacio per nos facta». (Registre 102, foli O.í). 

(272; Un important docuinent, mostraren, eu lo procés, Bernat Agosti y Ramón Margalit CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 415 

PaLau en possessió de la batUía, se mostrá raes soberch y absolut 
que en temps precedents. Pro enfront son predomini local, surgeix la 
figura del capitost deis contraris. Era aquest. lo cunyat del assessinat 
Pellicer, de nom Arnau Vives, militar, home valerós, quí 's presenta 
com á patrocinador d' una bona administrado. Les sues declai-acions 
en lo procés, son les que mes llum aporten per provar les exaccions 
d' En Palau, ocupant dotze folis. Per elles y per lo exposat precedent- 
inent, se veu que Vives prengué part en los principáis fets d' armes de 
son temps. També assistí al siti del casteJl de Mont-aspre, acudinthi 
en ajuda de N' Anglerola y contra del Vescomte d' Ager, 

En Vives era qui mes sombra feu á u' En Palau per mantenirse en 
sa omnipotencia á Camarasa y per qo procura ferio desaparexer. A quin 
efecte comenta concitantli lo rencor y malvolen^a d' alguns deis seus 
amichs, segons dirán los fets següents. 

Jaume II ordoná á Bernat des Prior juiista de Pons, comprovés les 
denuncies que tenía sobre furtz et homeys et daltres crims et mole- 
ficis fcyts en Camarasa. Lo resultat de la sua investigació, Prior, 
r entrega al batlle Palau, perqué, hi donas cumpliment. En la sen- 
tencia, lo jutge nomenava ais malfaytors que devíen esser capturats, 
ais que sois devíen prestar flanija, etc. 

Palau se burla de la justicia del Rey ab lo mes gran cinisme. Aple- 
gant lo concell de la Vila feu llegirhi públicament 1' escrit de Micer 
Prior. Naturalment que quan los malfaytors hoyguéren que 's trac- 
tava de pendréis, davant d' En Palau y d' altregent, fugíen, escapant 
á tota acció de la justicia. Mes encara: Palau dignó davant del concell, 
que tothom qui no pogués prestar la fianpa per lo jutge exigida, si da- 
quel día que ere digous tro al diumenge a enant no la auien feyta que 
lexasen la vila. Per tant que no 'n fó donat dret ni justicia á cap deis 
inculpáis. 

Quan los derrers, mes avant, se quexaren á En Palau deis procehi- 
ments incoats contra d' ells per lo jutge Prior, los hi responía, que, 
prou ni 'n savia mal y greu, mes que no era culpa sua sino de N' Arnau 
Vives y En Pebret. Per (jo aquests foren menaíjats de mort per los cri- 
mináis. Palau cobra mes de tres mil sous deis inculpats en la senten- 
cia del jurista, y se 'Is (juedá molt tranquilament, sense donarne comp- 
te al Rey. 

També procura, Palau, suscitar contra d' En Vives (273) la malvo- de t!amaras.a, A 19 de felirer de 129(), Palau com á seayor de Pi-ivá, reconoxia deure A aqiiells 
dos vehins, en noui del Vescomte d' Ager, dos cents sous jaciueses que iii-ouietía retoruAi-loslii 
deis diners proceliidors de la composicio que espera va rehre d' En P. K. de Nuce y Pere Mu- 
rich. Lo Senyor de Priva ne resta va A la evicció. 

(273) Jaume de Bianya A 20 de janer de 1288, oljrl informació, per orde del Jley, sobre la 
pretensió de 'íuillém de FluviA, de teñir part en les euquestes que 's fessin A Camarasa y Uu- 
bells (Registre 74, foli .IS) 

Per si fossen d' esta familia, anotarém un Berenguer de FluviA qui en 12K1 oijté la posses- 
sió de la iglesia d' Estadella (Registre i;2, foli 97) y un Arnau de FluviA ah domenges A Lio- 416 F. CAKRERAS Y CANDI 

lenQa do son parent y amicli Ouilléin de Fluviá. Los ar^:uments que 
posa en joch per incitarlo k donuiii inort, eren motivats en la oposició 
que feya á les injusticies comeses á Camarasa per Palau y tots los seus: . 
ere tant rahonador (En Vives) dds drets del senijoi- ¡ley que las drets 
den G. de Fluviá ne valien menijs molt. En vritat ([ue lo castlá 
Fluviá. pretenía se presentasen á la sua cort los qui menaven qucstions 
per rahú de carreres, esscnt axis quo 's devien seguir en la del ballle 
general que agó no ach acostumat que pleyt de carreres anas en poder 
del castellá. ITÓ Palau hi consentía per afavorir á son adherent, á des 
pit de la oposició de N' Arnau Vives y de sos contraris. 

FluviA no volgué indisposarse ab En Vives, puix li liavía donat 
sagrament y hoinenatge de no dampnificarlo. llagucrcn ralions l'alau 
y Fluviá. en tal manera, quo Fluviá repta al Ballle rey al de Oaya ú 
traició. Mes aytal enemistat no fou de durada, haveiit jA passat en 
1293, com ho demostrará lo fet següent. 

Per pendre part en una de les Iluytes locáis que tant sovintejaven 
en lo segle xiii entre los cavallers catalans, Jaumc II ordoná á son batlle 
Palau, sots pena d'i cors H d' haver que derrocas la cort de Fluviá tant 
forment, que tots los salrmons arrencás Lo Batlle á 2 de juliol de 1293, 
feu pregonar per lo terrae, la de-trucció de dita torra, convocant, á 
tots los homes de la batUía. 

Aplegada la gent, en la forija de Fluviá, comentaren derrocant par- 
tida de les cases, de la torra y lo castell, de mig ensús Llavors Palau 
tractá de no procehir mes avant la destrucció; y dirigintse ais prohoms 
pressents, los hi consulta si 'Zs ^^arcíe 2Jer derrocat lo loch. Contesta- 
reutli evasivameut, scnse volerse compromctre á asumir la responsa 
l)ilitat de lo que allí s' cxecutás, obgectantli guardas quin manament 
iiavia del senyor rey et que fes aquM En lalau lii replica: 

— Anéuvosen, que demájo ig Hoyaré piquers que ho derrocarán. 
Se parla d' axó y feulos marxar á tots, derrocantne poca cosa y que- 
dant en peu tota la obra de pedra y morter de la torra y lo (jafareix 

sencer. 

A r endemá tres piquers simularon la destrucció de la torra de Flu- 
viá. N' Aruau Mayol havía rebudes instruccions d' En Pere de Palau y 
tenía de tramétreles á sos dos companyons Hamón y Jaume Fluviá, 
consistents en tirar á térra, sois tres filados de pedrés del (jafareig, 
qual fcyna llesta s' entretinguesen frecejant {cacegant diu lo text) per 
los murs en lo lloch hont fessen menys dany y moguessen major pol- 
saguera. La soldada que pcrcebiren los piquers segons comptes d' En 
Palau fou d' un sester de forment á quiscun, qual valor equivalía á 
2 sous 8 diuers: essent axis que cu dita temporada lo jornal que se 'Is ren? los quals, srdouá lo Rey, I i desembarca sen . A 10 de juuy de 12Sfi. (Registre títí, 
foli 120). ÍÍACIQÜISME POLÍTICIÍ en lo SEGLE XIII 417 

solía donar á Cubells á aquests trevalladors, era de 8 díners y la vida, 
ó 12 diners sense llur menester. 

Encara per protegir lo que resta va abandonat de la mitg derrocada 
torra de Fluviá, pregona per la batUia, que castigaría ab 60 sous de 
ban, á tot hom qui metes foch á vé, ne se 'n portas fusta. Axis ne salva 
bona part; y quau la guerra fo passada, ho cobra quaix sencer, En 
Guillém de Fluviá. 

Aprés, Eli Palau tractá d' aprontar aquest incident, per concitar la 
inalvolensa contra N' Arnau Vives, dihent á En Fluviá, que, si aquell 
no bagues pujat á la cort de Fluviá com la derrocaven que no hague- 
ren tocat al castell en vé. Pro que com ell hi era present y ne parlaren 
ab un porter reyal mal son grat havie haut á fer co que feyt hi havíe. 

Siga lo que 's vuUa, obtingué á la fí que los Fluviá concertassen la 
mort d' En Vives, si be no consta, que Guillém de Fluviá prengués 
part en los rahonaments menats á dita fí. 

En r alberch d' En Palau s' aplegaren Berenguer de Fluviá y al- 
guns ainichs, per assessinar á En Vives, et asignaren homes que ho fesen 
Se culpa al Batlle de Caraarasa d' esser 1' ordenador d' aquesta pro- 
gectada mort, que la Providencia divina leu fracasar. 

La conxorxa entre los Fluviá y En Palau, ve declarada en les parau- 
les del procés, que diuhen, com los homes de Fluviá, que son cunyats 
d' En l'alau, menacen d' ociure á tot hom que liure ré contra en pere 
de palati per gran tort que ell face. 

Arnau Vives ab los parents d' En Pellicer portaren tal activitat en 
sa oposició ais actes d' En Palau, que á les derreries del any 1294, son 
esforp tingué bona endrega. Los paers de Camarasa y do Cubells, se 
determinaren á formular en escrits los perjudicis que reportava lo Mo- 
narca de la administrado d' aquells llochs. Segous venen exposats en 
los capítols de cárrechs que publiquém al flnal, poden agruparse aytals 
dampnatges, en vuyt categoríes: 

L — En pendre rendes reyals, que Palau cobrava y no entregava al 
Rey, al donarli comptes de la sua administració (274). 

n. — En imposar ais seus adniinistrats pagues indegudes (275). 

III. — En posar en los comptes al Rey, obres que no executava, ve- 
nent á profit propi, bens del Sobirá (276). 

IV.— En amagar y no pagar al Rey la deguda fadiga (277), axis 
com ferli perdre molts altres drets (278). 

V.— En adquirir cens per menys de preu (279). (271) Apendix nombres XVIII, XX, LV, LXVIII, LXXXVII, LXXXVIII, XC, CXV, 
cxxm, CXXIX y UXXX. 

(275) Apendix nombre CVII. 

(276) Apendix nombres LXXXII y CXVII. 

(277) Apendix nombres XXI, LXXIV, LXXV, CXXV y CXXVIII. 
(27S) Apendix nomlircs XXX, CXIV, CXXI, CXXII y CXXIV. 
(27'J) Apendix nombres XXXIX y CVl. 418 P. CARRERAS Y CANnt 

VI. — En simular variados despeses .1 cárrecli del Rey (280). 
Vil.— En no donar al Monarca les preses de guerra, ni los diners 
procehidors de les rehemp(jons d' anar & la guerra ó de delicies (281). 
VIII. — En aproinarsc niolts eens del Rey (2S2). 
Aparelhida la oposició, los paers no se 'n amagaren, molí al con- 
trari, pregonaren per dits termes, que, qualsevulla persona qui hagués 
conexenient de iierjudicis rcbuts per lo Key, 'Is ho comunicas puix ho 
manifestai iun al Sobirá. Motiva lo pregó, com negú hom di la hatlia de 
Camarasa no lio save dir al Senyor linj, tort ne deseret que presos: 
tant he gran lo poder den Pera de Palau en la hatlia de Camarasa. 

Los Cíipítols de cárrechs, convenientment sagellats ab lo S!gell de 
la vila de Camarasa se trameteren al Rey al comeuíjar 1' any 1295. Lo 
sagell, feya vint anys, que, lo guardava per lo comú, En Bagay, á quí 
llavors amenaza En Palau, dientli, qui' li farie trer la vida del cors Lo 
sagell li fouUevit, donantlo á N' Arnau Argot nodrit seu et de casa sua 
(d' En Palau). Axis s' assegurava, que, en avant, neguna escriptura 
no pogués hom trametre al senyor rey segelada ab lo segel de la vila, 
que ell no la sabes. 

Y ara ab menaces, ara ab donatius y sempre utilisant qualsevulla 
mijans que li aparexien conduents, tractá d' atraures la voluntat de 
sos majors enemichs. Lo propi Arnau Vives, fou cridat á la iglesia 
de Santa María del Plá, y davant diferents testimonis, hu d' ells En 
Pera Salendí, li digué En Palau, que, si s' estava que no li pervingués 
cap dany, ell 1' assoguraría ó guiaría de son cunyat N' Arnau de Flu- 
vi;l, d' En Br. d' Agrcmunt y de N' Arnau Calaf, los quals lo tenien 
en reguart per rahó com ere cunyat den G. Pellicer. 

Per evitarla repetició de denuncies que revestissen carácter pú- 
blich, cora la predita, Palau y sos partidaris l'eren per manera que hi 
dexessin d' haver paers en los llochs de Camarasa y Cubells, hont per 
mes de cent anys may s' havien dexat de nomenar aquests encarregats 
de la administrado local. Axis si sortía en be de la primera denuncia 
oficial, n' evitava una segona y á sos enemichs sois los quedava lo ca- 
mí de formúlame de privades les quals estaven lluny de teñir tanta 
autoritat. 

De tal efecto fou la denuncia, que no 's feu esperar la orde reyal 
cncomanant al jutje Guillém de Jafer, obrís informado contra deis 
actes del batlle Palau (25 de jancr de 1295), qui devía cessar enconti- 
nent en son ofici. Pro Palau trova manera de retrassar lo cumpliment 
de la orde, diferint les actuacions. 

A la denuncia oficial deis paers se seguiren mes actes d' oposició 
ferma á la gestió administrativa d' En Palau, entre ells la reclamado (2H0) Apendix nombres L, Lili, LVIIl, LIX, LX, LXI, LXXI, LXXXVl y XCl 

(281) Apendix nomines LVII, LXII, LXIV, LXVI, LXXIII y LXXXV. 

(282) Apendix nombres LVI y LXX. ¿ACIQÜIStóE POLÍTICH EM LO SEGLE XlII 419 

qae formularen Pere de Más, Ramón Margalit y Bernat Agusti, paers 
de Camarasa, y Berenguer Saleva y F. Serra, quí ho eren de Cubells, á 
5 d' abril do I29ó Demanaven al batUe Paiau, la restitució deis diners 
que cobra en 1289, per Iliurarse d' anar á la host del Einpurdáy adu- 
híen diferents ordes de devolució, emanadas del infant Pore, procu- 
rador de Catalunya, y del rey Anfós II. 

Palau guanyá temps, obgectant, que no volía contestar ais paers, 
per esser grans enemichs seus y acusadors: pro sí 'n respondría á al- 
tres persones que debignássen les universitats deis dits llochs. 

Axis les coses, un dimecres 10 d' agost de 1295, lo jutje Jafer con- 
grega ais vehins de Camarasa en la iglesia llegint la comissió rebuda del 
Monarca y fent cessar á Palau del ofici de batllo reyal Aytambé de- 
maná ais congregats 1' informessin de les exaccions coraeses per En 
Palau, conminantlos á dir la vritat, tant en denunciar fets, quan en 
testimoníame Lo día seguent, dijous era comenada la batllía de Ca- 
marasa, á Pere de Viurevol, de conscntiment d' En Berenguer des Más 
procurador reyal, qui jugá ara gran papcr. En Más es qui presenta á 
Jafer los capítols hont los paers de Camarasa y de Cubells denuncia- 
ven les vexacions d' En Palau; ell es qui entra á questionar fort y di- 
rectament ab 1' ex-batUe, per les rendes reyals de la batllía, que no 
dubtá en arrendar conjuutament ab Bernat Salat (283). 

Mes lo jutge Jafer, comenta son trevall prenent una sola declaració 
(essent lo testimoni quí compareix á declarar Bernat Pellicer) y para 
sobtadament no seguint mes avant Bona manera tindria, lo temible 
personatje, de diferir lo que en sa contra s' intentava. 

Es que la gent d' En Palau may dormí. Lo dimecres 28 de decembre 
de 1295, Pere Argot, qui exercía la batllía per En Viurevol, y 1' escri- 
vá Arnau Argot, conferenciaren ab lo paer de Camarasa, Pere des Más, 
dientli com En Palau li pregava no esplicás res que '1 perjudiques, ais 
inquisidors qui devíen venir á Camarasa á seguir lo procés comcn^at y 
que declaras contra de les saos propies denuncies Delcontrari, En Pa- 
lau no sestarie que no li percagas son dan: et sis nestave que serie son 
amig No dexa d' esser remarcable, que lu llochtiuent del batlle, aquell 
qui devía mostrarse ferm auxiliar de la justicia en la actuació del su- 
mari, se mostrás tant descobertament favorable al procesal, gestio- 
nantli la irapuuitat de les sues vexacions y robaries. 

Los valcdors d' En Palau no cessaven en sos trevalls: parlaren á 
Bernat Sabat qui era de la fracció contraria, que no dixes res que sabes (283) Ab mot!u de teñir part del delme de la batllía de Camarasa, Pere de Palau ab loa 
castláns, volgueren ferio estensiu al delme deis honors del eastell de Seíjura. Loa arrendata- 
rls Más y Salat s' hi oiiosaren, puix era est Castell cabalar del aenyor rey et cosa apropiada. 
Hí mtervinguó lo batlle Viurevol, disposaiit fo3 interinameut comanat & un prohom de Ca- 
marasa tro que fus vist de qui devie esser. 

Palau •milament el sobrera' ^menypreantlo manament et la ¡lena (100 morabatins) posada 
per lo ditbntlle', se prcngué la vuytena part d' aquell delme. 420 F. CARRERAS Y CANDI 

que en P. de Paluu hagues feyt contra lo gi-nijor lieyne contra ve.yes ais 
enquesidors que contra En I', de Palau devien venir. Del Rcyobtin- 
gueren una ordc per En Jafcr y M;ls (7 janer 1296) manantíos no in- 
quirir res que fos del lenips precedent A la enqucsta d' En .Salanova. 
Quan, al comeníjar 1' any 1206, semblava que Jafer iniciaría les 
dilií^encies procesáis, ccssá En Viurevol de la batllía, obtenintla Ramón 
de Pui^vert. Feya constar lo nonicnament rcya!, que, no s' entenía per- 
judicar al dret que En Palau hi tingues (16 janer 1296) (284). Llavors 
En Pere Argot fou son llochtinent k Camarasa. 

A la íí esclatá, la ira contra de N' Arnau Vives, En Palau lo 
menaQá pública y descaradament, davant d' En Jafer y En Más, encul- 
pantlo de ileures á ell la instrucció del procés y que per tant tots dos s' 
ho arreglarien en la plaga, hont hu ó altre hi devía restar mort. Lo 
Jutge y lo Procurador, lo requeriren en nom del Rey á no ocasionar, ni 
ell, ni ningú, dany á En Vives, sots pena de mil morabatins. 

No fent cas del requeriment, Palau concertá la mort d' En Vives. 
Son fiU Pere (285) y 1' altre Pere de Palau alcayt de Lloren?, juntaren 
alguns valedors, enti'ant á la plaíja de Camarasa ab propósit de ma- 
tarlo ais crits de muy re, muy re 

Pere Argot aplegant gent de la Vila, los feu cara y pogué salvar á 
En Vives d' una mort segura. 

Palau no restava desprovist de tot carácter oficial, en lo terme de 
Camarasa, A despit de perdre 'n la batllía, puix lii proseguí en 1' ofici 
de cullidor ó arrendador del monedatge. En axó no li fou fet gran con- 
trast, puix les genis Ion crehegueren axi com ell los ho deye de páranla. 
Per tant s' aprofitá d' aquesta porta, que restava oberta á ses cons- 
tants opresions, per obligar á pagar monedatge ais qui n' eren exempts 
per dret y costums de la térra: (pres se a penyorar pubylls et viudes 
que no poseyen re ne en la ierra del senyor rey aquells aytals no pa- 
guen re). Per mes que aquests feren constar la vexació en públich ins- 
trument y n' apelaren al Rey, no desistí de velería exigir (no volc es- 
tar de penyorar et de vendré lurs bens) ni tampoch feu cas de tres ma- 
naments de Jaume II ordonantli que, lo monedatge icoyUs en esta bat- 
lia axi com se pagave en los altres loes del senyor rey», seguint en sos 
penyoraments á despit de la justicia. Les victimes d' aqüestes exac- 
cious eren sempre los contraris á la sua gestió política, puix ais amichs 
y valedors, lluny d' ocasionarlos tort, ni 'Is cobrava lo que 'Is corres- 
ponía: <i7>ias de negu pubíll ne viuva que sien de sa part ne silguen ab 
ell á abcegar los dretz del senyor rey, no na levatz negú, ne /'oreáis: et 
hani lexatz á levar que sonjustz de levar». (284) 1296.— Diu lo nouienament d' En Puigwrt «per hanc tamcn comissionem non inten- 
dimna lieri preiudicium Pctro de palacio in jiu-e siquot liabet in bajulia predicta». (Lleyda 
XVII kalendes febrer 1205) íRcíjistre líil, toli 187). 

(285) D' aqnest fill d' En Palau n' havém parlat mes avaut en la nota 71. CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XlH 421 

La circunstancia de seguir Palau en sa matexa posició social, coni 
á Senyor de Priva y alcayt de Santa Linya y espccialment ab sa anti- 
gua araistat ab lo Comte d' Urgell y lo Vescorate d' Ager, li donava 
alé per mantenirse soberch A despit de la perdua de la batUía reyal. 
Per 90 no dubtava en amenazar ais arrendadors de les rendes reyals 
de Camarasa, passades, en 1296, al Ueydatá Pere de Viurevol,qui hi 
tenía per representant á En Vidal Capdeferre En la plassa de la Vi- 
la, En Palau li feu cárrech «perqués metia pus a avant a demanar les 
rendes del Senyor Rey quels altres compradors>i, responentli en Cap de- 
ferré, «que no demanava sino lo dret del senyor Rey et aquel enantaria 
aytant com pogues et co que sesyuarda a la compra den Viureiiol». 

— IIoc, contesta En Palau, eí guardáis que no toquéis al nostre, que 
siu feyets yous o defendria ab lespaa. 

A Santa Linya, los enciniclis d' En Palau li contrastaren, alentats 
per 1' éxit deis de Camarasa. En lo eoncell que ell ordoná aplegar lo 
dimarts 1 d' octubre de ]2M, lo prohom Arnau Roger, en nom deis seus 
companys se posa en pugna ab En Palau. Aquest 1' amenacá pública 
ment de mort, indisposantse ab tots los jurats de la Vila. Com á, con- 
sequencia d' axó, la gent que Palau tenía d' establida en lo Castell de 
Santa Linya, entra per los horts y vinyes, robauthi verdures y fruyts. 
Al quexarse, los prohoms, d' aqüestes robaríes y lladronicis, sois los 
hi responía per descárrech, que axí ho solie fer en Ramonei de Oardo- 
na. Los continuats danys obligaren ais prohoms de Santa Linya á 
posarlos á conexement d' En Ramón d' Anglerola per qui tenía la al- 
caydía En Palau, y del quí rebé orde mauantli se 'n abstingués: pro 
no 'n feu cap cas. 

La falta d' actuacions en lo preces d' En Jafer, durant tot 1' any 
1296 flns á arrivar al agost del 12 17, sembla indicarnos un nou éxit en 
los continuats trevalls del procesat Palau. Per tal que li donava motiu 
de seguir en sa política de menaces y opresiíj No tarda en inmolar una 
nova víctima, lo vehí de Camarasa Pere Salendí, villanameut assessi- 
nat lo 11 d' agost de 1297. 

En Salendí, obiingué del Bisbe d' Urgell, los domenges ó rendes 
que possehía á Camarasa, contra la voluntat de Pere de Palau, qui 
mena9antlo de mort, 1' obliga á renunciarlos, tenint de fugir del ter- 
me (286). Passat algún temps tot cambia y En Salendí y En Palau es- 
devinguereu amichs (,287 j, tenint lo primer, carta blanca per cometre 
malifetes á Camarasa, segons solien los valedors del dominant batlle. (286) Per tot lo concernent á En Salendí vegis los aiwrtats CX, CLXVIII, CLXXI. 
CLXXII. CLXXIII, CLXXIV, CLXXV y I LXXXVIII á CXOt. 

(287) Correría I' any 1285. Del temps en que Palau y Salendí eren bons amichs, existci.\ la 
present orde i'oyal, única en que bi surt aquest vebí de Camarasa: 

1285.— <Fidelí suo petro de palacio salutem et gracíam, lutelleximus quod p. salendinl 
uadit uobiscum ct est de familia vestra et tornauít apud camarasam cum duobus liominibua 
nobili R^ de ccruaria quos cepit sine licencia et roqiiisione Curie nostre et sine fatica jure. 422 P. CARRERAS V CANDt 

Dos exemplis d' aquesta inmunitat so refcrexen en lo preces. Pcrc 
Siiloiulí y Joan Aniurfíós hagiieren noves co es, se barallaren: N' 
Amargos rebé colps de puiiy y En Saleudí 1' amena9á de mort (del 
cors á f.olré). Temé N' Amar<j;üs y denuncia lo fet al batlle i'alau, de- 
manantli que '1 fes assegurar d' En Salendi ó que U dixés si lig porie 
teñir segur per lo senijor rey, que sino cerearie senyor: ct en Pere de 
Palau respós, que, no lig podie teñir segur et ques nanas et cercas 
senyor. 

Trista coiidlcii) la deis halñtants de Catalunya en lo segle xiii. Los 
de jurisdicció particular, subgectes sempre á innombrables vexacions, 
á pretext d' exigirlos lo cumpliment deis debers de vassalls, pert tant 
motivA lo concgQt vulgar, usat en lo segle xv, en térra de baró, 
no lii fases ta maysó. Y per altre part^ si residien en poblacions 
reyals, lo despotisme de certs batUes los obligava á teñir d emigrar- 
ne, cercant sempre dominis mes suaus. Y com lo segle xiii donava mol- 
ta Importancia á la repoblació de Catalunya, no podía esser acccpta á 
cap Senyor y pugnava contra 1' interés particular, que los batUes ó 
representants, favorisquessen la emi.iíració deis populartors del terme. 

Encara suposen, que, lo batlle Palau digué á N' Amargos (juan li 
demaná assegurament d" En Salendi que volrie que X liomes jagiwssen 
morís en la placa que ell no si farie. 

En nom deis paers de Camarasa, En Pere des Más ab altres prohoms, 
ne protesta y requerí al batlle Palau, á procehir contra d' En Salendi 
segons fos de dret y justicia. Pro Palau lo desá tranquil, s-i be es cert 
que tampoch no consta damnificas á N' Amargos. 

Altre vegada, Eu Salendi, espasa en má, perseguí al clergue Ber- 
nat Soler. Y com lo paer des Más defenent á En Soler, volgués que lo 
llochtinent de batlle (ofici ocupat per N' Arnau Margalit), amparas al 
menaíjat y opriniit clergue, may lio pogué obtenir, obehint indubta- 
blement á les indicacions d' En Palau. 

Tanta amlstat y valenija, se trasmuda en odi y antagonisme, decre- 
tant En Palau la mort d' En Salendi. La relació mes circunstanciada d' 
aquest crim es deguda al procesat Bernat Cxuilabert, hu deis complicats, 
qui, essen*: cunyat d' En Pere de Palau, tractá de ferio inmune del de- 
licte En tant lo vol excusar, que, al declarar, respecte la inculpado de 
que Palau recuUí ais assessins eu llochs de sa pertenencia (com després 
dirém), afirma esser degut, á que, dos d' ells, En Bernat y N' Arnau 
Baladí, eren germans de son genre F. Baladi. De la declarado d' En 
Guilabert, ne trauí'ém interessants detalls. 

Per !' any 12;iG ó 1297 (no 's precisa la data), ana al regué de Mur- Uuíirc maiidnums iiobis (juatinu3 dictos homiiics t!t quicquid aliufl dictus P. salcudini ceperit 
de lionis ct rebus dicti r' vel lioiiiinum suorum nbsolui et restUui dicto R" sine mora aliqíia 
faciatÍH Taliter faciendo quod non possitis a iiobis de nej^ligencia uel in olu-dieucia reprelieu- 
di. Dntum bai'chinone IIII" idus apriUs Auno quo supra». (Registre .'>6, foli i>3). CACIQÜISME POLÍTICH EN' LO SEGLE XlII 423 

cia, ab lo rey Jaume II, Guilabcrt y altres homes de Camarasa, sots 
capitanía d' En Salendi. Trovantsc ;l Oriola, questionaren En Guila- 
bert ab En Balaguero Valeníja. Interveninthi En Salendi, pega ab la 
llanca al primer, davanl del Castell y ordouá á un algutzir reyal, que 
tanques al segon á la presó També s' indisposá En Salendi ab En Bcr 
nat Baladí, restant odi viu entre ells, al retornar del exércit. 

Ocorregué després, que En l'alau amenaza de mort á En Salendi. 
Per virtut de dites menaQes Jaume II expedi orde ais veliins de Ca- 
marasa, Cubeüsy Montgay, que lo defenessen y amparassen. Salendi 
joyos deldecret reyal, lo feu Ucgir lo dissapte 11 d' agost de 1297, á 
la plassa de Camarasa, escoltant dita lectura assegut. 

Palau seguit de 25 homes parents seus et de la sua conscrüci, ai 
veure á la plassa á En Salendi, calladament se 'n torna, dexauthi una 
part deis qui 1' acorapanyaven. Y al esser enfrout de la escrivanía, 
adregantse ais pochs quilo seguien, diguélshi: 

— uTornatvosen fit fid co q'ie sabetz". 

Llavors En Balaguero Valen^a y En Bernat Baladi atacaren á En 
Salendi tirantli pedrés y trahentse les espases y coltells, ajuntantselshi 
N' Arnau Alegret, parent del primer, qui era cullidor del monedatge íl 
nom d' En Palau. 

Salendi s' arrima á la poj-ta del alberch d' En Bernat Pebret^ desde 
hont se defené deis qui 1' atacaren. Mes com ensopsgás y caygués din 
tre la casa^ se 'n aprofitá N' Alegret per ferirlo d' un colp d' espasa, de 
la porta estant L' avalot porta á la plassa á raolts vehins, que s' iu - 
terposaren entre los combatents, salvant la vida á En Salendi. Lo bat- 
lle Pere Argot no hi comparegué, puix se trovava fora vila, en la hor- 
ta. En Talau, axí com partí de la placja, deya ais qui hi corrien atrets 
per lo soroll, que podien tornarsen á llurs alberch^ 

J'er molts vehins, fou acompanyat á sa casa lo ferit Salendi. Com 
estava de mal talant, al vespre no sortí á la porta, segons tindria per 
costum. Axó 11 salva la vida dit dissapte, puix, aquell vespre, N' Ar- 
• ñau Alegret y Bernat Guilabert exiren de Casa d' En Palau ab intent 
de matarlo si 1' haguessen trovat defora, «ei com nol trohj.ren tornaren- 
sen al alberch d' En Pere de Palaut. 

Dugues vegades en un sol día, se frustraren los propósits d' assessi- 
nar á En Salendi. Mes per 90 no 'n desisliren. 

Lo diumenge 12 d' agust. En Palau escrigué á son protector lo 
Com te d' Urgell, demanantli pregas al batUe de Camarasa Puig'vert, 
que no exigís fé ó seguretat á N' Arnau Alegret per la requesla feta á 
En Pere Salendi, alegant que havia corona, 90 es, que estava subgecte 
á la jurisdicció eclesiástica. 

Quan la carta fou llegida al Comte, hi era present En Ramón de 
Puigvert, qui digué al d' Urgell, no '1 podría atendré. 

— «iVb me 'n preguetz, que no es cas de que vos degatz pagar et hau- 
riausen a dir de no. quejo no ?i' estaría». 424 P. CARRERAS Y CANDt 

Al eiidemá, dilliins, 13 d' a;;ost de 1297, Salendí aiiA á. Cubclls, per 
mostrar la carta del Rey al hallle I'u¡í;vert. 

Aquell matí, En üaladi y En Guilabert, prissant per davant de la 
casa de N' Arnau Vives, de Caniarasa, se trovaren ab N' Argot, llocli- 
tineiit de batlle, qui los demaná ftances de (jo que cometeren lo dissap- 
te contra d' En Salendí. A lo que Ba'adí obgectá. 

— No laye havem ara dar, laus em encara liuy. 

— Si faretz a la mía fe ans qneus partincatz da mi, replica N' 
Argot. 

— Nous en dariem gens, digué En Guilabert. 

Y com ells dos s' acostassen á N' Argot, sens dubte en actitut ame- 
nazadora, tcment alguna mala partida clama á grans erits: 

— « Via fora prenets los». 

A quals veus los enemichs d' En Salendí exiren de Camarasa, men- 
tres lo Batlle y alguns vehíns, los perscguíen íins á les roques de Mun- 
teró. Mes tart los fugitius retornaren á la Vila A maquinar la mort d' 
En Salenaí. 

Sabedor En Palau y sos parents y amichs, de la añada d' En Sa- 
lendí á Cubells, determinaren matarlo al eamí: «e< aquest A. Alegret ab 
daltres meserenli dos aguaytz prop de la vila de Camarasa en loch que 
negun hom a cavaU nos podie redrar». U aguayt, que tant se trova en 
escrits del segle xiii, equival á la '.mboscada castellana: vol dir ama- 
garse per sortir sobtadament á dampniflcar al qui está desprevingut. 
Per QO deya molt be en una de ses sentencies En Jafuda, jueu de Bar- 
celona, <i:avol costutn es aguayt que no sen pot, hom guardar». 

Los adherents d' En Palau^ s' aparellaren á matar á En Salendí, 
N' Arnau y Bernat Baladí, En Guilabert y En Pere Perpinyá, s' apos- 
taren á la serra d' Espina, N' Alegret, Balaguero Valen^a y altres en lo 
torrent de Baldassar, mentres eren també ocupades y vigilades dife- 
rentes situacions del entorn. 

Ais quatre qui pujaven á la serra d' Espina, En Bernardo Baget, 
los hl digué: 

— Barons , venitz ne, que en Salendí es en la Mulínera, segons 
Pere Solsona m' ho acaba de dir. 

Tots plegats passaren á la serrado Pop-Martí per atalayai á En 
Salendí: mes no veyentlo en Baladí se 'n separa. 

Meutrestant Pere Salendí fent sa vía, entra en lo torrent de Baldas- 
sar hont estaven en aguayt N' Alegret y En Valen(;a. Avants de que 
's pogués adonar de res, N' Alegret li pega ab una lauca per lo costat, 
que ¡Jassá de lal'.ra part, et fo acorrat, axi que sempre cahec sobre lo 
coll del cavall. Després vingueren totz los altres ab lances et ab espaes, 
et ferenli moltz colptz,jasi que per la primera laucada ere mort. 

