Skip to main content

Full text of "Botanicum Monspeliense, sive plantarum circa Monspelium nascentium index ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A pubHc domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . com/ 
UNIVERSITEITSBIB 
onnnnnnnifeHK. dbyGooglc : /1 M* )^ 
HM^Jt* A^fJi C 
Digitized by LjOOQ lC ..., . ..i:.ii . . - J i Ai >^o J Digitized by VjOOQ lC dbyGoogle c^^ .>fvi v-9i-- BOTANICVM 

MONSPELIENSE > Digitized by VjOOQIC fU.^i#<^v> 


fi'^ Digitizedby VjO(i)QlC " BOTANICVM"^^^ 

MONSPELIENSE* 

SIVE FLjiNi:ARVM 

Circa MonfptltMn nafcentium 
I N D E X. 

In quo PlantarumNoMiNA meliora feliguntur : 
LocA, in quibus Plantx fpont^ adolefcunt, 
tum l prioribus Botanicis « tum ab Autho- 
re obfervata indicantur : & prsecipuas 
FACUI.TATES traduntur. 

\^idmtut Itariatum PlantammVBSCiaVTlOiilS 
ET ICONES. 

Cum Afpendxce qu« Plantas de.novo 
repertas continec, & errata emendat. 

Auihorc Petro Magnol , Dodorc 
Medico Monfpelienn. MONSPELri, 

Ex Oificina DAMiEtis Fech. 

Jhipenjis 

Pauiz Masrst Bibliopol» Monfpelicnlt». 
M, DC. LXXXVh 

um Superiorum Permiflfoj_^ — - Digitized by VjOCJQIC .K-..^. 

PRiEFATiO. 

sVm plantarutii famitia me- 

||dicamentorum materixpo- 

jtiflimam partero fuppedi- 

. tet , earum cognitioneni 

Medico apprimeneceflariam efle pu- 

tamus i quamvis enim rcmedia nori 

paucaex animalibus parentur, qua: 

ccrte egregia sutj&quibus citra dani- 

num Mcdicina carere nequit : nimia 

tamen jplerumqj cfl:eorumcum cor- 

pore nbftroaffinitas> quamutmedi- 

camentorum vice fungi poflintrCbn- 

tra vero metalla & niineralia ,cbrpus 

fioftrum , icujus naturS niultuni ab- 

horrent , vehementiiis exagitant , ei^ 

9Ue labem inferre apta nata funt , li- 

cpt etiam hajc ipfa pbftquam ignis 

ope domita funt > & ^ fblerti artifice 

probe tradata , rcmedia nonnulla 
*^ i iij 

Digitized by VjOOQ lC TRJEVATIO. 
prsbe^ni admodutnfiri:ru^^>x]uaeque 
modo caut^ adminiiibcnau: > Inter- 
dcim ea prxfliare valenc i^uae vix ab 
aliis expe<^are liceat. Intcx Ba^c ejx- 
trtma) piantse tHediumlocumobti- 
nere videocut » n^c e^im^ta picil^ ac 
animaiijltn^ Earte.s. iit _cqr^r;s noftri 
alimentum tacefTunt » ^ciliils tamen 
abeo fiibiguntur^ qua^m metalla^ 
raineralia ^qux nobis inika yiircus vix 
ac ne yix qui^m>, nifi admbcfijni fe- 
vitcr attingere >muh;6 mim^s immu- 
tarc > ac vincei-e poteft* 

Incerca plurimi contendunt cas 
tantuni fcicu nece^rias cHe , qu;£ 
paffiin in Oiiicinisreceptx fimt) cas^- 
ceras yer6 quarum longe major eft 
mimerus , vcluc iitutiles abiiciunr> 
eofque non levis impriidentix reos 
cflTe putant > qui harum cognitioncm 
diligentius excokint. Sed qnis annc 
affirmare plantas itlas > quaemini^s 
uTuales funt y nullis virtutibus e£k 
prjedicas \ ego fan^ induci non pof- 
ium ut credam , in tanto numero ea|| 
foltim bonas cfTc quibus vulg6 uti- 
tnur , & quarum plurima; ab e^teris 

Digitized by VjOOQ lC TRjBKATia 
s<|ianii>qs|i»iint(ii;y qaa&lkax.ithiii 

pM ^fuae morbos iaaart \Balcant ydm 
ittia3^iKea<i^ii^n9 &ivolu^a€0fniru 
iecviufif^y liberali^iso^ ptriBtumiat j; lih 
benii^s ifi anitmim> indtixer itiii^ incer 
pbottfs quae proviUdjmis h^tbeotuf^ 
^p^dfbtisconcukamurV mulca&ref 
fMiCft^ifiinquibusvirttites eximias 
tacQfi& cotnperietur : Hoc ai»em nojn 
tefner^ <^60fnuis > (luandoqmdem 
etfafS»lK)'& aet^oplanc^ vtqn pttre^icHt 
tafH>0tnt i^etianynoOirates feUci«er 
dc riiinnicii.^uin aegrorutn leMamHit 
fiifirpitri c^perunc y qv&t- priik vel 
igiiotJeer<inc^7eI pro i<niitiliDi»habe- 
^Qcur i> ut im^ taceaiw quarami vir'' 
(utes fKW cmcentnendaiS propri^ ex- 
periemi^ didicimas. 
• Plantafrut» tttifitat& fic vivK)i(Uci> 
multo t^nibore ad e^s medixsicritcr 
€og4)oi[cenoa$opus eite concedinuts, 
iic tanien ut qoemlibct min^s deli' 
^£um i ■ modd negotia fua leOih dii> 
ifidat, miie ftBdio^aliiqae graviori- 
!)u$- quihus ifigenfutn alHdu^ inten* 
tumeiie-nequi€>ru$c^e pofTe creda* 

i iiij 

Digitized by VjOOQ lC VKJETATIO: 
imus. Non decet etiam plancaruni 
cultorem labores detre(3:are, cjuos ad 
ipfas in locis natalibus inviiendas 
oportet fufcipere ^ dulces enim ifti 
labores mercedem adjunwtam ha- 
bent) nec enim fempercirca fcedas 
paludes oberramus , aut fbles xftivos 
patimur ; ied interdum etiam amoe-« 
niilima loca luftrantes 9 umbram 8£ 
firigus capimus* Prscipua tamenvo« 
luptas qu^ fruuntur plantarum ama»' 
tores > ex ipfarum contemplatione 
nalcitur ; vix enim dici poteu > qu^ 
fuavefitinagrisambulanti, aut ibii 
dem verfanti^plantarumfere omniunt 
duxfeieocidisoHerunt 3 nomina 8c 
K>rmasmemini(Ie> & multarum vir~ 
tutes peripe^as habere : necnuniis- 
jucundumeft, igaotasanteaquaeren* 
tem iQvenire , quibus invcftigandi^ 
dum intentus eft animus fciendi fem^* 
per cupidus> laborum oblivifcitur, 8£ 
curas quibus mifer^ diftrahi {blet> 
procul abjicit : huc accedit qu5d cu- 
riofusnatuneinda^ator ex diligenti 
plantarum infpec^ione innumera col-i 
iigere poilit^quaead caufas recum na- 

Digitized by VjOOQ lC turalium eruehdas> haud mcdiocmei 
inferviant ; ade6que non veremur af. 
firmare plantarum copnitionem quai 
ad hiftoriam naturalem pertinet s 
etiam utilitate quam multam habet 
{epofita, perfcdignameflecui Phi- 
iofophusanimumapplicarc nongra- 
vetur. 

Nihilominusut pateat nos ifta can- 
did^ & fine praejudicio (cripfiflejpra?- 
cipuas difHcuItates qux^ nos in ad- 
difcendis plantis tamdii^ morantur, 
apert^ declarabimus. Enimvero in- 
^ens & inexhauftus earum numerus 
Qsph do<^iores e6 adegit ut ignoran* 
ciamfateri coadii fint : non enim tan- 
tumcognofcendaefiint, quae fppmh 
in agris noftris nafcuntur , fed iUae 
etiam quas ab exteris rcgionibus de- 
latas in hortis diligenter colimus j 
ejus magnitudinem ut meliils aflequi 
poflis , vide quam niultas in agro 
Monfpelicnfi hadenus obfcrvare li- 
cuit. DifHcultatem npn parumauaet 
nimia plantarum afBnitas ; niuTtaS: 
cnim funt quxin fqliis , floribus , & 
feminibus tantam habcnt cum alii^ 

Digitized by VjOOQ lC fiainttadincm, ut inde opta^confudo, 
plurimos in errorem induxeriE , & 
ociilatioribus aliouando iini>onac. 
C^ts tamen di^Bc^itates vet mulcum 
imminutaS) vel omnind fublatasnon 
crederet pofttot voIumiRa<<^uxdi- 
verfis tempocibu$ hac de re icripra 
funt; contritamen fadun^eft ut no^ 
va: difficultates inde exortx (m i icar 
que permultae plantaei nominantur 4 
Crateva5Diofcoride,Tbeophrafto,& 
PIinio,qaas nondum ^nofcere t)0- 
raimus , quia nimirum veteres illi 
plancarum indagatores earunide(cri- 
pciones, vel nuHasomnind} veln)an> 
cas reUqucrunt.Iam circiter feculum 
clapfum eft,exqud pla^arum co*ni- 
tio, anteik ob(cura & ncgleda ii(u- 
ftrari coepit j .multi igitUPv db^ifrimi 
Virihuicoperi ictotos addi«erunt,& 
longis itineribus fufceptis, ne c Iabo> 
ribus nec fumptibus peptrcecunt ut 
plancas invi(erent,de quibus tot prac- 
clara fcriplferunt volumina , ut vix 
Ulla fcientia tam brevi temporis (pa- 
tio diligentiiis exculta (it ; non po- 
tuit tamen ad fiimmam perfedtionem 

Digitized by VjOOQ lC fr:sfatio, 

^na fiibit6dccluci, auinadhuc in cor 
rum fcritttis aliqua acfidcrcntur > ubi 
plurcs dherfx plantae proptcr affini- 
tateoi , & dcrcciptibnum «> aliis tra- 
ditarum brcvitatcm, aliquando con- 
funduntur^ contr^ vcrd quia pro di- 
vcrfitatc locorum cjiMBdain variarc 
iolcnt , carum fpccicsmuitiplicat« 
iunt. Pluriniiumtamcncorumlabo- 
ribus nos dcbcre fetcndum cft , fine 
quibus in tcnebris adhuc jaccitt 
plancarum cognitio ; ncc miniisdc- 
bcbimus dodliflimis Botanicis qui in 
variisEuropsepartibusad idemopus 
ai^cndum,& illuftrandom dcfudant; 
avidequc expe^ntas plantarum hi- 
ftoriam^cai concinnandJB Rcgia Aca- 
demia jamdudum incumbit : In hac 
cnim^ proutaccepimus, figuraecle- 
^antiflimaB variam plantarum accre- 
tioriemdemonftrabunt, vcterum& 
rccentiorum rtomina cum intcgra 
defcriptione apponen^ur , Iocus,cul- 
tura, aliiquc curiofa doccbuntur; 
imi^rimis autcm virtutes penitiji^ in- 
qairentur quam antehac ab ullo ia- 
dum eft.Qii4ntum autcm fore exiftj- 

Digitized by VjOOQIC PRJSFATia, 
tnamiis opus illud cui perfkrcndo St 
adornandomanum admovetGlariffii 
aius Vir Dom. MARCHANXjcujusexi- 
miam quam in plantis habet ibler- 
tiam omncs norunt; Cum igitur ab 
aliistam.^rahdia expe(^emus, quo 
impulfu opuTcuIum hoc ediderimus> 
paucisaperire cbnvcnit : hocautem 
amicorum inftigationc pra^cipu^ fa- 
<9;um eftjhi enim exiftiniantes le mut- 
tum co juvari pofle in cognofccndis 
& ioveniendis plantis^quibus mulcum 
deledantur^me adco enixe r6garunt> 
ut tandem corum precibu& vi<ftusj 
illud in luceni proaire palSis fim , 
quod eo libentius fcci y quia ratus 
lum mc eademoperai noh Icviter ad- 
juturum Studio{os,qui^ longinquis 
regionibus ad Mcdicinse Scholani 
qu£E a pluribus fcculis in hae Vrbe 
fiorct, frequentes confluunt ; ali6f^ 
que etiam pesegrinos quos cadcm 
voluptas tenet. Quapropter hic nort 
recenfeo plantas quas Gcbenna & 
Pyrensei raontcs aiunt, quamvis hx 
nobis invife non fint , ncc cas etiam 
quas in Gallo-Provineia> & infulis 

Digitized by VjOOQ lC vicino littori adjacentibus obferva- 
vimus, hoc eni^ab inftituti noftri 
rationc alienumi' eflet , fcd eiscon- 
tentus fumquse inagroNIonipelien- 
ii , & (juibiuciam locis parum ab co. 
diftantibus reperiuntur , hxc eninj 
loea qu3EiIlullri(fimorum;Virorum 
Clufij 5 Lobclij , uttiufcjufe Bauhini, 
alionimque maghi nominis Viro^um 
pcrc^rinationibus , & icriptisccle- 
jbriatadaiiiint , fatis amplam mate- 
rram nobi^praebucruBft.In hoc igitur 
tentamihe plamarum nomiha qiia^ 
apud Authorcs varia occurrunt» fk>ni 
pmnia quidem, (ed qux magis appa- 
iita videbantur , fclegimus , caquc 
praefertim quas jdint velut compcn- 
diofasplantarumdefcriptiones. Loca 
patriis nominibus notata , qulm ac- 
curate fieri potuit defignavimus , & 
virtuccslevitcrattigimus ; quxdam 
ctiam planta; quas nufquam apud Au- 
thores ofrendcrc licuit, a nobis no- 
minata:& defcriptxfunt, eifquc fi- 
guras appingi curavimus. Denique 
non paucos Authorum lapfus obfer- 
vamus, plurefque nocare inprompta 

Digitized by VjOOQ lC ^ erat > (i operis ratio permi(i{&t. N6>- 
lumus tamen eorum &mam obfcura- 
re,Biulti6que miniis verbbi contumer 
liofiseos ucerare,quod Bicihus eSkt 
generosii indole prorsiisincUgnufla, 
ci^ nemoltt qui fe abomriierrors 
iminunem e0e gloriari poffit ^ quari 
ve^ementer r<^amus, t& crrata ndb- 
Qra e«i4cm aequaQimitate reprelien* 
dantuc, qui <ios erga alios uii ifiimus : 
qu6d, (t ua contii^at , & laborem 
no^trum profixtBle iiitell^aimus y nos 
ejus noa poenitebit » U ^rt^his ma^ 
jora^peo juvamie, ao^icabimtir. > dbyGoogle Authorum in hoc Oj)cre 

B. Ph y T o p. Cdjparid iauhini Phyffimx:, 
Caui ^iMehimi C$mermf fialrtm ^dkm. 

C.B. Thb A T. Bo T. Cafiaris Bauhim Tb^a^ 
tri Botanici libtr primm^ ■'• 

CLVs.Cva.PosT. eiufiturMjmHsfofim^ 

CoL. Fahius Columna. 

CoRN- lacobi Cornuti flmhmtm Ctmadtnr' 

Diosc. Diofi^rid^f, 
DoD. Dodonsu^Pfmftadtf. 
EYST.HortHr£yfietunfisi 
VycHS.FHfihfirhi^i^.:r 
Gal. Galenus. . k 
Ger. Gerardui. 
Ges. Gefnerus. 

Hort.Rbg.Bles. AvcT. Hortus Rerius 
BUfenfis auaus a D.Morifon. 

Hort-Reg.Paris. Hortus Repus Pari* 
penf^. 

' « li /(?4»;^i/ 2?4M&m Ai/?<in4 flantarmn. 

Digitized by VjOOQ lC , Lacvn* Lacuna. 

' LoB.inA0- LoMini in Adverfarik. Fid^ 

Lob*Obs. Lobelij Obfervatioftes. 

LoB.Ic- Lobelij Jcoftes^ 

LoB. Ui vsTR. LobelijfiiYfiumUHfiraiio'^ 
lf€/ ^ Gvit*Hovv. 

LvGD. Hifiori^^flanParnm generalis Jju^ 
^enfis. . 

M A T TH. Mattl^olus in Diofcoridem. 

- MoRis. JPratudia Botanica^ & flantarum 
mmbelliferarum dijiributio nova Roberti M^* 
-rifin. 

Park. Farkinfonus., 

VAyt.Bocc^lcbnes^ & defifriptiones panlr 
iarum a J^aulo Soccone. . v , 

PiN^ C^^arii BAuhlni finax Theatri Botaim^ 
fpici. 

- PxiN- JPlinim 

Po N. loannis Pona defiriftio montis Baldi. 

JLiv Riverij praxismedica. 

'Ro n V ' Rondehiiusdepifiibus^ 

Tab. Tabernamontani icones^ 

TnXL.ThalijfylvaHercynia,^ 

Theoph. Tneophraftus, . 

Trac* HieronymHs Tra^us* Digitized by VjOOQIC 
INDEX PLANTAkt^M 

CtrcA Monf^eUum najctntium. 
jlBsiNTHivM feriphium Gallicum 
PiN. cetiui-foliuin marinum Narbo* 
nenfe I; B; «qubd fethine {>r2egnans 
menfe Augufto circa mate Monfpe- 
ij viditrcoca ora noftra marjtimahanc Abfinuuj 
Tpeciem uberrim^ nutriti vulg6 dH^en marin. 
Figura L B- bona eft^ figura Abfintlii} fcripbij 
PoDeft Abiln^hij tenui-folij Auftriaci Cl vs. 
AbnnthiUm Ponticum MATtH-quodaMedi- 
^is vfurpatur » propter minorem quem habec 
amarorem j & propter odoris fuavitatem y cale- 
hck primo ordine ^ ficcac fecundoj multbs hy- 
dropicbs eofq*, fere defperatos opiata Abfinthij 
curatos gloriatur M a t t h. VentricuU amicum» 
Vermium autem inimicum .omnes fciunt \ aqua 
diftillata manc jejuno ventriculo ad cochlearia 
duo exhibita appetentiam excitat. Iftud mariti- 
mum calidius eiie ^ odor >. & natalis locus fatis 
indicant^ ex quo fal Abfihthij h, plurimis confi- 
citur. 

AcAciA trifolia Pin. Afpalathus fecunda 
trifolia L B« copiose reperitur in fterilibus locis^ 

■' * :; ^. A 

' S " ■ '■ Digitizedby VjOOQIC i Index PUntMftim 

JS^:Liers,\mt3. viamrcgiam^Maio &Ii)iniomen^ 
ifibuscUm flore : quamuis aucem has^ oA6.cir«* 
\citer Icucis k Monfpelio diftet , propter ele- 
gai)dam ianoftrocacaiogo adden^am putarir 
xnus » ut illic Curioii invenire £aciii^s poflint. 

AcA^MTKivM Mattm. %ina ^^ ^ 
mentQfa btifolia fylveftris P i n* Monfpdi) ob* 
fervavit 1. B. quod iroportune quotannis pro- 
pinquiores agri Sc fiiiveta Vrbi circumponta 
producunt. Calid2B.& iiccx naturac cenietur: 
^'amus dd Acanthio quddiedttulibuscarduis 
(Hcit Trag. (eft ehim vere cardttns) radices Sc 
femina prflBctpue veiieiiis adverfari ; deco&umi 
radieum & folioruni poCQftl > ad opifthototiofi 
eonimehdat Diosc. 

A c A N T iri T M Hlyricum A 6 .Spma lomei** 
lofa altera fpinofiot Pin. in afperi^ ickxc^ii 
fapri Caftromnovum, vHlg6ci/?W/(^iriofkur-, 
8c in yia quS itur ad YUlaftniov4m,V%i%i r*lle* 
ittfw,vfqt!d ad ftagnum Magalwae Vdcimimi 
circa pagum Peranls di&um^ mukif^iid ficcio- 
ribus locis tirca Salenovam atftate ftoretEsdfiem 
^um prajcedemi vires obtin^re verifiitiife^. 

Ac Ai^ T M V s fativus^ P i N.&ranca vrfifta Ita-» 
forwm Tkag. abund^e dick I. Bf. Memfpel.) 
in hortiy, & in quibnfdam mums ubi florencem 
vidit meirfibus ApriK > Maio , & lunie: lAtet 
eli veta MonfpeKeiT<tbus mccAiis proxima fponf (Jf 
rantutti provenientem , fbo ofhn tctnpore ^ttSi 
exeunti iEgidi4 pprti,vulgu Pile fair^tGiUs^in^ 
ter fontem fi? rivulum wope mnr^ aftnotave- 
raeLofr. i^ Ad. ybi coUigebwinc Pbarmaco^ksst 

■ Digitizedby-VjOOQlC ttrc0 Aiimj^ei. ni^faHth % 

|H>o eneimium 4ec94tioni|>u$(eft eniinek emoU 
Ucf%9Mi|> ds^) lam faiprtis hGU fui( indig«na| 
Ip^Hifr ten)f€i:i«m ip Widi $c frigidi quaA medio 
cpnfii^e 4o<:et Do^« tn^nunarum itiflansma^ 
liQniiHi$ fHfnaic voli$« 

. A^ B ^i ipajor D<> d. nia}u$ ^ multis (al^ pla^ 
f flimis K 9« ia dedivibtil urobcofis tnontiis Qifou* 
1449^ m^ ip(as cupe^ emecgic : Qui de Aceris; 
Viccacibus loquqncurj in hepacis doloribus fclici 
cum fuccelTu applicari poft Pl i n* ceftancur. 

Ac I fi cafi^peftc^ Sc minus P i n . in fyl va V a- 
lena orjwri ^iitqr a4 pagum f^ioU di^ums yi^ 
dimus ^ift^ vlcra ppncem » dt faint Um de f7- 
^>fluvium fequendo ad dexceram > in pracis 
fub fttogni$ rupibus (iti& 

AcEBL Monrpe^Tulanum L vgd- & L B- cri<« 
fblia S X N^ M^ rupibus ad Isevam Caftciiiovi po^ 
ficis jutc^ Ledikn ^oinem fcfHus vidimus ; ide^ 
Moiupeftujanum vocac Lvoo. qu6d in fylva 
Mon(p?lien(i Kdtna nuncupacft (in qua paflim 
repericur) provcnjlai* 

A c fi T o s A ar ven^s laneeolata Vm^ mnoi 
M A T T H. abunde crefcic in luco Gramuncio j it 
$liis locis inculcis Maio Ac lunio m^^bus ciim 
flore* Frigida& (icca fecundo otdine ftacuicur: 
bilem refrigerax Sc ai;cenuaeti idcirc6 iiepacis ca« 
loieih cemperat > biliofis 8c peftiiencibus febri^ 
businedecu|:> acidior eft hasc aliis^ quareaddic 
Lvcn. In medicos.uius^lufquam c«cerae c& 
ei^eciia • vulgA Agttttt ^mva^. 

AcfiTosA iMceolac^ «nguftifoli^ PiK* 
minimp pritnaT a a* eam cum cauUcuUs^er cer-s 
twn fpariis dcfcribk C* jL In Proir^ <4e^r«i4 

A ij 

Digitized by VjOOQ lC 4 * Index^Ptanufnm '\ 

pefitctti vocat , ftoftira veri notiiepit t eafldttS 
cum fupieridn plurimi arbitrantur ^ quod aa Te" 
nim fit dubius hanreo y cam utramque plantam 
iri* horkulo nondum eoluerim : iBua foium di- 
cam » qu6d iftam in herbidis facomm margini^ 
i>ui intra lucum Graintuntiiim (itis * prope ca- 
fteUnflnlnveni ; in* hutnidiori & pinguiori folo 
Mak^ttitofe cum flore , qu± parvitate & tenuf-* 
«ite tiantjm^a fuperiore diftab^j- ut diver(am ar<^ 
birfatus fuerim. 

AcETos A rotundifolui bortenfis Pi <^,Oxa- 
lis ft^ia rotundtere repens L&. in fummitate 
Montis Lupi in ipfis rupium fiirum nafcitur^ 
'prope Sacelium. 

Ac E T o s A maritima fbliis (Tttuatis & deitta^ 
tis , lap^um tnaritimum finuatum LB. quod 
CherL lunio cum flore coliegit circa AigtieJ^ 
mortts. Lapathum maritimum fcctidum C. B- in 
Prod. quod in maritiffus non long^ Monfpe- 
>lio pcoveQiredicit :.pfopter aciditatem quam ha- 
bet, ad Acctofirm retulimiis. Ih fabulohs monti- 
culis patrum' vltra Cetium montem ccdtegimus^ 
quos reptatu fuo occupat. 

Agorvs adulterinus. Vide Irk faiufiris 
lutea^ 

• Ai>iANTVM foliiscQnandriPiN«Capillu> 
Veneris verus An • in rupium « fontiiim, puteo* 
rum labris vel afperginibus Monfpeli ) provenire 
-optim^ notant An- Lvgi>. & IB. vnde Syfu- 
pus quounnis pro tota GaUia> e^terifque Natio^ 
nibus prxparatun In caUditate 8c frigiditate mo- 
deratum cen(et Gal* yl^nm^inquit Lvgo: 
QHonmm m thorads afls&ikHi» hcfatis» nnuta^ 

Digitized by VjOOQ lC CircM Mon^iL nfffceni. f 

fmj$nfct. QijodDiosc. hisvcrbisinnuit^/^rp- 
4cfi jj^iranJU diffia4t4ii , fnffiriofis, litni , ^ 
faltcJuffHfts^& vrind diffi{:ili. Ex eo fal prscpara-t* 
tur ad liepaus 8c lienis obftrudiones commen-* 
dsmtti M Yulg^^ CafilUirc ^ jacer quinque Capil* 
lares prasftancifllmum* 

. ADiAKtvM mgrum Ad. foliis longioribus 
pulveruleocisj pediculo nigro P i n* Oricui: in inr 
grc0u Juci Oramuncij , ;ui dexceram iuxca hu« < 
midam vineac concigu^e marginem : fed abun- 
dantius muic6 in (ylua Valena^pro vno tx quin* 
que CapiUadbus a Medicis recipicur^ 

App^.^s recehciorum Anemone.fpedes Ad« 
flos Adoqis vulg^b Ci. v s« Adonis horceniis £0« 
te minore^ acro-rubence P i n* in via Lacereniii 
prope furcas Caftrinovi 9 circa Salenovam^trJc 
alibi in facis paiEm ex femine deciduo menfe la* 
puario refurgic: Apriii & Maio floret. Dehoc 
incelligendus eft Ci. vs «dum Adpnidemin Gal- 
Ua Narbonenii oriri Cradit ^ alcera enim (pecies 
quae phoeniceis eft goribus^non nijd in hortis co- 
licur. Scudibii erudici Monfpelienfes Anemonen 
ftatuebaiit, vt referunt Ad • Ci. v s^ & L B. Ca- 
lidum & iiccum fecundo <3cdine» ^ ad calculum 
urilem dicunt « £ed Do d« noii mulc^m calidum 
cx guftu arbicracur. 

. Agbratvm» foiiis ferracis Pin. ^upato- 
):ium Mefuac verum MonfpeUenfilpus Ad* drca 
Monfpeiium menfeSepcembri adhucflores ob- 
fervave^c L^B^ in via ponris VilIamov« , aliif- 
que fere omnibus humidis & argilloiis, Augu- 
fto^ & Septembri menfibus cum flore firequen* 
fii^uoi.cfta eum wi^QtavitiJbi^ietn C.B In Hn. ' 

Digitized by VjOOQ lC forymhis longiorTbtJ^imagJfq; compAi5i4^64' 
|de6 qnibufdaai> Ageratum fiAiis fetratisMonf- 
pdienlium majus paltid^ luteo !lore>diciturXa:- 
fidum & ficcum fecundo ordineex odore,& fa- 
pore ^maro TuHt Dbii. Vrinas mdvet,& ad Abf> 
inthij yires accedit. • 

Agrifqlivm wvXgh (fiflHMiiy five aqttifiKf 
lium I. B. Ilex actdeata bw:i|cia folio Cmvii^ 
V i^. Monfpclij prorcnire ttdeat l. B. Inv^ni- 
mus inter ^nibrolas riipcs mpntis Ca^fdddou^^ 
Bacc^ calid« & ficcae font , & ad dcAorefi coli^ 
f os Ytiles jdifcuiiuttt ei|iim, & pitmtofo$ h6mo«! 
rcs educunt , ex cdrtice 6t vifcuiti ad aMcupia. 
Ag R I M o N I A . Vide EHpiUmHm. 
A t A T E RN V s • Yide Philyca. • 
A t c E A vulgaris I. B. quam Mtonfpelij vidit* 
Vulgarem hanc dicere pofluirius , qiiiatum in 
herbidis umbrolSs , tum in ficcioribus ac fole it«^ 
tuftratis fatorum &Tinearom fepibus pajflim oc- 
currit, Augufto & Septembri ^nenlibus eum 
flore. Huiiis radix dum novdla eft plantia \ fin- 
'gularis eft >. utin figura I. B. diim autem per ali- 
quotaRnos durayit, radicem habetqualem a;p- 
teinxit Cl V s i fijse Atccjc fruticofe caiinabino. 
foKo, Chta infigriem calidkate autftfglditaeem 
exficcare dicit I.B.ac ^mplafticoru c6nwtentiam 
pbtincre. Radices cimi viiio , aiit aq^4pbte,tly- 
feritfericis , rvrotirqtic mederi , docetDtoisc» 

ArcEA villq^aTOfeclv LvG5,'Kif'^ 
copiofamittvcniii^CAef?^^^ Vt hkwt -i '^fnaf^ 
fend. Uk. li.lxi vinetis drca; ^onfpflium , -fic^ 
fioriBus pr^fer1;iiri>& m cofeUi fi^u^Udurti ^jU 
iBi,VbtipailMitur%*cJ^^ 

Digitized by VjOOQ lC Circ0 MpnfptL n^fcmt^ 7 

feilicet U Colplificrt^Mfm^^ U r4ftn*pi 4n% 
in quilnis >$aiQ ic lunip inieniibi^fum ^oribus 
puirpureis^ mm floribus^lbis racpivsjcoU^glmus. 

ALpfiiAc 1LI.A m|i)jinia iponcana Col- A^«* 
ccfifr Apglprujn Apauijiam fiwiUtiifdi^efficiw 
Cha;|:oph>Uo inv^ire licific^ WiX^ wc lujbeic 
folia^aec ^of^S;, ^ec(en^n ^ Ckp^rppJbjrUoica' 
men »aonil»il /inulcnadicijcPiM.fopp^i^ut; 
hab^ hQ^.J» jid^ figivaei CWffoUj nuper 
naciproxiin^ e^ Iqracijsiqcf^lMCMfP (^ra^un* 
cium verno cempore paiUm nobij» pcq^rric. V e- 
hemenjcpr» ^ repence urin^ dere cUqupc. 

Alcionivm ipongiofum Oj£ciiiArnm LB. 
primum Pi N*Iiccus maris ad mont^ ulq^ C^um 
perluftrado non iieaiel inveuiipusX>lidu 4c acre 
ilacuic GAL#ide6pocencer reiolvic^ ^^ibfte;rgic. 

Alc^o^ni vii< jdupdeciQVui^ ^ve^urfam^ 
nna Pi m* Alg^ pomiun MonQsiclie^iHQip V %[ 
Pulmo m^inus aKer Ro>i p £^«auilro pa;Mi^ ve^ 
I^mentii^ fl9,tvte . iii.iiQ»rc ^4Sm coiifpic^aMr : 
villg& Iranges de mar. 

Alciok j[ VM dtdmum-qwrtum PjvJPija, 
iive fpliaera m^riiia I. B • pu jiis vjrioir^ iigur^ \ ia 
toto littqj:c ftcquenscft , vulgi ^-awip^ ^^/i»^n 
AicioNjvM^ecirwBi^Mitjum^ fiv^pUa 
marii^ <X ajnpqllis<;Q^(lans ad fpum^ iinoUicu* 
dinemPr^^ Vdic^f^madnal.B* cum^Jw ma^ 
dspargan3eiits3ie}e6bu»i^>^is collegJmuis.Ah> . 
(dc oSs^xx^ im noftris tmmms AkJpaij dMlfe-* 
i^ux^ q«w Cioriofiii in4ag9cMb^^idiiUBf uenr 
4asreUi«qfiiifiHii^ 

Alg A anguJftifoIia VKraiidQr^iiiPm.Fucus 
Vve Al£^gi»mw«tl*»Vap« baiK^MwTpdi 

A <iiij 

• " Digitized by VjOOQ lC S _ ' Index FUntarum ' 
jfibus f oenum marinum , & paleam marinatn vos- 
iiari refett. Toto traau miiritimo ad Aquas ma- 
rianas, & iti univerfis pene HttoriBus nihil vi-v 
lius & fretjucntius elFe flu6kuante alga, red^c di^ 
cit I. B. in ftagno mult6 minor & anguftior eft, 
quam ulvam yocat. Ruftici a ntari e)e6kam ra- 
jftcUis accumulant,ex qua fimum praeparant,qu6 
agrosnitnii frugationeemaciatos reftituunt, vt 
teftatur optimc Lvgd. Infigne remedfhim & 
expertum adv^fus cimices \ & pulices dicic 
Lac VN-vulg6 Bauqm. 

Al G A longiffimo , lato^ tenuique folio P i n. 
cum maris purgameivis nbn longi a riiontis Ceti 
xadice collegit C. B. 

AtGA'cn(J)a,fcabiofa ruka & pallida L B. 
an membanacea ceranoides Pi n. aliquot plan- 
tas ex tra^u noftro maritimoa,ttulit G&^r^. LBau- 
Jiino. Nos albam & rubram copiose invenimus 
,verfusmont5Cetiu,cum aliis maris purgamctis. 
Al 1 p V M montis Ceti. yide ThymeUafoUis 
4cHtis. 

' Al L I A R I A P I N. circa Lateram in herbidis. 
& limbrofis fatorum , & pratorum fepibus qri-^ 
tur,ac yere floret: viderat copiosc Martio menre 
ilorentem circa Monfpelium L B. Calcfecit & 
cxficcat fecundo ordine, abftergit, & vlcera pu- 
trida mundat. Foliaenematum decoftiombus in- 
coqui ad colicos , & nephriticos dolores fedan- 
dos nouat Do d • quod nbn improbahdum puta- 
iftus, dum adfiint humores craui & vifcidi,quos 
inciderc , & attenuare ^ofle, manifeftar ^ quas 
habet quditates probant^ 

" Al L I V M bicorne proliferum flote intfis alu 
l[>efcente flum ftjFia purpurafcente^^emQ LB* aUium (ivc moly nwntanum certium Cj. Vs;cu- 
jus figura nQftLum optim^ rqpraerentat .: I^ivo 
menfe cum florca & bulbulis paflim invenimusj^ 
in vineis qua: funt vltra portam Vibis cli<9:am 
du Peirou , Sc in aliis quamplurimis. Ad alli) 
iativi vires accedere gravis odor declarat. AUij 
vulgaris magnx funt utiiitates , ut ex Plinio re- 
fertLvGD. Caiefacil; & exliccat •, ftomachum 
exficcat , venenis adverfatur * vnde meflbrum 
dicitur ancidocum, 

A L L 1 V M montanum bicorne flore obfolc- 
tiore P I. N. montani cjuarti fpecfes (ecunda 
Ct V s.in fterilibui herbidis prope la raletteCuh 
magnis rupibus ^juxta Ledum amnem Augufto 
nienfe cum flpre collcgi, tum &in vinearum,& 
fatorum fepibusicirca rivulunidiftum riHcoulofj. 

Allivm fylveftre MonfpefTulanum albi- 
dum LB.tepertum dicit Aprili florensin monte 
nonlongeaf^^/^^/^^^/w^qu^ itur Fronrignanum, 

Al L I v M juncifolium bicorne luteum P i n. 
Monfpelio allatum fibi dicit C.^Jn Prod.^Rate, 
confpicitur ip fatoru marginibus fupra Boutone- 
tum 9 & alibi y minori tamen quam aliorui copi^. 

Allivm five moly montanum quintum 
CLvs.Sylveftre fphserocephalum purpureum 
L B. lunio & lulio menilbus cum flore copios^ 
inveni inter ilices cbcciferas loci diSti U CoUm^ 
bierei oritur etiam fparfim in fatorum^ & vinea^ 
rum marginibus. 

Allivm fylveftre , five moly anguftifb- 
lium umbellatum Pin. Moly Diofc. Clvs. 
juxta fepes umbrofas prope Fronrignanum vii 
qu^, itur BalentciiAm mcnfc cum ftore cqIIci 

A y ^^^ •».' ro/f amriUf ^^on 
X., byGoogle -^«tt^. Jndex Plaf^sr^m Cma M^^nfp.nmfc, % i 

Nulkal <Uiij ryi««ftris > £v£ moiy fpc» 

<iem y huic noftro hmilem in Audborijbxis quos 

vidi , rdp^rit^ Itcuit ; idcirc^ eius £guran) 

4riHn 4e^ptione addeiidam putavi. Biilbofa ra^ 

^ix pluhmos aliosbuibulo? prodiicic » e qua fxx- 

lia artguiftifoh) vmbeiiati ^iis latiora ; oblon^ 

^i<M^ , 6c omitiH& glabiti.oriumul:. Caulcm hi^ 

b"t pedalem & feixjui-pedalem , cai infidec vc» 

loti umbeilaflorum Cekfotiis rc^eii mult^ quatt) 

pr^ecedentis ma)oribu6 & ampliorLbuis confun- ' 

lium y cum totidem 'ftaminilKis, & apicibusiu-* 

ceis. Antequam marce(danc floces , |iiurcs in co» 

dem capite fimui idlA y aiij aibi vidcnnir» gra- 

f um oiorem (^ritmes. Plurimqm oritur in vineis 

quae &m c»CfL ^^ Colambicn > & Aicmmau » Oc 

|Vf aio menfe ^orec, 

At X I V ]i4 fyiveftre iive mc^y mo^ciisuum ca* 
I^UIaceo fotio Pt k* -Uc vuig^ moiy zityetiiinuDi 
#(iebatur ; in eoliibu^ Mom pelio vicinis orove- 
nire 4icit C. i). I» Prcdr. ibidem nempe m Ni- 
tiobcigum agri coSibus Lob.i> >/^. ob&rvave- 
rat-Copios^ fl6rem menfe Sepoembriinvenimus 
mlods ficcis 8c fqualiidis^ a U CoUndncre. 

Al^iffvs rotundifalia glutinofa vlridis Pin< 
fub monte CafouUdou ad ripani i^wYyHerm 
didS , c^iis: : frfia refrigerant & cxficcanc, in* 
flaniEtuici^ncs extingunt : nudis plantis pedum 
fuppofita , viiitoribus magno effe ievamento di- 
'dt LVcD* Addolores podagricorum demul« 
dSfldos^ plurimi vtiincur. 

Aln'! 'dfigie l^ato fblio major Piw* aria 
T^heophrSift. jefitgie Alni AD.inipfis rupiufKr 
ii^tflifBM6sG^MiN^ir paffim ori^r^ Mai» 

Digitized by VjOOQ lC IX Iniex PUniarum 

tnenfeflotet : fi:u<^us airervaci» tu0e$ non aliter 
quam jujubae leniunt* 

Alni e£igie lanato folio mioorPiK. Ame- 
bnchier Galloprovincias Aj>. Copiose repecitur 
in fyl va Valena> vi^ qua itur ad pagum ViolSf io 
inonte Capml^dou, Sc intcr rupes qua: funt circ» 
Crahtls iuxu fluviumj lunip ^ lulio menfibus 
cum frui9:u, 

Al s I n £ hederuUe £olio Pi n, MqrTus galli*- 
tsx fblio hederulas Ap. in hortis odiofa eft^ {k 
paifim fecundum omnes vias meniibus Fjpbruar 
rio > Martio^ ^ Apriii florec, 

Al s I N E veronicse f<^io ^ flofcuUs c^uiiculis 
adhacrcntibus Pi.N* vulg6 Cor jimrU ^itm^ 
ob. capfulae coc expdmentis figuram \ ipqdem 
cempore > & in iifdem loci^ oritur» 

A L s I N E chamasdry foUa flofcuKs ohlongis 
pediculis inildentibus P i n^ iifdem etiam ( cum 
prioribus).natalibusgaudet> S^ impqrcuni fo&- 
xunditate cum oieribus coto vere luxuriat; 

Al s I Nf triphyllos ca^rulea Pi n. i^mel tatv- 

.tiilxi inyeni , primo vere in herbidq colle ulti;a 

pontem Salenovac ad dexteram,jprope CkuneUt^^ 

A L s I N j^ vulg^ris (i ve . mqrius gallinac I. B. 

tnedU Vm. hac;c .ade6 vulgaris Sc frequens eft 

Jiq omnibus locis^ vt pueris eti^m nota iit ^ quam 

fnouriUqnj vocant :,eaque ineunte vereayicul^s 

. reficiunt. iiXCmt, ut docet G a l • £i^ultatem ohr 

. (inet ceirigf rant£m i/: humecflanten) > ,^ eniip 

cifentiac aqueae : qubcirca ad ferventes phleg- 

mpn^s^ & eryilpeIauinfervit)Ocu]pru^inflam« 

.mationit>us utilis^ ex Diosc. Quas vires» aliis 

^a ^!?l fpF<#l?u? cpnvcnirc ^opq^ .«;jt^99iatin:.. 

Digitized by VjOOQ lC - Ai s I NE plantaginis folio 1« B4 in his praed-^ 
pu^ di&rt a media^quod cres nervuli per tblium 
decurrunc plahcaginis ricui & femen eft ip capi^ 
tuUs^ tDCundis ^yum j fubnigrum ^ lucidiim» 
r enifbrmei Repericur in umbroTi^ rupibus V ale->> 
tise fylvae circa Caravems ^ & in afiis rupibus 
umbffofisiuxca fluYium/4 AiM$ffoH^\x\xx^ pontem 
dejaint ledn de Fedas , Maio menfe cum flore^ 
& femine^ 

Alsimb mitior ttHildcaulis PiK^.mitiima 
I>OD« Monfpelij fponc^ in Coenobiis m^fe 
Apriii florereobfervavicI.B.cu|U$ figura cranf^ 
poiica eft. In yeceribus muris5& fepibus umbro^ 
iis circa Bouconecum « aliifque pluribus inlocis 
tepericun 

A L s I N B cenui fbiia L B. an nodofa Germani-- 
ca Pi K* Monfpeii) Aprili florens in agris occur- 
ric loanni B« cum minima Do i>« paifim naTcitut 
circa Bouconecum* 

Ai s I N B cenuifolia mufcofa P i M.in facis lu- 
ci Gramunnj>& in pliirimis noiicofisrlocis Maio 
& Junio menfibus coliegimus. 

Als I NE nodofa Gal^ca Pih« plurimam iti 
agro Monfpelienfi gigni dicic Lvgd. NeCcip 
aucem ubi cancam videric copiam circa MosiA 
peliiim » clkm nulius alius Bocanicus ( quamvis 
iedul& adhtbici perquifitione) eamadhuc.adin-^ 
venire pocucric ; verendum ne parwtp hanc pian- 
tam pe^pexeric L v g d^ id^6 L B, de ea mnlo* 
quicur incer Al£nes> fedadlibrum 21. referc 
incer Rapiftri fpecies. 

Als I Ni fpergulae iade >rfive fpeigula minox 
floj(culo fubcaeculfio B. Priih^r. drca^ Yrbexx) 

Digitized by VjOOQ lC 14 * ' Mfx FlAntsfam 
, y\itu y\^i & borcorum tfi)}ros H^pi&f xn^ti 
Mdo aclufiiamefifibii^» tuuieQamaUtUimiQ; 
ifelret- 

ALitMtf foerg^fie^&cbtnedia]>rK«maruui 
LvoD. tneiiU Sepcembri repept apud btccmi 
falTuni ^rbpe Monrpditfm^Di ad nmre inif^B^ 
in marltimis circa l%^r^ &: Lacerain.paKffini 
tori cftatd mim flore dr femine > im6 & ftQnim-» 
no invenicunhuiufce aucem remenefti^^iaceum 
ftfctimcum dreulo foKacco olbo/ncitt defcabit 
0.Mb a I s s * In^dlfktiif B^tsn. AlflEicn ^r^ 
gulam fetninefotiaceb fubfufcb: undtcavcn- 
dum uemuldpiiGent0rSpergQi« fpedes. 

Atitvi ip^rg^lie faeie minima» An Aliind 
fperguia femine foUaceo nigro Hort.reo^ 
fe L E s • A V c t .HftflC invenimus in facts luci Gra- 
itiunri) Mstio m6fifeiqu« fpliis eft tenuiffiipis in 
articulis rarior|bus udiatim difpodds ^ lemen 
habet fbliaceum nigrum cum circulo fbliaceo 
dbo 3 flo^ > nl £dlor , aibas erac« 

A L s I N B vema glabra^Pliiuiculan; in veni circa 
pratulum lud Gramunci) (in quo coptose crefcifc 
gratiola) vet;ecum flore 4r ieminibu^ « <}u2e iii 
quibufiiam accedit ad Aliiqen ven^m Lvgd. 
radicula exiiis eft, drCa quam aliquot fbliola an^ 
gufta» obionga» glabra oriuntur: cauliculusun^ 
das tres altos^ dtuobcisaiittnbt|siutK:uiisdiftinl 
etvLs eft 3 binis fbiliis arciculttm ampieAencfliust 
ad fecutidumi vol terefumarticuium cadiculul 
dividitur in duos yet cres^quoi^m quilibec flo^ 
fem utticum liabec foliolis.albisconftancero,qui4 
bus quatuoir folia viridia acuca fuppofica (tintji 
iucceditloeuUis pbtotigus miaucofetiiaiiie plenusii 

Digitized by VjOOQ lC CifM MonffiL Mfkent. 15 

At s I N £ hkTuta Pi N. addic eile liiagno 4o^ 
fe > quod tc&k repKehendit LB. Myofocis hirlfu^ 
tarepcans Ad* Errac icerum C. B^ in Pin. dum 
Aifineh Aiyofocim Ao. ad iftam tchtt * 8c 
Mypfocim lur(i|tam repencdn A]&« ad E^hiii^ 
(carpioid.arrenfe}quode)cderciip(iaiiibus Lob« 
in Ad. facil^ corretimus > pohendo Myofocim 
Jiirfaumrepencemfubifta» & Alfinen myofo» 
timfub Ediio fecnrpioide arrenfiAnfam toandi 
^dk figura LoB.O/^ Echi| fcorfMoVdis arven-^ 
€\s% cuinomen pofnir^ Myoipcis hiifuca repcanl 
PaifimjUKU fepes oricun 

AtsiNE hirftiu aksca vifco& Pin. )uxta 
quofdam riyi^os iduaLfltoiam, eundo ad fta- 
gmim i vere 0c aocumno inveniniius^ 

AtsiNE fiandois baceiferaPiN. Cmruba^ 
tum quibufdam LB- ialodsnmbtofis herbidis» 
6c k^mencibus circaLacenm^ ic circa pontem 
Caftri4bvi firequemcm lunio ^ Inlio menfibus 
cum flore coliegimus. 

AtsiNB padecarijr fbjiispHYt»]^ti«<fteti« 
da LB» CynociambelegiUna fielii Fon- fpon- 
t^ orcam Monfpelluli iegic C. B« ut dicit in 
fr$dr. ScinJPtatth. ki locisttmbrafil.H2tK; pri- 
ttm tnihi oftendit Clariflifmi» Vlf D. Mi/ 
D&SL Med. quamcoUeger^Mflid^itienfe cym 
Doref St fenune» circanifciantri f^ontigniuiei^^ 
fisy vi4 MirtBvallis. 

AtstUt l!Mid(e quoddmiHod^ fittiffis h^ 
6mAU h B« qtti figUfaih habet tisftfp6fitam , 
Mo^e^io mimtk Mbuitj «rtn liondum Videre 
^ntigit. 

i\t$ipi iqvArica AAiic^ 9t ftuiiuns PtN^k dbyGoogle t6 /. tniex\PUHiArum ^ 
coJ)ipfo^€ft. iQXc(j0amiKj,& Latciiac .rivuUs, Fri- 
gidioireca iftaoi effe, & inflaiijmaciaiaibus. uciUcHr 
^^m. yerifiBaile cfti :.:>..- :i 

. , AjLTHiAii 'Dldfa&i>linJPii^> 
|)aludi.bi|sX«b^£e^ &:'^p4^^^-^> ubi quoquepro- 
ye^if oteixifobfcYayerat L B» .uligino6s.quipp& 
i& hiim«^taibus loqistgaudct 5 4^ta. fcrqbes & 
lentiQ d^jiifficrSl:ei rivuio& Moderatc; calida &i 
ficca quitm(xUm cenfetur : efe^us tamen cali- 
darn (i^ hdW^idam eilc probantj cmpllit enimja- 
?cat j d9bj:ies mitigat > luvat. dyfciHiBricOs i^on 
aftririgendo j ut dicunc:> nequc enitn.ulUin r^- 
iJicibuS;aftii^io pcjccipitur i fed potiiis huH^^o- 
rum^^crimpniam leniendo.. Maximo in ufu func 
tabellae , a.d tenues bamorum in pulmones de- 
cutKcn^Vrnfluxioncsfiftendas : (ic autem apud 
^Jpscomponuntur.. Goquitur al^h$ae radix^ & 
pulpa eKtrahitur,^ dequaacdpe ^^iiij^ &cchari 
albiilip[)i tb4«cum mucilaginegummi.tragagana 
fiant tabella^* ] . j ^ 
. Al t jHr^ h flore ma^Qre: Pin. Thuringiaca 
.CAM..Mp9fpelioi C(^r/^r*hahuit. L.B<.<nobis 
nondiim yifa fuiu . i . 
, Al TH iE A jdborefc^ns L B* Arbor^ .Oibiac 
Aot pi;pp^ >fir4mvaU6m MonfpcUcnns 9^ 
yicuni i. in.cpnftiagofo fajEooii Ana^horct;^ dp- 
muncula impofita eft> nafci re<^* tra4ic L v qs>* 
ibique faspiiis vidimus prope,antrumi 
^ Ammi Fufcb» Lyg©- paflim r^pcriturin 
hortis & in f^tis a4 laeyam po^t;s L^^^eniis^ubi 
pulchramfoliorum diyifuram^quam notat C a m« 
vidimus fxpius. Caiefacere & exficcare femen 
AmcQSordinetertio vujlt GAL.^tus difcq.rit, 
' ' ' ' idc6 

' Digitizedby VjOOQIC Circa MmJpeL nafcent. 17 

ide6 ih ^lbre colico , & uterino ^ ^dbus^ad 
g. ft cum vino fumptum convenit. * 

Am Y G D A L V s lativa P i n. Trcs quas fecit 
Trag. diflerentias^putamine fcilicet duro > & 
moUi^ quae dulces funt,& amaraSjin fatis pailim 
obvius quifque demonftrabit : quas pulchrc 
florentes lanuano & Februario meniibus vide- 
rat L B. Dulces moderate calidse funt $ oleum 
quod ex iilis fine igne exprimitur j doiores le- 
nit > unde datur utiiiter nepliriticis , urinarios 
enim meatus laxat \ amarse calidiores fuht & fic- 
cioresj humores craflbs & Vifcidos in peftorei 
liepate^ aliifque parribus contentbs, incidunt 5r 
attenuant, cuds faciei vida abftergunt; Difficile 
credim eft quodaitTHEoPHR* amarascultu- 
rii in dulces muuri : experiantur vini potatores 
anreaedixerintPlin.& Diofc. amygdalas ama* 
ras ebrietatem arcere. 

. ANAGAiLi^ phdeniceo flore Pin^ mai 
Ab.variat in colorcqui aliquando obfoletc pur- 
pureus cft , ut nbtat Ct v s. Nefcio autem cur 
dubitct I. B. an Nummularia rubra eadem fit, 
cum anagallide purpurafcente flore Cl v s. 
differtenimfolummodicolbre floris purpurea 
a phoenicea>ut dicit Cl v s. at Nummularia ru-v 
bra long^ diverfa cft, in foliis & in flore; 

Akagaliis cxruiea foemina An. 
Vtraque > mas & fdeniina fciliceti ixx arvis , & 
vinetiSj & }uxtavias, tcrri pracferdm argillosi 
paifira oritur \ & folo floris colore fort^ diflfe- 
lunt. Calidas & ficcas elFe citra mordacitatem 
docetCAL. Inter vulnerarias plantas reponun* 
tur : ad fuffi.fionem utuntur aqiia anagallidis 

B 
iS Ifidex Pli$ntmm 

pboeniceie- Au^i ^ qHoizm yko RigiSpiOp 
ejufdem fuccum ad fu£fultoneln ^ & gutcam 
fcicnarn mira pticfbtte. 

A^AGAtLis aqiiactca nHiior fojao fubro- 
tttndo PiMi copiose lu^iiiriaQ ia rivuk) fontis 
PHtttnellc, in Ledoainne , & ih aiiis tivulis/ Ad 
viresnafttirtijaquatici accedit > ticinas ciet^ cumi 
accto> 6c but^ra tofta>& c^dide impoiitay tumo- 
ribus proddre volt Trag« 
-' Ahagailis dquatica ma)or folio oUongo 
Px }/. in ttfdem ri vulis tnicur^ pratfcrtim ubi aqua 
pigrior cft> & Apriii & Maio floret. 
* An^agalii^ aquacica folio rotulfdo non 
ccenato Pii«. SamoiusJV^alerandiLB.eam obfer- 
vavit Monrpeii) C* B, in Matth. oritur ctiam in 
itfdem rivulis in rupibus ^ & vetuftis noaceriis» 
utciccamolendina Ledi amnis» 

An c H V s A Monfpeliana LB. puniceis flori- 
bu^Pi H* menfibns Marcio & Aprili flojfentem^ 
Bon lonige Monfpeiio tn loco (atis ficca vidil: 
LB& fpecialius locum determinaverat LoB.^ 
utfi. in quoeam fsrpiils legimus in tinetis , & fa* 
bulofis aridifque collibus GramuntiaE fylv^ 
pope Dodkoris Allutij pratdium. R^x refiri-r 
gerat & exficcacauthoi-e GAiXcHitravenena* 
torum.animatilinVy maximeque vipcrarum mor* 
fus tHiGabiKer auxiUatur cx DiDic*undeanti- 
dtttum f ulg& Orvietan dilaum, cum aliisaiexi- 
ph trmacis ingredicur. Innumeris prjecerea ( ficut 
aliis pUiitis) Anchufas virtutes tribuuncur » fe4 
uiplurittium inutiliter. 

- Anchvsa lignodor anguftifolia Ad. li* 
fAkofpr^um &utef€em anguftifDliu^ C.B. w 

■ . • Digitizedby VjOOQIC Cina MBn/pel. nifcent. ip 
^fattK qiii reAe Moi^ipeffuli pcoVcnlre: diciti 
In margmibus agri Fro»cignani> flc VabnxfjU 
y« inwdum occurrere nount Lcn, nkAd, & 
tvGD. via FrontignamadTherrofl$ BaUcru^ 
canasminorefninvenimus, quae fortij mlnima 
omnium Anchufa Ap. & minor lignofiorJ, B, 
diifta i alibi enim circa urbem eft fuffirutexAeam^ 
que voeat LB, Libanoudis Rondelqtij fpecieni. 
flurima rejperitwr in fterilibus Sale^iavai yerfus 
Fancaude^ U CQlomkiere , & in edito colle Ai&QL 
-F^rw,ukra pontem Caftiinovi* Inter Fronti^ 
gnanum > & Thermas invenimus etiam cunt 
floribusalbis. 

Anchvja luteanMnima Lob. 0//:Hanc: 
rari dwe Monfpeiienfem agrum notat ; copio-. 
fam nps in venimus in loco dvQco La garrigue du^ 
Terrailr & in fterilibus circa SalenQvam* & U: 
Ctflomhiere, , Maio & lunio menfibus cun|- 
flore* 

Androsaces cotyledon foIiQfum mari-*» 
num , 6c VmbiUcus marinus Monfpclienfium 
A d • communiter concb« , rariiis pctraj innd^ 
centem in ftagnis circa Magalonam & Fronti-*/ 
gnanum obfervavit C- B- i» i^i». Notiffmum, 
inquit LoB. in ^d. Illic pifeatoribus ftagni 
Magalonenfis, & Latefac accolis : Frpntjgnan» 
edamreflua?, ftagnantefque aqvaefalfa inny-r 
meras. plan tas obruuntCirca montem Cetium in • 
ftagno fapiflimc petra? & conchas innftfcehtcni 
coflpgirous, Vrinas ciere , & materiam articulis 
impaaam digerere , e3^ gqftu fubfalfo & amaro; 
arbitratur L o b. ^» Ad. 
AnDKo^Aux^ nadj^inuiinfrpteicenspiir*: 

B ij 

Digitized by VjOOQIC 20 Index Planfarum 

iii herbidis dedivibus mondis Capotdad^n^intxt 

rupes nobis Gepius vifunt fuic* 

ANDRoSiEMVM glabruiti tion tamorum« 
Hypericum elegantiifimum non tamofum f3lio 
laco I, B* invenimus lunio & lulio meniibus 
cum flore, copiose in defcenfu montis Cafoiu 
ladou. In ioco di<5lo la cofle de Sau^-bcUe^ 
. A N o N I s fpinofa flore purpureo ^ ic fiore al- 
boPiN- Ononif^vGi). Reftabovis Trag. 
imporruna eft in pratis ?^ fegetibus , vulg6 
jigaloHJfes; inlocis ficdoribus minOr reperitur^ 
& rariflimis aculeis donatur- Radix autiiore 
Gal* calefacit in prkicipio terti) gradus> & 
exficcat : non tantum urinas movet , unde«ri« 
ndis difta^ fed tartaream & faeculenum fabur- 
ram in vefica contenum educit^ antequam fpi- 
no(a iiat murii conditur » inquit Diosc* cibis 
gratifllma j figura L Bv tranfpofita eA* 

Anonis minima hirfu ta CAfr/^r. L B. fili- 
qu4 hirfuta pendula flore purpureo Hort. 
Reg. B L.Avct. in rupetis Monfpelienfibus 
coUegit Cherler. ut refertj. B. & nos in afperis 
verfus Miramvailem circarupes qux antro im-^ 
minenc ; & fupra Boutonetum , verfus Mont-^ 
fcrrier. 

Anonis. vifcofa fpinis carens lutea major 
PiN. Natrix Plini) Herbariorum Ad. Monf- 
pdUili in loqis arenofis collegit cum flore^ Au<* 
gufto^ Septembri, im6 Aprili & lunio menfibus 
1' B- quam k fratre fic infcriptam acceperat 
( Natrix Mofrfpejfuli prope BoHtofjetHm 9 item> 
refcrtm campHS in Caffclnau. Eadem loca prius 
notaverat LoB^ift ^d. invenit C. B. ut ceftatut 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monfpd. nafcent. a v 
in Matth. paffim circa MonfpeUurl3 ad agrcv- 
rum margineSj & inter fegetes. In hifce omnir 
bus locis » & in maritimis confpicitur Dtpluri- 
mum floribus luteis Jineis rubris virgatis^ utdi* 
Git LvGD.de fua anonide lutea non fpinofa: 
quam Anonidem non fpinofam flore variegato 
vocatPiK* Valereadverfus venena aflumpcam^ 
& admotam experientii compertu notac L v g d. 

Aho n I s vilcofa fpinis carens ^ luteaj, latifo- 
lia» annua. Caulem nabet elegans ifta Anonidis 
ipecies> pedalem & fefquipedalem> in plurimos 
Tamos divifum » villofumi folia tema ex eodem 
pediculo properamum foliaceo prodeui^tia^ vil- 
(oia Jatiora & majora qu^m in Natrice Plinij. \xx 
fummicate ramulorum fpic^ veluti floru oriunr 
toxy qui iutei funt> calicibus foliorum viridii m 
villoforum circutndati^ Siiiqu^ parvas> iatac> le* 
viter pilofr> unumxdup> & aliquando tria femi-. 
na rotunda > fubnigia continentes \ radix pro 
plantas magnitudinefatiscrafTa^ fed qua^iingulis 
annis perit:tota planta vifcofa eft \ ngura Tab* 
quam habet fub Anonide fine ipinis lutei nq* 
ftrara fatis repra^fentaret^ £[ folia trifolia eflent>& 
(iliquas latae & fubrotundse; Copiose reperitur 
parum ultraantrum Frondgnanenfe fubilicibus» 
juxta via Augufto & Septebrimeiibus cii flore* 

Anon I s Tpinis carens.Iutea minor* Dubitp 
an noftra eadem fit cum Anonide vifcosl lute^ 
minore Pi n. quam habuit C. B. ex Gallii: Nar- 
bonenfii quiaflos in noftra non eft pendulps^in 
reliquis fatis convenit. Paflim orinir Au&ufto^ 
^ienfe florens in loco diap U GArrigui £ Fcr 
r^uls > i^uxta yiam wxk, iUces. cocciferas. 

B iijj 

^ DigitizedbyVjOOQlC ti Index Plantarum 

Ak o K I s pufiUa 3 glaibm § fenicans > trifoUis 
affinis I. B*anOfloms'Syhreftfi$ iutea mitiinsa 
Cou '<5[uam fplnofam dicil C. R in Pin. quia» 
urhabetCoL. calices rig^tibus fbliolisoblon> 
jgis aculdEitis conftto&i fo^ ; qciod in noftu prac 
ficcitate toti^ftate&autumno videreiioct. hj 
tupetis ^iquaUidis cifc^ Monfpelium ^coUegit 
Chtrierxt^lAlti ommbus fterilibiis locis vulr 
gh (7^m^K^/spaffimtoti 4^ftace& autunoflbret. 

Akti^eyxxis m^ft facana Al&nefolia 
^arbonenfiirm At>. Parortychia IncaMa Alfine- 
'£blia L B. in maritimiis agri Nitioibrigum ad P^^ 
tauls , 6c I^atetam reptar^ dkit LoB> in Ad. 
^odrcpctitLvteD. qui itijic Aifftmmt prope 
tytvam, Scfptembri & Aptiii ^florentem tftvenit 
*I. B. tnhortis & circa Boutonetum ftequens to- 
to fer&^no cura flore, & feminereperitur» bon 
lam'6n iftclstna eft;fed'viridfs. Yirtutes Antfaylli* 
'i!is hi^VerWs docet Gal. Deficcat , & nlcfra 

V^^AKTwvrLts tnatiriaNarbonenfium altem> 

3^mtip^fyces fecie Ap. Valenrinl Cl vs* cuj|U$ 

iwhejfii' iabet^DoD. nomine Peplidis , noftram 

tameh n^/defcribit , fedpejpiion : in monris 

•^Ccri littptaiibus> eique cdrinnibits arenofisob- 

iervaverkc "Cfeer/f r. referenlje L B. in iifckm ma- 

ritimis etjin^ptecedenti reptate dicunt An* & 

XvGi>;;'Ad<fit liaccverbaex Loir*LvGt>« /« 

wnttisdtitvvctis BoHttmetum verfm^&'C0firttm> 

n^^mjkselmmifpatpttir. Inquibos t&maik>- 

cis nolquam inVemmus, fed in maridmis P^- 

>-^//, Sc m montc Cctio ', Maio ^ lunio mca- 

Hbuscutnflcm* 

Digitized by VjOOQ lC Clrca Monfpel. nafcent. 23 

Antirrhinvm majus florc rofeoCAM. 
hort^ quod in agro Monfpclicnfi crefcere notar, 
nec alibi fibi vitum teftatur CB. in Phytof. Co^ 
pioscprovenire in via qii itur ad fylvam Gra^ 
rnont^ dicit 1*13« in fepibus^ aggeribus parietinis^ 
praecipvc circa Caftrumnovum fieqiientiflimc 
toti asftate cum f]ore>& aliquandoautumno oc- 
cutrit ; foliis mod6 iacioribus , mod6 anguftiori- 
bus^ & ad lini foliaaccedentibus^ floribus etiam 
pailididribus. Tres ponit figuras L B. quarum 
prima tranfpofita eft y duae lequentes maxime 
vitiofe. Veneficiis adverfari , & gratiam conci- 
iiare^dixit D i o s c.Scorpionum i(^ibus mederi* 
credit Matth- 

Antirrhinvm arvenfe majus PiN.an- 
guftifoliumfylvcftre I. B. in vineis copiosc ori- 
tur>a5ftate & autumno florens : Oilobri menfe 
(emine plenum Monfpeli) reperit L F, 

Antirrhinvm arvente minusPiN. ini- 
nimum L B. in vineis etiam circa pontem Ca- 
ilrinovi fub acftatis finem cum flore nobis fae^ 
piiis occurrit. 

Antirrhinvm album ferrato folio L B. 
folio difte Ao P 1 n . Monfpely provenire inpra- ' 
to quodam in quo funt di:ae /pecies Narcifli te- 
ftatur L B- qui non bene locum determinat^ciim 
in omnibus fere pratis du^e veltres Narcifibrum 
fpeciesociantur. Copiose inveni , acftate medii, 
in ora maritima vulgbplage , quae refoondet 
prardio di&o Arefquies, intcv juncos verhis Mi- 
ramyallem 6c Frontignanum» 

B iiij 

Digitized by VjOOQ lC \cn.nU^n4nuniJaxaft%^fpi^^fQho{^ prodr 
Digitized by VjOQQ lC Index Plant.Circa Man/pel na/cent. 1 5 
Antirrhinvm faxatile ferpillifoliia ft. 
Prod. copiose invenimus incer rupes montis 
CapojdadoH, cum & in locis Ganrigket didis> in- 
ter Lavomne & Pignatfy Maio 6c lunio menfi- 
bus cum flore; lUiuis figuram apponendam cu- 
ravimus^ & defcriptionem quam habet C. B. in 
/'r^^.addidimus. Radice eft parv&j ramis mul- 
tis reflexisj tenuibus ^ l^vtter faiifutis > foliis fer« 

fillo vulgari form^ (ed minoribus, fioribus ru^- 
ds, aliquand^ pallid^ caeruleis , pedicelUs ob- 
longiufculisiniidentibus j fermi & magnitudi- 
ne uni cum capitula in£dente Antirrhino ar- 
venfi minori fiimliybus i hasc CB.In noftra fieu* 
raramuli nonfunt reikxij quia planta novella 
erat i foUa infetiotafunt Ahtirrhinij fuperiora 
yer6Serpilfi« . 

ApARXNS vulgarisPiiir* juxtafatorum& 
liortorum fepes» fecus vias Sc faobes ubique 
reperitur^Philanthropos k plerifque didtunquia 
bominum veftimendsadhxret. CaUdaeiiccaraue 
efttemperatura^ ; contra phalangiorum & fec^ 
pentum morfus commendatun ^ 
Ap ARXMB fru£lu coriandri faccharari Par- 
K I M s. in faris circa Boutonetum arftate (xpihs 
occurrit- 

Ap I V M paluftre> & apium Ofticinarum»vuL- 
g& P I M. lUud Monikdi) frequens vidit I. B. in 
omnibus rivuUs circa v rbem paffim otitur;IuUo 
6c Augufto menfibus floret > caUdius 8c ficcius 
Cirivocenfetur^ heparis & Uenis obftrudiones 
aperit » urinas movet , 8c flatus difcurit > hydro» 
picos )uvat« 
AqyxtSGiA fylyeftris Pim. in umfarofif 

. ^- gitizedbyGoOgle 7g Index PUntarum 

hcAASs montis Cfpuladpp » lAaio Sc Itinio 
meniibuscuoi floffelegin&us^ Modla:atc xraiida 
Sc ficca eft ; reinGn.tufutn 5. !• pondecc cusn vi^ 
110 exhibitiim « mQcbum regium ciiratfi expcr 
ijaitili novit J&ag' corpusprobc Gegendout 
fiidare poffic Iwcm pcope Af^yriols uroeisb ui- 
tra mdntem E^ftAU , (ecus fluvium > Aquile- 

J^iam hirfutam 3 Aore y&c£oy ^memine (^uoil 
ciam)deficdfCauQuodcurio£sindica9<iu.puca<vi. 
A&Bo^ ludc. Sride Siiifi^ Sylve^is. 
Akbyt v« .fi^ofeccato Pij^. ifieciaamfra^ 
^enire ait i.fit in fylv^t ^^4|i^9Mr , fedraulc6 
€X3^po&ks octturiatnotite <])c»3o >&fylv4 1/^ale* 
tii>.ex qua'<{iiotidie^.ad clibana calefadenda pi« 
jftorib«tside&>rtur<.Frui9»is Septraftfad^Sc ONSbo- 
bri menfibus pafEm venalis Q^^v\A^^i(n$fi^^ 
jPirigidtusefl» &ovocnAo advei^aair« &capitis 
^olorem al^}aGpiam ^}]latitiam<telebrasit can^ 
4]ra>peftcmi 

^ ARciEiKcoM^capitulo breTaote^i.K- Aoe- 
«imntf . miQoi: Mx:in%eU6iiifum An • ^audet ivec^ 
ut Sc fequens , fegedbius tritioeis^iuigineis^ 4^ 
^sd^aoeis» ntdicit dLvGn* lidbn%etijabfi?r- 
^^^it; {•£..& jfi»ipieDtemin'\dneti&&.i/<em* 
dlis , praefertira juxta praedium D* AflaGj , 4icic 
Xop:' m AA. ApriH.& .Mato ^mQnfibus floret 
jeum |^aipmrefibf»dej,GN|ps^inutes iiabet. 

AKOkSa^OtKE Qapicuio dQngiare iPi.h^ mal^ 
w^i\if^^mj(fgmis^ AnemQEfie;Marbdn(ai£s noa-. 
^jconnicnilata Ao*.^ttam aUbixei6biitSiM>pa« 
^mtt conniculato fyid^ceo colkioaiitic 'Circa 
Monfpelium Cherlerum colIegiflc4iflk3.5B.Jift 
lifd^-lockGJimpiiQd opm 

Digitized by VjOOQ lC Ctrca Mmfpel. napent. -27 

A R G £ M o i<i s capituio iongibri gtabro 
HoRT. Reg- Bles. AvcT.caputuluinhabcc 
liiancialt^ glabcum^ mulco fuperiorecraflius. In 
hcrbidis dcclivibus montis Cffponladm^ iunio 
-menfe cum capicuio f^cquemem vidimus. 

A&t s AKVM ladfolitim Pxk. primum 
-Clvs. nobis aiiquando occQixit in Taftarioli. 
ctuUne) dumad AnacfaooetCjdorannctikm ten- 
^ercmus » vulgii VHtrmkMge de fitivt BffiU, 
▼ii Fronttgnani, juxta cocciferas ilicesi Ponic 
ArifHium quoddam Naj^bonenfe Lo-B^iff^d. 
qopd ad rivuiinn pone Cccndbium Patium Ob* 
4erviu]tix ^ ia ialicetis tSc berbidis udis eruebat 
Baraiins quidam : dtuquaefivamus juxtaetmr 
demrivuium ^ fed fruflia. Vnde vecemur ne 
.parvaquacdam Ari folia^quommluc tocusfe- 
xax eft> pro Arifaro deicripterit, Acrins efte AtD 
piurimi arUcrantur. 

Aristoxochia rotuiida^oreexpitripiisa 
Xiijgco Pik. frequentem Monrpeii} notat I. fi. 
&. in iocas pratenfibus 8c udis iuxuxiare didt 
Lo B. if^ -Ad. In pieriique Lat^ pratis Maio' &c 
Apriii menHbus floret. 

AaistoLocHiA Totunda floreex aibo tmr- 
purafcente P i k. rarior hatCi& in vinetis &Jier« 
oidiscircafoncem Pi^rcterrepertafuit^ 

Aristolochia ionga vera Pik. prope 
rudera Coenobionim> inquit LoB. mJld. via 
quas Fronrigi^anum ducit» & promifcu^ cum 
rotunda inpradsadOppidumViiianovas repe- 
rituc \ 6c meminit Cl vs- fe novo verefloren- 
tetti etuifle in infiiia mediis in ftagnis fiti , ubi 
cemplam Magaloiu nuncupatum^ urca oppi^ 

Digitized by VjOOQ lC 1 8 Iniex Tlantarum 

dulum Villanoya. In campis circa Lateram co- 

pios^ oricur. 

Aristolochia clematids re£b Pin. 
fpontanea crefcic Monfpelij ( ut habet I. B. } 
Eam in oiivetis » & fegetibus (icdoribus vide- 
bat &eruebat Lob. ^ Ai. quoties Monfpelio 
Boutonetum verfus y & Caftrumnovum proam- 
bulatum ibat : yineis noftris raatimc infenfa eft, 
propter tetrum odorem quem vino communi- 
cat* Vade optime Clvs. Narbonenfis Gailis 
y inetis ade& firequens j ut Vina ab iilius odore vi* 
dumcontrahant. Incautc fumunt aliqui feminis 
.3. i. cum jufcuio ad febres intermittentes cu- 
randas» qiiod nimias yomitiones ejccitat»vulg6: 
^ Faitteme. 

Aristolockia» piftolochia didU PtN. 
polyrrbizon Ad. circa Salenovam, la Colombie^ 
re , Caftelnau , alibique in vineis (iccioribus & 
lapidofisa ex ipfis lapiUorum acefvulis puilulat. 
Notimmas funt Monlpeiienfibus , & ufu recep- 
dffimshas Ariftolochis^ utpoft Lob. in jid. 
dicit LvGD. Caie£acit& nccat Ariftolochia 
in prindpio terti) gradus : ad festus mortui ex- 
chiftonem efficacem experimenas ft^tuit Lob* 
injid. in aquis vulneranis quotidje adhibetur, 
rotundas prxcipuc radix» ad exficcanda dt mun- 
dificanda ulceca. 

Artemisia vulgaris major Pin* fecus 
flavium //1 AfauJfoH,\[cdLUS Grabels (potitt or- 
tam legimus y in omnibas hortis , propter ufum 
fada^it indigena* Calelacitprimo^ ficcatfe- 
ciuido ordine , fummo honore ^.muiierculis Iia-. 
bieaj adcb.utipfam. in.omaibus morbis u^eri, 

Digitized by VjOOQ lC Circa McnJfiL nafcent. 19 
adhibeaht : menfes inoyet> fecundinas & fo- 
cum mortuum peliit. 

Artbhisia tenuifolia I.B. £c Moiifpe- 
tienfibus vocatam refert Clvs. vulg6 jaai 
Abrotanum campeftre \ in culcis & olivetisno- 
tat LvGo. poft LoB« in Ad^ pafsimque in fe^ 

Sibus & agrcmim marginibus L B. ubi autumno 
oret j & toti hyeme viget : aliquando tota ai- 
bida 9 aiiquando ver6 ex viridi purpurafcens re- 
peritur, ideo Cl vs* aliam incanam> aiiam pur« 
purafcentem poniu 
Arvm vulgare nbn mafculatum Pin. 
Arvm maculatum maculis candidis > & ma- 
culis nigris Pin. circa Vrbem in herbidis fato- 
rum & rivulorum marginibus > has varietates 
paffim reperiuntur > non maculatum Monfpeli j 
oUervaverat L B. Calidum & ficcum tertio^vel 
quarto gradu>(apor deurens teftatur;radicis fk- 
cula obftrudiones potenter referat ^ calculolis 
prodeft, & menfes movet. 

Arvnpo vulgaris, five Phragmites Diofc. 
P I N. vallatoria quibufdam s fpeciatim invenic 
ChnU ( uthabet L B» j inter Balerucanas Th^r- 
mas « & lacum maritimum in foflis udis- Abvin- 
dat etiam circa Lateras prata ^ in refedibusaquis. 
Arvndo faciva qtas Donax Diofc* PtN. 
prope porcam urbis di&am la Souneric^^d hor- 
torum roargines» & alibicopiose nafcitun Ab- 
ftergit arundo > & fi comburatur^digerit. 

AscLEPiAS albo flore P i n . Vincetoxicum 
M AT TH. vidit Monfpclij I.P. inluco Gramun- 
tio> & vineis ac inculds locis j circa la Colom-- 
httre » Motnman > Cir la Vdetu JitiiG^^yx% Maio dbyGoogle Sct Index Pian/arum 

& luuio flojjet ; ia iji$ eiiam locis cmn flore lu- 
teTcente fxpiiisleginiiis. C^ida 6c jltcca eft:Re-. 
centiote^ piim^m ufi tuin adverfus yenena^tam 
ad ulcetft^nyaghum fibij & plantae noinen pepc«' 
rerunt* K.adicem in vino maceratam^ hydropicis. 
oiireauxiliaridicitTRAG» . 

AscLEPiAs nigro flore P i N.nigra Dalecfa. 
L V G D.qui in agri Monfpelienfis coUibus Fron- 
tigpanas vicini»frequentem dicic ^ circa Mon* 
ifelium notat etiam Cam. . Vidimus in iuca/^ 
ColonibUre, & Valena fylva Maio mcnfe cum 
flore. . 

As c V R V M A D X V G D . amnium,ri vulonim, 
riguorumque pratenfium amans eft , ut dicic 
LoB^i» jid. copios^ circa fonticulos& Ledum 
amnem invenimus^quod etiara obfervavcrat LB. 
cujus figura tranfpofita eft.Vires habet hyperid. 

AsPALATHVs fccunda Monfpelienfiuni» 
Vide Gemfiafpartmn, &c. 

AspARAGVs fylveftris taiuiflimo folio 
PiN. Sylveftris Matth. in ulcimis Laterx 
pratis in loco dido en Cowrreges nafcitur } iftum 
a fativo cultura tantum diftare, facilc credidc^ 
rim, fed a maritimo differre verifimile eft ; licct 
enim ambo circa Aquas mortuas, vulg6 Aiguc- 
fMTtes, in iifdem fere locis oriantur> iftius turio- 
nes dulces funt»tnaritimi ver6 amari \ folia etiam 
in ifto tenuiora fuiit> in marldmo ver^ craf&ora. 
Calefacit>& ficcac moderatc» urinam ciet^hepar^ 
lienem» & renesinfar^u Uberat. 

AsPARAGYs. marinus C l y s. marinus 
craffiore folio Pin. iftius turiones amarore k^Q 
bciX^ prpdiint. bi noftas m^ritimis {«piifSime 

Digitized by VjOOQ lC CircaMmfpeL nifieni. 31 

lepericar» quod red^ teftacor I. B. 

AsFARAGYs acutus PiN* Corni<ia prior 
Cl vs- circa Monfpeiium in lods (iccis & ari^ 
dis provenire dicit I. B. nihil irequentius in vi-> 
nearum fepibus oritur» quo» viceiimvij redi 
utuntur Monfpelienfes PharmacopKi. 

