Skip to main content

Full text of "Caroli Linnaei ... Systema naturae : per regna tria naturae : secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis"

See other formats


iM -^--V-* .**• . % "irsr'-a. ^:*\. -^^ ^.1-« ■' >r? 


V 
CAROLI LINNAEI 

EQVITIS DE STELLA POLARI, 

ARCHIATRI REGII, MED, ET BOTAN. PROFESS. VPSAL. 

ACAD. VPSAL. ROLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER» 

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. S OC. 

SYSTEMA 

NATVRA PER 
REGNA TRIA NATVR 

S E C V N D V M 

CLASSES, ORDINES, 
GENERA, SPECIES, CHARACTERIBVS, DIFFERENTIIS, SYNONYMIS, LOCIS. 
TOMVS I. P RAE FATVS EST 

lOANNES lOACHIMVS LANGIVS 

A T H. P R K. P V BL. O R D. H A L £ N S. A C A D. I M P. El U K V S S. C O V I, E G A tAutn^ros ei tyV^mi^a. ^ 
AD IRITIOViM DECIMAM REFORMATAM H L M I E N S £ M. HALAE MAGDEaVRGICAE 
'^vr',': FTsv.MTiBvs lO. l A C. C V R T. .md((:l\-. 


O lE H O V A 

Qunm mnpla fimt Tua Opera! 

Quam fapienter Ea feciJH ! 

Quam plem eft Terra poJ]effiom Tua ! q f. Vet^^i^ -Xo-ii-o-uAi, 

lAl CaniLou 

2lt.M^ 

Xl^ tc^-<2AJLuO 

X3/ 7iax^t 
263. Wz^^^^ - 

2 1 1 . 0^(Ui.^hAA^yueJiuyo y " 

^H ^'^^ — ■ ' 7c^, 

S i"T jocnUj^yi^ y?hAyc^ jf^(nUa/r^ic hycc^ , 

^7^ r^-M4o ^ ^^vOJLrvJi<^ hMAv9~^Jh^p^tJ.ch><i . 

^6 T cJhlxriyO^loUL^ -_.. <>JLcrt.Arjnvi.4. 

3^6 K)CLA,iJjuAi — '^<:Hvl(aj4. 

^ 6 r lA iflaA.c< ■ (Jttu.jtjfiA • 

l( y S" J^^'* ^^ ^ ^ '- ' 

Ttto LxjU^ 

^l JotcL -^ 
6^1 K.CUSMV '^ ^aj)£lLj^^ 

t6 r t^c^<u^A/^ {^W-</.^a/j^, 

5^(^^ j^M^CK ^f^JLjoL, 

o \ 3 <^ aJiyh^^^xA-o^ crov^ .. — -^ -Gvcuiyy^aA-o^ / 

6l<9, ii4-en.JU.g litt&x.A<^'^ 

6zq J/jouA — ■ M>(Ua . 

OlqrJoJoi^ . . "UAL, 

6^6 • 0a.(U>4ajLd. — -^«c^^<?-^ . 

7 11.. d^f-r^i^yiAyyic-iAJcu^ ij^ ip c^.^i^i^^(AA>uy<? . 

<Oll YUa. -^ UtArx. 

ObCLSLQ, Cmnyi/iyr^^cK. -yurn^iXn^oL OL- yyuL CXrx/xJ^ycXoL 

'l^iSiXX' My-u^ Jfpriu^ 
MI>CCCLXXK flL S:AE R:AE M:TIS SVMMAE FIDEI VIRO 
CELSISSIMO ILLVSTRISSliMO<^VE 

C O M I T I 

Dr CAR. G. TESSIN, 

REGIS REGNIQVE SVIOGOTHICI SENATORI, 
REGIAE CANCELLARIAE PRAESIDI, 

AD AVLAM REGIARVM CELSITVDINVM SVMMO 

MARESGHALLO, 

EDVCATIONl SERENISS. PRINCIPIS GVSTAVI PRAEFECTO/ 

CANCELLARIO ACADEMIAE ^BOENSIS, 

ORDINIS S:AE R:AE MAIEST. S^ER A P 11 1 N O R VM ECLVITI 

AVKATO ET C O M ME ND AT O R 1 , EQ3^IT1 AVRATO DE ACIVILA 

NIGRA, NEG NON OMNIVM S:AE R:AE MAIEST. SV£ClCAE 

ORDINVM CANCELLARIO 

S A C R V M. 

Cum qululs audor fperet fe apud pofteros gri^tiam 
hiibere et poire fecum duratura nomina educere^ 
AvcTORi nieae fortunae Libellum declmo nunc offeroj 
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit; 
ILLE mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiit; 
ILLE mihi fpartam Medicl clafTici procurauit i 
iLLE mihi Munus, quo fungor, concihauit; 
ILLE mihi Titulum, quo diftinguor, piirauitj 
JLLE me ad Sereniir. Kcges introduxit; 
ILLE meas crrare boues vt cernis et ipjum 

liidere qiiae veller,i calamo permifit a^refii^ 

quare 
cnim priiis gcIiJo clcfint ahjhitlnd ponto 
quani inmiauoY viiiain 

TANTI MAECENATIS Vpfallae 1757, ^''^^"^^' ''^''"^^0''"^^ 

A. 24 Maii. C. L I N N A E V S. Magnus efl DEFS mfler^ 
et magna efl, potentia Ems^ 
et potentiae Eiits non efl niimerus* 


r^ co 

C-.i 
0;i «cx. NATV- 


^ Z/li NATVRALISTIS 

lOANNES lOACHiMVS LANGIVS, V os cornpello, et denominatione hac, 
„3^. vobis honorificaj defigno ^ qui in 
^^.^. ^jjiQyj^^ jiatiiYdUs iluciio ira vcrfa=- 'I vc in cognirione rerum narura- ^^^^ lium acquircnda er augenda non circa 
fin^ulana er indiuidua dio-nofcenda 
arque ficur vfiis fert denominanda haerearis, fed fiibiecta 
haec fecundum conuciiicntiaiu er dijfercntidin nofi^e cupia- 
tis. Ira enim varictatcs a fpcciehus^ has a gcncrihiis caurc 
difiino'ucre, mordincs er rA/^^j dioerere arque norioncs 
has adaequaris dcfcriptionihus^ nppcllatiomhus er tcriiiinis 
tcchnicis munirc i^auderis. Vobis offerrur omnium fiib- 
ieflorum, quae ex nibus narurae rcgnis innoruerunr, ad- 
aequara,concinna,dill:inch defcriprio: imo,quod vix opta- 
ri, ncdum exfpeclari porerar ; haberis non clafhurrt 
fblum cr ordinum; fed ct g-cnerum arquc fjx^cierum 

NVMEROsVt NOiMlNA, 

^ Tanrri PRAEFATIO. 

Tanto maius pretium huic labori eft conftituendum, qud 
magis expedita via nunc per ampliirima haec regna 
patet. Omnes haclenus in iucem protracli thefiuri na- 
turae hic in compendio quidem , non parca tamen ma- 
nu, offeruntur. Fruftum hunc dcbemus ftupendo illi 
labori et fbllertiae nunquam iatis mirandae , qua fiim- 
mus L I N N A E V s in fliam poteflatem redegit haec 
cmnia nobisque tradidit. Et quam multae operae in 
hoc negotio exantlatae nofhaim confpectum fugiunt? 
Non vnum enim Augiae ftabuhim Haruli huic fuit 
repurgandum. Erat tempus , de quo Virgilius canit : 

Nauita tunc flellis mmieros et nomina fecit. 
TsJofler Eques de ftella polari^ dum animalibuSj vegeta- 
bilibus, mineraiibus 

niimeros et nomina fecit^ 
ftellarum, quae videri, diftingui ct numerari pofTunf, 
mimerum et nomina muitoties fiiperauit. Labor vero 
iS;, quo characleres obferuantur, fiibiefta aflinia affinibus 
comparanmr, in ordinem concinnum rediguntur, de- 
lcriptionibus et appellationibus ornantur, longe illum 
iuperat, quo nauita fecifTe dicimr 

Numeros et nomina. 
Vel meo exemplo intelligo, quanta fint perilhiftris 
1 1 N N A E I in ftudium Hifloriae namralis merita, et quanta 
akcritate hunc laborem fufcepturi fmt natiiraliftae. Mihi 
valde iuueni obuiam quafi iuerunt petrefafta agri Halen- 
lis et Mansfeldenfis, inuitarunt me, vt lapidicinas et fodinas 
xylanthracum, lithantracum, fchifti cupriferij atque oftici- 
nas fufbrias et eliquatoriasinvicinia lufh'arem. Haec vifa 
adftudiaacademica et fcientiam imprimis namralem acce- 
'dentem inuitai^unt, vt in metalli fodinas Saxoniae, Bohe- 
miae, Herciniae, Thm'ingiae defcenderem. Nulla ex 
eo tempore dies erat fine linea , apparatus rerum natura- 
lium, indies augebatur, ftudium fiibiecla haec diftinfte 
cognofcendi cum mole et numero crefcebat. Tales eo 
magis defiderabam defcriptioneSj quales Botanicij de re- 

gno PRAEFATIO. 

gno vegctabilidederunr, qiio lubenrius ego, mimeri do- 
cendi publico admoruSj iuuenum animos ad haec ftudia 
incendere, incenfbs erudire cupiebam, praeferrim cum 
anno 38 videre mihi conrigerir linnaei noftri Gejiera 
plantamm, Quoscunque fcriprorum anriquorum, me- 
diorum, recenriorum confulebam, illi me mulris f}'nony- 
mis, homonymis, dcfcriprionibus obfcuris, incompleris 
ambiguis cnuftum , vera er diflincta cognirione vacuum, 
dimirrebanr: vr faepius dicendum mihi fuerir: 
Fccifiis prohe: 
Liccrtior fiim vmlto^ qttam diidinn. 
Ipferenrabam, cum anno 35 Elcmcnta phihfoplnae na- 
uiralis edidifTem, lapides hos mouere , chemiae principiis 
in fubfidium vocaris. Cum vero anno 3 8 D. i. i. l a w s o n 
in irinere fiio me inuiferer er viderem Syfiema naturae^ 
quod folo nomine cx praefarione Gcncrum plantarinn 
noueram, flarim menrem meam in ranrum muraui, vt 
magnum hunc archireclum fequi maiuerim, quam nouum 
ftruere aedificium, arque de edendo apud nos er fimul 
in germanicam linguam rransfundendo hoc f\'flemare fbl- 
licirus fui. Lectiones meae inHifloriam narui*alem inflim- 
tae mihi ipfi er audiroribus meis mulro magis faclae 
fiinr iucundac er proficuac dum Tanrum fcquerciTJur du- 
cem. Vix dici porefl: quanrum hinc auchis fuerir amor 
in Hifloriam naruralcm, plurcs inflirurac funr rcrum 
naruralium colleclioneSj ex meis his, vel porius Ma- 
gni L I N N A E I , difcipulis euafcrunr in fcholis er gy- 
mnafiis quibusdam doclores Hifloriae naruralis. ^Ea 
apud nos fieri cocperunrj quae vr ficrenr i. bro wallvs 
in Difcnrfit dc introditccnda in Scholas ct Gymnafia Hi- 
fioriae naturalis kciione ^ qui Criticac Botanicac iunftus 
eft, oprauir. Aucto ira difccnruim numero augcbirur 
er doccnrium numcrus, arquc ira ftudium lioc, quod 
ficri porclt cr dcbcr, randcm \niucrfalc ficr. Ncc vanum 
eflc hoc augurium 3 rcs ipfa loquinir. Poft primam 
cnim edjrionem Lugduncnfcin liuius fyflematis habemus 

exrra PRAEFATIO. 

extra Siieciani alreram Lngdiinenfem ^ duas Hak?jfeSy 
Lipfie^fem vnam, Parijinam vnam. Ipfe Perilliiftris aii^ 
Bor iteratis edirionibus Holmienfihis incrementis Hiflo- 
riaenaturalisitaprofpexit, vt nunc exliibuerit decimam 
editionem^ quam appeiiauit reformatam^ nos denomi- 
nationem locupktiffimae editiojmiuvQ meritoqueaddimus» 
Ea, quibus haec editio decima habet prae reliquis prae- 
cipua, vel ex iplius molis augTnento fpeftator aeftimare 

Soterit, attentus lcftor autem longe plura, eaque fiimmo 
udio incompendium redaftareperiet, quam ipfa moles 
polliceri videbaair. Nollrum non ell: ea hic recenfere, 
quaead naturamipfim rei^ormara, quae de nouo addita 
liint. Videantur abunde in ipfb opere, quae brcuitei* 
delineata fiint in Ratioj2e Editionis. Quae cum ita eflent) 
nec tamen fatis diu valde deliderata haec editio apud nos, 
et vix niii valde magno pretio haberi pomerit, non potui 
non inflitutum typographi noftri, Viiieximii/. /. Curt^ de 
recudenda apud nos hac ipfa ediiione decima probare; 
praefertim cum ex primis plagulis mihi oblatis intellige- 
rem ; eum nullis fumtibus, nulli operae parcere, fed ope- 
ram dare vt noflra editio Holmienfl nitore chartae ec 
^elegantia typorum minime cederet. Nec difplicuit con- 
fiiium typographi de addenda titulo operis fculp.tura ad 
rem ipfam valde appofita. Ante omnia vero commen- 
daui vt, quam fieri poifet fine mendis haec editio exemplar 
Holmienfe referret. Qiiam hoc in tot nominibus , in 
tot numeris fit difficile, aequi rerum ai*bitri intelligunt. 
Puto tamen meam, quam in plurimis plagulis hac in re, 
quantum per reliquas occupationes licuit, adhibui ope- 
ram, pauca praeteruidiffe , tempefliue indicanda. Vale, 
leclor heneuole^ ethis, tm.c^\2im72at2iraliftaj nomine hoc 
dignuSj ita vtere, vt gloria in auflorem nararae fiim- 
mum, vtilitas in publicum redundet, quem Tibi ipfe 
L I N N A E vs Hifloriae naturalis commendauit finem et 
vfum. Dabam ia Reg;ia Fridericiana Halenfi, menfe Fe- 
bruaiio Anni M DCC LX. 

RATIO 
RATIO EDITIONIS. SYSTEMA NATVRAE iteratis vicibus prodiit. 

1. Leydae 1795 Folio imper. pag. 12. a me per i. f. gronovivm. 

Cojifpe6{us tantum operis et qiiafi Mappa Geogr. 

2. Holmiae 1740 Oftauo. pag. go. a j?ie ipjo reuifum. 
Aticfujji Animalium nomencJaturis , charaBeribus. 

3. Halae 1740 Quart - oblong. pag. 70. per i. i. langE. 

Larino - germanice , caeterum idejn cujn i. 

4. Parifiis 1740 Oftauo. pag. log- t. i. per B. JVSSIEVM. 

Aiiiet^a noj?nna Gallica. idejn cujjt 2. 

5. Halae 1747 08:auo. pag. 88- per M. G. agnethler. 

Noj?iina Gerjyianica^ caetermn idejn cm?i 2- 

6. Holmiae 1748 Oftauo. pag. 232. t. 8- auftum a me iplb. 
CharaBeres ejfejjt. Vegetabiliujn, Species Anijn. et Lapid. 

7. Lipfiae 1748 08:auo. pag. 232. t. 8- per Typographum. 
Nojnina Gerjnanica, caeterujn idejn cmn 6. 

g. Holmiae 1753 08:au. p. 136. Vegetabilia per i. i. haartman. 

At regnum Lapideum Scarae gvo per moller. 
9. Leydae 1756 Oftauo. pag. 226. per g r o N o v i v M. 
Pauciffijua de Auihus , Pifcihus. idejn cujn 6. 
10. Holmiae hac edirione, longe auftius faftum a jne ipfo : 

Species animalium omnium mihi cognitorum cum DifFerentils, 

Synonymis , Locis, nominibus Triuialibus. 
ATerhodus Anijnalium ex nouis obferuaris reformata. 
Pifcitnn imprimis noua methodus cum Auftorum obferuatls ra- 

diis pinn.irum. 
Plantarujn reformati chara£leres, emendatae dilFerentlae va-' 

riae. 
Lapidujn phires fpecies, obferuatlones , et omnium Nom. 

Triuidlia. 
Ohferuationes in Regna Naturae nouae, cum intfoduftione 
in Naturam. 

A COL- C O LL E C T AN E A , quae obtinere potui , dlfpoful ; imprimis 

adiuuarunc 
S:iADOLPHi FRiDERici Rcgis Mufcum toin. I. quem edidi, 

et tom. 2. Mfc. de AniwaHhus exoticis, quem compofui. 
S;ae i.ovisae vlricae Reginae Mufeum Mjc. 

in Concbiliis et hije^is ftupendum, defcriptionibus adornaui, 
c. TESsiN Muieum. Holm. 1753. Fol, 

in Lapidibus et Conchiliis magnificum. 
c. DE geer Mufeum. 

Ampbibiis y Infe&is aliisque rarioribus diues. 
vpSALiENSis Mufeum Academiae: 

ex Ammalihus vndiquaque conquifiris, 
STOCKHOLMENSis Mufeum Academiae Scientiarum, 

Variis pulchris naturalibus fcatens. 
ITINERA propria: Oelandiciim ly^ly Gotlandicum 1741, M^^- 

Jlrogothicum 1746, Scanicum 1749, editu; et Lapponicum 

1752 , Dalekarlicum 17^4 inedira. 
Difcipulorum quondam meorum inftituta Itinera, mihi, ab ex- 

terorum gazophylaclis remoto, proficua: 
c. TERNSTROEM in Afiam (fed periit in Poulicandor ) 1745^ 
r. KALMii m Pcjfjyluaniam ez Canadam. 1747. 
i>. MONTiNi in Lapponiam Lulenfem. 1749. 
F. H A s s E Loy I s T in Aegyptum et Palaejiinam, 1749. 
o. TORENi I in Malabariam et Suratte. 1750. 
p. osBECKii iii Chinam QX. lauam. 1750. 
I> . L o E F L I N G 1 1 in Hifpaniam et Americam. 1751. 
r. I. BERGii in Gotlandiam infulam. 1752. 
M. KAEHLERi in Italiam et Apuliam. 1752. 
D. SOLANDRi in Lapp. Pitenfein Qt Tornettfem. 1753. 
D. rolandri m Surinajimm et Eujiatium. 1755. 
FINEM Operis obtinuero, fi inde 

Peregrinatores dignolcant noriora antea naturalia. 

Curioli attentiores Mujca intranres , vifa intelligant. 

Do6li noua, nec tnta, a6lis fuis inferant. 

Scientia facilius augeatur fepofitis vuigatiorlbus. 

Nomina magis ftabiliantur, imprimis Triuialia et Generica, 

His vtere L. B. donec alii plura praeftantioraque fiftant, 
Vpfaliae 1757. Maii 24. 

IN- 

Docuifti me DEVS a iimentute mea, 

et vsque nunc pronunciabo Mirabilia Tua. I N T R O I T V S. 

HOMO mundi intraturus theatrum, quaeritur ^li^s fit: 
vnde ortus? e llemmate Creationis; Ouo tendut? ad 
vitam beatam; Quid hic? intueri naturam; Quo munere? 
curiofum efTe fimilemque.quidem reliquis nnimantibus (quae 
vorant, ludunt, pruriunt, generant, multiplicantur, dor- 
miunt, commoda Habula quaerunt, proximis fui generis 
inferuiunt, vitam tuentur, fentiunt, percipiunt,) fcd nobi- 
liorem, vtpote qui meditatur, ratiocinatur , miratur pul- 
chrum fapientis opus Artificis. O quam contemta res efl 
homo, nifi fupra humana fe erexerit! Quid enim erat cur 
in numero viuentium fe pofitum gauderet ? an vt Cibos et 
Potiones percolaret? vt hoc corpus cafurum periturumque 
farciret ? quae tanta necellitas in fundum telluris intimae 
hominem merfit, vt oblitus dierum, oblitus fortunae me- 
lioris , ab hoc fe auerteret ? Puto certe multos ad fapien- 
tiam peruenturos, nifi fuperbia magnae fortunae inflati, 
putaflent fe perueniflTe; fapiens vtique efl, qui iines re- 
fpicit. 

Finif Creationis telluris eft gloria DEI ^;c Oyere Na- 
turae pr Hominem folum, 

Tanto igitur magis nofle Naturam operae pretium, 
quo nullum maius efl:! neque enim quidquam habet in fe 
huius materiac tradlatio pulchrius , cum multa lateant futura 
vfui, quam quod hominem Magnificentia fua detinet, nec 
mercede , fed Miraculo colitur ! 

Quota enim pars operis Tanti noflris oculis com- 
mittitur, et quam multa, praeter haec, quae vidimus, in 
fecretum eunt nunquam humanis oculis orientia ; neque 
enim omnia Devs humanis oculis nota fecit. Multa 
etenim funt quae t(^Q audiuimus , qualia autem flnt ignora- 
mus ! quamque multa venientis aeui populus, ignota no- 
bis, fcict! multa fcculis tunc futuris, cum mcmoria noflri 
exoleucric, refcruantur; veniet tempus, quo ifla quae nunc 
latent, in lucem dics extrnhat et lonjrioris aeui diligentia. 
Rerum enim Natura facra fua non flmul tradit ; initiatos 

A 2 nos nos credimus , in veflibulo elus haeremus ; ill,a arcana non 
promifcue, non omnibus patent ! redu61a et '^interiore fa- 
crario claufa funt ; inuoluta veritas in alto latet. 

Si in hoc iuuentus fobria incumberet (*), hoc Ma- 
iores docerent, hoc Minores addifcerent, vix tarnen ad 
fundum veniretur, in quo veritas pofita eft, quam nunc 
in fumma Tellure, et leui manu quaerimus. Magni omni- 
110 res eft rerum Naturae latebras dimouere, nec conten- 
tum exteriore eius confpedu , introipicere ct in Diuina 
fecreta defcendere, Seneca, 

Intraui itaque denfas vmbrofasque Naturae Slluas, 
hinc inde horrentes acutillimis et hamatis fpinis, euita- 
ui quotquot licuit plurimas, at neminem tam efle cir- 
cumlpedum didici , cuius non diligentia fibi ipfi ali- 
quando excidat, ideoque ringentium Satyrorum cachln- 
nos , humerisque infilientium fimiolorum fpeculationes 
fuflinui , incefli viam et quem d^derat -" curfum fortuna 
peregi. IMPE- O I E H O V A ! 

Quam magnifica fiint Tua Opera ! 
Vii' infipiens non cognofcit ea 
et ftultus non animaduertit ea. 
David, 

(*) Qonfer Worm. 7?iuf praefat. I. I M P E R I V M 

N A T V R A E. U h/ V iVl fempitermnn^ omnifiium, omnipotentem a tergo 
tranfeuntem vidi et obftupui! legi aliquot Eius veftiqia per 
creata rerum, in quibus omnibus, etiam minimis, vt fere nul- 
lis, quae V^is ! quanta Sapientia! quam inexcricabilis Perfeftiol 
Obferuaui Atjima/ia inniti vegetabilibus , Vegetabilia terreftri- 
bus , Terreftfia telluri ; TellureiJi dein ordine inconculTo vol- 
ui circa folem, a quo vitam mutuatur; Solem demum circa 
axin gyrari cum reliquis Aftris, fyftemaque Siderum, fpatio ec 
numero vix definiendum, mediante motu in vacuo nihilo i^\i' 
Ipenfum teneri ab incomprehenfibili Mouente primoy ente 
E N T I v M ( a ) , Cauffa cauftarum , Cuftode Re&oreque vm^ 
ttcrftj mundani huius operis Domino et Artifice. Vis illud v a- 
T V M vocare y mn errabis ^ eft ex quo fiujpenfa fiunt omnia. 
Vis illud N A T V R A M vocare , non errabis , eft ex quo nata 
fiunt omnia. Vis illud providentiam vocare , reBe 
dices , eft cuius confilio mundus aBus fiuos expUcat ( b ) ; totus 
eft s E N s V s, totus V I s V s , totus a v d i t v s, totus A N I- 

M A E , tOtUS A N I M 1 , tOtUS S V I ; huiuS E X T £ R A /«///7- 

gare non capit humanae conie6iura metitis (c); N v m E N effe 
credi par eft, aeternum, immenfim ^ neque genitum neque crea- 
tum ( d ). Hoc fine quo nihil eft , quod totum hoc fundauit et 
condidit j quodque oculos nojiros et implet et ejfu^it ^ codita' 
tione tantum vifendum ejl ; in Jhndiiore enim fiecejfu Maieftas 
tanta delituity nec vlli dat aditum nifii animo. (e) 

MVNDVS compleftltur omnla fub ioue, quae in notltlam no- 
ftram per fenfus cadere poffunt ; funt haec Aftra^ Elementa^ 
Tellusque inenarrabili velocitate circumafta; horum innuffcn' 
jam veh)citatem procedcre vidcmus aeternae legis impcrio , ncc 
effe temere errantis hunc ordinem^ neque quae temere coiue^ 
runt tanta arte pendcre , vt terrarum grauilfmum pondus je-^ 
dcat {quafi) immotwn et circum Je properantii cocli fugam 
jpala. (f) 

A; ASTRA (aJ Arijtotcli. (b) Sevec. quaeft. II: -^f. bec refpeHn , fed cniite , ve f/"- 
fecitis fumatur pro cau',fa. (c) Exod. XX: 4. (&) flin, Nat.ll, 
f.7. Cej Senec. Vll: 3/. (^) Semc. l: /, 6 IMPERIVM NATVRAE. 

ASTRA funt remotlflima corpora luclda, quae gyrantur motUi 
perpetuo ; lunt haec aut s i d e r a propria luce radiantia , vt 
Sol^ remotioresque Stellae fixae; aut planetae a fideri- 
bus lucem muruantes, quorum primarii Solares : Saturnns y lu' 
piter, Mars j Tellus y Venns ^ Mercurius ; fecundarii obfecun- 
dantes Planetis, vt Luna Telluri, aliique; nec pojfe fine Cufto" 
de tantum opus ftare , nec hunc Jiderum difcurfum fortuiti im- 
petus ejfe , nam qiiae cafus incitat faepe turbari et cito arieta- 

ELEMENTA funt corpora fimpliciffima, atmofphaeram Piane- 
tarum conftituentia , fpatia inter Aftra forte replentia: 
TERRA opaca, fixa y frigida^ quiefcens, fterilis. 
A ciy A diaphana, jluida, humida^ penetrans , concipiens. 
A E K pellucidusy elafticus^ficcusy ohuolitans , generans, 
1 G N I S lucidus , refiliensy caliduSy euolans , viuificans, 
Omnium Elementorum alterni recurfus funty quidquid alteri 
perit in alterujn tranfit\ alternae funt vices rerum. (h) 

TELLVS efl: globus planetarius horis 24 rotatus, circum fb- 
lem quotannis in orbem a£tus, Elementorum atmofphaera ob-» 
velatus, rerum Naturalium ftupendo cortice teftus, cuius co- 
gnofcendae fuperficiei ftudemus. Globus hic terraqueus eft, 
cuius deprediorem partem Aquae inundant et Mare lente coar- 
ftandum ; elatiorem vero aquae f ugiunt fenfim dilatandam m Con» 
tinentem ficcam habitabilem. Haec Aquarum halitu, vi Aeris 
m nubes a8:o , irroratur , vt fummi monres perennique niue 
Alpini Scaturigijtes m Fluuios perennes concurrentes , eamque 
permeantes , potum terreftri cibo addant in alimentum incola- 
rum, dum Fenti motum excitant Ignis calore viuificatls corpo- 
ribus. Sic omnia adiuuahunt Naturam , vt naturae opera pe* 
ragantur (i), 

NATVRALIA funt corpora cunfta Creatoris manu compofita, 
corticem Telluris conftituentia , in Regna Naturae tria diuifai 
quorum limites concurrunt in Lithophytis. 

L A p I D E s corpora congefta , nec viua , nec fentientla. 

VEGETABILIA corp. organifata et viua^ non fentientia. 

A N 1 M A L I A corp. organifata et viua et fentientia , fponte- 
que fe mouentia. Tota enim huius 7nundi concordia ex dif- 
cordibus conftat ( k ) ; Nec ad vnam Natura formam opus 
fuum praefiat , fed in ipfa varietate fe ia^iat ( 1 ). 

HOMO (g) Smec. (h) Senec. Ul; 19, (i) Senec. III: 23. {k) Senec. 

(1) Sentc. ril: 27. IMPERIVM NATVRAE. 7 

HOMO fapiens, creatorum operum perfeftiiTimum , vltlmum et 
fummum, in Telluris cortice, Maieflaris Diuinae ftupendis in- 
diciis obrefto, conftirutus, fecundum fenfus iudicans arriticium, 
admirans pulchritudinem , venerarunis Auftorem. Retrogredien- 
do per generationes mulriplicatas videt Creatoremj Progredien- 
do per conferuationem multiplicandam videt Naturam ; aJ 
vrrumque inuitant Pulchrirudo , Mechanlfmus , Nexus , Fines, 
Commoda. Sic tntus Mnndus gloria diuina plenus efl (m), 
dnm omnia creata opera Deum glorijlcant per hominem (n), 
qui ex' inerri humo, Dei manu viuiiicara conremplarur auftoris 
fui Maieftarem ex fine creationis, dignus hofpes conftirutus 
Summi Entis praeco. Haec contempJatio Naturae euadit prae- 
fentia voluptatis coeleftis , cuius particeps Animus in luce oh" 
amhidat et tanquam in terreftri coelo vitam degit ( o ) ; Nec 
pietas aduerjiis DEum , nec quanta huic gratia debeatur, Jine 
exphcatione Naturae intelligi poteft (p). 

SAPIENTIA, diuinae partlcula aurae, fummum eft attributum 
Hominis Sapienris. Primus Sapienriae gradus eft res ipfas nof. 
fe. Noriria confiftit in vera idea obieftorum , qua fimilia a dlH. 
fimilibus difringuunrur notis propriis, a Creatore rebus infcri- 
prisj hanc notitiam vt cum aliis communicet, nomina propria 
non confundenda fingulis diuerfis imponat; Nomina enim fi pe- 
reunt, perit et rerum cognitio. Haec literae elementaque 
erunt, quibus deftitutus nemo naturam legerit; quum ignorato 
genere proprio ^ nulla defcriptio quafnuis accurate tradita^ cer- 
tmn demonftret , ftid plcrumque jallit ( q ). 

METHODVS, anlma Scientiae, fifl:at notas proprlas rebus in- 

ditas fyftematice digeflas; Syftema apte quinquies tantum 

fubdiuiditur : fic 
Clafjis^ Ordoj GenuSy Species ^ Varietas. 

Genus fum. G. intermcdiutn, G. pjoxifuumf SpecieSy Indiuiduum, 
Prouinciae, Territoria ^ Paroeciacy Pagi , Domicilium, 
Leqionesy Cohortes j Manipuli , Contubernia , Miles. 

Nift enim in ordines redigantur ct veluti caftrorum acies di-' 

ftribuantury tu7nultu etJIu6iuatione omnia pnturbari necejfe 

cft (rj. 

NOMINA refpondeanr Methodo Syftematlcae; fmt Itaque: 
Nomina Clafjiiim , Ordintimy Generum, Specieruw , Varietatum, 
Ch^r:\^Gr Claf/iuju^ Ordinum, Generum, Specierum.Varietatiifuqi 
Diiferentiis ileiinita, nam nomina noife oportet qui rem fcire 

A 4 veUr, 

(m) Efa. VI: 4. (n) Dauid. CXVllI. {o) Ail, hohn. (p) Cjf<ro. 
(q) Caefalpinus. (^x) Caefal^nius, 8 IMPERIVM NATVRAE. 

velit, confufis enim nominihus omnia confundi necejfe efi. 
Nominum ideoque impofitio primi hominis in aurea aeta» 
te aBio erat. 

SCIENTIA Naturae innititur Cognitioni Naturalium Methodi- 
cae et Nomenclaturae Syftematicae tamquam filo ariadneo, 
fecundum quod Naturae maeandros vniee tutoque permea- 
re liceat. 
Ofdo alius ftruentis eft, alius efl: inhabitantis. Creator ince- 
pit a fimplicifhmis elementis Terreis, per Lapides, Vege- 
tabilia, Animalia in homine defiit. Homo aurem incipiat 
a fe ipfo, definat in terra. Au£lor Syftematis a particu- 
laribus ad vniuerfalia adfcendat ; Doftor vero contra a gene- 
ralibus ad fpecialia defcendat. Fontes enim concurrunt in ri- 
uos, hi in fluuios; adfcendat autem nauta quousque porerit, 
nec tamen fontium vltimas origines attigerit. Data difl^in- 
£ta rerum cognitione vlterius penetrandum in fpecialiflimas 
Proprierates , Phaenomena , Mylleria , Dotes , Vires , Vfus ; 
Naturalis quum Scientia trium regnorum Fundamentum fit 
omnis Diaetae, Medicinae, Oeconomiae tam priuatae quam 
ipfius naturae. Felices agricolae hona jt fua norint. 
Omnes res creatae funt diuinae fapientiae et potentiae teftes, 
diuitiae felicitatis humanae; ex harum vfu honitas Creatoris; 
ex pulchritudine Sapientia Dommi; ex oeconomia in CoJifer' 
uatione , Proportione , Re^iouatione , potentia Makftatis elu- 
cet. Earum itaque indagatio ab hominibus fibi reliftis fem- 
per aeftimata; a vere eruditis et Sapientibus femper excul- 
ta; peruerfe doftis et barbaris femper inimica fuit. RE- NaiTabo mirabilia Tua D O MI N E , 

ct virtutem TeiTibilium Tuorum dicant 
generationes. REGNVM ANIMALE. 9 

REGNVM ANIMALE. 

ANIMALIA organifatione vlua, nemls fentitmt, percipiunt y 
feque ex arbitrio motient motu poflibili. 

VIVENTIA fingula, in multipHcatione prodiga Natura, ordi- 
rur a minimis, generat in fluido, incipit in oui litjuido, cum 
07nne vimim ex ouo. 

OVVM intra Tnnicas, faepe Includentes Alknnen , continet Vi- 
tellum^ cuius lareri emergenti inferrum Pnnclum filiens, vege- 
tans in Embryonem, caulefceniem Funiculo vmbilicali, radica- 
tnm placenta vitellina. 

MATER prolifera promlt ante generatlonem vluum compendlum 
noui animalis fuique fimillimi , tamquam plumulam intra femen 
vegerabile ; hoc Patris poUine fpermatico eleftrifatum caiore 
excluditur; Punftum faliens enim Oui incubantis Auis olkndit 
primum Cor micans Cerebrumque cum Meduila ; cT>rculum hoc, 
cefTans a frigore, excitatur calido halitu, preinitque Bulla aerea, 
fenfim dilatata, liquores fecundum canales fluxiles. Pun^ufn 
vita/itatis itaque in viuentibus eft tantum a prima crearione 
continuata vitae ramificatio, cum ouum fit gemma matris ab 
exordio viua, licet non fentiens ante foecundationem; fic 6>- 
neratio Aequiuoca nulla. 

CORPVS Animantium compoflta eft machlna : 

NATVRALis, vegetat e cranii Tubere cruftato, Caule vertica- 
li, arricularo, rigido, oppofite ramofo, cui infident /'b//^ car- 
nofa , fibrofa , fparfa , apicibus etiam afllixa in Mufculos , prod- 
eunte Frucfificatione genitalium e dichotomia vltima caulis. 

viTALiS, e Bulbo Cordis perpetuo mobili, radicata vafis la- 
fteis intra tubi inteftinalis fterquilinium , ra?nificatur ad cau- 
lefti naruralem duplici canali circulante, ne fuccus alimenta- 
rls quauis tempeflate et flatu deficiat. 

ANiMALis , e PiuUw Cerebri repentlsque Medullae, Indolis In- 
cognitae, fedis cogirantis, Fila fimpliciflima, eleftrica ad fibras 
omnes irritabiles exferit, per quae cogitans fentit et mouet. 

ORGANA fenfuum machlnae funt phyficae, Inferrae extremi- 
tatl nerul, fenforio cerebri proximi, quibus diuina arte per- 
cipit Animal : 

OCvLvs: Camera obfcura imaginem proportlone, figura, co- 
lore deplngens« 

A 5 AV- 10 REGNVM ANIMALL contortuplicata , ncris 
fparfae, humido folutum attra- 
figuram impreiTam breui A V R I s : Tympanum membranae chorda tenfae fuper cochleam, 

a motu aerheris trcmens. 
n A s V s : Memhrana latiliima , humida 

perreptantis volatilia figen.s. 
L I N G V A : SpOTigiolae bibulae , 

hentes. 
TACTVS : Papil/ae molliufculae , 

afTumentes. 
His gaudent plurima Animalia , fed non omnia. Plura fi Crea- 

tori addere placuillet, plura percepilTent; vti Magnete prae- 

fentiam Ferii, Eltftro eleftriciratis pliaeriomena. Afitemias 

Infeftis folis conceilit, nobis aeque ignotas ac illis Aures. 
Indicat Ociihis ex luce, Auris ex aethere appropinquantia ; per- 

cipit Ta&us ex vnione folida praefentia ; examinat Najhs vo- 

latilia neruis, Lingua folubilia fibris, afTumenda: f. conceffa 

falutaria, f. vetita noxia. 

COGITANS allicit ad velle gratum, aut nolle ingratum. GAVDIVM 


[ puerile. 


fanguineum, 


rubrum. 


oleofum, 
Ipongioflim, 


tepidum. 


libere pulfans. 


anhelans, 
ridens, 


tranfpirans, 


promtum. 


Vita. 


METVS 


iuuenilis, 


phlegmatic. 


pallefcens. 


aquofus, 
laxus, 


horrens, 


debile pulfans, 


dyfpnoicus, 
fufFocans, 


cacans. 


tremens. 


Morbus. 


IRA 


virilis. 


cholerica, 


fufca. 


ipirituofa, 
ftriaa. 


feruens. 


dure pulfans, 


afthmatica, 
ftertens, 


mifturiens. 


agitans. 


Mcdicina. 


MOEROR 


fenilis, 


melancholic, 


. ater, 


acidus. 
rigidus, 


frigidus, 


tarde pulfans, 


orthopnoicus, 
fufpirans, 


obftipans. 


quiefcens. 


Mors. Sic Gaudium bonis fruitur, Metus fuga eripit, Ira armis, de- 
fendit , Moeror amiffa luget. 

IMPERANTIVM eaufTa quemadmodum Populi non funt 
nati, fed fubditorum ordini feruando Imperantes conftituti, 
ita Vegetabilium caufla Animalia Phytiphaga, phytiphagoruni 
Carniuora, et ex his Maiora ob parua , Homo (qua animal 
in oeconomia naturae) ob maxima et lingula, i^cile vero prae- 
cipue, faeua mercede condufta tyrannidem exercent, vt Pro- 
portio cum nitore Reipublicae naturae perennet. Vicifiim fin- 
guli ciues confpirant in Maieftatem Hominis rationalis impe- 
rantis, cuius efl fummum Reipublicae au^orem agnofcere. RES REGNVM ANIMALE. ii 

RES PVBLICA Naturae, tanquam Aqua e Fontlbus in Rinu- 
los, Amnes, Fluuios ad Mare tranans, e numeroiifiima l^Jc- 
be in pauciores Nobiles, pauciflimosque Magiuites aJ Impc» 
rantem adlcendit, dum Animalia minlma, numero, vi , po- 
tentia facile infinita, in vfum cedant maioribus, inertioribus, 
praeflantioribus , cum natura nunquam magis quam in mini- 
mis tota fit. 

OPERATIONES incolarum ptaecipuae funt : i. Multiplicayc 
Speciem, vt negotiis fufficiant. 2. Auferre immunda, ca- 
dauera, languida , confpurcata, ftagnantia, acida, putrida , 
vt nitor aulae fulgeat. 3. Detondere quotannis vegetabilia, 
vt renouetur annuum theatrum ; 4. Aequilihrimn inter Spe- 
cies Animalium et Vegetabilium feruare, vt proporrio per- 
ennet. 5. Vindicare fe ipfos ab interitu, ne vacet adminl- 
ftratio. 

MiNiSTRi, propriis muniis praefixi, tot funt, quot anlmaliuni 
SpecieSy finguli ad of^cia proprio commodo allefti, quum 
ex labote fuflentationem fuam reportent; ne quidquam dcfi- 
ciat, vbi nihil fuperuacaneum. Ne autera alter alterius ne- 
gotiis fGfG immifceat, fimulque lucrum alteri praeripiat; fub 
poena capitali fancita Lexy ipfa fenfibus, Olfaftus imprlmis 
et Guf^us, infcripta, ne transgreffores excufabiles euaderenr. 
Sic rapina rerum omnium efl:, quam /Vrmis, Fulcris, Muni- 
mentis, Halitu eludunt viuaciora, dum Languida fuccumbant, 
et Vegetiora in motu feftinent, vt opus naturae perenni llo- 
re rideat. 

IMPVLSORES etiam praefixi ad munera promte peragcnda: 
bland.i l^enits ^d propagationem irrirat; auara F^w/fj- ad fullen- 
tationem impellit; atrox Dolor ad conferuationem cogit; ne- 
que haec fine Numine. 

DIVISIO Naturalis Animallum ab interna ftru^tura indlcatiir: 
COR biloculare, biauritum; f viuiparis Manunalibus. 

Sanguine calido, rubro. | ouiparis Auibus. 

CO R vniloculare , vniauritum ; f pulmone arbitrario Amphibiis. 
Sanguine frigido, tubro. 1 branchiis externls Pifcibus. 

COR vniloculare, inauritum; P antennarls InfcSiis. 

Sanic frigida, albida. ', tentacuhris Vmnihus. I. MA.M. 12 REGNVM ANIMALE. 

I. MAMMALIA. 

. Cor bilociilare , biaurltum ; Sangulne calido , rubro. (*) 
Puhno7jes refpirantes reciproce. 
Maxillae incumbenres, teftae. 
Penis intrans viuiparas, la£tantes. 
^enfus : Lingua , Nares , Ta6lus , Oculi , Aures. 
Tegmenta: Pili, pauci indicis, paucifiimi aquaticls. 
Fulcra: Pedes quatuor , exceptis mere aquaticis, in quibus pe- 
des pojferiores in caudae pinnam coaliti, 

II. AVES. 

Cor biloculare, blauritum; Sanguine calido, rubro. 
Pulmones refplrantes reciproce. 
Maxillae incumbentes, nudae, exfertae, edentulae. 
Penis fubintrans absque fcroto ouiparas crufta calcarla. 
Senfus: Lingua, Nares, Oculi, Aures absque aurlculis. 
Tegmenta: Pennae incumbentes, imbricatae. 
Fulcra : Pedes duo. Alae duae. 

in. AMPHIBIA. 

Cor vniloculare, vnlaurltum; Sangulne frigldo, rubro. 

Pulmones fpirantes arbitrarie. 

Maxillae incumbentes. 

Perjes bini. Oua plerisque membranacea. 

Senfus: Llngua, Nares, Oculi, multis Aures. 

Tegjnenta coriacea nuda. 

Fulcra varia variis, quibusdam nulla. 

IV. PISCES. 

Cor vniloculare, vnlaurltum; Sanguine frigido, rubro. 

Branchiae extus comprimendae. 

Maxillae incumbentes. 

Peites nulli. Oua absque albumlne. 

Senfus : Lingua , Nares ? Oculi (non Aures). 

Tegmenta : Squamae imbricatae. 

Fulcra: Pinnae natantes. 

V. IN- 

(*) In omnibus aninialibus, quibus fanguis non calet , ventricuius cordis 
efl: vnicus. Hall. Boerh. I. p. in , i<^i. mirams itaque quod 2 ventricu- 
los cordis Crocodilo adfcribat Hajfdquifi iter 2^;. 


)Jt^^ c^. /ys ^^y^ti^^ /". ^SS". 


Jyyi/i^cJ^ /, ly^s. jh^ 6 C^^^^^U^tc^ J^^.%^ f/sr^' P^^ ^^ lien,^^'^ ' ^' ly^^ REGNVM ANIMALE. 15 

V. INSECTA. 

Cyr vniloculare , inaurifum; Sanie friglda. 

Spiracula : Pori laterales corporis. 

Maxillae laterales. 

Peues intrantes. 

Senjtis : Lingua , Oculi, Antennae in capite absque cerebro. 
( non Aures , Nares). 

Tegmenta : cataphra8:a cute ofTea fuftentante. 

Fukra: Pedes, quibuscTam Alae. 

VL VERMES. 

Cor vniloculare, inauritum; Sanie friglda. 
Spiracula nulla? 

Maxillae multifariae, variae variis. 
Penes varii Hermaphroditis Androgynis. 