Relata En Guilabert, que, quan Baladí retorna á la serra de Pop- 
Martí, digué, com ja havía mort á En Salendí, En Valen^a. Confuses 
paraules, partida relatades en Uatí, se posen en boca d' En Baladí. CACIQUISME POLÍTICH EN LO SIGLE XIII 425 

— «Nous cal anar que balaguero valensa a mort en Salendi, que yo 
he vist que U ha dat ab lansa, et trahit lanceam per terram, et el ques 
te a la coha del Raci ab lesj^aa treta, dicebat de ipso p. salendini, et 
que li dona ab lasjiaa». 

Comesa la mort, los homeyers, temerosos de la acció de la justicia^ 
hagueren árecaptarse. Hu deis companyons d' En Guilabert digué ais 
demés: 

— tBarons, mal tornar nos furia a la vila^. 

Passaron en sa majoría á recullirse al lloch d' Alós, qui era d' En 
Lop de Luna, excc¿)tat Balaguero Valensa qui ana k Rápita. 

Aquell dilluns, En Pere de Palau trámete dos hoines á Alós ab en- 
cárrech de que los fugitius no aturassen allí, sino que s' adre(jassen á 
Priva Assegurava En Guilabert, que, lo dimars 14 d' agost, En Peret 
Perpinyá li digué á Alós: 

— «Barons, pensatvos en dañar, que en Salendi es tot espesseiat et 
dien queu an fet A. Alegret et Balaguer Valensa. 

Aquell diinarts los homeyers arrivaven á Priva, hont no hi ere En 
Palau. La sua minyona, que res del succehit sabía, los acuUí y pre- 
para colació, puix era vigilia de la Mare de Deu d' agost; després 
partireu á Vilanova. 

Al matí del día de la Mare de Deu, Arnau Guilabert, ana á Vila- 
nova ab cert jove de Castellserá, dientli son germá Bernat Guilabert, 
que, trovant mort á En Salendi, li prengué la capa. Se posen en boca 
de N' Arnau les seguents páranles: 

— «.Veiatz quin desastre mes vengut: que yom cuydava que vos fos- 
setz anatz ves lo torrent de Baldassar et ibi inveni P. Salendi interfec- 
tum et recepi capameius, propter illos denarios quos nobis debebat. 

En Bernat Guilabert diu que V amonesta per haverse 'n portada 
la capa del difunt. 

Al vespre del día 15, dos missatgers d' En Pere de Palau los hi ma- 
nifestaren com se 'n ei"a anat á Aragó y que flns á son retorn se recu- 
Uissen al seu lloch de Figuera qui era del terine de Priva. A tal obgecte 
expedí oportunes disposicions á cert jove d' Algerre, qui per ell te- 
nía dit lloch, á Na Sanxona Tartalla, minyona, que, segons deyan era 
la sua estimada y á En Guarner, al cay t de Figuera. 

Vuyt ó deu díes hi residiren, durant los quals En Palau 'los feu lur 
ubs de tot co que mesterhavien, tro en R de Puigvert hac hoyt clams de 
sa muyler den P. Salendi, que, en Pere de Palau havie feyt hociure son 
marit'. 

Quan á Camarasa corregué la veu d'esser mort En Salendi, N' Ar- 
got, declara bandits á tots^los qui ja s' assenyalava com homeyers. 
Bandits eijuivalía á gitats de pau y treva, ó en termes moderns, decla- 
rats fora de la lley y per tant perseguits per la justicia. Del bandit en 
los segles xiv y xv ne deriva lo bandejat y es un equivalent al bandi- 
do castellá. 426 F. CARREMAS Y CAN'DI 

De Cubells parii vers Camarasa, seguit de vuyt ó deu honics, lo 
batUe Puigvert per ai>rcsonar á En Tere de F'alau. Pujaiitse 'n al 
Castfell, trámete á En Jornet que ordonás al Uochtinent Arj^ot, que, 
ab tots los homes hi lia^u6s á la i)laQa, comparcsqués al Castell. Lia- 
vors N' Argot, rebé orde de ferhi pujar á En Palau. 

Pere Argot ho tractá de cumplimentar trovant á En Palau al Hit, 
ab febre y ho passá á dir al Batlle reyal Mes li rci)ctí lo nianument 
de que '1 portes al Castell. 

A la nova visita de N' Argot á En Palau, aquest refusá alsarse del 
Hit ab la febrada, aduhint, que, no era pas tant criminal y que si lo 
batlle Puigvert volía, podía passar á casa sua. 

Davant quin resultat. En Puigvert difrué á son Llochtinentá Cama- 
rasa, que li portas de totes passades, i En Palau. A la obgecció que 
N' Argot feu, de que tot sol no '1 podría apresonar, se determina á 
passarhi ell mateix, seguit de la gent aplegada A Cubells y A Camara- 
sa La comitiva atura davant 1' alberch d' En Palaji. Puigvert, girant 
se á son seguici diguó: 

— <íBarons, de part cid senyor Reij vos man, que, ques que yo iix 
yncm de ociure o de pendre fassatz». 

Paraules que mostren temcn^a de no esser proa obcit ó de trovar 
oposició en la casa, al ensemps que la fermesa com volía procehir con- 
tra d' En Palau, en cas de resistenca. 

Trucaren á la porta, la obriren y lo BatUe y sa gent entraren á certa 
habitació de davant la cuyna y de la porta d' una cambra hont se su 
posava hi geya En Palau. Lo seu escuder Ramonet de Miravet lo fiU 
d' En Ramón Mascaró y cert aragonés allí presents, foren prcguniats 
per En Puigvert hont era En Palau, responentli, que, estava en la prope- 
ra habitació. Llavors ordoná á sos acompanyants apresonassen á aque- 
llos tres persones. En Balaguer Blanch agafá, al aragonés, un deis de 
Cubells á En Mascaró y altre tercer prengué per la capa al escuder 
Miravet. Fet lo qual, lo Batlle disposá la captura d' En Palau. Sentit 
axó per 1' escuder, se feu enrera y escapa de mans del qui lo tenía 
agafat, clamant: 

— «Xo sei-á pas pres en Pcre de Pahniy. 

Y entrantsen per la ¡lorta que menava al lloch hont ere dit Palau, 
sortí. ab una espasa desenvayuada dieut ^que tot hom morria qui vol- 
gués pendre en Pere de Palau*. 

Davant d' aquesta resistencia En Puigvert crida: 

— tMityren tots, imiyrcn totz^. 

Y prenent de la casa una llanca que hi trova disposta, sortí fora 
y mete só de viafós per resistencia. S' eniportaren al aragonés y 
á En Mascaró y restil diutre lo feel escuder. Lo Baillc tanca la 
porta forana del alberch d' En Palau, y posa centinelles á totes les 
sortides. 

Ab la remor de metre lo só, acudlren vehíns armats en ajuda del CACIQUISME POLÍTICH EX Lü SEGLE XIIl 427 

BatUe, qui, ab mes companyía, entra á casa d' En Palau passant á pre- 
sencia sua. Com no hi trovas á Ramonct de Miravet, requerí á Palau 
la entreg-a del escuder líespoiigué lo Senyor de Priva, que no sabía 
pas hont era. 

Palau se compono;ué ab lo BatUe, y mitjaucaut certa quantitat 
de diner, se raanllevá d' anar íl la presó, restant tranquil al Hit. 

A la nit, r escuder Miravet sortía del amagatall refugiantse al oas- 
tell de Priva. Quan Palau se posa be de la febre, partí al Aragó. 

Lo batlle Puig'vert disposat á no dexar sense punició lo delicte, co- 
munica 1' homey al Batlle General de Catalunya per formar abdos la 
host que devía pendre ais crimináis en lo castell de Priva. Aquests, la 
nit que reberen nova del que s' aparellava, no dormiren, atalajant si 
veyen venir 1' exércit Per orde d' En Palau fugiren A recullirse á Cas- 
tellü de Parfanya propietat de son gran amich lo Vcscomte d' Ager. 

A la murt d' En Salendí se segueix la orde de Jaume II al jutge 
Jafer, de prosseguir la informació contra d' En Palau (16 agost 1297). 
Aquest retorna d' Aragó, passant á Barcelona á sincerarse de les in- 
culpacions que se li feyen. Llavors se deya que recullía ais horaeyers 
dintre sos Uochs de Priva y de Eiguera. Axis es que al tornar á Cama- 
rasa y saber que aquests anaven sovint de Castelló á Priva, atrevint- 
se fins á entrar secretament á Camarasa, se 'n agreujá per lo molt que 
'1 comprometien. 

En una entrevista aguda entre Palau y N' Arnau Alcgret, li feu dir 
á sos companys de bandiment, que no' s moguessen del castell de Llo- 
ren9 ftns bagues acabat de recullir lo monedatge á Camarasa. Mes, 
avant, trovantlos En Palau, clama: 

— «Malastrucs, nous cuijtetz, que nul temps no auré be tro la inqui- 
sido sia feta et yo ayudar vos ne a trer be». 

A fi de tractar de recullirse al tcrme de Lloren9, N' Arnau Alegret 
y En Beriiat (juilabert passaren á la torra del alcayt Pere de Palau 
flU de Guillém, emplazada en la sua part sobirana. Sois aquella nit hi 
dormiren, tornantse 'n 1' endemá, á Castelló. 

Les añades de N' Alegret A Llorenc, esta ven relacionades ab unes 
velles relacions que tenía ab la familia d" En Pero Vila y que llavors 
se refermaren Composaven dita familia, En Pere, sa muUer Barcelona 
y sos filis entre ells Na Ramona y Na Gitilleuma, solteres, de vida poch 
recomenable. 

Barcelona, com A nom de pila, fou usat durant lo segle xiii: altres 
dos dones hi trovéni axis nomenades: una A Figols en 1' any 1207 (287) 
y altre A Camprodón en 1' any 1273 (288). (287) En iiM contrate (le XfV kalcndes de novcmbre de lao? hi actúen «ego Raimundo do 
sola et filia mea liircliinona» vehíns de Figols. lAr.iáu paiToquial de Santa María d' Or- 
K.inyá). 

(288) En 1273, Barcelona de Vilardcll, flUa d' En Besalú de Vilardell, liabitava un mas 
del abat de Camprodón ^Hinojosa, ol)ra mentada, plana 2U). 428 F CARRERAS Y CANDI 

Na Guilleuma Vila, ab consentiment de sa mare Barcelona, ostis"u6 
m6s de initj any amistansada ab 1' alcayt de Lloreni; Pere de Paiau; 
y Ramona Vila, fou vida marital ab N' Alegret quan posava á Lloren?. 
Barcelona, expiicíl al jutge instructor, com un cert vespre, N' Ale- 
gret los digué que per mala llengua d' En Balaguero Valen(;a, la 
gent murmura ven d' ell y de Ramona, volent per tant que lo rector de 
Lloren^ los esposas. Lo Capellá fou convidat ¡I sopar A casa d' En Vi- 
la, fentlos eutendre, com no podía casarlos per esser ñlls de cosins 
germans. 

N' Alegret, prenent la má del Capellá, jura,, no haver altrc muller 
que Na Ramona, suposantseli pronunciar aqüestes paraules: 

— Jo jur, «-per aquesta má sagrada, que nul temps no auré altra 
muler per lo fáls testimoni que an alevat a ella et a mi et ha ho fet Ba- 
laguero Valensa, qui sen era anata Vilanova» . 

Qual promesa de matrimoni, repetida davant deis parents de Na 
Ramona, fou suflcient, per conceptuarse desposats y consentir, los pa- 
res d' aquesta, coabitás ab ell, sempre que s' estigué á Lloren?. 

A Llorenc los fugitius de Camarasa, se dedicaven á una vida vaga- 
bunda. Poch se recataven y á la pla^a se 'Is veya jugar al palctum (289), 
ais daus y á un joch ab pedrés (290). La gent los solía assenyalar: 

— «Veiis los handitz de Camarasao . 

Demanat, 1' Alcayt de Lloren?, per quina rahú, essent coneguts los 
bandits de Camarasa, y sabentse les causes de son bandiment, may 
Iractá d' apresonarlos, obgectá, que per no liaverhi ningú qui los acu- 
sas. Semblant resposta dona, quan lo jutge li preg'untava perqué tam- 
j)och prengué ais bandits per la mort d' En Pellicer, mentrestransitaven 
per Lloren?. Al alcayt Palau, se li seguí també proci'-s á Barcelona. 

Lo testimoni Balaguer Blanch esplica un fet del que 'n fou princi- 
pal actor. En companjía de son sogre Bernat d' Ager y d' un parent 
nomenat Arnau d' Ager, jiasscjaven á hora de tercia per lo camí de 
Priva á Santa Liuya. Quan foren al coiuellar y prop la porta del cas- 
tell de Priva, vegeren á un germá de N' Arnau Alegret entrarse 'n al 
Castell. 

Prosseguiren ells son camí y estant ja mes prop de la vila de Priva, 
exiren del Castell los germans Aruau y Tere Alegret, cridantli lo 
primer. 

— lEspernt vos Balaguer Blanch que I poc vul parlar ab vos». 

Se li acostá y á les primores paraules lo mena?á ab la llan?a, puix 
deya fou hu deis qui 1' liavía perseguit. 

Estant en tais rahoiis, lii sobre vench lo fiU major d' En Ramón 
Mascaró, nui clam;l: (289) Paletiim ora una arma ¿qué fou lo joch? 

(290) Etiam qitod dictus A. Alegret slnbat in platea et ludebat ad ¡mletum cum alus ti lu- 
debat ad taxillos etjaciebat lapideni cum aliis. CACIQUISME POLÍTICH EN LO SEGLE XIII 429 —tMuyra, muijra lo bacalar, que aytambe fo a la mía presó com 
en Ramón de Puig vert, hatUn de Camavasa, me prés». 

Seg'ons altre declaració d' En Bernat d' Ager, lo que llavors clama- 
va En Mascaró contra d' En Blanch era: 

—tMmjra, muijra, lo bacalar pudent, et que daqui enant sin passa- 
va que muris et que no tengues huy mes aquel a mi". 

En Mascaró preñé pedrés y tírales á En Balaguer Blanch, mentres 
N' Arnau Alegret se treya la espasa per atacarlo y En Pere Ale.nTet 
ab la llanca apunyada, clamava que be era digne de mort. 

Afortunadament la cosa no arrivá á mala fí, raerccs á la interven- 
ció deis qui acompanyaven A En Blanch y á la sortida d' alguns ho- 
mes del lloch de Priva. Retraguérense los malfaytors sense que se Is' 
hi ajuntás N' Arnau de Paiau, qui, també exí á la porta, armat ab 
llanca, aparentant intencions poch amistoses. 

Quan s' esdevinguereu aquests incidents, ttníal' any 1297, en quins 
derrers meses, tal vegada en lo de novembre, morí En Pere de Palau 
(291). Desaparegut lo fonament, se 'n vingué á térra tot 1' edíftcí de la 
política local de que n' era capitost. Ara es quan se ven al jutge Jafer 
actuar d' aytal é instruir procos, cridant testimonis. Tart ó d' hora 
havía de resplandexer la justicia. Quants d' anys per lograrho y 
quanta vergonya en no obtenirho mentres visque aquell gran cacich 
de Camarasaü 

Lo dilluns 20 de janer do 1298, Jafer se presenta A dita Vila, ina- 
nant aplegar lo concell per A V endcmá. Allí feu conexer la derrera 
lletra del Monarca, comissionantlo per obrir investigació deis delicies 
de que era acusat En Palau. 

Durant tota la setniana, lo saig de Camarasa, qui aximateix exer- 
cía funcions de nuncí, pregona, dugues vegades al día, la crida se- 
güent: 

«Tuyt sapiats que en G. de Jaffer jutge de la cort del senyor Kcy es 
vcngut api dü part del senyor Rey et per manamcnt seu per fer inqui- 
sicio speeialment contra en P. de palau gaenrere batle de Camarasa et 
de Cubéis et de Muntgay et contra altres oEflcials o corts daquels loes 
et loes tinenta assessors lurs et escriuans o corts et compa.yons deis et 
encara contra tots altres qui offlcials no sien perqué tot hoin a qui los 
damunt dits ajea fet cort ne enjuria en qualque manera ne a els ajen 
dat seruili ne don en persones o en coses per volentat o per colpa o 
sapien quels damunt dítz ajen defraudat dret del senyor Rey ne ajen 
celada tadiga de dret en els per eugan o per negligencia o ajen perdo- (291) L;i pi-iiiifi-a iii)v;i de la moi-t d' En I'nhiii, la dona .laiiiiR' TI en una provisió de ciisl.odi 
deis castells de Santa Linya y de Llorom; ((ne olí tenia per lo Hey, datada A 30 de novembre 
de 1297. (Registro 19,i, -foli 93). Encai-a quo taF nova puga referirse al fill d' En Guilléni de 
Palau, també nomenat Pere, cosí del gran politich de Camarasa, empero fets subsegüonls 
nos comproven la mort d' aquest d' una manera indnbtalile. També podrien haver de.xat 
d' exii^tir ab pocli temps de diferencia, los dos Pere de Palau. 

I90(j.— 31 430 F. CARRERAS Y CANDI 

nat o Icxat o reteiif?ut lo dret del scnyor Rey no dcgudaincnt cu quals 
que coses ne ajen els o lurs ancessors venut o alienat alcuns bens ais 
dits halles o officials per qual que titol o reebut dalcuns res sots color 
de dret o ajen fetes foríjcs o penyores o toltes a altres corts a alguns 
cregan al dit jutge encontinent et do ho a el en escrit e sapia que es- 
mena lin sera feta si esmena si deu fer encara que a^iuel official o altre 
qui colpablc sera trobat nc sera ponit couinentment scgons dret et se 
gons les constitucions del seayor Rey ct segons los establiments per- 
petuáis de la cort de Monson sino daquienant no seria oyt de clam (lue 
fer ne volgues». 

Les declaracions donades á 25 de jauer de 1298, per Heriiat Agustí 
y Ramón Margalit, confirmen la mort del ex-batlle Pere de Palau, tra- 
yent tot dubte iiue tinguessim. Los testimonis ara conipcrexcn á de- 
clarar, sense por ni coacció, donant rahó complerta ais paers de Cama- 
rasa y Cubells, en llurs capítols de cárrechs contra tant corrorapuda 
administrado. Les nombroses acusacions, fets A comprovar y drets y 
rendes reyals defraudades, que s' havíen de restablir, feren intrincat 
lo procés, quines incidencies encara duraven al següent any 1299. 
Fins de Vilanova de Bellpuig sigueren cridats testimonis per aclarir 
tributs reyals que 's perdíen en lo castell de LlorenQ (292). 

La batllía de Camarasa, Cubells y Montgay en avant ja no estigué 
anys seguits vinculada en una sola persona, segons havía succehit 
quan la exerci En Palau. Ramón Moliner, ciutedá de Lleyda, la ob 
tingué en 1297 (7 de mar?) junt ab la comanda deis castells de Llo- 
ren? y Santa Linya (293); totes aqüestes atribucions passaren á En 
Comengés en 1298 (8 de Maig) (294); y á Pere Arnau de Cervera en 
26 octubre de 1299 (295) En 1' any 1300 se separen los oficis, y mentres (292) 1299.— íAl arnnt lo liatlo de vilanoua o a son loctineut. De nos en G. de jafer .lutfie 
de la cort del senyor Rey, Salut et amors. Sapiatz <iue no» auem citatz los terratincns del 
castel de lo rens que cstau a vila uoua que venguesscn dauant nos peí- fer testimoiii per aquel 
ti-ibut que solien fer al senyor Rey p^r lo castel de loreus, per les honors que teñen aqiii, ct 
no son vengutz denant nos: perqué nos vos requerim eus amonestan) ciue nos destrenyatz 
aquels de venir dauant nos per fer testimoni, sino sapiatz que nos vos en farem destrenyer: 
et dasso no esperetz altra carta, ans aiatz aquesta per peremptoria. Datum a camarasa III kal. 
Martii auno domini M° ÜC° KC VIH».. 

.Al molt honrat e saui En tí. de jafter juge de la cort del senyor Eey. De mi bn. guai;ol 
hatUe de vila nona de lielpug, saluts ab tota honor. Reebem, senyner, uostra letra, hon vos 
feni saber que nos so.ii aparcllyats que en continent destrenguam e for(;cm ais homens nostres 
([ue cstau en uilanoua e son terratinents del castel de loreni,-, que vinguen denant uos o deuant 
aquels qui teñen loe del senynor Rey ho de uos, e responen e fa(;en tot (;o de que son tenguts 
de fer e de respondre al senyor Rey, ho a aquels que teñen son loe, per <;o que teñen peí 
seynor Rey el castel de loren?: e creet, senyner, que atfer destrenymcnt, lo qual fer dege en 
aquest cas, nom triguarie en re ne esperare altra carta, que en continent fare fer complimeut 
de dret. Datum pridie kalendas martii Auno domini M" CC XC VIH".. 

(293) Tenia lo sou de mil soiis jaqueses 1' any per Llorem; y Santa Liuya y dos cents per 
Camarasa. {Registre 196, foli 142). 

(294) També li atorgá lo Rey mil sous anyals vit 'licis en la propia data. (Registre 196, 
folis 213 y 216). 

(2951 Registre 197, folis lo, U y 3«. CAC1QUI5ME POLI'tICH EN LO SEGLE XIII 431 

obté la batllía de Camarasa, Cubells y Montgay, Ferrer de Blancat 
(16 d' agost 1300) (296)^ Lloren^ y Sauta Linya son entregáis á F'errán 
Alamany (12 de juny 1300) (297). En 1302 la batllía de Camarasa 
passá á Matheu Gomar, vehí de Cubells (24 febrer 1302) (298). 

La fí del procos contra Pere de Palau ha de situarse al 1299 ó 1300. 
Son de les derreres diligencies procesáis les declaracions esplicant 
vendes, establiments, composicions de delictes, concesions de molíns y 
altres contractos que afectaven á PalaUj com á conseqüencia d' altre 
pregó inicial del dijous 28 de febrer de 1299, en avant, dugues vega- 
des per día, durant una setniana seguida. També s' hi transcriguereii 
no poques partidos deis Ilibres de la cort del batllc de Camarasa y actcs 
registráis en los protocols notaríais de la Vila, faents per la inquisició 
que practícava lo jutge Jafer. 

La sentencia del Rey havia d' esser condempnatoria d' En Pere de 
Palau, puix los cárrechs resullaven sobradament juslifleats. 

Crehém ínstructiu lo prescul procos, per donar idea clara del pocli 
respecte que 's tingué á la justicia y á la suprema autoritat reyal, en lo 
segle XIII, com també per véureshi la manera com satisfeyen les sues 
concupiscencies los magnats d' aquell temps, morcés á la conxorxa y 
solidaritat, que establíen losd' una niatexa adherencia. No cal dir quaii 
al viu hi surt també la vida y costiuns populars en la Edat Mitjana, axis 
cora algunos particularitats de la llengua catalana en lo segle predit, 
móvil principal de la publicació deis capitols que 's seguexen. 

CAPÍTOLS DE CÁRRECHS CONTRA PERE DE PALAU 

I — Die Merciirii qua coniputabatur Quarto Idus Angustí auno doniini Mi- 
llesimo CC° IC" Quinto Guillehiius de Jafcro judex dí3 Curia domini Regís 
Camavasie coustitutus fecít conuenire in Ecclesia Sánete Marie Petrum de 
palacio baiulum Camarasie et homines eíusdem loci tam paciarios quam 
alíos et presente berengario de manso procuratoro domini Regís publicauit 
ac legit formam comíssionis quam dominus Rex fecerat dicto Judíci cum 
Carta sua cuius tenor seqnitur in liunc modum. 

11. - Jacobus dei gratia etc fideli suo Guillelmo de jafero judíci Curie sue 
Salutem et graüam. Cum per pluribus et diuersis excessibus ac delictis co- 
missls \\t datum est uobís íntelligi per Petrum de palatío bajulum de cama- 
rasa de cubellis et de mungay tam in dicto ofíicio suo baiulie quam ¡n plu- 
ríbus alus veliinns tenere eum per vos diligenter in<|iiiri de predictis exces- 
sibus et comissis. Idoírco uobis dicimus et niandamus quatenus inquíratis (296) Registre 197, (olí 168. 

(2971 Registre lii7, foli 143. 

(298) Tanilié ¡\ 21 tle man; de l.'ioa, per los rcllevnnts servcys i|ue A .laiiine 11 presta Beniat 
Ramón de Riliellcs 1¡ concedi lo Roy, durant sa vida loa ca.stellsde Lloreni; y Santa Liuya y 
les rendes reyals de Camarasa, Cubells y Montgay, exccptuantue les cases y la meytat del 
monedatge, que volía tossen administráis per lo batUe Ribellcs devia servir al Rey ab sis 
cavalls armats. (Registre 199, folis ál y 61). 432 F CARRERAS Y CANDI 

cause ot diliírp.ntdi- contra (l¡otiiin Potrum de palfitio do nmiiibiis excessibus 
dolictis seu ci'imiuibus comissis per euiii juxta formain quatcnii in quo pia- 
res excessus et delicta qtiod comissa dicuntur per dictum p. de palatio con- 
tinentur qucmqucm iiobis ad ¡nstiucciouein et infinniatioiicín uestraiii caiija 
dicte inqiiisicioius ineliiis et ciciiis facictida niitiiiius si<í¡llatuin ac alus ctiaiii 
qn¡buscutn(|uc iiiodis ([iiibus contra eiindcm p, do palatio ¡)nssit inquiri ac 
do comissis p(u- euin incdiiis neritas iiulafíari vocalo tamen ad lioc bercn;;'a- 
rio de manso de domo nostra quem ad predictam inquisicioiicm faciendain 
(•procuratorem? nostnim duximus presentibus constitucndum. Qua inquisi- 
cione facta candem nobis mittatis sub uestri si<;¡lli mnnimine intercliisa. Kt 
boc aliquatenus non inutetis dicto p. de palacio ab oflicio baiiilio piciiicto 
duin iiiquisicio ipsa liat ponitus amouendo Datum barchinono VIH Ualcn- 
das febniarü anno domini M" CC" 1C° Quarto. 

III -Et publicata dicta comissione judex suspcndit dictum petrum de 
palacio ftb oflicio baiulie de camarasa et de cubellis et de Muntfray El man- 
dauit paciariis et hominibns Camarasic qni conneneran: ad dictam Eccle- 
siam qnod instrnerent et informarent ipsuin ¡udicern de omnil)ns excessibus 
comissis per dictum P. de palatio in offlcio et extra ofiícium et quod essent 
veraces tam in denunciando quam in tcstificandum et quare dies erat festi 
sancti Laurentii non fuit aliter processum dicta die. 

IV. - Dio Jouis que est tercio Idus angustí eodem anno Judex consen- 
cicntem l'ing. de manso procuratore prcdicto posuit per baiulo in dictis locis 
de camarasa de cubellis et de Muntgay durante presentí inquisicione et 
saluo mandato domini Regís ac beneplácito Petrum vlureuol tanquam bá- 
jalo pendente dicta inquisicione de ómnibus quibas est baiulo solitum Res- 
pondere et quod dicto P" de palatio non rcspondeant de aliquo doñee aliud 
recipiant in mandatis. 

V. — Et bng-. de mansí procnrator predictus oblulit dicto judici Capitula 
que scqniturquo sigillata non crant quamquam in comissione predictacon- 
tinuatur. 

VI.— Denant uos, alt et noble senyor En Jacme per la g-racia de dcu Rey 
Darago de Sicilia et de Malorcha et de valencia et Comte de Barcbinona, 
sia demostrat per nos, en P. desinas, et en R. margalit paers de camarasa, 
et en bng. saluam pacr de cubéis, quen 1'. de palau, batle de camarasa et 
de cubéis et de Miintgay, se retencb, de les reebudes que feu al temps del 
senyor Rey en Jacme aui uostre, et el temps del senyor Rey en P pare vos- 
tre, XXV milia sois de jaqueses et plus. 

Vil. -ítem, dins aquel temps, de les despeses que feu per los ditz 
scnyors, ac de sobremesa X milia sois et plus. E asso, senyor, fo prouatpcr 
la inquisicio quen Eximen periv de salanoua feu contra el per manamént 
del senyor Rey en Pere. 

VIII. — ítem, fo prouat en la dita inquisicio, quel dit P. de palau soborna 
testimonis, els ten negar veritat et jurar fal(,'ia. 

IX — ítem fo prouat en la dita inquisicio, que el vene per diners II ho 
mens que tenia preses, qui eren encolpats domey, els Hura per diners a lurs 
enemicbs aqjiels quils acusaren del homey: et aquels feeren no justicia, 
quols pongaren de nit dins lo termo de cubéis, sens batle et sens veguer, 
que noy bac, que hom sabes, del senyor Rey, que encara no era en aquesta 
ueritat si aquels auien fet aquel homey o no, ne sentencia contra aquels CACIQUISME POLÍTICH E \' LO SEGLE XIII 433 

negiina no era dada: et fo el pieu que el ne leebc, CCC masmudines; et tot 
azo prouat en la dita inquisicio: la qual inquisicio ses absegada que no es 
uenguda a sentencia. 

X. — ítem, ha penj'ats, sens aqiietz, I[ hnmens de camarasa sens sen- 
tencia. 

XI.— ítem, na absolts daltres qui eren prouats doraey, per diners. 

XII.— ítem, a aljsolts, de puixs uos fees senyor los ordonaments a bar- 
chinona, XV ladres raanifests o pus. 

XIII. - ítem, dintre los ordonaments, a sonteng'ut homeyers et absolt ro- 
badors, sens tota justicia. 

XIV. — ítem, depuixs los ordonaments foreu feyts, es estat consentidor 
quen Aluaro vescomte dager, aja vsat de meri imperí en lo loe de vilanoua, 
qui es del abat de Belpuig, lo qual loe es el teime de sancfa linia, et el dit 
P. de palau es batle de sancta linia et alcayt 

XV. — ítem dintre los ordonaments, pres I hom de sancta linia qvii era 
encolpat que auia mort I hom del dit loe de vilaaoua et aquel liuralo al dit 
Aluaro vescomte Dager: lo qual, Naluaro, te encara huy pres et la tor- 
mentat fort regeament, per lo dit homcy. . 

XVI. — ítem, compra, lo dit P. de palau, lo castel de prlua, qui es el 
terme de sancta linia, sens fadiga dpi senyor Rey et aquel a mes en juris- 
diccio del dit Naluaro et mena els homens del dit loch en ost: et per gran 
obs quel senyor Rey ne sa térra Aja haut de ses gens, neguus daquels ho- 
mens no a pugut auer a son seruiy 

XVII.— ítem, lo dit en P. de palau es romas hom den aluaro, depus ac 
comprat lo Castel de priua: hon, senyor, a nos es semblant que, per aqües- 
tes coses prenats uos tort et deseret. 

XVIII. — ítem, pren, lo dit p. de palau, de les rendes de camarasa et de 
cubéis et de muntgay, CC sois per cada ayn, et encara les messions que fa 
per les rendes aplegar, et encara reedelrae de tota la dita renda: hon, se- 
gons aquestos coses que el pren, et la quautitat de la renda, munta lo quart 
de tota la renda et plus, so que el sen pren et encara que fasa franch si raa- 
teix, et tots sos bens, de questes, de comuns, et de cenes, que non uol pa- 
gar re per molt quen s onstat per lo poblé. 

X'X. — ítem, que no uol torsar al dit poblé, que nul hom que sia de son 
alberch, pach questes, ne cumons, per neg'una re que tenga 

XX — Ítem, senyor, depus el fo batle, san absegades II caualcries eu 
camarasa, que no an feit a uos negun seruiy: et daquestes caualeries ten lo 
dit P. de palau miga. 

XXI. — ítem, senyor, Compra 1 casal de mulins el Terme de camarasa, 
qui son del uostre domenge, et fan cens a uos, sens fct-ma del senyor Rey 
qui la dones regnaua, ne de uos, que nos sapiam. 

XXII. — ítem, senyor, auem entes per aquels qui seruen al Comte, que el 
a dat al comte durgel, de les rendes de la sobredita batlia, de tres ayns, 
MDCCC sois, enfre tots los III ayn?; et es cert, senyor, que val cada ayn M 
sois lo sabut, sens del delme, que ual totauia D sois et plus; mas ab lo sabut 
metem lo delme del saffra. 

XXIII. — Ítem, senyor, es fama publica enfre nos, que el feu ociure 
eu G. pelicer, hom vostre de camarasa, per diñes, et es sostenidor daquels 
quel dit G. pelicer ocieren. 434 F. CARRKRAS Y CANDI 

XXIV. -El temps ilol scnyoi- Ilfy Njunfos liaio unstro,, fo fcta una inqui- 
sicio, a caiiiarasa, ot a cul)cls, et a Muntgay, de la qual recbc, lo rtit p. de 
palau, VII inilia D sois ó pus: el sc^oiis que en coinongcs, fiare del ronite de, 
Palars, a dit a nos, lo dit en 1'. de palau non rete comte de III inilia D al 
Comte de palars, qui recbia los rtits diners per lo dit senyor Rey Namfos, ne 
a altro non a dat comto que nos sapiam. 

XXV.— Itera senyor, quant lo comte de palars vene a camarasa per fer 
inquisicio per mananient del senyor Rey Nainfos, et per so, cor era procu- 
rador de Cathalunya, conuoca lo poblé lo dit p. de palau, que non atorgus- 
sen neguna re que dit Comte volges fer, et que sen deffessesen be, que tot 
lur fet era guaayat si be sen deffenien, quel Comte tendría sa carrera et sen 
iría, et noy faria neguna inquisicio: et sino sen deffenien, que tuit serien 
defeitz tans diners ne treuria. 

XXVI. — ítem, en cga lo comte, que no blande.". en neguna re los homcns 
de camarasa, et que cnantas contra els quel non pudia exir a cap: et per 
aqiiest conuocament, vonch el error enfrel poblé de camarasa el sobredit 
Comte, qui era en loch del senyor Rey, quel loch de camarasa vene en punt 
de perdrc, et sen perderá, sino quels paers abXL deis jurats,se metereii en 
preso del sobre dit Comte, que els, ne nul hom qui entcnimont agües en 
aquela so molta mal no meria, leuat en P. de palau qui auia conuocat lo po- 
blé ques detfesen del dit Comte: et teñe los preses tot I dia, tro que el fo 
cert que colpa no auien. 