AsPHODELVS albus^ five Haftula regia Ad« 
Albus ramofus«& non ramofus P i n .V crumque 
in editioribus > & iaxofis Galliae Narbonenfis 
fponte nafci refert Cl v s. & folo caule ramo(b 
& non ramofo diHerre. Afphodeii etiam fera* 
ciflima arida Narbonx litcora> dicitLoB*^^ 
* >^i.Toca montium concatenatio vi^ Fromign»* 
ni 9 mons Cetius » & plurima loca ficciofa, in- 
numeras pian^ Afphodeii nutriunt> AprilifiC 
Maio menfibus cum flore. Radix > ut dicic 
Diosc* caief^cit> urinas & mei^es movec^ 
Monfpelij dulcenfij nuHaque acrimoni& linguam 
veiiicantem invenit I. fi. Nos cert^ ingratam 
dulcedinem cum levi acrimonia fubfequente 
notavimus. 

As P L E N I V M An.Vide Ceteracb. 
As T E n Atticus iuttus, fbiiis ad fiorem rigt^* 
dis PiN.Stelia Attica Monfpeiicfium aureoflo^ 
re Ad. ^ Monfpeiienfibus Oculnfn Chrifii di- 
€t\xm tradit Cl v s.quem ad portam Divi -^gi- 
di) non procui ab Auguflinorum Patnyn Cce^ 
nobio vidit, alibique nrequenter. In agris pin^ 
guioribus Monfpetienfis foli prbvenire notac 
LvG D. dura OcHlum Chrifii vocat Ub. 1 1 . Dtim 
<fer6 fub Aflere Attico aitero Mattli.pohit> ver- 
barepetit Loi. *» -^^» fdlicct , Nail>onrRfi 
agro prope pratorum ittargiii6& y Sc fliiienta per*- dbyGoogle $1 Index Plantarum 

£imiliaris eft. Ndb eft via^in qua lunio & lulio 
nidifibus oculum fuum non aperiat : Moderatc 
calidus & ficcus cen^etxir » «ftuanti ftomacho 
prodeft^ & ocuiorum inflammationibus. 

AsTEnannuus Attico iuteofimilis^ foliis 
ad florem mollibus; Conyzoides Monfpelien- 
fium HoRT. RfiG. Bles* AvcT^fecus fiu« 
vium I4 MauJfou,^cr(us Grahels^ScSdlcnovsLm, 
lunio n^enfe facpius cum flore legimus; 

As T ^ montanus iuteusi falicis glabro folio 
PiN. Itaiorum luteus firuticofus i oieae folio> 
conyzas facie An. prope Boutonetum & {ecus 
Lanum>Monfpeliacum amuem>re<^ii£nie amio- 
tat LqB; i^ Ad.Conyzsan mediam Monlpelien- 
km vocat L B. k qua non feparamus Gonyzx 
mediac Monfpelienfis affinem multifioram ejuf- 
dem 5 cum in noftro Afterc flotes aiiquando fin- 
gulares > Sc h^piiis plures> umbellz modo drian- . 
^ur> folia (imiliter admodum crebra funt; 

AsTER auricomus glaber ^ iatifoIius> folio 
non rigido L B- in campeftribus Sc fquall dis 
quibufdam prope montem Lupi a Cherlcro col- 
le^^um dict \ diu quasfivi^ at nondum illum in« 
veni. 

As T £ R Atticus luteus > montanus > viUofus^ 
cfjagno flore PiN.in monte CapoHladou lunio 
i^mt cum flore reperitur > tum etiam in iifdem 
caropeftribus & fquallidis montis Lvpi > in qui- 
bus priorem CherletHs invenerati 

As T E B. Atticus MonfpelienHs purpureus an- 
guftioribus foliis LB. minor Narbonenfium 
Tripoli) flore> Linariac fo:io medio purpureus 
Ao. inlocisaridis^ &collibus faxoHs^ ut funt 

oliveia 

Digitized by VjOOQ lC ^ 10- 

M 
ef- 

& 
ftrfa, : ckulittAi femipdm^€s tiudi , ^*f j 
Tim-ptpmafcentifim aii&mm forma fufii 
^jmhfis Juccedmt feliijua wcand, imurvo mucn 
iion$et4,iikAwi>dvulis cvnftames : Semen mi^ 
tnttum, nimm , flannm & femicirculare ctfnti^ 
nmtes.' Ob ittiquas hiic poriiis rettilimiis quim 
ad Qnobrychi^eni s &%iiram addidimus. In 
via qu4 itur ad inontem Lupi , Aprrli menfe 

C 

Digitized by VjOOQ lC 
f33 . i 

t 

( 
l 

I 
\ 

I i . 

^no flbre PiN.nTTnofitc CapouladoM lunio 
lenfe cum flore repericur , tum eciam in iifdem 
campeftribus & fquaiiidis moncis Lupi > in qui- 
btis priorem CherterHs invenerac. 

As T E n Accicus Monfpelienns purpureus an- 
guftioribus fpliis LB. minor Narbonendum 
Tnpolij flore, Linariac fo io medio purpureus 
Ab. mlocisaridis^ &coUibus faxoiis^ uc func 

oliYeta 

Digitized by VjOOQ lC ' Circd Monfpel. najcent. j j 

fAvWti circa Monfpeliuni ^ 6c ad Caftmtnno^ 
Tuin {At>veniie ^t Lo ^ . in 'Ad. Apud mare vi-. 
dic L B. Gopi(Ai&s oricurtn iuco GramuBcio^ui>i 
llos Sefftembri menfe iiiayem aoci odorem 
%irat. 

' AsTRAGAtvs MonfpciTulMius L B» cre(l 
€itfecu8 viamprope Gigtan > uc ipfeceflacuri 
ac mulci frequentijks in locis iiccis, vulg6 Gar^ 
^^iff^f^ circa Saienovam > & ki elaco coUe di Ao 
ftfYMi^ fid l«vam Lani amnis>qufi refpicic Ca- 
ftrumnovum. Securidacoc minoris nomin' 4 
Lo B. in Ad. defcribiuir , quam reftc didc flo- 
ribusel&purpureis^ 6c coco anno in aridis &: 
giateofis Frbncignani vireiej quod ^ecutidacie 
\vLKtm comiculis reflexis non convenic > quam» 
"^1% e)us figiira pro Sccuridaca minori polita fuc* 
dtin Olfj: & Ic^ LoiB. 

tigmA Ttrfia, 

AsTnAGAivs Hioinas filiqua fncurvi* 
Hunc fic defcribic C B. in Prodr. fub nomine 
Onobrydiidis incanfic. Caulefn h^hf rotundtm^ 
rMimfitmi incanum i folia jdtira acnnnna$a >. an^ 
ffijta^micofiaadntxa ^ incanayVelnt cinereaf^ 
perjk : cadicnli femifatmares nndi , fficamfio* 
nmfttpnkafcentiftm oiiorHm forma fnfiinent^ 
qmbm Jkccedunt filiquA incana incnrvo mncrone 
4hn$itd, dHoims Vaivnlif confiante/ c Senren mi^ 
nutttm, ni&nm , flan^m & femktnularci^^i^ 
tfcntes.' Ob llBquas huc pocitis rettrUtous qukm 
ad Qnobrychid^ * & ngvr^m addidimus. Iii 
Via quil itur ad montcm Lupi i ApriU mcnfd 

G 

Digitized by VjOOQ lC 34 Index VUntarum 

cum flore reperitur , & abundc ^tiaminter vi- 
cos Ajfas & Fontanes. Flores in figiira non po-» 
fuimus > quia non habebamqs prse manibus. 

AsTRAGALVs villorus j floribus globofis 
Pi N . purpureus L v g d . ultra pontem Saleno- 
vac ad dexteram cum Polygono montano niveo^ 
unam rolummod6 plintam invenimus, quem 
copios^ coltigebamu^ prope Oppidiim idey^ 
m//,ultr»montem Efperou.lwmo menfe floret» 

Atractylis lutea Pin. fecus femitas 
paflim xfl:ate confpicitur ^ & omnibus nota eft 
ob fanguineum fuccum quem haber:dicit Lob. 
injid. quod pierifque Galliac Narbonenfis \o^ 
cis floribus, tura purpureis , tum luteis fponte 
oritur. Vnde addit L v g n . £fi in agro Monffe^ 
lienfi AtraHylis purpurea jrecjuens : Nufquana 
tamen cum floribus purpureis reperire licuit^. 
forte Carlinam Rvcheri inteliexerunt > qu« cum 
Atra£tyiide permixta, epdem tempore floret •, 
& ide& lutei , & purpurei flores paflim in om- 
nibus fere latorummarginibusluliojnenfecon- 
fpiciuntur» 

A T R I p L E X ^ fylveftris L B. Monfpelij vias, 
femicas, fcrobes^ agroxum marginesj urbium* 
moenia, & fimeta^ ut ait L B. ubique occupat^ 
quod etiam de fequentibus dici poteft. Humida 
eft Atriplex fecundo gradu , frigida primo. Ex 
Ga l. alvum moliit. 

ATRiPtExfoliohaftatoHoRT.REG.feLEs, 
Avc T. longc lateque humi fpargitur in fime- 
Ci$<>dc in hortis pinguioribus, in quibus ^eftace^ 
8C autumno paflim reperitur. 

AiRiPLEx fylveftris ktifolia Pin« Pes 

Digitized by VjOOQ lC CircaMQ^ffelmfcaiif. ^y 

tofecinm Jdcifbiius^ Ap . raripjr hmc in, fimetis^ al 
in facis qua itur Zr?i;?^i t autuo^np cQpiofgni v.-j 
dinjus* - 

Atii»i,plck rylvQftri^iatifolia.,;ACUtiorefb^ 
Ko Pi N* cum aliis nafwur , & hortis eft odipfa^ 

Atriflex angufto o&longo folio Pin* 
fylveftris poiygonifolia Ad- in vinetis, & agra- 
rum marginitMis^ tum.& in hortis paiEm oc« 
currit* ."' . ^ .' . . • • ^ :■ ^ 

Atriplex foetida Pin* puGJk olida vuI- 
varia vpcata , pollinei.^geni^o ? alperia . Ad. 
quam in Nitiobrigum u^gris freqyentiiSrna^ 
dicunt 5 tetro jfuo Qdorc fecilc innQcefcit. 

. A T K i p LE X Monfpe(fuiana cum piilchris 
involucris L B. fyiveftris iappulas habens. C. R, 
in Phytof. Eam JMonfpeli) collegifre teftantur 
I. & C. B. fratres, p^im hxc etiam reperitur. 

At R I p L E.X maritima laciniata Pi n, marina 
repensiutea Xerampclina Ad. copipse nafcitur 
i|i noftris maritimis. Addit Atripiifem fylvc-* 
ftrem fruiau rofeo compreflb Q* B. in Prodr^ 
quam Monfpefluii cir<;a moenia collegit : noftra 
maritima paflim etiam circa Vrbem nafcitur , 6q 
ad iilam multum accedit. , 

AvELLANA fylycftris, Cprylus fylveftri^ 
P i.N.fecus Lanum amneiA fupra potttem Caftri* 
noyi piurimis in iocis oritur. Caliias.&humi* 
dasaveilanas ftatuit Simon Se th* at Gal-. 
frigidas> quodderecentibus eft inceiligendum« 
Vtunturaiiqui yirgis coryii ad invenienda^ me-> 
tailorum miiieras > & aquarum fcaturigin^Si va^ 
jni > ni faiior , fuperftitipne. , 

AysN^^ yulgaris aIbaPxH*ln fatisaotaome 

■' gitizedbyGoOgle 
calidas vifcerum intcmpeiies coi:rigcndas;M«' S AcctJARis Monfpeli^fiuro. VidfeCa-^ 
J A^*i lo V i's l>t N^ ^P<«fche«»^ 

ut inquit 1.^'fe'»^. ^u«d *«f«rit *. B. >iM tttdttt» 
C^io 4(6 pfe!?qttifivi > tted^irtii ki^drtite Kcait : 
tudivitfimeh aijiHbuirdttm AiHfeifepe^taii. 
iBA^*A'R*A.Viae^Wtf*- 

«ARipkNA. viafcH?^' 

»t 1. Li^ fyJveftiifs <?«fle ffoHofo ite^ ? t W - 
tft/i<3(r Dt>i>. W6h(^^^ ^idk !•«. werfe Maio 
p^min^otAtis-, Hdciwr-enHnAimfl^^iH pr«M 
Ijateteiilmis ^ & hifmidts ^i?a poiwtein 'Grfhi* 
li^vi.qBftfitem btmiTequentSbtw •vfees^betc w» 

ftaturLpB. . 

SBi.t'1 s mtotana feliodbtrfo «enttto PtK. 

!«dirf|iefie%*lifcv«tfos f5j4» > m dicitC.a 

fff /PhaWr. (eA -propin^tts Nos ittVOTimus *m 

tUfedn& ttbniis Ctipok^H, a VasetMUfretm, 

ittter ¥Ufes-«ttibiH^fas. 

• Be^i.^i« woncana fniwor L.B.*eam «terfit ijpli 

Cib*^, c^leftam aid T^eftes^^mortris Lupi^'& cir- 

cumjacentibus campeftribus. fftud nomen opti- 

n^^iJonvttlitfltfBi^i quatti ihyetttmus*i heAi- 

'" - DigitizedbyGoOgle Cir€aiMm^.n4fhfft. 57^ 

pedalis efiffefquicubitalemrugifii 4tei( Kfi^^^^ 
infMoca fiisra^ &nr otldfld^ «li^r^. q^W in 
Bcttife na^>.fiip9iii4i»^ vm3i^.aipgiP4ij£n» i^ ifllo& 
auidiocriscft magntfM^kM. 

Sf»6 & «mimao. w^oi^ A«l^. , 

eft i ubique in pratis Sc him^^hw^ k^tkiidi^ 
okiiiai > valgjb M^^a^id^ Yi^^m ^ bwii- 
^biB^ wit D anu ^ conMLatiji catidam; fc. ficq»9i| 
VMxikiiilia»r iridtettti'Lcri)*>Q|mo^i^ ftigiAam 
&'fia:aitsi ftatnit » ^x^mm^^i^xsm\ mi^ 
fimmnto 

leaMonfpeiiaca Ta». 61obuIariaMonrpeliclb* 

pfadficairicnbtat LoJk «r JM« In. fi}ilfttMil5.ul^ 
Mmd» SafeBoxrqri £c cttoi pniMlft ^^vmyk 
faBpiflBoi^ occucrift. 

Beta communis» fiveviriciisPiM^neli fe^ 
Ifin» iii kertb Moh^iqK^ c!iilfi|i|f^tl|0iw f«^B. 
fedetiMin heBMi$iviaxtmpii|bv4ra^ 92I 
ftminelbGti awntttdellMOj > Jlnoitiifiimts v<ef<^ 
noftris fpont^ orituri quac eft Bet^ fylvQftiiif 
(pontaaea BWtfitm 1^b« €)^ Mqpt eaim 
^vaMlamiarcidbntiaqMrk k>C0 ^fifimi^ebm^* 

ifi4ui»»{iIoi # dmii&K fyftawfccy ftin t fg i i ' 

C ttj^iti-zedbyGoogle 3 8 Index Vlantarum 

dam. Nihil inctilims Beti ftpcjuentiiis eft , nt 
dicit Trag. Galefecit &&Gat/alvumque sao^ 
vct ob nitrdfitateira. 

B E T o N I c A aquatilis, Vide ScrophHlaria* 

Betonica purputeaP4N,AbuttdarcMon- 

fpeli) rede dicit I.B. iitfjiv^ jiiff^emBt^ ^lu^ 

mb Sc lulio menfibus florete : Reperitur etiam 

cumfloribcisatbis. Calida & ficca cenfetur fe- 

cUndo ordine, celebris^ in Mediciha ufusad 

afFcdus capitis , thof ad«9 h^atis , ateurtimqae 

ferc omniiitn corpori^ pasrtaum j virtottin» ilfa- 

dem ad omttesferc morbds «ex Antonit) Mo& 

f^fert5"iKoW*PA;vi/-^ ^'^ ^ • ■'--'''[ ^ ^ 

' Bl A t T ar 1 A lute^i folio lon^olacimato 

Pi N. juxta aquas*, in hiHirfdis: vineariiin.-Scfato^ 

tum ibffis fequentifltmcicciirtit. Invi^liace* 

rcnfi , iibi tmxi«a Itrteccopia oti*r , ^dbam 

etiam invenittias. Calidam &; ficcam diaint i flC 

infar6lus vHctrum expedire teftatqr Lob. i^ 

M. --^:;'^-^^ -• •' • ^ '. ■ ' 

< 'Bh I T V^M atbum minus LB. inter olera ^ 8c 

fecus femitals>autumilo p^ffim britur , foliis aJi* 

quand6e3jraibi)& yiridi variegaris.Frigidiim & 

Kumidumeft in fecundo gradu , ad wotticnda 

& temperanda vifcera aljis emolHealibus ad^* 

ijendum- » - 

* Bl I T V'M eredius > five tertium Ttagi L B; 
tifdem in-locfc ,8c eodenvtempore reperkur cir^ 
ea Monfpeliumy quod-etiam 4 L fiautuno an-» 
fiotattimfiiit' . . 

• BoifR^% ambrofiorpdfes?vulgari&PiN.ino!i-» 
veti« , cWerifque» tepidioribus & apicis arvis 
V^n Nd|lb«i«ie&ilSs;^ ^ Hiaiobr^ni fpont^ Qri« 

^'' ^ DigitizedbyGoOgle Ctrca Monffel. nafcent. 5 9 
tur, ut habent Lob. i^ Ai. Lvgd. ife L B. in 
fabulofis arvis qu^ itur ad pontem Salefoft , tum 
& in aiidis olivctis circa Sawt lean de Fedas, 
aucunino pafllm confpicitur 3 & iicco ac infertili 
folo potiusgaudetquamcirca profluentes aquas, 
Calidum & ficcuin fecundo ordine V«lt Dod. 
Orthoipnoicis prodefl cum melle aut faccharo 
condita : odoris gratia veftimentis interponitur. 

B R A N c A urfina. Vide AcanihiU. 
■ BRASsicAarvenfisPiN. fylve;ftrisLvGD. 
circa urbcm in fadis vere floret. Ad fativsc virtu- 
tes accedijt:> idei calida & ficca cenfenda ; fativa 
fi benc prseparetur , bofium fuccum' producit; 
foliaebrietatem arcere dicuntur. Ad ulcera mul- 
tum commendatur braffica rubra. 

B R Y o i^ I A afpera 3 fi ve alba > baccis rubri$ 
P I N. Monfpeli) vidit L B. circa Lateram » tum 
etiam circa pontem Caftrinovi , fpinas^ & acu» 
leatos frutices alligat. Calidam & ficcam tertio 
gradu cenfet Dod. Obftruariones folvit, uriiiPS 
movet , eftenim in expellendo efficax : Radicis 
faecula contra epilepfiam valet> &: contra fuffo- 
cationes hyftericas. 

• B R Y o N I A ijc vis, fi ve nigra racemofa P i n. 
Sigillum beatas Mariae dicitur. In' luco la Ca- 
lemhiere vicinas ilices fcandit, & copiosc in fyi- 
va Valeria circa Cir4Vf w/. Radides adhydro- 
pem commendat D o D . 

Br V N E L t A major folio non 4MkAo P i n. 
Prunella flore minorc vulgaris L B. Menfpelij 
Maio mcttfefparfim floreredicit. In humidiori* 
bus locis» eirca ri vulos^& Ledum amnem occur-> 
rit. Calcf^it & ficcat } ad Tuliiecumlat?emoruai 

^ *^JLiti2edbyG00gle 40 Ihdex VlMtarum 

^e}(tefno(umcuratk>nemab omnibusPraAicia 
celebratuc 

Bn V n B 1» I. A folio laciniata Pi n« Syii^jr^ 
tum petraeumi^ MonfpeUeafibus diAiim kjyM 
pratis> eCi&mque locis ttidioribus dc izw&& 
(kamunti^ rylvas » & alibi finitinHS Monrpeltaci 
^griintet ledos&itices baphicas fponte ociri 
dUcit ho^^in Ad, invenit etiam C(va« poft 
Monafterium Gramonnsd fylvidc tnarginem;^ 
\n viis £cci0ribus circa Grahcls^ 8c PfrZils co- 
piose reperitirr. ObTervavit ttGth Monfpelif 
1« B* cum Aocibus albiSi qmm ^ocat prunellam 
llore albo parvo^ folio laciniato j quse fai&m 
etiam cum pucpureapermifcetur« 

BRVKELLAhyiiopifoUa PiH^PruaeUaan* 
guftifoUa LB. has non fej^aro s^ ut Ho iv t* Rc g* 
pARis, etenim defcriptiones &: loca Q. B. Sc 
L B» eademfunt ^ neque ijpfe I, fi. (epataverat t 
naffim oritui; in fijudiudis locis ukra ponciem Sa* 
tenova^s 8c in aUis locis fterilibus y iiec nnitKtti 
cofAa in can^eftribus drca monfiem I^upi. 

Blivii«vs.Vide*i^»/. 

BvGLossvM anguftifoUum mafis VivL 
ywlgare Matt». Iftudfpwt^ Drovenire pro- 
pe MonfpeUum « & ir^^rt^^i^/^oUervavit l B^ 
iybunjdac in. pluvimis (atis. Humids & calid^ 
t«mpet4:iira^c€l^ciur ^meUncbQBcam triftitian»^ 
peUitr unde fiequens iUiu& utiis in melwebQliai 
Kyp^bcmclri^a ;. Fl<li;<9s uMer cordiak$ repo. 
ttemui;* : . / : . 
. Bv^-fcoiiavMfjMveftfemiiMisPiif^ ecrati^ 
omj(f^^mi^^iii^%hn* Bons^o {}*li?eftci$. 
ic^ fuiMonfpdiii fmpm^^t- ln &bulo^ 

^ * ^' DigitizedbyGoOgle Circs Ai09t/peL nafimt. 41 
Clja y\z pontis Caftrinoyi fceqoens eft. , 

fivGLQSsyM fylveftce caulibus pl-Qcuxq^ 
betidbus P| k« Aly (lUm Getmanicum eciuQide^ 
1^09*. CynoglpiEi focte copiaria Plini) L B^ (^ui 
duplicem ponic defcripcioHe>prin)amjf«)//> j^<^ 
f^K%* tom. 5» ubifigura.crmTpQiicaeft ; .^/el 
cundam) /v/ia ^oj.cumfigura. Sccuscqrnprof 
livulos prope urben(i (requens oritui:» 

B V o V i A, Vide Canfalid^ mdia. 

BvLBO CAST.ANVM majusApijfolio.PiN^ 
indqm&flis umbrofts moncis Gif 0if/f^M luniiq 
i7iea(e cum flore. cf^ieginuis. Mod^rate caiiduni 
& ficcum a &; fedoiSQ diurpucum eir& ^ vu|{: 
PO'Ut, •:-..... .".rr 

fiviBocASTAKVM minus PiN. codeiq 
temporc florens^inter rupes moncis Cafatdadn^ 
invi^nimus5& in rupetis fterilibus» ulrra ta^cm^ 
de , fecus viam ^ qui itur GrabcU. Vtrumque ^ 
borto plantavimus j ut certiores fiamus anJb^c 
varietas k loco (icdori vel huqudiori dep€% 
dcat, y ,, 

BvpHTHALMVM Dio(c. PiK« Chamsupi^ 
lum Chryfanthemum quorundam V B. qui 
Mmfpelii prope AquasmcMrtuas invenit ^ ubi 
nos fteqnens copios^ obfervavimus y\ iftud au^ 
tem in hortts folummodib vidimus. Caliduioi 
& ficcurn haberetemperamentum dicit Tkag* 
certoque experimento cum yino deco&umj fel* 
lis fuffiifionem curare, 

Bvp&TiiAiLMVM Cotul«folio Piii.Nar<» 
bonenfe C l v s • drca Aquasmortuas» vuigi^ 
^igt$morf€s , nafci tradit^ iln^ue nos cum Co» 
tuUfenocu(Um> ikpi4$ vidUnus ; a qua florii 

igitizedbyVjOOQlC 4* Index Viantamm 

cxJore ftatim (fiftinguttur. Iftadetiam eft Bilph* 
diahnum tcnuifolium Narbohcnfe Lob. Obf. 
quoad clcfcripti6nem(nam icon cft Chryfanthe- 
mi' Valentini Ciuf. ) qudd habuerat ex ^ro 
Monfpdicnfi. 

BvpxfiVRONfoliorigidoPiN. ElaphbboC. 
cum Monfpelianum Ctvs. capitede Scorzjon. 
Auricuia lcporis rigidior I, B.eam circa Monf- 
pelium non procill GramuntiA fyivi ftequentem 
viicit; quodpri^s ho%*i»^d. annotaverat , & 
frequenticrs eflbiftud Butieurbnquam^gare 
( qutodtamen circ»Monlpelium nufquiam vidi- 
mus. > Iftud autem* paffim in rupeds ckca Gra- 
iDuntiumnemus» U Falette, 8c in aliis fteriiibus 
fcrefdt ,' & lulio* ac Augufto mefnfibus floret. 
Calidum & ficciiih fecundo ordine vult Db d.' 
ArcbntraferpenaimicStus valere, cx Plinio & 
NiiiaJidro docet. ' '^'''"^'^gjt 
" ^Bv^L E y K 6 N anhuuniS^guftifoHum. Auri- 
vxAi. leporis MonfpelienfiUm plantaginis nii- 
noris folio Gesn. ,de animaL cdp. de Ltpor. 
IMt. h. a. ubi-refte annuum ditit, Figura Bu- 
pleurr anguftifoli) D o b noftrum optime reprsc- 
lentat^ defcriptio etiam fatis convenit. Inlapi- 
dbfis circa Mornmau^ la Colombiere^ 8c la Fa^ 
/w^3luIio& Augufto menfibus copioscflor^^ 

• BvpLEVRO^N anguftiffimo folib Pin. Au- 
ricula leporis minima I. B. in vinetiscirca la 
Garrigue de Mommau , & circa pratulum luci 
Gramunti) Septembri menfe cum flore & femi- 
ne pluries vidimus. 

* BvRSA paftoris major> folio non finuato 
P 1 N.eara circa Monfpelium notat C.B.^^ Pf^lirl 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL na/ceM. ^^ 

B-v:rsa Paftoris naajor, folio jfinuato Pik- 
an in 'priori pcrpetu6 folia noii; fint finuata,. non 
obfervavit L b. verifimile tamcn eft merum 
ci& Natur?: lufam. In hortorum & iatorum 
imrginibus Iwt^^b, Februario , Matrio^ & 
ApiSi mcnfibius: paffim florec. Ad omncs lan-. 
guinis eruptiones fiftendas ^flicacem dicunt, 
ideA ceftigcrantem St cxficcantc vult M x t t hw 
at Lt> B. cali^m Sc ficcam Aaudt > 8c cogendo^ 
ficoBidQque fanguinem fifterC' 

BvRSA paftoris minojc Pin. minimaXoi* 
Jc. aliquando ad duas 5 trcfve foliim uncias 
apHiMonfjpeli^es exurgei^e dicit C^U-mJPift: 
alpediu obfbliorum incifuram elegantiilimoj & 
Tnlafpiminusnominari* CircaBoutonetumfre- 
jqiiens e|t , fi $>4iords coIerqtuTi diianun magni^ 
Wdkem f<«t& acquireret, &abiis nondiftia-i 
guerpttir 5 updp DO0. quandoquc majfottini 
iubindc mi|if*enf^ xc&b diciu . .. ; 

; By iCs A p^ops majOf) bculo oblongo Pin* 
Monfpelii jBQrelitem Martio menfe ^ 8c filiquas 
fcrentem legie I, B. quam C. B. Morfpefluli^ 
TMjifpi Vetonia&foliorioinihari tridkinfradr. 
Copiok crefcit primo vcre in plurimis hecbidis 
{atorumjmarginibus citca. Boutonetum. 
* ftv RS A paftods miner, Ibculo oblongo Pi n» 
Paronychia alfinefoli^ Ad. vere ilorerc Mon- 
fpeHj dicit I. B..^ Hapcmenfe Febrtiario flitfcula, 
rum copii herbidos fatorum margines dealbat* 

B V R s ifi paftoris fimilis filiquo{a major Pi n. 
Pilofella iiliqiratamajorTHAL. iqua tantim 
magniludine.diftatt minor cjufdem ; parum apti 
tm fub Bur& paftoris ^ quaiQ fub FilofeUa cedu^ 

Digitized by VjOOQ lC 44. 1mI»x Plitfttamm 

eitur* In agtis ^dioribii$ AcmimtXi l/tom^^ij 
obfccTavic 1. B. in.unit9fofi» §axmm muffni^ 
fatts abundac;.: . . ... 

Bvxvs MATrH«mdteiisatbcii;^s^& fimeioes 
Valena fyl va fuppeditac ^ {^(4$ imgiiinBki^iem 
£ruidds. non exceilit»» Qm rad^i^ £rc£e nmiCin 
lopQiGuajfaci ad tocetn veneream^ , vmki»xLakh 
marc vub Do 0« at Lani» Okf hxoid^m p3o« 
pesailvD^ iue veiMarea vinJicacain liicttiu 
Oleum narcotieumefie^ & onitit$gaiiisas4Kiku 
ccst^edomitte crcduHt*? 

■fiila FiM niirii i-*^* *^* -Tiiftt iMHin iinni f nrt ■iini i itn ■■■ i iiii 
.****.*Rf • W*7 .P'*i .IH-CH*** IP'A wm$ im SSiBrWr^9l^pwV kG^r.A«c£W¥ttA odorc1>irfegi} PikvAU 
fmcaodocb^vi, foli{$ltt»adtffofis' A»<r^In 
fciiriflfiatibuaitraftibusi fqoalii^j^^^liydflf^Nari 
bonac oriri tradit LoB.iii A^Jn omnibtts fdtdrd 
mat^b^ua a^to^ atitiminopaffir^ ifS^vibus 
purpui£i£ , aiiqttando cum #oribiis albi? (epcrf^ 
m£ Cabda & ficca eft > nt^et Qal; ortdinc 
quodammod^ tettio t ftomaebo prodeft , imnas 
Si iBcufaa movct j a A tbet4ac« tonfeaiotie^ el 
utuntur. Pkarmacopcri Monfpe^fc^ 

•GA.1..AMIRTIIA valgaris yfi Qfficfnaifliim 
Geraianiac Piy, Jf> umbciofis devexis mont& 
£4poul4iom p Scik herbidiiiaxofis moiids Lnpt 
sftateftofet. 

CAtcirRAPA.ViieQiifdumfieMMm. : 
CAxrifA arveniis Pm. Crfendirfa circa 
MonfpeBqn^ fpont^ Gnsjf^. Monfpefi} in ^is 
4£rbi c^ntetmiiiii ^ littta^ JEgidHir» faittm otift 

Digitized by VjOOQ lC • « £iim Monffel. tmfient. 45 
^r^ dicunt Ab* PaTsiinque edam fponci in agris Sc 
^ ' hoirtis toto anno florcie (cribit I. B. In (acorum 
marginibus ubivis vere conTpicitur/pont^ edam 
^^ in hcnrto nacam iW^iiis vidi : quas licet cuka foe^ 
\^ rit > nufquam tatnen ad £acivas fbrmam accejQic. 
^ Cum fbliis crenatis Vrca Monfpelium reperiri 
^ notac C. B, In Pin«, Floreip calidum & fic* 
J cum fecundo of dine d^it Do'o. menfes movec» 
I,. aquam ftillatiriarri commendat Lugd. ad rubo- 

Campanula arvenfis ere&a j vel Onobry- 
chis arvenfis Pin. Vioja peQtagonea Tab. 
^ Monfpelijr Ml^^. naienre florenpbm in ^getibus 
rci^e notavit I. k 

Campanula vulgatip^ {bliis uiticx Piv* 
Tracfadf iim ihajus LuGDJn hcrfei^il dediyi^s 
moiitis CdpotiladoH^ floribui purpureis^ & flori'^ 
hu£ aibis lepericijr. 

Campanula pratcnfis flore conglomeraijo 
PiN. Trachetium minus LncD-in fylva Valeija 
oriruriin margimbus vincatum circaSaleDpvam, 
& inplutimis fepibuSsultupontcm Caftrinovi^ 
Utrumquc TracbcUum adilringere3& exficcan* 
di vim habere ex gullu conjidc Lugd» & w 
<}uxvis uicera valcre. ^ \ 

C A M p A N u L A foliis Echij . flotifcus villo^s 
PiN. Indefcenfu moncis Capuladou.alas caf^^ 
brm€s^ copiofam collegimu5>& in horto ob cfe- 
^dam dijli aluynut. - j 


•■ZLi:'::.-^' i 


Campanuxa Alpina , linifolia caendea 
B. Prodr. a minoci rotundiftdia ceAe difttnguir 
tur i iiyjus iiguraai addendam curavi « cum de* 
fcriptipiie quam habet C* B. *» ^«^* -E^ r^ 
^irr ( ihquit } tejm^lbay Mulkuli ^M^crmjqm^ 
ni yplures , foucufrefijiie falmares & fefqmifal^ 
mares, graciles^ retmdi/fimflices emergmt $ fe^ 
liis oblongis > angHJiijfimis > ^nfufo mrdimefefti: 
fioresin Jun^itate c^sdeii ut in r^^mn04o %ml- 
gari yquibus c^fitula exigu^mfeifien contmesnia 
/iiccedunt. H«cil'e. ItiUQfioiencemcoUegifub 
mqnte Cafouladfu j in ipfis xupibus fluvio ad^ 
jacentibus. ., ; 

Cahphokata Mp0r|ieUenfium L 6b« 
Cam. Tab. Luqd- I.;B«;iacer poctamLate-- 
renfem^ & pontem luvenakm^ fC&h nfxat Lob. 
in As>. Sc in fqualU4|# A ^ei^oiis viac Fronci* 
gn^ni h B* Abui^dac in mari^irms circa i^^^»^<» 
Auguftp & Septeiiibti mefe florens herbaceum 
prodi^ic vafculum >. ex qi^ quatupr parva fta-f 
mina prodeunt >Aquotum ^q^iodlib^ apicem ru-^ 
brum> yel potii4S,rQfeum in juedio fuicatum fu-f 
ftinet i fuccedit flpri femennigruob oblongum« 
fere ut in IvaxnoCciiata. Figura t. B. m^isus ra.^ 
dicpm quam foli^ expirimic /Parum de ^fiu$ 
virtutibus conftat; advulnera efficacem: di^. 
cic Lqb*^^ Obs. Aiij in bydtopis curacione 
adhibent.. .. , ^ . . 

, CAMpHQRATifi cQncener PiN* Anth^ilis 
altera Italorum Lqb. O^^jeft^ce^mediajf kn68C 
aucumno in facoxum .psargiqibus .fpar6m pro* 
venit. ._ ^ .^. •;■ ..; •• .■• , .f;;j 

Cannabis m^sLuGo:!. Cuc^cun4aDciix«&; dbyGoogle \i tndex PlaMmim 

' Caknabis foBiriinaLuGb.ftcrili^DoD.ex 
maiis (emine utraque dritur in pluiiniid facis cir* 
ca Utbem« tum edamfecus cccnofum rivulumy 
fcmine huc k Tencis ddaco ^ fpontaneam tnim 
non arbittaraur. Gcnitaiercmcn immifluerc Vc- 
cercs acdidke j aiij vcrA Vencrcm ftiraularc di- 
cunc ; 6c Mayth. hujus (emiiic galiinas ori- 
feradores r6ddi ceftacur. Cavcndum cft ab aqua 
in qtia C«nnabi$ mairipuli mftcerantur ; (iqui* 
dem > ait Lo»» i» Ai^* laouftris aqua cvi inca^ 
buerit 9 tanfiopcr^ vka nocec , uc epoca prac(en« 
eiffimo fic ficientibas exkio ^ quod cvpcriendft 
confirmac. 

Capillw Veocrif» Yiiit jiditmHtm. 
'■• Cap» AH I s fpinofa &h<9^ niinoi«» follo ro.- 
tunck) P<N. 

CAPPAiLts fpinofa>folio acucoPiN.Utcam- 
que ckcaUi^beni in pnaediorism vinecisi Sc fomk 
copio(am invemes > ida^ inQer indigenas plaintas 
numeramcis: Monfpelii attCumno#M?cntes &ie 
(pitTis vidk LB.quod ob&rvare tion ^&^knuss 
Calida ic iicca <dl Capparis A m alfbdibus hy- 
pochondiriacis pcodeft,quia lienem pra^pur cx- 
porgac ) ta&e uaimr» tum4c #oribusnondum 
aperois^ qin aoeto condiuiycuri 6c inoU^iire- 
quendffimc adhJbentuir, vulg6 Tipirtfir. 

Cardamine. Y idt Nafiurnum. 

C A a B uEs pracen^s Af phodeli i^adice latifo* 
Iks P'i N4>ulbo6is MonfpeuenfiuM Lo^ .Luts ]>. 
Cxus.& LB.qvHinpradscircaMonfpeliumiA 
iocis udis intcr Narciflbs & Ariftolochias.fre^ 
queiiwocirirredtecEaduiiti^ - ■ 

^ Carduus, 

Digitized by VjOOQ l( Cifta Monfpd. mfctnt. 49 

\ Cardvvs vinearum repens fonchi folio 
P I N- vulgo CaHJftdes, in fatis & vinetis paflim 
Sc imporcilne repit' , floribus purpurafcencibus, 
& floribus albis reperitur. 

Card vvs riutans 1. B. iniatis^ &in locis 
ficcis vulgb Gari^gHes^ahmdii oritur, in colore 
floris etiam variat. 

C A R p V V s Girfium diftus, folio laciniato 
nigrius L P. lunio cura flore repcritur circa lu- 
cum Gramuntium ^ & in maiginibus fatorum 
circa MommaUy & Salenovam. 

Cardvvs galadites L B. Lcucacantha 
Monfpelienfium Dalcch. LvcD- cu}us figura 
vitiofa efl:.Secus vias non longc a Monfpelio ve- 
re florentem notat L B. in apricis autem & fa- 
xofis LvGD. paflimin^omnibusfatbrum margi- 
nibus floribus purpureis ^ raritts albis, inveniturj 
vulg6 Carduus Syriacus dicebatur. . 

G A R D V V s anguftifblius fj)ino(iflSmus Vul- 
garis P I N.Aculeola<Jaz2E,an Polyacantha Ad; 
tritas admbdum efl: cbgnitiohis, qu^d fecusora- 
pes vias paflira floribus purpureis;,& floribus al- 
bis oriacur, unde vulgb Carduus viarum dicitur. 

Cardvvs albis maculis hotatus vulgaris 
PiN. Carduus mariiae.TR ag; circa urbein in fi- 
metis abundat, cujus tenera frudkus rudimentd 
a plurimisefitantur. Omnium carduorum radi- 
ces i & femina veneni.s ad verfari dicit Tr a g . 

C A R D V V s acanthoides L B. florentem ob- 
fervavit menfe Martio Monfpeli). Illum non- . 
duni invehire potuimus; 

C A R D V V s lanceolatus^fi ve fy 1 veftris D o t> • 
LB; lanceolatus Tab. /^. cujus figura magii 

),gitizedbyG00gle %6 tndiX Platttarm 

fUd^i {kkdSm m faoirttitt feffis c^petificiirilctoti 

«(bce > ac autuffitto fiof ec« 

Car0 YTS bnceolatxis fetOcidc tiBan^eiiii^ 
inus fspius cum floribus albis tvtm^ me»fe in 
campefhibus &circutt^tteAC%iis'mofiia$Ltipi 

Cardvvs capiGrrofiQndofiommcofel^xii* 
tomentorus,& corona framim Li^t^Olff, fai iiC» 
«lem campeftribusmoimsLii{^>fccotA Vakni 
f/Wi orituci 

Ca]10vvs fpfaseracepHaias cimdeite MlfK$t 
P i N. Crocodilium Monfpelienfklfi &ale6hi 
L VO0- Echinopus minor h b. in aridis Ac alpri- 
cis circa Monfpelium naici dicic Lvgda ii»(^lta 
Valena » & circa Vrbem aaKdem & can^c^ 
cemkiren^re Ad« «juibus rxtrd ird mtto dicitisf* 
Rea^etiam nocac L B. inter Kionfpc^ffa , ft 
jfira^ds, in quibus locis floribus t)^aiieis & att>i$ 
copiose bdtur ^ at mali confluidtt CiUfdlitiift 
iftrnn vivacem cum Cardub fplucKsie^liab an- 
hiio GiMiirr. 

Carov vs monftrofos LB. bonc Hfobii^dc^* 
dic Pharmacopoeus Froncig|nanetifis m kit\M% 
coUe&um » qui viciamporfMrmiiii^^iMi fpfi 
oes cenLen debct* 

Carouus fteilatuSi dM^ papavtfris tcaad 
P 1 Wi Csddtrapam Mois(p6lie»fibiis diet ceftamc 
L B. dc cktt MonfpeltatA abttiE^bve ^ paffim tibi^ 
queorxcur, Adurinoe dificulcaremcommeMbu 
mu Sficc»soculisfnftiliaiuiS5maetdasix)lte»di* 
cicsc> vulgo jigrioUmafcla». 

C A R 0UUS fteliatus lutefus^ cyani Ibiio P i k. 
Spina fcifHtialis MohfeeHenfibus Lne 0* In £u 
lis niliil abrnidamios Augofta mctife & aiicagiw 

Digitized by VjOOQ lC i^bAnb feg€iiaa ^i4fi»afi offi^yft m^ffetm 
dMAu» mAttqM # e^i^ & tdiHir^s^ie^ 
vli^ cO^f Jlff^idi i Lb fi. AwkUs ^oeac ^ 

CAkDVMbEttV^itil^l^ LtYf^ Aiy.Iii^su 
iilllir (v^pfr ^mnrt^ Lv)>i Verfiiii Ui^etti eb* 
»Mfoi!ldM]fii Ati^.Ly GZ)' & I.B. I&^tieii^tiw 
kitt^ dc t^ttftftentetft itifehit CilikL^ ^ml-' 

vidimus foliis nbn ipinofis » ^quancto tevitei^ 
f^f^. 

€itJlil«A «iii^ pGrpnrei Mo«f|^iiiH«j 
litAi fivi^ Gii^tt Airiblrj» Acsrm iore p^qf)lh* 

9iFltoreii 

CAitLiHA rylvcftrisVulgarisCLVi. Cfli*' 
itl^ iyitefirk fjHM^cflr F' I k^ iik aTidis bli^bfas^ 
U ii^tii Ideil > vulgd GitrHgms , frequemiG' 
iftfii e^; 

C A a L I N A fy 1 veftris minor tiifpanica C i VS;. 
Ae^lBt fmt loteb putulo Vnk^ luHo & Au- 
|piltetiia$filhi» fltn:ef)i6rminvenf ittf<}ualli(fi«tb^ 
cis ultra SateMvaffii €»ctf fylvam Vsdenam i U 
vOMkm L«|ili Hi^fiin viiMles ad Garduocnm 
f ite9dUi«tfdereterifin^k eft. 

eAki?l*«t§ MAVf il.GalfiisiClwriW,^^ 
dam duntaxac arbores juxta Ledum anuiein vi- 
dhftUs» l^iires ift ptdBigo DbM. ^i'^ Grifftdllii at 
iii^lvi$ietiio(i0filifis«opio^fepatite ¥tei 
tireiotwte«i^eie4i« ttduHei* 

D ij ^ . 

' gitizedbyLiOOgle ^a / IndM Plantdrum. ' 

CARYOPjiYLLAtA vulgaris PiN, fpdnte 
provenientera non longc a Mpnfpelio vidit I.B* 
in plerifque umbrpfis 6c huipidis vinearum fof- 
iis Aprili & Maio raenfibus reperitur. Cali- 
^am & Jfiecara cflfe ex pdpre & guftu judicat 
Matth* Roborat & fpiritus recreat; aquis 
t ulneiariis' utiliter admifcetur. 
_ Ca^^yophyllata AlpinaluteaPiN. mon-^ 
tana DoD.fub monte CapouladoUyVa herbidis &- 
cus fluyium plurima oritur^ & lunio menfe flo- 
ret. Tum etiam in herbidis Valenae fylv«> circa 
Caravettes. 

Caryophyllvs fylvcftris vulgatiffimus^ 
fiyt Betonici coronaria I. B. in fterilibus Garri^ 
gHei4i£!ds frequens eft,& aeftate floret.Calidum 
& ficcum efle dicunt , & ad animi deiiquia , & 
cordis tremores plurimum valere , ficut & ad 
afFedus cerebri : ad febrcs etiam malignas com- 
meniaturb 

Caryophyllvs flore tenuiffimc difledo 
P I N. Superba Recentiorum.Ao. in herbi- 
dis & fterilibus locis circa mpntem Lupi repc- 
ritur^ 

Caryophyllvs fylveftris repens multi- 
florus B. Prodr, ixi XzyioCvs circa Monfpelium 
provenire dicit » ilium nondum inveni. 

Caryophyllvs fylveftrisbarbatus Pin. 
Viola barbata anguftifolia fcr^D. fparfim in- 
vinearum & fatbrum. margtmbus iaepiusoc- 
currit. 

Caryophyllvs fylveftris prolifer Pin. 

Bcto^iica coronaria fquammofa fylveftris I. B. 

-iabundat in omnibus fcrc agrorum raarginibus, 

Digitized by VjOOQ lC 
dbyGoogle (^ oimrM^i^^ Jvzebifl^ wiCyoSuS umoc^j 
Digitized by VjOOQ lC Circa Monjpel. nafcent. ^i 
Sc tod aeftate ac aiitumno floret^ 

Carvophyllvs caeruleus Moiifpelien-i 
fium PiN. Aphyllantes Monfpclienfium Ad. 
i. B. plutibus in locis oriri tc&c tradit I. B. ut 
prope Cafielneufiti monce,tum etiam qua Mon- 
Ipelio itur Frontignanum in lecis fax<yj(is , & in 
cacuinihe mdntis Ceti,ubi ildret'meiifibes*Maio 
& lunfo. In hifce omriibus locis i aliifque gla^ 
reofis ftrigosifque ilicetis.( tit cum hotin^kd* 
loquar) aibundanter reperitur 5 Jdiquando etiam 
cum floribus albis. ; .; 

CARYaPHYLLVs* f^atenfis flor e laciniato. 
iimplicij five flos cuculi Pin. Odonticis fimplir* 
ci fiore Cl vs- merife Maio copibsr^ reperitur 
cum flore in pratis humidioribu^* circa Late-e 
ram. • > 

CARvoPHYLtvs faxifragus PrN» Saxiw 
fraga magna Matth. In ipfis rupium fifluris 
iriontis Liipi y quS Septenttioncm fpe<aat,'lunio 
menfe cum flore abundc cdlegimus. 

Caryophyllvs faxifiragus foliistenuif' 
fimiSi pulchro flore albo. Auricula muris pul- 
chro flore, folio tenuilfimo I.fiElegantem hanc 

{)Iantulam lunib menfe florentem invenimus,in 
ummitate montis Lupijprope facellum , ex ipr 
fis rupiura rimis emergentem. 

FigHra ^inta^ 

Caryophyllvs faxatilis Ericae folii^,^ 
nmbellatis corymbis B. Prodt. Quia rara eft ifta 
^aryo^hylli fpecies ,;ejus^guram fculpend4ii>, 

P iij gitizedbyGoOgle <4 l»^?^ Pi4itf4rm 

Bifi <|u64 «qrc? fls ,t«fu<jr, aH^^P ^A»?^»"» 
«viefplip? ttojaviws- foi mpfim i»fw«s s^r 

Ci.fty.opHiyi.iy6 l!JQlodH»f»«»ii9cptt*ii«i 
anguftifoUus B. Prodr. inter jryppSJOWMis^S»* 

iCAj^yoyBVi'!'» vArm^U^t^Smm^» 
£ye ly <^§ ^^ qmiiu»> * m avxiab .niiWf 
Alpina glabra I. B. in rupibus juxta fluviuq» i0 
JliU^ott , vf^ 0r^«lf , MWP pwpfe flpjjen- 
$enj If giPHf. „ 

SloboioPi^. i^ce Ly(«j», in^$tm!o«s jaiti 
Hviufi» UAfytfo¥fmM^^9f9^fa>?^ 
koiinAmmAeniivm > mk^h fom ^«<t 

CAK^otHViiys n90rtB»iu$ iQinor i^we 
globgrQPiH.CiuryophyUiisfos whyttoadbs, 
vel mnceus minorl' B* in ji«|l(iaBnru.fa{»iti^ .Cc* 
fouladoH , cum ericx folio copios^ reperitur. 

C A s s I A poetic* MonJpelienfium Ap, 
CAM.lignea Monfp^eniliHn I. B. cafltamab 
illuftiiifimo Rondeletio yocatam , tradit Lo». 
in ^d:fipoi refect I- B; ^ pb^te ptpyiQnt^ ad 
ripts l^ otiri , propc j(¥?i?ein Qifttioow in 

Digitized by VjOOQ lC Cirea MMficL Mfiem. 5 5 
vitii^ ad moiitein concendicur ; & ai ingfoffixn 
JPiTMtds pafii ^ ufai y idorat Ci. y s • ) ^d m%mm 
Votcanun mi^dsinde in fylyuU ^«{^«»^^)ux^ 
tiique fcMs ^ olivctonim marj^ei j & C. B, 
f» .AC^Ir* in a|;r« Moiilpeiieng fte^ventem 
re^^ olifervavef a^ FlQretMaiQ fclumameii^ 
libud^ iru&us aultumoap}khreri^]Mt. A£«^ 
muc cur frui^lum nigrum ei tribu» j^ vqo.H^ 
qii6d vecufta^ mgreliqir, Pn> ¥eteruoi eai&i in 
Ofidnis utebaBtpr quidam » ut ioquit 1« JL a4 
cftiariatsuQen vakre»ex gulhi aftQngeoie coUi- 
^3 6i ^ if^teftinoruin ftuicus pod jis utilet» 

CAaTAKiA faciM Pin^Plures fpfiffim k^ 
vineis iiabemus arbores \ ac tant4 copi| in mpncf 
tibus ^fhfrmx » inter ip(as rupe^ tu^ci^ 9. ut 
ip£s inoolts &re alimento fint* Q^^mm di^ 
i^isfunccodioni&^ ^ craifiim ptirb^Qr puiri«<« 
iqentum 3 membiaiia q^» eft.fu«QQiSie9 omniai 
profluvia (iftit* 

CAVGAtis» five lappul^^^ia latifolia 
I. & ip£us defcriptio & ng^i» npftt^m rit^ ^n 
mimunt» (ed bpp^boarimPli|i.Xy€in.a«l 
K<]^ntemreducimusjqui^ (ui ha]^ {«V«(9J 
loka babet' valde Sc crebr6 ifltcil^j^<^0d.f^ue9^ 
ti optim^ coavenit» tum & %ui^ t* V ^^- Clrc^ 
Monipelium Cii^/rnKM obferv^M^. dieiir K3« iiVi 
ter leg^jj. fed perpecu^ jiurpill^qftite flpi:6« 
Jit nos drca Salenovam in Utis , & alibi copi^h 
laiii vidimus Apriii & It^i^ miuifibl^ ci^m flo* 
fibus purpuBms > & cuxh flo&ibiss ali^s* Calidam 
Se (kcai» caucaUdemex Gaii* docet M^ XT^" 
^ ^TPPw^cJeiffL 

Mgitized by VjOOQ lC <^S Indcx Plantamm 

Cavcalis Monfpeliaca echitiato magtio. 
fruftu P I N* Lappa boaria Piinij L v g d .abundat 
in fatis Saienova» > alibique Maio menfe cuniv 
fiote paflim confpicitur. 

C A V c A L I s aryenfis echinata ihagno flora 
P I N. coronati umbclla C aaA Mirrhidis Mon-> 
fpelienfis nomine miila fuit I. Bauhino. Vitra. 
pontem Caftrinovi ad isvam, fecus Ledum am- 
nem 9 in elatis vinearum fepibus 3 tum etiam cir- 
ca Salcnovam Maio menfe eieganter floret. 

Cavcalis arvenfis echinata ^ paruo flore. 
& frudu PiN.Lappulacanaria flore minore, te- 
nuifolia L B. menfe Maio florentem vidit prope 
Caftelneufl. B. in fatis fparfim etiam copiosc re- 
peritur. 

' Cavcalis pumila maritima Pin. perra- 
ram obfervavit CherlcrHs, tefte L B. in ora mari- 
tima Narbonciifi i nobis autem faepius vifa fuit 
in toto tra£tu roaritimo , ufque ad moptem Ce- 
tium. ^ 

Cavcalis femine afpero flofcuUs rubenti- 
bus PiN. in vineis paflim occurrit> cujus femen 
veftimentis adhaeret , temjpore vindenaiarum. 
Majorevadit in pinguiorilolo, & Anthrifcus. 
quorundam femine aipero , hifpido I- B. dicitur. 
C A V c A L i s nodofo echinato femine P i n. 
fecus omnes ferc fatorum margines vere floret, 
& muiciim dif&rt a prascedenti , quidqujd du- 
bitetLB. 

Ce D R V s foIiQ cuprefli major , fruiJtu fla- 
vefcente P i n. Sabina major> Sc oxycedrus cu- 
preflifolio Monfpeiienfium Lob. ObfAnes^ 
(km planta foiia acuta ^ & reoifa notavimus^ 

Digitized by VjOOQIC Circa MonfpeL najcent. 57 

Ratrone «atis variat yiicb majbr> mcclia,& mi- 
nor in Pin: in monte Getio fpontaneam dicunc 
LoB- C. B. in Matth. & 1. B. in plurimis etiam 
aliis fquailidis ilitetis reperitur. luniperi viresi 
habcre dicunt. . 

Centavrivm minus Pin. rainus flore 
purpureo I* B. in pratis^ aliifque pinguibus & 
hiinaentibus locis oritur , quod lunio mehfe 
<iim floribus colligitur 3 vulgo detrefcalanrou^ 
ge. Calidum & ficcum eft^ datur decodum uti- 
Uter in febre tertiani , jecoris, & lienis obftru- 
diones folvit, vermes enecat , & colicosdolo- 
res a caufa frigida oriundos mitigat. Reperitur 
permixtum cum floribus albiS' 

Centavrivm minus . fpicatum aibum 
PiN. Hinc inde circa Monfpelium reperiri di- 
cit C.B* i;? frodr. & in Matth. Iliudin m^- 
timiscircapagum Peraulsy tum floribus aibis, 
tum floribus purpureis faepius coliegimus ; vi- 
dendum anfit tanturo vatietas minoris. Addam 
liic me lulio menfe Centaurium minimum pur- 
pureum ramofum invenifle y in pratulo iuci 
Xjramunti) ^ in quo crefcit gratioia > cujus cau- 
lis femipalmaris > & palmaris ftadma radicein 
iplurimos ramulos dividitur > & hi rursus in alios 
inqiiorum fummitate unicus flos k longo pedi- 
culo oritur ; hoc anno mihi folummod6 iftud vi* 
dere contigitj idco nolui fpeciem novamfacere, 
quoufque an a minori diftinguendiim fit , rcd:i 
jioverim. 

. Centavrivm luteum perfoliatum Pin. 
in.agro Monfpeliano olim obfervabat Clvs, 
& prope praedia Rondcletij, & Affati) Ad^ in 

ugitized by VjOOQVC 5 8 hdex Plamtsmm 

€jiif floriiws Uot^jpeii) kaeum hcmm lAX^ 
}.B. quod inveqic inprads ii4is veifusLaie* 
nm 1 9^ Xtupiiin montem ; hunc etiam looim 
«91^ C« iti m Aftfthf Ahmi^in nniQ fbnds 
PtuanelU ^ Sc toto Ledo amne , Mdia 9c Iiioiii 
9Wia^btt« cum ^ore. lifdcm oim min^ri (w^U 
8(ibu^ pcsditum ede ^rtiitca^ I. EL 

GBNTAvaivM puimum luteum Pik* m 
p»ritimis iierbidis i^ca /^^nfif//, plurimum oriif 
tnr ^ (^i^d k |ffiori mipGiude » tum fleri&capicuT 
1q (kdli^ diflmguitur. 

CsvTiMOBiA. yide>«^|^^i;mv 

CvM^v^^ acidaMATTH. in clatismargis 
nibus Ledi an^nis , variis in kKifi rpont&j ut vc^ 
n^ioik ^>orituf : varias pactwi uiccies in vU 
QffiPis cullai kibeoms. Frigida & fiGC^ cex^enr 
cvi: ctrafa» , (hmacho ac&anci gra» funt» acr 
^JbcQSifirbf^fimmkigaaC;^ cibia^ipct«aiiamex«' 
€i«iiv^un)jfm quod^x cmfo diftiUai^>cum vino 
pmuo iavqmswm cuiBm fcdareaudivit T& a o, 

<?B&As vs fjrlveAri&amacaj MiAaiik pufiau 
I» E ia iyVfX Valcoa) qu^ itur ai pagum ¥i§k^ 
abi]inda|tluni0meij(eaim&u^s yn^hu^^baMm 
ftih Bficris wdlali^ue ayiouls vefcuntur. 

CsTs.iiAcH iDmckiarum PaN.Aiweniiiqi 
An. M.90^^i>pliffim pcovenire reA^ mxit La 
iDini fc fn csa urbis nuuros \ vulg6 H^lw dat^ 
r^db^ Nm mQ^ BjGrnis cumores « fed & omnia 
^eoofi^Tickfelicioof ac cit^ cucace mukiprard^- 
canc i unum eft ex quinque capiUaribusu 

CHAMiPaavs vuig& v^ e^^iltimAia L B. 
VhIs^ Civs. Apoii menfe ^icetten pKQpe 
^&ifo«^vidic L ^ io; faKaQramunt|qi Sc fm^ 

Digitized by VjOOQ lC CirM MmfpeL mfifipt. ^ p 
fiihiis fiq:^ iliccfiis luniofl^tji v\a ^^h^mlk 
hixQjtsm ofa^inLvayiiiiiii j yulg6 fpitt Chfinf^ 
Caiefacit 6c ficcat fecundo gradii. Idterq acp Ue^ 
n^^^ c0Q&fi > mf^n&i lir urrng^ a^ Cicpmum 

abfintbij pontici ^ Scm^m) mnm^ 

Ch AM4i>i^y5^ fpuria %Rgii(yfetig I, B* Ye. 

qmffiflu^s pcttq^n jHij^giii^wi if pit > Ac 
liiilip flqret. 

CiiAM^x^Rirs rpttria bAbA^ I,B* Tc!U« 
ifariW} fpufiun G^iar»^vypi4«i {«/qb. /ir. la 
fyln y4^ oijfiur j.qui ifur ^4 {tfgMm VifthM 
iailu3rr)Hili$ nioDtis £^0lrf4i^t 

Cif AjM[jBi»RYfi ladniadi ^ifi LoSf Oir/! 
Botry^ Chamasdryoides Pi n. in c»)^is dir cUvi» 
buf WHm Cm Viei&s mare > in idbf^ cotte in 
qiip <9(^ Libanocis ferulf foti^ & {kDaine^ Sc 
m fcerhidis declivibos xoonxis fyfpfri^i^. 

CtfAHCEtieA tricocops Piv. ^onfpdiaaa 
^^to cina Mvtwm^ ^ % yiapum iUi coUmi» 
yMque ad f rjqfntignanum urbem ^ Cet^o monti» 
v4]lg6iC#^jdlf ott^^coiinaan^ cfi> pu** 

iio notantej,farvi4i (qui^i^quctociaiKialiaimiin 
ikxoGs Moni^t^ ubecib (ruiic^ tefiatur L B. 
& j^odiYetis cuitis propc Fcontagnanuni. Ad. 
Abuixdat etiam prope pbnteni Vil&tioyae. CaU- 
dajftrficca cftmtio^radujaii^^mu&sfiiccito» 
tius pkntjp Moufpelij ad ltyi£opaii> dicit L o b. 
in Ai. jqbi PbarniacopcBi ex£ccatum cxhibent 
\%X^ii 5« tj. pfir£e> vd cunf aliis hydpgogi^s 
(authorc Rondclctio Profcflbre)pcrbono cvcn- 

Digitized by VjOOQ lC 6o Index Piantamm 

tu. Abdomini hydropicorum admotus, potenter 

aquas prolicic, Yulg6 dici Garoupe , teftatur 

Clvs. 

CHAMi£i.EON nigerSalmanticenfis Clvs* 
Acarna major caule foliofo Pin. in campeftri- 
bas circa montem Lupi, Salenovam» & Fronti- 
gnanum lulio menfe floret. 
- CHAMiCMELVM: vulgarc Leucantheraum 
Diofc. PiN. Anthemis vuigatior , five Chamae- 
milla AD.Monfpclij in fegetibijs Maio menfc 
florens vidit L B. in fatis circa Perauis , & alibi 
copiose reperitur.Tenuium eft pamumex Gal. 
ide6 digerit^ riirefacit, floranrdecoiftum > five' 
intus aflTumptum, five extra admotum^ dolores 
mitigat , communi omnium experimento , nec- 
non oprimum febrium intermitcentium reme- 
dium cenfetur. 

" CHAMiCMELo affine bupiithalmum Sege- 
tum altiflimum L B- Chamaemelum ieucanthe* 
mum magiioflpre Pin. foliadifcuh>ilori$am- 
bientialuteaj^dicit in Pradr. C.B. quodfine du- 
bioerror eft Typographi; nam leiicanthemum 
non dixiflet liifi alba fuiflent. Vulgareeft in (a- 
tis , qiibd foiionim divifuri > altitudiae > -& ma- 
jori florc k Cotulis facile diftinguitur. 

CHAMifiMEtVM inodorum Pin. 'Cotula. 
inodora Ad. ubique paflim in viarum margini- 
bus Aprili , Maio, & lunio menfibus floret. 
Chtoiasmeli vulgaris virtutibus proximum fta- 
tuit LvGD. Experimento plurimorum fcimus 
dolores haemorrhoYdum lenire * fi pro potu fu- 
matur aqiia ih qua per aliquod tempus infufum^ 
fiieric ' :: ; . . .: . 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonffeL nafctnt. 6i 

ChamjCmelvm foeddum Pin* Cbtula 
fcctida Ad. in maridmis monds Ced iftud in^ 
veni aliquando foliis cenuius dilFe ftis > quod 
forte Chainapii(ielum maci^imum fqeddum L B. 
quod ex maridiVis^Jarbonenfium habuic. Notl 
alicec qiiam cailoreum conti4 praKibcadonem 
uceri » infeflu ^ focu > 8c odoracu faluberrimum 
cenfecTaAG. 

Cham^melvm maridmum^ & Cocula 
marina quibufdam L v c d. ad Ceci monds radi- 
ces prope pifcatorum accegias frequens oriri ce- 
ftancur Ad. quodrepeticLvGO. dum Parche- 
nium maritimum vocacw In noftris maricimis 
vulgare eft > & cota aeftace florqc. 

Cham^pitys lutea vuigaris , five folio 
trifido Pi N. amac fabuleca acida» lapidosique vi- 
neca, & oliveu Narbon|8 , uc aic Lo b. in Ad^ 
Paflim provenic in fabulofis. circa Boutonettm, 
& Cafichau. Mardo menfe Monfpeh} floren- 
tem obfervaverac L B. Calefacic fecundo gradu, 
ficcac certiorlfchiadicos juvar^jecoris obftriidlio- 
nibus, & urin« difticili mc;detur, cum &c frigidis 
cerebri affedibus. 

Cham^pitys mofchata foHis fetracis Pi n. 
Chamxpicys' fpccies Moofpel. Gesn. hort, Iva 
mofchata MonfpeUenfium Ad- Tab. G£K.&: 
L B. provenic in mondbus circa Caftelrfeufy lo- 
cis petrofis, annotandbus J..B. & C.B. m, 
Matth. Nihil abundancius per asftacem & au- 
uimnum in facorum & vineariim ficcioribus 
maiginibus repeticur. Ad fanguinem repurgan- 
dum ucebancur Luficani,ut habec C l v s .quidam* 
^ncra morbum comicialem commmdanc. Gra-i dbyGoogle i^4 UekkPlmmim 

4iei,trddf& 

vii> & traftibus mariamis otiri additS Ldil. «it 
jli. in {atis ^inaild^ tim \xihm tfiftttfr jl At 
mmttm Hfilk Ad titkjt6Ai tiid$ MeSd^ 

fvss^ (kim in tepdim ft6pe kfes , iti f&b^ 
Uam rip mii Lm^xslh Sc itl Ms mtftS£o6i «( 
humentibus. Cdk^kdli k &m& or dilief l^ftiei 
^ Vifuttl comrtiBhiktM y kefbsaff ftit^utelrj^e^ 

dufn itaieit A Vi ikftirenC&. 

GfflttiD^iitJt fdtUncli^lid m^ pjNi 
Monffleiruii tef^ri di^it G. Il i» Pr^ibr. ^i 
Sc £{ffe tntAtlb m^^kii qulr» qiifle f^fiififr^ 
Siftiitei&i! dr^ pone^m Gdftti^i iii li^ltfggsr 
tidimtis y quftm ll wti^ti Vii fef^ftncteol «^ 
arbitramun Quas 

CHMii&tyHt^fit r<Hiitidifi>Hi( mif^r y fel^ii 
ffiQCOtatfey 8s fo{lis Mf} fMc^tfliiJ^. F^tH^na^ 
Ii6 at Maiftio hienfibitt M^p^i) flor^e^y re^^ 
dii^it I. B. Ab«ndat ki^ bciffieiiiibys Af ul^nofi^ 
agris dr^iH^itl. Hm^mhdid^mhtithitdiei^ 
m y hUH^es aiim 8i fy]kL in fumdtth^afciufn^ 
^oloiibus tam praefttffit^ 

CHONDJiUtA yalicetf Virif&ieii 2tytnfi§ 
Ta%. L Ci viminte L Ba fifii^arT A«. jfeflfi iil- 
feriora. (blia hedypnoidil fiipli^/ it flor^ Ib- 

Digitized by VjOOQ lC Circa M(tnffil. nafiekt. 6^ 
ttituiam 1riinine*s caules i vitiofiir (taxt figur^ 
Clys» Si I. B. acieTctiptio L B* dp^ima efti 
nifi qu6d florts iii ettretms camAm tafmilis mu 
tAt » iti Caermn mirginibtis & iH vineis mU 
^uentiffiitia tepericor luniadc ti^omtofibiil 
ibreni. Cicfaocacdarum vircfs bbdnent Gh0e^ 
drilia:. 

CRONOkti.LA ViicoGt taule Ibfiis obdudo 

Pi N. a4 iftam potitis qtiitm ad (bpericnrem re^ 

)ro » Choitdriilam vimineam vifco&m Vinstruiil 

Ad« Dicuncenim qu^d foliola fecfuutom vit^ 

culorum lcHigicudiiiem > cdtis &: c (|uis ince^ 

vaUis diftiA6:aj ad fiftigiutn ufque porriguntur^ 

rpectimqne virganm)> viridi aU>6qtie vati^gau 

tarchn praebent \ quir innoftra vera fum v Agtn^. 

tamen vitiofil£fna eft. Copioscf flc^i^ tnefittbu» 

lulio i Augufto ^ imd flE aotumno in lapidoik 

marginSMcisVinearum^ circa /4 Cslmhiire i U 

Vi^tu , & piorimis aliis in locis ^ je A^que no^ 

taverac Lob. f/t ^^. cis pontem Ciifl^ievii 

Addit ChondtiUam vimineaffy Monfpelia^aflH 

C.6. in Prodr. quam in aridisaggeribcisvia^ 

tum aeftate dirca Monfpebum > & in monte 

L«ipi lepetiri iKadic > ijuami nonduin ittvenkd 

liGmt. 

Cnoifi^tftiA ccr^ Cichorijf fylvftftl^i 
feltis P I K. ikpijis Maio metife C4^llegitifai i /4 
^lmlrien, inttt eooakmSio», 6c ^ mff^ 
vupibns )tntta fltfViiMtri^ .Afolrj^ , piif pt GfM^ 
t^fff > plmrinrffque atiis ih lodis faxiHis y ti$ 4^i^ 
bus fbliis laQoribusj fc floire ditot^ puipuiafi^^fi^ 
te pulcfare variamem nocavioif». 
Ciiaj^NSi^itrtA wmkz, Cyaid ^^lo dbyGoogle 62^ Index PUntarum 

PiN. Catanance Dalech. flcare Cyanii folioCo^ 
ronopi 1. 0. Mortfpelij florcntem . vidit C. B- m 
colle. juxta CafltlneHfM teftatur I.B. in fqualli- 
dis cdliibUs & herbidis ad Lanum copiofam no- 
tant Ao. & LvGD. In omnibus ieric fterili- 
bus locis , vulg6 GarrigHeSylavxo Sc lulio rQen- 
fibus floret. 

Chondrilla fefamoides , dida caerulea, 
florecomplcto Eyst. circafontem-Pi^«^r. lu- 
itio menie cum eleganti plenoque flore vidi- 
mus , variis etiam in iocis frequens eft, & folo 
flore a fuperiore diftat. 

Chondrilla foliis cichoraceis tomento- 
fis PiN. Hieracium raagnuix) Dalech. Lvgd. 
copios^ circa fatorum margincs vere floret. He- 
dypnoin Monfpeflulanam vocat I. B. invenit- 
que in pratis, necnon & locis ficcis, im6 in ipfii 
etiam Vrbis muris : at duas plantas confundit, 
figura cum defcripcione iftius ]L\xr\Vyinfyrwnimis 
ver& male conjungit Chondrillam iftam cura 
dente ieonis Afphodeli buibulis, & C. B. repre- 
hendit , qui re<ac feparaverat. 

Chondrilla pufilla raaritima lutea bul- 
bofa Ad.. fecus inlulam , & lacuftres traftus 
montis Ceti ad pifcatorum actegias repertara 
fuifle dicit Lqb. w Ad. ex quibus locis bulbu- 
Ids habuit I. B,Ih herbidis locis or« maricima?, 
paflim inter Vuncos repit , tum & aliis multis in 
locis^ ut veruis U Colombierc^ & Mommau intra 
iapillorum acervulos Majo menfe floret. Ad 
ftrumas curandas mirc pra»dicat Mycon. apud 
LvGD.fi radiculaj cum melle faepiiis fumantur. 
. CHoNDRii.Lzs affiais quasdam laciniatas aii 

Digitized by VjOOQ lC Clrca MonJpeL mfceni. 6<^ 

an trinciateUa I. B. fonchus Isevis Matdir. Lo&; 
Jc. Monfpeiij obfervavit I. B. ejufque etiam 
minorem {peciem circa Gigean Aprili floren-- 
tem. Copiosi& reperitur in fquaiti^s locis circa 
Salenovam 3 MmnMU , U Colomlricre., totoque 
fer^ anno floret. Martio menfe dum novella eft 
planta , ad acetaria defcrtur > vulgi Ttrregnft. 
Ab ifla non diftinguendam putamus crepidem 
D A L E c H. L V G D • quam in aggeribus terrenis 
agri Monfpelieniis nafci tradit ^ qus vetba re- 
fert K B- & aliam vitiofam figuram dat^ imitan- 
do figutam Lvgd. quas parum noftram Ter^ 
ramcropolam reprsfentat» lub nomine> fonchis 
affinisTerraaepola. 

ChrysanthemvM flore partim candidoi 
partiiii iuteo > P i m. creticum mixtum £y s t: 
iponte nobis aiiquando occurrit,rari6 tamen cir- 
cafata prope urbem lulio menfe cum flore. 

G I c E n fativum Pi k. in agris feritur^cuiin^ 
enim infervit ^ calefacit & ficcat primo gradu; 
urinas potenter movere omnes fciunt. 
CicERBiTA. WAtSomhns. 
CicHORivM fylveftre , five officinarum 
PiN- ^ fativo culturi tantum diftin£bum,Mont 
peiij obfervavit L B^ in fatorum & vinearum 
herbidis marginibus pailim obvium eft; Frigida: 
ficcaeque temperaturjc ^ Gal- cenfetur : lele- 
Aifllmum praebet medicamen ( aitMATTH.) 
immodice calenti hepati , quocunque modd 
ufurpatum^ robur enim & tonum confervatj 
ejiifque venulas obftruftas expedit. 

CiNARA fylveftcis latifoliaPiN.feoIymos 
Olveftris , five chamaeleoata Monfpelienfium 

E 


6(S TndexPlMt^tm 

X^Zp A- Hi^mn hoc akimum malfc dalisin fiiit 
u$ lim^ Isfih' fag. z. t9m. x^ Acantho acideato^ 
cka Mon^petium in Ixw agcis pc orilu e nouc 
L Y a. & abunde lunio florcntem i^de obfeir- 
yavH L B. {rcccipu^ cttca PirsitU., vulg6 dici* 
toc Oir^»c$$4^ cu)U$ flore lac coagulatui: j unda 
^b etife6b » CardMuin (yiyeftrem coagulatocium 
vocat Lt>s* i» -^* Contta ftcciiitacem valere» 
ic gravidacum partus ad juibam tempus conier* 
vare > vulgus arbkratur. 

■ Ciasiiric Mtmfpelianum foliolongo g)a^ 
bro I» B« foiib non hkTuciSj floribuscompa^ 
Piv. Modpeii} obfenrirum 6atre$ juxu mo* 
lendina; & rede Ao. in focis vadofis Lani zxo^ 
|ii$ MonTpeliaci > Sc pratenfibus kcuftribuTque 
lifeprds a^Gcamuntio lueo ad meridiem deve- 
jcis y ofir» tradunt. Varicum doloc es fedace plu«> 
rimi dicunt» 

C f ^ T Y.s . BUf qnartus Mon{peIienfis » fblio 
obloi^ aibida.L.6. in monte Cetio firequen* 
tem elle dicit Cl vs. in itinere vecfus Fronti- 
gnanum inter fsxa^&r monte Ceitio > Aprili & 
M^ia n)enftbu5 fiocentem re<%c edam nQtavit 
I' B- I>eficcamLeil Ciflus ex Gal. fecundo fe- 
f^ ordine. Dyfenccrias» ventris imbeciUitaties Sc 
fluxu^ fwac « ulcera ficcat. 

C.isTVs mas fupioua fimbciatis U iimiacis 
foliis LoB. Ob^, mas.quintus Clvs. Raram 
iftam Cifti fpeciem in ilerilibus locis vulg6 
, G^rrigues» intcr Ptz^nat & i?w w,Maio mcn- 
fe florentem copioseinveni> ouamlicet novem 
cicciter leucis diftancem > ob etegantiam adden- 
dam arbitratus fum» 

Digitized by VjOOQIC Cina MonfpbL ndjceni. (S^ 

Gistt$ f9mina Moni^eliana fiore albd 
!• B* fakijt fdio Pin. \h fylva Atjgrmont ^ 6a 
itYome Getionotric 1-B. cbi copios^ reperituh 
Tnm & altior duar virgis eft reikis y tunj humii 
lior quse humi {patfis. Ciftum fceminam addunt 
An* qu^ in qnibufdam catalogis^Cifttis fcemi- 
na Monfpelienfis fiore rofeo dicitur $ {tA calem 
nondum vidimus. 

GiSTysl ladanifera Monfpelienfium Pin* 
Nullam aliamTulgarcmnoviraus, practer Le- 
d«m qGintum CLvs<<juod Sc LedumMonf- 
pelienfe angufto folio ni^icante L B* viilg6 
Atonges, quo nihil vulgatius : foiiorum varietas 
€x locorum diverfitate dejtendet 3 ide6 in luco 
Gntniumio fcA!as eft latioribits ; in apertis veio 
&: fi^uaUidis mdhticulis » mult^ anguftioribus. 
In fylva Aigtefnant quis diceret datS opera fa^ 
tum , inquic L EJ. ex quo verno temporecum 
aqm calida O^imum ladanoto confe^bum fuit. 
In hujufce radicibus hypociftidem Maio menie 
cojiiosi coHegimiis, ficut & in mare> & foemi- 
na. Eft autem hypociftis efficax rcmediumad 
ortincs flujtiohes, &fanguinis.rejeAiones. 

Gi^Tvs kdbn foliis laurinisPiN. verfus 
OrrfonrrMn» Scfaint lordi^ \n incultis , vulgi 
parripiej , ti^citm. Ifto utuntur quidam cura 
fclici fucceflu in unguentis vulner^riis. 

CiShTVS ladamfefa Hifpanica incanaPiN. 
Ledum primom anguftifolium Clvs« Uifi' 
cnm fuperiori iiCicrti in locis permixta repe- 
ritur. 

Gistvs humilis, Cwq Chamaeciftusvulga- 
ris luteo flore Pin. Helianthcmura a Monfpe- 

' gitizedbyGoOgle fJ8 \lndexVUntarum 

Henfibus vocari , & ad ciftos paruos referri ho^ 
tant Ad. & Lvgd. Monfpelij abundare vidit 
I. B. circa Salenovam > & in loco dido la Gar^ 
rigne dau Tarral , paflim confpicitur > vuigi 
Hyjfop de Garrigue^ Confert fanguinis (puto. 

C I s T V s humilis foliis minoribus & incanis 

PiN. Helianthemum omnino candicans , flore 

albo vel pallido LB. qui eum in monte prope 

. Caftehieuf^ rede fpontaneum dicit j reperitur 

etiam in fterilibus circa Salenovam. 

Ci s T V s liumilis , fivc helianthemum flore 
albo^foiio angufto I. B. Morifpelij ramis partim 
erediis , partim repandis oriii redte dicit. In fte- 
cilibus locis ultra la Colombiere , & in campe- 
ftribus montis Lupi lunio menfe copiose floret. 

C I s T V s humiiis , fi ve Hdianthemuin folio 
thymi incano L B. cum flore obfervabatadhuc 
nienfe Septerabri prope Caftelneuf^ & juxta pa- 
tibulum , Maio & Aprili raenfibus in monte 
Ceti , in quibus locis faepiiis legiraus. Fi^ura 
quarti Ci v s. quem quinto ioco defcrih»i^Jads 
convenit huic noftro thvmifolio. ' 

C I s T V5 humilis , five Helianthemum fo- 
lio fampfuci > capitulis valde Urfutis LB. hunc 
etiam Monfpelij collcdum habuit. luxta pad- 
bqlum magna copii fruticat,Cifti folio majora- 
n«B nomine notus. 