Scnfits: Tentacula, caput nullum (vix Oculi, non AnreS; 

Nares). 
Teg7ne?2ta interdum calcaria vel nulla, niil Spinae. 
Fulcra : nulli Pedes aut Pinnae, CLAS^ Terribilia funt opcra Tua J ) O iM 1 N R , 
In mulcitucline vu-tutis Tuae, Tc metientur 

inimici Tui. U 14 MAMMALIA. CLJSSIS I. 

M A M M A L I A, MAMMALIA toc et milla aVia mamniata hmm^Xiiy ex 
ftruftura, vifceribus, organis homini proxima, pleraque Qnu- 
drupedia, nobiscum Continenrem inhabitant, tanquam intei iio- 
ftes atrociilimos, dum pauca Pinnata intra Felagum fe iiib- 
ducunt. 

VESTITVS Quadrupedium e Pilis flexilibus , molliffmis, di- 
ftin61:is, iniuriae minus obnoxiis; iisque fertilioribus in frigidis 
quam aeftuantibus terris. Hi vero Pili in Aculeos coaliti ( Eri- 
naceo, Hyikicibus), aculei explanati in Squamas (Mani), 
fquamae coadunatae in Scutnm (Dafypis); at pilorum vtllus 
faepe diftinftum Suturis (Cani, Equo), quae elongatae in ///- 
ham (Equo, Sui); Sed Aquatica nuda euafere, ne madefie- 
rent, nili in terram exire aliquando neceife habcanr. Praererea 
Facies faepe Verrucis , Lahia VihriffiSj Mentum Barh a {liom\mj 
Simiae , Caprae ) et Pedes CalUs non raro notata funt. 

FVLCRA, motus inftrumenta, pro expeditiori fuga in eui- 
tando hoftem, aut aifequendo praedam , terrestribvs funt 
Pedes IV, quorum anteriores Palmis inftruunrur, interdum tan- 
quam Manus remoto poUice diuifae (Primatibus , Didelphibus ) ; 
Pofteriores autem Plantis, vt validius properarent, et hi vel 
Pahnati ^\g\Xxs membrana connexis, vt natarent, vel Fijji digi- 
tis feparatis , vt facilius currerenr, aut Talis innixi, vt firmius 
perfillerent (Homini, Vrfo); Ne vero fuga detererentur in- 
ter afpera, vel denfo vellere manicati (Lepori timido, Vulpi 
Lagopodi, Bradypis), vel Vngulis tanquam calceis induti funt 
digiti (bifulcis Pecoribus , Suibus), qui eriam fuccenturiatis 
muniti talis, vel Solidipedes indiuifis pedibus (Equis); fed in 
manibus faepe vngues plani, orbiculati (Homini, Simiis, Le- 
muribus); At vero rapaciores Ferae vnguihus armatae fubulatis 
Vt praedam apprehenderent, lacerarent, terramque /'foderent; 
fed Volantia vel manibus elongatis palmatisque aera fcandunt 
(VefpertWiones) , vel membrana inter palmas plantasque expan- 
denda, veliiicant (Lemur, Sciurus, Mus). Aliter AoyMncAy 
quorum brachia intra latus retrafta, et femora poftice coadu- 
nata plantis in caudam horizontalem (Cetis). 

ARMA MAMMALIA. 15 

ARMA Mammallum praeter diftos vngues, nominandosque 
Dentes, imprimis Cornua carrllaginea capiti inferta iLinr; haec 
veljulula perennia ;^ Rhinocerori j » vel ramoja annua, pnmum- 
que pilofa apiceque crefcenria ( Ceruis ) , vel caua vaginantia ba- 
fique crefcenria (13obus, Capris, Ouibus). 

CIBARIA inftrumenra D^wm audiunt, qui tripllces: Priinores 
faepe comprelii incifores, pro euellendo, rodendo , confcinden- 
do; Laniarii conici longiores pro lacerando; JMolares latio- 
res pro conterendo, et hi obtuli phyriphagis, acutiores carriiuo- 
ris ; at edentttla folae Myrmecophagae et Manis euafere, 

VMBRACVLVM eft Qatiia , qua turpiflimae abfconduntur par- 
tes ; haec paucis nitlla (Homini, Simiis et Muribus non- 
nullis), abhrctiiata nec femoribus longior (Lepori, Satyro, 
Talpae, Erinaceis), elongata ad pedum longitudinem et vltra 
( Canibus , Muribus , etc. ) ; harum fingulae vel Nttdae (Muribus), 
vel Prehenjilcs conuoluendae proque quinra manu inferuien- 
tes (Simiis, Hyftrici, Didelphibus), vel Coinofae longis fetis 
(Equis, Bobus), vel F /ncco pie ^pice penicilliformi ( Leoni mari, 
Muri laculo), vel Dijtichae vtrinque pilofae (^Sciuris, Myrmeco* 
phagae). 

CVSTODES Anlmalium Senft4S funt pro conferuatione Indiui- 
d'ji ; fed lerrtftribus Aures inftniftae Atirtctilis varia figura 
Jobatis, pro acutiore auditu; Aquaticls vero auricuhe nullae; 
NajUs figura varia ijiterdum elongatus in prohojcidem (Elephan- 
ti, Befliis), firus fuprr. Labium fuperius ^^w (^Gliribus) aut la* 
cunofum (plerisque), 

GENITALIVM curlofior indagatio abominablHs dlfpHcet, quam* 
uis varia et fmgularis Clitoride, Nymphis, Scroto,Pene, quae 
tamen podet ad ordines naturalcs viam monftrare. 
VENERE Vaga pruriunt pleraque, vbi Mares dlmlcant inter 
fe, quo valentiores polleant pro fobole vluaciore, ineuntes 
feminas viuiparas foetum Inrra fe excludentes, quem enixum 
laftant, defendunt, curant in proximas nuprias, adultioremue 
aetatem. Poty^ama aurem nonnullis, vbi Mas gynaeceum ex 
pluribus femlnis lihl aftc)ciaris defendir ( Phocae); pauciftimls 
vero Mono^amia eft, dum Mas er Femini indiuidni focii cu- 
ram gerunt foetus (Simiae nonnullae, Lemur, Vefpcrtiliones, 
trinaceus). 

B 2 MAM- i6 MAMMALIA. 

MAMMAE laftantes feminis omnibiis, ctiam Maribus (excepto 
Equo) numero determinatae ; Pedoraks (Primatibus, Cetis); 
AhdominaJes ( Didelphibus , Pbocis); IvpiwaJes ( Pecoribus, 
Belluis^; Ahdomtnales FeBoralesqiie limul (Gliribus pluribus); 
lo7igitiidinaUter digeftae (Suibus aliisque), at faepius binae pro 
fingulo foetu ordinario. 

COLVNTVR varia imprimis Pecora ob Carnes^ Lac, Coriumy 
Vellera^ Pinguedinem; ad Onera vero Equus, Camelus, Ele- 
phas ; inftituuntur Ferae variae pro 'venatu , murihus , ferpen' 
tibus ; Viuariis afleruantur rariora. 

ORDINES imprimis a dentibus defumuntur: 

Pnuliis vtrinque — — Bruta 2, 
PQuadru- 1 — fuperioribus, inferioribus 

pedia, 1 pluribus — — Pecora. 6. 

(vnguihtts .^uohvLS', laniariis nullis — Glires. 5. 
armata) "{ Pvno pluribus — Beftiae. 4. 

Dentibus I 

MAM- ] Primori- Ipluribus; j folitariis; Tquatuor Primates. i. 
MALIA' bus ' laniariis <j primori- j 

^ I bus J fexobtuns^f////^^. 7. 

I fuperio- ] 

^ ribus L — scutis Ferae. 3. 
Pinnata ( mutica ahsque vnguihus) pinnis 
loco pedum inftruvla — — Cete.^. 

I. PRIMATES. 

Dentes primores fuperiores IV paraUeJi. hmhni fojitarii. 

Mammae peBoraJes , hinae. 

Palmae Manus Junt. 

Brachia diduBa cJauicuJis , incejfu tetrapodo vajgo. 

Scandunt arhores earumque gazas Jegunt. 

II. BRVTA. 

Dentes primores nuJJi fuperlus aut inferlus, 
Inceflus ineptior. 

m. FERAE. 

Dentes primores vtrtnqu^: fuperiores VI, omnes acutiores. La- 

niarii foJitarii. 
Vn£[ues pedum acuti. 
Vi^us ore famjmtium e gadaueribus ^ rapina. 

IV. BE. 3. TeA^ . /". fyzs, 
cT. C£c-tJ!'^, /. fyzs. 

7, 7<^<^^»oW^ . c^. fy2>S^. f^oe££±t^^ /. /ySrP,) m . [jyuyJfi. ■ /. /ys^ (P.)jh^^'ajL /. i/A ^. TH^' re/z^djL 


W^ ^e^a^^^, /^ /yTiP. TT ^^^>zji2£ > Z', fy<bs. YT %ca-t^. ^, /yzs. W, Jo^^.^^t^(x ^. /y2>s. ( ^eM^c^ o/! />r(5'.) BST. i^^w'oW. //3J^. (TL ^eUu^^ ./(^A^ /y4/)f^C^^ A //ycP^ MAMMALIx^, 17 

IV. BESTIAE. 

Denres primores vtrin^uc ntimero indeterminato. Lanisrii feni" 

per vno plures. 
Nafus elon^nttfs , fodiens. 
Victus e fi-iccojis radicibnsy vermihtis. 

V. GLIRES. 

Denres pvhnorery fiperitis inferittsqtie 2. Laniarii ;/«///. 

Pedes ctirftfalientes. 

Vi£tus rodendo cortices , radices , vegetabilia , etc. 

VL PECORA. 

Dentes primores inferiores plttres , fttperiores nulli. 

Pedes vngttlati , bijidci. 

Vi£lus etiellendo plantas ruminandas. 

Ventriculi 4 : Ingluuies macerans , rtiminans ; Reticulum f /j;^- 
cellatum , recipiens ; Omafus midtiplicatus , confimens» 
Pihomi^u^ fafciatus ^ acefcens Coagulo pro febo, vt minus aU 
€alefcant. 

VIL BELLVAE. 

Dentes prImores/?/«;Tj, ohtujt, 

IncefTus grattis. 

Viftus extrahendo vegetabilia, 

VIIL CETE. 

Pedum loco pinnae pe6foraIes et caudae (plagittra) plana. Vn- 

gues nulli. 
Dentes cartihginei. Nafus frontis faepe ffltda. 
Viftus e MoUufcis , Pifcibtis, 
Locus pelagicus. 
Hos a Pifcibus dititilfos ittffi Mammalibus affociari oh Cor bilo» 

culare calidiim^ Ptdmones refpirantes , Attres cauas, Penem 

intrantem J^eminam Ma?nmis la^antem^ idque ex Icge natti" 

rae ittre jneritoque. 

AVCTORES: CefneruSf Aldrouandtis diffufe, epitomator 
eius lonftonus, Raius, paucique alii paflim, fed mancam 
reliquerunt Hifloriamj de nouo ordiendam fecundum votas 
proprias; Dejlriptiouibus tiXtnhmommy Diaeta varia, OecO' 
fjotnia propria, reliquis, vt folida grana e furfurum qui":qui- 
liis dcpureiinir; exemplaria propofui in Cane domeftico, Ceruo 
Rhcnone, mure indico, Oue Ariete. 

B3 GENE- I8 MAMMALIA. 

GENERVM Chara£leres compendiofi. 

I. PRIMATES. 

1. HOMO nofce te ipjum, 

2. s I M I A Dentes laniarii , hinc remoti. 

3. L E M V R Dentes primores inferiores 6. 

4. vESPERTiLio Manus pahiatae volatiles. 

II. BRVTA. 

5. ELEPHAS Dentes laniarii et molares; Nafus prohofcide elon» 

gatus. 

6. TRiCHECvS Dentes laniarii fuperiores ; molares ex ojfe rU' 

gofo. Pedes poflici coadunati. 

7. ^^^T>\vvs Dentes laniarii et molares. Nafus ohtufus. 
8« MYRMECopHAGA Dentes nulli. Corpus pilofujn. 

9. MANis Dentes nulli. Corpus fquamatum. 

III. FERAE. 

10. VHO c A Dentes primores inferiores ^. jiuriculae nullae. 

11. C A N I s Dentes primores fuperiores intermedii lobati. 

12. F E L I s Lingua aculeata. Vngues retraBiles. 
15. V I V E R R A Lingua acnleata. Vngues exferti. 

14. MVSTELA Dentes primores inferiores conferti : duohus alter- 

nis intertorihus. 

15. VRSvs Dentes primores fuperiores excauati. Penis offe ftc' 

xuofo. 

IV. BESTIAE. 

16. Svs Dentes primores fuperiores 4, inferiore^s g. 

17. D A s Y p V s Corpus tefla zonis interfeBa. 

I8» ERiNACEvs Dentes primores fuperiores 2 , inferiores 2. 

19. TAhPADentesprimoresfuperioresSyinferiores^. 

20. SOREX Dentes priinores fuperiores 2^ inferiores 4. 

21. D I D E L p H 1 s Dentes pri?nores fuperiores 10, inferiores g. 

V. GLI. .y<C^^^/ ^co^>extr y=.iL /*. /ySS-. (^JrJ^^ r,^r.>^A^ /• J/^oJf^ 

ir. ., J^. /y^ S ( Jh^u^^ -^/yss) II. Ca.y-t^ A . /ySS- // a. , c^ i^ ^x^ ^ ci, Ur./yJJ'. 

/X . jTe-^ ^ /ysS ( /!/) ^ /yS T)(T^pj4 /. /yjs) 

/i l/jkr€^'^^ y\.//y.Z 

/4 • ^U~u<>ie-t^ ^/ydS' 
//, (X /Wx^ x<f //i.r IV Jl/i^/kc-LJL .^/ys8. 


tloJU^Aiy^^ C^ fh^- ^"^^^"^- 'y""^-] 
IS ^^2Z^££m£c^ /ySS. 

VT %y.tj^U -^iyi^ [Mh^^'7-^^) iznr 'Jhaii. lyH) (Cs^ cC. ly^^) A-Tc^ 


MAMMALIA. \9 

V. GLIRES. f 

22. T^HINOCEROS Corjni nafale. 

23. iivSTRix cuvpns Spinis te^tim. 

24. LEPVS De77tcs primores fupcriores diipUcnti. 

25. CASTOR Deutcs priniores fiiperio7-es an^ulo re^o excauati, 

26. Mvs DculC' pr:i7iores fiperiores fubulati. 

27. scivRvs Dc7t^es pri7iiores fiperiores ctineati ; ijifcriores 

coiuprcjfi. VL PECORA. 

2%. C A M E L v S ecornis dc77tibns laniariis pluribus. 

29. MOSCHvs ecoriiis dentibus laniariis folitariis: fuperioribus 

exfertis. 

30. CERvvs Cornua folida , ramofay decidtta. 

31. C A p R A Cornua tubulofa crcBa. 

32. o v 1 s Cornua tubidofa reclinata. 

33. R o s Cornua tubulofa porreBa. 

VIL BELLVAE. 

34. E 03' \' s De7ites primores approximati. 

35. HiPPOPOTAMvs De77tes primores diflantes. 

\ 
VIII. CETE. 

26. M o N o D O N Dcns in maxilla fuperiore exfertus. 

37. B A L A E N A Dcntcs comei in maxilla fuperiore. . 

38- PHYSETER Dentes in maxilla tantum inferiore. 

39. DELPHiNvs Detitcs in vtraque tiia.xHla. B 4 L PRI. zo MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

L PRIMATES. 

Dmtes Primoves fuperiores IFj paralleli. 
Mammae peEiorales IL 

I. HOMOnofceTe ipfum (*). ' - 

Sapiens. i. H. diurnus; varimis cnltura^ loco. 
Ferus, terrapus, mutus, hirfurus. 

luumis Vrfinus lithunmis. l66r. 

luuenis Lupinus beffeiijts. 1^44. 

luuenis Oumus bihernus. Tulp. ohf. IV: 9. 

luuenis Hannoueraniis. 

Pueri 2 Pyrenaici. 1719. 

lobannes Leodicei^fis. 

America- u. ruEus y cholericus, reftus. 

nus. Pilis nigris, reclis, cranTs; Narihus patulls; Facie 

ephelitica, Mento fubimberbi. 
PertinaXf hilaris , liber. 
Pingit (e lineis daedaleis rubris. 
Regitur Confuetudine, 

/5. al- 

{*) KOSSE SE iPSVM gradus eft primus fapientiae, di£tumque Solonis^ 
quondam fcriptum litteris aureis fupra Diatiae Templum. Muf. 
ADOLPH. FRID Praefat. 

Thyfiologicc : Te contextum Neruis, intertextum Fibris, Machina tenella 
fed adolefcente in perfe^liflimam , facultatibus inltruilam fere omni- 
bus, pluribusque, quam reliqua cun£la. Nudum in nuda hnmo ., na- 
tali die, abiecit vntura ad vagitus ftatim et ploratum, manibus pcdi- 
busquc dtuineiendum A7ii7nal cneteris imperaturum ; cni fcire nihil fne 
docirina : non fari , non ingredi ., non vefci , non aliud natnra fponte. 
Plin. Vides itaque quakm vitam nobis rerum natura promifit ^ quae 
primum nafcentium omen fletnm ejfe voluit. Sentca. 

Diaetetice: De fanitate et tranquillirate, fi noiieris, felicem : Mederntis 
conferuandum , Nimiis deftruendum, Variatis afficiendum , Infuetis 
frangendum, ConCuetis indurandum ; polyphagum Culina inltrui^tiffi- 
ma, per errores gTatiffima, igne vinoque horrenda. Farito fnmes 
eoijftat ., magno faftidiunu Seneca. 

Pathologice : To tumidam vfque dum crepucris bullam, piloque pendulam 
in pun£lo fugientis temporis. Nihil enim homine ImbecilliHS terra alit. 
Homer. Nulli vita fragilior ; vulli tot Morbi , tot Curne , tot Peri- 
cula. Breue vniuerjum vtique aeui tempus. Purs aequa morti fimilis 
exigitur ; nec Ycputantur hifantiae anni ., qui fenfu carent ; nec St- 
neiiae in poenam viuaces : hebefcnnt Senfus, torpent Membra^ praemo- 
riuntur Vifns , Auditus , Incejfns , Dentes, Ciborum inftrumenta.Plin, 
Sic magna pars mortis iam praeteriit , quidquid aetntis retro eft , Mors 
tenet. Tottim deniqne hunc , quem vides populum , quousque cogitas 
*Jf^ ; cito natura reuocauit et condet ; Mors otnnes aeqne vocat ; iratis 
Diis pYovitiisqnt moriendHm. Senec, II. f^. 


/. /fit-i^ut^ ^ /7^^»^ /' ^ 7 MAMMALIA PRTMATES. Homo. 21 

EurO" /3. albus , fanguineus, torofus. 

paeus, Pilis fiauefcentibus prolixis. Oculis caerulelj. 

LeurSj acurifilmus, inuentor. 

Tegirm' Veftimentis arftls, 

Regitur Ilidbus. 

Apatt- y. luridus, melancholicus, rigidus. 
cus. Pilis nigricantibus. Oculis fufcis. 

SeueruSf faftuofus, auarus. 
Tegitur Indumentis laxis. 
Regitur Opinionibus. 

B 5 eJ^.ni- Naturaliter : Te audacis naturae miracuUuTi, Animalium Principem, cwius 
caufla cunda «enuit natuva, cffc animal flens, ridens , mclodum, lo- 
quens, docilc, iudicans, admirans, fapientiirimum ; lcd fragile, nudum, 
fuapte natura inerme, ad omnem fortunae contumeliam proiectum, alie- 
nae opis indigcns, anxiae mentis foliicitaeque rutelae , precarii fpi- 
ritus, pcrtinacis fpei, qucrulae vitae,tardaefapientiae. Temporis anni- 
hilati cmortui contemtorcm, praefentis viuidi dilapidatorem, futuri du- 
bii aeltimatorem in vita volucri , pretiofiiruna , irreuocabili ; fic opti- 
ma quacque dies miferis mortalibus aeui prima fugit ; alium ad quo- 
tidianum opus laboriofa Egellas vocat; alium Luxus incarccrat , alti- 
lcmque fuftbcat ; aliumAmbitio numquam quieta foUicitat ;alius Diui- 
tiis, quas opraucrat , metuit, et voto labo-at fuo ; alium Solitudo, 
alium femper vcitibulum obfidens turba. Hic fe habere dolet Liberos, 
hic fe perdidiffe ; Lacrymae nobis decrunt, antequam caulfac dolcndi. 
Sed quousque nos malos noltra mala rapuere! circumfcrre pcricula, 
ruere in ignotos, iratos fme iniuria, feiarum morc occidere qucm noii 
oderimus , fecundos optare vcntos , quorum fclicitas c(t ad hella pcr- 
fcrre ; parum vidclicct ad mortes noitras terra latc patet. Saicc. Cnc- 
tera ammantia congregari contra dijjimtlia , at Homini pluriniu ex ho- 
viine mala. Plin. 

Politice : Te rccti loco tcnere crrorem publicum fa£tum , qui te vix cni- 
xum confuctudinis larua induit, nutrit, cducat , alit, regir, fecundum 
quam honeflus, forris, fapiens, moratus, pius cxiltimaris ; Cum guber- 
natus Opinione viuasad Gonfuctudincm, ncc ad RatioKcm. Te, inter 
perituros conltirurum, cum nulli contigcrit impunc nafci, bcncficii loco 
petcre , vt vltimus ceruiccm praebeas , dum interim, dulci fortima 
cbrius, colligendo in craftinum LapilJos fortunae certas, verbis in fu- 
Torem ageris , alircr thcoreticc pios odio perfcqueris , quantasquc tu- 
multus cxcitas , non vtferuias, lcd cui ; nuQ;is nrcuocabile tempus 
confumis ; iinmortalia aeternaquc animo volutas , dc lcris nepotibus 
pronepotibu^que disponis, nouas fpes, ublitus conditionis Tuae, ponis, 
dum intcrea longa conantem mors opprimit, at in agone oculos ape- 
riens [xv3-fjU)7ro<) fonmium primo obferuas ; Sic viuintus vt immor- 
tales^et riorimur vt mortales. Scitec. 

MoraHter: Tc fub rudi larua Ineptum, Lafciuum, Imiratorcm, Ambitiofum,' 
Prodigum, Solicitum, Aftutum, Aultcrum, Inuidum, Auarum, transfor^ 
mari in Artcntum, Caltum, Confidcratum, Modcltum , Sobrium, Tran- 
quillum, Sinccrum,MJtcm,Bcncticum, fuisContcntum.Kux animantium 

LnduSy 21 MAMMALIA PRIMATES. Homo. 

Afer. ^. niger, phlegmaticus , iaxus. 

Pilis atris, conrortuplicatis. Cute holofericea. Nafo 
iimo. Lahiis tumidis. Fefuinis finus pudoris j Majii' 
mae laftantes prolixae. 
Vafer, fegnis, negligens. 
V'ngit le pingui. 
Regitur Arbitrio. 

Mo7tflrO' e. folo (a) atte (b, c). 
fus, a. /^//J/V;/ parui , agiles, timidi. 
Patagonici magni , fegnes, 
b. Mo?iorchides vt minus fertiles: Hottentotti. 

lunceae puellae abdomine attenuato: Europaeae. 
C. Macrocephali capite conico : Chinenfes. 

Plagiocephali capite antice comprefTo : Canadenfes. 
Habitat inter Tropicos fponte gratisque ; per reliquam 
Telluris totam cominentem coa^e. 

C O R P V S ercftum , nudum , Pilis raris remotiffimis adfperfum, 
fubfexpedaie. 

CAP VT obouatum: Ptleus YiXoim i Syncipite ohtu^o ^ Vertice ob- 
tufiflimo, Occipite gibbofo. 

Facies nada: Frons planiufcula, quadrata, Tcmportbus comprefla, 
angulis finu intra Piieum adfcendens. Supercilia prominula piiis 
extrorfum imbricatis, interrtinfta. Glabella planiufcula. PaU 
pehra fuperior mobilis, inferior quieta; vtraque Ciliis ex- 
ftantibus fubrecuruatis peftinata. Oculi rotundi : Pupilla orbicu- 
lata. Genae gibbae, moiliufculae, colorarae. Malae compref^ 
fiufculae vti Bficcae laxiores. Nafus prominens, labio bre- 
uior, comprefTus, apice altior gibbofiorque : Naribus oualibus, 

intus Luctus , Luxuria, Ambitio ^ An.iritia, Viuendique ciipido ; cuvat at- 
que etiain pofi fe de futuro. Plin. 
Thtologice : Te vltimum finem creationis ; 
In Telluris globum, omnipotcntis msgifterium , introduilum ; ratione 
fapiente, iecundmn fenfus concludente , mundi contemplatorem ; vt 
ex opere a2;nofceres Creatorem omnipotenfem, omnifcium, immen- 
fum er fempiternumDEum. 
' (Caetera reuelnta a Theologis explicanda.) 
Duo namque funt quae in cognitioneyn DEl ducunt, Creatio et Scriptura, 

Auguftinus, 
DEVS itaque Natura cognofcendus , dein Doilrina recognofcendus. 

Tertullian. 
Homo folus DEVM contcmplatur ^ Naturae et Reuelationis eundcm Au- 

clorem ; quem te DEus ejfe 
iu£ity €t humana qua parte locatus es in re , difce, Perf. JJL 7/. MAMMALTA PRIMATES. Homo. 23 

intus hirtis , margine crafiiufculo. Lahium fiiperius fubperpen- 
diculare, Lacuna exaratum; Lahium infh'ius ere^iufculum, 
maiii'; gibbum. Mcvtum prom.inens , obtufum, gibbofum. Aures 
larerales: Auricnlae rotundato-lunarae, apprefiiufcuiae, nudae, 
fupra margine fornicatae; infra gibbofae, molles. 

TRVNCVSconftansCoilo, Thorace, Dorfo, Abdomine. 

Collum teretiufcuium , capite breuius; Ceruicis Nucba concaua; 
6«/« fupra concaua , medio fubtus gibba. 

Thorax antice pofticeque depre/Tiufculus. PeSIus planiufculum, 
lugulo excauato, Axillis concauis barbatis, Scrohicnlo pianiore. 
Mnmviae duae, peftorales, diflantes, gibbae, rotundatae: Pa* 
pilla cylindrica , obtufa, lugofa. 

Dorfan T^rg-y planiufcuio , Humeris exftantibus, Interfcapulio de- 
^ preflb. 

Abdo7nen gibbum , laxum : Vmhilico excauato , Epigaflrio planiore, 
Hypogaftrio gibbofiore, Hypochofidt iis rotundazxs, biguinihus pla- 
niufculo-concauis. Pubis regio barbata. Genitalia exlerta : 
Pene cylindrico, Scroto lubrorundo, rugofo cute laxa, futura 
longitudinaii per Perinaeum excurrentej f. Vulua gibba, com- 
prediufcuia. Anus retraftus. 

ARTVS ex Manihus loco pedum anteriorum et Pedihus pofte- 
rioribus. 

Manuum /4r;;;/ diuaricatl, crafliufcul! , teretes, longifudine pedum. 
Cuhitus obtufo-prommulus. Lacertae crailitie armorum, teretes, 
introrfum planiores. Palmae rotundatae, dihtatae, planae, ex- 
tus conuexae ; Vola concaua : Diiiti V : PoIIcx remotus, breuior, 
craliior. Digiti 2, 3> 4, 5 approximati, horum 5 minor reliquis, 
dein 2, 4, fed 3 paulo longior. Vngues omnibus rotundati, pla- 
no-conuexi, Imiula pallida. 

Pedum Femora approxlmata , Lujnbis mufculofis, Natihus gibbis, 
carnofis , Gcnuhus anrrorfum verfis , obrufillimis , liibrus conca- 
uis. Crura lougirudme fcmorum , pollice mufculofo-ventricofa, 
inferne angufiiora, antice macra. Calcanei Talis inlillentcs , pro- 
minuli, gibbi : Mallcolis lateralibus , vtrinque oppofitis , hemi- 
fphaericis, duriulculis. P I ant ae o^Aongit ^ fupra conuexiufculae, 
fubtus planae, transucrfe concauae. Digiti V: cmnes incuiui, 
fubtus gibbi , approximati. PoIIcx ciallior, breuior; 2, 9 iub* 
aequales, 4, ^ decrefccntes ; vltimo minimo. Vngucs vt in Mani- 
bus omnes. 

nif. 24 MAMMALIA PRIMATES. Komo. 

DJffcrt itaque a reliquis Corpore erefto nudo, at pilofb 
Capire, Supeiciliis , Ciliisque, tandem Pube, Axiilis, 
Maribusque Aiento. Feminis Nymphae et Clitoris; 
Mammae 2 peftorales. Caput Cerebro omnium ma- 
ximo; Vuula; Facies abdomini parallela, nuda; Nafo 
prominente , compreiTo , breuiore; Mento prominente. 
Cauda nuUa. Fedes Talis incedentes. 

Troglo- 3. H. nofturnus (*). ' ' 

dytes. Homo fylueftris Orang Outang. Eow/-. ?/f «. 84. f . 84. 
Kakurlacko. Kiop. ttin. c. %G. Daliii. orat. 5. 
Hahitat in Aethiopiae conten?iinis (Plin.) -#»-4auaeT 
: A mbo ina e^ T emzteze Jpelftncis. 

Corpus alhm , inceffu ereBum , noflro dimidio minus. 
PiJi alht^ contortuplicati. Oculi orhicttlati: iride pu- 
pillaque /7a;v^.Pa]pebrae antice incimihentes cum Mem- 
hrana niBitante. Vifiis lateralis, mBiirnus. Aetas 
XXV. annorum. Die caecutit, latet ; No6lu vidct^ 
txit , furatur. Loquitur Jihilo. Cogitat , credit fitl 
sauffa faciam tellurem , fe aliquando itermn fore im^ 
perantem , Jifides peregrinatorihus. 1. si- (*) G«w«r Troglodytac ab Homine diftinflum, adhibita quamuis omni at- 
tcntione, obtineve non potui, nifi affumerem notam lubricam, in aliis 
generibus non conftantem. Nec Dentes laniarii, minime a reliquis ve- 
moti ; nec Nymphae Caffrac , quibus carent Simiae , hunc ad firaias 
reducere admittebant. Inquirant autoptae in viuo , qua ratione, mo- 
do notae aliquae exiftant, ab hominis genere feparari queat, nani 
znter fimias verfnvtem oportct ejfe JJmiam. Apollodor. 

Speciem Troglodytae ab Homine fapiente diftiniliftimam , nec noftri gene-' 
ris iilam nec fanguinis efle, ftatura quamuis ftmillimam, dubium non 
eft : ne itaque varietatem credas , quam vel fola Membrana niftitans 
abfolute negar. 

dfri Pilos contortuplicatos , quamuis albos , in hoc miratus fum , collatis 
imprimis Varieiatum cauffis in Plantis, in Pullo Gallinaceo, nec ta- 
men quidquam de Mauris albis ex nigris ftatui. 

Fraendamitas nec dixi hos Troglodytas Plinii, quamuis nos vltimum fi- 
mus Cieationis opus. 

Momo caudatus hirfutns. Maupert. epijf. 7. Kiop. it. jp. Bont. ia». Sf. an 
Aldv. digit. :^Q? incola orbis antarftici , nobis ignotus , ideoque 
vtrum ad Honiinis aut Simiae genus perrineat, non determino. Mi- 
rum quod ignem cxcitet , carnesque afTet» quamuis et crudas voret 
teftimonio Persgrinantium. 1 ^ ^ /ys-fJ-E /^4'v*..^iVu!>' ^a^^^t^nU-^ L.^Ae.^/i- . ?t gP^irW^^ <^' ^f^^' j^^^^^^^^^^^-^y^-^^y^' ^^- ^ J,',^C. ^^^^^-t!.^«— ^ ^ ^/'^" MAMiMALIA PRIMATES Slmia, 25 

2. SIMIA . DenUs Primores IV, approximati. 

Lamarn fbiirariij lorigiores hinc 

remoti. 
Molares obtufi. 

* Cauda nitlla : Simiae veteruftt, 

Satyrus. i. S. ecaudata fubdus nuda. Syft. nat. VI. p. 3. 
Satyrus indicus. Tulp. obf. 111. c. 56. 
Eahitnt hi Afrlcn -> (Afia., 

Magnitudo pmri jexennis. Dorfum crinibus nigris hir» 
futufii , fubtus f atitice vndique glaber. 

2. S. ecaudata , clunlbus tuberbfb - callofis. Syft. nat. 3. 

Simia. (^efn. quadr. 847. 

Slmius cynocephalus alter. AJp. aegypt. 241. t. 16. 

Cercopithecus. lojift. quadr. t. 59./. 5. 

Habitttt in Africa . Zeylona. 

Frons ad Jiiperci/iormn regione?n trafjsuerfe gibba.Tellls 
vrjina. Scrotum tamquam intra viduam rcconditum; 
vel penis intra Scroti faraincn ; autunino Tefliculi 
intumejcunt. Sedes Feniinae rapi injiar extuberans» 
Minatur minis , cacbinno hlanditur , caffrorum wore 
Jalutat. Sorbilia fnanu baurit. Fefuina fuenflruat. 

Anatome. E. N. C. d.2. a. 7. obf 40. 

** Cauda ahbreuiata: Papiones. 

Sphlnx. 3. S. femlcaudata , ore vibriflato , vnguibus acuminatis. 

Syft. fiat. 3. 
Papio f Baboon. Gefi. quadr. 352. t. 353. AUr. digit. 

260. lofift. quadr. 145. t. 61. /'. I. Rai. quadr. 158. 
llabitat in Borneo. 
Magnitudo Moloffi ; incedens quatuor pedihus; Scrotum 

pendulum ; Animal libidinojiim, feminis J'acile vim iit' 

fcrt ; litteras transferre addijcit. 

Apedla. 4. S. femlcaudata , palmarum polllce approximato, vngui- 
bus oblongis : pollicum omnium rotundatis. 
Simia cauda abrupta , vnguibus compreilis: polHce pal- 
marum digitis adhaercnte, Affiocn. acad. i. p. 278- 

Habi^ Simja qn^m P.milis tmpiinma bclH,? nobis! Evnius : quod Simine Mammte, 
Vu ila, Vtcrus, Ciha , Muftuli I.onuclac, Vngues hominis funt; non 
vtro R€tc miiabilc , Clitons , Nymphae. i6 MAMMALIA PRIMATES. Simia. Hahitat in Indlis. 

Magnitudo et color Scinri ftihgrifei ; ^;;;///V S. fciureae, 

Pollex manutim {inticarum non remotus. Vngues omnes 

ohlongiy coinpref/iy fcd pollicum tam anteiiortmy 

qtiavi pofticoritm htimrmis fimilcs. Cauda hreuiffimay 

vix jiollicis trausuerft. 

* "^ * Cauda elongata: Cercopitheci. 

Silenus. 5. S. caudata barbata, corpore nigro, barbu niuea prolixa. 
Simia Callicriches magnitudine cynocephalorum. AIp. 

aegypt. 242.«' 
Hahitat in Afia : Zcylona , latta etc. 
Species ohfcurior, ignotis Pedttm vnguihus aUlsque plti' 

rimis attrihtitis. 

Faunus. 6. S. caudata barbata , cauda apice floccoia. Syfl. nat. g. 

Cercopithecus bar]>arns i. Cluf exot. 371. t. 371. N/V- 

remh. nat. 179. Rai. quadr. 153. 
Hahitat. 
Corpus nigricansi Barha, PeBuSy anteriora ahdomi" 

nis alha. 

Panifcus. 7. S. cnudata barbata, cauda prehenfili, palmis fubtetra- 
daclylis. Syft. nat. 3. 

Simia tUfca maior, paimis tetradaftylis , cauda prehen- 
fili ad apicem fubtus nuda. Brovon. iam. 489« 

Guariba. Marcgr. hraf 229. t. 226. P.ai. quadr. 153. 

Hahitat in America meridionali: Brafilia. 

Corpus nigrum. Pedes ct Cauda dimidia exterior brun' 
nea ; Caudae extremitas binc nnda , ({ua , quidquid e 
tcrra eleuet , prehendit. Digiti Pedum 4-5. Z. HalU 
man ; eft vero PoUex reliquis minor., introrfujn a cae- 
teris remotus, Vnguesque manuum rotundati , pedttm 
fuhtdati. D. Aymen. PuIIos in dorfb gerity qtti am^ 
biunt matris corpus pofterius anguftius. Oriente et 
Occidente fole congregimtur concionem celehranns, 
Marcgr. 

Diana, g. S. caudata barbata, fronte barbaque faftigiata. Limu 

aB. Stockh. 1754. P' 2^0- ^- ^- 
Cercopithecus barbatus guineenfis. Marcgr, braf. 227. 

t. 228- P(ii' quadr. 159. 
Cercopithecus barbatus 2. Cluf exot. 311. 
Habitat in Guinea. Magni- MAMMALIA PRIMATES. Slmia. 27 

Magnirudo felis inajoris^ nigja punBis aJbidis. Doifiim 
po/Iice ferrtiginemn. Pemora fubtus heluiila. Gula 
peftusqi]e alha. Frons filis erecfis^ albis, faftigiatisy 
linea transuerfa in formam lunae crefcentis. Baiba 
fafigiata , nigra fubtus alba^ infidens tuberi adipofo, 
IJnea alba ab ano ad gcnua ab exteriori latere femO" 
rum duBa. Ludihunda omnia deiicit^ peregrinus nu- 
titando filutat ; irdta ore hiat inaxillasq^ue exagitat; 
vocata rejpondet grecL 

Cephus. 9. S. caudat3, buccis barbatis, vertice flauefcente, pedibus 

nigris, cauda apice ferruginea. 
Cercopirhecus barbatus alius guineenfis. Marcgr. braf 

228. Rai. quadr. 156. 
Habitat in America. 
Corpus fubfufcum , fubtus fubcaerulefcens ; Os caerule» 

fcens : barba fiauefcens. 

Aygula, 10. S. caudata fubbarbata grifea , eminentia pilola verticls 
longirudinali. Ofh. itcr. 99. 

Habitat iu India. OJ'beck. 

Corpus grij^eum I/fpi color.'sy fubtus guhy peffore, abdo^ 
mineque albtcans. C^auda corpore longior, cinereay 
attenuata. Facies planiujcula, albida^ nuda. Naius 
deprefjus , breuijfmus , ab ore remotus , lacuna labii 
fuperioris gemiva. Ducca fubbarbata , longitudine 
mcnti Jiibbnrbati. Suoercilia frontis (^ibba, prnmi' 
ticntia. Pedes nifrri : Vni^ues pollicum rutnndati; 
reliqui oblongi. Anric.Iae acutittjiulae. 

11. S. caudata imberbis , aut -bus comofis. Syft. nat. \ 
5imius cynocephalus, ad vtramc]uc aureni magna coma. 

Alp. aerrypt. 248. 
habitat ir Africa. 
Haec etiamnum ohjctira eji. 

12. S. caudjta, auribus villofl; patulls, cauda hurutiflima 
longidinij, vnguibus lubulatis; pollicum ronindatis. 

Simia auribus viilolls parulis, vnguibus pollicum fubro- 

tundis. Syjl. nat. 3. 
Cercopirhecus braliliaii-is ^. Sigouin. i.luj\ cxot. 372. 

t. ^72. Rai. qitadr. \^^. i6o. 
Cagiii minor. Marcg, . braj. 227. Pet, gaz,.26. t f 5. 

Kleiu dtib. ri. t. I. 
}iabitat in America 

Cau. 28 MAMMALIA PRIMATES. Simla. 

Cauda devfo vellere ammlata. Aures villojt, extits aU 
hu Superba , iniuriarimt impatiensj altijjime clami» 
tatj dehcatula. 

Oedipus. 13. S. caudata imberbls, capillo dependente. 

Cercopirhecus minimus mexicanus, capillitio niueo. 

Edw. au. 195. 1. 195. 
Habitat in America. 
Corpus parmim , fnbtus album. CapIIIItlum dependenSf 

hnmanojimile. Cauda longa , nigra , introrfnm au- 

rantia. 

Aethlops. 14. S. caudata imberbls, vertlce pilis arreftls lunulaque 

frontis albis. 
Simia aethiops. Hajfelqu. iter. 190. 
Hahitat in Aethiopia. Hajfelqnijh 
Corpus ftatura Dianae , fujcum , jubtus album. Cauda 

teBa., Jhhtus ferrtiginea Supercilia f. lunula albor 

transtmfa. ^dli^QhrsL Juperior nuda, alba. Aures 

acutiufculae. 

Mldas. 15. S. caudata imberbls, lablo fuperiore fifTo, aiirlbus qua- 

dratis nudis. 
Cercopithecus nlger minlmus , manibus et pedibus cro- 

ceis. Edi». au. 196. t. 196. 
Cay. Rai. quadr. 155. 
Hcihitat in America. 
Manus et Pedes lutei aut rubri. Corpus atrum. Cauda 

longiffima. Aurt% tiudaey amplae ^ retufae. Vngues 

omnes fubulati f ferini, exceptis pollicum plantarum 

rotundatis f hujnanis. 

Cyna- 16. S. caudata imberbls, naribus blfidis elatls, clunibas 
molgos. • tuberofis. Syft. nat. 3. 

Simia aegyptiaca cauda elongata, clunlbus tuberofis nu- 

dis. Hajfelqu. iter. 189. ^ 
Cercopithecus angolenfis maior. Marcgr. hraj\ 327. RaK 

quadr. 155. 
Habitat in Africa. 
Color lupi ex fufco vlridi-flauefcens. Statura vrjt, 

Nates caluae. Cauda arcuata. Abdomen albicans, 
NoBuvigilias inftituit. 

Apella. 17. S. caudata imberbis , cauda fubprehenfili, corpore fufco, 
pedibus nigris. Muf, ad Fr, 1. 1, l, 

Habi* i >, ujy&^yUv^ulay' lytrti^^. ^^"' (f^:211±^ JJ fV T<S>^ ^) MAMMALIA PRIMATES. Simla. 29 

Hahitat in America. 

yndiqtte cii-ctmijpiciens^ Sono ptdHMeleagridis fa^nelici 

Morta. l8- S. caudata imberbis, ore fufco, corpore Ipadiceo, cau- 
da nuda fubfquamofa. 
Cercopirhecus americanus minor Monkie diftus. 5"^^. 

inuj: I. p. 52. f. 33. /•■. I. 
Habitat in America. 

Capuci- 19. S. caudata imberbis, cauda longa hlrfuta, facie flaue- 
na. fccnre. Mtif. Ad. Fr. 2. t. 2. 

Hahitat .... 

Clamore borrendo hojles pe/Iit ; Jfridet faepitis vti Cica» 
da i irata latrat more cattili. 

Sclurea. 20. S. caudata imberbis, occiplte prominulo, vngulbus qua* 
tuor plantarum oblongis. MtiJ] Ad. tr. i. p. 3. 
Hahitat in [ndia. 

Corpus Scitiri, grif'0-virens y fdjttts paUidtim. Vlnae et 
Tihhe fe^rtigineae. Cauda vi//ofa, corpore dup/o /ofi* 
gior. PoUicum vngues rotundati. 

Syrlchta. 21. S. caudata imberbls, ore ciliisque vibrifTatis. Syjt.nat.'^, 
(>ercopithecus luzonicus minimus. Pet. gaz.21.t.i^.t.Jl, 
Habitat in Luzo.num injidis. 

3. LEMVR. DcnUs Primores fiiperiores IV: inter- 

mediis rcmotis. 
Liferiores VI, longiores, 
porrefti, compreili, 
paralleli, approximati. 
Lamarii fbliraini, approximari. 
AfoA/m plures , rubiobati: anti- 
ci lono-iores acutiores, 

tardlgra- i. L. ecaudatus. Mtif ad Fr. i. p. 3. 

dus. Simia ecaudata, vnguibus indicis fubulatis. SyJ^. nat. 5. n. 2. 

Ani- Specics Simiarnm inter Mamvtalia pluyimne, (id paMCiJJimat rite dcfcriptat 

et Cdg^ritae ^ plurintue obfcurae i^norantur. 
Simiae y«/pei?iic , meviores ^ petulanttt , .mitattres , i^e/ficulatoreT , iviioei- 

les, minantiir , riiient , ciLof Imcca maccrnnt, pedicuhs venavtur,ta{lH. 

excellwnt, natos vlnis ^eruvt , vienfhuant , terrefaitae cacant immwn' 

diic , vrinn^ meatu Javpe dijtmctt a vhIh* Jingnlares. 

r jo MAMMALIA PRI^JATES. Lemur. 