XXVII.— ítem, senyor, depres nos regnas, P. salciidi auia acaptat del 
bisbe durgel alcunes posicions quel dit bisbe a a camarasa: et en P. de pa- 
lau estant batle, trames acuyndaments al dit f . salendi, pels paers de ca- 
marasa, si el no renunciaua a aquela donado quel bisbe durgel hauia feta: 
tant, que aquel p salendi ac a lexar les dites posicions, et sac a exir de Ca- 
marasa, Ja fos quel dit p. de palau, en aqueles posicions, no auia negu 
dret ue demanda. 

XXVIII.— ítem, eu la venso quel Comte Durgel teu els homens Dalmenar, 
ac, de la part del dit Comte, L caual den P. de palau et armes, et daltre, 
arnés, et I hom de sa companya. 

XXIX. — ítem, depus en P. de palau fo batle, sa retengut tot 
del vi del vet, que el non dona comte, .sino axi com ual en temps de rcebu- 
da: munta per cada ayn a C sois o a plus. 

XXX.— ítem, vengreu alcunes honors en lexiu, déla censaliadel senyor 
Rey, et en P. de palau a dat daquels cens et a fet dir lo cens á sos obz. 

XXXI. — ítem, G. de sent just de camarasa vene denant vos, senyor, a 
Barchinona, et segons que nos per lo dit G de sent just auem entes, dix a 
uos, partida de les falides del.sobre dit P de palau: et uos, senyor, manas, 
per uostra carta, an Nicholau Janer, saui en dret de muntbhtnch, que ven- 
gues a camarasa per fer inquisicio contra en P de palau: et aquel dit G. 
porta la carta al dit saui: et en P. de palau. qui sabe asso, feu venir lo 
dit G. de sent just a Camarasa, qui era bandit per rao de condempnacio 
de DO .sois, qui era feta contra el dinjuries, et segons que entenem al 
absolt et tornat en la vila, que no li costa re per so que el no requerís lo 
dit saui de venir a camarasa: hon, lo dit saui, a camarasa no es vengut, ne 
a vsat de re del uostre manament. 

XXXII.— Ítem senyor, com lo Rey Namfos f rare unstre teñe cort gene- ITINERARIO DEL RUY PEDRO I DE CATALUÑA, H EN ARAGÓN 435 

ral a Muntzo, fo ordonat que fos feta inquisicio contra los officials, et les in 
quisicions qui eren estadas fetos que venguessen a exequcio et fo assignat 
inquisidor contra en p de palau: et en bn. dalmenar, saui en dret Dalmo- 
nar, et ac ne carta del sobre dit senyor Rey: et el daquela lo sobre dit Bn. dal 
menar no a usat on veiares de nos per que diners sien romases inquisicions 
de fer. 

XXXIII —ítem en la dita Cort de Muutso en P, de palau fo desposeit de 
la batlia, et no la teuch tro que vos, senyor, la li tornas Feancesch Carreras y Candi. (Seguirá.) ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGON (1196-1213) 
{Continuación) 

Al entrar Balaguer en su Historia de Cataluña en los años 1207 y 
1208, dice que, «es preciso confesar que las crónicas andan muy re- 
vueltas y confusas tocante á los sucesos del rey D. Pedro»; y que «la 
patente contradicción entre ellas, la deficiente erudición de los cronis- 
tas, tanto de los nuestros como de los ultrapirenaicos, la diferencia de 
fechas ó calendaciones y la escasez de documentos, todo se reúne paia 
que reine en esta época un embrollo que con liarta dificultad y no es- 
caso trabajo se puede poner en claro». Es tan cierto esto, que en el 
mismo Zurita, el reinado de D. Pedro resulta el más contuso é incom- 
pleto. Creo que por medio de este Itinerario, habré contribuido á com- 
pletar, aclarar y rectificar los puntos principales de la historia de 
aquel rey y á restablecer el exacto orden cronológico en los sucesos 
que los historiadores habían tergiversado. 

Pero, aunque he procurado en lo posible apurar la investigación, 
han quedado todavía algunos huecos ó períodos de tiempo sin docu- 
mentos justificativos de los movimientos y hechos de D. Pedro I. 

Uno de estos paréntesis, quizás el más prolongado y lamentable es 
el del primer semestre de Í207. Hasta ahora no he encontrado docu- 
mento alguno que acredite la presencia de nuestro rey en un punto y 
eu determinada fecha, desde 12 de noviembre de 1206 hasta 31 de 
mayo de 1207, en cuyo día, según afirma Blanch en el Archiepiscopo • 
logia tarraconense, estaba D. Pedro en Tarragona, donde dictó decre • 
to de protección y salvaguardia en favor de la obra y rentas de aque- 
lla iglesia metropolitana. ¿Qué hizo durante estos seis meses de silen- 
cio y de carencia de huellas? Quizás serán algún día descubiertos do- 
cumentos inéditos que llenarán este paréntesis. 

El 13 de junio consta su estancia en Barcelona por la resolución que 
dictó en el asunto del homenaje y fidelidad que los habitantes de Cam- Tarragona 436 J. MIRET Y SAXS Barcelona Colliure Puigccrdá Vilnfraiica 

fiel 

ConHent brils debían prcst.ir al arzobispo do Tarraf^ona, rooonocicndo esta 
oblij^ación feudal. Está rechuda en esta forma: «Datum Harchinona per 
manum Ferrarii notarii nostri, idus junii, anno Doniini MCCVIP» (1). 

El 24 de agosto hallábase en Colliure, en la entrada del Kosselló, 
en cuyo dia dio A aquella población grandes franquicias comerciales, 
eximiendo á sus habitantes de leudas, peages y toda clase de derechos 
de aduana por tierra y por mar, en toda la extensión de sus reinos, al 
objeto de fonientar la prosperidad de una villa situada en punto muy 
importante en el camino de Perpiñá á Barcelona: «Data in Cocolibe- 
ro VIIII kalendas septeinbris anno ab Incarnatione Domiui MCC" sép- 
timo per manum Petri de Blandís, Ferrarii et Columbi notariorum do- 
miui líegis, coruradem mandato scripta a Bonanato». Después del mo- 
narca ftrmaron Guillém Durfort, su principal consejero, Arnau, obisjjo 
de Gerona, Pere, sacristán de la catedral de Vicb, García Romeu, B. de 
JFontpalau archilevita de Empuries, Alanian de Aiguaviva, sacristán 
de la catedral de Gerona, Gaufedro de Rocaberti, Dalmau de Crexell, 
Arnau de Fuxá, Ramón de Tatzo, Guillém de Illa, Arnau de Alaon, 
Pedro Goterriz, Guillém de Puig, Diego Ferrández, Berenguer de Cer- 
vera, Bruno Calvet, Bernat de Leucata, Guillém Adalbert, Guillém Gh- 
lart, Pere Pauc y Pere Bernat (2). De manera que viajaba por el Ros- 
selló con tres notarios y con buen número de cortesanos catalanes, ara- 
goneses y rosselloneseá. 

Creemos que el rey se encaminaba á la Cerdaña para celebrar cor- 
tes en Puigcerdá. Así opinaba también Alart, quien indica que la 
asamblea se tuvo en los primeros días de septiembre y que en ella se 
dictaron constituciones de paz y tregua, contenidas en el libro X, títu- 
lo XI de las Constitucions de Catalunya (3). 

De Puigcerdá bajó al Conflent y el día 13 del mismo septiembre, 
pernoctaba en Vilafranca, decretando allí, mediante una dádiva en 
moneda, la abolición en favor de todos los habitantes de dicha pobla- 
ción, del derecho feudal de exorquia que en aquel lugar tenía el rey. 
El documento está así fechado: «Date Ville franche idus septembris 
anno Domini MCC° séptimo, per manum Columbi notarii nostri». Fir- 
máronlo, García Romeu, Artal de Alagón, Guillém de Puig, Guillém 
de Alcalá, Ucli de Torroja, Uguet de Jlataplana, Dalmau de Sant Mar- 
tí, Pere, sacristán de Vich, Bernat Amell, Guillém Durfort y Pere, abad 
de San Joan (4). Es de ver, pues, que varios señores aragoneses con- 
curriei'on á la asamblea de Puigcerdá. 

Del Conflent dirigióse D. Pedro al Rosselló y el día 19 del propio (1) Códice de la Biblioteca (le Tarragona; pulillcado por Morera, obra cit.ida, I, apén- 
dice 41. 

(2) Arclüves departamentales des Pyrénées Orientales, B. 8; publicado por Alart en /Vi- 
vilegti et titres municipaux, pAg. 89. 

(3) Véase ¡larca Hispánica, apéndice 4;i.í. 

(4) Cartoral de Vilafranca; publicado por Alart, obra citada, pág. 90. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II HN ARAGÓN 437 mes consta su estancia en Pcrpiñi'i por el acta do confirmación de las 
franquicias y usos que su padre D. Alfonso había también conñrmado 
en favor de los habitantes do la mencionada villa: «üatum Perpinia- 
ni XIII kalendas octobris anno Domini MCC Vil" per manum Petri de 
Blandis notarii domini regís». Fueron testigos el conde de Foix, Gar- Perpiüá 
cía Komeu, Pedro Goterriz, Artal de A lagón, Guilléin de Castellnou, 
Pons de Vernet, Guillém Durfort, Guillém de Alcalá, Guillém de Puig, 
Martí de Canet, Uch de Torreja, Blasco Romeu, Guillém de Canet, 
Guillém de Montesquiu, Ramón repostero, Guillém, obispo de Vich, 
Guillém, obispo de Elna, Pere, abad de Sant Joan, Pere, sacristán do 
Vich, Herenguer, arcediano de Barcelona, Guillém Jordá, arcediano de 
Elna, Bernat Amell, Martí, repostero, y los ciudadanos perpiñaneses 
Pere Pauc, Guillém Adalbert, G Galart, Esteve de Vilarasa, G. Bernat 
y otros varios (1). 

Desde Rosselló vino el rey á Cataluña y se acredita su estancia en 
Barcelona el 26 de octubre del repetido año 1207, por cuatro docu- 
mentos de índole idéntica, en favor respectivamente de los abades de 
los monasterios de Sant Cugat del Valles, de Bañóles, de Sant Pere de 
Besalú y del Prior de Cornelia del Conflent. Reconoce el monarca en 
el primero que el convento le autorizó para imponer un tributo á cada 
manso propio del establecimiento monástico citado, para atender á las 
necesidades del soberano y promete ahora, con asentimiento de sus 
consejeros los prelados de Tarragona y Barcelona, G. de Rocaberti, 
G. de Cervera y G. de Crcxell, nada más exigir en adelante de dichos 
mansos: «Datum Barchinone VII kalendas novembris anno Domi- 
ni MCC° séptimo per manum Columbi notarii nostri». Siguen á la del 
rey las firmas de Gaufred de Rocaberti, Guillém de Cervera y Guillém 
de Crexell. Es igual la declaración en favor de los otros tres monaste- 
rios (2). 

Dos días después también otorgaba en Barcelona reconocimiento 
en favor de la iglesia de Vich por haberle concedido voluntariamente 
la facultad de imponer un tributo sobre los bienes de sus vasallos, con 
objeto de que pudiese D Pedro atender á sus grandes gastos y decla- 
rando que este caso no podría en lo futuro crear derecho ó precedente 
alguno: «Datum Barchinone V kalendas novembris anno Domini MCC 
séptimo, per manum Columbi notarii nostri». Después del rey signaron 
Gaufred de Rocaberti, Guillém de Cervera, Guillém de Crexell y Uch 
de Torroja y el notario en esta forma: Signiim Columbi domini regís 
notarii qui mandato eiicsdem hanc cartam scribi ferit et signum regís 
manu propria scrípsi (3). (1) Publicado por Alart, olira citada, pAg. 92; y antes por Massot Reynier en te» Coiitu- 
mes de Perpignan, pág. 49. 

(2) Pergaminos 2(!6, 266, 2li7 y 2<W ilo Pedro I, Archivo (í. de A. 

(3) Arcliivo Capitular de Vicli; pergamino original, armario de privilegios y estatutos 
n.° 68; hay un traslado en el Archivo episcopal: privilegis rcals, 5. Barcelona 438 J. MIRET Y SANS 

El día 31 aun estaba en la ciudad condal, en cuya fecha firmó 
apoca declarAndose satisfecho del com])uto y cuentas presentadas por 
su consejero Guilléin Durfort. Computo que «tu mihi redidisti per gres 
sum et minutum apud Barchinonain in palacio meo vif,'¡lia omnium 
sanctorura sub anno Donüni MCCVII", in presencia et audiencia R. Ta- 
rrachone archiepiscopi, G. Vicensis episcopi. P. abbatis Sancti Johan- 
nis, P. Ausono sacriste, G. de Rochabertino, G. de Cervaria, A. de Fu 
liai-c^iona xano, Daliuacio Guiiielmi et Petri de Crexello, B Amelii, Columbi, 
P. (le Biandis, P''errarii notariorum meorum, Petri quo que de Sala, 
Stephani de Marimundo, P. de Medina, P. ]\Ionetarii, P. de Deo, 
G. Adalbert, G et Stephani de Villarasa, J. Andree et G. Galardl, Rai- 
mundi ctiam et Marti Rippe et plurium proborum hominum curialiuní 
et aliorura. Recepi siquidem a te predicte G. Durfortis plenum et per- 
fectum computum sub testimonio predictorum de ómnibus et singulis 
que rcccperas, dederas et expenderás... mandato meo ullo modo tam 
in Cathalaunia tota quaui in Provincia quam in Montepessulano quam 
etiam in itinere Romano atque in quibuslibet alus loéis a mense julii 
die tercia scilicet eiusdem mensis post festum Sancti Petri in anno Do- 
niiui .MCC secundo quando mihi apud Cesaraugustam in presencia nml- 
torum computum reddidisti... usque in hodiernum diem... Non est 
eciam computatum illud dcbitum quod tu G. Durfortis per me dixisti 
6t daré promissisti luilitibus Aragonis et Catalaunieet ballistariisapud 
Lates olim pro exercitu Provincie quod ego super me levavi et inte 
omnino absolví... Datum Barchinone per manum Ferrer, Columbi et 
Petri de Blandís notariorum die, loco et anno prefixis» (1). Aparece 
muy claro que Durfort con todo y ser el principa! privado y ministro 
del rey Pedro, quiso rodear el apoca ó aprobación de cuentas de gran- 
des garantías y seguridades, para evitar reclamaciones ulteriores. 

En aquellos mismos días (el 29 octubre) reuníanse en Guadalajara los 
reyes de Castilla y de Navarra para concertar treguas por término de 
cinco años y pactando que el primero procuraría que el rey de Aragón 
aceptase también la tregua con Sancho de Navarra. Todos los detalles 
que da Zurita de este convenio los sacó del pergamino número '269 del 
tiempo de Pedro I, del archivo de la Corona de Aragón, que es un tras- 
lado del acta original, hecho poco tiempo después. Moret, en sus Anales 
del lieijno de Navarra (2), dice que no halló estas cosas en las memorias 
de su país, pero que es creíble el relato del cronista aragonés; si bien 
duda de que el monarca castellano tuviese que esforzarse en procurar 
avenencia entre D. Pedro de Aragón y D. Sancho de Navarra, porque 
en aquellos momentos corrían en buena paz, «y lo arguye de cierto el 
ver, que en la jornada de los reyes de Castilla y León contra Estclla, 
se abstuvo el de Aragón de juntar sus armas; y ninguna ocasión me- cí) Pcrg. 271 de Pedro I, Archivo C. de A. 
(i) Edicidn de 1766, tomo III, caiútulo 4,°. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 439 

jor, para mover guerra al rey Sancho, si la buscaba. Sería aquella 
promesa (del castellano al navarro), no do soldar la paz quebrada, 
sino de asegurarla de nuevo». 

El rey D. Pedro salió de Barcelona á primeros de noviembre y el 
día 14 encontrábase en Montblancli, donde otorgó un privilegio al mo- 
nasterio d? Poblet, para poder tener un monje dotado de la autoridad Montbianch 
de notario público ó escribano, para toda clase de documentos referen- 
tes al convento, inclusos los testamentos: «Datum iu Montealbo XVIII 
kalendas decembris anno Domini MCC séptimo» (1). 

De Montblanch pasó á Tarragona y el día 22 del mismo mes conce- 
dió perpetuamente á Guillém de Tarragona, nieto del príncipe Roberto, 
y á sus descendientes, todo el cásale molendinorum llamado «media 
molendina quod haberntis in portu fahricato de Tarradiona quod 
G. Durfortis yer nos liahere solebat... salva tamen omnino mulnaria et 
escobaría Guilielmi de Viciana et swccessoritm st/.orM«i», para que lo anagona 
tenga en feudo del monarca; «Datum Tarrachone XI kalendas decem- 
bris anno Domini MCC° séptimo per mauum Ferrarii notarii domini 
Eegis». Después del rey signaron ü-. Durfort, Pere, sacristán de Vich, 
Guillém de Tarragona, Guillém de Cervelló, Bernat de Portella, Uch 
de Torroja, Uguet de Mataplana, Gaufret de Rocaberti, Guillém de 
Crexell, R. Alaman, B. de Castellbisbal, Blasco Romeu, Pedro Gote- 
rriz, Guillém de Alcalá, Martí de Canet, Bernat Amell y los dos nota- 
rios Ferrer y Columbi (2). 

Entre tanto la reina madre Doña Sancha estaba en Daroca, donde 
otorgó donación de una pieza de tierra en el pantano de Calamocha y 
un molino á favor de Martín de Aviar, comauador del Hospital en Si- 
gena: «Datum apud Darocham, mense novembris per manum Boneti 
domine Regine notarii et mandato eius scripta sub era MCC'XLV" 
(1207 del moderno estilo). De manera que la residencia de la reina en 
el monasterio de Sigena ni era continua ni en absoluta clausura ó reti- 
ro como han supuesto algunos cronistas. 

Muy breve fué la estancia del monarca en Tarragona, por cuanto 
el día 26 del propio noviembre pasaba ya por Cervera en dirección A 
Lleyda. Allí en Cervera, concedió licencia al obispo de Urgell, Pere 
de Puigvert, para construir fortificaciones en el pueblo de Montellá, 
escritura original que vio el P. Villanueva (3). 

En Lleyda estaba el día 5 de diciembre, cuando, en atención á los 
muchos servicios recibidos de su fiel Arnau Ulotxa, les hizo francos y 
libres á él y sus hijos, con todos los bienes que poseían, mientras que 
Arnau en consideración á esta liberalidad, renunciaba á los créditos Cervera (1) Códice (le Poblet, doc. 359; citado por Morera, Hisloria del arsobiapado de Tarragonn, 
I, pág. 638. 

(2) Perg. 272 de Pedro I y Varia III de Alfonso I; Archivo C. de A. 

(3) Viaje lite'-ario, XI, pág, 71. Llcvd.i 140 J. MIRRT Y SANS 

i|uc tenía contra D. Pedro: «D.itum Ilerde nonas dccembris anno Do- 
mini MCC séptimo, per nianuní Feírarü notarii nostri». á continua- 
ción del signo real constan como testisos García Romeu, Fortun Vale- 
ro, Guillém de Alcalá, P. de AlcaLl Martí' de Canet, Artal de Artuso- 
11a, G. de Cervern, K. de Monteada, Pons de Castclló y R. reposita- 
rio (1). 

Entonces entró en Aragón y aparece en Galatayud el 20 del mismo 
diciembre, concediendo A los Templarios franquicia ó exención de leu- 
Ciiatayiid ^^^ peagc y otros impuestos, con donación de décimas de sus tierras 
de Aragón y Cataluña y confirmación de todas las otras concesiones 
otorgadas por los reyes anteriores; dado en Galatayud el 13 de las ca- 
lendas de enero del 1245 de la Era (2). 

A los tres días estaba en Zarag'oza y volvía á favorecer á los Tem- 
plarios con la concesión de que todos sus bienes tendrían fora et con- 
supAudines y de que podrían disponer de ellos como cualquier vecino 
ZaraKoza ¿g Zaragoza y demás villas y lugares aragoneses: «Datum Cesarau- Fií-ma de Guillém, oliiapo do Vicli, consejero del rey Don Pedro; en el períjaniino 272 

de dicho monarca. guste X kalendas januarii sub Era MCC^XL* quinta, per manum Fe- 
rrarii notarii nostri, tcstibus presentibus Garcia Komei, A. de Alasco- 
ne, P. Goterriz maiordomus, P. Sesse, P. Navascos, P. inaiordomus, 
Pardo Merino, Signum Petri Dei gratia veg\s...y (3). 

En este año 1207 debió realizarse lo que cuenta la crónica del rey 
Jaime I y la de Ramón Muntaner sobre la reunión artiüciosamente 
preparada de D. Pedro con su espósala reina María, y que produjo el 
engendro y nacimiento del insigne príncipe Calculamos que fué por 
el mes de mayo de dicho año cuando D. Pedro pudo estar en Montpe- 
lier ó sea en el cercano castillo de Lates y verse con su mujer en Mi- 
raval. Ya hemos dicho que no hemos podido encontrar documentos 
justificativos del itinerario del rey durante los cinco primeros meses 
de 1-207, y nada tenemos que se oponga á la posible ó, mejor, probable, 
permanencia de D. Pedro en Montpeller, en aquel tiempo. 

Desde Zaragoza marchó el rey á Daroca á principios del año 1208. íj) Perg. 274 de Pedro I, Arcliivo C de A. 

(2) Cartornl magno de la Ciatellania de Emjiosta, VI, doc. 1.10 y per. 21.1 del armario 23 
del Oran Priorato de Cataluña. 

(3) Perg. Ii;3, armario 23, Archivo del Gran Priorato. ITINERARIO DEL REY PEURO I DE CATALUÑA, 11 EN ARAGÓN 441 

En esa villa expidió la carta circular á todos sus oficiales y autorida- _ 

^ ano 120» 

des, así como á. los concejos de Zai-cigoza, Huesca, Jaca, Ejca, Luna, ■ 

Barbastro, Ainsa, Bielsa, Berbegal, Pertusa, Ayerbe, Bolea, Alinude- Daroca 
var, Saraflana, Zufera, Morell, Tena, valle de Bergot y á todo el So- 
brarbe, A los militares é infanzones, clérigos, sarracenos y demás ha- 
bitantes, para que respetasen los bienes y derechos de la orden del 
Temple y la protegiesen y ayudasen: «Datum Daroche IIII idus janua- 
rii (10 enero) sub Era MCC^XI/ sexta, per manum Ferrarii norarii 
nostri. Testes huins rei sunt», R , arzobispo de Tarragona, G., obispo 
de Tarnzona, R., abad de Oliva García Romeu, Xiiuén Cornel, Mi- 
guel de Lusia, A. de Alascun^ P. Goterriz, mayordomo, y Asalit de 
Gudal. sigue el signo del monarca (1). 

El -27 del propio enero pasó por Calat-iyud y allí dictó la confirma- 
ción de las franquicias y privilegios concedidos por sus predecesores 
á la mencionada orden del Temple, con la data de seis de las calendas cai^^y,.;! 
de febrero del año 1216 de la Era, 1207 del Señor ó sea de la Encarna- Firma do Pero, sacristáu de Vicli, consejero del rey Don Pedro; en el pergamino 272 
de dicho monarca, del Archivo de la Corona de Aragón ción (1298 del estilo moderno^, documento transcrito en el Cartoral 
magno de la Castellania de Emposta. 

El 10 del siguiente febrero estaba en Monteagudo, que supongo 
era el pueblo de este nombre en la falda del Moncayo, partido judicial 
de Tudela de Navarra, y no el Monteagudo de la provincia de Teruel 
(partido de Aliaga), ni el de la provincia de Soria (partido de Almazán), 
ni menos aún el Montagut de la provincia de Lleyda, agregado á Alca- 
rraz, porque el documento con tal data es un convenio de paz y amis- 
tad entre nuestro monarca y el de Navarra y lo autoriza un escribano 
de Navarra: «Sit notum cunetis, quod ogo Sancius Del gratia rex Na- 
varre convenio et promito bona fide... vobis carísimo consanguíneo ^'onteagudo 
meo Petro eadem gratia regi. . ([uod ab hac hora in antea non reci- 
piam unquam ñeque coUigain per vasallum vcl per hominem meum ñe- 
que in tota térra mea permitam nec consentiam stare vel remanere 
aliquo modo aliquem hominem vel aliquos homines de térra vestra si- 
ve lili sint Richi homines sive Barones vel alii milites sive alii qui- 
cumque homines absque assensu ct volúntate vestra>:' Promete además 
ayudar á D. Pedro á recobrar todo lugar ó castillo de que se hubiese Navarra Perg. i;i3 del armario 23, Ai-chivo del Gran Priorato. 442 J. MIKET Y SANS 

apoderado alf^un señor arafionós rebelde. «Et ego P. rex aragonuin si- 
inili modo convenio ct proniito Ijona íide... consanguíneo meo S. Uei 
gratia regí Navarro quod ab hac hora in antea non recipiam... per va- 
sallum, aliquos homines de térra vestra... absquc asensu et licencia 
vcstra», comprometiéndose igualmente á ayudarle á recobrar los luga- 
res de que cualquier señor navarro rebelde se apoderase. cActum est 
hoc apud Montem agut IIII idus fcbruarii Era MCCXL'VIP. Ego 
P. Cliristophori regis Navarre notarius hoc scripsi mandato ipsius et 
domini P. illustris regis Aragouaní loco, die et era prefixis» (1). No he 
visto que los cronistas hiciesen constar esta entrevista y convenio de 
los reyes de Aragón y Navarra del mes de febrero de 1208, en territo- 
rio navarro. 

Ocho días antes le había nacido á nuestro monarcui un hijo legíti- 
mo, en Montpellcr. Y como consta su estancia en Aragón á principios 
del siguiente marzo, es indudable que su esposa alumbró y que vino 
al mundo en aquella ciudad de la Galia meridional el infante D. Jai- 
me, en ausencia del marido y padre respectivo, y que éste no se moles- 
tó en ir á conocer á su hijo en todo el año 1208, según demostraremos 
con el itinerario. 

Aunque el Cronicón Dertusense publicado por Villanueva, ponga 
el nacimiento de Jaime I en las nonas de febrero de la Era 1214, ó 120S 
de la Encarnación que es 1207 del moderno estilo, es lo cierto que 
aquel hecho se realizó el día 1." de febrero de 1208 de nuestra actual 
manera de contar. La Chroniquu Romane, de Montpeller dice: En 
lan MCCXII (cuenta por la Encarnación), lo primier día de febrier e 
fou a divendrc's, nasquet en Jacme rei d' Aragón lo fill de la regina do- 
na de Montpeller. El nacimiento fué. como refiere el propio rey en su 
crónica, en la casa de la familia Tornamira, in preclara Tornamiren- 
siiitn domo, según la frase de Gomesius, mansión situada en la plazo- 
leta llamada lo plá de Tornamira, que perteneció siglos después al in- 
tendente Clauzel. En tiempo del historiador Aigrefeuille aun se con- 
servaban los ventanales góticos del segundo piso, en los que había es- 
culpidas y enlazadas las armas de la casa de Barcelona con las de las 
casas de Tornamira y Montpeller. 

Tampoco estuvo presente al alumbramiento la reina madre Doña 
Sancha, pues nos consta que el día 4 de marzo, hallándose en el mo- 
nasterio de Sigeua, firmó el acta estableciendo la hermandad de dicha 
casa religiosa con el cabildo de la Seo zaragozana; en el documento 
titúlase: «Sancia regina Aragonum et sóror huniilis Sancti Hospitalis 
Hierosolimitani». En este tiempo continuaba dicha señora manteniendo 
administradores ó bailes propios en los lugares de su pertenencia. A 
fines del siglo xii tenia uno en Aragón y otro en Montblanch, notados 
por Morera en su citada obra. En mayo del corriente año (1208), hallo (1) I'erg. 312 de Pedro I, Archivo O. de A. Zaragoza ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN ARAGÓN 443 

un Guillém de Boiiastre bajulus domine regine, cediendo en nombre de 
Doña Sancha á Bernat Gombau una pieza de tierra en Alfaliges, lin- 
dante con viñas de Mafomet Vilel y Abdela Alfag (1). 

Volviendo á seguir los pasos del rey D. Pedro, le vemos el 17 de 
marzo del 1246 de la Era, eu Alcañiz, otorgando el fuero de Montal- Aicaüíz 
v;ln, según consta por un documento del Archivo Histórico Nacional. 

El 11 de abril de4 mismo año 1208, estaba en Zaragoza, al confir- 
mar la concesión A la iglesia de San Salvador y al cabildo de las dé- 
cimas de la leuda mayor de aquella ciudad en el peso, almudí, así co- 
mo en los quince cahizes de trigo que el zalmedina percibía en dicho 
almudí anualmente y en los hornos, baños y mortalasia labrada que 
tenían los moros. Fué otorgado en presencia del obispo de Zaragoza, 
de Pere de Montagut, maestre de los Templarios, del abad de Montea- 
ragón, del conde D. Sancho y de los nobles Bereuguer de Entenza, 
Ximén Cornel, Miguel de Lusia, Blasco Romeu, A. de Alascún, Pedro 
Sessé, P. Gotérriz, mayordomo, G. de Cervera y Pons Uch (de Empu- 
ries?) 

Entre tanto su esposa Doña María, ya restablecida del parto, pres- 
taba homenaje el 13 del propio abril, en Montpeiler, al obispo de Ma- 
galona: «Hoc l'uit factum apud Montempessulanum, in ecclesia beato 
Marie anuo Dominice Incarnacionis millesimo GC" octavo, idusaprilis, 
in presencia et testimonio B. de Sancto Gervasio Magalonensis prepo- 
siti, P. de Agrifolio, P. de Lunello Magalonensis arehidiaconi, Bei'- 
trandi de Vallanches militis... alioruní quam plurium et Ugonis Lau- 
rencii notarii qui mandato parcium hoc scripsit» (2). 

El 8 de mayo pasó D. Pedro por Almacelles, pero sin internarse en 
Cataluña, Allí firmó, á ruegos del Conde de Urgell, la promesa en fa- 
vor de la esposa de éste, Elvira de í^ubirats, de apoyarla contra todos 
sus enemigos y asegurarle la posesión de los bienes que había recibido 
del Conde en concepto de esponsalicio: «De hoc autem toto ita plenarie 
complendo vobis Comitisse predicte et firmiter atteudendo... recipimus Almacenes 
vos in feminam sub Dei flde et nostra bona legalitate ad instanciam 
eiusdem Comitis et in ipsius presencia videntibus... apud Almazelles (1) Este Guílléüi de Bonastre. oln'ando en represeutaciou de Dona Sancha (egoGuilelmiis 
de Bono astro aiictoritate domine Regino) cedió en establecimiento enfltéutico .^ B y A. Pi- 
nyol, para cultivar, dos piezas de tierra eu BenífaUet *et quod predicta dua loca hedilicotis 
et rabacetiset impeltetis et plantctis et melioretis et de omniljus fructus et expletis... done- 
tis annuatim in perpetnum domine Regine et íuis quartam partem>; (idus mayo 1204). Firma 
de Doña Sandia titulándose reina de Aragón, condesa de Barcelona y marques i de Provenza. 
En nouas aliril li'iii;, el mismo Bonastre, obrando igualmente en representación de la Eeyua, 
y con consentimiento de D. Ramón de Montcada«et de omni nigenia sai-racenorum Dcrtuse 
mito et trado et concedo per alcaid vos Ali Abinahole sarracenum in tali videlicet modo 
quod deincejis vos sitis bonus et rectns alcaidus de omni Zuda Dertosa». A los pocos días, 
Don E de Monteada, también con aseutimiento de la aljama sarracena, ponía por Zalmedina 
en Tortosa á Albovaquez, hijo do Ali Abinahole 

(2) Xrcftíues A^aííonaies de París, cartón , I. 310; publicado en Layettes du Ireaor des char- 
les, por Teulet. Jaca 444 J- MIRET Y SANS 

in domo Raimundi de Belostar, García Romei, G. de Cervaria, R. de 
Montecatano, G. de Peralta et alus. Datum apud Almacelles VlIIidus 
niaii anno domini MCC octavo per maiiuiu Ferrarii notarii nostri». 
Además de los signos del Rey y de los mencionados caballeros hay los 
de Guillém Durfort y Berenguer de Rubio (1). 

De allí encaminóse al alto Araf^óii, [mes el 17 de junio dictó en Ja- 
ca la exención de leudas y peajes en favor de los habitantes de dicha 
población: «Date Jaece XVI calendas julii Era MCCXL* sexta, anno 
dominice incarnacionis MCCVIIP per manum Ferrarii notarii nostri. 
Excipimus autem ab hac franchitate vobis predictis concessa omnes 
[ranchos et infanzones per cartam vel alio modo statuentes ut per to- 
tam terram nostram de rebus suis lezdam et ouinem consuetudinem 
daré teueantur ubique doñee in vestram vicinitatcm redierunt. Si<;num 
l'etri Dei gratia regís aragonensiura et comitis barchínonensium». Fue- 
ron testigos, el conde Sancho, R., obispo de Zaragoza, G., obispo de 
Huesca, P., prior de Montearagón, G., deán de Tarazona, S. de Auní-s, 
arcediano de Huesea, García Ronffeu, Aznar Pardo, Mathalon, Pedro de 
Pomar, Bernardo de Castellazol, Miguel de Lusia, Adam de Alascún, 
Don Ladrón, Artal de Artusella, Bertrán de Naya, Pedro Goterriz, 
mayordomo, García Goterriz, Arnau de Alascún, Martí de Canet, Gui- 
llém de Alcalá, Dieso Ferrández, Dalmau de Crexell, P. de Crexell, 
Guillém de Monteada, A. de Fuxá, Guillém Ramón de Monteada y 
Berenguer de Peramola. «Ego Ferrari notarius domini Regis scribi 
feci mandato ipsius et apponi pcst diem et annum linea ultima a loco 
ubi dicitur excipimus usque redierit, loco et die et anno preflxis» (2). 
Nada he hallado respecto á itinerario de D. Pedro durante todo el 
mes de julio de 1-208. El 7 de agosto aparece en Calatayud, otorgando 
un convenio con los vecinos de dicha villa sobre pago de prestaciones, 
, «Datum Calataiub VH idus augusti Era MCCXL sexta per manum Fe- 
rrarii n/tarii nostri». Son testigos el Conde Sancho, Ximen tornel. 
Martín Ferrández, fray Aimerich, comendador do los Templarios de 
Zaragoza, García Romeu, Miguel de Lusia, Pedro Sessé, el marqués 
de Busca, italiano, B. de Almenar, P. Gonzalbo de Nabal, Pons de 
Erill, P. Navarcos, el justicia de Tarazona, Pedro Goterriz, mayordo- 
mo. García Goterriz, Die.go Ferrández y algunos otros (3). 

