Skip to main content

Full text of "Bulgarsko-frenski riechnik"

See other formats
БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ 
Р-БЧНИИЪ. БЪДГАРСКО-ФРЕШШ 

Р I Ч Н И Е Ъ. 

Той обнема: 

1° Всичкигв р-Ъчи на Българскмй нашъ езшкъ; — 2° Повечето научннгЬ р4чи, 

които са употрЪбявать въ наука, занаятъ и тьргов1я; — 3° РЪчникъ на 

географическм и исторически имена ветьт и нови, както и крьстителньи), имена 

и по-познатмт-Ъ митологически. отъ -р* 21. Л. %ого4гсва. 


ДЪЛЪ ВТОРЬШ. 

ВЬягарско- Френски дЪлЪ. ^^Т^к- %е~ КнвтопечЪтница Л. Соммерова и Др. 

1871. 

ПрЪпечЪтането не е простено другиму. 


% ПРФДИСЛ0В1Е. жлакто бждникъ на единъ говорни и писмовни езьшъ е РЪчникъ-тъ, 
аль той да са състави тръбува млого врЪме и най-вече ако единъ на- 
родъ нЪма доста разширена книжни на и остане човЪкъ да събира рЪчь 
по рЪчь отъ народим уста. Съ прЪвождането на Френскнй РЪчникъ нш 
сполучихме твърд* лесно да имаме на едно мЪсто рЪчи-тв на бащинии 
нашъ езьшъ събрани и отгор* за една година по единъ механически 
начинъ да ги наредимь и напечатаме. НьшЪ остава на онизь ученм 
Българи, които живЪять между слщш народъ, да оправять колкото 
рЪчи не с& добрЪ написани и да допълнять РЪчникъ-тъ съ които не 
сме знаяли. 


ИЗЪСНЕНЕ НА (Ж&СЕНЕАТА И НА БЪЛЪЖШТЪ УПОТРЪБЕНМ ВЪ 
БЪЛГАРСКО- ФРЕНСШЙ РЪЧНИКЪ. ЛЩ афесИ? 

аЩ. йет аД)есШ йетопвкаШ' 

ай), пит афесШ' питега1 

аф*. розг афесШ' ровзевзН 

аф'. 5 афесМетрюуезиЪв^апиуегаеи!. 

адю айтегое 

апс апшеппешеп* 

агг агИсю 

со11 соИесШ 

сотр сотрагаИГ 

соп] сощопсйоп 

аЧт сИпипийГ 

/. &епге 1еттт 

/ат 1егте ГатШег 

$д 8епз п&иге 

тьаг то* туапаМе 

гпе 1пвес*е 

%п1ег) т*ег)ео*!оп 

гпш то* тивНе ой рей изНе 

ггг 1ггйдиИег 

т #епге тавсиИп 

татт татпп&ге 

тоИ шо111^ие 

п депге пеи*ге 

огв 01веаи 

рагг . . . рагйтре 

р1 потЪге р1ипе1 

РОШ рО18В0П 

рор то* рори1а1ге ой уи1^а1ге 

ргер ргерозШоп 

ргоп ргопот 

ргоп. гпЛе/. . . . ргопот тдейт 

ргоп. рег$ ргопот рег8оппе1 

ргоп. ге/1 ргопот гепесШ 

ргоп. ге1 ргопот ге1аИГ 

диаа*. диайгирМе 

гед ге&иГюг 

* виЪз^апШ' ой пот 

вс виЪв*апШ* йез 2 &епгез 

з/ виЪз*апШ" Гетшп 

8гпд потЪгев вт&иНег 

г1ау то* з1ауе 

ат зиЪвгапШ' тавсиНп 

аирег1 вирегШЙ 

* то* *игс 

V тегЪе ьа уегЪе асйГ 

V. аихй уегЪе аихИаке 

V. гтр тегЪе 1трегвоппе1 

Vп уегЪе пеи*ге 

гоу уоуег 

гг уегЬе гейесМ ой ргопотта1. 

ье уегЪе виЬв^апИГ име прилагателно. 

указателно прилагателно. 

прилаг. бройно. 

стопанственно прилагателно. 

прил. което има значене на съществително. 

нар*ч1е. 

у вето връме. 

членъ. 

събирателна ръчь. 

сравнителна стжпепь. 

съюздъ. 

умалителна ръчь. 

женски родъ. 

разговорна рЪчь. 

преносна мьгсьль. 

непроменлива ръчь. 

буболечка. 

междомет1е. 

употръбителна малко ръчь. 

неправиленъ. 

М/ьжки родъ. 

млъкобозайно животно. 

безграбначно животно. 

сръденъ родъ 

пилецъ. 

причаст1е. 

мложественъ брой. 

рмба. 

простонародна ръчь. 

пр-вдлогъ. 

мЪстоимене. 

неопръдБлно мъстоимъне. 

лнчно мъстоимене. 

възвратно мъстоимене. 

относително мъстотмене. 

четмреного животно. 

правиленъ. 

име съществително. 

име с&щ. общи родъ. 

име женски родъ. 

единственъ брой. 

славянска ръчь. 

име Мхъжки родъ. 

надминителна стлпень. 

турска ръчь. 

глаголъ. 

дъйствителенъ глаголъ. 

спомагателенъ глаголъ. 

безличенъ глаголъ. 

сръденъ глаголъ. 

гледай. 

възвратенъ глаголъ. 

еамостоятеленъ глаголъ. VII Адггс *егте 

А1д *егте 

Апа( 1егте 

АгеШ *егте 

АНгкт *егте 

АгЬШ 1егте 

Ае1гоп 1егте 

В1а$ 1егте 

Воь *еппв 

СМт. тегте 

СМг. 1егте 

СНгоп *егте 

Сот *егте 

РогН/. 1;егте 

Оеодг *егте 

Оео1. 1егте 

Оеот. *егте 

Огат 1егте 

Е. пас. ........ 1егте 

^ *егте 

Ьод 1егте 

Маг. 1егте 

МаЬкет *егте 

Мес 1егте 

Меа\ 1;егте 

Ме(а11 *егте 

МгШ 1егте 

Мгпег кеппе 

Ми» *егте 

Л г «т *егте 

Ор( 1егте 

Регпг 1егте 

РНагт {егте 

Ркув *егте 

ЕНе1 {егте 

ТееНп 1егте 

ТНейг 1;егте 

ТНео1. *егте 

Тур 1егте 

Уеп 1егте 

УеСег 1егте (ГадпсиНиге 

й'а1деЪге 

й'аца1опие 

й'агсЬЦес1иге . . . . 
й'агНпте^ие . . . 

й'агШ1епе 

й'а8*гопоппе 

де Ъ1азоп 

Йе Ша^ие. . . . 

йе сМппе 

де сЬиаодв . . . . 
йе сЬгопо1о^1е . . 

йе соттегсе 

де ГогйпсаНоп . . . 
йе деодгарЪ1е . . . 

йе ^еою^ре 

де ^оте1пе . ... 
<1е дгатпшге .... 
(1'Ь18(о1ге па1иге11е 
йе зитргийепсе. . 

йе ю^вдие 

йе таппе 

йе таШета^ие . . 

йе тесашдие 

йе тейесте 

йе те^аИшфе . . . 

й'аг1; ппШане 

йе тш4га1о(г1е. . 

йе ти8^^ие 

йе пиппзта^ие . . 

й'ор1^ие 

йе ретШге 

йе рпагтааде 

йе рЬувЦое 

йе гпеЧо^ие 

йе Тесппо1о$1е . . 

Йе Тпеа1ге 

йе ТЬео1о^1е 

йе 1;уро&гар1пв. . . . 

йе тепепе 

Й'аг1 уеЧепгшге. . . Пръчката представлява иовторенето на 

рЪчь-та^ 
Прьчицата намЪстева началото на р-вчь-та. 

\ Тойзь внакъ разделя различнмгв значенеа 
на р*чь-та, които често сл заб-вл-вжень! 
съ параллелим цифрьь Употр-вблива р-вчь 
въ Орачество. 
въ Алгебра, 
въ Анатоапя. 
въ Архитектура, 
въ Броячница. 
въ Артиллерея. 
въ ЗвЪздобройство. 
въ Хералдика, 
въ Ботаника, 
въ Хиаия. 
въ Хирурпя. 
въ Броене години, 
въ Тьргов!я. 
въ ФортиФИкац1я. 
въ География, 
въ Геолопя. 
въ Геометр1я. 
въ Грамматика. 
въ Естествена Истор1я. 
въ Юриспруденция. 
въ Логика, 
въ Мореплавство. 
въ Математика, 
въ Механика, 
въ Медицина, 
въ Рудослов1е. 
въ Войскарство. 
въ Мннералопя. 
въ Музика, 
въ Нумисматика. 
въ Оптика, 
въ Кунопись. 
въ Бмлярство. 
въ Физика, 
въ Реторика, 
въ Технология. 
въ Театръ. 

ВЪ БОГОСЛОВ1Я. 

въ ТипограФ1я. 

въ Ловецка работа. 

въ Ветеринархя. 

— Ье 1гаИ гергезеп1в 1а гереН*кш йи то*. 

- Ье \\^ гетр1асе 1е соттепсетеп! йи то*. 

I Ье 81^пе зераге 1ев йгуегзев ассерНопв 
й'ип то1, ^и^ зоиуеп* воп* ^п<^^^ивв8 раг 
Йез сМпгез рага11е1ез. И 3 В Ъ С Т I Е. 

НьгаЪ започнува да са печЪта и сл-Ьдъ двъ- години ще бжде 
готовъ : 

БЪЛГАРСКИ РЪЧНИКЪ съ 

тълкуванеа и прим^рм 

по тоя начинъ : 

Педя, с. ж. Распрътната р&ка отъ палецъ-тъ до кутрето: 
Три педи, единъ лакеть. 

НаучннтЪ рЪчи ще блдать истълкуванн по-надълго. 

Тойзь РЪчникъ ще б/вде около пендесетъ шейсетъ печЪтнн листа- 
ка ш 8° отъ чиста бЪла книга въ голЪмъ кроежъ. Неговата ггвна е двае- 
сеть Франка. Онизь Господари, които сторять добрЪ да илатять на- 
прЪдъ, ще 1племать, дъто и да бждать, РЪчникъ-тъ добрЪ подвезенъ 
безъ никакви разноски и тбхнитъ- честити имена ще са напечъ-гать на 
край кората му за вЪчна спомень. Помощь-та са пр1ема (най-к^сно до 
шесть мъхеца отъ днесь) до насъ с<ъщитЪ безъ никаква отговорность. 

@)-? ь И. А. БогоровЪ. 

Вгена. 
15 Марта, 1871. А. Ажштажъ А, ргеипеге 1е((ге с!е Га1рЬаЪе* Ъи1даге. 
А! гпШ}. 'Ьа; 2. — н-в, ^ие а <\ъ\ 
Аба, з/. аЬа »», (каз &гозз1ег; Ц ипе геалп^о1е. 
Абака, з/. АгсМи 1е 1аШо1г. 
Абаносонзгледенъ, ад]. еЪепасе. 
Абаносъ, зт. ГеЪепе /,• отъ — , (ГеЪепе; 1- 
дърво — , агЪге, ГеЬетег т; 2. който ра- 
боти — и филовн Зж-ьбм, 1аЬ1е^ег, еге, 5; 
3- занаятъ и работене на — и филовм 
злбьт, 1а 1аЪ1ег1епе. 
Абонаментъ (за театрь) зт. ип аЪоппетеп*. 
Абонентъ, ка, 5. ТЬеМ. аЪоппе, ее. 
Авангардъ, зт. Гауап1-&аг(1е /; -денъ, аф*. 
Аванпостъ, зт. МгШ. ип ауап1;-роз1;е. 
Аварея, з/. Маг. Гауапе /. 
Авансцена, з/. Гауап{-зсепе /,• || (прЪдня 

сцена), 1е ргозеешит. 
Авгментъ, зт. Огат. Гаидтеп!; т. 
Августински калугерь, зт. ип аи&изип, е. 
Августъ, зт. аойЧ т, 1е пкнз сГаойЧ; -текн, 
А' аойЧ, аЩ. | пръзъ полвината на — мъ- 
сецъ, 1а тьаойЧ. 
Авлига, 5/. огзеаи, 1а сгееегеПе еь сгеззегеПе. 

Аврипигментъ (оперментъ), зт. Гогр1теп1 
ой огрт т. 

Австраленъ, аф. аизп-а1, тепсНопа1. 

Австрагалски с;кдъ,$»г. {пЪипа1 аиз1ге&а1 т 

Австршско грозд1е, зп. 1е сЬпШ. 

Автентика, з/. ГаиМеп^ие /. 

Автоб10граФ1я, з/. Гаи^оЪю&гарЬле /. 

АвтобтграФъ, зт. ип аиЬЪюдгарпе. 

АвтограФически, аф\ аи*о§тар1^ие. 

АвтограФ1я, з/. Гаи1;о$гар)ие /. 

АвтограФъ, зт. ип аи1о#гарЬе. 

Авторнтетъ, зт. Гаи^огие / (а"ип еЪгуагп). 

Авторъ, зт. ип аи*еиг. 

Автоматически, ад}, аи^огоа^ие. 

Автоматъ, зт. ип аи!ота!е. 

Ага, зт. г. ип ада (о^гаег Шгс). 

Аганце, зп. сИт. ГадпеМ т (гоуег Нехарь). 

Агатовъ цвйтъ, зт. адайп аф. 

Агатъ, зт. Гада*е /. 

Агентинъ и -ентъ, зт. ип адеп* ой Ьот- 
те (Гаптгез. 

Агентска длъжностъ, з/. Гадепсе /. 

Агениш, */. Гадепсе /. [д^^ие. 

АгшграФически, осЦ. Ъадмдгар^ие ег -1о- 

Агне, зп. Гадпеаи т. 

Агрементъ, зт. Миз. 1ез ПогКигез /. 

Агроном1я, з/. Гадгопотше /; -мически, 

Агрономъ, зт. ип адгопоте. 

Агути (америк.), зп. аиа.дг. Гадогил т. Агллъ, зт. Гепе1оз т, 1е рагс; 1. (отъ прь- 
тге), 1а тго11е; 2. искарвамь изъ -тъ овцв, 
ьа. йеращиег. 
Адвокатинъ и -атъ, зт. ип ауоса*; 1. — 
помощннкъ, ауоса! р1а1Йап1; т: 2- — на 
търговски слдъ, ип адгее; 3- зване на — , 
1е Ъатгеаи; 4. — крушм, Гауоуа* е»; 5. 
дърво — круша, агоге, ГауосаНег т. 
Адвокатски, аЩ. ауосав31ег еь аVоса{е8^ие. 
— поредъ, зт. 1е Ъаггеаи. 
Адвокатско зване, зп. 1е ра1а1з. 
Адвокатство, зп. /ат. Гауосаззепе/. 
Аденолопя, з/. Гас1епо1од1е /. 
Администращя, з/. а(нтшз1га1шп, с11гес(шп 
/, гедрте га. [апнга1. 

Адмиралка, з/. ипе аппга1е, 1а Гетте сГип 
Адмиралска лад1я, з/. аппга1 ее соп!ге- 

аппга1 т 
Адмиралски чинъ, зт. аппгаи{е /. 
Адмиралско достойнство, зп. апига1а1 т. 
Адмиралтейство, зи. апигац1е / е1 агзепа! 

тагШте ой де гоагтр^ «»• 
Адмиралъ, зт. ип ат!га1. 
Адска машина (за строшаване ладгя), з/. 

Маг. 1а {огрШе ой {огрейо т. 
Адски, аа}. 1пГегпа1; -екм, -1етеп1;. 
— или горителенъ камьшъ, зт. р!егге 

1п1*егпа1е /; [| цвва за — , 1е рог(е-р1егге. 
Адъ (подъ земята), зт. гоуаите Йез тог!з 
т; 1. — несмтъ (мжката, пжкелъ-тъ), 
1'епГег т, 1а деЬеппе; 2- (подземни 
свЪтъ у идолопоклонцъг), 1е 1егаге; 3- сто- 
лица въ — несмтъ, 1е рапйетопшт. 
Адрагантовъ клей, зт. Гайга^ап!; т еь 

дотте -1е /. 
Адрессъ, зт. Гайгеззе /,• 1- (от?оуЪ на 
писмо), 1е йеззиз; 2. — Календарь, Га1- 
тапасп т. 
Адюнктъ (който залавя мЪстото на дру- 
гшо), зт. ип зиЪзШи!;; || — проФессоръ, 
ип а§те'^е. 
Адютантъ, зт. ип а^*ийаи(; | МгШ. а\йе <1е 
сашр т; Цпо-голЪмъ — , а^ийап^-та]^! т. 
АерограФ1я, з/. ГаегодгарЬ1е /. 
Аеролитъ, зт. 1'аегоШЬе т. 
Аеролог1я, з/. Гаего1од1е /. [1п^ие. 

Аерометръ, зт. Гаеготе^ге /;-трически, -те 
Аеронавтика, з/. ГаегозШюп /; -тически, 
-5^^^ие. [-з(а^ие. 

Аеростатика, з/. Гаегоз^аЪ^ие /; -тически, 
Аеростатъ, зт. ГаегозШ т. [§\о т. 

Алао (връхнина), зп. 1е спаи^е; || Сот. Га- 
Ажттажъ [правя — , ьа. а^юХег. 

1 Азалея Аллнсонт» Азалея, з/. агЪи$1е, Гаха1ее /. 

Азбуки, зп. ГаЪс т, аЪе'сес1а1ге, а1рпаЪе1 т. 

Азбученъ, ад.). аЪесеЛапге; Ц въ — редъ, 
а1рпаЪе^иетеп1:. 

Азвестъ, зт. ГазЬев^е т. 

Азероловъ родъ, зт. Гагего1е /. 

Азеролъ, зт. агЪге, ГагегоНег т. 

Азимутъ, зт. Аг1г. агтпш! т:-таденъ, агнпи- 
1а1, Де Гагипи*. [— , азтгспа!; т. 

Аз1архъ, зт. аз1агцие ю; || достойнство на 

Азллчкъ, зт. и (уоуег Бьрзецъ еь Подсьшъ). 

Азмакъ, зт. и {уоуег Тьрсище). 

Азотенъ, ад.), аго^ие ой пНг^ие. 

Азотокисвла соль, в/. СМт. 1е пНгайе. 

АзотокисЬлъ живакъ, зт. 1игШп тшега1 т. 

Азотъ, зт. СМт. Гаго1е ой пИгодепе т. 

Азотястъ, ад). пНгеих. 

Азство, зп. 1а регзоппаШе; 1. (обьгчъ кьмь 
себе-си, егоисмь), 1е пш; 2. (навьжъ да 
говоря за себе-си), Ге^оИзте т. 

Азъ, зт. пот Ъи1даге Де 1а 1е!(ге А. 

Азъ, ргоп. регз. ^е оп У еЪ то! (роиг ]е); | р1. 
ши, поив; || — сьмь, гт. 1етг воп ^иап^:- 
а-то1 ой -бо\. 

Айнания, зт. (. {уоуег Лихъ). 

Аистъ-марабу, зп. огзеаи^ 1е тагаЪои!; | 
пера отъ — , 1ез тагаЪои^з т. 

Академнкъ, зт. ип асайетимеп. 

Академическа Фигура, з/. Гасайеппе /. 

Академически, ад), еь адь. асайеп^ие. 

Акадешя {сборъ или училпица), з/. ипе 
асайепие /. 

Акажу, зп. Гаса,)ои т. 

Акантъ, зт. АгсМ(. Гасап1Ье /. 

Акатистн (па прЪсв. Богородица), зт. р1. 
1ез зер! аПе&гезаез /. 

Акащя, з/. агЬге, Гасас1а т; 1. (проста),, 
1е гоЪшег; 2. клей отъ — катеху, 1е саспои 

Аквамариненъ, ад). ЪегуИе. [ой Ъегу1. 

Аквамаринъ, зт. Га^ие-таппе /, 1е Ъегу1 

Аквареленъ кунописецъ, зт. ипадиагеШз1е. 

Акварелна купонисъ, з/. 1^иаге11е /. 

Акварель, а/. 1^иаге11е /. 

Акватинтъ, зт. 1^иа-йп1а еъ а^иа-Ип(;е /. 

Аквилонъ, зт. 1^ш1оп т. 

Аккордъ, 5»». Миз. 1а согйе. 

Аккула, з/. рогззоп, 1а 1агте, с!пеп <1е тег, 
^па1е т; \\ (людоЪдець), 1е г^ит. 

Ако, соп). ^ие еь ^и*, епсоге дие, еп саз цхм, 
ай сав ^ие, 81 еь в' дапз 841); 1. и или 
а — , ^ие 81, ^иап(^ тете; 2. — само, еп- 
соге 31, роигуи ^ие роиг 1е рей; 3. — са- 
мо е тай, 81 1ап1 ез! ^ие; 4. — би, 8 е1 
ъ 1 {дапз 8'П), диапа"; 5. — ли нв, атоп; 
6. — и да, ои1ге ^ие, Ъ1еп ^ие, роиг, гаа1- 
#ге ^и , П еп аН, ^ио^^ие е( ^ио^^и , , а 
то1П8 ^ие; 7- — и да е, Тап* у а дие; 8. 
— и да не, а, тошз ^ие йе; 9. — и, адь. 
1ои1: | — не бъше, п 1 еЧаИ. 

Акробатъ, вт. йапзеиг Ле сог<1е, т. Акролопя, з/. Гасго1о^1е /. 

Акръ, 8т. Гасге т. 

Акстма, з/. 1'ахюте т. 

Аксшматически, ад), ахшта^ие. 

Акс10метръ, зт. Мат. ГахютеЧге т. 

Актеоръ, зт. ип ас1еиг. 

Актъ, зт. Тпейг. Гасйе »п; 1. испъ1тателенъ 

— , ас^е ргоЪа^о1ге т; 2. р1. -ове, 1ез ас!ез; 

|| прнготвямь сждбеньх -ове, ьа. /мг. т- 

з(;гитеп1ег. 
Акустически, ад). асоизНдие; 1. — сводъ, 

зт. РНуз. саЬше! 8всге1 ой асои8(1дие, ш; 

2. акустнка, з/. Гасои81;^^ие /. 
Акцизенъ дворъ, зт. Гехс18е /. 
Акцисъ, зт. Гасс:ззе /; 1. (отъ нЪщо за 

Ъдене), Гос(го1 т; 2. (данъ па пйтш) % 

Гехс1зе /. 
Акц1онеръ, зт. Сот. ип асИоппаке. 
Акщя, з/. Сот. Гаспоп /. 
Албат^юсъ, зт. огзеаи, Га1Ьа1тоз т. 
Албиносъ, зт. Га1Ътоз т, 1е каке1^а^ие. 
Албомъ, зт. Га1Ъит т. 
Алгебра, з/. Га1^еЬге /. 
Алгебраистъ, зт. ип аЬ^еЪпз^е. 
Алгебраическн, ад). а1^еЬпдие; -скм, -теп1. 
Алгоритмъ, зт. Га1^опШте т. 
Алебастровъ^ ад). а1аЪаз!;пп. [Ъа1ге. 

Алебастръ, зт. Га1ЪаЧге т; -стровъ, Л'а1- 
Алей, зт. Га11ее /. [йпп т. 

Александршеки стихъ, зт. уегз а1ехап- 

— скн листа 5и. р1. 1оШси1е с1в зепе, т. 
Аламбикъ, зт. Га1атЪ1к т; | (пеликанъ), 

СМт. 1е реНсап. 
Аленъ, ад), гои&е, уегтеП, пасага!; 1. Ле 

саггат, есаг1а!е; 2. — платъ, зт. Гесаг- 

1а1е т; 3. — цвътъ, зт. 1е пасата!. 
Алено цв-Ътило, зп. 1е уегтШоп. 
Ализей, зт. Маг. \еп1 аПге т. ^иап!е/. 
Аликванта д-Ьлба, */. МаНъ. рагНе аИ- 
Аликвотиа д-влба, */. МаШ. раг^е а1^^ио1е/. 
Алкадъ, зт. Га1сайе т. 
Алкали, зп. Га1саН е( а1каП т; | — подо- 

бенъ, а1са1е8сеп1 ад). 
Алкализащя, з/. ГаюаНзаНоп /- 
Алкализиренъ, ай). СМт. а1са11^епе. 
Алкалнзирувамь, ьа. СМт. акаНзег. 
Алкалическа соль, з/. Га1каН е1 а1саН т. 
Алкалически, ад). а1еаПп. [1езсепсе /. 

Алкалнческо пръобрьщане, зп. СМт. Га1са- 
Алкалнчество, зп. Га1еаНпК;е /• 
Алкермесъ, зт. Га1кегте'з т. [ски, -Пдие. 
Алкоолъ, зт. Га1соо1 е1 а1со!ю1 т; -оличе- 
Алкоранъ, 8т. Га1согап ой согап т. 
Аллахъ (Богь у Махометанци), а11ап. 
Аллегор1я, з/. Г'а11е^опе /; -рически, -^^^ие. 
Аллебарда (арба), з/. 1а 1 па11еЬаго\е. 
Аллебардоносецъ, зт. ип 'паНеЪапНег. 
Аллея, */. Гауепие /. 
Аллилу1а, зт. ип а11е1и1а. 
Аллисонъ, вт. рХапи, ГаПузоп т. Аллонапя Анатомия Аллонат1Я, в/. ГаНораИйе/; -тически, -Ицие; 
-скн, -теп*. 

Аллопатъ, вт. ип аИораШ е1 а11ораИпз1е. 

Алмагестъ, вт. Га1та$ез1;е т. 

Алмазенъ и -зовиденъ, ад]. айатапИп. 

Алманахъ, ет. а1тапае11 йез Мизез, т; | — 
литературенъ, 1е кеерзаке. 

Алмандинъ, вт. Га1таоЪе /. [сГадю. 

Алоево дьрво, зп. Ъо18 (Гаюез ой ЪсИз 

Алой, вт. р1ап(е, Гаюез т; -оенъ, -е1^ие; 
|| (америк.) агЬге, 1а рЦе, Га&ате т. 

Алотехшя (правяне соль), в/. 1а'па1о1:еспте. 

Алпшски, ад.]. а1рез1;ге; 1. — бЪлъ пелинь, 
вт. р1ап1е, 1е ^аперп; || — ср-вбьрникъ, 
вт. 1а бгуабе ; 2. — врачовникъ, вт. агЬив1е, 
ГаиЪоигз т; 3. — заякъ, вт. аиадг. 1е 
1а^огауз. 

Алтарна зав-вса, в/. 1а сиз1ос1е. 

Алтарь (и сьзвЪздге, Ав1г.), вт. Гаи1е1 »г, 
1а запие 1аЪ1е; | (въ православна чер- 
нова), 1е запсШапе. 

Алтистъ (свьграчъ съ алтъ), вт. ип У1оНз1е. 

Алтъ, вт. 1а уш1е; 1 {цигулка), 1а дит!;е; 
2. — втла в/, ГаКо ой лчо1е т: 3. контръ 
— , вт. Мив. 1е соп1га11о; 4. — или алтистъ, 
вт. Мив. 1а 'паи1е-соп{ге. 

Алухминш, вт. Га1шшпшт т. 

Алургически, ад], с па1иг^ие. 

Алурпя (занаятъ за ставане соль), в/. 
1а 'ЬаШпре. [чески, -ппдие. 

Алхкм1Я, в/. ГаюМпие /, 1е «тапа! ай ; -ми- 

Алхимикъ, вт. ип а1сЪшпз1е, ас!ер1е т. 

Алхимистъ, вт. ип а1сп11шз1;е, зоишеиг т. 

Аль или ами, соп]. цшб серепбап*; | ади. 
роиг1ап1, 1ои1е-Го1з, ай зигр1из, 

АлФавитъ, вт. Га1рЬаЪе1; т; -тенъ, -^ие. 

Амазона (дрЪха), в/. Гатаяопе /. 

Амазонка (жена), в/, ипе атагопе; ЦдрЪха), 
ЬаЬИ бе спеуа1, т. 

Амалтея (съзвЪздге), в/. Ав1г. 1а Спеуге. 

Амарилъ, вт. р1ап1е, ГагаагуШз /. 

Амбарго (задрьжане ладгя вь лижанъ), 
вп. Маг. ГетЬаг^о т; |] двигане — , Сот. 
1е безетЪаг&о. 

Амбаренъ вардачь, ет, ип та^азшег. 

Амбаряия (на стокьг), вт. I. юоуег (Вла- 
га чъ). 

Амбарщина, в/. 1е та^аз^па^е. 

Амбарь, вт. и Геп1герб1 т; 1. (за 
жито), 1е дгетег: 2. (за соль), #гешег 
а 5е1: 3. (лшаза), 1е тадавт: Ц стоене въ 
— , 1е гаа&азтаде. 

Амбо, вп. ГатЬе т. [ — , ьа. атЪгег. 

Амбра, в/. ГатЬге дпз т\ || напушевемь съ 

Амбразура (мазшлъ I.), в/. 1а теиг1пеге 
| (бойница), АгИИ. 1а 1гбт^ге. 

Амбровъ (за миризма), ад]. атЪге. 

Амброз1я, в/. ГатЬго1з1е ег атЬгоз1е /. 

Амбушюръ, вт. ГетЪоиспиге /. виЪе. 

Амвонъ, вт. ГезЪгайе /; | (въ черкова), 1е Амвросшско ивяне, вп. спап! атЪгоз1еп т. 
Аметнстовъ цвъ-тъ, вт. атеЧЬузпп ад]. 
Аметистъ, вт. ГатеЧЪуз^е /; -стовъ, (Га- 

теШуз^е. 
Аминъ, аду. атеп, атз1 зоН-Ш 
Ам1антъ, вт. Гапиап1е /. 
Амманъ, вт. Гаттап т. 
Амми, вт. р1ап1е, Гатпп т. 
Амм1аковъ, ад]. СНгт. аттотасаК 
Амм1акъ, вт. аттоп^а^ие / е1 т. 
Аммонигь нлушковъ, вт. ГаттопКе ой согпе 

й'аттоп, /. * [атшзИег. 

Амниспя, в/. Гатп1зие /,• || давамь — , ьа. 
Амомъ, вт. р1ап1е, Гатоте т. 
Амплитуда, в/. Оеодг. ГатрШ;и<1е /. 
Ампула, в/. ТНШ. Гетр1о1 т. 
Ампутащя, в/. ГатриШшп /. 
Американець, нка, зс. 'уапкее. 
АмФиб1ологически, ад]. атрМЬ1о1од1дие. 
АмФибтлогчя, в/. ГатрЬ1Ью1о^1е /. 
Амфи61ологъ, вт. ип атрЪЦлою^ие. 
Амфи61я, в/. ГатрЪЖе т. 
АмФибрахъ, вт. ГатрМЬгадие т. 
АмФикт1онска правда, в/. } Гатрпдс(уоте /. 
Амфикт10нски, ад]. ашрп1с^уоп1дие. 
Амфиктюнъ, вт. ип атрЬ1с1уоп. 
Амфискм, вт. р1. Оеодг. 1ез атр1118с1еп8 т. 
АмФитеатраленъ, ад]. ашрЬШ1еа1;га1. 
АмФитеатръ, ет. ГатрЬиЬеа1ге, ГЬет1сус1е 

т: Л 1ез агепез /, Г есИаГаио! «г. 
Амфора (у Римляни), в/. Гатрпоге /. 
Анагностъ или поецъ (въ черкова), вт. 

епГап! бе споеиг, т; | ип епопз1;е. 
Анаграмма, в/. Гапа&гатше /; |] зал*гамса 

съ -мм, ьг. апа§гатта1;1зег. 
Анаграмматически, ад]. апа^гатгааНдие. 
Анакардовм ор^см, вт. р1. Гапасагбе /. 
Анакардъ, вт. агЬге, ГапасагсНег а». 
Анакреонтически, ад], апас^еоп1;^^ие; | — 

жнвотъ, вт. ГапасгеопИзше т. 
Аналемма, в/. Аз(г. Гапа1ете т. 
Анализъ, вт. Гапа1узе /. 
Аналистъ, вт. МаЬкет. ип апа1уз!е 
Аналитика, в/. Ьод. Гапа1узе /. 
Аналитически, ад]. апа1у^ие; -скм, -теп1. 
Аналопй, вт. 1е 1и1пп, рирНге т: | покрьшка 

на — , 1е 1е^Пе. 
Аналопя, в/. Гапа1од1е, зтПИибе •/. [паз. 
Ананасъ, зт.р1ап1е, Гапапаз т; -сенъ, 6'апа- 
Анапестическнстихъ, вт. гегз апаре8^^^иет. 
Анапестъ, вт. ип апарез^е. 
Анарх1я, в/. ГапагсМе /,- -хнческн, -сМ^ие; 

|| посл*довачъ на — , ип апагсМз1;е. 
Анасонена рашя, в/. атзеЙе /. [«Гамв. 

Анасонъ, вт. р1ап%е, Гатз /;, -соненъ, 
Анатема, е/. апаЛете т, ехсоттитсаНоп /. 
Анатомикъ, вт. ип апакоппв1е. 
Анатомнчески, ад], апа1;от^^ие; -скм, -теп(;, 
Анатом1я, в/. Гапа1:от1е /; Ц (на звЪрове). 

1а {пепо^впие. 

1* Анвелопа 4 Арена Анвелопа, з/. ГогИ/. Гепуе1орре /. 

Ангар1Я, з/. и 1а согуее (гоуег Тлъка). 

Ангелска сладость, з/. р1аШе, 1а пНси1е. 

Ангелски, ай). апдеНдие; -скн, -теп*. 

Ангелъ, зт. ип ап&е, &еше т; 1. — храни - 
тель, ап&е дагаЧеп ой 1и1;е1а1ге, езргН Га- 
тШег, йетоп ой $ете ГатаНег т ; 2. — погу- 
битель, ап^е ех1ептпа1;еиг; 3. бьгоамь — 
хранитель нвкому, ьп. еЧге 1а ргоуИепсе йе. 

Ангинарево сьрдчице, зп. си1 оУагНсЪаи!, т. 

Ангинарь, зт. р1ап1е, Гагиспаи* т\ || мъсто 
посвяно съ -рьг, агНсЪаийеге /. 

Анг10лог1я, з/. Гапд1о1од1е /. 

Англезъ (хоро), зт. Гап^1а1зе /. 

Англиканска в-вра, з/. Гап&Нсашзте т. 
— черкова, з/. е^Изе ап^Нсапе /. 

Англикански, ай). ап^Нсап. 

Англицизмъ, зт. ип апдИс1зте. 

Ангорска котка, з/. сЬа1 сГАп&ога, т. 

Ангорска вълняна прФжда, з/. 1е 1жсот. 

Анданте, айь. Миз. апс1ап*е. 

Андреовски крьстъ(вй гербове), $иг.1е заи1;о1Г. 

Андромеда, з/. АзЬг. ГАпйготМе /. 

Аневрисма, */. ГапеЧлзте т. [и^ие. 

Аневрисматнчески, оа7. апетпзта] ег -та- 

Анегдотъ, зт. ГапессМе /*, -тенъ, -и^ие. 

Анемометръ, зт. ГапегаотеЧге т. 

Анемомъ, зт. р1ап1е, Гапетопе /. 

Анемоскопъ, зт. Гапетозсоре т. 

Анестез1я, з/. Мей. Гапез1ез1е /. [Нз^ие/. 

Аномалистическа година, з/. аппее апогаа- 

Аномал1я, з/. Аз1г. ГапотаИе /. 

Анонимъ, ай), апопуте; (| подъ булото на 
— , зоиз 1е \ т оПе с1е Гапопуте. 

Аннюнтетъ, зт. ГаппиНе /. 

Антаблеманъ, зт. АгсНИ. 1'еп1аЪ1етеп1 т. 

Антарктически, ай). Оеодг. ап№тсХщ\\е. 

Антикарь, зт. ип Гаппдиайе. [готат т. 

Антиква (правъ шрифтъ), з/. Тур. сагас!еге 

Антикварь (за книжя), зт. ип Ъоидштз^е. 

Антилскм колонш, з/. р1. 1ез со1о1иез /. 

Антиминсъ, зт. 1е согрога1; | кут1Я за — , 
1е согрогаИег. 

Антипапа, зт. ап11раре т. [-Ин^ие. 

Антипат1Я, з/. ГапИраШе /; -патически, 

Антиподъ, зт. Оеодг. Гапйройе т; -денъ, 
-роба!е. 

Антискм, зт. р1. Оеодг. 1ез апИзслепз т. 

АнтистроФа, з/. Гапйз1горпе /. 

Антитеза, */. ГапМЬезе: -зенъ, -1ЪеШ]^ие. 

Антифонъ, зт. Гапйеппе/,- || книга съ -онн, 
Гапйрпопаке еЬ -рЪотег т. 

АнтиФраза, з/. 1а соШге-уегИе. 

Антифразисъ, зт. ГапИрЪгазе/. [спгезе/. 

Антих](етически сговоръ, зт. Зиг. Рапй- 

Аптихристъ, зт. ГапИсппв* т. 

Антолог]я, з/. ГапМо^е /. 

Антономазъ, зт. Гап1опотазе /. 

Антрактъ, зт. Геп^ас^е т. 

Антрацитъ, зт. ГагйпгаеНе т. Антрепренеоръ (на театръ), зт. еп<;герге- 

пеиг, еизе 5. [Геп1те-зо1 т. 

Антресолъ (полу-редь па кжща), зт. АгсНИ. 
Антрополопя, з/. Гап1пгоро1о^1е/. [те!з т. 
Антрме (Ъдене слЪдь печеното), зп. Геп*ге- 
Антрша (игралень скокъ), з/. Геп1гесЬа1; т. 
Анфилада, з/. РоНг/. ГепШайе /. 
Анфилирувамь, ьа. МгШ. епШег. 
Апанеръ (горЪ и долу), айу. Маг. а р1С. 
Аплике (стока оть посрЪбрени сслдове) у 

зп. 1е р1адие. [(за мЪсецъ-тъ), ад,). 

Апогей, зт. АзЬг. Гаро^ее т; \\ въ своя — 
Апокалипсъ, зт. Гароса1урзе /", 1а ге7е1аИоп. 
АпокриФически, ай/. аросгурЬе. 
Аполог1я, з/. Гаро1о^1в /. 
Апоплекс1я, 5/. Гарор1ех1в /. 
Апоплектически, ад)*, арор1ес(^^ие. 
Апостолникъ (грьдникъ у калугерки), 

зт. 1а ^штре. 
Апостолски, аЩ. ароз1оИдие; -скьг, -яеп*. 
— скм, айу. йе зоп р1ей 1е^ег. 
Апостолско зване или -столство, зп. Га- 

роз1о1а^, т. 
Апостолъ, зт. ип арб1ге; | 1е Нуге ди1 соп- 

НепЪ 1ез Ас1ез йез арб1ге е* 1ез 'Ерйгез. 
Апострофа, з/. Гарозиорпе /. 
АпострОФЪ, зт. Огат. ГарозЬгорпе (') /. 
Апотема, з/. Оеот. Гаро*Ьете т. 
Аппелантъ, зт. ип арре1ап! 
Аппелац1я, з/. Зш. Гарре1 т, арре1а1;10п /; 

1. който подава — , арреПапк; 2. пр^Ьносъ 

д^ла на — , Мг. ШецесЛоп (1'арре!, /,• 3- 

(въ кассацгоненъ слдь), Зш. 1е роигто!; 

4. [на по-високъ слдъ), арре1 Ае7о\и{\{ т. 
Аппликатура, з/. Миз. 1е Й01^1е; || зная, 

употрЪбявамь или шифрувамь — , гт. ьа. 

йо1^тег. 
Априлски (за мЪсецъ-тъ), аЩ. Адггс. гоих. 

— сухм и студени въ-трове, зт. р1. теп*8 

гоих е1 гоих уеп(з т. 
Априлъ, зт. Гатп1; -ски, сГаугП; || мамя на 

пьрви — , г/а. Лоппег ип ро1330п сГатгП. 
Абсидн, з/. р1. Аз(г. 1ез арз1а'.ез /. 
Арабескъ, зт. ГагаЪездие /. 
Арабски, ай). АгсНИ. агаЪездие; [| — цифри, 

з/. р1. еМптез агаЪез т. [гаск т. 

Аракъ (ракгя оть орисъ), зт. агак ой 
Арапинъ, зт. ип по1г. 

Арапче, зп. ип пе&гШоп. [-ски, ай). 

Арапъ, ка, 5. тоге еь таиге ой пе^ге, еззе; ;| 
Арасъ, зт. огзеаи, Гага т. 
Арбалетка, з/. ГагЪа1е11е /. 
Арбалетна ложа, */. ГагЪпег т. 
Арбитражъ, зт. Сот. ГагЪНга^е т. 
Аргосване п или Аргосъ т (въспнране 

за духовни), зт. 1а зи&репзе; || правяне 

— , Пп1ег<Ш т. 
Аргосанъ (въспрЪнъ), ай), т. зичреиз. 
Аргусъ, зт. Б. паг. Гаг&из т. 
Арена, з/. Гагепе ./. Аренда Архгенископски Аренда, з/. 1а Гегше, Гашоала1юп /; 1. пла- 
щане за — , 1е Гегта&е; 2. давамь съ — , 
ьа. апккПег; 2. даване или зимане съ — , 
Гаггеп1етеп1 т; 4. даване съ — за много 
години, ./мг. Гетрпу1пеозе /; | съ много- 
годишна — , етрЬу1ео^ие, ад,]. 

Арендаторъ, зт. ип ашоШа1еиг. 

Арендашъ, ка, 5. Гепшег, шеЧауег, 1епас1ег, 
сеп51ег, -еге; | — за много години, зс. 
етрпу1ео1е. 

Ареометрически, ад]. агеотеЧпцие. 

Ареометръ, зт. Гагеот&ге т. 

Ареонелагитъ, зт. ип агеора^Ие ег -&1з1е. 

Ареоиагъ, зт. Гагеора^е т. 

Ареоетилъ, зт. АгсШ. Гагеоз1у1е т. 

Аресвамь, уп. р1а1ге: 1. (нЪкому), сот- 
рШге: 2. ]ьд. зоипге; 3. аресва ми (добрЪ 
сьмь иЪкадЪ), у. гтр. П те р1а11; || — са 
самь см, г/г. ве р1а1ге а 801-тете. 

Арестантска стая, е/. 8а11е <1е роНсе ой <1е 
сНзарНпе, /. [1епи, ие. 

Ареста нтъ и -антинъ, ка, *. рпзошиег, <1е- 

Арестувамь, г/а. Зиг. 8а181г. 

Арестъ, зт. МИН. 1е5 аггеЧз т; 1. вдавам- 
са нодъ — , г/г. ве сопзИШег рпзошег; 2- 
зимане подъ — за дългове, соп1гаш1е раг 
согрз, /; 3 на което може са постави — , 
бат8155аЬ1е, ад]. 4* който е поставилъ — 
на имотъ, ип 8а1518зап1;: 5. на което не 
може са направи — , 1ш. 1П8а1515заЬ1е, ад]. 
6. длъжникъ на чшто имотъ е поставено — , 
ип 8а181 ; 7. поставяне — , 1а 8а181е-аггеЧ. 

Аристархъ, зт. ип апз^аг^ие. [-шеп1. 

Аристократически, ад]. апз*осга^ие;-ски, 

Аристократ1я, з/. Гапз1оегаЦе /; | 1ез по- 
Ъ1е8 т; || придрьжникъ на — , ип -сгаЪе. 

Аристократъ, зт. ип апз1осга!з. [гае т. 

Аристотелева философ1я, з/. ГапзШеИз- 

Аристотеловски, ад]. апзШеИшеп, репра- 
1еЧ*1с1еп; 1. -века философ1Я, з/. 1е реп- 
раГеИзте; 2. послЪдовачъ на -ско уче- 
не, ип апз(о1;еНс1еп. 

Аритметика (броячница), з/. ГагШипе- 
Ицие/. [-шеп*. 

Арнтметиченъ, ад]. апИипейдие: -ческм, 

Аритметикъ, зт. ип апШтеИтеп, сМЙгеиг т. 

Ар1янеко учене, зп. Гапатзте т. 

Ар1янинъ, вш. ип апеп: -янски ад}. 

Ар1я, з/. Миз. Га1г га, апеМе /. 

Арка, з/. АгсШ. Гагс т. агсеаи т; || (на 
мостъ), ГагеЬе /. 

Аркада, з/. Гагсайе /. 

Арктически, ад). Оеодг. агс^ие. [с!иге т 
Арктурусъ (звЪзда), зт. ГАгсШгиз а Аг 

Арлеканска игра, з/. Гаг^итайе /. 

Арлекинъ, зт. ип аг^ит, Ьоийоп т. 

Армаганъ, зт. ип сааеаи <1е уоуа&е. 

Арматоръ, вт. ип агаШеиг. 

Арматура, з/. 1е {горпее: || (пълно обржж- 
вапе), 1а рапорИе. Армея, з/. (уоуег Пръхоль). 
Армшскн пълкъ, зт. ге&шеп! Ле Нс^пе, т. 
Арм1я, з/. Гагтее /; | (лингя\ МгШ. 1а \щпе. 
Армоника (музик. инструментъ), з/. Гпаг- 

тоше^иа /. 
Армонически, ад]. Ьагшотдие; -ски, -шеи!;; 

1. вЪщъ въ -ски правила, ип аппошз^е; 

2- — гласъ, зт. зоп пагтошцив т. 
Армоническо тригламе, зп. Миз. !па4е 

а^топ^^ие /. 
Армошя (сладкогласге), з/. Гагтоп1е /. 
Арнавутска риза (отъ сж«ъ), з/. 1е ра^пе. 
Арома, з/. Гагогае т. 
Ароматъ, зт. Гагота1;е т ; -тенъ, -йдие. 
Аронникъ, зт. р1ап(е, 1е доие! ой агиш. 
Арр1ергардъ, зт. Гагг1еге-^агае /: || МгШ. 1ез 

агпегез т. 
Арро-ротъ (брагино) у зт. Гагоо\^-гоо1 т. 
Арсеналъ, зт. Гаг8епа1 «г. [з1еп т. 

Артез1янски кладенецъ, зт. рш1з аг1е- 
Артель солдатска, з/. 1а спатЬгее; | би- 

вамь въ една — съ никого, г/а. сЬатЪгег. 
Артер1енъ, ад]. аг1;епе1. [1е1Шез /. 

Артершни сини жили, з/. р1. уетез за- 
Артер1олог1я, з/. Гаг1епо1о^1е /. 
Артерья, з/. Гаг1еге /; 1. наука за -терш, 

Гаг1егю1о^1е /,- 2 въспалене на — , Мед. 

1'аг1еп1;е /. 
Артиллер1Йски металлъ, зт. 1е Ъгоиге. 

— Фурштатъ, зт. и&т а'аг1Шепе, т. 

— ор&д1а, зп. р1. ЪоисЬез а Геи, /. 
Артиллер1Йско искуство, зп. 1е сапоппа^е. 
Артиллеристъ (топчгя «.), зт. ип аг1П- 

1еиг, саиошиег т. 
Артиллер1я, з/. ГагШ1епе /; \. тежка — , 

дгоззе агШ1епе; 2- лека — , агШ1ег1е 1е- 

деге ой уо1ап1е. 
Артисвамь, ьп. г. гев1ег. [заМпе. » 

Артишъ (донски глокъ), зт. агЬиз1е, 1а 
Арт*къ, зт. г. (уог/ег Оставка). 
Аруепнцш, зт. ип агизр1ее; | наука на -ц!и- 

т*, Гагизр1сте /. 
АрФа, з/. 1а 'Ьагре /. 
АрФистъ, ка, зс. 'пагр151е. 
Архангелски, ад]. агспаа&еПс^ие. 
Архангелъ, зт. ип агспап^е т. 
Архей, зт. а1ч*пее / еб т. 
Археологически, ад], агспеою^ие. 
Археолопя, з/. ГагсЬеою^е /. 
Археологъ, зт. ип агспеою^ие. 
Архи-, рге]1хе, агспь. 
Архиволтъ, зт. АгсШ. ГагеШуоЦе /. 
Архивска сграда, з/. (уоуег Архив ъ). 
Архивъ, зт. 1ез агсШуез /, 1е с1еро1. 
Архиви, «/. р1. 1ез агсп1уе8 /. 
Архндгаконска епарх1я, з/. Гагсп1(11асопе т. 
Архидгаконство, зп. ГагстбИасопаЬ т. 
Архнд1аконъ, зт. агсМсИасге ш; -ски, 61'аг- 

сМоМасге. 
Арх1епископски, ад]. агсМер1зеора1. Арх1епискотя Афоресване Арх1епискотя, -скопкка епарх1Я, */. -скоп- 

ско жилище, -скопство, зп. ГагсЬеуесЬе от. 
Арх1епископъ, зт. ип теЧгороШаго, агспе- 

у(Цие от; -ски, и' — , ай). 
Ах1ерей, зт. 1е ропШе, 1е рге1а4. [1е — , зт. 
Арх1ерейски, ай). ропШеа1; [| -обредникъ, 
Арх1ерейетво, зп. 1а рге!а1иге. 
Архимандритъ, зт ип агспшапйгИе от 

-ритеки, сГ — , ад.). 
Архимадр1я, з/. ГагсМтапйгНа* от. 
Архимедово витло, зп. Мес. Г ЬеНсе /, 1а 

Нтасе е1 Итаз от. [<Г — , ай). 

Архипелагъ, зт. ГагсМре1аде от; -лажски, 
Архитравъ, зт. АгсЪИ. ГагсШгате /; || (над- 

стълбге), Гер1з1у1е от. [-чеетво, зп. Г — , е/. 
Архитектонически ай). агсЬИес!(^ие ; | 
Архитекторскм записки, в/. р1. АгсШ. 1ез 

аиасЬетеп^з от. 
Архитекторъ, зт. ип агсЪНес1е. 
Архитектура, з/. ГагсЬЦес(иге /. 
Архитектурепъ, ай). агсЪНес1ига1. 
Архонтство, зп. ГагспопШ от. 
Архонтъ, зт. ип агспоп1е; || прьвъ — въ 

Атина, еропуте е1 агспоп*е т. 
Аршинъ, зт. I. 1'аипе йе Тигдше /; 1. го- 

лЪмъ — , 1а ро1епсе; 2. (за возелницьг), 

1а уе11е; 3- надзирачъ вьрху — , ип аипеиг. 
Аръ, зт. Гаге /; | десеть хиляди -ра, ип 

тупаге. 
АсаФетида, з/. Газза-ГоеШа /. 
Асимптота, */. Оеот. .Газутр1о1е /• 
Асимптотически, ай), азутрю^ие. 
Асланъ (бройна монета), зт. г. ип аз1ап. 
Аспектъ, зт Аз1г. ГазрееХ от, 1а сопп&ига- 

Поп; || (въ 60 градуса), азрес! еех^Л т. 
Аспиденъ, ай). агс!о18]ег. . 
Аспидъ, зт. Гагйо1зе /. 
Аспра, з/. Газрге т. 
Ассесорт, зт. (уоуег ЗасЪдачъ). 
Ассигнащя, з/. Газз%па1; т, аьз1&паНоп /. 
Ассизенъ слдъ, зт. соиг <Га581зез, /- 
Ассистентъ, зт. (уоуег Помощникъ). 
Ассо, зп. Гавзаи* (Гагтез, от. 
Астра, з/. р1ап1е, {уоуег Зв^здель). 
Астрагалъ, 5»». Газ(гада1е т. 
Астрална лампа, з/. 1атре аз!га1е /. 
Астролаб1Я, в/. Азьг. Га81го1аЪе т. [-теп!:. 
Астрологически, ай], аз^гоюодие; -ски, 
Астрология, з/. Газ1го1о^1е ^исИсаайе /. 
Астрологъ, зт. (уоуег Зв г БЗД0врачъ). 
Астрономически, ай). аз!гопот1дие; -ски, 

-теп*. 
Астроном1я, з/. (уоуег ЗвЬздобройство). 
Астрономъ, зт. ип аз(топоте. 
Асфялтъ, зт. ГазрпаНе от. [ой Ъезе* т. 

Асъ (лихъ), зт. Газ от; | два -са, 1'атЪезаз 
Атамадулетъ, зт. Га1етас1ои1е1; т. 
Атаманъ (главатарь), зт. ип пе!тап ег 

а!атап т. 
Атенсмъ, зт. (хоуег Безбож1е). Атейстически, ай). аЛелзидие. 
Атеистъ, зт. (уоуег Безбожникъ). 
Ател1ерь, зт. (уоуег ДЬлнишка стая). 
Аталлански басни, */. р1. 1ез а!е11апез /. 
Атеней, зт. Га1Ьепее т. 
Атермически, ай}. РНуз. а1Ьегтапе. 
Атлантъ, зт. Га11ап1е ой 1е1атопе т-'\ Апа(. 

ГаИаз т. 
Атласенъ и -совъ, ай}. — цвъ"гъ, зт. заНпе, 

ай}. Ц — Форматъ, зт. Тур. Гогта!; аНап- 

Идие т. 
Атласъ, зт. Оеодг. ГаИаз от; 1. (платъ), 

1е заШц -сенъ, <Г — ; 2. полу — , 1а зай- 

пайе; 3. мекъ както — (за кожа), заИпе, 

ай}; 4. лжщиса както — (за цвЪтове), 

V. гтр. \\ заИпе. 
Атлетска наука, */. 1а ^утп^^ие. 
Атлетски, ай). аШеп\р1е; Ц -ско искуство, 

зп. Г аШе^ие з/. 
Атлетъ, зт. ип аШ(Не. [ — , ай). 

Атмосфера, з/. Га1тозрЬеге /; -ренъ, йе Г 
АтмосФерически, ай), авповрпег^ие. 
АтмосФеролопя, з/. Га1тозрпего1о§1е /. 
Атомически, ай), акишдие, согризси1а]ге. 
Атомисмъ, зт. Га1оппзте т. 
Атомъ, зт. Га1;оте от, 1а согризеи1е; | учене 

за — , Га1от1зте от. 
Атонически, ай), а1;оп^^ие. 
Атошя, з/. Мей. Га1оп1е /. 
Атрибутъ, зт. ГаМпЬи!; от. 
Аттака (навалене), з/. ГаМа^ие / ; 1 • пакъ 

правя — , ьа. МШг. геспагдег; 2. готвяса 

за — , уг. Маг. рагайег. 
Аттестатъ, зт. ГаМезШшп /, 1е сегЙпеа*. 
Аттестувамь, г/а. а11ез1ег. 
Аттикъ, зт. АгсШ. Га1п^ие от. [-теп!, айу. 
Аттически, ай), аи^^ие; 1 въ -ско нар-вч1е 7 
— списатель, зт. ип аШс1з1е. 
Ату, зт. Га1ои{ от, 1а 1потрпе; || — книга 

(въ игра), 1а героите. рпаи{. 

Атукане (сжскане), зп. Уеп. 1е паи1:-а- 
Атъ, зт. ип спеуа1 епИег. 
Ауд1енц1Я, з/. ГаисИепсе /. 
Аудитор1атъ, зт. МИН. ГаисИ1ога1 т. 
Аудитор1я, з/. У&ийИтте от. 
Аудиторство, зп. ГаисиЧога* от. 
Аудиторъ, зт. МШь ип аийНеиг. 
Аукщонъ, зт. Гепспеге /, 1а спее. 
Ауто-да-Фе, зп. Гаи{о-(1а-Ге от. 
Аучъ, зт. I. (ьоуег Моркови). 
Афелей, зт. Азгг. ГарпеИе/; | въ своя — , ай). 
АФеримъ, айь. г. Ъга\'о еЬ Ьга\пз81то! 
Афиша (извЪстге), з/. рго^гатте йе соп- 

сег1, йе №еа1ге, от. [п^^ие от. 

Аф1онна киселина, з/. СМт. асМе теео-р 
Аф10нъ, зт. Горшт от; \. съставенъ отъ 

— , Мей. ор1асе ай). 2. билки -ни или 

питки, з/. р1. 1а {аЪ1еШ. 
АФоресвамь, ьа. апаШетаИвег. 
АФоресване, зп. ГапаЛете от. 


Афоризмо Аярпа мврка Афоризлю, зп. 1'оиаге / е1 то. 
Афоризмъ, зт. МеЛ. ГарЪопзте то. 
Афористически, аЩ. арпопз(^ие. [&го1 то. 
Африкански тнгръ, зт. диайг. Геп^п еЬ еп- 

— биволъ, зт. диадг. 1е ЪиЬаю. 

— хорекъ, зт. диайг. 1е 1"иге1; 1. ходя на 
заачета съ — , уа. Гиге1;ег; 2- ловецъ на 
заячета съ — , ип И1ге1еиг. 

Ахарнаръ {заЪзда), зт. Аз(г. ГАсЬагпаг то. 
Ахмакъ, зт. г. ип дгШе. 
Ахра, з/. агЬге, 1е вароИег ег зароШНег. 
Ахроматисмъ, зт. Ор(. ГаспготаИзте то. 
Ахронически, аЩ. АгСг. ас^оп^^ие ег аспго- 
тдие. [зеспе. 

Аххаподъ {кракадица,) зт. тоИиздие, 1а Ахчшница и механа, з/. 1а дагдо(е; | ходя 
или скитамся по -ньх, уп. ^аг^о^ег. 

Ахч1я, чшка, з. ^аг&оНег, еге. 

Ахъ! Шег). 'Ьа, ап! а1е ой аЬ1 ; 1. пе1аз, 
еЬ, оп, оиГ; 2. — ти! рев1е; 3- — тежко 
ми! /ат. 1аз. 

Ах*ръ, зт. I. {уоуег Уборъ.) . 

Ашаряия, зт. г. Лог. ип спатраг1еиг. 

Ашнкъ [костица или заколъ), зт. г. Гоззе- 
1е1 то; 1 игра на — , 1ез 038е1е1з: 2 гадане 
по хврьляне -цм, 1а с1еготапс1е. 

АлрЖ1Я {на мЪрки и теглилки), зт. ип 
еЧаюппеиг. 

Аярна мЪрка или теглилка, з/. ГеЧаюп то. Б. §•>— Балдахинъ Б (бе), йеихшгпе 1еМге йе Га1рЪаЪей Ъи^аге. 

Баба, з/. 1а ^гапсГ теге, а!еи1е /; 1. ипе VI- 
еШоие,У1еШе /; 2- {при раждане), Гассои- 
сЪеизе /,• 3- {що бабува), за&е-Гетте , 
тайгопе /*; 4. {сестра на дЪдо или на 
жена му), 1а ^гапа" 1ап1;в. 

Баба-игЪрка, е/. АШ. 1а уапо1е ой реШе 
уего1е; — -ченъ, йе уапо1е ай}. 1. вятърни- 
чава — {прищи), реШе уего1е Уо1ап1е ой 
тапсеПе; 2. боленъ отъ — , з. Мей. уапо- 
1еих, еизе; 3. тъпка отъ — , ип ртт с1е 
реШе уего1е. 

Баба-шБрченъ, ай}. Мед,. уапоНцие. 

Бабекъ то и Баба, /. Гевютас т. 

Баберкм, з/. р1. 1е ^гаррПоп. 1. бране — въ 
развалено лоз1е, 1е &гарШа#е; 2. бер* — 
ел-вдъ гроздоберъ, уа. ^гарШег. 3- бирачъ, 
ка, на — , ^гарШеиг, еизе. 

Бабино дЪте, зп. 1ез вееопаЧпез /; Апаг. 1е 
р1асеп*а {уоуег Плодъ.) 

Бабини деветинм, з/. р1. 1е еа^ие^ ег са- 
<}ие1;а&е; (| /ат. 1а содиес1^гие. [серз. 

— клещи, з/. р1. 1е Геггетеп(; || СНгг. 1е 1*ог- 

— приказки, з/. р1. йез соп1;е8 йе Ъоппе. 
Бабици, з/. р1. 1ез а]^геигз йе 1'ев1;отас, /. 
Бабичасвамь, уп. ауо1г Г епйигаззетеп! йе 

Г ез*отас то. [теге /. 

Бабичка, з/. Ъоппе-Гетте /; \/д. Ъоппе сот- 
Бабишкель, г/. ип йгоюззе,- || рор. 1а &аире, 

диешре, ^иепоп/. 
Бабка, з/. ипе р1есе йе реШе топа1е й'аг§-еп1:. 
Бабръ, зт. диа&г. Гопсе /. 
Бабувамь, ьп. аесоисЬег; " — или помагамь 

при раждане, ьа. ЛеНуге; . [ 1е1:е. 

Бабувателнн щипалкм, е/ р1. СКгг. 1е Иге- 
Бавачка, з/. ипе Ъоппе. [-1етеп*. 

Бавенъ,аф'. 1епт, 1аг6ИГ, || ( то. 1ап1;егп1ег; -вно. 
Бавно, айь. а раз о!е Ь а е. 

— дъвкане, зп. 1е п :Ьоппетеп1 
Вавность, з/. 1а 1еп1е.: || /ат. 1ап(егпепе /. Бавноходъ, зт. диайг. 1'а! то. 

Багажь, зт. 1а Ъа^ие. 

Багнятса {овцЪтЪ), V. гтр. Из ас:пе1еп*. 

Базалтенъ и -лчаетъ, «ф'. ЬаваШа^ае. 

Базалтъ, зт. 1е ЪазаИе. 

Базнлка {г^арскьъ сараи и слдилница), $/. 

1а Ъазп^ие. 
Базинъ {плать), зт. 1е Ъаз1п. 
Байбакъ, зт. татт. 1е ЪоЪак еь ЪоЪа^пе. 
Байдера {ладгя), з/. 1а Ъагсаззе. [ — , аЩ. 
Байка (плать), з/. 1а ЪауеПе; -йчень, с1е 
Байкушъ, зт. огзеаи, 1е 1'ои ой Го1. 
Баирь, ето 1а соШпе; | ОМ. 1е сЪашоп. 
Баирякъ, зт. I. {уоуег Пр^порецъ). 
Баирямъ, «то. 1е Ъа1гат е1 Ъе1гат. 
Бакалинъ и ахтаринъ, ето. ь. ер1с1ег, еге е. 
Бакамъ, зт. 1е ЪгевП еЬ Ъо1з йе ЬгйзП; | 

цв-втя или чьрвисвамь съ — , уа. ЪгезШег. 
Баканъ, зт. Маг. 1а Ъоиее, ЬазИе /; 1 . набъ*- 

лъжване съ -ни, 1а ЪазПа^е; 2- който 

прави -ни {уоуег Лоцманъ.) 
Бакаутъ, зт. агЬге 1а ^а!ас ег ^ауас; 

-товъ, <1е ^а!ас, аЩ. 
Бакбордъ, ето. Маг. 1е ЪаЪогс!. 
Бакенбардн, з/. р1. 1ез Гауоп1ез /. 
Бакенъ, ето. Маг. 1а поНе. 
Баккалалрска ст.ъпень, з/. 1е Ъасеа1аигеа1 
Баккалавръ, зт. ии ЪасЪеНег. 
Бакланъ {морски гарвань), зт. 1е П1^аид. 
Бакштагъ, зт. Маг. 1е 1ащие ; Ц вЪтьръ — , 

уеп!; 1аг§;ие то. [1агЛ (1'ауап^ то. 

Бакъ, зт. Маг. 1а ^атеНе, ГауапЪ ой ф\\* 
Бала, з/. 1а Ъа11е, 1е ЪаПот; 1. Сот. 1е соНз; 

2. развьрзване — , 1е йезетЪаПаде; 3. раз- 

вьрзвамь — , ьа. йезетЪаИег. 
Балансе, зп. 1е Ъа1апсе. [с!ег. 

Балансирь или -соренъ прьтъ, зт. 1еЪа1ап- 
Баланъ {наруши), зт. 1е Ъа1ап. 
Баласъ, зт. гиЪ}з Ъа1а1з то. 
[Балдахинъ, зт. 1е Ъа16^шп, да1з, рое!е то; Балетмайстеръ 8 Барутна изба -хински, йе — , оф'; 1. (надъ легло), Иш- 

репа1е /; 2. (надъ одаръ), с!е1 <1е Ш, от. 
Балетмайстеръ, вот. ип сЬоге^гарпе. 
Балетна играчка, е/. ТШ1 1а ЬаИеппе. 
Балетъ, вот. ТНейг. 1е Ъа11е1; -тенъ, ае — , 

аф'; Ц съчинене -тм, 1а споге&гарШе. 
Балзамиросвамь, ьа. етЪаитег. 
Валзамироеване, зп. ГешЪаитешеп* от. 
Балзамиросвачъ, вот. ип етЪаитеиг. 
Балиста, е/. 1а ЪаНз1е. 
Балистика, е/. 1а ЪаНзидие. [тегшше. 

Балконче (малка чиклга *.), вот. АгсШь. 1а 
Балконъ, вот. 1е Ъа1соп. 
Балнм калеврм, е/. р1. Гезсагрт от. 
Бало, зт. (ьоуег Гимъ ). 
Балонъ, зт. 1е Ъа1оп (ьоуег Надутъ мЪхурь). 
Балосвамса, ьг. зе зоиеаег с1е, ве 1оиппеп1ег, 

1гасав8ег, уа1е1ег; || /д. ве кепюиззег. 
Балосване, зп. 1а зоШсИиае: | р1. -неа, 1е 

8оис1, 1ез зотв от. 
Балосниченъ, а<ф. воисаеих. 
Балсама, з/. 1е Ьаите. 
Балсаминъ, зт. р1ап1е, 1а Ъа1зат1пе. 
Балсамно дьрво, зт. агЬге, 1е Ъаштег ой 

Ъакаппег. [аои1е. 

Балъ (хоро), зт. 1е Ъа1; || общъ — , 1а ге- 
Балюстрада, з/. 1а Ъа1и81гаае. [^еппззеп!. 
Бамбаркукатъ (за гжлаби), ь. гтр. Ив 
Бамбукова трьстника, з/. 1а ЪашЪоепе, 

1е ЪагпЬои. 
Бананъ, зт. агЬге, 1е Ъапагпег; | нива но- 

еъяна съ -нм, 1а Ъапапепе. 
Бандажь, зт. СЛггЛеЪгауег^ог/егПодвезка). 
Бандура (льузик. инструлгенть), з/. 1а 

рапсЬге, тапДоге /: || Америк. — , р1аШе 

1а Ъапаиге. 
Баница, з/. 1е^а1еаи; 1. (съ счукалш лгесо), 

1а п88о1е; 2. — и баничарство, 1а раиззепе; 

3. правя — , ьа. раИзбег. 
Баничарь (лигинаръ), -ка, 5. раИз81ег, еге. 
Баничка (оть петури), з/. 1е уо1-аи-уеп1 

е1 уо1е-аи-\ г еп1. 

анична табла, з{. 1а раШззоке. 
Банка (за грЪбци), е/, ип Ъапс. 
Банкеринъ, вте. ип Ъап^и^е^. 
Банкетъ, зт. РогН/. 1а оапоиеНе. 
Банкнота, з/. 1а Ъапкпо1е. 
Банковъ (за пари), ай}. Сот. Ьапсо. 
Банкометъ, зт. ип 1аШеиг, Ъап^и^е^ (1е ^еи 

»»; || помощникъ на — , ип сгоир1ег. 
Банкъ, зт. Ъап^ие ри1хЦие /, 1е спап^е; 1. 

(игра), 1а Ьаи^ие; 2. изигравамь веичкьш 

— , ьа. 1а1ге заи!;ег 1а Ъапдие; 3. дьржл 

-тъ, ьа. 1аШег; 4. изигравамь -тъ у 

играчъ, ьа. йесауег. 
Банникъ, зт. АпШ. ГесоиуШоп от. 
Бання риза, з/. 1е ре1&п(нг; 1. — др^ха, з/. 

1а Ъа%пеизе; 2. — четка за (тръкане у 
е. е.), з/. 1е в1пдИе. 
Банярь, зт. ип Ъа^пеиг ой е1иу181е. Баня, з/. 1е Ъат, 1а 1оИоп; 1. (съ пара), 
Ъат <1е\ т ареиг; 2. (у Римляни), 1а путрпее; 
3. (хамамъ I. у е. е.) 1ез {пегтез от; 4- 
съдрьжннкъна — , ио Ъа1^пеиг; 5- опясане 
на -ни, 1а Ъакео&гарЬЛе. 

Баобабъ, зт. агЬге, 1е ЪаоЪаЪ. 

Бара и Вада, з/. 1е гшззеаи, 1е ги. 

Барабанарь, зт. ип 1атЬоиппеиг, {атЪоиг 
от; || /ат. 1арт от. 

Барабанъ, вот. 1е 1атЬоиг; 1. Мйи. 1а са1ззе; 
2. малькъ — , еа18зе гои1ап!е; 3- бгя или 
блъскать — или извЪстявамь съ — за из- 
губено н*що, ьа. 1атЪоиппег; 4. блъскане 
— , 1е 1;атЪоиппа^е. 

Барабанна слабина, з/. АпаЬ. 1а са1ззе. 

Барабанни старей, вот. {атЪоиг таИге ой 
сарога1 от,- | — гласъ, вот. 1е га1ар1ап. 

Барабанно б1яне, зп. аоп Ли 1атЬвиг от. 

Барабой, вот. ротте <1е 1;егге ой рагтеп- 
Иеге /. [1апее /. 

Барабойно растене, зп. Во(. р1ап*е 8о- 

Бараканъ и -рканъ (платъ), зт. 1е Ьоига- 
еап еь Ьагасап; | тлкачъ на — , ип Ъоига сашег. 

Барамь, ьа. 1а1ег, Шоппег, ра1рег. 

Баране, зп, 1е тас!-, 1а ^асПоп, 1е Й1оппешеп1. 

Барателенъ, аоЦ. 1;асШе. 

Барбарнсмъ, вот. ип ЪагЬапзте. 

Барбетъ, вот. РогМ/. 1а ЪагЪеМе. 

Барбунь, вот. рогзшг, 1е ЪагЪеаи. 

Бардъ (келтгйски поетъ), зт. ип Ъагйе. 

Барежь (платъ), зт. 1е Ъаге^е. 

Барел1еФЪ, вот. 1е Ъаз-геПе!. 

Барель (у шпилъ), зт. 1а Гизее. 

Баржь (ладгя), зт. 1а Ъаг^е. 

Баритонъ, вот. Миз. 1е Ьагу1оп, 1е сопсог(1ап1. 

Баритъ, вот. СМт. 1е Ъагу^е. 

Барш (металлъ), зт. СМт. 1е Ъагтш. 

Барказенъ грЪбецъ, вот. ип сЬаюирьег. 

Барказъ, вот. Маг. 1а спаюире. 

Баркарола (пЪсня), в/. 1а ЪагсагоПе. 

Баркукане (на гжлаби), зт. 1е гоиеои1ешеи(. 

Баркукамь, ьп. гоисои1ег. 

Барометрически, аф'.Ъаготе1щие. [утарЬе. 

БарометрограФЪ, вот. РНуз. ип ЪаготеЧго- 

Барометръ, вот. 1е Ъаготе1;ге. 

Баронетъ (въ Инглитера), зт. ип Ьагоппе!. 

Барон1я, в/. 1а Ьагопте. 

Баронски, аЩ. Ъагопп1а1. [Ъагоппа^е 

Баронско зване или -ство, зп. /ат. 1е. 

Баронъ, несса, нка, е. Ъагоп, оппе; | села 
на — , 1а Ъаггопте. 

Барретъ (кардиналски), зт. 1а иаггеМе. 

Барсъ, вот. диайг. 1а рапШеге; -ски, 6.е — , аЩ. 

Барс^къ (язвица), зт. аиа&г. 1е Шззоп ой 
Ь1а1геаи; | (куче), 1е Ъаззе1. 

Барутарница (динка *•), в/. 1а роиагепе. 

Барутарь, вот. ип роийпег. 

Барутенъ прахъ, вот. 1е роизз1ег. 

Барутна изба или Динка, в/. 1а роисиюге. 
— камера, в/. Маг. 1а зат{-ЬагЪе. Барутно Бермутски Барутно наговаряне, зп. сопзркаИоп йез 

роиатез, /. 
Барутннца {кьртунка за барутъ), з/. 1е 

ри1уепп; | — рогъ, Уеп. 1а роиатюге. 
Барутъ, зт. I. роиаге а сапоп, /,• 1. смтенъ 

— , 1е рикепп еЬ рои1\ т епп,- 2. грьмливъ 

— , роиДге Шгашап1;е ; 3. правяне — , 1а 

роийгепе. 
Баръ, зт. Маг. 1а Ъагге. [Ьаззе-1аШе/. 

Баснстъ, зт. ип Ъазз151;е ; | Миз. Ъаззе-сопке, 
Баскамь, ьа. 'ЪасЬег; 1. — или неискусно 

р*ж& месо, ьа. сЬагеи{ег; 2- {дървета), 

га. /д. епагреп1ег. 
Баскинъ, зт. 1а Ъа5^и^пе. 
Басма, з/. I. (уоуег Пъстрило). 
Басненъ, ай). туШ(\\1ъ. 
Баснописецъ, зт. ип {'аЪиНз1е. 
Баснословенъ, ай). {'аЪи1еих, туМюю^цие ; 

-вно, -еизетеп*. 
Баснослов1е, зп. 1а ГаЪ1е, 1а туШою^е. 
Баснословъ, ай), ип шу{по1о#ие. [1е 1'аЪПег. 
Басня, з/. 1а ГаМе, 1е ту1Ье; || събране -ни, 
Басово тьрбилце, зп. Мие. 1а ЪотЬагйе. 
Басовъ ключъ, зт. Миз. с1еГ йе Га, т. 
Бассейнъ {видь лзь вь градина), зт. 1а 

уаздие. [согде Ъаззе! т. 

Бассетъ, зт. 1а ЪаззеНе ; (| -хорнъ, зт. Миз. 
Баста, */. 1е Ьаз1е. [(Трьсеневъкл;ща). 
Бастисване, зп. 1. 1а а\езсеп{е <1е роПсе {уоуег 
Бастшнъ, зт. РогЩ. 1е ЬазНоп; -ненъ, с1е 

— , ай) ; 1. малькъ — , РогИ/. 1е тотеаи; 

2. мт»сто еъ -нм отъ прьсть, ЪазИоппе, ай). 
Бастунъ, зт. 1е ЪаЧоп, 1е з*опс: 1. {отъ пи- 
щи дЪлка), 1а еаппе; 2. майеторъ на 

-нм, ип сапшег. 
Басъ, зт. Миз. 1а Ъаззе; 1. главенъ — , 

Ъаззе сопНпие; 2- основенъ — , Ьаззе 1'оп- 

аатеп1а1е; 3- низки — , Ъаззе-соп1ге; 4. 

{вь органи), Миз. 1е ЪоигсЬп; 5- — клар- 

нехъ, зт. Миз. 1а Ъаззе-^игЬе. 
Баталеръ, зт. Маг. та1(ге уа1е1 т: |[ — 

камера, з/. Маг. 1а сатЪизе. 
Баталтнъ, зт. МгШ. 1е Ъа{аШоп. [ — , ай). 
Батнста {платно), з{. 1а ЬаИз1е; -стенъ, де 
Батожо, зп. МгШ. 1ез Ъадие^ез /. 
Баттарея, з/. Мй%% Р/гуз. 1а ЬаЦепе. 
Бахусовъ, ай). Ъае^ие. 
Баща {йгт. баки), зт. 1« реге, 1е рара; 1. 

отъ — на еьшъ, с!е реге еп 61з; 2. сторенъ 

— , реге риШ1Г т: 3. р1. бащитЬ ни или 

капштъ- пръ-д-Ъдм, поз регез; 4. при -щи- 

тъ 1 си, айу. ай ра1гез. 
Бащеубшство, зп. 1е рагпсИе. 
Бащеубшць, зс. рагпс1(1е. 
Бащи, зт. р1. 1ез рагеп*з т. 
Бащишя, з/. 1а ра*пе, 1е рауз, рауз па*а1, 

1а теге ра1пе; 1. Гарапа&е, Гпеп1а#е т; 

2. {въ пари), 1е Гги8^и^п еЬ заШ-Ггиздит ; 

3- князь що си е зелъ -та, зс. арапа§1з1е. 
Бащино име, зп. пот ра1гопупи^ие т: | — огнище, 1ез Гоуегз т; |1 — състояне, 

1а ра1егпЦе. 
Бащински, ай), адпа^ие. [^ие /. 

Бащннъ езмкъ, зт. 1ап&ие та1егпв11е ой Ша- 
Бащинъ и -ски, ай). па1а1, ра1птоп1а1; 1. 

{за имотъ), 1иг. ргоГесНГ; 2. {както баща), 

ра1егпе1 е( ра1егпе: -скм, -1етеп1: 3. — 

имотъ, зт. 1а райптоте. 
Баюка, в/. 1а Ъак^ие. 
Баяне, зп. 1е зог1. 
Бделш {смола), зт. 1е Ъс1еШит. 
Бегинка {калугерка), з/. ипе Ъе.^шпе. 
Бегински манастмрь, зт. 1е Ье^иша^е. 
Беделенъ, ай). соп1;пЪиииге е1 -ЬиШ'; | 

както -дель, -гетеп*. [^а!>ииоп. 

Бедель, зт. г. 1а сариа{юп; || МИН. 1а соп- 
Бей, зт. ип Ьеу; || бейлер — , ип Ъеу1ег-Ъеу. 
Бей! гп(ег). Ьап! 

Беидевиндъ, зт. Маг. ай р1из ргс*5. 
Бейликъ, зт. г. 1е ЪеуНск. 
БейФутъ, зт. Маг. 1а йгоззе. 
Бенарь, зт. Миз. 1е Ъесагге. 
Бекасинъ, зт. огзеаи, 1а Ьесазз1пе. 
Бекасъ, зт. огзеаи, 1а Ьесаззе: | — , роьззоп, 

1а сепI^^8^ие. 
Белведеръ, зт. 1е Ье1гес1еге ой Ъе1уес1ег. 
Белезнкъ, зт. I. {уоуее ЗасгЪга). 
Бемолъ, зт. Мие. 1е Ьето1: 1. забълъжено 

съ , Ъето1, ай}. 2. турямь — нр-вдъ 

нота, ьа. ЪетоНзег. 
Бенгалски езмкъ, нп. 1е ЪепдаП. 

— стрькель, зт. огзеаи, 1е Ъеп&аН. 
Бенедиктинець {калугери), зт. ип Ъепе- 

ШсИп; -тински, ай). [псе, /. 

Бенефисъ, зт. ТпесН. гергезеп1абоп а Ъепе- 
БенеФищантъ, зс. ТНейь. Ъепейиаие. 
БенеФищя, з/. 1е Ъепейсе; || което са от- 

нося до — , Ъепейс1а1, ай). 
Бензей, зт. 1е Ьеп]о1п. [яоцие т. 

Бензойна кисвлина, з/. Скгт. асМе Ьеп- 
Бенлисвамь, ьа. I. Шоиег ; || -са, ьг. зе^аюиег. 
Бенлисване, зп. 1е 1а1оиаде. 
Бентъ, зт. I. {уоуег Язъ.) 
Бенуаръ, зт. ТНейЬ. 1а Ьа1^по1ге. 
Бенъ, зт. агЬге,\еЪеп;\\о\}Ъхъ — ,по1Хс1еЬеп./. 
Бергамски губеръ, зт. 1а Ъегд-аше. 
Бергамотно дрьво, зп. агЬге, 1е Ъегдатоиег. 
Бергамотъ, зп. и -мотнм захлупцм {за 

шекеръ), з/. р1. 1а Ъег^гато^е. 
Берберинъ, зт. и {ьоуег Брьснарь). 
Бербершски конь, зт. спеуа! ЪагЬе т. 
Берейторъ, зт. ип есиуег. 
Берейтски пом ощникъ, зт. ип сгеа1. 
Бересклетъ {верескледъ), зт. агЬггззеаи,Ъ 

Гизаш ой Ъоппе1 Ле рге1ге. [ЬеггеЬ 

Беретъ {китило на глава), зт. 1е Ъеге! еь 
Бернлъ, зт. 1е Ъегу1 ой ЪегуЬ 
Берлинъ {каляска), зт. 1а ЬегПпе; | дво- 

м*стни — , 1е ЬегНп^о^. [Шеппе. 

Бермутски зимбюлъ, зт. р1аШе, 1а Ьегаш- Берна 10 Безлгвренъ Берна, з/. .РогИ/. 1а Ьегте. 

Бернардинецъ (калугерь), зт. ип Ъегпагйт. 

Берневепм, зт. р1. 1ез &ге#иез /. 

Бершъ, зт рогззоп, 1е С1П&1е. 

БесиарШ, зт. ип ЬезИан-е. 

Бетелъ, зт. р1ап1е, 1е ЪеТе1. 

Бетиль, гт. 1е ЪеЧу1е. 

Бетошя, з/. 1а ЪеЧоше. [{оппаде. 

Бетонъ, зт. 1е ЪеЧоп ; | зиждапе съ — , 1е Ъе- 

Бечевиикъ, зт. Маг. 1е 1е. 

Бехемотъ, зт. татт. 1е ЪепетоЛ; | (рЪ- 
ченъ конъ), диадг. Г1прроро{ате т. 

Безъ, ргер. запз, погз, заиг; 1. поп сотрпз, 
о1е, 81 се п'в8*,- 2. соп). — да, запз 
^ие;3• — това, 81 поп; 4. аду. 1п<1ереп6!ат- 
теп{, а раг{, ^еЧаН; 5. — друго, < 1 соир виг. 

— боженъ, ад). а(Ьее, а^п&з^ие. 

— бож1е, зп. ГаИтзте т. 

— божникъ, зт. ип а*пее. 

— божность, з/. 1е НЪеШпаде. [теп(. 

— болеженъ, ад.). Мед. т(1о1еп{; -жно,-1;ет- 

— браденъ, ад). нпЪегЪе. 

— бройно, адь. запз потЪге. 

— бройность, е/. ПппотЬгаЪПНе /. 

— бройнъ, аф'Лппот!>гаЪ1е,тпт:-по, -теп(. 

— вкусенъ, ад). 1П81р1(1е; -сно, -твц(; | 
(малко), Гайаззе; | правя -сво, уа. айасНг. 

— воденъ, ад]. аг!(1е; }| СНгт. аппу^ге. 

— вр г вденъ, ад]. гопосепт, шопепзлС; -дно, 
-хуетеп!. 

— вр-вдно, аду. 1трипетеп1. 

— врЪдность, е/. ГтпосиИе /. 

— временни, ад). Шетрезш. 

— вр'Ьменность, з/. Гт1етрез1луНе /. 

— в^ренъ, ад). 1пМе1е.регЯ(1е; -рно, -1етеп*. 

— въ-рникъ, ица, 5. регМе, 1е1оп. 

— в^рство, зп. 1а регпсНе, 1а 1е1оп1е. 

— в-втрхе, зп. Маг. 1а са!те (уоуег Бопаца), 

— въздушно пространство, зт. РКуз. 
1е У1Йе. 

— главенъ, ад). аеерпа1е. 

— гласенъ (за букви), ад). Огат. ^п^езсеп(. 

— гласле, зп. Мед. ГарЬоше /. 

— гласность [знакъ — , Огат 81*&пе йе 
^ше8сепсе /. 

— грабначно илмБезпрЪшляно животно, 
5«. И. па1. туег^еЪге, ад), от, 1е тоШ^ие. 

— грнженъ, ад), тзоишап*, тсИЯегеп*, 5п- 
с!о1еп^; -жно, -{еттеп*. 

— човъжъ, зт. ип запз-зоиси 

— грмжно, аду. Маг. еп радаю. 

— грмжность, з/. Ппзоислапсе, 1пйо1епсе, 
вееигНе, тсипе /; | /д. 1а 1еЧпаг$ре. 

— грмжовенъ човъжъ (свиня), зт. /ат. 
ип го^ег-Ъоп{ешрз. [шЬчсЬ 

— гр'Ьшенъ, ад). юГаНШе, шрессаШ, 

— грйшность, з/. ГшйиШЬШЦ 1гаресса- 
ЪШ1е /. 

— домникъ, зт. /ат. ип 'Ъаи{-1е-р1ес1. 

— дупченъ, ад). тарогеих; ]| Мед. 1трегГоге. Бездупчность, з/. ПтрогозЦе /. 

— душенъ, ад). 1патте. 

— душность, */. ПпаттаИоп /. 

— дмханностъ, з/. Мед. Гаррпее /. [теп*. 

— двл1е, зп. 1а «Зезоссирайоп, 1е безоеиуге- 

— Д'влникъ, зт. /ат. ип ЪеШге. 

— д'вйственъ, ад). 1пег1, 0181^. [Ше /. 

— д^йств1е, зп. Ппасйоп, 0181уНе\ 1ттоЪь 

— детство (нЪмане дЪца), зт. ГогЪНе /. длне, 1е сЬаоз. — длчнка, з/. 1е ргес1р1се, 1е ^оиЯге. 

— жалостенъ, ад). 1гаркоуаЬ1е; -тно, -теп! 

— жждность, з/. Мед. ГасИр81е /. 

— законе, зт. 1е спте, 1ггеН^юп, ^п^^ш^е. 
1тр1еЧе /. 

— законенъ, ад), сптгав!; -онно, -1етеп*. 

— законна добмвка (проценть), з/. т- 
1еге(; изига1ге от. 

— законно засвид-Ътелствоване, зп. зоиз 

зет;? рпуе от ; |) съжит1е, зп. /ат. та- 

г1а§ , е еп с1е1гетре, от. 

— злобенъ, ад). 1ппосеп<;. 

— з^бенъ, ад). е<1еп1е; \\Л. паЬ. апойоМе; 
— китъ, зт. рогззоп, 1а зиЬаПе. 

— з*ба баба, 5. рор. ипе запв-йеп*; | (кому- 
то еж паднали прЪднитЪ зжби), зс. ип 
ЪгесЬе-ЛепТ. 

— именъ, ад), апопуте; | Апаи 1ппот1пе. 

— квасенъ, ад), аяуте. 

— книжен ь, ад). 1{згпогап1; \ /ат. ]"#паге. 

— косменъ, ад). (1ерИе\ 

— косм1е (голостъ), зп. 1а сакШе. 

— крайно, адг: заяз потЪге. 

— крайното, зп. Пппш от,- 1. -но имане, 
зп. /д. /ат. 1е регои; 3. -но малка голв- 
мика, 5/. МаЬН. 1пЯпИез1те, ад). / ; | из- 
броене или емвтане на -ньг, Ма(Нет. са1- 
си1 тппНе81та1 от. 

— крайность, з/. Пплт1е, 1ттепз1(е, 1пи- 
пНийе /; | /ат. 1а гааШаззе; | до — , аду. 
а Гтйт, 1пйп1теп1. [-но, -зетеп^. 

— крайнъ, ад). 1ппп1, 1п1егттаЪ1е, 1гатепзе; 

— крамоленъ сговоръ, зт. 1т. 1о ^иа8^- 
соп^га!:. 

— краченъ, ад}, аройе. 

— кривденъ, ад), запз гергосЬе от. 

— крьвенъ, ад). Мед. ехзап^ие. [ад), т. 

— крмлна буболечка, з/. II. па1. ар!еге ? 

— личенъ, ад). Огат. 1Шрегзоппе1; -чно, 
-1етеп!. 

— листенъ, ад). арЬуПе. 

— люд1е, зп. 1а йерори1а(юп. 

— милостенъ, ад). 1пс1етеп1. 

— милость, */. Ппс1етепсе /. 

— миренъ, ад), ^п^и^е^.. 

— мозгавъ, ад), з. есегуек 1 , ее. 

— мустаченъ, ад). И. па(. асеге. 

— м1>рна дебелина, з/. ГоЪезИе /,• 

— страсть, з/. 1а га^е. 

— >гвренъ, ад). 1егпЬ1е, ей"гоуаЪ1е; 1. епог- БезмЪрно И Безреденъ те, 1ттепзе, ех*гете; 2- ехсез&И', топ- 
з1гиеих, тог*е1, 4езог(1оппе; -рно, -теп{; 
3- — етрахъ, зт. 1ез айгез /; 4. — хва- 
лилникъ, зт. /д. ип ргопеиг. 
Безмерно, айь. ех1гететеп(, ои^гетегЛ. 

— м-врно желане, зп. зо1Г йе, /: || — ис- 
праздневане (изь отдолу), зп. Мед,. 1а 
зирегригдаИоп. [еуе1:е /. 

— мврностъ, з/. ГепогтНе, пптепзЦе, дп- 

— надЪжбенъ, ай). Мей. йезегреге. 

— надЪжбность, з/. 1е <1е8е8ро1г. 

— началенъ, ай). асерЬаю. 

— начал1е, зп. ГапагсМе /. 

— началственъ, ай). апагсЬ^ие. 

— нлфаственость, з/. ПттогаШе /. 

— нлчраственъ, ай). нптога!; -но, -1етеп1. 
Безоардовъ, ай). Ъегоагси^ие. 
Безоаръ, зт. 1е оегоагс!. 

Безопаха маймуна, з/. 1е та^о*. 

— пр-Ъмежде (въ), айг. а соиуег!;, а ГаЪп. 

— образенъ, ай). тГогте, сИЯогте; 1. соп1ге- 
Га!+, та1 [ак; 2./д. риап!; 3. В. пай атогрЪе. 

— образ1е, зп. 1а сНйогтНе ; | Мей. 1а деТог- 
тапоп. 

— образность, з/. 1е (Ш&игетепй. 

— отдйленъ, ай). 1пЬегеп1:. 

— отд4лность, з/. ГтЬегепсе /. 

— очливость, з/. Птари<.1епсе, шрийеиг, е!-' 
1гоп*епе /; || 1а Нсепее, 1а реШ1апсе. 

— очливъ, ай). 1трийеп1, ейгопГе, тзо1еп1;; 
1. аис1ас1еих, НЪге; 2. Нсеп^еих, ре1и1ап*, 
1а1с1 ; 3. /ат. ип ппгпнсЬп еь туггтбоп. 

— парнченъ, ай). ^га{ш1; \ — заемъ, зт. 
Зиг. 1е соттойа*. [азехие1. 

— пасминенъ, ай). Во1. пеи1ге, а8ехе еь 

— перенъ (за стрЪла), ай), а!езетреппе. 

— печЪленъ, ай). <1е8т{еге88е;-дно, -зетеп*. 

— нечБЛ1е, зп. 1е йезт^егеззетеп*. 

— нисменъ, ай). Ше1ге. 

— платна работа, $/. Маг. 1е шапеа^е. 

— плоденъ, ай). )п{есопо!, тГегШе. з*еп1е; 
|| аг1с!е, та1дге; | #д. \щга,1. 

— плод1е, зп. ГтГееопгШе /. [пШе, ап<Ше/. 

— плодность, е/. ГтГегИШе, 1пГесопс111е, з*е- 

— иодобенъ, ай). 1псотрагаЪ1е; -бно -тел!;; 
| попрагеИ, запз рагеШе, запз зесопйе; | 
/ьд. ит^ие. 

— подобностъ, е/. 1а сИзрага^е. 

— покоевамь, г>а. 1Псотпюс1ег; \Ц1д. азз1е§ , ег, 
стрег. 

— покойно расположене, зп. 1а Ъоиш^ие. 

— покойнъ, ай). ^ше*, тсоттойе, а&Не, 
1геШ1ап*; \ /ат. еп(1еуег; || — слнь, зт. 
1а ]ас(а{]*оп а ^асШа^^оп. 

— покойство, зп. 1Чпдше1;и(1е, тсоглтосШе, 
а&Иайоп /; 1. 1е та1а1зе, 1а За1оиз1е, 1е 
1гоиЬ1е, 1а реше; 2. 1е та1-еЧге, та), ето1 
*», Га&оше /, 1ез а1агтез /,- 3- /д. 1а сп- 
8ра11оп, 1е 1хасаз, 1в Ип1:ои1п, гааг{е1 еп 
Ше, 1а рпсе а ГогеШе. Безпокоителенъ, ай), ^ше1ап!:. 

— покоя, 1ч». ^ше*ег, &епег, дегап^ег; 1. 
шсоттойег, Ш*ез1;ег, 'пагсе1ег; 2- 1хасаз- 
зег, гао1ез1ег, оЪзейег, таг(е1ег, {гауаШег; 
3. /ат. 1иИпег, 1агаЬиз1ег; 4. /д. 1оигтеп- 
*ег, зег&еШег, сШоппег; 5. безпокои (за 
мисълъ), V. гтр. е11е 1го11е бапз ой раг 1а 
Ше; | -са,уг. з' ^п^ше^е^, зе ^епег, ве Ле- 
гапо-ег, зе таг1е1ег 1а 1еЧе ой Гезрп!, зе 1а- 
уаШег, з^^Иег, зе йетепег, зе гоп^ег 
1е соеиг. 

— полезенъ, ай). 1пиШ; -зно-теп1; 1. зига- 
Ъопйап^; 2. /д. 1пГгис1иеих, 1п^га(, 1е зирег- 
йи; 3. правя -зно, ьа. тиННзег. 

— полезно ходене, зп. 1а 1го11епе т; || 
— повтаряне, зп. йоиЪ1е етр1о1 т. 

— полезность, з/. ПпиШие /. 

— помощенъ, ай). аЬапйоппе, бепие <1е. 

— помощно съетояне, зп. ГаЪапйоп, аЪап- 
<1оппетеп1, Йе1а18зетеп1; т. 

— прашнм жици, з/. р1. Вой а&ате, ай). 

— примЬренъ, ай), поп рагеП. 

— пристрастенъ, ай). 1трагИа1, йезт1егез- 
8е, пеи!ге; -стно, -1етеп{. 

— пристрасие, зп. ПтратНаШе, пеи!га- 
Ше, е^иап^т^^е /. 

— прнчиненъ, ай). ^га!и1^ [уа^ие. 

— прЪд-вленъ ай). ШциЦ 1п1егтшаЬ1е, 

— пр-вмеждливостъ, */. 1а зйге(е, 8есигНе, 
заи\-е!е /. 

— прЬмеждливъ, ай), зйг. 

— пр-Ьстанно, айу. 1ои]оигз, запз Й18соп11- 
пиа17оп, запз геплззюп. 

— пр-Ьстанни, ай), /ат. 8етр11егпе1; Ц — 
оплакванеа, зп. р1. /ат. 1а ^егетлайе. 

— п^тно живЬяне, зп. \\е (Изз1рее /. 

— пжтство (падамь въ), ьп. зе Дегап^ег. 

— работенъ, ай), йезоеиуге, <1езаЙ'а1ге, 1ПО- 
сире, У1Йе. 

— разслденъ, ай). 1шрги(1еп1:, тзепзе, 1П- 
Й1зсге1; 1. (1ега13оппаЪ1е, ита18оппаЪ1е, 
Ше^Ште; 2- та1а\'18е, 1псопз^иеп(, нпрег- 
Ипеп1, е!оиг(И; 3. ехсезз'1Г, есегуе1е, 1егае- 
га1ге, 1ез1е; -дно, -теп^. 

— разс^дна постъпка, */. соир (1е 4еЦ т. 

— разс^дно, айь. 1о11етеп1; 1. еп ал т еа&1е, 
ауеи^1етепг, ай 'Ьазагае; 2- а Ге1оиМ1е, 
(1е Ъи* еп Ъ1апс, а 1а ой а Ьои1е уие; 3. 
/д. а 1а Уо1ее. 

— разсждно слово, зп. 1е (.1ега!50ппетеп1 

— разслдность, 5/. 1а 1етегНе, 1а 1оИе. 

— разс^дство, зп. 1а дегагзоп, ппргийепсе, 
]П(И8Сге110п, 1пеопзедиепсе, е1оип1ег1е, еди1- 
рее /. 

— разуменъ, ай). 1гга*1зоппаЪ1е, ]псопзе- 
^иеп^, до!; \/ьд. тсоп^ги; | — мнн живо- 
тни, зп. р1. 1ез аштаих 1гга15оппаЬ1ез т. 

— разумность, з/. Ппсоп^гике /. 

— реденъ, ай). (1езог6!оппе, апоггаа!, еопГиз, 
йегап^е-, \\/д. еепеуе1е;|| Мей. аса^аз1а{^^ие Безред1е 12 Бивакъ Безред1е, зп. 1е йезогдге, <1еге§1етеп1, геп- 
уегзетепг, (1егапдетеп1; т; \. 1а сопГизюп, 
1а ЪШеЪаиае, 1е зассайе, 1е ЪгиШапиш; 2. 
/д. хоиг <1е ЬаЬе1, гетие-тепа^е, й>Ъи-Ъопи 
т; 3. /ат. 1е ГошШв, 1е йезагш, 1а соиг 
61и го1 реЧаид; 4. докарвамь въ — ьа. с!е- 
богсюппег, гепуегзег; 5. достнгнувамь въ — , 
гп. бе (1еге^1ег, ве йеза^из^ег; 6. въ — , 
айь. Маг. угас еЬ уга^ие. 

— редно, айь. еп 1итиИе ой сопГизюп, а 1а 
йеЪапйайе ой ЪШеЪаийе. 

— редъ (въ), айь. а ГаЪапдод. 

■ — свЪстностъ, з/. \о\ рип^ие /. 

— сговоренъ, ай]'. аЪзо1и. 

— силенъ, ай]. Га1Ь1е ; -дно, -шеп1; 1. нп- 
ршззап*, 1апдш88ап1, дшп&ие!; 2- авШеш- 
^ие, апарпгоспЧе. 

— сил1е, зп. 1а ГаПЛеззе, лпршззапсе, аеМ- 
ШаИоп, 1ап^иеиг /; | Мей. Гайупаппе, азг- 
Ьеше, НротЪуппе /. 

— силно, айь. де тат топе. 

— слав1е, вп. Гезс1ап(1ге, зсапйаю т; \. /д. 
1а {асЪе, 1е йесп; 2- докарвамь въ — , ьа. 
/д. йеспег. [уезее. 

— солим бращолевянеа, зп. р\. 1а ЪШе- 

— сраменъ, ай]. Йе1юп1е, <1еуег&ош1е, \ь- 
Й1зсге1; || /д. 1иЪпп^ие; -мно -тепт. 

— срамлива дЬвойка, е/, ипе йопгеНе. 

— срамлнвъ, ай], ейгоШе, еЧшне; 1. тзо- 
1епг, иприйеп!, шрегппеп*; 2- орргоЪпеих, 
сушдие, 1а1с1; 3- /д. ац-ат. 

— срамникъ, ица, 5. шрийеп!, еп1е. 

— срамно постъпване, зп. ГтаЧбсгеИоп /. 

— срамность, з/. Гтво1епее, тсИзсгеЧюп /. 

— срамство, зп. Гнприйеиг, триДепсе /; 1. 
1'ейгоп1;епе т\ 1е йеуег&опаа&е, 1е сутзте; 
2- /д. 1е Йчтг. 

— смьртенъ ай]. 1ттог1е1. 

Богъ, -тна, богиня, 5. 11111110 гге1, еПе. 

— смьрпе, зп. Ппнпог1аШе /; | пръдавамь 
на — , ьа. ишпогиНзег. 

— смислено, айь. /ат. а 1га\ г ег8. 

— стлбленъ, ай]. Во(. асаи1е. 

— стопански (загмнотъ), ай]. Зш. ^асеп!;. 

— страстенъ, аЩ. ипраззюппе ; -тно, -га.еп1 

— с^менъ (ради зачетете), ай]. Ткео1. 
ншпаси1е. 

— с-Ьнчнм, зт. р1. Оеодг. 1ез азс1епз т. 

— сдипе, т. 1'тзот.ше /. 

— съшил нощи $/. р1. 1е8 уеШез /. 

— тълкователенъ, ай], /д. у1с1е <1е зепз. 

— гЬлесенъ, ай]. зрт1;ие1, теогроге1. 

— т-Ълесность, з/. ГтсогрогаИЧе /. 

— уменъ, ай]. ипЪесНе, 8о1, Гои ой Го1, ех*га- 
уа§ап{, атрШдоипдие; -мно, -теп.1. 

— умецъ, зт. ип саюип: \ /ат. ип атрЬь 
&оип, ароео т. [ЬеЬеШЬп/. 

— ум1е } 5«. ПтЪесИШе, зоШзе, ГоНе, ЪеИзе, 

— умна р^Ъчь, з/. /ат. 1е соц-&-Гапе. 

— умникъ^ ица, е. еЧоипН, сгеЧт, Ъи1ог, -1ог(1е/, таите аИЪогоп »г; \./ьд. шапопеие 
5, ип ЬоеиГ; %. /ат. ипе Ъе1а. 
Безумство, зп. 1а ГоИе, ех1гауа^апсе, ша- 
го11е /,• | /д. 1а Ггепе81е: | /ат. 1а ешепепе, 
1е уеги^о. 

— умщина, зт. ЬеЬе1е ай}, зо<;, о11е зс. 

— уредно, айу. Маг. еп рап^еппв- 

— уредъ, зт. 1е ре1е-те1е; \\/ат. 1е ГоиНПз. 

— ут^шно положене, зп. 1а <1е5о1а11оп. 

— ут^шность, з/. Герюгаиоп /. 

— цв-Ьтенъ, ай], йееоюге; || ОрЬ. аспгота- 
и^ие: | правя — , ьа. йесоюгег. 

— цвЪтиленъ, ай], тсоюге. 

— цв^толистенъ, ай]. Вой ареЧа1е. 

— ц^Ьнна искра, з/Ле ШашаШ; 1. — вещь, 
з/. 1е Ъцои; 2- р1. -нм вещи, 1а Ъуои1епе; 
|| тьрговецъ на — вещи, ип. ип Ь1)ои11ег. 

— ц^нность, з/. 1е ^оуаи. 

— 1гбнъ, ай]. ргее1еих, запз рпх, 1пез1;1- 
таЪ1е, 1парргес1аЪ1е, псЬе. 

камнкъ, зт. 1е сИатап!, 1е Ьп1- 

1апт, р1егге деште /; 1. р1. -нм камацм 
(ялмазм), 1ез р1еггепе8 / ; 2. тьргов1Я съ 
— , 1а ^оаШепе, 1а Ъцои1епе: 3- накиче- 
вамь съ — , ьа. (Натапйег; 4. изръзвамь 
— на клинчета, ьа. Ъп11ап1ег. 

— честенъ, ай]. с1езпопогаЪ1е еЬ -погап!, 
таШопеЧе, тГате; || орргоЪпеих, ^поиипеих. 

— чест1е, зп. 1е йезпоппеиг, ПпГаипе /,• 1. 
ГорргоЪге ш, 1#попите /,■ 2. (безславге), 
1а 'Ьоп1е; 3. /д. 1а пе1пззиге, 1а *аспе, 1е 
сатопе1, по1е (ГтГаппе, /. 

— честность, з/. 1а сигрИиде. [зШоп/. 

— честннйстълбъ [изложене на — , Гехро- 

— четенъ, ай], тйш, 1ппо1пЪгаЬ1е, запз 
потЪге. [1%1оп. 

— четно множество, зп. 1а шупайе: ||/^г. 1а 

— четность, з/. ГтйпИе, тпотЪгаЪПИе/; | 
/ат. 1а тИНазве. [-еизетеп1. 

— чиненъ, ай]. ШтиНиеих, роИззоп: -но, 

— чинство, зп. 1а 1игЬи1епсе. [-шеп(. 

— чов^ченъ, ай], тпитат, ЬагЬаге; -чно, 

— чов-Ъчхе, зп. ПпЬитапИе /, 1а <1иге{е, 
1а ЬагЪапе. 

— човечно, айь. <1е Тигс а Моге. 

— шишулченъ, ай]. Во1. асаНс1п. 
Библейски, ай/ зспрШгаке е«-Шга1, Ь^Ь1^^ие; 

1. познане на — изданеа, 1а МЪНз^ие; 2. 

показалецъ на — изреченеа, сопсогйапсе 

(1е 1а ВИЛе, /. 
Библ1ограФически, ай}. Ъ1ЬНо^гарп1дие. 
БиблшграФъ, зт. ип Ь1ЬНо§гарпе. 
Библхотека, з/. 1а Ъ^Ь1^о^Ъе^ие; | (за про- 
читане), саЪше!: <1е 1ес1иге, т. 
Библхотекарь, зт. ип Ь1ЪПо1Ьеса1ге; | помощ- 

ннкъ на — , ип зоия-ЪШНоШесане. 
Бнбл1Я, е/. 1а Ъ1Ь1е: 1. истълковане — , 1а 

таззоге ой -зогаЬ; 2- тълковачъ на — , 

ип таззогейе. 
Бивак ь, зт. {ьоуех Нощна стража). Бивачнм огневе 13 Благо сть Бивачнм огневе, вт. р1. 1ез Геих Д'ип Тиуас. 

Бизань, вт. Маг. ГагИтоп т; || — боръ, 
таЧ Д'аг1ппоп т. [ГаигосЪз ой игиз т. 

Бизонъ, вт. диайг. 1е Мзоп; Ц — , татт. 

Биквадратенъ, ай). А1д. зигзоНДе ; | -дратъ, 
вт. 1е зигзоНДе. 

Била, вт. р1. 1ез та!епеих т, 1е та1;епе1. 

Биландеръ (ладгя), вт. Маг. 1е ЪеЧапДег. 

Биланцъ, вт. Сот. 1а Ъа1апсе, 1е ЪПап. 

Билетъ, вт. 1е ЪШе*; 1. 1е ЪиПеИп, 1а еаг(е, 
1е сасЬеЦ 2. — или записъ (отъ хазна- 
та), ип Ъоп Ди 1гезог; 3. (за стая), 
Ь'йШ Де 1о&етеп1;; 4. лотар1енъ — , ЬШе! 
Де 1о1;ег1е; 5- пустъ — , ЪШе* Ъ1апс; 6. 
прЪподавамь страним уки съ -тм, ьа. 
соипг 1е еасЪе*. \уа. ДесоНег. 

Бил1арденъ п-врвазъ [искарвамь отъ — биля, 

— кмй, вт. 1а саДеМе. 

Бил1ардна валка в/. 1а ЪШе. [1агД, т. 

Бил1ардно зелено сукно, вп. {ар1з Де ЪП- 

Бил1ардъ, вт. 1е ЪШагД. 

Биллшнъ (хилядо хиляди милгона), вт. 
Агйкт. ип 1;пШоп. 

Биллонъ, вт. 1е ЪШоп. 

Биллъ, вт. 1е ЪП1. 

Било (на стрЪха), вп. ^атЪе Де Гогсе, / ; 
1, (главната греда на стрЪха), Геп1гаН 
т; 2. грамада -ла, р1. АгсШ. 1е &гШа#е. 

Биля (валка), в/. 1а ЪШе; 1. два п«ъти до- 
качамь -та съ кмй, ьа. ЪШагДег; 2. удрямь 
дв* -ли съ кмй, г/а. ^иеи^е^; 3. вкарвамь 
въ блуза — , ьа. Ъюдиег. 

Бимсъ, вт. Маг. 1е Ъаи а Ъагго*. 

Бинето, 5«. Маг. 1а ЪоппеМе. 

Биномъ, вт. А1д. 1е Ътбш. 

Бира, в/. 1а Ъшге еЬ Ъ1егге; 1. варл — , ьа. 
Ъгаззег; 2. варене — , ЪзЪгазза^е; 3. въз- 
виране или шупнуване на пр-всна — , 1е 
даШа#е. 

Бирачъ, ка (на плодове), в. сиеШеиг, еизе ; 
| (за гроздге), сореиг, еизе. 

Бирема (ладгя), в/. 1а Тлгете. 

Бириби (игра), вп. 1е ЪтЪк 

Бириловъ, ай). ЪегуПе. 

Бир1Я в/. ПтрозШоп, сопШЪиНоп /; 1. Гпп- 
рбЧ, 1;пЪи{, еДН Ъигза1 т; 2. който плаща 
— (биргяшъ), вт. соп1пЪи1;а1ге, {аШаМе, 
ай). »»; 3. събиране — , 1а соПеМе. 

Биргяшъ, вт. ип {пЪиШге. 

Бирка (смЪтнителпа тояжка), в/. 1а *аШе. 

Бироваренъ ведьрникъ, вт. 1е Ъгаззш; | 
единъ пъленъ — , ип Ъгаззш. 

— зимникъ, вт. Гепюппепе/. [Де — , ай}. 
Бироварня и -ница, в/. 1а Ъгаззепе; -ненъ, 
Бироварь, вт. ип Ъгаззеиг. 

Бирувамь, ьа. шрозег. 
Бирюза, в/. 1а йш][ио18е; -зенъ, Де — , ай). 
Бисквинъ (хлЪбъ съ захаръ), вт. 1е Ъ1зсш1\ 
Бисмутъ, вт. е1ат Де §1асе, т. 
Биссонъ, вт. 1е Ъуззпз еЬ Ъуззе Бистръ (цвЪтило), вт. 1е Ъ1'з*ге. 

Бистурей (ножче), вт. 1е Ъ1з*оип. 

Битепгъ или Битсъ, вт,. Маг. 1а ЪШе; 1. 
заплитамь съ — , га. ЪШег; 2. снемамь отъ 
— ортома, г/а. Маг. ДеММег. [поуаНе. 

Бито платно (за ладгя), 8п. 1а поуа1е еЬ 

— мл-Ъко, вт. 1е ЬаЪеигге ой \в\\ Де Ъеигге. 
Битъ, ай}. ЪаМи. 

Бишофъ (питге\ вт. Тлзпор ой МзсЪоС т. 

БшграФически, ай). Ъю^гар1пдие. 

Б1ограФ1Я, «/. 1а ЪшдгарЪле. 

БтграФъ, вт. ип Ъю^гарЬе. 

Б1ене, вп. 1е сотЪа!; 1. (пЪреникъ), 1а уег^е'; 
2- — или грмзене (на свЪстъ-та), 1е ге- 
тогДз; 3. — жила, 1е Ъаиетеп1; 4- — 
мл-Ъко, 1е Ъагаиа^е. 

Б1ецъ, вт. /ат. ип ЪгеЧаШеиг, Ъге14еиг, роиг- 
1епДеиг Де деапк, т. 

Б1Я, ьа. Ъайге, ^гаррег, ГоиеНег; 1. соо-пег, 
ЧюизрШег, ЪоиггеПег; 2- (безъ милостъ), 
ес1н*пег Де соирз, аззотег: || /ат. гоиег; 
3. (млЪко), ЪагаИег; 4. (масло), Ъа^ге; 
5. /д. еЧгШег; 6. /ат. 1'гоМег, ре1о1:ег, 
гоззег; 7. б1е на зелено, г/. гтр. И Иге зиг 
1е уег1;; 8. б1е или удря (за часовникъ), 
у. %тр. \\ зоппе; 9. който са не 01е, МИН. 
иппопсотЪаМап!;; 10. който обмча да 01е, 
Ут. ип Ъа^еиг ; 1 1. — са, ьг. зе Ъаиге, 8& 
Ггаррег; 12. 1и11ег, ра1рИег, .ри^ег, Гегга^Пег; 
13- спатаШег ег зе — , зе со11е!;ег, еЧге аих 
рпзез/,- 14. -са (съ оржжгя или на вой- 
ска), йиге 1а ^иегге, сотЬаМге ; \/ат. §иег- 
гоуег; || -са (распрьснато), езсаппоиспег; 
15. -са (съ войски), Йиге ой Игег Дез 
агтез; 16- /ат. Деда1пег: 17. бгемса, зе 
ре^пег, зе ^оигтег; \\ /ат. ве ре1о1ег; 18- 
б!ятса (съ рогата си), ь. гтр. Из соззепГ. 

Блаболене, *я. 1е тигтиге, 1а МезИе ; || Мей. 
1а тиззиаНоп. 

Блаболенъ изговоръ, вт. 1е 2е2а1етеп(. 

Блаболко, ка, *. регогеиг, еизе. [поппег. 

Блаболя, гт. Ь1езег; \/ат. регогег ; \ рор. го^- 

Благо, вп. 1е ^газ (уоуег Блажно). 

Благо, вп. 1е за1и1; || рор. Доих. 

Благоволене, вп. 1а Гауеиг, 1а МепуеШапсе. 

— волявамь, ьа. Да1&пег. 

— врЪменни, ай). ^етрезИГ. 

— временно сть, в/. Горрог(ипИе /. 

— вр^менъ, ай). оррогШп; -но, -петеп!;. 

— вр^лпе, вп. а-ргороз т. 

— внченъ, ай). еирЬоп1дие. 

— вьгпе, вп. Огат. Геир1юп1е. 

— в^щене (25 мар.), вп. ГАппоптаНоп 
/, 1е сЬаззе-тагз; || орденъ — , Гаппоп- 
с1аДе /. 

— гов^йнъ, ай), гезрес^аеих: -но,-еизетеп1. 

— гов^не, вп. 1а уепегаНоп, геуегепсе, гв- 
Хщ\оъ. /, 1е гезре*; \ съ — , айгк гезрв- 
с1;иеизетеп*. 

Благость (божя), в/. 1а Ъоп^е. Благодарене 14 Близо Благодарене, зп. 1е шепи, 1е тетегснпеп! 
еЬ -С1етеп*. 

— даренъ, ай). гссоппа1&зап1, соп!;еп1. оЪН- 
&е; 1. (на всичко), 8с. ор1ип181е; 2. бм- 
вамь — , ьп. гесоппа^ге: 3- — сьмь, ьп 
ье 1оиег с1е; 4. — сьмь си, ьп. еЧге соп1еп1 
с!е за регзоппе. 

— дарнооть, з/. 1е соп(еп1егаеп1, 1а гесоп- 
па188апсе, #гаШи<1е, ^гасе /, 1е дге; | съ - , 
а ЪеНез Ъа^зеташз. [з/. 1е Те Беит. 

— дарствена пЪсень : тебе Бога хвалимъ, 

— дарство, зп. 1е соп(;еп(;етеп1. 

— даря, ьа. гетепмег, соп1еп1ег, гепйге 
&гаее; \ — са, ьг. зе соп1еп1ег <1е; || да са 
благодари еди-кому, V. гтр. &гаее а. 

— даря, айь. &гап<1 тегсь 

— дать, з/. 1а дгасе, 1а ЪепесНспоп; || /д. 
Гопспоп /; || двйствителность на Божя — , 
ТНео1. 1а соп&гиИе. 

— денственъ, ай), ргозреге. 

— денств1е, ви. 1а рговрегНе, 1а {еНсНе. 

— денствувамь, ьп. ргозрегег. 

— д^теленъ, ай). еЬап(аЬ1е; -лно, -пини. 

— дЪяне, зп. 1а спагНе. [<1е сопйапсе. 

— над-вжбенъ човъкъ, зт. ипе регзоппе 

— надъжбность, з/. 1а соппапсе. 

— полученъ, ай). Ьеигеих, Меп Ьеигеих, 
ГауогаМе, Гогише, ргозреге (ьоуег Честитъ). 

— получ1е, зп. 1е ЪопЬеиг, 1а Гог<;ипе, Ъоп- 
пе ГоПипе, ргозрегие /; | (безъ размирь), 
ип ЪопЬеиг запз шеЧап&е. 

— получно, айь. а Ъоп рог(. 

— получно дохождане, зп. 1а Мепуепие. 

— пр1етенъ, ай). ргор1се, апи, Мепуепи. 

— пр1етно и противно, зп. 1е роиг е1 1е 
соШте. [(нЪкому) {ауопзег. 

— пр1етствувамь, ьа. ауап*а#ег, пге; | 

— пристонность, з/. 1а Ъ1епзеапсе. 

— пристоенъ, ай). Мепзеап*. 

— разуменъ, ад,), ргийеп*, га1зопаЪ1е, ро- 
1Шдие; -мно, -теп1. 

— разулпе, зп. 1а ргесаиНоп, ргийепсе, 
за^еззе, олрсгеЧшп /,- | пръдписанъ съ — , 
рги(1еп11е1, ай). 

— растворенъ, ай). за!иЪге. 

— роденъ, ой). поЪШа1ге, оЧ^пе, ге1еуе ; |1 
/д. поЬ1е. е1е\-е. 

— родното, зп. 1е поЪ1е. 

— родство, зп. Гапз1;осга1)е, е1еуапоп, сЬе- 
уа1епе /; | /ьд. 1а поЪ1еззе. 

— склоненъ, ай). ГауогаЪ1е, апп, апиаМе; 
1. ргор1се, Ъепеуо1е, ап"ес1;иеих, айесИоппе, 
ргозреге; 2. /д. Ъепт; -но, Ъеп^петеп*. 

— склонность, */. 1а МепуеШапсе, Ьоп1е, 
Гауеиг, айесйоп /, аи8р1се тп, 1ез Ъоппез 
дгасез /. 

— словена вода, */. еаи ЪепНе /. 

— словенъ, ай). раг1. Ъеш, Ъеш!;; 1. — 
восакъ, ет. Га^пиа т ; 2. — нм вещи, в/. 
р1. 1ез еи1о^1ез /. Благословья, з/. 1а ЪепесИсИоп; | достойнъ 
за — , ЬетззаЬю, ай). 

— словявамь, ьа. Ьешг. 

— състояне, зт. 1а ргозрегНе, 1е за1и1. 

— творенъ, ай). заШапе. [8а1ге. 

— творителна л-вкарница. з/. 1е (Нвреп- 

— честивъ, ай). р1еих, геП^еих; -во, -еизе- 
шеп*; | лицемерно — , 1е1^о1, ай). 

— чест1е, зт. 1а р1е1е, 1а <1е>о1юп. 

— чине {добъръ редъ), ет. 1а роИсе. 
Блажено видЪне, зп. у181оа Ъеапйдие /. 
Блаженъ, ай). Ьеигеих, МепЬеигеих, дюпеих; 

-но, -еизетеп!. 
Блаженъ, ай), дгаз; [ у2^. ваю. [/, 1е 8а1и1. 
Блаженство, зп. 1а ГеНсИе, ЬеаШийе, §-1о1ге 
Блажно, зп. 1е дтаз: |{ ъмь — , ьп. Га1ге дтаз. 
Блазнене, зп. 1а У181оп, ге\ г епе, геуаз8ег1е /, 

1е 81ти1асге; Цьд. 1е геуе, зопде, ргезИ^е т. 
Блазннвъ, ай). 1та^1паЬ1е. 
Блазнителенъ, ай), геуеиг, ргез1;1»1еих. 
Блазнителность, з/. 1а геуепе. [сгеихш. 
Блазн10, зт. ип зопдеиг; || /ат. зоп^е- 
Блазняса, ьг. зЧта^нег, зе Гапе Шизюп, 

геуег, зе регзиа^ег. 
Блана (чимь I.), з/. шоПе д.е д-агоа, /; 1. 

настиламь съ -нм, ьа. дагоппег; 2. на- 

стиланеа съ -ни, 1е^а2оппетеп1; йг-гоппа§е. 
Бланкетъ зт. 1е Ь1апс-зе10^ еЬ -з^пе. 
Бланманже, зп. 1е Ь1апе-гаап^ег — кроконъ, зт. р1ап1е, 1а питти1а1ге: 

рСапщ 1е рори1а§-е. 
Блатище (азмакь I.), зп. 1е тагеса^е. 
Блатлива нездрава страна {вь Италгя), 

з/. 1а шагетте. 
Блатливо дгЬсто, зп. 1а ^гепоиШеге. 
Блатливъ, ай). тагеса§-еих. 
Блатно растене, вп. Во1. 1асиз1та1, ай). 
Блато, зп. 1'еЧап^, ра1из т; -тенъ, (1' — , 

ай). |{ /ат. Ъат 61е ^гепоиШез ой &е сга- 

раийез, т. 
Блатска кукумявка, */. оиеап. 1а Ъаг^е. 
Блатски, ай), а^иа1;^^ие; || — млъчокъ, зт. 

р1ап(е, 1е ^игМШ. 
Бленда, з/. 1а Ь1епс1е. 
Блендунгъ, зт. РогИ/. 1а ЪНпйе. 
Блемометръ, зт. 1е ШтотеЪге. 
Близанъ, ай). 1есЬе. 
Близенъ, ай). ргосЬат, ргоеЬе, а^асеп!; 1. 

тшппеп*, Ъогпе; 2. най — , 1е зетЬ1аЪ1е. 
Близнакъ, зт. ип ^итеаи; | р1. -нацм (съ- 

звЪздге), Аз1г. 1ез бетеаих т. 
Близначенъ, ай). ]"итеаи; | Бог. Ш61уте, 
]»лизнит'К, зт. р1. Гаи1гш "»; 1- /д- -зни, 

1ез а1еп!оигз т; 2. -ни околности, з/. р1. 

1ез еп^оигз т. 
Близннца, з/. (ьоуег Стомана). 
Близшо познане, зп. /ат. Гассо1п1апсе /. 
Близо, айь. рг&в, аиргез, аиргез с1е: 1. /ат. 

арргосЬап* (1е; 2. Маг. а 1а 'Ьаи1еиг де; Близо 15 Бл-Ьхъ 3. на — , <1е ргез, а ргсшгпке, а ва ргохь 
тКе, ргосЬе; 4. по — , де р1из ргев: 5. 
твърд* — , близичко, 1ои<; соп!;ге; 6. — (до 
пЪщо), а 1а теШе <1е; 7. ргер. ргосЬе <1е, 
ай шотеп1 йе; 8. докарвамь по — , ьа. 
гаргоспег. [роз1;-{и1иг. 

Блнзо-блдно-вр-вме, еп. Огат. 1е раию- 
Близость, з/. 1а ргохнпИе, 1а вегуШ{е. 
Близосвденъ, ад). У0181П, С1гсопуо18т, а11е- 

пап! а, у*1С1па1. 
БлнзосЪдностъ, з/. 1а рпшшНе. 
Близосвдство, зп. 1е уо18таде, 1е ^иаг^^е^. 
БлизосЪдъ, зт. 1е ргосЪат: | — , -ка, г. 

уо1зт, 1пе; 1. — сьмь, ьп. ауо18тег; 2. р1. 

-дь1, 1е уо]51па^е: 3. който има -дм, 

/ат. епУ0181пе, аф; 4. имамь добрм -дм, 

ьп. е1ге Ъ1еп ауо18те; 5. навиждамь — 

-дьггв си, ьа. /ат. У01зтег. 
Близькъ, ад). уо181п, ГатШег. 
Ближдч, ьа. 1еспег, 1арег. 
Бликнуване, $«. 1а са(агас(:е, ГегирНоп /; 

|| (рЪка, люкринш), 1е деЬогйетеп!. 
Бликнува, ь. гтр. П ее йеЪогбе; || р1. -вать, 

Из бе йе^огдеп!. [МгШ. 1е ЪПпйа&е. 

Блинда, в/. Маг. 1аЪНпс1е; [| покриване съ -дм 
Блиндирувамь, ьа. МШи ЪНпдег. 
Блинь и -зейль, зт. Маг. 1а сауааЧеге. 
Блшшко, ка, 5. га!8оппеиг, га<1о1;еиг, еиае; 

ип ргопеиг. 
Блокада, з/. 1е Ъюсиз; 1. отмахнувамь — , 

ма. МИН. (1еЪ1о^ие^; 2. отмахнуване — , 

1е йШосиз. 
Блокирувамь, ьа. Ъ\щ\тх. 
Блокхаузъ (кула), зт. ГогМ/. 1е ЪюскЬаиз. 
Блокъ, зт. Маг. 1а то1еие. 
Блуденъ смнъ, зт. ГеиГапЬ рго<%ие, т. 
Блудинкъ, ица, з. Гогмса1еиг, 1пее. 
Блудъ, зт. 1а ГогшсаНоп. 
Блуза (на бнлгардъ), з/. 1а Ъюи&е; | вкар- 

вамь въ — , ьа. Ъюизег. 
Блуткава похвала, */. /</. 1а Гадеиг. 
Блуткавость, з/. 1а Гайеиг. 
Блуткавъ, ад). Гас1е, р1а1; -во, -теп!;; | -во 

сготвела манжа, з/. рор. 1е ^аг^о!а^е. 
Бълвамь, ьа. уопиг; 1. (пакъ), геуопиг; 2. 

2. рор. (1е^иеи1ег, йе&оЪШег, <1еЪа^ои1ег. 
Бълване, зп, 1е уопиззетеп! ; 1. леко — , 

М(с1. 1а тотКигШоп ; 2. сила що докарва 

— , ГетепсИе/: 3. цъ-ръ за — , Гете^ие т : 

4. смисамь пит1е съ ц/Ъръ за — , ьа. 
етеИзег. 

Бълвателенъ, ад). Мед. уоптШГ; 1 . -ор*хъ 
зт. П01Х уоппдие /,• 7. — ор-Ьхъ, рХапЬе, 1е 
уопщшег ой- 81гус1тоз. 

Бълвателното, зп. 1е уотШГ. 
• Бълвенъ, ад,}, ете^ие. [ЪШз. 

Бълвочъ, зт. 1е уопиззетеп!: | рор. 1е йе&о- 

Българнсмъ (Българска свойщина въ гово- 
рене), зт. ип Ъи1§апзте. [ — , *Л 

Български езмкъ, зт. 1е Ъи1&аге еЬ 1ап$ие Бългурнм трохь1, з/. ри 1е гетои1а$е. 

Бългуръ и каша — , зт. 1е дгиаи; -ренъ 
<1е &гиаи, ад). 

Бълнувамь и БлЪнувамь, ьп. (1ега1зоппег, 
ех1гауа^иег: 1. (втрЪсенъ), геуег; 2. (го- 
воря насжнЪ), йеПгег; 3. /ат. геуаззег; 4. 
/д. ЪаМге 1а сатрадпе. 

Бълнуване и Бленуване, зп. 1а геуепе, 
геуаззепе, хта^паИоп /; 1. Гпа11иета(лоп, 
/, 1е 1гапврог1:, 1е йеИге; 2. (отъ пгян- 
ство), Меа 4 . 61е1шит 1гетепз т. 

Бълнувателенъ, аф\ деНгап!. 

Бълнувачъ, зт. /ат. ип геуавзеиг. 

Блъскамь, ьа. сН^ие^ег. 

Блъскане, зп. Гапа1ге /• [гои1втеп1. 

Блъсакъ, зт. 1е сНпдиеНз; || (барабанни), 1е 

Блъснатъ, ай). а1атЬ^^ие. 

Бълтавина и -вость, з/. 1а сацие!епе. 

Бълтане, зп. 1е ЪаЬИ е( ЬаЪШет.еп1, 1е са- 
^ие^ е( са^ие1:а^е: 1. /ат. 1а раг1епе, 1е 
еаЩе^а^е; 2. (на дЪца). Яд- 1е гата^е. 

Блътачъ, ка, 5. раг1еиг, д18соигеиг, гей1зеиг; 
1. са^ие1еиг, ургЬхад-еиг, ^азеиг, -еизе; 2. 
/ьд. ип тгадиет; 3. /ат. ип аросо. 

Бълтая, ьп. сИзсоипг <1е, зиг; ЪаЬШег, рег- 
8Шег еЬ -51гГ1ег, л'а8ег, са111е1;ег; \./ьд. са- 
Яие1ег: 2. /ат. йе&01зег, уегМа^ег, уегЬа- 
Нзег; 3. рор. 1ап^роппег. 

Бълтливость. з/. 1а уегЬозИе, ПтИвегеНоп/. 

Бълтливъ, ад). уегЬеих, 1псивсге1; -во,-1е1иеп1;. 

Бълха, з/. гпзесЬе, 1а рисе; 1. (амерк.), 1е 
*ипда; -хенъ, де рисе, аф". 2. ловя -хм, 
ьа. ерисег; 3. тр-ввна — , ГаШзе ой а1^ие. 

Бълхясвамь, ьп. з'ериеег. 

Бл-Ъденъ, ад). ра!е, десоюге, Ъ1аГагй, рюшЪе; 

1. малко — , /ат. раю!;; |; той е тврьд-в 
— . с'е8^ ип еесе пошо; 2. (за цвЪтило} 
тоигапй; 3. ставамь — , ьп. зе (1егои^1г. 

БлФ.дна немощь, */. 1ез ра1ез сои1еигз /; | 

(дЪвойческа), Мед. 1а спюгозе: || страда- 

лецъ отъ — , сЬ1ого^^^ие, ад). 
Бл-Ьднозеленъ цв-Ьтъ, зт. уегк се1ас1оп т. 
Бл-вдноликъ, ад). Го1геих. [1е1п1е. 

Бл-вдно м^сто (въ печЪтано), зп. Тур. 1а 
БлЪдность (блЪденъ цвЪтъ), з/. 1а раАеиг. 
Блъднотлшенъ, ад), сагте. 
Бл-вдноцв-Ьтенъ, аф\с1е1ауе. [раНззап!;, ад). 
Бл^дн^я, ьп. раНг, зе йесоюгег: който -дн^е, 
Блъднявъ, ад). 1ипо1е. 

Бл-внь, з/. Пта^таНоп /. [согазсаНоп. 

Блъсакъ, зт. СМт. Гес1аи: т; | РНуз. 1а 
Бл-вскавъ, ад). сЬ;1оуап1;. 
Бл^скъ, зт. Гаррагай т. 
Бл-Ъе или Вмка (както елень), ь. гтр. И 

Ъгате, И гаН ой гее. 
БлЪяне, зп. 1е Ъгатетеп!:, 1е Ъе1етеп1 
Бл^ять (за овцЪ), ь. гтр. Из Ъга1егеп^, Пз Ъе- 

1еп1;', Ц овца що блЪе, Ъе1ап1, ад). 
БлЬхъ, зт. 1а 1аше; 1. (на осъ\ 1а 'парре; 

2. зело — , Гевзе /". БлЪщателенъ 16 Бодлива лр-Ьчка Блйщателенъ, аф./д. огШап! ; -лно, -аттеп*. 
Бл$щи,г. гтр. П ЪгШе ; | койт — , ЪгШап*. <\Щ. 
Блйщукамъ, ьп. есШгег, еи1ге-1шге; || /д. 

ге1шге. 
Блъчнука, у. гтр. АзЬт. П зстШе; || 

{както окото на котка), И спахоуе. 
Бл-Ьщукавъ оглчнь, зт. Гагйеп! т. 
БлЪщукане, ви. 1а 1иеиг, 1а гезрюпсНззетеп! 
Блюдникъ, вт. 1е соиуге-рШ. 
Блюдо, е». 1е Ъаззт; || (на капуна), р1а! 

де Ьа1апсе, т; | ЛпаЬ. ГасеЧаЪи1е т. 
Блюдце (чарупка), зп. 1е 1ераз ой ра!е11е. 
Боа, в/. Е. паг. 1е сопз1пе1еиг; || (кожава 

дълга опашка), 1е Ьоа. 
Боброва трЪва, в/. Бог. 1е сп1оге. 
Боброво мждо, вп. Рпагт. 1е еаз(огеиш. 
Бобровъ млхъ, вт. 1ате <1е Мозсоу^е /. 
Богадйлница, в/. 1а сйагНе. 
Богато, айу. пспетеп*, ^газзетеп*, ргоГи- 

зетеп!, а р!ет согЪеШе. 
Богатство, вп. 1а псЬеззе, 1а 1"ог1ипе, 1ез 
1. /д. Гог т; 3. изворъ — , /ьд. 
3. придобиване — , 1а спгета- Богословска добродЬтель, в/. уег(и Тпеою- 
&а1е /. 

— словски, аф\ 1пео1о^ие ; -скм, -теп1; 
| — докторски диспутъ, зт. 1а зогЬош^ие. 

— словъ, ка, 5. {пео1од1еп, еппе. 

— служебенъ, аЩ. геНд1еих. [1е зегу^се. 

— служене, вп. 1е сиНе, 1а геН§роп, ГоШсе,, 
творене, зп. 1а Д&ГасаИоп, ГароЙеозе /". творя, йеШеог, сИушзег. ттезогз т 
1е рас*о1е 
Изтрие. 

Богатъ, аф. псЪе, ршззап*, ори!еп1; 1. 
Гоипп, &гоз ; 2. /д. 1'опсе, соззи ; || (за пи- 
сало), поигп; 3. /ат. Меп геп*е; 4. рор 
аг§-еп1еих; 7. новъ — , ип рагуепи; 6. — 
сьмъ, гт. ауо)г 1ез гетз Гот1з т. 

Богатмрство, зп. 1а спеуа1епе. 

Богатмрь, вт. ип сарИа1181е, потте бе Тог- 
ите; 1. /д. ип пШогб!; 2. /ат. ип лсЬагб, 
пспе, паЬаЪ, сгезиз т; 3. р1 -ритв, 1е 
Ъеаи топйе. 

Богиня, в/. 1а йееззе, йеНе ой АтпМе /. 

Богобоязливъ, ай}. р1еих; -во, -еизетепт>, 
\ /д- 1е еатюп. [брой-тъна — ,ьа.& еШег. 

Богове, вт. р!. 1ез сИеих т: \\ причитамь въ 

Бого-данъ (^Богданъ), зт. 1е сНеибоппе. 

— испов^дникъ (деистъ), зт. ип 1пе1з(е. 

— нспов-вдане (деисмъ), зп. ,1е ^Ьтзте. 

— молецъ, ка, 5. ре1епп, те. 

— мол1е, вп* 1а рпеге; 1. пжтуване за — 
на святм мвста и мЪсто — , 1е ре1еп 
па^е ; 2. ходя на — или на поклонене по 
святм мъста, ьп. аПег еп рйеппа^е. 

— молка [поклонница), е/, ипе ре1егте. 

— почитане, зп. 1е еи11е айогаНГ. 

— родица (и праздникъ или куна — или 
черкова за слава на — ), в/. 1е Нотте-Бате ; 
1. поклонене на Св. — , сиНе (ГпурегЗиПе 
/: 2. молитва: Богородице ДЪво радувайса 
Гауе еь ауе Мапа, даг; 3. — р1ап1е, 1а сате- 
На огь сатеШе. 

— родска тр-Ьва, з/. р1аШе, 1е зегро1е1. 

— слов1е, вт». 1а 1Ьео1о^е. 

— слов1я, з/. 1а 1пео1о§-1е; 1. училникъ 
на — •, ип 111во1о^а1 ; | длъжность негова, в/ 
1а Ш4р1оеа1е; 2. докторъ на — (въ Паризъ), 
ип иЪ1<т15*е. уб1ецъ 3 зт ип (1е!с1(1е. 
- убшство, зп 1е о!е1С1»1е. 

— угоденъ, <хЩ. р1еих. [1!дие /. 

— угодно основане, зп. азз^з^апсе риЬ- 

— угодно д4ло, вп. оеи\те р1е /. 

— хулене, зп. 1е Ъ1азрЬете, 1е .ргетеп*;. 

— хуленъ, ай]. Ь]а8рЬета1о1ге, ргоГапе^ 
-лно, -теп1. [т. 

— хулникъ, зт. ип МазрЪета+еиг, ргоГапе 

— хуля, ьа. Ъ1азрЬетег. 

— човЪкъ, зт. потте-Б1еи т. 

— чов-Ъчески, ад,]. ТНео1. с1е1У1гП. 

— явлене (6 януар.% зп. 1'Ер1рпаше /. 
1е ]оиг йез го13 т. 

Богъ (ьдс. Боже), зт. 1е Б1еих, 1е Зе^^пеиг, 
1а йеНе ой й\у\т\Ме; \\ —, -гиня, в/. 1а 
йееззе ; 1а бМутШ ; 1 . ради -а, айь. аи пот 
де 01еи, йе §гасе; \ гпЬег}. гшзепсогс1е; 2. 
благодаримь -а, В1еи тегсъ §гаее а Б1еи; 
3. слава -у, Б1еи зоН; 1оие; 4. дай -же! 
р1й1' а В1еи, Б1еи 1е уешПе; | — щото, 
р1а1зе ой рШ' а Б1еи дие; 5. недай -же, 
а Ъ\еи пе р1а1зе; 6. съхрани или пази -же, 
Б1еи ш'еп §:агйе, а В1еи пе р1алзе, имаеп- 
согйе; 7. който обьгча -га, зс. рЬПо^Ьее; 
8- вярвай -а! гп1ег]. рагЪ1еи еЬ рагсН ой 
рагШпе; 9. — да го прости! ^ие 1а {егге те 
зоН; 1е^еге; 10. -же прости ма, сНге зоп 1п 
тапиз; 11. о -же мой! гпЬег}. ]из^е С1е11 
Зиз1ез с1еих! [тиоегси1е. 

Бодакъ, вт. I. 1еЪоиг^еоп, 1е1оире; || Во1. 1е 

Бодачка, в/, ип атеге-роШеизе. 

Бодежлива болесть, е/. (Зои1еиг 1апс1пап1;е /. 

Бодежь, зт. 1е 1апс1петеп1; ег -стагаоп; 1. 
Шй. 1'е1апсетеп1 т, йои1еиг рег1егеЬгап+е 
/; 2. (въ хълбокъ-тъ), Мед. 1е ро!пЦ 3. 
Мед. (на коремъ-тъ), 1ез (гапспеез /,• 4. 
имамь — , гт. 1апс1пег. 

Боделче, зп. Бог. 1а зрти1е. 

Боделъ, вт. 1а р^^ие, 1е р!диап1, Гер1пе /, 
1'ерегоп т\ -ленъ, йе — , аЩ. \. 1а 1ап- 
диеНе, 1е тгаИ, 1е о!аг; 2. 1а рот!е, Га1- 
^иШас1е /; 3. Бо(. 1'а1§иШоп т; 4. (на 
котка), Маг. ГеТаНп^иге е1 еп1аНп?игз /; 
5. нанизъ желЪзнм -дли, спагчюп ^ 
ЬоппеНег ой а 1~ои1оп. 

Водител на игла, в/. 1е т>аи1ет\ 

Бодлачъ, зт. ип ерегопп^ег. 

Бодлива пречка, е/. РогИ/. 1а с Ьегзе; 1. 
съ -им, Ша8. Чшгзе; 2. -вата шушлуп- 
ка (на кестенъ), 1а Ъо^ие. Бодливъ 17 Бомбардирска лад1я Бодливъ, ад). р1диап1, регсап*, ертеих; 
|| Во1. а^шПопеих, 'пепззе с!е, ЬагЬе. 

— болежь, вт. Мед,. йои1еиг ропдШте /. 

— макъ, вт. Гаг^етопе / ой рауо! ер1- 
пеих т. 

Бодмер1Я, в/. Маг. 1а Ъошепе. 

Бодъ, вт. 1а р1дпйге, Гагпеге-рок! т 

(бодпуване), 1е рот! 
Бод*, ьа. р^циег, р<лпс1ге, а1диШоппег; 1. 

(съ шиповетЪ конъ), ьа. р1диег йез йеих, 

сН^иег; 2. боде ма, ь. гтр. \\ те 1апсте; 

3. бодлтса или мушкатса (за овни), ь. гтр 

Пз зе до$иеп1. 
Боене, вп. 1а й-ауеиг, Гейпн т; 1. 1е (1ои1;е. 