Animal cynocephalum tardtgradum. Sek muf. i. p. 55. 

?. 35 /. I. 2. ^^^47./-i. 

Anlmal elegantiilimum robinfonl. Rai. quadr. 161. 

Habitat in Zeylona. 

Statura Sciuriy fuhferruginea y liftea dorfali fuhfufca ; 
Gula albidiore. Linea lo7Jgitudinalis oculis ittterieBa 
alba. Facles te^a. Auriculae vrceolatae^ intus hifo" 
liatae. Pedum pahnae plantaeque nudae. Vngues ro- 
tundati: indicum plantarum vero fuhulati. Cauda 
fere milla. Mammae 2 in pe^ore; 2 in ahdotJiine 
verfus pedus. 

Antmal tardigradum , auditu excelknSj monogamum. 

Catta, 2. L. cauda annulata. 

Simia-Sciurus madagafcarienfis, fiue Maucauco. EdtQ» 
au. 199. t. 199. 

Hahitat in Madagafcar. 

Statura Felis, fiihcinerea. Oculorum regiones nigrae. 
Caput acuminatum. Aures tcBae. Cauda longa^ pt^a 
annulis atris cinereisque. Vngues fubulati: polii- 
cibus plan^tarufn rotundiores ; fcandit vt Simia , 
fed tardiufcule. Habitu accedit ad Genettam au^o» 
rum. 

volans. 3. L. caudatus , membrana amblente volltans. f 

Cato-SImius volans camelli. Vet. gaz. 14. t. 9. /. g. 
AB. angl. 277. n. 1065. 

Vefpertillo admirabills. Eo7Jt. iau. 68- t. 69. 

Felis volans ternatea. Seh. muf i. p. 93. t. 58. /. 2. 3. 

Hahitat in Afia. 

Membrana more Sciuri volantis f. Muris volantis a ca» 
pite ad manus , a 7nanihus per latera ad plantas , a 
plafjtis ad apicejji candae expanfa. Vngues acuti. 
M^mm^e duae pe(^oraIes. 'EdixtfruBus arhorujn. Ex 
fjiamuiis videtur Letnurihus f Simiis proxijjiujjj Ajiim 
TJialctdum , fed nohis non vtfum ; vlterius examinent 
mitoptae. 4.VESPER' ^ fC^a^jti^l^ ^- y/S^S-^ /ji^Zrt.Op^t.t^ (/rU^ . y^-TH^ MAMMALIA PRIMATES. Vefpertilio. 51 

4. VESPERTILIO, DenUs erefti, aciiri, approxi- 

mati: primores 4 aeqiiales. 

Mamis palmarae , volirantes 

membranacorpus cingente. 

V^ampy- i. V. ecaudatus, nafo fimplici, membrana inter femora 
lus. diuiia. 

Vefpertilio cauda nulla. ^yfl' ^^t' 7- 

Canis volans rernatanus orientalis. Seh. muf. i. *. gi, 

t. 57. /. I. 2. 
Vefpertilio ingens. C/«/ exot, 94. Ed-m. ati. igo.Mgo. 

/: 2. 4. 
Hahitat in Afia. 
Nocfn haiirit fanpimem dormientmmy crifas Gallorum 

et lacrymas palwarnm. 

Spe- 2. V. ecaudatus, nalb infundibuliformi lanceolato. 
^trum. Canis volans maxima aurita. Seb. muf i. />. 92. t, 5g. 

/• I- 
Habitat in America auftraU. Rolander. 

Nares extus infundibulum referentes , fipeme adfcen' 
dejitcs in folium lanceolatum. Aures onatae, interius 
lacinia fubulata mcmbranaceay hngitndiiie Auriculae» 
Denres Primores 4. Laniarii folitayii , magni , ///)- 
froximati rcUquis. Molares a?/trriorcs breuiores, 
obtiifiores. Alarum dfgiti 4, quorum i. annexus 
2do ; Pollex breuis vngue arcuato. Pedes di^iiis 5 
aequalibus, vnguibus arcuatis. Calcaneus exfeiit 
tendinem fubulatum fecundum marginem memhranae 
intcr pedes poficos , non coeuntem cum oppojito, 
Cauda nulla, 

perfpicil- 3. V. ecaudatus , nafo foliato plano acuminato. Syjl. ttat, 
Utus. 7. Muf Ad. tr. i.p. 7. 

Vefpertiiio americanus vulgaris. Seb. mtif i. p. 90. 

t. 55./ 2. EdxQ. nu. 201. t. 201. /. I. 
Vefpertilio roflro appendice auriculae forma donatQ. 

Sloan. iam. 2. p. 330. 
Hahitat in America. 
An haec Jemina fequentis ? 

C 2 4. V. yefpertiHovym genus noi\urnum volirat Pahnis expanfis ^ijmaiis mcmtra» 
naque Ut«rali j PhaUenii impruius viwtitans. 31 MAMMALIA PRIMATES. Vefpertilio. 

Spafma. 4. V. caudatus , nafo foliato obcordato. Syft. Jjat. 7. 

Glis volans ternatanus. Seb. muf. i. p. 90. t. 56./. I. 
Hahitat in Afia. 

leporil^us. 5. V. caudatus , labio fuperiore bifido. Syfl. nat. 7. ♦ Muf, 

Ad. Fr. I. p. 7. * 
Vefpertilio , cato fimilis , americanus. Seb. imtf. i. p. g^. 

f. 55./. I. 
Habitat in America. 

auritus. 6. V. caudatus y nafb oreque fimplici , auriculis duplicatis 

capite maioribus. 
Vefpertilio auribus maioribus. Frifch. au. t. 103. Edw. 

au. t. 201. f. 3. Olear. muf t.i^. f I. 
Hahitat in Europa. 
DiftinBa fpecies auriculisj niji folo fexu a fequentf 

aliena? 

murinus. 7. V. caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis capite mi- 

noribus. Faun. fuec. ig. Syft. nat. 7. 
Vefpertiiio. ?)eU. au. 147. Xaefn. au. 694. Aldr. ornith. 

I. p. 571. lonft. au. 53. t. 20. Alh. au. 3. p. 95. 

t. lOI. Rai. quadr. 243. Edvo. au. t. 201. /. 2. 
Vefpertilio auribus minoribus. Frifch. au. 1. 102. 
Hahitat in Europa. 
Nodu volat ; vithtat imprimis Phalaenis , capitur Ar» 

Sii Lappae calycibus, hyhernat^ de terra non euolat ; 

vcnenatus. 
Anatome. E. N. C. d. 2. a. i. ohf 43. II.BRV- ■Ouid. met. IV : 12, Lucemqut perofae 

Koffg volant , ftroqui trntnt a iftfpra nomw* JT. .yU^<^<^^//4<5'' ^'^^i^ ^ ^/'^^ S-. Oli.iyA^ ^> /r^i MAMMALIA BRVTA. Elephas 33 

11. BRVTA. 

' ' Dentes Primores inilJi vtrinque, 

5. ELEPHAS. Deiites Priinores mWi. 

hnniarii fuperiores elongari. 
Prohofcis longifrima, prehcnlilis. 
Corpiis nudiulculum. 

maxlmus. i. ELEPHAS. Rat. quadr, 123. Syft. nat.ii. Seh.wuf. i. 
t. III. /. I. 

Elephantus. Gefij. quadr. li^yj. Aldr. quadr.. l I. c. 9. 

loniL quadr. 30. t.j%.f. 9. 
Hahitat jn Zeylonae paludojis ad amnes^ edit RamoSy 

Cocos , Guilandinae femina , Frwnentum. 

Maximum quadrupes. Oculi />/7r«/.Dentes Lanlarliy7^- 
periores exferti [Ehur). Aures ampHJfmae ^ pendu' 
lae.dentatae ;aB. angl. 277. p. 1051. Cutis craflifjimaj 
callofi. Mammae 2. iuxta pe^^us. Vngues /;; apicihus 
loborum pedum. Genua flexilia. CoUum hreue. 

Probofcis lon^iffima , exten/ilis, acute odorans, loco ^na» 
nns ipfi inferuiens ; ea cihuin pottimque haurit, hojlefn' 
quepellit; ea praecifa occiditur ; murejn metuit ftb 
fomno oh tracheae infrtionem. Retro coit et mingit. 
Purtat domus j re^ore collo infidente ;' in hello arma' 
tnr falcihus; vulnufculo inter axinet atlantcm furiO' 
fus occiditur ; caeterum prndens , docilis. 6. TRI- Paxwax , Ligamentum alhum ^ nd Cnput eleuandum ct Collum fufliiicndum^ 
commune eft quadruptdikus '^ at dteft Homini tt Simiis , cum tredi 
plerHmque fedeant et incedant ^ ntc ett indigtant. Raiut. 34 MAMMALTA BRVTA. Trichecus. 

6. TRICHECW S. DentcsPrtjnores nulli, 

Lamarii fiiperiores fb- 

litaiii. 
Molares cx ofTe riigo- 
fo vtriiique inferius 
duo. 
Lalia geminata. 

fedes pofteriores coadunati m 
pinnam. 

Manatus. i. TRICHECVS. An. gen. 79. fyn. 107. Syfl. nat. -^y, 
Manatus. Rond. pifc. 490. Gejn. pifc. 213. Hern, 

inex. -^2"^. 
Manari. Clnf exot. 133. Aldr. pifc. 728- 
Manari (! Vacca marina. Rai. qiiadr. 193. 
Habitat in Mari Americano. 

Labium fuperius muricatum Vihrijfis rigidis^ inciiruU. 
Pili corporis rejnotij hreues. Pedes antici ahhreuiatt, 

palmati, vnguiculatii ipo{{ici coadunati. Mammae 2. 

peBoraJes. 
Edit vegetahilia ; manfuefciti mujtca dcIeBatur. Car& 

ejcuknta. ^. ll^Rht>YVyS. S>e72th Laniarii obtufiufculi remo- 

tiffimi. 
Molares vtrinque obtufif 
Corpis piiis teftum. 

trldafly- i. B. manibus trida£lylis , cauda breui. Syjl. nat. 6. />. 5. 
lus. Amoeiz. acad. i. p. 487.* Muf Ad. Fr. 4. 

Arftopirhaecus. Gefn. quadr. 869. t. 870. 
Ai f Ignauus. Marcgr. hraf 221. Cluf exot. iro. t, 
373. Seh. muf i. p. 53. t. 33. /. 2^ Olear. muf. 7. 
t6.f.2. Pifhr aj: ^^21. 
Hahitat in Americae tneridionalis arhorihus; Vi£lltat 

foliis teneris i nonhihit; imhres metnit. 
Quhflaua. Amicuhe nullae. Czud^ Juhvuata. Dlglti 
comhinati.YngVLQS palmarum 3; plantarttm 3. Mam- 
Ciae a peiioraks, Corpus Tiatde pilofuvt. Viia ^ tenax. 

Faci» 


V- !^t^ ■/u^l^ito ^//is. / ^JaUj-L^^-^ei^ ^^i-U^. //'i^^.J s 't^t 
. /^,//4i , MAMMALIA BRVTA. Bradypus. 35 

Facile fcafjdit , tardiffnne et vix incedit , attonitm 
qiiafi captit jleBit y fonus fenarius adfcendens ; cla" 
mor horrendus , lacrymae miferae. 

dlda8y- 2. B. manlbus didaftylis, cauda nulla. Syfl. iiat. 3. Muf. 
lus. Ad. fr.4. 

Tardigradus ceilanicus. Seh. inuf. i. p. 54. t. 94. /. i. 
ett.^^.f4. 

Habitat in Zeylona. 

Covpu$ pi/is ferrugineis vndulatis. Caput rotundatum, 

AmizuXiQ magnae. Wn^Mts in palmis 2^ in plantis ^. 

Mammae 2 pe^Iorales. 

8. MYRMECOPHAGA..Z}6v;tonulli. 

Li7jgiLa reres, 'extenfilis. 
Corpus pilis tectum. 

clida^byla. i. M. palmls dlda8:ylis, plantis tetradaftylis. Syfl, nat. g. 
Muf Ad. Ir. 8. * 
Tamandua f. Coati americana alba. 5"^^. muj. i. p, 60. 

^- 37-/- 3- 
Hahitat in America auflrali, 

trida£l:y- 2. M. palmis trida%lis , plantis pentada%IIs. Syfl. nat. g. 
la. Tamandua-gua^u. Marcgr. hraf.22^. Pif hraf 320. Seb, 

mufi.p. 60. t. '^J.f. 2. et t. 40. f. I. Rai. quadr. 241. 
Hahitat in America meridionali. 

Vi^lirat Formicis ^ infet^is, quorutn nidos -jngue fecat, 
Macula nigra a peSIore verfus latus du^a. Mammae 
PcHorales 2, Ahdominales 6 ; lente currit, cauda lat^ 
inftar mufcariife tegit , arhorcs etiatfi fcandit. 

tetrada- 3. M. palmis tetrada%Iis , plantis pentadaftylis. Syfl, 
ftyla. nat. g. 

Tamandua i. Marcgr. Iraf. 226. Rai, quadr. 242. Selr, 
muf 27. t. 4. f. 2. 
Habitat in America meridionali. 

Noc^u e.rit ; die durmit capite fub brachiis recondite; 
irata haculum prchcndit , Jiertit, pofleriorihus pedihus 
infldens. (^audae extrcmitas calua , qua fe ex ramii 
^rhorujji fufpendcre potefl , quod non in praecedenti. 9. MA- l6 MAMMALIA BRVTA. Manis. 

% • , ■ • 

9. MANIS. De72tes niilli. 

Lifigua ttvts ^ extenfilis. 
Corpus fquamis te£lum. 

pentada- i. M. pedlbus pentada£tylis. Syft. nat. g. A^. Stockh. 1749. 
%la. p. 265. t. 6. / 3. 

Armadillus fquamatus maior ceylanicus. Seh. mttf. i. 
P' 88- 1^ 54- /. I. <^t t. 59. / 5. Aldr. quadr. 667. 

Lacertus Iquamofus. Cluf. exot. 374. Bont. iau. 60. 
0/ear. fmf. §. t. 7. /. i. Pet. gaz, 32. ^ 20. / I. 
2. /?<?/. quadr. 274. 

Myrmecophagus fquamatus f. Daemon thebaicus. Herm. 
muf 295. 

Hahitat in India orientali, Viftitat Formicis , Vermihus^ 
Lacertis. 

Corpus J//prrt! fquamis haft ftriatis fetisque interftmifis 
veftitum vt ftrobilus ; fuhtus hirtum eft. Sed Cauda 
vtrinque fquamofa , etiam fuhtus ivihricata. 

Auriculae nudae rotundatae. Vngues prifmres medif 
maiores , quihus contraBis incedit. 

Myrmecophagis affinis. Irata fquamas erigit horrida. 

Cauda pinguis in epulis expetita. ffl. FE- 9' --^^'-^-^ -^' -^^^' (^-^^!::^^^!^^ (fh^. ^/^'^'1 ^^ (J%i:^JL^ > '^.JVZS'^ ^. //ss-. MAMMALIA FERAE. Phoca. 37 

III. FERAE. 

DmUs Primores fupcriores fex^ acutinfculi, 
Laniarii folitarii, 

10. PHOCA. Dentes -Prazom luperiores VI paral- 

leli: exteriores maicres. 

Inferiores IV , paralleli, 

diftiiicli, aequales, obtu- 

fiufculi. 

Laniarii I : iupa-iores ab inci- 

■ foribus, inferiores a molari- 

bus remoti. 
Molares V f VI, tricufpidati. 
Auriciilae nuilae. 
Pedes poftici coaliti. 

vrHna. i. P. capite auriculato. 

Vrfus marlnus. AB. petropol. 2. ^«». 1749- 

Habitut m Camfcfiatcae viaritijms iuter Afiam et Ame- 

ricam proxijuam , primario in injiila Hering^ii. 
Jvipetuofiffime natant , mares polygami gregati^n degtmt 
cum vxoribusj Jiliisj filiabus ad 120; coeunt in litore 
rejiipinata femina^ vix metuunt hominem, mordent 
proie^um lapidem^ fenes clumbes quiefcunt pingues, 
proprium lapidem pro leiBo habhjt , quem tion deje- 
runt ; bella injlituunt propter vxoreSj leJfum , aequurn 
et iujlum j Jiiccumbente vno accurrit alter opem la^- 
turus y mox alteri alius ^ nc duo contra vnu7n ^ vsque 
dum omnes praelio inuoluti : moejli lacrymas fundurtt 
copiojijftmas. Steller. 

leonina. 2. P. capite antice criHato. 

Leo marinus. Anjun. itin. 100. t. 100. 
liabitat ad polum Antar6\icum. 

C 5 Ma$ PliocflC f^eitut natat (ub aqua, vix incetiit ob ftdes onticos retraHot ^ ptfti" 
cot viiitos : viclitat fijtibHS i pmgHt. 38 MAMMALIA FERAE. Phoca. 

Mas Inhio fuperiore criftato. Dentes 2 fere exferti tn 

maxilla inferiore. 
Natant gregatim , pugnant profeminiSf excubias agtint, 

Rofma- 5. P. dentibus laniariis fuperioFibus exfertis. Syfl. nat. 6, 
rus. n. 8- 

Rofmaras. 0/ear. muf 38. t. 25. /. 3. lonft. pifc. t. 44, 

IVorm. muf 289. Eonan. miif 269. /'. 27. 
Alors f. Morfz, Roimarus. Gefn. aqu. 211. 
Wall-RoH: Martens. fpitsh. y%. t.i. P. f. B. 
Equus marinus f. Hippopotamus falfo diftus. Rah 

quadr. 191. 
Hahitat i^tra Zo7iam arBicam Europae, Afiae, Americae. 

vitulina. 4. P. dentibus laniariis te8:is.^ Syft. nat. 6. n. i. 

Phoca f Vitulus marinus. (kft. aqu. 702- AJdr. pifc, 

722. lojfft. pifc. 44. Dodart. aci. 191. t. 191. ,i?^;. 

qiindr. 189. 
Hahitat in mari Europaeo. 
Dormimit in lapide ex aqua eminente , pariunt in gla' 

cie, per quam adfcendunt halitu^ non defcendtmt. 

Mammas retrahunt duas ahdominis ; inter HaJe^ 

cum cateruos Jaginantur , a Laris prouocatae exjpu- 

imt pifces. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. 9. ohf 98. et d. 5. a. y, 

app. 15. ii. CANIS. DmUs {Primores fuperior^s VI: larera- 

les longiores diftantes: 
inrermedii lobari. 
Inferiores VI: larerales lo- 
bari. 
Lmiarii folirarii, incuruari. 
Molares VI. f! VII. (pluresue 
quam in reliquis. ) 

famiUa- i. C. cauda (finiHrorfum) recuruata. Faun. fuec. 12. Syfl, 
ris. 12 at. 5 Diff. Canis. i. t. i. 

Canis. Gefr. qmdr. 91. Aldr. digit. 48£. Unft. fuadr^ 
122. Rai. quadr. 176. «.auri- i 


<//Zx*-<!L-<*. V^^^^-^^>-<^<y^^^c>' (:p( , /y^iTiP. //. (Jt^t^ aC^ Z/^^"- MAMMALIA FERAE Canis. 39 

domefllc. «. aurlculis ereflls , cauda fubtus lanata. 

fignx. . yS. auriculis pendulis , digito fpurio ad tlMas poftlcas. 

granfs?^' y. magnitudine lupi, trunco curuaro, roftro attenuato. Ca- 
nis fcoticus venaticus. Gefn. qtiadr. 249. Aldr. 545. 

Moloffus. ^. magnitudine lupi , labiis ad latera pendulis, corpore to- 
rofo. Canis fagax fmguitiarius. Gefn. qitadr. 251. 

aquatictts. t. pilo crifpo longo , inftar ouis. 

nieliteus. {. magnitudine Sciuri. 

fricator. ij. nafo refimo, auribus pendulis, corpore quadrato. 

vertagus. ^. pedibus curuatls , trunco longo f lepius variegato. 

auicular. i. cauda truncata. Canis patitherinus. Aldr. digit. 555. 

extrarius. x. aurlculis longis lanatis pendulis. Aldr. digit. 561. 

^egyptius. X. nudus ab<:que pilis. 

Habitat faepius cum homine pajjtm., etiam fpontanetis 

cuafit. 
Caput vertice carinatum. Labium inferius laterihus den^ 
tatis nudis occultatum. Myftaces ordinibus ^. f 6. 
Nares extrorfutn recuruato ftnu lunares. Auriculae 
margine hafeos fuperiore reflexo ; pnfteriore duplicato; 
fintico trilobo. Verrucae faciei pilofae. j. Suturae veU 
leris 8.- collaresy flernea ^ cuhitales ^ ahduminales, 
oculares , lumhares , auriculares, anales. Mammae lo : 
harnm quaduor in pedore. Pedes fibpalmati. 
Edit carnes , vegetabilia farinofa, non olcra. Dirrerit, offa ; 
Vomitu a gramine purgatur , cacat fupra lapidem: AU 
httm graecum , fpticum fummitm. Potat hnnbendoy 
mingit ad latus , cum hofpite facpe centicsj odorat anum 
cltcrius , odnratu cxcellit ?u/fi bumidn. Leuiffimc in» 
ccdit fupra digitos , vix fudat , calidus linguajn exfc' 
rit, cubitum iturus circumit locum, dormit auditu 
{icutiorc, fomniat. Procis rixantibus crudclis , catul- 
lit cum variis , mordet illa illus , cuhaerct copula iun^ 
iltis; grauida 63 diebtis, parit facpe 4 adSt mafculis 
patri ftmilibus , fcmineis matri. Fidiffimus omnitiJUy 
docilis, odit ignotos , mordet proie&iun lapidcjn, ad 
vitihcam vlulit. Latrat in pereirrinos , e.vccpto cane 
Atncricae atiflralis ; a Mahomctanis rciCL^tis. 

Lupus. 2. C. cauda incuruata. I"attn. fi/cc. 13. Syfl. nat 5. 

Lupus. Gefi. quadr. 634. Aldr. dig. 144. hnfl, quadr. 

89. Rai. qtiadr. 17:^. 
Habitat in Euw^ieJyMSf etiam frigidioribus. 

Cater" C^msgtnm vorax.inorfu lacerans , arlertf non fcandit i Finii nodofus tjf. 40 MAMMALIA FERAE. Canis. 

Cateniathn incedit ^ Pecora^ Eqtios, Siies occU/t, ra» 
rius hominem; in jyliiis Jufpiciociffimus vix aiidet; 
tra&um funiculum metuit. Oculi tio^fu hicent. 

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 9. obfji. et cent. 10. app. 450. 

Hyaena. 3. C. caudare£la annulata, pilis ceruicis ereftis, auriculis 

nudis. Syf. nat. 5. 
Lupus marinus. Bcllon. aqnat. 33. t. 34. lonfi, quadr, 

t. 57. Gefn. quadr. 674. 
Taxus porcinus C Hyaena veterum. Kaempf amoen. 411. 

^•407- /4- 
Hahitat in India. 

Magnitudo Suis, Pili dorfi fuhfpithmiaeiy ereBi^ aplcihus 
nigris. Oculi rofiro propinquiores. Auriculae nudae. 
Cauda annulis nigricantihus verticillata ; crura annu" 
lis nigris variegata. Striae corporis fufcae et nigrae^ 
transuerfales , a dorfo ad ventrem du£tae. 

Excauat terram degitque in antris ^ diutius fine ciho vi- 
itit, in humana cadauera faeuit j quae e tmnulis ef- 
fodity coemiteriis infefia. 

Vulpes. 4. C, cauda refta : apice albo. Syfi. nat. 5. 

Vulpes. Gefi. quadr. 966. Aldr. dig. 195. lonfi. quadr, 
82. Rai. quadr. 177. 

Habitat in Europa, Afia, Africa, antra fodiens. 

CjGV^Visflauo-rufefcens. Aures reSi. Maxillae albae. 
Pedes antice nigrefcentes. 

T)egit in antris , quae fodit animal afiutiffimum ; faeuit 
in Agnos , Affferes , Gallinas , Auiculas , fwn Accipi- 
tres foetidioresque ; colligit ftercora animaliwn. Fra- 
grat ambrofiaco odore fupra hafin caudae. 

Alopex. 5. C. cauda re6la : apice nigro. Syfi. nat. 5. 
Vulpes campeftris vulgo. 
Habitat in Europa , Aila. 

Lagopus. 6. C. cauda reJla : apice concolore. Syfi. nat. 5. 
«. Vulpes alba. Kalm.bahuf ^'^G. 
^. Vulpes caerulefcens. Faun. Suec. 14^ 
Habitat in alpihus Lapponicis, Sibiria. 
Fedes denfijfime pilofi vt in Lepore. 

aureus. 7. C. Lupus nureus diBus.y^^ 

Lupus aureus. Kaempf amoen. 413. t. 407. / 3. Ral 

- quadr. 174,, .-,-,., 

VuU 


A-.^ ^/^-c^W-^y^J--^' 6 A-t^^ <siy/rn,tSboc> >C. /ySTS>. 

r^,<Z. ^.^^ya ut^ t/^j, fy i^. /&i-^^ (M/ ^ /'/0.1 j2 . ^^ -^' /; ^ >^/^ ^fyisJj Tfy^^ o^^/^^ ^) MAMMALIA FERAE. Felis. 4^ 

Vulpes indiae orientalis. Valetit. 7Jmf 452. t. 452. 

Adiil. BelL itin. l6o. 

Hahitat in oriente. 

Nhide fiauus ; cateruatim hicedit , fmto deditus ; vfT& 
clanumte clarnant remoti alii, amhula^ite Jono tju^fur- 
110 ; vlulatas exfecrahilis , quafi eiulatus latratu in" 
terceptus. Defcriptio vera anijualis etiajjmuin deficit* 

II. FELIS. De^ites Przmores 2LQqimks. 
" Mo/m-es icmi, 
TJjjgua rerrorfiim aculeara. 
Vngiies rerractiles. 

Leo. I. F. cauda elongafa, corpoie heluolo. 

Felis cauda elongata floccofa, thorace iubato. Syf. ?iat. 
6. p. 4. ;/. I. 

Leo Gefn. quadr. 572. Aldr. dig. 2. lonfl. quadr. 72. 

Dodart. aB. 1. 1. \. et 7. t. 7. Rai. quadr. 162. 
Hahitat in Africa. 
Color luteo-rufus. Frons quadrata. Cor maxiiiium, 

Maris Thorax hirfttus Caudaque foccofi. 
Segnis, ef/j-iens praedatur de Equis et jjiaiorihus qua» 

drupedihus , uec nifi fajnelicus honiine ; fugatur ac- 

cenfa flajuma ; canihus coercetur. Retro jjiingit et 

coit? Ruiiitns horrendus a tracheae anjiulis integris 

inibricatis. 
Anarome. E. N. C. d. i. a. 2. ohf 6. Barth. a6i. 1671. 

n. 17. 

Tlgris. 2. F. cauda elongatn, corpore maculls omnibus virgatis. 

Syfl. nat. 4. ;/. 2. 
Tigris. Gefn. quadr. 9:56. Aldr. dig. loi. lotjfl. quadr. 

J^4. Hofit. iau. 52. t. 53. Rai. quadr. 165. 
Hahitat in Alia. 
Magnirudo Leonis.MacuIae virgatae^ transiierfae. Pul- 

cherrimum animal tremendae veIocitatisJ}omijti peffi* 

7JIUS , dej'()lat indos ; Mas occidit proprios filios. 
Anatome. E. N. C. d. 1. a. 2. ohf 7. et a. 9. obf 194. 

Pardus. 3. F. cauda elongata , corpore maculis fuperioribus orbi- 
culati*.; infttioribus virgatis. Syfl. nat. 4. ;;. 3. 
Pantliera, Pardalis, Pardus, Leopardus. Gefi. quadr.%2^. 

PiT. Felik ]^inui JeLtium , fcandit facilt «•i-yrc/, nocin fotijfnuHm fptchlatHr^ 4Z MAMMALIA FERAE, Fells. 

Pardus mas, Panthera femina. Alp. aegypt, 237. f. 15. /.2* 

Paidalis. Rai. qttadr. 166. 

Tigris mexicana. Hern. 7Jiex. 493. t. 49^. 

Pinum Dalypus. Nieremb. nat. 153. t. 153. 

Habitat in Indits. 

Onca. 4. F. cauda elongata, corpcre flauefcente maculis nigrls 
rotundaro angulatls medio fiauis. 
Pardus f. Lynx brafilieniis. Rai. quadr. 168. 
laguara. Marcgr. braf. 2^^^. Pif. braf.io'^. 
Habitat in America meridionali. 

Pardalis. 5. F. cauda elongata , corpore maculis fuperlorlbus vlrga- 
tis ; inferioribus orbiculatis. Syji, nat. 4. n. 4. 

Cato- Pardus mexicanus. Hern. uiex. 512. t. 512. 

Carus Pardus f Catus americanormn. Rai, qiiadr. 169. 

Hahitat in America. 

Magnitudo Melis fupra fufcus , fnbtus albicans ; lineae 
punBaque nigraper totum corpus longitudinaUterfpar" 
fa , fed pedes et abdomen tantum punBis ; latera //- 
neis latiorihus alhis et fufcis pinguntur. Aures breues^ 
wargine bifidae absqtte penicillis. Pedes 5-4. Cauda 
verticillato - variegata proportione Cati. Myftaces 4 
ordinum: in fingulo ordine fetae 3./' 5, albae hafini- 
grae^ longitudine capitis. 

Catus* 6. F. cauda elongata, corpore fafcils nlgrlcantlbus ; dorfa- 
libus longitudinalibus tribus; lareralibus fpiralibus. 

Felis cauda elongata, auribus aequalibus. Faun. fuec. "^. 
Syft. nat. 4. n. 6. 

Felis vulgo Catus. Gcfn. qnadr. 93. Aldr. quadr. 565. 
Rai. quadr. 98- 

Felis. Aldr. dig. 564. lonfl. quadr. 180. t. 72. 

Habitat in Europae aufiralis jyluis. 

Moribus congenerum^ tranquilia^ ore tjtolat ., caudam 
erigit; excitata agiliffima^ fcanditjrata freniit odo- 
re ambrofiaco, Murtm Leo , in praedam intenta catt' 
dani mouet^ oculi noBu Iticent, inhiando praedam hati" 
lit., clamando rixandoque mifere amat. Pupilla in- 
ferdiu perpendiculari^oblonga ., noBti tereti-ajjtpliata; 
V7tguihus cofnplicatis incedit^ parce hibit, vrinacorro» 
Jjua^ftercus fepelit, carnes edit vegetabiliaque refpuitf 
os infiante tejtipeftate majtu lauat^ dorfiwt in tenehris 
eleBrifat; tn altum aBa decidtt m pedes. Pulices non 
kahep. DeleBatar MarOfNepetay Valeriana. 

7. F. /3 1 (AJ^yt^l^ o/l /7^. MAMMALIA FERAE. Viuerra. 43 

Lynx. *j. F. cauda abbreulata , apice atra , aurlculis apice barbatls. 
Felis cauda truncata, colore rutefcente maculato. Faun. 

jhec. 4. Syft. nut. 4. n. 7. It. Wgoth. 222. 
Lynx ceruarius. Gefn. qiiadr. 677. Tourn. it. 2. p. 185. 
Lynx. Aldr. di^. 90. lonft. quadr. 82. t. 31. i^j/. 

quadr. 166. 
Uahitat in Europae ^/«/V et defertis. 
Cauda femorihus paulo hreuior apice atra. Palpebra ?«- 

ferior alhicans , -yf £•? fuperior verfus canthum maio- 

rem. Macula linearis fufca pone ocuIos.Aunculatum 

apices nigri. Palpebrae albae. 13. VIVERRA. Dentes Pripiorcs VI iMntermcdiis 

breuioribus. 
Molares plures quam tres. 
Lingiia retrorium aculeata. 
Vngites exferti. Ichneur I. V. cauda e bafi IncrafTata renfim attenuara. 
mon. Meles digitis mediis longioribu*:: Iiteralibu'; aequalibus, 

vnguibus rubuniformibus. Hafjelqu. itin. 191. 
Meles vnguibus vniformibus, leucophaea. Syft. nat.6. 
Mus pharjonis. Aipin. ^<-'gypt- 14. t. ^5. 
Ichneumon. Bellon. itin. t^G. pifc. 44. Cefn. quadr. 563. 
Aldr. quadr. 300. t. 901. 
fS. Muflela glauca. Syft. nat. 5. Amoen. acad. 2. p. 109. 
Muftelia f. Viuerra indis Mangutia. Kaempf. amoen. 

574. t. 567. 
Quil f. Quirpele. Cjarc. Arom. 163. 
Seipenticida f. Muncos. Rumpf. herh. 7. p. 69. t. 2%. 

/2. 3. 

Ichnoumon indlcus. Fa{xv. au. 199. t. 199. 

Iciineumon f. Vulpecula zeilanica Sch. muf. i. ^. 66. t. 
41./. I. 

Hahitat in Aegypto ad ripas Nili , f/ in India prima» 
rio ; ma7ifucj'cit. 

Frons plana. L:\h\um fuperius prominens. Auriculae ro- 
tundatae. Myftaces /imp/ici ferie in omnihus lahiis la» 
teralihus ad mar^ificm. Lingua fcahra. Pollex a rcli" 
quis diftiudus. (Jauda haji crajfa , ferilim atteuuata., 
hngitudint forpuris. Follicul;us antg aperturam ani, 

fah 44 MAMMALIA FERAE. Viuerra. 

fub aeftu apertus. Pili albido et grifeo nigrefcejjte 
verticillati. Magnltudo Cati ., calcaneis incedit, Fi- 
^itat ffiuribus , anibuSy ouis, amphibiis ^ herbis ; oua 
Crocodili effodit et haurit ; Setpentmji hoflis. 

Memphi- 2. V. cauda fulca luteo - annulata , corpore fpadiceo fub- 
tis. tus flauefcenre. 

Yfquiepatl. Hern. mex. ^^2. Seb. muf i. p. 6%. t. 42. /. 
I. Rai. quadr. igl. 

Habitat in America. 

Magnltudo Martis. QoXoifipra albus^ fubtus ex albo . 
et nigro variegatus. Pedes talis incedentes. Vngues 
5-5:: anteriores compreffi, longi ;pofterioresbreuioreSp 
fubtus excauati. Dentes Primores ftperiores in meo 
nulli; Primores inferiores 6^aequaIeSy quorum 2 ijfte^ 
riores; Laniarii fupra et infra vtrinque approxijnati, 

Jrritata fundit cum ventris crepitu halitum foetidijfi- 
mum , vt nihil cum eo comparari queat. 

Putorius. 3. V. fufca lineis quatuor albidis dorfalibus parallells. 

Putorius americanus ftriatus. Catejb. c ar ol. 2. p. 62. t. 62» 
Polcat, Skunk. Fiskatta. Kalm. itin. 2. p.378. 
Habitat in America feptefitrionali. 
Cauda longitudinc corporis^ villofa. 
Irritata vt antecedcns halitum explodit , quo mhil foe» 
tidius. 

Zibetha. 4. V. cauda annulata , dorfo cinereo nlgroque vndatlm 
ftriato. 

Ciuetta. Cluf cur. 57. 

Animal Zibethicum. Rai. quadr. 179. Dodart. aB. 155. 
Hern. mex. 538- 5^0. 581- Olear. mufj. t. 6. / 3. 

Hyaena veteribus , nunc Ciuetta. Bellon. itin. 94. 

Habitat in Indils. 

Corpus oblongum. Roftrum obtufum. Dentes Primorei 
fupcriores 6, paralleli : intermedii paufo minores ^in^ 
feriores paralleli: medii paul/o breuiores: alternis 
interioribtis. Lanlarii folitarii, vtrinque diftantes, 
Molares acuti ^ defiticulati. Aures teBae^ breues, 
Corporis pili fecundum dorjum longiores , cinereo ni' 
groque vndati , rigidiufculi. Pedes jiibtHis nudi. Vn- 
gues 5 - 5 , canini. Cauda felis annulata. 

Vtriculus libethi inter anum et vuluam in vtroque fextt, 

Anatome. Darth. cem. 4. n. i. et cent, 5. «. 49. 

5.V. /i M^tlcu ^ /^^*. 


■^) MAMMALIA FERAE. Vluerra, 45 Genetta.5. V. cauda annulata, corpore fuluo-nigncanre maculato. f 
Genetra r Ginetta. Rai. quadr. 201. Beli, itm.^^G. Gejh, 

quadr. 550. 
Hahitat in Oriente iuxta riuos. 
Caudae annuh g iiigri ; totidemque alhicantes. Corpus 

croceo-nigricans y heve olens ^ maculis nigris ordme 

dijpojitis ; mihi generis ohjcuri. 14. MVSTELA. Dcfites Primores fliperiores VI, 

ereclij acutiores, diftinai. 
Liferiores VL obrufiores 
conferti : duo interio- 
res. 
Lingua laeuis. 

Lutris. I. M. plantis palmatis pilofis, cauda corpore quadruplo 
breuioie. 
Lutra marina. AB. petropoh 1749. p. 267. 
Lutra brafilienris. Rai. quadr. ig^. 
Hahitat in Afia et Am^nz^ Jeptentrionali. 

Lutra. 2' M. plantis palmatis nudis, cauda corpore dimldio bre* 

uiore. ' '^^ 

Lutra digitis aequalibus. Faun. fnec. 10. 
Lutra. Bell. aquat. 31. t 32 Gejh. aquat. 51^. Aldr^ 

quadr. 294. Dodart. a6l. 147. t. 147. Rai. quadr \%y. 
, •.. Habitat in Europae aqnis dulcibus , jiuuiis , Jlagnis, 

pifcinis. 
Viclitat pifcihus , ranis , cancris. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. 3, ohj'. 195. et d. 2. a. 10. ohf. 

112. ct cent. 10. app. 468- 

Gulo. 3. M, phntis fiiTis, corpore rufo-fufco medio dorfi nigro, 

Faun. fuec. 6. Syji. nat. 5. n. i. 
Gulo. 01. Ma^n. Scheff. ^^^pp- 339- Racz. polon. 339. 
Hahhat in alpibus Lapponiae; Rufliae, Sibiriae fyluis 

vajiijfmis. 
Viditat leporihus, auihus, Ran^iferrs, cadauerihus, 

admittit vnlpem ; voracior vrjo ; Joetidufi Fellis 

pracllantijjiwa , pretiojijfiina. 
Anatome. Uarth. cent. 4. ohj] 30. 

D 4.M. 46 MAMMALIA FERAE. Mullcla. 

barbata. 4. M. atra, collo rubtus macula alba triloba. 
Hahitat in Braiiiia. M. Ac. Holmenf 
Confer. Brown. iain. 485. t. 49.7.* i. Gakra^ 
Statura Martis, adni^jra: pilis rigidioribus; auriculae 
rottmdae , villofae. Area aiite oculos cinerafcens. Ma- 
cuiae fuh medio collo , fion vero fub gula. Mammae 
pone vmbilicum 4. 

Martes. 5. M. plantis fiflis , corpore fuluo nigricante , gula pallida. 
Muftela fuluo-nigricans, gula pallida. Faun. Suec, ^, 
' Syft. nat. 5. n. 2. 
Martes. Gefn. quadr. 151. lonft. qtiadr, t, 64. Rai. 

quadr. 200. 
Habitat in Jyluis antiquis. 
ViBitat Sciwris, Muribus, Auibus. 

Putorius. 6. M. plantis fiffis , corpore flfiuo nigricante, ore auriculis- 

que albis. 
Muilela liauefcente nigricans, ore albo, coUari flauo. 

Faun.fuec. %. Syft. nat. 5. n. 3. 
Putorius. Gefn. quadr. yGj. Aldr, vngu. 330. lonft. 

quadr. t. 64. Rai. quadr. 199. 
Habitat inter Europae 7-upes et lapidum aceruos. 
NoBu praedatur Cuniculos, Gallinas. AuicuIaSy Oua 

rapit ; ano halitu foetidijftma. 

Furo. 7. M. plantis fiOis , oculis rubicundis. \ 

Muftela fyluellris Viuerra difta. Rai. qtuidr. 199. 
Hahitat in Africa. 

Putorio minor ; Auriculae arreJIae patulae hreues; 
Oculi rubicu7tdi. Rai. 

Zibellina.g. M. plantis fiflis, corpore obfcure fullio, fronte exal- 

bida , gutture cinereo. f 
Muftela Sibellina. Rai. quadr. 201. 
Habitat in Afia jeptentrionali. 
Color fuluo ' objcurus gutture cijicreo ; anterior pars ca- 

pitis et auriculae exalbido- cinereae. Rai. Vibriffae ad 

fuperciliay nares , os longijfwiae. 

Erminea. 9. M. plantis fiffis , caudae apice atro. 

Muftela vulgaris. Gejh. quadr. 149. Aldr. vngu. 307. 
ionft. quadr. t. 74. Rai. quadr. 195. 

(i. Mu- 

Muftelae ^eM«y corpore ehngato pedihusque brcmbns eft y currit trunco z«- 
cutnato , fcandit avkQreT , faHt tx arberf m arboreni. -yU^y^-^LC^oC' //(yf> /i^''^ ^;>^ . i^W^^jW.y^*/'' /i^ /t/ly(Hiy<f ^. //^^ MAMMALIA FER'AE. Muflela. ^^ 

fi, Muftela carxdidaf. Ermineum. Rai. quadr. igg, 
Mudela alpina candida. IVagn. heluet. igo. 
Hahitat /« Europa et K^x-x frigiciiore i hyem? praejcrtim 

in a/pinis regionihus niuea. 
Coufer. MufteJa lauanica. Seb. muf. i. p. yy. t. 4Q f a 
C^udidimidia extrorfum ngra; corpus hyej/ie afbum' 

aeftatc rufnm : excepto nbdomine, pe^ere , gula. Pellis 

pretiofi hodie fejninis noflratibus. 
Edit Pifes , carnis, Mures , oua, Fungos, non vemahi» 

iia; auariffwia, foetida , fiticulofa , nQBu traedatun 

terrefaBa epilepfta cQrripitur, 

ij. VRSVS. Dcntes Primores fiiperiores VI ^ inrus 

excauati alrerni. 
Iiiferiores \ I ; laterales 2 
longiores lobati; fecuiida- 
rii bafi interiores. 
Lmiarii fbliraiii^ conici. 
MolaresW C VI; primo laniariis 
approximato. 
Lingua laeuis. 
Membrana niciitans, Nafns promi- 

nens. 
Pcnis fcatens ofTe recui'uato. 

Ar£los. I. V. cauda ^hrupta. Faun. fuec. 2, Syft. nat 4. n.x, 

Vrfus. Gefn. quadr. 14. Aldr. digit. iij. hnfl. quadr, 

t. 55. Dodart. aa. Gj. t. 67. Rai. quadr. 171. 
Habitat in fyluis turopae frigidae. 
Irrequictus; abflemius hybcrnat mtra Mufcas ; Lmhit 

pedes [Harth ^c?. 1674 p. 34.); infiat praedani. 
Vrfus mir\x\v[\Ms alhus maior^ ar:ticus. Martcns. Spitzh. 

7}- f' 0. f C.forte diflmcla fpecies efl , nobis non 

vifa. 

lufcus. 2. V. cauda elongara, corpore femigineo, roftro fufco, 
fVonre farciaque larerali longirudmali albida. 
Vrliiliis liipo nfflms americanus. tidw.au, I./». 103. MOJ. 
Habitat ad fmum Hudlbnis. 48 M A M M A L I A F E R A E. . Vr;fas. 

Meles. 9. V. cauda concolore , corpore fupra cinereo (ubtus ni- 
gro, fafcia longitudinali per oculos auresque nigra. 

Meles vnguibus anticis longifiimis. Fann. fuec. 15. Syfl, 
nat. 6. 

Meles. Gefn. qtLi;dr. 686. 

Taxus. Aldr. digh. 264. lonfl. quadr. t. 64. R^i. 
quadr. i%y 

Habitat in Europa inter rimas rupium et lapidum. 

Venatur cuniculosy antra fodit inbahitatque ; ftercus in 
eodem Joco deponunt inhahitantes extra antrum ; die 
Jatet y corradit Lathyrum in hyemem , foUicuhm pu- 
torium fupra anum haurit hyhernans. 

Anatome. E. N. C. d. 2. a. 5. ohf. 32. et d. 3. a. 3. 
ohf 163. 

Lotor. 4. V. cauda annulata , fafcia per oculos transuerfali. 

Vrfus cauda elongata. Syfl. nat. 4. A^. Stockh. 1747. 

t.<).fi. 
Mus indicus alius. Gefn. quadr. 741. 
Vulpi affinis americana. Rai. quadr. 179. 
Raccon. Kalm. it, i.p. 228 
Coari-monde. Marcgr. hraf 228. lonft. quadr. 139. 