El 18 del mismo agosto estaba en Zaragoza. Un interesante docu- 
mento signó en dicho día, quizás el más antiguo y auténtico en que figu- 
ran los nombres de diez ricoshomhres aragonés s nombres que no con- 
cuerdan totalmente con los que da Blancas y documento que no ha cono- (l) Pei-R. 2HÍI de Pedro I. Archivo C. do A. 

(2, Libro d: la Cadena de laca, fol 17. Nota comiuücada por D. (iabricl Llabrés, corres- 
pondiente de esta R Academia. 

(3) Perg. 298 de Pedro I y registro 24, folio .S3; publicado en colección de documentos 
inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, vol. VIII. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALU5íA, It EN ARAGÓN 445 

cido Lafuente al escribir SU artículo Los señoríos en Aragón [1), pero que 
no destruye ni contradice las afirmaciones de este erudito historiador, 
quien fija el origen de las ricas-hombrías á fines del siglo xii. Dice así 
en su parte esencial: «Sit notum cunctis, quod ego P. Del gratia res... 
facimus vobiscum dompno P. Ferrandi istam convenientiam de omni- Zaragoza 
bus illis morabatinis quos vobis debemus pro quibus tenetis in pignus 
castella nostra Ferizam scilicet Pontes de Calataiub, Emuich, Usam, 
Montanalbuui et la Camarenam. Nos enim dictu's P. rex... rngamus vos 
dompno P. Ferrandi cum nostris richis hominibus ut redderetis nobis 
prenominata castra vobis impignorata per alia pignora. Unde ego 
dompno P. Ferrandi recepi dompne rex preces vestras et quorundam 
baronum vestrorum et conñsus de vobis tanquam de bono seniore... Et 
nos P. rex recepimus vos dompno P. Ferrandi... et omnes res vestras 
in nostra flde... et confitemur in veritate cum hac scriptura quod debe- 
mus vobis... viginti tria milla minus trescentis morabatinorum de de- 
bito veteri et tria milla... quos dompna Eegina mater nostra debebat 
vobis, de quibus vos ad mandatum nostrum et preces absolvistis eara». 
Eeconoce deberle además, 10,000 sueldos jaqueses que por cuenta del 
monarca pagó á Pedro Sessé, 8,000 bisantes de milareses de plata que 
por igual concepto pagó al enviado real B. escribano, en Sevilla y 
otros 2,000 bisantes que prestó al rey en Daroca, cuando dicho Ferrán- 
dez vino de España y que entregó á Iñigo de Ayvar, repostarlo del 
rey. Por todo le cede en hipoteca ó prenda las ciudades de Zaragoza, 
Calatayud y Teruel, con facultad de que Ferrández pusiese en ellas 
sus zalmedinas, justicias y merinos. Si alteraba alguna cosa de esta 
hipoteca el monarca, prometía enmendarla debidamente: «et si nos is- 
tud non faceremus vel diferemus domno Garsez Romei, domno Eximi- 
no Cornelii, domno Michael de Lusia, domno Artaldo de Alagone, 
domno Lop Ferrenc, domno Blasco Romei, domno A. de Alascune, 
domno R de Podio, domno P. Mazza, domno P. Sesse nostri Richi ho- 
mines Aragonum statim toto hoc vobis domno P. Ferrandis et vestris 
emendení vel faciant emendari sine aliqua excusatione et elougamen- 
to etnisi hoc fecerent veniant tenere ostatice omnes in Salvam-terram, 
quam tenent l'ratres de Salva-terra que est intor Calatravam et Portum 
del Moradal intra dúos menses postquam sciuerint si fuerint citra Clu- 
sam et si ultra fuerint infra tres menses postquam sciuerint Et nos pre- 
fati decem convenimus vobis domno P. Ferrandis bona flde... fecimus 
corporaliter in Cesaraugusta coram domino noslro Petro rege... ettota 
curia sua, quod si dominus noster Rex vel aliquis alius in predictis pig- 
noribus aliquid vobis domno P. Ferrandis tangeret vel forciaret... nos 
ipsi emendaremus ad vestram voluntatem bona flde». Si Pedro Ferrán- 
dez muriese antes de quedar satisfecho todo el débito, prometen iguales 
garantías á su hijo Alvaro, y caso de morir también éste, las prometen (1) Ettudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón, II, pág. 172 á 176. 

1906.— 32 446 J. MIRET Y SA\S Huesca Barbastro Huesca íl lo freires y al IMaestro de Salvatierra. «Et si totum istud sicut dic- 
tum est nos decem predieti Kichi honiines Aragouum vübis doiiino 
P. Ferrandis vel filio., vel inaf,'¡stro et fratribu? de Salvaterra non 
complcrenms bona fide et sine malo ingenio essemus traditores proha- 
ti et manifesti... et de hoc non po&semus nos delfendere per arma ñe- 
que per judicium neqe per aliquam vocem... Datum Ccsarauguste XV 
kalendas septemliris Era MCCXL sexta per manuin Ferrarü notarii 
nostri». Figuran como testigos K., obispo de Zaragoza, Aymerich, co- 
manador de la casa del Temple de la misma ciudad, Aznar Pardo, 
Arnau de FuxA, P. de Alcalá, P. üotérriz, Diego Ferrández, Ferrán 
de Seguróles, Guillermo de Alcalá, P. Nabal, Guillém Durfoit, P., jus- 
ticia de Tarazona, G. de Tarba Pere Aldeguer, Pardo merino do Za- 
ragoza y otros muchos Los diez ricoshombres comparecen y actúan 
como si formasen cuerpo; corporativamente amparan al rey (1). 

Pasó el rey por Huesca el 9 de septiembre, donde, á ruegos de su 
madre, concedió nuevamente á los Hospitalarios exención de quistia, 
tolta y otros impuestos: «Factum Osee V idus septembris era millesi- 
ma CCXXXX^ sexta per manum Ferrarü notarii nostri» (2). 

El día 18 del mismo mes, estuvo en Barbastro dictando la confir- 
mación de franquicias y privilegios de la orden del Temple, con data 
de 15 de las calendas de octubre de la Era 1246 (3); y el día 30 ya vol- 
vía á estar en Huesca, doude firmó un mandato á todos sus oficiales 
para que respetasen estrictamente los privilegios délos Hospitalarios. 
La data es del 2 de las calendas de octubre, era 1246 en Huesca (4). 
El día siguiente, 1.° de octubre, concedióles exencii'm de todo impues- 
to y prestación, en virtud de la confirmación general que de los privi- 
legios de esta orden había hecho en las cortes tenidas en la propia ciu- 
dad de Huesca, in nostra generali cM77a,dice el documento: «Datum 
Osee calendas octobris era MCCXL^VP per manum Ferrarü notarii 
nostri». Fueron testigos los obispos de Huesca, Tarazona y Vich y el 
Conde Sancio, tio del rey (5). 

Tenemos también un documento fechado en Huesca el 2 de octu- 
bre, que es la confirmación á favor de Joan Bercuguer y de los herma- 
nos Bernat y Arnau de Olzina del lugar de Vilaseca, con todos sus ha- 
bitantes y derechos: «Datum Osee VI nonas octobris era MCCXL" sex- 
ta anno Dominice incarnationis millesimo CCVIII" per manum Ferr..- 
rü notarii nostri» (6). 

El 27 octubre continuaba en Huesca, cuando, á ruegos de su ma- (!) Perg. 301 fie Pedro I. Archivo C de A, 

(2) Cartoral maguo de la Castellania de Emposta. 

(3) Ídem. 

(4) ídem. 

(5) Archivo de la Castellania de Emposta, legajo 38-41; publicado por Delavillc, obra 

citada. 

(6) Varia III de Alfouso I; Archivo C. de A. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALURa, II EN ARAGÓN 447 dre Doña Sancha, confirmó las donaciones hechas por su padre al mo- 
nasterio de Sigena, que lo colocó bajo su protección; además cedió en 
la misma escritura el castillo de Ciurana en garantía de un préstamo 
que le acababan de hacer los Hospitalarios: «Data Osee VI calendas 
novembris era MCCXLVP per manum Ferrarü notarii nostri et man- 
dato eius scripta loco, die et era». Fueron testigos domna E (ó C?) 
ülustris regina Sicilie, Comes Sancius, Alvarus Goterriz maiordo- 
mus (1). 

El 18 del siguiente mes de noviembre estaba de nuevo en Barbas- 
tro, al dictar confirmación de privilegios y exenciones de los Templa- 
rios: cDatum Barbastri XV calendas decembris era MCCXLVF per 
manum Ferrarü notarii nostri». Figuraron como testigos el conde Don 
Sancho, Ximén Cornel, Gai'cía Romeu y Pons Uch de Empuries (2). 

El día 19 firmó también en Barbastro la donación de la iglesia de 
Alquezer á la catedral y obispo de Tortosa, deseando imitar á sus Huesca Barbastro .3 


pssjs nf 
^ §ÍS° 
Siguoa de Constanza, reina de Sicilia, liermana del rey Pedro de Aragón, 

de García, su notario y de su capellán, en el pergamino 307 del Archivo de la Corona 

de Aragón (noviembre de 1208). ilustres predecesores y «attendentes quod felicis i-ecordationis R. comes 
Barchinone pro bono et conservatione tocius cristianitatis et sustenta- 
tione Dertusensis ecclesie et episcopi... assignauit eidem ecclesie et 
episcopo Dertusensis Capellam suam ecclesiam scilicet de Alquecer (1) Arcliivo de Sigena, pergamino original; publicado por Delaville; el ver entre los fir- 
mantes de la escritura & la hermana del rey, titulándose reina de iíicilia, confirma que el ma- 
trimonio de Constauna con Federico II sj verificó por poderes, en Aragón, en agosto ó sep- 
tiembre de 1208 poco más ó menos, si bien la princesa no partió para Sicilia hasta el si- 
guiente año. D. Mariano Paño en la monografía del Real Monasterio de Sigena, ha dado A 
conocer varios detalles de las negociaciones de la reina madre Doña Sancha con el Papa para 
el matrimonio citado y en especial la carta que esta señora dirigió á Inocencio III, en 16 
agosto 1208, dándole gracias por la intervención que había tenido en el enlace contraído yapar 
tu hija y diciendo que no podía ella acompañarla á Sicilia, iioro que dispondría la acompaña- 
se Alfonso, conde de Provenza, hijo suyo también. El Papa había indicado á Doña San- 
cha la conveniencia de que pasara á Sicilia, para dirigir á su yerno Federico, muy joven 
todavía para la gobernación del reino; pero Doña Sancha contestóle que por sus dolencias 
no podía viajar, y por otra parte no creía que Federico tuviese necesidad de ser dirigido 
por una mujer, pues que «suele acontecer, que aun siendo desgraciadas las acciones del 
hombre, son mejores que las de la mujer (melior est enim in quitas viri quam mulier benefa- 
ciens)». Federico, nacido en 1194, contaba al contraer enlace escasamente catorce años de 
edad. Era más joven que Constanza, viuda ya del rey de Hungría, y que contaba por lo me- 
nos diecinueve. 

(2) Inventarios de los Templarios, en volumen suelto del Archivo de la C. de A. Barbastro 448 J. MIRET Y SANS 

cuní ómnibus sufraganeis... Considerantes etiam (luod bone memorie 
Ildefonsus pater uoster rcx Aragonum illam... conccsit eisdem et con- 
firiuauit, habita deliberatione spaciosa cura quibusdam sapientibus vi- 
ris et familinribus nostris libentes... precibus sánete memorie doinne 
S. matris nostre et obtentu prccum kai-jssime sororis nostrc donine 
C illustrís regine Cecilio et aliorum quampluríum carorum nostrorura 
damus et laudamus... domino Gombaldo venerabili episcopo et eccle- 
sic Dertusensis predictam ccclesiam de Alquezcr. .. Data Barbas- 
tris XIIII kalendas decembris Era MCCXL^ sexta per manum Ferra - 
rii notarii nostri i^ignum P. Dei sratia R. Aragonum et C Barchino- 
ne». Siguen las íirmas del conde Sancho, de Ximén Coruel, Aznar Par- 
do, R. de Pueyo, Guillém, obispo de Ausona, Guillém de Cervera, 
Bernat Ermengol, Arnau do Malla, Pons de Vilamajor, Guillém de Bo- 
nastre, Pons Uch, Sans de Autillón, Cerrogino, Arnau de Alascún Xi- 
mén de Lusia, W. de Cortey, Albar Gutiérrez, Marti de Canet, Diego 
Ferrán, Pedro Lahin, Joan de Ripoll, G. de Cardona, Ferrarlo, notario. 
Hay además, el anagrama de Doña Constanza, hermana del rey y ca- 
sada ya en segundas nupcias con Federico lí, rey de Sicilia, otro ana- 
grama de García, scriptoris Regine Sicilie, el signo del capellán de 
esta señora y el de Doña Catalana, dama que, al parecer, acompañaba 
á la mencionada reina (1). De suerte que, Doña Constanza, viajaba 
con su pequeña corte y seguía en compañía de su hermano el rey Don 
Pedro. 

La reina madre Doña Sancha había muerto en el convento de Sigo- 
na el día 9 del propio mes de noviembre, según indica D. Mariano 
Paño en su monografía de ese real monasterio, publicada en Aragón 
histórico, pintoresco y monumental. 

El 25 de noviembre continuaba D. Pedro en Barbastro, en cuyo día 
firmó la cesión vitalicia del castillo y ciudad de Tortosa á Doña Guille- 
ma de Cervera, no á Guillém de Cervelló, como dice equivocadamente 
el Sr. Oliver, fiándose de la nota sin duda errónea, de algún índice an- 
tiguo de los del Archivo de la Corona de Aragón (2). El pergamino 
original conservado en el mismo Archivo dice así: «Sil notum cunctis 
quod nos Petrus Dei gratia... attendeutes multa et grata utilia et ne- 
cessaria seruitia que uos dilecte noster Guillelme de Ceruaria nobis 
semper faceré studuistis fideliter et devote considerantes etiam deuo- (1) Perg. 307 de Pedro I. Archivo C. de A. Pulilicado en Esymíld Sagrada, vol. 42, pági- 
na SIS, apéndice 7; pero sin las Íirmas. Este documento prueba pue.-í, que á Últini04 de noviem- 
bre (1208) la nueva reina de -icilia aun estaba cu Aragón, y por lo tanto ijuc está equivocada 
la data de la carta de dicha reina dirigida en octulire^ desde Perpiñá. & su madre Doña San- 
cha, dada 6. conocer por Moreno, en su manuscrita historia de Sigena, y citada por el Sr. Pa- 
ño en su monografía, al ocuparse del viaje de Doña Constanza á Sicilia para reunirse con su 
esposo. No es extraña esta equivocación ó falsedad, por cuanto el tal Moreno es muy sospe- 
cho.so y como dice Mr. Delaville le Roulx -il va jusqu'a inventer des documents; on ne recou- 
rra done a lui qu' avee la plus extreme circonspeotion». 

(2) Código de las Costumbres de Tottosa, I, pAg. "2. ITINERARIO DEL REY PEDRO I DE CATALUÑA, II EN AKAGÓN 449 

tionem et naturalitatem quam vos erga nos et nostros habetis... damus 
et laudamus et tradinius vobis in tota vita vestra castrum et ciuitatem 
Dertusensem et Benihalet cum ómnibus alus villis... et cum Curie Der- 
tuse.. Datum Barbastri VIH kalendas decembris per manum Ferrarii 
notarii nostri, . Era JrCCXL^ sexta, anno Dominice incarnationis 
MCC octano». Después de ia firma del rey, son nombrados como testi- 
gos la reina Constanza de Sicilia, Doña Catalana, Ximón de Lavata, 
magno preceptor de los Hospitalarios en España, el conde Sancho, Xi- 
mén Cornel, Aznar Pardo, Alvaro Gotérriz, maiordomus Aragonum, 
Arnau de Alascún, Bernat Ermengol, García Eomeu, Sancho de Anti- 
Uón. «Signum Bonanati qui mandato Ferrarii notarii domini Regis hoc 
scripsi cum literis rasis ..» (1), 

Do3 días después, aun otorgaba en Barbastro la promesa á Ximén 
de Lavata, gran comendador de los Hospitalarios en España, de que 
paga'.'ía todas las deudas de su difunta madre Doña Sancha, no pei'mi- 
tiendo á los acreedores dirigirse por tales débitos contra la orden del 
Hospital, que era uno de los herederos de aquella señora- «Datum 
Barbastri VI kalendas decembris era MCCXL sexta per maniim Fe- 
rrarii notarii nostri. Signum P. Del gratia Regis... Testes huius reí 
sunt. domina C. illustris regina Sicilie, domna Catalana, Comes San- 
cius» (2). 

De Barbastro encaminóse D. Pedro á Tarazona, donde hizo la si- 
guiente donación á los Templarios el día 5 de diciembre: «...quod nos 
Petrus Dei gratia rex Aragonum et Comes Barch... concedimus et lau- 
damus in perpetuum domino Deo et domui et fratribus militie Templi 
presentibus et futuris Stefanum de Cortz et uxorem eius et filios suos Tarazona 
et filias ciues Jaccenses. .. cum domibus et alus ómnibus... quas nunc 
habent in Jacca et terminis eius... Ita quod homincs istos et eorum 
posteritatem habeant dicti fratres et possideant integre et sino vinculo 
alicujus persone et sine omni nostro nostrorumque retentu in cambium 
et commutationem Guillelmi de Less qui Sancti Redemptoris esse solé- 
bat quem predicti fratres vobis reddunt et difiniunt in perpetuum et 
absoluent... Datum Tirachone nonas decembris Era MCCXL* sexta 
anno Dominice incarnationis MCC octano per manum Ferrarii notarii 
nostri». Figuran como testigos y en el séquito del rey, el conde San- 
cho, García Romeu, Miguel de Lusia, G. de Cervera, R. de Monteada, 
G. de Sabassona, Martí de Canet, Assalit de Gudal, Don Ladrón, Gó- 
mez de Luna, P. Lahin, Rotlando Lahin, García Pedro de Figueroles 
y otros (3). 

Con el año 1208 acaba la que podemos llamar primera parte del 
reinado de Pedro, el Católico, que no ha sido ocupada por aconteci- (1) Perg-. 308 (le Pcíh'o I. Archivo C. de A. 

(2) Cartoral magno ríe la Castellam'a de Emposta, II, doc. 141. 

(3) Perg. 30i) de Pedro I. Archivo C. de A, 450 A. GIMÉNEZ SOLER 

mientes de importancia extraordinaria y que tenjian capital trascen- 
dencia para la suerte de sus pueblos. En 1209, al comenzar la cruzada 
de los li-anceses contra los albi;:enses, se abre un segundo período que 
motivará nuevas direcciones de la actividad de nuestro monarca y que 
veremos lleno de hechos do <íravísimas y generales consecuencias políti- 
cas y sociales, cuya magnitud irá creciendo hasta llegar á la tragedia 
de 1213. 

JOAQUlN MlHET Y SaNS. 

(Continuai'á) LA CORONA DH ARAGÓN Y GRANADA 

De 1305 Á 1.310 
(Co7itimiación) 

Después de las declaraciones de Fernando IV en las cortes de Ma- 
drid, era de todo punto inevitable la guerra é inmediatamente se rom- 
pieron las hostilidades en las fronteras andaluzas por las tropas de las 
Ordenes militares y los caballeros y las milicias de la tierra, ayudadas 
por el arráez de Andaras, moro bien emparentado y de la mejor sangre 
de Granada, que por haber caído en desgracia del rey por intrigas del 
aluacir Abdelaquem, había buscado refugio en tierra de cristianos. 

Y todo esto, las noticias alarmantes de Castilla, justificadas ya por 
hechos, los preparativos de Aragón, los desastres de África, que en vez 
de tener fin parecía que habían de continuar y más graves y el mal 
gobierno interior, característico del reinado del nieto de Mohamed el 
Viejo, hizo estallar una revolución, la primera de las que minaron la 
existencia del reino granadino y que contribuyeron á su ruina tanto 
como las armas de Castilla. 

De Mohamed todos dicen, moros y cristimos, que padecía una en- 
fermedad que le impedía regir el reino, diciendo unos que era ciego, 
otros que paralitico (1) y todos afirman á una que el gobierno estaba 
en manos del ministro Abdelaquem, que carecía de las coadiciones ne- (Ij La Clónica de Alfonso XI dice: Et este don Mahomad regno des- 
pués del padre seyendo ciego et fué el tercero Rey de Granada (Capí- 
tulo 53). Artal de Azlor y Pedro Desledo escribiert.u á Jaime II desde Car- 
tagena por los mismos días en que Nasar destronaba A su hermano que 
Mahomed estaba afollat, palabra cuya interpietación más recta es la de 

imposibilitado-, la frase de Benaljatib dJ.¿=^ ¿ ,xasl^ ¿^-vX-oo i ,Ua.o ^a ^ 

cuya traducción omitió Casiri, dice que Mahomad sufrió una desgracia en 
los ojos, I lo cual quiere decir en lenguaje corriente que estaba ciego) y que 
era paralitico. LA Corona de aragón y granada 451 

cesarías para evitar con sus aciertos las censuras de sus émulos, que 
llevaban tan lejos sus odios que por ellos combatían su propia patria; 
su mala gestión la confirma el hallarse vacíos los almacenes (1) que 
Mohamed IJ , siempre temeroso de las talas de la vega y de un sitio en 
regla de su propia capital, había dejado llenos, y nada más f icil y ha- 
cedero que una revolución en un país de gobierno débil y dentro de 
una capital populosa habitada Dor un populacho sin ley y sii; patria, 
exaltado por los rumores de próximos desastres y alentado por un par- 
tido aristocrático y militar poderoso y de prestigio, á cuyo frente se ha- 
llaba un hermano del rey joven y vigoroso, ó por lo menos simpatizaba 
con los conspiradores (2). La revolución estalló el 14 de marzo de 1309, 
fiesta de la alfitra ó salida del ayuno (3); el aluacir Abdelaquem, objeto 
del odio de los revolucionarios, fué asesinado, y el rey depuesto y substi- 
tuido por su hermano Nasar, hijo de madre cristiana; mas conseguido el 
fin que se proponían los autores del movimiento, como la salvación del 
país no dependía del cambio de personas, ni Nasar era tampoco hom- 
bre de grandes iniciativas, el país quedó tan indefenso y tan exhausto 
como antes porque el nuevo monarca, si bien sano, joven y vigoroso, 
no podía crear soldados ni llenar los almacenes. 

No era el mejor modo de preparar la defensa inaugurarla con una 
revolución útil sólo á los cristianos, que naturalmente habían de ver 
en ella y en los sucesos que la precedieron, la mano de Dios dispo- 
niendo las cosas para que la obra empezada viniese «a buen fin e a (1) El Sitio de Almería en 130'J. Carta de Azlor y Desledo. 

(2) La conducta de Nasar con su hermano uo aparece ciara en los testi- 
monios contemporáneos. Para unos, y aqui entran moros y cristianos, Na- 
sar, hijo de mujer cristiana, fiió el autor moral de la muerte del aluacir Ab- 
delaquem y del destronamiento de Mohamed lll. (El Sacristán de Tara/ona, 
agente de Jaime H en la corte de Castilla: EL Sitio de Almería en 1309, pág. 97. 
— Crónica de Alfonso X¡, cap. 57. - Benjaldún en la Historia de los bení- 
alahmar, traducción de Mr Gandcfroj' Demombjnes en el Juarnal Asiati- 
que, 2.° semestre de 1898). Para otros, y también hay musulmanes y cristia- 
nos, el destronamiento fué consecuencia de la revolución contra el aluacir 
pero no un acto de fuerza en el sentido estricto de la frase: Mohamed abdicó 
en su hermano, según el arráez de Crevillente, voluntariamente (El Sitio 
de Almería en 130'J, pág. 93); según Artas y Desledo, obligado por los revo- 
lucionarios á causa de su enfermedad [El SUio de Almería en 1309, pág. 99); 
según Beiíaljatib, la renuncia siguió á la proclamación de Nasar (/jo- 
ta /, 1364), estos últimos por su proximidad al lugar de los sucesos, su inte- 
rés en averiguar como sucedieron y su veracidad en otros puntos merecen 
más crédito que los primeros. 

(:H) La concordancia de Benaljntib y del arráez de Crevillente es exac- 
tísima en cuanto á la fecha: Ji¿Jl J-^ ^^^ ¿ en el día de la fiesta de Altitra 
dice el primero (íjnta I, 364) «el dia de la nostra pauscua'> el segundo {El 
Sitio de Almería en 1309, pág. 97). 452 A. GIMÉNEZ SOLER 

buen acabamiento» (1); mas alortunartainente para los granadinos la 
actividad humana no correspondió á la providencia divina y transcu- 
rrió el período de mayor peligro de Granada antes de que las fuerzas 
unidas se lanzaran sobre el reino de Nasar. 

La marina, (lue debía ser casi el arma principal de la campaña se 
aprestó muy tardíamente tanto en Castilla como en Cataluña; en abril 
de 1308 había querido Fernando IV construir ó equipar una escuadra 
y tripularla con marinos de la Corona de Aragón pero desistió de ha- 
cerlo á ruegos de Jaime II, que creyó que con ello se alarmarían los mo- 
ros, y se desbaratarían los planes que ya entonces abrigaba y la cons- 
trucción se aplazó para después de la entrevista en proyecto (2); en 
Alcalá, un un tratado adicional convinieron los negociadores que la flota 
castellana se compondría de diez galeras y tres lefios y de igual núme- 
ro de galeras y cinco leños la de Aragón, las cuales debían operar jun- 
tamente «en uno» (3), pero no se señaló ni el tiempo en que debían es- (1) re<;ibiemos vuestra carta que agora nos enviastes en razón de 
los ardides daquend mar e dallend mar desas partidas e ovemos end 
gran plazer. E semella nos que el nuestro senyor Dios ordena ya en los 
fechos porque son suyos propios e al su servicio lo que menester hi 
fazo e mellor que hombre non podría pensar. E assi Rey face menes- 
ter que vos apergibades e que vos guisedes según puesto es de manera 
que lo que ordenado es entre nos e vos venga a buen fin e a buen 
acabamiento. Ca seet cierto que nos fazemos euantar cada dia en lo 
que avernos a desembargar en los fechos e no punjamos en al. {3, fe 
brero, 1309). R. 335, f. 330). 

(2) Al.. Rey de Castiella... entendido... lo que nos dixo Gon- 
(jalbo Capata vos facemos saber que nos paresce que auedes bien 
abenido en la fa^er (armadaV E quando querredes de la nuestra gente 
que nos plaije que uos ende podades seruir como de la uuestra gent 
para vuestra armada e para uuestro serui<;io que seruiendo a uos tene- 
mos que a nos sieruen. (II nonas aprilis 130S). (R 237, f. 19). 

Al. . almirante mayor del Rey de Castiella e alguatzir de Siuilia 
(Diego García)... nos entendido lo que nos dixo (Gonzalbo Zapata 
en razón de la armada) vos fazemos saber que quanto a la rason 
dagora no veemos que cumpliese fazer la dita armada porque dariades 
régelo a los moros que se cuydarian que por ellos se feciesse como 
quier que por esto el dito Rey no lo faga. E si por ganar en otras 
partidas se arman creet que las gentes son reconoscidas tanto que 
a estos tiempos non si troban bien los que arman por ganar como 
fasian en los tiempos passados. E assi enuiamos conseiar al Rey... 
que linque larmr.da quanto a la rason dagora entro quel Rey e nos 
nos veamos que estonce acordaremos lo mellor. (26 de marzo 1308). 
(R. 237, f . 24). 

(3) Sepan quantos esta carta vieren que nos don Ferrando... 
prometemos a vos dicho Rey de Aragón que depues que comentare la 
guerra de nos e de vos e del Rej' de Granada tengamos en la mar LA CORONA DE ARAGÓN T GRANADA 453 

tar reunidas ni el lugar de reunión; posteriormente fué Ibiza el puerto 
señalado para incorporar-e una escuadra á otra y el 30 de abril el día 
en que la castellana, mandada por Diego García, anclaría en aquella 
rada (1); sin embargo el armamento de las naves de Castilla tropezó 
con la oposición de Ioe nobles castellanos, no muy entusiasmados con 
esta guerra, y fué necesaiio buscar en Valencia las tripulacioues de 
las galeras (2) y encomendar el mando de las mismas al Vizconde de 
Castellnou, quizá para dar unidad en la acción á las escuadras combi- 
nadas; todo esto dio motivo para que comenzasen las operaciones en 
tierra cuando las fuerzas cristianas andaban aún disgregadas y los 
barcos estaban anclados y sin poderse hacer á la mar y en tanto que continuadamente por guarda con vuestras galeas en uno die? galeas 
armadas e tres lennos armados a nuestra costa e misión... fecha en 
alcalá de henares XX días de deziembre era de mille e CCC e qua- 
renta e seys anyos... (perg. núms 26íi5, 260H, 2(J07 y 2b08 de Jaime II). 

(1) El Rey mió sennor guisa et se apareia porque la su flota sea 
en la ysla de Ebi(;a postrimero dia de abril et yo guisóme et apareiome 
porque yo sea con la flota en la dicha ysla al dicho piase (Madrid, Diego 
Garcia al Rey de Aragón) 11 de febrero de 131)9. 

(2) Al. . Rey darago .. Bu. de Solsona... A la vostra altea 
senyor fa<; saber que pus vos partís de la vista e fps en Calatayud so 
estat yo ab lo noble Rey de Castella entro a VIII dies ixens del mes de 
jenero. E sapiats senyor que alcuns nobles de Castella volien metra 
destorb en lo feit de larmada quel noble Rey de Castiella havia pro- 
mesa de fer. E jo veen la bona volentat quel noble Rey de Castella 
ha ves vos E veen la fermetat de cor quen Diago Garcia ha de vos 
servir a gran honor de vos pres manera. E di.'í al noble Rey e an 
Diago Garcia e a son conseyl que si ells no avien de la vostra gent 
alcuns honiens pera caps de larmada quels serien defalits en lur 
armament mas si de la vostra gent podien haver para cobrar la lur 
armada quels seria gran honor. E el Rey de Castella dixme que ja 
daquesta raho avia el tramesa carta a vos per en Gonijalbo gapata e 
vos feyta resposta a ell en la qual vos li envias a dir queus plahia... 
Ara senyor pus quel feyt de vos e del Rey de Castiella es tot i sabi la 
vostra alta senyoria. . que so en Valencia vengut ab la del Rey de 
Castella per pagar CCXX homens pochs mes o menys que hauria me- 
nester la dita armada. 

(f) fem vos saber que ara novelament auem aut Qert ardit del Rey 
de Castela que en las corts que tenc hac a descobrir tot lo fet axi com 
era empres entre ell e uos. E pus fo descubert e publicat no volent es- 
tar a colp ais moros a trames a moltes parts de sa companya a fer mal 
al Rey de Granada tambe nos auem aut ardit de nostres offiicials de 
regne de Valencia quels nostres mercaders de Barcelona e de Valen- 
cia son aturáis ab tot (jo del lur a Almería. (XVI k. ap 1308. R. 335, 
f. 261) gran trasio tan feta castelans que... saben que tu as gerra ab 
ells tan reiengotss moros quieren anatzs a comprar en la lur térra for- 454 A. GIMÉNEZ 30LEK 

los maestres de las órdenes corríjín la frontera granadina por Andalu- 
cía y los giuetcs l:i castellana por Murcia, el gobernador de Almería, 
Arrendasi zarpaba de su puerto con rumbo al África con tres galeras 
á fin de traer de allá hombres y vituallas con que defender su ciudad 
contra los catalanes, los cuales andaban también tan atrasados en sus 
armamentos marítimos que al saber el viaje del de Almería dieron or- 
den al vicealmirante Aimerico de Bellvehí de venir á Valencia (pro- 
bablemente desde Ibiza) y desde aquí marchar con cuatro galeras en 
persecución de las de Granada (2) cuando éstas seguramente habrían 
ya cumplido su misión. El 2 de mayo zarparon de Barcelona las gale- 
ras á cuya vigilancia se encomendó la guarda del Estrecho, yendo con 
ellas tres castellanas y quedando en aquel puerto dos i:!ás, que al 
mando de Diego García debían acompañar en su viaje al rey de Ara- 
gón (3). Las instrucciones que se dieron al almirante de esa escuadra 
se reducían á ordenarles el bloqueo del Estrecho, cuyos límites se se- 
ñalan en África de Ceuta al cabo Espartel (cabo del Portillo «des por- 
tell») y en Europa de Gibraltar al cabo Tarfaghera (cabo de Trafal- 
gar), y á evitar que acordándose de su oficio de corsarios buscaran su 
provecho en el saqueo de algún lugar costero ó en cazar á otras naves, 
dejando el servicio del rey (4). ment e que y avia bien M. D. asembles; encara que el maestre de Ca- 
latrava el larrayes (de Andaraxi que es en Castella tan correguda la 
térra e an trata gran cavalcada. — El Sitio de Almería en 1309, pág. 93\ 

(1) An Ferrer des Cortey de mi Joan Peres de Vasques i?) fas vos 
saber que dillums XVII días de Mars corregueren los genets a Lorca 
e vengueren tro á les portes XL genets e no sen descobriren mes e no 
trobaren on que fessen mal... les noves quel bisbe a aduytes de corts 
son aqüestes que el Rey ha publicada la guerra Et a partit tots los 
rics homens e tota sa cavalleria en la frontera de la Andalucía e mana 
ais maestres que en continent feesen guerra. 

(2) Senyor vuy que es divendres lendema de la festa de asensio 
vench a Valencia I barquer per nom en R. Roig e venia de Ma^agrani 
e compta me quen arrandac;i ab III galees era anat a One e a Huara 
per levar companya. E yo encontinent partim de Valencia en la galea 
den Romeu de Marimon e ñu manament an Eymerich de Belvehi que 
vengues en continent ab tot lestol e an Bn. de Libia quels fees recu- 
llir e es axi ordenat que trametie IIII galees la on man dit que es 
Narranda^i e yo ab tot lestol men vaja a Almei ía e aquí quel esper... 
Dada en Valencia IX dies anats del mes de maig. 

(3) Otrosí Rey uos fazemos saber que las galeas que deuen yr al 
passo parten de Barcelona por cierto hoy viernes segundo dia de 
mayo entre las quales ya tres de las vuestras e Don Diego García yra 
con las dos con nos quando nos yremos... (R. 238, f. 51). 