. Ci s T V s humilis, five Chamgeciftus ferpilli 
fplio nigricante& hirluto, flore aureo odorato 
J. B. circa la Colombiere , & fontem Piqucty 
■Maio menfe copiosc floret; pkuimos in ramulis 
habet fldres triplo minores quam Helianthemi 
vulgaris , ut dicit L B. de. Cifto helianthemo 

DigitizedbyVjOOQlC Circa MonfpeL nafcent. 6g 
•flore parao kiteo : figura non placet. 

CiSTVS humilis , five Chamseciftus folifc 
rnyrti mihoris incanis Pin. in montc Capou^ 
ladoH faspius nobis occurrit lunio menfe ci m 
£ore. 

CisTVS humiiis,five Cham«ciftus Ericas 
^olio iuteiis eredior Pin. in fteriiibus circa 
Csfitlmuf^ Salenovam, aiiifque plurimis in lo- 
cis reperitur. 

CiSTVs humilis, five Chamaeciftus Ericie 
fblio humiiior Pin* Ciftus humilis anguftifo^ 
lius corisMonfpelienfis foliis LoB. Obj. Hos 
refte feparamus , quia non tantum magnitudine 
differunt ^ fcd & modo confervandi femims \ fi- 
quidcra ere£tioris capfula jiom^pcritur , decidit 
fiatim femen ^ ficut aliis accidit y at in humiliori 
quamvis capfuia aperta fic^ & prona verfus tei<^ 
ram j manet tamen femen quafi capfulac adha^-^ 
rens. Monfpelij ftudiofi videbant fecus patibu- 
lumcaftrinovi ( utinquiunt Ap.) ( ircaEou- 
tonetum etiam ^ Salenovam\, & l^ Colomhicre, 
frequens eft. 

CisTVs plantaginis folio Pin. Tuberaria 
major & minor Mycon. L v g d. Vtrumque 
abunde producitfylva Gramuntiana, loci humi-» 
dioris , vel ficcioris naturi variat,& Maio menfe 
floret; cum anguftiflimis foliis plurimis aliis in 
locis inrenimus, valde accedentem ad Cifti fpe- 
ciem annuam anguftifoliam L B. quam Maio 
roenfe florenteminvenerat C. B. ut refert L P. 
qu£i itutPerafflsf ubi nos Ciftura plantaginis fo-i 
liomajorem^ &anguftioribus foliis notavimus> 
praecipUQ ux loco ii&o U Garrigue de PerauU». 

^ ^UDigitized by GoOglC 70 Index VUnUrum 

PilofellflC facultadbus afinem ex Mycoiv dieit 

LVGD. 

Ci s T V s annuus foho Lcdl , flope luteo LB. 
annuus Ledifolius L o b . Obf quem iQvenic vii 
quaeducitad Rondeietij praediura ^ inter sl^ro 
cavallo y & criftas galltHaeeas, nosin ioeodiiffco 
U Garrigue doH Tavrai , 8c circa Salenovam ia 
herbidis inculds iiitra {>ontem faspiu^ coUegi- 
^ mus. 

Cl E M A T I s (ylveftris latifolia P i n. ■ yitis 
nigra Fvchs. in vincaruni marginibus inter 
vepres & fentes frequens re^ritur , unde Fiar^ 
na dicitur , quia vinearum ftpes ornatj Calida 
eft, ad aquas hydropicorum educeadas utilis 
cenfetur. 

C L E M A T I s ^ five flammula feaiidens ^nui« 
foliaalba L B. Clematis altera ureifs Ad. circa 
Gramuntium > alibique fepes ^ fc arbores fcan- 
dit y ut optime notat I. B. in pratis Gramundo 
foppofitis , aliifque in iQcis,minoE ac anguftiffl-r 
misfoliis oritur \ ide^ (aiunt Ad. ) NarbonaSjSc 
Galloprovincias fponte > & in prasis maritimis 
hiimi fparfa tenera , & humilis vifitujf* Hasc eft 
Clj3matis maritima repens B. Pr^^. & Ciema- 
tis parva in montibus prope Gafiilneuf I. B. ia 
luco Gramuntio latifoliam bipedalem inveni^ 
fed nondum rit^ obfervavi aa fit tenuifeh*a 
fcandens , an vero latifolia furrefta. Plammula 
dicitur ^ quia non fecus ac flamma cuti apppfita» 
fervprem indueit, & veficas excitat, ide6 quar- 
ro gradn ealidg cenfetur : ex e)us foUis aqua eli- 
cicur , fpiritus vini inftar, fervlda. 

Clematis daphnoSdes major , flore C9m% 

Digitized by VjOOQ lC Cina Mwfiei. nafemt. 7 v 
leo>& flocealbi>t»,Viaicapervincav4igi»>ia 
umbcafisfatocuni* & vineanua Ceptbus magn^ 
copii ckca Moi^petiufft tjoto anno vifiou; , ut 
ctiam teftatur LB. ^wfloribus aHjis qu^ xsx^ 
FrondgnaQnm, inveait. VidiSBW ce&iB ea^era 
Tta cttcr .AfvntM^^ * ianuatio & F«b(uatio menr! 
£bui ctun florifaus caxuli»». 9c flwibus alb)& 
Siccae & aftctis^k» ad fa^nftrvaalUriftendak 
vttebtfua; Raifcdelcti»$» attthore i<>B. «« ©i/ 

C&iMOPooir u origaao (mik i*ni. Tra,- 
gcKtganum Mon^eUenre DAlech. |.uq,9, plliri^ 
nmmiuGaoat ii» 4»o Woo%el»e»)Ii,ut»i5 i V cft, 
pafsimque juxta fepes obfervavit I- B. fed pr«v 
c^ae ptope pemt«m Ca(J»inQvi> luoio cum flo- 
te , in umbreos locis coficiftio» vidimus , & le^ 
ginkns, CtiyuiD dc li(fiun>. eft > (;i>f>u£ «q vdice;» 
xoboiaredkiuit. 

Ct.iMo>?oDtvif an»ea6^ o«3fw ftcie fiN^ 
Acitms miilcis L B. BWttfl» ■ »«» «ft Pbaunaco. 
s«ets apod Mo»%^eofo . ia^ Jt.Q B- « -^- 
ubi gl«ec£Mac«iik>si»&w$ occupat; ApriU&: 
Maio menfibus cum flo|re reperit 1. E. qua itur 
C^dmitf.^ e iegk«ea0ra(i&lcprQfQRim,,& in 
oc^pcc^e Vtbem. Ib fetorui» uarginjbus cir«. 
oapQM»« CtflurJtwyi , «c in iR6& f«is «ftate &. 
aBi»mtM Asrcb Caliikn) ^ iw:cuovtcttiaoidi. 
ne. quidam flatminfc» ^««i »<» P«oba« D o i>.qui 
^Ut^tnbLitaicatidmi» & 6ccum efle t)(»v abfque 
adftringendi vii » ac pofieittil dicj», .... 

CotcaicTMCotnfwncPiif. MoBtpebrvt- 
dit l. Bh Bosin matis ^lwov», & Boutweti 
S«f«ei]slKt iKtw. c«mi jpWkkis flpribus roi^i» 
f«piis legiraus^ IncwtibiWf».»^» fcujgMUffl» 

E iiij 

.giti|edbyGOOgle 74 Iniex Plantarum 

inoce ftrangulat ( ut dicit D i o s c. ) ptutimique. 
vcncni fymptomata producit. Remedium prsB-. 
fcntaneum eft lac afininum calidc fumptum* 
Alia plura proponit D i o s c.quem ccmfiile. 

C o LUT £ A veficaria P i n. in faxo&s fteriii- 
busad Frontigmnum > fpoiitaneam ociti referc 
1.0 B'in Ad. ad montem Lupiin valle notat 
Cam. facpiufque nos circa antrum prapeMi- 
ramvallem > & juxta Ledum anmemin rupibus 

5srope U Falette^ Aprili menfe cum flore ob- 
ervayimus. Eius fblia leviter purgare dicunt 
plurimi^ femenautem yomitum ciereteftacuc 
Matth. 

Co L V T E A fiiiquofa , five Scorpioides ma- 
]or PiN.Mon(pelij multis in locis.nemoroiis 
fnter buxos erumpere j aitLB» & optkne > cunt 
An.In Valcnafylva, &propeflumims crepi-j 
dines cis Lanura^ quas repecit C- B. in Matth. 
circaMonfpellum^notatetiam Cam. Copio- 
fam vere cum flore in tota fyiva Valena vidi- 
mus. Colutese veircarias yires obtinere dicit 

LVGD. 

CoLVTBA ScorpioidescoronataLoB.O^yr 
Polygala Valentina fecunda. Clvs. Inmonte 
Cetio inter alia arbufta verfus mare > Maio flo- 
^entem legimus, & in fylva Valcna circa Cara^ 
wttes. A Chcrlero colletfbm habuerat I.B. In 
plano campo verfus montem Lupi. In noftra 
flprem>odoratiffimum obfervavimus. 

CoLVTE A caule geniftac fiingofo I.B. Poly- 
galamajorMafntiotica Pin. oblata Monfpelu 
±uit I. 6auhino> quam in monticulis circa Ma^. 
filiam copiofam oliip coUegimus, 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monjftl. nafcent. 73 

CoNsoi' iD A regalis arvciifis Pin- cum flo- 
xibus purpuro-caerukis, & floribus aibis in fatis 
^aio &c lunio meniibus paflim occurric. Aqua 
diftillaca coramendacur adoculorum caliginesj 
fuccus aucem plancas ad vulnera fananda. 

CoNSOLiDA media Pracenfis cserulea Pi n. 
BuguiaDoD* inpracis circa Laceram copiofa 
na(citur > Aprili meafe florens \ mira de ipfius 
vircucibus prasdicanc Auchores. Incus & excra ^ 
aflumpca & admoca vulnera fanac > vifcerum ob- 
fttuddones referac , ipfifque robur addic , jeco, 
ri prascipuc , repericur^iquando cum floribus 
albis, 

CoNVQLVULVs major albus PiN.fmilax 
lacvis MaccL fecus Ledum amnem, & rivuium 
Vrbi vicinum plantas omnes ampledicur ; luiia 
& Augufto menfibus florec« Calidus moderate 
cenfecur * refolvic & decerget. In maricimis 
circa Villamnovam y 8c Frondgnanum juxca ca* 
xnarifcps ^ foliis anguftioribus 3 aaf&oribus & 
ferc femper auriculatis oricur. Qui 

CoNVoLvuLvs major albus maricimus 

^affiori &auricuIaco folio > helxine cifiampelos 

An.nafcicur ( uc inquiunc) inter vinecamufcha^ 

celina^ maricimafque fepes^ camarifcos^prope fe- 

geces ad Froncignanum > cu)us laAeo (ucco^inw 

poftores cum mcco cichymali paralij , & refini 

colophonii fcammonium ementiuncur- Inveni- 

musfa^pius circaVtllamnovam,& Frdcignanums 

foliafunc auriculaca ( & utdicic I.B.de luo Con- 

volvulo marino)folia hcmionicidemperegrinam 

Clufi) refecunc. An fitcaocum variefas^indagan- 

dum erit*^ 

*? ^JigitizedbyGoOgle 74 Indc» rUntarum 

CoNvoLVULUs roinor arveofis Pin. Vo- 
lubilis minor TkAg. paffim in culcis^ Sc incoi* 
cis y tum 8c in marginibus facorum coci a^ftate 
cum Qoribus aibis > rofeis > & variis confpicitur. 
Folia cufa cum oleo chamaemeli inftar caeapiaf- 
macis > cumoribus appoiica y wix^ eos red&ilvBnt. 

C o K V o L V ULUS roinimus fpiccfblius , vd 
ftoechadis citrinac aut Linarix Lob. h- Canta^ 
l^ricaquorundamCLvs* figura Clufquaeeft in 
Ic* Lok. bona eft. Coiieffit eum LB. <ii»a icur 
Monfpelio Cafidneufy iecu$ vtam vere flaren* 
tem. Abundat in fterilibus locis ^^m^j^icfjr di« 
itis , & tota «ftate floret. 

CaKVOLVtrtus fpicxfbiiuf argmtensj 
ladice repente , vix doarum aut mum uzid^ 
rum altitudinem attingit ^ in inguitis fterilibAis 
uitra U CphuAkn , qua ittur ad fontem Pi^ei, 
&circaSalenovac&>ma'jor tamen evadit in io» 
ds pinguiorilius, Foiia func obioi^iga veluti La* 
vonduIaD > argcntea *, fios dilutc purpurafccns » 
radix autem repit eomodo quo arveofis minor. 
Eumdem arbicrarer cum argenteo n^fimt Hort. 
Rcg, filef. fed i»uic folia fubrotunda cribuit 
D. Mo n I s s. in noftro autem longa funt « ipsi" 
aue convtsnit altera fignra Convolvidt fpka> 
reii) LoB* /oi quam i^ ^d. pofuerat* 

C o N V o L V UL U.S peregrinus puiciier fbtiQ 
tietomaei.B. argenteus aitha&as foliQPiBi. afia-» 
tus fuit L Ba vh I no ex roonte Cctioi uhi nos 
eo^ofctm vidimus intev rupes « eodemin Iqca > 
in quo. portus Cedus coaftnjitur. 

QoMvoLvttLus. minor kmhat^ cviapgulo 
PiN* Helxine Ciflampelos altera^ atriplic^effir 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monjpel. nafcent. 75 
gie A D . autumno in Yineis & vervadtis abundat 
cum femine* 

CoN Y2 A maior Monfpelienfis odorata I.B. 

roas Theophr. & maior Diofc. P i n. in mariti- 

mis Nitiobrigumarvoruminarginihus Ad. & 

L V G D • ac fecus vias & vinearum margines Se- 

pteinbricumflorel.B. rcperiri tradunt. Inutile 

eflet locumdeterminare , cum ubique ftr^^ecus 

fatotum> & vinea.rum margines toto autumno 

abunde floreat. Calida eft , menftrua potcnter 

movet > ferpentes fiigat ^ pulices necat 9 ex 

£>iosc. 

Coi^Yz A minor vera Ad. & I.B. cuius fi- 
gura transpofita eft ; eam fpontc Monfpelij ob- 
lervavit I.B- & in Gramuntias fylvac finitimis 
agris Ad. ac infxa fylvulam illam fecundum 
quam via eft Monfpelio zi^Per^ids , ftagnis ad- 
jacentem pagumCLVs. fecus humentesvias 
Septemhri menfe cumflore pailimrepetitur. 
Digitized by VjOOQIC tirca Monfpel. na/cenT. 77 

Co N Y z A caulibus rubentibus tenuioribus ^ 

fiore luceo nudo. Septembri menfe florentem 

oopio$e iaveni in foms.bumidisj lecus viam qui 

e pago Peranls itur ad (lagnum > ad dexteram* 

Caulem habet cuUtaietnrubentem in varios ra- 

xniilos fubdivifum ;folia dum adhucplantafe- 

mipedalis eft > Conyzse maiom latituainem ha*^ 

bent 'i Sc Cifti ladaniferas folia reprsefentant ^ 

Autci vei:6 debitam acquifivit magHitudinem ^Sc 

floret ^ anguftiifima funt ^/4c contra(5i:a : ramuii 

tenues , flores proferui^ rafiores; mult6 qu^m 

fint in fuperiofibus ^ biteos, in catice rotundo & 

oblongo y nuUis fbliolis radiatim dnftos^ & in 

pappos cvinefcentes. Annya eft pknu gravem 

habens odorem Conyzae jnaioris, Accedit ifta 

adCony;|:am annuam; iicuIatQ luteam > foliis 

atro-viridibus , caule rub^n«?i»quam kabet PauL 

BoccoN.fed.kuiusfigurd > tipfttaenec folia> 

nec flores rite exprimit ., nec convenit> quo4 in 

&jix dejfcriptione diicit^ flt»:em min^s •efle oom- 

pa(5fcum qu^m Con^isas ntinoris« 

. . . ^CoNyzA tubcroli lutea , foliis anguftis & 

rigidis. Conyzamarina Lvgi>. maU fui) Chon« 

drillapofita *;/ P»>^*in campeftribus iuxta mon- 

tem Lupi coUegifrc CherUrmn dicit I. B. ubi fe- 

cus vias lulio & Augufto iqenfibus florentem 

fsepius legimus. . • . 

C o N Y 2 A media afterid flore luteo, vel ter- 

tia Diofc. PiN« vulgi) Conyza mentaftrica. 

Monfpelij obfervavit LB. ubivis i^cus rivulos , 

& Ledum amnem copiose oritur. 

CoNYzA minima Ao.flore gldbofo Pin. 
in humcncibus locis i fecus vias multa per aefta- dbyGoogle 78 tndex PUntdrum 

tem i &autumntim ccoifjpieitiJr » Monfpdij her- 
Imiii fanfti Itocfai d iSi» e)c C. B- fefm I^ B. Aii- 
gufto^ dc Septembri naeftfibus fiore^ 

CoRtzA major vulgaris Piw* Baecharis 
MotiTpdienfis Ldfti CtVd< G^sK' Lvod- 
C^Mi & Gin. vald^ fub hod ndniiiie drca 
Mbnfpdium n6» «ft^ ut habwitf Air* L vgd.Ac 
Ch"^ SwFrequens eft in utnbrofis viridarnm mar- 
gintbus drca pontem Caftrinovi, alihiqwmul- 
ti3 in locis, Augoftd m€flf6 cum fidre. 

ConVsja helenitis meUisa incana Lob. LB« 
0& fert^ eft quamin elatOi & kerbidocc^le iikra 

{loAtem Salenova! ad ddxtetam ptope Cauntics 
kpiiis vidiniQs } fed an fl<»s odorem habeat mei- 
)il> non rec&rdAmur. 

CoNTZA c«iulea a<n:is. Piw^Erigeroft qtiar- 
tuni Do0i citca pontem Cafttinovi , in herbi- 
<dis Idcisy dc in inGultis capios^ riafcicon 

CoAAtLin 4 L B. Mufcus maritiftiut^ five 
CoraBiha Officinarwm Pjj^. in maritimis circa 
Peratds, Magaloflam i & montem Cetiutn f^- 
fii&vth collcginiusi Vermes tnecare nullus eft 
qui ignoi^etw 

GothAtttuA 'firuticofa redla dba Pi n. eain 
etiam varioi?um «dorum in noftris mafidmis 
habemus. In Nacbonsb mediteFtaneis littoribus 
reperiri notaverat Lqb. in Obf 

CaRiAN0RvM minus tdWcuIatum PiN. 
lanio menfe nobis occutric in fatorum margini- 
bu$ extra orbis pottam di&am hu Peirou. 

Co R I s cxrulca maritima Pi n- Mon^peli^- 
ca A». Cam. Tab. Lvg^. I. B. & C. 6. in 
MktfkM radiccs montis Ceti o^iri annotarunt, 

Digitized by VjOOQIC CircM Monfpil. nap:inu 79 

; aiibi nocam dicunc Ad* {uccuienti<Memdr« 

<:a Monipelium vidic Cl vs. Ccdcit eciim in 

fieriliixis Garrlems diais ^ SaienoyflB , Un Tar^ 

-arali aiibique copiosc : cum floril>usalbis»in ma« 

^itimis prope Magaionam^ coiicgimtiSL 

Co K N V s liorcenfis mas P t n* piures axbores 
vidimus in vinearum fepibus qu^ itur Grahnlss 
& circa fyivam Vafenam* Fru£lus refirigetat, 
adftringic, dyfencerias^ aiid^^ue aiviprofluvia 
(anac> vulg6 Cornw. 

C o K N V $ foemina P 1 n • Virg» fanguincA 
M A T T H* Circa Monfpeiium vidic L B« in fepi*^ 
bus enim vinearum frequenciilima eft » vulgft 
Sangine. Frucex infciix dicebatur, quia qui fup^. 
pliciis cradebantur virgis hujufmodi cadel»n- 
mr 9 quoufque fanguine maderent. Dicic Ca)^. 
Icaios aquam ex iigno eiicere^ qv& (bli ftrumas 
difcutianc* - ^ 

CoAoNoPVs hottenfiiPiN. Comuccrvi» 
num vuig6 1. B- copiose in viisherbidisorimr^ 
dum in iocis fiocis pcovenic , minor fic & hitfu-»' 
tior^ diciciirque Coronopus fylveftm hidTuciar 
PiM. Paftim circa Monfpeiiumfponcaneumcan- 
cum pbfervaverac L B. &c coliegerat circft Gt^ 
niuncium Cherl. Frigidus^ & ficcuseft^ac plafi«- 
tagmem facuicacibusxmulatur} rcmimcalorem 
temperar. 

CoaoNoPvs maridmama^orPsir.Plaata* 
go marina Ao. Monfpeii) juxta mare^ Augofto 
menfe florere j te^^ dtdt 1« B» paffim eniiotoco 
iittore inter juncos confpicitnt* 

CoRoNOPVS ferpentina I. B. Holofteom 
ftri&iilimo fc^ionujiis Pin- ptovcnicia b«r- dbyGoogle 8o • Index Pldntdrum 

bidis coUibus circa pagum Saint Martin , ai 
kevam monds Lupi^ 

GokoNOPVS Rueliij,five Nafturtium vet- 
rucofiim I. B« Ambrofiacampeftrisrepens Pin. 
fecus herbidas vias,in folo prarferrim hiimido & 
argiUofo paflim obvia eft. Cruda inacet:ariis> & 
co6ta edicur , ut ex RuelUo referc D o x> • 

CoTVLA. yide Cham(tmelum> 

CoTYLEDON major Pin- umbiUcus Ve- 
neris Ma t t h. in omnibus vctuftis j & roufco- 
fis vinearum muris vufgaris eft 5 vulg6 Coucou" 
meU. Frigidae & humidas eft fubftantiae, extemii 
infiammationibus > & haemorrhoidum doloribus 
multum prodeft. 

C R I $ f A gaUi. Vide Ptdicularis. 

Cr I T HMVM mulris , five foeniculuin mari- 
nura I; Bi foeniculum maririmum mihus PiNi 
in maritimis (axofis montis Ceti oritur , copiosc 
ctiam fiipra tedum Ecclefise Magalonenfis, Folia 
acetOi & ipipere cbndiimtur , & hocmodo pa^ 
rata > appctenriam excitant,vifcerum obftrudlio- 
nts relerant , & menfes mo venu 

Crithmvm raaritimum fpinofiim Pin; 
Paftinaca marina MonfpeUenfium I. B* Monfpc* 
Uj florentem ad mare obfervaviti Paflim Augu- 
&o menfe cum flore , in tota ora maririma repe- 
ritur. 

. CRiTHjktvM maririmum flore Afterisatrici 
PiN. Afteratricus marinus quibufdam Doi)- 
inepte admodum fub Crithmo pofitus fuit.Vidit 
hunc eriam Monfpelij apud lacus faifos LB* Au- 
guftb, & Septembri menfibus cum flore. In 
maritimis abundat, vulg6 Limbardcs. Recentes 

ramuU 

Digitized by VjOOQ lC Circa Mmjfpel. napent. 8 1: 
ramtiU -eodem modp iquo^fcrni^ulum . taarinuM . 
c.ondiumur ^ & ad idem uciles cenlentur. 

C R o c y s vcrnus minor akcr, flore^jninori c^< 
albo purpi^reo L &• veiBus anguftifoiius {ecunu> 
Axxs CLys; FebruariQ,.& Ap^ili menfibus flo-^ 
rcntera invenirous in loco dido U GarrigHe^ 
dan Tarral ,. ad dcjct;crain v:aB regia j quaiiui: 
ad pagUm Sawt Uan. dc Ved^ ,, in fterilibus- 
etiana circa i?^ Colamhitrf^ 

. CvcvMis fylveiiris afininu? didusPiN. 

{jponte importuno ^proyentu oriw in fatis.circ^ 

virbem, puerulis notiflimus (inguiunc Ajd-) qui 

feuiflum -turgentem ^ vixdum 4igi{is taftumi 

ludibundi in faciem invicem elidunt ; radicibu$ 

nniltum ut^bantur Pcaftici Moiafpeiienfes ad 

anafarcanC & arcitcm \ ej^ ftiidu cxtrahitur ela» 

terium, quod infernc & fuperne violentcr pun* 

gat, cujus idc6 perranis cft ufus. Noyi quen- 

dam aui ui}um cucumeris fru<^u)xiin^qua^fpn-i 

cana decoquebat > decodum autem dabat ad fe« 

ibres ^quajLti^as cradic^n.das ^ {ed Jpon finc pe* 

riculo. . . : ' 

CvPKEssvs Matcth. atbor exptica qui- 
dem eft , fevl jam nobis^ ffdam eflc indigenaro* 
teftis eft U B. qui MonfpeUj abundare re£lfe no- 
tavit 5 ex feminc enim facillime oritur. Eunebris 
aibor antiqviis eratj quam juxta defundorunqi 
«4es poncbant» Lignum plurimi frigidum cen- 
Tent , inlignis tameixodor calidutn potii^s de^ 
monftrat j nuces potenier adftcingunt* 

Gv-sc VTA ma}ar Pin. CafliithaDot). itl 
pratis Latera^,& quamplurinris vineiscirca ur- 
bcm odiofa^eft, ideb Lob. inM. vites Narbcu 

),gitizedbyG00gIe 82 Ifidex Vtdntarum 

nenfes ftMples^atam; AtrtTih fuccum populari te- 
flc dicit , vtolg6 R^fjm^. Ad jccoris & lienis in 
ftr(%t}s'rererandos commem&tut. 
- •Cus^oirA minor, fiv^ Epithymnm Pin» 
Monfpelij {npra Thytnum ^ & AfpaUthutn ob« 
ftrvavit I. fi*. fapra PoHubi Thymbram & Rod 
mariRumC'«BLi>» i9£c/i4'* nbs edam fupra La- 
venduiam ,'ali&fqae planta^ » vicinas^nim om^i^ 
nes ample&itur \ Kcxoib intens^ rubet > mod6 
pdflee > tottim etiam albumf fupra Lampfanam ia 
ihoriteLuptnotavimu^ Perpendendum erit an 
1^^ amaibtifit diftilsgiienda. Obftnsftiones 
fetvie i Inimdres craflps & melanchblicos. ex- 
purgat. • • J- 

CvAiftis fcgetum Ptk. in agris Monfpelij 
ilofentem Maio , & |imio menfibus vidit I, B- 
iibribuspurpareis&ftoribusalbis inttriegetes 
fippijis invenimus. Frigi*is fic ficcus {ecimdo 
oi^me cenYetiir. Aqu^fti' diftit^m ad oculo* 
ruittruboremutilem virtt^TnAb. &* peftflcnti- 
tni^moi^bis j^roprii factittat^adverfari^ex IHa- 
centino refert Lu« d • 

Ctahv^ peramarus^ fii^inuscapiJtuHsfquax:- 
rofis^feiambidis parvi A^. m ptatisLatecse, aliifl 
que humidiofibns locis icbpiose repit ; fiib fc(c- 
!eos praeenfis ramuKs ad Cellanmovam, & aliis 
^gfi Mo»fpe)ienfis iocis laritare dixetantAo. 
tatioribus', & anguftitiribus fbliis reperitur, 
*dom in humido^aut ftcco lirfo oritcir : Ai^ufto 
& Sepcemtnri menfibus fioreit. 

CiPANirs pulcfaro feminc Centauri) majoris 
1. B- Chondrinafbliislaciniatis ferratis ^ purpu- 
tafcente ftore PrK. propc Lupum mohctm oriri 

CigitizedbyGoOgle Circa MonJpel.nAfient. \ S^ 

notaC Lo B. in Ohf. in fterilibus circa fioutond- 
tiim, Salenovam^ U Colombiefe , alifciqu« abun- 
dc Maio & Junio menfibus floret. 

C Y c L A M £ N Bvzantinum Cl v s . radice ca- 
ilaneaemargnitudims Pin. pluribus m locis mon- 
ds CapouladoH fub bu»$ inter rupds reperitur , 
prsecipuc k la cote de ^dufbetelle »6c alas Cam» 
hrettes ; iMartio menfe cum tforibus purpura- 
fcentibusj Sc floribusalbis. Calidumj& ficcum 
cft tertio gradu , ftrumas tefolvit. 

Cyi^oglossum vulgare maius Pin- vulg^ 
lingua canis y Monfpelij proVenire notat I. B. 
Abundat pturibus in locis , & valde notiim eft. 
f rigidunv & ficcum fecundo ordine, ac viilneri- 
bus (anandis efiicacilfimiim. Mult& maius inve^ 
nimus verius moncem Lupi^ quodtamen diftin- 
guendum non puta^imuSi 

CYNoatdssuM medium Pin. pufillura 
Narbonenfe Ao. Monfpeli) obfervavit C. B. ut 
dicit in Phytop.ic nos Julio filenfe cum flore in- 
veitimus verms Sainf Marfin^ dum ad hdrtuni 
Dei tenderemus. 

CYNQGLossUMCifeticum angufto argen- 
tcofblio Pi N. Ab ifto non diftinguam Cyno* 
^oili vufgaris fpeciem minbrem &:candidiO'* 
rem I. Bauh i n i , ciiius figUfa ndftrum nott 
inaie repraefentat. Abundat in fterilibus lods 
circa Salenovam^ MommoH ^ la Falette, & m^U 
tis aliis in locisi 

Cypbilus rotundus vulgaris Pin. Mottfpei^ 
fuIicoUegifle dicit C- B. Ith.i.theatr.Bot. in 
locis paluftribus, magis tamen arenofis > copio* 
fuminvenimusiupratulo luci Gramunti) » qui 

, ^ '^ f ii Dif^izedbyCOOgle 84 Index Vlantarum 

tn radicibus rotundis caules producit , ut videra 
eft in eius figuris cyperi rotundi inodori > non 
autem dependent ex radicibus* 

Cype rus longus odoratus,fiveOfficinarum 
PlH. paniciilifpaisa fpeciosi L B. qui radices 
importunoreptatu circa Monfpeiium luxuriare 
rfc^aedicit: addicque , Npsetiamcypernmodo* 
raturn circd Monffelium variis in locis ohfirva* 
'Vimas > ut juxta urbe?n ad rivulum > non longc 
siportafaint Cilles adfiriifiram. Hacc ille.Inhoc 
ioco abundat , ut & fecuiidum Ledum amneni> 
Julio & Augufto menfibus cum panicula con- 
fpicitur. Caltifacit & ficcat fecundo ordine : uri- 
nas & menfes movet , & ulcera fanat 3 ad varia 
odoramenta coUigunt Pharmacopcei Monfpe'- 
lienfes. 

Cytisus glaber filiqua lata !• B; copiose 
oritur in fylva Valena, qua itur ad pagum f^ols^ 
utetiam in monte Capouladou , tum & in (axo- 
fis circa Grabels , juxta fluvium Maio menfe 
cum flore. Cytifi ufu5 apud Veteres fuit > adpe- 
cora pafcenda. 

C Y T I sus foliis angufl:is qViafi complicatis 
P I N. circa Monfpelium foliis elfe viridibus dicit 
C. B.in Itico Gramuntip frequens eft circa fata 
in ipfo lucb fita,pbi puldhrc floretMaio mcnfe. , f : . Digitized by VjOOQ lC Circa Monfpel. nafttnt. 8 5 

D 

I A u c u s glauco folio ^ fimilis feniculo 
Itortuofo I.B. maxime accedit adfaxifra- 
gam pannonicam Clvs. iilum tamen refeit 
I. B. ad Peucedanum pannonicum eiufdem.Flo- 
res antequam aperiantur funt purpurafcentes , 
aperti ver6 aibi. Copiose oritur in elafto coUe 
^Qio Ftrrani > ultra pontemCaftrinovi ad 1«- 
vam juxta fluvium , ubi autumno florct. 

Daucus- montanus multifido folio, felini 

femine Pi.n. Selinum montanum pumilum 

'Cl vs. incampeftribus & fterilibus viae montis 

Xupi, Augufto n^enfe abunde cum flore re- 

•peritur. ■ ' \ ■ 

Daucus montanus apijfolio maibr Pik* 
Saxifragia Venetorum Ad. in defcenfu montis 
CapouladoH y inter rupes occiMiit , tum & in ru^ 
petisumbrofis Valen« fVlvaf, circa Caravettes. 

Dens leonis vulgij live Vrinaria Ad. viilg& 
taraxacon , Monfpelij toto annoflorentem vidic 
I. B. ubique paflim fecus femitas reperitur. Ad- 
ftringiti& roborat magis quam cicnorium ( cu- 
jus virtutes obtinet ) authore Matth. in ar- 
dentibus febribus aquamdiftillatam commendac 
Trag. 

Dens leon js latiore & rotundiore foKa 
Hieracium Narbonenfe rotundifolium^ caule 
aphvllo I. B. qnod e rupibus Monfpclio vicinis 
evulfum habuit:infatorummarginibus fabulofia 
circa Bouionctum frequeiK eft. 

.- ■ ^ . .^ 'igitizedby VjOOQIC 8<? Index vUntfirim 

D E N s lconis folio tenui0imo B. Prodr^ ml- 
A foUonim diviTuri Yaciat * tfc ifi hcriHdis vib 
facpiflimc occurrit. 

Dens lconis MonTpelienfium j» Afphodeli 
hulbuUi Ap« MonfpeUj fi^equentem ^&tt di- 
cunc Ao. oritur enim multisinlocis berbicUs^iit 
S^enova^ultcapontemaddextcrani^n herbidis 
etiam ^ depreflis luci Qramqnp) .^ aUb^quf* 
Iftum confundit I.BfCum hedypnoidc MQafp^i^ 
fulana^up ^ntea monuimus. 

Dei^s lconis mioor folio afpero 9* Prodr. 
Monfp^fluUprQvemredicit^qu^m nonvidiaw^. 

Penth,iaria Rpndelcttj. Vide Lc- 
piditm^ 

D^GiTAiis majpr Imw» vel paUida pa^ 
TO flpte PiN. in h^rhidis decUvibus montis 
CafoHladoH 9 lunio menfe cum flore {acpius 
kgimus. 

DiPSAcus fyl veftri^ ^^ five labpum V^n^ 
J« B' fecus Ledum amnem» ^ rivulum U(bi v\r 
(Jnumj tum & circa fepes humidas ^ un^c^ 
paflim nafcitur, Nuiliu^ , v^l parv}, in M^ici- 
PA usu$ \ refrig^rantii tamen^ j^ (iccantis facuL- 
tatts eife > ac cancrQfis ulceribus conferre di* 
cunt Ap, 

P 1 B s A c u s fy l veft vis capitulo minoie » vel 
virgapaftoris minor Vm. Monfpeiij in prato 
urbi vicino floruifle Aprili menfe narrat I* 9. 
inobis nondum invcptus foii. 

Do^ Y c N |UM. Vide Tnfitim* 

D^ABA umbcilau, velPraba maiotctpitu- 
ps donat^ Pin. in fatis ubique rcpitji vt re^c 
annout I.i3. CaU44m& tom Cjflfe * fmidus 

Digitized by VjOOQ lC Cina MapJpfL mfefnt. 8^ 
& deurcns fajpor decWac > femen piperis ioco 
ohfonus adiyulceri dicunt' 

JDR.A1A albafiliijuofa Piw, fecupda Ci v V 
cuius dcfcriptioappnmc: convcnitplancaB» quam 
in declivibus herbidis montis Cafouladou , fag^ 
pius invenimus , in loco dido la cote dc Sauve^ 
it£c ^unio menfe cuip flore & iiliquis. 

DaABA filiquofa ftoribus violaceis hort* 
Kbg* BLisXeucoiuin marinum alterym latifol. 
lium LqB- Obf/m decUvibus etiatti raontis CU- 
fouladQ» , inter rupqs primo vcrellpret , in locp 
Sd^loiCamhrcttesl 

Dracuncu^us poIyphvlIost^i^N, An|;uT- 
m dracuntia An. non procul moeniis Monfpe^ 
liadsinter fegetes, &nyacinthos^cppiofam, ^ 
J^tam videbant An, jam difficiieAdmodum foj- 
rct fivc in fatis , five in incultis reperirei & cjuir 
aem fodus hortenfis. Calidum&.liCCum fecun- 
do ordinedicunt.Vim habereadverfusferpentesb 
ex cauUummacuUs colligunt n.ulti^^v^a prorjua 
conicauri. 

E 

SSJI^fiu 1 as, Vide Samhwtu tmmtii^ ^ 

^Sk EcHiUM fcorpioides atvenf^ 1>IN;. 
Alfine mydbtis Ap. fecus herbidos vTnearwm* 
& ratorum margincs Aprili & Mai>meofibus 
ubivis fl»ret , iatiCiue notum e£k aurkulae nwria 
nomine. Adripam flnminis prope 'C»^'^"f »jf 
floteos videRtf 1,». ^ioinlocd ftoribusalbisle- 
|ui»K « Ox»ctt»» flan» wl^i[feyie)c «ai* 

* Digitizedby VjOOQIC 88 Index Vtantarum 

V^lfines virttiteJ obtinerfii credunt Botanid. 

EcHiuM fcorpioSdespaluftre* Pin. in prati^ 
Gramuntio fuppofitis, niBltifquehcAidis hu- 
mentihus circa Lateram ,.& Salenovam Maio 
'$oret. Iftud fimiliter cum floribus albis in- 
venimus. 

EcH lUM vulgare Pi>». paffim obvium eflfe 
Monfpelij redq dicit 1;B; fecus vias enira iij fa- 
torum marginibus provepit > totaque aerftate 
floret. * Radix & foha cufil vinopota^ demorfis 
*^ ferpentibus auxiliantur ^ buglofli vires habere 
^reditur > uode buglollum fylveftre vocatur. 

Ec u itiM fylve^rc hirfiitum maculatum Pin. 
fecundum, veltubro flore Ci vs. fpatfim ctiam 
in fatorum marginibus iftud'oritur* codcmquc 
tempore floret, <juod floris cplorc , & ramuiis 
iltc diftirtguitU):. 

EcHiUM maius 5c afperiusflorcalbo Pin. 
Lycopfis Monfoeliaca fl,oribus albis HoRT.t 
Reg. BiEsiiufquam nifi Monfpehj viditl. B. 
^opiose reperitur in fatorum marginibus }ulio & 
i/luguftQ mcftj^bus cum flore, 

EcHiuM maius &afperius5 flore dilute pur>- 
pureo. Lycopfis Mompehaca floribus dilutc 
purpureis Ho|it. reg- Bl^f. & Pin. hon pro- 
cui 4 littoribus Froiitignani,& Doftoris GriflSj 
rurc^ prxm6 yiderunt Ao. Circa Latcramin 
herbidis pratprum marginibus , & qirca la f^- 
lette faepi^s collegimus, 
. Elatine folio fubrotundo Pin. Veronici 
fbemina Fuchs. plurimam in fegctibus Narbo-. 
nae nafci tradit Lob. ^*^ ^d. & Sequentem ob- 
fervavit Monfpelij L B, Cum flore Augufto &: 

Digitized by VjOOQ lC CirtaMonfpel. nafcent. '89 
Septenibri menfibus paffifti confpfcitur. Ad- 
ftringerccenfct Lojt. ^» ^dr.Sc prodelfe dyf- 
entericis : nccnon ad cancros, 'carcinoniata« 
malique moris ulcera, mira pra^ftare. 

Elatine folio acumiiiato*> fl recaerulco 
PiN. reftc Monfpeiruli in hico Gramuntid , & 
hinc inde circa vias reperiri tradit C. 13. Augu- 
fto menfecum flore iegimUScirca pratulum iu- 
ci Gramunti}» fed abundantius in ipfis prads fub 
Gramyntio fitis. 

Equ I SfiiuM maius aquaticum I. B. Hippu- 
ris Ap. fecunduTO , tertium& decimumViN. 
Idem ciTe arbitratur I. B. udis & humc^tibus 
gaudet fcrobibus , unde paffim obvium eft,circa 
JLateram , & }uxta tcdum amncm j vulg6 Caf^ 
fiudts bafiardes. 

Equisetum arvenfe longioribus fetis Pii/^. 
quod idem cum pratenfi dicit 1. B. in fatis Late- 
ra^ 3 & pratis arenofis odiofum eil, frumentl 
enim , & fani accretionem impedit, vulgi 
Cajfoudes, Frigidimi & ficcum cft , ac vulnera- 
rium : ad ventris fluxus immodicos conveiiire 
Gal, & ^GiNET. docent j Pradkici ver6 ad 
vifcerum obftrudiohes referandiis pra^fcribunt , 
fort^ quia dixit D i o s c -qu^d urinam ciet. 

Equi sETUM paluftre brevioribus foliis , po- 
lyfpermum Pin. polygonum foemina Diofc. 
eitucieni. In lierbidis udisad Cellamnovam no- 
tant Ad. Vidimus nos in fcrobibiis Sc torpen- 
tibus aquis circa Lateram , 8c poncem Ca- 
ftrinovi. 

Equ I s B TUM foetidum fubaquarepens Pin, 
^buodac in riyulo prope uibe A in Ledo anme. 

' F y n ] 

Mgitized by VjOOQ IC 5)o Index Plantsrum 

EiLicA vulgaris glabraPiN. vulgadormym 
c«folia Ad. teperitin fylva Grmont. I, B. ubi 
.Uara vere , & aui;uinao cum floribus purpurcis, 
^aliquando alfai$.videre iiccc. Tat;pacirci facultati- 
\f\xs cognatam ericam quidam volunt 5 olco c 
floribus confeAoutcbatur( felicicum fucceflu) 
Rondeiec. narranteCtv$. ad tpliendos herpc- 
tes foedos * & inveteratos ,totamfaciem oc' 
cupantes, 

Erica maximaalbaPiN.prima Ci.vs-ca* 
lid^um regipnum indigena eft , in plerifque 

5)rovenienscollibus Valcnae fylvae MonfDelien- 
lura , & ad radices montis jlupi » ubi hurna- 
ham proceritacem utplurimum aflequitur ( uc 
optimc ait LobJ» Olf^ ) ex quibus locis dela-. 
taiii faepius vidimus cum aliis ^uticibus ad cIi-< 
bana calefacienda» 

Er I c A junipef ifolia dens^ fcuticaiis Narbo- 
nenfis Lob- Oif fccunda Cl v s. iifdena^in W- 
cis oritur, &nvuori copia defertur. Piibius 
h^rep an ha& duas tantum floriscolore di&rant ^ 
qiiod curiofius obfervabo. , ^ 

Eric A maior floribus herbaceis purpuranti- 
bus LoB. Obf. tertia Cl v s. in luco GramwL- 
tio , &: locis fupradidis rede notat Lob. quim 
CUpifequenti , pecmixtam facpiiis vidimus; 

Erica fcoparia flofculis herbaceis Lob(* 
Ohf qjMtu Cf. y $ iin codejiTi hico Cramum^j^ 
cricetis > & plctk^iie locisincultis reperiri 4icv: 
LcxBt vulgaciflima. iila eft ^ ex qua fcopse fiunt^ 
QTiattam Monfpelienfium ponit Lugo-* quam 
purpureis floribttselTedicit^eandcmque ^» 
quAtta Cl V s^ f?«it »yulgii diqitju^ ^l^ hruc^ • 

• DigitizedbyGoOgle CircaMonfj^Luaftm. 91 

Crjc A temw: pcr intemlU raniulis Pin. 

^uinta Ci.vs- arborefccns Monfpeliaca jflore 

purpuraG^^ente ransnlis cernis I. P. in iuco Grii- 

mumip 9 &aliis fterilibusericeciiioricux* 

Eruc A cenuifoiia percnnis luceo iiorcL fl, 
fylveftris Ao. iigurae iftius plontae nonplacent: 
circa muros ^ & in muris ^ ac ruderibus copiose 
provenire rcA^ obfervavit I. B. cotofcrcanno 
florec : efEcacior cft quam fativa , quac caUda 6c 
ficcatertioordine ccnfccur> venerem ftimulac^ 
urinas movet* 

Ekuc A fylveftris nunor biirfacpaftoris folio 
B. Prodr. minimoflprc Monfpelicnfis ^ I. B. pu* 
xnilaburniepftoris foiio Pavi.. Bqc.Mqx^t 
pc0iili coUcifUm dicit C« B. 8c in quibufdam 
muris obfervavit LB*paifiminvineisrepcritur» 
aeftace ^ & autumno ilorcns. 

Eruca fylveftris minor incana KPrpdr^^ 
Monipciio allatam habuit > quam nondum vi- 
dimus. 

ERUcAlutca lacifolia^ iive barbare$i Pih* 
Monfpelij in iocis humidis provenitjucrelert; 
I- B. in fepibqs humidis circa Salcnovaca invCr 
nimus ^ led icopioftus Maio menfe cum flore 
prope primum molcndinum^ ulcra poncem d^ 
faittt Jean de Fedat. Calida iimiliccr ic iicca cft 
lU; crucahorcenHs *, medecur fcocbuco > vm^ mi^ 
njis ac Nafturcium aquacicum. 

Bruca Monfpcu^a jGliqui quadranguU 
cchinaca Pin- finapicchinatum Lvgd. inftgris 
prope Monfpelium vulgarem eife dlcunl 
Lv6D- C.B' & I.B. Copiosioricur circa Bpu^ 
tonccutn» ^ in omniJbus faci$ iaby lo£s. 

Digitized by VjOOQ lC 5>a Index Plantarum 

E auc A mariritna Italica ftiiqui haftse cufpi- 
di ilmili Pin. CaKile Serapionis Lob. piuri* 
mam circa Magalonam redte notanc Ad. & 
LvGD« apud mare eriam florentem ,& filiquas 
-ferentem obfervavit J. B. omnibus fere jam no- 
taeftErucs marinjc nomine. Aquam diftilla- 
tam ad colicos > & nepiiriricos doiores muici 
commendaht. 

£R.YNGiUAf vulgare Pin. campeftre medi- 
terraneum Lob. Obf. Monfpelij pafEm in cam- 
peftribus , & afperis locis erumpit , ut dicrc 
I. B. ubique reperitur in fatorum marginibus j^ 
vulg6 Pamcant. Caiidum , & ficcum eft , ape- 
tic , urinas , & menfcs movet : Ex teneris ft>liis 
aqua diftillata in febribus intermittcntibuscom- 
mendatur. Eryngi) demoitui radicibus poft 
pluvias autumnales innafcitur elcgans fungus , 
dequo agetur fuo loco. 

Eryngium maritimum Pin. Nihil fre- 
quentius eft in tota ora noftra maritima. Radi* 
ces faccharo conditas praefaibebat Rondele- 
rius , ( ut teftatur. Cl v s. ) muiieribus frigidio- 
ds temperaturae j, ad juvandum conceptum- 

ErysiMum vulgare Pin^ Irio Matth. 
in omnibus ferc fatorum marginibus circa ur- 
bemAprili, & Maiomcnfibus floret •, minus 
calidum eft quam eruca: mira praedic^t Ad. 
ex Rondelet. ad pulmonum infartStus a ma- 
teria crafla , St fyrupum de eryfim^ defcribit 
LoB. ^» O^/ cuius beneficiq juvenculas , dew 
cennio raucedine laborantes curavit. 
' ErysiMum polycerarion , vel corniculatum 
PiN. irio^ke^MATTw^ reftc aflerit. CoM^k 

DigitizedbyVjOOQlC Circd Monfpel. najcent. 93 
( ut refert I.B .)copiosc circa Monfpelium crefce- 
re>nos juxta plurimos hortorum muros viiiimus» 
& c'wA pagumjGr^eAf,;^l^ucflbu|id^;i 

ErItsimum iatifoliiin maius glabtum 

P I N, irio apulus alter Isevi erucac folio Col. 

(inapi Monlpeffwianum lato folio , flofculo lu- 

teo minimo , iiliiqui loii^flimi I. B. quodcir- 

ca Monfpelium menfe Martio florerej& filiquas 

ferrc dicit. Juxta hortoru muros, vcre^aeftatc, & 

autiimno confpidtutiin novella planta folia te- 

nuiflimc difledafunt > in adulta ver6 latiora. 

Erysimum anguftifolium maius Pin. ra- 
piftrum fylveftre i^ionis folio Coi-. firequcns 
iftud etiam eft circa urbis muros, vere cum flo- 
re , & filiquis. • 

EvoNYMUS vuigaris granis rubris P i n. 
Monfpelij Aprili florcntem vidit I.B. fecus ri- 
vulum fontis PHtan/clle , alibique in fepibus 
abundat. Tornariis ad varia inftrumenta tabii- 
canda magis eft in ufu ^ quam Medicis. 
EupATomUM MefuaE^ Vide Ageratim- ^ 
EupATORiUM Veterum , fiveAgrimonia 
P i N. in vinearum marginibus paflim provcnit , 
& mulierculis n^tum , cteberrimo etenim ufu 
venit , in morbis a dcbilitate hepatis ortis, qua- 
les funt hydrops , & cachexia. 

EupATORiUM cannabinum Pin. Monfpe- 
lij oblervavit LB. juxta Ledum amnem Julio Sc 
Augufto menfibus florens , frequens occurrit. 
Calidum & ficcumcenfetur, attcnuat, incidit , 
& aperit , hydropicos juvat. 

EupHRASiA pratenfis rubra Pin. Sideritis 
pratenfis rubra Lvgd in pratis Saienovse abun^ 
dat,& in aliis herbidis humemibus locisyy^ . ;^tt«/iinjif»'apurnurea fTWrtov^oiro^f- j! 
i.^i dbyGoogle Index PlantxircaMonJp.naJient. 9$ 

Eu p H R A s I A purpurca minor B* Pr^dr^ 

figuram {culpendam curaveram ^ dum nondum 

dercriptam arbitrabar ^* sicque defcripierami 

£x parvula radice fibrosi caulem emittit» 

(Wpitts palmp .minorem \ foUaper cauLem^ra*. 

ra func ex internbdiis binacaulem cingentia> 

oblonga , rugpfa , iatis profundc crenata \ & 

levicer hirfuta ^ in fummitate fpicam florunipro- 

duck , qui bini femper oppoliti nafcuntur > 

purpurei ^ &c antirrhini floiculQS imitantes ; ^. 

bmm fuperius tripartitum eft ^tribus punftulis 

albis nocacum ifuccedunt floribus longi utriculi 

{emine minotiuimo fubriifo plehi ; arinua eft 

Sl|*ita : in feminis colore, deicriptio C^B. no- 
^« non convcnit. Maio menfc florcntem inve- 
Ai ultra pono?m SaIenovas.> juxta viam qu4 itur 
ad jagiuri fmt Jordi , in fterilibus iuis locis 
diiSis Garr^gues. 

EyPHR^isiA pratenfis Ijutca Pin. Coiis 
Mpnfpelfiilana luteal. B. lltonfpeflruli Augwflo 
tt^eiifecum jGlore^inmdntejprope Cafielneuf ^ 
^^ ,|icco, <kJaxofotptatp rubellam viditLB* 
Pa(£m arflate » & autumno reperitur in keo 
Grarnuritio , la Colo^biere\ & SalenovxA nec 
nob^ uf<]i{am.inpratis vji^.#amac ^pim ffkxiiS Digitized by LjOOQ lC 5^ . Indtx VUntarum A B A fylveftns fniftu rotundo atro Pin» 
_ : Aracus fabaceiis L B- in fterilibus 8c eri- 
cSii Bbiitoneti non procul Monfpelio legeranc 
Ap. invcnit etiam L-B. Aprili florentein , & fi- 
liquas habentem in itjnere verfus Frbntigna- 
num ; vidimus etiainnos circa fontem la Selle , 
inter fepes. Vircs fabac vulgaris non obtinere, 
quidarh arbitrantur ,. ob ingratum quem liabec 
faporem. 

f ERRUM equinum filiqua firtglilari Pik. (b- 
leaequina LB.^ria qujBadpraediuniRondeletiy, 
marcque ducit ^ ad dexteram prppe nifculurn * 
in fquallidis dumetis 3 & marginibus aeftate; plu- 
rima ^giifcebat ( ut ait^LoB. in Ad, ) in elatis 
colKbus. circa Sarenovam, /^ Colorhbiere ^ & 
Caftrtjmhovum copiose nafcituf , St ubique fe- 
re faxoiis & macris locis Monf|>elienfis agri 
crefcit' , teftante Lvgd. Martio V Aprili , & 
Maio menfibus floret. Vulnerarium efle pras- . 
dic^tti - ' 

FfikRUM equiniim filiqui multiplici Pin. 
ferrum equinum waAt/xtpflttor Cox. oritoif \ti 
fterilibus cU<2:is , Ugarrigue dau Tarraly & de-^ 
preffis incultis montis Ceti ^ ubi verecum flore, 
&filiquis facpi{ks legimus. 

Ferrum equinum Germanicum filiquis itt 
fummitate Pin- capitatum > five comofum 
Co L. Aprili & Maio florcns , prope patibulum 

via 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL nafceni. pf 

vi& C^iinovi tidit h Bs. qui foleaj equini 
affinem dicit > plurimum etiam i^eperitut cir-' 
ca Salenovam ., & iou Tarral $ in pratis 
eciam juxta Ledum amnem maius ; & Isetius 
viditnus. 
- F^kkuM equliium GaUicum filiquis • in 
rothniiime-P](N. polygalon cortuC I. B^. quod' 
c^ttmi depingit^ & delcribit^ circa Salenovam' 
verfus loncande ^ & in atiis incuitis fsepiflim^: 
tepericui?^ 

Fbruia MAtTif. foemini Plih.PiN. ih 
rupibus praeruptafque faxis prope cryptas fubter- 
raneas y vii Frontignani ad dextdram oiiri ex 
JLoB. *»i>rf4?<.referunt LuGD. & L B- ibi nos 
etiam|dttties vidimus Sc^ legimus. Semen caie- 
facere>&attenuaredicitGALw - 

F i cus communis Pi n- inhumtos hic in vi- 
neis habemus ficuum dif&renti^s y quse figuri« 
colore'^'fapore ^ & maturandi tempope variant ^ 
omnibiifque notae funt : Junio & Juliomen- 
£biis mafiiiias Monfpeli j comedit I. B- Re- 
centes xalidiae fuht & humidse : Caric^ cali- 
diores funt & ficciores > tumores moiliunt &c 
concoqunt » venenis refiftunt y 8c bechicae 
cenfentun . 

Ficusifylveftris Diofi:. caprifictisPlin.PiN. 
vvigo figHe cabraH , ubique in fatorum & vi- 
oeammlfepibus inutiles ^ & malignos fruftus 
producunti 

IFiLiPENbutA vulgaris If in. inuttibrofia 
herbidis luci Gramunti) prope dirutum taftel* 
lutn ) 8c in fylva Valena Apnii & Maio menfi^ 

6 

Digitized by VjOOQ lC ^8, h^ex flmatm 

hus fioretlnafpens^ &afldi^ QoiileMutiiilioc 

Fitii^ENdVLA roitioi:> ?. i^r#i<r- qaam 
clrca IVSonfpelium legit; > Sc nosultza potnem 
Salenovac vidimus , variatio k loco depettde& 
(^aUda &: £cca ob amaroceiii cenfe^r £lipen- 
dula 9 apeiit , abft/ecgit 5 umani > & acenulas 
gellit^ ac ad epilepium tanf viiA valere j» ^uantunL 
poeoftia , dicunc \ , 

FiLix rambfa major pinnulis obtufis non 
dentaris Pik; fi^imina Matth. odiofa eft 
fuo reptatu i» vioeis circa Granduntiuxn » & in 
herbidis loci$ iecUsLedum amnemukra pon- 
t^mCaftrinovi- C^ida & ficcaeft ^ yifcerum 
Qbftru&ion^ , Uenis pta»^ipue reiexar > etmnic'* 
cus appoHu ulcer^ faiiat« 

Fi.AMMULA. Vide Cfemtif* 
Flos Adonis. Vide^<A>^ftf, 
FofiNiCYLUM marinum. Vide Cri^ 
thmHm^ 

. FoENicVtuM vulgttire acriori & nigriori 
. j[emine I* B^ fponte vitens in GaiUaNarbcxtten*- 
fi Ap* incalidis & faxofis locis Monfpelij paC* 
(im proyenire; e6le obfervavit I«B. Caiidum ter** 
tio ordine > fed non asque ficcum efle vuic 
Ga t. Veniriculum roborat> iktus diTcutitj Sc 
oculos caii|;inofos. fanat.. - 
: Fot NUMoiLiftcuM fylveftrc Dalech. 
LvGD. attuiit CherUr. I. Bavhino colleu 
Aum in vid FronOgnani , verfus BdtrHc. Maio 
& Junio flororts , Julio iiHquas ferens : copios^ 
eciamoritu^ ad iaevam Lani amnisulfecapon-» 

Digitized by VjOOQIC Circa MMfpei nafcent. pp 

tcftA Cattrinovi lA coUe difto Ferrand. Vir- 
tut^s habet {ativi > ideo cmollitj maturatj 
refolvit^ 

Fo E KU M G k iE c'u M fylveftre diterurti jpoiy- 
>cerati£)ii P i n., hedyfoum miniraum L v g d . irt 
agro Monfpeiienfi & nemore Gramuntio cret 
Cete dicur* L y g b . & t^ i^ qui Securidacfle ge- 
ilU8 triphyilon facit , floret Apiili menfe copio- 
se in iatis > pra^cipue ciica Coutonetum. 

Fkagaria vulgarisPiN.inumbrofis Va- 
lenae fylvte jJurima na(cit-ur ^ & in herbidis luci 
Gramuntij. Omnibus nota cft ob frufttis fuavi- 
taterti )herba frigida & ficca moderate cenfeturi 
ac vttineraTia \ fruiSlus frigidi & humidi : aqua 
t% fragis diftiiiata faciei ruborem 3 & maculas 
tolKc. 

Fr AKiNSL t A Ct V s. diiSkamhus albus vul- 
gh , fi ve fraxinella P i n • copios^ reperitur in lu- - 
to de dndisc > fcx leucis a Monfpelio diftantc 2 
^alefadt & ficcat , venenis refiftit , iifdem cum 
pceonia pollere facultatibus cum Trag- di- 
cit I.B. 

' FraIinus MAtth. fecusLedurtiamnem 
& juxta pratoTum margines abundc oritur^vul- 
ghfraife. Folia calida & ficca fi&nt>i6ius ferpen- 
turi)ciirant;im6teftatur Ambkos. par^us 
poft Piin. quod fi frbnde fra3finei,& igna 
daudatur fcrpens , in ignem potius > quam 
in fraxinum fugere. Cortex *d hepatis , & 
lieaB obftniiftiones referandas ptfefctibitur ; 
Vtuntur etiam quidam ligni fcobe prd dbyGoogle 1^0 Index VlanmuiH 

Fncus lentus foeniculaceus , coralloides len^ 
U foeniculacea 1. B. copios;e obfervavit, &<:ol- 
legit CherlerM, vit refeit I. B. in traftuiUo ma- 
ritimo quo Magaloni Agatham tenditiM:. Nos 
fspius vidimus cum maris purgamoitis eie^ 
6lum* 

Fucus foUis ericac.. Erica mirina quibufdam 
LB; de hoG mihi videtur loqui CLVs-cum 
quercum marinam myricae folio collegitle dicit , 
dum Monfpelij viveret, in littus e)e<aam cum 
aliis maris purgamentis. CoUegi etiam faspiffime 
in fcopulis mohtis Ceti. 

Fucus fruticofus caudice verrucofo. Fru- 
ticofa marina planta , quibufdani conferva li- 
gnofa I. B. Plures fervamus huiufipodi plaintas 
in noftrolittore coUeftas 3 inter quas, unam ha- 
bemus qii^nonfoiiito in caudice , fed etiam in 
ramulis verrucofa habet tubercula, 
: FuM A R I A Officinarum & DiofcP i n- toto 
fer^ anni tcmpore ubique paflim confpicitur : 
diverfarum eft partium fumaria , ratione calida- 
rum amara eft * fubacris , attenuans, obftruftio- 
nes referanS. Rationefrigidarum, ftipticaeft, 
yentricidum , hepar , & aUa vifcera roborat i 
Datur utiUt;er inelanchoUcis. 

FuMARi A major floribus.diiutc purpureis j 
mult6 quim vulgaris major eft ifta , fiores 
etiam fpeciofioreshabet > ^lute purpurafcentes, 
inferiori labro intenfius rubente ; acrior etiam , 
multoque magis Unguam veUicat j Juxta fepes 
vii Salenoyae, & circa Boutonet (fgix&m piuri- 
ma confpicitur. Hochabetcommunecum vui- dbyGoogle Circa MonJpeL najtent. i oi 
gari , quod foliorura pedicuU ^ diim vicinas 
plantas.liabent , fefe contorqucant , & eas veluh. 
ci amplcAantuc-^. 

FuM A R I A tenuiflimis foiiis,flore albo P i n, 
orca Monfpclium reperiri dicit \ in vineis pro- 
pe Boutqnetilm primo vere plurima oritur, ^ 
. vuigari. foliis multum diverfa. 

FuMARi A minortenuifolia, & fomaria no^- 
bilis Monfpelienfium Pin* minor» nvetenuifo<- 
lia furre^ 1. 6, quam menfe Apriii non longe 
^ monte Ceti prope lacum invcnit :in rure etiara 
propinquo Boutonet mncuf^xo y\\A.ttVint Ad. 
& nos in itinere quo c Miravalle Frontigna- 
iiumitur )uxta fepes Aprili , & Maio menlibus 
cum flore, Eadem hxc eft cum fumaria teiiui- 
foliacompreflb feuoine iini inftar Hort. reg. 
Bl B s .quam nos cum lini femine legimus;femcn 
comprellum ei re^ke tribuerat Lob. in Ohf 8c 
depinxeratLB. i»fi^a icone. 
• Fumaria viticulis & capreolis plantis vi- 
cinis adhasrens Pih- floribus albis , aliquand^ 
caeruleo colore diftindis circa MonfpeHum in 
fepibus ad Frontignanum oriri dicit C. B. 
in Pin. nos etiam invenimus Aprili & Maio 
menfibus florentem circa Thermas Baleru- 
canas > & fub magnis rupibus ultra pontem 
faint lem djt VeAoi. , prope primum . molen- 
dinum. 

FuM GUs pwcrfiis Pi N. vulg6 M^uTfillesy cir- 
ca pontem Caftrinovi > & in herbibis etiam 
prafdi) t>^m* d^. GTf^fmlle ^ verno. tempore in^ 
yenimus. 

G ii> 

• • DigitizedbyVjOOQlC 102 hdex Vtaniarum 

fuNGUs campeftris albus fupern^ » iafemi. 
(ubens L B« in pratis Lftcerse > ^iifque herbidis 
iocis poft pluvias vernales , &autumna|csubec-: 
rimc nafcitur s vulg6 baultUy quodnofmcn om- 
ni^us eciam fungi Ipeciebus tribuicur y div^fae^ 
magnitudlnis yifuntur ^ ali) maximi , alij mini- 
mi, alij vero inter hos funt mcdi) : innoxius cft 
ifte fungus , de quocum Horat. i iStrmon. 
dicam^ fratenfibus oftimafmgUnatura > quanir 
iris raois debeat efle fungorum ufus, pravicnim 
funt fucci , & interimere polFunt , unde optimi 
didkum fuit ^quat volu^as tanta ancipitis ^bi? 
Fungietiam nomen.deducuntaliqui a funere-, 
qu6d plures fiepiffime occid^t j quod etiam ex 
cfu efculentomm accidit » dum vel malc paran* 
cur ^ vcl nimii copi^ devor^cur. Inter nota^ 
pernicioforura fimgorum praecipua haec eft^q^oel 
dum franguntur o pauco elapfo tempore ]iveC- 
^unt, & cito putrefcunt j remedio funt aquas. 
mulfae , 8^ olei tepidi potus , ut cico vomicu re- 
jiciantur ; aqua Theriacalis , vei theriajca diflfb^ 
lutain vino, aqua vita? , aut aceto , fuccus ab-*. 
finthi) cura aceco y uno verbo,quaecum<jue vim 
habent attemiandi , Sc incidendi. 

FuNGUs ih metam faftigiatus albud , Ibfco 
tindtus P I N . vulgo mafcariUe , in herbidi^ fccus 
rivuium fontis /^«c<*»ffS^ yaliilque etiamin tods, 
fecus Ledum amnem verc reperitur. 

I^UN G I plures fimul albi,.ad arborum cadices; 
efculenti l.B. vulgo/?/'wa^4^tf,quia fecquentiis 
iiib pppulo nafcuntur , fub aiii^ eciasQ aiboribu^ 
in pratis occurrunt. 

Digitized by VjOOQ lC Clr€4.M<mfpeLna/cent. ic^ 

FUngus aiixis I-B. y\x\'^ CoueHimiU\ \h 
iierkidi^ eciam juxta vias aucpmna repericuF. 
Color albus eft , pamm livcfccns > ^ quafi 
feticeus. ^ 

Funous pileoto iaco orbicuiafi candicante 
I. B, pluribus etiain in iocis refericor , & cuiti 
alii« ad gul« delitias defertur ^ quemtameri non 
nmltum probaverim , ob gravemodoremquem 
lubet. 

Fu N Gus luteus , fi ve palUdus fe contorquens 
cfcuientus I, B. vulg6 Gerille, autumno in iUcc« 
tis circa U Fdette > •& Af»ww»^/a:piiis col- 
legiraus. 

FuNGUs luteusmagnusfpeciofusl. B. vufgA 
dicitur jame d'iau , qiaia dutn volva lacerarur;^ 
aparetveluti ovilutcum. Oaobiri menfe copio- 
lum vidimus in luco Gramuntio. 

FuNGus fupernc fature ruber > cfculencorum 
decimitertij generis tcrtiafpccies Cx v s .non au*- 
tem quarta , ut dicit C. B. in Pin, plures allatos 
vidimus autumno, ex hicofaint AntnniMk quk 
«ur Lmel^ 

Fungus variegatus fine ftriis, efculentorum 
dccimifexti generis fecunda fpecie^ Civ§,. in 
eodem luco, & eodcm tempore cum fupcriori 
oritur^ gratijflimi eft odoris. 

FuN Gus eryngij* InipfaErjmgi) demortui ra- 
dice poft autumnaies pluyias oritur ejegans ifta 
fungi fpccies , quam vulgus Brigoute vocat» Fi- 
gura parum oWonga eft > ex una parte finuata, ut 
in figura terti) generis efculentonim Clvs.. 
Colorfupemc cx cinereo Uviduscft>infcmevc- 

G iiix 

Digitized by VjOOQ lC 104 Index VtantAfum 

xo albus, in m^g^itudiac maximc variat ; euia 
fortc alij defaipferunt , fed non aninudverte- 
j^unt y qu^d ;a ijpfp er y ngio jcrefccret. 

FuNGUs ramofus albidus I. B. undeyicefimi 
generis efcuteAtotUm £ecitn4Afpe<?e$ Cl- vs-in- 
;yenimu$\ftum in luco de Carfoiran ^ ultra ppn- 
tem Salenovae autumno, & barba capr« vocar ' 
batur. ' 

FuN Gus albus venenatus vifcidus I. B. in dcr 
preffis huniidis luci Gramuntij autumno poft 
pluvias oritur^ 

FuNGUs yenenatus fine ftriis fupemc cir 
nereus , inferne luteus , vigefimi generis pemi- 
^ioforum priraa fpecies Civs. eodemtcm- 
pore in iifd^m locis yidimu-s< 

FuNGUs formi ad porofum multiim acce- 
dens perni^iofus I. B. ui^deyicefimi pernicioT- 
(brum fecundum & tertium Civs. iniifdem 
iierbidis , & aiiis piurimis legimus. 

FuNGi n^ulti ex uno pediculo perniciofi I.B. 
in truncis variarum arborum poft piuvias repe- 
riuntur variorum colorum , vidimus autumnp 
in ilicis truncis totos lutcps, 

FuNGUs minimus fine petiolp per^iciofus 
I, B. magna copi^ nafcitur in iigneis ubeUis 
qua? pluviis exponuntur. 

FuNGi parvivariae IB. cum pcdiculis bre- 
vioribus aut longioribus , lividos, & luteos va» 
riis in locis tempore pluviofo notayimusi 

FuNGUs intybaccus LB. reperitur in de- 
mortuis arborum caudicibus, ipsifque adhacret. 

FuNGUs ccraforum imbricatim alter alteijl 

Digitized by VjOOQIC Cirea Mon/peL nafient. 105 
umarcens variegacus P i n. Iftum fimiUter in ar- 
borum caudicibus invenimus y colore ex dUyo & 
purpureo diluciori. Piures alias fungon m fpe^ 
cies iovenirelicebic » iis qui curiofiiis eorum iii«. 
(toriam inquirent. 

G « 

IAllium iuteum Pin. in herbidis (e- 
J^ pibus , & in pratis ficcioribus reptat , Ju- 
io 6c Augufto menfibusfloret, fuavem melliis 
odorem habens. Exficcantem & fubacrem Gal- 
lio facultatem tiibuit GAi.Iac coaguiat^ ad epi- 
lepfiam etiam commendatur. 

G ALL lUM album Ad. frequens etiam iftud 
eft in iatorum marginibus albo flore , & fbliis 
param latioribusa luteo diftim^m , quod figu- 
ra moUuginis vulgacioris HerbariorumLoB. 
Obf. exprimit :mulc6 minus » & rarionbus fo^ 
liis in ptatis humidioribus Lateras vidimus^quod 
forte 

Gallium paluftrealbumPiK. 
Genista juncea L B. fpartium Diofcori^ 
4eum Narbbnen£e Ad • quod in fylva Gramun- 
tia paflim obvium inveniebant* Florere etiam 
menfe Aprili > fpontcque provenire Monfpelij 
in mpnte circa Caftelnenf , annotavit L B. fed 
ade6 copios^ quamplurimis in locis dicit Lvg d • 
ut Maio & Junio menfibus jucundiffimo fit 
viatoribus fpedaculo, colKbus huius puichris 
floribus ita ornatis ^ ut procul aurei videantun 

G Y abyGoogle jo^ ln(Ux VUntarum 

Calidwi & fic<:0n)e{& docec Mz sUiS « pituitx»^ 
jTos ac frigidos hm»ore$ educit , renes expargaiu 
& minas moveta» ferofosetiajn himiores pcr vo- 
jnituto , & pcr alvum evacuat 5 oicum c flori- 
bus excrinlecus illituro > fplems tundores dif- 
folvit. 

G E N 1 s T A rinAoria Germkanica P i n. flos 
tindtorius Fuchs. ornat etiam ifta , venuftis^ 
fuis floribus quampluriraaLaterie prata 3 ad lac- 
yam fiti > ^ vej?^ floret* 

GfNUTBiitA pUoia I. B, genifta ratnofa 
Ibliis hvpetici Pi N^humilem circa Monfpclium 
iioUegic Ct B. &; ia fylva jiip^emant ApriK 
menfe cum flofie h B- dbfervavitquc Cfcrr/. ad 
pedem montis Lupi jplurihus in iocis GMrrigms 
idi<9^S4;opio£i. nftCatur. 

^ , Qekitas»ajltium ina}us fpino{um:flo- 
jr^luteoPiN. afpaiathus fecunda Monfpelien- 
iiumLo»* Qhr^ & L B. altcr Mcnfpelienfis 
Cf- Y srMonfpdi) ad Lanum in faxofis colKbus 
mm% fqualUdiufi & rigidius-vidit L© b . w Ad. 
loco petrofo etiam inmonte Gi/^fow^/LB. ifto,. 
rofmarino^.&^i^fruticibus odoratis furnos 
iial^feciuiitj Martio & Aprili menfibuscopio- 
sk ^omx^ in locis G^i^«^j.di4fcis >. vulg^ ^- 

Genjstjella fpinofa MonfpeKaca B-Prfislr. 
Corrud«m Monfpelliili di<aam teftatur C.B, ra- 
x^ oiccurrit in incultis raontis Lupi , quam co- 
f^ofiorcm vidimus ultr^ montem Efferon, circa 
Mh^m- Mfyriolt, 

.. ^CfiiANiUK&IioiualvaetotundoPiN. pcs. 

Digitized by VjOOQIC CireaMonffeLnaJcent. 107 

columbinus DoD*ubique provenic fecus vias 
in fatorum marginibus , Martioj Apriii y ^ toti 
seftate floret.Tcmperatum in caliditate & frigi- 
4itate , & ad vulnera utile ccnfetur : praefaibic 
illud etiam Rondeletius in enemadbus hydro^ 
picorum* 

Geranium coliimbinum minusmajori flo- 

ifc , & foUis florum bifidis. Minus iftudeft vui-^ 

gari rocundifolio ^ foliis mdiiioribus 3 prsecipuai 

tameii diflerentias a flore defumo ^ qui purpu- 

reus quidem eft » fed ma}or €x quinquefolkis 

compofitus, quorum quodlibet bifidum eft ^ ut 

in ly chnidum fpeciebus : pailim ^tiam juxta vias 

oritur cum iuperiori j, a quo facile diftinguituv 

dum floret. 

Geranium columbinum maius> foiiis te- 
nuitcr diiredis , foliis florum bifidi^- In omni- 
busconvenit iftud Geraniiim defcriptioni Gerar- 
tiij gminalis folio tenuiter divifo I.B- nifiquod 
in ifto folia florum , ut in fuperiori bifida (unt > 

2uodfortekL Bauhiho nonrfuic animadver» 
im. Reperitur f^urimis in locis herbidJs , & 
copiosc in pratis Laterx y Monfpeli) menfe F^ 
bruario fiium ob(ervaverat LB. 

Geranxum coKimbinum tenuius lacinia- 
tura B. Prodr. Monfpefruli in fylveftribus repe- 
riridicit. Invenimus nosvere cum floreinher- 
bidis marginibus fatorum Iuci Graimmtij , & 
rm^kis aliis in locis. 

GerAnium fanguineum , five haematodes 
crafsa radice L B. Unguineum maximo flore 
PiN. ApriU menfe Monfpelij florerc dicit L B. dbyGoogle I o8 Index Vlantarum 

invenimus in fine luci Gramuntiji qua MeJgo- 
rium rpe<9:ac y fed copioilus in fylva Valena^ubi 
Maio menfe cum floreiegimus. 

Geranium Robertianum murale 13. iier* 
ba Roberti Lvg o« rubens , fciiicet mas y 8c vi^ 
ride , quod fopmina dicitur ^ in umbroiis vinea-r 
rum muris inyenimus. 

GfiRANiuM lucidum (axatile Pin. in ma-* 
gnis iilis, rupibus umbrofis , vii qua c pago 
Grahels itur ad Salenovam , ad dexteram , ie* 
cus fluvium j Maio menfe cum flore copiose 
leperitur. 

Gfi R A N lUM foiio alth«« P i n« Monfpelia- 
cum Tab. juxta Monfpeiium fponte nafci re*» 
fert DoD. & abundare dicit I.B. liuius iuculen*. 
^m proventum ad moenia urbis^ porta ifigidid ' 
lumotirant Ao. in omnibus fereiatorum.mar- 
ginibus Februario > Martio , & Apriii raeufibus 
fioret. 

GfiRANxUM maximum anguftifolium acu 
longiilima Ph y t,o p.quod Maio & Junio men- 
fibus florens Monipefiuli copiose provenire di*- 
cic Jn marginibus (abulofis fatorum abundat.Ge' 
ranium iatifolium creticum>fpontc etiam in agra 
Monfpelienfi oriridicit Clvs. at iiiud invenire 
iiondum potuimus. 

Geranium cicutc foliominus&fupinum. 
P I N. arvenfe T ab. toto ferc anno fecus femi-, 
tas obvium eft ^ cum floribu$ rubii^ > carneisj^&* 
aiiquando albis, , dbyGoogle ia 

I* 
is 
u 
is 
:e 

»_^ ' 

n 
1* 
et 

re 

is 
o^ 

& 
n- 
las Tisttproiicere , Aprilimenfe floret : reperitut 
etiam permixtus tioribus utrinque ditpoiitis* 
Qui . . 

d.byGoogle Circa MonJpeL nafienu 109 

GerAkivIA petracuro cicutae folio , radice 

rafsa , foctidum Lob. i» ///«/?• radicem habec 

ra(Iiffi.mam> rubro-nigricantem , quae in pluri- 

Lia capita dividitur > ex quibus paimaria folia 

lafcuntur > valde inciia >& parum vilbfa^inter 

juae cauliculi palmares oriuntur , flores quin* 

queCoUos fuftinentes amaenc casruleos , lineolis 

plurimis obfcurioribus diftindos 3 quibus dela« 

pfis roft|:a aparent , ut in malva; folio. £x ipfis 

rupium fifluris montis Lupi emergit , ea parte 

qui Septentrionem fpedatiodorem habere qua- 

iem habet anguftifoiium> acu longiflima depre- 

Viendimus , nectantum foetere ut iypothymiam 

inducere vaieat, ficutdicitLoB. inlUufi. hu- 

)us figuram vide. 

GiNGiDiVM umbella oblonga Pin. Vifna^ 
gaMATTH- fparfimcirca urbcm inveni> fed 
copiose juxta ftagnantes aquas 3 qu^ funt inter 
Miram\allem> & Frontignanum > Julio, & Au- 
gufto menfibus florens. Paftinacas vires habere 
putat Matth» 

"Gladiolvs floribus unoverfu difpofitis 
PiN^ Narbonenfis Ad« paflim Monfpelij pro- 
vcnire refte notatLB. & dixerant Ad« arva, & 
feta Narbonenfia vere gladiolo fcatere , illiim- 
que cum Draba vulfum lurculatoresin pFOximas 
vias proiicere , Aprili menfe floret : reperitut 
etiam permixtus tioribus utrinque difpofitis. 
Qjji 
iio . InJsx Plantdrum 

Gi AD lOLvs utrinque floridus PiN.fola flo- 
tum difpoficione diftinftus Radix^tefteGALi 
attrahit,difcutit,& ficcat.Certiflimis periculis fa- 
ifcis ad ftruhias 6c icrophulas yalere.referutit A d ^ 

GtoBVL AR I A MonfpeUenfium:yide£tf//ftr 
cgrulta* . 

GiYzY^i^flilA radice repente vulgaris 
Germanica LB- fpont^ 6riii prope Lateram op- 
pitfemi dicitnt Ad- & I-B. feequentior mult^ 
reperioircircxpagum /^aK^yunde quotannis ra- 
dices copiosc defeiuntur. Temperate calida Sc 
humidaeft, utilis ad raucedines 9 tuifes^ & dif- 
ficilem refpiradonem^Ienit enitDdmaturat > & 
exp6(fh)racionem jUVat. 

GNAfALivM marittmtim PiN. legitimum 
Clv s* toto iictore > \ Marianis aquis ad mon- 
^% Ceci radices .phirimjlim provenire xtOtk netd- 
runt Ad. Clvs. & I.B. quo faspius ufuseft 
LoB. pro ellychnio, vivide enimalitflammam^ 
aftringere > &c exfitcare dicit L y g d. 