Worm. muf 319. Dodart. acf. igl. t. Igl. Maior. 

mofc. 30. Rai. quadr. igo. 
Felis montana americana. Seh. muf 1. p. 6%. t. 42. 

/• I- 

Hahitat in Amencae maritimts. 

Cauda crajfa , ferruginea annulis nigris. 

Edit luhenter oua, Gallinas ; cihum lauat; odoratu ta* 
Buque exceljit ; tnentis tenaciJJimus , dormit a 12 no- 
Bts in 12 diei; peJIitur fetis porcinis. Penis offe in- 
curuato fcatet. IV. BE- Vrfi genus fcandit interdmn arboreSy at Kon falit , fed defcendit pofteriori' 
Hs paeeuntibnr» T^Xii covtniHniteT mcedit. Vmis ojfe cnrnato fcattt. /s r<3L- .yfV^^^, ^, /yssr /j/. c^€£^^_^ «^ //S^. /6. c/c^ .^/J/yzs-' MAMMALIA BESTIAE. Sus. 49 

IV. BESTIAE. 

Dcntes Primorcs vtvhtqitc: intermcdus dijiiw- 

tibiis. 
Laniarii fcmpcr vno plnvcs vtrinqiic: 
Nafiis vltra os prominens, 

i6. SYS. Dcntcs Primorcs Superiores IV, conuer- 

gentes. 
Inferiores VIII panili. 
Laniarii Superiores II breuiores. 
Inferiores II exferti. 

Scrofa. I. S. dorfo antice fetofo , cauda pilofa. Fn. fiec. 36. Sy/f. 
nat. 12. 

Aper. Geffi. qnadr. 146. Aldr. hlftdc. 1013. lonft. 
quadr. 74. Rai. quadr. 92. 
fi. Sus. Gefi. quadr. 872. Aldr. bifulc. 937. lonft. quadr. 

t. 47. Rai. quadr. 92. 
y. Sus chinenlis. It. IVgntb. 62. It. Scan. 72. 

Habitat in Europa auftraUore. 

Aper vix differt a Sue domeftico , nifi quod lanam inttr 
fetas non babeat. 

Chinenfis dorfjf/bnudo, abdomine ad terram vsque de» 
penderite differt. 

Varletis freqncns Vpfiliac Suis domeftici femper monutt" 
guli j in caeteris eadcm fpecies. 

Animal odore pollens, naribus fodiens : tcndinibus trun» 
candis; quisquilias ., ftcrcus , fuccu/cnta, variaque 
fpurcata vorans ; multa fligcns ; pinguifjimum , ftu-' 
pidiim, fomnolcntum, tcmpeftatujn pracnuncium et ini' 
prttiens; apricatur in fole, in cocno fc voIutat^immu7t-' 
dum, grunniens, accurrit clamanti aduerfus boftent 
fpuniante ore dentibusque borrens, Crotalis infcftum ; 
tardum vcnere , penc laxo longo ; mammis numero' 
ftffimis, prnlc innumcra ; laborat pcdiculis, fcabie, 
fcrophulis^ pipere. Ganeac numcroft niatcricSyAtblctis^ 
et cxercitatis filubris , non vero criticis ; faccharo J. 
ficu inprimis altilis laudatur : indc Pernae, Syncipitiat 
Irunculi , Cojlae , Sumina , Vuluae , 1/icia , Uotuli» 
lujcula ; at ftcrcus in ftuxu fangunuo xalct. 

D ^ aS. 50 MAMMALIA BESTIAE. Sus. Porcus. Taiacu. 2. S. dorfo poftice fetofo, cauda longltudine pedum, vm« 
bilico cyflifero. Syjl. nat. 12. 
Porcus guineenfis. Rau quadr, 96. 
HrJntat in Africa. 
Affims priori. Corpus rnfum. Auriculae acmmnatijjimae* 

Cauda longa, nuda. 
VeWusJetis caret^ nijifupra clunes. Syjl. nat. 12. 

Tyfon. aB. n. S. dorfo cylHfero , cauda nuUa. 

Taiacu. Pif ind. 98. 

Taiacu f Aper mexicanus mofchiferus. 

15:5. Rai. quadr. 97. 
Cuaiguara. Marcgr hrnf 22^. Barth. cent. 3. n. 44. 
Quaulifla cogmati Quapizoti. Hern. Tuex.S^^j.t. 637. 
Halfhat in Mexiciy Panamae, Brafiliae wow?/te,^/«/V; 

edit Ranas, Serpentes. 
Corpus cinereuim fafcia fiaua circum humeros ; crux 

nigra Jiipra nafum. 
Pedes nigri macula alba fupra genua antica. Setae fa-» 

Jiigiatae nigrae inter hreues aures, nec in dorfo. Pro- 

tuberanria adlatera oris et fupra nafum. Glandula 

fecretoria fupra chmes , fecer^jens odoratum liquorem 

amhrofiacum. Z. Hallman. 

Sabynif-4. S. dentibus duobus caninis fronti innatis. Syfl. nat. 12. 

ia. jBabyrouffa. liofit. iau. 16. Barth. cent. 2. ohf 96. 

Grevo. muf t. i. Seh. muf j. p. go. t. 50. /. 2. Rai, 

quadr. 06. ^r* 

Hahitat in Borneo Indiae orientalis. 

Magnifudine Cerui. Dentes Laniarii fuperiores n,per» 

foramcs cranum frontis, recuruati vt 2 cornuai in» 

feriores vtrmque folitarii , magni , adjiant priorihus, 

17. DASYPVS. Dentes,.. . 

CoYpiis tefta ofTea cataphra£lum, Zo- 
nis interfeda. 

i^nicm- X. D. tegmme tripartlto , pedibus pentada£lylis. Sy^. nat. 6. 
Ctus. Tatu f. ArmadUlo africanus. Seh. muf i. /?. 47. t. 30. 

/• ?• 4- 

^. Dafypus cingulo fmiplici. Syjl. nat. 6. 

Tatu muftelinus. Rai. quadr, 235. GrexQ, muf 19. 1. 1. 

Hahitat in Africa. 2.T. MAMMALIA BESTIAE. Dafypus. 51 

trlcin- 2. D. clngulls trllnis, pedlbus pcnrada£lylis, 
ftus. Dafypm clngulis tnbus. Syft. nat. 6. 

Tatou r Armadilio. Red. exper. 91. t.(,)2. 

Tatu f. Armadiilo orientaiis. Sel^. muf. i. p. 62. t. 38. 

.f ^- 3- 

Tatu apara. Marcgr. hraf. 232. P//? ^;y//7 100. Rau 

qiiadr. 234. 
Artn^idilJo f. Tatou genus alterum. C////? cxot. 109. ' 
Armadillo. GVvn?. jnuf. 17. Olcar. mitf. g. f. 6. /*. 4. 
Hahitat in India orientali. 

quadrl- 3. D. cliigulls quatuor. Syft. nat. 6. 
cinftus. Chelonifcus. Column. aquat. 2. p. 15. 1. 16. 
Hahitat .... 

fexcln- 4. D. clngulls fenls, pedibus pentada^lylis. Muf.Ad. Fr. 7. 
ftus. Dafypus cingulls fex. 5)^?. «/?^. 6. 

Tatu f Armadillo prlmus. /?/?/. quadr. 233. 
Taru f Tatu-pera. Marcgr. hraf 2^1. 
Armadillo f Tarou. C/«y' ^^.vo/^. 230. 
Hahjtat in America ineridionali, 

feptem- 5. D. clngulis feptenls, palmls tetrada8;ylis , plantis pen- 
cin^us. tadaitylis. Awoen. acad.i. p.2^1. 

Dafypus cingulis feptem. Syft. nat. 6. 

Hahhat in Indiis. 

An fujjicicnter a fequef/te diftin^us? 

nouem- 6. D.clngulis nouem, palmls tetrada£fyli$, plantfs pentata 
cindus. diftyiis. Muf Ad. Fr. 6. 

Dafypus cingulis nouem. Syft. nat. 6. 

Tatou f. AiTnadillus americanus. 5^^. muf i. p. as, t, 

2(^.fl.ett.^^.fG. 
Tatue brafilienfibus. Marcgr. hraf. 231. Rai, 9. qnadr, 
233. 
/3. Dafypus. Hern. mex. 314. 

Hahitat in America meridionaliy b4 18.ERI- Dafypi in cUtitet ct JexHs dijfatntUs inqnifant nntoftnc. 52 MAMMALIA BESTIAE. Erinaceus. 

i8 ERINACEVS. Dentes PrimoresU^ paralleli, 

fubcuneati , longiores, 
diftantes : fuperiores 
remoriores. 

Lamarii II vtrinquc , an- 
trorfiLm decumbentes, 
parui. 

Molares III f IV acuti 
lobati. 
Corpus fpinis obteftum. 

europaeus.l. F.TtiNACEvs. Fn. fi.16. Syft. nat. 6. h. Goth. 264. 
Echinus f. Erinaceus terreftris. Ge/h. quadr. 368. Aldr. 

qtiadr. 459. lonfl. quadr.in.) t.6^.Rai. quadr.2^1. 

Sef?. ntuf. I. p. 78. t. 49. /. i. 2. 
Hahitat tn Europa. 
Mitisy amhroftacus, polyphagusy mSturnuSy monoga" 

inus , hybernans^ nidificans e Mufco i?t fruticihuSy 

metu fe contrabens , naribus criftatis. 
Anatome. E. N. C d. 2. an. ohf 65. et an. 6. ohf 105. 

et cent. 10. app. 447. Barth. aB. 1671. n. 90. 

ip. TALPA. i^t?;;;^^?/ Pr/;;2ora fiiperiores VI. 

Inf eriores V I ] I. 
Laniarii maior I, et mino- 
resIV. 

Molares acuminati. 

europaea. i. T. caudata, pedibus pentada£lylis. 

Talpa caudata. Syft. nat. 7. Faun. fuec. 17. It. Scan, 

333. 
Talpa. Gefn. quadr 931. Aldrott. digit. 451. Rai. quadr. 

236. Seh. muf. 1. p. ^8 t- 41- fg- h 4- 
Hahitat in Europae humofts fub terra , vtBitans e Lum» 

hricis , non plantis , noBu praedatur. 
Anarome. E. N. C. d. 1. a 3. ohf 51. ct d. 2. n. i. ohf 

130. 
Venis omnium ammalium longiffimus. Peilis dsUcatuIa. 2.T. 


/j^- y^^£4*^ a^, /75i-._ ^ (fff^^A^ /?, /y2> r. /i ^^6iA^ciy^ (!t^^.A4^ /^yi^-J' /^rzy' MAMMALIA BESTIAE. Talpa. 55 

ifiatica. 2. T. ecaudata , palmis tnda£lylis. 

Talpa libirica verficolor. SeO. niuf, l. p. 51. t. 92. 

/• 4' 5- 
Habitat in Sibiria. 20. SOREX. Dentes Pvimores Superiores II, bifidi. 

Inferiores IV: interme- 
diis 2 breiiioribus. 
LaniaYii vainque plures. 

Araneus. i. S. canda corpore longiore. 

Sorex. Fann. fuec. ^■^.* Syfl.nnt.io. 

Mus araneus. Gefn. quadr.yj^i. Aldr. digit.^i!^l.t. ^^2. 

lunfl. quadr. t. 66. Rai. qiiadr. 239. 
Hahitat in Europae cryptis. 
Auriculae breues , amplae. Cauda longa. 

criflatus. 2. S. naribus criftatis, cauda corpore breuiore. 

Hahitat m Penfyluania. P. Kahn. 

Facies Talpae^ colore atro^ pabms niueis. 

Auriculae nullae. Roftrum Jongiffimmn. Cauda fuhnu» 
da , corpore dimidio breuior , concolor. N ares y/;/- 
galae flella palmata radiis lO f 15. fuhulatis, nudis 
vt in Erifiaceo. Dentes primores fuperiores 2; /«- 
feriores 4. Laniarii vtrinque plures. 

aquaticus. 3. S. plantis palmatis, palmis caudaque corpore breuiore 

albis. 
Talpa virginianus niger. Seh. muf i. p. 51. t. 32. f. 3. 
Hahitat in America fcptejitrionali. P. Kalm. 
Facics praccedentis , Jcd cinerea aut fufca^ palmis alhis. 
Cauda corpore quadruplo hreuior, alha. Dentes primo» 

res fuperiorcs 2'; itifcriores 4 .• intermedtis brcuijfimis. 

Laniarii vtrinque plurcs , difcreti. II. DI- S9\<x inpenjis mfkximht Pct. gaz.^-j. t. :;. f. $. nobu non xifus cji. 54 MAMMALIA BESTIAE. Didelphis. 

21. DIDELPHIS DcnUs Primores Superiores X. 

Inferiores VIII: inter- 
mediis 2 breuiilimis. 
Laniarii longi. 
Molares denticulati. 
Lingua fubciliata. 

Follicnhis abdominalis mamma- 
rum. 

marfu- i. D. mammis g intra abdomen. Ajuoen, acad. i. p, 279. 
pialis. Syji. nat. 10. Muf. Ad. Ff\ 10. 

PlnlaRder. Seh. miif. i. p. 64. t. 39. 

Opofium. Tyfon. aB. 290. p. 1565. 

Carigue. Laet. amer. 551. 

Cariegueya brafilienlibus. Marcgr. hraf. 222. ^if hraf 
923. lonft. quadr. 136. t. 63. 

Maritacaca. P//7 ^w/? 323. Rai. quadt\ 182. 

Tlaquatzlen. Hernand, mex, 330. 

Habitat in America. 

Corpus Melis, magmtudine Felis maioris. RollTum 
conicum y longuni Suis injiar , carinatum , riciu lon- 
giffimo Vulpis. Nares perpendiculares, lunares. Vibrif^ 
*- lae 5 ordinum , longae ; fetae pone oris riBu?n g , fuh 

gula 5. Auriculae rotundatae , atrae apicibus albis. 
Dentes molares /o^«?/.- anteriores fmplices : primi 
minimi ; reliqui vt in charaBere. Tibiae nigrae, lae- 
nes pilis hreuihus. Cauda nuda , longitudine corporisy 
quajt fcgmejitis ex rugis, prehenjilis. Manus pentada" 
Sylae , fi/fae. Digiti teretes j fiudi, aequalcs. Vngues 
compreffi, arcuati. Plantae vt in palmis: Pollex 
omnino muticus. 

Pullos laBantes territosque intra ahdomen recipit mater. 

PKllan- 3. D. cauda bafi pilofa, aurlculis pendulis, mammis qua- 
der. ternis. 

.Tlaquazln f Tai-ibi braiiilenfibus. Seh, muf,i,p. ^y, 

f.56./.4- 

fiahitat in America. 

FigU' tJidelphis ftf/;£V? ^lT?:f #?•«>;;.. rff cli/iiniio f rsiKQto ^ gauiefit PrimaUf 
mutko. Z^.QlJ^J^ o^//3 5^- fP^^cij^S-u^. ^^.) MAMMALIA BESTIAE. Dldelphis. 55 

. Figurri Sehne alienaroftro rotundiore, fafcia fufca trans 
oculos, pollice poftico vnguiculato , (luod non iu noftro. 
Vhera duo : mammis in fingulis a. 

i 
Opof- 3. D. cauda femipilofa, fupercillorum regione pallldiore, 
fum. mammis binis. 

Philander, OpoiTum f Cariguela. Seh. ;;;///? i. />. 56. ^ 

36./: 1.2. 
Hahitat in America. 

Ahdomen circa mammas contrahitur in marfupium; 
pollices poftici mutici. 

murma. 4. D. cauda femipilofa, mammis fenls. Amoeuit. acad, 

/. 279. 
Mus fylueftris amerlcanus. Seh. iuuf i. p. ^g, t. 31. /. 

12. 36. 
Hahitat in Afia, America. 
Vngues digitis omnihus acuti y exceptis pollicihus pOm 

fticis. An pullus praecedentis ^ 

dorfigera. 5. D. cauda bafi pilofa corpore longiore, dlgitis manuum 

muricis. f 
Mus fylueftris americana. Seh. muf i. p. 49. t. 31. f 

5, 4. et 2. p. 90. t. 84. /. 4. Merian. furin. 
Jlahitat in America. 
PhIIqs in dorfo gerit caudis cirrhi inftar comtolutis. V. GLI^ S6 MAMMALIA GLIRES. Rhlnoceros. 

V. GLIRES. 

Dmtes Pri772orcs hini ftipra et ififra^ a mola- 
ribiis remoti. 
Laniarii 7ii{lli, 

22. RHINOCEROS,- Dentes Primores IL 

Corjin nafb inlidens. 

vnicor- i. R. cornu vnico conlco. Syfl. nat. ii. n. i. 
nis. Rhinoceros. lonjl, quadr. 98. t. 38. Bont. iau. 50. 

t. 51. Bergen. orat. 1746. t.i. Gefn. quadr.^^2.AIdr. 

blfnlc. 878. 
Hahitat in Africa , India , coe^tG fe volutans , vi^itans 

vepretis. 
Statura priorls fere Elephaiitis. 

Cornu in roftro^fjlidnjfi, recuruum, perpetmmi , conicum. 
ludbium ftperius acnruijtatmii aduncum. 
Oculi et Aures paruae. 
Cutis nuda. Rugae transuerfiles : 1. Capltls poflica. 

2 Scapularis: 3. Abdominalis ante femora. 4. Fe- 

moralis trans femora. Vngulae tres. 
Cauda attenuata pedihus breuior. 
Animal mite , ni lacejjatur , tum arhores fragore pro- 

flernit , cor^tu eiicit omnia. 
Quantus erat cornu , cui pila Taurus erat. Martialis. 

bicornis. 2. R. cornibus duobus cunelformlbus. Syfl. nat. 11. ;;. 2. 
Hahitat in India Kolhius , lacohaeus, Schroeckius. 
Species ohfcura, cranium tantum cum cornihus duohus 
cojnpreffis altero minori Jupra alterum nohis vifum. 

23. HYSTRIX. Dentes. -Primores II oblique fciffi. 

(Rai.) 
Molares o£to. 
Corpus fpinis teftum. 

criftata. i, H. palmis tetradaflylls, plantis pentada£lylis , capite 
criftato ? cauda abbreuiata. Syfl. nat. 9. n. i. Hy- 
y. C^^tl/ut^. ^ /YZ S~. ;2/f. /VA^-^^^f^^Jt-y^'^ ' yC. //-^cP. /3. ^tf ijf^^-j^ . yi /yss: Zi^A^ ^.//^r. MAMMALIA GLIRES. Hyftrix. 57 

Hyftrix. Gejjt, quadr. 563. AJdrou. digit. 471. lonfi. 
qiiaHr. 119. t. 68- Dodart. a6t. 233. llai. qitadr. 206. 
Hyftrix oriencalis criihta. Seh. mtif. 1. p. 79. f.50. /. l. 
Hahitat in Afia. 

prehenfi- 2. H. pedibus tetradaftylis, cauda elongata prehenfili fe- 
lis. minuda. Syft. nat. 9. «. 2. 

Hyllrix. Bom. iau. 54. 
Cuandu braiilienfibus. Marcgr. hraf. 233. P//r amer, 

99. /'?tf/. qiiadr. 208- 
Hoitztlacuatzin. Hern. mex. 322. 
Hahitat in Afia , Anierica meridionaVt, 

dorfata. 3. H. palmis tetrada^tylis , plantls pentada£lylis , cauda 
elongata , dorfo folo fpinofo. 
Hyftrix canadenfis. Edw. ati. 52. t. 52. 
Hahitat in Canada. 
Corptis ferraginetnn y Cauda apice fuhtns alha, 

macroura.4. H. pedibus pentadaftylls, cauda elongata: aculeis daua- 
tis. Syft. nat. 9. ;/. 3. 
Porcus aculeatus f. Hyftrix orlentalis. Seh. muf. i. p. 

84-^-52-/ I- 
Hahitat in Alia. 

brachyu- 5. H. pedibus pentadaftylis , cauda abbreuiata. Syft. nat. 
ra. 9. n. 4. 

Porcus aculeatus f Hyftrlx malaccenfis. Seh. muf. i. p. 

%i.t.^i.f.i. 
Habitat in Afia. 

24. LEPVS. Dentes Primores U: fiiperiores dupli- 

cati: inrerioribus minoribus. 

timidus. I. L. cauda abbreuiata , auribus aplce nigris. Syft. nat. 9. 
n. 2. Faitn. fucc. 19. 

Lepus. (jcfn. quadr. 69. Aldr. dig.^^y. lonft. qttadr. 
t. 65. }\ai. qnadr. 204. 

Hahitat in Europa. 

Hyemc in fri(ridis niuirus, exceptis aurihus iiigris. Cau- 
da etiam aejtate alha. Aures hn^ae. Oculi exftantes 
mcmhrana nii^itante , fumno aperti. Femora poffica 
crafta. Pedibus lanatis 5-4, et dorftim conftitutmt 

prac' Lcpus cumutus, ji non hyhidut , C(\te fathlofus jlt. 5g MAMMALIA GLIRES. Lepus. 

pracftaiTtlfflniam partem. Nares hujjiUi, motltantes, 
Inermis curfu valett timtdus^ currit gyros fenjim bre- 
itioreSi retro deuiat exftHendo; a Cauibus, belibusj 
Accipitrihus , NoMs venatur ; cauitas vtrinque e re- 
gione puhis ; ceruice fragiii ; immenfus parturitione ; 
vrina foetida non in cubile ; pulicihus ohnoxius. 
Anatome. E. N. C d. i. a. 2. obf 251. et a. 3. ohf 93. 
et d. 3. a. 5. ohf 225. F^arth. acf. 1671. n. 136. 

CunicU* 3. L. cauda abbreuiata , auriculis nudatis. Syft. nat. 9. n, 
lus, 3. Faun. ficc. 20. 

Cuniculus. Gefn. quadr. 72. Aldr. digit. 382. Io?ift, 

qttadr. t. 6$. Rai. quadr. 205. 
Hahitat iniEviTOp^ auftrali, ajitra fodiens in arenofts. 
Hoftes ipft Falconcs, Meles, Putorius. 
Spccies faciUus dignofciturj quam differentia fpecificd 

deten?matur. 
Anatome. Paru. ohf lo. 

capenfis.^. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubrls. 

Hahitat ad Cap. b. Spei. Fodiens, I. Burmannus, 

brafilien- 4. L. cauda nulla. Syft. nat. 9.«. J. 
fis. Cunicuius braiilieniis Tapeti. Marcgr. hraf. 223. Rai, 

quadr. 205. 
Habitat in America meridionali. 

^^^ CASTOR. De^rtes Prmores luperiores trun- 

cati, angulo transuerfb 
excauati; inferiores apice 
transuerfi. 
Cattda depreffa. 

Fiben I. C. caucla ouata plana. FauJi. fuec. 23. Syft nat. 10. 

n. I. ^ 

Caftor. Gefn. pifc. Igy Rond. pifc. 236. lonft. pifc. 

t. 68- Dodart. a6t. 131. Rai. quadr. 209. Aldr. 

quadr. 706. 
Fiber. Bellon. aqu. 30. 
Hahitat in Europae, Afiae, Americae horealibus ad rt^ 

pasfluniorum lacuumque, vi-Bitaits corticibus impri* 

mis Popuii tremulae; Domos mire exftrtiit. 

Oeco» i p0 C^^oAry-^ ^^ /^j-r. MAMMALIA GLIRES. Caftor< 59 Oeconomja atiimaUs data a D. Cifleroy a^. StockJ.\ 

1756. p. 207. 
Anatome. E. N. C. d. i. a. 2. ohf 251. 

moUcha- 2. C. caudi longa lanceolara plana. Fann. fuec. 24. Syf. 
tus. nat. 19. w. 2. 

Mus aquaticus exoticus. C////? exot.^^yy Worm. muf., 

Rai. quadr. 21J. 
Ilabhat in Rufliae aqnofis^ America. 
Vedes pofici , vt in antcccdente palwati ; vi^itat Acoro. 26. MVS. De7M Frimores infcvioYQS ruhuhii. 

Porcel- I. M. cauda nulla, palmis tetrada£lylls , plantis tridafty- 
lus. lis. It Wgoth. 224. Syfl. nnt. 10. n. i. 

Cunkulus indicus. Gty«. qtiadr.^ifij.Aldr. digit.i^c^i.y^-i. 
Porc^lus indicus. f. Cuniculus indicus. loiiji. quadr. 

161. t 63/ 6. 
Mus r Cuniculus americanus guineenfis, porcelli pilis et 

voce. Rai, qtiadr. 223. 
Cauia Cambaya. Marcgr. hraf 224. Pif hraf I02. 
Hahitat in Braiilia. 

Ilijloria buins hahcttir iu Dijfertatione de Mure indico. 
Conf. Capyhara. Marcgr.hraf 2^0. huic ajfmisyfd ma- 

ior y coloris ignoti. 
Pipicntes , hquaccs, inquicti , fcquaccs, calc':travtes , at- 

tenti^ comantcsy maflcantcs^ cdunt vcgctahilia varia- 

ta; potant lympham puram, calorcm amant; fcmina 

mammis duahus, parit pullos pcrfcdijfimos, mox coit ; 

mas homhylans iuniores mafculos mordct parapki^i- 

cos. Color variNs etiamfpontaneis. 

lepori- 2. M. cauda abbreuiata, palmis tetrada£lylis, plantis tri- 
nus. d:i8:ylis. 

Lepns iauenfis. Catcsh. carul. 3. p. ig. t. ig. 

Ilahitat in laua , Sumarra. 

Auves fuhrotundae , Color ruf/is , abdomine alho. 

Lem- 3. M. cauda abbreulata, pedibus penr.idaiJlylis. 
mus. Mus cauda abrupta, corpore fuluo nigroque vario. 

laun.fucc. 26. AJ7. Stockh. 1740. p. 326. t. 6. f. 45* 
Sy/i. nat. 10. n. 2. 
Mu-. mnnrarnis. SchcfJ'. lapp. 3^6. 
Lemming. Olear. vitif 21. t. 12. f. 6. Lem' Si MAMMALIA GLIRES. Mus, Lemmus. 01 Magn. fept. ig 20. 

Mus riGruagicus. Worm. muf. 323. t. 325. monogr. 6. 

Rai. quadr. 227. 
Habitat in alpibns Lapponlcls. 
Cregatim fugiunt quihusdam amiis ex aJpibuSi reffa via 

iter injiituentes ; edunt Lichenem rangiferinmn, amen- 

ta Betulae nanae , no7i carnes. 
Wormii Hiftoria Muris noruagici. Haffh. 1653. quart, 

hunc Jiftit. 
Anatome. Barth. cent. 2. p. 301. 

Marmo- 4. M. eauda abbreulata fubnuda, auriculis rotundatls, buc- 
ta. cis gibbis. 

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. Syft. nat.io. 

n. II. 
Mus montanus. Matth. diofc. 2. c. 63. 
Mus alpinus. Rai. quadr. 221. Wagn. helu. 179. Do- 

dart. mem. 3. p. 31. t. 31. Gefn. qiiadr. 743. Aldr, 

quadr. 445. 
H^bitat in alpihus Heluetlcls , Trldentlnis. 
Dentes primores inferiores apice diuergentes. 
Myftaces vtrinqtie ferie fextuplici. Aures paruae^ ve* 

ftitae. Bucca vtrinque : admodum gibba. Cauda 

palmaris-, nigra. Verruca fupra oculos fetis 6 ; fub 

oculis fetis 7. Dorfum cinereum. Inguina et pedes ci- 

nereo flauefcentia. Sutura a guJa ad anum. Pedes 4-5. 

H. Z. HaJlman. 
Profunde et ceJerrime fodit ; Jjybernat aJto fomno., ma* 

nibus cibum ori admouet,faepe ere&a incedit ; faciJius 

in pJanitie, qua^nfub terra capitur. 

Monax. 5. M. cauda medlocri pllofa, corpore grifeo, aurlculls fub- 
rotundis , palmis tetradaftylis , plantis pentadaftyiis. 
Monax f Marmota americana. tdvi>. au. 104. t, 104. 
Hahitat in hmtticz feptentrionaJi. 

CricetUS. 6. M. cauda fubabbreulata , auriculis rotundatis, corpore 
fubtus niizro, lateribus rufefcentibus. 

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nlgroque 
longitudinalirer varlo. Syft. nat. 10. n. 10. 

Cricetus. Rai. quadr. 221. E. N. C. d. 2. a. 5. obf 186. 
Gefft. quadr. 738« 

Htsmfter. Meyer. thiere ( Norib. 1748. fol.) t. %i. 82. 

Habim m Geimania. Numf*' J^ c^u^^^ ^' ^/^' /^^ Tw^ • -^^*^^' A ^'j MAMMALIA GLIRES. Mus. 6i 

Numerus digitortmi pedmn in hac et antecedente nohis 
ignotus. CunicuU) minor y cauda pedibus j ere breiuor. 
Bucca vtrinque faccata. 

Cauernas fodit fub terra phirimis concamerationihus y 

- duplici foraminc: altero obltquo aditu^ altero per- 
pendiculari fpecuja. CoH.git Frumenium j Pifa, Fabas^ 
fructus j in diflinSiis cameris feruanda , adportat ea 
in bucca; parit bis in anno fex pullos , itidem in 
propna camera feruandos , vti etiam flerquilimum in 
d'flin,^a. 

Venatur ob carnes, pelles, frumentum colIeBum ; occidi^ 
tur puluere Veratri, farma et melle in panes codis. 

Citillus auBorum^ f ab (?oc diuerfus -, probe obferuan- 
dus, 

terreftiis, 7, M. cauda mediocri fubpllofa, palniis fubretradafty- 
lis, plantis penradaftylis , uuriculis vellere breuiori- 
bus. 

Mus cauda longiflima pilofa, auribus fubrotundis vellere 
breuioribus. Fn. fitec. 29. Syfl. nat.fio. n. 5. Ed v/. 

Mus agreftiS; capire grandi^ brachyuros. Rai. quadr. 
11%. 

Hahitat in Europae terra et aqua. 

Corpus fufcum fubtus palUdumj at non albicans. Caput 
craffnis , orc gibbo. Cauda magis pilofa, quam in Rat- 
tOffdcorpore dimidio breuior.at ped.'bus fere longior, 

Hortos Talpae injiar mifcre effodit , palmis hcet paruis ; 
natat in fofps et itfintdtur plantis ficet ffjs; Rad ccf 
arborum decnrticat j plantarum confttmit f auferpf 
PuIIos anatum in pijanis occidit. 

amphi- g. M. cjuda elongata pilofa, plantis palmaris. f 
bius. Mus mainr aquaticus f. Rattus aquaticus. Rai. quadr, 

217. 
Mu^v aquaticus. Bell. aquat. ^5. t. 36. 
Hahitat in Europae , Atricae fojjts , ripis , pifcinis^ 

hortis. 
Speces mihi non rite co^rnita. 
l'odtt ad foffjs et radices arhorumy natatj vrinatt/rf 

C0'fj/(tnrt radiCi'Sj hortis -•* jittis ijijefusj capituf 

Naffis € virguhs confe6iis fub aqua demeijis. 

RattUS, o. M. ciULla elont^ari fiibnuda, pi^mis rerrada£^ylis curn 
vnguiculo poilicari, piantis pentadaitylis. 

E Mus 6z MAMMALIA GLIRES. Mus. Mus cauda elongata fubnuda , corpore fufco clnerafcente. 

Faun.juec. 2%. Syft. vat. lo. n. 6. 
Mus domcfticus maior. Gefn. qiiadr.\o^. Aldr, quadr, 

417. Ral. quadr. 217. 
Glis. lonft. quadr. f. 66. 
E.ahitat in domihits Europae. 
Cautmn animal , vtenjilibus infeftum. 
Glirem veterum me ignurare agnofio , nifi fit Marmot^- 

aut Cricetus, 

Mufcu- 10. M. cauda elongata fubnuda , palmls tetrada£lylis , plan- 
lus. tis penradaftylis. 

Mus Cuuda nudiulcula, corpore clnereo-fufco, abdomine 

fubaibefcente. Faun, fuec. 91. Syfi. nat. n. g. 
Mus. Gefn. quadr. 714. Aldr. quadr. 417. lonft. 

quadr. t. 66. 
Mus domefticus vulgaris f mlnor. Rai. quadr. 218. 
Hahitat in domihus. 

Vnguis poUicaris pahnarum nullus^ quo a Ratto differt. 
Dekdfatur muficaj non facile incarceratur ; poJyphagus, 

II. M. cauda elongata pilofa , corpore rufo , gula albicante. 
Faicn. fiiec. 32. 
Mus auellanarum minor. Rai. quadr. 220. Aldr. digit, 

440. 
Hahitat in Europae fyluis. 
Colligit nuces , glandes ; fiuperfluas defodit. 

lyluati- 12. M. cauda longa, palmis tetrada£lylis , plantls penta- 
cus. daftylis , corpore grifeo pilis nigris, abdomine aibido. 

Faun. fuec. 30. 5)^?. nat. 10. n. 7. 
Mus domefticus medius. Rai. quadr. 218. 
Hahitat in hortis et fiyluis Europae. 
Afferes durijfimos , fiaepe vno die perforat, 

ftriatus. 13. M. cauda elongata fubnuda, palmis tetrada£tylls , plan- 
tis pentadaftylis , corporis ftriis punftatis. 

Mus cauda ionga , ftriis corpotis longitudinalibus et pun- 
dis albis Mufi Ad. Fr. 10. * 

Mus orientalis. Seh. mufi 2. p. 22. t. 21. /. 2. 

Habitat in India. 

longipes. 14. M. cauda elongata veftita, palmis tetrada£lylis, plan* 
tis pentadadtylis, temoribus longifrimis. auellana- 
tius. Mus ^- fc^V;^^ /7^>" MAMMALIA GLIRES. Mus. ^3 

Mus cauda longa veftira, pedibus pofHcis longltudlne 
corporls flaui. Maf. Ad. tr.<^.* 
r Hahitat in torridis regionibus. 

laculus. 15. M. cauda elongara floccoD , palmls pentadaftylls , plan- 

tis rridi£tylis, femoribus longiflimis, brachiis breuif- 

fimis. 
Mus iacidus pedibus nofHcIs longifilmis, cauda extremo 

villofa. Hajfelq. itin. igg. aci. Stock. 1752. p. 122, 

f. 4./. I. 
Mus uegyptius. Haffvlq. acf. Vpf. 1750. p. 17. 
Cunicuius minor caudatus djuricus. MuJ] Petj-op. i. p, 

94xf. 7t. 123. 
Cuniculus C Lepus indicus Vtias dlftus. Ahh\ quadr. 

395 fiS- ^on. 
Lepus cauda-elongata. Syfl. nat. 9, 71. 4. 
Habitat in Arabij, Cilniukia. 
Vlantis tnntum incedit ^ et quiefcit; pahuis cihujn ori 

adwouet. 

volans. 16. M.cauda elongata vlllofa, palmls tetradaaylls , plantls 
penradaftylis , larcribus extenfi. volitans. 

Sciurus americanus volans. Rai. quadr. 215. Seh. imif. i, 
p. 72. t. 44. /. 3. Edxv. au. 1(^1. 1. 191. 

Hahitat in \'irgmia , Mexico. 

Curis ab aurihus ad brachia et femora ct caudam ex- 
tcnfu , margine plicato 7iigro. 

27. SCIVRVS. Dcmcs Primoresll: Supei-iores cu- 

ncarij 
Inferiores comprdll. 

vulgarls. I. S. aurlculls apire barbatls , palmis tetradaftylis , piantis 

penradaftylis. 
Sciurus palmis folis fd^ien^i. faun.fec. 21. Syf.nat.Q.n.i. 
Sciurus. CcJ}7. quadr. 13. Aldr. quatir. 398. loufi. 

quadr. t. 66. 
Sciurus vulgans. Rai. quadr. 2l.\. 
Habitat in Europae arburibus. 
Aejiate ruber abdowine albo , hyeme cinercus. JlSiitat 

Jiucibus, Jlrobi/is ctc. fedens. Super .tfum ctbnm 

dejodit ; Cortice interdum nauigat. Nidus glohojits 

e mujiii. 
Anatomc. £. N. C. cent. 10. app. 449. 

£ a 2. S. 6+ MAMiVIALL^ GLIRES. Sciurus. nlger. 2. S. niger. Catesh. cavol. 2. p, 75. t. 73. 
Habitat m AmQiic^L JeptefitriojjalL cinereus. flauus. getulus. 3. S. virginianus clnereus maior. Rai. qtiadr. 215. Catesh, 

car. 2. p. 74. 174. Kahi. itin. 2. p. 409. 
Hahitat in America feptentrionali. 
Magnitudo tripla aut quadrapla Sc. vulgaris. 

4. S. auriculls fubrotundis, pedibus pentadaftylis. 
Sciurus cauda tereti, pilis breuibus, auriculis fubrotundis. 

Amoen. acad. i. p. 28l- 
Habitat in America. 
Magnitudine dimidlo ininor Sc. vulgarif luteuSf api" 

cibns pilorum alhis. Pollex anticus folo fere vngue 

conflat. 

5. S. fu(cus , ftriis quatuor albidis longitudinalibus. 
Sciurus getulus. Rai. quadr. 216. Edvp. au. 198. t. 198. 

Seb. mufi. p. 76. t.^j.f. 3. 
Hahitat in Africa. flriatus. 6. S. flauus ftrils quatuor fufcls longltudinallbus. Muf Ad, 
fr. 8- * 

Sciurus ftriatus. Catesh. car. 2. p. 75. t. 75. Edw. au. 

i8r. t. igi. 
RoefTelvifla. Kalm. itin. 2. p. 419. 
Hahitat in America feptentrionali fuh terra. 
Magnitudine Mnris ?nufiuli vel paulo maior, Palmae 

tetradaBylae^ plantae pentadaBylae. 

volans. 7. S. hypochondriis prollxis volitans. Faun. fuec. 22. Syfl. 

nat. 9. 
Sciurus volans. Seh. muf i. p. 6y. t. 41. /. 3. Catesh, 

car. 2. p.jG. etjj. Edw. au. 191. t. 191. 
Mus ponticus f fcythicus. Gefn. quadr. 743. 
Quadrupes volatile rufliae. AB. petr. 5. p. 218« 
Hahitat iu hrealihus Europae , Afiae, Americae. VI. PE- /'A WQ^^xf-»^ a\ , /7^ T. ^^ Cm^-^^^^25±S:^' "^* "^^-^ MAMMALIA PECORA. Camelus. 6$ 

VL PECORA. 

Dmtes Primores fiipcriores milli. 

Infcriores VI aiit VIII ^ a 
iuolaribiis rcmotijjmi. 
Pcdcs vngiilati. 
Mammac ingiiinaUs. 

28. CAMELVS. Cor;;///? niilla.- 

Dentes Primores inferiores VI, 
fpathiformes. 
Laniarii diftantes: fiipe- 
riores III , infcriores II. 
Lahitim fiiperius fifilim. 

Drome- i. C. topho dorfi vnlco. Syft. nnt. 15. ;;. i. 
darius. Camelus vnico in dorfo gibbo. Rai. qnadr. 143. 

Camelus. lonft. quadr. t. 41. Gefn. qiiadr. 159. Aldr. 

bift^)0%. 
Hnhitat in Afrlcae defertis nrenofis fitictdofts. 
Callos in pedibiis auteriaribus 4 , /';; pojlerioribus 2 , rii 
fterno 1. gcrit. Ventricitliis fecundtis celltilofus pro 
aqtia piira diutius aft^^rtianda pcr fttictilofa deferta. 
Onera portat j lente feftinatj lajfus iacct fuper pe^us. 

BiLlria- 2. C. tophis dorfi duobus. Syft. nat. 13. ;;. 2. 
nus. Dromedarius. lonft. quadr. i. 44. /' i. 

Camelus. Gefn. quadr. 151. Aldr. bif 907. 

Habitat in Afrlca. 

Ltirfu antecedente celerior , pro viagnatihuSi rartor. 

Clama. 3. C. dorfo laeui, topho peftorali. Syft. nat. 13. ;;, 3. 
Camelus peruulanus Glama diftus. [lai. quadr. 145. 
Pclon ichiatlocjuitli. Hern. tnex. 660. 
Habitat in America nieridionaH. Frigoris impatiens. 
Cicuratury onera pnrtat , fatigata Jitccuwbit j compref 
fts tejliculis obftinattis compelUtur i vomitu hoftem peU 
iit, faepc Ctitocho obnu.xia. 66 MAMMALIA PECORA. Camelus. 

Pacos. 4. C. tophls nullls, corpore lanato. Syfi. nat. 17,. n. 4. 

Camelus peruuianus laniger Facos di8:us. Rai. quadr, 

Hdhhat in America 7ncridio7ja!i. 

Totns fatt^uineus , fnhtus albus ; Pedes dldnByU. Priori 
minory magis lanatus , nec oneribus portandis par. 

29. MOSCHVS. Cormia niilla. 

Dcntcs Lamarii fiiperiores fblitarii 
exferti. 

mofchi- I. Mofchu';. Syfl- nat. 15. 
ferus. An:m.il mofchiferum. Rai. quadr. iTJ. 

^ CapreoIa< mofchi. Gefn. quadr. 695. 

Capra mofchus. Aldr. bifulc. 743. lojjft. quadr. 55. 

t. 39. 
Mofchus. Schroech. monn^r. t. 44. 
Hahitat in Tatiria verfus Chinam. 
Mofchus fahftantia vnBwofa anibrofiaca e foUicuJo prope 

Vfnbr'icum. 
Schroecki Hiftoria Mofchi. Wien. 1682. quart. 30. CERVVS. Comiia folida, tencra corio hirto 

tecta apiceque crefcentia, 
denudataj annua. 
Dmtes Primores inferiores VIII. 

Laniavii nulii (interdum jfb- 
litariifuperius). 

Camelo- i. C. cornibus fimpHciffimis , pedibus anticis longiflimis. 
pardalis. Syft. nat. 13. ;/. i: 

Camelo-pardalis. BeJIon. itin. 119. Rai. quadr, 90. 

Haffelqu. aB. Vpf 1750. p. 15. itin. 203. 
Hahiiat in Aerhiopia et Sennar. 

Pronus cuhat more CameJi ; Gramen depafcitur diuari» 
catis pedibus anticis , fed arborum inprimis vefcitur 
foJiis. 

Alces. 2' C. cornlbus acaulibus pahnatls , caruncula gutturali. 
Syft, 7tat. 13. n.z. Fn. fuec. 37. 

A%e. x^fj. y(4th^<>Jiu^ /^ //^cP. 


MAMMALIA PECORA. Ceruus. 67 

Alce. Gefn. qtiady. i, 3, 4. Aldr. hifnJc. 836. /o«y?. 

([Hadr. t. 30. Fionaji. intif. t. 295. Olcar. miif t. 9. 

/! 2. /?rt'/. quadr. 99. 
Hahitat in horealihus Europae, Afiaeque Poptilctis. 
f^ngala ferit; 50 milliaria de die pcrcmrit ; corimn 

gloham phinihetim fere eludit. 

Elaphus. 3. C. comibus ramofis teretlbus incuruls. Fatin. fiicc. 38- 
Syji. nat 13. ;/. 3. 
Ceruus. Gefn. qttadr. i, 3, 4. ^Wr. hifidc. 774. /<?;;y?. 

qtiadr. t. 31. /^/7/. qtiadr. 84. 
Hahitat in Europa , Aila. 
Aetas Botits tantuni; fahtda efl lotigaeiiitas ceriii. Cy^ 

fidefcllea caret Ccrtii ge7ws. 
Anatome. £". N. C. ccnt. 10. app. 448. 

Taran- 4. C. cornibus ramofis teretibus: fummltatlbus palmatis. 
dus. Fattn. ftiec. 39. Syfl. nat. 13. «• 4. 

Rangifer. 6>/«. </«tf//r. 141. Olear. rmiflG. t.io.f. 3. 
7?^//. quadr. gg. 

Tarandus. /i/^/r. ^/p/c. 859- t. 861. 

■Rheno. Aniocn. acad. 4. /7. 

Flahitat in Alpihtis Europae ct Afiae maxime fept^ntrio* 
nalihus , vi^itat Lichene rangiferino. 

Vterqtie fexus cornutus efl vt in Canielopardale , ramo 
iufinw ctiani palmato; caflratus quotannis curntia de^ 
ponit. Velltis denffjttnum. Pulices, Oeflraj Tahani 
ad alpcs coguntj crcpitatitihus vngulis. Pccora Lap» 
ponttm cajeofa. Aetas XVL annortm. 

Anatomc. Barth. aB. 1671. n. 135. 