(4) Ordonam volem c manam expresament que les galees que van 
primeras al estret de Gibaltar l'ai.-an segons ques segueix. Primera- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 455 

Esta lenta organización de las fuerzas navales corrió parejas con 
las vacilaciones en cuanto al operar del ejército de tierra. Jaime II no 
vaciló nunca en sitiar Almería pero su primer propósito fué llegar has- 
ta ella por tierra atravesando todo el reino de Granada; decidió luego 
ir por mar y aunque esta vía era más segura y más rápida, pues atra- 
vesar un país enemigo y de tanta aspereza hubiera sido muy difícil, y 
el mar, por carecer el enemigo de marina, sólo presentaba los riesgos 
naturales de aquel elemento, el cambio de itinerario motivó una dila- 
ción y fué además perjudicial estratégicamente por que una invasión 
por aquel lado habría distraído las tuerzas granadinas y amenazado 
la propia capital, mientras las tropas castellanas sitiaban Algeciras. 
Preparó pues Don Jaime una escuadra de doscientas velas, no todas 
de barcos de combate, y con ella se hizo á la mar desde cabo de Aljub, 
desembarcando felizmente en Almería á mediados de agosto y con él 
un ejército de mil caballos y cuatro mil infantes, de éstos la mitad ba- 
llesteros y la otra mitad escudados (1). 

No se mostró Fernando IV más decidido: el acuerdo de Alcalá obli- 
gábale al cerco de Algeciras (2) pero al tiempo de dar principio & la ment estien continuament en les mars de lestret es assaber de Cepta 
entro al cap des portell e de munt Gibeller entro al cap de Tarfagera 
e que alli sia lur entendió de diligentment guardar que gtnt ni viandes 
no pusquen passar de la una part a laltra. It. que per neguna manera 
no consentan nis metan a fer tarracjania. It. que no combaten for^a 
neguna. It. que nos metan en encale; de vexell ni de vexells per que 
saguessen a partir ne lunyar del pas ques es comanat de guardar. 
It. ques guarden be de fer mal en térra ni en mar a negunes coses que 
sien del Rey aborrabe. It. quels lenys sotils trameten en guarda? dega 
et déla on a els sera vist a profit de les guardes mas que les galeas 
grossas estian ensemps tota ora que nos partescan. It. que deyen 
cuytar lur viatge com mes poran e que per res que trobassen en la via 
nos deuiassen ne laguiasen lur viatge. (27 abril. R b35, t. 2Í-5). 

(1) no vidiamos quel fecho pudiesse venir a acabamiento ayr por 
tierra ante era muy imposible cosa .. e asi por mejor e por quel fecho 
se cumpla mas a servicio de Dios e honra e pro nuestro avernos ago- 
ra acordado e provisto que vayamos por mar con mil cavallos arma- 
dos sin otras bestias e cada cavallo armado que aya IIII homnes de pie 
11 ballesteros e II escudados para aquel lugar que sabedes que avia- 
mos ordenado de conquerir primeramente (10 abril 1309, R 238, f. 62J. 

(2) Guillen Palacin parece seguro que fué á Castilla para inducir al de 
Castilla á que cercase Alg'eciras= nos fisiestes saber (habla Jaime 11) en 
como Guillen Palacin faulo con vos de los fechos que puestos fueron 
entre uos e nos sobre los cerramientos de Algezira e de Almería e 
como uos uiendo e recordando los fechos como puestos e acordados 
fueron erades e sodes de entendimiento de complir aquellos (R 238, 
f. lOJ). E» 1 do junio escribía á D.'' Constanza que aconsejase al Rey «que 456 A. GIMÉNEZ SOLER 

campafla no se mostró muy propicio A cumplir aquel acuerdo; en las 
cortes de Madrid se luiliía hcciio oi)osición al tratado precisamente por 
tratarse de un sitio y no de una entrada poderosa, que tal vez se hu- 
biera hecho sin la oposición del Papado .1 esa clase de guerra no com- 
prendida fuera de Espafla Ni el Padre Santo ni el colegio de cardena- 
les ni los príncipes europeos veían con buenos ojos que los espafloles 
consumieran sus fuerzas en alijaradas más propias, según la opinión 
europea, de gentes ávidas de botín, (lue de guerreros ansiosos de con- 
quistas, no viendo más consecuencias de aquellas algaradas que el en- 
riquecimiento de los invasores. Ignorantes de las cosas de España, no 
sabían que á todas las grandes conquistas habían precedido como pre- 
paración, asolamientos del país conquistado, que ponían á los habitantes 
en el trance de emigrar ó someterse y para ellos sólo la guerra formal 
de grandes batallas y asedios de ciudades y fortalezas con grandes 
matanzas de musulmanes era la verdadera guerra y el modo de ex- 
pulsar de la península á los mahometanos. Y como Jaime II por su 
educación, por su permanencia en Italia y sus relaciones con el ex- 
tranjero pensaba equivocadamente, pero á lo europeo, hizo cuanto 
pudo para convencer á Fernando IV de la necesidad de ir á un asedio 
para lograr ventajas positivas y acallar las murmuraciones extranje- 
ras (1). Oponíase Fernando IV alegando los cuantiosos gastos que ese 
cerco ocasionaría y la imposibilidad de atenderlos si en Aviñón no se 
le concedían los diezmos y la cruzada (2) pero la concesión vino y 
Fernando IV debió ir por fuerza á sitiar Algeciras, convencido de que 
no volvería vencedor. 

El proyecto concebido por Jaime II salía del terreno de la diplo- 
macia y entraba en el de las armas: una escuadra de Aragón estaba 
delante de Ceuta; Fernando IV delante de Algeciras y él en persona faga esta cerca de Algecira e seet cierta que ell e nos fasiendo las di- 
chas Qcrcas todo el fecho con la ayuda de Dios verna a buen cabo e 
buena fin e lo al seria periglo e grant dizienda non buena a ell e a nos 
del padre santo apostoligo e de los principes e de las otras gentes del 
mundo (R. 238, f. 105). 

(1) A... donna Maria Reyna de Castella... sen dupdo aquest es su 
bien e su hondra (del Rey de Castilla) que el cerque algún lugar e se- 
nyaladamente Algezira que estos fechos por aturar se an de ganar e 
si assi no se fazia ternian el Papa e los cardenales que la entencion del 
Rey de Casticlla no es tan buena ne tan firme como es . fiziestes nos 
saber que uos fincades en la tierra por dar recado a ella e por tener 
justicia... (20 de mayo 1309, R. 238, f. 96). 

(2) A lo que nos enuiastes a dezir que uos no podriades fazer la cer- 
ca de Algazira ni durar en ella si el santo padre apostoligo no otorgaua 
a vos la cruzada e los diezmos que le enuiamos a pedir (2 junio 1309, 
R. 23', f 104) LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 457 

delante de Almería; Europa entera coutemplaba A los dos reyes cris- 
tianos más poderosos de España empeñados en echar de su país á los 
enemigos de la fe de Jesucristo y Jaime II estaba convencido de ser 
objeto de aquellas miradas. 

El primer fracaso fué la primera operación llevada á cabo, que fué 
la de Ceuta. 

El vizconde de Castellnou nombrado inesperadamente y á toda pri- 
sa embajador en Fez marchó á Valencia y se detuvo allí una semana 
por no estar las galeras abastecidas; el 8 de mayo de 1309, día de la 
Ascensión, partió para Marruecos enviando por delante á la Alcudia en 
un leño á Guerao Qatrilla y al Agustín, enviado de Bernardo tíeguí, 
para que con éste salieran á recibirlo á Tánger, esperando adelantar 
de este modo su comisión en 15 días (1); el vizconde cuyas instruccio- 
nes contenían frases del Emperador sumamente despreciativas para el 
Eey de (íranada, las cuales convenía recordar ahora por los rumores 
de próximos acuerdos, permaneció en Fez hasta mediados de julio y 
en ese tiempo ajustó un tratado en virtud del cual se concedía al Rey 
de Aragón el impuesto del tercio que pesaba sobre los mercaderes ara- 
goneses residentes en el imperio ó que fueran temporalmente á él; se 
abrían todos los puertos marroquíes al comercio catalAn y á las gale- 
ras catalanas para tomar refrescamientos; se daban á Jaime II mil 
azafes de trigo y dos mil de cebada y se le prometían todos los bienes 
muebles de Ceuta cuando la tomasen sus sitiadores (2). El vizconde divi- 
dió Marruecos en tres almojarifazgos para la percepción del impuesto, 
uno que denominó interior, otro de Ceuta y otro la parte comprendi- 
da entre Ceuta y el Muluya y hecho todo esto partió de Fez para Ceu- 
ta, sitiada ya por barcos aragoneses y las tropas benemerines de Ta- 
xifin ben Yacub el ütasi. Mandaba dentro de la plaza Omar ben Roho 
ben Abdelhac de la familia imperial marroquí, pero al servicio de Gra- 
nada; era alcaide de la alcazaba Abu Zacaria Yahya ben Maílla y (1) Al... Rey darago... en Jasbert vescomte de Castelnou. Senyor 
dimecres a hora de vespres fom a Valencia e trobam aquí les guale - 
res que encara no havien levat gens de pan nin Bn de Libia no avia 
ahut encara manament quel pan vengues en mar entro que les guale- 
res íoren a Valencia mes crehem que vuy que es dijous lo diade la 
assencio per tot dia sera tot endressat e encontinent senyor partir hic 
em. . nostre enteniment es que quan siam en les mars dalmeria que 
trametram en Guerau sa trila en Agusti ab un leny armat a lalcudia 
e que pugen a fes per parlar ab enSegui e quen Seguí ab els ensemps 
ischa a nos a Tánger el leny que torno a nos en lestret e fem nostre 
compte que abreuiarem lo viatge ben de XV dias. 

(2) L.a credencial 6 instrucciones de Don Jaspert las publicó Capmany 
y reprodujeron Bbnavidbs Memorias de D, Fernando IV, Mas Latkib, 
j railes, etc. 4')8 A. GIMIÍNEZ SOLER 

jefe do l;i cscufidni Abulhíisan beii Oomexa; la ííuarnicióii >,'rana(liiia 
compuesta de mil quiíiioiitos hombres, que tenía que defender la ¡ila- 
za contra los invasores y vigilar á los ceptis, que odiaban la domina- 
ción de los andaluces ó deseaban evitarse los males de un asalfo, pro- 
curó desembarazarse de este pelif^ro interior enviando & Granada cin- 
cuenta do los notoriamente desafectos á su causa, pero entonces cruza- 
ba ya la escuadra catalana por los mares marroquíes y ¡frefiriendo 
ponerse en manos de Aburra be 4 caer en las de cristianos, la galera 
en vez de arribar á Málaga ú otro puerto musulmán de España, arribó 
á Tánger; la situación de la plaza iba siendo desesperada y Taxefin y 
Castellnou acordaron dar el asalto el lunes 21 de julio; tras un breve 
combate capitularon los de la ciudad y los andaluces se acogieron en 
la alcazaba con propósitos al parecer de resistir pero aquel mismo día 
se rindieron sin condiciones; reclamó Castellnou el cumplimiento de la 
cláusula que le daba los bienes muebles de la ciudad y mostró docu- 
mentos pero si bien Taxefin no negó el derecho, negóse á concederlo 
sino recibía orden expresa del Sultán; Castellnou envió inmediatamen- 
te á Fez Romeu de Marimón y Pedro de Cornelia á exig-ii aquella or- 
den más volvieron sin conseguirla y Ceuta no sufrió el saqueo á que 
la habían condenado (1). Para no demostrar tan visiblemente su des- (1) Sennor yo en Jaspert vescomte de Castellnou me coman en 
vostra gracia, laltre dia com era en FeQ vos tramis senyor una letra 
per Bn. Cerda en queus fiu saber largament tot qo que yo hauia endre- 
gat sobréis affers de la missatgeria per vos a mi comanada. E ara se- 
nyor vos fas saber que depuys que la dita letra fo feta parti de Fec; e 
venguimen a Tánger on fuy disapte de juliol. E he ja ordonats 

vostres moxerit en tota la térra del rey Aburrabe per demanar e ree- 
bre lo vostre dret. (Dice que ha dividido Marruecos en tres; partes una in 
terior: otra del Muluya á Ceuta y otra de Ceuta) (que los mercaderes llevan 
á mal lo del impuesto). Com fuy a Tánger hagui gert ardit que a Cepta 
ha gran discordia e bando entre aquels quey son quelsuns teñen la 
part del Rey Aborrabe tls altres del Rey de Granada e la host del Rey 
Aborrabe hic es ja vengada e aquell quey es maioral per lo Rey de 
Granada es se alQat en ha una partida de la ciutat e ha hom esperan- 
za retre. Empero I arraya qui es en Cepta per lo Rey de Granada 
ara novellament hauia fets pendre tots aquells de la ciutat que li eren 
semblants que tenguessen la part central Rey de Granada e li fosen 
sospitosos qui eren tro a L e aquests enviaua en I galea e un leny ar- 
mat en Espanya al Rey de Granada quels o quen fees (;o quen 
volgues ab gran hauer que sen portavcn. E com foren exits de Cepta 
per reguart de la vostra armada acordaren se e tornaren sen a la 
part del rey Aborrabe e feeren la via de Tánger dient que mes se 
amanen metre en poder de vostres gents de larmada que si aquels me- 
tien en poder del rey de Granada e preseren tots aquells quey eren 
mayorals per la part del Rey de Granada e son se mesos en Tánger e LA COROXA DE ARAGÓN Y GKANADA 459 

lealtad y no aparecer tan á las claras hombres sin fe se avino A entre- 
gar el trigo, la cebada y el dinero procedente del impuesto del tercio, 
del cual se habían recaudado ya más de dos mil doblas; y como éstas 
y el grano eran muy necesarios, Castellnou envió á recogerlos á Gui- 
llen Palacíu, el cual regresó en septiembre de aquel mismo año con 
una carta de Aburrabe en la que lejos de justificar su conducta, se 
mostraba quejoso del proceder de Castellnou y anunciaba con gran 
desenvoltura haber cesado las causas de aquella guerra porque entre 
él y el de Granada reinaba la paz. Este final era esperado en la corte 
de Aragón; los rumores de un arreglo entre los príncipes musulmanes 
de España y África venían corriendo desde la revolución que destronó 
á Mohamed y ensalzó al trono á Nasar; Dazlor y Desledo escribieron han liurat aquests preses del Rey Aborrabe. El fet de Cepta 

senyor es en tal estament que es mester que tenga hom be a prop per 
raho del moble e per age senyor noe aturat ab la vostra armada et 
sper que tost ne veura hom qo que sen deu fer. Empero senyor noye 
pens que <;o que atorgas uos es del moble de Cepta puscha complida- 
mente pus sia loe en Espanya ne els mellors II com Cepta mas 

tota hora ne traura hom bon plet e yo faria hi gran Iretura en aquell 
cas poria esser gran minua de vostre dret. E axi senyor per a(-o 

e per les altres coses queus he ja fetes saber vuU aturar. La vostra ar- 
mada haura cumpats los IlII meses que deu servir per tot lo mes da- 
gost que ve e alguns van parlant de la tornada (aquí habla de un leño 
que capturó Aymerico de Bellvehi y que Castellnou hizo devolver). Lo 
Rey de Castella exi ab grans gents de xibilia dimarts prop passat per 
venir sobre Algesira e esperam quey sera daquesta setmana. Encara 
senyor vos fas saber que vuy que es dillums XXI dia anats del present 
mes de juliol la host del Rey Aborrabe que era ver.guda a Cepta per 
térra e la vostra armada per mar combatem la ciutat de Cepta e hau-.a 
hi tro a M. D. andalugos e ab consentiment daquells de la ciutat ha- 
guemla presa ans de hora de tercia levat I alcacer on se alearen los 
andaluíos e apres ans de reteren lalcacer al Rey Aborrabe los an- 
daliKjos e meseren a sa meríje. Empero senyor la merce de Deu noy 
hauem perdut nuyll hom de la vostra armada nafrats; alcuns ho- 

mens de la vostra armada la han e cridaren pnga e torna E yo 

veen lo gran dan que sen poria venir e encara la gran iniquitat e 

follia daquests hen fets penjar III he parlat ab Texifi qui es cap 

de la host del Rey Aborrabe e demane lí per vos tot lo moble de Cep- 
ta cartes. E ell respos me que ver era axi com jou dehia e que no 
lin calia mostrar cartes que ben era cert e quem pregava molt 
greu que no se podia be plevir menys de manament de son senyor que 
jo que lin trameses missatges perqué senyor tramet al Rey Aborrabe 
per acjo en Romeu de Marimon et en Pere de Cornelia e esperar los he 
ab larmada tro sien tornats... Scripta en mar deuant Cepta dimecres 
XXIII dies e per qo cor no aula lo meu segell fin segellar esta le- 
tra ab lo sagell den P. de Cornelia. 4ñO A. GIMÉNEZ SOLER 

desde Cartagena que los conspiradores habían acordado (jue el nuevo 
Rey «ab sogua al coyl ques nieta en poder del Key de Marrochs e que 
li clam inerce»; la esperanza de los granadinos estaba en Marruecos 
porque las guerras de África habían agotado los hombres y los re- 
cursos y se consideraban vencidos si los benimerincs les negaban su 
auxilio y los cristianos talaban el territorio; á su vez en Jlarruecos la 
opinión pública andaba muy excitada por el anuncio de la cruzada y 
el temor de que fuese aniquilado el único reino musulmán aquí exis- 
tente y los jeques y consejeros del sultán se inclinaban á un arreglo 
en cuanto volviese Ceuta A la soberanía marroquí. Enviaron pues los 
granadinos embajadores á Marruecos y los marroquíes los recibieron; 
rendida ya Ceuta no existían ya motivos reales de qucj.i y el interés 
del imperio tanto como el de la religión llevaron al Sultán á conceder 
su amista 1 al rey Nasar, con cuya hermana casó, recibiendo como en 
dote Ronda y Algcciras. 

Constituía esto un grave contratiempo para la empresa en que se 
habían metido Jaime II y Fernando IV; ya no podían contar con el 
apoyo del marroquí ó al menos con su noutralidad y al contrario la co- 
rriente de hombres, que contra Li voluntad imperial se había estableci- 
do entre África y España, era seguro que aumentaría en caudal dada 
la nueva situación; en abril según Dazlor y Desledo habían pasado 
quinientos hombres de á caballo y según Castellnou temían las gentes 
que estallase la guerra entre Aragón y Marruecos (1); realmente por 
la deslealtad del Sultán y negligencia de los reyes de España el esta- 
do de cosas existentes en abril había cambiado: de enemigo de Nasar 
había pasado Aburrabe á ser su amigo y casi su aliado y los reyes 
cristianos de aliados de Abuirabe se habían convertido en sus enemi- 
gos y el de Castilla le sitiaba una de sus plazas de España. Xasar ya 
no veía venir sobre su reino las fuerzas musulmanas de Marruecos y 
las cristianas de Castilla y Aragón y por la cesión de Algeciras se ha- 
bía librado de defender esta plaza y puesto al Sultán en la obligación 
de defenderla, quedando de este modo desembarazado para sólo aten- 
der á la defensa de Almería. 

He aquí la citada carta de Aburrabe, seguida de su traducción 
contemporánea, que aunque no sigue palabra por palabra el texto 
árabe, interpreta exactamente su sentido. 

Texto árabe. 
'1) Et Sitio de Almena, págs. 101 y 102. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 461 

...¿Lól^j-o^l >\U]\ ^^ ¿^l U_, ^3Í^1 ¿XU ^U- ^y ...^1 ... Jil ^x^ 

(3 ^<^¿=>;^^ Julill ¿Jy ^^_o J>1,1 U J.£=. ¿ ¿5ll¿ k_.v.-..^ ¿..UJx-) Uija^li 

Ui áo^j.^^ ^_^1 Lil _j Lu. ^_--li> ^JJl ¿NjJ^ U^l (3 _j >':i-JI ¿j-í LÜ U g-v^ 

U LjiJlsr>. ^,Lo _5 JjpwV\ J>£= ¿ Jp-vi-Jl i_-X)^l _5 j^~^\ _5 Xjjl J5o Lj..^ 
A.-<iJvil ^_o li^x^ LjJ U ¿C;a _, !y> ^;¿l ^ ^ji íüjv¿=> ^^ JUiV^ ^^^ ¿^ ¡s-oLJ 

^ IjJi, Y _, lA-vas L^UXi>.\ ¿ LÜ J,.».£=Y _5 \.>-o\ cXJi ¿ UJ J-i:^' ^ 
V 3 't'-^'*" o"^ ""^ V:^ 3 'ÓJ^ l^ ¿_jj J-.»s j»-^-. iJol isyJ^-^ i¿jl ^_j.»Ijii' 

>>^ O^-^^ '-^'' 3 y>^' i.jr»^^^- ^ ^ i'j'-'-^" J-(-=^' ^ i_;J>-»-~^ ¿Olio lvc.0, ^Jj; 
s_5-«^.*--^. ^1 5>l_3ij\ t^j.^ L^í=^ o, «-X-íf-Lfi L^^=^ ^L^.w j.^Y ^-ol ^jr^ A LL.L.O 

(jjl V^ '<-^S^_ .As ¿iL.^1 , <jJoo\<vJbl i ,L^-<.ol .AJLi a iü.l.^kl i_,JiiJ ijjjJ^Jl 

í <ÍV^ í..£=,A-«0J ^ « áoUY j»j1 áJ (tr-X.^1 « <*oU^Y Jí óJ j,X^.Í>.l, ^1 ,1 ¡s^l 
áJ-^S -_^ "ílLí-O.^ Lü ^J>.AJ . ty^ — >JJo\ (.^j-jys.. «-$ü-tO^ ^^\ .O.J" (í^>L-3 f,.^_3tX-^ Y 

^-y^ L^s** <>o <íJ Ijwel U.£=> ^.>-H ? ir'^ J .3.£=»3-il J:.-_UJ1 ^.^vJ' ^—^U» «-^j. 

J3o _j Ji\_¿óY A-J.Í gSj Uj ^_)-»_£=. nJ áóls ^. Lo (j ^, a-v-><.vj ^ ^ á^-JJa-o ^j^ 
Jí jj, áüljo^) « 1 ^a->...--ttl'' LL«1 áJ ..>-v3 L»J JaLó.Y Jí :^.Jl^ LUaJ , Lo--j .>,i.\ 

__ttXJ lj>^ ÁJUb 4 (íJ-J.> ^«o 4 <*.jl.¿ó |3^^ "-^ ^-.^ • cj^ rj^ 1 í3^_?^ ^^^ <íow<( 

1906.— 33 
462 A. GlMltNEZ SOLER 
Traslal de la repuesta por el Rey Ab .. be l'eyta al senyor Rey 
sobre la mandadcria que fué enviado Guillem Palazy al dito Rey de 
Marruechos. (Este Guillem Palacín es el mensajero del vizconde de Cas- 
telnou á. que alude el SultAn) 

En nom de deu e de Mahomet nuestro senyor e nuestro profeta del 
servo de dios Solaiman emir amuslemin fiyo del emir abohamer fiyo 
del emir amuslemin Abenjacob fiyo del emir amuslemin ab •. abe 
naldefach que dios le de ayuda e poder al muy noble e or.drado e ami 
go especial don Jayme Rey daragon e de muchas villas de tierra de los 
cristianos que dios le ayude al bien. E sobre esto gradecemos a dios 
e a nuestro senyor Mahomet nuestro profeta e rogamos les que nos de 
ayuda e poder e escrivimos vos esta carta de nuestra ciudat de fes la 
nova con todo bien e con toda sanidad que dios nos ha dada. E yo fago 
vos saber quenos vino en Jazbert vuestro missatgero e dixonos de la 
amigan<,>a e de la amistad e del bon amor que queriades haver con 
nosco e esto vos gradecemos nos mucho assi como tan bon Rey e tan 
onrrado que vos sodes E posimos nuestras posturas con el missatuero 
de sobredito. Cuydando que aquellas galeas que vino en ellas de 
vuestra part que eran a nuestro servicio que no faria sino lo que nos 
le mandásemos fazer en nuestro servicio assi como le nos havia el dito 
que no nos salria de mandamiento. E pus otorgárnosle quanto el 
demandido de la de los mercaderes de vuestra tierra e del for- 

ment e de la civada que nos demandide. E esto fezimos por fazer 
al vuestra noblesa pus ell en lugar de servir a nos comento a servir el 
Rey de Castiella e cercó con ell Algezira siendo algezira de nuestro LA CORONA. DE ARAGÓN Y GRANADA 463 

bisauelo e sa fossa del nuestro bisauelo es hi que hi murió e enviam le 
nuestra carta que se fos en las galeas per a vos e no precio nuestras 
cartas ne nuestro mandamiento en ninguna cosa. Otrosi avia entre 
nos e el Rey de Granada resierta assi como acaessen siempre entre 
moros e moros e xpianos con xpianos e vinieron a nos los homens 
buenos de nuestra ley e los morabits e meteron éntrenos pac; porque 
son de nuestra ley assi como si vos contesies contra vuestros xpianos 
alguna refierta e viniense homens buenos freyres o predicadores e que 
mesen entre vosotros pa<; e aytal cosa no nos cayria a nos en pesar. 
Otrosi gizbert el sobredito envió nos su missatgero a firmar los ter- 
cios de las sacas de los mercaderes de las vuestras villas e a demandar 
lo forment e lordio que nos vos aviemos mandado de dar e fazemos 
nos mucho maravellados porque ell tal cosa demandava pus que no 
fizo nuestro servicio ni aquello que mandamos. E pus que esto es ja 
fecho de la paz de Granada que es certa cosa vuestra amingan(;a non 
se perdra ne vuestro amor non se... mas la amigan^a e la amisdat 
assi como se era de primero e los mercaderes de... vinieren a la 
nuestra guardados e onrrados e la costumbre que siempre tuvieren... 
feyta dillums segon dia... (21 de septiembre de 1309 que fué domingo). 

Es desenfado anunciar la paz con Granada tan naturalmente des- 
pués de tantas promesas y tanto mal hablar del amigo de hoy, mucho 
más habiendo conseguido sus propósitos gracias al auxilio de aquellos 
á quienes consideraba capaces de un igual abandono de sus promesas, 
añadiendo á la burla la injuria; no menor desenfado es quejarse de que 
Castellnou pasara desde Ceuta á sitiar Algeciras y justificar la queja 
en que ésta fué de su bisabuelo Abenjucef que allí murió y allí estaba 
enterrado, como si desde entonces las cosas no hubieran variado y no 
fuera cierto que Abenjacob, el hijo del difunto, cedió en 1294 aquella 
plaza con Ronda, al padre del actual Rey de Granada, el cual por po- 
lítica y nominalmente, no de hecho, las había cedido al nieto de Aben- 
jacob. Era la carta en ese punto una sarta de verdades á medias, que 
suelen ser casi siempre grandes mentiras. 

Esa carta, sin embargo, puso fin al uegocio de Ceuta; ni Jaime II 
ni Fernando IV olvidaron aquella conducta desleal de Aburríibe; el de 
Aragón tardó bastantes años en reanudar sus relaciones con los suce- 
sores de aquel Sultán; el de Castilla pensó inmediatamente de levan- 
tado el sitio de Algeciras en hacerle guerra, pero todo quedó en propó- 
sitos; pues aparte de que ei negocio venía mal preparado y peor 
dispuesto, ellos contribuyeron al fracaso con su negligencia, no en- 
viando las galeras al Estrecho en el tiempo prevenido á pesar de creer 
que «el más del fecho esta en que sea guardado el paso» (1) y que «tot 
lo feyt va que los galees sien al estrct» (2). (1) R. 238, p. 78 y 85. 

(2) El Siüo de Almería en 1309, pág. 100. 464 A. GIMÉNEZ SOLER 

Y es que era tal la confianza, míls do Jaime II que de Fernando IV, 
de salir airoso y vencedor que se atrevii'), entre otras manifestaciones 
de confianza, íl pensar en la organización eclesiástica de Almería, 
dándola ya com ) suya y h enviar con esto motivo una embajada á la 
corte pontificia (1), quo accedió á sus pretensiones (2). 

Era un sitio en la Edad media tan peligroso para el sitiado como 
para el sitiador: los medios de ataque eran siempre iguales A los de 
defensa y las fortificaciones por su masa ó por los accidentes del te- 
rreno que las sostenía desafiaban al más fuerte enemigo. Sólo la falta 
de víveres ó una superioridad numórica extraordinaria eran motivos 
para que una plaza se i'iiidiera si sus defensores tenían el tesón y la 
energía convenientes. Y es indudable que después de lo ocurrido Al- 
geciras y Almería se hallaban abastecidas y con una guarnición deci- 
dida A defenderse A todo trance y prActica en la defensa. 

Por esta razón los sitios duraron tanto tiempo y el do Almería tras- 
currió sin más incidentes que la batalla campal, librada ocho días 
después del desembarco y el asalto general dado A la plaza después de 
la batalla; la situación del Rey de Castilla era más espedita que la de 
su aliado: las comunicaciones con su base de operaciones eran seguras 
en el campo castellano, mientras que en el aragonés, dependían del mar, 
mucho más inciertas entoucos que hoy; Jaime II colocado entre el mar 
y el enemigo no podía aventurar sus tropas sin fundadas esperanzas de 
éxito; por esto su campo quedó convertido en una verdadera plaza for- 
tificada con fosos, tapias y todos los elementos de combate en uso en- 
tonces; no se distrajo en algaras por los lugares próximos y mantuvo 
siempre la cohesión de sus tropas, sin exponerlas en asaltos de dudoso 
éxito A bajas muy difíciles de llenar. 

En cambio de estos inconvenientes hubo en el de Aragón mayor 
unidad de miras que en el campo de Castilla; las envidias entre los no- 
bles, si las hubo, no trascendieron á las operaciones militares, mien- 
tras que en Castilla esas envidias fueron el mayor auxiliar que los 
moros tuvieron. Todos los informes dados A Jaime II por vasallos suyos 
residentes en la cerca de Algeciras convienen en afirmar el desbara- (1) quod (Papa;) concedat domino Regi ut cum faciente divina gra- 
tia ac quisiverit civitatem Almarie et ibi erigí ecclesiam cathedralen 
fecerit ipsa eclesia et eius diócesis sint inmediate subiecte romane ec- 
clesie neo alteri cuiquam archiepiscopo metropolitano vel patriarche 
subsint sicut í'uit factum de Ínsula Maiorice quam acquisivit dominus 
Rex Jacobus avus ístius domini Regís. 

It quod possit ibi creare canónicos qui sibí eligant epíscopum. 
Embajada de Ramón Gassó, canónigo de Valencia. (15 k. angustí 1.309, 
R. 335, f. 264V 

(2) Bbnavidbs. t Memorias dp. Don Fernando ¡V, Doc. CDLXX. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 465 

juste reinante en el campo castellano (1), las traiciones de los nobles, 
en comunicación constante con l:s sitiados, á los cuales facilitaban no- 
ticias, y el empeño de todos en disuadir al Eey de lo comenzado, sin 
mirar que en ello le iba la honra (2), que era la de Castilla. Sólo dos (1) Al. . Rey darago... Yo Pere Ribalta... los feyts vostres ni del 
senyor Rey de Castella... prr a mi e a tots aquels qui veure ho volen 
quels feyts van del host del senyor Rey de Castella axi de la mar com 
de la térra tanmal quey auria obs tan gran milorament que por me fa 
que enguany senyor ne guarisquen de la malaltia que an. 

(2) Al... Rey darago. Yo Neimerich de beylvey... fas saber senyor 
a la vostra altea que reebi vostres cartes e manament que vos senyor 
me fes e si a Deu plau jo fare la guarda en lastret ab les galees e ab 
los lenys de gisse que jo y retre ben mon deute si a Deu plau. quant 
al feit de la paga e del pa que vos mescrívis que mauriets enviat per 
rut lo mes de huytubri vos certifich senyor que yo no trop que bast lo 
bescuyt e la fariña que ara menvias a pus de XX dies en huytubri per- 
qué clam merce senyor a la vostra senyoria que vos al pus tost 
que vos porets me enviets pa e paga. E membreus sen3'or que som en 
y vern e no pot hom navegar axi a volentat dom ne tan ivar^osament 
com laria hom siera destiu e fetzo senyor en tal guisa que les gents 
no magen ades chonexer (desconocer) que ben sabetz vos ab quines 
gents joe a fer que anch senyor no sabi ques fo pene tensia ne cuyla 
sino ara. quant al feyt palesament del rey de Gástela vos fas saber 
questa en fort alestament axi quedon Johan linfant e an Johan Manuel 
e don Diego e tots los altres richs homens e prelats e privats son tots 
duna volentat e punyen tot dia com lo rey se leu del siti delgisira e 
negun ardit nos pot fer en lost que non sapien los moros en la vila sal- 
vant Don Johan Juyis qui per sert senyor a pres lo fey be en ajuda 
del Rey axi que tots los richs homens e prelats ne volen gran mal al 
dit Don Johan mas el diu ques pecialment ho fa per lo menament que 
de vos senyor age e diu que nul temps nos partirá del seti dementre el 
Rey j ula e a asso senyor si vostra merce es perdonáis vos a mi com 
io vos enviu a dir tales paraules daquels qui vos amats ne an deute ab 
vos que per nula res senyor jo nom estarla que nous fes saber la veri- 
tat de tais fetz com aquetz que per sert axi es com jous en viu a dir del 
Rey de Gástela sich pora aturar o no nou se mas a mi no mes vigares 
quel fet puxa durar la una quels richs homens noy venen de volentat 
laltra quel Rey nols pot quitar ni acorer de racio. de quanta gent se- 
nyor á en lost del Rey de Gástela de chaval ne de peu ne com son or- 
donats ne alginys com tiren ne quin requapte ja en Rodrigo Gil de 
vostra chasa voso contera tot largament. Atresi de les. lili . galeas 
quel almiral ichte senyor creu quen aure enviar que ab gran dolor no 
sie dona el rey de Gástela lo pa e la paga perqué la companya no 
me vol soferir per sertificarme senyor mils de tots los fets parli ab en 
Johan Juyis perqué conec que noyga nulhom que pus lealment vaya 
en servesqua al Rey de Gástela e dixme tota la veritat segons desús 
es escrit nejo jan sabia. Gomanme senyor en la vostra gracia e en la 466 A. GIMÉNEZ SOLER 

hombres cumplieron su deber; uno por interés, Don Juan Núñez, ene- 
mistado con el infante Don Juan y por esto, y uo por deber, amigo 
del Rey, otro por patriotismo y lealtad Don Alfonso Pérez de Guzmán 
el Bueno; sólo él y los marinos de Aragón lucharon contra los moros: 
á él y á los marinos de Aragón se debió la conquista de Gibraltar, 
única ventaja positiva obtenida en esta guerra, así como sólo por la 
presencia de la escuadra de Bellvehí, al decir de sus contemporáneos 
digno sucesor de Koger de Lauria, (1) se debió que Fernando IV cum- 
pliera su compromiso de cercar Algeciras. 