GNAFALiVAt vulgare majus Pin* vulgir 
impia Plinij dicicur v vetno & autumnali tempo^ 
re Monfpclij ofcfervatum refertl.B. ubivis enim 
in fatis^ & fatorum marginibus seperitur : ad an-^ 
ginam feliciterim|)om cumlade cufum exPlin. 
notat LoB. inOhf, aquam diftillaham canoros 
occultos repriniere dkunt» 

Gnafalio vulgari fimrlis LB. Filago mi- 
nor LoB. /^. noflirum gnafaliiim minus figura 
LcB. fatis reprafifentat in qua folia graroinea 
funt^ in campis iabuIofis> & fecus^^iam qu^ h 
ponte Caftrinovi ),tai ad lucum Gramun- 

Digitized by VjOOQ lC Cirea Monjpel. ndfcent. 1 1 1 
titxm Maio menie fctpiiikS vidimus^ 

GNAfAHVM minus rep6ns Pik. tnini* 

rmim Lob./^. Ad iftud rectilimus piikhram 

Gna^aii) fpeciem quam in fterilil>us circa Sate* 

rtovam^/^ ColmbUr$ ^ & aliis in iocis Mkio 

rtienfecopiose invenimuSiquarrivis figittrarLoB* 

kwc imUomodoconvemat. Ptantula eotainca- 

na » in duos y tres ^ & aiiquando quatuor^raniii* 

los palmares^mod^ minores > & fa^pius fupi- 

r»S'3 ftarim aradicedividitur , in raniuBsorion* 

tur capituiaex pkirimis graniilisfubrocundis» to- 

mento incanis conftanda. * >: 

Gnafai lyM ad ftoechad^m citriAAm acce- 
dens L B. an Gnafalium fecundum PUfeaH 
Cl V5» Monfpeli) aucniano obfervavit I.B. & 
nos fxpius fecus fluvium U Maujfou , & in aUis- 
locis humentibus. 

Gnajai I VM umbelktnm mimmum L B. 

rofeum B. i^r^rfr, in me^tis Ceti arenoft', Sc 

maritimis fabqletis Maio florens , eS patteU^ui- 

lacum craiicierido addextei^am reftk tcndittlr , k 

CherleK coliedumdicic L B. ad pedem etiam 

montis reperic C.B. k nobis faepiiis vifum SS 

coUedum fuic in iifdcm maritimis mdnris Ceti-- 

Gramen legitimum Ctvs; vulgare Da- 

kdi» L V o t>. repens cura paniculis •gi^^tninis 

mann» LB. cujus figiira tran^pofita cft. Pri^* 

ttium iftud poniiBUS , quiA fr^quentiiis oiitiir , 

& eo in Medicina utimur » hoc nihil vulgatius 

ttJt4Hirpartia,& Gallil, incJuitCLvs. inarvis, 

vinctis, atqueetiamin maritimis , ubimult^ 

lctius^&uberius crefcit^ita ut radices-<ligitf dbyGoogle 112 . Index PlamMrum 

crajflitudinemasqu^Ciquod gramen daAyioil 
folio arundinaceo maius in Pwacf dicitur : no^ 
ftrum aut^m Graxnen daftylon. fpliQ arundina:^ 
ceo minus^a maritimo foli magniciidine diftin- 
{kiittu Radices Granc^inis jfubdulces funt» obfira* 
diones vifcerum rererant» aqua diftiilata ad 
puerorum vermes^ & ad febres maiignas com- 
mendatur. 

G9.A:M£N da^ylon folio latiore Pih» Ifclue-» 
mon Piin. C l v s • /c. annuum iftud eft» & tota. 
sftate in liords cum oleribus pecmifcetur , aliif- 
que in iocis humidioribuis. 
. Gram£ N daftjrion anguftifolium fjpids vil- 
iofis i^iN. digitatum ioirfutum I.B« in .iquailidi^ 
locis ditStis Garrigms , & agris incultis a&fta- 
ce cum panicuiis copiose viiitUr. 

Gramen caninum arvenfe PiN. omarium 
Lx) B. Ic* minori copii iftud repericur in noftris 
regionii>us > piurimis camen in iocis Catorum 
margines bccupac* 

Gramen caninum maricimum fpicatum 
PiNiad lictus marisprgpe Perauls coliei^uro ^ 
& ipfi cranfmiflun) ruifledicic C^B. inPradn 
in coco iiccore frequens invenimus. . 

Gramen caninum maricimum fpici echi^ 
nat4 PiN.inmaricimis Monfpefluii repejriri di^ 
cit C 5. i» Prodr. {iib acftatis finem.ih (abulofis 
circa JBoutonetum > & wii Caftrinovi pailim 
repericur- 

GRAii^EN pracenfe panicuiatum moiie Pik^ 
lanacum Daiecli. L v o d. in pratis oriQir > & in 
herbidis facocum nvgrginibus* 

Grameh 

Digitized by VjOOQ lC clrca Monjfpel. najfceni. I t jf 

Gramen pratenfeviilgariusLoB- Obfhoc 
varia; ^giikudiniscopiosc nutriunt Latene pra- 
ta 3 ad boum & equorum pabuiuin; 

G R A M£ N pratcnfe paniculatun> mihus Pin. 

in omnibus viisKumidioribus^ & in pratis cre- 

Qx cuni panicuiis albis^ & rubris. 

- GsL A M £ K paniculi multiplici P i n. exiie du- 

tins LoB. Ohfi minimum Monfpeiienfe I. B. 

Maius &minus Monfpelij frecpiens efledicic 

C*Biin Th€4t.Bot. in locis faxofis etia proveni- 

re (Ucit LB.copios^ oritur )u5cta liortorum muros. 

G R A i^ E N paniculatum folio variegato Pi n. 

fulcatum Ao; rarum iilud eft , folumque cum 

foeno delatum Vidimus. 

Gr A M E N arvenfe paniculi crifpi Pin; Xe- 
tampelinuni exile Marbonenfe Lob. in Illuft. 
Monfpelijbbfervavitinpratis LB* infaf>ulecis 
fquailidiSs & vinetis nbn long^ Monfpeliolegit 
C.B.utdkit m Theat. Bot. Aprili menfe cum 
fpids viridibusv&rubentibus ciica Boutohetum 
copios^ reperitur » 8c ^ plutimis Gramen cepa- 
iceum didtur. 

. Gram e n Xeramjpelinum miliacei practenui 
ramosiq; fparsipanicul&>five Xeramjpefinocon- 
gener arvenfe Lo^.in IUuft. in herbidis fatorfi 
maigifiibus i : & in ipfis fatis plurimum oritun 
Gk A m £ N tremulum minus paniculi magni 
PiN.circa.Monfpeliumlegit C;B. tit ba^i» 
The^t. Bot.isihico Gramuntio jfrequens nafd- 
tacj quodmihor figuragtaminis tremulimaxjini 
C* B. optime reprasfentat. . . 

GaAMEN trcmulum maius PiN.bplurimis 

H , 

Digitized by VjOOQ lC 114. Index PUatamm 

Lateras .pratts Maio ttieilfe confpicitiir^ 

GRAM^NCremuluin minus panicuHk muril 
PiN. inpratis Gramuhtio fuppofitis* alm^ue 
Laterenubus (irequens eft* 

Grambh panicuiofumphalaroides AD.p»- 
niculis elegantiifimis P in. in hortis^ & inagro^ 
rum marginibus vulgare eft > cum paniculis atr 
bis j ut nbtat LB« tum 8c rubentibus* 

G a A M E N minimum paniculis elegantiffimis 
PiN.minimumDalecluLvGD. Mon^efluli^^ 
ait C*B. in Th^at.Bot. ) in arvis , in irinetis , & 
prope B$ut0ntt nafdtur , Januatio & Februario 
menfibus cum ^aniculis rubris in omnibus^ (ere 
vineis confpicitur. 

Gramen fpici criftata Uevi^ vel gtamen 
criftatum B. Prodr. Mohfpefltili deganrioribusi» 
& deniioribus fpicis obfeTVavit* In £itorum 
marginibus fiepi&soccurrit*- 

Gr A M £ N pratenfe fpici purpurei ex utricu* 
loprodeunte I^in. in humidis praris non longdr 
Monfpelio provenire npcat C.B. f» 7br^.27^^ 

G a a M £ H fpicatu iblio afpero PiN.in vinearu 
& fatorum fepibus tbti sftace paffim reperioir. 
Gramen nodofumfpiciparviPiN.tnvei!i* 
mus fsepijks cum bulbuiis in herbklis undxofis 
fatorum & vinearum marginibus > drca Bouto» 
netum y& Salenovam. 

GaAMENTyphoides moUePiN. alopecu^ 
roides LoB. /r. in quampluriniis fatorum ^ 8c 
hortorum marginibus oritur > iUiidque Monipe- 
iij ^ C. B. fratre coUedum dicit I. B. 

Gr A M I N Typhoidesafperumptintum PiK. 

Digitized by VjOOQ lC tlrcaMoa/jfelmfieut . i^^ 
eum caudammisininusl. B.mfadsiCiun(eicsdi^ 
£€ critico pai&m oricur* 

Grambn Typhof de$ callnb redihatd Pik; 
cum cauda ihuris foUis hirfutis LB; fparfitrt 
ettam in ikis cum fpica Maio menfe rfcbericut; 

Gramen phalaroides maius PiN.feiquicubi- 
tade fecus femicas ad IflSYam Salenov« piuries 
vidiinus; 

Gramen dopecuroides (^icft rotuhdiore 
Pi^M. eauda tulpis Monfpelieniium Ao; drca 
Monfpelium ad mare menfe Maio obTerVaviit 
L B. in araftu edam maridmo , vulg6 lafUp» 
vidic C.B. in Tbeat.Bot. noriifimum ^requ^nf* 
<jue elTe in maricimis locis ad Magaloham ^ & 
Aquasmarianas ficiss aliifque Monfpelio pro^ 
pinquioribus refte dicunc Ab • 

Gramen alopecurosmaior ijpici lohgior^ 
PiN. juncus itlarinus gramineus pleudo{clisen^« 
thum LoB. Obf. in liccore ihedicerraneo Monf- 
pelienfis agri pone Aquasmarianas > Hve Aquas 
morcuas , verna^uie AigHefnmtts^coVLt{k\xm ce^ 
^ftacurLoB. ^ 

Gramen alopecuros minor (^ic^ longiore 
PiM.in maridmislocis Monfpelio vicinis adMa^ 
galonam '» & Aquas marianas frequens efle di- 
cic C. B» in Thcat. Bot. Noftrum ipfius defcri^ 
pnoni opdm^ refpondec 3 habec enim (picatKi et 
midcis fpicis conftancem,graminis paniceieflSgie 
laAuginofam » minits mollem & fpedofam > co- 
piose oricur in foi&s circa ftagnum > ^uisr xBisSst 
caloreSolis ficcancur $ melii^s adgramen pani,« 
ceumreduceretur* 

H ij 

Digitized by LaOOQ lC ii6 Index Plantamm 

Gramsn alopecuroides fpici afpeciPkitk 
in agris Monfpeliacis provenire rede dicit C.& 
i?l Pkytof^ i8c Theat. Bot„ in i^oarginibus ficclo* 
ribus fatorum copiosc oritur* 

G&amen fpici fubrotundi efehinati Pi»r«. 
capitulo rotundo fpihofo Cberltr. h B* utrumque 
coniunxitnus % liclt gramen fpica rotundiechi-^ 
nata fibi non vifum dicat 1» B. in fterilibus locisi 
circa MonCpelium crefciere notant I. & C.B*fica^ 
cres :in luco Gramuntio » Sc fteriiibus circa /^ 
Colombiere seftate paffim occurrit^ 

Gramen tomentofum fpica,tum Pih« 
non longe Monfpciio > ad thermas Balerucanas 
jUxufepes coUcgit C*B. utteftatur inTheat. 
SotMlaA idem arbitratur I.B. cum alopecuroide 
maiori fpic^longiore» quamvis C» B» fpica non^ 
itamdiii > nec ob ru^ pun&a variegati diftin- 
(ftum dicat : iitem nondum dirimere potui. 
. Gr amen paniceum fpici fimplici PiN^m 
milio , & in hortis cumoleribus permixtum{ae- 
piflimereperitur^ 

Gr A M E N paniceum fpicd afperi PiN.paflifti 
«ftate in hortis > & vineis oritur , cuius fpica 
veftimentis adhjeret > minus efle circa Monfpe- 
Hum notavit C» fi. ob locorum in quibjus prOf* 
venit ficcitatem» 

; GiLA M B N paiiiceum fpici longisariftis arma- 
t4 PiN% in fofltslutofis humidis circa urbem 
sftate dc autumno , cum arifti%& fine ariftis in« 
venimus. Annua^ funt iftasgraminis panicei dif« 
^erentife > quibus ob Typographi incuriam nota 
vivacium tait appofiu in Hor$* Reg. Hef^AnB^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa Mon/peL nafcent. 117 

Gramen anindhuceum calamagroftis di<- 

€bum > fpic^ multiplici PiM. in plurimis Laterse 

ptatis nimium repic , cuius foenum vilioris eft 

precij 9 ^uia non nili alcerius penuria » 4 bobus 

fic equis comedicur« Addunc A^. Gramen 

arundinacenm tnarintm vmximutn quod a4 

jiqudU marian^ti, & Pera.Hlsfroximififcatorum 

attegias oriri Aicunt. Radices craffi(Iimas^& foiia 

vidimus^ fedfpicam nondum videre concigic. 

Gk A M £ M arundinaceu ramofum plumofum 
album Pi ii.non longe Monfpelio circa Peraulf^ 
Sc Magalonamreperiri.dicicCB. inThcat.Bot. 
in fabuietis circa moncem Cecium legimus. 

Gr a m £ ir cy peroides aidl&mum foiiis j & 
caiini ferracis Pa vl. Boc- copiosc oricur in ri* 
pa Lediamnis ubi corpencaquac > drca poncem 
Caftrinovi \ an arundo papyracea Ap. quam iii 
Lani corpencibus ^quis nocanc \ 

GAAMENcyperolides latifolium fptcirufi ^ 
five caulecriangulo PiN,in foflis pracorum La« 
terac , & juxca Ledum amnem oricur- 

Gr A MfiN cyperoides latifolium fpicai fpadU 
ceo-viridi maius Pi K« in humidis ad SeUamno* 
vam nocat C B. in Prodr. & TheatJSot. abun* 
dat etiam fecus Ledura amnem^ 

Gramen caryophyilatae foliis ipici divulsi 
PiK- nigro-luteum vernum {.B. in plurimia 
pratis vere floret. ' 

Gramen cyperoWes fpicis minoribus mi- 
n&scompa^ts Pin. in humidis Mpnfpei!ul£ 
k uiveniflc dicit C.B. ubi gramen cyperoides vo4 
Qabajair^in bumidis Latera^ praris copiofum eft.. 

Digitized by VJi.QOQIC 1 1 8 Iniex PlatUarHm 

GaAMEK cyperoides paniculi iparsi ftiaitts 
PiN. iti humidis Lacerac pratis Yerltis ftagnun» 
^bundac 

Gr. A M Eni cyperoides paniculi fparsi tninus 
PiM • in pratis etiam oiiturj & drca fonticulos. 

G R A M E N cy peroT des miliaceum P I N «in uK- 
ginoiis locis luxta Ledum amnem j & in prato*^ 
(Uin margini ws occurrit. 

Gk A M £ N cyperoidcs maritimum P i N.jun* 
cus maritimus cyperoiides Ao. in lictoribus are- 
siofis Narbonas oriri notat LB- & circa Mbnfpe*? 
iium C.fi. in Theaf.Bift. copic^iun eft in noftris 
tnaritim^ fabuiofis. 

GnAMBN cyperoides parvum 'aqujtticum 
l^oi^. /(T.cyperoTdes paluftre maius fpicsl divisi 
JPifi. in herbidis udis yiis drca Latecam j Q^ 
Salenovam invenituif. 

GRAMBNcyperinumnemorofamTAB. ne-i 
ftiorqram, fpica fubnigri recurva Pin- circa 
Monfpeliumob(ervavit C.B. ut refest in T^t^ 
Bot. piuriniQsfa.ton;im^ & pratorum margines 
pmatr 

. Ga A M E N nemorofum calicnlis palcaceis 
PiN. Holoftium Mattu. paflim lecus ie« 
mius j in humentibus locis xftate repentur. 

GB.AMEN exiie hitftitum cyperoTdes Lob. 
J[c. Maio. menfe copiofum invenimus in pcaf 
tiss fub Gramuntio lucoadlxvamfids. 

Gr a m e n hirfatum anguftifolium minus pa- 
niculis albis P i n* Monfpdij in arvis Fromigna^ 
tium verfus provenire notat C.ByinTheat.Bat:. 
^a.odco|uiose iQixiOj^te Cal^s Hrpjijksiegimuc» 

Digitized by VjOOQ lC Circd Mmfpel nafient. 119 

Gk Axs K junceum fbliis &rpici junci Pin- 

Ikincus parvus cuxn pericarjpiis rotundis L B. in 

bumidis viis pcoyenic> & kcus Ledumamnenk 

GiLAMEN junceum fblio articuiaco d^uati* 

cum P I K« iifdem in lods cum fuperiori oricur* 

GiLAMEN junceum fpicacum ^ five crtgio- 
cliiiiu PiH. in herbidis drca ftagnum PtrauU, 
Lacerae > Sc moncis Ceci Maia menfe florec. 

GRAMENa^uj^^m fluicans mulciplid fpi- 
ciPiN* aquaucum cum longiflEimis panicuiis 
I* B. in rivuk> urbi vicino» 2c in Ledo amne 
crefcit. 

Gkamen maricimum fluicans comutum 
P I N. aquse innauns c«m ucriculis> (i ve foenicu- 
iaceamacina LB* fucus ferulaceus Lob* Ic. mi- 
lih ad gramina refercur » cikm umbeilam habeac > 

2uam Julio & Augufto menfibus producic^eam 
iiquo mod^ exprimic figura Lob. in reliouis 
meliQr eft figura L B. ftagnis MonfpelienfiMS: 
Innatare tc&h nocac ۥ B. ubi nos fspi^s invenjU 
, mis ; & in ri vuUs coUedum didc L B. 

GRAMBNfparceumfpicatum fbiiis mucro- 
natis.fpicafecalina Pin. Monfpeli) prope/^tf- 
r4iJ/ reperiri didc C B. in Thm* i)tfr.ia cota 
maritima plaga abund^ oritfun •« . * 

Gr AM£ N fparteum pennatum P i n. fparcum 
Auftriacum pemiatum Cz.vs. Legimus iftud 
incerilicescQccileEas a lagMrriguc de Mominau^ 
fedcopiofiusin ftecilibuslocis fecus viam mon- 
ds Lupi j incer Fontfrede , 6c las matelos lunib 
^ienfe cum pennis^ 
. G& A Ms N fpaxteum Moii(peliacum ^ five d- 

H iiij 

Digitized by VjOOQ lC lao Index ThnUftm 

piliaceo folio nuoimum Pxii*inagris a^ftiy.o 
^mpore reperixi notat C. B.f^ Thtdt. B^t. fre- 
^uens eft iri fic^oribus fatorum marginibus. 

G R A M E N ioliaceum fpic^ longiore > feu lo* 
Uum Diorc.PiN« infatiscum triticp permifcer- 
tur 9 vulg& giaL Calidum & ilccum in tertio 
^tadu cenfetur » capids do^orem & ftuporem 
inducit , prayique eft nutrimenti > idc6 a triticp 
^uantum fieri poteft^ feparandum eft. 

• Gramen loliaceum anguftiore fQlip> ScS^" 
ci> feu phoenix. Piofc P i n ^ in fatis etiam, 6c fa- 
torummarginibusnafcitur > Irigidum .iftud ^ 
£ccum ftatiiitur. 

Gramen loliaceum minus fpici fimpiici 
PiN.inagris Monfpelien/ibus freqyenscHe te- 
.ftatur C.b. m Xh^^^'^^^,' omnium minimum in 
luco Gramunrio yidimus. 

GilAk£n loliaceum minus (apinum fpici 
muiti{4ici P i N.*apud Monfpeiienfes etiam iftqd 
. l^periri notat , quod no$ in maritimis herbidis 
iWpios legimus. Addit gramen loliacei panicu- 
1^1 ramosi maiiitimum ^ quod in littore prope 
jP^rn»// nohiongi Mpnfpelip legit, & fbrtc 
flliorum yarietas tantum eft. 

Gramen phGenicoides £bliis ^onyolutis 
juhceis ac pungentibus I. B. innoilrismaritimis 
k Cherler. obfetvatum fuifle dicit , qupd eriam 
. annocat C, B. inTheat.Bot.Sc gramenarundina- 
ceum maritimum acutiftimum yocat. Duplicem 
iftius obfervavimus difterenriam *, in uno fiqui- 
dem foiia viridia funt «^ iii alcero quai^ ^- 
-gentea,^ 

* Digitizedby VjOOQIC i 
Digitized by VjOOQIC Ctrca Monjpel.na/cent, 121 

CfiLAMEK fpici brizas maius PiK. mfaco. 
f un^ marginibus circa Salenovaxn invenimus. 

GicAjvifiK fpici brizae minus Piw. inagris 
Mbnfpelienfium pccurrere teftatur C. B/ i^ 

GiLAM£N S^os Montbelgard I.B. Bromos 
fterilis aitera Lob. Obf in quamplurimis (atou. 
rum ^arginibus circa Salenpvam « & pontem 
Caftrinoyi oritur. 

GiLAMEi^fpicahirfuti ad gramen duffrof 
accedens I.B. in fatorum marginibus drca ur^ 
tpem copiosc reperitur. 

Gkamen hordeaceum minus & yu'gare 
Pm. hordeum fpontaneum fpurium > holcus 
Plin* L o B. /r. paffim circaurbem oritur* 

Gram£n nvefeftuca graminea glumis va- 
cuis PiMt gramen tremulum Monfpelienfibiis 
dici refcrt C.B. in Theat.Bdf. e6 qupd glumi k 
quovisventoagitadjfaciletremant ^ in horto- 
i(um muris ^ & juxta fepes paffim reperitur* 

Gramen 3 five feftuca dumetorum utricu^ 
lis lanugine flavefcentibus Pin. Monfpeli) in- 
cer hordeum & fecale frequebs occurrere tcQ^ 
teftatur C*B. in Thcat.Bot. quodnos faspi^s iiv- 
yenimus. 

Gramen avenaceum maximum utriculis 
cumlanuginealba> ^ ariftislongiilimis. Radi* 
f es fibrofs funt > h quibus plures culmi bicubi- 
tales > nodis diftinfti oriuntur « hiiis anguftis 
veftiri ; fpica avenacea eftj cuius utriculi cUon- 
£18 pediculis iniidentes » laimginem 'albam ha- 
bent ^ & longiflimisariftis donantur 9 q[uas fei^ 

H V 

• DigitizedbyGOOgle l 112 Index Plautarum 

uipalmaces funt » 8c dum ficcantur^ in modum 
&kx conriAyvmtvx* Maio menfe invenicum 
(picis in fylvc Valenai locis herbidts » praK:ipu^ 
circa Gimvtttes. 

Gr A M £ N j iive feftuca alcera capitulis duris 
PiN. ^gibps Narbonenfium Loi». Ic. paiSna 
fecas agrorum margiiiesrepericur. 

Gramen > iive feftuca longiffimis ariftis 
P I N* Monfpelij in agris prpvenireteftacur C*B*, 
in Thea$.Bot.}xn6t graminis Xerampelini novoS^ 
oe acceperat 

Grahbn avenaceum locuftis rubris mofit^ 
num P I n. reperiturin rupibus ftagno ac^acen-^ 
tibus prope Tliermas BalerucanaSjvii ^k ftm* 
tignanum tenditur. 

Ca AMBN avenaceum montanun^lMvgino- 
fum PiN.MonfpeftuIi iponce pcoyeoire dicit 
CKinTheat.Bot. 

Grambn avenaceum lanuginoriim glumis 
rarioribas Pin« in afperis circa Mbnfpelium 
-provenire dicit C.B. quodiniiDcuitis yi4 nKm^ 
tis Lupi faepi&s vidimus. 

Gramen rubrum Monfpetienie i.B« cum 
(jpicis parvis ic ariftis rubris Monfpeli) ob« 
(ervavit. 

Gramek aliud Monfpefienfe I.B. quatuor 
Wt quinque fpicas habens in uno calamo. 
GkAMEN aliud glabrum Monfpelienie LB* 
Ghahbn fupinumMonfpelienfeZr^Ki^er^ 
LoB.i^/fttf^.lMcegraminumdif&rencias dt« 
iUngaere > ob deicripciicmumbrevicacem^ 6c 
f bncacam e)u((lem gmcris affioitttem (UficflQr dbyGoogle ClrcaMonflel. nafimt. i%^ 

^modumcenfemus : nec fiunlius eft aliais |Ju* 
resfpecies^quascirca Monfpeiium inyenimuf 
ad {ua capica reducere» <)uo4 curiofis perficieQ«« 
4uzn relinquimus. 

Gr AT I OL A centauroTdes P i w. in pratulo 
luci Gramunciji& quibufdam humidioribus La-» 
terac pratis oricur s Maio Sc Juniomenfibus flo-v 
xec Calidam & ii^cam efle amaror ceftamr \ per 
fiiperioia * 8c inferiora purgac ^ & aquas hy dr(>9 
picorum edudc. 

'Gkatiola minor>fi ve hy (Ibpifeiia B« Av4bv 
Circa Monfpelium fbiiis iatioribus reperiri » ft 
nagaliidem aquacicam vocari referc In fJuri^ 
mis humidis foms Maio men(e florence vidimuc» 
Gratiola minima » hy |K>pi(blia minor » 
Tei pociiks thymifolia maridma I.B* in vineis 
inaricimis^ & ad vjnearum margines prope CiOiM 
munciuminagroMonlpeiienfbCi^/mim eam 
CoUegifledicicLB. hyflopifbliam anguftiotibus 
^liisad lucum Gramuncium notat etiam 0& 
^M&^.yidimus nos faepius in parvaquadam fb£» 
^ £a in ingreffii luci Gtamuntij ad dexietam* Ifti 
Vtplurimum ereda eft. 

Grossularia fimpKci acino^vel (jpiiioQi 
fyiveftrisPiN.infepibus vinearum fpariimno^ 
bis fxpiilis occuKitFruOus facciiaro coodiutitur^ 
ic febricitantibus conceduntur ; fluori albo^go- 
norrhoeaB» aliifque fluxibus profimt. 

Grossvlaria non Ipinoia. In rupibus 
montis Lupi Scptentrionem fpedancibus multa 
oritur^fedqnia fbftum non vidimus^ fpedem 
4etepsdnace iioiiponiimus. 

Digitized by VjOOQIC IJ4 Index FUntarnm 
li 

A L ][ M V s > five portulaca marina V i v^ 

I In ora noftra maiirima nihii abuncUnciu& 

pcovenit, qupd a I- Bauhino annocatum fuic* 
Calida eft^tenerx fummitates aceto. cdndiunruTA 
non fecus ac fceniculum nlarinum , adappecen»- 
ciam excitandam. 

He ixE RA corymbofa conamunis Ar- pluri- 
inosmuros circaurbemcingit y arboribus edam 
lioxia eft ^quibuis alimentumfubcraiut^ fub um^ 
brofis vinearum fepibus repit^ aliquando cultura 
arborefcit. Acris eft ^ &c intu^s tion ufurpacur : 
decodum foliorum lienis dolores fedare dicunt^ 
magnus ufusfbliorum^ qua? cauteriis imponuu^ 
curad ichores promoyendos. 

H E D £ R A terreftris vulgaris P i>i./Monfpeli}. 
fponte provenire dicit I. B. circa Lateram, pracr 
cipue prope molendinum copiose reperitur. Cap- 
lidara & ficcamene amarqi: indicat > mita nar«- 
rantur de illius virtudbus^ at in hoc omnes cpnr 
{entiuntj qu6d vulneraria fit> & ad interna ul* 
cera curandafummc efficax. 

Helichrys v'm feu ft cechas citrina angu^ 
ftifolia P iM. ftcechas citrina tenuifolia Narfao- 
nenfis, & Chryfocome Monfpeliaca Ta b. I. BL 
copiosc drca Monfpeiium provenire, &c Aprili,, 
MaiojUecnon Septembri menfibus fjorere redc 
annotavit L B. Mia & flores odorati lunt^iit dif 
qt LoB. in Ad. Radicem ce^tQ inodpram iixv^^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL nafcenU n 5 
mmus; ad jecoris diucurnos a&^s cammeh^ 
dat LoB. 

HELicHKYsyM fylveftrc anguftifoliunl 
capitulis congbbatis P t N.ftoechadi citrinac a£i« 
nis y capiculis|xaryis3 raris^ fqiiammoiis> injP^p^ 
pos evanefcentibus LB. Monfpelij reftiuhn^ 
aniYotavit menfe Septembri ^ 8c ineunte vere iil 
nmrisi» &c in coile circa Cafielneuf^lS. iii MOnf^ 
peiiano agro toci xftace florencem viderai! 
C L V s • StGechadem cicrinam alceram* iiabec 
hoii.in ^d^ Monfpeli) colleAam ^ cui flores 
iingulosiniingulocade ctibuit , quod noftrb 
heUchryfo tibn conyenit> quaMvis reliqua con-^ 
veniant* : . : ' 

HfeiticHft.Ysv1bc fylveftre flore oblongo 
Piif* ftoechas dtrina alt?era iik^dora A o • i^ ili^ 
cetis cocciferis j inter Sommnres , & Mon^d* 
tium> ftdechadem citrinam r&foens j occdrttiC ut 
habet Lo b« ^/^ Ad. quod tepecit Ly g i>. ' ' 
He L 10 T Ro p ruM roaius*Diofc. Pi N.^fli^ 
rirca Monfpehum fldrere rcfti nocac I.B. ubi* 
que enim in facis aeftacc obvium eft. Gonttk 
^corpionum iftus invino potiim^ &adverru« 
cas 3 ac tumores ftrumofos eflicaciflimum tKt 
pra^dicant. Vidimusfepiis variisin lodfcHc- 
liotropium ad iftud accedehs ■> p^r omnia camen 
tninuS &fupinum, flcucdefujpheliocro^iofu' 
pino didt C l v s. fed quia {emen obfervare non 
potuimus^ noluimus auererl^in divcrfum facnt 
Hcliotropium minus repens obfervavit ^cianv 
LoB' i^j^d. in fctobibus luculenris Gramunti^ 
fylv» Mon(pcliac«Jntclcptikgios cctvinos/ub- 

Digitized by VjOOQ lC 12^ bulex Plantantm 

tascamari(cos» in pinguibus ▼er& & humidis 
lodsagri Modfpdiaci Lvgd» 

HBiioTROPivM tricoccum Pi-Hi Vidit 
Monfpeiij feiniiie pca^gu^s I. & quod in Gallia 
Narboheh/i copiose nafci teftahiur Ctrs^ & 
L V G D • pai&m circ9 Mdnfpelium isftate > & au> 
tumno in faris reperitur j & a rufticis coliigitur 
ad pannos eleganti purpuri a)lorandos > vulg6 
i9tirnefiL 

HBiiiBbRYsnigerfoctidus Pxii.cUebo- 
rafter naaximo flote &Temine prasgnans Luo d ■• 
|U%ta Ledum aronehi copiofQ proventu flonim 
Sc ifoiiorum haTd poil Lob. in AJk tt€th tradic 
LuGD* dentium cafum promovere refert Rive- 
fius^ infus Praxi Medkdy fi fblio contnko dess 
confricetur > cavendum tamennie alij dences ec^ 

dem fucco tanganturv 

HBI.I.EBORINE floribtis aibfs LB. Mffib 
menfe copiose' florentenii obiemvimus in lucui- 
lo pr«di} D o M. ^ GreffmUi » an lod proprie- 
tati ortum debeat > an ver6 aiiunde trairfrnifla 
fuerit » nelciOk 

HEi.t£ioRiN£latifoiiambntahaPiN. fe^ 
cundaCLVS.^J/- eodeminloco^ &eodem 
oeinporc cum flore confpidtur j & fkcile i prio^ 
d > maiori galei ^ & colore diitinguitur. 

HfiLLEBORiNE moHtahaanguftifblia purpu*^ 
lafcens Pi n. fexu Cl v s • hifi. mal^ quartam in 
titulo pofuit I*BauhiniTypographus Jh luco an« 
triFronrignanenfisjuxtauices cocdferas Maio 
men(e cum flore frequentem vidimus, 
HELLEBORiNEanguftifolia pnueDfisPik» 

Digitized by VjOOQ lC l93JexPlaut.circaMonfpel.na/c. 117 

terda Cl vs-kifi.in paluftribus umbrons» fecus 
Ledum amnem variis in locis oricur ^ pnecipui 
drca pontetn Caftrinovi inter populos> & fiaxi- 
nos.Florem habet herbaceum^ ideo diu dubicavi^ 
an ad iftam ^ an ad helleborinen herbaceo ilore 
HoRT. Reg. Blbs. reduceremj <}uia nonnihil 
candicands fu jt mbuic Clvs. 
H£ RB A cenribilis.yide Thyml^afaliu nmu^ 
Herba venri. Vide MarrHbium* 
HERNiAKtA. WAt P^lygonum. 
HespeRis fylveftris flore parvo B. Prodr.in 
inculcis circa urbem colle£lam diu in horto alui , 
quae ex femine deciduo quotannis copios^ orie- 
oacur. 

HiERAciVM maiusfbliofonchi » vel hic- 
racium fonchttes P i k. in marginibus faco- 
rum y & pratorum copiofiffime reperitur; 
Hieracium» utdocet Dio$c. arftuanti fto- 
macho » inflammadonibiifque admotum pro* 
deft^ vim enim habec refrigei^aix^ ^ 8c modici 
aftrii^endi. 

HisRAciVM chondrillx fblio hirfutum 
PiN. Monfpefluli minus & la^vius qu^min 
Germania oriri dicic 

H I E R A c I V M chondrillac folio glabro radi« 
ce fucciCa maius Pin* iii pratisLatera: abuhdat 
Maio menfe cum flore. 

HiERAcivM pulchrum t.B* illud vidit 
MonfpeIi}3& nps copiofum invenimus in humi- 
dis fatorum^ & vinearum fbiEs toti xftate cum 
flore. 

HlERACUIVM 

Digitized by VjOOQIC 
utHfif o^ore 


Digitized by VjOOQI^ Circa Monfpel. nd/cent. iip 

lli E II A c i V M foliis dchorij fylveftris villd- 

fis> odore caftotei. Radix fibro(aeft > equacau^ 

lis furgicpedaiis ^ Sc fef-quipedalis , in quoplii- 

rUT» oriuncur folia uc in cichorio fylveftri iaci* 

niaca y dc hirfucie fubafpera ^ cocus caulis hirfu« 

tus 9 ifl varios ramutos braciiiacur^ mulcos flores 

fuftinentes flavos > fub floris capicuio adfunc 

£oliola viridia y elapfo flore capuc ftriacuiu hirfu- 

cum fic pyramidale j quod dum apericur fenien> 

in ipa{>po$ ablc. Annuaeft planca quae gravicer 

caltoreum olec > in&bulofis circa Bouronecum , 

(8c in quamplurimis fatorum marginibus fre- 

qaeits eft jtbci xftace , &aucumno cum florc. 

H. I B R A ci V M capicujum inclinans , femi- 
ne adunc6PiN. Monfpelij cum caulibus iim- 
plicibus Aprili& Maio menfibus florensobfer- 
Vavic I. B. magnicudine varium ad agros Monf- 
])eli^nf^s nocac C.B- i^ ^i^* pafliim in facorum 
marginibus, vere florer. . , 

HiERAcivM filiqui Mcati P i n. Narbo.- 
nenfe falcacum Tab./<^- foliis latioribus^ Monfl 
pelij crefcere nocac C.B. in Pin. notifllmum 
Monfpelieilfibus , inquiunC Lqb- in Ohf Sc 
LyGD. ubi incer fegeoes> & in agrorum margi-. 
nibusBouconecofinitimis luxuriat ^ quod repetit 
€.B. in Mmk & abundare Monlpeiij rcift^ 
dixicLB. in ikis enim vere copiofum eft. 
. HiEaAcivM proliferum falcatum duode>- 
cimum in Prodr. non autem decimum , ut po- 
feum JFuic in Pin. Oricur in facis luci Gramuncij 
ubi minus reperiri » &c Hieracium medioluceum 
vocari referc in Prodr. minimum £dcacum ibi'- dbyGoogle l 112 Index VUntarum 

uipalmares funt » & dum ficcantur^ in moduni 
{piras conTi4vuncur« Maio menfe invenicum 
(picis in fylvc Valenae locis herbidis » praecipu^ 
circa Gnrnvtttes. 

Gr> A M £ N j iive feftuca alceria capitulis duris 
PiN. ^gibps Narbonenfium Loi». Ic. paffim, 
iecas agrorum marginesrep^cur. 

Gramen y iive feftuca longiffimis arifti» 
P I N. Monfpelij in agris provenireceftacur CS*. 
in TTfest.Bot.undc graminis Xerampelini noqpd^ 
oe acceperat. 

Grahbn avenaceum locuftis rubris mofH%* 
nom P I n. repericurin rupibus ftagno a(l|acen-. 
tibus prope Thermas BalerucanaSjvii ^k Ftm^ 
tignanum Cenditur. 

Crambn avenaceummoncanuii»Iam)gino« 
fum PiN.MonfpeftuIi iponte pc^yenire didfc 
CBJnTheat.Bot. 

Gk a m b n avenaceum lanuginoriim slumis 
rarioribas Pin« in afperis circa Mbn(pelium 
-provenire dicic C.B. quodin^incultis yi4 nioii<* 
tis Lupi faepi&s vidimus* 

Gramen rubrum Monfpetienfe i.B- cum 
(jpicis parvis 6c ariftis rubris Monfpeii) ob« 
(ervavic. 

Gramek aliud Monfpetienfe I.B. quacuor 
anc quinque fpicas habens in uno calamo. 
Ghambn aliud glabcum Monfpelienfe LB« 
GnAii B n fupinum Monfpelienfe LsHgerif 
LoB.J^/Sxf^.Hucegrammumdifferencias dt« 
iUngaere > ob de(cripci<»ium brevicacem» 9c 
fbncarume)ufdem gcQcris affijtiittcem (Uficflft 

Digitized by VjOOQ lC CircaMonfiel. nafimt. i2| 
^ulmodumcenfemus : nec fecilius eft aliais |Ju* 
fesjpedes^quascirca Monfpelium inyenimui 
ad ma capica reducere» <)uod curio£s perficictV" 
4um relinquimus. 

Gr AT I OL A centauroJdes P i w. in pratulo 
lud Gramunciji& quibufdam humidioribus La-» 
tene pratis oricur ^ Maio Sc Junio menfibus flo^ 
jcec Calidam & iiccam efle amaror ceftamr ^ pejr 
fiiperioia * 8c inferiora purgac > & aquas by dr(>9 
ptcorumedudc. 

'G11AT101.A minor>fiv€ hy flbpifeiia h.Prodr^ 
Ctrca Monfpelium fbiiis latioribus reperiri » ft 
nagaliidem aquacicam vocari referc In {Juri^ 
mishumidis foms Maio menfe florenc£ vidimuc» 

Gratiola minima » hy |K>pij(blia minor » 
Tel pocijis chymifolia paricima LB* in vineis 
inaricimis^ & ad vjnearum mar^ines prope Ct^ 
xnunciuminagroMonlpelienfCci^/mim eam 
CoUegiftedicicLB. hyflopifbiiam anguftioribus 
^liisad lucum Gramuncium noCac eciam 0& 
Jhr9dr.\iiinm nos faepiiis in parvaquadam fb& 
^ £a in ingreflb lud Gtamuncij ad dexietam. Iftt 
Vtplurimum ereda eft. 

Grossularia fimpbci adno,vel (jpiiiofii 
fylveftrisPiN.infepibus vinearum (pariimno^ 
bis fxpiilis occuHit.Frudus faccharo coQdiuntur^ 
& febridtantibus conceduntur ; fluori albo^go- 
norrhoeaB» aliifque fluxibus profunt. 

Grossvlaria non lpino(a. In rupibus 
tnontis Lupi Scptentrionem fpedancibus multa 
oriuir^fedqciia fbftum non vidimus # fpedem 
^mKomM Qonponiimus. 

Digitized by VjOOQ lC 114 Indcx FUntarim 
A L I, M V s > fi ve portulaca marina V i v^ 

I In ora nofti:a maritima nihil abuncUntiua 

provenic, qupd a I* Bauhino annocatum fuic* 
Caiida eft^cenerx fummicaces aceco. cdndiuntUTA 
non fecus ac fceniculum mlarinum « adappecaix> 
tiam excicandam. ^ 

Hedera corymbofacommunis An*pluri-. 
inosmuros circaurbemcingic y arbpribus eciana 
lioxia eft > quibuis aiimencumfubcraiuc> fub um^ 
brofis vinearum fepibus repic^ aliquando colcuri 
arborefcic. Acris eft ^ &c incu^s non ufurpacur : 
decodum foliorum lienis dolores fedare dicunTi 
magnus ufusfoliorum> qua^ cauceciis imponunr 
cur ad ichores promoyendos. 

H E D £ R A cerreftris vulgaris P i>i.'Monfpel^ 
fponce provcnire dicic LB. circa Laceram, prasr 
cipuiprope molendinum copiose repeficur. Gap- 
lidam & ficcam ede amarqr indicat y mita nar^ 
rancur de iilius virtucibus^ ac in hoc pmncs cpnr- 
fendunc^ qu6d vulnecaria fic> & ad incerna ul* 
cera curandafummc efficax. 

HelichHys v'm feu ftocchas cicrina angu^ 
ftifoliaPiM. ftoechas cicrina cenuifolia Narbo- 
nehfis, & Chryfocome Monfpeliaca Tab. I. flL 
copiose drca Monfpeiium provenire, & AprihV 
Maio^ncoion Sepcembri menfibus fjorere re^e 
annocavicl. B. folia & flores odoraci lunt^tit dir 
(^icLoB. in Ad. Ra^em ce^CQ inodpomim:^^ dbyGoogle Circa MonfpeL nafcent. ii 5 
nimus ) ad jecotis diucurnos afic^s cammeh^ 
<lat Lo». 

HELicHaYSYM fyiveftre anguftifoliunl 
capitulis congbbatis P i N.ftocchadi citrin» affi^ 
xiis y capitulis|»arvi$3 raii$> fqiiammofis^ injpap^ 
pos evanefcmtibus I. B. Mcmfpelij reftiuhn^ 
amvotavit menfe SepteHibri ^ 8c irieunte vete iil 
inaris> Sc in colle circa Cafittneuf^l.^^ in MOriC- 
|)elia»o agro totd xftate florentem viderat 
C L v s • Stcechadem citririam alteram^ Uabec 
LoB.^^ ^d^ Monfpelij colie&arii 5 cuir' floces 
fingulosinfingulocade tdbuit > quod noftrb 
helichryfonbnconvenit>^uariivi$ reliquacon-^ 
veriiant. • • 

'• H^LicHRYSvic fylveftre florc obkwigo 

Vt-k* ftocchas dtrina altetairiddora An* iii ili-^ 

celis cocciferis j inter Sormmi^es y & Monij^ 

lium> ft techadem citrinam rb&tens j octdtdi^ uc 

habet Lto^.in Ad. quod repetit L v g J>. '- 

Heliotrop ruM maius*l5iofciPiN.|>afliltn 

cifca Monfpelium fli^rere refti notat l.B^ ubi-^ 

que enim in fatis asftate obvium eft* Conttk 

icorpionum iAus invino potiltt)^ &adverru« 

cas ^ ac tumores ftrumofos eflicaciflimum ei& 

pr*4icant. Vidimusfepiis variisin lociSiHc- 

liotropium ad iftud accederis > p^r omnia tameh 

iriinus^ & fupirium ^ ficut de fup heliotr^^iofu- 

pino dicit C l v s. fed quia {emcn obfervare non 

potuimu j^ noluimus auererli^n diverfum fiieri^» 

Heliotropium minus repens obfervavit ^tianv 

LoB'inAd. in fctobibus lutulehtis Gramuntiar 

fylv» Monfpdiiwrae^intclcpukgios cervinos/ob- 

Digitized by VjOOQ lC latf ImUx Plautdrum 

tas tamaii(cos> in pinguibus yerb 8c humkUs 

lods agri Moii^pdiaci L y g d • 

HBLioTRoiPiyk tricoccum Viv^ VidiC 
Monrpelij femine prcgtiuUis L&quod in Gallia 
Narboneiifi copiose nafci teftahiur Clts.-& 
L V G D • paflim circ9 Monfpeiium isftate > 6c au^ 
lumnQ in fatis reperitur $ & a rufticis colligicur 
ad pamios eleganti purpuril colorandos » vulg6 

Hblleborts nigerfo^dus Piii.diebo- 
tafter maadmoflote &Temine praegnans Luqd- 
|uxta Ledum aronetn copiofo {nroventu florum 
& fbliorum toafd poft Lob. h Ai^ tt€th tradic 
LuGD- dentium cafum promovere refert Rive^ 
riusj iHfua Ptaxi Jkkdkd, fi foiio contrito dens 
confricetur > cavendum tamenn^ alij denteis eo^ 

dem fucco tanganturv 

HBLLEfioitiME floribus albls LB. Maio 
tnenfe copiosii' florentem obfetvavimus inlucu^. 
lo prcdi) DoM. ^^ GrejimBi » an loci proprie- 
Caa ortum debeat , an ver& aliunde traiifrni(& 
fuerit 9 neCcia 

HBLLEioRiKElatifoiiamontanaPiN. fc^ 
omdzCLYs.hifi. eodeminlocoj &eodeiii 
oeinporc cum flote confpicitur j & facile k prio^ 
d j roaiori galei j & coiore diitinguitur. 

HfiLLBBORlNE moHtatliaanguftifblia purpu^ 
tafcens i?iN. fexu Cty s^hifi.mali quartam in 
Cituio pofuit I-BauhiniTypograpbusJh luco an- 
criFrontignanenfisjuxtailiccs cocdferas Maio 
menfe cum flore frequentem vidimus. 
Hblleborinb anguftifblia ptaccnfis Pih» 

Digitized by VjOOQ lC InJexPlaut.circa Mon/pel.na/c. 147 
terda Ctys-t^ift.in paluftribusumbroiis^ fecus 
I^edum amnem variis in locis oricur > pnecipui 
drca poncem Caftrinovi inter pooulos» & fraxi- 
nos.Florem habec herbaceum|ideo diu dubiuvi^ 
on ad iftam ^ an ad helleborinen herbaceo flore 
HoRT. Reg. Blss. reduceremi <juia nonnihil 
candicancis fux cribuic Clvs. 
He RB A cerribilis.Vide Thymelsafiliu Mcuiii. 
Herba venci. V\Ac Mamibium* 
Hekn lARtA. Vide P^lyg^nm* 
Hbsper I s fylveftris flore parvoB. PrcdrAn 
inculcis circa urbem coUed^am diu in horto aiui » 
quae ex femine deciduo quocannis copios^ orie- 
bacur. 

HiERAcirM maiusfoiiofonchi > vel hie- 
facium fonchices P i n. in marginibus faco« 
rum y & pratofum copiofiflim^ reperitur; 
Hieracium« utdocec Dib$c. arftuanci Agh 
macho > inflammadonibiifque admocum pro^ 
deft^ vim enim habec retijgei^ani^ j & modici 
aftringendi. 

HieRAciVM chondriitst fblio hirfutum 
PiK. Monfpeffidi minus & Istvius quamin 
Germania oriri dicie. 

HiERAciVM chondrillas folio glabro radi^ 
ce fuccifa maius Pin* ih praCisLacerae abuhdat 
Maio menfe cum flore. 

HiERAcivM pulchrum t.B* illud vidit 
Monfpelij3& nps copiofum invenimusin humi<- 
dis facorum^ & vinearum foffis cota sftate cum 
flore. 

HlERACHXVM 

Digitized by VjOOQ lC I ^ d Index Vlantarum 

dcmaddit C 3« quod in arenofo nians Uttom 
hon longe Mon^eiio invenie > quasdiverfitas 
fine dubio , a loci iiccitace dependet. 

HiERAcivM dentis leonis^ folioobtafo 
majus PiN. macrocaulon iunceum I.B. qui 
Monfpeli) florens obfervavit menfeMaio.j ad 
ripam fluminis prope CaJieUi^f, ubi folet proF- 
venire in prads. In altis etiam herbidis & ha^ 
mentibus locis frequens eft« 

H I £ a A c I V M dentis leonis folio bulbofum 
B. Prodr. proifto maximi^ ptaeet flgura Ta^v 
Hieracij intybacei : Monfpelij repertum diek 
CB. in Pradr. hoc primus mihi oftendic IX 
JoLL Y D. M. quod deindg copiofuminvetii in 
herbidis pratorum , Sc i^toriBivmarginibiis drw 
ca Lateram. 

Hi E R A c I V M minus dentis lcoms^ Ibfio fiib- 
afpero PiK. HypochacrisporcefliaTA». invi- 
neis circa iucum Gramuntium frequens oc^ 
currit. 

HiBRAciVM cauieaphyllo hirfutum LBl 
huius figura cum noftrobene convenit > (ed?nec 
fynonyma j nec flos maior feorfim depi^s- be- 
ne quadrant. In marginibus umbrofis juxtahofr^ 
corura muros circa Boutonetum aefcic. 

HiERAcivM dentis leonis ^ fbtio hiifutie 
afperum mihus laciniatum Pin. Men(peE}proi^ 
venice teftatur C. B. in Pffodt.inYttHvax}s Gt-- 
pi^s ultra pontemCaftrihovi in cbllt dieto^Fer^ 
ra/td 3 8c in fqualUdis locis gafrigues S&k^ 
quse funt inter Frontignanum , 8c Thermas Sbv- 
lerucanas^ dbyGoogFe Circa Moiijfil. Hafient. i^\ 

filEiXcfiVi^ patvum hirfiitura , cidlk 
aj^yMp I.B. fbrtib hi^racitim pumilum fexatilft 
:ilpa:trth ', f^dice pratttidr^ Pn)*/*'. M<^pcKj 
colleftum habuit L B. In fcjuallidis ibcis dcdi 
"podxgiiti Sdi^eiK^Va? ^ & ih alfls kjti&mplutimis 
«iDuiiuau 

HxiJiAcivM ethioidcs cfapittilii cardui 
bdiifcdiaiil^i^N. Brtgltffum echiofdcs luteura 
Ali.ihliuttiixiis fcffis & fcrobibus lutulentis^ 
ac inplurimi? vineis Julio & Augufto mcnfibuS 
abtfnde ^oret. 

HifeAACitkiaf{)erum maiori flotie,ihIr- 
ihitSlfus agrbrliml. B. paffim tot4 «ftate , & au- 
tUmho flortt In fatorum margihibu$ -, f«piis iA 
tflA> 'fehalacihiiita hbtavimus , quod fortc Hie- 
tacitifh ttiabcimum afperum chondriiise JFolib 
B; P¥oAr. MbiifpfeflbU in locis vulg6 garfigucs 
tdiftis prbvfchidis-,in'quibus locis nbftrum etiaiii 
abiiftdat. 

H i i k Xt i V li fruticofum iuiguftifoliuii6i 
maitis ^ I jir.Sabauduni' Ad . ih luco Gramiintioj 
*& MiiShmblrbfis fteriiibusoritur. 

HiERAciVAl prihium Ia»ifolium Ctvs^- 
-ih d<ifetfefti'ihohtis Cafoutadou, ineet rupes hm^ 
btdfls i^it fempet cum maciiHs nigriciuatibus 
coftfgiciajt. 

HiERAc.itjtmurbrum i ftilib pilofifllimb 
PiN. PiilKibhdtid dallorum , flote hieracij 
Ab* in parieidbus ' dirutis , nltifcb obficis \» 
kibnfpeli) , & Gtimuhtiae fylVflg emicare poft 
Ld B . i^ ^d. diclt L V G D . in muris etiam , 8C 
locisficciscoiifpexcrat LB; tcperitut copio^ 

I ij 

Digitized by VjOOQ lC i^i «^ tndex 
in luco Gxamuntio foliis maculatis ^ & noa vea^ 
culatis^ Frigidum & liumidum eflc crredit 
Trag. adpotiones vubcrarias i Cfairurgis 
ufurpatuR 

H iB R A c i V nl[ mutonim anguftifelium la- 
ciniatum minus Pin. in herbidis umbrofis 
♦W>ntis Lupi, & montis Capouladou oritur. 

H r* R A€ I V M capillaceo folio iPi n. Monf* 
jpdio allatum habuit C B* ut teftatur in Prodr^ 
j^uod nondum vidimusw 

HoLosTEVM hirfutum allbicans il^unus 
PiH- Moofpelicnfe Ad.LB- &TAB^invenit 
MonfpefluU C. B'iHMattlK in aridis etiam 
olivetis, & non procul ab arvis , viiq\ie Bouto- 
toetiproxiroa frequens oriri redc poft Ad* tra* 
<lit I* B. Monfpeliano quoque agro in locis io- 
cultis Sc aridis fe obfervilTe dicit Cxy s- cujus 
cait^en folia » non majorem habere latitudinem 
qu^m folia P^Uij notat ',at hoftrum lohge la- 
itiorahabet» Sc melius majoris Holoftei icone 
repraefentatur* Dritur in marginibus iatorum 
<ad dexteram Bbutoneti > & in aridis etiam mar- 
^inibus verfus molendinum Salicate. 

Ho L o s T £ o affinis Cauda muris Pi N.Apri^ 
li & Maio menfibus faepii^s invenimus in porva 
cuadam folla herbid^j qu£ fita eft prope ingreT- 
uim kci Gramuntij ad dexteram. 

HoRDEVM polyftichum hybemum Pin. 
in agris propinquioribus (eritur, Frigidum 
ic leviter uccuiti non decorricattim fta- 
tuituc , decorticatum vero humidum eft ; 
humores incralTat » corpufque macie €onfi> 

Digitized by VjOOQ lC Circa Mm^d. nafcent. 135 
ftiim refidt ;, hfxAxo udmur in ptifanis febrid'^ 
tandutiu 

HoRMiNVK fctarea di^m Pin* GalUtri* 
chum £KiYumI»B. Monfpelij obfervavit LB- in-^ 
ter Laiberam » ic JPetauU muitis iu locis fpont^ 
luxuriat. ■ Calidum Sc ficcum ccfifetqr -y reiol vit ^ 
attennat^ & expellit j autliore Tr ao. , 

HoaMiNYM pratenfe Miisferrads Pin* 
fylveftris quard fpecies prima Clts. Nifi. itk 
Kerbidis viismontis Lupi ,8cin monte Capou^ 
ladoH copios^ reperitur floribus vioiaceis s^asc^ 
nds , & aliquando albts>i 

HaicMiNVM fylveftre lavendufa? flore 
PiM.fyiveftris quasd fpeciesquintaCL v $.//<)?•. 
paflim in fatorum.marginibus oricur > & toti 
acftate>& aucumno floret^ kiv&nimusin vu^ 
Laterenfi cum floribUs aibis Maiamenfe ^ forte: 
Hoiminum aneuftifelium kdniatum KJPradr^^ 
<|UodfoIiis fcolopendrix modb diviiis^ 6c floH 
tibtts albis Mon^^eftiiliifrgic ' 

Hyacinthvs maximus botryoVdbs c<h 
tak caeruiei L B. comofus Diofc Ad* buibi^ 
nam PlJniL, five buli>am efculentum , 8c pan-r 
cradum altenim a Monfpetienfibus dici tefttn 
LoB- injid. inagrisMonfpelij vidit L B. abun^ 
dac enim in omnibus fads Aprili menfe cun^r 
flore. NuUumbuIbumdeguftavit Cly^i. ^ui, 
' &\ajorem ad vomendum vim ipfi feceri^ 

Hy.acinthys vermis bocrypides minoD 
cacruieus anguftioribuSvfoBis odor^tus h B. co^^ 
Biofus^ minor Ad. ornj^ ]fte>nt aio Loi^^Vr 
^df xemiftjis. fiiit flgdbus.befibido» ^toruQP 

Digitized by VjOOQ lC 1^4 I^dtx Ptd»tarum 

nurgines» ml^xsilraKnhtir^^sfo&a: >paifim eoam 
Monfpelij provenire notat I. B. Februaria , & 
Martio m^nfibus. ubiqne floroc^ . < 
. • Hyaoihxilv$. aiitumilaJtis minTO Clvs* 
in coUibus dcca MonTpetiura diw coJkgerac 
Ci^vs. in ^breo&^ &'arpdis lbci&I..B.&>acl 
CeUamnoisacn: Ad« Sc Lvgjx*^ autufoiio; inci- 
|j^|e in bds gmrrigms 6i(k\s coyv0$h iblrrt. 
Hyacinthitiii maridiiiiim msaiwxm adUk C3. 
m Prodr. iii:noftrb:n^tijtiis coUfi(9nifa >. quod 
iotxk. tantujQailoci lackaaQ vad^ti. 

Hyoscyamvs v^il^rifi vel nigec Pnf. 
^t^ vias in^fiiflts^ & isterdinttQS Latei» iiBbis 
ituitos ApdE > Mmo^ & ]iiniQ»Bieii£bus.cum 
fiore rq>Qri£iti: » nan ctt ilba bx uiu« ^ qmaAt ma* 
ximedamnatSiM. Pa^vx-v 

HYos.cTAMVs:2dbiis fc^R iahorfionimniaii 
ip[$ ^ d& aliisf pliisimis inlciiiai^pQtexx3tur >^a- 
ci8^::&.aqtttmnaflDrec ^ yu£|6^«ife.oiraiK4«EfeiFriH 
gidum eile in quacto grailiidicunt v.dDibs85. £b« 
Sit» ^ad^viecmsaGres ooubFmm^ aliacdmque 
pkcium fluxiones^exteriilrsadliibittm.commei)^ 
dittur ^^cautetementuJGurpandum 5 iie in pftottbi» 
oiMTCo^m inducat^ ; 

Hx o s d Y AM vs^Creteus^luteus^maior Bin* 
^ mucis.ci{£a4Bouton»tt:im'Gepii!i9 legimti&> St 
jraBcipnam. diflferentiam. il fuperiori, ih floro 
liot^vimns» cujos foiiar ex albQ&bkiosa^iiiitt» it» 
intenoribUs {xartibus obGsure pcrpureai > iicut 
i}uini!|ue ftamtni'».a|>icd$^va^inblutd. 
. H:YPccovM.RiK.fiIiqi]o&tin liB: qui lo^ 
imniih ^uo^jaailii: fi^bmicacKl^^ vidfece comigii^j»^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL nafcent. r 5 <; 
annotavitrad ripam fcilicet ftagni , n6n longe 5, 
Thermis Balenicanisantefaceiiuni. Aprili, & 
Maio menfibus floret. 

Hypeicicon yulgare Pin- herba perfora- 
te Trag- menfe luniocum flore copiose defe- 
runt mulierculjs , vulg6 de trefcalan ^ aliud 
maioribus > aliud mvlt^ minoribus foliis reperi* 
tur, CaUdum & ficcumeft , ad fcbres intermic^ 
tentes dQcoduin commendatur: oleum apud 
Mon(pelienfes conficitur 9 uc poftAo. refert 
L B. sid vttlnenuia balfama nulli fecnndum, fa- 
&d peritiflimorum Chirurgorum experimcnco. • 

Hy.pbricon fupinum tomentoUim m-inus^ 
velMonfpeliacumPiN. in locis uliginofis agri 
Monfpeiienfis , fcd fervidiori fole exuftis oriri , 
ex A i> . dicit L V G D . ultra pontera Salcnov» ad. 
dexteram r Sc aliis multis in locis nafcitur y pal- 
mo Bon maiusefle dicit Lo». i^ jid. fed circa 
urbem' nos vidimus,nullp modo minorem fupino 
tomentafo HifpanicoCivs* 

HyFOC iST is* MiJ^GftMS ladanifera. 
lAc1!A nigra vulgaris capitata &:{quam- 
--...^:^^^^^ ^-^* paffim in omnibus fatorum mar- 
guiibus toco anno confpicitur , & pro lacea ni- 
graomnibusnptaeft : autumno foliis anguftifli. 
mis ^ccurrit, quam iaccae nigf « angufiifoliae vel 
Lithofpermi arvenfis fpliis defaipfit C- B^ in 
fr^dr. pgiOmqvLt Monipcftuli obfervafle tradic. 

Digitized by VjOOQ lC ij(? Index Vtantarum^ 

Calida & (icca eft. jacea^ ad faucium & tdnfifia* 
rum tumores, ac iilcera utilem ftatuunt. 

Iacea cum fquammis cilij inftar pilo/is: 
I: B. ia herbidis montis CapouladaH oricur j fed 
copiofius in pratis montis Calcaris; 

J A c E A ciim fquammis pennads , five capite 
villofo I. B. calidiori circi Monfpelium calo- 
ftrigofiorem nafci dicit I. B. cooiosc reperitur • 
in via qua itur ad pagum Santgely , & in de- 
clivibus faxofis montis Caffmladon. 

1 A c E A humiiis alba hieracij folio Pin. 
Monfpeflulaha/cui in fquammis fibrac nigrse I.B/-' 
Mon{peIij obferyavit I. B. cum flbre albo, pri- 
m6 fine ciule, quos deindc. multbs per terram 
fparfos producit •, eandem in marginibtw ifatQruin.. 
ad pontem, vii qua Erontignantim itur invenit 
LoB. in Ad*c^\od^ repetit Lvgd. floribus pur-' 
pureis , & floribus albis , eodem in loco fre- 
quentcm vidimus Maio menfe florentemu 

I A c E A m.oi\tan^ incana , capite pihi Pin. 
vulgb dicituf jfacea pinea : c monte Getio obk- 
tam vidit L B! & Mpnfpcli^ in finitimis locis 
glaieofis inter ciftos , & cocciferas ilices notat 
LoB. i^ ^d. inIocis^<im^«^/diftis,adSale- 
riovam , U Colombiere , M^rnnum» &c ad mon- 
tem Liipi , frequenter nafcitur > tnod^ acaulis, 
xnodo cura caule > menfe lunio floret. 

J A c E A vel ^toebe Gallica & Auftriaca ela- 
tior Cl vs-//J[/?Cyaiiusn>inimus viticuUsfpar- 
teis , ftriatis copiofis perpufjllis calicuKs > flbre 
purpureoobfoleto Ad. ifi ftfigofis aridis prope 
Monfpeliacum patibulum & Caftrumnovunx 

Digitized by VjOOQ lC Ctrca MonfpeLftafient. i ^j 

f>bvuim>rea^ dixit Lob. in Ad, totiqueaefta- 
te Monfpelij confpici fcribit I. B. qui Centau- 
rij majoris {oeciern tenuifoliam facit 5 in loci$ 
garrigues 6xild^ copiose toti aeftate floret.Addit 
C. B. in Pin* ftoebem rubram Monfpetiacam 
paruis cyani capituiis , vel jaceani rubram an- 
guftifoiiam laciniatam , quam Monfpelio miCr 
tem ceftatur in Phytof. eam nondum vidimus. • 
lacea montana incana odora. P i n# ntontana; 
NarboneniisLoB. Ot/ in cautibus , &coIli- 
busCaftrinovi conterminis Monfpelienfisagri 
i fc repertam dicit Lqb. Quid fit , me ignorare 

face(H:« 

lACEAincam Lyop-incanaGyiiAi capi- 

tulis PiN. in Narboncnfibus vinetis , & non> 

procul ^Monfpelio nafci reftatur Lvgd. cis 

Cellaenovje Monfpeliacar podtem pluriraam ori- 

ri dicitXoB.^» -^d. & in coUibus quos G^^- 

gHcs vocant,a Chtrlero colle£tam notat LB. vi- 

dimus nos faspius prope pontem Grabels in fte- 

rilibus locis fluvium iequcndo , & in declivi-' 

bus a colonis deuftis montis Capouhdou , lunio 

menfe cum flore. 1 

I Ac E A incybacea, five ftcebe Salmanticen- 

fis prior C t v s . L B. primo vere florcntem re- 

perit I.B. initinere yerfus Frontignanum; 

paffim oritur in fatorum marginibus» & toti' 

«ftate floret.Inveni facpiiks lulib merife cmnflo- 

ribus albis verfus ^antgely. 

Iacea latifolia, fpinofis capitulis pulchris, 
flore purpureo I.B.jacefic fpinofae nomiiie Mon- 
fpelij colkftam teftatur C- B. in Phytof. invc- 

I V dbyGoogle 1^8 Index 'Plantarum 

nimus no$ ih vineis quiburdam circa Mm^ 
teils. 

Iacsa cum rpu3o{i$ capituli$ purpurea te- 
nuifbUa L B. capicuUs fpinods Ad r ad Ceilam* 
noyam « & in vinetis Monfpelio vicinis fpon' 
taneam reperid «iicat X»ob. i» ^^. pafsimque 
povenientem re<ite obfervavit I. B- in omni* 
Dus enim fatorum marginibus cum nigra vul^ 
gari oritur # a qua non nifi capitulis fpinoii^ 
diftingoituc* . 

Iacea lut«acapite&inofo Pjn« Centau- 
rium coUifHim L B. tn (egetibus Mon(peUacis 
cura floribus luteis venuftis oriri notat Lob- in 
AJL ifiiB^ Mdnfpelij coliegiile C. Ba vrf i- 
mvVa tefert U B. ai fcmtcacttiqua ixMt Pe^ 
radsypoa proail^ fylvula luhip & IdIio men^ 
fibus florentem. In iati« citcaurbeiii paffim Iu- 
xuriisu^ Invenimusali^juandp cum capitalis non 
ipinofis. 

lAcsA Siaila cicborij folio , florc luteo» 
capite ^inofo P A r i. .Bo c <? Jnter fegetcs )uxta 
montem Lupi coliegimMs , 6( copiose in mar^ 
ginibus fatorura montis Ceti, verfos ftagnum. 

jAcQBiEA vulgaris laciniataPiN/ Mon- 
(peli) oWJavavit L B. in marginibus pratorum, 
& ius^taLedura amnem ifirequens eft. In herbi^ 
4is moptts Ofculadoii prope fluvium HerM 
eara vidimus» foiiis mukb magis kciniads. 
Vuinerariam effe praedicant , & r^fertSijMt. 
Pa vt. quendam Chirureum tnultos agrotan- 
tes dxfenteria epidemici &b(»:!afites » Uoobst^ 
dfcpAo ianSife. dbyGoogle circa Mon/peL napent. 1 59 

Iacob^a certia^ latifolia prima Civs. 
fiifi. juxta rivulum fontis Pm^ntUcyic Ledum 
amnem copiose oricur j ima in omnibus fere 
humidis yineaium foflis aeftate^ac aucumno flo* 
ret. 

Iacob^a (enecionis folio Hort. Reg. 
Bl E s. in vineis drca lucum Gramunrium 9 Sc 
circa pontem Caftrinovi Maio menfe reperitur 
cum flore. 

Iacobjca prima PannonicaCz.vs. Hifi. 
Senecio incanus pixiguis Pi n. in herbidis um* 
brofiSj incer rupes aicendendo ad montem Lupi 
invenimuS' 

Ias M I N VM vulg^diftumbacciienRn PiN». 
Polemonium Monfpcbenfis LobX v «d.C a m. 
& £ V s T • Ruta capraria Gallcmim MonfpdieiK 
fiun^ Ge s n. in MonTpelicnfi agio , ad Caftci- 
novi aridos coUes» & aeftuofos margxnes olive« 
tocum 3 JBc in hjci Gramunti)campe^bus fa- 
xofis , quamplurinHlim nafei^re^^ didtLvGB» 
pofl: LoB* ^ -Ad. dc in fepibus Monfpdij I.Bw 
in foiiis maxime ludit temis & ahquarKio iin-* 
gubribus^ Maio^ iuenfe floret. Bibkur inyino 
contra ferpentum morTus^ & dy£»iceriam ex 
Diosc- 

Ib^eris latiore fslio Pik. Monfpdij fems 
vias y in muris, 8c matgmibus agrorum obfer«- 
vavit L B. paffim ubiqw totaanno reperitur. 
Calida 8c (iecaeft , 8c caofticas £acul^tis. 

Ib^eris naftnfriy foiio Ptif. circa pagum 
^^4s/j!luniomeii(ecum^floEe> S?femine&o« 
bb^ia^iiks occunrife* . dbyGoogle 140 Iniex Plantarmn 

. I £ £ z acboc L o B . Obfi in cujus figura folia, 
fpino(a4& non fpinofa ttSdOime pinguntUTi 
mire enim \xy foUis ludic^ ficut obfervavit L B. 
tmd&non mkum fi fpecies multi|>Ucatse fuerint. 
Plures habemus fylvuias in quibus ilices foiia 
oblonga > utfdiirimum non ferrata^liabent^, quar 
les funt MommaUi U Valette ; in luco Gramun^ 
tio ver& rotundiora funt ^ & fpinofa ; in fyiva 
Yalena omnes foliorum varietates oli^ervabis^ 
Proceras^ Sc queirnidegantii plurimas in luco 
Graitiuntio viderafe hom.in Aa. plurimamque^ 
Sc ftequentem in agrp Monfnelioifi nocaveraD 
L V D • cu jus ilicis fi gura meli^s caftaneam re-^. 
prsefentaret» figlande^ jqqii adpofuillet^ Incer 
snulcas foliorum. varietates $ unam praccipue fe^ 

Eravimus^qux foUa habet agrifbli *, fpjinofa ob>- 
irc virentia y uno vierbb agdfoiiu^p diceres^ 
nifi glandes proferret*. Qua^ 

II EX foiio agrifbii). Nolitn tamea ftatuere» 
kpriorlfpecie diverfam efle , quoufquc cultura: 
innotuierit« Valentius aftcingit Ilex quam quer-. 
cus ; glandiumpidvis ad ^.i.exhibicus prxmiffis. 
univmaiibus cCixiediisi , dyfentipti^i ^ ali^ atvi^ 
profluvia fahat. 

Ilex aculeaca cocciglandifera Pin« cocci-^ 
feca Aii.coccuct) fert Maio menfe , ex quo ce- 
lebrisconfe Aio AlKermes nomen habuit^ qua^ 
in difficili partu > coUapsifque yinbus ^ tum ad/ 
partes prindpes robdrandastantum commenda-. 
tur.Glandes liabetf profruticis magnitudii)[ej 
magnoSi fubroutndps^ cum calice eciuhaco^ 
in omnibus fterilibus » vulg^^ G^^igua a^jair- 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonJpeL ndJcenU 141 
ittl eft frequendus , vulg6 Avauffes, 

II £ X media coccifera^ Uici plan^ ruppar^JFolid 
aquifoHj Ad Jn iifdem h>cis permixta reperiturj 
& prarcipu^ glandie diftinguicur> qui > ut optime 
dicit hoB.i^^Ad. oblongior eft, daifcylum ( vc- 
riiis daitylinucleum ) aequans 5 utramque dife- 
rentiam^ autumnodiilin^uerej facile eft. 

I R I s y ulgaris violacea , fi ve purpurea fy Ive- 
ftris I. B. MP^fp^ly florcntcm vidit, ubi copio- 
se juxta vinearum lepes Aprili, & Maio floret^ 
vuig6 CoHteU. Radix calida ^ &c ficca eft tertio 
ordine ( ut docet Me s ve : ) detergit ^ coquit , 
refolvitj pituitam cra(fam incidit ^ aquas hydro- 
picorum potenter educic. 

Ir I s niaritima Narbonenfis Ad. anguftifo- 
Ua quarta Cx vs. Hift. in Nitiobrigumroariti- 
mis^& fabuletis herbidis fe legifle rcfert Lob. 
in Ad. ac in riguis herbidis cis ftagnum , non 
procul ^ oppido Frontignana* ex adverfomon- 
tis Cetiiin ipfo monte Cetio nafci tradit Cl v s. 
nos in maricimis fsepius vidimus y mod6 mar- 
jorem > mod^ minorem^ unde te£tiam& quar- 
tam CLvs.confticuit. 

Iris perpufiUa faxacilis acauUs ^erm^ Ao. 
.Clianiaeiris faxatilis Gallica P i n. plurima oritur, 
ut inquiunt Ap . & L v g n. in agri Monfpclien- 
fis locis aridis^ & faxofis fecus fpecum^ vii qu4 
Frontignanum itur , incuius cautibus , & ru- 
pium commiifuris firequenter adolefcit prope fe- 
rulam : ibi quoque nos faepiiis vidimus j &c in 
aliis fterilibus , vulgo Gatrigues. Dum in hor- 
l:is cottcur j major nc> & a Lob» in Ohf dicitur 

Digitized by VjOOQIC 14* Indtx VlantmMB 

iris perpafilb latif<^ > ex agro Motifp&Iie^nii m 

Bdgium ttaDTmifla. 

Iris minor lutea Dt>i>. Chatti^iris luteo 
florc P I N* In iifdem fterilibus Gdfrig$ies di^ds^ 
Mommau, la Cohmbi€re,&: zliis sA^mdak , ac 
j>rimo vere flotet* 

Iris fylveftrisDiofc. velXyris Pin. Spatu- 
la foerida I. B. paflim Monfpelij fctet^^dumeta 
fecus viaspn)veiiirfe> refti notat I-B. in umbrb^ 
fis fiquidem vinearum fepibus vulgariffima cft; 
Radixacris eft^ ita ut caufticils permifceri polEt^ 
utdicitTRAC. 

lais paluftris lutea> five Acorus adultcrinus 
I.B. in rivulo X^aterx , 8c vicinis bmnibus palu^ 
dibus > im6 toto Ledo amne frequenrifliro^ ocr 
currit y ide6 circa aquas ^ Mohfpeli) M^rdo 
& Aprili florentern abundare /rede dixit X*B* 
Radix frigida & ficca eft , dyfenterias , 6c alias 
omnes alvi fluxiones cohibete docent Trao- 
&DoD. 

IVA mqfchata. VideCW/^iipffy/. 

JvNcus lavis paniculi non fparsi Pin- lun- 
cus M A T T H. vulgariffimus ifte eft, in omnibiit 
humidioribuslocisprovenifch^jnec lodditi de- 
cerminarciiecefle cft ; huius glomeruli aliqtian- 
do ftyUsadluerent ^aliquiuido veir& ptbpclildenk 

IvNGVs ladVispaniijuU fparsi maior Pik. 
vulgaris eriam iftie eft in huttiidioribus Ioci§» 
prscipue drca L&tetam* lunci ad pifcatorum 
naflasconficiclhdais ^ poriiks qukm ad Medidinam 
Utilesfunt. 

IVNCvs aciimine refleib maiore PiH«iti dbyGoogle IndexVlantxirca Mdnjp.najc. 14 J 
herbidis^etiam , & humentibus k>ds facpias oc- 
currit. , 

luN c V s pungens ^ feu juncus acutus capitu- 
lis forghi !• B. maritimus primus Ad. inter La- 
teram , & -Prr^// oriri notaverunt Lo-^.inAd. 
8c Cb* in Thc4t.Bot. niliii vulgatius eft in toca 
ora maritima. 

IvNGVs acutus maritimus caule triangulo 
B. Prodr. prope PerauU , vii qu^ ad mare itur 
invenit C.B. vidimus etiam nos in maritimis 
prope Fronfgnanum. 

I y N c V s acutus maritimus capitulis rotundis 
PiK- fnaritimus alter Ad. in eodemloco cum 
maritimo primonotatLoB. inAd. in iifdem 
enim maruimis copiose oritur. 

I V N c V s maximusj five Sdrpus maior Pf n. 
maximus holofchoenos I.B. Monfpelijinlacu- 
bus provenire dicit I. B. in toto Ledo amn^ paf- 
fim ab aquis emergit. 
Digitized by VjOOQ lC r^^^^-^sx ^UnCiff Dt^c^pefm Digitized by VjOOQIC Circn Monfpet ndfcent. 145 

Iv M c V s lithbfperml femine H o it T • R e g • 

BL£s.raclk:eiii habet ex mulcis fibri$ nigucanci- 

bus ^ inunum cefpitem coacervatis, conipofi-. 

tam » undc plurima folia paimatia trianguiaria 

producuxitiir > intcr quae plures oriuntur fcirpi 

cubicales > quorum quifque capitulum fpadi- 

ceum producit , fdrpo adhserens , ex variis fo!- 

liculis compofitum^ in quibus fcmina alba pel- 

lucida> lithofpermi niaioris femine mmQra cpn- 

fpiciuntur^ folia &fcirpi verfus radicem colcu 

rem habent atrorubentem : an juncus ?vuxyaV9e- 

fu%- tenuis maior Thai. in herbidis humenti- 

bus drca pontem Salenovae, & in maritimis co- 

piose reperitur : huius figuram damus. 

I V Nct^s cipitulis eqmleti maior Pi H'.cia:vatqs 

Dalech. Lvgd- in humidis foflis , & in Ledo 

amne faepius mod6 maiorem^modo minorem vi- 

dimusi , -^ • 

Iii N c V s cyperoides paiudofus floridus L o b » 
Ohf. Monfpeliuli in maritimis , & lacuftribus, 
interiuncosprasfertim obfervari ditit L;j@« lunio 
menfe cum flore vidimus in paluftdbus circa 
Lateraih^ ^ prsecipue fecundum ca^alcin vulg^ 
didura , U rouhine. * _^ r . 

I V N I p £ R V s vulgaris fruticofa PiN^in fquat 
lidis vulg6 Garrigues^mw\t\s inlocis orituj:^ cu- 
jus bacci^ » dc ligno> in conftitucioiie ccmporis 
maligna & peftilenti domiis fufFumigantur* Bac^- 
cas calidac funt in tertio^ iiccse in primo gradu i 
mirc eas coramendat.SiM* PAVLi pro cal- 
culofis; 

IvNiPEiiys maior^bacc^ ruftqfcente Pjn* 

k dbyGoogle 
\j^6 Indtx Plmdfum 

t^iiidr MMf^elitvifiuiti Ld t • ic^ eo itiojo abaa- 
>lareidbsit Monrpdi] L B.quo jatttpecus vulga- 
Tis citcd Ba3i^an\> yulg6 dicitur Cii i/r« fixhibenc 
pturitiii <^Ui ^uni^eri gutcas duas , vd^ czes pue- 
-tuliis, d>uftv vtermium cdpid pretnumur ^ &(u£&- 
xaucur; V^tam itocete quamvis aViRCtL. 
S»^Wog.*y//i proditum fit* difficile (rtedicu cft , 
"YyotiA^ehim odoris fuavitJitGlpiritus teficere va- 
^et; fub iUttiperoinnoxi^ dormivitEliasPropiiG^ 
taihddfertos lezabelis^rudelitatemiugiens. 