Гарргепепзшп /, 1гапзе /; 2. /д- 1е * гет " 

Ь1етеп1; 3. рор. 1а уепеМе. 
Боецъ, вт. ип ^ои^еиг, сЪатркп т. 
Боерннъ, вт. ип Ъоуагд еЬ Ъоуаг. 
Боерщина, в/. 1а согуее; 1. цодложенъ на — , 

еогуеаЪ1е, ад); 2- работникъ за — , ип еог- 

уе!еиг. [йсе т 

Божествена служба (литюрггя), в/. ГоГ- 
Божественъ, ад). аЧут; -но, -етеп*. 
Божество, вп. 1а сПушНе, йеНе, дееззе /. 
Боже-дьрво, вп. агЬивге, 1'аигоге /. 
Божи-овчицн, $/. р1. 1а топ^оппаШе. 
Божи, ай). <Нуш. 

Божякъ, киня, 5. тепсНап!, ап*е; 1. (пЪ- 
снопоецъ), вт. ип тепез{ге1 ; 2. р1. -жяцн, 
1а тепсНсНе. 
Божянско състояне, вп. 1а тепаЧсМе. 
Божя к*ща (спиталъ), в/. 1е йотепе. 

— кравица, в/. гпвес(е, 1а спгузоте1е. 

— р4чь, в/. /д. ^га]п де зепеуе, т. 

— тр4ва, в/. р1ап1е, 1е {епи^гес. 
Боза, в/. 1е Ъозап. 

Бозайниче (дЪтенце), вт. 1е поигпззшп, еп- 
1ап* а 1а ташеПе, т. 

Бозайно животно, вп. таттНеге, ад), вт; 
| наука за -тни, 1а таттаю^е. 

Бозая (цица), ьа. Мег ег Шет. 

Бой, вт. 1а ^иегге, 1а Ъа*аШе, 1е еотЬа(, 
Райалге /; 1. /д. 1а 1иШ; 2. малькъ — , 
реМе ^иегге; 3- — и денъ — , 1а зомгпее; 
4. (съ кота), 1а^ои1е; 5- (по вода сь ладги), 
*|ои(е зиг Геаи; 15- (сь пръчка), 1а Ъаз1о- 
пайе; 7. безъ — , запз еоир Гепг; 8. кой- 
то има — или война, ^иеггоуап*, ад).', 9. 
обучене на — , Газзаи1; «Гагтез, т; ю. по- 
еин*лъ отъ - , /ат. еп ой а, 1а сотро1;е. 

Бойна брадва (у диваци), в/. 1е 1;отапа\ук. 

— коняга, вт. спеуа1 йе Ъа1аШе, т. 
Бойница (мазгаль «.), в/. ГетЪгазиге, теиг- 

!пеге, Ьагасапе, еапанНеге /; | РоШ/. 1е 

тасЬесоиИз е1 тасМсоиНз. 
Бойничастъ, ад,}. Рог1г/. ассогпе. 
Бойно поле, вт. 1е еатр; || /д. 1е сЬатр с1оз. 

— искуство, вп. Гагте /. 

Бойнъ, ад), дегпег; || — уредъ, вт. огйге йе 
Ъа1аШе, т. Бокаи, в/. р1. и 1ез Гегз, 1ез Непз та, Геп(гауе 
е{\ез -з /; || . ,рямь — , ьа. епкауег. 

Боканацъ, вт. Маг. 1е тшо*, 1е рог!е-1оГ. 

Боклажи-гарга, в/, огвеаи, 1е ^еа], 1е р1уег1; 
е( р1е-уег1. 

Боклукъ, вт. I. (ьоуег См4ть и Торъ). 

Боксъ (бой съ лющпицъцьоуея ее{ то1), вт. 
1а Ьохе. 

Болежь, вт. 1а <1ои1еиг, 1а реЬе, 1а та1; 1. 
имамь — , гт. зоий"пг; 2. (за иашьгтЪ мЪ- 
ста\ 1а поз^а^е ой та1 йи рауз; || което 
произлазя отъ — за — , по8^а1^^^ие, ад). 

Болезенъ, ад), йоиюигеих; -зно, -еизетеп(. 

Боленъ, ад). та1ас1е*, || (въ постелка), аШе, 
ад). 

Болерски, ад). зе]^пеипа1. 

Болерецъ, ад), ип зе]^пеиг, ип §гапс1 (ьоу. 
Боеринъ). 

Болеринъ, рка, в. геп^ег, еге; [| имамса 
за -рка, ьг. {алге 1а тайате. 

Болеро (играчъ), вт. ип Ьо1его. [Ъ1Йе. 

Болестенъ (ради бЪлЪжки), ад). Мед. тог- 

Болестна б г вл^жка, в/. 1е зугар^бте. 

Болесть, */. 1а та1аШе, 1е та1; 1. Мед. 1а 
разз1оп; 2. който докарва — , Мед. тог- 
Ъ]п^ие, ад); 3. испадамъ въ — , ьп. да^пег; 
4. Ъде ма извл.тр-Ь — , ьп. соиуег ипе та- 
1асНе; 5- сгазенъ отъ — , аМеш*, аду, 6. 
припадваме отъ — , ГаМеш1;е /; 7. описане 
-сти, 1а позо&гарМе. 

Болкоутолителенъ, ад). Мед. ра^е§о^^^ие. 

Болнавость, в/. 1а та1а(Нуе(е. 

Болнавъ, ад). та1аси7; -во, -1уетеп1;; 1. 
зоиЙГгап!, зоий"ге1;еих ; 2.уа1е1и(11па1ге, дга- 
Ъа1;а1ге, епйоюп; 3. /ат. таНпдге; 4. ле- 
гло на — , 1е ^гаЬа!. 

Болникъ, вт. та1ас1е 5, ип раНепй 

Болница (спиталь), в/. ГкдрИа1, ГЬозр^се, 
Ьб^е1-В1еи т; \. (за леправи), 1а та1а- 
йгепе; 2. (лазаретъ), Пппгтепе /; 3. над- 
зирачъ на — , ип позосоте. 

Болниченъ, ад). по8осоппа1; || — елугарь, 
ка, 5. тйгппег, еге. 

Болничното, вп. 1е ЪоЪо (дЪшииска дума). 

Болничькъ (кефсизъ *.), ад). 1П(118ро8е. 

Болонка (власато куче испанско), в/. Ге- 
ра^пеп1, Ъ^сЬоп, дгейт т. 

Болонско кученце, вп. ип МсЬоп. [ад). 

Болоуталожителенъ лЬкъ, вт. Мед. апосИп. 

Болтъ (сядица), вт. 1е Ъоиюп, 1е ^о1уоп;|| 
ст^гамь съ -ове, ьа. Ъоиюппег; | Мес. 
{уоирппег; 1| Маг. ЬгапсИг. 

Бол-Ья и -ледувамь, ьп. 1га1пег. 

Бомба (гюлле {.), в/ 1а ЪотЪе; | л^ецъ на 
-бьг, ип ЪотЪ18*е. 

Бомбазинъ, 5»». 1е ЪотЬазхп. 

Бомбарда, в/. МИН. 1а ЪотЬагйе. 

Бомбардирване, вп. 1а Ъотпагйетеп!.- 

Бомбардирска лад1я, в/. §&\\оЪе а ЪотЪез, 
/; || Маг. 1а ЬотЬагбе. 

2 Бомбардирувамь 18 Ботуши Бомбардирувамь, ьа. ЪотЪагйег. 
Бомбардирь, зт. ип ЪотЪагсИег: -реки, <1е 

ЪотЪагсИег, ад]. 
Бомбол-Ъйница, з/. 1а ЪотЪепе. 
Бомъ-брамсель, зт. Маг. 1е саса!о18. 

кливеръ, зт. Маг. 1е сНп1ос. 

Бонаца, е/. Маг. 1а Ьопасе, 1е са1те; || 

мрьтва — , са1те р1а{. 
Бондукъ, зт. агЬггззеаи, 1е Ъопйис. 
Бонела, з/. 1а ГоигспеМе. 
Боннетъ, зт. Рог1г/. 1а ЪоппеНе. 
Бонзъ, зт. 1е Ъопге. 
Бонитъ, зт. рогззоп, 1а ЪопИе. 
Бончукъ (у Турци), зт. 1а (цаеие. 
Бонъ, зт. Маг. Гез1;асас1е /. [еке т. 

Боравяне, зп. 1е тейег; || (занаятъ), Гехег- 
Боравя, ьп. рго^еззег, зите; | (занаятъ), ьа. 

ехегсег. 
Боракъ, зт. 1а заршеге. 
Бораксъ, зт. 1а епгузосоПе ; || СНгт. 1е йпсаЬ 
Борба, з/. 1а Шие. 
Боргесъ (шрифтъ, 9 пункта), зт. Тур. 1а 

^аШагйе. 

Борене (и бой съ мощницм, юмруци), зп. 1е 

рапсгасе ; 1 . председатели при — , 1ез Ъе1- 

1апоалсез т; 2. (на пЪтли), 1а ^ои!е; 3. 

мЪтсо за — , ьоуег Арена. пН т 

Борецъ, зт. ип а*ЪШе т; || — , р1ап1в, Гасо- 

Борика, з/. агЬге, 1е рт; -риченъ, йе рт, 

ад,] ; || дива — , 1е ршазйге ; || масло отъ — , 

СНгт. 1а газе. 

— , з/. р1апЬе, 1а Ъгиуете, 1е рашс еь раглз; 

I обрасалъ съ — , Ъгиуегеих, ад]. 
Борнково м-Ьсто, зп. 1а Ъгиуеге. 
Боричкамса, ьг. ве ЪаИге, ]'ои1ег, зе со11е!;ег, 

зе 'ЬоизрШег, зе 'Ьагр^пег. 
Боричкане, вп. $д. 1е сотЪа!; || /ат. 1е 

спатаПНз, 1а МзЬШе. 
Бор1я (търбилоза говорене отъ далечъ.носи- 

гласъ), з/. 1е рог1е-уо1х. 
БорнокисЪла соль, з/. СНгт. 1е Ьога1е. 
БорнокисЪлъ нитръ, зт. СМт. 1е Ъогах. 
Борова греда, з/. 1а зарте. 
Борове (дървета), зт. р1. 1а таЧиге. 
Борови кранове, зт. р1. Маг. 1а таЧиге. 
Бо ровим кранове, зт. р1. таспте а таЧег,/. 
Боровъ майсторъ, зт. Маг. ип таЧеиг. 
Борса, з/. 1а р1асе; \\Сот. 1аЪоигве; || тьрго- 

вецъ на акцш въ — , Сот. ип соиИзз1ег. 
Борсенски день, зт. ]от йе р1асе /. 

— спекулантъ, зт. $д. ип юир-сетег. 

— скм спекулацш, */. р1. Сот. ^еи де 
Ъоигзе, т. 

Борска дл;вка, з/. Ьга1 зее т. 

Бортъ, зт. Маг. 1е Ъога 1 ; 1. (въ долнШ рей), 
1а зизреп1е ; 2. преправяне -ове, 1е ге&геа^е. 

Борунъ, зт. I. Маг. (ьоуег Скала). 

Боръ, зт. Маг. 1е таЧ; 1. галеренъ го- 
лъ-мъ — , та* Йете1з1ге; 2. (съ калцетъ), 
таЧиге а саюе! т; 3- малькъ — , 1е та- 1егеаи; 4- (за намЪра), та* <1е геспапде; 
5. ллжовенъ — ■, та! <1е Гог1ипе; 6 само 
съ -ове и влжха, а таЧз е* а согйез; 7. 
поставямь-ове на лад1я, ьа. таЧег; 8. по- 
ставяне-ове, 1а таШге, 1е таЧаде е1 гаа!;е- 
теп*; 9. свалямь, изваждамь, строшавамь 
или изгубвамь-овеналад1я, ьа. ДетаЧег; 10. 
сваляне -ове на лад1я, 1е йетаЧа$е еь йе- 

таЧетвП*. 
Боръ (основа на борна кисЪлина), зт. СНгт. 

1е Ъоге. 

— , зт. агЬге, 1е зар'т. 
Боряса, ьг. тЧ1ег;|1(с& нЪкого), зе тезигег; 

|| $д. е*ге аих рпзез ауес 
Борякъ, зт. ип 1ийеиг, Vа^п^иеи^; -ячньш. 

с!е — , аф'; || (ладгя), Маг. ип аЪогйеиг е1 

аЪогдап!. 
Боснлякъ, зт. р1ап1е, 1е ЪазШе. 
Боска, з/. 1е зет, 1а татеПе; 1. р1. -км, 1а 

&ог§-е; 2- -км (у жени), 1е 1е1оп; 3- въспа- 

лене на -кмгв, Мед. 1а татпиЧе в«'та8Ше. 
Боссюетовско писало, зп. 81у1е ЪоззиеНдие т. 
Бостонъ (игра на книгъг), зт. 1е Ъоз1оп. 
Босчаста жена, */. рор. ипе 1еЪпшеге. 
Босчастъ, ад). тата1и. 
БоСФОръ, зт. Оеодг. 1е ЪозрЪоге. 
Босъ (голъъ крака), аду. пи-р1ейз. 

— (безь обуща), аду. йесЬаиззе ес йесиаих-, 
|| ходя — , ьп. рор. тагсЬег зиг 1а спгеНепЛе. 

Ботанизирувамь, ьа. Ьо^атзег ой ЬегЪопзег. 
Ботаника, з/. 1а Ъо1ап^^ие; -нически, ад]. 
Ботаникъ, зт. ип Ъо{ашз1е. 
Ботаническа градина, з/. 1е ]агсИп йез ркп- 
*ез ой ЗагсИп Ьо*ап1дие. 

— расходка (за събиране растенеа), з/. 
ГЬегЪопзаИоп /. 

БотанограФически, ад]. Ьо*апо^^ар11^^ие. 

Ботка, з/. V азрге т : | /ьд. 1е Иагс1. 

Ботракъ, зт. р1ап1е, 1е сЬагйоп, 1а ^гатаззе 
ой гепоиее; 1. (отъ татула), ротте ер1- 
пеизе /: 2. поле обрасло съ, 1а епагйоптеге. 

Ботушарска лавица (дюкянъ I.), з/. 1а сог- 
йоппег1е. 

Ботушарница, з/. 1а ЬоНепе. 

Ботушарски пазарь, зт. 1а зауа1епе. 

Ботушарство, зп. 1а согйоппепе, 1а ЪоНепе. 

Ботушарь, зт. ип согйопшег, ип зауе*1ег. 

Ботушкн, з/. р1. 1ез ЬоШпез, 1е Ъгос^иш. 

Ботушна върволица, з/. 1е еа1еЪот1п. 

Ботушм, з/. р1 1ез Ъо^ез /, 1ез зоиНегз т; 
1. голЪмм — , Ъо11ез 1ог1ез; 2. — скоро - 
ходцм. Ъоиез с1е зер* Неиез; 3. полу — , 
1а ЪоЙлпез /] 4. обутъ съ — , Ъо11е, ад]. 
5. правя — , ьа. ЪоИег; 6. майсторь на — ; 
ип ЪоШег; 7. обувамь — , ьа. Ъо«ег; | обу- 
вамь си -т*, ьп. зе Ьо^ег; 8. пакъ обу- 
вамь -тъ- си, ьа. зе геЪойег; 9. окалвамь 
— , ьа. зе ЪоМег; 10- нося — нвколко дъл- 
гм, ьа. спаиззег; 11. изваждамь си — , ьа. 
ьп. йеЪо^ег еь зе — , ьг. Боцманмать 19 Братство Боцманмать, зт. Маг. 1е Ъоззетап. 
Боцман ь, зт. Маг. тайге сГедшра&е т, ип 

Ьоззетап. 
Боцмантъ, зт. Маг. 1е соп!;ге-тайге. 
Боязливость, з/. 1а ШшсШе, ривШагппн1е, 

теЧ1си1озИ;е, соиагаЧзе /. 
Боязлив ь, ай). сгатЙГ, реигеих, Штае; 1. 

ризШаште, рау1<1е, Итоге,; 2. зсгириюих, 

арргепепаН', теИси1еих; 3. /ат. 1е зоиз- 

соеиг; 4. — човйкъ, зт. ип ра&по!. 
Боя, з/. I. 1а еои1еиг {уоуег Цв-Ьтило). 
Бояса, ьг. сгашйге, гейоийег, 8'ептауег, ауонг 

реигйе, арргепепйег; || /д. *гвтЪ1ег. 
Брабонка, з/. 1а ротеМе; 1. (на извадена 

кожа), 1е$гат; 2. (хапъ), РНагт. 1е 1го- 

сплздие. 
Брава (кофарь), з/. 1а зегтге, 1е сайепаз, 1е 

уеггои, 1е ра1аа1гв; -венъ, йе — , оф; || 

заклгочевамь съ — , уа. сайепаззег; | -са 

съ — , уг. зе увггоиШег. 
Браварскн занаятъ, зт. или -ска работа, 

з/ 1а зеггипе. 
Брава рь, зт. ип зеггипег; -ски, <1е — , ай). 
Бравна купя, з/. 1а даспеМе. 
Браво! гп(ег). утуа!. 

Бравурна арья, е/. Миз. &\г с!е Ъгауоиге, т. 
Бравче {добъгтакъ), зп. 1а ршсе. 
Бразилско дьрво, зп. 1е ЬгезП еь Ьо18(1е ЪгезП. 
Брада, з/. 1а ЬагЬе; 1. (у човЪкъ), 1е роП; 

2. (на ангинаръ), 1е 1о1г; 3. дълга и опле- 

скана — , ЬагЬе погпде /. 4. (кучанъ), 1в 

теп*оп; 5. двойна — , шеп1оп а с1оиЪ1е еЧа&е. 
Брадавица, з(. Гехспмззапсе /, 1е ро1геаи, 

1а уеггие ; -виченъ, <1е — , ай). ; 1 . -цм (на 

растенеа), Р 1. Во(. 1а &а1е; 2. — голЪма, 

СМг. 1е йс ; 3. (на ржчньг пръстге), Мей. 

1а туггаес1е. [диеих. 

Брадавиченъ (за мида), аЩ. Н. пай уап- 
Брвдавичка, */. Мей. 1а уеггисию. 
Брадавична тр-Ъва, е/. р1ап1е, 1а гастШе. 
Брадавчастъ, ай), уегпциеих. 
Брадатникъ, зт. огзеаи, 1е ЪагЪи. 
Брадатъ, ай). Во1. ЪагЪее ег ЬагЬи; | /ат. 

етЬагЬе. 
Брадатястъ, ай). Н. па1. ЪагЪНеге; || Бог. 

ЬагЬи; || /ат. етЬагЪе. 
Брадва (сЪкира), з/. 1а Чтспе, 1а 1гапепе, 

1е тегНп, 1а со&пее. 
Брадвичка, з/. йгт. 1е с паспегеаи;|| (съ чукъ), 

1а 'пасЬеМе. 
Браденъ (кучаненъ), ай). Апа1. теп1оп1вг. 
Брадичка (на кучанъ-тъ), з/. 1а ЪагМсЬе; 

II (на ключъ)^ 1е раппе1оп. 
Брамсель, зт. Маг. УоПе <1е регп^ие*, /. 

1- хвьркатъ, врьхни бомъ — , репч^ие! уо- 

1ап1 т- 2. крюсъ — , зт. 1а региспе. 
Брамъ-стенга, зт. Маг. та* (1е реггоцие*, 

ш > I — "Р е й, зт. уег&ие <1е реггодие*, /. 
Брандеръ, зт. Маг. 1е Ъгй1оЦ |1 морепла- 

вецъ гцо кара — , ип ЬгйЬИег. Брандвахта, з/. Маг. 1е зОДшппаке. 

Бранене, зп. 1а йеТепзе, 1а рго1ес1юп: \\ /д. 
1е ра11а(Иит. 

Бранило (тръкалясто, у е. е.), *«• 1аре11е; 
1. (мантелетъ), МгШ. 1е теп(;е1е1; 2. /ьд. 
Ге§1(1е /; 3. — и гербово — , Геси »п; 4- 
дбля — на четмре д-Ьлбм, ьа. В1аз. есаг- 
*е1ег йе; 5. разделено — на четмре, В1а». 
Гесаг1е1иге /. 

Браинлодрьжникъ, зт. В1аз. ип {ешш*. 

Бранилоносецъ, ет. ип есиуег т. 

Браннлце, зп. 1а реИе ; | Во{. 1а реНа. ; 1! 

Бранище, зп. Гашепа^етеп! ш-, 1. (завар- 
дена гора), Ъо15 еп йеТепз, т; 2. (отде- 
лена гора), 1е 8е^га1з. 

Бранителенъ, ай). Шеп&М; -лно, -1Уетеа1. 

Бранителна войска, з/. МИй. аппее (1'ос- 
сира^оп /. 

Браннтелно положене, зп. 1а Йе1еп51\е. 
— слово, зп. 1е р1а1Й, Гаро1од1е /; |! Зиг. 
1ез 8а1уайоп5 /. 

Бранителность, з{. 1а <ШепзаЪШ1е. 

Бранитель и -нилникъ, зт. ип йеТепбеиг, 
рго1ее*еиг, ра^гоп, аро1о^1з1:е, спатршп т; 
1. (на притЪсненш), ип доп-^шепоЦ 2. 
(на тема въ дьспутъ), ип 8ои*епапЦ 3. ^• 
арб^ге т, ауоса^е /, 1;епап1 »»; 4. /ат. ип 
геуапспеиг. 

Бранливъ, ай). 61еГепс1аЬ1е е( -8аЬ1е, р1а1- 
(1аЬ1е; | МгШ. 8ои1епаЪ1е, 1епаЬ1е. 

Браня, г/а.с1еТеп61ге, рго^е^ег, вои1;емг; 1.сои- 
упг, ваиуе^агйег, 1п1;егс11ге, рагег, теШе а 
Гт^ех т; 2. (нЪкого), готрге ипа 1апсе 
роиг; 3. (вь сждба^) р1а!с1ег; 4. Зш. 1пЬ1Ьег; 
5. (гора за сЪчене), атепа^ег; 6. /д- аг- 
Ъогег-, 7. /ат. ^а1уапйег, геуапспег; || - 
са, ьг. зе йеТепйге, зе рагег; 8./>д. (упорно), 
сИзри1ег 1е 1егга1п; 9- /ат. зе геуапспег; 
10. Маг. 8в ЪазИп^иег. 

Брасопнвамь, ьа. Маг. Ъгаззег еь Ьгаззеуег, 
опеп^ег. [зеуаде. 

Брасопиване (нарейеветЪ), зп. Маг. 1е Ъгаз- 

Брасове, зт. р1. Маг. 1е Ъгаз. 

Брасопка, з/. Маг. 1'опепШшп /. 

Братолибенъ, ай). Гга1егпе1; -бно, -еНетеп!. 

Бротоуб1йство, зп. 1е 1га1г1е1Ле. 

Братоуб1йцъ, зт. ип Ггайче1Йе. 

Браточетнм д^ца, зп р1. ^гапй-опс1е т. 

Браточетство, зп. 1е соиз1па«е. 

Браточетъ, ка, *\ соиз1п, 1пе; соизш ^ег- 
та1пе, те -ате; пеуеи, П1есе; 1. — отъ 
третш поясъ, соиз1П гззи с1е дегташ; 2. 
вторъ или трет1Й — , опс1е а 1а шо(1е де 
Вге1а^пе, т; 3. наричамь н*кого — , г/а. 
соизтег. 

Братски, ай). Гга^егпе!; -ски, -еПетепЦ 1. 
— съврьзъ, зт. 1а Гга^егшзаНоп ; 2. жив*я 
— , ьп. Гга^егтзег. 

Братски, айу. а 1'ат1аЪ1е. де дге а §ге. 

Братство и -тско дружство, зп. 1а Гга*егш*е. 
2* Братъ 20 Брусче Братъ (р1. -па), зт. 1е йгеге; 1. слщъ — , 
йгеге &егпшп;2. млъ-ченъ — , ггеге йе 1аН; 
3- най-гол ъмьш — на Френска краля, 1е 
топ81еиг ; 4. (моравски) хернхутъ, Ггеге 
тогауе; 5. (за лукови растенеа), Вог. 1е 
са!еи; 6- веселъ — , /ат. Ъоп Ггеге ой 
Ггеге &е )\1Ъ\\а,Иой. 

Братясва, ь. гтр. е11е 1а11е. 

Брахмански, ай). ^^аптап^^пе. 

Брахманско учене, зп. 1е ЪгаеЪлпатзте. 

Брахманъ, зт. ип Ъгасптапе ой Ьгате еь 
Ъгатте. 

Брашлянъ, зт. р1ап1е, 1е &1еспоте ой Негге 
геггез!ге, 1а с1ета*Не. 

Брашнарница (дЪто прЪсЪватъ брашно), 
з/. 1а Ь1о1епе; || (за испращане брашно 
другадЪ), 1а тто^епе. 

Брашнарь, зт. ип Гаптег; [| — тьрговецъ 
(за другадЪ), ип пипоИег. 

Брашно, зп. 1а Гаппе ; -шнянъ, (1е Гаппе ой Га- 
лпеих ай); 1. най-еитно — , Яеиг бе Гаппе; 
2. (въ буренца за изнасяне другадЪ), Га- 
ппе Де пнпо1; т; 3. (пълно сь трици), 1а 
гесоире; 4. амбарь за — , 1е 1агшег; 5. 
поеьшвамь съ — , ьа. Гаппег а епГаппег. 

Брашнястъ, ай). Гаппеих; \\Н. па(. Гаппасе. 

Брашпиль, зт. Маг. 1е дшпйеаи. 

Бращолевяне, зп. 1е гасМа^е; 1. /ат. 1е 
раг1аде, рагюпе, 1асои<1е /; 2. рор. 1е 1ап- 
т^роппа&е; 3. р1- -неа, 1е соттега^е. 

Бращолевецъ, зт. ип Ъауагс!, раг1еиг, еап- 
самег, аЪоуеиг з; || /а»г. ипе саШеМе. 

Бращолевина, $/. 1е Ъауагс1а<ге е{ -сПзе /, 
1а ЪаиЧегпе, 1а даггиШе, 1е гаррог*; 1. 
/ат. 1а саизепе, 1а 'Ъагап&ие, 1а ^азепе; 
2- рор. 1е га^о*. 

Бращолевость, з/. 1а Ъауагаепе. 

Бращолевщина, зт. ип геаЪеиг, гаррог!еиг 
т : | /<;. соттеге /. 

Бращолевя, ьп. Ъауагйег, сНззег^ег зиг, еап- 
сапег; 1. 'Ъагап^иег, ]азег, гаао*ег; 2. гар- 
рог1ег, саШе1;ег; 3- /д- ЪаМге 1а сатрадпе; 
4. /ат. ЪаНуегпег, уегМа^ег; 5. рор. 1ап 
Ироппег. 

Брезентъ, зт. Маг. 1е рге1аг1; е( ргеШ. 

Брей, зт. рХапи, 1а ЪеПадопе ой Ъе11а-61оппе. 

Брейтъ-вимпелъ, зт. Маг. 1е §шс1оп. 

Бреланъ (игра), зт. 1е Ъге1ап. 

Бригада, з/. МШь. 1а Ъп#а«1е. 

Бригадиръ, зт. МгШ. ип Ъп&асНег. 

Бригантина (малка ладгя или платна- 
та и), з/. Маг. 1а Ъп&апНпе. 

Бригъ, зт. Маг. 1е Ъп&апШ. 
— и Брикъ (ладгя), зт. 1е Ъпск ой Ътщ. 

Бризура, з/. ГогМ/. 1а Ъпзиге. [епп т. 

Брилл1янтъ, зт. 1е ЪгШапт; || р1. -тм, 1'е- 

Бршполска слива, з/. 1а Ъи§по1е. 

Бродарь, зт. ип ограШеиг е( аграШеиг т; \\ 
(които търси срЪбро изь рЪка), ип плпеигч 

Бродливъ (що има бродь), ай). §цеаЪ1е. Бродъ, зт. 1е §ие; ;| минувамь пр-Ьзъ — , 
ьп. диеег. 

Броене, зп. 1а питега^оп. 

Брой, зт. 1е потЪге 1а аа!е, 1е диапйете; 
1. отвлеченъ — , потЪге потЪгап!;; 2. т&къ 
— , потЪге раи*; 3. златъ — , СНгоп. потЪге 
о?ог; 4. недвлненъ или прьвъ — , АгйНт. 
потЪге ргеппег; 5. бездробенъ — , сотр1;е 
гопо" т: 6. брой или четъ три, потЪге тег- 
па1зе; 7. съотношене между два неравни 
-оя, АгйНт. 1а соп^гиепее; 8- въ -тъ, 
йапз 1е потЪге, ай потЪге; || ргер. ай 
потЪге с!е, йи потЪге йе: 9. айу. но -тъ, 
пите^иетеп*; 10. поставямь въ -тъ на, 
ьа. гапдег рагт1, тейге ай гач§- с!е 

Бройница, з/. 1е сЪаре1е!;; | (сь десеть зърна), 
1е йиат ; || р1. -цм, 1ез ра!епб1гез /. 

Бройнично зьрно, зп. 1е ра1ег; || р1. -рна, 
1ез ра1еп(3тгез /. 

Бройнъ и -йевъ, аф'. питепдие. 

Бройтеленъ, аф. питега1. 

Броителна буква [подписване съ -квм, 1е 
сЪгоподгатте еЬ тзспрйоп -тат^^ие /. 

Бронтелно име, зп. Огат. 1е питегаШ'. 

Броянъ знакъ, зт. 1е еЬ1п"ге. 

Броячница, з/. ГагШипе^ие /. 

Броячъ (у дроби), зт. АгйНт. 1е питега- 
теиг; {| (на пари), /ат. ташеиг о?апгеп1 т. 

Броя, ьа. потЪгег, сотр1ег, бепотЪгег. 

Брокатель (мрялюрь), зт. 1а Ъгоса1е11е. 

Броматологически, аЩ. Ъ^ота1о1о^^^ие. 

Броматолопя, з/. 1а ЪготаюЬ^е. [т. 

Бромова киселина, е/. СМт. ае1ае Ъгопи^ие 

БромограФически, ай). Ъ^ото§:^арЬ^^ие. 

БромограФ1я, з/. 1а Ъгото^гарШе- 

Бромъ, зт. СНгт. 1е Ъготе. 

Бронза, з/. 1а Ъгопге; -зенъ, де Ъгопге, ай). 

Бронзенъ цвъгъ, зт. Ъгопге. 

Бронзиросвамь, ьа. Ъгопгег. 

Бронхотомически, ай). ЪгопсЪо(опидие. 

Бронхотом1я, з/. Апаг. 1а Ъгопспо1от1е, 

Брошевидно растене, зп. Вос. р1апи, 1а 
пШасее. 

Брошь, з/. р1аШе, 1а дагапсе; 1. проста 
долня — , Сот. 1а ти11е; 2. (неолущена), 
дагапсе гоЪее; 3. поле поевяно съ — , 1а 
^агапсхеге; 4. цвътя или чьрвнсвамь съ 
— , ьа. ^агапсег; 5. поцв-Ьтяване съ — , 
1е ^агапса^е; 6. почьрвененъ съ — , ^а- 
гапсе, ай); 7. цвътачъ съ — , ип ^агапсеиг. 

Брошюра (книжка), з/. 1а ЪгосЪиге. 

Бруля, ьа. сиеПИг. [Ъг1зсатЪШе. 

Брусканбиль (игра), зт. 1а Ъ^и8^иетЪ^11е е1 

Брусница, з/. 1'е1еуиге/; 1. (на лице), 1а 
Ъои(оп; 2. Мей. 1а уапсеПе ой реШе уего1е 
уо1ап!е; || (у дЪца), 1а доигте; 3. рор. Ъгап 
йе ^йаз т. 

Брустверъ [грйбенъ на — , РогИ/. 1а стеЧе; 
|| стрьвннна на — , рюп^ее йи рагарет, /. 

Брусче, зп. 1е ^иеиx. Брусъ 21 Брътъ Брусъ, зт. ршгге а а^шзег, 1'аКЦои: щ 1а 

^иеие; [] (сапунъ или олово), ипе Ъп^ие. 
Брутто, айь. Сот. Ъги1 ой роШз Ьги*. 
Бърборене, зп. 1е Ъага^ошп еь Ъага<гоитаде, 

1е ЪгесюиШетеп*. 
Бьрборко, зт. ип Ъагадомпеиг. 
Бьрборя, ьп. ЪгесюиШег, Ъага^ошпег. 
Брьви, з/. р1. Н. па1. 1'ап1:еппе /*. 
Бьрдарь {който прави бърда), зт. ип гове- 

*1ег ег гойег, рагМзеиг го. 
Бьрде, 5п. ь. 1е #о<1е*. 
Бьрдо, зп. 1а соШпе, 1е топИсию, 1е со1еаи; 

1. ОеЪ1. 1е сЬанюп: 2. ТесНп. 1е гоз; 3. 

(тъкачно), 1е ре1&пе. 
Бьрдоквно растене, *п. Вой 1а сМсогасее. 
Бьрдоквм. ^/. р1. р1ап1е, 1а спшогее, 1'агтса 

ой аг^ие /,• || видъ — , 1а таспе : -квенъ, 

с!е сМсогее, ай). 
Брьза крачка, з/. раз гейоиЪ1е го. 
Бьрзамь, ьп. зе ЬаЧег, 8'ешргез8ег, зе ргеззег; 

1. йереепег ег зе — , &пге ал%еапсе, ЙШ- 
&еп!;ег ег зе — , соипг, ргес1рЦег; 2. (за 
нЪщо или много — ), ьа. ргеззег. 

Бьрзачъ, зт. ип соигеиг, паЧеиг, шезза&ег 
го; 1. МгШ.ипуо\{щепт; 2. Маг. ип $агап1 

Бьрзей, зт. 1е соигап!, 1е Йо*; 1. или прагъ 
(«а рЪка), 1а са1ас1оире «г са*ас1ире; 2. 
(георгг. 1е гарМв ; 3. /д. 1е 1оггеп1;, 1е 1оиг- 
ЬШоп; 4. .Шг. Ш <1и уеп1, (Тип соигап!, юг;|| 
{течене), 1е гаГ; | (слФдъ кърма), 1е зП- 
1а^е; 5. слъдвамь -тъ, ьа. Жаг. йепуег. 

Бьрзецъ (азлжкь г.), зт. 1а 1иппеге, 1а 
спепипее; 1. («а пушка), 1е Ъаззте*, Га- 
тогсе/; 2. исчистевамь — ,ьа.МгШ. ерт&1ег. 

Бьрзешкомъ, айь. соигаттеп*, ауес ой еп 
'па!е. 

Брьжко, айь. зоис1ат ег -петеп*. 

Бьрж-Ъ, айь. тНе ег -теп!;, еп соигап!, а 1а 
; Ьа1е, ргезЪетеп*, сЬаийетепЦ 1. твьрдв 
— , ип 1гат (1'епГег; 3. на — , /ьд. а 1а 
Уо1ее: 3. правя — , ьа. 6дН&еп1ег. 

Бързина, 5/. 1а гар1<Ше, уеюсНе, гоМеиг ег 
га^еиг /; 1. (бръзо движене), РЬуз. 1а 
реписИе; 2. съ — , айь. ргес1риатеп*. 

Бързо, айь. ргес1рйатеп1;, гопйетеп*. 

— канче, зп. пауеМе Уо1ап1е /. 

— течене, зп. Маг. 1е гар1с1е. 

— плавъ (ладгя), зт. Маг. 1е сПррег. 
Бьрзость, е/. 1а 'паЧе, уНезае, рготМийе, ол- 

П&епсе /; 1. се1егИе, Ъпе>е1е, рге^рНаНоп 
/, етргеззетеп! т; 2. ехреДШоп, ре'и- 
1епсе, ргез^еззе /; 3. (ей рЪчитЪ), Уо1и- 
ЪПИе с1е 1а 1ап^ие, /. [спепШе /. 

Бьрзоходка влоеница, з/. 1'агреп1еизе ой 

Бьрзоходъ, зт. ип соигеиг. 

Бьрзлнвъ, ай). 1оггеп1иеих. 

Брьзъ, аЩ. \Ие, гар1с1е, рготр!, Ъ^и8^ие; 1. 
ргеззе, ргез1;е, ргес1рие,нпре1:иеих,етргез8е; 

2. гоШе еь гаШе, 1и11пе, ЬаЪНе, туап*, се- 
1еге; 3. Аз1г. уеюее: 4. $д. 1ез1;е; 5. /ат. тдатЬе: 6. (вь работа), ехрейШГ; 7. — 
отговоръ, зт. 1а проз1е ; 8. — дилижансъ, 
зт. 1е уе1ос1Геге, 1е сеЧепГеге; 9- — наби- 
рачъ, зт. Тур. ип Ъоп 1еуеиг йе8 1еМге5. 

Бъркамь, ьа. гпеоттойег, сго1зег, ГагГоиШег, 
Ъгаззег; 1. (нЪкому), соп(гапег; 2. $$• 
сапо!;ег, 1гоиЪ1ег; || (на нЪщо), 1гауегзег; 
3. -са, ьг. зЧпеоттойег, зе текп^ег, зе 
{а1ге Шизшп; 4. (вь говоренето), Ъаг- 
ЪоиШег; 5. (у всичко), зМп^п^иег. 

Бъркане, зп. 1е 1гоиЪ1е; || $д. 1е 1ити11;е. 

Бьркачество, зп. /ат. 1е 1аШ1опа^е. 

Бъркачка, з/. 1е гаЪо*, 1е тоиззо1Г, ШШоп 
ег -оппе; 1. (за човЪкь), иптиИп; 2. Спгт. 
1е гаЪ1е; | малка — , 1е гаЪ1о<;; 3. (ло- 
пата), ТесНп. 1а уад-ие ; 4. бьркамь съ — 
бира, ьа. ТесНп. уа^иег. 

Бьркачъ, ка, 5. ргоуоса^еиг, {псе. 

Бьрковш (на животнъгтЪ), з/. р1. 1ез ЬагЬез/. 

Бьркот1я, з/. 1е сапсап еь *^иап^иап; || /д. 
1а сопуи1зюп. [езсагЬо! т. 

Брьмбаръ, зт. гпзес1е, 1е еагаЬе, Ъоиг(1оп, 

Бръмчене, зп. 1е Ъоигсюппешеп!:; | (за вЪ- 
търь), 1е тигтиге. 

Бръмчило, зп. 1е сИаЪ1е. 

Брьмчя, ьп. Ъоигйоппег; || бръмчи (за вЪ- 
търь-тъ), V. гтр. П тигтиге. 

Бърна, з/. 1а 1еуге (ьоуег Жуна). 

Бьрненъ, ай). 1аЪ1а1. 

Брьнка, з/. Гаппеаи т, 1а У1Го1е, 1е Ъоис1е, 
1'а^гаГе /, 1а рог1;е. 

Бьрноцв^тно растене, зп. 1а 1аМее. 

Бръснарска кистца, з/. 1е Ъ1а1геаи.^ 

Бръснарски реммкъ, зт. си1г а га801г, т. 

Бръснарско м^дно блюдо, зп. р1а* а 
ЪагЪе, т. 

Брьснарь, зт. ип ЪагМег, ип 1га1;ег. 

Брьсначъ, зт. 1е газок; -ченъ, йе — , ой). 

Брьсня, ьа. газег, 1. (брада), Ъаг1)1пег, га- 
^еишг; 2- || -са, ьг. зе газег, зе 1алге 1а 
ЪагЬе, зе ЪагЪ1Йег. 

Бьрчавина, з/. 1а ги^оз^е. 

Бьрчавъ, ай). рИззе. 

Бьрчелкм, з/. р1. /д. 1а 1л§аггиге. 

Бьрчастъ, ай/, ги^иеих. 

Бръчка, */. 1е рН, 1а пс1е; 1. $д. 1е зШоп; 
2. (на листь), Тур. 1а 1аггоп; 3. Маг. 1а 
'пои1е. 

Бръчки и събране — , з/. р1. 1а рНззиге; 
1. (на край очитЪ), 1араМе-<Го1е; 2- правя 
си лицето на — , ьа. дтппег. 

Бьрчя, ьа. пйег. 

Бр^гъ, зт. 1а 1егге; 1. (морски или рЪ- 
ченъ), 1е Г1уа^е; 2. (на рЪка, на езеро), 
1а пуе; 3. край (при море, при рЪка), 
1е ЪогсЦ 4. Маг. 1а сбю; 5. до -тъ, ргер. 
Ъого! а Ъогй <1е; 6- и на двата -га, МИН. 
а сЬеуа1; 7. виждамь суша или — , ьа. 
Маг. айеггег е1 аНегег; 8. вьрвя или пла- 
вамь (надолу) край -тъ, ьп. Маг. Ъогйег, Бр-вженъ 22 Буквално еоЧоуег, гап^ег 1а 1егге, 1а сбЧе; 9- при- 
близявамса къмъ -тъ, ьг. Маг. гаШег 
1а !егге; 10- утвьрдене на -ове край 
р*ка, МИН. Гепеа188етеп! т; 11. утвьр- 
дявамь р*чнм -ове, ьа. епеа188ег. 
Брвжен ь вЪтьръ, зт. Маг. 1е 1егга1. 

— телеграФъ, зт. 1е зетарЬоге. 
Брвжна правдина, з/. йгоИ; <1е уагесп т. 

— стража (ладгя що варди по краища), 
з/. 1е дагйе-счНе. [йеиг — , з/. 

Вр^заено цвъ-те, зп. Во1. 1а рег&оппее ег 

Бр*зая {маска), з/. 1е шаздие; 1. черна 

копрнняна — , з/. 1е 1оир; 2- /ат. 1е 

шийе; 3. (грозна жена), рор. ипе та8^ие; 

4. турямъ — нъкому или правя го на 
старецъ, ьа. та5^ие^; 5- турямь си — , 
правя са на старецъ, ьг. зе таз9иег; 6. 
свалямь си — , ьп. с1ета8^ие^. 

Бразда, з/. 1а Н&пе, 1е зШоп, 1а п^о1е, 1а 
(хасе, 1е Ше1 ; 1. (на образь-ть), 1е Нпеа- 
теп*; 2- (отъ баруть), 1а 1гатее; 3- Адггс. 
1е гауоп; 4. нскарвамь пьрва — , ьа. епгауег; 

5. удрямь съ украйникъ -да, ьа. 1пп^1ег; 

6. правя -дм, ьа. зШорег; 7. р1. -дм (отъ 
точки и лити), 1е дп&пойз; 8. съ голе- 
ми -дм, адь. 1аг§-е. 

Брйздачъ, зт. ип ге#1еиг. 
БрЪздене, зп. 1е *гасе, 1е р!ап. 
БрЪздилникъ (у столаръ), зт. 1е !гизяшп. 
БрЪздникъ, зт. р1ап1е, 1а депИапеШе. 
Бр-Ьздообразно писмо (на поврьткьг), зп. 

1е Ьоив^горпейоп ег есгНиге -сюпе /. 
Браздя, ьа. йгасег; || (правя лити), Йюг. 
Бр*зна, з/. 1а га]е, 1е 1тяП, 1а Ъагге; \\ р1. 

-знм (на плапгъ), 1а гауиге; || на -знм, 

гауе, ад}. 
БрЪзъ (направенъ съ брЪзая), ад}, та8^ие. 
Бр4ме, зп. 1е Гагйеаи, 1а спагде; 1. (юкь 

г.), 1а 8отте; 2. (товаръ), 1е йих; 3. 

(прътге или храстге), 1е {"а^о!.: 4. /ат. 

Гепсюззе/; 5- отърване отъ — , 1а йеНугапее. 
Бр-Ъсталакъ, зт. 1а Ъои1а1е ег Ъои1ега1е. 
Брйстовъ, ай}. Вог. Ъе*и1аГге. 
Брйстъ, зт. агЬге, 1еЪои1еаи; -товъ, с1е — , ад}. 
Брюкъ, зт. Мат. 1а Ъга#ие. 
Брюмеръ (мЪсецъ), зт. 1е Ъгитап*е. 
Брюнканецъ, зт. Маг. 1а Ъте. 
Бубникъ (кжща ради хранене буби за 

коприна), зт. 1а тадпепепе е% -дпатеге 

ой сосотеге. 
Буболеченъ, ад,}. В. па1. еп^ол^ие. 
Буболечка, з/. Гтзее1;е т; 1. прахъ отъ 

-км, роийге т8еейс1<1е /; 2. сандхъче за 

-км, Гшзесйег т; 3- изгоряване -км на 

дьрв1ето, 1е еоиНпа^е. [швееНуоге, аЩ. 
Буболечко^децъ (лапни- буболечка), зт. 
Бубонякъ, зт. Ъо88е ай йгоп*, /. 
Бубм или Втищи (за коприна), з/ р\. уег 

к 801е т, 1е та&пап, 1ез тзес^ез. [*оиег. 
Вугсирувамь. ьа. Маг. {оиег; | -еа, ьг. зе Бугснровачъ, зт. ип 1оиеиг. 
Бугснровка (верповане), з/. Маг. 1е 1оиа^е. 
Бугсиръ (ортома), Маг. 1а 1оиее, 1а 1оиНпе» 
Бугспритъ, зт. Маг. 1е Ъеаирге ой та! <1е 

Ъеаирге. 
Буденъ, ад}. егеШе, д*1, а1ег!е, зигуеШап!; 

1. уНе, депегеих, §• пуо18, е8р1е^1е; 2. 1п<1е, 
1и11пе, е^п11агд,Гг1п дап1, р1е1п <1е ге88оигсез; 
3. /ат. етегШоппе, ^иШегге*, 1П^атЪе, 
т1еуге; 4. — и пьргавъ момакъ, зт. ип 
уег! ^а1ап1;. 

Будиленъ пилецъ, зт. 1е геуеШе-та!1п. 

Будилникъ, зт. ип гегеШеиг; 1. — и ча- 
совникъ съ — , 1е геуеШе-таИп ; 2. (въ ча- 
совникъ), 1е геуеП. 

Будникъ, зт. 1а с1а<}иеМе. [пе е( т1еуге(;е. 

Будность, з/. 1'еп1га1п т; || /ат. 1а тшуге- 

Будра, з/. р\ап1е, 1а !егге1;е ой Негге 1егге81ге. 

Будуарь, зт. 1е Ъоийо1Г. 

Будя, ьа. геуеШег. 

Буенъ, ад}, ога^еих, У1о1еп1;, 1егпЪ1е; 1. уе- 
петеп!, 1игЪи1еп!, 1треЧиеих, ре!и1ап!; 2. 
— и бурни, ад}. !ешре!;еих; 3. — вътьръ, 
зт. Гаи!ап т; 4. Маг. Ъпзе сагаЪ1пее / 
(ьоуег Аквилонъ). 

Буза, з/. 1а ]опе. 

Бузенъ, ад}. Апа1. &епа1. 

Буздоганъ (топузь (.), зт. таззе й'агте8,/. 

Бузна длъбчинка, */. Гоззе^е де1аз1пе /. 

Бузна кость, з/. Апаг. 1е гудоша, 08 ]и^а1 
т; :| на — , 2удотаШ[ие, ад}. 
— ммшца, з/. Апаи 1е Ъисс1па1еиг ой 
1готре1:еиг. 

Буй, зт. Маг. 1а Ъоиее, 1а йоИе. 

Буйность, з/. 1'1тре1ио811е /. 

Буйрепъ, зт. Маг. 1'опп т. 

Буйство, зп. 1а У1о1епее, 1а 1;игЪи1епсе. 

Букавица, в/. 1а вуНаЪе. 

Букавичарь, зт. ип дптаий. 

Букашерь, зт. 1е Ъоисатег. 

Буква, з/. 1е сагас!еге, 1а 1еиге; 1. Тур. 1е 
1уре; 2- Ь произнесена съ гърлото, 
п азрке т; 3. п безгласна, пе тие! т; 4- 
изливане -вм, Тур. 1а 1*оп1е; 5. съ изо- 
ставяне на нбкоя — , Нродтатта^це, ад}. 
6. пр-вмЪстване -вм, Гапа^гаттв /; 7. 
промгвнене -вм въ р*чь, Огат. 1а теЧа- 
1Ьезе; 8. притуряне -вм, Огат. 1а ргоз^Ьезе; 
9. захващать много згвсто (за -ви), ь. гтр. 
Из епазвеп!; ^0- поставямь -вм наопакъ, 
ьа. Тур. Ъ1одиег; 11. оправяне пръобьр- 
натм -вм, 1е йеЪюса^е; 12- изваждамь 
или промЪнявамь пр*обьрнатм -вм, ьа. 
йеЪ1о^иег (ьоуег Слово). 

Букваленъ, ад}. 1ех1ие1, 1Шега1; -лно, -1е- 
теп!; 1. (дума по дума),зегуПе; 2— разумъ, 
зт. 1а 1еЙге; | въ — разумъ, к 1а. 1ейге; 

2. — пръводъ, зт. 1е то!-^-то(. 
Буквално, адь. к 1а л^иеиг, а (ои(е ой еп 

л^иеиг. Буквалность 23 Бучливъ Буквалность (на прЪводъ), з/. 1а НМегаШе, 
1а зегуПНе. 

Букварь, зт. РаЪеседаке, аЪс, зу11аЪа1ге; 
т, сго1Х де раг Б1еи ой йе Дезиз, /. 

Букварче (подвезено въ хартгя), зп. 1а 
ЬгосЬиге; 1. (за въ пазуха), Га1тапасп 
т; 2. — заб-вл-вжка, $/. 1е са1ерт. 

Буквено писмо, зп. есгНиге рпопеНяие /. 

Букетъ (китка), зт. 1е 1к^ие1. 

Буки, зп. пот Ъи1&аге де 1а 1еМге Б. 

Букова глава, зт. ип 8*ир1де, ип согшеиоп, 
таспте зс, 1. (богать), ип ппдаз; 2. &д. 
1е ^оЪе-тоиспез, 1а &гие, Рпийге /, ип 
е1аис1е; 3. рор. 1 па11еЪгеда, зс. 
— гора, з/. 1а {"оМеШе. 

Буксинъ (търбилце), зт. 1а Ъиссте. 

Букъ, зт. агЬге, 1е Гои1еаи ой Гоуагд, 1е 
'ЪеЧге; -овъ, де — , ай]. || &д. ипе ресоге. 

Булварь (мЪсто за расхождане), зт. 1е 
Ъои1еуагд е( -х&Н. 

Булдогъ, зт 1е Ъои1едо#ие. 

Булинь, зт. Маг. 1а ЪоиИпе; 1. плавамь съ 
-и, уп. а11ег а 1а ЪоиНпе; 2. плаване съ 
-и, 1е ЪоиНпа^е; 3. ошшамь -тъ у платна- 
та, уа. ЪоиНпег. 

Булттъ (игра), зт. 1а ЪоиШоМе. 

Булка, з/. 1'ероизее/, 1'ассогдее /, 1а дате; 

1. 1а тадате, р1. тездатез ; 2. 1а таИгеззе, 
1а тПаду; 3- — настойница, ра!гоппезе ег 
дате — , з/; 4. /ат. 1а тоШе; 5. играя на 
-км или на куклм (за дЪца), уп. риег а 
1а тадате. 

Було (вуаль т.), зп. 1еуоПе; || малко — , 1а 
уоПеМе; 1. $д. 1е сгере, 1е таздие; 2- 
(мазъ-та), Апа(. 1'ерНр1ооп т; -ленъ, ^'рН- 
р1ощие, ад]; 3. въспалене на -то въ тьр- 
бухъ-тъ, Мед,. 1'отепШе /. 

Булчна кость, з/. Апаг. 1е Гетиг, 1е Шма; || 
на — , Шшй, ад]. 

Булчпокостенъ, ад]. Апа(. ГетогаЬ 

Бумазея (платъ), з/. 1а Мате, 1е Ъои- 
саззт ; -зейнъ, <1е — , ад]. | тлкачъ на — , 
ип ГиШтвг. " 

Бумаз1я (платъ), з/. 1е ЪотЪазш. 

Буменъ, ад]. Во(. и-и^езсеп! . 

Бумъ, зт. Воь. 1е спа1;оп. 

Бунтовннкъ, зт. ип адНа1еиг, шзиг&е, ге- 
уоИе, етеиНег т; 1. ип геЪеИе, соп)иге, 
Гас^еих, зедШеих, ти!т т; 2- $д. зс. т- 
сепШа^ге. [зедШеих. 

Бунтовски, ад]. тзиггесИоппеК 1ити11;иеих, 

Бунтувамь, уа. 1а1ге геуоНег; 1. зои1еуег; 

2. -са, ьг. зе геуоНег, зе тиНпег; 3- $д- 
зе зои1еуег. 

Бунтъ, зт. Ппзиггесйоп /, 1а геуоИе, 1а ге- 
ЪеШоп; 1. 1'етеи1е /, 1а зедШоп, ПпсепШе 
т; 2- $д. 1е гетиетеп!; е1 гетйтеп!. 

Бунчукъ (знаме у Турцьг), зт. ип1ои& <ж!оис. 

Бура, з/. Гога^е т; \. (ураганъ), 1е сусюп; 
(ма море и #д-), 1а 1етреЧе; 3- /д. 1а пиее. Бура, з/. СМт. 1е Ъогах. [дга^ее. 

Бурашя, з/. 1а раЧее, 1а Гагее; || Адггс. 1а 
БургграФство, зп. 1е Ъиг$гау1а*. 
БургграФЪ (бей (.), зт. 1е Ъиг&гауе е1 Ъоиг^гауе . 
Бургомистръ, зт. ип Ъоиг^тез^ге. 
Буре, зп. 1е Ъап1, 1а 1оппе, 1а ИпеЙе; 1. 1а 

р1ре, 1е пшд, 1е ЯйЧ; 2. и со11. -а, 1а Ги- 

ШИе; 3. (за барутъ), 1а са^ие; 4. Маг. 

1а ЪаИзе. 
Буренце, зп. 1е *оппе1е*, 1е Ъагй. реЧгеЬ 
Буренъ, ад], ога^еих; || -пилецъ,*т. огзеаи, 1е 
Буренъ, зт. ГпегЪе /, ЬегЪа^е т. 
Буренова колиба (скинопаггя у Евреи), 

з/. 1а зсепоре^е. [1;еих. 

Бурни (за море), ад]. #гоз; \\ Маг. 1оигтеп- 
Бурова киселина, з/. СМт. асМе Ъопдие т. 
Буталка (за масло), з/. 1е пЪо1;; 1. (за 

млЪко), 1а ЪагаМе; 2. -и бутало, 1а ЪаМе- 

а-Ъеигге. 
Бутникъ, зт. ип гиз!аис1. 
Бутнувамь, ьа. #д. йоппег 1е сгое-еп-^атЪе; 

|| -са, ьг. /сд. 1геЪиспег. [заНИез /. 

Бутнуване, зп. $д. ГепЬгзе /; 1 съ -неа. раг 
Бутъ (у животни), зт. и (уоуег Задня 

пл-Ьшка); I съ широки -ове, геШе, ад]. 
БуФетъ, зт. 1е Ъипе*. 
БуФОнски, ад]. 1:аЪа^^п^^ие. 
БуФОнство, зп. 1а ^пуеИпайе. [1пуеНп т. 

БуФОНЪ (сюитаре I.), зт. ип ЪоиЙЪп, ра8^и^п, 
Бухалатъ, ад]. ре1и, ре1испе; | Вой тегйсШе, 

а1^геие. [1е Йеаи. 

Бухалка, з/. 1а ЪаНе, 1е Ъгоуеиг, 1'езрайе /, 
Бухалъ, вт. огзеаи, 1е йие. 
Бухалче, зт. ротте де р1п, /. 
Бухамь (както бухалъ), уп. ЪиЪи1ег. 
Бухерь, зт. (уоуег Плушковъ). 
Бухкавость, з/. 1е геззог!. 
Бухкамь, уа. Ъа11ге; || (кълчища), езрадег. 
Бухкачь, ка, з. езрайеиг, п1азз1ег, еге. 
Бухта, з/. Маг. 1е Ъа1ап1;, гоие де саЪ1е, /; 

|| свивамь на -тм ортома, уа. Маг. гоиег. 
Бухъ! т1ег]. роиГ, ра1а1газ. 
Буца, з/. 1а Ъоззе, Гехсго18запсе /; 1. (отокъ 

на тЪлото), 1е 1оир;|1Ш. 1а Читеиг; 2. 

-или главулекъ (на крака у конь), УеХег. 

1е саре1е1;; 2. (отъ прьсть), 1а тоие; 4- 

крмятса задъ -цмт* (за пилцш), у. гтр. 

и зе тойеп*. 
Буцентавръ (ладгя), зт. 1е Ьисепииге. 
Буцотрошъ, зт. Адгге. 1е Ъпзе-то11;е ш 

саззе-тоШ. 
Бучене, зп. 1е ти&еззетеп!, Ъги18зетеп1, 

геппетеп! т. 
Бучка (земя), з/. 1а &1еЪе: 1. (снЪгъ), ре- 

1о1е (1е пе1^е, /; 2. р1 -км (у конь), 1а 

то1еМе; 3. сбирамса на — , уг. $д. зе ре- 

1о1оппег; 4. растрошавамь -кмгв на нива, 

ьа. етойег. 
Бучкенъ, ад], юиреих. 
Бучливъ, ад), ти^ззап!, гопйап!. Бучж Бълннм Буч*, уп. ЪоигЛоппег, Ьгшге ; || бучн, у. гтр. 

И ге^епИ; р1. -чать, Пз ти^ззеп*. 
Бушкетъ (дръжъ-прЪпорецъ), зт. 1е рог!е- 

еЧепЛага*. 
Бмвамь. уп. еЧге, зиЪз18{ег, Леуешг, азвк^ег 

а, 8е У01г; 1. нека това да б&де Тхъй, се1а 

зиррозе; 2. бмло не бьмо! да бжде щото 

ще! уо^ие 1а &а1еге. 
Бшвность, з/. 1а ргезепсе. 
Бмволарь. зт. ип ра!ге. 
Биволица, з/. 1а Ъийоппе. 
Биволска кожа, з/. 1е ЪиШе. 
Биволче, 811. йгт. 1е ЪиШеИп. 
Бмволъ, зт. диайг. 1е ЪиШе; | ип ЪгиШ. 
Бмкоборецъ (тореадоръ), зт. ип 1огеас1ог 

ой 1аигеаЛог. 
Бмкски бой, зт. 1а {аигошасМе. 
— клей, зт. 1а 1аигосо1е. 
Бмкче, зп. йгт. 1е ЪоиуШоп. 
Бмкъ. зт. диайг. 1е *аигеаи, 1е ЬоеиГ; 1. (у 

мостъ), 1'ерегоп т: 2. -горденъ, зт. Маг. 

еаг^ие 1оп<1, /; 3. рор. Го1зеаи с!е 8ат1 Ьис, 

то; 4. бой съ -ове, сотЬа! Ле {аигеаих, т. 
Бьь/не. зп. 1а Лго&ие. 
Билки и тьргов1я съ — , з/. р1. 1а Лго- 

^иепе; 1. захлупцм за — } 1е Лго&шег; 2. 

подправямь лЪкарскм — , уа. доигег; 3. 

подправени — , 1а §чшге, 4- подправачь 

на — , ип §'оигецг. 
Бмлъ, ай). апс1еп. 
Бмляринъ и -лярь, зт. ип рпаппасхеп, 

рпаппаеоро1е, ароШса1ге то; 1. ип Лго- 

^иеиг, уепЛеиг Ле типпЛа^е, тагспапЛ 

(ГотеЧап; 2- етрп^ие, орега!еиг, Ъаи- 

дтз^ето; 3. (шарлатанинъ), теЛест Л'еаи 

Лоисе, теоЧсазке то; 4- тьрговецъ — , ип 

Лго^шз^е; 5- такмо -лярска сагвтка, ип 

щешо1ге (1'ароШсац-е. 
Бмлнрница, з/. 1'ароШса1гепе. 
Бмлярнически, ай). РНагт. оШста!. 
Бм ля река стока, в/. 1а Лго&ие. 
Бмлнрски кодексъ, зт. 1е соЛех ой доЛе. 
Билярско искуство, зп. ГароШсанепе /. 
Бнсеренъ (приличенъ на бъгсеръ), ай), пасге. 
Бмсерь, зт. пасге Ле рег1ез, /. 
Бистрина, */. 1а Итр1(Ше. 
Бмстьръ, ай). Птрше, с1а1г, вегеш; -тро, 

-теп!; | /ьд. пе!. 
Бьте, зп. 1'е1ге то, 1'ех1з1епсе /; 1. {първа 

книга отъ Библгя), 1а депезе; 2. опиеане 

на — , ПпзШге /. 
Бмтолски просякъ, зт. /ат. ип аг^ои1е(; 

|| рор. ипе диеиваШе. 
Б^гай да бягаме ! айу. /ат. заиуе ^и^ рей! 
Бйгайса! тЬег). паг&ие Ле; || — отъ тукъ! 

айу. 1о1П <Пв1. 
Бътамь, уп. {шг, соипг, а'еуаЛег; 1. (пакъ) 

гесоипг; || /ъд. геуо1ег; 2. (бръзо), уо1ег; 3. 

(гологлавъ), ргепЛге зез ^атоез а зоп сой, 

)опег Лев ^атоез: 4. /ьд. {оигпег 1е Лоз а; 5. бъта далечъ (за звЪръ), у. гтр. Уеп. 

е11е Гогюп^е еь зе — , ут\ \ бътаме единъ 

отъ другъ, уп. а'еуИ;ег. 
Бътачъ, зт. ип {и^ШГ; || (конь). ип соигсхег. 
БЪглнвъ, ай). Ги^кИ, Гиуап!;, ГиуагЛ; \ 

— огжнь, ето. МИН. Геи гоикп!, то. 
Бягство, зп. 1'еуазюп то, 1а йегоШ.е. 
Б^гъ, зт. 1а йиЧе, соигзе, еЧазюп то, сагпеге 

/; | прннудявамь въ — , да бътать, уа, 

теМгв еп ГиНе. 
Бъда. з/. 1е таШеиг, 1е та1, 1а саизе, 1е 

р13 а11ег; 1. Зш. 1е саз; 2. смаляване — . 

Зт-. РаМепиайоп /. 
Б-Ьдопилецъ, зт. 1е 1га1пе-та1пеиг ой Ггате- 

ро^епсе. 
Б^дственъ, ай). са1апп1еих. 
Б^дств1е, зп. 1а са1ат11;е, адуегзИе /: 1. 

Маг. ТтсоттооЩе /, 1а ДеЧгеззе; 3. сиг- 

налъ за — , Маг. 81&па1 йе йе^геззе, то. 
Б1>д^, уа. тси1рег. 
Б"вжанецъ, зт. ип геГи^е, ет^гап!, 1и§Ш1", 

Гиуагй; 1. йезеНеиг, ргозсгИ, гепйи то; 2. 

(въ линга\ МаИьет. 1е сигзеиг; 3. МгШ. 

ип ге!гас1а1ге ; 4. давамь — , у а. ех!гас1ег; 

5. даване — , РехкайШоп /. 
Б"Ьжешкомъ, аа*у. соигаттеп!. 
Б^женъ, аф\ соигап*. [йе-пег^е то. 

Б^ла-валка, */. агЬггззеащ 1'оЪ1ег ой Ъои1е- 

— вълна, з/. 1ате Ъе1^е /. 

— вьрба, з/. агЪге, 1е р1ееа. 

— глина, з/. Мгпег. 1а са1аппЧе. 

— дробь, з/. 1ероитоп; -бенъ, Ли — , аф"; 

1. въспалене на — , Мей. 1а рпеитоп18, 1а 
репрпеитоте ; 2- което са относя до 
въспалене на — , репрпеитоп^^ие, аЩ. 3- 
(оть теле или агне), 1е той. 

— калугерка, з/. огзеащ 1а р1еМе оа поп- 
пеНе Ъ1апспе. 

— коса, з/. 1а сапШе. 

— лепра, з/. МеА. 1е уШ1що. 

— л^тна круша, «/. 1а Ъ1ап^иеие. 

— подкора, в/. Воь. 1'аиЪ1ег то. 

— рада, з/. /д. еаи-йе У1е /, езрп!;-с1е-ут 
ой а1соо1, то. 

— рмба, з/. рогззоп, ГаЬ1е то е1 аЬ1еЦе /. 

— салата, з/. р1апи, 1'езсаго1е еь зсаго1е /. 
Белене, зп. 1е Ъ1апсМтеп1, 1а йЙаЬШюп. 
Б"Блецъ, зт. ип зееиИег, 1*геге 1а1 то; || р1. 

-лцн, /д. 1ез оиаШез /. 
Б'влизнявъ, ай). Ъ1апспа1ге, Ъ1аГаг<1, Саг1- 
пеих, сЬепи, 1оиуе1;; 1. Апаг. а1Ьи^1пе; 2- 

— негръ, зт. (уоуег Албиносъ). 
Б'влилна луга, з/. СМт. еаи де ^уе11е, /. 
Белило, зп. 1а сегизе ой Ъ1апс с!е сегизе ой 

Ле р1отЪ; || -н чьрвило, 1е Ъ1апс Ле 1"агЛ. 
БЬлина, з/. 1еЪ1апс, 1а Ъ1апсЬеиг, 1ез Из то; 

|| /,д. Пуо1ге то, Га1ЪаЧге то. 
Нвлинм (на морски вълма), з/. р1. 1ез 

тои^опз то; 1. съ -море, тоиЬппее. ай}. 

2. м*та — , у. гтр. е11е тои!оппе. Бълнсвамса 25 Бьсъ Бълнсвамса. ьп. зе рШгег. [Ъа1гапе. 

Бъмичкото (по кракъ-тъ на конъ), вп. 1а 
Б^логащарь, вт. ип еа1есотег. 
Бъчдогязка, в/, огвеаи, 1е си1-Ъ1апс. 
БЪлодробенъ, ай). Апаи ри1шопа1ге. 
Б*блокопь1Тникъ. вт. р1ап(е, 1е {иззИа^е ой 

раз (Гапе. 
Бйлокосъ, вт. 1а сапШе. 
Бйлооченъ, ай). Апаи а1Ъи#шеих. 
Бъчлоногъ конь, вт. сЬеуа1 Ъа1гап т. 
Бйлопаха, в/, огвеаи, 1е тойеих. 
Б4лосивъ, ай). ^пуе1е. 
Б-Ълость, в/. 1а Ъ1апсЬеиг. 
Б-Ьло, вп. 1е Ъ1апс; | мажя съ — , ьа. Ь1ап- 

сМг; || на — , айг/. еп Ь1апе, Мапспешеп*. 

— лале, вп. р1ап(е, 1а рптеуеге. 

— облаче (е* око), вп, 1е йга&оп; || Мей. 
1е саН^о. 

— месо, вп. 1е Ъ1апс. 

— платно, вп. 1а сге1оппе. [Мапепез /. 

— течене, вп. Мей. 1ез Йеигз ой Йеигз 
Б"Ьлъ, ай). Ъ1апс, зесиИег; 1.^иа«. а1Ьи#те; 

2. {както снЪчъ), а1Ъа!ге ; | /д. сПуоке »». 

— бобъ (фасулъ), вт. р1апЬе, 1е 'Ьапео!, 
1а {азеою. 

— лнстецъ (край книга), вт. 1а ^агйе. 

— лукъ (чесновъ), вт. р1ап(е, ГаП т. 

— мряморъ (на зелени жили), вт. 1е 
схроИп ег тагЪге с1роНп. 

— м-Ъхъ (кожухъ), вт. В1ав. 1е тепи-уак. 

— соколъ, вт. огвеаи, 1е ру&аг^ие. 

— еоусъ, вт. 1е Ъ1апе. 

— цв^тъ, вт. 1е Ъ1апс 

БЪлм гащи (отдолни), в/. р1 1е са1ееоп, 
1е8 Ъга1е8 /; || (напръстличе), р1ап(е, 1а 
сЩ*йа1е, 1а сопуаПаке ой ти#ие1, 1е Ъоиюп 
(Гаг$еп1. 

— капинм, в/. р1. 1а *епе11е еь сепеИе. 

— маниста, вп. р1. 1а рег1е. 
БЪлЪвкавъ, ай}. Во1. ^аЪге. 
БълЪвкоеть, 5/. Вой 1а ^1аЪгеНе. 
БЪиъвкм жълти сливи, в/. р1. 1а пига- 

Ъе11е еь ргипе йе — , в/. 

Б4лътъ, вт. 1е 81#пе, Гепзе^пе /, 1е еагас- 
*еге, 1е 8%та1;е, 1а с1Ъ1е; 1. (на злато 
или срЪбро и плата за него), 1е соп- 
1;гб1е; || удрямь — , ьа. соп1гб1ег ; 2- (оть 
рана), 1а р1а1е, 1а адсаичсе; 3. (на кракь 
отъ изгоряване), 1е п^иегеаи; 4- (на 
животно, па дърво), 1а шаагиге; 5- /ьд. 
Гезсагге еь езспаге /; 6. СНгг. 1а еоп1иге; 
7. пъленъ съ -зи, сои1иге, зй^таИзе, ай). 

БълЬжка. в/. 1а тащие, 1е з^пе!, ПшНсе 
Щ 1. Гаррагепсе /, 1а 1гасе, ГеШршМе /; 
2- Гез^атрШе, 1е питего, 1а по!е, 1е ге- 
реге еь гераке; 3- ГеЧаюп «| | удряне -на 
м-врка, ГеЧаюппа&е <?г -юппетеп! ; (удрямь 
— , ьа. еЧаюппег; 4- (еь книга), 1е 1оигпе- 
{еиШе; 5. (ради гапомнееане), Тур. 1е 
тошв; 6- (на рЪзачъ върху монета), ДГмто. 1е аеСегеп!;: 7. /ьд. 1е 8утр1оте; 8. описане 
-ци на образъ, 1е 81&па1етеп1; 9. опиевамь 
по ваншнитъ -км никого, ьа. 81§па1ег; 
10. листъ за описване ваншни -км, 81&па- 
1е1^ие, ай); 11. поставямь -км на лшия, 
ьа. МШь. ^а1оппе^. 

Бвлвжна книжка, в/. 1е тетогапаит. 

БЬлъжя, ьа. та^иег, по!;ег, 1гасег; 1. 
(изново), ^ета^^ие^; 2. (плать съ печЪть). 
ьа. ЬоиШег. 

Б4л4зачъ, вт. ип <1ез81па1еиг. 

Б^л^зене, вп. 1е Йез81п; 1. линейно — , 
(1езз1П Нпеаке; 2- (гравируване на мЪдна 
плоча), 1а 1аШе-аоисе; 3- (на капчици). 
1е ^гепе; 4- (съ истриване), Гез(;огаре /• 

Бнлнзни захлупцн, вт. р1. еЧш Ле таШе- 
гаа^дие, т. 

Бвлвзно искуство, вп. аг1 йи с1е881П, т. 

Б'Ьл'Ьзъ, вт. 1е йеззш, 1е 1гаИ; 1. -или 
щампнца (е* текстъ), ГШив^гаиоп /; 2- 
украсявамь съ -зн, ьа. Шиз4гег; 3- (отъ 
първо скарясване), Рет1. 1е герепИг ; 4. 
$д. ГеЬаисЬе /; 5. р1. -зит* (на компасъ). 
Маг. Га1ге де теп*, /; 6. съ -8И, айь, 
^гарЬ1диетеп1;. 

Б влвзя (набрЪздявамъ), ьа. йез81пег, 1гасег, 
йгеззег; 1. (изново), ге!гасег; 2. (съ ис- 
тривалка), езютрег; || -са, ьг. зе (1е881пег. 

Б^л^че (аганце въ око), вп. 1а Ше; || Мей. 
Га1Ьи^о т ой а1Ьи^1пе /, 1е саН^о, Га1§е /. 

Б^лчешки м г Ьхъ, вт. 1е реШ-^пз. 

БЪлтлкъ-тъ (на окото), вт. 1е Ъ1апс (1е 
ГоеИ; 1. (на яйце), 1е Ь1апс ^оеи!": 2. (на 
сураво яйце), 1а §1а1ге; 3 СНгт. Га1Ьи- 
Ш1пе; 4. въспалене на очньш — , Мей. 1е 
с1гегао818; 4. намазевамь съ — отъ сураво 
яйце, ьа. д1а1гег. 

Бъчлт^ченъ, ай). СНгт. аШшшпеих. 

Б-Ьлуга, в/, рогввоп, 1е ^гап<1 езШг^еоп. 

Бвля, ьа. Ь1апсП1г; 1. б*л*еса, ь. гтр. И 
Ъ1апсЬЦ; 2. който са б*л*е, Ъ1апсп18зап1, ай). 

Б'влиса, ь. гтр. \\ з'еп1еуе, И 8'ехГоИе. 

Бесене, вп. /ат. 1а решМзоп. 

Б^сенъ, ай). Гипеих, ГипЬопй, таИсгеих. 
таНп; 1. (1ето^^а^ие, 1"огсепе, га^еиг, епег- 
дитепе вс, Исепс1еих; 2. Мей. пуйгорпоЪе 
вс; 3. /ат. ппеуге; 4. както едннъ — , 
айь. еп дезезреге. 

Б'Ьсна жена, в/, /д. ипе ЪассЬап^е, тепаме/. 

Б^сно д^те, вп. ип1иИп; \\р1. -д*ца, 1а сапаШе. 

Бйсность, в/. 1аГигеиг, Гипе, Гои^ие; 1. Мей. 
1а га&е, Гп(1горпоЬ1е /; 2. /ьд. 1а Ггепез1е. 

Б^сноия, в/, /ат. 1а тшугепе еь т1еуге1е. 

Бвсовить (хванатъ отъ зжлъ бЪсъ), ай). БЪсовица, в/, атаз йе еМепз, т. 
Б*сн г вя, ьп. 1и1тег; 1. /д. ]е(ег за ^оигте: 

2. /ат. спапуапзег. 
Б^съ, вт. ип сИаМе, Ле топ т; || хващане 

отъ зд»лъ — , 1а роззеззтп. Б^с* 26 Блхъ Б^с*, ьа. реп^ге; | -са, ьг. зе репйге. 
Бюварь, зт. 1е Ъиуагс!. 
Бюджетъ (финансова смЪтка),зт.\е Ъис1^е{. 
Бюлла (заповЪдь), з/. 1аЪи11е; || потвьрденъ 

еъ — , Ъи11е, ай]}. 
Бюллетень, зт. 1е ЪиПе^п. 
Бюратъ (плать), зт. 1е Ъига*. 
Бюро, зп. 1е Ъигеаи ; || (писмень прдстолъ), 

1е зесгеЧапе. 
Бюрократически, аЩ. Ъигеаиегат^ие. 
Бюрократгя, з/. 1а ЪигеаисгаИе. 
Бюскъ (въ корсетъ), зт. 1е Ъизе; 1. вла- 

гамь — въ корсетъ, ьа. Ъиздиег; 2. подгж- 

вка за — , 1а Ъ^шеге. 
Бюстъ (главя и грьди), зт. 1е Ъиз{;е. 
БуФетъ (черпачница за господари), зт. 1а 

ЪитеМе; (| обдьржачъ на — , ип ЪиуеИег. 
Б*блачъ, зт. /ат. ип Ъои^оп. 
Блблене и Блъболене, зп. 1е ^газзеуешеп*. 
Бжбливъ, ай). §таззеуеиг. [§чтпег. 

Блбля и Блъболя, ьп. #газзеуег;|)/авд. Ъои- 
Бжбрачка, з/. /ат. ипе регопеПе. 
Блбрачъ, ка, 5. еоп1еиг, саивег, тагтойеиг, 

еизе; 1. ип тесопт.еп*, &го&пагс1, ^го§-пеиг 

«г&го&поп, огесюиШеиг; 2. /д- ип с)аЪаи<1; 

3. /ат. ип Ъпзе га1зоп. 
Блбрене, зп. 1е ЪаЪП ег ЪаЪШетепг, 1а ]а- 

саззепе, 1а гитеиг; 1. (прЪзь зжбьг), 1е 

тагтотя#е е1 -тоМетеп*; 2. /ат. 1е &го- 

дпетеп*, 1а дго&пепе 
Блбрековиденъ, ай). Во(. гет!огте. 
Блчбрекъ, зт. 1е гет, 1е го^-поп; 1. болежь 

на-рецьггв, Мей. 1аперпга1^1е; 2. въспалене 

на -рецмгв, Мей. 1а перпгИе. [рЬгНе. 

Б*бреченъ, ай). гепа1 ; || -камьгсъ, зт. 1а пе- 
Бжбречна копаня [въспалене на — , Мей. 

1а руепЧе. 
— болесть, з/. 1а перпге^ие е( со^ие 

перпге^ие, з/.; |{ страдалецъ отъ — и 

ц-Ьръ за — , 1е перпгеИцие. [ети1#еп*з /. 
Бъбречни сини жили, */. р1. Апаг. уетез 
Блчбривость, з/. 1а 1(^иасНе. 
Б^брнвъ, ай). ЪаЪШагй, 1(^иасе; | /ат. 

^го^пагд, дго&пеиг ег дго^поп. 
Бячбриливъ, ай). ЪауагД. [таг^о*. 

Бъбрица, зт. ип Ъауагй; [| -жена, з/. /д. ипе Блбрш, ра, 5. дго^пеиг, еизе. 

Бжбря, ьп. Ъауагйег, ЪгейошПег, ЪаЬШег, 

спаре-спийег ; 1. (прЪзь зжбьгтЪ си), /ат. 

шагтойег; 2- рор. го&поппег, тагтоппег, 

'по&пег; 3- /ат. &го&пег, §готте1ег; 4. 

(непрЪ етапно) ', /ат. }аЬо1ет; \/д. ]аеаззег. 
Б*бьрт1я, */. 1е Ьауагйа^е еь -сИзе /, 1е Ъа- 

Ша^е. [пеиг, еп пегЪе/. 

Блденъ, ай). Ь\1мх, ргоспат, к уешг; \\/д. и11е- 
Блдна вечерь, з/. 1а уеШе, 1а зигуеШе; Ц 

— , р1ап1е, 1а зиНеппе. 
Бадникъ, зт. 1а уеШе, 1а зигуеШе, спап- 

<1е11е де уеШе /. 

— камикъ, зт. 1а 'Ьагре. 
Бледно вр^ме^ зп. Огат. 1е 1"и1иг. 

— състояне, зп. 1а ШигШоп. 

— сжществоване, зп. /д. 1'ауешг т. 
Бждность и -ннна, з/. 1а ГийгШоп; | првд- 

виждамь -та, ьа. регеег. [-аттеп!. 

Бжднителенъ, ай). зигуеШап!, у!^Пап1; -лно, 
Бжднител ность, з/. 1а У1дИапсе . [уеШе, /. 
Блдн-вяне и -днене, зп. 1е поспите, е1а! с1е 
Б^дн^я, ьп. уе111ег. 
Бдчзенъ оцедъ, зт. ута1&ге зигагй т. 
Блчзъ, зт. агЬге, 1е зигеаи; -зенъ, йе — , 

ай). || — , р1ап1е, 1е заи&е, -зевъ, <1е — , ай). 

— и -зунякъ, зт. р1ап(е, ГМеЪ1е; [] видъ 
— , р1апге, 1'огуа1е ой 1ои1е-Ъоппе /. 

Блткане (е* говоренето), З7г. Мей. 1е 
рзеШзте. 

Б^чва, з/. 1а 1оппе, 1е 1оппеаи, 1е ротеоп; 
1. 1а Ьатдие, 1а диеие, 1а Ъо11е; -венъ, 
йе — , ай). 2- (за сухи стоки), 1е Ъои- 
еаи!;; 3- (сь вино), 1а ршее; 4. (за носене 
вода), 1а Ипе; 5. — злато (100 х. талеря), 
ипе *оппе <Гог; 6- спускане — въ зимникъ, 
1'ауап(а^е т; 7. настиламь въ — , г/а. 
епеа^ие^; 8. наливане въ — , Геп*оппаде 
еЬ еп!оппегаеп^ т. 

Блчварь (купорь Маг.), зт. ип 1оппеНег. 

Б^чвена длека, з/. 1а йоиуе. 

Блчвнчка (мида), з/. В. пас. 1а 1оппе. 

БачЧвм (римска дрЪха) з/. р1. 1е 1оппе1е1 

Б^чл. ьп. /д. гопйег. 

Б^хъ, зт. 1а пе&а^оп, асИоп йе тег; || хва- 
ща ма — , уп. шег, деп1ег. — ^ В. §>— В В (ве), {гоШеше 1еЙге (1е 1'а1рпаЪе1 Ъи1^аге. 

Вагенмейстръ, зт. МгШ. 1е уа^иетезй*е. 

Вагонъ (карета на желЪзенъ пжть\ зт. 
1е \?а§доп е1 \^а^оп. 

Вада, з/. 1е гшззеаи, сопйиК;, сапа! т; \. 1а 
рои1о{(ее< ^ои1еЙе, п^о1е /; 1. (харкъ I.), 
РеИег т; \\ -дичка, йгт. 1е ги; 3. (за ис- 
тичане вода изъ рудникъ), Гагги^е /; 
4. (на климало), (ьоуег Димберсъ). Вай Вадене (на градина), зп. Пгпдапоп/; 1.(сь 
вода полето), 1'аггозаде т; 2. или длбене 
(на кожа), 1е соийгетеп!. [1а1ге. 

Ваденъ (който расте по вадьг) ай), пуи- 

Вадя, ьа. ауе1пйге; 1. (градина), аЪЪгеиуег, 
аггозег; 2- или печл и длбя (кожьг), 
еоггоуег, соидгег; 3. (очи) ауеи^1ег 

Ваза (се л. дина), з/. 1е уазе, 1'игпе /. 

Вай/ Шег). а'1е ой аги*. Вакантни 27 Вардя Вакантни, ай]. уасап(, поп осенре, ]асеп1 
| бьшамь -тъ или изваденъ, уп. Vа^ие^. 

Ваканщя (праздно мЪсто), з/. 1ауасапсе: 
1. р1. -цш, (дни за расходка, праздници), 
1ез уасапсез /; 2- имамь -цш, уп. уадиег. 

Вакса, з/. 1е сш^е; -сенъ, <1е С1га§-е. 

Ваксосвамь {обуща), у а. шгег; || -сване, 
зп. 1е сгсще. 

Баксарь, зт. ип йесгоМеиг. 

Бакханал1я, з/. 1а ЬаесЬапа1е. 

Бакханка, з/. ипе тепайе. 

Вакхантка (жъркиня), з/. ипе ЪассЬап1е. 

Вакьлъ (за животни), ай}. по1г аих уеих. 

Валгангъ, зт. Рог1г/. 1е 1егге-р1ет. 

Валева, з/. 1а сотЪе. 

Вали (дъждъ и /д. спорно), у. гтр. П р1еи1 
(отъ р1еиуогг); | изъ рлкавъ, айу. П р1еи<; 
а уегзе. 

Валиснер1я, з/. р1ате, 1а уаНзпеге еъ -пепе. 

Валка (топь I.), */• 1а Ъа11е; 1. 1а зрпеге, 
1е реШоп; 2. училникъ за игра на — , ип 
зрЬепз^е; 3. лгвсто за игра на — , 1а 
зрЪепз^еге, 1е таП; 4. искуство за игра 
на — , 1а зрЪепз^ие; 5. подвгвтамь — 
ради залжгване, уп. рею*ег; 6. игра на — , 
1а раите; 7. брьскамь — , уа. сгоззег; 8. 
брьскачъ на — , ип егоззеиг; 9. (снЪгь), 
ре1о!е йе пеще, /. 

Валмливъ, ай], йисйюих. [1а Ъа11е. 

Валмо, 5*г.;1егои1еаи, еуИпйге, ЪоисИп; || Тур. 

Валсирувамь, уп. уа1зег. 

Валсировачь, ка, $. \а1зеиг, еизе. 

Валсъ (нЪмско хоро), зт. 1а уа1зе. 

Валторна, з/. Миз. 1е еог. 

Валторникъ, зт. ип еогшз1е. 

Валута, з/. Сот. 1а та1еиг. 

Валчаста глба, з/. 1а уеззе-юир ой -с!е-1оир. 

— тиква, з/. 1е ройгоп. 
Валчасто украсене, зп. 1е &ос!гоп. 
Валчастъ, ай], гопй. 

— драмъ, зт. 1а ро1ге. [1е {оге. 

— фризъ (при джно на стълпь), зт. АгМг. 
Валявица, з/. 1а 1ои1епе. 
Валявичарь, зт. ип Гои1оп е1 Гоиюпшег. 
Валяковиденъ, ай]. &1оЪи1еих, зрпе^ие; 

-дно, -шеп1. 

Валяковидность, з/. 1а зрпепсМе. 

Валякъ, зт. 1а Ъои1е, 1а Ъи11е, 1е ^1оЪе; 1. 
земни — , &1оЪе 1еггез4ге; 2 небесни — , 
&1оЪе се1ез!;е; || Оеот. 1а зрпеге; 3. (съ 
рачка), зрпеге агтШаи-е; 4. АгсШ. 1'аз(га- 
&а1е т ; 5. (валка за игра), ГеЧеиГ е1 ез^еиГ 
т; 6. (натжпканъ съ козина), 1а Ъоигге1е1 
оиЪоиг1е{; 7. (у улшйници), Резсато1:е/; 
8.'който състои отъ -яцм, &1оЪи1еих, г «ф". 

Валялна глина, з/. {егге сЪлто1ее /. 

— воденица (тръкало), з/. тоиНп а Гоиюп, т. 
Валямь (платъ), уа. рПопег; 1. (сукно), 

Гои1ег; 2. (плъстъ), тагепег; 3. -са, уг. 
зе уаи!гег, {гатег. Валяне, зп. 1е Гои1аде, рПопа^е; 1. (сукно), 
1а Гои1е, !ои1иге; 2. брои кожи за — , 1а 
Гои1ее. 

Валяче, зп. йгт. 1е &1оЪи1е, 1а Ъои1е11е; 1. 
(мряморно), 1а ЪШе; 2. (у барометръ), 
1а сиуеНе; 3. (за жреби), 1а ЪаПоМе ой 
Ъои1е; 4. (за изваждане лЪпки), 1а за- 
уоппеМе. 

Валячникъ, ?т. р1ап(е, 1а &1оЪи1а1ге. 

Валлтса (за пилци), у. гтр. Из 8'аззетЪ1еп1 

Вампири (у в. в.), зт. р1. 1ез 1агуез /. 

Вампирство, зп. 1е уашртзте. 

Вампирь еб Вапирь, $т. 1е соспетаг; [| 
(хвърката мишка), з/. татт. 1е уетр1ге, 
1а гои&еПе е1 гоиззеНе, 1е рЬуПозюте. 

Ванадъ (металль), зт. Шпег. 1е уапао!1ит. 

Вандем1еръ (мЪсець на републиканска го- 
дина), зт. 1е уепйет1а1ге. 

Ваниль, з/. 1а уапШе; -ленъ, (1е уапИе. 

Ванилно растене, зп. р1ате, 1е уапПНег. 

Ванна (въ видь дървена кондура), з/. 1е заЪо1;. 

Вантове, зт. р1. Маг. 1ез 'ЬаиЪапз т; 1. 
за*квамь — , г/а. сареНег 1ез 'ЬаиЪапз; 2. 
заекване на — , 1е саре1а&е. 

Вантозъ (жЬсець на р г.\ зт. 1е уеп^бзе. 

Вантуза (за пущане крьвъ), з/. 1а уеп^оизе; 
|| СМг. 1е Ъйе11оте1ге; || пущамь крьвь съ 
— , г>а. уеп!оизег. 

Вантузенъ инструментъ (порЪзникь), зт. 
СНгг. 1е зсапйса!;еиг. [Ьапз т. 

Вантъ-путенсм, з/. р1. Маг. спатез йе 'паи- 

Вапсувамь, ьа. союгег. 

Вапсуване, зп. 1а союгапоп. 

Вара (аршинъ испански), з/. 1а уаге. 

Варакушъ, зт. огзеаи, 1а дог#е-Ъ1еие. 

Варалястъ, ай], гопй. 

Варварин ь еЬ -варь, зт. ип ЪагЪаге; | #д. 
ип уапаа1е, оз^годо*, ^ис^е5^ие т; [| (който 
не знае нищо), /ат. ип уеюпе. 

Варварски, ай]. ЪагЪаге; -скм, -теп1. 

Варварство, зп. 1а ЪагЪапе, 1е уапдаНзте. 

Варганъ. зт. Миз. 1а дштЪагйе. 

Варда, 8/. 1е дие1; | тгег]. ^аге. 

Вардачъ, ка, в. ^агсИеп, &агйе, 1а зепИпеПе, 
&агсоп йе Ъигеаи, т; 1. (на князъ), ип 
тепт; 2. (на болень), ип ^аг<1е-та1аае; 
3- (на мрътвецъ), ип уеШеиг; 4. запов*- 
дамь на — , ьа. сопз^пег; 5. запов^дане 
на — , 1а сопз1^пе. 

Вардене, зп. 1а дагйе, сопзегуа11оп /; ;| да- 
вамь за — , уа. йерозег. 

Вардетеса, гп1ег]. а1ег!е! 

Вардиса! Шег]. р1асе, даге. [заиуе^агЛе. 

Вардителна граммота или стража, з/. 1а 

Вардливо постъпване (съ нЪкого, вардане), 
зп. 1е тепа^етеп!. 

Вардливость, з/. 1а с1гсоп8рес110п. 

Вардливъ, ай], шгеопзрес*. 

Вардя, уа. ^агдег, тепа^ег, оЪзегуег, соп- 
зегуег, 1етг; 1. ^иеНег, е!ге а ГаШ т; Варене 23 Вдовство 2. (прилччноститЪ), заиуег 1ез аррагеп- 
сез; 3- -са, ьг. ргепйге даг<1е, зе сюппег 
йе дагйе, 6'ераг^пег; 4- (отъ), даге 1е: 
5. (отъупотрЪбенетонанЪщо), з^Ъз^ешгйе. 

Варене, зп. 1а сосИоп, сшззоп, ош1е/;|1или 
печене вторно, зп. 1а гесшззоп; | (на 
топла вода), 1е Ъат гаапе. 

Варено сладко, зп. 1а соппЧиге; || (съ 
овошки), 1а сопзегуе. 

Варенм сливм (съ захаръ). з/. р1 1е гаоуеи. 

Вари-клечка, зс. ип ауаге, еШсатег, Геззе- 
1паШе,уПат, сгавзеаих:т. 1. (гнуснавъ), ипе 
зопИапе; 2. /д. ипе Ьйгеззе; 3- /ат. ип 
дпрре-зои, ртсе-таШе, 'Ьагра^оп: || /1д. 
ип сапсге; 4. рор. ип #п&ои. [уеппе. 

Варннасъ (най-хубавъ титюнъ), зт. 1а 

Варителность, $/. 1а (И^езШлШе. [пап*е. 

Вар1анта (различге ма текстъ), з/. 1а уа- 

Вархащонно см-Ьтане, зп. Ма(пет. са1си1 
с!ез уапайопз /. 

Вар1ащя, ! з/. Миз. МаЬНет. 1а уапаНоп; || 
съ -Ц1и. Миз. уапе, ай), [тапег. 

Варшрувамъ (правя варгацги), ьа. Миз. 

Варка, з/. 1а Ъащие, 1е Ъа1еаи; 1. (каиче), 
Гездш!" т\ 2. (лодка), 1а паееПе; 3- (що 
върви леко), спаюире Ъоппе йе па&е, /; 
4. (пълна), ипе Ъагдиее; 5. (който троши 
-кьг за продаване на дърва), ип йееМгеиг. 

Варкамь, ьп. (ьоуег Бьрзамь). 

Варкарь, 5. ип Ъа1еНег. 

Варкачни, ай), <1е Ъа^ие. 

— товаръ, зт. 1а пауее, Ьагдиее /. 
Варкичка, з/. йгт. 1а ЪагдиегоПе ес Ьат- 

диеМе, 1е Ъа1е1е(. [еге. 

Варколакъ, зт. /д. Гоигз т : || /ат. 1е гаазза- 
Варлива прьсть, з/. 1е саюайе. 
Варливо средство, зп. 1е саиз^ие. 
Варлнвъ, ай). са1еа1ге; си1стаЪ1е. 
Варлнвястъ, ай), саюагеих. 
Варна пещь, з/. йшгпеаи йе са1сша1шп /. 
Варненъ, ай). Спгт. са1с^^ие. 
Варовита боза, з/. \вМ ой Ъ1апс йе с11аих, т. 
Варовито мазило (оросань (.), зп. 1а гиПее. 

— накапване, зп. ПпсгизШшп /. 
Варосвамь, ьа. сгери*; || (омазвамь съ 

варъ), АгсШ. епсгойЧег. 

Варь, з/. 1а сЬаих; 1. (у табаци), 1а р1а- 
шее; 2- (неогасена), спаих У1уе; 3 (ога- 
сена), сЬаих е1;е1п1в ; 4. опалване пещь 
за — , 1е спаийоиг ой Гоиг а спаих; 5 
посьшвамь съ — полето, ьа. спаийег; 6 
гори-варь, зт. ии сЬаиГоигшег е1 сЬаиНег; 
7. което става на — , са1стаЪ1е, ай). 8. 
горене или ставане на — , 1а са1стаИоп: 
9- правя или горя — , ьа. са1стег; || го- 
риса, прЪобрьщаеа на — , ь. гтр. Извед- 
ете: 10. разбьрквамь съ — , ьа. даепег; 
11. бьркачъ на — , ип даспеиг. 

Варя, ьа. сшге, Шге ЪошШг; 1. (изново), 
гесшге, Га1ге геЪошШг: 2. или каля (пера за писане), 'поИапйег, 3. вариеа, ь. гтр. 

Н сш1. 
Вассалъ, зт. ип уазза1: | (подданни), ип 

'потта^ег еЬ уазза1 — , зт. 
Вата (палукъ «.), з/. <1е 1а оиа!е: -тенъ, 

(Гоиа1:е; | подплащамь съ — , ьа. оиа1ег: 

| прпличенъ на — , оиа1еих, ай). [1ауе11е. 
Ватала, зп. р1. 1е ЪаМап!;; | (у станъ), 1а 
Ватеръ-клозетъ, зт. Иеих а Гап^1а1зе, т. 
Ватеръ-бакштагм, зт. р1. Маг. 'паиЪапз 

с1е Ъеаирге, т. 
Ватерштагъ, зт. Маг. 1а зоиЪагЪе (1е Ъеаирге. 
Ваувау (кученце), зп. 1е 1;ои1ои ой 1;ои-1:ои. 
Вахлачка, з/. р1ап1е, 1е С1гзе. 
Вахмистръ, зт. МИН. ип диагиег-шез^ге, та- 

гесЬа1 йез 1о^1з щ ; || главенъ — , тагееЬа1 

(1ез 1о§-15 сЬеГ, т. 
Вахня, з/. рогззоп, Ге^епп еЬ е§геип т. 
Вахта, з/. Маг. 1е диааЧ. 
Вашъ (/. ваша, п. ваше; р1. ваши), ай]. 

розз. \*о1ге; | ргоп. розз. 1е е( 1а уо^ге; 

I вашьгг* (роднина), з/. р1. 1ез уо!гез: ! 

ваше имане, зп, 1е уо1ге. 
Вбивамь, ьа. Ьиггег. 
Вглчвамь и Вг^нвамь, ьа. Ггопсег: [ (ко- 

нецъ въ игла), епШег. 
Вглвателенъ, ай). тап1аЪ1е. 
Вг^нка (у книга), з/. 1е 1аггоп, 1а согпе: 1. 

най-тайнитЪ -км на сьрдцето, 1ез йеЧоигз 

(1ч соеиг, т; || /ьд. 1ез гесотз т: 2. ог- 

лаждамь -ки, ьа. йерНззег; 3. правя -кн. 

ьа. §-аи1гег; 4. загубвать си -кьгтъч ь. гтр. 

Из зе ДерНззеп!. 
Вдавамса, ьг. рге!ег еЬ зе — а, са1ег; | 

(съ страстъ), 8'аепагпег а ; || вдаваеа, ь. 

гтр. АгспИ. е11е ,)агге1е. 
Вдавателенъ, ай), /ьд. пех1Ь1е. 
Вдадено м^сто (у сводъ), зп, АгсШ. 1е ]аггег. 
Вдаденъ, ай). Вой геЧиз; || (за сводъ), ^аггеге. 
Вдълбавамь, ьа. СМг. йергппег. [ргезз1оп. 
Вдълбене, зп. ГепГопсиге /; || СНгг. 1а с!е- 
Вдлъбнато-испжкнатъ, ай). сопса\о-соп- 

уехе. 

неписана медаль, в/. тейаШе 1пеизе /. 

или издълбано исписанъ, ай). Кит. 

1пеиз. 
Вдлъбнатъ, ай), сопсауе, йерг1те: || (и отъ 

двЪтЪ страни), сопсауо-сопсауе, ай). 
— грьбъ (на конъ), зт. сЬеуа1 епзеПе щ. 
Вдлъбнина, з/. 1а еопсауЦе. 
Вдовенъ, ай). уеиГ. 
Вдовецъ, вица, 5. уеиГ, еиуе. 
Вдовица, з/. ипе йоиатеге; || самоволно 

изгоряване -цм, 1а зиНее е1 зиШе. 
Вдовнчна д^лба (никяхъ (.), з/. 1е <1ои- 

а1ге: |] двте, което са ползува само отъ 

— на майка си, ип сюиашег. 
Вдовично дукато, «п. 1е Леи1ег йе 1агеиуе. 
Вдовишкм парм, з/. р1. 1е (1оиа1ге. 
Вдовство, зп. 1е уеиуа^е е1 тИиНе /. Вдругиденъ 29 Верижка Вдругиденъ, зт. 1е 8иг1еис1етат; || айь. 

аргез-аетат. 
Вдървяване, зп. ГагЪогезеепсе /. [зрке. 
Вдлхнагъ, аф'. $д. шгая; | (отъ небеса), \ъ- 
Вдлхноване, зп. Пп8р1га*юп (* $д.), ш- 

йшоп, зиегдезНоп /; | $д. 1е зоипе; || пр-в- 

давамь — , ьа. Ш8р1гег. 
Вдлхнувамь, ьа. швриег (и $д-\ сНс*ег, 

зи^егег, аоппег а еп1епс1ге; || /а. дНззег, 

тзншег; || който -ва, $д. 1П8р1га1еиг, ай/. 
Вега (звЪзда въ ш/Тира), з/. Анг. 1е "^е&а. 
Веда (священа книга у Индуси), з/. 1е уеда. 
Ведетъ, зт. МгШ. 1а уейеНе. 
Веднажь, аа"ь. ип ]оиг. 
Ведьрникъ, зт. сЪаиолеге а уареиг/. || (въ 

парева машина), 1е ЪоиШеиг ; || поставямь 

въ — , ьа. епсиуег. 
Ведьрце, зп <Нт. 1а ЪаШоМе. 
Ведро, зп. 1е зсеаи, 1те т, 1е 1^иег; | Маг. 

1а ЪаШе, 1е зеШеаи ег зеШо*; || две -дра 

вода, уо1е сГеаи, /. 
Везелецъ, зт. р1ап1е, Гетегиз, согопШе т. 
Везло (накрьстъ за извЪсшници), зп. 1а 

Ьапйе; ]| въ — , зоиз Ъапйе. 
Вежденъ, аф*. Апа(. зоигсШег. 
Вежди, з/. р1. 1е зоигсП. 
Веке и Вече, айь. Ае]&. 
Векилъ-харчъ, зт. I. оШслег с!е 1а ЪоисЬе, т. 
Векселенъ вьрвежь, зт. 1е спап^е, 1е еоигз. 
Веленена хария, з/. рар1ег уеНп т. 
Велика лнтюрг1я, з/. 1а $гап<Г теззе. 
Велика херцогння, з/. 1а&гап<1е-аиепе58е; [| 

— княгиня, 1а ^гапйе йиспеззе йе Ки881е; 

|| — княжна, 1а дгапйе йиспеззе поп тапее. 
Великански, аЩ. ^)§•ап1е5^ие. 
Велика нъ, зт. 1е §еап*, со1оззе т; Цбой на -нм 

еъ богове, 1а ^дап+отасШе (ь. Жидъ). 
Великденски, аф*. разса1. 
Великдень (свЪтло Въскръсене у Хри- 

стгяни), зт. 1ез Родиез т. е( /; | пода- 

ряванеа по — , оеи1'з йез Рациез, т. || 

— , р1ап1е. 1а с(^ие1оигс1е, апзМосЬе /. 
Велики канцлерь, зт. агеМспапееИег т. 
Великодушенъ, аф. депегеих, та&патте; 

-шно, -теп*; | /а. поЪ1е. [тЛе. 

Велик одупие, в«Т1а ^епегозИе, тадпаш- 
Великол-Ьпенъ, аЩ. зо1еппе1 е( -1етпе1, 

зр1епсИае, тадшп^ие; -пно, -шеп!; 1. рот- 

реих, 1ихиеих, зирегЪе, {потрпап!; 2. 

1аз1;иеих, зотр*иеих, ЪопогаМе, псЬе; 3. 

(за свирня), Миз. $д. рег1е; 4. $д- Ъп1- 

1ап*, гоуа1 (ьоуег ПрЬхубавъ). 
Великол4ше, зп. 1а та^шпсепсе, 1е 1ихе, 

Гес1а1 т, 1а зотр1иозНе; 1. 1а ротре, 1а 

пспеззе, аррага*, аррагеП, е!а1, Газ1е ш; 

2. който обича — , {аз*иеих, аф; 3. съ 

— , а<1ь. еп сегетоте. 
Великолепна кжща, з/. 1е ра1а1з; | /а. 1е 

юиуге. 
Великолепно, айь. а &гап<1 опи*. Велико магистерство (ни Малтшскьгй 

ордень), зп. 1е гаа^18(еге. [еагете. 

Великопостнм пропов-Ьданеа, зп. р1. 1в 
Великость, з/. 1а дгапс!еиг. [утагк1-<1испе. 
Велико херцогство, -княжество, зп. 1е 
Велико-херцогски, -княжески, аф*. ^гапй 

йисаЬ [Гол^мъ). 

Великъ, ай), ^гапй, дпеГ; || /а. 1 Ьаи1 (гюуег 

— херцогъ, зт. 1е ^гапй-с1ис; || -князь, 
зт. 1е дгапй дие с1е Кизз1е, 1е дгапо! рппсе. 

— Моголъ (вь Индостань), зт. 1е ^гапй- 
Мо§-о1. 

Велики пости, з/. р1. 1е сагеше; || рано 
или клсно закачвать — , 1е еагете еа(; 
Ъаз ой 'Ьаи1. [р1. 1ез уеШев т. 

Велитм (леки войскари у Римляни), зт. 

Величествено, зп. 1е дгапд. []ез1е. 

Величественость, з/. 1а ^гапШозИе, 1а та- 

Величественъ, аЩ. виЪНше, ^гапШозе, аи- 
^из1е, ротреих, 1трозап*; -но, -гаеп1;; || 
-ното, зп. 1е зиТЬНте. 

Величество (титла), зп. М&^езХе ; || Негово 
Царско — , 8а Ма^ез^ Тгапеппе. 

Велич1е, зп. 1а та]е81е, дгапйеиг, ротре /. 
Ш^пИе т; || $д. Гаигео1е /, поЪ1е88е /. 

Велможедьржав1е, зп. апз1;оега11е /. 

Велможи, зт. р1. Гапз^осгаие /• 

Велпъ, зт. Маг. 1е Йаздие. 

Велсъ, л«*. Маг. 1а ргесет!е ой Иззе. 

Велта (мЪрка за питга), з/. 1а уеИе; 1. 
агвря съ — , ьа. уекег; 2. м*ряне съ — 
зп. 1е уеНа^е; 3. мъ-рачъ съ — , ип уеНеиг. 

Венера (планета) з/. АзЬг. 1а Уепиз. [риЪ18. 

Венерина планинка, з/. Апаи 1е репП ой 

Венерическа болесть, з/. 1а #а1ап!епе. 

Венерически, аЩ. уепег1еп. 

Венеринъ поясъ, зт. 1е сез^е. 

Вен1яминъ зт. 1е Веп^атт. |1а1еиг. 

Вентилаторъ (развЪтренникь), зт. 1е уепИ- 

Верверица, з{. ^иаа'^. РееигеиП т; -иченъ, 
й'есигеш1. 

Верига, з/. 1а сЬате, 1е сагсаи, 1е Нззи: 1. 
(съ куки, ТесНп. или на камица), 1а еге- 
таШеге; 2. м*ря съ — пространство, ьа. 
сЬатег; 3. вьрзвамь съ — , ьа. епсЬатег; 
4. свьрзеване съ — , 1а пШШоп: 5. пу- 
щамь отъ -гм н*кого или снемамь му 
бокант*, г/а. с1еспа1пег ; 6. пущане отъ -ги, 
1е аесЬа1петеп(; 7. майсторь -гарь, зт 
ип сЪатейег. 

Веригачка, з/. рор. ипе аррагеШеизе. 

Вериги, 5/. р1. 1ез Гегз, 1ез Пепзт; || зако- 
вавамь по-добрЪ- -тб, ьа. пуег 1ез Гег8. 

Вериженъ бомъ, зт. Маг. сЬа!пе а"ип 
рог! /. 

Верижка или Ситна — , з/. 1а сЪатеМе, 1е 
сгетаШоп; 1. (съ ключове), спате сЬа1;е- 
1а1пе /; 2. (зж балець), 1е ^оиеТ, 1а &оиг- 
теИе; 3- закопчевамь съ — злбалецъ 
ьа. ^оигтег. Верижно 30 Вечерь Верижно трькалце, зп. 1е спашоп. 

— или сравнително правило, зп. АгйЬт. 
ге#1е соп}от{е /. 

— тжпанче (у часовникь), зп. 1е 1атЬоиг. 
Вероника, в/. р1ап{е, 1а уегог^ие. 
Верповане, зп. Маг. 1а 1оие, 1;оиее. 
Верпувамь, ьа.Маг. 1оиег; || -са, ьг. зе 1оиег. 
Верресовско слово (Цицероново), зп. 1а 

уегппе. [в/. 1а уегз1е. 

Верста (русска пжтна мЪрка, 1500 аршина), 
Вертикаленъ, аф\ уегИса!; -лно, -степ*. 

— скр-Ъпецъ (на ортомна фабрика), зт. 
Маг. 1е У1го1е4. 

Вертикалность, з/. 1а уегпсаШе. 
ВерФъ / или стапель т (терсхане I.), 
Маг. 1е спапИег. [ге^ош. 

Весела жена, */". ипе #пуо1зе; | /ат. ипе 

— курва, з/. рор. ипе 1игоппе. 
Веселба, з/. 1е сНуег^ззетеп!, 1а ге^отз- 

запее, аИе^геззе е( а1е^геззе /, еЬа{, еЪаи- 

(Цззетеп! т. 
Веселене, зп. 1а ^о1е, 1е р1а1з1г. 
Веселилникъ, зт. /д. ип Ъои1;-еп-1;га1п. 
Веселинъ, зт. ип у^уе 1а-^о1е, дпуолз т\ II 

/ат. ип ге^ош, &аШагс1 т. 
Весел1е, зп. 1а гершвзапсе, 1е р1а1з1г, ЬПа- 

пЦ а1асп1е/, еЪа^ еЪаисИззетеп! т ; | /д. 

епспап1етеп1; т\ || /ат. ^иЪПайоп /. 
Весело,»^. да1, #а1ешеп1; е1 ^анпеп!;; || Миз. 

а11е&го, йгт. а1е^геМо. 
Веселость (кефь I.), з/. 1а ^а1е!е еь %&Не, 

ЬПагне, ]01е /, еп}оиетеп* т; || /ат. §-аП- 

1ага1зе /. 
Веселъ, ад$. ге^ошззап!, пап*, аПе^ге еЬ 

а1е#ге, а1ег!е; 1. ^оуеих, зоу1а1, е&гШагй, 

&аШага; 2. (Нзроз, еуеШе, соилцие; 3. 

1'оШге, игб1е, 1ои ой М, е^оие, $а1; 4. 

/ат. §-иШегге<;, етегШоппе, §пу<пз, аега1е; 

5. /ьд- зегет, гасИеих; 6. ставамь — , уп. 
зе аезеппиуег, еЧге еп ^о^иейез; 7- — 
сьмь, ьп. з'еп йоппег; 8- бмвамь. -ичькъ, 
ьм. еп 1етг. 

— гостъ, зт. ип Ъоп у1уап{. 

— нжравъ, зт. Геп)оиетеп1 «*, 1а ]0\'1аШе 
Веселя, ьа. алзкане, еп}оиег, гфошг, 1. (Нз- 

зарег, сИуегНг, ерапошг 1а га^е, ге^а1ег 
етоизШ1ег; 2. -са, ш. зе (Нз1га1ге, зе сИз- 
81рег, зе (Нуегиг, 3. .1оиег а зе ^оиег, з'е- 
дауег, зе йепаег, зе йе^шрег; 4. пге, зе 
гесгеег, ргепйге зез еЪа^з т, з'еЬаМге, з'е 
Ъаиалг, ЪатЪосЬег; 5. /ат. клге саггоиззе; 

6. рор. пЪо1ег; 7. веселжтса, V. гтр. 
8'ерапошззеп!;. 

Веста (планета), з/. Аз1г. 1а Уез1а. 
Весталка (калугерка), з/. ипе уез1а1е. 
Весь, асЬ}. т. Ша1, 1ои1. 
Вета калевра, з/. 1а зауа1;е. 

— краста, з{. 1а го^пе. 

— книга, з/. 1е Ьои^и^п; 1. тьрся или че- 
тл — , г/а. Ъоидшпег: 2. обрьщане тьрго»1Я съ ггн, 1а Ьои^и^пепе; 3. събирачъ на 
-ги, /ат. ип Ьоид1Йпеиг. 

— дрЪха, з/. 1а 1г1рег1е. 

— лад1я, з/. Маг. ип ропюп. 
Ветарски пазарь, зт. 1а йчрепе. 
Ветарство, зп. 1а Гпрепе. 

Ветарь, ка, 5. Гпр1ег, еге; тагспапа" ае Ъпс- 

а-Ьгае т, ап^иаШе /. 
Ветеранъ (чиновникъ или войникь да е 

изслугувалъ), зт. ип уеЧегап ; || състояне 

на — , 1а уе{егапее. 
Ветеринарство, ви. 1'пурр1а1^ие /. 
Ветеринарь (конски хекиминъ), зт. ип 

МррШге. 
Ветина, з/. 1а У1еШепе, Спрепе /. 
Ветость, з/. 1а у1еШе88е, 1а еааиеНе; || о1гт. 

Гизиге /; || (на направа), 1а уе<;из1;е. 
Вето-германски езикъ, зт. \&щие Шео- 

^^8^ие /. 
Ветокнижарь, зт. ип Ъои^и^т8^е. 
Вето н^що, вп. ГапйдиаШе /. 
Вето правило, зп. /д. 1а гиЬпдие. 
Вето (на), аа"у. й'осеаз1оп. 
Ветъ, а<Ц. у1еих е1 У1ьП, апс1еп, ап1:^^ие. 

— дъждовникъ, зт. /ат. 1е пйагй. 

— навьгкъ, зт. /д. 1'огп1еге /. 
Ветм др-Ьхи, з/. р1. /ат. 1а йеТп^ие. 

— дървета (развалщиньг), 1ез (1ето1Шопз 
/-, | (оть строшена ладгя), Ъо1з (1е Йе- 
сМга^е т. [ГоНт т. 

— протоколи (парламентскьг), зт. р1. 
Ветькъ (ветъ), аЩ. /д. зигаппе". 

Вече и Веке, айу. аауап4а^е; \ най — , 
рппе1ра1етеп1;, ай р1из, 1ои* ай р1из; || — 
. . . кЬ, пе . . . р1из. 

Вечеренъ, а<Ц. уезрега1, оес1йеп1а1. 

ВечерилникъС^ойшове^е^я), зт. ип зоиреиг. 

Вечери (на братството у пьрвьътЪ Хри- 
стияни), з/. р1. 1ез а&арез /. 

Вечерни (черковна книга) , з/. 1е уезрегаЬ 

— молитви), з/. р1. 1е за1и1. 
Вечерникъ, зт. \еп\ й'ауа1, т. 
Вечерница (звЪзда), з/. еЧо11е а" и Ьег^ег, /; 

| Аз1г. 1е Уезрег. 
Вечершо вр^ме (вечеря), зп. 1а зокее, 
уеШее, пеиге зоира1о1?е /. 

— събране, зп. 1а уеШее (ьоуег СидЪнка). 

— -веле или вр^ме, зп. 1е зоирег е( -ре. 
Вечерня, з/. 1ез уергез /; || Сицилшска — 

(кръвопролитие въ 1282 година), 1ез уергез 
81сШеппез. 

— дрезгавина, */. 1а ге1гаИе. 

— роса, з/. 1е зегехп. 

— свьтрня (серенада), з/. 1а зегепайе. 

— се*а,з/. р1ап1е, 1а пуси^е ой Ъе11е-(1е-П1ЙЧ. 

— служба (прЪзь страстна недЪля), з/. 
1ез ^епеЬгез /. 

Вечерь, т еь /. 1е 801Г; 1. Госс1(1еп1 т, 1а 
уеШее; 2- да са видимь тазь — , а се 
зо1г; 3- надъ — , а ^оиг Гегтап!. Вечерямь 3] Вилм Вечерямь, г>«. зоирег. 

Вечеря, з/. 1е зоирег е( -ре; | ; сл*дъ — , 
аргез-зоирее /; Ц пр-вминувамь безъ — , 
ьп. Лтег раг соеиг. 

Вещеетвенъ, аф\ ша1епе1; -но, -1етеп1. 

Вещественикъ, зт. ип та1епаНз1:е, геаНз^е. 

Вещественость, з/. 1а та1епаШе. 

Вещество, зп. 1а таНеге, 1а зиЪзтапсе; || $%. 
1ез та1епеих *п; || пршмамь за — нЪщо, 
ьа. та^епаПзег. 

Вещь, з/. ГоЪ}е* т, 1а сЬозе; || {безъ сто- 
панинъ), Герауе /. 

Взаименъ, аЩ. ти1ие1, гес!рп^ие, гезрес- 
Ш; -мно, -теп1; Цчленъ на -мно ради за- 
здравяване общество, ип тиШаНз1е. 

— глаголъ, зт. втат. уегЪе гес1рг<^ие т. 

— контрактъ зт. 1'оЪН^е т. 
Взаимна либовь, з/. атоиг раг1а§е т. 

— мина (трампа г.), з/. 1е соп!ге-есЬап^е. 

— полица, з/. Сот. 1а ге^гаНе. [тте /. 

— хнтрость, з/. $д. 1а соп1ге-гизе, соп!ге- 
Взаимно задължителенъ, аЩ. геуегзаЬ 
Взаимно здрависване (съ пушкане), зп. 

1е соптте-8а1и*. 

— купуване, зп. 1а соешрИоп. 

— отношене, зп. 1а согге1а*юп. 

— съобщене, зп. 1а . гешргосатюп. 
Взаимность, з/. 1а пийиаШе, гес1ргосКе /, 

1е ге1ош\ 
Виватъ (здравица), гп(ег$. У1Уа*. 
Вигисмъ (вигска партгя), зт. 1е игплзддоше. 
Вигнетъ, зт. Тур. 1е си1-Ле-1атре. 
Вигонена вълна, з{. 1а у^одпе; | шЪпка 

отъ — , 1е \'1^одпе. 
Вигоня, з/. диааг. 1а у^о&пе. [\у1и&. 

Вигъ (придьржникь на опозмря), зт. ип 
Видамско достойнство, зп. 1е у1Лаше е1 

-Лапие /. 
Вндамъ (намЪстникъ на епископъ), зт. 

ип У1(1ате. 
Видена см'Ътка, з/. ГаггеЧе Ле сотр1е, т. 
Виденъ, аЩ. аррагеп!, таг^иап!, оЬзегуаЬ1е. 
Видливость, 5/. 1а уШЪНКе. 
Видливъ, аЩ. арегсеуаЪ1е, регсерШЯе аих 

уеих, зепз1Ъ1е. 
Видно, айь. оз1еп81Ь1етеп1:. [герШга§-е. 

— прнмирене {колкото за очи), зп. 1е 
Видове, зт. р1. ТНео1. 1ез езресез /. 
Видоизм-внене, зп. ГассШеп! т; || /1д. 1а 

рЬазе. [Ше 1ои1ге. 

Видра, з/. диайг. 1а1ои1ге; || морска — , ре- 
Видъ, зт. 1а уие, рот1 <1е уие, Газрес! т\ 
1. 1а тте, 1е У1за^е, 1а Гасе, Гасоп, Й&иге 
/; 2. 1е татйеп, 1а тапшге, регзресИуе /, 
1е рауза^е; 3. Гезресе, зсепе, отЪге, У01х 
/; 4. Га1г «п, зог1е Д 8етЪ1ап1 т\ 5. 1е 
сеПтсаП гергезеп^айоп. 1'огте /; 6. $д. 1а 
топ!ге, 1е ^оиг, 1а сои1еиг, соиуег!;иге, еп- 
уе1орре /, 1е тап!еаи, уоие, таз^ие т, 
епсо!иге, Спте /; 7. (прЪзь нЪщо). еспаррее Ле уие, /: 8. {на дьрвге), Геззепсе /; 9. 
{на равно поле), уие газаШе /; 10. по- 
казвамь — , ьа. (алге зетМап! Ле: Ц. по 
-тъ на, раг й>ппе Ле; 12- колкото за — , 
роиг 1а 1'огте; 13. подъ — , воиз сои1еиг 
Ле; 14- нмамь — , ьа. $д. зеп(лг; 15- скрм- 
вамь подъ — , ьа. ргеЧехЪег; 16. въ го- 
л-вмъ — , айь. епдгапЛ; 17- въ малькъ — . 
ай реШ р1еЛ; 18. по единъ — , /ат. еп 
рет1;иге; 19. добьръ на — , ауепапх, аА}. 
20- подъ — , ргер. а 1Иге Ле. 

Вид клина. з/. 1а 1ит1еге. 

Видело (е), V. гтр. \\ (алХ с1а1г. 

Вид'Ьне, зп. 1а У1зшп, еп1геуие /. 

Видя и Виждамъ, ьп. уо1г, ге^агЛег, ареь 
сеVо^^, Лесоиупг; 1. {едвамъ), еп1геуо1г; 
2- {пакъ), геуо1г: 3- -са, г>г. зе уо1г, зет- 
Ъ1ег, тагдиег, рагаИге; 4. (съ нЪкого). ьг. 
&'еп1;геуо1г; 5- {прЪзь нЪщо), ьг. 1гапзра- 
га11ге; 6. -ждамеса (пакъ), зе геуоп: 7. 
види са, V. гтр. П зетЪ1е, И рага!!, Пар- 
рагак, ауон 1а тте Ле; 8. вид* ми са, 
И 681; геуепи а гао1; 9. до дЪто може са 
види, а рег1е Ле уие; 10. да са видимь 
пакъ днеска, айь. а 1;ап1;б1; 11. да са ви- 
димь пакъ, доклъ- са видимь пакъ , ай ге- 
У01Г, ^и8^и 1 ай геу'о1г; 12. да видимь, ви- 
д* щемь, заУ01г а зауо1г. с'ез1 а заУ01г; 
13. както са види, аррагетеп1, еп арра- 
гепсе; 14. да са видимь, тьег]. асПеи. 

Виждане, зп. 1а У181оп. 

Виждъ! 1пШ). иепз, 1епе2; \\/ат. раг ехетр1е. 

Визиренъ. аф*. У131па1. 

Визирски намЪстникъ, зт. ип сашасап. 

Визирство, зп. 1е У121га1; ес \181га1. [у^гн. 

Визирь, зт. ип У121г; || гол*мьш — , §тапЛ 

Визитаторъ, зт. ип У1зИ;еиг. 

Визитна хартшка, з/. сагге Ле У1зИ;е, /. 

Визитъ, в«*. 1а У1зИе. [ство), ип утсагге. 

Викарш, зт. ип 8ийга§ап1; || (по духовен- 

Викарненъ епископъ, зт. ип зийта^ап*. 

Винарски, «а)'. У1саг1а1; | испълневамь -ска 
длъжность, г<а. у1сапег. 

Винарство, зп. 1е У1саг1а1 е1 -саше /. 

Виконтскн, ай]. У1Сот!а1. 

Виконство (нивя, държава), зп. 1а укотте. 

Виконтъ, -тесса (титла), з. у1сот!е, еззе. 

Виктор1я рег1я, з/. р\ап1е. 1а у1с1;опа ге^1а. 

Вила, з/. 1а гоигспеШ, Гошпе /, еспагЛоп- 
по1г е( -Лоппе!; т; || (рибарска сь три 
жж?ла), 1е 1г1Леп(;; || рогче или жлгалъ 
на — , 1е ГоигсЬоп. 

Вилица, з/. 1а 1'оигспеие; | една -н*що, ипе 
ГоигспеШе; || бодель-тъ на — , 1е ГоигсЬоп. 

Вилна (за лозге\ з/. Адггс. 1а пШе. 

Вилла {близо Римь), з/. 1а У1^пе. 

Вилнея, ьп. (ьоуег БъхнЪя). 

Вилообразна Фигура (Т), */, В1аз. 1е ра1г1е. 

Вилчура (кожухь), з/. 1е уИсЬоига. 

Вилм. з/. р1. 1а Со^^и^пе. Вилястъ 32 В ице -канцлер ь Вилястъ, -лоприличенъ, ад). 1оигспе*е, Ьь 

Ги^ие; | Вой д1СПо1оте. 
Внмпель, зт. Маг. 1а йатте. 
Вирнарннца (льехане *.), з/. 1а еаЪаге!, 4п- 

ро1, ЪоисЬоп т. 
Винарско трькало (отъ сЪно), зп. 1е ЪоисЬоп. 
Вина рь, -ка, $. саЪаге^ег, Ъгапдеушег, сап- 

Итег, еге. 
Винатъ, зт. Тур. 1е йеигоп. 
Виндъ-зейлъ, зт. Маг. тасспе а уеп^, /. 
Виненъ (който мирише на вино и — 

цвЪтъ), ад), утеих. 

— килерь, зт. ГесЪапзоппепе /. 

— спиртъ, зт. езрпС де уш ой а1соо1 т. 

— сслчдъ (пукалъ), зт. ГоепорЪоге т. 
Винена каль или отайка, з/. 1а Ъа1581еге. 
Винетъ (щампица въ книга), з/. 1а удепеНе. 
Винителенъ надежь, зт. Огат. ГассизайГ т. 
Винна б*чва / или Буре п, уа13зеаи уь 

па.]'ге т. 

— лимонада (главейнъ), з/. 1е пе^из. 

— спнртуозность, з/. 1а утозИе. 
Винно испарене (удроглавъ), зп. уареигз 

ди уш, /. 
Вино, зп. уш; 1. ТНео1. 1а соире; 2- рор. 1е 
рпз*; 3. сладко — , уш доих; 4. вкиснато — , 
У1П Ъеза^ге ой роиззе; 5. три годишшо 
— , У1П де (го18 ГеиШез; 6- слабо — , 1а 
у^паззе; 7. (съ вода), ГаЪопдапсе/; 8. (още 
невъзврЪло), У1П Ъоигги; 9. (на испращане), 
соир ой У1П де ГеЧпег т: 10- (питге отъ 
корени сь захаръ), 1е Ггиз^га^ге ; 11. 
см-всь всвкакво — , прорее; 12- другарство 
за тьргов1Я съ — , зос1е*е оепорЪНе /: 

13. правда за продаване свое — , 1еЪапуш; 

14. който мирише на — , епуте, ад). 15. 
поизливане — , 1а НЪаНоп; 16. пробивамь 
блчва и шя — , ьа. Ъип"е1;ег ; 1 7. правяне — , 
1а У1ш1ас{тп; 18. пр-вхвьрлеване — , 1а 
десапШшп е% десап!а&е т; 19. пр-вхвьр- 
ламь или избмстревамь — , ьа. СНгт. де- 
сап*ег. 

— берма, з/. 1ез уепдап^ез; || берачъ, -ка 
по-, уепдап&еиг, еизе. 

— варница, з/. 1а ЪпИепе, ЪошПепе ; -ни- 
ченъ, де ЪпПепе. 

— гадане, зп. Гоепотапс1е /. 

— дБЛ1е и наука за — . зп. 1'оепо1о&1е/; 
| списатель за — , ип оепо1о^18(е. 

— крадецъ, зт. ип Ъий"е1;еиг. 

— м-Ьръ, зт. Гоепоше^ге т. 

— черпецъ, зт. ип оепорЬоге, есЬапзоп, 
ротре де сеШегз, /. 

— черпство, зп. ГесЪапзоппепе /. 
Винтранецъ, зт. Маг. 1е 'Ъоигси' е1 Иззе 

де 'поигд1, /. 
Виняетъ (който пуща вино), ад). ушИеге. 
Вири ле (старо стихотворене), зп. 1е У1ге1аь 
Вироглавенъ, аф.оЪзбпе; -вно, -петеп*. 

— глав1е, зп. 1'оЪзИпайоп, тзо!епсе /. Вироглавно, адь. тогд1сиз. 

— главость, з/. $д. 1а ппдеиг ег га1деиг. 

— главъ, ай). ортШге, аидамеих, тзо- 
1еп1;; | *еЧи, геса1сИ;гап1, ти*т; [| — сьмь, 
ьп. 8'ортШгег а, з'оЬз11пег. 

— главъ рекрутъ, зт. МИН. ип гейгас^ане. 

— главъ старецъ, зт. $д. ипе Ше а- 
реггидие. 

Виртуозъ, -ка. зс. уиЧиозе. 

Виръ-вода, ад), зиап*, 1ои<; {гетре. 

Виръ, зт. 1е Ъаззш, (оигпап!, 1оигЪШоп т; 

|| Маг. 1а У1ге-У1ге ег у1геуаиде. 
Вискн (ракгя отъ жито), зп. туМзксу е( 

\уп1зку т; | (видъ каляска), 1е \У1зк1. 
Виело, зп. ип гатеаи де у^пе а\ т ес ди га1зт. 
Висмутовъ, аЩ. Ъ^8ти^Ь^^ие. [де &1аее. 

Висмутъ (металль), зт. 1е 01зпш{п ой е1а1а 
Високосна година, з/. аппее МззехШе /. 
Високосъ, ад). Ъ13зех1:е т. 
Вистъ (игра на книги), зт. 1е \рЬ1з1 е* урМвк. 
Висулка, з/. 1а ЪгеЬдие; | (на нЪщо), 1а 

репде1одие; || (на сокай), В1аз. 1е ^огдие. 
Висулки (на мингушьг, обицьг), з/. р1. реп- 

дап* д'огеШе, т. 
Виел;, Vп. репдге; || виси на въздухъ (за 

пилци), V. гтр. \\ р1апе. 
Вита восчена св^щь, з/. ра1п де Ъоид^е, 

га* де сауе, т. 

— дупка, з/. й\е1 де У18 т, йИеге /; | (на 
оржжге), сапоп гауе т; |{ пробивамь — , 
ьа. 1агапдег. [зр1га1. 

— жилка (желЪзна), з/. 1е 8р1га1 е( гевзог* 

— ивица, */. 1а {огзаде. 

— лин1Я, з/. Оеот. 1'ЬеНсе /. 

— мекица, з/. 1е р1а131г. 

— мида, */. И. пай 1а 1игЪ1ш1е. 

— подлога (на стълпъ), з/. АгсШ. 1а ерите. 

— шатричка, з/. р1ап1е, 1е Нзегоп ой МзеЬ 
Витишкетъ, зт. МгШ. 1а зои1аспе. 
Витлена дупка, з/. 1'есгои т. 
Витленъ, -лоподобенъ, ад.). пеНсо1де. 
Витло, зп. 1е гоЪ1пе^, доиШе /; 1. (на меп- 

геме), Мес. 1а У18; 2. — безъ край, У18 
запз йп; 3. съ — , еп зр1га1е; 4. разви- 
вамь — , ьа. деУ188ег. [ЬеНсе, т. 

Витлястъ пароплавъ, зт. ругозеарпе к 
Витъ, ад), агдие; || (спиралень, бурмапгя 
I.), зр]га1; -то, -1етеп<; еь еп -га1е. 

— украйникъ, зт. 1а 1огваде. 

— роуленсъ, зт. Маг. 1е дау1ег. 

— пр^ходъ (на менгеме), зт. раз де у!з, т. 
Витм стълби, з/. р1 езсаНег еп Итасоп, еп 

пеНее, еп сагасо1е; [| (съ вьртено), езсаИег 

а У18 ; || степало на — , тагспе ^хгоппе /. 

Вице-адмиралска лад1Я, з/. 1е У1се-ат1га1. 

— адмиралски чинъ, зт. 1а у1се-апшаи1;е. 

— адмиралъ, зт. ип \1се ат1га1. ЪаПН. 

— бали (еждникъ за кражби), зт. ип У1се- 

— дожъ, зт. ип У1се-до§;е. 
Вице-канцлеръ, зт. ип У1се-спапсеНег. Вице-консулство 33 Влад-кн Вице-консулство, зп. 1е уше сопзи1а*. 

— консулъ, зт. ип у1се-сопзи1. 

— кралевство, мг. 1а у1се-гоуй1!-1е. 

— крал 'I. (еицерой), ми. ип ука ген; || — 
-лица, в/, ипе уюе-геше. 

— легатство, мг. 1а унзе-^аИоп. 

— легатъ (папски), зт. ип У1се-1е^а{;. 

— ОФНпДалъ, зт. ип лмее-^егап*. 

— президентство, мг. 1а У1се-ргез1с1епсе. 
президенть, зт. ип уше ргее^йеп!. 

— сенешалъ, зт. ип у1се-5епеепа1. 
Виць (индгйска стомана), зт. 1е ч?оо\г. 
Вишни, з/. р1. /ат. 1е доЪе*. 

В1адукъ (люсть на джгш за желЪзекъ 
пжтъ), зт. 1е У1а<1ис. 

Вхене, мг. 1е1оигЪШоппетеп1,'Ьиг1етеп1;,1оиг- 
псиетеп* е1 -псИшеп* т; || свЪтъ или ше- 
метъ, 1е уегИ&е, {оигпошептЬ <1е те1:е, т; | 
страдалецъ отъ — свФтъ, уегИ&1пеих, аЩ. 

Вшна кобея, з/. р1ап1е, 1е еоЪаеа ой соЪее/. 

— сеФа, з/. р1ап(е, 1е ое1уес1еге ой Ъе1уес1ег. 
Вшлонче, вп. 1е ушюпсеНе ой Ъаззе ег Ъаззе 

с1е уш1е /. [тз(е, Ъа581з1е т. 

В10лончелистъ, зт. ип У1о1опсеШз1е н -Н- 

В1олъ, зт. 1а У1о1е ; | д'амуръ, зт. ую1е «Гатоиг. 

В1я, ьп. Ъгшге; || -са, ьг. 1оигЪШоппег; 1. 
което са в1е (за растенеа), Во1. уоЛиЪПе, 
аф*; 2. В1е си гн/вздо, V. гтр. \\ апе; 3. 
в1е (за влгкъ), \\ Чшг1е; 4 р1. в1ять, еИез 
#г1треп1; | които растенеа — или вле- 
Кхъть, Во1. ^птрап^ез, аф'. [ЧЬоШпе т. 

Вкаменена кость (отъ пилецъ), г/. Гоип- 

— мидена чарупка, з/. Гоз^гасИе/. 

— риба, з/. ПсМпуоШЬе т. 

— чарупка, з/. 1а сопспу!е. 
Вкаменено растене, зп. Н. паг. 1е рЬу^оШЪе. 
Вкамененъ, аЩ. реЧгШе; | /ат. йгап*^ 

— листъ, зт. В. паг. 1е рЬуИНЪе. 

— рмбенъ зжбъ, зт. Е. па1. 1е §'1оззоре{ге. 
Вкаменителенъ, аЩ. реЧппап*. [саНоп. 
Вкамен-влость, з/. и -н-вне, мг. 1а реЧгШ- 
ВкаменЪвамъ, ьа. реЧппег; | -са, ьг. зе ре- 

1ппег ; || вкаменяваса, ь. чтр. И 8е 1ар1с1Ше. 
Вкаменяване (ставане камикь), зп. 1а 1ар1- 

сИйсаНоп. 
Вкарвамь, ьп. Шгойшге, 1пс1шге, гатепег, 

Гоиггег; 1. (е* глава), еи^егег; | /д. ега- 

Ъе$шпег <1е; 2. (вь кошара), асси1ег: 3. 

(дивичъ), таЪаМге; 4. нав&тр-в (за сокове), 

Ме± герегси1;ег; 5. (вь безначалге), апаг- 

с1лзег; 6. (вь пжтъ нЪкого),/ат. топ&епег 
Вкарване, зп. 1'ти*оаис1юп, зи&дезиоп /: 1. 

(навжтрЪ), 1а герегеиззтоп; 2. РНуз. 1'т- 

1гопп8810П /; 3. Маг. 1е ЪШага\ 
Вкарователно средство (навжтрЪ), зп. 

Меа*. г^регеизв^, 1уе, аф'. 5. 
Вкисване, мг. 1'асагШге1е /. 
Вкиселявамь, ьа. ас1аЧпег. 
Вкиселяване, мг. ГасЗоЧпсаНоп /; Ц замо- 

женъ за ■ — , СНгт. ас1ШпаЪ1е, аЩ. Вкнснатъ, ай]. асагШге. 

Вкиснувамь, ьп. 8'а1^пг; Ц -са, ьг. в^&еШйег. 

Виснува, V. гтр. 31 1еуе; || -са, V. 1тр. \\ 

Гегтеше, й 8'охуйе ; | (за питге), И 8е р^^ие. 
Вкиенуване, мг. 1а ди81аИоп, Ъо1п11а180п/; | 

СНгт. Гоху^епаНоп /. 
Вкорененъ, аЩ. 1пуеЧеге. 
Вкоренителенъ, аЩ. Вог. гао^сап^. 
Вкоренявамса, ьг. в'епгастег, в'1пуе1» : гег, 

зе йитг; | вкореняваса (хваща корень), 

V. гтр. /д. \\ ргепй гас1пе. 
Вкусенъ, ад$. вауоигеих, га^оШап!, аеПсаг, 

аароп^ие; | (за вино), ^епегеих; || по — , 

й'ип дойЧ ге1еуе (уоуег Из^денъ). 
Вкусникъ (вЪщь на вина), зт. ип §оигте(. 
Вкусность, з/. 1а йеНсаГеззе, 8ар1сИ!е (ьоуег 

СладОсть). 
Вкуснувамь, г/а. вауоигег. 
Вкуснуване, зп. \& вауоигетеп!;. 
Вкусова нерва, з/. Апаг. пег!" #из{аШ т. 
Вкусявъ, аф'. зароп^ие. 
Вкусъ (и /д.) зт. 1е &ой(, зауеиг /; 1. 1а 

татеге, 1е ^епге, 1е дге; 2. /д. 1е ра1а1з; 

3. на ветъ — , госоео, аЩ; 4. (вь иску- 

ства), 1е з!у1е; 5. имамь — , ьп. ъепИг; 6. 

намирамь по -тъ си, ьа. 1гоиуег а за сопуе- 

папсе; 7. развалямь -тъ си, ьа. ЪЬзег. 
Влага, з/. Г пишеш* /. 
Влагалище (и Во1.) мг. 1а §*ате; || [за 

брусь у косачь), 1е соШп. 
Влагамь, ьа. рге1;ег, геп+гег; | (вь кесья 

пари), етЪоигзег. 
Влагане, зп. 1а ГоигпНиге; || (парьг), 1е ргеГ. 
Влагачъ, -ка, *. рге!еиг, еизе; | Сот. ип 

йерозНеиг. 
Влагогонителенъ, аф. ЬуйгоСи^е. 
Владамь, ьа. )ошг Ле. ' 
Владмка, зт. те1гороШа1п т. 
Владичество, мг. Регприе т, 1а боттаНоп, 

ршззапее /. 
Владмчнина, з/. б1оее8а1п, аф. 
Владшшка митра (инфель), $/. ГтГию /. 
— патерица, з/. 1а сайисее. 
Влад-Ьлецъ, зт. ип роззеззеиг, сЬа1е1а1п 8\ 

|| (на заложень илють), ип еп^а^з^е. 
Влад-Ьне, зп. 1а роззеззюп, ]ошззапсе, зои- 

уегате*е, ри^ззапсе /, 1егп1о1ге т; 1. ^и^. 

1а за1зте, Ъ1еп-1епие /; 2. правда за — 

и относителенъ до — , роззезои, аф'; 3. 

изгонвамь отъ — , ьа. йероззейег; 4. из- 
гонване отъ — , 1а с1ероз5е5810п; 5- завьр- 

нуване у — , /е*г. йгоИ йе розШшше /. 

6. въвождане у — , ^и^. Гепба181петеп(; 

т; 7. поставямь въ — , ьа. Зит. епза^зшег. 
Влад-втеленъ, аЩ. ге§-пап1. 
Влад-Ьтелска земя, з/. 1а 8е1дпеиг1е. 
Влад-Ьтель (който управлява), зт. ипдои- 

уегпап!; ^ (на духовно мЪсто), ип Ъепе- 

пс1ег; | /мг. Ъ)еп-{епап^ з. 
Владея и Владамь, ьа. айтшз^гег, таш>г, 

3 Влаженъ 34 Вълна ро85в<1ег. 1ешг, аоттег виг; | ,; (насилно 

върху нЪщо), изигрег (ьоуег Господару- 

вамъ). 
Влаженъ, аф. Ьиппс1е, тоЦе, уег(;; 1. Мей. 

зегеих, ЬаиЧиеих*, 2. правя — , ьг. гатоШг; 

3. ставамь — , ьп. зиег. 
Влажна ливада (паша), з/. 1а поие. 
Влажно мйсто (на), айь. ЬиппДетеШ;., 
Влажность, */. ГиткШ, тоНеиг, питеиг /: 

|| отдълямь — , ьа. йейедтег; \ отдълене 

— , СНгт. 1а (Ше&таИоп. 
Влазачъ, зт. ип еп1гап*; | (въ община), 

ип гес1р1еБс1а1ге. 
Влазямь и Влнзамь, ьп. еп1гег, репеЧгег: 

1. (пакъ) геп1гег; I />д- &е гешЪа^иег; 2. 
(у себе-си), Шг ип ге!оиг виг зоЬ-тете; 3- 
(въ дружина), 8 , аз80С1ег; 4. (у владЬне на 
наслЪдство), ^и^. зЧпшизсег; 5. (е* при- 
станище), Маг. {&\ге е8са1е /,• 6. влазя 
въ глава ми, ь. гтр. /ат. П 8'етоег1исо- 
^ие (1е; 7 който влазя, /ат. еп1гап(, ай). 