La conquista de Gibraltar fué de iniciativa de Don Alfonso y de 
Don Jasperto de CastcUnou; como «Algasira e otra vila que es y cerca 
que dizen Gibraltar son un puerto» los dos hablaron á Fernando IV 
de su proyecto de explorar por aquel lado A bordo de las galeras y 
aunque hallaron el lugar muy fuerte pidieron gente para ir á comba- 
tirlo y se les dio Don Juan Núñez; los tres, Guzmán y Núfiez por tierra 
y Castellnou por mar, lo atacaron con tanto denuedo que sus defenso- 
res no se atrevieron á esperar otro ataque y prometieron someterse 
sino eran socorridos en cierto plazo, que espiraba el viernes 12 de sep- 
tiembre (2); este día se rindió efectivamente y ya desde Gibraltar co- 
municó este hecho el propio Guzmán al rey de Aragón (3), á quien vostra merce. E per sert senyor quen P. Ribalta vos servex asi molt 
ebe e leyalment e quant el pot e cumple molt en tais fets (com) aquests 
perqué senyor es mester que li fasats be e merce que homes qui a gran 
mester e en ago feretz senyor merce e so que bon senyor deu fer. Es- 
crita en lo port. delgesira delffadrel lo primer dia de huytobri. E de 
quantes galeas senyor icha del rey de Gástela ne com aparelades lo 
dit en Rodrigo voso contara e si volets escriure a Johan Juyis si per 
bcu tenits senyor scrivits ne a mi. 

(1) Encaraus fas a saber quen Eymerich de Belvehi es tot aytal com 
los feyts senyor requeren de la ost de la cosería de la mar axi que .. 
si en Roger de loria fos ni viu no poria senyor mes fer ais feyts que el 
fa ni pus saviament ni pus diligent .. los moros senyor daborrabe sapa- 
reían grant gent de passar mas no poden per pahor de nos ja sia senyor 
que IIII galees ha varades a Malecha ubertes per popa. 

(2) Al... Rey de aragon... Don Diego Lopes de Haro, señor de vis- 
caya Alfieres del Rey de Castiella e su maijordomo mayor. Sennor vi 
vuestra carta que me enbiastes... Otrossí bien sabedes en que como 
esta aqui sobre Algasira e tienela (.-ercada por mar e por tierra. E 
otrosí tiene aplasada a Gíbraltal e an gela de entregar este viernes 
primero que viene .. Dada en el Real de sobre la (.-erca de Algasira JX 
días de setiembre. 

(3) Al muy noble e mucho onrrado sennor don Jaymes por la gra- 
cia de Dios Rey de Aragon de Valencia e de Córcega e de Serdenna 
e Conde de Barcelona e de la Santa Eglesia de Roma sennalero e al- 
mirante e capitán general. Yo Alfonso Peres de Go(,-man beso vuestras La corona de ARAGÓN Y GRANADA 467 

siempre le había unido un verdadero afecto, hasta en las épocas en 
que debía combatirlo. 

Y por un destino providencial el único que dio motivos de regocijo 
á la hueste de Algeciras, fué víctima de la guerra; Guzmán el Bueno, 
el Arzobispo de Sevilla, Don Ferrán Pérez Ponce, el concejo de Sevilla 
y otras gentes menudas entraron á correr la tierra de Granada, lle- 
gando hasta diez leguas de la capital; atacados por un ejército grana 
diño murió allí Don Alfonso y con él otros cuatro caballeros; la derrota 
de los cristianos fué tan completa después de esto por el pánico que 
cundió en las filas y la desbandada subsiguiente que mil hombres de 
á pie y treinta de á caballo siguieron la suerte de su jefe (1). No fué de manos e me encomiendo en vuestra gracia assi como a sennor a qui 
he muy grant voluntad de servir. Sennor fago vos saber que el Rey 
don Ferrando que es aquí sobre Algesira e la tiene cercada. Et sennor 
sabet que si las vuestras galeras no llegaran aquí el dia que llegaron 
que era desfecha la venida de sobre Algasira. Et la ora que el Rey so- 
po que eran y las galeas movió para alia et cercóla Et sennor Algasi- 
ra e otra vlla que es y cerca que dizen Gibraltar son un puerto. E don 
Guisbert vuestro vassallo e yo fablamoscon el Rey que la fuessemos a 
ver que lugar era. E don Guisbert e yo fuemos en las vuestras galeras 
a veer el lugar qual era Et fallamos que era lugar muy fuerte. Pero 
que fablamos con el Rey que enviasse y las vuestras galeras con don 
Guisbert e gente de la suya et que lo combateriamos Et sennor el 
Rey envió aqui don Johan Nunes e a mi e otrosí don Guisbert con las 
vuestras galeas vmo y Et sennor de guiza fue combatido una ves que 
no osaron y después atender otro combatimiento en guisa que loado 
sea Dios que con el esfuerzo e la ayuda que don Guisbert con la gente 
de las vuestras galeas y Asieron que el lugar que se dio al Rey e es 
uno de los fuertes lugares del mundo segunt don Guisbert vos dirá. 
Otrosí sennor vos fago saber que vio el Rey las vuestras cartas en ra^on 
de la buena andanza que vos Dios dio contra el poder del Rey de Gra- 
nada que venciestes Et sennor al Rey e a quantos acá son con el ple- 
gó mucho ende ca sennor la vuestra buena andan(,-a es del Rey e nues- 
tra e la andanza buena del Rey es vuestra. Et sennor pido vos yo mer- 
ced que en toda cosa, que vos cumpla el mió servicio que me lo envie- 
des mandar e seet QÍerto que vos serviré y muy de buena mente. Et 
sennor de las nuevas daca non vos enbio desir porque don Guisbert vos 
las contara todas. Fecha en Gibraltar XII dias de setiembre. 

(2j Sennor sabet que las nuevas que acá acaescieron depues que 
las otras vos envié desir que son estas: Don Alfonso Peres de Gusman 
e el argobispo de Sevilla e don Ferrant Peres Pon^e e omnes buenos 
de Sevilla e otras gentes entraron correr a tierra de moros en guisa 
que legaron fasta dies leguas de Granada e gentes del Rey de Grana- 
da embarataronse con ellos e mataron y a don Alfonso Peres e quatro 
cavalleros con el e de la otra gente como y van en algara comen<,-aron 
a derramar a cada part e mataron fasta treynta de cavallo e mille om- 468 A. GIMÉNEZ SOLER 

lamentar la pérdida del Bueno, por perderse solamente un eaballero 
modelo de lealtad y de heroísmo^ en un tiempo de deslealtad y cobar- 
día sino porque al dcsaparoucr él de la comitiva rejíia, el infante Don 
Juan desertó de la Írnoste y al abandonar su religión y su rey, obligó 
á ésto á levantar el campo de Algeciras y al de Aragón el de Almería, 
inutilizando todos ios esfuerzos realizados y deshonrando ante Europa 
el nombre de España, personificada en sus dos más grandes monar- 
quías. Y claro es que la deserción del infante y la de Don Juan Manuel 
por motivos muy fútiles no podía debilitar tanto el ejército sitiador de 
Algeciras que fuera forzoso retirarse; todavía se mantuvieron bastante 
tiempo ante los muros de la ciudad cercada y á. pesar de los apuros 
pecuniarios se hallaron recursos para pagar las chusmas de las gale- 
ras; todavía la marina pudo sin desatender el bloqueo de Algeciras 
vigilar Ceuta para que de allí no vinieran socorros á los sitiados y el 
ejército impedir las salidas de los de dentro; con más tesón se hubiera 
adelantado en algunos años la toma de Algeciras; pero la expedición 
se había hecho contra la voluntad de los grandes de Castilla y estando 
allí forzados se lamentaban de los trabajos y publicaban su impotencia 
para alcanzar el triunfo y tanto hicieron que al fin lograron su pro- 
pósito. 

Fué forzoso firmar la paz y las negociaciones empezaron en Alme- 
ría por ser más urgente dadas las condiciones en que se hallaba aquel 
ejército, despejar su situación. Pactóse por de pronto un armisticio 
entre Don Uzmen, jefe de las fuerzas granadinas, situadas fuera de 
Almería y el Eey de Aragón, los cuales se comprometieron á no hosti- 
lizarse con las tropas regulares y dejaron en libertad de hacer algaras 
á los almogávares, quienes se distrajeron de los ocios de la paz corrien- 
do Nijar y Berja (1). Pedro Boyl representó después al Rey de Aragón nes a pie... el Rey tiene cercada Alg'asira por mar e por tierra.. Dada 
en el Real de sobre la ?erca de Algasira XXII dias de setiembre. iSe- 
gún Argote de Molina, que dice copia una nota puesta por Don Alonso 
hijo del Bueno en las espaldas de un privilegio, murió el viernes 19). 

(1) Al Ric homne e honrado leal e venadero don Pero de Monta- 
gut manténgalo Dios en su honra. La carta de vuestro amigo hamo 
Ibenabdulkac saludes assi com a homne que querría quel diesse Dios 
mucha buena ventura. De nuestro lugar de Marchena guárdela Dios. 
Fago vos a saber que nos plegó la vuestra carta en xpianesco e no 
oviemos que bien nos la supiesse leyr por esto que no pudiemos enten- 
der lo que en ella vinia facet en guisa que la enviedes escripta en ará- 
bigo, que vuestro judio tencdes que la sabe escribir en arábigo. E fa- 
go vos a saber que yxio gran poder de peonada de xpianos de vuestra 
uest e corrieron a Berja e era gran poder. E yo sobresto envié compa- 
nya de cavalleros a los lugares aquellos e encontráronse los unos con 
los otros e alcanzaron algunos de los cativos e del ganado e de las va- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 469 

y avistado con el marroquí Abulolá en la rambla de Almería y puesto 
de acuerdo con él en lo sustancial marchó á Granada á que Nasar con- 
firmase lo acordado. JIostróse el granadino muy satisfecho de la paz cas. E los mas de los cativos que los metieron por mar en los lenyos e 
tolliemos les partida de bestiar de lo que fallamos escampado por el 
mont e el romanent metieron por mar en los lenyos e tomamos algu- 
nos de los cristianos e preguntamos les e dexieron nos que su salida era 
sin voluntat del rey darago. E con todo esto vos sabedes que do salen 
.V. mil peones e tres lenyos que no pueden exir sin mandamiento; e fa- 
go vos saber que los cativos metieron A la mar a la uest e los almogá- 
vares en la qual fue la faula no saben nenguno de líos ca este poder que 
corrieron la villa e lalcaria que es cosa que no se puede estender ante 
vosotros. E }^a corrieron tierra de Nixar e otros lugares E nuestro se- 
nyor el Rey que Dios mantenga nos escrivio e nos fizo mandamiento 
que no moviessemos por ra^on de la faula de nuestro tio huzmen con 
el Rey. e por ra^on del vuestro mesagero el qual faulo y en Granada 
guarde la Dios e nos escribió nuestro sennor e nos fi^o saber de la 
carta la qual vos embiamos que fue de vuestro mesagero quel tornas- 
semos respuesta de racjon de la faula del vuestro mesagero con el. El 
vuestro mesagero que agora es tornado a la ciudat de Granada. E feyt 
lo saber al muy noble Rey daragon que sabido es que en e) no ha sino 
fe e verdal e tornat nos respuesta en arábigo e desto faremos lo saber 
a nuestro sennor el Rey de tot esto. Dios vos mantenga e vos do salut. 
Scripta a X dies del mes de.sta luna. (Xaban del año de la hégira 709) 13 
de enero de 1310. 

Al rich homne e honrado. 

Al muy noble alto e muy honrado leal e verdadero mantenga lo 
Dios en su honrra don Hamo Ibenabdulkac de vuestro amigo Pere de 
Montagut muchas saludes como a aquel a qui yo serviría muy de bue- 
na mente. Fago vos saber que recebi vuestra carta e entendí quanto 
en ella se dizia E a lo que menviastes a decir que vos plegó la mi car- 
ta en xpianesco e no oviestes qui bien la sopiesse leyr e que no podies- 
tes entender lo que en ella vinia e que la enviasse en arábigo escripta 
por el judio vos fago assaber que no lo puedo faser por la razón que 
os dirán vuestros mandaderos. A lo que menviastes decir que salieron 
gran peonada de la huest e que corrieron a Berja e que levaron cati- 
vos e ganado dende vos respondo assi como vos respondí en la otra 
carta en ra(;on del ganado que fue preso en Taviernas que vos sabedes 
bien en como yo faule con vos en ra^on del dicho ganado que fue to- 
mado en Taviernas e como fue reconocido por vos e por mi que según 
las pusturas que fueron entre mi senyor el Rey darago e lonrado don 
Huzmen vuestro tio el ganado no se habia porque tornar. E tampoco 
aquesti que agora an tomado ca bien sabedes que según las posturas 
los almogávares pueden correr e vos catar vuestros lugares e defen- 
der E assi vos lo yo quando me vi con vos. E segunt que yo e en- 
tendido bien defendieron vuestros cavalleros que enviastes alia vues- 
tros lugares Et don Hamo cierto seet vos e seguro en vuestro coraron 470 A. GIMÉNEZ SOLER 

concertada y poniendo su mano en la mano del cristiano y las dos su- 
yas sobre su cabeza jiromeiió cumplir cuanto por 61 había prometido 
el moro Abulolá; Pedro Boyl partió aquel mismo día de Granada y fué 
á, pernoctar á Gavia en medio de un temporal de lluvia, nieve y vien- 
to, que le hicieron calificar de vil «et molt forta» aquella tierra; en 
Gavia se le juntaron Don Moari de Castant y Don Mahomad,aluazir 
mayor, los cuales se lamentaron de la correría de los almogávares en 
Nijar y exigieron á Boyl que escribiera al rey llamándole sobre ello la 
atención (1). De Gavia continuó su viaje hasta Málaga y aquí, no pu- que las posturas que mi senyor el Rey puso con vuestro tio don Huz- 
men que las ha muy bien catadas e que las cata e las catara cabo ade- 
lante que ninguna cosa noy minguara. A lo que me fiziestes saber de 
la respuesta que vos enviasse de la carta que vos enbiastes la qual el 
mensagero del mí senyor el Rey daragon envío en Granada faule ende 
con mi senyor el Rey e dixo que no era la carta respuesta y sa- 

biesse Quanto a lo que me fisiestes saber quel mensagero de mi senyor 
el Rey era tornado en Granada e que lo ficíesse saber al Rey mi se- 
nyor sepades que gelo dixe fio en Dios que entre mi senyor el Rey da- 
ragon el Rey de Granada aura buena paz e buena amor. E si algunas 
cosas queredes que faga por vos feyt me lo saber que apareyllado so 
por cjmplir lo a mí poder. Scripta en el sitio Dalmeria XIII días an- 
dados del mes de janero en el anyo de nuestro senyor de MCCC e 
nueu. 

([) Senyor yo Pere Boyl... vos saber que dimarts qui passat es 
fuy en Granada e aquest ora no pogui veer lo Rey e el dimecres se- 
guent fuy deuant ell e doneli la vostra carta e dixlí vostres saluts. E ell 
demanam de vos molt curosament e mostras fort desígos de la vostra 
amor e loa molt la vostra casa de veritat e de lealtat e per la lealtat 
que en vostra casa tots temps seré trobada e per molts bens que don 
husmen e aquells cauallers qui deuant vos eren stats li auien dits de la 
vostra persona desigaua hauer pau e bona amistat ab uos mes que al 
Rey del mon e que lí playa molt qo que Don Husmen e aquells caua- 
llers per part sua hauien tractat ab uos e que uulía ques seguís es com- 
plis axi com tractat ne escrit era. E promes a mi per vostra part de <,'a 
nía en la mia e sobre seu cap que compliria e faria complir los fets axi 
com tractats ne scrits eren. E que entenia que í i a Deu playa que en- 
tre ell e uos pogues hauer amor e pau de reteñir nos tots temps e de 
fer per vos 90 que bon amích e leyal deuia fer per altre. axi que sí ops 
hauíets ajuda de ses gents queus íaría de . M . o de II . mílle cauallers o 
daquells que vos volguessets. E sí mester haviets de son tresor 
de .C. mille a .D. dobles que les vos prestaría sobre vostre bona veri- 
tat. E que ara ell enuiaua el rays dendaraix al Rey de Castella per 
fermar e per complir 90 que erat stat promes per part sua al Rey de 
Castella. E ago foren presents don hosmen el rays de basta el alguazír 
mayor ell e tot son feyt en poder e don Mafomet e aquells 

III cauallers ab qui els fets sa tractaren. E axi senyor pres comíat dell La corona de akagóx y granada 4?1 

diendo marchar por tierra á causa del temporal, que había puesto los 
ríos invadeables y por la guerra se habían roto los puentes y retirado 
las barcas, se embarcó en la galera del arráez de Andarax, que iba á 
tratar en Algeciras con Fernando IV en nombre de Nasar. 

Las conferencias de Algeciras fueron bastante animadas: no se avi- 
nieron inmediatamente el castellano y el granadino; no venía Fer- 
nando IV en levantar el cerco inmediatamente y se notó desacuerdo 
entre lo que Ruy Pérez de Soto había dicho á Jaime II de parte del rey 
de Castilla y lo que luego dijo haberle dicho; querían los castellanos 
que los rehenes de los moros respondieran sólo de lo prometido á ellos 
j Boyl exigía que igualmente fueran garantía de lo pactado con los 
aragoneses y en esto pasaron dos semanas, que en la situación de las 
tropas sitiadores de Almería eran demasiados días. De Algeciras volvió 
Boyl á Granada y al llegar á Guíidix supo que el Rey estaba ya en 
Alicante y que en Vera le aguardaba á él una barca para llevarle de- 
lante del rey; con esto los moros cambiaron de conducta: sabedores de 
la marcha del Rey, de la desbandada general iniciada en las filas ara- 
gonesas (1) y del hambre sufrido por los que permanecían todavía en e aquell día anemne a II legues de Granada. E yo están al dit loch el 
vespre vench a mi don Moari de Castant qui era partit pus vespre que 
yo de Granada e ab ell don Mahomet e dixme que después mera partit 
de Granada era venguda una letra de la lur ost al Rey quel vostre 
poder era exit e que hauia preses ben . III . mille cabeses de ganado e 
quel alguatzir menviaua a dir que sen marauellaua fort e quem en- 
viaua a pregar que yo senyor daquesta rabo uos degues scriure- E yo 
respus lin que yo non creya quel vostre poder hi fos exit ne pendón de 
nengun rich hom ne uostra caualleria saluant alguns de la genetia 
o almugauers. E que ja lur hauiets vos dit que defendessen lur térra e 
sen guardassen molt ben mas que pus ells o volien que yous en scriu- 
ria e queus faria saber lo recollíment bo quem hauien lee e les bones 
paraules quel Rey me hauia dites. E axi senyor scriu vos la vos- 

tra... discrecio conexera <,-o que si coue a íer. Senyor nous marave- 
llets cor tant auem tardat de venir tro a Granada que Dalmeria tro a 
Granada ha lili grans jornades e encara senyor que depuis partim de 
Martxena no ha cessat de fer vent e neu e pluga e el cami ha de 
grans ports de neu e molt vil térra e molt forta. Vaig men a Algesira 
e ha de Granada a Algesira .VI. jornades. encontinent senyor que la 
seia uos fare saber per mar e per térra los íets quina carrera tendrán. 
Scrita el dia de Ninou en Gauia. 

(1) Al Rey de Aragón... el Congelo de Lorca... Sepades que 
algunas de nuestras gientes de pie se an atreuido et se atreuen de 
venir se por tierra de la hueste que uos tenedes sobre la (jibdat dalma- 
ria e anse perdido en el camino, la mayor partida dellos que los an 
cativados e muertos gentes del rey de Granada e los matan e los 
catiuan todos dias asi como se vienen, de guisa que los moros toman 
muy grand esfuer(,'0 desta rason et por las nueuas que dellos aprenden. 472 A. GIMÉNEZ SOLBR 

el campamento (1)^ creyéronse en salvo y quisieron recatear las con- 
cesiones poniendo reparos A lo convenido con Boyl y procurando vol- 
ver al statu quo anterior á la confirmación por Nasar de lo convenido 
entre Boyl y AbilolA; la misma diplomacia de enredos sifjuieron con 
Castilla y hasta con Jlarruecos, dando al Sultán Algeciras con seis cas- 
tillos, con gran sentimiento de la tierra y do los cristianos que veían 
por ese camino la vuelta de las hostilidades (2), como electivamente se (1) Ei Sitio de Almería en 1309, pág-. 105. 

(2) Al niolt alt e molt poderos senyor en Jacme per la gracia de 
deu Rey darago .. yo en Jagpert... vescomte de casteylnou... 

lo rey de Castella ha lela pau ab los moros e.. ses icvat de Algezira 
e ell Rey de Granada li deu donar ;^XIII1 castells los quals ten rehenes 
mas encara nol ha entregat deis dits castells Ans han donada Alge- 
zira ab VI de lurs castells a) Rey Burrabe per la qual entrega ses tota 
la térra somoguda per la qual rahon senyor yous fa? saber queus 
receléis e que fassats ben guardar la vostra Ierra .. depuys que a<,'0 
aguem escril aguem ardil del Rey de Granada que en neguna manera 
no creem que tenga la pau hans lexara encorrer las rehenas per que 
nos baslim ais miyls que podem Geijellar e Tarifía... Scrita en Sibi- 
lia divenres XXVll die de lebrer. 

(De Fernando IV á Jaime II)... Rey fago uos saber que la postura que 
el Rey de Granada puso connusco el convusco de me entregar las villas 
el los castiellos que me tiene a uos el a mi dallo el puso su amor con 

Aborrabe Rey de Allenmar el entregol Algasira con lodos sus castie- 
llos el Qierto so que nos querrán faser guerra. El j' o sobresto vue mió 
acuerdo el ricos omnes que eran y conmigo en Sevilla et con 

los otros omnes buenos del Andalucía et entre todas las otras cosas 
conseiaron me que sennaladamenle para este fecho punnase en guar- 
dar la mar el si lo fisiesse que auria por mi la tierra el la mar (envía 
á Castellnou para pedir el cuniFlimienlo de los pactos de Santa María de 
Huerta). (Dada en Sevilla 5 de abril era 13 18). 

Al... Rey darago yo en Jazpert vescomte de Castellnou... 
Senyor sapia la vostra senyoria quel senyor Rey de Caslella trames A 
Granada sobre la pau que era iraclada enlrel Rej^ de Granada e 
vosaltres abdosos e especialmenl sobrel don quel Rey de Granada havia 
donal a vos e a les voslres gens depuys que la pau fo felá. E ell senyor 
Rey de Castella ha tota vegada felá maior for^a en los vostres fets que 
en los seus e ell senyor Rey de Castella hagra blandil un poch del seus 
fets mas per raho com los voslres no volicn fer complidament ni ells 
seus creu e som cerls que la guerra que sera de tol en lol. El senyor 
Rey de Castella vos escriu daquesla raho e pregueus que de tol en lot 
que pressets darmar les covinenses que sabéis que son entre vos e ell. 
Mas pregueus que tramelatz V galees e II lenys que sien migant may 
en lestret ab les sues que per tot abril hi haura X galees e II lenys 
e despuis per avanl armarelz les allres. E a^o senj'or vos prech que 
fa<;als en tal guisa que parega de vos que sia honor vostra... e fets LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 473 

reanudaron entrando en campaña el infante Don Pedro, que sitió el 
castillo de Templur; vistas estas disposiciones de los cristianos no se 
mostró tan exigente ni tuvo Don Mahomad tanto empeño en dilatar el 
fin de aquel asunto y se llegó á un acuerdo, tírmando el siguiente con- 
venio, cuvo texto árabe no conozco: 

En el nombre de Dios amen. Sepan quantos esta carta vieren. Como 
nos alamin siervo de Dios don Nácar fijo del alamir abboabdile fijo de 
amir almuzlemin Rey de Granada de Malaga de Almería de Algesira 
de Ronda de Guadiex e amir almuslemin veyendo la voluntad que uos 
el muy noble e mucho honrrado sennor don ferrando por la oracia de 
Dios Rey de Castiella de Toledo de León de Galicia de Sevilla de Cor- 
dova de Murcia de Jaén del Algarbe e sennor de Molina auedes en 
que nos ayamos convusco amor et veyendo la pro complida que nos 
puede ende venir a nos e a los moros que son a nuestro mandamiento 
en auer convusco aquello que siempre ovo entre aquellos onde uos 
venides e los onde nos venimos. Otorgamos de auer convusco amor 
verdadero e de seer amigo de vuestros amigos et enemigo de vuestros 
enemigos también por mar como por tierra también contra moros 
como contra cristianos desdel dia que esta carta es fecha fa.sta siete 
anuos complidüs. Et otorgamos que en estos siete annos sobredichos 
que nos embiemos uno de nuestros vassallos de los más allegados 
a nos a vuestra corte si mester fuere una ves al anno vos fasiendo 
nos lo saber et que sea y la su morada del dia que legare fasta veynte 
dias = Otrosí uos otorgamos que si ouierades a faser hueste del puerto 
de muradal acá o en tierra de Murcia e ouieredes mester nuestra 
ayuda que nos enbiemos uno de nuestros vassallos de los meiores que 
nos ouieremos con nuestro poder al tiempo et a la sazón que lo ouie- 
redes mester tan bien por mar como por tierra por tres meses. Et si 
hueste ouieredes á faser del dicho puerto aqende que nos enbiemos 
quatrocientos caualleros por otro tanto tiempo pagados. Et porque 
sea entre uos e nos este amor estable e uerdadero otorgamos de uos 
dar para cada anno onse mille dobles de oro et que uos las demos por 
los tercios del anno en cada quatro meses su tercio. Otrosí uos otorga- 
mos que si se uos aleare villa de las vuestras o castiello daqui adelante 
que non recibamos nin lo mandemos rrecibir en don nin por compra 
nin por enganno nin por arte nin por otra rason ninguna mas promete- 
mos de uos ayudar con todo nuestro poder a que lo cobredes asi como 
si fuere nuestro mismo et se nos alegare. Otrosí uos otorgamos de non 
coger en nuestra tierra daqui adelante ninguno de vuestros ricos 
onmes nin ninguno de vuestros vasallos nin ningún otro de nuestro 
sennorio de qual manera quier que sea nin le fagamos algo sin nues- 
tro mandado. Otrosí uos otorgamos que vengan daqui adelante á la 
nuestra tierra todos los mercaderes de la nuestra tierra también cris- 
■ tíanos como judíos et moros sainos et seguros tanbien por mar como senyor per guisa quen les dítes V galees quen hi aja 1 o dues de les 
pus sotils que sien ubertes per popa... Data V dies de abril. 474 A. GIMÉNEZ SOLER 

por tierra et que puedan vender ct comprar en la nuestra tierra tan- 
bien como en la vuestra misma pagando sus derechos aquellos que 
suelen pagar fasta aquí. — Et nos el sobredicho Rey don Fernando 
por que uos don Nai;ar Rey sobredicho quesiestcs nuestro amor et 
nuestra amistat en auer connusco aquello que siempre ouieron aque- 
llos onde uos uenides con aquellos onde nos venimos. — Otorgamos 
daqui adelante de auer conuusco aquel mismo amor en estos siete 
annos sobredichos e seer amigo á los vuestros amigos et enemigo a los 
vuestros enemigos. Et prometemos de uos ayudar contra moros et 
contra cristianos et los que quisieren yr contra uos en estos siete annos 
sobredichos también por mar como por tierra. — Et prometemos de 
nos non embargar nin rallar ninguna villa nin ningún castiello de 

los que oy tenedes de los que gano uuestro padre o uos quier sea 
poblado o por poblar tan bien los que derribamos en uuestro termino 
que uos los non demandemos por ruego nin por otra rason ninguna 
saluo estos que agora nos hauedes a entregar et si algunos moros se 
nos quisieren alsar o se quisieren tornar a otro Rey qualquier sinon 
a uos que lo non consintamos nos a ninguno en ninguna guisa mas que 
uos ayudemos con todo nuestro poder del anda luzia por tres meses 
et que finquedes en uuestro regnado. — Otrosí otorgamos que en estos 
siete annos sobredichos ningún cristiano non entre en la nuestra tierra 
nin en los vuestros lugares que agora tenedes quier que sean poblados 
o por poblar sinon mercaderes o mandaderos sin vuestro mandado. — 
Otrosí otorgamos de nos non renouar ninguna cosa en la nuestra tierra 
de mas de lo que es nuestra costumbre nin de nos demandar la 

nuestra non en la nuestra tierra. Otrosí uos otorgamos que uengan los 
mercaderos de la uuestra tierra a la nuestra con sus mercaderías sal- 
uos et seguros et que puedan vender et comprar e sacar de la nuestra 
tierra todas las cosas asi todas bestias como armas e pannos e ganado 
e pan et todas las otras cosas a la uuestra tierra dando su derecho 
según que fue usado fasta aquí en nuestra tierra sin ninguna puja que 
les pongamos de mas. — Otrosí uos otorgamos que si alguna villa ó 
castiello se uos aleare de los vuestros que lo nos recibamos (sic) nin lo 
mandemos rregibír por compra nin en don nin por enganno nin por 
arte nin por otra manera ninguna. Mas que nos ayudemos por tres 
meses con todo nuestro poder del andalusia fata que lo cobredes tam - 
bien como si nuestro fuese a nos se a\-are et si quier que acaesciesse 
que algún cristiano lo tomase o se alease con el que uos ayude- 
mos por tres meses con todo nuestro poder del andalusia a que uos 
lo tornemos sin costa ninguna que fagades en esta rason e que non 
pongamos escusa de complir esto por eglesia nin por otra rason nin- 
guna. — Otrosí que nos non contrallemos que labredes en la uuestra 
tierra o derribedes en nuestros lugares lo que quisierdes saluo en estos 
lugares que nos auedes a entregar et los castiellos derribados que 
se non labren. — Otrosí uos otorgamos de poner en la nuestra tierra 
que mas acerca fuere de la vuestra un homne bono con nuestro poder 
que emiende e faga emendar las querellas que ouiere entre los de la 
nuestra tierra e la vuestra sin otro detenimiento ninguno et si assi non 
lo fesiesse que uos que lo fagades saber a qualquier que fuere por nos i LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 475 adelantado en la frontera et el que ponoa y otros en su lugar que 
lo fagan faser. - Otrosi uos prometemos a bona fe sin mal enganno 
que si uos fucxere alguno o algunos de la uuestra tierra que uos ayan 
a dar cuenta errecabdo de lo que por uos rrecabdaron que nos que los 
mandemos rrecabdar et que los tornemos a vuestro poder et si luere 
elche (?) quier nuestro o de alguao de vuestros uasallos que sea 
rrecabdado todo lo que troxiere para uos lo enbiar a uos o a cuyo 
fuere et el que sea pregonado et si quisier ser cristiano que lo sea et 
si quisier ser moro que lo non tengamos en nuestra tierra et que vaya 
por do quisier. - Et si algunos caualleros o otros moros cualesquier 
se vinieren de la vuestra tierra a la nuestra que sean puestos en 
rrecabdo fasta que sea sabido por testimonio Qierto si traen alguna 
cosa vuestra o de otro de vuestro sennorio et sabuda la verdat que lo 
que troxiere de lo ageno que sea tornado a nos o a cuyo fuere et ende 
adelante que sea suelto et vaya onde quisiere et nos quel non rei;iba- 
mos nin le fagamos algo sin uuestro plaser et si algún catiuo fuxiere 
de la uuestra tierra a la nuestra e alguna cosa troxiere quel cuerpo 
del sea quito et lo que troxiere sea puesto en rrecabdo et tornado 
a aquel cuyo fuere. Et estas cosas todas que sean guardadas también 
de la nuestra tierra á la uuestra. — Otrosi uos otorgamos que si alguna 
carta nos fuere enbiada de algún moro que uos la enbiemos luego 
e uos que fagades asi de las cartas de los Reyes cristianos o algún rico 
omne o de alguno de nuestros va.ssal!os. — Otrosi uos otorgamos de 
uos dar nuestra carta que tengades de nos paral que fuere adelantado 
por nos en la frontera et para todos los concejos del Anda lusia que 
nos ayuden et fagan por nos en las cosas que fueren nuestro servicio 
e uuestro asi como farian por nuestro cuerpo mismo. Et nos el sobre- 
dicho Rey don Fernando en vno con la Reyna donna Costanera uuestra 
niuger juramos por el Dios verdadero de tener et guardar et complir 
todo quanto sobredicho sin mouimiento ninguno et de nos atener a la 
uerdad según sobredicho es en estos siete annos que ponemos convusco 
de pas et qui desto menguare o talleciere en ninguna postura de quan- 
tas dichas son Dios sea ende testimonio e jues e el de derecho al otro 
de quel tuerto touiere. Et nos don Nagar Rey sobredicho por que uos 
el mucho noble et mucho onrrado sennor Rey don Ferrando seades 
(;-ierto e seguro de todas estas posturas que sobredichas son en esta 
carta juramos por el Dios vno verdadero et por nuestra ley de tener 
et guardar todas estas posturas que sobredichas son en esta carta en 
estos siete annos sobredichos et si las non guardaremos et las non 
cumpliremos que Dios sea ende testimonio e de derecho al otro de qui 
tuerto touiere Et porque esto sea firme et non venga en dubda man- 
damos faser esta carta en ladino et en arauigo en vn tenor tal la vna 
como la otra Et nos el sobredicho Rey don Fernando mandamos las 
sellar con nuestro seello de plomo. Dada en Sevilla XXVI dias de Mayo 
era de Uille et CCC et quarenta et ocho annos. 

