Skip to main content

Full text of "Burt's Polish-English dictionary in two parts, Polish-English, English Polish"

See other formats


'j '= iDjijlfjjfJI 


*filfei ii 


z trU*rtil!4j!l> 


^i^feijj ||» 
at; iO|f> ij j{{?| 


xx:- ''-.'■'..'■ 


life 1 


ftWiSuilli 
Si-ltzi- 

ill 


il 
13 
• if 

ill ^iUH Elil 

I 

m 
1% 
li •fill 
TO MEJAORlAłA 
Chester Harvey Rowell ^ 


tfr) (^>z *' BURT'S 

Polish-English .Dictionary 

DM TWO PARTS 

POLISH-ENGLISH ENGLISH-POLISH 

BY 

W. Kierst and Prof. O. Callłer BURT'S 

SŁOWNICZEK 

Polskiego I Angielskiego Jeżyka 

UŁOŻYLI 

W. Kierst i Prof. O. Callłer 

DWIE CZĘŚCI W JEDNYM TOMIE 

CZEŚĆ PIERWSZA: POLSKO-ANGIELSKA 
CZĘŚĆ DRUGA: ANGIELSKO-POLSKA 

A. L. BURT COMPANY, .* j. j» 

# * j* PUBLISHERS, NEW YORK 


FIRST PART 
Polish-English Abbreviations; Objaśnienie skróceń. ad ss 

agr. = 

anał. = 

arch. = aryt. 

astr. 

bot. 
c 

» 

ohem. 

chir. 
f f. eomp. = A'0- 

fiz. 

fort. 

geol. actjr^tive, przymiotnik. 
adverb, przysłówek. 

= agriculture, rolnictwo. 

= anatomy, anatomia. 

= architecture , budowni- 
ctwo. 

= arithvietic, arytmetyka. 

= astronomy, astronomia. 

= botany, botanika. 

= conjunction, spójnik. 

= chemistry, chemia. 

= surgery, chirurgia. 

( s f) = feminine substantive, 
rzeczownik rodzaju 
żeńskiego. 
comparative, stopień wyż- 
szy. 

familiar, wyraz poufały. 
figuratively, przenośnie. 
physics, fizyka. 
fortificat £on,fortyfikacya. 
geology, geologia. jur. =■ 
kuch. = 

heral. = tn tn tn 
* » • gr. & gram. = grammar, gramatyka. 

* = interjection, wykrzyknik. 
law, prawnictwo. 
cookery, kucharstwo. 
heraldry, heraldyka. 

") ss masculine substan- 
tive, rzeczownik ro- 
dzaju męzkiego. 

painting, malarstwo. 

marine, marynarka. 

7natfiewiafics,matematyka, 

medicine, medycyna. 

military, wojskowość. 

mining, górnictwo. 

musie, muzyka. 

hunting, myśliwstwo. 
myt. & mit. = mythology, my tologia. 

* * * =neufcr «tl>«/an<ive,rzeczownik 

rodzaju nijakiego. 
\*P = for instance, na przykład. 
num. — number } liczba* mai. 

mar. 

mat. 

med. 

mil. 

min. 

muz. 

myśl obs. = om. — 
pi. = 
P&PP = 

P r &prt. 

•pm __ 
prp _ 

prs' _ 

> 

roil. — 
8. = 

sg. - 

superl. = te. 

typ. 

va 

» 

van 

> » I vai 
» * vd. — vip vn 

» 

i ł » 

vulg « = 

wet. — 

to. = obsolete y przedawniony 

wyraz. 

ornithology, ornitologia. 

plural, liczba mnoga. 

participle, imiesłów 

= imperfect (preterihm, 

czas przeszły. 
pronoun, zaimek. 
preposition, przyiniek. 
present tense, czas tera- 
źniejszy. 

botany, roślinnictwo. 
substantive, rzeczownik. 
singular, liczba pojedyn- 
cza. 

superlative, stopień naj- 
wyższy. 
theatre, teatr. 
typography, typografia, 
verb active (transitive), 
słowo przechodnie. 
verb active & neuter, sło- 
wo czynne i nieprzecho- 
dnie. 

verb active irregular, sło- 
wo czynne nieregularne. 
defective verb, słowo uło*. 
mne. 

verb impersonal, t słowo 
nieosobiste. 

verb neuter (intransitwej, 
słowo nieprzechodnie. 
verb neuter irregular, sło- 
wo nieprzechodnie nie- 
regularne. 

verb reflective , słowo 
zwrotne. 

vulgar word, wyraz po- 
spolity. 

veterinary science, wete- 
rynarya. 
zoology, zoologia. " ŁBłBUOG c Polish — English A. 

& f and; but. 

abdyllkacya f , abdication. ~ko- wac to abdicate. abecadło * alphabet. ~wy ? al- 
pbabetic(al). [subscriber. 

abonllament™ subscription.-ent™ 

absolucya f , vid. rozgrzeszenie. 

absolutlny f absolute, unlimited; 
arbitrary; positive.' ~yzm " ab- 
solutism. 

aby f tbat, in order that; in or- 
ach *, ah ! alas ! [der to. 

acz, -kolwiek ? although. 

adamaszek ™ damask (stuff), 

adept ™ adept. 

adjutant ™ aid-de-camp, adjutant. 

adminillstracya f , administration, 
direction, management, —stra- 
cyjny f administrative. —stra- 
tor , administrator, manager, 
trustee. -strować v< ? to admi- 
nister, manage. 

admiral |ł ^ admiral; (to.) admi- 
ral (a species of butterfly. »li- 
cya f , navy-office. ~lstW0 " ad- 
miralty, admiralship. 

adoptować V( f to adopt. 

adorator, vid. wielbiciel. 

adres ™ address. -at ™ addressee, 
-ować V( ? to address, direct. 
••Owy ^przewodnik ~~, directory. 

adwent ™ Advent, -owy, ad- 
ventual, of Advent. 

adwokallcki ? of lawyers, lawyer's; 
-Ctwo " -tura f , bar, advoca- 
teship, advocacy. ~t ™ advocate, 

Cześć polsko-angielska. barrister, lawyer. ~tować *? 
~komu, to advocate for one, plead 
in favour of. 

afekty affection, passion. ~acya f , 
vid. przesada. -OWany °t vid. 
przesadny. 

afisz ™ playbill, advertisement. 

afront ™ insult, affront; zrobił 
komu ~, to affront, insult one. 

agat ™ (min.) agate. 

agencya f , agency. _ 

agent, ajent ™ agent, factor m . 

agitllacya f , (ciała) exercise; agi- 
tation, commotion. ~ator ™ agi- 

agrest ™ gooseberry. [tator. 

agronom ™ agriculturist. ~ia f , 

ai *, oh! dear me! [agronomy. 

akacya f , (bot.) acacia. 

akademllia f , academy, -icki ? 
academical. *-ik ™ academician, 
academist; student, (w Anglii) 
collegian. 

akcent ™ accent; accentuation. 
-ować v< ? to accentuate, accent, 
—owanie ^ accentuation. 

akceptllacya f , acceptance, ~o- 
wac v< ? to accept. 

akcylla f , action, activity; (w dra- 
macie) action ; action, fight ; share 
(bank.).-onaryusz™ shareholder, 
stockholder, actionary. 

akcyzlla f , excise. ~ nik TJ ex- 
ciseman, [company. 

akompaniować v f (muz.) to ac- 

akord ™ (muz.) accord; agree- 
ment, contract; na akord, by job. 

aksamit ™ velvet, -ka f , velvet- 
collar. »ny f velvet, velvety. » i •* j akt ansa akt™ act, action; (te.) act; do- 
cument, deed, roll. ~a pi., re- 
cords pi., archives pi. ~or ™ 
actor, stageplayer; (jur.) plain- 
tiff. ~orka f , actress. ~orski ? 
histrionic(al), theatric(al). » 

aktualllny ? actual, real, ~ryusz ™ 
actuary, clerk. 

aktywa pi., (jur.) assets pi. 

akuratllność f , accuracy, exact- 
ness. ~ny ? accurate, exact, 
strict. [acoustic. 

akustyllka f , acoustics pi. ~czny ? 

akuszer ™ accoucheur. «*ka f , 
midwife, obstetrician. ~ski ? 
obstetric(al). ~stwo" midwifery, 
obstetrics. [alabastTian. 

alabastller ™. alabaster., •.rowy ? 

alarms alarm, disturbance. <*o- 
wać v f to alarm, disturb ; sound 
an alarm. 

alba f » alb, surplice. 

albo f or, else; alio ... albo, either 
... Or ; albo co ? what then ? 

albowiem ? because, since. 

ale ? but; ~! alel oh, yes! yes, 

alea f , alley, avenue. [indeed! 

alegorylla f , allegory, ~jność f , 
allegoricalness. ~czny ? alle- 
gorical 

alfabet ™ alphabet, ~yczny ? 
alphabetical. [gebraical. 

algebra f , algebra, ~iczny ? al- 

alisci *, fw piśmie świętem), lo! 
behold ! 

aijailS ™ vid. przymierze. 

alkaliczny f (chem.) alkaline. 

alkierz ™ alcove. 

alkohol ™ alcohol, -iczny f al- 
coholic. 

alluzya f , allusion, hint. 

aloes ™ f&ożj aloe. ~owy ? aloe- 

alpejski ? alpine. [tical. 

alt ™ (muz.) counter-tenor, alto. 

altana f , arbour, bower. 

alternatywa f , alternative. 

altówka f , viol. 

ałun ™ alum. 

amalgamate amalgam. 

.amant ™ lover, sweet-heart. amarant " (bot.) amaranth. <*<>■ 
wy " amaranthine. 

amator ™ amateur, fancier. 

amazonka f r Amazon, virago; fast 
young lady; lady's riding dress. 

ambaras ™ embarrassenient, trou 
ble, perplexity. ~ować v ? to 
embarrass, trouble, perplex. 

ambasallda f , embassy. ~dor '" 
ambassador. 

ambillcya f , ambition. *tny ? 

ambona f , pulpit, [ambitious. 

ambra f , amber. 

ambrozya f , ambrosia. 

amen, amen; jak ~ w pacierzu, 
most certainly, without doubt. 

ametyst™ amethyst. 

amfiteatr ™ amphitheatre. 

amnestya f , amnesty 

amoniak ™ ammoniac. 

amorek™ Cupid. 

ampułka f , (mass) cruet. 

amulet ™ amulet. 

amnmllcya f , ammunition. *-cyj- 
ny" (mil. J wóz — , ammunition- 
cart, [analysis. 

analilltyczny f analytic. ~za f , 

analog||ia f , analogy, conformity. 
~iczny ? analogic(al). _ 

ananas ™ ( bot)- pineapple. 

anarchljia f , anarchy, ~iczny ? 
anarchic(al). ~ista ™ anarchist, 
anarch. 

anatomia f , anatomy. 

androny pi., idle talk. 

andrut ™ wafer. 

anegdollta f , anecdote, ^tyczny ? 
anecdotal, anecdotic(al). 

anglizować v " to anglicize ; - ko- 
nia, to dock a horse's tail. 

ani f not even; neither, nor; ani 
jeden ani drugi, neither. 

anielski ? angelic(al). 

animusz ™ courage, heart. 

anioł ",' angel ; « stróż, guardian 
angel. 

aniżeli ? than, rather than. 

ankra f , crampon. 

anonim ™ anonymous writer. 

ansa f , rancour. antaba 

»ntaba f , handle; ear, loop {fit a 

jar etc.). 

antałek ™ barrel, cask. 

antenat ™ ancestor, forefather. 

antreprener, vid. przedsiębiorca. 

antrepryza, vid. przedsiębiorstwo. 

antropologia f , anthropology. 

antyk T J antique; old-fashioned 
thing, -.warz , -waryusz ™ an- 
tiquary, antiquarian. 

antylopa f , (so.) antilope. 

antymon™ (chem.J antimony. 

antypatya f , antipathy, aversion. 

anyż *!J anise. -ek ™ -ówka f , 

aparat ™ apparatus. [anisette. 

apartament ™ apartment, room. 

apel ™ call, call-roll. 

apelacylla f , appeal. -jny ? of 
appeal; sad**y, Court of Appeal. 
-ować v % to appeal. [nice. 

apetyczny f tasty, appetising, 

apetyt ™ appetite; dobrego -u, I 
wish you a good appetite. 

aplikilant ™ applicant, candidate. 
— ować "V' vid. stosować. ~ *» sic, 
(do czego), to apply oneself (to), 
study. 

apodyktyczny f apodictical. 

apopleksya f , apoplexy. 

apostallta ™ apostate. -zya f , apo- 
stasy; desertion. 

apostllół™ apostle. -ołować v ? 
to propagate religion, apostolise. 
-olski ? apostolical; stolica *»ol- 
ska, the Holy See. -olstwo ™ 
apostleship. 

apostrof ™ (gram.) apostrophe. 
•a *, (w retoryce) apostrophe. 

aprobljata f . approbation 8 appro- 
val, -ować v< ? to approve. 

aptellczny, -karski ?' pharma- 
ceutical). 

apteka f , chemist's shop, apothe- 
cary's shop. -rz ™ dispensing 
chemist, pharmaceutical chemist. 

arabesk ™ arabesque, Moresque. 

arak ™ arrack. 

arbiter ™ arbitrator, arbiter. 

arbitralnllie a ? arbitrarily, ~ość f , 
arbitrariness. -y f arbitrary. artylerzyata 3 

arbliz *5 water-melon, 
archanillelski f archarigelic ~oł '", 
archangel. 

architekta architect, -oniczny? 
architoctonic(al). — ura f , archi- 
tecture, architectonic. \pL 
archiwum " archives pi., records 
arcy a ? (używa sip w złożonych wy- 
razach) chief, principal; arrant; 
arch . , . -biskup ™ archbishop, 
-biskupstwo " archbishopric. 

-dzieło" masterpiece.-kapłan™ 
high - priest , arch - presbyter. 
-książę ™ archduke, -łotr *J 
arrant-knave. 
arędlla, vid. dzierżawa. — arz ™ 
holder of a country-inn. ~o- 
wać v< ? to take on lease, have 
on lease. 

areszt ™ arrest, -ant ™ prisoner. 
-cwać vc t to arrest, take into 
custody. 

arfila f , (muz.) harp; winnowing 
sieve. -iarka f , (female) harper, 
-iarz ™ harper. 

argument ™ argument, proof. 

argusowlly ? ° cz y *e, Argus-eyes 

arka f , ark. [pi. 

arkada f , arcade. 

arktyczny f arctic, „hyperborean. 

arkusz ™ (papieru) sheet, -owy? 
(o książce we formie ~owej) fo- 
lio; too long. 

annatlla f , cannon, gun, ~ni f 
of a cannon ,.. cannon . . . j kula 
-nia, cannon-ball. 

armia f , army. 

aromat ™ aroma, fragrance, ty- 
czny ? aromatic. 

arsenał ™ arsenal. 

arszenik ™ arsenic. 

arterya, vid. tętnica. 

arteryjsklli f -a studnia, artesian 

artykuł ™ article. [well. 

artylellrya f , artillery, cannon, 
ordnanc*; ~ ~ konna, horse-artil- 
lery; ~— polna, field-artillery, 
— rzysta ™ gunner, artillerv-man. 4 artysta artysta ™ artist (painter etc.). 

arya f , song, air. 

arystokrallcya f , aristocracy.~ta™ 
aristocrat, ^tycznie a ? aristo- 
cratically, etyczny ? aristocra- 
tic(al). 

arytmetyka f , arithmetic. 

as ™ ace (at cards). 

asekurllacya f , insurance. ~acyj- 
ny ? insurance . . ; towarzystwo 
~acyjne , insurance - company. 
~ować l "? to insure. j 

asesor ™ assessor, judge lateral. 

aspirl ant ™ aspirant, competiter. 
~ować vc ł to aspire, pant after. 

astrolog™ astrologer. ~ia f , astro- 
logy. 

astronom ™ astronomer. ~ia f , 
astronomy. [ment. 

asygnacya f , assignation, assign- 

asystllencya f , attendance, train. 
~ent'? attendant, assistant. ~o- 
wać v f to attend, accompany. 

atak ™ attack, charge, assault. 
~Ować v< ? to attack, assault. 

ataman ™ ataman (commander 
in chief of the Cossacks). 

ateilSZ ™ atheist. 

atlas ™ atlas. 

atłas™ satin. ~owy? satin-like, 

atleta ™ athlete. [satin . . . 

atmosfellra f , atmosphere. ~ry- 
CZny " atmospheric(al). ł 

atoli ? yet, however, nevertheless. 

atom ™ atom. 

atrakcya f , attraction. 

atrament™ ink. 

audyencya f , audience. 

audytorium " auditorium ; audi- 
tory, audience. 

autentyllczność f , authenticity. 
~czny ? authentic. 

autor ™ author, writer. ~ka f , 
authoress. ~ski ? of an author, 
literary. ~stW0 " authorship. 

awans ™ advancement, promo- 
tion. ~ować v 7" to advance, 
promote, pay in advance. 

awanturila f , adventure. ~nica f , 
adventuress. ~niczy ? adven- badanie 

turnus. ~nik ™ adventurer. ~o- 
wac sif , to go in search of ad- 

aż f till, until. [ventures. 

aż do, aż na prp , as far as , up 
to, till, until. 

ażeby ? that, in order that, in 

ażyo ^ agio. [order to. B. 

ba a ? & \ yes, indeed ! certainly not ! 

baba f , old woman ; coward ; a kind 
of cake, haba; a kind of pear; 
rammer. 

babel ™ (fig-) confusion; wieża 
Babel, Tower of Babel. 

babel™ bubble; blister, vesicle, 
small tumour; soap-bubble. 

babi ? old-womanish, anile. 

babka f , grandmother; f&ożjplan- 
tain; ciuciu ~, blindman's-buff. 

babrać v ? ~ sie V T to dabble, 
flounder about. 

babsk||i?old-womanish,womanish. 
<%.0 " ugly old woman, crone. 

babullnia, ~sia f , dear grand- 
mother. 

bac się V X to fear, be afraid, dread. 

bachahtka f , Bacchante; female 
reveller. 

bachor ™ Jew's child (so called in 
contempt) ; obstinate child. 

bacik™ little boat; small whip: 

bacziienie 1 } attention, heed, cau- 
tion, care; daivac ~ ~,to heed, 
give heed. »nie a ? attentively, 
heedfully , carefully. ~ność f , 
heedfulness, watchfulness; bacz- 
ność/ do your duty! take care! 
mieć sip na ~nosci, to be on one's 
guard/ ~ny " heedful, attentive, 
careful. ~yć v " to heed, observe, 
regard with care. 

badallć v ? to inquire, investigate, 
examine, make careful research. 
~CZ™ investigator, inquirer, exa- 
miner. ~nie ? inquiry, research, 
investigation, examination ; judi- badawczy 

cial inquiry, trial. ~wczy " exa- 
mining, inquisitive. 

badyl ™ stalk, stem. 

bagatellla *\ trifle, small matter. 
~ny ? trifling. 

bagaż ™ baggage, luggage. 

bagnet ™ bayonet. 

bagnisllko " marsb, swamp, bog. 
«.ty " marshy, swampy, boggy. 

bagno " marsh, swamp; (bot.) 
privet. 

baja f , (materya) baize. 

bajllać vt f to tell silly stories, 
chatter, prattle. ~acz, ~arz ™ 
teller of idle stories. 

bajecz||ka f , nursery-tale. ~noŚĆ f , 
fabulousness. ~ny ? fabulous. 

bajkl!a f , fable; nursery-tale, ~o- 
pis ™ fabulist. 

bak ™ forn.J bittern ; (ov)ad) horse- 
fly, ox-fly; (zabawka) top, whirl- 
gig; zbijać ~i, to be idle, trifle 
away the time; strzelić ~a, to 
make a blunder. »-aĆ v ™ to speak 
indistinctly. [master. 

bakałarz ™ abecedarian , school- 

baki pi., ~ fcowiw świecić, to bow 
and scrape. 

bakier ™ wa ~ czapkę, nosić, to wear 
the cap on one side awry. 

bal ™ a large piece of timber, 
beam. 

bal ™ ball (entertainment). 

bałamullcić w ? to wheedle, try to 
seduce; talk idly; trifle away 
the time. ~ctW0. " entanglement, 
confusion ; idle talk. ~t ™ ~tka f , 
wheedler, seducer. 

balansować V V" to equilibrate, 
keep in equipoise. 

balast ™ ballast. 

baldallen, ~chim ™ canopy. 

baldallszek * (bot.) umbel, 
•-szkowaty ? umbelliferous. 

baldryan ™ f&o*.,/ valerian. 

balet ™ ballet, ~nik ™ ballet- 

balia f , washing-tub. [dancer. 

balkon ™ balcony. 

balon ™ balloon. 

balow|]ać w ? to visit dancing en- barbarzyński 5 

tertainments : lead a merry life. 
~y ? strój ~y, ball-dress. 

balsam ™ balm, balsam, -iczny ? 
balmy, aromatic. -»owaĆ w } to 
embalm, —owy ? balsamic. 

bałwan ™ idol; (morski) wave, 
billow ; blockhead ; loggerhead. 
*-OWaty ? awkward, clumsy. 

balwierz, vid. cyrvMk. 

bałwochwalllca ™ idolater. ~czy ? 
idolatrous. ~stwo " idolatry. 

bambus ™ (lot.) bamboo. 

banda f , gang, troop. 

banderlla f , flag, banner. ~ola f , 
banneret, pennon. 

bandolet ™ sword-belt. 

bandos ™ hired reaper, harvester. 

bandullra f , mandola, -rzysta ™ 
mandolinist. [highwayman. 

bandyllcki " bandit. ~ta™ bandit, 

bania f , large big-bellied bottle; 
(bot.) gourd; dome, cupola; va- 
pour-bath, -vluki pi., stuff and 
nonsense. ~sty ? bigg-bellied. 

banillcya f , banishment, pro- 
scription. ~t ™ outlaw, exile. 

bank ™ bank, banking-house. 

bańka f , phial, vial} cupping-glas; 
bubble. 

bankier™ banker. ~stwo"? bank- 
ing-business. 

bankiet ™ banquet. ~ować v ? to 
banquet, feast. 

bankllnot ™ bank-note, bank-bill, 
-owy f of a bank, bank . . . 

bankrulfctwo " bankruptcy, -t ™ 
bankrupt. «»tQWaG v ™ to become 
a bankrupt. 

baran 1 (zo.) ram ; battering ram ; 
rammer; wziąć kogo na *-a, to 
take one upon the back. ~ek ™ 
lamb ; lamb's skin ; (u czapki) gar- 
nishment with lamb's skin; ~ek 
Boży, Agnus Dei. 

barani ^ of a ram, sheep's; ~e 
futro, sheepskin fur. ~na f . 
mutton. 

baraszkować v f to faddle, sport 

barbarzyljniec ™ barbarian; ty- 
rant. ~ński ? barbarous, bar- 6 barbarzyństwo 

baric; cruel, -nstwo ^ barbarity, 

cruelty. 
barć f , bee-hive built in a tree, 
barchan ™ fustian, 
barczystllość f , breadth of the 

shoulders. -y? broad-shouldered, 
bard ™ bard, 
barka f , bark, barque, 
barki pi., shoulders pi. 
barkowy a ? shouldered, (anat.) 

humeral. . [to litter. 

barłllóg m , filth, litter, -ożyć ™ 
barometr ™ barometer, 
baron ™ baron. -owa f , baroness. 
barszcz ™ sour Polish soup, 
bartek ™ unmannerly, rude man. 
bartnik ™ apiarist ; clown, lubber ; 

(zo.) common bear. 
barwiła f , colour; livery; (fig.) 

pretence, pretext. -ić v f to co- 
lour, dye; lay on rouge, paint. 
barwiczka f , paint, rouge. ( \ 
barwinek ™ (hot.) periwinkle, 
barwisty f coloured ; (o suknie) 

woolly. 

barwny ? many-coloured, 
baryłlla, -ka, small cask, barrel; 

(fig.) paunchy person. 
baryton ™ barytone. 
bas ™ (muz.) bass, bass -voice. 

— y pi., bass-viol; dać komu ~y, 

to cudgel one. 
basałyk™ plump awkward fellow. 

-owaty ? plump, awkward, 
basetlila f , bass-viol. -ista ™ 

violoncellist. 
basista ™ bass-singer. 
baśń f , fable, fiction; story, fib. 
basować vv t to flatter, applaud, 
basowy ? bass. 
basta 1 , enough! stop! 
bastard ™ bastard, 
bastyon, (fort.) vid. narożnik.\ 
basy p£., «id. &«*• 
basza ™ pasha. 

baszta f , watch-tower, bastion. 
bat ™ whip, lash; dostać -y, to 

be cudgelled. - '" boat, 
batalia vid. bitwa. 
batalion ™ battalion. ~iany ? bekas 

baterya f , battery. 

batollg ™ whip, -życ v ? to cudgel. 

bawełnlla f , cotton, 
cotton. 

bawi||alnia f , drawing-room, par- 
lour, -ć V( f to amuse, entertain, 
divert; stay. -ć się V X to amuse 
or entertain oneself, enjoy one- 
self, -dło, ~dełko " plaything 
-enie " stay , tarrying, -enie 
się " amusement. 

bawllół ™ rzo.; buffalo. ~oli * of 
buffalo, buffalo . . . 

bazalt ™ (min.) basalt. 

bażant ™ fornj pheasant, -arnia f , 
pheasantry. 

bazar ™ bazar. 

bazgrallć V V~ to scrawl, scribble. 
-CZ ™ scrawler, scribbler. -ni»a f » 
scribbling scrawl. 

bazylik ™(bot.) basil. -a f , (arch.) 
basilica. 

bazyliszllek™ basilisk. -kowy °, 
of the basilisk, basilisk. 

be \ baa, ani ~ ani me, knowing or 
saying nothing at all. 

bebechy pi., (vulg.) guts, bowels. 

bęben 1 ? drum; (fig.) naughty 
boy, pickle. -ek ™ small drum; 
(w uchu) tympanum. 

bębnić v ™ to drum, beat the drum. 

bęc *, flop ! plump ! 

beczellć w ? to baa, bleat; weep, 
blubber, -nie n , bleating. 

beczklla f , tun, cask, -owy ? in 
cask; piwo -owe, beer in cask 
or drawn from the cask. 

beczułka f , firkin, a small cask 
or barrel. [thrush. 

bedłka f , (bot.) fungus; (med.) 

bednarsliki ? of a cooper, cooper's ; 
-ka robota, coopery. -two " coo- 
per's trade, cooperage, coopery. 

bednarz ™ cooper, hooper. 

bejclla f , corrosive, -ować v f? to 
corrode, etch. 

bek 1 ^ bleating; sobbing. 

bekarlici? bastard, spurious, -t™ 
bastard. 

bekciB 'i' (om.j becassiue, snipe. bekiesza 

bekiesza f , a large fur-coat. 

beksa ™ & f , child who often 
cries and weeps. [reams 

bela f , bale, pack; (papieruj ten 

"belka f , rafter, beam. 

bełkot ™ stammering, defective 
utterance.- ~ać v ? to stammer, 
stutter. 

beletrystfja ™ belletrist ~yka f , 
polite litterature, belles-letters jpZ. 

beneficyum * benefice. 

benzyna f , benzine. 

berberys ™ barberry. ~owy ? 
barberry . . . 

berdysz ™ battle-axe. 

berlinka f , kind of boat. 

berło " sceptre. 

bestwić v ? to brutalize, render 
brutal. ~ sie v f to brutalize, 
become brutal. 

bestylla f ; beast, brute (also fig.). 
~alski " beastly, bestial, brutish. 

besztać v ? to reprove, reprehend 
sharply. 

bet ™ featherbed. [lilac. 

bez ™ elder, elder-tree; ~ turecki, 

bez P 71 ?, without. ~barwny ? 
colourless. 

bezbożlinie a ? impiously, -nik™ 
godless, impious man. ~noŚĆ f , 
godlessness, impiety, ~ny ? god- 
less, impious, wicked. 

bezbronny ? unarmed, weapon- 
less, defenceless. 

bezcen ™ za ~, dirt-cheap. 

bezcielesny ? immaterial. 

bezczelnljie a ? impudently, shame- 
lessly. ~ośĆ f , shamelessness, 
impudence, insolence. ~y ? im- 
pudent, shameless, insolent. 

bezcześcić v f to dishonour, vio- 
late, stain. 

bezczynllność f , inactivity idle- 
ness. ~ny ? inactive, idle. 

bezdellń f , (fathomless) abyss, gulf. 
~nny ? bottomless, fathomless. 

bezdl'OZlle " pathless track ; (fig. J 
wrong way; iść na ~a, to go 
astray. «*ny f pathless, untrodden. 

bezduszny ? inanimate. bezpośredni T 

bezdzietnllie a ? without children, 

without leaving children. ~08Ć f » 

childlessness. ~y ? childless, 

destitute of children or offspring. 
bezec||eń8two " ~ność f , foulness, 
abominableness. 

bezecnie a ? foully, abominably. 

bezecny " foul, abominable, de- 
testable. 

bezgraniczny ? illimitable. 

bezgrzeszność^ sinlessness, im- 
peccability. 

bezimienni lie a ? anonymously, 
without a name. ~y? anonymous, 
nameless. 

bezinteresownllie a7 > disinteres- 
tedly. ~ośĆ f , disinterestedness. 
«*y f disinterested, uninterested, 
unselfish, [essential. 

bezistotny ? unsubstantial, un- 

bezkarnllie a ? with impunity. 
*0ŚĆ f ,impunity.*.yf unpunished. 

bezkrólewie " interregnum. 

bezllkształtny ? shapeless, dif- 
form. ~ludny f waste, desolate, 
unpeopled. 

bezmała a ? almost, nearly. 

bezmiar ™ immensity. 

bezmyślnllość f , thoughtlessness, 
incogitance. ~y <? thoughtless, 
heedless. 

beznaganny f irreproachable. 

bezoki <? eyeless. 

bezokoliczny ? (gram.) tryb ., 
infinitive (mood). 

bezowocnyff ruitless, vain, useless. 

bezparcyalny, vid. bezstronny. 

bezpieczlleństwo " ~ność f , safety, 
security, -nie a ? safely, ~ny ? 
safe, secure. 

bezllpierzysty, ~piory ? callow, 
unfledged, naked. 

bezpłatnllie a } gratis, freely. 
~OŚĆ f , gratuitousness. *.y" gra- 
tuitous. 

bezpłciowy ? sexless. 

bezpłodllność f , sterility, unfruit- 
fulness, aridity. ~ny ? sterile, 
unproductive. 

bezpośredni ? immediate, direct. 8 bezpośredno ■*-0 a ? immediately, directly. 
~OŚĆ f , immediateness , imme- 
diacy. 

bezpotomnllie a } without issue, 
•.y ? issueless, destitute of off- 
spring. 

bezpraw|!ie " lawlessness, illega- 
* lity; injustice, injury, ~ny? law- 
less, unlawful, unjust, illegal. 

bezprzestannllie a ? incessantly, 
continually. ~y ? incessant, un- 
intermitted, continual. 

bezprzykładnie a ? matchlessly. 
~y f unprecedented, unexampled, 
matchless. 

bezręczny ? handless. 

bezrogi " hornless. 

bezrozumnliie a } irrationally, ab- 
surdly. m.y <? irrational, void of 
reason, absurd. 

bezrząd ™ anarchy. 

bezseńnliość f , sleeplessness. ~y ? 
sleepless, wakeful. 

bezsens ™ nonsens, absurdity, 
bezsilnllość f , impotence, weakness. 

~y f impotent, weak, feeble, 
bezskutecznllie °£ inefficaeiously, 

ineffectually, ~y <? inefficient, 

ineffectual. 

bezsprzeczny ? incontestable. 
bezstronnllie ^impartially, un- 

biassedly. — ość f , impartiality. 
«*y ? impartial, just. 

bezustanny, vid. hezprzestanny. 

bezwarunkowy ? unreserved, im- 
plicit, absolute. 

bezwładn||ość f , inactivity, inert- 
ness; (fiz .) inertia. ~y f inactive, 
idle, inert. 

bezwłosy ? hairless. 

bezwstyd ™ shamelessness, im- 
pudence. ~ny f shameless, im- 
pudent. 

bezwząlędnllie a ? absolutely, un- 
conditionally jregardlessly. ~0ŚĆ f , 
absoluteness ; inconsiderateness, 
regardlessness. ~y ^ absolute; 
regardless, inconsiderate. 

bezzębny ? toothless. biednieć 

bezżellnny ? unmarried. ~ństwo " 
bachelorship, celibacy. 

bezzwłocznllie a ? immediately, 
instantly. ~y 7 immediate. 

biada *, woe ! wo ! <*b v1 ? to lament, 
bewail. 

białawy f whitish. 

białko " the white of an egg, 
albumen; the white of the eye. 
^watyf'albuminose, albuminous. 

biało ^ white, in white. *. drzew ™ 
abel-tree, abele. igłowa f , wo- 
man. ~ść f , whiteness. 

białoskórnillctwo " tawery, taw- 
er's trade, ~k ™ tawer. 

białllowłosy ? white-haired. ~o- 
zor, (orn.J gerfalcon. 

biały ? white. 

biblilla f , Bible, Scripture. ~jny ? 
biblical. ~ofil ™ bibliophile. 

bibliograf ™ bibliographer. ~ia f » 
bibliography, ~iczny f bibUo- 
graphic(al). 

bibliotellczny ? of a library. ~ka f , 
library. ~karz ™ librarian. 

bibuła f , blotting-paper; (fig.) 
drunkard. 

bić vc ^ to beat, strike ; ~ w dzwony, 
to ring the bells; .* w bebny, to 
beat, the drum; ~ pieniądze, to 
coin or mint money; - pale, to 
drive piles; ~ bydło, to slaughter 
cattle; ~ z dział, to fire or dis- 
charge the cannon ; ~ czołem, to 
prostrate oneself; zegar bije, the 
clock strikes. ~ się w f to fight, 
combat; ~ siena pałasze, to fight 
with swords; ~ sip na kułaki, to 
fight, box. 

bicie ^ beating, striking; ~ serca, 
the palpitation of the heart. 

bicz ™ whip. ~owac v f to whip, 
scourge, lash. ~owanie " flagel- 
lation. ~ysko " whip-handle. 

biedlla f , misery, need; od *y, 
hardly; mieć z kim «e, to have 
trouble with one; klepać ~e, to 
suffer want. ~actW0 " miserable- 
ness; poor creature, poor fellow. 
~ak ™ poor fellow, ^nieć vr } to blecfhy 

become poor. *iny ? poor, mise- 
rable, pitiful, 

biedru'nka f , brass-beetle. 

biedzić się V X to take a great 
deal of pains, take trouble. 

bieg™ course, race, career. -ać^ 
to run. ~acz ™ runner. -le a ? 
skilfully, cleverly; fluently. 

biegłllość f , skill, ability, dexte- 
rity, -y « skillful, able, expert. 

biegun , runner; pole; hinge. 
~OWy ? polar. 

biegunka f , diarrhoea. 

biel, ~i f , white garment. — ,M1™ 
sap. -arz ™ bleacher; whiter. 
-eć v " to get bleached, white. 
«*enie " bleaching, whitening. 
— ić^to whiten, bleach, blanch; 
tin. ~ić sie V X to appear as 
something wn*ite. i»ic2L } vid.bylica. 

bielidło " white paint. 

biellizna f , linen; -izna stołowa, 
napery. *mo " the white of the 
eye; (mid.) cataract; zdjąć *mo, 
to couch an eye. -iichny " 
snow-white. 

bieluń, vid. blekot. 

biernllie ct ? passively, -.ość f , pas- 
sivity, passiveness. ~y ^ passive, 
unresisting. 

t)ierzmowailć v ?to confirm, bishop, 
••nie " (olejem świętym) confir- 
mation. 

bies ™ (vulg.) devil, demon. 

biesiadlla f i banquet, festive en- 
tertainment, feast. -nik ™ ban- 
queter; reveller,. feaster.-owaĆ z 'f 
to banquet; feast, revel. 

bieżący f current, flowing; cur- 
rent, instant. [cabbage. 

bigos ™ dish of hashed meat and 

bigot 1 ? bigot, devotee. -erya f , 
bigotry. -ka f , (female) devotee. 

bijalik 1 " beater of the flail, -ty- 
ka f , scuffle, scrimmage. 

bil ™ (w parlamencie) bill. 

bila f , ('i' <jrze u) bilard) ball. »rd™ 
(gro.) billiards;^.; billiard-table. 
-rdowy " billiard . . 

bilans ♦ balance, balance-sheet. błąkać sig bilet ™ small letter, note, billet; 
~ bankowy, bank-note ; ~ do teatru. 
ticket. 

bilion " billion. [hip . . . 

biodro 1 haunch, thigh, hip. -wy ? 

biograf ™ biographer, ~i& f , bio- 
graphy, -iczny " biographic(al). 

birbant ™ idle disorderly fellow, 
reveller. -ować^? - to lead a loose 
disorderly life, revel, carouse. 

biret 7 " priest-cap, bonnet. 

biskupi bishop. -i? episcopal. 
— Stwo ? bishopric; bishophood. 

bisurman ™ infidel, Mussulman, 

bisurmanić się V V to debauch, 
lead a dissolute life. 

bitnllOŚĆ f , valour, bravery, valiant- 
n'ess. — y "warlike, valiant, brave, 

bitwa f , battle, fight. 

bity "beaten; coined; ~ gościniec, 
high-road. 

biurko" writing-desk, scrutoire. 

biuro "office, -kraeya ^bureau- 
cracy. 

biurowy " official, office... 

biust, vid. popiersie. 

bizmut ™ bismuth. 

bizon ™ whip, knout; (to.) ure-ox. 

bla \ fie. 

blacha f , plate; iron-plate, tin- 
plate. ~mia f t sheet-iron-forge, 
tinman's trade. ~rz ™ tinman, 
tinplate- worker. 

błąd™ error, mistake; fault, blun- 
der; póki ludzie, poty będą biedy, 
to err is human. 

bladi.lawy ? palish, -ość f , pale- 
ness, wanness, -ożółty ? pale- 
yellow. — y <? pale, wan. 

błądzić v \ z to err, mistake; com- 
mit a fault; go astray, lose the 
way. 

błagallć vc ? to implore, supplicate, 
beseech, -lny " expiatory; im- 
ploring, supplicatory. 

błahliOŚĆ f ^ futility, triflingness; 
unimportance, insignificance. -y* 
futile, worthless; insignificant, 
unimportant. 

błąkać sie 7 T to err, wander about. 10 blaknać blaknać v ? (a materyij to fade, 
lose colour. 

blanM pi-, (fort.) breast- work; 
(arćh.) pinnacle. 

"blankiet ™ blank. [dour. 

blask ™ brightness, lustre, splen- 

blaszliany f made of tin, of iron- 
plate. ~ka f , small plate (of 
metal), 

"blat ™ plate, table-plate. 

bławat ™ silk-stuff. ~ny ? silken ; 
handel ~ny, mercery. 

bławatek, (bot.) blue-bottle. 

błazeiin™ buffoon, merry Andrew; 
fool, dunce. «*ńsM? buffoonish, 
foolish, waggish, *-ństwo ? buf- 
foonery, foolery, waggery. 

błaznować v ? to play the fool; 
(z kogo) to make a fool of. 

blednica f , chlorosis, greensick- 
ness, [ty; errant. 

błędny f erroneous, wrong; faul- 

blejwas "' white-lead, ceruse.* 

błękit ™ blue colour* azure ; ~ nie- 
bios, the blue sky. ~nawy ? 
pale-blue, ~ny f blue, sky-blue. 

blekot ™ (bot) henbane, madwort. 

blichtr ™ false show, delusion. 

blisklli f near, nigh; imminent, 
impendent. ».q a } near, nearly. 
~0Sc f , nearness, proximity, ~o- 
znaczny ? synonimous. 

blizna f , scar, cicatrice. 

bliźni ™ fellow - creature, fellow- 
man. <*aezka f , twin-sister, «*ak™ 
twin-brother, ~ccy ? relating to 
twins. ~eta pi., twins pi. 

błocllić v f to soil, dirty. ~ko ? 
mud, mire. 

błoglli ? blissful, happy; sweet, 
kind. ~0ŚĆ f , blissfulness ; felicity, 
bliss. 

błogosławić ^ to bless; glorify. 
~enie " blessing, benediction, 
-•-eństwo " blessing, benedition ; 
bliss, felicity. *»ony ? blessed. 

blok™ block, log. ~ada f , blockade. 
~0wać v ? to blockade, block up. 

błona f , membrane, pellicle, film ; 
„. brzuchowa, peritoneum; ~ mó- boczny 

zyowa, meninges ; ~ sercowa, peri- 
cardium^ ~ si atkow a (oka), retina. 

blond (indecl.) * light - coloured, 
fair. «*yn ^ blond, light-haired 
man. *yna, -»ynka f , light haired 
woman, blonde. [flat country* 

błonie " pasture-ground, common j 

błonka f , pellicle, membrane. 

błotilnisty? marshy, boggy, swam- 
py. ~o ? marsh, bog, swamp. 

bluszcz ™ (bot) ivy. ~owy ? 
ivy . . . 

bluźnillć^ to blaspheme, revile. 
~enie " blasphemy, calumniation. 
~erca ™ blasphemer. ~erczy f 
blasphemous. *erstwo T ,' blas- 
phemy. 

błysk™ gleam, glimpse. 

błyskatlć, vid. błyszczeć. ~ się, 
it lightens. ~wica f » lightning ; 
flash of lighting. 

błyskotl|ka f , glittering trifle, tin- 
sel. «.liwy f glittering, showy. 

błysnąć , to shine, glitter (for 
a moment). 

błyszczliący ? glimmering, glit- 
tering, brilliant. ~eć T to glim- 
mer, glitter, shine. 

bo c , for, because, since. 

bób ™ (bot.) bean. 

bobak ™ (zo.) marmot. 

bobllek™ (bot.) laurel-berry; lau- 
rel, bay. ~ki pi., sheep's dung. 
~kowy ? bay . . . 

bobo " Old-Bogey, black bogey; 
chubby child. 

bóbr, (zo.) beaver, castor. 

bobrowilać V1 ? to wade through 
the water like a beaver; search, 
ferret. ~y ? beaver; ~e krople t 
castoreum. 

bochen, ~ek ™ loaf (of bread). 

bocian ™ (om.) śtork. ~i ? of 
the stork, stork's. *i§" young 
stork. 

bócik ™ nice little boot, halt-boot. 

boćwina, (hot.) beet; beet-leaves. 

boczllkiem "f sideways, sidelong. 
«*ny ? lateral , side . . . ; -«n0 

-przejście, side-passage. boczyć sig 

boczyć się V C (na kogo) to look 
askew at. 

bodaj! bodaiże! % would to God; 
bodaj cię! go to Bath! 

bodjak, (bot.) thistle. 

bodziec™ thorn; goad; stimulus, 
stimulation. 

bodziszek ™ (hot.) stork's bill. 

Bóg™ God; idź z Bogiem! good- 
bye ! God be with you! broń Boże! 
uchowaj Boże! God forbid! szczęść 
Boże! God help you! 

bogacić V( ? to enrich. - się v f 
to grow rich. 

bogallctwo " riches pi., opulence, 
wealth. ~cz ™ rich man , ricb 
tellów. ».ty ? rich, wealthy; 
costly, precious. [Lord. 

Bogarodzica f , the mother of our 

bogdaj, vid, bodaj. 

bogini f , goddess. 

bOgobojmlie a ? piously, religiously. 
—OŚĆ f , fear of God, piety. ~ny ? 
pious, religious. 

bohater ™ hero. -ka f , heroine. 
- ski ^heroic. — stwo " heroism. 

bohomaz ™ paltry, bungling 
picture. 

bój ™ fight, battle, combat. 

bojaźliwllie f% fearfully, timo- 
rously, -ość f , tearfulness, timo- 
rousness, timidity, -y f timo- 
rous, timid. 

bojaźń f , fear, timidity. 

bojowllisko " battle-field; thresh- 
ing-floor. ~nik ™ warrior. -y f 
of a fight, battle . . . 

bok ™ side, flank; pod bokiem, 
hard by , near at hand ; na * / 
clear the way! wziąć kogo na ~, 
to take one aside. 

ból ™ ache, pain ; ~ głoicy, head- 
ache; ~ zębów, tooth-ache. ~epl., 
fpołogowe) throes pi. , pain in 
labour. 

bolący f aching, sore. 

bolejlć v ?" to ail, ache; grieve, 
be sorry ; głowa mnie boli, I have 
a head-ache ; niech cię głowa o to 
nie boli, don't care forit. -jacy f bractwo 11 ailing; sickling, -ść f , pain, ail- 
meut; grief, sorrow, woe. -śnie a j> 
grievously; dolorously, -sny , 
painful, dolorous. 

bomba ^ bomb; wleciał jak ~, he 
came rushing in unexpectedly. 

bombardllować vc f to bombard, 
-owanie™ bombardment, -yer™ 
(mil.) bombardier. 

bonińkować v ™ indemnify. 

bonifrater ™ hospitaller; oddać 
do Bonifratrów, to declare a per- 
son ripe for a mad-house. 

bonoński f piesek ~, spaniel. 

bór ™ forest, wood. 

boraks ™ borax. 

borg ™ tick, credit. 

borowik ™ (bot.) cow-spunk. 

borówka f , (hot.) bilberry 

borowy ™ forester. - ^ forest. 

borsuk ™ (zo.) badger 

bosak™ barefooted man; hook; 
na ~a, barefoot. 

bość y " to butt, push with horns; 
stimulate, goad. 

boskili f godlike, divine, -o a * 
divinely, ~oŚĆ f , divineness. 

bosHo a p barefoot, -y " barefooted. 

bóstwo " deity, divinity. 

bot 1 ',' boot. 

botaniilczny ? botanic(al). -*k ™ 
botanist, herbalist, -ka f t botany. 

bowiem c , vid. bo. 

bożek ™ heathen god 

bożnica f , synagogue. 

boży ? of God ; Boże Narodzenie, 
Christmas; Boże Ciało, Corpus 
Christi-day. 

bożyszcze " idol. 

brać vc , i to take ; (o rybach) nibble ; 
(o koniu) ~ na kieł, to take the 
bit in; ~ górę nad kim, vid. góra; 
~ za zło, to take amiss; ~ do serca, 
to take to heart; mróz bierze, it 
gets cold ; ~ się do czego, to begin 
with ; ~ się do panny, to pay one's 
courtship to a girl. 

braciszek ™ little brother; lay- 
brother. ~two ^ confraternity; 
union, society. 12 brak brylasfy brak *J want, lack, need, ••nać, 
-OWaĆ v ? to be wanting; garble. 

brama f , gate. 

br^taowailć v< ^ to border, garnish, 
-nie " border, garnishing. 

branllie " (the action of) taking. 
-iec ™ prisoner of war, captive. 
— ka f , woman made prisoner of 
war; recruiting. 

bransoletka f , bracelet(ornament). 

brat ™ brother (liczba mnoga: 
brothers i brethren) j za panie •»., 
confidently, pertly ; « przyrodni, 
step - brother ; ~ rodzony, real 
brother. 

bratać v< ? to unite closely. - się, 
to fraternise; form a friendship 

. with one. [pansy. 

bratllanek ™ nephew. -ek ™ (lot.) 

bratersllki ? brotherly, fraternal. 
-two " brotherliness ; the brother 
and his wife. 

bratlini ? brotherly, -obójca™ 
the murderer of a brother, fra- 
tricide, -obójczy a , fratricidial. 
«Owa f , a brother's wife. 

brawo *, bravo ! well done ! — * 
bravo, applause. 

brawura f , bravery, gallantry. 

brelldllia f , nonsense, trash. 
~dzić v ? to talk nopsense. 

brew f , eyebrow. 

brewerya f , quarrel ; brewery t wy- 
prawiać, wyrabiać, to brawl, riot, 

"brewiarz ™ breviary 

brnąć u ? to wade; (fig.) to run, 
fair into ; « w długi, to run into 
debts. 

broczyć V7 ? to imbrue. 

bród ™ ford ; w ,> rzekę przebyć, to 
ford a river, wade through a river. 

broda f , beard; chin. -cz ™ man 
with a long beard. -ty" bearded. 

brodawka f , wart; ~ cyckowa, pap, 
nipple, teat. 

bródka f , little beard'. 

brodzić v ™ to wade; (we. TcrwiJ 
to imbrue. 

bróg ™ stack, rick. 

broić vc t to do mischief. broń f , weapon, arms pi. ; » palna, 
fire-arms; na ramie, «/ shoulder 
arms! do nogi -/ ground arms! 

bronlla f , harrow, -ować ""? to 
harrow. -owanie " harrowing. 

bronić v f to defend, protect; 
prohibit ; ~ czyjej sprawy, to plead 
one's cause. 

bronz ™ bronze, -owy ? brazen. 

broszura f , pamphlet. 

browar ™ brewhouse, brewery. 

bróllzda f , furrow, -ździć V7 . 1 to 
furrow ; (fig.) tu put obstacles in 
the way. 

brud ™ nastiness, filth, dirt, -as ™ 
sloven, grimy fellow, -no a ? 
dirtily, nastily, -ny ? nasty, 
dirty, filthy, -zić vc t to dirty, 
soil, sully. 

bruk ™ pavement; zbijać ~ 5 to 
saunter, lounge. — arz ™ paver. 

brukiew f , turnip; dzika ~, navew. 

brukowllać v ? to pave, -anie " 
pavement, -iec™ lounger; pa- 
ving-stone, -y " paving . . ., 
pavement . . . ; wiadomości -e, the 
news picked up in the street. 

brulion ™ waste-book. 

brunatnllić v ? to brown, -ieć v1 } 
to turn brown. — y ? brown. 

brunet" dark-complexioned man. 
-a, — ka f , brunette. 

brutal ™ rude person, brutish 
fellow, -ny ? rude, brutal, 
-stwo " brutality. 

brwi pi-, vid. breio. 

bryczka f , four-wheeled carriage, 
britzka. 

bryftregier ™ vid. listonosz. 

bryg ™ ^wJ brig. 

brygada f , fm&J brigade. 

brySa f , waggon, carriage, vehicle, 

brykać v ? (o koniu) to jib, kick ; 
frisk; be refractory. 

brykla f , busk. 

bryła f , lump, clod (of eartn); 
~ lodu, flake of ice. 

brylant ™ brilliant, diamond, -o- 
wy ? diamond. 

brylasty ? clotty, lumpy. bryłka 

bryłka' small lump, ciot. 

bryłowatllość f , clottiness; sphe- 
ricity. ~y " globular, spherical. 

bryndza % kind of whey cheese. 

bryt ™ (mat ery i) breadth. 

brytan ™ mastiff, buldog. 

brytfanna f , frying-pan. 

bryzgać 0) , z to spout, squirt (with 
mire). 

brzakailć v ™ to clink, jingle. 
~dto " any musical instrument 
made of brass etc. 

brzask ™ day-break, dawn. 

brzdąkać u ? to thrum, jingle. 

brzdęk *, flop ! plump ! ~nąć V1 ? 
to fall with a noise. 

brzęczlleć l T to hum, buzz; ~aca 
moneta, specie, hard cash. ~enie " 
humming, hum. 

brzeg ™ edge, brink; (morza) 
coast, shore, beach ; (rzeki) bank ; 
(książki) margin; (sukni) skirt. 
~Owy ? coast, coasting. 

brzęk ™ clash, clink, jingle. 
*-adło, vid. brząkadło. 

brzemię " burden, load, charge. 

brzemiennllość f , pregnancy, ~y ? 
teeming, abundant; ~a (kobieta), 
pregnant, with child. [wood. 

brzeszczot f , birch -tree; birch- 

brzmiiący ? resounding, sonorous, 
ringing. ~eć vy } to sound, ring; 
purport. ~enie " sound; tenor, 
contents pi. 

brzoskwinilla f ; peach; peach- 
tree. ~owy ? peachy, peach . . . 

brzost ™ elm, elm-tree. 

brzozlla f , birch, birch-tree. ~o- 
wy " birchen. 

brzuch ™ belly, abdomen ; do góry 
*em, on the back. ~acz ™ big- 
bellied man. ~aty ? big-bellied. 
-OmÓWCa 1 " ventriloquist. 

brznszllec , brzusiec ™ the pro- 
tuberant, convex part; -*ec palca, 
finger-tip. ~ny f abdominal; 
skóra ~na, peritoneum. 

brzydlal ™ ugly person. -*ki ? 
ugly, naughty; ~ki czas, nasty 
weather. ~ko a ? uglily, abomi- bulgotać 13 nably. ~nąć v \ l to become ugly, 
~ota^ ugliness. 

brzydzllenie się * abhorrence, 
abomination, disgust. «*ić vc , 1 to 
disgust. ~ić sie V X to loathe, ab- 
hor, be disgusted with. 

brzytwa f , razor. 

buch ', plump! bang! ~ać VJ \ l to 
spout (out), burst out. 

buchalter ™ book-keeper. ~ya f , 
book-keeping. [bottom. 

buchta f , bay, creek; (okrętu) 

bucik, vid. bócik. 

buczyna *\ beech- wood; beech-tree. 

bud||a f , booth, shed, stall. ~nik ™ 
line-keeper ; booth-keeper. 

budowa f , building, structure, con- 
struction ; architecture ; (ciała) 
constitution, ^ć^to build, con- 
struct; (fig.) edify; -*ć zamki na 
lodzie, to build castles in the air. 

budowla f , building, edifice, con- 
struction. *ny " timber . . . ; drze- 
wo ~ne, timber. 

budownillctwo ? architecture. 
~czy f architect. 

budujący f edifying. ~lec ™ 
timber, timber-wood. 

budynek ™ building, edifice. 

budzillć V( f to awake, arouse. <+& 
się y fto wake, awake. ~k™ alarm- 

budżet ™ budget. [clock. 

buhaj ™, bull, bullock. 

bujać v ™ to buoy, tower; «. po 
świecie, to range the world. 

bujn!|ie, -o "? exuberantly, ab- 
undantly, -.ość ł ^ exuberance. 
~y f exuberant. 

buk ™ beech-tree. 

bukiet ™ nosegay. 

bukowllina f , fceech-wood. ~y ? 
beechen. [wy ? box. 

bukszpan 1 ? box-tree, box. *.()• 

buksztel ™ (arch.) centring. 

bukwica f , (bot.) betony. 

bula f . (papiezka) bull. 

bułany ? fallow, pale. 

buława ™ staff, truncheon ; staff 
of commandment. 

bulgotać, vid. bełkotać. 14 bulion Imlion ™ broth, bouillon, 
"bułka f , roll, wheat-bread, 
bulla, vid. bulą. 
buńczullczny ? swelled or elated 

with pride, puffy. ~czyć się V X 

to swell with pride, grow proud. 

~k ™ horse's tail, Turkish 

standard. 

bunt ™ sedition, rebellion, mutiny, 
revolt. ~ować v f to stir up 
against, raise. - *. sie^T* to rebel, 
revolt. ~owanie sie " stirring 
up; sedition, -owniczy ? rebel- 
lious, seditious, mutinous. ~0" 
wnlk ™ rebel, rioter. 

bura f , sharp reproof, rebuke. 

burak ™ (lot.) beet, beet- root. 
•»owy ? beet . . . 

burczeć'"?? to rebuke, reprimand. 

burda f , brawl, scuffle, riot. 

burgrabia™ burggrave. 

burka f , felt-cloak. 

burknąć, vid. burczeć. 

burmistrz ™ mayor, (w Niemczech) 
burgomaster, (Londynu) Lord 
Mayor. «-ować V T to govern as 
a regent, domineer. -*owski ? 
mayoral, mayor . . . 

bursztyn ™ (rain.) amber. ~owy" 
amber. 

burt ™ border, galloon. ~a f . 
(okrętu) board. 

Dury ? dark-grey. 

burza ™ storm, tempest. 

burzliwllość f , boisterousness, im- 
petuosity. -»y ? stormy, tempes- 
tuous, boisterous. 

burzyllć v< ? to ferment; stir up; 
pull down, destroy. ~ć się V T to 
ferment ; rage. «»ciel ™ agitator, 
perturbator; destroyer. 

busola f , nautic-compass. 

jut, vid. bót. 

buta f , pride, scorn. 

butel ™ butla f , large bottle, ~ka f , 
bottle, vial. ~kować v< ? to bottle, 
put in bottles, ^kowy ? bottled, 
bottle . . . ; ~kowe piwo, bottled 
beer bzykać 

butnae, ~o a <> haughtily, proudly; 
boastfully. *-ośĆ f , haughtiness, 
pride; boastfulness. ~y" haughty, 
arrogant; proud; boastful 

butwieć ^ to mould, become 
musty. 

buzia f , ~k ™ little mouth, lips pi. ; 
kiss; dać komu buzi, to kiss one. 

buzować v ? to snub, rebuke, 
by f in order that; (in order) to. 
być V V" to be ; ~ w domu, to be at 
home ; bądź co bądź, at any rate. 

byczllek ™ bullock. ~y f ox ... , 
bullock . . . 

bydlę " beast, brute. ~cość f , 
beastliness. ~cy? brutish, bestial. 

bydło \ neat, neat-cattle, cattle. 

byk ™ bull. * owiec ™ bull's pizzle. 

byle c , ~ tylko, provided that. 

bylica f , f&ożjmugwort, artemisia. 

były ? late, former. 

bynajmniej a ? not in the least, 
by no means, in no wise 

bystrllo a } quickly, rapidly. ~0ŚĆ f , 
swiftness, quickness , rapidity ; 
(umysłu) quick comprehension, 
acuteness. ~y <? swift, rapid ; sly, 
acute; ingenious, cunning; ~y 
wzrok, sharp or keen look. 

byt ™ existence, state ; situation ; 
dobry ~, welfare, prosperity. 
~noŚĆ f , stay, sojourn. ~owaĆ v ? 
to exist, be; stay. 

bywać T to frequent, haunt; 
happen. 

bywalec ™ old stager. 

bywały ? experienced. 

bzdur||a f , stuff, fiddle-faddle; 
little fool. ~ny ? trifling. ~stW0 7 
foolish talk, nonense ; triflingness. 

bzdurzyć v< ? to talk nonsense, 

faddle. 
bzik ™ crack, crazedness ; mieć «*a, 

to be crack-brained, 
bzionka f , elder-berry. 
bzowy f eldern,. elder . . . ; kwial 

~, elder-flower. 
bzykać *? to hum, buzz. cabr C. 

icabllr, -er ™ (o mięsie) buttock, 

riunp, fillet. _ 
Icaca*, (u dzieci) beautiful! 'tis 

fine ! ~ny ^(fam.) genteel, pretty. 
cackllać , cieckać się V V to 

fondle, caress.' ~o " toy, play- 
cal ™ inch. [thing, gewgaw. 

całklliem, -owicie a ? wholly, 

entirely, completely. -owitość f , 

totality, -ow i ty ? whole, com- 
plete, total; undivided, -owy ? 

(mat J integral. 
<;ało a ? safely, safe and sound, 
całodziennllie "•? during the whole 

day, all day long. — y ? lasting 

the whole day. 
całopallieaie ^ burnt -sacrifice, 

holocaust, -ny f offered as a 

burnt-sacrifice. 
całość f , whole, totality, entireness. 
całowalić v f to kiss, caress; -nie " 

kissing; kiss. 
calllówka f , inch -thick plank. 

-owy f inch, inch -thick, an 

inch long. . [cloth, 

całun ™ pall , shroud , hearse- 
całus ™ loud kiss, smack, -ek ™ 

kiss (kind of confection). 
calulfsienM,-teńki" whole, entire, 

uffaamaged; -sienki dzień, the 

livelong day. . 
Cały ? whole, all ; entire, total ; safe. 
Cap *, snap ! ~ ™ ram ; (fig.) drone, 

sluggard, -ać, -nać v< ? to catch 

eagerly, gripe, grasp, 
capstrzyk ™ tattoo, 
car™ czar. -owa f , czarina. -sM f 

czarinian. — stwo " the empire 

of the czar, empire, 
ceber ™ pail, bucket, 
cebullla f , onion, bulb, -asty ? 

bulbous, bulbaceous, -owy f 

made of onion, onion . . . 
cecb ™ guild, corporation, asso- 
ciation, -a f , mark, sign, stamp ; 

token, character, indication, 
cechowllać vc ? to mark, stamp, ceregiele 15 brand; characterise, distinguish. 
»y ? of a guild, corporate. 

cedr ™ cedar, i . 

cedrowy f cedar, cedar... i 

ceduła*, note, ticket. 

cedzllenie ? filtration, -ić v< ? to 
filter, filtrate; -ić przez zęby 
slowa, to drawl one's words. 
-idło " strainer, colander. 

cęgi pi, tongs pi. 

cegllielnia f , brick-kiln,- tile-kiln, 
-xa f , brick, -lany ? made of 
brick, -larz ™ brick - maker, 
-lasty ? brick-coloured. 

Cel ™ mark, aim; scope, design, 
end, view; w tym celu, with this 

cela f , cell. [view. 

celebrować v< ? to celebrate, mass. 

celnllie a ? exactly, right, without 
missing the aim. -ik ™ toll- 
gatherer, tax-gatherer, excise- 
man, —ość f , justness, correct- 
ness, -y f hitting the mark; 
prominent, eminent; -y strzelec, 
marksman ; komora cetna, custom- 
house. 

celowllać V7 ^ to aim,' take aim at; 
(w czem) to excel in; (nad in- 
nymi) to surpass, outdo, -nik ™ 
diopter (gram.) dative. 

cembrowallć v< ? to cover with 
planks, plank, -nie " planking. 

cement ™ cement. 

cenlla f r price, value, rate. ~ić Vf ? 
to prize, -value, estimate ; esteem ; 
ask a price, -nik ™ price-list 
-nosĆ f , high price, high value 
-ny f of high price, precious. 

cenzor ™ censor. , _ 

cenzorllowany ™ stool of repen- 
tance. — ski ? censorial. 

cenzur||a f , censorship. -ować v ? 
to censure. 

cepllak ™ -isko " shaft of a flaiU 

cepy pi., flail. 

cera f , (twarzy) complexion. 

cera f , darning. »-ta f , cerecloth; 
oil-cloth. . 

ceregiele pi., unnecessary com- 
pliments; ceremonies pi. 16 ceremonia ceremonilla f , ceremony, formality. 

~ał ™ ceremonial. ~alnie a } 

ceremonially, ceremoniously, ~al- 

llOŚĆ f , ceremoniousness. ~alny f 

ceremonious. 

cerkiew ™ Greek church, 
cerować v ? to dam. 
certować v ? (się vr ) to dispute; 

contest, 
cesarsllki ? imperial. ~two " 

empire; the emperor and his 

consort, 
cesarz ™ emperor. ~ewicz, czaro- 

witch, prince imperial. «owa f , 

empress. 
cctklla, dot, spot, speckle; w »i, 

speckled; ~owac > v< ? to spot, 

speckle. ~owany ? spotted, 

speckled., 

cętnar™ hundredweight, quintal, 
cetno " even, number ; grać w ~ i 

licho, to play at even and odd. 
cewka f , bobbin, canula, pipe, 
cha! cha! * ha! ha! 
chaber ™ (bot.) blue-bottle, 
chadzać^ vid. chodzić. 
chałastra f , mob, rabble, populace, 
chałupa f , (peasant's) cottage, 

cabin, cot 

cham ™ peasant, villain 
chan ™ khan, 
chaolls ™ chaos, disorder, etyczny" 

chaotic, confused. [snap, 

chapllać, ~nąć v ? to grasp, gripe, 
charakter ™ ^ character, temper, 

disposition ; hand- writing. ~y- 

styczny ? characteristic. ~yzo- 

wać V( f to characterise. 
charcica f , a greyhound-bitch. 
charllczeć, »kotać^ to hawk and 

spit.~kot™rattling(in the throat), 
charłak™ poor man; sickly man. 
chart ™ greyhound. [hovel. 

chata f , cottage, hut, peasant's 
chcllenie " volition, mind, desire. 

<*ieć "^ to be willing, have a 

mind, intend; want, desire; chce 

mi się jeść, I am hungry; chce mi 

się pić, I am thirsty; *.q % I will. 
chciwllie a ? eagerly, greedily. chłop 

«-iec ™ greedy man. ~ośĆ f , gree- 
diness, covetousness, avidity. *.y ? 
greedy, covetous, avaricious. 

chęć f , will, wish, mind, desire. 

chedoilgi ? neat, clean. ~go a ? 
cleanly, neatly, lżenie " cleaning, 
cleansing. ~żyć v ? to clean, 
cleanse. 

chełbać v ?to agitate, move, shake. 

chełpllić się vr , to boast of, brag, 
vaunt. ~liwie a f boastingly, 
boastfully. —liwość f , boast, 
boasting, boastfulness. ~liwy ? 
boastful, boasting. 

chemiila f , chemistry. ~czny ? 
chemical. ~k ™ chemist. 

cherlallć ™ to be sickly. ~k ^ 
valetudinarian, sickly person. 

cherub ™ cherub. 

chętllka f , fancy, mind. ~nie a ? 
willingly, fain. ~ny ? willing, 
fain, ready. 

chimerlla f , chimera,whim, caprice, 
•-yczny ? whimsical, capricious. 

china ', Peruvian bark, Jesuits' 
powder. 

chińszczyzna f , Chinese style. 

chirurg ™ surgeon. ~ia f , surgery. 
~iczny ? surgical. 

chlać ut f to drink to excess, tope. 

chlastać v< f (błotem) to splash. 

chleb ™ bread; (fig.) livelihood, 
bread; ~ razowy, brown bread; 
~ pszenny, white bread; ~ z masłem, 
butter and bread; ~ łaskawy, 
bread of charity. ~ o dawca ™ 
forsterer; master, employer. 

chlew ™ pig- sty. 

Chlipać- v< ? to lap, quaff. 

chłód ™ coolness, freshness. 

chłodnlląć vr t to grow cold. ~ik 7 
cooling-clrink. »o a ? coolly, fresh- 
ly. ~OŚĆ f , vid. chłód. ~y ? cool, 
fresh. 

chłodzllący f refreshing, cooling, 
refrigerant. «*ić v f to cool, re- 
frigerate. *.ić sie V X *° refresh 
oneself. 

chłonąć v< ? to devour, absorb. 

chłop- peasant, countryman; ~t» chłopa 

—a, the choice of men. -ak ™ 
lad, boy, stripling. -czyk, -czy- 
na™ little boy. -ię " child, hoy. 
-iec ™ hoy. -ięcy ? boyish, 
childish. -isko " boor, churl, 
clown. -ka f , country-woman, 
—ski ? peasant, rustic; churlish, 
clownish. -stwo " peasantry. 

Chłosta f , whipping, stripes pi., 
bastinado. -ć V( f to whip, lash. 

chlubiła f , honour, pride, distinc- 
tion, -ić sie V V to glory in a 
thing , take pride in a thing. 
-ny ? honourable, creditable, 
laudable, honorific. 

chłupotaLć v ? to gurgle, -nie " 
gurgling. 

chlustać vl 7 to splash, squirt. 

chłystek ™ hobbledehoy, winny. 

chmara f , cloud, multitude, mass. 

chmiel ™ hop. -arnia, hop- 
garden, -arz™ hop-picker. -ić v ? 
to hop. -nik ™ hop-field. 

chmurlla f , cloud, -ka f , a little 
cloud. -ny f cloudy, gloomy, 
overcast. -zyć się T to grow 
cloudy. [little. 

choć a ? a t least ; ~ troche, ever so 

chollć, -ciąż °, though, although ; 
choćby nawet, even though. 

chochlik ™ gnome. 

chód ^ walk, gait, pace. 

chodllak™ bast-shoe, clog, -nik™ 
avenue; side- walk; foot-walk. 

chodz enie " walking, -ić v ? to 
walk , go ; — ić za swemi intere- 
sami, to look after one's busi- 
ness ; nie chodzi mi o to, I do not 

choma f , pine-tree, [care for it. 

cholerlla f , cholera. -yczny ? 
choleraic; choleric. 

cholerlla, -ka f , leg of a boot; 
cholewki smalić, to court, woo. 

chomąto \ horse's collar. 

chomik ™ (zo.) hamster. 

chór ™ choir, quire, chorus. 

chorągiew™ standard, ensign, flag; 
(żołnierze) company, squadron, 
-ka f . pennon , streamer ; (na 
dachuj vane, weather-cock. 

Cześć polsko-angielska. chropowato 17 

' choralił ™ choral(e). -lny ? choral, 
choric. 

Chorąży™ standard-bearer, ensign. 

choróllba f , sickness, disease, 
malady; —ba morska, sea -sick- 
ness; -ba św. Walentego, falling 
sickness ; epilepsy; idź do —by, 
go and be hanged, -bliwy ? 
morbid, sickly, unheal thy.- wać^ 
to be sick of; -wać na oczy, to 
have sore eyes ; -wać z tęsknoty 
za krajem, to be homesick. 

chorowitllość f , sickliness, infir- 
mity, -y f sickly, infirm. 

chórowy f choric. 

chory™ patient, sick person. - ? 
sick,_ diseased, ill. 

chów ™ (zwierząt) breeding; » 
bydła, cattle-breeding. 

chowallć v ? to keep, preserve; 
hide, conceal; bury, inter; -ć do 
kieszeni, to put into pocket; — ć 
w pamięci, to keep in mind. — ć 
się T to hide oneself, abscond; 
to*" live; be brought up; dzieci 
mu się nie chou-ają, his chil- 
dren die when young, -nie " 
preservation ; (ciał) burial, inter- 
ment, -ny ? domestic, -ny, 
grać w - negO, to play at hide- 
and -seek. [maybug. 

chrabąszcz ™ beetle, cockchafer, 

chrapallć^to snore, snort. -nie " 
snoring, snore. 

Chrapka f , grudge; mieć na kogo 
chrapkę, to bear a person a grudge. 

chrapliw[|ie a ? with shrill voice, 
-y f shrill, harsh, hoarse. 

chrapy pi., nostrils pi. 

chrobota rattling, cracking noise. 
-ać vc , c to grate, jar, rattle. 

chromfiać V V" to hobble, go lame 
-anie " hobbling, hobble. * 
lame, crippled. 

chronić V \ L to shelter, screen. 

chr)niczny ? chronical. 

chronologia f , chronology.-cznie 
«p chronologically, -czny? chro- 
nological. 

chr op o wat||o a ? roughly, ruggedly. 

2 y? IS chropowatość 

-OŚĆ T , ruggedness, roughness, 
harshness, -y ? rough, rugged, 

chróst ™ brush-wood, [harsh. 

chrupać v f V 1 to craunch, crackle. 

chrypllieć ^ to have a hoarse 
throat; speak in a hoarse voice, 
-ka f , hoarse throat. -liwy .? 
hoarse. 

Chrystus n , Christ. 

chrząkać, vid. krząkaó. 

chrzan ™ horse-radish. 

chrząstklla f , cartilage , gristle. 
-owaty " gristled, gristly. 

chrząszcz ™ scarabee, coleopter. 

chrzcilló v< ? to baptize, christen, 
-elnica f , baptistery, font.-nyjpŁ, 
christening (feast). 

chrzczony ? baptised. 

chrześcijallnin™ christian. -nka f , 
christian (woman). -ński ? 
christian. -ństwo " Christianity, 
Christendom. [clash, clang. 

chrzęliścić ^ clink, clatter, -st ™ 

chrzellśniak ™ godson. -st ™ 
baptism; trzymać do chrztu, to 
stand godfather (a child). -stny ? 
ojciec -stny, godfather; matka 
-stna, godmother; syn -stny, 
godson. 

chuć f , lust, concupiscence. 

chuch ™ whiff, puff; huffed pawn; 
wziąć —a, (w warcabach) to huff 
a man. -ać V1 ? to beathe, blow. 

—rak ™ gaunt man. — ro ^ inte- 
stines pi. of a fisb. 

chudllerlawy ? somewhat lean, 
-eusz ™ poor devil. -nać V V" 
to grow lean, meagre. -oba f , 
modest fortune, small property. 
—OŚĆ f , leanness, meagreness. -y ? 
lean, meagre, lank; poor. 

chudzilfatko™ -na f , poor wretch, 
-ucłmy ? very lean. 

chustą \ piece of linen, kerchief; 
zbladł jak ~, he grew pale as 
death. 

chuśtać v ? to swing,, seesaw. 
- się y r to swing oneself, see- 
saw. 

chusta wka f , seesaw, swing. ciag 

chustlleczka f , handkerchief; neck-, 
kerchief, kerchief, •.kas hand- 
kerchief; -ka do nosa, pocket- 
handkerchief. 

chwała f , praise, laud, glory; Bo- 
gu ~, God be praised. 

chwalca ™ praiser, eulogist. 

chwalebnllie a ? laudably. -y f 
praiseworthy, laudable. 

chwalić v f to praise, commend, 
-się, to praise oneself, boast; 
nie chwaląc sie, boast apart. 

chwast ™ Weed'. 

chwat ™ brisk, gallant fellow. 

chwiać V( f to shake, balance. 
- się, to stagger, waver, totter. 

chwiejllący się, wavering. -ność f , 
irresolution, unsteadiness. -ny ? 
wavering, unsteady. 

chwillla, -ka f , while, moment; 
co chwila, every moment. *owo a ? 
momentarily, -owy ? instan- 
tenous, momentary. 

chwylicić, «*tać v ? to lay hold, 
grasp, catch. 

chyba a } & f except; accept that, 
save that. [fro. 

chyb i lać. -otać v ? to wave to and 

chybillać, -ć v ™ to miss, fail; 
na -j trafił, at random. 

chybklli f swift, nimble, -ość f , 
swiftness, nimbleness. 

Chyc *, hush! quick! 

chychot ,™ -anie " titter, giggle. 
-ać się U X to titter, giggle. 

chylić v ? to bend, bow. - się, 
to bend; be on the decline, de- 
cay, [sneaking manner. 

chyłkiem a ? bendingly; in a 
sneaking manner. 

chytrllość f , cunningness , craft- 
iness, slyness. — y <? cunning, sly. 
-ze a ? cunningly, craftily. 

chyżllo a ? swiftly, nimbly, -y 'f 
swift, nimble, fleet. 

ciąć v( f to hew, smite ; strike, cut ; 
J' drzewa, to fell or cut down 
trees. 

Ciąg ™ draught ; course or space 
of time, interval ; w -n lata % in ciągle 

the course of summer; - dalszy, 
continuation. 

ciągllle a f continually, -łość f , 
ductility, ductileness. ~ły f con- 
tinual, iucessant; ductile. 

ciągnilaó "?? to draw, pull; di- 
late, extend; move on, march; 
~ korzyść, to derive profit from ; 
~ dalej, to go on, continue. ~ąć 
się v \ to extend, reach, ••.ienie" 1 , 1 
draught, drawing. ~ięty, ~iony ? 
drawn; (o kruszcacłij, embossed, 
chased. 

Ciało " body; flesh; Boże ~, Cor- 
pus Christi day. ~ skład ™ con- 
stitution of the body. 

ćiapa f , milksop,humdrum coward. 

ciarki pi-, chill, shudder; aż mi 
„przechodzą, my flesh begins to 
creep. 

ciaśnina f , narrows pi., strait. 

ciasnllo a ? straitly, narrowly. 
^OŚĆ, ~ota f , narrowness, strait- 
ness. ~y " narrow, strait, tight; 
~a głowa, a bluntheaded, thick- 
skulled fellow. [paste. 

ciast||ko" cake, pastry. ~o » dough, 

Ciążąc pregnancy; zajść w ciąże, 
to become pregnant. 

ciażllenie ? gravitation ; pression, 
pressure. ~yć m } to be heavy, 
lie heavy upon; gravitate. 

cichllaczeni u ^ silently, by stealth, 
underhand. ~nąć T to he ap- 
peased ; abate, go down. <vO a ? 
in a low voice. ~ośĆ f , quietness, 
tranquillity. ~y ? still, quiet. 

ciec ^f to run, leak ; ciecze z da- 
chu, the eaves drop. 

cięcie " cut, stroke, blow. 

ciecierka f , (om.) heath-hen. 

cięciwa f , string (of a bow) ; (mat.) 
chord. 

cieckać się, vid. cackać. 

ciecz ™ fluid liquid. 

cięga f , stroke ; dostał cięgi, he 
has been trounced, soundly 
horsewhipped. 

ciekać się V V to be in heat. 

ciekawjjie a } curiously, inquisiti- cienkusz 19 vely. ~ość f , curiosity, inquisi- 
tiveness.~ski™ inquisitive body 
~y ? curious, inquisitive; inter- 
esting, [liquid. 

ciekł||OŚĆ f , fluidity. ~y ? fluid, 

cielllak ™ bull-calf, calf, ~ątko * 
a little calf; (fig. J ninny, 1 " sim- 
pleton. *.ę " calf. ~ec ™ molten 
calf; idol.'' 

cielęcilina f , veal. ~y ? calf s, 
of veal; pieczeń »«a, roast- veal. 

cieleśnie a ? bodily, corporally, 
carnally. 

cielesnllość f , corporality; carna- 
lity, sensuality. *.y f corporal; 
carnal, sensual. 

cielić się vr , to calve. 

cielistllość f , obeseness; flesh- 
colour, -y ? flesh-coloured, in- 
carnate. 

cielna f , big with calf. 

cielsko ^ (with contempt) miser- 
able body. 

ciemierzyca f , (hot.) hellebore. 

ciernie \ the crown or top of the 
head ; nie w" ~ bity, not wanting 
sense. ~ga ™ dullard; bore (per- 
son). 

ciemiężllca ™ oppressor. ~enie " 
oppression, pressure. ~yć 0< ? to 
oppress. 

ciemku, vid. pociemlcu. 

ciemni lawy ? duskish, darkish. 
*,ić v< f to darken, make dark. 
.~ica f , dark prison, dungeon, 
keep, -ieć v ? to grow dark. 
*,0 cid darkly, obscurely. ~ość ł » 
darkness, obscurity. ~ota f , dark- 
ness ; blindness ; (fig.) ignorance. 
-"Ozielony'" dark -green, sea- 
green. ~y f dark, obscure; 
iguorant. 

cień ™ shade, shadow; ghost, 
phantom; (zmarłych) cienie pi., 
the shades pi. 

cienillować °? to shade, shadow, 
-sty ? shadowy. 

cienklji ? thin, slender ; not coar- 
se, fine. ~ość f , thinness; fine- 
ness, -nsz ™ small beer. 

2* 20 ciepławy ciepławy ? lukewarm, tepid. 

ciepliieć u ™ to grow warm. ~ić v ? 
to warm, heat. ~ice pi., baths; 
thermal waters. <*ik ™ caloric.. 

ciepło " warmth. ~ <*<> warmly, 
•mierz ™ thermometer. 

ciepluclmy ? quite warm. 

ciepły f warm. 

cierń ™ ffcoż J thorn. 

ciemille " thorn -bush, bramble, 
•owy? thorny; vexatious; ~owa 
korona, crown of thorns. 

cierpillacy ? ailing, suffering; 
sickly." ~eć V( f7 to suffer; en- 
dure, bear; * biedę, to be in mi- 
sery. ~enie " suffering, pain. 

cierpklli ? sour, tart, acid; harsh, 
austere. ~o a ? sourly; harshly. 
•OŚĆ f , sourness, acrimony; aspe- 
rity, harshness of temper. 

cierpliwllość f , patience; endu- 
rance, forbearance. ~y f pa- 
tient; indulgent. 

cierpnąć v< ? to grow stiff; get 
ciesać * U( ? to hew, cut. [numb, 
ciesielsllki ? carpenter's. ~two " 
carpentry, carpenter's trade. 

ciellśla ™ carpenter, ~siołka f , 
carpenter's work; carpentry. 

Cieśnina, vid. ciainina. 

cieszyć v< ? to cheer, rejoice. ~ 
się f to be glad, rejoice, enjoy. 

cietrzew ™ (orn.J black-cock, 
heath-cock. 

Ciety ? cut; tipsy; smart, stylish. 
ciężar ™ weight, burden, load. 

~na ? pregnant, big with child. 

~nośĆ f , pregnancy. 

ciężllenie " (głowy) giddiness.~ki ? 
weighty, heavy, ponderous ; hard, 

difficult ; painful, laborious ; 

styl, rugged style. ~kość f , hea- 
viness; (fig J dulness. •yć, vid. 

Ciooia f , aunt. [ciążyć. 

cios ™ stroke, blow; squarestone, 
calamity. ~&ć t vid. ciesać. -^ani© 1 ? 
squaring. 

ciosowy ? hewn, square . . . 

ciotlleczny f brat ~eczny, cou&ftj cofaó" 

siostra ~eczna, (female) cousin 
•ka f , aunt. 

cis ™ yew ; yew-tree. 

cisawy f chestnut (-coloured). 

cisiikaći ~nać v f to throw, cast, 
fling, ~nac v ? to press, pinch. 

ciśnienie " "pressure, pression 

Cisowy ? of yew, yew . . . 

cisza ł , stillness, calmness ; quiet; 
» morska, calm at sea. ~ej a f 
more quietly. 

ciuciubabka, vid. babka. 

ciułać v< ? to scrape together, 
save up. [hole. 

Ciupa f , little paltry room, dirty- 

Ciura ™ (obozowy) blackguard, 
straggler (of an army) ; simpleton. 

ciurkiem a } in a stream. 

ciżba ł i throng, crowd; troop, 
great number. [pi. 

ciżmy pl. ? half-boots pi., bluchers 

ckliwllośc f , nausea, qualm. • y? 
nauseous, qualmish. 

cło ™ toll, customs-duty. 

Ćma f , darkness, obscurity; (zo.J 
moth; great number. 

cmentarz ™ churchyard, cemetery. 

Ćmić v f to darken, obscure; ćmi 
mi się w oczach, my head swiuis. 

cmoknąć, ~nąć u ™ to smack (with 

cnota f , virtue. [the lips). 

cnotliwllość f , yirtuousness. ~y a 
virtuous. 

cny ? honourable, respectable 

CO ^T what; ~ to za człowiek? 
what a man is this? ~ ci do tego? 
what is that to you? książka, coś 
mi obiecał, the book which you 
promised me ; bił ~ sił, he stroke 
with all his might; ~ dzień, every 
day; ~ drugi dzień, every other 
day; ~ godzina, hourly; bądź ~ 
bądź, be it as it may, at any rate ; 
to wcale ~ innego, that is quite 
another case; ~ tylko, just now; 
tylko ~, vid. omało; tylko ~ go 
nie widać, he will come by and by. 

codzienny " of every day, daily. 

coflJać, -nać v f to withdraw, re- 
tire ; call back ; put back, retract; cofanie 

iófnąć sive słowo, to go back 
from one's word, withdraw one's 
word, mi — sic °X to withdraw, 
retreat. 

cofanie" withdrawal; revocation. 

cokolwiek prr ? a little, some; 
- bądź, whatever, whatsoever. 

CÓra, vid. córka. 

coraz a ? always ; more and more ; 
~ Lepiej, better and better. 

córka f , daughter. 

corccznllie a P every year, an- 
nually, yearly. — y ? of every 
year, yearly. 

COŚ pry , 1 something. 

cóż pr ™ what? [a bad smell. 

cuchnąć V7 ^ to smell fusty, have 

cucić ^ to recover from a swoon. 

Cud™ miracle, wonder; wondrous 
thing, prodigy. 

CUda||cki"odd, queer; fantastical, 
singular, quaint. — ctwo » odd- 
ness , excentricity , queerness. 
~czyć v \ l to do extravagant 
things. — k m odd, whimsical man. 

CUdllliie a } wonderfully, charming- 
ly« ~y ? wonderful, marvellous ; 
delightful, charming. 

cudo ™ prodigy, wondrous thing, 
—twórca™ performer of miracles. 
— wać, vid. cudaczyć. — wnOŚĆ f , 
in iraculousness , wonderfulness. 
-wny ? miraculous ; performing, 
miracles; astonishing. 

cudzołllóztwo " adultery, woźni- 
ca f , adulteress, ^ożniczy" adul- 
terous, -óżnik™ adulterer. -ozki, 
-ożny f bastard; adulterous, 
-ożyć Vł ? to commit adultery. 

cudzoziemszczyzna f , foreign 
manners.-iec™foreigner,stranger. 

cudzy ? other's, other people's; 
foreign. *słÓW™ inverted commas. 

CUg ™ draught of air ; team (of 
horses); move (at chess). 

CUgle pi-, reins; iwpuścić cugli, 
to give the reins to, give a horse 
the head. 

Cukier™ sugar; glow a cukru, loaf 
of sugar ; ~ w głowach, loaf-sugar; cylindryczny 21 

~ lodowaty, sugar-candy. -ek ™ 
bonbon, lollipop. — nia f , con- 
fectioner's shop. -niczka f , sugar- 
box, -nik™ confectioner, pastry- 
cook. 

cukrowllać v< ? to sweeten with 
sugar, candy. -y ? sugary; 
trzcina -a, sugar-cane ; groch -y, 
sugar-pea. [meats pi. 

cukry pi., comfits pi., sweet- 

CUmowaĆ r ? (mar.) to moor. 

cwał ™ full gallop, sweeping 
gallop; -em, w ~, at a gallop. 'Ować T to gallop. dog with a cwejnos, cwajnos » 

forked nose, 
cwelich ™ ticking. 
Ćwiartka f , quarter ,the fourth part ; 

~ cielęciny, quarter of veal. 
Ćwiczllenie" exercise ; instruction 

(szkolnej task, exercise. — yć V( ? 

to exercise ; train up, instruct, 

drill; chastise, flog, 
ćwiek ™ peg, tack, small nail. 
Ćwierć f , quarter, the fourth part, 
ćwierkać T to chirp, 
ćwiertllnia f , three bushels (of 

corn), -ować v f to quarter, cut 

into four parts. 
Ćwik ™ cunning fellow; beast 

(game at cards). 

Ćwikła f , beet-salade ; beet-rojjt. 
cyboryum * pyx, ciborium. 
cybuch ™ tobacco pipe-stem. 
cyc ™ chintz, cotton-stuff, 
eye, -ek™ teat, nipple, pap. 
cyfr|[a f , number, cipher. -ować v ? 

to mark with numbers or figures. 
cygan ™ gipsy ; cheat, bamboozler. 

-ić "V 1 to cheat, bamboozle, -ka f , 

(female) gipsy; cheat, 
cygaństwo " gipsies pi. ; swindle, 
cygaro " cigar. [bamboozle, 

cykata f , candied lemon-peel, 
cyklista ™ bicyclist. 
cykorya f , succory, 
cykuta f , (bot. J hemloc. 
cylinllder™ cylinder; roller; hori- 
zontal watch, -dryczny f cylin- 
drical. 22 cymbał cymbał ™ booby, simpleton. »y, 

~ki pi., cymbał, 
cyna f , tin, 

cynadry pi., kidneys pi. 
cynamon ™ cinnamon. ~owy a - 

of cinnamon, cinnamon. 
cyngiel ™ (u broni palnej) trigger. 
cynk ™ zinc, spelter. 
cynober ™ cinnabar, 
cynowy ? (made of) pewter, tin. 
cypel ™ cape, promontory, 
cyprys ™ cypress, cypress-tree. 
cyranka f , (om.) teal, 
cyrk ™ cirque, circus. I 

cyrklliel ™ (pair of) compasses pi. 

~lowaĆ V( ? to measure by means 
cyrkuł ™ district, [of compasses. 
cyrkulacya f , circulation, 
cyrknlllarz ™ circulatory letters, 

circular. ~lowaĆ v ™ to circulate, 
cyrulika barber, 
cysterna f , cistern, 
cyt *, hist ! hush ! 
cytadela f , citadel. 
cytllat ™ citation, quotation. ~o- 

wać v< ? to cite, quote, 
cytrlla f , (muz.) cithara, cittern. 

~0wy ? citharistic. 
cytryn!!a f , citron, lemon, ~owy? 

citric, citrine. 

cytrzysta ™ zithem-player. 
cytwar ™ zedoary, wild ginger. 

*OWy ? of zedoary ; -owe nasie- 
nie, worm-seed, 
cywilizllacya f , civilisation. «*q- 

wać v< ? to civilize, enlighten. 

~Owany " civilized, refined. 
cywilny ? civil,- private; prawo 

cywilne, civil or common law. 
czad ™ coal-smokef 
czaić się V X to lie in wait. 
czajka f , (om.) lapwing; boat. 
czamarka f , kind of coat with 

strings instead of buttons, 
czaplleczka f , biggin, a child's cap 

~ka f , cap. ~kowaĆ ' u ? to cringe ; 

cap. 

czapla f , (om.) heron, hern. 
?zapni||ctwo " cap : maker's busi- 
ness. «*k ™ cap-niaker. czas 

czaprak™ saddle-cloth, housing*. 

czar ™ charm, spell, prestige. 

czar||a f , cup, bowl, goblet. ~ka^ 
goblet, little cup, mug. 

Czarci ? devilish, diabolical. 

czarnillawy f blackish. ~nchny ? 
very black. 

czarno a p in black, blackly ; L na 
biotem, under black and white. 
~brewa f , woman with black 
eye-brows. 

czarnoksię liski f necromantic. 
~stwo " necromancy, sorcery. 
~żnik ™ necromancer, sorcerer, 
magician. 

czarnolloki ? black-eyed. ~sć f , 
blackness. ~włosy ? black- 
haired. ~ziem™ mould, vegetable 
earth. [flower. 

czarnuilcha, ~szka f , (lot.) fennel- 

CZamy f black; czarne myśli, 
gloomy forebodings, ideas. 

czarodziej ™ enchanter, sorcerer, 
wizard. ~ka f , enchantress, sor- 
ceress, witch. ~sM ? enchanting, 
bewitching, fascinating. ~stWQ " 
enchantment, witchcraft. 

czarować v< ? to enchant, bewitch, 
fascinate 

czarownliica f , witch, hag. ~ik ™ 
sorcerer, magician. <*y, vid. cza- 
rodziejski. | diabolical, 

czarta devil, *r0wski f devill<h, 

czariiujacy ? charming, fasci- 
nating.** ~y pi., charm, spell, in- 
cantation. 

czas ™ time; weather; (gram.) 
tense; w sam ~, just in time, in 
the very nick of time; wolnym, 
czasem, in leisure houfrs ; to swoim, 
czasie, in proper time; ciężkie 
czasy, hard times; od czasu do 
czasu', from time to time, now 
and then; od tego czasu nadai, 
henceforth, henceforward ; gdybyś 
mnie czasem potrzebował , if you 
chance to want me; czasem, 
czasami, sometimes; dawnymi 
czasy, in the days of yore, in 
olden times. czasopismo częsty 23 CZasollpisniO " periodical, maga- 
zine. — wać vt f (gram.) to con- 
jugate, -wanie " (gram.) con- 
jugation, -wnik ™ verb, -wy ? 
temporary, temporal; transitory, 
fleeting. 

cząstklla f , particle, small share. 
-6wy ? partial,' fragmentary v 

Czasza f , drinking cup, bowl. 

czaszka f , skull. 

czatowl'ac vr ? to lie in waif, lurk, 
-nik ™ lurker; watchman, 
watcher. 

czaty ;pż., outguard ; lookout, watch. 

czcilló v< ? to worship, honour, 
reverence, -ciel ™ worshipper,, 
adorer, idolater, -godny a , re- 
spectable, worshipful. 

czcionka f , type, lottery 

czczenie " adoration, worship. 

CZCZO a ^ jestem jeszcze na ~, I have 
not yet eaten. — ść f , emptiness, 
vacuity ; (żołądka) inanition ; (fig .) 
insipidity. 

CZCZY ? empty, vacuous; vain; 
insipid ; czcza rozmowa, discourse 
void of sense. 

czeczotka, linnet, flax-finch. 

czego, (gen. od co) wherefore, why. 

czekać v " to wait, stay for, expect. 

czekoladlia f , chocolate, -owy ? 
chocolate (-coloured). 

czelalldnik™ (travelling) journey- 
man, -dny " chleb -dny, house- 
hold-bread; izba -dna, servants' 
hall. -dź f , servants pi., do- 
mestics pi. 

CZelnliOŚĆ f , impudence, imperti- 
nence. — y ^ impudent, imper- 
tinent, [the mouth. 

czeluść f , jaw-bone, cheek-bone; 

czemu a ? wherefore, why ; ~ nie, 
why not; po ~ łokieć? how much 
the yard? 

czepllek, -iec ™ hood, cap, coif; 
« « nocny, night-cap. -iać v< f to 
hang, hasp, -iać sie V7 > to hang 
on, stick, cling. 

czepić ve ? to cover with a cap. 

czereda f , gang of people. czeremecha f , bird-cherry. 

czerep '" pot-sherd ; skull, cranium, 

czereśnia f , (bot.) chwry-tree; 
morello (cherry). 

Czerkies ™ Circassian ; (fig.) dare- 
devil, [black dress. 

czerń f , mob, rabble ; black colour, 

CZemillący f blackening; (fig.) 
calumnious. — ć vc , c to blacken; 
slander, calumniate. -ciel ™ 
slanderer, disparager, -dło " 
black dye; printer's ink. — eć d ? 
to become black, appear black 
-enie " blackening; (fig.) dis- 
paraging. 

czernina f , a kind of soup. 

czerpać v f (icodę) to draw ; (fig.) 
draw out, take. 

czerstwllieć v ™ to grow stale; 
(figj grow sound and hearty. 
—OŚĆ f , staleness; good health, 
-y ? stale; hale, healthy; chleb 
-y, stale bread. 

czerw' ™ grub, maggot; « drzeivny, 
timber-sow, wood-fretter. 

Czerwiec ™ June. 

czerwiec ™ (zo.) cochineal, coccus. 

czerwieljń ™ heart (at cards); 
scarlet, crimson colour, -nić V( f 
to make red, redden. — - sie, to 
grow or become red, redden, blush. 

czerwonak ™ (orn.) flamingo. 

czerwonllawy ? reddish, some- 
what red. -o a ? in red. -y ? 
red; -y złoty, ducat 

Czesać , to comb; ~ wełnę, to * 
comb or to card wool. — sie V X 
to dress one's hair. 

CZeŚĆ f , worship, honour. 

Część f , part; share, portion; piec 
części świata, the five parts of 
the world; po części, in part; po 
większej części, for the most part. 

częściowy ? partial.' 

często °Ą often, frequently, -kół 1 ? 
palisade, pale, —kroć a ^ often- 
times, -krotny ^ frequent, reite- 
rated. —ść f , frequency, -tliwy? 
(gram.) frequentative. 

czegty ? frequtot. 24 czgstowaó częstować ve ? to treat, entertain. 

Czkawka f , hiccough, hiccup; mieć 
czkawkę, to hiccough. 

Członllek ™ (ciała) linib; (sto- 
warzyszenia) member. ~kowaty " 
limbed, membered. 

człowieczeństwo " humanity, 
humanness ; humankind , man- 
kind. ~czy f human. ~k ™ man ; 
•k rozsądny, man of good sense ; 
~k światowy, man of the word, 
fashionable; ~k zacny, a worthy 
man. [hatchell (flax). 

czochrać v ? to dishevel, touze; 

czółenko " small boat, cockboat. 

czołgać sif v r to creejb, crawl; 
crouch, cringe, grovel. 

czółnek ™ shuttle. 

czółno * boat, canoe. 

czoło " forehead, front; (fig J 
shame; (fig.) pith; na czele, at 
the head ; stawić ~, to make head 
against, make a stand. -»wy ? 
frontal, ~bitność^ submission, 
reverence, 

czop ™ bung, spigot. ~ek ^ small 
bung; suppository. 

czosnllek ™ (hot.) garlic. «*ko- 
wy ? garlicky. 

czterdzieści «wm., forty. 

czterdziestllka f , number of forty ; 
age of forty years. ~ o dniowy f 
forty days long, of forty days. 
~oletni f forty years old. ~y f 
fortieth. 

czterechsetny ? four-hundredth. 

czternallście num., fourteen, •-sty f 
fourteenth. 

czterollletni ? four years old. 
*- wiersz ™ quatrain. 

cztery num., four. ~kroć, four 
times. ~sta num., four hundred. 

czub, ~ek ™ tuft, head of hair; 
crest (of some birds); miara z 
czubem, heaped measure. ~aty f 
crested, tufted. 

czubić v ? to pull and haul, beat. 
~ sic V T to scuffle 

czulić v ™? to feel; be sensible of; 
scent; (czem) to smell of. <*ć sig^T czyścowy 

to feel, ~cie * feeling; sense* 
sensation ; smell, sense ofsmelling. 

czujnjiie a ? watchfully, vigilantly. 
■•ość f , watchfulness, vigilance. 
~y ? watchful, vigilant. 

Czuliłeś tenderly, fondly. ~łoŚĆ f , 
tenderness, sensibility, fondness. 
~ły f tender, sensible, delicate. 

czuprynlla f . tuft of hair; mitów 
~ie, to be drunk. 

czupurny ? pert, smart. 

cznwallć ^ to wake, watch, sit 
up; (nad kim) to have a watch- 
ful eye upon. ~nie " waking; 
keeping of watchful eye upon. 

Czwartek ™ Thursday; wielki ~, 
Maundy Thursday. 

czwarty f fourth. 

czworaki ? fourfold, quadruple. 
~pl., house for four families ; (cho- 
dzić) na czworakach, on all fours. 

czwórka f , number of four ; (koni) 
team of four horses, fas much. 

czwórnasób a ? w ~, four times 

czworo "four. ~boczny? quadri- 
lateral. ~bok ™ quadrangle, 
square. 

czworogran ™ square, quadrate. 
~iasty f square, quadrate. 

czworokąt ™ quadrangle, ~ny ? 
quadrangular. [footed. 

czworonożny ? quadruped, four- 

czy, ~li, ~ż ? ~ widzisz f do yon 
see? ~ . . . ~ . . ., either .. . or . . . 

czyhać v ? to lie in wait. 

czyj ^T whose, 

czyli ? or. 

czyn ™ deed, act, exploit. «*ić v< ? 
to act, do. ~ić się v ? to be done. 

czynnllie a ? actively. ~ik ™ factor, 
agent, <».ośĆ f , activity; business; 
employment, affair. ~y <* active, 
busy; stirring, bustling; (gram.) 
czasownik ~y, active verb. 

czynsz ™ rent, ~ownik ™ renter, 
tenant. ~owy ? paying rent. 

czyrak " furuncle. 

czyśllcić V( ? to clean, cleanse, 
purify. ~ciec ™ purgatory. »C0- 
wy ? purgatorial. czysto 

CZystllO a ? cleanly. ~ośĆ f , neat- 
ness, cleanliness. ~y ^ neat, clean, 
pure ; chaste ; ~e pole, an open 
field; <*y zysk, net profit. 

Czyszczllacy ? cleaning; purga- 
tive, purging, -%-enie " cleaning, 
cleansing. [ing> perusal. 

czytallć v< ? V 1 to read. ~nie " read- 

czytelllnia f , reading-room. ~ni- 
Ctwo ™ reading. ~nie a ? legibly. 
~nik ™ reader. ~ność f , legibility. 
~ny ? legible. 

czytywać y ?? to use to read. 

czyż, vid. czy. 

czyż ™ Corn.) green finch, siskin. dech 25 (dab ™ oak; koń stanął deba, the 
tiorse reared ton his hind legs); 
chłopy jak deby, tall and robust 
men. ~rowa f , oak-grove. 

dać u f to give, present with, grant ; 
daj mi pokój, let me alone, give 
me peace; - ognia, to fire, dis- 
charge; ~ wyobrażenie, to convey 
an idea; dajmy na to, suppose or 
put the case; ~ za wygrana, to 
give up (for lost); « inoinosc, to 
enable ; dałby Bóg ! would to God ! 

dać T to blow. - się v ? CfigJ to 
elate oneself. dach TO roof. ~arz roofer. ~<5wka f , tile. ~ówkarz ™ tiler. 

daktyl ™ (bot.) date; date-tree. 

dal, z ~a, from afar; far. ~eC8 a ? 
tak ~ece, so (that). 

dalej, ~że *, on ! forward ! 

dale&Hi f far, distant, remote. 
~0 a p far, far off; by far; z ~a, 
from afar. [continuation. 

dalszy ? farther, further; ~ ciąg, 

dalibóg a * as I live! 

damlla f , lady, dame ; (w warca- 
bach) king ; (w kartach) spades pi. 
~8ki ? ladies'. 

dallne'jpl., dataj>Z. mi™ tribute. 
~nie ♦ giving; dish, mess. daniel ™ (zo.J fallow deef. 

danina, vid. dań. 

dannik ™ tributary vassal. 

dar ™ gift, present; endowment, 
talent. 

darcie " tearing, rending ; (piór) 
picking, stripping; rheumatism. 

daremnllość f , vainness, fruitless- 
ness. ~y f vain, fruitless. 

darllemszczyzna f , socage. *mo a ? 
in vain, to no purpose; gratis, 
for nothing. ~mozjad™ sponger. 

darllń, ~nina f , turf, sod, lawn. 
~niować '"? to cover with turf, 
turf. 

damillowy ? turf. , . ~sty ? turfy. 

darowllać vc t to make a present; 
forgive, pardon. ~izna, donation, 
grant. 

darty *? (vi herbie państwa austr. 
i ros.) -.orzeł, two-headed eagle. 

darzyć v f to bestow upon one, 
present with a thing. ~ sie V V 
to thrive, prosper. 

dasllać się V T to pout, be in a pet. 
*-y pi-* pouting, peevish humour. 

daszek™ roof let ; (na oczy i u czapki) 

data f , date. [shade. 

datek ™ gift. [the date on. 

datować v ? to date, write down 

dawllca™ ~czyni f , giver, donor. 

dawnlliej a ? formerly, before; in 
time past, of old. ~o a ? l° n g 
ago, long since ; z dawien <*a, of 
old. -ość f , times past by; an- 
cien tness, oldness. ~y <? former ; 
old, ancient, long past; po da- 
wnemu, as it was of yore. 

dążllenie " ~ność f , tendency, 
endeavour. ~yć v ™ to make to- 
wards; tend. 

dballć v1 7 to mind, care, heed; 
nie *.m o to, I do not care about 
it. ~łość f , mindfulness, careful- 
ness, needfulness. ~ły ^ mindful, 
careful, heedful. 

dębllczak™ young oak-tree, oak- 
ling. ~ić v f to tan. ~ina f , oak- 
forest, -owy ? oaken. 

dech ™ breath; co tchu, as fast 26 decydować 

as possible; jednym tchem, at a 
stretch. 

decylldować v ? to decide, deter- 
mine. — — się V X to come to a 
determination. — dująco a ? deci- 
sively. — zya f , decision, deter- 
mination. 

dedykliacya f , dedication.- o wać 1 "? 
to dedicate, consecrate. 

defekt ™ deficiency, defect, im- 
perfection -owny f defective, 

deficyt ™ deficit. [imperfect. 

defililada f , defile, march -past -owae vn to defile, file off, 
march-past. 

definiHcya f , definition. -ować v ? 
to define, determine with pre- 
cision. 

defraudacya f , defraudation. 

degrad'Jacya f , degradation, -o- 
wać v< ? to degrade, lower. 

deka f , (na. konia J housings pi.; 
cover, coverlet. 

deklamilacya f , declaration, elo- 
cution, -acyjny ? declamatory, 
-ować ~ ,c fl' to declaim. 

deklari.'acya f , declaration, an- 
nouncement; proposal of mar- 
riage, -ować v< ? to declare, 
make known; Ctoivary) to enter 
at the custom-house. 

deklinacya f , fgram.j declension; 
Castr.) declination. 

dekokt ™ decoction. 

dekret ™ decree, sentence. 

delegilacya \ delegation.-ować' u ? 
to delegate, depute. 

delfin ™ (zo.) delphin. [tooth. 

delikacik ™ tenderling; sweet- 

delikatnllie a p delicately, nicely. 
-OŚĆ f , delicacy, fineness ; tender- 
ness, softness, delicacy of feeling, 
-y f dehcate, fine; tender of 
feeling. 

demaskować v f to unmask. — 
się, (fig-) to be found out. 

d.emokrallcya f , democracy. -ta ™ 
democrat, -tycznie a } demo- 
cratically, -tyczny f democra- 
rie(al). i dezinfektowaó 

demonstracya f , demonstration, 

manifestation. 

demoralizować v< ? to demoralise. , 
denar "J denarius. 
denko " bottom ; lid. 
dentysta ™ dentist, 
denuncyilacya f , denunciation, in» 

formation. " -ować v f to de- 
nounce (one). 

departament ™ district, depart- 
ment, -owy * departmental. 
deportować u< ? to deport, banish, 
depozyt ™ deposit. 
deptać T? to tread upon, trample 

(under feet). 
deptak ™ treadmill, fullery 
deputacya f , deputation, 
deputat ™ emolument, allowance 

of wood or in kinds. [tative. 
deputowany ™ deputy, represen- 
dera f , horse-cloth, 
deresz, rubican horse, 
derkacz ™ fom.j landrail, 
derwisz ™ dervis. 
deseń ™ pattern, 
deska f , plank, board ; do grobowe) 

deski, till death itself. 
desperallcya f , desperation,despair. 

-t ™ desperado. 
despotlla ™ despot, tyrant, -y- 

czny ? despotic(al). -yzni ™ 

despotism. 

destylować, vid. dystylować. 
deszcz ™ rain; ,, pada, it rains; 

~ drobny pada, it drizzles ; - ule* 

wny, downpour, violent shower 

(of rain), -ochron ™ umbrella. 

~OWy ? rainy, wet, showery j 

woda -owa, rain-water. 
deszczułka f , little plank 
determinacya f , determination; 

firm resolution, resoluteness, 
dęty?' blown; hollow; instrument 

~, wind-instrument, 
dewoilcya f , devotion, piety, -tka ^ 

female devotee. 

dezerter ™ deserter, -ować v ? 

to desert, run away. 
dezinfek||cya f , disinfection. »t0* 

w^ v f to disinfect. djabeł 

'djablleł™ devil, the evil one ; cóż u 
djabła! what the deuce; co nagle, 
to po djable, what is done in a 
hurry is good for nothing, -ełek™ 
imp, devilkin. -elny ? devilish, 
diabolical. -eiski ? satanical. 
-lica f , devilish woman. 

dla^ for; ~ czego? why? ~ 
tegof therefore; ~ miłości Boga, 
for God's sake; ~ tego że, be- 
cause. 

dławić v ? to strangle, suffocate. 
— się, to swallow too fast, choke. 

dłoń f , palm (of the hand); hand; 
jasno jak na dłoni, it is clear 
and evident. [sel, gouge. 

dłóto " chisel. -wać v< ? to chi- 

dłuballć ? to scoop, pare, pick; 
— Ć w zębach, to pick one's teeth. 
Mizka r , tooth - pick. . -nina f , 
tedious, slothful work.* 

dług™ debt; -i robić, to con- 
tract debts ; popaść w —i, to in- 
cur deTrts. 

długlli ? long, protracted. -o «? 
long ; lengthily, -oletni ? long- 
lived, longeval, of many years, 
-onogi f long-legged, -ość f , 
length; ~~ geograficzna, longitude. 
-oszyi ? long- necked, -owie- 
CZność f , longevity. 

dłuż f , w -', in length. 

dłużej, comp. od długo. 

dłużnlliczy ? debtors'. -ik ™ 
debtor. -y ? owing, indebted. 

dłużllyć się v ? vid. zadłużać się] 
— y mi się, I want pastime. 

dmuch ™ blast, puff. -ać, -nać v ? 
to blow ; — komu w kaszę, to 
meddle in other people's affairs. 
-awka f , blow - pipe , blowing- 
pipe. 

dnilleć V V" to dawn, -owka'i a 
day's stay, -owy ? day . . ; day- 

dno " bottom. [long. 

do ^ >r ^? to; at; chodzić ~ szkoły, 
to frequent the school; przybyć 
~ Warszawy, to arrive at War- 
saw ; * czego zmierzasz ? what have 
you in view? ~ szczętu, down to dobrodziejstwo > 27 

the ground; raz ~ roku, once & 
year ; ta suknia tobie ~ twarzy, 
that robe suits you well; łyże- 
czka ~ herbaty, tea-spoon. 

doba f , day (24 hours); occasion, 
time. 

dobadllać się, -ywać się V T to 
discover by inquiring, find out. 

dobiljć, -jać vt f to give the last 
blow ; — c do ladu, to get ashore, 
land; -ć targu, to settle a bu= 
siness, make a bargain, -e się "f 
(czego J to gai a (by fighting), 
acquir • 

dobie||dz,«~gać V T? to gain (one's 
end); reach by running; ap- 
proach ; już rok dobiega, the year 
is coming to a close. 

dobliierać, -rać ve ? to make up 
for, supplement; to match; -ie- 
rać się do czego, to get at a 
thing. 

dobijać się V X (o co) to strive, 
seek for : (o pannę, to court, woo ; 
«,— do drzwi, to knock at the door 
strongly. 

dobitka f , last blow; na dobitkę 
złego, to complete the misfortune. 

dobitnllie <*? expressively, ener- 
getically. -oŚĆ f , expressiveness, 
energy, -y f expressive, em- 
phatical. 

dobl'or™ choice, selection, -oro- 
wy ? exquisite, first-rate, select. 

dobóść v< ? to hurt, injure. 

dobosz ™ drummer. 

dobra pi., estate, fortune; - nie- 
ruchome, immovables"^?. 

dobrany ? chosen, matched. 

dobro ™ good, weal, -byt ™ com- 
fort, welfare, -ć f , goodness, 
bounty. — czyńca ™ benefactor. 
-czynność f , beneficence, bene- 
faction, charity, -czynny ? be- 
neficent, charitable. 

dobrodusznilość f , kind-hearted- 
ness, plainness, -y f good-na- 
tured, simple. 

dobrodziej m , benefactor, -ka f , 
benefactress, -stwo " benefit 28 dobrotliwość dobrotliwllość f , goodness, kind- 
ness. ~y f kind, good. 

dobrowolnllie a ? of one's free 
will, spontaneously, voluntarily. 
—OŚĆ f , free will, spontaneity. 
~y ? free, voluntary, sponta- 
neous, fing. 

dobrudzllać, -ić v f to finish dirt- 

dobllry " good; good-natured; 
kind , charitable , benevolent ; 
dzień ~ry ! good morning ! ~rze a ? 
well; right(ly); thouroughly. 

dobudować v " to build an annex. 

dobudzić się T to succeed in 
awaking one, awake one. 

dobyllć v ? to stay or remain to 
a certain time; draw, pull out; 
(twierdzy etc.) to conquer, occu- 
py. — Ć się V X vid. dobywać się. 
-cie " drawing out; ("twierdzy J 
occupation. 

dobytek ™ domestic cattle; pro- 
perty, goods pi. 

dobyty ? drawn. 

dobywać V( f to draw; occupy, 
conquer. - sie v f to enter by 
force. 

doch||ód f , income, revenue. ~od- 
ny " profitable, gainful, lucra- 
tive, [gation, scrutiny. 

dochodzenie 1 ? inquiry, investi- 

dochodzić y ?? to approach; in- 
quire, scrutinize. 

dochowllać, -ywać v ? to keep, 
observe; preserve. ~ać się y , r 
to rear, breed, bring up. 

dochrapać się V T to obtain a 
thing with efforts. 

docilląć, -nać v fV' to finish cutt- 
ing; "(koviu) to taunt, chaff. 

dociągllać, -nąć v ?? to draw as 
far as, tighten ; to go as far as, 
reach. 

dociellc, -kać v< ? to research by 
investigation, inquire into, tka- 
nie " research, inquiry, investi- 
gation. 

dollcierać, -trzeć v< ? to finish 
pounding; draw near a place. 

docinek T " taunt, jeer, scoff. dograć 

docisllkać, -nać v ? to throw to, 
throw as fas'" as. -nąć się 'f 

to penetrate. 

doczekać się T to wait for one 
till he comes; live to see. 

doczellśnie a } temporally, tran- 
siently. -snoŚĆ f , temporalness,, 
worldliness. -sny " temporal, 
transient. [pletely. 

doczyścić się v f to clean corn- 
do czytllać, -ywać v< ? to read to 
the end, to read through. 

dodallć, -wać v< ? to add; -ć 
serca, to cheer up, encourage. 

dodalltek ™ supplement, appen- 
dix, addition. — tkowy ? addi- 
tional, supplementary, -tni ? 
advantageous ; positive, -wanie * 
addition. 

dolldrzeć, -dzierać v( f to tear 
completely, wear out of use. 

do dusić vc f to finish strangling. 

dodzwonić się T to ring the 
bell till the call has effect; nie 
mogę się nikogo ~, I ring the bell 
in vain. 

dogadllać się V T (czego) to draw 
down upon oneself; (z kim) to find 
out by inquiring. ~ywać v ? (ko- 
mu) to taunt. 

dogadzllać v ? to humour, gra- 
tify; flatter, --sobie, to make 
oneself comfortable. 

doganiać v ? to overtake. 

dcglądalić vc t to oversee, super- 
intend; ~ć chorego, to nurse a 
sick person. ~nie " inspection, 
superintendence. 

dogmat *? dogma, -yczny ? dog- 
matical). 

dogodn||ie a } conveniently, com- 
modiously, -ośĆ f , convenience, 
accommodation. ~y f conve* 
nient, commodious 

dogodzić, vid. dogadzać. 

dogonić , to overtake. 

dogorywać V1 ? to be breathing 
one's last, die away. [ficiently. 

dogotować "V 1 to boil, cook suf- 

dograć V( ? to finish playing. dogryzaó 
dogrllyzać, ~yźć v ? to finish 

gnawing; *ig.j komu, to taunt, 
chaff one. 

dogrzebać się V T to get a thing 
by digging; (fig.) to obtain with 
much labour. [fleece. 

doić v ? to milk (cows); (fig.) 

doigrać sie V T to draw down 
upon oneself some disagreeable- 
ness by frivolity. 

dój ™ dojenie " milking. 

dojlląć, ~mować V( f komu, to 
wound a person's feeling. 

doj||echać,,~eżdżać ^ to arrive 
at, to come to; (fig.) komu, vid. 
dojąć. 

dojeść v< ? to finish eating; me *, 
to starve, to suffer hunger. 

dojeżdżacz ™ the master of the 
hounds. 

dójka f , dairy-maid; milch-cow; 
milk- pail. 

dojmować, vid dojąc' 

dojny " milky, milchy; kroxva 
dojna, milch-cow. 

dojrzallie a ? ripely, maturely. 
~łoŚĆ f , ripeness, maturity, ma- 
tureness. ~ły f ripe, mature. 

dojrzellć, -wac m l to ripen, come 
to maturity. 

dojrzeć v f to oversee, look to; 
perceive, descry, catch a sight. 

dojść V( ? to get to (a place), ar- 
rive; find out. 

dokąd a } whither. 

dokądkolwiek a ? whithersoever. 

dokazać vc f to attain ; - swego, to 
accomplish one's design, carry 
the point or bring it about. 

dokazywać vr ^ to play foolish 
tricks, to cause a nuisance. 

dokładać v< ? to put to, add ; con- 
tribute ; ~ starań, to bestow pains, 
endeavour. 

dokładnie a } exactly, accura- 
tely. ~"ość f , accurateness, exact- 
ness. ~y ? accurate, exact. 

dokoła a ? all around, all about. 

dokołatać się V V to gain by en- 
treaties. dołkowaty 2$ 

dokonallć v ? to accomplish, bring 
to a conclusion ; execute, •-nie 7 
accomplishment, execution, com- 
pletion. ~ny? completed, finish- 
ed, performed ; (gram.) czas prze- 
szły ~ny, preterperfect. 

dokończilenie * termination, con- 
clusion. ~yć V( f to finish, ter- 
minate, end. 

dokopać v< ? to finish digging; 
find by digging. 

doktllor ™ physician, doctor ; -or 
teologii, doctor of divinity. ~ or- 
ski ? doctoral. ~orstwo " doc- 
torsbip, doctorate. . ~oryzOwaĆ 
sie V T to take a doctor's de- 
gree. 

dokuczllać, ~y<5 v f to vex, tease, 
annoy. ~liwy ? vexing, annoy- 
ing- . _ 

dokument ™ document. ~me a ? 

•certainly. ~ny f documentary, 
certain. 

dokupić V( f to buy more. 

dół™ pit, bottom; groundfloor; 
iść na ~, to descend ; z dołu, from 
beneath; na dole, down, below. 

dola f , luck, lot, fortune. 

dolliać, ~ewać v< f to pour to, 
fill up. 

dołączilać, ~yć V( f to annex, sub- 
join. ~ony ? enclosed. 

dolllatać, ~ecieć v ? to come fly- 
ing, reach flying. 

dolegllać v< f to ail, cause pair>. 
~liwość f , sore, ailment, paiD, 
~liwy ? ailing, painful. 

dołek ™ little pit or hole; (w 
twarzy) dimple; dołki pod kim 
kopać, to lay a snare to one. 

dolewllek ™ ~ka f , liquid addei 
or poured to. 

doleźć V) , z to get to a place (creep 
ing etc ). [a certain timo. 

doleżeć v ? to remain lying up U 

doliczilyć, ~ać v< ? to supplement, 
to add. what was wanting, cou*i'j 
up. ~ sie. to keep account. 

dolina f , valley, dale. 

dołkowaty f full of pits; dimpV- 30 dolman j' na ~ nieszczęścia, to dolman ™ dollman. 

dolny ? lower, nether. 

dom ™ bouse, home; dwelling; 
family, lineage ; być w domu, to 
be at home ; ~ zajezdny, inn, pu- 
blic house ; ~ publiczny, bawdy 
house; ~ poprawy, the house of 
correction. [importune. 

domagać się^T t° demand, claim ; 

domator 7 ? a c stay-at-hoine«~stwo" 
sendentary life. 

domawiać V( f to finish speaking. 
* sic V7 , to tfsk, solicit by indi- 
rect conveyance. 

domek ™ small house 

domiar 
complete the misfortune. 

domierzllać ~yć vc f to mete out. 

domieszać vc t~ to admix. 

domieszkać ' y ™ to dwell, stay till 
a certain time. 

domino " f maska i graj domino. 

domniemllanie " surmise, con- 
jecture. ~any ? pretended, sup- 
posed. ~ywać się T to surmise, 
suppose, conjecture. 

domorosły " home-bred. 

domostwo " dwelling - house ; 
household, family. 

domÓwi||Ć, vid. domawiać. ~enie ^ 
couclusive speech. 

domowllnik ™ inmnte, (fellow-) 
lodger. ~y ? domestic, home; 
wojna «*a, civil war. 

donmrować v ? to add to a building. 

domyć się V X to succeed in washing 
away (a spot). 

domyllsł™ guess, conjecture. ~ślać 
sie V X to guess, conjecture, sur- 
mise. ~ślnie a } conjecturally. 
~ŚlnoŚĆ f , the gift of guessing 
right, presentiments pi. ~ślny " 
guessing, sagacious. 

doń = do niego. 

donacya f , donation. 

donillca f , baking * dish ; pot. 
~czka f , pot, flower-pot. 

donllieśc, -osić vc t to carry to, 
reach; let know, inform; seud 
word; denunciate. niesienie » dopominać slg 

information , intelligence ; de« 
nunciation. 

doniszczyć v< ? to wear out by 
use; destroy thoroughly. 

donosiciel ™ ~ka f , informer; 
denunciator. 

donośnllość f , range, reach. ~y ? 
of a long range. 

do Orać v " to finish ploughing. 

dopalldać, ~ść v ™? to come up 
running; seize, catch; overtake. 

dopalllać, ~ić' y ? to' finish burning. 

dopatllrywaćj^rzyć^" to oversee; 
search, inquire. , 

dopędzliać, ~ić_ , to overtake. 

dopełnilfac, ~ć vt ? to fulfil, ac- 
complish , perform ; make up, 
fill up; ««ać wszelkich formalności, 
to go through all the formalities. 
~enie " fulfilment, accomplish- 
ment; filling 

dopiljać, -nać v ? to button up, 
buckle; ~ać swego , to attain 
one's ends. v 

dopi[|ć,~jaĆ 7J ?' to finbh drinking; 
make empty, empty. 

dopiellc, ~kać v< ? to bake or roast 
sufficiently; (fig. J ~c komu, to 
tease, nettle one. 

dopięcie " gaining, attaining (of 
one's ends). 

dopiero a ? just now, but now; 
~ wtenczas, not till then ; a cóż 
~ gdy, so much the more so when. 

dopilnować vo , to see a thing 
done, look after. ~ się T to be 
on one's guard, be wide-awake 

dopisllać, »ywac y 7 to add writing ; 
finish writing; szczęście mu dopi- 
sało, he has been successful. 

dopisek ™ additional note, post- 
script. 

dopłallcać, ~cić r " to pay more. 
~ta f , additional payment. 

dopłynąć v ^ to reach a place by 
swimmfng or sailing; flow to. 

dopoklląd, ~i «? as long as, till. 

dopołticinie " forenoon. 

dopominać się *T to claim, lay 
a claim. dopomódz dosłużyć 31 dopomllódz, -agać v< ? (komu) to f 

help, assist; concur, contribute. 

—OŻenie " helping, assistance. 
dopóty a ? <£ c , till now, till then ; 

till, until. 
dopraszać się vr , to entreat, 
doprawdy «*? earnestly, indeed, 
doprosić się °V to obtain by 

entreaties. 

doprowadzllać, -ić v * to lead or 
conduct to a place; — ić do końca, 
to bring to an end ; -ić do skutku, 
to carry into effect. 

dopullścić, -szczać x 'f to admit. 
— - się (czego \ to commit, per- 
petrate, -szczenię" admission; 

bozkie, God's visitation. — — 

się * perpetration. 

dopytllać się V T to discover by 
inquiring, -ywać się v ? to in- 
quire after, make inquiry for. 

dorabiać v< ? to finish a work; 
finish working. - się, to earn 
by labour, gain money; * mu- 
zykę, do Spiewv,, to set a song to 
music. 

dorachować się u rto keep account. 

doradczy ? giving advice, con- 
sultative. 

doradzjlać, -ić vo , to give advice. 

-ca ™ adviser, counsellor, 
dorastać v \ l to grow up. 
doraźny ^ immediate. 
doręczllać, -yć Ł "? to deliver, -e" 

na *"- 11, at hand, 
doroh'lek ™ acquest, acquisition. 

— ić vc , 1 vid. dorabiać. -kiewicz ™ 

upstart, -kowy f got or acquired 

by labour. 

doroczny ? annual, 
dorodnllość f , a fine stature, 

beauty. -y? well-shaped, stately. 
dorosły c , c full-grown, grown-up, 

adult. 
doroliść, -snąć V V? to grow up; 

to match in seize. 
dorówllnać, -nywać v ? t-o equal, 

be adequate; nie -nać, to fall 

short of. dorożka f , hackney-coach, cab. 
-rz ™ cab-driver, cabman. 

dorozmniellć się, -wać się V X to 
guess, conjecture. 

dorsz ™ (zo.) codling. 

dorwać się V T to get at a thing, 
catch, snatch. 

dorywczilo a ? by jerks, by fits 
and starts. ~ y f occasional, done 
by jerks. 

dorzecznllość f , reasonableness. 
~y f reasonable ; proper, suitable. 

dorzllezać, -nać, -ynać va , to 
finish cutting"; despatch by 
cutting. 

dorzullcać, -cić vc f to throw to. 

dorzynki pi., harvest-home. 

dosadnllość f , expressiveness, ener- 
gy- ~y °, expressive, precise. 

dość, vid. dosyć. 

dościgllły 7 attainable, -nać v ? 
to overtake, reach. 

dosi ? - ego Roku! (I wish you) 
a happy New-Year! 

dosillaó, -ewać vc t to finish 
sowing. 

dosi!ladae\ -ąść T 'f -- - konia, to 
mount on horseback. 

dosiliadz, -ęgać, »ęgnąć v u ? to 
reacri, lay tiold of. 

dosiedzieć^ to remain seated up 
to an appointed moment ; nie mogę 
~, I can't stand it any longer. 

dosięllgły, -żny ? attainable. 

dosklloczyć, -akiwać v7 , 1 to reach 
by jumping or leaping, leap to. 

doskonaillenie, - - się " per- 
fection, improvement, -lie V( f to 
perfect, improve, -łość f , per- 
fection, -ły ^ perfect, proficient, 
accomplished. fment, vex. 

doskwierać V7 ^ (komu) to tor- 

dośledzić się V X (czego) to ex 
plore, get to the bottom of. 

dosłać, vid. dosyt ać. 

doslownllie a ? literally, word for 
word, -y " literal, verbal. 

dos ruchać v ? to hear to the end. 

dosłullgiwać, -żyć v ^ to serva 
one's time, -żyć się v ^ (ka^i- 32 dosłyszeć taństwa etc.) to be promoted (to 

the captainship etc.). 
dosłyszeć v< ? to hear well; nie ~, 

to be dull of hearing. 
dosolić ve ? to salt sufficiently. 
dosl!pać,~ypiać u ? to sleep enough. 
dośpiewac , ? to finish a song, 

sing to the end. 
dośrodkowy ? centrifugal, 
dośrubować vc ? to screw on, 

screw entirely. 

dostallć, ~wać vc ^ to reach, at- 
tain; get, acquire; keep one's 

ground; »ć kataru, to catch cold; 

~Ć w skórę, to be horsewhipped; 

~Ć się dokąd, to get to a place; 

»Ć się do rąk czyich^ to fall into 

one's hands, 
dostallć v ? ~Ć się T to grow ripe, 

ripen. ~ły ? ripe. 

dostlląpić, -ępować T to ap- 
proach; obtain, gain, attain. 

dostarllczać, -czyć u ? to provide, 
supply, furnish with. 

dostatecznllość f , sufficiency, ~y f 
sufficient, competent. 

dostatllek ™ wealth, affluence; 
mieć czego -kiem, to abound in. 
~ni f large, wide enough ; opulent. 

dostawiła f , furnishing, delivery 
(of goods); (mat .) cosine. ~ca ™ 
purveyor, contractor. -iać, -ić v ? 
to deliver, furnish; (w grze) to 
stake higher. ~ka f , delivery (of 
goods); (w grze) sum added to 
the stake. 

dostępnllość f , easy access, accessi- 
bility. ~y " accessible, attainable. 

dostojeństwo * dignity, high 
rank. ~nik ™ dignitary. ~ny f 
eminent, right honourable,august. 

dostroić V( ? to finish tuning. 

dostrzelldz, -gać v ? to perceive, 
descry. -galny ? perceivable, 
perceptible, -żenię " perception. 

doświadczllać, ~yć v ? to ex- 
perience, try; endure, suffer; 
(kogo) to put to the test, test. 
-alny ? experimental, -anie T ,' 
trying, experimentation, -enie " dotykanie 

experience, practice. -ony ? 
tried , tested ; experienced, 
knowing. 

dosyć CT p enough, sufficiently ; aś 
nad to ~, enough and to spare. 

dosyłać w * to send to. 

dosypllać, -ywać *? to fill up, 
pour to. — ka f , over-measure, 
surplus. [completely. 

doszczetu a ? down to the bottom, 

doszukać się V V to find (a thing) 
after long searching, discover. 

dotąd a ? to this place; till now. 

dotMiwHość f , sensibleness; pain- 
fulness, grievousness. -y.? sen- 
sible; painful, grievous. 

dotllknąć, -ykać v ? to touch; 
(fig.) to mention; (fig.) to move; 
afflict, visit with. -knąć się, 
-ykać się T to touch, handle. 
~kniecie T ,' contact, touch ; (lekkie) 
grazing, -knięty ? touched; 
moved, struck; afflicted. 

dotllleć v ? —lie się T to cease 
glimmering, glimmer to the end. 

dotłoczyć ve ? to finish pressing 
(the grapes etc.). ~ się T to force 
one's way through trie crowd. 

dotoczyć v " to roll to. - sic 
(dokąd), to stagger to. 

dotrwallć V V~ to persevere, hold 
out ; last, be protracted, —nie ? 
perseverance. 

dotrzeć, vid. docierać. 

dotrzeźwić się V X to sober, re- 
cover from a swoon. 

dotrzymllać, -ywać v< ? to hold 
fast, maintain, keep to the end; 
-ać placu, to keep one's ground; 
-ać słowa, to keep one's word. 

dotychczas a f till now, till the 
present day. 

dotyczllyć się T -eć vy } to re- 
gard, concern ; to się. mnie nie -y, 
it is no concern of mino. 

dotykać, vid. dotknąć. 

dotykalni |o ść f , palpability. ~y ? 
palpable, tangible. 

dotykanie " the sense of feeling; 
contact, feeling. douczać 

donczHać, ~yć v ? to teach thou- 
roughly ~ać sie V V to finish 
learning. 

doważllać, ~yć vc ? to weigh out ; 
nie ~ać, to weigh wrong. 

dowcip ™ wit, genius, wits pi. 
~ek ™ bad joke, flat wit; wit- 
ling. ~kować v ? to crack jokes, 
affect wit. -kowanie 7 affecting 
wit. ~niś™ witling. ~nOŚĆ f , witti- 
ness, wit. ~ny ™ witty ; ingenious. 

dowilladywac się, -edzieć sięT 
to inquire; learn, w get information. 

dowidzieć v f perceive, nie ~, to 
be short-sighted. [strated. 

dowiedziony " proved, demon- 

dowiercić Vt f to bore out. - sięT 
to find by boring. 

dowierzallć V V to trust, confide; 
nie *-ć komu, to distrust one. 
~jący ? confident, trustful. 

dowliieść, ~odzić v< ? to prove, 
show, demonstrate. 

dowllieźć, ~ozić vc ? to carry to, 
convey to, transport. 

dowlellc, ~kać u ?to drag to ~c 
Sie V C to come trudging. 

dowlllec, włóczyć v< ? to finish 
harrowing. [monstration. 

dowód ™ proof; argument; de- 

dowodlly j^., evidences pi. ~liwy f 
provable, demonstrable. 

dowodnllie a ? convincingly, evi- 
dently. ~ośĆ f , cogency, weighti- 
ness. ~y ? convincing. 

dowódzilca ™ chief, commander. 
~two " (mil.) command. 

dowodzilenie ? • demonstration, 
argumentation. ~ić ve ? (mil.) to 
command, lead; vid. dowieść* 

dowojować się V T to obtain or 
achieve by fighting ; draw down 
upon oneself by fighting. , 

dowołać sie V X to reach by calling. 

dowolllllie u ? at (your) pleasure, 
ad libitum.-*, ość f , arbitrariness. 
~y ? arbitrary, spontaneous. 

dowllóz ™ importation, carriage, 
conveyance. «»oziĆ, vid, dowieźć. 

doza f . dose. 

Część polsko-angielska. dramaturgia 33 

doża ™ doge. 

dożlląć, ~ynać v f finish the har- 
vest! [ging' 

dożebrać się V X to attain by beg- 

dożgać vc t to give the last blow. 

dozgonny ? lasting till death, 
for life. 

doziemny f ~ punkt, perigee. > 

dozierać, vid. doglądać. 

doznalló, -wać V( t to experience j 
endure, undergo. 

dozór ™ superintendence, in- 
spection, tuition. 

dozorllca ™ overseer, inspector. 
~ czyni f , inspectress.«»ny f watch- 
ful, vigilant; careful, circumspect. 
»Owa6 v "to oversee, superintend. 
*-0wanie ? inspection, super- 
intendence. 

dożostwo " dogate. 

doźrzały etc., vid. dojrzały. 

dozwllalać, -olić ve f to let, per- 
mit, allow. -olenie ? consent, 
acquiescence, -olony ? allowed, 
permitted. __ 

dożyć v ^ to experience, live to see. 

dożynki pi., harvest-home. 

doży wolicie " pension granted for 
life; annuity, life-rent; jointure. 
~tni ? for life, -tniczka f , dow- 
ager. ~tnik™ possessor of a join- 
ture. 

drab ™ strapping fellow, -.ant™ 
satellite, halberdier; kind of dance. 

drabie pi., waggon-ladder, (cart-) 
rack. 

drabinlia f , ladder, -iasty? ladder- 
shaped ; wóz — , ladder-waggon. 

drabka f , ladder. 

drabować v< f (konia) to put into 
a trot; (fig. J to satirise. 

drachma f , drachm. 

drag ^ pole, long staff, perch. 
~al ™ a tal? awkward booby. 

dragan ™ (fig J dragon (woman) ; 
(ornj strand-snipe ~ek ™ (bot J 
tarragon. ~t™ (bot J goafs-thorn. 

dragon ™ dragoon. «-ia f , dra- 
goons pi. 

dramat ™ drama. ~nrgia f , drama- 34 dramatycznośó 

turgy. -yczność f , dramatic 
character. »yczny ? dramatic. 
~yk ™ dramatist. 

drań f , worst, trash; lath. 

dranica f , lath. 

drapallć v< f~ to scratch, scrape. 
~cz™ (fig 'j scraper; (bot.) fuller's 
thistle. ~czka f t scraper; horse- 
comb. »nina f , scramble. ~k ™ 
dać *-ka, to run away. 

drapichrust ™ vagabond. 

drapież f , drapiestwo \ plunder- 
ing). ~ca ™ plunderer, extorter. 
<*noŚĆ f , rapacity. ~ny " rapa- 
cious; ptak ~ny, bird of prey. 

drapnać v ™ to run away, teke to 
one's ""heels; vid. drapać. 

drasnllać v( f to graze or scratch 
lightly" the skin. »ięcie^ scratch- 
ing; scratch. [pitched thread. 

dratwa f , shoe- maker's thread, 

drążllek ™ small pole, stick. »>ko- 
wy* ? brevet . - . 

draźliwllość f , irritability, sensi- 
tiveness. *.y f irritable, sensitive. 

draźnillący f irritating, ~ć v f ~ć 
się vr (z kim), to irritate; provoke, 
tease. ~enie " irritation. 

drażnik ™ porter. 

drążyć y< ? to hollow out, excavate. 

dręczllarnia f » torture-room. Ne- 
llie " tormenting, mortification. 
~yć V( f to torment, torture, vex. 
~yć się V X t0 grieve, be grieved. 
~yciel ™ tormenter, torturer, 
harasser. 

drelich ™ ticken, ticking. 

drepllcić, ~tać v ? to trip, mince. 

dreszcz ™ chill, shudder. 

drętki ? sour, acrid 

drętwa f , (zo.) cramp-fish. 

drętwllić v ? to blunt. ~ieć v ? to 
blunt, grow stiff. ~ienie " stiff- 
ness; blunting, •-ik^^zo.y cramp- 
fish. ~y ? blunt, bluntish. 

drewllienko " small piece of wood, 
•^kapi-, fire-wood. ~niak™ (zo.) 
wood-fretter. ~niany f wooden, 
ligneous. ~niasty ? (o roślinie) 
stringy. ~nieĆ u ™to become woo- droźyó 

dy. «*nik ™ wood-house. «*n0 » 
piece of wood. 

drgllaó, -nać v ? to throb, quiver, 
palpitate, ~anie, *-Ilięcie " pal- 
pitation, convulsion. 

drób ™ poultry, fowl. 

drobianka* cold beer-soup. 

drobiazg ™ trifle, slight matter ; 
little children. ~owość f » minute- 
ness. ~owy ? minute, petty, fri- 
volous. 

drobić v< ? to mince, crumble 

dróbki pi, giblets pi. 

drobn'liec m } to grow small. ~iu- 
chny, *iutki " diminutive, tiny. 
»0 a ° smally. *»ośĆ f , sraallness, 
littleness. »ostka f , trifle, small 
matter. ~owidz '" microscope. 
~y ? small, slight, minute. 

dróciallny ? wiry, made of wire. ~rz wire-arawer. dl'Oga f , way, road; journey; z dro- 
gi ! look out ! have a care ! ~ rozstaj- 
na, cross-road ; ~ żelazna, railway. 

droglli ? dear, precious, valuable ; 
expensive. ~o a } at a high price, 
dear. ~ośĆ f , expensiveness, dear- 
ness; dearth. 

drogmaii ™ dragoman. 

drogollskaz, guide-post. ~we » 
turnpike-toll. 

dromader ™ (zoj dromedary. 

drop' ™ Corn.) bustard. 

dropiasty * spotted, dapple ; koń 
~, roan-horse. 

drót ™ wire, -ować v ? to wire. 
~0wany ? wired, wire . . ró- 
wnia f , wire-drawing mill. 

drozd ™ (orn.) thrush. 

drożdże p?., dregs pi., barm, yeast; 
rość jak na drożdżach, to grow 
up very fast. 

drożeć V V~ to grow dear. 

drożej a ? comp. od drogo. 

dróżka, foot-path, by-way. 

drożnllik m t fingerpost; guide. ~y * 
road . . , travelling . 

droższy ? & comp. od drogi. 

drożyć vc f to make dearer. - się V V 
to sell dear, not to lower the price. drożyfc 

drożyllć, vid. drążyć. -dło* chisel. 

droży Una f , pathway. -sko " 
abominable road. 

drożyzna f , dearness. 

druch, druh ™ comrade; name- 
'śake. -na f , bride's maid. 

druczek ™ (typ-) brevier. 

druczkować vc ? (tkaniny) to print. 

drudzy pi., other people, others^;. 

drugiii c , c other; second; kupić co 
2 -iej reki, to buy a thing second 
hand; jeden -iego, one another, 
-orzędny ? secondary. 

drugubica f , fish-net. 

druk "J print, press; printing, 
-arczyk ™ printer's apprentice. 
- am i a f , printing-house, prin- 
ting-office, -arski ? printing . . . ; 
sztuka -arska, art of printing. 
-arstWO " typography, art of 
printing. -arz ™ printer. -ować vc , 1 
to print ; publish. -owanie " 
impression, printing. 

drumla f , Jew's harp. 

drużba ™ groom's man, best man. 

druzgotać v< ? smash, shatter. 

drużka f , bride's maid; female 
companion. 

drwa pi-, gen. drew, fire-wood. 

drwal ™ timber-merchant. -nia f , 
wood-yard. -ńik™ wood-cutter, 
feller. 

drwić v ™ to jeer, banter, scoff. 

drwinkllarz™ jeerer, scoffer. ~ipl., 
raillery, jeer. -ować vy } vid. drwić. 
-owanie" mocking, jeering, per- 

dryada f . Dryad. [siflage. 

dryakiew f , (bot.) scabious; treacle. 

dryblas ™ big fellow 

drygać v \ l to hop, skip.' 

dryllgant ™ stallion, -gawka f , 
helm, rudder (of the raftsmen). 
-gOtka f , shivering. 

drynllda ł i hackney-coach, cab. 
-dać V V" to dangle, sprawl. -dul- 
ka f , chaise. -dziarz ™ cabman. 

drżą||czka f , shudder; (bot. J qua- 
king -grass . ague (med .). -cy a , 
trembling, shivering, tremulous 

drzazga f , splinter, splint. dudek 35 a drzeć v< f to tear, rend; (pierze) 
to strip; ~ z kim koty, to have a 
quarrel continually with one. — 
się V V to cry with all one's might. 

drże!IĆ v? ,Ho tremble, shiver; -cod 
zirnyia, to shiver with cold. -nie » 
trembling, shivering. 

drzemać, vid. drzymać. 

drzewlfce " -iec ™ spear -staff, 
lance-staff, -ianka f , green frogl 
-iasty ? woody, wooded. -ina f , 
small tree ; shrub. -ko * small 
tree. -ny? ligneous, wood-like. 
-0 7 tree; wood; -o opałowe, 
fuel; —o owocowe, fruit-tree. — o- 
wy, vid. drzewny. 

drzwi pi., door; ~ poboczne, side- 
door; ~ tylne, back-door; za •,.' 
out with him! get you gone! 
-czki pi., small door; (u pieca) 
vent-hole. 

drzymilać vy } to nap, doze, slumber, 
-ała™ sleepy fellow, drowsy per- 
son. -ka*i nap, short sleep, —li- 
W0ŚĆ f , drowsiness. -liwyfdrow- 
sy, sleepy. [brewed ale. 

dubelt ™ (orn.) snipe; double- 

dubeltllówka f , fowling piece, gun. 
*owo a ? doubly, twice, -owy ? 
double. 

dubllla f , (w grze MJ doublet. -et™ 
duplicate, -on ",' gold-coin, iło- 
wać V( f to double. [idle talk. 

duby pi., ~ smalone, nonsense, 

duch ™ spirit; ghost; sentiment, 
opinion; ~ święty, Holy Ghost; 
ivy zionąć —a, to give up the ghost; 
cieszyć się w -u, to rejoice in- 
wardly ; -em, as quick as thought, 

duchna f , pillow with down. 

duchowllieństwo " clergy, -ny ? 
clesiastical , clerical. -ny ™ 
clergyman. 

duchollwidz ™ visionary, visionist. 
*WO a ? spiritually, intellectually. 
-W0ŚĆ f , spirituality. -wy f 
spiritual, intellectual. 

duda, -rz ™ bag-piper. 

dudek ™ (orn.) hoopoo; simpleton, 
fool, nincompoop; wystrychnąć 

3' 36 dudki "kogo na dudka, to make a fool 
of one. 

dudllM pi., small bag-pipe; ~ki 
stroić, to be inclined to whining, 
whine. -lić vy } to play badly (on 
a wind-instrument). ~y pi., bag- 
pipe, [another word! 

dudu *, ani ~ I not a word ! not 

duet ™ (muz.) duet, duetto. 

dufać etc., vid. ufać etc. 

duga f , bow of a pack-saddle. 

dukat ™ ducat. ~owy ? -owe 
złoto, ducat-gold. 

dukwieć v7 } to toil, plod away. 

duma f , meditation ; pride, haughti- 
ness, -ć V V" to meditate; dream, 
-nie " meditation, thoughtfulnes3. 

dumka f , ditty, little song. 

dumnUie, -0 a ? haughtily, super- 
oilously, proudly. ~y f proud, 

dupa f , buttocks pi. [haughty. 

duplikat ™ duplicate. 

dureń ™ fool, stupid fellow, ass. 

durnlliać v " to call names. -ieć^? 
to become a foolish fellow. ~o , 
foolishly -OŚĆ f , stupidity. ~y f 
foolish, silly. 

durszlak ™ strainer, colander. 

durzllenie " infatuation, delusion, 
-yć v< ? to infatuate, impose, 
delude. ~yć się V V to be deluded, 
be infatuated, -yciel ™ cheat, 
deceiver. 

duś ™ ducat; dusie pi., money. 

dusillć v< ? to straogle/choke, stifle; 
(mięso J to stew. ~ć "sif V X to be 
choked, suffocated. ' -ciel ™ 
etrangler; waż «*ciel, boa con- 
strictor, -dło " instrument for 
strangling. -kufel ™ fuddler, 
drunkard. 

dusza f , soul; (od żelazka) heater ; 
(w piórze) pith; Bogu dusze winien, 
a poor harmless creature; bez 
grosza przy duszy, as poor as Job ; 
tez duszy, lifeless, inanimate. 

duszllacy ? suffocative, mephitic. 
-enie ? suffocation, choking; 
(mięsa) stewing ; — enie nocne, 
night-marę. dwucalowy 

duszka f , (fig.) sweet-heart, love, 

duszkiem a ? all at one draught. 

dusznllie a ? with all my (our etc.) 
heart; by all means, absolutely. 
~0 °9 hot and close, -ość f , sultri- 
ness ; asthma, orthopnoea. »y * 
sultry, oppressive. [stewed. 

duszony a , strangled; (o mięsie) 

duszyczka f , soul; small heater. 

dużilać się v f to wrestle, struggle. 
-0 a ? a great deal, much. «*y ? 
large, great, tall. 

dwa num., two; po ~, two by two, 
two and .two. -dzieścia num. 
twenty. -dzieściorOj -dziescior- 
ga * twenty. ~kroc a ? twice. 

dwanaścille num., -oro " twelve. 

dwieście num., two hundred. 

dwóch num., two. -setny " two 
hundredth. 

dwojallczki pi, twins pi. ~ki f 
twofold. ~ko a ? doubly. 

v f to doubl 
two. -ćjlist ™ 
(hot.) tway-blade. 

dwoistllość f , duplicity. »y ? two- 
fold, double. 

dwór ™ court; yard; retinue; 
mansion; wyjść na ~, to go out 
(for a°walk), take the air; na 
dworze, out in the open air ; fora 
it dwora, get you gone! -ka f , 
court-lady; (female) farm-servant. 

dworllactwo ^ courtierism. -ak™ 
courtier, -ek ™ small mansion 
-nie, -no a ^ with great retinue 
-ny f courtlike, courtly. ~o- 
wa,ć V1 ? to live at court, •.ski ? 
court; manorial, seigneurial. 
-sko a ? courtly. -»-skośĆ ł ^ court- 
manners, etiquette. -szczyzna f , 
courtierism; people at court, 
courtiers pi. [servant. 

dworzanin ™ courtier, prince's 

dworzec ™ mansion; railway- 
station, terminus. 

dwubarwny " twocoloured. 

dwucalllówka f , board two inches 
thick, -owy f two -inched, of 
two inches. * W TT V X\J ±\A* ^"Xk.K/ m 

dwoić vc ? - się *T 
dwlloje " -ójka f , t 1 dwucienny 

dwucienny ? amphiscious. 

dwulldniowy, -dzienny ? lasting 
two days, two days'; two days 
old. -dzielny ? bipartite. 

dwndziestllka f , twenty; score, 
-ogodzinny ? of twenty - four 
hours, -oletni ? twenty years 
old. »u, num. twenty, -y ? twen- 
tieth. 

dwulfuntowy ? weighing two 
pounds, -gatunkowy ? of. a 
double kind. -głoska f , diphtong. 
-głowy ? two-headed, -języ- 
czny" two-tongued ;f/*<7 .) double- 
tongued, -kolorowy " twocolou- 
red. -konny " drawn by two 
horses, -kropek ™ colon, -krot- 
nie a ? twice, -krotny f double, 
twofold. -latka *\ quadruped 
two years old. -lecie " period of 
two years, -letni " two years 
old. -licowy, -licy ? two-faced; 
ffi g J double-tongued, -listny? 
two-leaved, -masztowy " two- 
masted, -miesięczny , of two 
months, happening every two 
months. 

dwunasti|ka f , twelve; a dozen, 
-okąt ™ dodecagon, -nica f , 
(anal. J duodenum, -okatny ? do- 
decagonal, -okrotny ^ twelve- 
fold, -ościan ™ dodecagon, -u 
num., twelve, -y ? twelfth. 

dwullniedzielny ? fortnightly. 
-nożny ? biped(al), two-legged, 
-piętrowy " two stories high, 
two-storied, -płciowy ? her- 
maphroditical, nndrogynal. -ra- 
mienny " bilateral, two-sided. 
-raźny ? twice repeated, -rę- 
ki " two-handed. 

dwurocznlliak™ young quadruped 
two years old. -y f biennial. 

dwullrogi, -rożny ? two-horned, 
-rurka f , fowling-piece, -rzędny"? 
double-rowed, -sieczny^ two- 
edged, -skrzydły? two-winged, 
-słowność + , duplicity, -sło- 
wny " (fig) double-tongued. 
-Stronny ? two-sided, -tygo- a dykteryjka 3? 

dniowy ? fortnightly, -tysią- 
czny , two thousandth ; of tw'o 
thousand, -zębny? having two 
teeth; bidental. [bigamy. 

dwużellniec™ bigamist, -ństwo" 

dwullzgłoskowy ? dissyllabic. 
-złotówka*, piece of money = 
2 florins. 

dwuznacznllośó f , double meaning, 
equivocation, -y f ambiguous, 
equivocal, double-meaning. 

dyabeł, vid. djabel. [coronet. 

dyadem ™ diadem, head -band, 

dyakolin ™ deacon, -ństwo ? dea- 
conry, deaconship. 

dyalekt™ dialect, idiom. -yka f , 
dialectics. ' [mond. 

dyament ™ diamond, -owy?dia- 

dyarya f , diarrhoea. 

dyaryusz ™ diary. 

dyby pi., hand-cuffs. 

dybać vy } (na kogo) to lurk, lay 
an ambush for. < 

dyiichać, -szeć v ? to pant, gasp, 
breathe, -chanie " breathing; 
pant(ing). 

dychawillca f , asthma. -czność f , 
breatblessness.^czny ? asthmatic. 

dychawka f , gill (of a fish). 

dychtOwn!10ŚĆ f , thickness; com- 
pactness, density, -y " thick; 
close, compact, dense. 

dydaktyczny " didactic. 

dydelf '" r zo.) opossum, didelphys. 

dyecezilalny ? diocesan, -ya f , dio- 
cese, k [allowance, pay. 

dyet a f , diet, regimen, -y pi., 

dyg ™ courtesy, curtsy, -ać v ? 
to courtesy, drop a courtesy. 

dygnita|!rski?of a dignitary, -r- 
stwo " dignity, worship, -rz '" 
dignitary. < 

dygotać y f to tremble, shiver. 

dykcyonarz™ dictionary, lexicon. 

dyktando " dictation. 

dyktator ™ dictator, -ski " dic- 
tatorial, -stwo " dictatorship, 
dictature. 

dykteryjka f , short storvj, little 
tale. dyktować 38 dyktowallć v ? to dictate, -nie " 
dictation. 

dyl m plank, board, -ować V V" to 
board, plank. [cottage. 

dym ™ smoke; dwelling-house, 

dyma f » (materyaj dimity. 

dymać v ?? to blow. 

dymlliacy f smoking, -ić v ? ~ić 
sie^r'to smoke, ~ni ro vent- 
hole for the smoke; garret- win- 
dow. ~ny * smoky. 

dymillę * groin. *enica f , gland of 
the pudenda, bubo. 

dymisya f , dismission. 

dymka f , dimity; onion. 

dynamit™ dynamite. 

dynastylla f , dynasty. -czny ? 
dynastic. 

dyndać v ? to dangle. 

dynia f , gourd, pumpkin. 

dyplom, -at ™ diploma, patent. 

dyplomallcya f , diplomacy. -ta f , 
diplomate, diplomatist. ety- 
cznie a ? diplomatically, ety- 
czny ^ diplomatic, -tyk ™ diplo- 
matist; (fig.) cunning fox. -ty- 
ka f , diplomatics. 

dyptan ™ (bot.) dittany. 

dyrd™ -em biedz, to run fast. 
— ać V V~ to run fast. 

dyrekllcya f , direction, manage- 
ment, -tor ™ director, manager; 
(szkoły) head-master. 

dyrygować V( f to direct, manage; 
f orkiestrą) to conduct. 

dyscyplina f , discipline; cat-o'- 
nine- tails, [sonance. 

dysnarmonia f , discordancy, dis- 

dyshonor ™ dishonour, discredit. 

dyska f , the ten. 

dyskrellcya f , discretion, prudence, 
-dyt ™ discredit, disrepute, -dy- 
tować v ^ to discredit. 

dyskretnllość f , discreetness, -y ? 
discreet, prudont. 

dyskurs ™ conversation, [ption. 

dyspensa f , dispensation, exem- 

dyspollnent ™ manager, factor. 
— nować v< ? (kogo na śmierć) to 
give the last benediction; dis- działalność 

pose,arrange;coramand.-zycya f , 
order, command, disposition. 

dyspntlia f , dispute, -ować v ? 
to dispute, argue. 

dyssydent ™ dissenter. 

dystrakcya f , absence of mind; 
amusement, diversion. 

dystrybncya f , distribution. 

dystylllarnia f , distillery, -ować 1 '? 
to distil, still. 

dystynllgowany ? genteel, of rank. 
*kcya*, distinction. 

dysza f , nozzle of the blast-pipe. 

dyszeć ^ to heave. 

dyszel ™ beam, pole. 

dyszkant "J (muz.) treble, soprano, 
-owy ? klucz ~~, treble-clef. 

dyszlowy ? thill... 

dywan ™ carpet ; divan. 

dywdyk *J rich horse-cloth j Tur- 
kish silk-stuff. 

dywersya f , diversion. 

dywidenda f , dividend. 

dywizylla f , (mil.) division, -j D y * 
(mil.) divisional. -on ™ two 
squadrons. 

dzban, -ek ™ pitcher, mug. 
-eczek, -nszek ™ cruet. 

dżdż"Ownica f , rain-water, -o- 
wnik ™ earth-worm, grub, -n, 
pragnąć czego jak —u, to wish 
most eagerly, -ysty ? rainy. 

dziać się "f to come to pass, 
occur; co sie tu dzieje? what is 
up here? skąd sie dzieje że, whence 
it came to pass that; niech sie 
dzieje wola nieba! the God's will 
be done! 

dziad™ old man; grandfather; 
old beggar, -ek ™ grandfather; 
nut-crackers pi., (w grze karto* 
wejj dummy, -owina™ good old 
man. -owizna f , inheritance left 
by the grandfather, -owski ? 
grandlatiierly; beggarly, -unio m 
grandfather. [ment. 

dział m , share; lot, portion, allot- 

działallć v f* to act, work; ope- 
rate, have effect, -cz m author, 
agent ; (chem.) re-agent, -lność f », dzienny 39 activity, agency; efficiency.<*.lny ? 
active ; efficacious, efficient.~nie " 
proceeding, operation ; (arytm.) 

działka f , scale. [rule. 

działo " cannon, gun. -bitnia f , 
(mil.) battery. ~wy? cannon...; 
of partition, of division. 

dzianet ™ Arabian hors<\ 

dzianka f , horney-comb. 

dziarllń f , gravel ; pyrites, -nisty ? 
gravelly. 

dziarsklli 7 brisk, smart, sprightly, 
mettlesome. ^.—ość f , briskness, 
smartness. > 

dziąsło " gum, gams pi. 

dziatlleczkii?^, ~wa f , children pi., 
little ones. 

dzicz f , savage people, barbarians 
pi. ~eć V V~ to grow wild, become 
intractable. -ek ™ -ka f , crab, 
wild tree. — yna f , boar- flesh. 
— yzna f , game, deer ; savageness. 

dzida f , spear, pike. 

dzieci pi, children pi. -ak ™ 
tall child. -atko * baby. ~ę " 
child infant. " -ecy 7 childlike, 
filial. 

dzięcielina f , (hot) medick. 

dziecinlla f , baby.^nCntfećT to 
grow childish, dote. -nić sif v f 
to be childish. ~ność f , childish- 
ness. »ny ? childish. 

dzieciństwo " childhood, infancy; 
childishness. 

dzieciobójllca ™ -czyni f , infanti- 
cide, -czy^infanticidal. -stwo" 
infanticide. 

dzięcioł ™ (orn.) wood-pecker. 

dzieciucn ™ tall child. 

dziecko " child. 

dziedzic ™ heir, inheritor; pro- 
prietor, possessor; ~ prawowity, 
heir apparent; « domniemany, 
heir presumptive. -two " inhe- 
ritance , heriditary possession, 
patrimonial estate. 

dziedziczilenie" inheritance. -ka f , 
heiress; proprietress. —nie a ? 
hereditarily. ~nośĆ f , heredity. 
*ny 7 hereditary, patrimonial. -yc , to inherit; possess, be 
possessed of. 

dziedzina f , inherited property, 
patrimony; home, native country; 
(fig.) sphere, province. 

dziedziniec ™ court-yard. 

dziegliciarnia f , tar-hut. -ciarz * 
tar- burner. — iee™ tar. -eiowy ? 
tarry, tar-like. 

dzięgi pi., money. 

dzięgiel ™ (bot.) angelica. 

dzieje pl. t history, annals pi., re- 
cords pi.] - apostolskie, the acts 
of the apostles. 

dziejollpis, -pisarz 1 "? historian, 
historiographer, -pisarski f hi- 
storical, of an historian, -pi- 
sarstwo 7 historiography. «.wy 7 
historical. 

dziekalln ™ dean. ~nia f , deanery ; 
dean's dwelling. ~ński? dean's, 
-nstwo " deanery, deanship. 

dziękczynllienie 7 thanksgiving, 
-ny 7 of thanks, thanksgiving . . ; 
~ny list, letter of acknowledg- 
ment; ~ na ofiara, thank-offering. 

dzięklji pi., thanks pi. : -i Bogu! 
thank God ! -ować v 7? to thank. 

dzielllenie " division. ~ić v 7 to 
share, parcel; (aryt.) to divide, 
-ić się v r to share ; be devided, 

dziełko n , little work. [shared. 

dzielna f , (aryt.) dividend. 

dzielnica r , (miasta) quarter; (typ.) 
column. 

dzielnik ™ (aryt.) divisor. 

dzielnllOŚĆ f , vigour, valiancc, bra- 
very. ~y ? valiant, brave. 

dzieło? work; deed, action. 

dzienV™ day; sadny ~, doom's 
day ; ta dnia, by day-light; wśród 
białego dnia, at noon (-day); in 
the face of the world. - i ncc, 
(bot.) cow-wheat. 

dziennllie «? daily. -ik m , d?ary, 
day-book, journal; daily paper, 
-ikarski 7 journalistic, news- 
paper... -ikarsfcwo " journalism, 
press. — ikarz ™ journalist, re- 
porter, -y? diurnal, daily. 40 dziergać dziergallć v< ? to knit. -nie * 
knitting. [tufted lark. 

dzierlatka f , (om.) crested lark, 

dzierżak ™ handle* of a flail. 

dzierżawiła f , tenancy, farm; te- 
nure, lease; wziąć — ę, to take 
on lease. -y pi, possessions pi 
-ca ™ tenant, * farmer, lease- 
holder, -czy ? (gram.) posses- 
sive, -czyni f , (female) lease- 
holder, farmeress. -ić V( f to farm, 
tenant. -ka f , small lease, tenure. 
-ny ? of a farm ; -na wieś, farm. 

dzierzba f , Corn.) butcher-bird. 

dzierżllenie " possession. -yć v f 
to hold, possess. -yciel 'i' pos- 
sessor, holder. 

dziesiątllak™ (mniej więcej — ) three- 
pence! -ek™ half a score ; number 
of ten. -ka f , ten. -kować v f 
to" decimate, -kowanie ^ deci- 
mation, -nica f , decennial anni- 
versary, -y ? tenth. 

dziesięlfć num., ten. -cina f , tithe, 
tithes pi. -ciGkąt ™ decagon, 
-cioletni ? ten years old; de- 
cennial, -cioraki " decuple, 
ten fold; jof ten different sorts, 
-ciornasób, w ~~, tenfold, ten 
times as much. -cioro,-ciu,ten. 
«*ćkroć <*? ten times. -tnik ™ 
decurion. -tny " decimal. 

dziewanna f , foot.) mullein. 

dziewczl|atko"-ynka f , little girl, 
maid - child. -ę " young girl, 
-ęcy ? girlish, maidenly. -yna f , 
girl, lass. 

dzieweczka f , young girl. 

dziewiąfcllka f , (liczba i w grze 
hartownej) nine. — y ? ninth. 

dziewillca f , maid, virgin, -ctwd " 
virginity. — CZ0 a ? virginally. 
— czy ? virginal, virginlike. 

dziewicćwwm.,nine.*.dziesiat«w7n.. 
ninety. -dziesiątletni ^''nona- 
genarian, -dziesiąty ? ninetieth. 
-dziesięciu, ninety. 

dziewiecilloraki f of nine different 
sorts. *" -oro " nine. -u num., 
nine, -uset num., ninehundred. dziwaczka 

dziewięćllkroć a ^ nine times* 

-krotny ? nine times repeated. 