Влазя не (влазъ от.), зп. Гегигее /; 1. (у свЪтъ 
-тъ), 1е <1еЬи1; 2- (въ наслЪдство), Згие. 
Птппхиоп /; 3- (въ сЪнка), Аз1г. Пттег- 
81оп /. [|| АпаЬ. 1а пЬгШе. 

Влаканце, зп. йгт. 1е Ъгт; \ Во1. 1е Й1е1; 

Влакна, зп. р1. 1ез пЧапйгеб /; | наопаке 
-та, айь. а, ай геЪоигз. [1а йЪппе. 

Влакнинъ (влакнясто вещество), зт. СНгт. 

Влакно, зп. Во1. 1а йЬге; || Апаь. 1е ШатеШ. 

Влакноброително стекло, зп. 1е сотр1е Й1з. 

Влакнястъ, аА/ йЪгеих ; Ц Во(. Н#ашеп{еих. 

Влакъ, зт. 1е 1гатеаи. 

Власата ципа (въ бабекъ), з/. 1е уе1ои1е. 
— игннка, з/. 1е саз1ог. 

Власато листо, зп. Во1. ГешНе йгарее /. 

Власатъ, ай/ 1атеих; || Во1. уе1и, сЬеуе1и, 
1апи^теих, риЬебсеп*, со1оппеих: | ставамь 
— , ьп. Вос. ае со1оппег , 8е согйег. 

Власъ, зт. 1е йиуе!: 1. (на сукно), 1е роП; 

2. расчесвамь -тъ на сукно, ьа. сЬагаоп- 
пег; 3. претиво -тъ, айь. а сопп-е-роП; 4. 
наопаке -тъ, 1е геЬоигз; || айь. а геЬгоиз- 
8е-роП. 

Власти (чинъ ангелскьгй), з/. р1. 1ез рш*8- 
запсез /; | (стжпенъ на ангелъгтЪ), 1ез 
«Зопнпапопз /. 

Властителенъ, ай/ Лотта1еиг. 

Властнтель и -стникъ, зт. ип <1отта1еиг, 
ро1еп1а1, еещпеиг, агЬНге от,ипе ршдзапсе; 
,1 силенъ — , ип ршззапГ. 

Влаетолибецъ, зт. ип атЬШеих. 

Властолнбивъ, ай/ (1отта1еиг, атЬШеих; 
-но, -еизетеп!. 

Власть, з/. Гаи(оп1е, йотшаиоп /, роиуо1г, 
етрпе от; 1. 1а 1о1, ршзйапсе, 1'огсе, рпзе,! 
1аси11е, оЪсчзвапсе /; 2. /а. 1а шат, 1е| 
Ъгаз, 1е сгесиЧ; 3. (неопрЪдЪлителна),\ 
1'аЪйо1и118те от; 4. (до цврствуването),\ 
Гауат-геупе щ 5. (надъ нЬ/со?о),#д. Газ-! еепйап! т; 6- съ — та, <Гаи1огие; 7- въ 
-та на, ргер. к 1а тегс1 с1е, а 1а с11зсге410а 
бе; 8. извднъ -та, 'Ьогз с1е ра»е от. 

Влачене, »п. 1а 1гате, 1е Ига^е, 1а гери- 
поа; | Маг. 1а гегаогдиа^е, ^етог^ие /; 
| ортома за — (бугсиръ), саМе с1е ге- 
то1^ие, т. 

Влаченеа (на рЪка) з/. р1. ГасоиИп от. 

Влачилка, */. 1а 'пегзе ; | пр"ввлачене съ — , 
1е 1 Ьег8а§^е е( ес 'пегветеп1;| пръвлачамь 
нива съ — , ьа. 'пегзег. 

Влачлива лад1я, з/. Ьа^еаи а 1а 1;га1пе. 

Влачливъ (по земята), аЛ/ 1га1папС 
— трьнъ, *от. агЬизи, 1а гопсе. 

Влачя, г/а. 1га1пег, тепег, игег, агдиег, 
'ЬоизрШег; 1. (ленъ), аге^ег; 2- Мсиг. ге- 
то^^ие^, вадиег; 3. (слЪдъ мене), $д. 
ргепйге ой 1гатег а 1а ^ето^^ие; 4. -са, 
ьг. 1гатег еь 8е — , {г61ег; 5- ръката влачи 
ледъ, ь. гтр. 1а гшеге спагпе; 6. влачиса, 
недьржиса (за желЪзна котка), V. гтр. Маг. 
\\ спа88е; 7- нъщо да са влачи слъдъкьр- 
мата, Маг. 1а ^гаГпе. 

Клек* (и — съ мене), ьа. кахпег; 1. (нае- 
сждЪ съ мене си), рор. 1птЬа1ег; 2. -са, 
ьг. тагецега ^иа1;^е раЦез; 3. рор. 1птег; 
4- влече си краката (за конъ), ь. гтр. \1 
Гаиспе; 5. влече по земята (за растенеа), 
\\ гатре. 

Влечене, зп. 1е гатретепЪ 1а 1гасИоп. 

Влечителенъ (за растенеа), ай/ гашрап!:. 

Вливамь, ьа. Ьпаге; || вливаса (за рЪка), ь. 
гтр. \\ 8'етЬоисЬе йапв, И зе (1ееЬагде 
Йап8, И зе регйге, И (1еЬоисЬе. 

Влнвателенъ, аЩ. аШиеп{. 

Влизане, зп. Гоиуег1оге /. 

Вл1яне, зп. Ппйиепсе /, 1е роиуо1г, 1а рпзе; 
1. /д. 1е сгесП1, Газсепйап!; т; 2. имамь — , 
ьа. шйиепсег: 3. имамь — на н*що, 1п- 
йиег; 4. отлмнувамь — , ьа. ЛеашЙиепсег. 

Вл1ятеленъ. аа 1 / 1пЙиеп1;. 

Вложител енъ, ай/ ргеЧеиг. [ае рге^ от. 

Вложителна хазна (ломбардъ), з/. ошвоп 

Влогъ, зт. 1е сарИаЦ | Сот. 1е 1оигп188е- 
теп1; | (въ търговгя), 1а ппзе. 

Влъкъ (и съзвЪздге), зт. диайг. 1е 1оир: 1- 
морски — , татт. юир тапп; 2. женски — , 
1а юиуе; 3. вьшане сл-вдъ — , 1а 'пиее; 
4- вьшамь подьфъ — , ьп. Чтег. 

Вълмо (далга I.), зп. 1е Йо1: 1. (иводяно), 
1а уа^ие; 2. (морска), Гопйе /, 1а 1ате; 
3. (гладилка), 1а са1аш1ге; 4. пълно съ 
пъ-нястм -ма (за море\ шоиЬпиеих, ай/ 
5. прорФзвамь или поря -мата, ьа. Гепйге; 
6- бьрзей -ма, Маг. Гпоирре /. 

Вълмястъ и -менъ, ай/ опаи1е, опс1и1еих, 
опйоуап!. [опс1и1а1:о1ге от. 

Вълмясто движене, зп. РЬуз. тоиуешеп^ 

Вълна, $/. 1а 1а1пе, 1е 1а1па&е, 1а 1о18оп, 1е 
роЛ; 1. наи-тАкка и хубава — -, 1а рпте; Влънена 35 Воденъ-млхь "2. най-т&нка извлачела — , ГеЧа1т т- 3. 

кьртвочина — , 1ате тогаше; 4. тьрго- 

в1я съ — , 1а 1ашепе. 
вълнена основа (на платъ), з/. 1а зауеНе. 
вълнена стока или работа, з/. 1е Шоа&е; 

р1. -тьг, 1а 1атепе; \ т&качъ на -тм, ип 

1а1П1ег. 
вълнено поясче (за шгя), зп. 1е сасие-пег. 
Вълнен ь платъ, зт. 1а зауеМепв ; || тжкачъ, 

-ка на -ове, з. зауеМеиг, еизе. 

— др-Ьбъ, зт. Ьоигге кпюе /. 

— млхъ, зт. ГеЧанп т 

— и ленянъ платъ, зт. 1а йге1ате. 
Пълнодавателнм животни, зп. р1. ЪеЧез а 

1ате /. 
Вьлнодавателенъ и -лнястъ, аф. 1ашГеге. 
Лълнястъ, ай]. Шпеих, роПи е1 роПеих; | Вое. 

1отеп1еих. [аоиПег, 1аггоп т. 

Вьлхва, зт. ип Ъп&апа, соире^агге1, Ъап- 
Вълча яма, */. МИН. 1е ри!1з. 

— ловь, з/. сЬаззе ай 1оир, /. || потр-вбно- 
сти за — и ловецскьш дворъ за — , 1а 
1оиуе1епе; || главатарь на — , ип 1оиуеИег. 

Вълчатса (щенятса), V. гтр. Пз 1оиуе1еп1;. 
вълче, 5«. <Ит. 1е 1оиуе1;еаи еь юиуа!;. 

— легло, зп. 1е Шваи. 

— лико, зп. агЬггззеаи, 1е ^агои ой Ъо18 
^есШ ес 1аигео1е ГегаеПе/. 

— мл-Ько, в. р1ап1е, 1е 1Ш1ута1е. 
Вълчецъ, зт. р1ап1е, 1е спагаоп; 1. поле 

обрасло съ — , 1а сКагдошиеге; 2. бодель 
у — , Геспагде/; 3. искжсвамь бодели у — ■, 
г>а. еспагдоппег. 

Шълче^дина, з/. 1а р^^ий^е. [еоройе. 

Шълчн кракъ (плавунъ*. зт. р1ап1е, 1е 1у- 

— корень, зт. рХапЬе, 1е паре1 ой асопН. 

— ннперь. зт. р1ап1е, 1а *путе1ее. 
ЗВм*кнатъ (съ хитростъ), аА}. 1п1гиз. 
Вмлкнителенъ, аЩ. тзшиап*. 
Вмлкннтелноеть, */. ГтзишаНоп /• 
Вмлкнувамь, г/а. 10зтиег е( з' — дапз, зи^- 

$егег; 1. -са, г/г. зЧпЧгодшге, зе &пззег, 

8'епГопсег, зе ГаиШег, зе соиюг, дезсепаге: 

2. /д- зМпзшиег ааиз ; 3. (пълзишкомъ), зе 

йашег; 4. той са е -кналъ въ, И з'ез1; шйиз. 
Вмлкнуване, зп. /ьд. 1е <1еЪогаетеп1. 
Внасямь, г/а. гепЬгег. [рог(а1юп /. 

Внасяне (пари), зп. 1а гепкее: '| Сот. Пт- 
Вннкнуване, зп. ГаМепШшп, аррПсаНоп /, 

е&агд т; 1. (къмъ сждене па свЪтъ-тъ). 

гезресЪ Ьита1п т; 2- обрьщамь — , ьа. 

пхег: 3. обрьщамь — къмъ себе-си, г/а. 

ГаДгв еуепетеп1 т; 4. съ — , аЛу. $д. тй- 

гетеп!. 
Вннкнователенъ, ай}. аНеиШоне а, аНеп- 

Ш' а; -лно, -1\гетеп(;. 
Вннкнователно, айь. епке (1ез) аеих уеих. 
*Вникнователность, з/. ГаррИеайоп /. 
■®никнувамь, уп. оЪзег^ег, арргоГопсИг, ргеЧег 

РогеШе /; || еа*гег, оии\ ехаисег. Вносни, аф'. Огат. шс1<1еп*. [рог(аЪ1е. 

Вноснтеленъ (вь наследство), аА). /иг. гар- 

Вода, */. Геаи /; || Рой. ГопЛв /; 1. гола 
— , 1е 1ауа^е: 2. кеолнска — , еаи йе Со- 
ю^пе; 3. морска — , еаи за1ее ой с1е шег; 
| разваленъ отъ — , шаппе, аа;; 4- оловна, 
еаи де С1ои1ага; 5. преливна — , еаи ЪаКие: 
6. пръсна — , еаи с!оисе; |1 наливамь — , 
г/а. Маг. Га1гв <1е Геаи; 7. тричева — , еаи 
Мапспе; 8. — цв-втъ (вь ялмазм), Геаи; 
9. (отъ варъ), Геспаиаа&е т: ю. (съ 
оцедъ и захаръ\ Гохусга* т\ Ц. (отъ 
капчуци), Ге»ои1 т: 12. (отъ кръвь-та) 
водяста пасока, е/. 1е зегиш; 13. (на 
маргаръ), Гопеп* т: 14. (отъ портока- 
ленъ цвЪтъ), еаи пай"е /: 15. възвиваке 
— , РНуз. 1е соп1;ге-соигап1;: 16- двигаке 
— (за лад1я),\лхъхА а 1 еаи, ш; 17. исчерп 
ване — , Газзеспегаеп!, ш; 18. испотенъ 
виръ — , еп па^е, 1ои1 еп па^е: 19. капка 
— , п1е<; с!'еаи, т: 20. минерални или цв- 
рителнм -дм, 1ез еаих; || отшвамь на — 
(на банитЪ), ьп. а11ег аих еаих: || П1я 
-дьг, ьа. ргепЛге 1ез еаих: 21. набираяе 
— , Мей. Герапсаетеп!; т: 22- състояне на 
най-низка — въ ръка, ГеНа&в т; 23. до- 
карване на -дм или на облацм, 1о спа- 
1шетеп1; Ц който е направенъ на -дм, 
спа!оуап(;, аЩ\ 24. който ше само — , 
пу<1горо1е, аа)': 25. прЪкарване — , рпзе 
А' еаи; 26. пущамь или потлнвамь у — , 
г/а. гт. рюпдег: 27. пущамь си -та, г<а, 
| иппег; | /ат. 1яке о!е Геаи; 28. разли- 
ване -дм, 1е (Шид-е, хпопЛаНоп, итирйоп 
/: 29. ручене — изъ улукъ, /ат. 1е даг- 
^оиПНз. 

Водачъ, зт. ип &шс1е, сопаис1;еиг, гаепеиг, 
рготепеиг т: \\ /д. спеГ де тги1в. 

Водевнль, зт. 1е уаиаеуШе; )| съчинитель 
на -ли, ип уаидеуПНз^е. 

Водене, зт. 1а сопдиНе. 

Воденица, з/. 1е тоиИп, ип есои(е &Ч1 р1еи! : 
1. (кахвейна), гаоиНп а еаСе; 2- (та- 
башка'), тоиИп а 1ап; 3. (върху ладгя^, 
гаоиНп а пеГ; 4. (в5 коремъ-тъ), Гез^отас 
т; 5- (жерката па грабливи пплцн), 1а 
ти1е!(е; 6. (гара), 1а таге11е. 

Воденчарь, -ка, з. шеишег, еге. 

Воденнченъ камакъ, зт. 1а теи1е; 1. от- 
доленъ — , 1е ^Ие; 2- ковань на — , 1е 
пЪ1а#е: 3. ковя — , г/а. пЬ1ег; 4. камено- 
д-влецъ на -маци, ии теиИег. 

— улей, зт. ГаЬее /, 1е Ь\е( ой Ь1ег. 
Воденични колела, зп. р1. 1е тои1а^е. 
Воденъ, ай}, а^ие^^x; | Во1. а^иаШе; |[ В. 

паг. а^иа1;^^ие. 

— брьмбарь, зт. гтесЬе, 1е ^^уи^ие. 

— жлгалъ, «»». р1апге, ер1 (Геаи, т. 

— кремъ, гт. р1ап6е, Га1^ие {. 

— млхъ, зт. р1ап1е^ 1а Гопипа1е, соиГегуе/. 

3* Воденъ оръхъ 36 Война Воденъ орЪхъ, вт. р1ате, 1а таеЦ 1а спа- 
Х&щпе й'еаи. 

— пиперь, вт. р1ап1е, 1е сига^е. [сГеаи, /. 

— тасъ, вт. р1ап1е, ГЬус1госо1у1е ой есиеПе 

— трифнль, вт. р1ап1е, 1е тешапШе ой 
1геЙе (Геаи. 

— часовникъ, вт. 1а е1ер8у<1ге. 
Водило, вп. 1а 1а18зе, 1а 1оп#е. 
Водителна лад1я, в/. Маг. 1а сопзегуе. 
Водна дървеница, в/. гпвесЬе, 1а сопге. 

— зжмя (съзвЪздге), в/. Лвсг. ГНубге /. 

— кокошка (кара-батакъ I.), в/, огвеаи, 
1а ГоиЦие- 

— круша, в/. 1а шоиШе-Ъоиспе. [воп/. 

— лишя (на ладгя), в/. Маг. %пе <1епо*а1- 

— оса, в/, гпвеае, ПсЬпешпоп т. 

— отрова, е/. 1а с1си1а1ге ой сщие а^иа^^^ие. 
Водникъ, вт. 1ау<нг с!е сшзше, т; \\ каммкъ 

— , Гелчег ой р1егге а 1ауег, т; | (за из- 
цЪждане сждове), 1е (кеззонч 
Водно искилване или истьрсеване, вп. 
Мед,. ГЬуагосе1е /. 

— лале, вп. р1ап1е, 1е пепиГаг. 

— тереоту, вп. рХаМе, 1е б18утЪге. 

— цв4тило, вп. 1а йеЬетре. 
Водность, в/. 1^ио81*е. 

Водни чушки, */. р1. р1аШе, 1а решеаи-е. 
Водо боене (бЪснотгя), вп. 1а га&е; \Мед. 
ГЬуйгорЬоМе /. 

— боенъ, ад). Ьуагорпо^ие. 

— водачъ, вт. Га^ш1ес1еиг т. 

— водъ, вт. Ущие&йс т. 

— въздушенъ, ад]. СНгт. Ьуйгорпеита^ие. 

— в4трушка, в/. Маг. 1а гето1е. 

— главъ (водна болесть въ глава), вт. 
Мед. Гпус1госерпа1е /. 

— д^йствителенъ, ад). пуагаипдие. 

— завой, вт. 1е 1оигпап1;, 1е ЬигЪШоп; || 
Маг. 1е гетопа. [пНгаи1;е/. 

— избмстрнтелна машина, в/. 1оп*ате 

— кръщене (6 януар.), вп. Г'Ер1рпате /• 

— лазна камбана,*/. сюсЬе бе рюп^еиг,/. 

— лей (съввЪздге), вт. Аз1г. 1е Уегзеаи. 

— лЪйна машина (съ нанизанм ведра), 
в/, ротре а сЬареМ, /. 

— носецъ, вт. рог!еиг сГеаи, т. 

— перъ, вт. Маг. 1е Ъа1;еаи- рог!е. 

— поръ, вт. Маг. 1е 1аШе-тег ; || — , огвеаи, 1е 
Ъее-еп-С18еаих. [уа13ьеаи,»1. 

— пром^няване, вп. Маг. <1ер1асетеп1; (Тип 

— прьскателна машина, в/. 1а попа. 

— растлекъ, вт. р1ате, 1е Гисиз ой уагесЬ, 
1е ^оетоп. 

— родно огнена направа, в/. Ъ^^^ие1; рЬоз- 
рЬопдие т. 

— родъ, -вт. СНгт. Гпуйго&епе е1 ^аг ■ — , 
вт; || съединенъ съ — , СНгт. Ьудго^епе; 
| съединене съ — , СНгт. ГЬудгиге т. 

— скокъ, вт. спи1е сГеаи /, 1а сазсайе, 
1а са1агас(е; | малькъ — , 1а савса^еПе. Водоц'Ьрене, вп. Мед. Гпус1го1:пегар1е еь пуЗго- 
раШе /. [-ра^Шо^ие. 

— цЪрителенъ, ад). ЬуйгоШе^^ие ес 

— черпателна воденица, в/. Гершзе-уо- 
1ап*е /. 

— чистилище, вп. 1е риг&еои*. 

— хранилище, вп. 1а сНегпе. 
Води (на платъ), в/. р1. 1ез оайез; || прав» 

— на платъ, ьа. Шизег ; || на — , опие, еЬа- 
1оуап*, ад). [1а зегозНе. 

Водяста дЪлба (на кръвь, на млЪко), в/. 

Водясто мехурче, вп. Мед. 1а рп1ус1епе. 

Водястъ (който са стопява вь уста), ад). 
1оп(1ап1,. 

Водя, ь-а. атепег, сопйтге, Ш'ег, тепег; 1. 
(за носъ-тъ), атизег; 2. (влачж съ мене 
си), рор. 1г61ег; 3. (съ себе-си), тепег; 
4. -са, ьг. зе ргеЧег к; 5. (съ), зарра- 
геШег ауес; 6. (сь нЪкоя), 8'ассоз1ег <1е; 
7. (сь нЪкого), $д. зе 1гоМег а; 7. во- 
димса, ьг. р1. 8'аззос1ег ауес. 

Военачалникъ (у Гръцъг), вт. ипро1етагф1е. 

Военна екзекущя в/. МШь. 1 'ехесиИоп /. 

— наука (у е. е.), в/. 1а тШсе. 

— ггЪсень (у Германци), в/. 1е ЪагйИ;. 

— служба, е/. Гагте /; | $д. Гипх^огте т„ 

— хлебарница, в/. МИН. тапи!еп11оп йеа 
У1угез, /; || надзирачъ на — , ип тапи- 
1;епиоппа1ге. 

— , бойна хитрина, в/. 1е з1га*а&ете. 
Военни, ад). тШи1ге, тагйа1; || по — на- 
чинъ, -гаеп!. 

— коммиссарь, вт. ип ог<1оппа1еиг. 
Военно глобяване (съ главулекъ-тъ н& 

пушка), вп. 1е гаопоп. 

— д^ло, вп. 1а §-иегге. 

— искуство, вп. Гагте /. 

— облекло, вп. Гагтиге /. [сгаИе. 
— , войскарско управлене, вп. 1а з1га1о- 

Военни потр-Ьбм, в/. р1. Ге^и1ра^е «г; || из- 
важдамь — изъ твърдина, ьа. Летишг. 

— пр-Ьдирхеманеа, вп. р1. /<,д. 1ез агтез /1 

— сили, в/. р1. Гагтее Л 
Возаръ и -зачъ, вт. ип спаггоуеиг, сЬаг- 

геИег, сЬагюп, уоНипег, сатюппеиг т; |{ 
(киражгя «.), ип гоиПег; || (съзвЪздге), 
Авьг. 1е Соспег, 1е РпаеЧоп. [еп1оппег. 

Возелница, в/. 1а р1ре; || наливамь въ — , ьа. 

Возене, вп. 1е с&агпа^е, 1е уоуа^е, 1а соигзе^ 
1е гои1егаеп!;, 1е гоию^е; | (съ кола), рго- 
тепайе еп уоИже, /. 

Возя, ьа. уоНигег, спагпег, сЬаггоуег; || -са. 
ьг. а11ег еа уоИ;иге, гепйге е1 зе — , ьг. 

Войвода, ят. ип уаугоде ой У01У0(1е, ип 
рппсе ; | сарИа1П йе уо1еигз ; || (въ ЛЪхгя), 
ип раюИп. [ргеГес!;иге. 

Войводница (подпрефектура), в/. 1а зои8- 

Войводство, вп. 1а уоууоаЧе, сар11а1пепе /; 
|| (въ ЛЪхгя), 1е ра1аИпа*. 

Война или Войска /. и Бой и», 1а $иегге ; 1. Войникъ 37 Венеща тсаетилна — , .диегге йе р1ите; 2. явна — , 
#иегге оиуейе; 3. (на жЪби съ мишкьг), 
ЬаКасЪотуотасМе/; 4- имамь — , ьа. Шге 
1а ^иегге ; | /ат, ^иеггоуег. 

Шойникъ, зт. ип &иешег, сотЪа1ап*, зо1йа1, 
У1еих 1гоир1ег т: 1. (войскарски човЪкъ), 
ип пиШагсе; 2. (съ заврьзани очи), ип 
апйаЪа!;е; 3. събирамь -ницьг, ьа. епгб1ег; 
4. събиране -ницм, Гепгб1етеп1; т. 

Войнишки, -йскарски, -йнски,ш#. тПШиге. 

— клашникъ, «т. 1е за§шп е{ за1е /. 
войнски, ай), диегпег. 

Войска, з/. Гагтее /, 1а тШсе, 1ез 1гоирез 
/, 1ез Гогеез /, 1ез рпа1ап#ез /; 1. (видъ), 
Гагте /; 2. МгШ. 1е согрв; Ццентръ на — , 
еогрз йе Ъа1а111е ; 3. Ид. 1ез Ъа1аШопз т, 
1ез аНап^ез /; 4- който е на — , ЪеШ^е- 
гап{, ай). 5. спод-вламь — по клщята, 
ьа. МгШ. сап!оппег; 6- сподвлене — по 
къщята, 1е сапюппетеп*; 7. събираса на 
едно мъхто, готова да са брани (за войска), 
ьг. зе еап*оппег; 3. имамь — и по двата 
бръта на р*ката, ьа. МгШ. з'ае11еуа1ег; 

9. пущамь и рас , ьа. Исепшег; 10. ра- 

спущане — , 1е11сепс1етеп1; 11. описане — , 
1а з1га1о^гарЬ1е. 

Войскарь, зт. ип ^иегпег, сотЪа1ап*, зо1йа1, 
потте (Герее, т; || /ат. ип диеггоуеиг; | 
устарявамь — , ьп. МапсМг зоиз 1ез 'Ьаг- 
па1§ т. 

Войска река др^ха, е/. соМе сГагшез /; Ц 
(връхня), 1а <, пис^ие ой Ьидие. 

— кола, з/. р1 1а рго1оп&е ой спапо!; а 
'типШопз. 

— служба, з/. Герее /. 
! Войскарски, ай). Ъе1Циеих, тагНа!. 

— видъ, зт. ап' зо1йа1 т. 

— корветъ, зт. согуеие де диегге, '/. 

— побратимъ, гт. пеге й'аппез, т. 

— чеФликъ (въ Турско), зт. 1е Шпаг: 
| стопанинъ на — , ип Шпапо1. [аттез. 

'Войскарско благочесие, зп. 1е зог1 йез 
! Войскарскм л-Ькари, зт. р1. оШшегз <1е 
зап!е, т. 

— люд1е (войска), зт. р1. 1е ппШаке. 
Войскоб1ецъ, зт. ип диегпег; | /ат. ип 

^иеггоуеиг. *аШе, т. 

'Вонскополе, зп. 1е сагар, спатр Йе Ьа- 
Воителница (звЪзда), з/. Аз1г. *1а ВеПаШх. 
Войнство, зп. 1а тШсе. 
Вокабула (дума, рЪчь), з/. Огат. 1е уасаЪ1е. 
ВокализаиДя, з{. Миз. 1а уосаПзайоп. 
Вокална .музика (пЪяне), з/. ппшдие уо- 

са1е /* № \уаихпа!1. 

•Воксалъ (народна градина), вт. 1е уаихЬаП 
Воленъ, ай). ПЬге, рпуе, Ггапс, 1ез1е; \\/ат. 

§Т1У Т 0*18. 

— партизанъ, зт ип согрз Ггапе. 

— пушкачъ, зт. МИ. ип 1'гапс- Йгеиг. 
.'Волинка, з/. рат а саспе*ег т, 1е реШ-яаейег Волкамерш. з/. р1аШе, 1а уоИшепе ес 

-ппег т ой с1егойеп(1гоп. 
Волканически, ай). Vо1сап^^ие; | който 

съдьржава — слЪдьг, уо1еап1зе, ай). 

— варовитъ каммкъ, зт. 1е ререг1п ег 
ререппе /. [уо1еап. 

Волканъ (асхвърли-огжнъ планина), зт. 1е 
Волницм, от. р1. епГап^з регаиз т. 
Волно, айу. Ггапепетеп!;, 'Ьаи1егаеп1, епНЬегЧе. 

— мнелецъ, зт. ип ПЬегИп, ип ШЦисИ- 
па1ге, Ггапс-репзепг, езрп1-Гог1; т. 

— ммсл1е, зп. ИЬегИпа^е сГезргН, йЧгаа- 
^пайоп, т. 

— обнасяне, зп. 1а рпуаи1е. 
Волность, з/. 1а НЬег1е, й-апсМзе, ГатШаг1^е 

/; У 1а рпуайЧе, 1е рпуе1%е, 1а 1аШис1е, 
1е с1е ае спагарз; || (стихотворческа), 1а 
Нсепсе. 

Воловарска пксень, */. гапг ае уасЬез, т. 

Воловарь, зт. ип р^^ие-ЬоеиГ. 

Волонтирь (волникъ), зт. МгШ. ип уоюпйаке. 

Волска кола (у ГальгтЪ), з/. 1а Ъая1егпе. 

— ладхя, з/. Маг. 1е Ьа^еаи-ЪоеиГ. 

— или конска муха, з/. гпзесее, 1е 1аоп. 
Волски езмкъ, зт. р1ап(е, 1а У1рег1пе, 1а 

Ьи#1озе. 

Волтижеръ зт. ип уоШ^еиг. 

Волтнжирувамь (наконъ), ьп. уоШ^ег. 

Волтижируване {на конь), зп. 1а уоШде. 

Волтовъ стълпъ, зт. рИе УоНа^^^ие ой §-а1~ 
Vап^^ие /. [з1епе. 

ВолФрахмъ (металль), зт. Мтег. 1е 1ип^- 

Волъ, зт. диайг. 1е ЪоеиГ; \ /ат. ипе Ье(а; 
| рор. 1'о1зеаи <1е заш! Ьис, т. 

Воля, з/. уоюп!е, КЪегйе, 1п1еп1;1оп, о^зрепзе 
/; 1. 1е соп^е, аи*ог1за110П /, сопсез810п, 
арргоЪайоп /; 2. оЪесИепсе /, 1е р1а1з1г, 
1а Гап1;а151е, Неепсе /, 1е ПсеХ, 1е дге; 3. 
(Божя), 1а регплззшп; 4. (лоша), 1а §та- 
уео1епсе; 5. (за тьргосля), 1е йгтап: 6. 
съ или отъ неволя, Ьоп ^ге та1 §те, йе 
^ге ой д.е Гогсе; 7. колкото съ — , тол- 
кось и съ не — , тоШе $иегге тагспапШзе, 
тоШе тагсЬапсИзе; 8. отъ своя — , йе 
ргеЧегепсе: 9. ваша — , уоиз ауег Ъеаи 
Й1ге; 10. съ ваша — , заиГ ой зоиз соггее- 
йоп; Ц. на -та на, ргер. а 1а тегс1 йе; 
12. по -та на в-втръ -тъ и на вълмата, 
Маг. еп ой к 1а йепуе: 13. оставямеа по 
-та на честь-та, г/г. /д. з'епуе1оррег йе 
зоп шап^еаи; 14- противъ — , айь. а 
соп!ге-соеиг; 15- имамь пълна — , ьа. 
ауо*1Г 1е сЬатр НЬге: 16. давамь — , ьа. 
регтеНге, йоппег сагпеге, 1а1ззег, 1аеЬег 
1аЪпйе, ос1гоуег; | (на нЪщо), /д. ехЬа1ег; 
| (на гнЪвъ -тъ си), ерапеЬег; 17- даване 
— , 1а репмззюп; || билетъ ради — , 1е 
регпи'з. 

Вомбатъ, зт. татт. 1е \УотЪа1. 

Венеща рана (ег. мосъ), */. Мей. Гогепе /. Вонещица 38 Вачовва Вонещица, з/. агЬге, 1'ападупз ой Ьо\з риап* 
■т. — , з/. гпзеси, езсагоо! риап! т. 

Вонещо месо, зп. у^апйе уепее /. 

Вонещъ, аф'. ГеНйе, риап!, 1пГес1;, тйогеих, 
укеих; \\ (за вода), сгоир18зап!. 

— длхъ (отъ месо), зт. 1е ге1еп!: (| (изь 
носъ), 1а ршш51е. 

— еллеборъ, зт. р1сти, 1е р1ей-йе-#плоп. 

— носъ, зт. рипа5з, аЩ. 

— хорекъ, зт. татт. 1а тои!е!!е. 
Вонта, з/. ипе соигеизе. 

Вонвя и Смьрдя, ьп. риег, з'етриап!ег, зеп- 
Йг; | вонве, у. гтр. Н зеп!е таита18. 

Воня, з/, 1а ГеМНе, 1п1ес!шп /, етриапИз- 
ветеп! т, азза-Гоеййа /; 1. /ат. 1а Га- 
&иепаз; 2- (лома миризма), 1а риап!еиг; 

3. което нвма никаква — , тойоге, ад}; 

4. очистевамь отъ чумава — , ха. йеяп- 
&с!ег; 5- очистеване отъ лоша — , 1а йе- 
зш&сИоп; 6. който чисти лоша — , йезш- 
{ес!еиг, ай), т. 

Восакъ, зт. 1а спе; 1. мазь отъ — имедъ, 
1е сеготе1; 2- вторно намазевамь съ — , 
у а. геслег 3- намазване съ — , 1а сега- 
*юп; 4. врачуване по — , восашшше, 1а 
сеготапсле. 

Восаколвино нскуство, зп. 1а сегор1аз^ие. 

Восакосвйщаръ, зт. ип С1ег#1ег. 

Воскава тлъстнна, з/. СМт. ГасИрозп-е /. 

Воскаво дьрво, зп. агЬге, 1е сшег. 

Восколей, зт. ип сшег. [1а сегиге. 

Восчена помада или мазь, з/. 1е сега!, 

— свъчць, з/. 1е С1ег§е, 1а С1ге, 1а Ъои&1е; 
|| правм както — борове (вертикални), 
Маг. та!йге юегдее /. [^ие /. 

Восченъ съставъ, зт. ргерагайоп епсаиз 

— мнхлемъ, зт. РНагт. 1е скоеше. 

— зондъ, зт. СНгг. 1а Ъои^е. 
Вощнна, з/. 1а ргороНз ой егШ^ие. 
Впеч-втвамь, уа. Ъиппег; Ц /д. етргетйге, 

§гагег. 
Впивамъ си (ноттетЪ), уа. Шге ра!!е йе 

уе1оиг$ 

зЧпйФ 

Впнване, зп. ГмпНгаНоп /. [геа!!е1ег. 

Впр-вгамъ, ьа. а«е1ег, ассоир1ег ; | (изнов») 
Впрягане, зп. 1'а!!е11етеп!, ассоир1етеп! т. 
Впрътателенъ конь, зт. 1е Нтошег т, 

епеуа1 йе !гай ой йе Чтггшз; |! (до про- 

цЪпъ-тъ), 1е таШег. 
ВпрЪгнуване, зп. Га!!е1а§-е т. 
Врабка, р/. огзеаи, 1е раззегеаи, тотеаи, 

р1егго! т. [пегЪе аих рег1ез. 

Врабчено сЪме, зп. р1ап(е, 1е &гепШ ои 
Врага, з/. 1'аЪсез, и1сеге т, Ъ1еззиге /; || 

/д. 1а р1а1е, 1е спапсге. 
Врагъ, зт. еппепн, 1е *; 1. 1е Й1аЪ1е, йетоп 

т; 2. /ат. й1ап!ге и»; 3. (ма просвЬте- 

нето) /д. ип \ т апйа1е; 4. имамь нвкого — , 

■уа. ато!Г ой зе те1!ге а йоз с!е ^ие1^и у ип. Вражда, //. Гтит!е, апгаозие /; || илкшй, 

— на нъчсого, ьа. аго1г ипе йеп! еоп!ге. 
Враждебенъ, аф*. Ьоз^Пе; -бно, -теп!. 
Вражески, аф*. еппет!. 
Вразумителенъ, ай}. т{е1Н&Ше, сотргеЬеп- 

б!Ъ1е, Й1з15пс!, аийШ1, пе1; \ /д~ с1а1г; -лно, 

-егетеп!; 1| направямь нъкого — , г/а. /,д, 

те11ге а 1а рог!ее йе. 
Вразумително, айу. пеНетеп!. 
Вразумителность, з/. ПпгеП^ЬПИе, сош~ 

ргепепз1ЬШ!е, /; || /д. 1а пе!1е1е. 
Вразум^вамь, г/а. йевШизюпег; || /д. те!1ге 

зиг 1а уо1е; || -са, г/г. зе йезаЬизег. 
Врана (ма бжчва), з/. 1а Ъопйе, Ъопйоп », 

сЬап^е р1еиге /; | — 7 з/. огвеаи, 1а сох 1 - 

пеШе; -ненъ, йе согпеШе. 
Вранило, зп. 1е Ьгип1ззо1г, Ъ1еи»ззо1г т. 
Враиица, */. 1е ЪасЬо!. 
Враничарь, зт. ип ЪасЬо!еиг. 
Враничка (пиле), з/ 1е согпШаз. 
Враносвамь (пушнела желЪзо), г/а. Ьгопгег; 

|| (етолшна), Ь1еи1г. 
Враносване, зп. 1е Ъгашза&е. 
Вранъ, аф". по1г; || -конь, 5т.сЬеуа1 тогеаи щ. 
Врасалъ, аф\ 1ппе. 
Врата или Вратня и Порта, з/. 1а рог!е; 

1. отзадня — ,протка,/а. рог!е йе йегпеге;. 

2. тайкм — (па твьрдиня), рог!е йе зе- 
соигз; 3. слъ-па — , рог!е Гет!е^ 4. несъ- 
зрителна — , рог1е регйие; 5. или пре- 
градна (еь стжкла), 1е уНга&е; 6- (на 
пещъ), 1а ЪотЪагйе \ 7. стлпало пр*дъ — т 
1е раз йе 1а рог(е; 8. дървета и длскм з* 
— у ГЪтззепе /; 9. прЪминувателнм съ. 
кола — , сЪаггейег, айу, 10. при заклю- 
чеване — , а рог!ез 1"еппап!е8; 1 1. при затво- 
рени — , ^и^. а Ьшз с1оз т. 

Врата рь 7 ка (портарь), »с. сопз1егде й'Нб!е1. 

рог^ег, еге з у пш8з1ег, ^икЬеНег т. 
Вратенъ личникъ, зт. 1е р!асагй. 

— (на вратъ), аау. Апа1. писЬа]. 
Вратна пр'Бмр г вжа, з/. 1а рогИеге. 

— синя жиля, з/. АпаЬ. уе1пе ропе /. 
Вратникъ (на дрЪага), зт. 1е со11е!, 1а Гга1зе т 

!оиг йе дог^е т; 1| (огърлица), АгсЬИ. 1а 

ГизагоИе^ Ц правъ — , соПе! топ1е т; •] 

хващамь за -тъ, уа. со11е!ег. 
Вратникъ, зт. рог!е соепеге /. 
Вратниче, зп. Мт. 1а соНегеМе, 1а Гга1зе11е /. 
Вратовръзка, з/. 1е со1, 1а сгауа!е; || врьз- 

вамь си — , уа. зе сга\ г а!ег. 
Вратчка (протичка на врати), з/. аЧт. !е 

^шсЬе!; || (у прозорецъ), 1е го1е!; | (на 

карета), 1а рогИеге; {( (за спущане сЬно 

изь плЪвникь), ГаЪа!-Гот т. 
Вратъ, зт. 1е сой, 1а пи^ие, 1е сШдпоп; 

(на конь), 1е дагго!, Гепсо1иге /. 
Вратм (вратникъ па градь), з/. р1. 1а рог(е. 
Врачка, */. ипе ру!Ьоп1ззе. 
Вачовна мачка, з/. Ьа^иеКе <Нулпа!о1ге /. Врачовннчески 39 Връзка Врачовннчески, аф\ {аИзтагн^ие. 

Врачовникъ, ят. #д. р1ап1е, 1а Геуе. 

Врачски, аЛ). #ое^ие. 

Врачство,*п.1а вогсеНепе, зогШе^еш^оейе/, 
1а сНаЪ1епе. 

Врачувамь,гт.аи#игег,сПге 1а Ъоппеауепйие. 

Врачуване, еп. 1е зогт, аизргеше /. 

Врачъ, ка, *. та&юеп, вогаег, ооНп, -те- 
гевзе, #о<Шеп, спагтеиг; || сН.че-и- <1е Ъоппе 
атеп1иге, песготапс1еп ой пе^готагкпеп еЬ 
-теп<;, ип аи#иге; || (восколЪецъ), я. сего- 
тапегеп, еппе. 

Вреденъ, ай). уа1аЪ1е, гпьаг. уа1ап1. 

Вредомъ, айь. рагюи!;. 

Вредность (и Сот.), я/. 1а уа1еиг; || има — , 
ь. шр. Н уаий; У -та получена, уа1еиг ге- 
еие; 3. заминувамь — въ сметка, ьа. 
уа1еиг еп сотр1е. [гтр. \\ уаи1. 

Вреднувамь, гт. сойЧег; | вреднува (нЪщо), ь. 

Вретище (покаяно облекло), яп. 1е вае. 

Вричамса (за), ьг. /д. воизспге 4. 

Вродено ищене, яп. ГарреЧепсе /. 

Вроденъ, ай), ише, па1иге! а; || /д. т1из. 

Вьрба, я/. агЬге, 1е ваию; || срамлива — , 

ьаше рюигеиг. 
— и -бова изданка, я/. агЬггязеаи, Гомег т. 

Вьрбалакъп -бакъ^тЛазаивзале, озега1е/. 

Връбница, я/. 1ев РгЦиез йеипев, 1е 6М- 
тапспе ой }оит йев гетеаиз т. 

Вьрбовникъ, ят. ркш1е, 1а ваИсаке, 1а 1у- 
мтасМе. 

Вьрбовъ кошъ (за солъ), ят. 1а Ъепате. 

Вьрбява пръчка (за посаждане), е/. 1а 
диШеИб, 

Вьрвежъ, ят. 1а тагспе, детагсЬе /, соигз 
1гат т, а11иге, сопйиНе, егге /; 1. МИН 
1а сатра&пе; 2. /ат. 1а укеуоиззе еЬ 
-уоив^е; 3. брь8ъ — , тагспе Гогсе; 4. (на 
воденица), 1е 1оигпап1; 5- (изь кривини) 
Уеп. 1е Гаих-тагсЬег; 6. (на ладгя), 1е 
вШа#е; 7. (па машина), 1е ^еи; 8. (на 
■пари), 1а ешшниюп; | Сот. 1е гои1етеп1; 
9. (на теса), Мия. 1е тоиуетеп!; 10. (на 
една работа), /д. 1е *га1п; 11. пущамъ на 
■ — , га. Шге соипг; 12. правя другъ — 
ш». 1а1ге сНуегзюп 4; 13. неиспеченъ на 
— , «Шапспе*, ао)'; 14. който има слабъ 
— (за конъ), Уе{ег. ^цспе. 

Вървежом-връ, ят. ТесЪп. Ге^иШ)одие1 т, 

Вьрвене, .<п. 1е соигв, 1а соигзе, аешагсЪе 
1, Гопсйоппетеп! т; | (па пари), 1а ппве; 
}| (на една работа), Ад. 1е 1хаш. 

Врьвн (на капуни), я/. р1. 1е 1гаЦ. 

Вьрвовитость, */. 1а вроп&кзвНе ег -%\аШ\\&. 

Вървовитъ каммкъ, ят. 1а вроо^пЧе, 1а соп-~ 
&е1а!юп. 

Вьрвулекъ (просипано нЪщо), ят. 1а 1гатее. 

Вървулица, в/. 1а зепе, виссеззюп /, аМе- 
1а&е ш; |) /д. Гепспашетеп!; т; \ (па же- 
лЪзенъ пжтъ), 1е *гат, 1е сопуок Връвчица, я/. <Нт. 1а согйе1еМе. 

Връвь, я/. 1а ЯсеИе, 1е 1асе1, 1а1зве, еогйе /, 
согйеаи, согйоп т; 1. /1д. 1е Й1, 1а Ша^ого 
еЬ -^ог т; 2. (съ вжзлге), 1а сог<1еНеге; 
3. (за свьрзеване две кучета), Уеп. 
Гассоир1е /; 4. (на вждица), 1а И&пе; 5. 
(пакамшикъ), 1а тесЬе; 6. (у крайшннкь 
па книга), 1е пегГ; 7- (сь колче), 1е 81т- 
Ъ1еаи; 8. (за ортолш), 1е 1огоп; 9. (па 
чорапи), 1е 1пап1;; 10. водя съ — , ьа. 
тепег еп 1а1ззе; 11. измЪрвамь съ — , уа. 
АгсМь. 81п^1ег; 12. свьрзевамь съ — или 
съ ивица, ьа. йсе!ег; 13. който свръвева 
съ — , ип йсе1еиг. 

Вървя, ьп. а11ег, тагсЬег, сЬеш1пег, раззег, 
С1гси1ег; 1. Игег, ве гепйге, 1епс1ге, уо^иег; 
2. Мес. 1гауаШег ,- 3. Маг. соипг; 4. (па- 
арЪдъ), в'ауапсег, йеуапсег; | $д. тагсЬег, 
ргепдге 1ез йеуап^в; | който върви — , 
ап^еседеп!;, оо)'; 5. (подирЪ), МгШ. ет- 
Ъо11ег 1е раз; 6. (подиръ нЪкого), зиссейег 
а; [| вьрвимь единъ сл-вдъ другъ, р1. во 
виссес1ег; 7. (слЪдь нЪкого или по диря- 
та му), вшугс; ь. (до пЪкого въ пжть), 
гепдге в1 ве — , г/г; 9. (па назадь), ге- 
йиег; 10- (вьзь теченето па рЪка), Маг. 
ге(ои1ег 1а тагее; 11. (отгорЬ па долу), 
р1оп§ег; 12. (низъ рЪката), ауа1ег; 13. 
(плавамъ), Маг. вП1ег; 14. (съ беиде- 
бипдъ), аИег ай 1оГ т; 15. — и бъгамь 
(тежко), рбр. 1птег; 16. (на клюскапица), 
агаЪ1ег; 17. (съ мжка), тжтраса, 1гатег; 
18. вьрви (за машина), V. гтр. еИезоие 
ой ГопсИоппе; 19. (за ладгя), П пау1^ие; 
20. върви ми, Й апЧие; 21. врьвн му както 
И8ъ рлкавъ, /а. И р!еи1;. 

Вьрзалка, я/. 1е Ьапйа^е, аиасЬе, сет1иге 
/; | р1. -лкн, СНгг. ГаррагеИ т. 

Вьрзалчнца, я/. аЧт. 1а ЬапдеПеИе. 

Вързано куче, яп. сШеп ^'аШсЬе, т. 

Вьрзачъ (на денкове), ят. ип етЪаПеиг; Ц 
(на пръчки), ип Га#о1еиг. 

Врьзване (денкъ), яп. ГетЪаПа&е; 2. (съ 
клупъ), Маг. 1а ва1вте; 2. (на клупове), 
СНгг. Га]'&иШе1а&е «г; 3- (ладгя), Маг. 
1'ашагга^е т. 

Вьрзувамь, ьа. Нег, Ъапйег, аНаспег; 1. 
(халтаво), деззеггег; 2. (сь ортома), 
атаггег; 3. (на вЪйки), ассоюг; 4. врьз- 
вать (за плодове), V. гтр. Из поиеп!. 

Вьрз1я, я/. 1а коизае, 1е Швсеаи, 1а Ьо11е; 

| (листявъ титюнъ), 1а тапо^ие; || въ 

една — , *ои! с1'ип 1епап1, 1ои(; еп ип 1епап1. 

Връзка (бохча I.), я/. 1е радие*, 1а 1гоивве, 
1е Швсеаи, 1а ЪоЙе; 1. 1а сет1иге, Неп, 
{а^о* т; 2. Апа(. 1е Н^атеп!; 3. $д. 1е 
й1; 4. /ат. 1а расоШ1е; 5- или в/ъзель 
съ пари, Сот. 1е ^гоир; 6. (дрЪхи или 
прЪпирки), /ат. 1е 1ароп; 7. (щото и да е), 
/?а. 1е та^ав1п; 8. (прЪзъкръстъ), Геспагрв Вьрзопъ 40 Врьхня /; 9- (ключове), 1е {гоиззеаи; 10- (расте- 
неа), 1а Га8С1си1е; 11. стока (въ волска 
кожа), Сот. 1е сегоп; 12. (за снопъ), 1е 
Неиг, 1а 'паг(: 13. (фииици), 1е Ьои^^1еI.:, 
14- (при пущане крьвь оть челото), СНгг. 
1е сПзсптеп; 15. правяне дьрва на -км. 
1е Га&о1а&е. 

Вьрзопъ, зт. 1а ЪоМе; || правяне на -пм 
(сЪно,) 1е ЪоЦек^е; || правя -пм, ьа. ЬоМе- 
1ег; | вторно правя -пм, ьа. гетЪаНег. 

Врьзченъ, ад.). Н^атепйеих. 

Вьрло, адь. зеггетеп*. 

— испьггане, зт. $д. 1а пПеге. 
Вьрлость, з/. 1а веЧегНе, аиз1еп1е, сгиаи1е 

/: 1. 1а п&ияиг, уююпсе, уепетепсе, п- 
§1<И11 : /; 2. 1а 1ои#ие, азрепйе, арге1;е, Ъаг- 
Ъапе /, 1е асгири1е ; 3. /ьд. 1а гийевзе. 
Вьрлъ, ад), зеуеге, аив1еге; -ло, -теп1; 1. 
Гипеих, сгие1, пдМе, п^огеих, гибе; 2. Йиг, 
У1Г, уеЬетеп*, \чо1еп1, 81г«}4, 8ап$ита1ге; 
3. $д. сги, ЪоиШап!, ашп. 

— болежь, зт. 1а га#е. 

— критикъ, зт. ип апз1а^ие. 
Вьрлм вълма, зп. р1. Маг. 1а тап1иге. 
Врьстенъ, ад). риЪеге, Ъгеп рпз. 
Врьстникъ, зт. 1е ра!г, сотра&поп т; | 

(равенъ нЪкому), рагеП, ад); || — , -ица, 
5. соа1е8сеп(, еп1е. 

Врьстничество, зп. 1а соаюзсепсе. 

Врьстность (за женидба), з/. 1а риЪег1е. 

Врьсть, */. Га§-е т, 1а 1аШе, 1е рог1, 1а 
8а18оп; 1. /ат. 1а {оипшге; 2. (човЪшка). 
1а зШиге; 3. стигналъ на — , тйг, ад)-, 
3. покозвамь си -та, ьа. с!%адег; 4. на — 
адь. еп &гапо\ 

Вьртачъ, зт. ип йоигпеиг. 

Вьртеленъ, ад). АпаЬ. 1госЬап1епеп 

Вьртель, зт. 1а ЪгосЬе; | АпаЬ. 1е 1госпап1ег. 

Вьртенарь, зт. ип ГизеПег. 

Вьртене, зп. 1е 1оиг, 1оигпо1етеп{; еЬ -пошеп! 
т: 1. Маг. агЪаиее/; 2. (очи), 1е гои1етеп1: 
3. (глава), УеЬег. 1еуег%о; 4. (ма около), 
1е {оигЪ511оппетеп1: 5. (на единъ кракъ), 
р1гоиеЙетеп1: б- (болесть у овцЪ), 1е 
{.оигтз еь 1оигпо1етеп1; 7- (на скрЪпецъ), 
Маг. 1е \ига<?е. 

Вьртено, зп. 1е р1уо1, рошсоп, {ивеаи, 1ои 
гШоп т, рот1б /; || (у котка), Маг. 1а 
уег^е; || вьртнса на — , V. гтр. П р1уо(е. 

— образенъ, ад). Во1. АшГогте. 

— образенъ корень, зт. Вой 1е р1уо1; | 
пуща -ни, V. чтр. \\ р1Уо1е; | който пуща 
//.ги прави, -ни, р1Уо1ап(, ад). 

— приличенъ, ад). Гизе1е. 

Вьртнло (у грънчарско трькало), зп. 1е 

1011ГП01Г. 

Вьртителень крьстъ (на рогатка), зт. 1е 

гоип^пе*. 

— хвакъ (зи верверици), зт. 1а 1оигпеМе. 
В«.ртилникъ (на печене), зт. 1е (оигпеЬгоспе Врьтка, з/. 1е сго18зап1; || (на цигулка), 1;*. 

спеуШе; || (пЪтелка на прозорець), 1ареп- 

1иге; (| — мида, з/. 1е 8ропс1у1е. 
Вьртливъ, ад). 1оигпаи1; | игра на-вмнръ- 

столм, ^еи с!ез 1аЬ1ез (:оигпап1е8 /. 
Вьртопенъ плть, з/. спеиио. У1ста1 т. 
Вьртопекн (махленски I.), ад). рого1881а1. 
Вьртомско двте, 5. раго1881еп, еппе. 
Вьртопъ, 8ш. Гаггопс118зетеп(; т, &\&\.по,{, 

1оиг т, 1араго1ззе; \ (па градъ), 1а зесиоп; 

|| Оеодг. 1е (1ераг(:етеп*, 1е сеге1е. 
Вьртогп1Йка, з/. огзеаи, 1е 1гои8&е-со1, 1е 

1огсо1. 
ВьргЪжка (у вжжари), з/. 1е 1оиге1; || (за 

смотаване коприна), Гезса1ас1ои т: | 

(прЪкомъ), Маг. 1а сгоие. 
Вьргвлка, з/. 1е заЪо*,: | (у череве), 1е 1ои1> 

п^^ие1; || (игрица), 1а ри-опеНе; | играя си 

съ — , ьп. 8аЪо1ег. 
Вьртълна работа, */. 1е 1оигпа^е. 
Вьртя, ьа. (оигпег; 1. (на скрЪпецъ), Ма.г. 

\1гег; 2. -са, ьг. 1оигпег е( зе — , У1гег, 

1оигпоуег, 1оигЬШоппег, гои1ег, зе *огс1е; 3- 

(очитЪ), гои1ег; 4. който си са вьрти, 

(оагпеиг, ад). 5. който са вьрти на около 

си, геуоЦи1Г, ад). 
Врьхари, зт. р1. 1ез гатШез /", Ьгоизза^Пез, 

Ъгоип11е8 /, 1а Ьоиггее, 1е Га^о^а^е, 1е га- 

теаи; 1. (отъ дьрвге), со11. 1е ЪгапсЬа^е; 

2. отс*чечм — еъ зелени листа, 1а гатее; \ 

АгсНй. 1е Г1псеа; 3. (нападали оть вЪтьръ 

-ть), 1е сааЪНз. 
Врьхлина (на еленски рога), з/. Гетраитиге/. 
Врьхл-Ьтене, зп. V 1пуа810п, 1ггир1юп /. 
ВрьхлЪтителенъ, ад), ^пуав^. [р1с1ег. 

Врьхлвтя, га. зе 1апсег; | (на нЪкого), 1а- 
Врьхненъ, ад), зирепеиг, изига1ге; -хшо, 

-теп1. 

— ремикъ (у шипове), зт. 1е 8изр1ей. 
Врьхнн, аа). 'Ьаи1. 

Врьхнина, з/. Гизиге /; | (ажго\ 1е сЬап^е; 

| Сот. Га^1о т, 1е роигсеп1: | съ — , ауес 

изиге. 
Врьхн1о одарче (на стълби), зп. 1е 1гарап. 

— слдилищенъ, ад). ргеубШ; -щно, -а1е- 
теп(. 

— сл;днлница, з/. 1а ргеуб!е. 

Врьхня др^ха, */. 1е Гоиггеаи; | (сюртукъ), 
1е раг-о^еззиз; | (съ качулка), 1в Ьоиг- 
пои»; || (съ дълги ръкави), 1е Ъгап> еЬоиг§. 

— дълба (на касса), з/. Тур. 1е 1 Ьаи( с1е 
сазве; | (на бортъ у варка), Маг. 1а 1о- 
1е11еге. 

— н- в*тр-.вшна д^лба (на княвдегедъ), 
з/. Маг. 1а ^ог^еге. 

— копрнняна дръха, з/. (ьоуег Баскинь). 

— ножица, з/. 1а зигреаи ой ерМегше. 

— обвивка (на захарна глава, качуль), 
з/. 1е ^ошсЪоп. 

— :гр1>врьзка, з/. СМг. 1а 8игЪапс1е. Врьхня 41 Вр-вме *8рьхня риза, з/. 1а Ъюизе; || (у возачи), 1агои- 

Неге. 
Вьрховата копаня, з/. ипе аидее. 
Вьрховатъ, щй$. сотЪ1е. 
Вьрховенъ, ай), виргете, боиуега1п, §гапЛ; 

| р.д. 'Ъаи!:. 

— владЪецъ, зт. зеи^пеиг 8ияегат т. 

— сждникъ, зт. 'Ьаи^изйшег т. 
Вьрховитъ, аЩ. татеюппе; || Вог. 1егпнпа1. 
Върховна власть, 1а 8оиуегате!;е, 1а 8ир- 

ргетайе; || $д. 1е 8сер!;ге, 1а д1а1уе: || (надъ 
тлькаши), 1а зигегате^е; | (спахгйска), 
1а (Нгес1;е. 

Вьрху, ргер. 811Г. 

Врьхчецъ (на звжнилница), зт. 1а ЙееЬе. 

'Врьхъ, зт. 1е 'пай!, 1е Ггоп!, 1а рот!е, сипе, 
Ше /. 1. Гауапгаде, 1е сотЬ1е, Геп-1еЧе 
т: 2. (« $д.), 1е вот те!;, 1а зотпШе: 3. #д. 
1е р1пас1е, {аие, рот! еиЬшпап! т; 4. {на 
дърво), 1е уег!ех: 5. (на зидъ), Агспи. 1е 
р1§поп; ''. (на звжнилница), Га^иШе /: 
7. (на кръгло у пилци), ГаПегоп т; 8. 
(на перо), 1е Ьес: 9. (на планина). 1е 
соиреаи; || Оеодг. 1а сгеЧе: 10. (находило 
отъ чорапи), 1е сош: 11. съ острьш — 
а У1\*е агеЧе /: 12. исхвьрлеване отъ — 
Мей. 1а ге&игяйайоп: || исхвьрлямь отъ 
— , ьа. гедигдИег: 13. пр-втрошавамь 
ьа. еро1п!ег; 14- прЪрЪзвамь — на дьрво, 
ьа. еЬоирег; 15. обр-взвамь -оветв на 
дрьв1е, ьа. е1гопсоппег: 16- изр-взвамь -ове 
на дрьв1е, ьа. еЧеЧег: || изръзване -ове на 
дрьв1е,Ге!еЧетеп1;я»: 17- окастревамь -овена 
дрьв1е, ьа. Адггс. есипег: 18. -това, ргер. 
роиг сотЬ1е Ле. 

Врьхясто, айь. еп рош1е. 

Врьхястъ, аду. рот!и. 

Вършене, зп. 1а ргаицие. 

Врьшннкъ, зт. 1е еоиуге-Геи, 1е Лбте. 

Вьршлч. ьа. рга^иег, ехеси^ег; 1. (сь при 
лежъ или съ страстъ), & 1 ап"ес!допег и: 2. 
(адвокатска рабоша), ауоеаззег; 3. (тайно 
/1д. Ъгаззег; 4. (работа), $д. сопЛшге 1а 
Ьагдие; 5. (твърдЪ тежка работа), рор. 
8иег сГаЬап т; 6. (жито), ЪаМге. 

85ръщамь, ьа. гепуоуег: | -са, ьг. !оигпег, 
геуетг, 8'еп геуешг: | (отъ пжтъ), Ле- 
1оигпег; | (назадь,) геЬгоиззег спетт т. 

Връщане, зп. 1е гепуоь 

Вр-вда, з/. 1е Лоттаде, рге^Лше, та1 т, 
рег!е /; 1. 1е ЛеЧптеп!:, 1е (1ат, дпе!" т: 
2. Яд- 1е Леззоиз, 1а Ьгеспе, 1е 1ои!;; 3- до- 
карвамь — , ьа. пшг а, епйоттадег; 4. 
докарвамь — нвкому, ьа. таИгаЦег; 5- за 
негова — , а зоп с1ат. 

Йрйденъ и -днтеленъ, ай}. пшзШю, Леза- 
уап1адеих, гшпеих, ЛоштауеаЪ1е; || Ле- 
я1:гисиГ, рге)'иЛ1С1аЪ1е, Лапдегоих, соп1гаке 
а, Тгаиге: | та1е!Цие, таИалзап!, шаНп, 
гааи\*а1з; || бьшамь — , ьп. рге^исИстсг а. Вр-вдителень, ай}, регшшеих а, ЛатпаМе, 
Ле1е!еге, та1зат, таНп; | най — . рггв 
(роиг р1из таиуагз.) 

Вр-вдна мокрика, з/. Мей. Ъшпеиг рессап1:е /. 

ВрЬдно нспарене, зп. 1а тоГе1!е ег тоиГеНе. 

Вр-Ьдность [недостнгане — ; 1а поп уа1еиг. 

Вр-Ьдж, ьа. пи1ге а, рге)ио^1С1ег а: 1. (себе-си), 
ьг. зе пи1ге: 2. (самъ себе-си), $д. 8'еп- 
Геггег: 3- (нЪкому), с1е8зегу1г: 4- СНгг. т- 
1егеззег. 

Вр^занъ, аЩ. Во1. 51пие. 

Вр-Ьзвамь, ьа. еп!;аШег, дгауег ; Ц (съ върла 
ракгя), дгауег а Геаи-Гог!;е /: | (на лСЬдна 
плоча) Ьиппег: |[ (на калшхъ автогра- 
фи), аи!од1 , арЬ1ег. 

Вр^зване, зп. ГепсосЬе /: |! (на греда), 1а 
гшпиге: || (на буква), Тур. 1е сгап : \ (вь 
дебелина на дьрво), Маг. 1е НоиЪе. 

ВрЪкане (на дЪтенце), зп. 1е уа^ззетеп!;. 

Вр'1>ка (за дЪтенце), ь. гтр. \\ уа§-1Ь 

Вр-влъ. ай). ЪоиШап!, Ьгй1аа!;. 

Вр-вме (нЪлгане — , слободно — , хава (. 
и 01 ат.), зп. 1е {етрз: Гпеиге /, 1а с1а!;е, 1а 
с1игее, Гап т е1 апаее /, Геро^ие /: 1. и 
вьрвене — , 1е р^Г10о!е ; 2. и годишно — , 
1а 8а1$оп: 3- доста — и средства, /ьд. 1а 
тагде; 4. заминало — , 1е раззе; 5- (до 
Мойсеовь законъ), СЬгоп. 1е !;етрз йЧпа- 
т!;е /; 6- въ предписано — , еп 1етрз 
иШе; 7. (на раждане), 1е 1егте; 8- нзмя- 
нуване — , ип 1арз Ле 1етрз: 9. пръми- 
нуване — , 1е раззе-^етрз; 10. см-втане — 
за праздницмгБ, сотри! ес1ез)аз(;1^ие т; 
11. смятане на -то, 1а сотриШюп; 12 
(отъ сутрЪна до пладнЬ), 1е таНп: 13. 
начнува или съществува отъ то — , 
ь. гтр. П с1а!;е <1е; 14. онрвдълямь — , ьа. 
ргепйге Йа!е; 15- познавачъ на -то за 
праздницьггЬ, ип еотри!;18!:е; 16. пр*- 
клспувамь работното — , ьа. йезпеигег; 
17. пр-вминувамь — , ьг. {готрег; 18. пръ- 
минувамь -то си, ьп. раззег; 19- безъ — , 
а соп!ге 1етрз; 20. въ — , ргер. соаз!;ап!:, 
<1игап1: 21. въ всичко — , 1е 1опд, 1ои1 1е 
1оп§\ ай 1опд о!е; 22. на всяко — , Ле *ои!, 
1етр8; 23. едно — , аи!геГо1з; 24. за — , 
раг ой Лапз Пп!:епт: 25. въ своето — и 
вгбсто, еп {впгрз е1 Иеи: 26- въ — оно, 
ай 1етрз ^асИз: 27- съ — , а !;етрз, а 1а 
еопИпие; 28. съ -то, а 1а 1опдие; 29- на 
— , 1етрога1гетеп1, а!етрз; 30. на -то си, 
а 1а йеиг Ле Гаде т; 31- по -то на, а 
Геродие Ле, ай тотеп1 Ле, 1огз Ле, зоиз; 
32. отъ — на — , Ле 1от еп 1от, раг 1п!:ег- 
уаНез, Ле !етрз еп 1етрз, Ле {етрз а 
аи!ге; 33. на добро — , ай), оррогтпе- 
теп1; 34. надълго — ■, роиг 1а У1е; 35- отъ 
кое — , Лери1з ^иапЛ, Ле ^иапЛ; 36- пр-вдн 
малко — , Лершз рей: 37. за малко — , 
1ап!о!, ргоспепетеп!, раззадегетеп!: : 38- Врългевъ 42 Всвкакьвъ млою — , репйапй 1оп# {етрз; 39- пръзъ 
мдого — , раг висеевзюп дегетрз; 40. отъ 
ждого — , де )оп# та1п; 41. отъ незапом- 
нено — , (Зе тешо1ге сГЬотте, /; 42. ни 
въ никое — , аих са1епс1гев §^иез; 43 
в* на - , а ипе Ьеиге 1пйие, т^етрезИ- 
уетеп*, 1 Ьог8 де ва1воп, 4 погз де ргоро», та! 
а ргоров; 44. въ старо — . апс1еппетеп1; 
45. отъ етаро — , (Гапс1епве с!а(е; 46. въ 
слщото — , еп ой еп тете {етрз; 47. въ 
елщо — , епзето1е, йе йгоШ; ; 48. въ това — , 
репдав*; 49. отъ то — , йез 1огз, дершв 
югз; 50. въ то — , роигюга; 51. до то — , 
]1^ие 1а; 52. отъ то — както, йершв 
^ие: 53. у — , а 1етрв. 

Връменъ и -мененъ, аф\ еуеп{ие1; -но, 
-1етеп(: | МеЛ. Во(. Ги#асе; | Маг. де 
Гог!ипе. [Ъа^ие. 

Връменна колиба (за солдати), з/. 1а 

Вр&мекни, ай}. 1етрога1ге ег -роге1; -но, 
-1етеп1; 1| рппчзои-е, ргесане, {гапзкон-е; 
5 МШ1. розИспе. 

Връ^менникъ, ет. 1а еЬгог^ие. 

Временно жилище, т. 1е р1ео%а-1егге. 

— измъ^стеване, еп. Пп1егсИс1юп /. 

— вавьртане, зп. 1е уоуаде. 

— орижив1е, зп. Зиг. 1е ШеЧсоиишб. 

— лръмръжване (на погледъ -тъ), еп. 1а 
Ьег1ие. 

— състояне, зп. 1е рптво^ге. 
Връменноеть, з/. РеуеШиапЧе /. 
КръменомЪръ, зт. 1е епгопоте(ге. 
Връмепоказачъ, ет. 1е Ъаготе1те. 
Вр-Ъне, зп. 1'еои11Шоп /, 1е ЬоиШоппетеп*. 

ейегуевсепее /. 
Връсакъ, зт. УесШ т. [ЬаШег. 

Вржчвамь, ьа. 1гапзте11ге, йеШугег; \ У«г. 
Връчване (даване на ржка), зп. 1а геппве. 
ВрлщЪлЪто, зп. 1еПге (юппшеа1е /. 
Врл, гт. репНег е1 реШ1ег; || ври, V. гтр. \\ 

ЬошИе; | (за вино), \\ *гауаШе ; [| който ври, 

ЪоиШовпапг, ай), [иицоигз. 

Все, ргфи*, 1гез — ; Ц еп. 1е 1о1а1; Ц айу. 

— благороденъ (титла), ай). поЪШ881те. 

— бмшшй, зт. 1е Тге8-'паи1. [8иргете. 

— вь1ШН10 същество (вьгшнт), зп. ГеЧге 

— въщенъ, ай), отшзсеп*. 

— гдашенъ (сявгагиенъ), ай]. огоМпайе, 
с,»в1зпие1, соп^епп; -шно, -теп!;. 

гдашно жилище, зп. 1а в&ЪШе. 

— дьржитель, вт. 1е Той! ршззап*. 

— земна харта, з/. Оеодг. 1а тарретопде. 

— знане, зп. 1а 1ои{,е-8С1епсе ой оттзс1епее. 

— знателенъ, ай), /ат. опипзсеп*. 

— ленна (цЪльгй свЪтъ), е/. Гитуегв т, 
1е топде, 1а сгеаНоп. 

леность, з/. ГишуегваШе /. 

— ленски, ай). са1по^ие; || — съборъ, зт. 
еопсне оеситег^ие т\ || -екм, оеситеп1- 
^иеI^еI1^ Вселенски (който обнема всичко, млого- 
ученъ), аф*. ишуегве1. 

— мнлостнвмй Господарь, ет. з1ге; | 
(титла), топзе1^пеиг, (р1 тв88е1»пеигз). 

— минутно, айу. а 1ои4 Ъои! де сЬатр. 

— мощенъ, ай]. 1ои1-ри15зап1. 

— мощнмн, зт. 1е Тои1-ри188ап1 

— м1ренъ, аЩ. иоЬ'егзе1; -рно, -1етеп1 ; 
! | еозторо111.е е1 -\\\&т. 

— м1рно, айь. оееитешаиетеп!. 

— м1роность, з/. ГовситетсИе /. 

— народенъ, аЩ. рпЬНе. 

— народно, а&у. риЬ1^^иетеп^. 

— нощно бд^не (паннихида), зп. 1ез- 
учдПез йе тог1ев, /. 

Всеобща избирателна правда, е/. 8и1- 

1га#е ишуегзе1 т. 
Всеобща новина, е/, /щ. еЧап^Пе би ^оиг. 

— манарх1Я, з/. 1а созтосгаие. 

— мълва, е/. 1а штеиг риЬИдие. 

— револуц!Я, з/. 1а еопйа^га^лоп. 
Всеобщноеть, з/. Гишуег8аН1е /. 

— общо нсписване (ма дългове), зп. Сот. 
Готп1ит т. [Гатеге-Ьап. 

Всенародно обрьжване, зп. 1е Ъап ег 

— общо тежнене, зп. РНуе. ревап!еиг цт- 
уегзеИе /. 

— общъ, аф*. депегаЬ итуегзе1; -що, 
-1етеп1; || правя -що, ьа. ип1Уег8аН5ег. 

оглнь, зт. 1а сопйа^га11оа. 

прощене, зп (ьоуег Амниспя). 

Всенр'БОсвящень1Й (титла), ай}, геуегел- 
Шзгше. 

— ночтенмн, аЩ. атрНзвнпе. 

— св^бтлмй (титла), аф. вегегпззгте, И- 
1из1п581те. 

— святство (титла)* зп. ватМе /. 

— святнй отецъ(»шиа), зт. 1е 8а1п*-реге. 

— силенъ, аф*. 1ои1-ршввап{,, 1гге81з11Ъ1е ; 
•лно, -теп^. 

— сил1е, еп. 1а 1ои1е-ршзбапсе. 

— ц^рнтеленъ л4къ, ет. 1е са!ЬоНсоп. 

— 'Ьдецъ (който Ъде всичко), ет. отп1- 
уоге, аа^. 

Всичкото, еп. 1а 1ои(, 1е 1ои1-епзетЪ1е, 1е 
1о1а1, 1а *о*аШе, Г 1п1е^гаШе /; 1. — за- 
лагане (въ [игра), 1е уа-1ои1; 2. -ко изъ 
ц^ло, зотте 1о1а1е /; 3. по-добр* отъ -ко, 
виг ой ауап! 1ои1;в сЬове; 4- при -ко това, 
аЩ. ай ом йапв 1е Гопй; 5. нито за -но 
на ев*тъ-тъ, раз роиг ип гоуаите. 

Венчкьш, аЩ. 1п1е^га1. 

— сборъ, ет. 1а МаШе. 

Всички (всякои за -тЪ и -тЪ за едного- 
то), а&у. 8оНйа1гетеп1. 

— заедно, айь. т ^1оЬо, еп тазве. [уо1е. 

— зиманеа (въ игра на книги), еп. р1. 1а 

— тб, ет. р1. 1ез а11ап*з е1 уепап!з т. 
Всякакьвъ н Всъ-, «ф. Шуегз; • кво, -зе« 

гает Всякакъ 43 Вшутень Всякакъ (ма дЪсно и на лЪво), адь. <1и 
\ощ е1 <1и 1аг&е. [теп1;. 

Всяка година, з/. раг ап: | адь. аппиеИе- 

Всякнденни обЪдъ т и вечеря /. ГогЛ- 
паиге т. 

Всякиденна породя, */. Гогс1та1ге т. 

В< яюш всеченъ, ад), тепзие! ; -чно, -1етеп*. 

Всякогажь, адь. 1оа)оиг, ае Ш1 1етрз, а 
он роиг ^ата18, а 1оиз соирз; 1. токо-речи 
— , 1а р1ираг* (1и 1етрз; 2. за — , а ой 
роиг (офигв, роиг 1а У1е, а 1а \че е( а 1а 
тогЦ 3. на — , а регреЧиНЗ; 4- май — , ог- 
дмаиетеп*. 

Всякогодишенъ, ад), атиуегзахге, ашше). 

— дененъ, а<1]. ^ио^^а^еп, ^оигпаНег. 

— денно състояне, зп. 1а ^ио(^(^^еппе^е. 
Всякой и Всвкий, ргоп. сЬасип; 1. ад). 

с-Ьаяие, 1ои*, ип; 2. — който, ргоп. ор\- 
со^^ие; 3. всвкнму, а *ои1 уепап!; 4- р1. 
всякои, 1е8 а11ап1;8 е1 уепап1з т. 

— день, ад). ^ио{;^с^^еппетеп^ 

— часъ, зт. /ат. аи)оиг<ГЬш роиг йеташ. 
Всяко желязно ораде, зп. 1а дгоззепе. 

- нед-Ьленъ, ай). пеЪдотасШге. 

- распространене (ма мЪкоя лшсьлъ), 
зп- /,д. 1а ргорадапйе. 

Втнкамь, ьа. ЪгосЬег. 

Втиче, зп. Го1веаи т. 

Втиченце, зп. дгт. Го1бШоп е1 01зе1е1 т. 

Втълиене, зп. /д. Гшргеввюп /, 1а 1гасе; | 
чов-вкъ способенъ къмъ всяко — , /д. 1аЪ1е 
газе ой 6"аМеп1;е, /; | правя — , ьа. ш- 
ргеззшпег, ииге еуепетеп! т; || дохожда 
ми — , ьп. зЧшргеззюппег. 

Втълпителнь! образи, зт. р1. езресез ш- 
1еп1юпе11ев ой ипргеззез /. 

Втълпяване, зп. 1азепза1юп; | подбуждамь 
— , ьа. /1д. Гайе зепзапоп /. 

Втълпявамь, ьа. 1пси^иег; | /д. етргетсЬе, 
йпрптег; || втълпява ми са (е* умъ-тъ), 
ь. гтр.\\ зЧпсиЦие; | /1д. П вМтрпте, 11 
зе #гауе, П яЧтргеззюппе. [за#е. 

Втора копань, з/. 1е Ъта&в: (I Адггс. 1е ге1ег- 

— корректура, з{. Тур. 1а весопде. 

— ммсьль, з/. Ьод. 1е сопзе^иеп*. 

— партида (еь игра), з/. 1а гетапсЬе. 

— стража, з/. Маг. 1ез ЪаЪогсШв т. 

— шеренга, з/. М\Ш. /ат. 1е Игок. 
Второ и -ромъ, адь. зесопйетепГ, еь зесопао 

ш зесипйо, еп зесопд Ней. 

— вЪнчане, за. 1а Ъ1&атле. 

— вЪнчиленъ, ай). Ь^агае. 

— в-Ьнчило, зп. 1е сопуоЬ 

— жененъ, зс. Деи^его&ате. [поте. 

— закоте (Мойсеова книга), зп.\е с1еи1его- 

— каноничеека книга, з/. Иуге йеи^его- 
сапог^ие го. [па&е 

— литургисване (еь сжщШ день), зп. 1е М- 

— опр-вдъчлене (на), зп. 1а гелпз^аНаНоп. 

— пришеств1е, зп. 1е ]и§етеп1 йеппег. Второ нръдложене (еь силлогисмъ), зп. 

Кпел. 1а ттеиге. 
: - стлпенно възм*здене, зп. ГассеззН' т. 

— стлшенъ, аЩ. бесоп^а!^ 
Второчливъ,аф'Лп1еге8зап1; \\/аш. еп^ие^ап^ 
Второчяса, ьг. аНасЬег; || (си очнтЪ), ьп. 

йхег. 
Вторна неираздность, 5/. 1а 8ирегГе1а1юп. 

— палата (еь Инглитера), з/. сЬатЪге 
Йез соттипез, /. 

— призовка (на сждба\з/. 1егеаЗоигпегаеп1, 
1е геаре1; | (еь слдба), 1а геаз81«паНоо. 

Вторникъ, зт. 1е тагсН. [геззоийиге. 

Вторно завараване (ма теталль) зп. 1а 

— залавяне (на нЪщо), зп. 1а геоссирайои. 

— замота ване (вънЪщо), $>г.1егеп$а&етеп*. 

— заплашване или отлъча не (отъ чер- 
нова), зп. геа^гауег, ьа. 

— избиране, зп. 1а гйе1ес!шп. 

— нареждане, зп. 1а геог^атзаНоп. 

— населене зп. 1е гереир1етеп[. 

— натуреване или натовареване (ма 
ладгя), зп. 1е ^етЬаг^иетеп^. [1иге- 

— отваряне (за театръ), зп. 1а геоиуег- 

— показване, зп. Аз1г. 1а геаррап1!оп. 

— попнване, зп. Мед.. 1а ге8огр!10п. 

— пълнене (ма орлжге), зп. 1а гесЬаг^е. 

— посвятене, зп. 1а геогоМпаиоп. 

— поставяне (прЪдъ очи), зп. Зиг. 1а 
гесопГгопШюп. [сгийезсепсе. 

— появене (ма болесть) зп. Мед,. 1а ге- 

— пр-встлшване, зп. 1а гесМт; || по слу- 
чай на — , еп саз ае ге^сПуе. 

— сврьзеване (за стоки), зп. 1е гешЬаНа^е. 
Вторъ, ад], зесопб, с1еих1ете; -ро, -ететепЦ 

1. Ъ1з; 2. -рмй редъ (ма кжща), 1е зесоп<1; 
3. -рмй брой (ма мЪсець), 1е с1еих (роиг 
<1еих1ете); 4- на -ро мъчгго, еп зесопй; 5. 
-ро адь. еп вееопд Иеи. 
Втормн гласъ, зт. Миз. 1а соп1ге-рагИе. 

— дискантъ, зт. Миз. 1е Ьаз-аеззиз. 

— классъ, зт. 1а 8есоп<1е. 

— опасъ (на сЪдло), зт. 1е соп1ге-зад1оп. 
Втори врата, з/. р1. 1а соп!ге рог(е. 
Втилявамса, ьг. <11881ти1ег, Ге1пс1ге, 8е 

еопй-еГаке; (| 1адге т^пе йе, р1а1зап(;ег, 

сотрозег; || (ужъ какь), Га1ге 8етЬ1ап1 йе. 
Втмляване, зп. 1а Й1831ти1аИоп, Сет1е /, 1е 

зетЬ1ап(, ГЬуроспз1е /, рап^аюппаЛе /; \\ 

$д. 1е 1агд,- || рор. 1а 1пте. 
Втмленъ, ад). &Ш. 

Вуйчо, зт. Гопсю т. [1а уи1§-а1е. 

Вулгата (латински прЪводь ма Библгя), з/. 
Вул1а, з/. 1е Ъ188ас, 1а Ьезасе, 1е сапарза, 

1а рапейеге, 1а таНейе. 
Вулннгъ, зт. Маг. 1а 1шге, 1а гоиз1иге е1 го- 

81иге; ^поетавямь -гм, ьа. гоиз!ег е( гозкг. 
Вулинка, з/. ра1п а сасЬе!ег, т. 
Вчера, адь. Ь!ег; -рагаенъ, (1'Ьтег. [-епзетеп!. 
Вшутенъ и -тливъ, ад). ГасеНепх; -тно. Вшутливо 44 Възвръщане Вшутливо хоро, зп. 1а рап*а1оппас1е. 

Вшутливото, т. 1а 1агсе, 1е р1а1зап(;. 

Вшутливости (шагьг *.), з/. р1. 1а депШюзве- 

Вшутливоетъ, /. 1а §а1е(е е( %аИе, Го1а- 
{гепе, ГоНе, е8р1е#1еп'е /: 1 1а рап1аюппа(1е, 
#аис1по1е /, 1е ра^ие1, ип *оиг йе ра&е; || 
/д. 1а 1агсе ; || /ат. ^аШагсИве /. 

Вшутливъ, аау. р1а1зап{, <Зго1а^^^ие, гаШеиг; 
1. 30У1а1, ЪааЧп, Гои ой Го1, ГоНсЬоп, таП- 
с1еих; 2. /д. нпрауаЪ1е; 3- /ат. §-о#ие- 
пагсЦ 4- рор. сосабве. 

Вшутливм н^ща, зп. р1. 1а рагайе. 

Вшутникъ, зт. ип Гагсеиг, ип гаШеиг, р!а1 
8ап1 т- 1. ип ^оиеиг, 1аЬапп, (птеИо, 
1ои8Йс, с1о\уп, рап!а1оп, е8р1е&1е »п; 2- /д. 
ип роПсптеНе; 3. /ат. пн^иеиг т; 4. (е* 
Италгя), ип зсагашоиспе; 5- (у италгян- 
ска колгедгя), ип яаш. 

Вшутничество, зп. 1а 1йуеНпас1е. 

Вшутявамса (шагувамса (.), ьг. р1а1зап1ег, 
пге, ЪааЧпег, 8е тоциег; | (просташки), 
до^иепагйег; Ц /ат. та18ег; | (глупаво), 
/ат. 1иг1иртег. 

Вшутяване, зп. 1а р1а18ап!епе, 1е ЪасИпа^е, 
1е зей, 1а 1асе11е, 1е пз, 1а гаШепе: 1. /ат. 
1а ]"оуеи8е1е; 2. безъ — , р1а1зап1;епе ой 
гаШепе а раг4 ; 3. пршмамь — , ьа. еп!епс1ге 
гаШепе; 4. ум*я да правя — , ьа. еп1епс1ге 
1а гаШепе; 5. отговарамса за работа съ 
— , ьг. /д. рауег еп ^атЪайез /; 6- за — , 
а рЬмви*. 

! .Въ и у, ргер. а, еп, йапз, зиг, еп!ге, зоиз, 
спег, репдап!, раг, ез (роиг ей, 1ез). 

Въведене, зп. 1е ргобготе, ргеатЪи1 т; 1. 
Богородици въ храмъ (21 ноем.), Рге- 
зепШюп де 1а У\ег^е,/: 2. (въ длъжностъ), 
1'1п8(а11а(10п /; 3. {ключъ за нЪщо), #д. 1а 
рог!е; 4- (на слово), Геходе /: 5. /д. 1е 
рге1ис!е. [ргепиег. 

Въведителна стат1я (въ извЪстникъ), з/. 1е 

Въведна, ад,}. Огат. ттдеп*. 

Въведно пр-Ъдложене, зп. 1а рагеп1пезе; | 
Огат. Ппс1зе /. 

Въвирамь, ьа. Ьзшиег, ^Иззег, сои1ег, 
{"оиггег; 1 /д. епсадгег; | (прЪпечЪтенъ 
листъ), Тур. епсаг!ег; Ц -са, ьг. зе #Нззег, 
аЧп^гоашге. [ГешЪоНзте т. 

Въвнране, зп. РНуз. Гт1гопп8зюп /; | СНгоп. 

Въвличамь, ьа. шрпч^иег. 

Въвождамь, ьа. т^гоашге, атепег, еЧаЪНг, 
ргодшге, па1игаНзег; | (въ длъжностъ), \п- 
з1а11ег; || (въ община), ра!гоппег. 

Въвождане, зп. Гт1гос1ис*юп /. 

Въвождачъ, -ка, *. 1п1гос1ис1еиг, 1г1се. 

Въводнтеленъ, аЛу 1т. 1п1гоо1ие11Г. 

Въвоняване, зп. 1е сгоир188етеп1. 

Въвонявамса, ьг. /д. сгоир1Г. 

Въвренъ, аф*. етЬо1^8т^^ив. 

Въвъкн, ао\ь. а ой роиг 1ои]оигз, а 1ои1 )а- 
гаа18, ай ^гапй ]ата!8. Въобразене, зп. Пйее /, Ши81оп, 1та§1па(;10п, 

Гап1а81е /; Ц /д. 1а 1е1е: Ц и сила — , /ат. 

ПтадтаНуе /. [-лно, -теп1, 

Въобразителенъ, а<#.ша&та1ге, Гап^а81^^ие; 
Въобразлнвъ, асЦ. 1та#таЪ1е. 
Въобразявамь сн, ьг. ша^пег, зе Ядигег, 

зе регзиадег, Зи^ег; | (испрЪди), зе рге- 

й§игег; || (небивалици), зе 1ог§-ег с1ез 

еШтегез /. 
Въодушевене, зп. 1а уегуе, ГепШоиз1а8те т. 
Въодушевенъ, ай), атте. 
Въодушевнтеленъ, аоЦ. еп1Ьоиз1аз1е. 
Въодушевявамь, ьа. аштег, еп1поиз1азгаег: | 

-са, ьг. з'еп(Ьои81азтег. [зМпеагпе. 

Въплъщаваса (за Христа) ь. гтр. ТНеоХ. П 
Въилъщене (на сьгнъ Божгй), зп. ТНео1. 

ПпсагпаШт /. 
Въплъщенъ, аф'. ТНе'о1. 1псагпе. 
Въсвдамь (конь на разсЪдлгща), ьа. епГоиг- 

сЬег ип спеуа1; || въсвдатса (за коте), ь. 

гтр. Из 8аи^еп1. [айь. сГатоп.1. 

Въз-, ргфсе, ге ой ге ой г : | ргер. 8иг ; | (рЪката), 
Възбогъ, айь. еп Га1г. 

— боженъ (за облаци), а<Ц. /д. зизрепйи. 

— буждамь, ьа. р^0V0^ие^, кгИег, ехс1(:ег; 
1. етоиуо1г, визсИег, 1п1еге8зег; 2. (пакъ), 
гевзизсИег; 3. {призиране), р^^ие^: 4. /д. 
гап1тег, геуеШег, гесипег; 5. (млмтло), 
/д. 1отеп1ег; 6. -са, ьг. з'ехс1<;ег. 

— буждане, зп. ГехсИаНоп /, ргоуосаНоп, 
зИтиюНоп /; || /д. 1е 8г1ти1ап1. [{псе. 

— буждачъ, -ка, «. ехска*еиг, тсШИеиг, 

— буждникъ, зт. &ИтиШеит, а<1}. т. 

— будителенъ, ай). 1ПС11аШ' 1 ра1Ье1^^ие; 
|| МШ. вКти1ап1;; || -лното, зп. 1е ра{Ье{^^ие. 

— будително средство, зп. Мед.. 1псь 
(ап{, аЩ. [ра1П Мз-Ъкпс т. 

— б^лъ, аф. Ъ1апспа1ге; || -хл-Ьбъ, &т. 

— варене [декоктъ), зп. 1а десосНоп. 

— вивамь, ьа. геЬигпег; |] -са, ьг. /д. ге- 
1ои1ег; \(отъ вЪтьръ-тъ), ьг. Маг. Шгезои 
аЪаМее; | -вяне, зп. Маг. ГаЪаМйе /. 

— вира, ь. гтр. \\ 1'егтеп1е: | (въ каца 
гроздге), \\ сиуе. [теп{а{1оп- 

— виране, зп. 1а ЪоиШа^зоп; | /,д. 1а Гег- 

— вита жълта печа (върху кончевъ-тъ на 
ботуши), г/. 1е ге1гои8813. 

— вратенъ (за глаголъ), аф. ргопотлпа1; 
въ — залогъ, -а1етеп{. 

— -глаголъ, зт. Огат. уегЪе гейесн! т. 

— врьтителенъ (напървий видъ), аЩ. СНгт. 
гййисиГ. 

— врьщамь, ьа. гегаеМге, гатепег, {оигпвг, 
ге^а^пег, еуЦ;ег; 1. (пакъ почестъ-та), 
отсрамямса, гепаЪШ1ег; 2. -са, ьг. ге!оиг- 
пег, гетоп^ег, ге§а^пег, геЬгоивзег сЬет1и, 
геЧго&гадег: 3. (назадъ), МгШ. зе герИег: 
4. /,д. геГои1ег; 5. Огат. зе гейес1пг. 

— връщане (у домаси), зп. 1а ге1гаЛе: | 
(на врЬлгето), 1а геуо1ийоп. Възврьщно 45 Вьзлага.мь Възврьщно движене, зп. 1а геЧго&гада- 
110П ег -ягеззшп. [со1та1е. 

— висена блатлива земя, з/, Адггс. 1е 

— висене, зп. ГеЧеуаИоп /, ехЪаиззешеп!, 
геЬаиззетеп!, а^гапдьзетеп!;, ге1еуетепЪт; 
1 . (на чинь благородство), ГапоЪНззетеп!; 
т; 2. (па душата кьмь Бога), Гападо»1е 
т; 3- РогИ/. Маг. 1е геНеГ. 

— вмсенъ, а^. еттеп!;, ге1еуе; \/д. е1еу^; 
\ (на чинь), рготи. 

— вмсеность, з/. ГеЧеуайоп /, еттепсе /; 
| (ма сЪщане), 1а §гапдеиг сГате. 

— висявамь, ьа. еЧеуег, ехЪаизззг, геиаиз- 
зег, ге1еуег; 1. 'Ьаиззег, зигпаиззег, еппо- 
ЪИг, 1ел т ег, рготоиуо1г а: 2. /д. спагтег; 
3. (на чинь благородство), апоЪНг; 4. -са, 
уг. гаоп1ег, з^&гапаЧг; 5. йд. зе роиззег; 
6. възвмсяваса (за душата), у. гтр. е11е 
з^апсе. [ейегуезсеп!;. 

— вр-Ьлъ, ай). реШ1ап1 егреЧШап!;; | СМт. 

— главннкъ (у книга), зт. 1а 1гапспеп1е. 

— главница, з/. 1е соиззт, огеШег, спеуей, 
та1е1аз т; -иченъ, Ле соиззт. 

— главничка, з/. йгт. 1е соиззте!, 1е саг- 
геаи; 1. (оть тефтикъ), СНгг. 1е р1итаз- 
зеаи ; 2. (ради забождане игли), 1а реюйе ; 
3. (за добрьг миризми), 1е засЬе!; 4- 
(подь сЪдло), 1е раппеаи; 5- (за рессорь 
вь карета), 1е Нзон*; 6. (за топъ), 1а зе- 
те11е. * [пегае т. 

— гласене (вь риторика), зп. Гер1рЬо- 

— глътка (хрущЪлка иадь грьклань-ть), 
$/. Апаг. ГерфюМе; || въсиалене на — , 
Мей. Гери^оМНе /. 

— глътченъ, ай). ер^оШдие. 

— горчивъ, аЩ. $д. а1^ге1е1 е1 а1&ге{;. 

— давамь, г/а. /д. рауег. 

— двигамь, ьа. еЧеуег, ге1еуег, еЧаЪИг, 
еп&ег; 1. #д. атеп1;ег; 2. (до небеса и 
/д.), теМге зиг 1е ртас1е; 3- -са, уг. 
зе геЪеИег, зе тийпег ; 4- /д. зе геуоиег, 
з^теиЪег. 

— двигане, зп. ГеЧаЪНззетеп!;, т, егесйоп, 
етеи!е /, тоиуетеп!; т, ши&пепе /, 1ез 
1гоиЪ1ез т, 1а ведШоп; \ (пакь), 1е ге1е- 
тетеп*; || /д. 1а геуоНе, 1е 80и1еуетеп1, 
ипе 1еуее де ЪоисНегз т. 

— дьржамь, г/а. геГгепег; || -са, г/г. з'аЬ- 
8*етг де, зе #агдег, зе ге1;етг, 8'етреспег 
де, зе соп^етг; || (оть нЪщо), зе геГизег а, 
зе рпуег де, зе вегуег де, зейпег. 

— държане, зп. ГаЪзйпепее /, 1а шодега- 
1нт, сопИпепсе, рпуаНоп, 1етрегапсе /; | 
(оть нЪщо), Зш. ГаЪз^епНоп /; || #д. 1а 
зоЪпеЧе. 

— дьрженъ, ай), тодеге, сопИпепй, заде, 
1етрегап1; | /,д. зоЪге. 

— държникъ (който ие пге вино), зс. ип 
аЪз1ете. гапсе, за&еззе /. 

— държность, з/. 1а тодегаНоп, (ешре- Въздухь, зт. Гаи- т, 1е уеп1, Геуеп! т; 
1. който жив-ве въ — , Н. пас. аепео1е, 
айу, 2. излазяне — отъ м-Ьхурь, 1е д%оп- 
йетеп*; 3. испущамь -тъ отъ н*що, г/«„ 
де^опйег; 4- наука за -тъ, Гаего1од1е/; 5. 
описане на -тъ, Гаего^гарМе/: 6. очистеване 
на -тъ, Газза1Ш88егаеп1 т; 7. подновя- 
ване — , 1а уепШаНоп; 8. поемане — , 
Мей. Г1пЬа1а(100 /; 9. (покршь на по- 
тьгрь), 1ара1ее«ри11е; 10. пущамь -тъ отъ 
нъчцо, ьа. дезепйег; 11. наука за равно- 
в*с1е на -тъ, Гаего81а^ие /; 12. турла 
— , соигап!; д'а1г; 13- на читсъ — , а 
Га1г НЪге, еп р1е!п а1г ой уеп1 14. 0Т1Й- 
вамь начистъ — , ьп. ргепдге 1е Гга18. 

— духоносенъ ее^дъ, зт. Вой 1а 1гасЪее 
еЬ 1гаспее-а1Чеге. 

■ — духообразенъ, ай). аепГогте. 

— духоплаване (вьз душно плаване), зп 
РН,уз. пау^аНоп аепеппе /, Гаегоз1а11оп /. 

— духоплавачъ, зт. ип аегопаи!е, аего- 
з^ег т. [1е рог1е-уеп1;. 

— духопрЬведна ц^ва (вь органь), */. 

— душенъ, ай), аепеп, р11еип^а^^^ие. 
валякъ, зт. ГаеговШ т, ЬаПоп аего- 

зШ1дие т, 1е топ1^о1пеге. 

м-Ьхурь, зт. 1е ЪаИоп; || майсторь на 

-ри, ип ЪаИопшег. 

— душно искилване (на торбичка), зп. 
СМг. 1а рпеита1оее1е. 

климало, зп. таепте рпеита^ие /. 

огниво, зп. Ьгщпе1 рпеита1^^^ие т. 

явяване, зт. 1е рпеоогаепе. 

— дд^шамь, ьп. зоир1гег, §еш1г ;^/ат. §вт~ 
дге; || (за нЪщо), Ьауег аргез, &еиш де, зиг. 

■ — дишане, зп. 1е 8оир1г, дет18зетеп1, ЬеЧаз 
т; || съ -неа изявявамь скьрбь-та си, 
г/а. зоиркег. 

— длчшникъ, зт. /ат. ип зоиркап! 
Въскачевамь, г/а. топ(ег; 1. (на чинь), ауап- 

сег; 2. който въскачева, 1е сипс(а1еиг ой 
1етропзеиг ; 3- -са, ьг. Яд. зе регсЬег. 

— качане, зп. 1а рготойоп; | (на плани- 
на), 1а топ1ее. 

— киеЬло вещество, зп. Гас1ди1е т. 

— кисвлость, з/. Мей. Гасезсепсе /. 

— кисвлъ, айу. а1дге1е 1; ег &щгъЪ, асезееп!. 

— крьсна буква, */. 1еиге дот1П1са1е /. 
пропов^дь, з/.~ 1а дот1п1са1е. 

— крьснатъ умирамь изново, уп. гетоипг. 

— крьснителенъ, аф".'гезиггее1еиг. 

— крьснувамь, ьп. геззизсИег. 

— крьснуване, зп. 1а гезиггесИоп ; | спо-~ 
собенъ за — , гезиггес1лопе1, ай). 

Възлагамь, г/а. 1трозег. 

— лазнтеленъ поясъ, зт. Газсепдапсе/; 
| роднина по — , р1. /мг. 1ез -з. 

— лазямь, уп. топ!ег, зе 1еуег, рттрег; 
1. или са качвамь пакъ, гетоп1ег; 2- /ат. 
зе Мззег; 3- възлазять (единь на другь). Въз ла зине 46 Внсокопаренъ 1апе ипе сошЧе есЪеИе; 4- който възлазя 
или вьрви на гор*, топ1ап1, аЩ. азееп- 
с1ап( т. 
Възлазяне, зп. 1а гатре; || (на чинъ), 1а 
рготоНоп; | (къмъ), Газсепзюп /. 

— лнбенъ и въренъ, аЩ. аипе е{ Геа1. 

— ложене, зп. ПтрозШоп /. 

— моженъ, аф. ров81Ъ1е, Га1заЪ1е, ргай- 
саЪ1е, геаизаМе. 

— можно е, V. гтр. \\ зе рей*. 

— можното, зп. 1е роззШе. 

— можность, */. 1е реШ-еЧге, 1а роззгЪПИе. 

— м^здачъ, -ка, з. геМЪи*еиг, гетипе- 
га!еиг, 1псе. 

— млздене, зп. 1а сотрепзаиоп, дгаНбеаИоп 
/, 1е 1аНоп ; | (за трудове), 1ез уасаИопз /. 

— млчздявамь, г/а. гесотрепссг, сотрепзег, 
дгайпег; 1. шйеттзег, сШогптадег, ге- 
типе^ег, гаепе*ег, геЧпЪиег, соигоппег: 2. 
$д. рауег; 3. (себе-си), г/г. ргепйге за ге\ г ап- 
сЬе; 4. -са, (за нЪкоя щета), гг. зе 
заиуег. 

— м^здяване, зп. 1е йесютта&етегй, т- 
<1етш1е /, гееотрепсе, ге^пЪийоп /; 1. 1а 
гетипегайоп, гергезаШе /, 1е ргеЧе-гепйи 
1е рпх; 2. /д. 1е за1апе: 3. който бива 
за — , Зт. гетипега1;оие. [вюп /. 

— несене (Господне), зп. ТНео1. ГАзсеп- 

— ношене даръ, е1еуайоп йе Гпозйе /. 
Въспалене, зп. 1е Геи: | Мей. Ппйаттайоп 

/, 1а Йе^тав1е е( рп1е^шаз1е; || цЪръ за 
апИрМо#181^ие, аф. 

— паленъ гной, зт. Спгг. 1е поН те {ап&еге. 

— палителенъ, аЩ. Яедтопеих; \ МеЛ. 
1пйатта1о1ге. 

отокъ, «да. ММ. 1е йе^гаоп еь рЬЛе&топ. 

— пирамъ, г/а. виррптег, йеГепйге, 1п1ег- 
<Нг, 1п(егеер1ег, ге1етг; 1. ргоМЪег, ет- 
Ьагаззег, епсЪа1пег, сепзигег; 2. (книги), 

теМге а Гтйех т; 3. (публично стока, 
монета), йеспег; 4. /1д. зизрепйге: 5. Зиг. 
тМЪег: 6. -са, г/г. епгауег. 
— пнране, е». 1а зирргеззмп, йеТепзе, рго- 
МЪШоп, т1егсИс1юп /; \. 1'т1егсер1а1юп 
/■, соМЪШоп, зиврепзшп /; 2. и въспръно- 
то, Зиг. 1'тЬлЪШоп /; 3. Мес. Геепарре- 
теп* т; 4. (военни дШствга), зиврепзюп 
сГагтез; 5. (на монета), 1е (1есп; 6. по- 
ставямь — , г/а. 1а за131е: 7. което може 
еа въспр-в, зирргппаМе, оф. 

— пирателенъ гласъ, зт. 1е уе*о. 

— пирка, з/. Тур. 1е11ге ^пзе /. 

— щпемамь, ьа. 6\&щпег. 

— прйна стока, з/. 1а соп!геЪапс1е. 

— прътамь и Въспри — , ьа. 1гоиззег; 
Ц -са, гг. зе 1гои8зег. 

— прътпувамь и Зап- (дрЪха), ьа. ге- 
{гоиззег; | -си (дрЪхата), ьп. зе ге1гоиззег. 

— прътнуване и За — , зп. 1е ге1гоиззе- 
тепц |! (па ботуши), 1е геуегз. Въснркгнато краище (на шЪпка), зп. 1е 
ге1гоиз818. [(гапсаез /. 

— пр-Ьтнатм р^цъ, з/. р1. 1ез соиАеез 
Възснвъ и -синъ, аф. Ь1ейа4ге. 

— сладькъ, аЩ. Мек. а4оис18зап1:. 
Въсходенъ, аА]. Аз1г. азсепзшпеЬ 

— ходъ, зт. Газсепйап*; т. 

— хождане, зт. АзЬг. Газсепзюп /. 

— черень, аф*. Ьазапе. [тонз). 
Вмн,васъ, ргоп. регв. уощ Ц вамь (роиг а 
Внкамь, г/я. арреюг, спег, 8'еспег; 1. 70С1- 

1'егег, 1етре1ег, зе 1ат.еп1ег зиг; 2. (ра- 
достно), аос1атег; 3. (противъ нЬкого), 
спег 1о11е аиг; 4. (за крамола), зоппег 
Га1агте; 5. (на сждба), Зиг. зе рош^ок 4е; 
6- (юре), $д. спег ай теиг!ге: 7. (Ъката), 
зе геспег; 8. (Ъката или подсвмрнувамь), 
'ЬисЬег; 9. (пилци), гес1атег,- 10- (сь 
търбило нЪкол ладгя), Маг. 4 Ье1ег; 11. 
(къмъ), #д. 1ПУодиег; 12. (противо), /ьд. 
аЪоуег; 13.^. с1аЪапс1ег: 14. /ат. Ъга111ег, 
р1аШег; 15- рор. диеи1ег; 16. -са, ьг. &'ар- 
ре1ег, зе потте: 17. вьгеамеса (единъ 
другъ), 8'еп1г' арре1ег. 

Вьшане, зп. Гарре1аНоп /, арре1 т, тхо- 
саИоп /; 1. 1ез уосИегайопз / , зотопсе /, 
1е сапсап н ^иап^иаI1; 2. (па дуелъ), 
Гарре1 т; 3. (за оряжге), 1'а1ег1е /; 4- 
(по име), арре1 пот1па1 т. 

Вмкачъ, -ка, е. р1аШеиг, еизе. 

Вмкване, зп. 1е Лей. 

Вмкл10 -ла, в. с1аЪапс1еиг, ЬгаШеиг, еизе. 

Вмкъ, вт. 1е сг1. Гасееп(; т, 1а гшпеиг, 1е 
зоп; I. 1а р1аШепе, уасагте т, 1атеп(айоп 
/, *оезт т, ЪгиИ т; 2. 1е сЬапуап, са 
пПоп т, с1атеиг /; 3. $д. 1е заЪЪа^, 1е 
с1аЪапс1а^е; 4. (отъ гледачи), /ат. 1е 
ЪгоиЬаЬа; 5- (за низащо), 1а с1аЪапс1епе : 
6. (на соколна ловь), Уеп. 1е гес1ате. 

— н крвсакъ, зт. рор. 1е Ьоисап. 

Вьхме (у животни), зп. 1а татеИе, 1е р15 ; 

| (кравишко или свинско), 1а йеНпе. [Йа1е/. 
Вмсока военна следва, з/. МгШ. 1о1 гааг- 
Вмсока вода (приливъ), в/. 1а тагее: |] 

Маг. 1а таНпе, геуего^е /. 

— гора, з/. 1а Ма1е; ( (сь високи ст&м- 
бели), &е 'паи1е ГиШе. 

— соба, з/. 1е 'Ьаи^-Гоигпеаи. 
Високото, зп. 1е поЬ1е. [КНеь. 1е раШоз. 

— и възбудителното (еь изговаряне), зп. 
Високо, ай]. 'Ьаи1. 

— м-Ъренъ, аЩ. д1опеих,- -рно, -еизетеп*: 
|| з^регЬе, зиШзап!, ргегепНеих, агго#ап1 «, 
ои1гесшйап1; еь -си1<1е, 1пзо1ап1;; | /ат. го^ие 

— -човъкъ, зт. ип нпрогШп!. 

— мър1е, зп. 1а ^1о1ге, агго^апсе /, аШ- 
те1г1е ег ЬурзотеЧг^е /. 

— мФ.рность, з/. 1а ргеЧепШш. 

— паренъ, ай]. атЪШеих; -рно, -еизе- 
те:а: || топ1ег зиг Йез еспаззвз /. Високопарни 47 Върнеш Високопарни, ай), ротреих: [I -парно (пишж 
или говоря, ьп.), /ат. р1п(1а118ег. 

— парность (на писало), з/. 1а ротре. 

— пуЪосвященство {титла), зп. епп- 
пепсе /. 

— прйосвящений, ай), епшепйззхте. 

— р-Ъчивъ, ай). йее1ата1о1ге ; Ц /ат. ип 
ртдапзеиг. 

— уменъ, ай). ог&иеШеих, ргеЧепиеих, рге- 
8отр1иеих; -мно, -еиветет. 

— ум1е, зп. 1а ргезотрИос, зиГбзапсе /. 
Внсокость, з/. 1а зиЪ1шиЧе; | (на писало), 

1е 1уп8те. 
Високъ, ай). е1еуе, еттеп4, зиЪПте, ^гапо\ 
'пай*, дгею; 1. (за гора), ай). боигсШеих; 
2. (за писало), вои1епи: 3. (най) зигепп- 
пеп*; 4. (твьрдЪ), Мие. 8ига1ди. 

— дебелъ, ай). ХохзХ сГипе уепие. 

— и силенъ, аЩ. Меп с1есоир1е. 

— приливъ (на рЪка), ат. 1е тазсаге!;: | 
Маг. 1а геуегсНе. 

— стълпъ, зт. Гез^гарайе /: | пущамь 
отъ врьхъ-тъ на — , ьа. ез^гарайег 

— теноръ, зт. Мие. 1а Ьаи1е-*аШе. 

Високи женски кондурн, г/. р1. 1е раИп 

Виеочеетво, *-». АНеззе /: | (султанска 
титла), 4 Наи1;е&8е /. 

Височина, з/. 1а <паи1еиг, 1е 'паи(, 1а &гап- 
йеиг, еттепсе /, е1е>а1юп /; 1. (на едно 
мЪсшо споредь морето), Оеодг. ГаШ1ш1е 
/"; 2. (на общь зидь), Зиг. ГпеЬегде /; 3- 
(на сводь), 1а топ1ее; 4. (на каменни 
пастели), ГеЧаипспе /; 5- (на платното), 
Маг. ГеШцииге /\ 6- (на платната или 
на прЪпорецъ споредь борь-ть), Маг. 1е 
цшпйа&е. [ппрепеих, та^еиг. 

вишенъ, ай), зиргете, зирепеиг, воиуегт, 

Внше-реченъ, -спомененъ и горв — , ай). 
ргесИе, зшчШ; еЬ зигпотте. 

Вишни, ай). 1е Тгез-'паи*, 'Ьаи!. 

ВЪди, зп. пот Ъи1§-аге <1е 1а 1еМге В. 

ВЪди ми са, V. гтр. (ьоуег Накьрти ми са). 

В-вдъ, ай), зс. ип Ъ1^1е. [1амег. 

Вйерникъ (видъ палмь), зт. агЬге, 1е 1а- 

В-Ьйка (прьтъ за лозге), в/. Геспа1аз т; 1. 
(за растенеа), 1а гатае; 2. (на фишекь), 
1а Ъа^иеКе <1е Гизее; 3- подпирамь съ -ки, 
ьа. еспаюззег еь -1ас1ег, гатег; 4. подпи- 
ране съ -ки, Геспа1аззетеп1 т: 5. врь- 
зване на -ки лозьггв, Гассо1а^е т. 

ВМки (отъ единь стжмбель израсли), 
з/. р1. Адггс. 1а серее (уоуег Раста лакъ): 
|| пуща — , V. гтр. \\ роиззе. 

ВЪковъ (който бива прЪзъ всяко столЪтге), 
ай). 8еси!ап'е. 

В'ЬковЪченъ, ай). зетрИегпеЬ 

ВЬкъ, зт. 1е 51ес1е, Га&е »п, 1ез ^оигз т; | 
отвъка или отъ памтивъка, айь. <1е 1ои1;е 
еЧегппе. 

В-Ьнеченъ, ай). Апаи согопа!. В-внечна чьрвена жила, */. Апаг. аг1еге- 
согопа!ге /. 

Вънецъ, зт. 1е Шайете, 1а дюке, 1е Гез- 
№п, 1е 1огпз; 1 . (и сьзвЪздге), 1асоигопае; 
2- (слава около глава на Святци), 1в 
ттоге: 3. (отъ цвЪтя), спареан с1в йеигз т. 

Вънценосецъ, зт. Ше соигоппее /. 

В'внценъ, ай). #епе1уа1 ег ^еп^1уа1. 

В1;нцеобразенъ, ай). Апаи согопоМе. 

В-Ьнцеболъ, зт. 1е зсогЬи1; | ц-връ за — , 
Мей. апЙ8С0^Ь^^1:^^ие, ай), т. 

Ввнцн т и жлабнни, в/. р1. 1а %епше 
-ценъ, (1е ^епс1уе; 1 въспалене на — 
Мей. 1а дя^ИУ; 2. отокъ на — , 1а ра 
гоЛопйз; 3- набиране гной у — , 1а рапШе 
4. стеглеване — отъ злби, 1е йеспаиззе- 
теп1;: 5- отдълямь -тъ отъ злбьггв, уа. 
Йеспаиззег; 6. ножче за отлъпене — , 1е 
бесЬаи8301г. 

В-внчавамь, ьа. тапег, соигоппег. 

Венчаване, зп. 1е тапа^е. [-етеп*. 

В^нчаленъ, ай}. еоп]и^а1, та1;птота1; -лно, 

Венчална прим^на, е/. ЬаЪ^з пирйаих т. 

Венчално було, зп. 1а рое1е. 

— сбиране, зп. 1а сориШтп. 
В-внчални нрьстени, зт. р1. ГаШапсе /. 
В"БНчане, зп. 'ЪепесИсИоп пирИа1е /, ерои- 

заШез /; | и АгсШ. еоигоппетеп1 т. 

В^нче, зп. Во(. 1е Йеигоп; | (еь цвЪтъ-ть\ 
Вог. 1а согоИе; | което ся относя до -то, 
со^о11^^ие, ай). 

ВЪнчило, зп. 1ез поепз, /, ГЪутви т еь Ьу- 
тепее /; на — , Ле ГЬутепее, Ьутепеа1; |[ 
спАнка що унищожава — , етреепетеп!; 
сИг1пгап1 т. 

В1>ра, */. 1а геН^оп, 1а Го ; , 1а сгоуапсе, 1е 
сиНе, 1а сгеапсе, 1е сгеЛб, 1ез аи{е1з т; 
1. докарв;шь на — народъ, па. геН^10ппег; 
2- нсповъдане — , 1а соттипшп; 3. рев- 
ность за обръщане въ — , 1е ргозе1уизт.е; 
4. оставяне — , Гароз1аз1е /; 5. на — , 
айу. к сгейЦ; 6. на юнашка — , а 1а 
^гоззе ауеп)иге, к 1а ^гоззе. 

Вярвай Бога! Шег). 1и<Иеи, еогрз-оЧеи; || 
айь. та Го1, раг та 1"о1; | казване — , 1е 
) игоп. 

Нкрвамь, ьа. уп. сго!ге а, езИтег, 8е рег- 
зиайег; 1. (е*), сплге ай; 2. (нЪкого), 
а,)0111ег Го1 а; 3- (слЪпо), сгчпге рьеизе- 
теп1; 4- (всичко), §оЬвг; 5. и невървамь, 
ьп. сго1ге е1 теего1ге; | /ат. сго1ге еЬ 
Леего1ге; 6. (на което може са вЬрва), 
8Н)е<; а саиНоп, т. 

В-вренъ, ай). й(1е1; -рно, -теп^; 1- зйг, ]из1е, 
1оуаГ, сег1а1П, 1еа1, 1тгаапдиаЪ1е, аШ(1е, 
риг; 2- /се. сопз1ап<:; 3- на -рно, ай ,щз*е: 
4. /ат. роиг &йг; 5. събране -рнн, е§Нзе 
Ш1Шаа1е /. 

— щнетель, зт. /ат. ип Геа1. 
ВФ>рис1И, з/. р1 (. 1ез гесоиугегаеп1з т. ВЪрително 48 Влгл1е ВЪрително писане, зп. \еИге йе сгеапсе /. 

ВЪрникъ, ница, *. сгоуап!, ап1е. 

В-Ърно, айь. сег!атетеп*, азеигетеи!; \ и 
на — , вйгетеп*. []из!ез8е, ргешвмш /. 

Вйрностъ, з/. 1а пйеШе, зйге*е, Го1, 1оуаи1е, 

В-Ьрогонъ, ай). тййе1е, Геюп. 

Вйроване, зп. 1а сгеапсе. 

Вйрон-Ьмство, т. 1а йе1оуаи*е. 

В&ронЪмъ, ай). Йеюуа1; -мо, -1егаеп(. 

Вйроотстлшенъ, ай). арозШ. 

Вйроотетлпникъ, зт. ип арозШ., гепе&а! 

В^роятенъ, ай). сгоуаЬ1е, уга]затЪ1аЪ1е, рго- 
ЪаЪ1е, ргезотаЪ1е, р1аиз1Ъ1е; -тно, теп1; || 
-тното, зп. 1е уга18етЪ1аЬ1е; | учене за 

-тнм ммели, ТНео1. 1е ргоЪаЪШзте. 

— насл-Ьдникъ, зт. ЪегеНег ргезотрйГ т. 
В4роят1е, зп. 1а сго} т апее. 

Вероятно, айь. аррагетеп!. 
В-Ьроятностъ, з/. Гаррагепсе /, уга18ет- 

Ъ1апсе, ргоЪаЪПИе, раивШШе, ргезотрйоп/. 
ВЬтренъ и -ровитъ, ай). уеп*еих. 
В-Ьтреница, з/. р1аше, 1а ри18аШ1е. 
В-втрецъ, «»», йгт. па1е1пе ой зоиШе йе уеп{, 

/; | Маг. 1а Ъп8е ; || брътовъ — , Ъпве йе {егге. 
В-Ьтрилннкъ (отъ пера), зт. Маг. 1е репоп. 
Ветрило, зп. 1а §1гоие1(е, 1е соя (уоуег 

Анемоскопъ). [#еге*е. 

ВЬтьрничавость, з/. 1е рарШопаре, 1а 1е- 
ВЪтьрничава глава, з/. ипе Ше а ГеЧ'еп1; 

| /ат. ип Ше (1е НпоМе. 
ВЪтьрнически, ай). гпита{1зта1 е1 -та^ие. 
Вйтьрннчество, зп. Моигйепе /. 
Вълърничевъ, ай/. еЧоипН; -во,Й1теп1; ой 

а ГеЧоигЙ!; 1. еуароге, еуеп1е, уо1а&е, 1е- 

.егег, рарШоп; 2. /д. ип Ъга^ие; 3- /ат. ип 

1ге1ияие1, пиг1иЪег1и, т. 

— момакъ, т. /д. ип еЧоигпеаи. 

— човЪкъ, зт. /ат. ип ГагГайе*. 
Вйтърннчевм ммсли, з/. р1. йез сШеаих 

еп Езра^пе, т; !| /д. а рейе йе тие, /; || 
/ат. 1а ЪШеуезее. 

Вйтьроврачъ, -ка, в. сЬаотапе1еп, еппе. 

В-втьрогонно средство, зт. Мей. сапп1- 
пай!", ай), т. 

Въчъроиспускачъ, зт. РНуз. ГеоНру1е т. 

Въчьром-Ьръ , зт. Гатегооте(ге т. 

ВЪтьрникъ, зт /д. 1а &1гопеШ. 

ВЪтьрно издуване, зп. Мей. 1а {утрапИе. 

Вйтьръ, зт. 1е уеп*, Гаиг «?, Геуеп1 т; 1. 
/д. 1а 1оигЪШоп; 2. на -тъ, айг/. еп Гапг; 3. 
(болестъ), 1е гпитайзте; 4. пилецъ що 
хвьрка сръщо -тъ, 1е уеп^оПег; 5. траяне 
на постоянъ — , Маг. 1а шшзоп; 6. което 
докарва — въ тьрбухъ-тъ, уеп!еих, ад,). 
7. поставамь на -тъ, г-а. еуеп!ег; 8. го- 
воря на -тъ, гт. зе регйге йапз 1е уа#ие; 
9- врачуване по -тъ, 1а епаотатс1е; 10. 
което докарва — , Мей. Йа1и1еих, аЩ\ И. 
набиране — , Мей. 1а Йа1и1епсе; 12. въ 
чьрвата — . Меа 1 . 1а Яа1ио8Це; 13- — отъ къмъ кьр.мата, Мап уеп( агпеге т\ 14. 

— наср-Ъща, уеп( йеЪои(; 15. постоянъ — , 

\ т еп1 Ш1; 16. на воля на -тъ, ай &ге йа 

уеп(; 17- придьржамса къмъ -тъ, г/г. Маг. 

1оГег, гаШет 1е уеп^, 18. придържане къмъ. 

-тъ, Маг. Гаи1о1ее /; 19- дьржя къмъ -тъ 

да плещать платната, гт. Маг. гаНп^иег; 

20. отнемамь -тъ, ьа. Маг. йеуеп!ег; 21. 

отьрвавамса отъ -тъ, г>г. Маг. Тгаге еЬа- 

ре11е / 
В^е и -в г БТьръ, ь. гтр. \\ уеп! 
Ветрове (въ търбухъ-тъ), зт. р1. 1а уепйозНе. 
В4трушка и В'вялица, з/. Гоига^ап т, 

1'ога^е »г, 1а Ъоигга^ие, 1е 1оигЪШоп; \ 

{урачапь\ 1готЬе 1еггез1ге ой йе 1;егге, /: 

|| Маг. соир с1е уеп*, т. 
В-вченъ, аа?). еЧегпе1, регре!ие1; \/д. иптог- 

1е1; -чно, въ въкм, Летеп!; | на -чно, а&ь. 

а регре11п!е. 
Ввчна траеность, з/. 1а регреЧиНе. 
В'Бчно благополуч1е, зп. 1а ЬеаШийе. 

— или непрестанно продължене, зп. 1а 
регре^иНе. [1иаИоп. 

— траяне или продължене, зп. 1а регре- 
ВЬчноскитньш Евреинъ, зт. 1е ^и^Г еггап!. 
В^чностъ, з/. ГеЧегпИе /, Пгатог^аШе /. 
Вйчнн селенеа, зп. р1. 1е 1аЪегпас1е. 
В^щенски протоколъ, зт. ГехрегИзе /. 
В4щн (въ искуствб), зт. р1. тайгез йе 

Гаг1, т. 
Вещица, з/. ипе Йе\ г )пеге85е, еп^гетеЦеизе, 

ру1пош8зе, саг1отапе1еппе, таяиегеПе /: |; 

рор. ипе аррагеШеизе. 
В^щнчарство, зп. /ат. 1а тадиегеНа^е. 
Въ л щность, з/. Гт1еШ&епее /. 
В^щъ, ай), вауап!, т1еШ&еп<:, 1ог1 зиг, ип 

рго^еззеиг, ехрехЧ т\ 1^ /ьд. 1"опсе; 2. 

(сьлсь), гп. заУ01г; 3. (въ иЪщо), уегзе йап?. 

соппа18зеиг еп; 4- -сьмь (въ нЪщо), зе соп- 

па11ге а, еп; 5- нзгледване или опитване 

съ -щи човъцм и тъхно изв*ст1е, Гехрег- 

Иззе /. 
Вчов-Ьчвамса, гг. (ьоуег Истащявамса). 
В^бель, зт. (ьоуег Гирань). [цитъ). 

В^глево пр4чьрняване, зп. (ьоуег Антра- 
Въглена киселина, з/ СНгт. асМе саг- 

Ъоп1яие т. 
■ — яма, з/. ТесЬп. 1а Гаийе. 
Вжглекисвла соль, е/. СНгт. 1е еагЬопа^е. 
В^глекис4лъ, ай). сагЪопа^е. [сагЪопа(е. 
ВлглероднокисЬла соль, з/. СНгт. 1е зоиз- 
В^глеродясто съединене, зп. СНгт. 1а 

сагЬиге. 
Влглеродястъ, ай). сагЬопе. 
Влгле,родъ, зт. СНгт. 1е сагЪопе. 
Влчглищенъ прахъ, зт. 1е рои881ег. 
Влгл1е и Въглища, зп. р1. 1е спагЬоп, 1а 

Ъга1зе; 1. каменни — , сЪагЪоп йе 1егге ой 

пппега1; 2. чистм — , СНгт. 1е сагсопе; 

3. правя — , ьа. СНгт. сагЪоп18ег; 4- ста- Влглякъ 49 ВЯШМШ ване на — , 1а сагЪошзайоп ; 5. пръобрь- 
щаеа или става на — , ь. гтр. И ве сЪаг- 
Ьоппе; 6. санджче за — , 1е Ъга181ег; 7. 
лад1я за пр*насване — , Маг. 1е сЬагЪоп- 
шег. 

Влглякъ, зт. СШт. 1а еагЪиге 

Влчглярница, з/. 1е сЬагЪопшег. 

Влгляръ и -лищарь, -ка, $. сЬагЪопшег,еге. 

Вжглястъ, аЩ. сагЪопеих. 

Вадене, зп. 1а ргора^аИон, 1е сго1Г. 

Влднца, з/. 1е сгосЪе!: и (на поясь), 1а 
Ъизцшеге; 2. (за ловене риба), ГЬатесоп 
т; \ Маг. ешегШоп т; 3. (за гарабина и 
часовникъ), 1е ро^^е-тои8^ие^оп; 4- 8&бецъ 
на — , 1е йагйШоп ; 5 закачвамса на — , ьг. 
$д. тогйге а ГЬатесоп. 

В^дицоподобенъ, аЩ. Во1. Ьатесоппе. 

Влда, ьа. ргора#ег, ассго&ге, еЬзуег; || вд- 
датса, ь. гтр. \\ зе ргора^еп!:. 

Вл\жа, зп. р1. 1есогс!а§е; 1. (за простираме 
ризи), ГеЧепйа^е ю»; 2. осуквамь — , ьа. 
согйег; 2. майсторь -жарь, ип согсИег. 

В^жарница и -река работа, з/. 1а согйепе. 

Влже, зп. 1а согйе, Гапште / 1е сопШеаи, 1е 
1гак; 1. едекъ — , 1а сог<1е11е; 2- врьзвамь 
съ — , ьа. согйег ; 3. играчъ на — , ип 
асгоЪа*е; 4. (ради задържане), Маг. Га1- 
1гаре /; 5. (за натоварени кола), 1а Ниге; 
6. (за опинане на платната), Мат. 
Гатиге /. 

Въжена люлка, е/. Ге8сагро1еМе /. 

Въжено мостче (на галера), &п. Маг. 1е 
8а1п1;-аиЪте{. 

В^женъ, аЩ. Гип1си1а1ге ; || (на поднимателна 
машина), нтепте ой ро1у&опе 1итси1а1ге/. 

— мостъ, ет. Маг. 1е тесИроиНп. 

— хамотъ, зт. 1е 1гаИ. 

Влзелче, зп. Шт. 1а таШе ; || (старо писмо 

на Перуанци), зп. 1е ^и^ро. 
Вл\зель, зт. 1е ра^ие^;; 1. Аз1г. Маг. 1е 

поеис!; 2. СМг. Воь. 1а пойозке; 3. Маг. 1а 

ЪоигесЬе; 4. /ат. 1а расогШе, 1е 1и-аи1ет; 

5. (на конець), 1а ЪгМе; 6- врьзвамь въ — , 

ьа. поиег; 7. (отъ навръзване), Маг. Га^ив^е, 

»; 8. зима по толкова -зли (за ладгя), 

гтр. Маг. \\ Й1е. 
Вдчзелястъ, аЩ. поиеих ; | СМг. Во1. 1а по- 

сЬзке. 
Влезли, зт. р1. Маг. 1е диеие-йе-гаЬ; || (на 

кърма), 1е8 таакз е( та1е8 /. 
Влншенъ, ай). ех1епеиг; -шно; -гешеп!; 

\ ехтете, ехо^ех^ие, 8ирегйс1е1, Гогат. 

— видъ, зт. Гаррагепсе /". 

— грьденъ болежь, зт. МШ. Гаиззе р1еи- 
гео1е/. 

— изгледъ, зт. 1а соп%ип\1шп. 

— крайшникъ (на ухото), зт. Апа1. 
ГЬеНх т. 

— клчтъ (на камъгкь, на прЪстоль), зт. 
1а сагпе. Външна вратня, з/. Гауап1-рог1аП т. 

— страна (на сводъ), */. АгсЪИ. Гех1га<1о8 
т:\\ сводъ съ гладка — , уойЧе ех1гас1о88ее/. 

Външни знакове, зт. р1. $д. 1а Нугее. 

— твьрдини, */. р1. 1ез ДеЬогз т. 

— стълби, з/. р1. 1е реггоп. 
Влшшшо т и -шность, /. 1е деЬогз 

— ухо, зт. Апаь. Гаиг1си1е /. 

— обковаване (на ладгя), зп. Маг. 1е 
Ггапс-Ъогй. 

Влчншность, з/. Гех1;епеиг т, ех1епоп1е /; | 

$д. 1а виг!асе, 1е уоНе. 
Влчнъ и В^нка! ргер. 'Ьогз (Пш; | отъ — , 

айь. еп аррагепсе; йе, раг, еп (1епогз; | 

по — , изъ — , йеЬогз. 
Влей, з/. р1. 1а тои8(асЬе. 
Влсл10, -ла, «. §т1тас1ег, еге. 
Влеца, з/. гпзеш, 1е с1гоп. 
В^такарь, -ка, е. 1гатеиг, еиве. 
Влтакъ, зт. 1а Ьате ; || сновене — въ платъ, 

1а 1ап1иге. 
Влтачна нищка, з/. 1а йш^е. 
Влторъ (дьлбей), зт. ТесНп. 1е геп!оп; | 

(на бжчва), 1а гатиге. 
Влгтръчиенъ, ай]. т!егпе, т(ев1;1П, 1п11те, 

^п1^^п8е^ие; || йотев^ие, 1п1епеиг; -шно, 

-гетеп1; | -шни дъла, зп. р1. Гт1епеиг, т. 
Влтр^тна дебела мшшца, з/. Апаг. уа&1е 

1п!егпе т. 

— д^лба (на ржката), з/. 1а газсеНе еь 
газейе. 

— обкователна длека, з/. Маг. 1а уа!дге. 

— рлчна синя жила, з/. АпаС. \ете Ьа- 
зШцие /. 

Влчтр-Ьшни д^лбм (на кжща), з/. р1. 1ез 
е1гв8 т. 

— твьрдини, з/. р1. 1ез йеТепсез /. 
Влтр^шн10то, зт. 1е йейапз. 

— гор-Ьне, зп Мей. ПпизНоп/. 

— извиване (на сводъ), зп. АгсШ. Пп^га- 
Й08 т. 

— никнене или растене, зп. Г1п1иззи- 
зсерИоп /. 

— обковаване (на ладгя), зп. Маг. 1е 
уа!^га^е; | правя — , ьа. Маг. уа^гег. 

— пространство (на зидь), зп. 1е гег-тиг. 

— разширене (па прозорецъ), зп. ГеЪга- 
зетеп! т. 

— състояне, зп. Пп^епогке /. 
В^тр^шность и -шнина, з/. ГМепеиг ш у 

1е Йе<1ап8, 1е соеиг, 1а Ггеззиге; 1. Апаь. 

1зУ18сеге: 2- пращане на -та въ една цар- 

щина, ПпЬгпаиоп/; 3. пращамь на -та, ьа. 

нИегпег. [^пь т 

Влтръшности (първата), з/. р1. 1ез 1п1ез- 
Вл^шка, з/. гпзеае, 1е рои,- -шченъ, с1е рои. 
В^шкава тр^ва, з/. 1а з1арШза1&ге ой пегЬе 

аих роих. 
Влчшкавъ, оф'- роиШеих. 
В^шл1о, -ла, «. роиШеих, еизе. 

4 50 Г (?^), 1а диа(гште 1еМге с1е Га1рЪаЪе1 Ъи1^аге. 
кабара {товарна ладгя), з/. 1а §-аЪаге; || 

кьрмачъ на — , ип ^аЬапег. 
Габаракъ и аллей въ — , зт. 1а спагтШе. 
Габарева гора, з/. 1а сЪагпше. 
Габарь, зт. агЬге. 1е спагте. 
Габ1онъ, зт. РогИ/. 1е ^аЪюп. 
Гаванка, з/. 1а датеНе, 1е Ъохззеаи; | тьр- 

гов1я съ дьрвенм -км, 1а Ъо188е11епе. 
Гавазинъ и -вазъ, зт. ь. {уоуег Стражарь) ; 

| помощникъ на — , ип гесогз. 
Гавотъ {играяне и пЪяне), зт. 1а ^ауоМе. 
Гаврило {прЪдмЪтъ за подиграваме), зп. 

1е 8оип°ге-аои1еиг, 1е гаррог1; || /д. 1е Ьаг- 

до1, 1е р1а81юп; || бмвамь — на свътъ-тъ, 

ьп. вегу1г (Зе 8рее(ас1е т. 
Гагара {потжнвачъ), з/. огзеаи, 1е р1оп^еоп, 

1е дгеЪе; -ренъ, йе &геЪе. 
Гагатъ {чернъгй янтарь), зт. 1е За1з е{ 1"а1е1 

ой )Ще^■, || иекуствепъ — , За18 аг1Шс1е1 т. 
Гадане, зп. 1а йтпапоп. 
Гадателенъ, аф. (1тпа1;о1ге. [пеиг, еизе" 
Гадачъ, -ка, е. <1еут, -гпегеззе ; || /ат. 6.еу\- 
Гадая, г/и. ргезитег. 
Радина / и Гадъ, т. 1е герШе; || той е 

добра — {за човЪкъ), с^ез! ипе Ъоппе 

^а!е сГпотте т. 
Гадиим, з/. р1. 1а уегтте, 1ез тзес^ез т. 
Гадна, з/. Геш&те /; || -дченъ, -тайдие; 

-дчио, съ гадкм, -та^иетеп!;. 
Гадъ, ат. 1ез 1пзес1:е8 т. 
Газель {дива коза), зт,. аиайг. 1а ^азеИе. 
Газета {изоЪстникь), з/. 1а 1'еиШе; | {и 

монета), 1а #агеМе. 
Газетарь, зт. ип ^агейег. 
Газетка (ржкописна), з/. аЧт. 1е ^агеИп. 
Газетна патка, з/. ип сапагс!. 
Газетм, з/. р1. ргеззе репосп^ие /. 
Газъ или Флеръ {платъ), зт. 1а &аге; 

-вовъ, (1е &аге; | повличамь съ — , ьа. &агег; ц тлкачъ на Газя (4< ! зъ калъ-та), уп. /ат. 
Гайда, е/. 1а тизейе- ип ^а7лег. ра1;аи#ег. 
[роспеМе. 
— , оНт. 1а Гайдичка, */. 1а роспе; | малка 

Гакъ, зт. Маг. 1е сгос. 

Галантинъ {сждница), зт. 1а #а1ап1те. 

Галванизащя, з/. 1а да^атзаНоп. 

Галванизирувамъ, ьа. #а1уашзег. 

Галванисмъ, зт. РНуз. 1е да1уатзте. 

Галванически, ад$. РНуз. §а1уап^ие; -скм. 

-теп1. 
Галванопластика, з/. 1а #а1уапор1азИе. 
Галванопластикъ, зт. ип &а1уапор1аз1;е. 
Галванопластнчески, ай]. &а1уапор1а81^ие 
Галбанъ {камедиста смола), зт. 1е #а1- 

Ьапиш. з/ ГЪи- 
тейест послъдо- Галя 

Галеа, зт. р1. 1ез тш&пагаЧзез/. [&а1еасе. 

Галеасъ {голЪма галера), зт. 1а ^а1еаззе ой 
Галене, зп. 1а сагеззе, садене /; | /ат. 

1а саПпепе, тщпоИзе /: || достойнъ за — 7 

са]'о1аЪ1е, аЩ. 
Галенически и -новъ, «ф\ Мед,. <га1еп^^ив. 
Галенка, з/. оНт. /д. ипе Гете1еМе. 
Галено, а4ь. (1еНса1етеп1;. 
Галенова медицинска метода, 

топете т; || придрьжникъ на - 

питопз1;е т. 

— система, з/. 1е &а1етзте; | 
вачъ на — , ип §-а1ешз1:е. 

Галенъ, аф*. йеНса!;, р1еих, айесШеих, пид- 
пага 1 , ппдпоп; | /д. 1епс1ге. [аоп. 

— и срамежливъ либовникъ, зт. ип сеЧа- 
Галера^ з/. 1а § , а1еге. [ппЧе. 
Галеренъ настойникъ, зт. ип соте еь со- 

— неволникъ(л , «»го^жммй , г),*т.ип $а1епеп. 

— нр^порецъ, зт. Маг. ГеЧепйага". т. 
Галерея {около сграда), з/. 1е репйготе; 

1. {за кунописньг произведенеа въ Паризъ), 
1е 8а1оп; 2. {около хорове), АгсШ. 1е 
1п7оп'ит; 3. и минна — , РогН/. 1а §:а1епе. 
Галерна варка, в/. 1е сащие ег са!с. 

— куршея, з/. Маг. 1е соигз1ег. 
Галета [сушенъ хлЪбь), з/. 1а &а1еМе. 
Галимат1я {говорь замотань безь разутъ), 

з/. 1е ^аНшаназ. [^аНоп. 

Гал10нъ {испанска ладгя), зт. Маг. 1е 
Гал1отъ, зт. Маг. 1а &аНо1е. 
Галликански, аЩ. §аШеап. 
Галлицисмъ {френски начинъ за говорене), 

зт. ип ^аПнмйгпе. 
Галломанъ, зт. ип ^аИотапе. 
Галлски, аф\ ^аШ^ие. 

— езмкъ (еь Шотландгя), зт. 1е ^ае^ие. 

— жрецъ, зт. ип загогМе. 
Галмей, зт. СНгт. 1а сааппз ой саНт1пе. 
Галмейнъ камнкъ, зт. 1а са1ат1пе еь р1еггв 

са1аш1па1ге. 

Галность, */. 1а 1епйгеззе, (1еИса1е8зе, зеп- 
В1ЬШ^, т1^пагЙ18е /; || /ат. 1е 1епЛге. 

Галонъ {мЪрка, 1000 драма), зт. 1е &а11оп. 

Галопадъ {играяне)^ зт. 1е §;а1ор. 

Галота, з/. 1е зс^ие. [с1адие. 

Галошм {обуща), з/. р1. 1а $а1оспе, 1а 

Галубетъ {видь флейтичка), зт. 1е^а1оиЪв1. 

Галч1о, зт. ип (1ош11е(;; | /ат. ип саНп. 

Галюнь {ладгинь клюнъ), зт. Маг. 1арои1ате. 

Галя, ьа. сагезрег, деИса1;вг, атайоиег, са-^ 
]о1ег, т1(оппег; 1. /ьд. спа1оиШег, Ьои- 
сЬоппег; 2. /ат. споуег, йог1о*ег, ш1§по1;ег > 
пп&пагдег, туо1ег; 3. -са, ьг. зе шйоппег, 
з^сои^ег; Ь./д. гоисоиюг; 5- /ат. зе споуег, 
&е аог1о1ег, зе Ш1^по1ег, зе т^дпаг^ег. Гамбитно 51 Геновнна [Гамбитно м-Ьстене (вь шахматъ), зп. 1е 

$атШ. 
Гамма, з/. Миз. 1а ^атте. 
Ганапутъ, зт. Маг. 1а саг&ие уие. 
Гангрена (антоновь огянь),з/. 1а ^апдтепе; 

|| прихванать отъ — , ^ап&гепеих, ай); \ прихващамса отъ — , ве ^ап&гепег. Гарванче (пиле), зп. 1е согЪШа!; 

Гарвань (и сьзвЪздге), зт. огзеаи, 1в сог- 

Ъеаи, 1е р1дие-ЪоеиГ, 1е сЬосаг!; е( с^1о^иа^^в. 
Гарга (пилецъ), в/. согпеШе еттап1е1ее /, 

1в Ггеих ой дго11е. 
Гардель, зт. Маг. 1а йпззе. 
Гарде-марннъ, зт. е\ече (1е гааппе т. 
Гардеробъ (дулапь или санд&къ задрЪхьг), 

зт. 1а &агае-гоое, 1е уезиаие. 
Гармондъ (шрифтъ, 9 пункта), зт. Тур. 

реШ готат т. 
Гарнизоненъ градъ, зт. 1а с^агтвоп. 
Гарннзонъ, зт. 1а ^агтзоп; | поставямь — , 

уа. дагшзоппег. 
Гарнитуръ, зт. 1а дашНиге. 
ГароФнлъ, зт. ВоЬ. ГапюШе. 
Гасачъ, -ка, з. еЧе^пеиг, еизе. 
Гасене (за варь), зп. Гехйпейоп /. 
Гаснлка, */. роиске зейайуе /. 
Гасилникъ, зт. 1 , е1в1§по1г т. 
Гасилннца, з/. 1а Ъгагзюге. 
Гасило, зп. \ЧЬе'щпо\т т, еЧоипои* т. 
Гасконски начинъ (вь говорене), зт. ип 

^азсошзте; || говоря по — , уп. дазсоппег. 
Гасова св-Ьщь, з/. Ьее с1е &аг, т. 
Гасовь и -виденъ, ай). СМт. ^агзих. 
Гасометръ и -мЪръ, зт. 1е &аготе{;ге ой 

сотр1еиг а (де) ^аг. 
Гасоприличень, ай). СМт. ^агтГогте. 
Гастрологически, ай), ^аз1го1оа^ие. 
ГастролоНя (наука за варене манжа), з/. 