Al f IMiiu^ coditeatoreminePtK* no- 

LUtncftjinqult LvGBf.poftA©» InniA* 

hcit\u^ G^iilBb Natb^neDfiS) ubi tumfponte>tum 

facum campos caulium frequentii opetit : vidic 

• %da^ ^ tacu^ (atfos faftumL Bv ^utumno in no- 

filiisiii^ritiniisacervatulD Kali ilnfctobe cUifi- 

'g^idfiihtdecutiQAJmitlfttuAa, eombutttut & 

li<}uaittt > inqu^ fuhdum fi^ofeis defluit » ac co- 

^ gbOi'r%&kum , quodmlgi^ faude didtm: > id 

vitrum conficiendum. 

K'k Li (fi^adCiAtx codileacum PiiN» iti iif- 
dtecn iliftrMiiais bbfervavit L B. cum fupeiiori; 
^ hi>^ftbhf()lumihmai^iltimi$Copiofum vidimus^ 
^d^t{«(i¥i|nfaWori^ vi« pontis Caftrinovt. 

K A'i i iftitiu^ viUofiim PrN.patvum hitfu- 
tfHm IL Brihn^ftris'fiEiarkimis obfervarunt fta- 
tres : frequens eft in maritimiscirca PerMls^ 
JC A L I >mm^s IS^ii^iilicidis. Inveai iftiid Kali dbyGoogle Circa MonfpeL mfctnU 1 47 

citca oppidum Mez^^^ juxta tamafi^cos pro{)e 
moleiuiina ^ foliis eft copiofis , lucidis ^ ita uc 
pr;t luciditace villo^m pnmo intuitu arbitrarcr.^ 
Scin acututxi dcfinentibiis ^ quibus notis \ nii*> 
iaori villo£b ^ & minori albo diftinguitur. 

Kal I minus album fcmine fplendente P i bt. 
Blanchttte Narbonenfium^^five Kalijpiius Ad» 
in iifdem natalibus cum fuperioribus oriri itOch 
dicit LoB. in Ad. folia aiiquando funt pallidc 
Virentia, , aliquandovero rubra. Aliudcum ifto 
permixtum notavimus maioribus & durioribus 
cauUculis , & quod magis accedit ad Kali mino^ 
ris , five fedi niinoris arborefcentis vermiculati 
I. B» defcr^puonem , cuiusfigura Vel tranfpofita 
eft ^ vei maxime vitiofa -^ potius enim Kali g^ni^ 
culatum repp^ntat. 

ItAii ipecies, five vermicularis m^yrma ar- 
borefcens I^JBan paludofis Latere ^iquando oc-i 
curric, (bd copioiius circaAquas mortuas^vulg^ 
Aiguemartes^ .... . 

K A L X : ,genixailatum . maiuB fempervirens 
Vi^.^fxA^h fonpvires. Juxta raare iq vidifle 
florens ^n^enre Augufto^^opiofum dicit I. B. &^ 
quibufdam fempervivyra marinum Monfpe- 
lienfium vocari ^ paffim oritur in mariciroiB. 

Kal I geniculatum annuumP i n* Cum aliis 
fimilirer permixtum cppiiQserepcritur^ Dixitous 
ex prittip-j^li cochlcatofexnine Pi n. confici ve- 
luti faxun^ quod fonde dicii^i^r* quo fplo utuntur 
Vitriari] ad vitrum coniicicindum , q«ia purius 
eft jex.ajliis.oinnibus KaK fpeciebu^ impurius 
foude con^itur».quod fb||bmmod6 i^poniscom- 
pofitio^em ingreditur j\eje ifto enim.cum caice 

■ K ij _ , 

ngitizedbyLaOOgle 
148 Index VUntarum 

'lixivium acefrirnum paratur>quo<l'cum«Ieo oli- 
va:rum ad faponis confiftenti^m decoquitur 9 Sc 
cnialc rektum fuit S i mo n i Pa v t.faponem fie- 
Tri ex fale Kali , & oleo nativo Gabiani 5 cutn 
oleum^jubdin fonte Gabiani coUigitur^paiicum 
fit, & maxima olei quantitas ad faponem confi- 
ciendum Itqtiiratur. • 1 AcTvcA fyiveftrfs folio lacihiatOi 
I dorfo fpindfo I; B. vulg6 dicitur fca- 
^^^^j^^,^^^^^ riolaj Monfpelij abundarc refcrt I. R 
paliiin ui hamifiioribus fatqruin marginibus, & 
juxta Led-^m amnem fbliis laciniatis^ &: riQn la- 
ciniatis IiiKo 5c Augufto menfibuiciin? flore 
vidimus : ad ^jecoris ajf{e£tus non fccus ac Endi- 
viamATalereteftantur plurimi. "'' 
.' LactIvca fyiveuris odore virofo p i n. 
dgreftis fcariolae hortenfis jFoIio , Ia(ftuci flore, 
opij odoreAo* in qcamplotimis umbrofis her- 
bidisfatorurii-maiginibiis crefcit, Scingrato fuo 
odore- faciti innocefcit , fbmnum conciliare crc- 

dunt. *•'••-• :V' ; ■ ^ 

L A M I v M purpurcum foecidum folib fubro- 
t\mdo PtR. galebpflsj-five urticimcrs ,*flofc. 
purpiitafccj^ce majore vfoRo non madulato V B. 
Monfpelij toto anao Sb^vc dicit 11' R cujns &. 
gura tFanfpJ3^ta eft. Trrt?pibus circa uibem Jircl 
fc zhtLtm. Calidum «?fic6iim cft Laimum j ad 

Digitized by VjOOQIC Cirea Monjpel. nafcent. 149 
ftramarum 9 & putrefcentium ulcerum curario- 
nem adhibetur. 

Lamivm folio oblongo luteinn Pin. in 
umbrods faxofis montis CafouladoH j &. montis 
Lupi verfus Septentrionem oritur. 

Lamivm iiK)ntanum meli(& folia Pin. 
MeliflbphyUum FvGHS- Monfpelij vidit I. B. 
in ValenaB fylvae umbrofis juxta viam qua itut 
ad pagum H^tols, in monte Capouladou,6c mon- 
Ce L;upi abundac- Vidimus iftud cum floribus 
purpureis , carneis , & aibis. 

L AMi V M folio caulemambiente minus Pin, 
galeopfis, fi^ve urtica iners minor, folio caulera 
an>biente L B. figiira quam pqnit L B. eft alte- 
rius Lamij,maxime placet pro ifto Lamio figuca 
LoB. IC. quam habet fub morCu gallinac > fo- 
lio hederulae altero. Copiosc Monlpelij prove- 
nire rcdke dicit I. B. pafiim enira. in omnibus 
fatorum marginibus oritur > & Oculus cati vo«- 
catur ; variat in floris colore , qui modo purpu- 
reus , mod6 albus eft. 

Lai/lv sAi^A.y idcSonchoajfinu. 

Lapathvm acutum , five oxylapathura 
LB. Monfpelij fpontancum obfervavit I.B.ubi- 
que vulgare eft > & in foliis multum Iudit:,qn« 
mod6 acuta funt , modi fubrotunda. faepiffime 
etiam finuata , ficut de fuo lapathp Bononienfi 
finuato dicit L B, Decodum radicisad fcabiem 
commendatur , im6 radix ficca in pulverem re-- 
da^ cum aceto , in fotibus quotidie a Me- 
iUcis ufurpatur ad humorum acrimoniam tempe- 
randam, vulg6 Renebre. 

L AC A T H V M, aquaticum. fblio. cubi(;aU ^w^ . i<^o Index Vlantatum 

hydroUpathum Ap. in foffis ciics^ Melgoriu», 
Yolgo Maugio provenit. 

L A p F A major Arftium D I o s c.PiHi Perfo- 
nata, five iappa mapr, aiit Bardana I.B. in um- 
brofis herbidis circa Lateram * & pontem Ca^ 
jftrinoyi oritur. Aqua diftillata mulieribus hy- 
ftericis multum confert. Dicit S^imon Pa vl. 
deco£t:um radicis Lappx in lue venerea, ema* 
ciatis etiam & rara^ texturse a^gris lorjge tutiiis 
propinari, qu^m quod ex lignis exoticis pi:as£:ri^ 
bitur ; vulg6 i^/'^^. 

Lappa minor Xanthium Dioso. Pin. in 
omnibus fcrohibus circa urbem aeftate &au- 
tumno reperitur. Flavos facete CapiHos dixit 
Diosc. 

Lathyrys fativus flore ^u^^que ^bo, 

PlN, 

Laththvs fativus flpre purpureo Pi n. in 
fegetibus utrumque vidit I. B. multis enim in 
locis feritur ad columbarum nutritionera , & 
(parfim etiam ii\fatis uterque reperitur, ▼ulg& 
Gairomes^ 

Lathyhvs luteus. latifblius, Lathy ri fpe- 
cies lutea L B- in fatis ciica Salenoyam, & aiiis 
plurimis in locis Aprili &? Maio mcofibuscum 
flore fsBpiiis occurrit, 

L A t H Y R V s anguftifolius humilior. Eruum 
Monfoehenfium P i n- force intclligit C.B. La* 
thyrilpeciem quamin fterilibus circa Boutone- 
tum , & in aliis fterilibus {atorum marginibifs 
h^bemus' humilem cum foliis gramineis, yeno- 
fis , & fjiQribus phoeniceis, 

LA.7iiYRys fylveftris ndndrPim C^u- Circa M(^nfpel nafimt. 15 ^ 
]i«nMtegui;nino& qqpvunjjam I.p. in pluiin[ii4i 
fatis circa lucum Gramuntiuip M?iQ paesrjfe cuy^ 
flore conffriciwr- 

I-ATHYRV& folio tenuipre floribiis rubri^ 
I.B. anguftifiRtnoiiv^c^pillaceofolio B. PrQdvi 
qua itur Mo|ift>elio Frontignan^m ,^ r^p^rit ii> 
locis ficcis & lylvcftribus iwnfe Apriii fllQr^r 
lenx L ^^ vidimw? ppa in pluifiRiis (^tis fic<rio- 

L A T K y R V 9 latifoliqs P i >?,Narbonenfis la, 
UOte fQlio Aft- ClyrawumMATTH. rfpem 
Y€rno ^empof e in ilpime verfus PfrauU , \\i fq* 
pibvts I,B. io fepibus ^tiam vineariip ci^-pa ^r^ 
munduin * SalciiQyw * & ^^ Qh^ibifrf abuft* 
dat^ 

L A X n Y n y 3 WjQ>^ NarbpnenfiJi anguftlfcH 
UuH L.B, Monfpelij vi^it I, B. Sc np^ in rif4e«3; 
fcrclociscum(up«riM o,brfEvayimu^, 

LATHYB.ys iMfips fylytftris 4vflierprunt 
I. B. fylvcftris liiteus folii viriai P|n. tf(i^ ip 
pi^ds M<>nfp^lijobferva(f?iefert rg. in pr^tis 
©fttnqu^ LW^ra? , S^ S^ejiov« ftrcqu^^tiifim^; 

Lathykv? 9trvci>fistubeFofus r«ensPiN, 
pfeudapios Matth- curallore f^pi^sij^gimuf 
inftipyis km ppPWra Laterenfem^ & Jj^^eiam. 
firis. 

LAvBNOVXAlfttifoli^ Pil^. pfcudbnardijs^. 
VHlgofpiea J. B.Y«ftm«Wr plenw^ ipoppe^i^. 
GalliaNarbonenfi:, & campi deferti l^Y€«<i«lf 
lumOxliiHpb *c eriam Wti|nviQflk>ir<?p«)f,ptsrfac 
3nnot*vit t B- Calidlt^ f|ei£?a «rdiw mm^^n^ 

^' *^-i gtizedbyGoOgle I^ja Index Plantitmm 

Orii7nclis,iitilis.Semen in partu difficili commenr 

■■[ LAVR^otAfemper virens flore viridi,qui- 
bufdam Laureolai mas PiK. orituf in umbrons 
faxofis montis Capouladou^yctCus las Ca?nbrettes^ 
Gaiida eft & ficcaad quartum gradjmifdlia caur 
ftica funt. 

" Lavrvs vulgaris Pin. fponte hafcentem 
ali.quando invenimus prope pontem Caftrinovi, 
iuxta Ledum amnemi& ih rupiuiii fifluris mon- 
tis Lupiqui parte Septentrionem fpe<Sbat. In 
horris dujB prsccipuae obrervantui: difierenti«, 
m^s fcilicct baccas proferens YulghBafftier , & 
fofrmina quae folum ftores producit , & dicitur 
fimpliciter Laurier. yiftoriaB fymbolum erat 
hurus i qui triumpiiantes coronabantur. Siccat 
tc vehemehter calefacit j folia adduntur in ene- 
matum decoftionibus ad colicum dolorem, 
pieum in doloribus aurium, & in affedibus ner- 
yofis ufurpatur. 

L A V R V s fylveftris corni fceminse foliis fob- 
hirfutis PiN Laurus tinus caerule^ bacci Ai>. 
in Valenafyiva, & plerifque in locis montis 
Ceti inter. cotciferas ilices pluritriam proyenire 
ireae obfervavit LoB.in Ad. 

Lens vuigarisPiN/ Aprili Mpnfpetii floiere 
dicit 1. B. fparfim in faris confpicitur. Lentcs 
iculinis poriiis quam Medicinae inferviuht. Ara- 
bes in Variolarum curatione decodtum coro- 
mendant. 

LenticvlA paluftris vulgaris Pi n. aqua^ 
Tum lehti decurrehrium fuperficiem asftate& 
autunmo ofecupat. Frigida eft , inflammationi- 

'v' ' • gitizedbyGoOgle Circa MonfpeL nafcent. i ^ j 
bus 3 ignibus faciis ^ & arthritidi a cauifk calida 
ort^ , exterius admota convenit. 

JLentiscvs Yulgaris Pin. huius feraciiS- 
XBam cfle univerfam. Narbonenfem Galliam di- 
cunc >^i>. LvGD* & I.p. in fterilibus locis, 
vulgo Garrigues , eam toto anno paffim videre 
licet , perpetui etenim fronde viret 5 foliis ludic 
mod6 laciorijbus , & mod6 anguftioribus , qu« 
fcntifcus MaiEIienlis anguftifolia Ho R t.Re g. 
Paris, vulgo Raftende. Aftringit, & exiic- 
cat ordine iecundo j^ & in caliditate moderata 
cft. Maftichen e Lentifco praeftandffimam in 
Infula Chio colIigunt.Curavit Damocrates Me- 
dicus>Plinio referente 3 filiam quandam pro in- 
curabili habitam , quam D^i ch. vel phthifi, 
vel immodicofanguinis ^uicu detentam arbitra* 
tus eft y la(5tc caprarum ^uas LenUfco pafcebat. 
Dencifcalpia optima ex eius ligno parantur' 

Lepidiva4; latifolium Pin. iuxta rivu- 
lum urbi vicinum » & Ledum amnem fponte 
oricur^ quod ctiam obfervavit I. B. Augufto 
menfe florec ; acre eft^ icauc partes inflammare 
valeat. 

Lepidivm dentellaria didlum Pin. dcn- 
tellaria Monfpelienfium Gesn. paffim prope 
fepes in agro Monfpelienfi fruticare redc di- 
cunt Ad .& L V g d . qubd etiam obfervavit Se- 
ptembri florens L B. Calidum & acre eft ; radix 
^d dolores dentium commendacurade6 dentei- 
Jaria vocatum Riic. 

L E y c o I V M bulbofum maius, fi ve multiflo* 
rum P I N- Leuconarcillblirion pratenfe vernura 
.Ai>t i» fteatis,, vei g^ounpfi^^iepreffis j^ jitque 

*» YgitizedbyGoOgle TS4 Index Planiamm 

hcunoRs fcrobibus nonprocul Mon(pc\i6^ ^SC 
Magalona, ad Laterannm dirutum caftrum plu-. 
rimum florere te&h notat LoB.in uid. lifaem 
in pratis fe eruillc narrat Cl vs. quod etiain 
Jdm uno flore ^ rarij^s cum duobus > inv^eniebat 
I.B. 

Levcoivm luteum vulgare P i k, lu- 
teum > vulg6 cheiri l- B. tota liyeme Mon{pe-i 
lii florere teftis eft L B, inter laxorura riraas Ec-. 
cleCix Cathedralis divi Petri,& urbis muris frii-f 
ricat. Tenuium eft partium , menfcs movet» ie-. 
cundinarum expulitonem provocat ; oleum at^ 
tenuat , digerit , dolores mitigat. 

L E V c a I V H raaritiraum (inuato foiio P i n^ 
maritimum maius Ap. in maritimis Narbonen-t 
iis Gallia? oriri y redc notatii: Lqb. in A4* 
Clvs. &rLvGD. obfervavit ^tiara Mpnfpelii. 
I. B. Aprili menfe florens. 

Le V c o I V H maritimum anguftifQlium Pin. 
maritimum minus Ao- in iifdem maritimis^cuni 
maiori obferv&runt iam nominati Authoresi 
abundat in marititpis vcre , & «ftatc florens. 

LiBANOT is cachryophoros quibufdam flo^ 
re luteo L B. eiegantifllmam hfinc plantam co- 
piose invenimusfecundum fluy^um U Mmjfinh 
cundo a ponte di6to difaint tean de Fedas , a4 
pontem Villanovae , ad dexteram , in elato ccJir 
prope molendinum diiStum la Tho-j Maio racnft 
floret. Panax afciepium alterunk addjit Lvgd* 
libanotidi congener> quod in afperis , & tutmu 
lis prope Mon^eltum proyenire dicic vaphis 
nondum vifum ruit. 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL nafcent. 155 

rivulum fbritis Putanelle , & in quamplurimis 
yinearum fepibus vere floret. .Aqua diftillata 
oris ulcerafanat, njenfiumimmodicum fluxum 
coercet. 

L I L 1 V M flore nutante ferruginco I, B. vul- 
go JVIartagpn. Maio menfe copiose invenimus 
cum flore m umbrofis herbidismontis Cafoula^ 
doH 5 inloco di(to ylacote de SoHvebelle. Lilij 
albi yirtutes obtinere dicunt. 

LiMONiVM maritimum maiiis P i n .copio- 
fum obfervavit L B. }ux;ta ftagnum 5 in tota ora 
maricima aeftate & autumno floret. Limonij fe- 
men ^um yiiip^ cqeliacis & dyfentericis dari do- 
cuit Gal^ 

LiMONiVM maritimura minus oleae-folium 
PiN. N^rbonenfe olea? folio Ao. interfalebrof^ 
littora & rupes montis Ceti oriri tradunt Ad. 
$c L v G p. redeque addit I.B- cum maiori per- 
mixtum reperiri. 

L I M o N I V M fupinum reticulatum P a v i. . 
B o c c. invenimus menfe Septembri cum flore 
propepagum Perauls^ in paludibusquaefunt 
prope locum didum lonboulidouy permixtum 
erat cum Narbonenfi olea: folio. 

LiM.oNivM parvumBellidisminoris folio 
PiN. in maritimis vcrfus Perauls , & Magalo- 
nam^cum aliis etiam permixtum nafcitur. 

LiMoNiVM maritimum minus foliolis cor- 
datisPiN' in maritimis parum ultra montem 
Cetium copiofum legimus : aIi<juando foliaob- / v 
^ufa non funt , nec cordata. y V ' ^ 

DigitizedbyGbOgl^ \ /^ Mimomum mvnxj^ armuum 
^el ecfuoid^ 
'oliif 
Digitized by VjOOQIC Index VUntxirca MonfpeLnafc. 157 

LiMONiyM minus annuiim buUaris fsliis^ 
vel echioides^ Fplia mult6 quam in Bellide mi- 
nora producit , plurimis extuberantiis exafpenu- 
ta , fubtus rubra \ cauliculum habet palmarem j 
in quo flores quinque foliis . tctufis conftantcs 
pallidc purpurei funt, cum linea in medio inten- 
Ilus purpucea , radix parva quaj (ingulis annis 
peric. Oritur in maritimismontis Ceti , & in lo- 
cis ficcis ultragontem Salenovae ad dextcram j 
ac Junio menle floret. 

L I N A R I A odorata Monfpe/Tulana I. B. ca- 
pillaceo folio odora Pi n. Narbonenfis angufti- 
fblia odorataLoB^, O^yr Monfpeli) reperiridi- 
cunt I.B. & C. B. hicflorum varietates rede ob- 
feLvavit, refteque etiam dicit Lob. in Ohf. 
eam Monfpeliacis vinetisgaudcrejfiquidem iii 
omnibus fer^ vineis Augufto & Septembri 
mendbus floret. Calida & iicca eftLinaria^ ad 
aquas hydr<^pic6ruraeducendas commendatun 

L I N A Ki A af veniis cidalla ereda B. Pradr. 
fortc odorata Mbnrpcffulana^minorcafnTlea I.B. 
in arvis montis Ceti fe invenifle refert.C P. in 
Prodr.nos etiam pfopeportum Cetium m arvis, 
Aprili & Maio menfe legimus. d by Google 
f ■ 

lAMv^ otuiua nurm :f, jroy Digitized by VjOOQIC" 


Index Pldfitxirca Monfpelnafc. 159 

li I if A^ i A onnua pmpuro*violaGea , calcari- 
l>iis longis -3 faliis irais iJotuiidioribus | minac 
ca^rulca D^Pdijferij Loi;- i^ lUufir. dclcabituc 
a Lo B« in JlUifir^ qui dc florum calcaribus ni- 
iiil dicit > qmmvis iongior^s (int , quam in ple- 
tift|tt€ aiii)5 ff eciebu? » ficut in noftra figura vi- 
^dere eft. In lylva Gran^ftantJana cop iofam inve- 
hiflfe £ubt©r tacnarifcos intcr gcatiolam, rcfert 
Losi. in IMufi. in htrbidis fetorum marginibus 
ifitralucum Gramuacium £tis» Maio nieufe flo- 
rentcm vidimtis. 

L I N A n I A lutea parva «hmia LB* fecunda 
Moravicaprima Ci. vs* ffifi- ki fterilibus locis 
ck<^ Boutonttum :, Salejtovara » U Cdoznbiere ^ 
. ^iliifque Maiq menfe fltor.et,; ifta ereda eft. 

L z N Aai A pumilaiiipina luteaP i n. Hiipa- 
nica quiitu Cl vs. Hifi.- in faxofis montis La- 
^i > & monlis C^poHlfgd^u plutima (MXm^ & lu- 
nio flbref^ . 

LsKAR^A montana flof<^ulis albicantibns 

PiN^Unon^mosiinifoUa CLvs.aefl^ce &^- 

^ tUi^iK) comiflorc viridi ifevenimus in fterilibus 

lociscircJ^5alenbvam.,&/^ Cdamhi^ere^ atin 

mohte Ci/^^W^i^ cum flkHr^bus albis. 

LiKAtiiA jFoiicife otpitulo P I K^ litaor^ias 

Cktl^rorumLiOB. Okf* hpn.proa»l a mari qua 

Frontignano .^d Thori»^ U*m: , el&Utaiii fuifle 

. iWfflaihit 8Lio«u -i* Oi^fcpteml?ri ^nxenfe copiosc 

► floret iniocbdidb/^^jwrr^f^^ MommAu^ & 

: ftd vinjearwin maxgines f pactMjqi yg^. fub liiiawa 

. . I-iNtsiv.A' jC«4si«:^.iiA :Ofiicihaf|iit^: Pih. 

Digitized by VjOOQIC 1 6o Index PlaMamm 

Scolopendria vulgaris Tr ag. inumbrofis nipi- 
bus fub monte CafonUdoUy&c in quibufdam pu- 
teorum labris oiiair. Ad obftrudioncs hepatis , 
& henis commendatur. Vtuntur plurimi atjuA 
in qua infufa fuerit,in fcirrho iienis. 

L I ir V M anguftifblium Lo B. Obf. cum fati- 
vo fortc idem , nifi quia graciiius eft y ut ipfc 
addit \ in plurimis fatorum , & pratorum margi- 
nibusoccunit , &afativo rede diftinguitur- 
Semenlinicalefecitin primo gradu , digerit> 
emoUit^maturat. 

L 1 N Y M maritiraum P i n . marinum luteum 
Narbonenfe Lob. Obf. juxta prata, & littora 
herbida inter marc , & ftagnum ftuticare rcdi 
dicit LoB. i^ -^^. invenimus nos copioseii 
herbidis juxta rivuium didum rin vouloTt , prope 
lagarrigne dau Tarral. Augufto menfe cum flo- 
re, at muit^ maius ( quamvis n<>n diverfum ) in 
maritimis , ficutoptime obfervaverat LB* 

Lt N V M fylveftre minus iuteo iore Pi n. pe- 
dale & ereaum jiftud vidimus in herbidis moh- 
tis CaVouladoH]\ux.^ fluvium/*r<«w , lulio mcn- 
fe florens •, foliaanguftiflima habet, flores vclu- 
ti inumbella difpofitos luteos parvosjaliud inve- 
nimus palmate lulio menfe in herbidis a lagar^ 
rigue de Pcrauls, quod fortc Linum perpufiiluxn 
LoB. Ohf at non diftinguimus. < ' 

L I N V M fylvefl:re anguftifoUttm floribus di- 
lute purpurafcentibus, velcarneis Pin. angtifti- 
foliumalbum lineisin umbilico purpureis I.B- 
Aprili & Septembri menfibus florensMonfpcl- 
rufi obfervaverat LB- in fterilibua ultra pontem 

Salenovai dbyGoogle Circa M^nfpd. najcmt. \6\ 
Salenovae ad dexteram , & ultra pontetn Caftri' 
novi ad Ixvam \ iii elacis herbidis vinearum 
xtkarginibus oritun 

L I N V M fylveftre floribus albis Lob. Ohf^ 
fy Iveftre anguftifolium flore magno Pi n . in fic- 
cis agrorum m^inibus & cautibus nonnun- 
quam obvium efle ex Lob» Ohf. refert Lvgd- 
in viaetiam qua Monfpelio Frontjgnanum itur > 
oriri dicic Lob.*« Obf lunio. & luiiomenfibus 
copiofunvrepedmuscum flore in fterilibus her- 
bidis circa yi»^il/iim»,verfusmDntemLupi. 

LiNVM fylveftre anguftifoiium cjpruleoam- 
pld flore ; fylveftre caeruieum foiio acuto B. 
Prodr. in noftro quamvis angufta fint folia, in 
bafi tameo latiora funt« & veluti in aculeatum 
mucronem definunt , ut refl:^ dicitur in Prodr^ 
male 3 uc arbitror , fub latifolio pofitum in Pin. 
Variis in lo^is fteriiibuscircaurbem lunio men- 
£b cum flore reperitur ,fedpraecipuein via qu^ 
itur Grahlsyfiope pr^dium di&um la Tevillic^ 
re de Maffimes. 

L I N V M minimum , vel Alfine verna gla- 
bra> flofculis albis LB. cuius figura illud optim^ 
repraefencat , quod invenimus lunio menffe cum 
flore in margine pratuli inter pontem Caftjri.* 
^ovi a 6c lucum Gramuntium m. Avi nu^ fmmmym^ 
^ium Ui' p^odr 
dbyGoogle Index^BlantxircaMdnfp.naJc. i6^ 
" LiNYM minimum fteiiatum B.Prodr. Tom 
flMtula y inquit C.B.dHarHm,r^iustritmMn* 
ciarHm eft ^ radicnla capilti infiar tenui albican^ 
tt y coHlictde nne vel akero tenHiffinw y foHolis 
brevihus , in exaHifitiffifmm aficem definehii^ 
btis , inter qua flofcHli parvi fallide virentes j; 
fieUati y ex qHtinque radiolis , cxigHum circHlnm 
velfiti umbonem dngentibns > comfofiti. Haec il- 
le« Figuicain fculpendam curavimus.Monrpefl[u- 
li in Gramuntio > 6c Boutoneto provenire redtc 
obfervavit ) in quibus iQcis> & in aliis piurimis 
Verc florens*invenimuSi 

Lkkviii fyiveftre iuceoih foiiis fuiitirotundis 
PiN. campanuia lutea linifolia ^Ad. in deve^is 
iods monti^ Lupi , quik ad Septentrionem ver«- 
git^ inveperat Lo$. in Ad. ubi nos fsepii^s in- 
venimus^ & l^tioribus fblits in devexis umbro- 
fis montis d/^oW^^n lunio mienfe cum flore* 

LiTHOsPfiRMVBC > fivc milium folis I.B; 
imaius ereAum PiN«in locis umbroiis prope 
fontem Salenovae , cum fequcnti obfervaverat 
^o-^in Ad. in umbrofis etiam circa pontem 
Caftrinovi i & circa Latctam > & in multis vi^ 
nearum marginibus copiose nafcitiu:. Craflbj 
liumores> &a£cnulasin renibus contentas ex- 
pcUit. ; : 

LiTHosPj5RMv.3iiurepens maius Civs. 
maius DoD-florc purpurco» feimine Ancnufae 
I* B. cuiiis figiira tranfpofita eft \ circapotitem 
CaftelneHf» vcrc florcns ^ inter dumeta reperit 
I. B. & propc pontcm Salendvae abundare vcAh 
ADUtLoB. inAd. quo inlocoetiam , & i^ 

L ij 

Digitized by VjOOQ lC • iS4 ^^^^ PlMimm 

^ liionte ttipi rcperki Lilhdf^ctfmim caRnleimi 

D. PeHrfftfif tra*t i» Ilh^r^ ab ifto divierfom ,, 
qabi ftirculds teao^ cmiwt. A^CnB^in 
j4ppend: Ftfj^up* Lithofpcrnfliutti itiWiasicperw 
ahgtfftiffimafjHo, qm)dMottfpeS<>alUimilia- 
bittt,noHs hontkim vifiint 
' LtTMOsrfiKiiivi^rtJgnmiipiilswfil^ ft>- 
realbo , fcmrne ed») I. R tulg^ dicitur Litjho- 
Ipcrmutn miftus , ▼ci^ M)onipeiij fioicce dicit 
tR infacispaffimoritur^ 

• LiTios^BawfVM Litiari^ foHo Garmaii- 
cum Pi N. Paflerina TkA^. in vcrvafti«> & i*- 
ds fabutK^^ circ^ ponteib CaftriiMvi) jAc ponscm 
luvcnakmaucumnd rcperkur« 

* Li ri*M PB RM V M linatta folio Monfpefia' 
cum PiN. FaHerinaBnafia&foiio Ad. ezagro 
Monfpelicnfioriiindum habudre Lob-^ i» Oifr^ 
CB. &rL B. in fqiiallidis loci» ^^n|iw/ di^s , 
& circa jkitibulum vil poiais Caftriiiovitoti «- 
ftatc floree i re<fHus limim foHis afpdds mtdbcl- 
latum luteum vocaretut. 

LoTVf ccHfticulaU gkbra ,& Kiitfku 
mmor K B. cmus prima fagtfra tvanfpofiucft. 
Eixta kort^rmfi muros glabram invenimus^ cam 
fioribns lofcis^ & fiibvtridibus t in mttidimis aa- 
tem lcviter hirfutam cum iloribus luteis^ xftaoe 
flbiH. TfifbtrorUNr vktuoes^ habet. 
' Lot^sh peticapliy;Uo5 jRrutdcm^tenttiffiims 
gl^s fotiis PiK. Monfpelio baibuil& veltd! 
C.B.^>!^^^^^^f<]tufmnon vidtmvsv < 

L o t V s ^ntapb^Uos mmor hir&cas filiqui 
kngyt&ifMA Pi M^ comkukita^iquiftiingulari' 
l 

Digitized by VjOOQ lC .iScprads Fcif«s moacem Lupi iwrwfcrfflrt Cft. 
4» iPradr. inneniiDUs Autgu(b vm&^ .cwm flDie 
-& filiqms.circalticum ^ramunaunfv 

1-oT v« |>eiitapliylljasmdor, tirfime caiuii- 
caos Pi3i. an noArum iacdUgs^ » Hp^sn MjMio 

•ta viam. kaclicem ibbet a^^am it ^i^if^Jutinias 
Ti]:gidfle.pedales 9 ^nMQr^f^ par- 

(timere^Vp^mf«qciispbei?Qe9 ; fotia luj^t 
^otttt liii&ix) miiiore ^ fed m^iqr^ ^ Aaj^a , flo- 
res lucei jfimiliceriii ariMmGmgofti^ |p(a f^ama 
Jiicfiidc a&kar. 

LoT vs pr9ten(i5 £Uquofii dutct^ Pdir.irifi»- 

iia pmtienfis iiliquofa Moa&eli^inn^D.^ 

<^xvs« ifili^c&iiiteavMcKoJ^d^ in 

•mukis Ipd^MQt^petiiei^^gri j 8c^4^iyibus 

Laao GmmimtiflBquefj^lirie interie^tiU^inuJle»] 

rfiUquadtfnqoe loeuminter raftftolpqbiaf > S^^X- 

-ikwak « & iiaroiflbsrQpeDe dicitL.0A.jf//.^^ &: 

-Aprtti &Maiomc»fibrusin pcatb yiAit'!* B. w 

pratis Laters paflim reperitur. 

~ Lo T V 5 mataoima Ivtea filiqucfa « /^Uoipin- 

-^i glabro>ditftingiiitur a pcatenfi hmk fiiiquf- 

si 3 quodfeiiaiiabeat g^ca > ^MngMia » & cisa^- 

fa> hliquas etiam anguftiores : in utraquj^ radi^ 

magnacil ^ quctiaberHmihi^tOiloriam ^ into- 

to trafht maokttwtnli!^bidbfcStp»ei:Jpii^cii'ca 

'ifagnunbinterjunQosacitur* . 

LoTV4 peoioipfajrllQS fUiq»Q&s Yillofvs 

Ozytriphyllum alterum Scribonij Herbariocum 

L iij 

Digitized by VjOOQ lC iS6 Index Vlanta/rtm 

hoB.i^Ad. Monfpelij^abandare juxta Gra- 
•inuiiciam fylvatn dicit Lob. ^^ ^. & infylva 
-Roucfuet creCcere refert m lUufir. in locis (lerili- 
i)us vulg6 g^gf^cs, copiose reperitur cum flo- 
*ribusalbis> in.Valenafyiva prope Caravetter» 
bicubitalem> & pricubicalem cum iloribus ex aL- 

* bo rubentibus y Maiothenfe obfervavimus* 

Lo T V 5 iiiiquofus glaber f|ore rotundo Pi n- 
Ly bica DsleciLL v g d. trifoliiam re^um Mon£- 
pefTulanum LB.adki^vampontis luvenalis qak 
ikA Gramuntiam fylvam iter eft > ad Ledi fiumi- 
nis ripam obfe^avit Ci. vs. quem oxytriphylU 
genus facit;ad eandem dpam annotatum eft m 
Hifi. L V G D. abundat juxca Ledum amnem^ 8c 
copiose floret lulio & Augufto menfibus. 

L o T u s pentapkylios Veiicaria P i n • trifo- 
lium veficarium MonipeiieniiumQLVs. /i^» 
mnudis & petrofis quibufdam coUibusMonipe- 
lij cum kvacintho autumnaU eifuebat oUm 
C L V s * in elatis vinearum fepibus ulcra Saleno- 

• vam ad dexteram Maio menie cum flore l^e« 
gimus. 

LoTo aSnisvuhieraria ptateniis PiN.aiir 
' thyllis leguminofa Belgarum Lob. Obf. in de- 
clivibus mont^s CapoHladM aiiquando oc* 
currit. 

LoTo alGnis hirfuta flore fubrubente Pih* 
anthyllisleguminofa jSorepurpuraiTcente Cl v $• 
infterilibusiocis la CoUfnhiere, 8c Salenovas 
prope Foncaude , & in monte CapouladoHiix,'' 
pius vidimus ^ aliquando etiam cum floiibus 
albis* 

Digitized by VjOOQ lC Circi Mon/pel. na/cent. i€j 

i-OTvs arbor Ap. friK^u Cerafi Pih. Loti 
mulcs arbores > inquit Lob. in Ad. in Gallia 
Narbonenfi mirx & fpedancUe proceritatis oc- 
currunt^^fsfertim loco non proculMonfpelie^cui 
BoHtonei^n<v^ncn eft»paifiiii juxta vias confpici* 
tur» vulg6 Micacoulier : fruftus afiringit^& dy» 
fencericis ^ ac muiieribus albo fluxu labQrandbus 
prodeft., 

L V p I Nvs fjrlVeftris purpureo flore, (emine 
rotundo vario LB. flore caruieo Ci vs. fponti 
natum obfer vabat C l v s • ultra flumen Ledum ^ 
in fatis etiam ac cuitis Gramuntio luco cir* 
cumje^s occurrere teftatur Lob. inAd. Cubi*. 
Calis aldtudinis fa^pijis iavenimus Maiomenfc 
cum flore in fatis inter pontem Caflrinovi j 6c 
lucttni Gramundum iiris. Vaienriiks exfic* 
caat Sc cdefaciunt Lupini fylveflres > quam fa^ 
tivi > ide6 magis al>ftergunt> aperiuncxiigerunt^ 
acrc^olvunt^ 

LvFiNVs flore purpurarcente>Iari/blius hir« 
fiitus C.B.. if^Mattb. in luco Gramuario prove^ 
mre ^cit^ invenimusnos iniarisini luco Grar, 
munrio fltis ^ & in aliis qircumpofiris* 

L V F I N V s luteo flore, (enuhe compreflb va* 
rio I.B- Monipelio Cherl. attulic ^ mquit LB. 
atqueit;a.confirmacauthoritatera LoBifcriben^ 
tis 5 M^nfpelf in fatU , & adtk vifim biftnm 
fioribus liUeu.^ 

Lvp VL vi>;ma9 dc fcemina LB. juxta Le-« 
dum amnemabutidaC'» cuius turiones primo ve-» 
re deferuntur > & inaquacodi » cum oleo,ace-i 
^ j,^ fale 1 ic pipese; in acetaria veniunt ^ vulg^ 

L iiij; 

I Digitized by VjOOQ lC 1^8 Index Piimtmm . 

^nes teTciaii^as coctuii«nd|tt^^ ^ . 

LVTEOIA hKj>» &lk*5 ^9llio Vl"^^ M?» 

tnenfe Monfpeli} fioi»!» mm IS- fpailJio^^w:» 
tirbem in ratorum ^dffis oritMr. M^nt W&i>«54i 
tiwaoribtw odcolorefla (uly^mp #Kf 4qavp {>iw^ 
nis conciliandum. 

Lychn is fyiFcftri&libtfe*l4eX.PiK^ qcy- 
moidps album muitis hB-^lt^Fv^^viiMprif^ 
lii L6. infacsorom mai^oibi^ 4$^p^ 9^W« 
& vulg^ been 2li>um dic>(iv« 

Lv c H M 1$ fy Iv^ij ^$t b9m «jlbwB v^gi 
P t K. papaver fpmnc«fl9>tebj^ 4\mm Mop^ie. 
Benfium Lo». Oif. m&m ^0to i^t i |:q>e- 
tiuir eum floribus dilute ^mfmi^ fk^ ^oxxom 
netum t dum ]i0velb<eft ptgncf ifdb^iiEr^^ fdi^ 
tur , vMig& CauikbpWf. 

LvcHNts montana vifcofa aibn l^fdi^ 
P I K- Polembnium petrdeii^ <t$1 v* (.3^ iq |n^ 
eo Gr^ffiuiicio» fteolibu^ etiAfti, v)jf|g^.l7#rjri« 
^/ , & in vincarum (i9pib»« #ii«<? ^ §Jmm^ 
no floret. 

Ly o H>ri s vifcofa florft HMifqofb P i ijf* fifa* 
motdes magnum SaimanticHtp d.V.«. in viil 
(qnk Monfpelio Fnontigmtnii^ ms $ «^^d du 
eit Lp B • ^ ^^* Seroiniferam^ Sf, Acxikm rapis 
in locis obfervavimus j ut in incul^is inter pw* 
tem Caftrinovi , 8c lucpn^ GriimMnt^i^i]i ^ ^ ia* 
xofis etiam pcopc ptapdinm iliftufti ^mM^' ^ 
hsBitjlis^Scfdibi. 
-JLvcaiifis fegctKnim»jfiiP*K,pfeu4{WC^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa ^onJpeL mifcenu t tf 9 
lanthium Matth- inter fipg^teJ Mqnfpelij 
A{>ntl & Mdb menjfibus flor^rf(^t(Sc 60^^ 
vit L B. femen tritico permifcetu|^^15t Jicitur 
vulg6 Anitle. CalicUm & ficcam primb ordinc 
vult.Dof>. 

Lychnis fegetum rubra, foliis perfoliar« 
Pi N. Vaccaria D o d. in fatis etiam Maio menfe 
copiosfe floret : vidimus fepiiis cumfloribus 
albis. 

Lychnis vifcofa purpurea latifolia lasvis 
PiN« Alfinem purpuream vocat Lvgd. quam 
in agris pinguibus prope Monfpelium nafci tra- 
dit , eam fouimmod6 (pontaneam invenimus fub 
caftaneis^circa Sumcnes, yxrdo & Julio menfibus 
florcntem. 

L Y c H N I s fylveftris vifcofa rubra altera P i n. 
Mufcipula Ad- Maio menfe flgrentem fsepius 
vidimus in fatis circa urbempfta fine dubio eft, 
duam Lychnidem anguftifoliam Monfpciien- 
numvocantin Hort. reg.paris. 

Lychnis fylveftris latifolia calicuiis turgi- 
dis ftriatis Pin. copiose oritur in fatis fabulofis 
inter Boutonetum> & pontcm Caftrinovi fitis , 
& Maio menfe floret, juxta viam pontjs Caftri- 
novi minorem invenimus;a Cherlero etiam ineo 
loco repertam^ut dicit I.Banguftioribus foliis3& 
flore albcfcente^tjusB Lychnis fylveftris angufti- 
folia caliculis turgidis ftriatisPiN- & tantiim 
yariatio cenferi debet. 

- LvcHNis fyivcftris lanuginofa minor Pi n. 
in fati^intra lucum Gramuntium fitis^ & in aiiis 
f li»itnis Maio menfecum flore rcpcritur. 

L T /^ 
Index VUntxirca Mon/pd.na/t. 171 

L Y c H N I s fylveftris alba fpici rcflexa.Radix 

alba eft-fibrofaj^ e qua cauUcuIus oritur^ aiiquan- 

do duojj utin noftca figura vidpre eft , fefquir 

palmaris , folia circa radiceni p^r terram fparla 

Beilidi minori fimilia funt , pilofa 5 quas ver6 ^j 

iingulos cauliculi geniculos bin^ opponuntur, 

^gwfta a 8^ oblongafunt i in caulis fummo ori- 

tur florum fpica, qugtj initio ^ caudap fcorpi} mo- 

do recur ya eft > fenfim tamen poft floris iapfum 

jerigituyj&utri^ulos producit aliarumLychni- 

4um.mQre ; flos quinque foliisalbidisprofund^ 

bifidis conftat > quap c^m marcefcere tncipiunt , 

intr6 recurvantur- Planta annua eft, illius femen 

k pluribus apnis ^icis cpinmunicavimus, ficut 

alia quamplurima ^^ edmque Hort. reg. 

PAKis. vocavit Lychnidem fylveftrcm alte- 

sam Nlpnfpelienfiirm fpici reflexi, 

LYcHms. fylveftris minima flore roufcofo, 
in luco Granduntip^iobisoccurrit Julio & Augu- 
fto mejafibusjannua iMccIychnidis fpeciesquam 
in horto per plures annoscolui , primo verefo. 
Jia producit caryophylli fylveftrisproliferi «mu- 
k , cauKs eft pedalis , tenuis , in alios tcnuiffi- 
mosfubdivifus , in quorum fummitatexapitula 
producuntui 3 ex quibus tantum ftamifia viridia 
cum apicibus , ficqt in vifcofofloremufirofo, 
cmerguntif^oien parvu?n fiifcum ^ vifdda eft 
plauta* 

L y c Hu I s minima rigida CherUr. I.B. fyl ve- 
ftris minin^ exiguo flore P i n. prope fioutone- 
tuna reperiri , & Centaurium minimum vocari^ 
teftatur CB^ Prodr. ubi nos invieiumus , ic dbyGoogle 17^ Index Vl4ntarum 

in aliis pliiriniis fteriUbas vere cnm ftxe. 

Lychnis, Alpina > vel ccymoides cepem 
AKMitanum PiN.ocymoides polygoni folio Ad. 
(aoonaria minoc I. B. maxima copia reperituc in 
fjiva YatefiAj qii^ jitur Fi^ls, in monte Cap^ 
liuUMgdc inIieii>idis(axo(is roonds Lupi> in qm- 
has lods Maio & lunio mennbus copiose floret 

Lycsvu GaQicum L B. paliurus aiter pere^ 
^cinus Aa. Jion procul Monfpciiio , 4}ua icur ai 
iHanifcaturieincm fecus ripam , Sc prope viam 
9Wttenin cTGKere dicit Lob. iM Jld. Cum flori- 
iws incds copiofis Maio menfe Inveniaius m 
Valena iylva » qu^itur ad pagum f^U , Sckk 
qujbyfilnnvkieacummarginibusj ultra ^akno* 
yiup.adisvira. 
- LYcorsi«.Vide£dWi«w. 

Lysimac«ia l»tea maior qur I>iosc« 
PiH^Monfpeifllulidbfervavit LB«ctiius figura 
tianrpofitaeift-^cum foliis 'binis 3 ternis^ 6c qoa*^ 
lemis iuxta Ledum amnem ^ lulio 8c Augfufto 
meniibus florenteiQ copios^ inveAiftius. Yiil« 
neraiiam efle 4icunt. 

jLYsiMAcHiAJlii&tafiiiqiiora magno flo^ 
rc PiN, iiiiiemin locis cumpricre oricur j 8c 
codem tempore floret* 

, JL Ys I ic Ac« I A £tiquofa glabra minor t^i lu 
in^umhroiis &ihuraidis vinqarum foffis copiosi 
reperitur: dumteneraeft planta j ad acetadain* 
fervit. . 

;. Lys I m a c h I a purpurea fpicata Pik. non 
mimiri copii jiMa ledum amnem vifiinir » 
dkfOfpc Monipdi) oyervaverat L B* 

Digitized by VjOOQ lC 
Circa Mcnfpel. mjcent. 17 j 

M 

AtvA fylreftctsMiorotimdoPiN» 

M A t y A fylvBftm ftJio fiauato Pi n. 

palliiD juxta yias > & hortonim muro^ crdcic 
oialiya^in foliis &l floribus multum varians^fclia 
habec^modi^ magis> mod6 minus laciniata & i^ 
jiuatia j in floribus non nunor varietas appaoct^ 
qui aliquando ro&i ^ alias carnei > 9c ait» viden- 
cur« Qronimorhiam dixere.Veteres^ qu^d fuc«- 
cus quoddfe ibmpcus , onvies mojrbos fti^e 
crederetur : humida eftmalva» calore miti cera» 
perau» inomni emQlUenti deco^tionc veUid 
bafis ponicur^ 

Malvs cotoneafylveftris Pin* c4rcaBoUi^ 
^nietum » & aliis pbrimis in locis vinearum 
£epimentis in(ervit* MaximO eft in ufu fruAus 
£um sBeUe > auc facehar^ condituSj ad ven-^ 
triculum robocandum > & ^lvi fluxum fifien- 
dum 5 quod meliiks adhuc prar(^ xob C>dp*- 
niocum» 

Malvs punica fylve&isPiK.re&i LB* 
Monfpebj in fepibus prdvenke4iciCyC& /iqui- 
dem ucimur etiam pro vuieantfB ^imelitis^ 
Reftigerat & exficcat iru&iS^ V diverib tamen 
modo ;mitius refrigetant dnloe$ ;^ acidac vakii* 
citts ; vinoGe qiiias vuig^ fnuffinqtuis voj^ramus ^ 
mediomodote habent. FlcKskpkniis^^fterilisi 
ei^»balauftittm yulg^ dkicuf , ^ortexiaat^m dbyGoogle 174 Index VUntarum 

mali punicas malicorium , uterque potehteir 

aftringiti 

MAft.RVBiVM nigrum fdetidum^ Ba.lottt 
JDiosc. PiN. paflim Mofafpeiij intuebatur li B, 
Martio & Maio florens \ juxta vias in fepibu^ 
ubique bcicutrit : adverfus canis rnorfus ^fficax 
cfle dicit Diosc^ & ad purganda ulcara 
fordidai . ^ 

MARRVBivk ntgriim lohgifolium Piw^. 
fideritis Monfpelienfium Lvgd. Pariecaria 
Monfpelienfium Cord. & LoBi Ohf. her- 
ba venti Monfpelienfium Gesn. HoRXi 
Ad.Lvgdw& LB. prope Monfpelium , & 
Caftelneuf , Aprili i Maio & lunio flo- 
rens confpexit LB. abundat in herbidis fato- 
rum marginibus fecus Ledum amnem , & plu- 
rimis aliis in locis orope pontem ViIl«nov«*m- 
venimus eum floribus albis. 

Marrvbivm album vulga^re P i n, vuIgA 
praflium album \ Monfjpelij paflim oriri reftc 
notavit LB. calidum fccundo gradu > ficcum 
tertio cenfetur •, datur fyrupus de praflio afth- 
maticis , & tuflientibusi 

Marrvbivm album villofum ^.Prodr. 
invenimus iftud in Infula Magalona;. 

Marr VB I VM paluftre glabrum PiN.vdt- 
go fideritis aquatica^in omnibus rivuiis drcaiir- 
bem abundat , & Augufto floreti , 

Marrubium paluftrehirfutumPiNanprai 
tis , & humidis foflis juxta fyivulam antri Froa- 
tignanenfis 3 vii Miracvallis plurimum oritur. 

Melampyrvm purpurafcentecomiPijk* 

Digi *zed by VjOOQ lC vtrca monjfei.najcent. 175 

ia £itis circa urbem nobis aiiquando ccctirrit. 

Me L ix o T V s Officinarum luteo flore Pi nii 
Ln fatis j & fatorum marginibus floret £eftat& 
Calida eft in primo gjtadu > tumores refolvit j 
colicos doloresmitigat. 

Me 1. 1 1. o t vs nuior duidida Tr ag. copio* 
s^ repericur circaurbem in plurimis iaps. 

. Me s. I l o t V s anguftifolia repens foUicuIis 
rotundis Pi n. palmarem invenimus in faxofis U 
Colombiere^ primo vere ^ aliquando ver^ majo- 
rem ^ tcQ^ k figura I.B.repraerentatur» qgamha^ 
betnoimne meliloto vulgari a£nis,folio minoce 
&rotundiarek 

Me 1. 1 s s A Dbj^. Kortenfis Pin* in herbidis 
iimbrofis Vaienas fylvjc circa QarMems iegi- 
mus^&iil aiiis quibufdam herbidis humenti- 
bus. Calidaeft & ficca fecundo ordine^ cor mi'« 
t^ recreat quocuAque modo fumatur i epilepti- 
cos juvat j menfes movet^ 

Mentha aquadca , five (ifynibrium I.B. 
rotundifblia paluftris maior Pi n* copiose repe« 
ritur fecus Ledum amnem } alia ferc glabra eft > 
alik ver&totahirfuta. 

Mbntha fylveftris rotundiod Iblio Pin. 
menthaftf um folio rugofo fpontaneum fpicatum 
odote gravi I. B* vidit feais aquas MonfpeliJ 
I.B. in humidis omnibus locis paiEm repit Aii- 
gufto florens j pb gravem bdorem non eft in 
ufu. In pratp propepontemyZr;^^ G^m^ juxta 
"fluviolum reperi cum floribuspurpureis* & fpi- 
c4 maiorL Quae 

M^NTHA fylveftris rotundiorejblio^ pur-i dbyGoogle 17^ I«^« Plamarum 

futecf floce i m iMenchaftaani flofie <i^t^ 

porputro Cau^ cfm vaiietaseft ptiaris^ 

. Mg^Kttf A fTiveftris longiore foIk> Pm. 
M^tfieba^ftriicn fpi^oim^ folio lofigioce can^ 
cante 1. 13. fub monce C^&Hladm rjutxat i»- 
vhim i/irr^^ / pfope fcmetn dsdam iig/oi^ ^^ 
jP^r^ex > coUegimu^: 

Mfi^yrtHA cacarla vuigatis &: m;t[or Pik« 
Nepttca vidga»! TftAo^ ift herl^ictts tth^br<>fif 
circa Lacecam y fir jftim m\A\m utbi yidMtt m 
abun<tat, C^fiidt ic aoeMair; e)(imii vf pol<^ 
leoedictifitad G^dpsufifaeitit^iiMto^ , dm» ob^ 
ftac frigidorum humorum abundairtki» 

MBP^cVfiitAviP teftkuUcav five tiA^ ^tv^ 

- Mfi «:<: V lt>ArLf s fpicsita i five lWmift*t^iK. 
amb$ fimul petm^tst va fads csrcit tirbeifi ^ Sc 
in^ ipfis eciam ui<bs$ fodii c^ios^ pvovc^unt 
Ad csdi^iucem Sc fic^kacem dc^ttr^ n$6f ^&jtj^ 
lis ) vi nicros^ emolliemii^ ^ioneErl jftiv^e ; 
vdgacis dusuiusiin endnfttifm .d^^S^rofiibas ; 
parvam & undarnvijc fypctioHm Monffieiruli 
lu loci» fterilibu« fapific CB* m left^^ in 
Pi N. & nos eciam iaplurin:Mte^ tin^ibu^ iMbfofis 
Maid meiife bbierv^imKis. 

^ MEAdrfiLipAL^imomam fplc^raPiH. m 
dedivibttsf umbrofkf moncid Gafmlkddiu ^mrima 
odtnar. 

Mes ri cr d api) feKo (ylfgktii nm (pitidh, 
five forkric^rmin^^Pf f|. jf^t^arenr in' t^afe^ 
naf|rbitarreft^di4% Le^t.i^ ^i.-ubi n<$9 fa^i^s 
vidimus. 

• M^spit^s apfjf fe&ot^iildato PlN-Xfeffii^ 

lus ^ Digitized byGoogle Clrca Monjfel. ndfcent. ^77 
lus aronia» Monfpeiienfibus/^miwm^ hot.OhJl 
rponte oriri in fylva Valena , redlcrcfert Lob; 
in \Ad. ex vicinis pagis Sepcembri menfe fru- 
6bus copiose deferuntur ; qui faccharo con«* 
diti ftomacho grati funt ^ idvumque conftrin- . 
^unt, 

Mespilvs apij folio fylveftris fpinofa i fii. 
ve oxyacantha Pin. vinearum harc eft firmiffi- 
«um fepimentum > Vulgo fofnmettcs dc Pom 
radis. 

M 1 1; 1 VM femine luteo> & albo Pi k. feri- 
tur mutris in iocis circa urbem. Milio tofto & 
faleiaccuiis inciufis utuntur > ad dolores cajpitis 
a caufa frigida mitigandos, & ad hydropicorurii 
aquas exiiccandas > ut loquitur Simon 
Pavli. , 

MiLLEFoLiVM vulgarealbumPiN.Mil- 
lefolium ftratiotes pennatum terreftrel.B. fpon- 
tenatum fiorens adhuc Septembri Monlpelij 
obfervabat I, B. in herbidis fatorum , & prato- 
inim marginibus circa Lateram oritur. Eximij 
cftususad profluentem fajiguinem fiftendumi 
*Sfj2A ulcera^ac fiftulas. Ptifana ex floribus pO- 
:iaata pro potu ordiiurio fumpta ^ alba uteri pro- 
.fliiyiacurat. 

MiLLEFoLivM odotatum minus Mbnfl 
pdicniiura Hort. reg. bles. mult6 ininus 
cft quafn vulgare , foliis canefcenribus , bdo- 
remque habet fuavem & arotnaricum. Plurimi$ 
in iocis berbidisrepit , ut prope pontem Villse- 
novae , & alibi. 
MiiL£POJL X VM aqiudcum foliis abrotani^ 

;V, M 

' DigitizedbyGoOgle 178 Index Planidmm 

ranuncaliflore&capiculo PiH.MaratriphyltoB 
tercium^flore &femine ranuticuiiaquadci>hepa« 
ticse &cieLoB./£'-tnaquisftagnantiDUScircaLa« 
terani5&: juxta Ledum amnem paflim florec 
> MiLLCFOLi v%( .raaratciphyilon fiuitans ra^ 
nunculo , iive polyanthemo aquatili alboaffine 
r. B. Minefolium aquaticum foliis foeniculi , 
lanunculiflore , & capituIoPi n- fubmonte G»- 
ftPuladoH in ipfo flu vio Herati dido > Jullo men^ 
fe florens vidimus. 

^ MiixiEFoLivM aquaticum pennatum {pi- 
tatum PiN. in Ledo amne copiosc oritur. 

MiLLEFoLivMaquaticum flofculis ad fa* 
/liorum nodos Pi n . aquaticura minus Cl v s. in 
iherbidis aquaticis prope fpntes Laniamni^ lulio 
menfe florens collegimus. 
- Mo R s v s diaboli. Vide Suceifai 
MoRvs fru<5tu albo parvo. 
MoRvs frudu nigro parvo. lltxaquefpe-^ 
cies in fatis colitur ad bombyces alendos. Habe- 
mus etiam in Iiortis morum frudtumaiorenigro 
PiN. Matura mora » humida funt incaliditate 
temperata,alvumfubducunt,{ed fecile corrum- 
-puntur in ventrjculo pravis humoribus referto : 
ex femimaturis fyrupus conficitur , ad faucium 
inflammariones> & ulcera urilis. 

Mvscvs vulgatiilimus terreftris & horten- 
fis L B. afpergine madentibus faxis^ & terrsehu- 
midiori innafcitur, & vulgatiflimus efl:. £o£m- 
pirici ad (iftendum fanguinem uri refert LB<Re- 
frigcrat & aftringit. 
M V s c V s denriculatus. minor P i n, terreftris 

Digitized by VjOOQ lC Clrca MofiJpeL nap:ent.^ 1 79 

tiepe&s Ci. V s . Hifi- in luco Gramuntio inter la^^ 
pides oritur » U ukra poncen CaHrinovi in ru-^ 
pibus umbrofis. 

M y s c V s filicinus major P i n . iii umbrofis 
& humencibus vinearum fepibus lapiliis. adhae*^ 
cencem coliegimus^ 

Mvscys capiiiaris Dod* Polytrichum au- 
ireum mcdium Pin- in luco Gramuntio fub ar- 
bopbus copiosc reperituri 

Mv%cys capillaris altera fpecies minor 
DoD. Polytrichum aureumminus Pin* inhor- 
to):um muris humidioribus oricur* 

My s c y s terreftris corailoides erejaus , cor- 
iiibqs rufefccntibus PiN.cum aliis mufcis per- 
mixtum in luco Gramuntio pulcherrimum iftum 
coUegimuSi ' .» 

Myscvs pulmonarius Pi^i Pulmoiiaria 
Mat TH« in.umbrofis faxis Ledi amnis , & flu- 
vij Hcrau^dc in antiquis quercuu tnincis vidi- 
mus.Ifto adafthmajSc tuilim utuntut Pra<%ici. 

M V s c v s faxacilis y five hchen petracus iau-i 
folius^ &hepadca fontana Pin« iepium um- 
bro&rum faxis adhaeret > & plurimorum putco- 
xum labris. Frigidum & humidum cenfet 
Trag. vitiis eciam puimonum , & jecoris me- 
-deri , ac inflammaciones fedare pucac. 

MvsGvs cruftx modo arboribus innafcens 
PiN ilicibus > & faxis fylvae Valen« , & Gra- 
muntiana& innafcitur> coloris cinericij* 

Mv s c v S{arboreus>ufnea Officinarum Pi n- 
itt annofis qucrcubus , & ilicibus Valchae fyivaB 
-oritur i unde PiiarmacopQcis defertur , pulyis 

M 1] 

Digitized by VjOOQ lC i8o IndexPUntanm 

enim mufci arbotei bafiseft puiveris cyprij * it 
. vulg6 dicitur Corps de cypregru. 

Mvscvs capillaceus longiffimus Pin» in 
. iifdem arboribus, & in iifdem locis reperitur. 

Mvscvs marinus teniii capillo > Corallinie 
affinis I.B. maritimus capilkceus multifido fo- 
Jio albidus Pin. in littore maris paffim eiedhim 
-vidimusalbum , & n.ibruroi 

Mvscvs maritimus laducsB folib PiN. la- 
diica marina I.B. in ftagno lapidibus atthseren^ 
tcm copiosc collegimus : dum ab aquis extraki- 
tur viridis eft/ed calore folis ficcatusalbefcit. 

Mvscvs fugax membranaceus pinguis: 

-ftatim poft pluvias oritur ift^ mufcus in herbi^ 

dis (atorum marginibus^ in iisprascipue qua^ 

orientem folem Ipedlant i fed cit6 exficcatur> 

;ide6 fugacem dixi. Membranaceus eft , &pin- 

-guis > & fcrc femper convolutus reperitur^dum 

-autem expanditur mufcum laducas folium re- 

•ferti fed muit6 pinguior eft , pallide virens, qui 

faciliimc difrumpitur.Mira de ifto narrant Chy- 

.micij quem mod6 folis florem , mod6 Luns 

fputum vocant , aliifque c«leftibus nominibus 

:decorant> & vegetabilis natursc principium, ac 

radicem continere arbitrantur. 

Myagrvm fativum Pin. Myagrum di- 
O:\xm Camelina L fi. Monfpeli) inagris abun- 
dare vidit L B^ nos in fatis labuiofis vii ponus 
Caftrinovi copiofura coilegimus ; oteum ex fc- 
mine elicitur in quibufdam locis ad lucemas. 

Myagro affinis herba capimlis rotundis 
h B. paffim in fatis etiamreperitur Maio 8c lu- 

Digitized by VjOOQ l.C Circa Monfpel. nafcent. i8 1 
aio mcnfibus cum florc, &capitulis, 

Myrrhis fylv^ftris feminibus I^vibits. 
PiN. Cicutaria vulgaris I.B. in ptatis circa Sa^ 
lenoyam copiosc invenimus. 

N 

S^|& Ap V s . fativa Pin. Bunias 3 fi ve Napus 
ftl^fe Ad. quampliirimis in locis feritur, fpon«^ 
taneam etiam in fatis f^pius vidimus : calida in 
fecundo gradu, humidain primocenfetur,incu^ 
linis maximi eft ufus. 

J^Aivcissvs albus magno odore > flore cir^ 
• culopallidoPiN.inpratisLater^copioscreperi- 
tur , & paul6 ferius floret, quam mcdioluteus. 
Narcissvs albus circulo purpureo I^in. 
Narbonenfium prata ftellarum candore ornarc 
dicit L o B • iri Ad^ in pratis ctiam redc annota- 
vitLB. cum priori permixtus in pratisLaterac 
invenitur 3 occurrit nobis aliquando> fed rari 
flore pleno. Qui 

N ARc I s s V & medio ^ purpureus multiplex 

PlN. 

N A Rc I ss V s albns circulo croceo polyan- 
thosPiN. in pratis quibufdarn ad dexteraVn La- 
ni amnis. in loco difto en gramenet elegantilB- 
XcAs floribus etiam ftatim diftinguitur. 

Narcissvs medio-rluteus copiofo flore,. 
odore gravi Pin- Donas Narbonenfium L09. 
tC. nihil abundantius- in pratis videreeft j^ 

M iii 

Digitized by VjOOQ lC i8* Index Plantarum 

Martio & Aprili menfibos cum flore, vulgcK/>i/n 
fitulicch i unumYidetdl Ctvs. prcye yiU^n- 
novam*cuiuscauli3clccem & fexflores fufli- 
nebac. NarcifE radix ex Gai.. exficcac & mirc 
glutinac ^ oleum florum narcifli ad colicos dolo- 
r^s mitigandos commendatur. 

N A Rc I s s V s medio-lutcus , foliis florum 
longioribus, circulo patdo , cum aliis permix- 
tusflore facile diftinguicur , fortc narci(ru& me^ 
dioluteus. maioribus floiibus P x n. 
• Narcissvs flore fulphureo medioluteus > 
odore gravi. Ifte etiam cum aliis oritur » & co^ 
lore floris diflert , a medio-lutep copiofo flore. 

Nakcissvs pleno flore latifolius albus^me** 
dioluteus P i n. card cum aliis in venicuc»quia fta-. 
tim ob venuftacem in hortis tran&Iantatur, Lo- 
quuntur Ad. dequodam Nardflo tocisfloribus 
purpureis quem prope Lanum fluvium#non pro- 
culMonfpelio indicatum > diu & fruftr^ venad 
£anc:neque eciam nos invenimus ^ nectalem in^ 
vcntum fuiife audivimus. 

N ARc I &s v s anguftifblius albus minor B^ 
Frodr.in(MoCis & montofis non longc Mon(j>e- 
lioreperiritradicC.B. Hunc nos Aprilimenfe 
cum flore invenimus in fterilibus coUibus circa 
montem Lupi, 6c in monte Cetio. 

Narcissvs juncifolius luteq&miaor P r n^. 
vulg6 fon^uiUescin collibns plurimiscirca urbem 
primo vere floretJn rooce CapouladoUySc in fyl va 
Valena circa Cir^^z^rff^/palmarem invenimus cu 
parvo ftore Iuteo,odorem mellis fpirantem. 

Narcissvs maritimus Pik- Pancratiiim 
MonfpeUenfe 6£sm|i intoto littQre abA^uis 

DigitizedbyVjOOQlC "^ Circa Monfpel najcent. 185 
imrianis , ufque ad Natbonx urbis maritinu 
(Wpius vifum 3 & erutum , reft^ teftatur Lob* 
i» Ad. Multis fcillam parvam dici > & admaris 
ripam abundare refert I. B. quem pancratium 
Monfpeflulanum vocat. Monfpeli} variare flo- 
ribu^ aibis>fubluteis3& pallefcentibus dicit C-B. 
in P$n. Tempore Rondeletij ex eo trochifci pro 
fciUa ad theriacam parabantur^ tefte C l v s- ve- 
nenofum efle ex Rondeletio probat I. B. cxem- 
plo duorum pifcatorum^ quorum unus gui car- 
nescultrofuccopancrati) intin&o fecaverat^pofl: 
paucos dies mifer^ fublatus eft. 

N A sTVRTiUM aquaticu fupinumjfifymbriii 
alterum , vel cardamine Diofc. P i n- Monfpchj 
cum flore menfe Martio vidit LB. in aquis jux- 
ta rivulum3& Ledum amnem pailim oritur*Ca* 
lidum & flccum eft fecudo gradu;lienis,hepatif. 
que obftrudlionesreferat, calcuiofis prodeft ^ & 
ad icorbutum vice cochieari^ recipitur. 

Nastvrtivm aquancum muius Pin. 
cardamine quarta DalechXUGD-Monfpeli) paC 
iim provenire j & ffliquas Februiario & Martio 
menfibus ferre > redle riotat LB. & Cardami- 
nen hirfutam flore purpureo infcribit , meUfis 
flore aibo pofuiflet : in vineis & earum margi« 
nibusabundat. Adacetaria utuntur pUirimi. 

Nastvrtivm pratenfe parvo flore Pin* 
in pratuio luci Gramuntij inquocrefcit gratioIa> 
Juniomenfefemel tantum reperir6 coBtigit. 

Nastvrtivm pumiium vcrnum P i n. iit 
vineis &c faxofls locis lupra Boutonetum 3 circa 
Mommau » U Colombicre , aiibique Februacio . 
Martio, & Aprili nxenflbus copiosc floreu --*'-««r'flr»V---' ficj^^vffiim fHimiLum^ju ffiam ^cmuw^ 
Digitized by VjOOQ lC Index VlantxmdMonfpelnafc. 185 

NastvRtivm pumilum fupinum ver- 
num. A purailovemo prapcipuc diftinguitur, " 
qu&d ramulos fuginos x^}^t:^ diviforas folio- 
rum inaequales , * & ultimum ac impar folium 
maius » flores 6c<^i^\x esedotn funt^nyenimus 
in humidis verfu^ Lateram , & PerauU , quod 
inhorto diu A\3xxm%i&c fculpendum piravimus. M V 

Digitized by VjOOQ lC <y^' n^^to^um fnimmum 
faJiCi 
Digitized by VjOOQIC Index Plmtxirca Monjp. ndfc. 187 
N A s T V R T I V M minimum vemum ^ foliis 
tantumcirca radicem. In iflx) foliolain oibem 
difpofita tantumcicca radicem ociuntui > leviter 
incifa, quaedam etiamiine incifuris j, cauliculum 
unum^aliquandcy duo^ produck y undas duas al- 
tum y in cuius fummitace fiofculi albi funt 5 ex 
quibus capfuloe oriuntur ficut in thlafpi , pro 
plant^ paruitate fatis magnae 3 ut in figura pa, 
tet, Primo vere fliorct in ingteflfu luci Gra- 
muntij. 

N E p E T A- Vii^ Mentha cataria. 
NiGEX-LA arveniis cornuta Piw. Melan- 
thium {ylveftre Dod- infatorum 3 Sc vinearum 
marginibus Maio menfe cum florc paffim repe- 
ritur , femencalidum & ficcum in principio ter- 
tij gradus ftatuitur , expedorationem juyat, 
menfes & urinas ciet j ad febres quartanas , ac 
quotidianas fpecific^ prodeffc dicit Schro- 

DERVS- 

NvMMVXAitiAmaiorluteaPiN. infofii» 
pratorum circa Lateram multa repit : frigida & 
ficca cenfctur 3 vulneraria eft^ & dyfentericis^ac 
haemoptoicis prodeft, 

N V MMVLARiA minor purpurafcente flore 
PiN-inhumrdis prope Caftelnovum provenire 
refte notat C.B. in Prodr.in iifdem humidis cir- 
ca pontem Caftrinovi Julio florentem inveni- 
mus 3 & in pratulo, vii qua c ponte Caftrinovi, 
itur adlucumGramuntiumaddexteram. 

*N v X juglans five regia vulgaris P i n. in vi- 
neis & fatrs paffim vifitur 3 omnibufque nota 
eft, Nuces virides condiuntur ad yentriculum dbyGoogle 1 8 8 Index VUnfarum 

rQborandum^,julos nucum fpecific^ conferre hy- 
ftericae paflioni non folum ex Matthioli 
tcftiraonio fcimus , fed plurimis experiroeotis 
confirmatum fuifle novimus, 

N Y M p H iE A alha maior P i n. in toto Ledo 
^mne copiose confpicitur luHo & Augufto men- 
iibus florens. Radix refrigerat & ficcat^flores & 
folia refrigerant &c humedlanc, fa^guinem cali* 
diorem & tenuiorem tempe^aint x ipcraflant » Sc 
fomnum conciliant. 

Nymph^ A lutea maiorPiN.iifdemin aquis 
cum alba permixta repericur. 

Nymph^a albaminorPiN. in ftagnanti^ 
bus aquis circa Lateram jcftate facpius occurrit. 

NYMPHifi A alba minima Pin. minor 3 five 
morfus ranae I.B. qui figuram habet lenticul» 
paiuftris , in iifdem paludibus Lateras circa ca-. 
nalemj yulgi di(3:um. U roj^m^, Junip floret. 

1^^ Chrvs folio integracapreolosemitte»- 
H^l te PiN. ochrus fylveftris > fiveErvilia 
Ad. ciceroroboides Lob.. O^/T juxta vias iu 
Linguagotia fponte reptaredicit LoBui» jld.At 
quo dubitat L B. quia fprtinon obferyavit.Eum 
vidimus aliquoties, non quidem juxta vias , fed 
inter Fermls, 9c iacum Junio menfe reperit I.B. Digitized by Google Circa Monfpel. nafceht. 189 
& recliflimc L o b . ^V/ -/^^.Monfpelij prope pon- 
tem Cellasnov^ & Magaionae inter narciflbs at- 
<jue circum Gramuntiam fylvam oriri dicit. Fi»- 
lipendulae vireshabet. 

Oe n a n t h e paftinacae fylveftris folio/emi- 
ne atripiicis Pi N.ananthes fpecies altera L v g i) • 
quarii in afperis agri Monfpeiienfis gigni tradit^ 
nobis nondum vila fuit. 

Oenanthe, fi ve Filipendula aquatica L B. 
apud nps capituio m^iore & hilpidiore oriri no- 
tat C. B. in Pin- in pratishuhiidis, & pratorum 
foffis reperitur, prjecipue circa L ateram. 

Oieafativa Pin. frequentiores fpecies quac , 
frudtu pr^cipue diftihguntur annotabimus. 

Ol E A fylveftris Pi N.fecus vinearum margi- 
nes finc cultura baffim ifta provenit, olivas om- 
nium minimas ferens. 

Oli V A maior oblonga aftgulofa , amygdali 
formi y vulg6 amellau , ad condituram maxi- 
* mc expetitur ^ fuaviffima enim eft > 8c tofx ha- 
bet odorem. 

L I V A media oblonga angulofa , vulg6 ott-^ 
iivitiye, vulgariffima ifta eft. 

01 i v^ a media oblonga , frriftu corni figu- 
ra y vulgo ^ormm , in multis etiam olivetis vifi- 
" tur 5 frudlum habet oblongum magnitudinis fe- 

re, & figurac comi fiudus. 
" O l I V A minor oblonga ; vulg6 pichoHline^n 
' variis etiam locis ifta reperitur : in cibiis multum 

expetitur. 

Ol J V A maior fubrdtunda , vnlg6 ampoulaH, 
•inter olivarumfpecies ifta maxima eft/& ad* 

condituram praecipuc fervatur. 

Digitized by VjOOQ lC tpo Index VUntarum 

OtiVA media rotunda viriclior,vulg& verJ 
dalle , ifta fimiliter ad condituram colligitur; cu- 
Jusfpecies reperitur , quas albidior eft, & vulgo 
blancoH dicitur. 

Ol I V a media rotunda praecox ; vulgo mou^ 
rau , cit6 maturefcit , & abarbore cadit. 

OtiVA miiior rotunda racemofa > vulgo 
houteillauy in racemulos veluti congefta eft 3 un- 
de iiomen habuit* 

O L I v A minor rotunda rubronigricans, vul- 
gjtifalierne , non omnin^ nigraeft >fedrubrum 
colorem habet commixtum. 

Oliva minor rotunda, ex rubro &nigro 
Vaticgata,vuig6 /'i^^^» > alise plurimae variis in 
locis nafcuntur , (ed ift«> tum ad oieum , tum ad 
Cbndituram meliores cenfentur. Perennes lucos 
denfiffmos , & amsnijfimos olearum alunt tepu 
diores convalles Narhomi , ut ait LoB. in Jid. 
ubi in Monffelijvinetis duflicem ferquatnnobi' 
lemfundunt fuccu?n , oleum ex bacca > & mel fi~ 
ve eUomeli 3 quod ex tenellis ramis , & fiipiti- 
bus olearum fcalpello fauciatis Novembri menfc , 
circafeftum D. Catharina 3 in proximis- vinetis 
tmanare videbat , & colligebat. Hxc Lob. Ma- 
turx oliyse calidasfunt moderate \ immatura; 
aftringunt & refrigerant.Olcum calidum & hu- 
midum eft y immaturum vulg6 omphacium^ad^ 
ftringit ; amurca hydropicos & podagricos ju-^ 
vat.Oiea fymbolumeft pacis,abeo tempore quo 
columba poft commune mortaiiumnaufragiumi 
er area tertio die emifta > roftro^olivse ramum 
^attuiit « pacem a Deo humano generi redditam 
fuifte oftendens* 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL rMpeni. 191 

Onobrvchis foliis Vici«, frudu tcliiLu 
co najor Pin. polygaion Gcfii. LB. copioseiti« 
v^enimus ]unio & Julio menfibus cum flore ia 
Kerbidis lods a la garrigue dau Tarral j.Scin 
Kerbidis fterilibus circa fant^Manin^ 

Onobrychis fruduechinatominorPiN* 
caput gallinaceum minus vocac C*B- in Prodr. 
in locis fterilibus ultra pontem Salenovie ^Scast 
TWrral, Junio menfe fiaret. 

ONOBiiYcHrs dypeata a{pera minor £l 

J^rodr. polygalo Gr/^.afiinecaput gaiiinaceum 

I.B.in campeftribus locis via mondsLupi reper* 

tajna > re&e notant C.B. 8c h B. quam jios fimili^ 

ter lunio menfe florentem invenimus > juxta 

viam montis Lupi> inter fontfredc y&clas tnate^ 

los^ Colkgit aliam plantam CherU ut refcrt LB» 

circa arcem Epifcopi Monfpeli^ndsin locis i»-. 

cultis 5 afperis^ & uxo/is^ quam Polygalum mi^ 

nus faxatile vocat : eam nondum invenire pcii» 

tuimus. 

QpHioGiossvM vulgatum Pin. vuIgA 
lingua ferpencis dicitur*, in pratis fub Gramumio 
iitis abundat j & in plurimis etiam circa Late^ 
ram , ubi minus reperitur > quod ophiogloflum 
minus fubrotundo folio B. Prodr. in humidis 
circa Monfpelium inventum. Citra caliditatem 
ex/iccat j ad recentia vulziera xniiabilis eile vir-« 
tutis y experientia facpius probavit. 

O p H R I s bifolia P i n . Pfeudoorchis, feu bi- 
xfblium Do D* collegimus in pratulo> ad dexte*' 
ram fito vias > qu^ e ponte Caftrinovi itur ad 
Gramuntium. ' dbyGoogle ipt index VlantarHm 

Orchxs morlo fcemina Pzn. Cefticula^ 
morionis f oemina DoD.LyGD-in omni bus ft- 
re Lacerat > & Saienovs pracis vere abundat , 
cum floribus purpureis ^ rofeis^ & albis. Calids 
cenfencur orchidum fpecies , Sc frigidis ac ma- 
leiiciatis udleseire. 

Orch i^ > cynoforchis > & tefticulus canis 
maior^flore dilute purpurafcente > five incarna- 
toCAM.Cynoforchis latifolia fpici compadi 
PiK. ihherbidislocisValenae fylv£c> viA qua 
iturad pagum^0//)Maio menfecopiose floren- 
tem coliegimus. 

- O R c H I s Pannonica quarta C l v s . militaris 
prateniis humilior P i n. iifdem in iocis > & eo- 
dem tempore florencem vidimas ; quam orchi- 
deih Anthropophoram nuuorem variegatam 
vocaKamuSw 

Orc H I s flore nudi hominis efiigiem reprar- 
fentans fceminaPiN. Anthropophora ore^es 
Co L v M. memini me ab allquoc annis pulchcr- 
cimam hanc orchidis fpeciem iegiile inpraas cis 
pontem Saienovs ad dexteram ilris. 