-set wura., nine hundred.-setny*? 

ninehundredth. [siat 

dziewiędziesiat, vid. dziewiećdzie- 
dziewiętnal!ście, -stu num., nine- 
teen, -sty f nineteenth. 
dziewierz ™ brother-in-law. 
dziewllka f , wench, country-girl, 

house-maid, -oja f , portly maid. 

-ucha f , wench, 
dziewosłlląb ™ match -maker; 

groom's man, best man. — ebic' u ? 

(komu) to woo for a person 1 ", make 

a match, -ęby pi, match-making. 
dzieżlla, -ka f , kneading-trough, 
dzik ™ wild boar. [hutch. 

dziklli ? wild, savage; shy, coy. 

-0 a ? wildly; shyly. -OŚĆ 'i wild- 

ness, savageness ; shyness, coyness. 

— Owina f , boar- flesh. 
dziób ™ beak, bill; pock-hole, 

pock-mark, -as ™ long beak; 

pick-axe. 
dziobllać v< ? to peck, pick up with 

the beak, -asty f with large 

beak, -aty f marked by the 

small-pox. 
dziobnąć, vid. dziobać. 
dzionek ™ fine lovely day. 
dziryt ™ javelin. 
dzills, -siaj a ? today; now-a- 

days, at present, -siejszy f this 

day's ; of this date. 
dziur||a f , hole, gap; jail, prison. va -awic "V to make a hole in, 
perforate, -awiec ™ (bot.) hy- 
pericon. -awy ? full of holes; 
leaky, -eczka, -ka f , little hole, 
opening. 

dziurkowatllość f , porosity, po- 
rousness. ~y ^ porous. 

dziw ™ wonder; nie ~, że, it is not 
to be wondered at. -actwo » 
oddness , strangeness , extra- 
vagance, singularity. 

dziwacki, vid. dziwaczny. 

dziwaczllek™ f&oJJ marvel of Peru, 
-enie " whimsicalness, freakish- 
ness. -ka *\ whimsical woman. dziwacznośó 

*»HOŚĆ, vid. dziwactwo. -»ny * 
odd, queer, strange, extravagant. 
~yć vł ? to play odd freaks, be 
whimsical. 

dziwalldło " prodigy, wondrous 
thing. ~k ™ whimsical man. 

dziwer 11 ? damaskeened work, iło- 
wać v( f to damaskeen. ~ówka f , 
damask-twist gun. 

dziwllić V( f to astonish, surprise. 
~ić się, -ować się v ? to marvel, 
be surprised , be astonished. 
**nie a ? strangely ; extraordina- 
rily. ~no a ? ~ ~ W, I am surprised, 
I wonder at it. ~ność f , strange- 
ness. ~ny ? strange, odd, mar- 
vellous; admirable. 

dziwo " prodigy, marvel. ~lag, 
~twór ™ monster. ~ta f , «ic ~ta 
(ie)\ it is not to be wondered at. 
~wać się, vid. dziwić się. ~wisko " 
pageant, show; prodigy. 

dziwy ? dziwę mięso, proud flesh. 

dżuma f , plague, pestilence. 

dźwieczllność f , sonorousness, har- 
moniousness. ~ny ? sonorous, 
tuneful. ~yc v ™ to tinkle, sound 
harmoniously. 

dźwięk ™ sound, resonance. 

dźwigllać, ~nąć v ? to bear (a bur- 
den); lift' raise, build. ~nia f , 
lever. 

dzwon ™ bell ; ~ na trwogę, tocsin, 
alarm-bell. ~ek ™ little bell. 
~ić V T} to ring the bell, toll ; 
clink, jingle; ~\b zeb ami, to chat- 
ter with the teeth ; ~i mi w uszach, 
my ears tingle. ~iec ™ Corn.) 
linnet. ~ienie " toll, ringing ; — 
to uchu, tingling in the ears. ~ka f , 
diamonds pi. (at cards). <*ki pi., 
(u koguta etc. J gill. 

dzwonko " a piece offish. ~waty ? 
bell-shaped. ~wy ? of diamonds. 

dzwonnillca f , steeple, belfry, bell- 
tower. ~k ™ bell-ringer. 

dzwono » felloe, felly ; piece of fish. 

dzyndzyk ™ tassel, small hanging 
end. ekspedytor 41 echo " echo, 

edukacylla f , education. ~jny ? 
relating to education, educational. 

edycya f , edition. 

edykt ™ edict. 

edyl ™ edile. 

egoistlla ™ egoist, selfish man. 
~ka f , selfish woman. 

egoizm ™ selfishness. 

egzaltacya f , exaltazion. 

egzamin ™ examen, examination. 
~acyjny f relating to examina- 
tion, examinational. ~ator ™ 
examinatorr »ować y ? to ex- 
amine, ask questions. 

egzekncylla f , execution ; capita! 
punishment. ~jny f executive. 

egzekli'utor ™ executioner; execu- 
tor. ~wować v< ? to execute; 
(podatki zaległej to collect. 

egzekwie J? J., obsequies pi., fune- 
ral rites. 

egzemplarz ™ copy (of a book). 

egzystllencya f , existence. ~o« 
wać v ™ to exist, be. 

eh \ ah ! 

echę \ yes ! indeed ! 

ej, eiże*. mind! take care! 

ejnał, vid. hejnał. 

eldoga f , eclogue. 

ekonom 7 ? steward; husbandman. 
~ia f , economy; economics; stew- 
ard's dwelling. ~iczny ? econo- 
mic(al). ~ika f , economy. ~ista7 
economist. 

eksces ™ excess, outrage. 

ekscentrycznllość f , eccentricity. 
*.y ? eccentric. 

ekskomunika f , excomunication. 

ekskrementa pi., excrement. 

ekskuza f , excuse. 

ekspedyllcya f , expedition; dis- 
patch, sending-off; (newspaper) 
office. ~ent ™ clerk, manager. 
~owac v< ? to expedite, forward, 
dispatch. ~tor ™ clerk, commis- 
sioner. 42 ekspektatywa 

ekspektatywa f , expectative. 

ekspens ™ expense, -ować v< ? to 
expend, disburse. -owny ? ex- 
pensive. 

eksport ™ exportation, -acya'i 
exportation ; escort of a funeral. 
-ować V( f to export; (ciało J to 
bury with pomp. 

ekstrakt ™ extract, essence. 

ekstrapoczta f , courier, express. 

ekwipaż ™ carriage. 

elastyczljność f , elasticity. -ny ? 
elastic(al). 

©leganllcki ? elegant, fashionable. 
— cko " elegantly. -cya f , ele- 
gance, finery of dress. -t ™ dan- 
dy, fashion-monger. —tka f , lady 
©f fashion, — tować sif V X to 
dress finely, attire oneself. 

elegia f , elegy. 

elekcylla f , election.-jny ? elective. 

elektor ™ elector, prince elector. 
•-at ™ electorate. -ka, »owa f , 
electress. •ski ? electoral. 

elektrycznllość f , electricity. -y ? 
electric(alj). 

elektryzowano v( f to electrify, 
•nie " electrification. 

elemental Irny f elementary, 
simple, non compounded, rudi- 
mentary. — rz™ hornbook, primer. 

elipllsa f , ellipsis, -tycznie a p 
elliptically. -tycznoŚC f , ellipti- 
city. -tyczny ? elliptic(al). 

elizejski ? Elysian. [enamel. 

emali||a f , enamel, -ować V( f to 

emeryt ™ pensionary. 

emigrallcya f , emigration. -cyjny? 
emigrant. — nt ™ emigrant. 

emisaryusz ™ emissary, secret 
agent. 

encyklopedylla f , encyclopedia, 
-czny ? encyclopedian. 

energi!|a f , energy. -cznie CT ? ener- 
getically, -czny " energetic. 

entuzyallsta ™ -stka f , enthusiast. 
*zm ™ enthusiasm. 

eolski ? Aeolian, Aeolic. 

epiczny ? epic. 

epidemia f , epidemic disease. facyata epigramat ™ epigram, 
epilepsya f , epilepsy, falling sick* 

ness. 

epilog ™ epilogue, conclusion, 
epistoła f , epistle; the Epistle. 
epok||a f , epoch, —owy ? epochal, 
epopeja f , epopee, epic poem, 
epolet ™ epaulet. 
erekcya f , erection, 
es ™ (na kostce od grania) ace; 

smallest gold-weight. 
esencya f , essence, substance, 
eskadra f , squadron (of ships of 

war). [wać v " to escort. 

eskor||ta f , escort, convoy, -to- 
es owaty ? having the form of S, 

winaing, meandering, 
esownik ™ (arch.) cornice, 
etnograf ™ ethnographer, -ia ♦, 

ethnography, -iczny ? ethnolo- 
gical, 
etykieta f , etiquette ; (na towarach) 

label, -lny ? ceremonious, 
etymologilla f , etymology, -czny? 

etymological, 
eucharystya f , eucharist. 
eunnch ™ eunuch, 
ewakuacya f , evacuation, 
ewanielllia, ewangielia f , g03pel, 

evangel, -liczny " evangelical. 

-lik ™ protestant. -lista ™ 

evangelist. 
ewolucya f , evolution* F. 

fabryliczny ? manufactured ; cena 
— czna, prime cost. — ka f , manu- 
factory, -kacya f , manufacturing, 
fabrication, -kant ™ manufac- 
turer, fabricator, -kat ™ manu- 
facture , fabric, -kować v " to 
manufacture ; falsify, -kowanie " 
fabrication ; falsification. 

facecy||a f , jest, joke; facetiae, 
-onista ™ humorous man, joker. 

facyata f , front (of a building); 
(żartobliwie) face, countenance. facyenda 

facyenda f , truck, barter. -rka f , 
-rz ™ dealer in second-hand 
goods, broker. 

fagas ™ lackey, male servant. 

fagollcista "J bassoonist -t ™ bas- 
soon. 

fajans ™ Delft-ware, -owy ? of 
faience. [smoker. 

fajczallmia f , smoking-room, -rz™ 

fajdać v ? to foul, dirty, 'ease 
oneself. 

fajeczka f , little smokmg-pipe. 

fajerllka f , fire-pan. -werk ™ tire- 
work. 

fajka f , smoking - pipe. -rz w 
manufacturer of tobacco-pipes. 

faitać v< ? to stir, wag. 

fakllcya f , faction, -t ™ fact, 
matter of fact. 

faktor™ broker, commission-agent. 
-ka f . female broker, factoress. 
— ne " orokerage, factorage, -o- 
wać °7 to broke, job. -stwo ? 
broker's business, — ya f , factory. 

fala f , wave, billow, surge. 

falanga f , phalanx. 

falbana f , furbelow, flounce. 

fałd ™ -a f , fold, rumple, plait; 
(figj — ÓW przysiedzieć , to work 
hard. -ować v f. to fold, rumple, 
-zisty " plaited, folded; full of 
folds. 

falować vo ? to wave. 

falset™ (muz .) falsetto, head- voice. 

falsyfikacya f , falsification. 

fałsz ™ falsehood, falseness, lie, 
falsity. -erski ? falsifier's, -er- 
8two " falsification ; (jur.) forgery. 
-erz™ falsifier; (winaj adulterer; 
(dokumentów J forger. 

fałszowallć ve ? to falsify; (wino J 
to adulterate. -nie " falsification ; 
(wina) adulteration. -ny f fal- 
sified. 

fałszownik, vid. fałszerz. 

fałszywllie a } falsely, untruly. 
-OŚC f , falsity, falsehood; dupli- 
city, deceit. -y ? false, deceit- 
ful ; counterfeit, feigned, false- 
hearted. faryzeusz 43 famililla f , family, -ant. w one 
belonging to a family, kinsmau; 
man of high extraction. 

famulus ™ servant, waiter; 

fanaberye pi.) ostentatiousness. 

fanatyllcznie a ? fanatically 
— CZny " fanatic(al). -k ™ fanatic 
— zm ™ fanaticism, fervid zeal. 

fanfara f , fanfare, flourish (of 
trumpets). 

fanfaron ™ dandy, coxcomb, bean, 
-ada f , swaggering, rodomontade, 
coxcombry, -ować v ™ to rodo- 
montade, swagger. 

fant ™ pledge, pawn ; grać w ~y f 
to play at forfeits. 

fantastyifczność f , fantasticalnes.% 
quaintness. -czny ? fantastical, 
fanciful. — k ™ fantastic. 

fantazyiia f , imagination, fancy; 
sudden idea; (muz. J fantasia. 
— e pi-, caprices pi., whims pi. 

fantowllać v< f to take away as a 
pledge, seize. -ać się V X to lend 
upon pawn, -nik™ pawnbroker. 

fara f , parish-church. 

faraon w (gra) faro. 

farb||a f , dye, paint; colour; -a 
pastelna, crayon; —a wodna, 
water-colour. — iernia f , dye- 
house, -ierski " dyeing, dyer's. 
-ierstwo " dyeing, art of dyeing. 
-ierz 
matter, pigment. 

farbowllać V( ? to dye, colour; 
(w mysliwstwie) to besprinkle with 
blood; — ać na zielono etc., to dye 
green etc. -anie " colouring, 
dyeing, -any ? dyed ; (fig.) false ; 
-ane Usy, (fig.) cheat, deception, 
-nik ™ (bot.) woad. 

farfurka f , plate of delf. 

farmaceuta f , pharmaceutist. 

farny " parochial, parish. 

fartullch ™ apron; (u powozu) 
hamniercloth.-szek™ little apron. 

farynlla f , brown sugar, cassonade ; 
(fig.) kind, sort, -iarz ™ ketper 
of a cook-shop. 

faryzelljski ? Pharisaical, -usz w dyer, -nik ™ colouring 44 faryzeuszostwo 

Pharisee ; hypocrite. Miszostwo * 
pharisaicalness , pharisaism. 

••uszowski ? phari8aic(al). 

faxsa f , Cte.J farce; drollery. 

fascykuł ™ fasciculus, fascicle; 
bundle, pack. 

fiasl|a f , barrel, cask. ~ka, small 
cask, (od masła) churn. ~OWaĆ V( f 
to put into cask, tun. 

fasola f , (lot.) french bean, kid- 
ney-bean. v [wać ve ? to baste. 

fastryglla f , basting, stitch. «*o- 

faszyna f , fascine. [baubles pi. 

fataiaszki pi., fiddle-faddles, 

fatalllllie a ? fatally, unfortunately. 
~OŚĆ f , fatality. ~y ? fatal; dis- 
agreeable. 

fatyglla f , fatigue, troubie. -o- 
wac v ? to fatigue; give trouble, 
to inconvenience. 

fawor™ favour. ~yt™ favourite, 
darling. ~yta f , favourite; mis- 
tress, minion. ~yty pi-, whis- 
kers pi. ~yzowac v< ? to favour. 

fe *, fy! shame! 

febr||a f , fever; (med.) ague. ~o- 
wy " fever . . . ~yczny ? feverish, 
febrile. 

fechllmistrz m fencing-niaster.~tO- 
wać T -tować się vr , to fence. 
«*towanie " fencing. 

felczer "' army-surgeon. 

feldfebel™ sergeant. 

feldmarszałek ™ field-marshal. 

feler™ (w grze bilard.) false push; 
blunder. . ' [of a newspaper. 

feljeton "J feuilleton, bottom part 

feniks ™ phenix. 

fenomen ™ phenomenon. 

fenyg ™ farthing. 

feralny ? ominous, unlucky; dzień 
~, day of misfortune. 

ferment! |acya f , fermentation. -»o- 
wać V1 } to ferment. 

ferować vy } (jurj to pronounce 
(a sentence). 

fertllać się V X to bustle about, 
-alski ™ ~alska f , bustler. 

fertycznllość f , agility, briskness. 
**y ? a S^ e ; brisk. filuterny 

ferye pi., holidays pi., vacation j 
» sadowe, recess, non-term. ' 

feston ™ festoon. 

festyn ™ feast, festival. 

fetor ™ stench. 

feudalllizm ™ feudal system, feu- 
dalism. -ność f , feudality. «»ny? 

fez ™ fez, [feudal. 

fiałkowy, vid. fiołkowy. 

flga f , fig; pokazać komu fige, to 
give one the fico, turn one's back 
upon one. ~rnia f , plantation of 
fig-trees. 

figiel, ~ek ™ trick, frolic, prank ; 
(Jig. J cunning, craft, stratagem; 
wyplatać komu figla, to play a 
trick upon one, play one a trick. 

figlarllka f , frolicsome woman. 
~nie a ? farcically ~ność f , frolic- 
someness, waggishness. ~ny ? 
frolicsome, farcical. ~z ™ frolic- 
some fellow, joker. 

figlować vc t to frolic, joke. 

figowy ? figgy, fig... 

figur||a f , figure; form; waist, sta- 
ture; (fig ) person. ~alny ? figu- 
rative. ~ant ™ mute person, figu- 
rant. ~ować u ? to cut a figure; 
enjoy credit. 

fik mik, hocus-pocus. 

fikllać, ~nąć vc ? to kick. 

fikcya f , fiction, figment. 

filantrop ™ ~ka f , philantropist. 
*-ia f , philantropy. 

filar™ pillar, column; (fig.) sup- 
port. ~owanie » colonuade. 

filigranowy ? filigree; (fig J very 

filipika f , philippic. [delicate. 

filiżanka f i tea- or coffee-cup. 

filolog m philologist. ~ia f , philo- 
logy, liczny ? philological. 

filozof™ philosopher. ~ia f , phi- 
losophy. ~iczny ? philosophi- 
cal. ~ka f , philosophess. ~ować y ™ 
to philosophize. ~ski " philo- 
sopher's. 

filtrować u ? to filter. 

fihlt™ rogue, cunning fellow. 

filuterllnie a <? cunningly, craftily, 
~nośĆ f , cunnig, craftiness, ~ny> filuterski 

~ski? cunning, crafty, waggish. 
~stwo * cheating, swindling. 

filutka f , cunning woman. 

fimfa f , |doud of smoke; (fig.) 
injury; puszczać Jcomu fimfy, to 
treat one haughtily. 

finał ™ (muz.) finale. 

finansllep*., finances pi., revenue. 
~ista ™ financier. *owy ? finan- 
cial. 

fioklli pi., tawdry finery, ~owac 
się V T to attire oneself; dress out. 

fiołllek ™ (hot) violet, ~kowy ? 
violet..., of violets ; violet-blue. 

fiolet ™ violet, violet-blue colour. 
~OWy ? violet, violet-blue. 

firanka f , curtain. 

fircyk™ coxcomb, fop. ~owaty? 
foppish, coxcomical. 

firlejepZ., stroić ~, commit follies, 
play tricks, i 

firletka f , (lot.) rose-campion. 

firma f , (handlowa) firm. 

firmaments firmament, sky. 

firman ™ firman. 

fiskalnllość f , finances pi, Trea- 
sury. ~y " fiscal. 

fiskus ™ fisc, Exchequer. 

fistuła f , (med.) fistula ; (o gło- 
sie) falsetto; śpiewać fistula, to 
sing falsetto. 

fiszbin ™ whale bone. 

fiu fiu , ~ ~ ^ głowie , he is a 
windy fellow. *>tyniec ™ windy 
fellow. 

fizy-czny ? physical. ~k ™ phy- 
sicist; physician; ».k powiatowy, 
district-physician. ~ka f , phy- 
sics. 

fizyolog ™ physiologist. ~ia f , 
physiology, -icznie a } physiolo- 
gically, according to the laws of 
physiology. ~iczny " physiolo- 
gic(al). 

fizyonomiila f , physiognomy, facial 
expression. ~sta™ physiognomist. 

flacha f , big bottle.^ 

flader ™ (w drzewie) fibre. 

flądra f , (zo.) flounder; slattern. 

flaga f , storm; flag. fora 45 flak™ gut, intestine. ~ipl., tripe. 

flakowallcieć v ? to flag, hang 
loose. ~ty " flaggy, flaccid 

flanela f , flannel. 

flank" (mil.) flank, side. ~ier™ 
skirmisher, flanker. ~owaĆ V V 
to flank. 

flaszila, ~ka f , bottle, flask, te- 
czka f , flagon, small bottle, phial. 

flegma f , phlegm ; (fig.) cold blood, 
coolness. 

flegmatycznllość f , c*ld blood, 
sluggishness. -*y ? phlegmatic(al), 
sluggish in temperament. 

flegmatyk ™ phlegmatic person. 

flegmist||ość f , mucousoess. ~y < f 
phlegmatical , abounding in 
phlegm. « [person, sloven. 

flejtuch ™ lint; (fig.) slovenly 

f et ™ (muz.) flute. »nia f , ~ro- 
wers ™ German flute. ~nista ™ 
flute-player. 

flinta f , gun, musket. 

flis, ~ak ™ raftsman. ~6wka f , 
floated wood, ~owstwO ^ pro- 
fession of a raftsman. 

flora f , flora. 

floren ™ florin, guilder. 

floresy pi-, flourish (set-off). 

floret ™ foil (for fencing). 

flot||a f , navy, fleet. ~ylla f , flo- 
tilla, squadron. 

fluksja/, fluxion; swollen cheek. 

fochy ph, pout; stroić ~, to be 
in the pouts. 

foka f , (zo.) seal, sea-calf. 

folarski ? fuller's. 

folgi la f , relaxation, relief, ~o=* 
wać v< ? to relax, alleviate ; indulge. 
~Owanie * indulgence. 

foliał n , folio. 

folilować, tuszować vc ? (sukno) 
to full, -owanie 1 , 1 fulling. ~usz™ 
fulling-mill. ~usznik ™ fuller. 

folwarllczny ? farm ... ~k ™ 
farm, far instead. 

fomfry pi., whims pi,, freaks pi. 

fontanna f , fountain, water-spout. 

fontaź™ cockade, knot (of ribbons). 

fora *, out with him ! get you gone I 46 foremnie foremnllie a ? nicely, shapely ; re- 
gularly. -0ŚĆ f , shapeliness; re- 
gularity, -y ? well-shaped; re- 
gular. 

forma f , form, shape ; mould ; cast ; 
f gram J form. -cya f , formation. 
-Hsta f , formalist. -lnie a ^in 
due form, formally. -lność f , 
formality, -lny ? formal, out- 
right, -t ™ size (of a book); -t 
w ćwiartce, quarto. . 

formiellrski f embosser's, moul- 
der's; robota -rska, emoossery. 
-rstwo " the art of embossing, 
-rz ™ moulder ; embosser. 

formowallć ve ? to form, to shape; 
formuj sief dress your ranks! -ć 
się, to form the ranks, fall in. 
-nie * forming. 

fornrullła f , formula, -larz ™ 
formulary, schedule. 

fornal ™ horse-boy, farmer's ser- 
vant. -ka f , team of four farm- 
horses, -ski " horse-boy's, cart . . ; 
koń -ski, farm-horse, cart-horse. 

fornier ™ inlay, veneer. -owa- 
nie " veneering. [guard. 

forpoczta f T outpost, advanced 

forsila f , force, effort. -ować v< ? 
to force, to urge. -owanie " 
forcing, urging. 

fort ™ (mil.) fort. 

fórtl!a, ~ka f , wicket, little gate. 

forteca f , fortress. 

fortel ™ artifice, stratagem. -ny? 
cunning, knavish. 

fortepian ™ pianoforte, piano. 

fortunl'a f , fortune ; wealth ; luck. 
-ka f , small fortune, possession, 
-nie'*? fortunately; prosperously, 
-ny ? lucky, fortunate. [ster). 

fórtyan ™ door-keeper (of a cloi- 

fortyfik'lacya f , fortification. -o- 
wać VC , L to fortify. -owanie " 
fortification. 

forum ^ forum, court. 

foryś ™ out-rider, jockey. 

forytllarz ™ furtherer, promoter. 
-ować vc f to favour, support. 

fosa f , moat, deep trench. fryga 

fosfor 1 ? phosphorus. -an™ phos- 
phate, -ek ™ (chem.J phosphide. 
-escencya f , phosphorescence. 
•-owy ? phosphorous. -yczny ? 
phosphoric, — yt ™ phosphorite. 

fotel ™ arm-chair. 

fotograf™ photographer. ~ia f , 
photography; photo, photograph. 
— ować v< ^ photograph. 

frachty freight, cargo ; freightage, 
freight. -owy ? freight; -owy 
list, bill of freight -owy okręt, 
trader, merchant-man. 

frak ™ dress-coat. 

framuga f , niche. 

franclla f , venereal disease. *owa- 
ty ? infected with venereal dis- 

francik ™ vid. frant. [ease. 

franciszkan, -in ™ Franciscan 
(friar). 

francuzllieć V V to contract French 
habits etc. -czyzna f , French 
fashion and language; Frenchism. 

francymer ™ lady's maids. 

frank "' franc. 

franko a ? post-paid, -wać v< ? 
to frank, prepay, -owanie " 
prepayment (of letters). 

frant ™ sly-boots, cunning fellow, 
-owstwo " roguery, waggishness. 

frasobliwllość f , inclination for 
sorrowfulness, affliction. -y "' 
grievous, afflicted. 

frasllować się V V to pine, grieve. 
-linek m grieve, trouble, affliction. 

fraszkila f , trifle, trash, feather, 
-owniś ™ trifler. 

frazes m phrase. -owiczT phrase- 

frędzla f , fringe. [monger. 

fregata f , frigate. 

fronts (arch. & mil. J front, 

fmczeć V7 } to roar, rush. 

frukt, vid. owoc. 

fryc™ novice, new beginner, green 
hand, -owe " zapłacić -owe, 
to pay dear for one's experience, 
buy wit. -ówka f , reprimand, 
lecture; dać komu -ówkę, to 
cudgel a person ; read a lecture 

fryga f , top, humming-top. frykas frykas ™ fricassee. 

frykcya f , friction, rubbing. 

frymarllczyć v ™ to barter, truck. 
~k ™ truck, bartering. 

fryszerka f , finery. 

fryz ™ (arch.) frieze. 

fryzllować v< ? to frizzle, curl. 
~ura f , hair-dress. ~yer ™ head- 
dresser. 

fug||a f , joint, mortise; (muz.) fu- 
gue. ~ować vc ? to joint, mortise. 

fugas, - chrustas zrobić, to run off. 

fujarlla, ~ka f , fife, sbalm. 

fukllać v f to chide, rebuke, scold. 
«»liwy f scolding, reprimanding. 

fular ™ silk-stuff, foulard; foulard 
(handkerchief). » [flation. 

fumy pi., (fig.) bloatedness, in- 

funaacya f , foundation, establish- 
ment; legacy, bequest. 

fundament ™ foundation -wali; 
base, foundation. ~alny ? fun- 
damental, well-gronded. 

fundllator ™ founder, establisher. 
«*OWaĆ vc f to found ; treat, feast. 
~USZ ™ fund, capital, stock; brat" 
kogo na ~USZ, to make sport of a 
person, -uszowy? of foundation, 
stock 

fundusik ™ small fund, capital. 

funkcya f , function, office; (mat.) 
function. 

funt ™ pound ; zekpać na ~y, to 
scold much. ~owy " pound . . . 

fura f , waggon, cart. * 

furaż ™ forage. ~owaĆ v ? to forage. 
~owanie " forage. 

furda f , trifling matter, small 
matter. [munition waggon. 

furgon ™ baggage-waggon ; am- 

furka f , small cart-load. 

furman ™ coachman, driver, hack- 
ney-coachman. «*ic v ™ to serve 
as a coachman ; drive a coach. 
*ka f , hackney-coach. 

furmańsllki ? carrier's/, cart . . . ; 
~ki koń, cart-horse. ~two " 
coachman's employment. 

furya f , fury, rage; (fig.) fury, 
furious woman. »t, vid. szaleniec. galanternik il 

fasy pl. f feces pl. t sediment, 
grounds pi. 

faszer ™ bungler. ~stwo ♦ bung- 
ling work, bungle. 

futerał ™ case, box, covering. 

futllerko " smali fur-coat, --ro ? 
fur, pelt; fur-coat. ~rzany ? 

futor ™ farm. [furred. 

futrować v f to inlay with wood 

fuzylla, ~jka f , gun, fowling-piece. a. 

gąbczastllość f , sponginess, fun- 
gosity. ~y « spongy. 

gabinellcik ™ small cabinet. »t ™ 
cabinet; closet, study. ~towy ? 
cabinet; rozkaz «»tOWy, Order 

gąbka f , sponge. [in Council 

gallć f , fascine; fascine-work.«*ciĆ v ? 
to fascine. 

gach ™ ladies' man. 

gacie pi-, drawers pi. 

gad ™ reptile. 

gadallć V( ? to talk; (na kogo) re- 
buke, reproach. ~cz ™ swaggerer, 
-nie " talk. ~nina f , idle talk. 

gadatliwi |o ŚĆ f , talkativeness, lo- 
quacity. ~y ? loquacious, tal- 
kative, garulous. [port, news. 

gadka f , talk; riddle, enigma ; re- 

gadu, gadu, tittle-tattle. ~ła^ 
~lska f , prattler, tattler, chatte- 
rer. ~lstwo * prattle, tattle. 

gądziel f , (bot.) bugle. 

gadzina f (zo.) reptile ; adder, 
asp; (fig.) reptile (person). 

gagat ™ (min.) jet. 

gagatek ™ favourite, darling. 

gaillć v f (las) to thin; cover with 
leaves, *-k ™ little grove. 

gaj ™ grove. *-owy ™ wood-kee- 
per, -owy f forest , . . 

gala f , pomp, festivity. 

galant ™ gallant. ~erya f , gal- 
lantry. ~ernik ™ jeweller; toy- 
ma^ dealer In fancy-goods. 48 .galar galara galley. 

galarepa f , cole-rape. 

galareti |a f , jelly, -.owy "jellied. 

galas ™ oak-apple, gallnut. ołó- 
wka f , (zo.) gall-fly, gall-insect. 

gałilęź f , bough, branch, twig. 
-"ązka^ twig, sprig, branchlet. 

galban ™ galbanum. [slave. 

galer!!a f , galley, ~nik J galley- 

galerllya f , (arch. & te.) gallery ; 
~ya obrazów, picture-gallery. 
~yjka f , small gallery. 

gaiezisty " full of branches, 
branchy. 

gałgan™ rag; tatter; ragamuffin, 
wretch; (lot.) galanga ^ek^rag. 
-iarka f , rag-woman. ~iarz ™ 
ragman, ragpicker. 

gałgańsllki " ragged; wretched, 
wicked, worthless, ~tW0 " ragspl., 
tatters pi. , (fig.) ragamuffins pi. 

gałka f , ball, globule; (u szpady ) 
pommel; (do wotoiuaniaj ballot; 
~ muszkatowa, nutmeg. 

galman™ fmmjcalaniin, calamine. 

galon m , galoon, lace. 

galop ™ gallop. ~ada f , f taniec) 
gallopad. ~ować V1 ? to gallop. 

galowy " festival, dress . . . 

gałucna f , (hot ) arnot, earthnut. 

gałuszyć vr , to roar, make a noise. 

gamoń ™ numskull, dunce.. 

ganek™ balcony; passage, corri- 

gangrena f , (med) gangrene, [dor. 

ganillć v( f to blame. ~ciel ™ cen- 
surer, fault-finder. 

gap' ™ gaper, starer. 

gapillć się vr , to gape, stare. ~eć v ? 
to stare, gape; become silly. ~o- 
watość f , silliness. ~owaty ? 
silly. 

garb ™ hump, humpback, na- 
cięć vy } to grow humpbacked. 
~acizna f , crookedness. ~aty ? 
humpbacked, hunchbacked. 

garballrczyk ™ tanner's journey- 
man. ~mia, tan-yard, tannery. 
**-rski? tanner's; — noś, tanner's 
scraping-knife, -rstwo \ tanner's 
trade, ~rz ™ tanner gaśnienie 

garbić się v ? to stoop, bend. 

garbnik 7 ? tannin 

garbowailć v< ? to tan; (fig.) *,& 
komu skórę, to beat one soundly, 
~Jlie ^ tanning. 

garbus, ~ek™ hunchbacked fellow. 

garderoblla f , wardrobe ; clothespl. 
~iana f , waiting-woman, lady's 
maid. 

gardłacz ",' (om j cropper. 

gardło ^ throat; (fig.) life; ból 
gardła, sore throat; na całe ~, 
with full throat. ~wy " throaty, 
guttural; sprawa ~wa, hanging 
matter. ~wać T to bawl, voci- 
ferate. 

gardzllenie, vid pogarda, ^ić^^to 
despise, contemn, scorn. *iciel ^ 
despiser, scorner. 

gardziel f , (anat.j oesophagus; 
gullet; (u ptaków) crop. 

garkowiec ^ top-stone. 

garkuchnia f , cook-shop. 

gamać się °V to draw near ; (do 
czego) to set about, take in hand. 

garnllcarski? potter's. «* carstwo " 
pottery, potter's trade, -wcarz ^ 
potter. ~cówka f , -iec "1 gallon. 
~ek ™ pot. ~eczek ™ pipkin„ 

garnirowalfć V( f to garnish, trim. 
~nie " garnishing, trimming. 

garnitur ™ set, suit. 

garnizon ™ garrison. 

garnuszek ™ pipkin. 

gar||ść f , handful; small quantity; 
~ściami, by handfuls. ~stka f , 
(fig.) handful. 

garuga f , (mar.) side-wind. 

gasillć vc t to put out, extinguish; 
(pragnienie) to quench ~ciel "J 
extinguisher. ~dło X utensil for 
extinguishing fire. 

gaslliatko ? gosling »ienica f . 
caterpillar, worm -ior",' gander, 
large big-bellied bottle, gutter- 
tile. *ka f , gosling; the game of 
goose; (fig.) simpleton. 

gasnąć V V- to be going out, (fig.J 
to be eclipsed, 

gaśnienie^ extinction , expiration. gąszcz 

gąszcz ™ thicket. 

gaszek ™ young ladies' man. 

gatki pi-, drawers pi. 

gatuiillek ™ kind, species, sort, 
quality. -kować v f to sort, 
^kowanie " sorting, -kowy " 
(fiz.J specific j (gram. J appellative, 
generic. 

gawellda f , cozy chat ; (hot.) China 
aster. -da ™ chatterer, tattler. 
~dka f , cozy chat. -dzić vr f 10 
chat, tattle. 

gawiedź f , gaping crowd. 

gawot ™ gavot. 

gawron ™ gaper, starer. -ić się V T 
to gape, stare. 

gaz ™ gas; ~ rozweselający, laugh- 

gaza f , gauze. Jgas. 

gaża f , pay, salary. 

gazecialirski " newspaper . . . 
MTStwo^ journalism. -rz™ jour- 
nalist, reporter; news-monger. 

gazeta f , gazette. 

gazolimetr ™ gas-holder, gaso- 
meter. — wy c t gauzy; gaseous; 
gas . . 

gbur™ boor, churl, clown; peasant. 
~ski " peasant's. -stwo " pea- 
santry. 

gburowallcieć m } to get countri- 
fied, -to "? boorishly, churlishly. 
«*tOŚĆ f , boorish behaviour, chur- 
lishness, coarseness. -ty c , ( boor- 
ish, churlish, cloddish. 

(gdakallć v \ l to cackle. -nie " 
cackling. 

gdera ™ & f , grumbler. -ć v ™ to 
rebuke, grumble, growl. -cz ™ 
growler, grumbler, -nie" growl, 
grumble. 

gdula f , (gruszka) pounder; flot.) 
cyclamen, sow-bread. 

gdy ? when, as. -by f if ; -by 
7iie to, were it not for. 

gdyrać, vid. gderać. 

gdyż c , for, beause, since. 

gdzie a7 > where ; * niegdzie, here 
and there; - indziej, somewhere 
else, elsewhere; ~ tylko, every- 
where; ~ tam! ~ zaś! oh! no! by 

Cześć pclsko-angielska. giestykulator 49 

no means! -kolwiek a ? where- 
soever, any where. -ś u ? some- 
where, -stu a ? hereabout, -ż a ? 
where, whither. 

geba f , mouth; '(vulg.J neb; mieć 
gębę, to have a loose tongue, 
-cz ™ large mouth, braggart. 

gębkoWatOŚĆ, vid. gąbczastość. 

gęgallć c '? to cackle. -nie 1 
cackling, cackle. 

genealogliia f , genealogy, -iczny ? 
genealogical. 

general!!™ general, -lny "general. 
-łowa f , general's wife, -lski ? general's. genialllność f , genius, ingenuity, 
-ny f full of genius, ingenious. 

geniusz ™ genius, -ek ™ infant 
prodigy. 

geograf ™ geographer. -ia \ 
geography. -iczny" geographical. 

geolog ™ geologist, -ia f , geology. 

geometrl'a™ land-surveyor. -ya f , 
geometry. 

gęllś f , (zo.J goose, -si ? goose . . . ; 
pióro -sie (do pisania J, goose- 
quill; iść -siegOjto walk in single 
file. 

gęścillć v ? to thicken, -ec vy l vid. 
gasnąć, —ej a ? comp. od gesty 

gęsi^ vid. gęś. — ca f , (om .) spoon- 

geśl f , a kind of zithern. [bill. 

gęsllnąć, ~tnać, ~tnieć V1 t to 
thicken, grow*" thick 

gestllo a ? thickly, closely; często 
-O, oftentimes. — 0ŚĆ f , thickness, 
closeness, density, -wa, ~wina f , 
thicket, jungle, -y ? thick, close. 

giąć v f to bend, bow. [fro. 

gitiać^to balance, bend to and 

gibkili ? pliable, flexible, pliant. 
-0 a ? pliably. -OŚĆ f , pliancy, 
flexibility. [cychj, vid. ge . . . 

gie . . . (w niektórych wyrazach o&- 

giełllda f , exchange, (londyńska) 
'Change ; guild.-dowy,~dziany ? 
exchange . . . 

giermek ™ shield-bearer. 

giest ™ gesture, -yknlacya f » 
gesticulation. -ykulator™ gesti- 50 giestykulować 

cmator. •ykulować V7 , 1 to gesti- 
culate. 

giętklii f pliant, flexible, supple. 
•OŚĆ f , pliancy, flexiblcness. 

giez ™ (pi. gzy) gadfly, breeze; 
rut; rankness; gzy stroić, to 
dally, romp. \ 

gil ™ (om.) bulfinch, redfinch. 

gilbas ™ big fellow. 

gilotynlia f , guillotine, •ować v ? 
to guillotine, behead. 

gimnastyllczny? gymnastic, •k™ 
gymnast. *>ka f , gymnastics. s » 

gimnazydalny ? gymnasical. ~a- 
sta ™ public school boy. *um " 
(w Anglii) public school; gym- 
nasium. 

ginąć v ? to perish. 

gips ™ gypsum, plaster of Paris. 
•ować v f to plaster, •owanie " 
plastering. •owy f made of 
plaster, plaster . . . 

girafa f , (zoj giraffe. 

girlanda f , garland, wreath. 

gisernia f , cast-house, foundery. 

gita'ira f , guitar, •rzysta ™ guitar- 
player. 

głąb™ stump, stalk (of a cabbage). 

głąb' f , depth, deepness ; back- 
ground; (kraju) innermost part; 
z głębi serca, from the bottom 
of the heart. 

głąbillasty ? stalky, stumpy. 
•eć w } to grow stumpy, stalky. 

gładk||i ? even, smooth; hand- 
some, fine ; (mowa) glib ; (mate- 
rya) plain; (fig.) easy. ~o ctd 
smoothly; handsomely; plainly, 
roundly.-ość f , evenness, smooth- 
ness; glibness; fineness beauty. 

głalldysz ™ masher, spark. •dy- 
szka f , •dzidło * paper-knife. 
•dzić va , to even, smooth; adorn, 
garnish; (fig.) to refine; (winę) 
to make good. 

glanllc, •s ™ lustre, -gloss. •so- 
wać v< ? to polish, gloss. •co- 
wany, •sowany ? glittering; 
~soxcane rękawiczki, kid -gloves; 
piętno ~8QV)ane< buckram.. <*§q- głowa 

wnik™ polisher •sowny ? glossy, 
brilliant, bright. 

głaskallć vc f to stroke; (fig.) to 
fondle, caress, •nie " stroking; 
(fig.) caress. 

głaz ™ stone, rock; (fig.) stone. 

glazura f , potter's glazing. 

gleba f , clod, land. 

głębilla, ~na f , deep, depth. 

głębiej a ? comp. od głęboko. 

głębokllif deep, profound. ~o a ? 
deeply, profoundly, •ość f , deep- 
ness, profoundness. 

glejt ™ safe -conduct, letter ot 
safe- conduct. 

gliceryna f , glycerin(e). - 

glin!la f , clay, loam. •iany^niade 
of clay, earthen, •iasty a . clayey r< 
loamy. 

glinkifa f , bole, stamped bolary 
earth, ^i pi., loam-pit. 

glista f , earth-worm, belly-worm. 

glob ™ (terrestrial) globe. 

głód ™ hunger; famine j umierać 
z •u, to starve. 

głodek ™ (bot.) ye How daisy. 

głodnllieć v ? to hunger, be hungry. 
• O c< ^ ~0 wyglądać, to look 
hungry. ~y f hungry. 

głodzić v< ? to faini<h. [haw. 

głóg ",' hawthorn ; hawthorn berry, 

głogowy ? hawthorn . . . 

głos ™ voice, sound; vote, suf- 
frage; zabrać ~, to rise up to 
speak, •ić v< ? to proclaim, an- 
nounce. ~ka f , letter, character. 

głośnllia f , glottis. ~o a ? aloud, 
loudly; publicly. •OŚĆ f , loud- 
ness; renown, celebrity, •y * 
loud; famous, celebrated. 

głosow|!ać v ? to vote, ballot, 
•anie ™ balloting, •y ? vocah 

głosujący ™ b alio ter. 

głowiłaś head; (fig) chief; od 
stóp do głów, from top to toe, 
cap-a-pie; ~a cukru, loaf of su- 
gar; tył •y, occiput; •a kapusty, 
cabbage; ~a otwarta, clever 
man; z odkryta *a, bareheaded; 
w ~e zachodzić, to be puzzle^ głowacz 

extremely; łamać sobie — ę, to 
rack one's brains; zawrócić -ę, 
to turn the mind; w — ie mi sie nie 
chce pomieścić, it surpasses my 
comprehension; przyszło mi do 
-y, it came to my mind. ~y pi, 
bed -head. -acz ™ big-headed 
man; fimble-hemp; (zo .) miller's 
thumb. -i ? head . . . -iasty a , 
big-headed; knobby, -ica f , (u 
szpady J pommel. -ienka f , vid, 
głownia. 

głowizna f , head of a .hog. 

główka ł i little head ; (u SpilkiJ 
pinhead; ~ maku, poppy-head. 

głownia f , firebrand ; (u szabli etc. J 
blade; (arch.) shaft. 

głównodowodzący ™ town-ma- 
jor; comander in chief. — y " 
chief, main, principal. 

głuchnać v7 ^ to grow deaf. 

głucho ""^ deafly; quite still, 
—niemy ? deaf and dumb. -ta f , 
deafness. 

głuchy ? deaf; hollow; głuche 
milczenie, gloomy silence; głuche 
wieści krążą, it is whispered about. 

glukanie " (w brzuchu) grumble. 

głupiiawość, -owatość f , sottish- 
ness, silliness. -awy, -owaty ? 
sottish, doting, foolisb 

głupi ? stupid, dull; stupified. 
— ec™blockhead, dunce, ninny, ass. 
— eć vr ^ to become stupid. -o a ? 
stupidly. -uchny ? foolish. 

głupka f * stupid woman. 

głupilstwo ™ stupidity, nonsense; 
trash, no matter. -tas ™ noodle, 
dunce 

głuszec 1 forn.J mountain-cock. 

głuszyć vc ^ to deafen, stun ; (fig.) 
hinder from growth, choke up. 

gmach ™ edifice, structure. 

gmatwa!iĆ L '" to embroil, confound, 
perplex. -nina f , confusion, 
mingle-mangle, intricacy. 

gmerać V{ ? r , 1 to fumble, rummage; 
(fig.) ~ nad czem, to cudgel one's 
brains about something. 

gmin ™ common people; popu- godnośS 51 at one 
5 (orn.) lace, mob. -a f , community; 
village. -nie a ? trivially. -ność f , 
vulgarity, rusticity. — ny ? corn* 
munal; vulgar, mean, low. 

gnać v f to run, pursue, drive, 

gnat ™ bone. [quickly. 

gnębić v< ? (fig.) to oppress, [bay. 

gniadliOSZ, -y ™ bay-horse. -y * 

gniazdlleczko * little nest. -o * 
nest; lineage, family; native 
country; z jednego —a, 
brood, -owiec, -osz 
eyas, -owy " nest . . 

gnilić V V" to rot, moulder, putrefy. 
-cie » putrefaction, putridness. 

gnidl!a f , nit. -osz ™ (bot.) louse- 
wort. 

gnieść r ? to press, squeeze; 
(ciasto) to knead; (fig.) to op- 
press; ten trzewik mnie gniecie % 
this shoe pinches me 

gniew ™ anger, wrath, indignation. 
-ać vc ? to make angry, -ać się 
(na kogo), to be angry (with one), 
-liwy ? irascible, irritable, -li- 
W0ŚC f , irascibility, inclination 
to auger, -ny f passionate, irri- 
tated; angry. 

gnieździć się v ? to build nests, 
nestle; (fig./ to settle, 

gnilec ™ scurvy. 

gnoić 1 '? to dung, manure. - się T 
to suppurate. 

gnój "J dung, manure, muck. 

gnojllek ™ nasty person. -nicaT 
plash, bog; (bot.) nostoc. -nik™ 
(bot.) egg- agaric. -ny ? dungy. 
-Ówka f , dung- water, -owisko " 
dunghill. 

gnuśnllie, -O a ? lazily, idly, -ieć vn ? 
to grow slothful, lounge, be idle. 
-ik ™ sluggard, lounger. -oŚĆ f , 
idleness, sloth, laziness, -y < f 
slothful, idle, lazy. 

gnyp ™ shoemaker's knife. 

go -^T" accus. od on. 

godło 1 symbol; motto; badge, 
token. 

godn!!ie a ? worthily. -ość ^worthi- 
ness; high rank; dignity; jak 

V .53 godny •.OŚĆ Pańska? what is your name? 
please. -y f worthy, deserving ; 
honourable, respectable. 

godowllać vn to feast, -nik.™ 
feaster. -y ? festive. 

gody pi-, feast, entertainment; 
m weselne, marriage-feast. 

godzić van to make agree, recon- 
cile ; hire ; ~ na życie, to attempt 
a man's life; ~ się do czego, to 
be good for, be fit for a thing; 
s. sie na cq, to agree on a thing ; 
*, sie z. kirn, to come to an agree- 
ment with one ; (nie J godzi sie, it is 
(un)becoming, it is (un)seemly. 

gcdzinlla f , hour ; pół -y; half an 
hour; która -a? what time is 
it? jest druga —a, it is two 
o'clock; za -ę, within an hour, 
in an hour's time ; co -ę, hourly. 
«*ki pi-, horary prayers. -ny f 
hourly. 

godziwllie a ? permissively, ad- 
missibly, -ość f , becomingness, 
admissibility. -y f equitable, ad- 
missible. 

gollić v ?to heal. -jenie ? healing. 

gołajlb' ™ ;pigeon, dove; siwy jak 
-b/, quite gray-haired. -bek ™ 
little dove. -bka, gołębica f , 
hen-pigeon. [barber. 

gola||rnia f , barber's shop., -rz™ 

gołęblli ? dove's, -ica f , hen- 
pigeon, -iczy ? -icza prostota, 
harmlessness of doves. — nlk ™ 
dovecot, pigeon -house; (om.) 
goshawk, pigeon-hawk. 

golec ™ naked man; poor devil, 
poor wretch. 

golellń f , shin, -niowy ? kość 
-nic^ra, shin-bone. 

golillbroda™ shaver, barber. ~ć v ? 
to shave; if fig J to fleece, bleed 
one; dać się — ć, to get shaved. 
*-zna f , nakedness; poverty, mi- 
sery. 

gołka f , naked posteriors; (muz.) 
sen»ibreve. [swallow. 

golnąć va to give a blow; quaff, 

gojfcO;^ nakedly. -ledź + , glazed gorętszy 

frost, -słowny ? verbal, literal, 
-wąs ™ beardless youth. 

goluchny ? stark-naked. 

goły " naked, bare; poor; zgolą 
głowa, bare-headed; pod gołem 
niebem, in the open air; » jak 
święty turecki, poor as Job. — sz, 
vid. hołysz. 

gomółka f , whey-cheese. 

gonciallny f shingle . . -rz ™ 
shingle-maker. 

gończy " pursuing; listy gończe t 
warrant of caption ; pies ~, hun- 
ting dog,* hound. goniflc van 
t » to run after, pursue, chase; — ć ostatkami, to be at 
the utmost extremity. -ec ™ 
courier, forerunner. — enie" pur- 
suing, -ony ™ prisoner's bars, 
catch-who-catch-can. — tewny » 
race . . . -twa f , race, course. 

gont ™ shingle. 

góra f , mountain ; upper floor; top ; 
ku górze, na górze, w górze, up, 
upwards, on high, above;' pod 
górę, up hill ; do góry nogavii, up- 
side down; z góry płacić, to pay 
beforehand; z góry wiedzieć, te 
know by anticipation; z górą 
(z okładem), upwards; górę (nad 
kim) wziąć, to get the upper hand. 

gorącllO * heat, -o a ? hotly; 
eagerly; jest -o na dworze, it is 
hot weather; — o mi, I am hot; 
-O kąpany, hot-brained. -0ŚĆ f , 
heat ;' (fig.) zeal, eagerness, -y ? 
hot; ardent, eager; na -ym 
uczynku, in the very act. 

goraczk||a f , fever, ague; spitfire, 
hotspur; —a mleczna, milk fever. 
-Owy ? febrile, feverish (też fig J. 

góral ™ -ka f , mountaineer, high- 
lander, -ski ? mountainer's. 

gorczy||ca f , mustard, -cznik ™ 
(bot.) hedge-mustard, -czny f 
mustard . . . 

gorellć vn to hum, flame, -jacy ? 
burning, fiery, fervent. 

goręjlcej, comp. od gorąco, -tszy ? 
comp. od gorący. górka 

&Órka f , hill, monticle. 

gorliwilość f , zeal, ardour. ~y ? 
zealous, ardent. 

górnica f , round (of beef etc.). 

gómillctwo " science of mining; 
mining. ~czy ? relating to the 
working of mines, mining. ~k ™ 
miner. 

gómjlo, ~ie <*$ sublimely; haugh- 
tily, proudly, -ość f , loftiness, 
sublimity. ~y ? upper, upland; 
lofty, elevated, sublime. 

górowallć v ? to overlook, com- 
mand, predominate; (nad kirn) 
to have an ascendency over, 
•-nie " elevation; (fig.) upper- 
hand, superiority. 

gors ™ bosom ; frill. ~et ™ bodice, 
stays pi. ~owaĆ sie u f to be de- 
collete. 

gorszilący ? scandalizing, giving 
offence. ~y " worse ; co gorsza, 
what is worse. ~yć v< ? to raise 
a scandal, set a bad example. 
~yć się V T (czem) to be scanda- 
lised at a thing. 

gorycz f , bitterness. ~ka f , (hot.) 
geutian,bitter-wort ; bitterishness. 
~nik, gorysz ™ (bot.) hog-fennel. 

gorzałka f , brandy, wisky. 

gorzeć °V to flame, burn ; f/i#J to 
be inflames, be inflamed with... 

gorzej a p worse; co raz ~, worse 
and worse. 

gorzelnllia f , distillery, ~ik,~y™ 
distiller. 

gorzkllawy ? somewhat bitter, 
bitterish. ~i ? bitter. ~nąć m , 1 
to become bitter. *-o a ? bitterly. 
~OŚĆ f , bitterness. 

gorzykwiat ™ (bot.) adonis. 

gÓrzystliO a ? wyglądać ~o, to look 
hilly. ~y ^ mountainous, hilly. 

gośllć ™ guest, visitor; ~cie pi., 
company of guests. ~cić vy } to 
reside somewhere as a guest. 
~cilia f , harbourage, shelter ; inn ; 
visit; stanąć ~cina, to put up 
at . . . *.ciniec ™ inn^public bouse ; 
high-road, high-way. -cirmość f , grabarz 53 hospitality. ~cinny ? hospitable; 
pokój ~cinxiy, guest-chamber. 

gospoda f , inu, public house, hotel, 

gospodarllczy ? economic; hus- 
bandry... ., of rural economy. 
~llie a p economically, sparingly. 
~110ŚĆ f , thriftiness, good hus- 
bandry. -»ny ? thrifty, sparing; 
economic. ~owaĆ '"V" to keep 
house; husband; (czem) to ma- 
nage, administer. ~owanie 7 
(majątkiem) management (of an 
estate). ~ski " house-keeping; 
householder's. ~stwo " house- 
keeping, husbandry; rural eco- 
nomy; master of tbe house and 
his wife. 

gospodarz ™ landlord; inu-kee- 
per, house-keeper; master of tbe 
house; husbandman. ~yć v ?iud. 
gospodarować. 

gospodne ™ pay for lodging. 

gospolldyni f , hostess, landlady; 
housewife ; lady of the house. 
~sia f , (good) housewife. 

gotów f ready, prepared; willing; 
gotowe pieniądze, ready money 

gotować v< ? 'to cook, boil ; get or 
make ready, to prepare. «. się vr , 
to be impending; get ready. 

gotowalnia f , toilette, dressings 
table. ~ny ? dressing . . . 

gotowiuteńki ? quite ready. 

gotliowizna, ~ówka f , ready mo 
ney, cash; gotówką płacić, to pay 
down. [gotów. 

gotowllość f , readiness. «*y f vid 

gotycki ? Gothic. 

gównlliarz ™ dung- farmer; filth? 
man. *o " excrement, mire. 

góźdź ™ vid. gwóźdź. 

goździk ™ (bot.) clove-pink, gilly- 
flower. *owy olejek, oil of cloves. 

gra f , play; game; ~ w karty etc., 
game at cards;' ~ hazardowna, 
game of hazard; ~ szulerska t 
gaming, gambling. 

grab ™ yoke-elm, horn-beam. 

grab allr ski ? digger's. ~rz ™ digger, 
grave-digger. 54 grabić 

grabillć v ? to rake, gather ; seize, 
plunder. -e pi-, rake. -eż f , 
seizure, rapine, pillage, -eżca ^ 
plunderer, purloiner. -eżnośĆ f , 
rapaciousness. -eżny f rapacious, 
-eżyć V V" to rape. 

grabieć vr } to get ^numbed, stiffen. 

grabina f , yoke-elni-wood. 

grabiiki pi. , forks pi. -isko " 
handle of a rake. 

grać, grywać v \ l to play; game; 
~na fortepianie, to play the piano- 
forte; ~ w karły, to play at cards; 
~ rolę, to act or perform a part; 
~ na trąbie, to blow the trumpet ; 
~ o co, to play for. . . 

graca f , hoe, mattock; ~ mularska, 
beater. 

graciki pi., knicknacks pi. 

gracklli f brave, stout, valiant; 
clever. . -o a ? bravely; cleverly. 

gracować v< ? to work with a hoe, 

gracya f , grace, charm. [to hoe. 

gracz 71 ,' player, gamester; gambler. 

grad ™ hail, hailstone, -obicie " 
damage caused by hail ; zabezpie- 
czenie od -obicia, hail-insurance. 
— owisko " field waisted by hail. 
-owy " haily. -uał ™ gradual. 

grafka f , slate-pencil. 

grajcar ™ wad-hook, worm ; cork- 
screw; kreuzer. -ek™ corkscrew. 

grajek ™ yiolin-player, fiddler. 

gramatka f , ale-berry. 

gramatylczność f , gramtnatical- 
ness. ~czny" grammatical. -k™ 
grammarian, — ka f , grammar. 

gramolić się V C to clamber, 
scramble, climb. 

gran ™ grain. 

granat™ {min J garnet, (mil.J gre- 
nade, shell; (bot. J pomegranate, 
-ek ™ (bot.) horminum. -nik™ 
howitzer, mortar (piece). *owo a } 
dark-blue, -owy f dark-blue; 
kolor -owy, navy blue. 

graniastlloship ™ prism, -y ? 
cornered, angular. 

grani||ca f , boundary line, line of 
demarcation; border, bound, li- gTOtD 

mit; za -ca, abroad; udać sie za 
**cę, to go abroad, -czenie " 
contiguity. -czny ? frontier, 
border . . . -czyć , (z czemj to 
border upon-, be bounded by, bo 
contiguous to. 

granie? playing ^gambling. 

granit ™ granite, -owy ? gra= 
nitic. [spread. 

grasować v ™ (o chorób ach ) to rage, 

graty pi, lumber, old household 
furniture; old stuff. [nity. 

gratka f , tip; profitable opportu- 

grąz™ mud, dirt; sediment, grounds. 

grdać v ? to warble. 

grdyka f , (anat.J Adam's apple. 

greczyzna f , Greek language. 

grenadyer ™ grenadier. ~ski f 
grenadier's, of grenadiers. 

grenadyna f , (materyaj grenadin. 

grepllla f , card. -arnia f , earding- 
manufactory. -arz ^ carder, 
-ować^? to card, comb (wool), 
-owanie " carding. 

gręzlly pi. , od graz. -nać , vid, 
grzęznąć. 

grób "'grave, tomb. [crophore. 

grobarz ™, (zo.J sexton-beetle, ne- 

grobilelny f dike . . . -elny ™ 
dike-grave, —la f , dam, dike, bank. 

grobowiliec "' tomb-stone, tomb, 
-y ? sepulchral; of the, grave; 
— ym głosem, with sepulchral 
voice; do -ej deski, to the last 
breath. 

groch ™ pea (pi. pease, peas) 5 
~ cukrowy, sugarpea; (fig J ~ * 
kapustą, confusedly, pell-mell; 
z«j)a 2 *u, pea-soup, -owiny;^., 
pease-straw, -owisko » pease- 
field, pease -stubble, -ówka f * 
pea-soup, -owy " of pease. 

gród ™ town ; castle, citadel. 

grodowy ^ of a castle. 

grodź f , hedging, fence. 

grodzllić v< ? to fence, enclose, 
-ki " of the castle. 

grom"' thunderbolt, thunder; jak 
gromem rażony, thunder-struck 

rfig-J' gromada 

groma!!da f , crowd, throng, flock, 
flight; class, tribe; village, con- 
gregation. ~dny ? gregarious, 
numerous. ~dzić vc f to gather, 
assemble; lay up. *»dzki * of a 
commune; ~dzkie pastwiska, the 
commons. [prove. 

gromić V( f to smite, rebuke, re- 

gromnil!ca f , wax-candle, ~czny? 
SwięAo Panny Maryi ^cznej, Cand- 
lemas-day. 

gromowy ? thunder . .-. 

gronlisty ? grape. ~ko " little 
cluster. *.o ',' bunch, cluster; 
company, circle. s 

gronostaj ™ (zo.) ermine. ~e pi, 
(futro J ermine. «-owy " of ermine. 

grosz™ third of a penny; money, 
cash. ~ak ™ »6wka f , third of a 

groszek ™ green peas. [penny. 

grot™ spear's head; dart, javelin. 

grota f , grotto. 

groza f , awe, terror, dread ; se- 
verity, rigour.. 

gro|lźba f , threat, menace. ~zic' y ? 
to threaten, menace. 

groźnPie, ~0 a ? menacingly; seve- 
rely. ~ość f , formidableness,dread- 
fulness. ~y " threatening, men- 
acing ; severe. 

grubialln, ~nin™ rude fellow, lout, 
~nka f , rude woman. ~ński f 
rude, brutal, scurrilous. »«ństwo^ 
rudeness, brutality, rusticity. 

grubllieć vr ," to grow big. ~o a } 
bigly;~os**£ mylić, to mistake 
grossly. ~o dziób™ (om J cherry- 
finch. ~oŚć f . bigness, bulkiness; 
coarseness, thickness. ~sz, z ~a 
obrobić, to rough-hew. ~szoŚĆ f , 
greater thickness. «*y f big, 
bulky ; coarse, thick; (fig.) gross. 

grnchllać v ? to coo. ~acz ™ drum- 
pigeon. ~anie \ coo. ~awka f , 
turtle-dove. *-nąĆ V V ,< ? (na zie- 
mię) to fall down 1 "; strike; wieść 
-Jięła po mieście, there goes a 
report abroad. 

gruchot ™ rattling. ~ać v ™ to 
rattle; dash to pieces, crush. gryzc sig 55 group, ~ować v ? to gruczoł ',' gland, -ek ™ glandule. 
~kowaty "glandulous, glandular. 

grudlla f , lump of earth, clod; 
czyta jak po grudzie, he stumbles 
in reading. *ka f , small clod, 
clot. [cemberly. 

grudniowy f of December, De- 

Grudzień m December. 

grundwaga f , plummet-level. 

grunt™ ground, bottom; grounds 
soil. ~a pl. } lands pi.; w gruncie 
rzeczy, at the bottom, in the main ; 
z ~XL, thouroughly 

gruntowllać^f (rzekę) to fathom; 
ground, rest upon a principle; 
lay the colour ; ~ać się na czem, 
to rest upon, rely upon. ~anie ^ 
(mal.) grounding. ~e " ground- 
rent. ~nie a ? thoroughly. «*ność f , 
solidity, profoundness. ~ny f 
wellgrounded ; solid, fundamen- 
tal. *»y ? podatek «.y, land-tax, 
ground-rent 

grupda f , 

group. 

grusz!|a f , pear-tree. ~ezany,~ko- 
wy f pear . . . ~ka f , pear ; pear- 
tree; gruszki na ivierzbie, castles 
in the air. ~kowaty f pear- 
shaped. 

gruz ™ rubbish, rubble. ~y pl. t 
ruins pi. ~eł ™ clod, clot, lump. 
~łowacieć v \ z to clot, -łowa- 
ty f clotted, grumous. 

gruźlica f , tubercular consumption. 

gryczanllka f , buckwheat - straw. 
~y f of buckwheat. 

gryf ™ grifiin; finger-board. 

gryka f , buckwheat. 

grymalls ™ grimace, wryface; ca 
price, whim. ~sić vv ł ~sy stroić^ 
to mow. ~śnica f , whimsical wo- 
man. ~śnik ",' whimsical fellow. 
~śny ? whimsical, freakish. 

grypsnąć v< ? to filch, pilfer. 

gryszpan ™ verdigris. 

gryz ™ meal-groats. 

gryllzacy " caustic, cutting; pun- 
gent,'' ~źć VC ?V' to gnaw ; corrode, 
bite ; (fig) rankle. ~źć się vr , (fig.) 56 gryzmoła to fret inwardly, be tormented; 
— ŹĆ sie z kim, to wrangle. 

gryzinollła ™ scrawler, scribbler. 
-lenie " scribbling, scrawling. 
—lie l " to scrawl, scribble. -ły pi., 
scrawl, scribble. 

gryzowy f of meal-groats. 

grzać v f to warm, heat. ~ sie v f 
to go to beat, warm oneself.'' 

grządka f , small garden-bed; hen- 

grządziel f , plough-beam, [roost. 

grzanka f , roasted slice of bread 
or of a roll, toast. 

grzą'!ski f quaggy. -ść v ? to 
stick in the mud. 

grzbiet ™ backbone, back; (gór) 
ridge. -owy ? spinal, dorsal. 

grzeballć Ł ' c , 1 to scrape scratch the 
ground; lay in the gi*>und, bury; 
m, sie (w czemj, to grabble. —nie " 
burial, interment. [low. 

grzebielucha f , (om.J bank-swal- 

grzebiellń ™ (do włosów ) comb; 
crest (of a cock). -niarski " comb- 
maker's. — niarśtwo » comb- 
maker's trade. -niasty, -nisty ? 
comb-shaped, pectinate. -niarz™ 
comb-maker. [gioal sin. 

grzech. ™ sin ; ~ pierworodny, ori- 

grzechołka f , (om.j chimney-swal- 
low, martin. 

grzechotllać v f tp clatter, rattle. 
-ka f , rattle. -nik ™ (zo.J rattle- 
enake. 

grzecznlliś™ complimenter. -ość f , 
politeness, civility, kindness; fa- 
vour, service. -y ? polite, civil, 
kind. 

grzęda f , hen-roost; garden-bed. 

grzeŚĆ, vid. grzebać. 

grze ski, vid. grzaskL 

grzeszek ™ peccadillo. 

grzeszni lica f , -ik™ sinner. -ość f , 
sinfulness, peccability. <*y ^ sin- 
ful, peccable. 

grzeszyć V V~ to sin. 

grzęznąć v ? to stick in the mud. 

grzęzy 'pi. od graz. 

grzmiliacy ? thundering. ~ieć v ? 
to thunder; grznń t it thunders. guz 

-ocić, -otnąć v f to strike hard, 
thump; ~q tnąc o ziemie, to throw 
down. -ot ™"thunder/-otOwy? 
thunder . . . 

grzyb ™ mushroom, fungus; (fig.) 
stary ~, old fellow. -y pi., fungi, 
-ek ™ omelet; small mushroom. 
— ień™ (bot J nenuphar, water-lily, 
-owaty " fungaceous. -owy ? 
fungous; mushroom; sos -owy, 
catchup. 

grzywlla f , mane. -iasty ? maned 

grzywacz ™ ringdove, riugpigeon 

grzywna f , fine, mulct, amerce- 
ment ; (moneta)- mark. 

gubemator^governor, lieutenant- 
governor. «owa f , governor's wife, 
-ski * of a governor. -stw© 7 
dignity of a governor; governor 
and his lady. 

gubernia f , province ruled by a 
governor, -lny f of lieutenancy. 

gubić v ? to lose; ruin, spoil, 
destroy; ~ sie w domysłach, to be 
lost in conjectures. 

gula f , knob, bump. 

guma f , gum. 

gumllienny ™ keeper of a stack- 
yard. ~no " stackyard, barn. 

gumlligruta f , gamboge, -alasty- 
czny f of India-rubber, -alasty- 
ka f , India-rubber. -ować vc f to 
besmear with gum, to. gum, — o- 
wyf gummy, gummous, gummed ; 
—owa woda, gum-water. 

gunia f , (shagged) horse-cloth; 
smock-frock. 

gullsła pi., sorcery, witchcraft. 
— siarka f , sorceress, witch. -ślar- 
ski ? magic(al). -cilarstwo ♦ 
magic art. -ślarz " sorcerer, 
magician. — ślić vr ł practise 
witchcraft. 

gust 1 ? taste; relish, gusto, fancy 
-owność f , good taste, elegance, 
-owny ? tasteful, elegant. 

guwernllantka f , governess. -er fl ," 
tutor, —erka f , tutorship ; life of a 
tutor, -erować V V" to be a tutor.. 

jgE3 T J knob, bruise; large button. guzdrać 

guzdrallć sie VT , to be loitering, 
loll, -ła, -lski TJ loiterer, laggard. 

guzica f , croup, bobtail. 

guziiiczek™ small button; -czek 
od koszuli j shirt- button, — k ™ 
button ; small tumour, -karski f 
button-maker's. -karz ™ button- 
maker. 

guzowallcieć v ™ to grow knobby. 
-tOŚĆ f ,knobbiness.-ty? knobby. 

gwałcllenie " violation. -ić v ? to 
violate, break, infringe; (fig J de- 
flour, -iciel™ violator, breaker, 
infringer. 

gwałt ™ violence, outrage; rape, 
defloration; gwałtem nie, by no 
means; gwałtem, by violence; 
giuałtu! help ! gwałtu! (co sie dzie- 
je! J good Heavens! -ownie a | 
violently; vehemently.- o wność , 
violence; vehemence, impetuosi- 
ty, -owny ? violent; vehement, 
impetuous. 

gwar ™ hum, humming noise, 
bustle; (ptasząt J chirping. -ny? 
full of noise, noisy. -zyć v \ c to 
prate, chatter. 

gwaranllcya f ,' warranty, guaranty, 
-tować vc i to warrant, guarantee. 

gwardllya f *guard ; ~y&przyboczna, 
life-guard, -yak, vid. ~zista. 
»yan ™ superior of a monastery. 
~zista ™ guardsman. 

gwa||rny"noiseful,|noisy.-rzyć' y ? 
to be noisy ; (o •ptakach) coo, trill. 

gwazdać vc ł to scrawl. 

gwiazllda f ,. star, -darstwo " 
astronomy ; astrology. — darz ™ 
astrologer, -deczka f , little star ; 
( w druku) asterisk. -dka f , little 
star ; (u konia) blaze, white star ; 
Christmas-box. -&nica f , star- 
wort, -dolity ? starred, -dosz™ 
(bot.) lion's foot, [star-shaped, 
gwiaździsty ? starry, star-light; 
gwint ™ worm of a screw; turn, 
worm. -ować v( f tQ form like 
a screw, rifle, -owany ? rifled. 
-owka f , rifle. -ownica f , screw- 
tap hałaśliwy 57 gwizd" -anie 1 ; whistling. -ać™? 

to whistle, -acz ™ whistler, fifer. 

-awka f , whistle, catcall. [to. 
gwoli VTp , for the sake, according 
gwóźdź ™ nail, stud, 
gwoździallmia f , nailery. -rstwo* 

nailery; nailer's trade. — rz ™ 

nailer, nail-smith, 
gwoździk ™ ( hot.) gillyflower, pink, 
gzillć się T t0 spring about; romp, 

dally, -k™ (zo.) oestrus; rutting- 
gzygzak ™ zigzag. {"time, 

gzyms ™ cornice, moulding; 
* -owka f , cornice-tile. H. ha!* ha! 

habit ™ monk's habit. 

haczyk ™ little hook, crotchet, 
-owaty ? resembling a hook; 
hooked. 

hafl|ciarka,~tarka f , embroideress. 
»t ™ embroidery, -tarski ? 
embroidering ; -tarska robota t 
embroidery, -tarstwo ™ embroi- 
dering. — tować vc f to embroi- 
der, -towany ? embroidered. 

haftka f , clasp. 

haja f , (zo.) shark. 

hajda!*, come! come up! 

hVjdama||cki?predaceous.-ctwo" 
robbery; set of robbers, -czyć^? 
to rob. -czyzna f , rapacity; 
thievish vagabonds, -k, »ka ™ 
robber, high-wayman ; vagabond* 
tramp. 

hajdullcki, ~czy? pandoor's; pre- 
datory, -czek, page, boy. -k™ 
pandoor; running footman. 

hajże *, come on ! 

hak ™ hook, -owaty ? crooked, 
hooked, hooky. 

halabardlla f , halberd. ~nik 7 
halberdier. 

hałaburda f , brawler. 

hałalls ™ noise, bustle, din; twz- 
robić -su, to make a great fuss, 
-śliwość f , noisiness, -śliwy, 58 hałaśny hermafrodjf ~śny * noisy. «*śnica f , noisy 
woman, ~śnik ™ noisy fellow. 
~SOwaĆ v ™ to make a noise. ~so- 
wanie ™ blustering. ~stra f , vid. 
clialasłra. 

hamernilla f ,< forge, iron -mill, 
harnmermill. ~k ™ hammerer. 

hamllować v f to stop, check; 
refrain, restrain; (koło) to trig; 
~ować się, to keep one's temper, 
quell one*s ardour. ~owanie " 
stopping, checking. Milec ™ 
skid, trigger; (fig.) curb, check, 
restraint. 

hańbiła f , infamy, ignominy, stain. 
•-iacy ? infamous , degrading, 
opprobrious, -.ić vc ? to disgrace, 
dishonour. 

handllel ™ trade, commerce, traf- 
fic ; ~el hurtowy, wholesale busi- 
ness; ~el szczegółowy, retail; ~el 
prowadzić , to carry on a trade, 
•-elek™ small trade, retail- trade ; 
chandlery. ~larski ? mercer's, 
trader's; commercial. <*<larz ™ 
dealer, tradesman, monger; ~~ 
Iconi, horse-dealer. ~lowaĆ v ? to 
trade, traffic; iłować czem, to 
deal in. ~lowanie » trading, 
dealing. <*-lowny " commercial, 
trading. ~lowy f commercial, 
mercantile; towarzystwo ~lowe, 
trading - company. klujący ™ 
trafficker. 

haniebnllość f , ignominiousness, 
turpitude. ~y f ignominious, in- 

haracz ™ tribute. [famous. 

harap, *»nik ™ hunting-whip. 

hare™ skirmish. ~eTZ,vid. ~ownik. 
~OWaĆ V V~ to skirmish; exercise 
a horse. ~ownik ™ skirmisher. 

harlldo a ? insolently; haughtily. 
~doŚĆ f , impudence ; haughtiness, 
arrogance. <*dy ? haughty, super- 
cilious; impudent. -*dzieć v \ l to 
become haughty, arrogant. 

harfa f , harp. [pother. 

harmider ™ bustle, hurly-burly, 

Jiarmonilla f , harmony; (nauka ) 
harmonics, ~cznie a ? harmonical- ly. *<CznoŚĆ f , harmonictem. 
~CZny ? harmonic, ~jność f , har= 
moniousness. ~jny ? harmo- 
nious. [~nie " labouring.. 

harowallć v ™ to work hurdly. 

harpia f , harpy. 

hart ™ temper (of iron or steel) , 
(fig.) strength. ~owaĆ v< ? to 
temper (iron or steel) harden; 
(fig.) to brace, steel. ~ownośĆ f , 
hardness. ~owny ? tempered, 
steeled. 

hasallć vy } to dance, caper, spring 
about. ~nie " hopping, skip; 

hasło " watch-word. [dancing. 

haubica f , howitzer. 

haust ™ draught, dram (of drink). 

hazard ™ hazard, risk, venture. 
~OWaĆ v7 ^ to risk, venture, stake. 
~OwaĆ się V T to run the risk, 
venture. ~ownie a ? hazardously. 
~Owny f hazardous, venturous= 

heban ™ ebony. ~owy ? ebony. 

hebllel ™ (narzędzie) plane. «*lo- 
wać v< ? to plane, smooth with 
a plane. ».lowiny pi- , plane- 
shavings, shavings of wood. 

heca f , race-hunting; circus 

hej * ~ ! hola ! heigh ! 

hejnał ™ morning-song. 

hejże *, hey! 

helikonki pi , Muses. 

hełm ™ helmet. 

hemoroidllalny ? hemorrhoidal/ 
~y pi., hemorrhoids pi., piles pi 

heraldyllcznie a ? heraldically 
~czny ? heraldic(al). ~ka f , 
heraldry. 

herb ™ arms pi., coat of armp, 
escutcheon. ~arz ™ armorial; 
herbarium, ~owny ? armorial. 
~Owy ? emblazoned, heraldic. 

herbaliciany ? tea . . . ~ta f , tea ; 
tańcująca herbatka, tea-party and 
dancing. ~tniczka f , tea-caddy. 
~tnik ™ tea-drinker, ~tny, vid. 
herbaciany. [~k ™ heretlic. 

heretyllcki ? heretical. ~czka f , 

herezya*, heresy. 

hermafrodyt ™ hermophroaitei heroiczny 

heroiHczny ? heroicfal). -na f , 
heroine. *zm ™ heroism. 

herold m , herald, -zki? herald's. 

herszt ™ ringleader. 

het a ? far off. 

hetka f , nag, jade. 

hetmalln ™ commander in chief, 
hetman, -nić v ™ to fill the of- 
fice of a commander in chief, 
command, -ński ? relating to 
the commander in chief, het- 
man's. -ństwo \ the dignity of 
the commander in chief, het- 
manship. [jacinth. 

hiacynt ™ (hot.) hyacinth ; (min.) 

hierarchia™ hierarch. -alnie a ? 
hierarchically, -alny, -iczny ? 
hierarchic(al). — ia f , hierarchy. 

hieroglif" hieroglyph. -icznie a ? 
hieroglyphically. -iczny r f hiero- 
glyphical. [hyperbolical. 

hiperboi!la f , hyperbole, -iczny? 

hipochondrylla f , hypochondria, 
spleen, -czny ? hypochondriacal ; 
hipped, -k ™ hypochondriac. 

hipokryllta ™ -tka f , hypocrite, 
dissembler. — zya f , hypocrisy. 

hipoteilczny ? mortgaged, hypo- 
thecary. -ka f , mortgage, pawn, 
-kować v f to mortgage. 

historylla f , history ; story, tale. 
*-Cznie a p historically, -czny f 
historio(al). -jka f , story tale, 
anecdote, -k ™ historian. 

ho ! ho ! *, ho ! ho ! 

hodowliać V( ? to breed, bring up ; 
feed, -anie ♦ -la f , breeding, 
rearing; ~anie bydła, cattle- 
breeding. 

hojn!lość f , munificence, liberality, 
-y f munificent, liberal, lavish. 

hola *, holla! 

hołd " homage; tribute ffig.J. 
~Ować v ™ to do homage; em- 
brace, be subjected to. -owanie " 
homage; submission — ownictwo" 
tributariness.-owniczy,-owny " 
tributary, -ownik ™ vassal, liege- 
man, [carriage). 

hołoble^Z., thills pi, shafts (of a huk 59 hołota f , rabble, mob. 

holowallć oc f to haul, track, tow. 
-nie " (statków) hauling. 

hołupiec ™ a step in tue Polish 
dance „mazour". 

hołysz ™ penniless fellow ; 

homagialna przysięga, oath of 

homar ™ lobster. [allegiance. 

homilia f , homily. 

honor ™ honour, reputation; ro- 
bić — y domu, to receive and en- 
tertain the guests ; słowo -u, upon 
my honour, -aryum ^ honara- 
rium, remuneration, -owo a ? 
honourably, -owy? honourable; 
spratva -owa, affair of honour. 

hop! hop! *, hop! jump! 

horda f , horde. 

hordynka f , Tartar sabre. 

horodnillctwo" castellany. -czy 7 ? 
castellan, governor of a place. 

horyzont ™ horizon, -alnie a ? 
horizontally. -alnoŚĆ f , horizon- 
talness. -alny ? horizontal. 

hospodar ™ hospodar, -ski ? 

hostya f , host. [hospodar's. 

hoży ? brisk, smart, lively. 

hrabilla ™ count, ("angielski) earl, 
-anka f , daughter of a count, 
countess. -na f , countess.- ostwo"? 
count and his wife, -owski, 
hrabski ? belonging to a co«int 
or earl ; like a count or an earl, 

hrabstwo , county, earldom. 

hreczllany ? of buckwheat. -ka f , 
buckwheat, -kosiej ™ husband* 
man, plougher. -uszkip£. f cakes 
baked of buckwheat. 

hu, huzia \ halloo ! 

hubka f , spunk, German tinder. 

huciany ? foundry. .. ; ~ robotnik, 
smelter. 

huczlleć ^ to roar, rustle; buzz, 
hum. — enie " roaring; buzzing, 
-nie^no a ? boisterously, noisily ; 
ostentatiously, -ny f loud, noisy, 
clamorous ; ostentatious. 

huf, -iec ™ body of soldiers. 

hufnal ™ hobnail, horse-nail. 

huk ™ roar, din> peal; plenty, 60 hukać iloczasowy profusion. -ać vr ? to whoop, hal- 
loo ; (na kogoj to rebuke, chide. 
-•anie" whoop, shouts of joy. 
-nać v7 ? to roar suddenly ; snub 
(a person). _ 

tmlallc V V" to lead a merry life, 
to revel and riot. -ka ™ reveller, 
debauchee, -nie " debauchery. 
-nka f , revelry, merry bout. 
-szczy ? debauched, dissolute. 

hnltallid się vr , to debauch, -j ™ 
knave, rogue, scoundrel. -jka f , 
stumpet. -jski? knavish, roguish. 
-jstwo " knavery, roguery. 

humerał ™ amice, humeral. 

humor ™ humour, temper. -ek ™ 
whim, caprice, -ysta™ humorist, 
-ystycznie a ? humorously, -y- 
StycznośĆ f , humorousness. -y- 
Styczny " humoristic, humorous. 

huncfot ™ rascal, varlet. 

hurmem a ? in crowds. [sale. 

hurtem a ? in the lump, by whole- 

hurtowllać v< ? to hurdle, -anie " 
hurdling, penning, -nik™ whole- 
saleman. — y <? wholesale. 

hurty pi., pinfold, fold. 

husallrski ? of hussars, hussar. . . 
— rz ™ hussar. 

hutlla f , smelting-house, foundery ; 
—a szklana, glass -(smelting-) 
works ; -a żelazna, forge, smithy. 
-nik ™ glass-founder. ' 

huź \ -go ! hush ! quick ! 

huzar ™ hussar, -ka f , hussar- 
spencer, -ski ? of a hussar. 

hyacynt, vid. hiacynt. 

hycllel™ flayer. -lowsM? flaying, 

hydny, vid. ohydny. [flayer's. 

hydra f , hydra. 

hyena f , hyena. 

hymens marriage; Canat.J hymen. 

hymn ™ hymn, song. \etc. 

hypokondrya, vid. hipochondrya 

I. 

ii ? and ; also ; even ; ~ cóż ? well ? 
pisze ~ pisze, he is continually 
writing. ibis ™ fornj ibis. 

Icek ™ (fig.) Jew. 

Ichmośllć, -ć Panowie X. , Mes- 
sieurs (MM.) X. -cianka f , (z nie- 
jakiem ubliżeniem) young lady. 

ichneumon ™ (zo.) ichneumon. 

idę 3° rs , od iść. 

idea f , idea. 

ideaijł ™ ideal, -lista * idealist. 
-lizm ™ idealism, -lizować V( f 
to idealise, -lny ? ideal. 

identyliczność f ; identity, -czny ? 
identical, -fikacya, vid. utożsa- 
mienie, [logy- 

ideolog m , ideologist, -ia f , ideo- 

idyotlla ™ idiot, -yzm ™ idiotism. 

idylla, vid. sielanka. 

igiełka f , small sewing-needle. 

igielnlliczek, -ik, needle-case, -y, 
iglany f needle . . 

igllła f , needle ; uszko -ły, the eye 
of a needle ; nawlec igłę, to thread 
a needle, -larski " needle-ma- 
ker's, -larz ™ needle - maker, 
-lasty ? needle-shaped; drzewo 
-laste, pines and firs. 

igliclla f , large needle, bodkin 
knitting-needle; (zo.) needle- 
fish, -ówka, needle-gun. 

ignorllant ™ ignorant, idiot, -o- 
wać vc f to take no notice of; 
(kogo) to cut (a person). igrano vn to play, sport, toy. szka f , play, toy, sport; -szka 
slow, pun, quibble. 

igrzysko " game, sport. 

ikra f , spawn, roe. [to spawn. 

ikrzllak ™ spawner. -yć się *T 

ił ™ loam, potter's clay. 

ile a ? how much, how many; as 
much as, as many as ; o ~ pamię- 
tam, as far as I remember; o ~ 
wiem, for aught I know, -kol- 
wiek a <? as much as. ever. 

ilekrollć a } as often as. -ćkol- 
wiek a ? ever so often, -tnie a } 
how many times, how often, 
-tny ? how often repeated. 

ilki ? loamy. [metrical. 

iloczas 'S quantity, metre. »owy? iloczyn 

iloczyn ™ (aryt.) product. 
ilorak||i?~o a ? of how many kinds, 
iloraz 1 faryt.J quotient. 
ilość f , quantity. 
iłowaty f loamy, 
ilmninllacya f , illumination, ~o- 

wać v y- to illuminate, light up. 
im a ^ ~ . • tern . . . , the . . . the . . . ; 

~ prędzej tern leniej, the sooner 

imać vc t to lay hold of, catch, 
apprehend. 

imaginallcya f , imagination. ~cyj- 
ny f imaginative. ~lnie , ima- 
ginarily. ~lny ? imaginary. 

imhier ™ ginger. 

imbryk ™ coffee-pot, tea-pot, 

imiflf " name, christian name ; re- 
putation. ~enie » possession, pro- 
perty, fortune. 

imienlliny pi-, name-day. ~nie a ? 
by name, namely. ~nik ^ name- 
sake. ~ny ? nominal ; listd -*na, 
the list containing the names. 

imiesłów ™ (gram.) participle. 

imionnik ™ album. 

imperator ™ emperor. ~owa f , 
empress, -.ski ? imperial. 

impertynenllcya f , impertinence, 
rudeness. ~t \' ~tka f , impertinent. 

imperyał ™ (moneta) imperial. 

impet" 1 impetus, vehemence; im- 
petuosity. ~yk ™ violent man. 

improwizator™ improvisator(e). 

inaczej a f otherwise, else; in an- 
other manner; nie ~, most cer- 
tainly, just so. 

inąd a p zkad -,, from elsewhere, 
from another place; dokąd «, 
somewłr 3 else. 

inaklli, <*-szy ? of another kind. 

indagllacya f , investigation, in- 
quest, -acyjny ? inquiring, of 
inquiry. ~owac V( t to investigate, 

indeks ™ index. [inquire into. 

indult ™ dispensation granted by 
the church of Rome. 

indycht ™ indigo,; ~owe ziele, 
indigo-plant, anil. 

indyczllf \ Turkey-poult. ~ka f , instrument 61 Turkey-hen. ~yć się V T to colour 
up (out of anger). 

indygenat ™ right of a native. 

indyk ™ Turkey-cock. 

inedy a ? another way ; elsewhere. 

infam||ia f , infamy. ~is ™ wretch, 
villain. 

infant ™ infante. ~ka f , infanta. 

infanterya f , infantry. 

infirmerya f , infirmary. 

influenca f , (med.) influenza, 

informllacya f , information , ad- 
vice. ~acyjny f informative; 
biuro ~acyjne, intelligence-office. 
~0wac v ? to inform, give infor- 
mation, [late. 

infuła f , mitre. ~t ™ mitred pre- 

ingredyencya f , ingredient 

inicyatywlla f , initiative; wziaó 
~ę, to take initiative. 

inkarnat™ carnation, flesh-coiour. 
~Owy " flesh-coloured, ro?y. 

inkaust ™ ink. 

inklinacya f , inclination, affection. 

inkluz ™ magic agency, charm. 

inkrustllacya f , incrustation. ~o« 
wać vt t incrust. 

inkwaterunek™ (mil J quartering; 
soldiers quartered. 

inkwirent ",' inquisitor, trial judge. 

inkwizyllcya f , inquisition, inquest. 
~tor ™ inquisitor. 

innollplemienny ? of another race, 
•-wiercą "' heterodox man. 

inny, inszy ? other, another; Tcto 
~, some body else, some one else; 
<*m razem, another time. 

inspekta pi-, hot-bed. 

inspektor ™ inspector, overseer. 

inspiracya f , inspiration. 

installlacya f , ~owanie " instal- 
lation, -acyjny " of installation, 
investitive. ~owaĆ v ? to install, 
appoint. 

instancya f , (jur.) instance, res- 
sort ; intercession ; w ostatniej in- 
stancyi, in the last resort. 

instrukllcya f , instruction, direc- 
tion, -tor ™ instructor. 

instrument ™ instrument; - dety t 62 instrumentalny 

wind-instrument, -alny? instru- 
mental, -ować V( f (muz.) to in- 
strument. 

instygator ™ (w dawnej Polsce) 
public attorney; instigator. 

instynkt ™ instinct -owy ? in- 
stinctive. 

instytullcya f , (osoby) institution, 
installation; statute. -t ™ insti- 
tute, establishment. [nia pi. 

insygnia f , badge of office, insig- 

insynu||acya f , suggestion , insi- 
nuation, -ować v< ? to suggest, 

inszy ? vid, inny. [insinuate. 

inteligenllcya f , intelligence.-tny? 
prudent, intelligent. ' 

intencya f , intention, mind, incli- 
nation ; na intencye, aby . . . , in 
order to beg of God that... 

intendent ™ intendant. ~ura f » 
intendancy. 

intercyza f , marriage-contract. 

interes ™ business, concern; ad- 
vantage; własny ~, self-interest. 
-ant ™ party concerned, par- 
taker, -ik™ small business. ~o- 
wać v< ? to interest; ~~ sip czem, 
to take an interest in. ~owany? 
concerned, self-interested, ró- 
wność f , self-interestedness. ~o- 
wny " self-interested ; interesting. 
-ujaco ct ? interestingly, ~ujacy f 
interesting. [visional. 

intermistyczny °; temporary, pro- 

interpelllacya f , interpellation, 
question, ^owac"? to interpellate. 

interwencya f , intervention, inter- 
ference, [to intone. 

intonllacya f , intonation. ~ować vc ? 

intratlla \income,reven.ue.-ność f , 
profitableness, ~ny ? bringing 
a large income, lucrative. 

introligator™ bookbinder. ~nia f , 
bookbindery . ~ski f bookbinder's. 
— stwo " bookbinder's trade. 

intniz ™ intruder. 

intryglla f , intrigue, plot. ~ant ™ 
-antka f , intriguer. -o^ać v ™ 
to intrigue, plot. 

intuicya f , intuition. <ować v< ? izba 

inwalida ™ invalid. 

inwencya \ invention ; inventive 
faculty. 

inwentarz 7 ? inventory; spisać-, 
to inventory, take stock, make 
an inventory. 

inwestytura f , investiture. 

inżynier ™ engineer. -ski? engi- 
neer's. -ya f , engineering. 

ipekakuana f , ipecacuanha. 

irchl|a f , chamois, chamois-leather, 
-owy ? chamois. 

ironi||a f , irony, ~cznie a ? ironi- 
cally, -czność f , ironicalness. 
-czny ? ironic(al). 

irytl|acya f , irritation, 
to irritate. 

iślić v ™ to go, walk; ~ć za kirn, to 
follow; ~ć za maż, to marry, get 
a husband; — ć o zakład, to bet, 
lay a wager ; *.ć w gore (o cenie) y 
to rise; idzie tu o moje imię, my 
reputation is here at stake; jeżeli 
o to idzie, if that be the matter. 

m -tie " going, walking. 

iścić, vid. ziścić. 

iścizna f , capital, stock. 

iskać Ł '? to louse. 

iskierka, -ra f , spark, sparkle* 
flash of fire, -rawy, -rzacy ? 
sparkling, glittering, flashing, 
—rżenie " scintillation, sparkling, 
-rzyć się V X to sparkle, glare* 
-rzyk ™ (min.) carbuncle. 

istnllie a ? really, -ieć m } to exist, 
be, live, -iejacy ? existent, ex- 
isting, -ienie » existence. <*.ość f , 
existence; substance, essence; 
being. <*y ? positive , true , un- 
doubted; very; real, essential. 

istot||a f , being, creature; essence; 
w istocie, in the fact, -nie a ? 
really, truly, -ność f , reality. 
-ny f true, real, essential. 

iwlla, -ina f , sallow, -inka f , (bot.) 
middle comfrey. — owy f of sallow. 

iż f that. ~ali f if. 

izabelowy ? isabelline; koń -, 
isabel. 

izba f , hall, room; ~ niższa, House izbica 

of Commons; ~ wyższa, House of 

Lords. 

izbica f , ice-breaker, 
izdebllka f , small- room, cabin. 

~na f , chamber-maid. ~ny f 

chamber . 
izop ™ (bot.) hyssop. 

J. 

ja "P™ I; kto tarn? who is there? 
to ~, 'tis I. 

ją ^T ciccus. od ona. 

jabłllczany, ~eczny, ~kowy ? 
apple... ~ecznik™ cider. ~ko ™ 
apple; whirlbone, rotula; (oka) 
eye-ball ; zbić na kwaśne ~ko, to 
beat into a jelly. ~kowity ? (koń) 
dapple-gray. ~oń f , apple-tree. 
~onkowy, ~onny ? of the apple- 
tree. ~uszko * little apple. 

jać vr ^ to lay hold, catch, seize; 
"begin; ~ się czego, to put one's 
hand to, betake one's self to. 

jad ™ venom, bane, virus. 

jadllać v ^ to use to eat; mess, 
dine. ~alnia f , eating-room. ~al- 
ny " eatable, esculent. ~ło " 
food, fare, eatables pi. 

jadowillcie a ? poisonousry; (fig. J 
enragedly. ~tOŚĆ f , venomous- 
ness , banefulness ; (fig J rage, 
anger. ~ty f venomous, bane- 
ful, virulent; (fig J enraged. 

jadro " kernel, stone; testicle; 
Yfig.) marrow. ~wnik ™ scrotum. 
~wy ? ~wy ivorek, scrotum. 

j%drzysty ? gross-grained; mar- 
rowy, i 

jaąllła f , millet- seed, ~lany ? 
millet . . . , miliary. ~ły pi., millet. 

jagnillątko " lambkin. ~ę " lamb. 
~ęcy ? lamb's; ~ęce mięso, lamb. 

jaglloda f . berry; cheek; ~oc!y 
czerwone, red bilberries; czarne 
~ody, bilberries; winna ~oda, 
grape-berry. ~6dka f , small berry. 
~0dnik™ strawberry-juice.~odo- 
wy " strawberry, ~odzisty f 
full of berries or grapes. jałowiczy 63 jaguar ™ (zo.J jaguar. 

j/ajlle " egg; ~e na miękko, egg in 
the shell; ~e na twardo, hard- 
boiled egg. ~ecznica f , omelet. 
~ecznik ™ ovary; omelet, rę- 
czny f egg . . . ~ko " small egg ; 
«*>ko świecone, (fig. J Easter-meal. 
~kowaty, ~owaty ? oviform, 
oval, egg-shaped. 

jak, *0 a ? how; as; ~ by, » gdyby, 
as if; blady ~ ściana, ~ śmierć, 
pale as death; ~ najdłużej, as 
long as ever it can be ; ~ się masz ? 
how do you do? 

jaklać, ~nąć v< ? ~ac się "T to 
stammer, stutter. ~ała ™ stam- 
merer. ~anie się * stammering. 
~liwy ? stammering. 

jakby, v^. jak. 

jaki ? what; which; some, any; 
jaka szkoda ! what a pity ; - taki, 
the first the best; ~ to człowiek? 
what sort of a man is he? ~kol- 
wiek , ~śkolwiek, ~żkolwiek ? 
whatever, whatsoever, any. ~ś f 
some; certain; somebody. 

jakkolwiek? however, howsoever; 
~ bądź, be this as it may be. 

jako'"? as > thus; ~ to, videlicet 
(viz. J, to wit, that is to say; 
~ tako, pretty well, so-so. ~kol- 
wiek a ? anyhow. ~s a ^ some- 
how. ~ść f , quality, ~wy f of 
what kind, what. ~i «•? and in 
fact, in effect. 

jakubliówka f , sort of pear. ~q- 
wy ? «Owa laska, Jacob's staff. 

jakże a } how? how then? a », of 

» course. 

jafrnuzn||a f , alms. ~ica f , (female) 
alms-giver. ~ictwo * almoner- 
ship ; alms-giving. ~iczy ? chari- 
table; alms... ~ik™ alms-giver; 
almoner. 

jało!lszka f , female calf, ~wica, 
jałówka f , heifer, young cow. 

jałowllcowy "of juniper.. . ~iec™ 
juniper. 

jałowllieć V V" to grow barren or 
sterile. ~iczy f made of neat's 64 Jałowizną 

leather, -izna f , young cattle; 
sterile country. -o a } barrenly, 
sterile. -ośĆ f , barrenness, ste- 
rility, -y " barren, sterile. 

jamlla f , . pit, hole, ditch; kennel; 
-a Usia, fox -hole; -a ustna, 
mouth. -isty ? full of pits, holes, 
-nik™ (zo.) terrier. -ny ? living 
in a pit or kennel. [iambic. 

jamb "iambic foot,iambic.-iczny " 

janczar ™ janizary. -ski ? -ska 
muzyka, Turkish music. 

janowiec ™ (hot) furze. 

jar r " ravine. _ 

jarklia f , spring-corn. ~i, vid.jary. 

jarlak™ yearling (lamb). [fair. 

jarmarllczny, -kowy? fair . . . -k m , 

jarmułka ł ; (czapeczka) calotte. 

jarmuż ™ borecole. 

jarllO a ? stoutly, brightly, lightly, 
-y ? of the spring ; stout, robust; 
2602a jare , seed sown in spring. 

jarząb ™ vid. jarzębina. _ 

jarząbek ™ Corn J hazel-hen. 

jarzebaty spotted, dapple. 

jarzebinlla f , service-tree, sorb- 
tree, mountain-ash. -owy ? °f 
sorb-tree. [wax-candle. 

jarzęclly ? bright, light; -a świeca, 

jarzmllić, vid. ujarzmiać. -0 " 
yoke; subjection, bondage; -0 
woloiv, a yoke or couple of oxen ; 
zdjąć ~0, to unyoke, -owy " 
yoke . . . 

jarzyna f , spring or summer-corn ; 
greens pi., vegetables pi. 

jasełka pi., crib; wire -puppets 
(representing the birth of Christ). 

jasieniec ™ (hot.) centaury. 

jaskier ™ (tot.) crowfoot. 

jaskinia f , den, cave. 

jaskółllczy ? swallow's, swallow... 

— ka f , (orn.J swallow. 
jaskrawiło a ? glaringly, dazzlingly. 
~OŚĆ f , glaring light. -y? glaring, 
dazzling; gaudy, showy. 
jasła pi., carrying frame. 

• ' • nil • • • * — 

jasmin , jasmine, jessamine. -0- 

wy "of jasmine. 
jaśni|la f , light spot, day -light. jazmm 

-e a <Yw tytułach) ~eWielmożny. 
His Excellency. ~eć v \ l to shine, 
glitter, glisten. 

jasno a ? brightly, lightly, -czer< 
wony ? high -red, light- red. 
-gniady ? light-brown, -ść f , 
brightness, clearness, lucidity; 
plainness; distinctness, — siwy *' 
light -gray, -widząca f , clair- 
voyante. -widzący ? clear- 
seeing ; clairvoyant.'" -widzenie " 
clairvoyance, —włosy a , light- 
haired, -zielony °,' light-green, 
-żółty ? bright yellow. 

jasny , light, bright, lucid; clear } 
perspicuous. 

jaspis ™ (min.) jasper. 

jaster ",' (lot.) China aster. 

jastrztląb' m , (om.) hawk, -abek™ 
pigeon -hawk, -ebiec ™" (bot.) 
hawk-weed. fvitude. 

jasyr ™ captives pi.; slavery, ser- 

jaszczur ™ (zo.) dragonet. -czy ? 
lizard; — wzrok, (fig.) basilisk- 
look. -ka f , (zo.) lizard. 

jaszczyki gunpowder box; butter - 

jatki pi., shambles pi. [box. 

jątrzlienie " irritation. -- się" 
'"(rany) suppuration, -yć v< ? c to 
generate pus; irritate, -yć sic l 'f 
to suppurate. 

jaw ™ na -ie, when awake ; wyjść 
na ~, to come to light, -ić się v> , 
to appear. 

jawnogrzesznica f , public sinner 
loose woman, -k™ public sinner. 

jawnllość f , notoriety, publicness. 
— y " notorious, apparent, plain ; 
public. 

jawllór ™ maple-tree, maple. -0- 
rowy ? maple, made of maple, 
-orzyna f , maple, maple-wood 

i&Z^/tama) weir. 

jaź ™ red bream. 

jazda f , ride, journey; cavalry, 
horsemen, horse; ~ konna, riding, 
going on horseback, equitation. 

jazda *, drive on! 

jażdż * (zo.) stone-perch, ruff. 

jaźmin, vid. jaśmin. jaźwcowy 

jaźwjjcowy? of a badger, ~iec™ 
(to.) badger. 

jaźwica f , (ryba) stickle-back. 

)e pr ? pi- od ono & 3 os. sing. prs. 
od jeS6. 

jecha'lc, jeździć 1 '? to drive, ride; 
-Ć sankami, to drive in a sledge ; 
-ć konno, to go on horseback; 
-,Ć pocztą, to travel by post; 
— Ć powozem, to ride in a car- 
riage; jechał yo sęk! the deuce 
take him ! -nie " drive, ride. 

jęcie " seizure, imprisonment. 

jęczellć vl ? to groan , moan ; la- 
ment, -nie " groaning. — 

jęczmilleń ™ barley; -en (na oku), 
sty. -enisko \ barley-field. -en- 
ny f of barley, barley . . . -onka f , 
barley-straw. 

jęczmyk ™ fna oku) sty. 

jeden " one ; some ; ~ i drugi, both ; 
~ lub drugi, either; ani ~ am 
drugi, neither ; za jednym razem, 
at once; ca to za ~1 what is that 
man? ~ i ten sam, one and the 
sanie., -aście, -aścioro num., 
eleven. -astka f , the eleven, 
nastoletni ? eleven ears old. 
-astu num., eleven. -asty f 
eleventh. «*ze " the same. 

jedlinlla*", fir-tree; fir-wood, deal- 
wood. *owy ? fir . . . 

jednallć v " to gain, win. -.nie ™ 
uniting, agreement. - - sic " re- 
conciliation. 

jednak, - że ? however, neverthe- 
less, yet; a «, and yet, nevertheless. 

jednaklli, *owy ? one and the 
same, identical. -o, *owo a } in 
the same manner, equally, like- 
wise.-owość f , sameness, identity. 

jedno, jeno a ? only, but. -bar- 
wy , one-coloured, plain, ubo- 
czny f unilateral. -chód ™ am- 
bling-pace, -chodnik™ ambling 
horse. [-yć v< f to unite, join. 

jednoczenie, agreement, union. 

jednoczileśnie °Ą contemporane- 
ously. — esność f , contemporane- 
ousness, -esny? contemporary. 

Cześć polsko-angielska. jędrny 
*-yc v< ? to unite. - - gie VT 65 

to 

unite. 

jednolldzienny, -dniowy ? one 
day old; ephemeral, -fantowy* 
one-pound. [unanimous. 

jednogłośnllość f , unanimity. -y * 

jednollkonny? drawn by one horse, 
one-horsed, -.kopytny f solid- 
ungulous. 

jednokształtnllość f , uniformity, 
-y f uniform. [year. 

jednoletni ? one year old, of one 

jednolist™ (bot.) one-blade. -ny f 
one-leaved. 

jednomyślnllość f , unanimity, con- 
cord. ~y " unanimous. 

jednolloki ? one-eyed, -.plemien- 
ny " of the same race, -płciowy? 1 
of the same sex. —raki ? of the 
same kind; single, simple, -ra- 
mienny ? one-armed, -razowy ? 
done but once, happening but 
once, -ręki ? one-handed. 

jeunorollczny f of one year, one 
year old. - - ™ one who serves 
one year in the German army, 
-dny ? homogenous, -dzony f 
only-begotten. 

jednorllóg ™ unicorn, -ogi, -o- 
żcowy " unicornous, having only 
one horn, -ożec ™ (zo.) unicorn; 
(ryba) narwal, -zędny J having 
but one row. 

jednolIŚĆ f , unity, concord; (aryt.) 
unit, -słowny" Uoić -słowna, 
(mat.) monome. 

jednostajn||OSC f , uniformity, mo- 
notony, -.y^uniform, monotonous. 

jednostka f ,(aryt. Junit; individual. 

jednostronn||ie a ? partially. -ość f , 
partiality, partial judgment. — y* 
partial; one-sided. 

jednoilwierca ™ fellow -believer, 
-znaczny ? having but one 
meaning; synonimous. 

jędor ™ Turkey-cock. 

jędrnljieć "? to become robust, 
stout, pithy, -ość f , pithiness, 
strength, virility. ~y f pithy, 
strong, substantial; marrowy. 66 jedwab* 

jedwallb'™ silk. ~biarnia f , silk- 
manufactory., -bie pi-, silk-stuffs, 
-bisty ? silky, silk -like, silky 
soft. -bnica f » silk-stuff, silk- 
worm, -bniczy ? of silk-worm. 
-bnik™ silk-worm.-bny? silken. 

jedynallczka f , an only daughter. 
~k ™ an only son. 

Jedynaście num., eleven. 

jedynie a ? only, merely, solely. 

]edynowłal!dca ™ monarch, auto- 
crat, -dny " autocratic, mon- 
archical. -dztWO " autocracy, 
monarchy. 

jedyny ? only one, sole, the only 

jędza f , fury, shrew. [one. 

jedzenie " eating; food, meat. 

jego P Ti ? gen. i accus. od on. — " his. 

jegomośllć ™ master of a house, 
householder; gentleman; (ksiądz 
-Ć) Reverend. -cin? gentleman's, 

Jehowa ™ Jehovah. [master's. 

jejmol|ść f , mistress; lady, -^ści- 
anka f , miss, -ścin ? lady's; 
of mistress. 

jęk ™ groan, moan. -liwy ? moan- 
ful, lamentable. -nać u ?' to moan, 
groan. 

jelątko \ fawn, young deer. 

jelca pi-, ( szpady etc.) shell, guard. 

jelec ™ (zo.) bleak, whiting. 

jelellń 1 (zo.) stag, hart. ~ni ? hart's, 
of a stag. -nina f , venison. 

jelita pi; bowels, entrails, guts. 

jelonek™ fawn; horned beetle. 

jemiołlla f , mistletoe, -.ucha f , 
Corn.) mistle-bird. 

jenerał etc., vid. generał etc, 

jeniec ™ prisoner, captive. 

geograf, vid. geograf. 

jeometra, vid. geometra. 

jeremiada f , sorrowful complaint, 
jeremiad(e). 

jerzyk ™ Com.) black martin. 

jerzyna f , blackberry. 

jeść vc ł to eat, feed; • obiad, to 
dine; ~ Śniadanie, to breakfast; 
m wieczerze, to supper. 

jesielbi f , autumn. -nny f au- 
tumnal. jubilerski 

jesion 7 ash -tree. -ka f , (hot.) 
dittany. -owy ? ash, ashen. 

jesiotr m , sturgeon, •owy, -zy', 
of the sturgeon. 

jeśli, vid. jeżeli 

jestestwo " being, existence. 

jeszcze a p yet, still; - raz, once 
more. 

j*etka f , (zo.) day-fly, ephemera. 

jęty ? taken, seized. 

jeż ™ Czo.J hedge-hog. 

jezdny "c&f mounted; horseman. 

jeżdżenie " (konno) riding; (po- 
wozem) driving. 

jeździllć v ™ vid. jechać, -ec™ rider. 

jeżeli ? if. 

jezioi ray, jezierny ? laky. -ro 1 
lake, -rzysty ? full of lakes. 

jęzor ™ (pogardliwie) tongue. 

jeżllowiec ™ (zo.) porcupine; (zo.) 
sea-hedgehog. -ówka f , (zo.) sea- 
urchin, echinus. -owy f por- 
cupine . . . [suit. 

jezuillcki ? Jesuitical, -ta ™ Je- 

jezusllek ™ (fig.) hypocrite. -o- 
wy ? of Jesus. 

jeżyć v< ? to bristle. - sie V X to 
stand on end, bristle. 

języczllek ™ little tongue; uyula; 
(na kompasie) hand. — ki pl. t »ny a ~~psie, (bot) dog's tongue 

lingual; flippant, 
języki tongue; language, idiom; 

zasięgnąć —a, to get information; 

mieć co na końcu —a, to have a 

thing at one's tongue's end ; mieć 

długi ~, to have too long a tongue. 

-owaty " tongue-shaped, -owy " 

(gram.) lingual ; linguistic(al). 

-oznawstwo " linguistics, 
jeżyna, vid. jerzy na. 
jodłl|a f , fir-tree, -owy "fir... 
jota f , jot; co do joty, every jot of it. 
jowialllista ™ jovial, humorous 

man. -ność f , jovialness, joviality, 

-ny ? jovial 
Jowisz™ (astr.) Jupiter, -owy? 

of Jupiter, 
jubilat ™ holding a jubilee, 
jubiler ™ jeweller, lapidist. -ski f jubilerstwo 

jeweller's. -stwo * jeweller's 
trade, jewelling. (jubilee. 

jubileusz ™ jubilee. -owy ? of 

jucha™ blood of a beast; (vulg.) 
scoundrel, rascal. 

jucht ™ Russian leather, Russian 
hides. — ować v f to tan in Rus- 
sian manner. -owy ? (made) of 
i Russian leather. 

UCZny f koń ~, pack-horse; wóz ~, 
luggage- van. 

juczyć vc ? to load, charge with. 

judaszowy * Judas, traitor's. 

;juiuba f , (hot.) jujube. 

juki pi., pack - saddle , sumpter- 
saddle. 

junallcld ? swaggering, blustering. 
— Ctwo » boastiDg, bravado, rodo- 
montade, -czyć V V~ — — sif V T 
to hector, boast, rodomontade, 
swagger. -k ™ bully, stout man ; 
rodomontador. -kierya f » swag- 
gering, blustering. 

juuiec ™ bullock. 

jupka f , juppon. 

Jur ™ na św. —a, jak rak świśnie, 
never, at no time. 

jurgielt ™ salary, pension, salary. 
Milk ™ stipendiary. 

jurn!lośĆ f „ lechery. -y? lecherous, 
lewd. [jurisconsult, lawyer. 

juryslldykcya f , jurisdiction, -ta 1 ? 

juszllka, vid. jucha. ~yć v ? to cover 
with blood. 

jutro a } tomorrow ; dziś ~, sooner 
or later, one of these days. 

jutrzllejszy * of tomorrow.-enka f , 
dawn, day-blush; morning star, 
-nia f , matins pi., morning- 

już a ? already. [prayers pi. 

jużci a ? certainly, of course. K. 

k'=ku. 

kabacik ™ small jacket. 

kaba||ła f , fortune - telling from 
cards; cabal, intrigue; kłaść -łę, 
to tell fortune from cards, -lar- kajdanki 67 ka f , fortune-teller by means of 
cards, -lista ™ cabalist. -listy- 
czny f cabalistic. 

kabat ™ jacket, jerkin. 

kabłąk™ curve; arch. -owato a ? 
curvedly. -owaty " arched, 
arch-shaped. 

kabryolet ™ gig, light chaise. 

kacellrski ? heretic, -rstwo " 
heresy. -rz ™ heretic. 

kacijlk ™ little corner, corner. 
-sty * having angles, angular. 

kacztlę " duckling. -ka f , duck, 
-kowaty ? duck's bill, -or ™ 
drake^ (dziki) mallard, -orowy? 
of drake. -y f duck's. 

kacsyniec ^ (bot.) butter-flower. 

kadelicki f of cadet; -cki korpus, 
cadet-company, -t ™ pupil of a 
military school, cadet. 

kadencya f , (muz.) cadence; con- 
sonance (of verses); ~ sadowa, 
court-day, assizes pi. 

kadłub ™ trunk, torso, a corpse 
without head; vessel made of 

kadr ™ (mil.) cadre. [bark. 

kadryl ™ (taniec) quadrille. 

kadullcznie a ? devilishly, -czny? 
devilish; epileptic. -k ™ devil, 
deuce; epilepsy, falling-sickness. 

kadź f , vat, tub, keeve. 

kadzljenie " perfuming, fumigation, 
-ić v< ? to incense ; fumigate; (fig.) 
flatter, -idło " incense, frank- 
incense. 

kądzieli distaff; po -i, by his 
mother, on the mother's side. 

kadzielnica f , censer. 

kafar ™ rammer, battering ram. 

kafel ™ Dutch tile (for stoves). 

kaftan ™ jacket, jerkin. -ik ™ 
waist-coat; bodice. 

kaganek ™ fire-pot, night-lamp. 

kaganiec™ (iron) muzzle ; fire-pot. 

kahallł ™ assembly of the elders 
of the Jews, -lny °t belonging 
to the Jews, of the Jews. 

kajać się *T to repent; (czem) to 
take example by . . . 

kajdanljiarz ™ convict, -ki pl> % 68 kajdany fetters pi.', ~ki na ręce, manacles, 
handcuffs. ~y pi., chains pi., 

kajet, writing-book, [shackles pi. 

kaim0W8ki ? of Cain ; fratricidal. 

kąmta, cabin 

kakać vc f to cack. 

kakao " cacao. 

kąkol ™ (bot.) darnel ; (fig.) weed. 
~nica f , (bot.) corn-cockle. 

kał ™ dirt, filth, mud. 

kalać v< ? to defile, pollute, stain. 

kalafior ™ cauliflower. 

kałamajka f , (materya) calaman- 
co; small cart. 

kałamarz ™ inkstand. 

kalarepa, vid. galarepa. 

kałdun ™ maw, paunchy tripe, 
guts pi. ~owy ? intestinal, 
paunchy. 

kalellctwo » lameness , maimed- 
ness. ~czyć v< f to maim, muti- 
late. *.ka ™ cripple. 

kalendarz ™ calendar, almanac. 

kaleti|a f , small leather-bag,leather- 
purse. ~ka f , small leather purse ; 
gall - bladder. <*-nik ™ trunk- 
maker. [~rowy ? caliber . . . 

kalibller ™ bore (of a gun), caliber. 

kalif ™ caUf. 

kaligraf ™ calligrapher. ~ia f , 
calligraphy, penmanship, -wiczny" 
calligraphic. 

kalinlla f , (bot.) guelder-rose, ~o- 
wy ? of guelder-rose. 

kaUsty ? slimy, mudy. 

kalkancista ™ organ-blower. 

kalkować v ? to draw through 
transparent paper. 

kalknlllacya f , calculation. ~ator™ 
calculator. ~owaĆ v< ? to calculate, 

kalnyf dirty, mudy. [compute. 

kalosz ™ galoche; *-e gumowe, 
India rubber shoes, rubbers pi. 

kałnżlia f , mire, puddle, plash. 
~any, ~ny " plashy, slushy. 

kalwilln ™ Calvinist. -*nka f , Cal- 
vinist- woman. ~ński f Calvi- 
nistic(al). 

kamasze pi. , (krótkie; spatter- 
dashes pi., (długie) gaiters pi. kanapka 

kamea f , cameo. 

kameduła n ," CamaldolK?. 

kameleon ™ (zoj chameleon. , 

kamelia f , (bot.) camellia. 

kamera f , office of domains. ~lny f 
financial, cameralistic. 

kamerdyner™ valet, man-servant. 
»ski *? valet's. 

kamforlla f , camphire, camphor. 
~0wy " camphorate(d). 

kamień- stone; drogi ~, precious 
stone, jewel; ~ graniczny, boun- 
dary-stone ; ~ obrazy, a stumbling 
block; _ młyński, mill- stone, 
grindstone; ~ probierczy, touch- 
stone; w węgielny, foundation- 
stone ; ~ w pęcherzu, gravel in the 
bladder; spadł mu ~ z serca, he 
casts away care; kamieniem (sie* 
dziećj, as if flailed to the spot. 

kamieniallrka f , stone cutter's 
wife; stone-cutting. *-rnia f , work- 
shop of a stone-cutter. ~rski * 
stone-cutter's. ~rstwo " stone- 
cutting. »-rz ™ stone-cutter. 

kamienica f , house (stone-built).. 

kamienllieć V V" to become stone, 
petrify. ~isty ? stony, rocky, 
pebbly. ~nik ™ quarry - man. 
*-ny ? stony, built of stones; 
rocky; sól ~na, mineral salt; 
węgiel ~ny, pit-coal; *ne serce, 
hard heart, heart of stone. 

kamioneczka f , (bot.) bilberry, 

kamionka f , heap of stones, cairn; 
(do nóg) warming-bottle. 

kamionowallć vc f to stone, lapi- 
date. ~nie " stoning, lapidation. 

kamizell!a f , jacket, jerkin. ~ka f , 
waistcoat, 

kamlot ™ (materya) camlet. «*0- 
wy ? (made) of camlet. 

kampanja f , (mil.) campaign. 

kamrat ™ comrade. 

kamyllczkowaty f pebbly. ~k ™ 
pebble. 

kanak ™ necklace (of pearls etc.). 

kanał ™ canal, channel. 

kanalja ™<£ f , rascal; rabble. 

kanapl|a f , sofa. ~ka f . causeuse. kanar 

kanar ™ canary-sugar ; (wino) ca- 
Dary. ~ek ™ canary-bird. ~ko- 
wy ? canary. 

kancelllarya f , office; chancery. 
~aryiny ? chancery . . . , of the 
chancery. ~ista™ clerk/writer; 
~i3ta sadowy, actuary clerk. 

kancerowaty ? chancrous. 

kanclellrski ? chancellor's. '~r- 
8tW0 " chancellorship. ~rz ™ 
chancellor. ~rzyc ™ chancellor's 
son. ~rzyna f , chancellor's wife. 

kancyonał ™ psalm-book, book 
of hymns. 

kańczug ™ cat-o'-nine-tails. 

kandydat ™ candidate; "postawić 
«a, tnd. postawić. ~ura f , candi- 
dateship. [hawk. 

kania f , ^ornj kite. ~k ™ lark- 

kanianka f , dodder of thyme, de- 
vil's guts. 

kanilmllła f , Dog-star, Sirius ; dog- 
days; (fig.) madness; cierpieć na 
~łę, to be mad. ~larny ? cani- 
cular. 

kanka f , clyster-pipe, a cock. 

kanon "J canon, rule. 

kanonada f , cannonade. 

kanoni||a f , canonry; dwelling of 
a canon. <*czka f , canoness. 
~czność f , canonicalness. ~czny? 
canonical. ~k ™ canon, preben- 
dary. 

kanonier ™ cannonier, gunner. 
~ski ? cannonier's, gun . . . 

kanonista ™ canonist. 

kanonizliacya f , ~owanie " cano- 
nisation. ~owaĆ v< ? to canonise. 

kant™ corner, edge. ~ak™ grapple. 

kantar ™ port-mouthed bit. 

kantaryda f , cantharis, Spanish fly. 

kanton ™ district, circuit, canton ; 
levy (of soliders). ~ista ™ man 
subject to military servico. 

kantor ™ chanter, chief-singer; 
counting-house. ~ek ™ scrutoire, 
writing-desk. *>owy ? of counting- 
house, office . . . »zysta ™ office- 
clerk, [of hymns. 

kantyczki pi., psalm-book, book kapota 6$ kanwa f , canvas. 

kapa f , cope; bed-cover; covering. 

kapallc^? to drop, fall in dropes. 
*-nina f , dropping; płacić ~nina, 
to pay by driblets. 

kąpallć v " to bathe. »ć się *T *° 
tiathe, take a bath. ~nie sic"' 
bathing. [caper-sauce. 

kapar ™ (hot) capar ; 90s z ~ami, 

kapcan ™ poor wretch. 

kapcinch ™ tobacco-pouch. 

kapela f , (muzyków) band. 

kapelalln ™ chaplain. ~nia f , 
chaplaincy. Miski ? chaplain's. 

kapelmistrz ™ bandmaster. 

kapelnisik ™ little hat. ~sina ł i 
old hat. ~sz ™ hat; ~sz damski, 
bonnet, lady's hat. *-sznictwo " 
hatter's trade, hat-manufacture, 
-szniczy ? hatter's. ~sznik ™ 
hat-maker, ~szowy ? hat . . . 

kapica f , hood, cowl. 

kąpillel f , bath ; ~el parowa, va- 
pour-bath. ~ołka f t child's bath. 

kapitallł ™ fund, stock, capital, 
•^lik ™ small capital. ~lista ™ in- 
dependent gentleman, capitalist. 

kapitalnllie a } excellently. ~y f 
capital, principal; excellent. 

kapitalln ™ captain. ~nowa f , 
captain's wife. «>ński f captain's. 

kapitel ™ (arch.) capital. 

kapitoH Capitol. «,ski?Capitolian, 

kapituj|ła f , chapter (of a cathe* 
dral) ; wytrzeć komu ~łę, to lect 
a person. ~lny ? of the chapw. . 

kapitnlllacya f , capitulation. »,q- 
wać ^ to capitulate. 

kapka f , small drop. ( ° > 

kapłalln™ priest, clergyman; wieua 
~n, high priest, ~nka f , priestess.' 
~ński f priestly, sacerdotal. 
~ństwo " priesthood. 

kapli||ca f , chapel. ~czka f , small 
chapel, chapelet. 

kapłon, ~ek ™ (om.) capon. ~i f 
caponjs. ~ić v< ? to caponise, 
castraae cocks. 

kapnąć "? to drip off*. 

kapota f , great coat. 70 kapral kark kapral ™ corporal. ~ski * cor- 
poral's, corporal... -stwo^rank 
of a corporal, corporalship. 

kaprawy ? blear-eyed. 

kaprylls ™ caprice, whim, freak. 
»sić V V" •- się V X to be humor- 
some, be cross and peevish. ~śni- 
ca f , whimsical woman. <*»śnik ™ 
whimsical man, crotcheteer, hu- 
morist. ~śnośĆ f , freakishness, 
capriciousness. ~śny f capricious, 
whimsical, freakish. 

kaptować v< ? to win favour, gain 
one over to our interest. 

kaptur ™ cowl, monk's -hood; 
chimney-top; eye-flap. ~ek ™ 
cover for a pistol; small cowl. 
•owy ? of cowl ; *<owe sądy, 
interim courts. 

kapucyiln ™ Capuchin (monk), 
•ńskl ? Capuchin's. 

kapuścianllek ™ cabbage butter- 
fly. ~y, kapustny ? of cabbage, 
cabbage..., (fig. J ~a głowa, 
cabbage-head. 

kapuśllcisko " cabbage - garden. 
~niak ™ soup with sourcrout. 

kapustlla f , cabbage ; (fig J groch 
z ~a, confusion. ~nik ™ cabbage- 
field; cabbage-butterfly. ~ny " 
coaly, charry. 

kapuza f , cowl, furcap, hood. 

kara f , punishment, penalty, pain ; 
two -wheeled cart; ~ pieniężna, 
mulct, fine; ~ śmierci, capital 
punishment; pod karą śmierci, 
upon pain of death. 

karabela f , sabre, shord curved 
sword. 

karabin "J carbine, musket. ~ek™ 
carbine, petronel, small carbine. 
~ier ™ carbineer. ~ierski ? car- 
bineer's. ~owy ? carbine . . . 

karallć v< ? to punish, castigate, 
chastise; ~t śmiercią, to inflict 
capital punishment. ~nie " pu- 
nishment. 

karacena f , scale-cuirass. 

karafka f , flagon, decanter. 

karambol ™ (w bilardzie) cannon. vn (w grze. bilard.) to 
[marble. •owac 

cannon. 

kararyjski f ~ marmot, 'Carrara 

karaś ™ crucian 

karate carat. »owyf dwudziesto 
~~, of twenty carats. 

karawan ™ hearse. 

karawana f , caravan. 

karazya f , coarse cloth. 

karb ™ incision, notch ; reckoning,, 
imputation; Maść na czyj ~, to 
impute; trzymać w karbach , to 
keep under restraint. 

karbieniec ™ (bot.) water hoar- 

karbona f , poor-box. [hound. 

karbowallć^to score, notch, jag, 
~ny " indented, notched. 

karbowy ™ keeper of a stackyard, 
overseer. [med.J. 

karbunkuł ™ carbuncle (min. & 

karciallny ? of cards, card... 
~rka f , ~rz ™ gamester, player 
at cards. [reprehend. 

karcić v< ? to castigate, chastise, 

karcz ™ stump. 

karczllemka f , small inn.~emnie a ? 
rudely, roughly, impertinently, 
•emnyf ill-mannered; mobbish. 
*ma \ tavern, public house. 
•marka f , hostess. *.marz ™ inn- 
keeper. 

karczoch ™ artichoke. 

karczowllać V( ? to root out, grub, 
•anie " karczunek' ™ clearing, 
grubbing up. ~isko " woodland 
turned into arable.~nik™ grubber. 

karczysty ? thick- necked. 

kardynallł ™ cardinal. ~lski ? 
cardinal's, ~lstwo * cardinal- 
ship, cardinalate. 

kardynalny ? cardinal, principal,, 

karellciany " couchy, couch.. « 
•ta f , carriage , coach. ~tka f $ 
one-horse chaise. 

kares ™ caress, endearment, •■o^ 
wać v< ? to caress, fondle, dally. 

kark ™ nape, neck; (fig.) złamać 
komu *, to ruin a person; wziąć 
kogo za ~, to collar one; twardego 
•^U, stubborn, obstinate; mieć karleć 

kogo na -n, to be troubled with 
a person. 

karllieć v ? to become dwarfish, 
decrease. -ica f , woman-dwarf, 
pigmy. 

karłowallcieć *? to waste away, 
bastardise, -ty f dwarfish; -te 
drzewo, dwarf tree. 

karmazyn™ crimson ; k,ermes-oak. 
-ek ™ kermes. -owy f crimson. 

karmelek ™ caramel. 

karmelitjla ™ Carmelite (monk). 
-ka f , Carmelite nun. 

karmiła, karm' f , food; nourish- 
ment, -ć v< ? to feed; nourish; 
— Ć piersią, to give suck to, suckle ; 
— ć sie czem, to live upon. -ciel ™ 
nourisher. -cielka f , nurse. Ne- 
llie « nourishment; ~~ piersiami, 
nursing, — ony ? ~ ~ szpakami, 
conning, sly. 

karmin ™ -owy ? carmine. 

karmnik ™ fattened pig; stable 
for fattening cattle in. 

karmny ? fattened. 

karnawał ™ carnival. 

karneol ™ (min.) cornelian. 

kanies ™ (arch.) cornice. 

karnllie a ? hi discipline. -ość f ś 
discipline. -y f (jur.) penal ; well- 
disciplined. 

karo " (~ grze "karłowej) diamond. 
~wy ? Jtrdl ~ ~, king of diamonds. 

karolek ™ (hot.) caraway. 

karllp' ™ (to.) carp, -pi, -piowy ? 
of carps, carp . . . -pic , young 

karpa f > stunk, stock. [carp. 

karpiowka f , flat tile. 

karfcjla f , card ; (stronnica) page ; 
(papieru) leaf; -a wizytowa, (vi- 
siting) card. -ka f , piece of pa- 
per; note of hand; note; slip of 
paper. 

kartacz ™ cartouch, canister-shot. 
-owy" * ~ ogień, grape-shot fire. 

kartel "J cartel. [to... 

kartofllel ™ potato, -lany ? pota- 

karton ™ cartoon; pasteboard. 

kartować w ? to contrive a scheme 
or plan. kasztelanka 11 kartownik w card-maker; card- 
player. 

kartnn ™ calico, cotton. 

kartuz"? Carthusian (friar), -ek™ 
Carthusian pink. -ya f « Carthu- 
sian monastery. 

karuk ™ isinglass, fish-glue. 

kary ? black. 

karyllgodnosć f , punishableness, 
culpableness. -godny *? punish- 
able, culpable. 

karyolka f , gig, whisky. 

karzeł ™ dwarf. 

kaslla f , money-box; cash-book; 
—a biletowa, ticket - office ; -a 
oszczędności, saving -bank, -o- 
wy , cash . . . -yer ™ cashier, 
-yerski ? cashier's, -yerstwo " 
cashier's office. 

kąsać się T (na co) to aspire to. 

kąsać v f to bite ; (fig.) to be poig- 
nant. 

kasacylla f , cassation, -jny ? sad 
~ ~, court of cassation. 

kassk ™ bit, little morsel ; smaczny 
~ f delicacy, tid-bit. 

kasować v f to cancel, rescind, 
annihilate, annul. 

kasowy f vid. kasa. 

kastor ™ (zo.) beaver, castor, -o- 
wy ? beaver. 

kastrjlat ™ castrated man ; (śpie- 
wak) castrato. -ować * to castrate, 
geld. 

kasyno " club-house, casino. 

kaszlla, -ka f , grits pi., groats^.; 
-a perłowa, pearl-barley; -a 
jaglana, millet gruel, -arz ™ 
groats-monger. [to cough. 

kaszllel ™ cough, -leć, -lnać v ? 

kaszkiet™ shade-bonnet; shako. 

kaszta f , (typ.) case. 

kasztan™ chestnut; chestnut-tree; 
chestnut - horse ; (bot.) « dziki, 
horse-che3tnut. -owaty f chest- 
nut-coloured, chestnut ; koń ~ », 
chestnut-horse. 

kasztelalln ™ castellain, bailiff* of 
a castle, -nia f , castellany. -nic m 
castellain's son. -nka f , castel- 72 kasztelanowa kibitka Iain's daughter, -nowa f , wife 
of a eaatellaia. -nski ? castel- 
lain's. -nstwo™ castellany ; castel- 
lain and his wife, 

kaszywo " all sorts of groats. 

kat , headsman, hangman, exe- 
cutioner; cóż u kata! what the 
'kąt ^ angle; corner. [deuce! 

katafalk ™ hearse, catafalque. 

katalog ™ catalogue. 

katanka f , jacket. [to poultice. 

kataplazm ™ poultice. -ować v< f 

katar ™ catarrh, rheum ; cold (in 
the head), -alny, -OWy ? catar- 
rhal, rheumatic. 

katarakta f , "water-fall, cascade ; 
(mtd.J cataract. 

katarynka f , barrel-organ. 

katastrofa f , catastrophe. 

katechlleta, -ista ™ catechist, lec- 
turer, [to catechise. 

katechizifm™ catechism. -ować 1 "? 

katedra f , professor's chair ; cathe- 
dral. *lny f cathedral. 

kategorylla f , category, -cznie a ? 
categorically. -czny f catego- 
ric(al). 

kątek ™ (small) corner. 

katnica f , (med.) blind gut. 

katolillcM ? Koman - Catholic. 
— Ctwo " -cyzni ™ Catholicism. 
-czka f , -k ™ Roman-Catholic. 

katowi lać v< ? to scourge, torture, 
torment, -anie \ torture, racking. 
— nia f , torture-room; (męczar- 
nia) rack. -nik ™ hangman's 
assistant, torturer, -ski, -y ? 
hangman's, executioner's. 

katowlly ? angular; -a miara, 
iron-rule, square. 

katQSZa f , (męczarnia) rack. 

kaucya f , surety, bail. 

kauteryzllacya /, cauterisation. 
•ować v f to cauterise. 

kawa f , coffee 

kawał ™ piece, -ek ™ small piece. 

kawalellr ™ single gentleman, 
bachelor; suitor, wooer; ( orderu) 
knight ; gentleman ; ( fort. J cava- 
Mer. -rsH ? unmarried, single; chivalric, knightly, -rya f , horse,, 
cavalry; bachelorship, -rzysta 1 ? 
horse-man, trooper, cavalier. 

kawalkata f , cavalcade. 

kawecan ™ cavesson. [ailing. 

kaweczyć *T to drudge, toil; be 

kawliiany f coffee . . . -iarka f , 
coffee-woman; gossip. -iarnia f . 
coffee-house, -iarz *? cotfee- 
house keeper ; man fond of coffee, 
-ka f , coffee; (orn.J jack-daw. 
-owy "coffee...; coffee- coloured. 

kawiar ™ caviare. 

kawon ™ water-melon, 

kazallć v ?™ to command, order; 
preach; -ć robić, to cause to be 
made; — ć komu powiedzieć, to send 
a person word. -lnica f , pulpit, 
-nie ? sermon, lecture. [each. 

każdy f every, each; every one. 

kazilić , to pollute, dishonour, 
-ciel ™ corrupter, destroyer. 

kazirolldnik, -dzca ™ incestuous 
person, -dny, -dzki" incestuous, 
-dztwo" incest, incestuousness. 

kaźmirek ™ cashmere. 

kaźn *', penalty, punishment. 

kaznodziejHa ™ preacher, -ski? 
preacher's. — stwo " ministry. 

kaznar ™ (orn.) cassowary. 

kaznb ™ small vessel of bark. 

kaznistlla ™ casuist. -yka f , ca- 
suistry, [to time. 

kazywać V V" to preach from time 

kędy a ? where, -kolwiek *£ 
whereever, 

kędzierzawllić ve ? -ić się V V to 
crisp, curl, -ieć *T to begin 
curling. -oŚĆ f , curliness. -y ? 
curly, curly-headed. 

kędzior ™ lock, curl. 

kęplla f , ait, small river-island, 
-iasty ? shrubby, bushy, -ina f \ 
bunch of plants. 

kęs ™ bit, morsel. 

ketnary pi , gauntree. 

M, -Ż pr V- (vulg.J vid. jaki. 

kibici waist, stature. 

kibitka ™ kibitka (a kind of Rus- 
sian vehicle). kichać 

łdchllać, ~nać ^ to sneeze, łga- 
nie, -nienie " sneeze, sneezing ; 
prosztk na ~ ~, sternutative pow- 
der, -awiec, (bot.) pellitory. 
-aczka, -awka f , frequent snee- 

kiciasty ? created, tufted, [zing. 

kiecka* woman's linen-frock. 

kiedy **?<£? when ; «. niekiedy, now 
and then, -kolwiek"? whenever. 
~g <*j> once. -ż a } when (then). 

kieł , fang, tusk; germ, bud; 
(o koniu) wziąć na«, to run away, 
bolt. ~ek , germ, bud; ~ki 
puszczać, to germinate, bud. 

Mełllb' ™ groundling, gudgeon. 
-bik ™ small gudgeon. 

kiełba||sa f , small sausage, sini- 
ca f , gut for sausages ; pork- 
butcher(ess). -śnik ^^ork- 
butcher. 

kielillch ™ cup, chalice ; (bot.) ca- 
lyx, -szek ™ wine-glass. 

kiełkować "? to bud, germinate. 

kielnia f , trowel. 

Mełznilać v ? to bridle; (fig.) to 
restrain, ~o " bridle. 

Mep ™ scoundrel, reprobate. 

Mepsklli ? bungling, ill-done, bad. 
-0 a ? badly. 

Merda f , boar. 

kiereszować v f to slash, carve. 

kiereja f , fur-coat. 

Merniasz ™ consecration of a 
church; kermess. 

kiernoz, vid. Merda. 

kierowllać v ? (czem) to direct, 
conduct, govern; (końmi) to man- 
age, govern ; (kogo na co) to des- 
tine for . . . ; «»ać *ie czem, to be 
governed by . . . -anie " leading, 
conducting; management, direc- 
tion. — nictwo 1 direction, ad- 
ministration. 

Meranek ™ direction, course. 

kierz, vid. krzak. 

kierznia f , churn. 
kieslla, -ka f , purse, 
kieszllen™ pocket. ~onka f « fob. 

-onkowe " pocket-money. ~on- 

kowy f pocket . . . kitajka 7.3 klj ™ stick; cane, walking-stick. 
-6 pi., (fig.) cudgeling ; ~e dostać, 
to be cudgeled. -aszek, -ek ™ 
small stick. -ec ™ cudgel. 

kijanka f , (zo.) tadpole; beater, 
wash-beetle. 

kikut ™ stump, end ; maimed per- 
son. -*ać , to halt, limp, 

kiła f , (med.) scroiocele. 

kilimek ™ woolen cover. 

kilka v ™ several, some, -kroć ad 
several times, -dziesiat num., 
about thirty, forty . . „ (tiirninety). 
-naście num., about thirteen . . . 
(till nineteen). 

MlkoHdniowy a of several days, 
-godzinny f of several hours, 
-letni " <*f several years, -raki ? 
various, manifold, -ro " several, 
some, -wyrazowa ? ~~ iio$ć> 
(mat.) polynome. 

kilku *"*? several, some, -nastu 
num., about thirteen . . . (till nine- 
teen), [kilometer, 

kilollgram ™ kilogram, -metr ™ 

kiłowaty ? herniated. 

kim P™ instr. od kto. 

kinal™ (w kartach) knave of clubs , 
(fig.) rude fellow. 

kindżał ™ poniard, dagger. 

kiosk ™ kiosk. 

kipieć VY !~ to boil over; boil up. 

kir ™ shroud, pall. 

kirylls ™ cuirass, -śnik, -syer ™ 
cuirassier. -syersM ? cuirassier's. 

kiŚ||Ć ™ brush ; (ogona krowy etc.) 
bush, tuft; (hot.) yannicle, cluster, 
-ciasty ? panicled 

kisllić , (ogórki etc.) to preserve, 
pickle. ~ieć, -nać , kiśnieć v ', 1 
— ić sif V T to be pickled ; ferment. 
-iel ™ gruel prepared of leaven 

kistka f , bunch. [and honey. 

kiszklia f , gut; pudding, sausage; 
a kind of hunting-carriage; ~a 
odchodowa, rectum, -owy * m ~ 
testinal. 

kit ™ cement; putty. 

kit||a,-ka f . (czub) crest; bush, tuft 

kitaj ™ buckram, -ka f , taffeta; *t4 kitajkowy 

*> *> glancowna, lustring, «*kowy ? 
made of taffeta. 

kitel ™ frock, smock-frock. 

kitować v< ? to cement, putty. 

kiwllae, ~nąó v ? to shake, agi- 
tate ; (na kogo J to nod to, beckon 
to ; — głowa , to shake one's 
head; ~ ~ ogonem, to wag its tail. 
«*anie się * shaking, tottering, 
ssiecie " nodding, beckoning. 

kłąb ™ (t kwiatów) border, flower- 
bet. \(u JconiaJ withers pi. 

kłąb ™ clew, Bkein ; (dymu) cloud ; 

kląć v ? to curse, swear; detest, 

klacz f , mare. [execrate. 

kładka f , very small bridge, gang- 
board, [paste. 

klajstller ™ paste. ~rować w ? to 

kłaki pi., hards pl. t tow; tuft (of 

kłam n , lie. ~ać v ? to lie. ~anie * 
lyktg, telling lies or aiie. ~ca™ 
lier. ~liwy ? lying ; false. ~stwo " 
lie; zadać ~ ~,.to give -a lie. 

klami!erka f , small cramp, small 
cramp-iron; (typ.) bracket; (do 
wieszania bielizny) peg. *-ra f , 
cramp, cramp-iron; clasp, hook. 
«»rować v ? to fasten, clasp. 

klamka f , latch ; zamknąć na klam- 
kę, to latch. 

kłaniallć v ? to greet ; ~m uniżenie ! 
your servant! «*ć si§ a ? to greets 
salute; revere, reverence; -«j mu 
sie ode mnjie, present him my 
compliments. ~ni8 się " greeting ; 
bowing and scraping. 

klapa f , (u odzienia) flap, cuff; 
(muz.) key, stop; valve. 

klapać się T ( w błocie) to splash. 

kłapallć , (zębami) to chatter. 
~czka f , chatter-box. 

klapllka f , (muz.) key , stop ; (od 
ucha) lobe; -*ka n\a muchy, fly- 
flap. «*nąć vc ?? to clap, smack; 
fall down" heavily. 

kłapouchy ? lap-eared. 

klaps ™ flap, smack. 

klaret *5 (u>Ho) claret- klejnot 

klarnelicista ™ clarionet, clarinet- 
tist. ~t ™ clarinet, clarionet. 

klarowllać v ? to clear, clarify. 
~ny * clear; clarified. 

klasa f , class; range; (to tzkole) 
form, class. . 

kłaść v ?, to put, place, lay; put 
on. m sig , to lie down ; go to 
bed; be put, be placed; * do 
kieszeni, to put into one's pocket. 

Maskallć, klasnąć^ to clap one'a 
hands ; (z bicza) to crack, smack ; 
applaud, •-cz ™ clapper, appl?iu~ 
der. *,nie * (z bicza) cracking £ 
applause. 

klasycznjjie a ? classically ; admi a rably. ~0ŚĆ* classicality. 
classic(al). 

klasyfikować vc ? to classify, class. 

klasyk ™ classical author. 

klasztllór™ cloister, monastery* 
~oray f monastic. 

klatka f , cage, bird-cage. 

klątwa f , curse; anathema. 

klauzula f , clause. 

klauzura f , seclusion. 

klawillatura f , keyboard, keys pi. 
•'Cymbał™ harpichord. ~kord™ 
clavecin. ~sz ™ (muz.) key. 

kłębllek ™ hank, ball. ~ić się V V 
to wind, ball. ~owaty f having 
the shape of a ball. ~uszek ™ 

kleć f , hovel, cot. [small ball. 

klecha ™ village -schoolmaster; 
sexton, sacristan. 

klechda f , popular tradition. ___ 

klecić vc ? to make mud-walls; 
(fig.) to compile carelessly, bungle. 

klęczllalnik, ~nik ™ praying-desk. 
••eć V V' to kneel. ~Me2n <*? na 
~kach, kneelingly. 

kleillć v< ? to glue, lime. ~ć się *T 
to stick, adhere; (fig.) to agree. 
~stOŚĆ f , stickiness, viscousness. 
~sty ? viscous, sticky. 

klej ™ glue; (chem.) lute; - rybi, 
fish-glue, isinglass. -*Gk, kleik ™ 
slime, gruel; - owsiany, water- 
gruel. ~8ftie ™ smearing with 

Mejnot r 'i jewel. [glue, liming. klejony 

klejollny * p. od kleić. ~watość f , 
glutinousness, gluiness. ~waty? 
gluey. ~wy ? gluish, glue . . . 

klęk "J plough-tail. 

klękllać, ~nąć v ? to kneel down. 

klekota rattling; chatterer, pratt- 
ler; bad piano. ~ać v ? to clap, 
rattle; (o bocianiej to clatter. 
~anie " clacking, rattling; thrum- 
ming (on instruments). ~ka f , 
rattle; chatter-box. 

klektać, vid. klekotać. 

kleń m , (ryba) ablet, bleak. 

klępa f , slut, slattern. 

klepllać v f (kuć) to hammer; (zie- 
mię) to stamp ; (po ramieniu) to 
tap (on the shoulder) ; ~ać biedę, 
to suffer want, —adło " (narzę- 
dzie) rammer, stamper. ~isko " 
threshing-floor. *-ka f , (beczkowa) 
stave; butter -roll; braknie mu 
piątej *-M, he is crack-brained. 

klepsydra f ? water-clock, clepsy- 
dra. [~yk ™ seminarist. 

kler ™ clergy. ~ycki ? clerical, 

klęsk ™ (orn.) cherry-finch. 

kieska f , defeat, overthrow; ad- 
versity, disaster. 

klęsnąć vr ł to fall in, collapse. 

kleśnić v< ? to geld, castrate. 

kleszcz ™ (ryba) .bream ; (on- ad) 
tick. «e pl>, tongs pi. ~yki pi., 
pincers pi. [ricinus. 

kieszczowizna f , Palma Christi, 

kleta f , clay-cottage. 

klienta client; customer. ~ela ł i 
ciientship, customers pi. 

klika f , junto, clique. 

klimat ™ climate. 

klin ™ wedge; (w sukni) gore; 
(ziemi) neck of land. «dasty ? 
wedge-shaped. 

klitka, vid. kleta. 

kłobullk, ~cznik™ (bot.) coltsfoot. 

kloc ™ block, trunk ; (fig.) block- 
head, [to strike the eye. 

kłóć V( ? to prick, sting; ~ w oczy, 

kłócić v< f (płyn) to stir up ; dis- 
unite; disturb (peace). *. sic V X 
to quarrel, fall out. klusek 75 kłoda f , block, stump, trunk, 
kłódka f , padlock, 
kłodzina f , stump, trunk; (fig.) 
blockhead. 

kłokoilcina f , pistachio-tree. ~tko-_ 
wy ? — orzech, pistachio-nut. 
klomb, vid. kłąb. 
klon ™ plane-tree. [maple, 

klonliina f , maple-wood. ~owy f 
kłonica f , (u woza) pin, rundle. 
kłopollt ™ grief, sorrow; embar- 
rassment, difficulty; bez »trf, grief- 
l less ; być w ~cie, to be at a loss. 
»tać v f to give sorrow, trouble. 
~ ~ sic V X to care for, trouble 
oneself about ; grieve at. ~tliwy ? 
grievous, afflicted. 
kłos ™, (bot.) ear, spike. «*ek m , 
spikelet. »iany ? of ears of corn. 
~ić się v f to shoot forth, shoot 
into ears. ~ie " ears of corn; 
gleaming. »iennica f , (bot.) mud- 
wort. ~iasty f full of ears or 
spikes. 

klósllek *V -ka'j dumpling, 
kłótka, vid. kłódka. 
kłótllliwość f , quarrelsomeness. 
~liwy " quarrelsome. ~nia f , 
quarrel, altercation, *»<niarka f , 
quarrelsome woman. ~nik™ quar- 
reller, wrangler. 

klub ™ club. ~ista ™ clubbist, 
club-man. ~owy ? club . . . 

kluba f , block, pulley; ffig.j 
bounds pi., limits pi. 

kluć vc f to peck, pick. « sic V V 
to break forth. 

kłuć, vid. kłóć. 

klucz ™ key ; (anat.) collar-bone ; 
(muz.) clef; domain, demesne. 
~ka f , catch (to receive the hook); 
snare, springe. ~kowaĆ vr ? to 
tergiversate. ~nica f , house-maid, 
house-keeper. ~nik ™ door-kee- 
per. ~yk ™ small key; (bot.) 
primrose, cow-slip. 

kluka f , hook; great awkword 
nose. [trotter. 

kłus ™ ambling pace. ~ak ™ 

klusek, vid. klÓ8ek. 76 kłusować kłusować v ? to trot. 

kłykieć ™ articulation, joint. 

kmiellć ™ peasant (possessing a 
hide of land). -cy " peasant, 

kmin,-ek™ (bot.) cumin, caraway; 
cumin-sed. -kówka f , cumin- 
brandy, -kowy ? cumin . . . ; 
zupa — kowa, soup made with 
cumin-seed. 

kmiotek, vid. kmieć. 

kmoszka, vid. kumoszka. 

kmotr ™ godfather ; stać w — y, to 
stand godfather, stand godmother. 
-a f , godmother. -ostwo " god- 
fathership, sponsorship. -owsM ? 
godfather's, godmother's. 

Imebliel ™ cudgel ; gag. -lować v f 
to bind, tie, gag. [gold. 

kniat, knieć ™ (hot.) marsh-niari- 

knillaź ™ (Russian) prince. -ehy- 
nia, -ehyni f , (Russian) princess. 

knieja f , hunting-ground. 

knot ™ wick; match, lunt. 

knowllać, knuć V( ? to plot, con- 
trive; — ać spisek, to lay a plot, 
-anie " contriving. 

knur, vid. Merda. 

knut™ knout. — ować v ? to knout. 
koadjutor™ coadjutor; cobishop. 

— ka f , coadjutrix. -ski ? coad- 

jutant. — stwo " coadjutorship. 
koalicya f , alliance, coalition. 
kobalt ™ (min.) cobalt. 
kobeźnik ™ bag-piper. 
kobiałka f , basket, wicker-basket, 
kobieclliarz ™ ladies' man, fop. 

-ina f , pitiable, good woman. 

— y ? womanish, 
kobielillć Się V T (° malcryach) to 

bag, pucker. -stOŚĆ f , bagginess. 

-sty ? baggy, puckery. 
kobierilczyk™ small carpet.-nik™ 

carpet -maker. -zee ™ carpet; 

(fig.) stanaćna — cu,to getmarried. 
kobiet||a f , woman. -ka f , little 

woman ; (fam.) goody. 
kobns ™ (orn.) hobby. 
kobyllła f , (klacz) mare; (vulg.) 

awkward woman. — li ? mare . . . , 

mare's. -lica f , bar , barrier ; kokoszyó* sip 

sawing-blockjack. -lina f , horse- 
flesh. -łka f , young mare; (zo.) 
grasshopper. [vid. kobeźnik. 

kobzl|a f , (muz.) bag- pipe. -iarz, 

k0C ™ shaggy coverlet. 

kochallć v ? to love. -ć się vr , 
(vo kirn) to be in love with one; 
love each other. -nek ™ lover j 
favourite, darling. -nica f , mis- 
tress, woman in keeping, -nie " 
love; (osoba) darling; moje~~f 
my love! -nka f , sweetheart. 
-ny ? dear, beloved. 

koci ? cat's, cat ... ; ~ ogon, cat's 
tail (też bot.)\ — e oko, (min.) cat's 
eye ; — e złoto , (min.) yellow 
glimmer. ^ -anki pi., (bot.) cat- 
kin, -ć się V X (o kocie) to kitten; 
(o kozie) to kid. -e * kitten, 
pussy-cat. 

kocieł ™ kettle, caldron; kettle- 
drum, -ek ™ small kettle. 

kocisko " tomcat. 

kociuba f , pot-ladle; oven-rake. 

kocz ™ coach, calash. 

koczkodan ™ (zo.) baboon; (fig.) 
ugly woman. 

koczowllać ^ to nomadise; en- 
camp, be encamped, -anie" 
-niczość f , nomadism, -isko " 
encampment. 

koczyk ™ chaise. 

kogO P™ gen. & accus. od kto. 

kogullci ? cock's, cock ... -t ™ 
cock. [nienie) to quench. 

koić v " to appease, soften ; (prag- 

kojarzyć V( ? - się V X to unite, join. 

kojec ™ hen-house. 

kokCynela f , cochineal. 

kokietlla, -ka f , coquette, flirt. -o« 
wać vr i" to flirt, coquet, -owa- 
nie 1 flirtation. 

koklusz ™ hooping-cough. 

kokoryczka V&o'JSalomon'sseal 

kokos ™ cocoanut - tree , cocoa. 
—owy" cocoa...; — orzech, co- 
coanut. 

kokosz,~ka f ,hen . . . — y ^hen . . . ; 
—a wojna, war without fighting, 
-yć się v f to boast, brag. kokot kołowanie 77 kokot) vid. kogut. [stiffen. 

kół ™ peg, stake; kołem stanąć, to 

kolący " thorny, prickly. 

kolacya f , collation, supper; (urzę- 
du kościelnego) collation. 

kołacz ™ cake ; bez pracy, nie ma 
~a, no pains, no gains. 

kolanllko " small knee ; (bot. )buot, 
node, ~kowatO a ? with nodes, 
knottily. ~kowatoŚĆ f , nodosity, 
knobbiness. «*kowaty " kneed, 
nodose. *-o " knee; (rzeki) turn. 
~owy f kość *owa, knee-cap. 

kolaslla, ~ka f , chaise. 

kołat ™ -"allied (do drzwi) knock- 
ing; rattling. -*ać V V~ (d-o drzwi) 
to knock ; rattle ; (fig.) to solicit 
(a person). ~ać się V X to stroll, 
ramble. ~ek ™ wood - fretter. 
~ka f , (narzędzie) knocker. 

kolator ™ collator , advowee. 
~ka f , collatress. •.ski" collator's. 
~stwo ^ collation. 

kolba f , (u strzelby) butt-end; (u 
siodła) pommel. 

kolclle " ring ; (u pancerza) linkj 
nose-ring. ~owój ™ (bot.) com- 
mon silax. 

kolczlla f , running at the ring. 
~y ? ring . . . 

kolczak ™ (bot.) bydnum. 

kołczan ™ quiver. 

kolczuga f , ring-mail. 

kolczyk ™ ear-ring. 

kolczysty ? prickly, throny. 

kołdra f , bed-quilt, cover of a bed. 

kolę *""? od kłóć. 

kolebllać V( ? to rock (in a craddle). 
~ka f , craddle. [tongue. 

kolec 1 " thorn, prickle ; (u sprzączki) 

kółeczko " ringlet, little ring. 

kolllęda, ~enda f , Christmas-box, 
New-Year's gift ; Christmas. 

koleglla ™ colleague, ~ium " col- 
leagueship; college; lecture. «*o- 
wać V V" (z kirn) to be one's col- 
league. 

kolellisty ? full of tracks, -j ™ 
track, rut; succession; turn; (ie- 
lazna) railway ; ~jnO* po kolei, ko- leją, by turns, by files; succes- 
sively. ~jny " circular, circula- 
ting; successive. 

kołek ™ peg, plug. 

kolekta f , collection* 

kolenda, vid. kolęda. 

koleśnilla f , wheeler's working- 
room. ~k™ wheeler, cart-wright. 

koleżflanka f , (female) companion, 
fellow. ~enski? collegiate, good 
colleague's. -eństwo" comerade- 
ship, fellowship. ~ka™ companion, 
comrade. [ming-bird. 

koliber ™ (orn.J colibri, huni- 

koligallcić się °X to become rela- 
ted by marriage, enter into re- 
lations. ~cya f , affinity, alliance. 
~t ™ person related by marriage. 

kolistilo a ? circularly. *.oŚĆ f , cir- 
cularity. «*y ? circular. 

kolka f , colic, gripes pi. 

kółko " small wheel ; ringlet ; cir- 
clet ; (fig.) circle (of friends etc.) ; 
(ostrogi) rowel. 

kolnąć v f to sting, prick. 

kołnierz ™ collar ; cape, pelerine. 

~yk ™ shirt-collar, 
kolnik ™ (bot.) naphew. 
koło V wheel ; (u woza) cart-wheel ; 

circle ; (garncarskie) potter's 

wheel. [nearly. 

\Lo\cP r P &ad round; near; about, 
kołodziej ™ wheel-wright. ~ka f , 

cartwright's wife ; cartwright's 

trade. ~ski? wheelright's.~stwo" 

wheel-right's trade. 
kolofonia f , colophony. 
kołomaź f , grease for carriages, 
kolonilla f , colony. ~sta ™ settler, 

colonist. 
kolor ™ colour, paint ; (iv kartach) 

suit. ~owaĆ v< ? to colour, dye. 