1а дазкоЬ^е. 
Гастрономически, ай), ^аз(;гопо1Шцие. 
Гастроном1я (познане на Ъстъа), з/. 1а 

^азко попие, [ип &аз!;гопоте. 

Гастрономъ (вЪщь на хубава манжа), зт. 
Гасъ, зт. СМт. 1е &аг; 1. освЪтителенъ — , 

&аг Ле Г4е1а1га$е; 2. прЪносителенъ ■ — , 

&ая рог1аШ'; 3- ставане — , 1а ^аяеЧпсайоп; 

4. правя на — , уа. ^СМт. ^аяетег; 5. 

става — , V. гтр. И зе' ^аг&пе; 6. което 

може стане — , СМт. #агетаЪ1е. 
Гас*, уа. еЧетаге. 
Гатанка, з/. 1е ргоШте, 1е рге^е, 1а соп- 

3'ееШгв; 1. (отъ фигури), 1е геоиз; 2- 

пр*двнждамь по -км, уп. рге)и^ег; 3. по 

-нскм, айу. соп]ес1иге1етеп1;. 
Гатанченъ, ай). р^оЬ1ета1^^и.е, 1о<*о&прпЦие. 
Гаткамь, уп. согуесЬигег. [тапс1в/. 

Гаткане(ш) въздушнмтЪ явленга), «л.Гаего- 
Гаткарь, -ка, 5. соп^ееЪигеиг, еизе. 
ГаФъ-топсель, зт. Маг. 1е раШе-еп-си1 еС -еп- 

Яивие; || (леко платно), Маг. 1впеспе-еп-си1. Гачка, *Л ош а с1иуе1;, /. [ЬЦег, еге. 

Гащарь (маисторь и тьрговець), ка, з. си- 

Гащатъ и -щясть (за пилцьг), ай), раМи. 

Гащи, з/. р1. 1ез спаиззез, 1вз дте^иез /; 1. 
(берневецьъ), 1а сиюИе; 2. (до колЪнЪ), 1е 
'паи^-Ле-спаиззе ой -спаивзез; 3. обувамь 
— , уа. сиюМег. [Ли согрз. 

Гвардеецъ, зт. ип ^агае: || лейбъ — , ип ^агйе 

Гвард1я, з/. МШ. 1а §агс1е; | леибъ — , 1а 
&агс1е йи согрз; || солдатннъ отъ народна 
— , ип §-агс1е паНопаК 

Гвачка, з/. 1е таеЬ1саю1ге; | (дявкателенъ 
титюнь), 1а сМдие. [Длвчл). 

Гвачж, уа. таспег; || (титюнъ), сп^^иег (у. 

Гвебрм (огжнопоклонницьг), зт. р1. 1оь 
СгиеЬгез ой Сгиаигез т. 

ГвелФЪ (папски при дръж никъ), зт. ип ^ие1(е. 

Гвннейска монета (мида), з/. 1е рисе1а^е. 

Гвинейско платно, зп. 1а ^шпее. 

Гв1анска стрьчн-опашка, з/. 1е рИрИ. 

Гвоздарница, 5/. 1а сюиЧепе. 

Гвоздарь, зт. ип сюииег. 

Гвоздей, зт. 1е сюи, 1а спеуШе, 1а ро1п1е; 
1. (болть), 1е 1епоп; 2. (сь дупка, рЪзс), 
1е пспегоп; 3. (сь трькалце), 1е рНоп; 4. 
(за който са закача хамоть-ть за про- 
цЪпь-тъ), ГаМе11о1ге /; 5. опашката на — . 
1а аагаШе; 6- буре или жехвзо за -ей. 
1а с1ои(леге еЪ сюиеге; 7. заковавамь съ 
-ен, уа. сюиег; 8. заковаване съ -ен, 1е 
сюиа^е еб сюиешеп!;; 9- нзваждамь -ей, 
уа. йееюиег, аезепсюиег; 10. нзбивамь 
или вадя -ей, уа. йбепаззег; 11. набивамь 
съ -ей, уа. сюииег; 12. тьргов1Я съ -ей. 
1а с1ои1;епе. 

Гвоздейчета, зп. р1. 1а зетепсе. 

Гвоздейче, зп. 1а ^оирИ1е; 1. (сь главулече), 
со11. 1а Ъгч^иеШ; 2. ТееЪп. 1а рипа1зе; 3. 
заковавамь съ -та, уа. ^оирШег. 

Гвоздообразенъ, ай). сксИГогше. 

Гебре (истргй-конь), зп. ь. 1е 1;огсп.е-пех. 

Гега, з/. 1а с пои1еие. 

Гекко (гущерь), зп. 1е ^еско. 

Гем^я, 8/. ь. (уоуег Ладгя е( Корабъ). 

Генеалогическн, ай), §•е[1еа^о^^^ие; -скм, 
-шеп1. 

Генеалопя, */. 1а ^епеою^е, 1а пНайоп. 

Генеалогъ, зт. ип §епеа1о^1з(;е. 

Генераленъ, ай). ^епегаЬ 

Генералисснмусъ, зт. 1е ^епегаНзз1ше. 

Генерална, з/. 1а &епега1е. 

Генералство, зп. 1е депегаШ. 

Генералъ, зт. МИН. ип &епега1; 1. — адми- 
ралъ, #гаш! ат1га1 ш; 2 — ма!оръ, ша- 
геспа1 (1е еашр, т; 3- — прокуроръ, рагйе 
риЬ1^^ие /; 4- -Фелдцейхменетеръ, ^гапа- 
та^ге ае 1'агШ1епе, т; 5. помощникъ на 
орденскн — , ип аепаНеиг. 

Генш, зт. 1е ^ете. [^епотте. 

Геновнна (жълтичка, 134 парьг), з/. 1а 

4* Геогнсшя 52 Гинекокрапя Геогноз1Я (земезнане), з/. 1а ^ео^позае. 

Геогноетически, ай), ^ео&поз^ие. 

Геогностъ, зт. ип &ео#поз{е. 

Геогонически, ай). %&о%оищ\\е. 

Геогошя {наука за ставане на земята), 
з/. 1а &ео#оше е1 -^ете. 

ГеограФически, ай). §возгар1одие; -скн, 
-теп1. 

ГеограФ1я (земеописане), з/. 1а део^гарМе. 

ГеограФЪ (земеописачь), зт. ип ^еодгарпе. 

Геодезически (земемЪренъ), ай}, део&ещие. 

Геодез1а (земемЪрге), з/. 1а ^еойев^е. 

Геологически (земесловепь), ай], &еою^ие. 

Геологически органи, зт. р1. ог^иез &ео- 
1о§^ие8 т. 

Геолопя (земесловге), в/. 1а §ео1о#1е. 

Геологъ 5 зт. ип деою^ие еь -1о^1в1е. 

Геолъ, зт. г. 1е ра1из. 

Геомантикъ, зт. ип ^еотапс1еп. [-тапс1е- 

Геомания (земегадане), з/. 1а ^еотапсе еь 

Геометраленъ, ай), ^еоше^га!; -лно, -1ешеп*. 

Геометрално бйлЬзяне, зп. АгсНИ. 1'ог1по- 
^гарпле /. [-теп*. 

Геометрически, ай). &еоте(г1цие; -ски, 

Геометр1я, з/. 1а деотеЧпе; 1. бЗЬл^зителна 
— , &еотеЧпе йевспрЦуе; 2. най-висока — , 
деотеЧпе 1гапзсепс1ап1;е; 3. (за подземно 
искуство), ^еотеЧпе 8ои*еггате; 4- (сь 
помощъ-та на перигелъ-ть), ^еотеЧпе 
йи сотраз. 

Геометръ, зт. ип &еоте*ге. 

Геопоника (земедЪлге), з/. 1а деороше. 

Георама, з/. 1е ^еогата. [#еог^ие. 

Георгика (съчинен е за орачество), з/. 1а 

Георгина, з/. 1е «ЗаЬНа ой (1аЬНе /. 

Геоцентрически, ай). Аз1г. ^еосепМдие. 

Гералдика, з/. 1е Ъ1азоп. 

Гералдикъ, зт. ип Ъ1азоппеиг. 

Теу&тй,зт.р1аШе, кЬес-йе-^гиеом^егапшт. 

Гербова свръзка, */. В1аз. 1е 1атЬе1. 

Гербовачъ (който бЪлЪже сь гербове), зт. 
ип йтЪгеиг. 

Гербовенъ,аф*. агтопа1; ||-вникъ,«т.1' — ,зт. 

Гербовна пощанска марка, з/. 1е ШпЪге- 
ров1е. 

Гербово бранило, зп. Гееиззоп т. 

Гербовъ (варака г.), ай}. ИтЪге, та^йе. 

— зюмбуль, зт. В1аз. 1а Йеиг-йе-Нз; || на- 

горявамь съ — прйст&пникъ, ьа. ЙеигйеНзег 

Гербознане, зт. 1е Ъ1азоп. 

Гербуване (вараканахартгя),зп\е ШпЪгаде. 

Гербъ, зт. Гагае /, 1е Мазоп; || р1. В1аз. 1ез 
агтотез; -бовенъ, сГагтотеб: 1. (варака 
на хартгя), 1е ИгпЬге; 2. (на заповЪдь, 
на извЪстге), 1е рапопсеаи; 3- удрямь — 
на хартш, ьа. ИтЪгег; 4. поцвЪтявамь, 
иеписвамь, из-вснявамь -ове, ьа. Ъ1азоппег; 
5. изъенене -ове, 1е Ъ1а80ппетеп1; 6. в-вщъ 
на -ове, ип Ъ1авоппеиг; 7- кунописецъ на 
-ове, ип агшоп81е. Гердань, зт. {. (уоуег Нанизъ). 

Геризъ, «»». I. 1а с1оа^ие, Ге&ои1 т. 

Герилласъ (партизани вь Испангя), зт. 
р1 1ев &иеп11аз /. 

Геркинякъ, зт. огзеаи, ГеттИоп, 'яоЬегеаи, 
Ъизагй т; | (сь сивь клюнь), 1е ^еГгаии 

Германисмъ, зт. ип ^еппатзте. 

Германска Импер1л, з/. 1е 8ат1-Етр1ге. 

Германски, ай), §■е^тап^^ие. 

Геронтъ (вь Спарта\ зт. ип §-егоп1е. 

Герундш (дЪепричастге), зт. Огат. 1е 
^егопсИГ. 

Гибеллинъ (придръжпикь па импера- 
торска партгя), зт. ип §1Ъе1ш. 

Гиздава, */. 1а шегуеШеизе, ипе ^иеМе ; 
(вь облеклото), 1а Ъгауепе. 

Гиздаво, айь. ^епИтеп!. [1а со^ие1;1;е^^е^ 

Гиздавость, з/. ГеЪ&апее /, 1а ^еп^Шеззе, 

Гиздавъ, ай). е1е&ап*,, )о\\, &епШ ой %епЪ, 
социе{, §тас1еих; | Ъеаи ой Ъе1, Ъгауе, 
айоп18*»п, 1тпаис11ег, 1проп; \/ат. ш1гИЙоге»п. 

— момакъ, зт. $д. ип пагс1ззе. 

— чов4къ, зт. ип Йоиеегеих. 
Гиздене, зп. 1а содиейепе, 1а Ш1паи(1епе. 
Гиздяса, ьг. ттаийег; | /ат. социеШ*. 
Гиз1я (копринень плать), з/. 1е 1аЬ1з, 1е 1а1- 

Ге^аз; -З1енъ, йе — , ай}. 

Гикъ, зт. Маг. 1а Ъбте; 1. (драйверь-рей) 1 
1е ^и1; 2- (смола), 1е соига! ой соиго1 еЬ 
соигее /; 3. — лисель, зт. 1е 1ареси 

Гил10тина (главосЪчна машина), з/. 1а 
^иШоИпе; | отслждамь на отсичане гла- 
ва съ — , ьа. ^иШоНпег. 

Гил1отинирувамь, ьа. ^иШоНпег. 

Гилютиннруване, зп. 1е ^иШоИпетеп^. 

Гимжж, уп. {оигтШег <1е; 1. рор. ^гоиШег; 
2- гимжи, V. гтр. /д. П ге^ог^е йе; 3« 
който гимжи, рор. &гош11ап*, ай}. 

Гимназистъ, зт. ип со11е^1еп. 

Гимназически курсъ, зт. 1ез ЬитапИез /. 

Гимназ1архъ, зт. ип § , утпаз1а1^ие. 

Гимназ1а, з/. 1е соИе^е, 1е §-утпазе; Ц уче- 
никъ въ — , ип соПе^еп. 

Гимнастика, з/. 1а ра1ез^ге, 1а ^утпаз^дие; 
| атлетска или юначеска — , 1а §'угап^^ие. 

Гимнастически, ай). дутпазИдие ; || учил- 
никъ на — обучаванеа, ип дутпаз^е ; |[ 
садникъ при -ски игри, ип аШМШе. 

— ученеа, зп р1. 1а ра1ез!пдие. 
Гимнически, ай), ^угап^^ие. [позорМз^е. 
Гимнософистъ (голомждрець), зт. ип §ут- 
Гинганъ (памучень плать), зт. 1е §и1п^ап 

е1 ди1п§-атр. 
Гинеа (монета, 120 гроша), з/. 1а дтпее. 
Гинекей (харемь у вети Гръци), зт. 1е 

^упесее. [й'а\ т ее де Ъа1из1ге, /. 

Гинеконъ (покривь падь стьлпове), *т. 
Гинекократически, ай), уупесосгайцие. 
Гинекократ1я (женодьртавге), з/. 1а &упе- 

соегайе. 1 Гипове 53 Главно надзиранс Гинове, зт. р1. Маг. 1а саНогпе еь сауогпе. 
Гинь лопарь, зт. Маг. 1е йПп. 
Гипсова работа, з/. 1е рШга&е. 
- — слгбть, з/. р1. 1ез <*гауснз еь -уа(-з т. 

— яма или пещь, 5/. 1а рШпеге. 
Гипсоватъ, ай). рШгеих. 
Гипсово излйяне, зп. 1е рШге. 

— измазване, зп. 1е 1атЪпз. 
Гипсовъ или -соприличенъ, ай), ^урзеих. 
Гипсъ, зт. 1е ?урзе, 1е рШге; 1. единъ 

Кхьсъ — , ип р1а(газ; 2. намазевамь или 
искарвамь съ — , ьа, рШгег; 3. горилникъ и 
продавачъ на — , ип рШпег. 

Гирланда (цвЪтно вЪнче), з/. 1а ^шг1апс!е; 
| хартля съ -дм, рар1ег а. у^пе^ез /. 

Гирань, зт. 1е рш1в, 1а 1оп1ате, 1е ге^агй; 
|| чистачъ на -ни, ип ршзайег. 

Гиргевъ, зт. I. теНег а Ъгодег, т; | (шж- 
вачни тамбурь), 1е 1агаЪоиг; || шита ра- 
бота на — , 1а. (ар1зяепе. [^уготапсхе. 

Гиромант1Я (врачуване на околь), з/. 1а 

Гитара, з/. 1а ^ийаге ; -ренъ, <1е ^и^аге. 

Гитарнстъ, -ка, зс. ^ийапз1е. 

Гитерсъ, зт. Маг. Гесоре е1 езсоре /. 

Гитовь, з/. Маг. 1а саг&ие-рот*. 

Гитовъ или Гордень, зт. Маг. 1а саг&ие: 
() заврьввамь на -вьт платната, ьа. саг&иег. 

Гичка (рарка), з/. Маг. 1а ^ш&ие. 

Позомъ, зт. I. р1ап(е, ГапеМ »и, 1а рш- 
рг«,пе11е, 1а загпеие; -менъ, (Гапе1п. 

Поме, зп. I. ГаййЧ т (ьоуег ЩрЪкъ). 

Глава, з/. 1а 1;еЧе, ГезргИ; т, 1е сегуеаи; 1. 
1е спеГ, Ггоп*, сНгес1еиг, ргетб* т; 2. 1е 
Шге, 1а р!есе; 3. градски — , ргетб! Дез 
тагсЬапйз ; 4. лудничева — , /ат. сегуеаи 
Ъги1е т\ 5. (оть животни, отрЪзана, 
пача I.), 1а Чшге; Н. (заглавге), Геп-Ше 
т\ 7. (изворь на рЪка), 1а зоигсе; 8. /ат. 
1а ттегуе, 1а саЬосЬе; 9. съ з&мска — , 
В1аз. §гт^о!е, аа$% 10. стълбъ съ човъчп- 
ка — , ГЬегтез т; 11. съ човешка — , 
АгсМг. пегте%ие, ай); 12. дань ва — , 1а 
«арНаиоп; 13. поливане — съ вода, 1а са- 
рШ1иуе; 14. б1ене — , /д. саззетеп^ с1е 
Ше т; 15. б1я си — , ьг. зе сгеизег 1е сег- 
уеаи: 16. двигане — , Гтзиггес110п /,• | 
/д. 1а сотЪизпоп; 17. двигамь — , ьа. 
зМпзиг^ег,- 18. замаевамь — , ьа. еп*еЧег; 
19. клатене или клюмнуване — , 'посЬе- 
теп!; (1е Ше, т ; 20. клатя си -та, ьг. 1 Ьо- 
спег 1а (еЧе; 21. отсичамь — , ьа. с1есарь 
1ег ; 22. отсичане — , 1а ййсартШлоп, реше 
сарйаю /; 23. на своя — , НЪге, ай);\айь. 
1П(1ерепа!аттеп1;. [1о1 ой теитег. 

Главакъ т или бнкче, п. рогззоп, 1е сЬаЪ- 

Главатарь, зт. ип сар{а1, рппсе т; | /д. 
ип согурпее, епеГ Де шеи1е, т; | — сьмь на 
н^Ъщо, ьп. еЧге а 1а 1е1е с1е. 

Главенъ, ай). рппс1ра1; вно, -а1етеп1; 1. 
сарКа!, сагсИпа!, йот1пап1;, ргейопппапГ, С(!рпа1^^ие: 2- ргет1ег, ^гапс1, депега!, еп 
сЬеГ, тайге т, та1псе/; 3. Гоп(1атеп1:а1, 
1е с1еГ. 
Главенъ алтарь, зт. шаЛге ап1е1 т. 

— готварь, зт. спеГ с1е сшз1пе ой (1'оШсе, т. 

— градъ, зт. 1а сарИа1е, 1е сЬеГ-Неи. 

— д^йствувачъ, зт. ип рсото<;еиг. 

— икономъ (еь лшнастирь), зт. ип рго- 
сигеиг. 

— караулъ, зт. мшь. 1а ^гапЛ' ^агое. 

— надзирачъ, -вна -ка, #. зипп1епс1ап1, 
ап(е. [рЬа1е т. 

— органъ (мозакъ^тъ), зт. АпаЬ. Гепсе- 

— потикъ, зт. /ьд. спеуШе оиуг1еге /. 

— прЪдм^тъ (за прЪпирателно дФ^о), 
зт. 1е гезс1зо1ге. [в1ап1:. 

— -регистръ (еь органш), зт. Мш. 1е рге- 

— реестръ, зт. 1а та!;пое. 

— сеизинъ, зт. I. есиуег сауаюадоиг т. 

— чов-вкъ (е>ь редь-ть), зт. МгШ. сЬеГ йе 
п!е, т. 

Главенъ, ай). за1апе, к ^а^ез, зМрепсИап-е, 
шегеепа1ге; || (за войска), аоИе (ьоуег 
Ц^ненъ). 

— Ииддецъ, зт. ип соШ еь соиП. 

— слуга, зт. ип ^а^аз^е. 

— хлопачъ, зт. ип с1адиеиг. 
Главина, з/. 1а Ъойе йе гоие; 1. (на колело), 

1е тоуеи; || Мес. 1е {ще; 2. (на колело у 
пароплавь), 1е 1атЬоиг; 3. заравямь -ньггв 
на лоз1е, ьа. Адггс. гиеПег. 

Главичка (у гвоздей), в/. 1а Ше. 

Главна (за буква), ай). сарИа1. 

— или голяма буква, з/. \еИге та]изси1е 
ой опсла1е /. 

— галера, " з/. 1а сар^апе ^ &а1еге сарИапе. 

— д-влба, $/. 1е §го8; || (на сграда), согрз 
(1е 1о§18, т. [Нуге, 1е зопшпег. 

— книга (маестро), з/. Сот. 1е §тапо1- 

— лин1я (на плать), з/. П^пе та§1з1;га1е /. 

— направа, з/ АгсНй. Гоеиуге т. 

— подпорна, з/. /д. 1е р1уо1;. 

— пр-Ьврьзка (%ращка\ з/. СМг. 1а Ггопйе. 

— пр-вдня сграда, з/. АгсНИ. Гауап1- 
1о#1з т. [1а дгоззе сог4е. 

— работа [докачевамса до — , ьг. 1оисиег 

— стат1я или молба, з/. 1е рг1пс1ра1. 

— точка, з/. 1е ,сЬеГ; || (главното), 1е пп. 
Главннкъ, зт. Мес. ро!п1 (1'арри1, т. 
Главно, айь. сарЦа1етеп1. 

Главното, т. 1е §гоз, 1е сар1*а1, Геззеп(1е1 
т; \\ /,д. 1е с1е; | (на една работа), /ат. 
1е 1и-аи1ега. 

— д^ло, *п. Птрог^ап! т. 
Главно д^ло, зп. 1е ргш<пра1, 1е 1ои*. 

— командантинъ, зт. цепеха! еп сЬеГ, т. 

— лице, зп. /д. ра1;гоп с!е 1а Ьа^^ие, т\ 
|| (е* драма), 1е рго1«а^оп1з1е. 

— м4сто, зп. 1е спе1-Неи. 

— надзнране, зп. 1а зипп!;еп(1апее. Главно състояне 54 Гласъ Главно състояне, зп. 1а сарИаШе. 

Главни страни (на тЪлото), */. р1. раг- 
пев поЪ1ев /. 

Главнятсъ, ай). Адггс. еге^е. 

Главня, з/. 1е Ъгапсюп, 1е йзоп; 1. Вог. 1а 
сапе; 2. (вь жито), 1а ше11е, 1а ЬгШиге; 
|| Адггс. 1е епагЪоп, 1а спагЪис1е, Гег^о!»»: 
3- стикнувямь -вни, ьа. Ивоппег; 4. рас- 
хвьрлямь -вни, ьа. йеНвег 1е Геи; 5- по- 
връчкдаса отъ — житото, ь. гтр. П те11е ; 
6- изгаря отъ — или са разваля житото, 
ьп. Адггс. спагЪошНег. 

Главобол1е, зп. ГетЪаггав т; | направямь 

— пвкому, ьа. оЧжпег би Й1 а ге!ог<1е; || 

/д. та111ег дев егоиршгез /, Га1ге уон* 61и 

раув т. [в/. /д. 1е савве-Ше. 

Главоболия игра / или -лно д*ло, п. 

Главоболь и -лица, */. 1апн#гате; 1. Мей. 
1а серЬа1а1д1е; 2. хроническа — , 1а се- 
рЪа1ее; 3. цЪръ за — , серпа^ие т; 4. 
/ьд. 1а реше. 
■ — виденъ, ай]. Ъи1ЪН'огте. 

— плоденъ, ад). Во1. ЪиШГеге. 

— въртене (у добитакь),8п. Уе1егУ&хет1тт. 

— червей, зт Мей. уег епсерЬаю т. 
Главулекъ, ет. 1а Ше; 1. Апаи 1е Ьи1Ъе, 

2. АгШ1. Ъои1оп де си1а88е, т; 3- (на 
аламбикь), СЪгт. Га1ийе1 т; 4. (па одаръ), 
1е спап!оигпе; 5- (па стоборъ), 1а ротте; 
6. (на топъ), 1а си1авве. 

Главулече (на сабя, на сЪдло), зп. 1е 
роттеаи; || (у цигулка, у гитара), 1е 8Ше*. 

Главулеченъ, ай). Ъи1Ъеих. 

Главя и -вявамь, ьа. ва1апег, зИрепсИег, 
да^ег, роигуо1г; || или хващамь (работ- 
ници), ьа. етЪаисвег; || -са, ьг. 8'еп&а&ег, 
ве юиег (ьоуех Цбн*.) 

Главяване (за работници), еп. ГетЬаиеЬе т. 

Глаголско азбуки, зп. а1рЬаЪе! $1адоН- 
Т1Яие т. 

Глаголъ, зт. пот Ъи1#аге де 1а 1еМге Г. 

Глаголъ, зт. Огат. 1е тегЪе; | (съ у дарен е 
на крайната сричка)* Ъагу1оп, ай). 

Гладене, зп. 1е роНтеп! е% ро118а&е. 

Гладенъ, ай). ау1ае, айате\ д1ои1оп, Гате- 
п^ие; \ (за земя), сгоиНег; 2. (заради 
имане), сир1Йе; 3- търпя — , голъ и босъ, 
ьп. тапдег <1е 1а уаспе епга#е'е. 

Гладилка, */. ГавИс т, Гетеп ег -п1 т; 
-лченъ, (Гетеп; [| ирахъ отъ — , ро1;ее 
(Гетеп, /. 

Гладилна пила, з/. 1а еагге1еМе. 

Гладилникъ, -ница, 8. роНввеиг, Нвзеиг, 
р1апеиг, Ъгишзвеиг, са1апс!геиг., -еизе. 

Гладило п и -дилка /. 1е роН8801г, Ъгиш8- 

801Г, Н8801Г т. 

Гладително искуство, зп. 1а Ъгишвзиге. 
Гладичъ, зт. ргегге а а%ш&ег /, 1оигпеп1 
*п; || — , р1ап1е, 1е 1авег. [рютасШе /. 

Глад1аторски бой, зт. Гор1отас111е ег по- Глад1аторъ (бгецъ съ мечъ), гт. ип ^1ад)а- 
(еиг; | търговецъ на -ри (у Римляни), ът 
сап181е. 

Гладка харт1я, з/. рар1ег рогрЬупве т. 

Гладки скатъ, зт. рмгяоп, 1е соНаг1. 

Гладко, айь. ип1, иштеп*. 

— тръкалце, т. 1а уег&е, 1е ]'опс. 
Гладкость, з/. 1е Нвве, 1а оеие1е; | Вог. 1а 

д1аЬгеКе; | (на земя), Ге^аШе /. 
Глдкор^бряста варка, е/. паиШе раругас^ 

ой аг^опаи^е т. 
Гладния, ьп. а!Татег. [бе /. 

Гладъ, ет. 1а Шт, 1а{апппе; || за — , 80)Г 7 
Гладъкъ, аЩ. ш\\, р1а1, р1ат, ро11, е^а1, га8 7 

Нвзе; 1. безъ п<ьпки (за платно), поп- 

оиуге; 2. Во1. ^1аЬге; 3. /&. сои1ап1. 

— поясъ, ет. АгсНН. 1а р1а1;е-Ьапа!е. 
Гладя, ьа. Нввег, аУ1Уег, са1апдгег, | /ат. 
1 8'аМГег; || (куче), Уеп. геЪаисИг. 
Глазуръ (глечь), зт. 1е уегп1в; [| (стжкло- 

вата глечь), 1а соиуег^е; | Регт. 1е ^1ас18. 

Гласенъ, аЩ. Уоса1; || *ко-, Огат. рЬош^ие- 

Гласецъ (на гласна буква), 8т. Огат. 1ауо1Х~ 

Гласисъ, зт. Роги/. 1е &1асл8. 

Гласна буква, */. бгат. 1а уоуеПе; | сли- 
ване на двФ -сни, Огат. 1а сгаве. 

■ — свойщина, з/. Миз. 1а (опаШе. 

Гласно е \съ двоточге). зп. ипепета. 

Гласность, */. 1а вопоп(е, 1а риЪНеНе. 

Гласовъ, ай). Огат. рЬопеИдие. 

Гласоподавачъ, зт. ип ор1пав(. 

— слов1е, зп. Гасоиб^ие /. 

— ударене, зп. ГассеШиайоп /. 

— уподобителна р^чь, з/. Огат. Гопо- 
та^орее /. 

' — уподобителенъ, ай). опоша1;оре]дие. 

Гласъ, зт. 1а уо1х, Гор1П1оп /у Гогдапе т 7 
1е уоеи; 1. Гассеп* т, 1е 8оп. 1е с1^^ие^^8 ; 
2. $д. 1е сп. 1е ^081ег; 3. /ат. 1е уегЬе; 
} Миз. 1а рагМе; 4. главенъ — (фистула), 

| Мш. уо1Х йе те!е; 5. грьденъ — , уо1Х ае 
ро1<ппе; 6. равенъ — , У01х гопЛе; 7. 
(мьгсьль), 1е уо^е; 8. даване — , 1а Уо1аИоп ; 
9. давачъ на — , Уо1аа*, ай). 10- давамь 
— , ьа. \о1ег; 11. (избирателень), 1е вои1- 
Ггар;е; 12. подаване -ове отъ н/блъ св*тъ, 
вип"га^е ишуегве1 т; 13. (напЪсня); Миз. 
1Мп1ова^оп /; 14. съ — , де У1Уе уо1х; 15. 
съ гол^мъ — , к *паи*е У01х; 16. съ единъ 
— , айь. а Гип18Воп; 17. съ полвина — , 
Миз. воШ-Уосе; 18. образоване — , 1а 
рЬоааНоп; 19. триптене на — , 1а ри1&а- 
йон; 20- давамь си -тъ или мисьль-та т 
ьп. ор1пег; 21. напръугь давамь — , ьп. 
ргеор1пег; 22- прьвъ иодавачъ на своя — , 
ип ргеормап^; 23. давачъ на — при из- 
боръ, ип уоса1; 24. издавамь — , ьп. воп- 
пег; 25. издавамь лошъ — . ьп. Миз. <Н8- 
зопег; 26. измънене на -ове, Огат. Гаг- 
1]си1аИоп /; 27. имамь дрЪзгавъ — , ьп. Глауберова 55 Гълтачъ ауо^г ип спа! <1апв 1а ^ог^е; 28. опьггвамь 
си -тъ, ьп. Миз. рге1и(1ег$ 29. праведно 
давамь — въ еъбране, уо1Х (1еИЪега11У«; 
30. пр-вк.ъсвамь равенство на -ове, г/а. 
1ш. бераг(а^ег; 31. нр-вчитане -ове, 1е 
<1ерош11етеп1; 32. прЪчитамь -ове, у а. <1е- 
роиШег ип зсгиИп; 33- развалямь си -тъ, 
уа. тиег; 34. развалене — , шие де 1а уо1х, 
/; 35. разваленъ — , тие, ай$. 36. раздвлене 
-ове, 1а виззит: 37. равно раздвлене 
-ове, 1е раг1а^е; 38. еъбирамь -ове, г/а. 
а11ег аих уо1х. 

Глауберова соль, з/.РНагт. зеНе^аиЪег,™. 

Гледалница (спектакль), з/ 1е зрес!ас1е. 

Гледамь, уп. уо1г, ге^агдег, еопзИегег, арег- 
сеуои*; 1. всм&пег, ерагдпег, &агс1ег; 2. /д. 
тв111ег; || (за нЪщо), теШег а; 3. (пЪкого 
накриво), терпзег; 4. (на нЪкого), еха- 
пппег; 5- (насжпЪ), геуег;|6. (за), /д. у1зег; 
7. (на нЪщо), епу1за&ег; 8. (постоянно 
на нЪщо), йхег; 9. (да получж нЪщо), 
лхег; 10. (оть високо на нЪкого), гедаг- 
дег <1и 4 паи(, йе за #гапс1еиг; 11. гледа на 
улицата (за прозорецъ), у. гтр. е11е доппе 
8ИГ 1а те; 12- който гледа или види, 
уоуап!. ао)*; 13- безъ да — на всичко, 
епсоге 1аи1-П ^ие; 14. безъ да — нанъчцо, 
аих Йерепз де; 15 -са,ьг. рага^ге, 3'ераг- 
&пег; | р1. -меса единъ другъ, ье ге°'агс1ег, 
8'епУ18а^ег; | -меса накриво единъ другъ, 
ве шерпзег; 16. безъ да са гледа на, 
ргер. та1§те, попоЪз1ап1, ^ие, соп$\ \\ айь. 
а се1а ргез, шйерепйаттеп!; а, ай терпз де. 

Гледай, ньигк иде, ргер. уо1с1 уетг. 

Гледане, зп. 1а уие, 1а У1з1оп ; 1. /ат. 1а 
7181еге; 2. двойно — (у нЪкои люди), ве- 
сопае уие; 3. (накриво), 1а тезезИпш; 4 
сила — , ршззапсе У181уе /. 

Гледателенъ (което са относя до гледа- 
нето), аЩ. РНуз. У1зие1. 

Гледателна сила, в/, ршззапсе У181уе /. 

Гледачъ, -ка, е. зрес1а!еиг, -1псе, ип ге- 
^агдап!; || бмвамь — на балъ, уп. Гаке 1а- 
р18зепе /. 

Гледачи, зт. р1. 1а §а1епе. 

Гледка, з/. 1а уие, 1е рауза&е. [1а пипе. 

Гледъ, зт. 1а уие, 1е ге&ага\ ПпвресНоп /, 

Глезенъ, зт. Апаи 1а та11ео1е ой спеуШе 
<1и р1е<1; || Уегег. (на конъ), 1е Ъои1е1, 
1а {оигспеНе. 

Глезнева кость, */. Апаи Гав1га^а1е т. 

Глезневъ, ай)'. Апаи ша11ео1а1ге. [^1е11е. 

Глеттъ (оловна прокиша), зт. МеЬаИ. 1а 

Глечарь, зт. ип уегш8зеиг 

Глечосвамь, у а. уегшг, &1асег; || (фарфо- 
ргя), ета ; Л1ег; | (паницъг), рютЪег, уег 
тззег. 

Глечосанъ, ай). ^1асе. 

Глечосване, зп. 1а уегп18зиге; || (на пръ- 
ст енъ ссждъ), 1а &1асиге. Глечь, */. 1е уегтз, ГаЦшТоих *»; 1. (ма 
фарфоргя), ГетаП т; 2. (оловна про- 
киша), 1а Шпаг^е; Ц подправенъ съ — , 
Шпаг&е е( -%ив, аф". 

Глнкански клатим злчбм, вт.р1. 1езЪгосЬез/1 

Гликонически стихъ, зт. уегз &1усошеп ш. 

Гликъ (дива свиня), зт. ^иай^. 1е зап&Нег; 
|| (сь вгжнатьг навжтрЪ зжбьг), Уеп. т*1ге, 
ай), т. 

Глиммеренъ, асЬ}. т1сасе. [1е т1са. 

Глиммеръ (видь лжскавькамьгкь),зт. Мгпег. 

Глиммерна плоча, з/. 1е т1еа8сп181е. 

Глина, з/. Гаг^Ие /^-ненъ, д'аг^Пе; Х.СМт. 
Га1ит1пе /; 2- (гниляста земя), 1егге 
Ъо1а1ге /; 3. (тлъста), 1а &1а1зе; 4. из- 
б^лване съ — захарь, 1е 1егга^в; 5. из- 
мазвамь съ — или наторявамь съ — п*- 
сячлива земя, уа. ^1а1зег; 6. пр-вчистевамь 
съ захарь — или тепя съ — сукно, ьа. 1еггег. 

Глинянь, ай), ^аепеих. 

Глин1Й (металль), зт. Га1иш1птт т. 

Глннище, зп. 1а $1а181еге. [аг^Иасе, ай;. 

Глинявъ, аЩ. агдПеих; | -цв-бтъ зт. Оео1. 

Глинястъ, ай]. &1а1зеих; | (за земя), Адгго. 
1оаттеих. 
— трацъ, зт. 1е тагсЬеих. 

Глиптика (дЪлане на безцЪни камацъг), 
з/. 1а с1ур(^ие. 

ГлиптограФически, аф". §:1ур^о^^арЬ^^ие. 

ГлиптограФ1Я (познане за аптикьг), з/. 
1а &1ур1о^гарШе. 

ГлиптограФъ, зт. ип ^1ур1о^гарЬе. 

Глиссадъ (крачка), зт. 1а дНззайе. 

Глиссе (игрална крачка), зп. 1е ^Иззе. 

Глистено с^ме, зп. РНагт. 1е зетеп-соп1га. 

Глистенъ, ай]. Мей. уегплпеих. 

Глистникъ, зт. р1ап1е, 1а зетепсше. 

Глистоплчденъ, ай)'. Мей. уегш1Ги^е; || -дно 
средство, зп. 1е — , зт. 

Глистъ и -текъ, зт. ГпеЬшпШе «г, есЬу- 
погпугцие т; 1. (корделла), 1е 1егиа ой 
уег зоИ(а1ге5 2. ц^ръ за -стм, апШе1т1П- 
^^^ие, Мей. айу, 3. свме за -ст1е, 1а зап- 
1о11пе. 

Глистмрна цьркалка, з/. 1е д1узоротре. 

Глистмрь (сачево), зт. 1е с1узо1г; 1. (ров- 
кость), с1уз1еге ой 1ауетеп1 е1 гетейе »»; 
2. турямь — , уа. с1у81епзег-, 3. туряне 
— , 1а с1уз1епза1;1оп 

Глифъ (дълбей), зт. АгсНИ. 1е &1урпе. 

Гълка, */. Апаи 1е &1ап(1. 
Гълтамь, уа. ауаюг, еп^1ои11г, де^ийг, §^01П- 
1'гег; || (безъ да джвчж), /ат. доЬег; | 
(както дупка), Ьоке а 11ге-1аг1§о1 т. 
Гълтане, зп. 1а до1п1"гег1е; | Мей. 1а йе^1и- 
1Шоп; | неспособность за — , Мей. Гаса- 
1арозе /. 
Гълтачъ, -ка, *. ауа1еиг, тап^еиг, е^1ои- 
118веиг, Ъиуеиг, соте8^еиг, с^о^иеи^, Ьеаи 
атеиг, -еизе, ип ^ои1и; || /д. ип ^аг^аа- Глътка 56 Гпилъ 1иа; || рор. ип {*отГге; |[ (провалникь), зт. 

аиайг. 1е д1ои{оп- 
Глътка, з/. 1а ^ог&ее, агпеге-ЪоисЪе /, 1е 

1гаН, 1е соир; || гол*ма — , рор. 1а &ои1е>, 

|| шя на малкм -км, ьп. /ат. 81го1ег. 
Гълтоперенъ, ад./. П. па(. }и^и\а 1 \ге. 
Глъчка, е/ 1е ЪаЬШа&е; Ц съ голЪма — , 

ад.ь. Ъгиуащтеп!;. 
Глъчкава тенемя, з/. СМт. ог пнинГ т. 
Гълчливъ, <а)\ спаг, ЪаЪШагд, Ъгиуап*.; || 

— собатъ, зт. 1а ЪассЬапа1е. 
Гълчж, ьп. ЬаЪШег. [/мг. Гаттопе/. 

Глоба, */. Гатепде /, 1ареш*епсе, 1а рете; | 
Глобенъ прйстжппикъ, зт. герпв де 

^изйсв, т. [1еиг т 

Глобилникъ, вт. ип ришззеиг, ргоп%а- 
Глобителенъ, ад./. атепдаЪ1е, зизйен^ге; || 

(законъ), репа1; || книга — законъ, соде 

репа1 т. 
Глобителнн мйркм, з/ р1. 1а репаШе. 
Глобя, ьа. атепдег, &лге ^изИсе де. 
Глобявамь, ьг. ришг, гедгеязег, ти1е*ег, 

тейге а тог1, 1а1ге ^изИсе де, ]изИс1ег; | 

(върло), 8еУ1*г соп*хе. 
Глобяване, зп. 1а рипШоп, 1а репНепсе, 1а 

рете; 1. достойнъ 8а — , ришззаЪю, ад/; 

3. 8а — на това, еп репНепсе де се1а, 
роиг репНепсе; 3. съ — на, зоиз рете де. 

Глождене, зп. 1е гоп^етепП 
Гложди, ьа. гоп&ег, ртд-по^ег. 
Глокинка, з/. 1е ругасапШе ой Ъшззоп агдеп1. 
Глокинкм, з/. р1. 1ез ЬгоиязаШез; | и ратя 

отъ — , 1е ^етеуге; | Фабрика 8а ратя отъ 

— , 1а депшугспе. 
Глокъ, зт. агЪтЩ 1в двтйуте, 1'ерте /, 

Га]опс га; |! — , агЬге, 1е Ъшззоп агдеп!; ой 

ругаеатЬе. [рес^ие. 

Глупава и голвмлива жена, з/. /ат. ипе 

— шага, з/. 1е 1аггх 

Глупавина и -пость, */. 1а зоШзе, б1оН<Ше, 
бЦриШе. ш^аидепе, |ооагдепе /; | /ьд. 1а 
резап^еш*, 1е Ъес ]аипе. [-(Мспоп. 

Глупавинм, ад/, дгт. ШШ;\рор. додюпе е1 

Глупавичькъ, «/. р1. 1ез раиуге!ез /; 1| правя 
— , ьа. 1а1го 1а ЬеЧе, Ган-е де з1еппез; | 
/ат. гаоепг. 

Глупаво и -по, адь. шпосеттеп*, ГоПетеп*. 

— вшутяване, зп. 1е геЪиз, 1а йи-1иртаде. 

— постъпване, зп. /ьд. 1а ЪпосЬе. 

— поучене, зп. /ат. 1а саристаде. 
Гиупавщина, з/. 1а Ъаюипнзе, ЪаЪоипепе 

/, 1е с!ас1а15; | зс. 8о1, зои.е; Га1о*, о1;е; | 
(ат. 1а зоисЬе. 
Глунавъ, ай/ шЪееПе; -во, -гаеп!; 1. дир», 
1ои ой г'о1, зо!;, 1аде; 2. шдаид, Ъепе1, 
Б1тр1е; 3. 1сПо*, та1з, р1а1, тер* а, Ъогпе; 

4. /ьд. Ъаиде! т, Ъесаззе /, ЪеЧе /, сгеих, 
резап*; 5. /ат. 1а1о*, с1аиде; 6. малко 
— сьмь, ьп. /д. ауо1г ип соир де гааПеаи 
я»; 7. правя — , ьа. рор. етЪеЧег; 8. ста- вамь — , ьп. 8'аЬги^г, аЪеИг, гаЪе^г; 9. 

ставамь — или тлпъ, ьп. /ьд. а^пегоШег. 
Глунавъ вшутникъ, зт. ип ГасеПеих; 

(патка), ип 1иг1ир1п. 
Глупавм причинм, з/. р1. /ьд. Дез Ьпйез йе 

уеаи т. 

— слова, зп. р1. 1а гасМепе: || говоря — , 
V». гае1о1ег; || събране -павм или волнм 
стихове, /ат. 1е 8оШз1ег. 

Глупакъ, зт. /ьд. ип р^еоп. 

Глупецъ, зт. ип 1тЬес11е, пеЪе(е, п!аЦ П1- 
^аи(1, 1(1101; т, 1(1о1е /, Ьепе* т, ЬоЬеспе т; 
1. (въ най висока стжпенъ), во* а 24 еа- 
га1;з; 2. /ьд. ип таш^шп, 1а ^ги^, 1а 
ЬйсЬе, 1а Ьизе; ипе ЬЙ1е, ипе тасЬо1ге, 
ипе §*апасЬе, ип расеа!;а; 3. /ат. ип гнсо- 
Йете ес шеа1зе, ип ЬезИою, ип аросо. 

Глупещина, з/ рор. ЬаНеЬгейа, зс. 

Глупла, в/, /ьд. ипе Шпйе. 

Глупость, з/. ПгаЬесШНе /, аЪзигсШе, ГоНе 
/, ЬеоИзше т; 1. 1а Ъейзе, тоиГоппепе, 
апепе, ша1зепе, юиг^епе, юигоИзе /; 2. 1а 
Гааа1зе, 1ас1еиг /, ап^асИззетеп!;, аЬеИззе- 
теп!; т, зтрНсНе /, 1а1ш1;е, 1пер^е /; 3. 
/ат. 1а сгисЬепе, ^'^а8^ие, 1гео!а1пе /; 4- 
докарвамь до — , ьа. /ат. газзоЬег. 

Глупч10, вт. ип 8*ир1с1е, 8о1, Ьи ой М т; 
|| (патка), /ьд. ип атсюп; \/ат. ип ]еаппо1, 
ипе (ие. 

Глуп^не, зп. ГаЪе^ззетеп*; т. 

Глутница, з/. атаз де 1оирз, т. 

Глухарка, */. ипе воигсИпе. 

Глухарь, -ка, 5. воигд, -где; Ц — , о1зеаи, 
1е 1е1га8 ой со^ де Ьгиуеге. 

Глухичькъ и -ховнтъ, аф'. /ат. зоигдаид. 

Глухо, ао1ь. 8оигдешеп<-, сопГи§етеп1. 

— вр-вме, зп. 1а тог1е-8а18оп. 

— Н-БМОТ1Я, з/. 1а 8игд1-тиШе 

— н'Ьмъ,аф'. 1в зоигд-тие1; (/. -где-шие^е). 
Глухость, в/. АМА 1а еорпозе. 
Глухот1я, з/ 1а зигдйе. 

Глушко, зт. ип зоигд. 

Глухъ {и Магкет.), ай/, зоигд, догтапг. 

— тропотъ, вт. 1е §топдеп1епт-. 
Глуцин1Й (металлъ), зт.СНгт. 1е сг1исттт. 
Гнейсопрнличенъ, аЩ. ^пе^83^^ие. 
Гнейсъ, зт. Мтег. 1е ^пе188. 

Гнида, з/. 1а 1еп1е; -денъ, де 1еп1е. 

Гнила кость, з/ 1а сапе. 

Гнилото, зп. 1е роитп. 

Гнило месо, зп. Меа\ 1а спатр1»поп; | (па 
рана), сЬа1Г8 Ьауеизез /. 

Гнилость, з/. 1а ри1геТасИоп, ри1пд!(:е /, 
роигпШге /, 1е роигп, гои1 ш; 1. /ьд. 1а 
соггирИоп; 2. (на дървета за направа 
или била), 1а та1апдге; 3- нувръ за — , 
апйриМде е(, ап^^8ер1^^ие, аЩ. т\ 4. очи- 
стевамь — отъ кость, ьа. ги&тег. 

Гнилъ, аА). роигг1; | (за дървета), та1ап- 
дг«их; || Ме4. ри^пде, сапеих. Гшене 57 Говоря Гмене, гп. 1а десотромпоп, ри1геТас1юп /: 
| — копмто (у конъ), ТШг. 1а (еЬ^пе; |! 
който докарва — , Мей. зерЬ^ие, ай). 

Гшя, уп. роигпг, сгоирп-, зе согготрге; || 
оставамь да гме, уп. йесотрозег; || гше, 
у. гтр. П сапе еь зе — , П ри{гепе; || кой- 
то гше, рц{ге8С1Ъ1е, ай). 

Гноевнденъ, ай). Мей. рипГогте. 

Гноевъ и -оястъ, ай). Мей. риги1еп!;. 

Гноево гявздо, зп. СНгг. 1е Гоуег риги!еп*;. 

Гноене, *п. 1а зирригаНоп; || Мей. 1а риги- 
1епсе. 

Гной, зт. 1е риз, 1а таНеге, 1а Ъоие; 1. не 
лошавъ — , риз 1оиаЪ1е; 2. съ — , риги- 
1еп(, ай)'; 3. бере — (за рама), у. гтр. 
е11е Зе*е ой аро»(;ите; {| Мей. е11е ехи1сеге; 
4. бране — , Мей. Ги1сега1юп /, 1а зирри- 
га^оп ; 5. изотгоръ- бране — , Гехи1сега1шп ; 
6- което докарва — , Мей. зирригаМГ, ай), 
т; 7- набиране -- въ грьдм, Мей. Гет- 
руете т; 8. жици въ — тъ, 1е Ьоиг- 
ЪШоп; 9- събране — въ дробь-та, Мей. 
1а уопщие; 10. течене — нзъ очи, 1а Пр- 
рИийе, 1а Ъ1еппоггпее. 

Гнойно течене, зп. Мей. 1а НррКийе. 

Гноиса, V. гтр. е11е зирриге. 

Гномида, з/. 1а е^потМе. 

Гномически, ай), ^попщие. 

Гномъ (земни духъ), зт. 1е ^поте. 

Гностицн (еретици), зт. р1. 1ез е^поз^иез т 

Гну (сайга), зп. ^иай^. 1е гпои. 

Гнусенъ и -снавъ, ай). <1е1езгаЪ1е, й%ой- 
ХшЛ еь с1е^ойЧе, аооттаЪ1е; 1. ехесгаМе, 
ептоуаЪ1е, щГате, оатпаМе; 2. таисШ, 
таиззайе, 'Шейх, уПат; 3- поТг, аЬпогге. 
ооЧеих, геЪи*ап1, зогШе, сМеп Ле; 4- /ьд 
паизеаЪопЛ еь паизеаих; 5- рор. пспи, зе- 
пп^ие. 

Гнусна закачка, */. /ат. ип 1оиг реп<1аЪ1е. 

— работа, з/. Гпоггеиг /. 
Гнусно, айу. аоопипаЪ1ете!;*. 
Гнусното, зп. 1'оаЧеих т. 

— постлшване, зп. ГтсИ^пНе /. 
Гнусность и -сот1я, з/. 1а 1а1с1еиг, ПпДдепНе 

/, 1а тоиз^гиозНе, 1а 'Шеиг, ГосИеих т 
1. 1е (1е&ойЧ, ГаЬопппа1юп /, ГаЙаоЧззе- 
теп1 т, ГЬоггеиг /; 2. /ьд. ГепогтИе/, 1е <1е- 
Ъо1ге; 3- докарвамь — •■ уа. апаоЧг. 

Гпуслса, уг. с1е*ез*ег, ехесгег; || (отъ), аЪ- 
поггег; | /ьд. гешпег. 

Гн-Ьвливость, з/. ПгазеИаШе /. 

Гггввливъ, ай). со1еге е1 -пдие; -лнво, 
-теп*;'|| Гои§пеих, ^газсИЛе; || /ьд. ЬШеих. 

— ндфавъ, зт. ПгазсШШе /• 

Тнъ-въ, зт. 1а со1еге, 1е соиггоих; 1. /ьд. 1а 
ЪПе, 1а ГоиДге, 1е пеаи: 2- (па богове), 
Гтс1етепсв /; 3- гибвъ ма е, уп. Гитег; 
4. ивванъ себе-си отъ — , ои!ге, ай); 5. 
изливамь си -тъ, уп. р,д. ес1а1ег; 6. изли- 
вамь — на н-Ького, га. #д. <ИзШ1ег; 7- искарвамъ си -тъ, /д. ЛесЬаг^ег ; 8- сдьр- 
жамь си -тъ, ьп. $д. еопсеп1гег; 9- укро- 
тявамь — : , уа. /ат. йеТасЬег; 1!>. пр^ми- 
нува ми -тъ, уп. зе йеТасвег: 11. въ — 
направено, айь. аЬ хга1;о. 

Гн^влса, уг. зе йесПатег еоп!;ге. 

Гн г вздарь, зт. о1зеаи П!а1з т. 

Гнездо, зп. 1е то!, Га1ге /, 1е ЪоиИп; 1. /ьд. 
/ат. 1а соиуее; 2. /ьд. 1е 1гои; 3- Мес. 1а 
сгарашИпе; 4. (въ пгямъ), Тур. 1а ^ге- 
пошПе; 5. едно пълно — , ипе тспее ее 
пНее; 6- В1я или правя — , уа. п1сЬег; 7. 
изваждамь изъ — , уа. или оставямь си 
-то, у-п. йетсЬег; 8, развалникъ на -да, 
ип Йеп1спеиг. 

Гн"Бздов1ене, зп. 1а П1(1Шсаиоп. 

Гн-Ьздясть и -денъ, ай). Во1. 1оси1а1ге. 

Гобелова губерна Фабрика (еь Паризъ), 
з/ 1ез доЪеИпз т. 

Говеда, зп. р1. 1е ЬеЧаИ еь р1. ЬезНаих; гасе 
Ьо\'1пе /, ЪеЧез ЬоУ1пез /. 

Говедарство, зп. 1а Ъги(аШ 

Говедарь (и съзвЪздге), ка, 5. Ъоцтег, еге; 
\ас!1ег, еге; 1оисЬеиг с1е ЪоеиГз ш, ип ра1ге. 

Говедо, зп. 1а Ьги1;е ой Ье1е Ьги1е, 1е ЬгиШ ; 
1. 1е гааИюгпе, та1о1ги *•; 2- /ат. е1 /ьд. 
ипе Ъе{а, ЪеЧе /; 3- правя ги — , уа. Ьги- 
Ипег оч аЪгиНг. 

Говеждо месо, зп. 1е ЬоеиГ. 

— Р'Ьбро, зп. 1а спагЪопее. 

Говна, зп. р1. 1ез тМапяез /, 1а геп{гее. 
Говно,5т. /ьд. 1е саз; | рор. 1а тег<1е, 1е огап. 
Говнянъ, ай), тегдеих; || Мей. з!егсога1. 
Говорене, зп. 1е раг1ег, 1а раго1е, 1е (Иа1ее4е; 

|| начинъ — , 1а юоиНоп. [(Иге т. 

Говорна, я/. 1а сопуег8ат1оп, 1е сИзсоигз, Гои1- 
Говорлнво тьрбило (рупоръ), зп. 1готреие 

раг1ап!;е ой рог1е-У(чх /. 
Говорлнвость, з/. 1а 1о^иас^^е, уегЪозИе /, 

уо1иЬШге с1е 1а 1ап#ие, / 
Говорливъ, ай). раг1ап^, саизап!, саизеиг, 

юдиасе; -во, -твп^. 

— гербъ, зт. агтез раг1ап1ез /. [*псе. 
Говорннкъ(вь дгалогъ), ннца, з. т^егюсиЪеиг, 
Говоръ, зт. 1а сопуегзаНои ; || извьртяване 

или пзвиване — , ГеЬ^иепсе/. 
Говоря (пЪкому, съ, за), уп. раг1ег (а, ауес, 
йе); 1. (Иге, (1ес1атег; 2. (съ носъ-тъ си), 
глгня, раг1ег Йи пег; 3. (нЪкой езьтъ), 
раНег ипе 1апдие; 4. (за работа), раг1ег 
(Гап"а1ге8; 5 (разумно^ регюг ауес га1зоп; 
6. давамь поводъ да -ть за мене, уа. Шге 
раг1ег <1е зоц 7. който говори, раг1ап^, 
ай); 8. имамь правда да — , уа. ауо1г 1а 
раго1е; 9. -си (самъ -си), уг. зе 6Иге; 10. 
говориса, у. гтр. \\ зе (Ш; || (за езьгкъ), 
е11е зе раг1е; 11. говорять (хората каз- 
ватъ), у. гтр. оп сИц 12. (пакъ), гераНег); 
13. /ат. спап!ег, Ьоиг^оппег; 14. (съ нЪ- 
кого), еп(;ге1ешг; 15. (безразсъдно), Йега1- Говъя 58 ГолЪмлива воппег; | /ат. (ЗеЧоппег: 16. блбря {щото 
завърна), /д. ве 1асЬег; 17. {вироглаво), 
/*д. еаввег 1ев уЦгез /; 18. {съ гнЪливъ 
тонъ), топ!ег биг зез ег&о(в т; 19. {дво- 
мислено), е^и^Vо^ие^: 20. {на дълго), сИз- 
соипг де, виг; 21. (е* името на община), 
рог1;ег 1а раго1е; 22. {на исплЪзокъ), Ъа- 
дтег; 23. {лошаво за), саивег с1е; 24. на- 
ченвамь да — , ргепдге 1а раго1е; 25. 
{млого), 'Ьагап^иег; 26. {твърдЪ млого 
за себе-си), е#01зег; 27. {обирнически 
езикъ), /ат. рагюг па^ио1з; 28. {прости 
смЪшливи нЪща), ЪоиЯоппег; 29. пръ- 
станвамь да — , дераг1ег; 30. {смЪшливи 
нЪща), 1аЪошпег; 31. {тлъсти думи), 
раг1ег ^гав, ауок 1а 1ап&ие; 32. {съ учи- 
телски тонъ), до&таИвег; || който говори 
еъ — , ип до^та118еиг. 

Гов-вя, ьп ^ейпе^. 

ГовЪяне и -вене, зп. 1е зейпе, 1ев деуоНопз/. 

Годежъ, зт. 1ев ЯапсаШез /. 

Годежници, зт. р1. 1е ргохепе!е. 

Годеникъ, ица, 5. 1е Яапсе, 1а -сее; Ги1иг 
ероих, -ге ероизе; Ги1иг, иге. 

Година, з/. Гап т еь аппее /; 1. ир-взъ — и 
день, ап е* ]оиг; 2- отъ — на — , (Гаппее 
еп аппее; 3. въ прЪминальг -нм, виг 1е 
десНп де Га^е; 4. пръди двъ -нм, П у а 
деих апв; 5- тршсеть -нм, 1а 1геп*ате; 6. 
който излужилъ пендесеть -нм, ^иЬПе, ай}. 

Годинакъ суръ звйръ, зт. Уеп. ип Ъп^иаг*. 

Годиначе рогаче, зп. ип да#ие1. [апв. 

Годинм, з/. р1 Га&е »п; | на петь — , де с^ 

Годинясване, зп. Зиг. 1а ргезспр*1оп; 1. 
изгубваса сноредъ — , ьг. зе ргезспге; 2. 
изгубливъ споредъ — , Зиг. ргезспрШЛе, 
ай}; 3. придобмвамь споредъ — , ьа. Зиг. 
ргевспге. 

Годишенъ, ай}. аппа1, апшуегзшге, аппие1. 

— заемъ, зт. ГаппиНе /. 

— праздникъ, зт. Гаптуегва1ге т. 
Годишна врага, з/. /д. 1а 1ерге. 

— или двъ 1 — гора, з/. 1а зрее. 

— помень, */. 1'оЪН т. 

— сграда, з/. 1'аппиа1ге т. [сегпе. 
Годишно трькало {на дръвгето), зп. Во1. 1е 
Годишность, з/. ГаппиаШе /. 
Годишнина, в/.ГоЬЦш; | {на кръщенето), 

ра^ие аппоИпе /; || {за умрЪлъ), Гапш- 

уегза1ге, аппие1 т. 
Годявамь, ьа. йапсег. 
Годявкм, з/. р1. 1ез ЯапеаШев /. 
Гозба, з/. 1е те!;з; || готвя — , ьа. ассот- 

тодег; || готвене — , Гассоттода#е т. 
Гола глава {безъ косми), з/. сЬаиуе, ай}. 

— ллчжа. з/. /ат. Гайгоп1епе /. 

— Фигура, з/. 1епи; \\р1. -рм, 1ев пидЦез/. 
Голавль, зт. рогззоп, 1е тиуе ой ти1е1. 
Голакъ, зт. /ат. ип ре1е; || -ацм, р1. 1ев 

пи8 т. Голевкм праскови, з/. р1. 1е Ъги&поп. 
Голетъ {шкуна, ладгя), зт. Маг. 1а $ое1е!1е,< 
Голецъ, зт. рогззоп, 1а 1осЪе. 
Гол1я, $/". 1е спои-гаге ой -саЪив. 
Гологлавъ {безъ шЪпка), ай}. пи-1еЧе, айу. 
Голорастливъ, ай}. Во1. асо1у1едопе. 
Голость и -лот1я, з/ 1а пидИе, 1а * са!уШе. 
Голосвменъ, ай}. Во1. ^утпозрегте; || от» 
редъ -мнм растенеа, Во(. 1а ^утпозрепте. 
Голотьрбухнм рмбм, з/. р1. Н. паЬ. 1ез 

ародеЗ т. 

Голухче, зп. ип Ъе]аипе. 
Голъ, ай/ пи; || {безъ косми), ре1е, дерПе;, 
|| на голо, айь. 4 пи, а сги. 

— голничичькъ, ай} дапз Ге(;а4 де па- 
1иге ой де риге па1иге$ || айь. /ат. т па- 
1игаНЬиз. 

Голм частн, з/. р1. 1е пи. 

Голяма бмсерна мида, з/. 1а теге рег1е. 

— вила, з/ 1а Гоигспе. \е1 -Ъегпе. 

— вода [на рейдъ), з/. Маг. 1а воив-Ъегте 

— греда {било на сграда), з/. 1е гас1па1. 

— жалба, з/. 1а йезо1а1юп. 

— жалость, з/. /д. десЬ1гетеп* де соеиг, т. 

— задушница, з/. 1а 1е1е ой ]оиг йез 
тог!в, 1е ^оиг Йе8 ^герязвез т, Гаппие1 т. 

— злина, з/. Га1;госие /. 

— карета, з/. 1е согЪШагй. 

— карФица, з/. 1а Ъгоспе. 

— котка, */. Маг. та11гез8е апсге /. 

— кукла, з/. 1а ЬатЬосЬе. [1ауапа*е /. 

— лава ида, */. р1ап1е, 1е зр1с ой дгапде 

— мечка (е* готварница), */. 1е 1агШег. 

— мръвка, з/. /ат. ГаЪа1;-{аш1 т. 

— наденица итал1янска, в/. 1а тог1айе11е. 

— нужда, г/. ГехкетИе /. [тадга^ие. 

— мрЪжа {за ловене тунъ риба), з/. 1а 

— оса, з/. гпзеси, 1е 1ге1оп. 

— пргЪдка {за Ъдене), з/. Мей. Гогех1е /. 

— пмта {сирене, сиръ), з/. ипе теи1е де 
Гготаре т. [1е 1аЬеиг. 

— работа, з/. ип 1оиг де Гогсе /; || Тур. 

— ракета (фншекъ I.), */. 1е ^ие!оп. 

— р^зка, з/. 1'ез1аШад.е /. 

— сиромаипя, з/ 1а пизеге. 

— цигулка, е/. ГаИо ой уш1е т. 

— ц*на, з/. 1а спеНе; || за — , айь. сЬег» 
сЬегешеп!;. 

— ч-Ъша, з/. 1а Ъо\у1 еь Ъо1. 
Гол-вмене, зп. 1е геп^ог^етеп!. 
Голъ-мецъ, зт. ип ^гапд, ипе ршззапсе, ин 

ршззап!; | правяса — , ьг. 1гапсЬег ди 
^гапд зе1§-пеиг. 

Гол-Ьмина, з/. 1а ^гапдеиг, 1а ^ дгоззеиг, 1а 
^иап{^^е, 1е уо1ите; | 1а Иег1е, 1а ^1о1ге, 1а 
рошре, епйиге ди соеиг /, агго^апсе /, ет- 
рЬазе /; || и -мство, зп. /д. 1а 'Ьаи1еиг. 

Гол^мичькъ, ай}, йгт. ^гапо!е1е1. 

Гол-Ъмлива жена, •/. /ат. ипе ртЪеспе е1 
ршревоиее. ГолЪлмнва хубавица 59 Горещо пит1е ГолЪмлива хубавица, */. /ат. ипе 1исгесе. 

Гол^мливо държане, яп. 1а тог&ие. 

Голймливо или Навесено чело, зп. кох\1 
зоигсШеих т. [Поп, 1а шог&ие. 

Гол^мливость, в/. ГогдиеН т, 1а ргезотр- 

"Голймливъ, ай], йег-, -во, -егетеп*; 1. ог- 
диеШеих, аи^ив^е, та#ш%ие, зирегЬе, рот- 
реих; 2. 1лотрпап1;, шрепеих, ргезотр- 
{иеих, 'Ьаи1, 'паи1ат; 3. дейа^пеих, аШег, 
агго&ап! $. 8иШзап1, етрпаПдие, сауаНег, 
уат ; 4. /ат. го&ие ; 5- правя — , г/а. епог- 
диеННг. 

— човйкъ, зт. ип 5а1гаре. 
Гол4мо, айь. 1ап?е. 

— гьрло, *п. 1'ауа1о1ге /. 

— перо (у грабливи пилцьг), зп. 1а реппе. 

— платно (на люгерь), зп.Маг. 1е1аШе-теп1;. 

— плодородие, зп. 1а 1ихипапее. 

— пространство, зп. /ьд. Госеап т. 

— пусто поле, зп. 1а 1аш1е. 

— ренде, зп. {. 1а уагюре. 
Голймость, з/. 1а *пчеуе1е, 1а ргез{апсе. 
Гол-вмоцвйтенъ, ай]. Во1. ^гапсНЙоге. 
ГолЪмство, зп. 1а та&пШсепсе, 1а Гогсе, 

Гаигео1е /; || (достойнство на грандъ), 1а 
^гапйеззе; | наклоненъна — , та^тЦие, ай]. 

Голймцмтй, зт. р1. 1е &гапс1 топйе. 

Гол-Ъмци люди, зт. р1. 1е Гаспшп. 

Гол^мъ, ай]. &гапа\ (и Миз.) та^еиг; 1. соп- 
8ИегаЪ1е, &го8, уоипшпеих, 1аг&е; 2- по- 
1аЪ1е, &гауе, &пеГ; 3- (твьрдЪ), уаз1е; 4- 
/ьд. 'пай! ; 5. по — сьмь, ьп. о* ераззег. 

— брой, зт. ип тПИоп. 

— грибъ, зт. 1е гес1ге, 1е сЬа1оп. 

— клннь, зт. 1е Ъоп-сНеи. 

— коремъ, зт. /ат. 1а Ъейате. 

— клчсч. (захарь), зт. ип саззоп ; | (месо), 
р1есе йе ге81з1апсе, /. 

— мушкетонъ, зт. Маг. 1е 1готЪ1оп. 

— ножъ (за месо), зт. 1е соиреге*. 

— оглчнь, зт. ГетЪгазетеп! т; | (за 
гости)^ /ат. 1а ге§:а1ас1е. 

— палецъ (на кракь), зт. Гог1еИ т. 

— полянски плъхъ (сжсарь), вт. диайг. 
1е зигтоюП 

— праздникъ, зт. Ше сапИоппее /. 

— приливъ, зт. Маг. 1а таНпе, 1е уИ* <1е 
Геаи. 

— см-Ьхъ, 8т. есШ йе пге, т. 

— трьндаФнлъ (кичасть), зт. р1ап1е, гозе 
1геппеге /. [са18зе /. 

— тжпанъ, вт. МИН. 1е ааи1 ой &гоззе 

— Финерь, зт. 1е Шо1. 

— чукъ, зт. 1а таззе; || (дьрвень), 1а та1- 
1оеЬе. 

Големи ботушм, з/. р1. ЪоМез а Гесиуеге, /. 

— вълма, зп. р1. 1а 'Ьои1е. 

— м*чнотш, з/. р1. гопеез е! ертез /. 

— ножнцм, з/. р1. 1а С18аШез, 1ез сп801гез, 
/; Ц ТесНп. 1ез Гогсез /. Гол^млса, ьг. зе &1огШег с1е, зе (алге д1о1ге 
с1е, п-ошрпег с1е, 3'попогег Де; 1. зе Га1ге 
ип тегНе Ле, 1ешг зоп ^иап^;-а-1по^ би -зоц 
зе Доппег йез акз, 1еууг 1а сгеЧе, доппег;. 

2. /ьд. зе геп^ог^ег; 3. (сь нЪщо), {в\ге 
уапИе йе, зе уап1ег Ле; | /ьд. Га1ге 1го- 
рЬее Йе; 4- /ат. зе еаггег; | (сь това що) г 
(алге ргоГез810П с1е. [ес ^оп^-^оп^. 

Гонгъ (кинезко миз. орядъе), зт. 1е %оп% 

Гондола (лад1Я), з/. 1а ^опйо1е; || (на 
Адргат. море), 1а рйоИе. 

Гондол1ерь е1 -ларь, зт. ип ^опсЬНег. 

Гонене, зп. 1а регзесиИоп, 1а роигзиНе, 1а- 
сЬаззе; || което чини — , Уеп. соигаМе. аау. 

Гоннлннкъ, зт. рег8еси1еиг, -1псе з, иа 
орргеззеиг. 

Гоннтеленъ, ай]. регзеси1;еиг. 

Гоня, ьа. регзеси1:ег, роигзи1уге, зшуге, 
соипг аргез, зеггег йе ргез, Га1ге а11ег, 
даюрег; 1. (добмтакъ), уепег; 2. (звЪрь сь- 
пушкане), Ут. гои!аШег; 3. (нЪкого), 
йоппег 1а сЬаззе а, спаззег; 4. (слЪдвамъ 
по стжпкъшЪ нЪкого), /ат. Шоппег. 

Гора, з/ 1е Ъо18, 1а Ьг^., 1а Ъои1а1е е1 Ъои- 
1ега1е; 1. (за сЪчене) браните, зп. Ъо1& 
1апНз; 2- с*чене — , 1а уеп^е, 1е 1па^е; 

3. изсачамь — , ьа. 4еЬо1зег;4. исшьждамь 
или искачамь изъ — , г/а. ьп. Уеп. с1й- 
Ьиепег; 5. окастреване — , ГеззаНа^е е1 
-1етеп1; т; 6. окаетревамь — , г/а. Адггс. 
еззагЧег; 7. пр*минувамь пр^взъ глста — , 
ьп. Уеп. Ъговвег дапз. 

Горделнвецъ, вка, 5. зиГпзап!;, -ап1е; зи- 

регЪе, ргезотрШеих т. 
Горделнвъ, ай]. ог^иеШеих, зирегЪе. 
Гордел-Ьяса, ьг. з^пог&иеПНг д.е, зе Шге 

§:1о1ге де; | /ьд. зе гейгеззег. 
Горд1евъ влзель, зт. поеий ^огаЧеп т. 
Гордость, з/. 1а пег1е, Гог^иеП т, 1а §1о1ге^ 

еппиге Йи соеиг, /. 
Гордъ, ай]. ог^иеШеих, пег, 'Ьаи!;, ; Ьаи1а1п > 

аШег, сауаИег. 
Горене, зп. 1е сотЪизНоп, Ьгй1етеп1; т, 1а. 

сиНе, саи^епзаПоп, тпаттаНоп /; 1. (на 

рана), 1а сшззоп; 2. -твло, СНгг. П^пШоп 

/; 3- Мей. 1е Гег-сЬаий; 4. СНгг. ГизПоп /. 
Горенъм най — , ай], зирелеиг; 1. ргоеЬаш; 

2- най — , зиргегае ; 3. въ най -рня етжпень, 

айь. ай заргете йе^ге*. 

— басъ, зт. Миз. 1е Ъагу1оп. 

— покрмвъ, зт. Маг. 1е 1"гапс-Ш1ае. 

— прагъ (за звжнецъ), зт. 1а 'пипе. 
Горецъ, зт. ип Гогезйег. 

Горещи праздницм, зт. р1. ]о\хх& сап1си- 

1а1гез ой сатси1е т. 
Горещина, з/. Гагйеиг /, 1а сЬа1еиг, 1е сЬаио!,, 

1а У1уасИе, 1е Геи; || /ьд. 1а1ои&ие, 1апеуге.. 
Горещо, айь. епаий, епаиДетеп!, агйетеп!:.. 

— желане (за общо добро), зп. 1е с1у1зте, 

— пит1е, зп. 1е еЬаиаеаи. Горещь 60 Гостяеинъ Горещь, аф". спа1еигеих; -що, -еизетеп!; 1. 
& Гег етоию; 2./д. ппреЧиеих; 3. -що, спаи^, 
ЪгШап*; 4. -що ми е, ьп. ^ , а^ спаий. 

"Горещи поясъ, 8т. Оеодг. 1а гбпе {огпйе. 

Горжа, з/. Р<гИ/. 1а дог&е. 

Гори (за слжнцето), у. гтр. И 'Ьа1е. 

— опашка, з/. огзеаи. 1е рпоемеиге. 

— уста (кжсо чабуче), зп. рор. 1е ЪпПе- 
диеию. 

— цв-Ьтъ, зт. р!ап1е, 1а 1усппИе. 
Гориста страна, з/ рауа Гоигге т. 

— слдница, з/. 1а уегйепе. 

Гористо м-Ьсто, зп. рауа Ъо1ае т\ | състо- 

яне на — , 1е Ъо1зетеп{. 
Гористъ, ай). Ъо1ве; || (за страна), соиуегг. 

— околъ, зт. 1а уегйепе. 
Горителенъ, ай). Мей. саи1егеидие; | СМг. 

сотЪигап*. 

— л^къ, зт. Мей. сопаотрйГ, ай), т. 
Горително средство, зп. 1е еап1;еге. 
Горица, з/. й>т. 1е Ъоса<?е, 1е Ъ(^ие1. 
Горки, ай). таШеигеих, 1п81е, ип раи\ге 

(11аЬ1е ; || /ат. рНеих, тагппЧеих, пипаМе. 
Горко, айу. атегетеп(;; | -му, гп(ег). та1- 

Ьеиг а; | -то, зп. 1е таШеигеих. 
Горливо средство, зп. 1е аагсорЬа^е. 
Горливость, з/. РтпаттаЪНМе /, 1а сот- 

ЬизНЪПИе. 
Горливъ, ай). 1ппаттаЬ1е, сотЬиапЪю. 
Гориш, ай), а уешг, 1'и*иг. 

— коремъ, зт. Апа(. 1'ер1даз1ге т. 

— клтъ (на платната), зт. Маг. 1'ет- 
4 ротШге /• 

Горница, з/. 1е йеззиз; | (тесте-башп на 
искуство), 1е спеГ-с1'оеиуге ; \ /д. 1а сгете. 

Горнокоременъ, ай), ер^аз^^ие. 

Горностаевъ (ябълченъ) кожухъ, зт. ГЬег- 
пипе /; | съ — , и1аз. пепшпе, ай). 

Горностай, зт. диай\ 1'пегпппе /. 

Горня часть, з/. 1е (к-ззпз. [еиИиге. 

Горов^дене (завжждане гори), зп 1а ауЬч- 

Горска кукумявка, з/. о»зеаи, 1а 'ЬиюМе 
ой ЧшеНе. 

— ммшка, з/. дидйг. 1е тпи1о1. 

— слдннца, а/. 1а §тиепе. 

Горски, ай). ГогезНег, Ъоса^е^Ъо^зе^заиУа&е. 

— житель (що живЪе вь горьгтЪ), зт. 
ауЬчсою, ай). 

— звлчнецъ, ат. р1ап1е, 1а ругаписШе. 

— плдарь, зт. ип уегсНег. 

— слдникъ (горець), зт. ип §тиуег. 
Горско познане, зп. еаих е* ГогеЧз /. 

— растене (що расте вь горьгтЪ), зп. 
Вос. ау1уеа1ге, ай). 

Горунъ, зт. агЬге, (уоуег Букъ). 
Горчивина, з/. 1'асге1е' е1 аептоше /, атег- 

*ите /, атег т; -|| /д. асегЪНе /. 
Горчиво, айу. /д. а1рггетеп1. 
Горчивость, з/. /д. 1'а^геиг /. [гасИе г . 

Горчиво дьрво (портокалено), зп. 1е М&а- Горчивъ, ай), атег, аеге; -во, -гаеп!; | 
/ьд. асегЪе. 

— портокалъ, зт. 1а Ъ^агайе. 
Горчиви пипа, зп. р1. Мей. 1ез атегз т. 
Горчилка, з/. Гатегт ; || — ,р1ате,\^^еи1\ппе. 
ГорФ>, айь. аеззиз; 1. по — , ргер. ай аеззиа 

с1е; | айу. е1-йеззиз; 2. на — , тамъ — , 
еп 'Ьаиг, 1а 'пай!; 3. — долу, арргохшаШ". 

— сполтененъ, ай), ргесие. 

Гор*, ьа. ьп. Ъгй1ег, стге, гоиззШег, Яат- 
Ъег, 8'етЪгазег, ^гШег ае; || (изново), ге- 
сшге; || (отъ), /д. реШ1ег еЬ реШ1е.г. 

Господарка и -рица, з/. 1а йате, 1а та- 
йагае (р1. теайатез), 1а та&геазе, 1а йе- 
то1зе11е, рписезве /, Щ11ас1у /. 

Господарска власть, з/. !а зе1^пеипе. 

— клща, з/. 1е спа(еаи. 

— область, з/. 1е (1езро^а*. 
Господарски, ай). зе^пеипаК [юдхе. 
Господарствена иконом1я, з/. 1а сЪгетайо- 
Господарство, зп. 1а зе1»пеипе, 8оиуега1пе1е, 

ри1ззапсе /, йозро1аЬ т, еШ т, гери- 

Ь1^^ие / 
Господарувамь, га. йот^пег (зиг); | /1д. 

ге^пег, 1гбпег; || който -рува, йопн'пап1:, 

ай); || $д. ге'§т)ап1. 
Господаруване, зп. 1а (Ьгсипапсе. 
Господарь, зт. 1е зе!^пеиг, 1е рппее, еезаг 

т, зоиуегаш а, Ьозро(1аг т, ша1(ге, йезро1е 

мг; || който нЪма — , ерауе, ай). 
Господарче, зп. /ат. ип #епШШге. 
Господинъ и -дарь, зт. топз1еиг (р1. тез- 

з1еигз), з1еиг, зе^пеиг т, зке! || /ат. 

топа т. [^Шзоп. 

Господи-помилуй, зп. 1е Куг1е еЬ Купе- 
Господь, зт. 1е 01еи, 1е 8е1^пеиг; 1. — нашъ 

1исуеъ Хриетоеъ, зт. 1е Ко1ге-8е1^пеиг; 

2- д*до — , 1е Ъоп Б1еи; 3. — да ти по- 
могне, В1еи УоизЪеп13зе; 4. както — далъ, 

айу. Ншпа1петеп1;, сотте 11 Гаи1. 
Госпожа (у калугерки), з/. ГаЪеззе /. 
Гостене, зп. 1е 1га1Гетеп1", 1е г<-раз. 
Гостепршменъ, ай). Ьозр11аНег; -мно, -^ге- 

теп1; || -мнм калугери, з/. р1. геН^еих 

ЬозрЯаНегз т. 
Гостепр1имство, зп. ГЬозрИаШе /. 
Гости, зт. р1. 1а еогарадше, 1е топде: 1. 

бнвамь на — , ьп. еЧге еп у1я1те /; 2. отга- 

вамь на — непризванъ, ьп. /ат. есог- 

П1Йег; 3. пр!етель да ходи на — , /ат. 

^гапй у^в^еиг т\ 4. ходя на — , ьп. соизшег. 
Гостилница, з/. Гп6(е1 т, Ьб1е11епе /, аи- 

Ъегуе/, 1о§-18 т; || дьржачъ на — ■, ип Ьо1еНег. 
Гостилникъ, зт. ип аиЪег^18(;е. 
Гостна или пр1емна стая (вь манастмрь), 

з/. 1а &гН1е. 
Гостни, ай). позрИаНег; || — манастнрь, зт. 

Гпозрюе т. 
Гостянинъ и Гостъ, -янка, з. по(е, -1еазе; 

1п\'11е, рпе, сопУ1^е, 1а у^зИе; || призовани Гоетявамь 61 Градоначалство -ти ва об-вдъ, сНпег рпе, гераз рие ш; || отш- 
вамь на -ти непризованъ, еЧге пе рпе. 

Гоетявамь, ьа. ге#а1ег. 

Готварнм слугм, зт. р1. 1а сшзше. 

Готварница (магерница), з/ 1а сшзтв. 1е 
ге8(аигап*, 1е саЪаге*, 1а 1ауегпе; | (на 
ладгя), Маг. 1е Гои&оп, 1а содиепе, 1а 
еауеппе; | кюмбе и — , сшзте-рое1е /. 

Готварска дъсчица, з/. 1е уо1е1;. 

Готварски, а#)'. сиИпа1ге. 

— селчдове. зт. р1. 1а ЪаМепе йе си1вше. 
Готварско искуство, зп. 1а ешвше. 
Готварче, зп. ип таппНоп, 1ГоиШе-аи-ро1 т. 
Готварь, ка, 5. сшзшег, еге; гезиига^еиг 

т, азза18оппеиг т, гойззеиг т, есиуег йе 
ЪоисЬе ой йе сцизте, т ; || Маг. ип е<^. 

Готвяне (манта или Ъстге), зп. ГарргеЧ 
т, а5за13оппетеп1 т. 

Готвя, ьа. арреЧег; 1. (гозба), авзахзоппег; 
|| /ат. сшзтпег; 2. /ьд. едшрег; 3. -са, ьг. 
ве соиуег, ве аЧзровег а, 8е теМге еп с!е- 
У(ж; 4. /д. в^шрег; 5. (за пжтъ), йиге 
ва гаа11е. [о&1Уа1е /. 

Готическа архитектура, з/. агспНесЪиге 

Готически, ай)'. е^оИ^ие; | — начинъ, зт. 
1е &о11^ие. 

Готическо писмо, зп. 1а доШ^ие. 

— състояне, зп. 1а доШеНе. 
Готованъ, зт. ип Ъапцие!;еиг, ип Йаигеиг <1е 

1аЪ1е, с1е си1зте. 

Готовъ, ай/ ргеЧ, рготр!, етргеззе, н-апс йи 
со1Нег, ГаН раН; 1. — сьмь, зп. еЧге еп 
1гат <1е; 2. (на всичко), /д. сшгазве; 3. 
(за пари, за имотъ), /д. Щ\Мв; 4. ста- 
ване — (зи коптрактъ), Зиг. 1а ра^зайоп. 

Готовн пари, з/. р1. аг^еп1 сотр1;ап1 т, 
1а ппапсе; || (въ каеса), Сот. Гепса1взе /; 
Д — , айу. уаШап1 

— цЪрове, зт. р1. 1а йго^ие. 
Гощавамь, ьа. {гаНег, {езИпег; | /ат. Ге- 

1оуег ой Гев1оуег, п^Ъег^ег; | -вамеса 

(единъ другъ), ьг. зе ге&а1ег. 
Гощаване, зп. 1е Ъап^ие^, кеЬегдетеп1; т, 

1а епеге. [рЬуйгуоп т. 

Гощавачъ, ка, 5. Ъ61;е, 1;еззе; || /ат. Гат- 
Грабачъ, зт. гпзесЬе, 1в в1арпу1т. 
Грабежъ, зт. 1а рго1е, 1е рШа^е. 1а зроНайоп, 

ехроНа1:10п/,гарте/,га221а/; 1. (наовощкт), 

1а тагаийе; 2. /ат. 1а рШепе; 3. (маро- 

деорство), 1а р1согее; || ходя на — , ьп. 

р1еогег. 
Грабилннкъ и -бачъ, зт. ип рШагй, рШеиг 

т, гау!8зеиг т, гап^оппеиг т, епюуеиг т; 

1. йергесШеиг, вроНа^епг, 1пез з; 2. заеса- 

&еиг т, еопсиззюппаке т, гартеиг, та1- 

1бИег, р!га1е т; 3. /д. 1а 'пагр1е; 4. (на 

прЪстолъ), ип ивигра^еиг. 
Грабитарш (еретикъ), зт. ип дгаЪаюке. 
Габителство, зп. 1а р : .га(епе, 1е Ъг1^апс1а^е, 

йергейаНоп /, сопсизз1оп /; \\/ат. 1арШег1е. Грабливость, з/. 1а гарас^е. 

Грабливъ, аф'. гау1звап1, гарасе, вроНа^еиг 

— пилецъ. зт. о1зеаи йе рго1е, т. 
Грабната земя или Власть, з/ 1'изиграйоп /. 
Грабнатъ, аЩ. Й1Увгй; \ комуто е -то 

н^що, /д. уеиГ Аь. 

Грабнувамь, юа. изигрег, воив[га1ге. 

Грабнуване, зп. Гизигра^оп /, воив1гас1юп 
/, гау13зетеп1; т. 

Грабя, ьа. рШег, дегоЪег, еп1еуег, вроИег, 
гар пег, заеса^вг, Ъп^апйег; Ц /ат. р1согег. 

Главеоръ (дълбачъ), зт. ип дгауеиг; | 
(съ върла вода), ип а^иа-Со^и8^е. 

Гравироване, зп. 1а %ха,\те\\(посрЪдствомъ 
вода), ьоуег Акватинтъ. 

Гравированъ (на мЪдь), аЩ. епсурго1уре. 

Гравирувамь, ьп. ^гауег, Ъиппег. 

Главюра, з/. 1а р1апсЬе; | (сь върла ракгя), 
Геаи Гог1е /. 

Градежъ, зт. 1е Ъа^зза^е. 

Градина, з/. 1е з"агШп; -ненъ, йе )агШп; 1. 
1е с1оз; 2. мЪсто за — , 1е загШпа^е; 3- 
заградена — , 1е с1озеаи; 4. (съ звЪрове), 
]%хкт гооюд^ие; 5- (за зеленчукъ), ^а^й^п 
тагаюпег; 1е ро^а^ег еь ]агЙ1П — т; 6. (за 
зелге), 1е тага18; 7. (насадена сь дървге), 
ва11е уег^е ой йе уегйиге, /; 8- (съ разса- 
дени дървге), Адггс. 1а Ъа^агсИеге; 9- (за- 
разходка), 1е рагс. 

Градинарска тр^ва, з/. рХапи, 1а Гега1е. 

Градинарски календарь, зт. саюпдпег с!е 
йоге, т. 

— косерь, зт. ГеЪои&еоппо1г т. 
Градинарственъ, аф'. погИсиНига1 е( -Исо\. 
Градинарство, зт. 1е ^а^61^па■^е, ГЬогИ- 

си11;иге. [/ат. загсИпег. 

Градинарствувамь (работя градина), ьп. 
Градинарь, ка, е. ^агсНтег, еге ; Ьог1:1си11;еиг 

т, тага1еЬег т, Ьоз^апдч т. 
Градинка, з/ аЧт. 1е ]агН1пе1;, 1е соигШ. 
Градиненъ заленчукъ, зт. пегЪев ро!а- 

^егев /. 

— мазникъ, зт. сгевзоп а1епо18 т. 

— кипарисъ, зт. рХапЬе, 1а вапюИпе. 
Градинни одаръ, зт. 1е саЪ1пе! 
Градинна ограда (отъ насадени дървге), з/ 

1а раНззайе; 1. обеаждамь съ дьрв1е — , 
ьа. раИззайег; 2- привьрзвамь дьрв1е по — , 
ьа. раНззег; 3. распръгнуване дьрвге по — ., 
1е раИзза^е. 

Градиннм ножици, з/ р1. 1е зеса!еиг. 

Градирна направа, */. ЪаШпеп!; д'е ^гайиа- 
Поп, т. [Ноп. 

Граднроване (на саламура), зп. 1а ^гайиа- 

Градищянецъ (жителъ на областъ), зт. 
ип ргогшшаЬ 

Градонсправникъ (у Гръци), зт. ип ргу!апе. 

— началникь, зт. ип агспоп^е; \\(въ Атина)- 
ип рпу1а^^ие; ] (въ Италгя), ип ройевШ. 

— началство, зп. 1а ргеГесШге. * Градопждъ 62 Грачи Градоплдъ, зт. 1а рага&гею. [зиШе. 

— управитель (е* Картагена), зт. ип 
Градски, ай). тшис1ра1, игоат. 

— животъ т или -жители, р1. зт. 1а уШе. 

— житель, зт. ип сйааЧп. 

— кметъ, зт. ип таКеиг ой тане. 

— околъ, зт. 1а типнираШе. 

Градско началство или правлене, вп. 1е 
та$рз1га*, 1а ге&епсе. 

Градусъ, зт. 1е <1е§те: || раздЪлямь на -см, 
г/а.^га(1иег;|разд*лене на -см, 1а^гайиаИоп. 

Градъ, зт. 1а уШе, 1а сНе; 1. бмвамь въ 
-тъ, ьп. еЧге аЛауШе; 2 вети д-влъ на — , 
1а сИе; 3. дъ-лъ отъ -тъ, ГаггопаЧззешеп^т^ 
4 лошаво направенъ — , /ат. ипв уШасе] 
5. извАтр* въ -тъ, 1п1га-шиго8, ай). 6 1 
пр-вправяне — , 1а ге<Ш1шп. 

Градъ т и -душка, /. 1а &ге1е; 1. (мло- 
жество), $д. ипе§ге1ес1е; 2- обитъ отъ — 
(за поле), &ге1е, ай); 3. шикалка — , ип 
^ге1оп; 4. вали — , V. гтр. П ^ге1е. 

Град* (за кжща), ьа. ЪаИг. 

Гражданецъ, нка, е. сНоуеп, еппе; сНасИп, 
те; ип Ъош&ео18; | р1. - нпъггв, 1а Ьоиг- 
§ео181е; 1. правя — , г>а. паИопаНзег; 2. 
преброяване -нцм (въ Римъ), 1е сепз; 3- 
ставамь — , ьп. зе пайопаИзег; 4. ставане 
-нцм, ГетапюраНоп /. 

Гражданска дрйха, з/. ЬаЪН Ъоип*ео18 т. 

— правда, */. аго11 сш1 т; || ученъ на — , 
ип сшНйв. 

— правдина, з/. 1а па^игаИзаНоп. 

— смьрть, а/. шог1 сш1е /. 
Тгаждански, ай) сш1, с^ие, Ъоиг§ , ео1з; 

по -км, -1етеп1;; || -скм, айь. Ъоиг&ео1зетеп1; 

1. пргемане въ -поредъ, 1а паШгаИза^оп ; 

2. пр1емамь въ -поредъ, уа. па^игаНзег. 

— животъ, зт. \\е риЪП^ие /. 

— сждникъ, зт. Иеи1епап1 С1уП т; || жена 
му на — , 1а 11еи1епап1е. [Ъоиг^ео1зе /. 

Гражданско настойничество, зп. ^г. §-агс1е- 

— облекло, т. ЪаШ Ле уШе ой Ъоиг^ео18 т. 

— състояне, зп. е(а1 сш! т. 
Граждански правдинм, з/. р1. ейе1з сш1з т. 
Гражданство, зп. 1а сНоуеппе1е, Ъоиг&ео181е 

/, па^игаШе /. Пи^иШге. 

Гракланенъ, ай). Апа(. 1агуп&е, 1агуп§1еп, 

Гракланна жила, з/. Апа1. 1а ^и&иЬпе. 

Гракланно захлупаче, зп. Апаь. 1а #1оМе; 
|| въспалене на — , Мей. 1а дюММе. 

Граклански, ай). ЪгопсМа1 еЬ ЪгопеМдие. 

Граклань и -клунь (криво-гърло), зт. 1а 
&ог#е, 1е &оз1ег; 1. рор. 1е зН'пе1, 1е^апоп; 
2- Апа1. 1е 1агупх, 1а Ъгопспе; 3- въспа- 
лене на — , Мей. 1а 1агупдНе, 1а ЪгопсЪпе. 

Грамада, з/. 1а таззе, еп{аззетеп1 т, 1е 1аз, 
аЪайз, Шгаз, топсеаит; 1. распореждамь 
на -дм, у а. таззег; 2. правя -дм, у а. 
1аззег; 3. — камате, Маг. ипе Ъаззе; 4. 
-ледъ, Маг. ипе Ьапдшзе «* Ьапсдшзе. Грамматика, »/. 1а дгатта^ге; Ц училникъ 

на — , ип ^гаттаИз^е. 
Грамматикъ, зт. ип §татптапеп. 
Грамматическн, ай}. дгаттапса1; -скм, 

-1етеп1 
Граммота (хатъ «.), з/. 1а спаг1е ой сЪаг!ге ; 

1. 1е Ъгеуе!;, алр16те, йоеигпеп!;, Шге т; 2. 

конституцюнна — , спайе сопзШийопеИе; 

3. събирачъ на -тм, ип сЪагю&гарЪе; 4. 

описане на -тм, 1ас11аг1о^гар1пе; 5. събране 

на манастмрскм -тм, 1е саг1и1а1ге. 
Граммъ (драмъ, 19 зърна), зт. 1е дгатте ; 

|| десеть -ма, ип Лееадтатте. [ГоЪиз т. 
Граната (желЪзнъг грахалкьг), з/. АгИП. 
Гранатъ (скжпь чьрвенъ камъгкъ), зт. 1е 

^гепа!; -тенъ, Ле ^гепа!;. 
Грандъ (Испански), зт. ип §тапа\ 
Гранивость, з/. 1е гапсе, гапс1(1ие еЬ гапс!- 

зиге /, арге!;е, шогйасИе, тогалсапоп /. 
Гранивъ, аЩ. гапсе, а1^ге, арге, шогЛап!, 

тогоИсап!. 
— цв-Ьтъ, зт. гои^е. 
Граннтенъ, ай), ^гат^це. [пИеПе т. 

Гранитовиденъ мряморъ, вт. гаагЪге ^га- 
Гранитъ, зт. 1е ^гатЦ -тенъ, йе дгапк. 
Граница, з/. (ьоуег Джбъ.) 
Гранъ (драмь), зт. 1е ^га1п; | (клипче), 

Оеот. 1а 1'асе, оНт. 1а ГасеМе. 
Гланясва (става граниво), V. гтр. \\ гапсь 
Грапава р*взка, з/. 1а с1еп*. 
Грапавина, з/. 1'азреп(е /; | (отъ рана), 

1а 8%та1;е. [1а рег1иге. 

Грапавинм (на еленски рога) е/. р1. Уеп. 
Грапавъ, аф\ та^^ие с!е реШ;е уего1е, гпе^а! ; 

-во, -1етеп1; 1. (за образъ), 1аЪоиге, 

^ге1е; 2. (за пжтъ), гийе; 3. (на дърво), 

1е 1оире. 
Грапель, зт. СНгг. 1а соп1иге; || правя -ли 

на извадена кожа, ьа. сгер1г; | р1. -лн 

(на еленски рога), 1ез р1еггиге8 /. 
Графически (съ бЪлЪзи направенъ), аа"). 

дгар1и^ие. [ш^кге. 

ГраФОметръ (кжтомЪръ), зт. 1е ^гарЬо- 
Графски, ай§. сога1а1. 

ГраФСКО влад^не, зп. 1е сотр!е е( сот1а1- 
Графство, зп. 1е сотр!е е1 сотШ; | (съ чинъ 

перъ), согар1е-ра1пе т. 
Граховиденъ, ай). р1з1Гогте. 
Грахолъ (дрЪбепъ градецъ), зт. 1е ^гезП; 

II вали — , ь. гтр. П ^гезШе. 
Грахъ, зт. рХапЬе, йез ро18 т, 1а деззе; 1. 

видъ — , 1а уезсе: 2. зьрно — , ип р<пз; 

3. сладькъ — , ро18 зиегез ой реШз ро18; 

4. овчи — , ;ро18 еп1спез; 5. миризливъ — , 
ро13 де зеп!еиг. 

Грац10зенъ, ай). §гас1еих; -зно, -еизешепЧ. 
Гращя, з/. 1а дгасе. [егоаззеп!. 

Грачать (за вранъг), у. гтр. Из сгаШеп* ой 
Грачене (на гарги), зп. 1е сгоавзетеп!;. 
Грачи (за сврака), ь. гтр. П Засаззе. Гревска 63 Грьденъ образъ Гревска Садина (въ Паризъ), зт. 1адгеуе. 
' Треда, з/. 1а 8оИуе, 1а роий-е, 1а ЪШе; 1. 
тлнка — , 1е зоНуеаи; 2. — пр-вчка, з/ 1а 
Ьагпеге; 3. (на боръ)), Маг. 1а ^теИе; || 
поставямь — , ьа. ]ите1ег; 4. (отъ дървена 
гжба), 1а сЬатр1{?потеге; 5- (отъ пръстъ), 
1е гетраг!; 6. преброяване -дм, 1в зоИ- 
уа&е; 7. раепореждене -дм, 1е роиЧга&в; 
8. съединене -дм за собнм кумини, АгсНгЬ. 
ГепспеуеЧиге /; 9. свързване съ -дм, ТесН. 
1а сопй^паНоп. 

Гредица, е/. йгт. 1а рои1ге11е. 

Гренадеръ, зт. МШь. ип ^гепасИег. 

Грената, */. МШь. 1а &гепас1е; || палазка за 
-дм, 1а дгепаоЧеге. 

Грива, в/. 1а сппшге, 1ез сппз т; | майсторь 
-варь, ип спшег. 

Гривица (гжлабъ), з/. огзеаи, 1а раютЪе. 

Григор1янски (за пЪяне, за календаръ), 
ай]. дге§ч)пеп. 

Грибъ, зт. 1а ЪасЪе 1га1пап{е, Ъазкйе, 
Лге^е /, 1е сер, Ше* т; \ (льрЪта за 
риба), 1е 1гатеаи, 1а зете еь зеппе, 1а 
сотЬпеге. 

Гризетта (лавичарка), з/. /ат. ипе дпзеМе. 

Грипиъ ( епидимическа хрЪма), зт. 1а &прре. 

Грисъ, зт. 1е Ь1апс-Ъоиг^ео18. 

ГриФель, зт. сгауоп ^пз ой сГагс1о18е. 

ГриФЪ (небъгваленъ пилецъ), зт. 1е &пп"оп; 
|| (кондоръ), огзеаи. 1е гоив ой госк. 

Гробарь (закопалникъ), зт. ип Гоззоуеиг. 

Гробенъ, ай]. зери1сга1. 
— брьмбарь, зт. твесЬе, 1е Гоззоуеиг. 
— • обирникъ, зт. ип геззигесйотз^е. 

Гробища, зп.р1 1е зери1сге, спатрс1егеро(, т. 

Тробищенъ, ай]. сетеЧелаЬ 

Гробна могила, з/. 1е *ити1из, 1е 1ег1ге. 

Гробникъ, зт. твесЬе, 1е песгорЬоге. 

Гробница, з/. 1е сппеНеге, 1е са\ г еаи, топи- 
тепЪ т, спаггпег т, 1а сгур1е; 1. АгсНИ. 
Гпро&ее т; 2. (празна), 1е сепо1арпе; 3. 
(събране кости), Гоззиаие т. 

Гробокрадецъ, зт. ип гезиггесНотз^е. 

Гробъ, зт. 1а 1отЪе, 1е 1отЪеаи, 1е зери1сге, 
1а 1'оззе; | /ьд. 1е сегсиеП; | наблизявамь 
до -тъ, еЧге аих рог^з <1е 1а тог*. 

Грогъ (вода съ ракгя), зт. ип &го&. 

Гроденапль, зт. §гоз <1е Иар1е8, т. 

Гродетуръ (платъ), зт. #гоз с1е Тоигз, т. 

Гроздена ципа (въ окото), з/. АпаЬ. 1'цуее /. 

Грозд1е и зьрна — , зп. 1е га18т; 1. 
пръхно — за подправяне вино, 1е гаре; 
2. пьрвакъ-тъ отъ истичването на стлп- 
кано — , теге &оиМе/; 3. сладко съ — , 
1е га181пе; 4. чепка — , ипе ^гарре а" е 

Га131П. 

Гроздоберъ, зт. (ьоуег Виноберма). 
Гроздовиденъ (кичорястъ), ай]. ВоЬ. га- 

сешеих. 
Троздъ, зт 1а &гарре, 1е *госпе*. Грозенъ, ай]. 1а1<1, та1Гак, соп^гвГаи, топ- 
з!гиеих; || правя — или ставамь — , г/а. 
уп. егПапиг. [уПат тагаЪои*. 

— чов"Бкъ, зт. ип топз1ге; || /ат. ип 
Грозна жена или дввойка, з/. /ат. ипе 

1а1с1егоп-, | рор. ^иепоп /. [та^о!. 

— статуйка [фарфорена, калена), з/. 1е 

— Фигура, 5/. 1е гаагто!, тагтоизе! т. 
Грозность, з/. 1а топзкгиозНе. 
Грозот1я, з(. 1а 1а1(1еиг, аЧЙГотиЧе /; || което 

скрмва -тш, 1е саспе-зо^зве. 
Громорность, з/. 1е геззог!. 
Громоръ, зт. 1е геззог*. 
Гросмейстерски, ай]. П1а§1з(;га1- 
Гросмейстерствомл// -терско достойнство. 

зп. 1а ^гапо!е-та11;г18е. [тайге. 

Гросмейстеръ (на орденъ), зт. ип ^гапс1- 
Гротешкн, ай], ^1•о1:е8^ие; -шкм, -теп!;. 

— начинъ или играчъ, зт. 1е ^го^ездие. 
Гротешкм Фигурм, з/. р1. 1ез ^го1;ездие8 т. 
Гротъ-стаксель, зт. Маг. 1а роиШоизе. 
Грошъ (монета), зт. ип &гоз. 
Гьрбавъ, ай]. Ьоззи е; || /ат. д-оЪ1п т. 
Гьрбенъ, ай]. Апаг. йогза1. 
Гьрбишкомъ, айь. а 1а гепуегзе. 
Грьбна козина (на куче), з/. 1а гаап1е1иге. 
Грьбнако-пр-Ьшлянно животно, зп. Е. па(. 

апипа1 уег1еЬге т. 

Грьбнакъ, зт. ерте йи йоз ой йогза1 /, 
еспте /; 1. (у заякъ), 1е гаЪ1е; 2. (на 
ладгя), Маг. 1а саЬ1е; 3. АпаЬ. союпое 
уеПеЬгаю /, 1е гасМз; 4. в-втьръ (бо- 
леисъ въ — ), Мей. 1а гасМза^ге: 5. врьхъ 
-тъ на — , Апаг. 1е дроп^Ие; 6. счупвамь — , 
ьа. ееЬтег. 

Грьбначенъ, ий). АпаЬ. 8р1па1, гаеМсПеп. 

— болежь, зт. Мей. 1а гасМа1#1е. 

— мозакъ, зт. 1ез атоигеНез /; || АпаЬ. 
тое11е ер1П1еге /. 

— пр^тлянъ, зт. Апа(. 1а уегйеЪге; Ц 
въспалене на — , Мей. 1а уег1еЪгаНЧе. 

Гръбначна врага, */. Мей. 1е зр1па-уеп1:о8а. 

— часть (у бъгкъ)', з/. 1а зигюп^е; || (на 
свиня), ГесМоее /. 

Гьрбушка, з/. 1а Ьоззе, 1а сюсЬе; 1. Мей. 

1а ^^ЪЪозйе; 2. АпаЬ. 1а рго1;иЪегапсе; 3. 

(човЪкъ), зт. ип Ьоззи; | /ат. ип ^оНп, 

ип Г11|ие1 а 1а 'поире. 
Гьрбушченъ, ай]. ^ЪЪеих. 
Грьбче (на кракъ-тъ), зп. АпаЬ. 1е те!а1агзе. 
Грьбъ, зт. 1е (1оз*, 1. да ти видя -тъ, ьа. 

/ат. ргепйге 1е сатр; 2- болежь на -тъ, 

Мей. 1а поШ^е; 3- — до — , айь. <1оз а 

йоз; 4. обрьщамса сгьрбомъ н-вкому, ьг. 

1оигпег 1е е1оз а; 5. отьрсевамь никому 

-тъ, г/а. ^гатззег 1ез ераиюз т. 
Гьрг^ране, зт. /ат. 1е ипгатагге. 
Грьденъ, ай]. ^по^асЬ^^ие. 

— крьстъ, зт ресюга1, ай]. 

— образъ, зт. 1е Ьиз1е. Гръденъ ремикъ 64 Грнвня Грьденъ реммкъ, зт. 1а Ъпсо1е. 

— I чай, зт. РНагт. 1е ^иа{^е-йеигв. 
Гръдна водна болеетъ, е/. Мед. ГЬуйго- 
1Ьогах т. 

— възглавничка (селляхъ г.), з/. 1е р1а- 
8(гоп ; || турямь — на грьдм, ьа. р1а81гоппег 
ег ве — , ьг. 

— пр-Ъградка [на — , Апаг. рЪге^ие; || 
въспалене на — , Мед.. 1а рпгепНе. 

— прйд-Ьлка, з/. 1е тесИавИп; | въспалене 
на — , Мед,. 1а теоЧавИвке. 

— коруба (хрЪлопъ), з/. Апаг. 1е сойге. 

— кость, .</. Апаг. 1е влетиш; || което са 
относя до — , Апаг. з1егпа1. 

— момица (у животни), з/. 1е Га§чше. 

— или Подрйбрена Ципа, з/. Апаг. 1а 
р1еуге; 1. което са относя до — , Апаг. 
рюш^ие; 2. въспалене на — , Мед. 1а 
р1еигИе ; 3. въспалене на б*ла дробь и на — , 
Мед. 1а р1еигорпешпогпе. 

Грьдникъ, егп. 1е сог8е1е^, 1е рес!ога1, 1е 
р1а81гою. р1есе сГевЬтас, /; | (вети ки- 
расъ), 1'Ьа1есге1 »<; || (у калугерки), 1а 
ЪагЪеМе. 

Гръдно кръстаче (у първосвященникъ), зп. 
1е гаНопаЬ 

— пит1е, зп. Мед. 1е 1оосЬ ег 1ок. 

— срйдттво, зп. Мед. 1е 1по^ае^^пе. 
Гьрдотьрбухна пр-Ьграда, з/. Апаг. 1е 

сПарпгадте ; | на — , (Нарпгадта^ие, рге- 
сог6Ча1, ад). 

Гьрдм, з/. р1. 1е 8е1п, 1а роИппе, 1а догде, 
1'ев*отапе т; \. (хрЪлопъ), Апаг. 1е гЬо- 
гах; 2. (у конь), 1е роПгаН; 3. вмсоко до 
-т*, а 4 паи1еиг сГаррш; 4. мръвка отъ — , 
1а роМппе; 5. слабъ въ -тв (охтиченъ), 
роНпгшге, ад), зс. 

Гьрланъ, -а, 5. спаг, агйе; ЪгаШагй, агае. 

Гьрленка, з/. р1апге у 1а ЪгипеНе. 

Гьрленъ, ад). ди11ига1; || (за буква), 1а — , 
*/; I! Сгат. а8р1гаШ"; || Апаг. рЪагупд1еп. 

Гърлено изговаряне, зп. Гавр^гаНоп /. 

Гърлени или Из4днш потр4бм, з/. р1. /ат. 
1а \ т 1с1иаШе. 

Гьрлище, зп. 1е сга1еге. 

Гьрлт, ла, з. уосНега^еиг, 1псе. 

Гърлоболенъ, ад). Мед. апдтеих. 

Гьрловина (въ парявъ котЪлъ), з/. Мес. 
1гои сПютте, т. 

Гьрлоугодникъ, ица, зс. дав1гоШге ег 
-{готапе. 

Гьрло, зп. 1а догде, 1е дов1ег, 1'опйсе т, 1а 
Ъоиспе, ГоеП т; \. — и уте на правото 
— , Апаг. 1е рпагупх; [I въспалене на — , 
Мед. 1а рпагупдйе ; 2. рЬр. 1а днеию, 1е 
зИЙе*, 1е дадчоп; 3. (па шише), 1е доию1 
ег доиМ, 1е сой, 1е со1; 4. (на рЪка), 
1е Ъгав; 5. (на кошь-тъ, у воде- 
ница), 1'аиде1 т- 6- болсне — , Мед. Гап- 
дте /; 7. пробиване — , Апаг. Ъгопепо- 1оппе; 8. надувамь си -то, ьг. /ат. ве геп- 

догдег. \/д. ]а ваке. 

Гърмежь, зт. 1а ЪгиИ; \ (отъ плЪщене рщЪ). 
Гьрмена киселина, */.' СМт. ас1де Гшпи- 

ш^ие т. 
Гьрменокисйла соль, з/. СМт. 1е Ги1т1па1е- 
Гърменъ или Тръ^скавиченъ, ад), сегап- 

тпеп; || и -евъ, СМт. п^пппап*. 
Гърмовито, адь. к с!оиЪ1е, а 1пр1е сагШоп. 
Гьрмотевица, з/. 1а Гоиаге, 1з {оппегге. .,.> 
Грьмливъ, ад). ес1а*ап1;, 1оппап{, гопйап!. 

— гласъ, зт. уо^х йе з!;еп1;ог т. 
Гръмл10, ла, 5. с1аЬаийеиг, еизе. 
Гръмнувамь, ьа. Гоийгоуег. 
Грьмнуване, зп. СМт. 1а АитаИоп. 
Грьмъ, зт. 1а йе1.опа*]оп. 

Грьмявъ пр4ведникъ, зт. 1е рага^оппегге. 

Гърмл, ьп. 1етре1ег; 1. /ьд. гопйег, с1а- 
Ъаийег; 2. СМт. Ги1ттег; 3. (противо 
нЪкого), дес1атег; || /ьд. 1оппег соп!ге; 4- 
който гьрми, СМт. 1и1т1пап1, ад). 5. гьрми 
(за небето), П 1оппе, И дгопйе. 

Гърне, зп. 1е ро(, 1е ро(адег; 1. едно плъно — , 
ипе ро1ее; 2. грьмливо — , ро4 а ^еи; 3- 
нощно — (урилникъ), ро! (1е сЬатЬге; 
4- (шише съ дълга шгя, СМт. 1е та^газ; 5. 
(за потопяване цвЪтя), 1е Ъои^ие^^ег; 6. 
искубване отъ — цвЪте, 1е йеро^етеп! ;. 
|| искубвамь отъ — растене, ьа. йеро!ег;. 
7. посаждане въ — , Гешро1а#е т; || но- 
саждамь въ — растенеа, ьа. етро!ег; 8о 
пр*саждане въ — , 1е гетро^аде; || пр*- 
саждамь въ — растене, ьа. гетро1;ег. 

Гьрненце, зп. дгт. 1а ИтЪа1е. 

Грьнч-врница / и -ч^рство, п. 1а ро^епе. 

Грънчарска глина, з/. 1егге йдиНпе /. 

Грънчарски, ад), сегап^ие. 

— каммкъ, зт. р1егге оНап-е /. 
Грънчарско дл^то, зп. 1е 1оигпаз1п ег -ва881П ь 

— искуство, зп. 1е се^аш^^ие. 

— тръкало, зп. 1е 1оиг. 
Грьнч^рскм сслдове, зт. р1. 1а ро1ег1е. 
ГрънчЪрь, зт. ип ро^ег. 

Гръцка м4рка (50 литри), з/. 1а гпесНтпе. 
Гръцки, ад). %гес; \\ употр-вбявамь — свой- 
щинь1 въ говоренето, ьп. дгес1вег. 

— езнкъ, зт. 1е дгее, дгесИеТ, Гпе11еп^^ие т. 

— ог^нъ, зт. 1"еи дгедео^в т. [1епе, зс. 

— пр1етель (филеллинъ), зт. рпИЬе1- 
Гръцко сЪно, зт. р1апге, 1е Гепидгес. 

— украсен е, зт. АгсМг. 1а д^ие. 
Гьрчакъ (мЪрка), зт. 1е ро1. 
Групетто, зт. Миз. 1е тогйап! 
Групъ, зт. Сот. (ьорее Връзка). 
Грунтовъ (при полЪгване ладгя), зт. Маг. 

ра!ап Ав геагевзе /. 
Грунтъ, зт. Маг. 1е Гопйв; || отд^лямь отъ 

— котка, ьа. Маг. (1ер1ап1ег. 
Грмвня, з/. 1е Ъгасе1е1, 1е скашоп; | (у 

топъ), 1е ^оигШоп. Грижа 65 Гуждамь Грижа, */. 1е 8оис1, 1е 8ош, Г^теЧиде /, 
ргеуоуапсе, айалге /; 1. /ат. 1а Ъево&пе; 

2. съ гол-вма — , аЛь. ргесаеиветеп!; 3. 
имамь — , ьп. &е воиуешг; || (за нЪщо), 
ьа. 801^пег; 4. нЪмамь — , ьа. пе&Н&ег; 
похватно съ — изработенъ, 801^пе, оф. 

Грнжене, зп. 1а воШсИддйе, ав51<1иие, рго- 
1ес{шп, роигвиНе /; || имамь — , ьа. рге- 
81йег а. 

Гриженъ (за), ас0. 801*&пеих <1е. 

Грижнлникъ, зт. ип ргото1еиг, Ъп^иеигт. 

Грижнтеленъ, ай/ 8сгори1еих; -лно, -еиве- 
шеп! 

Грижливъ, ай/, зоииеих. 

Грнжовенъ, ай/ ргеоссире, 801#пеих, а881(1и 
а; || — еьмь, ьп. е1ге 8иг 1е ^и^-V^Vе. 

Грижовно, айь. а881Йитеп1 

Грнжовность, з/. 1а ргеоссирайоп. [пиез/. 

Грнжн, з/. р1. 1ез виеигз /", Лев а11еев е! те- 

Грнжлчса, ьп. ве ргеоссирег, ве воис1ег с1е, 
ч^иег а, роигуохг а; 1. виЪуетг, 8'ейогсег 
а, де; Ъпдиег, зе гоп&ег 1е соеиг; 2. (за 
здравгето си), &е Шех ; 3. (за нЪщо), в'т- 
^и^е^е^, з^шЪаггазвег йе, ш1п§йег; 4. (за 
себе-си), 80]'&пег; р. (само за себе-си), 
ауо1г вот с1е воп инИлчйи; 6. /д. уеШег а; 
7- не ма е грмжл, ьп. оиЪНег; 8. не е ма 
грнжж, V. гтр. \\ пе т'еп спап(; | (за 
това), в'еп ЪаМге 1'оеП; 9. никакъ не ма 
е грнжж, г. гтр. рор. }е те пспе Де; 10. 
не еа — за себе-си или за длъжность- 
та си, ьг. зе пе&Н&ег. 

Грнзачъ (който гризе), ай), гоп&еиг; 1. 
на *сла (за конь), ^иеиг; 2- (плъхъ), 
зт. 1е гон&е-таШе ; 3- р1. -чи, Н. паг. \е& гоп- 
§еигв, зт. [уег гоп^еиг. 

Гризене, зп. 1е гоп^етеп!,; || (насвЪсть-та), 1е 

Грнзителенъ, ай/ соггозн . 

Грнзителность, в/. 1а сопчшуНе. 

Гризливъ лишей, зт. 1'а^пе /. 

Грнзнувамь (зльбьг къмъ), ьа. /ат. ве ге- 
Ъедиег соп^ге. 

Грнзлц ьа. гоп&ег, гетогйге, тогдге, тапдег, 
&п&по1ег; | (нЪщо сухо), сп^иег; | гризе 
яслата (за конь), ь. гтр. \\ Хщхае. 

Гр4балка, з/. 1е ро!епсе. 

ГрЪбенарь (майсторъ и търговецъ), зт. 
ип ре1&шег. 

ГрЪбенчастъ, ай/ ресИпе. 

Грйбенче (па цигулка), зп. Гате /; || (са- 
чево у столарь), 1е уа1е! 

Гр$бенъ (и мида), зт. 1е ре1&пе; I. ситенъ 
— , ре]&пе пп; 2. (на пЪтель), 1а сгеЧе; 

3. р*ш& съ — коса, ьа. ре^пег; || ръшл 
са съ — , ьг. 8ере1§пег; 4. останалата коса 
по — , 1ев ре^пигев /. 

Грйбецъ (на ладгя), зт. Маг. нп ЪпдааЧег. 
Гръбло (-балка), зп. 1е 1аиспе1; | (равнило), 

1а гас1оке; | (за сгрЪбване соль), 1а 

гадове. Гр4бникъ, зт. р1ап1е. 1е Ъепой. 

Гр^бл (огрЪбвамъ), ьа. гас1ег; || (съ грЪбло 
жито, соль), гайег. 

Гр-вздей, зт. 1а ЪгосЬе, 1е Ъопйоп, Совве1 н 
Гаи88е1 т, ра1р1апспе /. 

Гр-вздейче,, зп. 1е Гаиеве!. 

Гр-Ьшенъ (грЪховитъ), аф. рессаЪ1е: | (съ 
крив да), сгшппе1; | Зит. соираЪю. 

Гръшка, */. Геггеиг /, 1а Гаи(е, Гаих раз «», 
ГаШе /; 1. 1е тап^иетвп1;, Г^со1е /; 2. /д. 
1а 1аге,- 3. /ат. 1е 8о1ее1зте; 4. (отъ не- 
съзиране), 1а Ъеуие; 5. правя — , ьа. 
тагциег; 6. припознаване — , 1а ге81р1з- 
сепсе ; 7. освънь -кит* или сбьркванеата, 
Сот. заиГеггеиг ой опп&зюпДг/ог/егКривда). 

Гр-Ьшливость, з/. 1а Гга§Ш1е. 

ГрЪшливъ, аф*. /д. Гга^Ие. 

Гр^шникъ, ица, е. ресЬеиг, егевзе. 

Гр-Ьхове (разрешителни само отъ Папа), 
зт. р1. сав гевегуев т. 

Гр^хопадене, зт. ТНео1. 1а сЬи1е. 

Гр-Ьхче, зп. /ат. 1а рессайШе. 

Гр-Ьхъ, зт. 1е ресЬе, 1а соир!е; 1. /ьд. 1е 
тешЧге; 2- (дЪломь), ресЬй йе соппшввшп; 
3. смьртенъ --, реепе тогй1; 4. правя 
— , ьа. рбспег. 

Гр-Ьячка, з/. 1е соиуе!. 

Гр^я, ьа. сЬаийег; || -са, ьг. ве спаийег. 

Гуано (перуански втичи курешки за на- 
торяване), зп. 1е &иапо. " [^оиасЬе. 

Гуашъ (кунопись съ водни цвЪтила), зт. 1а 

Губене, зп. 1а регдШоп. 

Губерарски занаятъ, зт. 1а (ар1звепе. 

Губерарь (търговецъ и майсторъ), зт. ип 
{ар18б1ег. [сагге1е1; т. 

Губерка, з/ а1^ш11е а раззег /, раззе-1асе1; и», 

Губернаторка, з/. ипе &оиуегпап1е. 

Губернаторска клща, з/. 1е ^оиуегпетеп!;. 

Губернаторъ, зт. ип ^оиуегпеиг. 

Губершя, */. 1е ^оиуегпетеп!. 

Губерче (постелка прЪдъ одаръ), зп. 1е 
зоиЪавзетеп!. 

Губеръ, зт. 1е ^ар1в; 1. (на правъ станъ), 
1а 'каи^е-Нззе еь -Нсе; || тлкачъ на — , 
ип 'Ьаи1е-Нв81ег. 

Губери, зт. р1. 1а 1ар1звепе, 1а 1еп1иге; 1. 
(съ зелени дръвге), 1ар188епе а\е уегйиге; 
2. (на правъ станъ), 1а Ъавве-Нззе; | 
тлкачъ на т^вхъ, ип Ъа8ве-Нв81ег; 3. (съ 
фигури и щампи), 1ар1ввепе а регзоп- 
па^ез; 4. обкачевамь съ — , ьа. 1;епйге; 
5- обкачване съ — , 1а 1еп1иге,- 6. повла- 
чамь съ — , ьа. 1ар188ег; 7- който обко- 
вава съ — , 1еп<1еиг де 1ар1в8епез, т; 8- Фа- 
брика за — въ Паризъ, 1а зауоппепе. 

Губя, ьа. регате; || -си времето, ьп. ^аврШег. 

Гувернеоръ (вторъ), зт. ип зоив-^оиуегпеиг. 

Гувернантка (втора), з/. ипе зоиз-^ои- 
уегпап^е. 

Гуждамь, ьа. теИге, розег, р1асег, аррозег; 

5 Гуждане 66 Г*сакъ | (миризми), аготаИсег; | — са (пакъ), 

ьг. зе гетеМге. [р1асетеп1 

Гуждане, зп. 1а розе, 1е роза&е, 1а пизе, 1е 

Гужукъ (за конъ), зт. (. ип соихЧаид (ьоуег 

Клсопахъ). 
Гузнене, зп. 1е дои1;е, тсегМиде /; || 1а Ъа- 
1апсе; || безъ — , айь. запз дои1;е, 1пс1иЪ1- 
1аЪ1етеп1 (ьоуег Оммсьлъ). 
Гузенъ, ай). дои!еих, тсег!ат, ргоШта- 
1щие, зи)е* а саиНоп, диШаШ, уасШаШге, 
ецтуодие, сп^ие; 1. Огат. ро!еп1ле1; 2. 
/1д. отЪга&еих, 1оисЬе; 3. /ат. сйапсеаих; 
4. — сьмь, г/та. ве дейег; 5. — сьмь въ 
нЪщо, ^еV0^ие^ еп дои!;е; 6. който е — 
на всичко, руггЪотеп, ай}. 
— записъ, зт. Сот. 1а поп-уа1еиг. 
Гузеникъ и -зникъ, зт. ип зсер^ие ; || (па 

всичко), з. дои!еиг, еизе. 
Гузеность и -зность, з/. 1е 8сер11С1зте, 
8сгири1е, руггЬомвте т, саз де сопзсаепсе; 
1. (въ риторика), 1а йиШаНоп; 2-/ьд- Гот- 
Ъга&е /; 3, безъ — , айь. Меп еп^епди, 
аапз сШоиИе. 
Гузни ма, т. дои!;ег де. 
Гулденъ (монета), зт. 1е йопп. 
Гуменце (у священникъ), зп. 1а сошгоппе. 
Гуммигутъ, зт. &отте ^мИе /. 
Гумно, зп. Ранге /, аке де 1а ^гап^е; || 

(пълно съ снопъг), ипе акее. 
Гургувнца, з/. огзеаи, 1а 1оиг1еге11е е1 1ош1е; 

{| пиле — , 1е 1оиг1;егеаи. 
Гуреливъ, ай}. спаз81еих. 
Турели, зт. р1. 1а спаз81е; || (у носъ-тъ), 

рор. 1е тогуеаи. 
Гуркане (въ първата), зп. ^гоиШетеп! дез 
т^езйпз »», даг^оиШетеп!; т; | Мей. Гпу 
дайзте т. 
Гуркать, у. гтр. Из дгошПеп!. 
Турна (пепелище), з/. Гигае /. 
Гуръ (отайка отъ варъ), зт. Оео1. 1е ^иЬг. 
Гусли, з/. р1. 1е рзаИепоп ; -ленъ, де рзаМепоп. 
Гутта-перча (камедъ), з/. 1а диМа-регспа. 
Гуша, */. В. паг. ГаЪа^оие /; 1. (на човЪкъ), 
1е ^ойге; || Мед,. 1е ЪгопсЬосею ой ^ойге: 
2. (на бъгкъ), 1е Гапоп; 3. (на пилцш), 1е 
^ез1ег, 1е ^аЪо^, 1а роспе. 
Гушастъ и -шавъ, ай), ^ойгеих. 
Гушле, зт. ип еп!ап1 поиуеаи пе. 
Гушленска порнзннца, з/. АпаЬ. Га11ап- 
1о1де /. [Ле 1егагд. 

Гущеръ т и -рица/. герШе, 1е 1егагд; -ренъ, 
Гущерни животни, зп. Н. пай 1ез заипепз 
еЬ герШез — , зт. [1пдез. 

Гуява, з/. агЬге, 1е доуау1ег ой ротег дез 
Гуявн (овотки), з/. р1. 1а ^оуауе. 
Гюлле, зп. г. 1а ЪотЪе, 1е Ъои1е1, 1а Ьа11е, 
1е рго^есШе; 1. верижно — , Ъои1е1; гате; 
2. (две -та свързани съ верига), АгНИ. 
Гап#е т; 3. влачене — (мжчене), 1е Ъои- 
1е1 (ьоуег Бомба). Гюлленце, зп. 1е Мзсашп. 
Гюмрукъ, зт. I. (уоусг Митарница). 
Г*ба, */. 1е спатр^поп; 1. (на дърво), з/. 
1'а^апс т; 2. (въ кандило), 1а теспв,- 3. 

(остра на връхъ-тъ), 1е Ъо1е1 ; 4. (запу- 
шалка), 1е Не&е. [сЬуте. 
Гжбавина (меснина), з/. АпаЬ. 1е рагеп- 
Глбавъ, аау. сор1еих; -во, -еизетеп!;; 1. 

(месенъ), рагепсЬута1;еих ; 2. -сьмь, ьп. 

ГоигтШег; 3- -сьмь (съ нЪщо), ьп. $д. ге- 

^ог^ег де. 
Глбарь (който борави съ затикалки отъ 

гжба), зт. ип ЪоисЬопшег. 
Губено дьрво, зп. агЬге, 1е Не§е. 
Гъбичка, з/. Во%. 1а зропдш1е. 
Г^бовиденъ, ай). Ие^еих. 
Г^боприличенъ, ай). Гоп^Гоппе. 
Глбослов1е (наука за месни гжбьг), зп. 1а 

тусеЧо1о&1е. 
Гл;бястъ, ай). Гоп^Гогте. [теп*. 

Г^гнене (говорене съ носъ-тъ)* 1е пазШе- 
Г*гноване, зп. 1е Ъа1ЪиИетеп^. 
Глгнивъ, ай). пазШагй. 
Гл^гшо, на, 5. пазШеиг, еизе; павШагй, агде. 
Гл;гня (говоря съ носъ-тъ си), ьп. пазШег, 

ЪаГЬиНег; | (малко), пазШоппег. 
Глгъ (ни)! Ъоиспе с1озе! 
Гжда, з/. 1а гайоп. 
Глчдаличкамь, ьа. сЬа1оиШег, ра1рег. 
Г^диличкане (и пргетность отъ — ), зп. 

1е сЬа1оиШетеп* ; || Мей. 1е дагда1е еб ^аг- 

^аИвте. [з1ЪШ1е. 

Глчдаличкливость, з/. 1а с1еНса1еззе, 1а зеп- 
Гдчдаличкливъ, ай). спа*оШеих, 1Гп1аЬ1е, 

зеп81Ъ1е, ра1раЪ1е, деНса*; || /ат. ергиеих. 
Г*дуларь т и -лка, /. /ат. сппспп т. 
Глжва (чалма «.), з/. 1е 1игЪап, 1а Наге, 

1е Ъапдеаи. > [си1. 

Г*зишкомъ и -знимъ, айь. /ат. а есогспе- 
Глзно чьрво (джнекъ), зт. АпаЬ. 1е зе^ипиш. 
Гл^зъ, зт. 1е си1', 1. Мей. Рапиа т\ 2. АпаЬ. 

1е 1опс1еп1еп1; 3. (на пилцш), АпаЬ. 1е 

с1оа^ие; 4. който си налъта -тъ, /ат. ип 

си1 де р1отЪе; 5. б1я по -тъ, г/а. Геззег; 

6. който обмча да б1е по -тъ, Геззеиг, 

еизе, з; 7. удари прЪзъ -тъ, /ат. 1а 1еззее. 
Гллабарникъ, зт. 1е р1деопп1^г, соютМег 

т; 1. са&е к рои1ез /, 1е уо1е!;, 1а уоНеге; 

2. та1зоп й'агге1, де де!еп1;10п; 3. /д. 1а 

§еб1е; 4. бьтамь въ — , ьп. 811'пег 1а Ппойе. 
Г^лабарниче, зп. 1а Ме. 
Г*лабева или отъ Пилецъ курешка, */. 

Адггс. 1а соютЪхпе. 
Глчлабево гнездо, зп. 1е ЪоиИо. 
Г*лабъ, зт. огзеаи, 1е р^еоп, 1а соютЪе; { 

либилникъ на пощански -би, зт. ип сои- 

юиппеих. \(уоуег Мамули). 

Гллаби, зт. р1. 1е та'18 ой Ъ1е де Тш^ше 
Глчлъ-гллъ (гжлкане), зт. 1е §1оид1ои. 
Гл^сакъ (мжжска гжска), зт. 1е ^агз. Глсеникъ 67 Глстн ТГлсеникъ и Вльс — , $»». тзсае, 1а спе- 

пШе; 1. — св-втлакъ, зт. \ет 1швап1 иг; 

2. чистене -цм отъ овощка, РесЬепШа^е 

га: 3. чистя -цм отъ дърво, ьа. еепешИег; 

4. чистилка за снемане -цм. з/. 1'есЬе- 

т11о1г т. 
Глска. з/. Г<Яе /; -сченъ, с1'о1е; || (игра), 

)еи Ле Го1в; \ /д. ип ша!8, ип Ъесаззе, ип 

р1&еоп. 
Глсченъ кракъ, зт. р1ап{е, Гаг^епИпе /; || 

покрьгека напълнена съ — махъ, Гес1гес1оп»>. 
Глста смола, в/. Маг. 1е зра1те ег езра1те. 
Глсталакъ, вт. 1е Ьшвзоп, 1е Соигге, 1е 

'ЬаШег; 1. (дЪто са крие дивичъ), 1а ге- пше; 2. (съ дрьвге), (;оп"е сГагЬгез, /; 3 . 

(разложенъ на тирове), 1е ^и^псепсв. 
Гжстина и -тот1я, з/. 1а сопз181;апсе, сош- 

расНе, йепзНе /; 1. (ма гора), 1е Гог!; 2. 

{на мялла, на гора), Гера18зеиг /; 3. /ьд . 

1е еогрв. 
Глсто, аАь. ера18. 

— забъркване (тЪсто), зп. РНагт. 1е 
та^та. 

Г*стъ и -стакъ, аАу ера1з, депзе. 1оийи, 
V^8^иеиx, {оиггп, &гоз, &газ, 1а сгаззе; | и 
аАь. йги е* тепи. 

— пр1етель, зт. /ат. тите т. 
Г*стм дръвчета, зп. р1. \е гааззЙ. д. Далечъ Д (де\ сищшете 1е1*ге <1е Га1рпаЬе1 Ьи1#аге. 

Да, ргер. йе; || -бм, еощ. айп (1е е1 айп ^це: 
|| -не бм, <1е реиг дие (аьес пе). 

Давамь, ьа. сюппег, Нугег, ассогйег, сопГегег, 
с1еИ\ггег; 1. ^гапзтеМге, геуейг, 1оигтг, 
роипчлг, 1епа"ге, йераг^г; 2. /ьд. ргеЧег; 3. 
Л«г. ЬаШег; 4. /ат. 1аспег ; 5. (аппелацгя 
на висока сждница), 1ш. арре1ег; 6. 
(съ аренда), аггеп!ег; 7. (бащино), ара 
па&ег; 8. (съ добшвка пари), р1асег; 9. 
(воля), аиюпзег; 10. (иа заемъ или за- 
дадка), ауапсег; 11. (за да дка), аггЬег; 12. 
{назадъ), гезШиег; Ц което може са даде 
назадъ, гезШиаМе, аАу, 13. (назадъ имотъ), 
гет!%гег; 14. (нЪщо), йего^ег а; 15. (орж- 
жга), агшег; 16. (пакъ), гепйге; 17. (пакъ 
или назадъ), гейоппег; 18. (плата), 
аррот1;ег; 19. (поводъ за смЪхъ), арргеЧег 
а пге: 20. (повече отъ другъ), епсЬепг: 
21. (съ поемъ), аггеЧег; 22. (почакъ за 
плащане), а1;егтоуег; 23. (права мЪрка), 
АгсНИ. аррагеШег; 24. (за сиромаси), 
аитбпег; 25- (формално нЪкому нЪщо), 
туе8Йг; 26. (цалувка), Ъа1зег; 27. дай 
Боже, щото азъ (тм, той), ршззе-зе 
ршззез-^и! ршззе-1;-11 ; 28. -ме си (единъ 
(другиму), ьг. 8'еп4ге-<1оппег. 

Даване, зп. 1а гепизе, ^гайШоп, йеНугапсе 
/; 1. Мг. 1а детейззетеп!; ; 2. (нЪкому 
държава, нивя или санъ), ГшуезШиге /; 
3. (назадъ), 1а гезШийоп,- 4. (съ откупъ) 
Гай^еадетеп* га; 5- (съ добивка парьъ и 
дадени пари), 1е р1асетеп1. 

Давань, з/. 1е йгоН ; || (за продажба на вино).. 
ГаЙГога^е т; \\ (биргя), /ш. 1а сеп81Уе. 

Давателенъ, аЩ. соПаМС. 

Давачъ, зт. йоппап!;, ад.у. \. — ,ка, «. Лоппеиг. 
еизе <1е; 2. (на нЪщо назадъ), гепйеиг. 
еизе; 3. (на смЪтка), Зш. 1е гепйап^. 

Давяса, ьг. зе поуег. \е1 -го!;уре. 

Дагеротипна щампа, з/. 1е о1а^иеггеор1уре Дагерротипъ (инструментъ), зт. Орь. 1е 

йа&иеггеоЪуре е( -го^уре. 
Дагерровъ и -ротипенъ, аЩ. йа^иетеп. 
Дада, з/. ипе Ъоппе (1'епГап1; | (парамана), 

1а пие; | /ат. ипе Йие^пе. 
Дадена големина, з/. МаШ. 1а йоппее. 

— граммота, з/. 1ез рпшзюпз /. 
Дадено е, V. гтр. Н аррагиеп!. 

Даденм парм, з/. р1. 1е йеЪоигзе е1 йеЬоигз ; 
| (заимно образно), 1е ргеЧег. 

— рнтмн (за стихове), в/. р1. ЪоШ-гппез 
т\ || стихотворене на — , 1е Ьои1-пте; || 
списатель на стихове по — , ип Ъои1;-птеиг. 

Даденнй (за обдържане), оф". аНтепШге. 
Дадка, з/. 1а сЬзе; | учене за лЪчнм -кьг, 

МеА. 1а розою^е. 
Даз1уръ, зт. татт. 1а йазуиге. 
Да капо, айь. Ми$. с1а саро. 
Дактнлически стихъ, зт. уегз о1асШ^^ие т. 
Дактилологически, аЩ. <1ае(у1о1о§^ие. 
Дактилономически, аф. йае^у1опот1дие. 
Дактилономъ, зт. АггЬЬ/т.. 1е йас1;у1опоте. 
Дактиль (стжпъ въ стихъ -у у), зт. 1е 

Йае1;у1е. 
Далакъ, зт. I. Апа1. 1а га1е; 1. въспалене 

на — , МеА. 1а зр1ет!;е, 1а Неш1;в; 2. стра- 

далецъ отъ — , МеА. га1;е1еих; 3. ц*ръ за бо- 

лесть — , 8р1еп^^ие, аАу, 4. отр^звамь -тъ 

н*кому, уа. ега1;ег: | (ма звЪръ), с1ега!ег; 

5. — , р1ап(е, 1е се1егас ой о!огас1Ше /. 
Далаченъ, аА). Апаь. 8р1ет^пе. 
Далекогледнось, з/. 1а ргезЬуйе. 
Далекоокъ (далеко гледачъ), зс. ргезЪу1е. 
Далеченъ, аф'. е1о1#пе\ 1о1п*а1п ; 1 . (твърдЪ), 

тазю; 2- $д. иНепеиг; 3. РеШ. Гиуап*. 
Далечна роднина, з/. 1е со11а1ега1. 
Далечно плаване, зп. Маг. уоуа^е йе 1оп§- 

соигз, т. [рН^ийе /. 

Далечность, з/. 1е 1от1;ащ; 1 АтШ1. Гат- 
Далечъ, аАь. юш, ауап*; 1. на — , ай 1от, 

еп регарее^уе; 2. -отъ, ргер. Ма <1е; 3. 
5* Дал1Я 68 Дванайсеть 1а йатаззиге. 

1е аатазье. 

1е йашаз; || Фабрика 

|| тлк.ь прилика на отъ — , <1е 1ош; 4- по — , ад.у. ои1ге; 5. 

твърд* — , ай Ъои! <1и топ<1е, а сеп!; Иеиез. 
Дал1я, з/. 1е йапИа ой ааЬПе /. 
Далматнка, з/. 1а аа1та1^ие. 
Дама, з/. ипе йаше; || статсъ — , <1ате 

а'поппеиг; || (джска, игра), 1е йаппег. 
Дамажана, з/. 1а <1ате-^еаппе. 
Дамаскинка слива, з/. ргипе йе Батаз, /. 
Дамаскинъ, зт. ГпотеНе /, 1а йопшпса1е. 
Дамастенъ, ай)', йатаззе; | — тлкачъ, зт. 

ип аатазвеиг. 
Дамастна работа, */ 
Дамастно платно, зп 
Дамастъ (платъ), зт 

за — , 1а йатаззепе 

— , г/а. аатаззег. 
Дамашко искуство, зп. 1а йатаодшоепе. 
Дамга, з/. I. {уоугг БЪл-Ъгъ) ; | вардачъ на 

— за дьрва, ип дагс1е-шаг{;еаи.. 

Дамла, з/. и соир Ле зап§-, т. (уоуег 
СцЪпване); 1. наклоненъ на — , аро- 
р!ес%ие, т; 2. паднало му — , 1*гарре<Гаро- 
р1ех1е; 3- нувръ за — , арорюНдие, аф'. т. 

Даначе, зп. оНт. 1е ЪоиуШоп; | (младо 
биче), 1е {аигШоп. 

Дано, сопу. ^ие е( ^и'. 

Данникъ, ица, зс. ШЪиШге. 

Дантистъ, зт. ип депйз1е. 

Дань (даванъ, биргя), з/. ПшрозШоп/, ппроЧ 
т, 1пЪи1 т, 1а ргез^аНоп; 1. 1е еепз, 1е 
зиЪз1ае, 1а 1ахе, 1ез аМез /; 2- (беделъ), 
1а соп1пЪииоп; 3. {па арендашъ съ пло- 
дове), 1е 1егга^е; 4. (за имотъ земя), 1а 
гейеуапсе; 5. (за мЪсто на пазарь, бачь 
ь.) 1е йтИеи; 6. (по навикъ), 1а сойките; 
7. (за огжнъ), 1е 1оиа&е; 8. {на питга), 
Гехс1зе /, 1е ]а1а^е; 9. (сь пари или 
земни произведенеа), ргезШтп еп аг§-еп1, 
еп па1иге, /; 10. избирателна — , сепз 
е1ес1ога1; 11. (за избирателностъ), еепз 
<ГеН§рЪШ1е; 12. подложенъ на — , ипро- 
заЪ1е, соп1поиаЪ1е а, айу, 13. налагамь — , 
ьа. 1трозег; || (на себе-си), г/г. зЧтрозег; 
\(нЪкому), 1ахег; 14. ебирамь или зимамь 
— , г/а. 1еуег, регсеуои:; 15- смалявамь на- 
ложената — , г/а. йе^геуег; 16. плащамь 

— или бедель, г/а. соп!пЪиег а; 17. който 
плаща — , сопШЪиШге, аЩ. т; 18. из- 
равневане — , реге^иайоп (1е Птро*,/; 19. 
зимане или сбиране — , 1а регсерйоп, 1а 
1еуее; 20. налагане — , ПтрозШоп /; 21. 
расхвьрлеване — , ГаапеШ /; 22. смаля- 
ване — , 1е <1е&геуетеп1. 

Дара, з/. Сот. 1а 1аге; | тегля -та, г/а. 1агег. 
Даракъ, зт. г. 1а сага 1 е, 1а йге^е, аШпок т, 

спагйоп Ъоппейег ой а &т1оп т; \\ (за 

телъ), Гаг&ие /; || майсторъ -карь, зт. 