Dama. 5. C. cornlbus ramofis compreflis : fummltatlbus palmatls- 

laun.Jhec. j^O. Syfl. nat.i'^. n. 5. 
Dama. PjcII. itin. 57. Gefn. quadr. 84. Aldr. biftdc. 

741. lonjl. quadr. 82. 
Ceruus platyceros. Rai. quadr. 35. 
Hahitat in Europa. 
Arcetttr filo horizontali. 

Bezoar- 6. C. cornibus ramofis teretlbus creflU: ramls trlbus.f 
ticus. Ma7ama. Hem. mex. 324. 

Caguacu-etc. Marcgr. liraf 235. Pif. braj] 98. ^^^' 

quadr. 90. 
llabitat in Araerica auflraU, 

E4 7.C 68 MAMMALIA PECORA. Ceruus. 

Capreo-" 7-. C. cornibiis ramofis teretlbus ereftis : fummitate bifida. 
lus. Faun. fitec. 41. Syfl. nat. 13. n 6. 

Capra, Capreoius, Dorcas. Gejh. qttadr. 64. lonfi, 

quadr, 33. ^.33. 
Ciiprea piinii, Capreolus. Aldr.bifulc.y"^^. Rai.quadr. 

89 
Hahitat in Europa , Afia. 

guineen- 8- C. grifeus fiibtus nigricans. Muf. Ad. Fr. i. p. 12. 
fis. Hahrtat in Guinea. 

Cornua non vidi , tamcn huitis generis. 

31* CAPRA. Com//2f concauaj fiirfum verfa, erefta, 

' • . fccibra. ' 
Deiites Priinores inferiores VIIL 

Laniarii nuili. 

Hircus. t. C. cornibus carinatis arcuatis. Famu faec. 42. 

Capra. Gefn. quadr. 242. Aldr. hifulc. 635. lonfi. quadr* 
47. Rai. quadr. 77. 
0. Capra angolenfis. HaJfeJq. iter. 206. 

Hahitat in ntontofis , viclitans ex ramuUs variis frondi" 
busque arhorum-, Lichenihus. 

Pecus harhatunt., i-ajidum^ Jaliens , falax, hircum olenSy 
decorticans ; corio tenaci indutum, lana caprina te- 
Cium., arunco harhatum^ hellicojum.cafeofum ; Pcdum 
cafiratio fingularts. Edlt etiam Cicutam. 

C. Angoltnfis L/z;;/? ad pedes vsque dependet niueay fe- 
ricu?7t prouocans cajneUna diBa. 

Ibex* % C. cornibus nodofis in dorfiim recfinatis. Syfi.^nat, 
14. fi. 6. 
Ibex. Olear. muf. t. 10. / I. Rai. quadr. 79. Wagn, 
hehi.ij6. 

Hahitat in Wallefiae praeruptis inacceffis. 

Cornihus vafiis reclinatis , corpore fuiuo, arunco nigro, 

Ruplca- 3. C. cornibus ere&s vncinatis. Syfi. nat. 14. n. 5. 
pra. Rupicapra. Bell. itin 126. Olear. muf t. 9. / 3. Gefit. 

quadr. 40. Aldr hifulc. 727. Dodart. aB. 225. 
Schench. alp. 155. Wagn. helu. 183. 
Hahitat in alpihus Helueticis fummis inacceffis. 
^^^S^'i"fi^ f fi^ alba fronte^ verticej gula^auribus intus, 

A. C. MAMMALIA PECORA Capra. 69 deprefla. 4. C. cornlbus depreflis incuruis minimis cranio incum- 

bentibus. i>yft. nat. 14. «. 2. 
Hahitat hi America. 
Magnitudo baedi Hhci. Pili hngi^ pendiiU. Cornua 

lunata^ cralfa^ vix digittim Io7igaj craitio adprejfa 

vt jere cutem perforent. 

rcucrfa. 5. C. cornibus ere6:is aplce recuruis. Syft. nat. 14. n. 5. 

Hahitat in America. 

Magnitudo haedi Hirci vnim anni. Pili bretteSy ceruinL 
Cornua vix digitnm longa, antrorfim rectirttata 
apice. Haec ctim praecedcnti coibat , et ptiUtim non 
diti fiiperftitem in viuario Clijfortiano producehat. 
Facies vtriusque adeo aliena , vt vix fpeciem eandem^ 
at diuerfiffimam argiteret. 

pygmea. 6. C. cornlbus teretlbus conicis obtufis curuis : latere in- 
curuato rugofo. 
Capra pedibus digito humano anguftiorlbus. Syft. nat. 

l^.n.^. 
Ceruus pulillus guineenfis. Sch. miif. i. p. 10. t. 43. 

Habitat in Guinea , Indla. Gazella. Cerulca- pra. Dorcas. 7. C. cornibus teretibus re£liflimis longlffimis bafi annu- 

latis. Syfi. nat. 14. n. g. 
Gazella indica, cornibus reftis longiflimls nigris prope ca- 

put tantum annulatis. Rai. quadr. 79. 
Hah.tat in India. 

g. C. cornibus teretibus dlmldlato-annulatis contortis. Syft. 
nat. 14. ;;. 7. 
Gazelia atVicana. Rai. qiiadr. 79. 
Capri-Cerua. Kacmph. amocn. 398. t. 407./, I. 
Habitat :n India, Alia. 
Color Capreoli ., ventre alhoy cauda nigra. 
Dezoar orientalefaepe in huius quarto vcf/triculo, 

9. C. cornibus teretibus perfc6\e annulatis contortis. Syft. 

nat. 14. ;/. 9. 
Gazelia africana, cornlbus breulbus ab Imo ad fummum 

fcre annulatis, circa mcdium intlexis. Rai. quadr. 

80. 
Hahitat in Africa. E5 10. c. 70 MAMMALIA PECORA. Capra, 

gnmmla. lo. C. caplte fafclculo topliofo , cauitate infra oculos, 5)/J?, 
nat, 14. n. 10. 
Capra fyiueftris africana grimmii. Rai. quadr. go. 
Habitat in Africa. 

mambri- 11. C. aurlbus pendulls longiflimis. Syft. nat. 14. 

ca. Capra mambrica f. fyriaca. Gefn. quadr. 153. Rai. quudr, 

%l. Alp. aegypt. 229. 
Habitat in India. 

Ammon. 12. C. cornibus arcuatis, collo fubtus barbato, cauda ni- 

gra. t 
Tragclaphus et Mufimon. Gefn. quadr, 155. 
Hahitat in Sibiria. Gj7ieUn. 
Mediinn quafi inter Capras et Oues. 
AfW/ialis kuius hiftoria dcftderatm\ 32. OVIS. Com//2^GOncalia5 reri'orliim'verfe, intortaj 

rugofa. 
Dmtes Primores inferiores VIII. 
Laniarii niilli. 

Aries. I. O. cornibus compreflis lunatis. Faun. fuec. 43. Syft. 
nat. 15. n. i. 
Ouis. Gefn. quadr. 138« Aldr. hifttlc. 370. lonft. quadr, 
t. 22. /.1.2. 3. Rai. quadr. 73. 

ruftica. a. cornuta. 

atiglica, yS. mutica , cauda fcrotoque ad genua penduUs. 

hifpanica. y. cornuta, cornuum fpira extrorfum traBa. 

polycerat. ^. Polycerata e Gotlandia 248. Aldr. hifulc. 397. 

africana. ? . afrlcana. Rai. 75. pro lana pilis hreuihus hirta, 

laticau' ^. platyura arahica. 

data, Hahitat in ficcis apricis calidis. 

Ouis cum Ariete Veruece Agnoque edit imprimis Fc' 
ftucajn ouinawj in aruis Burfajn paftoris ^ laeditur 
a Pruno fpijwfi, Equifeto, Flajnmula^ Antheri» 
co , Kaljnia, Myofotide aquatica^ Atiemojte nemorofa. 
Parujn hihit , ah aqua ftagnante vermes Duodeni Hc' 
patisque; praecauetur muria; mutat aetate dentes ; 
fert Lanaju; laetificat pafcua; tiniida pellit hoftejji 
caIcitratione,vrina. Mas vnus fufficit 20 feminist gra» 
iiidi^ 150 diehus. Opilio pera pedoque inftru^us etcanCf 
e caula ^ninus clanfa educit balantes greges in cani' 

pos ^^, ^h^.^/-;sr.^ /,J^^(fh^. /^r€.J 33. ^pp.-^ fy^^~- MAMMALIA PECORA. Ouls. 71 

pos Jiticfdofos , apricos. hrfcftattir Hippohofca^ Pedi- 
culo, OejlrOi Acaro. Laborat Vertigine^ Hydropey 
Pbthijiy Ic?erOy Hepatitidc. 

gulneen- 2. O. auribus pendulis, palearibus laxls, occipite promlnen- 
fis. te. Syfi. tiat. 15. n. 9. 

Arles guineenfis f. angolenfis. Marcgr, hraf. 264. Rai. 

quadr. 75. 
Hahitat in Guinea. 

Cornua purua^ deorfum vfque ad oculos torta. luba 
fuh collo pendula, Pili hreucs , hircini. 

Strepft- 3. O. cornibus re£^is fpiralibus. Syft. nat.j^. n.2.f 
ceros. Strepficeros cretenfis. BeJIon. itin. 20. Aldr. hifulc. 407. 

Rai. quadr. 75. 
Habitut in Ida monte. 33. BOS. Cor;;///? concauaj - anrrorfum yei^fa, lunata, 

laeuia. 
Dcfjtes Primores inferiores VlII. 
Laniarii nulli. 

Taurus. I. B. comlbus teretibus extrorfum caruatis, palearibus la- 
xis. hann. ftiec. 44. Syjl. nat. 15. ;;. i. 
^. Bos. Cefri. qtiadr. 25. Aldr. hijidc. 13. t. 36. lonft. 

quadr. t. 14. Rai. quadr. 70. 
9C. Vrus. Caefar he/I. gall. VI. c. 5. 

Hahitat in Poloniae dcpreffis gratninofs feitis Vrus. 
Mttgiens hoansque Bos : Tauro , Vacca, Vitulo , hninini 
vtiltlfntus pro agris lactificandis , colendis Jitb ittfro ; 
follct carne , hi^e ^ cafco, hutyroj JehOf corio ; ittfe" 
Jiatur OeJIris, Tahanis ., Cyntpe , RicinOy Pedicttlis; 
laedittir a Cicuta, Aconito, Anernone. Vitulus tendi» 
ftojus hreuioris aetti Jingularis. 

Bonafus. 2. B. cornlbus in fe flexis , iuba longiiTima. Syft. ttat. 15. 

n. 2. 
Bonafus, Rai. qtiadr. ji. lonft. quadr. t.\%. f i. 
Hab itat in A{'nc2y Afia. 
Defcnditjl-ftercorej ad aliquod paftts deiei^Io, comhu' 

reute. 3.B. 7* MAMMALIA PECORA. Bos. 

Blfbn. 3. B. cornibus diuarlcatis , iuba longiflima , dorfb gibbofo. 

Syft. nat. 15. «.3. 
Biron. Ral. quadr. 71. Gefn. qtiadr. 296. lonft. quadr, 

t.lj.f.2. 
Bifon amerlcanus. Catesh. caroJ. 3. p. 20. 
Taurus mexicanus. Hern. mex. 587. Geftn. quadr. 

301. 
Habitat tn Mexico, Florlda. 
Colium et Peftus vndique vrfi inftar hirfuta. 

Bubalis. 4. B. cornlbus refuplnatls intortls antlce planls. Syft^ nat, 

15. n. 4. 
Bubalus. Rai. quadr. 72. Gefn. quadr. 58. Aldr. hi" 

fulc. l. 1. c. 6. 
Habitat in Afla . cultus in Italla. 
Lana duriufcula in dorfoj caeterum piVt rari. Regitur 

amiulo narium ; trahit currus i oryzatji colit ; cafeum 

di cauallo praebet. 

indicus. 5. B. cornlbus aure breulorlbus , dorfb glbbo , luba nulla. *{• 
Bubalus paruus indicus. Ed-iv. au. 200. t. 200. 
Hahitat in China. 

Vtrum haec fpecies diftin^a a praecedentihusj nec ne^ 
dubito. VEBEL- y//,^ ^yL^y^-^J^ /* //3 ^ /Ao^&...^ ^, /r^. / /, k-.^yL^^.-t^ '■^ /yss~' MAMMALIA BELLVAE. Equus. 73 

VIL BELLVAE-. -^ 

DcnUs Primores ohtiife truncati, 
Manmiae duae ingninales. 

34. EQVVS. Dentes Primores fuperioves VI ere- 

dlo - paralleli. 
Inferiores VI pro- 
miiientiorcs. 
Laniarii fblitarii, inclufi, vtrin- 
qiie remoti. 
Pechs vngrula indiuifa. 

Caballus. i. E. cauda vndique fetoGi. Faun. fuec. 34. Syfl. nat. ir. 

Equus. Gefn. qundr. 132. Aldr. vngii. 12. lonfi. q^nadf, 
I. t. I. 2. 3. 4. Rai. qiiadr. 62* 

Habitat in Europa. 

Ammal generofttm , fitperhum , fortifftmitm ht currendoy 
portando , trahendo , aptifftmiwi equitando, curftt fu» 
rens ; Jyluis delecfatttr; pofleriora cttrat; cauda mU" 
fcas abigit; altPrttm Jca/pit ; pul/ufu inittriae obnO" 
xium reponit; hinnittt jhcium vocat ; dormit pofl no' 
iiem ; calcitrando pugnat ; jiidans Je vohitat ; vegC' 
tabilia edit boue propius , Jemina diljl^ninat ; flercns 
incalcjcit ; cyjlide fellea caret ; nvn vomit ; Equuleus 
Hippomane natus, pedibus clongatis; laeditur glubtdo 
attris^ acicula pedis, na/i capijfru , dejjtibus J'bo i//itis, 
Padi /jcrba, Pfjt'//nndrii Curctt/ione. Laborat fjernia 
vtcdiajiini , po/ypo cordis ^ ort/jopnocay oejiro faticittm 
{inique , fcabie , tartaroque pedum , Uttbonc collif 
Hippocomia inflruitur, 

Afinus. 2. E, cauda exrremltare ferofa, cruce nigra fupra humeros. 
laun. Jiicc. 35. SyJ/. nat. II. 
Afuius. Cejh. quadr. 40. Aldr, vng. 295. lonfl. quadr, 

12. t. 6. Rai. quadr. 63. 
Onjger. Rai. quadr. 63. fy/ttef/ris efl. 
/3. ATuUis. Rai. qimdr. 64. ab l.qua et Afitio. 
y. Hinnus. Rai. qtiadr. 64. ab AJina et Lquo, 

Habi^ Solidunpula m.ifinla viammai non hahnt. Arifltt . 74 MAMMALIA BELLVAE. Equus. 

Hnhitat m orienre , frigoris ijupatie^ts. 
Vi^itat fpijtis ; tardus y jlupidus , rudeftSj Uhidinofus i 
auricuiae magnae. 

Zebra. 3. E. fafciis fiifcis vcrficolor. Syfl. nat. 11. 

Zebra. Edw. au. tah. dicae vltiinae. Rai. qitadr. 69. 

lonf. quadr. t. 5. /. I. Aldr. quadr. 1. 1. c. %. 
Hahitat i7/ \ndhf Africa. 
Color albidus fcu 7'ufefcens fafciis nigris digitos tres la* 

tis per totum corpus transuerjts, Cauda AJini, 55. HIPPOPOTAMVS. Dcntes Prhnores fuperio- 

res Vij per pa- 
ria remori. 

Inferiores IV pro- 
minentes : in- 
rermediis refta 
prorenfis. 

Lamarii fblitariij 

oblique truncati. 

Pedes maroine vno^uiculati. 

amphi- i. H. pedibus quadrilobis. 
bius. Hippopotamus. Bell. aquat. 1%. t. 30. Grexv. muf t. i. 

/. 5. AIp. aegypt. 245. t. 22, 29, 24, 25. IVlatth. 
diofc. 2. c. 22. Rai. quadr. 123. lonfi. quadr. t. 49. 
Syft. nat. 11. 

Hahitat in Nilo et Bambolo Africae et ad oftia ftuuio» 
rum Afiae, amphihius. 

Corpus SuiSi nudum praeter "vihrift^asy magnitudine Vrl^ 
Pedibus ^m/i'3.vf, iVIandibu!a///)mo;v inohili; denti-^ 
hus fcintillans. Mammaejjiy inguinales; incedit nec 
natat; hu^nlles aggeres vix adfcendit ; pahulatur in 
fundo et ficco ; Oryzae et Colocafiae damnum adfert. 

Lupino pellitur. Behemot lobi. 

terreftris. 2. H. pedibus pofticis trifuleis. f 

Tapirierere. Marcgr. hraf 229. Ral. quadr. 126. 
I^ahitat in Brafilia. 

Animal duhium j Hippopotamo genere proximum , praC' 
eunte Raio, 

VIII. CE- J i~_^^^^::^/t;^^^^52:^*if y€ /y^3 V^ ^T^, yZkfl^Ti^ (^o^x/. rvT^. 


^ %^ . >^g:^!Lg^A^, A&^^ //4/- MAMMALIA CETE. Monodon. 75 

VIII. C E T E. 

Spiraculafiipra Capiit. 

Finnac PcBoralcs caiidalisqiic horizontalis 
. ahsqiic vnguihus, 

^6. MONODON. Dcns in maxilla fiiperlore exfoais, 

praelongiis,reftus. 
Fiflula iii vertice. 

Mono- I. MONODON. Art.gen.y%.fyn.\oZ. Faun. fnec.^G^,, 
ceios. Syft. nat. 39. 

Monoceros [jifcis. WiJl. icht. 42. llai. pifc. 11. 
Vnicornu marinum. 7)//^>. 0(6/.' 375. 
Habitat iti Oceaiw fpteiitrionaU Amerlcae, Europae. 
Coniu Mojjocerotis Jpira/e huius Detis eft. 

37. BALAENA. Dentium loco in maxilla fuperiore 

kminae corneae. 
Fiflnla duplex. 

Myftlce- I. B. narlbus flexuofis In medlo capite, dorfo Impennl. Art. 
tus. gen. jd. fyjJ. 106. Faun.fuec. 264. Syfl. nat. y^.n.\. 

Balaena Will icht. 35. 

Balaena vulgo f. Mufculus. Rond. pifc. 475. 
Balaena vulgo f. Alyfticetus ariflotelis. Gefn. p:fc. 1X4. 
Balaena vulgaris edentulnjdorfo non pinnato. 7?/?/. pijc.G. 
Balaena fpitsbergenfis. Mr/r fpitsb. 98. t. Q^ f. A, Lj.C. 
Habitat in Ocenm Groenlandico. 
Maximus omninm annnalittm ; facpe loo pedum^ vit^i" 

tat medufis. Caput ^r^/A/t*; Dorfijni impenne. 
Fiflula nulUi, fed 2 foramina ftexuofa, 
Mammae ahdominales antc vuluam\ Maxillofi Dentes 
flexiles fiffdesque vfuales. Pinguedo copiofljjima , vt 
ex vnico jaepc uneretur nauis. 

Phyfa- 2. B. naribus in medio capire, dorfo exrremo pinna adi- 
lus. pola. Art.gen. jy. Jyn.ioj. Faun.Jitec 265. SyjL 

nat. 39. 2. 

Balae- Cctis quilusAam pinva tlorfalis , omviinit pinna cavdae tt ptiloraUt ^ nnlUi 
y. ani, attt vtnualts ^ cnm pedet m Ciiudam ceadhnatt. j6 MAMMALIA^CETE. Balaena. 

Balaena edentula, corpore ftridiore, dorfo plnnato. Rai, 

pifc. 9. 
Phyfalis beilua f. Fhyferer. Gefn. pifi. 723. > 
Phyfeter. Rond. pifi. 485. IVill. icht. 41. 
Finfifch. Martens.fpitib. 125. t. Ojf. C. 
Habitat in Qceano liuropaeo. 

Uoops. 3. B. fiftula duplici in rollro, dorfo extremo protube- 
rantia cornea. Art. gen. jj. fyn. 107. Miif Ad. 
Frid. I. p. 50. 

Balaena triptnnis nares habens cum roftro acuto et pli- 
cis in ventre. Rai pifc 16. 

Habitat in Oceano feptentrionali. 

Mufcu- 4. B. fiftula duplici in fronte, maxilla inferiore multo la- 

lus. tiore. Art. gen. 78. fyn. 107. Syfl. nat. 39. ;/. 3. \ 

Balaena trlpinnis, maxillam inferiorem rotundam et fu- 

periore multo latiorem habens. Rai. pifc. 17. 
Hahitat in mari Scotico. 

Modo hic a Myfticeto fufficienter diftin^us; conferatur 
Muf Ad. Fr. 51. 

38. PHYSETER. Dc77tes in maxilla inferiore. 

' ^FijMain capite £ fronte. 

^ ■__,_■- , -■■ . ' ' ^- «. ^ 

Catodon. I. P. dorfo impenni , fiftula in roftro 

Catodon fiftuia in roftro. Art. gen, 78. fyn. log. Syft. 

nat. 39 n. i. 
Balaena minor in Inferlore maxilla tantum dentata, fme 
\ penna aut fpina in dorfo. Rai. pifc. 15. 

Habitat in Oceano feptentrionaU. . 

macroce- 2. P. dorfo Impenni , fiftula in cerulce. 
phalus. Catodon fiftula in cerulce. - v4r/-. gen. y^. fyn. 108. 
Faiin. fuec 262. Syft. nat. 39. n. 2. 

Cere. Cluf exot. 131. 

Cere Clulio defcriprum. Will icht. 41. 

Balaena maior in inferiore tantum maxilla dentata ma« 
crocephala bipinnis. Rai. pifc. 15 : II. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Lon^itudo faepe (hxaginta pedum. 

Sperma Ceti e ventriculis cerebri. 

mlcrops, 3. P. dorfo fpina longa , maxllla fuperlore longiore. Art. 
^w. 74. />'«. 104. Syft. nat. ^^. n.i. 

Balae- MAMMALIA CETE. Balaena. 77 Balaena malor inferiore tantum maxllh dcntata, denti- 

bus arcuatis faldfomnbus, pinnam f. fpmam in dorfo 

habens. Rai. pifc. 15. 
Hahitat in Qceano fepteiityionaVi. 
Turfio. 4. B. dorfi pii^na alriffimi, apice dentium plano. Art.gen. 

74. fyn. 104. SyjL nat. 39. n. 2. 
Balaena macrocephala tripinnis , quae in mandibula infe- 

riore dentes habet minus inflexos et in planum defi- 

nentes. Rai. pifc. 16. 
Habitat in Oceano fcptentrionali. 39. DELPHINVS. Dmtcs in maxilla vrraque. 

Fifliila in capite. 

Phocoe- I. D. corpore fubconiformi, dorfo lato, rortro fubobtu- 
na. fo. Art. gen. 75. jyn. 104. Fatin. fiiec. 266. Syft, 

nat. 39. n. i. 
V Phocoena. f Turfio. BelL pifc. 16. Gefn. pifc. 711. 

Phocoena. Rond. pifc. 473. WilL icht. 31. Rai. pifc. 13, 
Hahitat in Oceano Europaeo et Balthico. 

Delphis. 2. D. oorpore oblongo fubtereti , roftro attenuato acuto, 
Art. gen.j6. Jyn 105. Syft. nat. 39. /;. 2. 
Delphinus. Be//. pijc. (). Ro7id. piJ(:.^^C). 
Delnhlnus antiquorum. Rai. pijc. 12. Wil/. pifc.22* 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Orca. 3. D. roftro (urfum repando , dentibus latis ferratis. Art, 

gen. ^(3. fyn. 106. Faun. ftiec. 267 SyJ/. nat. 39. n. 3. 

Orca. Bei/. pijc. ig. Rond. pifc. 483. Gefi. ptjc. 635. 

Wi/L icht. 40. 
Balaenaminor, vtraque maxilla dentata. Rai.pifc. 15. 
Habitat in Oceano Luropaeo. CLAS- SIREN Bavth. ant. 2. ohf. u. t. iSg. e nrafilia CHltro nnatomico Liydae 
jHlfiecta , mihi paradoxa ob Auns exffni-.tet ^ CollmntfHe nvguJiMm in 
fl^natico Mammali , ntc a ptre^inntoriknr vlttrins citnfirmata» 

F 7g AVES. 

CLASSIS II 

AVES.-' AEREAE vocales Volucres pulchernmae, MaudihnUs protra^is 
nudis j Corpore pefmis imbricato , Alis duabus pennatis 
volitantes bipedes dignofcuntur. 

AVES leuidimae modlcae magnitudinis , te8:ae pennis plumisque, 
deftitutae Auriculis, Labiis ^ Cauda^ Scroto, Denti' 
hus^ VterOj Epiglottide, Foriiice^ Corpore Qallofoy Dia^ 
phragjnate. 

PENN AE auibus propriae imbricatim in quincuncem dlfpofitae, in* 
terftin^lae Phmiisy diftinftae a Remigihus Re&ricihusque, 
omnes, e bafi cylindro' concauo valis lymphaticis fimili, 
elongatae bifariam radiis parallelis approximatis diftinftis iti- 
dem pinnatis. 

Colore ludunt, fed variant aetate, fexu, tempeftate; con- 
ftantiores Remiges et Re6frices , quae attente notandae. (*) 

OVAhls, anlmalibus communla (pag. 9. n. 3.), numero diuerfis 
varlo, fed maiora pro mora exclufionis ficcae, iemper puta- 
mine calcario obte£ta , incubatu calido excludenda plerum- 
que Parentis. 

DIVIDITVR Aulum corpus In Caput , Truncum , Artus. 

CAPVT impofitum C0UO elongaro, ereCtiufculo , teretiufculo. 

Mandibulae nudae, edentulae, exporreftae in Roftrum cor- 

neum, Naribus pertufiim, bafi quibusdam Cera nuda ve- 

ftitum , VibriJ/is peftinatim digeftis ad faucis exterioris mar- 

gines. 

Lingua carnofa, cartilaglnea , emarginata, lacera, ciliata, 

integra f. acuta. 

OcuU laterales palpehrisy Memhranaque ni6iitante. 

Aurcs truncatae absque auriculis. 

Ornamenta verticis e Crijla pennacea f Qaruncula frontis gulaeue. TRVN- (*) A^. Stockb. i-^^o. p. 570. t.i. f.io^ 21. ynA^' oCjysr. AVES. 7P 

TRVNCVS ouatus conftans Dorfi coadunato macro, fubtus 
Stcrno magno cannato mufculofiifimo , Clatiiciilis coadu- 
natis in Furcani, Abdumuis minore poftice fuU vropygio 
perforato ano , genitaiibus communi. 

A R T V S comprehendunt Alas , Caudam , Pedes. 

ALAE 2 ex Brachio et Cubito manibus priuato conftant, quae 
poftice fornicato-ciiiatae Pennis Remigihus : exterionbus 
Primorihus Cubiti, poilerioribus Secundariis brachii, ala 
mtba fupplente rudimentum Pollicis. Hae remiges proxi- 
me teguntur Te^iriahus alarum proximis et vlrra. 

CAVDA ex Vropygw cordato, gemina glandula foeto, fupra 
pertufo, poro penicillo cmfto, ambitu ciliaro Pennis Re^^ri» 
cibus laepius 12 : pede longioribus in Macrourisj brcuiori- 
bus in Brachyuris, funtque vel aequales ( C. integra) 
vel ad latera breuiores {ctineata)-, vel ad latera' longiores 
{forficata ). 

PEDES 2, exFemore, Tibia, Digitis et Vrguibus. 

Femora carnofa, pennis tefta, fed feminuda in Grallis. 
Tihiae tendinofae , plerisque nudae, anguftae, rarius hirfutae, 
paucis Calcari poftice cornutae. 

Digitis pedes iniiftentes fiepius 4, anterioribus plerisque 
tribus , pollice vnico poftico , nifi in fcandejitibi^s digitis 
anticis duobus totidemq-ie poflicis, vel curjhrus absque 
poftico. Fijfi funt et diliinfti Digiti in plerisque terre- 
ftribus ( Fil1]pedes ) ; Jcmipalmati m pjluflribus^ mcm- 
branis vel Lobatij aut membrana toti Palmati (Palmi- 
pedes ) in natantibus. 

Vnguihus inftruuntur Digiti plerumque, rarius poflicus ab$- 
que articulo ell. 

VOLATILIA haec, Tellurls viglles libldinofique mufici, plemm- 
que inermia funt,cum Alarumremigibus fe facile in aethera 
recipiant ab holHbus terrelhibus , et Caudae rtftricibus ae- 
reos diuerfo volatu eludant , nifi in terra negotiari neceile 
fit, dum odor vel ingratus holles arcet, vcl abolitus oc- 
cultat; dum aliae fpeculantur hollemque appropinquanteni 
indicantque aliis. 

ARMApaucis: Cor««^ /Vrelcagridl cornufae, Anhimae. 
Calcaria Pauoni , Phahano. 

Spinae{Ax\\Vires) Srru-hion, Camelo, FuHcae Ipi- 
nofae, Charadrio fpinofo, Anhimae. 

f ^5 VENE- ^o AVES. 

VENERE 7no7?ngama iungunrur pleraeque Aues, pclygama paucio- 
res, vt Gallinae, Anares. lllae vrriusque lexus coniunftis 
viribus ftruunt nidum laepe artificiofiflimum , vreri fucce- 
daneum, incubant fedulae ouis, pullos famelicae alunt, 
fouent , curanr, pro aris ec focis defendunt (*), dum in his 
otientur mares. 

MIGRATIONES annuas inrer feprenrrlonales aeftiuas et auftra- 
les hybernas plagas arfticae Telluris inftituunt non paucae, 
ne hyeme demergerentur boreales omnes apud nos infefti- 
uorae; fic migrant plurimi P/7^'r(?j, inprimis tenuirojlres 
ob defeftum infeftorum ; Grallae ob denegatum glacie 
adirum vermibus er amphibii^^; Anfcres ob congelatas 
aquas includenres pifces etc. Reuocant vero easdem dies 
aeilatis iongiores, ciborum copia, denllores veftitus, nuptiae 
paratae. 

OPERA nec fme fruftu peragunt fua fingulae: fedenres Accipitres 
cadauera auferunt , vt viuis parcant ; incedentes Picae quis- 
quilias impuras verminofasque deuorant; natantes Anferes 
aquarum nimios hofpires minuunr ; vadanres GraUae inqui- 
runt in paludum animalcula; currenres Gallinae decidua 
Grana legunt; falientes Pajferes arbuftarum herbarumque 
femina infeftaque carpunt; eoque varia femina Pifcium, In- 
feftorum Plantarumque faepius in remotiHima loca ferunr. 
Conquiruntur venatu^ Falconaria ; Aucupio inftituuntur Fal- 
cones ad venatu7n, Diomedeae ad pifcaturam^ PafTeres ad 
Muficam. Manfuefcunt Gallinae^ Anates^ Paferesque -varii: 
in omithone f Auiario coluntur ob carties ^ ouay plumaSj 
pennasj pulchritudinem, fonum. AiTeruantur exuuiaej Jic' 
catae^ Jpiritu contentae. 

ORNITHOLOGI emlnent inter veteres BelloniuSi Gefierus, 
Aldrouandus ; inter recentiores Willu^hbaeus ; inter recen- 
tiffimos Marfgliy Alhinus , Seba^ Catesbaeus, eximiusque 
Edwardus, Syftematici Raius , Barrere, Kleimusy Moeh' 
riiigius. ORDI- (•> Mo/. Dtuttr. XXII: 6. 7. jr. c^^^c^^cfrJ^^ /\^ /yisi^ ^' //3 i" -vSr. ^^ife^2£^ . ^7 /75 r. AVIVM Ordines. 8i 

ORDINVM Charaaeres. 
I. ACCIPITRES. 

ROSTRVM (VncHS trahcnr) fubincuruarum: Mand'hula 
fuperiore pone apicem vtrinque denre armara: Narihus 
■ parulis. 

p E D E s infidenre."; , breues, robufti: Digitis fub geniculis 
verrucolls; Vnguibus arcuatis , acutidimis. 

CORPVS Capite Colloque mufculolis; Cute tenaci. Im- 
purum. 

V I c T V s ; Laniena tapinaque e cadaueribus. 

NiDvs in altis; Ona circiter 4; Femina praeftantior; 
MonoEjamia. o- II. PICAE. ROSTRVM ( Cunetis farrtens ) cultratum dorfo conuexo. 
PEDES ambulantes, breues, validiufculi. 
coRPvs tenaciufculum, impurum. 
viCTvs e Quisquiliis. 

NiDvs in Arboribus; Mas alens feminam incubantem; 
Monogamia. IIL ANSERES. ROSTRVM (Crthrum colans) laeue, epidermide teftum, 

apice auftum. 
PEDES natatorii digitis membrana palmatis; Tibiis com- 

preflis, breuibus. 
coRPvs pingue, Cute tenaci. Plumis praeftantioribus. 

Rancefcens. 
viCTvs in Aquis ex plantis, pifcibus, etc. 
N I D V s fiepius rerreflris ; Mater non porrigit pullls ; fre- 

«]uentius Polygamia. 

Fj IV.GR.\L- Si ^ AVIVM Ordineso 

IV. GRALLAE. ROSTRVM {Bacillus temaus) fiibcylindricum. 
PEDES vadantes Femorihits feminudis. 

c o R p V s comprejTum pelle tenuiflima ; Cauda breui. Sa- 
pidum. 

V I c T V 5 in Paludibus ex Animalculis. 

N I D V s in terra faepius. Nuptiis variis. 

V. GALLINAE. 

ROSTRVM ^ Harpa colUgens ) conuexum : Mandihula fu- 
periore fornicata fupra inferioremj Naribus membrana 
cartilaginea fornicatis. 

P E D E s curforii Digitis fubtus fcabris. 

CORPVS febaceum, mufculofum. Purum. 

viCTvs e Granis in ingluuie macerandis. Pulueratrices. 

N I D V s in Terra absque arte. Ouis numerofis. Pullis. 
cibus demonftrandus. Polygamia. 

VL PASSERES. . ^ - 

rostrvm( Forceps excipiens ) conico - acuminatum. 
P E D E s falientes , teneri , fifli. 

CORPvs tenellum; Graniuoris Purum. Infe^iuoris Im- 

putum. 
V I c T V s e Seminibus aut Infe£^is, 
NiDvs artificioliis > Pullis cibus inculcandus. Mono- 

gamia. CHA- mC. gi . ^/fHuA^f^i^kA^yr^cy^^^^ A,//^^-- //< d^t ^a^ ^./^^^Jf^^ ^' W 


TT^^t^^ /'s^ss: ^ ~pr, /^x^&^e/VL^ , /C.f^z^.. // ^ , J^^tiuuA^ ^ -^ //39-. 

A ^9 Crt^v;^ ^' ^^^^- (B^ ^^^^^ ''/'•^V 
/r/f ^%<utJ .^/yZr. "O^. MAoyi^»-^/^. /73,5^, 


/^J /■ AVIVM Genera. 83 

CHARACTERES AVIVM. 

I. ACCIPITRES. 40. vvLTVR Roflrum ^^/wr//;;/. Caput dgmidatum. 

41. falco Ko^^mvn adtujcnm bnfiCevAtei^ttm. 

42. STR I X Roftrum aduncwn bnfi Setis tcdiim. 

43. L A N 1 V s Rortrum re6iiu[ctilum. II. PICAE. 

* Digitis anticis 2, pofticis 2. 
44. psiTTACvs Lingua carnofa, Mandibula fupertor ad- 

uftca. 
^45. RAMPHASTOS Lingua pcnnacea. Mandibula fuperior 

inanis. 
^52. C v c v L v s Lingua cartilaginea. Mandibula ftperior mrihtis 

niarglnatis. 
^53. lYNx Lingua Itimbriciformis. Mandibula fuperior tere» 

tiufcula. 
,54. pic V s Lm^m Iu}nbricifor?nis. Mdndlhuh ftperior prifma» 

tica. 

* Digitis anticls 9 poftico i. Lingua incifa. 

y 48. c o R V v s Mandibula fuperior cttltrata haft fetis teEia. 

/■ 49. c o R A c I A s Mandibula fttperior cultrata hafi nttda. 

/55. s I TT A Roftrum porreBttm, rcdttm. 

57. M E R o p s Roftriim arcttatftm^ carinatti?n. 

60. TROCHiLvs Roftrum filiforme, capite longius. 

* Digitls anticis 9. pofiico i , Lingua integra. 

^46. B vc E K o s Mandibula y//pmo;" fronte ojfco-gibbofa. 

, 47. CROTOPHAGA Maudibula fipcrior comprejfay infraBay 

transtterfe ftdcata. 
/50. CRACvLA Mandibula fuperior comprejfa ^ laeuis , hafi 
ntida. 
51. p A R A D I s E A Mandibula fttperior ad medium vsque ^jltwwfe' 

holojericea. 
56. ALCEDO Mandibula feperior angulata. Lingua hreuif' 

fima. 
5g. V p V p A Roftrum arcuattim. Lingua obtufa. 
59. * cERTiiiA Roftrum fl;f«jm//. Lingua <Jfi^<7. 

F A m. AN- 84 AVIVM Genera. 

m. ANSERES, 

* Roftro apice vnguiculato. 

6i. ANAS NzTQ<i ouales. \)enxt% tamellojt. 

62. MERGvs Nares 0///?/^^. Dent^s fubfihai. 

64. PROCELLARiA Nares in cylhidritm comiatae. 

65. DiOMEDEA Nares fuhcylindricae, diflantes. 

66. PELECANvs Nares Imeares. Facies mida. Pedes Digitls 

ownibus palmatis. 

* Roftro apice iimplici. 

67. PHAETfioN Roftrum cultrato 'fuhtilatum , fauce ampliore. 

Pedes Digitis 4 anticis. 

63. ALCA Roftrum transuerfe fafciatum. Pedes ahsque po- 

flico. 
6S' C o L Y M B V s Roftrum fuhulatmiif capite longius. Pedes pone 

aequilihrium. 
69 L A R V s Roflrum fuhtus pone apicem gihhum, 

70. STERNA Roi\rum fuhulafum. 

71. R H Y N c p s Roilri maxilla fuperior hrcuior. IV. GRALLAE. • Roflro magno capite longiore. 

72. ' p H o E N I c o p T E R V s Roftrum mfraBum^ denticuJatum. Pe- 

des palmati. 
73- PLATALEA Roftrum depreffum : apice rotundato - dilatato, 
74. M Y c T E R 1 A Roftrum mandibuUs adfcendentihus. 
75« TANTALvs Roftrum arcuatum facco gulari. 
y6* ardea Ko^Tum re^um , acutiufculum. 
80. REGVRviROSTRA Roftrum fuhulato - attenuatum , recur- 

uum. 
'^*J. scoLopAX Roftrum reBuniy teretiufculum -, ohtufiufcu» 

lum. 

* Roftro capite vix longiore. Pedibus tetradaftylis. 

78. TRiNGA Roftrum teretiufculu?» f ohtufum. Pollex vix ift' 

ftjiens. 
S3. FvtiCA Roftri hafis £vonte calua. 
83. RALLvs Roftrum fuhcarinatum, Corpus compreJpufcU' 

lum. 
..S4» PSo*HiA Kodrum fuhfornicatum. J^zves oiiatae, 

* Ro- ^z, i::!^^ir>2flf o^* /yS'^'^/ ^i^ia^s!^^ /^^^^/^ps 
Stm _^X>32:2££6^ /i //j-(p. /p^ . vn %JA/Uuc^^CAyi^^n^ .■ I. . . . ^ 6^/, A. , (h^^^yo-^-^^ySk:^^,^ aC' //^ ^•-- ao r .^^,^tLi2=i±^:l^ ^ /^/f6>. 

^ /r JZ^JL^ jC fps- /(PsurJ<^ /<^2^ /> rt? / I Co^Uia a.U^ /feW^ V;^"^ 

/ ^ £^2lLff '^' /yj ^' ^€<T^..<^JTtr^>^u^cA^ S^ (^^J 

^^« . J^cJ^\c^ yC' ^^ T^^k^^^cUM. /i^^iJ^ /;^yyj //^ 0^^ <) ^- 

'^" &. ./^A, /> ^-oJ^S^Ar^-cc ^;>. /;^j^y 

/o A^ .4^^ tJ]^-^^i--^'^A^JJ- //'^^- — AVIVM Genera, 85 

* Roftro capite vix longiore. Pedibus rnda£lylis. 
8[. HAEMATOPvs Rollrum comprcffiufculum apice cunco, 
79. CHARADRivs Roftium tevetinfculuin^ obtufu?n. 

85. OTiS Ro{[Tum fubfornicatujn. Lingua eniarginata, 

86. STRVTHio Roiirum r(?;/;V//w;. Ahe non volitantes» 

V. GALLINAE. 

gx vAv o yertQxpcjtfiis reuohtis. Ro([vum nuduw. 

88- MELEAGRis Facics caruncuUs verrucofa, 

89. CRAX Bafs rofri CevQ, ohtecta. 

90. PHASiANvs Genae nudae , laeues. 

91. TETRAO Supercilia nudaj papillofa, 

VI. PASSERES. 

* Gramlniuori crafiirodres. 

92. c o L V M B A Roftrum cera ohUterata naribus tumidis. 

93. ALAVDA Roftrum porrecfuw. Vnguis pollicis longiffi» 

mus. 
95. TvRDVS Ro([Tum narihus jnejnhrana fmite<^is. 
^96. LOXi A Rolirum co;7/Vo-^/Z'^//;;;. Lingu^x integra. 

97. E M D E R 1 z A Roftrum mandibula inferiore latiore , latcribus 

furfuJH coarSata. 

98. rRiNG iLLA Roi\rum conicujUj reclujn, aequaU. 

* Infeftiuori tenuiroHres. 

94.. STvRNvs Roftrum mandibula fipcj-iorc planiufcula vndiquc 
inarginata. 

99. M o T A c 1 L L A Rodrum fubulutujn. Lingua lacej-a. 

100. PARvs Rollrum jubulatujn. Lingua truncata ^ quadri- 

feta. 
loi. HiRvNDO Roflrum deprcjfujn, incuruatum. Faux ;r«- 

berbis. 
102. CA?n\ MvLr.v9, Ro([ium deprejpimy incuruatum, Faux rx« 

brijfts ciliata. 

e5 LAC- $6 AVES ACCIPITRES. Vulrur. 

I. ACCIPITRES. 

Roflruni e Mandihila fiiperiore denticnhmi 
vtrinqiie exferens, 

40. VVLTVR. Roftrimnt&xim^ apice adunciim; 
Capiit impenne, antice nuda cute. 
Lingua bifida. . 

Gryphus. I. V. maximus, caruncula verticali longitudine capitls.f 
Vulrur Gryps Gryphus. Klein, au. 45. 
Cuntur. Rai. au. ir. 
Habitare fertur Chili. 
Rara anis in terris; mihi ignota; videjis Kleimum, 

Harpyia. 2. V. occipite fubcriftato. f 

Yzquauhtli. Hern. mex. p. 54. 

Aquilae criftatae genus. Rai. au. 161. 

Uahitat in Mexico. 

Magnitudo arietis. CoUum, Dorfum, Gauda, Crifla 
fiirrecta nigra ; Subtus nigro candidoque fuluo jnix- 
ta. Homines etiam adoritur. Hernand. 

Cfr. Aquila mexicana coronata. Roftrum Vulturis. O- 
culi memhrana niBitante. Suh ingluuie jt;^««^^ albaef 
quas iratus dimittit vsque ad pedum ^/g-iroj. Alae Cau- 
daque fuhtus albo nigroque pun^ataey colore Tigridis, 
EreBus confidet. Pennas occipitis faepius erigit in for-- 
viam coronae. Fertur vnico iiffu cranium hominis 
iratus findere. Vifus Madriti in Viuario Regio a Z, 
Hallman. 

Papa. 3. V. naribus carunculatls , vertice colloque denudato. 
Vultur elegans. Edvcf. au. 2.t. 2. 
Vultur. Alh. au. 2. p. 4. t. 4. 
Hahitat in India occidentali. 

Obf! Vultur. Alh. au. 3./>.l. t.i. anfemina huias? 
Caput et CoIIum quafi excoriata retrahere potefi intr0 
lagiftam cutis plumofae colli inferioris, 

Aura. 4. V. fufco-grlfeus, remigibus nigris , roflro albo. 
Tzopilotle f Aura. Hernattd. mex, 331. Vru- -l- *yYit^^Ui^/CxJu;y C^ //^^^- IfOs /i/Mr^ . /<J^:^ //SV. AVES ACCIPITRES. Vultur. 87 

Vrnbu branrienribus. Marcgr. hraf. 207. Willugh. orn, 

68- l^^i' ^ii- 10. igo. 
Buteo fpecie gallo-pauonis. Catesb. car. i. p. 6. 

t.6. 
Vultur gallinae afrlcanae facie, Sloan. iam.2.p. 294./. 