~owy ? coloured, ~ysta ™ co» 

lourist. ~yt ™ colouring. ~yzo~ 

wać v< ? to colour, illuminate, 
kolos™ colossus. ~alny ? colossal, 

colossean. 
kołowllać V V" to circulate, turn 

round; take a roundabout way. 

~anie^ circulation ; taking round- (8 kołownik ~nik ™ bicyclist, about ways. 
velocipedist. 

kołowrót ™ axle - tree , arbor ; 
turnspit, roasting-jack; spinning- 
wheel. ~ek ™ spinning-wheel; 
reel, y arn- winder. <*ny? orbicular. 

kołowy f circular; wheel . . . 

kołpak ™ bearskin cap. 

kołtun ™ plica (Polonica), ila- 
sty, -iaty " elf-locked, [nade. 

kolumna \ column. ~da f , colon- 

kołysilać v< ^ to rock (in a cradle). 
~ać się V X *° swing, see-saw; 
(o okręcie) to roll, reel. ~anie , 
rocking, ~anka f , lullaby. ~ka f , 
cradle. 

koma, vid. przecinek. 

komandor ™ commander (of an 
order). <*ya f , commandery. 

komar I gnat. 

kombinacya f , combination. 

komedylla f , comedy, ~ancki ? 
comic(al). -antka f , (fig) actress, 
player. 

komendl!a f , command; (mil .) 'de- 
tachment, -ant ™ commander, 
governor. -erować v f (mil.) to 
command. , [order). 

komendarz ™ commander (of an 

komentarz ™ commentary. 

komeraż ™ gossip, gossiping. 

Lomeszka f , alb, surplice. 

kometa ™ & f , comet. 

komi||cznie a ^comically, «*czność f , 
the comic; comicality. -czny f 
comic ; comical, odd. -k ™ comic 
actor. 

komin ™ chimney. -ek ™ fire- 
place; jump, leap (upwards). -iar- 
czyk ™ chimney -sweeper's ap- 
prentice. -iarsM ? chimney- 
sweeper's, -iarz ™ chimney- 
sweeper, sweeper, -owe " b earth- 
money. 

komis™ commission, order. -ant™ 
commissary; agent, commissio- 
ner. — arsM ? commissary's; 
commissional. -arz ™ commissa- 
ry; commissioner. -owy f biuro 
»OWe, commission-agency. -ya f , komunikować 

commitee (body of men); -ya 
śledcza, commitee of inquiry. 

komitywa f , footing, relations pi. ; 
być z kim w dobrej komitywie, to 
be on good terms with one. 

komiz, vid. kumys. 

komnata f , room, chamber. 

komollni^-nnik™ cavalry, horse- 
men; ~nnikiem, on horseback. 

komoda f , chest of drawers, com- 

komor, vid. komar. [mode. 

kom|Jora f , room; (celna) custom- 
house. -órka f , little bed-room; 
(w plastrze miodu) cell, alveole; 
cell ; ~ ~ sercowa, ventricle of the 
heart, -órkowaty ? cellulous, 
cellular. 

komornlle " rent, hire. -ica f , 
lodger ; cottager. -iczy ? lodger's ; 
cottager's. -ik ™ lodger, tenant; 
farm-hand, cottager; (jur.) ap- 
paritor. 

komosić Się T to grow aDgry. 

kompan ™ partner, companion, 
-ia f , company (też mil.). 

kompas ™ compass; sun-dial. 

komplemenllcista ™ complimen- 
ter. -t ™ attention, civility. 

komplet ™ completeness; com- 
plete collection. -ny ? complete. 
-ować v ? to complete. »owa- 
llie " completion, completing. 

komponliista m composer. -o- 
wac v f to compose. [postc 

kompost ™ (sztuczny nawóz) com« 

kompozyllcya f , composition. -ta f , 
(jur.) agreement; money paid in 
lieu of tithes. -tor, -torka, vid. 
komponisia. 

kompromills ™ (jur.) compromise, 
-towaĆ v ? to compromise, expose, 

komput ™ preserves, stewed fruit. 
-owy ? ~~ żołnierz, regular. 

komunia f , communion, the Lord's 
Supper. 

komtur, vid komendor. 

komunikllacya f , communication. 
-acyjny " junction — -ant ™ 
communicant; host, holy wafer. 
*»0waó w ?? to receive the sacra- komunista 

merit; communicate. ~*«się T 
(z kim) to maintain relations 
with...; (o chorobach) to be in- 
fectious, [communism. 

komunillsta ™ communist. %zm ™ 

kómysz ™ thicket. 

komża, vid. komeszka. 

koń ™ horse ; horseman ; wsiąść 
na ~ lub konia, to get on horse- 
back; ~ dyszlowy, thill -horse; 
~ lejcowy, leader; ~ przyprzężny, 
led-horse; ~ rzeczny, hippopota- 
mus ; ~ siwojabłkowiły, apple-gray 
horse ; ~ siwy, white horse, gray- 
horse; ~ szpaków a ty, gray-horse; 
~ wierzchowy, riding-horse. 

konallć vy ł to be breathing one's 
last, give the last gasp; expire. 
~jacy ? expiring, dying, agoni- 
sing. ~nie " death-struggle. 

konar ™ bough, branch. 

koncepllcista ™ witling. ~t ™ 
sudden idea, sally (of wit) ; joke, 
jest; rough copy. 

koncerllcista ™ performer at a 
concert, -t ^ concert, ~towy f 

koncha f , mussel. [concert . . . 

koncllowka f , final syllable.~owy ? 
final, end . . . 

koncylium ™ council. 

kończliato, ~asto a } pointedly. 
««atość f , pointedness. ~aty ? 
pointed, sharp. ~yc *"?? to finish, 
end, terminate, be in the last 
agonies. ~yć się v \ to end, be 
over, be finished. ~yna f , ex- 
treme, extremity. 

kondek ™ (vulg.) bit. 

kóndel, vid. kundel. 
kondenmata f , condemnation for 

contumacy. 

kondolencya f , condolence, 
kondor ™ (orn.) condor. 
konduita f , conduct, deportment, 
kondukt ™ funeral procession, 
konduktor™ lighting-rod; guard, 

conductor, 
kondycya f , condition ; ( służba) 

employment; iść w kondycya, to 

take an employment. konklawe 79 konellw', ~wka f , pail, bucket. 

konfederllacki ? confederate. 
~acya f , confederation, confede- 
racy. ~at™ confederate. ~atka f . 
confederate's cap. ~owaĆ sif °V 
to confederate. 

konfekt ™ ( aptekarski) confection ; 
confect, confectionery. 

konferencya f , conference. 

konfesyonał ™ confessional. 

konfidenllcyonalnie a ? confident 
tially, seize. ~cya f , familiarities.^,, 
~t ™ familiar (showing familia- 
rities with superiors). 

konfirmacya f , confirmation. 

konfiskllata f , confiscation; confis- 
cated goods. ~ować v< ? to confis- 
cate. ~owanie " confiscation. 

konfitura f , comfits pi., confectio- 
nery. 

konfortatywa f , restorative. 

konfrontowano v< f to confront; 
(pisma) to compare. ~nie " con- 
frontation. 

konfuzya f , confusion. 

kongregacya f , congregation. 

kongres ™ congress. 

koniak ™ cognac. 

koniarz ™ horse-dealer. 

koniczyna f , clover, trefoil. 

koniec ™ end, extremity ; (pióra) 
nib; (języka) tip; end, purpose; 
~ końców, finally, in conclusion. 

koniecznilie a ? necessarily; abso- 
lutely, by all means. ~ośĆ f , ne- 
cessity; z ~ości, of necessity 
~y ? necessary. 

konillk ^ pony; hobby-horse; (w 
szachach) knight. ~na f , horse- 
flesh. ~trud ™ (hot.) hedge-hys- 
sop, gratiola. 

konjugacya f , (gram .) conjugation, 

koniunktura f , conjuncture, coin- 
cidence of circumstances. 

koniuszek 7 ? lappet; (ucha) lobe, 

koniuszllostwo " equerryship. 
-owski? equerry's, ~y™ master 
of the horse, equerry. -»yna^ 
equerry's wife. 

konklawe" conclave. #0 konkluzya konkluzya f , conclusion. 

konkordat ™ concordat. 

konkurllencya f , competition; su- 
ing for. ~ent ™ suitor, wooer, 
•ować v< ? to court; sue. 

konkurs "' competition; bank- 
rupcy, insolvency. [suit. 

konkury pi, love-making, love- 

konnllica f , cavalry , horsemen, 
horse. ~o °^ on horseback. ~y " 
on horseback; equestrian. «.y ™ 
rider, horseman; trooper. 

konopltiasty ? hemp-like. ~ie pi., 
hemp. ~ka f , (orn.) linnet; (bot.) 
water- plantain. ~nica f , (bot J 
water-hemp. ~ny f hempen. 

konowa||ł ™ vid. weterynarz, li- 
stwo " veterinary science. 

konsekwenllcya ^consequence; 
consistency. ~tnoŚĆ f , consistency. 
<*tny ? consistent, consequent. 

konsens ™ consent. 

konserwI|a f , preserve, confectio- 
nery. ~.y pi., (okulary J preserves 

konserwallcyjny f conservative. 
•-tor ™ conservator. 

koński ? horse . . . 

konsola f , pier-table. 

konsolacya f , consolation; (figj 
children. 

konspirllacya f , conspiration. ~o- 
wać v \ z to conspire. 

konstytQCylla f , constitution ; (cia- 
ła) complexion, constitution. ~j- 
ny ? constitutional. 

konsul ™ consul. ~arny ? con- 
sular. *at ™ consulship, consu- 
late. ~ostwo " consulship, ~q- 
wa f , consul's wife. ~owski f 
consul's. 

konsumpcya f , consumption. 

konsyderacya f , esteem, respect. 

konsyliarz , councillor; title of 
honour given to a physician. 

konsystencya f , compactness, con- 
sistency; cantonment. 

konsystoilrski ? consistory. ~rz ™ 
consistory, spiritual court. 

konszachty pl. t prevarication, 
collusion. kopanie 

koiltent ? content, contented, 
satisfied* ~ować v ? to content, 
satisfy. ~~ się T to rest (be) 
content with. 

konterfekt ™ portrait, image. 

konto " account; na ~ moje^ for 
my account. 

kontrabandlia f , contraband. ~y- 
sta ™ contrabandist, smuggler. 

kontrakt",' bargain, contract.*, y pi., 
meetingof landowners formaking 
agreements with form-labourers. 
~Owy f conventional, stipulated. 
~ujacy f & ? contracting, con- 

kontrast T " contrast. [tractor. 

kontrollla f , control, check- account. 
~er ™ controller. ~owaĆ v< ? to 
control, check. [tilla. 

konto sik ™ (dla kobiety) man- 

kontusz ™ a kind of great-coat 
(in Poland). 

kontuzya f , contusion. 

kontyngens ™ contingent. 

konwalia f , (bot.) May-flower. 

konwencylla f , convention, agree- 
ment. ~jny ? conventional. 

konwent 'i' assembly, convention. 
~Owy ? convention . . . , con- 
ventional. 

konwersacya f , conversation. 

konwikt ™ educational establish- 
ment, boarding-school. 

konwisallrski ? pewterer's. ~rz ™ 
tinfounder, pewterer. 

konwllój ™ 'escort, convoy, ~ojO» 
wać , to escort, convoy. 

konwokacya f , convocation. 

konwulsylla f , convulsion. ~jny? 
convulsive. [scores. 

kopa f , three-score; ~ mi, by three- 

kopać v< ? to dig, delve. 

kopaflć, kopnąć vc t (nogą) to kick,' 
~cz ™ digger. 

kopal ™ copal. 

kopalnljia f , mine; ~ia srebra t 
silver- mine, ~ia ztota, gold- 
mine. ~ictwo^ science of mining. 
»y f fossil. 

kopanica f . canal, ditch. 

kopanie " digging. kopanka 

kopanka, vid. niecka. 

kopciilć 1 "/? to smoke; to get sooty, 
tarnish by smoking; (fajkę J to 
smoke. -uch ™ grimy fellow. 
-dym ™ slovenly cook ; smoker. 

kopczyzna f , the sixteenth portion 
of the produce given to the 
ploughers. 

kopeć ™ smoke, soot. 

koper 1 ? (lot.) dill ; (włoski) fennel. 

koperczaki pi-, compliments pi. 

kopersztych m , engraving (on pla- 
te), copperplate. 

koperta f , (listu) envelope ; watch- 

koperwas ™ vitriol. [case. 

kopil!a f , copy; spear, lance; kru- 
szyć — e z kim, to enter the lists 
against one. -jnik ™ spearman, 
lancer. 

kopiec ™ boundary-hill; barrow, 

kopiejka f , kopek. [knoll. 

kopiować v< ? to copy. 

kopnlląć, ob. kopać. -ięcie n , kick. 

kopny""" (o zbożu) abundant, pro- 

kopr, vid. koper. [ductive. 

koprowilina f , coppers pi., copper 
coin ; copper. -y J copper, cop- 

kopuła f , cupola, dome. [pery. 

kopyllciasty f hoofed. -tkowe ? 
turnpike-toll (for draught-cattle). 
*to " hoof; (szewskie) last. — to- 
wy * hoof-shaped. 

kopyllść, -stka f , pot-ladle. 

kopytnik ™ hazel-wort. 

kora^ rind, bark. 

korab' ™ ship; Noah's ark. 

koral ™ coral. **q pi., string of 
corals. -owy f coral, coralline. 

koran "i Coran. 

korba f , crank, winch, crooked 

korbal, vid. dynia. [handle. 

korbacz ™ leather-whip. 

korcić vip , to vex, irk. 

kord 1 ? sabre, -elas™ (nóż) hanger, 
cutlass. 

kordon ™ (mil.) cordon. 

kordyalllny ? cordial, affectionate. 
-ł ™ cordial, cardiac. 

korek ™ cork, stopper. 

korektlla f , correction (of the press). 

Cześć polsko-angielska. korzenny 81 ~or ™ corrector- (of the press), 
proof-reader 

korespondllencya f , correspon- 
dency, -ent ™ correspondent, 
-ować v ? to correspond (with). 

korkowy " corky, cork . . . ; drze- 
wo korkovie, cork-wood. 

kornak ™ bear-leader. 

kornet ™ (muz. J comet. 

korniiie a ? humbly. -y ? humble. 

korona f , crown ; coronet ; (z kwia- 
tów) wreath; (bot.) corol(la), 
-cya f , coronation. -eyjny ? 
coronation. . . -t™ crowned head, 
monarch. [sian Poland). 

koroniarz ™ Pole (native of Rus- 

koronk||a f , rosary, chaplet of 
beads; (u sukien) lace. — arz ™ 
lace-maker, -owy " lace . . . 

koronllny ? crown . . . , of the 
crown; złoto -ne, gold of eigh- 
teen carats. -ować vc ? to crown. 
-- sif V V to be crowned. 

korowaj ™ wedding-cake. 

korowód 1 ? procession; ~zpcc7wd- 
niami, torch-light procession. 

korowody !>&., formalities pi., cere- 
monies pi. 

korporał ™ corporal. 

korpnlls ™ (mil.) army-corps ; body 
(of troops); — s kadetów, cadet- 
company; — s oficerów, body of 
officers. -śny, -sowy f of army- 
corps. 

korsallrsM ? piratical, -rstwo ? 
piracy. — rz ™ corsair, pirate. 

kortyna f , curtain ; (fort.) middle 

korweta f , corvette. [rampart. 

korytarz ™ corridor, passage. 

korytllko " small trough, -o ♦ 
trough; (rzeki) bed, channel. 

korzec ™ bushel. 

korzellń ™ root (tj fig.); -nie 
wonne, spices pi , aromatics; -nie 
puszczać, to take root. — nia- 
sty ? rooty, -nić się V X to take 
root, -niówka f , (bot.) mono- 
tropa. -niowy f radical, prin- 
cipal, -nnik ™ grocer, spicer. 
*nny ? aromatic, spicy; of spices, 

e $2 korzonek V X to korzonek ™ radicle. 

korzyć v ? to humble, m się 
humble oneself. 

korzyllść f , advantage, profit. 
»stać v ™ (z czego) to have the 
advantage of, to profit from (by). 
~stn0ŚĆ f , advantageousness. 
~stny ? advantageous, profitable. 

kos ™ (om.J blackbird. 

kosa f , scythe; curl, ringlet. 

kosaciec ™ (bot.) flower-de-luce. 

kosarz ™ mower; (zo.) father- 

kośba f , mowing. [long-legs. 

koŚ||Ć f , bone; (fig.) ~ć niezgody, 
apple of discord; —ć słoniowa, 
ivory. ~ciany ? bony, made of 
bone, •.cięć, kostnieć VY t to os- 
sify; become torpid, get numbed. 

kościilelny ? church . . . , eccle- 
siastical). ~elny ™ sexton, sa- 
cristan. ~ół ™ church. ~ołek m 
small church. [bony. 

kościllotrup ™ skeleton. ~sty ? 

kosillarz ™ mower, ~ć v " to mow. 
~dło " handle of a scythe. ~sko " 
deformed scythe; handle of a 
scythe. ~sty ? crooked, in the 
shape of a scythe ; wóz — , hooked 
chariot. 

koślawllić v ? to crook, curve; 
(trzewik) to tread down. »-ieĆ v ™ 
to become bandy-legged, ~y ? 
oblique, wry; bandy-legged. 

kosmacillć v ? to make shagged, 
ragged, -.eć^to become shagged. 
~zna f , shaggedness; furriery. 

kosmacz ™ a kind of sheat-fish. 
~ek ™ (bot.) hawk-weed. 

kosmatilka f , rough wheat. ~y ? 
nappy, hirsute. 

kosmogoni||a f ,cosmogony.~czny? 
cosmogonic(al). 

kosmoljgrafia f , cosmography.~lo- 
gia f , cosmology. ~polita ™ cos- 
mopolite, -polityczny ? cosmo- 
politan. ~polityzm" cosmopoli- 

kosmyk ™ curl, ringlet. [tism. 

kośnica,kostnica f , charnel-house, 
dead-house; ossuary. 

kosodrzewina f , knee- timber. koszykarz 

kosooki f squint-eyed. 

kosterlla ™ dicer. ~ski ? dicer's, 
~stwo * gaming at dice, dicing. 

kostklla f , (u ręki) knuckle ; (unogi) 
hucklebone, ankle; (do grania) 
die; (o materyi) w ~i, checked, 
chequered. ~owany ? (o materyi) 
checked. 

kostnica f , vid. kośnica. 

kostnie||Ć, vid. kościec. ~nie " os- 
sification. 

kostrzewa f , (bot.) fescue-grass. 

kostur, vid. kosztur. 

kosy ? falcate; crooked. 

kosynier ™ soldier armed with 
a scythe. 

kosz 1 ? basket, crate; (na bieliznę) 
buck-basket; (szańcowy) gabion; 
(masztowy) crow's nest, mast- 
head ; (fig.) osiąść na *u, to meet 
with a refusal ; to be in a scrape. 

koszałka f , rush-basket; (pleść) 
koszałki opałki, stuff and nonsense. 

koszarlla f , pen, pinfold. ~y pi, 
barracks. [mouse. 

koszatka f , loir; (zo J large dor- 

koszenie " mowing. 

koszer ™ pure meat (among the 
Jews). <*-ne " money paid for 
cleaniog (according to the Jewish 
rite). «,ny ? clean according to 
the Jewish rite. 

koszlawić, vid. koślaioić. 

koszowy f basket . . . 

koszt™ expense; ~a podróży, tra- 
velling-expenses; ~a sadowe, law- 
charges. 

kosztowllać^?^ to cost, stand in, 
bear a price; taste; co kosztuje? 
how much? ~nie a ? expensively, 
~ności pi-, valuables pi. «*ny " 
costly, precious. 

kosztur™ leaning-staff; (zo.) cul- 
trate cyprinus. 

koszullla f , shirt; (kobieca) shift, 
chemise. ~ka f , chemise for a child. 

koszyk ™ basket, hamper; ~ z 
robota, work-basket. ~arstwo * 
basketiy, basket-making, ^arz™ 
basket-maker. kot 

kot ™ (zo .) cat ; male-cat , tom- 
cat; (u myśliwych) hare. 

kotara', (bed-)curtain. 

kotek ™ pussy-cat, kitten. 

kotew*. vid. kotwica. 

kotka % kitten; (bot.) katkin. 

kotlallrczyk ™ coppersmith's ap- 
prentice. r«rka f , coppersmith's 
wife; brazlery. »T8ki ? copper- 
smith's.^ ~rstwo ? braziery. ~rz ™ 
coppersmith, brazier. 

kotlet ™ cutlet. 

kotlina f , fire-place; kettle-hole; 
(zająca) form. 

kotły pi., kettledrum. 

kotna ? pregnant, with young. 

kotwillca f , ancnor. ~czne " anch- 
crage(-duty). ~czny ? anehor . . . ; 
Una *.czna, cable. 

kować, vid. kuć. [anvil. 

kowadllełko " (w uchu) incus. ~łOł 

kowal- smith; farrier; hammer- 
smith; (zo.) silver-fish, -czyk™ 
journeyman smith. ~icha f , 
smith's wife. «wik ™ Corn.) spider- 
catcher. ~ka f , smith's vrife; 
smith's trade.~nia f , forge, smithy. 
~ski ? smith's. ~stWO " smith's 

kowanie, vid. kucie. [trade. 

koza f , goat, she-goat; (fig .) prison, 
jail; (dzika) chamois; bag-pipe. 

kozallcM ? Cossack's ; po kozacku, 
thoughtlessly, frivolously. ~czek ™ 
horse-boy, groom, ~k™ Cossack; 
Cossack's dance; (bot.) boletus; 
to «*k, he is a frivolous person. 

kozerlla f , (w kartach) trump.«*>ny ? 
of trumps, trump . . . *-ować v f 
to trump. 

kozi ? goat's, goat . . . ; ( bot.) ~a 
bródka, goat's beard ; ~ ser, goat- 
cheese. 

kozillarka f , goatherd's wife. 
-arnia f , pen for goats. ~arz ™ 
goatherd. ~brÓd łąkowy, (bot.) 
goat's beard. ~ca f , plough-handle. 
«*eł ™ (zo.) he-goat ; coach-box ; 
(narzędzie) trestle; somersault. 
kozły pL, sawing - block , jack ; kraik 83 roof-spar, raff 9r. ~ełek, »ołek ™ 
kid ; somersault. <*na f , goat's 

kozik ™ weeding-knife. [flesh. 

kozioł, vid. kozieł. ~kowaĆ v f 
to make somersaults, 

koziollnogi ? having the feet of 
a goat. «rożec ™ (zo.) ibex, stone- 
buck; (astr.) Capricorn. 

kózka f , small goat; (ryba) suck- 

Koźlak ™ (bot.) boletus. |_stone. 

koźlajlrka, *rZj vid. koziarka, ko- 
ziarz. 

koźljlątko, *f " (zo.) kid. -*ęcina f , 
kid (meat), -.ęcy ? kid's ; ~ęca 
skóra, kidskin. «*i ? goatish. ~ić 
się V V to kid. 

kozłowllać y ? to be frisky, frolic. 
~y f buck's; ~a skórka, buck- 
skin. [~pas ™ goatherd. 

kozolldój ™ (om.) goat-sucker. 

kozub ek ™ small basket made of 
bark. 

kożuch ™ sheepskin fur ; skin (on 
milk). ~ow&Ć v< ? (drzewa) to graft. «*OWiec ™ fur-moth. kozula f , angling-line with several 
fishing-hooks. 

kożuszek ™ small sheepskin fur; 
skin (on milk). 

kpać v< ? to chide, scold. 

kpiarz ™ scoffer, mocker. 

kpillć "? (z kogo) to jeer at one. 
~ca f , foolish woman. ~nki pi., 
~nypl., mockery, scoff; ~ « z kogo 
robić, to make a fool of a person. 
~sko " great fool. 

kra f , flake of ice. 

krab ™ (zo.) crab. [quered. 

kraciasty f grated, latticed ; che- 

kradzilież f , theft, robbery. ~ony? 
stolen ; secret, concealed. 

krąg™ circle ; (astr .) orbit ; (wosku) 
ca w ke; disk; vid.pl.'. kręgi, •-lak'? 
piece of fir -timber or round- 
wood. ~lioa f , top, gig. ~ło a ? 
roundly. ~ły * round. 

kra||ina f , region, country; (fig.) 
province, sphere. ~j™ country; 
border, extremity, outskirts pi. 
~ik ™ small country ; petty state. 

6' 84 krajać 

krajllać v< ? to cut ; carve ; (fig. n. p. 
serce) to pierce. ~anka f , cow- 
cheese (in chape of small bricks). 

krajcar ",' kreuzer. 

kraiczllostwo " office of trencher- 
knight. ~y ™ trencher- knight. 
~yna f , trencher-knight's lady. 

krajka f , selvage, broder. 

krajobraz ™ landscape. 

krajopis ™ chorographer; choro- 
graphy. ~arstW0 " chorography. 

krajowlliec ",' native. ~y ? native, 
home-grown. 

krakać vy } to croak. 

kralka f , (w kartach) ten. 

krain ™ shop, retail-shop, ~arka f , 
tradeswoman. -*arski? retailer's 
-»arz ™ shop - keeper , retailer. 
~arzyć V1 ? to carry on a trade. 
~~ się v r to quarrel, dispute. 
~ik ™ small shop. ~ny? shoppy. 

kraniec™ extremity, brink, border. 

krasa f , beauty, grace. ~wica f , 
beauty, beautiful woman. 

kraść v< ? to steal. 

krasić vc ? to fatten ; (fig ) to adorn; 
colour (especially red). 

kraska f , (om.) jay. 

krasny ? beautiful. 

kraśny ? fat. 

krasomówllca ™ declaimer, fine 
speaker, ~ski a , declamatory; 
rhetorical. ~stWO " eloquence; 
rhetoric. 

krat||a f , grate, trellis, lattice; (w 
materiji) chequer ; (materya) w ~y, 
chequered. ~ka f , small grate; 
(w materyi) chequer. ~ki pi., (są- 
dowe) bar. ~kować^?to chequer. 

krawalnica f , cutting-out board 
of the shoemaker. 

krawata f , neck-tie, cravat, stock. 

kraw!!cowa f , tailoress, dress- 
maker. ~czyk ™ journeyman 
tailor. ~iec ™ tailor. ~iecki ? 
tailor's, ~iectwo " ~iecczyzna f , 
trade of a tailor, tailor's business. 

krawędź f , edge, brim, border. 

krążllek™ round slice; small cir- 
cle; disk, *>enie " circulation i kretes 

(po morzu) cruise, *.yc v7 ? to 
circulate; cruise; (kolo czego) to 
hover about. [ling. 

kreatura f , creature; (fig) hire- 

kręlicenie 7 turning ; prevarication. 
~cić u< ?\ 1 to turn, twist; (fig.) to 
prevaricate; — głowa, to shake 
one's head. *-cić sie ^f to bustle 
about; (o co lub za^czem) to look 
out or cast about for a thing; to 
writhe; ~ci mi się w oczach, I feel 
giddy. ~cicki ™ '^cicka f , busy- 
bod}'. ~cidło " fly-wheel. ~ciel- 
Stwo * bubble, prevarication. 
~COny ? twisted, tortive ; ~C0n6 
schody, winding stairs. 

kreci, vid. kretowy. 

kredila f , chalk. *owao v ? to' chalko 

kredenllcerz ™ servant taking 
charge of plate; butler. ~s ™ 
buffet, sideboard. 

kredyt ™ credit, trust. ~or™ cre- 

•ditor. ~owaĆ v< ? to credit; sell 
on credit. ~owy *? list ~owy. 
letter of credit. 

kredziallny ? chalky, -.sty ? chalk- 
like, cretaceous. [ding, curve. 

kręgi pi., (anat.) nape, neck; win- 

kręgiel ™ nine-pin, pin. ~nia f , 
nihe-pin alley. [crape : . . 

kreplla f , crape. ~owy f crapy, 

krepa f , hat-brim. 

krępllować v< ? to tie, bind; gag. 

i ~ulec ™ packing-stick, cudgel. 

krępy ? dumpy, thick and short. 

kres ™ limit, end; ~ położyć, to 
put a stop to, make an end of. 

kresl|a f , dash, line; slash, scar. 
~ka f , dash, line; (gram .) comma 1 , 
(kolej) tum ; (głos) vote , suf- 
frage; na ciebie ~ka, it is your 
turn. ~kowaĆ v ?? to accent, 
accentuate; vote, skowanie " 
accentuation ; voting. 

kreślić v< ? to draw lines; trace; 
delineate; erase, cross. 

kret ™ (zo ) mole. 

krętanina f , running to and fro; 
subterfuges pi. 

kretes™ z ~ein,from top to botton? krgto krótko 85 krętllo a ? winding, serpentining, 
-odziób , (om .) avocet.^ogiOW™ 
(om.) wry-neck. -ość f , curvity, 
crookedness, tortuosity. -y ? 
curved, crooked, tortuous. 

kretolimysz ™ f«oJ shrew-mouse, 
-wina f , -wisko " mole -hill. 
— wy ? mole . . 

krew f , blood; race, line; zimna ~, 
f/i<jrj coolness, cold blood; pu- 
szczać ~, to bleed, let blood. 

krewić v7 , 1 to be guilty of, to per- 
petrate. 

krewieństWO, vid. pokrewieństwo. 

ki'ewklli f frail, infirm, -ość f , 
frailty. 

krewnlla f , relation, kinswoman, 
-iak, -ny ™ relation, kinsman. 
-OŚĆ f , consanguinity. — yf con- 
sanguineous, -y ™ relation, kins- 

kreza, vid. kryza. [man. 

krężel™ upper-part of the distaff. 

krńabrn|jie a ? obstinately, refracto- 
rily. -ośĆ f , obstinacy, refracto- 
riness. — y " obstinate, stubborn. 

kroblleczka, -ka f , vessel of bark. 

kroć num., times; trzy ~, three ti- 

krocie pi., thousands pi. [mes. 

krochmal ™ starch (-meal), starch- 
flour. — enie " starching. ~ić vc , 1 
to starch, clear-starch. ~ik ™ 
Prussian blue, -ny f starched, 
clear-starched; stiff. 

krOC'lej a f comp. od krótko, -ić va , 
to shorten, -iuchno a ? as short 
as possible. 

krócica, vid. krucica. 

krocień ™ (hot.) croton 

krocz ™ ambling -pace, -yć v ™ 
to step, walk gravely. 

krogulllczy " of sparrow - hawk, 
-ec m (orn ) sparrow-hawk 

krlloić vc t to cut, cut out. -ói ™ 
cut, make. 

krok ™ step , stalk , pace ; (fig ) 
step; arch of the pubis; ~ za 
-iem, step by step ; uczynić pie- 
rwsze —i, to take the initiative. 
-Owy ? kość -owa, pubic bone. 

kroklliew " -iewka, -wa f , rafter, roof-spar; (fig. J -iewki rnu nie 
dostaje, to be crack-brained. 

krokodyl ™ (zoj crocodile. 

krokosz 1 ? (bot. J safflower, bastard 

kroksztyny pi., corbel, [saffron. 

król ™ king; wynieść na —a, to 
king, -estwo " kingdom, realm; 
kingship, royalty; ~estwo niebie- 
skie, kingdom of heaven; ~estwc 
zw'erzat, animal kingdom. — e* 
wicz ™ king's son ; Prince Royal, 
-ewiczowski ? of Prince Royal. 

królewiina f , Princess Royal ; king's 
daughter, -ski " kingly, royal, 
regal, -skość f , royalty, kingship, 
-szczyzna f , (ancient) demesne, 
royal domain. 

królillczy ? rabbit ... -k m , (zo.J 
rabbit. -karnia f , rabbit-warren. 

królobójllca ™ regicide, -czy ? 
regicide's, -stwo » regicide. 

królowa f , queen, -ć vrt to reign, 
-llie " reign. 

krom. P 7 ^ except, but. 

kromka f , (chleba) crumb. 

kronika f , chronicle, -rski ? an- 
nalistic. -rstwo * annals pi. 
~rz ™ chronicler. 

kropelka^ droplet. 

kropi||6 v ?? to drop, drip ; sprinkle ; 
cudgle; (o deszczu) — , it is spit- 
ting with rain, -dło " asper- 
gillum, holy-water sprinkler, -el- 
nica f , holy-water font, -enie " 
dropping, dripping; sprinkling. 

kropkila f , (gram. & typ.) point ; dot, 
point, -ować y ? to point; dot, 
stipple. -owanie " pointing; 
dotting, -owany, -owaty °; 
dotty, spott, 

kropil!a f , drop, -isty fin (shape 
of) big drops. [a stroke. 

kropnąć "?? to dip (.down) ; give 

krosllienka pi-, enibroidering-fra- 
me. -na pi., weaver's frame, loom. 

krostlja f , blister, pimple; (czerwo- 
ne) -y purples pi., miliary fever, 
-awieć v \ l to have the small-pox. 

krótkllif short; curt, brief. -o a ? 
shortly, briefly; -o movriac, to 86 krótkonogi kryt cut the matter short. »QX10gi a ,' 
short-legged. ~OŚĆ f , shortness; 
w •-ości, briefly, succinctly. 
~OSZyi , short- necked. «.o- 
trwaiy ? short-dated ; transient, 
passing ~owidz ™ myope. ~o- 
widzacy ? near - sighted , half- 
sighted ; (fig J short-sighted, nar- 
row-minded. 

krotollchwila, ~fila f , pastime, 
joke ; (te.J farce. -filność f , sport- 
fulness, sportiveness. ~filny " 
sportive, jocose. 

krowlla f , (zo.) cow; (fig.) loose 
woman. ~i " cow's, cow . . . sian- 
ka f , bovine lymph. ~iarka*i 
-»iarz ™ cow-herd, -iarnia f , cow- 
house. ~ieniec ™ cow-dung. 

krówka f , small cow ; pretty cow ; 

krszta f , little bit. [muck-worm. 

krszyó v< ? to crumble, crumb. 
~ się V V to crumble. 

krtań f , wind-pipe. 

kruchllo a ? tenderly, softly; (fig J 
-0 2 «tw, he is in declining cir- 
cumstances; his health is de- 
c!ining.~ość f , tenderness; mellow- 
ness; frailty, weakness. ~y " 
tender; mellow; frail, weak. 

kruchta f , church-porch. 

krucica f , pocket-pistol. fcifix. 

krucyllata f , crusade. ~fiks",' cru- 

lsxVLCze\\G v V' ( w brzuchu) to grumble. 
~nie " (w brzuchuj grumble. 

kruczllek ™ crotchet ; (fig .) chicane, 
lawyer's trick; (zo .) small raven. 
~ki pi-, boot-hook. 

krullczy ? raven . . . ; raven-black. 
~k ™ (orn.J raven. 

krupiła f , (częściej) ~y pi., groztspl., 
barley; ~y jęczmienne, peeled 
barley; ~y perłowe, pearl-barley. 
~iarz™ dealer in groats, -iasty °, 
rough-ground, in shape of groats 

~ic 

krupy 

peeled barley; kind of punch 

~ny ? «-na baba, (female) dealer 

in groats. [~ec ™ metal; brass. 

fcrustf'cowy f metal..., brazen. a 1 rough-grind, -kipl., vid. 
~liik ™ soup (made) of kraszlleć 1 '? to crumble; to become 
tender. ~yc V( f to crumb; (pttaj 
to cast oil"; crush. 

kruszyna f , small bit. [ristyle. 

krużganek ™ porch, portico; pe- 

krwawllić V{ f to bloody, blood, 
silica f , (bot.) willow - wort, 
lythrum. ~nice pi-, hemorrhoidal 
tumor. *nik ™ (hot.) milfoil, 
common yarrow; (rain.) blood- 
stone. ~o a } bloodily; •. o praco- 
wać, to labour tooth and nail. 
~OSOk ™ dragon's-blood. ~y ? 
bloody; sanguine, blood-red. 

krwioiinośny ? sanguiferous; 
~llOŚIie naczynie, blood - vessel. 
~żerca™ bloody tyrant ~żerczy ? 
sanguinary, bloodthirsty. 

krwistI|ość f , sanguineness. ~y * 
full-blooded, sanguineous, pletho- 

krwotok ™ hemorrhage. [rie. 

kryllć u( ? to conceal, hide; keep 
in secret. ~ć się T to be in hi- 
ding ; (przed) to abscond from . . . ; 
(z czem) to keep (a thing) secret 
or close. ~cie " concealment, 
hiding; (domu) roof. ~cie się " 
absconding. [up. 

krygować się vr , to trick oneself 

kryjomilie, ~o a ? secretly, clan- 
destinely. ~y f secret, clandestine. 

kryjówka f , hiding-place. 

kryminaljł ™ capital crime; jail. 
prison. ~lista™ criminalist; cri- 
minal. ~lny f criminal; capital. 

krymka f , cap (of the Jews). 

kryniifca f , source, spring, well 
spring. ~czny c , c spring . . . 

krypa f , boat, skitf. 

krypt ™ cavern. 

kryska, vid. kreska. 

"kryst&lizWELCy a,,vid.kryształowanie. 
-^OWaĆ, vid. hrys~tatować. 

krysztaljł ™ crystal; ~ł górski, 
rock - crystal. »,\y pi., crystal- 
glass, crystal-ware. ~lny ? crys 
talline. ~łować vt f ~~ Się 
to crystallise. ~łowanie " crystal 
lisation. ~łowy " crystal. 

kryt ™ roof. vr krytopłciowy 

Łrytjlopłciowy « cryptogamian. 
*,y " covered. 

krytyllczność f , criticalnes9. 

~czny f critical. «*k ™ critic. 
~ka f , critique, criticism, ~ko- 
wać V( f to criticise. 

kryza f , ruff. [calfs tripe. 

kryzki pl-> mesentery; ~ eielece, 

kryzys f , crisis. 

krzallczek \ small bush, shrub, 
-czasto a r bushily. -.czysty ? 
bushy. «*k ™ bush, shrub. *M^.! 
thicket, bushes pi. ; *k róży, rose- 
bush. 

krząkaj]ć V V" to hawk, hem; (o 
świni J to grunt. -nie " hawking; 
fo świni) grunting. 

krzata!!ć się °X to stir, be stirring; 
be busy. -nina f , activity, bustle. 

krzek ™ (idbi) frog-spawn. 

krzektać v '} to shriek (like a pie). 

krzemllień ™ flint ; pebble, pebble- 
stone, cienisty f silicious. si- 
onka f , silicious earth. — yk ™ 
flint. 

krzepllic V( ? to comfort, refresh. 
~ić się T to refresh oneself 
-ki ? stout, sprightly. -koŚĆ f , 
stoutness, sprightliness. 

krzepnąć v ™ to coagulate, curdle. 

krzesllać v ? (ogień) to strike; 
( drzewa) to prune. -anie " 
f drzew) pruning. -iwo, ~iwko " 
tinder(-box); lock of a gun. 

krzesllełko 1 chair. -ło " chair 
(seat and dignity); (te. J sta\l(s pi.) . 

krzew ™ bush, shrub, -ić vt ? 
— ić się V X to spread, propagate 
(też fig. ). -iciel m , propagator. -ie- 
nie " propagation (też fig.). -ina f , 
bushes, underwood. — isty ? 
shrubby, arbuscular. 

krzta, vid. krszta. [wrong way. 

krztusić się V T to swallow the 

krzyllczacy f crying; (o kolorach) 
glaring^ loud. -czeć, -knać T 
to cry, shriek. -k ™ cry, -ki pi-, 
shriek, cry, bawling. -kać V1 } 
to cry out. -kacz, *iała ™ baw- krzyźowy BT 

ler, crier, tkliwość f , clamorous- 
ness. -kliwy f clamorous, braw- 
ling, -knać v ? Cna kogo) to call 
to, cry to. v 

krzyna, vid. krszta. 

krzyw ? guilty. 

kr zywl Ida T ^ injury,, wrong; harm. 

^dzacy f injuring; dishonouring, 
-dzic v< ? to harm, hurt, injure, 
-dziciel ™ injurer, hurter. 

krzy willć v< ? to curve, bend, crook* 
-Ć się V V to bow, bend; (fig.) 
na co, to be dissatisfied with, 
*»zna f , crookedness. 

krzywo «? crookedly, obliquely, 
askew; unwillingly. -nogi f 
bandy-legged, -nos ™ crook- 
nosed; (orn.) cross-beak. -oki ? 
squinty, squint-eyed. -ść f , curvi- 
ty, crookedness, wryness. -nsty f 
wry-mouthed, splay-mouthed. 

krzywoprzysięl!gać,krzywoprzy- 
siądz , to forswear, perjure 
oneself. -stwo * perjury. -żca™ 
perjurer. -zM ? perjured, fore- 
sworn. 

krzywllnlec ™ crooked timber, 
compass-timber.-y ?not straight, 
oblique, wry; (fig.) bad, unjust; 
unfavorable; -em okiem patrzeć 
na kogo, to look at a person with 
an envious eye. 

krzyż ™ cross; (fig.) cross, cala- 
mity; lower part of the back; 
(znak orderowy) cross ; na~, cross- 
wise; ból w -ach, lumbago, pain 
in the loins. -acki ? crusader's ; 
wojny -ackie, crusades pi. -ak™ 
crusader; (zo.) cross-spider. -o- 
wać v< ? to crucify ; (zamiary) to 
cross. — — się V X to cross, cross 
one another, cut each other; 
(fig.) to contradict oneself, ko- 
wanie się 1 ! crossing; r'ra*^ cross- 
breding, cross. -ówka f , (mienc 
% krzyża) surloin, loin. — OWni- 
Ca f , (w oknach) cross-bars ; (bot.) 
milk- wort, -ownik ™ crucifier; 
crusader. -owy ? cross . . . ; —owe 
dni, cross- week days, Rogation* 88 krzyżyk Week ; *owa robota, cross-stitch ; 
•-Owe wojny, crusades pi. ~yk ™ 
crosslet; (muz.) sharp ; (fig.) cala- 
mity, cross; period of ten years. 

ksiądz ™ clergyman, priest. 

książllątko " princekin. ~ę ™ 
prince*. ~ęcy? princely^ po ~ece- 
mu, like a prince. 

książlleczka f , booklet, small book. 
~ka f , book. ~kowy? bookish; 
~~ ""*owiek, bookman. ~nica f , 
library. 

księga f , (big) book; register; 
~tiandlowa, book-account; ~ hi- 
poteczna, register of mortgages; 
~ kościelna, parish -register, or- 
czyk™ bookseller's clerk. ~rnia f , 
bookseller's shop. ~rski " book- 
seller's. ~rstwo " bookselling, 
bookseller's trade. ~rz ™ book- 
seller; *-rz uliczny, itinerant book- 
seller, -rzowa f , bookseller's wife. 
«*rzowy ? bookseller's. 

ksiegollwy ? of books, bookish. 

~ zbiór ™ library, collection of 
books. 

ksieili f , abbess, prioress. 

ksieniec ™ stomach of animals. 

księJIstWO 1 principality; princely 
dignity ; prince and prince's lady. 
~Żna f , princess ; wielka . ~zna, 
grand-duchess. *.żniczka f , prin- 
ce's daughter. 

księżllulek ™ (pieszczotliwie) dear 
clergyman. ~y ^ clergyman's, 
priestly. 

księżyllc ™ moon, -cowaty ? 
moon-shaped. ~cowy " lunar. 
*-Czek ™ small moon. 

k'sobie a ^w furmanów) to the left. 

ksyk™ ~ame " (gęsi etc.) hiss, hiss- 
ing. ~ać v ™ to hiss. 

kształcllenie " formation; edu- 
cation, training. ~ić v< ? to form ; 
educate. ~ić sie V X to improve 
one's mind. 

kształt ™ form, shape. ».ność f , 
shapeliness. ~ny f shapely, well- 
shaped. ~ować, vid. JisztaWkc,, kuglarz 

kszyka hissing; (om.) jack-snlpd. 

kto pr V' who ; somebody ; he who. 
~bądź, ~kolwiek pr V' whoever. 

którędy a p which way. ~ś a } I 
do not know where. ~ż a ? well, 
which way? 

który pr T which, who; what 
-kolwiek* 9 ™ whichever. -ś^™ 
some; some one. ~ż ^T wno 
(then)? 

ktoś ^^ some one, somebody. 

któż P™ who (then) ? 

ku^^fo czasie) about; fo kierun- 
ku i zamiarze) towards. 

kubeba f , flot.) cubeb. 

kubek ™ cup, goblet. 

kubel, vid. chlew. 

kubeł ™ bucket, tub. 

kubiczny ? cubic. 

kubrak , smock-frock (for men). 

kuc ™ pony; (fig.) pigmy. 

kuć v ? to forge, hammer ; ( konia) 
to shoe; ffig.) to frame, concoct. 

kuch ™ oil-cake. 

kuchaljrka f , (female) cook, cook- 
maid. ~rski? culinary; cookish. 
~rstwo " cookery, culinary art. 
~rz ™ cook. ~rzowa f , cook's 
wife. ~rzyĆ v ?to be cook; cook. 

kuchllcik , kitchen-boy. ~enka f , 
small kitchen. ~enny? kitchen... 
-» mistrz ™ master-cook, head- 
cook. ~nia f , kitchen. ~ta, vid. 
kuchcik. 

kucie " (koni) shoeing. 

kucnąć v ? to cower. 

kucytf ™ pony. 

kuczlla, ~ka f , tabernacle. ~lri pi., 
feast of the tabernacles; w ~ki 
usiąść, to cower, squat together. 
~IiąĆ, ~yć V V" vid. kucnąć. 

kuczbaja f , baise. 

kuczyć V7 , 1 to cower, sit. 

kudłllaty ? hirsute, shaggy-haired, 
~y pi., tufts of long hair. 

kufl!a f , vat, tub. •el 1 ? pint. 

kufer, ~ek ™ box, trunk, coffer. 
~eezek, ~ek ™ travelling-bag. 

kugla'lrski ? juggling, -rstwo " 
juggle, jugglery. ~rz ™ juggler. kukać 

knkaUć v ? to cry* like a cuckoo. 
~nie " cuckoo - note. *-wka f , 
(om.) cuckooj (hot.) cuckoo- 
flower. 

kukiełka f , roll, small loaf. 

kuks ™ hunch, cuff. ~ać v< ? to 
cuff, hunch, thump. 

kukułllczy f cuckoo . . . ~ka f , 
(orn) cuckoo. 

kukurydza f , maize, Indian corn. 

kula f , ball, ballet; (u siodła) 
pommel ; (kij) leaning-staff . ~t v< ? 
to roli. ~ć się T to roll, roli 
along. *s ™ limper. *wo a ? 
limpingly. *»wośĆ f , lameness. 
~wy " limping, lame. 

kułak ™ fist; thump, cuff. 

kulballczyć v< ? to saddle. ~ka f , 
saddle. 

kulczyba ł ^ (med.) vomic nut. , 

kuleilc v ™ to limp, halt, hobble. 
~nie " hobble. 

kulfon ™ blockhead; bad ducat. 

kulić vc ^ *> sif V X to cower, squat. 

kulig ™ (orn.) sea-gull ; carnival- 
amusement, 

kulistllo a ? spherically. *.ośĆ f , 
sphericalness , sphericity. ~y ? 
8pheric(al). 

kulka f , globule; small ball. 

kulszlle pi-, hip-bone, •-owy ? 
— ból, sciatic pains. 

kum ™ godfather, gossip. ~a, 
^oszka K godmother, gossip. 
•»ać 8i§ V X ( z kim) to fraternize 
with one. ~ostwo " godfather- 

. ship, godmothership. 

kumys ™ mare's milk. 

kuna f , (zo.) marten. 

kundel ™ shepherd's dog. 

kunszt ™ art. ~mistrz ™ artist. 

• ~OWny ? artful, ingenious. 

kupa f , heap, pile ; (pieniędzy) great 
deal, hoard; (ludzi) multitude, 
band; ~mi, in heaps; in crowds. 

kupllcowa f , tradeswoman ; mer- 
chant's wife.~cówna f , merchant's 
daughter. ~czenie " trading. 
~CZyĆ V V to trade, traffic, carry on 
trade. <*czyk ™ commercial olerk. kuropłoch S9 kuper ™ rump. 

kupić v f to lay in a heap, to heap. 

kupllić, ~ować v< ? to buy. ~iec * 
merchant, tradesman. ~iecki " 
merchantlike; commercial. ~ie- 
Ctwo » commercial business. 

kupka f , small heap ; ~ siana, hay- 
cock. 

kupler ™ pander, pimp. ~ka f , 
procuress, bawd. ~owaĆ v ™ t« 
couple, pimp. ~ski " panderly, 
pimp - like. ~stW0 \ match- 
making, pimping. 

kupnllo purchase. ~y ? purchas* 
able, by purchase; saleable. 

kupon ™ coupon, check. 

kupować, vid. kupić. 

kuprzastlly f kość ~a, coccyx. 

kur ™ (zo.) cock; (med.) red 

kura f , (zo.) hen. L meas ^ es « 

kuracya f , cure. 

kuranta currency; melody; zegar 
z *.em, musical clock. 

kuratliela f , trusteeship. ~or ™ 
trustee, curator; inspector of 
schools. _ [vation of earth. 

kurchan ™ small knoll, small ele- 

kurcz™ spasm, convulsion, cramp. 
~enie się 7 contraction, shrinking. 
~owaty ? spasmodic. ~owy ? 
spasmodic, convulsive; kaszel ~ ~, 
convulsive cough. ~yć sie v f to 
shrink, contract. 

kurczllak ™ ~ę " young hen. ~ąt- 
ko ™ chicken, pullet. ~ę " young 
fowl. [ivy. 

kurdllwan, ~yban™ (hot.) ground- 

kurek™ (u strzelby J cock ; (u beczki) 

stop-cock; weather-cock, 
kurhan, vid. kurchan. 
kurka f , (orn.) small hen ; ~ wodna t 

(orn. J coot. 
kurkowy ? król ~, best shot of a 

club of t-harp-sbooters. 
kurnik ™ hen-roast, hen-house; 

poultry - monger ; (mieszkanie) 

dirty hole, 
kuropatwlia f , (orn.) partridge. 

•-i f partridge . . . 
kuropłoch ™ braggart, swaggerer. 50 kurować śurować v f to curve. 

kurp' ™ bast-shoe. 

kurs ™ (pieniędzy) rate OT ex- 
change; reading, lecture; drive, 
ride ; «*a konne, horse-race. *.o- 
wać V V~ to circulate, be current. 
»Owy ? exchange . . . 

kursywa f , italics pi. 

kurti|a f , spencer; bobtail; (fig.) 
m»ę komu sprawić, to play one a 
trick; cudgel one. ~ka f , spencer 
monkey-coat. , 

kurtaż ™ brokerage. 

kurtyna f , curtain. [pet. 

kurwa f , whore, prostitute, struin- 

kuryer ™ express, courier. > 

kurz ™ dust. %awa f , dust, cloud- 
dust; vapour.~awka f , (hot.) puff- 
ball. *.enie ™ fumigation. ~yć v< f 
to raise dust; (tytuń) to smoke. 
~yć się T to be dusty. _, 

kurziiy , hen's ;^ ~a stopa, (bot) 
buttercup. 

kusillć r '? to tempt, seduce. ~ć 
Bię l '?Y co) to strive after.*. ciel ^J 
tempter , seducer. **cielka f , 
temptress, seducer. 

kuśaiellrka f , female furrier, ~rsM? 

furrier's, «-rstwo " furrier's trade. 

-rz ™ furrier, skinner. 
kusllO «? shortly; (fig.) poorly, 

miserably; »o z nim, he fares ill. 

~y ? cropped; short-tailed. TO 1. eeper, custodian. kustosz 

kuszlla f , cross - bow ; catapult. 
*-nik ™ cross-bowman. 

kutas ™ tassel, knob. 

kuternoga ™ crook-shanks pi. 

kutner ™ fna suknie) hirsuteness, 
nappiness. -ować vc ? (sukno) to 
nap. ~owanie" (sukna) napping. 

kutwiła ™ sordid niggard, skin- 
flint, hunks. ~iarka f , niggardly 
woman. ~ieć T to be niggardly. 

kttty f shod ; (fig.) ~ na cztery nogi, 
cunning fellow. 

kuźllilla f , forge , smithy. ~ca f , 
farriery, -k ™ hammerman. 
zyn* ~ek ™ cousin. ~a, »; kwękać 

female cousin. <*ostwo 7 kindred, 
kwacz ™ clout. [relationship, 

kwadrat quarter (of the moon). 
~cik ™ small quadrat. ~ns ™ 
quarter of an hour. *-t™ square, 
quadrate. ~towy ? quadratic, 
square. ~tura f , quadrature, 
kwak™ -anie " (o kaczkach) quack. ~ac , to quack. [keress. kwakier ™ Quaker. ~ka f , Qua- 

kwap' ™ (puch) down. 

kwapillć się T to hasten. ~eiiie 
sic " haste. 

kwar'antanlla f , quarantine ; od~ 
być ~ę, to pass quarantine. 

kwarc ™ (min.) quartz. [pi, 

kwarcianlly ? ivojsko ~e, regulars 

kwartał (miara) quart; (muz.) 
fourth, diatessaron; (w kartach) 
quart. ~ł ™ quarter of a year. 
-*Ińe " quarterly allowance, quar- 
terage. ~lnie a ? quarterly.. ~lny f 
quarterly. 

kwartet ™ (muz.) quartette. 

kwartowy ? quart . . . 

kwarzec, vid. kwarc. 

kwalis ™ sourness; (chemj acid; 
leaven ; (fig.) ^sypl., peevishness, 
~sek ™ sourish flavour. *-siĆ v f 
to make sour, sour; oxidate; 
leaven. »sić się V T to oxidise, be- 
come oxidised; (fig.) to look 
bitter, frown. *.gkowaty ? aci- 
dulous, sourish, <*-śnieć V V" to 
sour. ~śny ? sour, acid; (fig. J 
peevish, morose. 

kwasorllód ™ (chem.) oxygen. 
~odny ? oxygenous. 

kwaszenie się ™ pout, peevishness, 

kwatera f , quarters^., lodging; 
square garden - bed ; (w oknie) 
casement; (mil.) quarters pi. 

kwaterka f , quartern. 

kwaterllmistrz ™ quarter-master, 
^-mistrzostwo " quarter-master's 
charge. ~ow&Ć v( ? (mil.) to quar- 
ter, billet. *»unek " (mil.) quar- 

kwaterno 1 quatern. [tering. 

kwef ™ veil. ~ić v ? to veil. 

klękać v ™ to be sickly; groan. kwerenda 

kwerenda f , (jur.) investigation. 

kwestlla f , gathering of alms, -ar- 
ka f , ~arz ™ gatherer of alms, 
almoner. -arski ? almoner's, 
alms . . . -ować ^ to gather 

kwestya f , question. [alms. 

kwiat ™ flower. -ek ™ floweret. 
•OStan ™ inflorescence. -owy " 
floral, flower o . . -ozbiór ™ col- 
lection of flowers; anthology. 

kwiczeć v ? to squeak. . 

kwiczoł ™ Corn.) fieldfare. 

kwiecillany ? of flowers, -arka f , 
flower-girl. — arz ™ Horist. ~Ć v f 
to adorn with flowers. -e " 
flower-work, flowers pi. -stość f , 
bloomingness.-stO a ?bloomingly. 
~Sty ? flowery, bloomy. 

Kwiecień ™ April. c 

kwietnlli, -y ? -ia Niedziela, 
Palm-Sunday, -ik ™ border (of 
flowers), -iowy ? of April, April. . . 

kwik ™ squeaking, -nać, vid. 
kwiczeć. 

kwilllący ? weeping, lamenting. 
~enie " lamentation, whimpering. 
— ić v ™ to lament, weep. 

kwindecz™ kind of game of chance. 

kwint||a f , (muz.) fifth, quint. -et™ 
quintette. 

kwit 11 ? acquittance, receipt. -a a ? 
quits, -ek ™ kind of bond, re- 
ceipt; (fig. J odejść z -ki em, to 
meet with a rebuff, -ować v " to 
acquit, receipt, -owy ? receipt... 

kwitniląć 1 '? to bloom, flower ; (fig.) 
to flourish, -ący " blooming, 
blossoming ; (fig ) flourishing. 
~ienie * blooming. 

kwojjka, ~czka f , clucking -hen. 
~kać vy ? to cluck. 

kwoli, vid. grvoli. 

kwota f , quota, share; (pieniędzy) 
sum. [forrago. 

kwotlibet ™ potpourri, medley, 

Xi. 

iabarom * labarum. 
labirynt ™ maze, labyrinth. lampka 91 lać V V^ to pour with rain; pour, 
shed; (dzwony etc). to cast, found.' 
— si§ V X (z beczki) to run out. 

ląd ™ land, continent. 

iada f , chest; (u organów ) sound- 
board , wind - chest ; (wozowa) 
screw-jack; (we młynie) mill- 
hopper. 

lada?<£ a ? the first the best; the 
very first; ~ kto, the first the best, 
the first that comes; ~ co, most 
insignificant thing, the least trifle ; 
nie ~, uncommon, remarkable c 
~CO " good-for-nothing fellow, 
~COŚĆ, -jakość f , good- for - 
nothingness. -jaki ? whatever; 
trifling, insignificant, bad. —ja- 
ko a } carelessly, negligently. 

lądowllać vc , 17 ^ to land, disembark, 
to go to shore, -anie " landing, 
-y ? by land, land . . . 

ląuz, vid. lęgnąć. 

lafa f , salary. ' 

lag ™ breeding. 

lagier ™ lees pi. 

laik ™ layman. 

lak ™ (do pieczętowania) lac, gum- 
lac; (bot.) wall-flower. 

lakier f lacquer, varnish, -nik ™ 
lacquerer, varnisher. -ować v< ? 
to lacquer, varnish, -owanie " 
lacquering, -owany ? lacquered. 

lakmus ™ litmus. 

laksl|a f , diarrhoea, -ować vc ™ 
to purge; take an aperient. — o- 
wanie " purging. 

lallfa f , masher, dandy, puppy. 
~ka f , puppet, doll. 

lama f , (zo .) llama (też wełna). \ 

lambitywum * looch, loch. 

lament ™ lamentation, complaints 
pi. -ować Vł , 1 to lament, complain, 

lamowllać v f to border , lace, 
-anie ™ lacing, bordering. 

lamowy f made of llama. 

lamówka f , border, lace. 

lampas lamp. 

lamparljci ? leopard ... -t ™ (zo.) 
panther, leopard. 

lamplliarz ™ lamp -maker, -ka 92 lampeczka ~eczka f , small lamp; (wine-) 
glass, -.owy ? lamp . . , 

lamus™ lumber-room, store-house, 

lanca f , lance, spear. 

lancets lancet. ~owaty ? lancet- 
shaped, lanceolate (hot.). 

landara f , landau, stage-coach. 

lanie " pouring; (posągu etc.) 
casting. [the valley. 

lanka f i (tot.) May-flower, lily of 

lanszaft ™ landscape. 

lapidarny ? styl ~, lapidary style. 

larwa f , monster, mankin; mask. 

las ™ wood, forest; (fig.) laby- 
rinth. ~ek ™ grove. 

lasa f , lattice-work, hurdle. 

las!Ieczka f , small staff, rod; line, 
stroke. ~ka f , staff, stick, rod; 
(u kolumny) channel ; (na prze- 
chadzkę) cane , walking - stick ; 
(laku) stick (of sealing-wax); 
«*ka marszałkowska , marshal's 
staff. ~konogi "spindle-shanked. 

laskowllać v ? (arch.) to chamfer, 
flute ; rifle. -*anie ™ (arch.) cham- 
fer, -.any " (arch.) fluted, chan- 
nelled. ~aty ? furrowed, rifled. 

laskowy " hazel. __ 

lasować v " (wapno) to slake. 

latlla, pi- od rok. • -o ? summer ; 
babie «*o, gossamer. 

latallć T to fly ; run. ~wiec ™ 
rover, vagrant; strumpet; ( 'z pa- 
pieru) kite. 

latarnilla f , lantern ; ~a morska, 
light-house. ~k ™ lamp-lighter. 

latka, ?Z., years pi. 

latopis, vid. kronika. »ieCi vid. 
kronikarz. 

latollrośl ™ shoot, sprig; (bot.) 
layer; (fig.) offspring; ~ « winna, 
vine-branch, vine. »-ś a ? this year. 
<*.sifof this year, ^-wać 1 '" to pass 
the summer. ~wy f summer... 

laufer™ runner; ( w szachach) bi- 
shop, fwy ? laurel. 

laur ™ (bot.) laurel (też fig.). ~o- 

lawa f , lava. 

lawendlla f , (bot.) lavender, <*o- 
wy £ lavender, lavender , , . lek 

laweta f , gun-carriage, 
lawina f , avalanche. 
lawirowallć V V" to hover about. 

~nie" roving ; evasion, subterfuge, 
lazaret ™ lazaretto, hospital. ~o= 

wy " of a hospital, hospital . . . 
lazaron ™ lazzarone. 
lazur™ lapis lazulli; azure colour 

-OwaĆ v< f to dye azure. ~owy ? 

high azure, ultramarine. 
lazurek ™ (bot.) laser-wort. 
lebiod||a f , (bot.) orach(e). ~ka f * 

(bot.) marjoram. 
lecha f , bed, parterre. 
lecić y ? to make lukewarm, 
lecz ? but. 
lecz|!enie " healing, cure. ~nica f , 

medical establishment. ~niczy? 

środek — , remedy, medicament. 

~yć v< f to cure, heal 
ledwllie, ~0 a } hardly, scarcely, 

no sooner; -wie co nie upadł, he 

was likely to fall. 
ledz, legnąć V7 , 1 to fall, perish; 

(w grobie/ to be buried, 
lędźwille pi., thigh, haunch, ~o- 

wy ? lumbar; ból ~ ~, hip gout 
legać v ™ to laze, lie idle; lie with, 
legacya, vid. poselstwo. 
legar ™ (pod beczki) horse, 
legat ™ legate ; (papieski) nuncio 
legat ™ bequest, legacy, ~aryusz™ 

legatee, legatary, 
legawlliec ™ lazy-bones; spaniel, 

pointer. ~y f idle, lazy. 
legienda f , legend. [oueselt 

legitymować się V X to legitimate 
lęgnąć v< ? to breed, bring forth, 
legować, vid. zapisać (testamentem) 
legowisko ? couch, resting-place; 

(zwierząt) lair, lodge. [food, 

legumina f , greens pi.; farinaceous 
lej, ~ek ™ funnel, tunnel, 
lejbowaty ? slack, remiss, neg- 
ligent. 
lejc ™ rein, bridle. ~owaĆ v ? 

(konie) to put to (horses). <*Q? 

wy " (koń) leader, 
lejkowaty " funnel-shaped, 
lek ™ medicine, medicament lekarka 

łitkllarka f , doctoress (physician), 
-arski ? medical; medicinal. 
— arstwo " medicament. -arz ™ 
physician, doctor. 

lękać się V X to fear, he afraid of. 

Jekce a ? lightly, inconsiderately; 
.. sobie ważyć, to esteem lightly, 
depreciate, -ważenie " disregard, 
disdain. 

lekcya f , lesson; task, exercise. 

leki pi., medicaments pi. 

lekki " light; frivolous; incon- 

lekkie " lights pi. [siderable. 

lekko a ? lightly; frivolously, 
-myślnie a ? frivolously. -myśl- 
nik ™ giddy-head, light-minded 
man. -myślność f , frivoUty, light- 
mindedness. — myślny ? light- 
minded, frivolous, light. -ŚĆ f , 
levit)' - , lightness. 

lękliwllość f , timidity, timorous- 
hess. -y ? timide, timorous. 

leksykograf ™ lexicographer. 

lektor ™ lector. 

lektyka f , sedan-chair; litter. 

lelum polelum, cumbrous man, 
dullhead. 

lemiesz ™ plough-share. 

lemieszHka f , porridge, -owy ? of 
plough-share; kość «owa, vomer. 

lemoniada f , lemonade. 

len ™ flax. 

leń ™ idle fellow. 

lenillc, się V T to he idle, -stwo " 
— wość Claziness, idleness, -uch 7 ? 
idle fellow. -wi?c™ (zo.) sloth; 
lazy body. -wiec v ™ to become 
•idle, lazy. -wy f slothful, idle, 

lenieć, vid. linio się. [lazy 

lennillczy ? feudal ; przysięga -cza, 
oath of allegiance. — k m liege- 
man, vassal. 

lennllo " fief, fee. - o dawca ™ 
liegelord, liege, -ość f , feuda- 
lism, -y <* feudal; -y pan, liege- 
lord, liege. 

lentyszek ™ mastic-tree. 

lep ™ bird-lime; f/fyj lure, bait. 

lepillanka f , hovel, cot; paste- 
work, -ć v f to glue, stick, -e Ignaó 33 się V T to adhere, stick, -ony ? 
glued, clay. 

lepiej a ? better ; rather ; it is better, 

lepiężnik ™ r&o*J colt's foot 

lepllki, vid. lipki, —kość, vid. UpkoM, 
-nica f , (hot.) catch-fly. 

lepszlleć V V~ to grow better; ame- 
liorate. -ość f , superiority. — y? 
better; iść z kim o -a, to emulate 
with one, to vie witli one. 

lesisty " wooded, woody. 

leśnillctwo » forest-science, fores- 
try -czostwo " office of woods 
and forests, -czy? forest, -czy, 
-k ™ forest - officer , verderer r 
forester. [wild 

leśny ? forest, wild ; (o roślinach) 

leszcz ™ (zo.) bream. 

leszczotki^-j certain child's play 
(so called). 

leszczynlla f , hazel, -owy ? hazel ; 
— — orzech, hazel-nut, hazel. 

letarg™ apparent death, asphyxy. 
-iczny " lethargic. 

letkie, vid. lekkie. 

letkiewicz ™ Jight-minded man. 

letnlli ? (ciepławy) lukewarm, te- 
pid; summer; of one year. — ić, 
vid. lecić. — iczek™ summer-dress, 
-ik ™ summer-dress; resident at 
a summer resort, -io a ? luke- 
warmly; in summer-dress. -iość f , 
tepidity. — 0ŚĆ f , (jur.) majority. 

lew™ (zo.) lion, -ek™ young lion. 

lewar m (wozowy) screw-jack; 
siphon for drawing wine. — ek ™ 
small siphon; (do zębów rwania) 

lewica f , left hand. [pelican. 

lewkonia f , f&o^stock-gilliflower. 

lewilo a } w -o, na -o, to the left, 
on the left side, -y f left. 

leża f , quarters pi., lodging; couch; 
zimowe leże, winter-quarters. 

leźć u ™ to creep, crawl; drag. 

leżlleć V V" to lie; (o odzieniu) to 
fit ; (o miejscowości) to be situated. 
-nch ™ lazy - boots , sluggard. 
-ysko " (mil.) camp, encamp- 
ment; couch. 

lgnąć VY i; to adher, stick to; ft» 94 li dłociejto remain sticking ; (fig. J do 

kogo, to be much attached to one. 
U <*d solely ; (jako przyrostek) 

whether; byłli? was he? 
liberalllista ™ liberal, -nose f , 

liberality. «*ny ? liberal, 
libertylln ™ freethinker. -ństWO * 
liberya f , livery. [freethinking. 
libra f i (papieru) quire, [nance. 
licile * cheek, -ai>J., face, counte- 
licemiernillca f , -k ™ hypocrite. 

-CtWO " hypocrisy, dissembling. 

-czy f hypocritical, feigning, 
licencyat ™ licentiate. [devil, 
licho ; odd number; mischief; 
licho a P poorly, miserably. — ść f , 

poorness, miserableness. -ta f , 

misery; poor, wretched man. 
lichtarz ™ candlestick. 
lichwlla f , usury, -iarka f , female 

usurer. -iarski f usurious. 

-iarstwo " usury, usurious trade. 

— iarz ™ usurer, ~ić v ™ to practise 

usury. <vieilie " practising usury, 
lichy ? miserable, pitiful, poor; 

(o zdrowiu) feeble, 
licowy ? facial, 
licytllacya f , public sale, auction. 

-ant ™ bidder, -ować V( f to sell 

to the highest bidder. 
liczllba f , cipher ; number ; account, 

computation ; (gram.) — mnoga, 

plural, -bon ™ counter, mark. 

-bowy ? numeral. -ebny ? 

numerical; numeral, -erne " 

counting, numeration, -man, 

vid. liczbon. 
Uczntlie u } in great quantities, 

numerously. ~ik ™ (arytj nume- a rator. — v 7 numerous. 

liczllony , countod, numbered 
-yć v< ? to count, number; ~yć 
na co, to reckon on. -ykrupa ™ 
sordid niggard, curmudgeon. 

liga f , league, confederacy. 

lignstr ™ (bot.) privet. 

lik ™ plenty, quantity ; bez -n, in 
great quantities, numerously. 

likier ™ liqueur. 

liktor 'S lictor. listewka 

likwidllacya f , -Owanie ? liqui- 
dation, winding-up. -acyjny * 
of liquidation, -ować v< f to liqui- 

likwor ™ cordial, liqueur, [date, 

lila, lilac-coloured, lilaceous. <*k™ 
(bot.) lilac. [lilaceous. 

lilliia n (bot.) lily. »owy ? Wy; 

limfa f , lymph. 

limita f , prorogation. 

lin ™ tench (fish), [rigging. 

lina f , hne, cord; liny okrętowe, 

linllearny ? lineal. ~ia f , (mat.) 
line; ruler, rule, -iai ™ ruler, 
rule. -ijka f , small ruler (rule). 
-iować v< ? to rule, draw lines. 
-iowanie ♦ drawing of lines, 
-iowy f of the line ; -owe u>o?'- 
sko, regulars pi. [hair. 

linić się v r to lose (shed) one's 

linka f , small line (cord). 

liplla f , (bot.) lime-tree, linden, 
-cowy ? of July, -ina f , linden- 
wood. ~ka f , young lime - tree. 
-owy f lime. 

Lipiec ™ July; virgin honey. 

lipień ™ (ryba) grayling, 

lipklli f gluey, sticky, -ość f , 
glutinousness, stickiness. 

lipnać V V" to stick, adhere. 

lirilaX lyre, -nik ™ guitar-player. 

liryllcznie <*? lyrically. -czność f , 
lyric character, -czny ? lyric, 
-k™ lyric poet. *-ka f , lyric poetry. 

lis ™ (zo.) fox. ~ypl., fur of foxes. 

liśllć ™ leaf, -ciany ? leafy, 
leaved, -ciasty ? leafy ; fohferous. 
-cie " foliage, -cie, pl> od lido. 
-ciowy * leafy. 

liścik ™ note, short letter, billet, 

lisllek ™ little fox. ~i f fox-like, 
fox . . . , ^i ogon, foxtail, -iątko ™ 
fox's cub. ~ica f , (zo.) she-fox; 
trave (for horses). 

list ™ letter ; ~ z pożegnaniem, letter 
of discharge ; ~ z zaproszeniem, 
letter of invitation ; - żelazny, 
letter of safe -conduct »ek ™ 
leaflet, small leaf. 

lista f , list, roll. 

listewka, vid. listwa Listopad 

Listopad ™ November. 

listopadowy ? Novemberish. 

listoifwnie a ? by letter. ~wny* 
epistolary ; by letter. ~wy ™ post- 
man , letter - carrier. %wy ? 
epistolary. 

listwlla f , (arch.) list, reglet; (u sto- 
larzy J ledge, rabbet; (u sukienj 
list, ledge, selvage. ~owanie " 
listing. [herpetic. 

liszaj ™ tetter, herpes. ~owaty f 

liszka f , larve ; (zo.) she-fox. 

lisztwa, vid. listwa. 

litania f , litany; (fig.) wearisome 
enumeration. 

litera f , letter, character ; (printing) 
type; co do litery, literally, ~cki? 
literary. ~lnoŚĆ f , literalness. 
•rlny <? literal, verbal. ~>t ™ man 
of letters, literate. ~tka f , autho- 
ress. <%-tura f , literature, letters pi. 

litkup ™ brokerage; earnest- 
money. 

lito||ŚĆ f , pity, compassion mści- 
wy a ,' compassionate, merciful; 
pitiful, -śny ? piteous, deserving 
pity. ~wać vc ^ to deplore, pity. 
*<wać się V T to take pity on, have 
mercy on. ~wanie sic " com- 
miseration, mercy. Cgical. 

litrurgilla f , liturgy. «*czny ? litur- 

lity , cast, founded ; solid ; pure. 

liwer||ant ™ purveyor, contractor. 
-Ować v f to furnish, supply, 
-'"linek ™ delivery. 

Hzliaćj ~nąć v ? to lick, lap ; (fig.) 
••nać czego, to have a superficial 
knowledge of something. -*ać 
się V X (komu) to flatter, cajole. 
~anie » lick, ~iobrazek™ hypo- 
crite. *-uŚ ™ mean flatterer. 

lnianllka f , (hot.) gold-of-pleasure. 
~y <? linen, made of linen. 

lnica f , (hot.) flaxweed. 

loch ™ cavern, den; dungeon. 

lód™ ice. lody pi-, ice-cream; 
(fig.) łamać pierwsze lody, to 
break the ices. 

lodowllacić v ? to ice. ~aciec v ? 
to congeal, freeze. ~aty " icy, lubieżny 95 glacial, frozen ; (fig.) chilly, cold ; 
cukier ~ ~, sugar candy. ~iec ™ 
~isko " glacier. ~nia f , ioe-cellarc 
~y ? icy, glacial. 

loftka f , buck-shot. 

logarytm ™ logarithm. ~owy f 
logarithmic(al). 

logillczność f , rationality, ~czny? 
logical. ~ka f , logit. 

logogryf ™ logogriphe, 

lok ™ curl, lock (of a hair). 

lokaj ™ lackey. ~ski ? of lackey 

lokalllny ?-local. ~tor m , ~torka f , 
lodger. [engine. 

lokomotywa f , engine, locomotive 

lokować V V* (pieniądze) to put out. 

lombard ™ loan- office. 

lomber ™ (gra) ombre. 

Ion ™ linch-pin, pin. [linstock. 

lont ™ match, lunt. »ownik '" 

lornetllka f , opera-glass. ~ować V( f 
to observe through an opera-glass. 

los ™ fate, destiny; lot; (w lotr- 
ryi) lottery -ticket, -ować v< ?\ 1 
to lot; draw lots; cast lots, ko- 
wanie " drawing of lots; casting 
of lots. [in a hurry. 

lot ™ (ptaków) flight, flock; w «-, 

loterylla f , lottery. ~jka f , lotto. 

lotka f , flag-feather; pinion. 

lotnllie a f very quick. ~oŚĆ f , 
ability of flying; rapidity; vola- 
tility. *.y f flying; fledged; 
hasty; volatile 

lotus 

lotus 

loża f , (wolnomular8ka) lodge; (te.) 
box; (te.) ~ parterowa, pit- box. 

lśnlląć się, ~ić się V X ~ić v f to 
sparkle, glitter, ~iący ? resplen- 
dent, bright, ~isty ? glossy. 

lub ? or. 

lubaszka f , egg-plum. 

lubcia f , love, sweet-heart. 

lubczyk ™ (bot.) lovage. 

lubić v( f to be fond of, like. 

lubieżn!|ik™ sensualist, voluptuary, 
~OŚĆ f , sensuality, voluptuous- 
ness. <*y " voluptuous, sensual, m , (tot.) lotus. »owy ? lo- 
; ~0W6 drzewo, lotus-tree, 96 lubistek ładny lubistek, vid. lubczyk. 

lubo ? although. 

lubol|ść f , delightfulness. -.wać^ 
(w czemj to delight in a thing. 
cwanie 1 ? delight.*- wnica ^sweet- 
heart. ~wnik™ lover; amateur, 
fancier. 

hlbryka f , red chalk, ruddle. 

luby " & s , dear, beloved ; lover. 

lucerna f , (lot.) lucerne. 

lucyllfer, ~per ™ Lucifer, opero- 
wy ? Luciferian. 

lud ™ people, nation ; (prosty) com- 
mon people, multitude, ••arka*', 
(om.) robin-red-breast. ~ek ™ 
poor, good people ; small people. 
*«no a ? populously. *-ność f , 
population. *-ny f populous. 

ludożerllca ™ cannibal, man-eater. 
•-czy " anthropophagous. ~stwo 1 
anthropophagy. 

ludwisiallrnia f , bell- foundry, gun- 
foundry. »rski ? bell-founder's. 
~rz ™ bell-founder, gun- founder. 

ludzie pl~> people, men pi. 

ludzklli f human; humane, kind, 
philanthropic. ~o a ? humanly; 
humanely, kindly. ~oŚĆ \ human 
race; humanity; philanthropy. 

lufa f , (u strzelby J barrel. 

lufcik ™ air-hole, vent. 

luka f , (mil. J breach, gap; blank, 
defect, lacuna. } 

. ukrecya f , licorice, 
ulać v ^ to sleep; lull asleep. 

lulek ™ (bot.) hen-bane. 

lulka f , tobacco-pipe; pipe-bowl. 

lumimarz ™ luminary (też fig.). 

lunąć v ?? pour out suddenly. 

lunatyllctwo " ~zm ™ moon-mad- 
ness. ~czka f , ~k ™ mooner. 
«*czny " moon-struck. 

luneta f , telescope. 

lupa f , magnifying glass. 

lusnia f , (u woza) pin, rundle. 

lustr ™ lustre, gloss. 

lustrllacya f , mustering, review. 
»0 " looking-glass, mirror. ~o- 
wać r ?to muster.*eview.~owny? 
lustrous. lut n 9 lute. 

luterlJanin ™ ~ka f , Lutheran *,&» 

nizm ™ Lutheranism. ~ski " 

Lutheran, 
lutnilla f , (muz.) lute. ~sta ™ 

lutist. ~stka f , female lutist. 
lutowailć v ? to solder. ~nie * 

soldering. 
lutrzeć VY !' to take the Luthero 

faith, become Lutheran. 
Luty ™ February, 
luz ™ (o koniu) *em, loosely, 
luzak ™ servant in the army, 

baggage-man. 
luźny ? out of service, out of 

place ; loose, led ; Icon ~, led horse, 
luzowallć v ? (warte) to relieve; 

loosen. ~nie ^ (straży) relief, 
lwi ? leonine. ~ątko " little lion. 

~ca f , lioness. ~sko ? big old lion. 
lżej a ? comp. od lekko. ~szy ? 

comp. od lekki. 
lżllenie " insult , calumniation. 

~yć vc ł to revile, calumniate, 

insult. łabędllź ™ (om.) swan. ~zi Aswan's. 

łacha f , (rzeki) branch. [man. 

łachman ™ rag, tatter; ragged 

łacii!na f , Latin. ~nnik ™ Lati- 
nist; (katolik) Latin, ~ński ? 
Latin. [+,y ? easy, slight. 

łacnllie, ~0 a ? easily, slightly. 

ł%CZ||ący?binding, joining ; (gram.) 
tryb — , subjunctive. ~nie a ? 
jointly, in common. »-nik™ (gram.) 
hyphen. ~ność f , coherence, 
junction. ~ny ? joint, common. 
*.yć v< ? *»yć się V T to join, unite. 

ł%czllka f , (small) meadow, ~ny? 

ład ™ order. [meadow . . . 

ładnllie a ? handsomely. ~ieć^? 
eo become handsome. ~iuchny ? 
very nice, handsome. ~0ŚC f » 
neatness, comeness. » ostka f , 
pretty thing. ~y ? neat, nice. ładować 

ładowllae v ? to load, lade, -anie ♦ 
loading, lading. ~ny ? laden; 
transport . . . 

ładllowuica f , cartridge-box. ~n- 
nek™ cargo, shipment ; ( strzelby ) 
charge, cartridge. 

łąg, vid. leg. 

łagolldniec v ? to soften, become 
more mild. ~dność f , softness, 
meekness, mildness; gentleness. 
~dny ? mild, soft, meek; gentle, 
-dzacy f appeasing; lenitive; 
środek ~ ~, lenitive. ~dzić v f to 
soften, appease. 

łaja f , pack of hounds. 

łajallć v ? to scold, chide, -.nie " 
scolding. 

łajdallcki ? disorderly, ragged, 
debauched. ~ctwo " knavery; 
debauchery; mob, rabble, -czek"? 
lewd fellow, ~czenie się " kna- 
very, roguery. «*czka f , dissolute 
woman, strumpet. ~czyć się V X 
to lead a debauched life, -k™ 
lewd, dissolute fellow, rake, loon. 

łajno " excrement, mire ; czarcie ~, 
assafoetida. 

łąka f , meadow, mead. 

łaknllaó vy } to be hungry ; (czego) 
to be k desirous of, aspire after. 
~%cy ? hungry, wienie? appetite; 
hunger. 

łakollć. »tka f , dainty bit, tit-bit. 

łakomffić 8ię *T (na co) to long 
for. <*ieC;*»ca™ glutton, gluttonous 
man ; miser. ~o, «*ie "f greedily, 
covetously. «»8tW0 " gluttony; 
covetousness. «vy f gluttonous; 
avaricious,' covetous. 

łakotllka f , tit - bit, dainty bit. 
—liwość f , lickerishness.. *»liwy ? 
lickerish. -«nik ™ sweet-tooth. 

łąkowy ? meadow . . . 

łamallc 1 '" to break ; (przysięgę, etc.) 
to violate; (światło) to refract; 
(fig.) ~ć sobie głowę, to rack one's 
brains ; «*ć ciało, to practise gym- 
nastics; tamie wnie w kościach, 
1 am ill with rheumatism. *>i 
fiie v rto break, burst, be broken ; 

Cześć poltko-angielska. łaszt (o świetle) to be refracted, muo ♦ 
breaking; violating; ~~w ko- 
ściach, gout in the joints. ~nie się " 
(fal morskich) breakers pi. ; (świa- 
tła) refraction. ~ny? ~~ kamień, 
quarry-stone, ashlar ; ~ne sztuki, 
gymnastics pi. 

łamliwość S (fi z J refractiveness. 

łan ™ field;, hide (of land), 

łańcnllch ™ chain. ~chowy ? of 
a chain, chain . . . ; pies — , ban- 
dog; reguła ~chowa, chain-rule. 
~szek ™ little chain. 

łania f , (zo.) hind, doe. 

łano wile ? land-tax. -.y^-yjwłk, 
regiment of the line. 

łap, cap *, over head and ears, 

łapa f . (zwierzęcia) paw, claw ; (po" 
gardliwie) hand. 

łapallć v ? to catch, seize, snatch 
up ; f»6 kogo na gorącym uczynku, 
to seize red-handed , take in the 
very act. ~nina f , catching, cap- 

łapcie pi., bast-shoes pi. [ture. 

łapczywllość f , greediness, cove- 
tousness. ~y ? greedy, covetous. 

łaplliasty ? (orń.) palmate, palmi- 
ped. ~ica f , large trap. ~igrosz™ 
pinch-penny. ~ikura f , poultry* 
stealer. ~ka f , trap ; (fig.) snare ; 
»*ka wa myszy, mouse-trap. 

łasić się V V (komu) to flatter, ca- 
jole; (na co) to long for, feel 8 
desire for. 

łasica f , (no.) marten, 

łaska f , favour; grace; (zo.) wea« 
sel ; zdać tie na łaskę, to surren- 
der at discretion. »*wca™ bene- 
factor, protector. ~W0ŚĆ f , bounty, 
kindness; .humanity, mildness. 
«*wy ? benevolent; charitable; 
mild; tame; chleb —wy, bread 
of charity ; bądź tak «*w dać . . . « 
be so kind as to give . . . 

łaskotllać v ? to tickle, titillate, 
-anie" -»ki pi., tickling, titil- 
lation; bad sie ~ek, to be tick- 
lish. ~liwy ? ticklish. 

łasóń ™ flatterer; sycophant. 

łaszt ™ ( miara) last. 98 łata łata f , patch; (żerdź) lath; (fig.) 
rascal ~ć v f to patch; (huty) 
to cobble. ~cz ™ patcher, men- 
der. ~nie " patching, botching. 
~nina f , patch - work , botching. 

łatka f , small patch ; (fig.) przy- 
piąć komu łatkę, to cast an asper- 
sion upon one. 

łątka f , puppet, wire-puppet. 

łatny ? lath . . . 

łatwllość f , ease, facility. ~o- 
wierilOŚĆ f , credulity, easiness of 
belief. ~owierny ? creduous, 
easy of belief. ~y ? easy, slight. 

ław||a f , bench; foot-plank; (fig.) 
rzucić pod ~e, to cast away. 
~eczka f , smal! bench; (pod nogi) 
foot-stool. ~ica f , bench; sand- 
bank, shelf. ~ka f , bench. 

ławiać, vid. łowić. 

ławnillczy ? jurat's, alderman's. 
~k ™ jurat, alderman, sheriff. 
~kostwo 7 shrievalty. 

ławra' monastery. 

łaża f , agio. 

łazanki pi., a kind of macaroni. 

łazarz ™ poor, wretched man; 
sick man. [creep; ramble. 

łaz'!ęga ™ vagabond. ~ić T to 

łaziellbne ™ money for bathing. 
~bniczy ? bather's. ~bnik ™ 
bather. ~bny, ~nny ? bath-kee- 
per. ~nki pi-, bathing -house, 
baths pL 

łaźnia f , steam-bath. 

łbisty ? large-headed. 

łeb ™ head (of an animal and 
contemptuously of a man); dać 
komu w ~, to deal a blow on the 
head; net ~ wa szjye, over head 
and ears, ~ski, vid. łepski. 

łechllczyw.ość, ~tliwość f , tick- 
lishness. »czywy, ~tliwy " tick- 
lish. ~ta,ć,vid ł askotać.*. taczka f , 
( anat.) clitoris. ~ tanie, vid. ła- 

łeg ™ moor, marsh. [skotanie. 

lek ™ saddle-bow. 

łepllak^" good head. ~ek™ small 
head; ~ek od śpilki, pin's head. 
<vski f valialat, brave; excellent. łososina 

~sko a7 > bravely; greatly; es- 
cellently. 

łezka f , small tear, tear. 

łgallć v ? to lie, tell a lie, talk big, 
~rski ? lying, false. ~rstwo " 
lie, falsehood. ~rz ™ liar. 

łka||ć V1 ? to sob. ~nie ? sobbing. 

łoboda f , (hot.) arrach, orach. 

łobuz ™ naughty boy, rogue, 

łoczyga f , sow-thistle. [knave. 

łódka f , small boat; (do kadzidła) 
perfuming-pan. 

łodyga f , stalk, pedicle. 

łódź f , boat. 

łoić v< ? to tallow ; (fig.) to cudgel, 
belabour, łój ™ tallow, suet. 

łojowllaty ? tallow-like, tallowy; 
~y ? tallowy. 

iokllciowy f of the elbow; (anat.) 
cubital ; yard . . . , very long ; to- 
wary ~ciowe, dry- goods, mer- 
cery. ~ieć ™ yard, ell; elbow. 
~ietek ™ dwarf, pigmy, thumb- 
stall. 

łom™ crash, cracking; breaking; 
brush-wood ; ~y kamieni, quarry, 
stone-pit. ~ignat ™ (orn.) osprey, 
sea-eagle, ~ikamien™ (hot.) saxi- 
frage. ~ikost ™ bone-glue. ~i- 
stość f , curvature, crookedness. 
~isty f curved, bent. ~ny ? 
brittle, fragile; kamień »ny, 
quarry-stone, ~ot™ crash, crack- 
ing. ~otaĆ v "" to crack, crash; 
break, crick; (fig.) to cudgel. 

łono "? womb. 

łoński f of the last year. 

łopat!!a f , shovel. ~ka f , shovel; 
shoulder-blade; pot -ladle; (u 
zwierzęcia) shoulder, fore-quarter. 
~kowy f of shoulder - blade ; 
(anat.) humeral. 

łopllian, ~uch ™ (hot.) bur, bur- 
dock. ~ucha f , (bot.) joint-pod- 
ded charlock, [elk... 

łollś ™ (zo .) elk. ~si, ~siowy ? 

łoskot ™ crash, crack. ~ać y ? 
to crash, crack. ~nie a } noisily. 
Miy ? noisy. 

łoslloś 'S salmon. <*-osina f , flesh łososiopstrag 

of salmon.* o siop strąg ^ salmon- 
trout, -.osiowy f of salmon. 

łoszyca f , female of the elk. 

łót '? naif an ounce. ~owy ? 
weighing half an ounce. 

łotr ™ scoundrel, rascal, ^ostwo" 
knavery, roguery. *.owaĆ v ', 1 to 
rob; lead a debauched life. 
«*OWski f rascally, knavish. 
~zyk ™ vagrant, villains 

łÓW ™ (częściej) łowy pi, hunt, 
hunting. 

łowllca, ~iec ™ hunter, huntsman. 
~czy '"'master of the hounds. 
~czy ? hunting. . . ~czyna f , the 
wife of the master of the hounds ; 
huntress.~czyni f ,huntress.~ić' y " 
(ryby) to catch; (zwierzynę) to 
hunt, chase; (fig.) to pilfer. 
~iecki ? hunting . . . , huntsman's. 
~iectW0 " hunting, huntsman- 
ship. ~ienie * hunting, chasing; 
catching (fish\ ~ny f well catch- 
ing. «.y, vid. łów. 

łoz||a f , osie?, water- willow ; bir- 
chen-rod. ~ina f , osier. 

łoże ? be»J, couch; (rzeki) bed, 
channel; i' armaty) gun-carriage; 
(strzelby t stock. 

łóżlleczko" small bed. ~ko" bed; 
bedstead. ~kowy f bed . . . 

łożnil!c*l f , marriage-bed; bridal 
bed, -v'izy ™ bedchamber man. 

łozowy J osier . . i 

łożyć *T? (na co) to bestow; to 
spend (ipon), employ (in).' 

łożysko J couch; (rzeki) channel; 
after-b$r»b, placenta. 

łub ™ bark; splinter; tilt, cover 
(for a ca'riage). «*ek ™ thin bark; 
splint (/or a broken leg). «*ia- 

łubie \ «v liver. [ny ? barky. 

łubin ™ (bot.) lupine. 

łuczilasty " arched, arch-shaped. 
«*ek ™ small arch. ~nik ™ archer, 
bowman. ~ny ? armed with a 
bow; ?*i\:h-shaped. ~ysto a ? in 
the shape of an arch. 

łuczywo " resinous pine-wood. 

łudzjląc?? delusive, illusory; at- Jyczany 99 tractive; «*ące podobieństwo, be- 
wildering likeness. ~enie » delu- 
sion, illusion, deceit. ~ić ^ to 
delude; infatuate, allure. 

ług ™ lye, buck. ~ować v f to 
steep in lye; (chem.) lixiviate, 
-owanie" steeping in lye; (chem.) 
lixiviation. ~owaty " alcaline, 
lixivial; marshy, boggy. <*owi- 
sko " marsh covered with red- 
coloured water, ~ownik™ alum- 
house. *owy ? of buck; popiół 
~ -v, buck-ashes. 

łuk ™ (narzędzie) bow; (arch.) 
arch, vault ; (mat.) curve. ~owy ? 

łuna f , glare of fire. [bow . . . 

łup ™ booty, spoil. 

łupllać v< f split; (drwa) cleave. 
~ać sięT to get split up. -acz™ 
(ryba) haddock, -vanie" cleaving ; 
(w kościach) rheumatism. 

łupek ™ slate, schh*. 

łupillć v * to take off the bark, 
bark; plunder, pillage, ^ćsif^f 
to peel, shell. ~estwo " plun- 
dering, pillage. «-eż f , prey, spoil ; 
(na głowie) scurf. ~eże pi., rob- 
bery; prey. ~eżca ™ plunderer, 
spoiler. ~eżenie " plundering, 
pillage. ~eżnośĆ f v rapacity, ra- 
venousness. ~eżny f rapacious, 
ravenous. ^ezyc ? to plunder, rob. 

łnpinila f , (orzecha, jaja) shell; 
peel, paring. ~iasty f sheliy, 
~Owy " leguminous. 

łupkllość f , fissility. ~owaty ? 
^owy ? schistous, slaty. 

łupny " scissile. 

łusklla f , scale; shell, null; (na 
oku) albugo. ~ać v< ? (groch) to 
shell ; (owoc) to peel, pare ; (ryby) 
to scale. ~aty ? scaly, squamous. 
~iewnik ™ .(bot.) coral -wort. 
*-OWaty ? scaly, squamous, ło- 
wiec ™ (zo.) pangolin. 

łuszczak ™ (orn.) finch. 

łuszczllka^/waofcw,* albugo, leu- 
coma. ~yć, vid łuskać 

łużyny pi., buck-ashes, [of bast. 

łyczallk ™ bast-rope. ~ny f made. 

7* 100 łyczko łyczko, vid. tyko. 

łyk"? gulp; commoner. ~aĆ,MiaĆ v ? 
to gulp, swallow. 

łykacz ™ drunkard, glutton. 

łykawllość f , crib- biting. ~y ? 
koń ~y, crib-biter. < 

łyko ^ bast, bast of a lime-tree; 
(bot. J wilcze *, mezeron, spurge- 
laurel. ~waty ? sinew, tough. 

łypać v ? (oczyma) to open wide 
(the eyes). 

łys, ~ek, ~oń ™ bald-pate. ~ieć v ? 
to become bald-pated. ~ienie " 
baldness. ~ina f , bald-pate, bald- 
head ; (u konia) blaze, white spot. 

łyskallć sie v f to lighten, flash. 
•o-llie " lightning, flashing., 

łysllo «*? baldly. ~ość f , baldness, barrenness. ~y f bald-pated, 
bald. [mica. 

łyszczak ™ (bot.) auricula ; (min.) 

łytka f , calf (of the leg). - 

łyżczyca f , spoon-wort. 

łyżlleczka f , small spoon ; (do ka- 
wy) coffee - spoon ; (do herbaty) 
.tea-spoon. <*ka f , spoon ; spoonful. 

łyŻW|ja f , skate; biegać na *»ach, 
to skate. *iarz ™ skater. ~o- 
wać ^ to skate. ~owy ? most 
~~, pontoon, bridge of boats. 

łza f , tear; wylewać łzy, to shed 
tears. ~wnica f , lachrymatory. 
~wny? lachrymal; lachrymary. 
~W0 a } tearfully. ~wy ? tearful. 

łzowy f lachrymal. M. 

ma *"? fern, od mój. 

mać f , (vulg.) mother. 

maca f , peck, a measure for corn ; 
(u żydów) unleavened bread. 

macllać v< ? ? to feel, touch ; (kurę) 
to grope ; (fig.) to sound one ; ~ać 
po ciemku, to poke, grope about. 
~anie ? <*»anina f , feeling, touch- 
ing, -erować v f to steep, soak. 

machaJJĆ v ?(czem) to swing, bran- faiaczkowanie 

dish, sway. ~nie " swinging 
brandishing. 

machin||a f , machine; (fig.) huge- 
ness ; (o człowieku) giant. ~alxiy ? 
like a machine, mechanical. ~ka f , 
small machine. 

machlllarstwo 7 tricking, swindle. 
~arz™ tricker, swindler.^ować v ? 
to trick, swindle. 

machnlląć v f to shake, swing; 
(ręką) to beckon. ~ienie" (ręką) 
beckoning. — ' 

mącić v ?? (płyn) to stir up, mud- 
dy ; trouble, disturb. » sic V X to 
become muddy, turbid; (fig.) 
mąci mu sie w głowie, he feels 
giddy; he looses his head. 

macillca f , master -root; (anat.) 
womb, uterus; (typ.) matrix; 
perłowa *.ca, nacre; winna ~ca, 
vine. ~czny ? (anat.) uterine. 

maciek™ country-bumpkin; hog's 
paunch. 

macierz f , vid. matka. ~anka f , 
(bot.) betony, thyme, ~yński ? 
maternal, motherly; po ryńsku, 
maternally, ~yństwo " mater- 
nity, motherhood, «*ysty ? mater- 
nal. ~yzna f , maternal inheritance. 

maciniec ™ ovary. 

maciora f , ewe, sow. 

maciupki ? tiny, very small. 

maciwoda ™ seditionary; (fig.) 
fire-brand. 

macka f , (zoj feeler. 

macollcha f , ^tep-mother. ~szy ? 
like a step -mother, novercal, 
••szyć v ? (komu) to neglect one 
like a step-mother.' 

maczać vc t to dip in, immerse; 
wet, moisten; (iwiece) to dip; 
(fig.) ~ ręce w czem, to take part in. 

maczanka f , steeped slice of a roll 
or of bread. 

mączasty? farinaceous; like meal. 

maczek , field-poppy ; (fig.) very 
small print; priming-powder, 

mączklla f , flour; (do bielizny) 
starch, •-ować*'? to starch, clear- 
starch. ~owanie " starchiug. mącznica 

mączj lnica f , meal -box; mealy 
pear; (bot. J spurred rye, ergot. 
»ność f , mealiness. <»ny? mealy, 
floury ; of meal. ~yć v f to meal, 
sprinkle with meal. -ystOŚĆ f , 
mealiness. -ysty? mealy, of meal. 

maczuga f , mace. 

madera f » (wino) Madeira. _ 

madrllala 1 ? cunning fellow. -ość J 
wisdom, prudence; zebu ~ości, 
upper grinders. -ostka \ sophis- 
try. »y ? wise, sage; sly, cun- 
ning. — ze a ? wisely. 

inadrzeniec e (hot.) larkspur. 

magazyn e magazine, ware-house. 
~ier, magaźny™ store -keeper. 
~Owe " storage. 

magilla f , magic. -cznie a } magi- 
cally, -czność f , magic, -czny ? 
magic(al). ~k ™ magician. 

magiel e mangle. 

magister e Master of Arts, v 

magistrate magistracy. ~owy? 
magistratic(al). 

magloWł|ać v " to calender, matigle. 
^anie^ mangling. ~nia f , room 
in which the mangle is placed, 
-nica f ,. mangling - machine. 
~nik ™ cloth for mangling. ~ny " 
apt to mangle. 

magnat" magnate. ~erya f , no- 
tables pi:, notability. 

magnes e magnet, lodestone. ~o- 
wać V( f (fizj magnetise. *owa- 
nie r i magnetisation. -owy ? 
magnetic(al); igła *owa, com- 
pass-needle. 

magnetyllcznie a } magnetically, 
-cznosć f , magneticalness. 

-czny ? magnetic(al). -zm e 
magnetism. -zować V J (med.J 
to magnetise, --zer e magnetiser. 

magnifika f , woman puffed k up 
with pride. 

mahometallnine ~nka f , -nski? 
Mohammedan, -ństwo " Moham- 
medanism. 

mahollń 1J mahogany-tree, maho- 
gany. -. niowy ? mahogany. 

maić vc l to adorn with leaves. makata 101 Maj e (miesiąc) May. 

maj e verdure, green branches. 

majallczeć V V" to appear (indis- 
tinctly) at a distance. —czenie " 
delirium. -czyć vy ? a to be deli- 
rious; roam about; (sprawę etc.j 
to draw to. -k 1 ? round-aboutway. 

majatellczek e small fortune, pro- 
perty; small possession, estate. 
~k e fortime, property; posses- 
sion, estate. 

majdan e meeting- place; place 
of arms; timber-yard. 

mąjeranfek) e (bot.) majoram. 

majestat ™ (fig.) majesty; throne, 
-ycznie a } majestically. ~y« 
czność f , majesty, majesticness. 
-yczny ? majestic. 

majętnilie a ? richly, with fortune. 
»-OSĆ f , landed property, estate, 
manor. *,y *f wealthy; rich. 

maik ^f miesiąc,/ May; (zo.) meloe, 
oil-beetle. 

major ™ (mil.) major. *owa f , 
major's wife. -ówna f , major's 
daughter. ~ostwo " majorate; 
major and his wife. -ski " ma- 
jor's, -vstwo^majorship, majorate. 

majorate majorat, primogeniture. 

majllówka f , (zo.) meloe; (bot.) 
marsh-marigold; (zabawa) May- 
party, -owy ? J>i May, May . . . 

majstllere overseer, foreman. ~ro» 
stWO \ craftsmanship, ~rowa f , 
foreman's wife, -rowski " fore- 
man's; perfect, masterly. 

majtek e sailer, mariner. 

majtki pi- , (bathing-)drawers pL 

mak e (bot.) poppy ; « polny, field- 
poppy; (fig.) jak «iem zasiał s 
quite still. 

mąka f , meal; (fig.) nie będzie % 
tej mąki chleba, that won't do. 

makaron e macaroni, vermicelli. 
~iczny * (w literaturze) maca- 
ronic ; wiersz ~ ~ ; jnacaronic. 
~ik e macaroon, -izm e maca- 
ronic (expression). ~owy? maca- 
ronic, made of macaroni. 

makata f , precious carpet, 102 makolągwa 

makolągwa f , (om.) linnet. 

makllowiny pi., husks of poppy. 
~Ówka f , poppy-head. ~owy ? 
papaverous. 

makrela f , (zo.) mackerel. 

maksyma f , maxim, principle. 

.makuch ™ oil-cake. 

makuła f , biot, spot. 

makulatura f , waste-paper. 

malachit ™ (min.) malachite, 

malallrnia f , academy of painting ; 
studio. «rski?painter's.~rstwo " 
painting, ~rz ™ painter; house- 
painter. 

malellc™ little boy; pigmy. ~ć v ? 
to become smaller, diminish. 
~nki ? very small, petty, tiny. 
~nko a ? pettily, smally ; po ~nku, 
very slowly. ~ństwo * little thing, 
bagatelle; infancy; z ~ństwa, 

, from infancy. ^ fpear. 

małgorzatka f , kind of hasting- 

maligna f , burning (violent) fever. 

malinlla f , raspberry. ~iak ™ 
raspberry-bush; raspberry-wine. 
~0Wy ? raspberry . . . 

małmazya f , (voino) malmsey. 

mało «■? little; a few; po mału, 
slowly; o ~ co nie był zabiły, he 
was near to be killed, ^duszność f , 
pusillanimity. ~duszny " faint- 
hearted, pusillanimous, -letni " 
minor, under age. ~letność f , 
minority. ~mównośĆ f , sparing- 
ness of words, ~mówny " sparing 
of words, laconic. ~ść f , little- 
ness, smallness , fewness ; infancy ; 
(fig.) narrowness. 

malowallć'"? paint; to lay on rouge; 
(fig.) to represent; ~ć na szkle, to 
anneal. »nie 1 painting. ~ny " 
painted; (fig.) nominal, mock. 

tnałoważlleilie » vid. lekceważenie. 
~nośĆ f ,inconsiderableness.*.ny" 
inconsiderable, unessential. 

malowliidło " picture. ~niczo a ? 
picturesquely, ~niczy " pictu- 
resque. 

małp||a f , (zo.) monkey, ape; (fig.) 
very hideous person, -eczk?, f , manuskrypt 

little monkey. ~i « monkey's, 
monkey . . . ~iarstwo, -owanie " 
aping, mimicry. ~iarz ™ mimic, 
aper. ~ować ve ? to ape, mimic. 
~ozwierz ™ (zo.) maki. 

malullchny, ~czki ? tinny, very 
small. ~czko «? a little; for a 

mały ? little, small. [while. 

małż ™ crustaceous animal 

małżlleński ? matrimonial, con- 
jugal. ~eństwo * marriage ; matri- 
mony. ~onek™ husband, consort, 
mate. ~onka f , wife, spouse, 
consort. 

mamiła f ,mama,mamma.»czyć t, " , I l 
to nurse; to be nurse, -czyn ? of 
a nurse, -.in ^ mama's. ~ka f , 
nurse. 

mamillc v< ? to deceive, ensnare, 
juggle. ~ciel™ deceiver, ensnarer, 
juggler. ~dło " glamour, jugglery. 
~enie " imposture, juggle. 

mamona f , mammon, riches pi. 

mamrotać v " to grumble, mutter. 

mamut ™ (zo) mammoth. 

manatki pi., one's goods and 

mandat "' mandate. [chattels. 

manekin ™ lay-figure, manikin. 

manela f , armlet, bracelet. 

manewr ™ manoeuvre. 

maneż ™ manage, riding-school. 

mania f , mania, madness. 

manierka f , (flaszka) canteen. 

manierllny ? mannerly, civil, po- 
lite. ~ypl. f mannerliness, civility. 

manifest ™ manifesto ; pro- 
testation). *pulacya f , manipu- 
lation; proceeding, ^pularz ™ 
(ubioru księdza) maniple. 

mańklja f , left hand ; z mańki kogo 
zażyć, to play one a trick, to cir- 
cumvent. ~nt ™ left-hander. 

mankiet ™ ruffle. 

manna f , dew of heaven; manna. 

manowiec ™ round-about way. 

mantelzak, vid. matelzak. 

mantyllczyć V \ L to grumble, growl, 
~ka ™ grumbler. 

mantyla f , mantelet. 

manuskrypt ™ manuscript. mapa 

mapa f , map. [fancy.. 

mara f , phantom, vision; chimera, 
marchilew f , (bot.) carrot, owia- 
ny " carrot . . . ~wisko f , field 

of carrots, 
marcllówka f , March - chicken ; 

water from March-snow, ~owy? 

March . . . 

marcypan ™ almand icing! 
marena f , (zo.) muraena. 
marglliel ™ marl. ~lować v ? to 

marl. ~lowy ? marly, 
margines ™ margin, 
margrablia ™ margrave. ~ina f , 

margravine. ~ski " relating to 

a margrave or to a margravate. 

~stwo » margravate. 
marka f , (moneta) mark; (znak) 

mark , trade - mark ; (pocztowa) 

postage-stamp. 

markier ™ marker, waiter. 

markieta'n " sutler. ~nka f , fe- 
male sutler. ~nski ? sutler's. 
«-nstwo " sutler's trade. 

markiz ™ marquis. ~a f , awning. 
*Owa f , marquise, marchioness. 
«*OWStwo " marquisate. 

markotnli'ie, ~0 a ? morosely, pee- 
vishly; ~o mi to, it grieves me. 
*.y f morose, peevish. 

marmelada f , marmalade. 

marmur ™ marble; kopalnia ~u, 
marble-quarry. ~ek™ (narzędzie) 
marble -rubber; marble - paper ; 
(zo.) black-fox; fox's skin. ~ko- 
wać v f to marble, vein, ^ko- 
wanie " marbling, ~kowy ? 
marbly, marbled, ~nik *? marble- 
cutter. ~owaĆ ^f to inlay with 
marble(-plates). ~owanie " in- 
laying with marble. ~owany ? 
marmoraceous. ~owy ? marble, 
marmoreal. 

marnliie a } miserably, ~ieć u ? to 
become pocr, miserable; linger, 
perish. ~ośĆ f , perishableness ; 
nothingness. ~otrawca™ squan- 
derer, lavisher. ~otrawić v< ? to 
waste, squander. ~otrawny " 
prodigal, lavish, ^otrawstwo " maścić 103 lavishing, dissipation. ~owac, vid . 
marnotraivić.~y ( ? perishable ; null, 

maro der, vid. 7naruder. [invalid. 

marsowy f martial; warlike. 

marsz ™ march (też muz.). 

marszałllek"? marshal; ~ek dworu, 
court-marshal, akowski " mar- 

o shal's. ~kowstwo " marshalship. 

marszczllenie " folding; (brwi) 
wrin kling. ~ka f , fold, plait. ~y& V( ? 
to fold, plait; (czoło) to wrinkle, 
to knit the brows. «*yć sie v f to 
knit the brows. 

martw||ić v f to grieve, vex; (ciało) 
to mortify, chastise. ~ić się V X 
to grieve, be grieved; mortify. 
-»ieć vr t to become insensible, 
mortify. -»»0ŚĆ f , insensibility, 
want of feeling. ~ota f , inani- 
mateness, lifelessness. ~y ? in- 
animate, lifeless; (fig.) inane, 
without expression ; benumbed. 

maruda ™ grumbler. [rauding. 

maruder ™ marauder. »ka f , ma- 

marulldność f , nioroseness.~d.ny*? 
morose, peevish. ~dzić V7 , 1 to 
dawdle, loiter. 

mary pi., hearse. 

maryasz ™ (gra w karty) marriage. 

marynalirka f , marine, navy; 
monkey - coat. ~rski ? naval ; 
marine. ~rstwo " nautical know- 
ledge. ~rz ™ marine, mariner. 

marynilata f , pickle. ~ować v ? 
to marinate, pickle. [pet. 

maryonetka f , wire-puppet $ pup- 
mar z an a 

Marzec 

marz'Jenie " dreaming; dreamery* 
~yć v< ? tó dream ; dream on , 
~y mu się, he dreams. ~yciel ™ 
dreamer. 

marznllać v ™ to freeze, congeal ; 
feel cold; «4e, it freezes. ~ienie ? 
freezing. 

marzyca f , button-weed. 

masa f » mass : (w konkursie) as- 
sets pi., bankrupt's estate, mass. 

maśllć f , salve, ointment; (koni) 
colour; (w kartach) suit. ~cić v f (bot.) madder. 
™ March. 104 masci sty 

bo anoint, embalm. «*cistyf oily, 

unctuous ; (o 'koniach) having the 

same colour, 
masielniczka, vid. maślniczka. 
masklla f , mask ; masker. ^arada f , 

mask-ball, masquerade, -ować v< ? 

to mask, disguise. ~ ~ si^'XCfiO-J 

to disguise oneself, mask. ~o- 

wy ? masked. 

maślacz " (wino) first press, 
maślllak ™ kind of mushroom. 

-<anka f , buttermilk, ~any ? 

made of butter; (fig-) buttery, 

weak. ~arka f , butter-woman. 

~arz ™ butter - man. ~nica f , 

churn. ~niczka f , butter r- box. 

~ny ? butter . . . 
masło " butter.-* waty ? yellowish ; 

(fig.) weak, buttery. 
mason ™ free mason, 
masować vc f to shampoo, 
mastyklls ™ mastic, -owiec ™ 

f&oU mastic-tree. 
masywny ? massive, solid, 
maszerować v ? fwiitj ^o march, 
maszkara f , mask; very hideous 

person, malkin. [masted. 

maszt ™ (okrętu) mast, -owy f 
masztalerz ™ master of the horse, 
maszynlla f , w<i. machina, ~erya f , 

machinery. ~ista ™ mechanist, 

machinist. ~ka f , — do kawy, 

coffee-machine. [mate. 

mat ™ (w szachach) mate, check- 
mata f , mat. 

mata'rIC, vid. mataczyć. »ctWO * 
fraudulence; humbug, ~cz ™ de- 
ceiver, swindler. ~czyć v \ l to 
swindle, deceive. ~nina f , en- 
tanglement; fraudulence. 

matador ™ matadore; person of 
rank. 

matllczyn ? maternal, motherly. 
-ecznik ™ lair; ovary; cell of 
the queen-bee. 

matedora, vid. matador. 

matelzak ™ portmanteau. 

matematyllczny " mathematical. 
*k ™ mathematician. »ka f , 
mathematics. mebelek, 

materac ™ mattress. *»yk*? smafi 
mattress. 

matery||a f , matter, subject; stuff; 
matter, pus. »ał ™ material 
materials pi.; <*ał budulcowy. 
timber, building-materials. ~ali- 
sta™ materialist ; grocer. •.alizm™ 
materialism. ~alnie a ? materially. 
~alność f , materiality. ~alny ? 
material; silken. ~jka f , poplin. 

matk|!a f , mother; (vulg.J old wo- 
man. ~obójca ™ matricide. ~o- 
bójczy^matricidal. ~obÓjstwO " 
matricide. 

matnia f , net-bag ; (fig.) trap, snare. 

matrona f , matron. 

matrykuła f , register, roll. 

matullla, ~nia f , dearly beloved 
mother. 

mawiać v< f to say; use to say. 

maź f , grease (for carriages) ; tar. 

maż ™ man; husband; iść za ~, 
to marry. 

mazallć v< ? to wipe (away), efface; 
besmear, soil. ~ć sie V X Co dzie- 
ciach) to weep, cry; to be effaced, 
vaina f , scrawl, scribbling. 

mazepa f , bawler, crier 

mazgallć vc ? to tarnish, dirt. ~ić 
sie °X to weep, cry, squeak. ~j ™ 
noodle, simpleton; sloven, grimy 
fellow; squeaker. ~jowaty? clum- 
sy, coarse. ~jstwo" blockishness, 
clumsiness. 

maziljarnia f , tar- hut. *arz ™ 
dauber. ~dło "] grease; salve, 
~sty C y greasy; tarry. 

maźnica f , grease-box. 

mazurek™ mazurka; kind of cake. 

mchowy f mossy. 

mdllleć v \ l to faint, swoon away. 
~enie" fainting, -vie v< ? to debili- 
tate, weaken; ~i mnie, I feel 
sick, qualmish. 

mdł||0 a ? faintly, feebly; ~o mi 
jest, I feel qualmish. ~0ŚĆ f , 
qualmishness, nausea; weakness. 
~y ? feeble, faint; weak. 

me ^T = moje, vi- °d mój. 

mebllel™ piece of furniture, ~elek™ meblować 

small piece of Furniture, iło- 
wać v< ? to furnish. *• ~ się V T t0 
furnish. 

'mecenas ™ lawyer; (fig.) patron 
of art and letters. 

mech ™ moss; (na roślinach i na 
brodzie) down. 

me chanif leżnie a } mechanically. 
~czny " mechanic(al). ~k ™ 
mechanician, mechanist. ~ka ł i 
mechanics. ~zm ™ mechanism. 

męczllarnia f , torture, pang, tor- 
ment, -^ennica f , martyr; (bot.) 
passion - flower. , ~enniczka f , 
~ennik ™ martyr, -eński ? tor- 
turing; martyr's; korona «*eńska, 
crown of martyrdom. «-eństwo " 
martyrdom. «*yć V( f to pain, tor- 
ture, torment ; martyr, excruciate. 
»yć się V1 C to be fatigued; be 
tormented. ~yciel ™ harasser, 

meczet ™ mosque. ftormenter. 

medal ™ medal. ~ik ™ small me- 
dal ; medallion. *>ion ™ medallion. 
~nik ™ medallist. 

mędel, vid. mendel. 

mędoweszka f , crab-louse. ». 

mędrllek ™ wiseacre, ~kować vr ł 
to subtilize, criticise. -%-kowstwO " 
pretended wisdom. ~szy, comp. 
od mądry. ~zec ™ sage, philo- 
sopher. ~żeć vy } to become wise. 

medyllcyna f , medicine. ~czny f 
medical. ~k ™ physician. 

męka f , pain, torture, torment; 
męki piekielne, pains of hell. 

melancholilla f , melancholy, 
^czność f , melancholiness. 

~czny ? melancholy. ~jnie, 
•*cznie a ? melancholically. ~k ™ 
melancholiac. 
melancholise. 

melas ™ molasses pi. 

mełcie, vid. mielenie. 

meldJlować v< ? to announce. ~~ 
się V V to report oneself. ~unko- 
wy ? ~unkowa książka, advice- 
book. 

melislla f , (bot.) melissa, balm. 
«*OWy ? of balm, melissa... *-zowac v ? to mgźczyzna 105 

melodylla f , melody. ~jność f , 
melodiousness. ~jny ? melodious. 

melon ™ (bot.) melon. 

memoryał m , memoir, memorial. 

mendel ™ fifteen, head of fifteen 
sheaves. 

mendoweszka, vid. medoweszka. 

mennillca f , mint. ~ctwo " coinage. 
~czy ? of mint, mint . . . ; stopa 
<*cza, standard. 

menuet ™ minuet. ._ _ 

merdać V V~ ogonem, to wag its tail. 

merkuryllalny f mercurial, ~usz ™ 
mercury. 

męsllki "fffraw.,/ masculine; man- 
ful, manly.~koŚĆ f ,masculinencss, 
manhood; manhness, manful- 
ness. ••two" manliness, bravery, 
courage. 

mesyasz ™ Messiah. 

meszka f , spring-tail. 

meszne " mass-penny. 

meszty pl. } bluchers pi. , half- 
boots pi. [lees pi., sediment. 

męt™ (częściej j ~ypl., grounds^., 

meta f , aim, bound, butt. 

metafizyllczny ? metaphysical, 
~k™ metaphysician. ~ka f , meta- 
physics. 

metafora f i metaphor. 

metal™ metal. *urgia f , metallurgy. 

metamorfoza f , metamorphosis. 

metempsychoza f , metempsycho- 

meteor ",' meteor. [sis. 

mętnllOŚĆ f , muddiness, turbid- 
ness; (winaj greasiness. »y ? 
muddy, turbid. ' 

met||oda f , method. ~odycznie a * 
methodically. ~odyczność \ 
methodics, methodism. ~ody- 
czny ? methodic(al). 

metr ™ (miara) metre. ~yczny ? 

metresa f , mistress. [nietric(al),. 

metropolitan metropolitan. ~lal- 
ny " metropolitan. 

metryka f , certificate of baptism , 
register, roll. 

mewa f , (om.) mew. 

mężatka f , married woman. 

mężczyzna ™ man, male person 106 możnie męźnllie **? manly, manfully, 
bravely, -ieć v ? to arrive at 
puberty; to become manly. -ość f , 
manliness, bravery. -y ? man- 
ful, manly. 

mężcdlbójca™manslayer.-bójczy ? 
homicidal, -bójczyni f , homicide. 
~bćjstwo " manslaughter, homi- 
cide, -wski? marital, husband's, 
mężulek ™ dearly beloved hus- 
band. 
mgła f , mist-, fog. -wica f , (astr.) 
nebula. -wy ? foglike 
mglillć się v ]' to get foggy, be 
foggy* ~StO a ? — na dworze, it 
is foggy. -stość f , fogginess, nebu- 
lousness. -sty ? nebulous, foggy, 
mgnllać m } (czemj to move quick, 
twinkle; — okiem, to twinkle 
with the eye. -ienie * twinkling ; 
w cieniu oka, on the spot, in- 
mi^™ dat. odja. [stantaneously. 
Biiąć V( f to crumple, rumple, 
miałklli ? shallow, flat; (fig.) 
superficial, feeble-minded; pow- 
dery; -i cukier, powder-sugar. 
~OŚĆ f , shallowness; superficial- 
ness, superficiality. 
miano- name; property, goods pi. 
~wać vc i to nominate, appoint. 
~wanie \ nomination, appoint- 
ment, -wicie a ? namely, viz ( = 
videlicet); particularly, -wnik™ 
(gram.) nominative, 
miarlla f , measure; pot, quart; 
moderation ; (w prozodyi) metre; 
żadna —a, by no means; wziąć 
— ę (na surdut etc.), to take a per- 
son's measure (for), -ka f , small 
measure (for dry goods); shot- 
charger. — kować v< ? to moderate ; 
mark, note. — - sie^fto compose 
oneself, -owy ? nietric(al). 
miasteczko " small town, market- 
miasto " town. [town. 

miasto 1£yrp , instead of. 
miauczellć^ to mew. -nie " mew. 
miąż ™ bigness, thickness, 
miazga f , (hot.) alburnum, sap; 
chyle; pulp. mieknaó 

miąższlleć T to thicken. -ość f , 
thickness, compactness; density. 

• -y £ thick, compact ; dense. 

mię ^T accus. od ja. 

mieć v f to have, possess; hold; 
(kogo za . . .) to think, take one 
for . . . ; jak sie masz ? how are you? 
how do you do? mam list do na- 
pisania, I have a letter to write ; 
~ wstręt , odrazę do, to abhor. 
~ się (dobrze, źle), to be (well, ill). 

miech ™ bag, sack ; (pair of) bel- 

miecielica f , strong gale. [lows. 

miecz ™ sword; male line; po — u, 
on the father's side, -nik ™ 
sword-cutler, furbisher ; sword- 
bearer; (ryba) saw -fish, -ni- 
kowstwo " office and dignity of 
the sword-bearer. ~owy ? linia 
~0wa, male line ; zakon ~ ~, order 
of the sword, -yk™ smallsword; 
(bot.) flower-de-luce, iris. 

miednica f , washhand - basin ; 
(anat.) pelvis 

międlillę vc f (len) to brake, -ca f , 
flax-brake. 

miedź f , copper; small coin. 

miedza f , green balk, ridge. 

miedzillak ™ copper coin, -any ? 
copper, brassy, -oryt ™ copper 
plate, engraving, -sty" coppery. 

miedzy 2Jrp , between, among. -morze T ,' isthmus. miejsclle " place; room, space; 
(cytat) passage; employment, of- 
fice, -ownik ™ (gram.) locative. 
-0W0ŚĆ f , locality, -owy ? local. 

miejski f townish, town -like; 
municipal. 

miękczlleć, mięknąć v f to soak, 
mellow; (fig.) to soften, relent 
~yć y ? to soak, mellow; (fig.) 
to soften, touch. [lobe. 

miękisz ™ (u owocu) pulp, pith ; 

miękllkawy ? softish. -ki ? soft, 
tender; (fig.) mild; effeminate. 
-ko a p softly, tenderly ; weakly ; 
jaja na -ko, soft-boiled eggs. 
-kość f , softness, tenderness; 
(fig.) mildness, -nać, vid. miękczeć. mielcarz 

mielcllarz ™ maltrnan, maltster. 
«"UCll ™ malt-kiln. 

mieliłeś od mleć. ~enie " grin- 
ding." ~iwO ™ grist. 

mielllizna f , shallow place, shoal, 
sands pi. ~uchny ? very fine, 
very subtile, very finely powdered. 

'Illielszy, comp. od miałki. 

mieniąc vc ^ to change, exchange. 
•» sie V V to truck. 

mienillć^? f fro#o sivym przyjacielem) 
to call (a person a friend); to 
think, esteem. ~ć się r T fo ma- 
teryij to change colours; fezem J 
to pass oneself off (for). 

mienie " property, goods pi. 

mieniony ? changeable (colour). 

mientus, vid. miptus. 

miernillctwo " geodesy, surveying. 
~CZy?geodetical; pręt — , mete- 
wand. «*czy ™ land-surveyor, 
measurer. 

miemllie a <? middling, tolerably. 
~OŚĆ f , moderation; (w jedzemu 
i piciu) abstemiousness, absti- 
nence; mediocrity, middlingness. 
~Ota ł i mediocre work; (osoba) mediocrity. ~y a mediocre, middling, indifferent. 

mierzchnąć V1 ? to grow dusky. 

mierzenie"" ^measuring. 

mierziliaczka /, disgustfulness, 
aversion. ~ić v< ? (komu co J to 
disgust a person with ; ~ić sobie 
co, to be disgusted with; to mnie 
mierzi, I feel an aversion to it. 
•»nąć v ? to become hated, odious. 

mierzwiła f , dung, manure. ~ić vc ,' 
to dung, manure 

mierzyć 
aim, take aim at . . . 

mierzyna f , middle-sized horse. 

mieść, vid. miotać. 

mieścić V( f to place, lodge ; (w so- 
bie) to contain, hold. «* się v \ 
(w czem) to contain; be lodged; 
(fig.) to sie w jego gtoivie nie mie- 
ści, it passes his comprehension. 

mieścina f , small town, niarket- 1 to measure; (do) to town. mieta 107 

miesillac™ month; moon, ~aczek™ 
glory, halo. ~aczka f , menses pi., 
menstrual flux, mącznica f , da- 
me's violet, rocket. ~ęczne * 
monthly -wages, monthly allow* 
ance. -e.cznie a ? monthly 
~eczny ? monthly. miesic va to Knead. mięsillstość f , fleshiness ; fu owocu, 
pulpousness. ~sty * fleshy, mea^ 
ty; (o owocu) pulpous, pulpy. 
*W0 " butcher-meat, meat. 

mięśniczek ™ (zo.) blue-bottle. 

mięsljny? fleshy; flesh. ,., meat..,: 
dzień ~ -* , meat-day ; potrawa «*na } 
flesh-meat, animal food. ~o" meat; 
flesh; (owocu jpulp; dzikie^OtfrouĄ. 
flesh. -opust ™ Shrovetide , carni- 
val, Shrove-Tuesday. -opustny ? 
carnival ., niedziela -opustna, 
sexagesima. -ożerca ™ flesh- 
eater, -ożerny " carnivorous. 

mieszallć ve ? to mix, mingle; con- 
found, entangle; (kogo) to put a 
person out of countenance, to 
discompose; (karty) to shuffle. 
~Ć się V V (do czego) to meddle 
with, interfere with, intermediate. 
~nie " mixing, mixture, -nie 
się " interference, intervention. 
~riiec ™ hybrid, mongrel. -nina f , 
mixture, medley; hotch-potch, 
(zboże) maslin. ~nka f , (dla by- 
dła) mash, ~ny? mixed, mingled 

mieszczljanin ™ citizen, towns- 
man ; commoner. -anski ?• of a, 
citizen ; common. -aństwo r % 
right of citizens, citizens pi.-, 
townspeople. ~ka f ,. (female) 
citizen, commoner's woman, girl 
of the middle class. ~uch ™ 
(pogardliwie) commoner. 

mieszek ™ (small) bag; small 
bellows; (bot.) follicle. 

mieszkallć v ? to dwell, live, re- 
side, abide. ~lny ? habitable; 
dom — , dwelling-house. <*nie " 
dwelling, habitation. ~niec ™ 
~nka f , inhabitant.^ 

mięta f , (bot. J mint. i M JLC>Z 108 mietelnica mietelnillca, mietlica f , (lot.) hair- 
grass ; (female) rope - dancer, 
acrobat. -ctwo ^ acrobation. 
-czy ? acrobatic. -k ™ rope- 
dancer, acrobat. 

miętosić v< ? to ruffle, rumple, 

miętus ™ (ryba) cull. 

miewać v ? to use to have. - się V X 
(dobrze, źle) to be (well, ill) j *^afc 
sie miewasz? how are you? mięz, ind. ?7?i*nć. miezdrzyć vc } to flesh out. 

mig ™ twinkling. -i ^J., language 
by signs, eye language. -ać V V" 
(czem) to dazzle. -ać v ™ -ać się v * 
to flare ; (o gwiazdach) to twinkle ; 
glitter, glisten. -ać, -nać V V" ( na 
kogo J to beckon to, nod to. -anie " 
dazzling, twinkling 

migdał ™ almond, -owy ? al- 

migi, vid. mig. « [mond . . . 

migotallć vv t ~ć sie vr , to twinkle. *nie " twinkling. migrena f , (med.) megrim. 

mijać vc ?] 1 to pass by, pass over; 
(przylądek) to double ; pass (over), 
neglect to mention ; avoid, shun ; 
(o czasie) to pass (away); kara 
cię nie minie, you will not escape 
a penalty; nagroda cię nie minie, 
you can be sure of a reward. 
— się v 7 ( z kirn) to cross one an- 
other ; pass by ; - się z prawda, 
to swerve from the truth. 

mika f , (min.) mica, Muscovy glass. 

mikołajek ™ (bot.) eryngo. 

mikroskop ™ magnifying- glass, 
microscope. 

mikstura f , mixture ; drugs pi. 

mila f , mile; francuska ~, league 

milczllacy ? silent, tacit. -ec m , 
to be silent, hold one's tongue, 
-enie " silence ; quietness, tran- 
quillity; -eniem pominąć, to pass 
over in silence. -kiem a } in si- 
lence, silently. 

mile a ? courteously, kihcTly ; agree- 
ably, [oneself with . . . 

milić się V X (komu) to ingratiate 

milicya f , militia. vn < ministrowski 

milion" million. -er™ millionaire, 
••Owy ? millionth; millionary; 
million-peopled; - * pan, millio- 
naire. 

milknąć *T to grow dumb ; abate. 

miło a ? agreeably ; « mi . . . , I am 
glad to . . . 

miłoŚHĆ f , love; ~ć własna, self- 
love, -ciwość f , favour, grace ; 
Wasza ~ciwość } Your Grace. -ci- 
wv ? gracious 

miłollsierdzie" compassion, mer- 
cy, mercifulness, -sierny ■? com- 
passionate, merciful. -śnica f , 
concubine. % -śnik ™ amateur, 
fancier; (bot.) amaranth. -sny f 
love. . . ; full of love; liścik ~ ~, 
billet-doux; list — , love-letter, 
-stkijpi., love-affairs pi. -wać vc t 
to love. 

miły ? dear, beloved ; agreeable. 

miły ™ darling 

mimillcznie <** mimically. -czny?1 
mimic. — k ™ mime, mimic. -ka f » 
mimics.. 

mimo a ? by ; puścić kogo ~, to let 
one pass. - P r P in spite of, not-) 
withstanding; near, -chodem, 
ujazdem a ? by the way 

mimowolnllość f , involuntariness. 
-y * involuntary. 

mina f , mien, look, countenance; 

minąć, vid. mijać. \(mil.) mine. 

minaret ™ minaret. 

mincallrski ? coining. . ., mint... 
-rstwo " coinage. -rz ™ coiner. 

minerals " mineral, -lny ? mi- 
neral; kabinet -~, collection of 
minerals, -log ™ mineralogist. 
-logia f , mineralogy, -logiczny ? 
mineralogic(al). 

minia f , (chem.) minium. 

miniatullra f , miniature. -rzy sta™ 
miniaturist. 

minier ™ miner, mine-digger. 

miniony 

ministller 1 past. 
! minister. -erstwo ministry, -eryalny f ministerial, 
-eryum ? ministry, -rowski ? 
minister's, ministerial.. minka 

minka ', mien, countenance. 

minstrel ™ minstrel. 

minóg ",' (river-)lamprey. 

minut||a f , minute, -nik™ minute- 
band, -owy f minute. 

millód ™ honey; mead, metheglin. 
-odnik ™ (bot.) nectary, honey 
cup. -odny " honeyed. 

miodoflpłynny ? mellifluent ; (fig.) 
honeyed. -sok ™ (hot.) honey- 
flower.-warnia f , apiary, -wnik™ 
honey -cake. -wy " honeyed, 
honey... ; — miesiąc, honeymoon. 

miodunka f , (hot) ox -tongue; 
lungwort. 

miot ™ cast, throw. -ać vc f to 
cast, throw; (czem) to swing, 
brandish; (obelgi) to throw out; 
(kirn) to shake, -anie się " jac- 
tation. -ełka f , whisk, clothes- 
brush. -ła f , broom, besom; (bot.) 
hairgress. -larz ™ broom-maker, 
brooiu-man. -lisko" bad broom. 

miotło " (fig.) sport, game. 

mir ™ peace; respect, esteem. 

mirlla f , (bot.) myrrh, -owy ? 
myrrhic. 

mirt ™ (bot.) mirtle. ^owy f 
myrtle . . . , myrtiform. 

mislla f , terreen, platter. -eczka f , 
small dish, saucer. — ka f , dish, 
bowl. 

misiurka f , (u hełmu) bearer, visor. 

mistern||0Ść f , artificialness, fine- 
ness, -y " artificial, artful, fine. 

mistrz ™ master; Wielki « (krzy- 
żaków), Grand-Master. -owstwo" 
virtuosity, masterliness ; master- 
ship, -owski ? masterly. -yni f , 
mistress. 

aiistyl!cznie a ? mystically.-czny ? 
mystic(al). -k ™ mystic. 

misylla f , mission, -onarski °; 
— onarz ™ missionary. 

mitologilla f , mythology, -czny? 
mythologic(al)- 

mitra f , mitre. 

mitrfilga f , delay, loss of time; 
^iterer, dawdler, -żny ? laggard. 
*żyć Tf to loiter, dawdle; ~~ młody 109 komu czas, to dawdle a person's 
time. 

mizantrop ™ -ka f , misanthropist, 
misanthrope. -ia f , misanthropy. 

mizerllactwo " poorness; poor 
man ; the poor. — ak ™ poor man, 
poor fellow, -nie a ? poorly, 
miserably; wyglądać « ~, to look 
wretched, poorly, -nieć v '} to 
grow meagre, get lean, -ny ? 
meagre, slender; poor, miserable. 
<*Ota^ poorness, miserableness. 
-ya *\ poorness; cucumber (salad). 

mizguś ™ wheedler, beau. 

mkllły ? fugitive, -nać v7 , 1 to hasten 
away, pass (away). 1 " 

mlaskać "V 1 to smack; to kiss 
with a sharp noise; (na konie) 

mleć V( f to grind. [to crack. 

mlecz ™ marrow; down of the 
cheek; (bot .) wolf's milk; ~rybi, 
milt ; ~ cielęcy, sweet-bread ; - pa- 
cierzowy, spinal marrow, -ak ™ 
milter. 

mleczllarka f , milkmaid, milk- 
woman. — amia f , dairy, milk- 
factory, -asty f milky, -ko " 
milk, -nica f , (hot.) milkwort, 
-no a ? milkily. -nośĆ f , milki- 
ness, lactescence. -ny " milky; 
(chem.) hacteal ; milk-white, milk- 
coloured; (astr.) —na droga, 
galaxy. — ysty ? yielding much 
milk; milky, -ywo " products 
of the dairy. 

mllleko " milk; kwaśne — , curdled 
milk, -ewo, -iwo " grist. 

młoćba f , the corn thrash ^d out. 

młllpcek™ thresher, thrasher. -Ó- 
cić v f to thrash, thresh. -ocka f , 
thrashing. --rnia f , thrashing- 

młode " young. [machine. 

młodka f , young woman; heifer. 

młodlnieć u \ l to grow young again. 
*O a ? youthfully; -o wyglądać, 
to look young, -ociany , youth- 
ful. -ość f , youth. -sza f , cham= 
ber-maid.-y ? young; za ~u, from 
one's youth, when young ; pan «,y, 
bride-groom; panna -a, bride* 110 młódź młódź f , the youths. 

młodzian ™ youth, young man. 
~kii?t-> Innocents' day. -kowy? 
dzień ~ ~, Innocents' day. 

młodzie v f to make young. «. 
się V X to grow young again. 

młodzie pi., barm, yeast. / 

młodziellńczy ? youthful, ~nia- 
szek ™ very young man, lad. 
*»niec ™ young man, youth. ~ż f , 
the youths pi. 

3nłodzi||k ™ very young man; 
novice. Mielmy ? very young; 
delicate. *wo » beestings. ~zna f , 
young cattle, younglings pi. 

młokos ™ vain youth, hobblede- 
hoy, halfling. 

młot ™ sledge - hammer ; (zo .) 
hammer -fish. ~eczek ™ small 
hammer; (anat.) malleus. ~ek ™ 
hammer; (fig. J iść pod ~ek, to 
come (go) to the hammer. 

młyn ™ mill; ~ parowy, steam- 
mill; - wodny, water-mill. ~ar- 
czyk ™ miller's boy, miller's 
assistant. ~arka f , miller's wife. 
~arski ? miller's, -arstwo " 
miller's trade, ~arz ™ miller. 
~ek ™ quern, hand-mill; (gra) 
nine men's morris; moulinet. 
~iec™, młyńcem, in a circle, round. 
~kowaĆ vc ? (zboże) to winnow; 
(fig.) to veer, tack about. 

młyński ? mill . . . ; kamień ~, 
grindstone. 

mną 2 3r ™ in strum, od ja. 

mnich ™ monk ; water-gate, bó- 
stwo " monasticism. ~0Wski, 
mniszy " monkish. 

mnie P> 'V' gen. dat. & accus. odja. 

mniej a ? less, fewer. ~szeć v ™ 
to diminish. *-sZ0ŚĆ f , minority. 
**szy ? minor, less; smaller. 

mniemallć v ? to mean, think. 
*nie " meaning, opinion. 

inniszllarz ™ gelder, castrater. 
~ek ™ (hot.) dandelion. ~ka f , 
nun. ~yć vc f to geld, castrate. 

mnoglli f numerous, multifarious ; 
(gram.) liczha »a, plural. *o a p modrzeniec 

much ; in great quantities. -ość f » 
quantity, multiplicity. 

mnóstwo " multitude. 

mnozllenie" multiplication. *na f , 
multiplicand. «*nik ™ multipli- 
cator, multiplier. ~ny ? multipli- 
able. ~yć v ? ~yć sie V X to multi- 
ply; increase. 

mobilizować v< ?(mil .) to mobilise. 

moc f , strength, force; might, 
power; (vulg.) great quantity i 
10 ~, na ~y, by virtue of. ~ar- 
stwo " power, empire. ~arz '" 
lord, ruler; monarch, potentate; 
(fam.) athlete. ~eil ? entitled, 
authorised. MlO a ? much; vigo- 
rously, energeticly; ~nO pada, 
it rains hard. ~ny ? strong, stout. 

mocowallć sic^r to wrestle, strug- 
gle, -.nie się" wrestling, struggle. 

mocz", 1 urine 1 , piss; opuszczać, to 
make water, urine. ~adło » 
~ary pi., moor, marsh. ~enie " 
soaking; (lnu) steeping, raiting; 
(chem.) maceration. ~yć v ?" to 
make water; wet, soak; (len) to 
steep; water; (chem.) macerate; 
~yć nogi, to take a foot-bath. 
~ydło " raiting-pool. 

moda f , mode, fashion, custom; 
wchodzić w mode, to become a 
fashion, grow into fashion ; wyjść 
z mody, to grow out of fashion. 

model ™ pattern, sample, model. 
«*0wa6 vc t to model, pattern. 

modliłaś standard, rule (of con- 
duct); model, mould. -*ły pi., 
prayers pi. *lić się V X to say 
one's prayers. -litewka f , short 
prayer. -iitewnik "J prayer-book. 
~litwa f , prayer. ~lnica f , house 
of prayer, chapel. 

modniliarka f , milliner, modisr. 
*-ie a7 i fashionably. *-iś ™ dandy, 
masher. «*y f fashionable ; sta~ 
wać sip ~ym, to become a fashion. 

modrllak ™ (bot.) blue -bottle. 
~awy ? bluish, light-blue.^ooki ? 
blue-eyed. ~y f dark-blue, azure, 
-żeniec ™ (bot.) larkspur. modrzew 

modrzew ™ (lot) larch. -iowy f 

larchen. 

modulacya f , (muz.) modulation. 
modyfikaeya f , modification. 
inódz m , 1 to be able; być może, 

że..., it is possible tbat...; czy 

możesz to uczynić? can you do it? 

nie mogę tego uczynić, I cannot mostowy 111 mogący f able. [do it. mogiłlla f , tomb; grave, -ki pi., 
churchyard. [my way. 

•illój ^T my; mine; po mojemu, in 

mojżeszowy ? ~ zakon, Mosaical 
law. Jewish religion. 

moknąć v \ l to become wet. 

mokradlllina f , humid soil. -ło * 
bog, moor. <*-l&pl., rainy weather. 

mokrllawy ? wettish. -o a ? dzisiaj 
-O, it is wet weather today. 
-OŚĆ f , wetness, humidity, mois- 
ture, -y " wet, humid, moist. 
— Z, vid. mocz. — zyć, vid. moczyć. 

mol ™ (muz.) minor. 

mól ™ (zo.) moth; (fig.) sorrow. 

molestować v< f to trouble, molest. 

molik ™ fzoj mite. 

mołolldyca f , young woman, 
-dziec ™ young man. 

moment" moment, -alnie a ? mo- 
mentarily, -alny " momentary. 

momot ™ stammerer, -ać v ? to 
stammer, stutter. — liwy ? stam- 
mering. 

monarchic ™ -ini f , monarch. 
~ia f , monarchy, -iczny " mo- 
narchical, -izm ™ monarchism. 

monarszy ? monarch's; mo- 
narchal. 

monet||a f , coin; money; (fig.) pła- 
cić komu równa — ą, to pay a per- 
son in his own coin. *amy ? 
mint . , . -ny ? money . . . 
monitor ™ turret-ship, monitor. 

monolllog™ soliloquy, monologue. 
-pol ™ monopoly. 

monstrancya f , monstrance, pix. 

moiltowljy ** -a w^a, fine flour, 
montwa f , spindle-tree. 
mops ™ pug-dog. -i ? like a pug- 
dog; -ia twarz, ugly l'ace. mór ™ plague, pestilence. 

mora f , moreen (stuff) ; nightmare, 

incubus, 
morąg ™ spotted animal. -owa- 

ty ? tabby, chequered, 
morallł ™ morality, moral; -ły 

fcomu prawić, to lecture a person. 

-lista ™ moralist, -lizować V1 ? 

to moralize, -lność f , morality, 

morals pi. -lny ? moral. 
mord "J murder ; massacre, slaugh- 
ter, -erca™ murderer, homicide. 

-erczy ™ murderous, deadly. 

-erstwo " muuder, homicide. 

-ować v< ? to murder; torture, 

torment. — sięT to get fatigued, 

tired. v [mouth, chaps pi. 

morda f , muzzle, snout ; (vulg.) 
mordownik™ (bot.) monk's hood, 

aconite. 

morela f , (bot.) kind of plum, 
mores, nauczę go ~, I will teach 

him good manners, how to be- 
have himself, 
mórg ™ acre. 
mor||ówka f , plague-sore, -owy? 

pestilential. 

morowy ? tabby, clouded (stuff), 
morilski? maritime, naval; sea...; 

podróż -ska, voyage.-szczyzna f , 

products of the sea. 
morns ™ grimy fellow, 
morwa f , mulberry. 
morze " sea, ocean; pełne ~, main 

or open sea; puścić sip na ~, to 

put to sea, to set sail, 
morzyllć v( ? (głodem) to pinch with 

hunger; (tęsknotę) to stifle. -Ć 

się T to pinch oneself, -mord ™ 

(bot.) tormentil. 
mość f , Wasza Królewska ~, Your 

Majesty; Wasza książęca ~, Your 

Serene Highness. 

mosillądz ™ brass, latten. -ężnik™ 

brazier, brass-founder, -ężny ? 
brazen, latten; made of brass. 

most ™ bridge ; « zwodzony, draw- 
bridge, -ek ™ small bridge; 
(anat.) breast-bone ; brisket, -o- 
we" bridge-toll. -owy" bridge...; a 112 moszcz pal « », pier of a bridge. -owy 'J 
bridge-man, bridge-master. 

moszcz ™ must. 

moszna f , bag; scrotum. 

mctilać *"? to reel, wind on a reel. 
«*>acz ™ ~acz3$a f , reeler, winder. 
~ek ™ skein, hank. ~owidło " 
reel, windlass. 

xuoteta f , (muz.) motet, motette. 

motłoch ™ mob. 

motyka f , mattock, hoe. 

motyli butterfly. ~i 7 butterfly. 

motylica f , (zo.) plant-louse; (u 
owiec) staggers pi., sturdy. 

mowa f , language, tongue ; speech ; 
talk, diiscourg3. 

mówllca ™ speaker, orator; 
preacher. ~ić vc ? to speak, talk ; 
say; «*i^, people say, they say; 
«*ić za kim, to repeat a person's 
words. ~ienie " speaking; spo- 
sób *ienia, manner of speaking, 
locution. ~nica f , plattform, tri- 
bune.~noŚĆ f , volubility of tongue ; 
loquaciousness. <*ny 7 talkative, 
loquacious. 

mozajkl!a f , mosaic (work), mar- 
quetry. ~owaĆ v< ? to inlay with 
mosaic,to tesselate.».owy?niosaic. 

móżdżek ™ (anat.J small brain. 

moździerz ™ mortar, •-owy 7 
mortar . . 

może a ? perhaps. ~"bn0ŚĆ, vid. 
możliwość. <^hny, vid. możliwy. 

mózg ™ brain. ~ownica f , ven- 
tricle (of the brain); brains pi. 
~0wy ? brain..., of the brain. 

możliwllość f » possibility. ~y 7 
possible; praticable, 

możlilla a ? czy -a, may I . .. ; jak 
•-a naj spieszniej ■, as fast as may 
be. *ie a ? powerfully, ~o a } it 
is allowed. ~oŚĆ f , faculty, power ; 
'possibility. <*y 7 powerful ; able. 

możnowłalidca ™ aristocrat, oli- 
garch. ~dny f aristocratic, oli- 
garchical. ~dztW0 * aristocracy, 
oligarchy. 

mozllół ™ pains pi., toil, exertion ; 
painful work. *oliĆ się V V to toil ; msza 

.«.- sobie głowe,t-o rack one's brains. 
~olny 7 toilsome, painful. 

mrOCZlIllOŚĆ f , duskishness; (fig.) 
sadness. ~ny 7 misty, dusky. 
~yć v 7 to obscure ; (fig. J eclipse. 
~ ~ Sie T to grow dusky ; b€ 
obscured. 

mrok ™ twilight, crepuscule ; ~iem, 
at night -fall; (fig.) ~ śmiertelny > 
dying, death. 

mrówllczany 7 formic. <*czy f 
aut's. »ie ',' anthill; shudder, 

mrowisko " anthill, [shivering. 

mrowkJla f , ant, emmet. ~ojad™ 
ant-bear. »olew ™ ant-lion. 

mr||Ó2 ™ frost ; coldness , chill. 
~OziĆ ^ to coageal. ^•sic^T 
to freeze ; to feel cold. ~oźno a ? 
jest * « , it is frosty weather, 
-oźność f , frcstiness , chilliness. 
~oźny ? frosty; cold. 

mrticze|ló v 77to murmur, e^umblc i 
*-Ć sobie pod nosem, to mutter to 
oneself, ^nie" murmuring, mur- 
mur, grumbling 

nirug™ glimpse, peep. »nac,»a6 v ? 
to blink, twinkle; ~n&Ć na kogo, 
to beckon to a- person. »anie, 
Miienie 1 } twinkling, blinking. 

mruczek"? (gra) blindman's buff. 

mruk ™ murmuring; grumbler, 
crib- biter. ~liwie a ? grudgingly. 
•liwość f , moroseness, sulkioess, 
mumpishness. *<liwy? morose, 
mumpisb,sulky.~naC,wcL«<rt*<»e<J. 

mrużllenie, vid. mruganie. *yć v " 
to twinkle (with the eyes). 

mrzana f , (ryba) gudgeon. 

mrzeć"? to die, decease; (głód; 
to pinch oneself; ludzie w tym, 
roku bardzo mra, this year is a 
time of great mortality. 

mścillć vc f to avenge, revenge. 
~ć się v f t0 take vengeance, tc 
revenge oneself. *ciel ™ avenger 
•-cielka f , avengeress. ~ wość f , 
revengefulness. »wyv revengeful, 
vindictive. 

msza f , mass; msze odprawić, to 
say mass; » zaduszna t requiem. mszał 

»-ł™ mass-book, missal, -lny" 

missal; ofiara -Ina, sacrifice of 

the mass. 
msz!leć y f to be mossed. ~eć vc f 

to cover with moss, to moss. 

—eć się v r (° materyij to become 

rough. ~ysty^ mossy. 
mszyca f , fzo.,/ plant-louse; (lot.) 

moth-mullein. 
niu P™ (to) him, (to) it. 
muc™ (pies J cur. 

muchlla *\ fly. ~ojadka,~ołówka f , 
(zo.J fly-catcher, ~omor™ (hot.) 
toad-stool. 

mudo \ testicle. 

mudzić, vid, mitreżyć. [slime. 

muł™ (zo.J mule; mire, mud, 

niulallrczyk™ journeyman -mason. 
~rka f , masonry; mason's wife; 
muleteer's wife. ~rski? mason's, 
^rstwo" masonry. ~rz™ mason; 
wolny ~rz, freemason. 

muliię 1 ? youDg mule. ~ica f , (fe- 
male) mule. ~nik ™ muleteer. 

mulillć, vid. zamulać. ~stOŚĆ f , 
muddiness. *-sty ? muddy. 

multan '" (materya) mollnton. 

multanki pi., bag-pipe, shawn. 

mumia f , mummy; (fig. J indolent 
man. 

mundur™ uniform, regimentals^, 
•-ować^? to clothe (soldiers). 

municypainość f ,magistrate,Corn- 
mon Council. [bit. 

munsztuk'" mouth-piece; bridle- 

muntowy, vid. montowy. 

inur n ,' wall; bulwark, defensive 
7V'all, <*arz, vid. mularz. 

murawa f , sod, lawn, grass-plot; 
verdure. 

Hiurilek™ mantel-piece; niche (of 
a wall). *»ołom™ battering-ram. 
~OwaĆ^? to wall in, lay bricks, 
build. ~0V?a,me" (czynność J buil- 
ding ; brick - work , building. 
^owany? brick, bricky; (dom) 
stone-builtf (o kartach) winning. 
~Ówka f , brick; (orn .) martlet, 
black martin. 

murgrabia "J castellan. 

Część polsko-angielska* muzyczny US murzyć vy } to black, smear with 
soot. 

murzylln™ negro, moor. ~nek™ 
young moor; moor's head. »nka f , 
negress, negro-woman. ~ński? 
negro. 

mus 7 ? necessity; compulsion, con- 
straint, z ~u, forcedly, con- 
strainedly. -ib ^ to force, oblige. 
~ieć^f to be obliged, be forced; 
**ze, I must. 

musikać, -nać'"? to stroke, pass 
softly over ;*" to caress, cajole j 
(sukno) to calender, dress. ~kać 
się V X to trick oneself up. 

muskuł, vid. muszkul. 

muślin^ (tkanina) muslin, •owyf 
muslin. 

mustrlla f , (mil.) drill, exercise, 
^ować^? ~~ sie^r to exercise, 
drill. ~owny " Veil exercised, 
drilled. 

musllować v ? to froth, sparkle. 
~ujący ? frothy, nappy. 

muszelka f , colour-shell. 

muszka f , a little fly; beauty- 
plaster, patch. 

muszkat, ~owiec™ nutmeg-tree. 
~ołowy" gałka ~ołowa, nutmeg. 

muszkatllela f , (wino) muscadel. 
~Ółka f , (gruszka) muscadel, 
musk-pear. ~ołowy ? *ołowe 
ivino, muscadel wine. ~ołowy 
kwiat, mace. 

muszkiet" 1 musket. ~er™ mus- 
keteer, fcular. 

muszkuł™ muscle, -owyfmus- 

muszllla f , muscle-shell, mussel. 
~Owy ? muscle. 

musztardila f , mustard. •.niczka f 
mustard-pot. 

muszy ? fly . . . 

muterka f , female screw, nut. 

muteta, vid. moteta. 

muza f , Muse; muse. 

muzeum 1 ? museum. 

muzufrnalln™ Mussulman -ńskif 
Mussulman. 

muzy II cznie «? musically. 
~Czność f , musicalnes8. »czny7 114 muzyk musical, music ... »-k , ••kant ™ 

musician. ~ka f , music ; dorobić 
*c, to set to music. ~kalność f , 
musicalness; knowledge of music. 

m y25rn w q [»kalny ? musical. 

mylić v< ? ~ć się ^f to wash. ~ć 
sobie rect etc., to wash one's 
hands etc. ~cie? washing. 

mycka f , cowl, cap. 

mydllełko? soap-ball, wash-ball. 
~elnik™ (bot.) soap- wort, fuller's 
herb. ~lany ? soapy , soap . . . 
~larczyk ™ journeyman soap- 
boiler; soop- boiler's apprentice. 
~larnia f , soap-house. ~larski " 
soap-boiler's, ~larstwo? trade 
of a soap-boiler. ~larz ™ soap- 
boiler. ~lasty " like soap, sa- 
ponaceous, •-leriiec ™ (min.) stea- 
tite, soap-stone. ~lić v( ? to soap, 
to smear with soap ; (fig.) — Tcomu 
oczy, to cheat a person. ~liny pi., 
soap-water, soap-suds pi. •-lnica f , 
(bot.) fuller's herb. »-ło " soap; 
(fig.) miss, bad shot. 