ип сагаЧег (ьоуег Чесалка). 
Дарба, з/. 1е доп, допа&ш, рагИе /; | 1а 

{аеиНе; | $д. 1е Шеп!. Дарбина, з/. 1а ^гас1еиз11е. 

Дарикъ (Персгйска жълтица), зт. ааг^ие/. 

Дарилникъ, ница, 5. Мг. с1опа1еиг, 1;псе. 

Дармонъ, зт. 1е спЪ1е. 

Доровитъ, аа)'. р1еш йе геззоигсез; || #д. 

шГив; || не сьмь никакъ — , г/п. еЧге йи 

соттип аез таг1угз т. 
Дароносецъ (за болни), зт. 1е рог*е-01еи. 
Дароносица, в/. 1е зо1е11. 
Даромъ, адл. §га1ш{;етеп1; , еп риг <1оп; Ц 

(безъ пари), ^гайз; || имамь всичко — . 

ьп. еЧге аеГгауе (1е 1ои*. 
Дароприносене, зп. Гопег1е еь -1о1ге т. 
Дароучастникь, зт. Зиг. со<1опа1а1ге, ай). 
Дарохранителница, з/. 1е 1;аЪегпас1е. 
Дарувамь, г/а. асеогйег, йоппег. [зШоп. 

Даруване, зп. 1е (1оп, 1е рг1уИе^е, 1а оЪро- 
Дарче, зп. ]е1оа. ае ргезепее, т. 
Даръ, зт. 1е §еше, 1а ГасиИе, 1е ргш1е^е; 

1. 1е ргезеп!;, 1е сайеаи, дта^пеаИоп , о^- 

Ггапае /, 1е Йоп; 2. (бакшишъ I.), 1а ра- 

га^иап^е; 3. /а. 1а аоисеиг, 1а тап^епе; 

4- нагости (у Гръци), 1а хеме; 5. (за 

нова година), ГеЧгеппе /; 6. (въ нЪщо), 

ГезргИ; т; 7- (къмъ нЪщо), уосайоп роиг, 

/; 8- съ -ове, р1. Ьеигеизетеп! йоие; 9. 

двигане -ове, 1е 1еуег-В1еи: 10. пршмамь 

-ове, г/а. зе 1а18йег еогготрге. 
Дард;, г/а. ^га1Шег; || (на нова година съ 

нЪщо), еЧгеппег. 
Даскалетина, зт. ип зауап(;аз8е. 
Дата, з/. 1а (Ше; || по-напръженъ брой на 

— , Рапи<1а1;е /. 
Датар1Й (дирекшоръ на папска канцеларгя), 

зт. ип Ла1;а1ге; | длъжность на — , 1а Йа1епе. 
Дателенъ падежъ или Дават -, зт. Огат. 

1е йайГ. 
Датски езмкъ, зт. йапо18, о^зе, ай), з. 
Два (дв* /, двею.), аЩ. пит. йеих; 1. по — , 

а"еих а деих; 2. боднувамь конь съ -та 

си крака, г/а. йоппег ой р^^ие^ йез йеих; 

3- о две, айь. а йеих, ай ЛоиЪ1е еЬ -теШ. 
Двайсетакъ, зт. ипе ущ&1;ап.е. 
Двайсеть и -тнй, аЩ. пит у1п^(; (и за 

уш&Иете); || -тьш день на дгвсецъ -тъ, 

зт. 1е У1П^1;. [з/. 1е — , зт. 

Двайсетмй, аоЦ. У1П^Иете; | -сета д^лба, 
Двайсеть и петь, ип ^иа^1^егоп. 
Двайсетгодишенъ, аф. У1сеппа1. 
Двайсетмл;ж1е, зп. Вог. Псозапйг1е /. 
24 -та буква (отъ френското азбуки), 

е/. Гу&гес т. 
Двама, зт. 1е аеих; 1. и — , 1ез йеих, 1оиз 

1ез аеих; 2. и -та, 1' ип еЪ Гаи1ге; по- 

ставамь на жилище по — дупш, ьа. 

соир1ег. 
Дваминка, айг/. Ше к 1е1е; || при — само, 

еп1ге ^иа^^е уеих. [саедгб. 

Дванайсеть-гранникъ, зт. Оеот. ип аойе- 
• — клинникъ, зт. Оеот. ип йойесадопе. 


Дванайсеть 69 Дво-листннкъ Дванайсеть мъжество, зп. Вой 1а йоДе- 
сапаМе. 

— прьстно чьрво, зп. йиос1епа1, ай}. 
Дванайсетникъ, зт. ипе с1опга1пе. 
Дванайсетниченъ, ай). АгИкт. диосУешаЬ 
Дванайсеть, ай), пит. доиге; | -тмй (роиг 

йоияште). 

— очица (на тавле), зп. р1. 1е зоппег 

— часа е ударило, П ез!; писИ аоппе. 
Дванайсетьш, ай}, сюигшше; -то, -тетеп!; 

| -день (на мЪсецъ-тъ), зт. 1е сюиге: || 
-сета двлба, з/. 1е сюигште. 

Дватакъ, зт. 1а соир1е, ипе ра1ге де Ъеи; || 
(на книги) ип йеих (уоуег Едни); 1. пу- 
щане кучета отъ — , 1е <1есоир1е еЬ -р1ег; 2. 
пущамь кучета отъ — , г/а. $есоир1ег. 

Двеколелата каруца, з/. спа1ае гои1ап(;о/. 

Двеострилна сабя, з/. ерее а йеих 1гап- 
спап1а, /. 

Двестн, ай}, пит. йеих сеп*. 

Двигамь и Вди — , г/а. 1еуег, аоиюуег, аир- 
рптег; 1. (глава), 8'атеи1ег; 2. (данъ), 
гесоиугег; 3- (лагерь), готрге: 4. който 
двига, мьрда, двйствува, тоиуап*, ай); 5. 
-са, ьг. уо&иег; 6- МгШ. з'еЬгап1ег; 7. 
(противо нЪкого), а'е1еуег соп^ге; 8- (ту 
горЪ, ту долу), Мте 1а Ьазеи1е; 9. който 
може са двигне, МгШ. тоЪШзаЪ1е, ай). 

Двигане, зп. 1а ^ее, 1а аирргеааюп: | 
(нЪкое вьспиране), Зш. 1атат 1еуее; \(на 
дань), 1е гесоиугетеп*. 

Двигателенъ, ай). то1;еиг, туесШ'. 

— мостъ, зт. 1а 'Ьагре. [то(виг. 
Двигателна или -гачна сила, з/. Мей. 1е 
Двигачъ и -галникъ, ка, з. 1осошо1;еиг, 

1псе, ай)-, { Мей. 1е то1еиг. 

Двигнатъ, ай}. 1еуе. 

Движене, зп. 1е тоиуешеп!, ехегсюе т, 
гетиетепк еЬ гетйтеп! т, спсиШюп /, 
етоИоп, тоНоп /; 1. Мей. 1а ЙисШапоп ; 
2. Аз(г. 1а гои!е; 3. (нанапрЪдъ), 1а рго- 
ри1ашп: 4. отъ пьрво — , а 1а епаис1е-со1е: 
5- докарвамь въ — , г/а. тои\ г 01Г, ешоиуо1г, 
теиге еп Ъгап1е, йоппег 1е Ъгап1е; 6. спо- 
редъ — , ргер. уи. 

— иди-дойди, зп. тоиуетеп!; с1е 1асе1 т. 
Движен ь, ай). гаоЪПе: \ (мобеленъ), то- 

ЬШа1ге. 

— имотъ, зт. Мепз теиЪ1ез; 1. Зш. Меп 
тоЪШег т; 2. прЪобрьщамь въ — недви 
женъ, г/а. тоЪШзег: 3. пр*обрьщане на 
недвижньш имотъ въ — , Зш. 1а тоЪШзаНоп. 

— цилиндръ (на климало), зт. 1е р1з1;оп 
Движливость, з/. 1а уоШЪЛШе. 
Движлнвъ, ай). гепшаЪ1е. 

Двнжна камина, з/. 1а спеттее. 
Движно имане, зп. Зиг. 1е теиЪ1е. 

— тъмо, зт. 1е тоЪПе. 

— ухо (у плугъ), зп. 1е 1оите-огеШе. 
Движность, з/. 1а тоЪЛШе. Движим пЬсечливи прасим (въ море), 

з/. р1. 1ез 51г1ез е1 8уг1ез /. 
Движлц ьа. тоиуо1г: |] -са, ьг. ае тоиуо^г. 
Двобратство, зп. Вой 1а (Нас1е1р1пе. 

— борна лад1я, з/. Маг. 1е Ъп&апйп. 

— буквенна съгласна (сЬ, рй), */. Огат. 
1е (И^гатте. [доиМе-сгосНе. 

— везна (шесиайсета нота), з/. Мш. 1а 

— главна ммсца, з/. АпаЬ. 1е Мсерз, Ь1- 
с1рИ;а1, ай). 

— глас1е, зт. Миз. 1е сИ!оп. 

— гласна буква, з/. Огат. 1а (НрМпоп^ие ; 
| (раз дЪ лена на дйЪ срички), Огат. 1а 
(Иегеае. 

— гн-Ьзденъ, ай). Во1. Ъ11оси1а1ге. 

— дуипе, зп. 1а йирНсИе. [Ь^ате. 

— женецъ (който води двЪ жени), ай), зс. 

— женство, зп. 1а Ь1^ат1е. 

— жунястъ, ай). Во(. ЪПаМе. 

— зжбенъ и -бястъ, ай). Во(. Мс1еп1е. 

— значителенъ, ай}. атЪ1^и; -лно, -теп1. 

— значителность, з/. 1е геЪиа. 
Двойна буква, з/. Тур. 1а %а1;иге. 

- партида (е* триктракь), $/.1аЪгейош11е. 

- порта, в/. 1а сопке-рог^е. 

- пречка, з/. 1е с1оиЪ1еаи. 
Двойникъ, зт. 1е йоиЪ1е. [па1ге /. 
Двойнична аритметика, з/. а^^^11ше1;^^ие Ъь 
Двойность, з/. 1а аЧфИсЦее, е^и^уо^це /, 

юиспе т. 
Двойно, айь. доиЪ1е, -теп1. 

— гледане, 5п. Мей. 1а сНр1ор1е. 

— залагане, зп. 1а тагйп^аю. 

— набиране, зп. Тур. 1е с1оиЪ1оп. 

— човка, з/. огзеаи, 1а йоиМе-Ъесааате 
ой ^гапйе -Ъесаззтв. 

Двойственость, з/. Огат. 1а <1иаШе. 
Двойственъ четъ, зт. Огат. 1е (1ие1. 
Двоица и Двамина и Двама, */. ипе с!уа<1е. 
Двойнъ, ай). йоиЬ1е, Ь1па1ге, е^и^уо^ие; | 

Во1. дет1пе; || р1. -нит* камацм (посрЪдь 

вада), 1ез ]ите11ез /. 

— брой или екземпляръ, зт. 1е 4оиЪ1е. 

— кондратъ, зт. еоп1;га1; со11уЪ^5*^^ие т. 

— лорнетъ, зт. 1е Ътос1е, 1ез зитеИез /. 

— или Зименъ прьгъ, зт. еоп1;ге-епаз818 т. 

— прозорецъ, зт. соп1ге- ГепеЧге /. 

— регистръ (е* органь), зт. Д/мг.1а<1оиЪ1еМе. 

— редъ (людге, солдати), зт. 1а 'Ьа1е. 
Дво-квадратенъ, ай}. А1д. Мциадгайсрае. 

— копьгтенъ, ай). Н. пай Ъ^зиЦие еЬ Ъ1зи1ее. 

— крнленъ, ай). Е. па1. Ъ1реппе; | (за 
врата), АгсШ. 1р1еге. 

— крилна буболечка, з/. П.паь. сИр!еге т. 

— кршлнм врата, */. р1. а йеих ЪаЙап1з. 

— клтенъ, ай). Ъ1ап^и1е. 

— клщенъ, ай). ВоЬ. (1шцие. 

— клщество, зп. Во1. 1а аЧоес1е. 

— листенъ, ай). Во(. ЪЛГоИе. 

— листникъ, зт. р\ап1е, 1а 6\оиЪ1е-ГеиШе. Дво-личенъ 70 Дебелащина Дво-личенъ, аф'.йоиЪ1е; | (за платъ),сЬап- 
§еп1; || /д. поппапа 1 . 

— лъчче, зп. 1а Ъ18ашша1ке. 

— лътно (за растене), ай). Вой Шаппие]. 

— мошде, зп. Во1. 1а сИсгупапие. 

— ммсл1е, зп. 1'е^шуодие /. 

— мнсленостъ, з/. ГатрМЪо1о&'1е /, атоь 
#шЧе, 1оиспе т. 

— мнсленъ, ай). атрМЪою^ие; -но, 
-теп1; | атЪ1ди, а йоиЪ1е еп*еп1е. 

— мйсеченъ, ай). Ъшев^ге, йе йеих тема. 

— мастна каляска, */. 1а йезоЪИ&еап^е. 
карета, */. 1е соире. 

— м-Ьстно канапенце, еп. 1а саизеизе. 

— м*жница (която води два мжжа), 
аЩ. зс. ипе Ъ1&ате. [1а (Напапе. 

— м*жство, зп. 1а Ъщапие; || и -Ж1е, Вог. 

— ного същество, зп. ип МрМе. 

— ногъ, ай). 1прес1е, а йеих р1ес18. 

— окъ телескопъ, зт. 1е Ътос1е. 

— острилна сабя, е/. 1е ЪошШа^ге. 

— оченъ, ай). Ътоси1а1ге е( МосиШге. 

— пасминенъ, ай). Во1. ЬегшарЬгосШе. 

— пасминность, з/. ГпегтарЪгоаЧзте т. 

— пасминъ, ай). Во1. Ъ18ехие1 еС Ъ]'зехе. 

— поленъ, ай). Воь. ап<1го&упе. 

— разуменъ, ай). дои(:еих, е^ШVО^ие; | 
_/1д. 1оиеЬе. 

— р-Ъзенъ, ай). Вой ЪПоЪе. 

Дворенъ съв-Ьтникъ, зт. еопзеШег аиИдие т. 
Дворецкнй, ай). та!(ге (ГЬ6Че1 т, та]ог- 

йоте т. [малко — , 1е таИпеаи. 

Дворно куче, зп. 1е таИп, 1е тоювзе; | 
Дворъ (и /д), зт. 1а соиг; 1. (за дървета), 

1е сЬапИег; 2. (за дърва), 1а 1оигпеге; 3. 

(ма тжмнмца), 1е ргеаи. 
Дворянннъ, зт. ип депШЬотте, ип поЪ1е; 

I ра1пс1еп, еппе 5; 1. (родотъ въ ЛЪхъя), 

ип р1аз1; еь р1аа1е; 2- — селчанннъ, зт. 

ип р1ап1еиг йе споих; 3. -нигв, р1. 1а 

поЪ1е88е, Гапз^осгайе /. [Шпоттшге. 

Дворянска, извънградска къща, з/. 1а &еп- 

— конница (въ Лерсгя), е/. 1ез КийсМз т. 
Дворянски, ай). поЪ1е, паЪШаке, ра1пс1еп; 

| книга на -екм родове, 1е поЪШа1ге. 
Дворянско настойничество, зп. /иг. 1а 
дагае-поЪ1е. [штз т. 

Дворянскн граммотн, з/. р1. 1ез рагсЪе- 
Дворянство, зп. 1а поЪ1ез8е, 1а спеуаюпе, 1а 
диапЧе; 1. /ат. 1а ^епШпоштепе ; 2. изгуб- 
вамь правда за — , ьа. йего&ег апоЪ1еззе; 
3. изгубване — , 1а Лего&еапсе; 4. свик- 
ване на — за бой, агпеге-Ъап т; 5. ст&- 
пень на — , 1е ^иагйе^. [&епШШге. 

Дворянче, зт. /д. ип ЧюЪегеаи; | /ат. ип 
Дво-ръченъ, ай). П. па1. Мтапе. 

— сил1е, зп. Во1. 1а «Мупаппе. 

— сриченъ, ай). сИззуПаМе; В -стихъ, зт. 
уегз <Из8у11а1^ие. 

— срична дума, */, сНззуНаМе, ай). Дво-стшше, 5«. 1е сИз^ие. 

— съставенъ, ай), зигеотрозе; \ -вно 
т*ло, зт. СНгт. 1е — , зт. [<1опе, ай)./. 

— съчиед-Ьлбно растене, зп. Вос. <Исо1у1е- 

— с-Ьменъ, ай). Во1. Ъ1зехие1 еь Ънзехе. 

— сЪнчнм, зт.р1. Оеодг. 1ез ашрП18С1епз т. 

— точ1е (двЪ капки ма гласна), зп. 1е 
1;гета; || Огат. 1е <1еих-ротйз. 

— тьрбухка, г/. татт. 1е заптие ой аЧ- 
с1е1рпе, 1е ташеои. [даз^ие т. 

— тьрбушна мшшца, з/. Апае. гаизс1е <Н- 

— тьрбушнн животни, зп. р1. 1ез таг- 
зир1аих т. \теп1 раи*, т. 

— тъкменъ брой, зт. АгйНт. потЪге ра1ге- 

— ум1е, 8п. Гаппл&шКе' /. 

— цвЪтенъ, ай). Ъ1ео1оге; Ц Во1. Ъ1йоге. 
каприФиль, зт. 1е сатег181еп. 

— чарупченъ, ай). В. па1. Ъ1Уа1уе. 

— частенъ, ай). Мия. Мгшге. [номъ). 

— членна колчавина, з/. А1д. (ьоуег Би- 

— шушлупчастъ, ай). Воь. Ъ1сарзи1а1ге. 
Дв^годишенъ, ай). Ъ1еппа1. 

— шопарь, зт. 1е га^о(. [^гоззе %щхя. 
Дебела и весела д-Ьвойка, з/. рор. ипе 

— вълнена риза, з/. 1е сШсе. 

— и надута р*ка, з/. тат ро!е /. 

— проста харт1я, з/. 1е Ъи11е ес рар1ег 
Ъи11е. [саззе-1е*е. 

— тояга (кривакь), з/. 1е рагетеп^, 1е 

— чесалка, з/. 1а дгоиззе ег йгоизеНе. 
Дсбелакъ, зт. ип Гагоиспе, го(ипег, 1оига", 

оиг8 та1 1еепе, ЪагЪаге т; 1. аИоЪго^е, та- 
паи*, ра!аи(1, 1трегНпеп1, таз81Г, гаа<;ег)е1, 
ргиде т; 2. /д. ип Ъги*, Ъоиу1ег, ра^ие1;, 
апе, 1 Ьигоп, гиз^ие т; 3. /ат. ип рНаис!, 
рогспег, тагоийе, сгеуе, езсо^гШе т; 4. 
рор. гидатег, е^иеи1е, ра1^ие1; т. 

— иортарь зт /ат. ип сегоеге. 
Дебелачество, зп. 1а Ь^и8^ие^^е, 1а ^иг^ие^^е. 
Дебелашка дума, */. /д. соир (1е Ъои- 

1о1Г, т. 

— зидарска работа, */. 1а гийегаНоп, 1е 
'Ьоиг^а^е е( 'ЬоигоИз. [^аий т. 

— хмтрость, з/. ГаМгаре-юигйаиа" е1 -т- 
Дебелашки, ай). ЪгиШ, ^гозз1ег, тарегН- 

пеп!;, та1^гас1еих, гиз^аио!; 1. (твърдЪ), 
гиз1ге; Ч./ат ^оп"е; 3. зидя — , г/а.'Ьоигдег; 4> 
отговарямь — , га. ге1апсег; 5- поврьщамь — 
н*кому, ьа. /ат. Ъги^аНзег; 6. постлпамь 
— , ьа. союппег. 
Дебелашко докачване, зп. /ат. Га1&агаде/. 

— незнане, 8п. ^погапсе сгаззе /. 

— отричане, зп. /ат. 1а геЪиЯайе. 

— постъпване, зп. 1е гийо1етеп1 
Дебелашки, айу. 1оиг(1етеп1, сгйтеп*, к 1а 

1оигсЬе. [з(апйег1е. 

— обнасянеа, зп. р1. 1ез зеу1сез т, 1а ги- 
Дебелащина, в/. 1а юигйепе, юигсИзе, тиг- 

ЪапИе, 1трег(,1пепсе /; | /д. 1а сгийНе, ги- 
Йеззе, гиайе /; | рор. 1а сошппепе. Дебелащинь! 71 Деликатность Дебелащини, е/. р1. 1ез аиге1ез /, йе &го8 

то1а т, 1ез раго1ев /. 
Дебелина, з/. 1'ера18зеиг /, ера)8 т, ^гоз- 

веиг, герШшп /, &го8, 1ог1 т; \\(на гласъ), 

Пп^епзИе /; | (на стЪна у прозорецъ, у 

врата), АгсКй. 1а ^оиее. 
Дебело, айь. ера1з, таз81УетепЬ 

— вълнено платно, зп. Га1ра^а т. 

— ножче (съ дьрвенъ чирень), зп. 1'еи- 
81&спе т. 

— просто сукно (шаякъ I.), зп. 1е ртсМпа. 

— сукно, зп. 1а Ъиге, 1в Ьигеаи. 

— бузястъ, аЩ. /ат. таШе еь гааШи. 

— главъ, зт. рогззоп, 1е ^гепаи*. 

— гласенъ, ай), /д. 1;оппап1. 

— жунъ, -на, *. Ирри, ие. 

— жунястъ, ай). сЬПопе, Ирри. 

— кожно животно, зп. Н. паЬ. расЬу- 
йегте, ай). 

— крако кученце, зп. 1е ра1аиа\ 

— клчсъ, ай}, га&о*. 

— сЪръ, зт. рор. ип И4}1атр1вг. 
Дебелость, з/. 1а согриюасе. 
Дебелотьрбушенъ, ай), /ат, еп1;праШе. 
Дебелшькъ, ай), йгт. /ат. гоп<1е1е*. 
Дебелъ, ай). ера1з, йиг, &гозз1ег, пийе, 

га1Йе; 1. оЪезе, согри1еп1, уо1итшеих, таз- 
з1Г; 2. ршззап^, Гог*, поигп, §газ, & Г сз; 
3- гер1е1, гоп<1, а^гез^е; 4. ип Ъоигзоипе, 
ро1е1е! т; 5. — и ъкъ, гатаззе; 6. (за 
гласъ), 1п1епзе; 7. (за платъ), гепГогсе; 
8- правя — , ьа. #гозз1Г. 

— гайтанъ, зт. г. 1е саЬ1е. [сатЪгШоп. 

— гшнъ (на ботушенъ токь), зт. ь. 1е 

— кеневирь (тикъ), зт. 1е 1геПНз (ьоуег 
Дерюга). 

— конецъ, зт. 1а Ша&оге еь -е^ог т. 

— платъ (отъ кравишка козина), зт. 1а 
ШЪаийе. 

— човъжъ, зт. $д. ип ЪоеиГ. 

— шаякь, зт. I. (уоуег Бюратъ). 
Дебелм кола (съ малки колела, затоваръ), 

з/. р1. 1е ГагаЧег; | (за каманге), 1е <ИаЪ1е. 
Дебелея, ьп. з , ера1з81г. 
Дебелястъ корень, зт. гасте 1иЪегеизе /. 
Деблнвъ, ай). ^иеНеиг. 
Дебютантъ, ка, $. ТНейь. (1еЪи1ап{, ап!,е. 
Дебютнрувамь, ьп. ТНеаи йеЬи^ег. 
Дебютъ, зт. ТНеае. 1е йеЪи*. 
Дебя (вървя потайно за сграбчеване), ьп. 

юагсЬег а раз йе 1оир. 
Девендесетгодишенъ, ай), попа&епшге. 
Девендесетенъ градусъ, зт. Аз1г. попа- 

^езппе, ай), т. [гер1С. 

Девендесетникъ (въ пикетна игра), зт. ип 
Девендесетшй, ай). ^ца^^е-V^п&^-<1^x^еи1е; || 

-та часть, з/. 1е — , зт. 
Девендесеть и -тнй, ай], пит. ^иа1^е- 

ут&1-(11х; || направямь — точкм въ пн- 

кетъ, ьа. попап1ег. Девета часть, з/ 1е пеиуште. 
Деветакъ (въ книга), зт. ип пеи!'. 
Деветмлжство, зп. Во1. Геппеапсиче /■ 
Деветнайсетий, ай). сИх-пеиуште ; | -еета 

часть, з/. 1е — , зт. 
Деветнайсеть и -сетмй, ай}, пит. сИх-пеиГ; 
-сетьга день (на мЪсецъ), зт. 1есИх-пепГ. 
Деветь-плчтенъ, ай). попир1е; | повтарямь 

9 плти, ьа. попир1ег. 

— клчтникъ, зт. Оеот. ип еппеа^опе. 
Деветмнн (люлитвьг прЪзь деветь дена), 

з/ р1. 1а пеиуаше. [брой, зт. 1е пеиГ- 

Деветь и -тьга, ай), пит. пей!'; Ц -тьш 
Деветмй, ай), пеиуште; -то, -тепЦ | — въ 

класеъ, 1е пехтете; | (който произлазя 

оть деветь), поуепан-е, айь. 

— день (на декада), зт. 1е потсИ. 

— часъ (молитва), зт. 1а попе. 
Девизно поясче, ш. В1аз. 1е Нз1оп. 
Девизъ, 8т. 1а йеУ1зе; || подписъ на -тъ 7 

атейейеу18е; | Фигура на -тъ, согрз(1ес1еУ18е. 
Деволющоненъ бой, зт. ^иегго <1е йеуо- 

1ииоп, /. [Ппи1е /. 

Девясилъ, зт. р1ап1е, 1'аипее ой аи1оее /, 
Дедикац1я, $/. 1а (Шдеасе ; | съчинитель 

на — , /ат. ип де6Иеа1еиг. 
Дезертнрувамь, уп. МШг. йезег1;ег. 
Дезертиръ, зт. ип Йезег1;еиг. 
Дей (владЪець въ Алжиргя), зт. ип йеу. 
Деисмъ, зт. 1в йе18те. 
Деистъ, зс. Йе1з1е. 
Декада, з/. 1а йесайе; || вторьш день на — , 1е 

«1ио(11; | десетмй въ — , 1е йесасИ. 
Деканска длъжность, е/. 1е с1есапа1. 
Декански, ай). дееапаЬ 
Деканство, зп. 1е <1есапа1; | и -нско зване, 

зп. 1е йоуеппе. [(ИаЪ1е саг!е81еп. 

Декартова" кукла, з/. Ркуз. 1е 1исИоп ой 
Декемвр1й, зт. 1е ДесетЪге; -ски, де йе- 

сетЪге. 
Декламаторски, ай). йес1ата1о1ге. 
Декламащя, */. 1а <1ес1ата1шп. 
Декламаторъ (говорилникъ наустъ), зт. 

ип (1ес1апаа1;еиг, гесИа1еиг, гпв!;еиг т. 
Декламирувамь, ьп. дес1ашег. 
Декларащи, з/. 1а йее1агаиоп. 
Декораторъ, зт. ТНеаг. ип йесога^еиг. 
Декоращя (театрална), з/. 1а йесога^оп ; 

|| р1. щй, ТеаЬг. 1е йееог. 
Декретъ, зт. 1е йесге*. [йех1ппе. 

Декстрина (барабойна мазь), з/. СМт. 1а 
Декурюнъ (десетникъ), зт. ип йесипоп. 
Декур1я (у Римляни), /. 1а десипе. 
Декъ (коверта), зт. Маг. 1е ропЦ || про- 
странство между -ове, Маг. ГеШге-роШ;?»,, 
Деликатенъ, ай), пи&поп. 
Деликатна либовь, «/• /ат. 1е 1епс1ге. 
Делнкатности, з/. р1. 1ез 1'папд1зез /. 
Деликатность, з/. 1а тг^пагсИзе ; || кръхкость 

(за тЪлесенъ цвЪтъ), з/ 1а шогШеззе. Деликатъ 72 Десетмй Деликатъ, сгф\ с1еНса1 ; || /ьд. 1епс1ге. 

Делта (земя между две устга), з/. Оеодг 
1е с1еИа. 

Делтовиденъ, аЩ. Апа(. аеНоМе. 

Делфинъ (и съзвЪздге), зт. рогззоп, юйаиПнп ; 
| — великанъ, зт. татт. 1е зоиШеиг. 

Демагогичееки, аЩ. йетадо^ие. 

Демагопя (управа на -гогъ), з/. 1а йета^о^е. 

Демагогъ, зт. ип йета&одие. [-гает. 

Демократически, аф\ йешосга^ие; -скм, 

Демократ1я, з/. 1а йешосгаИе; | придьр- 
жамса на — , ьп. йетосгаизег. [<1етосга{е. 

Демократи (придрьжникъ на -тгя) зт. ип 

Демонолопя, з/. 1а <1ешопо1о§ , 1е. 

Демономашя, з/. 1а йетопотате. 

Демонстращя, з/. 1а йетопз^гаНоп. 

Демонъ, зт. 1е (1етоп; | списатель на -нм, 
ип йетопо^гарпе; || поклонене на -нм, 1а 
аетопоШпе. [1'о1Г т. 

ДемФеръ (въ форгпетанъ), вт. Миз. 1'еЧоиГ- 

Денваса, ь. гтр. И зе рега*. [еодшпепе. 

Денгубство, ««. 1а Гпроппепе; | /ат. 1а 

Денгубецъ, зт. йезеиуге аф', ип йцшп, 
спеуаНег сПпйиз^пе т, тесЬап1, роИззоп, 
{"проп, гойеиг т; | сс^шп, уадаЪопс!, пп- 
зегаЪ1е, таШеигеих, тагаий, Йоиеиг т, 
Ьотте запз ауеи, еспарре йез реШез- 
та130пз, т; \\ /ат. ип ^иеизаго*, е^иеих, 
сг(^иап1, уаипеп т. [гопе (р1. -ш). 

Денгубцн (въ Неаполь), $т. р1. ип 1агга- 

Дендритъ, зт. Мгпег. 1е Депйгне; — тенъ, 
де <1епс1п1е, ай}. 

Денемъ, айь. репйап! 1а ^оитее, де )оиг. 

Дененъ, аЩ. Азьг. аЧигпе. 

Дете (монета), т. 1е йетег. 

Денкче, зп. <Ит. 1е ЪаНойп. 

Денкъ, зт. I. 1а Ъа11е; 1. нравяне -ове, 1'ет- 
ра^ие1а^е т\ 2- правя на -ове, ьа. етра- 
^ие^е^ ; 3- правяне -ове и потръбнигв за 
-ове, 1'етЪа11а&е т; 4. вьрзвамь -ове или 
баллм, ьа. етЪаПег, <Ша1ег. 

Денна книга (журналъ), з/. 1пте ]оигпа1 т; 
| (записка), 1е ^игпаЬ 

— плата, з/. 1а зоигаее. 

— работа, з/. 1а 1аспе. 

— светлина, з/. 1е ]опг. 

— сл4пот1Я, з/. Меа". 1а пус!а1ор1е; | стра- 
далецъ отъ — , зс. пусШоре. 

Денникъ, зт. 1е ^оигпа1, 1е тетопа-1. 

Денно плаване (на ладгя), зп. Маг. 1е 
ст§-1аде. [пез т. 

Денни ниперугм, з/. р1. В. паь. 1ез (Ниг- 

Денщина (гюнделикъ) I.), в/. 1а ,]оигпее. 

День (р1. дни и дете), зт. 1е .риг, 1а 
зоигпее, 1а йате; 1. изъ — въ — , ай ^оиг 
1е зоиг о« 1а ^оитее; 2. пр-взъ — , <1е <1еих 
)оигз Гип; 3. отъ — на — , <1е .^оиг еп 
]оиг; 4. отъ едннъ — на другъ, (Гип^оиг 
а Гаи(ге; 5. отъ тоязь — , а (1а1,ег с1е се 
,)оиг; 6- ката — или всякои — , а4ь. рит- пе11етеп1; 7. отъ — на — , /ат. аи)оигсГ 
Кш роиг <1еташ; 8. кой — , 1е ^иапие^пе ; 
9. всякои два -на, с1е (1еих ригз Гип; 10- 
пр-взъ тбзь дни, Гаийге ^иг; 11. днешенъ 
— , зт. се ^оигсГ Ьи1; 12. двлниченъ — , 
зт. ^иг оиугаМе ой оиупег; 13. работ- 
никъ на — , зт. ип ^оигпаНег; 14. въ на- 
значенъ — , а ^иг потте; 15- начало — , 
ро-Ше йи ]оиг, /; 16. (за бърснате), }оит 
с!е ЪагЪе; 17. (за плащането). Тур. ]о\1г 
(1еЪап^ие; 18. (за почиване въ театрални 
прЪдставленеа), 1е ге1аспе; 19. пр*д- 
изв-встница за -тъ, з/. 1'ауап1;-соипеге /; 

20. пръминалм отъ поч*къ-тъ или оста- 
вим дни, Сот. зоигз (1е Гауеиг ой <1е ^гасе ; 

21. — Пгьть или пътуване, 1а ]оигпее; 22. 
(на раждането), Гаптуегза1ге т г ]оиг па- 
^а1 мг; 23. чвкане — , 1е с1е1а1 ; 24. на- 
писват» -тъ въ писмо, ьа. <Шег. 

Департаментскн, ай). (1ераг1етеп1а1. 
Департаментъ (и Оеодг.), вт. 1е йераНешеп!;. 
Депеша, з/. 1а <1ереспе. 
Депешн, з/. р1. 1ез ехрейШопз /. 
Депло1ада, з/. МгШ. 1е (1ер1о1етеп1. 
Деплоирувамь, ьа. МгШ. йерюуег. 
Депо, зп. 1е йерб1. [сопз^паНопз, Д 

Депозитна касса, з/. сшвв (1ез йерб1з ек 
Деполаризащя, з/. РНуз. 1а деро1аг18аИоп. 
Деполаризувамь, ьа. РНуз. <1еро1апзег. 
Депутатско зване, зп. 1а йериШюп. 
Депутатъ, зт. ип дериЦ б.е1е^ие т ; | испра- 

щамь -атм, ьа. <1ери1ег. 
Депутащя, */. 1а 61ери1;а1.10п. 
Дерачъ, зт. ип е^иагпззеиг. 
Дервншъ, зт. г. ип йегУ1сЬе е( (1егУ18. 
Дергачъ, зт. огзеаи, 1е га1е. 
Дерюга, */. 1а ЬаНпе. 
Держ, ьа. есогспег, сМЙГоппег. 
Десантъ, зт. МгШ. 1а <1езсеп1;е. 
Десетакъ, ат. ипе аесаде; | АгИНт. ипе ол- 

га1пе; || три -ка, ипе ^гепШпе. 
Десетиченъ, аф'. АгйНт. <1ес1та1. 

— брой, зт. потЪге депаке т. 
Десетина и -стина, з/. ип оЧх, о!12а1пе /; 

1. (нЪща или човЪка), ип оЧгаш; 2. (десета 
частъ), 1а сШпе е1 д1хгае; 3. събирамь — , 
ьа. йипег; 4- събирачъ на — , ип Йипеиг; 
5- (отъ жито), Зш. 1е сЬатраг!: || съби- 
рамь — , ьа. Зиг. сЬатраг1ег; | събирачъ 
на — , ип спатраНеиг ;■ 6. (отъ черковни 
приходи), 1а <1еснпв; 7. подложенъ на — , 
йесшаШе, аЩ. 8. умложавамь о — , ьа. 
<1есир1ег. 

— дни, зт. р1. ипе дееайе. 
Десетннникъ, зт. ип <1всша1еиг. 
Десетична дробь, з/. 1*гае1юп 4ес1та1 /. 
Десетникъ, зт. ип сИгетег е( <И2а1тег. 
Десетниченъ, ай]. йесир1е. 

Десетно, ад.ь. <1ес1то ой Й1х1етеигеп(;. 
Десетмй, аЩ. аЧх^еше; -то, -теп!;; 1. -сета Десять 73 Дивъ чаеть, »/. 1е — , зт. 2. глобяване на — , 
1а аесппаМоп; 3. глобявамь — отъ пръ- 
стлпницмгв, г/а. с1ес1тег. 
Десять и -тмй, аЩ. пит. сИх; | — день 
(на мЪсецъ-тъ), зт. 1е 6Чх. 

— годншенъ, ай/. с1есепа1. [ненъ, ай/ 

— гранникъ, зт. Оеот. ип йесаейге : || -гра- 

— денникъ, зт. ип Десатегоп. [-тенъ, аЩ. 

— клтникъ, зт. Оеот. ип Йеса^опе; || 

— мляие, зп. Во1. 1а йесапйпе. [1о#ие. 

— слов1е (10-тЪхъ заповЪди), зп. 1е деса- 

— сриченъ стихъ, зт. уегз йесазуИаЪе 
е1 -1а1ж1ие. 

— стшше, зп. 1е сИгаш. 

— стълпна сграда, з/. 1е <1есаз1у1е. 
Десертъ (мезеликъ «.), зт. 1е йеззеП; | 

приготвяне — , 1'оШсе т. 
Десманъ, зт. циа&г. 1е дезтап. 
Десмологически, аЩ. (1езто1о^ие. 
Десмолопя (наука за сухьг жили), з/. 1а 

<1езто1о&1е. 
Деспотисмъ, зт. 1е ДезроИзте. 
Деспотически, ад.], йезройдие; -екм -теп*. 
Деспотъ, зт. ип йезро^е. [соп{оггшз1е. 

Дессидентъ (въ Инглитера), зт. ип поп- 
ДеФектъ (оставка отъ безредни листове 

на книга), зт. Тур. 1е 6.6Ш. [теп!. 

ДеФИлада (здраво мЪсто), з/. РоНг/. 1е с1еШе- 
ДеФилирувамь, ьа. РоШ/. МгШ. йеШег. 
Децемвиренъ, аЩ. йесепшга1. 
Децемвирство, зп. 1е йесепшга!;. [ук. 

Децемвиръ (десетвластникъ),зт. ип йесет- 
Дециграммъ ( Т ' Т отъ гратмъ), зт. ип <1ес1- 

^гатше. 
Децима ( Т 'о отъ франкъ), з/. ип с1ес1те. 
Децнметръ ( т * т отъ метръ),зт. ип <1ес1те1ге. 
Децина, з/. Миз. 1е аЧхште. 
Децистеръ Ст?г отъ стеръ), зт. ип <1ес1з1;еге. 
Дещаръ (-,*, отъ аръ), зт. ип йеслаге. 
Дива гол1я, з/. 1е спои-пауе*. 

— г*ска, з/. огзеаи, 1а сапареиеге; || (пиле), 
1е 'па1Ъгап; | (рьгбаръ), 1е 'паг1е. 

— кад*нка, з/. рХапЬе, 1а 1^иеМе. 

— коза, з/. диайг. 1'апШоре з/. 

— конопя, з/. р1ап1е, 1е да1еорз1з ой 
спапуге ЪаЧагй. 

— круша, з/. рХстЬе, 1а рш)1е. [У1Уасе. 

— клчкаль, з/. рХ<т1е, 1а гаудгаззе ой 1Уга1е 

— лоза, з/. 1а 1атЪгиспе ой -Ъп^ие; || 
— , р1ап1е, ГагсЬи т. [<1е Вопете. 

— маслина, з/. агЬге, 1е спа1е1" ой оНухег 

— мнрод1Я, з/. рХапЬе, 1'аспе /. 

— мишка, з/. диаа*г. 1е сатра&поК 

— овца, з/. ама&г. 1е тоийоп ой аг&ай. 

— патка (маница), з/. 1е сапага" ; 1 . (дрЪбна), 
1а загееНе еь сегсеПе: 2. ловецъ на -км, 
ип сапагаЧег; 3- м-всто за ловене -кн, 
1а сапагаЧеге. 

— свиня (женска), з/. 1а 1а1е- 
Дива смокиня, */. агЬге, 1е зусотоге еЬ 81- сотоге ой %шег — , т, 1е саргШ§и1ег; |( 
вьрзване или пущане плодъ -ни, 1а са- 
рппсайоп. 

— слива, 5/. В1аз. агЬге, 1е сге^шег. 

— череша, з/. агЬге, 1е ри^1е(; ой тепз1ег 
а дгаррез, 1е со^ие^е( ой а1кекеп&е. 

— ЯСМ1Я, з/. агЬггззеаи, 1е зупш^а. 
Дивакъ, зт. ип заиуа^е, аНоЬго^е, ЪагЪаге 

т; || /гд. ип Ъги1. 

Днванъ (сьвЪтъ), зт. 1еаЧуап: Ц (софа, ка- 
напе), ГоШтапе /, 1е сапаре, Ш Ле героз 
т, зоГа еЬ зорпа т. 

Диверс1я, з/. МгШ. 1а аЧуегзюп. ^теп1. 

Дивертиссементъ, зт. ТНтЬ. 1е сНуегйззе- 

Дивиз1оненъ и -генералъ, аА). зт. МгШ. 
аЧпзшппаи-е. [Шу131оп. 

Дивиз10нъ (два ескадрона), зт. МгШ. 1а 

Дивиз1Я, з/. МгШ. 1а аЪЧзюп. 

Дивитъ, зт. I. 1е са1шаг. 

Дивича мазь или миризма, з/. 1а уепа1зоп. 

Дивичъ, зт. 1е §-1Ь1ег, 1ауепа1зоп; 1. вкуеъ 
отъ — , 1е заиуа^т еь §о\И — , т; 2 дворъ 
за — , 1а тиеМе; 3. дългите пера на — , 
1ез еегсеаих т; 4. закарване — въ хвакъ, 
1е гаЬа(; 5. миризма отъ — , 1а заиуа&ше; 
6. пушкамь — , г/а. дтЪоуег; 7. пъленъ съ 
— , дгЪоуеих, ао\у, 8. убитьш — , 1а спаззе; 
9. часть отъ — за кучеата, Уеп. 1а еигее. 

Диво дьрво, зп. Адггс. 1е заиуа^еоп. 

Дивокозенъ корень, зт. р1аШе, 1е аогошс 

Дивость и -вина, з/. 1а 1'егосие; || /ат. 1а 
заиуа^епе. 

Дивъ (и /а.), аЩ. заиуа^е; || Гагоиепе, Се- 
госе, па^аго!, 1ПЙотр1;е, 1ПС1уШзе, Ъа1агй, 
гиз^ие, а^гез1е; | $д. 1ПсиЦе, 1;и(1е8цие. 

— авранъ, зт. р1аше, 1а ^га^ою. 

— базханъ. зт. сИсйате Ъ1апе т. 

— бд;зъ, зт. рХапЬе, Гогтт т. 

— волъ, зт. (уоуег Визон ь): | ходя на 
ловь за -лове, уп. Ъоисапег: || ловецъ на 
-лове, ип Ъоцеатег. 

— Г10зумъ, зт. р1ап1е, 1а Ъа1затЦе ой 
теп^пе-со^, Газрю т. 

— гллабъ, зт. огзеаи, 1е Ъ1зе1;, 1е гаппег 
е,Ь р1§ , еоп — , т; \\ (пиле), 1е гатегеаи. 

— кленъ, зт. агогв, 1е зусотоге ой егаЪ1е 
Ь1апс. 

— кремъ, зт. рХапЬг, 1е та^а^оп. 

— крабъ, зт. 1е ^оигюигои. |диеиео{;. 

— макъ (самораслекъ), зт. р1ате, 1е со- 

— наръ, зт. агЬге, 1е 1а1аизиег. 

— н*равъ, зт. /ат. 1а заиуа^епе. 

— овень, зт. диайг. 1е Ъои^ие^;^п. 

— овесъ, зт. 1е 'пауегоп. [Неил т. 

— осень, зт. агЬге, Гогпе ой ^гепез 4 

— пиперь, зт. агЬггззеаи, 1е ^аШИег ; | — , 
рХамЬе, 1е саЪаге^. 

— ггЪтель,зт. огзеом, ео^ Ле Ъгиуеге ой йе 
Ъои1еаи, ^паппеаи т, 1е1гаа С1е Ьои1еаи ои 
реиь 1е1;га8 т. Дивъ рапонь 74 Д1аволуване Дивъ рапонь, зт. р1ап1е, ]а пауеНе. 

— смннь, зт. р1ап1е, 1е сагуь 

— трьндафилъ, зт. рХапЬе, 1е слв{е. 

— ФастАкъ, зт. агЬггзгеаи, 1е з^арЬуНег. 

— хардалъ, зт. р1ап1е, 1а вайте ой велете 
заита&е, егиса&о ой -са^ие /, уе1аг ой 
ЬегЪе аих спап!ге8, т. 

— чесанъ, зт. рХапье, 1е всогиЧит, 1а ^ои- 
ЪагЪе ; | еиропъ отъ — , РЬагт. 1е <На- 
зсогсИит. [огуа1е. 

— шалФей, зт. р1апЬе, 1а 1ои1е-Ъоппе ой 

— шарлагунь, зт. рХапи, ГогоЪе /. 
Диви ангннари, 5»». р1. 1а еЪагсюпеМе н 

сагйоппеМе. 

— кокичета, зп. р1. рХапге, 1а регсе-пе^е. 

— нилцм, зт. р1. 1а заиуадте. 

— червшм, з/. р1. 1а тепзе. 

Дигестъ (събранеслдбени расправенеа), зт. 

1е сН&ез*е; | втора часть на — , Пп1*о- 

па! т. 
Диглифъ (дворЪзъ), зт. АгсНИ. 1е с11д1урпе. 
Дидактически, ай}. Шс^ас^^^«е ; -скм, -теп1; 

Л — начинъ, зт. 1е — , зт. 
Дидактика, з/. 1а сПйас^ие 
Дизъ (на ботуши), зт. {. 1а ^епошНеге. 
Диканя, */. 1е Яеаи. 
Дикелъ, зт. 1е 'Ьоуаи; 1. (у градинари), 1а 

зегГоиеМе; 2. пръкопавамь съ — земя, га. 

зегГошг; 3- пръкопаване съ — , 1е ЗегГои- 

^зза&е е{ -Гоиа#е. 
Диктамъ (критски), зт. рХап1е, 1е (Ие1ате 

е1 -1атпе. 
Диктаторски, ай}. <Нс1а1опа1. [1а1иге. 

Диктаторство и -ско зване, зп. 1а аЧс- 
Диктаторъ, зт. ип сИсШеиг. Диктоване, зп. 1а сНс!ее. [сНс^ег. Диктувамь (приказвамъ да пигиать), га 

Дикц1Я, з/. 1а сЦейоп. 

Дилавъ, зт. 1а ртсеМе е1 р1. -в, 1ез ЪасП- 
пез /, 1а тогйаспе, 1е гш&агд.' 

Дилемма (силлогис^мъ), з/. 1е сШетте. 

Дилижансъ (пощанска карета), зт. 1а оЧ- 
Н^епсе. 

Дилшнъ, ат. АгйТг. ип пнШагй ой ЪНИоп. 

Динамика, з/. 1а йуиап^ие. 

Динамически, ай}, йупап^ие. [тМге. 

Динамометръ (силомЪръ), зт. 1е йупато- 

Динарш, зт. ип <1етег. 

Династически, ай}, дупазп^ие. 

Династгя (царски родъ, -ско колЪно), з/. 
1а йупазИе; || | пакъ намъетване на пър- 
вата — (реставрацгя), 1а гев!,аига1юп. 

Динка (чукалница) з/. (. 1е Ъоеагс!. 

Дипла, з/. 1е рН. 

Динликатъ (вторъ прЪписъ), зт. 1е йирИса(а. 

Диплома, з/. 1е иЧге. 

Дипломатика, з/. 1а (Нр1отаНе; |( въщъ 
въ — , ип <Нр1ота1е; | (наука за вети 
дипломи), 1а (Ир1ота^ие. 

Дипломатнстъ, зт. ип сИрютаИз^е. Дипломатически, ай}. с^^р1ота1:^^ие; -екм, 

-теп*. 
— корпусъ, зт. 1е согрз сИрютаНдие. 
Дипломатъ, зт. ип (Нрюта^е. 
Дипломъ, зт. 1е <Ир16те, 1а ра1еп!е. 
Диплж, ьа. рНег (уоуег Сг*нвамь). 
Директор1Я (съвЪтъ), з/, 1е аЧгес1(нге; (въ 

Швейцаргя), 1е уогог*. 
Директор1яленъ, ай}. сПгес1опа1. 
Директорско зване, зп. 1е сНгес1ога1. 
Директоръ или Началникъ (на колле- 

ггумъ), зт. ип рппс-1ра1; || (на банкъ), ип 

^оиуегпеиг ; | зване на — (въ коллеггульъ), 

1а рппс1раиЧе. 
Дирекщя, з/. 1а сИгесИоп. 
Дисагоносецъ, зт. /ат. ип Ъезасмег. 
Дисагъ, зт. с. 1е зае. 
Дисаги, зт. р1. 1е Ълззас, 1а Ьезасе; [| пат- 
им — , 1а засоспе. 
Дискантъ, зт. Миз. 1е йезвиз, 1е зоргапо. 
Дискантистъ, зт. ип зоргатз^е. 
Дискосъ (разлато блюдо), зт. 1е р1а(еаи., 

1а воисоире; 1. (черковенъ), 1а ра1х; 2. 

(покривь на потирь-ть), 1а ра1:епе; 3- 

(у в. в.), 1е (^^з^ие; 4. подхвьрлачъ на — 

(у в. в.), ип сИзсоЪою 
Диспашоръ (оцЪневачь на аваргя), зт. Сот. 

ип аЧвраспеиг. |(Израспе. 

Диспатъ (смЪтка за аваргя), зт. Сот. 1а 
Диспондей (стжпъ въ стихь - - - -), «т. 

1е Й1зропйее. 
Диспутъ, зт. 1а сИзриШюп, 1а (Изри1е. 
Диссертащя, */. 1а сИвзегШ10П, 1а 1пезе. 
Дистанц1Я, */. МИа. 1а иЧз(апсе. 
Днстнхъ, зт. 1е сИв^ие. 
Дисциплина, з/. д18С1рНпетШ(а1ге/; 1. дьр 

жа въ — , уа. аЧзспрИпег; 2. навмкнува.чь 

ча редъ или на — , ьп. зе Й1зе1рНпег; 3- 

ненавнкнатъ на — , и)сИвс1рНпе, айу, 4. 

н-вмане — , ПпсИвс1рНпе /. 
Дитирамбически, аЩ. (1^^пу^атЪ^^ие. 
Дитирамбъ (видъ ода) зт. 1е сИШугатЪе. 
Дитрохей, зт. 1е йНгосЬее. 
ДиФФеренцироване, зп. 1е оИ^егепНаИоп. 
ДиФФеренцирувамь, га. МагНет сИйе- 

гепИег. 
ДиФФеренщаленъ, аф*. МаШт. сИйегепШи. 
ДиФФеренц1Ялъ и -щяленъ брой, зт. 

1а (Н&егепИеНе. [(ИсЬогее. 

Дихорей (стжпъ въ стихъ -V -V), зт. 1е 
Дицилитръ (отъ литра), зт ип (1ееШ(ге. 
Д1абетически, ай}. аЧаое^ие. 
Д1аволка, з/. ипе (ИаЬ1е8зе. 
Д1аволо! гШег}. сИаЪ1е. 
Д1аволски, ай}. аЧаЪо^ие; -ски, -теп!; \ за- 

1атдие, епб1аЪ1е; || рор. захапе. 
Д^аволскм, айу. еп й1аЪ1е, еп ШаЪ1е е1 йет1, 

Й1аЪ1етеп1. 
Д]аволство, зп. /ат. 1а с<^тпепе. 
Д1аволуване, зп. 1а Кцшпепе. ДЛаволче 75 Дълга опашка Д1аволче, зп. йгт. ип аЧаЪюЮп, е8рп{, ГоНе! т. 

Дйаволщина, з/. 1а сИаЪ1епе. 

ДЛаволъ, зт. ип сИаЪ1е, 8а*ап, детоп т, 

таНп ой езрп* таНп т, с<>^и^п, 1ис1Гег т; 

1. /ода», ип аЧап1ге; 2. събнрамь -лмгв, 

г/а. еVО^ие^; 3- събиране -ли, ГеуосаИоп /. 
ДЛаграмма {теглене лингя), з/. веот. 1е 

оМа&татте. 
ДЛаграФЪ (инс?прументь), зт. 1е (Иа§тарпе. 
ДЛагностика (распознаваие болесть), з/. 

Мей. 1е (На^позйс. 
ДЛагностически, ай). аЧа&пози^ие. 
ДЛагоналенъ, ай). МагНет. <На&опа1; -лно, 

-1етеп1. 
ДЛагоналъ, зт. 1а (На&опа1е. 
Д1адима, */. 1е сНайете. 
ДЛаконка, з/. ипе аЧасопеззе. 
ДЛаконникъ (прЪдрЪшница), зт. 1е геуе- 

8Йа1ге. 
ДЛаконски, ай). аЧасопа!. 
ДЛаконсгво и -еко зване, зп. 1е аЧасопа!. 
ДЛаконь, зт. ип сНасге. 
ДЛакуетика (наука за прЪкьртеване на 

гласъ-ть) з/. 1а аЧасоизйдие. 
Д1а л ектика, */, 1а сИаксп^ие ;-тическм, -теп*. 
ДЛалектикъ, зт. ип Й1а1есИс1еп. 
Д1алектъ, зт. 1е сНа1ес1е. 
ДЛалогисмъ, зт. 1е <На1о#18ше. 
ДЛалогически, ай). сИаю^ие. 
ДЛалогъ, зт. 1е сИаю&ие. 
Д1аметраленъ, ай). (ИатеЧга1; -лно, -1етеп1 
Д1аметричность, з/. 1а (Иа^ЬеппапеНе 
Д1аметръ, зт. Оеот. 1е сИатейе; | АпШ. 

1е саНЬге. [1е сНаразоп. 

ДЛапазонъ (обнемь на глась-ть), зт. Миз. 
ДЛархЛя (дводьржавге), з/. 1а ауагсМе. 
Д1атермнческо т-Ьло, зп. РКуз. согрз аЧа- 

1пегтапе т. [-теп1. 

ДЛатонически, ай]. Миз, сПа^оп^^ие; -скм, 
ДЛезъ (полутонь), зт. Миз. 1е сИезе еЬ 1Не81з; 

|| заб*л*женъ съ — , слезе, айу, || турямь 

— прЪдъ нота или издвнгамь съ единъ 

полутонъ нота, ьа. сНезег. 
ДЛета, */. 1а сИеНе, 1е ге&ипе; | л-вкарь що 

ползува болнмтв си съ — , ип сИе1еЧ1з1е 
ДЛетенъ и -тически, ай]. (НеЧе^ие. 
Дшнея (мухоловачка), з/. р1апЬе, 1а (Попее. 
Дшптрика (дЪль отъ оптика за прЪкър- 

шеване зари), з/. 1а <Нор1;пдие. 
Дшптричееки, ай]. йюрЬщъе. [пи1е. 

Дшптръ (земемЪрно орждге), зт. 1а рт- 
Дшрама (видь щампи), з/. 1е (Ногата. 
Дланенъ, ай]. Апаи ра1пшге, теЧасагр1еп. 
Длань, з/. 1е ра1те, 1а раите; 1. Апаи 1е 

теЧасагре, 1'атап1гро1^пе1; т; 2. (кривача 

з/.), сгеих йе 1а та1п т; 3- внсокъ една 

— , Во1. ра1пшге, ай], 4- украсенъ съ — , 

В1аз. аррашпе, ай]. 
Длето или Делто (сачево), зп. 1'еЪаиспо1г 

т, сшШ т, ЬоисЬагйе /, ^гепейз т. Дълбана работа, з/. 1а шекге; || укра-- 
сенъ съ — , 8си1р1,е, ай]. 

Дълбане, зп. 1а 8си1р1иге, 1а С15е1иге;|| {на 
камшкъ), 1а Ш;по#1ур1^ие. 

Дълбателно или Гравеорно искуство, зп. 
1а спа1ео#гар1п'е. 

Дълбачъ, зт. ип с1зе1еиг; 1. (на дърво), ип 
хую&гарпе еЬ -&1урпе ой &га\еиг зиг Ъо18 ? . 
т; 2- или гравеоръ (на мЪдь). ип спа1- 
со^гарЬе; 3. (сачево), 1е ^ог^е!:. 

Дълбая, ьа. зси1р!ег, сгеизег, с1зе1ег^ 
саппе1ег. 

Дълбей, зт. 1а гашиге, еп^аШе е{ -ШШиге 
/, саппекге /, епсосЬе, ?ог^е /, ЗаЪ1е, егап, 
ЪаззЛпе! т; 1. АгсНи. 1а гийеп^иге; 2. и 
захлунакъ по — , 1а соиНззе; 3. (на бьр- 
зецъ-ть у оржжге), 1а й-ахзиге; 4. (на 
врьхь карета), 1а доиШеге; 5. задрьсте- 
ване или завиране въ — , 1'епсаз1;гетеп1 
т; Л задрьстевамь или завирамь въ — , 
ьа. епсаз^гег, еттог1а1зег; 6. (у крайшникь 
на подвезена книга), 1а §геяие: | прав» 
— , ьа. ^геяиег; 7. (у наковалня), Гет- 
Ъазе /; 8. (на пушка зи харбгя), 1е рог!е- 
Ъа^ие^е; 9. (на стьлпь), АгсНИ. 1ез зШез 
е1 з1пигез /. 

Дълбецъ, зт. 1е Ъипп. 

Дълбнло, зп. ГаНетапйпе /; || (обло длето), 
1а &ои#е; || (сачево), 1а ]аЬ1о1ге. 

Дълбока вода, */. еаи ргоГопае /: || иску- 
,ство за влазяне извлтрф въ — , 1'аг- 
пеи(епе /. [ппе /. 

— паница, з/. 1а зоиршге, саззегою, 1ег- 
Дълбоко, айь. а {опо 1 , ргоГопЛешеп^, сгеих;. 

| $д. ^и8^и' а 1а тоеПе йез 08, т. [теп^ 

— копане, зп. Адггс. 1е йеГоп^а^е ег -се- 

— ммслене, зп. 1а тесШаНоп. [1"опй.. 

— мисленъ, ай}. ше^арЬу8^^ие: || $д. рго- 
политикъ, зт. ип 8реси1аШ". 

— ммслецъ чов^къ, зт. ип репзеиг. 

— мислено, айь. ргоГоп^етеп!. 
Дълбокость, з/. $д. 1а ргоГопйеиг. 
Дълбокоученъ, ай], сопзотте. 
Дълбокъ, ай}, рго^опо 1 , епГопсе, сгеих; [| (въ 

мьгсьль), аЬз!гас(;. 

Дълбочина и -бокость, з/. 1а ргоГопс1еиг г 
1е ргоГопй, 1е Гопс!, епГопсетеп! т, 'паи!еиг 
/; 1. (на водата), Маг. 1е ЪгаззЛа&е; 2« 
изм-врене — , 1е зопсТа^е; 3. изм^ревамъ 
— , ьа. вопаег. 

Длъбчинка, з/. Апаи 1а Гоззе; 1. ГотЪЛИ© 
ой пошЬп! т; 2- АгсЬИ. 1а зсоНе; 3. (у 
вжтрЪгиень кжтъ на окото у конь), з/. 
Уе1ег. 1ез 1агт1ег8 т; 4. съ — , Во1. от- 
ЪШдие, ай). 

Дълбястъ, ай]. з1пе. 

Дълга върволица (човЪцьг), з/. ипергосеззмп. 

— др4ха, з/. 1а зшагге. 

— пушка, з/. 1а сапагиЧеге. 

— опашка (коса), в/. 1е Ъоийш. Дълга сабя 76 Длъжно сть Дълга сабя (и врьхъ-тъ и), з/. Гевюс т; | 
I удряне съ — , 1"еб*осайв /; || б1емса съ 
-би, ьг. е8(оеа(1ег, 

— сричка (въ дума), з/. 1а юп^ие. 

— умрьзнителна приказка, в/. #д. 1а 
купеНе. 

Дългичькъ и Длъжькъ, ай), йгт. 1опдие1. 
Длъгняста възглавничка, з/. 1в 1гауешп. 

— мида, з/. тойиздие, 1е тои1е. 

— ч-Ьша, з/. 1а &опс1о1е. 

Длъгнясто куче (хрътка), зп. 'пагре, ай). 
Длъгнястъ, ай). оЪ1оп#. 

— кошъ, зт. 1а тапе. 

— урилникъ, зт. 1е ЪоигДаюи. 
Длъгнястн присади (круши), зт. р1. 

сшззе-таааше /. 
Дълго (на), айь. ай 1оп&, 1ои1 ай 1оп#; | 

правя по — , ьа. ргоюпдег, гаИоп^ег, 

роиззег. 
Дълго женско жобе, зп. 1а 1е#епс1е. 

— връменъ, ай). 1оп§- ; || Мей. спгог^ие; 
-но, -теп*. 

— в-вченъ, ай). у1уасе. 

— въчностъ, з/. 1а 1оп&еуЦе. 

— денств1е, зп. 1а юп&егНе. 

— нога, з/. гпзесЬе, 1е ири1е. 

— носъ, зт. гпзесЬе, 1'агЪеге ой игеЬес т, 
спагапсоп т; || изъденъ отъ -см, спагап- 
соп п е, ай). 

— кракъ (за конь), ай), юпд-^ошйе. 

— крмлна ластовица, в/.огзеаи, 1етагИпе1. 

— образна кривина, */. 1'а^йге /. 

— опаша маймуна, з/. 1е сегсорйЬедие. 

— опашатъ ящеръ, зт. татт. 1е рпа*а^1П 

— перъ, зт.рогззопу ти#еуо1ап1 ой ехосе1т. 

— петъ, зт. уиайг. 1е 1;аг81ег ой рпа1ап&ег. 

— ноленъ мундирь, зт. МгШ. 1а ^ип^^ие. 

— ржка маймуна, з/. 1е дШЪоп. 

— тьрнене, зп. 1а юп^аштНе. 

— тьрпеливъ, ад), юпдамгав; -во, -теп1. 

— ухо, «*». рор. ш У1ейазе. 

— ухъ (за конь), ай). огеШагд еь огШагй. 
Дългъ (и $д.), зт. 1а йеие, 1е (1еУ01г, 1е йй, 

ГоГпсе т, оЙГепзе /; 1. Сот. ГоЪНдаИоп /; 
2. />д. 1е {пЪи1; 3. гузенъ — , йеИе уе- 
геизе; 4. искане — , 1а сгеапсе; 5- неу- 
твьрденъ правителственъ — , двМе поМап1е; 
6. оезъ никаквъ — (чието), айь. /мг. 
ГгапсКегаеп! еЬ ^иШетеп^;; 7. оставка отъ 
— , 1е йеЪе!;; 8- плащамь -тъ си на есте- 
ството, ьа. $д. рауег 1е 1пЬи(; <1е 1а па- 
1иге; 9. плащамь — съ истата монета, 
ьа. а Ьеаи ^еи Ъеаи геГоиг; 10. првхвьр- 
ляне — или плащане, (1е1едаиоп с1е <1еМе, 
/: || прЪхвьрлямь — на нъкого, ьа. <1е1е- 
«*иег; 11. снемателенъ отъ — или отъ 
сборъ, 1три1аЪ1е, ай); \\ снемане отъ — , 
'ПтриШЬп /; || снемамь отъ — , ьа. 1три1ег 
а; 12. р1. дългове (нЪкому), Сот. ГасИГ 
*п; 13. (ради плащане), Сот. йеИев раз 81Уез; 14- вкарвамь въ — или натоварямь 
съ — , ьа. епЙеМег; 15. влазямь въ — , ьг. 
8'епйеиег: 16. безъ — , айь. /мг. ^иШе- 
теп*; 17. исплащамь — , ьа. ригд-ег; || $д. 
ЪоисЬег ии 1гои; 18. натоварямь съ — , ьа. 
оЪегег; 19. потлнвамь въ — , ьп. 8'еп- 
&а^ег: 20- до ушм въ — , спЪ1е (1е йеиез. 
Дъльгъ и Длъгъ (и вгат. Миз.), ай). 1опд; 
| еШ1е; | $д. {гашап*. 

— бил!арденъ кш, зт 1е Ь181одие1. 

— камшкъ (напрЪко назидтъ), зт. 1а 
Ьоийвзе. 

— камшнкъ, зт. 1а спатЪпеге. 

— кастроль, зт 1а йаиМеге. 

— кошннкъ (за дивичь), зт. 1а Ьоигпспе. 

— мазракъ, зт. агте сГпаз! т. 

— ножъ (безъ чиреиь), зт. Га1шпе11е /. 

— прозорецъ (на кула), зт. 1а гауеге. 

— редъ, зт. /ат. 1а Нгас1е; || (думьг), $д. 
Гепп1айе /. 

— реммкъ, зт. 1а 1оп&е, р1а!е-1опде /. 

— столъ, зт. 1е Ъапс. 

— сюртукъ, зт. /д. 1е 1еуНе. 

— Фезъ, зт. 1е спарегоп. 

Дългм жици (въ месо), з/. р1. 1ез Й1апйгез /. 

— тб прьсти (съ които са плете), зт. р1. 
раНез <Гага1дпее, /. 

Длъженъ, ай), йй, 1е йеЪе!; 1. Сот. 1е ЛоН ; 
2. -сьмь, ьп. йеуои*; 3. (още), ге<1еуаЪ1е, 
ай}; 4. бмвамь — или задълженъ (ни- 
кому за нЪщо), ьп. еЧге гес1еуаЪ1е Ав; 5- 
оставамь още — , ьп. еЧге еп гез(;е, 6. по 
виждане смътка оставамь още — , ьп. ге- 
йеуо1г; | оставане още — , 1а гейй; 7- (до 
угиш), поуй (1е йеМез. 

Дължина и Длъжь, з/. 1е 1оп^; 1. Оеодг. 
Лз(г. 1а 1оп#иеиг /; 2. Маг. ГеИп&ие /. 3. 
(на прЪпорецъ), Маг. 1е Ъа11апЦ 4. на — , 
айь. Ае ой еп 1оп^. 

Дължнномъръ, зт. 1е тесоте1;ге. 

Длъжникъ, зт. ип оЬН^е, гейеуаМе т; || 
— , -ица, 5. Сот. йеЬИ;еиг, -Шсе; | /мг. зс. 
^е1^^^1а^а^^е 

Длъжното, зп. 1е йй. 

Длъжно навиждане (на сждническьг мЬста 
отъ адвокатинъ), зп. 1е з1а^е. 

— навьртане (на каноникъ), зп. 1е 8^аде. 
Длъжностенъ, ай), /иг. опегаие. 
Длъжность, */. 1а Гопспоп, Гетр1о*1 т, 1'е1а1 

и», 1'оШсе т, 1е т1П181еге, 1е ро81:е; 1. 1в 
йеуо^г, оЪИ&апоп /, сЬаг^е /, сот1881оп /, 
(1й, рагИ т; 2. (постъ), 1ар1асе;3. връме 
за извьршеване — , 1а тад181га(иге ; 4- за- 
бравяне — , 1а ргеуапсапоп; | /мг. 1е Сог- 
ГаНиге: 5. изваждане отъ — , 1а ДевШа- 
*10п, т(ег(1нз{юп/; 6. изваждамь или аргос- 
вамь отъ — , ьа. ниегсНге; 7- ипълневачъ 
на — или който има — , ип Ши1ан*е; 8. 
набиране много -сти вьрху едного, 1е си- 
ти! ; \ имамь нъколко -сти въ едно вр*ме, Длъжния 77 Добр-Ъ уп. Мг. сипт1ег; | управитель на -сти, 
ип сити1агс1; 9. наука за -ститб на човъ-къ, 
1а йеопШо^е ; 10. правя си -та, уп. 
ГопсЙоппег; 11. правя противо -та си, у а. 
Мг. ГогГапе; 12. противенъ на — , ип рге- 
уапса1еиг; 13. (безь работа съ плата), 
1а втесиге; || който има подобна — , ип 
8шесипз1;е; 14. по — , <ГоШсе. 

Длъжн'Ья, уп. <1еуои\ 

Дневаленъ (дежурна), ай], йе ^ои^. 

Дневенъ, ай]. (1тгпе. 

Дневникъ, зт. 1е <1шгпа1; || Сот. 1е Ъгош11аг<1. 

Дневнм записки, з/. р1. 1ез ерпешепйез /. 

Днесь, ай]. аи]оигс1'пш, на; | ^т•. се риг 
<1'Ьи1 ; || отъ — , а Йа4ег йе се ]оиг. 

Днешенъ, ай], тойегпе, посИегпе, <Гаи- 
]оиг(ГЬ.ш; | на день, айу. 1иг. се ^ошчРЬш. 

Днешнт врЪме, зп. 1а с1гсопз1апсе; || при- 
дрьжникъ на — , ип тойегтз^е. 

До, ргфхе, пи — ; 1. ргер. а соЧе йе, зиг, 
Зофпап!;; 2- айу. ргез, аиргез е1 -а" е, зе 
сопйанетепЦ 3. айу. ргер. аМепап! а; 4 
-и дору, ^здие еЬ ^"издиез; 5. -д^то, соп], 
{апсИз дие; 6. -край, айу. ае Юи* роШ 
еп (ой! ротЦ 7. -тогась, айу. 1ап*. 

До (нота С), зп к Миз. 1е йо. 

Добавямь, ьа. зирр1еег. 

Добавенъ день, зт. (уоуег Високосъ). 

— знакъ, зт. В1аз. 1а Ьпзиге. 
Добавка, з/. 1е зирр1етеп1;; | (е* сьчинене), 

1е Чюгз-с1'оеиуге. 
Добавна бир1я, з/. 1е 1аШоп. [8спр1ит. 

— записка (постскрипть), «Д 1е роз1- 
Добавно 4ст1е(ма супа), зп. 1е 'погз-сГоеиуге. 
Добавим парш, з/. р1. Гаррош* т, 1а раззе. 
Добавченъ, ай]. 8ирр1еЧн". 
Доближавамь, уа. арргосЬег. 
Доближаване, зп. ГарргосЬе /. 
Добра-вода, з/. а по1. [Ьешп. 

— каквина, з/. 1е Ъоп; || отъ — , Мей. 

— миризма, //. 1е рагпнп; || мажлса или 
са прьскамь съ — , уа. за рагГитег. 

— намъра, з/. Ъоппе аиЪате /. 

— роднина, з/. Ъ1еп аррагеп!;е, ай]. 
Добрина, з/. 1а сошрШзапсе, атШе, Ъоп1е, 

с1етепсе, ^иа1^^е /, а1о1 т. 
Добричькъ. ай]. ЪоппеЧе; -чко, -теп1. 
Добро, зп. пот Ъи1#аге Ле 1а 1еОге Д. 
Добро, зп. 1е Ъ1еп, 1е Ъоп, 1е ваМ; 1. най 

— , 1е плеих, 1е зирегпп; 2. наука за по-, 

Гасго1о&1е /; 3- правя — (нЪкому), уа. 

Мг. пнШег; 4- съ -мъ, айу. де &ге а^ге. 

— вид^не, гпгег]. аспеи. 

— воленъ, ай]. уоюпШге, Ъепе>о1е, &га- 
4вй, апаЪ1е, зроп!апе; -лно, -теп*. 

— волно, айу. запв соп1гат1;е; | /ьд. сГоШее. 

— волность, з/. 1а зропипеНе, §та!;иЦе, 
апаЪПие /. 

— гласенъ, ай], еирпоп^^ие, потЪгеих. 

— глас1е, зп. Геирпоше /, 1е потЪге. Добродушенъ, ай]. Ъепт, аеЪошшге; -шно, 
-теп1. [ш^пне, аеЬоппа1ге1е /. 

— дуине, зп. 1а согаЧаШе, Ъоппоппе, Ъе- 

— дЪтеленъ, ай]. уехЧиеих: -лно, -еизе- 
теп!;; || Ь1епГа1зап(;; | най — , ппеих-Швап*,. 

— д-Ьтелница, &/. гаа1зоп йе спагНе, /. 

— д-Ьтелность, з/. 1а Меп&изапсе. 

— д-Ьтель, $/. 1а уеНи ; || ип Ъ1епГаИ;еиг; Ц 
\#д. ип поигг1С1ег. 

— д4яне, зп. 1е Ъ1еп1"аН, 1а типШсепсе, 
НЬегаШе /. 

— име, зп. 1е гепот; | Мг. 1а Сате; || 
който има — или лошаво, Меп ой та1 
Гате. 

— н^равенъ, ай], за&е; | $д. ^егареге; 
| -сьмь, уп. ауо1г <1ез тоеигз /. 

— нлфав1е, зп. 1а тога1е; || -то (на една 
работа), ГаЯаЪи1аиоп /; | учл — , ьа. 
тогаНзег. [ю^ие т. 

— неравна поучнт елна басна, з/. Гаро- 

— нл;равность, з/. 1а за^еззе. 

— нриличенъ, ай]. ЬоппеЧе, ргорге; -чно, 
-теп^; \ /ат. сапоп^^ие• 

— приличность, з/. ГпоппеЧе1е /, 1е Ае- 
согит ; }| пазя — , уа. заиуег 1ез депогз. 

— пр1емлнвъ, ай], /ат. ассиеШап!. 

— св-Ьстенъ, ай]. еопзс1епс1еих. зсгири- 
1еих; тно, -еизетеп!. 

— св^стность, з/. Ъоппе М /. 

— склоненъ^с^/.айес^иеих^п^есиопе; -лон- 
но, -теп!;. 

— сьрдеченъ, ай]. Ъоп. 

— сьрдеч1е, еп. 1а согаЧаШе. 

— ставенъ, ай]. Ь1еп тегаЪге. 

— стойнъ, ай]. гаоЛев^е, 8еап1 : -но, -теп1, 

— сторителенъ, ай], /д. сои1ап1 ; -лно. 
-ашптеп!;. 

— състояне, зп. 1е Ъ1еп-е(ге, Га1зе /. 

— утро, зп. Ъоп ^иг. 

Добьръ, ай]. Ъвп, Ъеаи ой Ъе1, сопнпе И ч 
Гаи!;; 1. сопуепаЪ1е, уегИаЪ1е, Ъоппе1е, сЪа- 
г11аЪ1е, с1етеп4; 2- Мей. 1оиаЪ1е ; 3. />д. 
8а1п; 4. по-, ргеГегаЪ1е; || ставамь по — , 
ьп. гаЪотг; 5- твърд* — , /д. заШап*; 6. 
най — , пиеих; 7. §;агап1;; | бнвамь — (за)-, 
уп. д-агапйг; 8. ставамь — (за нЪкого), 
уп. геропахе; 9. (за вЪт ьръ-тъ), 1а\ г огаЪ1е. 
ргоргсе. 

— вечерь, зт. Ъопзок ! 

— видъ, зт. рор. 1е поп. 
— ■ день, зт. Ъоп^оиг ! 

— разм^ръ, зт. АгсШг. 1'еигу1Ът1е /. 

— разумъ (въ), айу. еп Ъ1еп. 

— чов^къ, 5»». ип Ъоп аЧаЪ1е ; | той е — , 
/д. с'е51 ип Ъоп 18гаеШе. 

Добрьх миризми, з/. р\. 1ез ойеигз /. 

Добр-Ь, айу. Ъ1еп, еп Ъ1еп, Ъоп, ош, Ъгауо е(- 
Ъгау1881пю, 81 {&И ; 1. ргер. еп1ге деих 
уеих; 2- айу. /ьд. ватетеп!; 3. твьрд* — , 
/ат. ор^те; 4. най — , раг ехсеИепсе; Добивамь 78 Доя 5. отъ всад* ми е — , ьп. па^ег еп ^гаМе 
еаи; || /ат. сотте ип со^ еп ра1е: 6 
-дошьлъ гостянинъ, 5. ип Ъ1епуепи; 7. — 
•сте дошде! айь. зоуег 1е Мепуепи; 8. — 
я зл*, тоШе й^ие, тоШе га1зт; 9- — 
ми е, ьп. зе ГеНсНег; 10. не може по — 
1е ппеих <1и топйе; 11. нЪ тай — както 
1пГепеигешеп1 а; 12. по — , ппеих (роиг 
р1и Ь1еп), р1иШ; 13. бмвамь по — , ьп. 
уа1о1г ппеих; 14. по — е, П уаих ппеих: 

15. за по — , аЛь. к Гепуд, а дш ппеих ппеих; 

16. колкото са може по — или твьрдв 
— , а ппеих 1е ппеих а"и топйе; 17. отъ часъ 
на часъ по — , Ае ппеих еп ппеих: 18- по — 
както, аЛь. зирепеигешеп!; а;19- по ■ — отъ 
всичко, зигкш!;, ишдиетеп(; || и най — , 
зиг 1ои*ез сЬозез; 20. сторете — , аа"ь. йе 
дгаее; 21. — сьмь, ьп. зе рог1ег Ъ1еп. 

Добь1вамь {дЪца), ьп. еп*ап1ег, ргосгеег, 
ассоисЬег; 1. {придобивали*), ^а^пег; 2. 
{повЪрене), з'асгесШ;ег ; 3- (страсть кьмъ\ 
з'апо1ег <1е; 4. добмла {за родителка), 
еЧге деНуге. 

Добиване, зп. 1а ргосгеайоп, епГап1ешеп1 
т; ^ {за жена), 1а деНугапсе, аесоиепе 
теп!; т; | /д. соир ае Й1е1 т. 

Добмвателенъ, аЩ. 1исгайГ; -лно, чуетеп*. 

Добивачъ, ка, 5. §а#пеиг,еизе: ип аИепаике. 

Добивна и При — , з/. 1е Ьепейсе, 1а геп^е, 
1е ргоаис!;, ргепЧ, §-ат т, иШНе /, геуепи 
юг, геуепап1-Ъоп т- 1. ГШегеЧ мг, адиеЧ, 
Ъоп т, ^и^п1;е88епсе /, рагй, 1исге, ето1е- 
теп!; »г, аррот* от, сарШге /, Ьийп т: 2. 
(процентъ), Сот. 1е роигсеп*, Гт1егеЧ т, 
1е Ъот; 3. />д. 1е сотр1е, 1а сигее; 4- отъ — 
«а — , Сот. т1егеЧз 61ез ШегеЧз ой -сотрозе; 
5. на — , Гатеге сЬап&е от; 6. гладенъ за 
— , /ъд. арге а 1а сигее; 7. давамь парм 
съ — , ьа. 1*а1ге 1;гауаШег зоп аг&епЪ; 8. 
даване парм съ — , 1а соПасаНоп; 9. на 
доживотна — , а Гопйз регйив от; 10- по- 
лучевамь добра — , ьа. /ат. {алге уепйап- 
&ез /-11. см-втка отъ — на — , Гапа1о- 
С1вте т; 12. пр1етель за пром-вняване — , 
ип сопуешотзЪе. 

Добнвкм, з/ р1. 1ез ГгиИз т. 

Добивна работа, з/. /ьд. уаспе а 1аИ, /. 

Добмвчена ц/в на, з/. 1е аетег. [регсеп1;а^е. 

Добнвченъ сборъ {на сулмна), зт. Сот. 1е 

Добмтакъ, зт. 1е ЪеЧаП {р1. Ъезиаих), 1а 
ЬеЧе, ашта1 от, 1а Ъги1;е ой ЪеЧе Ъпие; 1. 
{за конъ), ЪеЧе скеуаИпе; 2. /ьд. ипе ре- 
соге; 3. брава рогатъ — , ипе р1есе йе 
Ъе(аИ; 4. влдене — , еапсаНоп (1и ЪеЧаИ, /,• 
5- даване — за пасене на село и даденмй 
— за, Зиг. 1е спер!е1 еь спер^еП; 6. поем- 
никъ на — за насене на село, Зт-. ип 
сЪер!;еЦег; 7. запиране — за олаване въ 
нивя, Зш. теМге еп Гоигпеге /; 8. правя 
»гм — цьг, ьа. ЬезиаИзег. Доведеникъ, зт. 1е Ьеаи-п1з. 
Доведеница, */. 1а Ье11е-Ш1е. 
Доведенъ братъ, зт. 1е 61ет1-Ггеге ; | -на 

сестра, з/. 1а йепи-зоеиг. 
Довождамь {изново), ьа. гатепег. 

Довождачъ {на подоячкм), зт. ип тепеиг. 
Доволенъ, аЩ. зиГйзап!;, ори1еп1; 1. ТНео1. 

соп^ги; -лно, -йтепЦ 2. — сьмь, ьп. зе 

1оиег (1е; 3- бмвамь — , ьп. зиГпге; 4. до- 
волно е, ь. гтр. виГпЧ, И зиШ!. 
Доволно, айь. аззег, зиШзатеп*, а ой еп 

зиШзапее, ай 1оп#, 1ои1 ай 1оп^, 'Ье1а; | 

/ат. раг-йеззиз 1ез уеих. 
Доволность, з/. 1а зиШзапсе, ори1епсе /. 
Доволство, зп. 1а зиГйзапсе. 
Доволствувамь, ьа. зиЪуеп1г. 
Довьршевамь, ьа. йшг, асЬеуег, сопзоштег. 
Довьршеване, зп. ГасЬегетепЪ т. 
Довьршевачъ, зт. ип сопзотта^еиг. 
Довьршане, зп. 1а сопзопппаИоп. 
Довьршенъ, аа)'. аспеуе, сопзотте. 
ДовЪрявамь, ьа. ассгейНег. 
ДовЪренность, з/. 1а Гауеиг. 
Догаждамса и -говеждамса, ьг. зоир- 

^оппег, зе аои!;ег <1е, соп]ес1игег. 
Догаждане и -говеждане, зт. 1е с1ои1;е, 1е 

зоир^оп; Д /1д. 1е 1ас<;. 
Догма, з/. 1е йо^ше. 

Догматически, аЩ. (1о&та%ие; -ски, -теп*. 
Догматическо писало, еп. 1е (1о^та(1дие. 
Догматикъ, зт. ип доегтаИз^е. 
Догръ {риболовна ладгя% зт. Маг. 1е до^ге. 
Догъ {самсонъ пжсъ), зт. 1е 61о^ие. 
Додадка, з/. ГаНоп&е /", 1е сотЬ1е. 
Дод-Ь {доклЪ), айь. ой. 
Дод4вамь, ьа. 1пдшеЧег, 1псоттос1ег, ^епег, 

йер1а1ге, 1аззег; 1. соп^гапег, сМсапег, 

то1аз!;ег, аззотег, 61е1пег, оЪзеЛег, уехег; 

2. {нЪкому), резег зиг 1е еоеиг; || /ат. 

^и§-и1ег, гаЬгоиег; 3. $д- азза881пег, азз1е^ег, 

с110^ие^; 4- рор. зе1ег. 
Дод-Ьване, зп. 1е тесоп1еп1етеп*, 1а соп1га- 

пеЧе, то1ез1а11оп, шрогит^е /: || докар- 

вамь — , ьа. тесоп1;еп1;ег. 
Дод^вателенъ, аЩ. 1псоттойе, 1трогШп, 

уеха!;о1ге; || /ат. уехап!;, ^и^попап!: || рор. 

8с1еп1. 
Дод^венъ, ай/ соп1гапап{;. 
Доене, зп. 1а пошгНиге; 1. Мей. 1а 1асЬа- 

Шп; 2. {дЪте), ГаНаКетеп! т ; 3. {крава), 

1а 1гаИ,е. 
Дожство, зт. 1е дода*. 
Дожъ {началпикъ у Венецгл и Генуа), зт. 

ип йо^е; || санъ на — , 1е йо^а*; | жена 

му на — , ипе йо&агеззе е1 йо^еззе. 
Доза (лдкъ), з/. 1а рпзе. 
Дозволявамь, ьа. сопсейег, согарог1ег, ас- 

^и^е8сег а. 
Дойно крава, 8/. уаспе 1аШеге ой а 1аИ, /. 
Доя, ьа. поигпг; Ц {подоявамъ дЪтенце), Доказателенъ 79 Долнш аИаНег; || (крава, овца), Паке (ьоуег 
Кьрмя). 
Доказателенъ, ай). аетопзи-аНГ, ргоЪаНГ, 
тизИйсаНГ, аросИсйдие. [-{епеи1еп1. 

— документъ, зт. Зш. 1е 8ои1епетеп1 е1 

Доказателство, зп. 1а ргеиуе, 1а аетоп- 
зйгайоп, 1е ^епш^паде, ^ивйпсайоп, соп- 
укЛшп /, аг&итеп* т, га180п, спаг&е /: 1. 
/д. 1е 1гаИ;; 2. (знакь), 1а тагдие; 3. пр*д- 
ложене -ва, Гаг&итепШтп {. 

Доказвамь и -зевамь, ьа. йетопйег, топ- 
1хег, ргоиуег, сопзШег; 1. сопс1иге, ^изИ- 
йег, ауегег, аг&итеп1;ег, ехегсег, тейге; 
2. (пакь), гергоиуег,- 3. $д. 81&па1ег; 4. 
(своитЪ способности), $д. 1алге зез ргеи- 
уез /; 5- {вь сждба лжжовно ндщо), Мг 
зЧпзспге еп 1аих соп1ге. 

Доказване, зп. 1а сопзШаИоп, ^изИпсаиоп, 
йетопзй-аЪПНе /. 

Доказевачъ, зт. ип аг^итепип*. 

Доказливъ (що може са докаже), ай), ае- 
топ1;гаЪ1е, ргоиуаЪю. 

Докарвамь, ьа. ройег, ргоу(^иег, аШгег, 
еп^епйгег, йоппег; 1. Сот. ппройег; 2. (и 
назадь), гатепег; 3. (подь своя власть), 
$д. гапдег зоиз воп роиуок; 4. (е* дви- 
жене), 1алге ^иег; 5- (е* добро сьстояне), 
■Таке уа1ок; 6- (е* дЪйствге), рга^иег, 
теМге еп рга%ие; 7. (изново стока)., 
гштрохЧег; 8. (е* испрьвньгй видь), гейипе 
9. (вь истиннтй пжтъ), гейгезвег; 10 
(приходь), гаррог!ег; 11. (на себе-си), еп- 
соипг; 12. — си на умъ-тъ, И пГеп 801гпеп1 

Докарване, зт. Сот. ПтрогШшп /; 1. (пакь 
стоки), 1а гелтройаШт /; 2- (е* пьрвий 
видь), 1а геаисйоп; 3. простень за — , 
Сот. кпрог1аЪ1е, ад.). 

Докарователенъ, ай). 1исгаИГ; -дно, чуетеп! 

Докаровачъ, зт. Сот. ип шрогШеиг. 

Докачамь, -чвамь и -чевамь, ьа. ра1рег, 
аЪои&г а; 1 . ойепзег, оика^ег, 1еаег, р^^ие^ 
ай ук", йиге 1ог1, роиззег; 2- $д. Ъ1евзег, 
{пнззег, еп!атег, ойнз^иег, 1с^иег-, 3. (сь 
думи нЪкого), 1аке ипе зсепе а; 4. 
{силно), репеЧгег; 5. -са, ьг. 8'оЯепзег <1е, 
8'етоиуок <1е, • зе 1'огтаИзег йе; || $д. зе 
Ъ1ез8ег с1е; 6. (за попръжня), зе геззепИг 
<1'ипе 1П]иге. 

Докачване, зт. Гойепзе /, ^иге /, ои1га#е 
т, 1е8шп /, райпа^е т; 1. $д. 1е воиГЙеГ, 
1а Ъгеспе, 1е {шезетеп*; 2- Оеот. Гозси- 
1аИоп /; 3- (на медицински факюлтеть), 
1е8е-!асиИе /; 4- (на величество), 1езе-та- 
Зез1е /; 5. (на човЪчеството), 1езе-пита- 
пке /; 6. пр-всташване въ — , спте 1езе 
/; 7- безъ — , ргер. ваиГ. 

Докачевачъ, зт. ип оп°епзеиг. 

Докаченъ, ай), ой"еп8е, есИпе. 

Докачителенъ, ай). ойепзап!;, Ъ1еззап1, т- 
.]ипеих, сИйатап*, ои(;гадеап1, ои1га§еих, асге, та1зоппап1;, реаеЧгап!;: \ $д. зап^1ап1*, 

| (на почестъ-та), сИЙатаюке. 
Докачителность, з/. Гасге1е еь аспгаоше {. 
Докачливость, з/. 1а зизсерИЪИИе. 
Докачливъ (които зима отъ малко нЪщо), 

ай). зизсерИЪю. 
Докимастнка (опитователно искуство), з/. 

1а (Ьсипаз^ие е1 йое1таз1е; || -етически, ай). 
Докл4 и дод-Ь, соп). 1ап<Из ^ие, 1ап1 дие, 

^изци 1 а се дие. 
Докога! соп). ^^и' а ^иап(^. 
Докопвамь, ьа. за181г. 
Докторска превръзка, з/. 1а сЬаиззе. 

— стжпень, з/. 1е <1ос1ога1;. 

— ш-впка [тема за], з/. ГаиН^ие /. 
Докторски, ай). <1ос<;ога1; -скьг, -1етеп1. 
Докторство, «». 1е (1ос1;ога1. 

Докторъ, зт. ип теаеет ; 1. лейбъ — , 
тежест огсИпаке с1'ип рппсе: 2. (на правда, 
на медицина), (1ос1еиг еп ЛгоК:, еп теае- 
сте, т; 3. пр1емане за — на богослоше, 
1а <1ос1;огепе; 4. нр1емамь за — , ьа. /ат. 
йоеЬпзег. [паке. 

Доктринеръ (въ политика), зт. ип (1ос1п- 

Документъ, зт. 1е досишеп!, ас1е т, Ш;ге, 
ргеиуе т; \\ пром^няване — , 1ш. 1а поуаНоп. 

Документи, зт. р1. 1ез рархегз т; \ пред- 
ставяне — , 1ш. 1а ргойисНоп; || напра- 
вачъ на лжжливм — , ип 1;Цпвг- 

Докъ (каналь сь пакхаузи), зт. Маг. 1е 
(1оск; | (м баесеинь при — ), зт. Маг. 
1а Гоппе. 

Долама, з/. §^1е1 <1е ЙапеПе, (1е со1оп, т. 

Долахтанка, з/. 1а Шшдие, аИишеМе /, 
ре1-еп-Га1Г т, соНе /. 

Доленъ, ай). Ъаз, 1^поЬ1е, ИПЬега1, ЬитЬ1е, 
гатрап!, 4пУ1а1 1 реШ, рори1ас1ег; 1. $д. 
зегуНе, р1а1; 2. Сеодг. тГепеиг; 3. бьтамь 
или падамь — , ьп. зе гауаюг, зе гауШг; 
4. падамь — , ьп. #д. зе гарейззег; 5- па- 
дане — , /д. 1е гауаютеп^, гауШззетеп!; 
ш; 6. ставамь — , ьп. гатрег. 

Долларъ (монета, 21 гр. вь Америка), зт. 
ип сЬПаг. 

Долнхй боръ, зт. Маг. 1е Ьаз-та{;. 

— изговоръ, зт. ип уи1^апзте. 

— коремъ, зт. Апа(. | ГЬуро^азке т. 

— народъ, зт. 1е Ъаз реир1е. 

— опасъ (на стьлпь), зт. АгсНи. Гаро- 
рЬу^е /. 

— тьрбухъ, зт. 1е Ьаз-уеп1;ге. 
Доливамь, ьа. гетрПг. 

Долиманъ (връхня дрЪха) зт. 1е ЛоНтап. 
Долникъ (ремикъ у хамотъ), зт. 1е 8игс1о8, 
1а аоззшге. [уоНеб /. 

Долнит^ платна, зп. р1. Маг. 1ез Ьаззев- 

— прьт1е (на платната), зт. р1. Маг. 1вз 
Ъазвез-уег^иез /. 

Долнш, айь. Ъаззетеп!;, р1а1етеп1;. 

— бразилско дьрво, еп. 1е ЪгезШе!. Долшо 80 ДостовЪренъ Долнюкоременъ, ай). Ьуро&аз^^ие. 

— нроисхождане, зп. /д. 1а Гап&е. 

— обнасяне, зп. 1а рори1асепе. 

— състояне, зп. 1а Ъоие; || /д. 1ароиз81еге 
Долшость, */. 1а Ъаззеззе, 1асЬе(е, 1§ , поЪШ1е 

/, зегуПИе, 1пу1аШе, аЪ^ес1шп, уи1$агпе 
/ ; || /д. 1а реШеззе. 
Долня работа, */. /1д. 1а ГаЪщие. 

— п/вна, з/. 1а уПе1е е1 у!Ше. 

— часть (на ладгя), е/. Маг. 1е реШ ■ 
Гопй; |] (па стълпъ), 1а сс^иШе. 

— та часть, */. 1е Ъаз; [I {ма касса), Тур. 
1е Ъаз-йе-саззе; || (на прЪчки), Гешра 
^ешепй т. [Ъогйап(. 

ширина (на платната), з/. Маг. 1е 

— челость (на конъ), з/. 1а ^апасЬе. 
Доломанъ (у хусари), зт. МгШ. 1е йсйшап. 
Долошава ми, ь. -пир. }е те пчшуе та1, 1е 

соеиг те зои1еуе. 
Долу, айь. Ъаз, а Ъа8, Йеззоиз, а ой раг 
*егге; 1. на — , еп Ъаз; 2. тамъ — , 1а 
Ъаз; 3. по-, р1из Ъа8, с1-йеззоиз; || ргер. 
ай йеззоиз йе. 

— подписанмй (азъ\ рап. \ъ зоизз^се. 
Дол че (малко), зп. 1е уаПоп. 

Долъ, зт. 1а уаПее, 1е репсЬап!; | Сеодг. 

1еуегзап1; || плачевенъ — , уаПее йе 1агтез, 

йе ппзеге. [у еЧге. 

Дома и У — , айь. а йоппсПе; || -сьмь, ьп. 
Домакиненъ, ай), тепадег. 
Домакини», з/. 1а таШ-еззе. [-теп(. 

Домакинственъ, ай), есопоп^ие; -но, 
Домакинство, зп. 1е тепаме, есопоппе /, 

есопоиидие /. 
Домакинъ, зт. 1е ргорпеЧаке, 1е таИге, 

есопогае, тогшеиг (р1. тешеигз); 1. /ат. 

1'атрШгуоп т\ 2- — , -ка, 5. ра1гоп, -оппе, 

йе 1а еазе; Ше, 1е$зе; Ъоиг&еюз, 01^е; 

3. поевоявамь власть-та на -тъ въ к&ш/Ь, 

ьа. /ат. зЧтраЬготвег. 
Домашарь, зт. ип еЯГетте. 
Домашенъ, ай). йотезШ^ие, йе тепаме: | 

(за животни), раШег, &ге, 5. 
Домашнш вино, зп. \'т Йи сгй, т. 

— състояне, зп. 1е йотез^ие. 
Доминанта, е/. Миз. 1а допппап1е. 
Домнннканецъ, анка, *. йопишсаме, ате; 

Ггеге ресЪеиг т. 
Домино (дрЪха и игра), зп. 1е йопшо. 
ДомосЪденъ, ай). 8ейеп{а1ге. 

— животъ, зт. 1а 8ейеп{агке. 
Домлччнявамь, ьа. шрохЧипег, 1траИеп1;ег 

\ /д. аззаззтег; | домлчнява ми, ь. гтр' 

регйге ой уМег 1ез агсопз. 
Домлччнителенъ, ай). 1тра1;1еп1ап1. 
Домъ, зт. 1е тепаме, 1а ГатШе. 
Донасямь, ги. аррог^ег, гаррог^ег; 1. Сот. 

1троНег; 2- (стоки), аззогИг; 3- (благо - 

честге или злочестге), рог!ег ЪопЬеиг, 

таШеиг. Донасяне, зп. Гагпуее/; | Сот. ГпцрогШЪп/, 
Донатистъ (еретикь), зт. ип йопайз1е. 
Донесена стока, з/. Птрог1аиоп /. 
Донна (титла на испански дами), з/. 

Йопа /. [йоп т. 

Донъ (господинъ въ Испангя), зт. йот е1 
Допирамь, ьа. сопппег а; 1. (до нЪщо), 

{оиспег, 1-ешг; 2. -са, ьг. {оиспег а, зе 

Ъа1зег; 3. -са пакъ или докачевамь, г/г. 

ьа. ге1оисЪег-, 4- — ме са (единъ до 

другъ), р1. зе {оиспег. 
Допиране и -рване, зп. 1е соп1ае*, 1а еоп- 

И^иИе ; || Оеот. ро1п1; Йе 1ап^епсе /. 
Доиирателенъ, аЩ. соп^^и^^^пап!; | Оеот. 

озсиШеиг. 

— клтъ, зт. Оеот. ап$1е йе сопИп^епсе /. 

— обрьчъ, зт. Оеот. сегс1е 1ап^еп1; т. 
Допирателна лин1я (тенгенсь), з/. Оеот. 

1а 1апдеп1е. 
Доплащамь (смЪтка), ьа. Сот. зо1йег. 
Донълневаме (на бжчва), зп.- 1е гетр1а§е. 

геюрНзза^е т. 
Допълневачъ, зт. ип гез^ки^еиг. 
Донълневамь, ьа. гетрНг, 8ирр1еег, гезй- 

1иег, гес(;иег; | (недостижното), рагГоигтг. 
Допълневане и -лнене, зп. 1е 8ирр1етеп1:,. 

1е сотр1етеп1, 1а гевШиНоп, атрИаИоп /. 
Допълнителенъ, ай). 8ирр1етеп(а1ге, сот- 

р1етеп1а1ге; || Огат. сотр1еиС; | Зт. ат- 

рНаНГ. [Сгот. то! ехр1еИГ т. 

Допълнителна дума, */. /ьд. 1а спеуШе: 
Доправямь, ьа. еЧаЪ.Иг. 
Доправяне, зп. Ге1аЪНз8етеп1 т. 
Допмтвамса, ьг. сопзиНег; | /1д. 1п1егго^ег. 
Допущамь, ьа. (ьоуег Прощавамь). 
Допущане, зп. 1иг. 1а зоийтапсе. 
Допр^д^ленъ, ай). Нт1(горЬе, пуета!п. 

— житель, зт. ип пуега1п. 
Доразум*Бвателенъ (по съдържането), ай). 

1трИсИе; -лно (по мисълъ-та), -юеп*. 

Дорически, ай), йопеп е1 йопдие. 

Дормезъ (кола и легло), зт. 1а йогаеизе. 

Дору, -и, айь. уопе. 

Доршъ, зт. (ьоуег Дребна тр-Ьска). 

Доста, айь. аззег, зиШзатеп!, к ой еп зиГ- 
пзапсе, Ъаз1е, 'по1а, 1а еь 1а 1а; 1. (за 
думи), /д. рагавйе; 2. Шег). Маг. ауаз1е 
ой уаз^е; 3- — е, ь. гтр. зиГпЧ, 11 зиГШ. 

Достаточенъ, ай}. виГпзап!;, сотреЧеп!;, атр1е; 
-чно, -теп!;; | /ат. Ъаз1ап1. [Геукее /. 

Достаточна ширина (на рЪка), з/. Маг. 

Достигамь и -гнувамь, ьа. аМетйге, раг- 
уеп1г, аЬои^г а, агг1Уег а, ^а^пег, а^гарег, 
ассшШг, уешг; 1. (нЪкого), ]о1пйге; 2. (до 
крайностъ), ьг. е*ге к Ъои1; 3. (поми- 
сьлъ-та на желанеата си), зиг&н ай 
рог!; 4. (да прося), е!ге гейиЦ а 1а Ъезасе. 

Достигване (съ ржка, съ гласъ, съ погледъ), 
зп. 1а рог*ее. [-шеп! 

Достов-Ьренъ, аф\ аиШео^яие, оГ&с1е1 ; -рно, Достов-Ьрность 81 ДрейФувамь Достовврностъ, г/. Гаи^пепИеНе /, сгееШ-| 
Ше", тепсИсИЙ, уетасИе /. 

— в-Ърна дума, з/. то1 ой раго1е сГеуап&Пе. 

— забЪлЪжителенъ, ад), сипеих; -лно, 
-еизетеп*. 

— забвл-вжителносгъ, з/. 1а сипозИе. 

— длъжно, аду. 6!итеп*. [Ь1е; -лно, -тег! 
ДостойнозабъмЪжителенъ, ад), гета^иа- 
Достойнство, зп. 1е сП^пНе, 1е шегйе, 1е 

гаг§-, 1е #гаа!е, 1е сагас*еге; 1. /1д. 1а 1 
то1ее; 2. свалямь или отнимамь — , г/а. I 
(1е§гайег; 3. безъ — , пи], ад). 

Достойнъ, ад). сИ&пе, шеп^ап!;; 1. (за), йщпе\ 
де; 2- (да бхде пргетъ), ас1ор{аЬ1е, ас- 
сер(аЪ1е; 3. (за обожаваме), айогаЪю. ' 

Достопамятенъ, ад). тетогаМе; -тно, -теп!. 

— памятности, */. р1. 1ез тепшгез /. 

— почтенъ, ад). ЪопогаЪ1е, уепегаЪ1е; -но,! 
-теп*. 

— почтеностъ, з/. ГЪопогаЪПИе /. 

— хваленъ, ад). 1оиаЪ1е, тегиоке, &1опеих. 
Досвгамь, уа. аМетйге. 
ДосЬгателенъ, ад). аМепап1 а. 
Дотегнувамъ, г/а. регзеси*ег, аззотег, о-Ъ-1 

зейег, 1трог1ипег, &геуег с1е, еегазег <1е; 
1. (нЬкому), сЬя&ппег^зе — с!е, Га%иег: 
\ /ьд. {аппег; .| /ат. ^§и1ег; 2- )>д- *а1оп- ] 
пег; 3. /ат. (агаЪиз1ег, з'а1оигсИг. 

Дотегване, зп. 1е сЬа°-пп, ап§-018зе /, рег- 
зеси^оп, ЬсНдпайоп /, зсапс1а1 т, тпо1е- 
зШшп /, нпрогТишЧе /; || /ьд. Гал^геиг /; | 
прътълтамь -неа, уа. /д. ата1ег (1<?з сои- 
1еиугез /. (Чаппап1. ( 

Дотегнувателенъ, ад), регзеси^ап!; | /ат.' 

Дотежнителнм нриказкьт, з/. р1. /д. 1а 
Шате. [уг. зв гесги1ег.| 

Дотлкмявамъ (войска), уа. гесги*ег; | -са}. 

Дот*кмяване, зп. /д. 1а гесгие. [Нег т.\ 

Доуромаж1я, зт. г. Маг. тайге еЬагреп- 

Дофинъ (титла), зт. йаиГЪт т ; |[ стопаннца 
на — , ипе йаиШпе. I 

Дохватка, 5/. 1е Ъ«11е1т. 

Дохождамь, уп. агпуег, уешг; 1. (до брЪгь- 1 
тъ), Маг. ап"а1ег; 2. (па врЪме), агтег 
соттпе тагее еп сагете; 3. (между две 
тЪла), 8'Шегрозег; 4. (ненадЪйпо), зиг-| 
уешг; 5. (до нЪщо\ уешг е( еп уешг к;\ 
6. (пакь), геуетг; 7. (вь себе-си пакъ),\ 
геуешг а зо1; 8. (па себе-си), гергеп<1ге| 
зез е?рп1з т; || /д. сиуег зоп ут; 9. (си),\ 
8'еп уешг; 10. дохожда ми на умъ, вЧпг1-| 
зег с!е ; 11. който е дошьлъ, ип агптап*. I 

Дохождане, зп. Гагггеее/, 1а уепи; 1. (вода),\ 
1а сгие; 2. (пазадь), 1е ге(оиг; 3. завчасъ) 
слвдъ -то, ай, йеЬоМег т. [ад). $т. \ 

Дохождачъ (които дохожда), зт. уепап!, | 

Доходъ, зт. 1е Ъепейсе, 1а сиге; | който! 
пуща — , (-денъ), Ъепеп^еих, ад). 

Дошьлъ, ад), уепи; [| прьвъ — , 1е ргрнпег! 
урпи; 1| прьвъ ново — , ип поиуеаи уепи. I Дошлянъ, вт. ип поиуеаи -уепи, геп(1ц, ад); 

\. — , ка, *. шга1^гап<;, ап!е; 2. (пенадЪйно\ 

зигуепап!;, ап!е, а; 3. /ш\ а^геп!, ад). 
Драгантовъ сиропъ, зт. РЬагт. 1е д1а!га- 

^аеап<Ье. 
Драгетъ (плать), зт. 1е дго^ие!, 1а Ьге- 

1исЬе; -тенъ, йе йгодие*; Ц -тенъ тлкачъ, 

зт. ип йгодиеИег. 
Драгоманско зване, зп. 1е йгодтапа^. 
Драгоманъ, зт. ип бго^тап е{ дга^отап, 

ип сопс1ис1;еиг. 
Драгостно, адь. а"е Ъоппе уоюп!^, уоюп- 

Негз, оих-йа, 6!е Ъоппе ^гасе; \ н-в — , 

йе тоиуа1зе дгаее. 
Драгоц-Ьнность, з/. 1е Ъцои. 
Драгоц^нъ, ад), ргесгеих (уоуег Безц-внъ). 
Драгунъ (конни войскаръ), зт. МгШ. ип 

бга^оп; || — тр-вва, з/. Гезй-адоп т. 
Драгъ, ад), спег, ^гас1еих; -го, -еизетеп*. 
Дразнене, зп. 1е 'пагсеютеп!. 
Дразнилннкъ, лница, з. ^пзИ^а^еиг, 1пее. 
Дразня, ьа. а^асег, 1 Ьагсе1ег, ротШ1рг, 

саЪгег; | Мед. тНег. 
Драйверъ-рей, зт. Маг. 1а Ьбте. 
Драйрепъ, зт. Маг. Г^а&ие е1 е^ао-ие /. 
Драма, */. 1е йгате ой сотеиЧе 1аппоуап1е; 

|| съчинявамь видъ — , г/а. йгатайзег. 
Драматическа поез1я, */. 1е 1Ьеа<:ге. 
Драматичееки, ад), ахата^ие : -скь1, -теп*. 

— видъ, зт. 1е йгата^ие. 

— списатель, зт. ип йгатаНз^е. 
Драматическо искуство, зп. 1а зсепе. 

— съчинено, зп. 1е (1гагае. 
Драматисмъ, зт. 1е ^Гагаа^^ие. 
Драматургъ (съчинителъ на драми), зт. 

ип бгата1;иг^е. 
Драпирувамь, г/а. (1гарег; | -са, уг. зе йгарег. 
Драпировка, з/. 1а йгарепе. 
Драсканица, з(. Гедта^етиге /, егайиге /. 
Драсколачъ, зт. ип сгауоппеиг, сапеа- 

11шз1:е т; || (логиъ списатель), /ат. ип 

&аЧе-рар1ег. 
Драсколене, зп. 1'еспуаШепе /. 
Драсколица, з/. 1а гате, Ъагге, йеНпеаНоп/. 
Драсколхи и -каницм, з/. р1. (1ез р1ейз (1е 

тоисЬез, ЪагЬоиШа^е т. 
Драсколя (па кръстъ), уа.РеШ. соп!ге-пасЬег. 
Драсенъ и -ски, ад), ^^§•ап1ез^ие, со1оззп1. 
Драсъ, зт. ип &еап1, союззе т; | рор. саз- 

зеиг 61е га^ие(;^е8, т. 
Драхва (дива гжска), з/. омеаи, Гои*ап1е 

/,- || (пиле), ои!ап1еаи т. 
Драхлт (драмъ), з/. ип дгоз,- || (монета и 

драмъ), ипе дгаспте е( Лга^те. 
Дращж, г/а. ееогеЬег, е^га(1§-пег. 
Дражеть1 (дрЪбнъг конфекти), зт. р1. 1а 

с1га§ее; || захлупцм за — , 1е йга^елЛг. 
Дрезина, */. 1а с1га1й1еппе е( (1га181пе ой 

уе1ос1рейе. 
ДрейФувамь, ги. Маг. Депуег. Дрейфъ 82 Дьрво ДреЙФъ, зт. Маг. 1а депуе; 1. леж& въ 
— , ьп. зе теКге еп {гауегв, сареег еь са- 
реуег; 2- лежане въ — , 1а саре; 3. по- 
ставямь въ — събрани платна, ьа. теНге 
еп раппе /; 4. стоя въ — , ьп. еЧге, гезйег 
ой 8е *ешг еп раппе : 5. стои въ — лад1Я, 
V. гтр. П етраппе. 

Дрекъ, зт. Маг. 1е дгаррт; || ентеръ — , 
§таррт д'аЪогда&е. 

Дренажъ {изсушаване на блатлива земя), 
зт. Адггс. 1е дгата&е; | -женъ улукъ, 
зт. 1иуаи де дгатаде. 

Дренирувамь (мзсг/шявалгь земя), ьа. дгатег. 

Дрипа, з/. 1а сШйе, 1а р1еее; || /ат. 1а 1о^ие. 

Дрипаво облекло, вп. 1е дерепаШетеп*. 

Дрипарка, а/, ипе раШеге. 

Дрипарь, ка, 5. сШпоптег, еге; реШег т. 

Дрипавъ, аЩ. де^иетПе; | /ат. дерепаШе, 
^иепШеих, ^ие1еих. 

Дрипелно цв-Ъте, зп. рХапЬе, 1а засее. 

Дрипелъ, зт. 1е сппТоп, 1а \1еШепе, 1ат- 
Ьеаи, 1ш§е т, диеизепе /, 'паШоп т: 1. 
/ат. 1е репаШоп, 1а диепШе, 1а 1о^ие; 2. 
р1. -ли, 1е с1ипоппа#е; \\/ат. 1а репаШепе; 
3- обирамь ей -лигв, ьа. ргепдге боп зае 
е* вез ^иШе8 /; 4- отбирамь по видове 
-ли, ьа. деПззег; 5- отбнрачъ, ка, на хартш. 
отривкм или -ли, 5. деНззеиг, еизе; 6. 
поставямь -ли {кърпя), ьа. гар1есе1ег; 
7. събирачъ на -ли, ип 1*пр1ег. 

Дрипелче, вп. дгт. /ат. 1е ^иепШоп; | рор. 
1а 1о^ие^;^е. 

Дрипка, в/. дгт. рор. 1а 1о^ие^;^е. [еизе. 

Диплш, ла, з. рор. {гиапд, апде; 1гиспеиг, 

Диплшвцм, зт. р1. рор. 1а 1гиапдаШе. 

Дрипм / и -пели т {за хартия), в/. 1ез 
дгШеа /. 

Дрисакъ т и -скане, еп. 1а Шаггпее, 1е 
деЧ'о1ешеп<:, соигз де уеп1ге: 1. Мед.. 1е 
пих; 2. рор. 1а соигап^е, 1а 1шге: 3. до- 
карвамь — , ьа. деуоуег; 4. който произ- 
лазя отъ — , сИаггпен^ие, аду, 5. страдамь 
отъ — или имамь — , ьа. ьп. рор. Гоиег: 6- 
пуЬръ за — , Мед. апИсИаггпе^ие, ад). 

Дрисня, е/. Мед. 1а Неп(епе. 

Дробене, вп. 1а й-ас1шп$ || {на металли), 
1а &гапи1а1тп. 

Дробенъ, ад). Агйпт. {'гаеНошшге; | Огат. 
рагИп!"; || {на дробъ-та), Апа{. Ьера^ие, 
]есога1ге. 
— металлъ {дробъ), зт. 1а ^гепаШе. 

Дробна луна, з/. ерпеИде ераШдие /. 

Дробничникъ, зт. р1апи, 1'а1&геиште /. 

Дробникъ, зт. р1ап1е, ГЪера^ие /. 

Дробь, з/. АгИЬт. 1а п-асиоп; 1. {оловни 
брабопки), 1а сепдгее; 2. {жигеръ), 1е Го1е; 
3. глечена — , Ме &газ; 4. въспалене на 
-та, Мед. ГпбраШе /. 

Дробя, ьа. Агасиоппег, &гепег; | {металлъ), 
#гапи1ег ; | {на зърна металлъ), ^гепаШег. Дрожкм {руеска кола), з/. р1. 1е дгозекь 
Дролко, зт. рош(е (1е уш, /. [дап:е. 

Дромадерь {камила), зт. аиадг. 1е дгоша- 
Дьрварь, зт. ип аЪа1еиг (де Ьо18). 
Дървена армоника, */. 1е с1ацие Ъо1з ой 
ге#а1е. [Ъо18 /. 

— влшша, з/. 1в репШоте ой ршшзе дев 

— губерка, */. Маг. 1е §оигпаЪ1е. 

— гл^ба, з/. 1е спатр1^поп, атадоиу1ег т; 
| греда отъ — , 1а спатр^поптеге. 

— клапа {на тгя, въ Кина), з/. 1а сапдие. 

— кондура или Театрална пкалевра, 
в/. 1е 8ос^ие. 

— направа {на жерка), з/. Агс1ш. 1а сг1§е. 

— подлога, з/. 1а спапйд-по1е. 

— решетка {у диваци), в/. 1е Ъоиеап. 

— сабя {у • арлекинъ), з/. 1а Ъаие. 

— смола {камедъ), з/. 1а геагпе.^ 

— ст4на, з/. рап де Ъо1а, т. 

— ч^ша, з/. 1а дашеИе. 

Дървеница, з/. гпзеае, 1а рипа1зе; | ц^ръ 

за -цм, С1т1Ги§-е, ад). 
Дървеничникъ, зт. р1ап1е, 1а сишса1ге. 
Дървено клепало, зп. 1а сгесеПе ой сгеззеНе. 

— кол^ндро, зп. 1а тоюИе. 

— кутйлче, вп. РНагт. 1е 1н81;ои1;1ег. 

— магаре, 5«. 1е ЪаийеЦ || Мес. 1е епе\га1е*. 

— с^дло, вп. Гаг^оп т (ьоуег Кривакъ). 

— тръкалце {за пЪтелки), зп. тои1е де 
Ъои1оп т. [зт. 1а Ьо138е11епе. 

Дьрвенъ, ад), де Ьо1з: | всякой — сс&дъ, 

— катранилникъ, зт. 1е Ъ1доп. 

— клинъ, зт. 1е 1а^ие1, еЪиагд т: \ Тур. 
1е ^ио1г. 

— коушъ, зт. Маг. 1е таг^оиШе!. 

— кут^лъ, зт. 1'е^ги^ео1г т. 

— пилецъ {за мЪрене), зт. 1е рара^аг. 

— хърбель {на гиранъ), зт. 1е гоие!:. 

— чукъ {за набиване обръчи), зт. 1е 
сЬаз801г; \\.{съ два главулека), 1е таШеи 

— шалашъ {колиба), зт. 1а Ъагадие. 
Дьрвенм кондурм, в/.р1. 1е заЪо(: 1. ходя 

съ — , ьп. заЪо1ег: 2. който прави или 
носи — , заЪоНег, еге, $; 3- играяне съ 
— , 1а заЪоНеге. 

Дрьвникъ, зт. 1е ЪШой. 

Дьрво {р1. дърва, дървета и дръвге), зп. 
1е Ъо18, агЬге т, Н^пеих т; -венъ, де 
1мн8; 1- {съ кората си), Ьо18 еп дгише/; 
2. единъ Кхьеъ — , Маг. 1е готаШе*; 3. 
{на оржжге), 1а тоа!иге; 4. -пречка, з/. 
Ъагге де саЪез(ап, /; 5- {пукнато отъ 
студъ), Ъо13 ^еН1Е*; 6. {сгодно за издЪлване), 
Ъо18 д , е^иагпзза^е ; 7. върволица -ва по 
вода, 1е гадеаи; 8. вьрзгя -ва, 1а 1*а1оигде, 
1е со1ге1; 9. -ва {за горене), Ьо1з де спаиГ- 
Гаде; 10- ритла -ва, 1е ЬйсЬег, 1е сЬап^ег; 
11. прЪнаеямь изъ гора -ва, ьа. деЬагдег; 
12- сбка -ва, ьа. Ъйспег; 13. — вета {за 
направа, била, кересте I.), Ьо1з де сЬаг- Дьрвовиденъ 83 Дьрзостао реп(е /, Ьо15 <1е сопз^гисНоп /; Н- (нарЬ- 
зани на джски), 1а тетпзе еь -птзаШе : 
15. (несгодни за работа), 1е той-Ъсмз: 16. 
(за скела), 1е ЬоиНп ; 17. окастреване -В1е 
1е гесера&е, еЪгапсЬешеп! т. 18. окастре- 
вамь-в1е, ьа. гесерег, еЪгапспег: 19. ново 
посаждане -В1е въ гора, 1е геЪо1аетеп1- 
20. пакъ посаждамь -в]'евъ гора, ьа. геМ- 
вег; 21. посаждане -В1е на тнренъ редъ 
1е дшпеопсе ; 22. разсаждане -вхе, 1'атЬоп- 
еикиге /: 23. изобрезене -В1е по камани 
В. паь. 1агЪопвайоп; 24. -вхе (сьизобра- 
I зенеа), Мтег. агЪопве, ай). 

\ Дьрвовиденъ, ай}. Вог. йепйгоМе. 

: — Д'ВЛ1е, зп. 1а Ъо1вепе. [реп!епе / 

РдЪлска работа, */. 1а епагреп{е, спаг- 
дЪлство, зп. 1а спагреп*епе. 
д-Ьлецъ, зт. ш спагрепйег, Гепйеиг йе 
18 т, Ьйспегоп т: |! рор. ип ра 1о*, расапЬ* 
лакъ, зт. 1оийе (ГагЪгез, /. 
дгЪрачъ, зт. тои1еиг де Ъо18. т. 
сЪкъ, ат. 1е ЪШот. [1 е еарпсогпе. 

- с-вчко, зт. ип Ъйспегоп: |! — , гпзеае 

— хоченъ червей, ат, гпзеае, 1е регсе-Ъо1в' 
тигс ой шап т, шап т, агНвоп т. 

— точецъ (брьмбарь), зт. гпзеае, 1е всоМе 

- тичина (отъ тргонъ), з/. 1'апоппе /. 
Дьрвулекъ, зт. Пао1е /; 1. (за ботуши), 

1етЬаиеЬо1г т; 2. (у висть), 1е тог1; 3 

прЪправямь новъ — (на оржте), ьа. ге- 

' топ^ег; 4. преправяне новъ—. 1егетоп*аге. 

Дръвче, зп. йгт. 1'ахЪпввеаи, агЬиз1е: || (задъ 
столь), Гап«Ьо18 т: | съ — , В1аз. Ш, ай). 

Дърво*децъ, зт. гпзеае, 1е ху1орЬа#е. 

Дьрвястъ, ай). Ъо1зеих; |) Вог. Н^пеих. 

Дрьгла, з/. ипе тагеМе, го881пап(е /, Ьоиг- 
гщие /; 1. (слабь конь), 1а гоззе: 2- (за 
конь), 1е спдие!; || /ат. 1а 'ЬапйеПе. 

Дрьгливъ, ай). йесЬагпе. 

Дрьглясть конь, зт. 1е Ьиеерпа1е. 

Дрьгнивъ, ай). Мей. всаМеих. 

Дрьгн*са, ьг. рор. зе §-а1ег. 

Държава (царщина), з/. ршвзапсе /, еоиг- 
гоппе/, роиуо1г т; и (мюлкь I.), 1е йо- 
таше; 2. (имотъ), 1е Гопйз; 3. (мошгя), 
1а ргорпеЧе; 4. (земя), 1а *егге: 5. (чиф- 
ликь {.), пшвоп гиз^ие /, Гегте /, саш- 
ра^пе /, теЪте: || Уш-. 1е 1епетеп1- 6- 
{нивя въ ржцЪ на селянинь), 1е Ггапс- 
Ш: 7. примерна — , Гегте тоае1е /; I 
скарване въ — , /мп 1а поиуе!1е*е. 

^ржавенъ, ай), ртззап!. 

— господарь, зт. ип ро*епШ. 

^ьржав1е, зп. 1е сагес^еге. 

|ьржавникъ (мошгеринь), зт. ргорпе!а1ге 
а ип Мотате т, зе^пеиг сеп81ег т. 

^ьржавски, ай). Гопс1ег: -скьг, -егетеп!. 

^ьржало, зп Гапзе/, 1а рпзе, 1а ро^пее, 
Ьош (1 ип Гиз11, т; 1. (сапъ <.), 1а 'Ьатре- 2 
(на кърма), Маг. 1е «топ, 1а Ъагге; 3. (у лопата), Маг. 1е 1аиЬоиг; 4. [на оржжче), 
сгоззе (1е ГизИ, /; 5 . (на ралица), 1е тап- 
спегоп; 6. (на стань), Тур. Ьаггеаи й& 
ргеззе т: 7. глава на — , Ше йе согпее /. 
Дьржалце, зп. йгт. ГапаеЙе Л || (за ж#- 
лдзньг писалкь1\ 1е рог1е-р!ите: II (на 
оловно перо), 1е рог(е-сгауоп. 
Дьржане (за тевтерьг, смЪткт), зп. 1а 
1епие: || промЪнявамь -то на ржката си 
вьрху цигулка, ьа. Миз. (1етапскег: |про- 
мФняване -то на ржката вьрху цигулка 
1е аетапсЬе. [ ип сопсиЪ1па1ге! 

Дьржанка, з/. ипе сопеиЪте: |1 конто има — 
Држанчество, зп. 1е сопсиЪта^е. 
Дьржанъ (чисто), ай). Меп 1епи. 
Дьржеливъ, ай). 1епаЪ1е, сопз1ап1: |1 (за 
опашка на живс тнт), Е. пас. ргепап! 
Дрьжка, */. 1е тапсЬе, 1а спаззе, 1а топ- 
сиге; I. (па климало), 1а ЬптЪа1е ег Ъпп- 
реЬа1е,- 2. (на махалце у часовникь), 
1е сод; 3. изваждамь -та на сачево, ьа. 
йетапсЬег: 1 изваждане — , 1е с1етапсЬе- 
теп1; |{ изваждаса, ь. гтр. И 8 е аетапсЬе; 
4. поставямь — или чирень, ьа. еттап- 
сЬег: |! поставяне — , Геттапспетеп* т. 
Дрьжникъ, зт. 1иг. ип Меп-^епап*; II (на 
соколи), ип аЯаЙеиг; || (ремикь), 1е ге- 
си1етеп!:. 
Дрьжъ (ловецки викь), шег). Уеп. уе1аии. 
лад1я, з/. рогззоп, 1е гетога е1 -тоге /. 
Дьржл (и книги, смЪтки), ьа. 1етг ; 1. 
(здраво), та1птетг; 2. (на к&со конь), 
геп^егтег; 3. (пакъ), ге*ешг; 4. (провис- 
нато\ Ъа1апсег; 5. (съ рщЪ), тап1ег; 6. 
(наржка соколъ), айайег; 7. -са, ьг. 1еп1г 
йигвг, зи1Уге, ве роззейег; 8. $.д. б е зои- 
*етг, 8игпа§-ег; 9. (за), ргоГеззег; 10. 
(здраво), 8е пшй^еп»; И. (здраво на 
мисьль-та си), аЪопйег йапз 80П вепч- 
12. (о нЪщо), ае 1еп1г а; 13. (Ъко на ми- 
слитЪ си) решз*ег Йап8: 14- (на връхъ 
игла), Ъгап1ег ай тапсЬе, т: 15. (отъ) 
гои1ег; 16. (кьльь вЪтьрь-ть), Маг. зеггег' 
Дьрзлнвъ, ай), азваге. 

— измамачъ, зт. ип ай"гоп!еиг. 
Дьрзновенъ, ай), 'пазагдеих; -но, -еиветеп*. 
Дьрзнувамь, V»». овег, зе регтейге, ргепйге 

1а 11Ьег*е, ауеШигег, 8е 'Ьавагйег. 8е пз- 
^ие^, апгоп'1ег. 
Дьрзоетенъ, ай)\ ^епегеих, ПЬге, 1аг#е, ай- 
иЬеге; 1. озе, соига^еих, гезо1и, ае1егттй; 
2. пагац 1егаега1ге, еп1гергепап^, ауеп<;и- 
геих, ои1геси1аап* е( -сиШ, уаШагй; 3. 
бнвамь — , ьп. ауо1г ай 1оире1 т. 

— ловецъ, зт. /ат. ип регсе-ГогеЧ. 
Дьрзостливъ, ай), аиаасаеих : -во, -еизешеп^. 
Дьрзотна жена, */. /д. ипе ^епйаппе. 
Дьрзостно, айь. ГгапсЬетеп*, гево1йтеа<; 

'паи^етеп*, уег!егаеп*, 1е1е Ьатввее: ! шеп 
гегте. " -* Дьрзостно 84 Дръбность Дьрзостно постъпване, зп. соир о*е шат/. 

— пр*дпр1емване, зп. Г^сЪаипоигее , /, 
е^шрее /. 

Дьрзость, */. 1а йгапсплзе, ИЪег1е, соппапсе, 
1трег1тепсе /; 1. Гаи<1асе /, 1е соигаде, 1а 
1;етеп1е, 'Ьаголеззе, сгапепе /; 2. />д- 1е 
Ггоп*, ар1отр т\ 3. имамь — , ьа. озег. 

Дьрма, з/. 1е га*еаи, 1е ГаисЬе*, 1а 'пегзе; 
1. гр*бане съ — , 1егаЧе1а&е; 2- т^Ъбяили 
чистя еъ — , ьа. гаЧе1ег; 3. пълна — , ипе 
гаМее. 

Дьрмачъ, ка, з. га!е1еиг, еизе; ип 'Ьегзеиг. 

Дрьнгазица, з/. /ат. Гатрпдеошй т. 

Дрьндарь, зт. ип агсопеиг. 

Дрънкалка, з/. 1а воппеНе, 1е &ге1о{, 'Ме /, 
'ЬосЬе!, т; | В1аз. 1е дпИе! ой дгШейе /; || 
съ -лкм, Шаз. дгШе1е, аЩ. 

Дрьнкамь, ьп. зоппег, ГеггаШег, сапИопег; 
| (вълна), ьа. аг^опег. 

Дрънкане, зп. 1а сагШопетеп!. [1а зоппепе. 

Дрьнкателна нареда (въ часовпикъ), з/. 

Дрьннуване, зп. 1е сНдиейз. 

Дрьпамь, ьа. Глгег, Ъгатег, йгаШег, агга- 
спег, Ъапдег, * 'поизрШег ; 1. (и пазадь-), 
гейгег; 2. (юздъгтЪ па конъ), зассадег; 3 
дрьпа (за дрЪха), ь. гтр. Н еп&опсе; 4. 
-са, ьг. зе геИгег; 5. (назадъ), рИег. 

Дрьпане, зп. 1е иЧаШетеп*, 1а 1;гас1шп, 1а 
Ъга1пе; |] (на цЪпкъгтЪ у конъ), Гезса- 
уесаае /. 

Дрьпателна сила, з/. Мес. Гогсе ^гасйуе /. 

Дрьпнатъ, асЦ. 1ипа^ие, зс; 1. (за писало), 
зассаае; 2. /а. ИтЪге, 1оцие, ИтЪге Ше 
т, Ше Шее /; 3. /д- ип рарШоп; 4. 
(пернатъ човЪкъ), тоиуа1зе Ше / 

Дрьпнатьт приптЪвки, з/. р1. /ьд. 1ез1ипез/. 

Дрьпнувамь (тукь тамЪ по нЪкоя кистца 
на купа), ьа. РеШ. {арег. 

Дръпнуване (пазадъ), зп. МИН. ЪаМге еп 
ге!гаИе /; | (отведпашъ юзда па конъ), 
1а зассаае. 

Дрьтъ, аоЦ. а#е, туаИае. 

Дрьща, з/. 1а Гои1епе. 

Другадъ, айь. аШеиг, аи*ге раг(. 

Другари, зт. р1. 1иг. 1ез сопзог^З т. 

Другарка, з/. ипе сотра&пе. 

Другарски разговоръ, зт. 1а со!ейе. 

Другарство, зп. 1а сатагайепе; || Сот. 1а 
сотра&гпе, 1а зоетеЧе; |) раздвоевамь — , 
ьа. йеза880С1ег е1 зе — , ьг. 

Другарь, зт. зос1еЧа1ге, аЩ. т, ип аззос1е, 
сотра&поп т, аа^от^т; 1. — , ка и -ружка, 
л ип ат], соизт, 1пе; сатагаае т; 2. (вь 
училпица), ип со11е&ие, сопсИ8с1р1е т; 3. 
— , ка (па хоро, па игра), зс. раг1епа1ге 
е1 раг*пег; 4. вмкамь — , ьа. Уеп. 'п оиррег. 

Друго (безъ), айь. запз Гаи1;е. 

— въренъ, ад.]. ЪеЧегойохе. 

— върецъ, зт. ип алз81<1еп1 [зрт!ие1. 

— казателенъ, аЩ. *горо1о^ие, %иге, Другоприказвателенъ, аф'. рагаЪоНдие ; 
-лно, -теп*. 

— приказване, зп. ГаИе&опе /. 

— приказвачъ, зт. ип аПе&опзеиг. 

— яче, ао?г/. аи(хетеп1. 
Другъ, аЩ. е{ ргоп. тйе/. Гаи1ге т; 1. 

единни и -гьга, Гип е1 Гаи1ге; 2. единъ 
— , Гип Гаи*;ге; 3- едно въ друго, Гип 
йапз Гаи1;ге, Гип рог!ап(; Гаи1ге. 

— плть, айь. ай 1егарз за<Из. 
ДрутмгЬ, 8т. р1. Гаи1ги1 т. 

— люд1е, зт. р1. 1е гез!;е дез Ьотгаез, т. 
Дружеско съобщене, зп. 1а сопМепсе. 
Дружина, з/. 1а сатагайепе, Ьапйе, коире 

/, гатаз т, сопог!;е /, саЪа1е /; 1. $д. 

езсайгоп т, 'погйе /; 2. Сот. 1а сотрадте; 

3. /ат. апчп т, 8е^ие11е /. 
Дружка, */. ипе ат^е, сотра^пе /, дате йе 

сотрадте, т1е /; || (тжкъ за картина), 

1е репйап*-, \ /д. ипе Ь1сЬеие. 
Дружкн, з/. р1. 1е соир1е. 
Друидски, аЩ. аги1(И^ие- 
Друидско учене, зп. агшаЧзте т. [еззе. 
Друидъ, ка (жрецъ у Целтъг), з. аги1ае, 
Друидм (галекъг жреци), зт.р1. 1езеиЪа^гзт. 
Друменъ (за мЪркъг), ао\). Шпега1ге. 
Друмъ (глаеень пжтъ), зт. 1а #гап<Г гои!е, 

1а гои1е, 1е сЬегатп. 
Друсакъ, зт. 1е саЬо!. 
Друскамь, г/а. ЪаПоиег, сапо!;ег; | -са, г/г 

зе ЬаПоиег, зе саЬо1ег, з'еЬгап1ег. 
Друскане (ма карета), зп. 1е зоиЪгезаи!; 

| (на талига), 1е саЬо1а^е. [1ап1;. 

Друсливъ (за пжть и талига), аоЦ. саЬо- 
Др4бенъ, аоЦ. т1пи1;1еих, ^епи, тепи, ех1§и, 

уеЧШеих. 

— брашлянъ, зт. р1ап1е, 1е рисе1а§-е. 

— ялмазъ, зт. 1е сага*. 

Д рибна б*ла рмба, */. 1а Ъ1апсЬаШе. 

— желязна стока, з/. 1а 1огтепе; \ ко- 
вачъ на — , ип 1огт1ег. 

или м-Ъдна стока, з/. 1а ^шпсаШе, 1а 

ди1пеаШепе; |( тьрговен,ъ на — , ип ^^1^п- 
са!1Нег. []«1е. 

— пара, */. 1а р1адиет*е; | (въ Римъ), 1е 

— рмба, з/. 1е реир1е, а1у1П е( а1еУ1па^е 
яг, 1'геЧт т; || (мелузт), 1а тепиаШе. 

— ситна захарь, */. 1а ЬагЪои1е. [1епе. 

— стомана и желъзна стока, з/. 1а угИ- 

— сипаница, з/. Меа". 1е ргиг'1^0. 

— тръска, з/. рогззоп, 1е саре1ап еЬ сар1ап. 
Дръбничькъ, аЩ. Шт. реШ. 

Дръбно, айу. тепи; 1. на — , еп йеЧан; 2. 
тьрговецъ на — , е. йеЧаШап!;, ап1е; 3. 
продавамь на — , ьа. йе1;аШег. 

— брашно, зп. (ьоуег Грисъ). 

— кученце, зп. 1е ^о^ие1:. 

— цв*вкло, зп. рХапЬе, 1а ЪеИе ой ро5гее /. 
Дръбность, з/. 1а реМеззе, 1а 1епше, ех1- 

Ше /. 


ДрЪбнм барбунм 85 Дума Дробим барбунм, зт. р1. рогззоп, 1е Ьаг- 
ЪШоп. 

— брабонкн (сачми I.), з/. 1а роз*е. 

— вещи, з/ р1. ТНШ. 1ез асееззокез /. 

— нскуснм нвща, зп. р1. 1а ^епШ1е8зе. 

— камаше, зш. р1. 1а р1еггаШе. 

— иаръг, з/ р1. 1а тИгаШе; || /ат. 1а те- 
гшаШе {уоуег Баюка). 

— пилцм (дивичъ), зт. р1. 1ез реШз-р1ес18т. 

— препирни, з/. 1е тепи. 

— разноски, з/. р1. тегшз (га18 т; | (жж- 
бни), гаепив р1а1з1гз т. 

— рмбицм, з/. р1. 1е 1гаь 

— стихотворенеа, зп. р1 роез1ез Ги^Шуез /. 

— труфила, зп. р1. 1е ротроп. 
Др^боларъ тьрговецъ, зт. реШ тагспапй : 

|| /ат. ип 'папсо*еиг. 

Др^бол1а, з/. 1а Ггеззиге. 

Др$болш, з/. р1. 1ез пепз т; \. /д. Ъои* (1е 
спапдеНез; 2. /ат. 1ез аГп^ие1;8 т; 3- рор. 
ГаЯиНаи т; 4. (мЪдни или желЪзни 
стоки), 1а ^шпеа^11е^^е; 5- стока и тьр- 
гов1Я съ — , /д. 1а ге^гаМепе; 6. спадамь 
отъ разносна сметна на — , ьа. /ат. ге- 
&га№ег; 7. боравя тьргов1Я съ — , ь а. /ат. 
1 папсо1ег; 8. (отъ животни), ГаЪаИз т. 
15зие /; 9. [отъ гжска), 1а реШе-01е. 

ДрЬбослкъ (всяка дрЪболга), зт. 1а та- 
пааШе; 1. #д. 1е 1ге1т; 2. парм за — , 
тепиз р1а1зи - 8 т; 3. събране -сацм, /1д. 
1а Ъисоп^ие. 

Др^бъ (отъ остригване), зт. 1а 1оп*иге; 1. 
(отъ остригване сукно), Ъоигге {опйззе 
/; 2. губерм отъ — , *ар188епе ае *оп*1ззе; 
3. шарена харт1я отъ — , рар1ег ^опИззе 
т уе1ои*е т. [роигсеаи. 

Др^Ьвка, з/. р1ап1е, 1е сус1атеп ой рат-Зе- 

Дрйгиль, зт. Маг. 1е даЪапег. 

Дрезгавина (утрЪнна или вечерня), в/. 1е 
сгеризсию; | въ — , еп*ге сМеп е* 1оир. 

Др-взгавна пиперужка, з/ 1е зрЬупх. 

ДрЪзгавнн ниперугн, з/ р1. Н. па1. 1ез 
сгеризеи1а1гез. 

Др^згавъ, ай]. сгеризси1а1ге е1 -ризсиИп. 

Др-Ьманица, $/. Мей. 1е сашз. 

ДрЪмателенъ, ай], /д. пагсо^ие. 

Др-Ъмателность, з/. 1е пагсоИзше. 

Дрямка, */. 1е зоштеП, авзоирхззетеп* т. 

Др-Ьмя, гт. аоттеШег; | (пакъ), зе геп- 
йопшг; | /ат. гоирШег. [поиШе. 

Др-Ънкм, з/. р1. 1а согпошПе; -кавъ, Зе сог- 

Др^нъ, зт. агЬге, 1е сотоиШег, атеЪпсМег 
т\ -новъ, <Г — , ад$. 

Др^ха, з/. 1'паШ т, паЪШетеп* т, уе*е- 
теп*, созШше т: 1. (твърдЪ лека споредъ 
врЪмето), ЬаШ диШегге*; 2- (матрозка), 
Маг. ЬаШ <1е Ъога; 3. (празднична), 
паЪЦ ЬаЪШе,- 4. (подплатена съ памукъ), 
1а й.оиШе11в; 5. крьстъ-тъ на — , 1а сагге 
<Г11аШ; 6. облачамь — . ьа. уейг; 7- носл еднаква — , ьа. ве уейг-, 8- пропущамь си 
— , г/ю. зе йеЧгоиззег. 

Др-Ъхн, з/ р1. 1е теЧетеп*, агтиге /; 1. 
(едно-друго), 1ез 'пагйез /; 2. останалм- 
т-в — слЪдъ смьрть-та, соМв тогке /; 3. 
парм за манастирски др-вхм, 1е уезйаке; 
4- пологъ за готовм — , 1а сопГесйоп; 5. 
съ клсм — , соиг1-уе1и, аф; 6. сой. и 
стая за — , 1а ^агйе-гоЪе; | (е* мана- 
стиръ),\е уез^ане; 7. давамь, права, ш!я 
— , ьа. ЬаЪШег; 8- купувамь си — , ьа. 
з' ЬаЪШег. 

Дрюза (скжпъ камикъ), з/. Шпег. 1а йгизв 

Дубрава, з/. 1а 1'огеЧ, 1е Ъо18. 

Дубравка, з/. 1е Ьо8^ие^ 

Дублеоръ, зт. ТНШ. ип йоиЪ1е. 

Дублетъ, зт. 1е йоиЪ1е1; || (въ книга, на 
растене), 1е йоиЪ1е; | (въ билъардъ), 1е 
о!оиЪ1е е( сЬиМе!;. 

Дублирувамь (за рола), ьа. ТНШ. <1оиЪ1ег. 

Дублонъ (монета), зт. йоиЪюп т. 

Дувалце, зп. Миз. ГетЬоисЬиге /. 

Дуганъ, зт. огзеаи, 1е уаи^оиг, 1е ^пй"оп; | 

(съ сива глава), 1а Шогпе. 
— кокошаръ, зт. огзеаи, 1е тПап; || (пиле), 
1е тИапеаи. 