254- 
Vulrur pullus , caplte implumi , cute crafla rugofa vltra 

aperruras nafales laxata. Brovpn. iatn. jifji. 

Hahitat in America calidiore. 

Priuilegio iminitus in lamaica» 

barbatus. 5. V. albidus, dorfo fufco, iugclo barbato, roftro incar- 

naro, capite linea nigra cinfto. 
Vulrur aureus. Gefn. au. 738. t. 781. 
Vulrur barbarus. EdxQ. au. 106. 1. 106. 
Hahitat in Africa. 
Ad hajin maxillae inferioris harha dependet; frons OCU' 

hrumque regio atra. 

Percno- 6. V. remigibus nigris margine exteriore (praeter extimas) 
pterus. ^^canis. y^,^^^ 

Percnopterus f Grypaetos. Aldr. orn. t. 2. c. 10. Rai, 

au. g. 
Falco montanus aegyptiacus. Hajfelqu. aB. Stockb. 1751. 

p 196. 
Vultur Percnopterus capite nudo , gula phimofa. Haf 

fctq. itin. 209. 
Vultur nigei. Rai. au. 9. 
Vultur bneticus. Rai. au. 10. 
Vultur albus. Rai. au. 10. 
Vultui acjuilina. Aldr. orn. Alh. au. 2. p. 3. t. 3. 
Vultur fuluus , baetico bellonii congener. Rni. an. 10. 
Hahitat in Aegypto. 
Mas totus alhits : Remiglbus atris marginc extcriore ca* 

nis, exccptis duahus priwis vnicolorihus : Femina tota 

fufca : Remigibus quatuor extiinis concolorihus. Ro- 

ftrum atrum ccra fiaua. Haffelqii. Narcs pcrpctuo 

ftillant. Rai. 
Purirat Cairi terram a cadauerum foctorCy ftipendiis al" 

Udus. Hafclq. 41. r AL- 8$ AVES ACCIPITRES. Falco. 

41. FALCO. Rofirum ^Lduncnm^ bafi cera inftruflum. 
Caput pennis ar£le teftum. 
Lmgiia bifida. 

* Cera lutea. 

Melanae- 1. F. cera lutea , pedlbus femllanatls , corpore ferrugineo- 
tus. nigricante ftriis fiauis. 

Melanaetus f Aquila valerla. Rai. au. 7. n. ^,Will. orn. 

90. t. 2. Alh. au. 2. p. 2. t. 2. 
Hahitat in Europa. 
Chryfae- 2. F. cera lutea , pedibus lanatls , corpore fufco ferrugl- 
tos. neo vario , cauda nlgra bafi cinereo-vndulata. Faun. 

fuec. 56. 
Aquila chryfaetos. IViU. orn. 27. t, l. Rat. au. 6. n. 

I. Aldr. orn. t. 2. c. 2. 
Hahitat in Europa. 

fuluus. 3. F, cera flaua, pedibus lanatis, dorfo fufco, caudafafcla alba. 
Aquila fulua f. Chryfaetos, cauda annulo albo cin£ta. 

Will. orn. 2%. 1. 1. Rai. au. 6. n. 2. 
Hahitat in Europa. 

canaden- 4. F. cera flaua pedlbusque lanatls , corpore fufco , cauda 
fis. alba apice fufco. 

Aquiia cauda alba. £"^11?. au. 1. 1. 1. 

Hahitat in Canada. 

Peftus punSiis trigonis adfperjuin. 

ruftlco- 5. F. cera palpebrls pedibusque luteis, corpore cinereo al- 
lus. boque vndulato , collari albo. 

Hahitat in Suecia. 

barbarus. 6. F. cerapedlbusquelutels, corpore caerulefcente fufco* 
que maculato , pe£lore immaculato , cauda fafciata. 
Falco tunetanus. Alh. au. 3. p. 2. t. 2. 
Hahitat in Barbaria. 

caerule- 7. F. cera palpebrls pedibus fubtusque luteus , dorfo nigro- 
i^ens. caerulefcente , temporibus linea alba inclufis. 

Accipiter minlmus benghalenfis. EdxQ. aii. 108. ^. icg. 

Hahitat in Afia. 

8.F. Aquilae MiHt futrt Falcents maiores., psdibtus hirfutis. AVES ACGIPITRES. Falco. gp 

AlbiciHa. g. F. cera flaua , reftricibus albis : inrermediis apice nigris. 
Fn.jhec. 58. 
Fygargus, Albicilla, Hinnularia. Bell. an. 15. Gefn. 
au.ioy Aldr. orn. l. 2. c. 5. Will. ormth, 31. Kai. 
au. 7. n. 5. 
/8. Aquila capire albo. Catesb. car. i. t. I. 
HabJtat in Europa, America. 

Pygar- 9. F. cera flaua, corpore cinereo, abdomlne pallido ma- 
gus. culis oblongis rufis , oculorum orbira alba. 

Pygargus. Alb. ait. 2. p. 5. t, 5. fe?mna ; et 3. p. 3. 
t. 3. ?nas. Rai. au. 17. n. 5. 
Habitat in Europa. 

y 

Miluus. 10. F. cera flaua, cauda forficata, corpore ferrugineo, ca* 

pite albidiore. Fn. ftiec. 59, 
Miiuus. Gefn. au. 610. Aldr. ornith. 368. t. i. Will. 

ornith. 41. t. 6. Rai. au.ij. Albin. /;«. i. p, 4. 

t.4. 
Habitat /«Europa, Afia, Afrlca. 
Migrat trans pontum Euxinum in Afiam; priuilegio 

munita Londini. Belt itin. 108 • 1'orat qmsquilias, 

pullos gallinaceos ; te?npejiates praefagit. 

forfica- 11. F. cera Ilaua , cauda forficata longiflima , corpore fupra 
tus. fufco fubrus aJbido. 

Acciplrer cauda furcata. Catesb. car. i. /».4. r.4. 
Habitat in America. 

gentills, 12. F. cera pedibusque flauis, corpore cinereo maculis fu- 

fcis , cauda fafciis quaruor nigricanribus. Fn. fuec. 

60. 
Falco genrilis. Will. ornith. 46. Rai. au. 13. 
Falco monranus. Will. ornith.^y t. 5. Rai. au. 13. 
Habitat in Alpibus , vitlitans Tetraonibus. 
Ars capiendi Falcones Columbis et Lanio ^ inflituendi, 

his vcnandi Gazellas , Ardeas , Auiculas etc. propriis 

artifcibus. 

Subbu- 13. F. cera pedibusque tlauis, dorfo fufco, nucha alba, 
teo. abdomine pallido maculis oblongis fufcis. Fn. fucc. 

64. 

Sub- 

Falcomria tiYs nd aucupium et vtnntum iyfftruenAi Falcovts trnnjitt in. 
Scientinm ; inttY auclortt ^lHrivioi tminet d'Erp4ion ralconana. Frfr. 
1617. quait. po AVES ACCIPITRES. Falco. 

5ubbuteo. Alh. an. i. />. 6. t.(y. Rai. au. 15. 

Habitat in Europa, Alandis ififeftus. 

Buteo. 14. F. cera pedibusque luteis, corpore fufco, abdomlne 

pallido maculis fuicis. 
Bureo vulgaris. Gefn. au. 46. Will, ornith, 38« t. 6. 

Rai. an. 16. 
Buteo. Alh, au. i. />. i. t.l. 
Habitat in Europa, CunicuHs et Bufonibus infeflus. 

Tinnun- 15. F. cera pedibusqiie flauis, dorfo rufo punftis nigris, 

culus. peftore maculis longitudinalibus fufcis , cauda totun- 

data. Fn. fmc. Gy. 

Tinnunculus f Cenchris. Gcfn. au. 54. Aldr. ornith, 

/. 5. p. 395. Will. orn. 50. t. 5. Rai. au. 16. Alb. 

au. I. p. 7 t.y. { femina ) et 3. p. 5. t. 5. 

Habitat in Europae turribm , amculis 7?mribusque infe- 

flus. In cauda fafcia vnica lata nigra verfus apices. 

fufflator. 16. F. cerapedibusqueluteis, corpore fufco albido, ocu- 

lorum opercuiis ofTeis. 
Habitat Surinami. Rolander. 
Corpus fupra fufcum plumis haft alhis ; fuhtus Juteo aU 

ho fufcoque maculatum ., vti etiam reBrices. Nares 

loho carneo intercalari. Iratus aut territus caput 

inflat ad magnitudinem corporis. 

cachin- 17. F. cera pedibus luteis , palpebris albis , corpore fufco 
nans. albidoque vario, annulo nigro verticem album cin- 

gente. Rolander. 
Habitat in America meridionali. 

Cor^usfupra Dorfum, Alas, vropygium fufcum ; fed AU 
ha funt coIIu?n 1 gula, peBus., abdomen , alae fibtus, 
Cauda fafciis luteis nigrisque, Hotninem ohjhuans 
cachinnos edit. fparue- ig. F. cera lutea , capite fufco, vertlce abdomineque ru* 
rius. bro, alis caerulefcentibus. 

Accipiter minor. Catesh. carol 1. p. 5. t, 5. 

Habitat in America. 

columba- 19. F. cera lutea, corpore fufco fubtus albido, cauda fu- 
rius. ^ca fafciis linearibus quatuor albis. 

Accipirer pcilnmbarius. Catesh. car.j. p. '^.t,^, 
Hahitat in Amerlca. 

so. F* AVES ACCIPITRES. Falco. 5^1 

Lanarius. 20. F. cera lutea, pedibus roftroque caerulels, corpore fub- 
tus maculis nigiis longitudinalibus. /*». fuec. 61. 

Lanaiius. Gejfi. au. 76. Aldr. omith. I. 5. c. ir. Will. 
orn. 48. Uai. au. 15. Alh. au. 2. p. 7. t. 7. 

Habitat in Europaj migratorius. 

* * Cera ohfcura. « 

Haliaetus.2l. F. cera pedibusque caeruleis, corpore fupra fufco fub- 
tus a!bo, capite albido. F71. fuec. 57. 
Falco cyanopoda. Gefn. au. y^. 
Haliaetus. Aldr. ornitb. J. 2. c. 5. 
Morphnos. Aldr. ornith. /. 2. c. g. 
Ealbufardus. Will. ornith. 37. t. 6. Rai. au. 16. 
Habitat in Europa , humi inter arundines. 
ViBitat pifcihus maioribus ^ Anatibus. Pes fuiijler fuh» 
pahnatus. 

Gyrfal- 22. F. cera caerulea , pedibus luteis, corpore fufco : fub- 
co. tus fafciis cinereis, caudae lateribus albis. Faun* 

fuec. 62. 
Gyrfalco. U^ilL ornith. 44? Rai. au. 13.? 
Hahitat in Europa ; Cohmihis infcfius. 
V 
apiuorus. 23. F. cera nigra, pedibus feminudis flauis, capite cinereo 
caudae tafcia cinerea apice albo. Fn.fuec. 66. 
Buteo apiuorus f vefpiuorus. ;(7//. ornith. -«g. /•. '^. 
Rai. au. \6. ^* 

Habitat in Europa j vi&itans Murihus , Lacertis , /;;- 
feBis. 

aerugino-24. F. cerafufca, corpore grifeo, vertice gula axiJlis pe- 
fus. dibusque lureis. 

Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore femi- 

gineo, verrice fuluo. Fn.fuec. 63. 
Miluus aeruginofus. Will. orn. 42. t. 7. Rai. au. 17. 
A/b. au. \. p. 3. t. 3. 
Habitat in Europa. 

palumba- 25. F. cera nigra marglne pedibusque flaul*;, corpore fu* 
rius. fco, redtricibus tafciis pallidis fuperciliis albis. 

Acclpiter palumbarius. Aldr. ornith. l. 5. c. 2. Rai. au, 

18- n. I. Alh. au. 2. p. g. t. g. 
Hahitat in Europa , Ca/hnis infcfius. 
Suhtus totus alhus nipro vndulatus. Re^rices apicc alhae, 

26. r. pz AVES ACCIPITRES. Falco. 

Nifus. 26. F. cera vlridi , pedibus flauis , pe£lore albo : fufco vn- 
dulato , cauda fafciis nigricantibus. Fn. f:iec. 68- 
Accipiter fringillarius. Gcfn. au. 51. Aldr, ornith. l. 5. 
c. 3. ]je]L au. 19. b. WiU. ovnith. 51. t. 5. Rai. au, 
Ig. Alb. aii. 3. p. 4. t. 4. et I. p. 5. t. 5. femina, 
I Mofcheutus. /iWr. ortiith. 945. 

Habitat i?i Europa; Columbis Pajferibusque infeflus ; 
venatur egre^ie Alaudas , ^ Oi^w^ vtimur in aucupiis. 

^ , -,' .: > . . . 

■ ■ •*'■'. ^ . , . ^ 

42. STRIX. Roftrnm " Sidimcum (absque cei*a) bafi 
pennis feraceis teftiim. 
Cap7{t gTande auribus oculisque magnis. 
Li72gua bifida. 

* Auriculatae. 

Cubo. I. S. capite auriculato , borpore ruffo. Fn. Jttec. 45. 

Bubo. Bell. au. 25. a. Gefn. au. 234. Aldr. orn. /. g> 
c. 2. Will orn. 62. /^/^. ^?/. 2. /^. 9. f. 9. Frifch, 
au. t. 93. 
Habitat in Europa. 

fcandia- 2. S. capite auriculato, corporeall)ido. Fn.fuec.^^* 

ca. Habitat in Alpibus Lapponiae. 

Afio. 3. S. capite aurlto, corpore fupra ferrugineo fubtus cine- 
reo , alls punftis quinque albis. 
Noftua aurita minor. Catesb. car. l. p. 7. t. 7. 
Habitat in America. 

OtUS* 4. S. caplte aurlculato pennls fenls. Fauft. fuec. 47. 

Otus f Afio. Bell. au. 25. 6. Aldr. orn. r. g. c. 3. 
{^/7/. ornith. 64. ^. 12. /?^/. ////. 25. Frifch. au. t» 
99. ^/^. ^«. 2. />. 10. 1. 10. 
Habitat in Europa. 
Criftae auritac almdac fafciis fex fufcis. 

ScopS. 5. S. capite aurlculato penna folitaria. 

Scops. Aldr. ornith. l.%. c. 4. Rai. au. 25. 
HabJtat iu Europa. Strix difert a Falcone , vt fhalaeua a Papilione ; altera mim diurna, altcr 

■Hohurnus eft. 
JNotftu praedantur nuicuHs ^ muribus ; die caecutiunt; pedes lannti ne fri- 

gefcant; nnref amplae vt percipiant; die auicnlis opprobrio expofttat. ^X. a^^ a^. /ysT / Mi^ /<&^u^ /^/v///^A«. ,^^^ y AVES ACCIPITRES. Strix. 5^3 

* * hiauriculatae. 

Aluco. 6. S. capite laeui, corpore ferruglneo, iridlbus atris^remi- 
gibus primoribus ferraris. Ffi. Jhec. ^g. If. uel. 69. * 

AIuco minor. IVill. ornitb. 6j. 1. 13. Rai. au. 25. ;;. l. 
Alb. au. 2. p.ll. t. II, 

Habitat in Europa. 

funerea. 7. S. capire laeui , corpore fufco, iridibus flauis. Fn.fuec^i, 
Vlula tlammeata. Frijch. au. t. 98 '^ 
Habitat in Europa. 

Ny£lea. 8- S. capite laeui , corpore albido maculis lunatis diftanti- 
bus fafcis. /v;. Jiwc. 54. 
Aluco albus diurnus. Edw. au. 61. t. Gl. 
Habitat in Europa et America J'eptentrio77a/i. 
Alba fereque immaculata in Alpibus Lapponicis. 

ftridula. 9. S. capite laeui , corpore ferrugineo , remige tertia lon- 

giore. Fn. fuec. 55. 
Strix'. Aldr. ornith. 561. t. 563. Will. ornith. 65. F(au 

au, 25. 
Flabitat in Europa. 

Vlula. 10. S. capite laeui, corpore fupra fufco albo maculato 
reftricibus fafciis aibis. Fn.Jliec. 52. 
Vlula. Gcjh. au. 773. Aldr. ornith. I. g. c. 6. Will, 
ornith.6^. 1. 13. Rai. au. 26. n. 4. 
Habitat in Europa. 

pafTerina. II. S. capite laeui, remigibus albis: maculis quinque cr- 
dinum. Fn. fuec. ^:^. 
Noftua minima. Gejh. au. 620. Aldr. ornith. I. g. c. 7. 
Will. ornith. 69. 1. 13. Rai. au. 26. n. 6- Alb. au. a. 
p. 12. 1. 12. Frijch. au. t. 100. 
Habitat in Europa. 

43. LANIVS. y?o/?/7/;// rcftiufeiilum, dcnte va-inque 
verfus apicenij bali nudum. 
Lingiia lacera. 

criftatus. i. L. cauda cuneiformi, capite crillato, corpore rufefcen- 
te, fubtus fuiuo fufcoque vnduJato. 
Lanius fuluus criflatus. Edw. au. 54. t. 54. 
Habitat in Benghala. 

G 2.L 5>4 AVES ACCIPITRES. Lanius. Excubi- 2. L. cauda cuneiformi lateribus alba , dorlb cano , alis 
tor. nigris macula alba. 

Ampelis caerulefcens , alis caudaque nigricantibus. Fn. 

fuec. igi. 
Lanius cinereus maior. Aldr. orn. J. 5. p. 3g6. Will. 
orn. 53. 1. 10. Rai. an. ig. Alh, au. 2. p. 13. t. I3. 
Pica cinerea. Frifch. au. t. 59. 
Hahitat in Europa. 
Accipitres aduentantes ohferuat et auiculis indicat. 

CoUurlo. 3. L. cauda fubcuneiform.i , dorfo grifeo , reftricibus qua- 

tuor intermediis vnicoloribus , roftro plumbeo. 
Ampelis dorfo grifeo, macula ad oculos longitudinali, 

Fn. fuec. igo. t. 2. f. igo. 
Lanius tertius. Will. ornith. 54. Rai. au. ig. Alh. au. 2. 

p. 14. t. 14. 15. 
Pica media , Lanius medlus. Frifch. au. t. 60. 
Hahitat in Europa. 
Scarahaeos Pruno fpinofa perforat; cerchra auicularum 

effodit earum Simia. 

Tyran- 4. L. vertlce nigro : ftria longltudinall fulua. 
nus. Mufcicapa corona rubra. Catesb. car. l. p. 55. t. 55. 

Pica americana criftata. Frifch. au. 4. t. 62. 
Hahitat in Amevicsi feptentrionali. 
Color ohfcure cinereus, ahdoinine alho, 

Carnifex. 5. L. corpore rubro , fafcla oculari, remigum refl:rieumque 
apicibus nigris. 
Garrulus ruber futinamenfis. Edw. au. 39. t. 39. 
Hahitat Surinami. 

Schach. 6. L. corpore lutefcente , fronte alisque nigrls. 

Lanius A-fcack. Osh. iter. 227. 

Hahitat in China. P. Osheck. 

Magnitudo praecedejttium. Caput et CoIIum fupra gri- 
feum. Collum fihtus teflaceo- alhidum. Dorfum et 
Abdomen pallide teflacea. Remiges nigrae: primO' 
res alhae ; fecundariae apice alhicantes. 

Senator. 7. L. cauda Integra, corpore fupra nlgro fubtus albo, oc- 
cipite purpureo. 
Lanius rubro capite. Alh.^att. 2. p. 15. t, 16. 
Hflhitatjnln^is, 

Fafcid /• s c«. . ^.^^i^>>t^-g>^<^ oC. /;^5 s^ . AVES ACCIPITRES. Lanlus. 95 Fafcia frofuis et hafeos alarum aVoa. Macula aJha in rcniigibiis. caerule- 
fcens. ^iocofus. L. cauda forficata , corpore nlgro caerulefcente , abdo- 

mine aibo. 
Lanius CiuJa forcipata. Edxv. au. 56. t. 56. 
Hahitat in Benghala. 9. L. cauda inregra, corpore grlfeo, palpebra inferlore 
purpurea, ano fanguineo. Amoen. acad. 4. ^. . . 

Hahitat in China. Oweck. 

Caput nigrum. GuJa aJha, Ahdomen aJhicans. 

Rojlrum reBius qnam in reliquis , fed vtrinque intra 
apicejn emarginatum. 

Garrulus. 10. L. remigibus fecundariis aplce membranaceo colorato, 

cauda integra. 
Ampclis remigibus quibusdam aplce membranaceo tcr- 

minatis, Fn. faec. ijc^. 
Garrulus bohemicus. (Jefn. au. 703. Aldr. orn. h 12. 

c. iS- WiJl orn.Q^o. t. 20. Rai. au.gy AJh.au, 2. 

p. 25. t.26. Frifcfj. au. 32./! I. 
fi. Ganulus carolinenfis. Catcsh. car. l. p.^6. t. 46. 
Hahitat in Europa et America horealij aejliuat fupra 

Sueciam. 
Vihrijfae ad roftrum nuIJiie^ quemadmodum in Turdis, 

a quihus ctiam Rojlro hveuiore apice magis incuruo 

difjert i Nares Jltis tetlae vt in Coruis; proxiifie 

autem duhia auis Laniis accedit ; facies e.x fajcia 

oculari non repugnat ., Jed hacciuora y ncc rapax. 

Remiges Jecundariac fquama colorata terminatae, 

Nutritur Baccis Sorhi. Ga n.PI- p6 AVES PICAE. Pfittacus. 

II. PICAE. 

RoJinimfuhcornpreJJiiniy conucxiam 

44. P S I T T A C V S. Rojlmin aditncum^ ' mandibula fu- 

periore mobili cera inftrufta. 
Lwgiia carnofi, obrufaj integra. 
Pedum digiti antici 2, poftici- 
que 2. 

* Macrouri catida cuneiformi. 

Macao. i. P. macrourus ruber, remigibus fupra caeruleis, fubtus 
rufis, genis nudis rugofis. 

Piittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis rugofis. 
Syft. nat, ig. 

Pfittacus maximus alter. AUr. ornith. 1. 11. e. 3. Will 
ornith. 73. Rai. au. 29. Alh. au. i. /). 11. t. II. Edxv. 
au. 158. t. 158. 

Pfittacus erythrocyaneus. Gefn. au. 721. 

Araracanga. Marcgr. hraf. 206. 

Habitat in America meridionali. 

Corpus magnitudine Gallinae, coccineum. Roftri ma- 
xilla fuperior alha ; inferior fiigra. Tempora nuda, 
alha , rugofa. Remiges imprimis exteriores caeru' 
Jeae: tedlricihus plurihus luteis. Cauda cuneiformis^ 
longijjima. Re6frices ruhrae , lateralihus caeruleis. 

Ararau- 2. P. macrourus fupra caeruleus , genis nudis ; lineis plu- 
na. mofis. 

Pfittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis:lineis plu- 

mofis. Syfl. nat. ig. 
Pfittacus maximus cyano - croceus. Aldr. ornith. I. 11. 

c. 2. IVill. ornith. iio. t. 15. Rai. au. 28- l8l- Sloan. 

tam. 2. p.2()6. Edxv. au. i^^^t. K9. 
Ararauna. Marcgr. hraf 206. Will. ornith. m. Alh. 

au. 3. p. 10. t. 10. fem. et 2. p. 16. t. 17. tnas. 
Hahitat in America tneridionali. Caeru- Jc^gji^ o^iy^ s~~ /f/f,- c^^jtJ^L^^;^ X^./;f3^.- AVES PICAE. Pfittacus. 91 Caerulea fupra collum , Dorfmn, AJas^ caudam. Subtus 
Cvllo y i*ecforey Abdo7?iine ^ Cauda Ltitea femmae^ f. 
Rubra Maris, Nigra Rojirum et Gula. Paipebrae fer- 
ratae papillis nigris. Tempora tiuda , lineata pun* 
Bis plumofis caeruleo - nigris. 

obfcu- 3. P. macrourus niger, genis nudis, vertice cinereo-nigre- 
rus. lcente vario , cauda cinerea. Haffelq^. iter. 296. 

Habitat in Atxica. 

nobilis. 4. P. macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis. 
Mnf Ad. Fr. 2. p. 
Pilttacus viridis, alarum cofta fuperne rubente. Aldr, 
orn. I. ir. c. 5. Rai. au. 30, igl. Sloan. iam. 2. 

Pfittacus mediae magnitudinis. Will. orn. 112. t. 16. 
Hahitat in America meridionali. 

feuerus. 5. P. macrourus viridis, genis nudis, remigibus reftricibus- 
que caeruleis fubtus purpurafcentibus. Muf Ad. Ir. i. 
/7.13. 
Habitat in Indiis. 

borneus. 6. P. macrourus ruber , remigibus reftricibusque apice vi- 
ridibus , alis macula caerulea. 
Pfittacus coccineus , cauda longiore. Edw. au. 173. 

t. 173. 
Habitat in India : Borneo. 

folftltia- 7. P. macrourus luteus, alarum teftricibus viridibus, cau- 
lis. da forficata. 

Pfirtacus angolenfis. Alb. au. 3. p. 13. t. 13. 
Habitat in Guinea. 

caroli- g. P. macrourus viridis, capite collo genibusque luteis. 
nenfis. Plirtacus carolinenfis. Cutcsb. car. i. p. 11. t. II. 

Habitat in Caroiina, Virginia. 

alexan- 9. P. macrourus viridis, collari pe£loreque rubro, gula 
dri. nigra. Amoen. acad. 4. p. 

Pfittacus cubiculariuSy cauda cuneiformi, digito interiorc 

poflice tiuncato. Ha(]\-lq. ttin. 235. 
Pfittacus iauanicus. Ofb. itrr. 10 1. 
Pfittacus torquatus macrourus antiquorum. IVil/. vrn. 
77. t. 16. f 3. 

G 3 Pfif. p8 AVES PICAE. Pfittacus. 

Pfittacus viridis ex ind. orlentali. AIL au. 2. t. ig. et 3. 

t. 14. 
Pfutacus torquatus macrourus antlquorum. Aldr, au. l. 

II. c. 12. Ral au. 33. 
PeLTocello. OUn. au. 24. t. 24. ' . 

Hahitat in China , Benghala , Aethiopla. 
Prhiius [totus virjdis torque miniato) innotuit fuh expC' 

ditions Alexandri inagni. Plin, 

pettinax. 10. P. macrourus vlrldis, genis fuluis, remlglbus re£lrici- 
busque canefcentibus. Muf. Ad. Fr. i. p. 14. 
Pfirtacus mlnor viridis, cauda longa et malis croceis. 

Frifch. au. 4. t. 54. 
Hahitat in Indiis. 

canicula- 11. P. macrourus vlridk , fronte rubra , occlpite remlglbus- 
ris. que extlmis caeruleis, 

Pfittacus capite rubro caeruleoque. Edvs^. au. 176. t. 

176. 
Tui-apute-Iuba. Marcgr. hraf 206. n. 2. 
Hahitat in Amerlca. 
Magnitudo Turdi. Cauda corpore Jongior, 

aerugino- 12. P. macrourus viridis , vertlce remigibusque primoribus 
lus. caeruleis. 

Piittacus mlnor, gutture fufco, occidentalis. EdvQ.au. 

lyy.t.iyy. 
Hahitat in America. 
Cauda corpore hreuior. 

mliro- 13. P. mactoutus virldls, roflro pedlbusque rubris, re£trlcl- 
ftris. bus apice caerulefcentibus. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 

Pfittacus minor niacrourus totus viridis. Aldr. ornitb. 

L 2. c. Yi^. Rai. au. 33. Sloan. iam. 2. p. 297. 
Pfittacus minor viridis , cauda longiore. Edw. au. 175. 

Tuiaputepiuba. Marcgr, hraj. 206. n. 3. Will. ornitb, 

116. Rai. au. 34. 
Hahitat in America. 

otnatus. 14. P. macrourus luteo - virldls , occlplte gula pe£loreque 
rubris , vertice auribusque caeruleis. 

Pfit- AVES PICAE. Pfittacus. 99 

Piittacus minor e cocclneo viridis. Etiiv. ati. yj^. t, 

174' 

Hahitat in America. 

agills. 15. P. fubmacrourus viiidls, teclriclbus remlgum primo- 
rum caerulefcentium fuluis , cauda fubrus rubra. 

Pfittacus minor viridls. Edw. au. i68- t. l68- 

Hahitat in America. 

Magnitudo Coccothraujlis. Cauda cuneiformisj fed non 
elongata. 

* * Bracbyuri cauda aequali. 

crlflatus. 16. P. brach}iirus albus, crifla dependente flaua. 

Pfittacus albus criftatus. Aldr. ornith. l. ii. c. 4. Will. 

ornith. . . Rai. au. 30. Seh. 77iuf.i. p. 94. t. 59./- I. 

Alb. au. 3. p. 12. t. 12. Edxv. au. 160. t. 160. trifch. 

au. 4. t. 50. 
Hahitat in China. 

nlger. 17. P. brachyurus nlger. 

Pfitracus niger. Edxv. au. 5. t. 5, 
Hahitat in Madagafcar. 
Cauda longa , fed aequalis. 

fordidus. ig. P. brachyurus fubfufcus, gula caerulea, alis caudaque 
viridibus, rollro anoque rubris. 
Pfirtacus fufcus. Edvp. au. 167. 1. 167. 
Habitat in Mexico. 

erythro- 19. P. brachyuru<; clnereus , vropyglo, reftriclbus remlgi- 
leucus. busque coccineis. •}* 

Pfittacus erythroleucus. Aldr. orn. 1. 11. c. ii. WiU.*' 
orn. 76. Rai. au. 31. 

Hahitat . . . 

Magnitudo Gallinae. 

erithacus. 20. P. brachyurus canus , temporlbus albis, cauda coccinea- 
Muf Ad. Fr. i. p. 14. 
Pfitracus cinereus f. fubcacruleus. Aldr. ornith. /. II. c. 
10. Rai. au. 31, Alb. au. i. p. 12. r. 12. trifch. 
au. 4. f . 51. 
Hahitat in Guinea. G 4 31. P. loo AVESPICAE. Pfittacus. 

garrulus. 21. P. brachyurus ruber , genibus alisque viridibus, re3:ri- 

cibus medierate poflica caeruleis. Muf. Ad. Fr. 2. p. 
Pfitracus ruber , remiglbus reftricibusque introrfum pur- 

pureis. It. Wgot. 137. 
Pfittacus rufus, femoribus et alis viridibus. Frifch. au. 

4- ^- 45- 
Pfittaeus coccineus , alis e viridi et nigro variis. Ed-Of* 

mi. 172. t. 172. 
Habitat in Afia. 

aurorae. 22. P. brachyurus coccineus, alis viridibus njgrisque, reftri- 
cibus flauis medietate poftica virefcentibus. 

Pfitracus coccineus orientalis , alis ex viridi et nigro va- 
riis. Rai. au. 31. 

Bahitat in Jndia orientaVt. 

Corpus coccineum , magnitudine Turdi. Alarum te(^ri' 
ces virides. Remiges nigrae margine exteriore viridi^ 
fiihtus purpurajcentes. Annulus viridis fupra genua, 
Pedes nigri. Ro{\mm flauum. Rai. 

Domi- 23. P. brachyurus ruber , pileo fufco , alls vlridibus , hu- 
cella. meris genibusque caeruleis. 

Pfittacus coccineus orientalis, vertlce nigro. Edw, au. 
171. t. 171. 

Piittacus brafilienfis. Alh. au. i.p. 13. 1. 13 ^ 

Habitat in Afia. 

Loty, 24. P. brachyurus purpureus, plleo nigro, alis viridibuj, 
peftore genibus caudaqiie caeruleis. 
Pfittacus coccineus orientalis , vertice nigro. Edw. au. 

lyoSt. 170. Frifch. au. 4. t. 44.^ 
Habitat in India orientali. 

caeruleo- 25. P. brachyurus , capite pe8:ore dorfoque caerulels, ven- 
cephalus. tre vropygio caudaque viridibus, vertice llauo. >*{' . 

Pilttacus verficolor f erythrocyaneus. Aldr. orn. I. 11. 
c. 9. WilL orn. 75. Rai. au. 31. 
Hahitat. , . 

leucoce- 26. P. brachyurus viridis, remlgibus caeruleis,' fronte 
phalus. alba. 

Pfittacus leucocephalus. Aldr. ornith. 1. 11. c. 8» R^i' 

au. 31. 
Pfittacus vlridis , fronte alba , collo rubro. Frifch. au. 
4. t. 46. 

Pfit- Oi£^ AVES PICAE. Pflttacus. loi 

Pfittacus viridls , capite albo. Ed-co. att. i66. t, l66. 

Hahitat w America. 

Corpus magnitudine CiicuU^ ■viride^ pentiis margine m» 
gris. Caput fnpra et ad latera caerukinn ; frotite 
oculorumque regione alha. Gula tota ruhra. Remi- 
ges nigrae latere exterivre denudato caeruleae. Re- 
ftrices aequales ^ virides ^ haji ruhrae^ apice fauef- 
centcs ; at i. i. latere exteriore caeruleo ; 6. 6. vnicO' 
, lores. Abdomen pojiice fcrrugijteum. 

aeftiuus. 27. P. brachyurus viridis , fronce caerulea , humeris fan- 
guineis. 

Pfittacus viridis melanorrhynchos. Aldr. au. l. n. c. 7. 
Rai. au. 30. 

Pappagalio. Olin. au. 23. t. 22. 

Pfirtacus viridis et luteus barbadenfis. Alh. au. 3. p. n. 
t. II. malc. 

Pfittacus viridis maior occidentalis. Edw. au. 162. 
t. 162. 

Pfittacus vlridis, capite luteo, fronte caerulea. Frifch. 
au. 4. t. 47? 

Hahitat in America. 

Corpus mngnitudine Columhae, viride, dorfo adCper" 
fo pennis luteis. ¥ac\es flaua. Frons caerulea. Ver- 
tex alhidus. Reftrices viride^ apice pallidiores : i. 2. 
3. haji i)iteriore ruhrae ; at i etiam latcre exteriore 
caerulea. Humeri Jului J'. Janiruinei. Remiges pri- 
mores nigrac apice caerulejcentes : latere exteriore 
verjlis hajln ruhrae. Roftrum nigrum. 

paradlfi. 28- P- brachyurus luteus, angulo abdominis rcftricibusque 
bali rubri*;. 
Pfittacus paradifi ex cuba. Catcsh. car. i. p. 10. t. 10. 
Hahitat in America. 

feftiuus. 29. P- brachyurus viridis, fronte purpurafcente , fuperci- 
liis gulaque caeruleis, dorfo fanguineo. 
Hahitat in Indiis. 
Corpus magnitudine Columhae, 

G 5 30. P. Pfutaci »Mo«o?rtini , /ler p<ir/(7 »HC«r<fMnf, f^nrruli , loquaces , liocilet , lon- 
gatut ., viclitant inipriniis vucihiif , glandihuf , fem. cucurhitarHm , 
Cnrthnmi ; Jcandunt rojtru , irati />t'«fi<u eri^unt , mtditabundi. i 102 AVES PICAE. Pfittacus. 

braniien- go. P. bmchyuras vlrldls, facie rubra, temporlbus caerulels. 
fis. Pfittacus virldis brafilienhs. Edvo. au. i6l. t. i6i. 

Hahhat hi Brafiiia. 

Auis viiidis flauo co7itainmata. Rubrum mfra flexu- 
ram alae et in cxterjore latere reSlrktwi 2. 2 ; cae- 
ruleum in latere exteriore rejmgimt reBricumque pri- 
morum. 

autum- 31. P. brachyurus vlrldls , fronte remigumque macda coc- 
nalis. cinea , vertice remiglbusque primoribus caeruleis. • 

Pfittacus viridis minor occidentalis. Edi:Q. au. 164. 
t. 164 

Hahitat in Amerlca. 

Magnitudo Cohtmhac. Corpus viride. Oculorum regio 
caeruha. Alarum tcBrices primores caei-tdeae , hafi 
rtihrae. Remiges primores caerideae , pofteriores vi- 
rides. ReSiricQS fupra virides, apice flaucjcentes : eX" 
timo latere exteriore caeruleo ; ftchtus fl^auacy hafi rti' 
fcfcentcsj medio macida viridi. 

accipltri- 33. P. brachyuius vlrldis , caplte grlfeo , collo peftoreque 
nus. fubuioiaceo vario, remigibus reftricibusque apice cae- 

ruleis. 
Pfittacus orientalis capite acclpitris. Edw. au. 165. t. 

165. 

Piittacus elegans. Qluf exot. 365. Rai. au. 32. Will. 

ornith. ... 
Hahitat in India. 

melano- 33. P. brachyurus virldis fubtus luteus , pileo nlgro , pe£lo- 
cephalus. re albo. Mtif Ad. Fr. 2. p. 

Pfittacus coccineus , ventre albo. Edw. au. 169. t. 169. 

Hahitat in Mexico. 

coUarius. 34. P. brachyurus virldls, collo rubente. 

Pfittacus minor, colio miniaceo. Sloan. iam. 2. p^S^/» 

Rai. au. igl. 
Habitat in Amerlca. 

pullarius. 35. P. brachyurus viridis , fronte rubra , cauda fulua fafcia 

nigra. Muf Ad. Fr. 2. p. 
Pfittacus paruus viridis, ex india orientali. Alh. au. 3. 

p. 15. t. i^. 
Pfirtacus minlmus viridis, cum fronte et gula rubra. 

Frifch. au. 4. t. 54. 

'I Pfit. 53 .A 


't /^^flf 4 . ^ . J. f. /'■ /s AVES PICAE. Pmtacus. 103 

Pfittacus pufillus vlridis aerhiopicus. Rai. au. 31. 

Plittacus minimus. Cluf exot. 365. 

Pilttacus minor verficolor. 5"^^. muf. 2. p. 40. ^.40. 

/- 1- 

Habitat in Afia , Aethiopia. 

Galgu- 36. P. brachyums viridis , vropygio peftoreque coccineis, 

lus. vertice caeruleo. A?7wen. acad. 4. p. . Osh. iter. loi. 

Pfittacus minimus viridis ruber indicus. Edxv. au. 6. 

f.6. 
Auicula cechini. Aldr. orn. l. 20. p. 560. 
Habitat in India. 

Vede altero fnfpenfus dormit. Plin. X, 33 .• Cajgtilos 
ipfos dependentes pedibus fomnum capere confirmaty 
qtiia tutiores ita fe Jperejjt. 

pafTeri- 37. P. brachyurus luteo virens, macula alarum alisque 
nus. fubtus caeruleis. Muf. Ad. Fr. i. p. 14. 

Habitat in America. 
Magjiitudo Pajferis. 
Remiges fubtus et teftrices alarum primariae caeruJeae. 

45. R A M P yCh S T O S. Rojirum maximiim, inanCj con- 

- vexumj-extr-orliim ierratiim. 
Nares pone maxillas. 
Lingua pennacea. 
Pedum digiti antici pofticique 
gemini. 

plperiuo- I. R. roHro nlgro : carlna craflifljma. 
rus. Habitat in America meridionali. 

Tuca- 2. R. roflro rubro : carlna obtufa alba. 
nus. Habitat in America meridionali. 

Maxillae verfus bajin fafcia nigra, 

picatus. 9. R. roftro rubro : apice nigro : carina compre/T*!. 

Pica brafilienlis. Alb. au. 2. p. 24. /.25. Aldr. orn. 

I. 20. c. 19. 
Habitat in America mcyidionali. 
Roftrum magnti?n infcr cor/genercs', etiatn hajl nigri* 

cans» 

4.R. 104 AVES PICAE. Ramphaftos. 

Aracari. 4. R. roftro nigro : maxllla fuperiore laterlbus alba , bafi, 
tnloba. 
Toucan. Ed. aii. 64. t. 64. 
Aracari. Marcgr. hraf. 217. Rai. au. 44. 
Hahltat in America meridionaVi. 

M.2iXi\\'2iJupei'ioradnarestriloha^ quod non in reliqtiis 
fafcia ahdommis anoque fanguineis. 4<J. BVCEROS. jRqfirimi conuQxxinij culrratum , ma- 

gnum; Fronris caluaria nuda, 
offeo-oibbofa. 

Niires in bafi roftri. 

Ltngua acuta , breuis. 

blcornis. i. B. fronre ofTea plana antrorlum blcornl. Amoen, acad. 

4.p..: 

Calao. Pet. gaz. 43. t. 28- /• 6. et t. 31. / i. Wili. 
ornith. 1. 17. f. i. 

Hahitat in China. 

Corpus magnitudine Gallinae, nigrum; fuhtus peBore^ 
ahdomine, femorihus alhum. Macula alha in remi» 
gihus alarum. Cauda longiufcula. ReOrrices 10, «/- 
grae , extimis vtrinque alhis. Pedes virefcentes : di» 
gitis 3 anticis; i poftico. 

Rhino- 2. B. cornu maxillari frontis recuruato.f 
ceros. Rhinoceros. Bont. iau. 63. t. 64. Olear. muf 1. 15. f. 

4. Will orn. t. 17. f. 3. Worju. muf 293. Aldr, 
orn. I. 12. c. 20. 
Hahitat in India. 

Cum Willughhaeus aliiqhe roftrum extrorfum ferratum 
fiftanty videtur Ramphafti potius generis auis efte. 
Foeda foetidaque cadaueribus vic^itans venatores CO" 
mitaptr. 47. CRO- /fd, (^ic^u^^^z^ o^- ^/-^^' j^y. Cn.-</t^ K.^^ -^^ X . //^d^- 4^.'^Ti3:£X'-/^^^-/^^- ^^^^-^ /W • AVES PICAE. Crotophaga. 105 

47. C R O T O P H A G A. Roftnim compreffum , femi- 

ouarum, arcuarumj fulco 
vtrinque exararum; Man- 
dibula fuperiore maroine 
\trinque angulara. 
'NuYcs peruiae. 

Ani. I. CROTOPHAGA. 

Crorophagus ater, roftro breulore comprelTo arcuato cul- 

trato. Brotp?!. ia^n. 474. 
Monedula tota nigra maior garrula, mandibula fuperio- 

re arcuata. Sloafi. iam. 2. />. 298- t. 256. f. i. Catesb, 

car. 3. p. 9. t.^. 
Ani. Marcgr. hraf. 193. Will. orn. 120. Rai. au. 35. 
Habitat in America , Africa ; vi6fitan$ gryllis. 

48. CORVVS. ^oflnmi conue:xum, cutoarumj bali 

pennis fetaceis rectum. 
Lingiia carrilaginea bifida. 

Corax. I. C. atcr, dorfo caerulefcente, cauda fubrotunda. Fn. 

fuec. 69. 
Coruus. Gejh. au. 934. AlW. orn. /. 12. r. i . hmfi. au. 

38- t. 16. Will. ornith. 82. t. \%. Rai. au. 39. Alb. 

au. 1. p. 19. t. 20. Frfch. an. t. 63. 
Habitat in Europa, vi^itat caclaucrihus , ///rro deditus, 

loqui addifcit, fcris conuirla/is, clamitans. 

Corone. 2. C. ^tro - cierulefcens , cauda rotundata : reftricibus 
acutis. 
Cornix. Rai. au. 39. w.2 Alb. au. 2. p. 20. /.21. 
Hahitat iu Europa. 

frugile- 3. C. ater, fronte cincrafcente. Fn.fnec. 70. 
gus. Cornix frugilega. Aldr. orn. I. 12. c. 3. IVill. ornith. 

84. t. 18. Rai. au. 39. AlO.an. 2. p. 21. ^ 22.Frifcb. 
au. t. 64. 
habitat in Europa , agris iifejla , gregaria. 

Cornix. 4. C. cinerafcens, capite gula alis caudaque nigrls. Fn. 
fuec. ji. 

Cor- 10(5 AVES PICAE. Coruiis. 

Cornlx cinerea frugilega. Aldr. ornith. l. 12. c. 4. WtU. 

ornith. 84. t. 77. Rai. au. 39. Alb. au. 2. p. 22. 

t. 29. frijcb. au. t. 65. 
Hahhat in Europa , viBitat Laruis TipuJarum , quis-^ 

quiliis ; apud nos relegata , at inaudita et indcfenpi. 

Ventis aduerfa conjidet. 

Mone- 5. C. fufca, occipire incano, fronte alls caudaque nlgris. 
dula. l'n. fitcc. 72. 