-Tny]iĆ v< ? to mislead, mystify; con- 
found. ~ się^f to be mistaken, 
be wrong; err. 

myłka f i error, mistake. 

mylnllie a f erroneously, wrong. 
~OŚĆ f , erroneousness ; fallibility. 
•.y f erroneous, wrong, fallible. 

mysi ? mousy, mouse . . . ; -królik, 
(om.) wren. 

myśl f , thought, idea; mind; bye 
dobrej *-i, to be in the mood. 
przychodzi mi na ~, it occurs to my mind. «-eć vn to think, suppose; (zamierzać) to intend; 
to imagine; (o kirn) to think (of 
one), remember, -ący" thinking; 
po polsku ~ ~ etc., attached to the 
Poles etc. ~enie ? thinking, 
thought; sposób -enia, the way 
of thinking; mind, sentiments. 
••iciel ™ thinker, 
(nyśliwliiec , ~y™ hunter, hunts- 
man. »ski? hunting . . . »stwo " 
hunting, huntmanship, 
mysz ™ (zqJ mouse; blaskowa. nabawić 

dormouse : -polna, field-mouse. 
•-y Pl-t (końska choroba) fives pi. 
~aty ? mouse-coloured. ~ka f , 
small ir.ouse; (med.) mole; par- 
ticular flavour of the Hungarian 
wine. ~kowaĆ *? to follow the 
scent, to snuffle, ~ołÓW™ mouser. 
*-0łÓwka f , mouse-trap; (orn.) 
bussard. ~y ? mouse . . . ; (bot.) 
-ogon, mousetail. *yniec™ mouse- 

myt ™ myth. [dung. 

mytllnictwo ^ office of the custom- 
house; officers of the custom- 
bouse. ~nik ™ officer of the 
custom-house. <*o ™ turnpike- 
toll; pay, payment. 

mżyć v ™ (o deszczu) to mizzle, to 
drizzle. 

mżyk ™ (gra J blind man's buff. na, vid. nasci. 

na prp , on, upon; for; to; atj 
against; iść », obiad, to go to 
dinner; sukno ~ surdut, cloth for 
a coat; ~ mój koszt, at my cost; 
iść ~ nieprzyjaciela, to march 
agaiust the enemy. 

na w składanych. Czasowniki i rze~ 
czowniki, złożone z -., stojącego na 
początku, często oznaczają tylko 
tryb dokonany; w angielskim try' 
bów dokonanego i niedokonanego 
niema, dlatego też wiele wyrazów 
tego rodzaju tu opuściliśmy. Ich 
angielskiego znaczenia szukać nalt~ 
ży pod wyrazami, otrzymanemi pc 
odrzuceniu tego •-. W tych jed<- 
nakże razach, kiedy przez dodanie 
~ ivyraz nabrał jakiegoś nowego 
znaczenia, obcego wyrazowi niezło" 
żonemu, nie pomijaliśmy go. 

nabajać v ? to talk much nonsense. 

nabarłożyć u< ? to litter. 

nabawić vc f to bring upon one; 
w kogo strachu, to frighten one, 
* się T to incur; to be weary nabechtać 

of amusement; ~ « choroby, to 
catch a disease/ j 

aabechtallć v< ? to instigate, incite, 
actuate. -nie " instigation. 

aabiał ™ products of the diary. 

nabillć, -jać v ? ffcro/i,; to load 
with shot; (czem) to garnish, 
mount; to butcher many...; ~ć 
sobie czem głowę, to take into 
one's head to . . . ~cie, -janie " 
(broni) charging. 

nabielldz, -gać v ™ to befall, 
happen to; swell, -gać się *T 
to be weary of running. A , 

nabiedzić się V V (z kim) to have 
great trouble with . . 

nabiegljły ? swollen, -nienie, 
nabieżenie ♦ fżyłj swelling. 

nabierać u "" to draw, get ; (ciała) 
to gain; swell; « odwagi, to take 
heart. 

liabity ? laden with shot; fo ma- 
teryi) dense, compact. 

nabłąkać się V V to wander about 
a long time. 

nabój ™ (broni) charge. 

nabór ™ (rekruta) recruiting? 

nabożlleństwo » divine service, 
public worship; devotional exer- 
cise; devotion; (fig.) nie mieć 
-eństwa do kogo, to feel no sym- 
pathy for a person, —nie a ? de- 
voutly. ~niś ™ devotee, -ność f , 
piety, devoutness. ~ny f devout, 

nabrać, vid. nabierać, [devotional. 

nabroić vc t to do much mischief. 

nabrzllękły, -miały ? bloated, 
swelled up. -ęknąć v ™ to swell, 
be tumefied. -miałbść f , bloated- 
ness, swelling. -mieć,-miewać u ^ 
to puff (up), bloat, swell, -mienie" 
tumefaction, tumour. 

nabudować vy t to erect many 
buildiogs. 

nabyjlć, -wać v ? to acquire, 
-cie^-tek™ acquirement, acqui- 
sition. »ty ? gained, acquired; 
jak -te, tak pozbyte, soon got, 
soon gone, -walny ? acquirable, 
-wca™ acquirer, getter. naczołek 115 cut, incision. 
vc f- to stretch. nać f , leaves and stalk of a herb. 

nacechować v l l to mark, point out. 

nachodzić vc f (kraj) to invade, to 
make an inroad upon ; (kogo) to 
importune; to surprise, to attack, 
-sie vr , to get weary of walking. 

nactiwalić Się vr nie módz dosyć ~ ~, 
to praise excessively. 

nachylllać, -ić vc , 1 tó bend, bow; 
incline. ~» się, to stoop, bow; 
(fig .) incline, -enie" inclination, 
stoop, bending. 

nacillać V( f to cut in, to incise, to 
notcti. -ecie 

naciągilać," -nąc 
strain; (struny) to string; (rękę etc.) 
to put in, to set ; (rozmowę, na co) 
to direct; (zegar) to wind up; 
(fig.) force, -adło " rack-bar. 
-anie * straining ; stringing ; (fig.) 
forcing, -any? 1 forced, -nięty ? 
stretched, strung. < 

nacillec, -ekać oy } to A° w in (drop- 
ping), -ecie, vid. naciąć. 

nallcierać, -trzeć v ? to rub in; 
(med.) to embrocate; (na kogo), 
to attack; (fig.) natrzeć komu uszu, 
to reprimand one severely. 
-cieranie ? (med.) embrocation, 
friction ; (na kogo) attack, assault. 

nacierpieć sie V X to have much 
suffered. 

nacieszyć się vr , (kim, czem) to 
rejoice mucli at. [nacięcie. 

nacinaiić, vid. naciąć, -nie " vid. 

nacisk ™ (fig.) pressure; press, 
crowd, -ać vc t to press, to im- 
press; throw in quantities. 

naczczo a ? jejunely, fastingly. 

naczekać się vr to wait for a 
long while. 

naczelllnictwo " chief command f 
direction, ~nik™ chief, chieftain; 
« ~ stacyi, station-master. ~ny ? 
chief; supreme. [(things). 

naczepiać v7 , 1 to hang many 

naczerpać v ? to sloop, draw a 
great quantity of. 

naczołek ™ frontlet; (u koniaj 
frontal. ' 

8* 116 naczynie naczynie? vessel. 

naczytać się V X to be tired of 
reading; to read enough. 

nad prp , above; on (~.rzeka, on 
the river), over; beyond; ~miarę, 
exceedingly, beyond measure. 

nad, w składanych rztczoxonikach 
i przymiotnikach tiomaczy sie często 
przez chief lub super np. : nieśny, 
chief- forester, -ludzki, super- 
human. 

nadallć, -wać vc f (komu przywilej 
etc.J to grant one (a privilege), to 
confer upon one ... ~ć sie^f to 
suit, fit. ^nie" granting; investi- 
ture; privilege. 

nadąć v ? to inflate, blow up, puff 

up jf/tyJ-sięT to puff oneself up. 

nadal a ? for the future, siad ~, 
henceforth. [fruitless, idle. 

nadaremnliie a } in vain. *.y * 

nadarzllać się, -yć się T to offer, 
to present itself ; to happen. 

nadawca ™ conferrer, bestower. 

nadążyć ^f (komu, za kim) to keep 
pace, to keep up with a person. 

nadbielldz, -gać v ? to approach 
ruuning. 

nadbrzeżllanin ™ dweller on the 
coast, riparian. -e" coast, shore; 
(rzeki J bank, -ny ? littoral, ri- 
parian. 

nadbrzuszny f epigastric. 

nadbutwillały ? a little musty, 
-eć ^ to mould a little, become 
somewhat musty. 

nadchodzić v ? to approach, to 
draw near. 

nadciągllać, -nać v ? to near, to 

approach, 
naddallć^f to add, subjoin, -tek'? 

make-weight, over-measure. 
naddziad ™ great grandfather, 
nadęcie" inflation, puffing. ~ się" 

(fig. J inflation, 
nadejśllć, vid. nadchodzić, -C18 " 

approaching, coming-on. 
nadedrzwie " lintel. 
nadeń, = nad niego. 

nadepllnąć, -tać v< f (co, na co) to nadokuczać 

tread, step ; ~ ~ kogo na nogę, te 
tread on one's foot. 

nader a p very, extremely. 

naderwać się V V to strain oneself 
by lifting; overdo oneself. 

nadesłać vt t to send 

nadęlltOŚĆ f , swell, swelling; (fig.) 
inflation. *ty ? puffed up; 
bloated. 

nadgłówn||:'k ™ zenith. 

nadgłownlly ? vertical. 

nadgnillć v \ b to begin to rot. -ły? 
decaying. 

nadgradzać, vid. nagrodzić. 

nadgraniczny " frontier, boun- 
dary; słup ~, boundary-stone. 

nadgrobek, vid. nagrobek. 

nadgroda, vid. nagroda. 

nadgryllzać, -źć vc f to bite a bit, 
bite at. 

nadjechać vy } to arrive (on horse- 
back, in the coach, on board [a 
ship]). 

nadinspektor ™ intendant. 

nadllkładać, -łożyć V( f to give 
into the bargain ; to add, subjoin. 

nadłamać v f to begin to break. 

nadlecieć v ? to come flying. 

nadleśniczy ™ upper-forester. .^ 

nadllliczbowy ? supernumerary.' 
-lotka f , wing-shell, -ludzki f 
superhuman. 

nadmiar ™ excess. 

nadmienić^? to mention, allude to. 

nadmiellrny ? excessive, exorbi- 
tant, -rzyć vc ? to give into the 
bargain. 

nadmorski" situated on the coast, 
dwelling on the coast, riparian. 

nadmurować va to build up 
build over. 

nadnaturalnllość f , supernatural 
ness. ~y *} supernatural. 

nadobl!a% gracefulness. -ność f , 
gracefulness, elegancy ; beauty 
— ny ? graceful, elegant ; beauti- 
ful ; oddać piękne za — ne, to give 
like for like. 

nadokuczać v ? (komu) to press 
or drive a person hard. nadół 

nadllół a ? down, downwards; 
spaścić * ~ oczy, to cast down one's 
eyes. ~ole a ? below; downstairs. 
•Ołek ™ (sukni) border, edge. 
nadpiętnlly ? ścięgno ~e, Achillis 
tendon. 

nadpis ™ superscription, inscrip- 
tion. ~ać v ? to superscribe. 
liadpło dnienie " superfetation. 
nadpłynąć ™} to arrive by water. 
nadpowietrznlly ? atbmospberic, 

celestial; zjawisko ~e, athmosphe- 

ric phenomenon. 

nadprzyrodzony ? supernatural, 
nadpsullć v ? to begin spoiling 

~ć się T to & e S in rotting. -ty ? 

decaying. 
nadrlla f , -*o * fu sukni) bosom, 

breast. 
nadrllabiać, ^obić v ^ -^ miną, 

to put on a good face to a bad 

business; to piece. -obić ve ? 

(chleba) to cruni, crumble, 
nadraźnić v< ? to irritate much. 

~ się v f f z fcl ' TO ^ to tease a person 

much. 
nadręczyć' 1 "? to trouble, torment 

much. - się T to worry oneself, 
nadreptać się, vid. nabiegać sie. 
nadrukować v< f (książek) to print 

many (books). - się V T to be 

weary of printing. 
nadrywać Sie , vid. naderwać sie. 
nadrzecże * ""bank of the river; 

region situated along the bank, 
nadskakiwallć v ™ (komu) to court 

one; to be officious. -nie " offi- 

ciousness. 

nadsłnpie ™ (arch.) architrave. 
nadspodziewal!nie a ? unexpected- 
ly, unawares. — ny ? unexpected, 

unl coked for. 
nadstav. ?.. ,affix,elongation;^J 

deck, adornment. -iać, -ić V( ? 

to nut to, affix; (głowy, szyi) to 

risk. ~~ucha, to give ear. — - się^f 

(czem) to have recourse to. 
nadsyłać, vid. nadesłać. 
nadszaniec ™ (fort. J cavalier* nagabać 117 

nadszargać v ? (fig J ~ imienia, to 

stain one's reputation. 

nadsza *zać v f (odzienia) to wear 
out a little. - się V X to be worn 
out (by use). 

nadto a f too ; too much ; to juz ~i 

już tego ~! we haviB had more 
than enough of it! 

nadtracić v< ? (majątku) to lose a 
part (of one's fortune). 

nadużyllć, -wać v ? to abuse, mi- 
suse, -cie" abuse, misuse; excess. 

nadwątli lać , ~ić v< ? to weaken, 
debilitate, -enie " weakening, 
debilitation. 

nadważyć v< ? to weigh (out) to. 

nadwerężllać, -yć vc t to damage, 
hurt, weaken ; fatigue excessively./ 
-enie * damage; exertion. 

nadwiędły ? somewhat faded. 

nadwiśle " the valley of the 
Vistula. 

nadwodny * growing on the shore, 

nadworny ? aulic, coivrt . . . 

nadwyrężyć, vid. nadwerężyć. 

nadyhać ^ to surprise. 

nadymallć, vid. nadąć. -nie sie " 
(fig.) inflation. 

nadymić v ? to fill with smoke. 

nadziak ™ club, hurlbat. 

nadzillać, -ewać v ? (w kucharstwie) 
to stuff, -anie, -enie 7 stuffing. 

nadziellja f , hope ; kobieta przy -i, 
woman with child; mieć -ję, to 
hope; nie ma -i, there is no hope. 

nadziwić się T (czemu J to admire 
a thing. 

nadzór™ chief inspection, super- 
intendence, -ca ™ superinten- 
dent, chief - surveyor. -czy ? 
superintending; rada -cza, board, 
-czyni f , chief inspectress. 

nadzwyczajnie a ? extraordinari- 
ly, -nośc f , extraordinariness. 
-ny f extraordinary. 

nafllciany ? petroleum . . . -ta f , 
naphta, petroleum, rock-oil. 

nafrasować się V X to grieve much. 

nagabllać, *~nać, ~ywać v f to 118 nagadać trouble, importune; (do czego) to 
incite. 

nagadać V V (komu o czemj to talk 
very much about a thing; (na kogo) 
to speak ill behind a person's back, 
-się, v f to De tired ©f talking. 

naganlla f , blame, censure, re- 
proach. -iaĆ, vid. canić. -nie a ? 
blameably. -nośc f , blameable- 
ness, reproachableness. — ny ? 
blameable, reproachable/ 

uaganliiać v< ? (zwierzynę) to beat. 
-iacz ™ beater, -ka f , battue 

nagi ? naked; bare. [(chase). 

nagillać, -nać v ? to bend, bow; 
( do czego) to accustom to. — się^T 
to bend, stoop, -ecie 1 ! flexion. 
*nalny ? flexible. 

nagliiacy ? urgent, pressing, -e «? 
on a'" sudden ; very quick, very 
speedily. — ić V( f to incite, impel; 
urge, press; czas —i, time presses. 

nagłl|OŚĆ f , suddenness; urgency; 
hurry. — y " abrupt, sudden, 
urgent. 

nagłówek ™ top, head. 

nagniewać się v f ( na ) to be much 
scandalised at. 

nagniotek ™ corn (on the toe).^ 

nagO a ? nakedly, barely. -ŚĆ, 
-ta f , nakedness, barenness. 

nagolldny ? welcome; convenient. 
— dzić sic v f to happen, come 
to pass. 

nagórze a } above, aloft. 

nagościć się V T to be a person's 
guest for a length of time. 

nagradzać, vid. nagrodzić. 

nagrać sif T to have played 
much; to be weary of playing. 

nagrobllek ™ tomb, monument; 
epitaph. -kowy, -ny " sepul- 
chral, tomb ... i 

nagvodlla f » reward, recompense, 
-zić v< ? to reward, recompense : 
idemnify, compensate. -ziciel™ 
rewarder. 

nagromadzllać, -ić V( f to accu- 
mulate, amass, aggregate. 

nagryllzać, -śc v ? to take a bit nakazany 

of, to bite at; (fig.) to grieve 
much. -źć się *T to grieve much. 

nagrzeszyć się V T to have com- 
muted many sins. [pan. 

nagrzewallcz, -lnik ™ warining- 

nagnllchny, -sienki, quite naked. 

nahajka f , knout, cat-o-'nine-tails.- 

naigrawallć się vr , (z kogo) to de- 
ride, ridicule, -nie, -nie się 7 
derision. 

naiwnllość f , naivete, ingenuous- 
ness, -y ? naive, ingenuous. 

naj||ąć v " (od kogo) to hire, rent; 
(komu) to let out, hire out. -ąć 
się V X to hire oneself (out), 
-e'cie" hiring; letting out; (dom) 
cżo-ęcia, .. on hire. 

najllazd ™ inroad, invasion, irrup- 
tion, -echać v f (kraj) to in- 
vade, (kogo) to attack, surprise. 

najem ™ lease, bire; hire, rent, 
-nica f , female journeyman, 
-niczo a p mercenarily; negli- 
gently, -niczość f , mercenari- 
nes5. — niczy? on hire, hackney, 
-nik ™ hireling, mercenary. 
~ny? hired, hackney . . . ; żołnierz 
~ ~, mercenary. 

najeść się V X to eat oneself full. 

najęty " hired, on hire. 

naiezdnillczy " incursive, invasive. 
-!k ™ invader. 

najeżdżać, vid. najechać. 

najeżljony ? bristly, -yć v ? to 
set on end, bristle. 

najgorszy ? superl. od zły. 

najjaśniejszy f - Pan, His Majesty. 

najmniej a ? superl. od mało. -szy, 

superl. od maty. 

najmować, vid. nająć. 

najniższy, vid. niższy. 

najpierw(ej) a ? at first, above all. 

najprzód "? first, firstly. 

najść, vid. nachodzić. 

nakadzllać, -ić v< ? to fumigate, 
-anie " fumigation. 

nakarmić v< ? to satiate, seed. 

nakaz'" order, command. -ać v ? 
to order, command, -any? com- 
manded, extorted. nakład 

nakład ™ expenses, outlay; *«n 
(autora etc.), published by, prin- 
ted for. -ać v ?? to lay on, to 
put on; (łuk) to string; (fajkę) 
to fili; (podatki) to impose; (na 
co) to give ; (czem) to risk, stake. 
*anie " loading, lading. -ca ™ 
publisher, •-owy ? księgarnia 
-owa, publishing-business.t 

nakłamać v ? (przed kim) to tell 
a person many lies. 

nakłllaniać, -onić v ? to adduce,in- 
duce. - - się, to lean ; (do czego) 
to consent to, to acquiesce in. 

nakleić v ? (na co) to glue upon. 

nakolanek ™ knee-cap. 

nakoniec a ]j after all, at least. 

nakrajać , (czego) to cut a great 
deal of something. 

nakrapiallć v ? to speckle. -ć, 
nakropić V V" to sprinkle, -nie , 
sprinkling; piedness. -ny? speck- 
led, pied. * 

nakrf cllaćj ~ić v ? to direct; (zegar) 
to wind up ; ( prawo etc.) to mis- 
represent, misinterpret. 

nakreślllić V( f to sketch, delineate, 
-enie " sketch, delineation 

nakryllć, -wać v< ? to put a cover 
on, to cover ; — - do stołu, to lay 
the cloth ; — - głowę, to put upon 
one's head. - - się T *° cover 
oneself. -wacz ™ table-decker. 
~cie, *-wanie" covering; table- 
cover, -wka f , cover. 

nakrzyż a ? across. 

nakształt a ? like. 

nakupić v ? to buy, purchase much. 

nalac v< ? to pour in, infuse ; ~ w 
czv.b, to get drunk. [charge. 

naładować v f to load; burden, 

nałajać V1 ? to scold, chide. 

nałamać v ? - drzew, to break 
many trees; ~ sobie głowy, to 
beat one's brains 

nalany "poured in, infused; bloa- 
ted, smollen. 

nalllatać się V X to be weary of 
running. -ecieĆ*T to enter (into) 
flying. namiestnikostwo 1 1 9 

nalegallć v ? f«<* toflwJ to prees, 
to urge a person, -nie " pres- 
sing, urgency. 

nalepić v ? to glue upon. 

naleśnik ™ pan-cake. 

nalewliać, vid. nafac. -ka f , wa= 
tering-pot; kind of brandy* 

nale||ż%cy ? (do czego) belonging \ 
appertinent (law). -ŹĆ, . . ; vid. 
znaleźć, -źca ™ finder. -źne " 
finder's reward. -Ż8Ć ^ f a7 ° 
fcogfoj to belong to; (do czego ) 
to take part in, to participate in \ 
to appertain ; -ży się, it is suitable, 
it is becoming; to -ży do mnie, 
that is my business, that belongs 
to me. -żeć się *T t0 nave been 
lying a long time. 

należliność f , appurtenance(s), ap- 
pendant; debt. -ny f (do kogo) 
belonging; due, proper, -ycie a ? 
duly, properly, in due form; 
roughly. -ytość f , debt ; appurte- 
nance, -yty ? due, proper. 

nałllóg 'i habit, bad habit. -Ogowy f customary, habitual; 
~ « pijak, habitual drunkard. 

nałożniclla f , concubine, -two « 
concubinage. -zy? concubinary. 

nałożyć, vid. nakładać. 

nam ", to us, us. 

namacallć vc f to find groping about, 
-Iność f , palpability. -lny ? 
palpable, plain. ^ r 

namaliczać, vid. namoczyć, -kac, 
namoknać v ? to De drenched. 

namalować v ? to paint out. 

namallścić v< ? to anoint, to em- 
balm, -szczenię " anointment; 
(fig.) pathos; ostatnie ~ ~, extreme 
unction. 

namawiać, vid. namówić. 

namazać v ? to oil; to bedaub. 

namię kllać, -nać w l to be molli- 
fied, be softened. 

namiest li nictwo " lieutenancy, 
vicegerency. -niczy ? lieute- 
nant's. <*nik ™ lieutenant, go- 
vernor, -nikostwo * lieute- 
nancy; lieutenant and his lady. 120 namiestnikowa 

**nikowa f , lady of a lieutenant. 

~nikować vr » to be governor, 

lieutenant, 
liamictl Inie^passio nately . -ii o ść f , 

passion, emotion. ~ny?' ardent, 

passionate, 
namioty tent, ~ek™ small tent; 

pavilion; canopy. [room. 

namknać się V T to draw off, make 
namOilcz, ~k ™ (med.) infusion. 

—czyć v f to soak, steep ; infuse. 

kły " infused; soaked, drenched. 
namodlić się v ? to have prayed 

long, 
namoknać, vid. namakać. 
namotac" v ? to finish reeling, 
nainilowa f , instigation; persuasion. 

*>ówić vc ? to instigate ; persuade. 

m m się vr , to make an agreement. 
namozolić się V V to worry oneself, 
namrzeć się^^ s * e głodu, to starve, 
namulić vc t to fill or cover with 

mud. [lather. 

namydlić v< ? to soap; (brode) to 
Iiamyllsł ™ consideration, delibera- 
tion ; z ~słem, deliberately, on 

purpose; bez «*. słu,in considerately ; 

extempore. ~ślać się, -ślić się^f 

(nad czem) to consider, ponder ; 

(na co) to resolve, -.sienie się " 

consideration, reflection; resolu- 
nań = na niego. [tion. 

nankin ™ nankeen, -owy? made 

of nankeen ; spodnie —owe, nan- 
kins pi. 
naobiecywać v< ? ~komu wiele, to 

make many promises to a person, 
naoczljnie a ? evidently, plainly; 

ocularly. -ny ? evident, plain; 

(świadectwo J ocular; świadek ~~, 

eye-witness. 

naokół a ? & prp , around. 
naokoło, vid. wkoło. 
naopak a ? perversely, 
naostatek a ? finally, after all. 
napalld ™ 'assault, attack ; inroad, 

incursion; (med.) fit, paroxysm; 

-d podagry, attack of the gout, 

-dać, -ŚĆ v ?? to assail, assault, 

attack; (o chorobie) to attack, take. napiwek 

| napalać, vid. napoić. 
napako walić v< ? to fill (up); to 

cram; — ło sie ludzi do pokoju, the 

room became crowded, 
napalić v ? to light a fire ; ~w piecu, 

to heat the oven, 
naparstliek ™ thimble. -nica f , 

(bot.) foxglove, 
naparzllać, -yć v " to foment; 

(chusty J to bathe, to wash. -anie* 

fomentation. 
napa||ść f , assault, attack; offence. 

-stniczy ? aggressive, offensive. 

-stnik ™ aggressor, assaillant. 

-stować v< ? to aggress on. 

napatrzyć sie V T to look enough, 
to get tired to look at. 

napawallć v f to imbibe, impregr 
nate ; (fig.) to fill with. -ć się V X 
to suck up, to imbibe. -nie, ~ « 
się " impregnation. 

napchać v< ? ~ się vr , to cram. 

napędzllać, -ić ,v< ? (zwierzynę) to 
beat; (kogo do czego) to incite, 
impel; — ić komu strachu (lub Pio- 
tra), to strike a person with fear. 

napełllnić v ? to fill up, fill (też 
fig-) -nić się T to be filled, 
-nienie " filling. 

napewno a f assuredly, certainly. 

napilląć, vid. napinać, ~ęcie " ten- 
sion \ strain. 

napić v f to drink much. -się V X 
to drink enough, to quench the 
thirst; (fig-) to imbibe. 

napiellrać , ™ (kogo) to press hard. 
-- się*T to importune, -ranie 
się " importunacy. 

nap v ierśm|ik ™ breast-plate, sto- 
macher, -y f breast . . . 

napiętek ^ heel, [to stigmatize. 

napiętnować v< ? to brand; (fig.) 

napilijać, vid. napić, -ły? drunk, 
tipsy. [to strain, 

napinaĆ v "^MfcMobend; (struny) 

napisz inscription; address, -ać"? 
to write (down) ; to compose, s«t 
down in writing. 

napilltek™ drink, beverage. »wek w ; 
a tip, small gratuity. napłacić sig 

napłacić się v ? to have paid 
enough, 

napłakać się V T to have wept 
much. [many tricks. 

napłatać v ? ~figlóv>, to have made 

naplecznik ™ atrap. 

napletek ™ foreskin, prepuce. 

naplnć v ? to have spit, to spit 

napłyllw ™ afflux, influx. ~wać, 
-nać 1 ? to flow in, flow to; (fig.) 
to inundate. ~wowy ? flowiog 
to; coming from abroad. 

napoczllynać, ~ać v ? (chleba, 
szynki) to begin to cut; (butelkę etc.) 
to broach. ~ęty ? broached. 

napodziw a ? astonishingly. 

napogotowiu a ? ready at hand. 

naplloić v< ? to give to drink ; kogo 
czem (fig.J to inspire one with. 
*0J ™ drink, beverage; (med.) 
potion, -ojony? — przesadami, 
full of prejudices. 

napoł a f half. 

napomllinać, ~nieć v ? to admo- 
nish, exhort. ~inanie, ~nienie " 
admonishment, admonition, ex- 
hortation. 

napomllknąć, ~ykać v f to allude 
to, to give the hint. ~knienie " 
allusion, hint. 

napoprzek a ? across, athwart. 

napoteni a ? for the future. 

napotllkae, ~ykać v( ? to meet. 

napotny , diaphoretic; środek ~, 
diaphoretic. 

napowietrzny * aerial. 

napowrót <*? back, 

napracować się T to toil and 
moil, to work much. 

naprallwa f , reparation, mending ; 
transformation, reformation. 
~wca, <*wiacz ™ mender; im- 
prover, amender. ~wić, ~wiać v< ? 
to repair, refit, patch ; (krzywdę) 
to make up ; improve, meliorate. 
~ ~ się V X to get better. ~wny ? 
reparable. 

naprężllać, ~yć v ? to stretch out, 
strain. *enie" tension, ~ony" 
stretched. narażać 121 naprosić v f ~gości, to have in« 
vited many guests. « się ^T to 
have begged long. 

naprowadzić va , to bring, put; 
(fig- J ~ kogo na dobra, drogę, to put 
one in the right way ; ~ kogo na 

jaka myU, to suggest a thing to 
a person. 

napróżno a i in vain. 

naprzeć, vid. napierać. 

naprzeciw, ~ko < prp t opposite (to), 
over -»ko "f over against. 

naprzemian(y) a p alternately, by 
turns. 

naprzestrzał a ? through and 
through ; otworzyć okna ~, to open 
tho windows opposite to each 
other. 

naprzód a ? in front, before ; first- 
ly ; in advance. ~ * on ! 

naprzykrzllać się, ~yć się V T to 
molest, importune, ~anie się " 
importunity. ~enie " satiety, 
disgust; aż do ~enia, more than 
enough. ~ony f molestful. 

napuch||łość f , swelling, bloated- 
ness. ~ły ? swollen, bloated. 
~nąć vr i" to swell. 

napullścić, ^szczać v f to imbibe, 
impregnate. 

napuilszenie 1 inflation, conceit. 
~SZOny " puffed up, conceited, 
^szyć^? to inflate ; (fig.J ~ ~ sięT 
to puff oneself up. ~szysto a ? 
bombastically, ~szyst0SĆ f , — 
«tylu, bombastic style, ~szysty f 
("tyl) bombastic. 

napychać, vid. napchac. 

narallda f > consultation, delibera- 
tion. ~dzać się, *dzić się V V 
to consult, to confer. 

naraić v< jr to procure. 

naramiennik n ; armlet, bracelet; 
phoulder-strap, epaulet; neck- 
piece. 

narllastać, ~osnać v ? to rise, 
swell; grow up, to shoot out. 
nastający ? accrescent. 

naraz a \ at once. 

narallżać, ~zić v ? to expose. *zić 122 naraźny ~l f , ex- 
owić v ? 8ie U T (komu) to hurt a person's 
feeling's. -żać sif na niebezpie- 
czeństwo, to run a chance. 

naraźny ? opportune. 

narcyz ™ (bot.) narcissus. 

narda f , (bot.) spikeward. _ 

narecz!!e * armful. -nik ™ sling. 
— ny ? ~ ~ ^oń, led-horse. 

narekawek ™ sham-sleeve. 

nareszcie a ? at last, finally. 

narkotyk ™ narcotic. 

narobić v< f to manufacture, to 
make many . . . ; to cause, occa- 
sion; (fig.) narobiłeś sobie! you 
are in a scrape! 

narllód™ nation. -odowoŚĆ f , na- 
tionality, nationalism, -odowy? 
national. 

narodsllenie ? birth. -ić v ? to 
bear (a child) \Boie ~~, Christmas. 
-ić sif V X t° be born. -iny, vid. 
urodziny. [crescence 

narośllć, vid. narastaÓ, 

narllów ™ bad habit, 
to accustom to bad habits; to 
spoil. -owisty " Co koniu J restive, 
skittish; freakish. 

narożllnik™ corner ; (fort .) bastion. 
— ny ? corner . . . 

narnszllać, -yć v ? to violate, hurt; 
(spokój) to disturb, trouble. -al- 
nośĆ f ,- violability. -alny? vio- 
lable. -enie " violation, infrac- 
tion, disturbance. 

narwal ™ (zo.) narwhale. 

narybllek ™ fry. -iać, ~ić vc t 
(staw) to stock (a pond with fish). 

narychtować v ? (działo) to level, 
point. _ 

narys ™ drawing, sketch, -o= 
wać v< ? to draw, trace. 

narzadzllać, -ić v f to dress, pre- 
pare", get ready; mend, piece, 
narzecze " dialect. [repair. 

narzeczollna f , betrothed, fiancee, 
-ny %' betrothed, fiance, 
narzędzie \ instrument, imple- 
ment, tool, 
^arzellkać V V~ to utter lamenta- 
tions, lament: (nakogo) to com- nasługiwaó 

plain of. -kanie » lament, la- 
mentation. 

narzllnąć, -ynać v< ? to incise, cut 
in ; (czego) to saw much, many . . . 
-nięcie " incision. 

narzucllać, -ić v f (ścianę) "to plas- 
ter, rough-cast; (komu co) to ob- 
trude on, force upon; cast up, 
throw up. — ać Sie V X (komu) to 
obtrude oneself om -anie " ob- 
trusion; (ściany) plastering. 

narzutka f , mortar, plastering, 

narzynany ? incised, notched. 

nas **"? us, of us. 

nasa||da f , (strzelby) stock ; (u wozu) 
beam. -dzać, -dzić v ? to plant, 
set many . . . ; (kurę) make brood ; 
(kogo) suborn. 

naści*, have it! take it! 

nasełać, vid. jnasyłaó. 

nasenny ? soporific. 

nasep ™ mound, knoU. 

nasiać v< f to sow ; yesi tego jakby 
nasiał, there is plenty of it. 

nasiadka f , brood-hen. 

nasiąki !ać, -nać r ? to imbibe. 

nasienliie " seed; (zwierzęcia) 
sperm; — — lniane, linseed. -io- 
wy " spermatic; seed. -nik ™ 
pericarp, -ny ? seminal; sper- 
matic. 

nasionko " grain of seecf. 

naskórek ™ epidermis, scarf-skin. 

naśladowllać v ? to imitate; ^oł- 
szujac) to counterfeit, -anie " 
imitation, -ca™ imitator, -czy" 
imitative, -czyni, -niczka f , 
imitatress. -nictwo ? imitation, 
apery; rage of imitation, -ni- 
CZOŚĆ f , imitability. -niczy * 
imitable; imitative. 

nasła||Ć, vid. nasyłać, -nie " des- 
patch ; punishment, -niec™ mes- 
senger. 

naślinić vc f to spit on, bespit. 

nasłuchać się v T (czego) to be tired 
of hearing; (od kogoj to be re- 
primanded, to be reproached, 
nasłullgiwać v ? (komu) to ap- 
pear obliging (towards a person. 


nashiżyó sig 

"ijć się v f to have served along 
time; be weary of serving. 

aasmillać się V T to have laughed 
much, ~eszyć v f to make one 
laugh, ^ewać się, - ać się V T 
(z kogo) to laugh at a person, to 
deride a person ; — sip z cicha, 
to laugh in one's sleeve. ~ewacz, 
*<ewca ™ mocker, derider. 

liasmrodzió "? (gdzie) to make 
smell badly, to fill with stink. 

nasolić vc t to salt, pickle. 

naslipa, *>ypka f , bed-tick. 

naśpiewac się T to have sung 
much. 

nasprycować "? to inject. 

nastallć, ~wać v ? to begin, appear, 
come on. «»ć się V V to.be weary of 
standing. *-nie ™ coming-on. 

nastalić u ? (żelazo) to harden, chill. 

nastąpić v f (na co) to tread upon ; 
(na kogo) to attack ; (po kim, po 
czem) to succeed, follow 

nastarczyc^ffconu^ to keep pace ; 
suffice. 

nastawa! |ć v ? (na co) to insist 
upon; (na kogo) to press; vid. 
nasłać', *»ć na czyje życie, to at- 
tempt a person's life. ~nie " 
urging, insistence. 

nastawillać, ~>i v< ? to setup, put 
up many . . ; (zegarek) to set 
right; (wodę etc.) to put on the 
fire. ~enie " setting up. 

nastepllca™ ~czyni f , after-comer, 
follower, succeeder; *,ca tronu, 
successor to the throne. ~nie a ? 
subsequently. »ny ? subsequent, 
following, ^owac, vid. nastąpić ; 
(na kogo) to press hard, oppress. 
"o-stwo" succession; consequence. 
<*tljący? following; po sobie ~«*, 
consecutive, successive. 

nasto!!perczyć,~rczyć v ? to bristle 

nastrajać, vid. nastroić. [up. 

nastraszyć v f (kogo J to strike a 

person with fear, 
nastręczyć v< ? to afford, procure ; 

recommend. * się T to offer, 

present itself. natomiast m «*ony ? nastrHoić v f to attune, tune ; pre- 
pare ; ~oiĆ poważnie minę, to as" 
sume an air of gravity. ~(Ą ™ 
disposition, composure. ~ojeni6 " 
tuning, tune. 

nastrzępillć v< ? to crisp, 
crisped ; (fig.) bloated, puffed up. 

nastrzyk™ fme<źjinjection.»ać v f 

to inject. 

nastnrcya f , (bot.) nasturtium, 
nasunac v f to advance, draw near ; 

(komu co ) to suggest a thing, 
nasycllać; -ić v< ? to satiate , sate, 

~ic się v r to eat oneself full; 

(czem) to have enough of . . . 

<*enie " satiation, 
nasyłać V( f (komu kogo) to molest 

a person by sending him im- 

portuners. 
nasypać v ? to strew, spread; 

shoot, heap; (czem) fill, 
nasz ^T our ; ours ; (fam.) dobra 

~a, things go well ; po *emu, ac- 
cording to our custom, 
naszczać v ? (w co) to piss; (na 

co) piss upon, 
naszelnik ™ pole-strup.^ 
naszkicować v< ? to adumbrate, 
, sketch. [to pierce, spit. 

naszpikować v ? to interlard ; (fig.) 
naszydzić się V X (z kogo) to have 

much mocked a person, 
naszyjjfnik ™ necklace. ~ny f 

neck . . [one of ours, 

naszyniec ™ fellow-countryman, 
natańcować się V T to be weary 

of dancing, 
natarilcie " rubbing in; attack. 

~Czywość f ,impetuosity,violence. 

•.czywy a ; impetuous, violent. 

•>ty p , od nacierać. 
natchniląć v ? to inspire, ~ienie * 

inspiration. »iony ? inspired. 
natę!|żać,~żyć v ? to stretch; (fig.) 

to ""exert, strain, lżenie 7 ex- 
ertion, effort. «*żony ? strained ; 
Datkać, vid. natykać. [intense, 
natłoilczyć się T to be crowded. 

~k ™ crowd. [meantime, 

natomiast a } however; in the 124 natonie natonie * part of a forest where 
wood is being felled. 

natracić v ™ (o czemj to mention. 

natrafić vy l to meet, find; en- 
counter. 

natręt ™ intruder, importuner. 
Mlica f , intruding woman. *,nie a ? 
importunately. ~nośĆ f , impor- 
tunity, obtrusion, importunacy. 
~ny ? importunate, intruding, 
obtrusive. [bath. 

natrysko wily ? -a kąpiel, shower- 

natrzasać się v ?(z kogo ) to deride, 
scoff Ł at, jeer. 

natrzeć, vid. nacierać. 

natural nature; temper, natural 
disposition ; płacić w naturze, to 
pay in kind. ~lista™ naturalist. 
*lizacya f , naturalization. ~lizo- 
wać , *"* się V X to naturalise. 
•'lnie a ? naturally; of course, 
certainly; ~~ie (to uczyniłem), 
(I had) of course (done so). 
•Iność f , naturalness. ~lny ? 
natural. [oneself. 

natworzyć się V X to arise, form 

natychmiast a ? instantly, upon 
the spot. ~0W0ŚĆ f , instantane- 
ousness. ~owy , instantaneous. 

natykać v< ? to fill; natkać brzuch, 
to cram one's stomach. 

nancz||ać,*yć^ to teach; preach; 
*.ę ja go, I shall teach him man- 
ners. ~yć się V X to learn, have 
learned. ~yciel™ teacher, school- 
master; master, preceptor. ~y- 
cielka f , school-mistress; gover- 
ness. ~ycielski? scholastic, of a 
teacher. ~ycielstwo " professor- 
ship; the scholastic profession. 

nauk||a f , science; doctrine; ad- 
vice; apprenticeship. <»owie, 
~OWO a ? scientifically. ~0W0ŚĆ f , 
erudition, learning. *owy f 
scientific(al) ; literary. 

naumyślnie a ? purposely. 

nawa f , (arch.) nave. 

nawalił ™ plenty, press, crowd. 
~lić v< ? to heap, throw up. -lnie 
«»łem a ? impetuously; plenti- nawykły 

fully. *.łnica f , storm, tempest. 
~lny ? vehement, violent; (deszcx) 
heavy. 

nawalira f , boiling, orewage. 
~rzyć vc ? to boil, brew ; (fig.) „^ 
piwa, to bring into a scrape. ~~ 

nawet "f even. 

nawiajlć V7 ? < ? to blow in or into; 
~ło śniegu do (sieni), wind has 
blown much snow into . . . 

nawias * parenthesis. ~em, ~o- 
WO a f parenthetically. ~owy ? 
parenthetical. 

nawiązllać v f to tie; (struny) to 
string, -.anie 1 tying ; stringing. 
-»ka f , bandage ; surplus ; damages 

nawić, vid. nawijać. ^ [pi. 

nawiedzllać, ~ić v ? to go to see, 
visit; (mówiąc o Bogu) to afflict, 
visit. *-anie " visiting, visits pi. 
~enie " visitation ; (boskie) af- 
fliction, calamity; Nawiedzenie 
Matki Boskiej , Visitation - Day. 
~iny ph, visit. 

nawięzywać, vid. nawiązać. 
nawijać, ~nąć vc ? to wind up« 

~nąc się T ^(komu) to fall into 

one's hands, 
nawlllec, ~lekać, włóczyć v " 

to thread, string. ~łóczka f » 

bodkin, 
nawodnillać vc ? to irrigate, water. 

*»enie " irrigation, watering, 
nawój™ yarn-beam,weaver'sbeam. 
nawllieźć, ~ozić v ? to convey, 

bring; (role) to dung. ~ÓZ ™ 

dung, manure. 

nawoływać ve f to call to. 
nawrllacać, -ócić v ?? to return, 

go back, come back; convert. 

~acanie, -ocenie " conversion, 

~óciciel ™ converter, 
nawrót™ return; winding; re- 
sumption ; (słońca) solstice. <*ny ? 

returning, 
n a wyciągać v< ? od kogo (pieniędzy) 

to swindle a person out of much... 
t nawyk||ać, ~nąć-^ to accustome 

oneself. »ły f accustomed, foabi* nawyknlenie 

tual, inured, ~aienie " habit, 
custom. 

nawyłudzać v " (od kogo) pienię- 
dzy, to entice away much money. 

liawymyślać u " to invent many... ; 
fkomuj to abuse, revile. 

fiawzajem CT ? reciprocally, mu- 

nazad a ? back. [tually. 

nazajutrz "? the following day. 

nażałować się V V to pity much. 

nażartować się V T( Z kogo) to hoax, 
to chaff' a person much. 

nazbierać vc ^ to gather many... 

nazbyt a ? too; too much; ex- 
cessively, [be chilled. 

naziębllić v " to chill. ~nąć v ? to 

nazjeżdżallć się V T ~ło sip gości, 
there arrived many guests. 

nazłościć się T ( na kogo) to be 
much scandalised at. 

nazmyślać v ? to tell many lies; 
(na kogo) calumniate 

naznaczllać, ~yć vc ł to mark; ap- 
point, fix; destine. ~ony? mar- 
ked; appointed, fixed; destined. 

nażółknąć V7 , 1 to turn somewhat 
yellow. » [overeat oneself. 

naźreć się V X to eat greedily; 

nazw|!a f , name, denomination. 
~ać, nazywać vc f to name; (kogo 
czem) to call a person (a fool etc.). 
~ać się T to be called ; (czem) to 
set up for ... ; jak sip nazywasz ? 
what is your name? ~anie " 
naming, designation. ~isko 1 
name. 

nażyć się V X to be weary of life; 
to have '"lived long enough. 

nęcllący ? alluring. ~ić v< ? to 
allure, entice, decoy. 

uędz!|a f , need, misery, extremity. 
~arz ™ poor, miserable man. 

■*nica f , miserable woman. ~nie a ? 
miserably, poorly, distressfully; 
very imperfectly. ~nieć v7 ? to 
become miserable. ~nik™ paltry 
man. ~ny " miserable, poor; 
very defective, imperfect. ~ota ™ 
miserableness, paltriness. 

negliż ™ house-dress. me 125 negOCy||acya f , negotiation, trans- 
action. ~ator ™ negotiator, <*o- 
wać V V" to negotiate, treat. 

nękać v ? to torment, oppress. 

nekrolog ™ obituary, necrology. 

nektar , neetar. 

neofita ™ neophyte. 

nerkili pi, reins pi., kidney. -*o- 
waty ? reniform, kidney-shaped. 
~0wy ? venal; pieczeń «owa, 
roast- loin. 

nerw ™ nerve; sinew. «*owość f , 
nervosity, nervousness. »owy " 
nervous. 

netto, (waga) net. 

neutralizować i; ? to neutralise, 
-ność f , neutrality. ~ny? neutral, 
not, not so much as; ~..., m neither .., uwvuoi ... nor...; ~ ztad 
~ zowąd, without any cause. 

niań r czyć v ? to be nursemaid. 
~ka f , nurse 

niby a ? for appearance, as if. 

nic " naught, nothing; kind of 
milk-porridge; *• z tego, no such 
matter; *-a ~, nothing at all; z 
niczego ~, of nothing comes no- 
thing ; człowiek do niczego, a good- 
for-nothing. ~estwo " ~0ŚĆ C 
nothing, nothingness. ~poń, 
~wart™ good-for-nothing(fehow). 
~potem a } ~wart ? good for 
nothing. 

nić f , thread; nici pi., yarn. 

niclle pi -, wrong side (of cloth); 
kind of cake; na ~ przewrócić, to 
turn (a coat). ~iany f thready, 
of linen thread. ~ować y " (suk- 
nią) to turn ; (fig.) blame, censure. 

niczliego < f& a ^ tolerable, pretty 
good; tolerably. ~yj" of nobody, 
of no one, no one's. 

nie a ? no; not; (raz, dwa razy etc.) 
more than. 

llie w złożony eh przymiotnikach tłó- 
maczy sie zwykle przez dis, un, in, 
im, ir, w rzeczownikach często przez 
want. Wyrazy złożonez*,, w których 
to *- nadaje im tylko negatywne 
znaczenie, opuszczamy. 126 niebacznie niebaczllnie a ? inconsiderately, 
-ność f , inconsiderateness, in- 
cautiousness. -ny? inattentive, 
incautious, careless. [delay. 

niebawem"? im mediately, without 

niebezpieczeństwo " danger; 
dangerousness , ' perilousness. 
-nie a ? dangerously. -ność f , 
dangerousness. -ny" dangerous, 
perilous. 

iiiebiallnin ™ inhabitant of Heaven, 
-nka f , inhabitant of Heaven; 
rery beautiful woman, -nski ? 
heavenly, celestial, -ńskośó f , 
heavenliness. 

niebieski ? blue, sky-blue; 
heavenly. 

niebo " heaven; sky; {fig. J hap- 
piness; pod golem niebem, in ihe 
open air; jakby z nieba spadt, 
dumfounded;_ o nieba! Heavens! 
-ga, -raczka f , pitiable woman, 
-rak™ lackall, poor wretch. ~z- 
czyk ™ -żczka f , deceased, de- 
funct, -tyczny " sky-high, very 
high, -żę, -żatko " pitiable 
creature. \ [stenee. 

niebytność f , absence; non-exi- 

niebywałllość f , want of know- 
ledge of the world. -y ? having 
no knowledge of the world. 

niech, -aj a ? ~pisze etc., he may 
write etc.; ~pisza etc., they may 
write etc. 

niecbcllac, -ecv"? involuntarily; 
chcąc ~ąć, will he, nill he. -enie" 
od -enia, unconstrainedly. 

niecbellć f , dislike, disinclination, 
ill will. -tnosC f , unwillingness, 
aversion, -tny f unwilling, re- 
luctant, dissatisfied, discontented. 

niechluj ™ slut, sloven. -ność f , 
-stwo " slovenliness, sluttery. 
-ny " sluttish. 
niechnO, vid. niech. 

niechrześcijańsklli ? unchristian. 
— OŚĆ f . unchristianness. 
niechwaląc się, without praise. 
niechybnllie a ? infallibly, surely. 
~y ? infallible, sure. niedogodność 

niechże, vid. niech. 

niecić v< f (ogień) to light; {fig./ 
to stir, spoke. 

niecierpek ™ (bot.) balsaminę. 

niecierpllieć v f to abominate, de- 
test, -liwić v< ? to make im- 
patient. — ~ się T to be out of 
patience, -liwie a } impatiently. 
-liwość f , impatience, -liwy? 
impatient. 

niecka f , kneading-trough. __ 

niecn||ie a ? dishonourably, -ość ,c , 
abominableness, dishonourable- 
ness, -ota f , vice; good-for- 
nothing (fellow). ~y^ dishonou- 
rable, abominable. 

nieco a ? somewhat ; a little, some. 

niećwiczony " unpractised, un- 
exercised. 

niecofniony ? irrevocable. 

nieczęsto «? rarely. 

nieczu!|le a ? coolly, insensibly, 
-łość f , insensibility, heartless- 
ness. ~ły ? insensible, impassible, 
unfeeling. 

nieczystllo a ? uncleanly, -ość f , 
nastiness, uncleanliness; impurity, 
uncleanness. ~y " uncleanly ; im- 
pure, unclean. 

nieczytelność f , illegibility, -y ? 
illegible. 

niedawnllo «? the other day, new- 
ly, recently; -o temu, of late, 
lately. — y? recent. 

niedba!!le a ? carelessly, negligen- 
tiugly. -lec, -luch ™ careless 
man, careless woman. 

niedballłość f , -lstwo " careless- 
ness, negligence. ~ły ? neglectful, 
careless. 

niedobitki pl. s fivojska) residue, 
remainder. ___ 

niedobór ™ deficit, deficiency. 

niedobllry? bad; unkind. -rze a ? 
badly ; unkindly. 

niedocieczonllość f , inscrutable- 
ness. — y " impenetrable. 

niedochodek, vid. niedonosek. 

niedogodl!nie a ? incommodiously; 
inopportunely, -ność f , incom- niedogryzki 

modity. ~ny ? ill at to «*e, in- 
convenient, inopportune, [meal). 

niedogryzki pi., remnants (of a 

Hiedojrzallłość f , immaturity, un- 
ripeness. *ły" immature, unripe. 

niedojrzany ? imperceptible. 

niedokładllnie "? inaccurately. 
~nośĆ f , inaccuracy. ~ny c , 1 in- 
accurate, [imperfect. 

niedokonany? unfinished; {gram J 

niedokończony " unfinished. 

niedokwalls ™ oxide, ~szać v f 
to oxidise, ~szenie " oxidation. 

niedola f , ill-luck, misfortune. 

niedołe!|ga"awkward man.simple- 
ton; impotent man. -źnie a ? 
awkwardly. ~żnośĆ f , awkward- 
ness; impotence, ~żny ? indo- 
lent, awkward; impotent. -stwo 1 } 
infirmity, maimedness; indolence; 
impotence. 

niedomagallć V7 ? to feel indisposed. 
•nie " indisposition. 

niedomyślać się v ^ (czego) to have 
no presentiment of. 

Uiedonollsek ™ (med.) abortion. 
»SZOny ? abortive, aborted; « - 
płdd, abortion. 

niedopałek™ quenched firebrand. 

niedollpieczony ? underdone, not 
roasted thoroughly. ~rosły ? 
not grown up, under age. 

niedorzeczilność f , absurdity, pre- 
posterousness. ~ny ? absurd, 
nonsensical." [unattainable. 

niedościgllły, ~niony ? reachless, 

niedoskonallłośćj f , imperfection. 
~ły ? imperfect. [hearing. 

niedosłyszeć w / to be hard of 

niedos'ipac v< ? to sleep insuffi- 
ciently. 

niedostały, vid. niedojrzały. 

niedostateczność f , insufficiency, 
—czny" insufficient. ~k™ need- 
ness, indigence; misery distress. 

niedostawać v ™ to want, be wan- 
ting. 

niedostępllność f , inaccissibleness. 
~ny * inapproachable, inaccis- 
sible. niegościnny 127 nie&uourzegalnUość f , impercep- 
tibleness. ~y f- inconspicuous, 
imperceptible. 

niedoświadczllenie" inexperience; 
greenness. ~ony? inexperienced, 

niedoszły " immature, [inexpert. 

niedotykalny ? impalpable. 

niedoiillczony ? half-learned, ~k ™ 
half-learned man. 

niedowarzony " (o mięsie) un- 
done ; (fig. J green. 

niedowiarllek ™ unbeliever, hard 
of belief. ~stwo " incredulity, 
disbelief; infidelity. 

niedowidzieć u " to be half-sighted. 

niedowierzano v ? (komu) to dis- 
trust a person, -jacy ? diffident, 
distrustful, -nie^ " diffidence, 
distrust. 

niedozór™ want of control, of care, 

niedoźrzałość f , want of ripeness. 

niedozwolony ? unallowed, illicit. 

niedufnOŚĆ etc., vid. nieufność etc, 

niedużo "? not much. 

Ńiedziellla f , Sunday; week; za 
dwie niedziele, in two weeks. ~ny ? 
dominical, Sunday; indivisible. 

niedźwiadek ™ small bear ; scor- 
pion, -ednia f , bear-pit; fzoj 
mole-cricket. ~ednik, -edziarz ™ 
bear-leader, ~edź ™ (zo.) bear, 
~edzi f bear .. ~dzica f , she- 
bear, —edzie pi-, fur of a bear. 

nieforemilność f , deformity. ~ny " 
deformed, shapeless 

niefrasobliwy " free cf sorrow. 

niegaszonily " unslaked, unquen- 
ched; ~e luapno, quicklime. 

niegdyś a ? once. 

niegładki ? rough, rugged. 

niego ^T gfcn. t& accus. od on. 

niegolldny, ~dzien 7 unworthy 
undeserving. 

niegodzillwie a ? illicitly; nefari- 
ously, abominably, ~wiee, ~jasz™ 
wretch, ruffian. ~wośĆ ł i atrocity, 
vileness ; illicitness. ~wy "• atro- 
cious, nefarious; illicit. 

niegościnnllość f ^ inhospitability. 
-y ? inhospitable. 128 niegospodarny 

niegospodarny ? thriftless. 

ni egrunto wilie a ? superficially. 

niegrzeczllność f , impoliteness; Cu 
dzieci) naughtiness. ~ny ? im- 
polite; naughty. 

nieharmonijny f unharmonious. 

niehonorowy f dishonest, dis- 
honourable, [it is so. 

nieinaczej a ? just so; fw odpowiedzi) 

niejaklli, -iś "certain, some. ~o a ? 
in a certain manner. 

niejasllno a7 > indistinctly. ~nośĆ f , 
want of clearness; (fig .) unintel- 
ligibility, indistinctness, ~ny ? 
not clear; unintelligable, in- 
distinct. 

niejawny ? unknown ; not evident. 

niejedllen f many a. ~naki, zna- 
kowy ? diverse, different. ~na- 
kosc f , diversity. 

niekarllność f , want of discipline. 
~ny ? undisciplined. [tholic. 

niekatolicki ? uncatholic, not ca- 

niekiedy a <? sometimes ; kiedy «, 
occasionally, from time to time. 

niekontent " discontented, dis- 
satisfied. 

niekorzyllść f , disadvantage, da- 
mage. ~stny? unprofitable, dis- 
advantageous. 

niekrwawy ? bloodless. 

niekształtnllość f , abnormity, de- 
formity, -y^illshaped, deformed. 

niektóllry ? somebody. ~rzypl., ? 
some, several. 

niekunsztownllość f , artlessness. 
~y f artless. 

niekwaszony ? unleavened. 

niełacno a ? not easily, witn diffi- 

nieład ™ disorder. [culty. 

nielada" uncommon; important. 

nieładnllie a ? unpleasantly; ~~ 
wyglądać, to look unpleasant. 
— y 7 uncomely. 

niełaska f , disgrace. ~wie a ? 
unkindly, inclemently. ~W0ŚĆ f , 
malevolence, incleraeny. «*wy ? 
unfriendly, unkind. 

nieledwie a ? hardly, no sooner. 

nięleniwy f active, agile. nienaruszony nieletni ? minor, under age. 

nielicznllie a p ~y ? in smah 
numbers. 

nielitościwllość f , mercilessness, 
cruelty. ~y a ; merciless, cruel. 

nieludz ki ? inhuman, barbarous. 
— ko a p inhumanly. ~koŚĆ f , in- 
humanity, barbarity. 

niema, ~s*z, there is no . . ., there 
are no ... ; ~ go, he is not there. 

niemądllry f imprudent, foolish, 
-rze" "f imprudently. 

niemal a ? almost, nearly. 

niemczlleć V7 , 1 to be germanised. 
~yć v< ? to germanise. ~yzna f ~ 
German manners and language. 

niemałllo a ? pretty much, pretty 
many. ~y f not small, consi- 
derable, [unmanliness. 

niemęzklli a ? unmanly. ~ość f , 

niemiara f , co~, plenty, a world of. 

niemieć v ™ to become dumb; to 
be wanting of. 

niemile a ? unkindly ; ~na Jcogo 
patrzeć, to look at a person with 
an evil eye. 

niemiłllo a ? to mi ~, I am sorry 
for it. -osiernie^ unmercifully. 
—osierny ? pitiless, merciless. 
~y t' disagreable, unpleasant. 

niemoc f , infirmity; sickness. 

niemoralnllość f , immorality. ~y? 
immoral. 

niemo||ta f , dumbness. *wa" ^ f , 
mute, dumb person, -wle" suck- 
ling baby, -wlectwo " infancy, 
-wlecy ? suckling's, infant. 

niemóżllebność, ~liwość f , im- 
possibility. ~ebny, -*liwy ? im- 
possible. ~ność f , impotence. 

niemy " mute, dumb. 

niemylnie u ? aright, surely. 

nienackllo " z -a, unawares, un- 
expectedly, all of a sudden. 

nienajgorszy ? not the worst. 

nienajgorzej a ? passably. 

nienależny ? not findable. 

nienależytość f . indecency, ini* 
propriety. 

nienaruszony f inviolable, intact. nienasyconośó 

niGUasyconllośĆ f , insatiability, 
-y? insatiable. f»y * unnatural. 

nienatnralnllość \ unnaturalness. 

nienawilldzić v f to hate ; ~ ~ kogo 
śmiertelnie, to hate a person like 
poison, -dzony ? odious, hated. 
-ŚĆ f , hate, hatred, ~£tnoŚĆ f , 
odiou8ness. -stny f hatable, 
odious. ' [-ny f , abnormous. 

nienormalność f , abnormity. 

nieobecllność f , absence; (na 
Badzie) non -attendance. -ny f 
absent; absentee. 

nieobliczony ? incalculable. 

nieobowięznjący f not binding, 
not obligatory. 

nieobronny f unfortified. 

nieobrzezany ? uncircomcised. 

liieobyczajllność f , immorality, 
-ny , immoral. [appreciable. 

nieoceniony ? inestimable, in- 

nieochędllóstwo ™ -ożność f , un- 
cleanliness, nastiness. -ożny ? 
uncleanly. [indispensable. 

nieodbi||cie a ? indispensably. -ty? 

nieodllgadniony? undecipherable, 
-łączny ? inseparable, indisso- 
luble, -mienny ? (gram.) in- 
declinable, -porny? irresistible. 

uieodpowielldniośc f , unfitness, 
unsuitableness. -dni ? unfit, un- 
suitable, -dzialny? irresponsible. 

nieodJIrodny f not degenerate, 
being like one's own stock, 
-stępny ? inseparable. 

nieodwłoczllnie a } without delay, 
immediately. »ny f immediate. 

nieodwołalllność f , irrevocable- 
ness. -Inyfirrevocable. [missing. 

nieodżałowany ? being always 

nieodzowllnie u } irrevocably ; in- 
dispensably, -ność f , irrevocable- 
ness; indispensableness. »ny ? 
irrevocable; indispensable. 

nieogarniony? incomprehensible, 
inconceivable. 

nieoględnllie a ? inconsiderately. 
-OŚĆ f , inconsiderateness. -y £■ 
inconsiderate, indiscreet. 

Cz%ść polsko-angielska. niepodejrzany 129 

nieograniczonllość f , illimitable- 
ness. »v<; illimitable. 

nieokreślllnyf indefin&bW/gram.) 
indefinite. -ony ? unconfined, 
unlimited ; indescribable. 

nieokrzesallaie " rudeness. -ny? 
rude, uncivilized. 

nieomal a ? nearly. 

nieomylllność f , infallibility, iner- 
rableness. -ny? infallible, iner- 

nieopatrzny,ut'd.7iieo^ed?iy.[rable. 

nieopisany ? indescribable. 

nieopłacony ? unpaid ; (fig.) in- 
valuable. 

nieopodal a ? not far from: 

nieorganiczny ? inorganic. 

nieosobillście a f impersonally. 
-Sty ? impersonal, 

nieostrożnllość f , improvidence, 
incautiousness. -y ? iucautious. 

nieoświecllenie ? incivilisation. 
-ony ? not illuminated; unedu- 
cated. 

nieoswojony? haggard, untamed, 
nieoszacowany? inestimable, in- 
valuable. 

niepamię ||ć f , oblivion; puitii w ~ć\ 
to commit to oblivion, -tliwy ? 
forgetful. *tny ? immemorial. 

nieparzysty ? (o liczbach) oddy. 

niepełnoletność f , minority, in- 
fancy. 

niepewnliość f , uncertainly, doubt- 
fulness. ~y ? uncertain, doubt- 
ful; unreliable. 

nieilpiśmienny? (totally) illiterate, 
-płatny ? unpaid, unsalaried. 

niepłodliność f , barrenness, steri- 
lity, -ny f unfruitful, infertile, 
sterile. [sure. 

niepłonny ? (o nadziei) certain, 

niepochlebny? not very flattering. 

niepocieszony ? inconsolable. 

niepoczciwlliec ™ dishonourable 
man. -ość f , want of probity, 
-y ? dishonest. 

niepoczesnllie ? - - wyglądać, to 
look homely, look poor, -ość f , 
homeliness. -»y ? poor-looking, 

niepodejrzany ? unsuspected. 130 niepodległe 

niepodlegllle a ? iudep^udcuw,. 
-łość f , independence. -ły ? in- 
dependent. 

niepodobllieństwo 7 ? dissimilitude; 
impossibility; — doprawdy, im- 
probability. ~ny ? dissimilar; 
impossible ; — •+■ do wiary, incre- 
dible; - ~ doprawdy, improbable; 
—na, it is impossible. 

niepodzielnllość f , indivisibility. 
~y ? impartible, indivisible. 

niepoetycznie a ? unpoetically. 

niepogollda f , unfriendly weather. 
«. dny ? (o powietrzu etc.) incle- 
ment,unfriendly. [unmanageable. 

niepohamowany ? ungovernable. 

niepojętl|ność f , indocility. -ny? 
indocile, -ość f , inconceivable- 
ness. -y ? inconceivable, in- 
comprehensible„ 

niepoilkalany ? unspotted (fig.) 
immaculate ; —kalane poczęcie, 
Immaculate Conception, -kaźny? 
plain- looking. 

niepollkój ™ trouble, anxiety, dis- 
quietude, -kojący ? disquieting, 
alarming, -koić v ? to disturb, 
disquiet, alarm. 

niepollknpny ? (o towarze) haviDg 
no ready sale, -liczony ? in- 
numerable, numberless. 

niepolityczny ? impolitic, im- 
prudent; (fam.) impolite. 

niepolski" not Polish, bad Polish ; 
foreign to the Polish mind. 

niepomałn a ? in a high degree. 

niepomiarko wanilie " immodera- 
teness, excess, -ie a ? immode- 
rately, intemperately. -y? im- 
moderate, intemperate. 

niepomiernie a ? in a high degree. 

niepomny °, unmindful (of). 

niepomyslnllość f , adversity, dis- 
appointment. *.y ? adverse ; un- 
favourable j <*e, wiadomości, ill- 
tidings. 

niepopłatny ? (o towarze) ill paid. 
niepoprawnllOŚĆ f , incorrigibility; 
incorrectness. -y ? incor rigible ; 
incorrect. niepożyteczny 

iiieporadnliOŚć f . awkwardness, 

— y ? awkward, 
nieporównanliie a ? incomparably. ~y ? incomparable. [dimr. nieporozumienie 1 ! misunderstan- 

nieporuszllenie a ? immovably. 
-ony ? untouched; (fig.) immo- 
vable; (fig.) insensible. 

nieporząlldek ™ disorder, con- 
fusion. *" -dnie a ? disorderly, in 
disorder, -dnv ? disorderly, 
slovenly. _ _ 

nieposkromiony? unconquerable. 

niepoślakowan||ie Ci ? irreproacha- 
bly. —y?b]ameless,irrcproachable; 
honourable. 

niepoślednlli, niepospolity? un- 
common, extraordinary, -io, 
niepospolicie a } uncommonly, 
extraordinarily. 

niepostullszeństwo 1 disobedi- 
ence, -szny ? disobedient. 

niepostrzeż!lenie a ?imperceptibly. 
—ony ? unperceived. 

niepoświęcony ? unhallowed, 
profane. [disregard. 

nieposzanowanie " disrespect, 

nieposzlakowany, vid. niepoślako- 
wany. [cessary. 

niepotrzebny ? needless, unne- 

niepowetowany f irreparable, 
irrecoverable. 

niepowodzenie " miscarriage. 

niepowołany f uncalled for. 

niepowrotnllie a ? past help, past 
redress, -y ? irrevocable, irre- 
parable. 

niepożądany ? unwished for, un» 
seasonable. 

niepowściągliwllość f , inconti- 
nence, -y ? incontinent. 

niepoznallc v f to mistake^ mis- 
understand. — ka f , dla -M , for 
not being recognised, —nie * 
mistaking, -ny ? mistaken. 

niepozornllOŚĆ f , unsightliness, 

homelines. »y?unsightly,homely. 

niepozwalać v ? not to permit, 

not to allow. 
niepożyteczny? useless, of no use, nfepożytośĆ niepożytlJość f , indestructibleness. 
— y ? indestructible. 

nieprawi Ida f , untruth, falsehood, 
-dziwy ? untrue, false. 

nieprawidłollwość f , anomaly, 
irregularity, -wy ? irregular, 
anomalous. 

nieprallwny " unlawful, illegal. 
— wość f , misdeed ; vice. — wy ? 
vicious, mean, bad; misbegotten. 

niepredio a <? not soon. 

nieproszony ? unbidden, unin- 
vited; importune. [easy. 

nieprzebierny ? not fastidious, 

nieprzebłagany ? implacable. 

nieprzebrany , inexhaustible. 

nieprzebyty f impassable. 

nieprzedalljny ? unsaleable, in- 
corruptible. — wniony ? not for- 
feited by prescription. 

nieprzejednany ? irreconciliable. 

nieprzejrzllany ? immeasurable; 
impenetrable. -ystOŚĆ f , opacity. 
— y8ty " untransparent, opaque 

nieprzeliliczony ? innumerable. 
— makalny ? impermeable. 

nieprzemienny ? invariable, im- 
mutable. 

nieprzenikliwy ? impenetrable. 

nieprzerwanllie a ? without inter- 
ruption, continually, -y * un- 
interrupted, unremitting. 

nieprzespanlly ? past waking; 
noc -a, f/isr.J death. [stant. 

nieprzestanny ? continual, con- 

nieprzewidziany ? unforeseen, 
unlocked for. 

nieprzezornllość f , improvidence, 
imprudence, -y ? improvident. 

nieprzezroczystllość f , opacity, 
»y ? opaque, untransparent. 

nieprzezwyciężony ? invicible, 
unconquerable. 

nieprzychyliiność f , disinclination, 
disaffection. — ny f averse, dis- 
affection ate. 

nieprzydatny ? useless, inapt. ' 
nieprzyjacillel T enemy, toe; ad- 
versary, -elski? inimical, hostile. 
«*Ółka f , female enemy. nieroztropny 131 

nieprzyjliaźń f , hostility, enmity, 
-aźnie a ? hostilely. -azny ? 
malevolent, hostile. -emnosć f , 
unpleasantness, inconvenience, 
-enmy f disagreeable. 

nieprzymuszony? incoustrained; 
(fig J natural, unaffected. 

nieprzystępnliość f , inaccessibili- 
ty* **-y ? inaccessible. 

nieprzystojllnosc f , impropriety, 
indecency. — ny ? improper, in- 
decent. 

nieprzytomnlość f , absence; ab- 
sence of mind. — y ? absent ; 
having no presence ot mind. 

nieprzyzwoillcie CT ? indecently, 
-tość f , unbecomingness, inde- 
cency. *ty ? unbecoming, in- 

niepy3zny V ashamed, [decent. 

nierad , discontented ; - tract 
przyjaciół, I am sorry to lose 
friends. [once. 

nieraz a ? many a time, more than 

nieregularnllość f , irregularity. 
— y " irregular. 

nierogacizną f , small cattle. 

nierówllnie <*$ much, -no a ? 
unequally. — ność f , inequality; 
unevenness, ruggedness. — ny ? 
unequal; uneven, rugged. 

nierozdzielilność f , indivisibleness; 
inseparability. ~ny ? inseparable ; 
indivisible. [ -znalny? indistinct. 

nierozellrwany ? indissoluble. 

nierozllgarnienie " thoughtless- 
ness, -garniety ? thoughtless 
imprudent. [«*y ? inseparable- 

nierozłącznllość f , inseparability. 

nierosllmyśinie^ inconsiderately, 
thoughtlessly. -myślność f , in- 
consideratenesa. -myślny? in- 
considerate, thoughtless. 

nierozpnszczalnllość f , indisso- 
lubleness. — y f indissoluble. 

nierozsadllek ™ unreasonableness, 
want of judgment, -ny? unrea- 
sonable, [undetermined. 

nierozstrzygnięty ? undecided, 

nieroztropnllość f , imprudence. 
— y f imprudent, unwise. 132 merozum nierozum™ want of sense, foolish- 
ness. ~ny ? unwise, foolish. 

nierozwa : !ga f , inconsideration, 
thoughtlessness. ~żny? thought- 
less, inconsiderate. 

nierozwiązaln!!ość f , indissolubi- 
lity. ~y\ nierozwiązany ? in- 
dissoluble. 

nierozwikłany ? inextricable. 

nieruchawllość f , slowness, inani- 
uiateness. ~y c , ( inanimate, lifeless. 

nierucholiiność f , immobility. 
~mościj>£., immovables pi. ~my7 
immovable, motionless. 

nierycerski ? unknightly, un- 
chivalrous. 

nierychłllo a ? late. ~y f late. 

nierymowy ? without rhyme, 
blank. « 

nierząd ™ disorder; anarchy; 
(rozpusta) lewdness. «^nica f , 
strumpet, prostitute. ~ny ? las- 
civous, unchaste. 

nierzetelllność f , dishonesty. ~ny? 
dishonest, unjust. 

nieść v< ? to carry; bring; (odzież J 
wear; (jaj aj lay; wieść niesie, 
people say. [~y ? uncleanly. 

nieschludnlość f , uncleanliness. 

niesforljność f , refractoriuess,want 
of discipline. ~ny ? refractory, 
obstinate. 

nieskazitelllność f , unspottedness, 
immaculateness. ~ny? inviolable ; 
incorrupt(ed). 

nieskażonllość f , incorruptness. 
~y? unspotted; f/ijj uncorrupted. 

nieskładnllość f , awkwardness; 
unwieldiness. ~y ? awkward; 
unwieldy; preposterous, inapt. 

nieskończilenie a ? infinitely, ^o- 
ność f , infinity, infinitness.*,onyf 
infinite, endless. [slow, dull. 

nieskorllo a ? slowly, dully. ~y « 

nieskromllnoŚĆ f , immodesty, in- 
solence. ~ny" immodest; high- 
handed, insolent. 

nieskutecznllość f , inefficacy, in- 
efficaciousness. ~y? inefficacious, 
ineffectual. niestosowność 

niesłallwa f , dishonour, disgrace, 
infamy. ~wny ? disgraceful in- 
famous. 

niesłowny ? faithless. 

nieślubny ? natural, illegitimate. 

niesłusznllOŚĆ f , iniquity; wrong; 
mieć m, •., to be wrong. ~y ? in- 
equitable; wrong. 

niesłychanie a ? exceedingly, ex- 
cessively. ~y ? imprccedented, 
never heard of. 

niesmaczny ? insipid, tasteless. 

nieśmiallło a } timidly, shyly. 
~łośĆ f , shyness, timidity. ~ły? 
shy, coy, timid. 

nieśmiertelność f , immortality. 
~ny " immortal. 

niesnadnie a ? hardly, arduously. 

niesnaski pi., dissonance, dissen- 

niespanie " waking. [sion. 

niespełna a ? a little less than; 
być ~ rozumu, to be disordered 
in one's brains. 

niespławny " innavigable. 

niesplik ™ (bot. J medlar. 

niespodzillanie a ? unawares. 
~ewany ? unexpected. 

niespokoj||nie a ?unquietly;trouble- 
scmely. ~noŚĆ f , anxiousness; 
disquitude. ~ny ? unquiet; 
troublesome; uneasy, ill at ease. 

niespółmierny f incommensu- 
rable. 

niesporllo a ? slowly; ~o mu f Lis 
work does not progress favou- 
rably. ~y f unthriving. 

niespoSilób f , it is impossible. 
~obność f , inaptitude, ~obny ? 
unfit, inapt. 

niespożyty ? perennial. 

niesprawiedliwość f , injustice. 
~y <? unjust. 

niesprawny ? inexpedient. 

niespuszczać V( ? - oka z czego, to 
fix the eyes upon 

niestałllość , niestateczność f , 
inconstancy, instability. ~y, nie- 
stateczny ? inconstant, unsteady. 

niestety a ? alas! 

niestosowliność f , unfitness, un- niestosowny 

suitableness. ~ny ? unfit, un- 
suitable. 

ińestrawilność f , indigestion. 
~ny f indigestible, painstaking. 

niestllrudzony ? indefatigable. 
~worzony , unheard of, incre- 
dible. 

niesumienllność f ,unconscionable- 
ness. ~ny ? unconscionable, un- 
scrupulous. 

nieświadomllość f , ignorance; un- 
consciousness. ~y? ignorant, un- 
conscious. 

nieświeży ? withering ; (w Icuchar- 
stwiej getting high. [red. 

nieswój" indisposed; ill-humou- 

nieszczerllość f , insincerity. ~y ? 
insincere. ~ze a ? insincerely. 

nieszczęllścić się ^T^sci mi sip we 
wszystkiem, I am unlucky in every 
thing. ~ście 1 misfortune, mis- 
chief, ill-luck, adversity, na ~ ~, 
unhappily,unfortunately..%, śliwy? 
unfortunate, fatal; (o oso bit) un- 
happy. ~sny ? ill-fated, unlucky. 

nieszkodliwllość f , innocuousness. 
*y f innocuous, harmless. 

nieszlachllcianka f , woman of the 
middle classes. ~cic™ commoner, 
non-noble. ~ecki f non-noble. 
«*etność f , ignobleness. ~etny ? 
ignoble, mean. 

nieszpetllność f , prettiness, come- 
liness. »ny ? comely, pretty. 

nieszporllny ? of vespers ; kazanie 
m,ne, afternoon-sermon. *y pi , 
vespers pi. 

nieszyty ? unsewed. 

nietamo a ? as is well-known. 

nietaktowny ? (fig J without tact. 

nietf gili ? commonplace, mediocre. 
»o <*? so, so. 

nietknięty ? untouched. 

nietoperz ™ Czo.J bat, rear-mouse. 

nietopliwy f infusible. 

nietowarzysklli ? unsociable. 
*»OŚĆ f , unsociableness. 

nietrafnllość f , fallaciousness, in- 
correctness. »,j f wrong, erro- 
neous. nieul^kły 133 

nietroszczący się ? fo co^ uncon- 
cerned about. 

nietrwallle a ? not durably, -łość f , 
want of durability; instability, 
~ły ? not durable, not lasting; 
inconstant; perishable. 

nietykallłek ™ (hot.) noli-nie-tan- 
gere. ~lnoŚĆ f , intangibility; in- 
violability. *-lny ? iatangible; 
unimpeachable. 

nietylko a } not only; ~ ..., aZe..., 
not only . . . but also . . . 

nieubłaganllość f , inexorableness. 
~y f inexorable. 

nieuchronllność f , inevitableness, 
unavoidableness. ~ny ? unavoi- 
dable, inevitable. 

nieuctwo " ignorance. 

nieuczcilWOŚĆ f , dishonesty, dis- 
ingenuity. ~wy f dishonest, dis- 
honourable. 

nieuczony f unlearned, illiterate. 

nieuczynllność f , disobligingness, 
incivility. ~ny ? disobliging, un- 
civil. 

nieudllać się T to miscarry, fail ; 
nie udało vii sip, I have not suc- 
ceeded. ~any , unfeigned. ~at- 
nośó f , deformedness, misshape. 
~atny ? deformed, misshapen. 
~olnoŚĆ f , inability, incapacity. 
*olny f unable, incapable. 

nieufljność f , distrust, diffidence. 
~ny ? distrustful, diffident. 

nieugaszony f unquenchable. 

nieugif Utość f , inflexibility. ~ty ? 
inflexible, hard. 

nieujeżdżony f not broken in. 

nieuk ™ ignorant; stupid man. 

nienkojony f unappeasable. 

nieukontentowa]|nie" discontent^, 
dissatisfaction. ~ny ? disconten- 
ted, dissatisfied. 

nieukrócony ? unabridged; un- 
governable, fierce. 

nieuleczalnllosć f , incurability. <*y; 
nienleczony ? incurable. 

nieulękłllośc f , intrepidity. ~y * 
intrepid. 134 nieumiejący 

nieumiejllacyf not knowing, -ęt- 

ność ł , ignorance; unacquainted- 
ness. -ętny f ignorant; unac- 
quainted " with. 

I8lieumyśln||ie a ? undesignedly, 
without design. -y ? undesigned. 

nieumyty^ f unwashed, nasty. 

nieunikniony ? inevitable. 

nieuprawllniony .? illegal, irregu- 
lar. — ny f not cultivated. 

nienprzedzony ? unprejudiced. 

nieurodzaj ™ bad harvest, failure 
of crops. -ność f . infertility, 
sterility. -ny f unfruitful, sterile, 
barren. 

nienstannllość f , continuance,ever- 
lastingness. -y, nieustający ? 
without intermission, incessant, 
continual; nieustająca wystawa, 
permanent exhibition. 

nieustraszllenie a ? intrepidly. 
— oność f , intrepidity, — ony f 
intrepid, undaunted. 

nieuszanowanie 1 } irreverence,dis- 
regarding. [maged. 

nieuszkodzony ? unhurt, unda- 

nieuszykowany ? not drawn up 
in battle array. [beaten. 

nieutorowany f untrodden, un- 

nieutulony"unappeasable,stanch- 
less. 

nienwallga f , inconsideration, in- 
advertency, -żanie " (na kogoj 
incoDsiderateness of. -żny " in- 
attentive. 

nieuzasadniony ? unfounded. 

nieuzbrojony f unarmed. 

nieużyteczllność f , uselessness, 
unserviceableness. «*ny " useless, 
unserviceable, fruitless. 

nieużytnliość f , inapplicability,un- 
fitness. ~y ? inapplicable, unfit. 

nieużytllość f , inofllciousness, dis- 
obligingness, ^.y? inofficious,dis- 

nieużywanie ? disuse, [obliging. 

niewarowny ? unfortified. 

niewart " not worth. -o , it is 
not worth while. 

niewatpliwllość f , indisputability. 
**y ^ doubtless. niewola 

nieważilność f , (jur.) invalidity, 
nullity ; worthlessness. ~ny ? in- 
valid, void; worthless. 

niewczlJas ™ over-exertion, fati- 
gue (by waking), -.as a ? un- 
timely, out of season; po -asie, 
too late, unseasonably. -esność f , 
inopportuneness. -esny ? inop- 
portune, illtimed. 

niewdzięczni lica f , unthankful wo- 
man, lik ™ unthankful man. 
-OŚĆ f , ingratitude, ungrateful- 
ness, -y? ungrateful, unthankful. 

niewesołilo a f unjoyously, joy- 
lessly, -ość \ joylessness. -y ? 
joyless. 

niewiadomllo <*? nobody knows. 
-OŚĆ f , ignorance. — y ? unknown. 

niewiara f , disbelief; infidelity; 
(fig.) unbeliever. 

niewiasta f , woman. 

niewidomllie, niewidzialnie a ? 
invisibly, -y f blind; invisible. 
«.y ™ blind man. 

niewidzialllność f , invisibility, 
-lny ? invisible. — ny ? unseen. 

niewiedzllący a ? without my (our 
etc.) knowledge. ~ieć v< ? not to 
know, to be ignorant of. 

niewielile a ? not much, a little. 
Ml pi-, not many, a few. 

niewiernlli j?I., the infidels, -ość f , 
faithlessness; infidelity. -y " 
faithless , perfidious ; unbelie- 
ving. 

niewieści ? womanish, womanlike. 
~Ć vt f to effeminate, emasculate. 
-eć v ? to effeminate, -uch ™ 
weakling, tenderling ; ladies' man. 

niewiniiiatko \ innocent being, in- 
nocent; (fig .) dissembler, -ność f , 
inculpableness, innocence. — ny ? 
inculpable, innocent, guiltless. 

niewłaścillwość f , unbecoming- 
ness ; incompetency, -wy f un- 
becoming; incompetent. 

niewód ™ trammel, drag-net. 

niewoliła f , slavery, servitude ; con- 
straint, compulsion; cóż mi tego 
za - a? I am not necessitatedto. niewolnic 

do so. *ić v f to compel, ne- 
cessitate, silica f , female slave. 
-niczo **? slavishly, ~niczy ? 
slavish. ~nik ™ slave. ~no a ? 
it is not allowed. 

niewprawljność f , want of prac- 
tise or exercise. ~ny " unexer- 
cised, unpractised. 

niewstrzemięźliwljość f , inconti- 
nence, intemperance. *.y " in- 
temperate, incontinent. 

niewstyd ™ ~ność f , impudence, 
shamelessness. ~ny " shameless, 
impudent. 

niewtajemniczony " uninitiaded, 

niewyczerpany " inexhaustible. 

niewygoljda f , inconvenience, un- 
easiness, in commodity,, ~dny ? 
uneasy, inconvenient. [healed. 

niewyllgojony, -leczony ? un- 

IliewykonalllnoŚĆ f , impracticabi- 
lity. -»ny ? infeasable, impracti- 
cable, [nable. 

niewykorzeniony ? inextermi- 

niewymownliie, niewypowie- 
dzianie a ? extraordinarily, in- 
effably. ~y, niewypowiedziany? 
ineffable, unspeakable. 

niewymuszllenie a ? unaffectedly. 
-oność f , naturalness, unaffected- 
ness. -ony ? natural, unaffeted ; 
artless. 

niewymyślny ? not fastidious. 

niewypieczony ? not sufficiently 
baked. 

niewypłacalność f , insolvency. 
~y " insolvent. 

niewyraźnliość f , indistinctness. 
*,y , indistinct. 

niewyrozumiallłość f , want of in- 
dulgence, severity. ~ły ? not 
indulgent, severe. 

nirwysłowiony ? ineffable. 

niewyspany ? not having done 
sleeping. 

niewytrawny ? inexperienced 

niewystały ? fo win?'e efcj un- 
settled, troubled. 

niewytłómaczony? inexplicable. 

niewytrawnliość f , inexperience. niezbędność 135 

~y ? fo winie etc. J unseasoned; 
(fig.) inexperienced. 

niewytrzymaliłość f , want of en- 
durance; (na zimno) incapability 
of enduring (cold). ~ły ? feeble, 
weak; (na zirnno), incapable of 
enduring (cold). 

niewywrotny? not overturnable. 

niewzruszilenie ct ? (fig.) immo- 
vably, -oność f , (fig.) immova- 
bility, firmness. ~ony ? (fig J 
immoved, immovable, firm. 

niezabawem. vid. niebawem. 

niezabudka \(bot .) forget-me-not. 

niezachwiany ? immovable, bold, 
firm. [tact. 

niezaczepiony ? not attacked, in- 

niezadługo a ? in a short time. 

niezadowolli(ni)enie " discontent, 
dissatisfaction, ~(ni)ony ? dis- 
content, dissatisfied. [cant. 

niezajęty f unoccupied ; free ; va- 

niezależllność f , independence. 
~ny " independent. [sert. 

niezaludniony? depopulated, de- 

niezamężna f , single, unmarried. 

niezamieszkały ? uninhabited. 

niezamknięty , open. 

niezapieczetowany ? unsealed.. 

niezapisany ? (papier) blank. 

niezapominajka f , (hot.) forget- 
me-not. 

niezaprzeczllenie a ? indisputably, 
incontestably. ~onośĆ f , indis- 
putability. ~ony" incontestable. 

niezarosły " not covered with 
verdure, bushless. 

niezasiany ? unsown. 

niezasłnżlienie a f undeservedly. 
*-ony ? unmerited. 

niezatarty ? indelible. 

nieżarty pi-, z nim ~, he is not to 
be joked with; (rzecz) ~ f (a thinr) 
of consequence. 

niezawisłość^ independence. 

niezawod!!nie «*? infallibly, cer- 
tainly. ~ność f , reliableness, su- 
reness; infallibility. ~ny " re- 
liable, sure ; infallible. 

niezbędilnóść f , indispensableness, 136 niezbędny 

necessity. ~ny f indispensable, 
necessary. 

niellzbity ? irrefutable. 

niezbożnllica f , ~ik ™ irreligionist. 
•OŚĆ f , irreligion. *»y f impious, 
irreligious. 

niezdarlla ™ (fam.) unwieldy man. 
~ny ? dumsy, unwieldy. 

Cieljzdatność, vid. niezdolność. 
•zdobyty ? inexpugnable. 

niezdobi'losc £ incapability, inabi- 
lity, unfitness. ~y ? unfit, in- 
capable. 

niezdrów, vid. niezdrowy. 

niezdrowllie " unhealthiness, in- 
disposition. ~o n } unhealthily. 
~y ? unhealthy, unwholesome. 

niezemszczony ? unavenged, un- 
revenged. 

niezgasły ? inextinguishable. 

niezgłębiony ? inscrutable, un- 
investigable. 

niezgolida f , disagreement,discord. 
»dnośĆ f , unsociableness; incon- 
gruity, inconsistency. ~dny ? 
unsociable; inconsistent; incon- 
gruent. 

niezgojony f unhealed. 

niezgollrszy ? passable. «*rzej a } 
passably. 

niezgrabna, *iasz T (fam.) awk- 
ward fellow. *ność f , awkward- 
ness. ~ny ? awkward, clumsy. 

nieźle a ? pretty well. 

niezliczonllość f , innumerability. 
~y ? numberless, innumerable. 

niezłomnllość f , unbreakableness ; 
(fig.) inflexibility. ~y ? un- 
breakable; (fig.) inflexible. 

niezły? pretty good. 

niezmienljność f , immutability. 
•ny ? unalterable, unchangeable. 

niezmierllnie a ? uncommonly, 
very much. »nośĆ f , immensity, 
hugeness. ~ny ? immense, very 
great, very large. 

niezmierzonllość f , immensurabi- 
lity, infinitness. m,y ? measure- 
less, immeasurable. [led. 

niezmieszany? unmixed, unming- nieżywy 

niezmordowanllie <*? Indefati- 
gably. ~y f indefatigable. 

niezmyślony ? real, in specie; 
sincere. 

nieznacz ! !ący ? ntc „, insignificant, 
meaningless. ~nie <*? insensibly; 
by little and little. ~ny ? in* 
sensible, imperceptible. 

nieznąjollmość f , unacquainted- 
ness. »my ? unacquainted. 

nieznany? unknown; inglorious. 

nieznośnllość f , insupportableness, 
intolerableness. -j ? insuppor- 
table, intolerable. 

niezmiżllenie CT ? indefatigably. 
-ony ? indefatigaole. 

nieżołniellrski , unsoldierlike. 
~rz ™ bad soldier. 

nieżonaty ? unmarried, single. 

niezrażony ? not discouraged. 

niezrównany f incomparable, 
matchless. 

niezroznmillale «? unintelligibly. 
•ałość f , unintelligibility,obscuri-. 
ty. ~ały ? unintelligible. ~enie " 
misunderstanding,misconception. 

nieznpełnllie a } not quite. ~ość f , 
incompleteness. ~y? incomplete; 
defective. 

niezużyty? that cannot be wasted. 

niezwalczony ? invincible, un- 
conquerable. 

niezwatlony ? undecayed. 

niezwiędły ? unfaded; (fig.) im- 
mortal, [quented. 

niezwiedzany f unvisited, unfre- 

niezwłocznllie a Y without delay. 
~y ? immediate. 

niezwyciężonllość f , invincibility. 
~y ? invincible. 

niezwyczajny?uncommon; (czego) 
unaccustomed to. 

niezwykllłość f , uncommonness 
unusualness. ~ły ? uncommon, 
unusual. [~y ? malevolent. 

nieżyczliwllość f , malevolence. 

niezyskowny ? unprofitable, not 
lucrative. 

nieżylljący ? dead. »wy f lifeless, 
inaniinate» tiieżyznośó 

nieżyznllOŚĆ f , unfruitfulncss, ste- 
rility. ~y <? unfruitful, barren. 

niglldy a ? never, at no time; na 
święty ~dy, at letter Lammas. 
~dzie a ? nowhere. [hilisra. 

nihilillsta ™ nihilist ~zm ™ ni- 

nijak, ~0 a ? by no means; in no 
way. *,i ^ neither, neither off, 
nor on; (gram.) neuter; jestem j 
dziś ~i, I do not know what is ' 
the matter with me today. ~oŚĆ f , 
indecisivcness. 

flikczemJInić v< ? to disgrace, dis- 
honour. ~nieć w / to become vile. 
«*nik ™ villain, vile man. ~nOŚĆ f , 
abjection baseness. ~ny f vile, 

nikiel 7 ? nickel. [base. 

nikllły? fugitive ; very petty, finny. 
*»nac v7 ? to disappear, vanish; 
(fig"j to -waste away. ~nienie " 
fading away, vanishing. 

nikotyna f , nicotin(e). 

nik'cf"'', 1 nobody, no one. ~óredy a ? 
by no way, through no way. 

nim ? before, ere. ^P™ dbl.odon. 

nimfa f , nymph, ~ leśna T i wood- 
nymph, dryad. 

niniejszy ? present, actual; in 
question, inclosed. 

nisklii? low ; of low stature; (glos) 
bass. «*o a ? lowly; alow. ~ośĆ f , 
lowness ; (urodzenia) ignobleness. 

nisza f , niche. 

niszczllyć v< ? to destroy ; to ruin ; 
(odzienie) spoil. ~eć v ? ~yćsic v r 
to waste; to be ruined; (o odzieniu) 
to be spoiled ; to wear out. wy- 
ciel ™ destroyer. 

nit ™ rivet. ~ować v f to rivet, 
clinch. ~ownik ™ riveter. 

nitka f , thread; (anat.) fiber; 
zmoknąć do nitki, to be wetted 
(drenched) to the skin. 

nitrogliceryna f , (chem.) nitro- 
glycerine. 

niuch ™ (tabaki) pinch of snuff. 
~ać v< ? tabakę ~ ~, to take snuff. 

niu!tnia, »ńka ™ & f , green-horn, 

niwa f , field, plain. [puppy. 

niwecz a ? w ~ obrócić, to destroy normalny 137 

from top to bottom. ~yć v ? to 

destroy, ruin, mar; (zamiary czyje) 

frustrate, disappoint, 
niwelllacya f , levelling. ~ator ™ 

leveller. *-ować v f to leyeL 
niż, ~eli a ? than. 

niżą, vid. nl<fza. 

nizać v< ? to thread, to string? 

niżby a ? rather than, than. 

niżej a ? lower; (w książce) below; 
under (the age of). 

nizliina f , low country. ~incTiny? 
very low; of very low stature. 
~M, vid. niski. 

niźnik ™ (w kartach) knave. 

niższllość f , inferiority. ~y ? in- 
ferior; of lower stature; naj- 
niższy sługa, humble servant. 

no \ (~, zaczynaj! J come ! ~, a wife! 
well! ~, już dobrze! why! 

110 (przyrostek), patrz ~ ! look here I 

nobilitllacya f , ennoblement. *.o- 
wać vt t to ennoble. 

noc f , night; przez ~, over night; 
w ~y , ~a, a -night; dziś w ~y, 
to-night. v ~leg ™ night's lodging. 
-nica f , phantom of the night; 
(female) night-walker; (zo. )moth. 
~nik™ night-wanderer , chamber- 
pot. ~ny ? nightly, ~owaĆ v ? 
to pass the night. 

nócić v< ? to sing, tune; ~ pod no- 
sem, to hum. 

noga f , foot, leg; (u stołu) leg; 
do góry ~ mi, pell-mell ; ~ za nogą, 
step by step ; nogę komu podstawić, 
to trip a person up. ~1 ™ long- 
legged man. ~wka f , that part 
of trousers which covers one leg. 

nogietek ™ (bot.) marigold. 

nomenklatura f , nomenclature. 

nominliacya f , nomination, ap- 
pointment; letters-patent, patent 
of investiture. ~ować v< f~ to no- 
minate, appoint, «*owanie 7 no» 
mination, appointment. 

nora f , hiding-place, kennel. 

norbertan ™ Norbertine 

normal basis, standard. ~lny* 
normal. 138 norymberszczyzna 

noryinberszczyzna f , German 01 
Nuremberg toys. 

HOB ™ nose ; (u dzbanka etc.) spout ; 
tip; zadzierał —a,, to be stuck- 
up , patrz swego -a-' care about 
your own business! -al ™ man 
with a long nose. -acizna f , 
(wet.) equinia. -aty ? nosed; 
big-nosed; (o koniu J glandered. 
-ek ™ small nose; (upiora) nib; 
(bot J ~]&pL, stork's bill ; snout. 

nosillć vc , 1 to carry; (odzież J wear. 
-Ć się v r to dress. -ciel '" 
porter," carrier, -dła pi., hand- 
barrow. > 

nośny? portable; lasting, strong; 
nośna kura, laying-hen. 

nosorożltec ™ (zo.) rhinoceros, 
-C0WV ? rhinoceros 

nosow||OŚĆ f , nasality. -y? nasal, 
of the nose. 

nostalgia f , home-sickness, nost- 
algia. 

nostrzyk ™ (lot.) melilot. 

nosze pi., vid. nosidła. 

notila f , note; remark, note; me- 
morandum -atka f , annotation, 
note; -atnik ",' note-book, me- 
morandum-book -ować v ™ to 
note -owanie " notation. 

nótja f , music-note, air, melody, 
tune. -owy " music 

notaryllalnie a ? before a notary, 
-alny " attested before a notary, 
notarial -USZ ™ notary. — u- 
szowski ? notary's. 

nów ™ new-moon. 

nowl(alia f , first fruits, -ator ™ 
innovator -atorstwo " inno- 
vation, -ela f , novelette, -elista™ 
novelist. -icyat ™ novitiate, 
-icyusz ™ noviee, beginner; 
greenhand. -icyuszka f , novice. 

nowenna^ novena. 

nowin||a f , news; -ypz., tidings pi 
-iarz, -karz ™ news-monger. 

nowillna, -zna f , fresh-land. 

nowiullchny, -teńki ? brand-new. 

DOWO u> złożonych, tłomaczy się 
awykle newly lub new n. p. ~pr*.y- nudzić 

oyły, newly come, ^narodzony 
new-born; na ~, anew, afresh. 

nowoczesllność f , modernness 
-ny " modern 

nowollmodny? fashionable, -na- 
rodzony ? new-born, -nawró- 
ceniec '" proselyte, convert, 
-nawrócony " <£ f converted, 
neophyte, -roczniki annuary. 
-roczny" New- Year's, -ść ^new- 
ness, novelty, -ści pi-, (towary. 
novelties. -tność f , newness, 
-tny ? new. 

nowoHwierca™ renegade, sectary, 
-zaciężny™ recruit-, -zamężna f , 
newly- married woman, bride, 
-żeniec ™ newly- married man, 
bridegroom 

nowożytllność f , modern times. 
*>ni pl., the moderns, -ny ? mo- 
dern, [afresh. nowy a new ; na nowo, anew, noż ',' knife; - składany, clasp- 
knife ; ^ogrodniczy, pruuing-knife. 
-ka f , small foot; całuję -ki, I 
kiss your hands (as compliment). 
-kowy ? foot . . . 

nozdrze " nostril. 

nożenki pi., case of a knife, case of 

nożętsi pi., tender feet, [scissors. nozowlimctwo cutler's trade -niczy ? cutler's, -nik ™ cutler. 
— y " knife . . . 

nożyl!ce.p£., shearspZ. ; cliff, shelf; 
— Ce blacharskie, plate-shears; — ce 
postrzygackie. twitchers pi. — ce 
fcraiyiecfeie,tailor's shears. -czki^J., 
scissors pi. -k ™ pocket knife, 
clasp-knife, -sko " big ugly 
knife; big deformed foot. 

nu, nuże*, be quick! look sharp I 

nucić, vid. nócić. 

nudlla, -ność, -ota ł ^ tediousness. 
weariness, -nie a ? tediously 
-nieć v ™ to become tedious. 
-no a ? ^no tu t people feel dull 
here; -no ini, I feel qualmish. 
-ny ? tedious, tiresome; - — 
człowiek, bore, -y pi., tedium 
-ziarz ™ bore, -zić v ? to tire nugat 

bore. * » się V V to feel dull, to 
feel bored; ~zi mi sie, I want 

nugat ™ almond-cake, [pastime. 

nukać v f to incite, impel. 

numer ™ number. ~acya f , nume- 
ration. ~owaĆ vt f to number, 
ticket. ~owanie " numbering. 

tmmizmatyliczny ? numismatic. 
»ka f , numismatics pi. ~k ™ nu- 
mismatist, [nunciature. 

nuncyllusz ™ nuncio. ~atura f , 

nur ™ fom .) Northern diver. ' ~ek™ 
(osoba) diver; (zanurzenie sie) 
diving; (om.) plungeon, diver; 
dać ~ka,to dive (down). -•.kowacz 
to dive down. ~0gęś f , (orn.) 
goosander. ~kaczka f t (orn.) 
diver, plunger. 

nurt™ stream; whirlpool; ~ypl, 
waves pi., billows pi. ~ować v ? 
to gain ground, to penetrate. 

nurzać v< f to dip. ~ si§ vr , to 

nuta t vid. nota. [dive. 

nuż *, there! here! ~ przyjdzie, 
supposed that he comes. 

nużllący ? fatiguing. ~yć v( f to 
tire,*" fatigue. 

nygus ™ idle person, lazy fellow. 
~Ować v ? to be lazy, to idle. 

o. 

*, o, oh! — ah! — oho! 

prp f 1) z accus. (n. p. o głowę 
większy) by; (odległość) . . . off; 
(prosić o co etc.) for. 2) z locat. 
(mówić o czem etc.) about ; (o czasie) 
about, at; *> czwartej godzinie, at 
four o'clock; ~ czterech kołach 
(wóz) four-wheeled; « chlebie i 
wodzie, on bread and water; (dom) 
~ trzech piętrach , three-storied ; 
słyszeć o czem., to hear of a thing. 

oaza f , oasis. [either, the two. 

oba, obydwaj , oboje pi., both, 

obaczllenie " seeing, perceiving. 
~ ~ sif " (z kirn) meeting. -jt v< f 
to see; perceive. ~yć się , to 
meet, ^yako " <fo~yska, Cfam.) 
good-bye. for the present. obcisły 139 obadwa, vid: oba. 

obalflenie 1 abolishing, abolition; 
overthrowing, « ~ gię * falling- 
down. <*ać, ~ić w ? to overthrow; 
annul, cancel. ~~się' y f to fall 
down. «.iny pi, ruins pi. 

obarczliać ~yć v f (czem) to bur- 
den, charge with . . . 

obarzanek, vid. obwarzanek. 

obawlla f , care, alarm; fear; bes 
my, fearless; być w »i8, to be 
anxious ; badi bez żadnej +>y ! never 
fear ! »-iac sif V X (czego) to ap- 
prehend, fear ; (o co) to be anxious 
about, bailie sif » apprehension ; 
anxiousness. 

obcas ™ heel. 

obcl|ążki.pZ., pincers j>Z., nippers pi, 

~cgi Pi-) tongs pi. 

oboes ™ »em, as bold as brass, 
post-haste. ~owy f impetuous, 
overhasty. 

obchJIOd ™ circuit, going round; 
(święta) celebration; procession; 
mm pogrzebowy, burial, funeral. 
•Odzenie " going round ; (święta) 
celebration. « «» si§ (z kirn) treat- 
ment ; (bez czego) privation , ab- 
stinence. ~odzić v f to go about, 
go round,turn round; *» —nieprzyja- 
ciela, to turn the enemy's back; 
(prawo) to elude: (kogo) to re- 
gard, concern; (święto) to keep, 
celebrate. ~ *. się, obejść sif 
(bez czego) to spare; (czem) to 
rest content; (z kirn) to use one, 
to treat one; nie mogę obejść sip 
bez niego, I can't spare him, I 
can't do without him. 

Obciąć v< ? to cut, clip; (drzewa) 
to lop ; (poemat etc.) to abbreviate, 
abridge; (kogo) to mutilate. 

obciagllać, ~nąć v( f to pull out; 
(czem) to overlay, cover with. 

obciążllać, ~yć vc f to load, burden; 
(praca) to overtask. 

obcillęcie, *nanie" cutting; lop- 
ping ; mutilation. ~erać, v id. 
obetrzeć, ••nać, vid. obciąć. 

obcillsło a ? close. ~sły , tight- 140 obcisnąć 

fitting, close. *-snaó, ~skać v f 
to enclose, surround closely, to 
tuck. 

ObcowaJIC ^ to have intercourse, 
associate. ~nie * acquaintance, 
intercourse; (z kobietą) cohabita- 
tion, (sexual) intercourse. 

Obllcy ? & s , strange, stranger. 
*>czyzna f , strangenness ; żyć na 
~czyznie. to live abroad. 

ob darnie , to cover with turf, 
to turf. 

Obdarllcie, vid. odarcie. «*to a } 
raggedy, in rags, ~tus™ ragged 
fellow. ~ty f ragged, tattered; 
(drttwo) z kory ~te, barked. 

ObdallrowaĆ v ? (kogo czemj to 
make a present to, to present a 
person with. ~rzać, •-rzyć v ? 
to bestow on, endow, •-rżenie " 
fezem J investiture; granting. 

obdaszek ™ penthouse, eaves pi. 

obdłużllać, *yć v< ? to involve in 
debt, m m, sic V X to contract debts. 
*enie " debiting. 

Obdukcya f , (coroner's) inquest. 

obdzielllać, ~ić v ? to distribute. 
*«enie " distribution. 

obdzierać v ? to pull off, to tear 
off; (drzewo z kory) to bark ; (ze 
skóry) to skin, flay. 

Obec™ v) m, mnie, in my presence. 
~nie a ? at present. ~ność f , 
presence. «*ny .? present. 

Obejmować v f (coj to hold, con- 
tain; (kogo) to embrace t , hug. 

Obejrzeć, vid. oglądać. 

Obejśllć, vid. obchodzić. *»cie * be- 
haviour, commerce: zresztą vid. 
obchodzenie. 

obelllga f , ulżenie " insult, affront, 
invective; *»lgi miotać, to throw 
out abusive language, •łgać 1 '" 
to belie, deceive by lies. 

obelisk ™ obelisk. 

obelżyllciel ™ defamer. ~wość f . 
outrageousness ; outrage, ~wy ? 
insulting, outrageous. 

obertas ™ kind of waltz. 

oberwallć v ? (co) to come in for a objawić 

good thrashing; zresztą vid. 
obrywać. ~ć się V X (o osobach) 
to hurt oneself by lifting; (o 
rzeczach) to fall off. ~nie " 
plucking off; straining oneself by 
lifting. ~niec ™ ragamuffin; 
ragged fellow. 

oberżlla f , inn, hotel. ~ysta ™ 
innkeeper, innholder. »ystka f , 
(female) innkeeper. 

oberznąć, vid. obrzynać. 

obeschnąć, vid. osychać. 

obesłać/ vid. obsyłać i obiniełać. 

obetnę, fut. od obciąć. 

obetkać, vid. obtykać. 

obetrzeć v< f~ to wipe off, to wipe 
dry; (kurz) to dust. 

Obeznallć, ~wać vc f (kogo z czem) 
to acquaint, familiarise one with. 
~ ~ się V X (* czem) to get ac- 
quainted with a thing. ~nie 
się, ~wanie " familiarisation. 
»ny ? acquainted (with). 

obeźreć się V X to overeat oneself. 

obfi!lcie a ? largely. -tosc f , plen- 
ty, abundance. ~ty ? abundant, 
plentiful ; fertile. ~tOwaĆ "? to 
abound. 

obgadllać, ~ywać v< ? (kogo) to 
speak ill of a person, mywanie " 
bad repute, bad odour. 

Obgryzać, vid. ogryźć. 

obheblować v ? to plane. 

objąć, vid. obejmować. 

obiad ™ dinner. »ek ™ frugal 
dinner ; jeść ~, to dine. ~owaĆ v7 , 1 
to dine. ~owanie * dining. 
**0Wy? dinner . ., noon . . ; ~ ~ czas, 
noon. 

objadllac v ? to gnaw, nibble ; (fig J 
to fleece one. «» *. się vr , to over= 
feed *acz ™ (osoba) parasite 

objaśnillać, »ć v< ? to Enlighten; 
(dzieło) to interpret, to explain ; 
(Świece) to snuff. ~enie " expla- 
nation, interpretation; note, an- 
notation. 

objaw ™ sign, symptom; mani- 
festation. ~ienie \ revelation, 
manifestation. »iac, ~ić. v ? to objazd 

make known, to manifest, to re- 
veal; show. — — sic V V to be 
manifested; appear. 

Objazd ™ circular tour; patrol; 
round about way. 

obillbok m , bully, hector. ~c v * 
to give a person a thrashing; 
vid.obijac. -ciarz™ paper-hanger, 
upholsterer. -ciowy? tapestry... 
— cie " thrashing; garnishment, 
mounting; wall-paper; paper- 
hangings, tapestry. 

Dbiecilać, -ywać u ? to promise; 
("sobie co J to expect, to indulge 
in the hope of ... ; — — sie komu, 
to promise to call upon a person, 
-anka f , vain promise. —ujacy ? 
wiele ~~, promising. —ywailie™ 
promise, promises pi. 

Objechać, vid. objeżdżać. 

Objęcie " embrace, hug; (dzie- 
dzictwa) taking possession ; com- 
prehension ; przyjąć kogo w swoje 
objęcia, to receive a person with 
open arms. 

obiedni ? dinner . . . 

obiednia f , (Greek) mass. 

obiedwie, vid. oba. 

obielldz, -gać v< ? to go round 
about; (myślą) to run through. 
— g ™ rotation, gyration; going- 
round; circulation; puścić w — g, 
to put into circulation. — źny ? 
circular, circulating; periodic. 

objektywllizm ™ -ność f , objec- 
tivism, objectivity. — ny " ob- 
jective. 

obielić v< ? to whiten. 

obierajlć v ? (owoce, kartofle ) to 
peel ; (drzewo) z gąsienic, to clear 
of caterpillars; -c kogo za króla, 
to make one king. -Iność f , 
eligibility. -lny ? eligible, elec- 
tive. 

Obierllczy, vid. obiorczy. -ki pi., 
-zyny pi., odds and ends. 

Objeść, vid. objadać. 

obietnica f , promise. 

objętość f , circumference, circuit. 

objeżdżać^" to ride round; drive obleżó* 141 round; jourrfey over, visit on 

horseback; (konia) break in (a 

horse). 

obieżykraj ™ vagrant. 
obillór ™ election, -orczy ? oi 

election, elective. 
Objuczyć r '" (konia etc) to pack. 
Obkrawać, vid. okrawać. 
oblllać, -ewać v< ? to overflow, 

pour upon; moisten, wet, water; 

— — smołą, to pitch ; — — ołowiem, 

to lead. 

obłąllczysto a ? arch-wise, -czys- 
tość f , arched shape, curvedness, 

concavity, -czysty? arch-shaped, 

-k ™ (arch.) arch, vault. 
Obładować v< ? to overload (with); 

~ sobie żołądek, to overeat oneself. 
obłąkllać, ' -iwać v ? to lead 

ast/ay. -ać się v ? to lose one's 

way, go astray; become insane. 

-anie" insanity; bewilderment. 

~any? insane, mad, brainsick; 

dom -anych, insane hospital. 
obłam 7 ? fragment, scrap, -ać, 

-ywać v ? to break off; (drzewa z 

gałęzi) to cut off the branches, lop. 
Oblamować vc t to border, trim 

round. [cate. 

Obłaskawić Vt ? to tame, domesti- 
oblatilać, -ywać v ? to fly round; 

(vulg.) to run through. 
obławlla f , battue; raid, clean 

sweep, -ą, in troops, -nik ™ 

(w mysluvstwie) beater. 

obłazić V( ? to creep upon. 

oblazłllość f , baldness, barennessi 

-y f bald, depilated, 
obielić, — kać, vid. obtoczyć. 
oblecieć, vid. oblatać. 
obłęd ™ aberration (of intellect}; 

losing one's way. -ny ? crazy, 

bewildered, 
obielldz, -gać v ? to besiege, be~ 

leaguer, -gajacy ™ besieger. 
Oblepiła f , loam, clay, -iać, -ić 1 "? 

to paste over ; (papierem) to line 

(with paper). 
Oblewać, vid. oblać. 
obleźć, vid. obłazić. 142 oblgżca 

oblężilca™ besieger, ~enie* siege, 

besiege; znieść •.», to raise a siege. 
~>eńcy pi-, the besieged, -niczy? 
obsidional, battering . . . 

Dblicze " face, countenance; w 
mojem obliczu, in my presence, 
before me. 

obliczllanie, ~enie " computation, 
calculation, ~yć, ~ać v< ? to ac- 
count, calculate, compute. 

oblige ~acya f , obligation, bond. 

oblizllać, ~ywać v ? to lick (at), 
lick slightly; ~yw&Ćsie(po czera), 
to lick one's fingers. 

obłocić x '" to mire, splash. 

obłoczek ™ cloudlet. 

Cbłóczyllć u ? (suknia) to put on ; 
(dziecko) to dress. ~ć się V T to 
dress (oneself) ; (fig.) to be covered. 
~ny pi-, clothing; investiture. 

Obłok ™ cloud. 

obłomek ™ fragment. 

obłllów ™ booty. ~owić się vr , 
to gain much, to take much as 
booty. 

Obłożllnie «■? ~ ~ chorować, to be 
bed-ridden. ~-ny ? bed-ridden. 
•,yć, vid. okładać. 

obiubiellńczy ? wedding . . . ; of 
a betrothed. ~nica f , betrothed, 
fiancee. ~niczy " of a fiancee. 
~niec ™ betrothed, intended. 

0błud||a f , hypocrisy.dissimulation, 
~nica f , ~nik ™ hypocrite, dis- 
sembler. ~nie a ? hypocritically. 
»ny "-hypocritical; feigned. 

obłup||ać, ~ywać v " to peel, shell, 
bark ~ić' y " (ze skóry) to skin. 
~ienie " peeling, barking. 

obłuszczllać , ~yć v< ? to husk. 
• anie " husking. 

Obluz ™ (warty) relief. 

obły " cylindrical; blunt. 

obmacllać, ~ywać v ? to handle, 
feel, finger. 

obmaczać v f to dip in. 

obmallrzać, ~rznać v ™ to get co- 
vered with (hoar-)frost. 
obmllawiać, ~ówić v< ? to speak 
ill of a person. obosieczny 

obmierzliić vc f (komu co) to dis- 
gust a person with, •liwość f . 
disgustfulness. »łoŚĆ f , loath- 
someness, nauseousness. ~ły " 
loathsome, disgustful, nauseous. 
^nąć 1 ", 1 to become odious; iycit 
mi ~ło, I am tired of life. 

obmollwa f , bad repute, slander. 
**wny ? columnious, slanderous. 

obmurowallć v< f to surround with 
a wall. *nio " enclosure, wal- 
ling in. 

obmyllć, -wać*"? to wash off, to 
wash away. ~cie , «*wanie * 
washing off, lotion, ablution, 
-wajacy ? abluent. 

obmyllsł ™ preventive measure. 
~ślać, śleć, ~slić u ? to take 
care of, reflect upon ; contrive, 
usianie " contrivance, invention. 
~ślenie " deliberation, reflexion; 
contrivance. 

obnażllać, «*yć v ? to bare, denude, 
deprive. ~ -. sic V X to strip naked. 
*enie " denudation. *oiiy f" 
naked. 

Obnllieść, ~OsiĆ t,< ? to carry about; 
(nowiny) to divulge; (półmiski) 
to serve up. «oszenie " (towa- 
rów) hawking. 

obniżyć 1 '? (cene) to abate, reduce; 
(3top$ procentowa) to lower. 

obod *l felloe, felly. 

obolij ™ hautboy. ~ista ™ haut- 
boy-player. 

obojczyk ™ collar-bone. ~owy * 
of collar-bone. 

oboje, vid. oba. 

obojetnllieć u ? (na co) to become 

indifferent to. *-ość f , indifference* 

"~y ? indifferent. [hard by. 

obok prp , & a p ^iear, by, close to ; 

obolały ? sore. 

obopólljność f , reciprocalness,reci- 
procity. ~ny? reciprocal, mutual. 

Obór, vid. obiór. 

oborlla f , cow-house. ~ny ? of 
cow-house. 

oborllać, ~ywać v ? to plough up. 
obosieczny ? two-edged. obosować 

obosować v< ? to emboss. 

obostronnllie a } ©n both sides, 
mutually. ~y f on both sides, 
mutual. ^ 

obostrzllenie" aggravation. -yć v ? 
to render more severe, aggravate; 
(karę) heighten. 

obowiazllać, -ywać v f to bind 
in duty, to oblige ; — ać przysięgą, 
to bind by oath. ~ — się V V (d° 
czego) to engage oneself to ... 
-any" obliged, obliging. -ek™ 
duty, obligation. -kipJ., employ- 
ment, office. — kowy " obliga- 
tory, binding ; (o dziedzictwie ) le- 
gitimate, -ujący " obligatory. 

Obóz ™ camp; "wyruszyć z obozu, 
to decamp. 

oboźny ™ quarter-master. 

obozoilwać^ to encamp, -wanie" 
encampment. -wisko " encamp- 
ment, -wy " camp . . . 

Obrąb 1 ? sphere, reach ; seam, hem. 
^S,C 0( f (kamienie) tohew; (drzewo) 
to lop. -ek ™ seam, hem. -ić ve ? 
to hem, border. -ienie " hem- 
ming. 

obrabiać vc f to fashion; (fig.) 

Obrać, vid. obierać. [elaborate. 

obracallć v f (interesami), to carry 
on ; vid. obrócić. — ć się V V to 
turn, —nie" turning; (interesami) 
carrying on, management. 

obrachllować V( f to compute, ac- 
count, calculate. ~ ~ sic (z kirn), 
to settle accounts with a person. 
— owanie" calculation, —-sic" 
settling accounts. -owany " 
cautious, -unek™ computation, 
calculation; zrobić ~ -, to balance 
an account, -nnkowy? 'account... 

Obrączklla f , (beczki) hoop; ring; 
~a do serwet, napkin-ring; ~a 
ślubna, wedding-ring, -owyf'^o 
monetach) rimmed; annular, re- 
sembling a ring. 

obradiiny" council... -ować v ? 
to deliberate, hold a consultation. 
-owanie " debating, delibera- 
tion, -y pi., debates pi. obrok 143 Obradzać, vid. obrodzić! 

obramować v ? to border, enchase. 

Obranllie , vid. obiór. ~y f ~y z 
rozumu, being out of one's senses. 

Obrastać, vid. obrosnąć. 

obraz™ image; picture, painting; 
portrait. »ek ™ small picture, 
small 'image, -kowy ? of pic- 
tures. 

obraziła f , offence, injury; -a 
króla, offence against the so- 
vereign, lese-majesty; kamień ~y, 
stumbling - block ; bez -y! no 
offence! -ić, obrażać v ? to give 
offence, offend; hurt, wound. »~ 
się V T (° C °J to take offence at . . . 
-iciel ™ offender, injurer. ~ « 
ka f , female offender. 

Obraźllająco a ? injuriously, offen- 
sively. — ajacy" injurious, offen- 
sive, -enie " injury, affront; 
hurt, wounding. 

Obraźiijlwość f , offensiveness, sen- 
sitiveness, susceptibility, -wy " 
offensive; sensitive, susceptible. 

obraźnik ™ dealer in pictures or 
prints. 

obrazobórllca™ iconoclast, -ski" 
iconoclastic. 

obrazochwalllca " iconolater. 
-stwo " iconolatry. 

obrażony " offended. - ™ the 
person offended. 

obrazo!|wo a ?figuratively . -wość f » 
(fig.) floweriness, figurativeness. 
-wy" (fig- J flowered, figurative. 

Obrfb, vid. obrąb. 

obręcz f , hoop, 'ring. 

obrobilić, vid. obrabiać, -enie " 
elaboration. 

obrócić v " to turn, to turn about ; 
(na co) to employ at ... ; (w co) 
to change, transform. - się V X 
to turn round ; to reside, stay ; (w 
co) become. 

obrodzić vy ? to produce many 
fruits. — się V X (° owocach etc.) 
to thrive, prosper. 

obrok ™ provender, fodder; nu- 
rishment. 144 obrona bbrollna f , defence; protection, 
-ńca™ defender; councel, solici- 
tor, barrister. -ńczy? of defence, 
-ńczyni f , defendress. •.nić V( f 
to defend. — — sie V X to defend 
oneself successfully; (czemu) to 
guard or defend oneself from, 
-nnie a ? by way of defence ; on 
the defensive, -nność f , defen- 
sibUity. -nny ? defensible, te- 
nable; defensive. 

obrollsnąć, -ść v \ l to grow over, 
-sły? covered with hair; ( trawą 
etc.) covered with (grass etc.). 
••śnięty ? overgrown; bearded, 
covered with beard. 

obroty rotation, gyration \ (mil.) 
manoeuvre; być w obrotach, to be 
at a loss; wziąć w obroty, to give 
trouble. 

obrotnica f , (kolei żel.) switch, 
siding. *ie a f skilfully, adroitly. 
—OŚĆ f , versatility, volubility; 
adroitness, skill; activity. ~y <? 
that may be turned round, versa- 
tile; adroit, skilful. 

obrotowy ? rotative, rotary. 

obroż, -a, -ka f , dog-collar. 

obrullchać, -szyć V( f to shake, 
toss, -szyć się vn C (na kogo) to 
become angry at . . . 

obradzie v ? to dirty, soil. 

obrulls ™ table-cloth. -śnik ™ 
manufacturer of table-clothes. 

obryknąć się V V (na kogo) to snub 
a person. 

Obrywllać v< ? (owoc z drzewa) to 
pluck off; tear off. -- się u f 
to subside, sink. -anie " (owo- 
ców) plucking off. ~ka f , per- 
quisite, fees pi. 

obryzgać v ? to bespatter, splash. 

obrząd™ ceremony; ~ pogrzebowy, 
funeral; — ślubny, celebration of 
a wedding. ~ek ™ rite; cere- 
mony, -kowy ? ceremonial, 
ceremonious. 

Dbrzedni? not very dense; rare; 
mediocre. » o a } seldom, rarely; 
middlingly. obslona 

obrzallzg", -sk ™ aftertaste, tang. 

Obrzęd, vid. obrząd. 

obrzęk!|łość f , swelling, swell. 
-ły f swollen ; hydropic, drop- 
sical, -nać V1 } to swell. 

obrzezllać , ( u żydów) to circum- 
cise, -anie " circumcision. 
— aniec ™ circumcised man. 
-any" circumcised, -ek™ pre- 
puce, foreskin. 

obrzmieiić u f to swell (out). ~nie7 
swelling, turnout 

Obrzucllać, -ić v< ? to cover; (mur) 
to plaster, rough-cast; to throw at. 

obrzydlillwiec™ nauseous man, 
— WOŚĆ f , lothsomness; dislike, 
aversion; abomination. — wy * 
abominate, disgusting. 

obrzydllłość f , lothsomness, nau- 
seousness. ~ły ? loothsome, 
nauseous, -nać vy } to becoma 
loathsome, -zenie ™ abomina- 
tion, loathing, abhorrence. -zić v * 
to disgust, excite loathing. 

obrzynllać v< ? to cut, clip. »ek ™ 
chip , shred. -M pi-, odds and 

obsaczyć, vid. osaczyć. [ends. 

obsad||a f , (fuzyi etc.) stock; (mio- 
tły etc.) handle, helve. — ka f , 
pen-holder. 

obsadzllać, -ić r ? (drzewami) to 
plant (with trees); (miejsce etc.) 
to take, secure, -enie " planting; 
taking. 

obściełać v< ? (stoma) to litter; 
(watą) to wad; stuff. 

obserw!!acya f , observation, -a- 
cyjny " of observation. — ato- 
ryum " observatory, -ować V( f 
to observe. 

obsillać, -ewać v ? to sow, seed, 
-anie, -ewanie * ew ™ sowing. 

obsilladać, -ąść, -eść vc f to sit 
round . . .; ""to swarm, round; 
(kogo) to beset (fig.). 

Obskoczyć, vid. oskoczyć. 

obsknrant ™ obscurant, ignora- 
mus, -yzm ™ obscurantism, 

Obślizgły, vid. oślizły. 

obsłona f , veil, cover. obsługa 

obsługa f , attendance, service. 

Qbstal\\OW&Ć,vid.zamóivić. ~unek™ 
commission, command. 

obstąpić v " to surround, encirclej 
beset. 

obstallwać V V" ('przy czemj to insist 
on, to persist in; to defend; 
(za TcimJ to intercede (for a per- 
son). ~wanie" ~~ przy prawdzie, 
defence of truth. 

obstawillać, -ć v ? to place, put 
round, surround. 

Obstepować, vid. obstąpić. 

obstfukcya f , (med.) costiveness. 

obstrzljydz, ~gać, vid. ostrzydz. 

obsullnać się, ~wać się v f to roli 
down. ' ~nięcie ™ (ziemi) rolling 
down. 

Obsychać, vid. osychać. 

obsyłać v< ? to send to; to send 
round ; (kogo czemj to present 
one with. 

obsypllać, ~ywać v ? (n. p. do- 
brodziejstwy) to overwhelm with 
(benefits etc.) 

obszar™ plain, space; wide field. 

obszarpanliiec ™ ragamuffin. ~y? 
ragged, tattered. 

obszerljuie a ? at large, <*ność f , 
largeness, wideness. ~ny ? spa- 
cious, large. 

obszlegi, vid. wyłogi. 

obsznurować , to cord round. 

obszyllć, ~wać vc ? to ham ; trim, 
lace. ~cie " trimming, borde- 
ring; trimming,garniture. ~wka f , 
border, trimming. 

obtulić, vid. otulać. 

obtykać v( ? to stick round about ; 
(mar.) to stop ; (żołądek) to cram. 
~ się T to cram one's stomach. 

obu|jć, ~wać v f to put on (shoes). 
~~ się V X to put on shoes. 

Obuch 7 " (siekiery etc.) back; (fig.) 
być pod ~em, to be under strict 
discipline. 

Obudwu, vid. oba. 

obudzllać, ~ić v f to awake, rouse 
from sleep; (fig .) excite. ~~sie v C 
to awake. ~enie " awakening. 

Cześć polsko- angielska, obwisły 145 

obumllarcie " mortification, mor- 
tifiedness. ~arłość f , numbness, 
torpidity. ~arły ? half- dead; 
(fig.) indifferent , lost , dead, 
-ierać v ™ to mortify, become 
insensible. 

Obupłciowy, vid. dwuplciowy. 

Oburącz a ? with both hands. 

oburZiiać, ~yć w ? to revolt, to 
shock a person's feelings. ~~ 
się V T to put oneself into a pas- 
sion, become angry. «*ający ? 
revolting, shocking, ^enie 1 } in- 
dignation, exasperation. *.ony? 
(czem) exasperated, shocked at. 

obustronny, vid. obostronny. 

obuwllać, vid. obuć. ~ie " shoes 
and boots. [at. 

obwąchlJać, ~iwać V( ? to snuffle 

obwarowa!!ć v ? to fortify, ~ćsobie 
(co), to reserve to oneself, ~nie " 
fortification. 

obwarzanek 171 cracknel, crackling. 

obwiać vc f to blow round, fan. 

obwiązilać, ~ywać v ? to tie about, 
to wrap up. ~ka f , band, liga- 
ture. 

obwić, vid. obwijać. . [crown. 

obwieńczllać, ~yć v f to wreathe, 

Obwieść, vid. obwodzić. 

obwiellścić, -szczać v< ? to make 
known,publish; proclaim. ~szcze- 
nie 11 publication, promulgation; 
placard. 

obwiellsić v< ? hang. ~~ się u f 
to hang oneself. ~szać v< ? to 
hangup; hang; (opuszczać) hang. 
~szenie " hanging.^ 

Ob wieźć. vid. obwozić. 

obwilljac, obwilinąć v< ?. to wrap, 
wrap up, envelop. ~ ~ się vr to 
be enwrapped, envelopped. mnie- 
cie " wrapping; wrapper. 

obwinillać, ~ć vcc (o co) to ac- 
cuse of . . , to charge with . . 
~enie " accusation, inculpation. 
~ony ™ defendant, accused. 

obwisl'ac, ~nąć v ™ to hang down. 
~łość f , flabbiness. ~ły? flabby ; 
hanging down. • 

10 146 obwód ochrzypnać obwód 7 extent, size; (mat.j cir- 
cumference, periphery; district. 
-ka f , trimming, welt. 

obwolldowy? district . . . -dzić v ? 
to lead about. 

obwołllać, ~ywać v< ? to make 
known (loudly); (kogo czemj to 
proclaim. -anie " proclamation, 
-ywacz ™ proclaimer, (public) 

obwozić vc ^ to drive about., [crier. 

Oby ? (wyraża się przez: J may 
or would to God . . . ; -ś był 
szczęśliwy, may you live happily. 

Obyć sic^r (° ez czego) to dispense 
with . . , to spare ; nie mogę ~ się 
bez niego, I can't spare him. I 
can't do without him. 

Obyczaj^ custom, usage; cokraj, 
to -, the custom of the country, 
country manners. — e pl-> man- 
ners pi. -ność f , morality, mo- 
rals pi. -ny ? moral; well- 
mannered, -owy f of morals. 

obydwaj, vid. oba. 

obywać się, vid. obyó się. 

obywatel , citizen; townsman; 
landowner. -ka f , female citizen ; 
towns- woman, -.ski? civil, civic; 
citizen's, landowner's; «foc7i-ski, 
civism , patriotism. «-sk0SĆ f , 
civism, patriotism. -stwo ? ci- 
tizens pi. ; (right of) citizenship. 

obżałowallć v ? to accuse, -ny ™ 
accused, defendant. 

obżarlltość f , ~stwo " gluttony, 
gluttonousness. — tach.™ glutton. 
*»ty ? voracious, gluttonous. 

Obżerać Się, vid. obeźreć się. 

obzierać się, vid. ogiądaó. 

obznajmiony ? (* czemj acquain- 
ted with. 

obżynM pi-, harvest-home. 

OCallleĆ vy ? to remain unhurt, to 
escape with one's life. -enie * 
saving, salvation, rescue. -ić v< ? 
to save, preserve. - - sif v f to 
save oneself. 

OCap ™ (arch.) lintel. 

occialIn T ?fc&em j acetate. -nowy? 
acetic, -rz ™ vinegar-man. a oceaiin ', ocean, -nowy, -ńsM? 

OCedziĆ, vid. odcedzić. [ocean, 

OCel ™ (na podkowie) calk. 

ocembrować v< ? to line with 
boards. 

Ocen||a f , valuation, appraisement. 
~iać, ~ić v< ? to tax, appraise. 
~iciel ™ appraiser, -ienie " va- 
luation. 

ocet 1 ? vinegar, -niczka f , vinegar- 

ocb *, oh! [cruet. 

OChapiaĆ się V X ochapia mi się, 
my heart misgives me. 

OChędllóstwo " cleanliness. -oż- 
nie «d cleanly, -ożny f cleanly, 
tond of cleanliness, ^ożyć v ? 
(suknie) to clean, cleanse. 

OChlaćsię V X (vulg.) to overdrink 

ochładzać, vid. ochłodzić, [oneself. 

Ochlica f , flax-comb. 

ochłollda f , cooling, refreshment. 
~dnąć vr ? to grow cool; (fig.) 
compose oneself.. -dzenie" coo- 
ling; (fig.) coolness. -dzić v ? 
to cool, cool down. 

ochłonąć "? to let pass away 
(one's rage etc.), to compose 
oneself. 

ochmistrz ™ steward ; (nauczyciel) 
tutor. -OwaĆ u ? (komu) to tutor, 
<*-yni f , house-keeper; governess. 

OChoczllO a ? willingly, readily. 
—OŚĆ f , willingness , readiness, 
-y ? willing, ready ; merry, gay. 

OChoilta f , desire, inclination,mind. 
-tnik ™ volunteer, -tniczy ? 
voluntary. -tny? willing; lively. 

ochramieć w } to become lame. 

ochrllaniać, ~onić v ? to shelter; 
spare, save, -ona f , shelter, pro- 
tection; sparing (of); amulet. 
-onka f , infant-school, -onny ? 
preservative, preventive. 

ochrzcllenie * baptising, baptisa- 
tion. -ić v< ? to christen, baptise. 
- - się V X to be baptised. . 

ochrzypllło a ? hoarsely. -łość f , 
hoarsiness , huskiness. -ły ? 
hoarse. -nać v ? to become 
hoarse. o chuchać odąć 147 ©chuchać ve ^ to breathe upon. 
OChwallciĆ vc t (konia) to founder. 

~t ™ (wet.) founder. -tny ? 

(7<:oń) foundered, 
oćhybny ? fallacious, deceitful. 
OChy da etc., vid. ohyda etc. 
OCiaĆ 1J 'f (fig-) to cheat; vid. obcinać. 
OCiaga'IC, vid. obciągać. «*ć się, 

to linger, hesitate. -nie się " 

hesitat om 
ocielić, -kac, -knąć T to rua 

off, flow off, drip off. 
ocielić się vr , to calve. 
ociemni!laiy ? blind, -eć v ? to 

grow blind. 
ocienil'ac, -ć, -ować 1 '? to shade, 

shadow, -enie * shading, shade. 

— ony ? shady, shadowy. 
ocieplllać, -ić v f to make warni. 

— - się V T to grow warm. 
ocierać vc t to wipe dry. ~ się (o 

kogo) to have intercourse with, to 

see a good deal of a person. 
OCięŻUałoŚĆ f , heaviness, unwiel- 

diness, cuinbrousness. -ały f 

heavy, unwieldy, sluggish. ~eć U} , 1 

to become cumbrous, sluggish. 
ociosa t^ V( f to hew, cut (off). 

(domj 10 protect from VOL ociszyc 
wind. , 

ocknlląć się v ? to awake. -ienie " 
awakenings. 

oclić v< ? to lay a duty on, tax. 

OĆma f , darkeeSiS, 

OCtiamia f , vinegar manufactory. 
~OWy ? of vinegar, vinegar . . . , 
acetous; kwas ~ ~, acetic acid. 

OCUClIać, -ić V( ? to awaken, rouse. 
- - się °r to awake. -enie sie " 
awakening. [over, to canćty. 

ocukllrować, -rzyć v ? to sugar 

OĆwiczyĆ , to drub, thrush, 
ocyganić vt f to cheat, take in. 
OCzarowal'C^f to bewitch, enchant; 

charm. —nie " enchantment, 

witchcraft. 

oczasty ? eye-spotted, ocellated. 
OCZekiwallĆ u f (czego) to await, 

look out for ... ; (kogo) wait for . . 

-nie " expectation, looking for . . oczellpić v ? to cover with a cap, 
to cap. -piny.pJ., capping; ce- 
lebration of a wedding. 

OCzemiliać, -ć' 1 "? to make black, 
blacken; (fig.) defame, calum- 
niate, -ały ? (od słońca) sun- 
burnt, -eć X T to grow black, 
blacken. ~enie " blacking; f/ty.J 
defamation, calumniation. 

oczęta pi., little nice eyes. 

oczko " little eye; stitch; f&oć.. 
bud; (w sieci) mesh, -wać v ? 
to inoculate; ogle, -waty ? 
meshy, full of mesbes or stitches. 

OCZ'Iny ? ocular, optic, eye ... 
-odół ™ 'socket of the eye, orbit. 
— y, 2?^. oc? ofco. 

oczyllścić, -szczać u ? to clear, 
purge; refine, clean; exculpate; 
(z kurzu) to dust; (iuteresa) to 
set in order, to settle. ~ ~ sie u j" 
to clear oneself; (z winy) to purge 
oneself, -szczalny " purifica- 
tive. -szczenię " cleaning, pur- 
ging; purification; exculpation; 
». «%. Panny Maryi, Purification of 
the Vifgin Mary. 

OCzytanllie " reading, extensive 
reading, book-learning, -y^ well- 
read. 

oczywiście r '-? evidently, plainly 
-stość f , evidence, apparentness. 
-Sty " evident, apparent. 

Od, -e^ r ^ (oddalenie) from; (po 
stopniu wyższym) than (n. p. jest 
wyższy odi' mnie, he is taller thini 
I; (eel) for; (po formie biernej) 
by; (o czasie) since (n. p. „ po- 
czątku Stycznia, since tbe begin- 
ning of January) ; (skutek) with 
(n. p. ~ z'imna, with cold); w zło- 
żonych odpowiada przyrostkom : re 
(n. p. odrzucić, reject}, off (po sło- 
wach n. p. odlecieć, to run off), dis 
(n. p. odkryć, to discover) ; « kiedy ? 
how long since? przyjaciel ~ serca, 
bosom-friend; nie jestem « tego, 
I am willing to do so. 

oda f , ode. 

odać v< ? to puff up, to swell, 

TO* 148 odaliska odaliska f , odalisk. 

odarllcie * pulling-off; (ze skóry) 
skinning. -ty? (» majątku) de- 
prived of . . . 

odami ać, -ć v ? to cover with 
turf, turf. 

odbarwienie " discoloration. 

Odbillć "?»/ to beat back; (piłkę) 
lo charge the ball home; (od 
brzegu) to put off, set sail ; rescue, 
recover from; (ciot) to parry, 
ward off; Co świetle) to reflect. 
-Ć się v f to recoil; to rebound; 
(o potrawach) (o belch ; (o świetle) 
to reflect. -cie " (jeńca) rescue; 
vid. odbijanie. 

Odbielldz, -gać V V C , 1 to run away ; 
(od przedmiotu) to deviate, swerve; 
(kogo) to leave in the lurch, 
-żany? left, abandoned. -zenie " 
abandonment. 

odbillerać, vid. odebrać. -eranie, 
vid. odebranie. -orca ™ receiver. 

odbijallć, vid. odbić. -nie się " 
(promieni) reflecting; (pokarmów) 
eructation. 

odbitka f , (typ.) proof, copy. 

odb lask ™ reflex, reverberation, 
-łysk '" resplendance. 

Odbudowallć v ? to rebuild. 
— Ć sic v ? (° mieście lub wsi) to 
be rebuilt, -nie " rebuilding. 

OdbyllĆ, -wać a '? (interesa etc.) 
to despatch; (lekcya) give; - ć 
ttudija, to finish one's studies; 
make, perform; — ć kogo, to turu 
off ? person. -ć 8ię ł T (o zgro- 
madzeniu, nabożeństwie etc.) to be 
held. -cie 1 making, perfor- 
mance, -t ™ sale , market ; 
dobry — t, quick sale. 

odcedzllać, -ić vc ? to decant, filter. 
odcharkiwać v< f to expectorate. 

odchędożyć Ł '? to scour off. 

odchlfód ™ lost, waste; (stolec) 
evacuation ; (towarów) draft, vent ; 
consumption -flowing off. -odne" 
na -m, upon my (his etc.) de- 
parture, -odowy ? - owa kiszka, 
rectum. -odziĆ u? . 1 to retire wUfc- oddać 

draw; (od przedmiotu) deviate 
from; (o poczcie, o pociągu) to 
start, leave ; (o okręcie) to sail ; (o 
towarach) to find purchasers, 
come off; — — od zmysłów, to be 
out of one's wits. [a disease. 

odchorować v< ? to atone for by 

odchować v< ? to bring up. 

odchwalić się v f nie módz sie ~, 
to praise to the skies. 

odcnylllać, -ić v< ? to bend back; 
turn off; unveil. -- się *T *° 
be' unveiled. 

odcillać, -nać v< ? to cut off. «.« 
się V X (fig-) to return a person's 
offence quickly and sharply. — ę« 
cie" cutting off. -nacz™ cutter 
(off), -nek", 1 cut; (mat .) segment. 

odciągllać, -nać v ™ 1 (kogo od 
czego) to alienate from ... ; (aryt.) 
to substract ; to retire, withdraw. 

odcień ™ shade. 

odciellc, -kać vr ? to flow down- 
wards, flow off. 

odcisllk™ stamp, copy; (na nodze) 
corn. -kać, -nać v ? to print, 
draw off; (sobie nogt) to gall. 

odczarowallć v< ? to uncharm, dis- 
enchant, -nie " disenchantment. 

odczepillać, -ć v f to take off, un- 
pin, unhook, free; (fig.) -ć się 
od, to get rid of; nie chce sip ode 
mnie -ć, I cannot get rid of him. 

odczuilć, -wać v< ? to perceive, 
be sensible of. -wanie ? sus- 
ceptibility. 

odczyniiać, -ć v ? to undo ; dis- 
enchant. 

odczyta lecture, reading ; mieć ~, 
to lecture, give a reading, -ać, 
-ywać V( f to recite, read aloud; 
read over, -anie » recital, 
reading. 

oddać v ? to give back, return; 
deliver up to . . ; (odwdzięczać sie ) 
repay, requite ; — do szkół, to (send) 
put to school; commit to the care 
of; (serce, reke) to give; — się, 
devote oneself; (smutkowi etc.) to 
give way to ... oddal 

Oddal "7 distance. -ać, ~i$- V( ? 
to dismiss, discharge; remove. 
— - sie V T to withdraw, retire. 
-enie " distance; removal, — - 
sie " removal, withdrawing. 
-Óny ? distant, remote. 

oddallnie " reddition, return. 

oddarty ? torn off. 

oddallwać, vid. oddać, -wca ™ 
deliverer, bearer. 

oddawna a ? long time since. 

oddech ™ breath, respiration; 
vent, air-hole. -Owy " respira- 
tory; kanał ~ ~, wind-pipe. 

oddrętwieĆ v ? to get rid of stiff- 
ness. w 

oddrukować v ? to print, draw off. 

Oddrzwia, vid. odrzwia. 

oddychajjć V V" to respire, breathe; 
ciężko -ć, to heave for breath, 
-nie " breathing, respiration. 

Oddział ™ fw książce) section; 
(wojska) detachment, division, 
-ać, ~ywać r ? to react, my- 
wanie " reaction. 

oddzielliać, <*ić v f to separate; 
divide. — - sic V X to be sepa- 
rated, -anie, -enie " severing, 
separation. -ny ? separate. 
*-ony ? separated. 

oddzierać v f to tear off, pull off. 

oddzierzgnąć v ? to untie, unbind. 

oddźwięk ™ echo, reverberation 
of sounds. 

odebralld-^f to take off, take 
away ; (odpowiedź) to get, receive ; 
(komu sławę etc.) to deprive a 
person of...; (przysięgę) admi- 
nister (an oath); — ć sobie życie, 
to jcommit suicide, -nie " with- 
drawal. 

odechciellć się, -wać się' ** *wa 
mięsie ( czego J, my longing for ... 
is jyirer. 

odęcie " inflation, puffing. 

OdedrzeĆ, vid. oddzierać. 

odegnać vc , t to drive away, to ex- 

Odegnę, vid. odgiąć. [pel. 

OdegrllaĆ v f (jaką sztukę, rolę) to 
perform, play; (komu kolor J fol- odgarnia6 149 

low suit; {przegraną) regain; -ć 
się, -ywać się' y f to regain money 
lost at play. [odjęcie. 

odejmowallć, vid. odjąć -nie/iud. 

odejŚHĆ, vid. odchodzić. — cie " 
going away j (poczty etc.) depar- 
ture. „ 

odelg[fa f , thaw, -nać vr ? to relent, 
diminish. 

Odemknąć, vid. odmykać. 

odemnie", from me, on my part. 

Odepchnąć, vid. odpychać. 

Odeprzeć v< ? (nieprzyjaciela) to 
repel ; reply, answer; (cios) parry, 
keep off. 

oderwallć vc f *to pull off; tear off, 
detach; (fig.) disengage, torn* 
away, -ć się V V to be pulled off, 
torn off; to"" tear oneself away, 
disengage oneself by force. -nie a ? 
separately, -nie " tearing off. 
-nie się " (prowincyi) revolt; 
disengagement, -ny ? abstract. 

oderznlląć 1 "? to cut off. *$ecle" 
cutting ""off. 

Odesłać, vid. odsyłać. 

odetchnliąć v y~ to take breath; 
(fig.) repose, recover, -ienie " 
respiration. 

odetkllać, -nać v ? to open, un- 
cork, unstop. 1 * 

odetne, vid. odciąć. 

L' ' 

odę!itOŚĆ f , bloatedness, turgidity. 
-ty ? bloated, sodden-faced. 

odezwa f , manifesto; harangue, 
address; (pismo) letter, -ć się V X 
(ze zdaniem) to intimate one's 
opinion; (echem) echo, resound; 
(o co) to reclaim; answer (to 
calling); (do ko.go) address one- 
self to. -nie się " the intimation 
of one's opinion; resounding; 
answering (to calling). 

odfarbowllać, -ywać V V} to co- 
lour, dye anew ; to lose colour. 

odg*ad||nąć, -ywać v ? to guess; 
unriddle, -nienie, mywanie ? 
guess, divination. 

Odganiać, vid. odegnać. 

odgamjjać, Mać -0 ? to rake away 150 odgiąć odgilląć, ~nać v * to bend back; 

turn 'up, to cock. [fame. 

odgłos '" resound, echo; report, 
odgnić V1 } to rot off, putrify and 

fall off. . 

odgni atać, ~eść v ? to gall, 
odgotować v " to decoct, boil 

thoroughly. 

odgrliadzać, -odzić v " to parti- 
tion off; fence in »odzenie " 

partition; fence 
odgranicz ać , ~yć v f to mark 

off, fix the limits of... ~enie T ,' 

demarcation, 
odgrażallć się V V t0 menace, 

threaten. ~nie, ~nie się " nie- 

nace, threat. 
Odgrywać, vid. odegrać. 
odgryilzać, ~źć u ? to bite off 

~~ się , (fig J to return a per- 
son's offence sharply. 
odgrzliać, ~ewać va , to warm up; 

(fig. J rake up. -anie " warming 

up. ~ewanie " (fig) raking up. 
odgrzebllać, ~ywać vC ł to dig up ; 

(umarłego J disinter. 
odhaczyć v f to unhook, 
odjadać v f to eat up, eat away; 

devour. 
Odjąć °f (aryt.J to subtract; take 

away, snatch away; deprive; 

odejmować sobie od gęby, to pinch 

oneself. 

odjarzmić ut f to unyoke, 

odj||azd ™ departure, setting out. 

~echać, »eżdżać v \ l to set off, 

depart. 

Odjecie " (reki etc) amputation ; 

taking away, withdrawing. 

odjemny ? (aryt.) negative. 

Odjeść °" nie módz się « (czego), 

to like very much (a dish), vid. 

odjadać. 

Odjezdnlle " time of departing; 
na *em, on departing, on leaving. 
m.y ? departure . . . , of departure. 

Odkad"? from whence? since what 
time? (hood. 

Odkapturzyć v ? (sokołaj to un- 

OdkarmiĆ . ( dziecko J to wean. się v r odkwitnienie 

Odkąsić, vid. odgryzać. 

o&kaszlnąć v 'f? to hem, clear 
one's throat; (flegmę) to cough up. 

odkaz ",' legacy. ~ać v ? to be- 
queath. ~ka f , menace. ~ywać 
się v 'f to menace, -ywanie się " 
menaces, threats pi. 

odkichnąć/ 1 "? to sneeze. 

odkiełznać vc { to unbridle. 

odkiwnąć vc $ to return a person's 
nodding; to intimate by a nod, 
to nod to. 

odkładaljć, vid. odłożyć. ~cz ™ 
delayer, ~nio " (na później) tem- 
porisation, adjournment. 

odkleić v< ? to unglue. « 
to be unglued 

odklepać vc t (fig) to mumble. 

odkłon ™ returned salutation, 
~ić sie V X to return a salute. 

odkopllać, ~ywać '"? to dig up. 
dig out; (ciało) to disinter. 

odkorkować v< ? to uncork, open 
(a bottle). 

odkrl łajać ~oić v< ? to cut off. 

odkrailść, ~dać x '? to steal from. 

odkręcliać, ~ić V( f to untwist; 
(śrubę) to unscrew. 

odkroić va ; to cut off. 

odkrilopić, *apiać' y " to sprinkle 

odkryllć, ~wać v ? to uncover, 
bare; discover; ~ć głowę, to take 
off one's hat. ~ • się , to be 
uncovered. ~cie " baring, de- 
nudation ; discovering; revealing. 
«-ty c , 1 discovered; uncovered, 

odkrzyknąć V V" to hem. [open. 

odkuci "to hammer off; (konia) 
to unshoe. ~się T to come off 
odkulbaczyć l ", A to unsaddle, 
odkup ™ repurchase, ransom. ~ić, 
~0wać u ? to buy from; redeem, 
rescue, -iciel ™ purchaser^ re- 
deemer; Our Saviour. ~ienie * 
redemption; purchase. ~ny f 
by purchase, purchasable, 
odkwallsić, ~szać v " (chem.) to 
deoxydate. 

odkwitl'ac, ~nąć v7 . 1 to rebloom. 
»anie, ~nienif. " refiorescence. odlać 

odlać v< ? to pour off, decent; maKe 
a cast of. 

odłąllczenie" separation. •czyć"? 
to set apart, separate ; (dziecko, 
cielp etc.) to v wean. • • się V X 
to desert, abandon ; (od kościoła) 
to apostatize. 

odłam ™ fragment, scrap. •ać, 
•ywać v f to break off. ~ek ™ 
crum, crumb; small fragment; 
(fig.) człowiek nie ~~, a strong 
man. 

odlllatać, •atywać, -ecieć v ? to 
fly away; run away. 

odłazić, odleźć vr i" (vulg.J to re- 
tire, withdraw. 

odlegllłość f , distance, remoteness, 
•ły * remote, distant. 

odlepiilać, ~ć v< ? to unglue. 

odlew ™ cast, copy. •ać, w'd. 
odżać. »acz ™ moulder, founder, 
•anie " casting. •isko " lagoon, 
marsh. Mlia f , iron-foundery. 

odleżllały ? well seasoned. •eć vc ? 
to atone for in a recumbent po- 
sition ; lie for a given time ; (sobie 
co) to get sore by lying. ~yna f , 
~yny pi-, getting sore by lying. 

odliczljać, ~yć v< ? to discount 
deduct. •enie " deduction. 

Odliga, vid. odelga. 

odliwek ™ lower part of the to- 
bacco-pipe. 

Odłóg ™ fallow; (fig.) neglect; 
(fig.) leżeć •iem, to be neglected, 
uncultivated. 

Jdlot ™ departure, flying off. 

odłożyć v " to set aside, put aside ; 
adjourn, put off. [thropist. 

odludek ™ misanthrope, misan- 

odludllnie a ? retiredly. •ność f , 
retiredness, loneliness, deserted- 
ness. *-ny ? deserted, retired, 
solitary. 

ódłupllać, •ywać ?? to split, se- 
parate by splitting, to flake off. 

odlutować v< ? to unsolder. 

OdłllŹyĆ, vid. obdłużać. 

odmach *? lifting up the arm for 
striking, striking out. *nąć v " odmruknać 151 

to lift wp che arm for striking, 
strike out. [paint, depict. 

odmalować ve ? to portray; (fig.) 

odmarzllać, •nać vr l to freeze off; 

odmawiać, vid. odmówić, [thaw. 

odmazllać, *ywać v ? to erase, 
rub away ; cancel. 

odmęt ™ labyrinth, confusion. 

odmiana f , change; variation; 
modification; (gram.) declension, 
conjugation. 

odmiar ™ requital, retribution. 

odmiatać ' u ? to sweep away. 

odmiękllczyć v< ? to moisten, soak, 
•nac ™ to grow soft. 

odmienlliać, ~ić v< ? to change; 
modify; (gram.) decline, conju- 
gate. • • się V V to change ^ be 
declined, be conjugated. •ność*', 
changeableness , variableness. 
•nie a ? otherwise , in another 
manner. •ny " changeable, va- 
riable; different. [out; requite. 

odmierzljać, *yć v ? to measure 

OdmieŚĆ, vid. odmiatać. 

odmłlladzać, •odzić v< ? to make 
young. •odniały? made young; 
refreshed, renewed. •odniec v ? 
to grow young again. •odnienie? 
growing young again, •odzenie " 
rejuvenescence. 

odmollczyć v ?to moisten. •knać v ? 
to be moistened. 

odmotać v< ? to disentangle, ex- 
tricate; reel off. 

odmowa f , refusal, denial. 

Odmówilić v f to recite; (pacierz) 
say, perform ; (służącego) alienate 
from; (komu czego) refuse; • • 
sobie czego, to obstain from a thing, 
•ny " refusing; odmowna odpo~ 
wiedź, refusal. 

odmrllażać, •ozić v ? to freeze; 
• • sobie rece etc., to have a limb 
frozen. -.ozony" frozen, •ożenię? 
freezing. 

odmrullczeć vt f~ to hum over, 
•gnać"? to reply by twinkling. 

•Łq4ć " 
muring vn 
t to answer by mur- bay; 152 odmurować 

odmurować v f to build up anew ; 
(grób) open. 

odmyć v< ? to wash off. 

odmykać v * to remove, move 
away, (drzwi) to open (half). 

odnajtjąć, ujmować v ? to under- 
let, sublet. 

odnajdywać, -leść v ? to refind, 
find out. -lezienie " refinding. 

Odnawiać, vid. odnouńć. 

odniechcenia. vid. niecJicenie. 

Odnilieść, ~0S1Ć vc ? to bring back; 
(zwycięstwa) to gain. - - się V X 
to refer, relate to . . 

odnitować v f to unrivet. 

Odnoga f , (morska) gulf, 
(rzeki etc) branch. 

odnośnliie «? - — do, respecting, 
with regard to; according as. 
»ik ™ note. -y ? relative, re- 
specting. 

odnlloszenie, niesienie " bringing 
back. -*. się ^ appeal, appealing. 

Odnowillć V( f to renew, restore, 
renovate; recommence; reopen. 
~Ć się v r *° recommence, -ciel™ 
restorer, renewer. -enia 1 rene- 
wal, renovation; recommence- 
ment. 

odosobllnić v< ? to separate, isolate. 
-Hienie " separation, isolation. 
— - się * retirement. — niony ? 
insulated, isolated. 

odpadjlać, vid. odpaść, -anie " 
falling off; revolt, -ek ™ *-ki pi., 
refuse parts, odds and ends, -ek 1 ? 
-nięcie, -nienie* (prowincyi etc.) 
revolt, -ły ? fallen (off). 

odpakować u< ? to unpack, pack up. 

odpalić vi f (fig.) to keep off, reject. 

odparać, vid. odpruć. 

odpartlcie '♦ repellence, repelling, 
-ty ? repelled. 

odpai]rować v< ? to cause to eva- 
porate, -rzyć v ? to boil tho- 
roughly; gall, chafe. -rzelina f , 
chafe, gall. 

odpasac v< ? to ungird, ungirth 

odpasae v< ? to fatten. - się 
to grow fat, fatten. vr odpowiedź 

odpaść "? to fall off; (fig .) .desert, 
abandon ; ( o prowincyi etc) to re- 
volt; (od wiary) to apostatise. 

odpędzllać, -ić vc f to drive away. 

odpętać v< ? to unchain, unfetter. 

odpijlać, -nać v ? to unbuckle, 
undo*", unpin. - - się V X to be 
undone. 

Odpić v< ? to drink off; nie módz 
sip m czego y to like a beverage 
very much. 

odpieczętollwać v ? to unseal. 

Odpierać, vid. odeprzeć. 

odpiłować v< ? to file off. 

odpis ™ answer , reply ; copy, 
-ać, -ywać vc ? answer, reply; 
copy. — — się od czego, to give 
up, renounce, -anie \ answering* 
copying, copy. 

odpłallcać, -cić V( f to repay, re- 
quite, recompense. -ta f , reim- 
bursement, requital. 

odplą.tać v< ? to disentangle, ex- 
tricate, [untwist. 

odpllleść, -atać v< ? to untwine, 

odpłoszyć V( f to scare away. 

odpłyilnąć, -wać "? to run off; 
set sail/sail away. 

Odpływ ™ ebb; flowing off. -o- 
wy ? kanał — , sewer, gutter; 
woda -owa, refuse fluid. 

odpoczllać, -ywać V V" to rest, 

* ł Til repose. »ynek ł -ywanie rest, repose. — ynka f » landing 
(of a staircase). [atonement 

odpokntowallć^ to atone, -nie" 

odpór ",' opposition, resistance. 

odpornllie <*? defensively, -ość f , 
resistibility ; defensibility. -y f 
resistible; defensible. 

odpościć v ?? to atone for . . . by 
fasting. 

odpowiadać V( f to answer, replyi; 
answer to, correspond to, come 
up to; answer for. 

odpowielldnio a ? ——do, accor- 
ding to. -dniość f , suitableness, 
adequacy, -dni ? corresponding, 
suitable, fit. -any" answerable; 
corresponding, -dz f , answer, d3powiedzialnoś6 

yeply; confutation, refutation, 
-dzialność f , responsibility, an- 
swerableness ; pociągnąć do ~ 
dr-ialno&ci, to impeach. — dzialny? 
answerable , accountable (for). 
— dzieć, vid. odpowiadać. 

odprasować vc t to iron thoroughly. 

odprllaszać, -osić v ? to with- 
draw a person's invitation. 

odprawiła f , discharge, dismission. 
— lać, — ić vc ? finteresa etc.) to 
despatch ; (służącego tic.) dismiss ; 
(nabożeństwo J officiatejAnsz^say ; 
•*ić się V V (z czem) to finish, 
despatch. -ienie " despatch; 
dismission. 

odprowadzllać, -ić v ? to conduct 
to, lead to; accompany; (fig.) 
dissuade, divert (from a purpose); 
turn off. -enie " (wody etc.) 
turning off. 

odprllnó, -óć vc i to unsew, un- 
stitch, [fly off. 

odpryskać, -nać r 7 to crack off, 

odprzlladz , -ęgać vt f (konie ) to 
unharness. 

odprzedallć, -wać v ? to resell. 

odprzyslliądz , -ięąać v ? to ab- 
jure, forswear. -iężenie ^ ab- 
juration. 

OdpulIŚCiĆ, -SZCZaĆ V( ? (wine etc.) 
to remit, forgive; (kogo) give leave 
of absence; — — wody ze stawu, to 
to let off, drain a pond. ~st ™ 
remission, forgiveness ; (koScielny) 
indulgence, -stny * remissible, 
-stowy ? of indulgence(s). ~sz- 
czenie " forgiveness, remission. 

odpychallć vt ? to push away, re- 
pulse, -jacy ? (fig J repulsive, 
—nie " repulsion. 

odra f , (choroba) measles pi. 

odrąbać ve ? to chop off, cut off. 

Odrabiallć V( f to work off; finish, 
get done; (lekcye) to do. 

OdrachowaĆ, vid. odliczyć. 

odraczać, vid. odroczyć. 

odradzllać, -ić vc ? to dissuade 
(from), advise (against), -enie " 
dissuasion. odrzucić 153 odradzać, vid. odrodzić. 

odrapallć v< ? to scrape off, scratch 
off. <*ny ? ragged. 

odrastać, vid. odróść. 

Oclra|[za \ aversion, displeasure, 
-żać, -ŻiĆ v ? to disgust; alienate, 
-żający? abominable, disgustful. 

odrfbllność f , separateness ; pecu- 
liarity. ~ny ? separate, peculiar 

odręczny ? (towar) manual; ex- 
tempore. 

odrętwiałość f > torpidity, stiff- 
ness, -ały " torpid, stiff. ~eć ^ 
to get numbed, to stiffen. 

odrobllek ™ working off. -ić, vid. 
odrabiać. 

odrobina f , trifle, morsel, little bit. 

odrollczenie " adjournment, pro- 
rogation, -czyć V( f to prorogue, 
adjourn. 

odrolldek ™ degenerate person, 
-dny " degenerate. 

odrottzllenie, - - się " regenera- 
tion. -ić v f to regenerate. ~~ 
się v f to oe born anew. ~ony f 
regenerate. 

odroilść, -snąć v ? to grow afresh. 
-Ś1 ™ shoot, -st ™ sprouting, 
outgrowth. 

odróźnillać, -ć v ? to distinguish, 
discern. -- się *T to be dis- 
tinguished, -enie » distinction. 

odrwillć v< f to cheat, deceive, -sz, 
-świat ™ impostor, deceiver, 
swindler. 

odryglować v ? to unbolt. 

odryllczeć v ? (fig.) to roar out 
-knąć 1 '? to answer by roaring. 

odryria f , coach-house, shed. 

odrysować v< f to sketch, draw. 

odrywa! !ć ve t (fig.) to keep off, 
detain ; vid. oderwać. ~nie " tear- 
ing off; (fig.) detention, hin- 
drance. 

odrzeljc, -kać v ?? to reply, an- 
swer. ~ ~ się v r to renounce. 

odrzeć, vid. obdzierać. 

odrznllcać, -cić vt f to cast away> 
throw away; reject; refuse. 154 ourzucenie odświeżyć «*cenie '.rejection; refusal, •ae* , 
offal; (fig. J degenerate man. 

odrzwia pi, door-post. ^ 

odrzyullać, vid. oderzngć. ~ek ™ 
shred, chip. [sor. 

odrzyskóra ™ extortioner, oppres- 

odsadzllać, ~ić v ? to remove; 
(od piersi J wean. ~enie " wea- 
ning (of a child). 

odsadzllać, ~ić v< ? to refuse (by 
judicial sentence); kogo od wła- 
sności, declare a person to have 
forfeited a thing; ~ić kogo od 
czci, to declare a person to be 
infamous. ~ić to go od rozumu, 
to declare a person to be mad. 
~enie » privation of honour. 

odsapnąć V7 , 1 to stop for breath. 

odseiaćH vid. odsyłać. 

odsep m , alluvion. 

odsetllek ™ ~ka f , percentage. 

odsilladać v ™ (o chlebiej to be de- 
tached from the crumb. «-ady- 
wać, ~edzieć' w ? to atone for... 
by ernprisonment. ■ 

odsiarkować v ? to desulphurate. 

odsielic, -kać 1 '? to cut off, chop 
off. ~cz ™ relief, succour, 

odsklakiwać, ~oczyć v ? to leap 
off; rebound, recoil. ~ok ™ 
jumping off; rebound. 

od8krobl|ać, -ywać v< ? to shave 
off, scrape oft. ~iny pl> sha- 
vings pi. 

odsłlianiać, -onić vc ? to unveil; 
(kurtynę) to draw. ^Olliony ? 
unveiled, uncovered. *ona f , (te.) 
act. 

odsłonecznik ™ aphelion. 

odsłii!!ga f , reciprocal service. 
~giwać, *żyć v f to acquit by 
service. -» <». swq/ czas,- to serve 
one's time. 

odśpiewallć v ? to sing, sing off; 
to pay by singing. ~nie" singing. 

odśrodkowy ? centrifugal. 

odśrubować vc ? to unscrew. 

odstać się T to change, to be 
undone; co sif. stało nie odstanie, 
what's done cannot be undone. •ły °, a. uvii,,cbi|Ć, vid. odstawać 
(o winie etc.) settled. 

odstąpillć v f? to cede, give up; 
(kogo) abandon; (od oblężenia} 
raise (the siege); (od przedmiotu) 
deviate, digress. ~enie * (n. p. 
swych praw) cession, giving up ; 
«. <* od wiary, apostasy ; ~ m, od 
przedmiotu, digression. 