Orc H I s barbata foetida I. B. tefticulus hir- 
ci Do D . variis in locis hcrbidis legimus, ut cir- 
ca antrum Fronrignanenfe y & circa U G- 
hmhiere. 

Orchis odore hirci minorPiN^ in pra- 
ris fub Gramunrio Arisplurima i^cicur>& Maio 
-iloret. 

O R c H I s f ucum r eferens , ccJore rubiginofo 
P I N. non ionge Monfpelio % in pratis a Laitcs, 
ca?ruleis ^ pundatis albis , pailidis > pui pureis, 

variega 

Digitized by VjOOQ lC ^.,Circ4 ManJ^d. najcent. . 19 j 
Variegatis floribus , reperiri ceftatur C,B.»>/ Pin. 
^os etiam ih Ijerbidis uica:a pontem Gaftrinoyi 
M^io menfe florentem invenimus. , 

OkcHis miifcam referens ma}or Pin. in 
pratis iuter pohtem Caftriiidvi , '& lucum Gra- 
^ muntium litis^ & m aiiis plurimis lierbidis locis 
' bricurj & Maio floret. 

Orchis mufcam refcrens minor Pin. co- 
]pio(ior ifta eft in pratis fub Gramuntio ficis>aliif- 
que,eodemtcmppre floret. ^ 

' Orchis mufcam refercns.lutea Pin. myofc- 
des lutea Narbonenfis t ob. Obf. in aeftuofis,&: 
aridis fterilibus dedivibus inter ciftum iharcm» 
& ilicem cocciferatm prope fpecum o^x redeiin- 
tiFrontignanaMonfpeliura ad laevam eft,etiam- 
ijue in horbidis aridisGramuntiaef^lvae , reperr 
tam dic^tLcB-^» Obf. Variis in locis circa Sa- 
lenoVaih , /(?» T^rr^/ ,.& pontem Caftrinovi 
Maio menfe invehirous. 

Orchis palmata pratenfis PiN.pulchreor- 
hac ifta Xaterenfia prataMaio menie j in^floris 
totbre rnaxima varietas notatiir. 
' O R c H I s palmata anguftifoiia minor , flore 
6dbrati<nmo, B^Prodr. quara Monfpeli) ^epec- 
tajn fuilfe dicit , eam nondum vidimus. 

Orchis fpiraiis alba odorata I.B. tefticiUus 
bdoratij^ AD.infquallidis locis Narbona? mari-* 
timis nafci refert Lob. i^ -^d, in heibidis locis 
idtra pontem Salenovae,& circaiucum Gramun- 
tium autiimnoflorentem. fsepius vidimns.Figura 
I. B.' male pro ifta pofita fuit,ncc enim foiia, nec 
^kam repraBfcntat. 

N. dbyGoogle On I G^NV M vylgai^e (pontsmeuml.B^ cfgir 
tes Galio-Provincix majus Ao.Mon(|>elij noti^ 
fimumeflie Tcftc dicit I-oB. in^d. ScpgSSm 
fpontaneum Aiigufto menfe cum flore LB- in 
-omnibijsenim fer^ hetbi4ijs fatorum marginilyus 
XKrcutrit. C^dum Sc ficcum tcrdo prdme > df 
xephaiicum eft j in obftrudionibus elti^ hcra^ 
tis ^ puimonum » & uteri ufurpaturj|Uk ^ifdi 
-ScHRODl/VidimusiUud £epiiis cum 9onbu|f 
-^dbis. 

Origajivm Moftfpelienfe pulchrumCAiiC. 
i.B. onites GaUp-Provi^ciac minu$ AD.cumnu^ 
jori reperiri dicit Lob. h ^^«circapontiem Ca^ 
Arinovi i & aBbi in fatorum ^ & yinearum oiar» 
ginibus oritun 

• Ornithogalvm quintum/livevulgare 
C L y sv umbeilatum me^ium ang^ftifbuuni 
P I N. interfcgetes Aprili & Maiq meiifibu? cuni 
ilore Tcpcritur. Radices cfui aptas e0c dici( 
Dip^c. 

Oknithogalvm fpicatum Mon^pdiien- 
fe Uaeaflorc Lob. Ohf. majus Monfpeliaiiij 
Cl V s*fpic^tumaIbo flore Monfpf {{ulaiium I-B« 
in agris frumenti feracibus jui^ta Monfp^qiti 
paifim rep^riri tt&h teiiant^r C(ys« LvQpf 
I. p. 8c e.B i» Matth. Maio florct. 
' Orn ixHoPOD lo afinis tiirfut^t (corpioi- 
des legutpinpf^ Ad* Cegetuai I^arl)pnenfium 
alumnam effc rc&cdici^LoB.f/ir -<if^,in(ati$ lu- 
ci Gramunti) abundat ^ & Maio floret ^ in cadlr 
cibus adfunt tubercula fu hrotunda ru|>en9^ 

Ornitkqfodjo afliiiishirfut^ft^le^. dbyGoogle Clm Mnnjpet. mfctni. I95 

hunof%Pt«r. Plaou quam habeo , etdem eft 
cum, foDfuigrascd fytveftri Tragijin quibufdam 
accedefHe|2aiic& I^ 3* cujus di«pUceio difieieri^ 
paoi obfetVavi ^ in plerifque flores , & riliquii 
pediculis infiden^ > (Ki3t in figura ftellas legumi^ 
jiofae \ fn aliis yer6 cauliculis adba^renc, uc in fi*- 

gura LQ« ekptiinitur^ \a reiiquis fimiles funr^& 
pj»s liabenc purpuro*cicruleos.Su« cribuic I.B» 
f»dlidulQsflo(es» quam circa Monfpelium col;^ 
lei^am^cic \ flepericur copios^ in fterilibus loi. 
cis ukca ponfiem Salenove ^ cum & in loco di^" 
OioU g^arrigite dau TkrrM , Maio menfe cum 
^oi^ifflaleconAindic C«B* ^^ /'Mi.ft^Uam legu^ 
mmb&mcumviciafefiKBaceft CoL*quamaxi^ 
jn^di^^nc. 

. Oic0:^)^ctiE nugna purputea Monfpe/Tu^ 
l^ ](« fi^ major e Gramuncio luco Monrpelitnf 
^um L(^B» Jlc. PiieudoUmodorbn Monipeliacum 
^ITS. in Qramuncio luco oriri nocant ifti AHv 
tim^p ImI^ il»s,ra:pi^s Aprili & Maip menfibuk 
coUegimus ) fed eorum nguras non placenc : itt 
figmzQt r $:« iabrum inferius bifuicacur» quod 
|ionfi(iniioftra pkmpatyirio&edam figuraLB* 
inqDanaitaeft prbporcio C9iilis cum floribus.^ 
imica^ figurjvti orobAnches quaitcLoi^/r. fi^ 
gura Loi. nielior foreCj fi radices uc in pfcudo^ 
Iimodoro C t y s • pingerentur , & floribiis bre^» 
via calcaria adderencur« 

Orobanche DoD.prima Civs. vulg^. 
Rapum genifta^jMonfpelij Aprili menfe floren- 
tem reperic in monce pTOpcCafichetifl.B' vidi- 
mus nos Gepiiis in eodem locOj& ctrca U Colm* 

n ii- 

Digitized by VjOOQIC 19^ ^ i^de^ vUntdruiH 

hiere, juxtaciftos , & gcniftam fpinofam.* 

i Orobanche fubc2cruleo'flore, firve fecuiL^ 

da Clvs* Cardui vuigaris cadicibus inhacren- 

temjinfegetibusMonfpelijieruebajt oiim Cl vs* 

in herbidis maritimis Maio menfc faepius le- 

-gimus. ■ ■'i 

' OrobAnche minor^iurpuircis floribus i fi- 

jve ramofa I.B.in fegetibus ptope McMifpcIium 

-Aptili mcnfe invenirLBiih iifdera locis nos fx- 

«iiis invenimusi tum ramofam , tum nonratSo^ 

iam.Vidmiusetiam in quibufdam locisherbi- 

dis circa iucum de Mauricutn floribos albis. 

- Orobvs receptus Herbariorum Ai>. oro- 

bus/fiveeruiim Mattm. in fatis circa urbcra 

copiose repericur. Calidus primo,fic(nis fecundo 

ordine eehfetur : incidit,abftef git,drbbftrudio- 

nesfoivit. Addit LqBJf^^d. Ciccr ojoba:um, 

ftb orobp nigredine , & majori femittc diftin- 

<aum , quod in plerifquefatis Narbon«,&Gal- 

lo-Provincise per mefles flavct , iilud nobis in- 

quirendum erit- 

OROBVsfylvaticusViciaB foliisPiN.Pan- 
•lionicus fecundus Clvs. Aftragaloides altera 
«Herbariorum LoBk /<^.mcnfe Maio cc^iosc flo- 
-rentem invenimus in Valena fylva, vi&qua itur 
-ad pagum P^^oU. < 

Digitized byGoogle 
Circa MonfpeL nafunt. 197 
, ....• p .../•" • 

jifioNrA communis, vel focnpina Pi>(» 

; in fylvofis non proeula mon^e Lupi vece 

llorentem eruiflc redtc refcrt Lom.Jn./id^ pla- 

ribus enim in locis ibi repericur. NuUus ctt ^n 

praxi Quuifper inimtjus , qui.poeoniamantiepi' 

icpacam eue ignotec ^ ad e&^&us etiam uteii 

CQtnmendatur. « 

Pana^ coftinum Pin. pecegrimim Doiy. 

c Coftus fpurius M a t t h ► oritur cum libanoddte 

.cacbryophor^^inelato coUeprope mokndinum 

Ai&VLmU ToHTyjixxuiAuYiximlaJfauJfoH , ubi 

tx>^£epius collegimus. In iifctem fer^ locis^nem-^ 

.pe'iniUo faxofa coUe ^ qui Froiuign2a<ia redeuiy- 

ti Monfpelium , adlasvam eft, invenit Lob. i|t 

teftatUKiii AdA^^tm Heradeum fionde pal- 

tinacse., quod ide6 idem cum noftro poft E B. 

arbitramur > ligura tamen L.B« aiiam plantam rel 

pntfaicat« 

PANCRATivM. Yidc NaresjfHs. marU 
timtif, t 

• PanicvmDoI)^ pamculi minore Pi n . in 
urbisrfoflis,& fatis circa urbem pcrmixtum cum 
milio reperitor^ .cujus etiatn yircutcs ot; 
tinet. . . / 

Papaver nigro femine fylveftris Diofc. 
PiN- fparfim juxta Ledum amnem inter pon-» 
«em luvenalem^fic Laceram> in fatisctiam mon^* 

N n) 

Digitized by VjOOQ lC 1^8 Index Pfaofdrm 

tis Ceti vcrfus marc , & in deuftis locis montis 
Capouladoti invtnimus. Pap^yi^r alfaiiiQ.ma^ 
cftin ufu, noxium cnim eflenigrumcrediim 
aliqiii : ufurpaturmajriino cum fucceflu tumfy* 
rupus depaj»verc,tum laudanum , ex opio fim. 
fdici pracpamcibnc con&iftunr« ad&niaym coq- 
ciiiamlum , & humocum impc»:um fiftendwD.5 
non mulcilm noverant AncicjMi papaY«ris.yiD6& 
cu)us ufumcaHtopere perdmd^WiC, 

PA9AVBR crraricuat majus^ rhocasJWofQ, 
PiN.erraticumruhrum campcftfC: I,R Mancio 
& Aprili vidit florens MonfDciiji Ii,JB,feta:omnit 
Tece pulcherrimis hujufcefloribi d«coi»iitur, 
Somnum ettam cancilia& f<5d jw cam {latencer', 
ac papayeralbuim ^ ai]ua diailbl;^.uL ^ifl^^&faag 
^alidisthoradscQmmendalur, £cut;2aaaiia.i« 
qua flores leviter iniiifi. kmx^ :ifttid:etiam iife 
YeniHius florihasaiUs , totiti^ JbokQSnitxis 
{)lems. Quod 

Pap A V E R eixaricum plcnoflotB. Rt»u 
Papaver cooucul^txmkteilmlHtf^Apd^ 
U Maio & Iimio m^&hmpmfC^^elmfitfBia^ 
rere , refte obfervavit J,B- ahundat edaro mno^ 
Ihis maritimis. Calidum iftud ti 6ccumjcffc ad 
cerrium ufque gradum » ex fapore non inepti 
coUigi pofli,dicit L B, ft>li».*fftm^ilk«tibus 
iocdidis appofita , ea purgant ,. fed oh ammcM 
num dijji fupra partea afle^l^ jiooi^ t^y 
quenda, 

P A p A y E 11 cornMiIaru m plvsji^cum hiifu^ 
wim Pi N. ad Frontiguattum invwmm hiSk tCf dbyGoogle CircdMonJptlnafceni. jpp 

tn via qu^ itura^ pagiim Perauls'. 

pApAVBR corniculanim vioiaccum Pik. 
Anemoncmajor Kacbaneniis cojhicufauAi). 
in agris aVena cofiCtis > noh procul Lareri » fe- 
cunctbhi^Leclum fiuvium cotlegic Cl.vs» ubi 
ii6s fa^piiis cutii flore ihvenimus. 

pAiLiETAinA dflSciiiarom , vel Diofc. . 
PiN- toto fcrc anho virct, in Iiorcoium muris. - 
Fr^dk & humiidaett » cum aMcrgaidi vi^al- 
cutofis pro^ft.^ herba cufa ic cum axungia pc- 
dftus impo^ta ^ podagticos dolorcs mitigat. 

PAS.T1NACA fylveftris latilolia Pi.n. Ela- 
pKobdfcum KI A T T H. eam MonfpcC} vidic I- B* . 
111 uttibrotis & hcrbidi^circa ^oncem Caftrino* 
vi juxta Leduiaaipnem r^ circa L^ceram Au-» 
gbfto mchief ^ct : caiida & ficca eft fccundo 
ordfne* 

Pastxnac A tenuifolia fylveftris Diosc. 
vcl Daucus OflScinairum PxN,ftapliy.Iinus Gr«- 
coruml. B. fpbntaiieaiti' yi'it Monrpelij LRi* 
abimikt ih vineis ^ & in p4racis ficcioribus. Ca- 
lid^ifeflc^ cft\ mcnfes mbvcC) radices cum; 
okb' ih (astagiiie codae a plurimis come-» 
dctttur; 

. Pa sT I K Ac A tenuifloBa marina , foliis obC^ 
cOi^J^ vittntibu^ ^&^quafl lucidis. Oritur copio- 
si^lh norttii m^itimis , folia liabci} ferc glabra^ 
ratttk.d^feiii KJibiet arbmaticum^ in rcliqris' 
ciiitti-prickl cotiV^it ; an hacc &t tantiim prio^ 
rS^ "tfwtitlo j ' poftc^am in horto coluero > co-, 
gnofcam. 

N i»} 

Digitized by LjOOQ lC aoo Index Plantdrum ^ 

Pecten Veiicris. Vide Scandix. . 
Pepicvlaris pratenfis lutea , velcrifta; 
galli P I n'. in plurimis Latcrae pratis abundar. 
Pentaphyllvm. Yiiit ^inquefolium. 
PfipL is maricimafoiioobtufo rubro Pin- 
• Pepvis ' maritima foiio obtufo allx> P|K. 
caules d^iblia in una pallide viridia funt 5 in alia 
vero rubra : Mohfpeli) provenire notat I.B. & 
in omnibus Mediterlraiiei maris littoribusCL v s. - 
utramquemenfe Auguftorcum flore& femine 
iitfabulofis maritimis copiosc collegimus. Ad 
tithymaii vlres accedit. 

Pe p l V s , five efula rotunda PiN. in borto- 
rum areis, & inter olera paflim oritur , & toto 
fcrc anno repericur. 

Peplvs minor I-B^.circa Boutonetum in 

vervadis frequens eft , & tt&h Monfpeli) pco-' 

vcnire dicit LB. 

• PERfcEPtER. Kri^otumyi6id'AlchimiBa. 

Perfoliata vulgatiffima , Ijve arvenfis 

PiN.fparfim haecin fatis reperitur, circapon- 

t^m Caftrinovi , & Sdenovam. Calidam & 

ficcam dicic T r A g. j& vulnerariam Sc h r o.p. 

Pekfoli ATA minor anguftifdHa biiplevri 

fplioPiN, Auricul» leporis affinis> odontitis 

lutea Valerand. & Dalech. I. B. bujieyri gra- 

minci nomine ex acclivibus verfus Caftrurono- 

vumallatam habuit I.B. vere cepiosc reperitur 

ih colle Ferrdn , ukra pontem Caftrinoyi, & in 

ficcis, noh autem hnmidis , ut habpt I. B. ac. 

fquallidis locis U Colombiere. • ^ 

Pf R I c L Y M £ N V M. Germani^m ppn pe^fo* d by Google Ctrc^Mmfpd^ndfcent. aoi 

liatum PiN. Gaprifbliu GermanicunfDo jB.vuI- 
gare illud ef^ in vinearu fepibus^cuius flores cir- 
ca feftuip Pececoftes deferuntur,& vulgi> voca- 
tx\i P'€ntacofifi€:9iQits variatjjaliquado ex purpu- 
ra albi^ali^s yeri> ex purput^lutei. Calefacit & 
exficcat,incidit,&: attenuat. Vulgare gar^arifma 
<juod fic ex aqua caprifolij cum raelle roiaceo ad 
otis Sc faiiciitm inflamationes^damnat D o d .quia 
inquit^non frigidse aut aftringentisjfed<alidae & , 
attenuaiitis cft facultatis , poteft t^en prodeile 
iiumores reiolyendo. Aquam periclymeni ad 
^.ii.cuih femine layendulasad facilitandumpac« * 
tum dabat .Ro n d e l* ut refert L fi. 

Pericxympnvm pafoIiatumPiN.MpnC.; 
pelij infepibusflorens Aprili & Maio.vidic I,B. / 
inlucoGramuntioyulgareeft. - 

PEasipARri^initismaculojfa, &;QQnm^:r 
culofa PiN. inrivulis4firca urbem ^ 4ip|uxca ht* i 
dum amnem Augufto mqnfe lioiret;. F^igidam &; . 
notmiliU (kram ftacukD p n; ai; recenpbus vuU 
neribusi iinpofitam prodeije putat; , : . 

PjBRsicAKiA pr^ns^ fiyehjdrgpipcr Pjn,.: 
in pafuftribu^^tiam lopis xopiose omur. Cali-» : 
da efty &deMr^ns., , , 

Pevcepanym & fosnicnlum pcnrcinum . 
Ao. inglareofiscoUibus.Narboneft^s Gallise^ t 
pr£Certi,min luci Grarounrtjaditxis & drcum io- : 
terfentes, & dumeta nafcireiSlc > ex Lp^.. i» . 
jid. notatLvGD. Calefacit , difcutit , digerit, 
utdicitGaL. 

I^HAiAKGivM iiott ramofum . D o r>. ia. 
fylya Valcna drca^Grrfz^mff M^ meofe 

Digitized byVjOOQlC 10* Iniex Plantirum 

Cxm Hdte cbpSdfum kiVcrrimusr. 

PHALAitis reminealbo PiK.in{(fgeti5us 
via ad Magakmatn prope pontem (»iii tcCki 
nout LoBr. »/r ^i/. tnrenimusnos fsepidLS intet 
Vtltaitofioyam& pomefti ipfi vtcinum « in nsa- 
tftfmi^ CDto cculegnnus cam femine fufco. 

Pk Aii^Ris femine nigraPrj^. Phakrnrcal- 
catofii pFckfeft i ut dicunc fiotanrci. 

PttiitVkEA Wfa Sicfel'. fi. btifcrfia (pmo- 
(^Pii^. mirfrirfJbKsludIt/qti:dtaliOTart(fo^fiib- 
roltmdafantj & {]pind&» dSqtt^dboblonga» & 
tantum ferrata j iki^ (emper bih^ fiBr oppoiSb » 
terhadlii^lUaAdb^ vitKmuis,in fyiva jbgrtfMnt 
vcMt' lltMeMn» j & mei^e AirgiHlb b^cas fb^: 
rentem vidit I. B* varSsih lbdsortttnr>dC copio:.* 
it^j^ii^f^hra^Vitfena; u&t^-ftifidnnirva. 
ri^s» cdf^timt^ ut plun<ha^{|^efesc6ni)Htae- 
i:&it linultli vu%6 ^iM^« 

Plifti.rit*Afoli6ng^ftri PiN.lsf^cfenen- 
fisma)orAD. ihGramunciOiliicohatiJ procuf 
Mto{peHbi$c inejujtradus iaxofi'^^^^ fe- 
pibas-crefiiere^noeatXtiG &• fiCnon K>ng^ Moii{t; 
peiio via qu^ itur ad {bgnum » C.& ^/r A^lf. 
im^UAtieaiii e)u»arbu{<ufom adfihgfeilBi^ Pc^ 
rmik^ Gonfp^eiiat olim Cirs. variiretiiitnm 
locii 110« vidiftius' , fed «rjeciptrc in {ylVtt Vafew 
na^ ,. 9i quafcfem amtfculas drcSi' Ftomt- 

Phillyrba anguftilbUanrima Pxk: miiiMr 
.Af0. fteqMnt«m4flSim inftpfibttsf > Bt ccdHt^s. 

Digitized by VjOOQ lC Cht» ^wJpeL mftent. 10% 
Ct«y s* ^ Gj. R «« Mmk^ in omnibiis Ibcf$ 
GarriiHts diAis abuiuJat,Mute&r minorcni invc^ 
nimus 4 Uf^i^dt liLFiilau^qnx iffius for- 
cc eft tantiim varietasj Sc phiilyrea quinca Cl v* 
s xo; 4icittir« PiiiUjirGs toHa alkitigunt ^ deco- 
&m «Qmmendacurad.ori&&ftujciumui<rer2. 

Ph.ilyca eiatsor PiNjatemusprimaCtvs; 

Jhw^gffi^ Monfpdlienfium» Ai>. /rpquentem 

ede in ilicetis via^ Frontignaneniig»^ dicit Lo^. 

im, jid*'9c inarpcm &>racpfo oese maritimje lom 

0$ j ii9ii{)rQa)l ^.MpnfpelieBfi ui>be« qu^ itut 

adp^gjam f5^> apitno vmoi peni^kbrm j pro^. 

venire refetc LiiDGVb iofyln^etiiam GrofA^nt 

abvndmre iiotaitJLEL cppiofius odcnt ia fylva Var 

lew>.Yutg& aUdtriia hocm GdnigHes di^dsi, 

hmmilemvidis^j AiqiiaErraeritcMquse Ala^ 

tnnuftiiAC^nda .Qt y^s^ ifta^iatfnda erit in. hpr- 

li^;j Mt,i(idcttnman.^ iBmcto^v^ 

BliXi.iiOJft teflwilaoum Pm. maiifiicum 
Cxrso AffhenQffQiinn;Lo»«^{/9« exfenten- 
tia TH.&Q fiH. ac dietigononi0:wA6 es fententia 

BHnrxioH .fyktttim Pin. foeminificmi^ 
Givs. JVnbenQgonon maripttum Ad* thelii- 
goi^ mJcM^ldmSf^) , (cc^ vias > dc ad col^ 
kmfquallidum&^.gfaa!eofiHn>fu%endi}, pauld^ 
cpie.idiedjv?.cis;poBten^ Cafkinovi firequbidf. 
itmum utrumque;efierefertiI»oB.<'» .^^* in v& 
cinis etiam coilibu«. nocant Ltgp- & L B. in 
utroque..fiolk. (eaata ff^ffime^ conlpiictuntur;^ 
qaodrt»! jlis^fier} oUeivaverat C.B. ntrefi»t ik 
Aib €|p&0iap3ft fenuM uoumquena&itw dbyGoogle to4 Index PUntamm 

enitn ileriliseft.lllias deco^m demof/is ^ cam 
j:abido comiTiendant aliqui* 

P H Y T E V M A- Vide S^tfedd affinu Phy- 

. P I I.OS E 1 L A M A T TH - Major repens hirfu- 
ta Pi N. in herbidis fatoruin , & pmorum inargi- 
nibu$f.acin ipfisprads copiofarepic Dyfente- 
nxj aliifque^alri fluxihus nriukum ooni^it > & 
y.ulneraria eft . 

^i Lo s E L L A major erefta ]^ik. rainori flore 
liirfutiqx & eUtior non repen* LB. in luca 43ra- 
ai^untio circa fatu^ in q.uacrefcunt:lupini,iater 
cityfum^, & ilices.cqcciferasoritur.. 

f I Mf I NB L L A £txi%ga «lajor akera P i n. 
fexifragiahircinai minor , folti^fanguiforb» I.R 
3nter.rupe$.UDf)bi|Q{as montis CapefUUdoti a las 
faf»hrmij,^(xpiiis colieginw^ > Hu}us ladices 
calidas^^ ficcas .tertio ocdine dtdt S i m o n. 
pAyL|,,adfi:igfidos ventriculi a&dw , & co- 
licvnidoWin co«diuntur;aqua diftillata to- 
^splant^.^dicaiculum pr^cipue co^nendatuc 

Pi M p I N E L L A faxifraga minor P i n .bipinelr 
JafaxifragahirQinaminor LoB. <?*•/; fexifragia 
nircinaminifija pimpinella crifj^Trag. L B. cu.- 
jus figura non placet 5 in defcenfamdhtis Cap^tu 
ladoH Inter rupes edam otitur. 

PiMP iNELLA fanguiforba roa)or Pin* in 
pratis pltra Later^» ad larvrani fitis , & in aliis 
quamplurin)!? copiosc repic 
. PiMPiijrELL^A fanguiforba minor hiffuta 
PiN. magis.vel miniis pilQfarepefitur,in vinea- 
JF¥ (epj^s pal^ra crefdt. Vidimus. &^^ 

Digitized by VjOOQ lC tirca MonfpeL mfieHt. «05 
Bellam minoremftre glabratn cuV feininibuft 
duplo &Kriplo qui^m iftiuj maioribus. Quae 

i^iMPiNELLA fanguiforba minor > ieminc 
majore & craffiore ^ circa Saienovam» Caftrum- 
novum, & la, CoUmbierc in vinearum (epibus 
oricuF. Pimpinelia (anguiforba (rigiilac « iiccan^ 
tis 9 Sc aftridfcorias facuitatis eft particeps , utbz- 
becSiMON PAyti : adaivi profluvia » dy^ 
ienterias , Sc menfes immodicos commcn** 
datur. *.. 

PiMvs fativaPiM*oflicuiisduriSjfoliislon^ 
gis LB. fpontaneamad Aquasmarlanas>re&2; 
hotat Lo B 'in jid.Be ifta loquitur L v on. dum 
ait y Maritintd frofefoffas marianoi ^ non ffroad 
aburbe Monfpelio , fcrmHlta froveniunt , i» 
Jfatiofofinefo yfineamm nucum cofia celeberri^ 
mo , vulgo Mcitur la pinede d* Aiguemortes* ) 

PiNVs fylveftrisaltera maritima Lob. Ohf* 
fylveftris maritimaconis firmiterrami^adfaanren^ 
tibus I. B. in coUibus verfus montem Lupi 3 plu-' 
res funt fyl vulac ex pinis hujufinodi compoiitas > 
quarum aiias arlx>rercunt > aliac ver6 pumilae te« 

C* inturjdehisdicit Lob. in Obf Pinafitr 
lis in Narbonenfis GaUiacoUibusad Lufwm 
wontem oritur. 

Plantago maxiraa totaglahra B.Prodn 
maximaHifpanfcacaulefcens Cqrnvt. circa 
Monfpelium reperiridicitC*B. in Prodr. inve- 
nimus fdcpiis in maritimisverfus Perauls. 

PlANTAGo latifolia finuau P i n , vulgaris 
latifbliaLoB. O^yipaflim in viis omnibushumJL' 
diocibusreperitur s vulgaris eft aotidas , &'usii$ dbyGoogle i<s6 indix Hiot^m 

vuinmfeta , ic ^ad ofUDes ixiomt$ ladlis 'x£iii6- 
cur : Addit Si xoolr Payi i> qui^diAiixcQceti. 
cer ^«tnaextnda^iS^ atMSS meatm inditaj tnftar 
incaiitatmwtt yaiKJogae ctotogeii ddntimn fiftic 

PLAKTA«oa0giiftif^afha)ocPiif. jqinn^ 
^tnstyia Aik i|i incukii herHdislodB^ & fa^ 
miini marginibiasdKa iitb^jpid>unda& in fic- 
cioribas lods imilro niainor eft « & s^guAioci* 
bus foiiis^qux plantaginis lanceolat^fpedestni'- 
nima LB. quam Mon^fluU inenfc Septeitilbri 
floreredidc* 

Pf.AKTA0O anguftiMU.^<^tiillslagopi 
l^tM. <|ttinquen«:viacum gbi>ulis alfais ^om 
I^&eamoMemvicApdlimen^ciimflore ad 
montem CeCi> Sc balneum Bderuc \ aos ed^ 
copiofam yidimui. in sbcuttis » & juxca ^ias c;tr« 
ea Vilbtnnovam » ic Salenoirim * ^c ia mon<- 
ce Ctioo^ capiculia inii2c6 longiorilH& natsu 
vimuSi 

< Plaktago aquacica latilblia Piii-ineoco 
Ledoamne > ic Lmtx paiudibus fce^nens eib 
Folia iihponuhc cibiis quidam ad aijuas hydro- 
piccirum educendas ) ali) pto Ceatttid babent fuc-* 
cum iliiusmammis appllcatej quo fubic^ lac in 
mammis ceniiimatur. 

Pf. ANT AGo dquatica toguftifolia Piimi|ua^ 
ticabumilisanguftifolia L B. MonTpellj prop^ 
fluminum ti^ Aprili Sc Maio flor^e re&^ di-i 
dCl*BL&n6t£qii6s inVeniisfus jui^taLedum 
amneln. 

Plaktaoo iiquatica Aeikfia Pin. iiiba^ dbyGoogle yae collcgimus. 

rum fcemina lavcndulae idipji^. pluiipwm 
reperitur Junioi 8c JuUo aien](i^u( cw ^V!^ in 

viLmslocis mand$ C^i»/4^iik 

l^og^ I y J^ montanum hmm f l*r? m%urili. 
dis Ipcis arca Val^nam fyly<Hm. yi^i^M^^ 91 ^d cq- 
piofiUs verfu$y2wr^ ^^iw^qf^aiW^ ^jfiwTf <?«b. 
Tr» Imdtfm. 

P0X.IVU maritimuni ^^iim Mc^fpelji^ 
cum PiH. Monfp?^laqmn tB^ iwciamum 
montanuip A|>,.ad Cc^ mp^tHvXm^i^ M^ 
g^alqnam fpepofius & ^f Wu^ frv^icitfe rc<afc 
notarunt An, «^ QB. ^/i^ ^i»» i» 4iw Wa» lo- 
cis , ujtin ftcKilibus ijirc» §4ciiQYW* Cftftmm- 
noyum,^ /^ Ofhf^im i multi^ mintts licc t»m 

fvf^ ^99^ ^ft> quod ppliiun i^qiiMnt]^ 4bum 
C*B, «f Pin. 4idttu: ; inddii; polijTO • aperit^» 
& j9s^i|](^ » 14^ yif<«ia flb,o^fti;u&iQqi]^s li- 
/berat > urifftip > *: mf nf^ cicF» 

P01.YQAJA inajQi P^H*«»ij<^primCi;ya. 
Hifi. in 4^fcenfu monti^ Caf^a4o¥i }Am 9^ 
iunio menfibus cum flore faspi^s kgimJUii 

Poi.Xo4i.4^ acuiioribM fp^^l^ Monfp4iaca 
Piijvdubi?oaaeara poJyg^A^m iwdUg^tC* 
^uam&pii:^ invei^m^sli^mffifip^^^ 
in lucp G wwntio ^ ^ frfumniU VlCgPl^ pO- 
dalcs» & fefquip^d^lcspipWpjniHnfupim» 
dupt « fplia^ obla^ofa^ ^Qguftiofa.A ^ acRPia» 
^H^ in mj»j^ ^ $5»^fjpi««i.^ i4^¥^At FHI> dbyGoogle idS ' Index TtantarUm 

pufti^ aliquahdo vct6 cxculei ; onobryctddeni 
tertiam Lvgd. facit C.B, in Pin. ac ca.tilicuIo$ 
teftosfua: tribuit LVgd. noflxa autem eosk. 
bet utplurimum humi fparfos. 

Polyg At A vulgaris Pin. in pratis Laterx, 
& circa ponjtem Caftrinovi copiofam vidimus 
floribus purpurcisi cameis , Scalbis. Ex amaro- 
re cdidam & ficcam eflfe probant s fblia in vino 
coda biicm per aivum deiicere ex G^ s ke Ri 
expetimentonarracL B. 

PoLYGALA amiua eredta anguftifolia , flo- 
titus coloris obfoleti > carneis Uneis virgatis, 
vulgaris coiorisobfqIeti,foliis anguftiiEmis LB. 
nimium angufta folia pingit L B. nec Te£tc Po- 
lygalam vulgarem vocat , rara ertim eft , & a 
-paucisBotanicis nota y in coUibus fteriiibu^ pro- 
-pe MonfpeliUmdbfervatam a Cherler. dicitl.B. 
invenimus Maio Sc lunio menfibus flbrentcm 
'in ficcis lods , vulg6 garrigues dn Tarral , & 
•prope la TruiUicre de Mafam. 

i^oxYGONATVAt latifolium vulgare Pin. 
vulg6 figilIuraSaI<Mnonis dicitur> indeclivibus 
4imbr6fis mdncis Gtpouladou , ihtef rupes oritur. 
Vulnerarium eft, abftergit , fagiei maculas & 
(iigiilationes tollit. 

' PoLYGONVM bacciferum maritimum nd^ 
•nus P 1 N. uva marina MonfpeKenfium Ad. & 
Ta jB. prope'i^^4»//y& Magalonam ad raofitem 
ufque Getium rcperirircdtc notantCLvs. & 
-LB. inter mare & ftagnum tantiubertateluxu- 
xiare dicit Lob. in Jid. ut eo plauftra on^art 
^ue^t 5 vulg6 Rafimde «14^5 copiofum nw ih 

iis 

^ Digitizedby VjOOQIC ClrcaMM/pel. nafceat. lo^ 

iis Ibcts^ VldkaustCoeliacis & tnulicc^m fluori-^ 
Ims pcodeit ^ ^ 

PoxYso^fVM larifolium &i)(.CentHiO€li% 

vulg6 dicitur ^ nihil yulgatius habentfucajrecus^ 

via3 > &aceas,innuiti5>£uturna proculcatione '^ 

Sc necledione» reftibili fegetelafciyk > totam^ 

C[ue asftateoi humum infternit virore > ut di-« 

ck LoB.in jid, £)c duabus figuris<juas ponic 

I.B. fecunda tranfpofita eft. Refrigerat in fecun"* 

do gradu^ (iccat ^ aftringit» vulner^ria eft^ & ad 

fiftendas hsemonhagias ^ & dyfenterias efficax. . 

. IPolygomvm anguftifoUum LB^ in fabulo^ 

iis vineis > & fatis circa Boutonetum oritur subi 

cum floribus rubris fa?piflimc coUegimus. 

PoLYGONVM maritimum latifolium Pin*. 
Ccpiflime in Mediterranea Narbonenft ora ^ ab 
ufqilemarianisAquis ad Cetum montem occur- 
rere , teftes funt An. L B. & CB* inMatth. 

PoLYGOMVM minus candicans capituHs 
£urre(ftis \ minimum inontanum niveura ^ ferit- 
ceum Ad. in arvo cui fubeft fpecus Frontigna-* 
fienfis invenit hoB.in Ai, & propinquius nos> 
in fquaUidis locis ultra pontem Salenov^ ad 
dexteram^ 

PoLYGONVM minus candicans fupinrm; 
Paronychia Hifpanica Ci v s. vidimus in mari* 
Cimis montis Ceti » verfus Agdts urbem ^ quod 
^ppioiius inveniebamus afcendendo ad montem 
jEjperoffdlacotede pavesAdem facitiftud Lob.. 
in Ohf cum prsecedenti j.utrumque.nos in nata- 
libuslocisvidimus^ & legimus : in polygono 
Ap.&UoIa erant angufta , unde rede dix^o^ 
* O 

Digitized by VjOOQ lC 1 X6 Indix Vlantarum 

K<^)s eiTe tfeymi ttnwfbli» ; in P«:di^hia IK£^ 
nicaCLVs. foliafunt herniariae , iAe^p^imo 
Iheuitu herihkdiamlucidam nolttinabamus^ capi- 
Cula etiammokitimcliverfa^ qua in pGtygooa 
AD-(^^c<%2C^^t) &; mdttic^ elegandora j poft- 
.quam in kbccc^ttcrumq^ue coiudro ^ certiji;S[ dr ii» 
loquar. ' .' * . 

• Po t YQo n VM mintis j ^w Kliltegrtrta tnfl- 
Jbl: PiN. HetHiatia vulg6 dfcihir , in acidis » 
▼is fabuiofis I & oliveti$ circaMonlpelitim oriri 
reftcdlcunt A&. & tvoft* id rus toutMet > 
quo verba*f»flucinaeu5f ndc. dicic G^ie^ vo* 
4mBof4t0ttet. Ad herniasi^urandas c;aupla(inata 
ex eo paramur j atij contmtio quafi eflfedtu > dc- 
G«^o utuntur sld fabulum ^ rtnibus» 8c yfcBci 
«xjucendum/ 

t*o L Vg oKy k i five Herniaria ftuticcA vi- 
licUlis iigno^ts' IPiH. Hbniftrise fecic Lt60* 
Hemiarise facie& IbHo » perampll radice ^flra- 
guliti Ap. in plhrimis fatorum mafginibtts cir* 
caBcaitonetifmrepiti &in fteriHbus k)citfiret-» 
fos pontem y iHxnovae ; inal^ cpnfundit iflud 
t v G D . cum poiygonb i five Patonychia Hifpa^ 
nica Clvs. . 

PoLYGONVM dtefi!rt*pdi8«J^ vermieulato 
ferpylir folio An'. cbll^ginms iftiid (xfihs ckci 
pr^tuium luci Gramuntij , itt quo crekit gt«io-» 
la , Sc juxta viam in locis dtptdS&$» in loco SSta 
la ^arrigue de PWa$ds. 

PoLYGoi^iFoLiA perterramfpar&* flore 
frorpioides I.B' rar6 occumtj 8c fparfimtan' 
t&m ; 'qu2 aliquando copiofam iimtUfUUS^cea* 
j 

Digitized by VjOOQ lC tirca Honjp. naft^ 4tt- 

rtido od mohtcin EJjf<t9H. tn iifdem fid lodl 
: Paraajciuam Hifpanioam Clvs^ colligebsu • 
lus > an de ifta inteliigendus C B. ^» Pr^^r* 
Lun polyg<nium lend^iium de(crtbtt> cujus 
ofculi ancaulicubrua! fummis tant^m fid funti • 
tiodque MonfpefluU iu incultis collegit } m 
Hmc€ fub diverfo nominc bis rejietitur» 

PoLTOOKyM angufiiflimo gramineo folfo 
TeSom > ex radicula cenoi^ palmares vel (efqui^ 
>alTnaf es catdiculos producit eredos ; folia ha;^' 
3ec e^ aiticutis bina^ atiguftiHima > 6t oblotiga^ 
8c quae in florente plantautplurimumficca funt| 
Bores ex tamiilis plures pcodeunt « <}uadrifolij 
albi, c^uibus totidem folia Viridia fuppofitafunt^ 
femenparvum eft& nigricans. Annna eft pian-^ 
ta qcutiulio & Augufto menjfibus floret in mar-*r' 
ginibus iabulofis lacorum Boutoneti ad dexte;«> 
rom. Sacts aooedit ad Aienariam LB* 

PoLlrcoKVH anguftiifimo&: actto , Vel 
gramineoibiiominus repens Pini t^olycarpon 
LvGjD. tn £ads iuci Gramunti) oritur > ubi ob' 
loci ficcifiatem 'mitiimum evadit^ 

PaLYfiOKYM mufcofum miniitium Pa VI.4 
Bocc*Maio menfe copiofum vidimus in fatis 
lud Gtattiantij i mbd^ viride eftialiquando pur» 
putaTcens ; ob plantuhe parvitatem ^ piurimil 
noa 6iit obfervatum- 

PoiYPODJVM Vnlgare Pin. In rupibut 
mufcoobficts ultra poncem Caftrinovi )iixta Le* 
dum aittiem, fitin fylva Val»a plurimiim naf». 
Citut. Polypodium quetctnum quod roaxin^ in 
u(u tedpitar , ficcum in tatio gradu ^ &c mode^ 

O ij dbyGoogle ii^ Ihdex Plantdrum " 

vTxh ca&dum cenfetur j piuiito(oSi 6c nselanclio^ 
licos humorcs educic , ac obftrn&iQties re- 

fcrac 

PoLrTRicHVM Officinarum^ fiye Tri- 
chomanes Pin. figura I.B. cranfpoiita eft > in 
rupibus umbroiis copios^ oricur ; incer quinque 
capillares numeratur > eique esdem kxh yires 
acqiie Adianco coriandri folio afcribuncur> 

Po L YT R I c H V M» (ive f richomanes minBS 
Sc cenerias PiN* iningre^antriFroncigiianen'^ 
fis collegimus ^ an haec variacio a loco nac , ior 
quirendum eric* 

PoPVLvs albaPiK.juxCaLedumfluviuiii 
abundac cum fequenti* 

Pop VLvs nigra Pm. in omnibus rivulis 
nafcicur > vulgo di fiv6w. oculi iive genmur 
popuii nigr£B modicl calidas func » & cenuium 
parcium \ unguencum quod ex illis in officinis 
Pharmacopoeorum praeparacur j relrigerac 

Po R n V M fylveftre vinearam P i n. Arnpe- 
loprafutp DoD. in vineis quafi{acum pamm 
abundac^& ^ yinicoribus comedicur. Caiefacic 
porrum3& mulcum ficcac» accenuaCjincidit»apG- 
ric , refolvic* 

PoRTVLACA anguftifolia» five (ylveftris 
P i N . fyl veftris minon five fponcanea LB* in oli^ 
vetis y 6t vervaftis coti sftate repericut > cum 
eciam in horcis cum (aciva permifcecur ; refrige- 
rat cercio, (lccac fecundo gradu > bilisardorem 
ccmperat s aqua diftillaca in febribus cominuis * 
&c adverfus lumbricos praefaibicur^erba cu& & 
appofita hxmorrhoiduminflai^macionetn^& do- 
laremfcdac. 

DigitizedbyGoOgle / Cirek Mon/pet. nafhnt. 2 h^ 

PoTAMOGETON falicis folio PiN, Pou- 
mogeicon» £ve foncalis perficariar folio I.B. Le- 
di anrnis aquis innatat. Reftigefare&aftiip* 
gere iiinilicerac polygonum doc^c Ga t • 

PoTAMoGETON foliis ctifpis , fivc Ladf^- 
caranarum PiM. foncilapachum pLfillum Aij^. 
in onmibtts paluflibus copiose i^ aquis repe- 
ricur- : 

PoTAMoOfiTON anguftifolium racemo- 
ijumB. Prodr. prope MQnrpeliumjadmoIendii- 
naihaquafluitaasreperiridicitiqiiod inpolu- 
do/i$ circa Laceram invenimus. 

PoTAMoGfiTOJf minimumcapillaceum]?. 
Tredr.hoc Monfpelio allacum l)at>y ic s &aq$j^ 
ai^ttis.ledi^amnis. circa; molepc^ (cpms vi- 
dunus* 

.ForAHO^BTOii^ capillaceum capiculis ad 
alastrifidis. B. frodr. hoc (imiliter Monfpelip 
allatum fibi dicit C, B. *> Prodr. 

P Kh ^$ iw H* VidQ M^rrkiiufft, 

Pr I M.v L A y^s caulifera , pallido flore ino- 
doro , auc vix odoro I. B . Verbafculum pracenfe^ 
vel fylvadctim inodorum Pi n • in umbrofis Va- 
lenac fyW <{uk icur ad pagum P^ioh , ^ io d. C^ 
cenfumoncis Cafo^ladou , intci *ui\ brofasrupef 
pafltm oricur i exficcans & npnnihil calida didu 
CurJiDoD.& ad renum ^ ^cvefics a£.£tus 
CQininendacur : vulneraiiaeft^. 

pRVNEr.iA. Y\6^Brttnclla^ 
Prvn vs f)lveftrisPi^.in yinearu fepibus ni- 
^il vulgatius eftj$EW(ftv:s vulgci dicitur a^runclle^ 

Digitized by VjOOQ lC raf4 Ifidtx Planiam» ' 

(rujusraccusinfpfiniaisacacije&ocedaneuin dt, 
' ^ refrigerat (iccat ^ Sc aftcingic. 

PsYLL|yMmaju$fuDinumPiK- nuuosn- 

■^icfc perenni fupinum Ad^ in margiiiiiN]5& 

i(][ualli4is dliveMura incpltis ccllibiis nafci ce- 

' ftatuf LoB-^^ «44 if^ fabulofis Citis cicca^ Bou- 

tbnetum > &: Gafttunmovum abntidot* Mucib- 

-gp-femitnsrefrigerat^, ^ jium^rum ar<iorei& 

temperac -y at femen ^ (ive feminis partem jntef- 

'liamproptervirulentiai cciiufdainjU|>kdainem^a 

iifledicina abdicandum pluri<ni ^enfentr 

- IfsTLLtYMn^sere^m^PiKV^^Mclivei^ 

vadaDrofciinLquearva Nafbonenfis Gaiiiatiioc 

operin Jicit Lo 9.. <» ^^.ac refte inttr olivcta 

'l^bid^sifoue fctobes MonfpcUani agri.nrovem- 

4^ j, iiK iildkm enini fitbulofis ifuin' priorirepe^ 

acitur. 

'- PvtEGitM latifdliutftPiK.tegiuinAi^.iQ 
"^udniisliumentibusfbffisrepiti &yiHg6nb^ 
tum eft. Calidum 8c iiceum tectxo btdine cm- 
fetur ; incidit )» aperitA menlesniovet » fecundi* 
i(^as educit i permixtum vidimus ati^tuoEido flad- 
iius albis lulio & Aiigafto menfihud. 

P V L E G I v M cer vinuiti Monfpeliehfe odorak 
tlus Lo.B. Ic. [ponth Mdnfpeli) ptovcmire didt 
|. B. & ubique obyium in luca Giafnuntio po^ 
ne Ccmobium a & in aditu ad hitofas fctooes 
tnultum fruricare re^e annbtavit Lob. in Ad. 
cum fioribus albis^ etiam teperitur. Ifto ute»' 
4um praec piebatxt Monfpelienfes^at addit Lob. 
quod huius odor » fapor > & vires mult&quam 
«tetius gtatio^>vet|emenciara^^ proba^oia h^ 
fent. - 

Digitized by VjOOQIC %PVfiVslyWefe:is Pik- pyraftcr Virfg^ / in' 
plurimb fiitoruisft ,& vifi^am^ fepijaus mm^i 
teiaifitu^vulg6 ^«•«/pf Satiyasjin im^is tantiim 
oolimys ^ auarym innutneras habcRW$ plifE^mi-^. 
ti» ; |>yra terivA r^ftig»40t. fic Mlrii^gont^cnida . 
ftQro^un^tayi^tip ^ im: ^dKoU S^^rni^ana ; r 
Crud^ 'gravant ftofnachum , relevdnt fyr^ <•#- * 
^ i^^ifl^riiip-f lyiy^ftfjrs. m^ aftjjin- 

gunt* ... 

Pti MO HkRl A GaH<M:iifn. Vi4c Hkrk^ .:.,,. :, .,, -p^ ■, , .,. 

9^S Ve Rc V slatifolia mas Pi n. in fytva Va- 

Ttes ^infAerifqttt: folia lapoiata funt ^ & <}uafi 

ctH{Ui»£cut iii£>J: C^I^. ik qu^cu latifoiia foe^ • 

mina. Sacram aiborem jdixcre Vctereiy qiTiiwl 

f«miaid!rta2iiim!gjiaii^ v^fc^entvf ^ex quercu 

£ebat corciik-tivkft.j. i9e^lH;^i5 virtntis in/jgne. 

Secuftdum omnesfuas part^s^nftringit jquerjcuSs 

M^ttaiUttaiitia^ihftkorc tiiuU^br^>& pulvisglati- 

dians in dyfen«sria icpOTW^m^uE. - ' 

l^iNC^vifoirifMwiiJ^fiepjnf^PiNiPen*- 

ta{A)iitan.»:£gyB fi^ vtilgarerepens 

I.£ pdTM Mmi^j provcnirp rcdcnorat I.B. 

ficcjc efttemperatuffc ,iilvi proifeviis ., dj^feme- 

ririulSc tnfieflia6tiifn prcdapfuj ^e^emr. 

^ ^ * O iiij dbyGoogle ^6 Index Vtantarum 

P I H. in coUe patibuli viA, ponds Caftdnovi 3 & 
ia (tccis iocis Salenovs Gopiose nafcitur. 

Qy I NQV E F o L I V M reiSfcum foliis profiin- 
dc fedis ^ nibtus argenceis > flofe faiteo !•&• ere- 
dum argenceum Pin. in iuco Grafnuntio ad 
praculi niarginera ^ Sc in aiiis iods {pariim 
oricur. 

QyiNQVFFoLivi^' montanmn^ eteAum 
hirfucum luceum Pi n^ in fylva Valena copiosc 
oricur^ vii oua icur ad pagum yioh^ & in mon^ 
ce Capaul^dou, Maio & Junio mcnfibus cum 
flore. 

R 

BKKAnvmcvi.vs pctteiifis ^ftus acris 
^P^ P I N* in pracis drca Laceram > Ac in aliis 
JFerc omnibus copio/iflime oricur.GiuilicaiQ vim 
habec,qu4reficulas excicat, 

Ranvncvlvs pracenfis repens Utfucos 
P.iN. macuiacis, &nonmacuIacisibliis> ia pca^ 
tis humidioribus rcpic* 

Ranvnc vL vs bulbofus Oi&/rXoB.piaten« 
fis radice vcrcicilli modo rocundi Pi 1*. inpratis 
eciam LateraB abundat, ubi imior , & minor rc- "' 
peritur j ide6 ab ifto non diftingHit LB. Ranun- 
culum minimum faxadlem Wrfutum- h^FroJr^ 
quem ad /4^/<x provenire tcadic 

R A N V Nc V I. v is tnagnus vald^ hitfutus LB, 
inumbrofisherbidis mondsCfi9«/4ii^irinY^^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa Mmffel. nafiint. a 17 

fnus» 6c in aliis quiburdatn locis circa urbetn. 
Ranvncvi^vs redtis foliis pallidioribus I. B« 

Ealuftris api I iblio ianugiiaofiis Viv. m paludofis 
umidis ultra Laceram laspi^s cum fequend ciA* 
\eg\iuus. 

RAMVMcvtvs paiuftiis api) folio lasvia 

Pii^. in ii(clem paludibus repericnr cum fupe* 

riori^ 8c in plurimislocisfecusLedumamnemt 

RANVNCV1.VS arvcnfii parvusfbiio tri- 

fido PiN- minimus apulus Coi** luiio Sc Au- 

gufto menfibiKS florentem invenimusjn margi<- 

ne pratuli Gramuntijj cum buplevro ang^tiftiSi* 

mo foiio. ^ - * .. ^ 

R A NVNcvLvs arvenfis echinatus P i^« ia 

(atis fere oranibus vere floret a quem Mon£{felij 

confpexerat Lfi. .. i . :.. 

RANVKcvLvspahifirisecliinatusjLB. 6c> 

C.B. in Proir. locis hiimidis &: aquoiS&cir-. 

ca Manfpelium gaudere u^rque refcniinitKffi»; 

humidis iuxta Ledum amnentfaepius yidimus» ■' 

Ranvncvivs viliofiflimusMonfpeiiacus 

B*Prod. Monfpe({uii4nfaxx)fisrepetmteftatur$ 

hu)us defcriptioni fatis alEnem invmiraiis in 

(axofis uitra pontem Caflrinovi. 

Ranvncvlvs faxadlis magno flore B. 
Pradr. in &^o£s fimiUter. drca Monfpelium 
crefcere notat in Prodr. fimilem h^o 3 fed an 
alterius fittantikm varietas^^ mblt^m dubito. 

Rakvkcvlvs faxatilis fbliis fubrotundis 
B. Prodr.ir^ eodem quo prior loco reperiri didti 
quem vel non obfervavimus > vel non dijtin^ 
xiinett. ^ 

O Y dbyGoogle %iS Index^Plimtarum 

.KJinvHcvLHts ianuginofiis aoguftifolmsy 
grumoTa radice niajor P i n« major llljricm 
Cl vs. /f^/^- in kecbi4is uitra poncem CaftritKv 
vi iBxra jLedamamnem Maip menfe florencefD, 
& fefe mulcjim propagantem invenimqs s cum 
fc inaiiis iierbidis utorum roargimlH}?» iadoia 
fotu in noftro ol^Tervavimus , nec untilim lad- 
snata^ 

JlAirvNcvLvs ciieropIiyUos ^pliodeli la* 
ilie^PxH- moncaims lcpcopiiyUos afphoddi 
ladice CoL. in faerbidis matginti^jiis j^corum» 
qu« liicp Gcamumio coiKlura uint » $c drca ip- 
{um lucum Maio mehfe 6brec » ac in.plunnii$. 
j^stocis; 

^ &U.icviftevi.v€.cDCDnopaifbiiusj cafHtuIoato- 
pecuri > ceratophytlos feminibu^ £|1^.$ in (fir 

f» j^melampyiiim perpofiUum JLvceum vo- 
<«cur ^ Jh ][ati& uitia portam dt^B^irw , Sc aUbi 
veteiaipi0s^ flocet* 

&jCif7Nctftvs kmffi&liu^ pnlu^is iwAor 
I^rNi flitfhMe»aquati]is angu&£^^ .Aji^in 
pt^tiilo^iinM ibnces Lara & inoien^^ 

num (ito , lunio 6c luiio^ menfiiNiStjflocentem 
co|)ios6 IniKqsmus;^ 

Ranvncvjlvs^ montttitts Ibilo. gcamtueo 
Pt H. pXiinilus gcamineis jbiiis An. cbca Mqn* 
fpeiium ceperiri dicicl» B. iUum jnvenicifi peu 
cetifibus pone piilslicism ctb^ecrQrtiim «lOJDds 
Lupi i^bi^- in Ai. itt iilicleitt locisi quiiaiurd^m 
axttcisinvencum vidiiiiu& 

Ranvncvlvs ac[uacicus c<>cyledQms4oft» 

Digitized by VjOOQ lC Ctrcu ikbnfieLnafient. ^t^ 

F k K.XlotykdQn aqiiacica Dbp» ifaxtaLcduih 

. Wit&n£W Eepicia lieijaolis ripi&^ &in prads int«*r 

j>onccm Caftrinovi , & lucum Grarmintiuin 

^ ; R AHVNCv Lvs aquaticus folio TOtundo 8c 

c%|ikllac6oPx««;. aquaticushejwic^iacie Lon. 

.4C. mihgrHoril^saquis.curaLatsejam Maio 

^tiCBfecoliegimijs^ & ili^ii$ foili$ aqua tttA^ 

tis cinra url>emr*. . : 

RAisvNcvLys ncmorrfus ^ anemofte* jfjore 

j:Dthor B» -Prfl^..circaMonfpeiiuro obfervatuAi 

-4k&. Huius vaii^tes tant«m vidimus in monie 

- Rapha»v« a<|uaticu$ fdiig in profundas 

damuas iivifis Pi n. copiose oritor m acp^iis iu^ 

-ta- JUedum aninem vemis Lacerom^ •& prope 

pontera VtUflCWow ; in noftro.foliai inteiem 

^rofondi divife fimt > fujperiora verA tantiim 

istim , lit ih figura' finapias i^auavini LB. ' 

RkpiSTRVM flote luttflo P^t^.in fatbnUjti 

4«»gimhus freqiicnriiRnnji bciurrit. Semen c». 

•Jefecit , Qcat y a6(tergk • & digerit» 

. RAFJSTRviiK rtKJtoolpermum Pin. Monfpei. 

4tj foonti crcfceo* liotant LB. & C,B, m Prodr. 

itiUcorumettam mar ginibus pilim lunio merr. 

^cim fenrinibus reperitur , tiincquc fecilc ^ 

^Ul^i^ftit^gmtur/ 

Kapistkvm flore albo , filiqu^ articulati 

A^ii iIdrealto*fiaro L B. kionipelij obferv^- 

^tedam I. B- ibundat in fads circa Boutone^i' 

Hun Maio menfe cpcn flore. 
^Anvac f}{lvefiite jmui Utlbofum A^^ Raptt 

Digitized by VjOOQIC aio IniexVlantarum 
fylveftris Pin. Sepcembri menfe cam fl<ml>« 
collegimus in herbidis fkds > & prateniihas lodi 
drca Boutonetiun. 

Rapvncvlvs efculentus PiK.viiIgaris cam- 
panulatus LB. Aprili inenre florentem Monfpe- 
lij yidit 1« B. copiose adacetana vemo cempore 
defertur \ in caliditate & frigidicata temperatiu 
cen&tyr>crudu$j & coftust editur. £um vidi- 
mus cum floribus albis Septembii metife* 

Rapvmcvivs perfidfbims^maeno flore Pfx. 
Campanula perficifblia Lob*. Oif in herbidis 
declivibus montis CapotUadou k U cito dc Sm^ 
v^bellc, lunio iQcnfe florentem invenimus» 

RapvncvlvIs fpicatus ilve.comofas aem^ 
Jeus L B« Rapuntium nujus alopecuri conioib 
flote Ao. in declivibus montis Qfetdadiou eou 
4em tempore florentem copjofum vidimus. 

Rapvncvlvs minor foUis incife Pjn* eri- 
nos Fab. Colummejminor LB« & Alflne oblon- 
go folio (erratOj flore aeruIeoeiu(iiem« JOuph'. 
i^eai figvcam» 6c duplicem defcripdonemeNif- 
dem punt2e> exhibet » dum alflnem vocat* Pro- 
pe^Monfpelium menfe Aprili florentem vidifle 
teftatur \ copiose oritur & Apdli ac Maio men- 
.£bus floret in fatorum> 8c vinearuimmuris ^ ubi* 
que etiam circa urbis mcmia creicerc dick C«B. 
in Phytof. Sc Alfinem foUis profunde incifis 
vocat. 

Rapvncvlvs fcabiQraccapituIpcJcnilco PiN* 
fcabiofa globulads ovinadi<9» L B. floribusciN 
ruteis , &: floribus albis.Cepius collegiinus in 
fyl va Gramuntiana, & in aUit ftcrilibiislccis» dbyGoogle C^r^a M^jpel. nafcent iil 

^BsipA yulgaris Pin. lutea L B* incoUe 

prope padbulum vi4 pontis Caftrinoyi ^ &aliis 

oircuxnjacentibus abund^ provenic : mult6 nul« 

jorem vidimus in monte OtppuladcH. 

R^S£]>A foUis calcitrapacyflore alboHoiiT*: 
R.BG.BLis.Av€T.an RefedacandidaLvcD^ 
invenimus Maio menfe prope pagum Salemc, 
yiixta ftagnum> qu^ itur ad Thermas» 

RESEDiE affinis Phyteuma PiN. Phyteuma 

Motifpeiienfium XjEs. Ad. frequois efle in oli« 

Te^s prope Monfpelium ex Lob. in Ad. refert 

I«VGD. &: menfibus ApriIi>Maio & $eptembri 

florere ^cit L B. paflim oritur in fatorum mar-. 

ginibus. Defcribitur milbfftr. Lob- Phyteuma 

alcerum Monfpelienfium foliominuslaciniato»^ 

&uodtantumrationefolihumidi9 8ccx]i, dif- 

terre optim^ notat. Ad amatoria convenire Qon- 

nutti fcriptmn reliquerunt. 

Rhamkvs cordcealboMonfpeliepfis LB* 
fecundus Monfpelienfium. Ao. Monfpelij mu^ 
tiieodisfepibus aptij(fimum eflereaeannotarunt 
LoB' i» ^d. &: L B. fiduidem in hortorum, fa* 
torum , & vinearum lepibus ubique confpid- 
tur, yulg6 Arnivcs. Quidam huius tuiiones af. 
psiragocum ritu efitare lotent. 

Rhamnvs » five paliurus folio |Uiubino 
L B. foUo fubrotundo ^ fruAu compreflo P i n. 
marimicopiioritur» tefte L B* qua Mopfpe- 
lio Lunellam itur \ vidimus etiam faepius in fe- 
pibuseundoadlucum Gramunrium> ^propq 
pontemYillasnpyc^ alibique muUis in iocis. 
JdedjiciMonfpeUeiifeSjreferenteLyGO. contca dbyGoogle 114 tndex Vlsmtiifumr 

calculum felicii&mo eum fucccflu feminet]^ 

\xaitat > ad caticeria femeit loco pijlt inlervic 

Rbamnvi catharticus Pik. juxufluviuni 
pontis Salefin > qua yerfus Gtamunciuin tendi. 
tur > collegerunt quidam ex aitoicis % vidiinus 
nos cis pagum SMmt Banftt9 ,yii oioncis Bfpe* 
r9H. Ex baccis f;^pus prjeparatuc ad picuicoibs 
tfC ferofos humores evacuandos;' 

Rh V s folio uimi P i n. vulg6 fumadr, Mon- 
(peiijcirca CaftrumnoviHti in locis glareo/if 
ec macilentis vidit K B. quod' cttam nocavetar 
LoB. *'m ^^« {durimis In iotis ctbundstt^ utiil 
tolle Fertdn , ultra pohtem Caffrihoi» , Sc in 
lapidoHs vineartim marginilbus. Refigeratfe-- 
cundo , ficcat primo gradu^ aftringit > undc con* 
tenic in fluxibus alvi ^ St menfium immo^ 
dicis. 

Rhvs myrrifoIia-Monfp^iacaPiH. Plinijr 
myrtifblia Mohfpelienfium Ad. ih fepibusagri 
Monfpelienfis pingui denfoque folo> praB(erciinf 
^d Ledi amnis crepidines^ haud infole^cem 6u- 
Cicare poft Lob. i^ ^d. reAe dicunt Lvep: 8c 
L B-, ad colorem nigrum utuntur Tin^loEesj 
vulg6 Reftd&M^ 

Ros A rubra Mi|efia Plin. Pik.in vmeiscirf 
ea Monteils fpontai^^ Cepi^s tegimus. Rofa; 
ingenere reftigerant» & aftrmgunti \ ex roiik 
pallidis recentibu^» fynipus ex noVcm mh^x^ 
faibus conficitur » cjui benighi alvum movec \ 
exrubris ficds, fyrupus par^cus aftringic> ac 
haemopcoicis > & dyfoitericis confert. 

RosA fyiveftris vnlgaris flose odoiato tni- dbyGoogle CtrcaMonfpel.Haptnt. MJ 
«amato Pxh. i^ vinearurh fepibus cum tttkis 
pet m. X i .\ paifitn confpicitur. 

RosA fylvefttisfcliisodofatitPiM. eglcn* 
.tzmdiAaKB^in Idcis fterilibus & incuhisfsew 
, pius legimus cum foliis efdoraril&inis j quino^ 
ti k fuperii^e j^Kcipui diflcit. 
^ Ros A potno fpinofo> fblib hisfuto L % pb«> 
mifeia cnaiot PiK* in fepihu^ circa Salenovank 
^ invenimos. 

Ro s A fyfvcftris fblio glakb , flbre plarii dk 
\ bo I.B. in fepibus circa ta GopOfnhitre > Maio 
. tnenfe florentem vidimus , & cbpios^ etiam in 
\ fylva Vaiena:floiesmultifunt albii &odorem 

* habent tofa roprchatac. Invenimus^etiam roGwA 
,. cum floribus albis fingularibus ^ foliis fimifitqr 
\ gkbris. 

Ro s A pomila fpinoliffima , fbliis ptmpinell^ 
I glabris y flore albo L B. in fepibiis vinearum \v^ 
j GtamunCij copiose oritur ^ £f Yariis aliis iii 

• lods. 
RosA fpinolhQStna pumila^orertibro T. BL 

cynorrhodon polyacamhonLuGD- in Cramun^ 
tio nempre reperiri dicit Ly g n • floris eft tdh* 
tum varietastin ramis fyiveftriumrofarum oritup 
eiccretneotunH ^od i?#WrgN4r. dicitur^^ ad cat 
culum & urin« diikukatem valere dicunn 

ICosmar.inVs coronarius frtticofirt? LB. 
Monfpeli) cum Epirofmarino fppnt^ reperii^ 
tradit C.B. in Pin. 8C abunc^re MonfpcHj I.fr. 
cuius iiguramaximi vitiofa eft ^arida loca vul- 
g6 C7^>ri^i^/,rofiiiiarinum copiosi producunt v 
undc inquit LoB«v 4cf^.Rofmarino coilesNar^ dbyGoogle t44 Iftdex Tlmamm * 

jboMnfisProvincueoriiancur* Calidum &: fic- 
cum eft , capitis & «teri morbis adyerfaeuf ; cx 
flodbus cumfpiritu vini fit ccicbris aqua,vuigo 
M4H dcU Reine aHmgrit , quat ad doiores w- 
Cernos fedandos efficax eft» 

RvB I A tin<aarumfativa PiM.inhortoiiin!, 
& faconuQ fepibus extra portam Latareniein {2- 
piflime legimus^ Aperientem ftacuunt D i o sc* 
& <5 A L. Recentiores c contri aftringentem di- 
cunti m eo tamencoaveniunt qu6d vulnerariam 
efle arbic;rentur » tantamque ei yitn tribuit 
Matth. teferenteDon. ut tk^ads , Sciniz^ 
^inorum lethalia vuinera rubii curari jpofle fpc- 
xecur. 

Rv B I A fy Iveftris Monfpeflulana major L B. 
fylveftrisafperaPiN. Mohfpelij paffimproveni- 
«e dicit I. B. in <>liveti$ » fenticecis , & vepreds 
circa Monfpelium notat Lob. in Ai. minor eft 
ifta fativa, & copiqfiffimc oritur in feplbus vi- 
nearum; foliis eft aliquando longioribus . & an* 

Suftioabus^aliquando veri lacioribus & rotun- 
ioribus \ folia circa nodos xxaoih quatucM: , mo- 
d6 fex notavimus» 

RvBiA fylveftris I^vis Pin. fylveftris 
L V GD. Monfpelij vidit I. B. in fepibus vinea- 
rum umbrofis Gepii^s oritur. 

RvBiAcaeruleaereaior, elariorve I.B.af- 
perula caerulea arvcnfis Pin. in fatis menfe 
Maio cum flore paffim rc^eritur. 
, RvB I A parva flore carruleo fe fpargens L R 
afperula arvenfis repens ca^rulea P i n. MonfpeliJ 
«me Mortio florcncem vidic L B. qui floresdi- 

/ ■ lut^ 

Digitized by VjOOQ lC CircaMonJpeLndfc^tit. 2^5 

lutfe purpurarcentesreAc ilii tribuitjiii j*atis L*-* 

terae , & in fatiscirca urbem abundat : dum in 

£acis pinguioribus oribir > major fk St eteaior,* 

Sc deicriptioni Myagri aiterius Dalech. Lvgd.' 

quod afperulam hexaphylion purpuream yocat 

C.B. in Pin. fatis convenit. Steliariam quam' 

£^vcx>* in faifis fabuietis provenire notat > ad' 

iftam rubiam refert L B. ■' 

R V B 1 A montana anguftifoiia EProdr. hanc 

Monfpelio habuit,ut dkrit , foiiis fubtiiioribus> 

iMrevipribus , & afperiufcoiis 5 fimiiem inveni- 

mus per ar/ftatem in vervadis circa la Falem.Sc 

in iuco Gramuntio. . ^ 

RvBiA cynanchica Pjn. Galiiumtetraphyi- 

lon montanum cruciatum Col. in ficcioribus' 

locisuitrapohtem Salenovae > circa Caftrumno-- 

^vum > la Colowhierey aiibique paflim oritur, lu-. ' 

lio & Au^ufto floribus purpurcis^ tum aliquan- 

do floribus aibis. 

R V B I A latifolia fpicata P i k .fpicata Cretica- 
C L V s * Hi/. copiofam coliegimus in defcenfu ' 
montis Cappuladou > ijti locis qusc vulg6 vocant- 
Jas TomtucUs , Maio &: Junio mennbus cum ^ 
fpica. 

R V B 1 A anguftifoiia fpicata Pi K.Monfpeflu- • 
^i in coliibus nafci dicit C. B. in Prodr. copiose* 
critur in luco Gramuntio , & in colie ferraHt ui- 
ira pontem Caftrinovi* 

Ry B i A fpicaca repeus.' Anno praeterito in-^ 
vcni iftatn rubiam in f^s cis pacibulum viaB Ca- : 
ftrinovi, menfe Augufto ^ a duabus pracciden-' 
tibusift eo diffecebat > quid reperqt s-ciim ali^ • 

P 

Digitized by VjOOQ lC tgsis MpW M#g?ioW . * ^fTiff*^ . QIEMi Wt 
de didt LoB. ^» Ad. ta^ ufciHe «4 (taumtBm 
Ceoan)» v^ m^ C4.V9. aptlimce ahiu»4tte 

teftatur. Hancnondum vidimui. 
. llvAf Aqu;#pfpMa yva^^ijmiim9^ LB. 
ajfperuU veK^ilj^ l«^c«s|b^ Fiit. innuisnbH 
cioH^ Poi|^i)em(ii Afirii^lBi^e c^iUegirails, fi> 
ott (S^ i^ rupfd»,^ A» (^/««ii<li«r« » ;dibi<|Uft 

RvBVs Tulgaris > fiverubps folM» B^^ 
9«y. nithilnpiW Y¥%iliu$ n«^t dui»«%, ot 
4icv $.9.. in omjf^^mt C^ii^t«bf|iwl4l^¥i3ir 

iH? MMf^ w«l^(|i3W€6ft i nift|K aftris^p^ ftlifc 
In fylva Valena rubum vidimus cum flotiboil 
adblf IjfflW ^ }xii^m9&tM. >te» flri ii g> frf a w» 
aUudior esaiv 

}^iC9iVA s^9K. foA» ffotfio Pui^ lociriaw 

nimiuin & inutilitcr repit.. 

Rysi«:Yfr P<^f., yiiigf^ bcnfttt^» MopifMiij 

Digitized by VjOOQ lC Circo' Mtmfitel. mififiat. t^ty 

rat^ , inter quinque radices aperientes numcra^ 

wm: ^ fi 2^|fair^i modo $4aDtuc tiuiQincs^ <)uos v«r 

xc einitxic > aquas potenter eliciunt> & nanat LBI 

ex BARTHOi.*CABK9.io> radidsuru inaaua 

infvkfac , & cum vino potje , unius menfis (pa« 

mi^»SnviiMm id&}tel»ocfa)tein £kiifle :cuj;atan3« 

R V T A fylveftris oaajof: P x k^ Mwnfpdij fig^ 

wmdn «ficit L B» ^biiundiit in law di Ais &i9^/- 

gmji. . CMMk U ficcfkt temo iordi^ie^ aboiM^ 

suudEb» otefi ptoj^ quem jiigam i^BnBonuiti 

vocavic L Baptifta SxavATii:. mitnm!r.^s\ 

]agrAaia5|uap<kft> vtnsiiaix^i^k^eAil^asce- 

sdm i mstem ^igidi Mti&ad](P^fittui;»afeuni caw 

licos iflQrtaflttt^at 

HVXift fyiyeftoU minnr P.iiii. piegfttiium 
I^aKbmoi&tmAiiL^ Mon^isU) iwttis in:lbdit 
pibvteifc i fiMlteixiiQe pcepe C^fi^big^f ^ redH 
leftatur I-B, utraque fylveftri rut4 fcacere ldon6 
ffii^eS c&lk» > U Hwfm ileE&vesi ex Lo b« //^ 
«<d((iicd^ Lttspt lamam lufeberQ «cviiliQnh^ini 
DUryfipelata > & papnbs etckacs vakiKy didt 

R:v t:A muram P i n^ falvii vioif A^pf in rupJU 
Itt» hqolidBs ulcm ^nem Saletiov* ^ armde4' 
dAnibusmmltif ^^p^tM^u Qosp&sf^ »ritUr. by^ 
^ub^uelxf iU«rfe» )bQrba^mini60Mi^>^ 
WfiiM&lialmQ c«edfoiir^ Digitized by'VjOOQlC 1^8 Udex Tlaauirum ABikA. nujor MonTpdiienfium. Vide 

Cedwi. CHpreffi foUt^. . 

S A G. I T-T A aqoatica mmor ladfolia P i k. nu- 
not: LoB« Ic. in foilis aqui plenis ultca Late- 
fam » ad laevanjcanaiisqui vulg6 dicitoc la rm* 
binc lunio menre vidimus.> 
. -SAtix albaperticalisvulgaris Lvgd.vuI- 
ga(is alha ^rborelcens P i n. i|i pratonim ^Late- 
r.Mifium marginibus tanu ialicuiQ eft co{ua> uC 
iiemus videatur.. Refrigerant &ficcanc f«jia^ 
ad bsmorriuigias iiilendas conunendantur^ficut 
6c lotio pedum cum decodo foliorum > ad de- 
lirium. 

Sal i X latifoiia infam^ hirfuta L B* platy- 
pbyUpsleucoplikeos LvGD«)Uxta Ledumam- 
jdemvariisinlQcis occurrit. 

S A L I X humiiis capitulo fquammo(b P i h* 
Helice Theopfar, Lvgd* fecus Ledum amnem 
prope molefidina >in iocis ^bulofis & iapido£s 
(X>pioii(fim^ oritur , m cuius foliis lulio Sc Au- 

fpftQjnenfibus^.maximamcopiam veficulanun 
ubrubentium j magnitudinis parvorum oerafi)- 
rum vidimus. 

Sal IX anguftis & longiflimis foliis criipis 
fubtus albicantibus I.B. uicra Salenovam ad nP" 
vium U MaHJfoH, abundat 

S AL V 1 A maior P i n. maior firahdor Diofc* dbyGoogle C&ca^onfpeJ.nafcent. ^HS^ 

Ai>.ih vineisGallijB Narboneniis fpontc oriri 
teftantur Gam. & AD-Jnvenimus nos in mar- 
gltiibus rabuiofis vineartim , vkr^ pofttem Ci- 
ftrinovi 5 circa pagum Grabels ^ juxca fli? viii m 
//« MauffoH; & in collibus adlaevam, uitraSalfe- 
tiovani'Calidam& fiecam efle ordiite intcnfo 
- dicit Do^. Cephalic^ r & hyfterica eft. 
SX1.VIA vitse. Vide Ruta mnraria. 
SAMfevcvs frudhi inumbdlanigroPiN. 
in horcorum , & vinearum fepibus? fteijuens cft, 
► 5c Maioaclunio floifet.Sambucumcalidum eC 
£ejodor.& fapor teftatijrjinterior cortex cii m fe- 
ro iadirin&ius aquas hydropicdnimeducitjflo-' 
res cum lafte macerati , er) npelata ctirant ^ fe- 
rmen fuidoriiicum cft,^ quo cura ferifta- fr umenti 
-conficitlir panis , quem in omni " dyftnteria^ 
- commendant piurimi. 

.Sambvcvs huitiUis jfive ebulus PiN. ih 
..quamblurimis fat(»:i«m margimbus'3 & hnmidis 
^locis tecus^Ledum amncm oriti r.Virtotes habet 
fambuci vulgaris^ 

' SANicvLA OffiicittarumPif^j. marFvcHs. 

-five diapenfia I.B. in herbtdis declivibus montis 

.CapouladaumxAxz occurrit , & praecipuc fub 

tipagnis cu|iibus prope fontem ^qur vt'lg6 dici- 

^ila fdnt dePortes. Galida & ficca lecundo 

prdine cenfetur; mira pra^ftare in vulnerum, 

& ulcetunLcurariohe oitines arbitraituf . 

► r. SAPo^ARiAVfllgarisI.B.maiorlacvis Pin. 

!fmx Lcdum amtafem:in herbidi^ marginibus 

^undatyfc Iunio,Iul5o'^AiiguftoTncnfibii« co*- 

pio3J^flQih$XaUda £r&^^^^^ 

P iij 

Digitized by VjOOQ lC iTativa Plmij P f jr . in v«f y^ ^ df c* S^lBtHSrraub 
^ea r^peiritur. 

durior I,B. cujlM figota ti3i«^bfit*eftj ndn latu 

gfeMoAfpeBo proVcmte *ck C8- H' -A&^A. 

fafim Qriiur inlod^ ^Blgt> Gmiffm ^ ^kra 

pomi^m Sj(tenovar * ckt^ i^ 044mkm^ ,lmf^^ 

. Utte, §c circa montem iMfi > Augttfto 8t S^ 

, ptecnfcri roenfibns flocct Crfiib fi^ Aoca tsei^ 

• gra4iia»^tt)r>atcenu*;9i)erks dHoieaf fic- 

^tsL (blia c(m^imem^^infemi]tit^ 

ScABtosA major iiiisfota fdmlsLonu» 
I,B. mi^r floseexcawuJbo purpuEco Ta*. co- 
jus figuranoftramfcabioQim opunii cqpccfeD- 
c^t iqunm jnVemmas p^em U &fi^Qi{iK9Kklem 
JuUo Qicnfe fiorentem m nargimbns (mnin 
cu:c« diverfotrium > m Imo didhr l^ Gi^ J^ 
fant Martin. 

ScABiosA titimof vu%QJs.I.& miftQrfive 
coltt«bariik Loi./<c.ai4fe addlt C.B. fmJnjjh 
ftanymif, (cabiofam me<tiam ferrafio angitfto fe- 
|io , flore^ globulariae Ap* q««m atibi otfti^ 
fttb Rapundalocacruleo fcabio^t^capitalQ p6fai( 
prope Montpeli} p0«t:^wfi||r(|i^snldvuiilm, 
&: agrorom txmp^^ifkmicmmai^ olflafQr 
j^o^ . iifM' in majigimbM xjmiuum^ ferj^ &to* 
£uincubitali$>& biiiubkali^^tMaiaAte^leMlh 
«mno tep0Tk«r. HtifiJfl^mhm mitHkm^km 

Digitized by VjOOQ lC Cim Jifmjptl mflent. i f f 

1^mm/lp^piMditm*ipediiAriin y & tkordcttm 
fm i$ m fHip fi t t tt^rie fHmivfi iMpediethtat^fed 
•HM» 4dmtf^M y ArSiaipjke, tleptJanHafei j, 
^ Gf^mhm lipnif , fiptiamdiftte rtfHinHi-i. 