Moneduh f. Lupus. Aldr. orn. I. 12. c. 9. Will. or- 
' fiith. 85. t. 19. Rai. au. 40. Alb. au. i. p. 14. f . 14. 

Frijch. cu. t. 6y. 
Habitat in Europae agris ; gregaria. 

bengha- 6. C. vertice alls caudaque caeruleis, collo grlfeo. 
lenHs. Pica giandaria benghalenfis. Alb. au. i. p. 17. f.17. 

Habitat in Benghala. 

glanda- 7. C. tectrlcibus alarum caerulels: linels transuerfis albls 

rius. nigrisque , corpore ferrugineo variegato. Fn.fuec.j/^, 

Pica glandaria. Gefn. au. 700. Aldr. ornith. I. 12. c, 

14. Will. orn. 88- ^. 19- ^^^'^- ^'^t- 41- Alb. au. i. p. 

16. t. 16. Frijch. aii. t. 55. 0//«. ^«. 35. 

Habitat in Europaj colligit micesj glandes; fuperfluas 

defodit. 

crlflatus. 8' C. teftrlcibus alarum llneis transuerfis nlgtls, corpore 

caeruleo, collari nigro. 
Pica glandaria caerulea criftata. Catesh. car. p. 15. 1. 15. 
Habitat in Amenca Jeptentrionali. Praecedenti in muU 

tis affmilans. 

Caryoca- 9. C. fufcus alboque punftatus, alls caudaque nlgris; re- 
taites. ftricibus apice albis : intermediis apice detritis. 

Coruus cinereus , cauda alisque nigris. Fn. fuec. 75. 

Caryocataftes. Gefn. au. 245. Will. ornith. 90. t. 20. 
Rai. au. 42. 

Pica abietum nigra guttata. Frifch. au. t. 56. 

Habitat in Europa j edit nuces. 

Plca, 10. C. albo nigroque varius, cauda c.ineiforml. Fn, 

fuec. j6. 

Pica varia f caudata. Gefn. au. 695. Aldr. orn. 1. 12. 

c. 12. lonfc. au. 44. t. ij. Will. ornith. 87. t. i<^.Rai, 

m. 41. Alh. au, 1. 1. p. 15. 1. 15. Frijch. au. t. 58. 

Hahi. /jil. [/rz^:^J^<^-' //^^- AVES PICAE. Coruus. 107 

Hahitat in Europa 7iido artificiGfo. 
Degit ad pagosj imer hoftes ofjenfis, fyhiarujn ofor; U' 
git qnisquiHas, 

paradlii. 11. C. albo nigroque varlus, cauda cunelforml, remlgibus 
intermediis longilTimis, capite nigro criftato. 

Manucodiota criilata ex albo nigroLjue variata. Rai. ati. 
195. /^. 2./ 13. 

Auis paradili. Seh. mufi.p.^iy. t. ^^./.^.et t. 30. f. 5. 

Pica orientalis, cauda duabus permis longilTimis. £ciw. 
au. 119. t. 113. 

Hahitat in India. 

infauflus. 12. C. dorfo clnereo, reftrlclbus rufis: Intermedlis duabus 

cinereis , fafcia nigricante. 
Turdus reclricibus rufis : duabus Intermedlis clnerels fa« 

fcia nlgricante; proximis apice cinereis. Fn.fuec. 187. 
Merula faxatilis. Will orn. 145. t. 36. Rai. ati. 65. Alb. 

au. 3. p. 51. t. 55- . . 
Hahitat in Europae alpinis fyluts, 
Auis proterua , faepe^ carniuora. 

4p. CORACIAS. Roftnnn cukrarum apicejncuruato, 

bali peniiis denudarum. 
Lingua carrilaginea, bifida. 

Garrulus. l. C. caerulea , dorfo rubro , remlglbus nigrls. » 

Coruus dorfo fanguineo, remigibus nigris, rcftrlclbus 

viridibus. /'«.y/Vrc. 73. 
Comix caerulea. Gefn. an. 335. Allr. ornith. l. 12. c. 

18. et 5. IVill. orn. 85. t. 20. 
Garrulus argentoratcnfis. Rai. aii. 41. Edvp. au. 109. 

t. 109. 
Hahitat in Europa, vi^itans Scarahacisy Ranis, 

cafFra. 2. C. caerulea , remigibus margine cxteriore luteis. 
Hahitat in Aerhiopia. J. Httrmannus. 
temina caerulefante -nigra cft. 

Oriolus. 3. C. flaua, alls caudaque nigris. 

Ampelis fljua, p.rtubus nigris, re6lriclbus quinque cxte- 
rioribus retrorfum flauis. Aif. Stockh, J750. />. 127. 

t. 3. /: 5. 

Oriolus. Cejij. au. 132. 

Cal. io8 AVES PICAE. Coracias. 

Galbula. Aldv. oni. 854. t. 857. 858- 

Galbula benghalenfis. Edvp. au. 185. t. 185. 

Picus nldum fufpendens. PK/7/. orn. . . f.36./. 6. ett,'^^, 

f. 4. lofift. an. 112. t. 41. /. g. /^«/. /5?//. 68. 
Flaua auis benghalenfis. Alb. au. 3./>. 19. t. 20. 
Hahitat in Europa , Afia migratoria aiiis, 

Galbula. 4. C. fulua, capite dorfo remiglbusque nigrls. 

Ifterus ex aureo nigroque varius. Catesb. car. i. p. 48. 

tr 48. 
Habitat in Amerlca. 

aurea. 5. C. .flauo - fulua , gula t^ftrlclbus prlmarlls extremltateque 
reftricum nigris. 
Faradifea flauo - fulua. Mtif Ad. Fr. i.p. 15. 
Paradifea aurea. Edvo. au. 112. 1. 112. 
Habitat in Afia. 

Xanthor- 6. C. flaua , capite remiglbusque prlmoribus nigris. 
nus. I£terus indicus , capite nigro. Edw. au. yy. t. 77. 

Xanthornus maior , nigro varius. Urovon. iam. 477. 
Pica luteo nigra varia. Catesb. car. 3. p. 5. t. 5. 
Habitat in America. 50. GRACVLA. Roflnim coriuexo-diflti-atum, bafi 
« nudiufcuium. 

Lingua inregra, acutiuicula, carnofa. 
/Wifx digitis anticis 3 5 poftico i. 

religlo- I. G. nigro vlolacea, macula alarum alba, fafcia occlpltis 
fa. nuda flaua. 

» Coruus iauanenfls. Osh. iter. 102. 

Sturnus Indicus. Bont. iau. 6j. Will. orn. 145, t. '^%.Rai 
au. 68- 
Minor f Mino. EdxQ. au. 17. t. Vj. Alh. au. 2. p. 35. 

i^. 38. 

Habitat in Afia. 

foetida. 2. G. nigta, remlglbus extus caerulefcentlbus, fafcla collari 
nuda. 
Habitat in America. Rolander. Magni* , ^^^Z-^L^-^o^J^^ S^O. U'Z^Li.^i^t£^ ^ . /^TcP AVES PICAE. Gracula. lop 

Magnitudo Pkae. Corpns mgrtim , at Alae tcmpoptis 
rey,ugihus extus caeruh-fcentes absque alha macula, 
/^eilrices aequaUs. (^iaput nigrum.plumis ereBis he" 
uiffimis quaji holofericeum. " RoOrum fere Cuculi, 
Nares ouatae midae. Lingua ifitegra carttofa acuta, 
Pedes tctradaciyli : vnu pojlico. 

Barica. 3. G. fubgrifea , humeris caeruleis, remigibus extus viridi- 
bus. 
Habitat in Americae Mujis , cuius fruCius deuajlat, Ro» 

lander. 
Roftrum breuiufculum, cuUratum, nigricans^hafi nudum^ 
fuhtus alhicans. Alae complicatis remigibus viridesi 
explicatae remiges intus nigrae. Cauda rotundata , v/- 
ridis dum comphcata. 

aiftatel- ^.jG. nigra , remigibus primoribus bafi reftricibusque apice 
la. albis, roftro flauo. 

Stunius chineniis niger. Edw. au. 19. 1. 19. 
Hahitat in China. 

Saularis. 5. G. nigro - caerulefcens , abdomine macula alarum re£Ui« 
cibusque lateralibus albis. 
Pica minor benghalenfis. Edxo. au. igi. t. igi. 
Dialbird. Alh. au. 9. p. ly. t. ly. ig. 
Saularis maderafpatanus. Rai. au. 197. t. 2. f. IQ. 20^ 
Hahitat in Alia. 

Quifcu- 6. G. nigro-violacea, cauda fubcuneiformi. 

la. Monedula purpurea. Catesb. car. 1. p. 12. 1. 12. 

Merops niger , iride argentca. Uruwn. iam. 476. 
Habitdt in America ftptentnonaU. 
Virgiriia?iis inuijd auis; aqua et igne interdida^ fed inm 
'ujic. ui Atthis. 7. G. viridi-caerulea, abdomine fefrugineo, pedibus fangui. 

neis. 
Coruus aefryptius viridi maculatus, dorfo medio cacru» 

leo. Hajfelq. iter. 140. ;/. 20. 
Habitat in Aegypto. H 51. PA- iio AVES PICAE, Paradifaea. 

• 5 1*. • P A'R A D I S A E A. Rofifum bafi plumis tomento- 

fis teftum. 
Pennae hypochondriorum lon- 
giores. 

apoda. I. P. pennis hypochondrlls corpore longioribus, reftrici- 

bus intermediis longis feraceis. 
Paradifea lutea, cauda peftore abdomineque brunneis, 

gula azurea. It. Wgoth. 139. Muf.Ad. Fr. i. p. 15. 
Paradifea auis. Cluf exot.^^So. t. 360. Okar. 7?wf 24. 

/. 15. /. I. Seb. miif I. p. 24. t. 13. /. I. Hern. 

mex. 317. /^.318. U''or7?j. muf 294. /. 294. BradL 

nat. t. 12. /. I. 2. 
Manucodiata maior. EdvQ. au. iio. t. IIO. Marcgr, 

hraf 201. Rai. au. 21. n. 7. 
IJahitat iii India ; gregaria. 
Cirrhi 2 caudac apice attenuati , nudi , re£ii. 
Apodam pcrperam dixere veteresf vi^itat Papilionihtts 

maximis. 

regla. 2. P. cirrhis caudallbus iiliformlbus apice lunato - penna- 

ceis. Muf Ad. Fr. i. p. 15. 
Rex auium paradifaearum. Pet. gaz. 1. t. 53. /. 2. 

Clfff exGt. 362. t. 362. Okar. muf 24. t. 13. /. 2, 

Rai. au. 22. n. 10. Seh. muf i. t. 38. /. 5. Edw, 

au. III. t. III. 
Hahitat in India oricatali. 
Purpurca peLforaii caerulcfcente ; cirrhi catidae longijp- 

mi; Pcnnae fuh alis funt reliquis longioresj licet 

cauda breuiores. (♦) 

52. CVCVLVS. J?oy?m;rtetoinfeuliim: ' '^ 
Nares margine prominulae. 
ZzV/^^Mfagitiata, pkna^ integra. 

•anorus. i. C. cauJa aequall nlgricante albo punftara. Fn.fuec. jy, 

Cuculus. Gefn. au. 363. Aldr. ornith. 1. 5. c. 107. 

Bell au. 22 : 6. Will. ornith. 62. t. jj. Frifch. au, 

4. t. 40, 41, 42. Py^ai. an. 23. Alh. au. i. p. g. t. g. 

Olin. au. 38. 

(*) Paradifaeas ^^ax (Seb. muf i. t. 60. f. i, 2, 3), c Pfittacis aliispie 
^tndidit faefe Mnfeis afiw chimnfmm. S1 . J^tx-z-^^t^^g^g^ ^ - /^ > T ^ ^/oLA^i^uJ^^^ ^t^tr^ ,//r^'J ^- Cot-c^o,XL^ o C /y 3 3~ srx. ^ . Tff-f^^o^^ Ml^ >^^//Wr^^ ^'^) AVES PICAE. Cuculus. m 

Hahltat in Europa ; vi6fitat Laruis. 

Oua fua aliarum aulculariim nidis imponit , cuhandt 
i?jipotens; variat actnte ^ jexu; tempure frOJidefcen" 
tiacj florejcefitiae^ grojfificationis ciiculat ; occultatur 
caniculae ortUi in falcunem transformari perperam 
afjeritur. 

Perla^ 2. C. cauda aequall , capite crlfta erefta , remlgibus pri- 

moribus rubris. 
Touraco. Alh. au. 2. p. 19. t. 19. Edvo. au. 7. t. 7. 
Hahitat in Atrica. > 

Antice viridis, poftice fuhuiolaceus, remigihus pri^jwrihus 

ruhris ; linea alha fipra et infra palpehras fanguineas, 

Vetula. 3. C. cauda cuneiformi , corpore fubfufco : fubtus teftaceo, 

ciiiis rubris. 
Cuculus maior. Sluan. iam. 2. p. 312. t. 258- /• I7 2. 
Cuculus malor oliuaceus, cauda longiore, ciliis rubris, 

Brown. iajn. 476. 
Picus maior leucophaeus f canefcens, pluuiae auis etSe- 

nex diftus. Rai. au. 182. 
Hahitat in lamaica. 
Voce clamofwre pluuiam praefagit. 

glanda- 4. C. cauda ' cuneiformi , capite fubcrlftatO; fafcia oculari 
rius. nlgra. 

Cucnlus fuluus maculatus. Edxo. au. 57. t. 57- 
Hahitat in Ainajeptentrionali et Europa aujlrali. 
' 'Dovfumfujlujn. Alae alho piin^atae. Suhtus tejtaceus 
eft. Caput cinereutif,Jiihcriftatum. Linea nigra trans 
oculos. 

fcolopa- 5. C. cauda cunelformi, corpore vndlque grlfeo fufcoque 
ceus. nebulofo. 

Cuculus indlcus fufcus maculatus. Edw. au. 59. t. 59. 
Hahitat in Uenghala. 

niger. 6. C cauda cuneiforml, corpore nlgro nitido, roflro 
flauo. 
Cuculus Indlcus nlger. Edxo. au. 58. f.58. 
Hahitat in Benahala. o amerlca- 7. C. cauda cuneiformi, corpnre fupra cinereo: fubtUS al* 
nus. bo, maxilla inferiorc lutea, 

H % Cucu* iiz AVES PrCAE. Cuculus. 

Ciiculus carolinianus. Catesh. car. 9. t. 9. 
Habitat in Carolina. 

auratus. 8- C. cauda fubforcipata , gula pe£loreque nlgris, nucha 

rubra. 
Picus maior , alis aureis. Catesh. car. l. p. Ig. t, ig. 
Hahitat in Carolina. . » 

Cauda 7-efcrt Picimi. Auis varia pulcbra; rachis re- 

7}iigum primoru7n aurea. 

jAj^fi^ . .'' •'^- : . • 

53iyiYNX. Roflnnn terethifculumj acuminatum. 
^ Nares concauac. 

Lingiia ter«s, lumbriciformis , longiffi- 
ma, apice mucronata. 

Torquil- i. i y N x. 

ia, Cuculus.fubgrifeus maculatus, reftricibus nigrls faiciis 

vndulatis. Fn.fuec. 78. t. \.f. y%. 
lynx. f Torquilla. Bell au. y^. a. Gefn. au. 575. 
Aldr. ornith. l 12. c. 42. lo7jft. au. . . t. 42. Will 
orn. 95. t. 22. Rai. au. 44. Rudh. lapp. 66. t. 66. 
Alb. au. i. p. II. t. 21. Frifch. au. . . t. 38. 
Hahitat in Europa. 

54. PICVS. Roflnim polyedrum^/^uaaur^ : apice cu- 
neato'. 
Nares pemiis fetaceis obteclae. 
Lingiia teres , lumbriciformis, longiC 
fuTia, mucronata, apice retrorfum 
aculeata fetis. 

martlus. i. P. niger, pileo coccineo. Faun. fuec. 79. 

Picus niger maximus. Gefn. au. 708- Aldr. orn. 1. 12. 

c. 91. Will. ornith. 22. t. 21. Rai. au. 42. Alb. 

au. 2. p. 16. t.ij.. Frifch. au. t. 34. /. I. 
Hahitat in Eurona , vix in Anglia. 
Arhcres emortuas cu^ifcindit. 

2. P. IJngna PicornjH ef Jyngis infiritnr frontt. Intejiifia catcis carent. 
s^l^t^ -^' ^y^^— J^^^^^ /^. /^3i". AVES PICAE. Picus. "5 principa- 
lis. 2. P. niger, crifta coccinea, linea vtrinque collari remigi- 
busque fecundariis albis. 
Picus maximus , roftro albo. Catcsb. cav. i. />. i6. t. i6. 
Habitat tn America fcptentrionali. ' pileatus. 3. P. niger, capite criftato rubro, temporitus alisque al- 

bis maculis. 
Picus niger maximus, capite rubro. Catesb. car. 2. p- 

17. t. 17. Kalm. itin. 2. p. 271. 
Ipecu. Marcgr. braj'. 207. 
Habitat in America. 
Dijfh-t a P. cornicino, qnod tejjiporaalba ; mactdae ali" 

quot paruae in alis albae : capttt niagis late coccineu?n. 

hirundi- 4. P. niger, occipite coccineo, humeris albido punftatis : 
naceus. Picus fecundus niger. Alb. au. 3. p. 22. ^.23. 

Habitat in America pptentrionali. 

Magmtttdine vix Hirimdineni jtiperat. 

erythro- 5. P. capite toto rubro , alis caudaque nigris , abdomine 
cephalus. albo. 

Picus capite toto rubro. Catesb. car. i.p. 20. t.20. 

Habitat in America. 

caroH- 6. P. pileo nuchaque rubris , dorfo fafciis nigrls, re£lrici- 
nus. bus mediis albis nigro punftatis. 

Picus venrre rubro. Catesb. car. i. p. 19. t. l^- f- 2. 
Habitat in America feptentrionali. 
Ani regio rtibra pttni^at^f. 

viridis. 7. P. viridis, vertice coccineo. Fn. fuec. go. 

Picus viridis. Gcfn. aii. 710. Aldr, ornith. I. 12. c. 34. 
IVill. ornith. 93. t. 21. Rai. ati. 42. ^lb. au. I. p. 
18. t. iS- Frijch. att. . . t. 35. /. I. 
Habitat in Europa. 

bengha- g. P. viridis, occipite nibro, nucha nigra, fubtus anticeque 
lenlis. albus nigro maculatus. 

Picus bengbalenfis. Alb. ati. 3. p. 21. t. 22. Edw. au. 182. /. 182. 
Habitat in iienohala. " 5 Habi- PiCi Lnrunt infiiloruin ligvuni intut rodinttkjn rofho /eCiintt: , fano tcrrt- 
facunte, auditu peuipiintc , Imgua acutck bajtata mtrantt <xttaltunt^ 
tie ^ua Ail. anil. jfo. p, ;oy, ^ 114 AVES PICAE. Picus. 

Habltus P. viridis fed dilutior ; facie antice , collo fuh' 
tus , pe&ore alhis maculis nigris. Cauda Jtigra. Oc- 
ciput crifia rubra. 

femlro- 9. P. maxilla fuperlore breuiore. Muf. Ad. Fr, i. p. 16. 
ftris. Habitat tn India. 

tnaior. 10. P. albo nlgroque varius , ano occlplteque rubro. 

Picus albo nigroque varius , reftticibus tribus laterallbus 

vtrinque albefcentibus. Fn. fuec. gl- 
Picus varius maior. Gejn. au. 708- Al^r. ornith. 1. 12. 

c. 32. Will. orn. 94. t. 21. Rai. au. 49. Alb. au. 

I. p. 19. 1. 19. Fnjcb. au. . . t. 36./. I. 
Habitat in Europa. 

mfdius. II. P. albo nigroque varlus, ano vertlceque rubrls. 

Picus albo nigroque varius , reftricibus tribus laterallbus 

apice albo variegatis. Fn. fuec. 82. 
Picus varius minor. Gefn, au. 708- Aldr. orn. L 12. 

c. 33. Will. ornitb. 92. t. 21. Rai. au. 43. Haf 

felqu. iter. 242. 
Habitat in Europa. 

tJlinor. 12. P. albo nigroque varlus vertlce rubro , ano albldo. 

Picus albo nigioque varius, reclriclbus tribus laterall- 
bus feminigris. Fn. fuec. 83. Hajfelqu, iter, 242. 
Picus varius tertius. Rai. au. 43. 
Picus varius minor, Alb. au. i. p. 20. t.20. 
Habitat in Europa. 

trida9:y- 13. P. albo nigroqne varlus, pedlbusque trlda^lylls. Fn. 
lus. fuec. 84. Al^- Stockh. 1740. p. 222. 

Picus tridaftylus. Ed^:v. au. 114. t. 114. 
PIcus trida^ylos anomalus. Mitf petrop. 368« 
Habitat in Suecia ad Alpes Lapponicas, Dalekarllcas 

frequens et ad finmn Hudfonis nec non iit Sibiria. 
Europaeus vej-tice flauo, Americanus rubro eji. Ani 
rsgio albida. 55. SIT- S^. cft/^^ <^. ^p^y^ ^. c^p^ '^- /p^^Jlsi^ -^ W AVES PICAE. Sltta. 115 55. SITTA. Roftrnm rubcultrato - conictirfi , vccliim, 
poiTedhim , integerrimum : mandi- 
bula fupcriore obtuliufcula. 
Lingiia lacero -emarginata. 

europaea. l. S. reclricibus niLirls : lateralibus quatuor infra apicem 
albis. Fn. fii2c. Ig2. 
Sirra i* Picus cinereu^. Gcfn. aii. 711. Aldr. orn. I. 12. 
c. 38. VVi/I. ornith. 98- t. 93. Rai. au.jj. Alb. ati. 
2. /J. 27. t. 2%. 1'rifch. au. . . t. 39/". 2. 
/?. Sitta capite nigro; et Sitta capite fulco. Catesb. caroL 
T. p. 22. f. 22. 
Ilabitat iff Europ^e , Americae truncis arborum , laruas. 
■ yz/i^ cortice effodiens ; Nuces roftro perforat ct cdit. 
Nidtuu jiruens reperto con^rno foraniine arboris -, iU 
hid limo oblinit pro capacitate ingrejfus. 

5^. ALCEDO.' RoftrttTh tiigbwm:.^ - cr^um ^ rechim, 
longum. 
Lingna carnofa , breuiilima , plana^ 
acuta. 

Kpida. I. A. brachyura, fupra caerulea , fubtus fulua. 

Ifpida fupra caerulea, fubcus ferruginea. Muf Ad. Fr. 

I. p. 16. 
Ifpida. Rai. an, 48. n. i. Olin. au. 39. Aldr. orn. l. 

20. c. 61. 
Ifpida indicj minor. Ediv. au. 11. t. 11. Alb. att. l. p. 

51. t. 54. 
Alcedo americana f. Apiafaa. Seb. muf i. 87. t- 53. 

/• 5- 

Ilabitat ad maris littora in Emopa , Alia. 

erithaca. 2. A. brachyura , dorfo caeiuleo , abdomine luteo , capite 
vropygioque purpurco, gula nuchaque albis. 
Alcedo benghilcnris. Alb. au. 3. />. 28- /".29. 
Ilabitat in Benghaia. 

Alcyon, 3. A. brachyuxa nlgra, abdomine albo, pe£lore ferni- 
gineo. 
Alcyon. Catcsb. car. 1. p. 69. t. 6g. Rai. au. 49. 
n 2. et 184. n. 14. 

H 4 Ifpl- ii6 AVES PICAE. Alcedo. 

ifpida carolinienfis. Ei-iw. ati. 115. t. 115. 

lagiacati guacu. Marcgr, brflf.l<)^. 

Habhat in America. 

Mo^tmm capite longitis y validwn f. Picae. Macula aU 
ha ante et pofl oculos. Lingua hreiiifftma , carnofay 
acuta , plana. Corpus nigrnm. Pennae capitis Jongio" 
res.\\.Qm\gQSnigrae^ apice albae: extcriorilnis minori- 
hus ; omnes latere interiore albo macnlatae, Reftri- 
ces 12, aeqiiales , vtrinque alho maculatae. Gula alba. 
Peftus et Abdomen alba , fed PeBus antice fafcia 
ferruginea. Vemori ferruginea. Tibiae bremjjimae. 
Dlgitus extimus connexus cum intermedio, 

Todus. 4. A. brachyura virldis, gula finguinea, abdomine albo. 
Rubecula viridis elegantifiima. Edw. au. 121. 1. 121. /. 

I. Sloan. iam. 1. p. 306. t. 263. /. l. Rai. au. 187. 
Todus viridis, pe6lore rubro, roftro refto. Brown. 

iam. 476. 
Habitat in America; 
Genus dubium et quaji medium inter Alcedinem et Tro* 

chilum. 

(mymen- 5, A. macroura ferruginea , alis cauda dorfoque viridibus. 
fis, Alcedo fmyrnenfis. Alb. au. 3. p. 26. t. 27. 

Ifpida maior africana. Edvo. au. g. t, %. 
Habitat in Africa et Afia. 

Confer. Alcedo maior benghalenfis. Alh. au. 3. j>, 
271. 28. % rudis, 6. A. macroura fufca albido varia. 

Alcedo rudis. Ha/felq. iter. 243. n. 22. 

Ifpida ex albo et nigro varius. Edw. au. 9. t. 9. 

Uahitat in Periia , Aegypto. 

Cauda aequalis albida fafcia Uneari lataque nigra. 

Dea. 7. A. reftricibus duabus longiflimis, corpore nigro - cae- 

rulefcente , alis virefcentibus. 
Alcedo binis plumis in cauda longiffimis. Edw. au. 16. 

t. 10. 
Auis paradifiaca ternatana. Seh. muf. i. p, 74. t. 46. 

/•3? 

Hahitat Surinami, 57. ME- ^y,^M^^rtf2^ /t:^^2-^ {^^'po fip. U4>-i^4 ^'^ ^. r;is-. _ AVES PICAE. Merops. X17 

57. MEROPS. Roflvtmi ciu-uamm, comprefium, . ca- 

rinatum. 
Lingiia apice laciniata. 
Digiti infimo articulo coadunati : po- 

ftico diftinclo. 

Apiafler. i. M. doiTo ferruglneo, abdomlne caudaque vlrldl - caeru- 
lefcente, redricibus duabus longloribus. 

Merops. liell. ati. 16. Gefn. au, 599. Aldr. ornith. 
l 12. c. 45. Will. ornith. i02. t. 24. Rai. aii. 49. 
Alh. au. 2. p. 40. t. 44. Charl. onojn. ^j. t. ^j, 

Merops galilaeus. Hajfelc[. iter. 247. 

Ifpida. Fn. Stiec. 86- 

Hahitat in Europa auJiraH, Orlente. 

Cregaria vi^itat Cicadis, Apihus, 

vlrldls. 2. M. dorlo ferruglneo, abdomlne alisque viridlbus, gula 

caudaque caerulels. 
Ifpida viridis, fupra ferruglnea. Osh. iter. 96. 
Merops viridis, fupra ferruginea. Chin. In^erflr. 5. 
Merops benghalenlis. Alh. au. 3. p.29. t. go. 
Merops minor , caudae 2. pennis longioribus et tenulo- 

ribus. lldw. au. 189. t. 183. 
Habitat in laua , Benghala. 

cinereus. 3. M. rubro flauoque varlegatus , fubtus flauo - rubefcens, 
reftricibus duabus longilTimis rubris. 
Auicula de guauheiiui. Seh. muj] i. p. 50. t. 30. /. 10. 
Habitat in America. 

cafer. 4. M. grlfcas , ani reglone flaua , cauda longlfljma. 
Hahitat in Aerhiopia. 

Inter pulchre delineatas icnnes ammalium vltra l^^o, tjuas 
mijit amicijjimus l. UurmannuSy vija ejl. 58. VPVPA. ^q/?r//;;i ai*aiatum, cori.ucxum, rubcom- 
prcfTum. 
Lijigua obriifa, intcgcrrima, triquctra, 
brcuillima. 

Epops. I. V. crlflata variegata. 

II 5 Vpu- ii§ AVES PICAE. Vpupa. 

Vpupa. Fju fuec. 85. BeU. au. 72 : a. Gefn. au. yyS, 
Aldr. ornitb. 1. ij. c. 11. lonjL au. . . t. 42. WiU. 
ornhh. loo. t. 24. /?<7/. ^«. 48- ^/^- ^«- ^- P- 39- ^- 
42.43. Frifch, au. t. 43. C^/zr/. o«o///. 63. ^. 63. 
0//«. ^«. 36. 

Habitat in Europae fyluis, 

Terrefa£ta crijlam erigit, 

paradi- 3. V. reftricibus duabus longilTimis. 
fea. Auis paradifiaca Manucodiaca criftata orientalis. Seh. 

muf I. p. 40. t, 30. /. 5. 

Hahitat in Alia. 

Ercmita. 3. V. viridls, capite flauo, ceruice iubata. 

Coruus {yluaticus. Gejh. au. 351. Aldr. orn. /. 19. c. 57» 
Eremira montanus iielueticus. Alb. au. 3. /». 16. ?. 16. 
Hahitat in Heluetia. 

Pyrrho- 4. V. atra, roflno pedibusque rubris. 

corax. Monedula Pyrrhocorax. HaJJelq. iter. 238. 

Coracias £ Pyrrhocorax, Aldr. orn. 1. 12. c. 8- i^^ifV/. orn. 
86. /. 19. /?^/. au. 40. //. 6. /4/^. au. 2. />. 23. f. 24. 

Habitat in Angliae , Aegypti maritimis, 

59. C^KTWK Rcfflmm arcuatiim, tenuCj fiibm- 

gonum., -. 
Lingna acuta. 

familia- l. C. fupra gtifea , fubtus alba , remigibus fufcis : decem 
ris. macula alba. 

Certhia. Fn. fuec. 2^. Gefn. au. ^2^1, Aldr. ornith, 
1 12. c. 44. BeU. au. 98. a. WiU. orn. 100. t. 23. 
Rai. au. 47. n. 5. Alh. au. 3. /?. 24. t. 25. Frifch. au. 

59-/-I' , , 

Habitat in Europae arhoribus reptans ; oua 20. partt. 
Remiges 4 -14. macula transuerfa alba notatae. 

pufiUa. 2. C. fupra grifea , fubtus alba , reftricibus fulcis : extlmis 
apice albis. 
Certhia fufca minor. Edw. au.26. /. 26. 
Habitat in India. cacfulca. 3. C. caerulea , remigibus re£l:ricibusque nigiis. 
Certhia caerulea. EdvQ. au. ai. t. 21. Halu AVES PICAE. Certhla. 

Hahit/it Surinaml. 

Rojlrum huic lojtgius quam in congenerihus. ii5> cruenta- 4. C. nigro-caerulefcens, fubtus alba, vertice, ceruice, dof- 
ta. fo vropygioque rubris. 

Certhia minor, ex albo nigro et rubro varia. Edxv.au.^i, 

t. 81. 
Habitat in Benghala. V flaueola. 5. C. nigra, vropygio peftoreque luteo, fuperclliis macula 
alarum reftricumque apicibus albis. 
Lufcinia f Philomela e fufco et luteo varia. Sloan. iam. 
2. p. 307. ?.259. Rai. au. 187. «.45. Edw. au. 122. 
t. 122. 
Habitat in America. ^o. TROCHILVS. Rojintm fubularo-filiforme, in- 

curuatum, capice longius: 
Mandibula fuperior vaginans 
inferiorem. 
Linma filiformis, bipartito-m- 
bulofa. 

* Macrouri i-'^. 

paradi- i. T. curuiroftris ruber, alis caerulels, caplte criflato, re- 
feus. ftiicibus duabus longiflimis. 

Melliuora auis criftata cum daabus pennis longis in cau- 

da. Seh. :nuf. i. p. 97. t. 61. /. 4. ^ 
Habitat in Mexico. 

afcr. 2. T. curuiroftrls , corpore virldi, alis caerulcls, reftricibus 

nigris: intermedlis longifTlmls. 
Habitat in Aethiopia. /. Uurmannus. 

Pella. 3. T. curuirodrls , reftrlcibus intermediis longifiimls, cor- 
pore rubro, capitc fufco, gula aurata vropygicque 
viridi. 
MeMiuora malor rubra, cauda longa. Edw. au. 32./. 32. 

/• =• 

Habitat in Indiis. 

4. T. 

^'ruchili nuuHiai iniiimac ^ ahat rojl>o rrcMtuo, ahac incutMQy iiluc rt^lo. 120 AVES PICAE. Trochylus. 

Polyt- 4. T. curuiroftris, reftriclbus lateralibus longiflimis, corpo- 
mus. re virefcente , pileo reftricibusque fufcis. 

Polytmus viridans aureo varie fplendens, pinnis binis 

vropygii longiflimis. Brovon. iam. 475. 
Alelliuora capite nigio, cauda longa. JSdrp.au.i^^. ^34. 

Alb. au. 9. p. 45. t. 49. /. I ^ 
Melliuora auis maxima. Sloan. lam. 2./?. 309.^.264. /.4. 
Uahitat in America. 

foriica- 5. T. curuiroftris , re8:ricibus lateralibus longiflimis , cor- 
tus. pore viridi , pileo reftricibusque caeruleis. 

Polytmus maior nigricans aureo varie. fplendens , pennis 

binis vropygii longiflimis. Brovvn, iam. p. 475. 
Alelliuora viridis , cauda longa. Ed^jp. au. 33. t. 33. 
Melliuora auis minima. Sloan. iam. 2. p. 307. t. 264. 
V /. I. Rai. au. 187. 

Habitat in lamaica. 

Fennae longijjimae haji juffultae fupva et infra pennula 
rigida. 

* * Brachyuri 6 - ig. 

Colubris. 6. T. reftricibus nigris : lateralibus tribus apice albis, gula 

rubra. 
Melliuora auis carolinenfis. Catesh. car. i. p. 65. 

t. 65. 
Melliuora gula rubra. Edw. au. 38. t. 38« 
Hahitat in America , imprimis feptentrionaU. 

Ouriflia. 7. T. reclricibus fubaequalibus fufco-aureis, corpore aura- 
to , remigibus nigris. 
Hahitat in Indiis. 

Mofqui- g. T. re£lricibus aequalibus ferrugineis : extimis apice fu- 
tus. fcis, corpore nigro-aureo, remigibus nigris. Muf. 

Ad. Fr.2. p. 2/f,^ 
Hahitat in Indiis. 

^xoloferi- 9. T. curuiroftris re£lricibus aequalibus iupra nigris , cor- 
ceus. pore fupra viridi, peftore caeruleo, abdomine nigro. 

Melliuora viridis , ventre nigro. Edw. au. 36. t. 36. 
Hahitat in America. 

10. T. Md e floribHs hauriunt more Bomhylii , nec plantis inhaerent. AVES PICAE. Trochilus. m 

melliru- 10. T. reMclbus aequalibus caeruleis, corpore viridi aureo, 
gus. remigibus atro-caerulefcentibus. Mnf. Ad. Fr. 2. p. , 

Habitat in Indiis. 

Tomi- II. T. reftricibus fubaequalibus bafi ferrugineis apice albis, 
neo. corpore fupra fufco fubtus albo. Muf. Ad. Fr. 2. p. 

OuriiTia f Tomineo. Cluf. exot. 96. 
Hahttat in America. 
Hanc feminam T. colubris (6.) putat Edvp. au. t. gg. 

furina- 12. T. re6lrlcibus ferrugineis, remigibus nigris, corpore 
menfis. aureo fubtus albicante. 

Habitat in America. 

niger. 13. T. reftrlcibus fubaequalibus , corpore nigro fubtus au- 
rato, ano albo. 
Trochilus niger. Muf Ad. Fr. i. p. ig. 
Hahitat in Indiis. 

melliuo- 14. T. re8:riroftrIs, reMcibus nigris : lateralibus albis, ca« 
rus.^ pite caeruleo, dorfo viridi, abdomine albo. 

Melliuora ventre albo. Edxv. au. 35. t. 35./". i. 
Hahitat in India. 
Recfrices lateraks albae; Colhnn a tergo lunula alla. 

ruber. 15. T. re8:ncibus lareralibus violaceis, corpore teftaceo 
fufco fubmaculato. 
Melliuora parua purpurea. Edvo. au. 32. t-l2. f. I. 
Hfibitat Surinami. 
Re^rices intermcdiae tefaceae, 

Mango. 16. T. reftricibus fubaequalibus ferrugineis, corpore te« 
ftaceo , abdomine atro. 
Melliuora Mmgo. Alb. au. 3. p. 4^. t.ACs. f. 2. 
Habitat in lamaica. 

criftarus. 17. T. reftiroftris virldis, alis fufcls, abdomine cinerco 
crifta caerulefcente. 
Meiliuora minor crifbta. Edw. au. 37. /. 37. 
Habitat in America. 

minimus. ig. T. re^rlcibus, lateijlllnis margine extcrlore albis cor- 
pore l'ufco nltente, fubtus albido. 
Auis melliuora minima. Edw. t%u. 105. t. 105. /. infima, 
Hahitat iii Amcrica. 
Auis minima inttr omnti notas, 

m. AN- iiz AVES ANSERES. Anas. 

m. ANSERES. 

Rojimm oltiifiufculmn ^ epiderjnide teciuniy 

fub hafigibbum^ apice auBum. 
Lingua carnofi^ obtufiiifctdh. ' - ^ 
'Pedespalmatij natatorii, 

tfi. ANAS. Rofi.rum lamellofb-dentatum, conuexum^ 
obtuium. 
Lingua ciiiata, obtufa. 

* Roflro hafi gihho. 

Cygnus. I. A. roftro fenilcylindrico atfo, cera flaua, corpore al- 
bo. FtJ. fiiec. 8§. It. wgoth. 123. 
Cygnus ferus. Bell. aii. 30. a. Gcjh. ati. 972. Aldr. or" 
jjith. 1. 19. c.l. Will orn. 212. . . Rai. au. 136. Alh, 
aii. ^.p. 91. t. 69. Ei^rp. au. 150. 1. 150. 
fS. Cygnus maniuetus. Will orn. 271. t. 69. Rai. au. 136. 
Hahitat in Europa , America feptentrionali. 
Accedit ad nos vltimo die regelationis. Pifcatur pomQ. 
Jt. fcan. 186. 228. 

Cygnoid. 2. A. roftro femicylindrico bafi gibbo. Fn. fuec. 89. 
aujiralis. Anfer cygneus guineenlis. Rai. au. 138. Will, orn. 275« ' 

Anfer cygnoides. Alh. au. i. p. 89. t. 91. 
orienta' /2. Anfer roftro femicylindrico atro bali gibbo, minor, 
///. Anfer chinenfis. It. Wgot. 145. 

Anfer mofcouiticus. Alh. au. 2. p. 83- t. 91. 92. 
Hahitat in Aiia. 

Varietas orientalis /3. ^3 auftrali «. parum differt; im* 
primis quod illa minor. 

Tador- 3. A. roftro fimo , fronte comprefla , corpore albo varie- 
na. gato. 

Anas albo-variegata, peQ:oris lateribus ferrugineis, abdo- 
mine longitudinaliter cinereo-maculato. Fn. ftiec. 93. 
Anas Tadorna dida. It. fcan. 212.* It. Wgoth. 214.. 
Tadorna f Vulpanfer. WHI. orn. 278- t. 70. 71. Rai. 

au. 140. ^ 

Vulpanfer. Alh, atf. j. p. 90. t. 94. 

Drand- 
^jzAJi^ ^ ^7^ s^ ^. ^3 ^^p^.-(Jr^f<^-- '>>■-)( 4^^:^ ^i^. AVES ANSERES. Anas; 123 

Brandgaas. Cluf, exot. 368. 
Habitat iji Europae maritimis, 

ipeftabi- 4. A. roftro bafi gibbo comprellb: carina pennacea nigra, 
lis. capite cane(cente. Muf. Ad. Fr. 2. p. Z -'- 

Anas canadenfis , capite grifeo caeruleo. Edv?. au. 154. 

1. 154. 
Habitat in Canada, Suecia. 

fufca. 5. A. nigricans, macula pone oculos lineaque alarum albis. 
Anas corpore obfcuro, macula alba pone oculos, linea- 

que alba. Fn. fuec. 106. It. gotl. 215. 271. 
Anas fera fufca. lojtfl. au. t. 44. 
Anas niger. Will. orn. 278- 1. 10. Rai. au. 141. 
Habitat in oceano Europaeo. 
Mas ad bajin roftri gibboftate notatus. 

ftjgta. 6. A. tota nigra , bafi roftri gibba. 

Anas niger minor. Wili orn. 280. t. 74. Rai. au.l^l. 

Hahitat in Lapponia, Anglia. 

Cauda fubcuneiformis. F emina fufca eft. 

* * Laeues roftro bafi aeqiiali. 

Anler. 7. A. roftro femicylindrico, corpore fupra cinereo fubtus 
pallidiore, collo Hriato. Fn. fuec. go. 
oe. Anfer ferus. Gefn. au. 158. Aldr. orn. I. 19. c. ig. 

Will. orn. 274. t. 69. Rai. au. 136. 
/8. Anfer domefticus. Gefn. au. 141. Will. orn. 273. 

t. 75. Rai. au. 136. 
y. Anfer canadenfis fufcus maculatus. EdxQ. au. 153. 1. 153. 
Habitat in Europa et Amcrica jnaxinie borenji. 
Collwn ftriatum. Annulus albus ad bafin roftri in Jpon- 
taneo; migrat pcr pbalanges ; filo arcetur. Mas I 
feminis 4 ; inde pejinae , plumae , Ajjfer durateuSy lui 
fpartanujny lecur ficattnn. 

erythro- 8» ^- cinerea , fronte alba. Fn.fuec.c^^. 
pus. Anlcr heliingicus. Cluf. exot. 368- 
H^bitat in Europa feptentriojiali. 

«anaden- 9. A. fiifca, capire colloque nigro, gula alba. 

iis. Anfcr canadenfis. /('/7/. ornitb. 276. /. 70. f. I. et t. 7I. 

/. :?. Rni. au. 139. t. iQ. Cafesb. car. l. p. 93. t. 91I. 
Ldix>. au. 151. /. 151. 
Habitaf in Canada. 

10. A. 114 AVES ANSERES. Anas. 

caerule- lo. A. grlfea, fubtus alba, teftrlcibus alarum dorfoque po- 
fcens. ftico caerulelcentibus. 

Anfer canadenfis , alis caeruleis. Edvp, au. 152. t. 152. 

Habitat in Canada. 

Bernicla. 11. A. fufca, capite collo peftoreque nigrls , collari albo. 
Anas capite colloque nigris. F». fuec. 91. 
Branta f. Bernicla. Gefn. au. iio. Aldr. orn. /. 19. 

c. 25. lo7ij}. ati. t. 49. Wilh orn. 274. 275. 1. 10. 

Rai. au. 137. VaUnt. mnf. 495. Alh. au. i. p. 39. 

^93. 
Habitat in Europa boreali; mlgrat fupra Sueciam, 

molllffi- 12. A. roftro cylindrico, cera poftice blfida rugofa. Fn, 
ma. fuec. 94. 

Anas plumis molllilimis. Barth. a^f.i.p. f^o. Worm* 

muf. 310. WiU. orn. 277. Rai. au. 141. 
Anas magna nigra et alba. Edw. au. 98. t. 98. 
Habitat in Eutopa boreali , pelagica. It. gotl. 213. dc" 
plmnatur in nido : plmnis moUiJJi?nis, praeJlantiJJtjniSy 
pretiojijjimis. 
Mas albus , fiibtus pojiiceque niger. Femina grijea. 

mofcha- 13. A. facie nuda papillofa. Fn. fuec. 98. 

ta, Anas mofchata. Rai. au. 150. Alh. au. 3. p. 92. t, 

97. 98. 
Anas indica. Gefn. au. 122. Aldr. orn. l. 19. c. 26. 
Anas libyca. Will. orn. 294. 
Hahitat in India. 
Alba huius forte varietas minor. It. Wgoth. 143. 

bahnmen- 14. A. grlfea , roftro plumbeo : macula laterali fulua, ala- 
fis. rum viridi luteaque. 

Anas bahamenfis; roftro plumbeo, macula aurantii co- 

loris. Catesb. car. l. p. 63. t. 93. 
Hahitat in Bahama. *" 

Albeola. 15. A. alba, dorfo remigibusque nigrls, capite caerulefcen- 
te , occiplte albo. 
' Anas mlnor albus et fiifcus. Edxp. au. loo. t. lOO. 

Hahitat in Amerlca. 

clypeata. 16. A. roftri extremo dllatato rotundato, vngue incuruo. 
fn. Jkfc. 102. Jt. gotl 167. 