Odstawa f , transport, conveyance. 

odstawać v ? to come off, stand 
off, go off; suknia odstaje, the 
garment does not fit. 

odstawllić, ~iać v< t to remove, 
put away, put aside; deliver, 
hand over to . . . ; (od piersi) to 
wean. <*ka f , discharge, dismis- 
sal ; iść na ~ke, to be discharged 
from service. 

odstęp ™ distance, interval; (typ.) 
break, paragraph; ~ca™ deserter; 
renegade, apostate, ~ne"? money 
paid in compensation (for claims); 
smart-money. *-owaĆ, vid. od- 
stąpić. -»stwo ^ desertion ; apo- 
stasy. »ny ? rebellious, apostate. 

odstri'ajac, »oić v f to untune. 

odstrasz'iac, ~yć v f to frighten 
away, deter from . . .; *. « sic, to 
be discouraged. 

odstręczllyć, ~ać V( ? to alienate, 
avert 1 ; (kogo od siebie) repel (fig.) 

odstrychnać^f to exclude (from). 
» się V X (od kogo) to desert a 
person; fall off. 

odstrzelillć, ~wać v ? to shoot 
back. * m. się VT , to defend one- 
self by shooting. 

odsn'rjnac, ~wać u " to move away s 
remove; shove away; (firankę) 
draw. - m, się V X to make room, 
draw off. tniecie " removal. 
«*wabiy ? removable. 

odświęljcać, ~cić vc , c (księdza) to 
desecrate, degrade. »cenie ? 
desecration, degradation. ~tny ? 
festive, festival. 

odświeżllać, ~yć v< ? to renew, re- 
fresh; (w pamięci) to rub up, odsyłać 

OdsyłaHÓ 1 "? to send back, return; 

-CZ ™ mark of notation. 
Odsypllać, ~yw3ió v ? to pour off. 
odszczekać V7 ^f to answer by 

barking, 
odszczep ^ splinter. -iac^-ic - "? 

to separate by splitting, -%-ić się M f 

to be separated; (fig.) apostatise. 

*ieniec ™ heretic, -ieństwo " 

heresy. 

Gdszliibwać vc f to cart away, 
odszłiurować v ? to unlace, un- 
string. 

odszpuntować v ? to broach, 
odszturchnąć vc f to push off. 
odszukllać, -iwać^? to seek out, 

discover. 
Odszumować v< f to scura, skim. 
Odtaczać, w'^. odtoczyć. 
Odtąd a } from hence, henceforth, 
odtajać vy } to thaw. 
Odtańczyć v " to dance off; finish 

dancing. 

Odtilapiać, -opić vc t to melt off. 
odtlenić v f to deoxydate. 
Odthic v< ? to knock off. 
Odtoczyć vc t to grind off, grind 

away; finish turning; polish, 

grind; (do butelek) to bottle. 
odtracllenie " deduction. ~ić, 

-ać l> " to push off; knock off; 

(odpychać) repel ; deduct, [son. 
odtrutka f , antidote, counter-poi- 
odtworzllenie " reproduction. 

-yć, odtwarzać v< ? to reproduce. 
OdtykaĆ, vid. odetknąć. 
Oduczyć vc ? to disaccustom, break 

a person of (a custom). -. sic y r 

to divest oneself (of). 
odumllierać , -rżeć u ? to leave 

behind (dying). 
Odurz'lac, -yć vc ł to benumb ; to 

stupify. -ajacy " intoxicating; 

narcotic! al). ~enie" stupefaction; 

intoxication. 

oduzdne " bridle-money. 
odwach. ™ (main) guarde-house. 
Odwabillać, ~i v< ? to entice away. 
Odwallga f i courage, heart; nabrać 

-gi, to take heart; dodawać *.gi s odwodzić 155 to encourage, -żyć v f to weign; 
risk, venture. «~ sięT to risk, 
venture. ~żny ? courageous 

odwalllać, -lic v f to roll down, 
roll away. [ling. 

odwarknąć V7 , 1 to answer by grow- 

odwarzyć v< ? to boil thoroughly. 

odwdzięczllać, -yć v< ? - - się V1 C 
to prove thankful ; repay, requite. 

Odwet ™ requital, retribution; 
revenge; prawo *.u, right of re- 
taliation. ~ować , to retaliate; 
make up for a thing, 

odwiązilać, -ywać x; " to unbind, 
untie", -v* sie °X to be untied. 

odwieczerz",' -e" afternoon time. 

odwiecz'lnosc f , everlastingness, 
eternity; remote antiquity, -ny? 
everlasting, eternal. 

odwiedziiać, -ić vc , i to visit, call 
upon, pay a visit, -iny pi-, visit: 
pójść to ~ ~ , to make a call. 

Odwieść, vid. odwodzić. 

od wietrząc y " to air, ventilate. 

odwielźć, vid. odwozić. — sienie, 

vid. odwożenie. 

odwilijać, -nać vc , 1 to wind off, 
unroll, untwist, -janie, -nięcie" 
unwinding. 

odwikłać v< ? to disentangle, ex- 
tricate. 

odwilliguąć, -żeć vr ? to thaw, 
become moist, be humified, -ż ™ 
thaw, -żać, -żyć vc , c to moisten, 
wet slightly, damp. -żanie, 
-żenię " moistening, humecta- 
tion. 

odwlllec, -lękać, -łóczyć v ? to 
drag away; (jig. J delay, put off. 
-lękanie, -łóczenie " -łoka f , 
delay, adjournment, procrasti- 
nation; puścić to — łokę, to pro- 
tract, prolong, -łóczńy " dila- 
tory. 

OdwIJÓd ™ retreat; (mil.) body of 
reserve; rear-guard. ~odowy" of 
reserve. ~odziĆ vc , 1 (kogo od czego) 
to divert from, dissuade from; 
(na stronę) bring aside; (kurek) 
cock. 156 odwodnić odwodnillć v< ? to free from water, 
drain. »-enie \ draining. 

odwołllać, -ywać r ? to recall; 
revoke, recant. -ać się V X (d° 
kogo) to appeal, to, refer to. -al- 
ność f , revocableness. -alny " 
revocable, -anie " recall(ing); 
~~ się"appeal(ing). -ujacy ? 
revocatory. 

odwoilżenie" odwóz™ transport, 
conveyance. -zić vc t to transport, 
convey. 

odwrllacać, -ócić v " to avert, 
turn away; divert, dissuade; (rolę) 
plough the first time. - - się , 
(tyłem do) to turn one's back 
(upon) ; (od czego) turn away from. 

Odwrllót ™ (mil.) retreat; new- 
ploughed field ; trąbić na — — , to 
sound the retreat ; na ~ «. f iri- 
vertedly; reciprocally. -otnie a ]> 
reversely; vice versa. -otny , 
that may be turned about; '(mat.) 
inverse; oposite, contrary; -otna, 
droga, return ; -otna strona, back, 
reverse, -otowy ? of retreat. 

odwykllać, -nać . to break one- 
self of a habit. 

odwzajemnić się T to return, 
retaliate, -ienie " return , re- 
taliation. 

odwzorowllać, -ywać'"? to copy, 
imitate (artistically). 

O dymać, vid. odąć. 

odyniec ™ (zoj boar. 

odżałować V( f (czego) not to save, 
use profusely; nie módz sip ~, not 
to cease regretting. 

odżegn!iywać v< ? -ać się r f to 
driv£ off, expel. 

odzew ™ (jur.) appeal; calling. 

Odziać v f to clothe, attire ; cover, 
envelop. - się V X to dress, dress 
oneself. 

cdziębllić v ? ~ić sobie ręce etc., 
to have one's limbs frozen, —li- 
znąć chilblain. 

.odziedziczyć v ? to inherit. 

odziemek.™ stub. 

odziellnie * ~z f . clothing, clo- ogadywanie 

thes pi -wanie * clothing, dres- 
sing, investing. 

Odzierać, vid. obdzierać. [of. 

odzierżyć v< ? to take possession 

odziewllać, vid. odziać, -ek ™ 
clothes pi. 

odznallczać, -czyć v ? to mark 
out, note out; (fig.) distinguish. 
-- sif T to distinguish oneseif. 
-czenie " distinction. -ka f , 
mark of distinction. 

odzwierciedlać, -ić v f to reflect 
(mirror-like). — - się V T to be 
reflected. 

odźwiernlla f , portress. -y ™ 
door-keeper, porter. 

odzwyczajać, -ić V( f to disac- 
custom, wean. — — się T t° 
break of a habit, -jeniec disuse. 

odży|!ć v ? to revive. -cie? revival. 

odzyskllać vc ? to regain, recover, 
-anie " recovery. 

odzywać się, vid. . odezwać sip. 

odżywczy" reviving. 

odżywiljać, -ć ve ? to refresh, 
comfort. -- się VT , to revive. 
-anie " comfort, recreation, re- 
freshment. 

ofertl|a f , -oryum " offertory. 

ofiarlla f , sacrifice, victim; obla- 
tion, offering, -niczy ? sacri- 
ficer's; nóż --, offering -knive. 
-nik™ sacrincer. -nośĆ f , libe- 
rality, generosity, -ny ? offe- 
ring . . . -ować v< ? to sacrifice, 
immolate; destine, design; offer. 
- - się V X to offer oneself, to vo- 
lunteer, -ow&nie " offer, offe- 
ring; offertory; immolation. 

oficer ™ officer; — marynarki, 
naval officer, -ski f officer's, 
-stwo " officership. 

oficyllał m , official, -alista ™ 
subordinate official. -alny. ? 
official, -na f , workshop; out- 
house. 

ofuknąć V( f ~ się *?" ( na *°9°J 

to bloV up, snub, 
ogadllać, vid. obgadać. -ywanie, 

vid. obgadywanie. -' oganiać 

Ogaultiać v ? to scare away, frigh- 
ten away, keep off. -~ się V T 
(komu) to defend oneself from. 
~ka f , fly-flap. 

Ogar ™ (zo.J hound. 

ogarek ™ stump, end, remnant. 

Oganilląć, iać V( f to embrace, en- 
close ; comprehend; (fam .) clothe, 
-ąć się V X to dress. 

Ogiellń ™ fire; (fig.) ardour; dać 
ognia, to fire; ognie sztuczne, fire- 
works pi. -niek ™ small fire. 

Ogier ™ stallion. -owy ? of 
stallion. [polish. 

Ogłada f , (fig.) good manners, 

Oglądallć v ? to look at, behold; 
see*", -ć się V X to look about; 
look back; (fig.) rely upon, de- 
pend upon, -nie * view. — — 
się " regard, consideration, look- 
ing about; looking round. 

Ogładzać, vid. ogtodzić. 

ogładzllać, -ić v ? to polish, 
smooth; (fig.) -- się V X to po- 
lish one's manners. -enie " po- 
lishing, -ony ? refined. 

ogłaszallć, vid. ogłosić. -nie * 
publication. 

oględllność f , circumspection, 
-ny ? circumspect. 

oględziny pi-, examination (of a 
dead body). 

ogłodz!!enie * starvation. -ić v ? 
to starve, let die of hunger. 

ogłollsić v f to make known, 
publish; proclaim; (w gazecie) 
insert. — - się V X (czem) to as- 
sume the title of ... -szenie " 
publication ; proclamation ; (w 
gazecie) insertion. 

ogłuchnąć v ? to become deaf. 

ogłnpillały ? besotted, startled. 
-Ć , to stultify, imbrute. -eć v ? 
to lose one's wits. -enie " ma- 
king stupid, stultifying. 

Oghiszllajacy" dinning; deafening, 
-enie , deafening, stunning. 
*yć v ? to stun, make senseless. 

Ogni||C v ? to rot roundabout, ~k ™ ogorzeć 153 Bmall fire; (piekielny) St. An- 
thony's fire ; -k błędny, ignis fa- 
tuus. -omierz ™ pyrometer, 
-omistrz ™ artillery- man, fire- 
worker, -owy ? fire . . . ; to* 
warzy stwo -owe, fire-insurance- 
office, -ście, -sto a } ardently, 
fervently ; (fam.) devilishly, 
-sko* hearth; (fiz .) focus; (fig.) 
centre — — domowe, home; 
dwelling. - - obozowe, camp-fire, 
-stość f , fieriness ; (fig.) ardency, 
impetuosity, -sty? fiery, igneous; 
(fig.) fervent, ardent, -otrwały? 
fire-proof, incombustible. 

Ogniwllko * tinder-box; (small) 
link, -o * (łańcucha) link; (fig.) 
bocd ; tie. 

Ogolił ™ totality; contents, pi.; 
public; w -le, in the main, in 
general; -łem, upon the whole. 
-łowo a ? generally, summarily, 
-łowy ? general, summary. 

Ogołacać, vid. ogołocić. 

Ogolić v< ? to shave; dać się ■*, to 
get shaved. 

Ogólnllie a ? generally, universally, 
-ik ™ empty phrase, -ość f , 
universality, generality; u>-OŚci, 
in general, -y ? universal, gene- 
ral, common. 

Ogołocllenie " denudation, priva- 
tion, -ić v< ? to denude, bare. 
-- się v f ( z czego) to deprive 
oneself of. -ony ? destitute. 

Ogon ''J tail; (u sukni) train, tail, 
-ek ™ little tail; (u owocu) stalk; 
(u liścia) petiole, -iasty ? long- 
tailed, -iczek ™ long-tailed tit- 
mouse, -kowaty f petiolate. 
-owy f tail . . 

ogórjlczany, -kowy f cucumber. 
(fig.) cza.t -kowy, dead season, 
slack time, -czasty f having 
the shape of a cucumber, -ek ™ 
(bot.) cucumber ; kiszony -, pick- 
led cucumber. 

Ogorzliałość f , sun-burning, sun- 
burnt complexion, -ały f (od 
słońca) sua-burnt. -eć v ? to va 153 ograbiać 

scorch , burn ; (fig J piórka mu 
— ały, his zeal abated, 
ograbillać, -ć v ? to rob, bereave, 
-enie " robbing, deprivation. 
Ograć vc , 1 to win all the money 
from a person (at a game of ha- 
zard). 

Ogradzać, v'.d. ogrodzić. 
© granicz! lać, ~yć v ? to limit,bound; 
restraint. - - się, to restrict 
oneself, -ajacy , restrictive, 
-anie, -enie" 1 } bordering; (fig.) 
limitation , restriction. ^ -ny ? 
neighbouring, -oność f , nar- 
rowness, limitedness. -ony " 
narrow ; narrow spirited, 
ogroblllenie" embankment, -ić 

to dam up. [chilliness. 

Ograżllać v ™ to be in a fever. -ka f , 

Ogród ™ garden ; - owocowy, or- 

- chard ; — warzywny, kitchen-gar- 

ilen. -ek ",' little garden. 

Ogrod||a f , hedging, fence. -ka f , 

mówić bez ogródki, not to mince 

matters. 

Ogrodilnictwo " horticulture, gar- 
dening, -niczek ™ journeyman 
gardener; gardener's apprentice, 
-niczka f , (female) gardener; 
gardener's wife. -niczy, -niko- 
wy ? gardener's; -niczy nóż, 
pruning-knife. -nik™ gardener. 
-owiny.pZ., -owizna f , greens 
$>l., herbs pi. -owy f garden, 
ngrodzllenie " fencing, enclosure. 
— ić vc f to enclose, fence. 
Ogrojec™ mount of olives; garden, 
logrom ™ mass, enormity. -ny " 
enormous, immense. 
Ogrywać, vid. ograć. 
ogryliźć, -zać vt f to gnaw (round- 
about), -zek ™ stump, remnant, 
core (of fruit). 
ogrzllać, -ewać^? toheat, warm. 

~ - się V X to warm oneself, 
oheblować v ? to plane, 
oho *, oho! oh! 

oliydila f , ignominy, blemish, dis- 
grace, -ność f , disgracefulness. 
**-ny f ignominious, disgraceful. •ni okiennica 

-zać, -zić v< ? to render &£&• 
gusting; disgrace. 

0J *, wo! woe! 

OJClliec ™ father. - m chrzestny* 
godfather. ~ •» święty, pope ; nasi 
-owie, our ancestors, -obójca™ 
-obójstwo ™ parricide, -obój- 
czy , parricidal. -OStwo » 
fatherohip, paternity. -owizna f , 
patrimony. -ów, -owy? father^. 
-OWSki? fatherly; po -owsku 4 
like a father. 

ojczenasz ™ the Lord's Prayer. 

OJCZyllC ™ legitimate son. • -m 
step-father. ~mi " step-father's* 
-sty " natal , native; paternal. 
— zna f , native country. 

OJnCZyĆ, vid. objuczyć. 

okadzllać, -ić vc ? to fumigate* 
smoke, -enie " fumigation. 

okalać, vid. okolić. 

okaleczllenie ^ mutilation. ~yć v ? 
to mutilate, wound. 

okamgnienille " w -u, in a twink- 
ling, in a jiffy. 

okap™ eaves pi. -ać, ~ywać v ? 
to bed.rop, sprinkle. 

okapłonić v f to capon, castrate. 

okara f , two- wheeled waggon. 

okarmić V( f to overfeed. 

okaz ™ exhibit; producing, ex- 
hibition ; specimen, model ; mani- 
festation , demonstration, -ać, 
-ywać v f to show, testify, mani- 
fest ; demonstrate. - - się vr , to 
appear. -ale a ? pompously, 
magnificently, -ałość f , magni- 
ficence, ostentation, pomp, -ały*? 
pompous, magnificent, ostenta- 
tious, -anie, -ywanie " ex- 
hibition, producing; - - przyjaźni* 
mark of friendship, -owy ? 
exhibitional. -iciel ™ bearer, 
presenter. 

okazya \ occasion, opportunity; 
occasion, inducement. 

okiełznać ^? to bridle ; (fig J lame. 

okienllko " small window ; garret- 
window; (w piśmie) blank. — n l* 
ca f , shutter* okład 

w grad *? (med.) compress, poultice; 

z •-em, more than. ~ać v ? to 
wrap round, to cover; (darniną) 
turf; (podatkami) charge, burden. 
~ka, ~zina f , cover, envelope; 
(noża) handle. 

okłamllać, ~ywać v< ? to deceive 
by lies, tell lies. 

oklask 'J applause, approbation. 
~iwać v< ? to applaud. 

Okleić v f (papierem) to line (with 
paper); paste over. 

Oklektany, vid. oklepany. 

oklep, 'na ~ a } without saddle (to 
ride). ~ać v< ? to shape by bea- 
ting. ~any ? trite, hackneyed. 

okno " window; loop-hole, em- 
brasure. 

oko 7 eye ; (w karłach i na kost- 
kach do grania) pip, point; (plur. 
oka) mesh ; co z oczu, to i z myśli, 
out of sight, out of mind; nie 
spuścić z oka, not to lose sight 
of ... ; w moich oczach, in my view. 

Okocić si§ V X (o owcach) to cast 
ianibs, to ewe; to bring forth. 

©kół ™ circumference, circuit; 
na ~, roundabout. 

okolillć v< ? to environ, surround. 
**ea f , region, environs pi. 

©koliczllność f , circumstance, con- 
dition; occasion; ^ności czasu, 
junctures - of time. ~nościowy ? 
occasional. ~ny? adjacent, con- 
tiguous, surrounding; (gram.) 
finite. 

©kólnllik ™ circular, circulatory 
letter. ~y ? circulatory, neigh- 
bouring. 

Około P r P,&*% about; near; na ~, 
w «*, roundabout. 

Okoń, vid. okuń. 

okop ™ intrenchment , rampart. 
~ać, ~ywać v< ? to hoe, dig up ; 
intrench, moat. ~isko * intren- 
ched place; Jewish churchyard. 
Mlik ™ sapper, pioner. ~owy ? 
(o roślinach) cultivated, __ 

okopcillały, okopcony' ? grimy. 
».© v f to smoke, besmoke, okrgt 150 OKOsmacieć v ? to become rough, 

become shappy. 

okowllać, vid. okuć. »y pi. , fet- 
ters pi., shackles pi 

okowita f , spirits pi., aqua vitae. 

okpillć, *»wać v ? to overreach, 
cheat; dać sie ~ć, to be a dupe 
to one. ~sz, na ~sz, for cheating. 
~BZ0StW0 " cheat, fraudulence. 
~wacz ™ sharper, swindler. 

okra f , ochre. 

okralldać, vid. okraść, ~dzenie " 
pilfering, robbing. 

okrąg ™ (świata) globe; circum- 
ference ; (koła) periphery ; dis- 
trict. ~lak ™ staddle, fir-wood. 
~ławo <*? roundishly. -ławy f 
roundish. v ~ło a ? roundly. 
~łoŚĆ f , roundness, rounding. 
~lutki ? quite round. ~ły ? 
round; (hot.) rotund. 

Okrajać, vid. okrawać. 

okrakiem a ? astraddle; chodzić ~, 
to straddle, go straddling. 

okraslia f , bacon, fat, butter ; (fig.) 
ornament. *ić ,' «*zać v ? to 
butter, fatten ; (fig.) season, spice. 

okraść vc f to steal from , to rob. 

okrawllać v< ? to cut round; (fig.) 
curtail, reduce. ~ek™ shred, chip. 

Okrażllać, >~jb v< ? to encircle, sur- 
round, to turn encompass ; (przy- 
lądek) to double; (mil.) to turn 
the enemy's flank. 

okręcllać, ~ić vc f to wind round ; 
turn about, turn round. ~~si§ v f 
to wind round, turn round. 

Okręgi district; ~ wyborczy, elec- 
toral division or district. ~owy ? 
of a district. 

okrells ™ limitation ; period, space 
of time; (gram.) period. -*ślać, 
~ślić V( ? to limit; circumscribe; 
(gram.) define. ~śląjący ? de- 
terminative, -sienie "" limita- 
tion, circumscription; definition. 
~ślny ? definite. 

okręt ™ ship, vessel. ~ wojenny, 
ship of war, man-of-war; <*. żag* 160 okrętowy 

Iowy, sailer, sailing-ship. -*OWy? 
ship's, of a ship; Una *owa, cable. 

okrężne " harvest- feast. 

okrężnica f , (bot. J hottonia. 

okroić, vid. okrawać. 

okrom prp , except; without. 

okropllność f , terribleness, dread- 
fulness. ~ny f terrible, dread- 
ful, formidable. 

okrostowllacieć v ™ to be marked 
by cutaneous eruption. -iały c , 1 
full of pimples. [fragment. 

okruch ™ crum , crumb ; morsel, 

okrullcieństwo " cruelty; cruel 
action. — tnica f , cruel woman. 
~tnie a ? cruelly, -tnik ™ cruel 
man, tyrant. -tność f , cruelty. 
~tny " cruel; (vulg.) huge, enor- 

okruszyna f , mite. [nious. 

okrwawić V( f to blood, stain with 
blood. 

okryllć, ~wać vc f to cover, shelter ; 
(fig.) colour ; palliate. - <* się V X 
to cover oneself, -ciel covering; 
clothing; integument. -wka f , 
wrapper, shawl. 

okrzepllłość f , clottiness. ~ły ? 
clotty. -nać ™ to clot. 

ekrzesllać, ~y > wać v ? (drzewo J to 
lop; (kamień) cut; (fig. J polish. 
~ać się V X to polish one's man- 
ners, -any " (fig J polished, 

Okrzos ™ lop. [civilised. 

okrzyczllany ? praised, celebrated; 
ill- reputed. -eć V( f to extol, 
praise (too much); decry, defame. 

©krzyk™ outcry, clamour, shout; 
— radosny, shout of joy; — wi- 
watowy, hail. ••nać 0< f (kogo 
królem etc.) to proclaim (a person 
king etc.) - - si§, vid. ofuknąć sie. 

okseft n 9 hogshead. 

oktawa f , octave. 

okullć v< f to garnish, hammer; 
(koło) put the tire on . .; (zbrod- 
niarzaj to manacle, put in irons; 
(konia) to shoe. -cie 1 iron- 
covering; garnishment, iron work; 
fetters pi. 
1 ©kudłany f ill-combed. óliwobranie 
■ 

okularilnik ™ spectacle -maker; 

(zo.J Naja, crowned serpent. 

~y pl-f (pair of) spectacles. 
okulawillć v f to lame, -eć v ? 

to become lame, 
okulbaczyć v< ? to saddle, 
okulillsta ™ oculist. t -zacya f , 

inoculation. -zować vc ? to in- 
okuń ™ (ryba) perch. [oculate. 
okup™ ransoming; ransom. -ić, 

~ywać vc f to redeem, ransom; 

(fig.) pay for.-nik™ renter,tenant. 
okupacya f , occupation,occupying. 
okurzyć v< ? to smoke, fumigate; 

cover with dust. 
okwas ™ (chem.) oxide, 
okwillecić V( ? to flower. *t m de- 

florescense. -tać, ~tnąć m , 1 to 

cease blooming, be def loured. 

-tły f faded, deflorate. 

olbrot ™ spermaceti. 

olbrzym ™ giant, -i « gigantic, 

colossal. -ka f , giantess, 
olchila, vid. olsza. -owy, vid, 

olszowy. 

oleander ™ (bot.) rose-bay. 
olędry, olendry pi., colony, 
olej ™ oil; -e święte, extreme 

unction. — lniany, linseed- oil. 

— ziemny, petroleum, rock-oil; 

(fig.) — w głowie , intellect. 

~arnia, ~nia f , oil -mill. -ek™ 

-ek różany, attar of roses; -ek 

migdałowy, almond-oil. -karz™ 

hawker of essences. -kować u ? 

to smear with oil, to oil. -kowy? 

oil . . . -nik m oil-man. -no "? 

oilily, in oil. -ny ? oil ... 

~owaty ? oleaginous, -owy 7 
oleisty ? oily, oleous. [of oil. 
oligarchic ™ oligarch, -ia f , 

oligarchy, -iczny? oligarchical, 
olimpiljada f . Olympiad. -jski 7 

Olympian, Olympic, 
oliścienie " foliage, 
oliwiła f , olive-oil; olive-.tree. -ka f , 

olive, -kowaty ? olive-coloured. 

~kowy ? olive- coloured ; olive . . . 

-ny ? olive, olive . . . -obranie > 

gathering olives, ołów 

ołów™ lead; ~ołowiem*paja(£,zaJe- 
wać, to lead. ~ek™ lead-pencil; 
black-lead. ~ek kolorowy, co- 
loured crayon, pastel. ~kowy ? 
pencil . . . ; plumbaginous. 

ołowiallnka f , plummet. ~ny ? 
leaden; lead -coloured. ~sty f 
plumbeous, lead-coloured. 

ołowiec m , antimoniate of lead. 

ołownilla f , lead -works. ~k ™ 
plumber. 

olśnllić, ~iewać v ? to shine forth; 
(fig-) dazzle, blind. ~ienie " 
blinding, dazzlement. 

Olstro " holster. 

olsz!|a^o<j alder. *owy? alder... 
~yna f , alder- wood; alder-grove. 
~ynka f , alder-wood; young alder. 

Ołtarz ™ altar; wielki -», high- 
altar; (fig J pójść do *a, to get 
married, -owy? of altar, ~yk™ 
little altar; prayer-book. 

©łysieć u ? to become bald-headed. 

Omackiem a ? in groping; idzie ~, 
he is gropiDg in the dark. 

Oznaczać, vid. obmaczać. 

omączyć v< ? to sprinkle with meal 
or k flour. 

omal a p somewhat. ~ nie, o mało 
co nie, nearly, almost; o mało co 
nie upadł, he was very near to fall. 

omam ™ hallucination. *ić v< ? 
to cheat, deceive. ~ienie ♦ de- 
ception; (siebie samego J illusion. 

Oman ^ (bot.) elecampane, inula. 

omallsta f , fat; grease, ^szczać, 
~ŚciĆ vc ? to grease. 

omawiać v< ? to sift, clear up, 
discuss. 

omdlllało a ? weakly, feebly, ca- 
łość f , weakness; swoon. ~ały? 
weak, impotent; fainting. ~eć, opak 161 vn -ewac T to faint away; fall in 

a swoon. ~enie " fainting fit, 

swoon. 

omglić v< ? to dim, darken 
omillatać, ~eść v ? to 

~eciny pi., sweepings pi. 
omieg ™ (bot. J aconite; leopard's 

bane. 

Część poUko-angieiska. dust. omifknąć V V" to be mollified. 

omieszkać v< ? (czego) to neglect, 
leave undone; fail, miss; nie 
omieszkam przyjść, I shall not fail 
to come. 

omilljać, ^nąć 1 "? to pass by, pas3 
over; to avoid, shun. 

omłllacać, -ócić VC , L to thrash out. 
~ócenie " thrashing (out), lot ™ 
thrashing; thrashed corn. »otny" 
productive, rich in corn. 

omlet ",' omelet. 

omnibus ™ omnibus". 

omoczyc V( f to steep, soak. 

omówillć, vid. omaiviac. ~enie " 
discussion; periphrase, euphe- 
mism. 

omszileć v ™ to be covered with 
moss; become mouldy. ~ony ? 
mossy. 

Omyć, vid. obmyć. 

omylllić u ? to delude. -*«» się X T 
to mistake, be mistaken. ~łka f , 
mistake, error; «*•. drukarska, 
misprint,, [fallible. 

omylllność f , fallibility. ~ny ? 

on, ona, ono v ™ he, she, it; this, 
that; ^ego czasu, at that time. 

Oń = o niego. 

oiiad. a ? z ~t from that place. 

onegdaj a } the day before yester- 
day. ~szy ? done the day be- 
fore yesterday. <**» dzień, the 
day before yesterday. 

ongi a ? fobs.) one day, once. 

oniemiliały ? dumb, mute; (ze 
zdziwienia) dumfounded. ~eć u ? 
to grow dumb or speechless. 

Onuczka f , linen flap for wrapping 

onyks ™ onyx. [up feet. 

opacIlM ? abbot's. ~two » abbey. 

opacznllie a ? wrong, perversly, 
awry. ~ośĆ f , perversity. ~y ? 
wrong, perverse; upside down. 

Opad ™ moisture. ~ac, vid. opaść. 
mający f neap, sinking. -anie " 
sinking; (liści) fall. <*<». z sił, 
decaying in strength. 

opaiać, vid. opoić. 

opak «*? «« ~i perversely, awry 

U 2 opakować 

opakowallć vc f to pack up. **- 
się v f (f am J to cram, stuff one- 
self, •nie " package, packing up. 

opal ™ (mineral J opal. 

opalił™ heating, heat; fuel, -lać, 
lić v ? to singe roundabout; singe 
a little; heat; make brown, tan 
(the skin). -lacz ™ fire-maker, 
fire-man. —lić sic vr to grow 
brown (sun-burnt). -lny ? ad- 
mitting of being heated. [fan. 

opałllać^" (zboże) to fan. -ka f , 

opalllisadowac 1 '? to impale, pali- 
sade, -ować ve ? to surround 
with pales. -owanie " paling. 

jOpalowy ? opaline. 

[opałowlly ? fuel . . .; drzewo -e, 
fire-wood, fuel. 

opamiętać się v f to collect oneself 

opanowallć v ? to master, be 
master of; befall, attack. -nie " 
seizure, taking possession of. 

opar ™ hotness ; hot eating (meat). 

oparllcie " support; punkt -cia, 
point of support; centre of mo- 
tion, -ty ? leant, supported. 

oparkanic vc ? to impark, to impale. 

oparszywieć v ™ to be infected 
with itch. 

oparzllać, ~yć u ? (kueh.) to scald; 

burn. — yc sobie rękę, to scald 
one's hand. -yć się V X to scald 
oneself, -elisko " morass (never 
frozen over). ~elizna f , burnt. 
••enie " scalding; burn. 

opalls ™ mast, fat pasture. ^ •.sac, 
*.8Ć V " to feed, fatten, -sać się , 
to grow fat. 

opasllać, ~y wać v ? to gird about, 
surround ; (mil.) invest, blockade ; 
enclose, encircle, -ać się v fto 
gird oneself; -ać się mieczem, to 
gird on a sword. -anie " gir- 
ding; waist; fattening. 

opaść V1 ? to sink; hang down; 
(o UteiachJ fall (off) ; - na siłach, 
to fail in strength. 

opaska f , band; lady's belt, 

opaskudzić v f to soil, d.irty. 

opas iło a p fatly, -łość f , obese- opielad ness. ~ły? obese, fat »owy* 
~owe bydło, cattle to be fattened ; 

opat ™ abbot [fatling. 

opatlirunek ™ (rany) dressing, 
-rywać, ~rzyć V( f (w co) to pro- 
vide with, furnish with; (kogo) 
to dress the wounds ; (ranę) dress ; 
behold. -- się V X (w co) to 
make provisions of a thing, -ry- 
wanie, -rżenie " (rany) dressing; 
providing. -rzność f , (bożą) 
Providence; circumspection, cau- 
tiousness, -rzny ? cautious, 
careful. 

opchać vc ? to stuff. - się v f to 
cram one's stomach. 

opędzilać, <*ić v< ? to scare away; 
run around; (potrzeby) to supply. vr " ~ się "\ to get rid of, keep off. 

opera f , opera. 

0p8r||acya f , operation (especially 
chir.) ; poddać się -acyi. to under- 
go an operation, -acyjny ? ope- 
rative, -ator ™ (chir.) operator. 
~0wać v ? to operate. 

operetka f , operetta. 

opętallć v " to fetter ; (fig.) entangle, 
ensnare; bewitch, -nie " de- 
monianism, possession, -niec, 
~ny ™ demoniac, -ny ? pos- 
sessed. 

opiljać vc ? to pin round; garnish, 
mount, -ecie ^ garnishment. 

opiat ™ soporific, narcotic. 

opić się V X to drink one's fill. 

opich ",' (bot.) parsley. 

opiellc, ~kać v< ? to roast round 
about. [~nie " sealing. 

opieczętowallć v ? to seal, seal up. 

opieklla f , protection, defence; 
guardianship, -ować sie V X to 
patronize; protect, -nil m , guar- 
dian ; protector, patron, -uńczy? 
tutelary; relating to a guardian; 
duch --, tutelary genius. -Hu- 
ka f , guardian ; patroness, pro- 
tectress, -liński ? guardian's, 
-nństwo * guardianship; pa- 
tronage. 

opielać v " to weed. opieńka 

opieńka f , agaric. 

opieprzyć vc t to pepper. 

OpierallC, vid. oprzeć i oprać. »-ć 
się T to lean, ^niesie" reluc- 
tance, opposition. 

opierzllać, ~yć v< ? to feather. ~ « 
się V X to get fledged. ~ony ? 
feathery. 

opieszallle a ? negligently, care- 
lessly. ~łość f , negligence, re- 
missness. ~łv? negligent,careless. 

opiętlo a p tightly. ~y ? tight- 
fitting, [to sing; purport. 

Opiewać x '? " to celebrate in song, 

Gpiijjać się, wid. opić sie. ~janie 
się " drunkeness. ~lec ™ drun- 
kard, listwo " drunkenness, 
•ły ? drunken, tipsy. 

opiiilki pi- , filings j>Ł, file -dust. 
~Ować ^ to file at, furbish up. 

Opinać, vid. opiąć. 

opinia f , opinion; public opinion. 

opis ™ ~anie, -ywanie " descrip- 
tion ; nie do « anią, indescribable. 
~ać, ~ywać v ? to describe, cir- 
cumscribe. *owo a ? descriptive- 
ly, -vowy f descriptive, ~ujacy? 
describing, painting; geometry a 
-ująca, descriptive geometry. 

opium " opium. 

opłać lać, ~ić r ? to pay. ~~się v T 
to buy oneself off, to ransom ; 
nie -*i się, it is not worth while, 
•anie ? payment. 

opłakllanie a ? lamentingly, de- 
plorably. *any ? deplorable. 
• iwać v< ? to weep for, deplore, 
bemoan. 

opłata f , fee; tax, custom^ 

oplatało u ? to plait round, wreath, 
~nka f , wicker-bottle. 

oplatać vt ? (fig.) to immesh, en- 

opłatek ™ wafer. [tangle. 

oplellść, vid. oplatać. ~ciony ? 
plaited round. 

opleśni||ałość f , mouldiness.~ały? 

mouldy. ~eć t ? to become mouldy. 
opłókllać, ~iwać vc ? to rinse, 
•płonąć v f (o gniewie) to pass 

away." oprawa 165 opłotek ™ hedge, fence, 
opłowijjały? fallow, pale. *.eć^ 
to spoil by turning fallow. 
Opluć v< ? to spit on. 
opłucna f , (med. ) pleura; zapalenie 
-opłucntj, pleurisy. 

opłyllnąć, •wać t 'f to swim about; 
sail about. 

opływać V1 ? (w co) to abound in 

or w. h. 

opoczysty ? rocky, full of rock. 
opodal a y at some distance, 
opodatkowailć v ? to impose a 

duty, tax. ~nie * taxation. 
opodeldok ™ opodeldoc. 
op!!Ój m , tippler, drunkard. ~oiĆ v ? 

to inebriate, 
opoka ^ rock, 
opona f , curtain; veil, covering; 

upper-garment; « wełniana, plaid. 
opończa f , rain-cloak, water- proof. 
oponować v ^ to oppose; oppose 

oneself. 
opór ™ resistance; opposition, 

contradiction ; iść oporem , not 

to come off. 
opornllOŚĆ f , resistibility. <*y ? 

resistible ; resistant, 
oportunillstyczny ? opportunist. 

*zm ™ opportunism, 
oporzadzllać , «4ć v< ? (kogo) to 

equip ; repair, restore. «. <*. się u f 

to be equipped. «*enie * equip- 
ment . 

opowilladać, ~edzieć vt ? to nar- 
rate; tale, relate; (słowo Boże) 
preach; announce. *. «* się r f 
to beg leave. «*adacz ™ relator, 
narrator, ~adanie " narration, 
narrative ~edź f , -edzenie się " 
announcement. ~eść f , story, tale. 

opóźnillać, »ć V( f to retard, make 
late. m.~ się v f to be late. 
~enie " retardment, retardation. 

opozycyl|a f , opposition; opposite 
party, -.jny ? oppositional. 

oprallć v ? to wash the linen of a 
person. »nie " washing. 

Oprawiła f , (olrazu etc.) frame; 
(książki) binding; (fuzyi) stock. 164 oprawiać 

— iać, -ić v< ? (książkę.) to bind; 
(obraz) frame; (perły etc.) en- 
chase , (rybę etc.) dress, prepare. 
— ny ? bound; enchased. 

oprawca ™ headsman ; catchpoll. 

©próchnieć v7 ? to become rotten. 

oprócz vr , p , except, but. - tego, 
moreover, besides. 

opromienillć v< ? to beam round, 
irradiate, surround with beams. 
— enie * irradiation. 

oprosić się vr to farrow, to pig. 

oprowadzllać, -ić v ? to lead abou*. 

opryslikać, -nać v t" to splash, 
sprinkle. 

opry8kliilwość f , f/tyj efferves- 
cence, choleric temper. ~ wy " 
f'/i<7J effervescent, choleric. 

opryszek ™ brigand. 

Oprząść ^ to spin round. 

Oprzeć v f to lean upon; support, 
prop ; (na czem) ground. ~ sic vr 
to lean upon; (na czem) rest 
upon ; (komu) resist a person. 

oprzykrzyć v< ? - sobie co, to be 
disgusted with, be tired of. 

oprzytomnieć v ? to recover one's 
senses. 

optyllcznie a f optically, -czny? 
optic(al); -czne złudzenie, optical 
illusion. -k ™ optician, «,ka f , 
optics pi. 

optymiilsta ™ optimist, «,zm ™ 
optimism. 

opuchllły ? swollen; dropsical. 
-nać , to swell, swell up; be- 
come dropsical. 

opnchlllina f , -łość f , oedema, 
-linowy v dropsical, -nięcie, 
-nienie 1 swelling, inflation, 
dropsicalness. 

opullścić, -szczać v ? to omit, 
leave out; let down, lower; (z 
ceny) to abate ; (kogo) abandon, 
leave in the lurch ; (głowę) to hang 
down ; (fig.) — — rece, to lie upon 
ore's ears. - ~ sif V V to neglect 
oneself; -szczenię " leaving, 
abandonment; dereliction; omis- 

BiOD. orkisz 

opnstoszllałość f , desertedness. 
-ały 7 desert, -yć v ? to de- 
vastate, lay waste, -yciel ™ de- 
vastator. 

opychać, vid. opchaS. 

orallć w ? to plough. ~cz ™ ploughed 
ploughman, -nie * tillage. 

oranżerya f , orangery, green- 
house, [torio. 

oratorynm " oratory ; (muz.) ora- 

oraz «*? at once, together. 

orczyk ™ whipple-tree. 

ordelr ™ (badge .of an) order, 
-rowy? of an order; decorated 
(with an order); pan — •., knight 
of an order, -rzyk™ insignificant 
order. 

ordynacya f , majorat; (jur.) re- 
gulation, by-law ; •* czeladna, re- 
gulation for servants. 

ordynans ™ order, command; 
(mil.) orderly. 

ordynarliny ? mean. ~ya f , al- 
lowance, emolument — yjny t' 
common , customary. — yusz ™ 
professor in ordinary; head- 
master of a class. 

ordynat ™ possessor of a majorat. 

©rdzewieć v ? to grow rusty. 

orędowllać v ? fza fcmj to inter- 
cede in favour of a person, -nik ™ 
-niczka f , intercessor. oręż ™ arm, 

armed. 
Organ ™ organ 

ganicalness. - 
f weapon, -ny a -iczność f - or- 
-lCzny ? organic 
-iscma T , -ista ™ organist. 
-mistrz 7 ? organ-builder, -izm™ 
organism. 

organizllacya f , organisation, 
-acyjny 7 organising, -ator ™ 
organiser, -ować ^7 to organise. 
— — sif V X to be organised, or- 
ganise, -owanie " organisation. 

organllki pi., barrel-organ, melo- 
deon. ~y pi., (muz.) organ. 

orgie pl>, orgies pi. 

orka f , tillage. [orchestral. 

orkiestra f , orchestra, —lny f 

orkisz ™ f&of.> spelt. orlę osiedzieć 165 Grille " Com.) eaglet, -i ? aqui- 
line, eagle . . . ; eagle-like. »ica f , 
female eagle, ~ik™ eaglet; (hot.) 
female fern. 

ornameiitila pi, ornaments pi. 
*>Owy " ornamental. 

ornat ™ pontificals pi. 

ornitolog '? ornithologist. ~ia f , 
ornithology. 

orny ? arable, ploughable. 

orosillć v< ? to bedew. ~eć v ? to 
be bedewed. 

orszada f , orgeat. 

orszak ™ attendance, retinae. 

ortodoksya f , orthodoxy. 

ortografilia f , orthography. ~czny? 
orthographical. 

ortopedyl a f , orthopaedy, ~czny? 
orthopaedic. ("oriental. 

oryentalllista™ orientalist. ~ny? 

Oryginallł ™ original; (osoba) 
character. ~lnoŚĆ f , originality. 
~lny ? original. 

oryl ™ raftsman. 

orzech *5 nut-tree; nut; (fig.) ~ 
twardy , hard task ; ~ jedwabny. 
cocoon ; ^ laskowy, nut ; -*. włoski, 
walnut; •. ziemny, earth-nut, ar- 
not. ~ówka f , (orn.) nut-qracker ; 
nut-brandy. ~owy f nut-brown ; 
nutty; walnut. 

orzeczenie " (gram.) predicate. 

orzeł ™ (orn.) eagle; (zabawka) 
kite. 

orzeszyna f , nut-tree; wood of 
nut-trees. [freshen. 

orzeźwillać, ~ć vt t to refresh; to 

or znać v " (vulg.) to cudgel j cheat, 
fleece a person (of his money). 

0Ś f , axle; (mat.) axis. 

osa*, wasp. 

osaczllenie " investment, blockade. 
»yć v< ? to invest, blockade; 
surround. [pi. 

osad™ sediment, lees i??., grounds 
osa' da f , colony; garrison; (noża) 
handle; (strzelby J stock ; (armaly) 
carriage, -dnik ™ settler, colo- 
nist, -dowić sie V X to take up 
one's abode. ~dżać , *dzić v f (drzewami etc.) to plant; (dyament 
etc.) to enchase; occupy; (nóż) to 
furnish with a handle; (strzelbę) 
to stock; to fix, plant upon; co- 
lonise ; «»na tronie, raise to the 
throne, enthrone ; ~ ~ to więzieniu, 
to imprison, incarcerate. 

osadzl'enie ♦ sentence, condem- 
nation. ~ić v f to condemn, 
sentence. 

osamotnillć v< ? to isolate. ~enie * 
louesomeness. »ony »* lonesome. 

0SC f « fish-bone; thorn, prickle; 
fishgig. 

oschllłość f , aridity. ~ły ? arid, 
dry. -.nać, vr t to dry up, grow 

Oścień ™ goad. [dry. 

ościenny? neighbouring, adjacent. 

oścież, (drzwi) otwarte na ~ % 
quite open. 

ościsty? full offish-bones; thor- 
ny, prickly. 

OSf k ™ ~a f , crooked timber, com- 
pass-timber; grapple. 

osełka f , whetstone. 

ósemka f , the eighth. 

osępillałość f , sadness, mournful- 
uess. ~ały ? sad, mournful. 
~eć vr ^ to become sad. 

OSerce, vid. osierdzie. 

osesek ™ suckling baby. 

OSet ",' (bot. J thistle. ^ 

OSiadllaĆ, vid. osiąść. ~łość f , 
property; population; domicile. 
•>ły ? settled, domiciliated; po- 
pulous. 

osiągnąć v ? to reach, attain, gain. 

osiąkHac, -nać 1 ? to drip, trlckU 
down. 

osiąść y ? to settle, establish one- 
self; (o płynach) sink, settle; (o 
budynkach) sink, go down; (o 
okręcie) run ashore, strand. 

osillća, vid. osika, ~czyna f , aspen 
wood. 

08idlić v< ? to immesh, ensniffe. 

osielic, ~kaó v ? to cut, hew; 
scourge, horse-whip. 

Osieć f , hop-kiln. [ground. 

osiedzieć się V X to keep one's 166 osiedlać osiedlllać, -ić v( f to colonise. *> - 
się V X to establish oneself, settle. 
-enie " settlement, colonisation. 

OSięgllaĆ, -nać, vid. osiągnąć. 

Osiek ™ sprawa jak w -u, strange 
judicial decision. 

osiedzieć sie v f to keep one's 
ground, hold one's own. 

osieł ™ ass, donkey; (fig J ass, 
dolt, -ek ™ little donkey. 

osiem, (num.) eight. -dziesiat 
(num.) eighty. - -y ? the eigh- 
tieth, -kroć a ? eight times, 
•-naście (num.) eighteen. 

osierdzie " pericardium; pluck. 

osierocillały f orphan, fatherless 
and motherless. -ć v ? to orphan, 
eć V V" to become an orphan. 

osillka, -na f , asp, aspen, -ikowy, 
-nowy ? aspen. 

osiodłać v< ? to saddle. 

Osioł, vid. osieł. 

osiwillały? gray-headed. -eć v ? 
to become gray (-headed). 

oskard ™ pick-axe. 

oskarżllać, -yć v ? to accuse, im- 
peach, -enie * accusation, im- 
peachment -ony ^ accused, de- 
fendant -yciel ™ accuser, im- 
peacher. — ycielka f , accuseress. 

O sklepić v< ? to vault over. 

oskoczyć v< ? to skip or leap around. 

oskoła f , (drzew) sap. 

oskoma f , appetite, great desire; 
blunting (of teeth). 

oskrobilać v< ? to scrape off, shave 
off. -iny pi., shavings pi. 

oskrzela pi. (anat.) bronchia pi. 

oskrzydlić vc t (mil.) to outflank, 
outwing. [(fig) fleece. 

oskuh!!ać, -ywać v< ? to pluck; 

Osła, vid. osełka. 

Osłab!liaĆ, -ić v< ? to weaken, de- 
bilitate, enfeeble. -ianie * wea- 
kening, enfeeblement. -ienie " 
(med.) inanition of body; weak- 
ness, heaviness. — iony ? en- 
feebled , weakly. -nać ^ to 
grow weakly. 

Osładzać, vid. osłodzić. ośmiościan 

OŚlHak ™ young ass. -,arz * ass- 
driver, -ę " ass's foal. 

Osłaniać, vid. osłonić. 

osławiijać, -ć vc t to defame, decry, 
••anie \ defamation. 

OŚlep, na -, blindly; at random, 
-iać, -ić , to blind, make blind; 
(fig.) delude, blind, -ienie " 
blinding; (fig.) blindness, infa- 
tuation, -nać T to grow blind. 

ośli ? ass's. -ca f , she-ass, jenny- 
ass, -gko " big ugly ass; (fig.) 

oślinić v ? to beslaver, [ass, dolt. 

oślizgły ? slippery, -nać v ? to 
become slippery; -ło, * there is 
a glazed frost. -- się *T to 
get musty; slip, lose one's footing. 

osłollda f , softening, alleviation. 
-dzenie * sweetening, -dzić v ? 
to sweeten; (fig.) soften. 

osłoniła f , veil, cover. -ić ■"? to 
mantle, cover over, veil. [tate. 

OSłuchiwaĆ v ? (med.) to auscul- 

osłnpi||ałość f , stupefaetion.-ały? 
startled, dumbfounded, -eć » 
to get numbed, startled, -enie " 

OŚm, vid. osiem. [stupor. 

osmagać V( ? to scourge, horse- OSinaliĆ, vid. osmolić. [whip. osmarować v< ? to soil, besmear. 

osmażyć v " to broil; (w cukrze) 
sugar. 

ośmdziesl|iat,«uwi. ,eighty. -iąty? 
eightieth, "-iecioletni ? eighty 
years old; of eighty years; octo- 
genarian. 

ośmielliać, -ić vc f to make bold, 
encourage. -- się V X to dare, 
-enie " encouragement. 

ośmieszllać, -yć v< ? to ridicule. 

óśmioiboczny ? octahedral, oc- 
tangular, -bok, -kąt 7 ? octagon. 
-katny ? octagonal, -letni ? 
eight years old, of eight years, 
-miesięczny? eight months old; 
occurring every eight months, 
-raki f eightfold ; of eight diffe- 
rent sorts, -rako a ? eightfold, 
-ro ♦ eight -ścian ™ oeta» 
hedroa. nśmkroć 

©śmkrollć CT ? eight times, -tny? 
done or repeated eight times. 

ośmnallście " eighteen. -sty ? 
eigteenth. 

osmolić v f to pitch, soil. 

OŚmset,ntm., eight hundred--iiy , 
eight hundredth. 

Osmużyć v f (zająca) to skin, flay. 

Ósmy , eighth. 

osmykać v ? (z Mci) to strip off 
(the leaves of...) 

ośnieżyć V( f to cover with snow. 

ośnik ™ carving-knife. 

Osnowa f , contents, tenor; (tkacka) 
weft; (życia) thread. . — Ć, os- 
nuć v ? to spin round; (krosna) ostry 167 warp; (fig.) project, contrive 

§śny ? axle ... 

Osob||a f , person; personage. -is- 
Cie a ? in person, personally 
-istOŚĆ f , personality, person 
— isty f personal. 

Osóbklla f , small person, figure, 
-i pl.y dainty bits, tit-bits. 

OSObliwIlie a ? particularly, espe- 
cially. -0ŚĆ f , strangeness, sin- 
gularity , particularity ; rarity. 
~SZy, -y ? strange, peculiar, 
extraordinary. -y ? strange, 
singular, odd; special, especial. 

OSObllnik ™ individual. -no a ? 
separately; z -na,especially . -ny? 
isolated, separate. -owość f , in- 
dividuality, -.owy ? personal, 

osolić v< ? to salt, pickle. 

OSOwillałość f , dejection, sadness. 
<*ały ? dejected, sad. -eć v ? 
to become dejected, sad. 

OSpa f , pock, small-pox; wietrzna 
— , wind-pox. 

OSpallie a ? lazily, drowsily, -lee™ 

' drowsy fellow ; bed-prcsser, lazy- 
bones, -łość f , -IstwO * drow- 
siness, laziness, -ły " drowsy, 
sleepy; lazy. 

ospowaty ? pitted or marked 
with the small-pox. [core. 

•OŚrodifek™ -ka f , crumb; (owocu) 

osromocić v f to dishonour, dis- 
grace. OŚroniiIĆ v ? to cover with hoar- 
frost, -eć v ? to get covered 
with hoar-frost. 

ostać sie V T to hold one]s own, 
keep one's ground ; remain, 
ostatecznllie a ? definitively, final- 
ly; for the last time. -OŚĆ f , 
extremity, extreme. -y ? defi- 
nitive, final; extreme; sąd -y y 
doomsday. 

ostatllek™ rest, remainder; na~«., 
finally; do -ka, to the last, 
-ki pi-, remnant, residue ; carni- 
val, [extreme. 
Ostatni f last; ultimate, final; 
o stawać się, vid. ostać sit. 
ostentacya f , ostentatiousness. 
osteologia f , osteology, 
ostęp ™ hunting-ground; enclo- 
sure, [bour. 
ostoja f , landing place, small har- 
ostollkrzew ™ holly, holly- tree, 
-waty ? acanthaceous. -wy f 
thistle . . . 
ostro a ? sharply; severely, rigo- 
rously ; harshly, roughly, -kąt"? 
oxygon. — nyfoxygonal. -kół™ 
palisade, -krąg ™ (mat.) cone. 
--owy, -kręgowy ? conical. 
-krzew 1 " (bot. jacanthus. -pysk™ 
(zo.) shrew-mouse ; (ryba) sword- 
fish, -słup ™ pyramid. -ść f , 
sharpness, keenness; acuteness; 
(smaku) pungency ; roughness. 
-Widz ™ (zo.) lynx, 
ostróg ™ stronghold, citadel, 
ostroga f , spur; hind-claw; spiąć 
-mi (konia), to set spurs to, to 
spur (a horse). [river, 
ostrów ™ ait, small island in a 
OStrÓżka f , (bot.) larkspur, 
ostrożilność f , precaution, cau 
tiousness; mieć się na -nOŚci, te 
take heed, -ny ? precautious, 
cautious, 
ostruflgać v< ? (owoc) to pare, peel. 

-Żyny pi , shavings pi. 
ostry ? sharp, keen; acute; (o 
smaku, zapachu) pungent, acrid; 168 ostryga oszukać sig (fig.) severe, rigorous; (o wietrzej 
piercing, rough. 

ostryga f , oyster. 

ostryż '" Cbot.) turmeric. 

Ostrze " (noża etc.) edge. 

ostrzelldz, ~gać T to warn, ad- 
monish. — gacz ™ admonisher. 
•żenię * admonition, warning. 

ostrzelać v< ? (konia) to accustom 
to fire, -się V X ( z czem) to ac- 
custom oneself to . . . 

ostrzeń ™ (hot.) dog's-tongue. 

ostrzyć v< ? to sharpen, whet. 

Ostrzyca f , reed-grass. 

ostrzylldz, •gać 1 '? to shave, shear, 
-żenię " shearing, -żki pi., 
chippings pi., chips pi. 

ostudzlać, ~ić v ? to cool, cool 
down. 

OStygllłoŚĆ f , coolness; (fig.) in- 
difference. ~ły ? cool ; (fig .) in- 
different, -nać, ~ać vr ł to grow 
cool; (fig.) ablate; ~a w zapale, 
his zeal abates. 

osullnąć się, ~wać się /T.to fall 
in, sink, go down. -nięcie się " 
(ziemi) rolling down. 

OSUSZlIaĆ, ~yć v ? to dry; (łąki) 
drain. ~alny? drainable. ~enie" 
drying, (łąk) drainage. [ma. 

OSUtka f , rash, eruption, exanthe- 

OSWajaĆ, vid. oswoić. 

oświadllczać, -czyć v ? to declare, 
make known. ~ ~ się T (z czem) 
offer, offering. *. ~ się vr , to de- 
clare one's love ; (z czem) to offer. 
•czenie " declaration. 

oświata f , civilisation, culture. 

OŚwiecllaĆ, ~ić ve ? to illuminate; 
(fig.) enlighten, instruct, -anie, 
•enie " illumination; (fig.) in- 
struction, enlightenment. ~ony? 
civilised, enlightened ; Jaśnie — -%., 
Most Serene. 

Oświetlenie " lighting, illumina- 
tion; ~ gazowe, gas-lighting. 

oswoblladzać, ~odzić V( ? to free, 
deliver, affranchise. « ~ się vr , 
to be freed, be delivered, ro- 
dzenie " affranchisement, delive- rance, -odziciel ™ liberator, 
deliverer. 

OSWOlliĆ v< ? to tame, domesticate ; 
accustom. — ~ się V T to fami- 
liarise oneself, -jony? (z czem) 
intimate, familiar with. [up. 

OSychaĆ V( f to grow dry, to dry 

osypllać V( ? to strew, powder, 
sprinkle. ~ka f , food for cattle, 
mash, bran. 

oszacowallć vc f to estimate, tax. 
—nie \ estimation, valuation. 

oszal|]ały ? mad. -eć vn to be- 
come mad. 

oszańcowallć v< ? to entrench, for- 
tify, -nie " circumvallation. 

OSzarllgaĆ v< ? to dirty all round. 
— paniec, vid. obszarpaniec 

OSZCZaĆ v< ? to piss upon. 

oszczęlldność f , sparingness, thrif- 
tinesś; -dności pi., savings pi. 
-dny ? sparing, saving, thrifty, 
-dzać, -dzić v< ? to save, spare, 
be economical with; — — komu 
trudu, to save a person trouble. 

oszczekllać, -iwać u ? to bark at ; 

(fig.) calumniate, slander, 
oszczenić się vr , to bring forth 

young. 

oszczep ™ spear, pike, 
OSZCZerllca f , calumniator, defa- 

mer. -stwo ? calumniation, de- calumnious, 
defame , ca- famation. -czy 
slanderous. 

oszkalować v( f to 
lumniate. 

oszkaradzllić v ? to deform, dis- 
figure, -enie ? disfigurement 

oszklić v ? to glaze. 

OSZnurOWaĆ, vid. obsznurować. 

oszołomllić u ? to cheat, take in. 
-ienie " cheatery. 

oszpellcać, -cić vc i to deform, 
disfigure, -cenie " disfiguration, 
deformation, -tnieć V7 , 1 to be- 
come ugly. 

oszronić, vid. ośronić. [rail in. 

osztachetować v ? to fence in, 

oszu'lkac vc t to cheat, deceive, 
-kać się T to be mistaken. oszukaniec 

-kaniec ^ swindler, deceiver, ? fraudu- irapostor. -kaństwo 

lence, imposture. ~st ™ -stka f , 

sharper, deceiver. -stwo " cheat, 

fraud, deception, 
oszwabić v< ? to overreach, cheat. 
Ot, vid. oto. 
Otaczać, yid. otoczyć. 
otaflowac^ to board, wainscot, 
otaiać vr ? to thaw, 
otaksować v ? to estimate, value, 
otarcie " wiping off. ~ się o 

wielki świat, intercourse with 

fashionable men. 
Otawa f , after-grass, after-math. 
Otchłań f , abyss; precipice. 
OtłullC, -kać VC y (len etcj to stamp 

off, to husk by stamping, 
otłullścić, -szczać v< f to grease, 

fatten, -ścięć 1 *? to become fat. 
OtO *, behold! look! 
Otoczljenie " surrounding; objects 

or persons surrounding one. ~yc va to surround, environ invest. ** ~ się v< ? to be sur 

rounded. 

Otok ™ matter, pus. [couch. 

Otomaii||a, -ka f , kind of low sofa, 
Otóż, vid. oto. 
otrllabić, -ębować v ? to divulge, 

blaze abroad. 
otrębowiał!!ość f , scurfiness. -y? 

scurfy, scably. 

Otręby pi., bran, pollard, [leprous, 
otrędowacieć v ? to become 
Otrętwiały, vid. odrętwiały. 
Otrociny pi., saw-dust. 
otrullć v f to poison, ~ty ? poi- 

sened. -cie " poisoning. 
Otrzaskać V( f to accustom to crack 

or to fire. 
otrząsllać, -nać V( f to shake off, 

cast off. ~nąć się T ( z czegoj 

to shake off; get rid off . . . 
otrzeć vc ? to wipe (dry), wipe off. 

-się V T to civilise. 
otrzepliać, -ywać v f to dust, 

beat the dust off 
otrzewna f , (anat.J peritoneum. 
Otrzeźwil.ć va , to make sober; ówczesny 169 

comfort, refresh. -eć v ? to be- 
come sober. -enie " making 
sober; recreation, refreshment. 
otrzymllać, -ywać v " to get, ob- 
tain, receive, -ywać się T to 

be obtained, -anie " getting, ob- 
tainment. 

Otucha f , courage, confidence, 
trust; dodawać otuchy, to en- 
courage. 

Otulllać, -ić v ? to tuck round s 
cover closely. 

otumanić v< ? (fam.) to humbug s 
throw dust into a person's eye. 

otwariicie " opening, ~cie* a ? 
sincerely, frankly, -tość f , open- 
ness; frankness, candidness. -ty? 
open; sincere, frank; (jig.) -ta 
głowa, clever man. 

otwardnąć v ? to harden. 

otwllierać, -orzyć v f to open; 
(list) unseal. ~~ sie v f to be 
opened, open; *. ~ sobie droge, 
to force one's way. -ieracz , 
opener. ~or™ aperture, opening; 
hole; stanąć ~orein, to open, mo- 
rzenie T ,' opening, beginning. 

OtyllłoŚĆ f , corpulency, obesity, 
fatness. ~ły ? corpulent, obese. 

otynkować v< ? to rough-cast. 

OUzdaĆ V( f to bridle 

ÓW, owa, OWO pr ? that; that one. 

Owad m , insect. ~ek ™ small 
insect, -ożerny " insectivorous. 

Owad a ? ni ztąd ni z ~ t without 
reason, as bold as brass. 

Owak a ? in some other way. ~i ? 
another, of another kind. 

owal ™ oval. ~nie a ? ovally. 
-ność f , ovalness. ~ny ? ovaL 
ovaliform. 

owca f , sheep 

owczllarek ™ shepherd's boy^ 
-arnia f , sheep-fold. ~tirny f 
relating or belonging to the sheep^ 
fold, -arski? shepherd's, ~arz™ 
shepherd, -y" sheep's; sheepish. 

Ówczesny ? then, at that time, 
of those times. 170 owdowiałość 

owdowillałość f , widowhood. 
*ały ? widowed, — ć vc ? to wi- 
dow, -eć v ™ to become widow 
or widower. 

Owdzie a ? there, yonder. 

owędy a ? through that place. 

owiliać, -ewać vc t to blow round, 
fan. [katkin. 

owieczka f , lamb, lamb-kin ; (hot.) 

owies™ oat, oatsjrt. -ek ™ oat; 
(zo.) smelt.' 

owiljjać, -nać V( ? to. cover over, 
wrap up, enwrap. 

owionąć, vid. owiać. 

owładnąć v< ? to become master 
of, master, rule over. 

OWOC ™ fruit. -arka f , fruit-wo- 
man, -nik ™ fruiterer, fruit- 
seller, -ny, -odajny, -owy «-, 
fruit-bearing.fructiverous; fruit...; 
-Owy ogród, orchard. 

OWOCZesny, vid. ówczesny. 

OWÓż a ? now; well? why, then...; 
~ jestem, here I am. 

owrzodzllenie' ulceration. -iały? 
abscessed. 

owsillanka f , groats pi. , grits pi. 
-any ? oaten; —ana onąka, 
oat-meal, -k ™ (hot.) oat-grass. 
-sko " oat-field. 

owszem a ? on the contrary; no 
doubt ! i ~, be it so ! 

OŻanka f , (lot.) germander. 

ozdabiać, vid. ozdobić. 

ozdobiła \ ornament, decoration; 
(fig J grace, -ić vc ^ to adorn, 
decorate. -ienie " adorning, 
adornment, -ność f , elegance, 
neatness, ornament, -ny ? ele- 
gant, noat. 

ozdrowillć **? to cure, restore to 
health, -eć vy } to get well, re- 
cover health, -enie ™ recovery. 
OŻenJlek ™ marriage, -ić v f to 
marry, to give in marriage. - - 
się v r to marry, -ienie " mar- 
rying, marriage. 

• oziebllić v< ? to cool , cool down, 
-ienie " cooling. <%le a ? coolly, pacierzowy 

indifferently, -łość f , coolness, 
indifference, apathy. m.\y ? cool, 
indifferent, wanting affection. 
-nać V7 l to grow cold, cool down. 

ozielenić v< ? to cover with ver- 
dure. 

ozimllina f , winter -corn, -y ? 
(o zbożu) winter . . . 

ozionąć v< ? to breathe upon. 

ozłocić vc f to' gild. 

oznaczilać, -yć V( ? to mark ; de- 
note, indicate ; point out. -enie * 
mark, designation. 

oznajmlliać, -ić, -ować v ? to 
announce, give notice, notify, 
advertise. -iciel ™ informer, 
announcer. — ienie * informa- 
tion, intimation; declaration, 
-njący ? (gram.) tryb - -, indi- 
cative mood. 

oznaka f , sign, symptom. 

OŻÓg ™ poker, oven-rake. 

ozór ™ tongue, neat's tongue. 

oźrebić się v f to foal. 

OZWaĆ się, vid. odezwać sie. 

ożyljć v ? to revive. — wczy ? 
vivifying , enlivening. —wiać, 
-wić ' u< f to animate, enliven, 
refresh, -wianie,, -wienie * 
animation, revival; refreshing. P. 

pach ™ (zwierząt) smell, sense of 

smelling. 
paclia f , arm-pit. 
pachciarz ™ cow-keeper, 
pachnlląć vy } to smell, smell sweet. 

-ący " sweet-scented, fragrant. 

-idło " perfumery, perfume, 
pacholllę" lad, boy; page, esquire. 

-lęcy ? boyish, -łek ™ lad; 

baggage-boy, servant ; boot-jack, 
pacht ™ lease of cattle; dairy- 
rental, [wy ? of groin. 
pachwi|]na f , (anat.) groin, -no- 
paciljerz ™ the Lord's prayer; 

back -bone, spine, -erzowy °, paciorek 

spinal; belonging to the Lord's 
prayer; kość ~erzowa, back-bone, 
spine. «.orek ™ short prayer, 
•orka f , bead, glass- pearl. ~orki 
pi., rosary, chaplet of beads. 

pacnąć v j? to give a blow. 

pacyent , patient. *-ka f , (female) 
patient. 

pacyfikacya f , pacification. 

pącz ™ punch. 

pączek ™ leaf-bud; pan-cake. 

pacześ f , tow, hards pi ~uy f 
made of tow. 

paczka f , small parcel, packet. 

paczula f , patchouly. 

paczyć się v ? (° drzewiej fco warp. 

pada||Ć' u? , i deszcz ~, it rains; grad*., 
it hails; śnieg <*, it snows. 

padać, vid. paść. 

padallć się v r t0 chap. ~czka f , 
epilepsy, falling-sickness. 

padalilczy ? adder's, viperiue. 
»ec ",' blind-worm ; adder, viper. 

pad|!lina f , »ło" carcass, carrion. 

padół ™ dingle, dell; ~ płaczu, 
vale of tears. 

padź f , honey-dew. 

paf *, puff! 

paginować v f to page. 

pagoda f , pagod, pagoda. 

pagórllek "' hill, hillock. ~kowa- 
tość f \ hilliness. -kowaty " hilly, 
hillocky. 

pajac ™ Jack-pudding, buffoon. 

pajlląk ™ (zo.) spider; lustre, 
•ęczy ? of spider. ~ęczyna f , 
cobweb, spiderweb. -eczysty " 
cobweb. 

pak ™ pitch, cooler's wax. 

pąk™ bud, eye. *.owie " buds pi., 
buttons pi. 

pak||a f , pack, bale. ~iecik ™ 
small packet. ~iet ™ packet, 
parcel. [cloth. 

pakłak ™ packing -cloth, sack- 

pakowllać V( f to pack, pack up; 
(fig. J devour. ~anie " packing. 
~ny " where it can be much 
put in. ~y ? papier *.y, packing- 
paper, brown-paper. palmowa 171 

pakuły pi-, hards pi., nurds pi. 

pakunek ™ luggage. 

pal ",' pale, stake; wbić na <*, to 
impale. 

pałac ™ palace, hotel, •-owy ? 
palatial, palace . . . -».yk "' small 
palace. 

pałać v1 } to flame, blaze; (fig., 
be inflamed with ..., burn with.,, 

palacz ™ fire-man; smoker. 

paladyn ™ paladin, knight-errant. 

pałąk ",' arch, vault. 

palanka f , fence of planks. 

palanta mallet (for tennis); tennis. 

palatynat ™ palatinate. 

pałasz ™ broadisword ; ~ morski 
(zo.J sword-fish. ~0WaĆ v< ? to 
strike with a sabre, sabre; (fam.) 
eat heartily. 

palcat ™ stick. 

palllcowy? finger .. . ~czasty? 
fingered. ~ec ",' (u reki) finger; 
(n nogi) toe ; ~ serdeczny, ring- 
finger; ~ średni, middle -finger; 
•wielki ~ec (u ręki) thumb; wielki 
~ec (u nogi), the big toe; *.«*< 
■wskazujący, forefinger, index. 

pałeczka f , small beetle, small 
mallet. 

palllenie " burning, combustion; 
-»«*. Ciał, cremation. »ic v ?'fto 
burn ; (cegly) bake, burn; (kawe) 
roast; (wódkę) distil; (tyton) 
smoke; ( w piecu) heat. ~<*sie v f 
to burn, be burning; (fam. 1 " do 
panny) to be in love with. 

paleografia f , paleography. 

palestra f , magistrates pi., jud- 

paleta f , palette, pallet, [ges pi. 

palisady pi , palbade. 

palisandller n ,' ~rowe drzewo, rose- 
wood, palisander. 

paliusz ™ pallium. 

paliwoda ™ hot-brained fellow. 

pałka f , mall(et), club; drumstick; 
(vulg.) head. 

palm!|a f , palm-tree; (fig.) palm; 
~a wachlarzowa, fan-palm, •'o- 
wy ? palmy, palm ...; ~owa 
Niedziela, Palm Sunday. 172 palnąć palnlląć v ?? to strike, give a blow; 
fire, ^discharge; •.<». sobie w łeb, 
to blow out one's brains. ~ik ™ 
(u lamp etc J burner. ~0ŚĆ f , 
combustibility. «*y? combustible ; 
broń <*at fire-arm. 

palow||ac vc t to fence round with 
pales. ~anie 7 piling; pile-work. 
*-y " pil© • • 

palpitacya^faerca^ palpitation. 

palto(t) ™ great-coat. 

palullch ™ thumb; finger-stall. 
~szkiewicz ™ hop-o'ray-thurub. 

pamiątklla f , keepsake; na ~c 
(czego J, in remembrance of . . . 
~OWy? memorial, monumental; 
%Owa tablica, monumental tablet. 

pamięllć f , memory; remembrance, 
recollection, zachować w «*ci, to 
keep in mind ; ttcxyc sie na ~ć, 
to learn by heart. ~ciowy f of 
memory. 

pamiętllać vt f tą remember ; think 
of. »ne » reminder, refresher; 
dać komu m, <*, to cudgel a person. 
~nik™ memorial, diary; memoir; 
literary periodical. ~niki pi, me- 
moirs pi. ~nikowy ? of me- 
moirs. »ny " memorable; ha- 
ving a good memory. 

pan ™ lord; gentleman; (przed 
nazwiskiem ) 'Mr. ( = mister); master; 
-»ie ! Sir! ~owie ! gentlemen ! jaki 
~, taki kram, like master, like 
man. 

pancellrnik ™ (okret) iron -clad; 
(zo.J armadillo. *riiy f cuiras- 
sier. »rz ™ coat of mail. 

pan drów* ™ earth-worm, grub; 
belly-worm. 

panegiryllk ™ encomium , pane- 
giryc. -.sta ™ encomiast, pane- 

panek ™ lordling. fgiryst. 

panew f , pan; warming-pan. 
~ka f , (u strzelby J touch -pan; 
small pan. 

pani f , lady, madam ; (domu) mis- 
tress; (przed nazwiskiem) Mrs. 
(= mistress); ~! madam! sza- 

jfiowne ~e! ladies! papierowy 

panicz 1 "? lordling; (young) master. 
~0W8ki?lordling's. «.ykostwo2 
haughtiness of a lordling, lordli- 

paniczny ? panic. [ness. 

panielmka f , young maid. ~nski ? 
maiden, virginal. MlStwo » 
maidenhood, virginity. 

panisko " good old geutleman t 

panna f , maid, virgin ; young lady; 
(zawsze z nastepującem imieniem 
lub nazwiskiem) Miss; Najświętsza 
Panna, the holy Virgin; ~ służąca, 
chamber-maid. 

panoramas panorama. 

panollszyć się v ? to grow rich; 
be pulled up with pride, lord it. 
~wać vy l" to rule, govern, reign ; 
»• nad sobą, to be master of one- 
self. ~wanie ^ government, reig- 
ning; reign; za ~wania (króla..) 
in the reign of . . . 

pańsllkif lordly, segneurial; splen- 
did ; w m brat, your brother ; »ka 
siostra, your sister; po <*ku, 
lordly. ~kośĆ f , lordliness, lordly 
manners, distinction. ~tW0 ♦ 
empire, state; lordliness; distinc- 
tion; (domu) master and mistress j 
młodzi *.~, betrothed couple. 

panslawillsta^Tanslavist. -*zm™ 
Panslavism. 

pańszczyzllna f , socage, soccage. 
~niany ? socage . . ., relating to 
the socage. 

pantalony pi., trousers pi, 

pantera f , (zo.) panther. 

pantofel ™ . slipper ; (fig J być pod 
pantoflem, to be henpecked. 

pantomina f , pantomine 

panujący ? dominant, reigning, 
» dom, reigning family, dynasty. 

paplla ™ (fam.) father, papa ; (vulg.) 
mouth; dać komu w ~e, to slop 
a person's face. 

papier™ paper; document, deed ; 
lis/owy m., note paper, post-paper; 
m na nuty, music-paper. *.nia f , 
paper -manufactory, paper-mill, 
•-OS™ cigarette. ~ówka f , a kind 
of apples, «*owy f made of paper, papieski 

paper . . .; pieniądze -owe, paper- 
money. 

papiellzM ? popish, papal ; ponti- 
fical. ~ztW0 " popery, papacy. 
~ż ™ pope. ~żnik, vid. papista. 

papilot ™ hair-roller. 

papinllkarz ™ sweet-tooth, ~ko- 
waty ? effeminate. 

papista ™ papist. [pappy. 

papM'a f % (owsiana)grue\. -owaty? 

papla ™ & f , babbler , chatterbox. 
~Ć v ? to gabble, prattle. -nina f , 
gabbling, prattling. 

paprollć f , (hot.) fern. ~ciany ? 
fern ... ~cina f , fernery. 

papryka f , capsicum. 

paprzyca f , iron-cross. 

papuć ™ (kind of) slipper. 

papnl!ga f , fornj paiTot; (fig.) po- 
pinjay; gadać jak ~~, to talk 
nonsense, •zi, *ży ? parrot . . . ; 
parrot - green. ~żka f , young 
parrot. 

par ™ sultriness; (tytuł) peer. 

para f , vapour, steam; breath. 

para f , pair, brace, (o osobach) 
couple; ~ miłośna % couple of lovers; 
m, pistoletów, a brace of pistols; 
parę dni etc., some days etc. 
~mi , in pairs , by two and two. 

parabol||a f , (mat .) parabola; pa- 
rable. «4czny ? parabolic(al). 

paradlla f , display, state; (mil.) 
parade. -ność f , pompousness, 
pomposity. ~ny" pompous, splen- 
did. ~ować u f to make a show, 

paradoks ™ paradox. [parade. 

paradyz ™ (te.) upper-gallery. 

parafia f , parish, diocese; (fig.) 
province. —lny ? parochial, pa- 
rishonal. *»nin ™ ~nka f * pa- 
rishoner; provincial. ».ński? pro- 
vincial^ countrified. -nstwo " 
vnszczyzna f , countrified ways, 
provincialism, 
parafina f , paraffine. 
paragraf m , paragraph, 
paralela f , parallel line, 
paralilltyczny ? paralytic, palsied, 
~tyk ™ paralytic, ~ż ™ palsy, parokrotny 173 

paralysis, «*zowac v< ? to lame, 
paralyse. 

parapet ™ breast-work, parapet. 

parasol™ umbrella, -ik™ para- 
sol. »-ka f , gentleman's sun-shade. 

parawan ™ folding-green. 

parcelacya f , parcellation. 

parch ™ -'J pi-, (med.J parch, scab ; 
(u zivierzat) mange. — aty *? scab- 
bed, mangy. 

parciany f made of coarse linen. 

parcie " pressure; gripes pi., colic. 

parcyalnllość f , partiality. ~y « 
partial. 

pardon ™ pardon, quarter. -»o- 
wać V1 ? to pardon, give quarter. 

pąrdwa f , (orn.) white grouse, 
ptarmigan. 

pargamin ™ parchment, vellum. 
-owy f made of parchment, 
vellum . . . 

park ™ park, -a f , pair, couple ; 
(mit.) fatal sister. 

parkan ™ fence of planks. 

parkiet ™ inlaid-floor ; (te.) fronts 
seats in the pit. 

parkoilcić się V X to kid. ~t™ goa- 
tish smell, rank smell. 

parlamenty parliament, -arny? 
parliamentary. ~arski ? parla- 
mentarian's ; parliamentary. 

«*aryzm™parliamentarism. -arz™ 
parliamentarian, officer who ne- 
gotiates a truce. -ować v ? to 
parley, ~owy f of parliament. 

parmezański , ser *., Parmesan 

paniaski f Parnassian, [cheese. 

parnllo a ? sultry; jest ~o, it is 
sultry weather. »0ŚÓ f » sultriness. 
~y ? sultry. 

parobllczak™ farmer's boy. -czy? 
of farmer's man. ~ek ™ farmer's 
man; (fig.) country-bumpkin. 

paroch ™ provost. 

parochód™ (locomotive-) engine, 
steam carriage. [to parody. 

parodylla f , parody, ~ować v ? 

parollkonny °; drawn by two 
horses, -krotny ? repeated, 
reiterated. a 174 paroksyzm 

paroksyzm ™ paroxysm. 

parol ™ watch-word* 

paroiistatek * steam-boat, stea- 
mer. • wiec ™ locomotive, steam- 
boat; •wiec pocztowy, steam- 
packet; •wiec kołowy, paddle- 
steamer. 

parów ™ hollow way. 

parowalić V V~? to steam, fume; 
(ciecie) to parry, keep off. •nie " 
evaporation, exhalation; perspi- 
ration. 

parski !ać, •nać V V" (o koniu etc.) 
to snort; puff and blow; • • ze 
śmiechu, to burst out laughing. 

parszywlliec ™ man infected with 
the itch. ~ie6 v ? to be infected 
with the itch. •ość f , manginess, 
scabbiness. ~yf mangy, scabbed, 

part ™ pack-cloth. [scabby. 

partallcki ? bungling, unskilful; 
zrobić co po •ckU; to huddle (up). 
•ctwo" huddling; bungling work. 
»CZ ™ bungler, botcher; *cz le- 
karski, medicaster. •czyć V7 , l< ? 
to huddle, botch. 

parter ™ ground-floor; (te.) pit. 

partes ™ mówik jak z •ów, he 
speaks like a book. 

partylla f , party, faction; (cześć) 
part; (w ożenku) match; game, 
(wista) rubber, *cya f , vid. par- 
tytura, •jny? factious, partial. 
•kuła f , (gram.) particle, •ku- 
lamy ? particular, •kularyzm™ 
particularism, •kularz ™ small 
town, ~tura f , (muz J partition. 

partyzanllcki ? partisan, •t ™ 
partisan. •tka f , guerilla war. 

parweniusz ™ upstart. 

pary as ™ f/tyj pariah. 

parzlla f , dog's meat, •enie * 
scalding. ••się " (zwierząt) 
rut, pairing, •yć v f to scald; 
fo pokrzywie) sting, •yć ^ to 
couple, copulate, •ysty ? paired. 

parzydło ? f&o*J goat's beard. 

pas ™ girdle, belt; girth; (ziemi J 
gone; stripe, streak. pastka 

paflsać, •ść V( f (bydło J to tend; 
feed, fatten. • • się T to pasture, 
graze, •sanie " pasturage. 

pasamlian, •oil ™ lace, galloon, 
•onnik ™ lace- maker. 

pasażer ™ passenger. 

paść v ? to fall; • na kolana, to 
fall upon one's knees. 

pascha f , (żydów) Passover; Easter. 

pasek ™ belt, girdle; sash. 

paser ™ concealer, receiver of 
stolen goods. 

pasibrzuch™ glutton,gormandiser. 

pasiellcznik n , hiver, bee-master. 
•ka f , bee-garden. 

pasienie ? pasture. 

pasierb ™ step-son. •ica f , step- 
daughter. 

paskullda ™ & ?, filthy man, filthy 
woman. •dnica f , filthy woman, 
•dnik ™ filthy man. •dny ? 
nasty, filthy, •dzić v( ? to soil, 
dirt, •dztwo • filth, filthiness, 
nastiness. 

pasmo " skein ; (fig.) series ; (gór J 
chain. 

paśnik ™ belt-maker. 

pasować V T? (na rycerza) to dub ; 
fit, be fitting; (w kartach) pass. 
«•» się V V to wrestle, struggle. 

P%SOWy, vid. ponsowy. 

pasożyt ™ parasite, hanger -on, 
~niczy, *ny ? sponging, para- 
sitical. 

pasta f , paste. 

pastel ™ pastel-painting, painting 
in crayon. *a f , pastel, crayon; 
•ami malować, to paint in pastel, 
•-owy ? pastel ..., crayon ...; 
• • ołówek, crayon-penciL 

pastellreczka f , young shepher- 
dess. ~rka f , shepherdess ; pasto- 
ral poem; matins pi, •rski f 
shepherd's, pastoral, •rstwo * 
pastoral life; pastorship, •rz 1 
shepherd; pastor, minister. 

pasternak ™ (bot.) parsnip. 

pastewljnik ™ common, pasture, 
•ny " for cattle, fodder ,. 

pastka f , (fox-)trap. pastor 

pastor "5 (protestancki) pastor, 
minister. -ał ™ crosier. 

pastullch™ herdsman; -eh krów, 
cow-herd; -eh świń, swine-herd. 
-szek™ young herdsman, -szka f , 
herdswoman. -szy a , • shepherd'3. 

pastwiła f , prey. -ić się T to 
give vent to one's anger. -isko " 
pasture, pasture-ground. 

pasy!|a f , passion; Passion; wrath, 
anger. -onat ™ passionate man. 

iaszl|a f , fodder,provender. -enie" 
pasture, pasturage. 

jaszczlla, -ęka f , jaws pi., mouth. 

paszkwil ™ lampoon, pasquinade. 
-ant 7 " lampooner, pasquiller. 
-owy f pasquil. 

paszport ™ passport, -owy ? 
biuro -owe, passport-office. 

pasztellcik "J patty, little pie. 
-t ™ pasty, pie ; -t z mięsa, mince- 
pie, -tnik ™ pastry-cook. 

patelnia*, .pan. 

patent"} patent, licence; diploma. 
-Ować v ? to grant a patent, pa- 
tent, license, -owany? patented, 
-owy ? patent. 

patetyczni;ie a ?pathetically.-ość f , 
pathos, patheticalness. -y < f 

pątnik ™ pilgrim. [pathetic. 

patoka f , virgin honey. 

patrollchy pi, pluck, -szyć v< ? 
to embowel, eviscerate. 

patologilia f , pathology, -iczny? 
pathological [patroness. 

patron ™ patron, protector, -ka f , 

patryarcha ™ patriarch, -lny ? 
patriarchal, -t ™ patriarchate. 

patrycyusz™ patrician, -owski? 
patrician. 

patryolita ™ patriot. -tka f , pa- 
triot woman, -tycznie a ? pa- 
triotically, -tyczny" patriotic, 
patriot, -tyzm ™ patriotism. 

jpatrzlieć, -yć l 7 (na coj to look 
at, behold; (kogo, czego) look for; 
(czego J care for, take care of; 
~ . na kogo z góry, to look down 
upon a person; -no! look here! 
~&L.*> góre-t to look up. pedantyzm 175 

patyllczek ™ small stick; (do za- 
pałania) match. -kT small stick. 

patyna f , paten. 

patynka f , slipper. 

pauperyzm ™ pauperism. 

pauzlla f , pause, stop, -ować V1 ? 
to pause. 

paliw' ™ (órn.) peacock, -wiatko 7 
pea-chick, -wica f ,(orn.) peahen, 
-wi ? peacock's, -wić się V X 
to strut about, -wik m , young 
peacock; io, pcacoc-k butterfly. 
-wiówka f /om.;peacock-pigeon. 

pawian^ (zo.) baboon, -owy? 
baboon's; baboonish. 

pawilon "J (arch.) pavilion ; (mar. ) 

paź ™ page. [pavilion, flag. 

Październik ™ October. 

paździerze pi-, awns pi. 

paznokieć ™ nail. 

pazucha f , (u sukni ) bosom. 

pazur m y nail, claw, paw, clutch. 

pchllać, -nąć^" to thrust, push; 
(sztyletem etc.) to run , stick (a 
dagger etc.). -ać się^f to crowd. 
— ać sip przez tłum, to force one's 
way through the crowd, -nięcie ♦ 
shock, push; (w fechtowaniu) stab, 
thrust, passado. 

pchllełka f , small flea ; spring-tail. 
-ła f , flea, -lie v ? to fill with 

pec *, flap! smack! [fleas, flea. 

pęca, vid. peciny. 

pęch, vid. pack. 

pęcherz ™ (anat.) bladder; (na 
skórze j blister; — moczowy, urine 
bladder, -yk ™ little bladder; 
vesicle, -ykowaty ? vesicular, 

peciny pi-, jesses pi. [vesiculous. 

pęczllek ™ s"mall bunch or bundle, 
-nieć v ? to swell. 

pęd. ™ course, run; graft, scion ;> 
całym -em, at full gallop. 

pedagog™ pedagogue. -ia,-ika f , 

pedał "' pedal. [pedagogy. 

pedanllcki, vid. ~ tyczny, -t ™ pe- 
dant. -terya f , pedantry, -tycz- 
nie a ? pedantically, -tyczny f 
pedantic, pedantical. -tyzm 7 
pedantisra. 176 pędrak pędrak "? grub of a cockchafer; 
(fig J ,pig™y. 

PfdzaĆ, vid. pędzić. 

pędzllel ™ brush, pencil -elek ™ 
small pencil. -lować v< ? to paint 
coarsely, doub. 

pedzillć v ™ to drive; (wódkę) 
distil ; (iycit) lead ; (kogo na licy- 
tacyi) drive up; speed, hurry 
much. -wiatr ™ windy fellow. 

pegaz ™ (myt.) Pegasus. 

pejcz, -yk ™ horsewhip, riding- 
whip. 

pejsl'aki pi., whiskers pi. ~y j>J., 
curls (of the Polish jews). 

pejzaż, vid. krajobraz, -ysta ™ 
landscape-painter. 

pęk ™ bundle, bunch; packet, 
-acieć T to become big-bellied. 
-atość f , bellied shape. — aty ? 
(big-)bellied, 

pękllać, -nać V V" to burst, burst 
open, break up; (fig J — ać ze 
złoici etc., to burst with anger . . . 

pekllieflajsz ™ -lowina f , salted 

pełcie " weeding. [meat. 

pełen, vid. pełny. 

peleryna f , pelerine, furcape. 

pelikan ™ (orn.) pelican. 

pełnilla f , plenty, abundance ; full 
moon. m.Q v< ? to fulfil, accomplish ; 
••Ć swoje obowiązki, to do one's 
duty, -enie * fulfilment, ac- 
complishment. 

pełniło fó ? plentifully, plenty of. 
-oletni " of age, of full age. 
-oletność f , majority, full age. 
pomocnictwo "2_ full - power. 
— omocnik™ constituent, manda- 
tary, warranter; plenipontiary. 
~OmOCny?plenipontiary. -0ŚĆ f , 
plenitude, fulness. -»y? full* filled. 

pełzilać, -nąć v ? to creep, crawl ; 
(fig.) to cringe, fawn. -acz ™ 
creeper; (fig. J cringer, toady. 
~nąć *T to pass away; fade, 
lose" colour. [tes. 

penaty pi., household-gods, Pena- 

pendent ™ sword-belt. 

penitencyarz ™ penitentiary. pertraktacya 

pens *"" penny. 

pensy Ha f , pension, salary; (za< 
kład) boarding-school. -jka f , 
small salary, pension. ~on 1" 
boarding - school. -onarka f , 
-onarz ™ boarder, -onować vc f 
to pension. 

penzel, vid. pędza 

pępllek ™ navel. -kowaty ? 
navel-shaped, -kowy " umbili- 
cal; sznurek *•,, navel-string 
-owina^ navel-string. ~ownica f 
(bot.) hydrocotyle. -uszek "!J 
small navel. [nary. 

pepiniera f , nursery; (fig.) semi- 

pepsyna f , pepsine. 

peregrynacja f , peregrination, 

perellłka ł i small pearl, -huk 1 ? 
pearl-fisher. 

perfum™ ~a f , pe fume, -ować vc ? 
perfume, -ownik %' perfumer. 

pergamin, vid. pargamin. ~owy? 
parchment . . ., of parchment. 

perka, vid. ziemniaki. 

perk al ™ percale. -iczek ™ 
percaline. 

perliłaś pearl; (fig .) pearl, jewel 
-'lić się °X to pearl. [fowl. 

perlilica, -czka f , (ornj Guinea- 

perlllisty " adorned with pearls, 
-łowiec™ pearl-coloured butter- 
fly, -łowy ? pearly; pearl; 
-łowa kasza, pearl-barley ; ~ło- 
wa macica, mother of pearl. 

peron ™ fliers pi. 

peror||a f , long speech ; severe lec- 
ture, -ować v ?f to make a 
speech; talk largely. 

perpendyknł, vid. wahadło. 

perski " ~ proszek , insecticide^ 
insect- destroyer. 

personallł ™ officers pi. -t ™ 
portly man. 

perspektywlla f , perspective ;(fig.) 
prospect. ».a, — ka f , telescope, 
field-glass. 

pers wal dować v ? to persuade, 
induce,exhort. — zya f , persuasion. 

pertraktacya f , negotiation, trans= 
action. peruka 

peruka f , wig, periwig. -rczyk ™ 
wigmaker's apprentice. -rski? 
wigmaker's. — rz m wigmaker. 

peryod ™ period, tycznie a ? 
periodically, -ycznośc f , periodi- 
calness., tyczny " periodic(al). 

perz ™ quickgrass, couchgrass. 
-yć się V X to smoulder, burn 
faintly; (fig.)be irrttated. -yna f , 
cinders pi., embers pi.; obrócić w 
— ynę, to reduce to asbes, lay in 
ashes. 

pestllka f , {śliwki etc.J stone, kernel, 
-kowy a kernelled. — — owoc, 
kernel-fruit ; -owaw><Wfca,noyau. 

pesymillsta ™ pessimist, -.stycz- 
ny ? pessimistic(al). -zm ™ 
pessimism. 

peta pi., {fig) fetters pl. f chains pi 

Ł' -II/U A _ 1 Ił «• . J -c -u a to shackle, fetter. petarda f , petard. floop. 

pętllelka, -lica**, hanger, knot, 
petllent ™ petitioner, supplicant. 

»ycya f , petition, supplication. 
petocie pi-, rash, cutaneous erup- 
petroleum, vid. nafta. [tion. 

petytowy ? {typ.) wiersz -, line 

of brevier. ■me ab pew||ien, vid. pewny. 
perhaps, probably; certainly. 
— nik™ a self-evident truth,axiom; 
iść na — nika, to insure success. 
—no a ? certainly; na -no, most 
positively. -ność f , certainly; 
surety ; mam — — , że ... , I posi- 
tively know that . . . — ny a cer- 
tain, positive; sure. 

pęzel, vid. pędzel. 

pfe *, fy! shame! ___ 

piać V7 ? a {o kogucie) to crow; (w 
poezyi) to sing. 

piać się V X to ascend , climb up ; 
ramp ; {fig.) to strive to rise aloft. 

piana f , froth, foam ; ~ morska, 
meerschaum. 

pianie "crow. 

pianillno f , cottage piano. -sta ™ 
— stka f , pianist. 

pianka f , meerschaum; foam. 

piardnać, vid. pierdzić. 

Cześć polsko-angielska. pięciornik 177 

piasllczysty, vid. piaszczysty. -ecz- 
niczka f , sand-box. -ecznik ™ 
fzo.J sand-eel, grig. — ek "' sand ; 
(do posypywania pisma) to pounce ; 
— ek do szorowania, scouring-sand 
-karz ™ sandman. -kipi, sandy 
ground, sand-walk. -kowiec ™ 
sand -stone, freestone. -kowi- 
sko " -kownia f , sand-pit. -ko- 
wy *? of sand, sand . . . 

piasta f , (kola) nave, hub. 

piastllować va (dziecko) to have 
in arms; nurse; — — urzad, to 
hold an office or a charge. 
~un ™ (fig.) protector, guardian. 
-unka f , children's nurse. 

piaszczystllość f , sandiness. -y? 
sandy. [Friday. 

Piątek™ Friday; wielki -, Good 

piątl|ka f , five; (w grach) cinque. 
-kowy a of Friday. -y a fifth ; 
po -e, fifthly, in the fifth place. 

pilić , to drink; (do kogo) drink 
a person's health, toast him; ~&mi 
sie chce, I am thirsty. -cie « 
drinking, drink; — ••» wody, use 
of mineral waters. 

piec va to bake; fry, roast; (na 
rożnie) broil; (o słońcu) burn. 
- się V T to be roasted ; be baked. 

piec ™ stove. 

pięć, num., five; ni w — ni w dzie- 
więć, that's neither fish nor flesh. 
-dziesiąt, num., fifty. --y a 
fiftieth. " -dziesięciolecie " the 
fiftieth jubilee. -dziesięcioletni? 
of fifty years, fifty years old. 

piechllota f , infantry; -otą, na 
-otę, on foot, a foot, -btny, 
-ur"™ foot-soldier.- 

pięciollaktowy ? in five acts. 
—funtowy? weighing five pounds. 
-kąt ™ pentagon. -»ny? pen- 
tagonal, -ksiąg ™ Pentateuch. 
-letni f five years old, of five 
years, -miarowy ? wiersz — - v 
pentameter, -raki a fivefoM, 
quintuple, -rako a ? fivefold ; of 
five different sorts, -rnik™ (hot.) 

12 9 A% pięcioro ^ fKe-finger. -ro " (o osobach) five. 

••płatkowy ? quinquefoliated. 

-torebkowy ? ffcof J quinquel- 

ocular. 
pięćllkroć"? five times, -set, num., 

live hundred. — -ny? five hun- 
dredth, 
nieclluch ™ lazy boots, sluggard. 

-yk ",' small stove ; — — do palenia 

kawy, coffee-roaster, 
piecza f , care, protection, 
pieczara f , (subterraneous) eavern, 

den. [room, 

pieczarka f , champignon, mush- 
Meczllątka f , seal, signet, -ąt- 

karz ™ seal-engraver, -ęć f , seal. 

-ętarz ™ sealer; seal- engraver. 

-ętować vc ! to seal. 
pieczelin f , roast (-meat), -niarz™ 

sponged, parasite, lick-platter, 
pieczołowitość f , care, solicitude. 

-ty " careful. 
pieczllony? bilked, roasted, -yste" 

roast- .meat, -ywo " pastry, bak- 
piędź f , span. [ing; batcli. 

piegilipJ. freckiespl. -owacieć V V 

to freckle, be marked with freckles. 

-owatość f , freckledness. -o- 

waty ? freckled; freckle-faced, 
piegża f , (ora.) hedge-sparrow, 
piekalirczyk ™ journeyman baker; 

baker's boy. -rnia f , bakery, 

baker-house. -rski " baker's. 

«. — cech, bakers' corporation. 

-rstwo " baker's trade, -rz ™ 

baker. 
piekliielnie a ? diabolically, -iel- 

ny " devilish, diabolical; — - 

kamień, ("me d J lunar caustic. -ło" 

hell, 
piekllnidło " cosmetic, -nie ft ? 

beautifully, finely; to jest wszystko 

--, that is all splendid, -nieć w ? 

to grow handsome, -no » the 

beautifull. -ność f , beauty,beauti- 

fulness; (kobieta) beauty, -ny " 

beautiful, handsome; płeć -na, 

fair sex. -szyć vc f to embellish. 

-szydła pi., cosmetics pi. 
pi elfgno walić v< ? to nurse, foster, pierdzieć 

to tako care of; (roUiny) to culti- 
vate, -nie V nursing, caro, atten- 
dance; (roślin) cultivation. 

pielllacz ™ weeder. -enie, vid. 
petcie. [home. 

pielesz ™ hearth; dorriowe -e, 

pielgrzym ™ pilgrim, -i, -ski r 
pilgrim's, of a pilgrim. ~ka f , 
pilgrimago; female pilgrim, -o- 
wać vr ? to go on a pilgrimage, 
-stwo " pilgrimage; emigrants pi., 
pilgrims ]rt. 

pielucha f , swathing-cloth. 

pień ™ trunk; stalk, blade; w *» 
rvycin.6, to put to the sword. 

pieniallć się V X to carry on a 
law-suit, plead, litigate, -cki? 
litigious, -ctwo " lifigousness, 
contentiousness, -cz ™ litigious 
man. 

})ienią||dz ™ piece of money, coin. 
-dze pi- , money; drobne -dze, 
change, small coin, -żek™ small 
piece of money. 

pieni!!ć się V X to foam, spume; 
Co winie) to sparkle, -sty ? 
foamy, frothy. [song. 

pienie " (koguta) crow ; (w poezyij 

pienick ™ small block, trunk; 
(pióra) quill; stump; +.zeba, tooth- 
root ; mieć z kim na pieńku , to 
have a crow to pluck with a person. 

pieniężnlly ? moneyed, pecuuiary; 
kara -a, mulet, fine. 

pieprz ™ pepper; - w ziarnach^ 
round-pepper; (fig.) gdzie — rośnie, 
a thousand miles off. -niczka f , 
pepper-box. -nik ™ pepper- 
mushroom, -ność f , pepperiness. 
-ny" peppered, peppery, -ojad ™ 
(om.) pepper -bird. -owy ? 
pepper . . . -yć v< ? to pepper, 
-yea f ; (bot.) cress, -kowatość f , 
pepperiness. -kowaty "peppery. 

pierać, vid. prać. 

pierlidoła, -dziel ™ (vulg.) farter, 
-dołypl., foolish things, absur- 
dities; gadać — — , to talk non- 
sense, -dolić V V" to talk non- 
sense, -dzieć vr . 1 (vulg ) to fart. piernat 

piernat ™ upper-bed , cover of a 
bed. 

piernik ™ gingerbread. -arz ™ 
gingerbread - maker. -owy " 
gingerbread . . . 

pierllś f , -sip*., breast, bosom, 
chest; (u ptaków ) brisket; dać 
dziecku »si, to give suck to a 
child, to suckle; do *-si kogo przy- 
cimąć) to press a person to one's 
bosom. -siowy f breast . . . ; 
choroba -siowa, complaint in the 
lungs. 

pierścilleń, -onek™ ring; (włosów) 
ringlet. ~enisty"ringled. ~enio- 
wy, -Onkowy ? ring ...; palec 
-~, ring-finger, fourth - finger. 
-ennice pi-, ring-worms pi. 

pierw, -ej a p first, at first ~ 
nim, before. 

pierwiastllek ™ element; (mat.) 
root. -kowo a ? originally, pri- 
mitively, -kowość f , primitive- 
ness. -kowy ? original, primi- 
tive, [rose, cow-slip. 

pierwiosnllek™ -ka f , (&<>£.,/ prini- 

pierwollciny^., bastings pi., first 
fruits. -rodny ? first-born, 
eldest; primitive; grzech *.<%., 
original sin. -rodztwo 1 -rod- 
ność f , primogeniture, birthright. 
«. tność f , pritnitiveness. ~tny ? 
original, primitive; -tni miesz- 
kańcy, aborigines pi. *wzór ™ 
original, first copy; protoplast. 

pierwszlleństwo " -ość f , first 
place, precedence; superiority. 
-orz v dny? first-rate. ~y? first. 

pierzasty f feathered. 

pierzchllać, -nać v) , 1 to flee, run 
away. ~anie, w -niecie " flight, 
escape, -liwdść f , timidity, ti- 
morousness, shyness. ~liwy ? 
timid, shy. 

pierz'le " feathers pi., plumage. 
-yć vc f' to feather. ~yć sie °X 
to moult, mew. -yna f , upper-bed. 

pierzga f , hive-dross. 

pies ™ dog; m, domowy, house- pijacźka 179 

dog ; <* myśliwy, hound, harrLr ; 

*, owczarski, shepherd's dog. 
pięś||ć f , fist; przyszło do »>ci, it 

came do blows; zacisnąć -*ci» to 

clench one's fist. 
pieściljć v ? to caress, fondle. 

-ć się v f to affect, *>deiko, -dło* 

(osoba i rzecz) love, 
pieśćliwy, vid. pieszczotliwy. 
piesek ™ little dog; puppy. 
pieśljń f , song, air; -ń wojenna, 

military song; ~ń weselna, hy« 

meneal, wedding-song. ~niarz ™ 

lyrical poet, -nik™ psalm- book. 

-niowy ? song . . . 
pieszczllenie" fondling, caresses pi. 

-ony? fondling, -och™ -ocha f , 

pet-child, darling. 
pieszczotlla f , caress, fondling; 

darling. ~y pi., sweet things, 
: caresses. ~ka f , sweet -heart. 

-liwość f , delicateness, delicacy, 

tenderness, -liwy ? tender, deli- 
cate, 
pieszilek ™ (w szachach) pawn. 

~0 a ? on foot, afoot, -y? foot..., 

pedestrian ; foot . . . ; żołnierz »y, 

foot-soldier. ~y ™ pedestrian, 
pięta f , heel. [walker 

piętnar ™ (arch.) corbel, 
piętnallście, -stn, -ścioro, num., 

fifteen, ~stoletni ? of fifteen 

years, fifteen years old. -sty ? 

fifteenth; po -ste, fifteenthly. 
piętno * mark, token; stamp; 

stigma, -wać v f to brand ; (fig.) 

stigmatize. 

pietrasznik ™ (bot.) hemlock, 
piętllro " story, floor, -rzyć się T 

to rise up, tower, 
pietruszka f , (bot.) parsley, 
pietyzm ™ pietism, 
piewca ™ poet. 

pigmei, -czyk ™ pygmy, dwarf, 
pigment ™ colouring matter, pig- 
pigułka f , pill. [ment. 

pigwlia f , quince, -owy? quince ... 
pijallć, vid. pić. -cki ? drinking. 

-czka f , -k ™ drinker, drunkard. 

12* pijaczyna 

~czyna ™ dram-drinker. ~ń- 
stwo" drunkenness, immoderate 
drinking. ~ny? drunken, drunk, 
tipsy; P° ~nemu, in a state of 
drunkenness. ~tyka f , drinking pijar ™ Piarist. [bout. pijawka f , leech; przystawić pi- 
jawki, to apply leeches. 

pik™ ( 'w kartach) spades pi. ~a f , 
pike, lance; (materya) quilting. 

pikllać, *n%Ć v ? to sting; coś go 
-licło, he had a presentiment of 
something disagreeable. ~ieta f , 
(mil. J picket, outpost; (gra) 
piquet, tinier ™ pike-man. 

pikllik ™ picnic; urządzić » , to 
get up a picnic. 

pikowllać vc ? to stitch, quilt ; (fig.) 
taunt, chaff. ~any ? quilted. 

piliła f , saw; saw-mill; (ryba) saw- 
fish. ~larz ™ sawyer. 

pilamia f * tennis-court. 

pilastr ™ (arch.) pilaster. 

piłka f , ball; hand- saw; grac w 
piłkę, to play at tennis. 

pilić v< ? to urge. 

pilnie a P diligently, assiduously. 

pilnik ™ (narządzie) file. ~arz ™ 
file-cutter, 

pilnllo a ? pressingly, urgently ; 
speedily; jest mi ~o, I am in a 
hurry. ~oŚĆ f , diligence, assidu- 
ity. »OWaĆ v ? ( chorego) to nurse, 
tend; (kogo, czego) superintend, 
guard; (czego) apply oneself to ...; 
nie *. — czego, to neglect a thing. 
»OWanie " (interesów etc.) care 
of . . . ~y f industrious, diligent, 
assiduous. 

piłować v< ? to saw; file. 

pilś||ń f , felt, -niany, ~niowy? 
made of felt ; kapelusz <•. ~, felt-hat. 
~niarz ™ felter. •.nić ve ? to felt. 

piołun ™ wormwood, -ówka f , 
absinthe. »owy ? made with 
wormwood, wormwood ... 

pion ™ (oloivianka) plummet; 
(chir.) probe ; (w szachach) pawn. 
»ek ™ (w szachach) pawn, »-o- 
wać v ? to level with the plum- piśmidło 

met. *owo a ? vertically, per- 
pendicularly. ~0W0ŚĆ f , verti- 
cal ness r perpendicularity. ~owy? 
perpendicular, vertical 

pionier ™ pioneer. 

piórllko " (do pisania) pen, quill; 
feather; lekki jak ~~, light as a 
feather, very light. »nik ™ pen- 
case. ~o " feather; pen, style; 
(u świdra) bit; (u klucza) ward, 
-opusz™ plume of feathers, crest. 

piorun ™ thunder-blast, thunder- 
clap; lightning; ~em, jak ~, as 
quick as thought; *em rażony, 
struck by lightning. ~ek '" 
thunder-bolt, ~ochron ™ light- 
ning rod. ~owaĆ^? to huff and 
puff, curse, •-owy" thunder... 
»OW6 słowa, terrifying words. 
~ujacy ? fulminatory. 

pios||enka,~nka f , ditty .little song. 
*-ennik, vid. pieśnik. 

Piotr, vid. napędzać. 

piramida f , pyramid. ~lny ? 
pyramidal. 

pirllóg ™ (kuch. ) dumpling. ~<5g ™ 
~Oga f , pirogue, 

pirotechnika f , pirotechnics pU 

piruet ",' pirouette. 

piryt ™ (min. J pyrite. 

pisallć v< ? to write. ~ć si§ V T to 
be writteu; (czem) to be known 
as; (na) to acquiesce in, to agree 
to ; (w liście) piszę sip . . ., I am . . . 
~nie " writing; writ, scripture. 
~nka f , coloured Easter - egg. 
~rek, ~rczyk ™ clerk , copyist; 
Grub-street writer. ~rka f , au- 
thoress; inkstand. ~rski " wri- 
ting..., clerk's; writers'; znak 
~~, sign of punctuation. 

pisllarz ™ writer, author, ~emko ? 
small publication, pamphlet; 
small periodical. 

pisk ™ puling, whistling. ~lę 7 
chickling, -liwość f « shrillness. 
~liwy ? (głos) grating, shrill. 

piskorz ™ loach. [driver. 

pismak ™ petty author; quilt- 

piśmidło * scrawl, scribbling. piśmiennictwo 

piśmienni lictwo * literature. ~i- 
czy ? literary. ~ie a ? iu writ- 
ting, by letter. ~y f writing . . ; 
written; having a knowledge of 
writing; literary. 

pisllmo ™ writ ; writing; periodical ; 
*, m. świple , Holy Scripture ; na 
piśmie,io writing. •-ownia f , or- 
thography. 

pisnąć v ? to squeak, pule ; (fig .) 
7iie ~ f not to open one's mouth, 
not to stir. 

pistacya f , pistacio-tree. 

pistol ™ (moneta) pistole. 

pistolet™ pistol, -.owy*? pistol ... 

pisywać v< ? to write from time 
to time, md. pisać; pisują do siebie, 
they correspond with each other. 

piszczliałka f , fife, whistle; (lot.) 
water-hemlock; ( 'w organach J, 
organ-pipe. ~eĆ v V' to pule, chirp, 
squeak, peep. *.ek ™ fifer, piper. 
~el f , organ-pipe; (anat.) thigh, 
shank, -elowy ? of thigh. 

pitny ? drinkable, potable. 

pińska f , calotte. 

piwko » good be«r. 

piwni||ca f , cellar; cave. ~czka f , 
small cellar. ~ce pi., basement 
story. *czy ™ butler . . . 

piwny ? beer . . ; ( o oczach) yel- 
lowish-brown. 

piwo 7 beer; dad na ~, to give a 
pourboire or tip; •» dubeltowe, 
strong beer; *. marcowe, March- 
beer. ~sz "5 drinker of beer, 
(żartobliwie) ale-knight. 

piwonia f , (bot.) peony t 

piwowar ™ brewer. ~nia f , bre- 
wery. ~ski f brewer's, brewing ... 
•stwo " brewer's trade. 

piwsko " bad beer. 

piżmo r i musk. ~wać vc f to musk. 
<*wiec ™ (zo.) musk, musk j deer. 
•wy ? musky. 

plac™ place; ground; otrzymać *., 
to 'keep the field, gain the day; 
* bitwy* battle-field; «. pod bu- płaskonosy 181 

dowfi building -plot; komendant 
Ml, town-major; ~ musztry, drill- 
ground ; parade-ground. 

płaciła f , wages pi. ; salary, pay. 
-enie 7 payment. -*ić ve f, to 
pay; reward; (fig.) be worthy 
fetch a high price. 

placek ™ cake; upaJc plackiem t 
to fall along. 

płachta f , cloth, covering, tilt 

placka f , fly-flap. [picket. 

placówka f , outguard, outpost, 

płacz™ weeping, crying; tears pi. 
~ek ™ weeper. ~ka f , weeping- 
woman. 

płaczllliwość f , inclinablenes8 to 
weeping. ~liwy ? whining, cry- 
ing, lamentable. 

plądrować vc f to plunder, pillage. 

plaga f , stroke, blow; plague. 

plagiat™ plagiarism. ~or™ pla- 
giarist, plagiary. 

płakać vr , 1 to weep, cry, lament. 

plakat ™ placard. 

płaksa ™ & f , weeper. 

plamiła, ~ka f , spot, stain; (fig.) 
blemish. ~ić v f to spot, stain; 
(fig.) blemish, -isty ? spotted, 
stained, speckled ; spotting, iło- 
waty ? spotted, full of spots. 

plan ™ plan, plot; (arch.) plan. 

planet||a f , planet; bieg ~y, orbit 
of a planet. *.arnyj ~owy ? 
planetary, of a planet. 

planimetrya f , planimetry. 

plantllacya f , plantation; orna- 
mental grounds. ~ator™ planter, 
settler. ~owaĆ v f to level, pla- 
nish. *>ypl , ornamental grounds. 

plasllać v ™ to skip, hop; dance. 
~awica f , (med.) St. Vitus' dance, 
•y pl'i gambols pi. , capers pi., 
dance. 

plasllk™ clap. ~k! € , dash! splash! 
~kać, -.nać "? to strike, give a 
blow. ~nać v ? to fall along. 

płask ™ na ~, flatly. u ~i ? flat, level; f/tyj insipid, 
~0 a ? flatly; f/ty J shallowly. 
-onogi? splay-footed. *onosy a 182 płaskorzeźba 

flat-nosed. ~orzeźba f , bas-relief. 
«*OŚÓ f , flatness, flat ; (fig.) shal- 
lowness, dulcesB, ~owzgórze " 
table-land. 

plaster ™ plaster; (miodu) romb. 
~ek™ round slice; ~ek angielski, 
court-plaster. 

pla8tyl!cznie a ? plastically. ~cz- 
llOŚC f , plasticity. ~czny? plastic. 
~ka f , plastic art. 

pląsy, vid. pląsać. 

płaszcz ™ cloak, (damski) mantle; 
«, z futrem, furred cloak. ~a f , 
(ryba) plaice, ~enie się " ser- 
vility, faw.ning. ~owy ? cloak ..., 
cloaking... ~yć v ? to flat, flatten. 
- * Się vr , to flatten ; (fig.) cringe, 
fawn. ~yk ™ mantelet, little 
cloak; (fig.) pretext. ~ysty ? 
ffcrcyV flat. ~yzna f , plain, level 
ground, plane. 

płat ™ flap, patch, duster; rag, 
ciut. ~ać vc t to split, cleave; 
figle ~ ~, to play tricks. 

platallć, to entangle. ~ć się T 
to entangle oneself, get involved. 
~nina f , complication, intricacy. 

płatllek "J small patch; (kwiatu) 
petal, lobe ; (śniegu) flake. ~ko- 
wy? ragged; (bot .) lobate. ~nać v ? 
to give a sabre-cut. 

platforma f , platform; terrace, 

płatllka f , wpaść w «*k§ , to be 
beasted, lose the game. ~nik ™ 
pay-master. ~nośĆ f , payment; 
solvency; termin ~ności, time of 
payment. «*ny " puyrble, to be 
paid; able to pay, solvent; sala- 

płatnerz ™ armourer. [ried. 

platoniczny " Platonic. 

platyna f , platina. 

pław ™ przebyć (rzekp) w <•> t to 
swim through (a river). ~ic v< ? 
(konie) to water; (drzewo) float; 
(kruszce) smelt. ~ienie" watering-, 
floating; fusion. ~ki pi., swim- 
ming-bladder, life-belt. ~ny ? 
navigable. «-y jpl. , testaceous 
animals. 
płaz ™ reptile; flat (of a sabre); płochośó 

puścić ••em, to pass (over). »0 o l 
wać v ? to strike with the flat 
of a sabre. 

płciowy f sexual. 

pleballn ™ parson, curate. ~nia f , 
parsonage; parson's house. ~ń- 
ski " parson's. [plebeian. 

plebejusz ™ plebeian, ~owski ? 

pleć , to weed. 

płeć f , sex; complexion; ~pipkna, 
fair sex; female sex. [work. 

plecionka f , knot -work, wicker- 

pleciuch ™ chatterbox. 

plellcy;^., back; (fig.) support; 
obrócić sip do kogo ~canii, to turn 
one's back upon a person. *-czy- 
sty ? broad-shouldred. ~czny ? 
humeral. 

plemillę " race, kind; ludzkie -*ę, 
mankind, the human race. ~en- 
ny " racial; procreative. 

plenarnlly? ~e posiedzenie, plenary 
meeting. 

plenipotenL'cya , vid. pełnomoc- 
nictwo. *-t, vid. pełnomocnik. 

plenl|noŚĆ f , fertility, fruitfulness. 
«*ny " fertile, fruitful. 

pleść v< ? to twist ; (wlosy) to plait ; 
(fig.) to chatter, prattle. 

plesl!n f , mould, must, -nieć V V" 
to get mouldy, to mould. 

plesznik ™ (bot.) flea-bane. 

pletliwliość f , talkativeness, loqua- 
city. «.y ? talkative, babbling. 

pletnia f , twisted whip. 

pletw||a f , fin; ~a ogonowa, fin of 
the tail. *»isty f finned. ~ono» 
gi ? web - looded. ~onogi pi, 
palmipeds. [weeder, 

plewialirka f , female weeder. ~rz r , 

plewlikowaty f chaffy, ~y pi, 
chaff. 

plichta f , cabin (of the stern). 

plik m , ~a f , bundle, file. 

pliszka f , (ornj wag-tail. 

płocha f , sley. 

płochllliwość f , shyness, timidity, 
~liwy c , 1 shy, timid. ~0 a ? 
shyly; frivolously. ~0ŚĆ f , shy- 
ness j unsteadiness , fickleness,, płocKy 

frivolity. ~y ? shy; unsteady, 
fickle, frivolous. 

płocliowiec ™ rosebay, oleander, 

płócien|'ko ^ calico, print. *nic- 
two* linen- weaver's trade. ~nik™ 
linen-weaver. s,ny ? linen. 

płód ™ produce, product; (vied J 
foetus. 

płolldność f , productiveness; 
(ziemi) fertility, ~dny ? pro- 
creative; fertile. «»dozmian ™ 
rotation 01 crops. ~dzenie 7 
generation, breeding. ~dzić v ? 
to generate, beget; produce, pro- 
duct. ~dziciel ™ progenitor. 

płókalić^f to rinse, wash ; ~ć sobie 
yardło, to gargle. ~nie " rinsing ; 
gargarism, gargle. ~nka f , gar- 
garism. 

plomblla * (znak) leads pi. ; (z$ba) 
plug. *»ować v ? to seal with 
lead, lead; (zęby) to plug. »o- 
wailie ? leading; (zębów) plug- 

plomiellń ™ flame; ffoj fire. 

~nić się r ~nieć v ? to flame, 

blaze. ~nisty, ~nny ? flamy. 

liliowy ? of flames. 
płomyk ? flame] et. [booty. 

plon ™ yield, crop; ^J fruit; 
płollń, ~nia f , bole cut in the ice. 
płonąć V1 ł to be all in flame; 

(fig J to be consumed by . . . 
plondrować, vid. plądrować. 
płonllić się , to blush, colour. 

«*ka f , crab -stock, wild tree. 

«»noŚĆ f , barrenness , sterility ; 

(fig.) uselessness. -»ny " barren, 

sterile; (fig J useless, vain. 
plonować , (o zbożu) to shock. 
płoszyć v f to scare (away). 
płot ™ hedge, fence; żywy ~, 

quickset hedge. 
plotka f , babbling story, gossip. 

~rka f , prating gossip , babbler. 

~rstW0 n . babble, gossip. ~rz ™ 

prattler, gossiper. 
płotka f , bleak. 

płótno * linen ; picture, painting 
płow||ieĆ v f to lose colour, fade^ płytko 183 (o zbożu) to ripen. <*o **? fadedly. 
~OŚĆ f , fallow colour, «*y ? yel- 
lowish-brown, fallow, tawny. 

płoza f , runner (of the sledge). 

pluilć, **nąć, vid. piwaó. <*cie, 
vid. plwanie. 

płuclla pi., lungs; chory na ~a, 
phtisical. -nik " (bot J lung- 
wort. ~ny * pulmonary, pul- 
monic. 

plncha f , (vulg.) slut, slattern. 

pludry pi., trunks, wide breeches. 

pług , plough; (fig.) yoke, hard 
work. ~owy f plough . . . 

plngallwić *? to soil, dirty. 
~stwo " nastine3s, filthiness; 
dirt, vermin. ~wy? nasty, filthy c 

płukać etc., vid. piókać etc. 

plusk *, flop! plump! 

plusilk™ down pour; splashing; 
fish tail. ~kać,~nać v ? to splash, 
dabble, paddle. ~n&ć V7 } ~ ~ w 
wodp, to flop into * the water. 
~kota f ,very bad weather. 

pluskiewka f , small bug; draw- 
ing-pin. ~wa f , (bot) bug. 

plusz ™ plush, -owy f plush, 
shuggy. 

pluszczeć v \ l to pour, stream. 

pluton ™ (mil.) file, platoon. 
*»OWy °,' - — ogień, platoon firing. 

płużyć v ? to prosper, thrive. 

plwallć vr ł to spit, spawl. ~cz m , 
spitter. ~nie " spitting. 

plwocina f , spittle, spawl, saliva. 

płycina f , panel (of a door). 

płyn ™ fluid, liquor. *>ąć "? to 
flow; swim; sail; (o czasie) pass 
(away); krew ~ie w« z nosa, he 
bleeds at the nose, wienie * 
flowing; sailing. 

płynnliie a ? fluently; easily; ttu5- 
wic ~ie, to speak fluently. ~ość f , 
fluidity; (fig.) fluency; (gram.) 
liquidity. ~y f fluid, liquid; 
(fig.) fluent. 

płyt ™ ~a f , plate, slap, 
płytkili ? shallow, flat; r/tgr.; 
superficial, feebleminded, insipid. 
~O a ?shallowy,flatly; superficially. T84 płytkość 

••OŚĆ' shallowness; (fig.) insipi- 
dity. 

pływallć **? to swim ; float, -cki f 
swimming . . . -cz ™ swimmer ; 
(fig.) braggart. -czka f , female 
swimmer ; (fam.) swimming. -k *? 
swimmer. -nie * swimming; 
szkoła -nia, swimming-school. 

pn§ , prs , od piać. 

pneumatyllczny ? pneumatic. 
-ka f , pneumatics. 

pnillak ™ trunk, stock, stem. 
~OWy " trunk ..., stock ... 

po prp , (z 3. przypadkiem zaimka 
lab przymiotnika) after the fashion 
of; according to; (ubrany) - 
angielsku, . . . after the English 
fashion; (wszystko idzie) — jego 
woli, according to' his will ; (z 4. 
przyp.) up to ; (siedzieć we wodzie) 
~ szyjfi ••• U P to tk nock; (z 7. 
przyp.) in; through; after; over, 
chodzić — kościołach, to visit the 
churches; jeździć — kraju, to 
travel through the country ; już 
— lekcyi, the lesson is over, Ten 
przyimek łącząc się ze słowami: 
1) zamienia słowa niedokonane na 
dokonane n. p. : dziękować , po- 
dziękować, to thank; 2) rozszerza 
czynność słowa na wszystkie osoby 
lub przedmioty pewnem miejscem 
objęte n. p. ginąć, to perish; 
poginęli , they all perished ; 
3) rozciąga czynność słowa na całą 
przestrzeń n. p. bielić ścianę, to 
whiten the wall; pobielić ścianę, 
to whiten the whole wall. 

pobałanmcić v ? to craze (the 

brain); entangle. 
pobawić V1 7 to stay, abide. ~ 

sic V X to divert oneself for a 
pobiała f , glaze, varnish, (while, 
pobillć v f (nieprzyjaciela) to beat. 

defeat; murder (all); to scourge; 

(beczkę) to hoop. -ćsię^Ttoconie 

to blows, — cie " (nieprzyjaciela) 

conquest; (beczki) hooping. — - 

6ic ? scuffle. pobrzeżny 

dobielldz, -gnać u ? to run upon, 

hasten to. -żność f , agility; 

superficialne8S. -żny * slight, 

superficial; quick, agile, 
pobielllacz™ whitewasher; tinner. 

-anie " tinning. -any , glazed, 

tinned, -eć V V" to grow pale, 

-ić, -ać v< ? to whiten.- -cyn^, 

to tin. 

pobierać v< ? to receive (salary)* 
pobijać v ? (dachówkami) to tile; 

(beczkę) hoop. 
pobładzIJenie * aberance, stray* 

-ić ""V" to l°s© one's way, stray, 
pobladljły * pale, -nać ™ to 

turn pale, 
pobłażllać V V~ (komu) to show in- 
dulgence to, connive at. -ający * 

indulgent, forbearing. — anie * 

indulgence, forbearance. 
poblilizki?near; -ż ™, w -zu near 

(at hand), -zkcść f s nearness, 

proximity. 
pobłogosławić v ? to bless, to 

give the benediction, 
poboczny" collateral; adjoining; 

(jur.) illegitimate, natural, 
pobojowisko ? battle-field, 
pobllór ™ tax ; (podatków) levying; 

(wojska) levy, draft. -orca ™ 

tax-gatherer, -orowy ? tax..., 

of taxes. 
pobożniliś ™ religionist, pietist. 

-ość f , piety, devotion, -y ? 

pious, religious, 
pobrać V( f to seize, take away (all). 

- sie v ™ to marry. % 
pobratllać się *T to fraternise. 

-any ? fraternised, -ymczy ? 

cognate, affinitive, related. — y« 

miec ™ fraterniser. -ymstwo ♦ 

fraternity, affinity. 
pobrudzić v ? to soil, dirty, 
pobryzgać V( ? (wodą) to sprinkle 

over; (błotem) splash, 
pobrzękiwać '"? to chink, jingle 

(now and then). 
pobrzeżllę 1 coast, shore, littoral, 

-Wy f littoral. pobudka 

pobudllka f , impulse, motive, in- 
centive; (mil .) reveille. -liwość*", 

excitability. -liwy ? excitable. 

pobudować v ? to built, erect 
.' ~ się vr , to build a house for 
oneself. 

pobudzflenie * excitement. -ić, 
— ać V( f to insist, impel, actuate. 
-ić v * to wake (all). 

pobujać V V" to flutter, rove about. 

poburzyć, vid. podburzyć. 

pobyllć V1 ? to abide, stay. ~t n , 
abode, stay, sojourn. 

pocał||ować v ?toki58. -owanie" 
kissing; kiss; dad --, to kiss. 
-unek ™ kiss. 

pochleb||ca,-nik,-niś™ flatterer, 
adulator. — iać, -ić v " to flatter. 
— — sobie, to flatter oneself; to 
imagine, fancy. -nica, -nisia f , 
flatterer, female flatterer. -nie 01 -? 
flatteringly; to jest dla mnie — -, 
that flatters me. -ny ? flattering, 
adulatory. — stwo $ flattery, 
adulation. 

pochłonąć v< ? to swallow up, de- 
vour, consume. 

pochlubić się ve ? fezem) to boast 
of, glory in. 

pochinurnllo a ^ ~0 na niebie, the 
sky clouds over, -ość f , cloudi- 
ness, -y f cloudy, clouded. 

pochód ™ march, procession. 

pochodnia f , torch. 

pochoildny" derived, -dzenie" 
extraction, descent; (gram.) deri- 
vation, -dzić v ? to descend ; 
(o ivyrazach) to be derived; (w 
sukni etc.) to wear for a time. 
-dzistO etC. vid. pochyło. 

pocLop ™ inducement, motive, 
occasion; mind, disposition; 
dać~ f to induce,occasion. -noŚĆ f , 
readiness, willingness; (fig. J in- 
clination, -ny? ready, willing; 
inclined. 

pochorować się V V to fall ill. 

pochować vc f to hide , conceal ; 
bury, inter. * się^T to abscond, 
hide oneself. pocieszycielka 18l> 

pochwa f , sheath, (szabli) scab- 
bard ; (macicy) vagina ; schować 
do pochwy ,to put up (one's sword). 
pochwaliła f , praise , commenda- 
tion, -lać, -lie v ? to praise, 
approve, -lie się *T (czem) to 
boast of. -lny ? commendatory ; 
mowa -Ina, panegiryc; pieśń 
-Ina, hymn. 

pochwyllcenie * seizure, -cic, 

-tać , to seize, lay hold of. 

-tny " seizable ; dta uszu - -, 1 

audible. 

pochyba f , bez pochyby, doubtless, 

infallibly. 

pochylllać, -ić v< ? to bow, bend. 
- - się , to bow ; slope, incline, 
-enie" bending; declivity, -ony? 
bent. 
pochyliło a ? slope, slopingly. 
-łość f , declivity, slope, incli- 
nation, -ły ? sloping, slope, 
pociąć v ? to cut to pieces, cut up. 
pociąg ™ draught ; (pióra) stroke ; 
attraction ; inclination, affection ; 
jednym -iem, at a stretch ; (kolejo- 
wy J train; - osobowy, passenger- 
train. -ać,-nać v ?? to draw, pull; 
(fig.) attract; (fig. J to be a con- 
sequence of; (o wojsku) to march 
(off); (fig. J drag on one's existence. 
-ający ? attractive, interesting, 
-łosć f , oblongness. -ły ? ob- 
long, oval, -owy " draught . . . 
pocić się V T to perspire, 
pocichu a ? softly, in a low voice 
pociecha f , consolation, comfort; 

pleasure, delight. 
pocięgiel ™ shoemaker's stirrup, 
po ciemku a ? in the dark, 
pocierać v ? to rub. 
pocieszllać, -yć ve ? to console, 
comfort; rejoice. -- się , to 
consol oneself, take comfort, 
-ający? consolable, comfortable ; 
pleasing, delightful, -enie " 
consolation, -ność f , delight- 
fulness, jocoseness. -nyj 1 de- 
lightful, amusing, -yciel ™ •y- 
Ciilka f . consoler, comforter. 186 pocisk pocipk ™ cast, throw; javelin, 
projectile, missile, *owy ? mis- 

POCO a f for what. [sile. 

począllc v f to begin, commence; 
prepare; (o kobietach) conceive; 
co mam ~ć? what am I to do? 
~tek ™ beginning, commence- 
ment. -»tM pi., rudiments pi ; 
z •-tka, at first, in the beginning. 
-tkować vt f to begin ; to initiate. 
^tkowanie'Jinitiative. ~tkowo<*? 
at first, in the beginning. ~tko- 
wy "initial, incipient, ~tkujacy™ 
novice, tyro, beginner. ~«* ? 
beginning, initiative. 

poczciwlliec ™ good fellow, honest 
man. «»0ŚĆ f , honesty, probity. 
~y f honest, honorable, upright. 

poczęcie^ beginning; ( o kobietach) 
conception. 

poczekallć V7 } to stop, wait for a 
while. «4nia f , waiting-room. 

poczem a ? wherupon, on what. 

poczernillć v< ? to black, blacken. 
~ec V V" to become black, blacken. 

poczerwienillć v " to redden. 
«»eć vr ł to blush, colour. 

poczesne* " drink -money, pour- 
boire, tip. 

poczestllować vc f to offer, present ; 
treat, entertain. Minek ™ gift. 

poczet ™ train, attendance; num- 
ber, rank. 

poczt||a f , (urząd) post-office; (wóz) 
mail -coach, ' stage - coach ; ~a 
jechać, to ride in the post. ~arek *,' 
postillion, postboy. ~arz ™ letter- 
carrier, postman. ~mistrz ™ 
postmaster, ~arski f post . . , , 
postillion's. ~owy ? post ..., 
mail . . , ; *> ~ gołąb , carrier- 
pigeon, —ylioil, vid. pocztarek. 

poczubić się V X to come to blows. 

poczullć, ~wać v ? to feel; per- 
ceive, become aware of. •. «» się T 
to be sensible of one's own 
strength. <*> -» sie do winy, to feel 
guilty. ~cie " perception, sensa- 
tion ; ~ ~ obowiązku, sense of duty, 
^wanie sic/V perceiving, feeling, podagryk 

poczwarlla f , monster, prodigal. 
~liy ? monstrous, monster-like. 

poczwarka f , nymph, chrysalis, 
larve. 

poczwllarte «? fourthly, in the 
fourth place. ~órny f fourfold 
quadruple. 

poczynallć vc ? -i sobie, to behave 
-Ć sic V X to begin. *jacy ? 
beginning, beginner. 

poczynić v< ? to do, cause. «* kroki 
potrzebne, to take necessary steps. 

poczytllać, ~ywać v ? (kogo za) 
to take a person for . . . , con- 
sider a person (as) . . . ; (kogo 
między) reckon a person among... 
m », komu za zbrodnie etc., to im- 
pute to a person as a crime etc. 
~elnoŚĆ f , accountability, ^elny? 
of sane mind, accountable. 

pod VTp , (czem i co) under; to- 
wards; at; leży ». stołem, he lies 
under the table; połóż książkę -*• 
stół, put the book under the'table; 
a- panowaniem . . . , in the reign ; 
bitwa m» Lipskiem, the battle of 
Leipzic. <*. wieczór, towards (the) 
evening. Przyimek ten, łącząc się 
ze słowami, 1) osłabia czynność 
słowa n. p. pić, to drink; pod- 
pić sobie, to get a little drunk. 

2) nadaje czynności słowa cechę 
skrytości n.p, słuchać, to listen; 
podsłuchiwać, to observe secretely. 

3) oznacza kierunek czynności słowa 
z dołu w górę n. p. rzucić, to 
throw; podrzucić, to throw up. 

podallć v f to reach, hand; (pro- 
jekt etc.) give, offer; (potomności) 
hand down. ~ć na stół, to serve 
up. ~ć rfkę, to give one's hand ; 
shake hands with. ~nie * (o coj 
petition; tradition. ~niowy f 
traditional. 

podagrila f , fmed.) podagra, gout 
(in the feet). *yczny ? gouty ; 
(q osobie) podagric. ~yk^ 
gral man, podarek 

podarllek, ~unek ™ gift, present. 
~OWaĆ vc f (komu co) 'to present 
a person with, make a present 

*of ... 

podarty" ragged; torn; worn out. 

podatllek™ (od towarów) impost; 
(nałożony) imposition. ~ •» do- 
chodowy, income-tax. -kowy " 
of taxes, tax . . . -.kujący " con- 
tributory. 

podatny ? proper, fit. 

podawallć, vid. podać. »Ć 2 rak do 
rak, to band about »ni9 1 hand- 
ing over; exposing. 

podaż f , offer, bidding. 

podbiał ™ (hot.) coit's foot. 

podbechtać v f to rouse, instigate. 

podbliić, -ijać V( f Cpod swoją moc) 
to subdue ; beat up; fna luytacyi) 
outbid" (surdut etc .) line; (serca) 
captivate, win. ~icie" subjection, 
subduement; (podszewka) lining. 
•^ijacz, «*ójca ™ conqueror. ~oj- 
CZy " conquering. 

poabielldz, -gać, -gnać V V~ to 
run up to, approach running. 

podbiegunowy ? arctic, polar. 

podbierać, vid. podebrać. 
podbit!:ka f , (odzienia) lining. 

~y ? conquered; lined. 
podbój ™ conquest. 
podllbródek ™ chin ; double-chin. 

-brzeźniak ™ (hot.) birch-agaric. 

-brzusze " abdomen. -brzusz- 

ny ? abdominal, 
podbndowallc v< f to underbuild. 

-nie " groundwork, substructure. 
podbudz.ać, -ić v ? to incite, 

rouse. 
podburzać, -yć v< ? to stir up, 

to excite, -yciel "I firebrand, 

instigator. 
podchlebiać, vid. pochlebiać. 
podchmielllić 1 '? - - sobie, to get a 

little tipsy. ■ -ony ? tipsy, ele- 
vated. 

podchodzić, vid. podejść. 
podchorąży ™ ensign. 

podchwylicić, -tywać v ? to catch 
(or endeavour to catch) a person podejście 187 

by his own words ; surprise, 
-tliwy ? captious, awkward. 

podchylllać, -ić v f to bend ; gird 
up, tuck up. {(czego) clip. 

podcilląć- -nać v ? to cut, incise; 

podciągilać, -nać v ? to bring 
under, range, class (among). 

podcieś f , (arch.) raising-piece. 

podcięty ? cut, incised; (fig.) 
elevated, tipsy. [whilst. 

podczas' 3 ^ during; -gdy, while, 

podczaszy " cup-bearer. 

podczesać vc f to comb upwards. 

podczos ™ cabbage-sprout. 

poddalić, -wać v ? to surrender, 
submit; (myśl) to suggu ' — — 
sie V X to submit, resign oneself; 
(smutkowi) give oneself up. —nie 
(się) " surrender; (fig.) submis- 
sion, resignation, -nka f , female 
subject, -nstwo? ^objection; 
(fig J submission ; L peasants pi. 
-ny ? subject ; (fit.) obsequious, 
-ny ™ subject. 

poddasze" garret (floor); hovel, 
-k ™ penthouse, eaves pi. 

poddostatkiem, vid. jjodoitalkiem. 

poddział "5 subdivision. 

pode, vid. pod. 

podebrać x ? to take out, snatch 
away; (miód) take away (part 
of the honey); (brzegi) under- 
wash. 

podejmowalić v ? to take up; (tru- 
dy) undergo; (gości) to welcome, 
entertain, treat. «.ć się V T (czego) 
to take upon oneself, undertake, 
-nie 7 reception, entertainment. 

podejrziiany ? suspected. »eć, 
-ewać v ? to lock from below; 
(kogo) suspect, -enie " suspee* 
tion; suspicion; wzbudzić m m, t to 
excite suspicion. — liwość f , sus- 
piciousness, -liwy " suspicious, 
suspectful. 

podejrzon ™ (bot.) osmund. 

podejślić t T? to advance, draw 
near; (kogo) to circumvent, out- 
wit, dupe, -cie " dupery, imposi- 
tion, stratagem. 188 podeinknać sig 

podemknąć się y f to draw near 
stealthily l' 

podeprzeć vc } to lean upon, prop. 
» się V X to l ean 

podeptać v " to tread under feet> 
trample upon. 

poderwać v< ? to rake under; (o 
wodzie) to underwash. «, się v f to 
strain oneself by liftingi 

poderżnąć V( ? to cut off; «%» sobie 
gardło, to cut one's throat. 

podesłać, vid. podścielać. 

podeszły f aged, (w lata) ad- 
vanced in years, old. 

podeszwa f , sole of a shoe; sole 
of the foot. [in among. 

podetknać v ? to put under, put 

podetrzeć V( f to wipe off. 

podgardle " double-chin; dew-lap. 

podgarnlląć, ~iać v ? to scrape to- 
gether; (włosy) to comb upwards. 
~ąć pod swoją władze, to subdue. 

podgilląć, ~nać v f to gird up, 

tuck up. [secretly. 

podglądać v< ? to peep, observe 

podgolić v< ? (fig J to lead a per- 
son by the nose. 

podgórze " country situated at 
the foot of mountains. 

podjąć, vid. podejmować. 

podjadek ™ (zo.) mole-cricket. 

podjazd ™ scouting-party; gate- 
way. ~owy f wojna %owa, 
guerilla war. 

podjellchać, ~zdzac"? to approach 
on horseback or driving. 

podjecie" (gości) entertainment; 
taking up. *. * się " undertaking, 
taking charge of. 

podjeść sobie V1 J to appease one's 
stomach. 

podjezdek ™ nag, pony. 

podkadzllać, ~ić v< ? to fumigate, 
smoke; (fig.) flatter. [lor, 

podkanclerz, ~y ™ vice-chancel- 

podkarmillać, ~t v< ? to feed, fatten 

a little. [gird up. 

podkasać v f (suknia) to' tuck up, podle- 

podkłada substratum, base. ~ać, 
vid. podłożyć. ~ka f , support, 
supporter; (do pisania) blotting- 
pad, [mount. 

podklellić, ~jać v< ? (mape) to 

podkolanek ™ knee-hollow, has- 
sock, [nate, inferior. 

podkomendny ™ (mil.) subordi- 

podkomollrzanka f « chamberlain's 
daughter. ~rzy m , chamberlain. 
~rzyc™ chamberlain's son. ~rzy» 
nas chamberlain's lady. 

podkoniuszy ™ Deputy-Master of 
the Horse. 

podkop 1 ? sap, mine; hole, ditch. 
~ać, ~ywać v< ? to undermine, 
sap. ~anie " undermining. *ca, 
*nik ™ miner, sapper. 

podkoszulek, ™ under-shirt. 

podkowa f , horse-shoe. ~ć, vid, 

podkuć. 

podkraść się V X to approach 
clandestinely, creep upon. 

podkreślllać, ~ić v ? to underline. 

podkulić vc t (konia) to shoe. ~cie ? 
horse-shoeing. 

podkup ™ ~ieuie " outbidding. 
~ić, *0wać v " to outbid; bribe 
(secretly). [meal. 

podkurek ™ cock-crowing; light 

podkurzilać, ~yć V( ? to fumigate. 

podlać vc t to water ; (pieczeń) baste. 

podlallsie" country near the wood* 
~szczka f , (bot.) hairy violet. 

podłazić, vid. podleźć. 

podle pr ^, near, by. [basely. 

podle a ? near at hand ; abjectly, 

podlllecieć, ~atywać' u ? to fly up. 

podlegllać vt ? to be subdued, suc- 
cumb; to nie ~a wątpliwości, 
there is no doubt of it. . ~łośĆ f , 
subjection, submission. <»ły <* 
subject, subjected. 

podlejszy ? comp. od podły. 

podlekarz ™ surgeon's assistant. 

podlepillać, <*ć v f to stick under, 
glue under. 

podleśniczy ™ under-forester. 

podleźć m , L to creep under, creep 
upon. podlewa 

podlewa f , sauce. -ć, vid. podlać. 

podlizywać v< ? (o wodzie) to 
underwash. — się V X (komu) to 
lick the spittle of a person. 

podłilo a ? abjectly -ość f , abject- 
ness, meannes. —y "abject, mean ; 
bad, poor. 

podłoga f , floor; deck. ~ taflowa, 
inlaid floor. 

podlotek"; fledgeling -//tyj board- 
ing-school-miss. 

podłożlienie " substitution. -yć u ? 
to put under, lay under; shove 
under; (testament) to forge; 
(ogień) to make. 

podług prp , according to. - mego 
zdania, in my opinion. 

podługowalltość f , oblongness. 
~ty, podłużny ? oblong. 

podmajstrzy, vid. podmistrzek. 

podmal|Iować v " to ground. -ów- 

ka^ ground-colour, 
podmllawiać, -owić u ? to stir up. 
podmiejski , suburban. 
podmiot ™ changeling; (gram.) 

subject. -owość f , subjectivity. 

•owy f subjective. 
podmistrzek ™ (ciesielski lub mu- 
larski) foreman, 
podmorski ? submarine. 
podmuch ™ blast, puff; (fig.) 

suggestion. 
podmulić v ? to fill with mud. 
podmurowano v< ? to underwall. 

-nie " foundation-wall, 
podmus'ikiwac, -nać v< ? to turn 

up, stroke up. 
podmyilć, -wać vc ? to underwash, 

wash away. 
podmykać się, vid.podemknac sie. 
podniebienie " palate; vault, 

vaulting. -ieniowy ? palatal, 

of the palate. -ny " being in 

the open air. 
podniecllać, ~ić, to blow into 

a flame; (fig.) kindle, inflame; 

spur, -enie " kindling; (fig.) 

incitation, inflammation, 
podniellść vc t to take up, lift; 

(glos) to raise. * « oczy, to lift up podpaść 189 one's eyes. -ść się ^T to heave, 
rise, -sienie " lifting; raising; 
elevation (of the host). 

podnieta f , tinder; (fig J impulse. 

podnltiosłość f , sublimity. -iosły? 
sublime. -osić, vid. podnieść. 

podnóże" base, foot-board ; (góry) 
foot, -k ™ foot-stool 

podobać się ^f (komu) to please; 
to mi sie podoba, I am pleased 
with it, I like it; — sobie w czem. 
to please oneself in. 

podobieństwo * resemblance, 
likeness; allegory, parable. — ~ 
do prawdy, likelihood, probabili- 
ty. -izna f , facsimile, likeness. 
-nie a ? alike, like, just as. -no CT ? 
it is likely, perhaps; probably, 
-ny ? resembling, similar, like. 
nie -na, it is impossible, — ny 
-negO szuka, birds, of a feather 
flock together ; -ny do prawdy, 
likely, probable. 

podoccian ™ (chemj acetate. 

podochocić sobie u ? to get tipsy. 

podoficer '" .non-commissioned 

podogonie " crupper. [officer. 

podołać v \ l (komu) to be a match 
for a person ; (czemu) be equal to. 

podołek ™ lower part (of the fe- 
male garment). 

podorifać *? (mierzice) to plough 
in. -ka f . newploughed field. 

po do statkiem a ? sufficiently, in 
abundance. 

podówczas a ? then, at that time. 

podpaiidać, -ŚĆ v \ l (karze) to in- 
cur; — — pod zmysły, to strike the 
senses; to nie —da wątpliwości, 
there is no doubt about it. 

podpa! ; ł ™ tinder; firebrand. 
-lać, -lie v ? to make fire ; set 
fire to. —lenie " kindling; ar- 
son, incendiarism, -lacz ™ In- 
cendiary. -łka f , fire-stick. 

podparty prt - od podeprzeć. 

podpallsać, -ść v ? to fatten a 
little. [loins with . .. 

podpasać się V X to gird one's 

podpaŚĆi vid. podpadać. 190 podpatrywać 

podpatllrywaó, -rżeć v ? to ob- 
serve secretly. feird fast. 

podpilląć, -nać v ? to buckle fast, 

podpillc sobie "? to gej, (a little) 
tipsy. -ły ? elevated, tipsy. 

podpierać, vid. podeprzeć. 

podpiersień ™ breast-plate. 

P0dpi8 ™ signature; (na lićcicj 
address. -ać, -ywać v " to sign. 
~ * sie *T to sign one's name. 
-any , signed ; niżej — -, under- 
signed, -anie " signing, sub- 
scription, signature. 

podpiwek ™ small beer. 

podpłomyk ™ flat cake. 

podpłyiinąć, -wać v " to approach 
swimming or sailing ; to fiow near. 

podpomllagać, ódz v ?? (komu w 
czemj to help a person to, lend 
a person a hand with . . . 

podpliora f , prop ; (fig ■) support. 
-Orka f , stay, prep ; (u skrzypców) 
bridge. |nant. 

podporucznik ™ second-lieute- 

podpowilladać , -edzieć v f to 

whisper to; suggest. 

podprowadzić v ? to conduct to 
(a certain place). [nel. 

podpułkownik ™ lieutenant-colo- 

podpuszczka f , rennet, runnet. 

podrabiać, vid. podrobić, 

podrapać v< ? to scratch, scrape; 
to wound by scratching. 

podrastać v ? to grow up. 

podrażnić V( ? to irritate. 

podręczile" (krzesła) arm; na -u, 
at hand. — nik ™ manual, com- 
pendium; <*>nik szkolny, school- 
book, -ny?' pocket ..., manual. 

podrobić , to crumble, crumb. 

podrllobić, -abiać vc ? to counter- 
feit, falsify, -óbki pi., haslet. 

podrOlIŚĆ, vid. podrastać^ -sły ? 
grown-up. -stek",' (osoba) half- 
ling. 

podrównikowlfy ? equatorial, tro- 
pical. *.e kraje, tropics pi. 

podróż f , (na lądzie) journey ; (na 
morzu) voyage; odbyć — , to go 
on a journey, (na morzu) maie podskubaó 

a voyage, ^ne " travelling, 
expenses, -nik ™ traveller, pas- 
senger; (bot.) chicory. »ny 1 
passenger, traveller. ~ny ? tra- 
velling . . . ~ować u ? to travel, 
journey, -owanie " travelling. 
podrożlieć v ? to grow dear, -enie" 
enhancemeritiof the price). -yć v ? 
to enhance, raise the price of. 

podrnzgotać 1 '? to dash to pieces, 
crash. 

podrwić v ?? (z kogo) to banter 
a person. - głowa, to make a 
blunder. (to hop, skip. 

podryg \ hop. -ać, -iwać vr ł 

podrywać, vid. poderwać, [rend. 

podrzeć vc ? to tear to pieces, to 

podrzędllność f , subordination, in- 
feriority. »ny ? subordinate, in- 
ferior, secondary. 

podrzemać, vid. podrzymać. 

podrzeźniać v ? to ape, imitate. 

podrzuifcać, -cić 1 "? to throw up^ 
(dziecko) to. shove under, to foist, 
-tek ™ changeling. 

podrzymać u ? to take a (little) nap. 

podrzynać, vid. poderżnąć^ 

podsądny ? defendant/ 

podsadzllać, -ić v ? to put under, 
set under; help a person to mount. 

podsaletrzan m , (chem.) nitrate. 

podścillełać y " to strew under, 
lay under. -ółka f , litter. 

podllsekretarz ™ - - stanu, Under- 
Secretary of State. 

podsilladać, -ąść, -eść v< ? to 
supplant, displace. 

podsiarczan ™ (chem.) sulphato. 

podsiebitka f , lining (with planks). 

podsiniały" livid, black and blue 

podskarbi ™ treasurer. -anka f , 
treasurer's daughter. ~c ™ trea- 
surer's son. -ina f , treasurer's wife. 

podskarbstwo " treasurership. 

podsklloczyć, -akiwać^ to start 
up (suddenly). ~ok ™ leap, jump 
(upwards), starting. 

podskórna ? subcutaneous. 

podsfoibać v f to pluck (oflf); 
(fig.) plunder, fleece. podsłuchać 

podsłuchllad, ~iwać v ? to over- 
hear, listen to. -iwacz™ listener, 
hearkener. 

podsłupie " pedestal. 

podsobny ? ~ koń, saddle-horso. 

podspodni ? inferior, lower. 

podst%piĆ vr ? to approach, draw 
near. [of a farm. 

postarości ™ steward, manager 

podstarzllały ? elderly, oldish. 
—8Ć się °] to grow old, age. 

podstawiła f , foundation, base; 
(mat. J base-line. ~ek ™ ~ka f , 
saucer; bridge (of a violin); prop. 
Mać, »ić v ? to place under; 
supplant, substitute. ~ić Łomu 
?io#e, to trip a person up, supplant 
a person. 

podstęp ™ approaching; (fig J 
trick,"" stratagem. ~ca '" tricker, 
deceiver. -ność f , insidiousness, 
cunning. ~ny ? insidious, sly, 
cunning. »ować, vid. podstapić. 

podstoll ™ substitute of the grand 
master of a king's household. 

podstrzylldz, ~gać' v ? to cut or 
clip a little. 

podsullnąć, ~wać v ? to put under 
(neath); YmT/.c'J,/ suggest. 

podsycllać, ~ić vc ? to sate a little ; , 
(fig. J to maintain, feed. 

podsypllać, -ywać vc f to pour; 
(panewkę.) to provide with pri- 
ming-powder. ~ka f , priming- 
powder ; (arch.) fillihg-up. 

podszczullwać, -ć v< ? to instigate, 
abet. -wacz™ instigator, abetter. 

podszepllnąć, ~tywać vc ? to whis- 
per; (fig.) to suggest, -nienie, 
^tywanie " whispering; (fig.) 
suggestion, »t "! suggestion. 

podsz||ewka f , lining; dać ~ewkę 
pod surdut, to line a coat. *-yć, 
-ywać^to line; (buty )to galoche. 
~ywać się V X (pod kogo) to insi- 
nuate oneself with . . . ~ycie " 
lining; soling. 

podtykać, vid. podetknąć. 

poduczyć v< ^ (kogo czego) to in- 

\ struct a person in the rudiments podwyższyć 191 

of . . . •. sic V X to learn supper- 
ficially. 

podufały, vid. poufały. 

podumać v ? to muse, reflect upon 
(for a while). 

podupalldać, -ŚĆ vr } to decay, (na 
zdrowiu) to decline (in health). 
»dły " in straitened circum- 
stances, [another. 

podusić v< ? to choke one after 

poduszczliać, ~yć VC , L to instigate, 
stir up. • -acz ™ instigator. 
*anie " stirring up, instigation. 

poduszka f , pillow, cushion. 

podwajać, vid. podwoić. 

podwalił ™ ~le " fausse-braye, 
false bray. [groundsill. 

podwalina f , base, substracturu; 

podważllać; ~yć v< ? to levor. 

podweselic V( t to cheer, gladden. 
~ się V T to rejoice ; get tipsy 
(a little). 

podwillazać, ~ęzywać v ? to bind 
up, to underbind. -azka f , garter. 

podwieczorek m , afternoon's lun- 
cheon. 

podwieilŚĆ, vid. podprowadzić. 
~źć vt f to conduct driving to a 
certain place. 

podwilijać , -nać v< ? (suknię) to 
tuck up. w [altern, inferior. 

podwładny ? subordinate, sub- 

podwodila \ conveyance^ convey- 
ance required (in war etc.) ~ny f 
of conveyance; submarine, water... 

podwiloić^? to double. ~oje pl.y 
folding-door. -ojenie" doubling, 
duplication, -ójnie ct ? doubly, 
twice. -ójność f ,doubleness; (fig.) 
falseness. -ójny? twofold, double; 
ambiguous, -ójne drzwi, double- 
door; folding-door. 

podwórzile " (back) court -yard. 
-Owy" of court-yard; pies - ^, 
house-dog. [tion^ 

podwóz "} conveyance, importa- 

podyfyżWk&f/podatków) additional 
duty. 

podwyżllszać, -szyć'"? to heigh* 
ten, raise, elevate; (cem) enhance 192 podwyższenie 

*-8Zeilie * elevation ; (ceny) en- 
hancement^ advance; (płacy) in- 
crease; m,<* krzyża, Holy Rood- 
day, [hearth-money. 

podymllie" peasant cottage. ~ne" 

podzamcze " castle-yard. 

podżegallć v ? to stir up, incite, 
instigate. ~cz ™ abetter, (fig.) 
fire-brand. 

podzelować v f to sole. 

podzijjać v f to put somewhere, 
leave. — *. sic, to be somewhere ; 
to get Bheltcr. 

podział ™ partition , division ; 
(kraju) dismemberment. «*ka f , 
scale. 

podziekIla f , thanks .pZ. ~ować v ? 
to thank, to return thanks. *o- 
wanie " thanks pi., thanksgiving; 
expression of thanks. 

podzielllać v< ? to share, partake. 
~ić v f to divide, part. ~ « się V X 
(czem) to* partake of, share with. 
~nosc f , divisibility. «*ny ? di- 
visible. 

podziemllie 1 subterraneous, ca- 
vern; basement- story. *-ny ? 
subterraneous, subterranean. 

podziewać, vid. podziać. 

podziśdzień a } now-a-days. 

podzmrawillć w ? to perforate. 
~ony f full of holes, perforated. 

podziw ™ wienie * admiration. 
~iać Vf ? to admire. 

podiwignać v f to give a lift, 
help up. [torial. 

podzwrotnikowy ? tropical, equa- 

p odżyły " oldish, [small poem. 

poema " ~t ™ poem, ~cik ™ 

poetlla ™ poet. ~ka *, poetess. 
~ycki, ~yczny ? poetical, poetic. 
-ycko «f poetically. ~yczność f , 
poetical character. ~yka f , poetics. 
ryzować v< ? to poetise. 

poezya f , poetry; poesy. [feit. 

pofałszować v " to falsify, counter- 

pofatygować się v f to take pains ; 
(do kogo) to come to see a person. 

pofolgować V V~ (komu) to yield, 
to comply with. pogorszenie 

pogadaflć v \ l to converse, confer, 
~nka f , cosy chat. 

pogania!lć v ? drive on. -*cz ^ 
driver, drover. 

pogallnin™ ~nka f , heathen, pagan. 
~nski" heathenish, pagan. »u- 
Stwo " paganism, heathenism. 

pogariida f , disdain, contempt, 
dliwość f , despicableness, con- 
temptibility. ~dliwy " despi- 
cable, contemptible. «*dzać, 
~dzić v ? to despise, scorn. 

pogarszać, vid. pogorszyć. 

pogasllić v< ? to put out. ~nąć w ? 
to go out. 

pogatunkować v ? to sort, classify. 

pogiąć 

poginąc 

pogląd ™ survey, review; view. 
~ać y f to look at, glance, view. 
~QWy ? nauka *owa, object- 
teaching, fcajoling. 

pogłaskać v f to caress, stroke 

pogłębillać, ~ć v ? to deepen, 
-enie " deepening. 

pogłoska f , report, rumour. 

pogłównlle " poll-tax. »y f po- 
datek ~y, poll-tax; spis ~y, capi- 
tation. 

pogłupiellć T to become stupid. 
«*li, they all became stupid. 

pogmatwać vc f' to entangle. vr f to crook, curve. 
1 to perish, die. pognac VOL to drive on. pognębillć v f (fig.) to oppress. 
~enie " oppression, 
pognić vr i" to rot, putrify. __ 

pognieść vc f to crush, bruisej [fall out with. 
V X (na kogo) to squash 

pogniewać się 

pogodHa f , weather; fine weather, 
~ny " (o niebie) fair; serene, 
joyous. 

pogodzllenie" pacification, recon- 
ciliation. ~ić ve ? to reconcile. 
~ ~ się V X ( z ki™-) to get recon- 
ciled to. *-iciel ™ reconciler, 
mediator. 

pogoń f , pursuit; pursuers pi. 

pogorszllenie * deterioration. pogorszyć 

*JC v< ? to make worse. ** 
Się ^T to gst worse. 

pogorzllały ? ruined by fire. 
-eó ^ to burn down; to lose 
one's property by fire. ~el f , 
fire, conflagration, ~elec™ per- 
son ruined by fire, •-eiisko " 
place where there has been a fire. 

pogotowiu a ? na ~, ready at 
hand. 

pograć v ™ to play for a while. 

pograniczlle " border -country, 
boundary-line. ~ny ? adjacent, 
contiguous; frontier. 

pograżl|ać,~yć u ? to plunge; (okretj 
sink, precipitate. » ~ się V V (fig J 
to be absorbed in . . . ~enie, 
*"» sie " (fig- J absorption. 

pogrobbwlliec™ posthumous child, 

• orphan, ~y f posthumous. 

pogrom™ defeat, overthrow. ~ca™ 
subduer, Vanquisher. «*ić v f to 
subdue, vanquish. 

pogrllozić v ? to menace, threaten. 
»óżka f , menace, threat. 

pogruchotać 1 "? to smash to pieces, 

pogryźć v( f to bite to pieces, gnaw. 

pogrzeb ™ burial, funeral. ~ać u ? 
to bury, inter. «*acz ™ -»aczka f , 
poker, paddle. ~ny, ~owy f 
funeral. 

pogubić v< ? to lose many (things), 

pogwałcllenie " forcing, violation. 
~ić V( f to force, do violence to. 

pohamowallć^to retain, restrain. 
~nie ^ restraint. 

pohańbillć v< ? to affront, insult. 
~enie " insult, injury. 

pohaniec ™ infidel, unbeliever. 

pohula||ć V V" to amuse oneself 
(for some time). ~nka f , amuse- 
ment, diversion. . 

pojąć V( f to conceive, comprehend. 
~ za żonę, to marry. 

pojaw™ appearance; phenomenon. 
-iać się, ~ić się *T to appear, 
come forth. ~enie się " appea- 
rance. 

pojazd ™ coach, carriage. 

poić v ? to give to drink; (bydło) 

Cześć polsko-angielska. pokalaó^ 193 

to water; inebriate. ~ tie*? (fig-) 
to addict oneself to. [drive to. 

pojechać v ? to go to, ride to, 

pojęcie " apprehension, (power of) 
comprehension; idea, notion. 

pojednllać vc t to reconcile. ~ *» 
się *T fz kirn) to get reconciled 
to. ••alny ? reconci'.able , pro- 
pitiable, placable. ~anie " re- 
concilement, reconciliation. ~aw- 
ca ™ reconciler, mediator. -»aw- 
CZ0Śó f , pacific disposition, pea- 
ceableness. ~awczy f reconci- 
liatory, propitiatory. 

pojedyńcz|!ośó f , simplicity. ~y f 
simple, single. 

pojedynllek ™ duel; wyzwać na 
~ek, to challenge, ~ka f , one- 
barrelled musket. ~karz™ duellist. 
~kować się V T to duel, fight a 
duel, -kowanie, ~~ się " duel. 

pojętllność f , perceptive faculty, 
perceptiveness. ~ny a quick of 
apprehension. ~y *' conceived, 
understood. 

poigrać v ™ to joke, dally (for a 
while). 

pojma!!ć v f to seize, take prisoner. 
*»nie " seizure, detention. 

pojmowallć, vid. pojąć, -nie * 
apprehension, comprehension. 

poinformowallć v< ? to inform, 
-nie " information. 

pójśllć ^ to go; leave, go off; 
(za kim) follow; (na coj be em- 
ploye/! in; (o kobietachj za ..., 
to marry; pójdź tu! come here! 
«»Ć za mąż, to marry; zkąd poszło, 
że ..., how was it that ..., how 
did it happen that . . . ~cie " 
going; przed *.ciem spać, before 
bed- time. ~cie za maż, marry- 
ing, marriage. 

pojubiieuszowy ? (taking place) 
after the jubilee. 

pojutrze a } & f the day after to 
morrow. ~jszy? being the day 
after to morrow. 

pokąd a * as long as; till when? 

pokalać vc t to soil, to dirty, 

13 194 pokaleczyć 

pokaleczyć'"? to wound, mutilate. 

pokarm 1 ? Mourishinent, aliment; 
mother's milk. ~owy ? kanał 
~«, oesophagus. [biting. 

pokąsać v< f to wound stinging or 

pokaszliwać"? to cough slightly. 

pokątny ? clandestine, hedge ... 

pokallz ™ *-zailie ? show, produ- 
cing; no *z, tor show. ~zać, 
~zywać ^? to show, to let see; 
prove, demonstrate. ~ « się ^T 
to exhibit oneself; appear, come 
out; »zuje sip, że ... it is evident 
that ... ~źnie a ? showily; not 
badly. ~źność f ,showiness. ~źny? 
showish, showy. 

póki a } as long as, till. - życia, 
as long as I (he etc.) live, all 
my life time. [with scars. 

pokiereszować v< ? to scar, mark 

pokłalld ™ layer, stratum ; (okrelu) 
deck; na ~dzie, aboard, -dac v ? 
lay; (drzewem etc.) to inlay, in- 
crust; (konia etc. J geld. ~~ w 
kim zaufanie, to put confidence 
in a person. ~danie * gelding, 
~dnv ? chleb ~m., show-bread. 
•ŚĆ , to lay many (things) on . . . 

poklask ™ applause. 

poklecić v< ? to huddle up, bungle. 

pokłljóći ~nć v< ? to wound .by 
piercing, pierce. 

pokłócić v f to disunite, set at 
variance. *» się V X (z 'kim) to 
fall out -with ... 

pokłon ™ bow, (mark of) reve- 
rence; homage; bić ~y, to fall 
prostrate, prostrate oneself. *»ić 
się V T (komu) to bow to; give 
one's compliments to. 

pokłosie " gleaning. 

pokocie się V T (° owcach etc.) to 
bring forth. 

pokochać V( ? to become fond of, 
conceive an affection for. ~ się T 
(w kirn) to fall in love with. 

pokllój ™ room, chamber, apart- 
ment; peace; tranquillity; daj 
r;i ~6j, let me alone ! ~ój goś- 
cinny , guest -chamber , spare- pokrywa 

room; •.ój bawialny, drawing 
room; ~ój jadalny, dining-room 
~oik ™ little-room. 

pokoillowa, ~ówka f , abigail, 
chamber-maid, ~owiec, owy " 
valet, lackey. ~owy " of a room., 
chamber . . ., of peace. 

pokolenie ? race, family; gene« 
ration. [(in a cradle). 

pokołysać V( f to rock for awhile 

pokonallć v ? to overcome , over- 
power, subdue. ' ~nie " over- 
coming, vanquishing. [about. 

pokończyć v< ? to finish, bring 

pokorlla f , humility, humbleness 
of mind. ~nie a } humbly. 
~nośĆ f , humbleness, submissive- 
ness. ~ny? humble, submissive. 

pokos ™ mowing; swath. ~ić v f 
to mow off. 

pokost ™ varnish. ~nik ™ var- 
nisher. *-ować v f to varnish, 
lacquer. 

pokosztować vc ł to taste, sip. 

pokotem a ? leżeć ~, to lie along 
or in swaths. 

pokpić V( ? (sprawę) to forfeit. 

pokrajallć vc f to cut into pieces, 
to carve. ~nie * carving, cut- 
ting-up. 

pokrapiać, vid. pokropić. 

pokraść v f to steal (one thing 
after another). 

pokręcllać, ~ić v< ? to turn, curl. 
~~ głowa, to shake one's head. 

pokreślić y f to scrawl upon ; de- 
lineate, draw. 

pokrewieństwo " ~ność f , con- 
sanguinity, relationship. «*ny ? 
kin, related. 

pokropić v ? to sprinkle. 

pokrótce <*? in few words, shortly. 

pokrowiec ™ cover, case. 

pokruszyć v * to bruise, crush, 
break to pieces. 

pokryllć, ~wać y ? to cover; (fig.) 
hide, conceal. ~cie " covering; 
cover; (fig.) hiding. ~jomu °^ 
secretly, clandestinely. »wa, pokrywka 

— wka f , post-lid; (fig. J disguise, 
pretext 

pokrzepiać -ć v 7 to refresh, 
comfort. -ający ? corroborative, 
restorative ; strengthening. -ć 
się V X to refresh oneself. -enie" 
refreshment, recreation. 

pokrzyk ™ (hot.) belladonna. 

pokrzykiwać v< ? to scream, cry 

pokrzywa f , ("bot.) nettle. [out. 

pokrzywdzilenie ^ wrong, injury polej 195 a -ic 7 to do wrong. -ony 
wronged. [misrepresent. 

pokrzywić v y to crook, curve; 

pokrzywka f , (med.) nettle-rash. 

pokrzyżować v y to cross ; (fig.) 
to thwart. 

pokumać się V T (z 'kim.) to make 
friends with a person. 

pokup ™ sale, vent. -ny f sale- 
able, vendible. 

pokurcz ™ bastard dog. 

poknrzyć v y to dust, cover with 
dust; smoke for a while. 

poknijsa f , temptation; tempter, 
seducer. -szać, ~sić v 7 to tempt. 