Дугански коремъ, зт. реаа о!е \ 7 аи1оиг, /. 

Дуель, зт. 1е аие1, сотЪа* з1п^иНег т, геп- 
соп^ге /; | повикване на — , 1е йеп ; || 
писменно вмкане на — , 1е еаг!,е1. 

Дуелистъ, зт. ип йиеШз1;е, гаГйпе, (ег- 
гаШеиг т. 

Дузина, з/. 1а йоигаше; 1. съ, — , к 1а йои- 
гате; 2. дванайсеть -нм, ипе ^гоззе; 3. 
полвнна — , ип 81хаш. 

Дукато, зп. 1 азрге т; | (дрЪбна пара), 1а 
таШе; || /д. 1е Нагй. 

Дукатонъ (срЪбьрна монета), зт. йисаюп т. 

Дукатце зп. 1а раШеНе; || обшнтъ съ -ца, 
раШе1;е, ай]-, \ гол-вмо — , 1е раШоп. 

Дулапъ (е* зидъ), зт. I. 1а тепе, 1е р1а- 
саг(1; 1. (съ конь), тапе^е а сЬеуаих, т; 
2. (за пресяване жито), 1е 1агаге; 3- (за 
сеждеве), 1еЪий'е1;: 4. (заЪстга), 1е ^агЛе- 
тап^ег (ьоуех Лавица). 

Дума (рЪчь), з/. 1е то{, 1а рагр1е; 1. /ат. 
1е тегЪе; 2. — по-, то!; а то*, то! роиг 
то*, ИМега1етеп*, айу ; 3. съ една — , аДу. 
еп ип то*, еп ЬгеГ, еппп, сопскзюп; 4. 
нито една — , /ат. раз 1е 1га1*ге то(; 5. 
давамь си — , уа. еп§-а^ег; 6. докарвамь — , 
ьа. те**ге зиг 1е 1ар1з; 7. да си дойда на 
-та, г/и. /д. геуешг к зез тои*опз; 8. зи- 
мамь си -та назадъ, г/а. 61е#а&ег е1 зе — , 
г/г, зе ге*гас*ег; 9. не си стоя на -та, 
{алге 1аих Ъопд а; | /д. 8а1дпег йи пег ; 
10- не стоя на една — , г/п. ато1Г 8оп а11 
е* зоп йей.Ц; 11. което са относя до — , 
теп*а1, ад.]. 12. нродължене на — , Огат. 
1е сгетеп*: 13- пршмамь си назадъ -та Думамь 86 Духовно или не си стоя на -та, ьа. зе десНге; 14. 
не стоене на -та си и глоба за то, 1е йе- 
<Ш; 15- споредъ -та и отговоръ-тъ, а, 
Ъп^тп Ъги8^ие1; т; 16. вмсовопарнм 
-мь1, р1 <1е §гапйз то!з; 17. забьшаляне 
съ -мм, 1а е1гсоп1оси1шп ; 18. злоупотръ-- 
бене на -ммтв, 1а са^асЬг^зе ; 19. зная 
много -мм, ьп. гейопбег; кО. извиване 
-мм, /1д. рот1;е (1*е5ргН, /; 21. натоварвамь 
съ лошм — , ьа. зе йеЬогйег 1П 1п)игез; 
22- натрупвене -мм за единъ изговоръ, 
1е йаИзте; 23. отпосл* като каза тмя — , 
а сез то!;8; 24. прилика -мм въ различим 
езьщм, 1а рагопотаз1е; 25. поправяне -мм 
въ риторика, ГерапогИюзе /; 26. при- 
лични — съ другм, Огат. 1е рагопуте; 27. 
прЪмЪстеване -мм, Огат. Гшуегзшп /; 
28. прЪносъ -мм, 1е соттега^е; 29. пр-Ь- 
насямь -мм, ьа. еоттегег; 30. пръ-обьр- 
нуване -мм, Огат. ГпурегЪа1е /; 31- рас- 
прьснувамь -мм, ьа. 1алге соипг; 32- 
скрьггм --, то1з соиуег!»; 33- съ малко 
-мм, аФ). а авпп-то!;, еп гаесоигсь 

Думамь (казвамь), ьп. сИге ; | (нЪкому, за), 
раг1ег (а, <1е). 

Думане, зп. 1йсоп йе раг1ег, <1е 3'ехрптег. 

Думенъ, аф. уегЪа1, 1Шега1; -мно, -1етеп1 

Думка, з/. 1е ^И ; | /ат. 1а <НсНоп. 

Думо-извивачъ, зт. /ат. ип рЬгаз1ег е1 
рЪгазеиг. 

— производенъ, аЩ. еЧуто1о^ие. 

— производство, зп. Ге1уто1од1е /. 

— прйпиране, зп. 1а 1о#отаспле. 

— съчинене (синтаксисъ), зп. Огат. 1е 
зуп!;ахе. 

— тълковачъ, зт. 1е <Нсиоппа1ге. 
Думъ, зт. 1е Гоигге. 

Дуо п и Дуетъ, т. Миз. 1е <Зио. 

Дупка, з/. 1е 1гои, оиуегШге /, рег!шз т, 
йесМгиге /; 1. 1е сгеих, сауИе /, ]оаг т, 
оеН т, ЬоисЬе /, ЪоиНп ш; 2. 1а дгоЦе, 
Ъои&е, ЪгесЬе /, Гог! т; 3. (прозоръ), 
ГеуеШ; т, опйсе т, дог^е /, диеи1е /; 4. 
Апаг. 1а Гоззе; 5- МШ(. 1а 1гоиее; 6- 
(игра), 1а ГоззеМе; 7. (за гвоздей), 1а 
тог1а1зе; 8- (за гледаме скритомъ), 1е 
^ийаз; 9- (въ джното на шалупа), Маг. 
1е пао1е; 10. (на звЪрове), 1е 1егпег, 1а 
1;атеге; 11. (на земята за кжщни зая- 
чета\ 1агаЪош11еге; 12. (на зидь за опи- 
сване), АгсШ. Горе т; 13. (за игране на 
валка и игране на — съ валка), 1е таП : 
14. (за истичане вода), 1е Ьагасапе; 15. 
въ каммкъ (за пущане вода), 1е зоиШагс! ; 
16. коФарна — , *гои йе 1а зеггиге; 17. 
(легло на звЪрь), 1е герап-е; 18. (за про- 
зорецъ), 1е ге&ага!; 19. (за прЪпарване 
вжже), Маг. аНоп&е (ГесиМег, /; 20. (у 
рана), СШ. 1е 1га)е1;; 21. (па цигулка), 
Гои! е /; 22. (на ссждина), ГетЪоиспиге] /; 23. (на стЪна), 1е У1<1е; 24. (на топь), 
Гате /; 25. затикнувамь — , ьа. Ъоиепег 
ип 1гои; 26. искарвамь изъ — , ьа. <1е- 
шепег; 27. правя — , ьа. 1тоиег; 28. про- 
бивамь — , ьа. тог!а15ег; 29. пробиване — . 
1е тогШза&е; 30. пробивамь -км на под- 
кова, ьа. еЧарег е( ез^атрег. 

Дупликатъ, зт. 1е <1оиЪ1е. 

Дупчене (съ игла), зп. Ски. Гасиропс1иге /. 

Дупчастъ, аЩ. регсе, {гоие. 

Дупчица (у ремикъ), з/. 1е рот1. 

Дуумвиратъ, зт. 1е а , ииту1га1. 

Дуумвирски, аЩ. йшшшга). 

Дуувиръ (двоначалникъ), зт. ип йиитуц". 

Дуръ, аа)\ Миз. та^еиг. 

Духала, зп. р1. ГеуапШг «г; Ц органнм или 
коваческм — , 1а зоиШепе. 

Духало, зп. 1е зоиШе!, еуапюп" т; | (у 
китъ), Геуеп* т; \ (у органи), 1е зоиГЙеиг. 

Духамь, ьп. зошйег; || духа (за вЪтьръ-ть), 
ь. гтр. И уепЪ, П йоппе. 

Духане, зп. 1е зоиГйе; || (вЪтъръ), 1а ЪоиЯ"ее 

Духателенъ сандлкъ (въ органи), зт. 1е 
зотш1ег. [Ьасапе. 

Духателна ц^ва (сарбаканъ), з/. 1а заг- 

Духливъ, аф". уарогеих. 

Духло, зп. Маг. Ш йи уеп!;, й'ип еоигап*, т„ 

Духнувамь (свЪщъ), ьа. зоиГЙег. 

Духнуване (вЪтъръ), зп. зоиШе <1е уеп1;, т. 

Духовенъ, аау. 1п1;е11ее1ие1; -вно, -1етеп{;; 
| с1енса1, сапот^ие, есс1ез1азИдие, Ьоште 
(1'е^Нзе, т; | ТШ1. зр1Г1!ие1. 

— концертъ, зт. сопеег!; 8р1г11ие1 т. 

— отецъ, зт. сИгес^еиг ае сопзс1епее, т. 

— приходъ (пребенда), зт. 1а ргеЬет1е; 
|| съ — , ргеЪепйе, аЩ. 

— санъ [пр!емане — , 1а зизсерНоп. 

— съвътнннк ь, зт. сопзиИеиг Ли загп!; 
о^псе, т. 

— чинъ, зт. Гогйге т; || избранъ на — , 
ип огсИпаий; | поставямь въ — , ьа. огйоппег. 

Духовенство, т. 1е с1ег&е, 1е засегйосе; | 

/ат. 1а ргеЧгаШе. 
Духовидецъ, зс. у131оппа1ге. 
Духовна власть, з/. /д. Гепеепзотг т. 

— наредба, з/. 1а сапошдие,-по — , -теп!;. 

— община, з/. 1а еоп&ге&аНоп ; || членъ 
на — , ип соп^ге^атз1е. 

— п^сень, з/. 1а сап^ие. 

— роднина, з/. 1а сотра1;егт1е. 

— с^дилница, з/. ГоЙшаиЧе /. 
Духовникъ, зт. ип соГеззеиг, репНепсег^е т. 
Духовно (на духъ-тъ) айь. зртШеИетеп!;. 

— влад г Ьне [присъедннене на — , Ппсате- 
гайоп; || присъединявамь на — , 
сагаегег. 

— въспиране. сп. Пп1ег#Ц т. 

— звапе, 5«. -а гоЪе; || /д. 1а зои!апе. 

— или калугерско състояне, зп. 1а ге- 
^и1ап1е*. Духовно 87 ДЪвойничество Духовномистическо или Тайнствено 
учене (за душата и жнпотъ-тъ), зп. 
1а 8рт*иаШе\ 

— лгЪсто, зп. 1а еоттепЛе; 1. влазямь 
пакъ на — , 1е ге^гез; 2. който дьржи 
— по обвЪрване, ип соппбепйаи-е; 3- 
испись на -та, 1е рошПе; 4. опрфд-вленъ 
на — , ип ге^аНз^е; 5. опр-Ъдвленмй на — 
заради починальш, оЪШшге, ай)', б- правда 
за опрЪд-влене на — , 1а ргоУ1810п ; 7- полу- 
чевачъ на — , ип со11а1;а1ге; 8. раздавачъ 
на -та, ип ео11а*еиг ; 9. правда за разда- 
ване -та, 1а соПаНоп; 10. нсправннкъ на 
— , ип ооеоЧепсгег. 

— настаняване, зп. 1а тпопШоп. 

— поучене, зп. 1а сопГетапсе. • 

— съзнане, зп. ТКео1. ГШишоп /. 

— състояне, зп. 1а е1епса!иге. 
Духовность, з/. 1а зрпчЧиаШе. 

Духовъ день, зт. 1е зесопс! ^оиг ой 1е 1шип 
<1е 1а Рептесоке. 

Духослов1е, зп. 1а Детопо1о^е. 

Духъ, зт. ГезргИ т, МеШ&епсе /, $ете 
т, ате /; 1. 1е геуепап*, сагас^еге т; 2. 
/д. 1а уете; 3. (на общностъ-та), езргН 
йееогрз; 4. -вкость на -ть,/д. 1а соп^епапсе. 

Душа, в/. Гагае /", ГезргИ; т, рзуепе /, соеиг 
*м, геувпап* т; 1. /д. 1е пегГ; 2. възвм- 
сене на -та къмъ Бога, ТпеоХ. Гападо^е 
й*; 3. берж — , ьп. а<гошг, зе гаоипг; 4. 
бране — , Га§готе /, 'Ьодие! Де 1а тоН, 
т; 5. който бере — , а^отззап*, ай}. з\ 
гаопЪопо! , опие 5 ; 6. р1. -шит* на мрь- 
твмт* (сЪнкъг), 1ез шапез т. 

Душавость, */. Газите т. 

Душавъ, ар. аз1пта%ие $с; зийосап*, 
зоиШеиг ай}, роизз1Г т. 

Душевенъ, ай}. согаМа1 ; -вно, -1етеп1. 

Душегубецъ, зт. ип теигШег. 

Душегубство, зп. ГЬ опнела 4 е т. 

Душедйлникъ, ица, 5. ехеси*еиг *ез1атеп- 
Хвлге ; Ц ^и^. ип Ядекотпиззахге, пс1ислап*е т. 

Душед-Ьлъ (оть продажба наслЪдство), 
зт. 1е юйз т е1 уеп*ез 1одз. 

Душене, зп. Гойога* т; \. (на куче), Уеп. 
1е Йа1г; 2. свщане — , 1е пег; 3. учене 
радн — и по — Гозрпгезк)1о<пе /. 

Душенъ, ай}. шсогрогеЬ 

Душевно безпокойств1е, зп. 1а рег!игЪа- 
Поп; | /д. саззетеп! йе1еЧе, т (уоуег Тжга). 

— движене, зп. айесНоп йе Гате, /. 

— размьрдеване, зп. ГетоИоп /; | докар- 
вамь — , ьа. етойоппег. [рг!т, /. 

— расположене, зп. /д. азз1еМе йе Гез- 

— спокойств1е, зп. Га(агах1е/. [-еизетеп*. 
Душеспаснтеленъ, ай}, /д. опстлеих; -лно, 
Душице или Дружке, з/. ьос. шоп соеиг. 
Душянкъ, зт. Ьоиепе йе спа1еиг /, &иеи- 

1агй т, Ъаз8]'пе1; «», уепкшзе /, оше /, 1и- 
т!еге /. Душъ (пръскателна баня), зт. Мей. 1а 
йоиспе; || опр-вдвлямь -ове (нЪкому), ьа. 
Мей. йоиспег. 

Души, з/. р1. ЬаЪпап!, ап*е. 

Душ*, ьп. зепИг, 'Ьа1епег, па1гег. 

Дьшенъ каналъ (на волканъ), зт. Оео1. 
1а 1итего11е. 

Днмиса, ь. гтр. П Гите. 

Дммо-горителенъ, ад.). Гит1\оге. 
— пждителенъ, ай). ГитКч^е. 

Дьшянка, з/. р1ап(е, 1е Сите1;егге. 

Днмъ (пушакъ), зт. 1а Гитее; § (изь запа- 
лена харттна цЪва), 1е сагаоийе!;; | 
който пуща — , Гитап*, ай). 

Дмня (либеница), 8 /- те1оп 01'еаи т ой 
раз(едие /. 

Днрене, зт. 1а ре^шзШоп, 1а ^ие^е; || (на 
сждникъ), Зш. рг1зе а рагНе, /. 

Днри, «/. р1. 1ез еггетеп1з «г; | (на еленъ), 
Гегге /. 

Днрилникъ, ица, 5. еЬегепеиг, еизе; ге- 
^пе^ап*, ап^е; || ип ре^^и^з^^еи^, аЪоуеиг т. 

Днрни крака (на конъ), зт. р1. 1е8 §Г1^о*з т. 

Дмрникъ, да. $д. 1а ^иеие. [(1озз1ег. 

Дмрница, з/. 1е егоир1оп; |! (на варка), 1е 

Дмрня овча плешка, з/. 1е %що1. 

Днря, ьа. спегсЬег, йетапйег, рег^и^8^^^оппе^; 
1. $д. ГоиШег; 2. (звЪръ, вървя по дьгрята 
му), ^иеЧе^; 3. (пакъ звЪръ-тъ), Уеп, ге- 
^ие^е^; 4. (нЪкого), /ат. роигепаззег. 

Дмря, з/. 1а 1гасе, 1е уезИ^е, аррагеисс /; 
1. $д. 1е зШоп, 1а с^сайчсе; 2. Уеп. 1а 
тепее; 3. (на еленъ по храстъгтЪ), 1ез 
аЪаМигез /; 4. (на човЪкъ или звЪръ), 1а 
р1з1е; 5- (на звЪръ), 1е *гас, 1а уо1е; «. 
(на крака, стжпка), 1е раз; 7- (оть мърт- 
вочина)) Уеп. 1а 1га1пее; 8. знмамь му -та, 
уа. с1ер18гег. 

Днха, з/. Ге^ге т, Гтйтди т, Гате /; \ 
н-вма жива — , И п'у а раз ип сЬа*, раз 
ате ^и^ У1уе. [зркаНоп. 

Дмхане (за святаго Духа), зп. Тпе'о1. 1а 

Д"Б, айь. ой (запз тоиьетеп{); | -то н да, 
соп). ой дие. 

Д^анеа, зп. р1. 1ез ГаНз еЬ &ез1ез т. 

Д-Ьва (сьзвЪвдге), з/. Азгг. 1а Мег^е; | Пр*- 
свята — , Богородица, з/. 1а залпов У1ег&е. 

Д-Ьверь, зт. дагсоп а\'Ьоппеиг т, 1е Ъеаи- 
ггеге (Ггеге йи тал). 

Девойка, з/. ипе гаа(1ето1зе11е, (р1. тезйе- 
то1зе11ез), с1ето1зе11е /, ^еипе регзоппе /, 
асМезсепте, Й11е, У1его;е /, рисеПе, ^агсе 
/; 1. /ат. ]"оиуепсе11е /; 2. Зш. йато1зе11е 
/; 3- млада — , ипе рои1еМе; 4. Орлеанека 
— , риееНе Й'0г1еапз, /; 5. царска — , г!е- 
то1зе11е сГЪоппеиг, /; 6. р1. -км (що еж 
живЪяли вь община), 1ез а^арекез /; 7. 
водя-кн {драгомОнувамъ\юа. спарегоппег. 

Д^войникъ (Ъргень), зт. /ат. ип рисеаи. 

Д^войничество, зп. /ат. 1е рисе1а.^е. девойченъ 88 Детинска врьсъ Дьвойченъ, ай). У1г&та1. 

Д-ввойчески, ай). У1ег#е. 

ДЪвойчество, зп. 1а унрпНе. 

Девойче, зп. <Нт. ипе пПеНе; || /ат. га1е 

/; | {млада девойка), ипе У1г#теМе. 
Дввственъ, ай), улег&е. [^гаке. 

Д-Ьглица, */. р1аШе, Ге&ороае »л, 1а рода- 
Дедо, зт. ип лиеих, \-1еШо1 те; || 1е ^тапо* 

реге, ^гапд рара те, а!еи1 т. 
Двдовина, з/. 1а те(аше. 
Д'Ьецъ, зт. Га&еп! т; || /д. Гас1еиг те. 
Двйствителенъ, ай]. епесиТ, гее1, е!йсасе, 

аепеих, уаМе, еп Шге; 1. Огат. асИГ. 

йапзШГ; 2. ^г. ехесиюке, опепмге; 3. 

(поврьтно), геЧгоасШ"; 4. (за пари), Сот. 

зрееше; 5. (въ с&дба), уа1аЪ1е; 6- съ — 

начинъ, айь. асиуетеп!. |с1еп1е /. 

Действителна причина, в/, саизе еШ 

— сила (поврьтно), з/. 1а геЧгоаеНуНе. 
Действително, айь. гееИетеп!, еп геаШе, 

уа1аЪ1етеп1; ' || -то, зп. 1е гее1; | въ -лно 
значене, Огат. асИуешеп!- 

— горене, зп. саи1еге ас!ие1 те. 
Действителность, */. ГеГйеасНе а -саее /, 

1а геаШе, уаН<1ие /. 

Действ1е, зп. Гасйоп /, ей"е1 т, орегаНоп 
/, шпиепсе /; 1. /д. 1е геазог!; 2. ТкеоИ. 
Гас1е т; 3- (и мЪсто — ), 1а зсепе; 4- 
(поврьтно), 1а геЧгоасИоп; 5. въ самото 
— , еп йа&гап! <1еШ те; 6. случкьггв до 
-то, /д. Гауап1-&сепе /; %- който има 
скрмто — , Мей. ро1епИе1, ай); 8. въ — 
еьмь, ьп. Мес. {.гауаШег; 9. поставямь въ 
— , ьа. ас1иаПзег; | 10. унищожавамь — , 
ьа. /д. рага1у8ег. [Поп /, 

ДвйстВоване, зп. 1е Гопсйоппетеп!;, орега- 

Д-Ьйствувамь, ьа. а#1г, орегег, &егтег, зиЪ- 
818^ег, а11вг, ве весоиег, Гапге; 1. (наопакЪ\, 
геа$и*; 2. (поврьтно), ге1гоа&1г; 3. (про- 
тивь), 1гапк; 4. способноеть да — , 1а ?1г- 
*иаШе; 5. способенъ да -вува, У1г1ие1, ай); 
6. който -вува силно, Мед,, йгаз^ие, ай) 
м; 7. действува {за машина), ь. гтр. еПе 
ГопсИоппе; 8. което вува и страда, Га&еа1 
е1 1е раНеп! те. 

Двла, зп. р1 1еа есгИз те, 1ез ас!ез те; 1 
(списанеа), 1ев оеиугез те; 2- иенравникъ 
на — , Ьотте сГайалгев, те; 3- обвъренмй 
въ — , ип спагде «Гапапе; 4. чиновникъ 
що приготвева — , ип ехреаШоппаке. 

Д-вламъ, ьа. зси1р1ег; 1. {дебелашки), АгспН. 
гизифшг; 2. (изново), ге1аШег; 3. (кама- 
нге), 1аШег. [соире. 

Д-влане, зп. 1а 8еи1р1иге; | {камаци), 1а 

Дълба, з/. 1а раг1, 1а рогИоп, 1е раг(а^е, 1а 
рагИе, со!е ой дио!е-раг1 /, соНааИоп /, 
<1иоШе /; 1. 1е ГаЦ, 1е 1о1, соп%еп1, 1ор1п 
Щ 2- /д- 1'арапа^е те, 1а уайе; 3. Зш. 
1е Гоигш88етеп1; 4. Сот. Гас11оа /; 5. 
{оть дивичь за кучеата), Уеп. 1а Гои- аШе; 6. {оть разноска), Гесо(; т; 7. 

имамь — {въ нЪщо), ьа. ргепйге раг1 а, 

8'еп вепИг; 8. правя на -бьг, ьа. 1о1н; 9. 

раздълене на -бм, 1е юИззетеп!. 
Д-влбено тегло, зп. ре8ап1еиг зрес1Цие т. 
Д-влбникъ, зт. ип 1п1егез8е. 
Д^лва, з/. ГатрЬоге /, атрои1е /; || {за 

кравге масло), 1а 1а11еуапе. 
Делене, еп. 1е раг(;а§е, 1е с1а55етеп1; | 

Ап1Нт. 1а Й1У18)Оп. 
Делецъ (скулптеорь), зт. ип зси1р1еиг. 
Делилникъ, зт. ип раг(;Цеиг; | АН(Нт. 

(Шчзеиг те. 
Делна харпя, з/. ГеегН те. 
Делненъ и -ливъ, ай). рагкадеаЪю, раг- 

ИЪ1е, зесаЪ1е. 
Делнивость, з/. 1а о11у181ЬШ1е. 
Делнивъ, ай). <Цу151Ь1е. 
Делнична стая, з/. 1е еаЪ1пе1, Га1еПег те. 
Делность, з/. 1а рагНЬПКе'. 
Деловито, а&ь. еп еп"е1, йапз 1е ГаН, раг 1е 

Дело {работа), т.\в ГаН, айа1ге /, ас1е те, 
асйоп /, оеиуге /; 1. 1а сотрозШоп, пе^о- 
С1аИоп /, спозе, еаизе /, спарНге те, соир 
те; 2. /ат. ГехреаШоп /: 3. изложене — , 
Зш. 1е 1"ас1ит; 4. свьршакъ — , $д. 1'по- 
гозсоре те. 

Делство {скулптура), зп. 1а 8си1р1иге. 

Делъ, зт. 1а рогНоп, 1е ташЬге; ||1асо11те. 

Деля, ьа. раг!а^ег; || АгйНт. йхчх&щ \ -са, 
ьг. ве раг1а&ег, ве Шз1пЬивг де; | АН1Нт. 

86 Й1У13вГ. 

Дер*, ьа. 1асегег. 

Десенъ, ай). ДгоЦ; || на -сно, а «ичнЧе. 

Десна рл;ка, з/. 1а йгоНе, 1а йех1ге. 

— страна, з/, 1а йгоНе; | (на конь), сб(;е 
'погз <1и тои1о1г, те. 

Десница, •/. 1а йехйе. 

Десничарь, ка, з. йго1Иег, еге. 

Дете (р1 дЪца), зп. 1'епГап1; зс, 1е Ггш1; 1. 
добро — , Ъоп епГап!; 2- намерено — 
(пичь), епГап!, аЬапАоппе ой 1гоиуе; 3. 
{родено оть мулатка и неьрь), зс. гашЪе; 
4- метнуване — , Гаиззе соисЬе /; 5. роякъ 
дъца, /ат. 1а шагшаШе; 6. играя си 
както — , ьп. ЬаШ*о1ег; 7. който обмча да 
си играе както — , /ат. ип ЬаШо1еиг$ 8. 
ставамь — , ьп. йиге ГепГап!;, риепПзег, ве 
зитуге а 801-тете; 9. ставамь — въ 
старость-та си, ьп. еЧге ой 1отЪег еп еп- 
Гапсе /. 

Детелина, */. огзеаи, ГесЬе1е11е /". 

Детенце, зт. Пппосеп! те; 1. /ат. 1е Гап- 
1ап; 2- подхвьрлямь — , ьа. ехрозег; 3. 
подхвьрляне — , ГехрозШоп /". 

Дете-раждане, зп. 1а раг1игШоп. 

— убшства, зп. Г1пГапис'к1е те. 

— убшцъ, йка, *. тГапИс1с1е. 
Детинска врьстъ, з/ ГепГапсе /. Детинска глупость 89 Ддъждовень порой Двтинска глуность, з/. 1а рцепШе. 

— дуЪха, а/. 1а ^а^иеМе. 

— игрална, з/. 1а Ъашо1е, 1е ЪЛшЬе1о1; | 
тьргов!я съ -км, 1а ЪкпЪеШепе; || тьрго- 
вецъ на -км, ип 1итЪе1оаег. 

— каша, */. 1а ЪошШе. 

— настлана шъпна, */. Ъоигге1е1 <Геп- 
1аа4, т. 

— постъпка, з/. ГепГапШ1а§-е т. 

— пуегЬлость, в/. Мед,. 1е саггеаи. 

— нЪсень, з/. 1а Ъегсеизе. 

— рокличка, а/. 1ез Ъгаззюгез /. 

— шЪпка, з/. 1е 1^ие1. 

— шапчица, */. 1а Шюге; || (съ подбрад- 
никъ), 1е Ъе&шп. 

Детинско водило, зп. 1а НШге. 

— обнасяне, зт. /ат. 1е ЪаШо1а#е. 

— приб^жище, зт. 1а сгеспе. 

— упорство, зп. 1а теспапсе1е. 
Детински, ад]. пИа1; -скм, -1етеп1; | става 

— (за старець), V. гтр. /д. П йешепа^е. 
Детински о&снотш, з/ р1. /ат. аез 
ниеппез /. 

— приказки, з/. р1. аез соп1е8 а е реаи 
сГапе, соп1ез ае ша теге Го1е. 

Детинство и Детство, зп. ГвпТапсе /. 
ДЬтище, зп. ип Ъа&иепаиШег. 
Двтороденъ, ай}. депНаЬ 
ДЪтородни части, з/. р1. раг(дез паШгеПев /. 
ДЪтска пр-вдстилчица (на гръди), */. 1а 

ЪауеМе. 
Детски и -тински, ад./ риегП, епГапип; || 

постлпамь — , гт. риегШзег. 

— щяемъ (за сиромашки дЪца), зт. 
заПе сГазПе, /. 

Двца, зп. р1. Гез епГапЬ т, епГапее /, рго- 
§-еш!иге /: || купъ — , ипе ро1ее; | (па 
френска краля), 1ез епГап1з ае Ргапсе. 

ДЪцоразвалене, зп. 1а рейегазИе. 

ДЪцоразвалачъ, зт. ип реаегаз1е. 

Дечурлига, зт. р1. /ат. 1а тагтаШе. 

ДЪятеленъ, аф.а^звап^асиТ; -лно, -Ь г етеп1 

Двятелность, з/. ГасПуКв /, агаеиг т. 

Дюена (парамана). з{. ипе аие&ие. 

Дюймъ, зт. Аз1г. 1е <1о1^1,; | (мЪрка), 1е роисе. 

Дюкянь, зт. I. Геспорре / (ьоиег Лавица). 

Дюли, з/. р1. 1е сон1&; Цдива — ,з/. агЪге, 1е 
со&пазз1ег; | дивм -лм, з/. р1. 1а со^ааззе. 

Дюлево сладко, зп. 1е сои$пас. 

Дюлгерь, ви». I. (ьоуег Зидарь). 

Дюмень, зт. I. (ьоуег Кърма). 

Дюна (пЪсечливъ р&тъ по краилюрье), з/. 
1а (1ипе. 

Дюоденомъ, зт. Апа1. 1е аиоаепшп. 

Дюлцишя, з/. /ат. 1а ои1стее. 

Дюшекъ (съ примки), зт. I. 1е вопшпег: | 
(наблъсканъ съ макика), 1а Ъа1аззе. 

Дюшече, зп. I. 1а соиспеМе (ьоуег Постел- 
чица). 

Дюкъ. зт. ип йис. Д*бене (на кожи), зп. 1е {аппа^е; | (по 

Датски начинъ), 1е сЬЛра^е. 
Длоенъ мдчхъ, зт. риЬпопане ае спепе,/. 
Дъбилна кисвлина, з/. Спгт. ас'к!е %я\- 

Н<}ие т. [1аппш. 

Дъбилно вещество, зп. Спгт. 1е 1апт е1 
Д*бливъ, ад]. 1аапап1. 
Длбно дьрво (сумахъ), зп. агЬге, 1е витае. 
Джбова гора / нлмДжбакъ, т. 1а спепа1е. 

— джека, з/. 1е ЪоигаШоп. 

— жлладь, 5/. Во1. 1е р1^пе ой ротте а\е р'т. 

— кора (счукана), з/. 1в 1;ап. 

Дъбово дьрво, зп. Ъо1з*с1е спепе, Ьоиг(ЗШоп т. 
Длбовъ млхъ, зт. рХапЬе, 1е Ьпоп е( Ъгуоп. 
Д^бовм длечицм, */. р1. 1е теггат. 

— корм, з/. р1. 1а 1аапее. 

Д^бровка, з/. р1ап1е, 1а ^егтап^гее о№с1- 

па!е ой реЦ(: епепе т. 
Д^бь, 8т. агЪге, 1а спепе: || бълъ — (гра- 
ница), спеле уег! ой уеизе; || мдаднца — , 

1е сЬепеаи. 
Д^бя (кожи), ьа. 1аапег, сМрег. 
Д^вка, з/. 1е тазИс, 1е таеМсаЬоп-е ; || Спгт. 

1е ^1и1еп; || снемамь — отъ, ьа. <1етаз%иег. 
/1,лвкателна мншца, з/. шизс?1е шаз^са- 

1еиг т. {ад], т. 

/1,<*;вкателно ср'Ьдсто, зп. Мед. тазИсаШге, 
Длчвкино дьрво, зп. агЪге, 1е 1еа,(^яв. 
Длчвкачъ, ка, е. таспеиг, еизе. 
Дл;вкл10, зт. ип таспеиг. 
Дъвчене, ■•■«. Мед. 1а тазИсаНоп. 
Д^вчл, ьа. таспег; | (м&чно), /ат та- 

споппег; || всичко щото д&вчель, 1в та- 

с111са1о1ге. 
Д^га, */. 1е Ъегсеаи, 1е стке, 1е рште; 1. 

(небесна), Гшз т, агс-еп-с1е1 т; 2. Оеот. 

1'агс т: 3. АгсНй. Гагсеаи т, аЪз1(1е 

/"; 4. (на ДЬтска люлка), Гагспе!; т; 

5. (извиваме на сводъ), АгсШ. 1а уоив- 

аиге; 6- (у подкова), 1а уой(;е; 7- нзръ- 

звамь на подобье — , ьа. еспапсгег; 

8. напоявамь или нахраневамь до — , ьа. 

^ог§:ег: 9. правя на — , ьа. ст1гег; 10. 

права на -гм (гърбато, испжкнато), уа. 

ЬотЬег; 11. пр-Ькривенъ на — , аг^ие, аф'; 

12. до — , аду. топ, 1оп, зоп 8ой1; || /ат. 

а уепЪге деЬоиюппе. 
Длговитость, з/. ПпзаНоп /. 
Длговита свойщнна, з/. Ппзайоп /. 
Джговитъ каммкъ, зт. Ппв т. 
Д^говитм цвЪтила (въ стжкло), зп. р1. 

Ор1. Ппз т; || съ — , В. паЬ. шзе, ад/ 
Д*женъ, аф". р^^зта^^^ие, еп Гег к сЬеуа1. 
Д*жно утврьдене, зп. РоПъ/. 1'ег а спеуа1 

ой йе сЬеуа1 т. 
Д^жнм цветове (по росата), зт. р1. Ркуз. 

1'агс-еп-1егге т. 
Д^ждецъ, зт. дьт. Геаи /. 
Д*ждовенъ и -дливъ, ад/ р1ипа1, р1и71вих. 
— порой, вт. 1а гауте. Дъждовна вода 90 Длщеря Дъждовна вода, */. еаи р1иу1а1е Л 

Длждовникъ (шатра за д&ждъ), зт. 1е 
рагар1ше*, || — . огзеаи, 1е рюлмег, 1е &ш- 
&пагс1- [з/. р1. р1еигз Де (егге, т. 

Дъждовни капки {попити отъ земята), 

ДлждомЪръ (омброметръ), зт. ГотЪго- 
теЧге »», ркуютеЧге т. 

ДлчЖдъ (киша), зт. 1а р1ше, 1'еаи /; 1. 
огненъ — , р1и1е а"е Геи; 2. (пзъ облакъ), 
1а 1ауавве, 1а дГЬои1ее; 3- (пзъ ржкавъ), 
1а &ш1ее; 4- роси или прашолн — , ь. гтр. 
П р1и;-]'пе. 

Д*жястъ, ай}, еп С1пЬ'е. 

Длшерь, зт. (ьоуег Плчнь). 

Длнече, зп. Га1уео1е т. 

Длшо, зп. 1е итс1, 1е ргоГопс!, епГопсиге /, 
си1 т; 1. Апаг. 1е Гопйетеп*; 2 Маг. 1а 
са1е; 3. врьхъ — (горнгото отдолу и 
наопакъ), запз (Зеззиз йевзоиз; 4. съ из- 
бито — , а §-иеи1е Ъее /*; 5- иепмтвамь 
изъ — , ьа. $д. егеизег; 6- недоетигамь 
— въ вода съ крака си, ьа. регйге р1ес1 
т ; 7. ор-взвамь -пата на лъ-тм букви, ьа. 
есгешег; 8. поставямь — на б/ьчва, 
ьа. гепГопоег; 9. удрямь -то съ задна- 
та часть на киля, ьа. Маг. 1а1оппег. 

Джнземя, з/. 1'аЪнпе ег аЪуте. 

Длчнни длскм, з/. р1. Гешопсиге (. 

Длнчасть (за твпъ), ай]. спатЪге. 

Джнякъ (па комбара), зт. 1а сЬатЪге; || 
Апаг. 1е соесит ег сееит. 

Джняченъ, ай}. Апаг. соеса1. 

Джска, з/. 1а 1аЪ1е, 1а р1апспе, 1е 1аЪ1еаи, 1а 
1аЪ1е11е, Га1з иг; 1. гладка — , *аЪ1е газе 
ой «ГаМеп^е; 2. (запорь ма вада), Гет- 
реНетеик *п; | (па харкъ), 1а ра1е; 3. 
(столъ), 1а Ьат^иеис; 4. (металическа), 1а р1адие, 1а 1ате; 5 (плоча съ цвЪтил» 
за кистца), 1е ртсеНег; 6. (за огладване 
у шжвачи), 1а Ъшззе; 7. (за уталашне 
шжвъ), 1е раззе-саггеаи; 8. (за чукане 
месо\ 1а 1аШо1г. 

Длскоточина, з/. 1а зсгаге. 

Джсчена направа или работа, з/. 1а Ъо}- 
зепе,- | доправяне съ — , 1еЪо1за^е; Ц до- 
правямь стая съ — , ьа. Ъо1зег. 

Длсчено перде (прЪдъ порта), зп. 1е НпЧеаа. 

Длсчица, з/. 1а р1апспеМе, а1з т, ЪагДеаи 
т\ || (кжтникъ), Гаиззе едпегге /. 

Д*скн (наковамъг съ остри гвоздеи), з/. р1. 
МИН. 1е 'ЬегзШоп. 

Джхамь, ьп. азр1гег, зоиШег; ]| (и въздухь), 
гезр!гег, 1П5р!гег- 

Джхане, зт. 1а гезрнаНоп, па1е'те /, зоиГДе 
т, зоирп' т, уеп* т; 1. (въздухь), Пп- 
зрйаИоп /*, азр1*га(10п /; 2. кжсо — , соиг!е 
Ьа1ете ; | зимамь си -то, ьа. гергепйге Ьа- 
1е1пе; 3. олекчително средство за -то, 
рпешпошдие, ай}, т. [га!о1ге. 

Джхателенъ, ай}, тзрп-а^еиг; | Апаг. гезрь 
— п*ть, зт. Апаг. л т 01е аепГеге /, 

Дихателна ц-Ьвнца (у буболечки), з/. П. 
паг. 1е зНдша^е. 

Дихателно гърло или Криво — , зп. Апаг. 
1а {гасЬее ег 1гасЬее-аг{еге; 1. на — , 
Апаг. 1гасЬеа1, аф'. 2. въспалене на — , 
Мед,. 1а 1гаспеИ;е ; 3. разрязване на — , 
СНгг. 1а 1гасЬео{огше. 

Длхливъ, ад.]. гезр1гаЪ1е. 

Джхъ, зт. ГЬа1е1пе /, Ьа1епсее /, 1е дой*, 
топ1ап1 т, ойеиг /, 7вп1 т\ \ (и прге- 
тенъ), 1а зеп^еиг; || съ единъ — , 1©и$ 
01'ипе Ьа1е1пе, *ои! й'ипе (га11е. 

Длщеря, з/. 1а н11е. Е. Е Е, 1а 55х]ете 1еМге йе Га1рЪаЬе1 Ъи1^аге. 
Евангелистъ, зт. Геуап^еИз^е т. 
Евангеличееки, аЩ. етап^^пе. 
Евангел1е,Л1. Геуал^Ие ю»; | проповядване — , 

Гетая^еНбаНоп; \\ проповЪдвамь — , ьа. 

е"уапе:еНзег. 
Евангелски, оф". еVапде1^^ие; -скм, -теп1. 
Евдтометрически, ад^. еиШоте^п^ие. 
Евд10метр1я (въздухомЪрге), з/. ГеиШо- 

те(пе /. [те1ге /. 

Евдюметръ (въздухомЪръ^, зт. СШт. ГеисНо- 
Евнухъ, зт. ип еипи^ие, ип сЬа^ге. 
Еволюта (крива литя), з/. Оеот. 1а <1еу<з- 

юрр^е. 
Еволющоненъ, аф*. МШг. еуо1и1юппа1ге. 
Еволюц1я, 5/. МШг. Геуо1и(10п /; 1 правя — , 

ьа. еуо1иег; \ правя — съ ескадронм, ьа. 

езсас!гот)ег. Егермейсторски чинъ 

Еврейска смола, з/. (ьоуег Асфзлтъ). 

— свойщина(въ говорене), з/. ип ЬеЬга^зте- 
Еврейски, ад]. ЬеЬгаЦие, пеЪгеи, Зийа^ие; 

-скм, -теп1. 

— вьртопъ (въ градъ), зт. 1а ]шуепе. 

— езмкъ, зт. ГпеЪгеи «г; | вЯщъ на — , 
ип ЬеЪга18ап1. 

Еврейство, зп. 1а зупа^о^ие. 
Европецъ, 8т. $д. ип Ъ1апс. 
Европска земя, з/. Оеодг. 1е соп^пеп!.. 
Европско село (въ Африка), зп. Оеодг. 

ГаНее /. 
Евхариетическн, ай}, еиепапз^ие. 
Евхарист1я, з/. ГеисЬапзИе /, 1е ваг^ 

8асгетеп1. 
Егермейстеръ, зт. ип уепеиг; | оберъ — , 

&гап<1 уепеиг т. 
Егермейсторски чинъ, зт. 1а сариашепе. Егерь 91 Еднозначителепъ Егерь, зт. ШШ. ип спаззеиг. 

Егида, */. Ге#Ие /, 

Егоисмъ, зт. 1арег&оппаШе, е^ойзте т,1ето5. 

Егоистически (себелибивъ), ай). е&(нз^ие; 

-скм, -теп*. 
Егоистъ (себелибецъ), зт. е^о1з1е, зс; | 

(обожават на само-себе-си), ип ШоШге. 
Египетска касс1Я, з/. агЪггззеаи, 1е зепе. 

— слив а, з/. агЪге, 1е зеЪезИег ; || гръдни 
-ви, р1 1е 8еЬез<;е. [-ренъ, де ГЬе$1ге. 

Егира (гиджра, турска ера), з/. ГЬе^ге /,• 

Едвамъ, айь. а реше, р^е8^ие, 1а уа1еиг де; 
!| — ... като, раз ршШ ^ие. 

Едда (книга за сЪверна лттологгя), з/. 
Гедда /. 

Едекъ, зт. е. 1е 'Ьа1а^е; 1. вдже за 
теглене — , 1е спаЪ1еаи; 2. теглене — на 
р-вка, 1е рогйаде; 3. плтека за — , 1е И- 
га§;е; 4. коте за теглене — , сЪеуаих де 
йга&е; 5. распрътвамь отъ — коте, г/а. 
йеЬШег. 

Едемъ, зт. 1'едеп т. 

Еди-кой, зт. ип потте. 

Едилска длъжность, з/. 1'едПНе /. 

Едилство, зп ГедПИе /. [едНе. 

Едилъ (градоначалникъ въ Римъ), зт. ип 

Единайсеть и -тмй, ад,], пит. опге; | 
-тнй день (на льЪсецъ), 1е опге. 

— кжтенъ, ай), пепдеса&опе; || -тникъ. 
зт. V — , т. [ай], т. 

— сриченъ стихъ, вт. ЬепдесазуИаЪе, 
Единайсетнй, ай), опгшше; -то, -шеп?; || 

-сета часть, з/. 1'опглете т. 

Единнтенъ знакъ, зт. Тур. 1а дшзюп. 

Единитна, з/. Огат. 1е йге! ой 1га11 д'ишоп. 

Единица (монада), з/. 1а топаде, ипИе /, 
потЪге т. 

Единобояие, зп. 1е деЧзте. 

Едипобожникъ, ница, ес. &е\&1е. [-1етеп1. 

Единосжщенъ, ай). сопзиЪз1ап^е1; -щно, 

Единос*щность, з/. ТНео1. 1а сопзиЪз{апйаШе. 

Единствсность, в/. ГитсИе /. 

Единствено, а^.ригетеп^зеиютеп^Доииес. 

Единственъ, ай), аш&ииег, ип^^ие;|| — брой, 
зт. Огат. потЪге 81П^иНег. 

Единство, зп. ГипНе /. 

Единъ и -ннй (/. една, п. едно). ай), топ. 
ип; 1. четъ — , зт. Гип, т\ 2- — ио — , 
айь. ип а ип; 3. това е все -дно, с'ез1 
1ои1 ип; 4. ргоп. ц.ие^ип; || р1. еднм, зс. 
^ие1^иез ппз. 

Единни и -нъ, ай). 1е1, ип^^ие, з1тр1е; 1. 
-нъ до другъ (на прьтъ), айу. ^иеие а 
^иеие, Ше а 1еЧе; 2. стоя наредъ -нъ до 
другъ, ьп. Га1ге ^иеие•, 3. -нъ другъ, ти- 
*ие11етеп1;; 4. -нъ по другъ, а ^и^ ппеих 
ппеих; 5. -нъ слъдъ другъ, *оиг а {оиг, 
а {оиг де гб1е; 6. -нъ ср-вщо другъ, а 
соп^ге-Ъогд; 7. нито -нъ, пи1; 8. ни -нъ, 
аисип, ай). Единъ (угадннкъ), зт. /ат. ип оеаЧре. 

Еднаквоименоване, зп. Гишуосаиоп /. 

Еднаквоименъ, ай). ип^Vо^ие. 

Едваквость, з{. ГапиогнпЧе' /, МепШе" /, 
сопсогдапсе, та^е, соггезропдапсе /. 

Еднакство, зп. 1а сопГогтке, 1а сопуепапсе. 

Едакьвъ, аа^. е^а1 а, хйеШЦие, ишГогте, 
сопГогте а, сопуепаМе; -кво, -теп1; 1. 
нзводъ (прЪписъ) — съ пьрвообразникъ -тъ, 
роиг сор1е сопГогте; 2- — сьмь, ьп. соп- 
уетг — а; 3. — сьмь съ другъ, ьп. согге- 
зропйге а; 4. който е — съ другъ, соггез- 
зропдап*, ай)* 5. който са залъга съ — 
пр-вдм^тъ, ип 8рес1а118*е; 6. бнвамь вся- 
когажь — въ своят* мисли, ьп. зе гез- 
зетЪ1ег; 7. чуене — гласъ на край думит*, 
Газзопапсе /. 

Едвакви, зт. р1. де тете рагиге /. [п!е /. 

Едннчькъ (на майка), а<1}. Н. пай Гитра- 

Едно по едно, айь. р1есе а р1есе, раг с1е- 
§гез, де де^ге еп де^ге, еп *ои{ез 1еМгез; 
1. едно отъ двегв, ГаИегпаНуе /; 2. -на или 
врьзъ друго, Гип рог»ап1; Гаи*ге; 3. — 
споредъ друго, еп ргезепсе; 4. — по друго, 
сопзееиИуетеп*, сопзедиетеп!:, еп деТаИ 7 
аиегпа<луипеп1; 5. сл-вдъ друго, соир зиг соир. 

Едно-друго, зп. 1е Ъа^а^е, 1е пеее8за1ге, 
егГе* т, аШгаП т; \\ (нЪща), 1ез 'Ьагдез/. 

— братство, зп. Воь, 1а топас1е1роле. 

— вр^меность, з/. 1а зшиНапеКе. 

— връменъ. а<Ц. 8'1тииапе; -но, -тепб. 

— вр-Ьмешенъ, аф'. а"аи{геГо18, апс1еп; — 
връме, аа"ь. -петеп*. 

Фаянсъ, зт. 1а ппф^ие. 

— везна нота, з/. Миз. 1а сгосЬе. 

— вЪрецъ, рка, зс. согеИ&юпан/е. 

— гласенъ, аа^. топо1опе, сопзоппап!, 
ипап1те ; | (-сриченъ), Огат. Ьоторпопе. 

— глас1е, еп. 1а топо(оп1е, ипап1тИ;е /; Ц 
(на гласове), 1а сопзоппапсе; (въ пЪяне\ 
Миз. ГпоторЬоп1е /. [ап^ез, т. 

— гласна похвала, з/. еопсег!; де 1ои- 

— гласно, айь. раг асс1атаНоп : | /</. а Ги- 

Ш880П. 

— гн4зденъ, ай). Вог. ипПоси1а1ге. 

— ГОДИШо^ь, ай}, аппа!. 

— дневенъ, ай), ерпешеге. [^1уешея1 

— друженъ, ай). ти(ие1, гезресИГ: -жно, 

— -ударъ, зт. соир Соигге т. 

— дружность, з/. 1а ши1иа1^е. 

— дружно промънене, зи. ГаНегпа!; т. 

— дьржавге, зп. 1а топагсп'1е: {] придрьж- 
никъ на — , ип топагс1ш{е. 

— дутенъ, ай), ипапте; -шно. -теп1. 

— дут1е, зп. 1а сопсогде, ипаттИе /; 
-шно, айь. а ГипаптИе. 

— значене (синонилггя), зп. 1а зупопуппе. 

— значителенъ (синонимъ). ай), зупо- 
путе; | -телна ръчь или игзоворъ, ип 
зупопуше, зт. Едноименник!. 92 Езиче Едноименникъ, ннца, вс- Ьотопуше. 

— именъ, ай}. Огат. Ьотопуше. 

— илпе, вп. Огат. Рпотопупие /. 

— и полвиненъ, ад.}. МаНгет. зездтаНеге. 

— ковертна лад1я, в/. паЬге роп!е та. 

— конна каруца, */. 1а йепи-Гойипе. [ай}. 

— копитно животно, вп. Е. паЬ. зоНрейе, 

— кракъ столъ, вт. 1е &иепс1оп. 

— крьвенъ, ай}, сопзап&шп. 

— кжщенъ, ай}. Во1. топо^ие. 

— клчщество, вп. Во1. 1а топоеоде. 

— листенъ (пулякъ), ай}. Вой топореЧаю. 

— листна шишулка, в/. ВоЬ. саИсе то- 
порЬуПе /. 

— личенъ, ай]. Огат. ишрег80ппе1. 

— мисленникъ, ата. ип ааЪегепЬ [сег{. 

— мисл1е, вп. Гт(еШдепсе /; || /д. 1е соп- 

— м*ж1е, вп. Воь. 1а топапдпе. 

— образенъ, ай}. шпГогте, е#а1 а; | /ьд. 
топо1опе. рго8&13<1е. 

— образ1е, вп. ГитГогтИе /, е&аШе /, то- 
поюше /; | Яд. 1е рго8а18те. 

— ока жена", в/, /ат. ипе Ъогдпеззе. 
игрална книга, в/. Газ т. 

— окъ, ет. вс. ип Ъог&пе. 

— оченъ, ай]. топосиЪиге. [ишзехиеЬ 

— ощнренъ или -пасминенъ, ай}. Вог. 

— перенъ (за риби), ай}. В. паг. топор!еге. 

— рога крава, в/. 1а <1а#огпе. 

— рогъ, вт. диайг. 1а Нсогпе; || Н. паЬ. 
ишеогпе, ай}. 

— роденъ, ай}, потодепе, зшПапе; || Н. 
па(. Апа1. соп&епеге. 

— родность, е/. Гпото&епеИе/, вппНагНе/. 

— рлкъ, ка, «. тапсЬо!, о1е. 

— свадбенъ, ай}. Зиг. вс. шоподате. 

— свадб1е, вп. Во(. Зиг. 1а топо^аппе. 

— сриченъ, ай}. топозуИаЪе; | -чна рЪчь, 
в/. 1е — , вт. |] отъ -чнм думи, топозуЬ 
Ь1^ие, ай}. 

— стайность, в/. 1а сопШиНе. 

— станенъ, ай}. ша8з1Г. 

— стшше, т. 1е шопоз^ие. 

— страненъ, ай}. зппрНз^е, ехс1и81Г. 
- -чов-Ькъ, вт. ип зшрпз^е. 

— странни, ай}. Во{. иш1а!ега1. [рИзте. 

— странность, в/. Гехсюзшзте та 5 1е 81ш- 

— странно разслабване, вп. Мей. Гпепи- 
1>1е§1е ег -р1ех1е /. 

— струнна лира, */. {готреМе шаппе /. 

— сЪменодъмбно растене, вп. Во(. топо- 
ео*у1ео1опе ег р1ап!е — , .'/• [пй^ие. 

— сЬменъ, ай}. Во(. топоерегте ег -зрег- 

— ухъ {за животни), ай}, т. топаи!. 

— цв-Ьтенъ, ай]. Вой ишйоге, риг. 

— цвЪтна кунопись, в/. шопоспг6те,аф'.гта. 
щампа, в/. 1е саташи. 

— цв-Ътното, вп. Гип1 та. 

— чарупченъ, ай}. И. паь. ишуаи-е; | 
-пчна мида, в/. Г — , вт. Едно членна колчавина, в/. А1д. 1е топбте. 

— ягодникъ, вт. 1а рапзеМе ой тзт йе 
гепагй т. [ГипНаке та. 

— упостасникъ (ересь унитаргй), вт. 
Едни (за пилцъг, за ботуши), вт. р1. ип 

рашз; || — . . .други, ^и^. . .дш. 
Едра вълна, в/. 1а ]агге. 

— гол1я, в/. р1апбе, 1е 1;игпер8. [сГешег. 

— глека, */. огвеаи, ГеШег та; -сченъ, 

— игличена, в/. р1апге, Гагспап&е^ие /. 
Едро писмо, вп. 1а &гоззе. 

Едрото, вп. /д. 1а ^и^п1е8вепсе. 
Едьръ (и /ьд.), ай}, поигп. 

— грахъ, вт. 1а с1сего1е ой ро18 еМспе та. 

— дячждъ (изь облакъ), вт. 1е &гаш,- Ц 
/ат. Гауегзе /". [спо18 та. 

— нордмански гллабъ, вт. р^еоп саи- 

— п^сакъ, вт. 1е Ъа1аз1:. [угоИпе. 
Едри брабонки (сачми «.), в/. р1. 1а спе- 

— л'Ь1цници, вт. р1. ГауеНпе /. 

— портокали, ята. р1. 1а ратрютоизе. 

— череши, в/. р1. 1е еаргоп еЬ сарегоп. 
Е, айь. ои1; 1. Шег}. 'пе, оЬ са; 2. /ат. 

'пет; 3. — та що, еп Меп. 
Ей, т1ег}. оиа18, 'Ьо, са, 'пе, оп са, ог дие, 

ог са, 81 81; || — шу, с пет; || — сега, айь. 

8иг 1е сЬагар, 8иг 1'пеиге, тсопИпеттеп!. 
Ежова главичка, в/ р1ате, гиЪап й'еаи та. 
Ежъ (таралежъ), вт. диайг. 1е 'пепзаоп; 

-жовъ, йе — , ай}; || /д. 1а за^ошпе. 
Езелхоптъ, ет. Маг. 1е спои^ие^. 
Езеро, вп. 1е 1ас, е(ап^ та; -ренъ, с1е 1ас. 
Езико-знане, вп. 1а Пп&ше^ие. 

— тълковачъ, вт. ип $1о88о§тарпе. 

— чистилка, в/. 1е сиге-1апдие ой дта^е- 
1ап^ие. 

Езикъ (нарЪчге, ма капуни и месень). вт. 
1а 1апдие; 1. /д. 1е 1ап§-а^е, 1е уегЪе: 2. 
(на брава), 1е шогаШоп: 3. (на звжнецъ), 
В1ав. 1е Ъа1аИ: 4. (на камбана), 1е ЪаМап1; 
5. бодежъ на -тъ, Мей. 1а &1о&8а1»1е; 6. 
въспалене на -тъ, Мей. 1а ^1о8§1^е, 1а су- 
папс1е; 7. на два -ка написано, ЪШп^ие, 
ай}; 8. земя — , беодг. кпдчш йе 1егге; 
9- знане чужди -ьщи, 1а хепо§тарп1е ; 10- 
нзгледване — на свиня, 1е Ьпдиеуад-е; 

11. изгледвамь — на свиня, ьа. 1ап#иеуег; 

12. изгледовачъ на свински — , ип 1ап- 
^иеуеиг; 13- напушенъ — (обвитъ въ 
чьрво), 1апдие Гоигге; 14. напушенъ свин- 
ски — , 1е 1апдшег,- 15. описане на -тъ, 
Апа1. 1а д1о880^гарЬ1е ; 16. пр1емамь въ 
— дума, ьа. паШгаИзег; 17- погр*шка въ 
говорене на единъ — , /ат. 1е си1г; 18. 
ученици на неточни -ьщи, епГап^з ой 
Звипез йе ^п^ие, та. 

Езиченъ, ай}. Апа1. Огат. Нп^иаЬ 
Езиче, вп. 1а 1ап^иеие; 1. Апаг. 1е сП(опз; 
2. (на копче), 1е ЪагЬПюп; 3- (на кофаръ), 
1а Ъгоспе; 4. (на хвакь), 1а тагсЬеМе. Езична юздичка 93 Елютропъ Езмчна юздичка, з/. Апае. 1е Й1е1. 
Екарте {книжна игра), зп. Гесаг1е т. 
Екатомба (стотелчна жьртва), з/. Гпе- 

са!ютЪе /. 
Екваторски, ай). е^иаюпа-1. 
Екваторъ, зт. Оеодг. Ге^иа^еиг т, Н^пе 

е^шпох1а1е /. 
Еквилибристъ, ка, зс. едиШЬпвйе. 
Екипажъ (карета и конгетЪ, хората па 

ладгя, гемижгитЪ), зт. 1'едшра^е т. 
Екипировка, з/. МгШ. 1'е^шретеп1 т. 
Екзархатство, зп. Гехагспа!; т 
Екзархатъ, зт. Гехагспа! т. 
Екзархъ (намЪстникъ), зт. еха^ие т. 
ЕкзекупДонемъ принудевачъ, зт. ип ^аг- 

шза^ге; || р1. -чи, ипе дагшаоп. 
Екзекуторъ, зт. пш831ег аи<Непс1ег м», ип 

пш8з1ег. 
ЕкзекупДя, з/. 1а дагшзоп. 
Екземнляръ, зт. Гехегаркцге т. 
Екзерцищя (обучене на оржжга), з/. МИН. 

Гехсегс1се т. [81аз1е т. 

Екклес1астъ {книга у Библгя), зт. Гесс1е- 
Еклектикъ, зт. ип есюсИдие. 
Еклектическа философ1я, з/. ГесДесйзтет. 
Еклектически, ай). ес1ееНдие. 
Еклиптика, з/. АзЬг. 1'есИридие /. 
Еклиптически, ай). есИр^ие. 
Еклога (овчЪрско стихотворене), з/. Ге- 

^1одие ег ес1о&ие /. 
Економска длъжность, з/. Гесопоша!; т. 
Еконолпя, з/. Гесопоппе /; || списатель на 

царствена — , ип есопопла^е. 
Економъ, ка, зс. есопоте; зоттеИег, еге. 
Ексаметръ, зт. Гпехате1ге т. 
Екстирпаторъ, зт. Адггс. Гехпгра1еиг т. 
Екстрактъ (гжстгша отъ прЪваряване), зт. 

Гех^гаН т. [огШпа^ге. 

Екстраординаренъ (профессоръ), ай). ех1га- 
Ексегетика (тълковане), з/. Гехедезе /. 
Експедищоненъ, ай). ехрес1Шоппан*е. 
ЕкспедипДя, з/. ехресШдоп тиШге /. 
Експерименталенъ (основанъ на опъгтъ). 

ай). ехрепшеп1а1. 
Експерименталистъ, зт. ипехрептепШеиг. 
Експериментъ, ай). Гехрептеп* т. 
Експертъ, зт. ип ехрег1 
Ексцентрически, ай), ехсеп*]^ие. [{одие т. 
Ексцентрическо колело, зп. Мес. Гехсеп- 
Ексцентрнкъ, зт. Мес. Гехсеп11^ие т. 
Експонентенъ, ай). А1д. ехропепИе1. 
Експонентъ, зт. А1д. Гехрозап!; т. 
Експромптъ, зт. ГипргорШ; «»: | съчини - 

тель на -тьг, ип ипрготрйцшге. 
Ектаръ (100 ара), зт. Гпес^аге т. 
Ектограммъ (100 грамма), зт. Гпесю- 

^гатте т. 
Ектолитръ (100 литри), зт. ГпесюШге т. 
Ектометръ (100 метра), зт. Гпес1оте1ге т. 
Ектостеръ (100 етера), зт. Гпес1;оз1еге т. Елавенъ, ай). апйтоп1а1 е1 апШпоме. 

Елавна сгура, з/. 1а сепйгее. 

Елавъ (калай I.), зт. ГапШпоте т; | на- 

правенъ съ — , Мей. аШие, ай). [е1ап т. 
Еланъ (вь канада), зт. диайг. Гоп^па1 оп 
Еластически, ай). е\в.8{щ\\е. 
Еластичество, зп. Ре 1а8ИсЦе /. 
Елеборъ, зт. р1ап1е, ГеИеЪогвш; | дивъ — ,, 

еИеЪоппе /. 
Елегически, ай). е1е#1адие: | -поецъ, зт. 

роеЬе е1е&1ацие т. [Г&едо /. 

Елегтя (аплакователно стихотворене), з/. 
Елей, зт. 1е спгете. 
Електрисвамь, ьа. е1ес!пзег? Ц -са, ьг. 

а'е1ес1;пзег; || което може са -риса, РНуг. 

е1ес1пзаЪ1е ай). 
Електрисване, зп. РНуз. Ге1ес1пза1юп /. 
Електрисовачъ, зт. ип е1ес1теиг. 
Електрическа машина, е/, таспте е1ес- 

1пдие /. [т. 

— риба, з/. рогззоп, ^утпо!;е е1ес!щие 

— сила, з/. Ге1ес1псЦе. 
Електрически, ай), е1ес!пцие. 

— скатъ, зт. рогззоп, 1а 1огрШе. 
Електрическо трькало, $»». р1а(еаи е1ес- 

1пдие, т. 
Електричество, зп. Ге1ес1псИе /. 
Електризащя, з/. РНуз. Ге1ес1пааНоп /. 
Електрометръ, зт. РНуз. Ге1ес1готе1хе т. 
Електроскопъ (инструментъ), зт. Ге1ес- 

1;го8соре т. 
ЕлектрОФОръ, зт. РНуз. Ге1ес1горЬоге т. 
Електуар1Й (льажунъ «.), зт. РНагт. 1'е1ес- 

1иа1ге т. [с1ре. 

Елементъ, зт. 1'е1етеп1 т\ \ СМт. 1е рпп- 
Елемъ, зт. РНагт. Ге1епи ой е^огате е1еть 
Еленска глава, з/. Уеп. 1е таззасге. 

— опашка, з/. р1ап1е, 1е *огс1у1е. 

— трЪва, з/. р1ап1е, 1а согпе. 
Еленски лайна, зп. р1. Уеп. 1ез р1а1еапх и*. 

— мждм, зп. р1. Уеп. 1ез а , а1пИег8 ой, год- 
поп8«». [1а регсЬе. 

— рога, зт. р1. 1а гатиге; || Уеп. 1е Ъо18 Т 

— рогчета, зп. р1. Уеп. В1аз. 1е согз т. 
Елленски, ай), пе11еп^^ие. 
Елленисмъ (гръцка се ойщина въ говорене). 

зт. ип пеПегнзше т. 
Елленистъ, зт. ип пе11еп1з1е. 
Елзевирско издане, зп. Тур. Гекеуи т. 
Еликсирь, зт. ГеИх1Г т. 
Елингъ, зт. са1е йе сопз^гисНоп, /. 
Елисей, зт. егузее ш; -скьг, -зееп; | -гк<^ 

Поле, зп. спашрз е1узее8 т. 
Ел1астм (схдницъг въ Атина), зт. р1. 1ез 

ЬеПаз1;е8 т. [Аз1г. 1е\ 7 ег пеНа^ие т. 

Ел1аческо въсхождане (на звЪзда), вп. 
Елшскопъ (слънчево стхкло), зт. 1'ЬеИо- 

8Соре т. 
Ел1отропъ (камъгкъ), ' зт. 1а запейте; | 

(зеленъ яспъ), ГпеНо1горе т. Елюцснтричеекн 94 Еиихрема Ел10центрически, ай). Аз1г. пеПосеп!г^ие. 
Еллиптически, ай). еШр^ие; -ски, -теп4. 

— видъ, зт. Оеот. -ско състояне, зп. 
Огат. ГеШриеЦе /. [зо&гарпе т. 

ЕллипсограФЪ (инструменть), зт. ГеШр- 

Еллипсоидъ, зт. Оеот. ГеШрзоМе т. 

Еллипсисъ, зт. Огат. Оеот. ГеШрзе/. 

Елминтологически, ай). ЪеМтШою^ие. 

Елминтолопя {наука за глистге), з/. 1'пе1- 
ппп1по1о<ре /. -1по1о^ие. 

Елминтологъ, зт. ип пе1пппШо1о#1з1;е е1 

Елпезе, зп. I. ГеЧ г еп1аП т, етоиспои' т- 1. 
въ видъ на — , еп еуеп1а11$ 2. майсторъ 
на -зета, ип еуеп1аШз1.е; 3. духамь съ — , 
ьа. в^еуеп^ег; 4. махамь съ — , ьа. е\ т еп1ег. 

— приличенъ, ай). Н. паЬ. паЪеИе е1 
-ЪеШГогте. 

Елха, е/. агЪге, 1'аипе ой аи1пе т. 
Елхакъ, зт. Гашше ой аи1па1е /. 
Ель (ингелизска бира), з/. а1е /. 
Ематитъ (руда), зт. Мгпег. 1е Геге(. 
Ематолог1я (наука за крьвь-та) з/. ГЬета- 

4о1од1е /. 
Емблема, */. ГетШте т. 
Емигрантъ, ка, 5. епп#гап1, ап1;е. 
Емигращя (на народи), з/. 1а 1гап8пп§гаиоп. 
Емигретъ (дЪпшнско игралце), зт. Гепи- 

%те№е /. 
Емиръ (турски сановникъ), зт. ип епиг. 
Емороидаленъ, ай). петого1(1а1 ; -лначьрве- 

на жила, з/. аг1еге -с[а1е /. 
Емороидм (майсжлъ I.), з/. р1. Мей 1ез 

петегоМез еь -гЬоИез /. 
Емпирей (деветото небе), зт. Гетругее ой 

С1е1 ешругее, зт. 
Емпирикъ, зт. ип етртдие. 
Емпирически (основат само на опить), 

ай), етртдие; -ски, -теп1. 
Емпирисмъ, зт. Гетртзте т. 
Емулсхя, з/. РЬагт. Гети1зюп /. 
ЕмФ1е (за смъркане), зп. I. 1аЪас еп роийге, 
т\ | преза — , ипе ртсее; || стривачъ на 
— , ип гареиг. 
Емчане (кефиль I.), зп. ип геропйап!. 
Емч*са, уг. озег, зе пздиег: || (за нЪко?о), 

геропйге. 
Ендемическа болесть, з/. Мей. ГепДепне/. 
Ендемичеки (мЪстенъ), ай), епйеп^ие. 
Ендив1Я (градинни бьрдоквъг), в/. р1ап1е. 

ГешНуе /. 
Енн-бахарь, зт. г. (ьоуег Амомъ). 
Енотъ (видра), зт. ^иай^. 1а$епе11е; -тенъ, 

<1е #епеМе. 
Ентимема (аргументь), з/. ГепШутете т. 
Ентомологически, ай). еп1ото1о{здие. 
Ентомолопя (наука за буболечки), я/. 

Геп!ото1о§1е /. 
Ентомологъ, зт. ип еп!ото1о§13{е. 
Ентус1астъ, зт. еп1по1ша8*е, зс. 
Енхармоннческн, ай). Миз. епЬа^топ^^ие. Енциклопедистъ, зт. ип епсус1оре(Из1е. 
Енциклопедически, ай), епсусюрес^ие. 
Енциклопед1я, з/. Гепсус1оресИе /; || съчи- 

нитель на — , ип епсусюресИз^е. 
Еолшски, ай). еоНеп еб еоН^ие. 
Еолова арфа, з/. еоН-Ьагре ой пагре 

еоНеппе /. 
Еоловъ валякъ, т. Р/гуз. ГеоНру1е т. 
Епакта, з/. СНгоп. Герае1е /; тенъ, <Герае*е. 
Епактенъ, ай). ерас!а1. 
Епанча и -нжа, з/. (. 1е спзрш, 1е тап1;еаи. 
Епанчоносецъ, зт. ип рог!е-гаап1;еаи. 
Епарх1аленъ, ай). сИосезат. 

— градъ, зт. 1а шеЧгоро1е. 
Енарх^ална чернова, */. е^Изе теЧгоро1е /. 
Епарх1я, з/. Геуеепе т, 1е зхеде, 1а сот- 

тепйе; 1. (епископска), 1е сИосезе; 2- 

дьржачъ на — , соттепйайане, ай). т\ 3. 

който са намира въ Римска — , зиЪигси- 

сане, ай). 
Епатитъ, зт. Мтег. ГпераШе /. 
Епиграмма, з/. Гер1^гатте; |1 сл,чинитель 

на -мм, ип ер^гатта^з^е. 
Епиграмматически, ай), ер^§•гатгаа1;^^ие. 
ЕпиграФЪ (на книга), зт. Гер^гарЬе /. 
Епидемически, ай), ер^6^ет^^ие. 
Епидем1Я, з/. ГерМеппе /. 
Епидермичееки, ай). ер1(1егппдие. [с^^^ие. 
Епизоднческн (въводителень), ай). ер1зо- 
Епизодъ (вьведна приказка), зт. ер1зо(1е т. 
Епизоотически (морень), ай). ер^гооИдие. 
Епизооия (скотски моръ), з/. Гер12 0о11е/. 
Епикурейски, ай). ер1сиг1еп. 
Епикурейцъ, зт. ер1сипеп, еппе, «. 
Епикурисмъ (учене на Епикура), зт. Гер1- 

сипзше т. 
Епилептически, ай) ер^1ер^^^ие. 
Епилентикъ (страдалець оть падане оть 

вжнъ), зт. ип ерПер^ие. 
Еннлепс1я (падане отвжнь), з/. ГерИерзге 

/, та1 сайие ой 'паи1 та1 т. 
Епископска к*са маниа, з/. 1а тогеНе. 
Епископски, ай). ер1зсора1: -скн, -теп*. 

— санъ, зт. Гер1зсора1; т. 

— сарай, зт. ГеуееЬе т. 
Епископство, еп. Гер13сора1; т, етеспе »г; || 

| придрьжницм на — , ер1зсораих т; | 

затичамса за — , г/г. /ат. ер19Сор1зег.^ 
Еспископъ, зт. ип е>(Цие; -пскм, ^'еуедие, 

ер1зсора1; 1. (въ нехристгянски мЪста), 
уе^ие т рапчЬиз, т; 2. правя-, г/а. засге; 

3- ставане — , 1е засге. [Гер^газе /. 

Епнтазисъ (растваряне на драма), вт. 
Епиталама (свадбно стихотворене) з/. 

ГерНпа1ате т. 
ЕпитаФ1Я (надгробге), з/. ГерИарЬе /. 
Епнтетъ (прилагателно), зш. ГерпШе, /. 
Епитим1Я, з/. 1а реп^епсе. 
Епитрахиль, зт. ГеЧо1е /. [гепе т. 

Еиихрема (силлогисмъ), */. Ьод. ГернзЬе- Епициклоидъ 95 Етически Епициклоидъ, зт. Оеот. Гер1С1с1о1с1е /. 
Ешщиклъ (хьлбочень околь), зт. Аз(г. 

Гер1сус1е т. 
Епическа поема, з/. 1'ерорее /. 
Епически, аф". е^ие. 

— циклъ, зт. суе1е ер^дие т. 

Епода (трети дЪль на ода), з/. Героае /. 
Еполементъ, зт. РогН/. 1'ераи1етеи1 т. 
Еполетъ, зт. ГераиГейе /; || (и сь де- 
бели рЪси), а дгате сГертагйз; | (безь 

рЪси), 1а сопйге-ераиюНе. 
Епопея, */. Герорее /. 
Епоха, з/. 1'еро^ие /; || правя — , ьа. Шге 

е^к^ие. 
Ептарх1я (седемдьржавге), з/. Гпер1агсМе /. 
Епулонм (жреци у ветий Римь), зт. р1. 

1ев ериюпз т. 
Ера, з/. Геге /. 
Ератостенова таблица (сь недЪлпи 

бройове), з/. АггОгт. спЪ1е (ГЕга1;о8<:епе, т. 
Ергенъ и Ърг-, зт. ип ааиНе. 
Ересеначалникъ, зт. ип пегез1а^ие. 
Ересь, з/. 1а вее1е, 1а всМзте; [| (лжже- 

учене), Гпеге81е /; || съставямь — , ьа. 

веЬдвтаивег. 
Еретичество, зп. 1'пегеисКе /. 
Еретикъ, зт. пеге^ие, всМзта^ие, вера- 

гайв1е, ип бесЬ1ге; [| -тически, аф. 
Ерибица, з/. огзеаи, 1а регсШх; -биченъ, йе 

регйпх; | пиленца — ци (що немогжтъ 

да хвьркать още), регйгеаих еп тгаше, /. 
Ерибичевъ конь, зт. спеуа1 аиоеге т. 
Ерибиченъ цвЪтъ, зт. 1заЪе11е, ай). 
Ерибичноцв-Ьтенъконь,вш.сЬа\ г аПзаЪе11е«г. 

— цв^тило, зп. сои1еиг 1баЬе11е /. 
Ериданър-Ька (сьзвЪздге), з/. Лвй-.ГЕгШап т. 
Е рий а, з/. 1а Ъюиззе. 

Еркулесъ (сьзвЪздге), зт. Аз1г. ГНегси1е т. 
Ерой (ирой), зт. 1е 'пегоз. 

— комически, ай). 'пего'1-сопп^ие. 
Ероида (ероическо писмо), з/. ГпегоШе. 
Еройна (иройна), з/. Гпеготе /. [-теп*. 
Еройски и -ически, ай}. пегоЦие; -скм, 
Еройско състояне, зп. ГпегокИе /. 
Еройство (еройски духъ), зт. Гпегошпе т. 
Еротически, ай), его^ие; -скм, -шеп1 
ЕрмаФродитъ, зт. ип пегтарпгоаНе. 
Ермелинска кожа, з/. ГаппеНпе /. 
Ерменевтика, з/. ГЬегтепеи^ие / ес аг(; 

— , зт; | -тичееки, ай). [сНе /. 

Ерметическо запушване, зп. ГЬегтеИ- 
Ерметически, ай), пегте^ие; -скм, айь. 

СМт. -теп*. 
Ермитажъ, зт. ГегтИа§-е ой ЪегтИаде т. 
Ерпетологически, ай). егре!о!о^ие. 
Ерпетолопя (гадословге), з/. ГегреЧо1о&1е 

е{ пегреЧо1о#1е /. [#1з1е. 

Ерпетологъ (гадословъ), зт. ип егреЧоЬ- 
Ерски езьшъ (на ветитЪ Скандинавци), 

зт. 1ап^ие егве /. ЕрФине, зп. I. 1а соНзаНоп; | на — , а ой, 
еп р^^ие-п^^ие (ьоуег Д-влба отъ разноска). 

Ерцхерцогски, ай}. агсШисаЬ 

Ерцхерцогство, зп. 1'агсМаиспе т. 

Ерцхерцогъ, зт. ип агсШис: || -цогиня /, 
-йисЪеззе /. 

Ершъ, зт. 1е псЬегоп; | Маг. 1а пепе; || — , 
рогззоп, 1а &гетШе ой регспе &ои}оппшге. 

Есенска орань, з/. Адггс. ГМуегпа^е т. 

Есенски, ай). аи1отпа1. 

Есень, з/. ГаиЧотпе т е% /, агпеге-за13оп 
/; | вл1яне на -та вьрху растенето, Гаи- 
1отпаиоп /; |[ орж на — , ьа. Адггс. Муегпег. 

Ескадра, */. Маг. Гезсааге /; || практи- 
ческа — , езсайге (ГеуоШюп; 1{ малка — , 
езсайпИе /. 

Ескадронъ, зт. МИН. Гезеаагоп т. 

Еекарпъ (житеризъ), зт. РогЩ. 1'езсагре/. 

Ескизъ (планъ), зт. ГеЪаиепе /; | (набЬ- 
лЪзване), 1'е8^Ш8е /. 

Еспадонъ (сабя), зт. Гезрааоп т; Ц б1яса 
или влад*я съ — , ьа. езрайоппег; 
който са б!е съ — , ип езрааоппеиг. 

Еспаншлетка (лустаки), з/. 1а тоиеЬе. 

Еспантлка (подкастрена брадичка), з/. 
1а гоуа1е. 

Естакада (прЪчки колове), в/. Гез1:асаае / 

ЕстаФета (зоратъ I.), з/. Гез{а1е1{:е /. 

Естрада, з/. Гез^гайе /• 

Естрагонъ, зт. рХапи, Гез1га^оп т. 

Ессей (еврейски философъ), зт. ип еззешеп. 

Ессенщя (миризливо масло), $Д Геззепсе/. 

Естерлингъ (тегло, 28| грана), зт. Ге- 
в1егИп т. 

Естествена свойншна, з(. 1е па!шгеЬ 

Естествено, айу. па1иге11ешеп1:. 

— побуждане, зп. ПпзИпс!: | отъ — , 
шзйпсИуетеп! 

Естественость, з/. 1е па1игаНзгае. 

Естественъ, аф. па!;иге], опипайте йе, 
рЬу8^^ие, па1Г; | "$д. па^Г. 

Естество, зп. 1а па^иге; 1. — освщане, 1е 
па1;иге1; 2. споредъ -то, ай па!иге1; 3- 
пром*нявамь -то (на нЪщо), ьа. йепаШгег. 

— испнтовачъ, зт. ип паШгаПз^е. 
Естетически, аф*. евШе^ие. 
Естетика (наука за хубавина или за ху- 

бавъ вкусъ), з/. Гев1пе1^ие Т- 
Естомпъ (истривалка), зт. Гев(отре /. 
Есть, зт. пот Ъи1&аге йе 1а 1еиге Е- 
Етажерка (дулапь съ полици), зГ. 1е- 

1адеге /. 
Етажъ (редь на сграда), зт. ГеЧа&е т. 
Етаминенъ тлкачъ, зт. ип е1апишег. 
Етамннъ (платъ), зт. Ге1ат.1пе /. 
Етероск1и (едносЪнчни), зт. р1. Оеодг. 1ез 

ПеЧеГ05С1вП8 т. 

Етика (нжравоучене), з/. ГеШцие /. 
Етикетъ, зт. Геияиепе /. 
Етически, аЩ. еЧ1^ие. Етимологически 96 Ешъ Етимологически, ад). е(уто!од]\ие. 
Етимолог1я, */. Ге*уто1о$п'е /; || бгат. Го- 

л#те/; | з алътамса съ — , гг. е<уто1о§18ег. 
Етимологъ (кореподумпикъ), зт. ип е!у- 

то1о§181е. 
Етиренъ, ад}. е1Ъете; |) СЬш. е. с ееп1!е1. 
Етиръ (извЪ трателемъ спиртъ\ зт. Ге1Ъег 

т; | ставане на — , Г&ЪелзаНоп /; | правя 

— , г-а. СЪ1т. еЧЬелпег е1 е1пел*8ег. 
Еттлоги чески, ад}. е*]о1о§^ие. 
Ет1олог1я (ууепе за пргтипитЪ па, бо- 

лестъ) , з/. Ге11о1о#]'е /. [еагеоссШег. 

Етюпеко смолисто дьрво, вп. агЪиз\е, 1е 
Еттпшски (за племе), ад). \ е%ге. 
Етюпъ (тяфпа смдсь), зт. СМт. 1'е11пор8 т. 
ЕтнограФически, ад). еИшо^гарп^ие. 
ЕтнограФ1я, з/. ГегЪподгарШе /. 
ЕтнограФЪ, зт, ип е1ппо§тарЪе. 
Етнархъ, зт. ип е(Ьпа^ие. 
Ето и -го, ргер. Т01С1, уоПа.; || — отве- 

днажъ той, пе тонМ-Н раз ^и , ^1. . . : [ 

— пакъ, ргер. /ат. геУ01С1 е1 геуоПа. 
Етологичееки, ад). е1Ъо1о$]ф1е. 
Етолог1я (нжравоописане), е/. ГеНюю^пе /. 
Етьрва, з/. ]а Ъе11е-8оеиг (/стте ди /геое). 
Етюдъ, зт. РеШ. ГеЧпдв /. 
Ефектъ (въ искуства), зт. ГегТет т. 
Ефемерндн, .</. р1. Аз1г. 1е8 ерпе'твл"с1е8 /. 
Ефенди (закопнккъ), зт. ип *-п"епсИ е1 еТепсИ. 
ЕфОръ(л* акедснски слдпнкъ). зт. ип ерпоп- Ефренторъ, зт. ип ехетр{; | МИН. ип саро- 
га1; || (въ кавалергя), ип ол'#ааЧег. 

ЕфТИШЯ, */. тосНсНе йи рлх; /; || /д. 1© 
Ъоп тагспе. 

Ефтипо, адь. к ооп тагсЬе, а Ъаз рлх, & 
Ъоп сотр!е; | по — , к теШеиг тагсп4 о<и 
сотр^е; | твърд* — , а уП рлх. 
— вино, зп, 1е ^п^ие*. 

Ефтинъ, ад), йе ?Д рлх; || ставать по -вьт, 
у. {тр. рор. Пз гатепйеп!. 

Ефудъ (еврейски поясъ), зт. ГерЬой т. 

Еяова (Богь, Господъ), зт. Г]епоуа т. 

Ехо, зп. Геспо т. 

Ечемнкъ, зт. рТапи, Гог^е /; -ммчевъ, 
сРог^е; 1. 1а раите11е: 2. Мед. 1'апеЪЛопз 
т, 1а сЬа!аяе; 3- (па око), Мед. 1е слЧЪе 
си ог#е1е* ; 4. охлущевъ — , огде рег!е т; Сп 5- мъгто за прорастеване — за оира, !е 

#еппо]г. 
Ечемиченъ бългурь, зт. оп*е топйе т. 
Ечемьгче (въ око), зп. Уот^еШ е( огдеоМ т. 
Ечемяно кюспе (отъ бира), зп. 1а йгесЬе; 

|| -спяеъ, ад), йе йгесЬе. 
Ешяфотъ (дръвппкъ за посЪчапе прЪстжп- 

пици), зт. ГесЬаГаий т. 
Ешсвснъ (кметъ, ?лава), зт. ип еелеУ1В; | 

|| длтясность на — , Респег1га&е т. 
Ешелснъ, зт. МИН. ГесЬеюп гп; || нареж- 

дамь на -вьт, ьа. МИН. есЪеюппег. 
Ешъ, зт. 1. 1а соир1е (гсуех. Тлкъ и Дватакъ)> Ж ж Ж (же и дже), 1а зерНете 1е(тге йе Га1- 

рЬаЪе! Ъи1^аге. 
Жабрей, зт. р1ап(е, 1е тиШег е( типе де леаи. 
Жавкане, зп. ГаЪ<иетеп{ е1 аЪо1 т, §1ар18- 

8етеп*, екЪаийаде т; | {па кумепца), 

1е ^арретеп1;. 
Жавкамь, ьп. §1ар1г; | който жавка, §1а Жарулекъ 

3'а! гедге*, !1 те /асЬе, з'еп уои1о}г, ]е 

8шз йезо1е йе. 
Жалность, з/. 1а 1п8*езре, аШспоп, атег- 

(ите /, 6!ет1 т; \\ /д. 1а гае1апсо1]е, 1а Йои- 

1еиг; | имамь гол-вма — , г-п. ауо1Г 1е соеиг 

^гоз. 
Жалнм л^сни (отъ Овидъа), е/. р1. 1ез р188ап! ад)-, | жавкатьялм лаять (кученца),\ 1л81ев 6\'0у1с1е т. [юппеиг. 

V. гтр. Из ^арреп^ Жалонеоръ (бЪлЪзаръ), зт. МйШ. ип ^а- 

Жавкарь, зт. ип аЪоуеиг. | Жалостенъ, ад). о!ои!оигеих;-тно,-еи8етеп^ 

Жакардовъ станъ, зт. 1е ^ас^иа^I е1 шепег' Жаля и -л4я, т. гедгеНег, ауо^г гедге!, 

й. 1а ^ас^иа^^ р1ашйге, ераг^пег. 

Жакета (дрЪха), з/. 1а ^а^^сие. \ Жамбазинъ, зт. г. ип {аЪапп, ГипатЪи1е, 

Жаконетъ (пяатъ) зт. 1е ^асопаз. Йап8еиг йе согде, т. 

Жалба, */. 1е сЬа^лп, 1е ге^ге!, 1а р1а1*п^е,' Жамбазска ортома, з/. 1е уо!Ь'§-е. 

1а ра1пе; || /д. 1а его1х. ! Жамбонъ (свипска сушена плЪшка), зт. 1е 

Жалва, з/. Го18еаи-тоисЬе т. затЬоп. 

Жалга, з/. р1аше, 1е ро1ато! [Гап1а181е. < Жамбокче, зп. д?'т. 1е 1атЬоппеаи. 
Жалене (и врЪме па —), зп, 1е (1еиИ; [| 1а' Жандармъ, т. ип ^епс!агп!е: | корпусъ 
Жаленъ, ад). 1п&Хе, бебо!е, 1атеп(аЬ1е, 1аг- 1 -мм, 1а §-еп(1агтег]е. 

гаоуап*, 1ис1иеих, 1идиЬге. Жарава, з/. 1а Ътзе; 1. пекл на — месо 7 

Жални день (у Римляни), зт. ]оиг пеГа^^е т. 
Жалното, зп. 1е 1агтоуап1. 
Жално, адь. с'е?1 йоттаде; 1. твьрд* — , с'е8(^гапс1 рШй; :! /д. тпеиг<ге; 2. — мие, Жарулекъ, зт. 1е тоивр.01г уа, Ъгаь^ег, ЬгазШег; 2- бьркамь — , г>а. 
НвОпег; 2. пр1*етель да бърка — въ соба, 

5. Т15бопеиг, еизе. Жарулчно 97 Жена Жарулчно цвЪте, зп. Во1. 1е тегНс111е. 

Жарулястъ, ай). Во(. тег^сШе. 

Жега, е/. 1а сЪа1еиг; | Мед.. 1е Гег-спаиа\ 

Жедепомъ {игра), зт. 1е 1;про1 ой }еи с1е 
раите,- || съдрьжникъ на — , раиттег е1 
тайге — , зт. 

Жежькъ, ай), спане!. 

Жезаль, зш. 1а Ъа§-иеМе, 1атаз8е; || -управ- 
лене, зп. 1е 8сер1ге; || пов*литенъ — , 1е 
Шоп. 

Жезлогадане, зп. 1а гаЪдотапие е1 -тапсе. 

Жезлогадачъ, ка, 5. гаЪсютапслеп, еппе. 

Жезлоносецъ, зт. ип Ъа^оптег, таззхегт; 
| (е* черкова), ип рогГе-уег#е. 

Жела не, зп. 1е с!е81г е( <1е81г,1е зоиЬаИ,1е уоеи, 
епу1е /, арреШ; т, арреЧШоп /; 1. _/1д. 1а 
Шт, йешап§-еа18оп /; 2. КНН. 1а дерге- 
саНоп; 3. полвина — , 1ауе11еНе; 4. по свое 
— ай дге йез 8ез девиз ; 5. по -то, а зои- 
ЬаН ; 6. достойнъ за — , зоипакаЪю, ай). 

Желателенъ, ай). (1е81гаЪ1е, зоиЬаНаМе, 
арреЧШе, сопуойаМе, орШ1Г; || (за вЪтъръ), 
ргорме. [ГаШ т. 

Желателно наклонене, зп. Огат. 1'ор- 

Желатель, ка, 5. ип еоптоНеиг. 

Желатина (проточпо или ровко вещество), 
з/. 1а де1а1апе. 

Желатиненъ, ай}, ^екйпеих. 

Желатинъ, зт. I. ип Ъоиггеаи, таЛге ой 
ехесиГеиг с1е 'паиГез оеиугез, т. 

Желая, ьп. зоипаНег, епутег, сопуоНег, аз- р1гег а; 1. (здравге), йоппег: 2. (нЪщо), 

(1е81гег еь <1е81гег, уои1(мг, арреЧег; 3. 

(пЪщо страстно), 8оирп-ег аргез, роиг; 

гезрнег аргез; 4. който желае, арреШН', 

Йе81геих де, ай). 
Желйзарница, з/. 1а Гог&е; || (лавица съ 

желЪзна стока), 1а Геггоппепе. 
Жельза рь, зт. ип Ъ1апспоеупег ; || (търго- 

вецъ), Геггоптег, еге, *. 
Жел-Ъзенъ, ай), йе Гег; \. (марцгаленъ), 

СНгт. тагпа!; 2. Мтег. 81(1ега1; 3- всяко 

-зно сачево, зп. 1е Геггетеп! 

— ботракъ, зт. МгШ. 1а спаиззе-Ггаре. 

— качулъ, зт. 1а Ъоиг#т&по1;е. 

— клинъ, зт. Маг. 1а ра^агаззе. 

— кьрпель (надь соба), зт. 1е Ггеппоп. 

— клтникъ, зт. 1а согшеге. 

— листъ, зт. Маг. Га11агае11е /. 

— мьртакъ, зт. $д. 1'апсге /. 

— обрачъ, зт. 1а ГгеМе, 1а Ъпс1е; \ (около 
колело), 1е Ьапйа^е; | застътамь съ — , 
ьа. ГгеМег. 

— пжть, зт. сЪ.етщ <1е Гег т: | (желЪ- 
зиица), успе Геггее /; | (коленикъ), 1е 
гаП\уау е1 гаПгоиГе /. 

— хвакъ, зт. 1а спаз8е-1гаре. 
ЖелЪзна бубонка, в/. РНагт. Ъои1е де 

Магз ой де Капсу,- | вода размьгга съ — , 
еаи с!е Ъои1е. Жел-взна брьнка (халчица (.) з/. 1а таШе, 

— водица, з/. Гап^оп т; | (на магнитъ). 
1е ройап! 

— грмвня, з/. 1а Ггеие ; || (за шгя), 1е сагсап. 

— длска (при камина), з/. 1е соп!;ге-соеиг. 

— клечка, з/. 1а 1агапспе. 

— клечица (вь рЪзе), з/. 1а пуиге. 

— кука, з/. 1е гепагй. [Гег оН§ , 1з1е т. 

— ллчскавина, з/. Гег зресики-ет; | Мтег. 

— орха (пръсть у. в. в.), з/. 1е &П. 

— пръчка, з/. 1а 1г1п^1е. 

— ризница, з/. 1а сиказзе, 1а Ъп&апсПпе; 
1. облеченъ съ — , стгаззе, ай}; 2. об- 
леченьга съ — , ип сшга881ег; 3. (за къл- 
къгтЪ), 1е си188агд. 

— рашетка (на прозорецъ), з/. Гег таШе т. 

— скоба, з/. 1е Геп1оп. 

— стъргалка, з/. 1е десгоМсиг. 

— ц^ва (на оржжге), з/. 1е сапоп. 

— гл^пка (-зно сокайче), з/. В1аз. 1е уа1г. 
Жел-взникъ, зт. р1ап1е, 1а уехте1пе. 
Железница, з/. спетт йе Гег т; Ц — , 

рогззоп, 1а рисеПе, аюзе /. 
Жел-Ъзно зело, зп. 1а Леп1;-йе-1оир. 

— колче, зп. Адггс. Гауап1-р1еи т. 

— обковане или -ваване, $??. Гагта1иге 
/, агтиге /. 

— обраче (за каляска), зп. 1а тат. 
Жел-взнм гривни (на рщЪ), з/. р1. 1ез 

тепоиез /. 

— др^бнм стокм, з/. р1. 1а Геггоппепе. 

— шикалкн (картечь, мискеть г) */■ 
МИН. 1а шНгаШе; || пушкане съ — , 1а пп- 
1гаШа(1е; || пушкамь съ — , г/а. пиЧгаШег. 

Желязо, зп. 1е Гег; 1. СЬгт. 1е тагз; 2. 
което съ държава у себи-си — , Мтег. 
ГеггНеге, аЩ\ 3. (на джскгл, на листа), 
1а тоПе ; || майсторъ на — , ип 1бНег; 4. 
кжсове вето — , 1апп1гаШе; 5. наука за — , 
Гас1епо1од1е /; 6. (оть ножъ безъ чирень), 
1а 1ате; 7. правяне — жилаво, МеШ1. 
1е рийд1а^е; 8. правя -то жилаво, ьа. 
рисШег; 9. разръзване на прьчкм и чукъ 
за надробяване — за дрЪбнм работм, 1а 
Гепдепе. 

Желйзце (на край ивица), зп. 1е Гегге!: 
Ц направачъ на то — , ип Геггеиг; || (са- 
чево), 1е Гег; | (за вь чиренъ-тъпа сабя), 
1а 8(не. 

Жел-взяста вода, з/. еаи Геггее /. 

ЖелЪзястъ, аЩ. Гегги^пеих; | СМт. сЬа1уЪ^- 

Жеманданче (задь сЪдлото), зп. I. 1е Ъоио!1'1. 

Жемаданъ, зт. 1е рог1е-тап!еаи, 1а уаИзе; 
\ (за писма), 1а та11е. 

Жена, з/. 1а Гетте, 1а бате, 1а Гете11е, 
1а регзоппе; 1. $д. Ъоппе соттеге Д* 2. 
оженена или задомена — , Гетте тапее; 
3. -ми, /ат. 1а тоШе ; 4- ненавистникъ 
къмъ -ньт, т180^упе, ай). 5. отвращеио 
къмъ -им, 1а т18о^уп1е. 

7 Жена м*жкарь Животно Жена мл^жкарь, в/, /ат. ипе ука&о. 

Жененъ млжъ или Булка (невЪста), з. 
тапе, ее; | {три пжти, потретиль), 1п- 
&ате, зс. ай). 

Женидба, е/. 1е шапа&е, 1ев посез /, ГЬутеп 
еъ Ъутепее юг; 1. /1д. 1е Ш\ 2. (сбиране), 
Гшиоп /; 3. (моргантическа или сь лЪва 
ржка), тападе тог#апа%ие ой де тат 
&аисЬе; 4. (сь неравно) 1а тезаШапсе; 5- 
(сь посестрима), 1е 1еУ1га1; 6. (на уречено 
врЪме вь Турско), 1е каЪт; 7- напуст- 
нуване — , 1е аЧуосге; 8- ненавистникъ 
къмъ — , ип ппзо^ате; 9- ненависть или 
умраза къкъ — , 1а пизо&апие; 10. стиг- 
налъ за — , пиМе, ай); 11. стигнуване за — , 
1а пиМНЧе; 12- съединявамь съ — , г/а. 
сощотаге. 

Женидбенъ, ай). пир1аа1, тайптотаЬ 

Женидбна постелка, з/. Ш пирйа1 т. 

Женихли, зт. р1, ип рг*охепе(е. 

Женище, з/. /ат. ипе '1^иепее. 

Женка и -ннца. з/. йгт. 1а ГетеюМе. 

Женкнря и -карь, зт. ип еЙетте, ип 
1аспе, ип йапйу (р1. -дуз ой -аЧев); Ц /ат. 
ип МесЬе (ьоуег Домашаръ). 

— млчжъ, ат. ип (1атеге1. 

— човъжъ, зт. ип соиага. 
Женом^жство, зт. Вог. 1а ^упапапе. 
Женоубшцъ, зт. ип ихопс1(1е. 
Женска, а/. 1а 1еше11е; || (у грабливи пал- 
ци), 1е Оегсею*. 

— дрЬха (сь шлейфь, влачи-опашка), з/. 
шап^еаи йе соиг, т; \ (за Ъздене), 1а 4е- 
уапиеге. 

— коса, з/. р1апЬе, ГасИап1е /. 

— пасмина, з/. /,д. 1а диепоиШе; || пр*- 
минува на — , г/а. {отоех еп ^иепоиШе. 

— нолуржкавичка, з/. 1а питаше. 

— пЬтелка, */. ГагаШоп т, оеШе! т. 
Женски, аЩ. Гетшп, ГетеИе, <1е Гетте. 

— родъ зт. Ог гт. #епге 1'еттт т; || от- 
давамь на — дума, р-вчь, г/а. Огат. Гетшвег 

— геркинякъ, зт. огзеаи, 1а зоиЬизЪе. 

— пилецъ, зт. 1а рои1е. 

— пошъ, зт. 1е йсЪи. 

— рогачъ, зт. (ьоуег Кошута). 

— ржкавникъ, зт. 1е питоп. 

— жобе (дрЪха), зп. 1е рер1оп. [Ъои^и^п 

— заякъ, зт. диайт. 1а 'паве; || Уеп. 1е 
Женски, айу. то11етеп^ 

— труфнла, зп. р1. 1ев соНпспегв т. 
Женственъ, ай), ейеште. 
Женя, г/а. ероизег; 1. (изново), гетапег; 2. 

(синь, джщеря), тапег; 3. (за неравень 
мжжъ или за неравна дЪвойка), г/а. те- 
заШег; 4- -са, V^. з'ероивег, зе тапег; 5 
(пакь или са задомявамь), зе гетапег 
6. (сь неравно или за неравна), зе те- 
ваШег. [§гие 

Жеравъ (и сьзвЪздге, Аа1г.), зт. огаеаи, 1а Жербоа или Табарганъ, зт. татт. 1а 

^егЪснзе. 
Жерка, а/. тоиИп а. уепг; 1. Гезютас т; 

2. Мей. 1е даз^ег ; 3. н/връ за усилване на 

— , з1отаса1, ай). 
Жерминалъ (мЪсець на републиканска 

година), зт. 1е депшпа1. 
Жестъ, ат. 1е &ез!е. 

Жете (игрална полукрачка), зп. 1е ^еке. 
Жерченъ (и -чно срЪдство или цЪрь), 

аф". 8^отасЬ^^ие. 

— еликсирь, зт. РНагт. 1е ^агиз. 

— каммкъ, зт. (и кжсове оть — ), 1а 
теиИеге. 

Жерчна или Бабечна сълза, а/. 1е сЬуше. 

Живаирж1я, зт. {. ип ^"оаНИег ег огГеуге — т. 

Живаирство, зп. 1а ^оаШепе. 

Живаирь (безцЪньг нЪща), зт. 1а ^оаШепе, 
1е^оуаи; || /д. 1е Йеигоп. 

Живакъ, ат. 1е У1{"-аг#еп1 ой тегеиге,- 
-аченъ, йе тегеиге. 

Жнваченъ, аЩ. тегсипе1. 

Живачна болесть, а/. ММ. Гпу<1гаг&упв /. 

Живачни цъ-рове, ат. р1. тесИсатепЬ тег- 
сиг!аих т. [на лицето), герозе. 

Живенъ, аЩ. р^ио^е8^ие; | (за цвЪть -ть 

Живете, зп. пот Ъи1даге а*е 1а 1еиге Ж. 

Живецъ, зт. 1а ри1ре йе Гоп^1е. 

Живиница, з/. 1ез всгойЛез ом е'сгоие11ез /, 
Ьитеигз и-отйез /; | МеЛ. 1е спапсге, 1ез 
асЬогез т; | цЪръ за — , апИзегоГи1еих, 
ай], т. [шейх. 

Живиничавъ, аЩ. зсго1и1еих; || Мей. в^ги- 

— чов-Ькъ, зт. ип зегоГи1еих. 

Живна картина или сцена, з/. 1аЪ1еаи 
тоиуап! т. 

— сила [умножене на — , 1а зигехсИайоп. 
Жнвво, адл. а ^гапдз 1га11з. 

— изобразене, зп. ЕМг. Гпуро1урозе /. 
Живность, з/. 1е тоиуетеп^. 

Живо, айь. У1Уетеп1. 

Живодеренъ ханъ, зт. /,д. ГесогсЬепе /". 

Живодерница, а/. ГесогеЬепе /. 

Живодеръ, ат. ип есогспеиг, едиагпззеиг т; 
| /ьд. ип ЪоисЬег. 

Живокость, з/. р1ап1е, 1е р!е(1-д'а1оие1;1;е. 

Живо повръщане, зп. /д. 1а Ъоиггайе. 

Живость и -вина, з/. 1а У1уае1*е, рготй- 
1и(1е, аейоп /, еп1га1п, 1еи т; 1. (на пи- 
сало), 1е союпз; 2. /ьд. 1а 1га1спеиг, 1а 
У1е, Йеиг, аштаИоп /, гевзог<; т; 3. бевъ 
— , /1д. ра1е, аЩ. 

Животворенъ, аЩ. У1У1пап1, V^V^п^ие. 

Жнвотено дьрво, зп. агЬге, 1е 1Ъша еЬ Шиуа. 

Животенъ, ай). апипа1. 

Животливость (способень да живЪемъ), г/. 
Мей. 1а У1аЪШ1;е. 

Животливъ, ай). Мей. у!аЪ1е. 

Животненъ, ай). уИа!; -тно, -а1етеп! 

Животно, зп. Гашта! т, 1а Ъе1е; | вардачъ Жнвотнооть 99 Житница на -нм, Маг. ип &аг<1е тйпа&епе; | покло- 
нене на -нм, 1а гооШйе (уоуег Добмтакъ). 

Животность, з/. 1а уНаШе, амшаШе /. 

Животнм (що жилатъ), зп. р1. П. пай 1ев 

аса1ерЪез т. 
— или Добиточнм силн, в/. р1. езргИв 
уйаих ой амтаих т. 

Животоггасане, зп. 1а Ъш&гарМе. 

Животописатель, зт. ип Ъю^гарпе. 

Животъ, зт. 1а у1е, 1ез ^оигз, 1е У1уап1;; 1. 
вьрвежъ на -тъ, 1а сагпеге; 2- мннуване 
— , 1асоигзе; 3. на -тъ никому, йи утуап* 
(1е; 4. наука за продължене — , 1а тасго- 
МоИ^ие; 5. описане на свой — , Гаи1о- 
Ъш&гарМе/; 6- потрЪбньггв за — , 1ев соте- 
вШЛев т^ 7. пръ-зъ всичкьш — , айу. к У1е. 

Живчо (който си живЪе добрЪ), зт. ип 
У1уеиг. 

Живъ, ад,}. У1уап*, атте, т!Г, рготр4; 1. /ьд. 
сЬаий; 2. бмвамь въ -вмтб, уп. еЧге еп 
У1е,- 3- докл* бжда — , адь. а регреЧиНе,- 
4- въ -вит* сьмь, г/п. у1уге; 5- правя 
пакъ — или по — , г/а. гау!Уег; 6. правя 
— , г/а. ТНео1. У1уШег; 7. което ражда 
жива рожба, У1У1раге, аф'; 8. разрязване 
на -во твло, СНгг. 1а у*тзесИоп. 

Живи въглени, 8гп. р1. 1а Ъшве. 

Жнвълница, з/. /д. 1е пИ. 

Жив-ьяно, еп. 1е сап1оппетеп1; 1. (повече), 
^ | и^. 1а зите; 2. венчално заедно — , /мг. 
1а сопаШаНоп; 3. начинъ — , 1а У1е, 1а 
<Не1е; 4 потрЪбньггв за — , 1а йепгее, 1а 
виЪя1апсе. 

Жнвкя. уп. угуге, ех1з1;ег, еЧге еп У1е, ге- 
вр1'гег, виЪ81з(ег; 1. гезШег, йешеигег; 2- 
(е* бездЪйствге или *въ незнатно състо- 
яне), $д. уе^еЧег; 3- (весело), /,д. Гане 
аез сагауапез,- 4. (на високо), ]испег е1 
8е — , уг\ 5- (въ голЪма сиромашгя), 
1га!пег 1а вауа1е; 6. (по-горЪ оть състо- 
янето си). 1е рог!ег 4 Ьаи1; 7. (заедно 
йЬнчанъ), дш. сопаШег; 8. (въ кжщЩ, 
оссирег; 9- (негдЪ), ЪаШег; 10. (на нЪкое 
мЪсто), ве^оигпег; 11. (окаяно), йгег 1е 
ШаЪ1е раг 1а диеие; 12. (оть), /ьд. ге- 
райге <1е; 13- (охално и весело), /ат. 
уЬге а &о#о ; 14. (пистовно), У1уге <1е 
тепаме; 15. (разглезено), ЪатЪосЬег; 16. 
(распилЪно), тепег ип ^гапб. 1гат; 17. 
(сиромашки и окаяно), /ат. У1УО^ег; 18. 
(сговорно), Шге Ъоп тепаме; 19- (подобно 
съ своето достойнство или санъ), ге- 
ргйвеп1ег; 20- (сговорно съ нЪкого), зе 
тепа&ег; | /ъд. Ггауег; 21- (сЪдж въ стая), 
1о&ег; 22. който жив-ве, У1уап1, ад,у. 23. 
който живЪе или свди негдв, геУ^ап*, 
сЬппсШе, аЩ\ 24. даживЪе! Шег}. у1уа1;; 
| да живЪе (царъ), У1уе! 

Жига (пЪсня, игра ян е), з/. 1а &1&ие, 

Жигнтай (видъ конь). зт. ГЬет1опе. Жидска сила, з/. Ьгсе Ьегси1йепе /. 
Жидски, ад.], д^ап^ездие. 
Жидъ, зт. ип #еап1, союззе т; | рор. саз- 
веиг де гадиеНев. [дойепо*. 

Жиже, зп. и рор. ип соиг1е-ЬоМе ; | /ат. ип 
Жижница, з/. 1а свагЪопшеге. 
Жила и -лка, з/. 1е ге88ог1; 1. /д. 1е пегГ; 

2. (клонъ), МйаИ. 1е гатеаи; 3- (зюмбил- 
декъ г), /$• 1в тоЪПе; 4. (е* земята), 
1а Ув1пе; 5- камшикъ отъ биволска — , 
пегГ де ЪоеиГ; 6. (у месо), 1е йгап! ; 7- 
н^ма — , Мгпег. {аШе 61'ип Шоп, /. 

Жилава пръчка, з/. 1а &аи1е. 
— пръчица, з/. 1а ЪасИпе, 1е Ъивс. 

Жилавина, з/. 1е гезаог!. 

Жилаво трькало, зп. 1е сои1ап1. 

Жилавость, з/. 1'е1а811с11е /. 

Жилавъ, аЛ). е1азИдие, йиеШе. 

Жиленъ, адд. уе1пеих. 

Жилетка, з/. 1а уез*е. [дПе^еге. 

Жилетъ, зт. 1е ^Пе1; | шлвачъ на — , ипе 

Жилище п и Жив-клннца, /. ГЬаЪНаНоп /, 
ЬаЬ11ае1е ♦», Ь^етеп^, арраг(етеп!, 6от1- 
сПе т, йетеиге /; 1. 1е з^оигз, тапо1г т, 
д-11е т, 1ез Гоуегз т; 2- $д- 1ез реаа!ез т; 

3. (на земята), 1е гех-де-спаиззее; 4. 
отричане отъ — , 1е соп^е. 

Жилна става, з/. Апа1. 1а вупеЧгозе. 

Жило, зп. Га1§-иШоп юг; | (у буболечки), 
1е с!аг; | П. паь. 1а 1;апеге. 

Жиловникъ, зт. уХапЬе, 1е Ъуззиз е1 Ъуззе- 

Жиль1 и -лкн (на дръвге), з/. р1. 1е уете ; 
1. (въ листгето), 1а пегуиге; 2. на зеленн 
— (за сирене), регзШе, аф'; 3. съ — , 
уете, ад,}; 4. прокарваш. — (въ н\ ьа. уе1пег; 5. обл-впявамь съ — , ьа. пегуег. 
Жилястъ и -лчасть, ад$. пегуеих, уеЬ&, 

уе1веих, 1ехШе; | Во1. пегуе. 
Жнлл;, г/а. р^^иег. 
Жинзенгъ, зт. р1ап{е. 1е ^пзепд. 
Жингусъ, зт. Сот. аг^еп! сотр1ап! т. 
Жиравъ (камелопардъ), зт. аиайг. 1е ^ггаГе. 
Жирантъ (нагърбачъ на полица), зт. 

Сот. ип епйоззеиг. 
Жиро (нагърбене), зп. Сот. Гепйоз е1 еп- 

йоззегаеп!; т. 
Жирондистъ (придръжникъ на жиропдова 

партгя), зт. ип &копс1т. [доззег. 

Жиросвамь (турямъ жиро), ьа. Сот. еп- 
Жита, зп. р{. 1ез р1ап1ез сегеа1ез /. 
Житенъ червей, зт. 1е соззоп. 
Жителство, зп 1а гез1Йепсе, оесираНоп /. 
Жнтель и Жив^лникъ, зт. ЬаШап*, ап!е, 

з; ип Ше, ипе ате. 
Жит1е (и описане на — ), зп. 1а У1е. 
Жнт1Я Святмхъ (легенда), зп. р1. 1а 16*- 

депйе; || списатель на — , ип 1е^еш1а1ге. 
Житна калъ (гоено), з/. таиеге Гееа1е / ; 

1 $9- Р°Р- ^ в Ьгап. 
Житница (амбаръ I.). з/. 1е &гешег; 5 на- 

7* Житно зьрно 100 Жуна сьгаване въ — , Гещр-ап&етеп* т; | насьт- 

вамь въ — , г/а. епдгап^ег. 
Житно зьрно, зп. 1е Ъ1е е1 Ъ1ед. 
Житни шишлупкн, з/. р1. 1а дгепаШе. 
Жито, зп. 1е Ш ег Ъ1ед, 1ез дга1пез т; || 

отеЪвамь — , уа. Сот. Ъ1а*гег; || крав1е — , 

зп. р1ап1е, Ъ1е де таспе. 
Жито-Ьдецъ, зт. тзес1е, 1а са1апдге. 
Жица, з/. 1а йЪге. 
Жицаво (за месо), аЩ. й1апдгеих. 
Жичастъ, аЩ. йЪгеих. 
Жичка, з/. Апа1. 1а йЪгШе. 
Жлъбиньт, з/. р1. 1а депте (ьоуег ВЪнци). 
Жълва, з/. {уоуег Костенурка). 
Жълта глина (за измазване зидове), з/. 

1е ЪасН&еоп. 

— кадлшка з/. р1ап1е, 1е 8оисъ 

— м^дь (перинчь (.), з/. 1е ро!т; 1. 
(стрита), 1а ригриппе; 2. ссждове или 
стока отъ — , 1а дтапдепе; 3. тьрговецъ 
на стока отъ — , ип (НпапсИег. 

— оловна прокиша, */. 1е тазмсо!; еь 
ргоЪохуде де р1отЪ. 

— треска [видъ — , ММ. 1а спареюпаде. 
Жълтило, зп. 1е ^аипе; || — , р1ап1е, 1е сиг- 

сита ой заГгап йез [пдез. 
Жълтина, з/. 1е Шпиззетеп!-, || (около 

клюнь-тъ на пилцитЪ), 1а сйе. 
Жълтиникавъ, аф. заипаДге, 1ипде, па- 

уезсеп! 
Жълтителенъ, аЩ. ^аишззап! 
Жълтиница (болестъ), з/. 1а ^аишззе; || 

ММ. Пс1еге т; || църъ за — и страдалецъ 

отъ — , 1с*епдие, ао)'. т. 
Жълтиниченъ и -чавъ, аа). \сХег'щъе. 
Жълтица, */. 1е диса*, Гог т; | рор. 1е 

^аипе*. 
Жълтично злато, зп. ог диса* т. 
Жълто-зеленъ зумрудъ, зт. 1е репдо*. 

— камень, з/. р1ап1е, 1а диеие-де-роигсеаи. 

— клюнъ дроздъ, зт. огзеаи, 1а дгаше. 

— коренъ, зт. р1апге, 1а зШ1се ой ^аяоп 
д'01утре. 

— косъ, са, «. Ъ1опсИп, нте; Мопд, аф. 
Жълтосвамь, г/а. ^аишг. 

— сивъ конь, зт. сЬеуа1 еЧоигпеаи т. 

— устъ, зт. /ат. ип Ъ1апс-Ъес. 

— Ф10ЛЪ, зт. р1ап1е, 1е "ПоНег ой ртойее 
^аипе /. 

— цв^тило, зп. р\ап1е, 1а депезйгоНе; | 
трьнясто — , зп. агЪизЬе, 1е &епеЧ; | мЪсто 
обрасло съ — , 1а ^епейеге е( депез^аде. 

— чьрвенъ рубинъ, зт. 1а гиЪасе ег 
гиЪасеПе. [ои Ъгиап! т. 

Жълтурка, з/. огзеаи, 1е 1оло1, роиШо*, Ъгеап!; 
Жълтурникъ, зт. огзеаи, 1е Ъесй^ие. 
Жлътъ, аау. ^аипе. 

— длбъ, зт. агЬге, 1е сЪепе диегсИхоп. 

— зюмбулъ, зт. р1ап1е, 1а ЪеПе-сГцп-^оиг 

— клеверъ, зт. р1аШе, 1а 1ири1ше. Жлътъ менешъ, зт. р1ап1е, 1а гауепеПе. 

— ранункулъ, зт. р1ап1е, 1е Ъазз1пе*. 

— цвЪтъ, зт. )в ^аипе, Гог т; | (или 
русь), 1е Ъ1опд. 

Жълтм есенскм крушьг, з/. р1. 1е тагИп- 
зес; || (зимни), 1е {гапе-геа1. 

— зърна (за цвЪтило), зт. р1. 1ез &ге- 
пеМез / ом ^гате сГАу^поп. 

Жълт-Ьятса (за косми), ьг. ЪЬпдоуег; | 
която ся жълтее (за коса), ЪюпоЧззап!;, аЩ. 

Жобе, зп. г. 1е саро*, заггаи еь загго!; т. 

Жозданче (за писма), зп. г. 1е рог^е-ГеиШе. 

Жозданъ, зт. I. 1а 1хоиззе. 

Жокей (младъ кочъяшь), зт. ип ,)оскеу. 

Жоко (маймуна), зп. 1е ^оско ой роп^о; (| 
(голЪма маймуна), 1е сМтрапге. 

Жонка (кинезка ладгя), з/. 1а зогщие. 

Жонкиль, зт. р\апи, 1а ]01^шПе: -ленъ, 
де ^оп^иШе. 

Жреба, з/. 1е зог!;, 1е дезйп, с1ез1тее, раг<; 
/, раг!;а^е, Нп^о* т; 1. (е* лотаръя), 1е 
1о1; | главна — , &гоз 1о1; 2. хвьрлямь сла- 
мени -бм, г/а. Игег а 1а соиг1е-раШе; 3. 
хвърлена — , $д. 1е зог1 еп ез1 ^е1е. 

Жребе (у конь), зп. 1е реШ; | малко — , 
1е гоизз1п. 

Жребецъ, ет. 1е рои1а1П ег роиНп; || (мЪ- 
сеченъ), 1е роиНеЬоп; Кради завжждане), 
1'еЧа1оп т. 

Жребиса (ожребваса), V. гтр. е11е рои1те. 

Жрецъ, екиня, 5. засгШса1;еиг, 1псе; | (у 
Елянцьг), 1е ргеЧге; 1а рге^геззе /. 

Жречески, аЛу. 8асегс1о<:а1. 

Жречество, зп. 1а васпйсаШге; || (у идоло- 
поклонцъг), 1е засегйосе. 

Жьртва (и $д.), з/. 1а ушите ; -венъ, де 
У1еШпе; 1. оЪШ1оп, оЯГгапйе /, Ьо1осаиз1е 
т, ЬозИсе /; 2. $д. 1е таг1;уг; 3. (съ вино), 
1а НЬаНоп; 4. (и жъртвоприносене), 1е 
засг1Йсе; 5. закалямь или приносямь — , 
га. У1сИтег; 6- заклане — , ГнптоШшп /; 
7. вакалямъ — , ьа. 1тто1ег; 8. прргаосямь 
— , ьа. засгШег; 9. ставамь — на пла- 
ммкъ-тъ, г/п. еЧге 1а рго1е дез йагатез. 

Жьртвенъ, аЩ. заспйса^о^ге. 

Жьртвеникъ, зт. ГаиМ т, аи1е1 де рго- 
1;пе5е, 1а сгедепсе; | (сьзвЪздге), АзЬг. ГЕо- 
сепзо1г ой Аи1е1 т. 

Жьртвоване, зп. $д. 1е заспйсе де. 

Жьртвопрнносачъ, зт. ип заспйса^еит, ип 
ухсйпшге. 

Жъртвоприносене, зп. ГоЪ1аИоп /. 

Жьртвувамь, г/а. сопзасгег, засг1Йег, пп- 
то1ег; 1. (себе-си), де^оиег, зе тю^тег; 

2. (себе-си за нЪкого), зе засппег роиг; 

3. (себе-си нЪкому), в'ш1то1ег. 
Жумеркн, з/. 1ез сгеЧопз т. 

Жуна и Жука, з/. 1а 1е?ге; 1. бърна (у 
буболечки), И. па1. 1е 1аЪге ; 2. нрв,ви- 
сната долня — , з/. /ат. 1а Нрре; 8. нро- Жуненъ 101 Жжтвенъ стража виснувамь -нм (начомЪрвамса), га. Галге 

за Нрре ой ипе уИаше Нрре; 4. кривене 

-нм, 1а той е. 
Жуненъ и Жученъ, ад]. 1аМа1. 
Жунна буква, */. Огат. 1а 1аЪ1а1е. 
Жунообразно състояне, зп. 1а 1аЪго8Не. 
Жуноприличенъ, ад]. Бог. 1аМе. 
Жуканъ, зт. рогззоп, 1е 1аЪге. 
Журналъ, зт. 1а ГеиШе; | (извЪстникъ, 

акръ, Адггс), 1е зоигпа1. 
ЖЪоа, в/. герШе, 1а дгепоиШе, 1е сгараи<1; 

|| (буца), Уйег. 1е пс; | (конска болесть), 

Уе(ег. еЧгеп&иШоп, ЪагЬШоп т. 
Ж-Ъбе (мускулъ), зп. Апа(. 1е ти8с1е. 
Жйбенъ каммкъ, зт. 1а сгараиаЧпе. 
Ж4бина локва, */. 1а ^гепоиШеге. 
— лажнца, е/. р1ап1е, 1е ййЧеаи. 
ЖЬбица (подезьгченъ отокь), з/. Мед,. 1а 

^гепоиШеМе. [Ъа1гас1епз т. 

Жйбоприличнм гадннм, */. р1. П. паг. 1ез 
Жйбунекъ, зт. 1а сгаратНеге ; | — , р1апщ 

1е бШгШз. 
ЖЪбуркамса, г/г. ^гепошНег. 
Ж^бя тр^ва, */. р1ап1е, 1а сгараисИпе. 
Ж*бь, ат. (. 1а росЬе; | (процЪпка за ча- 

совникъ), 1е ^оивве! ой Ъоигвоп; | пакъ 

гуждамь въ — , ьа. гетроспег. Ж*бна книжка (за въ прорЪзъ), в/. 1е 

уайе-тесит. 
Ж*галъ,5т. Гезроп1оп е( зропюп го, 1а 'паз1;е; 

| (за ловъ), Гер1еи го; Ц Уеп. 1а уои&е. 
Жлденъ, ад]. ауШе; -дно, -топ!; 1. соп- 

уоНеих; 2. /д. айате <1е; 3. (кьмъ гра- 

бежъ наклоненъ), гарасе; 4. (за), арге а: 

5- (за имане), сирШе; 6. — сьмь много, 

г/г. у&л. ^гап<1' воп", /. 
Ж^дность, з/. 1а 801Г, ауШе, гараеНе /; 

1. /д. 1а йшп; 2- докарвамь — , г/а. аНегег; 

3- които докарва — , аНегап!;, ад); || Мед. 

(Прзеи^ие; 4. угасявамь — , г/а. йезаНегег 

е1 8е — , г/г; 5. което угасява — , йеза1- 

1егап^ ад]. 
Жжднья, ьп. сопуоНег; | който жлднЪе, 

&Ште, ад]. 
Жжладоберъ, зт. 1а §1ап<1ее. 
Жлладь, з/. 1а &1ап<1, 1а Шие е1 1епе ой 

{оиеппе; ||съ — , В1аз. #1ап<1е, ад). [зс1ег. 
Жлшл, г/а. пшззоппег, йероиШег; | (жито), 
Ж^тва (г* врЪме — ), */. 1а пшззоп; 1. 1а 

йероиШе; 2. (на жито), 1а гесоНе; 3- $д. 

Гаой1; го. 
Жжтварь, ка, 5. ишззоппеиг, еизе; ип аой- 

1;егоп; | Адггс. ип 8С1виг. [Мевз1ег. 

Ж^твенъ стража (съзвЪздге), зт. Аз(г. 1е 3. 3 (зе), 1а пиШете 1е11ге «1е Га1рпаЪе1 Ъи1#аге. 
За, ргер. а, раг, сепсегпап*, айепйи, аргбз, 

с1и (роиг <1е 1е); 1. — ради, а саиав де, 

роиг; 2. — да, -щото, роиг; 3- -да, соп^. 

айп йе е1 апп ^ие, роиг ^ие, ^ие е% ^и , ; 

\ хпиг). а Геп"е1; йе; 4. -да не, соп]. <1е 

реиг ^ие (аьес пе). 
Забава (маило), в/. 1е ге1аг61. 
Забавачъ, зт. ип ^етропаеиг. 
Забавителна сила, */. 1"огсе ге(аго!а1пее /. 
Забавямь, га. ге1аг61ег, 1аг61ег а, аеего- 

сЬег; | който забавя да си плати дань-та, 

ге^агйаШге, ад). *с; | -са, г/г. 8'ати8ег а, 

^агйег а. 
Забавяне, зп. 1а ге^агйайоп, 1е ге!аго!етеи1 
Забивамь, г/а. роиззег, сЬаззег, йсЬег, 

со^пег; | (по дълбоко), геп!'опсег; Ц (на- 

редъ на права лингя колчета), Ьогпоуег. 
Забира, V. гтр. СНгг. аЪсеае. 
Заблуждене, зп. ГаЪеггаНоп /, аЪив т. 
Забодевамь, г/а. аНаспег атес Лев етп^188. 
Забождамь, г/а. епГопсег, псЬег, ер1пд1ег; 

| (сабя въ нЪщо), рюп&ег; Ц -са, г/г. зе 

йспег. 
Забождане, зп. ГепГопсетеп* т. 
Забочамь, г/а. агЬогег, йхег; | (крьстъ) 

р!ап1ег. Забьркувамь 

Заборавямь и Забра-, ьа. оиЬИег, отеНге; 
1. (себе-си), $д. зе тергепйге; 2. (съвсЪмъ 
нЪкого), $д. раззег Героп^е зиг; 3- -са, 
г/г. з'оиЪНег, зе тесоппа&ге, з'етапс1рег, 
е!ге епзеуеИ йапз. 

Заборавяне, зп. ГоиЬИ т, ГбеоХе /. 

Заборавливость, з/. ГоиЪИ т. 

Заборавливъ, ад$. оиЪНеих. 

Забрадилка, з/. 1а С01Йе; |) която прави 
-км, ипе еоиТеизе. 

Забрадка, */. Ъоппе! С<1е Гетше, т: | (на 
селянкитЬ), 1е Ъауо1е1;. 

Забрана, з/. 1а ваиуе#агс1е. 

Забранене, зп. 1а ргоМЬШоп. 

Забраненъ, ад$. Ш1сИ;е;съ — начинъ, -тепк. 

Забранителенъ, ад]. ргоШЪШГ. 

Забранямь, г/а. ргоМЪег. 

Забъркано говорене, зп. 1е ЬагЬоиШа^е; 
|| /ат. 1е 1;огШ1а^е. [-§:е5*1Ъ1е. 

Забьрканъ, ад]. сотрИ^ие, 1пЙ1^ез(;е е% 

Забьрканость, з/. 1иг. ПтрИсаНоп /. 

Забьркувамь и -квамь, г/а. соп1р1^^ие^, 
те1ег, етЬгоиШег, ЪгошПег, 1про1ег, трИ- 
^иег, зизсНег; ^. $д. с1етоп1;ег; 2. /ат. т- 
^в^1о^иег; 3. -са, ьг. зе сотрИ^иег, 8'ещ- 
ЬгоиШег, зе ЪгоиШег, е^агег е% з' — , ве 
1готрвг, 8'еЪгап1ег; 4. /д. зе 1гоиЪ1ег, еггег. Забъркване 102 ЗавладЪве Забъркване, вп. Геггеиг /, сотрНеайоп /, 
етЪгоиШетеп! т, ЬгоиШатш т, гаЪго&Но 
т; 1, /д. 1е 1аЪупп1Ье; 2. /ат. 1е ЪгоиП- 
1етеп*, 1а ЪШеЪаийе; 3. (на дЪло), ГНет 
«п; 4- вкарвамьвъ — , г/а. ташге а еггеиг; 
5. искарвамь отъ — , г/а. /ьд. йеззШег 1ез 
уеих. \уг. зе уоПег. 

Забулямь, г>а. уоПег; | /ьд. дагег; || -са, 

Забунь (илекъ «.), вт. 1а уез1е. 

Забьшалка, в/. 1а 1ег§1уег8аИоп ; 1. (съ 
думи), 1а снгсопюсиНоп ; 2. /д- 1а <1е- 
ГаИе, ригоиеМе/, сйсиК, Ша18, Ъ1а18етеп1 
«г; 3- /ат. /д. 1е{оигпап{; 4. безъ — , айь. 
/ьд. йе 1Ггоп1. 

Забьшалкк, в/. р1. 1а (ог^иовИе, 1е зиЪ- 
1егГиде; 1. (за оправяне), /ьд. 1е 1ог- 
1Шетеп1;; 2- говоря съ — , г/г. {оигпег 
аи*оиг <1и ро1; 3. правя — , г/а. /ьд. даи- 
сЪлг; 4. употръбявамь — , г/а. *огШ1ег. 

Забьшалямь и -колявамь, ьа. епукоп- 
пег, еМоигег, сатйге, епуеюррег; 1. 
оЪзейег, *ег$1уегзег, гивег, Ъ)а1зег; 2. /ьд. 
етЪгаваег, епсаЛгег, Ъпсоюг, юиуоуег; 3. 
който забмкаля, РЬув. атЪ1ап1;, оф"; 4. 
койтозабьшолява,РЛг/$. сититатглап*, ай/ 

Забмкаляне, вп. 1а ххшгпее. [а, зе Ъапшег с!е. 

Заб^гнувамь, ьп. зе геНгег, ауок гесоигз 

Забйгване, вп. /ьд. ГазПе т. 

Заб-Ъгнатъ, ай/ ерауе. 

Забвжно йгЪсто, вп. Уеп. 1а геЛнЧе. 

Забвл-вжвамь. г/а. гетагдиег, тагяиег, 
8'арегсеуо1г, оЪзегуег, У01г, йесоиупг, д.&- 
НтНег, ро1п1ег, вепИг; | аппо!ег, по!ег, 
с№по!ег, еЧ]^ие(ег, тйтег; | не оставямь 
да заб-влъ-жать, пе 1алге 8етЪ1ап1 Ле пеп. 

Забвлвжн и -жване, айь. по1ае*по1;а Ъепе. 

Забъчл-Ъжване, т, 1а гетагцие, оЪзеггаНоп 
/, тсПсе т, йепоШНоп, гейехюп, по1а /, 
Ше, #1о8е /; 1. (е* книга), 1е гепуо1; 2. (на 
въспрЪни книги), Гтаех т; 3. (по краи- 
щата на писмо), ГаррозШю /. 

ЗабФл-Ъжванеа, вп. р1. 1ез Шиз1га1]'оп8 /. 

Забйлъ^квачъ, вт. ип аппоШеиг; || (ради 
даване пари), ип опЬппа^еш*. 

Забвлвжената вредность (на монета), 
в/. 1а уа1еиг ех1;пп8едие. 

ЗабЪлвженъ, ай], тагдие; | ставамь — , 
г/«. /ьд. ге880г(1г. [рагеп1;; || /ьд. 8аШап1 

Заб-вл-вжителенъ. ай/ арегсеуаЪ1е, ар- 

Забвлвжка, «/. 1а гетагдие, аппоШЬп /, 
еЧа! гп; 1. Сот. Гогйоппапсе /; 2- (на 
въспрЪни книги вь Римъ), тйех ехриг- 
§а!о1ге т; 3. (ради даване пари), 1'ог- 
доппапсетеп! т; | пншл — , г/а. огйоп- 
папсег; 4. пиша — , га. огдоппег. 

Заб-БлЪжки, */. р1. 1е саЬ1ег. [8епа1Ъ1е. 

Забьлвжливъ, ай]. регсерИЬ1е аих уеих, 

Заб-влвжна книжка, в/. 1е 8ои?еп1г. 

Заваленъ, ай/ сопГиз, атрЬ^^ои^^^ие; -лно, 
еп сопГизюи. Завално, айь. сопЛ^8е'теп^ [з'аЬайге. 

Завалямъ, г/а. гептегзег, аЪаМге; | -са, ш. 

Завардевамъ, </а. г^еегуег; § (за себе-си 
нЪщо), зе гезегуег а 801. [1а гезеггаИоп. 

Завардеване, е». 1а гезегте,- 1| (за себе-си), 

Заварденъ, ай]. ргоМЪШГ. [зоиГйа^е. 

Завардителнм дървета, вп. р1. Маг. 1е 

Завареното м4сто, вп. 1а 8оийиге. 

Заваревачъ, вт. 1ег Ь> зоиНег, т. 

Заварилннкъ т и -рило, п. 1е зоийо!^ 

Заварявамъ, г/а. зоийег, Гог^ег; | (изново), 
геззоийег; || (два кжса желЪзо), г/а. Ъгазег. 

Заваряване и -рене, вп. 1е зоийа^е, 1а 
зоийиге, Ъгазетеп1; т, Ъгазиге/; 8 клсъ 
на — , раШоп с!е зоийиге, т- | способенъ 
ради — , БоийаМе, ай/ 

Заведнажъ, айь. 61'ипе ЪоиеЬее. 

Завивамъ, ьа. епуеюррег, Ьапс1ег, 1огШ1ег; 
1. (въ борунь), 61оиЬ1ег; 2. (съ витла), 
У188ег; 3. (на кривици косата), аппе1ег; 
4. (конгетЪ), сарагасопег ; 5. (съ мошама 
стоки), ЪасЬег; 6. който завива (наоколо), 
РНув. атЪ1ап1, ай]; 7- -са, гг. з'епуе- 
юррег, зе соиупг, з'етрадие1ег; 8. (с* 
витла), зе У18зег ; 9. завиваса (за зжмя), 
у. гтр. 11 зе герИе. 

Завиване, вп. Гепуеюррегаеп! т, 1;огШ1е- 
теп!, У18ва^е иг; 1. ЛгсНй. 1а уо1и1е; 2. 
(вода слЪдъ кърма), Маг. 1е гетопз; 3. 
(коса на кривици), Гапие1иге /. 

Завивка, в/. 1'епуе1орре /, 1а с1о1зоп ; 1. 
Н. паь. 1е 1е^итеп1; 2. (на дароносецъ), 
1а сизюйе; 3. (за коте), 1е сарагасоп; 4. 
(на котчена халка), Маг. ГетЪос1тиге еС 
-Ъои(Ипиге /; 5- което е ради — , Н. пае. 
1е$итеп1а1ге, ай/ 

Завиждамъ, ьа. епу1ег; | (нЪкому), ^а- 
1оизег, рог!ег епу1е /; | -ме си (единъ 
другъ), ьп. зе ^аюизег. 

Завирамь (носъ-тъ си вредомъ), ьа. /ат. 
1аШ1оппег; || -са, ш. зе шсЬег. 

Завиеливостъ, в/. 1а йерепйапее, аззизе1- 
Иззетеп!;, т; | 1ъьг. 1а тоитапсе; || който 
са намира въ — , (гез аззп1еШ, аф'. 

Зависливъ, ай/ с№репс1ап1,; -во, -Лат- 
теп1; 1. (за спахгя), Зш. гаоиуап*; 2. 
(отъ), а^абйе" а; 3. (отънЪкого),д.6феп&гейе. 

Завистливъ, ай]. епу1еих, за1оих. 

Завистникъ, ница, *. епу^еих, еизе. 

Завистъ, в/. 1а ^а1ои8^е, Гепу1е /. 

Завлад-ввамъ, г/г. сопдиепг, оссирег, виЪ- 
^идие^, 8'етрагег де, зе за1з1Г а 1 е; 1. §^а- 
дпег, ге&а^пег, етрог1ег, гейшге, апИс1рег 
зиг; 2. (изново), гезза181Г е% ве — , ш; 3- 
(насила), епуаМг; 4. (нЪщо), зе геп(1ге 
тайге йе, та^пзег; 5. (пакь), геечищие'- 
пг; 6. (съ), етрт^ег 8иг. [зеиг т. 

Завлад-Ьвачъ, вт. ип соп^ие^ап{., епу1Ь18- 

Завладвне, вп. 1а соп^иеЧе, оссираИоп /, 
рпзе, гййисиоп, ап11с1раИоп /. Завладктеленъ 103 Заграждам ь Завлад-втеленъ, ай), согциегап!. 

Завлачамь и -личамь, ьа. етройег, еп- 
^гаГпег, сЪагпег; 1. еп!еуег, аеЧоигпег, сИ- 
уегпг; 2. (насилно), гаУ1г, 3. завлача (за 
море), V. гтр. е11е етр1еЧе ; | (за смьрть- 
та), /д. еПе аесше. 

Завлачане, зп. Геп1еуетеп* то, (Шоигае- 
теп{, сИуегйззетеп!; то. 

Завлачалникъ, зт. ип епюуеиг. 

Завлеченъ, ай}. сигвгН. 

Заводене (ма звЪрове), зп. Н. пар. 1а соп- 
§ге8810п ; | (на еленъ), 1е ги*; | начало 
— (у елени), Ут. 1а тизе. 

Завождамъ, ьа. сопаипе, гаепег, еттепег. 

Завой (вирь морски), зт. газ йе таг^е, 
то; 1. (на рЪка), 1е соис1е; 2. Оеодг. 1е 
сар, рготопШге т, 1а Ъа1е; 3. Маг. 1а 
гетою; 4- (вода), Маг. 1а У1ге-У1ге е( VI- 
геуаийе; 5. излазямь отъ — , ьп. Маг. 
йесарег. 

Завьрзакъ, зт. ип ру&тее; 1. Вой пат, 
ай); 2. /д. ип загари; 3. /ат. ип га^оИп; 
, 4. (дрЪбенъ човЪкъ), рор. ип Ше-рои1е. 

Завьрзанъ подписъ (монограмма), зт. 
1е топо§гатто. 

Завързани и Заплетени писма, *п. р1. 
/ат. 1а ра1;агапе. 

Завьрзувамь и -звамь, ьа. Иег, атаггег; 
1. (изново или Ъко), геззегег; 2. (съ 
клупъ), а^шНе^ег; |1 Маг. зашг; 3- (пакъ). 
га1;аспег; 4. -са, ьг. 8'аз80С1ег а, гаЪаМге 
еь зе — , ьг\ ъ. (пакь), 8е га(аспег. 

Завързване, зп. 1а Н^аине. 

Завръзка, з/. 1а спаре. 

Завъртевачъ, зт. Апас. тизс1е гоШеиг т. 

Завьртене, зп. 1е юигпап*; 1. Аиа(. 1а 
пнайоп; 2- (длань на долу), Апа(. 1а 
ргопайоп; 3. (на думи), /ьд. 1е -ДеЧоиг. 

Завьртителенъ, ай). *ог1;иеих. 

Завъртителна (на долу) рлчна мьшща, 
з/. 1е ргопа^еиг. |Чоне то. 

Заврьтно движене, «и. тоиуетеп! ^на- 

Завьртявамь. ьа. геюнгпег, се1по!ге; 1. 
(глава), {оигпег; 2. (шгя), {оп1ге; 3. -са, 
ьг. зе геЬигпег; 4. (на единъ кракъ), р1- 
гоиеМег; 5- (около си), Гамгв 1а гоие; | 
(съ тояга), Гапе 1е тоиНпеЬ 

Заврьщамса, ьг. геюитег, герагЙг. 

Завръщане, зп. 1егеюиг; | (звЪрове), Уеп. 
1а гепТгее; Ц точка — , Сеот. ро1'п1 йе ге- 
огоиззетеп* т. [-теп1. 

Завчасенъ, ай). тогаеп!апе, ргогор*; -сно, 

Завчасъ, айь. Ш\1 а Гпеиге, *ои! с1е зиНе, 
Ъхеп^бт, 4ап1б1, аиззНо*, виг-1е сЬатр, еп 
ип с1т сГоеП, *ои1 сГипе йгайе ой йге, (1е 
ее раз, *оиз с1е се раз, (ГаЪогй, тсеззат- 
теп*, ЬсопИпеттепЦ 1. соп}. йапз 1е т<>- 
теп!;; 2. — като, аиязпб! ^ие; 3. — поел!* 
това, штебМаЪетеп* аргез; 4. — сл-вдъ, а 1а 
^иеие, еп диеие. Завчаслкъ, соп). еп то1пз с!е г1еп; 1. тЬсг]. 
сгас; 2. айь. зиг Гпеиге; 3. /ат. еп ип 
юиг 61е тат. 

Завчера, айн. ауап!-Ь1ег. 

Зав-Ьра, з/. ГтвшггесИоп /. 

Зав^тенъ, ай). 1ез1агаеп<;а1ге. 

Зав^тъ (ветъ или новъ), зт. ТНео1. Ра1- 
Напсе /; 1. (въ Библгя), 1е 1ез1атепЦ 2. 
кивотъ на -тъ, Гагспе оУаШапее ой за1п<;е ; 
3. оставено съ — имане, 1е 1е»з; 4. оста- 
вамь съ — , ьа. 1е^иег; 5. приписанъ въ 
— , соаЧсШане, ай}; в. прибавяне на — у 
1е сооПсШе; 7. съучастникъ на — , 1иг. ип 
со1е^а!а1ге; 8. участникъ, ида въ — , зс. 
1иг. \6§а,1а\ге; 9- безъ — , айо. /«г. 1п- 
*ез1а1 е1 аЪ т*ез*а{; (уоуез 1Трижив1е). 

Зав^тъ, зш. ГаЪп т. [Оставямь). 

Зав^щавамъ, г/а. ГопЛег, 1а18зег (ьоуез 

Зав^>щане, зп. 1а СопйаНоп. 

Завождамь, г/д. па!;игаНзег, реир1ег: | 
(риба въ рЪка), етро188оппег. 

Завеждане, зп. ГйЛисаНоп: I (риба въ 
рЪка), Гетро188опетеп* то. 

Загамалявамса, г/г. з'епйогт1Г. 

Загар1янъ хл^бъ, зт. рат Ле дгиаи т. 