Sepárase ese tratado de las fórmulas anteriores ó bien es el modelo 
de los pactos usados entre los reyes de Castilla y de Granada. Por él 
se declara el segundo vasallo del primero y le promete once mil doblas 476 FR. F. D. GAZULLA, MERCEDARIO 

anuales de parias; se compromete á darle ayuda desde el puerto de 
Muradal hacia el ¿ur con todo su poder y hacia el Norte con cuatro- 
cientos hombres solamente y en ambos casos durante tres meses. Cada 
parte se obliga á no aceptar plazas de la otra si se las ofrece un trai- 
dor y á denunciarse mutuamente los peligros que les amenazasen, so 
bre todo los del interior de sus reinos: cada uno declara libres de ir y 
de venir por sus tierras á los mercaderes, vasallos del otro, sin exigir- 
les más impuestos que los de costumbre. Se nombran dos jueces uno 
cristiano y otro musulniAn para resolver las cuestiones que ocurran en 
la frontera; se dice que el moro que huyese á tierra de cristianos ti 
quisiere bautizarse, puede ser bautizado y quedarse en Castilla y si no 
que vaya donde fuese su voluntad. Y lo mismo se dice de los cautivos, 
pero á uno y á otro se quitará lo que trajese, si no fuese suj-o y se de- 
volverá á su dueño; una cláirsula permite á los dos reyes restaurar los 
castillos derribados, derribar los que están en pie ó levantarlos de 
nuevo y por otra se declaran buena conquista todos los lugares gana- 
dos por el padre de Nasar, Mohamed II, excepto unos, que no se expre- 
san,~ pero que deben ser, sino todos, alguno de los citados en el tratado 
de Alcalá de Henares de 19 de diciembre de 1308, Quesada, Bedmar, 
Alcaudete. Locovin y Arenas, que debían ser devueltos á Castilla. 
Pactóse también que Fernando IV no consentiría el destronamiento de 
Nasar y se opondría á ello con' todo su poder y aunque es probable que 
por entonces sólo Nasar comprendiera el alcance de esa cláusula y que 
sólo á él conviniera intercalarla, muy pronto en virtud de ella debió 
inmiscuirse Fernando IV en los asuntos de Granada. 

Andrés Giménez Soler. 
{Continuará) LOS REYES DE ARAGÓN 

V l.\ 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE MAEÍA SANTÍSIMA 

APÉNDICE 
(ContinuaciúnJ 

X 

Carta del Re>' al Veguer de Gerona mandando prender á un fraile de 
Santo Domingo que había predicado contra la Concepción y el edicto 
real. 

Lo Rey— Veguer. Entes havem per una letra quels Consellers de Bar- 
chinona nos hantramesa que un frare dols preycadors de Gerona lo (lie de 
la festa de sent Domingo pus prop passat en lo sermo que feu dix algunes LOS REYES DE ARAGÓN Y LA PURÍSIAIA CONCEPCIÓN 477 

pei'aules inhonestos contra la concepcio de la Verge María e la ordenacjio 
per nos daguen feta e per nostres Regnes o terres publicada de la qiial cosa 
si vera es som molt maravellats e lo dit frare es digne de gran reprensio e 
punicio per que us manam sots encorriment de la ira e indignacio nostra 
que vistes les presents ab sobirana diligencia e com pus secretament porets 
sapiatsqui fo lo dit preycador e aquell a mans vostres prengats e en loch 
segur tingats e de les páranles que dix lo d'e dn la preycacio sobre la con- 
cepcio de la dita verge maria informacio plenera reebats de aquells qui fo- 
ren en lo dit sermo e aquella reebuda closa e segellada a nos en semps á lo 
dit frare pres sots feel guarda trametats per tal que nos si puxam fer aque- 
lla iusticia quis pertany. Dada en Mallorca sots nostre segell secret a XXVII 
dies Dagost del any Mil CCCXCV.— Rex Johannes.— Doininus Rex manda- 
vit mihi Bernardo de ionquerio.— Dirigitur vicario Gerunde etbesulduni. — 
R. 1967, fol. 50. XI 

Carta del Rey á los Conselleres de Barcelona sobre el mismo asunto 

Lo Rey. — Promens. vostra letra havem reeb;ida per la qual nos havets 
notificada la gran malvetat que un prehicador de Gerona preyca segons 
que affermats en lo monestir de la dita ciutat lo dia de la festa de sent Do- 
mingo prop pasat contra la concepcio de la verge Maria e qo que per nos 
per reverencia daquella es stat ordonat en nostres Regnes e terres suppli 
cant nos que y deguessen provehir segons de nos se pertany. A la qual vos 
responem que nos per altres letres nostres serivim a mossen Bernat de vila- 
damany veguer de Gerona e de besulu .... Per que us manam que la dita letra 
del dit mossen Bernat de vilademany la qual vos tiametem ab la prescnt li 
vullats trametre per persona certa que inste ab diligencia que ai,^o que nos 
li manam haia bon compliment. Dada en Mallorca sots nostre segell secret 
a XXVII dies Dagost del any Mil CCCXCV. -Rex Johannes.— Dominus Rex 
mandavit mihi Bernardo de ionquerio.— Dirigitur iuratis et probis homini- 
biis civitatis Barchinoue. -R 1967, fol 49, vto. XII 

Carta del Rey, en la cual manda celebrar la fiesta de la Concepción al 
Brazo Real de Gerona, amenazando con el destierro al dominico» 
Miguel Dezpuig si se opone á ello. 

Lo Rey. — Per tal com dimecres prop vinent se fara en la Ciutat de Bar- 
chinona e en Valencia e altres Ciutats insignes de nostra senyoria fortgran 
c solemne festa de la concepcio de nostra dona sancta Maria verge maro de 
deu creador de cel e de la térra e redemptor del humanal linatge e nos en 
nostra cort ne fem apparellar notable solemnitat volem eus manam espre- 
sament e de certa sciencia encara us pregam ab cordial affeccio que lo dit 
dia solennizets e fafats solennizar ab gran reverencia e honor la dita sancta 

1906.— 31 4/S FR F. D. GAZULLA, MERCEDARIO 

concepcio en aquexa ciutat axi por celobració festival deis divináis officiis 
en saeta niara csglesia coin per processio ab trompes tabals c altres estru- 
ments e acostumats scnyals de honesta alegría de guisa que vosaltres o 
aqueis poblé sia p.uticipat en la merco retribucnt aquell qui 03 reguardo- 
nador de tots bens e aquí axi com en los dites eiutats hoc en cara per tota 
fran<;a e anglotorra on nostre solemne edic.te sobre ago fet es estat ab gran 
reverencia reebut e loablement e meritoria observat la dita festa sia colta 
e celebrada segons ques pertany. E si I (un i appcllat mestre miguel dezpuig 
del orde deis proliieadors o altre algusentrainet os vol entrametre de im- 
pugnar res en ai,o per contraria predicacio o en altra manera digats li que 
sen cali totalment e sen pos lo dit ala bocha si desija sa vida e no res menys 
vosaltres officials 11 ho manats de part nostra ab expressio de grans penes, 
E si respon que no sen estarla o de fet procees en lo contrari Manam vos 
sots pena de mort que de continent lo acomiadets de la dita ciutat o de nos- 
tra senyoria e de fet lo gitets de tots los lochs a vostra iurisdiccio comanats. 
No esperat de nos altrs manament. Dat. en valldon/.ella sots nostre sagell 
secret a V de deembre del any de la nativitat de nostre senyor MCCCXCV, 
— Rex Johannes - Ais feels nostres los vaguer batle iurats coneellers e pro- 
homens de la ciutat de Gerona c a cascu dells. -dominus Rex qui eam sig- 
navit mandavit de certa sciencia expediri. — /Irc/i. de la Cor. de Aragón,— 
K. 1968, fol. 67. XIII 

Carta de D. Martin sobre adquisición de ornamentos para el uso de la 

Cofradía Real 

Pro confratrla domus domini Regís.— Nos Martinas del gracia Rex Ara- 
gonum etc. Volentes pió et laudabili proposito vestri dilectorum et fidelinm 
nostrorum confratruin Confratrie domus nostre residencium Barchinone 
qui de infrascriptis nobis humiliter supplicastis ut convenit daré locum Te- 
nore presentís volumus et nobis placet vovisque concedimus et licenciam 
plenariam impartimus quod ubi contingat per vos aut posteros fieri faceré 
seu fabricari pannum aliquem sericum vel aureum unum post alium succes- 
sive ad deserviendum exsequiis seu funerarii deffun.Horuní confratium 
dicte civitatis ille sit et remaneat perpetuo in civitate predicta ad servicium 
confratrum prodictorum vosque et successores vestri in dicta Confratria 
illum habeatis teneatis et reservetis perpetuo in civitate eadem ad vestri et 
vestrorum successorum servicium ut est dictum. Ita quod nos vel aliqnis seu 
aliqui Confratres Confratrie iam dicte in nostra Cura residentes quanta- 
cumque prosint dignitari non possimus ñeque possint ipsum pannum a dicta 
Civitate extrahere modo aliquo si ve causa quin pocius sit et remaneat per- 
petuo ad vestri et vestrorum successorum servicium nt prefertur Xos enim 
ex certasciencia nobis et alus quibusvis taciendi contrarium omnem tollimus 
potestatem volentes ac vobis et vestris succcssoribus perpetuo licenciam 
concedentes quod ubi per nos ant alios aliquid predictorum contrarium ten- 
taretur quod uostris et eorum inssibus rogaciouibus induccionibns sennian- 
datis obedire nullatenus habeatis Quoniam nos ob dei reverenciam Beatis- 1 CARTORAL DE GARLES MANY 479 

sime Trinitatis et gloriosissime matris domini nostri Jesu Christi sub cuius 
invocacione ipsa Confratrica fundata est sic fleri volumus et perpetuo invio- 
labiliter observari. In cuius lei tcstiuioniuui han fieri iussimus uostri sigilli 
pendentis muiiimini roboratam. Data Cesarauguste vicésima die Deceuibris 
auno a nativitate domini Millesimo Trecentesirao Nonagésimo séptimo Reg- 
nique nostri secundo. - Arc/i. de la Cor. de Ar. — R. 2191, fol. 1¿1, vto. 

Fr. Faustino D. Gazulla, Mercedario. 
(Se continuará). CARTORAL DE GARLES AANY {Continuado) 

j4Q_(?) setembre, 16. Plaiies CCXCI y CCXCII. 

Testament fet peí bisbe de Carcassona Bernat, ab motiu de marxar 
á Inglaterra: encomana á Guillém, son germá, y á sos amichs Bernat 
Sunyer y Guillém Sunyer, que cas de morir distribuhescan sos bens 
entre iglesies, sacerdots y pobres; llega St. Pere de Cornelia á la Ca- 
non ja de Gerona; sos alous de Cornelia, Sors y Pujáis á sos germans 
Guillém y Pere, y entre altres llegats ne fa també á una seva germana 
y á la flUa d' aquesta sa neboda Adaleta. 

— A la data d' a<iue9t testament, que expresa '1 día y mes en que fou fet, hi falta 1' any. 
No obstant, aquest ha de ser anterior al janer de 1' any 1076, per lo que 's desprén del doc. que 
seguelx. 

141—1076, janer, 31. Planes CCLXXXVIIII á CCXCI. 

Sagramental de la última voluntat de Bernat Bernat, bisbe de Car- 
cassona. Los testimonis Bernat DurAn y Adalbert Pere juran en lo 
altar de St. Genis de la iglesia de Cornelia, en presencia del jutje Ber- 
nat Guifret, sacerdots y laichs, que foren presens y oiren quan lo me- 
ritat bisbe, estant en la casa de Dahnau Gausbert junt á la iglesia de 
St. Miquel de Palol (paladol) postrat per la malaltia de que morí, dis- 
posá de sos bens, nomenant marmessors seus á son germá Guillém, á 
Bernat Sunyer, á Berenguer Guifret y á Bernat Duran. Entre les dis- 
posicions del bisbe Bernat hi constan llegats á sos germans Guillém 
Bernat y Pere Bernat y á son nebot Bernat Gausfret; hi consta també 
la deixa á la Seu de Gerona y á la seva Canonja de son alou en la pa- 
rroquia de St. Pere de Cornelia, en la de Pujáis y en les torres que 'n 
diuhen Sors á 1' altre banda de la riera anomenada Sterrie (riu Terri), 
y lo demés que tenía en los comtats de Gerona, Besalú y Empuries, ab 
la condició de que ho possehesca mentres visca en beneflci de la Seu y 
Canonja n' Adalbert Pere. i 480 J. BOTET Y SISÓ 

— Aqucstdoc. portados diitca: es la uua .vii idus octobris anuo vx regni Pliilippi Regís» 
, (9 octubre del 1074), y 1' altre .¡j kalendn» tebruarii anuo xv rcgni Pbilippi Regís- (31 jaiier 
del lOTS). L» eepona, que fa referencia ni sacramental (.Late cotiílllionet,. es la jiropia del do- 
cumcnt; la primera se refereix, en nostre concepte, al fet objecte del sacramental, ó eia á la 
data en que '1 liishe liernat cxpressíi la seva última voluntat. De tots murlos, una y altre data 
han de ser posteriora al doe. anterior, que 's refereix A la mateixa peisona. 'I'i-nim, ilonchs, 
del bisbe de Careassnna liernat, dos testiiments: lo primer fet ali motiu d' empendre un 
viatje A Inglaterra, y lo scgon fet estnnt malait y pocb avan» do morir, trobantse fora de la 
seva diócesis, en la comarca de la nostia térra ahont tenia la familia y sos bcns. 

D' aquesto» líos doeinnents resulta d' una manera clara ciu'aqucst bisbe, anomcnat I3er- 
nard I de RochefoH en I' cpiscopoloci de Carcassona publicat en la nota LXIV del tom. IV 
de la última edicióde la «Histoirede LanKüedoc. de De-Vic y Vaissette, era cátala y per- 
tanyia A la familia que llavors possehia los llochsde Cornelia, Sors, Pujáis, ctz. situats junt 
ó propdel riu Tcrri en lo bisbat y comtat de Gerona. Lo caliticatiii de Rochefort (en cátala 
Rocnfort) no sabém d' ahont lo trahuen los historiadors citats. En los voltants deis llo2hs 
mencionats no "n conexém cap que s' anomeni Roeafort. 

Los mateixos historiadors diuhen, que Bernat era ja bisbe de Carcassona 1' .any 1072 y 
que se 'n troba menció 1' any 1076. Anyadexen que segons un fracmcnt del necrologi de Sant 
Nazaire, mori lo día 21 d' octubre. 

Respecte A la seva mort en 21 d' octubre no hi ha dilicultat, donclis sabém iiu' eslava ma- 
lait lo díe 9 d' octubre y cjue mori de la malaltia. Respecte A 1' any de la mort tampoch n' bi 
ha, si la menció dita del 107(1 no '1 dona com A viu; en altre cas, ó '1 document que porta 
aquesta data estaría equivocit, ó ho estaría la data del aagramental. 

Lo llocb de Palol ahont estava malait y probablement mori lo bisbe Bernat, es Palol de 
Rebardit. 

142-1078, abril, 16. Planes CCCXXX y CCCXXXI. 

Cessió feta per Eldiardis 6. sos filis Pere, Arnal, Ramón y Martí, de 
tots los drets que tenía en los bens situats en la valí Noes y en la mon- 
tanya Oriol, prop de la ciutat de Gerona, y en lo forn y cases situats 
en lo burch de St. Feliu, extramurs de la mateixa ciutat, que foren de 
son marit Adals. 

143-1080, janer, 19. Pla7ia CCLXVI. 

Venda feta pels germana Pere y Ademar á Berenguer, per nou 
mancusos nous moneda de Barcelona, de la tercera part del mas ha- 
bitat per Adalbert, situat en la parroquia de St. Genis de Cerviá y 
St. Cristófol de Raret, comtat de Gerona. 

144-1080, novembre 4. Planes CCLXXIIIIy CCLXXV. 

Sagramental del testament de Gaufret Guillém. Los testlmcnis Gui- M 

llém Bernat y Bernat Berenguer, juran en 1" altar de St. Joan de la j 

iglesia de Sta. María de la Bisbal, en presencia dei jutje Bernat Gui- ' 

fret, sacerdots y laichs, que foren presents y oiren quan lo predit Gau- 
fret Guillém, tornant de les parts de Pulla (Apulia) ab son senyor lo 
bisbe de Gerona Berenguer, trovantse en la mar en una ñau de les 
anomenades catiís, postrat per la malaltia de que morí, disposá son 
testament y dexá tot son alou en los comtats de Gerona y d' Erapuries 
y en altres llochs, á la Seu de Gerona y á son bisbe Berenguer. 

145-1081, maig, 7. Plana C XVI. 

Concambi d' unes terres que Sicardis possehia A Sta. Maria de Fon- CARTORAL DE GARLES MANY 481 

tanet (La Bisbal), comtat de Gerona, ab altres que li dona '1 bisbe de 
Gerona Berenguer en lo prat anomenat de N'Huch. 

146—1082, setembre, 8. Planes CCXXT á CCXXIIII. 

Sacramental del testament del prebere Galter. Los testimonis juran 
en r altar de Sta. Anastasia de la Catedral, devant del jutje Bernat 
Guífret, etz, y declaran la última voluntat del tentador. Dexa á la 
Canonja de la Seu de Gerona un alou situat en la parroquia de Santa 
María de Pineda, á son germá Guillém varíes cases y terres y son mas 
de Palau [palatio), & Balísenda y sos filis una casa, y á sos nebots un 
alou á Pineda: fa ademes llegats en diner á sacerdots y parents, á les 
íglesies de St Pere, St. Daniel y Sta. Susanna de Gerona, á la Canonja 
de St. Feliu de Gerona, y á la iglesia de St. Crísfófol de Llambilles. 

— Lo lloch de Palatt, citat en aquesta escriiítura, correápon al munícípi (le Pineda, ahont 
també s' hi troba lo castell de Montiialau. 

147 - 1082, setembre, 8. Planes CCLXVIy CCLXVIl. 

Venda feta á la Canonja de la Seu de Gerona pels esposos Adalbert 
y Alambors, d' un alou situat á la parroquia de St. Genis de Cerviá, 
per un niixncús que percíbeix la Canonja en la parroquia de St. Felíu 
de Lledó (Loton). 

148-1082, octubre, 13. Planes COXLVIIII y CCL. 

Testament d' Esteve Todrece?. Fa varíes deixes á sos filis y á sa 
muUer Ermengardís; llega A la Seu de Gerona y á la seva Canonja un 
alou situat á St. Julia de Corts, y á la iglesia d' aquest lloch dos sous 
y sis díners. 

149-1083, octubre, 3. Plana CCXXXIl. 

Conveni entre el bisbe de Gerona Berenguer y Oliver GuílIém. 
Aquest jura fidelitat al Bisbe y promet ajudarlo, axí com també guar- 
dar y defensar lo Castell de La Bísbaí habítant en ell- ab sa mesnada 
sis mesos de 1' any. 

. 150-1084, febrer. Planes CCXXXIl y CCXXXIII. 

Donacíó feta peí bisbe de Gerona Berenguer á, Oliver Guillém de 
varíes possessions pera que 1 servexi íidelment com lo mellor home 
deu servir á son senyor y habití ab sa mesnada en La Bisbal sis meses 
cada any, desde la octava de Pentecostés fins á la festa de St Andreu, 
guardant son Castell, si '1 bisbe li demana: en garantía de cumpliment 
r Oliver dona al bisbe en penyora lo feu que té en La Bisbal. 

151-1084, marg, 7. Plana CCCXIX. 

Venda feta pels esposos Guillém Largul y Gíberga ais marít y mu- 
11er Ramón Ot y Bonadona, per trenta sous de plata fina & pes llegítim 482 J. BOTET Y SISÓ 

de ferro, d' una casa en lo burelí de St. Feliu de Gerona quines afron- 
tacions se detallan, quedant rescrvat á la Seu lo cens anyal qu' lii té de 
tres diners de qualsevulga moneda geronina que corrí en dita ciutat. 

—La prevenció del pes, com la de que 'Is tres diners del ccns s' cntengan de la moneila 
«eronina en curs, sía ]ü (jue sía la mena d' aquesta moneda, indican los freqüents cambis (jue 
sufría llavors la moneda efectiva en son valor intrínsecli. 

152-1086, abril, 17. Plana CLIII. 

Conveni cutre '1 bisbe de Gerona Berenguer y Berenguer Guifret 
de Cerviá. Aquest se fa home propi del bisbe, 11 jura fldelitat y ajuda 
y jiromet prestarli horaenatge quan li reclami; y '1 bisbe li dona 'Is 
dehnes, primicies y oblacions de St. Joan de Mollet, y li promet anyal- 
raent cinquanta mancusos d' or de Valencia, ó un matxo ó muía que 'Is 
valgan, fins que li hage entregat en feu los explets de Sta. María de 
La Bisbal íins á Gerona que Balluinus té peí bisbe. 

153-1088, setembre, 15. Planes CXCVy CXCVI. 

Donació feta peí bisbe Berenguer á la Canonja de la Seu de Ge- 
rona, de la iglesia de St. Feliu de Celrá ab totes ses pertenencies, á 
cambi d' una propietat que la Canonja li dona en Fonteta (Fonteedeta) 
situada en la parroquia de Sta. María de La Bisbal. 

— En lo Cartoral aquest documeut está datat i)els anys de la Encarnació, per la Indicció 
y pelsanya del regnat de Felip; pero no porta mes ni día. Eo Villanueva, t. 13, pl 111 y 115, 
referintse á la copia que hí ha d' ell en lo «Llibre Vert» del Capítol geroní, din que fou fet lo 
día 16 de setembre. 

154-1089, agost, 27. Planes CCCIX y CCCX. 

Testament fet per Guillém Doménech ab motiu de marxar á Terra 
Santa pera visitar lo sepulcre del Senyor. Nombra marmessors que 
distribuescan sos bens entre iglesies, sacerdots y pobres; dexa á sa 
muller Secgars y á sos filis Joan y Pere una vaca y un bou, y á aques- 
tos sos alous en la parroquia de Sta. Llogaya de Parets (á quina iglesia 
llega dos sous), ab la condició que morts ells passin á la Canonja de 
la Seu de Gerona. 

155-1089, setembre, 2\. Planes CQLXXVI y CCLXXVII. 

Publicado del testament sagramental de Dalmau Vidal. Los testi- 
monis juran en 1' altar de Sta. Anastasia de la Catedral devant del jutje 
Bernat Guifret, etz. Deixá á la Canonja de la Seu de Gerona un alou 
en les parroquies de St. Saduriü de Medinyá (Midiniano), St. Julia [de 
Ramis?] y St. Genis de Cerviá, ab son molí y rescloses, y T alou que 
tenía en lo Uoch anoraenat puig regal de la parroquia de St. Esteve de 
Vilobí {villa alhini) y St. Iscle de Ualoc en lo lloch anoraenat hangiís. 
A sos nebots Pere Guillém y Berenguer Silví los hi llega les cases que 
te á Medinyá en 1' alou de St. Sadurní. Finalment disposa de sos bens 
mobles donant un psalteri á la Seu de Gerona y un altre á la iglesia 
de Medinyá. NOTICIAS 483 —Deis Uocha anomenats Sí. Itcle de üaloc y bangiis do 'n sihém res. Plsalteri creyera 
que vol dir aquí <Llibre deis Psalms. y no instrument músich. 

156-1093, marQ, 13. Planes CCCIIII y CCCV. 

Donació feta á la Canonja y á la Seu de Gerona, per Guitart Pere 
y sa mare Tedien, del sagran que teñen prop la i^rlesia de Sta Lio- 
gaya de Parets, comtat de Besalú, y, ademes, de la térra que prete- 
nien en la serra que hi ha sobre la dita vila de Parets. 

JOAQUIM BOTET T SiSÓ. 

(Seguirá) NOTICIAS Esta Corporación ha experimentado recientemente la irreparable 
pérdida de dos de sus más distinguidos correspondientes, la del barón 
Eaffaele Starrabba, que ha fallecido en Palermo, y la de don Alfredo 
Chavero, que acaba de morir en la ciudad de México. Se ha hecho 
constar en acta el profundo sentimiento de la Academia. Obras recibidas. — Annalcs des facilites de Droit et des Lettres 
d'Aix, tomo II, núms. I y 2 (abril á septiembre de 1906) —Revue des 
Langues Romanes, tomo XLIX de la colección, julio-agosto, 1906. — 
Eevue des Eludes juives, tomo LII, n.° 103, julio, 1906.— Bibliotheque 
de VÉcole des Charles, tomo LXVII, mayo y agosto, 1906. — i^avite 
des Études fíistoriques , año 62, mayo á agosto, 1906 .- Bulletin de la 
Commíssion archeologiqíie de Narhonne, tomo IX, primer semestre 
de 1906.— Le Moyen Age, revue d'histoire et de philologie, segunda 
serie, tomo X, y XIX de la colección, julio y agosto, 1906. —BulUtin 
internationál de VAcademie des Sciences de Cracovie, clase de las 
ciencias matemáticas y naturales, y de filología, historia y filosofía, 
núms. 8, 9 y 10 de 1905 y 1, 2 y 3 de 1906. - Archivio della E. Societá 
Romana di Storia patria, Roma 1906 — Archivio Storico per la Sicilia 
oriéntale, año 3.", fascículo 2, Catania, 1906.— Bulletino bibliográfico 
sardo, vol. V, fascículos 49, 50 y 51 (Cagliari, i906). — Archivio Storico 
Siciliano, della Societá siciliana per la storia patria, nueva serie, 
año 30, fascículos 2 y 3 (1905) y fascículo 4 (1906, Palermo).— iSíorta 
della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi 
itáliane e straniere dai tempi antichi sino ai presentí, por Vito La 
Martia (tres tomos, Palermo, 1866-1874). — ^?iíic/te covsuetudini della 
citta di Sicilia, pubblicate per cura del Comm. Vito La Mantia (Pa- 
lermo, 1900). — Consuetini di Girgenti seguite dal diploma del conté 
Ruggiero (1093) sur le decime Agrigentine, por Vito La Mantia (Paler- 484 NOTICIAS 

mo, 1902).— Testo antic.o delle consuetudini di Messina adoftato in 
Trapani (1331) e seguito da una copia di consuetudini di Messina 
contenuta nel ms dalla meta del secólo X V della Biblioteca comunale 
di Palermo e comparata col testo delle altre consuetudini di Sicilia 
e con la riforme di Apptilo, por Vito La Jlantia (Palermo, 1902). — 
Leggi civili del Regno di Sicilia (1130-1816), raccolte ed ordinate dal 
commendatore Vito La Mantia {Pa\ermo, 1S95). - Statuti di Olevano 
Romano del 15 gennaro 1364, jnihlicati per cura di Vito La Maniia 
(Roma, 1901). — DocMmentí inediti in lingua spagmiola (1381-1409) 
in Sicilia, puhblicati per cura del Dott. Giuseppe La Mantia (Pa- 
lermo, 1899). — / capitoli delle colonie greco- albanesi di Sicilia dei 
secoli XV e XVI, raccolti e pubUicaii da Giusepjie La Mantia (Pa.- 
lermo, 1904). — Le pandette delle Gabelle regie antiche e nuove di 
Sicilia nel secólo XIV, raccolte e pubblicate da Giuseppe La Man- 
tia (Palermo, 1906).— Sít i frammenti di due registri originali degli 
anni 1353-55 di Ludovico d'Aragona, re di Sicilia, notizie e regesto 
di O. La Mantia (Palermo, 1906). — Anales del Museo Nacional de 
México, segunda época, tomo III, núms 6, 7 y 8 (México, 1906) — 
Boletim da real associagao dos architectos civis e archeologos portu- 
guezes, cuarta serie, tomo X, n.° 9. — Cultura española, n.° 3 (Ma- 
drid, 1906). — JocTis Fiarais de Barcelona, any 48 de sa restaurado 
(Barcelona, 1906). — Ciudad de Dios, vol. LXX, núms. 6, 7 y 8 y 
vol. LXXI, núms. 1. 2, 3 y 4 (Madrid, í90ñ). — Boletín de la Real 
Academia de la Historia (Madrid, julio-octubre, 1906). — //oras de 
vacaciones, por el P. Conrado Muiños (Madrid, 1897).- Za fórmula 
de la unión de los católicos, por el P. Conrado Muifios, 2 * edición 
(Salamanca, 1903 í. — Memorias de la Real Academia de Ciencias y 
Artes^de Barcelona, tercera época, vol V.: N." 24, El eclipse total 
de Sol del 30 de agosto de 1905, por D. José Comas Sola. — Núme- 
ro 25, El Arte de cincelar, por D José Masriera y Manovens. — 
N.° 26, Las corrientes eléctricas vagabundas ó errantes de Barcelo- 
na, por D. Guillermo J. de Guillen. -N.° 27, Geometrías racionales 
y geometría real dentro de la finitud humana, por D. José Domenech 
y Estapá. — Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona: 
Los cálculos biliares y sus consecuencias, discurso por D. José Gón- 
gora; El Radium, discurso por D. Pedro Genové (Barcelona, 1906).— 
El mes antig text literari escrit en cátala precedit per una colecció 
de documents deis segles XI, XII y XIII, extret de la Revista de 
Bibliografía Catalana, per Joaquím Miret y Sans (Barcelona, 1904) "•^^^safeí"^" PUBLICACIONES 

DE LA 

MEMORIAS 

Tomo I.-ResumenhisWrico del origen de la Acadumia: observacioiiPs sóbrelos DrÍDCi- 
pios elememales de la Historia, por el Marques de Llió.-Precio, 10 ptas 

ii; =^f?,*!„í, ;„K ''^f "'""^""."^ '*"'""'' '"* Princ'Pi'ís elenentales de la Historia (conlinuacidn) 
7o /«"^mnAH ^ '" ""/'^'"""^ siluacion del país de los llercavones (F. Píaos) -Fundamento 
h!; ,erTHLS..lHl."„^rH francos en los anales anfRUOs, se entienden todos los hombres del 
s n»^ L h2 r ^."^ '\ ",• P°ns'':h)--.Docun,entos par* la historia de Mossen Borra (J. Rlpoll) - 
Situación de Certago Vetus, subur, ciudades de España 'M. Mayora).-Diseriación sobre puntos 

de fa an? °,fa"iesonaVR^ rJ'R'"">'P'=',''" ""' '^'° '' "" ^"'<''o<'^ (¡- A LlobetJ.-Verdadero sitio 
de la antigua Aesona (Roig y Rej l.-lnscripciones romanas de liona (J. Moner). -Festejos en 
Harcelona cuando U venida de ■ arlos I (M. BorarulIJ.-Lugar que ocuDíba iunto á Lérida el 
campamento de César (J. Díaz , -Origen de algunos dich .1 y c^s^uSs (Bastús" -La lengui 
catalana considerada histórica Tiente (A. Bofarull).- Juliana Morell 'Roca y Cornet) -Poesías 
Lrn''r'n,'L%''j'ir*."M*'!í"S '^ Mestre,;.-Muros ciclópeo, de Tarragona (Hernández Sanahuja)!! 
Informe de la sociedad arqueológica do Tarragona sobre antigüedades descubiertas (Hernán- 
dezj.-Raices griegas y germSnicas en la lengua catalana (Berg"nes de las Casas).-Apul"es pa?a 
la hi.turia de la moderna literatura caulana CFéu;.-Apunl^s hutoricos sobre Olérdula (Milá) - 
Opúsculos en antigua lei.gua catalana (A. Bofarull) -Precio. 15 ptas. '' 

cel„n-!*?s¡íiii:rN'ífi';í'''H'^'""?'' ,""""'' !' Ofs).-Apunles históricos sobre el Hospital de Bar- 
Zin^l' í,l nT^^'' " af"*/»- catalanes de u Edad Media y del Renacimiento (Puiggari). 
-Uatos de Aiiloni.. de ..aa.pmany (Rubio y Ors,.-Reseñ,i del renacimiento de'la lengua y lite- 
ratura cata anas (Rubio y Ors).-La Torre del Breny V casiillo de Bals» reny (T,.rres)-ün libro 
rñlií/Lfi ^^"'^'''^M''''^'''¿'°'■^=''''''''»°'■*^Luanco).--Tabla numulariad¿ los Comunes dé- 
nosnos de Barcelona (Negre)— Brunequilde y la sociedad franco-galo-romana (Rubio vOrs)- 
'^'''xT„L''ív"'," "r''^,^'-°'"''j"'' (M''á)- Necrología de D. Jaime Ripoll.-firecró 10 ptas. 
„,: Tomo ly.-La expedición y dominado . Ue los catalanes en Oriente juzgadas por los 
? ?>°f„'.n.„\ y Lluch--La carta puebla de Agramunt (Sisea r).-Otro libro cafalan descono- 
CHloauanco).-Los navarros en (irecia } el ducado catalán de Atenas (Rubio y Lluch -El 

fa''n7Hubi'or¿^;'?-^í!rl"c^io'°.^¿íí^'^.^^''"-''''"--°^''«^ "« '" independenc'ia del cUdado ea.fl 
Tomo V. -Tres cartas de Mossen Borra (F. Bofarull). -Sarcofaoos roi-ano cristianos en 
Cataluña (Boletl.-Ori,en6s del pueblo de S»n' Marti de Prnveiisa°s '^¿of, rul.) -Nyéíros y ''a- 
dells(H.rallal).-Hecuerrlos históricos de MoHns de Rey ,Ma>pons).-Prediiecoióii de Carlos y 
por loscataMnes (BofarulD.-EI teslamenlo de Ramón LulUB..farull).-Precio 15 ptas 
i„ AT"„Tn"/^í;7r?? 7? prov.,„zalisia catalán (Rubio y Ors) -Estudio de los sellos de Pedro IV 
de Aragón Sagarral.-lnlensivos de la lengua catalana (Balari). -Shakespeare y Moralin ante la 
fhéíica m'nm^Ti v''l??i''í:nV'^i'' ■""''?,' "^ ''"'^'^" <Bofarull).-l)ominaci .n goda en la peninsu a 
Precio, 15 ptas. ' "''"""solasi -Documentos para la monografía de Montblanch (Bolirull).- 

,r. "^A"?? ^'«--Anligua marina catalana (Bofarull) -Jaime de Aragón, último conde de ürgel 
Precfo í¿ ptas ° (M.spons).-La Heráldica en la fllig7an¿ del papel (Bofarull)!- 

dT."?„'"?>\'«"TÍ''''^^'' '■''S<i'<:"'o: El poder judicial en la Corona de Aragón (Giménez Soler). 