- - się T (° co) to venture to. 
— szenie ^ temptation. — ta f , 
penance, penitence, — tnica f , 
~tnik ™ penitent. -tny " peni- 
tential, -tować^? to do penance; 
(o 3tr achach) w tym domu —tuje, 
this house is haunted. 

pokwapić się *T to make haste, 
hasten. [to sour, turn sour. 

pokwa^sić v y\o sour, -śnieć v y 

pokwitowane v f to acquit, to 
discharge, -nie ? acquittance. 

pół ™ & \ half; na -drogi, half-way. 

— funta, half a pound. * godziny, 
half an hour; — tonu, (muz.) 
semitone; o ~ do piątej godziny, 
at half past four o'clock. 

poła f , skirt, tail, 
polać, vid. polewać. 
połać f , row of houses. 
połącz[|enie " junction, union; 

joint. -yć v f to unite, join. 

«** sic , to unite. połajallć v ? to reprimand ' »*nie * 
reprimand. 

połamać v ? to break to pieces, 
crash. - się V T to De broken 
to pieces, be crashed. 

polanka f , meadow in a wood. 

polano " log of wood. 

połapać v 7 to seize (one after 
another). [mouse-trap. 

półapka f , trap; - na myszy, 

półarkusz ™ half a sheet. -owy 7 

polarny, vid. biegunowy. [folio. 

polatać V V" to fly here and there 
(for a while); run or drive about 
(for a while). 

połatać v 7 to mend, patch, 

półatłas ™ satinet. 

poławialić v 7 (ryby) to catch. 
-CZ ™ — CZ pereł, pearl-fisher. 

półilbóg, -bożek m , demigod, 
-cień ™ penumbra, -ćwiartka f , 
octavo (sheet), -ćwiartkowy 7 
octavo ; format — — , octavo, 
-czwarta, -czwartej, www., three 
and a half, -dupek ™ buttock. 

pole " field; plain; battle; (fig J 
sphere, province; (heral.) shield; 
(na szachownicy) square; (z woj- 
akiem) wyruszyć w — , to take the 
field; dotrzymać pola, to carry 
the day; stracić - { to retire, fly. 

połeć ™ flitch (of bacon); połciem 
leżeć, to lie along. 

polecllać, -ić v 7 to recommend, 
to commend. — ający ? list -— , 
letter of recommendation, -anie, 
— enie * recommendation, -enie " 
commission, order. 

polecie 7 after-summer, St. Mar- 
tin's summer. 

polecieć v ? to fly away ; run away. 

polędwica f , loin, surloin. 

polelidz, -gnać V V" (» bitwie) to 

fall, -gły f killed. , 

polegallć V( f (na kirn) to put con- 
fidence in a person; (na czem) 
to rely on, depend upon, -nie " 
confidence, trust. 

polej ™ (bot.) penny-royah 

13* 196 polemicznie 

polemicznie a £ polemically, 
-czny ? polemic, polemical. 
-ka% polemics pi. 

polenić się V T to be too idle to . . . 

polepiła f , plaster, plaster-floor. 
-iać, -ić V( f to plaster, rough-cast. 

polepszllać, -yć v< ? to improve. 
<■»-» się , to grow better, im- 
prove, -enie " improvement. 

polerowllać y ? to planish, smooth; 
{fig J civilise. -ny f polished; 
(fig.) civilised. 

polewa f , potter's glazing. -ć v ? 
to "water; (pieczeń etc.) baste; 
(garnki J glaze ; (cyna J tin ; ( smołą j 
tar. -ć się *T to' be watered. 
-CZ™ glazen -czka f , watering- 
pot, -nie " watering, irrigation. 
— — ogniska, housewarming. 
-wany ? watered; glazed; tin- 

polewka f , soup. [ned. 

polellźć v ? to creep to; (vulg.J go 
to . . -żeć v ? to be lying (for 
some while). 

półllfuntowy ? weighing half a 
pound. -garncówka f , (miara) 
two quarts. -gębkiem a ? (mówić) 
indistinctly. -gę3ek "' larded 
and smoked goose, głosem a ? 
in a low key. •-głośny ? not 
quite loud, low. -główek ™ 
dunce, greenhorn. -godzinny ? 
lasting half an hour. 

polica f , book-shelf. 

polichromia f , polychromy. 

policilmaJ3ter ™ director of police. 

policl|ya f , police, -yant™ police- 
man, constable, -yjny ? of the 
police. 

policzllek ™ cheek; box on the 
ear. -kować ve f to box a per- 
son's ears. -kowy ? cheek ... 

policzyć v( f to reckon. - się V V 
(z kirn) to settle accounts with 
a person. 

półjedwabny, half-silk. 

poliniować v< ? to draw lines. 

polip ™ polypus, polyp, -owy" 
polypous. 

polisa f , (asekuracyjna) policy. połowa 

poliszynel ™ Jack-pudding s buflbn« 

politechniczny ? polytechnic, 
-ka f , polytechnics pi.; pory- 
technical school. 

politowanie " compassion, com- 
miseration. 

politura f , polish; French polish. 

polityllcznie a ? politically. -cz« 
~ny ? politic(al). -k " politi- 
cian, statesman. — ka f , politics pi.; 
courteousness,civility. -kowacz 
to talk politics; flatter. 

polka f , (taniec) polka; tańczyć 
polkę, to polk. 

półk etc., vid. pułk. 

półka f , board, shelf, ledge. 

półrlkaretka f , chaise, -koszek™ 
hamper, hurdle (for a carriage). 

połknąć v< ? to swallow ; (fig.) to 
gulp down. 

półllkole" semi-circle; hemisphere, 
—koszulek ^ shirt-front, -kru- 
szec ™ semi-metal. 

półksiężyc ™ half-moon, -owy ? 
semilunar. 

pół||kula f , hemisphere, -łokcia™ 
half an ell. -łokciowy f of 
half an ell. -mędrek ™ sciolist. 
-misek ™ dish for serving up 
roast-meat, -nagi ? half-naked, 
-okrągły ? half-round, semi- 
circular. 

północ f » (strona świata) north; 
(czas) midnight, -nowschodni ? 
northeastern, northeasterly, -nO» 
zachodni ? northwestern, north- 
westerly, -ny ? midnight ; nor- 
thern, northerly. 

polny ? field; wild; artylerya 
polna, field-artillery, kwiat -, 
wild flower. 

połllóg ™ lying-in, cnild-bed, de- 
livery, -ogowy ? obstetric, ob- 

polonez ™ polonaise, [stetrical. 

polonizować v< ? to polonise. 

polor™ polish, sheen; (fig.) good 
manners, polish. [agile. 

polot m , flight, -ny ? rapid, quick, 

połów ™ fishing, catching fish; 

połowa f , moiety, half, [booty. polować 

polowllać v ? to hunt, chase, 
•anie * hunting, shooting. • * 
na zające, hare- hunting. 

połowica f , moiety ; better half, 
consort. 

polowy f field . . . • ™ field-guard. 

połoz ™ fzoj boa 

położllenie ^ situation, position ; 
state, condition, •ony? situated. 

położnillca f , woman lying-in. 
•Ctwo V midwifery, obstetrics. 
•czy ? lying-in ; zakład • •, ly- 
ing-in hospital;- sztuka *cza, 
midwifery. s 

położyć v f to lay down ; (życie J 
sacrifice; • trupem, to kill. • 
się v f to lie down. 

półllpanek ™ country - squire. 
•pięta ™ four and a half. •po- 
Ście " Mid-Lent. 

półrollcze" half-year, six months. 
•cznie a ? every six months. 
•czny ? six months old; semi- 

półsen ™ dog-sleep. [annual. 

półlisetek ™ half a hundred. 
•skórek ™ oprawa w ~ », half- 
binding. •sukno 1 } linsey-woolsey. 

PÓłllśrodek ™ half- measure. 
•szorypJ., (light) harness, •ton™ 
(mx*.) semiton. 

polszczy||ć r ? to Polonise. •zna f , 
Polish language; Polish man- 
ners etc. 

półtora \ one and a half, •cz- 
ny f containing one and a half; 
fofcoZeiV hroad-gauge. ~sta, num., 
one hundred and fifty. 

półtrzecia 1 two and a half. 

polubić v ? to become fond of, to 

take a fancy to. 
polubowny f arbitral; sędzia •, 

arbiter, referee. 

południlle * south; noon. •£ * 
meridian, •kowy ? meridian, 
•owowscliodni f southeast, 
southeastern, •owozachodni ? 
southwest, southwestern, •owy ? 
meridional , southern ; noon ; 
»0Wa godzina, noontide, noon pomidor 197 pół! [umarły f half- de ad •wy- 
sep ™ peninsula. 

połyka (anat.J esophagus, •ać, 
vid. połknąć, •anie ^ swallowing. 

połysk ™ sheen , polish. ~ać, 
•iwać v ? to glitter, shine, •iiwy , 
•ujący f bright, resplendent. 

półżywy ? half-dead. [feel. 

pomacać v ? to grope (about), to 

pomącić vc ł (ptyn) to stir up; 
(figj confound, puzzle. 

pomadlla f , pomade,' pomatum. 
•owąć v f to p_oaiade. • • się V X 
to be pomaded, pomade one's hair. 

pomagallć v ? (komu) to help, to 
aid a person. *-cz ™ helper, aid'.jr, 
assistant, •nie " helping, aiding. 

pomalować V( f to paint over. 

pomallleńku, *lutku a ? very 
slowly. ~łu «2> slowly; by little 
and little. 

pomarańcz||a f , orange. •arnia f , 
orangery. •ówka f , orange- 
brandy, •owy? orange-coloured. 

pomarli pi., the deceased. ~ca f , 
cattle-plague. 

pomarszczyć vc t to fold, pucker. 

pomarznąć Vł ? to freeze (to death); 
(o roślinach) to be blasted with 
cold. [charge with. 

pomawiać v f (o co) to accuao of, 

pomazaHÓ 1 *? to besmear; anoint, 
embalm. ~ć się V V to be be- 
smeared, •nie * anointing. 
•nka f , slice of bread and butter. 
•niec ™ anointed man; (boży) 
the Lord's Anointed. 

pomiąć v f to crumple, rumple, 
fumble. 

poniiar™ measurement, surveying, 
survey. •kować v ? to perceive, 
understand. • • się V X think 
better of it; see one's way, find 
one's latitude, •kowanie " mo- 
deration, •owy ? surveyor's, 
geometrical. 

pomiatallć v< ? to throw about-, 
(czem) to despise, disregard, •nie" 
throwing about; (fig ) disregard, 

pomidor n , love-apple. 19S pomiędzy 

pomiędzy pr P, vid. miedzy< 
pomienilfać, ~ć v< ? to exchange. tmm SIC 

for ... vr (na co) to exchange pomieniony f mentioned, quoted. 

pomiellrnośó f , measurableness, 
proportion ; moderation. ~rny f 
measurable; mcderate. 

pomieścić v f to place, put in; 
to todge, accomodate with •a 
lodging. ~ się V X to find room ; 
nie •> się, to tiave no room. 

pomieszallć v f to mix, mingle; 
(fig.) confound; mieć «*ny rozum, 
to be out of one's wits. *nie " 
confusion, bewilderment; (zmy- 
słów) disorder of mind; dostać 
~nia. to become mad. 

pomieszczenie " location, placing. 

pomieszkallć V V" to reside, live 
for a certain time. ~nie " dwel- 
ling, apartments pi. 

pomiętosić v< ? to fumble, crumble. 

pomilljać, ~nąć v " to pass by; 
pass over in silence, • take no 
notice of. ~nięcie " passing (by) ; 
taking no notice of , . . 

pomimo, vid. mimo. -wolnie a ^ 
involuntarily. *wolny ? invo- 
luntary. 

pomiot ™ litter, brood; cast, 
throw; refuse. ~ło "- malkin, 
mop. 

pomknąć v f to move forward, 
shove. w ~ się, to move on, con- 
tinue moving on. 

pomnażać, vid. pomnożyć. 

pomnieć v ? to remember. 

pomniejszllać, ~yć v< ? to diminish. 
~y " ud important. 

pomnik ™ monument. <*owy ? 

monumental, 
pomnożllenie 7 multiplication ; 

increase, ~ny ? multipliable. 

*.yć v ? to augment ^ multiply, 

increase. ~ ~ się V T t<> multiply. 

~yciel ™ multiplier. 
pomny ? remembering, mindful ; 

memorable. pomysłowość 

pomoc f , help, aid, succour, as* 
sistance; przybiedz komu na <*, 

, to fly to a person's assistance. 
* nica f , ~nik ™ helper, assistant. 
~niczy ? assistant. ~ny ? help- 
ful, useful. ' [prayer. 

pomodlić się T to say a short 

pomódz, vid. pomagać. 

pomologi||a f , pomology, -czny* 
pomological. [pestilence. 

pomór ™ (na bydło) cattle- plague ; 

pomordować y ? to murder (all). 

pomorzllanin ™ dweller on the 
coast, riparian. «e " maritime 
country. [hunger. 

pomorzyć v ? to starve, let die of 

pomost ™ (okrętu) deck; ceiling. 

ppmówi||ć v ? (o czem) to speak 
Of, talk over. ~enie " cosy con- 
versation; accusation. 

pomplla f , pump ; pomp, splendour. 
^powietrzna, air-pump. ~atycz- 
ność f , pompousness. -atyczny* 
pompous, -iarz ™ pump-maker. 
~Ować v< ? to pump. 

pompon ™ (ozdoba) pompon. 

pomrok ™ *-a f , gloominess, dark- 
ness. " 

pomrnk ™ murmuring, grumbling. 
~iwać V V" to murmur, grumble. 

pomrzeć T to die off. 

pomllścić v< ? to revenge. ~ ~ sięT 
to take revenge. ~ścłolel ™ 
avenger, ~sta f , -szczenię ? 
revenge, vengeance. 

pomurnik ™ (bot.) parietary; 

pomylić, ~wać ve ? to wash up; 
rinse, clean. *.je pi., dishwater. 

pomykać, vid. pomknąć. 

pomylllić się V X to be mistaken, 
commit an error. ~łka f » error, 
mistake. 

pomyllsł ™ idea, conception, 
•śleć, ~ślić v< ? to think of; me» 
ditate,' reflect upon, -sienie * 
meditation, reflection. — śliie <*? 
successfully. ~ślność f , prospe- 
rity, fortune; success. -ślny ? 
favourable, fair; successful. -sło- 
W0ŚĆ \ inventive faculty, inge> pomysłowy 

aiousness. ~słowy ? inventive, 
ingenious. 

pomjrwallczka f , scullery -maid, 
scullion. ~lnik " washing -tub, 
washing-basin. 

ponad prp , (rzeką) along; over. 

ponapełniać v< ? 'to fill up all . « . 

ponawiać, vid. ponoioić. 

poncz ™ punch. 

pończollcha f , stocking, -sznic- 
two " hosiery ; stocking, manu- 
factory, -sznik ™ hosier ; Stock- 
inger. 

ponęt!'a f , lure, bait; ~ -» rybna, 
lobworm, fish-bait. ~nie a ? invi- 
tingly. ~nośĆ f , attractiveness, 
invitingness. ~ny " inviting, at- 
tractive. 

poniechać V( f to omit (to do).' 

Poniedziałek TJ Monday. ~łko- 
wy <? of Monday, Mondayish. 

poniekąd a f in a (certain) man- 
ner, in" some sort pomesc ■vet to carry (to), vid. ponieważ ? .ih*cause. [ponosić. 

poniewieriiać v< ? to waste, be re- 
gardless of; ('kim) ill-treat, ~ać 
sic V X to be wasted ; stroll, wan- 
der about. ««ka f , disregard, post- 
ponement; vagrant life. 

poniewolny ? constrained, forced. 

ponik ™ spring of water. »i pi., 
(fig.) snares pi. 

poniżflać, ~yć v ? to abase, humi- 
liate, debase. *. » się V X to humble 
oneself. ~ający f humbling. 
»ej a ? under," below; (w książ- 
kach) below. ~enie " debase- 
ment, humiliation, lowering. 

pono, vid. podobno. 

ponocny ? night ... « ™ court 
watchman. [bear. 

ponllosić v( f to endure, suffer, 

ponowlfłć v< ? to renew, repeat. 
*ienie " renewal. ~nie a } anew, 
afresh. ~ny ? renewed, repeated. 

pons ™ crimson, ponceau. ~owy " 
high-red. 

ponton ™ pontoon. -ier ™ pon- 
toneer. ~owy ? pontoon ... popielec 
pontyfikalny ? episcopal. 199 ponumerować va to number, 

mark with figures 
ponnrllo <*? sadly, mournfully. 
••OŚĆ f , mournfulness, low spirits. 
~y " gloomy, dark; (o osobie) 
mournful. 

ponnrzllać, ~yć v ?todip. •»si§ v r 
to dive ; (w co) penetrate, —enie 
się " penetration. 

poobielldni " afternoon, after- 
dinner; drzymka —dnia, after- 
noon nap. ~dzie " after-dinner. 

poorać vc f to finish ploughing; 
(fig.) wrinkle. [place. 

poósme a P eighthly, in the eighth 

poowijać 1- '" to wind about; wrap 

pop ™ pope, Greek priest, [up. 

popadać v \ l to fall into. «• się L T 
(o rękach) to chap. 

popamiętać v< ? to keep in mind 
for long time. 

poparllcie " support, countenance. 
~ty ? supported, helped. 

popaljs ™ relay of horses, short 
halt; ( stacy a) stage, —sać, ~ŚĆ, 
~sywać y ?? (konie) to feed; 
make a (short) halt. 

popaść, vid. popadać & popasać. 

popatrzlleć, -yć V T? (czego) to 
look about for; (na kogo) look 
at a person for a while. 

popcłmllać vc ? to push, thrust 
forward. ~iecie " shock, push. 

popędź impulsion; (fig .) impulse, 
propensity. ~liwość f , violence, 
impetuosity. ~liwy " vehement, 
violent. [make go. 

popędzllać, ~ić v< ? to drive on, 

popek ™ (orn.) bull -finch, chaf- 
finch. 

popękać v ™ to burst open, crack, 

popełnillać, ~b vc ? to commit, do, 
perpetrate. *enie " perpetration. 

popi? of a pope, of a Greek priest. 

popiilć, »jać v< ? to drink by 

draughts. ' 
popielllato u } in ash- colour, 

•aty ? ash- coloured. <*ec ™ 200 popielice 

Ash-Wednesday. »ice pi., (futro) 
miniver. ~nica f , (funeral) urn. 

popierallć, vid. poprzeć. »cz ™ 
furtherer, promoter, ~nie, vid. 
poparcie. [turę. 

popiersie " bust ; half-length pic- 

popillół ™ ashes pi. ~oły pi- re- 
mains pi. 

popis ™ census; levy, conscrip- 
tion; (wojska) review, muster; 
school-examination. ~ać v ? to 
write down all (the letters etc.). 
~ać się, ~ywać się V T to per- 
form admirably ; distinguish one- 
self; (fig J parade, show off. 
•Owy ? census . . . ; conscrip- 
tional. -owy ™ conscript. ~y- 
wanie się " (czem) boasting of. 

popłaJicać v ? to be worth, be of 
value. ~tnoŚĆ f , worth , value ; 
vogue. ~tny f valuable, worth. 

popłakać się V V to burst into 
tears. 

poplamić v ? to soil, dirty. 

poplecznik ™ accomplice, abetter. 

popłoch ™ alarm, panic. 

popłllókać, ~nkać v< ? (gardła) 
to gargle; wet. 

popłynąć *? to sail. 

popodnósić v ? to take up, lift 
up (one thing after another). 

popołudnie " afternoon. 

popracować v< ? to work for some 

poprag, vid. popręg [time. 

poprawiła f , amendment, improve- 
ment; correction. ~czy ? of 
correction. ~iacz ™ improver. 
~ić v f to better,' to mend; to 
amend, to correct ; put in order, 
set right. ~~ się V X to mend 
one's way, correct oneself. ~ka f , 
(small) correction. ~ność f , cor- 
rectness. ~nie a ? correctly. ~ny? 
mendable, corrigible; correct, 
right; (wydanie J improved, cor- 
rected. 

popręg ™ girth, surcingle. 

poprosić V( ? to request, ask; 
(gości) to invite. 

poprostu ** simply, plainly. poraba6 

poprowadzić V( f to lead to; (nut 
etc.) to draw. [order, 

poprzattlać, ~nać v ? to put in 

poprzeć v< ? ( fig. f to support, prop. 

poprzecznllica f , cross - street. 
~ie a ? v} poprzek, crossly, ath- 
wart, across. ~ość f , traverse 
or oblique direction. ~y ? cross. 

poprzedni ? preceding; previous, 
preliminary; zdanie ~e, (vo logice) 
antecedent. ~czka f , forerunner. 
~k ™ forerunner ; (mat.) antece- 
dent. ~o a ? before ; previously. 

poprzedzllać, ~ić v< ? to precede, 
go before. ~ający f precedent, 
previous. ~anie " precedence. 

poprzek a ? w *», across; wzdłuż 
i *», criss-cross. 

popfzestllać, ~a,w2ió ve ?? (czego) to 
intermit, cease; (na czem) be sa- 
tisfied, be contented with, ma- 
wiać v< f to transpose, place in a 
different manner. 

p ©przyjaźnić się V X (* kim) to 

form a friendship with a person. 
poprzysi||ądz v ? (co komu) to make 

an oath of . . . ~ęganie * solemn 

affirmation, confirmation by oath. 

ężony ? confirmed by oath. 
poDsnllć v< ? to spoil, mar; deprave. 

~ć się "°X to spoil , be spoiled. 

~cie " spoiling, depravation. 

~ty ? spoiled ; (fig.) corrupted, 
popnlarllność f , popularity. ~ny? 

popular, ryzować v< ? to popu- 
larise. 
popnllszczać, ~ścić "? to loosen, 

to relax; ~~ cugli, to give the 

rein to, give a horse his head, 
popychallć, vid. popchnąć. ~dło " 

(fig.) drudge. 
popyt ™ inquiry, request. ~ać 

się V X to inquire, ask. 
por " (anat.) pore ; (bot.) leek, 
pora f , suitable time, season, 

~ roku, season; w pore, in due time. 
porąb ™ wood-cutting ; place where . 

wood is being felled ; felled wood. 

<*ac v " to cut into little pieces, porabiać 

porabiać v f to do ; co ■porabiasz t 
how do you do? how are you? 

porachllować v * to calculate, 
co npute. • • się V X to settle 
accounts. Minek™ computation, 
calculation. 

porallda f , consultation. •dnik ™ 
adviser , counsellor. •dny ? 
clever. •dzić v< ? to advise, 
counsel; (czemu) to be equal to, 
fkomu) to be a match for. • • 
sobie, .to shift for oneself. • • 
się T to consult. 

poradlić v ? to turn up the ground, 
twifallow; (fig.) furrow. 

poranllek ™ morning. •kowy, 
*ny ? morning. 

poranić V( f to wound, hurt. 

porastać v< ? to overgrow. • pie- 
rzem, to get fledged. 

poratowano v ? to aid, help. 
*-Ć zdrowie, to recover one's health, 
•nie " help; (zdrowia) restora- 
tion, recovery. 

porallzić v< ? (nieprzyjaciela) to de- 
feat, overthrow. ~żenie " defeat, 
overthrow; (med.) palsy. ~~ 
słoneczne, insolation. ~żka f , de- 
feat, overthrow; odnieść •żkę, 
to be defeated. 

porcelallna f , porcelain. •nów- 
ka f , porcelain clay, -nowy ? 
porcelain. [gather rust. 

pordzewieć v ? to grow rusty, 

porcya f , portion, part assigned. 

poręb, vid. porąb. 

poręllcz f , railing, balustrade; 
(krzesła) arm. ~cziiy ? mana- 
geable. ~czyć vc ? to give garantee. 
•czy ciel ™ guarantee. •ka f , gua- 
ranty, answerablenes. •kawicz- 
ne 1 ? pin-money. 

porfir ™ porphyry. 

porobić vc ł to have finished (all 
the work). 

porllód ™ •odzenie " delivery, 
labour of a woman. •odzić vc t 
to give birth to, bring forth. 
tmm się V X to originate, be born. porfcyer 201 poronillć v ? to abort, miscarry. 
*enie " abortion, miscarriage, 
•ony f abortive. 

porollść, •snąć, vid. porastać. 
•sły f (czem) overgrown with. 
•St ™ (med.) exostosis; (bot.) 
lichen, •sty pi., (wodne) algae. 

porosić v< f to bedew; moisten. 

porównllać, •ywać v ? (do) to 
compare with; (grunt) even, le- 
vel ; equalise, •anie " compari- 
son; evening, levelling; w ~aniu 
do czego, in comparison with . . . 
~~ dnia z nocą, equinox.. *aw* 
czy ? comparative. 

porozllbiegać się V X to disperse, 
be dispersed. «biorow||y? • •e 
dzteje, Polish history after its 
di8membrement. •chodzić się^T 
to break up, part, •dawać v ? 
to give away (all). 

poroże pi., horns, antlers pi. 

poróżnillć v< ? to disunite, set one 
person against another. ~ć się vr * 
to fall out with . . . •enie \ dis- 
union, discord. [about. 

porozrzucać v ? to litter, throw 

poroznmiellć się *T (* kim) to 
come to an understanding with 
a person, •nie ^ arrangement, 
agreement; suspicion; żyć z hint 
w dobrem *.niu, to keep fair with 
one ; mieć kogo w •niu, to suspect 
a person. 

porozwiązywać v ? to untie (one 
thing after another). 

port ™ harbour , port, •owe' \ 
port-charges, •owy? harbour..., 
port ...; miasto •owe, sea-port 

porter ™ (piwo) porter, [town. 

portfel ™ portfolio. 

portki pi., trousers pi. (vulg.) 

portmonetka f , purse. 

portoryum " postage. 

portrellcik ™ small portrait, 
•cista ™ portrait-painter. *t ™ 
portrait. ~t0wać v< ? to portray* 

portnlaka f , (bot.) purslane. 

portyer ™ porter, door-keeper. 202 portyk portyk ^ pillared hall. 

pornczllać, ~yć v< ? to entrust, re- 
commend. - - się V T to recom- 
mend oneself. -enie " entrust- 
ment, recommendation, -yciel ™ 
recommender. 

porucznik ™ (mil.) lieutenant. 
-owski ? lieutenant's. 

porusz !ać, -yć u ? to move, stir ; 
(fig. J touch. - « się V X to move, 
stir, -ający ? moving, touching, 
-alny " mobile,moveable. -enie " 
movement; (fig.) emotion. 

porwallć vc ł to drag away or off; 
snatch, seize; (fig.) ravish, trans- 
port, -ć się , to start up 
suddenly ; (nd Jcogo) to offer vio- 
lence to a person ; -ć sie do broni, 
to take up arms, -nie""? ravish- 
ment. — — się " (do broni) tak- 
ing up (arms). 

porysowa||ć u " to draw, delineate; 
chap. -ć się v ? to chap, -ny? 
chinky. 

poryw ™ (fi9- J ravishment, im- 
pulse. — ać, vid. porwać, -ający? 
charming, ravishing. -czb a ? 
hastily; impetuously. -CZOŚĆ f , 
hastiness; impetuosity, passiona- 
teness. -czy" hasty; impetuous, 
passionate. 

porządllek ™ order, arrangement; 
(arch.) order; — ek obradowania. 
standing orders. -ki ;£>£., imple- 
ments^., utensils pi. — kować v< ? 
to order, arrange, -kowanie "? 
disposition, arrangement. -ko- 
wy ? ordinal; orderly, regular. 
-nicki ™ person fond of order, 
-nie a ? orderly ; duly ; properly; 
much. -ny ? orderly, regular; 
respectable. 

porzecze 7 river-plain. 

porzeczklla f , red-currant. -owy ? 
currant , . . 

porznąć v< ? to cut to pieces. 

por zućllenie" abandonment, giving 
up, resignation. — ić V( f to aban- 
don; (zone) repudiate; (urząd) 
throw up; (o zwierzętach) cast. posiłkowy 

posada f , foundation, basis; em* 
ploy, charge. 

posądzllać, -ić vc ? to suspect, re- 
flect upo'i., -enie " suspicion; 
mieć tv -eniu, to suspect, distrust 

posadzić v< ? 'to set, put, place. 

posadzka f , inlaid floor. 

posallg™ (marriage-)portion, dow- 
ry, dotal gift. -gowy ? dotal - 
Żny? "-im, party a, heiress,a catch. 

posal'g ™ statue, -gowy ? sta- 
tuary ... -żek ™ statuette. 

poschnąć v ? to dry up, wither. 

pościć V V~ to fast. 

pościnać v ? to cut down (all ,. c ) 

pościel**, bedding. 

pościg ™ pursuit. 

posellł ™ ambassador; (na <sejm) 
member of Parliament; mes- 
senger, -łać, vid. posłać, -łka, 
vid. posyłka. -Iski " of ambas- 
sador. -Istwo" embassy; message. 

posępllność f , gloominess ; sadness, 
mournfulness. — ny f gloomy; 
sad, mournful. [perty. 

posesllor ™ proprietor, -ya f , pro- 

posiać v f to sow, seed. 

posiadllać v ? to possess, be pos- 
sessed of; nie -ać się V X (z ra- 
dości) to be beside oneself (with 
joy)^ -acz ™ possessor; farmer. 
-anie ™ possessing, possession. 
— łość f , possession , property. 
— łościpŁ, possessions^??, -łość 
gruntowa, landed property posiąść va to take possession of, occupy. 

posiellc, -kać y ? to hackle, chop j 
(szablą) to slash, -kany ? slashed. 

posiedzllenie * session, -iciel ™ 
possessor, -ieć ° J ? to sit, to stay 
for a while. 

posilllać, -ić v< ? to comfort, re- 
fresh; strengthen. — - się ^T 
to take some refreshment, -enie"? 
refreshment, comfort ; recreation, 

posiłllek ™ restorative, refresh- 
ii»nt. — ki pi., auxiliary troops, 
auxiliaries pi., -kować V( ? to 
reinforce, -kowy f auxiliary, posiwiały posiwillały ? (o włosach) hoary. 
~eć v f to become gray. 
posilny f nutritious, nutritive. 

poskarżyć się V T (™ ko 9°J to 

complain of . .. 
posklepić ™ to vault, 
poskoilczyć v ? to take a leap, 

leap on. ~k ™ leap, jump, 
poskrom'lic, poskramiać v< ? to 

suppress, subdue. ~iciel ™ tamer, 

subduer. ~ienie " subduement, 

suppression, 
posllłać, ~yłać vc ? (po kogo) to 

send for; send, despatch.. 

posłać, pościełać v ? to make 

the bed; ~ sobie, to bed, to make 

one's bed. 

poślad ™ (zboża) chaff. 

pośladek™ backside, posteriors pi. 

poślak etc., vid. poszlak etc. 

posłanllie " couch, bed, bedding. 
~iec,~nik™messenger. ~nictwo" 
mission. 

pośledni ? posterior; inferior. 

poślinić v " to moisten with saliva. 

pośliznlląć się V V to slip, glide 
out ; (fig.) mistake. ~ienie się " 
slip; (fig.) fault, error. 

posłować v ? to be member of 
Parliament. 

poślubić v ? to marry. 

posłuch ™ audience ; rumour, re- 
port; znaleźć™, to be heard; postąpić 203 

posmarować V( f (tłustoScią) to 
grease ; «* masłem kawałek chleba, 
to butter a slice of bread. 

pośmiertny ? posthumous. 

pośmiewisko " mockery, derision, 

posoch ™ staff, stick. [scorn. 

posoka f , (shed) blood. 

posolić , to salt, impregnate 
with salt. 

posowa f , (arch.) ceiling. 

pospieilch™ hurry; z ~chem, hasa- 
ły, in haste. ~szać, ~szyc , 
~szyć sif V V to hasten, make 
haste. ~szyć komu na ratunek, 
to run to a person's aid. -sznie a ? 
in a hurry. ~szny? hasty, speedy. va to z »u, by hearsay. ~ac 
hear, give hear to ; obey. ~alnia f , 
presence - chamber. »alny ? 
audience ~anie " audience. 

posługlia f , service, attendance, 
•acz ™ servant, attendant, —acz- 
ka f , charwoman, serving-woman. 
~iwać ^ to serve, attend. 

posłuszlleństwo " obedience. 
•ny ? obedient. 

posłużyć v ? to serve for a cer- 
tain time ; (komu) to agree with ; 
to wino mu nie posłużyło, this wine 
did not agree with him. 

posłyszeć v< ? to hear. 

posmolić v ? to besmear, soil. . pospolillcie a7 > commonly, ordi- 
narily; vulgarly. , ~cieć v ? to 
make oneself familiar, become 
common. ~tOŚĆ f , commonness, 
custimariness. ~towaĆ się v ? 
(z kim) to condescend to, be fa- 
miliar with. ~ty ? customary, 
usual; mean; ~te ruszenie, (to 
dawnej Polsce) levy of -the Polish 
nobles. 

pospllólstwo * mob, rabble. 
~Oiu a } together, 
posrebrzllać, ~yć r ? to silver, 
plate. ~any, ~ony , silvered. 
~anie " silvering, plating, 
pośredni * medial, mediate. 
~CtWO " mediatorsh'.p, interpo- 
sition. -czenie 1 ; mediation, inter- 
mediation, interference. ~czka f , 
mediatress, mediatrix. «-czyć °^ 
to intercede, interpose. »k ™ 
intercessor, mediator. 
pośrllód VP*, & a ? in the midst of, 
amidst; 2 «* ~, from among. •0- 
dek™ middle, midst; centre; w 
~odku- in the midst of. 
post ™ Lent; wielki ~, Great Lent 
postać V V- to stand for a while; 
stav; stop, put up at or in ... 
postać f , form, figure; stature. 
postanllawiać. -owić v ? to take 
a resolution, resolve. ~owienie , 
resolution, 
postąpić, vid. postępować. 204 postara^ sig 

postarać się V V (o co) to take 

. care of, provide. 

postarzeć się V X to age. 

postaw ™ (sukna) piece. —a f , 
stature; (ułożenie) carriage, mien, 
countenance. ~ić' Vł ?"to put, set, 
place; (budynek etc.) erect. -ić 
na pwojem, to carry through; 
(kandydata) produce, put up. 
-ienie " setting, placing; erec- 
tion, -ny " splendid; skilled. 

postęp ™ progress; czynić ~y, to 

» improve, make progress. -ek™ 
action, proceeding, -ować v ? 
to advance, proceed; make pro- 
gress; behave. -owanie " pro- 
ceeding, procedure; behaviour. 
«*Owiec ™ progressionist, one of 
the progressive party. — owy " 
progressive. 

posterunek ™ post, place ; (mil.) 
outpost; stać na posterunku, to 
stand guard. [day. 

POStny" Lent ...; dzień -, fast- 

postój™ (mil.) quartering; soldiers 
quartered; stay. [pi. 

postoły pi., clogs pi., bast-shoes 

postrach ™ terror, fright. 

postradallć v ? to lose, be depri- 
ved of v ~nie " loss. 

postraszyć v f to inspire with 
fright. [szania) halter. 

postronek^ cord, rope; (dowie. 

postronny" neighbouring; side ...; 
foreign. [zing shot. 

postrzał ™ gun-shot -wound ; gra- 

postrzelJdz, -gać v< ? to perceive, 
observe. -gacz ™ observer, per- 
ceiver. łganie, -.zenie 1 per- 
ception, observation, dar -gania, 
talent of observation. 

postrzelllenie" wounding by shoot- 
ing, -ić vc , 1 to wound by shoot- 
ing. — ony ? wounded (by shoot- 
ing); (fig.) crazy, queer. 

pOStrzyildz, -gać vc , 1 to shear; 
cut to pieces, -gacz ™ shearer, 
-gaczka f , (female) shearer. 
-galnia f , shearing-room, -ży- 
liy pl-> shearing. poszkaplć sig 

postnkać V V" to knock for a while 
or repeatedly. [scriptum. 

postskrypt ™ postscript, post- 

postulat ™ postulate. 

postument ™ base, pedestal. 

postyla f , collection of sermons. 

postylion, vid. pocztylion. 

posucha f , aridity, dryness. 

posullnąć, -wac J ? to move (for- 
ward),*" advance. -- się V X to 
advance, -nięcie, -wanie " mo- 
ving; (w szachach) move ; pushing 
forward. - - się " advancement. 
-Wisty " krok - -, stride. 

poswallrka f , alteration. -rzyć 
się vr , (fig-) to fall out with. 

poswatać u f to make a match. 

poswawolić v ? to play tricks. - 

poświadczllać, -yć v f to attest; 
verify, authenticate, -enie ? at- 
testation; verification, -yciel™ 
attester, certifier. 

poświęllcenie " consecration, con- 
firmation. — — się » sacrifice of 
oneself, -cić, -cać v ? to con- 
secrate dedicate: sacrifice. 

poświerka f , (om.) ortolan. 

poświst™ whistle, hissing, whizzle. 

posyłliać, vid. posłać, -ający ™ 
despatcher. -ka f , sending, for- 
warding; packet, parcel. 

posypllać, -ywać v< ? to bespread. 

poszanowanie 7 respect, esteem. 

poszargac^/swfcn^J to bedraggle. 

poszarpać v ? to tear to pieces. 

poszczególnllie «f apart, separa- 
tely, -y " separate, apart. 

poszczenie " fasting. 

poszczęścić się V V to succeed, 
prosper, poszeześciło mu sie we 
wszystkiem, he succeeded in every- 
thing. 

poszczullć, -wać v f to set on. 

poszczycić się V X fczemj to gain 
honour by . . . 

poszept ™ whisper; suggestion. 

poszewka f , + ick, pillow-case. 

poszkapillć się V V to make a slip 
or a blunder, -enie się " fault, 
slip. posżla* 

poszlak ™ «*a f . track, trace j (ńgj 
blemish, flaw ; sign. ~owac , 
to track, spy out. 

poszóstny y drawn by six horses. 

poszpecic , to disfigure, deface, 

poszturchać v< ? (kogo) to push 
or thrush repeatedly. 

poszukjlać v< f to seek out, search 
for. *.anie " looking for. ~i- 
wać v f to search into, to ex- 
plore, to research. »iwauie ™ 
search^ inquiry. 

poszyHc 1 "? to have done sewing. 
vid. poszywać. ~cie " thatch; 
(na futro) case, cover. ~t ™ 
(dzieła) part, -wać v< ? (chałupę 
etc.) to thatch. 

pot ™ sweat; wziaić na »y, to 
take a sudorific, •-ny ? sweaty. 

potad <*? till now; hitherto. 

potajemllność f , secrecy, clandesti- 
nity. Miy? secret, clandestine. 

potakiwallć vc f to assent, agree 
with. «*nie " assent. 

potańllczyć, ~cować v ? to spend 
some time with dancing. 

potarcie " rubbing, friction. 

potargać vc ? to crush; (włosy) 
dishovel. 

potargować się T to chaffer. 

pota||s ™ (chem.) potassium. *>ż ™ 
potash. 

potfgila f , might , power ; (aryt.) 
power, podnieść do drugiej «»i, 
to square. -ować v f to raise, 
heighten. ~owanie ^ (mat.) in- 
volution. 

potem a p after that, afterwards ; 
then; na ~, for the future, for 
a later time; cóż mi *.? that is 
of no use to me. «%u «£ ac- 
cordingly; jest czas <*n, the cir- 
cumstances are favorable. 

potentat ™ potentate, monarch. 

potępiljać, *Ć v< ? to condemn, 
damn. ~ciel "' condemner. 
»enie * condemnation, damna- 
tion. *-eniec ™ the cursed one. 
•-ony ™ the condemned. 

pot|żn||ie a ? in a high degree, potrójny 205 

greatly. »>osc f ,mightiness,poweF* 
fulness, ~y ? mighty, powerful ; 
large, wide. 

potknlląć się T to make a false 
step, tb stumble; (o co) to come 
across a thing, -iecie się 2 
stumbling, tripping. 

potłnllc , break, smash to pieces, 
bruise; contuse, --c się , to be 
smashed to pieces. ~czenie n . 
break, breaking (to pieces): 
wounding. [into! 

po tłumaczyć v ? (na) to translate 

po tłumić V( f to finish suppressing 
or crushing. 

potłuścić v< ? to grease. [pou 

potnllieć V V" to perspire. *y, vid. 

potoczek ™ small torrent. 

potocznik ™ (bot.) becabunga. 

potoczllność f , volubility; usual- 
ness, commonness. ~ny? usual, 
common ; mowa ~na, the language 
of every-day life. ~yć vc ? to roll 
away. ~~ się V X to stagger. 

potoczyliście a ? (fig.) fluently. 
~stOŚC f » versatility, volubility; 
(mowy) fluency. «*sty ? voluble ; 
(fiz.) fluent. 

potok ™ stream, torrent (też fig.) 
—owy f torrent. 

p otom! lek ™ descendant. ~ność f , 
~stwo " posterity, descendants pi. 
-"Stwo po mieczu, male issue. 
**ny ? coming, posterior. to be drowned, get 
*fli, they all got potonlląć 1 

drowned. 

drowned. 
potop ™ deluge. ~ić vt ? to drown. 

«»*' sif, vid. potonąć. 
potracllać, ~cić v ? to push, thrust; 

(o cenie) abate, -enie " push ; 

(ceny) abatement. 
potracić v ? to lose, be deprived, 
potrafić v ? to be able to do, know, 
potraw ™ after-grass, after-math. 
potrawlla f , dish, mess. »ka f , 

ragout. 
potrlloić v f to triple, treble. 

-ojenie " tripling. ~6jnie a ? 

triply, ~ójny f triple, threefold, 206 pOlTOOliU potrllochu, ~oszo «? by htth \nd 
little. 

potrudzić v f to fatigue (all . ..). 
~ sie V V to exert oneself; fdo 
kogo J to come to see a person. 

potrwać v ^ to last (for some time). 

potrwożllenie " consternation, 
alarm. ~ony ? disturbed, con- 
founded, dismayed. ' 

potrząsllać, -nać v f to strew, 
powder; shake. *,*» głową, to 
shake one's he^d. 

potrzask ™ spiinge, snare. ~ać v ? 
to crush, destroy. 

potrzeblla f , necessity; need, mi- 
sery; want; necessaries pi.; bye 
w ~ie, to suffer want;, w razie 
-y, if necessary; ~y życia, ne- 
cessary of life. —a ^^ it is ne- 
cessary. ~a będzie, it will be ne- 
cessary. ~a by to, it was necessary. 
~nicki ™ person being in want 
of many things. ~nie a } neces- 
sarily. ~ny? necessary, ~owac u ^ 
to need, want. -ujący ? neces- 
sitous. ~ ~ ™ man without means. 

potrzeć, vid. pocierać. 

potrzecie a } thirdly. 

potrzos T ',' (omj reed-sparrow. 

potrzymać v< f^ to hold for a while; 
last, continue. 

potulllność f , pliableness , meek- 
ness. ~ny ? meek, pliable. 

potnrbowalić v f to trouble, alarm ; 
give a person a drubbing. ~nie " 
alarm, trouble ; drubbing. 

pOtwa!!rca ™ calumniator, slan- 
derer. — rczy ? calumnious, de- 
famatory, »rz f , calumniation, 
slander. ».rzać v ? to calumniate. 

potwierdzllać, ~ić v ? to confirm. 
<*eilie " confirmation, ratification. 

potwliór™ ~ora f , monster prodigy. 

potwornliość f , monstrosity, mon- 
strousness. ~y " monstrous. 

potworzyć v ? to form. 

poty, vid. pótad. 

poty||czka f , fight, combat. ~kac 
się T to stumble ; fight, ^kanie 
8if \ fighting, combat. powiązać 

potyrać v ? to waste; ill-treat. 

~ się V T to wander about, stroll, 
poucźallć V( ? to instruct, inform. 

~jacy " instructive. 

poufallle a ? confidentially, fami- 
liarly, -lic się V X to become 
familiarised. ~łość f , familiarity, 
intimacy; familiarities^. ~ły? 
familiar, intimate. 

poufnllie a ? in private, intimately. 
~y f private, confidential. 

poumierailć ™ to die off. ~li, 
they all died. 

powab™ charm, grace. ~ność f , 
charmingness, gracefulness; at- 
tractiveness. ~ny " graceful, 
gracious, charming; attractive. 

powąllchać v f to smell at. 

powaga f , reputation; authority; 

pował ™ wind-fall. [dignity. 

powała f , ceiling of boards. 

powalać v< ? to dirt, soil. 

powalllenie " throwing down, 
prostration. ~ić vc % to knock 
down , throw down. •> ~ się vv , 
•bo fall (down). [wither. 

powarzyć V( ? (o mrozie) to fade, 

powaśnillenie " disunion, discord. 
~Ć v< f to set at variance. -Ć 
się V X to fall out with. 

powatpiewallć ""'Z to doubt, ques- 
tion! ~nie " doubting, question. 

powaźllać v< ? to esteem, respect. 
bailie " esteem, respect, ~ny ? 
grave, earnest; important, of 
consequence. ~yć się V T to 
venture, dare. 

powędrować V V" to wander to. 

powetowaiić v< f to make up for a 
thing, make good, compensate, 
~nie " reparation, compensation. 

powiallć^f to blow, -nie * blow- 

powiadać, vid. powiedzieć, [ing. 

powiadomillć v " to inform, com- 
municate. ~enie ™ information s 
advice. ~ony ? advised. 

powiastka f , short story. 

powiat ™ district, -owy f of a 
district. [ther, 

powiązać v ? to tie (all); tie toge« powić 

powii!ć, «-jać v ? to swathe, swaddle; 
be delivered (of a child). ~cie1 
swaddling; delivery; swaddling- 
cloth. 

powidltełka pi., electuary. ~ł&pl., 
pap, marmalade. 

powiedzieć vc ! to say, tell. 

powieka f , eye-lid. 

powiększający? enlarging; mag- 
nifying. ~ac, ~yć vc ? to enlarge, 
augment; magnify; heighten, raise. 
~ się V V to augment, ~enie " 
augmentation ; increase. 

powiernillca f , female confidant, 
••czy " confidant's. ~k ™ con- 
fidant. 

powierzchllnia f % surface, super- 
ficies. ~owność f , superficialness; 
exterior, appearance. ~owny " 
superficial. 

powierzyć v f to intrust, confide. 
~ komu co, to intrust one with. 

powieśllć f , romance, novel. »cio- 
pisarz ™ novelist, novel writer, 
-ciowy ? narrative. 

powiellsić v< ? to hang up, hang. 
~SZadło " (do garderoby) rack. 
~szenie " hanging. 

p wietrz! !e " air; weather; pesti- 
lence; użyć ~a, to take the air; 
na wolnem ~n, in the open air. 
-►ilia f , ~okrag ™ atmosphere. 
~nie, «*no a ? airily. ~ny ? airy ; 
(podróż) aerial, ^omierz ™ aero- 
meter. ~osłup ™ column of air. 

powiew ™ slight blast of wind, 
light breeze. ~ać v ™ to flutter, 
float; (co lub czem) agitate, -ny f 
(o wietrze) fair; floating. 

powieźć v f to convey to, carry to. 

powijali vid. powić. ~k ™ swath- 
ing-band. ~nie " swathing. 

powikłallć v ? to entangle; (fig.) 
complicate. ~ć się V X to be en- 
tangled. ~nie " entanglement. 

powinliien ? obliged; he ought, 
•o-ienem I ought. *.ność f , duty, 
obligation. ~ny ? due; bound, 
obliged. [kin, related. 

powinowallctwo » affinity. ~ty <? powróz 207 powinszowallć v f to congratulate. 
~nie " congratulation. 

powiśle * the valley of the Vistula* 

powita|[ć vc t to salute, welcome. 
*-lny "of salutation, «*nie " sa- 
lutation, welcome. 

powlllec, włóczyć v< ? to cover 
with, overlay; ~~ pościel, to put 
fresh linen (on a bed), tłoczka v i 
pillow-case, tick. *.łoka f , case, 
cover, bedtick; integument. 

powód ™ motive, cause, occasion ; 
(jur.) plaintiff. *-ka f , female 
plaintiff. 

powodl!liwy?guiiable. ~ny? »*» 
koń, leader. «*ować v< ? to cause, 
occasion, induce. ~ «. się v ^(czem) 
to be governed by. żujący * 
inducing. ~ - się , being governed. 

powódź f , inundation, flood; (fig.) 
multitude, planty. 

powodztienie * prosperity ; success. 
~ić się, powieść się*T to fare, 
do (well, ill) ; succeed ; dobrze mu 
sip *-i, things go well with him. 

powództwo * (jur.) suit, action. 

powllój ™ (bot.) bindweed ~oj- 
nik ™ swathing-band; (bot.) bur- 
dock. 

powołllać, ~ywać V( f to call ; (na) 
to appoint to. ~anie ™ vocation ; 
profession, calling, business. 

powollli a ? little by little. ~noŚĆ f , 
indulgence , compliance ; meek- 
ness ; slowness. ~ny * indulgent, 
compliant; slow; tractable. 

powonienie " smell, sense of 
smelling. 

powllóz ™ coach, -ozić v f to 
drive (a coach). ~ozowy f car- 
riage ... 

powrliacać, ~ócić v ?? to return, 
come back; restore. ~ócenie * 
reddition, restitution. [band. 

powrósło " straw -rope, straw- 

powrót ™ return, returning; *» 
do domu, return - home ; z pow» 
rotem, on returning. <*ny ? re* 
turnable. 

powróz ™ «ord, line. 208 powroźnictwo 

powroźnillctwo V rope -maker's 
trade. ~k ™ rope-maker. 

powsciąg™ restraint. ~ać, ~nać v ? 
to moderate, retain, restrain. 
•»•*• się V V (w czem) to abstain 
from. " -liwość f , abstinence, 
temperance. ~liwy f abstinent, 
moderate. 

powstallć, ~wać y ? to get up, to 
rise ; to inveigb ; take rise, arise. 
•-nie * arising; insurrection, 
uproar. ~niec ™ insurgent. 
~ńezy ? insurrectionary. -ński f 
insurrectionary, insurgent 

powstrzymaHĆ v< ? to retain, re- 
strain. m.& sif^r to abstain from. 
~nie 7 inhibition, restrainmeot. 

pOWSZechllnoŚĆ f , universality, 
generality. ~ny ? universal, 
general, common. 

powszedllniość f , vulgarity, com- 
monness. ~nieć V1 ^ to become 
common. »-ni " every-day, com- 
mon, trivial ; dziew —ni, working 
day, week-day. 

powtllarzać, -órzyć v< ? to repeat, 
reiterate, -arzanie, órzenie "", 
repetition. ~óre a ? secondly, in 
the second place, •.ornie a } re- 
peatedly, -orny ? repeated. 

powtykać v ? to put in (one after 
another). 

p o wylatywać T to fly out. 

powyżej «? above. 

poza f , attitude, carriage. - #^ 
beyond, over. 

powzilląć, -ąść v ? fmysi etej to 
take up; have, get;*,* nadzieję, 
to hope. -ecie? (zamiaru) ta- 
king; getting. 

pozabierać v ? take away (all . . .); 
mt znajomości z kim, to make ac- 
quaintances with ... 

pozabijać v ? to murder, slay, 
butcher (many). 

pożać v ? to mow off. 

pożądailć v< ? to desire, to wish for. 
-nie " desire, ~ny f desirable. 

poźądliwllie a ? longingly. -ość f , poziomować 

lust, greediness, covetousness. 
-y ? covetous, longing; desirable, 
pożalić się V V to complain; have 
pity. 

pożałojfwać v ? to pity, take pity 
on ; (czego J to be a niggard of .. . 
-wanie 7 pity, compassion; 
-wania godny, lamentable, piti- 
able. 

pozamiejsklli ? (being) outside the 

town; wycieczka —a, rural ex- 
cursion, 
pozaoczy a } behind the back, 
pożar ™ fire, conflagration. ~ny? 

fire ... [devoured. 

pożarIJcie ? devourment. ~ty * 
pożartować ^ to joke for a while* 

make merry with ... 
pozasłużbowy ? private, 
pozawierać , to shut, close, 
pozawracać vc ? (głowy) to craze, 

turn the brains of . . . 
pozazdrościć v ? (czego) to envy, 
pozbawillać, -ć V( ? to deprive of. 

- - się V X to be deprived of, lose. 

-enie ? privation. 
pozbierać v< ? to pick, gather. 
pozbyllć się, -wać się V X ~ć, 

-ywać v< ? to get rid of. -cie ? 

getting rid. 

pozdrllawiać, ~ofrió v ? to greet, 
( salute. -o wienie ? salutation, 
* greeting , compliments pi. ; — «• 

anielskie, angelus. 
pożegnallć v ? -ć się *T to bid 

farewell (to). -lny ? parting, 

farewell. -nie " leave-taking, 

farewell. 
pożenić v ? to marry (one after 

another). [vourment. 

pożerallć^f to devour. -nie* de- 
pożęllcie 7 mowing (off), 
pozew ™ citation, summons pi. 
pozielenilleć V V" to become green, 

to grow green. - ć v< f to green, 
pozierać T fwaj to look at; 

glance at. 
poziom ™ horizon; level, plane. 

-0 a ? horizontally, -ość f , hori- 

zontality. -ować v f to level, poziomowanie 

•OWanie 1 ? levelling, levellisation. 
m>y " horizontal. 

poziomklla f , strawberry, -owy" 
strawberry . . . 

pozłllacać, -ocić ve ? to gild, ma- 
cany ? gilt. -ocisty ? glittering, 
shining. -ota f , gilding. -otka f , 
gold-leaf. 

poznallć, -wać v< ^ to understand, 
know; recognise; make the ac- 
quaintance of; perceive. -ć się vr , 
(z kim) to become acquainted 
with. -jomić v f to familiarise, 
acquaint; (kogo z kim) introduce. 
— - sie V -V to get acquainted. 
— jomiehie 7 ( z ki m ) introduction, 
acquaintance; (z czemj familiari- 
sation, -nie 7 knowledge, under- 
standing; recognition; dać komu 
do -nia, to hint to a person. 

późnliić się v f to be late, be be- 
hind time. — o a ? late; do -a 
(w noc), till a very late hour. 
-OŚĆ f , lateness. -y ? late. 

pożoga f , arson, incendiarism. 

pożółilcić v< ? to make or dye 
yellow, —kły ? turned yellow, 
-knąć, -knieć v ? to grow or 
turn ""yellow. 

pozllór ™ (external) appearance; 
pretence, pretext, -orność f , 
seemingness, speciousness. -or- 
ny? specious, seeming; apparent, 
ostensible. 

pozostailć, -wać V1 ? to stay; re- 
main ; be left. — łośó f , remain- 
der, rest; inheritance, succession. pragnienie 209 'ły a remaining ; survivor, 
-wić v< ? to leave (behind). 
pozować v ™ to sit (to the painter), 
poźrzeć, vid. pożerać. 

pozllwać, -y«7ać v ? (do sądu) to 
summon, sue at law. 

pozwllalać, -olić v< ? to allow, 
permit ; agree. — — sobie, to take 
the liberty, -olenie 7 permis- 
sion, leave; mieć — — , to be per- 
mitted, be allowed ; za -oleniem, 
by your leave; prosić o — -, to 
beg leave. 

Czeti polsko-angielska. pożyilć vł , z to live (for some time). 
-cie ? intercourse; conduct of life. 

pozycya f , situation; (mil. position. 

pożyczllać, — yć v< ? (komu) to 
lend; (od kogo) borrow, -enie 7 
(komu) lending ; (od kogo) bor- 
rowing. — ka f , loan; zaciągnąć 
-kę, to make a loan, -kowy ? 
loan ... [acquire. 

pozyskać v< ? to gain, get, win; 

pożytilecznie a ? usefully, advan- 
tageously; jest — — (to uczynić), 
it is useful (to do so), -eczność f , 
usefulness, utility, -eczny " use- 
ful , advantageous , profitable. 
-ek ™ utility; advantage. — ko- 
wać vc t (z czego) to make use of. 

pozytyw "J chamber-organ, -ka * 
barrel-organ. 

pozytywlla f , (w fotografii) posi- 
tive, -ny ? positive. 

pozywać, vid. pozwać. 

pożywllić vc ? to nourish, feed, 
-ienie 7 nourishment, food. 
-ność f , nutritiousness. — ny ? 
nutritious, nourishing. 

prababllczyn, -in ?, great-grand- 
mother's, -ka f , great- grand- 
mother. 

prać v< ? to wash; (fig.) cudgel. 

praci|a f , work, labour; composi- 
tion ; trouble. — odawca ™ em- 
ployer. 

pracowllać V7 ? to work, labour. 
— ać na chleb, to labour for one's 
bread; cieikon.<*> i to work hard. 
-icie a ? industriously, -itość f , 
laboriousness, industry. — ity ? 
laborious, industrious, -nia f , 
working-room. — — che^niczna i 
laboratory, -nica f , work- wo- 
man, -nik %' worker. 

pracz ™ washer, -yk ™ washing- 
machine. -ka f , washer- woman ; 
washing. 

prad ™ stream, current. 

pradziad ™ great-grandfather. 

pragnilać v f to long, desire; be 
thirsty"! -ący ? desirous, -ienie? 
thirst; longing, desire. 

H 210 praktyczność 

praktyczllność f , practicalness. 
~ny ? practical. 

praktyk ™ practicioner; practi- 
cal man. ~a f , practice; (u ad- 
wokatów) clients pi. ; fw lekarzy) 
patients pi. •.ant ™ practitioner. 
~OWaĆ V V~ to practise. 

prałat ™ prelate. ~ura f , prelacy. 

pra|llnia f , laundry, wash-house. 
~nie 7 washing. 

pram, vid. prom. [forefather. 

praojciec ™ progenitor, ancestor, 

praslla f , press ; print, impression ; 
dać pod ~ę , to put in print, 
bring out; (dzieło) jest pod *<a, 
. . . appears in print ; ~a dru- 
karska, printing-press. ~0W2iĆ ve ? 
to press; (bieliznę.) iron. »,o- 
wailie ? (bielizny) ironing; pres- 
sing. ~owy f press . . ., of the 
press. ~ulec ™ ironing-board. 

praśnik, vid. przainik. 

praszczur ™ great great -grand- 
fattier; great great-grandson. 

prątek ™ switch, rod; knitting- 
needle. 

prawd||a f , truth; straw-plate; do 
»y? indeed? do **y, in good ear- 
nest; me «*a? is it not so? to 
•»a, that is true; »a, że ... it is 

-true that . . . 

praw©domówn|]ość f , love of 
truth, veracity. *.y a ; veracious. 

prawdopodobieństwo v , proba- 
bility, likelihood. ~ny? probable, 
likely. 

prawdzillwie a ? indeed; really. 
~WOŚĆ f , veracity, truth. •-wy? 
true; real. 

prawić v ^ to discourse; ~ mora- 
ły, to read lecture. 

prawica f , right, right hand. 

prawiczlleństwo^ virginity. ~ka f , 
virgin. 

prawidło" (narzędzie)r, ler; rule, 
recept; boot-tree. *wo a ? regu- 
larly, correctly. ~W0ŚĆ f , regu- 
larity, correctness. ~wy " regu- 
lar, correct. precz 

prawie a ? nearly, almost. 

prawnllictwo ? jurisprudence, 
science of the law. ~iczO <*? 
juridically. ~ie a ? by right, in 
justice; lawfully, legally. ~ik™ 
jurist, jurisconsult. **ość f , law- 
fulness, legitimacy. ~y f. legiti- 
mate; legal, of laws; juridical. 

prawntlllczka f , great-granddaugh- 
ter. ~k ™ great-grandson. 

prawo 7 law; right; statute; 
jurisprudence, science of the law. 
•« mocniejszego , right of the 
strongest; z prawa,' by right-- 
na ~, to the right hand, on the 
right; «. cywilne, civil law; *• 
międzynarodowe , law of nations; 
** wojenne, martial law; ~ zwy- 
czajowe, common law ; stanowić ~, 
to give laws ; słuchać prawa , to 
go to law. -.dawca ™ lawgiver, 
legislator, -dawczy ? legislative, 
law-giving, ~dawstWO " legis- 
lation, legislature. ~mocnOŚĆ f , 
legality, --mocny ? legal, valid 
(in law). *ść f , honesty, recti- 
tude, probity. «*wać się V V to 
plead, carry on a law-suit. 

prawo sławny™ Russian orthodox. 

prawowiernllość f , orthodoxy. 
~y <? orthodox. *.y ™ believer. 

prawolIwitOŚĆ f , (dziecka) legiti- 
mateness; hereditary right, '•wi- 
ty ? rightful, legal, legitimate. 
•-znawstwo " 'jurisprudence, 
science of law. 

prawy ? righteous, upright, right ; 
honest; real.' 

prążkowany ? stripped, streaky. 

prażllucha f , porridge, ~yć V( f to 
roast, grill; fry (in a pan); (jig.) 
fire upon, shoot ; (o słońcu) burn. 
~~ sie V V to be roasted. 

prebenda f , benefice , prebend. 
«-rz ™ beneficiary, prebendary. 

pręcik ™ switch, rod; (bot.) sta- 
men (pi. stamina). ~owy f sta* 1 
minecus. 

precz \ begone! predestynacya 

predestynacya ł ^ predestination. 

prędklli? quick, brisk, swift,speedy, 
agile ; overhasty , rash. ~o a ? 
quick, swiftly ; co prędzej, as quick 
as possible. ~OŚĆ f , quickness, 
swiftness; hastiness, rashness. 

prefekt ™ prefect. [cards). 

preferans ™ preference (game at 

pręglla f , stripe, streak; callus, 
callosity. ~owany, -owaty , 
stripped, streaky. 

pręgierz ™ pillory. 

prekluzya f , (jur.) foreclosure. 

prelegent ™ lecturer, reader. 

preliminaryapi., preliminaries pi. 

premia f , premium, prise; insu- 
rance-money. 

prenumellrata f , subscription, 
orator™ subscriber. ~rować v ? 
to subscribe. 

preparat ™ preparation. 

pręt ™ pole, stick; ~ mierniczy, 
surveyor's staff. 

pretenlldeilt ™ pretender, claimant. 
m, m. do tronu, competitor for the 
throne. ~sya f , claim, title, pre- 
tension ; rościć ~sye, to lay claim. 
~syonahiOŚĆ f , pretentiousness. 
~syonalny f pretentious. 

pretor ™ pretor. ~yański f pre- 
torian. 

prewet ™ necessaries pi., privy. 

prezenllcik ™ small gift, present. 
~t ™ gift, present. r ~tacya f , 
presentation. ~tować v< f to pre- 
sent, represent; (mil.) present 
(arms). 

prezes ™ president, chairman. 
~owaĆ ""? to be chairman, pre- 
side. ~owski ? of chairman. 

preż||nośe f , elasticity. ~yć v ? to 
stretch, strain. *.•» się T *° 
stretch. 

prezydenllcya f , presidency, presi- 
dentship. -*t ™ president. 

prezydllować, vid. prezesować. 
-njący ™ chairman. ~yiim " 
presidency 

próba f , experiment, trial; (dru- 
karska) proof; (złota, srebra) te-^t, prochowy 211 

touch ; (towarów) sample, pattern; 
m, ognia, trial by fire ; na próbę, 
for trial. 

probiellrczy ? kamieni — ~, touch- 
stone, -rstwo " art of assaying 

Vdocimastic art. *.rz ™ assayer; 
(fig.) test. 

próbljka f > specimen; (towarów) 
sample, pattern. ~ny ? of trial, 
trial . . . 

problematu problem, -ycznie'*? 
problematically. ~yczny?proble- 
matic(al). 

probollstwo " parsonage, parish ... 
~SZCZ ™ parson, clergyman, pro- 
vost. ~ ~ SZCZOWSki f parson's, 
provost's. [faste. 

próbować y ? to try; (smakować) 

próĆ, vid. pruć. 

proca f , sling, swing. 

proceder ™ business, profession. 
•■Owy f of trade ; podatek ~0wy t 
tax paid for carrying on tax. 
~ujący ? manufacturing. ~ura f . 
proceeding. 

procent ™ interest, percentage; 
dać (pieniądze) na ~, to put out 
at interest ; przynosić pięć •.u, to 
bear interest at the rate of 5 per 
cent, -ować vr ? ~~ sic V V to 
yield interest. 

proces ™ lawsuit, action; (chem.) 
process ; wygrać ~, to gain a cause; 
m, kamy, criminal cause. * jwać 
się v r to plead, carry on i law- 
suit. ~owy f of a lawsuit koszta 
~QWe, law-costs, charges of a 
law-suit [ny ? processional. 

procesylla f , procession, ~onal- 

proch™ dust; powder, gun-pow- 
der; m strzelniczy, gun-powder; 
(fig.) strzelać bez —u, to boast, brag. 

próchnilica f , mould, vegetable 
earth. ~ieć v \ % to rot, putrefy, 
-"ienie ^ (kości) caries. *o * 
rotten wood. 

prochowllnia f , powder-mill, ~ni- 
ca, -niczka f , powder-horn. 
~nik™ gun-powder-maker. ~y? 
powder , . . 

W 212 prócz prócz prp , except, but. *» tego, 
moreover, besides. 

produkilcya f , productiverfess. 
~cyjny " productive. -ować /Ł "? 
to produce. — - się v f (f-9-J 
parade, show off. 

produkt ™ produce, product. 

profan! iacya f , profanation. -o- 
wać v< ? to profane, desecrate. 

profesor ™ professor, -ka f , fe- 
male teacher, professoress; (fam.) 
professorate, -ski ? professorial. 
-stwo ? -profesura f , lecture- 
ship, professorship. 

profesylia f , profession , trade ; 
z -i, by trade, -onista™ crafts- 
man, handicraftsman. 

profil ™ profile. 

profitka f ^ glass ornament for 
candlestick. 

próg ™ threshold, sill; cascade, 
cataract; (fig.) progi pi., home. 

prognostyk ™ prognostic. 

program, -at ™ programme. 

projekiicista ™ projector, projec- 
ting spirit; castle-builder. -t ™ 
project, scheme. -tować v< f to 
project. 

prokurl|a f , procuration, procura- 
tory, procuracy, -ator ™ attor- 
ney; public prosecutor ; ( 'w Anglii) 
Attorney-General. - -atorski a , 
attorney's, procuratorial. — ator- 
Stwo " attorneyship , proxy. 
-ent™ confidential clerk, autho- 
rised agent. [poletariat. 

proletaryllusz™ proletarian, -at™ 

prolog ™ prologue. 

prom ™ ferry-boat. 

promenada f , promenade. 

promiellń ™ beam, ray. -nić 
się T ~nieć V V" to radiate, emit 
rays, -.niejacy ? shining, radiant, 
-nienie * radiation, -nisto a ? 
radiantly, -nistość f , brightness, 
radiateness. -nisty ? radiated, 
radiant. 

promollcya f , promotion, advance- 
ment. -wować v ? to graduate, 
advance. prostopadły 

promyllczek ™ small beam. -k ™ 
small beam (ray) ; (fig.) glimpse, 
gleam. 

propaganda f , propaganda. *<)• 
wać v< f to propagate. 

propinacya f , tap-house. 

proponować v ? to propose. 

prop orcyl!a f , proportion. -onal- 
ność f , proportionality, tonal- 
ny f proportional , commensur- 
able. 

proporzec ™ banner, standard. 

propozycya % proposition. 

prorollcki, ~czy ? prophetic(al)* 
-Ctwo " prophecy. -k ™ pro- 
phet, -kini f , prophetess. -ko- 
wać u ? to prophecy. 

prośba f , entreaty, request. 

prościullchny , ~tki f quite 
straight. 

prosillak ™ -ę " young pig, suck- 
ing pig. -ć się vr to farrow, 
pig. -ęcy ? of young pig, piggy. 

prosić vc ? (o co) to pray, beg, 
ask, request, entreat ; invite, bid. 
- się T to pray instantly, entreat; 
request. 

prosiłoś millet. -ówka f , miliary 
fever. -owy a miliary. 

prospekt ™ prospect. 

prost a ? w -, straight; frankly, 
in plain terms. 

prostallcki ? loutish, churlish. 
-Ctwo " rusticalneśs , rusticity, 
churlishness, -czek ™ simple, 
homely man. -czy ? simple, 
homely, -k ™ churl, -kowaty f 
illbred, unmannerly. 

prosto a f directly, straight; po 
prostu, simply ; frankly. 

prostoilduszność f , upright, dis« 
position , straightforwardness, 
-duszny ? upright, honest, 
-kąt ™ rectangle, -katny ? 
rectangular, -padła f , (mat.) 
perpendicular, -padle a ? verti- 
cally , perpendicularly. —pad- 
łość f , perpendicularity, —pad- 
ły ? perpendicular, vertical. prostośS 

«*§Ć *, straightness , uprightness, 
—ta f , naturalness, simplicity; 
silliness. -wać v ? to straighten, 
set upright. 

prosty ? straight; (kat) right; 
simple, plain ; natural, unaffected. 

prostytucya f , prostitution. 

proszL'ek , powder; atom; -ek 
do zębów, tooth-powder, denti- 
frice, -kować v f to pulverise, 
powder. 

proszenie 1 ? entreaty, asking; (za 
kim) intercession. 

prószyllć 1 "? to powder; (o deszczu) 
drizzle; śnieg prószy, it snows with 
small flakes. — nka f , small flake. 

protegoliwać V( f to favour, gratify. 
-wanie" patronage, favouritism. 
-wany m , protegee, favourite. 

proteina r , (diem.) proteinę. 

protekllcya f , protection; patro- 
nage. — C} r jny ? protective; 
system — *», protectionism, -cyo- 
nista ™ protectionist. -tor ™ 
protector , patron. -torat ™ 
-torstwo " protectorate. -tor- 
ka f , protectress, patroness. 

protest ™ protest, -acya f , pro- 
testation, -ancki ? -ant ™ 
Protestant. -antyzm ™ Pro- 
testantism, -ować v< ? to protest, 
make protest; (weksel) protest. 

protokóllł ™ protocol, record. 
-lista ™ recorder, protocolist. 

protomedyk ™ chief physician. 

protoplasta ™ great-grandfather. 

prowadzllenie " (sprawy etc.) ma- 
nagement, direction ; - - książek, 
book-keeping, --się 1 ? behaviour, 
deportment. -ić v< ? to' lead, 
guide; (książki) keep; (wojnę, 
sprawę) carry on ; manage. — «« 
gospodarstivo, to keep house — — 
sie^f to conduct oneself, behave. 

prowentowy " - pisarz, steward, 
manager of a farm. 

prowiant ™ provisions pi., vic- 
tuals pi. -ować ^f to victual, 
provision. -owy ? victualling, 
provision ... j prysznic 213 prowincylla f , province. -ał ™ 
head of all the cloisters of a 
province, provincial. -onalny? 
provincial, -onalizm ™ provin- 
cialism. 

prowizor™ dispenser; ~ kościoła, 
church-warden. -yczny f pro- 
provisional. 

prowizya f , provisions pi., vic- 
tuals/)?.; brokerage, percentage. 

prowokacya f , provocation. proza % prose. ocznie cu) pro- saically, -iczność f , prosaical- 
ness. -iczny " prosaic, prosaical. 
-tor, -ik™ prose- writer, prosaist. 

proźba, vid. prośba. [violin. 

prożek ™ small sill; bridge of a 

prozelita ™ proselyte. 

próżnia f , vacuity, emptiness. 

próżnialcki, -czy ? idle, lazy. 
-Ctwo " idleness, laziness. «» 
czka f , -k 7 ',' idler, loiterer. 

próżllno a ? emptily, voidly; in 
vain. -ność f , vanity, vainness; 
self-conceit. -nowac m ,Ho lounge, 
be idle, saunter, -nowanie " 
idleness, sauntering. — ny c / empty, 
void; (fig.) vain. [through. pruc va to unsew, unstitch; cut pruski ? Prussian ; ~mur, frame- 
work; ~kivas, prussic acid. 

prUSZyĆ, vid. prószyć. 

prychać v ? (o koniach) to snorU 

prycza f , bed of boards. 

prym ™ first place, precedence, 
-arya + i morning- service, ma- 
tins pi. -us *? the first (of the 
form). 

prymas "J primate, -owski ? 
primate's, -owstwo " primacy. 

prymka f , tobacco for chewing. 

pryncypalił ™ principal, chief, 
head, -lny "' principal, chief. 

prysllkać, -nać v \ l spout, squirt; 
burst. 

pryszcz, -el ™ vesicle, pustule, 
blister. ~eć v ™ to pustulate. 
~eniec ™ (bot.) clematis, -yć v f 
to raise blisters. 

prysznic ™ shower-bath. 214 prywata prywatlla f , private interest. -ny? 

private, 
prywet, vid. prewet. [matical. 

pryzmllat ™ prism. -owy " pris- 
przą||dek™spinner.~dka f , spinster; 

(fig.) Fatal Sister; silk- worm. 

-ŚĆ vc , c to spin, 
przaśnllik ^ unleavened bread. 

~y ^ unleavened, 
przebaezllać, -yć v f to pardon, 

forgive, -ający, pardoning. ~aL ny a pardonable, excusable. -anie, -enie ? pardon(ing), for- 
giveness, -liwość f , excusable- 
ness. [speak in a low key. 

przebąkiiiwać , -nać v< ? (fig. J to 

przebawić v f to pass, spend. . 

przebillć, -jać v ?? to pierce, cut 
through; ("pieniądze J recoin; (o 
papierze) blot. ~ ~ się przez . . ., 
to cut or force one's way through . .. 
-cie " cutting through, cut; ex- 
cavation, cutting. 

przebielldZj-gac 6 '? to run through; 
(książkę) to run over. ~g ™ 
course, run. »>gipl., artifices pi., 
dodges pi. -łość f , cunning, sli- 
ness, craftiness, -gły ? cunning, 
crafty, astute. 

przebierllać V( ? to be fastidious, 
dainty. ~ ~ palcami, to finger. 
vid. przebrać, —anie " -nOŚĆ f , 
(vo jedzeniu) daintiness, vid. prze- 
branie, -ny ? fastidious, dainty. 

przebieżenie " running through ; 
marching through. 

to reconcile : 'me " atonement; re- przebłagallć 

atone 

conciliation 
przebłyskiwać v ™ to shine or 

glitter from time to time; glitter 

through. 

przebóg *, bless me! 
przebój ™ breaking through; iść 

na «*, to force one's way. 
przebość ve ? to pierce with horns, 

horn, 
przebrallć v ? to dress again, dress 

anew; select, pick out; (miarę) 

exceed, go beyond, -ć się vr przechwałka 

to disguise oneself, mask; shift 
one's clothes, -nie " selection ; 
excess, exceeding. ~ « sifj " dis- 
guise, masking. 

przebrnąć v< ? to wade through; 
make one's way through. 

przebrukować v< * to pave again. 

przebrzmieć V7 } (o tonach etc.) 
to die away, expire. 

pf zebrzydllle"? abominably. ~ły? 
abominably. [novate. 

przebudować v< ? to rebuild, re- 

przebudzllać, -ić v ? to awake, 
wake, arouse. « ~ sie vr , to wake. 
-enie " awakening. 

przebyllć, -wać*"/? to make one's 
abode (somewhere); (z kirn) have 
intercourse with; pass, cross; 
overcome, endure, -cie " pas- 
sing, passage, -wanie " abiding. 

przeć v ™ to press. [strain. 

przecedzllać, -ić v f to filtre, to 

przecenillać, -ć v< ? to overrate. 
-enie ™ overrate. 

przecliadzllać się vr , to take a 
walk, gp for a walk, -anie się ? 
walking. ~ka f , walk, stroll; 
iść na -kę, to go for a walk, to 
take a walk. 

przechllód m , passage; privy, -od- 
ni" passable; transitory; (gram.) 
transitive, -odnia f , passage. 
-odowy? transit... -odzenie v , 
passing, crossing, -odzić V< ?V' 
to pass by; pass through, cross; 
exceed, surpass; pass away; (do 
nieprzy jacie la) go over. - odzień ™ 
passer-by. 

przechowllać, -ywać vc ? to pre- 
serve, keep ; conceal. ~ ~ się T 
to be in hiding, abscond, -anie" 
preservation, keeping; conceal- 
ment, -ywacz ™ concealer. 

przechrzllcić v< ? to rebaptise; give 
another name, rename. — — sie v f 
to take another name. »ta ™ 
convert, neophyte. 

przechwalllać się T to boast, 
talk big. -*łka f , menace ; boast- 
ing, bragging. przechylać 

przechylllać, ~ić v< ? to incline, 
bias. ~ ~ się T to incline ; (fig .) 
feel inclined to, be prone to; 
(mar J heel, «*enie " bias; (mar J 
heeling, heel. 

przeciąć vc ? to cut through, de- 
cide by cutting ; (odwrót) cut off. 

przeciąg ™ (wojska) marching 
through; (czasu) period, space; 
(wiatru) draught. ~ać, ~nać vc ^ 
to draw through; prolongs pro- 
tract; march through; (na swoja 
stronę) bring over to one's side. 
«*ać wyrazy, to drawl one's words. 
- ~t sic *T to stretch oneself. 
-anie " protraction; marching 
through, ~ły f longish; pro- 
tracted; protracted; protractive. 

przeciążllać , ~yć v< ? to over- 
charge; overtask. 

przecie, »ż a ?&? then; yet, not- 
withstanding, however. 

przeciellc, ~kać v f to leak, trickle 
down, run through. 

przecięHcie " cutting through; 
w ~ciu, upon an average. ~tny? 
average 

przecierać v ? to rub through; 
fret. ~ się vr , (to świecie) to have 
intercourse, with . . . ; fret. 

przecinljać, vid. przeciąć. *ek ™ 

(gram.) comma, 
przecierpieć V( f to endure, tide 

over; sutler to the end. 
przecisllkać, -nać v< ? to press 

through, force "" through. «*~ 

sie V V to force one's way through 

the crowd- 
przeciw, ~ko ^^ against; in 

-'comparison with; opposite (to); 

nie mam nic ~ko temu, I have 

no objection, 
przeciwdziała!^ v ? to contra- 

vence, counteract. <*nie " con- 
travention, 
przeciwieństwo * contrariety, 

contrast; opposition. 
przeciwllko " oppositeside. *.*^ 9r ^ 

vid.przeciv). ~legle a ? oppositely. 

uległość f , oppositeness. ~leg- przeddzień 21 (> 

ły f opposite. «*niczka f , (female) 
antagonist, adversary. ~nie <*? 
on the contrary. ~nik ™ oppo- 
nent, adversary. «*noŚĆ f , contra- 
diction , contrary ; adversity. 
~ny ? contradictory; opposite, 
opposing, adverse; opposite, fron- 
ting, -.prostokątna f , (mat.) hy- 
potenuse. 

przeciwstawiać, ~ć v ? to oppose. 
~enie " opposition, contraposi- 

przecknąć się V X to awake, [tion. 

przecudlfhy, ~owny f charming, 
ravishing 

przeczllący ? negative. ~enie 7 
negation, denial. ~yć ve ? to deny 
disown; answer in the negative* 
deny. » 

przeczekać v ? to spend waiting. 

przecznica f , cross-street, 

przeczulić, ~wać v ? to forebode, 
have an inkling of, (noc) to spend 
waking. ~cie " foreboding, pre- 
sentiment. 

przećwiczllać, ~yć v ? to exercise; 
cudgel. «*~ sie u r to exercise 
oneself. 

przeczy||szczać,~ścić v ?to cleanse; 
(żołądek) purge. *SZCzajacy " 
(med.) aperient, abstergent. ~ ~ 
środek, purgative, aperient. ~sz- 
czenie * cleansing; purging; 
lekarstwo na ~ ~, purgative, laxa- 
tive. 

przeczytali v ? to read over, pe- 
ruse. ~nie * perusal. 

przed prp , before ; in the face of. 

przedallć, ~wać v ? to sell ; (fig.) 
betray. ~jność f , venality, cor- 
ruptibility, -.juy ? corruptible^ 
saleable, rendible. ».wacz,~wea.™ 
seller. 

przedać, vid. przedymac. 
przedarty ? rent. 
przedawnillenie " (jur J limitation. 

~ony ? superannuated, 
przedaż f , sale, selling. ~ny ? 
saleable, marketable, vendible. 
przedbarcze " fore-arm. 

i przeddzień ™ eve 216 iprzededniem 

przedelldniem 01 ? before day break. 1 
-maa, ? before me, in presence of 
me. -wszystkiem «£ above all. 

irzedilgórze " cape, promontory, 
-grywka f , prelude. -historicz- 
ny ? prehistoric. [wać. 

przedestylować, vid. przedystylo- 

przedimek .™ article. 

przedłożyć^ vid. przekładać. 

przedłużllac, -yć vc f to lengthen; 
to prolong, protract. -anie, 
eilie " prolongation, protraction. 

przedmiejski? suburban, -ście" 
suburb. 

przedmioty object; matter, sub- 
ject. -OWOŚĆ f , objectiveness, 
objectivity. -owy ? objective. 

przedmoście " bridge-head. 

przedmowa f , preface, preamble. 

przedmuchać 1 '" to blow through. 

przedmullr ™ ~rze " outward wall ; 
(fig J bulwark, -rowy ? (being) 
outside the walls. 

przedni " front, fore; excellent. 
-a straż, vanguard, -ość f , ex- 
cellence, [vest, spring. 

przednówek ™ time before har- 

przedllobiedni? forenoon, -osta- 
tni ? last but one. [come to. 

przedllostać się T to arrive at, 

przedostojny , reverend. 

przedilpiekle " limbo. -piersien ™ 
breast-work, -pokój ™ ante- 
chamber, -pokojowy ? of ante- 
chamber, -południe? forenoon. 
-potopowy ? antediluvian. 
-ramięf ? fore-arm.- 

przedrllażać, ~ożyć v ? to over- 
prize, overrate. 

przedruk ™ reimpression ; pirated 
edition, piracy, -iwacz, -owy- 
wacz ™ piratical publisher, -o- 
wać v ? to reprint, reimpress. 
-owanie 7 reimpression. 

przedrwiwać v f to rally, ridi- 
cule, m się v f t° ridicule each 
other. 

przedrzeć x< ? to tear asunder, 
rend. - się *T to force one's way 
(through the crowd) , penetrate. przędzenie 

przedrzeźniać v f to ape, mimic 
-anie ? apery, mimicry. 

przedsięllbiorca™ contractor, ma- 
nager, undertaker. — bierczość f , 
spirit of enterprise, -bierczy, 
-biorczy ? enterprising, bold, 
-bierstwo " undertaking, enter-] 
prise, -brać, -wziąć, -wziaść 1 "? 
to undertake, tak^e upon") at- 
tempt; resolve, -wzięcie * re- 
solution ; undertaking, enterprise. 

przedsillenie " -onek ™ vestibule, 
entrance-hall. 

przedllsłowie , vid. przedmowa. 
-Ślubny f preceeding the mar- 
riage ceremony; ugoda -ślubna, 
marriage contract. 

przedstawillać, ~ć v ? represent; 
remonstrate. — — (kogo komu) 
to introduce a person to another. 
— — się V X to present oneself. 
-ciel ™ representative, proxy, 
-enie "", presentation; (te.J re- 
presentation, performace ; remon- 
strance; (osoby) introduction. 

przedświt ™ dawn, dawning. 

przedtem a } before, in advance; 
formerly. 

przedugodlla f , preliminaries pi. 
-ny, -owy ? preliminary. 

przedwczeilśnie a ? prematurely, 
precociously, -sność *\ precocity, 
precociousness. " -sny f prema- 
ture, precocious. 

przedwczoraj «? the day before 
yesterday, -szy ? done the day 
before yesterday. - - dzień, the 
day before yesterday. 

przedwieczność f , preeternity. 

przedwstępny ? introductory, 
prefatory. 

przedymać v< ? to blow through. 

przedystylowallć v ? r to filter, 
strain, percolate, -ć się , to 
percolate, -nie * percolation, 
filtration. 

przędz!|a f , yarn; spinning; (fig.) 
thread (of life), -alnia, -arnia\ 
spinning-mill, -enie 1 ? spinninge 2 v f ( włosy etc.) przedział 

przedzillał ™ interval , interstice ; 
separation; (wtosów) parting; 
(w wagonie) compartment. — elać, 
~elić u( f to divide, separate, sever. 

przedzierać, vid. przedrzeć. 

przedzierzgnąć, ~nąć v< ? \o con- 
vert, transform. — — się V V to 
become, turn. [strains. 

przędziono " skein of about forty 

przedziurawić v< ? to perforate, 
punch. 

przedziwllność f , excellence, supe- 
riority, -ny ? exquisite, excel- 

przedziwo " spun yarn. [lent. 

przefarbować v ^ to dye again. 

przegadać v f to outtalk ; to spend 
by talking. 

przeganiać, vid. przegonić. 

przegarnlliać, 
to part (one's hair etc.) 

przegawędzić Ł 'f to prattle away. 

przegilląć, -nać v ? to bend (back), 
bow. -ecie ? bending, bowing. 

przegląd" ™ revision, perusal, 
(czasopismo ) review ; (wojska) re- 
view, mustering. -ać v< t to over- 
look, look over, revise; review, 
muster; revisal. — — się V X ( w 
lustrze) to look or gaze at oneself. 
~acz ™ reviewer. 

przegłosować v ? to outvote. 

przegnać, vid. przegonić. 

przegnillć y ™ to rot thoroughly. 

~*-ły ? rotten entirely. 

przegon ™ right of driving cattle 
over another's ground; driftway. 
**ić, v< ? to drive through; out- 
strip, outrun. -ica f * water- 
furrow, [to rags. 

przegotować v( ? to boil out, boil 

przegrliać, -ywać vet to play 
away, lose at" play ; play before, 
prelude. 

przegrlladzać, -odzić va ; to par- 
tition, -oda, -ódka f , partition, 
compartment; shell'. 

przegrana H \ lost game (play); 
(mil.) defeat. 

przegrywllać, vid. przegrać. -a- 
j$cy , loser. -ka f , prelude. przeistoczyć 217 

przegryllzać, ~źć v ? to bide 
through; (fig. J chaff, satirise 
— zka, vid. przekąska. [tion. 

przegub ™ instep'; joint articula- 

przellhandlować V( ? to sell; spend 
in trade, -holować u ? r to go 
beyond, exceed, -hulać v f to 
squander in debauches. 

przejlląć^? to take possession of, 
take upon oneself; (listy) inter- 
cept; (fig.) be piercing. 

przejadać, vid. przejeść. 

przejaw ",' symptom. -iać się, 
-ić sie T to appear. 

przejailzd™ passage, thoroughfare. 
-zdem, by the way. -żdżka f , 
(powozem) pleasure-drive; /"konno) 
pleasure-ride. - - saniami, sledg- 
ing party. 

przejllechać, -eżdżaćT? to ride 
through; pass by; (kogo) run 
down. - - się T t0 take a arive '» 
(konno) to take a ride. 

przejęcie " taking charge of; 
interception. - się v , (czem) pe- 
netration (into,,. 

przejednailć v< ? to reconcile, -nie " 
reconciliation, -wczy ? propi- 
tiable. 

przejeść v f (pieniądze) to consume 
in eating; to eat through, gnaw 
through. - się T to overeat 
oneself; (czego) to nauseate at 
eating . . . ; vid. przekąsić. 

przejellzdny, -żdżający ™ passing- 
traveller, [ioolishly. 

przeigrać v ? to trifle away, spend 

przejmować, vid. przejąć, [form. 

przeinaczyć V( f to chauge, trans- 

przejrzllały ? overripe, -eć , 
to regain the eye-sight', vid. 
przeglądać. -enie " revision, 
perusal, -ysty " transparent. 

przejśllć, vid. przechodzić, -ć się^f 
to take a walk, -cie " passage, 
passing through, -ciowy f tran- 
sitory. 

przeistaczać, -oczyć vc l to con- 
vert; transform, transfigure, mm 
się vr t to alter, change. 218 przekabacić 

przekabacić v< ? to bring a person 
over to one's side, 

przekąs ™ taunt; sneer; z, -em, 
sneerlngly. -ić v ? to take lunch, 
-ka f , collation, refreshment, 
lunch. [nal. 

przekątnlla, -ia f , (mat.) diago- 

przekawęczeć v ? to suffer to the 
end; to cease suffering. 

przekaz ™ assignation, check. 
* pocztowy , money-order. -ać, 
-ywać^fto assign; (potomności) 
to M\md down. 

przekląć u ? to curse, execrate. 

przekład ™ translation , version. 
~ać v f to transfer, shift ; (gram.) 
invert; interpose; remonstrate; 
translate; prefer. - anie 7 trans- 
position ; translation ; preference. 
— nia f , (gram.) inversion. 

przeklllęcie «? devilishly, -ecie, 
— eństwo ™ malediction, execra- 
tion, -ęty f execrable, cursed, 
damned. -inać. vid. przekląć. 
-inanie * curse, cursing, dam- 
nation. 

przeklóiić v ? to pierce through. 
<*cie " piercing, perforation. 

przekomarzać się V X to tease, 
banter each other. 

przekonllać, -ywać v< f to per- 
suade, convince; (o zbrodnie, etc.) 
convict, -anie " conviction, per- 
suasion ; mam to — — . I am con- 
vinced of. -ywający, convincing. 

przekop ™ cutting, excavation. 
-ać, ~ywać v ? to dig through ; 
dig up, turn up. 

przekor ™ ~a f , na -, na -ę (komu), 
in spite of, in defiance of. 

przekraczać, vid. przekroczyć. 

przekraplać va ; to drip off. 

przekrllawać , -oić vc f to cut 
through, divide"by cutting. 

przekręcllać, ~ić v< ? to twist; 
(fig. J misinterpret, -anie, ^enie " 
distortion; (fig J misinterpreta- 
tion, misrepresentation, 
-przekreślliać, ~ić v< ? to cross, 
erase. przelewać 

przekrollczenie " crossing; (fig.) 
transgression, violation, -esyć^f 
(granice etc. J to cross; (fig. J to 

przekrój ™ profile, [transgress. 

przekrwawienie" excessive bleed- 
ing, loss of too much blood; 

przekrzyczeć v f to outcry. 

przekrzywiać, -ć vc ? (twarz) to 
distort ; bend, crook. , 

przekształcllać, -ić v< f to trans- 
form, reform, -enie \ trans- 
formation. 

przekuć v< ? to forge anew; new- 
coin; (fig.) bring a person over 
to one's side. 

przekup ™ retail-trade, -ić, ~y- 
wać , to bribe, corrupt; higgle. 
~ień ™ huckster, hawker; byi 
-niem, to higgle, huckster, -ka f , 
huckstress. -ny ? corruptible, 
bribable, -stwo ? bribery 1 , cor- 
ruption, [overblown. 

przekwitllnąć^ to wither. *»ły? 

przelać, vid. przelewać. 

przeląc v< ? to frighten, terrify, 
*» się V X to be frightened. 

przeładowllać, ~ywać v ? to over- 
burden, overcharge; transship. 
-anie ~ywanie ? shifting, trans- 
shipment. 

przełaj ™ na ~, over head and ears; 
across. 

przełamllać, ~ywać v< ? to break 
through, break asunder; (fig.) 
break, -anie 1 breaking, frac- 
turing. 

przelanie " (jur.) conveyance. 

przelllatywać, -ecieć v ?? to fly 
through; pass by. 

przełaz ™ creeping over; passage, 
-ić V T} to creep over; pass. 

przelękllły, -niony? frightened, 
shocked at. -nać , vid. przelać. 
-nienie, ~~ się*? fright, terror. 

przelew ™ poivring over ; transfer, 
cession. — krwi. slaughter, blood- 
shed ; nie -ki, there are no jesting 
matters, -ać vc ? to shed, pour 
(over) \ transfer, convey. przeleźć 

przeleźć, vid. przełazić. [lying. 
przeleżeć v< ? to spend (the time) 
przeliczllać, -yć v ? to count, 

number; recount, ~yć się T to 

miscount, misreckon. 
przełknąć ve ? to swallow down. 
przełom ™ breach, rupture, 
przelot m , flying through, flight by. 

-em, in a hurry. -ny f fleeting, 

transitory. 
przełożlleilie , vid. przekładanie. 

-ony f & ? superior. -yć , vid. 

przekładać. 
przeludnillenie ? overpopulation. 

-ony ? overpeopled, 
przełyk ™ gullet, pharynx, -ać, 

vid. przełknąć. 
przemądllry *? very wise ; cunning. 

-•rżały ? overwise, would-be- 
wise, 
przemagallć, vid.przemodz. -jacy? 

overwhelming, overpoweriDg. 
przemakać, vid. przemoknąć. 

przellmamować vc f to squander, 
waste, -marznąć V7 , 1 to be pene- 
trated with frost. -marzyć va , 
to dream away. 

przemawiać, vid. przemówić. 

przemillana f , barter, exchange, 
truck; metamorphosis, transfor- 
mation; na *an, na -any, by 
turns, alternately. -eniać, -e- 
nić vc t to transform , to meta- 
morphose. ~ — suknie, to change 
one's cloths, -enienie " trans- 
formation. <» — Pańskie, trans- 
figuration. — enność f , changeable- 
ness, variableness. -enny " chan- 
geable, variable. 

przemicknąć V V" to become soft. 

przemierzłllość f , disgustfulness. 
~y " disgustful, nauseous. • 

przemierzyć' " to measure; ffig.J 
walk through. 

przemieszać V J' to mingle inter- 
mix. 

przemieszkilać, -iwać v ? to make 
one's abode (somewhere), sojourn, 
"►iwanie " habitation, inhabiting. przeniesienie 219 przemijać, -nać v ?? to pass 
away, fleet away; pass by. Ra- 
jący ? fleeting, ~niony ? past, 
gone. 

przemilczeć vc t (o czem) to keep 
a thing in secret; pass over in 
silence. 

przemknąć L '?? to shove through. 

- się v \ "to steal through. 
przemoc f , superior force. -ą, 

by head and bhoulders, by foul 
means. 

przemollczyć vc ^ to wet through, 
soak. -knąć v \ l to be wet (to 
the skin). [master, convince. 

przemódz v< ? to overcome, over- 

przemorzyć v< ? to starve. - się V T 
to hunger for a certain time. 

przemllowa f , mówienie ? haran- 
gue, short speech; mieć -owe, 

to deliver a harangue, -owić 1 *? 
to begin speaking; (do kogo) to 
address, accost ; (do zgromadzenia) 
to harangue. 

przemożnllość f , superiority. -y? 
superior; predominant; powerful. 

przemyilcać vc ? to smuggle in. 
-cacz, -tnik ™ smuggler, contra- 
bandist, -canie, -cenie, -tnic- 
two " smuggling, contraband, 
-cany, -cony ? smuggled. -kać ; 
vid. przemknąć. 

przemysł ™ industry; craftiness. 
-Owy " industrial, -owe towa- 
rzystwo, polytechnic society. 

przemyślać, -iwać v ?? to me- 
ditate, reflect upon; revolve in 
one's mind, -ność + i inventive 
faculty, ingeniousness. <*ny ? 
ingenious, inventive. 

przemyllć, -wać v ? to wash out 

przenajllać, -mować v f to bribe, 
corrupt."' 

przenicować v< ? to turn (a coat), 

przenie||ść v< ? to transport, trans- 
fer; carry over; put off; prefer. 

— — sie V X (&° innego mieszkania) 
to move, remove; settle abroad 
or down, emigrate, -sienie ? 
transport. -- się » removal. 220 przeniewierca 

przeniewiellrca ™ prevaricator. 
«*rczy, ~rny ? faithless, prevari- 
catory. ~rstwo " faithlessness, 
prevarication; ~rzać sie v f to 
be perfidious, prevaricate, em- 
bezzle, -rżenie site ? malver- 
sation, embezzlement; perfidy. 

przenigdy a } nevermore, at no 
time. 

przeuikllać, -nąć 1 "? to penetrate. 
—liwość f , penetrability, permea- 
bility; sharpsightedness. -liwy? 
sharp, shrill, penetrating; pene- 
trable, permeable. — liwe zimno, 
biting cold, -nienie" penetration. 

przenocowllać '"?? to pass the 
night; lodge, -.anie * lodging. 

przenosilić, vid przenieść, —ny pl.> 
transport, transportation; remo- 
val, remove. 

przenollśnia f , metaphor, figure, 
—śny ? portable, metaphorical, 
—szenie? transport, transporta- 
tion. 

przeobrażać , ~zić v f to trans- 
form, metamorphose, lżenie " 
transformation. 

przeoczlienie " oversight, inadver- 
tency. ~yc vc ? to overlook. 

przeor ™ prior. ~stW0 ™ prior- 
ship. 

przeorllać, ~y wać v ? to twifallow. 

przepadać, vid. przepaść v ?. 

przepalllać, ~ib V( ? to burn through; 
(wódkę) distill; heat a little. 
~anka f , distilled brandy. 

przepasllać, -ywać v< ? to tie 
round, envelop, gird about. 

przej)a!!ść f , precipice, abyss. 
~śc v f to' overfeed. ~ść V V" to 
be lost ; disappear. »dać za kim, 
to become foolishly fond of a 
person. —ścistość f , declivity, 
steepness. -scisty, ~stny *? de- 
clivous, steep, sloping. 

przepasllać , ~ywać v f to gird 
about. ~ka f , band, girdle, belt. 

przepatllrywać, «rzec v ? to over- 
Jook, revise; ransack, rummage. przepowiedni 

przepchllać, ~nąć v ? to push 
through. 

przepędzllać, ~ić v ? to drive 
through; (czas) spend: (wódkę) 
distill. 

przepełnillać , ~ć v< ? to overfill, 
overcharge. -enie " overfilling, 
glut, -ony ? overfull, brimful. 

przepiellc, ~kać V( f to roast tho- 
roughly, [much. 

przepieprzyć v ? to pepper too 

przepierzilenie 7 partition, parti- 
tion-wall. ~yć v< ? to partition. 

przepilljać, ~ć V( f to squander 
away in drink. 

przepiłować ve ? to saw through. 

przepiórllczy f quail ... ~ka f , 
Corn.) quail. 

przepis ™ writing - copy ; order ; 
prescription, ~ać, -ywać vc t to 
copy; prescribe. -ywacz ™ co- 
pier, transcriber. -ywanie \ 
copying. 

przeplllatać, ~eść v ? to inter- 
weave, interlace; diversify, give 
variety. 

przepłacllaćj' »ić v< ? to overpay. 

przepławi|lać, ~ć v ? to drive 
through (a river") ; (kruszce) refine. 

przepłókllać, -iwać v ? to rinse, 
wash off. -anie » rinsing, 
washing off. 

przepłoszyć v f to scare away, 
frighten away. 

przepłyllnąć, -wać vc ? to swim 
through or across; flow through; 
sail through. 

przepocić v f to sweat through, 
soak with sweat. ~ się T *° De 
penetrated with sweat. 

przepolszczyć ve ? to translate into 
Polish; transform into Polish. 

przepomllinać, -nieć v ? to forget. 

przepona f , diaphragm, midriff. 

przepościć się V T t( > fast for a 
long time; hunger, be hungry. 

przepowilladać, -edzieć ve ? to 
predict, foretell; (lekcy a) repeat, 
^adanie, -edzenie " prediction, 
prophecy, -*edni f predictive. przepowiednia 

<*-ednia f , prediction; foretoken, 
prognostic. [oneself. 

przepracować się V T to overwork 

przeprllaszać , -osić v< f to beg 
pardon, apologise for. -asza- 
nie, -oszenie ? ~osiny pi., de- 
pracation, entreaty for pardon. 
z -oszenieni, I beg your pardon. 

przeprawiła f , parsing ovpr, pas- 
sage ; (miejsce J ferry. **iać, -ić y " 
to ferry over, ~ - się V X to P ass 
over, come over. 

przeprawować v< ? to squander 
or spend in lawsujts. 

przeprowadzllać, ~ić v< ? to trans- 
port, convey over; (fig.) carry 
through; (do innego mieszkania) 
•» *» się V X to move , remove. 
•-eilie 1 transport, conveyance; 
(fig.) carrying through. ~inypl., 
-»ka f , removal, remove. 

przeprzlląg ™ relay (of horses); 
changing horses. -adz, -ęgać^? 
to change horses. 

przeprzeć v ? to repel; (fig.) break. 

przepuklina f , (med.) hernia, rup- 
ture. 

przepullst™ letting through; vid. 
przewód, — stka f , permission; 
passport, -.szczać, -ścić v f to 
allow to pass; let through; pardon; 
(majątek) dissipate , squander, 
-szczalny ? penetrable. 

przepyllch ™ pomp, splendour, 
show. -szny ? splendid, pom- 
pous. 

przepychatlć, vid. przepchać. -nie " 
pushing through. - - się " for- 
cing one's way. 

przepytllać, -ywać v ? (fig.) to 
bolt out, sound ; interrogate suc- 
cessively, -ywać się v ? to sound, 
bolt out. [bolt. 

przepytlować v f (make) to sift, 

przerąbllać, -ywać , to hew 
through, cut through. 

przellrabiać v< ? to work over, 
work anew ; (zboże) to turn with 
a ehovel; (kogo) work upon, 
tamper with a person. przesadny 221 

przerachowallć v< ? to count over. 
-ć się V X to miscalculate. -nie 
się " misreckoning. 

przerllastać , -.ość v ? to over- 
grow; (kogo) outgrow, -astały f 
(o mięsie) marbled, streaky 

przerallżać, -zić v " to pierce; 
(fig.) overawe, frighten. -zić 
się V X to be frightened, be start- 
led at. -żenię ? consternation, 
perplexity, -żony ? frightened, 
stratled. 

przeraźliljwość f , f rightfulness ; 
(o głosie) penetrability. — wy ? 
dreadful; (dla ucha) shrill. 

przerębllel ™ -la f , ice-hole. 

przerllobić, vid.przerabiac. -óbka f . 
recasting, recast. 

przerolIŚĆ, vid. przerastać. -sły ? 
overrank. 

przerllwa f , breach rupture; lacuna, 
blank; (fig.) interruption, inter- 
mission; z -wami, interrupted- 
ly, -wać, -ywać v f to tear 
asunder, rend, interrupt, — wanie, 
-ywanie * intermission, inter- 
ruption; rupture, -wany" inter- 
rupted. 

przeryczeć v< ^ to outroar. 

przerysować V( ? to counterdraw. 

przerzedzllać, -ić' u ? to thin, clear. -- się 
ned. vr to be cleared, be thin- przerznąć vc ? to cut through. — 
się V V to cut or force one's way. 

przerzucliać, -ić v f to throw 
through, cast through; (książkę) 
peruse hastily, run over. — się , 
to go over to. 

przerzynać, vid. przerżnąć. 

przesączllac, *-yć v ? to oose, filter. 

przesaczlląć , -yć v ? to filter. 
- - się T to percolate. 

przesad ™ prejudice,prepossession. 
-nyf prejudiced, full of preju- 
dices. 

przesallda f , exaggeration ; affecta- 
tion, affectedness. -dny f ex- 
aggerative; exaggerated. 222 przesadzać 

przesalldzać, -dzić v ? (rośliny) 
to transplant, remove from one 
place to another; exaggerate; 
(rów) jump over; surpass. — 
dzauie " transplantation; exagge- 
ration, -dzony ? transplanted; 
exaggerated. 

przesądzać v f to prejudge, decide 
by anticipation. 

przesalać, vid. przesolić. 

przeschllły ? dry. -nać v ? to 
get dry, dry thoroughly. 

prześciełać r " to make the bed 
again; (czem) interpose, place 
between. 

prześcieradło " sheet (of linen). 

prześcigliać, ~nąć vt fV" to outrun, 
leave behind ; *" (fig. J outstrip ; 
overripen. -ły ? overripe. 

przesijlać, *ewać r ? to sift, garble; 
bolt. 

przesiiladać się, ~ąść się V T to 
change (horse, carriage, seat). 

przesiadywać, ~edzieć y ? (gdzie 
u kogo) to be always at, keep 
company with; sojourn. -edzieć 

(kogo) to outsit a person. 

przesilanie, ~ewanie " sifting. 

przesiąkliać, ~nać V V~ to be soak- 
ed, soak. 

przesiedlliać, ~ić v< ? to remove, 
to settle in another place. — — 
się V T to emigrate, shift one's 
abode, -enie, ~-» się * removal, 
emigration. 

przesiedzieć, vid. przesiadywać.: 

przesieka f , (w lesie) glade. 

przesiewiny; pi., sittings pi. 

przesilllać się, ~ić się V V to come 
to a crisis. -enie" crisis, turn- 
ing-point. — — dnia z nocą, 
solstice. _ 

pi*zesiodłać " v ? to saddle anew. 

przeskllaMwać, *oczyć v " to leap, 
jump, skip over, —ok ™ leap or 
jump over, gap. 

przesklepllka f , ~ienie * arch of 

a window, 
przeskrobać v< ? to scrape through; 

do some mischief, do amiss. przestać 

przesłallć v< ? to send, transmit; 
forward, despatch; convey, direct; 
make a bed again. 

prześladowljać v ? to persecute; 
afflict persistently, -anie " per- 
secution, -ca ™ persecutor. 
-czy ? of persecution; perse- 
cuting, -czyni f , persecutrix, 

prześlągwa f , (lot.) niezereon. 

przesłllaniać, «*onić y ? to cover, 
hide, [warding. 

przesłanie " sending over, for- 

prześlepillć v< ? to overlook, over- 
see, -enie " oversight, inadver- 
tency, slip. 

przęślica f , distaff. 

prześliczny f wonderfully fine, 
delighting, pleasing in the highest 
degree. 

prześliznąć się V X to glide, slide 
or slip through, pass impercep- 
tibly. 

przesłodzić v< ? to make too sweet. 

przesłonić, vid. przesłaniać. 

przeshichllać, ~iwać v f to exa- 
mine, try (judicially), interrogate. 
•-anie 1 judicial investigation; 
(świadków) examination. 

przesłużyć V( f to pass one's time 
in service. 

przesłyllszeć się v ? to hear wrong, 
misunderstand, -szenie * a mis- 
take proceeding from wrong hea- 
ring, misunderstanding. 

prześmierdnąć v7 ? to be filled 

with stink, 
przesmyk ™ narrow pass, straits : 

isthmus, neck of land, 
przesolić v< ? to oversalt; (fig.) to 

exceed the measure. 
przespać vc t to spend by sleeping, 

sleep over; neglect by sleeping. 
— się V X to take a nap. 
prześpiegi, vid. przeszpiegi. 

prześpiewać v ? to sing, sing to 
the end; spend in singing. 

przestallć vt f to stand for a 
given time; cease, discontinue. grzestać sig 

leave off. «* się v f f° płynach 
etc.) to be spoiled ; to overripen. 
«*ły * overripe. ~nek ™ pause, 
stop, intermission; stay; sign of 
punctuation ; bez ~nkn, unremit- 
tingly, incessantly. ~nie 7 ces- 
sation, discontinuance. 

przestąpi||Ć v ? to step, stride over, 
overpass; (prawo) transgress, in- 
fringe. ~enie 7 stepping over; 
transgression, violation, infringe- 
ment (of laws). 

przestarzilałość f , obsoleteness; 
-ały ? fallen into disuse, obso- 
lete. ~eć T to grow very old. 

przestawallć **? to consort, have 
an intercourse, keep company 
with; (na czem) to be content, 
satisfied with. —nie 7 cessation ; 
(z 'kim) intercourse; (na czem) 
contentment. 

przestawillać, ~ć v f "to invert, 
transpose. -enie 7 inversion, 
transposition. 

przestęp ™ (hot.) bryony. »ca ™ 
transgressor, trespasser ; criminal. 
«*ny ? iniquitous ; rofc — ~, leap- 
year. —OWaĆ, vid. przestąpić. 
-stwo 7 transgression, trespass, 
delict. 

przestrallch ™ fright, terror, 
-szać, -szyć v f to frighten, 
terrify, alarm suddenly. -szenie? 
frightening, terrifying. «.<•.,«,«, 
się 7 fear, consternation. 

przestrllajać, -oić v f to alter the 
tune of; dress anew, [caution. 

przestroga f , warning.admonition, 

przestronllnie, -no a ? spaciously, 
widely, largely. -ność f . roomi- 
ness , largeness , spaciousness, 
-ny? roomy, large, ample, spa- 
cious, [through. 

przestrzał ™ na ~. through and 

przestrzelldz, «*gac vc t to warn, 
caution ; (praw etc.) keep, guard, 
observe. -gacz ™ monitor, 
-ganię 7 warning, admonition; 
keeping, observation. -żenię 7 
vid. przestroga. *"* , przeszpiegować 223 

przestrzelić r ? to shot through. 

przestrzeń', (infinite) room, space; 
dimension. 

przestudzić v f to cool, cool down. 

przestwjlór ™ -orze ? space, room. 
— OrnOŚĆ, vid. przestronnoić. 

przestygnąć ™ to cool down. 

przesullnąć, -wać v ? to shove 
through , w dislocate. - - sie V T 
to sneak through; pass by. 

przesuszyć v ? to overdry. 

przeświadczilać , -yć v ^ to per-» 
suade, convince. »enie ? per- 
suasion, conviction. 

prześwidrowallć v f to bore, per- 
forate, -nie 7 perforation. 

przeświellcać v ? to shine through, 
-tny ? illustrious, (w tytułach) 
worshipful. 

przesycllać, -ić v f to surfeit; 
(chem.) oversaturate. -enie » 
surfeiting, surfeit. 

przesycllać, vid. przeschnąć. 

przesyłllać, vid. przesłać. ~ka \ 
consignment. 

prsesypllać, -ywać v ? to potjr 
into another vessel; overcharge \ 
overfill. 

przesyt ™ satiety, disgust; a£ do 
«,U, more than enough. 

przeszastaó v f r/o«*.> to spend, 
squander. 

przeszczekać v * (mdg.) to out* 
talk ; outcry. 

przeszczepić v f to transplant 

przeszkljadzać , -odzić % f to 
hinder, prevent, impede. 

przeszko||da f , obstacle.hinderance; 
być komu na -dzie, to stand in 
a person's way. -dny ? impe- 
dimental, impeditive. -dzenie 7 
hindering, prevention. 

przeszł[|o a ? upwards of. co- 
roczny f last year's, -ość K 
the past, time past. «*y f past, 
be-gone. [mage. 

przeszperać vc ? to ransack, rum- 

przeszpieglli pi., spying out, re- 
connoitre, -owac u ? to spy out, 
ferret out, 224 przeszukać 

przesz ukallć y ? to search tho- 
roughly, to ransack, •-nie " sear- 
ching, [to pierce. 

przeszylić, ~wać 1 '? to sew through; 

przetaczać, vid. przetoczyć. 
przetacznik ™ (hot.) speedwell. 
przetak ™ sieve of rush, 
przetańczyć v< ? to dance off; 

waste in dancing, 
przetapiać, vid. przetopić. 
przetarllcie " rubbing through; 

(fig. J refinement. ~tnik, vid. 

przetacznik. ~ty f thread-bare. 
przetk||ać ; ~nąć , to interweave. 
przetknąc v< ? to stick through; 

prick, 
przetłómaezllenie 1 translation. 

*yć vc f to translate. 
przeto, ~ż f therefore, for that 

reason; consequently, 
przetoczyć vc ? to roll over; tap 

into another vessel, 
przetoka f , fistula, 
przetopillć y? to melt again, re- 
cast. ~enie * recast, 
przetorować v< ? (drogę) to beat ; 

(fig ) open. [asunder, break, 

przeirąciiać, ~ić v ? to strike 
przetrawillać , ~ć v f to digest; 

(fig.) squander, spend; (życie) 

pass, spend, 
przetrwać v< ? to endure; persist 

in ; outlast. 

przetrwonic 1 "? to squander, waste. 
przetrząsnąć, nać v ? to rummage, 

ransack, rake up. 
przetrzebić vc ? (las) to thin, clear, 
przetrzeć, vid. przecierać. 
przetrzepać 1 "? (suknie) dust ; (fig.) 

cudgel; (pacierze etc.) rattle off. 
przetrzymijać, ~ywać vc ? to keep 

long, retain (too long); endure, 

support, bear, 
przetwllarzać, ~orzyĆ v ? to trans- 
form, reform, recast. *-6r™ form, 

frame, 
przetyllczka f . (narzędzie) piercer ; 

tooth-pick. ~kać, vid. przełknąć. 

-kaiiy ? interwoven. [brains. 
przeuczyć się v ? to overtask one's przewiewny 

przewąchać v ? to scent out, ferret 
out. 

przewallga f , overweight; prepon- 
derancy , superiority. ~żać, 
~żyć v ? to outweigh; (fig.) to 
preponderate, to prevail (over). 
~ ~ się V X to incline. ~żnie a ? 
preponderatingly. ~zny ? pre- 
vailing; powerful. 

przewalllać, ~ić v f to roll. ~~ 
się u r to revolve. 

przewędrować vc f to travel over, 
journey over. 

przewiljać v f? to blow through; 

(zboże) fan, winnow, 
przewiadywać- się T to inquire, 

make inquiries. *" [rope, 

przewiąsło " straw-band, straw- 
przewiązllać, ~ywać v ? (ranę) 

to dress, tie; bind up. •.-» się V V 

fczemj to tie about or round. 

~ka f , band, tie, binder, 
przewillć, ~nąć V( ? (dziecko) to 

swathe. ~nąć komu nogę, to trip 

up a person. ~iać sie, ~nać 

• _ łi-y j.- *■ i Ł . się vr to pass away; revolve. •dywać, ~dzieć v< ? to foresee, 
-dywanie " foresight, -dzenie " 
foresight; prudence; to było ła- 
two do ~dzenia, it might be 
easily foreseen. 

przewiędnąć m } to begin to wither. 

przewielebllność f , Wasza ~ ~, 
Your Reverence. ~ny ^ highly 
venerable, right reverend. 

przewiercllać, ~ić v< f to pierce, 
perforate, bore. [suckle. 

przewiercień ™ (lot.) honey- 

przewieŚĆ, vid. przewodzić. 

przewielltrzać, -trzyć v " to air, 
ventilate. ~trzyć się v f to take 
the air. -trzanie 1 airing, venti- 
lation. »-w ™ draught or current 
of air. ~ wać, vid. przewiać. 
~wacz ™ fanner, winnover. ~w- 
ka f , valve. ~wnośĆ f , airiness. 
~wny ? airy; (fig.) flighty, vo- 
latile- przewieźć 

przewiellźć, vid.przewozic. -^zienie^ 

transport, conveyance, 
przewięzllisty f notched. ~y- 

wać, vid. przewiązać. 
przewilljać, -nać, vid. przewin. 
przewinillć v ?? to be quilty of, 

commit an offence. -enie ™ 

offence, fault. 
przewionąć, vid. przewiać. 

przewljlekać, -lec, włóczyć v< ? 
to protract, prolong ; (nić) thread, 
-lękać (słowa), to drawl (one's 
words), m, *, sif v f to change 
one's clothes, -lekle a ? diffuse- 
ly. — lekłość f , prolixity, diffuse- 
ness. -lekły f prolix, diffuse. 
— łoka f , delay, adjournment. 

przewód ™ canal, channel; con- 
duct, guidance. — pokarmowy ', 
oesophagus. 

przewodni ? leading, conducting, 
-a Niedziela , Quasimodogeniti 
(Sunday). ~ca f , conductress; 
Quasimodogeniti. -ctwo " gui- 
dance, conduct, leading. — cza- 
cy ™ chairman, -czenie " presi- 
dentship, presidency, —czka f , 
conductress, -czy ? leading. 
— czyć v f (zgromadzeniu) to pre- 
side; lead, conduct. ~k ™ con- 
ductor, leader; (książka) com- 
pendium; (fiz.) conductor. ~k 
adresowy, directory. — k kolejowy, 
time-table, railway-guide. 

przewllódzca ™? leader, guide, 
-odzić -y ?" (mil.) to command; 
(nad kim) treat a person too ri- 
gorously , ill-use ; (przewieść ) 
transport, convey over; (fig.) 
carry through. — ieść co na sobie, 
to get oneself to do a thing. 

przewlIOZ ™ transport; passing 
over, passage, -ozić vt f to trans- 
port, convoy (over), -oźnik ™ 
ferryman , watermann ; carrier. 
— 0Z0W8, -OŹne ™ passage-money. 
-OZCWy ? ferry .. ., passage . . ., 
transport . . . ; handel — -, transit- 
trade. 

Część polsko-angielska. przezorny 225 przewrllacać, -ócić v ? to over- 
throw, overturn; (kartę) turn 
over. — acać oczy, to rt'll one's 
eyes. -- się T to fall down, 
tumble down. 

przewrót™ overthrow, subversion. 

przewrotnllość f , wrong -headed- 
ness, perversity. ~y ? perverse, 
wrong, wrong-headed. 

przewrzeszczeć v< ? to outcry. 

przewyborny ? excellent, ex- 4 
quisite. 

przewyżllka f , surplus, overplus; 
overweight, -szać, -szyć v< 7 to 
go beyond, exceed, surpass ; ex- 
cell, outdo. 

przez prp , through, throughout; 
across ; during ; by ; out of. - cały 
czas, all the time; sam «* sif, of 
his own accord; - Boga! by God/ 
~ całe życie, all my (our, etc.) 
life Jong; (zrobił to) - wdzięcz- 
ność, ' out of gratitude ; (został 
zabity) — żołnierza;... by a soldier. 

przezacny ? highly honoured. 

przeze vid. przez. 

przeżegllnać '"? to cross. - - 
się Vl , to make the sign of the 
cross, cross oneself, -nanie " 
crossing. ~— się " making the 
sign of the cross. 

przeziębllić v< ? to chill, make cold, 
-ić się T ~nąć V V" to catch cold, 
get cold, -ienie \ catching cold, 
-ły? one who caught cold, chilly. 

przezierać v ? to look through, 
glance through. 

przezimowallć v ?? to winter, 
hibernate; ^keep or feed during 
the winter.* -nie 1 ? hibernation; 
keeping or feeding during the 
winter. 

przezmian ™ steel-yarda. 

przeznaczllać, -yć vc t to destine ; 
design, -enie* destination; pre- 
destination. 

przezorllność f , cautiousness, cir- 
cumspection , precaution , pru* 
dence. -ny f cautious, prudent, 

15 226 przezrocze przezroczlle " translucency ; obraz 
w —u, transparent picture. — y- 
sto a f transparently, -ystośc f , 
transparency,pellucidness.-y8ty, 
— y ^ transparent, diaphanous. 

przeznllć , -wać v< ? ~ - buty, - - 
się V X to change one's hoots. 

przeznllć, -wać y ? f o zwierzętach) 
to ruminate; chew through. 
— cie, -wanie i rumination. 
— wający f ruminant; zwierzęta 
— wajace , ruminantia , rumi- 
nants *pl. 

przezliwać, -ywać v ?' to give 
another name, to name ; to nick- 
name, -wać się T t0 De called. 
— wisko " name, nickname, by- 
name, [come, surmount. 

przezwyciężllać, -yć v< ? to over- 

przeżyllć v f to survive, outlive; 
live through. -cie * survival, 
outliving.^ 

przezywać, vid. przezwać. 

przód ™ front, fore-part ; (okrętu) 
prop; na przodzie, przodem, in 
front ; z przodu, from before. 

przodllek ™ fore-part; forefather, 
ancestor; first place, precedence. 
-kować, -ować v ? to go before, 
lead the way; have the preference. 
-kowanie, -ownictwo " prece- 
dence, -kowy ? fore . . ., front. 
— ownik ™ fore-man, first mower. 

prztyllczek ™ knicker, fillip; dać 
prztyczka w nos, to fillip, — k *, 
snap ! -kać, -knąć u ? (palcami) 
to snap one's fingers. 

przy w połączeniu z czasownikami 
oznacza: 2. zbliżenie czego lub 
zbliżenie sie do czego n.p. skoczyć, 
to leap — -skoczyć, to leap to- 
wards. 2. dodanie czegoś n. p. 
dać, to give — -dać, to add. 
3. osłabienie czynności n. p. bru- 
dzić, to soil — -brudzić, to soil 
a little. — w połączeniu z przy- 
miotnikami osłabia lub zmniejsza 
stopień wyrażonego przezeń przy- 
miotu n. p. ciemny, dark — 
-ciemny, somewhat dark. przybywanie 

p rz y prp nearj by ? c i oso t^. about 
(nie mam pieniędzy ~ sobie, I have 
no money about me); in the 
presence of...; (przy stole etc.) 
at; on, upon. 

przyaresztowallć v ? to arrest, 
seize, capture, -nie " arrest, 
imprisonment. 

przybillć, -jać v ?? to fasten on ; 
(na aukcyi) to knock down to; 
stamp in, beat in. — ć do lądu, 
to land, disembark. [running. 

przybielldz, -gać v ? to come 

przybierać, vid. przybrać. 

przybilljaczka f , (narzędzie tkackie) 
sley. -tka f , wad, wadding, -ty? 
low-spirited, dejected. 

przybłl ląkać się *T to be driven 
out of one's course (come astray) 
-ęda ™ intruder. , [little. 

przyblaknąć V T to "grow pale a va — — gie vr przybliżllac , ~yć 
to approach, near, -enie " "ap- 
proach; w -enin, by approxi- 
mation, approximatively. — ony? 
approaching, approximative. 

przybocznily ? sida ..., by ...; 
straż -a, body-guard, life-guard. 

p'rzybojnik ™ (narzędzie) stamper, 
rammer. 

przybory pi., apparatus. 

przybrallć v ?? to take to; adopt; 
adorn, attire; assume; furnish, 
provide; (o rzece etc.) increase, 
-ny " adopted ; attired, dre Sed. 

przybrzeżlle 7 shore, coast, -ny f 
coast . . . , coastal. 

przybudować v ? to build against, 
add by building 

przybyllć ^ to arrive; augment, 
increase. — cie ? arrival, coming; 
increase; za moim -ciem, OBwny: 
arriving, -ły ? (he who has) ar- 
rived, -lec, ~8Z " new«*eomer, 
stranger, -szowy intercalary $ 
rok — — , leap-year, -tek ™ in- 
crease , accretion , accession ; 
(święty) Tabernacle ; stead, place, 
-wać, vid. przybyć. — wanie, 
vid. przybycie. przycapić 

przycapić v f to fall on and seize. 

przychllód ™ income, revenue. 
**Ódni * new-coming; profitable, 
lucrative, -odowy *? income . . . 
-odzenie " coming. ~odzić vt ? 
to come; arrive at; (do czego ) 
to be reduced to . . ., come to ... ; 
«,-v do siebie, to recover; come to 
oneself; przyjdzie do wojny, we 
shall have war. ~odzi mi ochota, 
I feel inclined to . . . ~odzi mi na 
myśl , it occurs to my mind. 
•-odzień ™ new-comer. 

przycliowllać, -ywać v ? to bring 
up (by feeding). ~ek ™ produce 
in live stock. 

przychylflać, -ić v ? to incline to 
or towards. ~~ się V X to feel 
inclined to, be prone to, incline 
to. -enie, -enie się » incli- 
nation, -nie a ? favourably. 
-ność f , favour, kindness; (fig.) 
inclination, ~ny ? inclinable, 
friendly. 

przycilląć, -nać v ?? to cut, clip ; 
(fig. komu) to taunt, chaff. ~ <• 
usta, to bite one's lips. 

przyciągliający ? (fig J attractive; 
attrahent. v -anie " attraction. 
— ać, -nać v< ^ to attract. 

przyciemnlliać, -ić' y ? to darken 
a little, -y ? darkish. 

przycierać *? to rub off; ^J 
humble, abase. 

przycieś f , groundsil. 

przycinllać, vid. przydać. »ek ™ 
sneer; sarcastic turn, sarcastic 
word. 

przycisllk ™ pressure ; accent, em- 
phasis ; wymawiać wyrazy z 
-kiem , to emphasize words. 
-kać, -nać vc ? to press, press 
down. ~kacz ™ presser; letter- 
presser, paper-weight. 

przyćmillć v< ? % to obscure; (fig.) 
eclipse. ~enie " darkening, ob- 
scuration, [(together), couch. przycupnąć vn to cower, squat przyczaić ""się V V to bend down; 
(na kogo) to" lie in ambush for. , przygana 227 

przyczeplliać, -ić v ? to hang on, 
affix to. <%. ~ się T to grapple, 
— ka f , pendant; (zaczepka) attack. 

przyczesać v f (włosy) to comb 
right, smooth down by combing. 

przyczółek ™ front, frontispiece. 

przyczołgać się V V to creep or 
sneak up to, approach. creeping. 

przyczyniła f , cause, reason; mo- 
tive; intercession ; był ~a jej nic 
szczęścia, he was guilty" (or in 
fault) of her misfortune ; za moja 
-ą, at my request. *»ek ™ con- 
tribution ; (do dziejów etc.) ma- 
terials pi. ~iać, -ić v f to con- 
tribute; add, increase. *. -sie^f 
(do czego) to contribute ; (za kirn) 
intercede for ... ~ka f , small 
cause. -0W0ŚĆ f , causality. ~o- 
wy ? causal. 

przydallć, -awać vc ? to add, join 
to; (fig.) amplify, exaggei *.e 
(za pomocnika) give. *> ~ się na; 
to be fit for, to be good for; na 
co sie to przyda? what boots it? 
-tek ™ addition, supplement, 
-tkowy " supplementary. ~t- 
nośĆ f , fitness, usefulness, apti- 
tude, -tny " fit for (use), use- 
ful, apt. 

przydech ™ (gram.) aspiration; 
2 —em wymawiać , to aspirate, 
-owy ? aspirate. 

przydeptllać, -ywać V( ? to tread 
down, tread upon. 

przydługi ? lengthy, overlong. 

przydomek ™ surname; dać ~, 
to surname. . 

przydrożny ? way . . . , road . . . 

przydullszać , -sić v f to press 
towards ;• (ogień etc.) to damp, 
choke; (fig.) suppress, crush. 

przydworny ? court ... 

przy dybać v f to seize red-handed. 

take in the very act. 
przydymić v f to smoke lightly. 

- się V X to be smoked slightly. 
przydzielić v ? to assign, direct to, 
przyganlla f , censure, reproach. 
15' 228 przyganiaó 

-iae, -ić v< ? to censure, criti- 
size. -iacz™ criticaster, grumbler. 

przygarbillać, -ć v " to bend. 

przygarlinąć , -niać v ? to rake 
close to, draw near by scraping ; 
(fig.) attract, allure. — ŚĆ f , two 
handfuls. 

przygallsać, -snąć v ? to be ex- 
tinguished, go out (partly or for 
some time). -sić, -szać v ? to 
extinguish, put out partly, 
-sły ? partly extinguished. 

przygilląć, -nać v< ? to bend to. 

przygląlldać vc t (czego) to take 
care of. - - się V X to consider, 
observe, -danie " inspection, 
superin tendance. — - się " ob- 
servation, consideration. 

przygłodńy ? somewhat hungry. 

przygłuszllać , -yć v ? to stun, 
deafen, -enie " stunning, dea- 
fening. 

przygnać v f to drive near. 

przygnębillać , -ć v< ? to press 
down; (fig J oppress, -enie * 
oppression, -ony f oppressed. 

przygod||a f , accident, unforeseen 
event, adventure; fatal accident, 
misadventure. — y życia, even- 
tualities of life, -ność f , con- 
tingency, casualty. -ny ? acci- 
dental, fortuitous; occasional. 
— zić się T to occur, happen; 
(do czego J to be fit for. 

przygorzknllać, *>ieć v V' to become 
bitterish. 

przygotowllać, -ywać v ? to pre- 
pare, dress, dispose. - - się , to 
prepare oneself, prepare, -anie " 
preparation, preparative, -ania 
do wojny* preparation of war. 
-awczy f preparatory. 

przygrubllo a % rather grossly (też 
fig.), -szy , rather gross. 

przygrywllać v ™ (muz.) to ac- 
company, -ka f , (muz.) accom- 
paniment. 

przygryllzać , -źć v ? to bite at ; 
(fig J taunt, chaff, (fig.) -zać przykładanie 

wargi, to bite one's lips, stifle a 
laugh. [up. 

przygrzilać, -ewać v ? to warm 

przygwoździć v< ? to nail to, fasten 
with nails. 

przyjąć v< ? to accept, receive; 
(służącego J engage, welcome; ad- 
mit; (co na siebie) take upon 
oneself. — się V X (° roślinach) 
to' take root. 

przyjallciel ™ friend, -cielski ? 
friendly, kind ; affable. -ciołka f , 
she-friend, female friend. -źń f , 
friendship. — źnić się^f to be on 
friendly terms with . . . — źnie °^ 
friendly; favourably. -zny , 
friendly; favourable. 

przyjazd ™ arrival. 

przyjellchać, -żdżać v ? to arrive 
(driving or riding), [acceptance. 

przyjęcie" (gości etc.) reception; 

przyjemllnie a ? agreeably ; jest mi 

— — (dowiedzieć się), I am pleased 
to (learn). — ność f , pleasure; 
agreeableness, amenity; z -no- 
Ścia sip doiviaduje, I am happy 
to learn . . . -ny f agreeable, 
pleasant, pleasing. 

przyjezdny ? arriving, 
przyiniek , preposition, 
przyjmować, vid. przyjąć. 
przyjrzellć, vid. przyglądać, -nie 

się " observation, consideration. 
przyjśilć, Vid. przychodzić, -cie " 

coming, 
przykaż ™ order, command, -ać, 

— ywać vc t to command, order; 

impress, incalculate on. -anie " 

commandment, ordering; dzie* 

siecioro -ań Boskich, the Ten 

Commandments, 
przykład ™ example, instance; 

(u strzelby) butt, butt-end; brae 

- z . . ., to take example by ... ; 
dać — , to set an example; na -, 
for example, -ać v< ? ? (plaster) 
to apply; lay on, put on; add; 
(pieczęć) set upon. -ać się T 
to apply oneself, devote oneself 
to. -anie" application, applying. przykładanie sig 

-anie się? studiousness, study. 
-ka f , (do wagi) makeweight, 
-nie a ? exemplarily, perfectly. 
-ność f . exemplariness. -ny ? 
exemplary. 

przyklasllk ™ applauso, acclama- 
tion, -kiwać, -naó v ? to ap- 
plaud. 

przykleić v ? to stick (up), stick to. 

przyklęknąć, ~nać , to kneel 
down; (fig.) humble oneself. 

przyklepllać, -ywać v f to plane 
down, beat down. [house. 

przykomorek™ secondary custom- 

przykop ™ sap, mine. ~ypl. (fort.) 
approaches pi. -ać vc f to add 
by digging, -ywać się V X (pod 
fortecę) to approach (a'" fortress) 
by digging trenches, to sap. 

przykowaćj vid. przykuć. 

przykrllajac, -awać, *oić v ? to 
cut out, fashion, -awacz ™ 
cutter- out. 

przykręcić v< ? to screw up (partly). 

przykrllo a p steeply; troublesome- 
ly; disagreeably. -o mi(sły8zeć...) t 
I am sorry to (hear. ..). -o mi to, 
I am sorry for it. -ość f , (góry) 
steepiness; troublesomeness; an- 
noyance, unpleasantness. -y f 
steepy, steep; troublesome; dis- 
agreeable, unpleasant. 

przykrólicić V( t to shorten, -tki, 
-tszy ? somewhat short. 

przykryllć, -wać v ? to cover (up). 
- * się V V to be covered. -cie " 
covering ; cover, -wadło " cover, 
lid. -wka f , covercle, lid, small 
cover. 

przykrzyllć v ? to render disgusting. 
— C sobie co j to become tired of. 
-Ć się V T (komu) to importune 
a person. — mi się, I feel dull, 
I feel bored. 

przykuć v< ? to forge on. 

przykupllić, -ywać v ? to buy 
into the • bargain , buy more. 
-110 * supplementary purchase, 
-ny ? bought into the bargain. 

przylać, vid. przylewać* przymierze 229 

przyłączać, -czyć V( f to subjoin, 
join, unite ; annex. - - się T to 
unite, join; — — się do towarzy- 
stwa, to join a party, -czenie * 
subjunction, annexation. 

przyladllek ™ cape, promontory. 
-ować ™ to land, disembark. 

przyłamllać, ~ywać V( f to break 
partially, break the end of ... 

przyłaszczka f , (lot.) hairy violett. 

przyillatać, ulatywać, -lecieć *7 
to come on full wing; (fam.) 
come running. 

przyłatać v ? to patch to, botch on. 

przyl!łazić> ~leźć V V~ to come on 
crouching. 

przyłbica f , morion, helmet. 

przylegllać v ™ (do czego) to lie 
close to, lie near to. -łoŚĆ f , 
contiguity, adjacency; appurte- 
nance, -ły? contiguous, adjacent. 

przylepniać , -ić v< ? to stick to; 
(ogłoszenia) post up. — — się V X 
to cling, adhere. -ka f , kissing- 
crust; flirt, coquette. 

przyleŹĆ, vid. przytazic. 

przylewać u ? to pour to. [cling. 

przylgnąć v ™ to stick to, adhere, 

przylizllać się, -ywać się T 
(komu) to insinuate oneself, in- 
gratiate oneself. 

przylot ™ flying to. -ny ? fly- 
ing to ; ptak — -, migratory bird, 
bird of passage. 

przyłożllyć, vid. przykładać, -eilie 
sie ™ cooperation, contribution. 

przyłilllda ł i allurement, lur^ bait. 
-dzać, -dzić v< ? to allure, ( ecoy. 

przylutować u ? to solder to. 

przymarzliać, -nąć^f to freeze 
together with. 

przymawiać V1 ? (komu) to taunt, 
chaff. - się T to sollicit in« 
sinuatingly. 

przymierać v ? (głodu) to expose 
oneself to starvation. 

przymierzliać, -yć u ?? (surdut etc.) 
to try on; aim at; allude, -e » 
(w piśmie iw.) covenant; Testa- 
ment; league, alliance; treaty. 230 przymieszaó 

przymieszllać v ? to admix, mix 
with. ~ka f , admixtion, admix- 
ture. 

przymilllać, ~ić v f to make 
agreeable. *. ~ się V X to in- 
gratiate oneself, make oneself 
agreeable. -anie sic " flattery, 
ingratiation. 

przymiot ™ quality, property. 
»nik ™ adjective, •ny ? (gram.) 
adjective ; qualified. 

przymiotno " f&of .) groundsel. 

przymknąć v ? to move near, 
shove out * się T to draw near. 

przymnllażać, ~ożyć vc f to aug- 
ment, multiply, 

przymocować v< ? to fasten. 

przymorski, vid. nadmorski. 

przymówllić , vid. przymawiać. 
~ka f , allusion; sneering, sneer. 

przymrozek ™ night-frost, slight 
frost. 

przymrużllać , ~yć v< ? (oczy) to 
blink, twinkle ^with the eyes); 
close the eyes for some while. 

przymurL'ek ™ chimney - piece. 
~Ować v f to wall to, add to a 
building. " ■ 

przynmils ™ compulsion, con- 
straint; z •.su, constrainedly, on 
compulsion. ~szać, ~sić v< ? to 
necessitate, force, compel. *>« 
się T to constrain oneself, force 
oneself, -siciel ™ constrainer. 
~sowy? compulsory, ~szanie, 
~szenie " forcing, coercion. 

przymykać, vid. przymknąć. 

przynaglllać , ~ić v f to impel, 
urge; (co) accelerate. 

przynajmniej a ? at least, at the 
least. 

przynależljacy ? appertaining, 
belonging to. ~eć V1 ? to apper- 
tain. ~noŚĆ f , appertaining, ap- 
purtenance. »ności pi-, appur- 
tenances pi. 

przynęHcać, ~cić v ? to allure, de- 
coy. ~ciciel ™ allurer, enticer. 
»ta f , bait, lure; enticement, 
allurement. przypiecek przynllieść, ~osić *? to bring, 
bring to; (korzyść) yield, bring 
in; cause; produce. 

przyniewllalać, *olić v< ? to com- 
pel, force. % 

przynitować v< f to rivet to. 
przynuk||a f , compulsion. ~ać v ? 

to compel. [mise. 

przyobieciiać, ~ywać vt f to pro- 
przyoblellc, ~kać v f (vulg.) to 

put on. 

przyodzillać, -ewać'"? to clothe, 
attire ; cover. » ~ sie V X to dress. 
~enie 'J ~ewek ™ k clothes pi., 
dressing. [in. 

przyorllać, ~ywać v ? to plough 

przyozdllabiać , ~obić v< ? to at- 
tire, decorate. 

przypadllać, przypaść v ? to fall 
{down)/ do kogo) come up running; 
(do czego) suit ; (na kogo) fali to 
one's share; (na dzień . . .) fall on ; 
occur, happen ; surprise, attack. 
~ek ™ (gram.) case; chance, ha- 
zard ; accident; w tym ~ku, if so. 
~kiem, by chance, ~kować v ? 
to decline, inflect, skowanie ^ 
inflection, declension. ~kowo a ? 
by chance. ~kowośĆ f , casualty, 
contingency.^kowy^ casual, ac- 
cidental, fortuitous. 

przypalllać, ~ić v< ? to singe off; 
(włosy) curl; (pieczeń) burn. 

przyparty p & ? (do) leant against, 

przypasllać, -ywać V( f (szable) 
to gird on; girdle,' gird. 

przypaść, vid. przypadać. 

przypatrywano się ^f to observe, 
consider, . ~niesie? observation, 
consideration. 

przypędztlać, ~ić v ? to drive near,, 
drive* - on; (fig.) incite, impel, 
•-anie, »enie " incitation. 

przypełzllać, -nać v ™ to creep 
on; to lose colour (partly). 

przypilląć, -nać'"? to pin, fasten 
with pins; buckle on. •-*. V V 
(do czego) to cling to. 

przypiec, vid, przypiekać, —ek™ 
niche of an oven. przypieczętować 

przypieczętować v f to set one's 
seal to, seal. 

przypiekać v ? to roast, grill; 
(włosy J curl; (fig. komu) tease, 
nettle a person; (o słońcu) burn. 

przypierać, vid. przyprzeć. 

przypilnować v f to look at, look 
after. 

przypis, ~ek ™ comment; note, 
annotation; (do listuj postscrip- 
tum. ~ać, ~ywać v ? to add; 
attribute , impute ; (poświecić) 
to dedicate. «*ać się V T to write 
some words in another one's 
letter. ~anie " attribution, im- 
putation; (dzieła) dedication. 

przypłacllać, ~ić v ? to pay for, 
atone for. 

przypłallskif flattish. ~szczyć v ? 
to flatten, flat. 

przyplątać się VT , (do) to cling 
to, adhere to. 

przypławlliać, ~ić v ? to float on. 

przypłodek™ produce in live stock. 

przypłowieć v ? to fade a little, 
to lose colour (partly). 

przypłyllnąć, ~wać vy } to ap- 
proach swimming or sailing. 
*»W ™ flood; wielki -w, spring- 
tide. 

przypochlebiallć się T to insi- 
nuate oneself, ingratiate oneself. 
*nie się " insinuation, cajolery. 

przypodobać się vr , to make one- 
self agreeable. 

przypołudnille? after-noon, ~k™ 
(bot.) fig-marigold. 

przypomllinać , ~nieć v< ? (komu 
co J to remind a person of . . . 
~ » sobie, to remember, recollect. 
<*nieć się V X to recommand one- 
self. ~inacz ™ remembrancer, 
•-inanie, -nienie 1 ? remembrance. 

przypora f , (arch.) buttress, prop. 

przypowiastka f , short story, 
tale; moral sentence. ~eść f , 
parable; saying, aphorism. 

przyporzadzić, vid. przyrządzać. 

przypóźny ? latish. 

przypożyczyć v ? to lend more. przyrzadziciel 231 

przyprallwa f , seasoning, condi- 
ment, -.wić v ? to season, spice; 
fix to, fasten to; put to, join to; 
(kogo o co) deprive a person of 
a thing. ~wny " false, made, 
artificially; fixed, fastened. 

przyprószyllć v f to cover with 
(powder etc.); (fig.) siwizna go 
*ła, he became gray. 

przyprowadzać, ~ić V J to bring 
near, lead on; bring to. 

przyprzllądz, ~ęgać v< ? to put more 
(horses) to. ~ąg ™ additional 
horses ; koń do ~ag"U, relav horse. 

przyprzeć v ? to lean against, nress 
towards. 

przypuszczllać , przypuścić v ? 
(kogo) to admit ; (ogiera) to let (a 
stallion) cover the mare ; presup- 
pose, suppose; conjecture. ~ ~, 
przypuścić szturm, to make an 
assault on ; przypuściwszy, że . i . „ 
suppose that . . . ~alny a , pre- 
sumptive , supposed , probable, 
-enie " supposition. 

przyrastać, vid. przyróść. 

przyrollda f , nature, -.dull 1 step . .; 
~dnie rodzeństwo, step-brothers 
and step -sisters. ~dnik ™ na- 
turalist. ~dny ? innate, inborn ; 
step... rdzenie " nature; na- 
tiveness, innateness; z rdzenia, 
by nature, ~dzony ? natural; 
innate; nauki -.dzone, science of 
nature, physics. ~doznawstwo " 
science of nature, natural philo- 
sophy. 

przyrollść, ~snać v ? to grow to ; 
augment, increase, ~sły? adnate. 
-St ™ increase, growth, accession, 
-o- Stek ™ (gram.) prefix; excres~ 
cence. [pare; equalise. 

przyrównllać, ~ywać v ? to com- 

przyrumienić v< ? to brown, make 
brown. ~ się vr , to brown. 

przyrząlld ™ tool, implement, ap- 
paratus. ~dzać, -dzić vc t to 
prepare, dress, get ready, rdze- 
nie '? preparation, dressing. 
*dziciel ™ dresser, preparer. 232 przyrzec przystępować przyrzellc, -kać v f to promise. 
*czenie " promise. 

przyrzllnąć, -ynać v< ? to saw off. 

przyrznllćać, ~cić v< ? to add to, 
increase; throw to; cover with. 
~t ™ throwing in; addition, sur- 
plus. 

przysadlia f , admixture, dash, al- 
loy; affectation, •.ka f , (bot J petal. 

przysadkowalltość f , stuhbedness. 
~ty, przysadzisty ? thick and 
short, loggy. 

przysadzllać , ~ić v ? to put to, 
join to ; (pijawki) apply; (dziecko) 
put to the breast, give suck to; 
(drzew) plant more. 

przysadzllać, ~ić v ? to adjudicate, 
adjudge; destine. ~enie " ad- 
judication. 

przyschnąć V1 ? to dry on, stick to 

przysilladać, ~ąść, -eść v "? to 
sit upon ; cower (down); sit down. 

przysillady wać , -edzieć V7 ? ~~ 
fałdów, to be hard at work. 
~aŚĆ się V V (do kogo) to sit down 
at* one's side. 

przysillądz, ~ęgać y f to swear. 
~§ga f i oath; ~ęgę składać, to 
take an oath. ~ęgły ™ juryman ; 
sad ~ęgłych, the jury. ~ęgły, 
~ężny" ? sworn. 

przysiek ™ ~a f , felling-axe; the 
place in the barn where the 
sheaves are laid up, barn-floor. 

przysionek ™ porch, vestibule. 

przyskllakiwać, -oczyć vc ? to ap- 
proach leaping. [jam in. 

przyskrzynić '"? to squeeze in, 

przyskwierać vy ? (komu) to vex, 
annoy, tease. 

przysłaby ? weakly, feebleish. 

przysła||C, vid. przysyłać. ~nie * 
sending. [up or cover partly. 

przysłllaniać, ~onić v< ? to wrap 

przysłony ? salty. 

przysłówllek ™ adverb, ~kowy ? 
adverbial. [*wny ? proverbial. 

przysłollwie " proverb. ~wiowy, 

przysłuchiwać się v ? to give 
ear to, attend to, listen to. przysłullga f , service, favour. 
~giwać się, ~żyć się T to do 
a favour, render a service. 

przysmallcsek, ~k ™ dainty, dain- 
ty bit, tit-bit; (fig .) sauce, spice, 

przysmażllać, ~yć v ? to stew. 

przyśnillć się V T to dream ; appear 
in a dream; (fig.) ~ło mi ^ic, I 
fancied. 

przyspa f , turf-seat. 

przysparzać, vid. przysporzyć. 

przyspieszllać, ~yć v< ? to accele- 
rate, hasten, •-enie 'J accelera- 
tion, hastening. 

przyśpiewywać V1 ? (komu) to join 
in singing, accompany singing. 

przysporzllyć v ? to augment, in- 
crease. ~enie "augmentation. 

przysposllabiać -obić v f to pre- 
pare, dress; fit up, dispose. ~~ 
się T (d° czego) to prepare one- 
self for ... ~obienie " prepa- 
ration; disposing. 

przyśrubować v< ? to screw on. 

przystallć, -wać v ? to arrive, 
come to; to be suitable, befit, 
become; (do siebie, mat.) coincide, 
be congruent; (na co) consent to, 
acquiesce in; (na służbę) take; 
przystoi, it is fit or becoming; 
~Ć do wojska, to turn soldier. 
~ń f , landing-place, harbour; /T^ .) 
haven, anchor-hold. ~nek™stay ? 
halting-place ; (kolei żel. J station. 
-nać v ™ to halt, stop, -warne " 
congruity; (na co) acquiescence, 
consent. 

przystąpić V1 ? to approach, come 
on; (do towarzystwa) join (a com- 
pany); (do czego) set to; accede 
to; tread upon. ~ do komunii 
śiv. t to receive the sacrament. 

przystarzały ? oldish 

przy stawił lać, ~ć vc f to put to; 
place near. 

przystęp ™ access, approach. 
-ność f , accessibility; (o osobie) 
affability. *>ny ? accessible; of 
easy access, -o wać, vid. przystą- 
pić. przystojnie 

^rzystojllnie a ? comely. ~ność f , 
beconiingness, decency; respec- 
table appearance. ~ny ? be- 
coming, decent; of respectable ap- 
pearance, well-formed, well made. 

przystosollwać^? to accomodate, 
adapt. ~wanie " accommoda- 
tion, adaptation. [decorate. 

przystrajać, ~oić v f to adorn, 

przystrzyildz, ~gać vc ? to cut away 
tbe ends of a thing, cut short. 

przyL'stndzic '"? to cool (down). 
• stygnąć V V" to cool down. 

przysullnąć, ~wać v< ? to bring 
near, move near. « ~ sic r f to 
draw near, advance. 

przyswilajać, ~oić v ? to appro- 
priate; tame, domesticate. <• *. 
sobie, to adopt, appropriate to 
oneself. 

przyswędzić v ? f o potrawach) to 
burn. ~ sie ^f to have a small 
burn. ""[firm, verify, certify. 

przyświadczllać, ~yć v< ? to con- 

przyświecllać, ~ić v ? to light, 
guide by light; (komu) light a 
person home. 

przysychać, vid. przyschnąć. 

przysyłać v f to send. 

przysypllać, ~ywać v< ? to pour to ; 
pour on, pour into. ~isko " al- 
luvium, alluvion. ~ka f , all that 
is poure" 1 to, surplus. \pl. 

przyszańce pi , (fort.) approaches 

przyszczep,,~ek ™ graft, scion. 
~ka f , patch. 

przyszllłość f , time to come, fu- 
turity ; na ~ ~, henceforth. ~iy ^ 
coming, future; (rok) next. 

przyszpiljlać, ~ić V( f to pin. 

przyszmbować,vi'oj. przyśrubować. 
przysztukować v< ? to piece, patch, 
przyszwa f , upper-leather. 
przyszyllwać , ~ć v< ? to sew on, 
sew to; (buty) new- vamp, refoot. 
przyszykować v ?'to prepare. 
przytaczać, vid. przytoczyć. 

przytarty ? rubbed off. 
przytęchllły " rankish, rancid. 
»nać v ? to grow rancid. przywabić 233 

przytępillać, -'c v ? to blunt, 
weaken ; (fig.) dull. ~ony ? 
bluntish. 

przytknąć, vid. przytykać. 