Загиналъ, ай). паиГга^е. 

Загинатъ, ай). 1е йеуоуе; [| /ат. ЙатЪе. 

Загинвамъ, ьп. 8'аЪппег, зе рег<1ге, репг, 
зе с1е1пиге, 1пап^иег; || (съ всичкитЪ си 
хора и имането), репг согрз е* Ътепз. 

Загниване, зп. 1а регЙ1Иоп, 1а са^аз^горпе. 

Заглавен ь листъ, зт. 1е й1ге; | Тур. 1е 
Ггоп118р1се: || (гравировань). 1е 1;к.ге-р1апрЬе. 

Заглав1е, зп. 1е Шге, 1а гиЪ^^^ие: 1; Мг. 
ПпШи1е т; 2. турямь — , ьа. 1пШи1ег; 3- 
безъ — , апер1#гарпе, ай}. 

Заглавна щампа, з/ Тур. 1е Ггоп11зр1се. 

Загладевамь, ьа. /д. рШгег. 

Заглаждамь (ножове), ьа. гераззег. 

Загледвамса, ьг. Ъауег аих согпе^Пез. 

Заглибевамса, ьг. егойег. [стевамь ). 

Заглобявамь, ьа. етЪоЦвг (ьоуег Задръ- 

Заглъхнатъ, ай). Ьахввбпеих; | {за гора), 
ерагз. 

Заглъхнина (на гора), в/. 1е Гопа. 

Загн^здевамъ, ьа. епсЬа«зег; *| -са, ьг. 
зе шспег. 

Загн^здеване, зп. р,д. ГепсЬаззиге /; ( 
изваждамь отъ — камьгеъ, ьа. йеззегСн. 

Заговездни, зт. р1. 1е сагете-ргепап!;. 

Загоневамь (пакъ звЪръ), ьа. геЬапсег- 

Загорецъ (планински човЪкъ), зт. топ- 
Тадпагй, и11;гап1оп1;ат т. 

Загорски, ай). иНгатоп1;а1П. 

Заградя, з/. 1а ЪагпсаДе; ! (отъ наса- 
дени дрьвге), 1а раПзза^е; | правя - , 
ьа. Ьапмсайег. 

Заградена земя (в?> друга), з/. 1'ег.с1ауе /. 

Заградено м^Ьсто, *«. Гепсюз т. 

Заграждамъ, ьа. Ьагг)саг1ег, епсе^пйге <1е, Заграждане 104 Задовеленъ епс1ауег, епсюге, Геппег, впГегтег; || (градъ 

въ твърдиня), етЪазШ1ег. 
Заграждане, зп. 1в с1оз, 1в Ъагга&е; | 

(градъ въ твърдиня), ГетЪавИПетепЛ т; 

1 (на една земя вь друга), Гепс1ауетвп1 т 
Загьрлица, з/. Ге8дтпапс1е ой ап#те /"; 

1. (крупъ), Мед. 1е сгоир; | което са от- 

нося до — , Мед. сгоира1, ад] ; 2. Мед 1е 

га1е де 1а тог1; 3- УеЬег. ГеЧгап&иШоп т. 
Загръбвапе (веднажъ сь лопата у море), 

зп. 1а ра1аде. 
Загр*Бздевамь, ьа. Ъопйоппег. 
Загуба, */. 1а рег!е, )е дотша&е, дезауап- 

1&§е «», пипе/, &пеГ *п, та1 т; 1. Зиг. 

1'аниз8шп /; 2. (е* игра), $д. 1а 1езз1Уе; 

3. зимамь си пакъ -та, ьа. ^ас^и^^^е^ ег 

&е — , ьг; 4. на — , адь. еп репе, а поп- 

рпх; б- плащане -бм, Зт. дотта^ез е! 

пйегеЧв. 
Загубвамь, ьа. е&агег; 1. (наигра),^атАте; 

|| (пакъ), герегдге; 2. /а. гшпег; 3. Зиг. 

асИгег; 4. -са, ьг. 8'е^агег. 
Загубване, зп. 1а гшпе. 
Загубенъ, ад). рег<1и, деспи, дотта§еаЪ1е, 

дезауап1а#еих ; \ имамь го — , ьа. {ше 

воп деш1 (1е. 
Загубм, в/. р1. 1ез дотта^ез; | тьрсене 

— , Зиг. 1е гееоигз; || запов-вдь за пла- 
щане — и разноски, Гехеси1о1ге т. 
Загурителенъ, ад]. Мед. сюаЬпзаШ ег 

-1п5ап1. 
Загурява (раната), у. гтр. е!1е с1са1п8е ; 

|| -си, ьг. е11е зе с1еа1пзе; | което може 

да загури, С)са1п8аЪ1е, ад]. [зайоп. 

Загуряване (на рана), зп. Мед. 1а с1са(п- 
ЗагурЬла рана, */. Мед. 1а сгойЧе. 
Задавамь, ьа. ргорозег. 
Задавателна тема, з/. ВНеь 1а сппе. 
Задавямь {и /а.), ьа. еЧоипег: ассаЪ1ег, 

орргеззег; | -си (гърлото), ьп. еп^оиег; | 

-са, ьг. 8'еп^оиег. 
Задавяне, зп. 1'еп&оиегаеп1; т; | (отъ 

кръвь), Мед. 1а дерШюп; | снемамь -то на 

колело, г/а. дезепгауег. 
Зададка, з/. 1е ргоЪ1ете, 1а 1Ьете, с1еуо1г 

т, 1ас11е /, ^ие8^^оп ^ио<Ш^еЧа^^е /; 1. 

Гауапсе /, ауапсетеп!; т, 1ез аггпев /; 2. 

(школска), 1а сотрозШоп; 3. (ука), 1а 

1есоп; 4. МаЬЬет. 1а ргорозШоп ; 5. (пари), 

Геп&а&етепй т, 1е детег а Б1еи; 6- (на- 

прЪдъ дадени пари), 1е ргеЧ; 7. даване 

— , Гаггпетеп! т. 
Задалтнски, ад}. 1гапза1рт. 
Задвигателно трькалце, зп. 1а Уег1еге11е. 
Заденъ, ад]. роз!епеиг, агпеге. 

— дворъ, зт. Гагпеге-соиг /, 1а Ъаззе-соиг. 

— опасъ (у сЪдло), зт. 1е ^^ои88е^и^п. 

— носъ (на мостъ), зт АгсНй. Гагпеге- 
Ьес т. 

— план ь, зт. 1е Гош1. Заденъ покрмвъ, зт. Маг. 1е 8ивт еЪ зизат. 
Задлъгнявамь, ьп. з^пдеМег, 8'оЬегег, 

соп^гас!ег; | (пакъ), ве гепдеМег; || (млого), 

]е 8шз аЪшиз де деМез. [кап&ие. 

Задълбава си (носъ-тъ), ь. гтр. Маг. И 
Задълбочавамса, ьг. б'аЪ1т.ег, з'аЪ8огЪег : 

|| $д. 8'епГопсег; | (въ учене), еЧге со11е 

зиг 1зз Нугез. 
Задълбочене, зп. ГепГопсетеп! т, гепГоа- 

сетеп! т; || (у прозорецъ), ГетЬгазиге /. 
Задълбоченъ, ад]. аЪвогЬе. 
Задължавамь, ьа. оЬН^ег, Пег; || -са, ьг. 

8'оЪП^ег, рготеиге, 8'еп^а^ег, уоиег; | (съ 

клетва), зе Иег; || -меса (единъ другъ), 

8'оЪН^ег. 
Задължене, еп. ГооП^аНоп /, оСпсе т, \о1 

/, йеуо1г т, еп^а^етеп! т, рготез8в /, 

ат111е /, <1й ш, ЪШе! т; 1. Сот. Гей"е1 т; 

2- $д. 1а <1еМе, 1а геИд1оп; 3. правя — нЪ- 
кому, ьа. оЪН^ег; 4. -неа осв^нь плата 
(на арендашъ), 1ез 1"а1запеез /. 

Задълженъ, ад]. оЬИ^е, 8и^е1; 1. (къмъ 
нЪщо), 1;епи а, йе; 2- (сьмь), ьп. деуок; 

3- (сьмь да живЪе за), 8е <1еуо1г а. 
Задължнтеленъ, ад]. оЪИда!;о1гв, оЪП&еап*; 

|| $д. Ггапс йи соШег; \ (взаимно), Зиг. 

вупаНа^таЦие. 
Задължнтелность, з/. ГоЪИ^еапсе /; Ц 

(взаимна), 1а зоМагЦе. 
Задължливъ (взаимно), ад]. Зт. 8оНс1а1ге. 
Задникъ, зт. 1е си1; | (у ботугии), зт. 1е 

диаг^ег; || Мед. Гапиз г т, 1е 8ирро811о1ге. 
Задннна, */. Маг. Гагпеге т. 
Заднишкомъ и -дннмъ, адь. а гесиюпз; 

| $д. а уаи-Геаи; || вьрвя — , ьп. Маг. 

си1ег. 
Задница, в/. 1е Й08, 1е йегпегв; 1. (бутъ I.), 

1а Гез8е; || р1. -цм, 1е Геззгег; 2- /ат. 1е 

роз!;епеиг; 3. Маг. Гагсаззе /; 4- (на конь), 

Гагпеге-тат т; 5- (опатка на ладгя), 1а 

роире; -ниченъ, <1е 1а роире. 
Задннченъ, ад]. Апа1. апа!, Гв881ег. 
Заднично чьрво, зп. Апа1. 1е гес!ит; | 

което са относя на — , Апа(. гесШ, ад]; 

| въспалене на — , Мед. 1а гесШе. 
Заградене, зп. АгсШс. Гагпеге-еогрз т. 
Задн1о лгЪсто (въ карета), зп. 1е й>п<1. 

— сводче, зп. АгсМь. кГагпеге-уоиззе /- 
Задня войска, */. Мйи. 1ез 6!егг1егез т. 

— пл-вшка, з/. 1е сшззо!, 1а Ге88е; | (на 
теле, на дива коза), 1а 1оп#е. 

— ладгя (е* литя), е/. Маг. уа18зеаи 
вегге-Ше, т. 

— страна, з/. 1е доа. 

— часть, з/. 1е йегпеге, 1е Топи; || (на 
ладгя), Маг. 1а Итопепе; | декоращя на 
— , ТКеаЬ. 1а Гегте. 

Задовеленъ, ад]. зайвГаЦ йе, а1зе; \ бм- 
вамь — съ н*що, ьг. зе 1гоиуег Ъ1еп де, 
8ауо1г дге де; 8 (сьмъ\ ьп. зе соп1еп<;ег; | Задоволнителенъ 105 Заздравя (съмъ съ), ьг. ве раззег с!е, ве гезкет- 

йге а. 
Задоволнителенъ, ай]. заИзГахзап!;. 
Задоволство, зп. Гагзапсе /, 1е Ь1еп-а15е; 

| живЪя въ — , ьп. Гаке Яогез. 
Задоволствувамь, ьа. заИз&лге, зиГпге; 

|| — самъ себе-си, зе заИзШге зси-теше, зе 

зиШге а зоьтете. 
Задоволвамса и -лявамса, ьг. 8'ассот- 

тойег а, зе Ъогпег а; | (съ нЪщо), зе 

рауег ае [8'еЧаЪИг. 

Задомявамса, ьг. зе шапег, з'еттепа^ег, 
Задомяване, зп. 1е тападе. 
Задоменъ (мжжъ или жена), ай), /мг. 

соп^от*, 01п1е, е. 
Задьржавамь, ьа. ге1етг, аггеЧег, соп!;е- 

тг, оесирег, тат1ешг, епспатег, ге^агйег, 

атизег; 1. /мг. йеЧемг; 2- Уеп. готрге; 

3. (нота), Миз. гез1ег; 4- (за всякогашь 

длъжность-та си), зе регреЧиег аапз ипе 

сЪаг&е; 5. (у себе-си), ге^ешг; 6. (при 

себе-си), /ьд. гепдатег; 7. -са, ьг. 8е 1;е- 

П1г; 8. зе ге1етг, 8'етресЪег де, епгауег. 
Задьржавачъ (на чуждо мЪсто), зт. 

Зиг. ип ге(еп1юппа1ге. 
Задържане, зп. 1а геЧепИоп. 
Задьржнтеленъ, ай). зизрепз^Г. [паЪ1е. 

Задьржлнвъ (въ твърдиня), ай). МИ. 1е- 
Задрьжъ! гпЬег). Маг. ауаз^е ой уаз!;е. 
Задрьстевамь, ьа. етЬо^ег; || (перо на 

стрЪла), етреппег. 
Задрьстеване, зп. ГетЪо11иге. 
Задр^мамъ, ьп. з'а98оири\ 
ЗадсвЪтъ, ет. 1е соа1ге-]оиг; Ц въ — , 

ай), а соп!ге-]оиг. 
Задуха, з/. 1е 1;ие-уеп1: 1. /ат. 1а 1оиГ- 

Геиг, 1а сасЪе; 2. (е* пристанище), Маг. 

1е Ъаззш ; 3. мирише на — , ьг. аепИт 1е 

гепГеппе. 
Задухенъ клогъ, зт. 1е гесот. 
Задухникъ, зт. 1е рагауеп*. 
Задушавамь, ьа. еЧоиЙег, зий^иег; | 

/ат. ештНоипег; Ц са, ьг. еЧоийег, 3'ет- 

пиЧоипег. 
Задушаване, зп. ГеЧоийетеп! т; || (на 

месо), Гез1;оипаае /; || Мей. ГазрЪуххе /. 
Задушене. зп. 1а зийосайоп, 1а ааиЪе. 
Задушено месо, зп. Ге81оипас1е /, еЧиуее, 

ааиЪе /. [еЧошТап*. 

Задушенъ, ай). азрпух1е, 5 ; || (за врЪмето), 
Задушнтеленъ, ай). випосапЬ 
Задушливо испарене, зп. 1е пиазше. 
Задушливость, */. 1е шерЬШзте. 
Задушливъ, ай). терЬИ^ие. 
Задушница, з/. Ше ой ^оиг а*ез атез, /. 
Задъ, рге/хе, 1гапз; Ц от — , на — , ргер. 

аегпеге. [пег 1а спаззе а. 

Задмрямь и -рвамь, ьа. ассоз1ег, а*оп- 
Задмряне, зп. 1а &а1ап!епе; || наклоненъ 

къмъ — , $а1ап1 аргео 1е пот. Задмревачъ. зт. ип да1ап1. 

Задънвамь (ладгя), ьа. Маг. #г^ег. 

Задлшевамь (буре), ьа. Гопсег. 

Задлиака (на оржжге), з/. 1а си1а88е ; Ц 
завивамь -та на пушка, ьа. епси1а8зег; 
||изваждамь -та отъ опашката на орлж1е, 
ьа. деси1а88ег. 

Заедно, айь. епаетЪ1е, еп сотпшп, Ле 
сотра&ме, а 1а Г013, 1ои1 а 1а йнз, 1ои1 
й'ипе 1;епие, сопЗо1п1;етеп1;, де Ггоп1, у сот- 
рпз, ай Гог! ай ШЬ1е, 1е Гог1 рог1ап1; 1е 
шЪ1е; || /д. йе сопсег!;; \ подписвамь — , 
ьа. соп!ге-81§пег. 

— набъденъ, 5. соасизе, ее. 

— наемникъ, зт. Зиг. ип сопйЛе^иззеиг. 

— роденъ, аф'. 1п11е'гап1, 1ппе. 
Заедность, §/. ГепзегаЬю т. 
Заеквамса. гт. Ъе^ауег, Ьа1ЬиИег, аппопег. 
Заекване, зп. 1е Ъед-ауешеп^ ой Ье^е- 

шеп1, аппопешеп!; т. 

Заекливъ, ай). Ье§-ие. [| /д. ри18ег. 

Заемамса и Заим-, ьг. ешргип1;ег Ле, к; 

Заемване, зп. Гетргип1 т. 

Заеменъ, ай). етргип!;е. 

Заемовачъ, ка, з. етргип1;еиг, еизе. 

Заемодавачъ , ка, з. рге(;еиг, еизе; сге- 
аос1ег, еге; 1. Сот. ип сгео^еиг; 2. (сь за- 
логъ), ргеЧеиг зиг §-а^е т; 3 (отъ втора 
ржка), оррозап* ой сгеапе1ег еп зоиз-опАге; 
4. (на запрЪнъ неговъ длъжникъ), ип ге- 
соттапйаШге. 

Заемодавачн {кредитори), зт. р1. \вв 
рагИез ргепап!;з /; || спод*лене сумма 
между — отъ втора рлка, 1ш. 1е зоиз-огйге. 

Заемъ, зт. Гешргип1 т, 1е рге1; 1. зимамь 
на — , ьа. етргипйег Йе, к; 2. давамь на 
— или заемамь, ьа. ргеЧег; 3. зимамь 
добивна връхнина отъ — , ьа. ргеЧег к 1а 
реа(;е аеташе. 

Заета ммсьль, 1а гешшзсепсе. 

Заздравено писмо, зп. 1еМге сЬаг^ее ой 
гесоттапйее /. 

Заздравенъ, ай), зйг, сег!а1п йе, аггеЧе; | 
най -но средство, зп. 1е р1из зйг. 

Заздравнлникъ, зт. Сот. ип авзигеиг. 

Заздравителенъ, ай). Мей. сопзоНЛап!;, 
соп^юйпаМГ. 

— билетъ, зт. саг4е о!е 8йге1:е, /. 

— полисъ [унощожене на — , Сот. 1а 
пз1огпе е( п81оигпе; \ унищожавамь — , ьа. 
Сот. пзюгпег. [Ь1оуй. 

Заздравително сдружаване, зп. Сот. 1е 
Заздравявамь, ьа. га88игег, рго1ез1ег; 1. 

Сот. аззигег; 2. (дългъ), еопзоийег; 3. 

(изново), геаззигег. 
Заздравяваие, зп. Газзигапсе /, пуроШе- 

^ие, рго1ез!;а{10п /; | Сот. Газвиге т. 
Заздравяне, 5». Мей. 1а сопзо1Ма1;шп. 
Заздравя (за рана), ь. гтр. е11е гергепс!; 

| (пакъ), е!1е зе гергепа*. Зазлбнцм 106 Закоравелия Зазл^бнци (у конъ), з/. р1. У&ег. 1а Гете. 
Заигравамь (па билгардъ), ьа. с№Ъи1ег. 
Заимъм -мипъ (ту рки солдатъ),зт. ипганп. 
Закакво, с<т). рош^ио".. 
Закалямь, г/а. едог&ег, соирег 1а &ог&е а. 
Заканвамса (гоня карезъ I.), г/г. Игег ой 

ргепате уеп^еапсе с1е, §;аг<1ег гапеипе, ауок 

йе 1а гапеипе. 
Заканване (карезъ I.), зп. 1а гапеипе, уеп- 

#еапсе, уепйеИа /, геввепглпеп!; т; | /ат. 

1е гейеп^ит ; | на страна -то, гапеипе а раИ. 
Заканевачъ, ка, *. гапсишег, йге; | /ат. 

гапсипеих, еизе. 
Заканителенъ, ад). утаЧсаШ. 
Закарвамь, г/а. етрог1ег, еттепег, гаЪаМге; 

| (па калъ), еп^гауег; | (пакъ назадъ), 

геттепег. 
Закачалникъ, зт. ип адгезвеиг. 
Закачамь и -чвамь, г*а. репаге, аМаспег 

ауес с!ез ер*.п&1ез, асегоепсг; 1. тхшепег, 

аМепапг; 2. соттепсег, аеЪитег, пайге; 

3. (нЪкого), /ат. азйсо*ег; 4. (пакъ), 

гасегосЬег, 5. (платната), Маг. 1ап1ег ; 

6. (работа), $д : епйтгпег; 7- /д. гетиег; 

8. /мг. 1п*еп1ег ; 9- Мед. епс^ие!ег; 10- 

-са, г/г. ве репйге, 8'ассгоспег а, ве гас- 

сгоспег а, ве ргепс1ге, ротШ1ег; Ц^шпег. 
Заканване, зп. гЧпШайуе /, асегоспегаеп!; 

т; 1, Маг. 1'айоигспе /; 2. котка радн — , 

апсге сГапоигспе ; 3. ортома ради — , саЪ1е 

сРапоигсЬе, т. 
Закаченъ (за стропалепо дърво), ад), еп- 

сгоие. 
Закачителенъ, ад), г^шп; -лно, -петеп! 
Закачителность, з/. 1а 1а^шпепе. 
Закачка, */. ип 1оиг сГаагевве; | р1 -чкн, 

1а з'п&епе. 
Закачникъ, зт. 1е тоЪПе. 
Заклетникъ, зт. ип соп"ига1еиг, сопгрю- 

теиг, ^игй т ; || поредъ на нснафскм -ницм, 

1а ."игап^е. 
Заклетничество, зп. 1а .'игапйе. 
Заклетъ, ад), авзеппеп!^, ^иге; | еждба на 

-тьт, Зиг. 1е ]игу еь }т\. 

— оцвнилннкъ, зт. ип ргисГ Ьотгае. 

— еждникъ, 5»». ип ]иге. 
Заклещеватса (за кучета), V. гтр. Пз 1а- 

сепЦ Ив тгШпепт, 
Закливамь, на. афигег; 1. (дгаволъ), ехог- 

елвег; 2- (нЪкого), соп"игег; 3- -са, г/г. 

]*игег; | (за), сопзр'гег. 
Закливане, зп. 1е вегтепт, афигаИоп, оЪве- 

сгайоп /• | (дгаволи), Гехотзте т; | (въ 

елдница), Зиг. саиНоп Зига(о1ге /. 
Закълневачъ, зт. ип ехогс1з1е. 
Закълнявамь, г/а. авзегтеп(;ег. 
Закълняване, зп. 1а сопт*игаг1оп, ас1."игай'оп/. 
Заключевамь, г/а. Гегтег 4 с1ег", гепГегтег; 

зеггег; 1. (пакъ), геГегтег; 2. (по на 

тЪсно или пакъ), г^ззеггег; 3. (имамъ въ себи-си свойщина), рагтлс'рег йе: 4. (па- 
правямъ съюздъ), соп!гас1ег. 

Заключалка, з/. 1е Ьаггеаи, Гепщнг, Ьгасопт. 

Заключенъ, ад), зоиз с1еГ, рагь. е1оз. 

Заключливъ, ай}. Геггаап*. 

Заковавали,, г/а. йхег, сопйатпег: || (изноно 
съ гвоздеи), гес1оиег; 1| (топъ), епсюиег. 

Заковаване, зп. Гепс1ошгге /. 

Закованъ, ад.}. Гегге. 

Заколливъ, ад), /ат. ^иаЪ1е. 

Заколъ, зт. поеи<1 <1е 1а &ог$е, т; | АпаЬ. 
ротгае о1'Айат, /. 

Законенъ, аЩ. 1е^Ште, 1оуа1, 1е^а1, уаЬЪЬ 1 , 
уаНЛе, зипс^ие; -онно, -теп!;; 1. съ — на- 
чинъ, йе йгоИ, о!е р1ет йгоИ; 2. припоз- 
наване -онно незаконно дЪте, 1а 1е^Шта- 
Поп; 3. припознавамь -нно едно двте, уа. 
1'е^Штег; 4. правя го -онно, г/а. уаИйег. 

Законна добмвка (процентъ), з/. 1е 1аих. 

— насл^дственоеть (на прЪстолъ), з/. 
1а 1е^ШтНе; | придрьжникъ на — , ип 
1е^Шппзте. 

— часть, з/. Зш. 1а 1е#Ште; | което са 
относя до — , Зш. 1е&Шта1ге, аф". 

Законно насл*д!е, зп. Зиг. 1а 1е#Ште. 

— раждане, зп. 1а 1е^ШппЧе\ [НйНе /. 
Законность, з/. 1а 1е#аШе, ^^ШшНе, уа- 
Законодавателенъ, ад}. к^зШМ"; -лно, 

-1Уетеп1;. 

— давателна мощь, з/. 1а 1е^1в1а1;иге. 

— давателно събране (и врЪме на съ- 
бирането му), зп. 1а 1й<Г1з1а1;иге. 

— давателство и -знане, зп. 1а 1ед1з1аИоп. 

— давачъ, ка я. 1е^181а^еиг, 1псе; | -вате- 
ленъ, ао)" ; | пьрвьга — на всякой езмкъ, 1е 
1угап йез 1ап^иез. 

— знане, зп. 1а ^ипзргийепсе. 

— знаецъ, зт. ип ргаНсгеп. 

— получилникъ, зт. ип са1ес1пз1е. 

— хранитель (въ Атина), зт. ип 1пезшоШе*е. 
Законъ, зт. 1а 1о5, М, геНд1оп, ге^1е {; 1. 

(за храната), Шаппопагге; 2. нмамь сила 
-тъ, г/а. !а1ге1о1; 3- въ — пр-вдписанъ, 1е- 
^а1, ад,). 4. криво тълкувамь — , г/п. Гаке 
У1о1епее а 1а 1о1 ; 5. н^вмамь нито в-вра нито 
— , п'ато1ГШ 1*01 пМо1; 6. по — , с!е ^гок, с!е 
р1ет йгоИ; 7. позволенъ отъ -тъ. НеНе, 
ад}; 8. пршмамь — , г/а. уогяг; 9. разва- 
лямь — , г/а. а!е8оЪе'г. 

Закони (на вети Германци), зт. р1. 1о1з 
гириа"гез /; 1. 8лоуботр*бене на — , /ьд. 
1а ргозШиНоп; 2- изводъ -нм, Зиг. 1е 
рготр1иа*те; 3. правя или давамь — , г/а. 
1ед'(егег; 4. противоръ^е въ — , ГапИ- 
пош1е /; 5. сборникъ — , 1е Ьи11е41п ; 6. 
който са управлява съ свои — , аи1опо- 
те, ад). ^з'еп1еггег, в'епзеуеНг. 

Закопавамь, ьа. еп*еггег, епГои1г; || -са, ш. 

Закоравелмй ечемнчецъ (въ око), зт. 
Мед. 1а §ге1е. Закоравялость 107 Залитамь Закоравялость, з/ 1а диге^е, 1е дипИоп. 

Закоренйлъ, ад,}, /д. епгасте, епУ1в1Ш. 

Закоренявамь, ьа. епгастег; Ц -са, ьг. $д. 
з'епгастег. 

Закривена укр-кпалка (накаруца), з/. 1а сой. 

Закривенъ, аЩ. егосЬе, сгоспи. 
- — гвоздей, зт. 1а йсЬе. 
— трьнъ, зт. Во(. ГЪатесоп т. 

Закривеньх мустаки, зт. р1. 1ез сгоез. 

Закривявамса, ьг. зе сгерег; Ц закривяваса 
(за коса), ь. гтр. Пз Гпзеп*. 

Закривяване (на коса), зп. 1а 1'пзиге; \\(на 
рудна жила), Мгпег. 1е 1оИ. 

Закривам ь, ьа. уоНег, соиупг; 1. /д. гааз- 
^ие^; 2. (грЪшки), /д. герШгег; 3. (оть 
непргетелскьь пушканеа), РогМ/. деШег. 

Закриване (звЪзда задъ мЪсецъ-тъ), зп 
Аз1г. ГоссиНаНоп /. 

Закривачъ, зт. /д. ип герШгеиг. 

Закрмленъ, аф. рго1%е. 

Закрмлителенъ, аф'. 1;и1е1а1ге. 

За к рьмю [подъ — , ргер. зоиз 1ез, аПез де, а 
1а Гауеиг (1е. 

Закрмлннкъ, зт. ип рго(ес!еиг. 

Закриля, */. 1а рго1;есйоп, заиуе^агде, де 
Гепзе, §агап11е, &агде /; \ /д. 1е зоир 
рог*, зоиИеп, ЪоиеИег, раПадшт т, е^Ше /. 

Закрмлямь, ьа. рго!%ег, деТепдге, заиуе- 
#ап1ег, &агдег; 1. зоиЧетг, оЪотЪгег, да- 
гапКг де, рог!ег, роиззег; 2. /д. агЪогег; 
3. /ат. геуапспег; 4. (нЪкого), готрге ипе 
1апсе роиг; 5. -са, ьг. зе #агапНг; | /ат. 
зе геуапспег. 

Закьрпевамъ, ьа. гассогаодег, герпзег; | 
/ат. гаре^аззег, гар^сег ; || (подшивамъ 
нови подлоги), геззете1ег. 

Закьрпеване и -пване, зп. 1в гассои!ге- 
теп1, 1е герше, 1е гаре^аззао-е, 1е гар1е- 
се*аде е1 гаршеетеп*; 1. (на ботуши), 1е 
гетоп*а&е; 2. (съ подлоги), 1е геззете1а&е'; 
3. (на прЬпиркъг), 1а У1уе11е. 

ЗакрЪналка, з/. 1а с1ауеМе, 1а &оирШе. 

Закр"Бпене, зп. 1а зтаЪШза^оп. 

Закрйпенъ, ай}. з(аЬ1е. 

Закр^пность, з/. Мес. 1а з^аЪПИе. [гга1с1пг. 

Закрепя вамь и -пямь, ьа. з*аЪШзег, га- 

Закупувамь, ьа. еп1еуег. 

Закжснителенъ, ай). 1оп&. 

Заклин 1;ла работа, з/. Гагпете т. 

Закжсн-Ьлъ, ай}. 1агд1Г. 

Зак*снявамь, ьп. 1агдег, еЧге еп ге1агд, 
8'аНагдег, детеигег. 

Зала, з/. 1а за11е, 1е за1оп, Гепсеш1е /; | 
Фехтовална — , заНе д^зспте ой д'агтез. 

Залавямь, ьа. ге1ео1Г, еп^гергепдге зиг, ет- 
ро1дпег, ^а&пег, етр1е!ег, Ггиз{гег, зоиГ- 
Йег; 1. $д. еп*атег, егцатЪег зиг; 2. (съ 
войска), МгШ. оссирег; 3. Зиг. за181г; 4. 
(бържЪ), Ъп^иег; 5. (съ дьрзость), рауег 
сГаидасе /; 6- (изново), г^оссирег; 7. (нЪ- кое мЪсто), зирр1еег, десазег, зисседег, 
герг^зеп1ег, гетр1асег, гетрНг; 8. (нЪщо 
ради плата на дългъ), рауег раг зез 
татез /; 9- (пжтъ), епШег; 10. (работа), 
/д. теиге 1еа 1*егз ай Геи; 11. (Ъко), Маг. 
зоидиег; 12. залавя съ з&бьггв си (за 
куче), ь. гтр. Уе1ег. \\ ^иеи1е; 13. -са, 
ьг. зе гассгоспег к, 8 , аиа^ие^ к; 14. (за), 
заи1ег ; 15. (за космитЪ), рор. зе И&поп- 
пег; 16- (пакъ за нЪщо), гасогатепсег йе 
р1из Ъе11е, ге!оигпег, репЛге ой зе реп<1ге 
и з'у репйге Меп, еп1гергеп<1ге; | /,д. зе 
гетЬагдиег; 17. (съ двЪ ржцЬ на една 
работа), етраитег ипе аЙГап-е; 18. не са 
залавя (за котка), ь. гтр. Маг. П 1аЪоиге. 

Залавяне, зп. Гетр1б1етеп(; т, 1а р1псе, 1е 
^егте; 1. Воь. 1е яра(Исе; 2. (мЪсточп* 
на другиго), 1е гетр1асетеп*; 3- {съ вой- 
ска), МИН. ГоссираНоп /. 

Залагалникъ, зт. ип роп^е. 

Залагамь, ьа. теЙге еп &а#е т, еп^а^ег, 
папИег; 1. (всичко), /д. ^оие^^и^ие ой йои- 
Ъ1е; 2. (залагъ за лшмепе), атогсег; 3. 
(на игра), 'пазагйег, роп1ег, сауег; 4. 
(пакъ), геп§а^ег; 5- (хвакъ), Ьпйге, йгез- 
зег; 6. който залага хвакове, 1епс1еиг де 
р1е#ез, т. 

Залагане, зп. Геп§а#етеп1 т; 1. (заложе- 
ното нЪщо), 1е да^еиге; 2- (на книжна 
игра), 1е уа; 3. изигравамь -то, ьа. Ште 
со(1Ше т; 4. (на игра), Теп^еи т, 1е да^е, 
уаде/, деЪи* т, сауе, таззе, т1зе, раззе, 
рои1е /; 5. играя съ -неа, ьа. )о\т ай 
да^-е 1оисЬе. 

Залакъ, зт. 1е тогсеаи, 1а ЪоисЬее, арра! 
т; 1. /д. 1е 1еигге; 2- /ат. 1е &оЪе!;; 3. 
гол-вмъ — , рор. 1а &ои1ееГ; 4. давамь си 
-тъ отъ устата, ьа. $д. зе за^пег; 5. (за 
мамене), Гатогсе/; 6. посл^дтй — въ па- 
ницата, 1е тогсеаи 'поп1еих; 7- раздъчлене 
на -лацм, 1а ЪиссеНаНоп. 

Залнбевамь, ьа. атоигасЬег; 1. -са, ьг. 
8'агаоигасЬег де, з'епатоигег де; 2. (стра- 
стно), зе раззюпег роиг; 3. (безумно), 
гаЙо1ег де; 4. (до безумство), з'аз80г1ег а. 

Залибенъ, ай], атоигеих де; 1. /ат. Г^ги 
де (рат1. Ле /еггг); 2. бмвамь — , ьп. еп 
1еп1г; 3. (до безумге), /д. 1до1а1ге, айу, 4. 
(въ нЪщо), ерпз; 5. (на), Гои ой Го1 де; 6. 
(до безумство на), ап°о1е де. 

Залнблнвъ, аф*. атоигеих; во, -еизетеп*. 

Залнвамь (съ восакъ шише), ьг. зсеИег. 

Заливане (съ олово въ зидъ), зп. 1е зсеПа^е 
е( -1етеп1. 

Заливъ (лиманъ I.), зт. 1е ^о1Ге; | (устге 
на рЪка), всодг. 1е Нтап; | пр-вднята ча- 
сть на — , Маг. Гауап1;-са1е /. 

Залесъ, зт. /ат. 1а Ьезо^пе. 

Залитамь, ьп. уасШег, спапсеПег; | (за 
нЪщо), /ат. 8'еп^ие(ег де. Залитамь 108 Замълчавамь Залитамь и иолитамь, ьп. /д. 1оигпоуег ; 

| /ат. дапдтег е1 ве — , ьг. 
Залитъ, ат. 1е спапсеИетеп! [дтетеп*, 

— и политъ, ат. 1е ЪаИоНетеп!, 1е дап- 
Заличавамь, ьа. ейасег, гауег, оЪШегег, 

ЪагЪоиШег, Ъа1оппег, герагег, Ъ1п"ег, га1;и- 
гег; 1. /иг. сапсеНег; 2- (съ драсколици), 
сго18ег, Ъаггег; 3- (отъ лшст)>де8аррош1;ег; 

4. което може са заличи или истр1е, еГ- 
1асаЪ1е, де1еШе, ай)\ 5. което трЪбува 
да са зиличи, гас11аЪ1е, ай). 

Заличаване, ап. Гейасешеп!; т, гад1а1юп /, 
га1иге, /; | напълненъ съ -неа и стьрго- 
тни, га1иге, ай). [7мг. 1а сапсеПайоп. 

Заличене, ап. РоЪНЧегаИоп / , ейаеиге /; || 

Заличено мйсто, ап. Гепасиге /; | (въ 
книги), /д. 1а соириге. 

Заловенъ, ай), оссире; || (твьрдЪ за ра- 
бота), етреспе. 

Заловачъ (който залавя мЪсто), ат. осси- 
рап{, 8ирр1еап1, ай) : | пьрвьш — на йгбсто, 
1е ргеппег оссирап*;. 

Залогъ, ат. Го1а#е т, 1а вйге!е, папИвзе- 
теп1, еп^адетеп! т, 1а С1Ъ1е; 1. (и /.д.), 
1а &а&е; 2. (нишань (.), 1е Ъи1, 1а ппге, 
1е Ъ1апс, ]еи де ГагдиеЪиве /; | м-бсто за 
лучене — , 1е Иг; | нзмЪрвамь -тъ, ьа. 
Ъи1ег,- 3. (у глаголи), 1а У01х; | въ срФ- 
денъ — , айь. Огат. пеи*га1етеп1;; 4- (на 
нвдвиженъ имотъ), /«г. 1'пуро1пе^ие /; 

5. давамь — или залагамь, ьа. еп&адег, 
папйг: у ./мг. пуро!педиег, 8е депапИг де; 

6. зимамь — , ьа. ве папйг де; 7- зимане 
— , 1а дерове; 8. откупуване — , 1е де&а- 
дегаеп!, риг#е дез пуроШе^иев /; 9. от- 
купувамь — , ьа. де^адег, риг&ег; 10. съ, 
по — , айь. пуроЙеса1гетеп1; 11. удрямь 
отъ -тъ бнля, ьа. деЪи1ег; 12. до -тъ съ 
устата на пушката, & Ъои1 рог!ап{. 

Заложливъ, ад.), ^г. ехр1оНаЬ1е. 
Заложни актъ, ат. \еИге де &а<*е /. 

— контрактъ, ат. /мг. соп^гас* р1&погаШ т. 
Заложникъ, ица, 5. деровап*. агйе; Го1а§;е 

т; | /ат. ^адеиг, еиве. 

Заложница, а/. 1а рагапутрЪе. 

Залуденъ, ай). уат; -до, еп уат, -етеп*. 

Залйгамь, ьа. аррНдиег а, рюспег; 1. -са, 
ьг. ехегсег, ргоГеввег, з'аМаспег &, з , еЧид1ег 
к, ущивг к, в'етр1оуег а., 6'езсптег де, 
а;в"етрге8вег, евзауег; 2. (съ занаять), 
втуге; 3. (съ наука), /д. сиШуег; 4. (съ 
нЪкое съчинене), /д. ауок 8иг 1е спапйег; 
5. (съ нЪщо), 8'оссирег, 1гауаШег к, ве 
теМге а; 6- (да придобия нЪщо), ге- 
спегспег. 

Залагане, ап. Га881диИе /, оссирайоп. еЧиде, 
воШсНаНоп /, теИег «»; || (съ длъжность), 
1'ехегасе т; | (въ наука), /д. 1а сиНиге. 

Залйгателенъ, ай). еуеШе виг, етрге8ве\ 

ЗалЪгачъ, ка, 5. ргеЧепдап*, ап1е Залъччттъ, ай), оссире; | /ат. етЬезодпе. 
За лепване, ап. Га#§1и1;та1;шп /. 
Зал-Ьпене (на езикъ-тъ), ап. 1е 'Ьарре- 

теп!; | (по зидъ извЪстга), 1'аШсЪа&е т. 
Зал-Ъпено изв*ст1е, ап. 1а рапсаг!е, 1е 

р1асагд. 
Зал4пителенъ, ай), ат. Мей. ад^1и11пап1;. 
Зал^пявамь и -пямъ, ьа. со11ег виг, ад^1и- 

йпег; | (по зидъ извЪстга), аШспег, р1а- 

сагдег; | -са, ьг. 8е соИег виг, 8'еп§1иег. 
ЗалЪпяване (плстри хартги), ап. 1е 

соИа^е. 
Залл;вко вино, ап. /ьд. 1е сазве-Ше. 
Залъгалка, а/, /ат. 1'ати8еие /, Ъад1пепе, 

Ъа^а1е11е /. [Ш'; \\/ат. ге^а1ап!;. 

Залжгателенъ, ай}, ге^ошввап^, Зоу1а1,гесгеа- 
Заллгателно слово, ап. /ат. 1а ]оуеи8е1е. 
Залл^гвамь, ьа. гйсгеег; 1. (събрането съ 

пусти работи), ативег 1е 1ар1в: 2. -са, 

ьг. 8'ативег а, ве геегеег, ^оиег е1 ве ^оиег, 

пге; 3. (съ дЪтински игри), Ъа&иепаидег; 

4. (съ низащо), /ат. тивег,- 5. (съ чудни 

и дивни работи), в^тизег а 1а гаои1агде. 
Зал^гване, ап. 1е Ъад1па§ , е. 
Залжжникъ, ат. ип ативеиг, Ъоп У1уап1; т, 

у]'уе-1а-з"о1е, Ъадт, спзр1П, т. 
Замаевамь, ьа. еЧоигди - ; || вамаева глава (за 

питге), ь. гтр. е11е роНе 8иг 1а Ше; 1. 

-са, ьг. в'еЧоигд1Г, 8'е^агег, 8'аиагдег; 2- 

/д. Шь еаро1. 
Замаеване, ап. /д. Ге1;оигд188етеп1; т, 1е 

уегИ^е,- | духъ — , евргЦ де уег%е, т. 
Замазвамь, ьа. са1Геи!гег; 1. (си съ хартгя 

рЪзкитЪ на врата и прозорци), ве са1- 

Геи^гег; 2. /д. герШгег; 3. (врата), соп- 

дашпег^ 4- (изново рЪзки), АгсШг. ге- 

301п1оуег. 
Замазване, ап. 1а 1иШ1оп; 1. /,д. 1е гер1а 

1гаде; 2. (изново рЪзки), 1а ге^шюуе- 

теп!;; 3- остъргване на — , 1е де1и!а^е; 

остьргвамь — , ьа. де1и!ег. 
Замазовачъ, ат. /д. ип гер1а1геиг. 
Замаяность, а/. 1а 81:ир1дие. 
Замаянъ, ай). вШреГаН;, в1ир1де, %аге; \ 

/д. рап1о18 т. 
Замба (монетна), а/. I. 1е ро1псоп; | б*л*жл 

съ — , ьа. ротсоппег; || б*л*жене съ — , 

1е ротсоппетеп1 (ьоуег Р4залка). 
Заминало,, ап. 1в равве; | да забравимь -то, 

вапв гапсипе, рот* де гапсипе /■ 
— вр^ме, ап. Огат. 1е рге!еп*; | (неопрЪ- 

дЪлено), Гаопв1е т. 
Заминалъ, ай), раззе; | -дьш, дегшег, геуок. 
Заминувамь, ьп. равзег; || (пакъ), гераззег. 
Заминуване, ап. 1е соигз. 
Заминувачъ, ат. 1е развадег, 1е раззап1; | 

(за пилци), 018еаи де равза&е, т. 
Замирисвамь, ьп. /д. 1гапвр1гег) 
Замисамь, ьа. 8'еп^а^ег дапв. 
Замълчавамь (за нЪщо), ьп. {алге. Замълчаее 109 Запирамь Замълчане и -чене, зп. 1а гейсепсе; || Зиг. 
1е ге1еп1;ит. 

Замълчанъ, ай). {асМе; -но, -теп*. 

Замогнувамъ, уа. гез^аигег; || -са, уг. зе 
гез1аигег. 

Заможенъ, ай), ршззап!, ГоН, сотреЧеп*; 1. 
Зиг. ЪаЪНе а; 2. (за плащаме), Сот. зо1- 
уаЪ1е; 3- правя — , уа. Мг. паЪПНег. 

Заможностъ, з/. 1ез тоуепз т; | Зиг. Гпа- 
Ш(е; || (за плащане), 1а зо1уаЪ1Ше. 

Заморителень, ай), /ьд. аззоигсИззап*. 

Заморявамь, уа. еззоиШег. 

Заморяване (на конъ), зп. 1а {ог1гаШ1ге. 

Замотавамь, уа. етЪгошНег, 1трНдиег ; 1. 
(пакъ въ), геп&а&ег; 2. /ьд. етЪоигЪег 
Лапа; 3. -са, ьг. 8 , етра^ие{е^; 4. /ьд. 8'ет- 
ЪоигЬег йапз; 5. (въ игра), 8'епШег; (е* 
нЪщо); || /ьд. 8'епспеуеЧег бапз. 

Замотаване, зп. ПтЪго^Ио т; \/ьд. 1епоеш1. 

Замотанъ, ай). етреЧге. 

Замрьзливъ, ай). РНуз. соп^е1аЪ1е. 

Замрьзноване и -зване, зп. 1а соп&еЧайоп; 
| точка — , ^егте (1е 1а соп^еШюп, 1а 
&1асе; || (у термометръ), 1е гего. 

Замрьзнувамь, уп. д;е\ег, &1асег ег зе &1асег, 
зе %ег; \\ замрьзнува, у. гтр. П зе $е1е, 
Ц ргепсЦ | пакъ (за рЪка), V. гтр. е11е 
гергепй. 

Замрьзявамь, уа. соп^е1ег, &е1ег, &1асег. 

Замрькнувамь (въ пятъ), уп. в'апиИ;ег. 

Замша (видъ рогачь), з/. диайг. 1е сШт; 
-шенъ, <1е йаип; 1. кожа отъ — , реаи (1е 
спапкнз; 2. вадя или щавя кожм отъ — , 
уу. спапшзег; 3. остъргване на кожм отъ 
— , у а. ГеШеига^е т; 4. остьргвамь кожм 
отъ — , уа. еШеигег. 

Замшарь, ет. ип сЪаикнзеиг. 

Замшена печарница или стока, 5/. 1а 
сЬатогзепе. 

Заммслевамса, уг. геуег, геп!ге еп 801- 
тете; Ц (за), /ьд. /ат. геуаззег а. 

Заммслене, зп. Га1гаЪПе /. [| /ьд. пснг. 

Заммсленъ, ай), геуеиг, акаЪПане, Ъоигги; 

Заммсленость, з/. 1а геуепе, 1а репзт!;е. 

Заммслнвъ, ай). зртШе1. 

Зам^рвамь, у а. нпгег; | (съ око), дш^пег: 
| (нЪкого), /ьд. соиспег еп з'оие. 

Замерване, зп. 1е рот^е ег рот!етеп{. 

Зам-Ьри! айу. МШг. еп ^оие. 

ЗалгЪръ, зт. АггШ. сот 61е ппге /. 

Замжгляваса, у. гтр. ЪгоиШаззег (И -аззе). 

Замлтване, зп. 1е ^егше. 

Замдччвамса (напусто), уг. сЬегсЬвг ппсИ 
а диа^огге Ьеигез. 

Занапр-Ъдъ, айу. йогепауап!. 

Занасяш, и -носямь, уа. гаррог4ег, етрог- 
*ег, еттепег, еп1га!пег ауее 801, спагпег, 
(Нуегйг, йеЪигпег ; 1. (на горЪ)^ топ!ег ; 
2- (назадъ), героНег, гетрог^ег; 3. (пари), Занасяне, зп. 1е йеЧоигпетеп!;, сЦуегиззетепЪ 
т; || парм (на хазна), 1е уегзетеп*. 

Занданъ, зт. г. 1а свЛ-йе-Ъаззе-Гоззе (уоуег 
Тъмница). 

Занаятникъ, зт. /ьд. ип агйзап. [заюп. 

Занаятско и Кунописно изложене, зп. 1е 

Занаатъ, зт. ъ. 1е тепег, Гаг1 т, 1по1и8(пе, 
ргоГезв1(ш, уасаНоп /,• | /ьд. 1е пе^осе; { 
оставямь си -тъ, уа. /ат. ^е!ег Те Ггое 
аих ог11ез /. [а1^иШе. 

Занизащо, айу. /ьд. зиг 1а рот1е й'ипз 

Заоблачеваса (небето), у. гтр. П ЬгоиШе, 
И зе ЪагЪоиШе, И зе сЬаг^е с1е; | (пакъ), 
И зе соиуге. 

Заоблаченъ (съ малки облачета), ай). 
ротте1е; Ц заоблачеваса съ — (небето), 
у. гтр. И зе ротте1е. 

Западамъ, уп. ге(отЬег. 

Запазевамь, уа. ^агапШ* йе, ^агйег, раг- 
йоппег; || -са, уг. зе ^агапйг, зе ^агдег г 
ргепйге ^агае, &е доппег йе §-агс1е, зе 
дагег о1е, рагег ег зе рагег. 

Запалена главня, з{. ГаИите т. 

— стр4ла (у в. в.), з/. 1а Шащие. 
Запалене, зп. ПпЙаттаНоп /. 
Запаленъ, ай), агдеп!, патЬап!; 
Запалнтеленъ (за стжкло), ай). Орг. аг- 

йеп1; | /ьд. е'1ес^^^^ие. [т1дие /. 

Запалителна кл-Ьчица, з/. аИитеие сМ- 

— лин1Я, з/. РНуз. 1а саи81^^ие. 
Запалително стлкло, зп. О^г.т1Г01гагйеп1«г. 
Запалненъ, ай). тпатшаЪ1е. 
Запалникъ, зт. /д. 1е Ъгй1о1. 
Запалность, з/. ПпйаштаЬПие Л 
Запалъ (у конъ), зт. Уегег. 1е дгаз-Гопйи 

ег -Гопйиге /. 

Запалямь, уа. аНитег, 1псепо!1Г, епйаттег, 
Ъгй1ег; 1. (пакъ), гаИитег; 2. /д- етЪга- 
зег о!е, е1ес!пзег; 3. -са, уг. з'а11итег 7 
з 'епйаттег, з'етЪгазег; 4. (изново), геп- 
йаттег; 5. запаляса (за огжнъ), у. гтр, 
\\ ргепй. 

Запаревамь. уа. есЬаийег; || (буре), аЪгеиуег. 

Запасанъ, ай). В1аз. Ъапде. 

Запетая, з/. 1а У1г$и1е; | точка съ — , рот* 
е! У1гди1е, т; | (двоетопге), Тур. 1е 
сотта (, :). [гесасШег. 

Запеч^твамь, уа. сасЬе!ег, зсеИег; || (изново), 

Запечатване, зп. 1а 81&Ша(1оп. 

Запивамса, уг. йапсег (уоуег Годявалюа). 

Запиване, зп. 1ез ассогЛаШез /. _ 

Запилявамса, уг. ргетке 1а Гш(е. 

Запинамса, уг. Ьез1!ег, Ъе^ауег. г< 

Запинане и -пинване, зп. ГЬезНаНоп; || 
неправилно поставямь знакъ — , у а. те- 
ропс!иег. 

Запирамь, уа. Гегтег, агге1ег, сеззег, зеггег,, 
гес1иге, готрге, Мге ипе зШшп, з1а- 
Поппег; 1. Умг. арргеЬепдег ай согрз; 2. 
/ьд. еп^а^ег; 3. (съ заключалка), Ъаггег; Запиране 110 Заповъ- дь 4. (машина), в!оррег; 5- {пакъ), гепГег- 
тег; 6. {правя арестъ), десгеЧег де рпве 
де согрз; 7. (въ тъмница), 8едиез1гег; | 
Зиг. дбЧешг; 8. -са, ьг. ве гес1иге, з'еп- 
1егтег, ве деТепдге де, в'т1;егготрге, еп 
гев1ег 1а, деЪпдег, сЬбтег; 9. (на нЪщо), 
ревег виг; 10. (на пжтъ-тъ), еп детеигег 
1&; 11. -си са, ьг. ве гепГегтег; 12. което 
може да са запира, Зиг. арргеЪепвНЛе, аЩ; 
13- запираса (за пулсъ), ь. гтр. \\ ве 1о^е. 
Запиране, зп. ГаггевШлоп /", 1а деЧепйоп, 
гескзкш, арргепепвюп, т1;еггир11оп, сезва- 
поп, вШюп /, сопппегаеп! т; 1. (на вла- 
зяне въ пристанище или вь рЪка), Маг. 
1е Ъас1а&е; 2. (крьвь), Мей. 1а 81азе, 1а 
81;адпаиоп ; 3. (пикня), геЧепйоп д'иппе, 
/; || Мед.. 1а в1тап&ипе: 4. (прЪзъ цЪлъ 
животь), Ип-расе т; 5- моля за повече 
— въ тлмница, ьа. гесоттапдег; 6. молба за повече вр-Ьме въ тжмница, 1а ге- соттапдайоп; 7. (търговгя и /д.), 1а 
в^а&пайоп ; 8. (е* училница), еЧге еп ге- 
1епие /; 9. безъ — , вапз д13Соп!;тиа1;шп /. 

Запиралникъ, зт. /д. 1а са&е. 

Запиралка, з/. ГаггеЧ, аиЬегоп т. 

Запирателенъ, аоу. виврепви". 

Запирка (на колела), в/. Мес. 1'еЧоцшап 
е( йМеаи т. 

Записвамь, ьа. епге&1з1;гег, соп81&пег, по1ег, 
теиге раг есп*; 1. (въ обща книга или 
въ матрикулъ), 1тта1;пси1ег; 2. (е* теф- 
теръ), тзспге; 3. -са, «г. зЧпзспге, ве 
{"аи-е еспге. 

Записване (въ листъ ученици), зп. Пп- 
еспрИоп /; || (въ сбща книга), Птта1пси- 
Шшп /; | (е* протоколъ), Зиг. Ппз1- 
пиа&оп /. [1аз1;е8 

Записванеа (у Рамляни), зп. р1. 1ез 

Записка, з/. 1а седи1е, адиН »г, ЪШе* т 
по!е У, гесоппа1ввапсе /, еЧа* т, ЪиИейп 
т, тето1ге, тетогапдит. т; 1. Сот. 1а 
деспаг^е; 2. Мей. Гогдопапсе /; 3. (извЪ- 
стителна), ЪШе! де Шге раг!; 4. (за 
броене пари), 1е тапдетеп!;; 5. (митар- 
ска), 1а ЪШеМе; а^т^-а-саи1^оп т; 6. 
(за пргелите), 1е геси; 7. (на Ъстга), 1е 
тепи д'ип герав. 

Записки, з/. р1. 1ев тетонез т, 1е саМег, 
1ез соттепШгез т; 1. (по форма), ^и^^;- 
1апсе сот!аЪ1е /; 2. събирамь — , ьа. /д. 
кшгга&ег; 3. събране — на община, 1а 
капзаспоп; 4. съчинитель на — , ип ше- 
тогапв^е. 

Записна джска, з/. 1е 8ои\ешг. 

— книга, з/. Сот. 1е тетопа1. 

— книжка, з/. Гадепда /, 1ев *аЪ1еМез /. 

— контора, з/. та180П де Ъапдие, /. 
Запнсвателенъ видъ, зт. Г1тта1пси1е /. 
Записъ, зт. 1е ЪШе1, 1а по!е, сейию /; 1. 

1е дезвш, 1огти1е /, ехетр!е д'есп!иге т еС /; 2. Сот. 1е тапда1;, ей"е1 т, рар1ег т; 

3. день за плащане — , Сот. Гизапсе /; 
4- (за плащане), ип Ъоп : 5. двоенъ ржко- 
писенъ — , 1е еЬхго^гарпе ; 6. (платите- 
ленъ на заповЪдъ), ЪШе! а Гогдге т. 

Запищява (вдтъръ-тъ), V. гтр. П 8'еп1оппе. 

Заплеснать, з. ип Ьадаид. 

Заплетъ, зт. 1а 1игс1; | (за отбиване рЪка), 
1е Ъа^агдеаи; | (по краищата на ладгя 
срЪщо вжншни докачванеа), Маг. п1е!;8 де 
Ъаз^пда^е, т. 

Заплиталка (сачево), в/. Гер188о1г т. 

Заплитамь, ьа. сотрНдиег, еп1асег, еп!;ге- 
1асег, еп!огШ1ег; 1, (и измамямь), де- 
та18ег; 1. $д. И81ге; 3. (крака), етреЧгег; 

4. (нЪкого), 1оигпег; 5- (вь пЪщо), $д. ет- 
Ъагдиег дапз; 6. (пакъ), геп^а^ег ; 7. -са, 
ьг. 8'еп1асег, 8'еп1ге1асег, з'еп1;огШ1ег, в'еп- 
спе\е1гег; 8. $д. еЧге дапз 1а пазве, ра- 
*аи^ег; 9. (пакъ), ве геп^а^ег; 10. (вь 
нЪкоя работа), 8'епГоигпег дапз. 

Заплитане, зп. Геп1огШ1егаеп1 т, еп1асе- 
тео!, еп1ге1асегаеп!;, етЬаггаз т;Ц. $д. 1а 
зоигшеге, ЪпосЬе /; 2. /ат. 1е тхетас; 3. 
Мг. 1'т\-о1и1;10п /; 4. ТНеШ. 1Чп1п^ие /: 
|| съ плстрм -неа, ТЬеаЬ. Ь1еп 1П^п^ие. 

Заплувнува, V. гтр. теМге а Йо{ т. 

Зашгвскано писмо, зп. еегНиге роспее /. 

Зашгвскване, зп. $д. 1е таг&ошШв. 

Запл^скувамь, ьа. /ат. соепоппег; | (нЪ- 
кому славата), /д. *агег; || заилвскваса 
отъ влажноеть (за книга), ь. гтр. П 
ве р1дие. 

Заплювамь, г/а. /ьд. сопзриег. 

Запов^дамь, ьа. соттапдег, гесеоттапдег, 
огдоппег, десге^ег, д1с1ег, з^аШег; 1. тапдег, 
дот1пег зиг, еп^01пдге, \ т ои1о1г; 2. (гости), 
1гт1;ег, рпег а; 3. (вторно пакъ), ге- 
сЬаг^ег; 4- (да са даде изЪснене), Зиг. 
аррот!ег; 5. (да не пущатъ никого у 
долга), Га1Ге де7епдге за рог(:е: 6- запо- 
вядай! р1аи.-П. 

Заповед анъ, аф. рпе. 

ЗаповЬдане, зп. 1е соттапдетеп!, огдге 
т, десге! т, ейН т, зоттаНоп /, доиуег- 
петет; т, сотт18з1оп /, сопя^пе, Зиззхоп, 
1П)опс1;10п /; 1. /мг. ГехрюИ; т; 2- МгШ. 
огдге ди ^оиг, т; 3. (на царь), 1а рга#- 
та^^^ие; 4. промънявамь — , ьа. дееот- 
тапдег: 5. испълнявамь сгьдбенм -неа, ьа. 
Зиг. ехрЬНег; | испълневачъ на — , 
Ьшв81ег ехрюНаШ т. 

Запов-Ъдь, з/. Гогдоппапсе /, едЦ т, тапда1 
гм, сЬагд-е /, Ъоп т, 1пз1гис(лоп /, ргйсер^е 
т; 1. Сот. 1'огдге т: 2. (Божя), 1е сот- 
тапдетеп!;: 3. (изь устъ въ устъ), МгШ. 
1е равве-раго1е; 4. (за испълнене), Зиг. 
1ерагеа118; 5. написване — , Зиг. 1а дгоззе; 
6. (за притрЪбна дань), едН Ъигза1 т; 1. 
(за печЪтане), Тур. ип Ъоп а- Нгег: 8. Запоенъ 111 Зари (за пргемане пари), 1а гевспрпоп; 9. 
пром-Ьна — , 1е сопЬгешапйетепЦ 10. про- 
м*нявамь — , ьа. соп1гетап<1ег; 11. (ради 
закарване па сждба), 1'атепе т. 

Запоенъ (съ мьгсъль), ай). епГагтег. 

Запознавамь, ьа. гесоттапйег; 1. (нЪкому 
пЪщо), епШег <1е; 2. -са, ьг. Гаке соп 
па188апсе; 3. (гжсто съ нЪкого), /д. в'т- 
1еос1ег а. [сИайоп /. 

Запознаване, зп. 1а гесоттапйаИоп, воШ- 

Запознателенъ, ай). гесоттап(1а1о1ге. 

Запомневане, зп. 1а тенкпге; | искуетво 
— , 1а тпетошдие еЬ -то^ееЬше. 

Запоренъ, ай). ес1из1еге; || (майсторъ), зт. 
ип ес1ив1ег. 

Запорна врата, з/. 1'ес1изе /. 
— дамска (на воденица), з/. 1е 1апсон. 

Запоръ, зт. 1'ес1изе /, 1а Гегтейиге, 1еуее 
/"; 1. /ьд. 1а сИ&ие; 2- (отъ джскьг на 
рЪка, на харкъ), 1е Ьопйе; 3. (джска на 
харкъ), 1а уаппе; 4. (вь солнилницш), 1а 
тага^пе; 5. заприщямь съ — вода, ьа. 
уапШ1ег; бпустната вода отъ — , 1'ес1ивее/. 

Започенувамь и -чнувамь, ьп. (1еЪи1;ег; || 
пакъ са започенва, г/. гтр. И гепоиуе1е. 

Запояване, зп. 1е Ъгазетеп*, 1а Ъгазиге. 

Заправяне, зп. 1а Гопйайоп ; | (ладгя), Маг. 
1е Ьо1за^е. 

Запрътамь, г/а. аМе1ег. 

Запраздневане (арнисване), зп. 1е ге1аспе, 
1а раизе, 1е сЬбта^е, 1п1епшз8шп /, 1п1ег- 
тШепсе /, 1о181г *п; 1. АгсНй. 1е соп^е; 2. 
/ат. 1е сатроз; 3. Маг. 1а ДеЪаисЪее; 4. 
безъ — , запз ШегшШепсе. 

Запри! гпиг). 81ор; || -са, 'ЬаИе 1а. 

Запримчевамь или Затварямь (е* трик- 
тракъ), ьа. сазег; 1. (гора или звЪръ), 
Уеп. Хгщпет; 2. пр1етель да -ва въ гора, 
ип 1;гадиеиг; 3. -са, ьг. доппег аапз 1е 
раппеаи. [й^ие. 

Запримчеване (на звЪрове), зп. Уеп. 1а 

Заприщевамь, ьа. етЪаггазег; 1. Мей. орПег; 
2- — са, ьа. з'еп&ог^ег; 3- заприщеваса, 
ь. гтр. Маг. П зире. 

Заприщеване, зп. 1'орПайоп /; 1. Мей. 1а 
зирргеззшп; 2. (на пикочъ), Мед.. 1аз*гап- 
&ипе; 3- (на първа), Мей. Госс1изюп /. 

Запрнщено мйсто (съ плеть въ Оллада), 
зп. 1е роИег. 

Заприщенъ язъ, зт. 1а зае. 

-Заприщителенъ, ай}. Мей. орПаШ*. 

Запьртакъ, зт. оеи!" роигп ти; | мирише на 
— , тйогеих, ай}. 

Запр-Ьлъ, зт. ип с1атрт. 

ЗапрЪнникъ, ица, я. рпвопшег еге. 

Запр-Ънъ, ай), з. ДеЧвпи, гепГегте, гес1ив, 
зоиз с1ег", тоаа1; 1. (е* смирителна кж- 
1ца), з. гееШошшгв ; 2- дьржл. — нвкого, 
га. сЬатЪгег ; 3. ваписвамь въ тевтерь-тъ 
и а -нмтб, ьа. есгоиег. ЗапрЪтамса, ьг. зе 1гоиз8ег. {Чгоиззгз. 

Запретната пола (на мундирь), з/. 1е ге- 

ЗапрЪтнунане (на дрЪха), зп. 1е геуегз. 

Запусгвлъ, ай). йезпаШе. 

Запустявамь, ьп. ве йе^агшг. 

Запустяване, зп. 1а <1еуа81а110п. 

Запушалка, $/. 1е Ъоиспоп, 1е 1атроп; Ц 
/ат. 1а*аре; | (отъсЪно), АнШ. 1е Гоигга^е. 

Запушевамь и -швамь, ьа. ЬоисЬег, 1ат- 
роппег, еп^ог^ег, зсеИег, оЪз1гиег, с1оге, 
е1оирег; 1. (вода), Маг. ауеи^ег ипе уо!е 
61'еаи; 2- (изново), геЪоиспег; 3. (машина), 
в^оррег; 4- (съ прЪграда), Ъаггег; 5. 
(уста), Сегтег; 6. — са, ьг. з'еп&ог#ег; 
7. запушваса, ь. гтр, Маг. П вире. 

Запушване, зп. 1е 1атропиетеп^, еп^огде- 
теп!;; | Мед. оЪв1гисИоп /, осс1из10п, еп- 
^оиетеп1, зирргез81оп /, етЪаггаз #аз1;п- 
дие т; | (дупка), С1пг. оМигайоп /. 

Запушенъ, ай). Ъоиспе. 

Запушителенъ, ад,}. Апа(. оЬ1ига1еиг. 

Запушковачъ, зт. МгШ. ип йгаШеиг. 

Зап4вамь, ьа. еп1;оппег. 

Зап^въ (интонацгя), зт. Миз. РШопаШт/. 

Зап^тлявамь, ьа. Ъои1;оппег; 1. (пакъ), ге- 
Ъои1оппег; 2. /д. поиег; 3. -са, ьг. зе Ьои- 
1;оппег; 4. (съ ивица), зе Ъиздиег; 5. 
което може да запвтл-ве, Ъои(;оппап1;, аа)'. 

Зап^тляна ивица (на шЪпка), з/. 1а §апзе. 

Зап^тлянъ, ай). Ъои^оппе. 

Зап^нвамса, ьг. шоивзег. 

Зап^ненъ, ай), есшпапк, есишеих. 

Зап^вамса (въ говоренето), ьг. аппопег. 

Запиване, зп. ГашюпетепЪ т. 

Зап^хтявамса, ьг. з'йроишоппег, 8'еззоиГ- 
Йег, згШег, аоиШег, ргепйге Ьа1ете /, с па- 
1е1ег; 1. (отъ), /ьд. 8ап ^ о^иег; 2- (отъ бЪ- 
гане), соипг а рег!;е (1'па1вте; 3. (отъ 
смЪхъ), роиЙГег <1е Г1ге. 

Заплхтяване, зп. ГеззоиШешеп! т. 

Запл^хтянъ, ай). 'Ьа1е1;ап1, еззоиГйе, рап!е 
1апЦ | /ат ероийе. 

Заравямь, ьа. епГошг; \ -са, ьг. зе 1еггег;| 
заравяса въ дупката (за звЪръ), ь. гтр. 
\\ 1егге. 

Заради, ргер. ай 81уе4 йе, ай пот йе, епуегз, 
1;оисЬап(, соп^ге; || — него, еп *оиг йе; 
| — това, айь. ас! 'Ьос. [е11е зе г^ипхе. 

Зарастева, ь. гтр. П вЧпсагпе; | (за рана), 

Зарастеване, зп. 1а геимоп ; | (на ставитЪ), 
Мей. 1'апку1озе /. 

Зареквамь си са, ьг. зе геГизег к зо1. 

Заревъ, -ренъ и -рястъ, ай}, гасиеих; 
Вой гад1е; | Апаь. В1аз. гаоНаЬ 

Зар е да, з/. (ьоуег Тлъка). 

Зареобразенъ, ай), гауоппе. 

Зарзаватъ, зт. ь. (ьоуег Зеленчукъ). 

Зари, з/. р\. 1ез га1з /; 1. пущамь — , ьп. 
ге8р1еп<Нг, гауоппег, йагйег ; 2- пущане — , 
1е гауоппешеп!;, 1а гасНайоп; \ РНуз. хгга- Зарливъ 112 ЗаеЪнчевамь «НаИоп /; 3. пуща — (за огледало), ь. 
1'тпр. Н 1ггасИе; 4. който пуща — , гасИапЪ, 
ад); 5. првкьршеване на — , Орг. 1а (Ш 
Ггасиоп; 6- който докарва — , с№асИГ ег 
Шпт\%еп\, сШу; 1. срещане — , РЬуз. 1'ш- 
^егГегепсе /; 8. събране — , Орг. 1е {а^зееаи 

Зарливъ (който пуца зари), ад). га<Нап1 

Зарна светлина, з/. ГегааЧайоп /. 

Зарница, */. есШг <1е сЬа1еиг, т; |] Маг. 
Герагз т. 

Зарно животно, зп. В. паг. 1е гасНаззе. 

Зарность, з/. 1а гасКайоп. 

Заробвамь, ьа. зиЪ^идиег, аззегпг. 

Заробване, зп. 1а зикци^айоп, 1а зегтИийе. 

Заробвачъ, зт. ип зиЪщ^иеиг. 

Заробенъ, ад), з. сарй?. 

Заробителенъ, ад), аззетззапт. 

Заръ, пп. г. 1а сЬапес, 1е Гаппет, бе а 
^оиег: | хвърляне -рове, соир 6!е <3е ом 
<&е (1'з т. 

Заркгамь (сь пръстъ), ьа. ЬиНет. 

Зарнване или Закопаване (е* земя), зп. 
Геп{'о1П8ветеп1; »; \ (сь пръстъ), 1е Ъииа&е. 

Зармвачъ, зт. ип епГошззеиг. 

Зарь1ТЬ1 (сь пръстъ дръвге), зп.р1. еттойе. ад). 

Заря, з/. 1е гауоп ; | (оть свЪтлина), 1е 8Шоп. 

Зарястъ, ад). геерюпаЧззап!;, гауоппап^. 

Зарлчанъ, ад). (1е соттапйе; | пр1емамь 
-на работа, ьа. ргепбге а, 1асЬе с1е. 

Зарл;чвамь, ьа. сотппз&юппег. [1асЬе. 

Зарлччване, зп. 1а соттапде; | на — , к 1а 

ЗасвидЪтелствоване, зп. 1е 1ето}§ , па^е. 

Заселене, зп. ПпитдгаНоп /. 

Заселявамь, та. йхег. 

Засилване, зп. 1е геп1*огсетеп{, айегпшзе- 
теп*, гаГгаГс1и88етеп1; т) \. ШШ. 1е геп- 
1оИ ; 2. Мед. 1а соггоЪогайоп ; 3. РогИ/. 
1а геНгайе; 4. (на бабекь-ть), 1а сопГог!а- 
йоп; 5- (на коремь-ть), 1а гесопГог^айоп. 

Засилевамь, ьа. ГогШег, гепГогсег, епГогшг, 
гез^аигег, сопГог^ег, гесоп!"ог1ег, геГаке, 
^го881г, соггоЪогег, гау1до!ег; 1. (пакь), 
$д. ге1гетрег; 2. -са, ьг. зе гогНпег, 8е 
гепГогсег, з'епГогаг, 8е гез(аигег, 8е ге- 
1а1ге, зе гаущо1;ег, »е гетр1итег, зе га- 
Т01Г, 8'айегпнг; 3. (изново), $д. зе ге!гет- 
рег; 4- (съ питге), зе гаГга^сМг. 

Засилнтеленъ, ад). гев1;аигап{, согсИа1, Гог- 
{Шап1; | Мед,. сопГог!ап1; ег -Х&Ш. 

— булшнъ, зт. 1е сопвотте, 1е гез!аигап1. 

— ц%ръ,*ш. 1есогсИа1, соггоЪогап* ег -гаШ, 5. 
Засилителна супа, з/. 1е гевгаигап!. 
Засилително срЪдство, зп. 1е !ошдие, Гог- 

ййапг, гев^аигап*, т; | Мед,. апа1ерИдие, 

ад), т. [паНоп. 

Засл^Ъпене, зп. ГеЪ1от8бетеп1 т, 1а Габеь 

Засл-Ъпитсленъ, ад). еЪ1ошвзап1, гавсша^еиг. 

Засл*Ьпителна бЪлина, з/. 1а пИезсепее Заслйпявамь, еМошг, Гавстег, оп"из- ^ие^ ; | (очи), сгетег; \-са, уг. з^тев^ег зиг. Засмивамь, ьа, Шге пге, р1а1зао(ег, ера- 

пои1г 1а га!;е, йезорПег. 
Засмиване, зп. 1е пге. [йго1а^дие, ассогт. 
Засм4нъ, аф*. пап(, аПе^ге, р1а1зап1;, еп]оие, 
— братъ, зт. Ъоп сотра^поп т. 
Заспалъ, аф'. йогтап!; || който ходи — , 

8отпатЪи1е; | седемь-тъхъ заспалм отро- 
чета, 1ез зер1;з йогтап(з т. 
Заспивамь, гп. 8'епйогт1г, з'еп§оигб1Г, аз- 

зоир1г; || (пакь), гепйогтк; || изново си — , 

зе гепйоггмг. 
Заспивателно средство, зп. г1огт1йг", ад), т. 
Засраменъ, ад]. сопГиз, репаис!. 
Засрамителеиъ, ад]. 1п1 , атап1;, Йе4.пз8ап1. 
Засрамявамь, га. сопГопйге, йезаг^оппег, 

гепйге сатиз; 1. /ат. гозег; 2. (нЪкого), 

{гиге 1 1юп1е а; 3. /д. Шге гои^1г. 
Засрамяване, зп. 1а сопГизаоп, 1пГата110п /. 
Застанвамь, ьг. зШшппег, 1а1ге ипе 8Шшп ; 

|| (на полето), МгШ. Муадиег ег Муоиа^иег. 
Застанница (хань г.), з/. ГШе1 т, Ьбте1- 

1епе /, аиЪег&е /, 1оигпеЪпс1е; \(караван- 

сарай), 1е Ьап ; || (за човЪцъг, за коте). 

Ьоп 1о§18 а р!ей е1 а сЬета1. 
ЗастарФлъ, ад]. $д. епгас1пе. 
Застигамь,г'«. ге^ошдге^игргепдге, гаНгарег. 
Застоявамь, гп. еЧаЪПг, з(;а11оппег, Мге 

ипе з^а^оп ; | д^то застоявать за молене 

въ черкова, з1;а11оппа1, аф'; || -са, гг. ь'еЧа- 

ЪНг, зе йописШег. 
Застояване, зп. 1а з1а11оп. 
Застояне, зп. 1а зийоппапте. [пап1. 

Застоянъ, ад). 5(а1лопва1ге, йогшап!, 8(а^- 
ЗасгЪга (на пищовь), з/. 1е сЬарегоп. 
Заст^галка, з/. Гай"егоп т, 1е согзе!; | 

В1аз. 1е !егтаП; | съ -км, В1аз. ГегтаШе, 

ад), (уоуег Корсетъ). 
Заст^гамь, юа. грз^ге1пйге, У18зег, Ъоис1ег г 

гадга^ег; | (край-тъ на ортома сь връвъ\ 

Маг. витНег: | -са, ьг. зе 1асег. 
Заст^гане, зп. 1е У188а^е; || Маг. 1а зигНиге. 
Заст^гателенъ, ад). СМг. соп1епМ1". 
ЗастЪгнатъ, ад), ^д. сопЬигпе. 
Застлпямь, ьа. епуаЬн; || (ндкого), еп^ге- 

ргепйге; | -са, ьг. &'епспеуе1гег. 
Засуквамь (мустакъг), га. ге^гоиззег. 
Зас1>вамь (жито пакь), ьа. гетЪ1ауег. 
Зас^дамь, ьп. з1е^ег; || (на каль), еп^гауег; 

|| -са, ьг. зе роз*ег. 
Засядане, зп. 1а зеапсе, уасайоп, тепие /; 

| (на каль ладгя), Гепдгауетеп! т; | 

който има м*сто ради — , зеап!, рагг. 
Зас^данеа, зп. р1. 1ез авзтзез /. 
Заседател ски, ад). аззеззопаЬ 
Зас^дачъ, зт. ип аззеззеиг. 
Зас^днувамса, ьг. зе пхег, р1ап!ег 1е р^^пе^ 
Зас4дявамса, ьг. ь'еЧаЪ1*1г, зе (1ога1сШег. 
Зас^кване, зп. Геп^е1иге /. 
Зас^нчевамь, ьа. огаЪгег, опч^иег; | РеЬа. 

йес^гайег; || (цвЪти ла, шЪркт), пиапсег,пиег- ЗасЪнчеване 113 Захарь Засйнчеване (и /д.) у зп. 1а пиапсе. 

Заейчка (на конь), з/. УеЬег. 1е сгараиДе. 

Затварямь, уа. Гегтег, епГегтег, с1оге, геп- 
Гегтег, зеггег, сШигег, ;}'отаге; 1. (съ за- 
ключалка), Ъас1ег; 2. (пакъ), геГегтег; 
3. (заЪкнувамь форма), Тур. штозег; 4. 
-са, уг. ве Гегтег, с1оге, Ъагптайег; 5. 
(пакъ), зе геГегтег; 6. (у дома си), ве 
с^иетигег; 7. ватваряса (рама), у. гтр. 
е11е с1са1пзе. 

Затваряне (па ерата), зп. 1а Гепие1иге; | 
/д. 1а с161;иге ; | СМг. ГоМигаИоп /. 

Затворенъ, ад], рап. с1оз; || (въ торбичка), 
Мед. епкуз!е. 

Затворителенъ, ад]. Апаг. оЪ1ига1еиг. 

Затворливъ, ад]. Гегтап! 

Затворнинъ, ица, 5. гескз, изе. 

Затворъ, 8т. 1а гескзЬп ег гесШзшп. 

Затнскамь, уа. зеггег. 

Затискане, зп. 1е зеггетеп*. 

Затиснатъ, ад], зегге. [зе зеггег. 

Затиснувамь, у а. зеггег, ^ошдге; || -са, уг. 

Затнчамса, г/г. {аспег (1е, з'етргеззег, роиг- 

< зн1уге, з'егар1оуег роиг, з'еЧиаЧег а, Шге 
(1ез йетагспез /, з'еЯогсег (а, йе), зе ретег; 
1. ргепйге а соеиг, з'еп1гетеиге, ашЪШопег, 
з'еуег1иег, ассоипг, айес!ег, еззауег, зоШ- 
сНег, спегспег а, азркег а, з'езсптег (<1е, 
а), Ъп&иег; 2. /д. зе гетиег; 3. (всякакъ), 
зе шеМге еп ^иа1.^е ; 4. &а нЪщо), соиш 
а, зе зоиуемг; | /д. уеШег а, пигег; 5- 
(да свЪтлЪя въ община), /ат. зе 1апсег; 
6- който са затича, ип Ъ^иеиг; 7. -ме 
са (да са запознаемъ единъ другъ), р1. 
зе гесЪегспег. 

Затичане, зп. 1а роигзиМе, еЧийе /, Ъп^ие 
/, е1ап т, сиге /, вот т; 1. /д. е1апсе- 
шеп! т, азрггаНоп /; 2. (за работа), 1а 
БоШеНаИоп; 3- (за прескачане), /ат. 
1'езсоиззе /. 

Затичванеа, зп. р1. 1ез зиеигз /; у употръ'- 
бявамь послЪднитм си — , уа. /д. ]оиег 
йе зоп гез!е. [еизе, е. 

Затичннкъ, зт. ип роигзшуапй; зоШсНеиг, 

Затлъстявамь, г/п. епдга1заег, геп§та138ег; 
|| /ат 8'ешр1йгег. 

Зато, аду. аизз1; || -ва, еп гетапспе, еп 
еспап^е; || -ва като, соп]. аМепйи ^ие. 

Затривамь, уа. 1иег, 1алге репг, теМге а 
той; || /д. регсгге, ейасег; |( -меса (единъ 
другъ), ут. з'ептг'е^ог^ег. 

Затруднене, зт. 1'етЪаггаз т, оЬз!ас1е т; 
(| /д. епскшиге / (уоуег Млчноия). 

Затрудннтеленъ, ад]. етЪаггаззап!, &епап1, 
ДеНсаЦ || /д. ертеих. 

Затруднявамь, г/а. &епег. 

Затрупвамь, уа. зизсИег. 

Затрьневамь, у а. оиЪИег. 

Затрьненъ, ад], 'пепззе Ле. 

Затулване, зп. АзСг. 1'есНрзе /. Затулка (перде I.), з/. 1е гИеаи, 1е уоНе; 

1. 1а уа1уи1е; 2. (прЪмрЪжа на одарь, на 

прозорецъ), 1а сапЬптеге ; 3- (на врата, 

на прозорецъ), 1е уаз1зи8. 
Затулямь, уа. уоПег, есНрзег; 1. (очитЪ 

нЪкому), Гегтег 1а раир1ете 4; 2. -са, 

уг. зе уоПег; || /ьд. з'есИрзег. 
Затшкамь, уа. ЪоисЬег, ^атроппег, са1- 

Геи^гег, Ъопйоппег; || (пакъ), геЪоиспег; || 

(пакъ са), уг. ве геЪоиспег. 
Затмкалка, з/~. 1е Ъоиспоп; | /ат. 1е ЪоисЪе- 

^гои; || изваждамь — , уа. йеЧоирег. 
Затикалце, зп. 1е 1;атроп, 1а зоираре. 
Затшкане, зп. 1е 1;атроппетеп1 
Затикнатъ, аЩ. ЪоисЬе. 
Затяга (на пушка), з/. МИН. 1а саристе. 
Зат4гамь, у а. зеггег, сопзИрег; 1. (за цЪръ), 

гезкетйге ; 2. -са, уг. еЧге сопзИре; || 

Апаг. 8'оЪШегег. 
ЗатЪгателенъ, аЩ. са!аз1аШдие; Ц Мес1. 

в1у])йцие, орИаШ. 

— Ц^ръ, зт. Мей. аз1пп§еп1;, аЩ. т. 
Зат-Ьгателна свойщнна, з/. 1'аз1пп^епсе /. 
ЗатЪгателно средство, зп. 1е 8^ур1^^ие. 
Зат$гване, зп. 1е геззеггетеп*, орПаИоп /, 

сопзйрайоп /; 1. 1'оЪз1;гисйоп /, а81г1сИоп 
/, етЪаггав даз!;пдие т; 2. докарвамь — , 
— , уа. геззеггег; 3. имамь — , уп. Меа". 
орИег; 4. отмахнуване — , Меа". 1а йезор1- 
1аИоп; 5. отмахнувамь — , уа. йезорПег; 
6- който отмахнува — , Мед,. ДеаорПа- 
иГ, аЩ. 
Зат^гливъ, ад]. Мед. оЪз^гисИг*. 

— корень или в*зель, зт. р1ап1е, 1а 
1;ог1пепШ1е. 

Зат^гнатъ, ад]. сопзИре; | /ат. согрз §-1о- 
пеих т; | (слмъ), уп. зе геззеггег. 

Затека ва.мь (платъ съ злато или срЪбро), 
уа. ЬгосЬег. 

Зат^каване, зп. 1е спе!'. [ГесИрзе /. 

Зат^мнене, зп. 1'оЪзсигс188етеп1; т; || Аз1г. 

Зат*мнявамь, уа. оЪзсигаг, есИрзег; | Аз1г. 
осс т а11;ег; || /д. ейасег, Шге отЪге а, 

П01ГС1Г. 

Зат^нвамь и -тжвамь, уп. з'етЪоигЪег; 1. 
(е*), зе поуег йапз; 2. (въ жалность), /д. 
р1оп^ег; 3. (ег нЪщо), зе р1оп^ег. 

Заушница, з/. Уе'и'г. 1ез ау!уез /. 

Захарь (шекеръ «.), з/. 1е зисге; 1- сурава 
— (захаренъ пЪсакъ), зисге Ъги1; 2- пр*- 
Финена — , зисге гаГбое; 3. най-чиста — , 
зисге гоуа1; 4. оловна — , зисге де 8а- 
1игпе; 5. стжклена — , 1е сагате1; 6. 
глава — , ип рат йе зисге ; 7. подправенъ 
съ — , зисге, ад]; 8. варене — , 1а сага- 
теИзаНоп; 9. варя — , г/а. сагатеНзег; 10- 
варя въ — , г/а. сопйге; 11. варенъ въ 
— , соппЧ, ад]; 12- прЪобрьщане въ — , 
1а зассЬапйсаНоп ; 13- прЪобрьщамь въ 
— , г/а. СНгт. васспагШег. 

8 Захаревъ сиропъ 114 ЗаЪкнато Захаревъ сиропъ (петмезъ г.), зт. 1а те- 

1авве. [сЬет ег -тоз. 

Захаренъ индшскн коренъ, зт. рШте, 1е 

— писметъ, зт. 1е Ъ1зсойп. 

— пжпешъ, зт. теюп зиспп т. 

— суравъ сокъ, зт. 1е уезои. 
Захарна глечь, з/. 1а д1асе. 

— индусгр1я, з/. 1П(1и81;пе зиспеге /. 

— трьстинка, з/. саппе к зисге, /. 

— Фабрика, з/. 1а зисгепе, гаЙтепе /. 
Захарница, з/. 1е зиспег. 

Захарно гЬсто, зп. 1е разШ1а&е. 

Захароварь, зт. ип зиспег, ип гаШпеиг. 

Захаросана канела, з/. 1е саппе1аз. 

Захаросанъ, ай), зисге, д1асе. 

Захаросвамь, ьа. зисгег, д1асег, Иззег. 

Захарястъ, ай), зисге; || Бо1. засспагнеге. 

Захванатъ, ай), /ат. етЪезодпе; || (унЪщо), 
801^пеих йе; || (твърдЪ), ргеоссире. 

Захватителенъ, ай). ешЪгуоппанге. 

Захващамь, ьа. епуаМг, ткегсер^ег, рге- 
оссирег; 1. (ножове), геравзег; 2. -са, ьг. 
зе ргйоссирег; | (за нЪщо), зе рог!ег а. 

Захващане, зп. 1а сопеерНоп, 1а рпзе, Шег- 
серШшп /; | Апаг. Бои 1'атЪгуоп т; || 
образоване на — , ГатЪгуо^ете /. 

Захвелтенъ, ай). таги'си1е. 

Захвелтувамь, ьп. ]азег, ^газзеуег, Ъ1езег, 
тапд-ег; || /д. тасЪоппег. 

Захвелтуване, зп. 1а Ъ1езНе. [зиг. 

Захвьрлямь, г/а. ^е1ег; || (на нЪкого), ^'е1ег 

Захвърлени книги (въ игра), з/. р1. 1'есаг^т. 

Захвучава (за море), г/. гтр. е11е 1геппе. 

Захевамь, ьа. (ьоуег Залисвамь). [пенъ). 

Захластнатъ, ай), /д. (ьоуег ВеликолЬ- 

Захластнувамса, ьг. /ат. Ъайаидег. 

Захлнвосвамь (нЪкого), ьа. /д. еп йоппег 
<Гипе а. 

Захлупакъ, зт. 1е соиуетс1е; -паченъ, <1е 
еоиуегс1е ; 1 . (ма аламбикъ), СНгт. 1е сЬа- 
рИваи; 2. (на куминъ), 1е1аЪоипп; 3- (на 
пещь), 1е Ъоиспоп:; 4. (на соба), 'ЬоМе <1е 
спеттее /. [1;геуеп*. 

Захлупацн (на прозорецъ), зт. р1. 1е соп- 

Захлупаче, 5*». 1е с1аре*; 1. (е* инстру- 
ментъ), 1а 1ап^иеМе; 2- (у флейта), 1е 
с1еГ; 3. Апаг. 1а уа1уи1е. 

Захлупачна врата, з/. 1а *гарре. 

Захлупенъ, ай), соиуег*. 

Захлупка, з/. 1а зоираре; | (на часовникъ), 
1а саюМе: | (прЪдвардителна), зоираре 
<1е зйге^е. 

Захлупцш, зт. р1. 1а ЪоНе; 1. (на часов- 
никъ), Ъо!1е 6!е топ1ге; 2. (съ игленна 
възглавничка), 1а ^птаее; 3. (съ мириз- 
ми), 1а саз8о1еМе ; 4. (за тяфни клЪчицт), 
ГаИиппеге /. [растенеа), с1осЬег. 

Захлупямь, ьа. соиупг; || (съ захлупакъ 

Заходарь (чистилникъ на халета), зт. 
тайге <1ез Ъаззез оеиугез, т. Заходенъ, ай). ошйепШ, <1езсеп8шппе1, 1а- 
Йп; || -дни народи (ЕвропцитЪ), 1ез осс1- 
с1еп1аих т. 

— вътьрь, зт. Гоиез* т, уеп! а"ауа1 т: | 
(у в. в.), 1е герМге; || продължене на — , 
Гауа1а1зоп ой ауа1аз8е /. [оссаззе /. 

Заходна амплитуда, з/. А81г. атрШийе 

— дупка, з/. сЬаиззе Мзапсез, /. 
Заходъ (вечерь), зт. Госс1аеп1;; -денъ, 

<Госс1<1вп1; ; 1. Гоиез1;е т, 1е соиспап*: 2. 
АзЬг. 1а йезсепзшп; 3. (хале), 1е саЪте*, 
еаЪте* (Га18апсев, 1а ^агйе-гоЪе, 1е 
соттосШз /, 1е8 Шппез /; 4- — слънце, 
зо1еП соиспап!. 

Захождамь, ьп. йезсепйге; || който за- 
хожда, (1езсеп(1ап(;, аа)'; Д захожда или 
залазя (слънцето), V. гтр. П зе соисЬе. 

Захождане, зп. ^гЛайезсепзюп ; — слънце, 
1е соисЬег йи зо1еИ. 

Зачало препирня, Га^геззшп /. 

Зачат1е, зп. 1а сопсерйоп. 

Зачая, з/. I. 1е уИпо1; -янъ, йе тИпо1; съ-, 
У11по1е, аА). ^ие т. 

Зачаява кнсвлина, з/. СНгт. асхйе уИпо- 

Зачаястъ, ай). уКпо1е. 

Заченвамь, ьа. сопсеуо1г. 

Заченване, зп. /д. 1а зетепсе. 

Заченвачъ, зт. ип то*еиг. 

Зачерневамь, г/а. по1гс1Г, йеш^гег, та1 
по1ег; || /д. иеЬег, заиг, з%та11зег;||-са, 
ьг. /ьд. зе П01ГС1Г. [1асЬе. 

Зачерневане, зп. 1е йеш^гетеп!;; || /д. 1а 

Зачерневачъ, зт. ип йет^геиг. 

Зачернителенъ, ай). с1еш§тап*. [кой т. 

Зачитане (на черковна молитва), зп. Пп- 

Зачьрвявамса (отъ сръдня), ьг. ве Гаспег 
■кои* гои&е; 1. правя да са зачьрви, ьа. 
п88о1ег; || /1д. /ат. гозег; 2. зачьрвяваса, 
ь. гтр. П зе п88о1е. 

Зачьрвенъ, ай). егиЪезсепк. 

Зачуковачъ, зт. ип пуо1г. [зп. 1е пуе*. 

Зачукване (връхъ на гвоздей въ копито), 

Зашивалка, з/. 1а с1ауеМе. 

Заши нам ь, ьа. соибге, зиг)е*ег; 1. (изново), 
геЪгоаег; 2. (съ ножичка), Маг. ЪгеаЧг; 

3. (распраното), гесоийге. 
Зашнване, зп. 1е геесоикхетеп!;, 1е зиг)е*; |! 

(кожа съ ножичка), 1е ЪгеЙ18заде ; || Апа(. 

Бог. 1а зиШге. [р1псее. 

Запитване (съ два пръста нЪщо), зп. 1а 
Защо, айь. соттеп!; 1. соп). рои^^ио^; 2. 

ргер. роиг га180П Йе дио1, а ^ие1 еЙГе*, ^ие 

еЬ ^и', саг; 3- — ли ? гп1ег). а дио1 Ъоп: 

4. -то, айь. с^ез* рои^^ио^; || соп). рагсе 
дие, а^епйи ^ие, уи ^ие, сотте, саг, 
ри^8^ие еЬ рш8^и', к еаизе дие, согате 
е1ап1. 

За1жната св-Ьсть, з/. соп8С1епсе саике- 

пзее /. 
За1;кнато черчеве, зп. 1е йогтап*. ЗаЪкнувамь 115 Здрависване За4кнувамь, ьа. сопзоЬМег, гайепшг, з*а- 
ЪШаег; 1./д. сшеп*ег; 2. (боръ съвжжга), 
соп!геуеп1ег; 3. (нЪщо въ зидъ). всвИвг; 
4. -са, ьг. зе гайепшг, ргопЧег. 
ЗаЪкнуване, зп. 1е гапетпиааетеп*, 1а з1а- 
ЪШвайоп: || (на форма), Тур. ПтрозШоп 
/; || Мей. 1а соггоЬога^оп. 
За-Ъкчавамь, ьа. сопГоПег. 
Заякъ,, зт. 1е Неуге; -яшки, <1е Неуге. 
Заяче (кжщно), зп. аиаоЬг. 1е 1ар!п ; 1. 
(двомЪсечно), 1е Неуге^еаи; 2. (женско), 
1а 1арте; 3. (младо), 1е 1еугаи*; 4. огра- 
да за -та, 1а дагеппе; 5. вардачъ на -та, 
ип §-агептег. 
Заяченъ чесанъ, зт. р1ате, 1а &егтапо!гее 
адиаНдие ой зсогсНит т. [уеих т. 

Заячета (шуплт въ квасникъ), зп. р1. 1еа 
Заячва дупка, */. 1е 'Ьаю*, 1е с1ар1ег; \\ 

овираса въ — , ь. гтр. \\ зе с1аре. 
Заячно зел1е, зп. р1ап1е, 1е 1аИегоп ее 1а- 

сегоп, 1а «вдие-тадате, огрт т. 
Заяшко ухо, зп. р1ате, 1а регсе-ГеиШе ой 

Ъир1еуге. 
Заяшкм очи, зп. Р 1. ММ. 1а 1а#орп(а11ше. 
Зване, зп. 1а ргоГеззтп, 1ате(1ег, 1а диаП1е, 
розШоп /, еШ т, тшз1;еге, огйге, оШсе 
т, тосаиоп/, рагК т; 1. /д. 1 а уо1ее; 2- 
по длъжность на -то, а Шге (ГоГпсе, т; 3. 
постлшамь неприлично на -то си, ьп. 
йего^ег а. 
I Званка, з/. огзеаи, 1е ртвоп,- -нченъ, <1е ршзоп. 
Зв*зда, */. 1'еЧоНе /, 1'ав1аге го; 1. провлачна 
— , е*011е *отЪап1;е; 2. обсьгаанъ съ -дм, 
еЧоПе, айу, 3. между -дмтъ% ш1ег8*е11а1ге, 
«ф; 4. св*тять съ -дм, ь. гтр. Из соп- 
в1е11еп(. [4гаре> 

Зв-вздель, зт. р1аше, Газ*ег т, 1а сЬаиззе- 
ЗвЪзденъ, аЩ. аз1га1;| Азег. з^еИап-е, аШгаЬ 
Звездица, */. Тур. ГеЧоПе /; || (въ книгитЪ) 
Тур. Уа&Мщъе го; | накиченъ съ -цм 
В1аз. сап1оппе, аЩ. 
Зв-Ьздна година, $}. аппее аз*га1е /. 
Зв-Ьздоброество, зп. Газ^гопопие /. 
броецъ, зт. ип аз^гопоте. 
врачество, зп. Газ1го1о^е .щйнааиге /. 
врачъ, зт. ип аз^гою&ие — гледъ, зт. рогззоп, 1'игапозеоре т. 

— поклоникъ, зт. ип азкоШге т. 

— поклонство, зп. Гав&оШпе /. 
ЗвЪздястъ анасонъ, зт. 1а ЪааЧапе ой 

ашз еЪие т. 

— камьшъ, зт. ГавйгоИе (. 

— мержанъ, зт. В. па(. 1'ав1;гее /. 
Звлнарь зт. ип зоппеиг, сагШоппеиг го; 

-реки, (1е зоппеиг. 
Звжнене (за лЪгане), зп. 1е соиуге-Геи; || 

(за мрьтвецъ), #1аз ГипеЬге т. 
Звлнецъ, зт. 1а сюспе, 1а зоппеМе; 1. (за 

добитакъ), 1а с1аппе, 1а аоппаШе, 2- съ 

— , В1аз. с1аппе, ад)'; 3. пр*дшо животно съ — на ппя, 1е зоппаШег ; 4. гласъ-тъ 
на — , 1е «шЬге,- 5. звлнене на — , 1е йп- 
^етеп*; 6. удряш, съ — ьп . аоппег; 7. 
маисторъ и тьрговецъ на -нцм, ип зоп- 
пе*1;1ег. 
Звхнилница, */. 1е сюсЬег. 
Зв^нилничка, з/. 1 е сатрапИе е( -пШо /• II 
АгсШ. 1е сюсЬеюп. [егею* 

Звлнкалка, */. 1а зоппеПе ; )| (у зжмя), )е 
Звлливъ, аЩ. аоппап!. 
Звжнность, з/. 1а зопог^е. 
Звжнтене, зп. 1е гезоппетеп(, «п!етеп1; ш, 
1а уо1ее, сагШоппетеп!; т: 1. (на гласъ), 
Лд. 1е «тЪге. 1е тогйап!; | (на камбани), 
зоп йеа сюеЬез, 1а зоппепе. 
Звлнтителенъ, аЩ. гезоппап! 
Звлнтливъ, ай], зопоге, гезоппап*. 
Звънтя и -ня, г/п. аоппег, йп(ег, сапИопег : 
1. (отъ една страна камбана), ьа. сор- 
Ьег; 2. (съ всичкъшЪ камбани), зоппег а 
1ои1е уо1ее /; 3. звжти, ь. гтр. е11е ге- 
зоппе ой ге1еп«; \ /ат. е11е зоппаШе. 
Звлнче, зп. 1а аоппе«е, 1еИтЪге;\\(рлшно) 
Лгт. 1а с1осЬе^е; | повмквамь н*кого съ 
— , ьа. аоппег. 
Звяшчета или Чадърчета, зп. Р 1. р1оуп(е 

1а сашрапию, 1а ^ап*е1ее. 
Зв-Ьрникъ (събране звЪрове и пилци), зт. 

1а тепа&епе. 
Зв^робоецъ, зт. ип ЪезНаиге. 
Зв*робой, зт. р1ашв, 1е тШе-регкиНа, ап- 

по1зе ой ЪегЪе о!е 1а 8а^п^-^еап, /. 
Зв^роловъ, зт. ип сЬаазеиг. 
Зв4рскн, аЩ. Ъез«а1; -скм, -етепк. 
- лайна, зп. р1. СНаз. 1еа Шааеез ?; \\ 
(зимни), 1еа (госпев /. 
Зв-Ьрство, з». 1а ЪезйаШе, аЪгиИззетеп* т. 
Зв^ръ, зт. 1а ЪеЧе, 1а Ъги*е ой Ъе1е Ъгию; 
1. гоня — , ьа. Уеп. соигге ; 2. ловь на 
-ове, спаззе а соигге; 2. искачане — изъ 
дупката си, Уеп. 1е йеЪиспег. 
Звателенъ падежъ или Зова-, зт. Огат. 

1е уоеа^С. 
Здрав1е, зп. 1ааап1е; 1. свидетелство ради 
— , ЬШв* с1е 8ап*е, т; 2. всеобщо — , 1а 
8а1иЪп1е;^ 3. вардя -то си, ьа. $д. ееопо- шза- Ш18ег, а'есои1ег; 4. вр*дснъ на -то, 
1иЬге, айу, 5. м*ркм за вар дене — , аа- 
тШге, айу, в. верижка ради — , еогйоп 
8аш*а1ге т; 7. Н1я на — н*кому, ьа. 
*оаа*ег ег 1;оз*ег; 8. съ развалено — сжмь, 
ьп. $ д . /ат. еЧге ЬуроШедиег; 9. на — , 
гпЬегу У1уа4. 

Здравецъ, зт. р1ап1е, Гатагап*е /; -вковъ, 
а'атагап1;е. 

Здрависвамь, ьа. сотрНтеп1;ег, ГеИсИег йе, 
зиг; зоиЬа^ег, Ъоппе1ег, гесеуо1г, Ште за 
соиг, аа1иег; || (словомъ), 'Ьагап^иег. 

^ДРавнсване, зп. 1е сотрНтеп!;, 1е аа!и(, 
Ьоппе^айе /, гй- 
8* ШшШшп /, аоиЬаИ; Здрависванеа 116 Земя серйоп /; Ц ангелско — , заШаНоп ап#е- 

1]дие /. 
Здрависванеа, зп. р1. 1ез аппШа /. 
3 дра вица! гп1ег/ У1уа1; 1. — на царь, 

уг\?е! 2. на -ви, к уо!ге вап!;е; 3- на -ти, 

ваШ; 4. шяне на — , 1е *оаз1 еь 1©в1; 5. 

отговарямь на — , &1ге га1воп сГипе зап1е. 
Здравнина, з/. 1а ^агапйе, дагап! от, виге1е, 

сегШийе /, папйвзешеп!; т\ || съ — , ^. 

дагапИ, ад/\ || давамь съ — , ьа. дагапйг. 
Здравно състояне, зп. 1а запНе. 
Здраво, зп. 1е заш*; 1. -то, 1е воИйе ; 2. адь. 

затетеп*, епйге йеих уеих; 3. /ьд- тйге- 

теп1;; 4. на — , сейатетеп*, вйгетеп!, 

еп уегйе. 

— месо, зп. 1е ун" ег сЬа1г У1уе /. 

— съставяне (на тЪлото), зп. Мед. 1'еи- 
сгав1е /. 

Здравость, з/. 1а вакЪгИе, сопз1з{апсе, 8*а- 
ШЦ 1трег1игЪаЪШ1е /. 

Здравъ (и $д.), ад/ ват; 1. зашЪге, уаМе, 
8оИ(1е, (коН; 2. — или нездравъ, Меп, 
ша1 рог1ап1; 3. доста — , /1д. /ат. уега*е- 
Ш, аду, 4. Мед.. 1оиаЪ1е; 5. /ьд. уег{, тйг; 
6. — и читавъ, зат е* вай*', У1е е! Ъадиез 
ваиуев; | /ат. Меп "Ьиуап*; 7. бмвамь — , 
ьп. зе рог^ег 1леп, зе {гоиуег Ъ1еп. 

— умъ, зт. Ше 1леп огсюппее ой ог&ашзее/. 
Здравейте ! адь. /ат. а уоз аопЪаНз. 
Зебра, з/. диааг. 1е геЬге; || пгвренъ както 

— , геЬге, ад}, {уоуех Бизонъ). 
Зебу (индтски бикъ), зт. диадг. 1е геЪи. 
Зеидъ-авеста (священа книга на Перси- 

тЪ), з/. 1е гепй е1 2еп<1-ауев1а. 
Зеле, зп. 1е сЬои; -левъ, Ъга881са1ге, аф\ Воь. 
Зелена луничка, */. Мед. 1е &1аисоте. 

— трйва, */. 1а уегйаге; || (чеиръ {.), 1еуег1;. 
Зеленецъ, зт. агЬизи, 1е зетрег укепз. 
Зеленикаво Тосканско бъмо вино, зп. 1а 

уегйее. 
Зеленикавъ, ад/. уег<Шге, уегбоуап! ; || Мед. 

еги&теих, рогасе е1 роггасе; | н -цвЪтъ, 

ад/, зт. догде-йе-р1^еоп. 
Зеленина, з/. 1а уег<1иге. 
Зеленисвамь (поцвЪтявамъ съ зелено цаЪ- 

тило), ьа. уеголг. [са1атЪоис 

Зелено алоево дьрво, зп. 1е са1атЪоиг ег 
Зеленожълтъ, ад]. оНуаЧге. 

бериллъ, зт. 1е спгузоЪегП. 

цв^тъ, зт. тегйе й'о1е, /. 

Зелено стекло, зп. 1е сЬатЪоипп. 

— тьрбухка, з/. рогззоп, 1е всаге. 

— цвътило (отъ круши), зп. уег{ <1е 
уез81е, т. 

Зеленчукарка, з/. ипе ЪегЪшге. 

Зеленчукарь (градинаръ), зт. ип 1е§шшз1е. 

Зеленчукъ, зт. 1а сшвте; 1. {зелени зърна), 
1е 1е&ите; 2. (за манжа), 1а ГоигпИиге, 
1е ^агйта^е; 3. градина за — , ]агс!т 1е#и- 
ппег от; 4. конь ва носене — на пазарь, 1е рог(еспоих; 5. манжа съ всякаквъ — , 
1а ^агсИшеге, 1а епаг1геизе ; 6. смисане раз- 
личенъ — , 1а таеейоте; 7. царски гра- 
динарь за — , ип уегйипег. 

Зеленчучно растене, зп. Вог. ^итшеизе 
е1 р1ап1;е — , з/. 

Зеленъ, ад), уег!, еп пегЪе; || -цв*тъ, зт. 
1е уег!;; | ставамь — , ьп. уегйоуег- 

— гущерь, зт. 1е ЪазШс [вШсиш. 

— мехленъ, зт. РНагт. 1е ЪазШсоп «г Ъа- 

— косъ, зт. огзеаи, 1е уегсИег. 

— мряморъ (на чьрвени и бЪли капки), 
зт. гпагЪге зегрепИп т^ 

— откжснатъ, зт. ип Ъги!:, 1трегИпеп1 от. 

— соусъ (съ лукъ), зт. 1а гау1§-о!;е. 

— цв'Ьтъ (боя I.), зт. В1аз. 1е 81Пор1е. 

— шушлопъ (на орЪхъ или миндалъ), 
зт. 1е Ъгои. 

ЗеленЪя (изново), ьп. геуегШг ; || -са, ьг. уегд1Г. 
Зеленясва, V. гтр. \\ хег&И. 
Зеленясалъ, ад]. уег(<1е&п8е. 
Зеленясване (калеме-ченгелъ I), зп. СЬгт. 

1е уегйе! ой \етЬ-д.е-§пз. [споих, /. 

Зелна пиперуга, з/. гпзеси, р1епде йез 
Зелникъ [разр-взвамь — , ьа. еуеп!,гег. 
Земамь и Зи-, ьа. йероигуок, йероиШег; | 

(съ откупъ), асепзег. [|ОДие. 

Земед-Ьленъ, аЩ. артсою, § , еороп1дие, &еог- 
Земед^лецъ (земеработникъ), лка, е. си1- 

йуа1еиг, а^г^сиНеиг, 1аЪоигеиг, со1оп от. 
Земед-влхе (орачество), зп. ГартсиНиге; 1. в*щъ въ ип а^гопоте; 2. които са залъга съ — , а#псо1е, ад/; 3- наука ради 

— , 1'а&гопоппе /. 
Земеделски (орачески), ад/. ага!о1ге. 
Земекопна машина, з/. 1'ехсауа1;еиг от. 
Земем-Ърецъ, вот. ип агреп1;еиг. 
Земом^р1е, зп. 1'агреп1а^е от. 
Земено изобще, адь. депега1етеп1; рагГап^. 
Земля, з/. пот Ъи1&аге (1е 1а 1е11;ге 3. 
Земна круша, з/. р1аше, 1е ЬртатЪоиг 

— поврьхннна, з/. 1е гег-йе-спаиззее. 
Земни, ад/ ^еггев1;ге. [гош!е /. 

— валякъ, вот. 1а 1егге, 1е топйе, тасМпе 

— ор^хъ, зт. р1апЬе, 1а 1;егге-по1Х, р181аспв 
йе 1егге, /. 

Земноводни валякъ, зт. 1е д1оЬе 1;еггадие. 
Земно масло, зп. р1ап1е, 1е поз^оск. 
Земска слдница, з/. Мг. 1е ргез1сИа1; | на 

— , рге51сПа1е, аду. 
Земски, ад/. Гопмег; -ски, -е^етеп^ 

— сл^дникъ (у Франца), зт. ип у1дшег; \ 
длъжность на — , 1а удеиепе. 

Земскослдбено, адь. рге81(Иа1етеп1;. 

Земя, з/. 1а 1егге, 1е рауз, 1е топйе, 1в 
1егга1п Н 1;еггет; 1. 1е 1еггио1ге, 1е 1егговг, 
1а сопкее, 1е Гопй, 1е Ъаеп-^опдз, 1а ^1еЪе. 
1е сгй; 2. (и — мЪсто), 1е зо1; 3. (и Дър- 
жава — ), 1е 1геГопйв еь Йев-Гопйз; 4. пе- 
чена калапна — , 1егге сиНе; 5. продж- Земянъ 117 Зимовище ната — , рауз регсю; 6- растителна — , 
1егге йгапспе; 7. *ка — , 1егге Геппе: 8. 
стоцанинъ на — , ип {геТопшег; 9- на -та, 
айь. а, раг 1егге, зоиз 1е зо1еИ; 10- на 
гола — , а р1а1е 1егге; 11. подъ -та, айу. 
зоиЧегганштеп!;; 12. равно съ -та, ргер. 
гея-р1ес1, -1егге; 13- плоскость-та на -та, 
1е гег-йе-сЪаиззее; 14. внждамь — или 
брътъ, ьп. Маг. 1егйг; 15- излази на -та 
на л*то (за .костенурка), е11е 1еггк; 16. 
изгладнявамь -та, г/а. ГаН&иег; 17. наби- 
ване — , 1е йата^е; 18. набивамь — , г/а. 
йатег; 19- отдолня настеля — , Адггс. 1е 
8оиз-8о1 ; 20. правя ровка -та, г/а. атеиЪПг; 
21. пращамь на чужда — , г/а. йераузег: 
22- отшвамь на чужда — , гщ. зе йерауег: 
23. спорна — съ всичко, рауз де соса&пе: 
24- хвьрлямь на -та, ьа. {еггаззег. 
Земянъ, ай). 1е1т*11ог1а], 1;еггеих: || (който 
произлазя отъ земята), Оео1. 1е11ипеп. 

— и -мястъ или Прьстенъ цв-Ьтъ, зт. 
1еггеих, ай). 

— или Длждовенъ червей, зт. 1в 1отЪпс. 
Зенгининъ, зт. (. (уоуег Богатнрь). 
Зендски езмкъ, зт. 1е гепй. [1па1. 
Зенитски (на надглавна точка), ай), геш- 
Зенитъ (надглавна точка), зт. Аз1г. 1е 

гвпШь 
Зеноновски, ай). 2епопщме 
Зенонъ [философ1я на -нона, 1е гепошзте. 
Зерзалш, з/. р1. ГаЪпсо1; т. 
Зерзал1Я, з/. агЬге, 1'аЬг1СоИег т. 
Зетъ (мжжъ па джщера), зт. 1е #еп<1ге ой 

Ьеаи-й18, 1е Ъеаи-Ггеге. 
ЗеФирь (пргетенъ вЪтрецъ), зт. 1е герЬуг; 

| лекъ както — , герЬупеп. 
Зибилиненъ кожухъ, зт. Сот. 1'пегтеНпе /. 
Зивость, */. Мей 1а ^гоиМе зегете ой 

ашаигозе. 
Знвтъ, зт. и 1е ЪНите. 
Зивъ, ай), атаиго%ие. 
Зигзагъ (лжкатушкьг), зт. 1е гщг&%; |] р1. 

-аги (прЪкьршеиъг линги), РогН{. 1ез 

гцгга^з; | съ -агм, еп гщг&%. 
Зидарство, зп. РагеШесЬге /, 1е тасоп- 

па^е, 1а тасоппепе. 
Зндарь, зт. ип сопз1хис1;еиг, тасоп т; || 

майсторъ — , та&ге тадоп т; | -река ра- 
бота, з/. 1е та^оппа^ге. 
Зидачъ, зт. ип ес11пса1;еиг. 
Зндене (съ мекъ бЬлъ камьгкъ), зп. 1е 

Птозша&е ег -тоизта&е. 
Зиденъ, ай). тига1. 

— злбецъ, зт. 1е сгепеаи. 

— основъ, зт. АгеНй. 1'етЪазетеп* да. 
Зидна ограда (агжль), з/. тиг <1е с16*иге, т. 

— основа, з/. 1е таззН"; | АгсНИ. 1а р1а1ее: 
| (на сграда), 1е зоиЪаззетеп!;. 

— подпиралка (на мостъ), з/. 1е регге. 

— преграда (въ кжща), з/. тиг <1е геГепс! т. Зидна рута, з/.р1ап(е, 1а заиуе-У1е ой гие йе 
шигаШе. 

Зидница, з/. р1ап1е, 1а рапеЧаке. 

Зиднн стълби, з/. р1. АгсМг 1е гедап. 

Зндъ, зт. 1е тиг, 1а ЪгШззе, 1а епеппзе; 1. 
(кале), 1а тигаШе; 2. (безъ стрЪха), тиг 
Деспарегоппе; 3. (съ калшни и варь), 1в 
Нтоизнц 4. (на мостъ),- 1а рПе; 5. общъ 
— , тиг тМоуеп; 6. извлнградскьш — , айу. 
ехЬа-тигоз; 7. изравневане — ,АгсМь. Гага- 
зетеп!; да; 8- заграждамь съ — , г/а. пш- 
гег; 9- подпорка възъ - , 1'агс-Ъои1;апЪ да; 

10. правя съ камани и кирпичи — , г-а. та- 
соппег; 11. пръ-правямь ветъ — , г/а. геп- 
1огпцг; 12. преправяне на ветъ — , 1е 
гепГопшз. 

Зидя, г/а. тасоппег. 

Зиждане, зп. 1а сопзйгиейоп; 1. (кирпично 
или каменно), 1е тигаШетеп!; 2. АгсМг. 
Гоеиуге т; 3. близо при -то, а р1ес1 
«Гоеиуге. 

Зима, з/. ГМуег да; -менъ, <1'1иуег; || $д. 1а 
Мзе, 1а {го1(1иге; || всрЪдъ — , ай соеиг 
<1е ГМуег. 

Зимамь и Зе-, г/а. ргепйге, 8а131г, о1ег, ет- 
рог!;ег, риуег; 1. /о. респег; 2. (сь арен- 
да), аггеп!ег; 3. (върху си), етЪгаззег; 4. 
(отъ малко), ауо!г 1а 1е1е ргез с1и Ъоапе*, 
з'етрог!;ег сотте ипе зоире ай 1аМ; 5- 
(пакъ или назадъ), гергепйге; 6- (назадъ 
речена дума), гейгег; 7. (ладгя отъ 
плЪнъ пакъ), Маг. 1а герпзе; 8. (пакъ), 
гесоиугег; 9. (пакъ или залавямь нЪщо), 
гезза181г е1 зе — <1е; 10 (подъ стража), 
зе 8а181Г 61е; || Зт-. арргепепйег ай согрз; 

11. (сържцЪ), тамег; 12- (за свидЪтель), 
айез1ег; 13- (см), ргепйге, зе зетг; 14. 
(съ себе-си нЪкого), з'ассотра#пег; 15. 
[скжпо), есогсЬег; 16. (храненикъ), асЬрЪег. 

Зимане, зп. 1а рпзе, еп1еуетеп1; т; 1. (из- 
ново), 1а герпзе; 2. (е* книжна игра), 1а 
тат; 3. (пакъ), 1а гесоззе е( гезеоизе; 4- 
(тодъ стража), рпзе Ле согрз; 5. (прЪсна 
вода), Маг. ГацптДе /. 

Зимань и Давань, з/. Сот. йоИ; е{ ауок т. 

Зимачъ, зт. ргепап!, ай). 

Зименъ, ай). Муегпа1, Ъгита1, ЬуетаЬ 
— с^нь. зт. ШЪегпаиоп; /. 

Зими! -мете! гтег). Пещ 1епвг. 

Зимна гладка пченица, е/. 1а йшзеИе. 

Зимникъ, зт. 1а сауе; 1. поставяне въ — , 
Гепсауетеп!; т; 2- поставямь въ — , ьа. 
епсауег; 3. поставачъ въ — , ипепсауеиг; 
4. притледачъ на вино въ — , /ат. ип га1 
йе сауе. 

Зимннчарь, зт. ип сау1ч1е. 

Зимннче, *л. 1е сауеаи. 

Зимни ябълки, з/. р1. 1е соиг1;-реп4и ег 
сарепйи; | (много трайньг), 1е ГгаисаШ. 

Зимовище, зп. ГМЪегпас1е т. Зиморличавъ 118 Злоуправлене Зиморличавъ, ай). ГгПеих. 
Зимувамь и Прй-, г/го. Шуегпег. 
Зимуване и Пр*-, ап. ГМуегпа^е т, Ьуй- 

шайоп /. 
Зипане, ап. 1а гиайе. 
31аФетъ, ат. и (уоуег Собатъ.) 
Зла жена, а/./д. ипе гипе, 1 Ьагр1е/, йга&оп т. 

— майка, «/. ипе тага&е. [теГаН. 

— работа, */. 1а теспапсе1;е; | /ат. 1е 

— срйща, а/, /ат. 1а та1епсопйге. 

— честь, е/. 1е1пЪи1а1;юп; || $д. 1а 1хауегзе. 
Златарникъ, ат. р1ап(е, уегде й^ог, /. 
Златарско духалце, ап. 1е сЬактеаи. 

— сачево, ап. 1е таШг. 

Златарь, ат. ип Ъуоийег, аг^еп1еиг юг, ог- 
!еуге, айер4е т, йогеиг, я; | — , 1паес1е^ 1а 
сеЧоте, 1е Ъиргев1е, зсагаЬее т. 

Златенъ и -тъ, ай). й'ог т; \ който става 
— , аигицие, ай). 

— варакъ [книжка за — , 1е саиспег. 

— ключъ (паритЪ), ат. 1е равве-раг^ои! 

— пйсачецъ, ат. 1а раШеНе. 

— телецъ, ат. уеаи й'ог, т. 

— телъ или Конецъ, ат. Гог т. 

— или Срйбьренъ телъ, ат. 1е 1гаН. 
Златица (въ Калифорнъя), а/. 1е р1аеег. 
Златна или Сребърна монета, а/. В1аа. 1е 

Ъевап1;. 

— рмба, а/, рогааоп, 1а йогайе. 
Златникъ (въ парят машина), ат. Мес. 

1е йгок; | — , рошоп, 1е гее. 
Златно поробване (на черковни дрЪхи), 
ап. 1'ог1го1 т. 

— рудище, ап. 1е р1асег. 

— цв-Ьте, ап. р1ап(е, 1е Ъои^оп-й^ог. 
Златни и сребърни стокм (и занаяъ за 

тЪхъ), е/. р1. ГогГеугепе; | майсторъ 
— , огГеуге ЪуоиНег т. 
Злато, ап. Гог т; || гръмливо — , ог пйпп- 
пап!;; || очистевамь на огань — , ьа. йе- 
гоеЬег. 

— или Сребро (изработени), ап. ог, аг- 
#еп1; ог!е>п т. 

— искръ, ат. ГауепШгте /. [зосоте. 

— косъ,.аф. Ъ1опй; | — , р1ап1е, 1а епгу- 

— кисвла соль, а/. СМт. Гаига1е т. 

— луспъ, ат. рогааоп, 1а йаигайе ой йогайе. 

— плавникъ, ат. ип ограШеиг ег агреНеиг. 

— устъ, ат. 1апдие йогее /. 

— хилядникъ, ат. р1оте, 1а сеп!аигее. 

— цвЪтенъ, ад,), йоги, сои1еиг й'аигоге /. 

— цв-Ътъ, ат. р1ап1е, 1е сЬтузап^Ъете. 

— шлвачъ, ка, е. Ъгойеиг, еиве. 
Златявъ и -тястъ, ай). аипГеге. 

Злина, а/. 1а теспапсе*е, 1а таНее, 1пс1б- 
тепее, тЬитапНе, ттапИе /, сампЪаКзте 
т, \1о1апсе /, зеуегйе, аттозйе, гипе, Ге- 
1оше, 1ои#ие /; || изворъ на всичкитъ- -ни, 
1а Ъойе йе рапйоге /. 

Зло, вт. 1е та1; 1. правя — (врЪдя), г/а. /ат. теТап*е; 2- правя — другиму, ьа~ 
шаване; 3. наклоность къмъ правяне — , 
1а таНшзапсе ; 4. правяне — съ врачуване, 
1е таШсе; 5- налвтилъ на — , та1епс1е\ 
ай) ; 6. случва ми са — , г/ю. тезатуег 
ег тезауетг ; 7. сЬди — , че безъ тебь по 
— , Га1ге йе песеззИе уег1и. 

Злоба, а/. 1а тйепапсе^е, 1а таЦее, 1а 
'пате, тшШе, гапсипе /, геззепИтеп!; т; 
1. /ьд. 1е уепт, 1е пе1; 2. отъ — , ргер. 
еп Чшпе йе; 3. съ — , айь. таИ^пешеп!. 

Злобенъ, аЩ. таНп, таиуагз, тесЬап1; г 
Гвигге йе таНее; | /ьд. тага^ге. 

Злобивъ, аЩ. шриг; -во, -гетеп!. 

Злобно (отъ злина), айь. теспаттеп^. 

ЗлодЪецъ, -^Йка, а. та1Га1*еиг, 1псе; ип 
зсе1ега1;. [от1иеих. 

ЗлодЬйски, ай), аззаззте, 1;га11ге, зсе1ега1;, 

Злод4йство, ап. 1'аМепШ т, 1а 8се1ега1еззе. 

ЗлодФяне, ап. 1е аЙН 

Зложелателенъ, ай). та1уеИ1ап1;. 

Злоизв^стенъ, ай). ('ипеЬге, оттеих. 

Злоизв^стителенъ, ай). та1епсоп(геих. 

Злоимецъ, ат. ип сопсиззюппаие. 

Злоимство, ап. 1а уепаШе, 1а сопсиззюп. 

Зломмслене, ап. 1а тасЪтаНоп. 

Зломшсленникъ, ница, е. тасЬ1па!;еиг, 1псе. 

Зломмсленъ, ай), /д. тага1ге. 

Зломь1СЛ1е, ап. 1а такеШапсе. 

Зломмслителенъ, ай). та1уеШап1;. 

Злоорисанъ, ай), йезаз+геих; -но, -теп*. 

Злоорисване, ап. 1е с1езаз1;ге. 

Злополученъ, ай). та1Ьеигеих, т1зега1)1в, 
деваз^геих, 1п1ог1;ипе, 1а1а1, са1атИеих, 
р1е*ге; | /ат. та1епсоп!геих (ьоуег Зло- 
честнтъ). 

Злополуч1е, ап. 1е таШеиг, 1а оЧз&гасе, 1П- 
^оНипе /, дезавйге т, са1атИе /, айуег- 
бИй /, епос т ; 1. /ат. 1а та1епсоп!ге, 1а 
йесопуепие; 2. /д. 1а спи1е; 3. докарвамь 
въ — , ьа. /д. сиЪиНег; 4. по — , раг та1- 
пеиг; 5. -лучха (на море), р1. 1а Гог^ипе 
йе тег. 

Злополучно пр^дпрхемане,^./^. 1а роиззее. 
— състояне, ап. 1а ппзеге. [-теп^. 

Злопрокобителенъ, ай). 81шз1;гв; -лно, 

Злор^ченъ, ай), саюшмеих; -чно, -еиветеп*. 

Злор^чивъ, ай). та1Й1зап1;, тей1зап1;; || /д. 
Га8р1С т. 

Злор^чхе, ап. 1а са1отше. [сарИо^айе. 

Зословя, ьп. /д. аЪоуег, йесМгег, те11;ге еп 

Злотворенъ, ай). та1ейдие, та1Га18ап1. 

Злотъ, ат. йопп йе Рою^пе, т. 

Злоуммшлене, ап. 1е сотр1о! 

Злоупотр^бене, ап. ГаЪиз т, 1а гаа1уег8а- 
Поп; 1. Маг. 1а Ъага1;апе ; 2. (на въобра- 
зенето), 1е йеЬаиспе; 3. правя -неа, г/а. 
ша1 уегзег. 

ЗлоупотрЪбявамь, ьа. аЪизег йе. 

Злоуправлене, ви. /д. уег^е йе 1ег, /. Злоустенъ бълтачъ 119 ЗолуФм Злоустенъ бълтачъ, зт. рор. ип <1еЬа- 

дои1еиг. 
Злочестенъ, ай}. Гипез1е, 81тз1;ге, ппзегаЪк. 

— случай, зт. 1е 81Ш81ге. 
Злочестивъ, ай). {ипез*е, ^ш&попап*. 
Злочесие, зп. ГадтегвКе /; || /ьд. Гога&е т. 
Злочестина, з/. 1е таШеиг, 1е (1еза81ге, 1а 

ГаШке; 1. (Египетска), 1а р1а1е; 2. /ат. 

1а та1епсопке, 1е ^ш&поп; 3. /д. 1е Йеаи, 

1а 1;гауег8е. 
Злочестнтъ, ай]. Га1а1. 
Зълва, з/. 1а Ъе11е-8оеиг (зоеиг йи тъп). 
Злъчастъ, ай/, з. ЪШеих. 
Злъченъ, ай). спо1епдие; || Апа(. ЪШахге. 

— протокъ. зт. Апаб. сапа1 спо1е6^ие т. 
Злъчна, з/. 1а ЪПе, 1'атег т, 1е пе1; || раз- 

бьркване — , Мей. 1а заЪшге; | учене за 
— , Мей. 1а сЪоШо1о$1е. 

ЗлъчкойгЬхуренъ, ай). Апа1. суз^ие. 

Злй, айь. та1, р18 (роиг р1и та1), атеге- 
теп^ дпйуетеп!;, таиуа18; 1. — ми е, 
ьп. ^'а^ та1 ай соеиг; 2. — порасалъ или 
— направенъ, таЬ-Ъай, ай), т; 3- по — , 
<1е та1 еп та1, Ле р18 еп р1з; 4. по — 
отъ, айь. Мепеигетеп!; а; 5. толкось по 
— , {ап.1; р1з; 6. твьрд-в — , а {шге рШе; 
7. нито — нито добр*, еп^ге 1е 2181 е е{ 
1е 2в8*. 

Зл'Бнавь1кнатъ, ай). унпеих; -то, -еизетеп*. 

Змеево дърво, зп. агЬге, 1е дга^оптег. 

Змееви лусти, з/. р1. спз1а1 <1е госЬе, т. 

ЗмЪй, зт. 1е йга&оп; [| МугН. 1а 1апие. 

ЗмЪйникъ, зт. р1аше, 1а зегрепйпе, 1а 
Ъ181ог1;е. [&оп е{ зап^-йгае^оп. 

Змийска крьвь (смола), з/. 1е зап&-с1е-с1га- 

ЗмМче (у чакмакъ на оржжге), зп. 1е 
рог!е-У18. 

ЗлгЬорь, зт. рогззоп, ГапдшПе /, 1а ДопгеИе. 

Знаено, айь. а Ъоп езсхеп*. 

Знаеното, зп. 1е соппи. 

Знакове (вь началото), зт. р1. Миз. Гагта- 
*иге /; 1. (за отличга), 1ез 1П81^пез »*; 2. 
(на тайнствата), зутЪо1ез засгез м; 3. 
употрвбене — ради запинане, 1а ропс- 
1иа1лоп; 4. турямь — ради заиинане, ьа. 
ропс1;иег. 

Знакосм-Ьтане, зп. Га1догШнпе т. 

Знакъ, ля. 1е 81§:пе, ннНсе т, шолсаИоп /, 
та^ие, ргеиге /, 1етот т, питего т, 
еагас^еге, рпепотепе иг, отЪге, йетоп- 
в^гайоп, агае /, рге^иде т, со*е /; 1. 
/ьд. 1е зутр1;6те, 1е &а§-е; 2. (на боле- 
сть), Мей. з^пе ра1по&потог^ие т; 
3. н-в добьръ — , 1е рог!;е-та1пеиг; 4. 
п~ надъ испанска буква, 1е 111 е( Ш1а; 5. 
(за почесть), 1а аесогайоп; 6. (на у ва- 
ренето), ассеп* &гатта1;1са1 т; 7. (скж- 
сителень), &щпе а,Ъгеу\&Ш; 8. (за спомне- 
ване), 1е тетепко. 

Знаменитъ, ай). аЧзйпдие', ае сИзИпсйоп /, 1атеих, сеЧеЪге, Шизйе, аррагеп*, дюпеих, 
тз1#пе, поШ>1е, &гап<1; || /ьд. поЪ1е, ; паи{. 

— и Прочутъ компознторъ, зт. Миз. ип 
таез1;го. 

Знаменитость, з/. 1а се1еЬп!е, е'с1а(, т. 
Знаменоването на крьстъ-тъ, 1е 81&пе Де 

1а сго1х. 
Знаменователенъ, ай). ащт&Ъ&й?. 
Знаменателенъ, ай}. Огат. йепоттаШ. 
Знаменовачъ, зт. АгйНт. 1е <1епопппа1еиг. 
Знаменувамь, ьп. сИге: | знаменува, г>. гтр. 

И 81^пШе; | що -нува това? ^и'е8^-се 

а Й1ге. 
Знане, зп. 1е 8ауо1г, еЧийе /, уие /, раг11с1- 

ра^оп /; 1. $д. 1а сотреЧепсе, 1е д1з1пс1;; 

2. имамь — , гт. еп1;еп(3ге а, еп; 3- съ мое 

или съ негово — , к топ езс1еп1;, а зоп 

езс1еп1;; 4. (по свЪтовно обнасяне), иза^е 

Йи топйе т. 
Знанеа, зп. р1. 1ез соппа188апсез /. 
Знатенъ, ай). ге1еуе, ^иа1^пе, по!аЪ1е, ^гапй. 

— чов^къ, зт. Ьотте Ле ^иа1^1;е /. 
Знатность, */. 1а ^иаШе, по1аЪ1Н1е, Ша- 

йпсйоп /. 

Значене, зп. 1а 81^шйсаиоп, 1е зепз; 1. (на 
словото), 1'ассерйоп /; 2. (на нота), Миз. 
1а уакиг; 3. споредъ -то, ргер. еп уие Йе. 

Значи, V. гтр. \\ 81&шпе, уои1о1Г 6Иге ; || който 
— , з^шпап!;, ай). 

Значителенъ, ай). з^шбапЦ з^пШеаН^, 
вепеих, &гауе, 1шрог1;ап1 ) шрозаш, йЧш- 
рог1апсе /, сарИ;а1, сотрозе, Ле соозе- 
^иепсе /, сопз161егаЪ1е, ^гапд, 5 г ^ е ^ II $9- 
о!ос1ога1, розе; || най — , та^еиг. 

— човйкъ, зт. гаоисЬе йи соспе, /; | $д. 
ип дгоз Ъоппе1. 

Значителна работа, з/. соир (ГеШ т. 
Значително, айь. соп81(1е , гао1етеп1, по!а- 
Ъ1етеп*, ^гауетеп!:. 

— играяне, зп. 1а 1оиге. 
Значителность, з/. 1'ипрог1апсе /, 1е зепеих, 

1а сопзедиепсе, гесоштапйаНоп /, 1е ро1(1з, 
1а рог1ее, дпеуе1е, ^гапйеиг /. 

Зная, ьп. зауо1Г, соппайге, е!ге ай соигап*, 
еп^епйге; 1. то са знае, айь. вапз о!ои*е, 
па1;иге11етеп*; 2. то са знае що, соп). Ъ1еп 
еп1епйи ^ие; 3. което не може да са знае, 
1&погаЪ1е, ай); 4. -са, ьг. зе У01г, з'ас- 
соз^ег йе; || /ат. 8'аррагеШег ауес; 5. 
знаемса, р1. з'а880С1ег ауес. 

Знание, зп. 1Мп1;еШдепее /, 1а зс1епсе, а*1п- 
Ъи*1оп /; | безъ — , ргер. а Ппзи <1е; Ц 
безъ мое — , а Ппси <1е. 

Зобъ, зт. 1а поиггНиге, 1а раШге, 1е р1СоИп . 

Зод1акаленъ, ай). Аз(г. гоШасаЬ 

Зод1акъ (сльнчевъ пжтъ), зт. А$(г. 1е 
20С^^а^ие. [йи зо1еП, /. 

Зод1ачнм знакове, зт. р1. Аз1г. 1ез тагзопз 

Зоилъ (завистливъ критикъ), зт. ип го11е. 

Золуфм, зт. и (ьоуег Кривиць! КОСа). Зона 120 Злбъ Зона (поясъ), з/. Оеот. В. паь. 1а гопе. 
Зондъ, зт. СНг. 1а зопйе, ергошгеМе /; || опмтвамь съ ьа. СНгг. зоп(1ег. ЗоограФически, ад)". гоо#гар1Цие. 
ЗоограФ1я (описане животни), з/ 1а гоо- 

дгарЬле. [яоо&гарие. 

ЗоограФЪ (описовачь на животни), зт. ип 
Зоолнтъ (вкаменено животно), зт. 1е 

гооШпе. 
Зоологически, аЩ. гоо1о^ие. 
Зоолопя (животнословге), е/. 1а гоою^е. 
Зоологъ, зт. ип 2оо1о§-181;е ег гоо1о&ие. 
Зоотомически, аау. 20о1опш]ие. 
Зоотолпя (разснопяване животни), в/. 1а 

гоо^оппе. [гоорпу{е. 

Зоофитъ ( животно-растене), зт. В. па(. 1е 
Зора, з/. Гаигоге /"; | пукнуване — , Гауап1- 

^оиг т, 1а роШе йи ^оиг. 
Зоратъ, зт. г. 1'ехргез т. 
Зорница, з/. 1е 1ис1Гег, еЧоПе тайшете /. 
Зоръ, зт. I. (ьоуег Усил1е). 
Зьрзаланка, з/. (ьоуег Боклажи гарга). 
Зьркала, зп. р1. /д. 1а уие. 
Зьрно, зп. 1е &ге1оп: 1. (и на бройница), 

1в §гат; 2. /д. 1а тое11е, еНх1Г т; 3. СМт. 

Ъоиюп йе Йп; 4. валяне на -на барутъ, 

1е ^гепа^е; 5. отдвлене -на отъ класъ, 

1е Йер1<1иа^е; 6. отдвлямь -на отъ класъ, 

ьа. (1ер1диег; 7. пуща -на, ь. гтр. \\ §тепе; 

8- смгбсь различим -на, 1е Гагга^о. 

— приличенъ, аау. В. па{. &гепи. 

— Ъдеченъ, а<1}. В. па{. ^гатуоге. 
Зрънца (по кожа), зп. р1. реаи ой спаке 

<1е рои1е /; | (конфекти), 1аразШ1е; Ц на 

— масло, дгепи, аЩ. 
Зрънце, зп. <Ит. 1е &гат. 
Зумру^ъ, зт. Гетегаийе; -денъ, (Гетегаийе. 
Зурла, з/. 1е Ъес, 1е тийе; 1. рор. 1а §ч1ви1е; 

2. /ат. 1е шизеаи; 3. Ут. 1е Йапге; 4. 

(саполь у филъ, у буболечки), 1а1;гошре; 

5. (свинска), 1е &гот; 6. свалямь кош- 

ничка отъ — на куче, ьа. (1етизе1ег. 
Зурлоносъ, зт. татт. 1е соай. 
ЗЪвка, з/. ГМа1из т. 
Зяпало, *. ип ЪаШеиг. 

— човйкъ, зт. ип Ъаа"аис1. 

Зъгтмь, ьп. Ъауег, $оЪег (1и уеп1; 1. /ат. 

Йапег, Ъаааидег; 2. (сь уста), рор. ти- 

загдег; || /ат. тизег. 
ЗЪпане, зп. 1а тизагйепе ег гаизагсИзе, 1а 

Ъабаиаепе; | (съ уста), 1а Йапепе. 
3'Ъплш, *. ип ЬалИеиг, Ъауеиг, Йапеиг т; \\ 

/ат. тизагс!, аг<1е 5. 
З-Ьпнатъ, аа)'. Ьеап1. 
3*я, ьп. Ьяуег, ЪаШег; Ц оставямь да зЪе 

малко врата, ьа. еп1;ге-ЬаШег. 
З^Ьяне, зп. 1е ЪаШетеп1, 1а Ъаааийепе; | 

Розскайоп /. 
З^ятеленъ, аду. Мед,. озсНап*. 
Зюмбулъ, зт. ркгп(е, Йеиг-де-Нз; | укра- сявамь съ — , ьа. В1аз. ЙеигаеНзег ; || наки- 
ченъ съ — , В1аг. йогепсе, аЩ.. 

Зюнгш, з/. р1 (ьоуег СтрЪмени е1 Пражкн). 

Зюйдъ (югъ), зт. 1е зи(1. 

— вестенъ-вестъ, зт. Маг. 1е зий-оиез*- 
^иа^^;-оие8^;. 

— вестъ, зт. 1е зиа-оиев!;. 

— зюйдъ-остъ, ви». 1е 8иа-8иа-ез1;. 

— остенъ-остъ,5ш. МагЛе 8иа-ез*;-циаг1;-е51 

— остъ зт. 1в зий-езй 
Зянъ, зт. и (ьоуег Щета). 
Злбалецъ, зт. 1е тогз, Ггет, ЪгМоп, Ъап- 

^ие1; «»; 1. (за конъ), ГетЬоиспиге /; 2. 
вндъ — , 1е таз%ао1оиг; 3- хълбоченъ 
ремьгеъ на — , 1е рогю-тогз ; 4- захваща 
-тъ (за конъ), г/а. ргепйге 1е тогз аих Йеп1;8. 

Злбато колелце (потикъ на други), зп. 
Мес. 1а 1ап1егпе. 

Зхбенъ, аЩ. АпаС. йеп^ге; || Огат. Йеп1;а1; 
|| -бна буква, з/. 1а йепШе. 

— коренъ, зт. р1ап1е, 1а (1еп1е1а1ге. 

— лЬнарь (дантистъ), зт. ип <1еп1л8*е. 
Зл^бенце, зг. Вог. 1а йепИсию, 

Злбецъ. зт. 1е 1ашЪгеди1п; 1. Мес. 1а саги- 
те; 2. Маг. 1е геаеп!;; 3. р1- -бцм (на ко- 
лела), 1а йепШге; 4. съ -бцм, В1аз. сге- 
пе1е; 5. поставямь -бцм на зндъ, ьа. сге- 
пе1ег; 6. съ -бцм наопако, В1аз. Ъа- 
8^11е, аЩ. [спге-с1еп1;8 /. 

Злобна т[)Ьва, з/. 1е У18иад"е ой ЪегЪе аих 

Злбнм клещи, з/. р1. СМг. 1е реНсап. 

З^боболь т. и -л\е, п. Мей. ГоаопШ^е /; | 
ц*ръ ради — , о(^оп^а1д^^ие, аЩ. т. 

Злбовадителнм клещи, з/. р1. СМг. 1в 
Иге-гасте. 

Злбообразенъ, аЩ. Апа1. ойопюМе. 

3*боприличенъ, аау. йеп^^огте. 

Злбоскалъ (пилець), зт. 1е то^иеиг. 

Зжбочистилка, з/. 1е сиге-(1еп1;, Ъгоззе а 
йеп+з /. 

З^брь илиУръ, зт. татт. Гиге ой аигосЬз т. 

Злбчатка, з/. рошоп, 1е 1оир. [Йеп1;1си1е. 

Злбчастъ, а<Ц. Во1. сгепе1е; | съ -бцм, Во{. 

Злбче, зп. АгсНН. 1е (1еиИси1е. 