^ iBfcfev tnn6 iSok ca fri fti tti i is' iibponiftitirt non' 
fine rucceflu. 

H^ ffiaiutfliusAitt di«'ifIrPrR.if6Mai i!h)d CB. 
«qM^H^ feabidgi? fMlfUse O^iriiMldaiiaf ifonvenit^ 
figai^iTA-t^.fedSei^ai-iMAbfH ^tfdEitaki fatis-qua.- 
jtafte j i!t eafilRd^ foti^ addttehtai^jinlaciy 
^(taiaiiiRfi6 , ^ ti&a itt lod^ ileHHbtfs cdpiosi 

Hi^&Sim in ti^ifViti-tti^tfAfl^i^lfdre^b^^d^ 
edfiutf^AidnttlifT ; folt# i^abet^^ibi^a/ , taViii^a ,' 
viiendtf^ tc^tii^,{Mn^, ft fWii/Jtoiicecfdic' 
i{ddcfcn><tAiietti'feifSb(s^qU!Hi?ie Crvs.tiec 
ii<inft»adTciAft^Maitlitit6iitti-hi^ciinhk ^^ 

ScAihdsX thohtairi^ dHiiaxiiM fefefohlliii^ 
«ft^ EtW. I.B. & ftiMdfa'g«iWa foiai iifefdfr' 
viridibus ejufdem » copiosi oritur incdflSiiiM*-' 
»«riitti« pbnrt» Ciffrihovi- / ^dftrf &' €fff<ha- 
yUte ,' »mt)tum,U rdMiti k Silehdva^ ; 
yM W^i AugiJiitf^ «c Se^ltfeUilM tiietifiblfis' 

BtSKSBSH £xA£<9ifaii(iui im^ teiStiVeicurgir' 

P iiij 

Digitized by VjOOQ lC ija h/dex Pldntarum s 

\n fingutis geniculis bina^oppoficaairibjiifit ; in- 
fqriora BeUidis funcferrau» hirfuca^ fuperiora 
longiora^ fimilicer ferraca : ca^Us in quofdamra- 
muios dividicur«flores> uc infcabioia vulgari fuf* 
iinences > pailide cacruieos ^ quibus fucGedit fe- 
snen aliarum more : in fegecibus eunckx-^ I0 Co^ 
lombiere , Maio menfe floreiicem invcni>& vcr- 
fus Ledum amnem. 

ScAMMONiA MoWpeliaca foliis rotundio- 
ribusPiN- MonfpeL Lob. /f.LuGD*CAM- 
^ aliorum plurimorum , (cammonea Mon(pe- 
riaca fiore parvo I. B- in maricimis n^ftris^ pluri- 
^i Auchores re^tc nocanc^ In orama^idma oriri 
dicic L V G p . cum fcilla^ peplo, Sc pancracio^fed 
quidfibi vuic per fciliamjqux non oricur in no- 
ftris mAricirois ? Augufto menfe florencem iegi- 
mus. Succo concreco purgadones moliebancur 
(juidam^ ucreferc LoB* in Ad, majopdo/i 
qu^n^ veri fcammoni) » & minori ef&^uw 
, ^ c A N D IX femine roftraco vulgaris P i n • pe- 
fken Veneris L B. circa Monlpelium paf£m in 
fegecibus MartioflQrencem,j& Apriii fiUquasft- 
rpcem , redc obfervavic L B* Calida & fic- 
ca cenfecur y urinas movec j & obftrudio. 
nes folvic, 

. Scandix Crecica minor Pin. Anchrifcus 
Plin^ Clvs. AnifomVrachrum Apulum Co* 
Lvw. in. faxofiscirca Monfpeliunaf obfervavic 
C. B, in Prodr, odbre fceniculijn agris veri fi- 
ne odore j in flrerilibuscirca/^ Colqmbiere^ dcin 
coUe JFerraft ^ aliifquc in iocis vcre invcm- 
mus ^ quas fuavem jbbet odoreni anifi^iiQ^ 6c 
iaporiem. 1: ; ?; * 

. Digitizedby VjOOQIC CircsMonJfelMdfcent. 2^3 

S c o t o p £ N D R ; A vulgari^, Vide. Lwgua 

ScoxYMvs Theophr. & eryngium lu- 
:eum MonA)elienre Ad. fcolymMs,THiioPHR. 
Narbonehns Clvs. circa jM^pnipdium valde 
luxuriancem Clvs.Lvgd.C.B.:^> Pin. 8f I.B> 
qui fpiijam luceam vocac , raftc. tcftancur.^ Ubi-^ 
c^ue paflim seftace , & aucumno florec. Deifto 
quia vivax eft, intcliigcndus . cft Ci.v^«dum 
^neljam adhuc piancam , & pritpum germinan- 
teiTi cum ipfaradice Ipcam^ cpdam^ ^uccum 
carnibuscodam edi referc » ac ip£us iadeo fuc-t 
co otnne la^isgenus coagulari» Sc fiorecrocuaie 
adulterari, \ / 

ScoLYMVs chryfanchemos annuus. Scot, 
Theopbr' Hifpanicus Clvs. re&e diftinximus 
plantam annuam k vivaci. Initt Monbafffi , &c 
VilUf/Mgne , frequencera vidunui ^ & circa 
poncem Viilaenoyac in fatorum.marginibus. 

ScoRD I VM Pin. Monfpelij vidic I. B. in. 
pracorum foflis y in ipfiseciam humidioribus 
prads abundac Calidum & iiccum eftjSc in fe- 
oribus malignis roultum commendacur. 

ScoRPioiDES 9 an Cratevae Telephium 
Ad. Teiephium Diofc- feu fcorpioides , ob fi- 
liquarum fimilicudinem PiN.fcorpioides porcu- 
lacxfolio ejufdem; fpontc in agrisculciscirca 
Caftrumnovum' Aprili. &• Maio jflorere dicic 
LB. Mpnfpelienfibus <iim facis j cum yinecis. 
X^erenfi^ porcx famiiiarem , poft Lob. i^ -^^* 
nptac L V G D • in facis pafliun vere oificur. 
Jc oiKP X o X o £ $ repcns >uplevri folio Ad; 

P v dbyGoogle 454 ''^* Vltntirttm 

fiimil dmifoiU hift«cl4 l. ^i nt «Kvwii fcr ' 
aridis montofis Monlpdij frequcnter 6cc» 
ttite dl«* Lo». i» Ad. Sc j^c^pwbohiiB, 
& C»fidikiK» h* cirife iojtta v»*^ * a* flp»* 
iiM) tevertit LB- plwimis k* fej«* i«»i»^ 
yeniittWi iri f<|Hattite feBeet draa Sak»*^ 
V4n» , ** aUmbiere ^ GtumaiMi ^ M^ 

flti tottfei», <icii ♦a^ «fi<ri«« itpftti» Fontt^ 
ptope fluvium //»-4«. Ad ftnimas , &• ifift**»' 

ttUiximS ^te fil>*osftI.»eujW* %&«!•««& 
M^ «ft) hiMiMiea aqMiliis D^s- SttSMj^' 
fij ad fsflS» «f a#H« Jlfeiof &• }un*> fmm 
«cieLB. J*«ft»fee iW rfvub pfdptf «:h«tt,'& 
iil l^afiiife. Gi^<ii &:ficaa l^i lAiiSsm 
fetorid*pt«jri«&««oft«Mul«ur. V^iAgi», Z**»^- 

S<:l<^PHr*i^A*iA tittk* foiio- Pii». #9re 

f^tftbiitiif C^<yeriit$attietf,Maioni»ife &A- 

pti^ fiv. Mdii/flpdS^ xmrt*fit I. ft, 411«- 
tftie^ tUi^tft^ cMtiim iAxS e* Osi-^. i*^ 
fett , paffiinl itii <»ffii«» pt<^ p«ht«» €«^ 

Digitized by VjOOQ lC Ss^At^i hybemimi Pm» tn sgris ^cflim 
'ei9^tw:> Qfimil>ttrqae nodffiimmi cft , YQlg^ 

MLq^iM» nofiDtUuI d^ftrO^ntis naCBt^ obc). 
nec 3. difliciilc^quc cQnoo^uicur > ui didc 

Secvridaca dumeconmniajCMrllortf iu- 
XV09 (iliquis articulatis Fiir^r in licrbidij fub 
montQ G^ivW^ir^ juxca ftnriumjcdio inafife 
cucri flwd nohb &pi JU occuniCr 

$ficvKii>ACA iuccftcniniif comkcflii t^ 

Aexis PiN. Aftragalus MoniwiiaaC]» CiV^, 

qu€M|d.iconQm> circa vrbem in ikorDmnitf gini- 

bu^ g Sc ckeaSalfo^vamcopiosi cmaQt^^Miio 

meprfflorec» f 

Sbpvm: mintis tucooin fditf octfTd Ptir. 

minus quintum Civs* vulg^dicicur Sem^'* 

viyum minus i copiosi oiicar m vinettmni^ & 

iacwum muris ^ vulgus vocac d$ rufMi/a^. 

Ini:<^ acewia molcis m lods redpicilr >^ s^fhi^ 

vehtriculoconferre didtDo0« 

S£]>VM minus luceum fiore fe circumfle« 
ftence LB- quartum Clvs. aizoon fcorpioide^/ 
LoB./r. paffimiftudeciamoricur^in muris (L 
torum , & vinearum. 

Sbdvm AlpinumflorepailidoPiN.fexCum 
Cl vs. iftud invenimus in defcenfu montis d« 
fouladoH k las Cambrettes j Julio menfe florens , 
quod cum defcriptione Clvsii convenic> 
nifi qu&d flores funt potiusex albo> quam ex lii« 
teo pailefcentes; figtua autemCLVs. noflxam 
nonreprxfentac. dbyGoogle ^^ IndexTlMtxircA Monjpel.na/c. 

SbdVm minus ' teredfoliutn allniiti Pii. 
^fxiifiiis fotio longiufcuio teied flore candi^ 
; LB*in iiortormn> 6c Gumunir niuriscopiosct)!^ 
^twt^ «flate floret» Matorem (peciem in parieo- 
:nis Monfpeliehfibus paffins invenir LB^qoain 

vocatfedi minoris albi Monfpeiruianaipedes 
-maioryfbUo acuto. 

StnYU: minus folio circinato Pik. parvua 
' IbUoicircinataj flore aibo I-B. Aizoon daiyphyi- 

tum LvGD. inhiuri»^d»id>iorQm ad portas iir- 
Jbis f^tocenfis obieivavit Ci v s. plurimis in lods 
,lips (kpiiisvidknus.' : - 

• SEDVJiCparvumacreftorelatea L B. minm 
rOa«Yttm cauflicum CLVs.circaBoutonetum 

paflim oritur , & aeftivis menfibuS cum florc 
jtotos c^fpites occepat.' Caliduini ifljud & acre 

: , S* D V M minimnm luteum npn acre I.:B. Ctm- 
pervivuin nrinusvermiciilatum infipidum P/k. 

>in iifdjem ferc locis cum fuperiori britur, & co- 
dem tempore floret. dbyGoogle ■» ^^ -^-» ^j M » ' ^ *" fcs.V *' ^ '^'^■" •mm- t-ik > / 

edu m annuuix\ fnimmimy^ icrpc¥i^^ vmmm ienmupi vikbm 
Digitized by VjOOQ lC 23 8 Index Ptantamm 

Sbdvm annuum minifnum fteilatum fo- 
brum. Parvula eft planca ^ k nemine qacxj fciaa 
defcnpta > unciaiis aut biundaUs^ ut in noAa 
figura viderc eft, qu« veram magnicudinemK- 
ptsefencac >.quamyis rac6 ade6 ramofa fit ^ ac ia 
figura pingicur , utplurimum enim unictim cau- 
liculum habet y folia craila & fubrotunda (unt » 
inter qu£ flofcuii aibidi oriuntur > Cms magn 
proplantulsmodo» quibusftellulie rigidas ru- 
Dras fuccedunt^ quas noftra figuraritc exprimic, 
in quibus parvutn fewtn continetur. Annua cfi 

})lanta > quatn Mafo menfe cum ^re Sc ftellulis 
xpius inveninuis in ingreila bia Gramuntij « 
fubiiicibuscumiimfc^* ^ v * 

Sej^vm tridadlyiices .Al^inum minus & 
JProdr, tc&c dicitcolie^m fuilTe in monte Lu« 
pi » ubi copiose fldrens luiiomenfe iegimus^ in 
ipfis rupium fifluris. 

Se D v M tridaftylites te&orum Pi n • Parony- 
chia rutas foiio Ad- in muri^ vinearum umbrous 
^ humidis , prsedpue circa Boutonetuin verc 
ikpiffime invenimus» 

S £ N £ ci o nunor vuigaris P i n. vulgaris> fi- 
ve erigeron I.B* fiorencem vidic Monfpeiij : ver 
re» & autumno paifim ubiquejreperitur ; fotia 
cum floribus remgerare dicic Diosc* &ce* 
fiium ac fedis inflanunationesianare. 

Sbrpyxlvm vuIearerepensCLvs- Hijf* 
vuigare L B. Monfpeii) florens lulio & Augu^ 
fto mehfibus ob(ervavit 1. 6. in campeftrious 
verfus montem Lupi coilegimus» & inmooce 
QpauladoH » ubi maioribus & iacioribus fotiii dbyGoogle ClrcAMmJpel naptnu 219 
oClaAxr, w^fjsfhftdfif ; vidimus pm florihu^ 
IJbis» Cali^ujn & ficcumas9D&tuc in pciBc^io 
ertlj g«ulus$iirinaiti4&inen£eifnoy^t. 

S jmp Yt £ y ic lofig|foliiiiin WfHdum LB* aa 
crpvllum Karbofiueu£ foliis ftfacie anguftifio^ 
i) cbyon noftrads LoB.Oi!/Iquod ineric^ 
£guli'l pagi > yuig6^/4i>^ Gi^s ^ agri MonfpOf 
Lienfis inveniri cradic j fed fblia Iufpidg> ^vc pi« 
Ld[a eiTe non dicie , £ljGUi:in noftoo terpyUo imu 
^uod «cprimic ^gura LB. invoniivms bmiQ 
men^b copio|e ftorencsm in fqualUdis As ifi€uki$ 
vi« QioorisLupi. 

Se&KATTitAPrM. inptatis dn:siMeIgor 
xium > vuigibil/4ii|i>^ &in herbidis kKis mm^ 
ti$ G^nmUuhti ocitur. A4 uiom muiidiikand4 
puisdicatM AT TH. tin&uris £Ciam iniervic, 

SESiii.t Mafliiienfe loiio fioeniculi crAflio* 

ce; AB.fasnicutumeQrtuo(km Monfpeiii^niiuni 

1« B. ia afperis agri Monfpf^fis ocki disit 

LoB. ^ ^d. &poft ciimLveD* <cC3 i« 

iK^^ Men^^lij ci^iose p^iEm pr^yeiw^ re« 

^h no^yitLB^ Auguftooien&repeiilUfiiii^^ 

giaibns &t»cuii^ cikmfioriliiitii aUHS > fuxn purpur 

veiswHujusfismiiDeudiniu: ftdtfasriacsapnfeiftio^ 

ncm. ipalidun^ar&iettititft» menfe^ fc uri^ 

nammpytt. 

SfisEi.t pi»Mi& Mfinfpdknfittm Ao. 
LvGb. & Ca M. in pracis fi^uencer ocstifrm 
ceftacttr Lob^co MM qinn&us fef^ practf niliil 
vttbariiisrapciitur. 

$B«|5i.iei*rii»|ntordyBon An.Crscicum 
minus i?^ n« ci^aasdis: n)inoi pul^a &fliiqe hSL \ 


240 Index Plantdrum 
|>aflim in fegetibus Narbonjc, {cGufque vias fe 
qiien$ oocarrece nocac Lo b. in Ad^ fpontaneiLi! 
quoque Monfpeh) vidit X B. Gopiose ocicur ia 
yinearum marginibus > praccipue circa ponces 
Caftrinovi , fruAicofius muico, iongioribufqoe 
fbliis> & bicubicatibus cauiibus in pratis Late- 
renfibus Monfpeliaci agri occurrere dicic 1.ob- 
inOhf.Quod 

Seseli Crecicum majus, five Xordylion 
LoB. Obf differenciam ( fi qujc ficalia <juam 
magnirudinis ) nondum.obfervare potuimus. 
Se s E L I jfitiiiopicum falicis folio Pi K.-<Cthio- 
picum firucicofuin Iblio periclymeni LB«ad Ccri 
moncis radices qusB in ftagnum vereunt ^ ftuti. 
care referc Lvgd« quodceftacus tueracLoB. 
in j4d Copiofum eciamnosinvenimus Augu- 
fto menfe florens in monce Cecio., veifus fta- 
gnum i & verfus marci Seraen MaffiUenfi odo- 
racius & aaiuseft, ide6 adtlieriacam efficacius 
efle , ciredic Lo b. in Ad. 

S 1 D E R i Ti s vulgaris h^rfuca I.B. vulg6 did- 
tur Tetr^fait, & lierha ludaica ; Monfpdi) mcnfe 
lunio florentem obfervavit L B. in lierbidis 
coliibus juxta Ledum amnem ultrapontem Ca- 
ftrinovi , & in ccJle iwr^/i cojpiosc reperitur. 
Ad vuinera , & hernias commendatur ; vehe- 
ment^ exficcat > ideb'ad alba menftrua iiftenda 
convenit. 

S I D £ R i T I s Monfpeiiaca fcordioides Ad. 
MonfpeflTulana I-B. qui figuram liabet fcrophu^ 
lariazradice fibrosS \ adripas devexaspatihuli 
Monfpeliaci , fquailidoique.margines^ & ctJIes 

prope 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonJpeL naptni. 241 
propeurbem, & Caftrumnovum multatn oriri 
redfcc dicit Lob. i» ^d. quod rtfcrtctiam 1. K 
SxDERiTis verticilli^ rpinojils i^Babuh- 
clac li2ec tota asftate in omnibus ferc Cccioribui 
locis qusB Garrigu£s\ocdimus. , : . 

SiDERiTis arvenfis anguftifolia rubra PiHi 
Ladaiium fegetum L v g d - vidit Monfpeltj LB. 
floribus rubri5>& floribusalbisinratis^praecipu^ 
circa Saienovam vulgatiflima eft. 

S I D £.a I T I s faivisB foiio noftras bonatParic; 
Ho rt.Reg.Bles.Auc t. asftateflorentem yi- 
«Umusin nuriamis {abulofts inter Peranls , 8c 

SiGiLLVM Salomonis. Vide Polygonatum. 
SiLER montanum Officinarum AiD.ligufti-< 
cum, quod fefeli Oficinarum Pin. inrupibus 
fub monte CapouladoH faspius legimus ^ majoris 
^ffe el&cadis qu^m uilum fefeli piitat Lob* in 
uid. & ad menfes ciendos commendat. 

iS I L I oy A fylveftris rotundifolia Pi n. arbpc 
ludac Monfpelienfium Ad- arbor ludaica L B. 
cujus figura tranfpofita eft : in collibus ^ Sc intec 
fepes Narbonenfis Gallias annotant Lob. in 
^d.Sc Clvs. & aperitioribus Monfpelij Co- 
ly team Theophr. putaii dicit Cl vs.juxta flu- 
Vium la MaHJfouyeAis Salenovam Martio, & 
Apriii menfibus floresprofert qui acetocon-> 
diuntur. 

SiKAPi filiqui latiufcula glabri , femiiie 
icufo, five vulgare I. B. Monipelij obfervavit 
1. B. circaLateram in marginibus prarprum, &t 
fatorum cobios^ oritur. Calefacit &ficcatV6^ dbyGoogle i4i ifUbfx VldMHfm 

)iem^fi«^iie)mitt6 lA c6Hdhnftitis udtiiur > al 
tpi^titufii crxti6iifldutii , f iilg6 MamdnU. 

Siv Afi M6h(ddrttta(hum filiqt]! :iCpeA hu- 
fta KB. ^^vuifi liliqifiafperi ft. /V^*^. ofcfcr- 
vavic iftud CHEtlt^R. uti)6tat L B. mndis 
f6(!liH& ir^ei UonCp^Sm > S£ Tliermas JEMeru. 
eadas. InV^hk eci^m cirta MonllbeUuitK C. B. 
91 nds imer Liitttttn ic P<t^ in hdinidis 
collcgimus. 

Sioiir» five AbiiJm paluftre fofils oMongis 
PiN. (ion umbdlirerum betla MoiifpeUenfium 
l'li; vulgi B^rula dicitut ; in rilrulis , 6c Ledd 
amne copiose lulio & Augufto menfiJws flo 
f et : dum adKac tenera furic fbti^ » vere acctaiiis 
infertiimt \ iirihas raovfet , fld arenulas |>eUic« 

S t i o M, fiVe Officinarum Amomum LB. io- 
yfchimtis circa prdtulum, quod reperitur ulct 
{k^riceni Caftrinovi vil qull iciir ad lucum Glca- 
munciuni Ad urinse diffictilcatem j 6c tdeofes 
ittoVehdos comrhendacur. 

S M 1 1 A X afpcra tutilo (hiflti C t V s. fiudn 
tiibehte P 1 1^. Mdnfpclij vidit f. B. iaier feprt 
cirjtaSafehovam , CaftrUhinovi»fei,lucum G» 
ffiuhtium i alibique copiofa efl. A4 luem vene^ 
teaiti radice fmilcos ufos fuifleiiDnJfiae fuO' 
ccffu, nartatCtvs- 

S 1* Y * jii V Jt Diofc. P t M . yulgft Olufitroto 
& Apium Macedonicum dicicur ^ Ui fbf&s htl« 
midis vinfearuift circa -/feTej/ym/x^qnJiifcuradpoii- 
temViUjiiikov* copios^ oticur. Cididtimi& fic- 
cufli eft , eadem pirieftat qua: apiutti > fed dici- dbyGoogle i wrllll 4i«iliir iiq ftfc^Wfi^ Wi^iirb^qpi WtrunH 
pt^^ d^imligfiQSjulcfrai^rpe^ni^» ^€^91 

SoLANVM veilcariumPiN.Sal^-baUcaci^ 
l«m Vplgve I-9t ywig^ alji^icfngi j in maigi- 
rtb«S ^uil^rd^m vbe#:um iiii»r Frpntigwt 
^i^mf li^ Tljgripas tain?ij^ftagi>uip vWimusu <;fr 
ebris bafparum ulus cQfHra ^qIocc^ neph^V^ 

S^iAH¥M fcasi<Wnsr(m Duii?amMaPisi 
^y^ywn^ ♦ ^vc ami^^jidkis I. R Circsi» 
Moi^pfi^jjifimp Ap- ip rudfribus, maccrtts, ^ 
f»fi^ite^^> pr ^cim^ pprcai iai^r^£i wm)fiar 
If §»lit >^ -^«^ ^ LT6m vidit etiam Moafpelii 
LB-bricurCopiose in ^iianq^RrUAiS vinmuiii 

don^0, }calpr^QR ^pi^ ip h^|bi4isi vupibvs m a£- 
j^ejrfu mpi^ts X-RE* i flp d^Kvihii^ vmbipfis. 
IPWW Qf«^^n ^f^¥ \^g\^ J obfervavit 
ii^iAm Moi^|i^|i) h ^* bacf* j^A&ntifitpntt 

S o I A K y M foehd.^m p0fpQ Ipim^^ 
]i?i>?. $^afiimi^ 4?pr?L sAfjor >. JiVe taTura qui* 
Wim l^' (ipar^m circa prbm. i!»iiyfWS > fc4 
K«^V^i^ p»?pe mgvm *^ ^ €hcft pftl»|dies. S^ 

Digitized by VjOOQ lC 444 Index Plattt4rum 

fica marina, five foidancUa I. B- ad mare Moo- 
fpelii «ftate fiorcre refert I. B- in tou cxra nian- 
oma vulgaris eft. Calida eft , aquas hydropico- 
nim pocentiffimc cducic ; caute tamen ulurpffli. 
da , quia vcntriculo nocet, idc6 cum ftomaclu- 
cis mifcenda. i . . 

SoNCHvs afperlaciniatus, &nonUcinM* 
tus PiN* non laciniatum afperum MonfpciiJ 
Aprili menfe florentem vidit I. B. in huinidis 
hetbidis lociscircaurbem paffitnoritur- 

So K c H v s afper laciniatus Creticus BJ^f^dr. 

an chondrilte treticsB nomine mifla fcminc 

crifpo 1. B. quam Monfpeffuli florentem obfer- 

vavit menfe O6fcobri t invcnimus copiosc flo- 

rcntcm Maio menfe i iri marginibus vinearuni 

circa M^mnm.&c la Olotnhiire^qfMi&n optiinc 

figura C. B* repraefentat. 

• S o Nc H V s afper fubroturtdo folio R -Prtf^* 

qui MonfpefTuli majorem > & minorem fponti 

iiafci refcrt \6c fonclium afperum vulgi , florc 

iiieTacij nominari <licit ; iftum non vidimus. 

. i SoNCHvs IsBvis laciniatus latifolius Pik. 

vidit Monfpeli) I. B. iftc paffim ubique proYC- 

mty omnibttfque notus- eft* Yvlgbi Lachems. 

Refrigerant fonchi,& aftringunt>ut ait D i o s c« 

«ftuanti ftomacho profunt. 

SoNCHVs alter folio profiandiskciniisfi- 
iiuato hederaceo Lob. Obf. laevis laciniatus 
•tnuralis parvis floribus Pi K^Maio roenfc floicn- 
tem invenimus in rupibus umbrofis Valcn* 
fylvae^circa Caravcnts,Sc inmohte Caf^uladou. 

Digitized by VjOOQ lC Circa Mmffd.m/cent. ^45. 

So VCH vs« lasvis in plurimas & tenuii&mas^ 
Lacmias divifus B* -Py*^^^' Chondrillalutea 1.8^ 
cu}us figura non placet j eum Monfpeii} ad mu-. 
cos re^e ahnot^runjt: fratres ^ (iquidem in ipfius 
urbis moeniis copiofiiEme toto fere anno florec 
S o K c H V s anguftifolius maritimus B* Prodr. 
asftatis initio collegit circa Monfpelium C.B. iii 
noifaris maritimis inter juncos copiose repit ^ &c 
Augufto menfe floret? 

S o KC H V s villofus luteus major Pi n. lana- 
tus Dalech. LuGD* invenit Monfpeli) propc 
Peraub in faxofis & apricis florentem lunio 
menfe I- B. abundantem vidimus in faxofis fte- 
tilibus circa luciim Gramuntium j & in ipfo lu- 
co, ubi etiam minoremobfervavit C. B. ut no« 
Kiax, in Prodr^ 

SoNCHo affinis Lampfana domefticaPiN. 
in uinbrofis circa Lateram, Salenovam, & pon^ 
tem Caftrinovi pUirima oricur, Siccat & aftrin- 
git > ad papillas ulceratas (anandas eifEcacem efle 
dicitLB. 

. SoRBysfativaPiN- inomnibus fer^ vinei^ 
teperitur 5 florentem Monfpelii Aprili menfe 
videbat L P. cuius vitiofa figura , qu» frudus 
fingulares appingit j ftudus Septembri menfe 
venalis eft ; refrigerat , ficcat, & aftringit vehc- 
menter , alvi profluvia fiftit, 

SpARGANiVM ramofum P i NJn aquis Ledi 
atnnis paffimQritur, Frigidum & ficcum eUe 
dicit Tr AG. & ad alvi fluxus utile. 

SpATVLAfoetida- Vide/w, . ^ 

SxACHYs naaior G^rmanica Pin- fpicatis 

(^ iu • dbyGoogle -24^ tndex plantilMKm 

0r0nat6qiie ^bitd. iSxiQds fldribus Jmif^itttis, 
dc lotcis Ad. paflmi fbdhti. ih i^^eris xitAi jno* 
ctil Perauls , & Magalohdtn jlbdtus jnirpiird^ 
dc flbribus iuteis occiTtttfrc ceftahtur I-ob. »» 

lodi vidinms , pnecipufe tiltra ptoAttm C«ati. 
nbvi; 

STAcfats ipaluftris fcetMa fiu. Mattoi 
bium ^quaricum acutura Gisk. in riVUlxst&xa 
tiittratii copibs^ oritur. Ad VubiiirEi &iih(Ia 
oJiiin^eiidatikr. 

Stajphxsagria MATtfti MdnTpeSiili 
xAAvh n^fcenterti didfc Lv^o. quam rarftnos 
ih^renimus in fabuIoiSs ihter ponitih Cafttfrtto- 
^ , & lucuih iGcatauhtiufn , it t6pi6!iiLi$ circa 
pagum -^Jf^. Ad pcdiculps pmnis gehreris cnci- 
cahdbs ^uantiith V^eat y k\x^bilt:t$tfi&pi±dj^ 
tithti 

SttrfcfkAi ATalMcaV%6€i£bl.».thbai 

bti viorfbns , mod6 longSciribos li^s fn Ihrt 

Gramundp , & in omnibus ferc afiis ftetilibtts 

lbcisMaioh*nfetep«:it!ur; Mif^tihhMih 

pHn , inquit LoB. in Ad, InfitavimUs ftmhtt 

J^otchitde ,]?i&furafi€nfescoBt4 N^bomt,f^ 'm^ 

ttffrovehtHfcmeP, m nmmcUhmis rtrf^j^^- 

disfdtisfifpetat. Cakfadt ik^ccat \ tephAlioi 

cft 3 urinam & menfes dct, 

^ STOecuAs Arabica dim li^fis dbiS; an 

Stcecha^ lAifoIia flore albo Pil». jdlcljttift 

hanc Stocchadis Atabic* Varietatcim Maid mjfe 

florentem invenfhwi , cifdaJagitodldflmJPf- 

S»M,i^\xk in&tcilttmfcit* Wi* fiifftitrSluai 

/ DigitizedbyGoOgle Jt^orii^ , iii BxMm hd^^ 9c Upi^o^i ^pc^um 
niar^iiMS i t<y£» fhm vplgW ^ki^hr clb Or 
pdcuhifn &xtwMm mf^^^^t^ i^ %»^l^ 

tiLum ordine^liguljeautenK^iiacc ca|)itulisoriun« 
Zvuc 5 nivcsB funt. ^ 

S T Gcc H A s odorata purpurea D.Peliter.L o b« 
#19 Ittuftr. in monte Cetio verfus Sepc^ntrionem 
interikces cocci&ras^ fic ^i^io^ CoIammQdj^ 
vifara tefta(tor } in^iQajit^i^f 9G^J0ITVC>n^CetiQ» 
in jEfcerilibus.ciaa <4 QfM^we^^ v«rfu^ jSale^idr 
vam pcope Fo»c»u4^ « ^ alihi* IHilckrdmajeft 
fianu^uae potius HoA^ti^Xfmm &>^Q vocM 
^debeC'» .&jqiianJtum a ft^brci^piM^l^c^^ioi 
folio Po N. dif{erar«t»m apfim4]fi^^4 
' Styrax iblio laali xmw^Pwp vmf^^o^ 
^l ab^eo ndigibi^oTej»p)0».^M^ im:p4^ mf^MH 
44U Maritf /ubra ^ ff^emr^f s^m&^ tei|aiiir 

ftet> quiarara eft , eam hic apponere VQWiw«f^ 
utjeMD Qsriofiinveniije ikwvC. 

SvccjiSA iivc on^Bfu^ di^^i J[..iB> wvenit 
in pra«) c|iio4a\?)f€kaaMw^f*?iiU9>^9 00s in 
IwvttdiomMi^ jpcAti^ ^ii^idkD vi<y9?\>is^gUW:i^> 
j&JiidiitiMii « ^oaH^f Jlw f wtd»s ^ *^ cii^i^ 

habeise , &4ngRiius frucrH» -difl&lv^^ «dicitiif « 
$YuvHVf%¥M3 m jwifalidjnwiiw Awe 
foUidc li\tw.P:iM. iAg^itiifM-f^ti. A.^flf- 
dQtaB.pffae^ d«^ Lntejsw » ^ ip^ ];^^m^* 
•(mfei:!f|)oi^igQi)Cj^sc)dri(smbt^i rvpMi|><fc 
.frafturis ol&umutiliifima4«i&t||r, . 

(^ iiii dbyGoogle 
tj^% Index Vlammm 

Symphytvm inaius tubcrosl racKce Pik. 
cum priori muUis in locis oricur i miraculrfum 
cffe ad confolidationem > & conitin^onem car- 
tiiura & offiam , ex Anguillar, referc I- B* Amariscvs Narbonenfis Ad, 
Myrica circa Monfpelium G e s n. 

^ HoR. in Gallia Narbonenfi ftagno 

Volcaium vicino pbferyayit Glvs* magnaf- 
que eius arbores circa Monfpelium vidic 1. B- 
«opiose oricur iuxtaftagnum. Caiefecit & fic- 
cat 9 fplenicus , & diureticus eft. 

T A N A c £ T V M montanum inodonim floie 
minore Pi n. invenimus circa tucum <ir Carpoh. 
ran^ ultra Salenovam 4 U GarrigHc de la F^ 
litte, 8( co|Hoiitis in fyiya Valena lumo 8c lulb 
^orens. * 

Tapsvs BAKBA.rys.YiAtFerba/am. 
Taraxacon. Vide Dens Lemis. 
Terebinthvs vulgaris PiK:. in fjrlvis 
Ai^empntjfic Valena fpohtc nafcchtem fkpiifi- 
mc vidit, & flores ^ folliculos, frudunu atquc 
cornicula legit L B. imo vemo tempore cx te- 
nellis ramulis lac emahare dicit> quod conchis 
exceptum & aflTervatum, in limpidiffimum» tc- 
nacem , 8?; refinofiim lattcem abiit , non pau- 
eam etiam terebihthinam luddam ex arboribus 
in Valena fylva fauciatii extilli^e, refert Lo b. 
w Ai. vulgi Puiis. 

Digitized by VjOOQ lC Circa ^onfpeL nafient. 24^ 

TTEREBtNTHVS major piftachijB folioAD- 

in Cylya, Valena oritur > & non Tolum folia la- 

tiora & rotundiora » qukn vulgaris , habet , fe^ 

j^ fruftum dupI6 & tripld iiujorem^quidqtiid 

dicatLoB. *V7-4^. rarft autem cum fruau vi- 

d,ecur^ quia fylvae illius arbores ccftis annorum 

mtervallas exfcinduntur > ita ut ad iuftam ma^ 

gnitudinem pervenire non poflint» ut huHtum 

producant i^hanc idcirc&,quia (loe fru^u paffini 

^iderelicet» Terelittnthum Narboneniem fteri* 

lcm vocavit Hort. Reg. Paris. uterque 

Hyeme fblia deponit. 

Tbvcrivm vulgare ftudcans PiNiinfa^ 
xofis afcendendo ad montem Lupi invenimus^ 
in coUe etiam in quo oritur libanotis cachFyo^ 
phora, dc in £uoiis iuxta Ledum amnem prop^ 

Thalictrvm pratcnfe maximum Mon- 
(peHenfium afperioribus foKis Hx)Rt. Rbg. 
Bl E s. an Thali&rum pratenfe eladus^ longiori^ 
h\xs, 8c magis atds foliis^5 &quodammodo 
fplendentibus Clvs* inpratis ad krvam j^ 
rum ultraLateram fitis abundatj lunio 8c lulio 
^flocet. 

Thalictrvm minus PiN.^Rutapraten- 
fis tenuifolia An.in herbidis ultra pontem Ca- ^ 
fhinovi» juxta Ledum ^mnem> in umbrofis cir- 
ca Lateram , & alibi oritur. Ad vulnera j & ul^ 
' cera commendacur* 

Thaps lA quoruridam hirfuta &a{pera ci* 
cutac folio » floi^e luteo , femine lato !•£• cajvts 
yitioia figura ^ fe£ejyi Peloponenfe cicutae fblic 

Digitized by VjOOQ lC t^o Iniex Vldnt4rwn 

Ad. Tulg^ Tlupfia moods Ceti voeatiir ; ad 
aioncem Lupi« ic iuxuacde» iacdUui dcdn^ 
bus falebro^rque m&liB monti^ Cco # %^ tom 
(c paadic> oopm!uB orij3».poft Lpb* ^ ^^- <&^ 
dt LiroP'&JiC«toiWa»fiatcein»omeCe# 
uo inv^cim fui^ jrefeoe I. B* inveniam^ aoc 
&pi4s in monce Ccdo» ittiiecbidis dediv^ 
ytdusportumflaper ibi tsma^Sfcutn *» & isijlti 
sninocem cirea .mooMii Lu^ i» pix)pe^vfiii&^ 
dum ^uia 7r«vi«f ^ yoexu fcgedittfsi di^Wi 

THiASPi Vaccarias rxtsstm^ii»j9m^ & 
fr0dr.in agris M^Mi%Kflienfib)if repemi <lidc; 
jovemmus nosiOop^uminr^lva Vialew » vi| 
qui iw ad ^Affm f^lf» Maio m»i& own fl»^ 
i:e^ mull^ «lajui io pktfmvs ftcif dirca^^rbOT^ 
Caiidum & (iccumeft^ accenuac^ incidtt faciaJit 

JMonlMfliftti ipom^ flummcetl^ i iftJjaeoAi 

yaiemjfylvai 

Tifij^ffiarmi&pexfotiiKiimi^ Piy. 
oleraceiim Tab. burfa paftoria fbliis perifiiiiatr 
Xr&.MoJpelii Mafi!K>in€»(e ^rens» Arirap- 
fdas Smm$ obrar9»fdit h ^. <c^k>«ie repoficKr 
fmm vm in viMi^iM^ BautoMtum» & aliis 
^uay^kyiMhs;. 

Thjlaspi umbdiaoim naAumii lofeJViw- 
jfaelMeiim P t «• «d vmmm l4ipi mdicc^ mpiose dbyGoogle CimMm/pd. nafim. 1 5 f 

MonfpeiiUttl s cofidftsttt Itt 6d« vidimus, pi-jtci- 

Euc circa Caikumnovum , ic Latcwih , flori- 
tts td ilfei^^ veiiBX ^bo vioiaceis > *ut jHir- 

THtAsrt AlyfibtttiMfom carap^ftife tninu^ 
Pi** topiosi^ Qtimr tritca fioutonetum , & iii, 
^Mtfginibii^ fobtoim vtwi!<*fet 

Tnt Asp I Alv 0bn dii9:um minus , caji^ulii 
ntef*ibus itthjtodis , non foli^is t TMdfpi mcn. 
catium luteum 1*8^ tn |)ribri juktatiipfui^gu»* 
tuoiradfiim Miok vir idia^ift ift^ veiA nullaiunti 
c^ulsfc »iam mtofcum diflfettot : iii iifdem locif 
reperitui: ^ & ^iAem teiftj)6refit>tet. Addit LB. 
TUa&i tnontanum irunimum MbnfptKenfiuni 
foliefacWatbjcitcaJi^iilN^/i^^c^^ 
ignoramus, 

- t^LAs^i N^tttoftfertfe cctatunteuti an^4jfto 

fibti^ Ai6. «HtfitftaumL Y-610. Viditflotehkkpud 

nialre > & iotis ardibfi^, •& falfug&^ abUndaM* 

btt^ t.tt.t5i)fis figutatWftfpb^ u^ipk 

itttol€i^G.».ittartdiiyiiAiimcre|Minibii^ proi. 

pe Caftruhmdvnm db£?t;!Vavetft JLob. in Jtd^in 

t«o^tiaitaumarititt(0 vutgar6 eft. 

' TniASipifhitiebfamfpinoruni Kaxbonenfd 

LoB. Ic. in fterilibus cautibus» rupibiifquepn:)^ 

bel^fonfj^eBum fttrtfcare dkjunt L&b. 'in Obf. Sc 

1-V6b. & refti LB. in momSs Lupi pt^trii^ 

ikxis colte&um nbtafc ^,ubi ttbs mehfe Maio %>^ 

ten$f«^$iegitotis. 

Tlii<AiiTi AlptMihWbms c8pil»lbiK>ci»^ dbyGoogle «5* l^^^ VUntArum 

Pi N.m dcclivibus montis Capdtdadou a tas Cam^ 
krcnes, inter rupes cum floire & f^mine Maio & 
lunip menfibu^legiraus. 

Th I. A s p i pac vuip {axatile flore riibe^te P i n. 
Lichothiafpi quartum, ciarnofo rocan4o folio 
Cpi-y M. in iifdem cfeclivibus montis Cappula^ 
4I0H abundat » iScut & circa GrabeU , juxca flu- 
y ium , in Catis fub magnis xupibus Gxxs\8c Maio 
flofec 

THLAsPr parvum HieraciFolium , five Lu- 
Diari?lateaMpnfpelien£um Ad« Lunaria bifcu*' 
tata I.B, ifl;ud obferyavit Mpnlpelii fecus viam 
^ui itur Frqixtignanum > & ad monte;ni prope 
fkfielneufhBi. in pratis etiam fccus Ledum am- 
nem » Sc Gramuntium lucum coiiigebat L o b. 
Itl dicit in jid\n omnibus fterilibus yulg6 Gar» 
ri^nf j pafldm oritur. 

, Thl a $ p X clypeattim ferpylli folio Pi n^Lu- 
ii^ia peltaca minimaLB. noipiamnobis iftu4 vi** 
ium,inquitLoB. J^ Ad.nifi inagroNatbcMien- 
fiiMoBipeliensique, locis fqualji^^s & fabiilofis, 
pi:bpe pufillas anchufas ^ thecis in fummomagis 
compaftis Mbnfpefliili |cg!t C. B, ut dicit in 
JPin. plurimis in locis Maio menfe collegi- 
mus , ut axczl^ Colombiere , in coUe Ferraa, 
& jdiis. .. - : < 

THYMEtifiA MonjpeKaca Lp. foliis lini 
PiN. intPtoJs{arbonenfis Galliactradu nqtant 
Ad*& Cl vs. circa Monfpeliura etiara copio» 
famviditl. B.inomnibus Garrigues abundatj^ 
^^(e flofet s cqllegfaaiis etiam menfe Sep^m- db^Google Circa MonffeLmfient. 45 1 

V>ti cum ftore & fruftu. Cognats natursethy^ 
mel2eani^& Chamelsam^ dicic Lo^.in A£ 8c 
eius grana ^ anriquis grana gnidia vocari ^ radicis 
corlice ucuntur plurittu ad humores ferofos exau- 
ribus perfbratis attrahendos ^ utuntut tinftores 
cfaymelaci ad luteum colorem conciliandum , & 
additis alumme ^ glaftoque » yiridem coloreiii 
producunt , vulg6 trentantl^ 

THYMELifiA foliis acutis» capitulo fucdAe > 

iive Alypum Monfpelienfium i^iN* Alypum 

Monfpelianu^ five frutex terribilis LB* Alypum 

montis Ceti vocat Lo 'b.in Ad. quia potiifimum 

in monteCetio oritunubi etiamnrequentem ob- 

fervavit > & legit I.B» nos> non folum in monte 

Ceti abundare vidimus, fed & in aridis declivi- 

bus monris CapouUdou. Violenter purgare dici- 

tur, ide6 vocatur herbaterribiiis ; decoAum lue 

venerea afl&&ismagnbfuccefli] propinari referc 

Ctvs. 

Thymvm Ad, vulgate rigidius foiiocine- 

reo LBi iti Narbonenfi Provincia paffim oriti 

diciintCi-vs. Sc Lo^An uid. paifim etiam co- 

piofiflim^ M ohfpeli j in mondbus & faxofis pto^ 

venire teftatur I.B.inomnibus viis fterilibusgra- 

cofuo odore viatore^ recreats iftoque lubeotius 

iiti Medicos Monfpelienfes rede dicit LoB.quiat 

recenuu$,qu^m Syriaco^quod diutumJi tranfve^ 

aione femiexoletum eft^ cum floribus albis vi« 

dimus circa laCol^mHireySc ubique paflim cum 

epithyrtio. Calidum 8c ficcum cft tertio gradu'^ 

vifcerHm obftruftionesrefeirtt , appctitura cxci- dbyGoogle ^54 ^^"^ ^Ummm 

IflaudiiimiiiittS in f|dr4lil»|]$ y^m Ql^pi^ , & 
Jjnrii^^priQttliuiittUiis^fblii^p^ l^ 

<Kloratiflimumeft., 

Tn.1 A Yiilgarifl pUtyphjrUftjLIL fcrasim fe- 
lioiiiaiocePivande^ivibus Ufnhtofis meicKi; 
C^ofUadpu, ex ipfis rupium fi^uns oritur > pr^ 
£^e prope (oQUcuium » vulg6 1^ /9«^ 4« /^r- 
lf# > ubi Jolio roenfe cntn mccifi cQtlc^^ifiius; 
Jores tiliai contra fipiiepitam Valeie iu>tutn 
t&^ . .. ■ • • ^ 

TiTHvMAt vs characia5dtnyg<lalojfdo$ Pi„. 
Mottif^lienfiumamygdaidide^ Lon* iMfcu)us 
£gurananmultj|mpUcetiplarimjkmQririm agro 
'Monrpeiieii^ ad ccepidines lani^^as pontefn Ca- 
ifarinovii obfemvit L08. iii ficds loeis vylgi'* 
iG^migKii ^trea Salenavani,& pontem Vill«io- 
Vie copiofiflime ocitun 

T I TH YMA L vs elwacia^ rilben^ pieregrinus 
PiN.char^iasMQnfpelicnfium LQt:Q^.iniif- 
*^era iocis cum priori notat Lo B>nullibique fpo^ 
•te piQireniemem pratorquam Monfpeii) cin^ 
€i/ri»*ji/*feohfervairerefeit LB. iiiomnibus 
f^ fteriiibus , 8c (axofis loeis circ» urbem 
abimdat. 

TirttTMAtTa frharada^rufaensOermaiii^ 
• cus Pi K. firutmofus ftipidbus rubris perenmbus 
i Cau. in umbrofis circa penrdn CaftriJiovi^Sa- 
4enov0 > fe Latertt piffim repisritur. 

TiTKvvAi,vs characias fbliofcna&) Fxk^ dbyGoogle Circa MtnJptL hafceni. 255 

Lerrratu^^onrj^iienfiiiinAD.iicStCemeri alibi^ 

Lnquit LoB.qtifatt Natbcmenfi agro iftum repe- 

rias> qtii inibi tulgatiffimtis eft \ in omnibus fe^ 

re fatorum nrarginibus oritur:in ifto elegamem 

erucam fdepi jks obfervavimus ]unio menfe > t% 

nigro j yitidi > loteo j^fto > & rubro pulehre 

-variegatamjcum linea per dorfum rubrt ad cau^ 

clam>iivecornu»()uod longiufculum habet;prope 

caput fet patvos habet pedes ^ tresex utroquc 

latere» in medio ver6ventre oAo majores^ quv 

«uor fdlicet ex qtilibet parte. , 

TiTHVMAivi characias pratenfis incanus^ 

Incanus hirfutus B. Pr^fdr^ antequam in Pf^dr* 

defcnptum vidiflemj fic ego deiedpferam, Ra-^ 

tdix crafia » multos caules pedales & cubitales ru^ 

bentes ptpfert^in quibusplurimafisliaindifctv 

minatim oriuhcurjcaulibus adhsrentii Jonga^ Ot 

Idlta , leviter in ambitu ferrata^ & finuata > fubri 

& inftitnolU lanugine pubefcentia^floresjhaoec 

iaUorum fnorcj TeTutin umbelb c6ngcfl:os et 

lutto rufefcentes j iocuH triqueiri» viUofi flr 

verrqcdfi>m quibus femen cominecim In pratia 

circa Lateram lunio menfecum ficNre & femi&t 

plurimis in iocis teperitur. 

iTiiTMTMAivsmyrfinites ftuAii veiruc» 
finuli, Piw.Vetrufjoftts LB.in viaSalenovxvtiv 
(uslapfijftm, quofdam fatenmi mar gines t^ 
penio occupat) tum & ultraSdlftMvaminetads 
vineatum l^biis ad lCVam firil. 

TttgYMAi.vs mm^i^ Pin* fmi^it 
L B. in tota €M iHteftiiba A«|uWdffi]iii (^ 
cuint»^ dbyGoogle %^g . hidex^lAntarum 
/T.iTHViiiALVS amygdaloidesanguftiftiMB 
y£\^^Ic. tijchynulo inaritimo aifinis iiriariac fdk 
PiK. in declivibus montis Capouladou foli expo- 
ficis^inter rupes verfu$/^ Cmbrettts^ & in aliij 
caippeftibus lapidofis copiose oricur, 
' TiTHYMAtys cyparifliasPiN.nonprocul 
.Monfpelio ad t-anum amncm obfervavit LoR 
in Ad. frequens eft in variis hcrbidis fatonim 
& pratorum marginibiis ; folia habct aliquando 
nunais croceis nouta , unde C.B. Tithymaluin 
cypariffiampundisaoccis notatum diftinguic, 
fed raorbus potius eft iftius tithymali, quam eiu$ 

.varietas* . ^ - 

T iTHYMAL vs toliis pini 3 f ortfe Diofc. pi- 
tyuGi P I N. efula minor Otficinarum LoB.Oif 
prope Monfpelium obfervayit LBi in fafis & 
vervadis paffim ubi^ue orituri 
Ti T HY M AL V s arvenfis latifolius Germanicus 
PiN.platy.phyllos F V CH.circa Lateram occurrit 
juxucanalem vulgo Roubine-^xii maritimisetiara 
prope ftagnum verfus PerauU^ & Villamnovam 
lulio & Augufto menfibus cum florc & fe- 

inine. , . 

TiTHYMALvs heliofcopius PiK.cunfiis 
gentibus femiliarem & notifTimum redc didt 
1.0 B. in Ad. ubique fiquidem tam cylto quam 
inculto folo oritur» 

. Ti T HT M A L vs attnuus Uhi folio acuto. An 
annuuspityufac fecieLoB.Of^yi pedalem utplu- 
rimum acquirit magnitudinem > quamvis modi 
minor^:miod6 major: confpiciatur } fecundum 
\ ! cauiem dbyGoogle Circa Monfpel nafimi. i^j 
::aYilem pturima oriimtur fblia, longa, Um fblia 
emulantia , in aculeatum duafi apicem dcfincn- 
aa^ floresijtinaliisfpccicbus^folia circafliorcs 
lifpoiita j latioi^ fuiit , & fimililras apiculis do. 
nata ; radix fibrofa cft qusc fingulis annis pcrit ; 
in marginibus fatorum drca S&novai^ , U Om 
towW€rr,alibiquepluricsi vidimqs. 
- — - _ .=^.._^__- — I 

fjAhimaiuf fxtaui^f Jaxamif* ^^ro^ 
Iniex PlanUirfa Mon/pflm/c. 259 

^ 1 1 K ^ K A t r s anguftifolius faxatilis B^ 
jProiir. duplicem defcribic (ithyinalum exiguum 
C- B.i» frodr.ximm fpliif obtufis* alium ver6 
angufUflimis & t^revrbus i in eadem planta fer c 
iertipec obferv^vinius folia obtu£i > & ^blonga^ 
\it in*noftra figura videre cft» qujc ad vivum de«^ 
pid^afuit* Cppiofun).invenimus infterilibus uL 
tra ppntm^alenovae;^ ^ ala Colmbiere.Qm^ 
nes ferc tithymali deurendi vim obtinent ; pa^ 
riimque ufu recepti funt. . j 

TRAeHELiVH majus , & minus. Vide 
Camp^ffHla. ' 

TK^ftppQGpi* pnwtenfe luteum B. Phyto^^i 
fiit. vutgii dicitut barbahir^ i Monfpelij cumi 
f|ore }A^ & Augufto imennbu^ in pratisobfer"* 
vavit i; B, in pratis Latera; abundat*R^dix in ca*. 
lidl^at^ \ 6C: humi^icatc eft quaii temperata ^ iii 
acetayi^s fre<juen$ilUu8jiifus;additOB. in Prodr.\ 
tragop0gon fplip pblongo finuato Monfpeli).* 
colTe(^i{m ^an autem fit cantum iftius varietas » 
curioiiuts obferv^bimus. 

T|iA»^QFOGON tepuiflimib laciniatum B.= 
-Pw^^ an tiagppogpn folio laciniaio Monfpe-' 
lienfe ^ .flqre Jutep I, B- certc neq dcicriptio,nec* 
figura I^ &A(y |i i n i npftrum ritq jdemonftrant : : 
d^r^ptfcv C.? bene xonvenit , fc 6gura» 
M A T T j^ . Ghopdrilte aheriusj fatis.ad iftu d aow \ 
cedit > vulg6 hip ChondrillacQr^UdQpi felio vo-i : 
cabatur ^ Monfpefluii obferva^t C.i'^ eopic^^ 
oi;\(qr ia t^erbidis f^torum^ & vinearum inargi* 
nibus^ ' ♦ 

T?. A^-^P o s p H pMpuj^-cjsprulcum ponifo* ^, 

' R ij 

Digitized by VjOOQ lC ^6o Index ?lantamm 

Uum Pi N- in iirdero margbibus herbidis M^0 

mwifefapius occunit. 

Tragopogon Hifpanicum» five (corzo- 
nera , auc fcorzonera LB. fcorzonera Iatif<^ii« 
nuata P i n • allatum vidimus ex pratenfibus drca 
mgum faint iWiirri;?, quod olim copiosi colli- 
gebamus in pratis montis Cialcaris. In febiibus 
maiignis comraendatur , & contra venenatorum 
animalium morfus » melancholiam tnorbum j 8c 
uteri fuffbcationero. 

! Tragopogon fivefcortcMieraanguftifblia 
GermanicaTAB. foliis nervofis PiN.rarii iftud 
eft,quod folummodo vidi iD^IotVD. M. rc- 
pertum in deprefTis herbidis & incultis iods, ad 
dexteram viae qua c ponte ViU*nov« itur ad 
Miramvallem lunio menfe cum flore. 
. Tribvlvs terreftrisMATTM.inMonQje- 
liano agro fub ipfis ferc urbis mcenibus > inter 
olivetaobfervabat olim Cl vs.in aridisj &oli- 
v^tis eriam afpedlu ieguminofb ciccns ferpere 
dicit LoB • i^ ^d. vidit quoque 1.8* florcs Sc fe- 
roina ferentem menfe Augufto in fbjQis drca 
Monfpelium prope muros 3 Iulio> Augufto & 
Septcmbri menfibus circa urbem , & in nurici- 
mis paffim confpicitur. Uiius decoAo Salmanti« 
crn{es,ut dicit Cl v s- in clyfteribus foeiici cam 
fucc^fliiutebantur^ ad pituit^m , craflofquc hu* 
mores attenuandos Sc evacDiandos. 

.Trichomanes* Vide PdytrichHm. 
,^ -TRi.FiOLJVMafphalteS) five bituminofum 
odoratum IB bitumen redolens P ik. circa €0- 
yf^r/wci^f njcflfibus Aprili, Maio, lanioA Ofto- 

. . >.* ' " 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monfpel. ndfient. atfr 

I>riobreryarvitLB*pa(fim in omnibus fere/ic- 
crioribus locis reperitur > ideo rede Lob- in Ad. 
in regionibus fervidiori fole luft;aris ^iiri Mon(^ 
pelij ^ videri tradic Vim caiidam & iiccam haw 
bere uri bicunm j ex Gal. dicic Dod. menfeC* 
«^ue ac urinam provocare^concraiierpencum mor-« 
lus commendacur* 

Trifolivm pratenfe purpureum Pin. iri 
omnibus pratis^ & herbidis vulgariilimum eft \ 
xnultiimquein foiiisvariac *, modbenim maculas 
^bas, mod6 nigras habec \ cum minimis foliis 
inherbidis vidimus» quamvis flores aUorcm ma- 
gnicudinem xquarenc, Calefacere & exiiccate 
cumparriumcenuiuceamhoreft LoB. in Ad. 
Sc menftruis allns prodeire. 

Trifoiivm pracenfealbum Pin. in iif- 
dem pracenfibus, nec minori copia repericur. 

Trifolivm montanum album Pin* ma-: 
jus aibo flore incanum Cl v s 1 1 I. B. in herbi* 
^is f}lvac Valenac cum flore Maio & Junio fas- 
pius nobis occurric *, addic I.B.trifolium parvum 
album Monfpeftulanum pilofuro cum paucis flo-^^ 
ribus * Monipeiii menfe Aprili cum flore colie'» 
Aum 3 quod non vidimus. 

Trifolivm moncanum fpica longiifimi . 
nibence Pi n* purpurcum majus folio > & fpici 
longiore L B. in umbrofis eciam herbidis locis 
fylvae Valcnac>vii qukicurad pagum fTi<?/j non 
minori copii oricur* 

T R I F o L I y M montanum anguftilfimum fpf. 
catum P I N.lagopus aicera anguftifolia Ad ju^-. 
ta agrorum & viarum margines Saienovae invc* 

R iij 

Digitized by VjOOQ lC ^6z Index VUntarm 

niti referunt Lob.^^ Ad.Qc Ly6i>. anguftio- 
ribus foliis circa Monfpdium collegic C. B. i^ 
Pin. coti aeftate in quamplurimis herbidis {a€o- 
rum marginibus oricur : cum foliis lacioribus vi- 
^mus in herbidis humidisjuitaponcem luve- 
naiem » ipfo etiam autunmo^ florens* 

Trifolivm arvenfe humile fpicatum 
Pi N. lagopus trifolius quorufndam L B. dr- 
ca Salenovam » Caftrumnovum s Gramun-- 
tium y uno verbo in vervadis ^ & (acis acfta- 
ce abunde reperitur. Contra feminis proflu- 
via mira praeftare , certii novicLoB. i» Ad^ 
6c ulceribus probe decerfis cicacricem m« 
ducere » ac ad hernias cohibendas peropponu- 
num cSe. 

Trifohvm pratcnfeluteumPiN.Meli- 
lotus minor Tr a g. in pratis ^ & fparfim in £i« 
torum marginibus frequenseft > aeftate > im& Sc 
aucumno florec* 

Trifolivm pracenfe luceum capiculo lu- 
puii PiN. minorem fpeciem invenic Monfpe- 
lij LB- maximi copia repericur in herbidis fa- 
torum marginil>us > praecipue juxca Leduin 
amnem. 

Trifolivm Srellacum purpureum Monf- 
peiTuIanum L B* fteliacum Monfpeliacum LoB. 
I» I/lufi. circa Monfpelium praecipuc inveniri 
via qua icur ad moncem vulg6 di&omferriir, 
dicic LoB. &^ circa patibulum Aprili florererc- 
fert LB. Monfpeli) quoque collegit C.B. ut te* 
ftatur in JProdri frequentifluuum eft in onrni- dbyGoogle Cirea MonfpeL najcent. ^s^ 
I>ii5 feri ficciorikus (atonitn , & vinearnm war- 
^nibus. 

Trifolivm pratenfe foUicuIatum Pik. 
pratenfe Salmanticum Ci. v s-in hortis inter ole* 
ra > in pracis, aliifqtfe quamplurimis humenti* 
bus ic herbidis locis oritur. ^ R u»! . 

dbyGoogle . Digitized b ^ifoUum 7 t-aa^^erum Tonknlofim^ 
dbyGoogle IntiexT^lant.circa Monfp.naJc. 16^ 

XiciFOLiVM ftagiferwm tomentofum, Tri- 
folium glomenilis tomentofis per caulium lon-* 
gitudiiiemLB.iftudapltTnmis annis ficdefcri- 
preratn. Radix alba & fibiofa eft ^ ex qua plures 
oriuntur cauliculi palmares 4 humi fparfi ; in ar-. 
ticuUs dux funtappendiccsfatislatae > inter <}uas 

Eediculi folia fuftinent trifolia , venofa , glahra^ 
^itata^ exquolibetarticulo flofculi glomerati 
purpurafcentes producuntur , fimiles floribus. 
pcateniisfoUicuIati> brevifiimis pediculis nixi » 
quibus globuli fuccedunt magnitudinis frago- 
xum veluci cotone incani > pluribus utriculis vei 
glomeruiis compofiti ^ in quolibet utriculo uni- , 
cum femencontinetur parvum , fubrotundum^ : 
cereicoloris^multitudo globulorum afpeAupul- 
cherrimumreddit. Maio& Junioreperitur va- 
riis in yiis herbidis»praecipue ubi aquas pet hy.e-L 
menftagninintj drcaGrtoiufltium» uuk itur 
Crabils, & aiibi ^ an uifbiium capitulo fpumofo 
lcvi B. Prodr. drca Monfpeliumin lucoGraei^ 
muntio ab ipfo repertum, quamvis flores luteoy 
illi tribuat^ figura I. B* utriculos mmi^n) fepa* 
xatos pingit > aliam quam iiabehamus addi^ 
dimus* 

TAXForivM fragiferumFrificum CLVS4 
turfofi. in iiQem hetbidis viis circa iucum Gt a» 
mundum « & vi4 ad montem Lupiialiifque plu« 
Kimis in locis abundat ; floribus uturc violaceisj 
purpureis , carneis 3 6c albis. 

Trifoiivii fubterraneum 3 iivefbllicutos 
fob terram condens s fubterraneum tncpccon 
H#iiT«JiiG. sLxs. AVCT. iftud trifolium 

R V dbyGoogle 76S Index Plantaru^ 
£ilialiabet cordaca » fairfuu » hmps pedicalis 
Jofiata;cauleshumifQros»lHiinciates& criim- 
dales ; fiores in intecnodiis oblongos albidos; 
ftacim autem ac flores elapfi funt , pedibuU ver* 
(iis cerram curvancur , in eique feiiiculos & fe- 
men producunt ^.diimque ^ terra eruuncur^ ftet 
lulas aibas diceres i plura (iquidem filamema al« 
ba > quia in cerra condica> in orbem difpofica ja- 
benc , quse in excremiciace in plures lacinias diyi- 
duncur9recicutiinmodum>leminaihciu& duo 
yei cria ucplurimum func fatis magna ^ copibs^ 
oricurinlierbidiscircalucumGramunciuin> & 
aliis inculcis , uc U garriffti du TarrAliuhi Maio 
menfe florec & (emen produdc 
' Tnrpoi-iVM parvumredumflore glohie- 
laco cum unguicufis L B. ^apiculis thjixii B. 
ProJbr. qaod Monfpeiluii locis ^ccioribus pro- 
venire dicic ;; inVeiiunus in pliprifque mcuitislo- 
ds circa urbem , & in luco Gramu^io : ciir te- 
ftunt didt L B- ciim ipH optim^ cauies fbpinos 
tribuat in defcriptione ? 

Tr I F o I. i V M cujus cauleis ex geniculis do- 
menilos oblohgostMroferunt LB« thomnftnis 
convenic cum crifolio capimlo oblongo afpem 
B. Frodr. liifi q^i6U flores lutdosiUi tcibuit CA 
atre^tc LB. purpureos dicity MonipeirHli re* 
pertum didt C. B. in Frffir. m iferilibus^ Id &- 
IftAiere AKix,o Gramuntio, drcapontem Ga* 
ftrinovi , alibique oaffim Vere rcperitur. 

TRii^6i.i>^M'glbmerulisperfonat» Citbii- 
i-Eii-LB.globofumrepens Pii*. MonfpdiJK m 
fqualiidis & ficds locis circaEpifcopi Cdldkmi 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monfiel.nafient. ^Sj 

nvenitCriBRLERVs in coderiiloco, &inlu- 
x> Gramuntio provcnire diicit CKin frcdr jxhi 
tios copiofum invenimus. 

Xit I FOL I vM capitulo glomeratorigidoI.B. 
globo{b flore, vel capitulo lagopi rt>cundiore 
Pi N.rirca Cafteliumnovum copiose prdveniens 
cum fioribus luteis obfervavit C.fi«quodreferr 
"L^. in fatis copios^ otitur, fed fe^pCtcUm flo- 
xibus rufefcehtibus. 

Tr I FOL I y M capituiofpumofi) alpero Pjn. 
circa Monfpeliumprovenire dicit C^hAn Prodr.- 
nondum vifum nobis foit. 

Trifolivm album anguftifoliumt fldribns 
velut in capitulum congeftis Pik- Dorycriium 
Mottfpelienfium Ad. Lvgd. & CAM;Dpryc- 
nium Monfpellulanum ftuticofuni I.B, inrfpe-^ 
ris, faxofis & incultiscrefeere diamt LvGD.&t 
Ci.vs.in {axofis adFrontignanum Ad. prov^cJ- 
nireeciam qu^itur ^mtii//^ & admarereftrt 
I. B. inomnibus G^igU9s abuhdat Ex eo fiurit' 
fcops. 

Tr i F o L I V M atgentatum floribtis lufeis LB. 
lotusftuticofusiricanus filiquofus Pik. inviJi' 
qua itur Frontignanum,& in monte Cetiooriri 
obfervavit I. B- frequens etiam oritur a U Co^ 
lombiere ^dcla Vklette. 

> TRiFoiivM trochleatum ftufitu latiore 
PiN. Medica fcutellata I. B. paflim provenire 
Monfpeli) infegetibus vercflorens, redte obfer- 
vavit I. B. 

TRiFpLivMcoehleautm, velfcuteBatum 
&U&U latiorcj f<^o ndnuto obtnfo Pi k- Medi«» dbyGoogle »58 IndexVldntdTum 

caorbicuIatar.B. Monfpeiij coilegit OB. m£- 
cit in Prodr. frequens eft in facis ^ Sc {acormn 
inarginibiis ; nos dupUcem nocavinius difieren- 
ciam 9 in uno folia minuta quidem futit &c obcu- 
(a> in altero yer6 mult6 majora»fhi&us orbiciili 
elapfo flore feparati funt 3 qui deinde fimui 
coeunt. 

T&iFoiiviiC cochleatumturbinacum» fiwt 
fruftu comprelTo oUongo Pin* Medica magna 
curbinau LB> in (atis.vere3& acftate paflunrcpe* 
fitur. 

TaiitoLivM cocUeatumturUnatum ^ five 
(ruftu compreffb minorezfblia eadem func^ac in 
fiiperiori » midus autem ex pediculis blni , fs- 
piflime duri^ ex tribus aut quatuor circumvolu- 
tionibus > non um ai&c unidscompoiiti ^ una- 
quasque fpira duplicem denciceilorura ie& fere 
tangencium^ & iinei media unitorum ordinem 
hal>et j inter denticeilos aiveoii codfpiciuncur. 
Figura fuperior Medicac Lob. qux eft ad dcx» 
leram » noftram reprxfentat. 

Tr I F o L I V M cochleatum fdlio cordato ma^ 
culato PiN. Medica ecfainata glabra cum maco- 
lisnigricancibusj & fineiis L B. cujus figura 

E>fita fuit fil-is^. Tom.i, fub iotocomicu- 
ta glabra ; abundat etiam iftud in fatis- 
T R I F o L i V M cochieatum polycarpon Pi k. 
Figura L B. Medic« echinatje magn« lurCicac 
noftro ritc convenit , quod camen hirfutum non 
eft, nequeeciam LB. de hirfudeloquicurinde- 
fcriptione, copiose etiam in Iktisoritur, 
Tk I F o L I V M fruftu comprellb fpuos lior^ 

Digitized by VjOOQ lC Circa Monfpel. ntfcent. 16^ 
ido PiN- Medica hirfuu echinis regidiQribui 
L.B^ad mare Monfpeli) reperit LB. Monfpeiruli 
Kiam legic C. B- in (atorum inarginibur ^ & in 
Dra maricima paifim occurrtc. 

T R I F o L I y M fru Au cochleato ciliare.IfHut 
tatnuli paimaresfunc j foliaminuta obcufa » hir« 
{uta>flores luceijfir^uscochleatusechinisco* 
piods^ iongis» mollibusj pikmim cilii inftar; 
in pliirimislacorum marg&iDUS cumaliis obfer* 
vavimus. 

TRiFotxvM (blliculis coronac iimilibiis 
t^iN* Medica coronat» parva CHEaxER.LB« 
MonfpeiniliproveniredKit CS^iffProJr. co- 
piofum nos invenimos in fterilibus lods i U 
Colombiert. 

TaiFoLivM cochleatmn maritimum €0* 
mentofumPiH. Med^camaiiiuiCivs* paffim 
i^ fabuiofis n^fitimis oiiiun Digitized by VjOOQ lC ^r%fo(4um jfr\jici\x echinoio^J^lii^ 
Index Plant.Circa M(mjf.nafient. 171 

T jL^iF 6 1. 1 y )iC frudu echjt^ ipUis degao- 
irer ditreais. Hpc fppAte it> hfnm iMtimi e& 

auod di jk aluUnjus > 4c ain^i;s commumcay imus» 
\> aliis ob egriegiam fbliprum di vifuraiPt varl6f*> 
que angujiQS 4i|tindum » uc ja aoftra figura xit& 
exprin^ijtur. 

T1C11FOX.IYM ccl^iiii^i^arrenle Pii(.tnbi2« 
lusterreftris minor repen; LVop* in (abulofis 
Catorum marginibus cii:cf ^Boutonetunbalibiquc ' 
paflijm orituc. 

Trifolivm fylveftre btenm filiqui ooti^ 
»utiPi;)f« Medicafylvefiris L&infepibusj& 
icgetibus prop!? Mon%eiium Maio & Ium0 
cum flore reperiri dijcunt L y g d •& L BL ubiqae 
fer^ priti^r flpril^siuteis» purpureis»& yaiiis. 

Trifox.^vM ^etofumcpmiculacumPiN^ 
cxys hiiea comiculata repens Lo b* Qkptcp&or 
turinvia SalenOy^ »- iHiter iuncos parum ultca 
pritdiuin di^um Im Ptiffiff^^cOfio^ etiamiuxu 
vineuram inuros » citCft p:)gum Pignm^ tLA. a^ 
dem valet ad qpas Acetpfa. 

T&ifqlevm fa^paticuift > £ve Tiinitatit 
herba^ flote crruieQ LB. in.berbidis umbrofis 
tnoiitis Oif0tdad0H oritun Ad intemperias cafi- 
das hepads corrigendas peruole tfle didt L B* 

T&i Fo L i v M nujus & mi|iH$ I* fi. in vazAr 
timiscopips^ oritur iqter jUfic^s^ luiia & Aur 
guftp menfibus floret s mi40ik|inusvi:iifdent 
ctiamlpcis yidimtts Maip metafecilim flore. Ra- 
dif ttipodi), j(.n|:dicit Diosc* ad 5. i}. in^vino 
pota t aquahi uritiimque per a}vu^ extcafait' 
T9.iTicyM fayiie^rnijia) sriftiicaceas Pin. dbyGoogle utn L6i!| 17« Iniix VUntamm 

Tric fpici inutic4 LyGP* vulg6 ToufiSe. 

Triticvm ariftis drcumvallatutn 
Obf. vulg6 Fr^ment ; uerumqcie fericuir in no* 
ftris agris. Scirpes n6biliifimar3& mortalitex aa^{ 
Eflimx funt > S quibus fdlicec homo vicam c& 
hic:inprimis qualicacibus tonperacuxn ccBfcOK\ 
triricum i iic autem debuit efle alimenciun toc 
Jiominibus commune* 

TvBERA MattiI- pluribusin locis inca{- 
tis & fterilibus reperiuntur» & ad guia? deljcuf , 
aucumno^ & hyeme defenintur. | 

TvLiP4 minor lutea Narbonenfis Pijf' [ 
tulipx fpecies minor Monfpelienfis Herfaado' | 
nim Lo B. Ohf, ulcra Salenovam in elatis ha^ 
dis collibus ad Isvam ficis invenimus^ qiiara co* 
piosc eruebamus in moACe CalcarisL 

TvRRiTis vulgarior LB.braflica fylveftril 
foliis integris & hifpidis PiN.circa pontem O 
firinovi abundatj & in omnibus ktl herbidis Sc 
Hmbrofis marginibus juxta Ledum amnem. 

TvRRiTis minori barbarea muralis LB. 
eryiimo fimilis hirfuta non laciniata> floribus a{« 
bisPiN. Monfpefluli vtre florere reftididc 
L B. in ruderibus umbtofis oriri notat C. fi.iii 
Prjodr. 8c in Mofih. in fepibus umbrofis ycre 
florentem Cxpiiis legimus. ^ 

TvssiLAGo Vulgaris Pin. a nmlierculis 
colie&a juxta fluvium H^dn yariis in lod^, 
Pharmacopceis defertut : bechiondidcur^quM 
bechffi, hoc eft tufles, & orthopnocas juvec ^ nt 
cx GaL xcfeit I. B. * 

Ttpha paluftris maj«r Pi]N.in Uioittaie, 

aliifgue 

Digitized by VjOOQ lC CircaMonfpel.vajcent. 27 j 
Lliini^ue bmnibus paludofis abutidat ; eaiii eciatn 
A>fer vaverat Monfpelij LB.nuUiuseftufus prai- 
:er<juain ad ftdrelas , nve mattai coiificicndas j 
imlg^ LamkbHrdcfi 

XvptfA paluftris media I. B. paluftris davi 
gtacili, Pi N. in iifdem locis faspiffimi cuta ma*i 
ioti cbnijiicitur. AccARiA videZ^rA//*lr. 

VAlEaiANA tubra anguftifblia I.B: 

& B^l^todr. ex ipfis tupiuih fifluris mohtisLu- 
pi>& montis Cafodddou luhio Sc lulib menfi- 
bus pulchr^ florehtetn atulfihius ; foiia ciiuleni 
btdinat^ cingunt^quftihVisihbrdinkta dicat C.B; 
in Prodr. Figura I.B. nittiiikm eft foliofa. 

V Ai: E it i A il A foliiS fcaidtrapi Pi >f . fcftiva 

Ct vs.in <|uamplurimi$ umbrofi» vineiarum (e- 

pibus occurric drca pohtem CaftriridHri,& alibi;' 

V A t E II I A N A cornucopioides ecfain&ca Cb^ 

t v At- ittter fegetes vere paffim reperitijr. 

VAtERiANEti.A femlne ftellatoPiN.aU 
tera tehtiifoHa fethihe fcabio^ ftellatb Cb-^ 
tVM. in faris etiam copios^ oritur. . 

Va t ERlANEttA femine timbiiicatd iro- 
ttarido hudb D. Mo r i s. Phu miniriaum kib: 
ih fegecibui prbpe Mohfpeliuin adolefcere i te- 
ftaturLoB. #» -/^</, & D. Moris. cumfricP 
ribusfjcrriuxtsi paffim etiam bccurrir. 

S dbyGoogle 474 ^^^^ Plantaram 

. Vals&ianella (etmne umbilicato mdo 
oblongo D. Mo k i s . ifta {imilitec iu Caixis inr 
venicur > fbiia habec albidiora non AHSkiksL ^ fe- 
menoblongumumbilicatumfuperiore albiilius^ 
vere coUiguntMi Valerianell;e ad acecaria^vu^o 
l,achuguettjBs. 

VejKbascvm vulgare flore luteo magnO) 
folio ndaximo I.B. mas latifolium iuteum Pim. 
tapfus barbatus Ad* in campeftribus Sc inculds 
locis circa moncemLupi,& circa lucumGramnn- 
tium toc4 aeftate florec Addunc Ad. Ferbafim 
Tnaximum odoratum Meridionalium^florumfitavi 
odore^ & Uneotu ruhfisk vulgarifilummoilodh' 
fti^Sum, ^uod im campeftribu4 agri Narbona oc^ 
cwrero dicunt. VetbafciMn aftringk & eKliccac^ 
alyi profluviistQedetut^.£9Ua& flores «iecodi 
dolores kauxiorrhoidUm £edant ^ aqte florDm 
iliUatitiaocdo indicai» AuxJones» 8c lacJirfnias 
iiccat. 

' VhiBL^Aiit^u piidyeri|k»itiun Aoie looeo 
parvo I«B. ihiifdeaa Wis j Sc aeolibas Saleno- 
vie capk)s^ etiftm odtm; 

Vf RB A-s-c V jt ni^mi-^is p^p^vais cor- i 
niculati P i n^ cf i^m & (i<iufl&um I3.nAf<]^ 1 
nifi Mo«i{peIii ob&rvavit L & ubi aucunno i 
paflim Ibiere re^ die»t i nhU^c paffim vulga- 
tiiSmum^ & i4k^:ufu«k«ft. i 

VBB.BAgcviM nii^m lAore ez luteo pnr« 
purafcen^. P i k. . Ngrj^ 'fl^ce parvo apicibus 
purpuceis L(B. «i Iftva Valena cippiofiiSiDe 
Qi^itur. 

VfiaBAscvM folioiubiMiuido/flaGeU^^ dbyGoogle Cires Mmf^l. nAjceni. 475 
CacuB Pxv^in uiobcDfis & becUdis curca antrvra 
via Fcontignani» & inter rupes monUs X^iipiGep 
pitks coUegunus. FigutaAir&uciCfeciciBcxL. 
VoK- xitmo modo noftco verbalco convenir^ 
quod tEon eft laciniacuiD^ quamvis ijlem efTe fia- 
tu^att: I. B. 

Ve rbasc vm fylveftre Monfpelienfe flore 

luteo hiante I. B. f> Iveftve Monfpslienfe Cjl v «* 

ialvia rylveftrifi Monfpdienfium Ge s )ii.JH[o a t. 

in plen£q.ue agri Narbonenfis coUibus glareo(i$ 

Moi^peuo vicinis frudcare refte dicit Lqb. Mr 

«^i^^ & ad miliare qui icur Fronri^nanum imec 

faxa vece florens vidic I*B. cujus sgura cran(po« 

fica cft ; in omnibus locis Garrighes didis abun* 

datc vnlgA SdMviefuiVAge. 

Vesibena cominums csruleo flore Pik« 
|uxu herbidas & humentes vias frequenteroc* 
currit. Refrigerare & exilccace dicit Dod. he- 
pacis alionimque vificerum obftru^tiiones folve- 
ce pulat T&AG. Radicum & foltorum deco* 
^hun demium dolorem fedarej mobilefque fir- 
tnare dicunc Pro amuletisea fuperftitiose uticur 
vulgus > unde diAa (uit herba lacnu 

Vs Ro M I c A mas fupina P i n . vulgatior fb- 
lio rocund^ore L B. in herbidis montis C^cfu 
Ud*H$ & Valenac fylvxoritun Ex guftu mode^ 
rate calidam & ficcam ^c judicat Dod. & ad 
viTccrumobftrtidiones ucilem e(Ie. 