\ przytłliaczać, -oczyć v " to press 

down; (fig.) oppress. 
przytłuc w ? to dash down. ~ 
sie vt ,' to come roving. 

przytłumillać , *ć vc f to damp; 
(głos) to drown, deaden. 

przytnę, /u£. od przyciąć. 

przytolfczenie » quotation, cita- 
tion. ~czyć y " to roll against; 
(fig.) cite, quote; fałszywie ~ ~, 
to misquote. ~ ~ się w f to come 
rolling on. ~k ™ affluent. 

przytomllnie a ? with readiness of 

# mind. ~ność f , presence; *-•. umys- 
łu, presence of mind. ~ny ? pre- 
sent; being present to oneself. 

przytrafiać się, -ć się v f to 

occur, happen. [buckle on. 

przytroczyć v< ? to strap up, 

przytrzeć, vid. przycierać. 

przytrzymiiać , ~ywać v ? to re- 
tain, hold hack. 

przytullać, ~ić v ? to press close ; 
(fig.) to shelter. «« do serca, 
to press against one's breast. 
~~ się v ? to nestle closely to. 

przytullłek ™ harbourage, asylum, 
haven; dać -* -» komu, to patro- 
nise, protect a person, clenie " 
pressing to; shelter. -»lia f , (bot.) 
cheese-rennet, ~lisko " shelter, 
asylum. [hard. 

przytwar'ldy, ~dszy? somewhat 

przytwierdzilać, ~ić v f to fasten. 

przytyk ™ sneer, taunt; dać komu 
~i, to satirise a person. 

przytykać v 7? (do), to border 
(upon); (komu) satirise a person ; 
touch; (do ust) put to one's 
mouth; fasten, put on. 

przyuczllać, -yć vc t (kogo do) to 
school a person in, accustom to. 
«» ~ się V X to learn. [decoy 

przywahiUać, ~ć V( ? to allure, 234 przywalać 

przywalllać, -ić v f to roll towards; ' 
(fig.) burden. [ciency. 

przywara f , fault, defect, defi- 

przywdzillać , -ewać v ? to put 
on (clothes); (fig.) assume, take 
up. [dering on. 

przywędrować v ? to come wan- 

przywiąiizać , -zywać v f to tie, 
fasten )(fig.) attach. — zać się V T 
(do kogo) to take a fancy to, 
become fond of. -zanie " fasten- 
ing; ffg .) attachment, affection, 
-zany? fastened; (fig.) attached 
to, affectionate. 

przywidziienie" chimera. -iany? 
chimerical. — ieć v< ? — — sobie, 
to fancy, imagine. ~ ~ sie vimp. 
-iało rnu sie, he dreamt. * 

yrzywie\\8Ć,vid przywodzić. -dzio- 
ny p & ? brought to ; (do czego) 
reduced to; quoted, cited. 

przywieliszać, -sić v f to hang on. 

przywieź f , cord, line. 

przywieźć ve ? to convey to, carry 
to ; transport by water or by land. 

przywilljać, -nać V( ? to tie about, 
wind rouud ; come to shore, land. 

przywilej ",' privilege, charter. 

przywilltać vc l to greet, salute; 
(gości) to welcome. ~ - sie V X 
(z kirn) salute a person, —tanie " i 
greeting, salutation. 

przywłaszczllać, -yć v< ? to attri- 
bute, adjudge; appropriate; ~ «. 
sobie, to appropriate to oneself, 
seize; assume; bezprawnie sobie 
-*•-, to usurp, -enie " appro- 
priation; usurpation. — yciel ™ 
appropriator: usurper. 

przywlellc, -kać ve ? to drag near 
or to a place. 

przywllódzca '" leader. ~odzić' u ? 
to lead to, bring to; reduce to; 
quote, cite; (wojsko) command; 
m,m, sobie na pamięć, to call to 
one's mind. 

przywollłać, -ływać v< ? to call 
to (a place). 

przywllÓZ ",' import. »OziĆ, vid. 
przywieźć. «*ozowy " import . , „ psotny 

przywriiacać, -ócić v< ? to restore, 

re-establish, -ocenie ^ restora- 
tion, re-establishment, -óciciel™ 
re-establisher. 

przywykllać, -nać v ? to accustom 
oneself, get accustomed, -anie, 
-nięcie, -nienie " habit, use. 
-ły f accustomed. 

przyznallć, -wać V( ? to concede; 
avow, admit; award, adjudicate, 
- — się V X to confess, avow. 

przyzliwać, -ywać vc f to call to 
a place. ~~ do siebie, to send 
for a person. 

przyzwllalać, -olić v ? to consent, 
agree to; comply, acquiesce, 
-olenie " consent, agreement, 
acquiescence; z -oleniem, con- 
cessively. 

przyzwoillcie a ? becomingly, de- 
cently, -tość f , becomingness, 
decency. 

przyzwyczai lie , -jać v< ? to ac- 
custom. ~ ~ się ur , to get ac- 
customed, accustom oneself, 
-jenie \ ' habitualness. -jony f 
habitual, accustomed. 

psalms psalm, -ista™ psalmist, 

psałterz, ™ Psalter. 

pseudonim ™ pseudonym. 

psi " doggish, canine; dog's; (fig.) 
worthless, bad. ~ głód, canine 
appetite. — e mięso, dog's flesh; 
kupić za *© pieniądze, to buy a 
dead bargain or dirt-cheap. ~a 
róża, (bot.) dog-rose. - jezyk 
(bot.) dog's tongue, -ak™ young 
dog. — anka f , (astr.) dog-star, 
Sirius; (bot.) night-shade. — ar- 
nia f , kennel, dog-house; pack 
of hounds, -arz ™ dog-keeper, 
dog -feeder; dog-fancier, -ca, 
-Czka f , bitch. ~ę " puppy, cub. 
-kus ™ trick, turn. ~na, -nka f , 
poor little dog. 

psollcić w } to play tricks, -cić 
się T to chaff, tease, -ta f , 
trick , knavieh trick ; wyrzadzU 
komu ~tę, to play (onej a trick, 
-tny " petulant, mischievous psotnica 

knavish. -tnica f , (female) spoi- 
ler; frolicsome woman. ~tnik™ 
spoiler, destroyer; joker, frolic- 
some man. 

psowac, vid. psuć. 

pstrąg ™ trout. 

pstrllb «f> colouredly; (fig.) »o 
mu to gloxoie, he is queer in his 
noddle. -ocizna f , piebald co- 
lours, -okatość, ~okacizna f , 
piedness, mixture of colours. 
~okaty? piebald, spotted, dapple. 
~y f variegated, coloured, brind- 
led; piebald, dapple. ~zyć v( f 
to chequer, spot. ~- się v f 
(fig. J to have a coloured dress on. 

psubrat ™ scoundrel, rogue. 

psullć V( f to spoil ; corrupt, ~ć 
Sie l T fo towarach) to be spoiled; 
become worse. -cie " spoiling, 
corruption, ~cie się * putre- 
faction. 

psychlliatrya ♦; psychiatry, li- 
cznie a } psychically. -iczny " 
psychic, ~olog ™ psychologist. 
*ologia f , psychology, -ologi- 
czny ? psychological. 

psykać v ? to hiss. 

pszczllelarz ™ apiarist. -elnik ™ 
apiary, stand for bees ; apiarist ; 
book of apiculture; (bot.) dra- 
gon's head. ~elny ? bee ... 
~0ła f , bee. ~oli, vid. pszczelny. 
rolnictwo " science of apiculture. 

pszenillca f , wheat. -czny, pszen- 
ny " wheaten. 

ptallctwo, ~stwo * birds pi,, 
fowls _pi. «. * błotne, birds in- 
habiting bogs, waders pi. «,«> 
domowe, poultry. -k ™ bird. 
~k drapieżny, bird of prey. *-k 
leśny, woodbird. -k wodny, 
water- fowl, aquatic bird. -si f 
bird's. -si szrót, bird -shot'; 
(fig.) -siego mleka mu niedostaje, 
be lives in abundance. 

ptasziiarnia f , volery, aviary. -ę ™ 
little , bird. -ęcy ? nestling. 
~ek™ nestling, little bird; (fig.) 
sly fellow. -nictwo » fowling, pularda 235 bird-catching. -nik * bird-fan- 
cier; fowler. -y, v?d. ptasi, 
-yna f , poor small bird. -ynka f , 
fowling-piece. 

publillcysta™ publicist. - cysty ez- 
ny ? of. publicist, -cznie °* 
publicly. -czndść f , (ludzie) 
public, (w teatrze) audience; 
publicity. -czny ? public. 
*kacya f , publication, -kować^? 
to make known, publish. 

puc, ~ek ™ (vulg.) cheek ; chubby 
child. 

puch ", (pierze) down; (na twarzy) 
down of the cheek; rozbić w -, 
to bruise, crush. -lina f , dropsy. 
- - wodna, hydropsy, -linowy? 
hydropic. -nać w , 1 to bloat, swell. ~nieme ',' swelling, -owy a downy, down .. 
pucołowaty ? chubby, blowzed. 

pud ™ (waga rosyjska) pood 
(= 16,36 klgr.) 

pudel ™ fzoj poodle. 

pudilełko * box, small box; 
(fig-) jak z -ełka, dressed up 
drunk. -ło " box; coach-trunk, 
well; (fig.) miss, bad shot. 

pudller ™ powder, hair-powder. VOL ~ro- ~rowac v t to powder. 

wanie " powdering 
pilf ™ backgammon, 
pugilares ™ pocket-book, 
puginał ™ dagger, poniard, 
punacz ™ ^orn.^ eagle-owl. 
puhar ™ cup, bowl, goblet, beaker, 
puk"? knock, crack; narobić huku 

-U, to make a great bustle. 
pukać, -nać v ] 1 knock, clap; 

(o sercu) pant, throb; burst. 

~m. do drzwi, to knock at the 

door, -anie " knock; clap. 

~anina f % shooting. -awka f , 

pop-gun. 
pukiel ™ tuft of hair curl, ringlet, 
puklerz ™ buckler, shield. 
pula f , (w grze) stake, pool, 
pułap ™ ceiling. -ka f , trap, 
pularda f , fat pullet. 236 pulchnić 

pulchnilić v< * to make loose, 
loosen. »ieć v ^ to become loose. 
-OŚĆ f , (ciała) softness ; looseness, 
pulpousness. ~y ? loose, pulpy, 
squab ; soft. 

pułk™ regiment, -ownik™ colo- 
nel. -ownikowa f , colonel's wife, 
-ownikowski? colonel's, -owy? 

pułka f , shelf. [regimental. 

pulpet ™ force-meat ball. 

pulpit ™ writing-desk. 

puls™ pulse. ~acya f , pulsation. 
-OWV? of the pulse; żyła -owa, 

pumeks ™ pumice. [artery. 

pumpa, vid. pompa. 

punkt ™ point; (fig.) article, mat- 
ter, m, o trzeciej godzinie, at three 
o'clock exactly, «• sporny, moot 
point. ~ wyjścia, starting point. 
- wrzenia, boiling-point. ~ zbor- 
ny, rallying-point. -ować V( f to 
dot. -owanie * dotting. ~ua- 
cya f , pointing. -ualność f , 
punctuality, promptitude. -ual- 
ny " punctual. 

pupil ™ pupil, ward. 

pupka f , puppet, doll; nymph, 
chrysalis. 

purchatllość f , fungosity. ~y f 
fungous, spongy. 

purchawka f , puff-ball. 

purpullra f , purple (colour and 
stuff; ; purple-shell, -rować vc f 
to purple. -rowo a } na «, 
u farbować, to purple. — rowy 
purple-coloured, purplish. 

puryllsta ™ purist, -tanin TJ 
Puritan. 

puścijjć, vid. puszczać. — zna f , in- 
heritance, heritage. 

pustak ™ windy fellow. 

pustelniila f , hermitage, solitude. 
-ca f , hermitess. — CZV ? seclu- 
ded, solitary. »k , hermit, 
anchoret. 

pustk||a f , abandoned cottage; 
desert, solitude?" -i pi., wilder- 
ness, waste; vacuity, vacuum; 
stać ~ami, to be abandoned, be 
deserted. * o wie 1 ? desert, solitude. a pylnik 

pustllo*? vacuously, voidly. -ość f , 
vacuity, yacuousness. -oszec vr } 
to become deserted. -oszyć v ? to 
ravage, devastate, -oszyciel ™ 
devastator ravager. -ota f , wan- 
tonness. ~y « desert, desolate; 
empty, vacuous. ~a głowa, straw- 
head, -ynia f , desert, solitude. 

puszcza f , desert, wilderness; 
great forest. 

puszczallć v ?? to let go, set free ; 
let fall; shoot off; (o broni) go 
off; (o mrozie) thaw ; (o drzewach) 
bud, burgeon; (o plamach) come 
off. ~ć w obieg, to circulate. *.& 
w niepamięć , to commit to ob- 
livion. ~ć się T set out, set off; 
bud, germinate; break forth, 
appear. ~dło " fleam, lancet, 
-nie, puszczenie " letting out 
— ~ krwi, bleeding, letting of 
blood. [hawk. 

puszczyk ™ screech-owl, night- 

puszek ™ vid. puch. 

puszklla f , box, case. *a dla ubo- 
gich, poor-box. ~a do herbaty, 
(tea-)canister. -arski f gun- 
maker's, -arstwo " gunsmithery, 
gun-maker's trade. -arz ™ gun- 
maker, -owy ? tinned. 

puszyllć v< ? to puff up, blow up. 
-ć się V X CficJ to elate oneself, 
-sty ? blown up; downy. 

putać v ™ to lead a jolly life, live 
gaily. 

puzan ™ trumpet, bassoon, trom- 
bone, -ista ™ performer on 
the trombone. 

puzdllro, -erko " bottle -case, 
canteen ; case ; scrotum of a stal' 

puzon, vid. puzan. [lion. 

pycha f , pride, haughtiness. 

pylił™ dust, powder; (bot.) pollen. 
— ł węgielny, coal-dust. ~łek ™ 
mote, atom. m,~ kwiatowy, pol- 
len. ~lić v< ? to dust, powder, 
cover with dust. — ~ się T 
to scatter dust. -łkowy f 
dust . . . -Inik ™ (bot.) stamen. pypeć rada 23? pypeć ™ (wet.) pip. 

pyrollksylina f , pyroxyline, gun- 
cotton, -technika f , pyrotech- 
nics pi. 

pysk ™ muzzle, snout; (vulg.) dać 
komu to w, to box some one's 
ears. -aty ? having a loose 
tongue. 

pyszllałek ™ bloated man. <*ał- 
ka f , bloated woman. -ałkowa- 
tOŚĆ f , bloatedness. -nić się V X 
to boast of, be proud of. — iiie, 
— no a p haughtily, pompously. 
••I108Ć f , haughtiness. *>ny " 
haughty; pompous. 

pyszczek™ small muzzle; (u pta- 
ków) beak; snout. 

pyta, vid. pytka. 

pytallć v< ? to ask, question. — ć 
się V X (o co) to inquire after; 
nie — ć się o co, to take uo notice 
of; nie — m się o żo, I do not care 
for it. -jnik ™ (gram.) sign of 
interrogation. -nie ^ question, 
interrogation, inquiry; question, 
matter in question. 

pytli'el ™ bolter; (fig. J przez -- 
co przepuścić, to slur over, iło- 
wać v ? to bolt, sift ; f/tyj babble, 
prattle. -Iowy ? bolting . . . 

pytklla f , knotted handkerchief; 
certain play so called. -i pi., 
torture rack. 

pyza f , kind of pudding; (fig.) 
full, puffed cheeks. ~ty f chub- 
by, chub-cheeked. B. 

rąb T seam, hem. -ić ve ? to hem, 

border. 
raballć ™ hew, cut, chop ; (drzewo) 

to cut, cleave; (cukier) mince. 

~Ć pałaszem, to cut with a sabre. 

•-Ć si§ na pałasze, to fight with 

sabres. -nie" cutting; mincing; 

chopping. — nina f , slaughter. abarhar ™ rhubarb. rabat ™ abatement , discount. 
*yp!., platband, border. 

rabek, vid. rąb. 

rabiać, vid. robić. 

rabin ™ rabbi(n), -owy ? rab- 

rąbnąć, w'd. ra&ac. [binical. 

rabllować v ? to rob , plunder, 
-owniczy, -nsiowski? robber's, 
rapacious., -unek ",' robbery. 
-US ™ robber, highwayman. 

rabnlista ™ pettifogger. 

raca f , sky-rocket. [rachitis 

rachityzm ™ (med.) rickets pi., 

rachllmistrz™ arithmetician; calcu- 
lating machine. — -owsM ? arith- 
metician's. — ować v f to count, 
calculate; fna kogo) count upon, 
rely. - - się ur , (z czem) to reckon 
with, settle accounts with; (z 
czego) give an account of. -o- 
wanie się ^ settling accounts. 
-uba f , computation, calculation, 
-nnek™ reckoning, account; bill; 
credit. -rmkowość f , keeping cf 
accounts, accountantship, — nn- 
kowy ? calculatory. 

racica f , cloven hoof. 

racowy ? racket . . . 

racylla f , reason, cause; fporcya) 
ration, share ; mieć -ą, to be right, 
-onalizm ™ rationalism, to- 
nalny ? rational. 

raczek: ™ small craw-fish, crab. 

raczej a ? rather. 

raczka f , grip, hold; small nice 
ćand; six gallons. 

rączifo °% nimbly, quickly. -0ŚĆ f , 
agility, quick, -y f agOe,- quick. 

raczyć V} , 1< ? to deign, to condes- 
cend, be pleased ; treat, entertain. 

rad " (z czego) pleased with, con- 
tent with; glad of. -bym wie- 
dzieć, I wish to know; jestem mu 
— , I like to see him; — nie -, 
will he nill he. 

rad|la f , counsel, advice; council; 
sitting, session; nie ma -y, it is 
all of no use; zasięgać rady, to 
consult; -a tajna, privy council. 238 radca »a municypalna, Common Coun- 
cil. ~a stanu, Privy Council. 
-ca, -zca ™ adviser, counsellor ; 
councillor. •.<* «ia»u, Privy Coun- 
cillor. 

radel ™ stew-pan, stewing- pan. 
*ek ™ small stew-pan. 

radlllanka, -onka f , ground 
ploughed over again ; turning up 
the ground. ~ić V( f to turn up 
the ground. 

radło " plough- share. 

radny ? of the senate. <* ™ (miasta) 
Common Council-man. 

radoilść f , joy; jo.yfulness, glad- 
ness, pleasure. ~sny f joyful, 
joyous. -wać się. . to rejoice 
at, he glad of. 

radykallł, -lista ™ Kadical. 
-lny f radical. 

radyslla, -ka f , radish. 

radzilca, vid. radca, -czyni f , 
Councillor's wife, -enie " con- 
sultation. ~ić v< ^ to advise, coun- 
sel, give advice; (o 'kim) to care 
for. —-, sie V T to consult. 

rafa f , reef, *" ridge. ~ koralowa, 
coral-reef. 

rafinllada f , rafined sugar ; (cukru) 
refinement. ~erya f , (cukru) 
refinement; (fig.) cunningness, 
craftiness, -ować v< ? (cukier) 

raj "5 Paradise. [refine. 

rai!!Ć v< ? to recommend, direct, 
-ciel ™ deputy-suitor, procurer. 

raja f , (ryla) ray. 

rajca ™ Common Council-man. 

raifur ™ pander, pimp. *.ka f , 
procuress, hawd. — ować v< ? to 
couple. «8 two 1 coupling, match- 
making. 

rajgras ™ (bot.) perennial darnel. 

rajsbret ™ drawing-board. 

rajski °t paradisiacal. *e jabłko, 
John-apple. ». ptak % bird of pa- 
radise. 

raitszula f , riding-school, manege. 

rak ™ crawfish, crab; fmed.) cancer, 
canker ; (astr.) Cancer. -* morski, 
lobster. ~ rzeczny, river- Craw- raptownośĆ 

fish; (fig.) spiec »a 4 to blush, 
-arz ™ catcher of crawfish ; ras- 
cal, villain, -owacieć v ™ (med. y 
to cancerate. ~owaty ? cancri- 
form; (med .) cancerous, cancera- 
tic. »owy ? crab's, of a craw- 
fish, -owa zupa t soup with 
crawfish. 

rakieta f , sky-rocket. 

ramlla f , frame; chase; oprawie 
w *»y, to frame. »-a okna, win- 
dow-frame. A-a obrazu, picture- 
frame. ~y sukiennicze, tenter, 
cloth-frame. 

ramillę " shoulder, arm; (mat.) 
side; (fig. J gower; ( w mechanice) 
arm; wziąć na ~ę, to shoulder. 
-eniowy,' -enny , shoulder . . . ; 
brachial. ~enisty ? broad-shoul- 

ramka f , small frame. [dered. 

ramota f , bungling work. 

rana f , wound , hurt ; (fig.) moż- 
naby go do rany przyłożyć, one 
may twist him round one's fingers. 

ranek ™ morning. 

ranga f , rank, dignity. 

ranllić vc ? to wound, hurt; (fig.j 
injure, hurt, -iony? wounded. 

raniutklli ? very early, matinal. 
*O a ? very early in the morning. 

ranka f , small wound. 

ranllkiem a } early in the morning. <ny a, matinal , morning . . . ; wounded, -o ™ morning; a -a, 
in the morning. *o a ? early in 
the morning; jutro <»o, to mor- 
row morning ; kto ~o wstaje, temu 
Pan Bóg daje, early to bed and 
early to rise, makes a man healthy, 
wealthy and wise. 

rańtuch ™ head-cloth. 

rapcie pi-, sword-belt. 

rapir ™ rapier, foil, 

raport ™ report, account. «*o - 
wać vc ? to report, account. 

rapsod, -ysta ™ rhapsodist. ~ ^ 
~ya f , rhapsody. »yczny? rhap- 
sodical. 

raptllem a ? suddenly, all of a 
sudden. -ownoŚć f , suddenness, raptowny reduta 239 hastiness, rashness. -owny ? 
sudden 5 hasty, rash. ~ularz ™ 
sketch, outline. «*us ™ (fam.) 
rage; inaddish man. 

rapunkuł, vid. roszpunka. 

raróg ™ (om.) mouse-hawk ; (fig.) 
monster. 

ras||a f , race; breed, blood, •'o- 
wy ? (koń) thorough-bred; of 
race. 

raszka *', (om.) robin-redbreast. 

raszpla f , rasp. 

ata*, rate, instalment; payment 
by instalments. ~mi, by instal- 
ments. 

ratafia f , ratafia (fine liquor). 

rataj ™ ploughman. 

ratilować v ? to save, recover, free; 
help, aid. »~ się v ? to make 
one's escape, save oneself. ko- 
wanie " deliverance, saving. -. li- 
nek " saving, rescue; help; nie 
mo?~uńkVL, it is past help ; ~tun- 
kn! help! -..linkowy ? przy- 
rząd «,«►, appliance for rescuing 
drowning person. ~unkowe 
próby, attempts at saving. 

ratusz ™ town-house, town-hall, 
-owy ? of town-hall. 

ratyfikacya f , ratification 

raut ™ rout, drum, crush. 

raz ™ stroke, blow; one time, 
time; one; case; Ml pewnego, 
once; na ten ~, for this once; 
w każdym ~ie, at any rate ; od ~u, 
at one jerk; ~ po ~, from time to 
time; za pierwszym *»em, in the 
first instance; w ~ie potrzeby, if 
need be, in case of need. 

rażący ? (o kolorach etc.) glaring, 
loud; shrill, sharp; (fig .) shocking. 

razem a ? together; at the same 
time; at once. [(fig J shock. 

razić v< ? to wound hurt; strike; 

raźliność f , quickness, briskness. 
~ny f agile, brisk, 

rażony ? struck, confounded. ~ 
piorunem , struck by lightning; 
(fig.) jak piorunem *> (stanął), 
dumbfounded razowy * (o mące) coarse; chleb 
», Graham-bread; ammunition- 
bread. 

razporaz, vid. raz, 

rdest ™ buckwheat, polygonum. 

rdza f , rust; (na zbożu) smut, 
-wiec v > to grow rusty, rust., 
-wy ? rusty. 

rdzeliń ™ marrow; (fig.) pith, 
quintessence. ~nny " marrowy, 
pithy; (fig.) quintessential. 

rdzewieć, vid. rdzawiec. 

reallgować vy f to react. ~kcya f , 
reaction, akcyjny ? reactive. 

realllista ™ realist. ~istyczny^ ? 
realistic, -izm™ realism. ~ność f , 
reality. ~ności pi-, real estate,- 
real things. ~ny f real; szkoła 
-na, school where modern lan- 
guages and sciences are taught. 

ręb ™ (lasu) clearing, glade. «* 
acz ™ wood-cutter; swordsman. 

rebus ™ rebus. 

ręby pi., reversed side. 

recenllzent ™ critic, reviewer. 
-zya f , critique, review. 

recepilis ™ certificate of delivery, 
-ta f , prescription, receipt, recipe. 

reces ™ (jur.) arrangement, com- 
pact, treaty. 

recydywlla f , (med.) relapse, 
-ista ™ relapser. 

recytować V( f to recite. 

ręcznllik ™ towel. ~y f manual. 
—a broń, hand- weapon. *,&robota r 
handiwork, manual work. ~y 
młyn, hand-mill. 

ręczyllć v f to warrant, guarantee, 
give security. <*ciel ™ bail, 
guarantee. 

redallgować v< f to edit (a news- , 
paper). ~kcya f , editorship; 
editor's office. ~ktor ™ editor 
(of a newspaper). ~ktorski f 
editorial, editor's, aktorstwo ? 
editorship. 

redukllcya f , reduction. ~ować v ? 
to reduce, diminish. 

reduta f , (fort.) redoubt j masque- 
rade £ masked ball. 240 refektarz rekwiem refektarz ™ refectory. 

referenl|darynsz™j unior barrister. 
~darz ™ referendary. *-t ™ re- 
porter, reviewer. 

refleklls ™ (fi* .) reflection, reflex. 
~sya f , meditation, reflection. 
<*tOwać vc f to draw the atten- 
tion to. «* -v się vr to consider 
attentively; {fig J collect oneself. 

reform! la f , reform, -.acya f , refor- 
mation, reform ; the Reformation. 
~at™ Recollect. ~ator™ reformer, 
-atorski? reformatory. ~owac u ? 
to reform. ~owany f kościół 
~ «*, the Reformed Church. *. *> 
ewangelik, Reformist. 

regata f , regatta. 

regencya etc , vid. rejencya etc. 

regiment, vid. pułk. ~arz ™ com- 
mander, chief, vice-hetman. 

regU||ła f , (gram.) rule ; rule (of an 
order); «•«• trzech, rule of the three, 
rule of proportion. ~lacya f , re- 
gulation. ~lamin ™ by-laws, 
regulations pi. ~larnośĆ f , regu- 
larity; (med.) monthly courses. 
~larny ? regular, viator ™ re- 
gulator, governor. ~lowaĆ v< ? 
to regulate, arrange. 

rehabilitacya f , rehabilitation. 

rej ™ mastery. ~ wodzić, to lead. 

reja f , sailing-yard. 

rejenllcya f , regency; government, 
regeńtship. ~t™ regent; notary. 
*>tka f , regentess. 

rejestr ™ register, record ; index, 
list; organ-stop. ~owaĆ v f to 
register, record. ~owy ? re- 
gistrational ; registrate. 

rejterllada f , retreat. ~ować v ? 
to retire, make a retreat. 

rejwach ™ alarm, riot. 

r§k||a f , hand; arm ; hand-writing ; 
(fig.) podać komu ~e_, to offer 
assistance, assist; (fig.) wyciągać 
«%ę, to ask relief; mający rece, 
armed; z pierwszej ~i, at first 
hand; na swoją ~ę, upon one's 
own account, of one's own head; 
po lewej (prawej) rpce, on the left (right); *. w ~ę, hand in hand; 
pod «.ą, at hand, ready; (w kar- 
tach) &yć na ~u, to have the lead ; 
(fig.) założyć rece, to fold one's 
hands, to lie upon one's oars; to mi nie na this comes in very awkwardly. 

rekapitulacya f , recapitulation. 

rękaw ™ sleeve. ~ek ™ small 
sleeve; muff. ~ica, —iczka f , 
glove ; (fig.) rzucić -ice, to throw 
down the gauntlet, defy". ~icznic- 
two " gloving. ~iczilij£ ™ glover. 

reklam||a f , puffing advertisement. 
~acya f , claim, reclamation. ~o- 
waó vc ^ to claim, reclaim; puff, 
cry up. 

rekodzielllnia f , manufactory. 
~lniczy " manufactural , manu- 
facturing. ~lnictwo \ trade, 
profession. »lnik ™ manufac- 
turer. *ło " manufacture, handi- 
work. 

rekognoskować ve ? reconnoitre. 

rękojeść f , handle; hilt (of a sword). 

rękojmia f , guaranty, surety. 

rekolekcya f , exercise of penance. 

rekomendllacya f , recommenda- 
tion. <*acyjny f of recommen- 
dation. ~ować v " to recommend, 
commend. 

rekonesans ™ (mil.) reconnais- 
sance, reconnoitre. 

rekonwalescent ™ convalescent. 

rękopisllm ™ manuscript. *mO" 
wy, <*-0Wy f manuscript. 

rekreacya f , recreation, diversion, 
leisure. 

rekmllcki ? recruiting, of recruit. 
~t ™ recruit; (fam .) novice. «*t0- 
wać v f to recruit, ~towanie " 
»tacya f , recruiting, recruit. 

rektor ™ rector, head -master, 
•ski ? rectorfs. ~stwo V rector- 
ship. 

rektyfikllacya^ rectification, ~o* 
waó v< ? to rectify, adjust. 

rekurs ™ (jur.) recourse. 

rektiza f , refusal. [the dead. 

rekwiem " requiem, service foi rekwizycya 

rekwizy|]cya f , request, requisition. 

~ta pi- fte.J properties pi. 
rela!|cya f , relation, report. ~ty- 

W110SĆ, vid. względność. ~tywny, 

vid. względny. 

relegllacya f , ~owanie " relega- 
tion, rustication. ~owac v< ? to 

rusticate, 
r eligilla f , religion. ~ant ™ pious 

man. ~antka f , religious woman. 

~jność f , religiousness. <*jny ? 

religious, 
relikwia f , relic. ~rz, ~rzyk ™ 

shrine, reliquary, 
rels ™ (kolei żelaznej) rail, 
remanent ™ residue , arrears pi. 

• owy " outstanding, 
remiza f , coach-house, 
remonstracya f , renionstration. 
remontlla f , supply of horses for 

the cavalry. ~owy ? koń <*. ~, 

remount. 

remuneracya f , remuneration, j 
ren ™ (zo.) reindeer, 
renegat ™ renegade. 

m, styl, Renas- rezerwoar 241 a renesansowy 
cence style. 

reneta f , rennet, queen-apple, 

renifer * (zo.) reindeer. ~owy f 
of reindeer. 

renkloda, vid. rynkloda. 

renoma f , renown, fame. 

renons ™ (w kartach) renounce. 

reński " Rhenish. ~e wino, hock, 
Rhenish wine. ~ złoty, florin. 

renta f , rent, revenue; rent, rente. 

repar||acya f , repair. ~ować vc f 
to patch, botch, repair, mend. 

repartycya f , repartition. 

repertuar ™ repertory. 

repetycya f , repetition, [peater. 

repety er ™ repeating -watch, re- 

repliklla f , (jur.) counterplea, re- 
tort; reply. ~owaĆ v f (jur.) to 
counterplead. 

represyjny " repressive. 

reprezentllacya f , representation ; 
representatives pi. ~acyjny " 
representative. ~ant ™ repre- 
sentative. ~ować v ? to represent. 

Cześć polsko-angielska. reprodukcylla f , reproduction,, 
-jny " reproductive. m reprymanda f , reproof, reprimand 

republika f , republic, -nin " 
republican. ~nizm ™ republi- 
canism. ~nski ? republican.. 

reputllacya f , renown, reputation* 
~Owany " renowned. 

reskrypt ™ rescript, decree, writ. 

resor ™ (sprężyna) spring. 

respekt ™ respect, esteem. 

restaurllacya f , restoration; di- 
ning-roomspi. ~ator™ restcrer; 
tavern-keeper.- ~owaĆ v f to 
restore; mend, repair. 

restrykcya f , restriction. 

restytucya f , restitution. 

resursa f , club (body of members). 

resztlla f , rest, residue, remainder ; 
do ~y, entirely, altogether. ~ka f * 
remnant. ~ki pi. , remains pL 
~ujacy ?" outstanding, remnant 

retman ™ boatsman, boatswain. 

retor ™ rhetor. ~yczny ? rhe- 
torical. ~yka f , rhetoric. 

retorta f , retort. 

retuszller™ retoucher. ~ować v ? 
to retouch, -.owanie 1 } retouch- 

rety *, gemini! [ment. 

reumatyllczny? rheumatic. «vgm™ 
rheumatism. 

rewanż ™ (w grze) revenge. 

rewerber ™ reverberator. 

rewerenda f , clergyman's gown. 

rewers ™ reciprocal obligation or 
bond. 

rewilla f , (mil.) review, muster. 
~dować vc f to revise, review. 
~zor™ controller, reviser. ~zya f » 
revision, revisal; revise. 

rewolucylia f , revolution, ~jny? 
revolutionary. ~onista ™ revo- va revo- lutionist. ~onizowac 
rewolwer ™ revolver, [lutionise. 
rezeda f , (hot.) reseda, mignonette, 
rezerwlla f , (mit.) reserve, body of 

reserve; reserve, reservedness. 

~rsta ™ reservist. ~ować v f. to 

save, reserve. ~owy? reserve. .., rest ~oar reservoir. 
16 242 rezolucja 

rezolullcya \ resolution. -t *J 
resolute man. — tl!©ŚĆ f » resolute- 
ness, resolution.' -tny ? reso- 
lute, determined. 

reson ™ boldness, courage, -o- 
wać ^ to argue, dispute. 

I i^onans ™ sounding-board. 

rezultat ™ result. 

rszylldencya f . residence, -dent™ 
resident. -dować v ? to reside. 

rezygnllacya f , resignation. -o- 
wac'T to resign. 

reżyser ™ stage- manager. -ya?, 
(te.) management. 

robailcfcwo ^ worms pi. -czek ™ 
small worm, vermicule. — — 
siviftojamki, glow-worm. — czko- 
waty ? wormshaped, vermiform, 
-czkowy ? peristaltic. -czy- 
wieć ^ to become worm-eaten. 
-czywy ? mity, worm-eaten. 
— k™ worm ;f to owocu efc.J maggot. 

rober ™ fto grze^ rubber. 

robllić v ?? to make ; do ; labour, 
work; (wiosłem, bronią etc.) 
handle or wield ; (o trunkach) 
ferment, work", -ić swoją powin- 
ność, to do one's duty. -ocizna f , 
socage; bard labour, -oczy °; 
Industrious ; working, work. -o- 
ta f , work, labour; make, making; 
przy — oci9, a working ; mieó co do 
~Oty, to have business , be oc- 
cupied. -ótka f , hand- work. 

robotni|ica f , work-woman, female 
hand. -icy pi-, work-people. 
«*iezy ? workmen . . . ; zapłata 
-icza, wages, hire. — ik ™ work- 
man, labourer. -y ? industrious ; 
working; koń -y, draugbt-horse. 

TOCh ™ (ryba) ray. 

rooznlliak ™ yearling. -ica f , 
anniversary. -ie <*^ yearly. -y? 
yearling, yearly. 

ród"? kind, race; lineage, family, 
descent. «• ludzki, mankind; 
rodem z ..., native of . . . 

rodllak "J fellow-countryman, com- 
patriot, -ny ? fertile. -ne 
części, genitals pi. -opia ™ ge- t* 

roj 

nealogist. -owity ? born, -o« 
wód ™ pedigree, genealogy, -o- 
wy ? iwfe -owe, family name. 

rodzaj ™ kind, species; (gram-) 
gender; genus, species; sort. - 
ludzki, mankind. -nośĆ f , ferti- 
lity, -ny " fertile, productive; 
genital ; cz£&t -ne , genitals pi. 
-owy ? generic. 

rodzllenie " generation, procrea- 
tion, -eństwo » brothers and 
sisters, -ic ™ begetter, -ice p&-i 
parentspZ. -ić v ? to bear (a child); 
beget, produce, bring forth. - - 
się V V to be born; be produced, 
brought forth. -icielka f , mother, 
-icielski? parental. -imośó f , 
genuineness. -imy ? native, 
genuine, -ina f , family; rela- 
tions pi., belongings pi. -in- 
ny ? family, natal. [german. 

rodzonlliutki, -y ? (brat etc.) full, 

rodzynek ™ raisin, currant. 

róg ™ horn ; (do prochu) powder- 
horn; corner, nook. - myśliwski, 
bugle, bugle -horn. - obfitości, 
cornucopia, horn of plenty; rogipl., 
horns pi., antlers pi. ; ciemno jak 
w rogu, it is very dark; grać na 
rogu, to blow a horn. 

rogallcizna f , horned cattle, black 
cattle, -cz ™ roe -buck; hor- 
ned beetle ; (osoba) cuckold. -1 ™ 
(pieczywo) Freneh roll; (fig.) 
cuckold. 

rogatllka f , -M pi-, turnpike, bar ; 
sa x uare cap. -y f horned, -y- 
wka f , square cap. 

rogllowaty " horn -like, horny 
-owiec ™ (mineral.) chert, -owe \ ł 
toll on horned cattle. -ówka f , 
(anat.) cornea ; (staromodna) 
hoop-petticoat, crinoline. 

rogowllnik ™ horn-maker, worker 
in horn, -y ? corneous, horn . . • 
-y błyszcz, horn-blend. 

rogollż ™ -zina f , rush. -ża,-żka f < 
rush-mat. -zi ? rush . . . 

rohatyna f , javelin. [crowd. 

rój ^ swarm; (ludzi) multitude, rojalista 

rojali"sta ™ royalist. *zm ™ 
royalism. 

ro!!ić się V X to swarm. *» — sobie 
(o czem) to fancy, imagine , co ci 
się ~i w głowie! you dream. 
*-J8Hie " swarming; dreaming, 
idle fancy , czas -jenia, swarming- 
time. » - się" swarming; (fig. J 
crowd , crowding, —jnie a ? by 
swarms. -jnik ™ (hot.) house- 
leek, -jny c , c swarming. ~jo- 
wisko " (ludzi j swarm, crowd, 
-jownik ™ f&oż.y balm. 

rok ™ year; po?*a ~u, season. 
m. w —, — rocznie , every year ; 
će#o -"Tl, this year. — przestępny, 
leap-year. ~>ipl., (jur. J assizes_p£. 

rokicina f , osier, basket- willow. 

rokoko " (arch.) rococo. 

rokosz m , rebellion. -anin ™ 
mutineer. 

rokowallć T" to deliberate; ne- 
gotiate, treat; betoken, promise, 
-nie " negotiation , transaction. 

rol||a f , field, acre; (te.J character, 
part; grać ~e, to play a part; 
(fig. J make or '"cut a figure. -nic- 
two " agriculture, husbandry. 
-niczy " agricultural; agrarian, 
farmer's, —nik ™ husbandman, 
piougher ~ny ? agricultural. 

rolada. vid. mlada. 

rolos ™ sun-blind, roller-blind. 

romanek m , (lot.) wolfs milk. 

romans ™ romance, novel; love- 
aifair. -ista, -opisarz ™ ro- 
mancer, novelist, novel-writer. 
-ować v ™ to be in love-affairs. 
-owość f , being in love, -owy? 
love . . . 

romantyczllnie a ? romantically, 
-ność f , romanticness. -ny f 
romantic; szkoła —na, the Ro- 
mantic School. 

romanlltyk™ romantic, -tyzm™ 
romanticism. 

ronlld, -t ™ patrol. 

rondlieL -lik, vid. radii, -el ™ 
parteri /. rotmistrz 243 ronić v< f to drop, let fall; (rogi) 
shed. •. sie V X to strip otf the 
pellicle, shed horns. 

rop!!a f , matter, pus. —a ziemna, 
rock-oil, petroleum. «»ić vc , 1 - - 
się V X -ieć v ™ to suppurate, 
fester, -ienie , - - sie V 1 SU P" 
puration, maturation. *" -isty, 
— ny ? suppurative, purulent. 

ropucha f , toad, paddock; (fig J 
ugly wretch. 

roraty pi., morning-service; ma» 
tins (in the advent-season). 

rosa f , dew. ~ ranna, morning 
dew. — wieczorna, evening dew. 
~ pada, it thaws. 

r OSada, vid. rozsada. 

rosbif ™ roast-beef. 

rOŚĆ\ vid. rosnąć. 

rościć vc ? (prawo lub prełensyej to 
lay claim to, pretend. 

rosillć u ? to bedew, sprinkle, 
water. -czka f , (bot. J sun-dew. 
-sty ? dew. 

rOŚlin!!a f , plant. ~a pnąca się, 
creeper, climbing plant ; królestwo 
~ , vegetable kingdom. ~ka f , 
small plant, -ność f , vegctability, 
vegetation. ~ny f vegetable. 

rosllłość f , robustness, tallness. 
~ly f tall, robust, -nać v< ? to 
grow; (fig. J to increase." ~ - w 
gore, to grow up. 

rosocha, vid. rozsoclia. -ty ? bi- 
furcated. 

rosół ™ broth, beaf-tea. - z kur- 
cząt, chicken broth. 

rosomak ™ (zoj wolverene. 

rostra chan ™ goblet, large cup. 

roszczenie " claim, pretention, 
title (to). 

rÓSZCzka, vid. różdżka. 

roszpunka*; (bot J rampion. 

rÓSZt ™ fire-dog. winniczy, 

espalier for wines. 

rotlla f , band , gang ; (mil. J file, 
company; (przysięgi) formulary 
(of an oath). -acya f , rotation; 
rotation of crops, -man, vid. 
retman. -mistrz "J captain of 244 rotmistrzowstwo 

cavalry, -mistrzowstwo " cap- 
tainship of cavalry. -owy ? 
— — ogień , dropping fire. — — 
oficer, captain. -unda f , round 
building, rotunda. 

rów ™ ditch, trench. 

rowllek ™ channel, -isty ? full 
of ditches. -kować v ? to chan- 
nel, -kowaty ? channelled. 

rówielinnica, -nniczka, -śnica f , 
(female) companion, consort; 
coeval woman. -nnik, -śnik ™ 
companion, comrade, consort; 
coeval man. 

równllać vc f to even, smooth, 
level ; equal , equalise ; (z kirn) 
compare with. - - sie V X to 
place oneself on a par. ""-acz ™ 
smoothing-plane. -anie " eve- 
ning, levelling; equalisation; 
(mat.) equation. -ia f , level 
ground, plain; equipoise, equi- 
librium; kłaść w *,\ z kim, to 
place on a par with . . . ; stanąć 
i kim na -i, to place oneself on 
a par with . . . -ianka f i nosegay. 
-ie, — ież a } equally, likewise, 
also, too. 

równillk™ equator (line), -kowy? 
tropical, equatorial. — na f , plain, 
level ground. 

równo ? like, alike; evenly, plain- 
ly ; equally ; nevertheless. -bo- 
czny " (geom.) equilateral ; (trój- 
kąt) isosceles. -bok ™ equilate- 
ral, •-brzmiący " homonymous. 
«*czesny " contemporary. -kat- 
ny r ? equiangular. -kształt- 
110ŚĆ f , (min.) isomorphism, 
-kształtny ? of the same form 
or shape. -legły f parallel. 
— ległobok ™ parallelogram. - 
leżnik ™ parallel, -nocny ? 
equinoctial, -ramienny " (mat. J 
isosceles, -rzędny ? of equal 
rank, -rzutnia *i (mat. J para- 
bola. 

rÓwnllOŚĆ f , equality; parity; 
levelness. «*y ? equal; level, 
plain, even; like. rozbłysnąć 

równouprawnienie " -waga f , 
equilibrium, equipoise, balance; 
horizontality ; (fig. J -waga poli- 
tyczna, balance of power, -waż- 
nik ™ (chemj equivalent, -wa- 
żyć *•'? to contrepoise, equilibrate. 

- - sic V X to equilibrate, -znacz- 
ność f , synonymy, -znaczny ? 
synonymous. 

równy, vid. równość. 

róż ™ paint, rouge. 

rÓża f , rose, rosebush; (med.) St 
Anthony's fire. — polna, wild- 
rose ; psia -, dog-rose, -ńcowy ? 
of rosary, -niec ™ rosary, chaplet 
of beads, -ny " rose . . . , of 
roses ; rosy, rose-coloured ; olejek 

- — , attar of roses. 

rozbeczeć się V X (fam.) to burst 
into tears. 

rozbestwillać, -ć v f to brutalise, 
make brutal. - - sie v f to bru- 
talise, become brutal^ 

rozbillć, -jać V( f to smash to 
pieces; (namiot) pitch; (nieprzy- 
jaciela) defeat, disperse. — ć 
się V X to be dashed to pieces, 
be crushed; (o okręcie) strand, 
shore, -cie" shattering, dashing. 

- — okrętu, shipwreck, 
rozbielldz się, -gać się VT , to 

take a run; disperse; (o koniach) 
to bolt. 

rozllbierać, zebrać 1 '? to undress; 
sift, clear up; take to pieces; 
(dom etc.) pull down^ (gram.) 
parse; (fig.) analyse; (kraj) dis- 
member, -bieranie " undressing ; 
analysis. 

rozbijać v f to go on the highway 
robbery, vid. rozbić. 

rozbillór ™ (dzielaj examination, 
analysis; (chem .) analysis; (kraju) 
dismemberment. -orowo a ? ana- 
lytically, -orowy ? analytical. 

rozbit, -ek ™ shipwrecked per- 
son, castaway, -kij^., fragments; 
(o okrętach) wreck. 

rozbłysnąć v ? to shine forth, rozbój 

rozbój ™ robbery, highway rob- 
bery, •-niczo a ? predatorily. 
Mliczy ? predatory. »nik ™ 
brigand, highwayman. ~ ~ morski, 
pirate, free-booter. 

rozboleć sif vr to ache, pain, 
feel pain; głowa mi się rozbolała, 
my head aches. 

rozllbrajać, vid. rozbroić. ~brat™ 
breach ^of friendship), disunion rozdnieó 245 vr ~~ ac się T fz A;i»i^ to break 
with a person. 

rozbrollić v ? to disarm; (fig.) 
soothe, appease, •.jenie " dis- 
arming; (fig.) soothing. ~jony ? 
disarmed ; ffig.J appeased. 

rozbrykać się V T to become pe- 
tulant, grow unruly. 

rozbudzllać, ~ić u f to awaken, 
rouse. ~ *, sie V X to awake, 
rouse oneself. 

rozbujać v< ? to swing. «- się ^f 
to swing; ^/?grj to luxuriate^, to 
indulge in excesses. 

rozchełznać, vid. rozkiełznać. 

rozchliód ™ expense, expenditu- 
res pi. ~odnik ™ (bot.) house- 
leek. ~odowy f of expenditure. 
~OdziĆ v< ? fbuty) tread out, 
widen by treading. ~odziĆ sie vr , 
to go asunder; fo towarzystwie) 
break up, part; separate; fo 
chmurach etc.) to disperse, be dis- 
persed. 

rozchorować się vr , to fall sick. 

rozchwiać va , (fig J to frustrate, 
thwart. « się V X (fig) to fall 
to the ground, come to nothing. 

rozciąć vc t to cut asunder, cut 
up, dissect. 

rozciągllać, ~nąć *? to stretch, 
stretch out, rack; enlarge. ~ <•» 
się V X to extend; stretch. ~adło" 
tenter, cloth -frame. ~liwość f , 
expansibility; dilatability. ~li- 
wy " expansible, ~łość f , ex- 
tention, expansion. ~ły f wide, 
large, extensive. 

rozcięcie " dissection. rozcierllać v ? to grind to powder, 
triturate , bray ; bruise , crush. 
~alny f triturable , triable. 
•-anie 7 trituration. 

rozllcież, na ~~, wide open. 
~cinać, vid. rozdać, ~ćwierto- 
wać v< ? to quarter. 

rozczarować v< ? to encharm, 
disenchant. 

rozczesl.ać, -ywać v< ? to comb 
asunder, comb off. 

rozczłonkować^" to limb, dissect. 

rozczochrać vc , t to dishevel, touse. 

rozczulilać , ~ić v ? to move or 
touch strongly, affect strongly. 
~ - się vr , to be affected strong- 
ly. ~ajacy ? heart- stirring, 
moving, "^-enie " emotion, mo- 
ving. 

rozczyn™ fchem J solution; leaven. 

rozczynlliać, ~ić v ? fpłyn) to 
dissolve, melt; fmąkę) iinpaste. 
~nik ™ dissolvent. »owy? dis- 
solvent. 

rozczytać się V T to delight in 
reading; get^acquainted with by 
reading. 

rozdallć, ~wać v ? to distribute, 
spend. ~nie " distribution, spen- 
ding.^ 

rozdąć, vid. rozdymać. 

rozdarllcie " laceration, tearing 
asunder. ~ty f rent, torn 
asunder. 

rozdarować v f to make a pre- 
sent of, give away. 

rozdąsać się V X to grow angry. 

rozdawllać, vid. rozdać. »ca ™ 
distributer. »nictwo 7 investi- 
ture with ; liberality, munificence. 
~niczy f investing, investitive. 

rozdeilcie " inflation , swelling, 
-ty ^ blown up. 

rozdeptlfać, -ywać v ? to tread 
down, crush by treading on; 
( obuwie) widen by treading. 

rozdrnuchllać, ~iwać, -nać v ? 
to blow away; f ogień) blow into 
a flame; (fig.) kindle. 

rozdnieć, vid. rozcdnieć. 246 rozdół rozdół ™ deep den. 

rozdrabiać, vid. rozdrobić. 

rozdiapllać, -ywać vc f to wound 
by scratching; lacerate, tear to 
pieces. 

rozdraźnilić, -ać v ? to irritate, 
make angry ; (umysły) excite. 
~enie " irritation, excitement of 
anger, -ony ? excited. 

rozdrobnić, -nić v ? to crumble, 
divide into minute parts. 

rozdroże " cross-road. 

rozdwllajać, -oić V( f to cleave, 
split ; (fig .) disunite. - - się T 
to fork. -ojenie " forking, fur- 
cation; (fig.) disunion. 

rozdymać v ? to blow up, inflate; 
(ogitix) blow into a flame. 

rozdziali! ™ division; discord; 
(w książkach) chapter, paragraph. 
-wić,' -wiać V( ? (gpbe) to gape, 
open wide. 

rozdzieillać, -lie v ? to divide; 
to separate; to distribute, -lenie " 
partition, sharing; distribution. 
-lnOŚĆ f , separability, divisibility. 
—lny f separable, divisible. 

różdżka f , small verge, rod, twig. 
— oliwna, olive-branch. — czaro- 
dziejska, magic wand. 

rozdzieral'c v< ? to rend, tear to 
pieces, tear asunder, -ć sif V T 
to be torn, burst asunder, -jacy ? 
(fig.) heart-breaking. 

rozdziergllać, -nać v f to tie up, 
unknot, untie. 

rozdźwiek " sound. 

rozebrać, vid. rozbierać. 

rózeczka f , small verge or wand. 

rozednieć sie V T to dawn; roz- 
dniało sie, the day has been 
breaking. 

rozedrzeć, vid. rozdzierać. 

rozegnać v< ? to disperse, drive 

asunder, drive away. [ing. 

rozegrać się T not to cease play- 

rozejm ™ (kłótni) settling ; truce, 

armistice, -ować vt ? to divide, 

separate; (spór) adjust, compose. rozgarmeme 

rozejrzeć się V X to look round, 

rozejść sif, vid. rozchodzić sip. 

rożek ™ little horn; feeler, ten- 
tacle ; rożki pi. (bot.) carob, carob- 
tree. — na proch, powder-horn,, 

rozemknąć v< ? to open , widen, 

- sif T to be opened. 
rożen ™ roasting-spit, broach, 
rozepcnllać, -nać v< ? to widen, 

enlarge, push "asunder; feed, 
fatten; (fig.) bloat, make rain. 

rozeprzeć, vid. rozpierać. 

rozerwallć ve ? to rend (asunder); 
(fig.) divert, amuse, -ć się V X 
to rend; (fig.) to divert oneself, 
seek diversion, -nie" diversion; 
discord, dissension; absence of 
mind. 

rozerznąć v< ? to cut asunder. 

rozeschllły ? leak, dried in. 
-nać sif V X to dry in, leak. 

rozliesłać, -syłać^f to forward, 
send off. [extend. 

rozliesłać, -ściełać v f to spread, 

rozespany " sleepy, drowsy. 

rozetka f , rosette; rose-diamond. 

rozelitknąć u ^ to push asunder; 
feed, fatten, -trzeć, vid. rozcierać. 
-wrzeć v< ? to open, open wide. 
-- sie V X to open, be opened. 

rozeznallć, -wać v ? to distinguish, 
discern, —nie " distinction, dis- 
cernment, -wczy °: distinctive. 

rózg||a f , verge, wand, switch; biegać 
przez -ę, to run the gauntlet. 

rozgalldać, -dywać v ? to divulge, 
blab out. -dać się V X n °t to 
cease chatting, -danie, -dy- 
wanie" tale-bearing, divulgation. 

rozgałęllżać , -zić v ? to ramify, 

- - się V X to ramify, -zienie " 
ramification, -ziony? branchy; 
ramified. 

rozganiać, vid. rozegnać. 

rozgardyasz ™ hurly-burly. 

rozgarnlląć, -iać vt f to separate 
or sunder by scratching, to push 
asunder, -ienie " separation, 
pushing asunder; (fig.) intelli- vr , to take vr to make oneself rozgarnięty 

gence, sensibleness. «»ięty, ~io- 
ny ? separated, dispersed ; (fig .) 
intelligent, sensible 

rozgaszczać się, vid. rozgościć się.- 

rozgatunkować v< ? to sort, assort. 

rozgilląć, ~nać v< ? to relax, un- 
bend.'' 

rozgłllaszać, ~osić v ? to make 
known, set abroad, divulge. -»0S ™ 
ecbo; (fig.) publicity; (fig.) cele- 
brity, renown. ~osiciel™ divulger, 
~OŚny " resounding; (fig. J re- 
nowned, noszenie " divulging. 

rozgmatwać vc , c to disentangle, 
unravel. 

rozgnil latać, ~eść v< ? to crusb, 
squash. 

rozgniewać v ? to irritate, make 
angry. •, się V X to grow angry. 

rozgorzeć v ? ~ się 

fire, be inflamed 
rozgościć się 

comfortable , to take up one's 

quarters with . . . 
rozgosp o darować się V T (u kogo) 

to take one's quarter with a person, 
rozgotowllać, ~ywaó v< ? to boil 

to pieces or rags. 
rozgrlladzać, -odzić v< ? to remove 

the fence; fence in. 
rozgraniczllać, ~yć v( f to fix the 

limits of, to mark of. ~enie " 

demarcation. 
rozgrom ™ conquering, conquest. 

~ić vc t to conquer, overcome, 
rozgryllźć, ~zać v " to bite to 

pieces; (orzech) to break by 

cracking, to crack. 
rozgrzllać, ~ewać v ? to warm, 

make warm, •.any ? heated, hot. 
rozgrzebllać, ~ywać v ? to dig up. 
rozgrzeszllać, -yć v f to free from 

sin, purify. ~ «. się T (f-9-) — ~ 

się na co, to indulge oneself 

with . . . «*enie * absolution, 
rozgrzewający f warming; (o 

napojach) heating. ~nie ^ warm- 
ing, heating. 
rozl!gwar,~nowor™ noise, bustle. rozkazujący 247 

rozhukallć się v ? to break out 
into a rage; be unchained. *>ny? 
raging, blustering, dissolute. 

rozhulać się V X to fall into de- 
bauchery, [dissolute fellow. 

rozhuitaić się , to become a 

rozjąć, vid. rozejmować. 

rozjad||owić v ? to put into a rage. 
~"~ się V X to be in a rage, to 
rage. ~łość f , exasperation. ~ły? 
exasperated. 

rozjaśnillać, ~ć v ? to brighten, 
clear up; (fig.) exhilarate, clear 
up. m, mm się V X to clear up, be- 
come fair. ~enie " clearing up. 

rozjątrzllać , «»yć v ? to fester; 
(fig*".) irritate, exasperate. ~~ 
sie V X to suppurate; (fig.) to 
grow angry. ~enie " festering; 
(fig.) irritation, exasperation. 

rozjllazd ™ riding off or away; 
(mil.) ramble; bird-net; (kolei 
żelaznej) switch, siding. ~echać y ? 
to crush or destroy by driving 
over. «. ~ się V X to drive away 
or ride away in different parts. 
~echanie się * depart. 

rozjemflca ™ arbiter, umpire. 
~czy" sąd ~ »-, arbitration, award. 

rozflieść sie, vid. rozjadać sie. 
ujeżdżać, vid. rozjechać. 

rozigrać się ^T to become petu- 
lant, become wanton. 

rozindyczyć v f to make one co- 
lour up. ~ się V X to colour 
up out of anger. 

rozjuczllać, ~yć '"" to ungird the 
pack-saddle. 

rozjuszllać, ~yć v ? to put into a 
rage. ~ ~, się V X to be in a rage, 
to rage. ~enie " enragement. 

rozkaz ™ command, order, man- 
date. *> dzienny, order of the 
day; spełnić «*, to execute an 
order; z jego ~u, at his command- 
~y pl-i (mil.) command. ~ać« 
~ywać vt ?™ to command, order ; 
rule, govern. ~uj%co "? impe- 
riously, żujący " imperious; 
(gram.) imperative. 248 rozkiełznad 

• 

rozkiełźliać v ? to unbridle, [ful. 

rozkisły? fermented; (fig.) sloth- 

rozkład "3 distribution, disposi- 
tion ; decomposition. ~ać v< ? to 
spread, extend; decompose, de- 
compound; distribute, dispose; 
(książkę) open; take to pieces; 
(mil. J quarter. ~~ się V T to 
stretch ; (mil.) be quartered ; de- 
compose. ~owy " of decompo- 
sition. 

rozklepać v< ? to flatten, flat. 

rozkleliić, ~jać v f to unglue. 

rozklektać u< ? ~ komu głowę, to 
set a person's head whirling. 

rozkochać się T f«> J" 7 ^ to fall 
in love with. 

rozkolnik ™ Raskoinik. [agitate. 

rozkołysać u ? to cause to swing, 

rozkopllać, -ywać v ? to demo- 
lish by digging; (wał) to raze. 

rozkorzeuić się vr to take root. 

rozkosz f , pleasure, delight. ~ni- 
ca f , voluptuous woman. ~nie, 
•-no a ? delightfully, blissfully; 
voluptuously, ~nik™ voluptuary, 
sensualist. ~ilOŚĆ f , delightful- 
ness, blissfulness. ~ny ? delight- 
ful, blissful; voluptuous. ~ować 
się V T to live a wild life; (czem 
lub w czem) to be delighted, enjoy 
oneself with. 

rozkować, vid. rozkuć. 

rożkowaty f horn-shaped. 

rozkraczllać, ~yć vc ? to spread out. 
~ ~ się V X — «•» nogi f to straddle. 

rozkralldać, ~ść v f to steal away 
(many things). 

rozkrllajać, -awać, ~oić v f to 
cut up, cut to pieces, carve. 

rozkręllcać, ~cić vc f to untwist, 
unwind, reel off. ~ * się V X to 
be untwisted, unwind, [crumb. 

rozkruszllać, ~yć v< ? to crumble, 

rozkrwawiliać , ~ić vc f to make 
bloody; (fig.) serce mu się »ia, 
his heart bleeds. 

rozkryllć, ~wać v f to unveil, un- 
cover. ~ty f" unveiled. 
rozkrzewillać, ~ć v< ? to trans- rozlegaó sig 

plant ; (fig .) propagate. •» * się V X 
to be transplanted; (fig.) to b» 
propagated. ~enie " transplan- 
tation; f/igrj propagation. 

rozkrzyczeć się vr to continue 
crying. [out. 

rozkrzyżować vc ? (ręce) to spread 

rozkuć vc t to break with the ham- 
mer; to unfetter, unchain ; (konia) 
unshoe. 

rozkudła||ć v ? (włosy) to dis- 
hevel. ~ny? with dishevelled hah\ 

rozkulbaczyć v< ? to unsaddle. 

rozkup ™ -ienie * buying-up. 

rczkupliić, -ować vc f to buy up. 

rozkurcz ™ (medj diastole, dila- 
tation of the ventricle. 

rozkurczllać , ~yć v f to dilate, 
expand. 

rozkwilllać, ~lić vc ? to make weep 
or cry. ~ ~ się V X to weep, cry. 

rozkwitllać, ~nać v ? to unfold, 
bloom ; (fig.) revive. ~ły ? 
blown, bloomed. 

rozlliać, ~ewać v( ? to spoil, pour 
out ; (krew) shed. <*> ~ się v f to 
pour out, be shed. 

rozłączllać, ~yć v ? to separate, 
disjoin. ~» sie V X to. part, se- 
parate. ~enie " separation. 
*-ność f , separability. ~ny * 
separable. 

rozłakomić V( f to set a person a 
longing. ~ się v ? Cn<* coJ to 
become longing for. 

rozłamllać, ~ywać v ? to break 
to pieces , break. ~ ~ się *T to 
fall to pieces, be broken. 

rozlanie 7 *» fcmu, blood -shedj 
slaughter. 

rozlllatywać się, ~ecieć. się u f 
to fly off; disperse; fall to pieces, 
be smashed to pieces, be torn to 
pieces. 

rozłazić się V T to disperse in 
creeping; (fig.) disappear. 

rozlaz||łość f , remissness, remis- 
sion, slackness. *ły f remiss, 
negligent, slack. 

iOalegilać się V X to sound, resound. . rozległość 

«*łośĆ f , spaciousness , wideness. 
*>ły * large, wide, spacious. 

rozlenić się vr , to become quite 
idle. 

rozlew ™ overflow; vid. rozlanie. 
~ać, vid. rozlać. 

rOZleŹĆ Się, vid. rozłazić się. 

rozliczllnosć f , manifoldness; great 
quantity. ~ny ? manifold; nu- 
merous. ~yć się V X ( z ^im) to 
settle accounts with. [wort. 

rozłóg ™ field, plain ; fbot.) navel- 

rozłościć v< ? to anger. - się vr , 
to become angry. 

rozlosować v f to dispose of by 
lots, draw lots for. 

rozłożyllć, vid. rozkładać. ~stO °^ 
expansively,extensively. ~stość , 
extensiveness. •-sty? expansive, 
extensive. 

rozhipllać, ~ywać v< ? to cleave, 
split. 

rozluźnillć v ? to loosen. *enie * 
looseness. 

rozmacllać, ~ić ve ? to mix up, 
stir ; ""trouble. [brandish. 

rozmachać v f to cause to swing, 

rozmaillcie a ? differently, seve- 
rally, variously. ~toŚĆ f , mani- 
foldness, variety; (zdań) diver- 
sity. ~tOŚci pi. , miscellaneous 
news. «*ty " manifold, different, 
various. 

rozmamany ? bare-breasted, dis- 
orderly dressed. [wrinkle. 

rozmarszczllać , ~yć , to un- 

rozmaryn ™ (lot.) rosemary. 

rozmarzllać, ~nąć v ? to thaw up. 
~anie " thawing up. 

rozmarz ać, ~yć v< ? to benumb, 
dull, intoxicate. ~enie " be- 
numbedness, dulness, intoxica- 
tion. ~ony ? & s , dreamer; in- 
toxicated man. 

rozmawiać ^ to discourse, con- 
verse; (o czem) .speak about or of. 

rozmazllać, -ywać v f to blot out 
by smearing; (fig.) set abroad. 

jTOZmiar^measurenientjineasuring; 
dimension; measure, proportion. rozniecić 249 vr to rozmillatać, <*esć v f to dissipate 
by sweeping. 

rozmiękllać , -nać *? to soak 
thoroughly. ~czać, ~CZyĆ va 
to steep or soak thoroughly. 

rozmierzijać, ~yć ve f to measure 
out. 

rozmieszać v< ? to mix up, stir 

rozmilluąć się, ~jać się T 
miss each other; (z prawda) not 
to adhere. 

rozmnj|ażać,~ożyć v ? to augment, 
multiply, increase. ~» się T 
to multiply. ~ożenie * multipli- 
cation, increase. ~OŻyciel ™ 
augmenter, multiplier. 

rozmollczyc^to soak, wet through, 
moisten. ~kły J' soaked. ~ 
knąć v ? to soak. [tangle. 

rozmotać v< ? to untwist, disen- 

rozmowlla f , conversation, dis- 
course. ~xiOŚĆ f , conversableness, 
affability. ~ny f talkative, com- 
municative, conversable. 

rozmówillć się V X ( z kim) to con- 
verse with, confer with ; to come 
to an understanding with one. 
~enie się " conference, conver- 

ro zmykać, vid. rozemknać. [sation. 

rozmyllsł ™ consideration, delibe- 
ration ; purpose, design. ~ślać^ 
to meditate, consider, ^sianie " 
meditation, consideration. ~ślić 
się T to resolve upon; think 
better of it. »ślnie *** with 
premeditation , premeditatedly ; 
purposely. ~ślność f , premedi- 
tation. ~ślliy ? premeditated. 

różnillć v f to distinguish, discern; 
set at a variance, disunite. ~6 
sie *T to distinguish oneself; 
(z kirn) fall out with a person; 
(to zdaniu) to differ. ~ca f , diffe- 
rence (też aryt.). •-*. zdań, diversi- 
ty of opinion , dissension. ~ 
£zkowy ? (mat.) ~ ~ rachunek, 
differential calculus, ~e «? diffe- 
rently. 

roznieilcac, ~cić v ? (ogień) to 
stir the fire; (fig ) excite, stir up. 250 roznieść roznieść, vid. roznosić. 

różnolibarwność f , variegation, 
variety of colours, •■barwny, 
-kolorowy ? many - coloured, 
variegated. -boczny ? (mat.) 
scalene. -ięzyczny ? many- 
tongued. -kształtny f multi- 
versaat. -litość, -rodność f , 
heterogeneity, difference, -lity, 
-rodny ? various, manifold, he- 
terogeneous, -myślność f , di- 
versity of opinion, -plemienny ?, 
of different race or species. 
-ŚĆ f , difference; diversity, va- 
riety. - - zdań, 'diversity of 

.opinion, dissension, -wiercą, 
vid. innowierca. — znaczny " of 
different meaning. 

roznosillć^? to carry about; (fig.) 
divulge, -ciel ™ pedlar; (nowin) 
tell-tale, divulger. 

różny f different; diverse, several. 

rozochocić v f to gladden, cheer 

rozognić v f to inflame. [up. 

rozorać vc ^ to furrow by ploughing. 

rÓŻOWlIać^f to paint, lay on rouge. 
- - się V X to put oń rouge, -o a ? 
-0 farbować, to dye rosy, -y? 
rose ...; rose-coloured, rosy. 

rozpacz ™ despair, desperation; 
wpaść w - to fall into despair; 
przywieść do — y, to drive to 
despair ; z -a, z -y, desperately. 
— ać ^ (o kim, o czevi) to despair, 
despond of ... ; fall into despair. 
— liwy, -ny " desperate. 

rozpadallć się^f -ło sip, it does 
not cease raining, vid. rozpaść się. 

rozpadlillna f , ~sko * chap, cleft, 
cranny, -sty " full of chaps, 

rozpajać, vid. rozpoić. [chappy. 

rozpakowllać, -ywać v ? to un- 
pack, open (a parcel). • 

rozpaillać, -lie v ? to heat; set 
fire to; (fig.) inflame, kindle. 
-- się V V to take fire, be in- 
flamed ; glow. 

rozpamiętyilwać v ? to meditate, 
reflect upon, animadvert upon . . . 
-wanie" reflection, meditation. rozpłakać sig 

rozparać, vid. rozpróć. 

rozparty ? pushed asunder, open- 
ed; lolling. 

rozpasllać, -ywać v f to ungird; 
(fig.) to entice to. — — sie, to take 
off -one's girdle; (fig.) become 
debauched, —anie * ungirding; 
(fig.) dissoluteness, -any f un- 
girt; '(fig-) unbridled, dissolute. 

rozpaść się vr , to grow fat, fatten. 

rozpaść się, rozpadać się vr , to 
burst asunder; decompose. 

rozpatllrywać, -rzyć V{ ? to exa- 
mine. -- się V X to look at; 
contemplate, consider. 

rozpęcznieć v ? to swell in water. 

rozpęlld ™ onset, run, swing, -do- 
wy ? koło -dowe, swinging- a wheel, fly-wheel, -dzić, -dzać^? 
to disperse, dispel; (med.) dis- 
solve. *dzić się *T to take a run. 

rozpęknlląć VY ? to burst asunder, 
-ięty f burst. 

rozpętllać V( ? unfetter, to unchain 
-lie v ? to untie, unknot. 

rozpiąć v< ? to stretch , spread ; 
(na ramy) fasten, pin ; untie, un- 
lace; (surdut) unbotton; (sprzą- 
czkę) unbuckle. — żagle, to make 
sail. — się V X to unbotton oneself. 

rozpić się V X to take to drinking. 

rozpieczętować vc ? (list) to open, 

unseal. 
rozpierać v< f to open by pushing 

asunder. — sie V X to loll, 
rozpierzchł Inać się vr , to disperse, 

be scattered!" -ły ? dispersed, 

scattered. 
rozpieszczać, -ścić v ? to coddle, 

spoil by too much tenderness 

— - się T to pamper oneself, 
rozpillęty ? stretched , spread ; 

unbuttoned ; unbuckled- -nać ? 

vid. rozpiąć. 

rozpiłować v ? to saw to pieces. 
rozpi||3ać, -sywać V( f to issue, 

send out. -- się V T to write 

much, enlarge. [tears, 

rozpłakać się T to burst into rozpłaszczać 

rozpłaszllczać, -czyć vc ? to flatten. 
rozpląlitać, -tywac u ? to untwist. 

FOZpłaszaĆ, vid. rozpłoszyó. 

rozpłatać v ? to slit, cleave, split. 

rozpłllód, •odek 11 ; increase,brood. 

sadzać, -odzić T to transplant ; 

(fig.) to propagate. -odowiec ™ 

stallion, -odowy ? for breeding. 

rozpłomienić v f to inflame 

rozpłoszyó v ? to scare away, 
frighten away. 

rozpłyllnąć się , -wać się V T to 
dissolve, melt (away); (fig J — — 
się nad, to be charmed with . . . 

rozpoczllać, -ynać v< ? to com- 
mence, begin. -ecie " commence- 
ment, -ęty? commenced, begun. 

rozpoić vc ? to accustom to drink- 
ing, [divide into halves. 

rozpołtfawiać, -owić v ? to halve, 

rozpllór, -orek ™ slit. 

rozporząjldzać, -dzić v< ? to dis- 
pose, arrange; settle, put in order ; 
order. -dzenie '<,' institution; 
prescription, order. 

rozpollścierać, -strzec v ? to 
spread, stretch, -starcie" spread- 
ing, -starty? stretched, spread. 

rozpoliwiedzieć, -wiadać *'? to 
divulge, blab out. 

rozpowszechniać , ~ć v ^ to 
spread, ditfuse. 

rozpozlinać, -nawać v< ? to re- 
cognise, -nanie, -nawanie " 
recognition ; discernment, [out. 

rozpożyliczać, -czyć vo ; to lend 

rozpraszać, vid. rozproszyć.. 
rozprawiła f , transaction, nego- 
tiation ; dispute ; treatise, disser- 

to dispute, tation. •1S.C va v r c* argue, -~ się, ~ic się 
kim) to fight a quarrel out, com- 
pound with. ~iacz ™ speaker, 
discusser, — ianie * discussion. 
-ka f , small treatise rozprezliac; -yć to dilate. *»liwoŚĆ f , dilatability. ~liwy ? 
dilatable. 
rozprÓĆ vc ? to rip up, slit; un- 
stitch, unsew; (brzuch) rip open. rozrachowaó 251 

ropromienillać . -ć v ? to beam, 
beam forth, -enie " radiation, 
-ony ? radiant, shining. 

rozprlloszenie " dispersion. »o- 
8zyć v< ? to scatter, disperse. 

rozprowalldzić, -dzać v< ? to con- 
duct to, lead to ; (farby) to ap- 
ply to, lay on. 

rozpruć, vid. rozpróć. 

rozprysnąć vc t to burst into pieces. 
» się L T to fly into pieces; 
crack, fly away in dust or drops. 

rozprzllądz, -ęgać v ? to unhar- 
ness, unyoke; separate. --się^T 
to go asunder; (fig.) be broken 
up, dissolve, -ężenie " separa- 
tion; dissolution, [(all), sell out. 

rozprzelldać, -dawać vc , c to sell 

rozprzestrzenić, -niać v ? to en- 
largen, widen. 

rozpuk ™ do ~u sie śmiać, to roar 
with laughter, split one's sides 
with laughter. 

rozpullścić, -szczać vc ? to dis- 
miss, discharge; (wojsko etc.) 
break up ; dissolve, melt ; (suknia) 
enlargen, widen; (pogłoskę) spread 
out ; unleash (dogs). ~ ~ się T 
to dissolve, -sta f , debauchery ; 
dissoluteness, licentiousness. ~ 
stnica f , dissolute woman, 
-stnik ™ debauchee, reveller, 
-stny f dissolute, debauched. 

rozpuszczflać, vid. rozpuścić. ~al- 
nik ",' dissolvent. ~alność f , so- 
lubility, dissolvability. -alny ? 
soluble, dissolvable, -enie " dis- 
mission ; (wojska etc.) break-up ; 
dissolution, -ony f (fig J frisky v 
wanton. 

rozpychać} vid. rozepchać. 

rozpylllacz ™ atomiser, spray-in- 
strument. ~ić vc ^ to atomise. 

rozpyiltać się, -tywać się *T 
(o co) to inquire or ask after. 

rozrąballć V( ? to cut to pieces, cut 
asunder, -nie » cutting asunder. 

rozrabiać, vid. rozrobić. 

rozrachiiować v< ? to count (out). 252 rozrachowaó sig 

~~ się V X (2 kim) to settle ac- 
counts with, -unek ™ settling 
accounts. 
rozradować 1 "? to rejoice, gladden 
much. ~ się V V to be very glad. 

rozrlladzać się, ~odzić się V X to 
multiply, increase, breed. ~o- 
dzenie"increasing,tnultiplication. 

rozranić v< ? to wound, hurt. 

rozrębywać, vid. rozrąbać. 

rozrobić v f to mix up, stir; undo. 
~ na rzadko, to dilute. 

rozrilastać się, ~ość się V X to 
grow stronger; come to full 
growth. ~osły " full-grown, 
~0St ™ growth; (fig.) increase. 

rozróżllnić, ~niać r '? to distin- 
guish, discern. ~nieilie " dis- 
tinction. 

rozrullch ™ riot, uproar. ~chać, 
~szać v< ? to stir up; set going, 
move. ~ ~ sie V X to move, bestir 
oneself. 

rozrywllać, vid. rozericać. ~ka f , 
pastime; amusement, diversion. 

rozrządzllać, ~ić v< ? fezem) to dis- 
pose "of; arrange, put in order. 
~enie" arrangement, disposition. 
mm «* Opatrzności, the dispensation 
of Providence. 

rozrzedzllać, ~ić v< ? to attenuate, 
thin; (płyn) dilute. ~enie " at- 
tenuation; (płynu) dilution; 
(powietrza) rarefaction. 

rozrzewllnić, ~niać v f to touch, 
move (to tears). ~nienie * emo- 
tion, touching (to tears). 

rozrzullcać, ~cić vt ? to scatter, 
dissipate, -tnica f , ~tnlk ™ 
squanderer, lavisher, spendthrift. 
~tnośĆ f , dissipation, iavishness. 
~tny " prodigal, lavish. 

rozrzyiiać, vid. rozerznąć. 

rozsada f , cabbage-plant. . 

rozsadllek ™ reason, sense; judg- 
ment; zdrowy •<*., common sense. 
~ny ? reasonable; sensible, ju- 
dicious, intelligent. ~ ~ człowiek, rozstrajać* sig 

man of sense, ••ność f , reaso* 
nableness, judiciousness. 

rozsalldzać, ~d2ić v ? to place 
asunder, separate ; blow up, burst 
into pieces; show to a seat. 

rozsąldzać, -dzić v * to decide 
(finally). ^ ~dzenie " decission. 

rozściełać, vid. rozesłać. 

rozsillać, ~ewać v f to dissemi- 
nate; (fig. J sow. ~anie, ~ewa- 
nie * dissemination. 

rozsilladać się, -aść się "°X *• 

loll; take a seat. 

rozsiekać vc f to cut to pieces; ~ 

szablą, to sabre, to put to tbe sword. 

rozsierdzić się V X to grow angry. 

rozsiodłać ^" c to unsaddle. 

rozskoczyć się V ~C to disperse; 
burst asunder. 

rozsłllawić, ~awiać v< ? to render 
famous; divulge. ~awić się °X 
~ynąć V V" to render oneself fa- 
mous", become famous. 

rozśmillać się V X to burst out 
laughing. ~eszać, ~eszyć v< ? 
to make one laugh. 

rozsnuć 1 '?' to unravel, disentangle. 

rozsoclia f , spike, prong. ~tOŚĆ f , 
forkedness. ~ty " pronged, t'orky. 

rozśpiewać się vr , to delight in 
singing. ^ 

rozsrożyć v< ? to put into a rage. 
~ się , to become furious. 

rozśrubować v ? to unscrew. 

rozstaj ™ ~nia f , cross-road. ~ny? 
of separation ; ~na droga, cross- 
road. 

rozstallć się,, ~wać się V X to part, 
separate, ~ć się z żywotem, to die. 
~llie się " separation, parting. 

rozstllapic się, ~ępywac się , 
to go"asundeV; open, be opened. 
~ep ™ interstice, interval. 

rozstallwić, ~wiać v ? to place, 
post; place asunder. ~wny 1 
*-wne konie, relay horses. 

rozstrllajać, -oić v< f to untune. 
~~ się V X to be^-out of tune 
~6) ™ discord, dissonauce. 
ojony, out of tune. rozstrzelać 

rozstrzelllać v< ? to shoot (dead). 
—ać, ~ić v< ? to disperse , dissi- 
pate, -anie * killing by a shot. 
~ić się T to disperse, be dis- 
persed, -enie " dispersion. 

rozstrzygnąć, ~slć v< ? to decide, 
-nięty ? decided. 

rozsullnąć, -wać v ? to push 
asunder, move asunder. 

rozswawolić się V X to become 
wanton, to wanton. 

rozświllecać, ~ecić v ? to brighten, 
enlighten, -t ™ dawn, day-break. 
~tać vr , c - - się V T ~ta, the day 
breaks. 

rozsychać się, vid. rozesćhnąć sie. 

rozsyłllać, vid. rozesłać, •anie * 
~ka r , sending off, conveyance. 

rozsypllać , -ywać v< ? to spill, 
scatter. — - w proch, to reduce 
to dust. ~ać sie vr , to disperse, 
be scattered. ~ka f , dispersion; 
pójić w -ke, to be dispersed. 

rozszafowac V( f to squander by 
giving away. [rage. 

rozszaleć vr ? to rage, fall into a 

rozszarpllać, -nać v< ? to lacerate, 
tear to pieces. 

rozszastać v< ? (vulg.) to lavish, 
squander. 

rozszczellpić, -piać v f to cleave, 
split, -pienie , bifurcation, clea- 
ving. 

rozszerzllać , -yć v< ? to enlarge, 

widen; extend, spread. — — się^f 

to spread, gain ground. -alność f . 

expansibility , extensibleness. 

-akiy ? extensible, expansible. 

-enie " enlargement, extension, 
rozszlochać się v ? not to cease 

sobbing. 

rozsznurować^f to unlace, untie, 
roztaczać v< ? to unroll, stretch; 

(krew) shed ; (o robakach) gnaw. 
roztajać vy } to thaw up. 
roztańcować się T not to cease 

dancing. 
roztapiać, vid. roztopić. 
roztarcie* vid. rozcieranie. rozum 255 roztargllać vc ł (włosy) to dishevel; 
rend, tear to pieces; (przyjaźń 
etc.) to break, -nienie * absence 
of mind, abstraction, — niony f 
absent, distracted. 

rozterka f , dissension, disunion. 

roztłlic v f to smash to pieces, 
break to pieces; bruise, pound. 

roztollcz™ mite; distention, -czyć, 
vid. roztaczać. -p™ thaw, -pic 1 ''? 
to dissolve, melt. - * się , to be 
dissolved away, ^pienie * mel- 
ting, fusion. 

roztrąbić ve ? (fig.) to noise abroad, 
divulge, trumpet forth. 

roztrallcić, -cac^f to push away 
or asunder; dash, smash. 

roztratować V( f- to trample on, 
tread under foot. 

roztropllność f , intelligence, sen- 
sibleness. -ny f intelligent, 
sensible. 

roztrwollnić v< ? to waste , squan- 
der. — nienie " dissipation. 

roztrząsllać, -nać v ? to shake 
thoroughly; shake up; (fig.) sift, 
clear up, discuss, -anie ^ shak- 
ing, shake; discussion. 

roztrzasllkać, ~n%ć vc ł to dash 
to pieces, crush. 

roztrzepallnie °>* distractedly. 
— — ^ distractedness ; fickleness, 
-niec ™ distracted person ; fickle 
person. -ny ? distracted, rattle- 
headed; fickle, unsteady. 

roztuczyć v " to fatten, make fat. 

roztwllarzać , ~orzyć v * (wodaj 
to dilute; (mtd.) attenuate. 
-or ™ solution. 

roztwllierać, -orzyć vt f (drzwi) 
to throw or fling open; open, 

roztyć się v ]' to become excee- 
dingly fat. 

roztykać, vid. rozetkac. 

rozum ™ intellect, sense, reason; 
Ho jest nad mój -, that is beyond 
me; co głowa to -, so many men, 
so many opinions; zdrowy *, 
common sense; .• stracić % to lose 254 rozumu one's wits; nauczyć kogo —u , to 
teach a person manners, to dis- 
cipline. ~ny ? intelligent; rea- 
sonable. ~ieć vc ! to understand ; 
(-pojąć) comprehend; mean; ma 
.tip ~ ~, of course. ~ienie " coru- 
prehcusion ; meaning, ~kowaĆ v ™ 
to reason too nicely, subtilise. 
~ność f , good sense, reasonable- 
ness. 

rozumowllać v l l to philosophise, 
reason. ~anie " reasoning; ar- 
gument. ~y " intellectual. 

rozuzdallć v< ? to unbridle. ~ny ? 
(fig. J dissolute, unbridled. 

rozwaglla , consideration, delibe- 
ration; wziąć pod «»e, to take 
into consideration. 

rozwalllać, ~lić v ? to demolish, 
pull down. ~ ~ się V X to fall 
into ruins; loll. ~lihy pi-, bli- 
sko " ruins pi. 

rozwalając '"? to relax, loosen; 
(nud.J purge. ~ia}acy " loose- 
ning; purgative; środek ~ ~, ca- 
thartic. 

rozwartliokatny ? obtuse-angled, 
•.y ? opened, open ; (mat. J obtuse. 

rozwallżać, ~żyć vc f to weigh; 
(fig. J ponder, consider, meditate. 
~żanie " meditation, considera- 
tion. ~żny " circumspect, con- 
siderate. 

rozweselllać, ~lić v f to gladden, 
cheer up. ~~ się ^T to gladden. 
~lenie " cheering. 

rozwiilać, ~ewać v ? to blow 
asunder, disperse. ~ • sie V X to 
fly asunder. 

rozwiąjizać, ~zywać vc ? to loose, 
undo,' to unknot, to untie; (za- 
gadkę) to guess; (zebranie J to 
break up. «*zalny ™ resolvable. 
~zanie " resolution, dissolution. 
-Źle etc., vid. roziuioźle etc. 

rOZWillĆ, vid. rozwijać. [cate. 

rozwidlać się V V to fork, bifur- 

rozwidnillać, •ć v ? to brighten, 
clear up. •*. <* się v f ♦ec l ", x to 
dawn. rozżalony 

rozwieluiożnillać się, ~ć się V X to 

gain ground, spread, take a wider 

range. 
rozwierać, vid. rozewrzeć. 
roziiwieść, vid. rozwodzić. ~wie- 

sić, ~ wieszać u ? to hang upon. 

~wieŹĆ, vid. rozwozić. 

rozwilijać, ~nąć v< ? to unfold; 
(fig.) develop'; (mil.) deploy; 
(żagle) hoist up. •»« się V X to 
improve, develop, -ganie, -llie- 
cie " unfolding; development, 
śnięty " unfolded; developed; 
hoisted up. 

rozwikłać v " to untwine, disen- 
tangle, untwist. 

rozwiol!źle a ? dissolutely. »złość f , 
dissoluteness. ~zły ? dissolute. 

rozwleilc, ~kać, rozwłóczyć v ? 

to drag away in different direc- 
tions; lengthen. ~kle a ? diffuse- 
ly. ~kłość f , prolixity, diffuse- 
ness. ~kły ? prolix, diffuse; 
detailed, long, spun. 

rozwllód ™ divorce. ~ódka f , di- 
vorced woman. ~odnik ™ di- 
vorced man. ~odowy * for di- 
vorce. ~odzenie sie " circum- 
locution, -%-odzić V( ? to separate; 
(małżeństwo) to divorce. -»~sie a T 
(nad czem) to talk at large, dis- 
cuss at large; (z kirn) be divorced 
from . . . 

rozwój ™ development. 

rozwolnić, vid.rozwalniac. ~eĆ v ™ 
to relent, slacken. <*enie " loose- 
ness, relaxation; (żołądka) diar- 
rhoea. 

rozwora f , service-tree. 

rozwilóz ™ ~oźenie " transport. 
~ozić vc f' to transport, convey 
to different places. [sip. 

rozwrzeszczeć Się, vid. rozkrzyczę* 

różyczka f , little rose. 

rozynek ™ currant, raisin. 

rozżalllać sie 3 *ić sie V V to be 
much afflicted. » v ny ? strongly 
afflicted; moved to tears. rozżarty 

rozżarty ? wrathful, enraged. 

rozżallrzać, -rzyć v ? to make 
red-hot; (fig.) inflame. ~ « się V X 
to glow. 

rozbrllajać, -oić v< ? to disarm. 
~ojenie " disarming. 

rozzłościć v< ? to irritate, exaspe- 
rate, m, się v r to grow angry, 
be enraged. 

rozzuć v f (o bułach) to unshoe. 

rtęć f , quicksilver, mercury. 

nibaszPnoSC f , clownishness, rusti- 
city, •.ny f clownish, rude, 
rough. [ruble. 

rubel ™ ruble. <• srebrny, silver- 
rub in ™ ruby. ~owy , rubied. 

rubryka f , red-chalk; rubric, title, 
head. 

ruch™ movement; motion; bustle 
(in the street) ; w ~u, astir. »ać, 
vid. ruszać. *awka f , insurrec- 
tion; levy in mass. «*awość, 
•liwość f , mobility,agility. ~awy, 
~liwy ? movable, mobile. 

ruchomjlość f » movableness; mo- 
vable goods. ~OBGi pi., movables 
pi.; ~y f movable. 

ruciany " of rue. 

ruczaj m y brook, rivulet. 

ruda ł , ore, iron-ore. »wy? car- 
roty; containing ore. 

rudel ™ helm, rudder, tiller. 

rudera f , ruinous house. 

rudnil!a f , smelting -house; smel- 
ting-furnace. ~]£ ™ miner. 

rudllobrody? red-bearded. ~y? 
Judas-haired, carroty-haired. 

rufa f , stern, poop. 

ruglli pi. , inquiry, inquest. ~o- 
wać v< ? discharge, dismiss (from 
service), supplant. 

ruina f , ruin. 

ruja f , rutting- time. 

minować v ^ to ruin, destroy; 

rukiew ™ (bot) nastui-tium. 

rulon ™ roll. 

rum ™ rubbish; (napój) rum. 
*acya f . removal (of furniture). 

rumak 1J charger, courser, battle- 
horse. rwać 255 rumel *I certain game at cards: 
trafić w ~, to come in the nick 
of time, to nick the time. 

rumianek "J (bot.) camomile. 

rumianllość f , ruddiness. »y f 
ruddy. 

rumienillć v< ? to redden ; (masło 
etc.) to brown. ~ć się vn C to blush, 
colour. ~ca f , (zo. ) red-bream. 
~6C ™ redness (of the cheeks), 

rumor ™ noise, bustle. [blush. 

rumowisko " rubbish. 

runąć v \ l to fall down,, to tumble 
(down); to fall into; ~ w gruzy, 
to fall into ruins. a runiczny 7 runjc. 

runo " fleece. 

rupiecie " lumber, trumbery. 

rupturlla f ,enterocele,hernia. ~ny, 
~QWy?.pas~.»., truss, suspender. 

nirl!a f , tube, pipe; (flinty) barrel; 
(anat.) hollow bone; (do pieca) 
funnel; (fig.) awkward fellow, 
dunce. «a spustowa, waste-pipe. 
»a szpikowa, marrow-bone. »ka f , 
tubule, canula; candle -mould. 
m, «, moczowa, urethra, ~kowaty? 
tubular. ~kowy ? -kowa świeca, 
mould-candle. ~mistrz ™ con- 
duit-master, [butterfly. 

rusałka *\ naiad, nereid ; peacock- 

ruśzllać, *yć vc 7 V" to touch, handle ; 
(zwierza) hunt, start ; (fig.) move ; 
set out; (mil.) decamp; have effect, 
operate. ~ *> ramionami, to shrug 
one's shoulders. -» ~ się V V to 
stir. ~ony paraliżem, struck by 
apoplexy. ~enie " touch; move- 
ment; pospolite ~~, levy in mass. 
m, m, ramionami, shrugging. 

rusznillca f , hackbut,, rifle, gun. 
-karz ™ gun-maker. 

ruszt, vid. rószt. 

rusztowanie " stage, scaffold. 

ruszyć, v id. ruszać. 

ruta f , (bot.) rue. 

rutyna f , routine. 

TUŻ, vid. róz. -»0WaĆ, vid. różować. 

rwać vc f to pluck, gather; tear off, 
pull off; (zęby) draw; lacerate; 256 rwać sie (brzegi) to underwash. ~ się VT , to 
burst (asunder j, be torn; (do 
czego ) to set about a thing, fall 
about it; cicha woda brzegi rwie, 
still waters run deep. 

rwetes ™ confusion, jumble. 

ryblla f , fish. ~y łowić, to fish, 
angle; (fig.) w mętnej wodzie — y 
łowić, to fish in troubled waters. 
— aekl ? fishing . . . ; łódź -acka, 
fishing-boat. -actwo " fishery. 
-aczka f , fisher-woman. -ak ™ 
fisher, fisherman. -eńka, -ka f , 
small fish; (fig. J sweet heart. 
~i " fish . . . ~ia potrawa, fish- 
meal, fish-diet. -itwa f , (orn.J 
laughing gull. -nik ™ fish-box, 
cauf. ~ny f abounding in fish ; 
staw ~ny, ńsh-pond. -ołów ™ 
(orn.J sea-gull, sea-mew. ~-ca™ 
angler; fisherman, -ołówstwo " 
pisciculture. rye va to rake, root up; (na drzewie) cut, carve; (na miedzi) 
engrave. 

rycellrka f , heroine, -rski f 
knightly , chivalrous j warlike, 
martial; gentlemanly. -rsko a } 
valiantly, knightly, chivalrously, 
-rskość f , chivalry,, chivalrous- 
ness. *rs two ^ knightage, knight- 
hood, -rz ™ knight, chevalier; 6£e-, 
dny ~rz, knight-errant; pasoivac 
na ~rza, to knight, to dub a knight. 

rycTalJle, -ło a ? early; soon, in 
good time ; czekam ~%q przyjdzie, 
I wait till he comes. ~lej a ? 
-lejszy f earlier. -łość f , ear- 
liness. <*ły <? early ; quick, 
speedy. 

rychtuwać, vid. wyrycMować. ' 

rycille " raking, rooting up; en- 
gravement. ~na f , copper-plate, 
print, engraving. 

rycynowy ? - olejek, castor-oil. 

ryczałtllem, *owo a ? in a lump. 

ryczeć V V" to roar ; (o ośle) bray. 

rydel ™ (narzędzie) spade. 

rydwan ™ triumphal car. 

rydz ™ orange agaric. rytmiczny 

ryglli pi., (writing) lines, ~o* 
wać- v -? to draw lines. 

rygiel ™ bar, bolt. 

rygor™ rigour, severity; trzymać 
w -%-ze, to keep under. 

ryj ™ snout, muzzle. 

ryk ™ roaring; (krów) lowing; 
(osła) bn y. 

ryknąć, vid. ryczeć. 

rylec^ ™ burin, graver, chisel; 
(fig. J style. 

rym ™ rhyme, rime. 

rymallrski f leather -cutter's. 
-rstwo " harness-maker's trade. 
~rz ™ harness -maker, leather- 
cutter. 

rymollpis ™ rhymer, -twórca ™ 
versifier, poet, stwórczy ? poe- 
tic(al). -twórstwo " (art of) 
poetry. -wać ^"? to rhyme, 
rime; compose verses, versify. vr a ~~ Slf v \ to rhyme. ~wy 
rhyming . . . , rhyme . . . 

rynek ™ market, market-place. 

ryngraf ™ gorget. 

rynienka f » small channel. 

rynka f , skillet, stewing-pan. 

rynkloda f , (śliwka) green-gage. 

rynkowy ? market . . . 

rynllna *i channel, gutter -pipe. 
-sztok 1 ? gutter-stone. -~owy? 
gutter . . . 

rysztunllek ™ harness, armour, 
-kowy f armour ... 

rypljać, -nać V V" to hasten. 

rys ™ (twarzy) feature; sketch, 
design; (charakteru) trait. 

ryllś ™ (zo .) lynx, -si ? of lynx. 

rysa f , chap, slit, cleft. 

rysllopis ™ description (of a per- 
son), -ować^f to draw, design. 
m. m. z natury , to draw from na- 
ture. ~ m, się V V to chap ; be 
contured. -owniczy " designer's. 
-Ownik™ draughtsman, designer, 
-nnek ™ drawing, contour. - - 
kredowy, crayon-drawing, -un- 
kowy f drawing . . . 

rytm"' rhythm, -iczność f , rhyth- 
micatity. -iczny f rhythmical. rytowaó 

rytowilać v ? to engrave. *.nic- 
two " art of engraving, chalco- 
graphy, -niczy ? engraver's. 
~nik ™ graver, engraver, lapi- 

rytuał ™ ritual. [dary. 

ryty ? cut, carved; engraved. 

rywal ™ ~ka f , rival. ~izacya f , 

vid. spółzawodnictwo. 

ryż ™ rice. -owisko 7 rice-field. 
~owy ? rice . . . 

ryza f , (papieru) ream; ('fig J ri- 
gour, discipline ; trzymać w ryzie, 
to keep under. 

ryży ? reddish, ruddy. 

ryzyko ? risk, peril. -wać v f 
to risk , run the risk. ~wny ? 
risky, dangerous. 

rżący ? neighing. 

rząd *J <7ew. rzędu, f szereg) row, 
file, rank; (pokojów) range, suit; 
fna konia J harness, gear; species, 
class; rzędami, by ranks, by files; 
rzędem, in a row; śic rzędem, to 
go in a single file. 

rząd ™ sren. ~u, government, rule ; 
(państwa) government ; admi- 
nistration; (gram.) government; 
objąć *.y, to ascend the throne. 
~ca, »zca ™ ruler, governor; 
(dóbr) manager, steward; (pro- 
wincyi) governor. ~ek ™ line, 
row. 

rzadllki £ rare ; thin, liquid ; slen- 
der, fine. ~ko a ? rarely, seldom ; 
finely,thinly; dispersedly. ~kosC f , 
rarity, rareness; seldomness. 

rządllność f , economy, love of 
order. «.ny ? economical; or- 
derly. ~owy ? governmental. 

rządzllca, vid. rządca. -eaie v , 
administration, management. ~~ 
Sie " housekeeping, household. 
~ić Vl ? to govern, rule, command ; 
administer, manage; (gram.) go- 
vern. ~~ się V V to keep house; 
(czem) be guided by, go by a 

rżany ? rye . 

rzellc, ~knac 
~kc, so to "say, as it were 

Częió polsko-angielska. rzępoła 257 

rżeć "? to neigh. 

rzechot m , -anie * (o żalach) 
croak. ~ać y ™ to croak. 

rzecz f t thing; matter, subject; 
purport, tenor; affair, matter. 
-y pi., clothes, things pi.-, do »y, 
reasonable; suitable; mówić od 
~y, to talk nonsense; nic do -y, 
absurdity; w «»y samej, in fact, 
really. ~nik m , counsel, barrister. 
~ony ? mentioned. 

rzecz||ka f , rivulet. ~ny driver...; 
fluvial; żegluga ~na, river- traffic. 

rzeczownllik ™ (konu) substantive. a [thing. 
to say; że ćafc ••y V (gram.) substantive. 

rzeczowilość f , reality. ~y ? real. 

rzeczpospolita f , commonwealth, 
republic. 

rzeczywillście a } really, positive- 
ly, -stość V reality, actuality, 
-sty " real, actual. 

rzelldiiieć T to become thin, 
clear up. -dzić v< ? to thin, clear. 

rzeka**, river, stream. 

rzekomo **% as it were. 

rzekot, -ać, vid. rzechot, rzechotać. 

rzemiellń™ strap, thong; leather, 
-nny " leathern, leather. 

rzemieślnillczek",' travelling jour- 
neyman, -czy " mechanical; 
mechanics', ~k™ artisan, handi- 
craftsman. 

rzemiosło " handicraft, trade. 
« wojenne lub żołnierskie, pro- 
fession of arms. 

rzempolllić, ~ła, vid. rzępolić, 
rzępoła. 

rzemyk ™ strap, thong; (u trze- 
wika) latchet. 

rżenie " neigh. 

rzepa f , turnip. ~k ™ rape-seed, 
colza, -kowy ? - — olej, rape- 
seed oil. 

rzepllik™ (bot.) agrimony. ~isko ? 
turnip-f ield. »ka f , small turnip ; 
(anat.) knee-cap. ~nik ™ (bot.) 
arnut. ~ny ? turnip . . . -vjia 
kapusta, turnip -cabbage. 

rzępoljlić v< ? to fiddle, scrape, 
thrum. ~ła ™ fiddler, scraper. 

17 253 rzęsa rzęsie f , eye-lash. -iście, -isto a ? 

copiously, abundantly, plentifully, 
■wistość f , copiousness, plentiful- 
ness. -isty "dense, close; thick; 
abundant, copious. 

rzesIlM ? sprighty, lively, brisk. 
*koŚĆ f » sprightliuess, liveliness. 

rzesza f , troop, crowd. ~ niemiecka, 
German Confederation. 

rzeszotllarz ™ -sieve- maker. -o " 
sieve, cribble. 

rzetelllność f , justness, probity, 
honesty, -ny f honest, righteous, 
candid. 

rzewllność f , (tender) emotion; 
woefulness, mournfulness. -ny? 
(fig.) moving; woeful, mournful. 

rzellź f t slaughter, massacre, car- 
nage, -zać V( f to cut, slaughter, 
butcher; chisel, carve. 

rzerzaczka f , (med.) gonorrhoea* 

rzezallk ™ slaughtering -knife, 
butcher's knife; pruning- knife. 
-lnia f , slighter-house, -niec™ 
castrated nan, eunuch. 

rzeźbiłaś carved work, statuary; 
sculpture. —a wypukła, high re- 
lief ; płaska —a. lowrelief ; płasko- 
wypukła -a, middle relief. -iar- 
ski " carving, sculptile. ~iar- 
stwo ? sculpture. -iarz ™ 
sculptor , statuary. -ić vc f to 
cut, carve. 

rzężenie " rattling (in the throat). 

rzezimieszek m , pick-pocket, ex- 
tortioner. 

rzezki etc., vid. rześki etc. 

rzeźnilla f , slaughter-house. -ctwo" 
butcher's trade. -czka f , butcher- 
woman; butcher's wife, -czy?" 
butcher's, butchering. -k ™ 
butcher. 

rzeżucha f , (hot.) cress, cresses pi. 
rzeźwllió vc t to enliven, brisk. 
-ieć v ™ to become sprighty. 
-O a ? agilely, briskly, -ość f , agi- 
lity, briskness. -y ? agile, brisk. 
rzęźyć v * 1 to rattle in the throat, 
rznlląć vc f to cut, carve; (piłą) 
saw"; chisel; (na instrumencie) to sadny 

scrape, thrum; (fam.) strike. -ie 
mnie w brzuchu, I have griping 
pains, -ięcie " cutting; (piłą) 
sawing; ( w brzuchu) griping pains. 

rżnięty ? cut, carved. - instru- 
ment, wind-instrument. 

rzodkiew f , (bot.) large black ra- 
dish. -ka f , (bot.) radish. 

rzucllać, -ić V( f to tbrow, cast; 
leave, abandon; (czemj shake. 
**na ziemie, to throw down. — — 
oczyma na, to cast a look at. — ić 
broń, to lay down arms. - — 
się T (na kogo) to rush upon ; 
(do czego) to take up; (w wodę 
etc,) to plunge into . . . ; krew mu 
się -iła, he has broken a blood- 
vessel. 

rzut ™ cast, tbrow; (mat.) pro- 
jection; na pierwszy — oka, on 
the first inspection. -ki, -ny ? 
versatile, alert, — kość, -ność f , 
versatility, alertness. 

rzyć f , anus. 

rzygllać, -nać V7 t to vomit, spew, 
-anie \ voniition, vomiting. 

rżysko " stubble-field. S. 

sabat ™ sabbath. 

sabina f , sabin-tree. 

saboty pi., wooden shoes. 

sączek ™ little bag. 

sączllek ™ (na gałązce) small knag; 
drain, draining -pipe; filtering- 
bag, -yć V( f to drip, drop. -- 
się V1 C to leak, ooze; drip, drop; 
(o oczach) have blear-eyes. 

sad ™ orchard, -ek ™ small or- 
chard, -ownictwo " fruit-cul- 
ture, -ownik, -owy ™ orchar- 
dist; tenant of an orchard, -o- 
wy ? orchard . . . 

sad ™ judgment, opinion, court 
(of justice), tribunal. - przysię- 
głych, jury ; dzień —u ostatecznego, 
day of judgment; — wojenny, 
court martial, -ny f dzień - -, sadownictwo 

4* 

day of judgment. -ownictwo * 
jurisdiction; officers of justice, 
magistrates^. -owniczy? ju- 
diciary, judicial. -ownie a ? be- 
fore the judge, at law. -owy? 
court . . . 

sadellczek ",' small barrel, keg. 
~k ",' barrel, cask. 

sadło " grease, suet, fat. 

sadiio, vid. sedno. 

sadowić ve ? (gośd) to place, show 
to a seat; settle. — się 'T to 
take a seat; establish oneself. 

sadz ™ flsh-box, cauf. 

sadziła f , (częściej ) ~e pi., soot. 

sadzać v ? (gości) to show the 
guests to seats. 

sadzawka f , pond, store-pond.^ 

sadzllenie " laying, setting. ~ić v ?? 
to set, plant; jump over; hasten. 
m, — sif V X ( na > co J to run after, 
aim at; (na ciem) take one's 
stand upon. 

sądzić v< ? to judge, decide; (o 
czem) judge of; mean, think; 
sądząc z powierzchowności, as for 
as appearances go; — z. pozoru, 
to judge or go by outward. 

safandnła f , numskull. 

safian ™ Morocco (-leather). -o- 
wy ? Morocco ... ' 

sagan, -ek ™ copper, boiler. 

sa^o , sago. 

saja f , (materya) serge. 

sajdak ™ quiver. 

sajeta f , a kind of worsted stuff. 

sak ™ drag-net, casting -net; 
blockhead. 

sakiewka f , money-bag, purse. 

sakłak " (bot.) buckthorn. 

sakramentu sacrament, -alny? 
sacramental. [bag. 

Sakwa f , bag. — podróżna, carpet- 

sallla f , ball ; -a jadalna, dining- 
hall; «a tańców, ball-room. 

salamandra f , (zo.) salamander. 

satlłata f , lettuce; salad. -la- 
terka f , salad-dish. 

salceson ™ (large) sausage. 

saldo T ,' balance. samopomoc 259 

saletrl|a f , nitre, saltpetre, -ar- 
nia f * saltpetre-manufactory. -o~ 
ród ™ nitrogen. -zan ™ nitric 
acid, •-zany ? nitric. -zysty f 
nitrous. 

saliny pi., salt- work, saltern. 

salka f , small hall. 

saimiak™ sal-ammoniac. -owy? 
of sal-ammoniac. [hood. 

salomonek ™ (hot.) acOnit, monk's 

salon, ~ik ™ drawing-room, sa- 
loon; **, dla palących , smokinga 
room, -owiec ^ a man fit to 
appear in good society, •-owy ? 
saloon . . . ; fit to appear in good 
society. 

salopa f , a lady's cloak, mantle. 

salllutować v f to salute. -wa f , 
salute. "" 

sani ? alone; self; nothing but, 
mere; even; every; — jeden, all 
alone; — to zrobiłem, I did it 
myself; — na — , between our- 
selves etc.; all alone; — przez 
sie, of my (etc.) own accord. 

samllcowy, -czy ? male, -czyk™ 
(o zwierzętach J male. — ica f t fe- 
male, -iec ™ male. 

samiutlleńki, -ki ? all alóne, 
quite alone. 

samobójllca ™ self-murderer, sui- 
cide, -czy? suicidal. -stwo " 
self-murder, suicid. 

samollchcac a ? voluntarily, of 
one's own accord. ~-y ? vo- 
luntary, spontaneous, -chwał ™ 
boaster,hector,braggart. -chwal- 
czy ? boasting, boastful, -chwal- 
stwo * self-praise, -dział ™ 
homespun-linen, -dzielność f , 
independence, -dzielny ? in- 
dependent, -dzierżca ™ despot, 
absolute sovereign. [onanism. 

samollgłoska f , vowel, -gwałt™ 

samollistność f , f-elf-dependence. 
-istny" self-dependent, -lnb ™ 
egotist. — lubny ? selfish. — lub- 
Stwo " selfishness, egotism. 

samollpas <*>} singly, loosely; un- 
accompanied, alone, -pomoc f , 

17* 260 sainopoznanie 

self-help. -poznanie * self- 
knowledge, -rodność f , origi- 
nality; genuineness, -rodny ? 
natural, genuine; original. -rząd™ 
autonomy, self-government, 
-strzał ™ spring-gun. 

samotnljia f , desert, solitude, -i- 
ca f , solitary woman. «*ik ™ 
solitary, -ość f , loneliness, re- 
tiredness, -y * lonely, solitary, 
sole. 

samoiltrzask f , bird-net. -trzeć a ? 
two with him. -uk™ autodidact. 

samowar ™ tea-urn. 

samollwładny" autocratic, -wie- 
dza f , self-knowledge. -władzca™ 
autocrate, absolute sovereign. 
-władztwo ™ autocracy, sover- 
eign power, -wola f , self-will, 
wilfulness, -wolny " self-willed, 
wilful; arbitrary. 

sandacz ™ (ryla) perch-pike. 

sandał ™ sandal-wood, -owy f 
sandal ... — y pi., sandals pi. 

sangwiniliczny ? sanguine, -k™ 
sanguine person. 

sanl!eczkii?z., small sledge. -ie.pZ., 
-ki pi. t sledge, sled, -na f , 
sledge-course. 

sanitarny ? health ... 

sap ™ -anie " breathing hard. 

sap ™ -isko " marshy ground. 
— ać. ~ieć v * 1 to breathe hard, 
puff and blow, -ka f , catarrh, 
-iasty, -owaty ? marshy. 

saper ™ sapper, pioner. 

sardela f , sardine, anchovy. 

sardonillczny " sardonic, sardo- 
nian. -k ™ sardonyx. 

sarkliać, -nać vr f to snuff, snort; 
(na kogo lub na co) to mutter at, 
complain of. 

sarka!!styczność f , sarcasticalness. 
-styczny ? sarcastical. -zm ™ 
sarcasm. 

sarkofag ™ sarcophagus. 

sarn||a f , (zo. J roe, doe. -i^roe..., 
of roe. -iątko, -ię " young roe. 
-ina f , roast- venison. 
sasanka f , (hoi.) anemone. schodzić 

sąsiad ™ -ka f , neighbour. -o» 
wać v ? to neighbour. 

sąsieildni? neighbouring, -dzki? 
neighbourly, -dztwo " neigh- 
bourhood, vicinity ; nearness. 

sąsiek ™ bay (in a barn), barn- 

satrapa ™ satrap. [floor. 

satyrlla f , satire, -ycznie a ? sa- 
tirically, -yczność f , satirical- 
ness. -yczny " satiric, satirical, 
-yk ™ satirist. [sure. 

satysfakcya f , satisfaction; plea- 

sawina, vid. sabi?ia. 

sążlleń ™ fathom; (drzewa) cord, 
-niowy ? cord . . . -nisto, 
•-niście a ? immensely, hugely. 
-nisty ? of one cord ; (fig.) im- 
mense, huge; broad-shouldered. 

scedzllać, -ić v< ? to pour off, de- 
cant, filter. 

SCenlla f , (te.) stage; (część aktu) 
scene; (fig.) scene, theatre; 
strange occurrence; ivy stąpić na 
— e, ukazać nip na — ie, to make 
one's appearance. -iczny ? 
scenic, theatrical. 

scepty llcyzm ™ scepticism, -czny? 
sceptic, -k ™ sceptic. 

schab ™ joint, rib-piece. 

schadzka f , rendezvous, [terise. 

scharakteryzować y ? to charac- 

scheda f , heirloom.' 

schizma f , schism, -tycki ? 
schismatic(al). -tyk ™ schisma- 

SChlebiaĆ, vid. pochlebiać. [tic. 

schludnllość f , cleanness, neat- 
ness, -y ? clean, neat. 

schnąć V1 ? to dry, grow dry, be 
aired ; dry up, wither; faint away, 

SChliÓd ™ step, stair; declivity, 
slope; (fig.) decline, -odek ™ 
step , stair, -ody pi., stairs pi. 
— — kręcone, winding-stairs. 

SChodzlienie ™ descent, descending. 
-ić U 7 C ^ to descend, go down; 
(o czasie) pass away ; (znikać) 
come off; decline; (odzież) to 
wear out. — — z drogi, to make 
way, clear the way. *>~ se świata, schodzić sig 

to die. ~~ się V X to come to- 
gether, meet, assemble. 

scholastyllczny ? scholastical. 
-k ™ scholastic. 

fichorzallłość f , sickliness, disea- 
sedness. -ły? sickly, diseased. 

schować v ? to keep, preserve; 
hide, conceal. «*. do kieszeni, to 
pocket. *. się v f to hide one- 
self, abscond. 

Bchrollnić v ? to shelter, protect. 
<-- sic, to escape, take refuge, 
have recourse. -nienie " refuge, 
shelter, covert ; nie mający dnie- 
nia, homeless, unsheltered, ^ni- 
sko » creep-hole; home. 

schrupać v ? to craunch. 

Schudnąć ^7 to grow lean, meagre. 

Bchwacić v f (konia) to founder. 

schwyllcić, -tać v< ? to seize, lay 
hold of. 

schylllać, -lie v< ? to bend, bow, 
slope. ~ ~ sic vr to bow. ~łek ™ 
decline; na schyłku, on the de- 

schysma, vid. schizma. [cline. 

Ścillaći —nać v< ? (drzewa) to fell, 
cuVdown; (głowę) behead, deca- 
pitate; (o mrozie) fade, wither. 
«~ się y f to freeze, congeal. 

ściągllać, -nać v ? to contract, 
draw together; (gromadzić) ga- 
ther, assemble; (odnosić) refer, 
relate ; (wino etc.) draw off; f fcotre 
na siebie) to incur; f&of?/ etc.) 
pull off; straiten ; (kogo J strike 
hard. ~ający f constringent; 
(vied.) costive, astringent. -ły? 
meagre, lean. 

scianlia f , wall, partition; side. 
~a boczna, side-wall. ~a muro- 
wana, brick -wall. ~a z desek, 
partition of boards. ~ka f , smali 
or thin wall. [beheading. 

Ścięcie ? (drzew) felling ; (głowy) 

Ścieg ™ stitch. 

ścięgllacz ™ (anat.) sphincter, 
-riisty ? sinewy, tendinous. ~no " 
sinew, tendon. 

Ścielić, -kać v ? to run off^drip ścisłość 261 v off, flow off, flow together. -k " 
confluence; flowing off. 

ściel ™ htter, bed of straw. *ę 1 
fut. od słać. 

ściemnillać , -ć v ? to obscure, 
darken. ~~ sie V V -eć "? .to 
grow obscure, darken; -a się, 
it is getting dark. 

ścieńczllać, ~yć V( f to thin, make 
thin, attenuate. 

ścienny f mural. 

ŚcierilaĆ, vid. zetrzeć. -ka f , wi- 
ping-cloth, duster; (fig.) slut, 
slattern. 

ścier||ń f , -nie " stubble, -nis- 
ko » stubble-field. 

ścierpllieć v< ? to endure, bear. 
-ły ? numb, torpid. -nać v ? 
to get numb; noga mi -ła, my 
foot is asleep. 

Ścierwllisko " flaying -place, 
-nik ™ (orn.) carrion-kite. ~o » 
carcass, carrion, •.owiec ™ car- 
rion-fly. -owy ? of carrion. 

ścieśnillć, -ać °? to limit, con- 
fine; (zweżyć) straiten. 

Ścięty ? cut off; beheaded ; (mro- 
zem) withered; quite drunk; 
fig. jak z nóg ~, quite dismayed, 

ścieżaj, na ~, wide open. 

ścieżka f , path. 

ścigallć v< ? to pursue, run after; 
persecute; (sądownie) prosecute, 
-ć się V T to run a race, -nie " 
pursuit; persecution. 

ścinać, vid. ściąć. 

Ściółka, vid. ściel. 

ścisllk ™ throng, crowd. ~kać, 
-nać v< ? to compress, press to- 
gether; press to one's heart, hug; 
(w liście) to greet affectionately. 
~~ reke, to shake hands with a 
person, squeeze a person's hand, 
-kanie 7 compression. 

ściśl||e a ? strictly, precisely; clo- 
sely, narrowly; intimately. ~i- 
WOŚĆ f , compressibility, -.iwy " 
compressible. 

ścisłl'0 a ? narrowly, closely. 
-ość f , preciseness, exactness; 262 ścisły conciseness; intimacy. ~y " 
precise, exact, accurat; compact; 
intimate; nauki ~e, mathematics. 

ściśnil lecie, ~enie " vid. ściskanie. 
« m, reki, pressure of the hand. 

gcudzózieinczeć v ? to be de- 
nationalised. 

scyentyficzny ? scien,tific(al). 

scyzoryk 1J pen-knife. 

sczemi!!ały ? blackish, blackened. 
~eć v ™ to become black, blacken. 

secesyonista ™ secessionist. 

sęczek, vid. sączek. 

sędaCZ, vid. sandacz. 

sedentaryusz ™ sedentary person. 

sedno " sore place, raw; (fig. J 
the most sensitive part. 

sędzilla ™ judge, justice. ~a po- 
lubowny, arbiter, referee. <*a 
śledczy, inquisitor. ~na f , judge's 
wife. ~ostwo, ~0WStW0 " office 
of a judge; the judge and his 
wife. ~owski " judicial ; judge's. 

sędzillwość f , old age , senility. 
~wy ? senile, aged; venerable. 

sejm ™ diet, Diet, ~ik ™ depart- 
mental council. ~ikować v ? to 
hold a departmental council ; 
confer, sit without success, mi- 
kowy ? of dietine. ~ować v1 } to 
hold a diet. ~owy " of the Diet. 

sek ™ knag, knob, knot, gnarl. 
(fig.) w łem cały «*, there is the 
rub. «*atOŚĆ f , knagginess. ~aty? 
gnarled, knaggy, knobby. 

sekciallrski ? schismatical. ~rz, 
vid. sektarz. 

sekcya f , section, division; section, 
dissection. [hard. 

sekować V( f to urge, press, drive 

sekrelcik, ~t ™ secret, discretion ; 
zachować lab mieć co w ~cie , to 
keep (a thing) a secret ; pod ~teni, 
under the rose, under the seal 
of secrecy. ~tny f secret, con- 
cealed 

sekretallrski ? of a secretary. 
~rstwo " secretaryship. ~rz ™ 
secretary. sentymentalny 

seksta f , the sixth class, (w Anglii} 
first form; (muz. J the sixth. 

sekstern ™ stitched book, writing 
book. 

sekta f , sect, -rstwo " sectaria- 
nism. ~rz ™ sectary. 

sekularyzacya f , secularisation. 

sekunda f , (szkoły) second class, 
(w Anglii) fifth form; second, 
moment; second (bill) of ex- 
change, [to secund, 

sekundllant ™ second. *ować Vł ? 

sekut, ~nik™ tormentor, trouble- 
some person. ~nica f , scold, 
shrew, virago. ~ny ? trouble- 
some. 

sekwestr ™ -acya f , sequestra- 
tion. ~ator™ sequestrator, -o- 
wać vc ? to sequester, sequestrate. 

seledynowy ? pale green. 

selen ™ selenium. 

seler ™ celery. 

semestr m , half-year. 

seminallryum^ seminary. ~~ nau- 
czycielskie, training- school for 
teachers. ~rzysta ™ seminarist. 

sen ™ dream; sleep; przez ~, 
asleep. 

senallcki ? of the senate. ~t "J 
senate. ~tor ™ senator. ~toro- 
wa f , senator's lady, ~torski f 
senatorial. ~torstwo " senator- 

sendacz, vid. sandacz.- [ship. 

senes ™ (bot. J senes. 

senliwtlość f , somnolence. ~y ? 
somnolent. 

senllnik ™ interpreter of dreams; 
dream - book ; (fig J dreamer. 
~ność f , sleepiness, drowsiness. 
~ny " sleepy, drow sy; dreamy. 

sen||s ™ sense, common sense; 
meaning, purport; ~s moralny, 
moral. ~sacya f , surprise, sen- 
sation. ~sacyjny f sensational. 
~sat™ too earnest a man. ~~ka f , 
too earnest a woman. ~lencya f , 
maxime, (moral) sentence. 

sentyment ™ sentiment, pal- 
ność f , sentimentality, -alny? 
sentimental. Sop * vulture. -i ? vulture sianozecie 263 sie V V to look vultuiine. -ić 
bitter, frown. 

separallcya f , separation. ~cyjny? 
proces ~ ~, suit for divorce. —tka f , 
devorcee, a divorced woman. 

sepia f , cuttle-fish; (farba) sepia. 

Ser '" cheese. — śmietankowy, 
cream-cheese. [seraphic. 

seraf, -in ™ seraph -iczny ? 

seraj ™ seraglio, -owy " of se- 
raglio. 

serclie " heart ; courage ; love, 
sweet-heart; (dzwonu) clapper; 
(u rośliny) core; mind; przyjaciel 
od -a, bosom friend, intimate 
friend; zajęcze -e, cowardice, pu- 
sillanimity; brać do -a, to take 
to heart; mieć co na —u, to have 
something weighing on one's 
mind ; calem -em, with all one's 
heart, -owaty f heart-shaped, 
cordiform; (bot.) cordate. -o- 
wy f of the heart; icorek ~ ~, 
pericardium; żyta *owa, great 
artery, aorta. 

serdak ™ sleeveless (furred) jerkin. 

serdeczllność f , heartiness, cor- 
diality, -ny f hearty, cordial; 
affectionate. 

serduszko " heartlet; (fig.) love, 
sweet heart, -waty f cordate. 

serdynek ™ (muz.) sordine. 

serio, vid. seryo. 

serenada f , serenade. 

semllik 1 ', 1 (chem .) caseine ; cheese- 
monger; cheese -dairy; cheese- 
cake, -y, vid. serowy. 

serowllatość f , cheesiness. -aty ? 
caseous, -iec ™ cheese- mate. »y " cheesy, cheese serpentyn ™ serpentine-stone, 
serpentyna f , culverin; hooked 

sword. 

serwantka f , glass-cupboard, 
serwaser ™ aquafortis, 
serwatka f , whey. 
serwctl!a f , (table-)napkin. -ka f , 

(small) napkin. 
serwilizm ™ servility, servileness. serwis ™ dinner- set, dinner-- 
service; (mil.) allowance for quar- 

serya f , series. [ters. 

seryo a p na ~, in earnest; brać 
co na ~, to take a thing seriously. 

sesya f , sitting, session. 

setllek™ -ka f , one hundred; -ka- 
mi, by hundreds. -nia f , (mil.) 
company (of 100 soldiers), -nik™ 
captain, ( u Rzymian) centurion, 
-ny ? hundredth, centesimal. 

Sezon ™ season. •» kąpielowy, 
season at watering-places; wśród 
~U, at the height of season, [cate. 

sfabrykować v< ? to falsify; fabri- 

sfałdować v f to plait, fold. [ffig.J. 

sfałszować V( f to falsify; distort 

sferlla f , sphere, -yczność f , sphe- 
ricalness. -yczny ? spheric(al). 

sfiglować v ™ to play a trick. 

sflaczałlJOŚĆ f , flaccidity. ~y <* 
flaccid, flaggy. 

sfolgować V( ? to indulge, remit. 

sfora f , leash ; pack (of hounds). 

sformułować v< ? to formularise. 

sforllność f , concord, union ; sub- 
ordination, discipline. -ny ? 
concordant, united; disciplined, 
-ować v ? to coupl6. 

sforsować vt ? to harass, fatigue. 

sfrancuzieĆ w , l to frenchify oneself. 

sfrasowany f sorrowful, afflicted. 

sfukać v< ? to chide, scold. 

sialic v f to sow; propagate, spread 
out. -nie T sowing. 

siadllać, -ywać, siąść v ™ to sit 
down, take a seat; (na koń) get 
on horseback, take horse. — «•» 
do stołu, to sit down to dinner. 
»ły ^ stout, dumpy. 

siag ™ (miara) fathom ; (skrzydeł) 
breadth of a bird with spread 
wings. 

siak a ? ni tak ni -, neither fish 
nor flesh, -i ? ni taki ni -i, 
neither off nor on. 

siano " hay. -kos, -zbiór ™ 
hay-time, -żeć f , meadow-ground. 

-żęć f , -żęcie " hay-time; hay* 

making. , 264 siara siesta siara f , beestings. 

siarczllan ™ sulphate. ~any ? 
sulphureous. ~ystO - żółty ? 
brimstone -coloured. ~ystośĆ f , 
sulphureousness. ~ysty ? sul- 
phury 

^siarklla f , sulphur, brimstone. 
~OWaĆ v< ? to dip in brimstone. 
~Ownia f , brimstone-house. ~o- 
wy ? sulphuric. 

siąść, vi<2. siadać. 

fliatllka f , net; fw oku) retina; 
fly-net ; (anat.) omentum. ~ków- 
ka f , (oka) retina. ~kowy " net- 
ted; retiform. ^.nik^ net-maker. 

sidlllić v< f to surround with net- 
work; (fig.) snare. ~ło " snare, 
gin; zastawić ~ła, to set a trap, 
to lay a snare. 

się , siebie pr ? oneself, myself, 
himself, herself, ourselves etc.; 
one another, each other; bronię 
*. , I defend myself; bronią się, 
they defend themselves etc.; u 
siebie j at home; pracuje się, we 
work, people work. 

Siec v f (zboże etc J to mow; lash, 
strike, whip. [pajęcza, cobweb. 

sieć f , net; (fig.) snare, gin. «, 

sieczka f , chopped straw, chaff. ~r- 
nia f , chopping-bank, chaff-cutter. 

Siecznlla f , (mat.) secaut. m,y ? 
~a broń, arms for cutting; ząb 
~y, incisive tooth, incisor. 

siedlisko 1 } seat; abode, residence. 

siedem, siedm, num., seven. 
-dziesiąt, num., seventy, -.dzie- 
sięcioletni ? septuagenarian, 
^dziesiąty ? seventieth. _> 

siedmiolldniowy f seven days old. 

• -letni ? of seven years ; seven 
years old. ~raki f sevenfold. 
•TO " seven. 

siedmllkroć <*? seven times. 
••naście, num., seventeen. ~naś- 
cioro « seventeen, ~nasty ? 
seventeenth, -set, num., seven 
hundred. »-setny " seven hun- 
dredth, siedzenie 7 sitting; seat, bench. 
~ *» z darni, turf seat, •iba, 
vid. siedlisko. ~ieć V1 ? to sit ; 
(w więzieniu) be confined, be im- 
prisoned ; (nad czem) labour at. 
~~ na koniu, to be on horseback. 
• « przy stole, to sit at table; 
cicho ~~, to sit still. 

sięgllnąć, ~ać v ? to reach; (po 
co J reach out for . . . 

siejba f , seed-time, sowing-time. 

siekallć' 1 '" to hackle, chop, ~cz™ 
chopping-knife; incisor, incisive 
tooth. ~nina f , slaughter ; (mięso) 
hash, mince-meat. ~nka f , mince- 
meat. 

siekie!Ira f , (felling-)axe, hatchet. 
~rka f , small hatchet, ~rzysko V 
bad large hatchet. 

sielanklja f , pastoral poem , idyl. 
~Owy ? pastoral, idyllic. 

sielawila, ~ka ł i (ryba) sprat. 

sielsllki " rural; pastoral, idyllic, 
-kość f , pastoralism. 

siemillę, ~onko T seed. ~ę ko- 
nopne, hemp -seed. ~ę lniane, 
flax-seed. [hall . . . 

sieliń f , hall, vestibule. ~nny ? 

siennik ™ straw-bed. 

siepallć v " to haul and tear, strike. 
~CZ ™ bumbailiff. 

sierllć, ~ść f , hair (for stuffing). 

sierdzić się V T to grow angry. 

siermięga f , smock-frog. 

sierollctwo * orphanage, orphan- 
hood; orphans pi. ~cy ? or- 
phan ... ~ta ™ & f , orphan. 

sierp ™ sickle, reaping-hook. 

Sierpień ™ August. [wort. 

sierpik r " small sickle; (bot.) saw- 

sierpniowy " of (the month of) 

sierpowaty ? falcated. [August. 

sierść, vid. sierć. 

sierżant ™ non-commissioned of- 
ficer, subofficer. 

sieść m , 1 (na koń) to get on horse- 
back ; sit down; (do łodzi) get 
into . . . 

siesta f , afternoon nap, siesta siestrzan 

siestrzan ™ (arch.) architrave. 

siew ™ seed; seed-time. ~ca ™ 
sower. -ka f , (bot.) curlew. 
~nia f , seed-lop. -nik ™ drill- 
plough, corn-drill. ~ny ? seed . . . 

sikllać, -nać 1 "?? to squirt, spout; 
splash, spatter. -awka f , (od 
ogniaj fire-engine; squirt, syringe. 

sikora f , (orn.J titmouse. 

siliła f , strength, vigour; force, 
power; •»-». i~uchu, impetus, ~ła 
pociągowa, tractive power. —ła 
zbrojna, forces pi., troops pi. 
—ła a <; much, many, a great deal. 
~ła,CZ ™ powerful man, athlete. 
«»lić sie V V to strain, exert one- 
self. ~lny " strong; powerful, 
vigorous. 

sinawllo a ? bluishly. *ość f , 
bluishness. —y °; bluish. 

sin'iiak, -iec ™ bruise, contusion. 
~ić , to beat black and blue; 
dye livid. -ieć m } to grow livid. 
~OŚĆ f , lividity. *.y f , livid, fal- 
low ; lead-coloured. 

sinogarlica, vid. synogarlica. 

siódemka f , seven. 

siodilłać Ł '? to saddle, -larczyk™ 
saddler's apprentice. —larski " 
saddler's. -larstwo " saddler's 
trade. ~larz ",' saddler, saddle- 
maker, ^łaty " spotted (on the 
back). ~ło "J saddle; koń pod 
~ ~ , saddle-horse; damskie ~ «%., 
lady's saddle, side-saddle; wy- 
sadzić z siodła, to dismount, (fig. J 
supplant. 

siódmy f seventh. 

sioło " hamlet. 

Siostllra f , sister. ~ ~ miłosierdzia, 
sister of charity, -rzenica f , 
niece, sister's daughter. ~rze- 
niec ™ nephew, sister's son. 
~rzyn ? sisterly. 

sit ™ rush, bulrush. ~Owie * 
bulrush; rush-bad. 

sitilarz ™ sieve- maker. ~ko " 
small sieve, tea-strainer. ~o * 
sieve, cribble. 

siusiać v l l to piddle. skąpiec 265 siwllawy ? grayish blue. ~ek ™ 
white horse, gray horse. ~iec ™ 
gray-headed person. ~ieć v ™ to 
grow or turn gray. ~iucnny, 
~iuteńki " quite gray -headed. 
~izna f , grayness, hoariness 

siwolibroda™ gray-beard. ~bro- 
dy " gray-bearded. 

siwollgłowy? gray-headed. ~ść f , 
grayness. ~sz ™ gray- headed 
and gray-bearded person; white 
horse, -włosy ? gray -haired. 

siwjl'icha f , dram, brandy. ~y ? 
gray; (fig. J experienced, judi- 
cious. ~y koń, white horse. 

skąd a ? whence. % 

skakallc v ? to jump, leap, ~ć z 
radości , to leap for joy. ~cz ™ 
leaper. 

skala f , (muz. J scale, gamut; (na 
mapach etc. J scale; na wielką skale, 
on a gigantic scale. 

ska|iła f , rock. ~listość f , rocki- 
ness. ~listy ? rocky, fall of 
rocks ; petrous. ~lista kość, pe- 
trous bone. 

skalać vc 7 to stain, spot, befoul. 

skaleczllyć v ? to mutilate, maim, 
wound. ~yć sif^f to be woun- 
ded. ~enie ♦ mutilation. 

skallłka f , small rock ; flint, gun- 
flint; (medj albugo. -lny ? 
rocky, rock - like ; olej ~ ~ , pe- 
troleum. ~łkÓwka f , (obs.J blun- 
derbuss. 

skamielllina f , fossil. ~niałość f , 
petrifaction, ~niały ? petrified, 
-nić v< ? to turn into stone ; (fig.) 
petrify, lapidify, -nieć vr ł to 
petrify, -nienie 7 lapidification. 

skandal " scandal. 

skandować vc , c to scan. 

skąpać v< f to dip, plunge, bathe. 
~ w sie V V to dive. 

skapcanieć vy l to languish, flag. 

skapillć V V" to be avaricious; (czego J 
to' be sparing of. ~ć sobie, to 
pinch oneself. ~ca f , niggardly 
woman, -ec ',' miser , niggard 286 skąpo skąpiło a ? niggardly; .deficiently. 
*ÓŚĆ f , deficiency; niggardliness. 
*y?niggardiy,avaricious.~stwo" 
niggardliness. 

skarailć v< ? to punish. ~nie " 
punishment, punishing. 

skarb ™ treasure (też fig. J', trea- 
sury, fisc. «4ć va ; to gather, 
heap up; (sobie) acquire, gain. 
~iec ™ treasury; (państwa) ex- 
chequer, puhlic treasury. ~nica f , 
treasury ; jewels box. -^nik ™ trea-. 
surer. ~ona,~onka f " money-box. 

skarbować vc f to notch. 

8karbollwość f , finances^. , finance. 
~wy ? financial, of finances; 
fiscal. 

skarcić v ? to reprehend, scold. 

fikarllga ^ complaint; (sadowa) 
suit, action. -żacy ? complai- 
ning. ~źacy, ~życiel™ plaintiff, 
complainant. ~zyc się f . r«« 
*oflfo>i to complain of. ~życiel ™ 
accuser, impeacher. 

skarłowaciilały ? dwarf- like, 
dwarfish. ~eć V V~ to become 
dwarfish, waste away. 

skarp ™ (w.) turbot. 

skarpa f , (fort.) scarp, slope. 

8kaxykatnrować v< ? to caricature. 

skasować v< f to annul, destroy, 
dissolve. 

skaza f , spot, stain, blot; (fig.) 
blemish, flaw. 

skazllać, ~ywać v< ? to show, indi- 
cate, point out; (kogo na co) 
condemn to . .._~anie ? condem- 
nation. 

skallżenie " pollution, contami- 
nation; corruption. ~zić v f to 
contaminate ; corrupt, spoil. ~zi- 
ciel™ corrupter, destroyer. *.źi- 
telnOŚĆ f , corruptibility. ~zitel- 
3iy ? corruptible; corrupt, cor- 
rupted. 

skazówka f , (u zegara) hand; 
(fig.) hint. 

skępstwo, vid. skąpstwo. 

skiblla f , clod (of earth). ~ka f , 
slice (of bread). sklepowy 

skielet, vid. szkielet. 

skierować u ? to turn to, direct to. 

sEik *, quick! pop! 

skinlląć V7 ł to wink, make a sign, 
-ieilie " nodding; nod, sign 

skisllły ? tourned sour, ~nać vr i 
to turn sour. 

skład ™ composition, organisation; 
f ciała) constitution; (twarzy) com- 
p\exion ; ware-house, store-house, 
magazine. ~ apostolski, the vn Apostles' Creed. ~ać vc ? to 
lay together, fold ; lay down, put 
down; (urząd) abdicate, resign; 
(zboże etc.) pile up; (ręce) clasp, 
join; ( wyrazy etc.) compound, 
compose ; (broń) lay down ; (pie- 
niądze u kogo) deposit; (co na 
kogo) impute to, attribute to; 
(dzięki) render; (wizytę) pay; 
(rachunki) give (an account); 
(przysięgę) take. ~ m. się v ? to 
be folded; be composed; fit, suit; 
(na kogo) pay a share for the 
benefit of; put oneself into a 
fencing-posture. ~acz ™ folder; 
compositor. *.any"«^2-».-, clasp- 
knife; stół --*, telescope table. 
~ka f , contribution, share; wnieść 
lub opłacić ~kę, to pay one's 
share. ~kowy ? arranged by 
clubbing together. ~nia f , (gram.) 
syntax. ~nik ™ ingredient. 
~n0ŚĆ f , harmoniousness , sym- 
metry, proportion; shapeliness. 
«*ny " harmonious, symmetrical ; 
well-shaped, well-turned. ~0W6* 
storage; stowage. 

skłamać v< ? to tell a lie. 

skłaniać, vid. skłonić. 

sklelicić , to huddle up, bungle. 
~ić v ? to glue together. 

sklep ™ cellar; shop. ~ić v ? to 
vault , arch. ~ienie ™ vault, 
vaulting. ««* krzyżowe, groined 
vault. ~** kopuliste, cupola, ~ik™ 
small shop. ~iony " vaulted, 
arched, ~isto °& in shape of an 
arch. *4sty , axch- shaped. 
»owy ? shop ... Śkło, vid. szkło. [over. 

skłóć v f to prick or pierce all 

skłócić v ? to stir up. 

skłonl!ić v ? to induce; bow. ~~ 
się V X to bow ; (do czego) incline 
to. <%• ilość f , inclination, pro- 
pensity; (do choroby) disposition. 
«*ny ? prone, disposed, minded. 

skłopotany ? uneasy, sorrowful. 

Bkłlióty, - ~uty *-<fc ? pierced all 
over. 

sknerl'a ™ niggard, miser, hunks. 
~stWO " niggardliness. 

skobel ™ hasp, staple (for a bolt). 

skoczllek ™ leaper, jumper, cape- 
rer; fty szachach) knight; (zo.) 
jumping -mouse; (zo.) skipper. 
«*na linie, rope-dancer. ~ka f , 
female leaper. ~no, ~nie a f lea- 
pingly. ~ny? skipping, jumping; 
lively, vivacious, ~yć v \ l to take 
a leap, spring, leap. [unite. 

skojarzyć v ? ~ sic V X to join, 

skok ™ leap, jump, bound; w ~, 
~iem, by leaps, in great haste. 

skolacyonować u " to collate. 

skołatany ? f/i^.) bent, bowed. 

skolonizować y ? colonize. 

skomlileć, ~ić T to whine, 
whimper. [plicate. 

skomplikować v ? (ftgj to com- 

skomponowac vc ^ to compose. 

skon ™ -anie 7 decease, death. 
~ać V7 ? to decease, die. 

skoncentrować v< ? to concentrate. 

skończilenie " ending, conclusion, 
termination. ~oność f , flnite- 
ness. »ony & & ? finished: ac- 
complished. «*yć v f to finish, 
bring about, accomplish; źle » ~, 
to come (go) to grief. ~~ sie, 
to take an end, end ; be over. *" 

skonfederować v f • sie V X to 
confederate. 

skonfiskować v ? to confiscate. 

skonsumować V( f to consume. 

skop ™ wether. ~ek ™ milk-pail. 
~owina f , mutton. ~owy ? of 
mutton, mutton ..,; kotlet ~owy, 
mutton chop. skowronek 267 

skopać v ? to dig up, turn up. 

skopiować vc ? to transcribe, copy. 

skor||a f , hide; skin; leather; 
(drzewa) bark. »a cielęca, calf- 
skin. ~a niedźwiedzia, bear's 
skin. ~a wolowa, neat's leather; 
(fig.) dać komu po ~ze, to curry 
a person's hide. ~ka f , pellicle, 
cuticle; (owocu) peel, paring; 
(chleba) crust. «~ka szagrynowa, 
shagreen; (fig.) ~ka na bitty, 
good-for-nothing. ~nik™ currier; 
leather-dealer, leather-merchant. 
~ny ? cutaneous. ~owatv " 
leathery. 

skorek ™ (^zo.^ ear-wig. 

skorbut, vi<^. szkorbut. 

skoro G , as soon as. 

skorllo a } quickly. ~ośĆ f , quick- 
ness. ~y ? quick, brisk. 

skorup||a f , (czerep) shard; (jaja, 
raka, żółwia) shell ; crust. ~iak ™ 
crustacean, crustaceous animal. 
~iasty ? crustaceous. *ieć u ? 
to crust. ~ka f , small shard; 
czem m. ~ za młodu nasiąknie, tern 
na starość trąci, the child is the 
father of the man. 

skorpion ™ (zo.) scorpion. 

skory, vid. skoro . . . 

skościllały, »eć, vid. skostniały, 
skostnieć. 

skórzany ? leathern, leather. 

skorzystać v< ? (z czego) to derive 
profit from; nie ~ z czego, to 
overslip. 

skośnllo a ? slantingly. »ość f , 
slopingness, obliquity. ~y f 
oblique, slanting. 

skostnillały ? chilled, stiff. ~eć™ 
to grow callous; (od zimna) to 
get chilled. ~enie " torpidity, 
stiffness. [mowing. 

skolisić v ? to mow off. ~szenie 2 

skosztować v ? to taste. 

skota!!rka f , Lerdswoman. -rz "J 
herdsman. [ferrule. 

skliować, vid. skuć. »ówka f , 

skowronek ™ (om.) lark. 26S sfcoWyczeó 

Bkowyljczeć vy } to howl, whine, 
-t ™ -tanie " howling. 

skra, vid. iskra. 

skracać, vid. skrócić. 

skradać się *T to steal into. 

skrajllać ve ? to lop ofif, cut away ; 
(przykrajać) cut out. — nOŚĆ f , 
extreme, extremity, ~ny ? ex- 
treme, [—lać, vid. skroplić. 

skraplliać v< ? to moisten, wet. 

skraść v f to steal, purloin. 

skrawllać, vid. skrajać. ~ek ™ 
shred, chip. 

8kręc||ać,-ić' y ?? to twist together; 

filch, pilfer; (na lewo lub prawo) 
turn; (fig.) ledwo sip nie ~ę, I 
sit upou thorns. ~ić kark } to 
break the neck. 

skrępować vc ? to tie, bind; (kogo) 
gag, hamper. 

skreślllać, -ić v< ? to trace; deli- 
neate; cancel, erase. 

skręt ™ twisted thread; winding, 
turning; (ulicy) corner; shaft- bar. 
-ny ? twisting. 

skrewić v " to perpetrate. 

skrobllać, -nać v ? to scrape, 
shave; (ryby) scale; (papier) rub. 
-acz ™ grater, -aczka f , (na* 
rzędzie) rubber, -wadło ? scraper, 
-anina f , scraping; erasure, 
-iny pi., shavings pi. 

skrilacać, -ócić v f to shorten; 
(treść) abridge ; (stowo) abbrevi- 
ate, -ocenie " shortening ; ab- 
breviation; abridgment; w ~ó= 
cenili, abridgedly. 

skrofuliliczny? scrofulous, **iypi. } 

skroić, vid. skrajać. [scrofula. 

skrom ™ (myśl.j grease (of a hare 
or of a roe). 

skromllność f , modesty, discretion, 
-ny ? modest, unpretending. 

skrollń f , temple (of the bead). 
-niowy f temporal. 

skropllic, vid. skrapiać. ~\ić v< ? 
to condense, condensate. 

skroś a ? across, strait across. 

skrucha f , repentance, compunc- 
tion, contrition. skrzypce 

skrupiliać, -Ć^? to rough-grind, 

skrupullł ™ scruple. ~lat ™ very 
scrupulous man. -latność f 9 
scrupulosity , conscientiousness. 
-latny ? subtile, subtle, con- 
scientious. 

skruszilały ? (o mięsie) tender, 
soft; (fig.) contrite. ~eć vr t (o 
mięsie) to become tender or soft; 
(fig.) soften, -ony ? penitent, 
compunctious. ~yć v ? to mouK 
der, to crumb; (peta) to cast off; 
(kogo) to move, touch. 

skrwawllić v< f to stain with blood, 
-iony " blood-stained. 

skryllc V( f -wać, to hide, conceal. 
-Cie * hiding; hiding-place. 
— cie a ? secretly^ in private. 
-tka f , hiding-place, -topłcio- 
wy " cryptogamous. -toś* f , 
taciturnity, secrecy, retinence; 
secret. ~ty " reserved, close, 
discreet; concealed, hidden. 

skrypt ™ writing, writ; note. 

skrystalizowany ? crystallised. 

skrzellczeć V V' to scream , croak. 
~k ™ croaking, scream; shriek; 
(żabi) frog-spawn. 

skrzeczek ™ (zo.) hamster, Ger- 
man marmot. 

skrzele pi., gills pi. 

skrzep ™ coagulum. 

skrzepljłość f , coagulation, coagu- 
bility. «*ły ? clotty, coagulable. 
-nać v \ l to coagulate, curdle. 

skrzesać v< ? (ognia) to strike (fire). 

skrzętilność f , assiduity, industry, 
activity. ~ny ? assiduous, in= 
dustrious, active, busy. 

skrzydllełko" small wing. -lasty f 
-laty ? winged, -ło " wing; 
(instrument) grand piano; (ka- 
pelusza) brim; (drzwi) leaf; (fig.) 
protection. 

skrzynllia f , shrine r chest, bin. 
— ka f , box , little chest. — <%. do 
listów, letter-box. 

skrzyp ™ screak; (bot.) shave- 
grass. ~ak, -iciel ™ scraper, 
fiddler, -ce pi. , violin, fiddle. skrzypcowaty 

~COwaty ? fiddle-shaped. «*CO- 
wy ? fiddle . . . ~ek ™ violin- 
player, violinist. ~ieć, ~nąć v ™ 
to creak, screak, rattle. ~ki pZ. 
small violin. ~liwy f creaking, 
screaking. 

skrzywdzllenie ? injuriousness, 
wrong. ~ić v< ? to injure. 

skrzywillać, ~ć vc ? to crook, curve. 
~ć się w f to bend; (fig.) to make 
grimaces. 

skrzyżować v f (recej to lay across, 
to cross. 

skuhllnąć, ~ać vt ? to tug, pluck, 
pick, ~anka f , lint. 

skuć vc ł to forge on, forge to- 
gether; chain. *. się v f (fam.) 
to get drunk. 

skudlić v ? to dishovel, tousle. 

skulić sie v ( to cower, squat 
(together)* crouch. 

skupillć, ~ać vc ? to hoard (up), 
lay in a heap; bring together; 
(myśli) concentrate. ~ ~ sic V7 f 
to assemble, collect; (fig.) collect 
oneself. ~eilie " accumulation; 
gathering. ~ *, sie " collected- 
ness. 

skupllień ™ forestaller. ~ować, 
~ic v< ? to buy up, forestall. 

Skurcz ™ (rned.) systole. ~yć 
się V V to shrivel, shrink; crouch. 

skusić V( f to seduce. -. się V T 
to succomb to temptation. 

skuteczliność f , efficacy, effica- 
ciousness. ~ny f efficacious, 
efficient. ~ 

skutllek ™ effect, operation; suc- 
cess; result; przyjść do -ku, to 
be accomplished; przywieść do 
""ku, to bring about, accomplish; 
na ~ m czego, in consequence of. 
~kować v ™ to have effect, 
operate. 

Skulfty P & ? forged on ; (fig.) 
drunk. ~wać, vid. skuć. 

skwaplillwość f , hastiness, speedi- 
ness. ~wy ? precipitate, over- 
hasty; hasty. 

skwar ™ blazing heat, very hot sława 26y weather. ~no ^ -"* (dzisiaj), 
(today) it is hot weather. ~uy ? 
burning, hot. 

skwallrka f , greave. -.rzyć V( f to 
broil in butter or grease. 

skwallsić ve ? to leaven, sour, put 
in vinegar. ~śniały c , 1 (over) 
soured. ~śnieć v \ l to sour, turn 

skweres ™ uoise, bustle, [sour. 

skwierllczeć V V" to whimper; (na 
ogniu) hiss, spit. -»k ™ whimper; 
hiss. [Jaźni) break. 

skwitować' 1 '? to acquit; ( z przy- 

Ślaban, vid. szlaban. 

słabllieć, ~nąć V} , 1 to decline, be- 
come weak. * ~iuchny, -iutki f 
very weak, ~nięcie " (zdrowia 
etc.) declination." ~izna f , side, 
flank; (fig.) blind side, foible. 
-.0 a ? weakly, feebly. ~q mi 
sie robi, I am sick at heart. 
-'OŚĆ r , feebleness, weakness; 
foible; indisposition. -. ~ oczu, 
dimness of eyes, -.ostka f , foible. 
—y ? weak, feeble; faint, infirm; 
(o napojach) weak ; indisposed. 
~y na nerwy, nervous 

słabowilitość f , feebleness, infir- 
mity, debility. -ty f infirm, 
feeble; sickly. 

słać v f to make the bed ; (gniazdo) 
to built one's nest; spread, scatter; 
(fig. drogę) facilitate ; (most) 
throw. — pole trupami, to mas- 
sacre. ~ się v r to be massacred ; 
build one's nest; ~ się komu do 
nóg, to prostrate oneself. 

słać v< ^ to send. [etc. 

ślachcianka etc, vid. szlachcianka 

ślaczek ™ (narrow) selvage. 

ślad ™ track, trace. ~ stopy, foot- 
print; iść w ~ za, to be at the 
heels of; bez -u, traceless. 

Ślafmyca, vid. szlafmyca. 

Ślak, Ślam, vid. szlak, selam. 

ślamazarlla, ~nik ™ awkward man. 
-ność f , awkwardness, clumsi- 
ness. ~ny f awkward, clumsy. 

słaniać się *T to totter, stagger. 

sławiła f , renown, glory; fame. 270 sławić ~ić v ? to glorify, praise, extol. 
~iony ? celebrated. ~ność f , 
celebrity, renown. ~ny ? cele- 
brated, famous. 

ślaz ™ 0>ot.) mallow; rennet, 
abomasus. ~owy ? nialvaceous, 

Ślęczeć w ? to harrass oneself. 
J nad książkami, to be fond of 
study. 

śledczy * of inquiry. 

Ślelłdź ™ herring. ~~ wędzony, 
red herring, -dziarka ł i herring- 
woman. ~dziarz ™ herring-man. 

śledzllenie ™ inquiry. ~ić v ? fz« 
fcimj to trace, track ; investigate, 
inquire into. ~iciel ™ investi- 
gator, inquirer. 

śledzillennik m , hypochondriac. 
~ona f , milt, spleen. ~onka f , 
f 6oż.,tojiltwort.~onowy? spleen... 

Śledziówka f , herring-barrel. 

Śledztwo " inquisition, inquest, 
trial. 

Ślep ™ fvulg.) eye. ~ak m , near- 
sighted man; (fig J short-sighted 
man. ~iać, ~ić ' u ? to open one's 
eyes. •dć v< f to blind, make 
blind. ~ien ™ (zo.) ox -fly. 
~nać v ? to grow blind. ~o a ? 
blindly, blindfold; (fig.) na ~, 
at random. ~ota f , 'blindness; 
(fig.) infatuation. ~owron ™ 
(orn.) night-heron. ~y? blind; 
(okno, drzwi) mock, dead ; (nabój) 
blank; (anat.) ~a kiszka, blind 
gut. «<a miłość, fond love. 

ŚUcz||aośĆ f , handsomeness, beauti- 

fulness. -»iiy ? handsome, beauti- 

Blif .... vid. szlif ... [ful. 

ślimallczek™ slug. ~czy ? snail . . . 

«*k ™ snail. ~kowy ? snail ... 

~~, ~kowaty? snail-like; spiral. 

Śliniła f , spittle, saliva, spawl. 

~iaczek ™ pinafore, bib. ~iany ? 

salivary, salivous. ~iasty " full 

of spittle, ~Qwy ? ~~ gruczoł, 

salivary gland. *-ić v< ? to slaver, 

beslaver. ~~ sic V X to slaver. 

-ka f , saliva; (na co) appetite. 

*ogórz ™ inflammation of the słonko 

throat, sore throat. ~otok " 
salivation. 

ŚlipiaĆ, vid. ślepiąc. 

slipie (vulg.) pi. od ślep. 

ślisklli " slippy; (fig.) uncertain, 
doubtful, dangerous. ~o a ¥ jest 
•.0, it is slippery. ~oŚĆ f , slippe- 
riness, lubricity; (fig.) dubious- 
ness. 

śliwlla f , plum-tree, ~owica f , 
brandy (made of plums). ~ka f , 
plum, ~kowy ? plum . . . , of 
plums; zupa ~kowa, soup with 
plums. 

śliż ™ (ryba) loach. 

ślizgaljć się v ]° to slide, skate. 
~wica f , glazed frost. ~wka f , 
slide, sliding -path; (sztuczna) 
skating-rink. 

Ślocliać, vid. szlochać. 

słód ™ malt; robić ~, to malt. 

słodllkawość f ,sweetishness. <*ka- 
wy " sweetish. ~ki ? sweet; 
(fig.) agreeable, pleasing, lovely. 
~ko a } sweetly ; (fig.) agreeably. 
~koŚĆ, ~ycz f , sweetness; (fig.) 
loveliness,aruiableness.~dycze.pJ , 
sweetings pi., comfits pi. ~zić v< ? 
to sweeten. 

słodowllnia f , malt-floor, ~nik ™ 
maltster. ~y ? malt . . - 

słodziny pi., malt-dust. 

słllój ™ box (in "a chemist's shop) ; 
(w drzewue) streak, vein. ~oik ™ 
small box (in a chemist's shop). 

słomlIa f , straw, halm. Manka^, 
straw-mat ; straw-basket. »iany f 
strawy, made of straw. ~ka *\ 
straw, halm ; (bot.) snipe, wood- 
cock. ~kowy *? made of straw. 
•i m, kapelusz f straw-hat. 

słoń ™ (zo.) elephant. 

słonawllo a7 > brinishly. ~y ? 
saltish, brinish. 

słoiińce " sun. ~ ~ południowe, 
noontide sun. ~~ wschodzi, the 
sun rises. ~ ~ zaclwdzi, the sun 
sets; wystawić na ~~, to sun. 
~neczk0, »nkO " (pieszczotliwie) 
sun. słonecznik 

słonecznllik ™ (hot.) girasol(e). 
~y ? solar, sunny; jasność ~a, 
sunshine. ~e plamy, spots in 
the sun; promień «vy, sunbeam; 
żar *,y, blazing sun; zegar ~y, 
sun-dial. 

słonieć v ? to become briny. 

słonin[|a f , lard. ~iec ™ soap- 
stone, steatite. ~ka f , lard, slice 
of lard. ~owy " lardy. 

słoniowlly " elephant's; ivory. 
»a fco*'ć, ivory. [tish; salted. 

słollność f , saltness. ~ny " sal- 

Ślósallrczyk ™ journeyman lock- 
smith. ~rnia f , workshop of a 
locksmith. *rski ? locksmith's. służba 271 ~rstwo locksmith's trade. ~rz ™ locksmith. 

8łot!la f , very bad weather, rainy 
weather. ~ny ? rainy, bad 
(weather), ""napora, rainy season. 

słowiliczy * of the nightingale. 
~k n , Corn. J nightingale; (fig J 
poet. 

słÓwk||0 ™ word ; wziąć kogo na ~, 
to take aside; donieś ~o, send 
a word. ~a pi., vocables pi., 
words pi.; na ~o! can I have a 
word with you? 

słownllictwo, -ikarstwo ™ lexico- 
graphy. ~ik ™ dictionary, lexi- 
con. ~ikarski ? lexicographer's ; 
lexical. *-ikarz ™ lexicographer. 
~OŚĆ f , reliableness. ~y " keep- 
ing one's word, reliable; literal; 
verbal, oral. 

słow||0 ^ word; promise; (gram.) 
verb. ~o Boże, the Word; do- 
trzymać ~a, to keep one's word ; 
(jednem) %em, in short. ~o w ~o, 
literally, word for word. ~o 
cfcye/ upon my word. ~orÓd ™ 
primitive word, etymon. r 

ślózem a ? athwart, across. 

ślub ™ wedding; vow, solemn 
promise ; orać ~, to get married ; 
dawać **, to marry. ~ potajemny,\ 
hedge-marriage. ~y zakonne, mo- 
nastic vow or profession. *-ny " 
wedding; nuptial, bridal; (dziecko) legitimate ; ~ny pierścionek, wed- 
ding-ring. *owaĆ v ? to vow c 
makeavow;promise. <*owinypl-, 
espousals pi., affiance. 

słucha sense of hearing; (myśl.) 
ear; (wiedzieć o czem) ze ••u, by 
hearsay or report. ».ać v ?? to 
listen ; hear, attend to , give ear 
to; obey; (prawa etc.) to study 
(the law etc.); (mszy) hear. 
~acz ™ auditor, nearer. ~aczka f , 
(female) hearer. «*alnia f , audi- 
tory, auditorium. ~anie " hea- 
ring, •-owy" auditory, auditive; 
przewód «. *• , (anat.) alveary. 

sługlla™ (pl. ~dzy) (man-)servant, 
waiter. ~a f , (pl. ~gi) (maid-) 
servant, waitress. *>a hotelowy, 
Boots, hostler; jaki pan, taki «»a, 
like master, like man. 