(l^;lt\%fns) -?í"c1o~a.^íO .ítas'%"'^; ''"f V?^'^?™'f^ <>« Cerdanye, C.nllent y Bergadá 
(ii'ret y sans). -nrr-cio, .4 .>« ptas. -Teicer fascículo: Importiucia de la Sigiloarafia cumo 
.•encí, auxiliar déla insloria (Sagarra).;^Prec¡o, 2 ptas.- C i.rto f.sclcul": Lo Zni uich^e 
B.rce loo . (u.rreras y Canai) -Precio. » ptas.- Qu nto f.scicu o AUunas ooti.-las acera di 
lasaollgu.s com iiud.desdepe.sradoresen el capo de Crem (F. R.hol^). -i-recio, « ptas.- 
8exto(a,cicu o: Una pagina de historia l.leraría de Ctaluña; Martí de Eyxa'a y sus leo!' n-s 
s.breloisButlmieiitos morales (M Duran y Bas).— P e lo Sotas -Sénilmn r.scicni ,• sÍ^n, d.,T 
de .Varbona y lo R'sh»! de Vich (J. Gud.ol) -Pr-cio, 2 ptas Séptimo (.sclculo. 8»nt Pau 

n. "'^•■"'■-"«••e recepción de los Sres. UbLch y Vinyeta, Ruhió y Lluch, Ribas Pbro , 
P JttT r' '-'"""^'^br, Carre^as y Candi. Torras y Bag^s Poro , Vidal Valenciano, Codína 
«íf^ R ' A ü-'f '■^ ST- Cürlejon, Pbro., Bás y A.nig^ Mir„i y ians, Il.nojosa, Comenge 
i n..^<; ,i»^,i''«'V"""'í'' ; 'l"'':f ^ '^''''r "•' '^ i^""' ■■ ^«'"'«n ^ 3 pesetas cada uno^ ' 
í.ibio .le la Orden de «aballerla de Katmanilo l.ullo, traducido en lengua cas- 
tollaiiH, con un dls.•ur^o preliminar de U. Jo.sé Rimón de Luanco.-Pi'ecio, ü ptas. 

D. AntZÍo Rj'b^Tuí?'cM"Tre'c?o;"5 ptas.''''" '"'"'' "'"' "" ""''""' "-'""'"" ^ ""'^^ de 
I pese*taf "'^ ' '**''* •'«"sna Catalana, por la Real Acjdemia de Buena? Letras -Precio, 

el c^?»"!!,**!! ñ","!? '*^ 'n V''**,''*.**' "*■•"*!; '••' ****■ ™" '"* composiciones premiadas en 
1 CBeta ^ ' ''^' """* Aragón en Oriente, Rugoio de Flor).-Precio8, 

ie,."'"p^Í''¡„*";Íl'.''.f-''*' '** """""^ *" »■ Antonio de Campnianj, por Guillermo For- 

„« "m**" reseña del actnal Renacimiento de la lengua y literatnra catala- 
nax. Memoria escrita por D. J. Rubio y Ors -Precio. 2 ptas. * ' "= cima, %.,xi.a,¡a 
AíuUcia de la vida y escritos de O. Francisco Permanyer y Tnvet Memo- 
ria e.scrila por u. Manuel DurSn y Bas.-Precio, 2 ptas. » "yei, Jiemo 
R4s pÍ".*'V y»"»»»»»' estudio blográflco y literario, por D Minuel Duran y 

derart7íí'í,íífí? n* i'"I'i**?i'V"? "t,«'-a'-.ia, fliosóflca y soclalmente consl- 

£í?¿,f^" /"£• '":^^- ^t" '""-'^ i" I» ?«sion inaugural de 188S,.-Precto, 1 peseta. 
Pr,./^ lí* ? *•' I* ""í*' ^eademia de Itnenas t,etras.-Toitio I, años 1901 y 1902.- 
Precio, H ptas.-Tomo 11, años 1903 y I901.-P,ecío, <* ptas. CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN Aparecerá en ciaadernos trim e e tralee de 48 P6(jtriae 

por lo m eno s 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

En España y Portugal, un año Pesetas 4 

En el extranjero id. » 5 

Todas las suscripciones empiezan en enero. 

No se venden números sueltos. 

La redacción en el domicilie de la Academia, Plaza del Rey, nú- 
mero 14, Barcelona. 

La administración A cargo de D. Juan Batlle, librería «L' Arxiu», 
Tapinería, 48. — Barcelona. BOLETÍN , V \ 

DE LA 
I 
u ií um i 
DE BARCELONA Octubre a Diciembre de 1906 Año VI 
NúM. 24 AÑO Académico CLXXVIII BARCELONA Tipografía de la Casa provincial de Caridad 

CALLE DE MOMTBALF.OBE, NÚMBBO 5 
1906 SXJ3VLA.miO p&g». 

La corona de Aragón y Granada, por Andrés Giménez y Soler. , 485 

Itinerario del rey Pedro I de Cataluña, II en Aragón, por 

Joaquín Miret y Sans 497 

Caciquisme polítich en lo scgle xiii, per F. Carreras y Candi. , 519 

Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María Santí- 
sima, por i^*. Faustino D. Oasulla, Mercedario 546 

Cartoral de Caries Many, de la Seu de Gerona, per Joaquim Bo- 

tet y Sisó 550 

Noticias 557 

Lista de los señores académicos de número por orden de anti- 
güedad en 31 de diciembre de 1906 559 

Académicos correspondientes 669 

índice. . 564 boletín DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA TOMO TERCERO BOLETÍN DE LA 
I 
ifflS L 
DE BARCELONA TOMO TERCERO AÑOS Académicos CLXXVII y CLXXVIII 
BARCELONA IMPRENTA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 

Galle de Montealegre, nám. 6 

1905 — 1906 ^ Año VI D /^ T TT 'nr T NT ^^m. 24 boletín DE LA Real /academia de Buenas Letras 

DE BAHGEDONA — Í3 OCTUBRE Á DICIEMBRE DE 1906 ei — LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 

De 1305 Á 1310 
(Continuación) 

Fué el sitio de Almería el último hecho de armas en que la corona 
de Arag'ón tomó parte como potencia recouquistadora y Jaime II el 
último rey, que siguió en esto las tradiciones de sus antepasados. Des- 
de entonces las luchas de moros y cristianos fueron para los aragone- 
ses luchas de castellanos y granadinos simplemente, y sólo cuando la 
última invasión africana amenazó al reino de Valencia, se creyó Pe- 
dro IV en el deber de ayudar al rey de Castilla en la expulsión de los 
invasores^ á titulo de auxiliar, no como aliado y copartícipe en las 
ganancias. 

El pacto de Almizra, que Jaime II había intentado derogar, quedó 
confirmado por los hechos y la corona de Aragón excluida definitiva- 
mente de la obra nacional de la expulsión de los moros. Su impotencia 
para tomar Almería no le permitió qujjarse de esta exclusión y Jai- 
me II mismo, á pesar del enorme disgusto que la derrota le produjo, 
no quiso meterse en nuevas aventuras^ prefiriendo el olvido de lo pa- 
sado á nuevos desastres, que no vengaran el sufrido y aumentaran su 
desprestigio. 

Esto fué lo que más dolió al rey de Aragón, la pérdida del renom- 
bre de su reino; nadie dudaba más allá de los Pirineos de que los re- 
yes españoles darían un gran avance á la Reconquista y que el poder 
de los moros quedaría aquella vez tan quebi-antado, que no resistiría 
otro empuje. Estaba fresco el recuerdo de las conquistas de San Fer- 
nando y de Jaime I: Sancho IV había ganado Tarifa y Pedro III re- 
sistido á Roma y Francia, los dos más glandes poderes de Europa; las 
campañas navales de Roger de Lauria, eran famosas en todo el mun- 
do y los almogávares triunfaban ya en Oriente, haciendo más famoso 
el nombre de Aragón. Un ataque simultáneo de tantas fuerzas creíase 

1906.— 35 486 A. GIMÉNEZ SOLER 

necesariamente fructífero, y por esto la decepción fué inmensa y la 
fama del fracaso proporcional íi la fama de sejíuro éxito de que venía 
precedida. 

Comprendiéndolo así Jaime II, al cual se acusaba con más energía 
por haber bido el iniciador del negocio, antes que de ultimar la paz 
con Granada cuidó de atenuar los efectos de su desgracia, enviando á 
informar al Papa de la verdad de los hechos y de sus circunstancias A 
Vidal de Vilanova, el mismo que había ido á solicitar para la campaña 
el auxilio de la If^lesia (1) Esta vez el embajador no llevaba encai'go 
do desfigurar la verdad, presentando la empresa como efecto del celo 
religioso de Jaime II y Fernando IV, sino como resultado de una in- 
triga diplomática, basada en ofrecimientos del sultán Aburrabe. Debía 
decir como habían venido de parte de éste Bernardo Seguí y un caba- 
llero moro á pedir ayuda contra el rey de Granada^ que le tenia ocu- 
pada Ceuta; cuan grande, al parecer, era la enemistad entre los dos: 
la cuantía del socorro pedido y el precio á que se pagaba: las cons 
tantes violaciones del granadino de la paz en que vivía con el arago- 
nés y como por ser el entonces rey de Granada «muy vil y desapo- 
derado del cuerpo», tuvieron él y Fernando IV como obligación de 
conciencia aceptar las proposiciones del marroquí; pero que falto el 
rey de Castilla del apoyo de muchos de sus ricos hombres, hubo de 
levantar el sitio de Algeciras y por esta causa Jaime II el de Almería; 
pues habiendo faltado á lo prometido el sultán Aburrabe, y libre Na- 
sar del castellano, era su posición insostenible hallándose á merced 
del mar sus comunicaciones, lo cual había puesto muchas veces sus 
huestes en trance de perecer (2). 

El papa excusó á Jaime II por el mal éxito de la empresa, que no 
era el primer rey desgraciado en la guerra y babia dado pruebas de 
valor y talento en muchas y graves empresas; pero le reprendió de 
haber dado crédito á las promesas del sultán sin prever que no con- 
sentiría, logrado su propósito de recobrar Ceuta, que Granada cayese 
en poder de cristianos, como no hubieran consentido éstos que un es- 
tado católico cayese en poder de infieles. Por tres razones deploraba 
Clemente V el mal ñn de la expedición: porque de allí en adelante los 
moros vivirían más prevenidos; por las enseñanzas tácticas que ha- 
bían sacado los enemigos de la fe; la tercera razón, y era la principal, (1) It. diga (Pero Garóes de Ca^tellón'l quel rey darago pensando que 
daquest partimiento destos fechos las gentes faularan en muchas ma- 
nenes e senyaladement en la Cort del Papa ha ordenado de enviar un 
mensagero al Papa por escusar al dicho Rey de Castiella e a el e por 
mostrarle las necesidades e las razones que los costrenyera de partirse 
de los afferes e si elsobresto hi quiere enviar sus mandaderos no sera 
sino bien (20 febrero 1310. R. 335, f. 319). 

(2) El sitio de Almería en. 1309, pág. 109. LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 487 

por el desprestigio de las armas cristianas ante el mundo mahometa- 
no. En vano procuró Vilanova deshacer esas objeciones y animar al 
Papa habiéndole de continuar la guerra situando una escuadra en el 
Estrecho á fin de impedir el paso á los africanos; del efecto moral pro- 
ducido por la campaña en los musulmanes, los cuales habían conocido 
que en campo raso no podían resistir á sus enemigos; en vano dijo 
que las galeras de Aragón talarían la costa berberisca, cuando empe- 
zase la cruzada, para que de aquí no fuesen socorros al Soldán. El 
Papa, no convencido por estas palabras ni con mucho satisfactorias, 
desoyó todas las peticiones de subsidio, encastillándose en el hecho 
innegable de no ser la primera vez que los españoles habían vencido 
á los moros sin la ayuda de la Iglesia. 

La situación del rey de Castilla no era tan desairada; además de 
recobrar algunos de los castillos perdidos durante su minoría, Quesa- 
da y Bedmar, había unido á su corona Gibraltar, que por sí solo valía 
la campaña. Nasar se había declarado su vasallo y en concepto de 
indemnización se le había prometido una gruesa suma; pero la cesión 
de Algeciras al marroquí, que de este modo tenía abiertas las puertas 
de España, y la deslealtad con que había procedido éste con él y con 
Jaime II, im|)idieron á Fernando IV pensar en una paz definitiva mien- 
tras aquella situación durase y para obtener los auxilios del Papado 
envió D. Juan Núñez á la corte pontificia y suplicó al rey de Aragón 
que le diese un colega para que su demanda fuese mejor atendida. Y 
como Jaime II aún confiaba en el éxito de las gestiones de Vilanova, 
se prestó á complacer á su amigo encomendando á Bernardo de Peno- 
llar, tan de su confianza como Vidal de Vilanova, la misión de acom- 
pañar á D. Juan Núñez y de recabar con éste el apoyo del pontífice 
para la nueva guerra (1). (1) It. li diga en qual manera lo dit Rey darago trames a la sua 
santitat en Vidal de Vilanova les rahons que costrenyeren lo Rey de 
Castella e el dit Rey darago de partir se deis setges. E atresi per ofe- 
rir si mateix que si a ell plahia quels fets se proseguisen que ell era 
aparellat de seguir la sua voluntat. lo dit pare sant donant favor e aju- 
da al dit negoci segons que en los capitols quel dit en Vidal porta era 
contengut jaria que fos tractada es tractas pau entréis dits Reys e el 
Rey de Granada. Car ells tots temps entenien e entenen que la sua vo- 
lentat ne fos exceptada. 

It. li diga que ara lo dit Rey de Castella hauen gran desig e afeccio 
de servir Deu e la sancta Esgleya en los negocis sobredits. E duptan 
que la pau ques tractaua no vengues a acabament ne encara si hi ve- 
nia que no hauria neguna fcrmetat per raho com lo Rey de Granada 
ha liurada Algesira qui es en lo pas al Rey de Marrochs. Considerant 
encara el mal estament en quel Rey de Granada e tota sa térra es ro- 
mas ordena trametre a la sua sanctitat lo noble don Johan Nuni? qui 488 A. GIMÉNEZ SOLER 

Fonollar debía sobre todo demostrar lo peligroso para España y 
para la cristiandad do, iiertencccr Algeciras al Imperio marroquí; sin 
cmbarfío, no llegó á presentar al Papa sus credenciales: Jaime II lo 
entretuvo en Espafla con ligeros pretextos hasta que llegó el embaja 
dor de Castilla; después hizo ir éste delante y á Fonollar le mandó no 
ir deprisa: entretanto se supo el fracaso total de Vilanova y Fonollar 
recibió orden de suspender el viaje achacando la causa á cualquier 
accidente de su persona; D. Bernardo dijo que el reuma de una pierna 
le impedía cabalgar y dio fin & su embajada. 

A Id negativa del Papa contribuyó el mal éxito de la expedición, 
pero seguramente ese mal éxito sirvió de pretexto para la negativa. 
La opinión europea, era contraria á la cruzada e-pañola: lo que no 
fuese rescatar los Santos Lugares, se tenía en poco y lo de acá se con- 
sideraba propio de los españoles y ageno á los intereses generales de 
la cristiandad. Por otra parte si Jaime II y sus gentes merecían la 
confianza de la corte pontificia no la merecían las gentes de Castilla; 
hacíase justicia al rey pero en cuanto á la nobleza y principalmente 
al infante Don Juan, calificado de «diablo», la opinión europea no po- 
día ser más denigrante; creíaseles capaces de vender á Dios y á la 
cristiandad entera si encontraban comprador y respecto de la recon- 
quista de Granada, era creencia del Papa y bajo secreto así lo dijo á 
Vilanova para que lo comunicase sólo al Eey, que se había perdido 
entonces la ocasión de realizarla y se perdería en lo sucesivo por no 
ser posible que Don Juan no lo estorbase (1). Hablóse de enviar un es en tanta auctoritat e noblea com ell sap. E envia a pregar lo dit 
Rey darago que li degues acompanyar en esta missatgeria alcuna 
persona honrada de sa térra per (;o car lo negoci es comu entre amdos 
los Reys. On lo dit Rey... ordona de trametre lo dit Bn. de Fonollar a 
la sua sanctedat... suplicant humilment lo gran serviy de Deu e el 
bon estament de crestiandad e senyaladament de tota Espanya placía 
a la sua sanctedat benignament e favorable ohir e atorgar les peticions 
del dit Rey de Castella e otresi que li placía que les gracies que havia 
fetes e atorgades al dit Rey darago sobrel dit negoci romanguen en sa 
for<;a e en sa for(;a pus los fets de la guerra se proseguexen. 

It. sil Papa denegaua les peticions o contrastaua al dit fet en Bn de 
Fon'ollar replic e respona donant a entendre al pare sant lo gran dan 
e el gran perill que per aquests afers se poden seguir a tota Espanya e 
encara a tota la crestiandat per les rahons que moltes vegades li son 
estades dites (28 mayo 1310). (A Bernardo de Fonollar). vuy divendres 
auem ahut ardit cert per letres del Rey de Castella que pau es feta e 
fermada entrel dit Rey de Castella per si e per nos al dit Rey de Gra- 
nada a VII anys. Perqué... no ajats cura cañar en lo dit viatge e si per 
aventura en Johan NunCQ es aqui. . li digáis que vos avem manat que 
no anets (12 junio 1310. R. 336, f. 10). 

(1) EL Sitio de Almería en 1309, pág. 210. LA CORONA DE ARAGÓN Y CHANADA 489 

Legado, que asegurase la fidelidad y cooperación de todos, pero no se 
debió ver manera de lograr ese seguro, cuando el Legado no vino; es 
probable sin embargo, que se abandonaran los asuntos de la península 
como cosas de España, para madurar el plan de reducir por las ar- 
mas para la Iglesia católica el Imperio de Oriente y desde allí exten- 
derse hacia Jerusalem, utilizando los almogávares, terror ya de los 
gi legos. 

Quedáronse los reyes cristianos de España solos contra los moros (1). 
Jaime II abandonó aquella política reconquistadora, para meditar el 
modo de hacer efectivo su dominio sobre Córcega y Cerdefla, nominal- 
mente suyas desde la malhadada cesión de Bonifacio VIII. Fernan- 
do IV, prosiguió las negociacioes de paz, con Granada y se preparó á 
una nueva guerra con Aburrabe (2). 

En las negociaciones de paz, también persiguió la desgracia al mo- 
narca aragonés; era menos temible que el castellano y fuéronle negan- 
do los granadinos, cuanto le habían prometido ó retrasando su cum- (1) nos fago saber quel mió sennor estando sobre la Qerca de Al- 
gesíra auiendo mester de se acorrer para quitar las quitaciones a los 
caualleros et a los de las galeas oue le a enbiar las mias coronas et las 
mis joyas para que enpennassen. Et desto dio a don Almerico de Be- 
luy almirante de las vuestras galeras que estauan en el estrecho en 
pennos por la quitación de un mes algunas de las coronas et de las otras 
mis joyas (Envía dinero con Castelnou para desempeñarlas pero no fueron 
á Castilla hasta después de muerta D,^ Constanza, que las reclamó Santa 
Isabel). 

(2) Yo el Rey Don Ferrando mando a vos Don Guisbert vesconde 
de Castellnovo e mi almirante mayor que vos digades de mi Key 
daragon que de todo en todo cuydo la guerra del Rey de Gra- 
nada. E si por aventura ocaesciesse quel Rey de Granada quissies- 
se dar los castellos elo que ha prometido a mi e aquello que. pro- 
misso al Rey darago nos somos dentendimiento de aver pas con el 
Mas entendemos a faser guerra con ell Aborrabe porque mentio a nos 
e ell Rey daragon e avenios entendimiento que catemos la mar este 
verano el erno que viene porque vianda ni gente no pudiesse pas- 
sar en las partes que el Rey Aborrabe tiene daquen mar. E que al otro 
verano devamos cercar Algesira assi como en aquel escrito mió seella- 
do se contiene. E si el Rey de Granada non la defiende e no sempa- 
ra (?) dello (?) con Dios averemos (?) la muy ayna tomada. E si ell la 
guerra amparar ni deffender sera la guerra del Rey de Granada e de 
nos a culpa del dicho Rey de Granada. E nos hauremos levado del dicho 
Rey de Granada todos los castellos e aquello que nos ha de dar e ell 
rey daragon lo suyo e poremos nos mejor parar a la guerra. E porque 
siempre sea conoscido que yo dicho Rey Don Ferrando mande a vos 
Don Guisberto que estas palabras que son en este escripto escritas di- 
xiessedes al Rey darago escrivi mió nombre de mi mano. — yo el Rey 
Don Ferrando.— (Autógrafo), 490 A. GIMÉNEZ SOLER 

plimiento. Temiendo ser burlado envió á Sevilla, Pedro Garcés de 
Castellón ;'i exigir que los rehenes de los moros, tanto respondieran de 
lo prometido á él como de lo prometido al rey de Castilla (1), pero 
Castellón ó poco hábil ó débil, no logró ese reconocimiento y pa- 
só por todo cuanto le propusieron en la Corte castellana, aceptando 
cuarenta mil doblas de indemnización y tres mil de parias, en vez de 
las sesenta y cinco mil y sexta parte de las parias del rey de Castilla, 
prometidas por Abulolá. Convenido esto, se vino á Cataluña con Uie 
go Carcía, castellano, y en el camino encontróse con Juan del Gay, 
nuevo emisario de Jaime II; enviado á toda prisa para deshacer la 
mala obra del primero; conferenciaron secretamente los dos embaja- 
dores; del Gay leyó á Garcés las instrucciones, que él llevaba, y una 
fuerte reprensión para el otro y cada cual siguió su camino: del Gay 
á Sevilla y (irarcés hacia Cataluña (2). Del Gay se presentó á Fernán • (1) diga (Pero Garces de Castellón) en como ya sabe que quando Don 
Pero Boyl firmo la paz que se fizo entre el e el Rey de Granada requi- 
rió que los ostatges se tuviessen también por el Rey darago entro que 
le compliessen la quantidat que dar le deve. E assi como ellos non 
ayan complido ninguna cosa al dicho Rey darago como quiere que dil 
zen que lo faran ruega e requiere que los dichos ostages no sean suel- 
tos tro tanto quel Rey darago le faya saber quel han complido (R. 335, 
f. 349, V.) 

(2) Al. . Rey de Arago.., Johan del Gay... Senyor la vuestra nier 
ce fue e toviestes por bien que j^o viniese al Rey de Castiella e con Pe- 
ro Garcez de Castellón ensemble faulassemos con el dicho Rey de 
Castiella y con el Rey de Granada e con los de su consejo... et senyor 
yo viniendo a Sevilla en un lugar cerca de villa real encontreme con 
Diego Garcia de Toledo e con el dicho Pero Garcez e muyt secreta- 
ment e de cabal faule con el dicho Pero Garcez e mostrel la repren- 
sión que se contenia en la vuestra información sobrel fecho de las pa- 
rias e de las otras cosas que entramos deviamos fazer e lió toda la in- 
formación e dil la vuestra carta quel embiavades en como me credies- 
se de la vuestra part en ra^on de los dichos fechos E el dixome quel 
fecho aquesti de la paz lexava otorgado e firmado con el Rey de Cas- 
tiella que vos diesse el Rey de Granada quaranta mil doblas e tres mil 'J, 
doblas cada anno por las parias e aun que cuydava que faria cumplir 
las parias a quatro mil doblas que las pagasse el rey de Granada por 
sus tercias e que aquesto fincava firmado asi. Et que sobre esta ra<;on 
avia travado muyt afincadamente el Rey de Castiella con el dicho Pe- 
ro Garcez que viniese a vos con Diego Garcia ensemble. Et yo sobres- 
to leyl toda la información e mostrel la carta de procuración e la car- 
ta de la paz e todas las otras cosas que yo entendí que cabien de desir 
sobre esti fecho e todas las otras cosas que de vuestra parte deviemos 
desir al Rey de Castiella e al Rey de Granada e en como le trayemos 
la carta vuestra de la firma de la paz e como el Rey de Granada nos 
devia dar otra tal reellada con su seello mayor e que se contenesse y LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 491 

do IV, le habló de sus pretensiones^ que no eran otras que conseguir 
las sesenta y cinco mil doblas y la sexta parte de las parias; que los 
rehenes de Granada tanto respondieran de esto como de lo del rey de 
Castilla y que en la paz se pusiera una cláusula, haciendo extensivos 
sus beneficios al rey de Mallorca. El de Castilla vino en seguida en 
conceder la sexta parte de las parias, seguro como estaba de que muy 
pronto serían meramente nominales, pero en lo de las doblas se mos- 
tró más reacio, arguyendo que de las cuarenta mil, que debía reci- 
bir el rey de Aragón, él pagaba treinta mil y sólo diez mil proce- 
dían de Granada. El enviado aragonés replicó que se había convenido 
que fuesen sesenta y cinco mil las que á Jaime II se debían entregar 
y á lo escrito se atenía (1). En tanto se presentó en Sevilla, Mahomad la clausula del Rey de Mayorcas. Et yo dixe al dicho Pero Garcez que 
no me parecía que el divise venir a vos que para esta fecho yo traya 
cartas e recabdo muyt cumplidament mas que amos ensemble punna- 
seinos sotilnient qaanto mas podiessemos que vos fuessen complidas 
las .LX. V. mil doblas segunt el atorgamiento que el honrado don Os- 
mel Abenboluli por part del Rey de Granada avia puesto con el hon- 
rado ca vallero vuestro que vos darie luego. Et si el Rey de Castiella 
se quería plevir de algo destas doblas que lo fiziemos segunt la infor- 
mación. Et ultra desto que aviessedes la seysena part de las parias. 
Et el dicho Pero Garcez dixo que non se tornarie mas que yo que fin- 
casse en villarreal e ell que venria a vos con Diago García a fazer vos 
saber esto como fincava que elli otorgado avia al Rey de Castiella de 
venir con don Diago García. Et yo senyor dixli que fincaría e acorde- 
me de lo que vos e la senyora Reyna e vuestro consejo tractastes 
quando en vuestra presencia me dieron la información... et por esta 
ratjon no me so detenido en Villarreal mas vame pura Sevilia a mos- 
trar al Rey de Castiella bellament el fecho... no dando a entender al 
Rey de Castiella que yo me havia encontrado con Diago García e con 
Pero Garcez ni avía faullado con ellos. Et sí el Rey de Castiella me 
díziese en como era fincado e otorgado el fecho e que yo atendiese tro 
a que tornasse don Diago García y Pero Garces yo fincasse e non ator- 
gase ninguna cosa tro a que haia vuestro mandamiento. Et como quie- 
ra que la costa e la carestía es muyt grant en Sevilia atrevime a la 
vuestra merce... quel mi atender es bueno alia en Sevilla... portal que 
si el Rey de Granada enviasse mandaderos al Rey de Castiella a fa- 
blar sobre estos fechos e mudamientos y acaheciessen <jue enviaban a 
Pero Garcez por que no lo sinties yo seyendo allí podre los sentir so- 
tilment e fazer lo saber a vos con tiempo sí tales cosas y acaeciessen. 
e por estas racjones fue mi voluntad de yr a Sevilla. . que cinco días es 
mas lueñe de llegar el mandadero que me enviaredes que viníesse a 
mí a Villarreal o a Sevilla... fecha XV días de julio. 

(1) Al Rey daragon... Johan del Gay... fago vos saber que a Sevi- 
lla e faule con el Rey de Castiella... seyendo en la faula la Reyna e do- 
ña Vatai;a,. e dia al Rey... lodo aquello que vos me mandastes... en 492 A. GIMÉNEZ SOLER 

Ramiro con una suma de doblas que algunos hacían subir á ochenta 
mil y oíros rebajaban & mucho menos; Fernando IV recibió las doblas 
y soltó los rehenes; del Gay preguntó al moro, si do lo que había traí- ra^on de las LXV mil doblas qucl Rey de Granada avia puesto de vos 
dar et en como vos no aviades menguado en ninguna cosa. Otrosí le 
mostré el fecho de las seysenas part que vos devedes aver de las 
parias segunt de las posturas... e quel logavadcs que si oviesse algu- 
nos enantamientos de paz entre vos scnyor e el rey Aborrabe quel ro- 
gavades que se acordasse que vos cntendedes aver e recobrar del di- 
cho Rey Aborrabe todo aquello que vos es tenido segunt las posturas 
que ovo con vos las quales no vos fueron complidas. Et el Rey de Cas- 
tella dixome a esto que assi avia menguado el Rey Aborrabe a el en 
lo que con el avia puesto e que luego entiende fazer guerra contra el 
por mar e por tierra los consejos e va a cercar un lugar quel diz 

en (Templ ) ur que es a tres leguas de Aljazira. Et también le mostré 
quel Re\' de Maiorcas vuestro tio que tenia el regno por vos que se 
entendiesse en la paz que vos el rey de Castella aviades con el Rey de 
Granada... Et respondióme al fecho de las LXV mil doblas que el avia 
puesto con Pero Garces que vos dicsse XL mil doblas e que se quería 
plevir de vos de las XXV mil doblas et dizie en su verdat que destas 
XL mil que el Rey de Castella pag-ava de suyo les XXX mil e el Rey 
de Granada las X mil. Et quanto a lo de las parias quel plazíe que 
ovíessedes la seysena part et que se obligasse el Rey de Granada. Et 
sobrel fecho de las XXV mil doblas que el se plevie e de lo que dizie 
que pagava de suyo en las XL mil doblas ovi muchas raciones con el 
diziendole en come no vos devia ser menguada ninguna cosa a vos de 
las LXV mil doblas pues el Rey de Granada avia puesto de las vos 
dar e las rehenes quel Rey de Castella tenie también por esto co- 
mo por lo quel Rey de Granada devie complir a el e aun que no ca- 
bía honra al Rey de Castiella de pagar a vos por el Rey de Granada 
lo que avia puesto de vos dar que pues la postura era assi e rahenas 
tenia por esto la condición se devía mejorar e no empeorar. . Et senyor 
sabet quel primer dia dagost vino Mahomad remiro mandadero del 
Rey de Granada a Sevilla e adu.\o cartas al Rey de Castiella en como 
le havian entregado Quesada e Avenmar e aduxo le las doblas quel 
Rey de Granada le devia dar mas no puc saber quantas fueron que los 
unos me dirían ochenta mil e los otros dirían que menos, e el Rej^de 
Castiella soltó luego los rehenes que tenía e salieron de Sevilla que se 
fueron para Sevilla quatro días andados dagost. Et yo faule con Maho- 
mad Remiro e dixli que en aquellas doblas que avía traydo al Rej' de 
Castiella si avian traydo las que vos senyor devíades aver. Et el dixo- 
me quel Rey de Castiella las avia a pagar quel Rej- de Granada no 
avia a dar ninguna cosa e aun que asi era la postura et aquel Mahoma 
a Remiro dixome que avia dicho el Rey de Castiella que el se quería 
recibirlas parias del Rey de Granada e fazer obligación a vlS de la 
seysena part de las parias. Et yo sabido aquesto faule con el Rey de 
Castiella present donaVata^a e don Gisbert de Castelnou su almiran- LA CORONA DE ARAGÓN Y GRANADA 493 

do debía satisfacerse al rey de Aragón y el moro dijo, que su rey no 
tenía nada más que dar á nadie; quejóse á Fernando IV, le pidió car- 
tas para el rey de Granada á fin de que éste se obligase á dar al de 
Aragón la sexta parte de parias é incluyese en la paz al de Mallorca; 
Fernando IV dilató dar respuesta hasta el regreso de Garcés de Caste- 
llón y Diego García y del Gay no fué A Granada ni volvió á Cataluña. 
Y como en la Alhambra era esperado alguien que fuese á ratificar 
la paz con Aragón, Nasar escribió á Jaime II muy extrañado de la 
permanencia de Juan del Gay en Sevilla y de que no se le hubiese 
presentado (1); Nasar se refería al tratado hecho entre Fernando IV, te e dixli que pues que las doblas le avia traydo que me diese aquellas 
doblas que vos deviades aver e que diese sus cartas para el Rey de 
Granada que fiziesse obligación de la seysena part de las parias que vos 
pagase por los tercios del anyo e otrosí que diese su carta como endelo 
absolvía et que en la paz se conteniesse el Rey de Maiorcas e sus gen- 
tes e su tierra e el Rey de Granada diesse su carta con su seello por 
raQon de la paz segunt la tenor de la vuestra. Et el Rey de Castiella 
dixome que no se podia fazer ninguna cosa tro a que a viniesse Diago 
García que era venido a vos. 

(1) Al... Rey de Arago... el Rey de Granada., cert que sien añades 
e vengudes moltes cartes en raho deis tractaments e nos e sabet 
que vesem e confermam ab lo poderos don Ferrando Rej' de Castiella 
hon com sia cosa que nos quen viassem don Mahumet e conseler 

mayor nostre e Xibilia al poderos don Ferrando Rey de Castella 
e per fermar les paus ordenades e posades entra el e nos e demon- 

tre quel dit don Mahumet apenelayg era en xibilia siy era lonrat en 
P. Garces missatger vostre e ordenaren en presencia del poderos Rey 
de Castella que de pressent quel dit en Pere Garces fos tornat a vos 
que el ho altre missatge vostre que dages venir asi a nos per fermar 
les paus els tractaments qui son hordenades enfra vos e nos e nos que 
ly daviam fer compliment asy de tot so que promes vos ajam de fer e 
encara depuys o yus avem tramesa I nostra carta per Miquel Martini e 
per Mahumet Abenalhayg de Crivilen vasals vostres daquesta raho 
matexa que tota vegada que vostre missatge venga a nos per fermar 
nos les paus damuntdites que nos que li farem compliment de tot qo 
queus ayam promes de fer e axi sepats de sert que som aparelats de 
fer e de cumplir encara Rey siy avem entes quel honrat Johan 

Gay missatge vostre que era en Xibilia que devia venir asy a nos per 
les coses damuntdites ara Rey sy veem que el ni altra nons ve de part 
vostre axi com es estat ordenat de la qual cosa no se maravelam 
hon vospregam que si vos avets en volentat de complir les coses da- 
muntdites quens ho fassats a saber e si altres coses aviats en volentat 
per aquexa raho matexa vos pregam quens ho fassats a saber. E sobra 
aquesta raho enviam vos aquest mercader per nom Jacme Samarina e 
aquest nostre hom lo qual cregats de tot so quel vos dirá pernos de 
bocha so es lo dit Jacme Samarina. Dada en Granada dilums XXIIII 494 A. GIMÉNEZ SOLER 

Mahomad Ahenalhayí? y Pedro Garc<';s de Ca stellón y se mostraba dis- 
puesto á cumplir lo contenido en él, ignorando ó aparentando ignorar 
que no era del agrado del rey de Aragón. 

No por esto se movió del Gay de Sevilla, m/is para dar satisfacción 
al granadino, lleváronle una carta de Pedro Martínez, un vecino de 
Elche, y un moro vasallo del arráez de Crevi