ViBVBNVM, five Lantana Doo^circa fyl« 
vam Valenam>& nK)ntem Lrpi, pracdpuc pro- 
pe/ii»^ Afartin invenimus Refrigerare » exfic- 
care& aftxingere vult Dod^ Baccarum pulvis 

S i) dbyGoogle 47^ ^»^^^ PlMitmm 

alvi fluxus > fanguinis profluviaj icem Sc molie* 
bria cohibec. 

Vi c I A vulgaris fativa L B. in agris copiose 
quounnis feriturpro jumentorum pabulo. 
* ViciA vulgaris fylveftris femine parvo & 
fiigro frugum I. B. Aracus five Cracca major 
Ad. in facis paflim cum tritico » & cum vida 
vulgari confpidtun . * 

V I c i A aiiguftifblia purpuro-vioiacea liliqui 
latsl glabra. F^ia muica habet obionga^ & angu- 
fta^obcufa^florem magnum purpiira-violaceum, 
cui {uccedic filiqua fetquncialis longitudinis^ fe^ 
muncialis latitudinis^ glabra^ Hisec eft £ne 
dubio quam invenit i^ 13. ut iicitcap. de vicU 
vnlgari fylveftri y inter faxa menfe Aprili qua 
itur Froncignanum fbliis anguftiifimis^florepui- 
chro purpureOi 

V I c i A luceo Aore fylveftris I. B. fyl veilris 
lutea filiqua hirfuca PiN-Monfpeli} ob^rvatain 
rede teftantur I. & C. B. in omnibus fer^foo- 
rum marginibus Marcio> Aprili & Maio menii- 
bus occurrit* 

Vi c i A multifolia cum laris filiquis I. B, ia 
(aris intra 8c circa lucum Gramunrium Aprili Sc 
Maio menfibus invenimus. Florem habet non 
iuteum qualem in ficca planta apparere didt 
I. B. fed pallide atbum^ 

V ic i -« fimilis fiipra infraque terram firu- 
O:\xm edens Pin* afachidna Crericai anpoDus 
aracoyd^s Theoph.PoHJftam Maio meufe cum 
filiquis cam fupernis * quim. fub terra I^tentibus 
^dlegimus in loco di(3:6 U XSarripie dau Tat» 

Digitized by VjOOQ l^ Circa MonfpeL nafcent. 1 77 
rj*i> ubi plurima pcovenit. Flores purpurei funt 
^ majores qu^infiguraPonae. 

V I c I A roultiflora perennis dtimetorum I. B.. 

iylveftris fpicato flore Ctvs. ^^;?. MoftfpeUj; 

eum flore Maio menfe in fegetibus prope d* 

ficl^eHfohktYwit LB* in (atis qua itiu: ad pon-. 

tem Caftclneuf copiose oritur, aliquando foliis 

UitioribMS, aliquando ver6 anguftiflimis. Addit 

C ISiJn Prodr. Viciam onobrychidis flore quam 

lAonfpeiii provenire dicit ;^ fed ut verum bxtzx^ 

tres Vicias quas ponit inPin^ multifloram fciii- 

cct, onobiychidis florej & fylveftrem fpicatan^, 

diftinguendas non efle arbitratusfum. 

V xc 1 A perennisincana muitiflora:fuperioris 
magnitudtnem aflequitur perennis etiam ifta vi* 
cia>k quadiflert qu6d folia villo incana^Sc quafi 
«rgentea fint j flores fimiliter fpicati purpuro- 
violacei fibi invicempropinquiores> & ante- 
quam explicati fint » Ipica reci^va eft^ in pratis 
circa Lateram lunio menfefloret: filiquasnon- 
dum vidi. 

ViciA fegetunj cum fitiquis plurimis hir^ 
futis P 1 N. Cracca minima Ad^ cooiose odxxit in 
fatis vii qua itur ad pontem Caftelnet^i & ia 
aliis plurimis. 

V I c I iE five Craccae minirose fpecies cunv 
fiUquis gkbris I. B. inluco Gramuntio, &/^ 
Colombiere , iuxta itices cocciferas ontur« ^ 

V I c 1 A five Cracca foliis & filiquis longio«« ^ 
ribus : vicia parvum genus folio iongo I.B^ - : 
Monfpelij coUedbam foiue dicit LB- cuius figu* 
ranonmultum placet» neque enim folia m^ 

Digiti2^dbyG00gle tn^ Index Plantarum 

fedc exprimitiiniifdem locis cumrup«iori oti- 
tur, & in pIuriiTii* ficcioribus 6ftCM:um inargi- 
nibus. 

Vi c 1 A lutea^ foUis cpnvolvuU minocis Pjk- 
Orobanchelegumimim Lvcjd. Ntonfpelij ob- 
fervavit I.B. in omnibus fatis abundat. 

ViNCA PfiRVifNCA, YidQ CUmaw^ 

ViNCiToxicvii^. YidQ^filefiod. 

V 1 o i A martia purpurea , flore fimplici odo- 
ta PiN- in fylva Valena^ quaimplurimis Late» 
pratis > ac ift umbrofis viflearum (epibusc^piosc 
oritiir^&totdferc anno fldret. Monfpclij Ja- 
nuario mcpfe florchtem vidit I. B. irt floiisGok)*- 
le maxima eft varictas , alias enitn obfcurc pur- 
purca func, quas odoratiiBmat ,aKibs dilutc pur- 

Sureae > qu« minus odoras, ficut & illac qua: 
orem album producunt- Recetites violas frigi- 
das Sc humidas dicit M e s v £ > ficcatas minus , 
tum feigidas ,tumhumi<bs ; Ex vio& fit fyr«- 
pus > mel > conferva > oieum> acetum* Violap 
afperam arreriam, & thoracemleniunt jadqBat 
yisa£das afR^6bionescurandas inferviunt^ina* 
xamus etiam ufus eft foHorum inenematmn dc^ 
€0(5):iontbus. 

Vi^o L A martia inodora fylveftiis Pikjii hec- 
bidts & umbrofis marginibus juxta Lediua am* 
nem copiosc oritur- 

VioLA bicoiof arvenfij^ Pin. abuhdat i» 
cplhFerran , in rtiarginibus etiam fatorumcira 
Bodtonetumj&ponitemCafldnovii^ icpdM 
verefloiet. dbyGoogle Circa Monfpel nafcent. 279 

V loLA pcncagonea. Vide CamfanHla ar-^ 

V iRGA aiirea maioovel Doria PiN.AIifma 
M" onfpeUcnfium,five Doria I. B- Naibonenfium 
I>orea^ quafi aurc^ Ad. foliis feiratis, aculeo fow 
Uj rurrimitati infidente , Monfpeiruii obfervavic 

C«B. in Pin. yidicetiam Mon(pelij Maio floren 
tcm ad ripas fluvij propc CaftdmHf. h K juxta- 

Ledutn amnem frcquentifiimc occurrit lunio & 

lulio mcnfibus cum flore. 

ViiCGA aurea vulgaris latifoiial. B. in decli- 
vibus montis CapofUadou^ a U cotede Sauvehel^ 
le plurima oritur- Calidam & ficcaro in fecun-, 
do gtadu dicit Dod» lentos & crailbs liumores 
ucinarios meatus occupantes edudt » maximc^ 
vulnerart^i cen(etur. 

Vi RG A paftoris. Vide DiffacHs. 
V I s N A G A. Yii^Gingidiumr 
V I T I s aiba. Vide Br/onia. 
ViTis nigra. Vidc Cier/^ntis. 
Vi T I s vbifera P i n .firuiaLiniomnium feciJe ' 
priAcipem «tilitate, fpeciofitate,& fua\ icate <^at 
vitis,ut inquit Lob.*» -^«/xuius innumeras pio- 
pemoJum vineas noftra: aiunt diflferentias , al- 
bas5& nigras^ 

In T B R alijas principera locum obtinet , quas * 
v^lg^ nmfvat didtur ^ Antiquorumapiana > cx > 
q^ tamcetebrcvinum noftium^raccipue Fron- 
tignanenfe per totam Europam devehitur. Ad / 
iHamaccedit Fi^ardan^vd augebin, fortc AlXJr 
bil Aiobiblis » cx qua etiamoptimum. vinui]! , 

S iiij 
i8o Index Vlantdrum 1 

confidturqnod nomen piijM^dan retinet s^ fim 
cdam cx illius uvis praeftandores uvx pa,ffse. Ec 
dem ferc tempore alia fpecies maturefcit , qvz 
yulg^ ugne dicitur , cuius ufus ipfis edam aegris 
innoxius putatur. £x albis duas funt aliac (pedes 
maximae > prima didtur yin;^» , acinosmaxi- 
mos habet , h«c tota hyeme fervacur , undeno- 
Jtien habuit. iSecunda dicitur 4|i;*w/ hlftrc^ qoaf 
acinis etiam & uva maximis eft y huiusacini iro« 
maturifaccharocondiunturadufum in febcibus 
cdndnuis > putridis & ardentibus. Vulgatiifiina 
alba dicitur r/^rm^^ex qua fit optimum yinum 
album 

I N T E IL nigras vulg6 commendatur e.^pir^tn , 
<}U2e tum gd eium» tum ad vinum optima eftsca- 
jiis fpecies reptritur quae apparet femper imma* 
tura , ideo dicitur efpiran "verdoH^ ad efuro fua- 
yiHima. Sequitur deinde marrpu^ui» , andguo- 
rum duracina , acihi duri & {uayes admodiim 
funt : aiia eft cum magnis acinis nigris &.durisj 
<Ja X yfii\g6agrH7ael ^jegreJiuxcs aliae fuut nigrar 
cji.ibus yinumrubrum confi^ itur.ut r^ret^fujne^ 
poule , efoirm , ot^iade^ aliaque plurima. 
' I N t £ a alhas & ni gi as media eft rubra , qn« 
dicitur barheroux,e% (|ua vinum oprimum confi- 
ci dicunt. Inndle eiret de vini faculcadbus lo^ 
qiii , quis enim illas non ijoyit ? dicam folum- 
niod^ nuilum eifein tota remediovum feiuilia. 
yinp exceilentius cardiacum. 

V I T I s fylveftris iabrufca Pi n. fteiilcfcitfacr 
fytis ob farmentorum /foboiemL , & lafcivistfn. dbyGoogle Circa MonfpeL mfcenu 48 1 

n venimus tamen in rupibus circa la Valette^ & 
ncrulcis piurirais in locis cum parvis uvis nigrir 
rajicibus > & dulcibus : ii utcxtera^ coleretur^ 
aviUus cflct dubitandi locus quin fpeciem ab 
iliis diverfam conftituat» 

Ulmvs campeftris Piw. juxuLeduxn am- 

nem > & in quampiurimis latorum y Sc pra^o- 

xummarginibusvulgariseft ; folia, rami > & 

cortex vulneragludnant , mirabili^ narrantu^ 

de humore folbculis inciuro ad vuberum (ana- 

tionem, ex quo baJiamum con^qm^t- Invenimus 

pulchram ulmi varietatem |uxca Ledum amnem^ 

verfus U fTdettCy de qua. eciam Ipquitur I.B* cui 

iblia minas rygofa ^ fcaUa funt > ac £er$ 

lucida. 

Umbiiicvs Veneris.Vide Cotyledon. 
Vo L v B I L I $. Vide Convolvulm. 
U R T I c A urens pilulas ferens P i n. Roma- 
na Officinarum femineiini Ad. Monfpeiij paC- 
fim in fcpibus floremem , & femina ferencem 
menfibus Aprili, Maio > & lunio redc obferva- 
vit L B. Vrtica craflfos & viCcofos humores ex 
pedore educit » mfa & emplaftrimodo appofita 
yulneribus ^ & ulceribus maligids & g^grs^ 
nofis curandis infervit, fuccus fluentem fangui^ 
nem fiftit. 

Vrtica urens maximaPiN.communisfi- 

ve major Ao. importuno proventu in omnibus 

" fcrc umbrofis fatorum marginibus oritur a & 

mordacij uridaque lanugine fefe fufliciencer tan« 

gentibus . prodit. 

Digitized-by VjOOQ lC l8i hjdfx Plantanm 

Vrtica urens miiior PfN. minoranim 
L B* cum prascedendbuspertnixu repericur , a 
frequencifliiiia eft in hortis incer oiera. 

VaTiCiE nuriiue PiN-yarias habemos in 
liuoce diffeiencias , ut cineream Roi^dsl. 
quam in Agathenfi finu inyem'c ; urticam CcAu- 
tam quintam^ qua? circaMagalonam & Cedum 
montem a pifcaCotibus ejedka paflim cofifpici- 
lur y yulgbp^fts 5 fextam foliis Acanthij , qua 
in (inu AgathehH. Sed quia inter Zoophyta re- 
jbbnuiituc , tiihil aliud de iUis dicendum ha- 
trntlis. 

VstitAOo fecalis, hordei , arena*» quia ha* 
itim pUncaruih funt vick , inter ipfas pexqui* 
renda: funt. Tw9 
z 

^^^ Ea Briia difta Monoooccos Pin. cura 

Sl^^ iecali pemiittam fa^i^s invenimtts > ifl 
fois iiicer poncem G&ftrinovi > & lucum Gra- 
muntium 3 aliifque eciam fpacfim ciam^. 
mento. 

Digitized by VjOOQ lC Circa MonfpeL mfient. 1 8 j 

7: 1 z Y PH A fadva , & fylveftris I.B. jujuba: 
^i> . arbor exotica a plurimis annis fada fuit in- 
iigena , fiquideminomnibushortis, pracdiis^ Sc 
Aurimis vinearum fepibus occurrit , firuaum- 
^ue dulcem copiosc producit. Sylveftres fte- 
^uentes Monfpcii) occurrere teftis eft I.B. fru- 
Stus vulgb gf^i^doules. Moderate calefadunt & 
humeiSfcanf, ufui fuut in pulmonum afpericatc Sc 
tuffi , vcl in decoao , vci in fyiupo. 

\ 
^ Addlmus hmc nojiro Catalogo duoi 
flantas 9 quas ex Africa delatM^ diis 
in Horto Regio Monjpelienfi cum alii 
plurimfs , cultas yidimM ? diligentia c^ 
cura ClarilJtmi l^irt Dom. M f c h a e l i s 
Chycoineav Vniyerfitatid Medtci^ 
VdeCancellarij^ O^ Horti Regij VrafiSli. 


• dbyGoogle 
odoratu^ Digitized by VjOOQ lC JttlfliAi. IxidexBlMaxirca Monjfdmfi. 485! 
Aftragdm Ajrmpuj httHS^doratml 

AipetStu pulckertima eft Aftrag^U f^cies » 

<\Vi^ in Africas iittoraii parte.> quamfiarba^ 

riam vocamus , circa propiignaculura diiftum 

la Tour de Franct i, crefcit^unde delatum hai^ 

bemus « &infaortis tolimus* Radis eiuslon^ 

ga ^ & crafla eft > folia ex variis capitibus orta> 

&c m orberri difpofita fdurimi h^bet 3 lobata j 

remunciamlata» upciam Ipngaj fuperius & in^ 

feriias glauca > in marginibus tahtiiro pilofa \ io. 

quarum coftis y qua? etiampilofx funt^ quinde- 

cim, & viginti foliorum coriiiigapqnes nume- 

tavi^ folio ultimafeinper imparV> i^ter quas fca- 

pi piuc?5 priuAtut pedii^s , ipica^ floruim papi- 

liac^prumfuftinentes i qui ex luteo pallidi* & 

odorafiflimi funt; ipsifque fticcedie flliquatu- 

mida > villoia ^ pulo ismot quam iiliqua cice- 

ris>fubtiisperlongituditiem concava^in exore^ 

mitate tnucronata > dtios feroinum ordihes con^ 

tihens > qux majora fuht qu^ femina aftragaii 

BoeticiClufl). Prdorflorumfpicasomiiit^ 8c 

JlWia male delineavit. 
L^dex Plaut. clrca ^onfpMdp;ent.i%'j 
thafpa ThaliSiri foiio. 

Rara adihiodum eft h«c Thapfia , cx iif- 

c3.em Africac littoribus delau ; radicem habec 

cnraflam , quas folia plurima producit plurifa* 

iriam divifa, ficut jn Thaliftro pratenfi Monfpe- 

lienfium> latiora ^ craffiora^rugofiora^ & fplea- 

dentiora^ inter qux caulis orittir cubitalis^um- 

l>ellas habens flofculorum luteorum > quibus 

fuccedunt femina oblonga ^ ala foiiacei cin(5b> 

inHorto Regio Monfpelienfi folummod6 cul« 

c^ vidimus. F t N l S, Digitized by VjOOQ lC Digitized by LjOOQIC >89 ^ ^ ^ ^^Jf^^ ^ * ♦ ^ )f ♦ 5f * Jj. 

-^ -K * -K -K -K ->t * -K * * -K •► 
§»1 ^ P P E N D IX. 

Bkotonvm faemina felijs cerctibus 
P I N. chamaecyparijfTus fponcanea Ne-^ 
laufenfis I. B. vere Lvg. & I. B. dicunc copio* 
t oriri circa Nemaufuii) • viapraecipuiquaicur 
^onfpeUum «ubi & nos ipfum faepius vidimus, 
^aiarum eft •& verniibus inimicum. 

A B s iNTMivM (anconicum gallicum 
? i N. in noftro iiccore frequens eft 9 cum (tri- 
phio Gallico permixcum * a quo (acile diftingui* 
tur) ex eo quod folia iongiora » laciora » & mU 
nus difTe^a habeac« 

A D o N I s Sylveflris flore phaeniceo » eiuCi 

que foliis longioribus P x n. hanc fpeciemnon- 

dum a me niH in horcis 9 vi(am inveni in fatil 

cicea urbis porcam diAam dn Peirou » & alijs 

circafalenovam. 

Alga viridis capillaceo folio Pim. confervt 
P L 1 N. L V G D. in aquis ftagnantibus circa 
lateram in loco difto Maufas repericur» & 
seftate in ftagno abundar. 

Alga tinftorial. B. Alga corna cerui di« 
vifura P i n. in littore faepius collegimus a flu-' 
Aibus pfo)eftam> color eiui pallide viridia 
erat, (imilemque habueram e flrcti delatam t 
qna tindores utebantur. ^ 
A L L I V u pecraeum umbelliferum L & hoc 

T- ^ 

Digitized by VjOOQ lC SffO \Appendixl 

idcm cfle cxiftimp cum Aljio. ra^ice obl 
P ^ N« cum eorum deferiptioncsin omnibus 
re conveniant« Invenitur copiose in nrionte. 
r4ne fupcrato loco di^io La cofit de Mejantl 
& Aogufto m^nte forct, 

A £ L I V M fylveflre tenQifoUum L o £. [c 
Maio mcnfe plurirnos nucieosioco iluris pro- 
ducit , initio viridest maturitace rubemesi 
unufquifaue nudeus foiium habet viride unck- 
lc $ veluti in pianta germinante 9 quod ctjfti 
mit figura L o B.nec florcs » ncc folia bicornia 
obfervavimus> idcoqu^ diverfum ^nxniijusih 
allio bicorni prolifcro i. B. in vincis verfiisiJ 
Cplomhiere , & alijs juxta urbcm vulgarce/?. 
• A L H V s nigra baccifcra P 1 n. FrangDUni 
majorem vocabat Doftiilimus LAvGBit ivu 
In lapidofis locis xnmxx^ Serane copiofamin- 
venimus, valcntiffimi purgare phiegnracicof 
Venr riculi humorcs & acjuas dicit L y g D. 

V A L s f "N £ Mctoralis graminc». Planru/i c& 1 
triuqcialis caulicTalps habens plurimos feriim 
teftos 9 partim (upinos , folia ad art iculos hm 
^arvti angufta inter quae oritur p^edicufus fctc 
iineiaHs , unicutxi producens florem % al/ines 
iTicdiap flore , multo minorem 9 cui (ticccditci- 
pitulum^eum invokicro femine minmtiSrno 
pjenum. In hcrbidi^ maritimis eundo ad mon- 
teni cepnni ,ubi ftagnum tr|i]citur Maip racfr 
fe copios J - f eper itur. 

^NTHYILI S^DlOC. PmSP. kUPW. * 

txot* oritur in locis incukis & paluidofis^ dbyGoogle ]/ipfendix. ajf 

r Aste exncctfirur prope ?«r4N/i xirca iocum 
Vl^um LoH Boitlidounflorcs htbec cjuinquefo- 
ios albosin extremitate levirer purpuiarcentesi 
eFlexos^ inmedio(unt ililialbicum iUminibui 
^uorum apices purpurafcunr. 

^ p A K I N £ minima. Vel RvBiAt Saxatilis 

minima. Planta eftpedalis radices haben^ par- 

viiS , iubrabentes » qua? plurimos ramulospro* 

fcwt quadratos * fubrubentes t afperos^ ad qao^ 

Tvin) articulos » folia fex vel feptem angulla i 

l>reviat & acuminata > radiatim difponuntur^ 

-pedicellis inCdent Hofculi herbacei^ qoibusiuc* 

cedunt > bina femina (imul junAa nigriciincia i 

oblonga , ex una parte« concava. iEi\ate florei 

in afperis circa La Valttte & La Colomhit^e >(a4 

xis accedit ad Rubeolam Saxatilem CB. iif 

P B o D »• fed noftra non eft incana ; (iguj-a pri« 

ma Rubiae angulolac afperae 1. B. iftam op^ 

f imi reprefentar. 

B £ L L I s montana gramineis JFolijs. Huiui 
radix vivax efl» fibrofaf e qua plurimaprodeunt 
folia * longa » angufta » & graminea ; leviter 
verfusextremum crenata » rigidiufcula ;.caulea 
.iunt fefquipedales in quibus folia (ine ordinq 
siUjsanguftiora-»villos quofdampro denticulis 
habent^ flos in quoUbei caule unicus» cum ura^ 
bone luteo piurimis petalis albis cinfto otitur 
in planitie montis Serane > & Maio floret, 

Oampanvla alpina linifoUa cxruleA, 
B. P iODB^arbiwor haiica minorialpinaro- 
tundioribuaiaxk foUjs C X. Y a« non eile diftin^. dbyGoogle 19 1 ^ppenJix^ 

ffuendflm : (klcem noftra aRtequam cdulem pro 
ferat > quxdam habet folia prope terram fuhm 
Dndt > quae caulefcente planta * marceicunc j i 
folia lini nullomodb ferrata producic 9 ur in £- 
gura 6 L V s. videre eft. 

G A X D vv s ftellatus fblijs inregris (erratis. 
Differc prarcipue a carduo Stellaro folijs papa- 
veris erratici P i n. foliorum forma . quac in 
noftro integra funtt cum in aliofinc valde dif- 
fefta jl an 6 A RD V V s Stellatus Dalech. Lvg. 
cuiusnec figura» nec defcriptio huic multum 
conveniunc. Illum debemus clariftimo viro D. 
ToviNBPORT, Doftori Medico» Bo- 
tanico diligentifnoio 9 & oculatiffimo 9 cuius 
indefeffis laboribus » adornatur^ & augerur 
hortus regiua Parifienfis ; cura 9 & vigilantii 
l£i.vsT]tissiMi D. pAGoN.Regis Gonfitiarij , & 
defunAx Gallurvm it Navarr>c R e c i n iC 
Archiairi , Botanicorum Maccenatis j invcnit 
autem juxta rivulum diftun} f^tfire , i»rer 
Candiac^&VdHvert. 

G A s L I N A caulifera , & acaulos I. B. m 
depreffis, & lapidofis locis montis Serane in- 
venitur. 

©AvcALis dauci Sylveftris folio , echi- 
nato magnofruAuJ^oliahabec dauci Sylveftris 
Mrfuca; caules ftriatos , villofbs j floresuni. 
bellatoS) albos 9 fruAas Magnos , echinatos , 
purpurafcentes. Figura lappuUac canariae flore 
iftitiorel. B. quam ad caucalidem arvenfem 
f chinatAa) > parvo flore > & firufta P x n. retu^ , 

Digitized by VjOOQ lC i mus ; rftam (acis reprefencdret 9 fi echinos 
najores haberec. Mifla fuic nomine^ Cflucali- 
1 is echinophorae ma joris Col» (ed quia jam Goi. 
lon habeo prar mtnibus « an ab illo defcripfa 
Fuerit > dicere non po(Tum» Repericur in facis 
circa Gramunrium > & Salenovam. 

G H A ujE c £ n A s V s dumecorum £ruftu ge« 
ininorubro P in. Periclymenum aUertim AU. 
]obrogum»Gornus faeminx efEgie A. D.oricur 
in monce Serane a la Comhe de Leqnes. 

Gi cvTAB fA paluftris cenuiFolia P i Ka 
X^liellandrium LvGD/in foffis aqua plenis circa 
I^unel , & in rivulo difto f^Jire » verfus Can^ 
diac Sarpius Collegimuf. 

O I s T V 8 folio Plancaginis major. Tubcra* 
ria major Mycon. Tvberaria noftras I. B. can- 
dem cum minori arbicracus fueram» cum LvgD; 
qui ucramque plancam confundebac , fcd poft- 
quam iftam inveni florenccm Maio menfe in 
iticulcis locis circa Vauvert pagum . diverfam 
eflfe cognovi J & a Mtcon. ucramque miiTam 
Dalech, quod rapfodus non novcrac. Radixvi- 
vaxplaracapicula, cum folijs hirfucis prodtt^ 
cic , qux in caule glabra (unr. 

G I s T v s humilis 9 vel chamatciftus re« 
pens fcrpillifolio luteus P i n. juxca viam quj 
a Sofnmierei iiMt Alet^ inincuicis »invcni Maio 
menfe florcntem. Ab illo mulcum diver(us cft , 
quem in Bo^anico nominavi Ghamatciftom fcr-' 
pillitblio nigticante I.B. qnamvis enim no^ 
mcn ipfi convemac » fiorc$ odbratos non habcr^* dbyGoogle S94 .\AppendiXm 

& defcripl ioRi cifti helianchemi flore pam 

luteo I. B« melius quadrac, 

G I STvs humilis»vel diamacciftus nuni.' 
iDularic folio. HeUanchemum ad nunnnHiUriiis 
accedens L B. ele^^ntiiTimus eft lAc cham2ci(> 
tus quem in .dcuexis iocis mbniis Cap^ulshk 
invenimus. 

CoNsoLiDA medii pratenfis hirfiri 
H ORT R EG. Paris. Oonfolida niedia Gene- 
venfis L B. in declivibus herbidis montis Ci- 
fnUiou % & montis 5fr4;fftfre(}uens oritur, 

CoRAXLiNA fiftulofafiragilislacvis I. B.iB 
maritinisa fluftibus eieAam,fepe coliegimus. 

C y A N y s moncanus latifoliuS P i n. in dc 
divibus herbidis montisi Sfr<f«e lunto mcnfe» 
cum floribus catruleopurpureis > aliqaando Id- 
lunni purpureisconfpicicur; 

Cynoglossa ifolio virenti I. B. cuius 
figura cranfpofita eft % in herbidis rnontis Sc' 
rane^ joxta rupea Maio menfe cum flore coJJc- 
gimusy vulgaris cynoglofli folia » trita, & mam- 
mis impbfita» inflammationes 9 & fifluiasco- 
rint. 

Davcvs montantts folio foeniculi lon- 
gtorc; Pcocedanumpamiomcum CLvs,Saxifirf- 
ga Matthi tertuifotia > & umbellifera I. B« 
«ilahl efle plantatta exiflfimo , quamvis dubita- 
verit I. B. an effcnt divcKjp v verum quidctncA 
in noAro daoco folia e(Te longiora fieiricalo » 
&d breviorki fane peq^edano. Reperitorin 
mwLtCnf^nlnhu iCopioCuiaetiamiavtnimoi 

Digitized by VjOOQ lC u^ufto menfe cum femin^ » afcendendo mon-i 
: mm BoHfquet $ verius pagum Stine% minorend 
> u Ito vidimus 9 circafoncem Pi(\HetiCfn force 
L% Gaucftlis penxLvGDj a Selino pumilo 
S X. v $. diftinftuSa 

D,£ Nsleonis foliisradiatis. Folia «e radica 
Ttakffk nigricante 9 in orbem pulchri dirpofica 
t^abec 1 procfus fupina > ad lacinias tquxfibl 
tcrc invicem , ex utraque f^lij parce 9 refpon* 
denc> & coftam fere attingunc » undulaca; in 
reliquisconvenicy cum dence leonis vulgari ; 
ciiflfert ifte a dente leonis foIi)S radiatis B. 
I* »0 DE« 

DosoNicvM integro & craiTo hieracij «Folia 

an Doronicum helucticum incanum B. Pxodr, 

radix fibrofa eft , e qua oriuntur folia pediculis 

donata % longa , htiufcula 1 ferrata 9 crafla , 

fubtus tomentoGi 9 fiipra visidia ; caulis fefqui- 

pedalisfolia angufta habens (ine pediculis ;flo-> 

rem fercmtgnum pecalis luteis in extremicace 

crenatis» umbonem iuceum cingencibus» qui in 

pappos abic 9 florufcalix flriacus 9 inbafi , folija* 

viridibuacoronatur* In herbidis locis moncis 

Serane frequens eft > & lunio menfe florec. 

Ecv v)8:^TVM ramoitim aqois immer« 
Cum D. RAi}. MiUefoliumaquatiasm cornucum 
I. B. cuius ieon eft alcerius plancae , copiofun» 
in ledoamne « 8c pikidibusctrcalaceram xotk 
aeAate cepericur» 

EvPAToRivM diAum» cannabina iqQSc}« 
' ca folto not} diYiib R i n. vecbeGna pulchrio* 
re floreluceo I. B. Se dbyGoogle tp6 ^ppendix* 

. EvPATomvM diiftum < Canndbins aqi 
tica foiio criparcico P i n, ucrumque invc 
O. ToyKN£FoKr in foflis Iaceren(ibus , ala Ra 
binc» mtwk Sepceinbri cum ilore. 

F V c V s foUicuIaceus ferraco folio P i k. 
Sargazo Aco&T, LvGD. baccisonuftum , Sep- 
tcmbri menfe colledtum e maritimis » arcuiir 
ipihi peritiilimus Pharmacopxus Mon(pelien- 
fisDavidEvsTACfiivs» acetOi*& fale condicuSf 
eiii(dcm efle faporis cum farniculo marino» re- 
fcrc LvGD. 

. F v c i fungiformcs I.-B. fucus (ubrorundoi 
)• Cve 9 fungis aflinis P i n. in maris liccore 
cepeficur. 

.• FvM ARIA bulbofa radice non cava major 
P 1 N. acculir mihi cum florc , menfe Martio 
P* TovRNEFORTf GoUcAam in. monic Serant i 
ahSerrede Ltfcouty iecerfaxa. 
. F V N G v s facidus pcnis imdginem refercns 
P 1 N. menfe Novembri poft pluvias repericur» 
ju3tca vineafum margines > verfus MMeiisf 
M Pneih de U Grarile. 

^. F v N G V s rocundus orbicularis Pik, otiiut 
Maio.roenfe in fylvulis» circaurbcm. 

• F V N G V s coralloides canceHacos Qx v $. 
Hisr. Ap. Altbr. auA. aucumno rinpinctisi 
& locisullgjnofis vidimus. 
i^ G A x: 1 1 V M paluftrc aibuttl P i n. infoSSs 
laterae copiofum invenimusi a jGallio albo Ao. 
niultum diverfiim. r " ; 
^' G t A x> I o Ju V t tna jor f loro ptorpuro rQben* 

Digitized by VjOOQ lC P I Kt. tunio meiirc florentem ItpBalif»io ftu 
s laterae i qui Vulgiri. nxnior eft » {loribui 
iatn ixia)oribu8» & cTcgahtioris coloris { cn |^| 
avietali quae a loco dcpendcjit» dubito^ 

GBAMaN paniculatuni liiinin^tinQ iBolle. JM« 
laris^ at tempeftate humiija > l)|pilmari» ^jft 
»lant«9 annaa»radiculas hal^ens nbrolaricuU 
xiunii^ dubbus >iiuctribu8artJftuii$diAin^uni| 
in (uinflnitatc oritur pahiciila ckpanfa iCX pluii 
rimis gluhnolia > moUibus i albicantibus cpiii* 
po{ita , qdse ob paruitacem vix dercribi poltiinr» 
In luco gramuntio Aprili » & Maio fi)ieh(ibui 
ireperitur % jfub cifto t & ilicibus« 

GiAM^N aqoaticum paniculaturo lati^Uuoi 
1? I N. injbilis aquaplenis circa LHn$l #«(cp« 
tennbr i menff^ inycnimus* 

6aA>{sN album capituti$ aculeatis Itaiicuni 
C 6. fHBAT. botAN.parh i.ubifigur«optim4 
cft >in niaritimit \ luxta later^r ftagniia? nClUn 
kali gthiculato cobipsi arftate reperifur. . 

Gx4MEN panicultk fparJSi lutca loliacca, kni 
nuumiflud CrAiDen fblia pilofa habet j.cut« 
niuni cubitalem « mi innarckur pahicull * ^f 
plorimis fpicis loliaceis % uncialibui > fpariil t 
parum barbatis» compoftta 9 flores luteirunti 
Invemma^ Maio menrc» in prati^ t Qlc):a.74 
Ci^gi^e du fmMil » vi4 > 4^« Wt S4i$nt Ua» M 
Vedasd 

^ B 1 1.C ki it y s yu ^ylv^cftrc (1or4oblort«( 
go P I Kt poftquaixi iocam invifi ii t o hJ^QX^i 
tum ^ intcr Monfpeliuin » ft Smi$w i 

y dbyGoogle 10 jipmm I 

Mrri PfiUrki^i #e ftl iihufcdr ftihA/r cji; 
^tti ifi liidhte Oeclo» tit /il aiimhieri | un^iE 
camen 9 & eikirfcfeniiJ^l^tA^t^escillitoMn. 

H i^ i A £ i ^ k fttitfcofdm ktifoiiarri den. 
^CuYt^gfdBrtiiii PtA. jllaif ^uod ii^vei&tmus .in 
flMi » & lilpkl^^ vfnfciirniti fe^bos V i<iier b 
AmI iSriitiiunciani , & t^kiigUiii^iJ MutvwnQ 
tt&rttif f'non ihg^ls^intii ; fed iit dieit C t vs. 
dj^dirfk UhugUie. 6^Jiitli(ti> Vbcitque Hleii- 
Oiitti ftlalus Utifdi iuni febun^m; 

fl r ^ t A 1 1 y il niohtanum latjnf«ttan) , 
Ianngino(b folicT P 1 1^. hieric.folid hciifpuol 
iU Ctvs. britur in decIIvibnsherbWisiWonttt 
S^Jtni ^u9 parre Se|)cehtriohefn fpeftat. 

HoftDEVu diftichoti Pik perlAlsrtoai 
&rii polydichb iti (lcii Miio flitfift i:titt^icisi 

1 if £ fe % umttm ti^mi c5tt|iobrif 

Pavi; Bfctc; ea iflqui iiicaatS notttiriita/iiic 
i^ ifodro fiotabicb^ hce4 JHcnla ctchoi^ i^Jh 
Bbk-ci in faiUmoAcii cikl drlcur. . 

IxkkA ble« follb canpiifutts ImipIipBw P t ft 
ffi^rn iWibui ii ifeUivilk^l h^BlHi^ Momii 

Lkirr tA. ^j\^\i mxAKi Uihihti 
felid. kkiketti ^9i\>tk tmtn . ilbkrh MUtt. 
ra fibrofam^qoc plurima (olia prodacir;i(^ 
im^ aifpofica » |1abra v viHaii ; cotbi litMia 
ifBa itfkdiflreita, lA ialiicii aMtfolBrtrjcioB» 
lO^^bittlii I in^mi mihdtb * ti ttccra bti dbyGoogle uoruoi infetiora ^Ata fiint , Vigidiulcoia ', Jb 
» oblongum ft^ium •cutum vcluti lance^ liby. 
1 m . abejmtia , fupcdorn. f ngufti^m» Wt », 
on di0e4^«. «ajilis gatxfim arobWii cuin 
uabiisaaticulisiflorei ie calici$as fa^tnqpKiJ 
is , ^uafi fpicatim difpofiti, aUouando dijKx.» 
res , & plurcsfimul , multi Iiabeji^t^s petalp* 
:^teriu)i^pMrpwafcentia , into? IfineuidJ Jo^ci^ 
rt extrcmit^te dentataifemej» Ipiieuip, &f. 
:um . pappofuro i Planta ia;s^e(i;v . ,^ 'kmSi 
eft.lB fomsfapriup<;opi<^c|«)eri«fr.?om ^9, 
re, lulio & Augqftp njenfibMj.iqno & autumai^ 
tlOf ens P. If^^i; J^Q^pr Mf/l^i^if ^|o mcpfr 

Gigqac. \ . . " ^ '. 

L AP>|,pp,^i,y.^ »qlgvAatpQiprp >ltiu». Lv 
l^i^hum^fjuiug!! L.B. m^d ^n ppftra ^^ptani^^, 
pnroum pol^imuaf ^cdquia^iT^rrfy fEc^i.es ^ir- 
ca Monl^c^uip »bi^rygyin|i{|^> g,^a vix qbdef- 
CfiBtiomiOT ;(>iFYiMc<n^ 4i0ipgtti .fo^TOC ^Uas' 
idefajhcro nccpyarjqn) ^cife pufavimuj.jftuj 
««P' ^WjjP^* w|if ^^Vct Jc^gaj a^tf. 

divifiua iflorca muferfoa» jjii^jl^ fu^unifjfa. dbyGoogle 19 1 \Appmiix* 

guenddm :(kIcemnoftraai]cequamcduIem pro« 
jerat » quaedam habec folia prope cerram fubroc 
onda »quae caulefcenceplanca) marcefcunt ^ & 
folia lini nullomodb ferrata producit » uc in fl- 
gura ^1^^%. videre eft. 

Q A X D V V s ftellacus folijs incegris ferritis. 
Differt pr^cipue a carduo Sceliafo folijs papa- 
veris erracici P i n. foliorum forma > quae in 
noflro incegra funti cum in alioiint valdS dil^ 
fefta j an @ A RD V V 8 Scellacus Dalech. Lvg. 
cuiusnec figura» nec defcripcio huic mulcum 
conveniunt. Illum debemus clariflimo viro D. 
ToviN BFORT> Doftori Medico» Bo- 
tanico diligenciflimo » & oculaciflimo » ctiius 
indefeilis laboribus » adornacur, & augecur 
hortus regiua Pariflenfis ; cur^ 9 &vigilantii 
liLvSTKissiMi D. FAGoM.Regis Confiliarij , & 
defunftae Galliarvm it Navarr^ R e c i n ^ 
Arcfiiatri » Bocanicorum Marcenatis ; invenit 
autem |axca rivulum diftum Vtfirt , inter 
Caffdiac^& Vauvtrt. 

G A s £ I N A caulifera , & acaulos I. B. in 
depreffis, & lapidofis Idcis moncis Seran^ in^ 
venicur, 

Gavcalis dauci 5ylveftris folio , echi- 
nato magnofruftuJFoliahabet dauci Sylveftris 
Mrfuta; caules ftriatos , villo(bs j floresum- 
bellatoS) albos 9 fruftas Maprnos , echinatos , 
purpurafcentes. Pigura lappullst canariae flore 
i))moreI.B. quam ad caucatidem arvenfenrr 
echinatao) > parvo flore > & firuftu P x n. retu^ ^ dbyGoogle \Appendix. \2p^ 

Lmus ; Iftam (acis reprefencdret 9 fi echinos 
najores haberec* Mifla fuic nomine, Caucali^ 
lis echinophorae ma joris CoK (ed quia jaen Gol. 
lon habeo prar mtnibus , an ab illo defcripfa 
Fuerit > dicere non po(Tum. Repericur in facis 
circa Gramuncium , & Salenovam. 

G H A M/E c £ n A s V s dumccorum fruftu ge- 
mino rubro P 1 n. Periclymenum aUertim Al-, 
lobrogum» Gornus faeminx efEgie A. D. oricur 
in monte Serane a U Comhe de Leqnes. 

61 cvTABfA paluftris cenuiFolia P i n« 
PhelUndrium LvGD/in foflis aqua plenis circa 
Lunel , & in rivulo difto Viftre » verfos Can^ 
diac Sarpius Collegimuf. 

O I s T V 8 folio Planraginis major. Tubcra* 

ria major Mycon. Tvberaria noftras L B. can- 

dem cum minori arbicracus fueram^ cum Lvgd^ 

qui ucramque plancam confundebac , fcd poft- 

quam iftam inveni florencem Maio menfe in 

inculcis locis circa Vanvert pagum , diverfam 

clTe cognovi J & a Mtcon. ucramque miiTam 

DalecH) quod rapfodus non noverac. Radixvi- 

vaxploracapicula, cum folijs hirdicis prodtt^ 

cic , quae in caule gtabra (unr. 

<3isTvs humilis 9 vel chamatciftus re« 
pens ferpillifolio luteus P i n. juxca viam qu| 
a Soinmieres itMt Alet^ inincuicis »invcni Maio 
menfe florcntcm. Ab illo multum diverfos eft 9 
qaem in Bo^anico nominavi Ghamatciftom fer-' 
pilliiblio nigticante I.B. qnamvis cnim no« 
menipti conveniac .fiorc$odbratos non habcr^* dbyGoogle 394 .Appendixl 

& defcripiioRi cifti heliancheiDi fiore patvo, 

luteo I. B« melius quadrac. 

G I ST V s humilis » vel chamzciftus 1101«- 
iDularic folio* Heltanchemum ad numixniUriaai 
accedens L B. ele^^ntiiTimus eft lAe chamaecit 
tusquem in .deuexis iocis m'onii& Capifuladoik 
invenimus. 

OoNsoLiDA medii pratends hirfbca 
H OKT R EG. Paris. OonfoUda media Genc- 
venfis I. B. in decliyibus herbidis moncis Ctf- 
fnUdou % & momis 5f r^/f f « frequens oricun 

OoRAXLiNA fiftulofa fragilis laevis I. B. id 
maritinis a fluftibus eicAam,ftcpe collegimus* 

O y A K y s moncanus latifolius P i n. in de- 
divibus herbidis moncisi £fr4»e lunio menfcf 
cum floribus catruleopurpurcis , aliquando fo- 
lunni purpureisconfpicicur; 

Oynoglossa (blio virenti I. B. cuius 
figura tranfpofita eft % in herbidis rnoncis Se^ 
ranci juxta rupes Maio menfe cum flore cdlle- 
gimusy vulgaris cynogloffi folia 9 trita» & mam- 
mis impbfica > inflammaciones 9 h fifluras ca- 
rinc. 

Davcvs moncautts folio foeniculi lon- 
gtore; Peucedafium patinonicum Olvs, Saxifira- 
gft Macchj certuifotia > & umbellifera I. B« 
«ilanl efle pliinckiti exifl^mo , quamvis dubica- 
vericl. B. in cflcnc divetCr •, verum quidemcft 
in noAro daoco folia efle longiora 6enicttlo » 
&d brevioriA func peiieedano. Repericor in 
Qioiice CapofUaiau » copioCura etitm iavtniaHii 

Digitized by VjOOQ lC ugufto meDfe cum feminf:» «(cendenclo mon-i 
:m BoHfqHet » verius pagum Seinet minorend 
luho vidimusy circatoncem Piqnet «qui force 
L\ Caucalis pensLvGD j a Selino pumilo 
3 L V $« diftinAus^ 

D.E t^ sleonis foliisradiatis. Folia «e radica 
irafTa nigricance 9 in orbem pulchre dirpofica 
babec 9 prorfus Tupina > ad lacinias 9qux{ibl 
Fere invicem , tx utraque fDlij parce « refpon^ 
denc , & coftam fere attingunc » undulaca j in 
reliquis convenicy cum dence leonis vulgari ; 
diiferc ifte a dence leonis foli)s radiacis B. 
P R o D K. 

DoRONicvM incegro & craiTo hieracij •Folta 

an Ooronicum heluccicum incanum B. Pxodr, 

radix flbrora eft , e qua oriuncur folia pediculis 

donaca » longa , hciufcula 1 ferraca 9 crafla , 

fubtus comencofii 9 fiiprt visidia ; caulis fefqui- 

pedalis (blia angufta nabens (ine pediculis ; flo-> 

rem fercmtgnum petalis luteis in extremicace 

crenatis» umbonem luceum cingencibus» qui in 

papposabic 9 flori^calix flriacus 9 inbafl » folija. 

vitidibua coronatur* In herbidis locis montis 

Serane frequens eft > & lunio menfe florei. 

E<vv)s:^TVM ramofum aquis immer« 
fiim D. RAi)« MiUefolium aquaticum cornutum 
I.B. caius ieon eft alcerius plantae , copiofun» 
in ledoamne > 8c pakidibuscircalaceram totll 
«Qate repericur. 

EvPAToRivM diAum^ eannabina iqQari^ 
cft folb non diYifo R i N» verbeGna pulchfto* 
re floreluceo I. B. 8t dbyGoogle . EvPATOBivM diiftum , Canndbina tq\i^ 
tica foiio criparcico P i n, utrumque invenk 
D. TovKN£FoKX in foflis Iateren(ibus , ala £o)i< 
bine, menfe Sepcembri cum ilore. 

F V c V s foUicuIaceus ferrato folio P i n. 
Sar0azo.Aco&t. Lvgd. baccisonuftum 9 Sep- 
tcmbri menfe colledtum e maritinRis » dtculic 
ipihi peritiilimus Pharmacopxus Mon^pelicfl- 
G$ David EvsTACH ivs» acetOi*& fale conditiiSf 
eifiifdem efle faporis cum faroiculo iTiarino» le* 
fcrc LvGD. 

F v c r fungiformes L^B. fucus fubrorundus 
)• Cve 9 fungis afGnis P i n. in maris lirtore 
sepeficur. 

, FvM A Ri A bulbofii radice non cava major 
P I N. acculir mihi cum flore 9 menfe Martio 
P« TovRN£FORT9 Golle^am ia monie Setane 9 
anSerrede Lefcout\ iecerfaxa. 
. F V N G V s fcetidus penis imaginem referens 
P 1 N, menfe Novembri poft pluvias repericur^ 
juxta vineafum margines 9 verfus MQUteiltt 
an Phuh de U Graiile. 

^. F v N G V s rotundus orbicularis Pih« oritot 
Maio.rocnfe in fylvulii^ circaurbcm. 

• F V N G V s coralloides canceHatos C;i. v s. 
Hisr. Ap. Altbr. auA. aucumno > in pinetis 9 
& locisuUgjnofis vidimus. 
;. G A X 1 1 V M paluftrc aibuttl P i n. in foCSs 
literae copiofum invenimuS) a jGallio a\bo Ad. 
niultum diverfom.-r " 
.' G t A D I o £ V f ma jor f loro ptorpuro r ubcA* 

Digitized by VjOOQ lC ^e P I K. lunb mciirc florcntcixi Ieg|jn||f,io ptu 
iis laicrs ; qui vulg&ri. mM\ox cft » {lofibui 
«tiaai majoribusy&cr^ahtioris coloris { cn |i| 
Variectli quaeaiocodcpcndcati dubito^ 

GsAAiiN paniculatum liiininatinQ ioiolle. |(at« 
tnarisk at tempcftate huinida» Ibjpilniari^ ^ft 
planU» annaa»radiculas hai)cn8 nbro(aricuU 
tnuixi I dubbus , auc cr ibus arijftulis di(^|niftuni| 
in Giininliatc oritur pahiciila cypanfii »cx pba 
timis glurholia > moUibus t albicaniibus CQm« 
pofica , qdseob paruitaccm vix dercriU pofliinr» 
In loco gramuntio Apriii » & Maio miehnbai 
f eperitur i {ub cifto » k iUcibu8« 

GiAM^N aqoaticum panicuiaturo laci^Uuai 
P I N. inJFoiflis aquaplcnis circt Lmil #$Cp« 
tembrimcniteinycnimus* . 

6aAAcsN album capituU$ aculcatts Itaiiconi 
C. b: f HBAT. botAN. parh i. ubi figuri optimi 
cft ;in maritimif t luxta laier^r ftagniim nCum 
lcali gthicolato cobipsc arftate jreperifur. . 
. GiAHBN panicnll fparia tutca foliacca, Ani 
nuum iftud Cr«^cn Jblia pilofa liabcij.cut« 
irum cubitalcm« mi innarcitur pahiculf I i 
plQrimis fpicis ioiiaccis » Qncialibuf » fparuit 
parum barbatis« compofita » florcs lutei runti 
Invcnimu^ Maio menrc t io pfnti^ w Qltfa.74 
Carrigfie da firrnil , w'A i qua ituir $4m$%4fi 4i 
Vcdasi 

l) B 1 1 c ta it y s T M ^iylvcftre dor^ oWort^ 
go P I N* poftquani tocum invifi a t o a , nota^ 
^uin f intcf Monfpeliuin * ft Smi$r$f | 

Digitized by VjOOQIC Mm Pitirkii ^t/xiCiS tihoUd rtilntfr di; 
Aniin in Jti6a<c Citioi k U Oilomhieri $ unftm 
tamen i & etn/<fenij[itintiiift^ie:tiftiixiMri. 

^ r i i A £ H k ftliticofiim ItftifdKafrf «!e». 
ifitaiif gfabttirfa PiA. jHtfc} ^u6t} ihvel^tinui . in 
eHAi . ^ Upuil^£vfnfc«rnifi kfi\3ai\ ihiet fni 
itnxi ^SMiiiufttxoni , & ^tiiiUtttis «utonBno 
fforiii»»' non eft jgliilyftinri i i!ed iit didt C i v i. 
ai^dftiit UhugiiT^. 6^j(itii(li i Vbcttq^be Hleii- 
^ijci R^alus iAtifdUumi rebob^tn. 

H r ^ > A 1 1 V d teiotitanliin litSnNttiM > 
Itnnginofo foliof V i ^. hieric.folio hedypnoi- 
diii Ctvs. ttritoi in decllvibnshetbirfisnidhtii 
5ii^i»k ijuS parre Se|)tehtriohcfn ^eftat. ' 

H o » B s V u diftichori l^ i ^. ptnfiAixibai 
^ polyiiichd in (Itii Miio nieoft edthipicis. 
ieiJtfftiii'. 

iti:i% kiWxM JiipitoH* c6tt|id6«ii 
Vksti Sfctfci ea ifl ^uie incMtl notninnt^ifbit 
Irtiibdro^otataicotlicel (icola cichor^ fi>7io 
Bblce'. in fatijnioAtii c^t) oritur. . 

lAk^A blex Blld t-apWHs fiimplicitiai f \ v. 
VUm IWiinai lA ^eUivitibi hiM$ Monti) 

i i c f v t A. ^jVm^ iftgofta Ktfiiliittt 
fblio. itidiceai habe^ iMta . albkib .mre^ 
ra dbrofamjqua plurima (oliaprodociti.i^ 
«K^eihaiiponta .|laki . viii^ii \ cotla iii»ia 
itfk itk^ifTe^i. i^ ^itk 9r(S^ffiiit;cto» 
ik^Mtiaii * in^ittbfe Winottt . ti tttcta bii dbyGoogle chittfit * iil9|ui);>us oriuntuf ^Ht ^n^i^^i^ulifj^ 

quorum inferiora ^lkta func » Vigidiuu^ula ', ^ 

in oblongunn falium acutuoa veluci lance^ f/^s, 

i?um > abepncift , (upjrriorii/ angufli^ma fuat i 

nofi difle^a % cftulis pa^4^m an^blent^ ,cpn3L 

duabu$,auriculis|flor«i e cfQicibus J^amg^c^ 

lls > ^uafi fpicarim difponci « ali^uando di|a.|^ 

^res 9 & pluresfimul > mult^ Iiabe;)(C.s petal|i.«! 

cxceriua^pMrpiirarcentia » intuf lan^^idf lufe» 

|0 excrcmic^ce ^eintataj^Cemen Ippgu^a, fi^« 

cum » pappofum i^ ^Unct ia€^e(^it./(^ ^?']^^^ 

cft.In foiGsfa^or^miiopiofe^wefitqr^um uj^ 

re, lulio & Augq^p menfibuft^^mp ^ autuo)!^». 

vcrfgs P^oHhi & |lijs m^ltis ^ toqis qrcfi u»* 

Vcm i eumintqctpim an Vl 3.ic ,0. B. |^jV 

chondrillis deicripca l^eric An Ifi^i^ca ilyl^^^Ir . 

iris alcer^i fK9g)a|liorc fqlio tiQf^y ^l^c». Vji^ 

h^utyfip. muimum (]rlviicic;u[|i fpeci4ui9 
9 1 K Vrcici heraclea Ivgb. lUud acculic mlhX 
fiorens Ij^ Ig{;^]|^T,PQj^9f M$;J^^f ,^o ipepU 
cQlIcAum |^3fca fiiurittai l^r^PfQP.c <>ppM^^* 
?S%qac. 

IKtthttm^piupn L^k.c^ in poftrg .^ocani^^. 
primum poryimu^ic^^^quia^iv^rrfa^sfECi^ies ^iy- 
aMon^^cl^Ufp pbf^rygyiin^l,» jj^na vix^oVdcf- 
«iptioiiiina ;bffvi««c<iA4i0ipgtti *pf"f»c ^las. 

igit)ir l^p^m* to|ff I^Vci lon^a^ apicf . 
jpiao<Kkfinp«ft^^^^ 

aiviiiua 3 Aores mul^oa» gpib||^ !|!f^HBI^ K^ 

V ifc 

' Digitizedby VjOOQIC tDint criqdetfi » ternis jnvolucris in aix}biR| 
polchr^ {ci^m\% > (iQncl^fii » Mbique palCm coiil 
|icitOf, 4 * I 

L A R A t ic V M pal(;^rum bbnonienfe Gotiu 
CUna L B, ^ptchum ParHlenfe (inuttaro Hotr. 
RaO. P^M. yutgtre illucl ecitin eft f uxta utbem, 
& V priori differt • quoc! folii^ obtufictrt , It 
magis iSnUatt habeac^ 

I^A^^ATiivMt pratenft capke <;omo(iore. 
Folit ht}^t longt i angufta x l^evicer ferratt » S 
(fnuatt . ctdleno cubii tleoif iil quofdfm railios 
diyi(um j^in. quo ftprea mufcofi $ coDipfi , lute(^ 
centes : femint func triqueci:! ^ernis niem(>rt« 
ntfceis rolijs^ r^pn ferratis » Incloft , copit , ^ 
iDtgnitudp ,; menr\brtntceorom foHocgm , ef! 
iii ctuftf €Ur caplciqcomo(!ore(t}roruin habi- i 
fp retpediu ) dixerim* Maio. & tonio menlibm ' 
inprttisUcer^ *& tliblocvs hufl(lidjs ^ptfliQ 
reperitut, ' * 

L A s X » » t y 1 V iic <3tHlcum* Ptv, 3\ud co- 
piofum inveni itienft Augufto , cum leinine , 
^^^^.pBSum Stine, tfcendendq in momeoi 
ioHHuefiint^ jilex^ & ^;^,urbeslitum7oKm 
inveneram prope Nfaffiliton und^ Lo bb 1 1 o 
iniflumfuertc ,cuiusf!gurt vjciolt eft. Molro 
niinorernv etiam vidimus in, fterilibos Ipcis • 

ibndo i VHermtMge de S^int O^ilhin « k in 

. tnonte Sernne h U Com^i iik Bpij dif Gdvges^ 
' LENrrttevz.A ptluftris bifbiit , f^ufto cecra^ 

gofio P I H. in rivulo cii[ct Lunett ^rope mp. 

Tcnjinnm|iiivf;uma«. dbyGoogle i 

rollcgimasin foffisaqtia plcnis vcrfusUtcrattt, 
^U3 itur ad prafdium x diftutn FAnaoHfi. 

ILcNTtcviA paluftris latifDlia pdnftatf^ 
? X N. invcnit iflann X>. TovRNEf Obt , Augufto • 
Bc SepceT^bri meniibos « in paTudibus Iateren.1» 
Cib»us verfua locunn didum MaHpdu 

L I B A M o T 1 8 latifoiia aquilcglae foHo P ik. 

Cil.er Aquilcgi* folijs Monis. rcpcrkur fub co- 

r y lis , 4 /4 Comhi de te^ues > in monte Serd^ie 

- Litivxt CoKVAttivMalbumPjN. in isonte 

$€rjifu ^ ioco diAo /4 Cornheie Leques, 

t t Movi r V M fruticofiim, Limonium fr^- 
ticofum htrfucim Bocc. noftrum non efthirfif- 
t unj ^ ^n^ rcUquU Mtcm coiiyenit. OritMr inicr 
rupes montis c^ti ,Juxtt mire. ' '^ 

LvPiKvs fylveftf is putporeo fiore fctuine td- 
tundo^ vario 9 majore* 

Lypmvs (j*l vcftris purpurco flore femine rot^- 
^o vario minore. Vnum defcribit I. B. nos au- 
fem duplicj in ijfdcm locis riafcentem notavf - 
ixius , pr«cipua diifferentia a femine dtcfumitur, 
; MAivA ff veftris fdi(> rotundo Pi n. eft Mt'- 
lua fYlvcftris pumtla rcpens Lvct. qa» parvtini 
habeiflbf em , quinquefoliunfi $ in candido nSk 
beateiQ >ut dicit Lvg». . 

Ma^va ^lveftris fdliQ fimiato Piw. MalV* 
^lveftris Walor Lvgd. Bores nfaibrea fuiie t 
&oinqutifoUJ . fofis fylveftribos (infjilef .ot 
idem ^cit Lvgi>. in i\Citm Ibcis creftonr. I**l 
tnalvx fpecies cl«riushic4iffingmmasqiii^la 
^otanico noftro« dbyGoogle |0S J^^tndix^ 

^ TAnihuWXVm lutcuoi iacifbliac» W I ?.)^1 

rietariafylvellri$ i«OtySp ijparficn ina hcrbiiii^| 

^ Mi);.j(.Ei:oMvM liquadcocn fl.Q|[C^]ui^o.gaI^ 
riculatoj. B.pulcherrimain iftam pljancam in- 
yenic O. TovaitB?0|^7 lulio rDCf»rc ^IpremcfB i 
io foifis lacerennbua« verfas M^Hp^ ^9^^ ^^ 
lius vocarecur i Uaar^ptluOri^ luceii qniilefi>lij 
tquacicjfolio^ • 

MrAGsvH Mfqnorpcrcnum nainut FiK.i|kpriUi 
I: Maio menfihas i epcrUur jux^ ^viviiifxi yi/' 
tre tcir q^Cm^M. 

, N T ;m I» xr ^ A minor him flprc fim j>r|tro 
Tt H, Iidio meiifc ilot^tu lu.^idAidibva Urcrea- 
/ibus* 

O « c H I $ £Iorc nudi homini^ ei9^pem 
reprereucans ma$ Pj\h. iftam orchidia (pecj^ein » 
iic defcripferam. Orchis ^ft ceftic^lam ^ quxjpt^ 
Ijaipfcriora UriufcQU prc^ucic t ^g^j^^ 
func » quff c^oltai tn)bfi(in( » pcdtbm) yiridcoii^ 
n in e^trcmi^cc Ycrfoa (pk^ pmp«irtfQCip« 
tcm ; f loff s infideoipediculis purpuraia^adliiii^ 
quiferc fim^Upcri^nciir » ^,^m((^ i^gVo|3?era^ 
jd • piiniculaincmqitinc jbrevcm ; ^otwn m^ 
|iau(qu^fqi]e gfle^ Hiiicc/ ui^de « ^|pO(i dl 
geoere cjuas railicares vaq^t^ y tns^r^ > trip^ 
pamrpup^s.,& Ijw:vii;i$ GinguincM^ W tlbo^ 
jraricgiliam jUbr^roiicwccn.iiffrr^f, 9^(<^^im 
^idem i U elcgDnjWQ^ ibpi^R^rod^^fpiiCD ^ 
jr^grfm habci* bra^U |*en»pj5 1 fi^ ^<jc^ M^ dbyGoogle lrachi)S el&if^vis» irelud hoMinis ittipie- 

cari d«|>iemU.Eicigui]f qQoqoe pi0celliilt(iQ| 

.i%ter c»uffte(ni%icicor % mftris> hilic fiomen de- 

iit $ corpotistruncusypuDAis ecitm SttigQU 

ivcis|irr#lbo nottiug eftj ctptit natjorculcim » 

fubgalet Ittittns^ primo incoicu^ ocuKss & 

orc pr^itum videcor , lifittfif ii ot irfdh CoL 

revelra itonfttofumfirftfdftlAt dehiqu^ ctlct- 

<it, obtQfty^edicalii incutx^iltii. Floret Apri« 

li menie in herbidis locis circt CkHntiU^ Sc 

alijf , rt^o ftmcn invemcur« 

OtcHrs Monttht ictlict flor* ferrogiMeoiin^ 
gaa oblongt fi. Peqdii. Mtio menfe floret in 
Pfttif i it pt(coii9 id de^ccrttii lilict Grtojuntij 
Ittis cff ct pttdkitn dlAuHi de !^Him 

O&clt 1 s ptrvis floribos mulcis punftis noct^ 
tJi LB. Vcrfi» Miif menfit fintrri florentcm 
invettinfH» f in hcrbidls locis Montis C<rp^n/4- 
doH )Oict flovnim HetdHi 

O R c K I s Ptlmtct tn^uftifolit inmoi odo- 

miOimt B. PtbDit.nondum a me viftm dixc'* 

nm in Boctnicojinvenitiios ]am Mti6 men(e 

fldreitcem tn Fritit Stltenovae tdlacvtmfitis. 

Odorem htbec futvem>quilem ftyraci^ liquidar« 

OioBvs Sylytftris Angofttfblius tfphodeli 

rtdiee P r h» btobos ptnnonieos | . t v s. in 

monce Serane {o^ttafrackes lonio merififloret. 

JfoirfsAtk V^tfcntint prihnt C£V^. coro^ 

iffllt f five bolttitet mintmt L o t« Maio nbenli 

ftorec , in titonte CkponUA^u % i U% Cnfhhrettesn 

Ffi A H Ir « 4i o Utifelit iflCtat ff |if« ia hcr- dbyGoogle }04 l^pindixl 

bidis locis » moiftis Ser^ne f eperitii^^ ^ ^ 

PoKvs Anguinus U B. qim (ic veluci incrufiibl 
tlo tdhaerens rtdicibus Pltnurum» quae ainari 
reijciuntur « non reAi inter pltntts colTpcarurj 
inlittore.cumtUjs mtris pMrgtmentis ,collc 
gimus% \. 

PoT AMOG^TON minus fplijs dcnCsi 
inucrontcis, non ferrttis^ Fontilis noediii loceDS 
h fi. lunio menfe repericur cMi flore t & femi^ 
ne« in tquis « circt latertm* ^ . 

T^OTAMOGSTOM miuus mufco (imileft Fohttlii 
ininor lucens I. B^ in tquis » circt Ittertni t lu- 
lio men(evidimus« 

PvLSAT ii.tA folip crtflGore » & majore flo- 
re P I N, in monte S$r^$ copioftm Collegi^ 
inus. 

RANVKCVI.VS nemoro&s tlbus B. Phttop* 
itAN. phrtgmites tlbus I. £• pritur in declivibus 
locis , montis Serdne , qua ptrte Sepiemrio' 
fiem (peAtr. : ^ 

Ranvncvlys itionttnus folijs jdtnrtgimV 
PiN. RAN, pharniceus Mycon* Lvgd. in hcrbi* 
dis locis , moniis Serane ♦ cum floribus lutcis i 
Maio nnenfe Collegimus, 

RvBvs ftxatilis tlpinus Ctvs. chtmatrubus 
(txatilis P I N. in monte Serdne reperiiur > sla 
Ccmbe du Beis de Ga»j;es* 

ScAtrosA rnajor fquamttis ctpitulis P i v* 
cencauriumcoriinum Gesn. I.B. oricur in noon« 
te Serane * & vitinis locis ctmpeftribosi 
, ScAMqKiJE Monfpelicnit tlfinis^ lelijsico- 

cioribui 

Digitized by VjOOQ lC iori%ius Pik; in mftricimU t Joxri }oii<o< 
epir» 

SfistFiLavM cicH oddre P i k. citracum Ta'« 
m monte^er«ife 9 4 /4 Ccmbe de LeqHCSf locia^ 
p r apcipue • a ible illoflratis. 

S iDEAiTis arven6s latifoli^ glabra P i m. iii 
vervadis QXtc^ iMnel % & Smieres % Scpceo)- 
bri menfeflorec. 

S p o K G I ^ ramo& variecas fiocc« fimilem 
habeinus piecrae innacam « a pifcacoiiboa » tn 
mari delacam» 

TsLEPBivM vuIgarePiK. InvenicurinnQon- 
te Serane , i U Cemhe de Leques. 

Tiii:.ASPi umbellicum arvenfe iberidisfolicr 
P 1 N. oricur in monce Ser^e » foperaco loeo 
diAo Ld cofie de Meynntl , conti pceonia femi» 
napermixcum. 

TxLAspi alpinum Bellidii csroleae folio PiKi 
Thlaipi Moncanum fecundom Clvs. crefcicia 
«odem monce Seram 9 |oxca ropes umbrofi^. 

THrUiFXEA (bli)S polygalar gHibri» PiN. Sa- 

mmunda viiidii, vel glabra eiofdem in P]coZ>Xi 
oricorultra Saint Paul psgooi , eondoadcqp- 
pidumCr^MC • in locis inculcis » & Miiomenti 
feflarct, 

TnkYMAtvs Lithofpermimajorislplb. Ori« 
tuc in Pracis Saleitovae» ft lacerenfjbosLjradiXf 
<]ux repic f plorimos prc)docic caoles cobitalesj 
4b quibos iblii {efqainnciim longi 9 lithofper- 
mi isajoriB, fed angofiiora / confercim rafcufi* 
tur ; quae videncof glihra 9 qoamvis breviflimii 

X dbyGoogk f^dbtMt fint ; flores^^ & ftmiif» (btit » m ia 
tlijs Ipcciebus. 

TiTBYMABts lilreeitite exlgiia Pfit. nelius 
§A ifhnii )w redfiicim TithymAlom anoacia 
• pityufafiicicLoi,Ow.<iuamfce«iimi« Bou- 
iiico. ad Tithy*alS'*iw«om IknfoMD acoto, aa- 
tumno ctHn flore > |c ftmloc t iit ter vs&is cir- 
ca urbem reperitur. 

TiTRtMAlvs montlhi» «oii JWirU PiK* cfuli 
Mth TtAG. Pitfufa , live efalt minor altcra 
floribus rubris Lob, Obs. in locis hcrbidis mon. 
ffii &nine oirHur. 

Tkagopogo^. fiv« fcofwneia Utifeli» aflre» 
## 1 1 ». fcorroncra itia jor |nifinoiiica €i^vs. crcf- 
*if ihfccrWifs raomis SeraifB^ ubimuteo ctiiiD 
aftgndkyribtta foltjs invenimvs. 

Tragopogon. five fcorzoncrt hanalis crat 
fibre folio. Radiit ift craffa , brcvis i fibfrfa , 
^nac in ^lwtcffpfM diti*tat 5 t «pdb&a nsolta 
iwcutfturfetia toftga » an^ifta t craifii >giabra » 
iA4ct'^\m forgit caufis paMiMriB • vMm;&>rem 
il fomgio Krco^ itanm r* fcoribne«c notfo 
fi|DaA!attrm , kd miflform ; ftnicnr etiamaii* 
%iia. In Fratii ad lcVMi lattr» f wk^ ftagnma 
Maio menfe florcc» an hieracium7..^tT( 
Hit r.' qbotl ih P i k. lis p6nf cur fttimofiib 
feorccAicfa tvguft tfdk aherft 1 fecwido Ibb hia- 
|vcid f twopogonis Mao^ 
- Tcago»oco»> a pBliiBB h tiip il crhtelittrtrCcHU 
«Tcnicorin jdanis HherbidH 1 iMniaa Jir^iiri 
iunib^flaedft lamAciQ. dbyGoogle ^ T«AC0POGON, parpurocaerulcam crpcifoi» 
llum PiN^ tn ijfdcm locis i S^ eodcm tcix^or^ 
fioret, 

Va|.5|iuna tlpiM minor B, Prodh, m mooi. 
te S^r^/;^ 4 primo vcre fiorcc « fupcraco io» 

Vic'iA. Ccyium pcrcqnis L JB. |a piont$ JSi^ 
Tsv$ ipMfim rcpcricur* ' 

Vac i A perennis multiflor«. majoii ffpr^e c^r 

rrileo cx albo mixco. Gtules habcc cubicflcsi 

plurimAfolia Ungt » tn^oftt > intcumcadcfi- 

'ncmit, villofiii exarticulis nt(ccncit» pcdiq|« 

IosjpalnMrcs»jfc bipalmarcs» florum papiliQr 

mccorum (pkam ruftincnt^s ^ oftp > vel de^cm 

numerQ , qui majorcs (bhc , quam in alji|5 yij. 

ciarum fpeciebus,a nobis vifis; pars npra 

^fupcrior':, fft catruleo violacca . inferior alba^. 

ica u^ cx c^rulco, k albp fic mixta j fiUciu?? Ur 

te fuht i (cmcn i^curum non vidimua^ radix 

fcrpit , prituf in deve?(is herbidis mpntisScr 

Tont % ii Iu\io menfe fbrbt. Si h^c eift vicii 

onobi^diJidisAort 3«Iii Pjrom. clus defcriptio 

valden>anaeft% 

•'...'■ • ' ' ^* 

BiUis (t^ontaQa . malor . loIi|s dfiry$ihth^m] 

aetidJigg^iQribus,^ l^Mj^c^ ;fibro^ t^cren- 

'ni^pli]r^^ ^pirai^uqinc , cubitidcs , dbyGoogle liiulos» in pro^ndfts lacious diWGt (uat » %Cn^ 
lii diAefta ^ e&cr^friis rcniulis , ftos naagnusic 
fidec f cuius ptrs inferior f ex plurimis foliolu 
Viridibas>fqua(riatim difpoHtls coitipor^icurjtm* 
biiiiic unibanerri luteuni . pturquans crigiati p^ 
ttalbt > in extrenutatelevicer (errtta l (emeo 
favbet aliarum th6ft% fiorencenE) inveiu falk) 
menfe > in depreffis , & kit inacceflSs lods 
mbritiscalcaris * in Idco AiSto » Bartoc >juzu 
fluvjum/ - ^ 

'HatrcHSYSVM kfricanum inodortim gtilbram. 
Annua ell planca f quaecaqleni habet 'cubica* 
lim » varie divifum i\n quo foiia indifcrimidi- 
tim oriuntur glabra > cr^iTa i diffefta > in ex- 
tremitace crilTda , 1liodora> flores in umbella 
coryfnbacea het/cHrifi fnatth, modb % quoruni 
quodfibec capitu!6rn» e nnmetofo iFlofcuIoroni 
luceoiHim 9 qainqiie partitorom agmine ciompo- 
jiicur ^^ femen uc in helichryfo Macc. tz inibla 
yABAKco V cooi alljs plurimis in hof td > fHeofe 
ilfunio floruit, " ' ' ^ ' ' * 

ErcKNismintmit fiifpidi iioAiftbra. VedaKs 
efl planci » annua > qu« folit htbec td arciculds 
Bina. tnjE^qftilTicna hilpidt 9 in rtrpulorum fnm- 
micicibos talicc^s dmittlcf pedicults dhHiidlbiii 
donacbs f ftriato^ ,flosaibas eft pcntifpetaios« 
.petalis in medio profund& ^^ivifis j cum fttmi* 
mbus, & tpici^iis f ' noiSiJu /caricfim "tJ^jJrjto^ 
macutinis hotis yaudiVor, Srihcrb te<Jiirysto*j 
]S?men in ucriculrsoblongis ,.pafvi(iiXl» reitifer« 
meVcerei colotis^^vifcora eft^ft f^ medft dbyGoogle Rorec. Btrcinoiue colleaAm D. SAivAMt phar« 
copxufniUit. 

PfiNTAPKrtLoiDBS frftgarue (blio. Plorima 

folis prodocic longis pedictuiti dontct • frtgt- 

riae modo crifoUa * oblongtt rugoft fVilloU t 

ferrMt , & oblcure virencit yctolem pedtlem • 

rocandani , viUofoms td trciculos folitcum • 

flores plurimi t pediculis infidene penttpectli « 

lucei f recofi , fic cordati }cum tpicibus loteis j 

f lori (iibitcec daplex|foIiorum viridium ordo * 

cjuiiibec exquinque folioliscomponcus t femint 

ia ctpicolum congeftt » func * ptrvt* & Aritct» 

ntca mihi eft planct femine cx Anglit tccepco. 

PiMPiNBLLA {axifirtgt maximt tfirictntt com 

noftris pltntis» qoas ex infula TAtAaco ntifti (ii- 

uius; iftt elegans pimpinelit crevit t quae rt- 

dieem habec crafttm , in plurimt ctpira divi- 

ftm t (blit pimpinellae* lobaca t fed laciort t td 

Jiaftinactm (ylveftrem Utifoliam • tccedencit t 
errttt i (bprt glauca, fubtus leviter pilo(tt cto. 
lem erigit bicubittlem t & cricubittlem • quafi 
)unceom » in multoa rtmulos divitiim i td quo- 
rum articulos oritur folium parvum , longum; 
ombellae confpiciuntur plurimar ; parvxt pro 
plantaemagnitudinct quas componunc capicult 
lutea , cum ftaminibus albis t batccapitula func 
rudimentt feminnm > qoc luccedunt bint fimol 
junftt « ot jn pimpinellt ftxi&tgt • (ed ma jort» dbyGoogle \ Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQIC SFTT^ gitftedbyGoOgle Digitized by VjOOQ lC •^^- Digitized by VjOOQ lC Digitized by VjOOQ lC 

o 


s 


^ 


o* 


r^ ^Z^ 


u> 


NO 


r*. 


oo 


OS3 1 
o 


3 


^ 


o* 


«^CC^ 


l/N 


NO 


r». 


oo 


^- 1 
o 


3 


*- 


o* 


r^ ^*^ 


l/N 


NO 


r* 


03 


crss W 
o 


ts 


^ 


o* 


c^<^ 


fcfN 


>o 


r«- 


GO 


OsS , 
o 


s 


*- 


Ol 


r«- 


CO 

oo 


cr^S 1 ■ 


1 


o 


3 


*- 


o* 


«^^^ 


o^ 3 
o 


S 


*- 


Ol 


r^ ^-^ 
r^ jTJ^ 

ri^O^ 


l/N 


>o 


r«» 


oo 


o^a 1 
o 


s 


*- 


Ol 


UN 


>o 


r*. 


CO 


OS= [ 
o 


s 


^ 


r>i 


UN 


>o 


r^ 


co 


o^ 3 'k 


1 


o 


s 


*— 


CM 


U\ 


>o 


r». 


oo 


CTN S 
CD 


^ 


*- 


o* 


'^rn^ 


%r\ 
tr\ 


NO 


r». 


OO 

oo 


o> S 


1 


C3 
*- 


CM 


C^ "** 


ors j; 
O 


s 


*- 


O* 


rrNllJ^r 
c^O^ 


tr\ 


SO 


f*.. 


oo 


«:t^ S 
O 


s 


^ 


o< 


%f\ 


>o 


r«. 


OO 


CTN s; 
O 


3 


«— 


CM 


tf\ 


>o 


r^ 


OO 


CTSS 
o 


S 


w- 


CM 


r^O^ 


u\ 


>o 


fN. 


oo 


<tn 3 


1 


C3 


S 


w~ 


o< 


»r\ 


>o 


r* 


oo 


crva 


! 


C3 


s: 


«- 


<Nl 


%f\ 


>o 


r* 


oo 


*^^ U. 


! 


O 


s 


*— 


«M 


r^J^ 


l/N 


>o 


r* 


CO 


o^s B 
O 


s 


*- 


CNI 


r^O^ 


l/N 


«o 


r^ 


co 


«^ s r 
O 


s 


*- 


CM 


UN 


«o 


r^ 


OO 


<y^s 


■■ 


O 


5 


•- 


CM 


UN 


>o 


■■ 


oo 


ON 5 
O 


s 


w- 


CM 
UN 


«o 


r». 


oo 


OnS 


■■ 


O 


ts 


*— 


o< 


ITN 


^ 


r.- 


oo 


o^x: 


■■ 


O 


3 


*- 


Ol 


tfN 


BB 


r^ 


oo 


o> 5 


^m 


o 


9 


^ 


Ol 


::(3Z 


BB 


>o 


r^ 


CO 


«7N 3 
o 


9 


*- 


CM 


UN 


>o 


_■ 


CO 


CTN 5f 
o 


s 


HH 


CM 


t*\ 13^ 


ITN 


NO 


r». 


co 


^' 2 


}i^__^ 


o 


s 


*— 


Ol 


r^ O^^fl 


ir\ 


NO 


r^ 


oo 


-- j| 
o 


"s" 
Ol 


r^ -^ 


UN 


NO 


r.- 


oo 


cr.::; 1 
o 


s 


*— 


Ol 


t^^^ 


UN 


\o 


r^ 


oo 


^" 1 
l^ 


;;; 


«— 


Ol 
WTS 


^ft 


r* 


CO 


^" i 
o 


S 


w— 


l^ 


UN 


%o 


r». 


CO 


cr^S g 


^ 


o 


s 


▼- 


o* 


WTS 


%o 

VO 
CO 

oo 


<r.^ t 
o 


s 


*- 


o< 


r^N Jf*" 


crsS 
o 


s 


*- 


Oi 


r^ Lm^ 


UN 


%o 


r.- 


oo 


CTN 3 
o 


» 


«— 


Oi 
NO 
NO 


r* 


oo 
oo 


«Ts j:; 
o 


s; 


«— 


o* 


c^O^ 


C7^ ;=; 
o 


S 


V- 


Ol 


•^— NT 

r^ ■^•^ 


UN 


«o 


f*^ 


OO 


crsS i 
o 


E 


«- 


<Nl 


UN 


NO 


p*.. 


OO 


c^r^ U 
o 


■r 


«— 


If^ 


rrxCO^ 


UN 


>o 


r— 


oo 


cr^S^ 
o 


;:: 


^ 


Ol 


r<> «^^ 


UN 


>o 


r* 


oo 


-24- 1 
o 


a 


.^- 


Ol 


c^ ffy^ 


m 


NO 


r^ 


co 


T^ 1 /'1 
— 1*= «— o^ d2f^ UN 'm^'"m: TrT^TT^ dbvGooJ