Śluf . i . } vid. szlif . . . 

słup ™ post, pole, stake; pillar, 
column. •. dymu, pillar of smoke. 
«* telegraficzny, telegraph-pole. 
~ek ™ small pillar ; (bot.) pistil. 
<*ka staivac, (myśl.) to sit up on 
its hindlegs. ~iasty ? columnar, 
columniform. ~iec '" stake ; shaft 
of a pillar; spindle (of a winding 
staircase); door-post. ~owy ? 

Ślusa . . ») vid. ślósa . . , [pillar . . . 

siuszllność f , justness, equitable- 
ness ; right; mieć *> ~, to be right. 
~uy ? just, equitable, right; 
honest, fair; proper. ■ 

Śluz ™ slime; (med.) phlegm, 
~OWy ? slimy; mucous. 

śluzlla f , lock, sluice, water-gate. 
~0W6 * lockage. 

służącl|a f , maid-servant, serving- 
maid. ~a kąpielowa, bathing- 
woman. ~y ™ domestic, servant. 

służalllec *; menial, slave; (po- 
gardliwie) servant. »CZO f '<' 
slavishly, servilely. ~czy ? sla- 
vish, servile. ~stwo7slavishness. 

służ||ba f , (służenie) service; em- 
ployment, office; servants, do- 
mestics pl.; przyjąć »bę, to taka 
an employments 272 służbista śmieró słuilibista ™ faithful , officer, 
•bowy ? of office, spent in office, 
••ebnik, ~ebny ™ man-servant, 
-ebny , being in service. »8nie " 
serving, service. *-ka f , humble 
servant. 

ŚlllZOWet vid. śluza etc. 

słuźyllć ? to serve ; (do czego J be 
fit, serviceable; (u kogo) to be 
in a person's service; (o psie J 
beg; (komu) agree with a person ; 
ezem mogę ci ~ć ? what can I do 
for you? what is your pleasure? 
nie — mi zdrowie, I am not well; 
m» mu prawo, he has a right to ... ; 
jak ci *. zdrowie? how are you? 
how do you do? 

biych ™ ani ~u ani widu o nim, 
he has disappeared. ~ać vi P, 
people say, ■ they say ; we (you) 
hear. 

słynlląć vy ^ CczemJ to be famous 
for, fie in vogue ; be (well or ill) 
reputed. ~ny ? famous, cele- 
brated. 

słysz *, listen! I say! ~alny ? 
audible, perceptible. ~eć- v ™, to 
hear ; learn, understand ; (o czem, 
o kim) hear of or about ; (od kogo J 
hear from, ^enie " hearing. 

smaczllek ™ tang, aftertaste. 
*>noŚĆ f , savouriness. *-ny " 
tasteful, savoury, sapid; agreeable; 
~negO apetytu! I wish you a 
good appetite! 

smagać vc t to lash, scourge. 

smagłfiawość f , (o cerze) swarthi- 
ness. ~awy ? swarthy. ~oŚĆ ł i 
lankiness. ~y " lanky, slender, 
slim. 

smak ™ tasle , sense of tasting ; 
liking; flavour; to mi nie do ~u, 
it is not to my taste; (jeść) ze 
~iem, . . . witn appetite. «*o- 
wać V'f to taste ; savour ; relish 
a thing, delight in a thing; to 
wino mi *uje, I like this wine, 
-owitość f , savouriness. so- 
wity ? savoury. 
smalllec ™ grease, lard. ~ ~ wie- ać v ™ przowy, hog's lard. ~ić v< ? burn 
slightly ; (fig.) ~ ~ cholewki (do 

panny), to pay one's court (to a 
girl). «*ony^<fe" burnt (slightly). 
••One duby, nonsense. 

smaragd, vid. szmaragd. 

smalta f , smalt. 

smardz ™ (hot.) morel. 

smark ™ snot, snivel. 
to blow one's nose. ~acz ",■ 
snotty fellow ; young saucy per- 
son, chit. ~ata, -atka f , snotty 
girl. ~atka f , tallow -candle. 
~aty " snotty; (o koniu) glan- 
dered. 

smarlfować v ? to smear, grease; 
embalm, anoint; (fig. J bribe; 
(masłem) to butter; kto ~tije ten 
jedzie, grease well and you will 
go fast, powidło " grease (for 
carriages). 

smażllenie " roast, roasting. ~o- 
ny f roast. «,yć v< ? to roast, 
grill, fry (in a pan). 

smelka f , water-gruel. [son. 

smerda ™ chit, young saucy per- 

smereka f , red fir. 

smetarz, vid. cmentarz. 

smętnllość f , sadness, melancholy. 
~y ? sad, melancholy. 

śmiallć się V V to laugh; ( z kogo, 
z czego) ""laugh at . . . ~ć sig 
szyderczo, to sneer, «»nie się , 
laughing. 

śmiałljek ™ foolhardy man, dare- 
devil, -o, śmiele a ? boldly, 
hardily. ~o! cheer up! ~0ŚĆ f » 
boldness, hardiness. ~y " bold, 
hardy, audacious. 

śmieć V7 ^ to dare, venture. 

śmiech ™ laughing, laughter;, 
obrócić v) ~, to turn into raillery; 
parsknąć ze *>TL, to burst out 
laughing. 

śmiecie pi., sweepings pi., rubbish. 

śmierlló f , death. «*ć głodowa, star- 
ving, starvation; kara *ci, capi- 
tal punishment, pain of death; 
zapomniałem o tern na ~ć, I for- 
got all about it. śmierdnaó 

śmierlldnąć v f to become stink- 
ing, begin stinking. -dzieć V V" 
(cztmj to stink of . . . -dziel ™ 
(to.) gadfly, ~dziuch ™ nasty 
person, stinkard. 

śmiertelnik ™ mortal. -ność f , 
mortality, deadliness. -ny " 
mortal, deadly. -na bladość, 
paleness of death. — na koszula, 
shroud, winding-sheet. 

śmierzyć v ? to appease. 

smieszL'ek ™ buffoon, jester. ~nie a ? 
— — ;esf, że . . . it is ridiculous . . . 
~noŚĆ f , ridiculousness, ludicrous- 
ness ; raillery. -ny ? ridieulous, 
ludicrous , laughable , risible. 
~yć v< ? to make laugh. 

śmietanlla, ~ka f , cream. ~kowy ? 
cream . . ., creamy. 

śmietnik ™ dust-box. 

Śmiglla f , (u wiatraka) bevel. ~ać, 
~nąć vc t y } (biczem) to strike with 
a whip. ~ownica f , howitzer. 

smoliczek ™ f*>J dragon; suc- 
torial organ; (u pompy) sucker. 
-•-Czy ? dragon's, dragon. ~cze 
drzewo, smoczy drzew, dragon-tree. 
*cza główka, dracocephalum. 
• *CZa krew, dragon's blood. ~k "J 
dragon; sucking pump, -kowy, 
vid. smoczy. 

smokllnać , -tać vr l* to smack 
(with the lips); (vulg.) to kiss. 

smoliła f , pitch, cobbler's wax. 
~lanka f , (bot.) wild pink. -»lar- 
nia f , pitch-hut. ~larz ™ pitch- 
burner. 

8molliić v ? to pitch. ~isty ? 
pitchy, greasy. ~nica f , grease- 
box. »noŚĆ f , greasiness, pitchi- 
ness. ~ny ? pitchy, resinous. 

8mołi|ka, vid. smolnica. -owiec ™ 
mineral pitch, bitumen. ~uch ™ 
sloven, grimy fellow. 

smrliód ™ stink, stench. ~odli- 
wość f , fetidness, ~odliwy ? 
stinking, -»odynia f , (bot.) black- 
berry. ~odzić w ?'f to stink, smell 
badly. -odziciel ™ stinkard. 

Cześć polsko-angielska. snowieszczek 273 

smullcić v ? to afflict, grieve. ~ ~ 
sic, to grieve, sadden, be afflic- 
ted. ~tek ™ affliction, grief, 
-tnie, ~tno a } sadly, mourn- 
fully. •»«. wi, it grieves me to 
the heart. ~tność f , sadness, 
mournfulness. ~tny ? sorrow- 
ful, sad, mournful; afflicting, af- 
flictive, [of land. 

smug ™ *a f , stripe, streak ; tract 

smużyk ™ dressed lambskin. 

smycz f , leash. 

smyllczek ™ fmusj bow, fiddle- 
bow. ~czkowy ? bow ... ~k ™ 
(muz.) large bow; f/jgj light spark. 
~k * hush! quick! ~knać v ?? 
to run away; pilfer. 

snać a ? perhaps; probably. 

snadnllie, -0 u f easily, -ość f , 
easiness. «»y ? easy, practicable. 

śniadallć v ? to breakfast -nie 7 
breakfast, ~nny ? breakfast . . . 

śniadllawy ? fallow. ~ość f , 
tawniness. »y f tawny, dark- 
brown. 

śnić się T to dream; appear in 
a dream. 

sniellć V (na zbożu) smut, blight. 
*>cisty ? smutty, blighted. 

śniedeK™ (bot .) star of Bethlehem. 

śnielldź f , copper-rust, rust. ~ 
dzieć m , 1 to grow rusty. 

Śnielig™ snow. ~g pada, it snows. 
~gowy?snow...-.guła,»gułka f , 
(orn.) snow-bird; (bot.) snow- 
drop. -źka f , snow-ball. -żno a ? 
(jest) it snows. ~żny f snowy; 
white as snow, snow-white. 
~£yć v ? to snow, .~źyca f , snow- 
drift; (bot.) snow-drop. 

snop ™ (słomy) sheaf. ~ek ™ 
(siana) bottle. 

snllować, ~UĆ v ? (przędze) to un- 
wind, reel off; spin; (pończochę) 
darn, darn up. »uć sif V X to 
swarm; (przed oczyma) to wave 
before one's eyes. ~owalnia, 
-uwalnia f , reel, yarn-winder. 

snowieszczek ™ interpreter of 
dreams. 

18 274 snycerski 

snycelirski " carver's, statuary's, 
-rska robota, carved work, 
-rstwo " statuary, sculpture. 
~rz ™ carver, sculptor. 

SQba ^ ? T ablat. od się. 

SOblfek ™ egotist; pierwej ~kowi, 
potem dobkovn, charity begins at 
home. -kostwo ? selfishness. 

sobie 2?r V' dat. °d się. 

SObłlÓl ™ fzo.J sable. ~ole pi., 
sable-cloak, sable. ~oli, -olowy f 

sobór ™ council. [sable ... 

Sobota f , Saturday. 

sobótka f , John's fire. 

sobotni f of Saturday. 

socha f , hook-plough; forked pole 
or stake. [socialism. 

socyalillsta ™ socialist. ~zm ™ 

soczewllica f , lentil, -iczny ? 
lentil . . . ~ka f , lens. 

soczyslltość f , juiciness, sappiness. 
~ty ? juicy, sappy. 

sod™ sodium. ~a f , soda. <*owy? 

sofa f , sofa. [soda ... 

fiofillsta ™ sophist, -styczny, 
-zmatyczny ? sophistical. - 
zmat ™ sophism. [cuff. 

SÓjka f , (orn.) jay: (fig.) thumb, 

sojusz ™ alliance, league. -nik ™ 
ally, confederate. 

sok ™ juice; (drzew) sap. «* owo- 
cowy, fruit-juice. 

sokliół ™ fornj falcon, hawk. 
-Olę * eyas, ~oli ? hawk's. 
-olik ™ fornj hobby; f/?0J oTro 
~ole, eagle eye. -clnictwo " 
hawking, falconry, -olniczy ? 
falconer's, -oinik ™ falconer. 

SOkora f , black poplar. 

1ÓI ™ salt. — glauberska, Glauber- 
salt, sulphate of soda. — gorzka, 
Epsom salt. ~ kuchenna, com- 
mon salt. — morska, bay-salt; 
(być komu) solą w oku, ... a thorn 
in one's side. 

sollJanka f , salt-wort. -anM pi, 
brine-salt, -arz ™ salt -dealer, 
-ankowy ? brine ... 

solenllizant ™ man celebrating his 
birthday or name-day. -izantka f , sowizdrzalski 

woman celebrating her birthday 
or name-day. -nie a p solemnly. 
— — obchodzić, to solemnise. — ny? 

solić v ? to salt. [solemn. 

SOlidarllnośĆ f , solidarity, unlimi- 
ted liability. — ny c , c jointly and 
separately liable. 

solista ™ solo-singer [worm. 

SOliter ™ (brylant) solitaire; tape- 

sqll|nia f , salt-cellar., -ny ? sa- 
line; salt ...; żupa —na, salt- 
work, saltern ; krvas — ny, muria- 
tic acid. -ony & & ? salted. 
-owarnia f , salt- work. -ówka f , 
pickle, brine; (beczka) salt-barrel. 

sólniczka f , salt-box. 

solowy f solo ... 

sołtys ™ bailiff, mayor (of a vil- 
lage). -OWStwO " mayorship 
(in a village). [break up. 

SOlwowaĆ V( f (posiedzenie) to 

sondlla f , probe. -ować v< ? to 

sonet ™ sonnet. [probe. 

sopllel ™ icicle; snivel; (zamka) 
stem. -lenieć ™ (mineral.) sta- 
lactite. 

soprani treble, soprano. -istka* 
sopranist, treble-singer. 

sorbet ™ sherbet. 

sordynka f , (muz.) sordine. 

sortyment ™ assortment. -owy 
»Owa księgarnia, retail book- 
trade. 

SOS ™ sauce; (fig J humour, tem- 
per, -jerka f , sauce-dish, sauee- 

SOsiska f , small sausage. [pan. 

sos||na f , pine, pine-tree. -enka, 
-nka f , small pine, -nówka f , 
(orn.) coal- mouse, -nowy ? 
pine . . ., of pine. [forest. 

sośnina f , pine-wood; (small) pine- 

SOtnia f , (mil.) company 

SOWlJa f , (orn.) owl. -i f owl-like, 
owlish ; (fig.) sad, mournful, -ia- 
ty " sad, mournful, -ię " owlet. 

SOWillcie, -to a } abundantly, co- 
piously. — ty f abundant, co- 
pious. 

sowizdrzallł ™ wag, buffoon, 
-Iski ?wag's, buffoomsh. a s. p. 

ś. p. (= świętej pamięci) deceased, 
late. [bed. 

spać "T to sleep ; iść ~, to go to 

Spacer ™ walk, stroll; f miejsce j 
promenade. ~ować u ? to take 
a walk. »owy " promenade, 
•njacy ™ walker, pedestrian. 
«»*, ? walking. 

spacyować '-'? (typ.) to lead (out). 

spaczyć się v V(o drzewie) to warp. 

Spad ™ declivity, descent, fall. 
~ać *? to fall, fall down; (na 
kogo w spadku) fall' to by suc- 
cession, devolve upon a person; 
(o cenie i papierach wartościowych) 
to recede, decline; sink. ~a ze 
siły his strength begins to fail; 
jak z nieba ~dł, dumb-founded. 
*-ajacy ? gwiazda ~ajaca, shoot- 
ing-star. ~ek ™ fall t descent; 
declivity, descent : (miarowy) ca- 
dence; inheritance, ^kobierca ™ 
heir. ~kobierczy ? heir's, ~ko- 
dawca ™ testator. ~kowy ? 
hereditary, inherited; prawo ~ko- 
we, right of inheritance, heridi- 
tary right. -ochron™ parachute. 

śpadzisUtoŚĆ f , steepness,declivity. 
~ty ? slope, declivous, steep. 

Spajać, vid. spoić. 

spalllenie " combustion, burning. 
~enizna f , smell of burning, burnt 
smell. *-ić v f to burn. ~ ~ się T 
to be burnt down. ~istOŚĆ f , 
conibustibleness. ~isty " com- 
bustible. 

spamiętać V( f to keep in mind. 

spailille " sleeping ; czas ~a, bed- 
time, [to lord it. 

spanoszyć się T to become rich ; 

sparaliżollwać v f to lame, para- 
lyse. ~wanie " lameness, para- 
lysis, -^wany" palsied, paralytic. 

sparodyowac v< ? to parody. 

sparszywieć v< ? to be infected 
with itch. 

sparzllelizna f , burn. ~ony p & ? 
burnt. ~yć V( f to scald, parboil; 
( o pokrzywie) sting. <* ~ się V C 
to scald oneself. spiec 275 spallsać, ~ść V( f (take) to graze. "» ** się vr to grow fat. Spaść, vid. spadać. 

spaslliony, <*ły ? corpulent, 
obese; fattened. ~łość f , corpu- 

spat, vid. szpat. [lence. 

spazmllatyczny ? spasmodic , con- 
vulsive, •.ypl., spasms pi., con- 
vulsions #Z. 

specyallł m , dainty bit, tit-bit. 
~lista ™ specialist. »lnuić f , 
particularity; speciality. ~lny? 
special, particular. 

specyfillczny ? specific, ~kacya f , 
specification, statement, [agent. 

spedytor ™ forwarder, forwarding 

spędzllać, ~ić vt f to drive off; 
drive together ; (czas) spend, pass 
away; (konia) override; (plod) 
cause abortion. «■ «* wtn£ na fcogfo, 
to lay the blame upon a person. 

spektator ™ looker-on, spectator. 

spekulllacya f , speculation, enter- 
prise. ~acyjny " speculative. 
~ant ™ speculator. *~ować v ™ 
to speculate. 

spełniła a ? entirely, totally, quite. 
~iać, *-iĆ v f to fulfil, accomplish ; 
(kielichy) empty. ~>~ czyje zdrowie, 
to drink a person's health. *»*» 
się v f to be accomplished. •. •» 
swój obowiązek, to do one's duty, 
—ianie, «-ienie 7 fulfilment, ac- 
complishment. 

spełznąć ^ to fade, lose ^olour; 
disappear. ~ na niczem, w come 
to nothing, fail. [spencer. 

spencer™ ~ka f , short over-jacket, 

spętać v< ? to shackle, fetter. 

spiąć V( ? to buckle on, to clasp. 
~ (konia) ostrogami, to set spurs 
to, spur (a horse). 

śpiącliy? sleepy. ~zka f , somno- 

' lency, lethargy. 

spić, vid. spijać. 

śpichlilerz, ~rz m , granary. 

śpiczastllo ? pointedly. ~ość f , 
pointedness. •.y^ pointed, sharp. spieilc vet to burn, scorch. ~c raka to blush, colour up to the 
18* 276 spiec sig 

eyes. ~c się ^T to parch, scorch. 
~CZ0ny, ~kły ? parched, burnt. 
~ka, ~kota f , burning heat, 
-kota słąneczna, blazing sun. 
~kł08Ć f , aridity. 

Ipiegr etc., vid. szpieg etc. 

spieniyć v< ? to make foamy. «-ć 
się , to foam. ~ony ? foamy. 

spienięźllać, ~yć v< ? to convert 
into ready money. 

spierać się V X to dispute, quarrel. 

spieszllni9,~no a l ) hurriedly, hasti- 
ly. ~ność f , speediness, hurried- 
ness; urgency. **nv" ? , hasty, 
hurried ; urgent. <*yć , to hurry, 
run; (za kirn) hasten after, run 
after. ~ ~ się v f to make haste. 

jpiętrzać się V X to culminate. 

Śpiew ™ singing ; song ; (kościelny) 
hymen, ~ać^??to sing. ~acM? 
koto --ackie, singing club, glee- 
club. *aczka f , female singer; 
cantatrice. **ak ™ singer; poet. 
~ka f , song. ~nik™ psalm-book, 
book of hymns. ~ność f , sono- 
rousness, melodiousoess. ~ny f 
sonorous, melodius. 

spijać V( f to sip off, drink off; 
(kielichy) empty. ~ się v f to get 
drunk, to sot. 

spiknarda f , spikenard. 

spiknltąć się V V to plot, conspire. 
~ienie sic " plotting, conspiracy. 

Śpikulec, Śpilka, vid. szpikulec, 
szpilka. 

spilśllić v< ? to felt; (włosy)' en- 
tangle. ~ Się v r to felt; ( o wło- 
sach) to get entangled. 

spiłować v< ? to file off 

spinllać, vid. spiai. ~ka f , clasp ; 

(u koszuli) stud. 

śpioch ™ sleeper, bed-presser. 

spiralni la f , spiral line. ~y ^spiral. 

spirytllus ™ alcohol, spirit. ~nso- 
wy ? alcoholic, ~ysta ™ spiri- 
tist, medium. 

spis ™ Ust, catalogue, roll. 

spisać lance, pike. 

spisllaći ~ywać v f to write down; spływ 

to register; compose, set down 

in writing; nie ~~ się, to put 

one's foot in it, commit oneself. 

^ek* ™ plot , conspiracy. ~kc- 

wiec, ~kowy ™ conspirator. 

# ~kowy ? plotting, conspiring. 
Spiż' ™ brass, bronze; ~epl , (fig.) 

gunsjp/., cannon. ~owy? brazen. 
śpiżarnllia f ,larder,pantry. ~iany, 

~y ? larder . . . ~ik ™ larderer. 
spłaciiać, ~ić V( f to discharge, 

pay off. 

spłakać się T t0 sb -ed tears. 
splamić v< ? to soil , dirty ; (fig.) 

blemish. ~ się V X to pollute one- 
self. 
spłaszczllać, ~yć v ? to flat, flatten; 

planish. ~ony " flat, flattened ; 

720* ~^~snub-nose. 
spłata f , payment (in full), 
splatać ve f~ to twist together; 

(włosy) to plait. [one a trick, 
spłatać v< ? ~ komu figla, to play 
splątać v< f to entangle. 
Spław ™ river- traffic; floating. 

~1Ć, ~iać v< ? (konie) to water; 

(drzeioo) float; (kruszec) part. 

-"lie " passage-money, waterage. 

~ność f , navigableness, ~ny ? 
spieści vid. splatać. [navigable. 
spleśni[|ałość f , mouldiness, mus- 

tiness. *-ały ? mouldy, musty. 

~eć v ™ to get mouldy, get musty, 
splin ™ spleen, melancholy. 
8płodz!|enie " generation, ~ić v< ? 

to engender, generate, produce. 
spłókać v< ? to wash away, rinse, 
spłonąć vr ? to be consumed by 

flame! ("away. 

spłoszyć 1 '" to scare away, frighten 
splot ™ braid, twist, 
spłowiallłość f , discoloration. 

~ły ? discoloured, faded, 
splngawie v ? to dirty, soil, 
splnllnąć, ~wać v ?? to spit, spawl. 

~waczka f , spittoon, 
spłyllnąć, ~wać v ? to flow down ; 

(na kogo w spadku) fall to; (o 

czasie) pass, elapse. ~w ™ con- 
flux, confluence. spocić 8i£ 

spodlić się v r to perspire. -o- 
ny " being in perspiration. 

spoczlląć, -ywać v \ l to rest, re- 
pose, -ynek ™ rest, repose; 
udać sip na — — , to go to bed. 

Spód ™ bottom; inferior part, 
lower part; under-carriage, truck; 
spodem, below ; u spodu, at foot, 
at bottom • [żankej saucer. 

spodek ™ lower part; (pod fili- 

spodlllić v f to abase, humble, 
-enie " abasement, abjection. 

spodni? nether, under .. . »>epl., 
pontaloon, trousers pi. 

spódnillea f , petticoat. ~k ™ 
(under-)petticoat. 

spodobać się V X to please. 

Spoglądać vc , 1 (na kogo) to look 
at. — w gore, to look up; krzywo 
się — na kogo, to look askew. 

spodziewaljć się T to hope, to 
prepare oneself, be ready ; (kogo) 
wait for, look forward to. —nie, 
*llie sie " expectation, hoping. 

spoić u " (kogo) to intoxicate, 
make drunk. 

spollić, spajać vc f to join, solder, 
unite. —jenie 7 union, junction. 
— jnia f , tie, bond; attraction. 

SpÓjllnik ™ (gram.) conjunction. 
-ność, spoistość f , coherence, 
junction; cohesion. -ny ? co- 
herent 

spojrzellć vr t (na) to cast a glance 
at. — ć do góry, to look up. -ć 
na dół, to look down. ~ć do 
koła, to look round, -nie " look, 
glance. 

spokój ™ tranquillity, quiet. 

spokojllność f , tranquillity, quiet; 
(umysłu) composure, calmness. 
**ny ? tranquil, quiet, peaceful; 
composed. 

spokrewnillać się, -ć się V X to 

become related by marriage. 
-enie " affinity. -ony ? related 
(by marriage). 

spółllbliźni ™ fellow -creature, 
-brat ™ fellow, comrade. spoluczestnictwo 277 

spółllcześnik , -czesny ™ con- 
temporary, -czesność f , simul- 
taneousness; synchronism. — 
czesiiy ? contemporary, simul- 
taneous, -czuć v7 , 1 to sympa- 
thise, commiserate. -czucie \ 
sympathy, -działać v> ,Mo coope- 
rate, -dziedzic ™ coheir, (jur.) 
coparcener; joint-proprietor. — 
dziedziczka f , coheiress. 

społeczeństwo" society. -ność f , 
community; society. -ny ? so- 
cial; common. [pany. 

społem a ? in common, in com- 

spółllgłoska f , consonant. -i- 
stniejący ? coexistent. 

spółklla f , association, partnership; 
company; reguła -i, rule of 
partnership, -ować , (z kirn) 
to maintain relations with ; (z 
kobietą) to copulate, -owanie " 
intercourse; copulation. 

spólnllictwo " participation, com- 
munity, -iczka f , female com- 
panion, consort. — ik ™ (domu 
handlowego) companion; comrade; 
copartner, partner. -ość f , com- 
munity, common possession. -- 
majątku, joint property, commu- 
nity of goods. -y ? common. 

spółliobwiniony f " & ? coaccused , 
codefendant. -obywatel ™ fel- 
low-citizen, -pracownictwo " 
collaboration, -pracownik™ col- 
laborator, -rodaczka f , country- 
woman, -rodak ",' countryman, 
-rządca"? coregent. -rzędność f , 
coordination, -rzędny " coordi- 
nate, -sługa ™ companion in 
service, -środkowy "concentric. 

spolszczlleć V V" to be polonised. 
~yć v f to polonise. 

spółKstołownik™ fellow-boarder, 
messmate, -towarzysz ™ collea- 
gue, associate, -ubiegać się *T to 
emulate, to vie, compete, -ubie- 
ganie sie " emulation, compe- 
tition, -uczeń ™ school-fellow, 
condisciple. -uczestnictwo " 278 spółuczesfntczyc 

participation, -uczestniczyć v ? | 
to participate, take part. -u- 
dział "J participation; interest, 
sympathy, -urzędnik™ colleague, 
associate (,in office), -więzień ™ 
fellow-prisoner, -winny"? par- 
ticipating in guilt, -winowajca 7 ? 
accomplice, accessory, -wła- 
ściciel ™ ~ -ka ^copartner, joint 
proprietor. 

spółhwyznawca™ fellow-believer, 
confessor of the same faith, 
-zalotnica f , -zalotnik ™ rival, 
-zawodnictwo " contention, 
emulation , competition. -za- 
wodnik ™ competitor, emulator, 
-ziomek ™ fellow-countryman, 
compatriot. 

spondeliusz, -j ™ spondee. 

sponiewierać y ? (co) to be re- 
gardless of, use spoiling; (kogo) 
ill-treat. 

spopielić v ? to reduce to ashes, 
incinerate. 

spopularyzować v( f to popularize. 

Spór ™ quarrel, dispute, wrangle. 

sporadyczny ? sporadical. 

sporllność f , questionableness; con- 
tentiousness, quarrelsome dispo- 
sition. — ny " quarrelsome; 
doubtful, disputable,questionahle. 
punkt - -, matter in question, 
moot point. 

sporllo a ? abundantly, copiously ; 
briskly, quick, -y ? pretty large, 
considerable;abundant,planteous. 

sporek ™ (bot.) spurrey. [man's. 

sport ™ sport, -mański ? sport- 

sporysz ™ (hot.) spurred-rye. 

sporzadzllać, ~ić u ? to execute, 
perform, bring about; repair, 
mend ; (testament etc.) draw up. 
-enie ^ execution, performance. 

sporzyć u ?f to increase, augment; 
bless. - sie T to succeed, 
prosper. 

sposliób ™ kind, manner; meansp?.; 
nie --, it is impossible; tym 
-Obem, in this way; żadnym 
-Obem, by no means; nie ma spozierać" 

(było) -Obu, it is (was) impos- 
sible; — ób do życia, livelihood, 
living; — — mówienia, manner of 
expressing oneself, phrase, -o- 
bić V( ? to prepare, dispose. — — 
sie V X (do) to prepare oneself 
for, get oneself ready for. -ob- 
ność f , occasion; ability, fitness; 
przy — obności , occasionally. 
-obny ? qualified, able; fit, 
proper. 

spospoliilciały ? hackneyed, com- 
monplace, -cieć V7 ? -tować 
się V T to become commonplace. 

spostrzelldz, -gać v ? to perceive, 
become aware of. -gacz ™ ob- 
server, -ganię, -zenie " per- 
ception, observation, -gawczy? 
dar — -, talent of observation. 

spotllkać, -ykać v ? -~ się V V 
to meet, -kanie " meeting; 
battle, fight, --się" meeting; 
iść na czyje — •. , to*" go to meet 
a person. 

spotnillały ? sweaty; (o szkle) 
larnisbed. -eć v ^ (o szkle) to 
tarnish; sweat. [spend. 

spotrzebować 1 "? to consume, use, 

spotwarzllać, -yć v ? to slander, 
calumniate. -anie, -enie " 
calumniation, calumny. 

spoufalllać -ić v ? to make inti- 
mate, familiarise. 

spoważnieć y ? to assume an air 
of gravity. 

spowilladać v ? to confess, shrive, 
-- się v1 ? to confess ^(oneself). 
-ednik "J (father) confessor, 
-edź f , confession; iść do -edzi, 
to confess (oneself) ; słuchać -edzi, 
to confess. 

spowinowacllić się, -ieć, vid. 

spokrewnić się. 

spowodować v ? to cause, oc- 
casion, induce. 

spowszellchnieć, -dnieć v ? to be- 
come commonplace. 

spozierać u ? (na kogo) to loofc 
atj look upon, glance at. spóźniać 

Bpóźniilać, ~ć v ? to make late, 
retard. *ać się, ~Ć się vr to 
be late, be behind time. ~enie 
się 7 coming too late, lateness. 
~ony ? belated, late. 

spożyllćj ~wać v ? to consume, 
eat. ~c oliad, to dine; «*ć śnia- 
danie, to breakfast. ~cie, *wa- 
nie " consumption, ~tkować V( f 
to exploit. ~tkowanie " ex- 
ploitation. ~wczy " consump- 
tive; spółka ~wcza, cooperative 
stores. 

sprać v ? to wash out; f/igj to 
beat black and blue. 

spracowallć się vr , to overwork 
oneself, -ny ? fatigued, over- 
worked. 

spragniony ? thirsty, [(guests). 

spraszać v< ? to invite many 

sprawiła f , affair ; process, action, 
cause ; (polityczna etc.) question ; 
act, deed; account, report; za 
moja «,ą, at my request; zdać ».ę, 
to give an account. -*ca ™ 
••Czyni f , author, contriver. 

sprawdzllać, -»ić v ?.to confirm, 
verify. «* ~ się V V to come true, 
prove true. «*anie, ~enie " 
verification. 

sprawillać, ~ć v ? to effect^ bring 
about; dispose, arrange; ( sobie 
co J procure, buy; (rybę) draw 
(a fish); (przyjemność etc.) pro- 
cure. ~~ się V V (z czego J to 
give an account of; behave, con- 
duct oneself. 

sprawiedliwość f , justice; equity; 
minister ~W08Ci, Minister of 
Justice, (to Anglii) Lord Chancel- 
lor ; wymierzyć ~ ~, to do justice. 
"*wy " just; righteous. 

sprawilka f , (inconsiderable) affair; 
trick, turn, piece of folly. ~nośĆ f , 
cleverness, aptitude. ~ny ? able, 
skilful, clever. 

sprawować V( f to do , perform ; 
(urząd) hold. ~ć się V T to be- 
have, demean oneself; źle ~~ sprzatnaó . 279 

się, to misdemean. ~nie 7 do- 
ing, performance, management. 
~~ się 7 conduct, behaviour, 
demeanour; złe ~~ się, miscon- 
duct. 

sprawozdal'nie 7 report, relation, 
-wca ™ reporter. ~wczy ? re- 
porting, [chase. 

sprawunek ™ commission, pur- 

sprężyllk ™ leaping-beetle. ~na f , 
spring. ~ście a ? elastically; 
energetically. ~stośĆ f , elasticity; 
(fig.) energy, -*sty ? elastic; 
(fig.) energetic. 

spróbować v< ? to try; taste. 

spróchnii!ałość f , putridness. ~a- 
ły ? foul, putrid. ~eć vr ? to 
become rotten. 

sprosić, vid. spraszać. 

sprollśnie a ? obscenely. ~śnik ™ 
filthy fellow. ~snośĆ f , filthiness, 
obscenity; foul jest. ~sny ? 
obscene, filthy, nasty. 

sprostallć ^ to b'e upon the level, 
rival a person. ~czeć V1 ? to be- 
come rude or uncivilised. -»czyć t '^ 
to make uncivilised. 

sprostollwać v< ? to straighten; 
(fig.) set right, correct, ~wanie 7 
straightening ; (fig.) rectification, 
correction. [powder. 

sproszkować v< ? to pulverise, 

sprowalldzać, ~dzić v< ? to lead 
down \ bring about, bring to pass ; 
(towary) obtain, receive ; (na kogo 
co) draw down on a person ; 
~~ z dobrej drogi, to lead the 
wrong way, lead astray. 

sprycha, vid. szprycha. 

spryt ™ wit. ~ność f , wittiness, 
acuteness. ~ny ? witty, ingenious, 
acute. 

spryskać v f to sprinkle over, 
(błotem) to splash. 

sprzączka f , buckle, clasp. 

sprzalldz v f to couple, yoke to- 
gether, join in a yoke. »g ™ yoke. 
~gać vid. sprzadz. 

sprzątllać, -nać u ? to remove, 
clear away; (z' pola) to harvest; v r to 280 sprzątanie 

(ze stołu) to clear the table; (fig J 
kill. -anie T clearing away, re- 
moving. • 
sprzaika, vid. sprzączka. 

sprzecillwić się, -wiać się 
object-, oppose; tease, banter; 
contradict, -wiający się ? con- 
tradictory, -wienie się ^ objec- 
tion, opposition. 

sprzeczllać się T to quarrel, dis- 
pute. — ka f , quarrel, dispute. 
"'liwoŚĆ f i quarrelsome disposi- 
tion , contentiousness. -liwy, 
-ny ? contradictory; conten- 
tious, quarrelsome. -ność f , 
contentiousness ; contradiction. 

sprzedallć, -wać v ? to sell. -ż f , 
sale, selling. — ż cząstkowa, retail. 

SprzęllgaĆ, vid. sprządz. -żaj ™ 
set, team; yoke. 

sprzeniewierzyć się V V to break 
one's faith. [crop. 

sprzęt ™ tool, utensile; harvest, 

sprzyjallć v ? to favour, be propi- 
tious; wish a person well; nie 
~ć, to be averse to. ••jacy ? 
favourable; advantageous. -nie" 
favour, benevolence. 

sprzykrzyllć v f -ć sobie co, to 
be disgusted at. -ć się V X to 
disgust. -ło w sip życie, he be- 
came disgusted with life. 

sprzymierzllać się -yć się V V to 
enter into a league with. -eniec™ 
leaguer, ally, confederate. -ony? 
allied, leagued. 

sprzysillądz się, -ęgać się T to 
plot, form a conspiracy; (fig. J 
conspire. -ęgły, -ężony ™ con- 
spirator, tężenie f conspiracy, 
plot, -ężony f conspiring, con- 
spirant. 

spuchllłość f , swelling. -ły? swol- 
len, -nać v ? to swell, swell up. 

Spudłować T (myśl.) to miss. 

spullścić, -szczać v ?? to let down, 
lower; (żaglej lower, strike; 
(kurek) uncook; (staw J dram (a 
pond); (drzewo) fell let loose, środki 

unchain; (włosy) cut; (z ceny) 
abate. — — oczy, to cast down 
one's eyes; (fig.) *.*. z tonu, to 
lower 'a peg, to take down a peg. 
— — Śię V X (na kogo) to rely on 
a person; let down, descend, 
-ścizna f , inheritance, succession. ( 

Spusty flowing off; (stawu) draw- 
ing off; (zboża) floating down; 
(krata) portcullis. -nica f , con- 
duit-pipe, -ny ? flowing off. 
— na krata, portcullis. 

spustoszliałość f , wilderness, de- 
sertedness. -ały? deserted, wild, 
-enie " devastation, ~yć v f 
to devastate, lay waste. 

spustowy ? conduit . . . 

spuszczanie * (stawu) drawing 
off; (okrętuj launching. 

Spychać, vid. zepchnąć. 

spylić^? to pulverise, powder. 

Spytać, vid. pytać. 

srallć , (vulg.) to ease one's 
bowels, ease oneself, -czka f , 
(vulg.) diarrhoea 

srebrllnik™ silver-groshen ; (bot) 
silver- weed. ~ny f silver, made 
of silver; silvery, silver-coloured. 
-0 " silver; (stołowe) plate, set 
of plate; żywe —o, quicksilver. 
—0 w arkuszach, leafsilver. —o 
malarskie, silver-powder. — zyć u " 
to silver , plate. - - się , to 
send forth the brightness of silver, 
-zysty ? silvery, silver-coloured. 

Średni ? middle; moderate, of 
middle rate or quality. ~ca f , 
diameter, -k ™ semicolon. -o a } 
indifferently. -ość f , mediocrity, 
-owieczny? mediaeval, -ówka f , 
caesura. 

sroczllka f , small magpie; (bot.) 
larkspur. — y ? of magpie. 

śród prp , amidst, in the midst of. 

Środa f , Wednesday. 

środllek ™ medium ; midst, centre ; 
expedient, means pi. -kiem, 
in the middle, — ek leczniczy, re- 
medy, medicament. — M ostroż- 
ności, precautionary measures. środkować stanie 281 ~kowaĆ vc i' to observe the due 
medium. ~kowy ? middle, me- 
dian, central ; punkt ~ ~, centre. 

śródpoście 7 Mid-Lend. 

środowy " of Wednesday. 

Śródziemny ? Mediteranean. 

srodze a ? terribly, frightfully; 
much. 

sroglli ? severe, rigid, strong; 
frightful, terrible; cruel. ~o u ? 
severely ; frightfully ; cruelly. 
~OŚĆ f , severity; cruelty. 

sroka f , (orn.) magpie. ~cizna f , 
piedness. ~cz ™ piebald horse. 
~ty ? piebald, spotted, dapple. 

srom ™ shame. ~ota f , infamy, 
disgrace. ~otność f ,in<famousness, 
baseness, ~otny ? shameful, in- 
famous, ignominious. 

Śron, vid. szron. 

ŚrÓt ™ (do strzelania) small shot, 
hail- shot; coarse meal, groats pi. 
.v drobny lub ptasi, small shot; 
(fig. J na ** puścić (cnotę), to ex- 
pose. «*nica f , shot-pouch. ~o- 
wać v f to bruise ; cut into pieces ; 
(zboże) to rough-grind. ~ówka f , 
gun for small shot, «»ownia f , 
kibbling- mill. <*>owy ? shot . . . ; 
(o mące) coarse. 

srożyć się T to rage, fume. 

Śrilhlla, ~ka f , screw; (fig.) być 
jak na ~acll, to be in hot water, 
•-czyk™ screw-dri7er. ~ować v ? 
to screw. ~owiec ™ screw- 
steamer, screw-propeller. ~owy? 
screw... ~ow&linia, (mat.) helix. 
~sztak ™ vice. 

ssallć v< f to suck. ~nie 7 suction, 
sucking. 

SSaclly " mammalian ; zwierzę »e, 
mammifer, mammal; zwierzęta 
~e, mammalia. 

Stać v ™ to stand; lodge, be lodg- 
ing; (przy czem) to persist in; 
(fig. przy kim) to side with a 
person; (za coj to stand for, 
supply; (o co) to care about; 
(o zegarze) to stand still; (o rzece) to be frozen over. *. mnie na to, 
I can afford it; nie staje mnie 
czego, I am in want of, I am short 
of; stój! stop! -, się vr , to be- 
come, turn ; happen ; co się z nim 
stało? what has become of him? 
jak się stało, że ..., how was it 
that . . . 

stacya f , stopping -place; post- 
stage; (kolejowa) terminus, sta- 
tion, m* lecznicza, health resort. 

Staczać, vid. stoczyć. 

stąd a f hence, from hence. ~ °, 
therefore. 

Stadllko " small bevy. ~ło 7 
couple. ~nik™ (zo.) bull. ~nina f , 
stud, breed of horses. *ny " 
gregarious. ~o " (ptaków) bevy ; 
herd, flock, troop, •-ami, in 
troops. 

Stągiew, ~ka f , water-tub. 

Stagnacya f , stopping, stagnation. 

stajallć vr t to thaw (up). ~ły « 
molten. 

Staje 1 (miara długości) stadium, 

staj![enne " stall-money. ~enny? 
stall...; chłopiec *.-*, horse-boy. 
*-enny ™ groom , horse - boy. 
~nia f , stable. 

stal f , steel ; (fig.) sword , dagger 
etc. ~i& v< ? steel, harden. ~isty" 
chalybeate. ~ka, ~ówka f , steel- 
pen. ~oryt ™ steel-engraving. 
~Owy ? steely, made of steel; 
steel-coloured. 

stalaktyt ™ stalactite. 

stallle a ? statedly; firmly, stead- 
fastly. ~łośĆ f , constancy, steadi- 
ness; stability; (w miłości) faith- 
fulness. ~ły ? constant, steady; 
unchangeable, unalterable; (nie- 
płynny) consistent ; faithful ; 
(o cenie) fixed, lad ~ ~, continent. 

Stambułka f , Turkish tobacco- 
pipe. 

Stamtąd a r from thence, thence. 

Stan 1 " state, condition ; profession ; 
rank, class; (kibić) waist, shape. 
»y pi,, the states; być w ~ie, to 282 stanąć 

i, be able. •. rycerski, knighthood, 
body of noblemen ; nie' być w ~ie, 
to be unabjie/ 

stallnać, ~wać v ? to stop, stand 
still,*' halt'; (w czytaniu etc.) to 
stop, leave off; arrive, come; end, 
terminate, finish; (o rzece) to be 
frozen over; appear; (o budyn- 
kach) to be erected. *.~ na czele, 
to be put at the head, be at the 
head; łzy mu ~nęły w oczach, 
tears stood in his eyes. NwwaĆ 
się, vid. stać się. 

8tancya f , lodging; room, chamber. 

stangret ™ coachman, driver. 

stanie " standing. ~ się " be- 
coming. 

stanieć v ? to cheapen. 

stanik ™ bodice. 

stannica f , halting-place, station. 

stanowilczo a ? definetively, deci- 
dedly. -.czOŚĆ ł i resolution, de- 
cisiveness. ~czy ? resolute, de- 
termined, decisive. ~ić va ,V' to 
fix, determine; institute; (urzędni- 
ków tic.) to appoint, nominate; 
(prawa) give; (klacz) cover,' horse; 
(o ezem) decide ; to nic nie stano- 
wi, no matter. »ienie " institu- 
tion, -isko " stand, station, 
post; lodging, quarters pi.] posi- 
tion, situation; (mydl.) stand; 
point of view. 

stany, vid. stan. 

stapllać, ~ić V7 ? to step, stride; 
tread. ~ienie " pace, pacing. 
«*0r, vid. stepor. 

staralić się , to endeavour; take 
pains; (o co) to apply (for) f (o 
rękę panny) to court, woo; (o 
urząd) to sue for. ~nie " endea- 
vour, pains pi. j trouble, -i. •» się " 
(o urząd etc.) suing for; (o panne) 
love -suit, courting; mieć -»~ (o 
czem) to take pains for . . . 
~nnośĆ f , ' carefulness, diligence. 
~nny f careful, diligent^ 

Starcie ♦ rup, wiping off; (na 
proch) trituration. » się * col- 
lision, encounter. starzyzna 

Starczyć v ?? (czego) to supply, 
furnish with; suffice, be sufficient. 

stargaHó*? to rend, break; (fig.) 
exhaust, waste. ~ny ? effete, 
exhausted. 

starka f , old female; old brandy. 

Starłem, imperf. od zetrzeć. 

starodawllność f , ancientness, an- 
tiquity. *,ny ? ancient, antique. 

staroli'modny ? old - fashioned. 

. ~polski ? old Polish, ancient 
Polish; po ^polsku, after the 
old Polish manners and customs. 
»ŚÓ f » old age ; czerstwa ~ m* t green 
old age. 

starollścina f » the wife of a starost. 
~8ta ™ starost, captain of a dis- 
trict. *stwo ™ the office of a 
starost (in Poland). 

starollświecki ? old-fashioned, 
old-time, -.świecczyzna f , old- 
custom, old practise, old jog-trot. 
*»świeckość f , old-fashionedness. 
*«wierca ™ orthodox, ~wiiia 1 
good old man, old boy. «*za- 
konny ? founded on the old 
testament. ~« ™ Jew. 

8tar0Żytn!l0ŚÓ f , antiquity, an- 
cientness; (świat starożytny) anti- 
quity.- ~ości pi. t antiquities pi,, 
archaeology. ~y? antique. *»ipL t 
the ancients. 

starszlla f , directress, mistress, 
•-enstwo? seniority; birth-right, 
priority. -*y folder; elder. ~y™ 
superior. ~yzna f , chief men, 
superiors pi. 

starty ? & *J wiped off, (z kurzu) 
dusted; crushed. 

stamllcha f , (pogardliwie) old wo- 
man. ~cłmy, ~sieńki ? very 
old. -szek ™ (good) old man. 
~szka f , (good) old woman. 

8tarlla f . old woman. ~y ? old. 
m ™ old man; (vulg.) father; 
cunning fellow. 

starzllec ™ an old man, a gray- 
head. ~eć się V V to grow old, 
to age. ~yzna f , old clothes, 
frippery. stateczność 

fitateczllność f , steadiness, gravity, 
coniposedness. «*ny ? steady; 
sedate, staid, composed. 

Statek ™ vessel; (kuchenny) furni- 
ture, utensil ; (rzemieślniczy) tool ; 
vessel, craft; steadiness, gravity. 
~ kupiecki , merchant-man. *» 
parowy, steam-boat, steamer. *. 
wojenny, man-of-war, ship of war. 

statkować m t to balance ; behave 
well. 

statulla f , statue, ~etka f , statuette. 

statut ™ statute, by-law. 

statyka f , statics pi. 

statysta ™ (te.) mute person; 
statesman. ' 

iStatystyilczny ? statistical. ~k ™ 
statist, statistician. ~ka f , sta- 
tistics pi 

statywa f , foot, basis. 

Staw ™ pond; (anat.) joint, arti- 
culation. ~owaty ? jointed, ar- 
ticulate. ~owy " articular. 

Stawl'aC, vid. stanąć. ~iać v< f ~ 
pierwsze kroki czyje, to guide or 
lead a person. ~iać, ~ić v< ? set, 
put ; (budynek etc.) to build, erect ; 
(świadka) to bring forward; 
(sidła) to set; (pijawki) to apply. 
*> ~ na karte , to back a card. 
«* ~ czoło komu, to make head 
against one. ~~ się vr , to ap- 
pear ; prove, (śmiało etc.) to face. 
«»idło " water-gate, flood-board. 
~iailie się " (przed sądem) ap- 
pearance. ~ka f , (w grze) pool, 
stake. ~owaty, ~0wy, vid.staw ... 

stearynlla f , stearine. ~owy ? 
sivieca *owa, composite, candle. 

stebn M ować v ? to stitch, to quilt. 
~Ówka, quilting-stitch. 

Stęcnlllizna f , ill smell from fusti- 
ness. «.łość f , mustiness, moul- 
diness, fustiness. ~ły ? musty, 
fusty. ~nąć V) , 1 to smell musty, 
grow musty. 

Stecka, vid. ścieżka. [fluence. 

stek ™ scum and dregs; con- 

Stęk ™ groan, ~ać v ? to moan, 
groan. *-anie " groaning, moaa- stgźyć 283 ing, groans pi. ~nąć v ? to utter 
a (deep) groan. [wright. 

Stelmach ™ wheel -wright, cart- 

stempiiel ™ stamp; stamped pa- 
per; adhesive stamp; (do strzelby) 
ramrod, rammer ; prop (for build- 
ings). «.lować v< ? to stamp, 
»lowy ? stamped. 

stenograf ™ stenografer. ( ~ia f , 
stenography, shorthand. »iczny* 
stenographieal. 

step ™ steppe, desert. 

Step ™ amble, ambling pace* 
~ak ™ ambler, ambling horse. 

Stępa f , stamping-trough ; fulling- 
machine. 

Stepel etc., vid. stempel etc. 

stępillały ? bluntish. ~ć v * to 
blunt. ~ć się T -eć u ? to get 
blunted. ~enie " blunting. 

Stępl|ka f , small stamping- trough; 
keel. ~or '" stamper, rammer; 
(u pumpy) piston, sucker. *-0" 
wać v< ? to hot-press. 

stepowy ? desert ... 

ster",' helm, rudder; (fig.) ~ rządu, 
helm of the state, government. 

sterallć v< ? to squander, waste. 
~ny ? consumed. 

sterczlleć, ~yć V7 , 1 to stand out, 
to be prominent. ~enie " pro- 
jecting, prominence. 

stereometryila f , stereometry, 
-czny " stereometrical. 

stereollskop ™ stereoscop. ~typ ™ 
stereotype. ~typia f , stereotype 
printing, stereotypy, ~typowy? 
stereotypical, 

sterilnictwo " pilotage, -niczy ? 
helmsman's, ~nik™ pilot, helms- 
man, -ować v "? to steer, 
~ówka f , tail-feather. ~owy a 
of the helm. 

Sterta f , rick, stack. 

Stęsknilić się vr , (za) -to languish 
or long for". ~ony t earnestly 
desirous, intensely longing. 

stężllały ? stiff, numb. ~eć v ? 
to stiffen, to get numbed. »yć v< ? 
to *uake stiff, to stiffen. 284 stjuk stjuk ™ plaster of Paris. 

stłllaczać, ~oczyć v ? to compress, 
tread to pieces. 

Stłullc vc ? to smash to pieces, 
break, dash. *-c się T to ^ e 
dashed , be smashed (to pieces). 
~czenie " dash , breaking ; con- 
tusion, ^czony p & " smashed 
to pieces ; (fig.) być jak ~ ~m to 
be broken off, to fail to the ground. 

stłumiljać, ~ć v< ? to suppress; 
damp, deaden, •.ony 7 ' & ? dam- 
ped, deadened. 

StO, num., hundred; pięć od sta, 
five per cent. 

stochmal ™ mill-dust. 

stoczllek ™ wax-stand, wax-candle; 
barber's block. *>ki pi., (resztki 
piwa etc.) remnant, sediment. 
~yć v ? to roll down; (wino etc.) 
to tap, draw off; (o robakach) 
gnaw, corrode ; (bitwę) fight. ~ ~ 
się V X to be rolled down. 

stodoła f , shed, barn, pent-house. 

Stóg ™ rick, stack. 

Stój *, stop! 

6tOJą!lcy ? standing; (o wodzie) 
stagnant. ~czka f , na ~czkę, w 
~czki, upright, erect. 

etoiijcki, ~czny ? stoical, stoic. 
~cyzm ™ stoicism. *-k ™ stoic. 

StÓjk||a f , orderly, post. ~owy ™ 
policeman, constable. 

Stok ™ cistern; glacis. 

stokfisz ™ cod-fish, stock-fish. 

stokrollć *£ centuply. ~tka f , 
(bot.) daisy, -krotny ? centuple, 
hundredfold. 

Stół™ table; dinner; board, board- 
ing; iść do stołu, to sit down 
to dinner. ~ i mieszkanie, board 
and lodgings. 

Stolallrczyk ™ joiner's apprentice ; 
journeyman joiner. ~rka f ,joiner's 
wife; joiner's trade. ~rski ? 
joiner's. ~rstWO " joiner's trade. 
~rz ™ joiner. ~rz artystyczny, 
cabinet-maker, ebonist. 

stojilec™ evacuation of the bowels, stosowny 

stool; close-stool. ~łeczek * 
small foot- stool. ~łek ™ foot- 
stool, stool ; (fig.) •»» komu podsta- 
wić, to trip a person up. 
Stolellcie, •-tni, vid. stulecie, stuletni. 
stołlleczny ? metropolitan ; miasto 
-»eczne, metropolis, capital. 
stolilica f , metropolis, capital; 
throne, liczek ™ tablet, small 
table. *-nica f , chopping-board. 
*-nik ™ grand master of a king's 
household. 

stołollwać v< ? to feed, board. ~ * 
się V V to board. ~wanie się " 
boarding, -wilik ™ boarder. 
*wy " table . . . 

stonllóg ™ ~oga f , wood-louse, 
milleped(e), centiped. 
stopa f , foot; sole of the foot; 
foot -step, trace. <•» mennicza, 
standard. ~ procentowa, rate of 
the interest; od stóp do głów, 
from head to heels, cap-a-pie; 
(fig.) żyć na wielka stope, to live 
in great state. 

stopllić^f to melt, dissolve. ~nia- 
ły ?■ molten, -nieć V V~ to thaw 
up; melt, become liquid, 
stopień™ degree; step ; foot-board; 
rank , dignity ; (gram.) ~ naj- 
wyższy, superlative. ~ równy f 
positive. ~ wyższy, comparative. 
Stopnioliwać v< ? to gradate ; com- 
pare, form the degree of com- 
parison, vwanie " gradation; 
(gram.) comparison. »wo a ? by 
degrees, gradually. ~wy? gra- 
dual. 

storczyk ™ (bot.) orchis, ragwort. 
*»owy " orchidaceous. fpyre. 
Stos ™ heap, pile; funeral pile, 
stosowllać vc t to adapt, fit, ac- 
comodate. ~ ~ się V X to comply 
with. ~~ sie do czasu, to serve 
the time. ~any ? applied. « «• 
kapelusz, three-cornered hat. 
~nie a ? ~~ do, according to. 
»nośó f , suitableness , fitness, 
convenience. <*ny ? conveniens 
suitable. stostfnek 

stosńnllek ™ proportion, -kipi., 
relations pi. , connexion ; mieć z 
kiln -M, to be in connexion 
with; wejU w -ki, to enter into 
connexion. -kowo a ? propor- 
tionally, -kowy 7 proportional. 

stowarzyszenie " association, 
union; society, -szaćsię, -szyc 
się v r to enter into an association. 

stożllek ™ small rick or stack; 
cone, -kowaty ? conical. 

itracllenie * losing; execution, 
beheading. -jić vc ? to lose; 
squander, waste ; to put to death, 
execute. ~ony^<£? lost; put 
to death. • 

jtracllenie " throwing down, 
~ic v< ? to throw down ; to strike 
off. -- z tronu, to dethrone. 

Strach ™ terror, affright, fright; 
bug-bear, fright; (głupi) aż -, 
excessively. - (pomyśleć) it is 
dreadful to . . . -ać się v ? to 
fear, have misgivings. 

strajlczasty , -czysty ? full of 
pods; having pods; siliquose. 
-czek, -k *? pod, shell, -czyna f , 
hull, husk, -kowaty ? silicu- 
lous. -kowy ? siliquose. 
stragalln ™ shambles pi. -rka f , 
hucksteress. 

strapillenie " sorrow, affliction, 
grief, -oiiy ? sorrowful; ciężko 
— — , heartbroken, 
straszlillwość f , horribleness ; 
formidableness, dreadfulness. - 
wy ? horrible; formidable. 
Straszllno a ? horribly; dreadfully, 
-ny " ugly, deformed; terrible, strona 285 horrible, -yć v< ? to frighten, 
terrify, -ydło " monster; bug- 
bear, scarecrow. 

Strat!!a f , loss, detriment; ponieść 
-e, to suffer a loss, -ny ? losing. 

strategrilla f , strategy, -czny ? 
strategical. 

stratować v ? to trample down, 
throw down by riding over. 

Straw||a f , food, fare, nourishment. -ić v< ? to digest; consume, de- 
stroy; (czas J spend, pass, -lie" 
money for travelling, viaticum. - 
I108Ć f , digestion, digestibleness. 
-liy ? digestible ; mieć — - żołą- 
dek, to have a good stomach or 
digestion. 

Straż f , guard, watch; watchmen pi; 
stać na -y, to be on duty, be 
on guard. - nocna, night-watch ; 
przednia -, vanguard; tylna -, 
rear- guard. -ak ™ fireman. 
-nica f , watch-tower; (fig.) bul- 
wark; sentry-box. -niczy ? 
watch; okret --, guard-ship. 
-Ilik™ overseer, surveyor, watch- 
man. — — graniczny , customs 
officer. 

stręczilarka, vid. -ycielka. -enie 7 
recommendation, -yć v< f to re- 
commend, direct; procure, -y- 
ciel *? procurer, pander, -y- 
cielka f , procuress, 
strefa f , zone. 

strellścić, -szczać v ? to recapi- 
tulate. 

strętwa f , cramp-fish, 
strofa f , couplet, strophe, 
strofollwać vc t to reprimand, re- 
buke, chide, -wanie \ repri- 
mand. 

strój ™ dress, attire, finery ; (muz .) 
tuning, tune. - bobrowy, casto- 
reum. 

stro:ijarka f , milliner, -ić v ? to 
dress, to attire; (fortepian etc.) 
to tune. - - figle, to make sport ; 
(fig. J -- kwaśną mine, to make 
grimaces, to grimace. - - się V V 
to dress, -iciel, -jnik™ tuner, 
-ik m . head-dress, -jnie, -jno a ? 
elegantly, sprucely. -jnis » 
masher, dandy, -jnisia f , wo- 
man fond of finery, -jność f , 
elegance (in dress), ornament, 
-jny " elegant, neat, spruce; 
ornamented, adorned, 
stromllość f , declivity, steepness. *.y ? declivous, steep, 
stronia f , side; party, faction j 286 strona region ; vid. struna. ~a świata, 
the point of the comjpass ; quarter 
of the heavens; z tej ~y, on 
this side ; po prawej ~ie, on the 
right, to the right (hand). ~ić **? 
(od kogo J to avoid, shun. ~ica, 
-nica f , page. ~ienie " avoiding, 
shunning. »nictWO * party, 
faction, ~niczośĆ, ~nośĆ f , par- 
tiality. ~niczy, ~ny? factious, 
partial. ~uik ™ partisan, [sky. 

btrop ™ ceiling ; (fig.) firmament, 

stropić v< ? to scare away, frighten. 

stroskany ? afflicted, grieved. 

stróż ™ watchman, warder ; door- 
keeper, porter; (fig.) guardian, 
•a f » guard, night-watch. ~ka f , 
portress. ~ować v ? to be ^ on 
guard. [soning. 

strullć v f to poison. ~cie 7 poi- 

Struchlllałość f , consternation, 
dismay. ~ały ? confounded, 
dismayed. ~eć v ? to be struck 
with consternation. 

strndzllenie " fatigue, lassitude. 
~ić vi ? to tire, fatigue. ~ «* sic V V 
to grow tired. ~ony ? tired, fa- 
tigued, [butter-cake. 

strucllel ™ ~la f , oblong piece of 

Strug ™ chipping-knife, carving- 
knife. ~ać , (owoc) to peel, 
pare; chip. 

struga f , brooklet. 

struktura f , structure. 

Strumllień ™ stream, brook ; (fig.) 
torrent, flood, cieniami, in tor- 
rents. ~yk ™ brook, rivulet. 

struna f , chord. 

Strup ™ scurf, scald, scab. «*ia- 
stosć f , scurfiness, scabbedness. 
~iasty ? scabbed, scurfy. ~iesza- 
łość \ putridness. mieszały ? 
putrid. 

StrullŚ ™ ostrich, «*si ? ostrich . . 

Strwonić v ? to lavish, squander. 

strwożilony p & " faint-hearted, 
alarmed. ~yć v< f to dishearten, 
frighten, alarm. ~~ się *T to 
be frightened, become embar- 
rassed. strzelniczy 

strych ™ garret, loft. ~arstwo * 
brick-maker's trade. ~arz ™ tile- 
maker, brick-maker. «owac v ? 
(strychulcem) to strike; (mil.) to 
cannonade, batter with cannon 
shot. .~ulec ™ strickle. 

strychnina f , strychnine. 

Stryczek ™ (do wieszania) halter. 

stryj ™ (paternal) uncle. *>eczny ? 
»<» &raf, cousin; ~eczna siostra, 
female cousin. *-enka f , aunt 
(wife of the paternal uncle). 
*»OWSki f of (paternal) uncle. 

Strzał ™ shoot; (odległość) range, 
shot; na ~, within shot; ~ chy- 
biony, miss, bad shot. 

Strzałl!a f , arrow; jak ~a, swift as 
an arrow. ~ka f , small arrow; 
(u zwierząt) blaze, white spot; 
(u nogi końskiej) frog. <*"- pio- 
runowa, thunder-bolt. [pieces. 

strzaskać V( f to crash, dash to 

strzasllać, -nać v " to shake off, 
cast off. [roof, thatch. 

strzecha f , thatched hut; straw- 

strzedz vc ? (czego) to guard, watch. 
*. się, to give (take) heed, beware. 

strzelllać, ~ić v ? to shoot, dis- 
charge, fire (off); (oczyma) to 
dart; (fig.) ~~ u> gore, to shoot 
up. ~ic sobie w łeb, to blow 
one's brains out. ~ać się T 
(z kim) to fight with pistols. 
~anie " shooting. ~anina ? , 
continual firing. ~ba f , rifle, gun. 
«*czy "rifle .-. ,- r shooting . . . 
~czyk ™ young sharp-shooter. 
»ec ™ rifleman, sharp-shooter: 
hunter, huntsman; fellow-sharp- 
shooter. »-ecki " rifle . . ., sharp- 
shooter's. ~ecka torba, hunting- 
bag, gamebag. ~isty ? (fig J 
shooting up; (fig.) hot, ardent. 
~llica f » house of the sharp- 
shooter's company; (dla armat) 
embrasure, loop-hole. ~niczy ? 
shooting; proch ~-», gun powder; 
bawełna ~nicza, gun-cotton, ful- 
minating cotton. strzemig 

gtrzemilię " stirrup. -enne 1 par- 
ting-cup, stirrup-cup. -enny " 
stirrup ... -onko " band, strap; 
small stirrup. 

strzepllać, -ywać v< ? to dust, free 
from dust; (kogo, fig. J to dust a 
person's jacket. 

strzępllek" lump, thrum, -iasty? 
crisp. ~ić ' v< ? to crisp, curl up. 
- - się T to crisp. ~ka f » thrum ; 
f&oU horse-tail; shave-grass. 

Strzeżenie 1 ! guard. -.sif " taking 
care. 

strzylldz v ?? to shear, shave; 
(papier etc. J cut. ~dz uszami, to 
prick up one's ears. ~gacz ™ 
shearer, •.ż, -ża f , shearing; 
shearing -time; shearings pi. ~ 
zenie " shearing, -żony p & * 
shaved. 

strzykllać, -nać v ? to sputter. 
«*a w if u> . . ., I have a pain in . . . 
•-anie 1 ! pain, pinching; sputter- 
ing. -awka f , syringe. 

strzyżyk ™ (hoi.) wren. 

Studllencki ? student -like; stu- 
dent's, undergraduate. ~ent ™ 
collegian, student. *»ya pi. stu- 
dies pi. -yowae v ?, to study. 
-yowanie ™ studying, studies pi. 
^yum T study; essay, treatise. 

stu!!dnia f , well, spring, -dniarz™ 
well-digger; inspector of the wells. 
--dzienny ? well . . ., spring . . . ; 
woda --dzienna, pump -water, 
-dzić v< ? to cool, cool down. 

Stullgebny ? having hundred 
mouths; (fig. J famous, igłowy ? 
hundred- headed, -języczny ? 
having hundred tongues; (fig. J 
celebrated. 

stuk ™ -anie * knock, (continual) 
knocking. -ać, -nać v ™ to 
knock; (o sercu) to throb, pant, 
-nięcie, -nienie " knocking 
(done but once). 

stała f , stole, maniple. 
StulllaĆ, -ić v< ? (oczy etc. J to close, 
shut; (vulg.J <*ić pysk, to hold 
one's tongue, subordynacya 287 stu'llecie " century, -letni ? 

centennial; hundred years old. 

-letnia rocznica , centenary. 

-listny ? centifolious. 
stupurczyć się vr , (fig.) to elate 

oueself. 

Sturbować vc t to trouble, disturb. 
stwarlldniałość f , induration. 

-dnieć, -dnąć v ? to harden, 

grow hard. 
Stwarzać, vid. shoorzyć. 

stwierdzllać, -ić v< ? to confirm, 
corroborate. ~enie 'J confirma- 
tion, corroboration. 

Stwórca ™ creator. 

stworzllenie " creation; creature. 
-yć v< ? to create; make, pro- 
duce, -yciel ™ creator. 

Styczeń , January. 

styczllna f , (mat.) tangent, -ność f , 
contact; (fig) connexion, rela- 
tions pi. ~ny ? contiguous. 

Styczniowy ? of January. 

stygnąć , to grow cold, cool 
down'; (fig.) to cool. 

styk ™ plough-handle. 

stykał |ć się 'T to come into con- 
tact; to meet, -nie się " (osób) 
contact: contiguity. 

styl ™ style , manner of writing ; 
(arch.) style; - górny, lofty style. 
-istyczny ? stylistic, as regards 
style, -owy ? iu style, in cor- 
rect style. 

stynta f , (ryba) smelt. 

stypa f , funeral repast. 

stypendyllsta™ stipendiary, -urn * 
allowance, scholarship. 

Styrallć, -ny f vid. sterać, sterany. 

BUbjekcylla f , trouble, annoyance, 
ceremonies pi.; bez ~i! no cere- 
monies ! 

snbdyakon ™ subdeacon. 

sabhastacya f » subhastation, 
public sale, auction. 

subjekt " (gram.) subject; com- 
mercial clerk. -ywność f , sub- 
jectivity. *.ywny f subjective, 
snblimat T sublimate, 
subordynacya f , subordination. 288 subretka subretka f , music-hall singer; 
lady's maid, chamber-maid. 

eubskryllbent ™ subscriber. * 
pcya f , subscription. 

substancya f , substance. 

Bubtljelnośc f , subtileness, subti- 
lity. ~elny ? subtile. ~ylizo- 
wać vc $ to subtilize. 

8UĆ v f to shoot, heap; (perłami 
etc.) to trim. [cracker. 

Suchar ™ rusk, biscuit. ~ek ™ 

suchledni pi-, ember-days. ~e- 
dlliowy ? ember ... •o"? dryly, 
drily ; (fig. J coolly. ~o (na dworze), 
it is dry weather; na -o, with 
impunity; jejunely, emptily. ~. 
OŚĆ f , dryness, siccity, aridity. 

suchotlinica f , ~nik ™ phtisic, 
tabid person, -niczy, ~ny " 
phtisical, consumptive. ».y j?l., 
phtisis, consumption, 

suchlly f dry, arid, -.ą fio^a, 
dry-shod. ~e konopie , (bot.) 
fimble-hemp. 

sucz'lka f , young bitch. ~y f of 

sufit ",' ceiling. [bitch. 

sufler ™ prompter. 

sufragan ™ suffragan bishop. 

suggestya f , suggestion. [bitch. 

suka f , bitch. •. gończa, hound- 

sukces ™ success. 

sukcellsor ™ successor, heir, 
"-sorka f , heiress. ~sya f , suc- 
cession ; inheritance. 

8uMenllka f , priestly garment; 
garment. ~ko " small cloth. 
~nica f , cloth-hall, ~nictwo " 
cloth - manufactory, drapery. <*> 
niczy " clothier's. ~nik ™ clo- 
thier, cloth-weaver. ~ny? cloth... 

Sukmana f , country-dress; gown, 
dress. [garment. 

suknia f , garment, dress; female 

suknllisko " coarse cloth; bad 
gown or dress. ~o 7 cloth. ~o- 
wiec ™ (zo.J clothes-moth. 

sakurs ™ succour, help. 

tułtan ™ sultan. ~icz ™ sultan's 
son. ~ka f , sultana, sultaness. 

sum m , sheath-fish. swach 

suma f , sum ; sum of money ; high* 
mass , public mass ~ryczny ? 
summary, -ryusz ™ summary. 

sumak "I sumach-tree. 

sumienllie " conscience ; czyste ~ie, 
quiet conscience; zgryzoty *«ia, 
remorse. *ność f , conscientious- 
ness, scrupulosity. »ny ? scru- 
pulous, conscientious. 

sum' ka f , small sum (of money). 
*-Ować v< ? to sum, cast up. 

sunąć v fV' to push, shove; creep, 
crawl. » się vr , to move on; 
creep slowly. 

superata* f , overplus, surplus. 

suplent ™ assistant teacher. 

supliklla f , petition, supplication, 
*»ant ™ supplicant, petitioner. 
~OwaĆ v \ l to petition. 

SUpo!fnowaĆ vc f to suppose, con- 
jecture. ~zycya \ supposition. 

surdut ™ coat, gown. 

surma f , trumpet, trombone. 

surogat™ surrogate, succedaneum. 

surow||ica f , salt-spring. ~iec ™ 
pig-iron, crude -iron. ~izna f , 
crudeness; rawness, roughness. 

surówka f , adobe. 

surowllo a } rigorously, severely; 
roughly ; (zganić) sharply. ~oŚĆ f , 
severely, rigour; crudeness. ~y? 
crude, rough; severe, rigorous. 

sus ™ leap, jump; dać ~a, to 
take a leap. 

suspendować vc ? to suspend. 

susel ™ (zo.J zisel, souslik. 

SUSZ™ dead branches. ~a f , dry- 
ness, aridity. ~alnia, «.arnia f , 
drying-place. ~yć vc f to dry, 
dry up; (bieliznę) to air; (fig.) 
<•, m> komu głowę, to set a person's 
head turning. [sock. 

sutanna f , priestly garment, cas- 

SUterena f , basement story. 

SUt'iO a ? copiously, abundantly; 
luxuriously. ~oŚĆ f , copiousness, 
plentifulness. ~y f copious^ 
abundant; opulent, luxurious, 

SUWaĆ, vid. sunąć. 

SWach, vid, swat. swad 

fiwąd ™ burnt smell ; stink, stench. 

8wada f , facility in speaking. 

Swadźba f , match-making; wed- 
ding. 

Swarlly pi. , differences pi.', quar- 
rels pi. -liwość f , unsociable- 
ness, quarrelsomeness. — liwy f 
quarrelsooie. —żyć się V T to 
quarrel, fall out. 

swaliszka f , (female) match-maker. 
-t ™ bridegroom's man, best 
man; match-maker. -tać vc , i to 
make a match, woo for a person, 
etanie ^ match-making. ~ty pi. 
wooing, courtship. 

swawoliła f , petulance, wanton- 
ness; wilfulness, self-will. ~\ić v \ l 
to hoiden, wanton, frolic. -lnica f , 
petulant woman, -lnik ™ wan- 
ton, petulant man. -lny f pe- 
tulant, wanton, frolic. 

swędzić u ?" to smell of burning ; 
smoke-dry. 

świadllczyć v ?? to give evidence, 
witness; (komu) bestow upon. 
~~ Się V X (kirn) to call to wit- 
ness, -ectwo " deposition; testi- 
monial, certificate. -ek ™ wit- 
ness, deponent; stawić -ka, to 
bring forward a witness. — — 
naoczny, eye-witńess. 
Świadom, vid. świadomy. -ie, -o a ? 
consciously. -ość f , experience, 
consciousness. — — samego siebie, 
self-consciousness. -y ? acquain- 
ted with, experienced; conscious. 
— y siebie, self-conscious. 
Świata world; universe; (ludzie) 
people; wielki — , the high life; 
piękny — , the beau monde; za 
nic iv świecie, not for all the world, 
świąteczny ? festive, festival, 
światełko " dim light. [tide. 

Świątki pi., (Zielonej Whitsun- 
Światilło " light, candle-light ; (fig.) 
enlightenment. <*.*. (na dworze), 
it is light ; — - dzienne, day-light ; 
w — słoneczne, sunlight. -ło, 
-le "? clearly, light, -łocień " 
(mai.) clare- obscure. -łość f , 

Cześć polsko-angielska. świekra . 289 

brightness. -ły ? clear, bright, 
(fig.) enlightened, civilized. 

swiatl'nica f , sanctuary; temple. 
-obliwoŚĆ etc., vid. świątobli- 
wość etc. 

światowliiec ™ worldling, man of 
the world. -ość f , worldliness, 
mundanity. -y " worldly, tem- 
poral; worldly-minded. 

świątynia f , ternpl«. 

świdller ™ bore, gimlet; -rem 
patrzyć, to look asquint, squint 
-erek ™ gimlet; (chir.) trepan 
-rować v ? to bore, drill; (fig.) 
- — oczyma, to ogle, —ryk ™ (zo.) 
bore-worm. 

świdw|ia, -ina f , (bot.) dogwood. 

Świeciła f , candle; (myśl.) eye of 
the stag; —a parafinowa, paraffin- 
candle; —a woskowa, wax-candle. 
-ący ? bright, shiny, -arz ™ 
chandler, candle-maker, -ić v " 
to shine, emit light; (komu) to 
light a person (home); to give 
a good example to. - - się v ? 
to shine. 

święc|!enie " (na księdza) ordina- 
tion. — ić v f to solemnize, ce- 
lebrate; (kogo) consecrate, or- 
dain ; keep the Lord's day. -ić 
się V X to be ordained; be cele- 
brated; (w kartach) to be trump; 
co się tu —i? what is up here? 
-ie a ? holily, sacredly. 

świecidełko " spangle, tinsel. 

Swieck'ji f worldly, secular, laic. 
-OŚć f , worldliness. 

święcollne " -nka f , a kind of 
Easter-lunch, Easter-egg. -ny ? 
consecrated ; -ne jajko , Easter- 
egg; — na woda, holy-water. 

Świeczl|ka f , small-candle, -nik * 
candle-stick, lustre, candelabrum. 
ŚwiegOt ™ chirping ; talkative 
man. -ać v1 ? to chirp, warble, 
cheep ; babble, chatter, -liwość f , 
talkativeness, chirpiness. -liwy? 
talkative, chirping. 
świek |! ier ™ father-in-law. -ra f , 
mother-in-law. 

19 290 świergot 

świerligot ™ chirping. -gotać, 
-kać v ™ to chirp, warble. 

świerk ™ red fir. -owy ? fir . . . 

świerszcz ™ (zo.) cricket. 

świerzb ™ -a f , itch. -iączka f , 
itching, itch; (fig J passion, ma- 
nia, -ieć v ? to itch, cienie " 
itching. ~owaty? scabby, niangy. 

święta f , (female) saint. 

Świetlllany ? illuminating, light. 
-ica f , chamber, room. — ik ™ 
luminous matter; (zo.) glow- 
worm ; (bot J eye-bright. -isty ? 
sparkling, bright, 

świetni lieć V V" to sparkle, gleam. 
-OŚĆ f , brilliancy, splendour. ~y? 
brilliant, splendid; bright, re- 
splendent. 

święto » feast-day, festival; ~ 
kościelne, church-festival. -bli- 
WOŚĆ f , devoutness, piety; Jego 
m. ~ (papież), His Holiness. -bli- 
wy ? pious, religious, -janka f , 
(hot.) red -currant, -jański " 
John's; *>~ chleb, carob; ~~ 
robaczek, glow-worm. ««e " 
earnest-money, feasting-penny. 
-kradzca ™ church -robber; 
blasphemer, -kradzki ? sacri- 
legious. ~kradztwo " sacrilege. 
— marciński " - -e lato, St. Mar- 
tin's summer. -piętrze " Rome- 
penny. 

świętllość f , holiness; holy relic. 
-Oszek™ -0szka f , pietist, hypo- 
crite. ~ować "V to hold a feast ; 
cease from work, be unoccupied ; 
be idle. -owanie " feasting; 
(bezrobocie) strike. ~y " holy; 
saint; sacred; — ej pamięci, de- 
ceased, late. ~y ™ saint. 

świeżllo a <? freshly; newly, lately. 
-OŚć f , freshness; newness. — yf 
fresh; new. 

£wini ? hog's, hog . . ., pig's; ~a 
wesz, (bot.) hemlock. ~a f , hog, 
"pig, swine; (fig.) filthy pig. 
-ak ",' (bot.) sow-bread. ~arek™ 
swine-herd. -arski" pig-driver's. sygnatura -arz ™ hog-dealer; pig-driver J 
(fig.) filthy pig, nasty fellow. 

świllnina f , pork, ~nka f , small 
pig; ~~ morska, sea-hog, por- 
poise, -nopas ™ pig -driver; 
(fig.) nasty fellow. -ński ? 
piggish, swiny. -ństwo " pig- 
gishness. -ntuch ™ nasty fellow, 
filthy pig. 

świsllnąć, -tać v ™ to pipe; 
whistle, whiz. ~t ™ whistling, 
whistle. <*«tak, vid. świszczy pałka. 
stawka f , fife, whistle. ~tun ™ 
empty nut. 

świstek ™ waste paper, trash; 
sorry publication. 

świszcz ^ (zo.) marmot. «»eć v ™ 
to hiss, whizzle. -ypałka ™ 
windy fellow. [-ać , to dawn. 

świt ™ -anie " day-break, dawn. 

świta f , attendance, retinue. 

świtezianka f , water-nymph, un- 
dine. 

swobodlla f , liberty, freedom; 
privilege, prerogative; indepen- 
dence. ~nie a ? at leisure. 
— ność f , leasureliness, easiness. 
-ny ? leisured, free; indepen- 
dent; ~ne chwile, leisure-hours. 

SWÓJ pr \ l his, her, its; his, hers, 
their; theirs; wziąłem, wziąłeś ~ 
kapelusz, I took my (you took 
your) hat; wzięliśmy srvoje ka- 
pelusze, we took our hats. 

swojsklli " homely; domestic, 
tame, -ość f , domesticity. 

sworlla, -ność, -ny, vid. sfora, 

sforność, sforny. 

sworzeń ™ strong nail or peg. 
sybaryta ™ sybarite, [to strain, 
sycić V( f to satiate, sate; (miód) 
syllczący? sibilant; głoska ~cząca, 

sibilant, — czeć, -knać v ^ to 
syenit ™ syenite. [hiss, 

syfilis ™ syphilis, 
syfon ™ siphon, 
sygnallł ™ signal, -lizować ' u ? 

to signalise, -łowy" signal..., 

warning. -tura f , signature; 

mark, stamp. sygnet 

sygnet ™ seal-ring. 

syk ™ hissing, whizzing. 

sykomor ™ sicomore. 

sylablla f , syllable, wizować vy } 
to syllable, wizowanie » spel- 
ling, syllabication. 

sylflda f , sylph. 

sylwetka f , silhouette, shade. 

symbol ™ • symbol, -iczny 7 
symbolical. -ika f , doctrine of 
symbols, symbolism. -izowaĆ v ? 
to symbolise. 

symetryila Asymmetry. -czność f , 
symmetricalness. -czny ? sym- 
metrical. 

symfonia f , symphony. 

sympaty||a f , sympathy. -cznie a ? 
sympathetically. —czny " sym- 
pathetic(al). -zować , (z kimj 
to sympathise, feel drawn to. 

symptom, -at ™ symptom. - 
atyczny ? symptomatic. 

symultanny ? simultaneous. 

Syn ™ son; - loży, son of God, 
Jesus. -alek, *-aszek ™ pet son. 
»ek ™ (beloved) son. 

synagoga f , synagogue^ 

syndyk ™ syndic. 

synod ™ synod. __ 

synogarlica f , laughing - dove, 
Indian turtle-dove. 

synonim ™ synonym, synonynie. 
-owy ? synonymous. 

syno!lwa f , daughter-in-law. -wi- 
ca f , niece. -wiec ™ nephew, 
-wski ? son's. > 

syntelltyczny ? synthetic. -za f , 
synthesis, 

sypllać v ? to pour, heap; ( szańce J 
to raise, throw up; strew, spread. 
~ać, «-naĆ V V (czemj scatter, 
strew; deal out abundantlv. -ać 
Się/ " to be spread or scattered. sypiaiic vn to sleep, -lnia f , sleeping-room. -lny ? sleeping, 
sypllki ? being easily poured (out), 
friable. -kość f , quality of 
being easily poured (out), friabi- 
lity, —nać, vid. sypać. 
syrena f , siren, mermaid. jny ? szafirowy 291 

syrop ™ syrup, treacle. 

syryusz ™ (astr.) dog-star, Sirius, 

system, -at ™ system, -atycz- 
ność f , systematic treatment, 
-atyczny ? systematic(al). 

syt ™ do -u, sufficiently, enough, 
— ' ? vid. syty. — nOŚĆ f , nutrl- 
tivencss, satiableness. -ny ? 
nutritive, satiable. -0ŚĆ f , satiety; 
(fig. J disgust. -y ? satiate; 
(fig. J overladed, overfilled. 

sytuacylla f , situation. 
plan -— , plan of a site. 

sza \ hist! 

szabas ™ sabbath, -ówka f. 
small tallow - candle ; a kind of 
exquisite brandy. «.owy ? sab- 
batical). 

szabllla f , sabre, -lasty " sabre- 
shaped. — lica f , large sabre. 

szablon ™ model, pattern. 

szach ™ chess-man; Shah. « \ 
(w szaehachj check ! -mat \ 
(check)ma(e. -ista ™ chess- 
player. — ować v< ? (w szachach) 
to check, -ownica f , chess- 
board, -y pi., chess-board and 
(set of) chess - men ; grać %o *»y, 
to play at chess. 

szacherfjka f , low trade, haggling. 
-sM ? iov/ dealer's. 

szachrllaj " diddler, swindler. 
-ajski 7 swindler's, -ajstwo \ 
swindle, bubble, -ować v \' to 
chaffer, barter; cheat. 

szacht ™ -a f , pit, shaft. 

szacowllae Vf f to value, estimate; 
(icogoj to esteem, respect, -nik ™ 
appraiser, taxer.-ność f l valuable- 
ness, estimablcness. -ny ? va- 
luable, estimable. 

szacuniiek ™ valuation, taxation ; 
esteem , respect, -kowy " ap- 
praising, of appraisement. 

szafa f , cupboard; chest, ward- 
robe; — śpiżarniana, meat-safe. 
-rka f , cateress, house- wife, -rz ™ 
steward, butler, house-holder. 

szafir ™ sapphire, -owy ? sap- 
phiriue. 

19" 292 szaflik szaflik * (rinsing) tub. 

szafować v< ? 7 , 1 to manage, admi- 
nister; give away, dispose of; 
lavish, squander. 

szafran™ saffron, crocus. -owy f 
saffrony, crocus. [away. 

szafunek ™ management; giving 

szagryn ™ shagreen. 

szajka f , band, gang. 

szakal ™ (zo.J jackal. 

szakłak, vid, sakłak. 

szal ™ shawl. [fury; frenzy. 

szał ™ exaltation, eestasy; rage, 

szala f , scale -pan, scale, dish; 
(fig.) balance. 

szałamaja f , shalm, shawm, cornet. 

szałallput, -wiła ™ giddy-head. 

szałas ™ barrack, soldier's hut. 

szalbiellrski ? quackish, puffing, 
-rstwo " quackery. -rz ™ 
mountebank. 

Szalellć V7 } to rage, fume, be mad ; 
(za icimj to be foolishly fond of; 
(o burzy) to roar, rage, -nie a } 
furiously, franticly; much; (roz- 
kochany) foolishly. — niec ™ mad- 
man, mad-brain, -ństwo " fury, 
madness, frenzy. 

szalej ™ (hot.) water-hemlock. 

szalka f , scale-pan. 

szalollność f , franticness. -ny ™ 
madman. — ny " madbrain, fran- 
tic ; immense, extraordinary; foo- 

szalupa f , jelly-boat. [lish. 

szałwia f , (hot.) sage. 

szambela'ln ™ chamberlain, -.n- 
ski? of a chamberlain, -ństwo" 
chamberlainship. 

szamerowallć v< ? to ^ border, gar- 
Dish; slander, —nie * border, 
garnishing. 

szamotać vc t r ? to shake, pull about. 
- się T to fidget. 

szampalln ™ champagne, -nski ? 
champagne . . . 

Szampion, vid. pieczarka. 

Szallniec ™ redout, entrenchment, 
bulwark, -licować v f to en- 
trench, -ńcowy f * « kosz, 
gabion. szarzeć sic 

szankier " (med.) shanker. 

szanollwać v ? to take care of, 
save; to esteem, respect; nie - -, 
(zdrowia etc.) to be regardless of. 
-wny ? respectable; dear; (us 
liście) ~~ Panie! dear Sir! 

szansa f , chance. 

szaraljczek ™ mixed cloth; coat 
made of mixed cloth ; vid. szarek. 
-Czkowy ? mixed coloured, ash- 
coloured ; made of mixed cloth. 

szapoklak ™ opera-hat. 

szarada f , charade. 

szaragi pi., clothes-rack. 

szarak ™ (myśl.) hare. 

szarańcza f , (zo.) locust, grass- 
hopper; (fig J crowd, multitude. 

szarawary pi., trunk-hose, slops_p£. 

szarawllo a } grayishly. ~y ? 
grayish. 

szarek ™ poor nobleman. 

szarfa f , scarf, sash. 

szargać v f- to bemire. - się v f 
to be bemired. 

szarłat ™ vid. szkarłat. 

szarlata||n ™ charlatan, mounte- 
bank, cheap -jack. — nerya f , 
charlatanry, quackery. ~nski " 
charlatanical. 

szarlotka f , apple-charlotte. 

szaro a p grayly ; (na dworze) it 
dawns, it is dusky. — ść f , gray- 
ness. — ta, -tka V&o/Jlion's-foot. 

szarpllać, -nać v< ? to haul and 
tear; pull, tug, pull to pieces; 
(czyją sławę.) to decry, depreciate, 
-ać się T t0 fidget ; (z kirn) to 
scuffle/wrestle; (na kogo) to give 
way to one's anger towards, 
-nięcie, -nienie " jerk, pluck. 

szaruga f , bad weather. 

szarwark m , socage. 

szallry f gray; poorly, dressed; 
twilight, dusky. — rytka f , sister 
of charity ; ~ra godzina, twilight- 
hour; ~ry koniec, last -place. 
— rzać v< ? (suknie etc.) not to save 
(one's clothes etc.). -rżeć vr ł to 
become gray; sparkle with gray 
colour. ~ — się x T to grow dusky szarża 

BZarżlia f , attack, charge (of ca- 
valry); rank, dignity. -ować v ? 
(mil.) to attack, make a charge. 

SZaSIiąĆ, vid. szastać. 

szast *, pop ! -ać vt f to agitate 
(noisily) ; — — (pieniędzmi) to dis- 
sipate, squander (money). — — 
się V X to be agitated. 

szata f , garment, gown, dress. 

szatalln ™ Satan, devil. -ński ? 
satanical, devilish. -ństwo 1 
devilry, devilish trick. 

szatkóllwać v< ? to mince, cut into 
small pieces. -wnica f , knife 
or plane for cutting cabbage. 

szatnllia f , wardrobe. -y " clo- 
thes ... -y ™ keeper of the 
wardrobe. 

szatyn ™ man with chest -nut 
coloured hair. -ka f , woman 
with chest-nut coloured hair. 

Szczać V7 } to make water, piss. 

SZCzat, -ek ™ fragment, remnant, 
— ki^pi., fragments pi. ; (wojska) 
remnant, residue, (okrętuj wreck. 

szczallw* 'J (hot.) sorrel. -wian ™ 
oxalate. -wik ™ (hot.) sheep's 
sorrel. -wiowy -? sorrel . . . 
"*wy pi., mineral waters. 

szczebel ™ ladder -step, round; 
(fig.) degree, step, stage. 

szczebiot ™ -anie ? chirp(ing); 
babbling. -ać v ? to babble; 
chirp, warble. -ka f , chatterbox. 
-liwość f , talkativeness. -liwy ? 
talkative. 

łZCZellĆ f , bristle; f&ofj teasel. 
-*cina f , hog's bristle. -ciasty f 
bristly, hispid, -cinowaty ? 
bristle-shaped. [mical with, 

szcsędzić vc t to save, be econo- 
SZCZegllÓł ™ particular, detail; 
hliŻ8ze — óły, particulars pi. -61- 
nie a ? in particular; especially. 
-ÓhlOŚĆ f , particularity, peculari- 
ty; particular, -ólny f particu- 
lar, peculiar; separate. ~ółowo a j ) 
iu detail, at large, -ółowość \ 
fullness, completeness, detail. 
•Ółowy ? detailed, specialised. szczkawka 293 szczęki clash, clang. -ać, -nać v ? 
to clink, clatter. -otać vy ? (zę- 
bami) to chatter. 

SZCZfklla f , jaw, jaw-bone, man- 
dible, -owy a ? maxillary, man- 
dibular. 

szczekać v ™ to bark. 

szczelina f , chink, cleft, rent. 

szczel||ność f , closeness, compact- 
ness, -ny ? close, compact. 

szczenlliak ™ pretty big cub. 
-ić się T to bring forth young, 
cub. -i§ " puppy, cub- -na ? 
pregnant, with young. 

szczep ™ graft, scion; set, shoot, 
cutting; (fig .) race, family. -ic v ? 
to imp, inoculate, ingraft; (ospe) 
to vaccinate. — ienie " vaccina- 
tion ; inoculation. -owy f race ..., 
of a race. 

szczepiła f , piece of wood, billet, 
-ać vt f to cleave. 

szczerbiłaś notch, nick; gap (in 
the teeth), -ak ™ (hot.) endive, 
-al™ gap-toothed person. -aty? 
gap-toothed; jagged, full of not- 
ches, -ić v< ? to notch, -iec ™ 
jagged sword. 

szczellrość f , sincereness, candid- 
ness. -rota f , ingeniousness, 
plainness, -rozłoty ? (made) 
of true gold. -ry ? sincere, 
frank, true, -rze a ? sincerely, 
frankly, truly. 

EZCZęślIciĆ V V- (komu) to tavour, 
bless; -ć Boże! good luck! -ci 
mu sip, he is in luck. -cie " 
(good) luck, fortune; happiness; 
-ciem, że . . ., fortunately, -li- 
wiec * fortunate man, spoiled 
child of fortune. 

szczęjlśliwość f , luckiness, happi- 
ness, -śliwy ? happy; lucky, 
fortunate; -sliwej drogi! a plea- 
sant journey (or voyage) to you! 
~sny ? fortunate, felicitous; 
(dzień etc.) auspicious, propitious. 
Szczęt, vid.szczat; do -n, ze -ein, 
totally, thoroughly. [hiccup. 

szczkalić "? to hiccup, -wka f , 294 szczknać 

4» SZCzknąĆ, vid. szczykać. 

szczodrobliwość, -ość f , liberali- 
ty, munificence. -o, -ze a ? libe- 
rally , munificently. -obliwy, 
•.y ? liberal, munificent. 

SZCZOtlleczka f , small brush; •.*. 
do paznoyci, nail-brush; — — do 
zębów, tooth-brush. -ka f , brush; 
hatchel, flax-comb ; - - do trzewi- 
ków, shoe-brush, -karz 'S brush- 
maker. 

szczullć v ? to bait, course, start, 
-cie " baiting, course. 

szczudło " stilt; wooden leg. 

SZCZUpak ™ fn/JaJ pike, jack. 

szczupllle, -ło "? lankly; nar- 
rowly, straitly. -leć v ? to be- 
come slim or slender, -łość f , 
lankness, slenderness; scarcity, 
-ły? lank, slim, slender; scarce; 
narrow, close. [rat . . . 

szczullr ™ fzo.) rat. -rzy , rat's, 

SZCZUtliek ™ fillip ; dać komu -ka> 
to fillip a person. 

SZCZWallĆ v< ? (psami) to course, 
set on, chase. -cz ™ setter-on. 

-lnia f , baiting-place, -ny ? set 
on, hunted; cunning, sly; (fig.) 
to ~~ lis, he is a cunning man. 

SZCZWOł ™ (bot.) hemlock. 

szczycić się T (czem) to boast 
of, glory in. [finch. 

szczygieł ™ goldfinch, thistle- 

szczykać vc ? to pluck off. 

szczyny pi., piśs, urine. 

szczypliać - v ? to pinch, twinge, 
twitch; (trawę) to pluck off; be 
sharp to, to prick ; (fig.) to chaff, 
taunt. -awka f ,forficula. *»cepl., 
snuffers pi., pincers pi. -czyki,pJ., 
nippers pi. 

szczypiorek ™ chive, cive. 
szczypta f , pinch (of snuff etc.). 

szczyr ™ (bot.) dog's mercury, 
szczyt ™ top, summit, the crown ; 
pitch, pinnacle; (fig.) highest 
degree, zenith. -ność f , loftiness, 
sublimity, sublimeness. -ny ? 
lofty, sublime. -owy ? gable . . . 
szedłem, imperf, od xii. szerzyć si*3 

szef ™ chief, principal, employer 
head; — sztabu, commander -in- 

szeląg ™ farthing, doit. [chief. 

szelellścić v ™ to rustle, murmur. 
-St ™ rustle, rustling, murmur. 

Sźelklla f , strap, brace-band. ~\p l^ 
braces pi., a pair of braces. 

szellak ™ shellac, iac in tables. 

szelmlla ™ rogue, knave, scoundrel, 
-ostwo " roguery, knavery; 
rascally trick, -owski? knavish, 
villanous. [sketch. 

Szemat ™ model, plan; scheme, 

szemrllać v< ? to murmur, mutter; 
(na kogo) grumble at. -anie ? 
murmuring, muttering, murmur. 

szeplenić v ? to lisp. 

szepllnąć, -tać v f to whisper; 
— — komu w ucho, to whisper into 
a person's ear. -t ™ whisper, 
whispering ; -tem, whisperingly, 
in a whisper. 

szereg ™ rank, row; series, file. 
-ować vt J" to range, file, rank, 
-owiec, -owy ™ private (soldier), 
•owy " of a row. 

szermllierka f , (art of) fencing, 
swordsmanship; championess. 
-ierski ? fencer's, -ierstwo " 
swordsmanship, -ierz ™ fencer, 
fen cing- master ; controversialist ; 
champion, -ować m , 1 to fence, 
fight. 

szeroklli " broad, wide, large. 
-0 a ? broadly, widely; — o się 
rozwodzić nad czem, to enlarge 
upon a thing, to expatiate on . . . 
-olistny ? latifoliate, broad-lea- 
ved, -ość f , broadness, w^deness; 
breadth; (geograficzna) latitude; 
na - - dloni, of a hand's breadth, 

SZerŚĆ, vid. sierć. 

szerszeń ™ hornet. 

szeryf ™ country-justice, sheriff. 

szerz f , w — , na — , broadways, 
-enie się ; spreading, propa- 
gation, -yć v< ? to spread, ex- 
tend; propagate. -- się V V to 
spread; gain ground. sześć 

sześć, num., six. -dziesiąt,* num., 
sixty, •.dziesięcioletni" 7 sixty 
years old. -dziesiąty " sixtieth. 

fiześllcian ™ hexahedron; cube. 
-cienny 7 hexahedral, cubical. 

sześciolldniowy ? of six days, 
-godzinny? of six hours, -kąt™ 
hexagon, -kątny ? hexagonal. 
-konny ? draVn by six horses. 
—letni ? of six years, six years 
old; every sixth year, -mie- 
sięczny ? of six months; every 
sixth month, -raki ? of six 
different kinds, sixfold, -ro * 
six, six persons. 

Sześciu, num., six. 

sześć!|kroć a ? six times, -set, www., 
six hundred, -setny" six hun- 
dredth. 

szesnallście, num., sixteen, -sty ? 
sixteenth. 

Szew ™ seam; fanat.) suture. 

Szewllc ™ shoemaker, boot maker. 
— cki, -ski ? shoemaker's. ~co- 
wa f , a shoemaker's wife, -czyk ™ 
journeyman shoemaker, -stwo * 
shoemaker's trade. [slander. 

szkalować v ? to abuse, revile, 

szkapila f , jade, nag. -ina f , worth- 
less nag; horse-flesh. 

szkaplerz ™ scapulary. 

Szkarallda f , foulness, abomination; 
monster, malkin. -dnica f , ugly 
woman, -dnie a ? abominably, 
uglily, -dnik ™ abominable man. 
— dność f ,abominableness. -dny? 
foul, abominable; hideous, hei- 
nous, -dzić v< ? to deface, dis- 
figure, -dzieństwo ? abomi- 
nalle thing, enormity. 

szkarłat ™ scarlet, purple, -ny ? 
scarlet. [latina. 

szkarlatyna f , scarlet-fever, scar- 

szkarpetka f , sock. w 

szkatułka^ casket, boxY 

szkic ™ sketch, outline; rough 
drawing, -ować v 7~ to sketch. 

Szkielet ™ skeleton, dead body. 

szkiełko " bit of glass; glass. 

szklący (się) ? glittering, shiniug, szkorpion 295 

szklanlleczka f , small (drinking) 
glass, -ica f , large glass. 

szklallnka f , (drinking) glass; glass- 
ful, -nny, -ny? glass; glassy; 
vitreous; wyroby ~ ne, glass-ware. 
-rnia f , glass-making, -rski ? 
glazier's. -rstWO " glazier's trade, 
-rz ™ glazier, glass-maker. 

szklillć się or , to glitter. ~sty ? 
glassy, vitreous. *wo \ enamel. 

szkłilapŁ, glassespZ., spectacles^. 
-O " glass; «*o kryształowe, flint- 
glass; -o taflowe, plate -glass. 
-odziej ™ glass-blower. 

Szkod!!a f , damage, harm, hurt; 
damage done to fields; loss, de- 
triment ; (co zaj ~a, it is a pity ; 
—a mówić o tem, it is not worth 
while to speak of it; zająć bydło 
ze ~y, to impound cattle, oli- 
wie Cł p noxiously, -liwość f , 
noxiousness, harmfulness, noi- 
someness. -liwy " hurtful, detri- 
mental, injurious, noxious, (zdro- 
wiu) unwholesome. — nica f , 
-nik™ wrong-doer, hurter. -ny? 
noxjous. -ować w } to sustain 
a loss, to be a loser. ~zić v ? 
to hurt, do hurt; hurt, not agree; 
to -zi zdrowiu, it is hurtful to 
the health; co to szkodzi? what 
harm is there in that? 

szkołila f , school ; school-house 
~ .%, pływania, swimming-school 
—a główna, university ; ~a prze- 
mysłowa, technological institute; 
~a ludowa, elementary school; 
—a górnicza, school of mining. 

szkllółka f , small school ; nursery 
(of trees), sed plot, -olne » 
school -fees pi. -olnictwo 7 
school affairs; school learning. 
-olny ? relating to schools, 
school; rok ~ «*, school-year. 

szkopek ™ milking-tub, milking- 
pail. 

szkopuł ™ hinderance, obstacle. 

szkorbut ™ scurvy, -yczny ? 
scorbutic. 

Szkorpion, vid. skorpion. 296 szkrofuły 

szkrofuły p£., scrofula. 

szkudllła f , ~ło " shingle. ~larz *? 
shiDgler. 

szkutlla f , river- boat. ~nik ™ 
barge-master, raftsman. 

szlaban ™ turnpike. 

szlachljcianka f , wife or daughter 
of a nobleman, noblewoman. 
~cic ? nobleman ; country-squire. 
~cilira ™ a poor, unrefined 
couutry- squire. ~ecki ? of a 
nobleman, noble; stan ~~, the 
nobility, the gentry. ~ectwo " 
nobility ; nadać komu ~ ~, to en- 
noble a person, make noble. 
~etka ™ poor nobleman, se- 
tnie a ? nobly, generously, mę- 
tność f , nobleness, noble-minded- 
ness. ~etny ? noole, generous, 
noble-minded. ~ta f , gentry, 
gentlefolk. 

szlachtuz ™ slaughter-house. 

szlallczek ™ border, selvage. ~k ™ 
track, path; stripe, streak; bor- 
der, selvage. 

szlaf||myea f , night-cap. ^roczek, 
«*rok , dressing gown, morning 
gown. 

szlam™ slime, mud, ooze. ~istość, 
~Owatość *\ slimiuess, muddiness. 
*isty, ~OWaty " slimy, muddy. 
~0wać v< ? to clear from slime 
(a pond). [ambler. 

szłailp* f , amble. ~pak ™ jogger, 

szlaz ™ mallow. [sledges. 

szlichtada f , sledge-race, ride in 

szlifa f , epaulet, shoulter-knot. 

szlif lliernia f , grinding- house. 
~ierz ™ grinder, polisher. *-o- 
wać vc ? to grind, polish. 

szlochllać v ™ to sob, blubber, 
•-anie " sobbing, sob. ~y pi. 
sobs pi. 

szluza f , sluice, floodgate. 

Szmallcik ™ small piece, a bit; 
(śniegu) flake. ~t ™ piece, bit; 
~t ziemi, a bit of land. «*ta f , 
clout, rag. 

szmaragd ™ emerald. ~owy ? 
of emerald; enierald-(green). szpalerowao 

szmelc ™ smalt, enamel. -»,ar c 
ski ? melting ; enamellist's. «*ar- 
stwo" melting, founding; enamel- 
ling. -%-arz ™ enamellist. «-o- 
wać v ? to melt; enamel. 

szmer ™ murmur, hum. ~ać v ? 
to hum. 

szmergiel ™ (mineral.) emery.- 

szmermel ™ cracker, squib. 

szmuklellrski ? haberdasher's; 
•rskie towary, haberdashery. 
•TStwo * lace-making, trimming. 
»rz ™ lace-maker, haberdasher. 

sznur ™ cord, rope; measuring 
cord; string, line; wyciągnąć pod 
~ t to lay out by the rule and 
line. ~ek ™ twist, string, pack- 
thread. ~owaĆ vc ? to tie, bind, 
lace, string. ~ ~ się V X to wear 
stays.-~owadło " stay-lace, lace. 
~Ówka f , stays^I., bodice, corset, 
•-owy? rope ... [of a racoon. 

szop ™ (zo.) racoon. *.y pi., fur 

szopa f , shed, booth, cover, coach- 

szopka f , puppet-show, [house. 

szorować v ?™ to rub, scour; (no- 
gami) to walk shuffling, shore 
the feet. 

szorstklli ? rough, coarse, rugged; 
(fig.) harsh, rude, ~o a } roughly, 
coarsely; (fig.) harshly, rudely. 
-OŚĆ f , roughness, coarseness; 
(fig.) harshness. 

SZOry pi.) harness. [pike- toll. 

SZOSlla f , high-road. ~owe * turn- 

SZÓStllka f , a six ; (ols.) small coin 
worth six kreuzers; team of six 
horses. -».y ^ sixth. 

szowinillsta f , chauvinist. -»izm ™ 
chauvinism. 

Szpada f , sword, [rzędzie) spade. 

szpadel ™ spattle, spatula; (na~ 

szpaga f , cross-band. 

szpagat ™ packthread. 

szpak ™ (orn.) starling; (fig.) 
cunning fellow. ~owaty ? grizz- 
led, grey; (o koniu) roan. 

szpaler ™ espalier, hedge-row; 
(fig.) lane. ~ować v f to furnish 
with an espalier. szpalta 

szpalta f , (typ.) column. 

szpara f , cleft, crevice, fissure; 

(fig-) przez szpary na co patrzeć, 
to connive at a thing. 

szparag ™ asparagus. ~arnia f , 
plantation of asparagus. 

szpargał m , waste paper, waste- 
book, worthless book. 

Szparki ? quick, swift, rapid. 

szpaf ™ spar; (u koni) spavin. 

szpecić vc f to deform, disfigure. 

szperallć ve f to search, rummage, 
~CZ "' searcher. ~nie " search, 
investigation. 

szperka f , small piece of fried 
bacon. 

szpetnllie a ? foully, uglily, -ieć vc ? 
to become ugly. ~ość f , foulness, 
ugliness. ~y ^ foul, ugly, ill- 
featured. 

szpic ™ Pomeranian dog. 

szpichlerz ™ granary, loft, corn- 
house, [whip. 

Szpicruta f , hand -whip, riding- 

szpieg ™ spy, police-spy. ~o- 
wać vc ?? to spy; be a spy. 
-owski f of a spy. [row ... 

szpik ™ marrow. ~owy ? mar- 

szpikulec ™ larding-pin. 

szpilklia f , pin; siedzieć jak na 
~ach, to sit upon thorns. ~arz ™ 
pin -maker, -owy ? acicular; 

szpinak ™ spinage. [pin ... 

szpital ™ hospital ; *. polowy, am- 
bulance, field-hospital. ~nik ™ 
hospitaller. ~ny " of a hospital. 

szpon ™ ~a f , claw, paw, fang, 
talon; (fig.) -wpaść w czyje ~y, to 
fall into the clutches of a person. 

szprycj|a f , ~ka f , syringe, squirt, 
clyster-pipe. 

szprycha f , spoke. 

szpulka f , bobbin. 

szpunt ™ bung; bunghole. ~o- 
wać V( f to bung. 

szrama f , slash, scratch, scar. \pl. 

3zranki jol., lists pi., arena, bounds 

szron ™ hoar-frost, ~iec V V" to 

szrót . . ., vid. śrót . . . [rime. 

SZrub . . ., vid. śrub . . . sztych 297 szta"b ™ (mil.) staff, field-officers ; 

~ główny, staff. ~OWy ? oficer ' 

~~, staff-officer. 

sztaba f , bar; ~ żelaza, iron-bar; 

złoto w ~ch, ingot of gold. 

szta!lchetyi>i., ~teety pi., railing, 
fence. 

sztafeta f , courrier, express. 

sztak ™ (mar. J stay. 

sztalugi pi, (malj easel. 

sztandar ™ standard, banner. 

szterling ™ sterling. 

sztokfisz, vid. stokfisz. [stulm. 

sztolnia f , (min.) adit, gallery, 

sztorcem a } on end, with sharp 
point. 

sztos ™ a play at cards; a good 
or bad run at cards; być w ~ie, 
to be in good humour. 

sztucller, ~iec ™ short rifle or gun. 

sztuciec ™ cover (knife, fork, 
spoon etc.), case, box. [turn. 

sztuczka f , small piece; (fig.)trick, 

sztucznllie a ? artificially, skil- 
fully, curiously. -ość f i artifi- 
cialness, artfulness. ~y f arti- 
ficial, skilful, artful; false, made. 

sztufada f , stewed meat. 

sztuk||a f , piece, part; art; contri- 
vance, skill; trick, turn; (teatral~ 
naj play; *a wiesa, boiled beef; 
piece of meat; ~i piękne, fine 
arts; śmiała <*a, audacious fellow; 
to ~a, it is not easy; the diffi- 
culty is . . . ~aterye pi., stucco- 
work, stucco. ~ator ™ stucco- 
worker, stuccoer. ~mistrz ™ 
artist, juggler. ~ować v< ? to 
patch (up), piece. 

szturchllać, -nać V( ? to thrust, 
jostle, push, elbow. »aniec ™ 
thrust, push. 

szturm ™ storm, assault, onset; 
wziąść (brać J *em, to take by 
storm, to force. ~ak ™ morion, 
helmet; petard, -ować V1 } (do 
miasta) to stoim (a town); »,*, 
do drzwi, to knock strongly at 
the doors 

sztych ™ stab, thrust; print^ 298 sztych ar ski 

engraving. -arski ? engraver's. 
-arstWO * engraving. -arz , engraver. -ować^, 1 to engrave. 

sztyfllcik, -t ™ tag, peg, pin. 

sztylet ™ stiletto, dagger, poniard. 

sztywnilie a7 > stiffly. -ieć v V' t to 
get numbed , to stiffen. —ość f , 
stiffness ; (fig J pedantry, formali- 
ty- ~y ? stiff, inflexible; (fig. J 

szuba f , furred cloak, [pedantic. 

szubienillca f , gallows, gibbet. 
-cznik ™ gallows-bird. -czny ? 
of the gallows. [scoundrel. 

szubrawiec ™ blackguard, scamp, 

szufllla f , shovel. -ować v ? to 
shovel. [drawer. 

szuflad||a f , drawer. -ka f , small 

szuja f , ragamuffin, rascal, knave. 

SZUkaĆ v ? (czego lub kogo) to 
search, seek (for), to look (out) 
for; to go in quest; iść -, to go 
to fetch. 

szuler 1 ? gambler, gamester. -ka f , 
female gambler; gambling, foul 
play at cards. -nia f , gaming- 
house, gambling- bell. -ski f 
gambler's. -stwo " passion for 
gambling. 

szum ™ noise, whirring; roar, 
blast; — w uszach, tingling in the 
ears. — ieć v ™ to roar, bluster; 
(fig J to live a wild life; -i mi 
w uszach, my ears ring. — ka f , 
song, ditty. -nie, -no a } noisely, 
obstreperously , clamorously ; 
pompously. -ność f , noisiness; 
pompousness, pomposity. -ny f 
noisy, obstreperous, clamorous, 
blusterous ; pompous, full of dis- 
play, -ować v< ? 7 , 1 to scum, skim ; 
froth, sparkle, -owinyjpl., scum, 
scummings pi. 

SZUrgilaĆ, -Otać V1 ? ( nogami J to 
shove (the feet). -ot ™ slattern ; 
cracking noise, shove. 

SZUrpaty ? rugged, bristly. ^ 

SZUSt *, bounce! [whim. 

szust ™ sudden start, bounce; 

szuwaks ™ blacking for shoes. szyjka^ 

szwaczka f , seamstress, needle- 

szwadron ™ squadron, [woman. 

szwagllier ™ brother-in-law. 
-rostwo V affinity by marriage ; 
brother - in - law and his wife. 
— rowa f , sister-in-law. 

szwajca f , bodkin, puncher. 

szwajcar ™ porter, door-keeper, 
mace-bearer. [room. 

szwalnia f , seamstress's working- 

szwank ™ hurt, harm, damage; 
narazić na — , to occasion 
damage, -ować vy } to suffer, 
sustain a loss; make a false step, 
stumble. [smuggle in, run. 

ezwarcować v f to black ; (towary J 

szwargot ",' gibberish, jabber, 
-ać , to jabber; talk gibberish, 

szwędać sie *T to stroll, ramble. 

szyti ™ pit, 'shaft. 

szyba f , pane. 

szybklli ? quick, swift, fleet, rapid. 
-0 a ? swiftly, speedly. -obieg ™ 
runner, -ość f , quickness, swifti- 
ness, velocity, 

szybować m , 1 to soar. 

szylic' 1 '? to sew, stitch; (fig. J -Ć 
komu boty, to contrive a person's 
ruin, -cie" sewing; needle-work. 

szych ™ galloon of sham-gold or 
silver; sham gold or silver. 

szychta f , layer, stratum. _ 

szydełko " small awl; crotchet- 
needle, -wać V7 } to work in 
crotchet, -wy , *wa robota, 
crotchet-work. 

szyderllca ™ scoffer, sneerer, scor- 
ner, mocker, -czy, -ski ? scof- 
fing, jeering, sarcastic. -czo t 
-sko a ? scoffingly, jeeringly. 
-stwo " scoff, derision, raillery., 

szydło " awl, puncher, -waty ? 
awl-shaped. 

szydzić ' oy ł (z kogo J to scoff, sneer, 
jeer at, to deride. 

szyj||a f , neck; tbroat; (fig.) life; 
na łeb na -ę, over head and ears. 
-ka f , little neck; (kieliszkaj the 
foot (of a glass); (u skrzypcówj 
finger-board. szyk taksować '299 ŚZyk , oruer; (bojowy) array; 
elegance, chic ; (gram. J position ; 
pomieszać ~i, to put, out of order, 
to thwart one's designs; z szy- 
kiem, elegantly. 

szykanlla f , caviiling; chicanery; 
shuffling. -ować v< ? to chicane, 
shuffle, cavil. 

szykówllać v ? to range , put in 
order, draw up; prepare. — - 

1 się V X to prepare oneself. ~»ie a ? 
elegantly. -ność f , elegance, chic, 
—ny ? elegant, fashionable. 

Szyld ™ sign-board, shop-bill. 

szyldwach ™ sentinel, sentry, 

szyl(d)kret ™ tortoise-shell. -o- 
wy ? (made) of tortoise shell.' 

szyling ™ shilling. 

szympans ™ fzoj chimpanzee. 

szyna f , bar, — żelaza iron-bar. 

szynal ™ wheel-nail. 

Szynel ™ military cloak. 

szynk™ ale-house. ~arka f , ale- 
wife, -arstwo * trade of an 
tavern-keeper. ~arz ™ tavern, 
keeper, tapster. -ować v ? to 
keep an ale-house, to sell liquors. 
—ownia f , ale-house, tavern. 
— Owny, -owy ? of tavern, ale- 
house . . . ; scurrilous. 

szynka^ ham. 

skipper. — ski vr a skip- -stWQ \ skipper's pro- szyper 

per's. 

fession. 

szypułka f , peduncle; quill, 
szyszak ™ helm, helmet, 
szyszklia f , cone, strobile; —a 

sosnowa , pind - cone. -Qwy ? 

coniferous, coniform, 
szyty C t sewed, stitched. 

T. 

ta P™ fern, od (en. 
tabaczllarz, -nik m , snuff-taker. 

— kowy ? snuff-coloured. — ny f 

of tabacco; of snuff. 
tabaklla f , snuff; zażywać —ę, to 

take snuff. -iera, -ierka f . 

muff-box. tabela f , table, index. 

tablillca f , table, large board. 
~czka f , (do pisania J tablet; paste; 
(czekolady ) , cake (of chocol te); 
— - mnożenia, multiplication table. 

tabor ™ camp; intrenched quar- 
ters; train. 

taborellt, -cik ™ a low stool. 

tabun ™ stud (in steppes). 

taclla f , tea-tray, coffee -tray. 
~ka f , small tea-tray, small coffee- 
tray. 

taczllać się *T to wallow, roll, 
stagger, -.karz ™ wheelbarrow- 
man. . — ki pi- » wheelbarrow, 
barrow; skazać do ~ek, to con- 
demn to hard-labour. 

tafli!a f , square, tablet, plate; (u 
drzwi) panel. -ować v< ? to board, 
wainscot, panel. -owy? plate ... 

tafta f , taffeta. 

taić v ? (przed kim) to bide, con : 
ceal from, keep secret. ~ się " 

tajeć v \ l to thaw. [to abscond. 

ta'iemnllica f , mystery, secret. 
-iczość f , mysteriousness , se- 
cretness. ~iczy ? mysterious, 
mysterial. ~ie a ? secretly, pri- 
vately, underhand. -y ? secret ; 
occult, clandestine, underhand. 

tajnllie, ~0 a * secretly, under- 
hand. ~ik ™ secret, recess. 
~OŚĆ f , clandostinity, secrecy, ~y? 
secret; clandestine, occult; ~y 
radca, privy counsellor; ~e zgro- 
madzenie, conventicle. 

tak a ? thus, in this way; aye, 
yes ; so ; i ~ dalej , and so on ; 
« że, ~ iż, so that; ~ ...jak, 
as ... as. ^i, -.owy ? such;, co 
to -iego? what is that? what 
does it mean? ~i sam, the very 
same; jaki pan, taki kram, like 
master, like man. -iż f just 
such as. ~o a } jako ~o, so so, 
tolerably well, passably. -0Ż. 
-że a ? alike, likewise. 

taks! la f , rate, assessment, -at or™ 
valuer, appraiser, -ować v ? to 
fix the price, tax, assess., 300 takt takt™ frouz J time, measure; (fig.) 

nice, discernment, sense, tact, 
-owny ? full of tact , well-ad- 
vised ; wybijać *• , to heat time. 
»yczny , tactical. ~yk ™ tac- 
tician. — yka f , tactics. 

także a f also, too; likwise; (wy- 
chodzisz), i ja — , (you are going 
out), so am I. 

talar ™ (German) dollar, thaler; 
robe (official dress). ~ek ™ (n. 

p. cytryny) round slice. 

tałałajstwo " rabble, tag-rag. 

talent ™ talent; accomplishment, 
capacity, part3 pi. 

talerz ™ plate; — głęboki, soup- 
plate ; (fig.) (wyłożyć co J jak na ~u, 
. . . quite plainly. ».yk ™ dessert- 
plate. 

talia f . waist, stature ; (kart) pack 
(of cards). 

talizman m , talisman. 

talk ™ mineral tale. 

talmud ™ Talmud. 

tam a ? there ; kto ~ ? who is there ? 
co ~\ I care not, never mind'; 
gdzie ~\ by no means; no such 
thing ! 

tama f , dam, dike, mole; (fig.) 
check, restraint. 

tamaryndlla f , tamarind. -owy ? 
-owe drzewo, tamarind, tama- 
rind-tree. 

tam ary szek ™ tamarisk. 

tameczny " of that place, there. 

tamowallć v ? (rzekę) to dam ; (fig.) 
to check, put a stop, impede, 
-nie " (rzeki) damming; (fig.) 
hinderance. 

tampon ™ (chir.) bolster. 

tamlltedy a7 - that way. -tejszy ? 
of that place. -ten** 7 *? yonder, 
the former, that; ~«» świat, the 
other world, the world -to -be. 
•Że a ? in that very place (also). 

tan ™ (częściej) ~y pi., dance, 
dancing. -cerka *, (female) 
dancer, -cerz ™ dancer, -c- 
mistrz ™ dancing-master. 

itańljcować, -czyć v f? to dance. i targować 

tańdellciarka f , .(female) dealer 
in second-hand goods, -ciarz ™ 
old-clothesman, dealer in old 
furniture, -ta f , old clothes, 
second hand goods. 

tanllecznica f , (female) dancer, 
-ecznik ™ dancer, -eczny ? 
dancing . . . ~iec ™ dance ; (med.) 
— m św. Wita, St. Vitus' dance. 

tani ? cheap, low-priced. -eć v ? 
to grow cheap, fall in price. 
•0 "£ cheaply, cheap. -OŚĆ f , 
cheapness. 

tannina, vid. garbnik. 

tapczan ™ bed of boards, bunk, 

tapeta f . wall-paper, paper-hang- 
ings. 

tapicer ™ upholsterer, paper- 
hanger, -ski ? paper-hanger's. 

tapir ™ (zo.) tapir. 

taraban ™ a great drum. 

taradajka f , gig, phaeton. 

taran ™ battering-ram. 

tarant ™ dapple-gray horse, -o- 
waty ? dapple, spotted, dapple- 
gray. 

tarantulas tarantula (spider). 

tarapality pi., scrape, pickle, diffi- 
culty; być w -tach, to stick in 
the mud, to be in a scrape. 

taras ™ terrace, platform of earth. 
-ować v f to block up, barrio 
cade, -owo a7) in the form of 
a terrace. 

tarcioa f , deal, board, plank. 

tarcie " rubbing, friction; - sip 
ryb, the spawning time of fishes. 

tarczl|a f , target; shield, buckler; 
(fig.) shelder, defence, protection; 
(heral.) coat, escutcheon ; strzelać 
do ~y, to shoot at a mark. ~o- 
waty ? scutiform. -owy ? 
shield . . . 

targ ™ market; market-place; 
dobić •u, to strike a bargain. 

targllać, -nać v f to touse, tousle, 
pull, tear ; —nać się na czyje życie, 
to attempt a man's life, to make 
an attempt upon a man's life. 

targowllać v< f to bargain for a targowe 

thing, cheapen, chaffer. ~e " 
stallage ; marketings pi. ~isko " 
market-place. ~y " of the mar- 
ket; cena ~a, marketprice; dzień 
-.y, market-day. 

tarka f , grater, rasp. 

tarlatan ™ tarlatan. 

tarlica f , flax-brake, brake. 

tarmosić v< ^ to pull and tug, 
to scuffle, mt sie v ** to scuffle, 
squabble. [tree. 

tarllń, ~nina f , black-thorn, sloe- 

tarok ™ (gra) taroc. 

tartak ™ sawing-mill. 

tartan ™ (materyaj tartan. 

tartas "? bustle, hubbub, uproar. 

tarty ? ground, bruised. 

taryfa f , tariff, rate. 

tarzać v ? to roll. ~ sie *T f 7W 
Mode) to wallow, to welter (in 
mud). 

tasak ™ chopping-knife; eutlas. 

tasiemlliec ™ solitary worm, tape- 
worm. ~ka, taśma f , tape, lace. 

tasować v< ? (karty) to shuffle (the 

tata ™ papa, (fam.) daddy, [cards). 

tatarak ™ (lot.) sweet-flag, cala- 
mus. 

tatarilczanka f , straw of buck- 
wheat. ~czany? of buckwheat. 
•^czysko'J buckwheat-field. ~ka f , 
buckwheat. 

tatullla, ~nio, ~ś ™ dear papa. 

tchllawica f , tracbea, wind -pipe. 
*em, ~U, vid. dech. 

tchnHąć V T? to breathe into, in- 
spire! to respire, wienie v , breath. 

tchórz ™ (zo.) polecat, fitchew; 
coward, poltroon. ~liwie a ? 
cowardly. ~liwy ? cowardly, 
paint- hearted. ~ostwo " cow- 
ardice, poltroonery. ~owaty f 
a little cowardly. ~yć V7 } to 
behave like a coward. 

teatr ™ theatre, playhouse, the 
stage. ~alnie a ? theatrically. 
~alny ? theatric(al) ; sztuka 
-alna, a play. 

tęchnlląć, -*ieć v ™ to cease swelling; 
to grow musty. ten 301 technlliczny f technic(al). ~ik ™ 
technologist. ~ika f , technics. 
~ologika f , technology. ~ologioz- 
ny °t technological. 

teczlla f , rainbow. ~ówka f , (anat.) 
ids. *owv ? rainbow-coloured. 

tedy a ? & , then ; therefore. 

tędy a ? this way. 

tęglli f hard, solid, strong, thick; 
(jeździec etc.) excellent; (zima 
etc.) hard, severe; hardy. ~o a ? 
hard, strongly, very well. ~0ŚĆ f , 
hardness, strength, firmness; 
(mrozu etc.) severety. 

tegoHczesność f t actuelness, con- 
temporariness. ~czesny " of 
this. time, present, contemporary, 
actual, -roczny ? of this year. 

teka f , blotting -book, satchel; 
portfolio; (minister) bez teki, 
without department. 

tekst ™ text. 

tektura' f , pasteboard. 

telefon ™ telephone. 

telega f , peasant's cart. 

telegrallf ™ telegraph. ~ficznie«? 
telegraphically. «*ficzny " tele- 
graphical); biuro ~ficzne, tele- 
graph office, ~fować v ™ to 
telegraph, wire. ~m ™ telegram. 

teleskop ™ telescope, (spy-)glass. 

tem, vid. im. 

temat ™ theme, subject. [belt. 

temblak ™ sling, band; sword- 
temperament ™ temper, tempera- 
ment. 

temperljatura f , temperature. ~o- 
wać V( f (pióro) to make (a pen); 
moderate. 

templaryusz ™ Templar- knight. 

tempo v , (muz.) time, measure. 

temsamem a ? consequently. 

temu a ? (rok etc.) ~, (a year etc.) 
ago. 

ten ^T this; to prawda, that is 
right; kiedy tak, to dobrze, if it 
be so, I consent; ~ a ~, such 
a one, such and such; dla tego, 
therefore ; co ci do tego ? it is not 
you* business, it does not concern 302 tcnci tło you; za to, for it; nic mi po tern, 
it is to rue of no use; coż z tego? 
what avails? of what avail is it? 
what boots? 

tenci pr V' this one, this man. 

tendencya f , tendency. 

tender , (wagon zapasowy przy 
lokomotyiviej tender. 

tenor ™ tenor, -owy ? tenor . . . 
-ysta ™ tenor(-singer). 

tent||acya f , temptation, -ować v ? 

) to tempt. [ling. 

tentent ™ clatter (of hoofs), tram p- 

tenuta f , tenure, lease. [same. 

tenże (sam) P r \ l the same, all the 

teokrallcya f , theocracy. -tycz- 
ny " theocratic! al). 

teologilla f , theology, -czny ? 
theologic(al). 

teorhan ™ (muz.) archlute. 

teorlletycznie a ? theoretically/, 
-etyczny ?theoretic(al). -etyk™ 
theorist. -ya f , theory. 

tępilić v< ? to blunt, to dull; (fig. J 
dull; destroy, exterminate. -iec 1 " V 
to grow blunt. -o a ? bluntly. 
~0ŚĆ f , bluntness, dullness; -- 
umysłu, stupidity, — y ^ bluut, 

terapia f , therapeutics. [dull. 

tera||Z u f now, at present; wa-z, 
for the present, — źniejszość f , 
the present time, -źniejszy f 
present, actual. 

tercerol ™ ~a f , pocket-pistol. 

tercet ",' (muz.) tiercet, trio. 

tercya f , (muz.) tierce; the six- 
tieth part of a second; (szkoły) 
third class, (w Anglii) fourth- 
form. 

tereśnia, vid. czereśnia. 

terMca f , saddle-tree. 

termin ™ term, stated time ; word, 
expression ; apprenticeship ; od- 
dać kogo do — n, to bind one 
apprentice ; ostatni — , latest time. 
~ologia f , terminology -owac v ? 
(u kogo) to be bound apprentice 
to .. . -owanie " apprenticeship. 

termitypJ., termites, white ants. 

termometr ™ thermometer. teroryzm m , terrorysm. 

terpentynlla f , turpentine, -owy? 
turpentine . . . ; olej — - , oil of 
turpentine. [territory. 

terytoryllalny ? territorial. *um ? 

teśllć ™ father-in-law. -ciowa f , 
mother-in-law. 

tęsknllić v ? to yearn, pine, long 
(for), -o a ? languishingly ; -o 
mi, I long for. -ość, ~ota f , 
yearning, intense longing, -y ? 
longing, languishing. 

testa||ment n ,' will, last will ; stary, 
nowy — — , Old, New testament, 
-mentowy? testamentary, -tor 1 ? 
testator. [to trample; pulsate. 

tętllent ™ vid. tentent. -nić V1 ? 

tetllnica f , artery, -no " pulse; 
pulsation. 

tetrycznllOŚĆ f , peevishness, moro- 
sity. — y f peevish, sullen, cross. 

tetryk™ a peevish (cross) fellow. 

też a P also. 

teza f , thesis. 

tężeć v ™ to grow hard or stiff. 

tężnia f , graduation- works. 

tjul ™ net-lace. 

tkallć v f to weave; cram, stuff. 
-cki " of a weaver, -ctwo ♦ 
weaving business, weaver's trade. 
~cz ™ weaver. -Inia f , work- 
room of a weaver, -nina f , web, 
texture, tissue. ' -nka f , tissue; 
— - pajęcza, cobweb, -ny & &? 
woven. 

tkliwllie a ? touchingly, tenderly. 
-ość f , tenderness, sensibility, 
-y ? tender-hearted, sensible, 
moving, affecting. 

tknlląć v ? — się V X to touch; 
injure, hurt; move (a person), 
-iety & & " touched, hit, struck ; 
moved, affected ; (chorobą) infec- 
ted with . . . 

tkwić v f to stick, be involved in, 
be implicated. [glimmer. 

tllleć v ? ~ie się vr , to burn faintly, 

tlen ™ oxygen. 

tło " the ground (of a picture). tłoczek 

tłoczllek ™ piston, -enie " pres- 
sure , pressing. ~nia f , press ; 
printing-press. ~ony v & ? prin- 
ted ; pressed. ~yć va ; to thrust, 
force "%nto; press, compress; 
print. »~ się V V to crowd in, 
intrude into a^place ; go through 
the crowd, [a pump. 

tłok ™ throng, crowd; sucker of 

^łómacz ™ interpreter, dragoman, 
translator. ~enie " interpreta- 
tion, explanation; translation. 
•"»» sic " justification, exculpa- 
tion. ~yć v< f to interpret, ex- 
plain, expound; translate; to 
exculpate, excuse. »«. sie T 
to apologise, excuse oneself. " 

tłomollczek ™ bundle, packet. 
~k ™ travelling bag, luggage. 

tłullc ""? to grind, pound, crush; 
beat, knock, strike; break. ~c 
się V X to be smashed to pieces; 
stray, rove, ~czek ™ pestle, 
pounder. ~cz01iy p &J (cukier) 
pounded. ~k ™ pestle; strumpet, 
prostitute. 

tłum ™ crowd, throng; swarm, 
multitude, great number. 

tłumacz etc-, vid. tłćmacz etc. 

tłumllić v f to stifle, smother; 
restrain, put down. «*ik ™ (muz.) 
sordine. ~nie, ~no a ? tumul- 
tously, in crowds, crowdedly; 
■** m> się gromadzić, to crowd, 
throng, flock. ~ny " tumul- 
tuary, crowded. 

tłullścić v f to grease, smear with 
grease. ~ścieć vy } to grow fat, 
thicken. 

tłustllawy ? a little fat, fatty. 
~0 a ? fatly. -ość f , fat, grease, 
fattness. ~y f fat, greasy; (o 
ziemi) fertile, ~y żart, a coarse 
fbawdy) joke. 

tłuszcz ™ fat, grease. 

tłuszcza f , mob, rabble. 

tue, praes. od ciąć. 

toPrnaZ&ą that; then; - ... » ..., 
now ... then ..., sometimes ... 
sometimes ...; * *., and that. topnisty 303 

toaletila f , toilet, dressing-table; 
(ubiór) dress. ~o wy " dressing . . . f 
fancy . . . 

toast ™ health, toast. 

tobołki pi, small luggage. 

tOCZlleilie n , turning, rolling; whet 
~01iy p & ? turned; whetted; 
sharpened; eaten. ~yb vc ? to roll, 
wheel ; (o robactwie) to eat, worm ; 
(noże) to grind ; (wino) to draw ; 
(wojne) to wage or make. «**► 
sic , to roll, turn about; be 
managed ; flow, stream. <*ydło " 
grindstone, whetstone. 

toga f , toga, robe. 

tojad ™ (bot.) wolf s-bane, aconite 

tok™ course, progress; lance-rest* 
(ciała) stature; (sprawa) w ~XL P 
in full swing. 

tokaj ™ Tokay-wine. 

tokallmia f , turner's shop. ~rski? 
turner's. ~rstwo " turnery. ~rz7 
turner. 

tokowllać v ? to pair, couple. 
~isko " the place where bustards 
are pairing. 

tolerancya f , toleration. 

tom ™ volume, tome. 

tombak ™ tombac , red brass. 
~OWy ? made of tombac. 

tomik ™ little volume. 

tou ™ (muz. & fig.) tone; voice, 
sound; nadawać ~, to give the 
tone, to play the first fiddle, to 
set the fashion. 

tollń f , deep, depth, whirlpool; 
haul or draught of fish; extre- 
mity, difficulties pi. ~nąć v ™ to 
sink, to be well nigh drowned; 
(fig.) to be absorbed in . . . 

topaz ™ topaz. 

topliić v< ? to drown ; melt, dissolve. 
~ ~ sic v ? to be well nigh drow- 
ned. ~iel f , abyss , bottomless 
depth. ~ielec ™ drowned man; 
water-spirit. mielnica f , drowned 
woman ; undine. ~ienie " drown- 
ing; melting. ~~ się" drown- 
ing; fusion. ~liwość, ~nistość f , 
fusibility. ~liwy, ~nisty > S04 topnieć fusible, liquefiable. •►nieć vy } to 
melt, become liquid. 

topograf ™ topographer. ~ia f , 
topography. ~iczny ? topo- 
graphical). 

topollla f , poplar(-tree). ~ina f , 
poplar (wood). ~owy f of a 
poplar, poplar . . . 

topIJÓr ™ (large) axe, executioner's 
axe. ~orek ™ hatchet. •-o- 
rzysko " the helve of an axe. 

tor ™ beaten road , path ; (kole- 
jowy) railway, line. 

t0F}fba f , wallet, bag, pouch; ~ba 
myśliwska , sportsman's pouch, 
gamebag; pójść z ~bami, to be 
reduced to beggary. ~ebka f , a 
little bag, pouch; capsule, pod. 

torf"? turf, peat, •.owiec ^bog- 
moss, sphagnum, •-owisko " 
turf-pit, peat-bog. ~owy f turfy. 

tornister "' knapsack. 

torować v f to open or clear the 
way, to- fight the way. 

torpedy pi., torpedos pi. 

tort ™ tart, pie. 

tortury pi-, torture, rack; wziąć 
na ~, to put to rack. 

totumfacki ™ factotum, jack of 
all trades. [chandise. 

towar ™ ware, commodity, mer- 

towarzyjlski f social, sociable, 
friendly. «*sko a ? sociably; 
kindly, obligingly. -skoŚĆ f , 
sociability, good fellowship. 
-*Stwo * society ; company ; part- 
nership.' ~sz ™ companion, fel- 
low, mate, attendant; ~~ broni, 
companion in arms ; ~sz podróży , 
travelling-companion. ~szenie " 
accompanying ; (muz. J accom- 
paniment. ~szka f , female com- 
panion, mate. ~ »* życia, partner 
for life. -szyć v ', 1 (komu) to 
accompany, bear company, at- 

trą, •'Ci vid. trzeć. [tend. 

toż a ? for all that; then; ~ samo, 
the same, all one. -samość f , 
identity , sameness. ~samy " 
identical traktat 

trab||a f , trumpet, horn; (słonia) 
trunk, proboscis; (vulg.) snout, 
muzzle; *.a morska, waterspout. 
"ić, v ™ to sound, blow the trum- 
pet; to drink deep; •»•. na od- 
wrót, to sound the retreat. ~ka f , 
horn, bugle, small trumpet; ~ •- 
słuchowa , ear-trumpet, hearing- 
trumpet. 

tracić v< ? to lose ; (marnować) to 
squander, waste; (na czem) to 
be a loser ; (złoczyńcę) to execute ; 
(fig.) ~ głowę, to lose one's wits. 

trącilać, ~ić v ? to jog, shake, 
jostle, strike. *. ~ się vr , to come 
into collision. ~ić v ™ (czem) to 
savour of a thing, smell of, 
relish of. [(zoj saw-fish. 

tracz 7 ? sawer, sawyer; saw-mill; 

trąd ™ leprosy. - 

tradować V( f (jur. J to seize. 

tradycllya f , tradition. ~yjny ? 
traditional. 

traf™ hap, hit, chance; accident, 
hazard. ~em, by chance, acci- 
dentally, ^iaćr^-ić v \ lc ? to hit, 
strike; (mal.) hit off, draw very 
like. ~~ sie'T to occur, happen; 
~ić do domu, to find the way 
home; jeżeli się trafi, if it should 
happen. ~iony p & ? hit, struck ; 
(mal.) hit off, very like. ~nie a ? 
to the purpose, pertinently. •» 
ność f , justness, accuracy, exact- 
ness. ~ny? accurate, just, exact; 
pertinent. ~unek™ hap, chance, 
accident, hap-hazard. ~unkowy? 
accidental. 

trafika f , tabacco-shop. 

tragllarz ™ porter, luggage-man. 
«*i pi., hand-barrow, litter. 

tragedya f , tragedy. 

tragicznllie a ? tragically, -ość f , 
tragicalness. ~y " tragic(al). 

tragik T ? tragedian ; tragic poet. 
~Omedya f , tragicomedy, -o- 
miczny ? tragicomic(al). 

trakt ™ highway, great road, la- 
ment ™ treat(ment); servant's 
wages, pay. <*at ™ treaty ; treatise, traktować 

dissertation. ~owaĆ v< ^ to treat, 
entertain; treat, deal, handle. 
~Owan,ie " treatment, pyemia f , 
eating-house,cook-shop;ordinary. 

tram ™ beam ; (mar. J keel, carceen. 

trampolina f , jumping-board. 

tramwaj ™ tramway, tram-road. 

tran ™ whale-oil, train-oil. 

transport ™ carriage, transport- 
ing. ~owaĆ vc f' to carry, con- 
vey, transport. *owy ? statek 
~~, transport-ship. 

tranzakcya f , (jur.) transaction. 

tranzyt ™ transit. ~owy ? tran- 

trapez ™ trapeze. [sit ... 

trapllić v f to vex, plague, tor- 
ment, pester. ~ *. się v ^ to grieve, 

be grieved. ~iciel ™ arTJictor, 
tormentor. 

trasant ™ (wekslu) drawer. 

tratować v ? to trample upon. 

tratwa f , raft. 

trawiła f , grass. ~iasty? grassy, 
gramineous. ~ka f , a blade of 
grass. Mlik ™ lawn, grass-plot. 
~OŻemy ? herbivorous. 

trawillć y " to digest; consume, 
destroy; (czas etc.) spend. ~enie " 
digestion; (niszczenie) consump- 

trę, P rs , od trzeć. [tion. 

trębacz ™ trumpeter. 

trędowallcieć v ™ to become lep- 
rous. ~tość f , leprosity. *,ty ? 
leprous, lepered. 

trefić u ? (wlosy) to curl. 

trefl ™ (w kartach) clubs pi. 

trefniś ™ wag, jester. 

trel ™ trill, quaver. ~ować v "f 
to trill, quaver. 

tremo " pier-glass. 

tren ™ dirge, song of lamentation; 
train, trail. 

trepan ™ (chir.) trepan. 

trepki pi., sandals pi. 

treść f , quintessence, substance; 
purport, contents, summax*y. 

treściwljie a } succinctly, con- 
cisely. ~ość f , succinctness, con- 
ciseness. **y f suc'cincjt, concise, j 

.Czp.fi polsko-angielska. troszczyć si£ 305 

tresować ve ? to break in, train, 

trezla f , bridle, snuffle-bit. [form. 

trochlla f , a bit, a little; po ~u, 
po trosze, .by little and little. 
~ę a f a little, a bit, not much. 

trociczka f , pastil (for fumigation). 

trociny pi., saw-dust, 

troczyć y ? to bind with straps, 
to strap. 

trojak ™ about half a penny. 
~ipl., triplets pi. ~i f of three 
different kinds, triple, threefold. 
*0 a ? in three different manners. 

trlló jbarwny f three - coloured, 
tricolour. ~oiĆ v f to treble, 
make thrice as much, ~ójca f , 
trinity. 

trojlle " three. ~eta, pi., triplets pi. 

trójllgłowy f three -headed. « 
graniasty ? three - cornered. 
~ka f , three ; team of three horses; 
tern, trey. ~kąt ™ triangle. ~ 
kątny ? triangular, -kolorowy, 
vid. trójbarwny. ~listny ? trifo- 
liate. ~nasób a ?three times as 
much; to ~~, triply, ~nÓg ™ 
tripod. ~ząb ™ trident. 

troislltość C triplicity. *ty f 
triple, threefold, triplicate. 

troki pi., straps pi 

tron ™ throne; wynieść na <*, to 
raise to the throne, to enthrone. 
~owy " mowa *owa, speech 
from the throne. 

trop ™ track/trace, trail ; iść w *>, 
to. track, follow the scent of. 
~ić v( f to track, trail, to follow 
by the track. ~iczny " (obra- 
zowy) tropical. 

trosk||a f , care,' affliction, anxiety. 
~ać się , vid. troszczyć sip. oli- 
wie a ? carefully. ~liwośĆ f , 
carefulness, anxiety, solicitude. 
~liwy ? careful, solicitous, ten- 
der, anxious. 

troszczyć się v ? (° kogo, o co) to 
care for, to be concerned at; to 
trouble oneself; to be grieved, 
grieve. 

20 306 troszka trzebież troszlika ~eczka f , a little. 

trotuar ™ footway, pavement. 

truć vc , c to poison 

truchleć T to tremble, be struck 
with consternation. 

truchllcik, ~t ™ trot. 

trucillciel ™ ~cielka f , poisoner. 
~zna f , poison, bane. ~znowy f 
poisonous. 

trulld " fatigue, pains, labour, toil. 
•>dnić się V X fezem) to be em- 
ployed in, be busy with, follow 
a profession. ~dno a ? not easily, 
with difficulty; to ~dnO, I cannot 
help it. ~dnośĆ f , difficulty. 
~dny " difficult, hard, not easy, 
-dzić vc ? to tire, fatigue, weary ; 
give trouble, disturb. ~ ~ się V X 
to take pains; to work hard. 

trufla f , truffle. 

trujący ? poisonous. 

trumna % coffin, bier. 

trunek m drink, liquor. 

trup 'C corpse, dead body ; położyć 
«*-eni) to kill, to murder ~i" ca- 
daverous, dead-like ; »ia główka, 
(zo.) sphinx atropos. 

trupa f , company, troop; ~ wę- 
drowna, strolling company. 

trulls™ ~sia f , lamb (of persons). 

truskawka f , a garden strawberry 

truteń™ drone, humble-bee; idler, 
blockhead. 

trutka f , poisoned bait. 

trutynować v< ? to consider, sift. 

trwallć v l l to last, continue; (10 
czem) persist, persevere in. ~\e a ? 
lastingly, constantly. ~łoŚĆ f , 
durability, lastingness. ~ry ? 
lasting, durable, constant; solid, 
persevering. ~nie " duration; 
(w czem) perseverance. 

trwoga f , fright, alarm, alarum; 
trąbić na trwogę., to beat an alarm. 

trwonić v< ? to' waste, squander 
away, spend. 

trwożilliwość f , timidity, timo- 
rousness, shyness. ~liwy " timid, 
timorous, shy. -%-ny ? alarming, fearful, terrible, ~yć va to frighten, alarm. *>« się V X to 

be alarmed. 
tryb ™ mode, manner, way ; (grant.) 

mood; driving-wheel, 
trybularz ™ censer, 
trybun ™ tribune. ~a f , tribune, 

platform ; (na wyścigach) standc 

~ał ™ tribunal, court. ~alski f 

of the tribunal, of the court, 
trybuszon "J cork-screw, 
trychina**, trichina. 
trygonometry||a f , trigonometry. 

~czny ? trigonometrical, 
tryk ™ (zo.) ram. ~ać vc ? to 

strike with the head or horns 

(as a ram), to butt. 
trykoty pi., knitting-work, 
tryks ™ the butt (with head or 
trylion ™ trillion [horns), 

tryper ™ (med.) gonorrhoea, 
trysllkać, *>nąć V1 7 to spout, gush 

out, break forth, 
tryumf ™ triumph, ~alny ? 

triumphal, triumphant. *ator ™ 

triumpher. «.owaĆ v ™ to triumph, 
tryumwirat ™ triumvirate. 

trywialnllość f , triviality. ~y ? 
trivial, trite. 

trząść v ?? to shake; (o powozie) 
to jolt. ~ się v r to shake, quake, 
shiver. [bicza) cracking. 

trzask ™ crack, crash, noise; (z 

trzaska f , splinter. 

trzasllkać, ~nąć v ? to crack, 
crash, peal ; *. ~ z bicza, to crack a 
whip ; *. ~ drzwiami, to bang the 
door; ~ «. w pysk, to give a good 
box on the ear; mróz ~kający 9 
an exceedingly hard frost. 

trzcin||a f , reed, cane; -va bambu- 
sowa, bamboo ; ~a cukrowa, sugar- 
cane. ~iany, -owy" reed ..., 
reedy. ~isty ? reedy, abounding 
with reeds. ~ka f , little reed; 
cane-stick. ~nik ™ reed-sparrow. 

trzeba vi ^, it is necessary ; ~ mi 
pójść, I must go 

trzebillć V( f to clear (a wood); 
(fig.) destroy. *ez f , clearing. trzeć 

trzeć v< ? to rub , grind ; (len) to 
break. - się T (° rybach) to 
spawn. ' 

trzeilclisetny ? threehundredth. 
-chtysiączny ? three thou- 
sandth, -ci f third. -j, -eh, num., 
three. 

trzepallć v f to dust; f/tyj to rattle 
off. -czka f , duster, dusting 
brush. -nina, «>nka f , thrashing^ 
cudgelling. 
trzepiotać v ? to flap the wings, 
flutter. r - się V T to flutter, 
trzepiiać v f to strike, give a blow, 
trzes'lawica f , -awisko " quag- 
mire, morass. -ienie * shaking; 
— — ziemi, earthquake. — — się " 
trembling, shivering. -ionka f , 
the shivers pi. 

trzeszczeć V V" to crackle, crack, 
trzewljaj??., bowels pi., entrails pi., 
guts pi. -owy ^ intestinal. 
trzewiczek * small shoe. -k™ 

shoe. 

trzeźwllić v< ? to sober, bring to 

senses; make sober. -ieć *T 

to get sober; recover from, be 

cured (of). -ość f , sobriety, 

temperance. -y * sober. 

trzmiel™ black bee, bumble-bee. 

trzmielina f , spindle-tree. 

trznadel ™ (orn.) ortolan, yellow 

bunting. 
trzodlla f , herd, drove, flock, cattle. 
— ny f herd . . . ; — — baran, bell- 
wether. 
trzon ™ handle, hilt, haft; (grzyba) 
stipe. -ek m , handle, helve. -o- 
wy ? zab --, grinder, molar 
(tooth), jaw-tooth, 
trzos ™ leathern money-bag, belt 

for money, 
trzpiot ™ giddy-head, a fickle per- 
son. — ać się V X to flit, flutter. 
— Owatość f , fickleness, volatility. 
— Owaty ? heedless, inconsiderate, 
volatile. 
trzy, num., three; pleió — po — , 

to speak nonsense. 
trzylldniowy * lasting three days, turn 307 tertian. -dzieści. num., thirty, 
-dziestka f , thirty. -dziesto- 
letlli f lasting thirty years, 
thirty years'. -dziesty * thir- 
tieth, -godzinny ? lasting three 
hours, -kroć, -krotnie a ? three 
times, thrice, -letni ? three 
years old ; triennia!, lasting three 
years, 
trzymać v f to hold, keep ; (z 'kim) 
to side with a person; - do 
chrztu, to stand godfather, god- 
mother for a child; — język za 
zębami, to hold one's tongue; 

— o kim dobrze, to entertain a good 
opinion of one. — się T to lay 
hold, hold by; (czego) to abide 
by, stick, to follow; to hold out; 

— sip prosto, to stand straight, 
trzyllnaście, num., thirteen. — 

nastoletni ? of thirteen years- 
-nasty ? thirteenth, -piętro- 
wy ? three stories high. 

trzysta, num., three hundred. 

tu <*? here, hither; in this case; 

— i tam, to and fro. 
tuba f , speaking-trumpet, 
tuberkuły, vid. gruźlica. 
tnbylllczy ? indigenous, native, 

~ec ™ native. 

tucz, -a f , fodder for masting. 
~nieć vr ł to grow fat. -ność f , 
fatness, -ny ? fat, good for 
fattening, -ony p & ? fattened. 
-yć v< ? to feed, fatten. [well. 

tudzież a ? a i so > likewise, too, as 

tuja f , tree of life, arbor vitae. 

tukan ™ (orn.) toucan. 

tułallć się T to wander about, 
lead a wandering life, -cki, 
-czy ? wandering, -ctwo > 
wandering life. -CZ ™ wanderer^ 
refugee. 

tulejka f , socket, nozzle. 

tulić v f to seek to- calm, soothe, 
to clasp to one's bosom. — się *T 
to cling close, press to the heart. 

tulipan ™ tulip. 

tułów ™ the trunk of a body. 

tum ™ cathedral, principal church, 

20* 308 tumak tumak ™ (zo.) pine-marten. 

tuman ™ dust-cloud ; mist. ~\t v< ? 
to throw dust in one's eyes. 

tuńczyk ™ (ryba) tunny. 

tunel ™ tunnel. 

tunika f , tunic. 

tupllać, ~nąć v ? (noga) to stamp 
with the feet, trample. 

tur ™ hull. 

turbllacya f , trouhle. disquietude. 
~0wać v< f to trouble, disturb. 
~~ sic V X (° co) to be uneasy 
concerning a thing. 

turban ™ turban. 

turbina f , turbine, vortex-wheel. 

turkawka f , turtle-dove, turtle- 
pigeon. 

turkot ™ rattle, clatter. ~ać V V' 
to rattle. [turquoise. 

turkus ™ turquoise. ~owy ? of 

turma f , dungeon, jail. 

turmalin ™ tourmaline. 

turniej™ tournament, joust, match. 

turnum " ballot, balloting. 

turysta ™ tourist, [horse-grass. 

turzyca f , reed-grass, sword-grass, 

tuś *, here you are! 

tUSZ ™ China ink. ~0waĆ V( ? to 
draw with China ink. 

tusz||a f , corpulence; człowiek dobrej 
•.y, a portly man. 

tuszyć' " (sobie) to hope, flatter 
one's self with a hope, expect. 

tut!!aj a } here. ~ejszy ? of this 

tuz ™ ace. [place. 

tuż a ? (przy) hard by, close to; 
~ po, next. [hackney. 

tuzin ™ dozen. *-kowy ? sorry, 

tuzować v< ? to cuff. 

twardllawy ? hardish. ~nąć, 
*-nieĆ v ? to harden, grow hard. 
*+0 a ? hard, harshly, rigorously, 
severely ; ~o spać, to sleep sound- 
ly. -OŚĆ f , hardness, solidity; 
aeverity. «*y ? hard, rough; 
severe; (o wodzie) hard. 

twaróg ™ cheese-curds. 

twarz f , visage, face ; do ~y, be- 
coming, fitting. ~yczka f , pretty 
little face. ~ysko " ugly face. tylekroó 

twe pTr ? your, thy. [citadel. 

twierdza f , stronghold, fortress, 

twierdzllenie » assertion, affirma- 
tion, statement; (mat .) theorem. 
~ić v ? to assert, affirm, main- 
tain. 

twój ^'T your, yours, thy, thine. 

twór™ creation, production. ~ca™ 
creator; maker, author, •.czość f , 
creative power, productiveness. -czy a creative, productive, creating. 

tworzyć vc ? to create, produce; 
make, compose, form. ~ sic V X 
to arise, form oneself. 

ty pr V' you, thou. 

tyara f , tiara. 

tyllć '"? to grow fat, get flesh ; to 
pick up flesh. ~cie " growing fat. 

tyczklla f , pole, perch. ~owy ? 
m, m> groch, (bot.) runner. 

tyczyć się V X (czego lub kogo) to 
concern, regard, have a reference, 
a relation to ; co się tyczy, as for, 
with respect or regard to. 

tylldzień (gen. tygodnia) ™ week; 
za <*<»., in a week ; wielki *>**+ Holy 
week, Passion-week; od dziś za 
~~, this day week. ~godnik ™ 
weekly paper, weekly publication, 
-godniowy ? weekly. 

tyfus ™ typhoid fever. 

tygiel ™ saucepan, crucible. 

tygrys ™ tiger. ~i ? tigerish, 
tiger...; «*ia skóra, tiger -skin. 
~ica f , tigress. 

tyk a ? <* tak, pit-a-pat. 

tyka f , pole, perch. [thou. 

tykać v f to touch; to thee-and- 

tykwa f , gourd, pumpkin. 

tył™ back, backside; posteriorspi.; 
iv tyle, z -%-u, behind; *em, w ~, 
backwards; -*. armii, the rear; 
wziąć «m nieprzyjacielowi, to take 
the enemy in the rear; ~ okrętu^ 
stern, poop. ~ek ™ backside, 
buttock. 

tyllle a p as much, as many, so 
mr.nv. ~eż a ? quite as much, 
~ekroć a ? so many times, tyli 

tylfU, ~ki ? as large, as little, of 
such size. ~ko a f only, merely, 
but; nothing but; m.~ co, just 
now ; •. *. co nie , nearly , well 
nigh; jak ~~, skoro *.*., as soon 
as; co -*»*-, everything. 

tylllec ™ (noia etc.) back. ~ny ? 
of the back side, of the hinder 
part; ~na straż, rear-guard. 

tylokrotnilie "? so many times. 
*y f so many times repeated. 

tym a ^ the ...; ~ lepiej, so much 
the better. 

tymczasilem a ? meanwhile, in 
the mean time. ~owość f , pro- 
visory state. ~owy " provisory, 
provisional. 

tymianek ™ thyme. 

tymotka f , (lot.) timothy grass. 

tynk ™ plaster, roughcast. ~o- 
wać vc t to plaster, roughcast. 

tynktura f , tincture. 

typ™ type, model. ~ograf ™ 
typographer, ~ografia f , typo- 
graphy. ~ograficzny ? typo- 
graphical. 

tyralln ™ tyrant. ~nia f , tyranny. 
~nizować Ł '" to tyrannise. 
~nski " tyrannical. Mistwo " 
tyranny. 

tyralierka f , skirmishing. 

tyś = ty jesteś, thou art, you are. 

tysiallć, num., thousand, ^ciecie " 
millenary. ~cletni ? lasting 
thousand years. ~cznik ™ flot. J 
century. ~czny " thousandth. 

tytu','ł ™ title, -larny ? titular. 
~larz ™ title-book, iłować v " 
to give a title. ~łowy J ~łowa 
karta, title-page. [tobacco ubóstwić 309 tytullń ™ tobacco. 
tyzanna f , ptisan. U. 'niowy ? of M P^P among r<* Rzymian, among 
the Romans); at one's (house); 
with (mieszka ~ mnie, he lives 
with me) ; at (~ dworu, at court). ubarwillać, -ć v ? to colour; 
(fig.) to adorn, embellish. «*enie" 
colouring,; (fig.) embellishment. 

ubawić V( f to amuse, delight. 
~ się °X t0 delight oneself (suf- 
ficiently). 

ubezpieczliać, ~yć vc ? to insure; 
assure, secure. ~ ~ się V X to se- 
cure oneself. ~enie " insurance; 
~ mt na życie, live-insurance; ~ «* 
od ognia, insurance against fire. 

ubezwładniliać, ~ć vc i to make 
faint, to lame. 

ubillć, ~jać vr , i to ram down; 
(zwierzynę) to kill; (interes) to 
conclude, strike. 

ubielldz, ~gać *T? to slip away, 
escape; (o czasie) to pass, elapse; 
(kogo) to get the start of. «*ać 
sie °r (za czem) to hunt, endea- 
vour; (o co) to strive for; aspire. 

ubielić vr t to whiten. 

ubillerać, vid. ubrać. ~eralnia f , 
dressing-room. »ór ™ dress; 
clothes pi. 

ubijać się T (o co) to strive for. 

ubikacya f , locality. 

ubłagallć vc f (kogo) to soften, 
appease; (co u kogo) to obtain 
by entreaty from . . . ~lny ? 
placable. 

ubliżllać, -yć v ™ to wound (a 
person's reputation, injure, pre- 
judice; ~~ sobie, to prejudice one's 
own right. ~ajacy " offending, 
offensive, •-anie, ~enie" offence. 

ubocz f , ~e * remote place; na 
~U, aside, apart. ~nie a ? side- 
ways, aside; by the bye, occasio- 
nally^ ~uy " side ... ; secondary, 
subordinate ; ~ne dochody, extra 
income, emoluments pi.) ~na 
droga, side-way, by-way. 

uboglli " poor, without means. 
~i ".' poor man. ~o u $ poorly. 

ubolewallć vy t to complain, lament 
~nie " lamentation. 

ubość vc t to butt with horns; 
(fig.) to hurt, injure. 

ubóstwiljać, ~ć' u ? to idolise, deify. 310 ubóstwianie 

•-anie, -»enie " idolisation, dei- 
fication. ~any " idolised 

ubóstwo " poverty, poorness; 
the poor. [ca f , hospital. 

ubożlleć V V" to become poor. ~ni- 

ubrallć V( f to clothe, dress. ~ć 
się T to clothe. ~nie " clothes, 
suit of clothes; clothing. ~ny? 
clad. [one's head. 

iibrdać v< ? ~ sobie co, to take into 

ubyli'C, ~wać V1 ? to decrease, di- 
minish ; be missing, be deficient. 
-tek ™ diminution, decrease; 
deficit. ~wanie 7 diminution, 
decrease; (księżyca) wane. 

u