Зл;бъ, зт. 1а деп1; 1. клтникъ — , авп{ 
таспе11еге ой то1а1ге; 2. мл-вченъ — , 
а"еп1 с1е 1аК;; 3- мждростенъ — , <1еп(; (1е 
за^еззе; 4. (за излжскване), аеп(,-йе-1оир ; 
5- (на колело), Мез. ГаНисЬоп «*; 6. (по- 
растналь надь други), 1а зигс1еп(;; 7. 
(отъ филова костъ), с1еп1, озапоге; 8. 
лъвски — , р1ап1с, с1еп1;-ае-11оп ; 9- р1. -бм, 
1а с!еп1иге; \ /ат. 1е Лепйег; 10. изваж- 
дачъ на — , ип аггасЬеиг <1е аеп1; И. нзро- 
невамь или строшавамь — , ьа. ес1еп1;ег: 
12. (на мждрость-та), АпаЬ. <1еп1;8 ор81- 
допез; 13- редъ направени — , 1е йепИег,- 

14- прахъ за чистене — , ДепНгпсе, аЩ. т; 

15- израстеване — , 1а йепШлоп; 16- ни- 
кнене — , егирйоп (1ейеп1з; 17. падане — , Злбяста 121 Зжмя 1а сЪи^е; 18- туряне искуственм — , ргов- 
1;Ье8в <1еп1а1ге /; 19. редъ — въ уста, /д. 
1е гаЛеНег ой депйег; 20. скьрцане — 3 
дппсетеп* с1е <1еп1;8; ю; 21. скьрцамь — , 
ьа. ^ппоег 1ез <1еп1;8, 22. удряне съ — , 
1а <1еп1ее; 23. врЪзвамь — , ьа. <1еп*е1ег; 
24. съ хубавм — , Ъ1еп епйеп^е. 

Зжбяста вила (харпунъ), з/. 1а уагге. 

Зжбясто длето, зп. 1е йпаг<1. 

Зжбястъ, аа)'. <1еп1,е е( (1еп1е1е. 

Зялъ, ад.}. аиз!;еге; зл*, адл. -теп!;; 1. зе- 
уеге, орша1;ге, аиг, ую1еп1;, 1;егпо1е, Ги- 
пеих; 2- ГагоисЪе, Гегосе, ЪагЪаге, таИ- 
С1еих, таНп, таиуагз, теспап!;; 3. <1еуо- 
гаШ; «ь -га!;еиг, нпппзепсогаЧеих, арге, 
а*госе, атег, уег!:, Ге1ои, зап^тпагге, Ьа- 
даго", регтегз, уепетеп<;, г1^1(1е, п&огеих, 
гийе, ппзегаЪ1е; 4. /д. гесЬе, теТетеп!;, 
р^^иаи1, тага(;ге. 

— духъ, зт. Му{Н. 1а 1апие. 

— критикъ, зт. ип пурегсп^ае. 

— човЪкъ, зт. ип сгоа^ие-пнЧате ; || /ьд. ип 
Йзоп сГепГег, ип согза1ге, ип 1%ге. Зжменосецъ (съвЪздге), зт. Аз1г. 1а 8ег- 

реп1а1ге еЬ Орпшсиз т. 
Зямска лнншка, з/. Тур. 1е 1гетЪ1е. 

— пжтека {въ гора), з/. 1а югНПе е1 Ш- 
Ш1еге. 

— тр-Ьва, з/. р1аШе, 1а 8егреп4а1ге. 
Зжмско грозд1е, зп. р1ап(е, 1а Ъ1еМе ой 

Ъ1е1е, анеПе (1е тага1з,'/. 
Злмски езмкъ (у конь исплЪзенъ), зт. 
1ап&ие зегрепИпе /; Ц — , р1ап(е, ГорМ- 
дЬззе ой 1ап§-ие ае зегреп!, т. 

— запьртакъ, зт. гпзес(е, 1е с1оро1ге; 
-таченъ, (1е сюро^ге. [Ъге — , зт. 

— мряморъ (офитъ), зт. ГорШе вЬ таг- 

— плушковъ, зт. тоНизуие, 1а Нтасе е( 
Итаз т. 

Зжмче, зп. 1е зегреп1еаи, 1е сои1еиугеаи. 

3*мя, з/. герШг, 1е зегреп*, 1е сои1еиуге; 1. 
В1аз. 1а &1уге; 2. Лгьскава — , зегреп!; а 
1ипеМез; 3. свьгрлива — , зегреп! а зоппе!- 
1ез; 4. описание -ми, Горпт1о&1е еь орЬт- 
^гарМе /; 5. упьгтомевачъ на -ми (въ 
Египетъ), ип рауНе. — =38 И. И И, зп. 1а пеиу1ете 1еиге <1е Га1рпаЬе1 Ъи1#аге. 
И, соп). е!, ог: 1. айь. епсоге ег епсог; || — въ, 

(1е тете, 1ои1 (1е тете; 2. — така ната- 

такъ, сок}. е1 сае!ега. 
Ибисъ (каравайка), зт. огзеаи, РНлз т. 
Ибунка, зг. рЬше, 1е ЪесаЪип&а. 
Ивановъ день (24 гунгя), зт. 1е зат^еап. 
Иверъ, зт. есШ <1е Ьо18 «г, 1а ге1:аП1е. 
Ивица, з/. 1е гиЪап, 1е согйеаи, согйоппе!;, 

Ьог^, Ъогйе ш, псеПе /, 1асз, 1асе1 »», зои- 

1асЬе /, Ъаийпег »», а^пШеие /, Ъапйе /; 

I. (бЬлЪжка въ книга), 1е 81&пе1; 2- (за- 
бодена), СНгг. 1е зе1оп; 3. завьрзвамь съ 
— , ьа. 1асег; 4. (за окачване пушка), 
1а Ъапс1его1е; 5. заплитамь съ — коса, 
ьа. согйоппег; 6. (за вплитане коса), 1е 
сасЬе-ре^пе; 7. (съ китчица), зоис18 йе 
1 паппеЮп т; 8. моталка за — , 1е ПсеШег; 
9. най-тъсна — , 1а попрагеШе; 10. (от- 
вямъ надлъжъ на панталони), 1а ЪгауеМе ; 

II. (отъ платъ на дрЪха), 1а раНе ег 
ра!е; 12. тдкане и продаване на -цм, 1а ги- 
Ъапепе; 13. (на шЪпка), 1е ЪошчШои. 

Ивичарски и Лентареки занятъ, зт. 1а 

йзбийвпе. 
Ивнчарь, ка, 5. ип а^иШеШег; 1. (тжкачъ), 

гиЬамег, еге; 2. (лентаръ), ип ИззиНег; 

3. (майсторъ), ип ЬюпсИег. 
Ивиченъ глистъ (корделла), зт. уег зоН- 

1а1ге ой 1;еп1а. 
Ивична звЪзда*/. 1а сосаго^е (ьоу. Кокарда). 
— основа, з/. 1е 1оИе. Игрална 

за варедене Ипена (наука за варедене здраве), */. 
ГЬуд1епе /. [{^е^ие. 

Ипеническн (здравевардителенъ), аф. пу- 

Игла, з/. Га%ш11е /, ерт^е /, ерте /; 1. 
(на окъ), Гац*иШе /; 2. (чистилка), Аг- 
Ш1. 1а йе^ог^еок; 3. игра на -глм (дЬ- 
тинска), 1а роиззеие. 

Игларь (майсторъ и търговецъ), ка, $. 
ер1п^Нег, еге. [а^иШе. 

Иглинарникъ, зт. УеЬт т; | СНгг. 1е рог!;е- 

Иглинарница, */. Га1^шШег т, аШ^ие^ т. 

Иглино ухо, зп. 1е спаз. 

Иглица, з/. рогззоп, Га^шПе ^. 

Игличена, з/. р1ап(е, Гап§'е1^^ие /. 

Игловатъ, а<Ц. Вой асегеих, ас1си1а1ге. 

Иглообразенъ, аЩ. ащиШе; | ВоЬ. ас1си1а1ге. 

Иглястъ, аф'. а1^иШе. 

Игра, з/. 1е ^еи ; 1. (въ думьгтЪ), ]еп Ле 
то18; 2. дьржж — , ьа. 1брег; 3. замнсло- 
вита — , ]еи «ГезргЦ; 4- (на книги), ]%и 
йе саг!ез; | видъ — , 1е 'поса; 5- (съ 
малко пари), 1е ^оиегеаи-, 6. подпомагамь 
-та, ьа. согп^ег 1а Гойипе; 7. (съ пръсти 
въ Италгя), 1а тоигге; 8. (съ три кама- 
чета), 1е раззе-Лх. 

Игрална, з/. /ат. ГатизеМе /; 1. р1. -км, 
1а Ъ1тЬе1о(:епе; 2. $д. 1ез соНйспе!;з т; 3. 
/ат. 1ез агпдие1;з т; 4. рор. ГаЙГи^аи т. 

Игрална вьргьжка, з/. 1е 1о1оп. 

— книга (и пари за-), з/. 1а саг^е; | Фа- 
брика за -гм, 1а саПепе. 

— к*ща, з/. 1е Ьге1ап. Игрални банкъ 122 Избиване Игрални банкъ [изигравамь — , ьа. де- 
Ъапдиег. [|| /д. 1е Ъоис. 

Игралце, зп. 1е соПпспе*, 1е зоийге дои1еиг ; 

Игралца, зп. р1. 1ез ЪаЪю1ез /. 

Играчка (жена), з/. ипе Ъауадеге. 

Играчъ, ка, в. ^оиеиг, еиве; дапзеиг, еизе; 
| (на вжже), дапзеиг де согде. 

Играя, ьп. )оиег; 1. (високо), соиеЬег 
&го8: 2. (на вжже), Уо1%ег; 3- (лошо), 
де^оиег; 4. (по малко), /ат. дптеНпег; 
5- (противо двама), Ште 1а споиеМе; 6- 
-си, ьп. роНззоппег, (оШгег; 7. (съ пЪщо) 
]оиег де, зе ^оиег де; 8. /ат. та1зег; 9. 
(малка игрица), /ат. доиаШег. 

Играя (хоро), ьп. дапзег. 

Игране, зп. 1е Ъа1, 1е Ъа11е*. 

Играяне (и знаяне за — ), зп. 1а дапзе ; 1 . 
видъ — , 1ез 1;псо1е1;з «я; 2- видъ вето — , 
1а сЬасоппе; 3 (на Се. Вита), Мед,. 1е 
спогее ом дапзе де ват! @иу; 4- (вь ви- 
нарница), рор. 1а ЪазМпдие,- 5- (па вжже), 
1а уоШ&е; 6. (сь ржцЩ, ^еи де тат; 7. 
(па хоро'), /д. 1е Ьгап1е. 

Игрекъ, зт. 1е ЪегсаП. 

Игрица, з/ 1е ^оие!;, 1е §типеНпа&е,- 1. /д. 
1е 'ЬосЬе!;; 2. (дЪтипска), /ат. 1е .)ои|ои; 
3- (сь мложество колелца), 1е Ъа&ие- 
паиалег. 

Игрнвость, з/ 1а ГоШгепе. 

Игривъ, ай). {оШге, ГоНспоп. 

Игрометрически, ай). пу§;готеЧп^ие. 

Игрометр1я (влагомЬрге), в/. Гпу&готеЧпе/. 

Игрометръ (влагомЪръ), зт. Гпу&готеЬге т. 

Игуменски, ай). аЪЪаНа!. 

Игумен сгво, зп. 1а зирепогИе. 

Игуменъ, ка, з. зирепеиг, еизе; аЪЪе, зс. 

Идеаленъ, ай). 1деа1. 

Идеализирувамь (правя идеално), ьа. 
1(1еа118ег. 

Идеализируване, зп. ПдеаИзайоп /. 

Идеалисмъ, зт. ПдеаНзте т. 

Идеалистъ (послЪдовачъ па идеалисмъ), 
зт. ип 1деаИ8{е. 

Идеалность, */. ПдеаШе. [де'а1 т. 

Идеалъ (образь на съвършенство), зт. П- 

Идене (отржцЪ), зп. /ат. 1е (апйгап. 

Идеологически, ай}. 1део1о&1дие. 

Идеолоия (наука за идеи), з/. Пдео1о§ре /. 

Идеологъ, зт. ип ]део1о§ , ие еь -1о&1з1е. 

Идея, з/ Пдее /. 

Иди-дойди, зп. 1а Ъазсию; || движене — , 
Мес. шоиуетеп!; де уа-е1-у1еп! т; || слуга 
за — , ип заи1е-гш8зеаи. [ду11е /. 

Идилл1Я (овчарско стихотворене), з/ П- 

Идтпатически (първоначаленъ), ай). Мей. 
зЙ1оратЬ1дие. [Мей. ПдюраШе/. 

Ид1опат1я (първоначално страдане), з/. 

Ид10тисмъ (особена свойщина), зт. Огат. 
ПсНойзте т. [Шг^ие. 

Идолоноклоннически, ай). 1доШге, 1<1о- 1 Идолопоклонникъ, -ница, зс. 1доШге. 

Идолопоклонство, зт. ПдоШпе /, $епИ- 
Ше" /, ргозМийоп /. 

Идолопоклонцш, зт. р1. 1ез депШз т. 

Идолопоклонски, ай). депШ т. 
— народи, з/. р1. соИс. 1а ^епШНе. 

Идолски каммкъ, зт. (уоуег Бетиль). 

Идолъ (и /д. прЪдмЪшъ па либовъ), зт. 
Пдою /; | 1е 81ти1асге ; || покланямса на 
-лм (идолопоклонствувамъ), уп. ШоШгег. 

Идра (зжмя), з/. Гпудге/. 

Идравлика (наука за движенеа тецли- 
вости), з/ ГпудгоИдие /. [С1вп т. 

Идравликъ, зт. ип ЬудгаНз^е е( ЪудгаиИ- 

Идравлически, ай]. 11у(1^аи1^^ие. [<1га1;е т. 

Идратъ (водно съедипене), зт. СМт. РЬу- 

ИдрограФически, ай). Ьу<1го&гар1^ие. 

ИдрограФ1я (водоописане), з/. ГЬуаго^гарМе/. 

ИдрограФЪ, зт. ип Ьуйго^гарЬе. 

Идродннамика, з/. 1'пу<1гос1упагтдие /; Ц 
-мически, ай). 

Идрологически, ай). Ъу<1го1о^ие. 

Идролог1я (учене за водата), з/. Гпудго- 
1о^е /. 

Идрометр1я, з/ ГЬудготе1пе /. 

Идрометръ (водомЪръ), зт. 1'пу<1готе(;ге т. 

Идроскошя, з/. ГЬуйгозсорхе /. 

Идроскопъ (водогледъ), зт. ГЬуйгозсоре т. 

Идростатика, з/. 1'пус1го5*а1^ие /; | -ста- 
тически, ай). 

Иди (часть отъ мЪсецъ~тъ у Римляни), 
з/. р1. \еа Шез /. 

Идлц ьп. уеп1г; || иде, ь. гтр. \\ йерепйе. 

Изъ, ргер. йе, й'еп!ге, роиг, <1ез 7 <1'ауес; |[ 
— едно, айь. епзетЬ1е; — || — цЪло,ргер. 
/ат. зиг 1е 1ои^. [Зимникъ). 

Изба, з/. 1а сауе, спаит1еге /, сапи1е / (уоуег 

Избавенъ, ай), ^и^^;^е а*е, гесоиз. 

Избавителенъ, ай). ЬЪегаИГ. 

Избавителнн блччва и вл;же, Маг. Ъоиее 
(1е заиуе^а^е, /. [уеиг, йеЦугеиг т. 

Избавннкъ, ица, 5. ИЪега1;еиг, 1псе, ип заи- 

Избавямь, ьа. заиуег, йеНугег, ай"гапеЬ1г, 
(1еЬагга8зег, риг^ег йе, (1еГа1ге, Игег с1е, 
йесЬаг§-ег, ^и^иег (1е, ехопегег; 1. (нЪкого 
отъ пЪщо), ераг^-пег а, 2. (отъ нЪщо), 
/д. #иепг Йе; 3. -са, г/г. 8е йеНугег де, 
8е деЬаггаззег де, зе ^гег де, зогИг де; 
4. (отъ нЪщо), &е зоизйга^ге (уоуех Отьр- 
вавямь). 

Избавяне, зп. 1а деИугапсе; | /ат. 1а де- 
Ъаггаз: !| 1е деЪ1аь 

Избаждамь, ьа. Маг. а1^иШе11ег. 

Избаждане, зп. СМг. ГащшПеи&е т. 

Избивамь, г/а. таззасгег, аШ^ег, 4 Ьаспег; 
1. (на вжнъ), ехри1зег; 2. (тЪлото си} у 
/д. гаасегег; 3. (една часть), МИН. еп- 
1атег; 4. -са, ьг. з'аШ1^ег; | -меса (съ- 
всЪмъ), р1. зе Га1ге 'ЬаеЬег. 

Избиване (на вжнъ), зп. Гехри181оп /. Избирамь 123 Извит1е Избирамь, ьа. бНге, спо181г, а<1ор1;ег, ет- 
Ьгазвег, ор1ег, 1;пег; 1. (втори пжтъ), 
гееИг; 2. (пакъ или повторно), гепоттег; 
3. -си м-всто живФяне, Га1ге еюсНоп йе 
дописНе; 4. което може да са избере, 
сЬо18188аЬ1е, ай). 

Избиране, вп. Г&есйоп /, аззогИшеп* т. 

Избирателенъ, ай/. е1есШ, е1ес*ога1. 

Избирате лность, з/. Ге1ес1ш1;е /. 

Избирачъ, зт. ип е1ее1еиг. 

Избита мьиьль. в/, /д. ипе зеНе а (оиз 
спетаих, Ней соттип т. 

Избитм ммсли, е/. р1. 1а йгайе. 

Избичка, в/. 1е сауеаи; || (санджкъ съ прЪ- 
градки за шишета), 1а сапИпе. 

Избълвувамь, ьа. рор. йе^оЪШег, деЪа&ои- 
1ег; || {пакъ)) геуонш; || (попръжни къмъ 
нЪкого), уопиг. 

Избождамь (катарактъ), ьа. СНгг. а^шНег. 

Изборенъ, ай). е1ес!1Г. 

Изборность, в/. 1'еН^ШН*е /. 

Изборъ, вт. 1'е1ес1шп /, 1е спотх; 1. /,д. 
ГасЬрйоп /; 2. (съ билети или сь хвър- 
ляне жреби и билеть за — ), 1е зсгиИп; 
3. (на единъ члепъ), зегийп 1п<11У1(1ие1; | 
(на всичкитЪ членове заедно), зсгиИп 
с1е Нз1;е. 

Избране, вп. 1е спо1Х, е1есйоп /. 

Избра нъ, ай). е1и т, <Ге1ес(шп /; 1. граж- 
данецъ способенъ да бжде — , еНфЪю, 
ай). з\ 2- и8ново можливъ да блде — , 
гееН#1Ъ1е, аЦ\ 3. (отъ градъ-тъ въ 
Испангя), (ьоуег Алкадъ). 

Избранм книги, */. р1. Иугез сРаззогИтеп* т. 

Избродевамь, ьа. оозегуег. 

Изброевамь, ьа. епитегег, е>а1иег. 

Изброене, $п. 1'епитега1тп /. 

Изброителенъ, ай). епшпегаШ'. 

Изброячъ, зт. ип епитега!еиг. 

Избрусевамса, ьг. ]ъ%ет за #оигте; | из- 
брусваса (за кожа), еИе 8'еЧеуе. 

Избрусване, зп. Респаийвге /; | (отъ горе- 
щина), Мей. 1'есяете т. 

Избрусителенъ, ай). Мей. соБЙиап!. 

Избушвамь, ьа. а1езег. 

Избушване, ви. 1'а1еза#е т. 

Избнстревамь, ьа. СМт. <1еТециег; | избм 
стреваса, ь. гтр. И зе с1аг1бе. 

Ибистреване, зп. 1а с1агШсаИоп; | СМт. 
1а <1е1'есайоп. 

ИзбЪгвамь, ьп. {'шг, еепаррег, зе ваиуег, 
еуИ;ег, е1и<1ег, Йгег йе 1оп§-, ай 1апге; 1. 
рор. Гошпег; 2. (нЪщо), зе 8оиз1га1ге; 3. 
(отъ нЪщо), ездшуег; 4. (скритомъ), 
рНег Ъа&а&е; 5. (неумерени кучета), 
Уеп. 1огШгег; 6- което може са изб-вгне, 
е1ис1аЪ1е, ай). 

Избягване, зп. 1а ййЧе. 

Избйгливъ, ай). еуИаЪ1е. 

Изб'Ьлвамь и -лявамъ, ьа. Ъ1апс1пг; 1. (изново), геЪ1апсМг; 2- (захаръ), 1еггег; 
3. избелява или из лазя (за цвЪтъ), ь- 
гтр. еПе зе деепаг&е. 

Изб-Ьлване, вп. 1е Ъ1апс1итеп*. 

Изб^л-Ьлъ (за цвЪтило), ай), раззе. 

Изваждамь, ьа. ргойшге, Игег, ауе1вс1ге, 
о!ег. йезетЪаПег, ехсер1;ег; 1.$д. (1е1;асЬег; 
2. (буква или сричка отъ рЪчъ), Отат. 
зупсорег; 3. (изъ водата), гереспег; 4- 
(на дълбочина), Маг. аШоиег; 5. (отъ 
длъжностъ нЪкого за нЪколко врЪме) 7 
зизрепйге; 6. (книги), ейНег; 7. (лЪпки), 
еп1еуег; 8. (нЪкого отъ мЪстото му), 
еаззег аих ^а§-ез т; 9. (отъ сборъ пари), 
йеГаЦиег; 10. (на свЪтъ), $д. ассоиспег; 
11. (изъ тжмница), ех!га1ге; 12. (тжкмо\ 
Гас-81т11ег. 

Изваждане, зп. Гех^гасйоп /, 1а ге8(пс1шп, 
1е гепо1етеп(, 1агезегуе; 1. МгШ. 1а саззе; 
2. "(надлъжъ редъ), Тур. 1а ^зййсайоп; 
3- (отъ мЪсто), 1а зизрепзшп; 4. (букви 
или срички отъ дума), Огат. 1а зупсоре ; 

5. (отъ наслЪдство), ^. 1ез герпзез /; 

6. (отъ), 1е йезетЪаИа^е; 7. (на писма 
изъ пощанско санджче), 1а 1еуее; 8. 
(отъ ржка стока), 1а йеГаНе; 9. (или 
отбиване отъ смЪтка), 1а йеШсайоп; 
10. съ — , ргер. к 1а гезегуе бе; 11. безъ 
— , айь запз гезегуе. [Ра1ис1е /. 

Извадена и поцвътена овча кожа, е/. 

Изваденъ честитъ нам^рачъ, вт. $д. ип 
йешспеиг 61е тегюз (1е Саиуеиез; || (безъ 
мЪсто), ай). йезШие <1е; | (за сабя), 
пи, ай). 

Извара, з/. 1а саШеЪоМе. [теп^,. 

Изведнашенъ, ай). зиЬИ;, торте ; -шно, -пе- 
— ■ гладъ, вт. /ат. 1а 1пп$а1е. 

— тр-Ъсакъ, вт. 1а ййюпаНоп. 
Изведнашно безпокойствд, зп. рор. 1а зиее. 

— нсчезнуване (на отокъ), вп. Мей. 1а 
йетезсепсе. 

— припадване, зп. 1а Ъоиг^а8^ие. 

— нром-вняване или Растваряне, вп. 1а 
репреИе. 

Изведнашъ, айь. а 1а 1о1з, *ои1 а 1а 1о15, 
*ои1; й'ип соир, 61'ип заи*, с1е р1е1п заи!;, 
61'ип соир йе &\е1, а 1'1тргоУ1з1;е, ай с1е- 
роигуи, ех аЪгир1;о, зиЪИ;о; || /ат. йе рп- 
те-заи1г; || Маг. еп ра^а1е. 

Извивамь, ьа. а^иег, Гогсег; | -са, ьг. 
1;оигпоуег, зегреп!;ег. 

Извиване, вп. 1е йе^оиг, 1а сатЪгиге н 
сатЪге; 1. Мей. 1е гепуегзетеп! ; 2. Аг- 
сМг. 1е ^а1Ъе; 3. (на гласъ), Ппйехшп /; 
2 Мие. 1а гои1айе; 4. (джга на сводъ), 
АгсНИ. 1а йоиеНе; 5. (въ изговоръ на мисли), 
1е 1;оиг. 

Извивателенъ, ай). зегрепШ. 

Извитхе (на дърво), вп. 1е йеуегз; | (на 
звлнецъ), 1а Гаиззиге. Извито тьрбило 124 Извжнъ себе-сн Извито тьрбило, зп. СМт. 1е зегрепИп. 

Извмране, зп. 1е заПИазетеп*. 

Извирать, V. гтр. Из па1*8зеп1;; || който из- 
вира, па1ззап1;, аф'; \ оставямь да изври, 
ьа. еЪошШг. 

Извлачамь, ьа. Игег, йе&а&ег, йгег еп 1оп- 
#иеиг, зоиз1га1ге а, 'Ьа1ег; || (корень), 
АгИНт. ех!та1ге; | (изъ лиманъ ладъя), 
Маг. <1еЪа1ег. [ с Ьа1а#е. 

Извлачане и -вличеше (ладгя), зп. 1е 

Извлачевачъ (на ладгя), зт. ип 'Ъа1еиг. 

Извлечене, зп. ГехЪгаН: т; |] (корень), 
АгйНт. Гех^гасИоп /. 

Извлеченъ, ай], йге. 

Изводъ, зт. 1е гези1Ш, аЪгеде т, аг^итеп! 
т, атрНайоп /, сор1е /; || правя — , ьа. 
1гап8спге. 

Извождамь, ьа. зогйг; || (войска), еуасиег. 

Изволневамса, ьг. з'йтапе1рег. 

Изворна вода, з/. еаи У1уе /. 

Изворче, зп. Апа{. 1а Гоп^апеПе. 

Изворъ, зт. 1а зоигсе, 1а ГопШпе; 1. /д. 1а 
теге, ште /; 2- открмвачъ на -рм, ип 
зоишег; 3. има -тъ си (за нЪцо), ьп. 
81е&ег. 

Извьртявамь, ьа. АгсНИ. ^иа^<^е^оппе^; 1. 
(обло), соп^оигпег; 2. (разумь-ть на 
писане), &еШц\\ег; 3. както извьртвнъ, 
{&М ай 1;оиг. 

Извьртяване, зп. 1е соп^оигпетеп!; | (на 
буква), 1а рапзе; | АгсНИ. 1е да1Ъе. 

Извьршевамь, ьа. ехеси!ег, еп~ес*иег, теж- 
ите еп рга^ие, рга^иег, раг!а1ге, зиШге; 
|| ~си (обрЪкь-ть), /д. етеМге; || извьр- 
шеваса, ь. гтр. П зе рга^ие, П 8'еЯес1ие. 

Извьршеване, зп. ГехеслШоп /, ейе1; т, ра- 
гаспеуетеп! т, зсепе /; | (на обричане), 
Геппззшп. 

Извьршенъ, ай}. рагГаК. 

Извьршливъ, ай}. ехе'си(аЬ1е. 

Изврьщамса, ьг. /ьд. зе герНег. 

Извторно пр1емане, т. 1а геаДпнззюп. 

Извьшвамь, ьп. з'еспег. 

Извикване, зп. Гехс1аша1шп /. 

Извнкователенъ, ай]. ехс1атаНГ. 
— знакъ, зт. Огат. ро1п! <Гехс1ата{доп (!). 

ИзвЕстенъ, аф. соппи, сейат, Гатеих, 1а- 
тШег, по(о1ге, татГе81е, йнзе; || (на 
всички), раЪифде; | ставамь — , ьг. 1а1ге 
ерс^ие /. [|| Мг. мГогаяШ". 

ИзвЪсгителенъ, ай]. таЧсаШ', ШипипайГ; 

ИзвЪстително писмо, зп. Сот. \еИте сГаУ18,/. 

Изв-Ъеие, зп. Гаппопсе /, ауегйзветеп!; т, 
аттз т, тсИеаНоп /, аШеЪе /, депоптИоп 
/, тезза&е т, сНге т; || 1а риЪНсаНоп, 
поиуеПе /, гарог! т, геШюп /, а11е&аИоп 
/; 1. /ат. атЪаззаде /, уегаоп /; 2. 
давамь — за нЪщо, ьа. /ат. гепзе1^пег; 
3. зал-впене по зидъ -1а, аШсЬа&е т , 4- 
сборъ -1а, 1е Ъи11е1т. Извфстникарь, зт. ип ^оигпаИа^е. 

ИзвЪстникарско вл1яне, зп. 1е зоигпаНзте. 

Изв-бстникъ, зт. 1е ^игпа!, 1а &агеМе, 
ргеззе репосИдие /, рар1егз риЪИсз ой 
поиуеПез т; 1. ип ауег^ззеиг; тезза^ег, 
еге, *; а1(1е-таеоп т; 2. (на комедги), ип 
аппопсеиг; 3. епуоуе; || /ат. атЪазза- 
йеиг т. 

Известното, зп. 1е сегШп, 1е розШГ. 

Изв^стность, з/. 1а по1опе1;е. 

Изв^стявамь, ьа. аппопсег, ауег^г, аУ1зег, 
Могтег, риЪ11ег, татГез^ег; 1. арргеп(1ге, 
тз!;ги1ге, тапйег, гаррог!;ег, 81^пШег, рге- 
уепк, йепопеег, й\ге, Гаие зауо1г, ргезеп- 
1ег, йесоитг; 2. (сь тьрбиленъ гласъ), 
1готре1ег; 3- -са, ьг. зМп^огтег йе; 4. 
-меса (единъ другъ), р1. з^п^гауегйг. 

Известяване, зп. 1е гепзе1^петеп(, 1а таш- 
1ез1аИоп, 1а поИсе; 1. (за въздвигане), 1е 
ргопипс1атеп1; 2. (отъ заклети), 1е уег- 
Ше*; 3. писал ница за -неа, Ъигеаи йегеп- 
зехдпетеп^з, т. 

Изв^тревамь, уп. з'еуарогег, з'еуеп1ег; 1, 
оставямь да изв-Ьтр-Ье, ьа. еуеп^ег; 2- из- 
вЪтрява, V. гтр. П з'ехЬа1е; || -са, \\ еГпеип е1 
з' -, ьг. 3. който извътр*ва 3 еШогезсеп(, аф". 

ИзвЕтреване и -трене, зп. Геуеп! т. 

ИзвЕтреливъ, ай]. СМт. еззеп11е1. 

ИзвЕтр^лъ, аЩ. еуеп1;е; || (за спиртове), 
гепагЛе- 

ИзвЪхнувамь, г/п. 8'еШеигег. 

Изв^яность, з/. 1а Ъе^иеи1епе. 

Извл^нъ и Изъ, ргер. 'погз; 1. АгсНИ, 'погз 
«Гоеиуге; 2. — пр*межде, 'Ьогз (Гапалгв; 
3. — себи-си, 'Ьогз йе зо!; 4. отъ — , 
аа\]. АгсНгХ 'Ьогз-оеиуге. [гапа*. 

Извжнбройно слугуване, зп. 1е зигпите- 

— бройнъ, аЩ. зт. зигпитега1гв. 

— градска къщичка, з/. Ней ой пшзоп 
йе р1а1запее /, 1а еЬаг1геизе, уШа /,• || 
/ат. 1е У1Йе-Ъои1;еШе. 

— естественъ, ай]. вигпа1иге1 ; -но, -1етеп1. 

— естественость, з/. 1а зита^игаШе. 

— м-Ьренъ, а^. ехсезвИ", детезиге, ехог- 
ЪНап!;; -рно, -^аттеп^. 

— лгкрна власть, з/. 1а ргеро!;епсе. 
жлдность, з/. ГаНегайоп /. 

— дг^рно и -рка, айь. а Гехсез, ^и8^и , а 
Гехсез, ехсе881Уетеп1, к детезиге, раг 1гор. 

нсчерпване, зп. Мей. Гех1папШоп /. 

пикане, зп. Мей. 1е (НаЬе1;е. 

хранене, зп. Мей. ГЬ.урег4горЬ1е /. 

— м^рность, з/. Гехсез т. 

— м^рство, зп. Гехсез т. 

— реденъ, ай]. ех1хаогс1та1ге, 81п§иНег, 1п- 
сгоуаЪ1е, зигпа!иге1; -дно, -шеп^. 

изборъ, зт. 1а соорегаНоп. 

— себе-си, ерегйп, ейГаге, ай]; | /д. 1гап8- 
рог1:е Ле; 1 стигнувамь — , ьп. 1гапа- 
рог(ег. Извжнслчдбенъ 125 Изгоренъ Извлшсхдбенъ, ай). ех1га]*1кЦс1а1ге ; -но, 

-теп*. 
— човйчески, ай), вигпипшп. 

Извлтр-];, айь. АгсШ. аапв оеиуге. 

Изгалатевамь, г/а. согготрге. 

Изгалатенъ (въ еретичество) ай). ге1арв. 

Изгарямь, г/а. тсепсНег, Ъгй1ег, &п11ег, гоиз- 
вШег, етЪгавег; 1. (добитакъ съ нажежено 
желЪзо), ЙаЧгег; 2. (отъ слънцето'), ьп. 
ве. 1 Ьа1ег; 3- изгаря (за слънцето), ь. 
гтр. И 'Ьа1е ; 4- -са, г/г. ве Ъгй1ег, ве &гШег, 
в'еспаи<1ег, в'а11итег. 

Изгаряне, зп. 1аЪгй1иге, 1е ЪпПетеп*, сиНе 
/; || (всичко), по1осаив1;е т; | достойнъ за 
— , Ъгй1аЪ1е, ай). 

Изгасявамь, уа еЧе1п<1ге. 

Изгладевамь, г/а. роИг, Нззег, адоис1Г, §\&- 
еег; 1. /ьд. гаЪо{;ег; 2- (изново), героНг; 3. 
(стжкло за огледало), оошяг; 4. (украсе- 
неа), геЬпйге; 5- {ялмазъ), е^пвег. 

Изгладеване, зп. 1е Нзза&е, айоитзза&е /; 
| (на ялмазъ), Ге&пза^е т ; | крнвачка за 
— , ертвок т. 

Изглаждамь, ьа. Ъгишг, вайиег. [па^е т. 

Изглаждане, зп. 1е Ъгиш, арргеЧ т, ва11- 

Изглаждачъ, ка, з. зайпеиг, еиве. 

Изгладлнвъ, ай]. роНвзаШ. 

Изгладн^лъ, ай), зт. {атеп^ие, дои1и; -ло, 
-1йтеп1; | Ид. айагае <1е. 

Изгладнявамь, ьг. айГатег; |] (земя), г/а. 
Адггс. ейгЦег; || изгладнява, V. гтр. еПе 
8'ейпЧе. 

Изгледвамь, г/а. оЪвегуег, 1П8рее1ег, езрюп- 
пег, ехрюгег, еЧге ай &ие1 : ауои- ГоеП ай 
&ие! т, юг^пег, дш&пег; 1. р1апег виг, 
1а1ге зепШеПе /, рагсоипг, Ъгадиег : 2. 
(войска), МгШ. раззег еп геуие /; 3. (отъ 
глава до крака нЪкоо), /ьд. 1о1зег; 4. (на- 
криво нЪкого), шерпзег; 5. (накриво), рго- 
1апег, оиЪИег; 6. (накриво нЪщо), ве то- 
оиег йе, алге паг&ие йе, {алге паг&ие а* е; 
{/ат. паг^иег; 7. (на около), рготепег. 

Изгледване, зп. Ппзресйоп /, ехрюгайоп /, 
геуие /; | МгШ. 1а гесоппа18запее; || при- 
влачамь -неа, г/а. /ат. Шге Гигеиг /. 

Изгледннкъ, ница, я. ехр1ога1еиг, 1пее; 
юг&пеиг, еизе; ив еппззаке, Ипиег <1е ро- 
Нее т, тоисЬе /; | /ат. ип 'Ьарре-спак; 
\\Маг. ип $гиеМеиг. 

Изгледъ, зт. 1а уие, аррагепсе /, мзрес- 
Иоп /, татИеп т, а1Г т, тте /, рог1 т, 
1огте, Гасоп, пойсе /; 1. /ьд. 1а рпузшпо- 
ппе, епуеюрре /; 2. благороденъ — , 1а 
ргев1:апсе; 3. (на войска), 1а геуие; | МгШ. 
1а топ!ге ; ]| правя — на войска, г/а МгШ. 
раззег еп геуие; 4. вреденъ за — , рге- 
веп1аЪ1е, аф'; 5- (на лицето), {оиг йе VI- 
ва^е; 6. придобьшамь добьръ — , ьа. /ьд. ве 
йеегаззег; 7- простирамь за — , ьа. шеиге 
еп рагайе; 8. (на човЪкъ-тъ), ассерйоп, /. Изгнивамь, уп. ве роигпг; 1. оставамь да 
-гшять, г/а. роипг; 2. нзгнива, г/. гтр. \\ 
ве ри1гейе; 3. който изгнива, ри1те- 
8С1Ъ1е, ай). [тГеск 

Изгнилъ, ай), рикйпе еЬ -1геГаН, роигп, 

Изговарямь, г/а. ргоповсег,ехрптег,епопсег, 
(1ес1атег, Шге, гепйге; 1. /д. 1оиепег; 2. 
(буква), Шге зоппег, 3. (буква ж какъ ь) г 
гегауег; 4. (едвамъ), гоисои1ег; 5. (меко 
букви II и дп), Огат. тотИег; 6. (Ьсно), 
агИси1ег; 7. -са, ьг. 8'ехрптег, 8'епопсег^ 
|| (надуто), зе ^шпйег; 8. изговаряса, г/. 
гтр. И ве сЦ1. 

Изговаряне, зп. 1а ргопос1а1;1оп, ехргеззшп 
/, епопсе т; 1. (г* — мьгсли), еюеиНоп /\ 
2- (и начинъ — ), Гасоп йе раг1ег, йе 
8'ехрптег; 3- начинъ — , 1е з!у1е, епоп- 
е1а1;1оп /. 

Изговоренъ, ай), ргопопсе. 

Изговорителенъ, ай). ехргезз1Г; -лно, -1уе- 
теп1; | раг1ап{, в^пШсайГ, р^иогез^ие,. 
епег§1дие, геззепй. 

Изговорително, айь. Гойетеп^; || правя — 
писало, ьа. /д. ухгШзег. 

Изговорителность, з/. Гепег§1е /. 

Изговорителнм бр^знм {на лицето), з/. 
р1. (1ез 1гаШ ргопопсев т. [1паг11си1е. 

Изговорливъ, ай). ехрг1таЪ1е; | (не Ъсно), 

Изговоръ, зт. 1а ргопопс1а1;10п, ассеп1; т г 
^егте т, (Найоп /, 1ап^а&е т, юсиНоп /, 
рагюг т, то! т, 1есоп /, агИсиЬШоп /; | 
$д. 1е йеШ; | (на гласъ-тъ въ прочи- 
тане), Гт1опа1;10П /. 

Изгонвамь и -гоневамь, ьа. сЬаззег, Ъаптг, 
ехри1вег, Шгв еп аИег*, 1. /ьд, 8'еуапог11г; 
2. Уеп. екапдег; 3. (на вжнъ), йеройег^ 
етрпзоппег; 4- (гражданецъ), оз1гас15ег; 
5. (на друга страна), ргозспге; 6. (из- 
вжнъ прЪдЪлттЪ), ге1е#иег; 7. (изъ кжщЬ), 
йе1о&ег; 8. (отъ мЪстото му), с^е^и8^ие^^ 
9. (назадъ), Га1ге гейиег еъ ге!ои1ег; 10. 
(непргетелъ-тъ отъ височини), МгШ. <1е- 
соигоппег; 11. (нЪкого на чуждо мЪсто), 
ехПег. 

Изгонване, зп. 1е Ъашззетеп!, ехри1з1оп 
/, 6!е1н^иетеп1 т^ 1. (на вжнъ нЪкого 
доклЪ бжде живъ), 1а дерогШшп; 2. Зиг. 
1а ге1еда1;1оп ; 3- комуто са стои — , Ъа- 
шззаЪю, ай). 

Изгоненикъ, зт. ип Ъапш, ехИе, ргозсп* т. 

Изгоненъ (на вжнъ), ай}, йеройе. 

Изгонителенъ, ай). ехри1веиг. 

Изгора, з/. 1а рег*е; 1. (дамга у прЪстжп- 
никъ), 1а пшч^ив; 2- СНгг. 1а тоисЬе- 
1иге; 3- Мей. 1а ругов18 ой Гег-сЬаий т' Т 
4. Во1. 1а сапе; 5- (на растенеа), Адггс. 
1а гоиШе; 6. поврЪденъ отъ — (за жито)? 
гоиШе, ай). 

Изгорене, зп. СМг. 1'изИоп /. 

Изгоренъ, ай). тсепсИе} 1 Мей. а<1из1е. Изгорливость 126 Издуване Изгорливость, з/. 1а сотЪизйоПНе. 

Изгорникъ, ица, зс. тсешНатге; ип спаиЙеиг. 

Изгорно средство, вп. Мед. езсаго^ие ег 
-сЪагоИдие, ад), т. 

Изгорило, зп. 1е Ъгй1е; | миризма на — , 
ойеиг с1е гой881 т. [*Ьа1е. 

Изгор-Ълъ, ад/}.. ГтсепсИе т; \\ (отъ слънце), 

Изгоряване, зп. 1а Ъгй1иге, 1е ЪпПетеп!;, 
1а саи^епзайоп. [зе 1еуе. 

Изгрева {за слънцето), ь. гтр. Азгг. \\ 

Изгьрмявамь, ьп. йеЧопег. 

Изгьрмяване, зп. Маг. 1а Ъогйее. 

Изгршзвамса, ьг. топ1гег 1е8 <1еп1з /. 

Изгуба подушване, зп. Мед. 1'апозппе /. 

Изгубвамь, ьа. регйге, зе йероиШег; 1. $д. 
е8Сотр1ег: 2. ^. асИгег; 3. {си), ьп. 8в 
рпуег йе ; 4- (благосклоностъ), 8'аИепег 1е8 
еврггЬз; 5- (умъ-тъ си), аНепег; 6. (при- 
сжщге на духъ-тъ), ]ьд. регахе ой уИег 
1ез агсопз; 7. изгубва бтЬлЪкъ-тъ (за 
конъ), V. гтр. \\ газе; 8. -са, ьг. з'апеап- 
Иг, 8'еуапошг, 8'аЪзогЪег, зе еопзитег. 

Изгубване, зп. 1а регйШоп, 1а йерегйШоп; 
\. $д. 1е ук1е; 2. (гласъ), ехИпсИоп йе 
У01Х /; 3. (подушване), Мед. Гапозппе; 4. 
(правда на гражданецъ), 1айепа1;игаИза1;юп. 

Изгубителенъ и -бувачъ, ад), зт. регдап!;. 

Изгубливъ, ад). репззаМе, аппззЦЛе,- || 
(който може са изгуби), регс1аЪ1е. 

Издавамь, ьа. гепйге, геаЧдег; 1. (гаШг; 
2- (заяоиг) рготи1диег; 3- (изново), герго- 
йшге, гериЪНег; 4- (изваждамъ книги), 
есМег, тейге ай ^оиг, риЪИег; 5. (носни 
гласъ), Миз. сапагбег; 6. (на свЪтъ), еп- 
1аМег; 7. -са, ьг. заПЦг; 8. издаваса (на 
вжнъ), АгсМг. И ге8заи1;е. 

Издаване, зп. Гешавюп /, 1а заПИе; | 
(чикма г.), АгсМи еп епсогЪеИетеп! «и; 
I АгсМг. 1а рпцес^иге. 

Издавачъ (изваждачъ), ка, я. гейас^еиг, 
1псе; \(на газета), ип дегап!;, ип ^оигпа- 
Н8*е: 1| (на книги), есШеиг, риЪИса1еиг т. 

Издадена грива (у конъ), з/. роП р1ап*е т. 

— книга, з/. ГеаШоп /. 

— стр-Ъха, з/. ГауапМо18 т. 
Издаденъ, ад). ргоепипеп^ рго!;иЪегапт. 

— край (на камикъ), зт. АгсНИ,. 1а Ъа1еуге. 
Издадени камацм (край сграда), зт. р1. 

р1еггез <Га11;еп1;е, /. 
Издадникъ, ица, *. 1га&ге, кеззе; регМе, 

ип ргеуапса{еиг, ип Гаих ггеге. 
Издадничеетво, зп. 1а 1та1и8оп, 1а регйаЧе, 

1е1оте /-, || царствено — , 'Ьаи1е каМзоп. 
Издаднически, ай), тгайге, еп {гайге, еп 

1гап180П, рго<Шо1гегоеп1. 
Издане, зп. 1а ргопиндаНоп ; Ц (книжовно), 

1а риЪИсаНоп, е<1Шоп /, тргеззшп /. 
Изданка, з/. Гауапсе /, 1е вигдеоп, 1е ге^е- 

хоп, 1е р1апх; 1. Адггс. 1е ге]*ет, 1е ттоспее; 

2. Апаг. 1а ргойисНоп,- 3. АгсМг. 1е гез- заи*, 1е Ъоззаде; 4. (на дърво), 1а роиззе, 
1а геуепие, 1е Ьгоиззш; 5. (отъ дърво), 1а 
тагсойе; 6- (земя), ГаШшоп /; | Мг. 
аесгие /; 7- [на планина), Оеодг. ет- 
ЪгапсЪетепх. т; 8. (на цвЪте), Ш1е /; 9. 
{прЪсадителна), Адггс. 1е р1апсоп е1 р1ап- 
1агй; 10. посаждане -км, 1е тагсоНа^е: 
11. привождамь или садгь -км, ьа. таг- 
со11ег; 12. пущать -км, г/. гтр. Из ге]е- 
(оппеп!. 

Изданкм, з/. р1. 1е реир1е. 

Издвигамь и Извди-, ьа. 'Ьаизвег, ех- 
Ьаиззег, е1еуег, 1еуег, ге1еуег, топ1ег, Га1ге 
геззог^г; 1. (викъ), роиззег; 2. (по-ви- 
соко), геЬаиззег: 3- (извжнмЪрно цЪна на 
стока), зигсгоНге; 4. (до мЪстото пла- 
тната), Маг. еЧа^иег; 5. (на), ргетои- 
уок а,- 6. (отъ основата фигуритЪ), 
Регпг. гееЬатр1г; 7. (прЪпорецъ), р1ап!ег: 
| Маг. агЪогег; 8. (платна, прЪпорецъ), 
Маг. Чпззег; 9- (или спущамъ прЪмрЪжа), 
Игег; 10. (тежнина), &шпс1ег; 11. издвига 
(за вълмо), V. гтр. е11е зои1еуе; 12. -са, 
ьг. 8'еюуег, зе 1еуег, топ!ег, з'еп1еуег: 
13. (на връхъ-тъ), зигтоп^ег; 14. издви- 
гаса (за вода), V. гтр. е11е ге^опйе; \ (за 
вълмо), е11е зе зои1еуе; || пакъ (за рЪка), 
П гетоп^е; 15. издвигатса възбогъ (за 
пилци), у. гтр. Из рот^еп! 

Издвигане, зп. Ге1еуаИоп /, ехЬаиззетеп! 
т, 8игЬаи88етеп1; т; 1. (вълма), зои1еуе- 
теп! <1е йо18, т: 2. (води), 1е ге^оппе- 
теп1; 3. (на въздухъ), $д. 1е уо1; 4. (прЪ- 
мрЪжа), 1е 1еуег. [уап1 т. 

Издвигателенъ п^сакъ, зт. заЪ1е тои- 

Издвигната прьсть, з/. 1е Ъои1еуаг<1 ег 
-х&Н; || (по край прокопъ), РогИ/. 1а 
Ъегше. [МгШ. 1е р1а1;еаи. 

Издвигнато равнище (за батергя), зп. 

— темпо (въ тактъ), зп. Миз. 1е 1еуе. 
Издвигнатость, з/. 1а зиЪНтИе. 
Издвигнатъ, ай). зиЪНте. 

— носъ, зт. пея ге^гоиззе т. [Ъегпе. 

— увитъ прЪпорецъ, зт. Маг. рауШоп еп 
Издълбавамь, ьа. еУ1(1ег, ^гауег, сауег. 
Издълбане, зп. 1а догде. 
Издълбанъ, ад). саппе1е. 
Издраскувамь, ьа. едга^дпег. 
Издьржамь, ьа. 8иЪ1г, 8ои1еп1Г, гез1з1ег. 
Издържане, зп. Миз. 1а 1епие. 
Издьржанъ, ад). зои!;епи. 

Издувамь, ьа. допйег, епйег, Ъоигвоипег, 
ЪоиГпг; 1. (пакъ), гедоппег; 2- (стжкло), 
зоиШег; 3 -са, ьг. доппег еЬ зе — , в'еп- 
Йег, Ъоийг, ЪаИоппег е1 зе — ; 4- изду- 
ватса (за платната), ь. гтр. Из ЪоиЙеШ ; 
|| което са издува (за платно), Ъоийап!, 
ад)-. 5. издуваса (за търбухъ), ь. гтр. 
Мед. \\ зе теЧеопзе. 

Издуване, 5». 1е допйетепт, 1а ЪоиШззиге, Издутость 127 Изливане Ппктезсепсе, зоиШетеп^ т; 1. СНгг. 
1е Ьоиг8оипет.еп1 ; 2. (па търбухъ). Мед,. 
1а теЧеопзаНоп ег -опзте мг; 3. (на мо- 
рето при устгето на рЪка), Маг. Ъагге 
де по*, /; 4. (стжкло)* 1е зоиГпа^е. 

Издутость, з/. 1а Ъоигвоийиге, 1е ЪошЪе- 
теп1;, 1а ргоепппепее, Ъоззе ай Ггоп!, /. 

Издутъ, аЩ. Ъоигзоийе, атрои1е. ЪоиШ, 
ЪотЪе, геЪопсИ, §гоз; 1. Мед. теЧеопее; 2- 
(за грьди), зогопап!;; 3. (за конски крака), 
Уе'1ег. ^ог^е. 

Издути вглчнкм (на дрЪха), з/. р1. 1е 
ЪошПов; || правя — , ьа. ЪоиШопег. 

Издухвамь (прахъ), ьа. зоиШег. 

Изднрвамь, ьа. спегспег, гееЬ.егсЬег, аррго- 
Гопди-, оЪзегуег, ехрЬгег, еЧид1ег, ре^ш- 
вШоппег; 1. еуеп1ег, ргеззепйг, соипг, 1и- 
ге!ег, рег1ив*гег, 8сги1;ег; 2- $д. зопдег, де- 
р18<;ег, Йаи-ег, сгеивег, заааег; 3. ^. еот- 
ри18ег; 4- (нЪкому мислитЪ), р,д. Шег 
1е рои1з а; 5. (на тжнко), дтп1е88епс1ег. 

Издирване, 5». 1а гесЬегсЬе, еп^ие1;е /, ехр1о- 
гаИоп /, пцшзШоп, шГогтаНоп, уелйса- 
Ноп, туез1%а1шп, д^8^и^8Шоп, гесо&пШоп, 
^иеЧе /; 1. #д. аррго1опд188етеп1 т; 2. 
У«г. сотри1з1оп е1 -ри18аИоп /; 3. до- 
стойно за — , геспегспаМе, ад^; 4. на- 
правямь значително — , ьа. 1гоиуег 1а р1е 
ай тд т. 

Изднрвачъ, ка, е. шуезИ^еиг, ехр1ога- 
1еиг, 1псе; ип уеппса1еиг ; | (на тлмко), 
ер1испеиг де то1;8 т. [1^ие /. 

Издирителна метода, з/. теЧподе геЧе- 

Издншане п и Издихъ, т (оть счупена 
частъ), СНгг. 1а йаЪеНайоп. 

Изд^йствувамь, ьа. ргоеигег. 

Издйлвамь, ьа. до1ег, деШагдег; де&гоз 
81Г, де^аисЪлг ; || (меката поврьхнина на 
камикъ), еЬоизшег. 

ИздЬлване, 5». 1е де&аисМззетеп* е1 -сЬ\&- 
за&е, деЪШагдетеп!;, де&гоз81за&е т; | 
(калткъ), 1а 1;аШе. 

Издвланъ (отъ всяка страна, за дърво), 
ад]. ге!а11 

Издлнземенъ и -земски, аЩ. зои!;егга1П. 

Издлшвамь (бжчва), ьа. дейшсег. 

Издлхамь и -хнувамь, ьп. сгеуег, ехрггег 
гепдге 1е дегшег воири", а'еЧетдге; || (въз- 
духъ), ьа. ехр1гег. 

Издухване и -джшане, зп. Гехр^аШп /, 
1ез аЪо18 т; 1. (за душата), $д. е1ап- 
сетеп!; т; 2. при самото — , а Гагйс1е де 
1а тог1; 3- при — , адь. т ехкеппз; 4. 
на послъдто — сдмь, уп. е1ге а 1'ех1гетНе. 

Издлхалникъ, зт. Апаг. тизс1е ехр1га1;еиг т. 

Изнгравамь, ьа. #а&пег, ^оиег, гетрог1;ег; 
1 . (за нЪкого загубеното), хщъШю ; 2. 
(пакь), зе гадиШег ; 3. (пакь загубеното), 
ге^а^пег; 4. (при първо скриване книга), 
/асег; 5. който изиграва, дадпап*, ай]. Изиграване [едно — (на книги), зг. ип ^еи 
де саг1;е8 /. 

Изигравачъ, ка, з. ^а^пап*, ап1е. 

Изидина табла, */. 1аЬ1е 181ацие /. 

Изискувамь, ьа. 1тр1огег. [еЧап$. 

Излавямь (риба отъ езеро), ьа. ресЬег ип 

Излагалникъ (на драма% зт. регзоппа^е 
рго1а^ие т. 

Излагамь, ьа. ргезеп(8г, ге1еуег, сотрго- 
те*ге; 1. $д. тейге еп сотргоииз: 2- ^и^. 
еп геТегег; (на изгледъ), ехровег. 

Изглагане, зп., 1а ргезепШюп, епопее т. 
сотр^е т] || подробно — за, сотр1;е гепди т. 

Излазачъ, зт. ип зог!;ап1;. 

Излазване, зп. Пязие /, 1псИс(10п /; 1. 
МИН. 1а зогйе ; 2- воля за — , Гехеа!; т; 
3. при -то на, а Пззие де: 4- точка — , 
РНуз. ро1Ш д'етег^епсе /; 5. (отъ тЪсно 
мЪсто), 1е деЪоиспе; 6- (изъ хълмъ), 1е 
деЬоиспетеп!:. 

Излазителенъ, ай$. зойап!. 

Излазна точка, з/. $д. ро1й(; де дерагй, т, 

Излазъ (и на врата), зт. 1а зогИс ; 1 . Пззпе 
/, Ш1&га1;10п, ^гапзпп&гаНои /; 2- (при 
Дворъ), 1е 1еуег; 3. при -тъ, а 1а зогйе 
де; 4. при — , ай зогйг де; 5. (на кадриль), 
1а сотрагзе; 6. стая съ особитъ — , де- 
§а.$е, айу, 7. (въ шахматна игра), 1е 1гаН. 

Излазямь, п Изли- ьп. зогйг, рагйг, 8'еп а1- 
1аг, дею&ег, детепа^ег, 8'еуасиег, деуег- 
зег, аЪоийг а, гезиНег де, ете^ег; 1. (си), 
дегиспег; 2. (на влмъ), зе тейге а ]'оиг; 
3- (изъ), Ггапс1пг; 4. (си изъ кожата), еп- 
гадег де; 5- (отъ), теиге р1ед а 1;егге; 
6. (отгорЪ), зигтоШег; 7. (пакъ), геззог- 
Иг; 8. (стжпамь на сухо), деЬа^иег; 9. 
(на суша), Маг. аИегпг е1 аНепг; 10. (на 
сухо на брЪгъ-тъ), аЬогдег; 11. (на свЪтъ), 
8е ргодике; \ $д. есюге; 12. (на чистъ 
бъздухъ), ргепдге 1'ак; 13. (на явЪ), зе 
дес1агег; | $д. 1;гап8р1гег; 14- излаза, ь. 
гтр. Ц ехр^ге, И оиуге; || (изъ модата), 
и раззе,- | на св-втъ (за книга), 11 рагай; 
15. който из лазя, РНуз. ешег&еп*, ад). 

Излазяне (отъ кжща), зп. 1е детепа^е- 
теп1; 1 (на планета), Аз(г. ГетегвЬп /; 
2- (отъ ладгя), 1е деЪа^иетеп!; 3. при 
— на сухо, ай деЪагдиег; 4- учене за жи- 
вотни -неа, Геесг1ио1о^1е /. 

Изл^залъ (за цвЪтило), ад?, раззе. 

Изливало, зп. Маг. Гоззес еЬ оиззаз т. 

Изливамь, ьа. сои1ег, герапдге, ерапсЬег; 1. 
^е1:ег еп тои1е; 2. $д. ехпаюг; 3- (гнЪвъ), 
$д. еуарогег; 4. (въ каллпъ), тои1ег; 5, 
-са, 8'ерапсЬег, ге^ог^ег, 8е деЬопдег, Ги- 
зег; 6. Мед. гейиег; 7. изливаса, ь. гтр. 
$д. П 8'ехЬа1е; Мед. \\ 8'ех*гауазе: 8. из- 
ливатса, р1. 1\ зе де&ог&еп(. 

Изливане, зп ПпГи81оп /, гетегзеаи т; 1. 
РНуз. еШиепсе /: 2. (крьвь), Мед. ех1га- Излисквамь 128 Измолникъ тазаНоп еь ехйгауазюп /; 3. (въ калжпъ), 

1е тои1а#е, 1е ]е*. 
Излисквамь (вода), ьа. аззеспег. 
Излистевать (пущать листге), ь. гтр. Ив 

ГеиШеп*. 
Изложене, зп. ГехроеШоп /, ехрозе т, ех- 

рИсаИоп /; \\ (на граматическа поема), 

1а рго1азе. 
Изложилникъ, ница, е. ехровап*, апте. 
Излупеване {на кожата), зп. Мед,. ГаЪ- 

га81оп /. 
Излуспеваса, ь. гтр. П з'ехГоИв. 
Излуспеване, зп. СМг. ГехГоНаШш /; Ц (па \ 

кожата), Мед,. 1а а , е8^иата1;^оп. 
Излущевамь, ьа. еса1ег, е&ауег; 1. (бобъ), 

шопйег; 2. (зърна), е^геиег е% е&гатег;! 

3- излущеватса, ь. гтр. И зе ре1еп*. 
Излязла войска, з/. 1гоирезйе <1еЪащиетеп{. 1 
Изл^зьлъ (сжмъ), ьп. еЧге еп уШе. 
Изл-бтъ, ад]. тои1е, 1ои* сгасЬе; || (калжпъ), 

1е тои1е. [сопзоНйег. 

Изл-Ъчавамь, ьа. диепг; | (рана), Мед. 
Изл^чливъ (което може са изцЪри), ад]. 

§-иеп8заЪ1е. 
Излйянъ (изъ единъ пжтъ), ад]. (Тип зей! 

3*е(; || заедно (за букви), Тур. ро1уата!уре. 

— образъ, зт. 1е та8^ие. [еггеиг т. 

Излжгвамь, ьа. йирег, езегодиег, тйшге еп 

Нзллгване, зп. 1а 1гаис1е, йирепе /, аШаре, 

р1репе /. 
Изллготевамь, ьа. /ьд. зиМШзег. 
ИзлАготване, зп. 1а зиЪгерйоп. 
Изл^готенъ, ад]. зиЪгерйсе; -но, -шеп1. 
Изллсканъ, ад]. 1из1гв. 
Излисквамь, ьа. роИг, 1из1гег, Иззег, ес1а1г- 1 

ек, &1асег, аутг, Ъгишг; 1. (лжжовно),' 

/ьд. 1'агйег; 2. (оржзжге), йшгЪмг; 3- (пакъ), \ 

ге1из1гег; 4- (платъ), саНг; 5- -са, ьг.\ 

зе роИг. 
Изллчскване, зп. 1е роИтеп! е1 роНзза^е, ; 

а<1оис18за&е /, {оигШзиге еЬ -Олзза^е /, 

Ъгиш »; | (на платъ), 1е 1из1га&е, са11 е(\ 

саНзза^е т. 
Излжскувачъ, ка, зт. 1из1геиг, еизе. 
Изллицливъ, ад]. роИззаЪ1е. 
Изллстевамь, ьа. тготрег, зигргеБЙге, йе- 

сеуо1г, еп)61ег егеп&е61ег; \. /ьд. зиЪтШзег; 

2- /ат. еп гегепйге; 3. (нЪкого), ра1еП- 

пег; 4. (съ милкуванеа), /ат. етЬа- 

Ъотпег. [йоп. 

Излжстеване, за. 1а зирегспепе, 1а йесер- 
Изллстевачъ, ка,$. епсюгшеиг, еп^61еиг, еизе. 
Изл*стителна л^жа, з/. тепзопуе оГп- 

с!еих т. 
Измазвамь, ьа. 1атЪпззег; 1. АгсНИ. ге- 

у<Шг; 2. (съ калъ), ЬоизШег; 3- (нова 

кжща), га&геег. 
Измазване, зп. 1е га^гетеШ, гауа1етеп!т; 

1. АгсНи. 1е ге7еЧетеп1; ; 2- (съ гипсъ), 1е 

1атЬпз8а^е; 3. (пакъ), 1е гесгер1ззаде е1 гесгер1теп1; 4. (на покривенъ улукъ), 1е 
зо1т; 5- (смЪсено съ кравишка козина), 
Ъ1апс 6!е Ъоигге, т. 

Измама, з/. 1а {готрепе, йирепе, зигрпзе, 
зирегсЪепе, Ггаиде, Шизюп, ЬигЪепе а 
1'оигЬе /, 1. йесерНоп, та1о1зег1е, р1репе г 
ГогГап^епе, 1трог1иге, азШсе /, ра^ие^ т ; 
2. /д. 1е тапзоп&е, таНасоп, Ъпсо1е /; 3- 
/ат сазаайе /; 4. ^- 1е 61о1; 5. рор. 
сга^ие {; 6- (в^ игра), 1г1спег1е /; 7. (ма 
исплезокъ), /д. 1а Ъа1е; 8. (в* надЪжба\ 
/ьд. 1е тесотр^е; 9. полученъ съ — , зи- 
ЪгерИее, аду, 10. получване съ — , 1а зи- 
ЪгерНоп; 11. безъ — , аду. йе Ъоппе 1иие. 

Измамачъ, ка, з. 1готреиг, еизе; ип йи- 
реиг, аИгареиг, 1троз1еиг, ]оп^1еиг, езсго- 
диеиг а" е, десер!еиг, 1*огГап1;е т; \. /ат. ип 
аЪизеиг; 2. рор. ип сокт; 3. (въ игра), 
/ат. ип!пспеиг; 4. (въ измЪняване пари), 
ип ^оигеиг. 

Измамевамь, ьа. 1готрег, езс^о^ие^, е^б- 
1ег е{ еп^еб1ег, аНгарег, ^оиег, 1п^шге еа 
еггеиг т, йоппег ой 1а1ге ргепске 1е спап^е, 
йесеуо1г, 1а ЬаИег Ъе11е; 1. /д. Моизег, 
^оигег; 2. /ат. йоппег йе 1а §-аЬаипе; 3- 
(нЪкого), рготепег; | /ат. доппег йез са- 
пагйз а; 4. (людгето), Га1ге (1ез дирез /; 
5. (пакъ), гаШ-арег ; 6. (хитро), /ьд. зиЪ- 
НИзег; 7. (на чЪкане), /д. (1езарро1п1ег ; 
.8. -са, ьг. з^уеи^ег зиг; 9. (е* чЪкане), 
/ьд. зе тесотр1ег. [1е Неци. 

Измамено ч-Ькане, зп. 1е йезарро1п1;етепг, 

Измаменъ, ад]. Аеци, ран. (отъ десеуо1г) ? 
рпз, о!ире /"; || бьшамь — , ьп. е!ге 1а 
йире йе. [/ат. 1е сосиа^е. 

— мжжъ, зт. ип соси; || състояне на — , 
Измамителенъ, ад]. 111изо1ге, 1;готреиг. 
Измамителна картина, »/. 1е 1готре-Гое1Ь 

— продажба, з/. Мг. 1е з1еШопа1; | кри- 
вьш на — , 81еШопаи1ге, зс. 

Измамливъ, ад], тепзоп&ег, тепгеиг, Ггаи- 

с1и1еих, сарНеих, йесерИГ, йесеуап!;, тро- 

з1;еиг; | /ьд. тоиуап!;; | Зш. ггиз1:та1;о1ге. 
Изминувамь, уа. етИег ; 1. (врЪме), ьп. 

раззег; 2- изминува (за врЪмето), \\ зе- 

раззе; || -ва са, \\ &'есои1е. 
Измиране, зп. ГвхЙпсйоп /. 
Измитамь, ьа. /ат. аЬигпег; |) (собенъ ку- 

минъ), гатопег. [топа^е. 

Измитане (на собенъ куминъ), зп. 1е га- 
Измокревамь, ьа. 1гетрег, етраЧег; | -са, 

ьг. зе тоиШег, зе тоШг, з'ехсе(1ег; || (съ 

сълзи), {"опйге еп 1агтез. 
Измокренъ, ад]. 1ои1 1гетре. 
Измолвамь, ьа. зоШеНег, з'еп1гетеиге; | 

(нЪкого), т1егсе<1ег роиг. 
Измолване, зп. 1а зоШсИаНоп, т^егсеззюп /► 
Измолителство, зп. 1а тесИа^оп. 
Измолникъ, ица, *. тесКагеиг, 1псе; 1п1ег- 

сеззеиг,- || (по дЪла), зоШсНеиг, еизе. Измрьзнувамь 129 Износевамь Измрьзнувамь, ьп. %в\ег. [Гоп^ее/. 

Измрьзнуване (па край пръститЪ), вп. 
ИзмьршавЪло лице, т. у\шщв йге т. 
Измьршаввлъ, «ф. ( : тас1е, аГгорМе. 
Измьршавявамь, ьп. пш&пг, еМагциег, 

ЛесЬагпег. 
Измьршавяване и -шаване, зп. 1'ет.ае1айоп 
/; || Меа\ ГатгорП1е /; \ цЪрж за — пилецъ, 
ьа. Уеп. 1огтиег. 
Изммвамь, ьа. 1ауег, 1оЪ'оппег, ДеЪаг- 
ЪошПег, (1е^га18вег, аЬ1пег, етр1еЧег, #иеег; 
|| СМг. аЪ51:ег^ег; | -са, ьг. зе 1ауег. 
Измиване, зп. 1а 1ойоп, аоШНоп /, г1е§га- 

уо!етеп1 т. 
Изммслевамь, ьа. 1иуеп1;ег, 1та#тег, сгеег, 
Мтке, репзег, зиррозег, Гао^иег, соп- 
тготег; || /ьд. Гог^ег, сопсеуо1г; | (пЪщо), 
зшшюг. 

Изммслеване, т. ПпуепИоп /, сгеаНоп, 
вирробкнш, йейоп, 1'е1п1е, Гасоп, 8а1Ше /; 
|| /ьд. 1е сгй, 1а сопсер(шп, 1а гааспте; || 
рор. 1а со11е. 

Измнслевачъ, ка, 5. 1пуеп1еиг, 1псе; сгеа 
теиг т; \\ /ьд. ии Гог#еиг. 

Измьтсленъ, ай). ша^тайГ, йсллГ, 81пш1е, 
!аЬи1еих; -но, -еизетеп!:. [сгеаМсе. 

Изммслителенъ, ай). нпад1паНГ, ЬуепИГ, 

Измвнене, зп. ГаНегаНоп /, гпиЧайоп /,• 1. 
/ьд. 1е пих; 2. видо-, 1а тосНйсаНоп,- 3. 
{па гласъ), 1а тсхШаглоп; 4. (въ закони), 
1'ате1и1ешеп1 т. 5. прибавямь въ — за- 
кони, ьа. зоиз-атепйег; | прибавяне възъ 
— , 1е зо1Ь-атегк1етеп{. [1аЪШ1е /. 

ИзмЪнливость, е/. ГаиегаЪШЦ/, репии- 

ИзмЬнлнвъ, ай). то<ШаЪ1е, <ИуешпаЬ1е ; || 
(за букви), Огат. регти1аЪ1е. 

Измвнявамь, ьа. тодШег, аНегег, аНегпег, 
сЬаицег, ^уегзШег; | -са, ьг. зе тосНйег, 
8в С1ап§;ег, 8 7 аЪа1агсНг,- | изагвняватса (за 
букви), V. гтр. Огат. е11е8 8е реппи1;еп{;. 

Изм-Ьняване, зп. РаЪаЧагсИззетет т; \ 
{букви), огат. 1а регтиШшп. 

Измврвамь, ьа. гпеьигег, рон)1ег,- | АгсНй. 
аррагеШег; !| Маг. ]аи^ег. 

ИзмФ.рване (на дървета), зп. Маг. ГееЬап- 
1«11ои т; | \сь топь)у 1е рот1а§"е еЬ рош- 
ТетеШ. 

ИзмЪрливость, з/. 1а тепзигаЪПНе. 

Измврлнвъ, ай}. тезигаЪ1е, теиаигаЪ1е. 

Изм^рене, зп. 1« тезша&е; | (повръхпостъ) 
и съдържане тЪла), МаШт. 1а .01зе. 

Изм^стевамь, ьа. гетр1асег, 6!ер1асег, бе- 
ше^ге, зирр1ап1;ег; 1. /ат. йе^оттег,- 2- 
(врЪменпо), ^{еуоЧге,- 3. -меса (единъ 
другъ), ьг. зе зирр1ап^ег. [1а1шп. 

Измвстеване, §п. 1е (1ер1асешеп1;, 1а 8ирр1ап- 

Изм-встевачъ, да. ип зирр1аогеиг. 

Изм-встенъ, аЩ. <1ер1асе. 

Изм^стлиьь, иЩ. ае8111иаЬ1е, атоу!Ь1е. 

Изм г ьтнаю дьрво, т. Ьо1з саизз1пе т. Изм-Ьтнатъ, аЩ. Й1810Г8; \ {за растенеа), 
ьуЬгМе; (| (за човЪкъ) у те!л8 е1 тейГ. 

Изм-втнувамса и -мвтямса, ьг. аеоепегег 
еп, зе (1е.)е1ег; || изм-Ьтнуваса (за дръво), 
ь. гтр \\ $е Гоигтнше, 11 йауаШе. 

Изм^тнуване (на дръво), зп. 1е йеуегз. 

Изм-Ьтъ, зт. 1е геЬиг; || (стока), 1е ^агДе- 
Ьои(^^ае, ^аг^е-ша^аз!!! т. 

Измлдренъ, ай). Га^отпег, а1атЬ^^ие. 

Изм^кнувамса, ьг. /ат. з'есЬаррег раг 1а 
гап^ете. [гтр. \\ есюге. 

ИзмАтеваса и Излупваса (отъ яйце), ь. 

Изм^тване. »л. 1'ес1о&1оа /, 1а Уо1ее. 

Измлчвамь, ьа. 1аззег, ехее(1ег, 'пагаззег; 
1. /ьу. зег^еп^ег; 2. /ат. 6'еспшег, 1еугаи- 
с1ег; 3. -са, ьг. Шщиег ес зе — , зе 1аззьг, 
з^хсеДег, &'оиГгег. 

Изнам-врателенъ, ай). 1пуеп11^. 

— духъ, да. ПиУепНоп /. 
ИзнамЬрателность, з/. Ппуеп^оп /. 
Изнамврвамь и -мирамь, ьа. туеп1;ег, 1та- 

(^1циг, и-оиуег, репзег. 
Изнам врване и -миране, зп. ПпуепНоп /; 

| патента или привил епя за — на н"Вщо, 

Ъгеуе! сТтуеиНоп, т. 
Изнам-Ьрвачъ, ка, ». туеп^еиг, 1псе; ип 

ггоиуеиг, аи^еиг /а. 
Изнасямь, ьа. 80П1Г, Гоигга^ег. 
Изнасяне (стоки), зп. 1а зогИе. 
Изневврешкм, айи. зоийа1п еь -пегаеп!:, а 

1а гап^еНе; \ /ат. <1е рхчте-заии 
Изнеможене, зп. /д. ГаНааззетепй т. 
Изнемощавамь, ьп. 8 ? ери18ег, з'ех<;епиег, 

з'епег,ег, зе тог(;Шег, 1га1пег, 1ап#шг, 

саззег; 1. рд. &ее\т\ ; 2. /ат. с1еЪ*1#ег; 3. 

(изново отъ истата болестъ), геГотЪег. 
Изнемощаване и -щене, зп. 1а со11а- 

Ьезсепсе, ех^епиа^оц /, аЪа(1;ешеп1 т; 

| /ьд. ери1зетеи1 ш; || (отъ недоволна 

храна), 1пап11шп /. 
Изнемощенъ, ай). аЪайи, йеГаН^. 
Изнемощителенъ, ай). соИаЪезсеп!. 

— Ц'Връ, зт. Мей. (1еЬШ1ап1:, ай), т. 
Изникнувамь, ьп. етегуег; • изникнува, ь. 

стр. |] Ьуе, И зог1;е; ц който изникнува, 
па188ав1;, «ф; ] изникнувать (за зжби), 
еПез регсеп!. 

Изнирявамь, ьп. ашал^пг. 

Изнещевамь, ьа. еШIо^ае^ е( -1оспег; 1. 
* пла ть ^,еШ1е^; 2. (коприната отьплатъ), 
еТаиЬк-г; 3. (нищка пи ншцка илатъ), 
рагШег. у (стофа), 1е рагШа^е. 

Изнищеване (на платъ), зп. 1'еШ1а§е ш; 

Изнищевачъ, да. ип еШ1о4иеиг ег -спс-иг т. 

Изнищене (у тжкачъ), за. 1а Неппе. 

Изнищенм нищкм, */. р1. Ге№1иге /, раг- 
Шиге /, рагйт^е т. 

Изново, айь. йегесЬеГ, йе р1из Ъе11е. 

Износевамь, ьа. Гпрег,- || износеваса, шр. ь^еИте; || (за дрЪха), \\ зо Гпре. Износенъ 130 Изследване Износенъ, ай). ргопЧаЪ1е, ваШагсе, ргор1се. 
Износна женидба, з/. 1е раг(1 [<1'ог, т. 
Износим прйдложенеа, зп. р1. $д. роп1; 
Изобразене, зп. Птаде /, еГй^е /, рог- 

Ь:Ш т, %иге /, *уре »», герге^епШдоп /; 

|| $д. 1е {аЪ1еаи, 1а рет(иге,- || прЪдста- 

влявамь съ -неа, уа. 1та^ег. 
— Христово (съ трьненъ вЪнецъ), зп. 

Геесе Ьото т. 
Изобразявамь, уа. йеретйге, йезвтег, ге- 

ргевеп*ег, сопидигег, сагас^епзег, п^игег, 

ехрптег, геп<1ге; !| $д; ретйге. 
Изобщавамь, уа. изо1ег. 
Изобщене, зп. РНуз. ПзоШгоп /, 18о1етеп1т. 
Изобщителна наредба, */. Рку8.Т\&о\ъХтхт. 
Изобщително столче (изолиръ), зп. РНуз. 

ГЙ0101Г т. 

Изобщо, ?а\\ сотпшпетеп!;, итуег8е11етеп1:, 
аи ой еп 1;ота1, аЪзо1итепЦ еп Ъ1ос е! еп 
1асЪе, с!и Гог! ай &Мв, 1е 1"ог1 рсиЧаМ 1е 
{аШе; || $ат. ай Летеигап*. 

Изоставенъ, аЩ. аЪапсЬппе. 

Изоставямь, г/а. аЪапйоппег, тапдиег <1е 
1а1ге, оиЪКег, зиррптег, отеМге; 1. (буква), 
Огат. еИйег; 2. (правда за наслЪдство). 
Зиг. аЪсп^иег,- 3. (пргкюодъ-тъ да са умло- 
жава), Шааег, аггега^ег. 

Изоставяне, зп. ГаЪапсюп »», аЬапбоппе- 
пи-п1 т, оппззЬп, 1аеипе, гейсепсе /; | 
(правда за наследство), /ш\ ГаЪалсайоп /. 

Изостревамь, уа. а1§*тзег, аШНег, аШ1ег. 

Изостреване, зп. Га^шзетепЪ е1 -за^е т. 

Изотгорто знане, зп. 1е йепи-зауоЛг. 

Изотдолниплчпкн, з/. р1. Бог. 1ез зоиз-уеих т. 

Изработевамь, уа. 1гауаП1ег, 1а<?оппег, 

Гогтег, 1'аЪпциег, тапи1ас1игег, ттег, 

^а^пег; 1. (сь грижа), гееЪегспег; 2- (по- 

' главнитЪ части на нЪщо), еЪаисЪег; 3. 

изработеватса, у. гтр. Из з^аЪогеп*. 

Изработване, зп. 1'оиуга^е т, ГаЪпсайоп /, 
е1аЬогаИоп /, Шге т; 1. сгоденъ за — , 
татаЪ1е; 2. (отъ шлвачь), 1а ГоигшШге: 
3. -ванеа (отъ занаятъ), р1. Гоеиуге т. 

Изработенъ, аф. ре^пе; 1. (добрЪ), еЧисИе; 
2- (искусно), оиуга^е; || (за металли), 
оиуге; 3. (похватно съ грижа), геспегсЬе: 
4- (съ мжка), Регпе. з{еп1е. 

Изравневамь, уа. е^а1ег, ар1атг, Ъа1апсег, 
шит, йгеззег гейгеззег, аШеигег, (1е#аисшг$ 
1. $д. едиШЬгег, шуе1ег, гааЬШвг; 2. Тур 
рагап&оппег; 3. (дЪлби), е^аИзег; 4. (зе- 
мята), ге^а1ег. 

Изравневане, зп. 1е с1е§аисЬ18зетеп1 еь 
-сп188а§-е; 1. $д. 1е туеИетеп*, 1е гейгез- 
зетеп* еь -йгезза^е; 2. СНпп. 1а пеа1гаИ- 
зайоп; 3. (на дЪлбьг), Ге&аНзаМоп / е% 
^а1етепк т; 4. (земя), 1е ге^а1етеп!.: 
5. (на шрифтъ), 1е рагап^оппаде. 
Изравненачь (ей словолШница), зт. ип 
^из1Шеа1;еиг. Изравно, снЛи. е^а1етеп1, с1е ра1г; |: (съ), 
ргер. а йеиг Йе; | (въ нЪщо), адм. $д. ай 
туеаи <1е. 

Изравямь, ьа. йе^еггег. [гтр. \\ Ъ]&е. 

Израждамса, ьг. йе^епегег; || израждаса, г. 

Израждане, зп. 1а део-епегаМоп еь -гевсепсе. 

Израстевамь, т. сгоНге, геегойге, вогйг. 
1а88ег: || (изново\ 8е герго<1и1ге; || изра- 
стева (изпово), ь. гтр. П героиззе, 11 ге- 
\\ег\1; -вать, р1. Из иа188еп1, 

Израстване, зп. 1а стззапсе. 

Изреквамь, ьп. ргоиопеег. 

Изрекване, зп. 1е то*. 

Изречене, зт. Гогасю т. 

Изречеиъ, аф'. вепй; || (слЪдъ слушането 
на двЪтЪ страни), Зш. соп1:гаа1с*о1ге. 

Изричамь, уп. рго!*егег. 

Изричане, зп. 1е 1егте, 1а рЬгазе; 1. (на 
отсжждане), 1а ргопос1а11оп : 2. (на сжд- 
никъ), 1е сНс[пт; 3- извивамь -неа. ьа. 
/ат. &1гв йез рпгазез. 

Изрождене, ««. 1а ^епега^оп, еп^еапсе /. 

Изрождеиецъ, -зт. ип (1е8ееп(1ап1; \ $д. 
ге^егоп. 

Изуюжденци, зт. р1. соИ. 1а розгепсе. 

Изроневаса, ь. гтр. И 8'е^геппе. 

Изрмвамь, уа. ехсауег; || изрмва корете 
(за гликъ), V. гтр. Уеп. \\ 1"ои^е. 

Изрмване, зп. Гехсатайоп /, гау1пе /: {. 
(земя),\е (1еЬ1ац 2. (отъ порой),\е галчп. га- 
У1пе/; 3, повр^денъ отъ -неа, гау^пеих, вф*. 

Изрмтъ пл^ть, зт. 1е га\1п. 

Изр^занъ, аЩ. саппе1е. 

Изр-Ьзанъ кжтъ или рогъ, зт. АгсШ. \а 
сЬап1'ге1П ; || изр^звамь Кхътове или прав;! 
четвъртито (за камате), уа. сЬапГгещег. 

Изрязани клонове (отъ дьрвге), зт. рЪ 
1ез етопйез /. 

Изр*зачъ и -зовачъ, ка, 5. дееоиреш, 
еизе; 1. (на дьрвге), ип етош1еиг; 2. (// 
кроячъ), сореиг, еизе; 3. (на монети), 
ип го&пеиг. [пиг 

Изрязано м4сто (за ржкавъ), зп. Геп1оиг- 

Изр-Ьзвамь, уа. 8си1р1ег, епдег; 1. $у. 
го§-пег; 2- (гербъ на нЪщо), агтопег; 3- : 
очистевамь (дьрвге), егаопдег; 4. (изваж- 
дамъ камикъ отъ льЪхуръ), СМг. (аШвг : 
5. (непотрЪбното), еЬагЬег; 6. (щампа),- 
йесоирег. 
Изрязване, зп. 1е «Зесоираде, аесоириге /.< 
ееЬапегиге, 8си1р<;иге /; 1. йд. 1а соиригс: ' 

2. вр-взване (на мЪдъ, на дърво), 1а 1аП1е: 

3. (на дьрвге), ГетопДа^е т; 4. (на 
Книга), 1а {гапске; 5. (на платъ), 1а1еуее;] 
6- етанче за — на монетм, 1е го^по^г. 

Изр^зъ, зт. Оеот. 1е 8ес1еиг. 
Изсачамь и -сичамь, уа. е.1зе1ег. 
Изсичане, зп. 1'аЬаЙз т. 
Изслвдвамь, уа. есги^ег. 
Изслъдване, зп. 1а (Изди1811;10п. ИзслЬдвачь 131 ИконограФ1я Изсл^двачъ, ка, 5. ттезИ&а^еиг, йа*св; | 

-вателенъ, ай}. 
Нзсмуквамь, уа. зисег, ротрег. 
Изсмукване, зп. 1а зиссюп, 1е зисетеп!:. 
Изсмуквателенъ пластирь, зт. Ркагт. 

ер18раз^ие, ай}, т. 
Изстннване, зп. /ьд. ГаШесИззетеп! т. 
Изстудявамь, уа. /д. аМесПт. 
Изсушавамь, уа. о!ез8еспсг, зеспег, 1;апг, 
е880ггег, еззиуег, 1апег; || (пакъ), геззиуег 

е1 зе — , уг; | който изсушава, зюсаИГ, ай}. 
Изсушаване, зп. 1е аеввесЪетеп!, 1е 8е- 

епа&е, аззесЪетеп!; т; \\ Ркуз. ГагеТасНоп 

/; || (на жито), 1е гевзшетеп!. 
Изсушена сладь, з/. 1е 1оигаШоп /. 
Изсушене, зп. Скгт. ГехзюсаЙоп /. 
Изсушенъ, ас?;, зее. 

— макокъ сокъ, зт. Скгт. 1е тесотит. 
Изсушителенъ, ай}. Мей. (1ез81Сса(1Г. 
Изсьшвамъ, у а. еетег. 
Изсипване, зп. Мей. 1а гарШге, ейогк т; 

| Скгг. 1а 'пегте. 
ИзсЪрване, зп. Мей. 1а <1е]ес*шп. 
Изслчхвамь, уп. &'&ШЪ\\т, ата^пг. 
Изсъхване, зп. Гата^пззетеп! т, 1а еЬаггге. 
Изсъхнало дърво, зп. Ъо18 гаог! пг. 
Изслчхналъ, ай}. акорМе, сШаН, етас1е; | 

клонъ — , зт. \'*гфЛ т. 
Изс^хнатъ, ай}. *апе. 
Изелчхнувамь, г/и. зе пеЧпг, зе Гапег, зеспег, 

тоипг; 1. й&. зе топпйег: 2. изсъхва (за 

дърво), у. гтр. \\ 8е соиггоппе; | (за земя), 

Лдггс. е11е 8е зе1К 
Изсъхване, зп. 1а беззтаНоп, 1е (апззе- 

тет, йеззеспетаеШ то, ЙеЧпззиге /; || (на 

кости), Мей. 1а песгозе. 
Изумене, зп. /д. 1а з1ирепг, в1ире1ас1лоп /. 
Изуменъ, ай}. зШреТаК, ерегди, ш1егсШ;. 
Изумруденъ, ай}. зтагадсИп. 
Изум-ввамь, уа. аЪазоигсИг, еопз1егпег; | 

]ьд. зй!рейег, реЧпйег. 
ИзумЪване, зп. 1а сопя!;егпа1шп. 
Изустенъ и -тненъ, ай}. уоса1, о'га1, тегЪа1; 

-тно, -а1етеп1;; | (ради прижгше), йш. 

пипеираШ". 
Изустна молитва, з/. рпеге уоса1е /. 
Изустъ, айу. йе Ъоиспе. 
Изучвамь и -чевамь, уа. еЧшНег, топкег; 

| /ат. апипг. 
Изучване и -чене, зп. ГеШйе/; ]| /ьд. 1а си1- 

1иге ; || (на соколь), Гайайаде еЬ -{.етепЬ т. 
Изученъ, ай]. 1м*гт, 
Изц-врилникъ, ница, *. диепззеиг, еиве. 
Изц/Ьрявамь, уа. -са, уг. щпехк; || (себе-си), 

уп. зе д-иепг; | (само изотгорЪ), уа. Мей. 

раШег. 
Изцйряване и -рене, зп. 1а ^иепзоп ; | 

замоткенъ за — , сигаЪ1е, ай). 
ИзЪдамь и -'Ьждамь, уа. сопзитег, <1е- 

уохег, гоп^ег. тогите: 1. На. тап^ег; 2. (нЪкому имането), §ти^ег; 3. (имането 
си), /ьд. Гпсаззег; 4. -меса (единъ Другъ), 
уг. р1. з^гПге-тапд-ег. 

Из-Ьденъ, ай}. зарМе, зауоигеих, еотв9ЙЬ1е, 
аЬзогЪаЬ1е, д-оигтапа, га?ой*ао4; || рор. 
заГге. 

Из-ЬДннкъ, зт. /ат. ропгГепДвиг (1е ^еааЦ т. 

Из-Ьдность, з/. 1а 8ар1(1И:е. 

ИзЪднм н^ща (гърлени потрЪбъг), зп. р1. 
1ез У1угез т. 

Из-Ьснене, щ ГехрНсаНоп /, ес1а1Т813зе- 
теп1 т, 1П(егргеШ10П /, ехроз1(1оп /*, ех- 
розе т, аетопв1;га1;юп /, сШЬШоп /, сот- 
швпШгв т, еЪсМайоа /, АЦаеадаиоа, 
ехе§-езе, епопс1аЬ'оп, по(1оп, дюзе, рата- 
рйгазе /: | /ьд. 1а 1ит1еге. 

Из-Ьсневачъ, зт. ип ехрНса^еиг, аетоп- 
з(гатеиг, соттвв<»4ешс т, 1п1егрв*е зс. 

Из-Ьсневаие (въ картина) зп 1е ге\ г еШоп. 

Изйсннливъ, ай). ехрПсаЬ1е, 1п[егрге(аЪ1е. 

ИзЬсиителна стаия (у изаЪстницм), з/. 
ат^сю с!е Гопс1, т. [раг1апЧ. 

Из1>снителенъ, ай}. ехрНеайГ, епопе1аЙС 

Из^снявамь, уа. ехр^иег, ехрозег, епопеег, 
Йете1ег, екеШег, йеЙп1г, (Шиетаег; 1. 81ц- 
п1йег, о!ео1и1ге, 1п1егрге1ег, еоштеп^ег, о!е'- 
уеЬррег, сПге, §-1озег; 2. (аллегорическьг\ 
аИе^опзег; 3. (съ млого рЪчи), рагарЬга- 
зег; 4. (недоумЪнга на свЪстъ -та), са- 
зи1зидиег; 5. (по статштЪ), агйсиГег; 6. 
/ьд. ес1а1гс1Г, Игег ай с1а1г; 7. -са, уг. 
5'епопсег, з*ехрптег, зе ргопопсег, зе йе- 
с1агег; 8. (за нЪщо), 8'ехрЦиег; 9. (на 
право), 1гапс11«^г пе*; 10. из*сневаса (врЪ- 
мето), у. гтр. И ес1а1гс1 е( з 1 — , Н зе 
'каиззе, II газзегепе. 

Изявене, зп. 1а с1ес1ага(шп. 

Изявенъ, ай}. (1ес1аге. 

Изявилникъ, ица, ^. (1ее1ата1еиг, 1псе. 

Изявителенъ, ай}. Зиг. 1пГогта11Г. 

Изявително наклонене, зп. Огат. Пп- 
оИсаШ' т. 

Изавителенъ, а/}. Зт. ^пГогтаШ 1 . 

— листъ, зт. 1ез реШез аГйсйез т. 
Изявявамь, уа. (1ес1агег, сотпнин^иег, 1е- 

то1§пег, поИйег, топкег, еxр1^^це^; 1. 

(наврЪльенень на години), етапс1рег, 2. 

(себе-си за), зе ргос1атег; 3. (ндкого за 

правь), Лсг. а^иШег; 4. -са, уг. зе ае- 

с1агег, зе гйуе^г. 
Изявяване, зп. 1а по!]'йса^оп; || (за правъ), 

ГасдшМетеп.1;»»; | — благо дарность, асПоп 

(1е утасе8, /. 
Икона и Куна, з/. Птаге /. 
Иконоборецъ, зт. ип 1еопос1ав1е е!; 1*сопо- 

та^ое, ип Ьпзеиг йЧта^ез; || система на 

-борцм. Псопос1аз1е /. 
ИконограФически, ай}. шопо^га^Шф!^ 

— граф!я (змане и описане на стари 
памятниць1\ 1'1еопо<*га1>1пе Л 

9* ИконограФЪ 132 Импровизащя ИконограФЪ, зт. ип 1сопо#гарпе. 

— логически, аф*. 1сопо1о^ие. 

— лог1я (изЪснене на стари памят- 
ници), Псопо1о&1е /. 

Икономъ, ка, «. шепадег, еге; |] (въ мана- 
стиръ), (1ереов1ег, еге [Шпе /. 

Иконопоклонене, -почитане, зп. Псопо- 
- — поклонникъ, ица, зс. шопоШге. 

— стасъ (въ черкова), зт. Псопоз^азе т. 
Икосаедръ (20 -гранникъ), зт. Оеот. Г1ео- 

ааейге т. [Намалявамъ). 

Иксилдисвамь, т. I. Сот. сИза1ег (уоуег 
Икс1Я, з/. р1аШе, 1'шв /. 
Илекъ [видъ — , 1а сагтадпою. 
Илемъ, зт. агЬге, Гургеаи; -мовъ, <1'ургеаи. 
Или, сощ. ой еь ой 1неп; || иди... или, 

ой . . . ой, воН . . . зоИ;, 8оИ ... ой. 
Иллюминаторъ, зт. ип Шипппа^еиг. 
Иллюмннатъ, зт. ип Шитте; || учене на 

-тм, ГШипитзте т. [паНоп/. 

Иллюминащя (донанма (.), з/. ГШштпа- 
Иллюстрирувамь (книга), уа. Шив1гег. 
Илмакъ (гора отъ илмове), зт. Гогпше е1 

оппо1е /. 
Илмъ, зт. агЪге, 1'огше т; -мовъ, а°огте; 

|| младица — , Гогтеаи т; || гжсталакъ отъ 

младицм — , 1'огтШе 1. 
Имамь, ьп. ауоп, роззейег, *емг, ех1з*ег; 

I. Зиг. 80гиг; 2- (добивка), йгег; 3. (дЪлба 
въ печЪлба), ауоп раг1 ай даЧеаи т; 4. 
(изгледъ), ауоп Гмг т; 5. (млого), 1'оиг- 
шг; 6. (мложество), еп аЪопйег; 7- (по- 
трЪба), ауо!г апаке Ле-, 8. (за нЪщо), 
ге&апкг сотте; 9. (пакъ), гауоп-, ге1егаг; 
10. (работа съ нЪкого), ауо!г айадге а; 

II. {у себе-си), $д. гесекг; 12. (при с вбе- 
си), рог*ег; 13. (спорно), /д. гедог&ег 
йе; 14. (правда), ^'а! га1зоп; || нЪмамь 
лравда, з'а1 1ог1; 15. има, у. мир. И у а, 
П ех1^1е; 16. ималъ с&мь, раП. )чи ей; 17. 
-са, уг. раззег роиг; 18. (за), зе ^иаI^пег; 
19. (за нЪщо), зе геу;аго!ег еотте, 8е 
сгопе; 20. (за голЪмо нЪщо), бе рпзег. 

Имамъ (турски попь), зт. йпат е1 ипап т. 

Имане, зп. 1а 1ог1ипе, 1е Ъ1еп, тадо!, 1'опйз 
т, спеуапсе /, спозе /"; 1. (и $д.), 1е 1ге- 
зог-, 2. /д. 1е йеро*, 1е зани-сгерт; 3. -то 
ми, 1е пиеп; 4. изЪдамь си по-скоро -то, 
тапдег зоп Ъ1е еп ЬегЪе; 5- дьгрилникъ 
за — , ип спеуаПег сПп<1из{пе; 6. събиране 
— , 1а 1пезаипза(1оп; 7. събирамь или 
трупямь — (пари), уа. 1пезаипзег; 8. 
събирачъ, ка на — , ^Ъезаипзеиг, еизе. 

Имаретъ (турски спиталъ), зт. Птаге* т. 

Имбролт, зп. ТкссН. ]'>тЬго«-Но т. 

Име (и Огат. съществително), зп. 1е пот; 
1. 1а йепоттаиоп, 1е Шге, 1а §1оие;. 2- 
собствено — , гот ргорге; 3. подложно 
— , еош (1е диегге; 4. пьрво — , 1е рге-- 
пош; с. (съ пуЪкоръ-тъ), Огат. 1е Ь1пот- 6- отъ -то, ргер. ай пот с1е; 7. съ -то, 
само по — , айу. <1е пот; 8. въ — , с1е 
раг,- 9. подъ — , ргер. а Шге <1е; 10. по 
-то, попппаютеп!;; 11. казвамь си -то,$д. 
йееИпег 80П пот; 12. неказвамь -то си, 
§аг(1ег Ппсо&пНо; 13. който заемва -то 
си на нЪщо, 1е ргеЧе-пот; 14. имане лоша 
— , таНате, айу, 15. пром*нявамь — , у а. 
8е йеЪарНзег; 16. промЪняване — (уоуех 
Антономазъ). 

Имела / и -лъ т. р1ате, 1а Негге. 

Имененъ, аЩ. ехргез; -менно, -зетеп1; | 
(който сьдържава имена), потшаНГ. 

Именителенъ гсли -нователенъ падежъ, 
зт. Огат. 1е попппаи!". 

Именитъ, аф'. ^иа1Ше. 

Именна заб^л-Ьжка, з/. потепс1а1иге опо- 
та8^;^^ие /, 1аЪ1еаи т. 

Именни, ай). пот1па1, {оппе1; -но, -1етеп{, 

Именно, айу. зрес1а1етеп(, ргоргетеп! ЙИ;, 
по1аттеп1, еп рагИсиНег, поттетеп^, с'ез1; 
а 8а\Ч1Г. 

Именоване,5и. 1а диаНпсаНоп, 1а аез^па^оп. 

Именованъ брой, зт.АгиН. потЬге сопсге1;г». 

Именователенъ, аф". Огат. Депот1па111*. 

Именувамь, уа. поттег, арре1ег, сНег, йь~ 
поштег, зресШег, ^иа1^йе^ (1е; || -са, уг. 

, зе поттег, 8'арре1ег, зе сИге. 

Имнистъ, зт. ип 'Ьутп1з1;е. 

Имнъ (пЪсня), зт. Гпутпе т, 1а сапИдие. 

Имотенъ, аф. псЬе, ори1еп1;, гепИег; 1. $д. 
соззи; 2. твьрд* — , пеМззше; || /ат. 
ип сгезиз. 

Имотникъ, зт. ип ае^иегеи^. 

Имотно, айу. пспешепй. 

Имотъ, зт. Га\ 7 01Г т, 1а ргорпеЧе, 1а п- 
сЬеззе, 1а роз8ез8]оп, 1е йотате, 1е Ъ!еп, 
1е ГопДв, 1е Шге. Гас^ие{; т, 1а сЬеуапсе, 
1а сЬозе, 1ез еЙГеТз т, 1ез ГасиНез /; 1. 
(имане), /ат. 1е уаШап!; 2. (безь зимане 
приходъ), 1иг. 1а пи-ргорпе1е; 3- зимане 
— , Зиг. Гегюпоп /; 4. зимамь — , уа. Зиг. 
еМпсег; 5. исписване — , Зиг. сПзеиззюп 
с1е Ъ1еп8, /; 6. исписвамь и продавамь -тъ 
на длъжникъ, уа. Зиг. сП8си1ег; 7. откупъ 
на роднински — , ге!гаИ; Н^па^ег т; 8. 
продавамь — , уа. 61епа1;игег. 

Императорска павловшя, */. агЬге, 1е 
раи1оууп1а. 

Императорски, аф'. 1трепа1 ; || придрьжникъ 

на -ско правлене, ип 1трепаПз^е. 
— пр-Ьпорецъ (въ Римъ), зт. 1е 1аЬагит. 

И.мнераторъ, трица, 5. етрегеиг т (/. 
1трега(лсе), се^аг т. 

Имперхалъ (монета и игра), *»и.Птрепа1е/. 

Имнер1Я, з/. Гетрие т. 

Имперски, ай]. 1трег1а1. []трепеихт. 

Имперцм (имперска войска), зт. р!. 1ез 

Импровизаторъ, ка, з. 1тргоу1за^еиг, 1псе. 

Имировизапт, вН Птргоу5за110п /. Импровизирувамь 133 Интригаигь Импровизирувамь (слово, стихове или 

музика), ьа. шрптзег. 
Импровизируване (на слово или на му 

зикална теса), зп. Птрпшзаиоп /. 
Имство, зп. 1а 8иЪз1апсе. 
Имъ, ргоп. 1еиг (роиг а е их, а еПез). 
Инакъ, адь. ДШегешеп!;; | соп}. атоп; |] 

— както, а 1а сНйегепсе с1е. 
Инбиръ, зт. р1ап1е, 1е ^ш^етЪге; -ренъ, 

с!е ^п^атЪге. 
Инвалидна кжща / или Спиталъ т. Ьб1е1 

йез 1пуаИ(1е8, т. 
Инвалидъ, зт. МгШ. ип туаИ(1е. 
Инвеитарш, зт. Ппуеп^а^ге т, 1а с1езспр1лоп. 
Ингелизка болесть (грахалкм), з{. 1а 

поииге; 1. Мед,. 1е гаспШзше еь гасЬШз; 

2- разболявамса отъ — , ьг. Мед. зе поиег; 

3- прихванатъ отъ — , Мед. поие; 4. стра- 
далецъ отъ — , Мед. гаспЦ^ие, ад). 

— бира, з/. (ьоуег Ель). [слзше. 

— свойщина (въ говоренето), з/. ип ап^Н- 
Ингелизки меринъ (подвитъ копъ), зт. 

1е (риНедш: 

— народъ, зт. /ат. 1е ^оЪп-ЪиИ. 

— пластмрь, зт. ^ай"е1аз а"Ап^!е1жге, т. 
Ингелизко кипорно сукно, зп. сшг <1е 

1ате, т. 

— рогче, зп. сог ап§-1а1з т. 
Инглитерра, 5/. /ьд. 1е 1еорагс1. 
Индиктъ, зт. СНгоп. ПпсИсНоп /. 
Индшска акащя, з/. р1ап1е, 1е {атшег би 

8сеаи-с1е-Хо1:ге-1)а1пе. 

— конопя, з/. р!ап1е, 1е ^е. [^апе. 

— лЪстовичка, з/. огзеаи, 1а за1ап^а еь -1ап- 

— пика (игра), з/. 1оир1е по11апс1а18е ой 
^иШез йез 1пйез, /. 

— ■ пченица, з/. р1ап1е, 1е зог^Ьо. 

— рогата свиня, з/. аиадг. 1е ЪаМгоизза. 

— смокиня, е/. 1а Ъапапе; | — , р1ап%е, 1е 
пора], орип^а ой ^иеМе /, (лег^е с1и 
Регои т. 

— ■ трьстинка, з/. р1ате, 1е Ьа1)31ег; ]| родъ 
отъ — , 1а ЪаИзе. 
Индшски крокодилъ, зт. герШе, 1е ДОггаЬ 

— моржъ, зт. татт. 1е йи^оп еЬ йи^оп^. 

— нардъ, зт. рХаШе, 1е 8р1са-паг(1 ой 
пат* йез 1п(1ез, 1е тейууег. 

— иамученъ платъ, зт. 1е зн-засаз. 

— пиперь, зт. 1а 1;ои1;е-ер1се ой рппеп!; <1е 
1а Датащие т: \\ (чушка), рХапЬе, 1е рнпеп*. 

— трьстъ, 5»». 1е го На ой го1ап§-. 

— хоросанъ, зт. I. 1е спппоте. 

— ясминь, зт. р1ап1е, 1а Ъ^попе. 
Индшеко памучно платно, зп. 1е тазиИ- 

ра^ап. [-1:еге. 

Индшскм смокини, з/. р1. 1а пора1епе ег 
Индо-европски (за говорни езъщъг), ад}. 

тсю-ешорееп. 
Индосентъ, зт. сЬппеиг сГогйге ой <Гауа1, т. 
Индустрталенъ, ад}. Ш(1из!пе1; -лно, -1етепг. Индустршникъ, зт. ип шйизМеЬ 
Индустр1я, «/. ГшйизШе /; || съ -искаранъ, 

-ЪпеИетеп*; || боравя — , ьа. зЧпЛизШег. 
ИнерпДя, з{. РЪуз. 1а Гогсе (ГтегНе Л 
Инженеринъ, зт. ип т^етеиг. 
Инженерна наука, */. МгШ. 1е дете; | 

ренъ корпусъ, зт. согрз (1и дете. т. 
Инка (перуански царъ), зт. иптса. 
Инквизиторъ (сждникъ), зт. ип 11цшзН;еиг. 
ИнквизипДонна сждба (въ Римъ), з{. 1в 

ваш1-оШсе. [йоппеЬ 

Инквизипдоненъ, ад). ^шзШоппа1ге еь -81- 
Инквизищя (с&дница), з/. ГнцшзШоп 

/; | др-вха за отегьденм на смьрть отъ — , 

1е вап-Ъешю. 
Инкогнито (съ чуждо име), аду. тсо^пНо. 
Инкярь [струвамь — , ьп. & йешег (ьоуех 

Блчхь), 
Инстанщя, з/. Ппз1апсе /. 
Инспекторъ, ка, 5. 1пзрее1еиг, 1псе. 
Инстинктъ, зт. ПпзИпс!; т. 
Институтъ, зт. Ппз1лШ т; || р1. -туть1 

{наредби), дш. 1ез гпзи^и^ез /. 
Инструкщя з/. Ппз(гис110П /.' 
Инструменталень, ад). Миз. щз(гшпеп1а1. 

— майсторъ, зт. ип 1и11иег. 

— свмрачъ, зт. ип 1П51гитеппз1;е. 
Инструментална музцка (у в. в.), з/. 

Го^§•ап^^ие /. 
Инструментъ (и Миз.), зт. 1Чпз*гитеп1; т. 

| ГоиШт; | майсторъ на -ентм, ип 1ае(еиг 
Инсургентм (въ Америка), зт. р1. 1ез лп- 

8иг^еп^з т. 
Инсургентъ, зт. ип 1пзиг^е. 
Интегралъ, зт. МаЬНет. Пп(ег^га1е; [| -лно 

см-втане, зп. са1еи1 1п1;е^га1 т. 
Интеграц1я, з/. Пп1е^га^оп /. 
Интегрирувамь, ьа. МагНет. т!%ге1\ 
Ннтервалъ, зт. Миз. ГМегуаПе т. 
Интересенъ, ад). 1п1еге8зе; | твърди — •, 

ра1рИ:ап1; сПп^егеЧ т; | бмвамь — ч ьп. \п- 

1егеззрг. [з^п^егеззег а, Дапз. 

Интересувамь, ьа. 1п1еге8зег ; || -са, ьг. 
Интересъ, зт. ГтГегеЧ т. 
Интермед1Я, з/. ТЬеаХ. Пп^егшМе т. 
Интернунц1Й (папски проводеникъ), зт. ип 

1п1егпопсе. 
ИнтерФеренщя, з/. РЪуз. Пп1ег!егепсе /. 
Интенданство, зп. Пп1епс1апсе /. 
Интендантъ, ка, 5. т*еш1ап^ ап4е; || вице 

— , ип зоиз-Шепйап!;; || -ска кжща, з/. 

Пп1;епо1апее /. 
Интиппя, 5/. (. (ьоуех Грмвня). 
Интрепиль, зт. Маг. с ЬасЬе ^'аЪогба^е, /. 
Интрига (г* ТНШ.), з/. Пп^п^ие /; || /ат. 

1а ташдапсе; || /д. ^ие1^ие ап^иШе зоиз 

гоеЬе. 
Интригантъ, ка, 5. тйи&апк, ап!;е еЬ -1п- 

^иеиг, еизе; ип са1Ва1еиг- г || /от. ип зсарт 

(ьоуег Когцунъ). Интригувамь 134 Искълчеване Ннтригувамь, ьа. 1п1п#иег, саЬа1ег. 

Интромъ, вт. Маг. 1'опН (1е саю, т. 

ИнФантеристм, вт. р1. /ьд. 1ез ЪауоппеНез/. 

ИнФантеристъ, вт. ип 1ап{аз5т. 

Инфпнтъ, -тина {испанска титла), в. т- 
1ап1, ап1е. [Пресасиапа т. 

Ипекакуана (бълвенъ корень), в/. р1аШе, 

Ипербола, в/. МаОгет. ГЬурегЬою /; || упо- 
тр-вбене -лм, ГпурегооНзте т. [теп+. 

Иперболически, аЩ. ЬурегЪоп^ие; -скм, 

Иперборейски (сЪверенъ), ай]. пурегЬогее 
е1 -гееп. [§Т1Йе т. 

ИппогриФъ (крилатъ конь), вт. Ппрро- 

Ипиодромъ, вт. 1а сагпеге; | (прЪпускал- 
мица), 1'плрро(1готе ш. [ШЬе /. 

Ишюлитъ (конски камикъ), вт. 1'Мрро- 

Ипотеза (прЪдложене), в/. ГЬуроЛезе /. 

Ицотенуза, в/, веот. Гпуро1епизе /. 

Ипотетичееки, айу. пуро^пе^ие; -скьг, 
-теп*. 

Илохондрически, айу Ьуросопйпа^ие. 
— пршшднуванеа (вапеори), т. р1. Мей. 
1ев уареша /• 

Ипохондр1я, в/. ГЬуросопйпе/, та1 с1е га1;е,ю». 

Ипохондрикъ, вс. Ьуросопйге еь -п^ге; ип 
уарогеих. 

Иридш (льеталлъ), вт. СМт. 1'тс1шш. т. 

Иронически (подигравливъ), айу. ^^ош^ие; 
-скм, -гиеп*. 

Ирошя (подигравка), в/. Пгою1е /. 

Иррацшналенъ (глухъ), айу. МаОгет. и- 
га11оьпе1. 

Исказвамь, ьа. епопсег, <1есе1ег, йеолге; | 
-се, ьг. &е (1есе1ег, ве тапНез^ег, оиупг; 
|| (нЪкому), у%д 8'оиупг а. 

Исказване, вп. 1е Йеее1етеп1:. 

Искалникъ, ица, $. йетапйеиг, воШсИеиг, 
-еизе; ехрозап!, роз{и1ап{, -ап1е. 

Искаллшвамь, ьа. I. то<1е1ег. 

Искаллшване, вп. 1е шос1е1а§;е. 

Иекаллшенъ, айу. шос1е1е. 

Искамь и Ищл, ьа. уоикж, йетапйег, рге- 
1еп(1ге, зоШеИег, тв1з1ег зиг, атЪШопег, 
теИге еп йетеиге; 1. (есе), афнгвг; 2. (съ 
долтость), тешПег; 3. (съ заповЪдане), 
ьоттег; | (предаването па градъ), зот- 
шег ип р1асе; 4. (млого), гапсоппег; 5. 
(млого за проданъ стока), вигГа.ге: 6. 
(моля за иЬщо), гедивпг; 7. (прошка), 
1а1ге ашепйе попогаЬю; 8. (поискувамь 
назадъ нЪщо), геуепсИдиег; 9- (назадъ), 
ге(1етап(1ег; 10. (си назадь), Зиг. гереЧег; 
11. (оставка), гес1атег; 12- (силно), ро- 
81и1ег; 13- (вь сждба), роигзипте; 14- 
иска, V. гтр. \\ песеззНе; 15. иска ми са, 
3'а! епу1е, Й те 1аг(1е с1е, У ергоиуе ипе йе- 
тап^еа18оп; 16- искатса, р1. зе \'ои1о]г; 
17. което тр^бува да са иска, Зиг. ге- 
^иета^1е, аЩ-, 18. което може пакъ да са 

; поиска назадъ, геуепаЧсаЪю, ай]. 19- което може са поиска, зоШсНаЪю, аЩ. 20- който 
иска, йезкеих йе; \ Мг. гедиегап*, аф*. 
Искане, вп. 1а иешапйе, 1е уоию]г, ех^епсе, 
1П81з{апсе, га1зоп, т1зе еп йетеиге /, ге- 
^и^з^^:^оп, 1епШюп, аппопсе йе тапа^е /; 

1. (добъгвка), Гауагше /, ау1<И(е /; 2- (на- 
задъ), 1а гес1ата110п; || /мг. 1а гереШшп; 

3. (повръщно), «/мг. 1а геуешНеаИоп ; 4. 
(за получване), Зиг. 1е ре^Шге; 5- по- 
стоянствувамь на -то си, ьг. розШег; 6. 
налагамь -то си, ьа. теИге еп ге^и!з1- 
Поп; 7. споредъ -тона никого, а 1а йШ- 
^епсе (1е; 8. силно — , 1а роз1и1а1юп; 9. 
(въ сждба), Ппз*апсе /. 

Искателенъ, айу. ех1о-еап1:. 
— актъ, вт. Зиг. 1е ге^и1з1ю1ге. 

Искапва, V. гтр. \\ з'е^ои11е ; || оставямь да 
искапе или истиче, ьа. Шге ой 1а1взег 
е^ои^ег. 

Искапване, вп. 1е еои1а^е. 

Искаранъ, ай), т. етеп1е; || състояне на 
— проФессоръ, 1'етепШ т. 

Искарвамь, ьа. ргойике, еп^епйгег, рго- 
уодиег , ете1;1ге, визскег, Га1ге зиг^г, Лоп- 
пег, гесиеПИг, ехрог1ег; 1.(па бЪлъсвЪтъ 
нЪщо), 1пе1йеаи ,]оиг; 2. (пакъ насвЪтъ), 
)%д. ехпитег; 3- (на свЪтъ), $д. ассоиспег; 

4. (докарани стоки), геехрог^ег; 5. 
(нЪщо), 71гег; 6. (отъ забъркване), $д. 
Ле^пзег; 7. (размислеване), йгег; 8. (си 
редъ-тъ), Гоигтг за сагпеге; 9. (сетнина), 
гесЬегспег; )| /ат. аг^иег; 10. (на сухо 
човЪци), йеЬагдиег; 11. (на чисто живакъ), 
СМт. геу1уШег; 12. (на чисшо), уЯд. \1с1ег- 

Искарване, вп. 1е о^езетЪагдиетеп!, ехрог- 
1а(лоп /, риг^аМоп /; 1. $д. 1ггасИа(1оп /;, 

2. (на докарани стоки), 1а геехрог1а- 
Поп; 3. (стоки), 1а 1га11е; 4. (металлъ), 
СМт. 1а геЧ^уШсаНоп; 5- (на сухо човЪци), 
1е ^1еЬа^^иетеп^ 

Искарователенъ, ай), ргойис^еиг. 

Искаровачъ (на стоки), вт. Сот. ип ех- 
рог{а1еиг. 

Искачевамь и -мса, г/а. ьг. гпоп^ег. 

Искилване, вп. Мей. 1а гир!иге; | СНгг. 1а 
'Ьегте, 1а (1е8сеп1;е, 1е ЪиЬопосе1е. 

Искиснувамь (солено месо), ьа. йеззаюг. 

Искласява, ь. гтр. \\ ер1е. 

Искласяване, вп. Вог. 1'ер1а1юп /. 

Исклепвамь, ьа. Гог^ег; 1. (металлъ на 
джски), 1а1шпег; 2- $д- йегоиШег; 3. -са, ьг. 
]%д. ве йегоиШег. 

Исклепване, вп. 1е Гогдеа^е; | (на метал- 
ни джски), 1е 1агтпа^е. 

Искълчевамь, ьа. (1етеиге, о!еЬо11ег; 1. 
СМг. 1ихег; 2. (става), (^^з1о^ие^; 3. -си, 
ьг. зе (1етвПге, зе (1еЬо!(ег; !|<7Л*г.вв 1ихег. 

Искълчеване, вп. 1а аЧзюсайоп, 1е йеЬо11е- 
теп1: 1. СМг. 1а 1ихаИоп; 2. (кракъ), 
Уе1ег. Гесаг! т; 3- (на двЪ кости), СМг. Искълченъ конь 135 Испадване 1а сИаз^азе; 4. (па кълка), СМг. 1а ше-{ 

госе1е. 
Искълченъ конь, зт. спеуа1 ЪоиМе т. 
Исковавамь, ьа. 1'аЪпциег; || /ьд. Гог^ег, 

Гане с1адиег зоп Гоиег; | изново -кована 

дума, /д. ип то1 1'ог^е. 
Исковалникъ, зт. /ьд. ип Ьг^еиг. 
Искомнене (па зжбитЪ), зп. а^асетепЪ йез 

йепЪз, т; || докарвамь — , ьа. а^аеег. 
Ископавамь, ьп. ГоиШег, йеЧеггег, сауег, 

ехсатег; | (руда), ехй'апе. 
Ископаване, зп. 1а кшШе, ехсауайоп /, йе- 
" Ь1а1 т\ |) (руда), Гех&асШп /. 
Иекопана прьсть, з/. 1е с1еЪ1а1. 
Ископателенъ, ай). штега1 ; | //. па1. ГоззПе. 

— камшкъ, зт. 1е зоиспе!;. 
Ископателно, ай), зт. 1е {"оззИе; || ставане 

на — , 1а (оззШзаИоп ; | ставать -ньг, ь. 

шр. У зе {'оззШзеп*. 
Ископателнш нища [познане на — , Го- 

гуеГо^по81е /; | описане на — , Гогус1о- 

#гар1пе /; | наука за — , Гогусюю^е /. 
Искорене (на злоупотрЪбенеа), зп. 1а ге- 

1'огшаиоп. 
Искоренявамь, ьа. /ьд. а*егасшег, ехигрег. 
Искореняване, зп. /ьд. ГехИграНоп /. 
Искоренявачъ, зт. ип езШгра!;виг. 
Искормушвамь, ьа. еуепкег, еЧпрег, уМег; 

| (чистя животни), ЬаЬШег. 
Искра, 5/. ГеппсеПе /, 1а патеспе; 1. (оть 

огжнь\ 1ез ^ешЗагтез я»; 2. пущане -рм, 

ейпсе11етеп1; т; 3. нущамь -рм, ьа. еИп- 

ее1ег, ес1аи*ег, ЪгШег, реШ1ег ег реЧШег; 

4. пуща -рм, ь. гтр. \\ ЙатЬоуе; 5. обсн- 

панъ съ -рм, В1аз. еЧтсе1е, ад,}. 
Искрадевамь и -раждамь, ьа. уо1ег, сШа- 

р1(1ег, (Шоигпег. 
Иекраждане, зп. 1а дИарИаНоп. 
Искренно, айь. Ъоппетеп!:, Ггапс, еп уегНе, 

запз йе^шзетеп*, запз гезегуе; | /ьд. 

запз (1е1оиг. 

— сдружаване, зп. ГтИтИе т. 
„Искреность, з/. 1а зтсеп*е, {тапсМзе, т- 

#еиипе, сапйеиг, оиуегйиге <1е соеиг, /; || 

рд. Гехрапзюп, епизЬп йе соеиг, /. 
Искренъ, ай), зтсеге; -но. -тепЦ | 1гапс, 

зтеих, сапсМе; || /ьд. тШпе, ехрапзИ'. 
Искрнвене, зп. 1а оИз1огз1оп. 
Искривенъ, ай). сопЬигпе, 1ог1и, а1з1огз; | 

: ]1д. .{огШеих. [-са, ш. б'егет1;ег, 

Искривокрьстевамь, ьа. /ат. егет!ег; || 
Иекривокрьетеване, зп. (оиг йе гетз, т\ 

| Мей. 1е 1итЪа#о. 
Искривявамь, ьа. 1'аиззег, соп!:оигпег, Цу- 

тиег, 1пз1оигпег; 1. (разумъ), йеЮигпег; || 

-са, ьг. зе Гаиззег, зе 1ог1иег, ^аиспн. 

Шадзег. 
Искрица, з/. йгт. ГеЧтсе1еШ /, 1а Ъ1ие11^е 
Искроватъ, ай). еЧтсе1ап1, реШ1ап!;егреШ1ап1:. 

— Фишекъ, зт. 1е реЧагаЧ Искроватм р-Ъчи (безъ правда), в/. р1. 1еа 

сопсе1;11 т. 
Искроявамь, ьа. еуИег. [ехигрег. 

Искубвамь, ьа. аггасЬег; || (сь корень), 
Искубване, зп. Гаггаепетеп* т; \\ (сь ко- 

рень), искореняване, ГегасИсайоп /. 
Искупувамь, ьа. ехр1ег; || Зиг. ге1га1ге; || 

-са, ьг. зе гео^тег. 
Искупуване, зп. 1е гасЬаг, атогИззетепИ 

т, гейетрИоп /; || /е*г. 1е ге!гаИ;; || (на 

продадена вещъ), Зиг. 1е гетеге. 
Искупителенъ и -пувателенъ, аа}. ашог- 

йвааМе, ехр1аю1ге. 
Искупувачъ, зт. ип геаешр1;еиг; || (на 

имоть\ /мг. ип ге1;гауап^. 
Искусенъ, ай). ЬаЪНе, сараШе ае, 1п^е- 

хиеих, зауапГ, 1пйиз1пеих, ехрегшеп1е, 

уегзе йапз, ро1^^^^ие, 1'ог1 зиг; 1. (кяамилъ 

I.), У1г1;ио8е; 2. А?- зиЬШ; 3. /ат. &гес. 

— адвокатннъ, зт. ип ргаНслеп. 

— мореплавецъ (боцманъ), зт. Маг. ип 
тапоеиупег. 

— собарь, зт. ип роеИег ^ит1з1;е. 
Искусителенъ духъ (сатана), зт. езрп* 

1еп1а{;еиг т. 
Искуситель, ка, 5. 1еп1а1;еиг, 1;псе. 
Искусна готвачка, з/. /ьд. ип согйоп. 

— кражба, з/. Гезсато1:а^е т. 
Искусно, айь. агЙ81;етвп1;, аех^гетеп!, Ьга- 

уетеп!:, ауес аг*, а* е та1п йе тайге. 
Искуственникъ, зс. ии аг11з1е. 
Искуственно, айь. рат етргип!. 
Искуственъ, ай}, агййма!, 1'асИсе, агИзИ^ие 
Искуство, зп. ГпаЪНе^е /, агШсе т, тдл- 

81г1е /; 1. (и $д.\ Гаг* т; 2. (да изла- 

зять на свЪшь умньъ дЪца и велики 

мжркге), 1а те^аюпШгоро^епше; 3- (да 

са прави злато), Га1с1ит1е /; 4. (за на- 

гласяване гласове), 1а ишз1див; 5. обмчъ 

къмъ -тва, 1а рпИо^еспше. 
Искушавамь, ьа. 81аьЛеШе\'; || който -ва, 

^епГап!;, ай). 
Искушене, зп. 1а 1еп1;а110п ; |[ (и врЪме —-), 

1е поУ1с!а1;; ){ (вь манастири), 1а ргоЪайоп. 
Исламисл1ъ, зт. 1'181апн8П1е еь 151ат т. 
ИснаФъ, зт. I. 1а сограгаИоп, 1е согрз 

(ьоуег Поредъ). 
Испадамь, ьп. аерепг, зиесотЬег, зе гитег, 

сиЬииег, з^горМег ; \- /ьд. 1огаЪег; 2. (вь), 

епсоипг; 3. (вь болестъ), соп^гас^ег; 4. 

(на испитане), /ьд. раззег раг 1е 1а1тз; 

5- (на), е1ге еп рго1е де; 6. (вь пЪщо). 

йоппег; 7. (пакь вь грЪшки), ге^отЬег 

аапз; 8. (на подиграване), ргеЧег 1е Йапс; 

9. (е* прЪмежде сь животь), ^оиег; 10. 

(ставамъ михлюзинь г.), Сот. ГаННг; 14. 

насмалко остана да нспадна въ прЪмежде, 

Гауо1г тапс[ие Ъе11е. 
Испадване и -днуване, зп. 1е йерепззе- 

теп1, 1а деогаааИоп, сиЬиНе, ЪапциегоШе Испадналъ 136 Испотително /; || $д. 1а сЬи1е, 1а с1еЪас1е е1 -с1ешеп1 
т: !| докарвамь въ — , ьа. сИзсгедкег. 
Испадналъ, аЩ. геоЧпЧ. 

— тьрговецъ (лшхлюзинь г.), зт. ип 
Ъапо,иегои(1ег: |[ Сот. ип ГайЦ. 

Испаднатъ [извъстявамса за — , ьг. <1е- 

ро^рг 8оп ЪИап. 
Испанска 1УШлка Флота, */ ГагтагИИе /. 

— муха, $/. 1а саотапае е1 тоиспе сап- 
{папдо. [-шь1, 1е ^ш&пе. 

— череша, з/. агЪге. 1я §гш2ГП1ег; || сладки 

— свойщина (въ говоренето), з/. ип Ьл- 
врятвтв. 

Испански жребецъ, зт. 1е депе*. 

— или злмеки чесанъ, зт. р1ап1е, 1а го- 
сатьо1е ой еспа1оМе (ГЕзра^пе. 

— кервизъ, зт. 1е туггШз оп сег1'ет1 
ти^ие. [Са1а*гауа, т. 

— орденъ (отъ Калатрава), зт. огдге &е 

— пнперь, т. 1а та1адпеНв ой §гате ае 
рага^18. 

Испанско бълило, зт. Ь1апс (ГЕзра&пе, т. 

— лико. т. 11аШ л 1е зраг1е; I 1 Фабрика 
за плетени работи отъ — и стока отъ 
— . 1а 8раг1епе. 

Испарване и -рене, зп Гехпа1а1шп /, еуа- 

рогаНоп, ехЬаЬпзоп, 1гап8р1гяНоп, 1итее 

/: 1. Мед. 1а о1арпоге5е: 2. РКуз. еШиуе 

т: 3 (на джхове), 1а а1381ра11оп : 4. (отъ 

хале), 1е рютЬ; 5. р1 -ренеа, 1ез ета- 

па1]оп8 /. 
Испарлнвъ. ай). еуарогаЪю, {гапзршаМе: 

1 {прЪзъ порозьг), регзршаЬю. 
Испарителенъ ссждъ, зт. Апаг. Гехпа1ап{ 

п у;м88еаи ехпа1ат т. 
Испарявал1Ь, ьа. еуарогег, ехпа1ег; || испа- 

ряваса, ь. гтр. П 8'еуароге, 11 в'ехпа1е, И 

1гап&р1ге; || който са испарява, еЧарога- 

ИГ ег -рога1о1ге, аф". 
Испепеляване, зп. СНгт. 1а НхтаНоп. 
Испивамь, ьа. уШег; Цдо капка), смьркамь 

добръ, /ат. Гаке <1'атр1е8 Иоашпз /; (; 

(отведнашъ чЪша вино), /ьд. заЬ1ег. 
Испиване (до капка), зп. /ьд. гиЬ18 виг 

Гоп^1е, т. 
Испилване, зп. 1а рог1ее. 
Испилявамь. г>а. птег. 
Испирамь (изново) ьа. ге1ауег; Ц (лЪпка), 

1ауег; | (плать), еЬгоиег. 
Испнри, */. р1. 1а го^пиге; 1. /ьд. Гесите 

/: || Не г1и реир1е, Ли егеогз питаш, /; 2. 

(металлически), 1е 1аШег. 
Исписвамь, ьа. агеззег: 1. М>г. аппо1ег; 2. 

РеШ. {оиспег; | (добрЬ), ргопопсег: 3. 

{отъ книга), ех1га1ге; 4. (споредъ образъ- 

ть), аеаЛепивег; 5- (пакъ сь цвЪтило), 

герешаге; Я. искуство да --, РегпС. 1а 

*оиспе; 7. -са, «л Й6 ретате. 
Исписване, зп. 1'ех1гаИ ш, депотЬгетеп! 

»*, еШуле /; | (на имоть), ГаппоШшп /. Иснисъ. зт. Ппуепга^ге т, герег(о1ге, гб1е 
т: 1. (на думи), 1а потепс1а1иге: 2. (на 
запрЪнъ), Гесгои т: з. (на книги), 1а 
поГ1се : 4 (на ладгйни слугари), Маг. 
гб1е <^'е^и^раде, т: 5. (на литери). Тур. 
1а роНсе; 6 (отъ сльЪтка), 1е ЛероиШе- 
теп1;; 7. правя — на нбщо, ьа. ЛероиШег, 
Нгег; 8- съставямь — на н-бщо. ьа. т- 
уегПопег. 

Испнтъ, ай). Мед.. ех?ап^ие. 

Испичамь, ьа. ехегсег: 

Испичане. зп. Гехегс1се т. [8 , а^и^ие^ с1е. 

Исплагцамь, ьа рауег, атогИг: || -са, ьг. 

Исплащане, зп. Гатог1188етеп1 т; ! до — 
на сборъ-тъ, ^и8^и , а (1а) сопсигепсе. 

Исплизокъ {шага I.), зт. 1а р1а18ап(епе. 

Испълнечамъ, ьа. аесотрИг, ехеси^ег, рга- 
1^иег, теиге еп р^а^^^ие, геаНзег. еЙес- 
1иег, в^и^иШег де. сопзоттег, &а118{апе а: 
1. сошр1е!*-г, оЪзегуег, еотЪ1ег, оЬ^егарег^г 
а; 2. (и $д), гетрНг: 3- (желането си). 
зе 8аТ181а1ге, 4. испълневаса, ь. >тр. \\ 
ассотрН, Н ве геаНзе; 5. който си испъл- 
нева тъкмо думата, /ат. поште а 1а тти1е. 

Испълневане и -лнене, зп. 1е сотрНпе- 
теп!;, 1е сотМетсп*, 1а геаНаа^ог, ехе- 
сиНоп /, ассотрНззетеп!: то, рга^ие, соп- 
зотта!1оп /, ейе! т, оЬзегуаНои: 1. за 
, ргер. роиг сошЪ1е (1е: 2- за — на. а 
се! ейе!: 3. за — на това, а6,ь. ас! 1 Ьое. 

Испълневачъ, ка, а. ехеси1;еиг, 1пее; 
п п т1п1в№в. 

Испълненъ, аф\ ассотрЬ'. 

Испълнителенъ, аф'. ехесииГ. 

Испълнивъ, "с1). геаНзаЪ1е; ;| Зш. ехесиГоше. 

Испл-ввена тр-Ьва (бурень), з/. 1а загсюг.;. 

Исплювамь, ьа. гесгасЬег. 

Исплювки, з/. р1. 1а Ьауиге; | (у ме- 
таллъ), 1а сгаззе. 

Испов^далница, */. 1е сопГез81оиа1. 

ИсповЪдамь и -два.мь, ьа. соп1'еззе1, а\оиег, 
рго1'еззег; | -са, ьг. зе соп1еззег; \ (изну- 
во), яе гесопсШег. 

Испов^дане, зп. 1а соп&ззюп, 1а решТепсе, 
ргоСезвюп /: 1. молитва при — , 1е сопй- 
1еог; 2. на — , а соп^еззе /; 3 отъ — , 
де соп1е8зе; 4. чинъ на — , 1е реп11еппе1. 

Испов-вденъ, аф'. репкеппе1 (р1. -1еьГ1аих.) 

Испов4дна записка, з/. Ь\\Ш <1е со 1ез- 

510П, т. 

Испов^дникъ {духовникь), зт. сопГсввецс 
де 1а ии, т: ип реп11епсепе; !| длъжность 
на — . 1а реп11вйсепв. 
|Испоразваленъ, а<Ц. епИспе; || Меа 1 . \1с1е. 
; — езнкъ. пл. 1е ]аг^оп. 
|Испоразваля.\1ь, ьа. у1С1йг, т^о^^иег: | $у. 
детаппЬиюг: | {нЪкогось нЪщо), впйеаег, 
Испотителенъ, "■{)■ ММ. зидопГеге е( -п^и-. 
Испотително средство, *«. Мед.. 1е зио!о:1- 
I п^ие. Шго^ие, а1арЬоге1^ие, ай), зт. Испотявамса 137 Исплденъ Испотявамса, гт. Мед,. ехзийег. 
Испотяване, зп. Меа". ГехзисШюп/; | мл- 

члеа до — , г/г. зиег зап^с еЪ еаи. 
Испохлбявамь, ьа /д. ^аспег. 
Иснравачъ, зт. ип соггесГеиг, гесШша^еиг т. 
Исравена лмиш или височина, з/. 1е рег- 

репсНсию. 
Исправенъ, аЩ. йгоИ, ге&иНег, регрепсИ- 

сикиге, соггес!;; -но, -теа1. 

— конскн вратъ, зт. 1е Ъагке!. 
Исправнтеленъ, аЩ. соггес1юпе1, сНзарП- 

га^ге: -лно, -гпеп!;; || гееИпсаНГ, решкп- 

1ла1ге. [пшаоп репкепс1а1ге /. 

Исправителна кдчща, з/ 1е репНепсепе еЬ 

— полищя (с&дница), з/. 1;пЪипа1 с1е 
роНсе соггесИопеПе, т. 

Исправа (квитанцга), з/. 1а цшЦапсе, 1е 

геси, 1е гесер18зе. 
Исправникъ, зт. ип аалшш81га{;еиг, ^оиуег- 

пеиг, та#181га<; т, сШп&еап1 ао)', ге^еп!;, 

еп1е 5, ип шос1ега1;еиг. [репЛси1агИ;е /. 

Исправность, з/. 1а соггесНоп, риге^е, рег- 
Исправямь, ьа. геюуег, агЬогег, гес!ге88ег, 

бееоигЬег; 1. аЧзирНпег, еогп&ег; 2. (и 

Оеот.), гес!Шег; 3- /д. Ншег; 4. /ш*. 

ешеп(1ег; 5- /ат. топдепег; 6. (изново), 

гесогпрег; 7. (пакъ), гетеНге; 8. (писало), 

роНг; 9- -са, ш. &е ге1еуег, зе гес1;Шег; 

10. исправяса на дмрнит-Ь си крака (за 

конь), V. гтр \\ 8е саЬге. 
Исправяне, зп. 1е ге1еуешеп1, гейгеззетеп!; 

еЬ -йгезза^е т, 1а еоггесвоп, аМНис1е /, 

шзс1р1те; | Оеот. 1а гес!Шсайоп; (| (за 

конь), 1а реване. 
Иепраздневамь, ьа. етасиег, уМег ехсге- 

1ег; || (орлдге), йеспаг&ег; | -са, г/г. з'еуа- 

еиег, 8е уШег. 
Испраздневане, зп. ГеуасиаНоц /, ехсге- 

1юп /, риг^айоп, уШап&е /; 1. /д. 1еса8; 

2. {отдолу), 1а 8ь11е; 3. Мей. 1а <1е1'еса- 

иоп, 1е§ ае^есйопз а1утез/; 4- р1. -неа, 1ез 

8есге110П8 /. 
Испразднено вещество, зп. Гехсгегаеп* т. 
Испразнитленъ, ай)". ехсгеЧеиг ег ехсгеЪйе. 

— органъ, зт. Мей. 1'етопс1;о1ге т. 
Испратенникъ (при Дворъ), ница, 5. еп- 

уоуе, ее. [!| (стоки), ехресИег. 

Исрращамь, ьа. гепуоуег, гесошШге, зшуге: 
Испращане, зп. 1а гесопйипе, ехреолЧюп /, 

йериШшп /. 
Испращачи, зт. р1. 1а зиНе. [шиге. 

Испращачъ (на стоки), ка, з. ехресШшп- 
Исприщевамса, г/г. Ьоигдеоппег. 
Исприщенъ, аф". Ьоигдеоппе, еспаиЪои1е. 
Исприщителенъ, ао[/. Меа". уез1са1оц-е еь 

уе81сап1; 

— нластмрь. зт. 1е уез1са1;о1ге;||исприш,ева- 
не рана или обелване кожа отъ — , 1е уезшап! 

Испровождамь и -важдамъ, ьа. аесот ра§-- 
пег, есопйшге, а88181ега; | /ат. гесошШге. Иснровождане, зп. Гассотра&пешеп! т, 1а 
сопйиНе : !! /ат. 1а гесопс!;и1е. 

Испродавамь (стоката си), га з^еоиюг. 

Испродаване (стока), зп. 1'есои1етеп1: т. 

Иснросевамь и -сял1ь, ьа. оМешг, Га1ге 
оЬ!еп1г: || /мг. нпрв4гег. 

Испроеливь, аО)'. Зш. 1тре1гаЬ1е. 

Испросвяне, зп. Зш. Птре^гапоп /. 

Испросячъ, ка, 5. 1тре1гап1, ап!е. 

Испрьвенъ, аЛ). оп^1па1 ; -вно, -а1етеп{. 

Испрьвникъ, зт. Гоп^та! т; | въ -тъ, адм. 
еп ог1^1па1. 

Исирьвность, а/. Гоп&таШе /. 

Испьрвомъ, а4у. с1и ргепиег аЬогс!, (1е рхчте 
аЬоп1, с!ап8 1'ог1§1пе. 

Исир-Ьденъ членъ, зт. Оеот. Гап1есес1еп1 т. 

Ипр^дене, зп. 1а Шиге. 

Испр^ди, айь. аи!геГо18, раг ауапсе, аира- 
гауапг. 

Испрйднш, зп. Ьод. Гап1есе(1еп1; т. 
— прЪдложене, зп. 1'ап1есео!еп1; т. 

Испр^чвамса, ьг. 8в р1ап1;ег йеуап!. 

Испусталявамь, ьп. та!^пг, зе спетег; || 
/ьд. тасегег еь зе — , ьг. 

Иснусталяване, зп. /д. 1а шасегаИоп. 

Испустливъ, а<1) г МаОгет. пе§П§1Ь1е. 

Испуст^лъ, аа"). 1 пауе. 

Испущамь, ьа. Шззег а11ег ой еспаррег, 
гепйге, 1аспег, 1апсег; 1. (вода отъ нЪщо), 
8а1#пег; 2. (изиграване въ книги), ^апег; 
3. (плЪнъ-тъ), 1аспег рпзе /; 4. (въ рЪз- 
ка), ТесКп. етЬгеуег; 5. (изъ рщЪ), /«г. 
зе йевзаЬЛг <1е ; 6. (случай), пе&Н^ег. 

Испущане, зп. 1 , ет1881оп /; { (отъ ржка), 
1е (1е8за18188етеп^ 

Испмтателенъ комитетъ т, -лна ком- 
мисс1Я, /. 1е ^игу еЬ |йп. 

Испмтвамь, ьа. ехат1пег, ^ие5^^ош]е1•, ех- 
рептеп1ег, ергоиуег, ейиНег, сопз1аегег, 
еззауег; \. уо1г, о^^егег, 1еп1ег, уепйег, 
а^1!ег, рег1из1гег, зсги1ег, Топигег; 2. /д. 
8опо1ег, 1а1ег, Ъа1апсег, заззег, равзег раг 
1е егеизе!; 3. ТНео1. У1811ег; 4. (съ варка 
ортома), Маг. раитоуег; 5. за което 
трЪбува да са испмта, еп^ие^ге а, ьа. 

Испмтване, зп. Гехрепепсе /, 1а гесЬегсЬе, 
уеппсаИоп, еп^^е1е, гесо^пШоп /, 8сШЬЬо- 
1е1п т, ергеиуе зиЙ1С1а1ге /; 1- на — , а 
1'ергеиуе; 2- (на противната страна), 1а 
соп^^е-еп^ие1;с; 3. прЪмунувамь пр-взъ вьрло 
— , ьа. /1д. раззег раг ГеЧаиппе /. 

Испмтливъ, аау. ^ие81;^оппе^. 

Испмтннкъ и -твачъ, ка, 5. ехаттаюш, 
8сги1а1;еиг, 1псе; ип ^ие8иоппа^1•е еь -пеиг, 
уегШса!;еиг т; || /д. ип зоп*1еиг; | (членъ 
на инквизицгя), ип ^иа1^йса1;еит. 

Испмтня, з/. Зш. 1е диезйоп. 

Испмтъ, зт. Гехапип т, ергеиуе /. 

Исп^денъ, ао)'. ехИе т, соиги; || (извжнъ 
прЪдЪлитЪ), аероПе. Исплждамь 138 Истмическм игрм ИсплчЖдамъ, уа. Ъапшг, 1а1ге ДезегЪег ой 
<1<%иегр1г, (1есазе1% оз1гас1зег ; 1. $д. Ъа- 
1ауег; 2- /ат. еутсег; 3. (дгаволъ), ехог- 
С15ег; 4. (на друга страна), ргозспге; 5. 
(изъ легло звЪръ), 1апсег; || Уеп. Гог1ап- 
сег; 6- (нЪкого), епуоуаг ай реаи!ге, еп- 
уоуег рготепег; || (отъ мЪстото му), с!е- 
&о*1ег; 7. (пакъ), геспаззег; 8. (отъ постъ- 
тъ), МИН. (1е1о&ег; 9- (извжнъ прЪдЪлттЪ), 
сопппег ; 10. (силомъ), $д. йетспег; 11. 
(да слЪзе отъ горЪ), Мг