Anas AVES ANSERES. Anas. 1Z5 Anas latiroftra maior. Gefn, ati. 120. Aldr, orn^ g, p, 

227. 
Anas platyrhynchos altera. Will, or», 283. t- 74. Rah 

au. 14^. 
Anas clypeata germanica. Alb. au. i, p, 95. f. 07. og, 

Habitat in Europae viaritiinis. 

platy- 17. A. macula alari purpurea vtrinque nigra albaque , pe« 
rhynchos. ftore rufefcente. fn.Jhec. lo^. 

Anas platyrhynchos , pedibus lureis. AUr, orn, 1, 19. r. 

Will orn. 284. /^rt'/. atf. 144. 
Habitat in Europae maritimiso 

ftrepera. I8. A. macula alarum rufa nigra alba. Fn, fuecioi, 
Anas ftrepera. Cefn. au. 121, 
Anas platyrhynchos , roftro nigro et plano. Aldr, orn, 

l. 19. c. 92. Rai. att. 145. 
The gottwall or gray. l\ilL orn. 287. t. 72. 
Habitat in Europae aquis dukibus. 

bucepha- 19. A. albida , dorfo remigibusque nigris , capite fupra fn- 
la. fraijue rumido fericeo nircnre. 

Anas minor, purpureo capite. Catesb. car. 1. p.c)y t.Q^. 
Habitat in aquis itnicibtis Amtnc^e Jl-ptentj-iona/is. 

Clangu- 20. A. nigro alboque varia, capite tumldo nigro- viridi; 
la. fmu oris macula alba. Fn.Jiiec. 100. it. oel, 49. 

Clangula. Cejh. au. 119. Aib. au. i. p. 92 t. 96. 
Anas plaryrhyiiciios mas. AUir. om. l. 19. f.42. IVilt, 

orn. 282. f- 73- Rai. au, 142. 
Habitat in Europa ; Jhepius niaiitima, 
Vrinattir egrcnie , qttaejitura cuchleas , trachea vcntricQ* 
Ja , ocuiis aeneis, 

fuftica. 21. A. fufco cinerea , macula aurium alarumque alba. 

Anas minor cx albo et fufco varia. Catesb, car. l, p, 

98. t. 98. 
Habitat tn America feptevtrionali, 

perfplcil- 22. A. nigra, vertice nuchaque albis , macula nlgra toftrl 
liita. ponc nare';. 

Anas canadcnlis maior iiiger. Edw. au. 155. t. 155. 
Habitat in Canada. ,3. A. > 126 AVES ANSERES. Anas. Glau- 23 cion> Penelo- 

pe. acuta. A. iridibus flauis, capite grireo, collari albo. Fatitt, 
jhec. 104. 
Glaucion. Bell. au. 93 .• h. Aldr, orn. I. 13. c, 38. 

Wili orn. 231. Rai. an. 144. 
Habitat in Euiopae maritimis. 

24. A. cauda acutiufcula fubtus nigra , capite brunneo, 

fronte alba. Fn. fiiec. 105. 
Penelope. Gefn. au. log. Aldr. orn. 1. 19. c. 38- lonjl, 

au. I. 49. l^'ill orn. 288- t-V^- R^i- ^^ti. 146. 
Anas fiftularis. Alh. au. 2. p. 88- t. 99. 
Hahitat in Europae mariti77iis et faludihus, 

2y A. cauda acuminata elongata fubtus nigra, occlpite 
vtrinque linea alba. 
Anas cauda cuneiformi acuta. Fn. fuec. 96. 
Anas cauda acuta. Gefn. au. 121. WiII. orn. 279. t, 73. 

Rai. aii. I^J. Alh. au. 2. /?. 84- ^- 94- 
Hahitat in Europae 7nvriti77iis. 

hyema- 26. A. cauda cuneata: re£lricibus intermediis longis, cor- 
]Js. pore grifeo , temporibus albis. Fn. fuec. 95. 

Anas islandica. Worni. 7nuf. 302. 
Anas cauda acuta canadenfis. Edw. au, 156. 1. 156. 
Hahitat in Europa et America ardica. 
Hienie ad nos migrat; aefate vetfus feptentrionem vU 
terius pergit. 

ferina. 27. A. alis clnereis immaculatis , vropygio nigro. Faun, 
fuec. 107. 
Anas fera fufca. Gefn. au. 116. Aldr. orn. 1. 19. c. 
40. Will. orn. 288- t. 72. Rai. au. 1^2, Alh. au.2» 

p. 87- ^- 98- 
Hahitat in Europae maritimis. 

Querque- 28. A. macula alarum vlridi , linea alba fupra oculos. Fn, 
dula. fiiec. 108. 

Kernell. G^/;/. au.\o%. Aldr. ortt. 1. 19. r.33. 
Querquedula prima. Will. ornith. 291. t. 74. Rai. atf, 

148. 
Habitat in Europae aq^uis dulcihus. 

Crecca. 29. A. macula alarum viridi, linea alba fupra infraque ocu* 
Jos. Fn. fuec. 109. QueN AVES ANSERES. Anas. 127 

Querquedula fecunda f. minor. Ge/ft. au. 105. AUt\ 
orn. I. 19. c. 31. Will. orn. 290. t. 74. Ral. aii. 147. 

Querqueduh fnncia. Alb. au. l. p. 95. t. 100. f^ 2* 
/?. 91. ?. 102. 

Hahitat in Europae aq^ftis diikibus, 

hiflrioni- 30. A. fufca albo caeruleoque varia , auribus , temporibus 
ca. r.nea gemina, collari fafciaque peftorali albis. 

Anas fufcus maculatus. Edw. an. 99. t. 99. 
Hahitat in America. 

minuta. 31. A. grifea, auribus albis, remigibus primorlbus nigri- 

cantibus. 
Anas canadenfis minor fufcus. Edxo, au. 157. t, 157, 
Habitat in Canada. 
Partia admoditniy tota grifea. Pun^tm alb»m ad aU' 

res vtrint^ue. An prioris femina ? 

Circia. 32. A. macula alarum varia, linea alba fupra oculos,' ro- 
ftro pedibusque cinereis. Fn. fnec. lii. 
Anas Circia. Alb. au. 2. p. 92. t. 103. 104. Rai. /lu, 
143. 
Habitat in Europae paludihus. 

autumna- 33. A. grifea, remiglbus cauda ventreque nigris, area ala- 
lis. rum fulua albaque. 

Anas fiftularis rufus, roftro rubro, occidentalis. EdxQ. 

au. 194. t. 194. 
Hahitat in America. 

* * * Pennis aliquod rectirtiis. 

Bofchas. 34. A. reftricibus inrermediis (maris) recuruatis , ro(!ro re- 

61:0. Fn. fiiec. 97. 
Anas vera rorquara minor. Ccfn. au. 114. Aldr. orn. 

/.19. r. 25. Rai. au. 145. 
Bofchas maior. Will. orn. 284. t. 72. Alh. au. 3. p, 

-^Q). t. 100. 
/5. Anas domcllica. lonfl. au 141. t. 49. WiU. orn. 293. 

t. 75. Aldr. orn. /. 19. c. 35. Gcjii. au. 96. Rai, 

au. \^o. 
Hahitat in Furopae lactihus ; et manfueta. 
Mas autuumo fcniinis ftmilis; oua numerofa parcre iti' 

cipit fiorcfu-nte Hcpatica. Vicfitat Ranisy Culicihuf, 

Lfmna. 

l 2 35- A. 128 AVES ANSERES. Anas. adunca. 35. A. re8:rlcibus intermediis (maris) recuruatis, roftro in- 

curuato. 
Anas domeftica , roflro adunco. Will. orn. 208. Rai. au. 

150. All?. au. 2. p. 86. t. 97. 96. 
Habitat ijt . . ; hodie vti praecedetis do7Jjeftica, 
Quomodo haec a priori exorta Jity me ftfgit. 

galericu- 36. A. criil:a dependente, dorfoque poftico vtrinque penna 
lata. recuruata comprefTa eleuata. 

Querquedula llneniis elegans. Edw. au.i02.t. 103. 
Kinmodiuis. Kaempf. lap. 129. t. 10. 
Hahitat in China. 

Criftd viridis ruhraque. Roilrum et pedes ruhri. Dor- 
fum fufcum maculis caeruleis. Pennae dorft ereBae 
rufae ohtufae. Remex intimus., claufis alis., altero mar' 
gine erigitur fupra dotfujUj rufus antrorfum falcatus, 

* * * * Crijiatae, " 

Sponfa. 37. A. crifta dependente duplici viridi caeruleo alboque 

varia. 
Anas criftatus elegans. Catesb. car. 1. p. 97. t. 97. 

Edvo. au. lOI. t. lOI. 
Anas fufea criftata , ad gulam alba, iride flammea. Brovon. 

iam. 481. 
Hahitat in America feptentrionali. 
Crifta dependens viridi alboque caerulea , vti et dorfum. 

Pe£tus grijeum , alho maculatum, Gula alha. 

arborea. 38. A. grifea , capite fubcrii^ato , abdomine albo nigroque 

macularo. 
Anas fiftularius rufus, roftro nigro, occidentalls. Edw, 

au. 193. 1. 193. 
Anas fiftularis arboribus infidens. Sloan. iam. 2. p. 324. 

t. 272. Rai. au. 192. 
Hahitat in America. 

Fuligula. 39. A. crifta dependente , corpore nigro , ventre macuh- 

que alarum albis. Fn. Juec. 99. 
Anas Fuligula. Gefn. au. 107. Will. orn. 280. t. 73. 

Alb. au. I. p. 91. t. 95. 
Anas criftata. Rai. au. 142. 
Hahitat in Europae maritimis. 
Mas, itwibante femina j nos deferiu CiMER' AVES ANSERES. jMergus 125^ 

6i. MERGVS. i?o/?77/;;rdenticulamm, fiibii!ato-cy- 
lindricum apice adunco. 

cucuUa- I. AI. crlfta globofa vtiinque alba, corpore fupra fufco» 
tus. fubtus albo. 

Anas criOatus. Catesh. car. l. p. 94. t. 94. 
Habitat m America. 

Mergan- 2. M. crifla dependente, caplte nigro-caerulefcente, colla- 
fer, ri albo. It. got/. 166. oel. ^qj. Ffi. fuec. ii'^. 

Merganfer. Gcffi. an. 134. Aldr. orn. 1. 19. c. 63. 
Wili orn. 253. t. 64. Rai, ati. 134. Marf. danub. 
78. t. 37. 
p. Mergus malor, pe8:ore rubro. Alb. au. i. p. 83. t. %y. 
et 2. p. 90. t. loi. Edw. au. 95. t. 95. 
Hahitat in Europa. 

Serrator. 3. M. crlfla dependente , capite nigro maculis fertugineis. 

Fn. fuec. 114. It. gotl. 271. 
Anas longiroftra. Gepi. au. 133. Aldr. orn. 1. 19. V. 60. 
Mergus cirrhatus fufcus. Will. orn. 255. t. 64. Rai. 

an. 135. 
Habitat in Europa. 
Huius fiicthodfis pifcandi hahetur in ASiis Stockh. 1749. 

p. 190; rubro allicitur. 

Albellus. 4. M. crifta dependenre fubtus nigra, corpore albo, dorfo 

njgro, aHs variegatis. 
Mergus Tinus. lla/Jelq. itcr. 268- 
Mergus maior cirrhatus. Rai. au. 135. 
Serrator minlmus,c3pite niueo, ceruice genlsque nigris. 

Klein. au. 140. 
Albellus alter. Aldr. orn. l. 19. p. 378- Alh. au. l. p. 

85. t. 89. Will. orn. 254. t. 64. 
Hahitat in Europa. 

minutus. 5. M. capite grifeo laeui. Fn. fiec. 115. 

Te wezel-coot. Alh. au. l. p. 84. t. 88- 

Ilahitat in Europa. 

In alis macula atra^ anticc et pojlice alha. I ; 63. AL- ijo AVES ANSERES. Alea., 

6^, ALCA. Rbjirum edenftilum, breue, cdmpreffum, 
conuexum, fulcarum iaepiu^ trans- 
iierfe: Mandibula inferior ante bafin 
gibba. 
Pedes plerisque tiidaclyli. 

Totda. I. A. roftri fulcis quatuor, llnea vtrinque alba a roflto ad 
oculos. It. gotl 286. Fn. fitec. 120. 
- Alca. Chif exot. 967. Worm. muf. 365. Will. orn, 
243. t. 64. /. I. et t. 65. f\ 2. Rai, au. 119. Alh, 
nn. 3 p. 90. t. 95. 
Hahitat in Europae borealis oceano. 
Plures oiia folitnria fimul in antro rupium pariunt, 
cotmmBis virihus alternatis excludunt ^ vnica excu* 
bias agente ; ereBae incedunt. 

impen- 2. A. roftro compreflb - anciplti fulcato, macula ouata 
nis. vrrinque ante oculos. Fn. fuec. 119. 

Anfer magellanicus. Worm. muf 300. t. 301. 
Penguin. Will. orniih. 244. t. 65. EdvQ. au. 147. t. 147. 
Habitat in Europa arBica, 

ar£lica. 3. A. roftro comprefTo-anclpiti fulcato fulcis quatuor , ccu- 
lorum orbita temporibusque albis. Fn. fuec. lig. 
Anas arftica. Chif exot. 104. Rai. au. 120. Worfn. 
muf 302. Olear. muf t. 15. /. 5. Will. orn. 244. 
t. 65. Rai. au. 120. Alh. au. 2. p. 73. t. 78. 79. 
Lunda. Gefn. au. 725. Oelig. muf 2. / II. t. II. 
/ 31. 

, Habitat in Europae hurealis oceano. 

Lomuia. 4. A. roftro laeui oblongo : mandibula fuperiore margine 
flauefcente. 
Lomuia. Cluf exot. 367. Will. orn. 244. t. 65. Rai. 

au. 120. 
Guillemot. Alh. au. 1. p. 80. t. 84. 
Hahitat ift Europa borcali. 

Grylle. 5. A. toftro laeui fubulato, abdomine maculaque alarum 
albn, pedibus rubris. 
CoJymbus pedibus trida£lylis palmatls. Fn. fuec. 124. 

Colum- Aliae imptnnas , Alitie fivgnldYes^ quod veqneant volare. 
Pennatae aliae^ in teyva finhuUntes , ereiiae incedunt. /3 , :^J^o^. //^^. (^e^^c^ /C^^ 7^) ^ (^,i/<jiMoA^ o^ //^^- AVES ANSERES. Alca. 13^ 

Columba groenlandlca. Mtjrt. fpHzh. 56. t. L. f. B. 

IVill. ornhh. 245. Ral. au. \l\. n. 6. Alh. ati. 2. 
,; p. 79. t. 80. Edw. au. 50. t. 50. 
Hahitat in Europae hurealis occano. 
Roftrttm hiiitis longittidine fcre capitts , feqttentis vero 

breiiijftmuin. 

Alle. 6. A. rodro laeui conlco , abdomlne fafciaque alarum alba, 
pedibus nigris. 
Columba groenlandica. Alh. au. I. p. gl- t. 85. EdxQ. 
aii. 91. t. 91. 
, Mergus melanoleucus , rortro acuto breui. WiU. orn. 

261. t. 59. Rai. au. 125. n. 5. 
Habitat in Europae, Americae arBicae oceano, 
Fraecedentis feminam ejjh ftattiit Alhinus , negant Ed* 
ivardus et noftrates, 

<S4. PROCELLARIA. Jlq/inmi edenmlum, fubeom. 

preflum : Maiidibulis aequa- 
libus : fuperiore apice adui> 
ca;inferiore apice compref^ 
fo - canaliculara. 
Narcs cylindi*o fiipra bafin 
roftri decumbcnte,rruncaro. 
PeJcs palmati: \'no-ue poflico 
feifili absque digito. 

pelaglca, i. P. nigra , vropygio albo. Fn. fuec. 249. t. 2. /. 249. 

A6i. Stockh. 1745. p. 93. t. . . 
Peteril. Cltif exut. 368- Damp. itin.'^. p. 97. AIh.au. 

9. p. 87. t. 92. Edro. au. 90. t. 90. /. I. 
Hirundo marina maior apus, roftro adunco. Barr. (16» 

qiiin. 134. 
Larus minimus , naribus tubulofis. Catcsh. carol. 3. p. 14. 

t. 14. 
Freg-ua marina apus fubtus alba , fupcme nigra. Barr, 

ati. 73. 
Hahitat in alho Qceano. 

I 4 2. P. ProccU.iri.ic auts pelagicae funty ntc ad <QHtiu<ntis littora confi>iciHHtur, 
ixpofnai ovmibHt fxoctllis. t^z AVES ANSERES. Procellaria. 

aequino- 2. P. fufca immaculata , roftro flauo. 
£tialis. Peteril magna nigra. Edw, au. 89. t. 89. 

Hahitat ad Cap. b. Spei. 

capcnfis. 3. P. albo fufcoque vaiia. Amocju acad. 4. />. . . Osh. n. 76. 
Anas aliaindica. (Sefn. au.%0^.t. ^04. f. 2. 
Peteril media maculata. Edvo. au. 90. f. 90./. 2. 
Hahitat ad Cap. b. Spei. (Jy. DIOMEDEA. RoJintmrQOtwmi maxilla fiiperio- 

re apice adunca; inferiore 
truncata. 
Nares ouatae, patulae, prominu- 
lae, laterales. 

exulans. I. D. alls pennatis, pedibus trida£lylis. 

Albatros. Edvo. au. %%. t. 88» Alh. au. 3. p. '/G. t. gi. 
Grevc. muf. t. 6. f. I. 
' Hahitat intra tropicos Pelagi et //^Cap. b. Spei, aethera 

altifftme fcaitdens ; viditans e Triglis volitantihus a 
Coryphaena exaghatis. 
Statura Pelecani AquUi , narihus ouatis promimilisy non 
vero linearihus ; cauda rotundata hreui nec forficata» 
Roftrum in hac quadruph maius. 

demerfa. 2. D. alis impennibus, pedibus tetrada%lis. 

Penguin pedibus nigris. Edvv. au. 94. t. 94. 

Hahitat ad Cap. b. Spei. 

Statura Phaethontis demerfi^ fed rofinm diuerfijjlmum, 

<i<S. , P EL E C A N y S. Roflnim edenmlum, wBiirr>: ^ api- 

ce adunco, vnguiculato. 
A^/7mlineares, obliteratae. 
Facies nudiufcula. 
Pedes digitis omnibus quatuor 
. limul palmatis. 

* Roflro edentulo. 
Onocto- I. P. gula faccata. Syft. nat. 23. 

talus. Onocrotalus. Olear. muf t. 13./. I. Dod.mem.'^. p.'^6» 

Ono- ^" aO con^u^ji^aCa.^x^ ^ /;r3-^, t6, t^g^coL^...^ A^^ /7 3 -^ //^a^^^^ >t^:^ ryj^) /^^££^iA^^. //2^ AVES ANSERES. Pelecanus. 135 

Onocroralus C Pelecanus. AUr. orn. 1. 19. c. 2. WilL 

orn. 246. t. 63. Rai. au. 121. Marfil. danuh. 6. t. 

35. Edxv. an. 92. t. 92. Bont. iau. 68« 
/5. Onocrotalus f. Pelecanus fufcus. S/o<?«. iam, 2. />. 322. 

i?/3r/. au. 191. 
Onocrotalus amerlcanus. £"^aT7. au. 99. ^. 95. 
Hahitat in Africa , Afia , /3 /« America. 
Remiges nifrrae. 
An americanus ^ fufcus ah orientali alho fpecie fufficien* 

ter dijVinBus ? 
^acco gulari aquam pticitlofis pullis adfert , vt et con* 

terraitei fitim expleant intaBis pullis. 

Aquilus. 2. P. cauda forficata, corpore nigro, capite abdomineque 

albis. Amoen. acad. 4. p. . . 
Pelecanus Aquilus. Osh. iter. 292. 
Alcyon mnior pulla, cauda longiore bifurca. Brown, 

iam. 483. 
Cari pira. haet. amer, 575. 
Man of var. Sloan. iam. i. p. 30. 
Auis Rabo focardo. ^et. gaz. t. 45. /. i.? 
Frigate bird. Alh. au. 3. p. 75. t. 80. male. 
Habitiit in Infula Adfcenfionis aliisque pelagicis, vitam 

agens Diomedeae exulis f cuifimilis, 

« - j' ■" ■ ' ■ • 

Carbo. 3. P. cauda aequali , corpore nigro , roftro edentulo. 

Pelecanus corpore arro, fubtus albicante, reclricibus qua- 
tuoid-jcim. Fn. fuec. 116. 

Carbo aquaricus. Gefn. au. 137. 

Coruus aquaricus. Aldr. orn. /. 19. c. 55. lonfi. an. 
t. 47. Will. orn. 248- t. 63. Rai. au. 22. Marf 
dnnuh.lG. t. 36. Alh. au. 2. p.74. t. 8r. 

Hahitat in Europa ; nidificat in altis arhorihus. 

Cauda longior et laxior quam in reliquis aquaticis. * ♦ Mandihulis ferratis. BafTanUS. 4. P. cauda cuneiformi, rofiro ferrato, remigibus primo- 

ribus nigris. 
Anfcr Balfmus. Will. orn- 247. t. 63. Rai. au. 122. 

Alh. nu. I. p. 82. t. 86. 
Anftri balfano congener cinereo 2\hvis.SIoa».iam. praef. 

31. t. 6. f. I. Rai. au. 191. 
Habitat -in Scotla , America. 

I 5 M:igiu- 154 AVES ANSERES. Pelecanus. 

Magnitudo Anferis. Ad nares^ fupra oculos ^ pone Jtnum 

orisy linca lateralis ftih gula , jntda, 
Mandibiilae fcahrae , mn ferratae, 

Pifcator. 5. P. cauda cunelformi , roftro ferrato , remigibus omni- 

bus nigris. CJmi. Lageijlr. g. Osh. iter. §5. 
Anaetherus maior melinus fubtus albidus, roftro ferrato 

dentato. Brurvn. iam. 481. 
Anferi bafFano affinis. Catesh. car. 1. p. g/. t. 87. 

Sfoan. iam. 2. p. 322. t. 271. /. 2. Rai. au. 191. 
Hahitat in India vtraqtie^ Europa. 
Aher fexus alhus remigihtts vjgrisj alter iiiger ahdomine 

canefcentc. Osheck. 
Mandihula fuperior verfus hafin margine quajl dente 

vtrinque mutilata. Nares claufae. Remiges in aJho 

prijjiores 7itgrae , fecundariac albae , Jed apicibus ex* 

trorfum 7jigrae, 

67. PHAETHDN.-^oyTnr^fCitemmjTeftaum, acii- 

minatum. Fauce pone roftrum 
hianre. 
Nares oblongae, poftice mem- 

brana femite£lae. 
Digiti poftici antrorfiim verfi. 

aethereUS.I. PH. reftrlcibus duabus longiflimls, roftro ferrato, digi- 
to poftico adnato. 

Auis tropicorum. Catesh. car. ^.p. 14. f.14. Rai. au, 
122. Will orn. 250. t. yG. £dw. au. 149. t. 149. 
f. I. Sloan. iam. i. p. 22. Kalm. iter, 3. /p» 149. 
Osh. iter. 2^i. 

Auis Rabos forcados. Aldr. orn. I. 20. p. 544. 

Hahitat in Pelago inter tropicos, Osheck, 

Magnitudo Anatis^ alha fapra lineis nigricantihus vn- 
dulata tota; Juhtus immaculata. Fafcia nigra per 
oculos. KoOimm fanguittetim y comprejfumj reBius 
qtcam P. Pifcatoris^ retrorfum ferratum. Pedes 
pallidiy cxtrorfum nigri, digito quarto etiam mem" 
hrana affxo. Remiges omnes Juhtus alhae: primores 
fupra latere cxteriore nigrae ; fecundariae Jtipra linea 
iongitudinali nigra. Re£l:rices albae in cauda cunei' 
formiy verftis apice?» Uneola fuhfagittata fufca; 
cmnes fiipra racbi miea, 

2. PH. ^y. Lfyi0ui^^Ti^»2^f_ j^ f^^ , ^CP/ Lxriy*y^'^^^ <^ ^ oi^ ^ ^-vr AVES ANSERES. Phaethon; 135 

demer- 2. PH. alis impennibus, roftro mandibulis edentulls, digi- 
fus. to poftico diftinfto. 

Penguin. Edw. au. 49. t. 49. 

Hiibitat ad Trnptcum capricorni. 

Rsmigihus deftitultur^ adeoque volatus ftefiia auis. 

6%, COLYMBVS. Roftrnm e^entulum, fubulamm, 

reituiti, acuminatum. 
Pedcs pone aequilibuium. 

ar£licus. I. C. pedibus palmatis indiuifis, gutture nigro-purpurarcen- 

te. F;;. fitcc. 121. It. gotl. 341. 
Colymbus ar£ticus Lumme. Wonif. mufi. 304. t. 305. 

Will. orn. 259. t. 62. Rai. aii. l^»^. Oelig. mufi. i, 

fi II. t. I. /. 2. 
Mergus maximus ferroenfis f arfticus. CUtfi. exot. 102. 
Colymbus collo rubro. £"J^v. au. 97. t. 97. et 146. 

t. 140. 
Bahitat in Europa et America horeali ', lacujlris. 
Mas fiuh gula pnrpuraficens, Femina vero nigra; fjionoga' 

7na ; oua 2. in littore ; 7iequit incedere ; fieris exofia ; 

clamHando tempeftates praefiagit ; migrat in proxi' 

mam Germaniam. 
Confir. Colymbus maximus caudatus. Alh. au. l. p. ^g. 

t. 82. Rai. au. i2y n. 4. WilL orn. 258. t- 62. /. 

I. fimina. 

ciiftatus. 2. C. pedibus lobato-fiilis , capite rufo , collari nigto', rc- 
miglbu<i fecundariis albis. Fn. fttec.''l22. 

Colymbus maior criftatus f. cornutus. Gefij. au. 139. 
Aldr. nrnith. I. 19. r. 52. Will. orn, 257. t. 62. Rai, 
au. 124. Marfiil. danuh. S^- t. 38- 

Ilahitat in Europa. 

aurltus. 3. C. pedibus lobatis, capite nigro, auribus criftato - fetrn- 
gineis. fn. Succ. 123. 
Colymbus f Podicep^ minor. Aldr. orn. I. 19. r. 52. 
Will. orn. 258- t- 61. Sloan. iam. 2. p. 322. /, CT. 
/l. AV//. ////. 125. M.Jrf. danuh. 82. ^.39- A'i . 
au. 2. />. 70. r. 76. i:i/u\ /z//. 145. t. 145. i*; 96, 
t. 06. Colymlii nc.jutunt iyictihrc , nt citil[imc fuptr aquivn CHrrurit , et <^re^it 
vriiiantHr. il6 AVES ANSERES. Colymbus, 

Hahhat in fumuiis Europae et Americae lacuhus. 
Nidum natantmi conjicit. 

Podi- 4. C. pedibus lobatis, corpore fufco, roflro fafcia fesqui- 
ceps. altera. 

Podiceps miiior, roftro vario. Catesh. car. I. p. 91. 
t. 91. 

Habitat in America feptentrionali. 6^, LARVS. jRofirmneAenMum^ i^^lum, cultratum, 
apice decliue: Mandibuia inferior 
infra apicem gibba. 
Nares lineares j anrice latiores. 

trida3:y. i. L. albicans dorfo canefcente , reftricibus excepto exti- 
lus. mo nigris, pedibus tridaftylis. 

Larus hybernus. Alb. au. 2. p. 80. t. g/. 

Larus cinereus. BelL au. . . Rai. au. 128« ^' 4» 

Hahitat in Europi feptentrionali. 

eanus. 2. L. albus , dorfo cano. Fn. fuec. 125. 
Larus albus. Alb. au.i, p.yj. t. 84. 
Habitat iu Europa. 
Agitati Lari euomunt aut explodunt cihum. 

marinus. 3. L. albus, dorfo nigro. It. gotl. 214. It. Wgot. 156. 
Larus nigrefcens marinus. Cluf. exot. 104. Alh. au. 3. 

p. 89. t' 94- 
Habitat in Europa. 

fufcus. 4. L. albus , dorfo fufco- Fn. fuec. 126, 
Habitat in Europa. 

Atricilla. 5. L. albus , capite alarumque apicibus nigris , roftro ru- 
bro. 
Larus maior. Catesh. car. i. p. 89. t. 89. 
Hahitat in America. 

parafiti- 6. L. reftricibus duabus intermediis longiflimis. 
cus. Sterna reftricibus maximis nigris. Fn. fuec. 129. Jt. 

Wgot. 182. AB. Stockh. 1753. p. 291. 

Auis PuUi pYimi einni pUyumque in his grifei funt ; vnde fpecierum multiflicatio. 6<^ . O^OuH^Cc^ o C- ty^ir 2 c//trt.i^i^ '^ ///'^ AVES ANSERES. Larus. 157 

Auis noruegica KyufFa. Oel. muf i. f n. n. 20. 

Truen f. Fur. Barth. aB. i. p. 91. 

Coprotheres. Rai. au. 127. n. 2. Martem. fpltz. 63. 

t. L. f D. 
Auis arftica. Edxv. au. 148. t. 148. cf f. 149./ 2. 
Hahitat intra Tropictim cancri: turopae, Americae, 

Aliae. 
Pifcatiirae ineptus agitat congeneres , "jomituqtie eieBum 

cihum arripit. 70. STERNA. Roftntm edentiiliim,fiibularum, redum, 
'acumm apice compreffiufculo". 
'Nares lineai*es. 

fiolida. I. S, cauda cuneiformi, corpore nigro, fronte albicante. 

Amoen. Acad. 3. p. 
Hirundo marina maior, caplte albo. Shan. iam. i. p, 

31. t. 6. /. 2. Catesh. caroJ. i. p. 88- t. 88- 
Anaerhetus minor fufcus , vertice cinereo, roflro glabro. 

Broivn. iam. 481. 
Hahitat in Americae Pelago. 
Pelagicae aues vix homines aduentantes metuunt. 

Hirundo. 2. S. cauda forficata : reflricibus duabus extimis albo ni- 

groqut* dimidiatis. tn. ficc. 127. 
Sterna. Gefn. au. 53. Aidr. orn. 1. 19. c. 7. lonfl., 

au. 130. t. 46. 
Hirundo marina. WiU. orn. 268- t. 68- Rai. au. 131. 

Alh. au. 2. p. 79. t. 90. 
Hah/tat in turopa. 
Mas et tcmina indijjoluhiles focii monogami. 

nigra. 3. S. cauda fubforficata , corpore cano, capite roflroquo 
nigro , pedibus rubris. tn. ftcc. 128. 
Hirundo nurin.i minor. Alh. au. 2. p.%2. t. 89. 
Srerna fufca. Rai au. i:>r. 
Larus cinereus minor. Aldr. orn. . . 
Habitat in Europa ; viuit in focictatc. 71.RHYN;. ijS AVES ANSERES. Rhynchops. 

71. RHYNCHOPS,:/?o/?n/;;2reaiim: mandibulafu^ 

periore multo breuiore. 

nigra. I. R. nlgra , fubtus alba , roftro bafi rubro. 

Kynchopfalia dorfo nigro , ventre albo. Barr. au. 20. 
Larus malor, roftro inaequali. Catesb. car, i. p. 90. 

/. 90. 
Plotus roftro conlco inaequali. Klem. au. 142. 
Hahitat in America. 

'fulua. 2. R. fulua, roflro nlgro. f 

Rynchopfalia fulua , roftro nlgro. Barr. au. 20- 

Habitat in America. 

Genus proxima ajjinitate Lsris iun&itm. IV. GRAL- /' 
. o^^/:; J^- jZTcpt^ . _ «x^^?t<^-^!^f>^^^</4^^ /^/^3,'r yo. , y/h^.^^'c^<y^y(9Z^ ^ ^//4S. JZ, ^^^ ^/^3 r-(^^ ^f/^f)fP^aJ:~c^cK.Z^ \ AVES GRALLAE. Phoenicopterus. i^y 

IV. GRALLAE. 

Rojirum fulcyUndyicwn , oltujiufcuhm, 
Lingiia integra^ carnofa. 
Femora fupra genua dcmtdata. 

72. PHOENICOPTERVS. Roftrmn denudamm, 
"' ' infrafto incuruarum. 

Redes palmadj . retra- 
daftyli. 

tuber, I. P. ruber, remiglbus pnmorlbus nigris. 

Phoenicopterus. BeU. au. l g. c. g. Gefn. att. . . AUr. 
orn. 2. /.20. c. 4. WUl nrn. 360. t. 60. Rai. au, 
117. Tetr. itin. 300. Wurin. muf 200. Grew. muf 
67. t. 5. Skan. iam. 2. p. 321. AB. angl. 350. /^. 
523. W. w/// I. /?. 123. t. Gj. f I. Catesb. car. i! 
p. 73. t. 73. 74. /4//^. ^//. 2. /^. 71. f . 77. 

Hahitat in Africa, Amerlca, rarius in Europa. 

lOat mthi pcnna ruhcns nomen, fed luj^ua gulofs : ApU 
cio, Caligulae, Vitellioy HeUogahalo expctita fuit 
tejlantibus PUnio, MartiaU, Suctonio , LampriJio. 

^73. .PJ[>V\TALEA. Rojirum planiufculum: apice dila- 

tato, orbicularo, plano. " 
Pcdes terradaftylij femipalmati. 

Leuco- I. P. corpore albo. 

rodia. Anas rollro pUno, aplce dilataro rotundatoque. Fn.ftiee* 

87- 
Platei r. Pelecanus. Cefn. au. ()G6. lonf. au. . . t. 

46. WiU. urn. 212. t. 52. Rai. au. 102. Worm. inuf, 

l. f 2. t.u.J- 10. 
Leiicorodias. Aldr. orn. I. 20. c. 13. 
Plarina f. Coclilearia. Oleur. muf 23. /. 13. f a. 
Alb.irdiol 1. Alh. au. 2. p. 6l. t. 6G. 
Hahitat in Europa, niJifa-at in Arboribus. 
RoiUum ft Pedes nigri. 140 AVES GRALLAE. Platalea. 

{^ 

ia, 2. P. corpore fanguineo. 

Platea incarnata. Sloan, iam, 2. p. 316. 
Platea bralilienfis Aiaia difta. Marcgr. hraf. 204. Rai, 
an. 102. 
/g. Tiauhquechul f, Platea mexicana. Htrn. mex, ^'^. Rai, 
au. 102. 
Habitat in America auflrali, 

pygmea. 3. P. corpore fupra fufco , fubtus albo. Muf Ad. Fr, 
■ 2.p. . . 

Habitat Surmami. 
Magnitudo Pajfcris, 74. MYCTERIA. Rojintm maxilla fiiperiore trique- 

tra reclilfima fubacifcendens, 
acutum, Maxiila inferiore tri- 
gona acuminata adfcendens. 

Nares lineares. 

Lingua nulla. Marcgr. 

Pedes tetrada£tyli. 

america- i. mycteiua. 

na. labiru-gua^u. Marcgr. hraf 201. Pif hraf %y. Rai, 

au. 96. Wiil. orn. 202. t. 47. /. 2. 4. 
Habitat in America calidiore. 
Magnitudo Cicojiiae , alba , reinigihus re^ricihusque m- 

gro ' purpurafcentibus. 
Conf. Grew. muf t. 5. /. I. 

75. TANTALVS. Rojlvum longum , ' fubulatum, ob- 

tufum,. fiibarcuatum, tereri' 

ufculum^- ' 
Sacciis iugularis nudus. 
Nares ouatae. 
Fedes tetradaftyli. 

Locula- I. TANTALVS. Klein. au.iTJ. 
tor. Pelicanus americanus. Catesb. car. 1. p. gl. t. gi. 

Tacab, Mife perfis. Cbardin. itin. 3. p. 40. 

Hahi' ^4. K.yrbc^.-eAlyzyi^ ^ t^'^- _3 /cu^i/Uj^ ^^ ^y^Y^^^:^^^^^^^^^-^ 
y > <^ • ^O-Jt^-i^^eK.^^-r riy-aJ^ // J-T:; . AVES GRALLAE. Tantalus, 141 Hahitat in Amcrica , Alia. 

Tibiae longae. \}Q.m^x2i feminuda. Vcdes tetrada^y^i ,* 
digitis,'^ a?itc'/iaribu$ ta:ititm li/fi pahiatis^ 

75, ARDEA. Rojiviim rcclum, acutum, longiimj 
fubcomprcffiim, fulco e naribus, 
verfiis apicem exaratum, 
Tcdcs tetradailyli, 

' ^- ' ^^ QTn^^d^x^^^roflrd^^ix capite longiore, 

pauonl- I. A. crifta fetofa ere^tj , temporibus palearibusgue binis 
na. nudis. 

Grus balearlca. Aldr. orn. 1. 20. c. G. Will, oi-n. 201. 
' t. 48. Rai. an. 95. Dodart, mem. 3. p. igo. 
Grus criflata africana. Edw. au. 192, t. 192. 
Pauo marinus. CJuf. exot. 105. 
Grus capenfis fufca, capite aureo galeato. Pct. gaz, 

^.76./: -9. 
Habitat in Africa. 
Caput nigruni. Crifta flauefiens, Alae alhae, Cauda 

nigra aequalis, 

Virgo.' 2. A. fuperciliis albis retrorfum longe criflatis. 

Virgo numidica. Edw. au. 134. t. 134. Dodart. mm, 
^.p.i. 

Grus numidica. Alb. an. 3. p. 78- t. 83. 

Hdhitat ifi Orienre. 

Corpus niagnitnd':ne Ciconiae caeruleo - cinerettm ; capite 
collo rc?nigibusque priniariis nigris. Pennae p/ilea» 
rcs nigrae pendtdae. Oculi riibri pupilla cincrea, 
Po7te Gcuhs vtrinque crifla petmacea rectnuata lonQa 
alba. 

* * Grues : caplte caluo. ^ • 

canaden- 3. A. fyncipitc nudo papillofo, corpore cinereo, alls ex- 
fis. tus tcftjceis. 

Grus Kufca canadenfis. Edxv. au. 133. r. 133. 
Habitat in America fcptetitrionali. 

Grus. 4. A. verrice nudopipillofo, fconre, remigibusoccipitcque 
nigris, corpore cinereo. 
Ardea vertice papillofo. Fn.jiiec. 131. 

K Cruf. 142 AVES GRALLAE. Ardea. Grus. Bell. au. 41. 6. Gejh. an. 529. Aldr. orn. l. 20. 

c. 5. lonfi. au. 166. t. 44. {^V'///. C(r«. 200. t. 48. /^/?/. 

/7«. 95. Marf. danuh. 5. />. 6. f. l. /1/^. ^m. 2. />. 60. 

f . 65. 
Habitat m Europae, Africae cav/ipis fuhhuniidis. 
Trans ponttini fugat et tcrris inwiittit apricis. Virg. 

amerlca- 5. A. vertice temporlbusque nudis papillofis, fronte, nucha 
na. remigibusque primariis nigris, corpore albo. 

Grus americana alba. Catesb. carol. l'p'7y t. 'y^.Edw. 

au. 132. t. 132. 
Hahitat in AmQvicz feptentrionali. 
Caput fuhtus ad maxillam inferiorem ruhrum efl. ' 

Antigo- 6. A. caplte nudo collarique papillofo, corpore cinereo^ 
ne. remigibus nigris. 

Grus maior indica. Edvo. au. 45. t. 45. 
Hahitat in Afia. 

Pone oculos macula parua alha, et vertex alhus. 
* * * Ciconiae. Ciconia. '7. A^alba, reniigibus nlgris, cute fangulne^. 
Ardea alba , remigibus rubris. Fn. fuec. 136. 
Ciconia. Bell. au. 45. v/. Gefn. au. 262. Aldr. orn. 

1. 20. c. I. lonfl, au. 147. t. 50. Marjil. danuh. 
p. 26. t. II. 

Ciconia alba. H^ill. orn. 210. Rai. au. 97. Alh. au, 

2. p. 59. t. 64. 

Hahitat in Europa , Afia , Africa. 

Cutis corporis fub pemiis fmguinea. Nidus ad pagos in 

altiSf refonans Pajferihus; huic honos ferpentmn. 

exitio tantus y vt occidere nefas ; noBu flridet ; mi- 

grat trans pontum in Aegyptum, Aethiopia^n ; aejiiuat 

inter Sueciam et Italiam, 

g. A. nlgra , peftore abdomineque albo. Fn. fuec. 135. 
Ciconiu nigra. Gefn. au. 17. Aldr. orn. I. 20. c. t. 2.^ 

Will. orn. 211. Alh. au. 3. p. jy. t. 82. 
Hahitat in Eurcpa horenli. 
Migrat aeftatefupra Sueciam. 

* * * * Ardeae. 

Ny£H- 9. A. ciifta occipltis tripenni dependente ; dorfo nigco, 
corax. abdomlne fiauefcente. 

Nyai- ignea. 7 6 OL. Ct^^LCr-l^xZA. c/". /^S^/A^±t±f2^^ A&A, /^S-^ AVES GRALLAE. Ardea. 143 

Nyftlcorax. Gefr. au. 628- Aldr. orii. l. 19. c. 57. 

p. 272. 
Ardea cinerea minor. Will. orn. 304. t. 49. Rai. au^ 

99. ;;. 3. Mit^r/.* dannh. 5. ^. 3, /1/^. au. %. ^. 62, 

f. 67. /4/^/*. or?/. /. 20. c. \o. 
Hahitat in Eiiropa anjhali. 
Frons alha circum roftrmn. Dorrum nigrum , ahdomen 

alhum. Pennae crijlae 3, teretiufculae ^ alhae , ad 

medium dorji dependentes, 

cinerea. 10. A. occipite crifta pendula, dorfo caerulefcente^.fubtus 

albida, peftore m.iculis oblongis nigris, 
Ardea crifta dependente. Fn. Jiiec. 133, 
Ardea cinerea maior. Aldr. orn. /. 20. c. 9. Gefn. mt, 

212. lonjl. au. 151. t. 50. . Wili orn. 203. t. 49. 

Rai. au. 98. Marjl daniih. 5. ^. g. t. 2. Alh. au, 

1. p. 64. t. 67. <-/■ 3. />. . . ^. 78. 
Hahitat in Europa j nidificant in arhoribus plures fi- 

mul. 

Herodias. II. A. occipite criftato, dorfo cinereo, femoribus ruffis", 

peftore maculis oblongis nigris. 
Ard?a fuica canadenlis. Edvo. au. 135. t. 135. 
Ardea cnllara maxima americana. Catesh. carol. 3. p^ 

10. t. 10 ? 
Hahitat in America. 
Tempora alha. Capitis pennae longiores ttigraet vndi 

po(I'Ce criflu etiadit. Collum Jithttts alhido tejiaceum 

fufcu maciilatum, Brachia antice rufefcentia. Cor^ 

pus fupra fuJcufH. 

vlolacea. 12. A. crifta flaua , corpore nigro-caerulefcente , fafcia tem» 
porali alba. 
Ardea ftellaris criftata americana. Catesh, car, l. p, 79, 
t. 79. • 

Hahitat in Amenc2 feptentrionali, 

caerulea. 13. A. occipire crillato , corpore caeruleo, 

Ardea maior grifea criftara, capite nigro, vertice Ct ci- 

liis albicanribus. Ihuxvn. iam. 478. 
Ardea caerulea, Catesh. car i. p. -jd. t. y6. Alh. au, 

3. p. 74. t. 79. Sloan. iam. 2. p. 314, t, 264. /. 5, 

Rai. au. 189. 
Hahitat in America Jlptentrionali, 

K 2 14. A. 144 AVES GRALLAE. Ardea. 

ftrhta. 14. A. occipite fubcrlilato, dorfo cano fl:nato, collo fub- 
tus ferrugineo , remiglbus lccundariis apice albis. Ro- 
la7ider. 
Hnhitat: Surinami. 

Vertsx niger niicha fuhcrtjlata. Remiges fufcae, fed 
fccwidariae tantum margjne apicis alhae. 

virefcens. 15. A. occipite fubcriftato, dorfo viridi, pecrore rufe- 
fcente. 
Ardea ftellaris minor. Sloan. iam. 3. p. 315. t. 263. 

Rai. au. 189. n. 2. Catesh. car. 1. p. go. t. go. 
Hahitat in America. 

ftellaris. 16. A. capite laeuiufculo , fupra tefiacea maculis transuer- 
fi>, fubtus pallidior maculis oblongis fufcis. 

Ardea vcrtice nigro, pedore paliido maculis longitudi- 
nalibus nigricanribus. Fn.faec. 134. 

Ardea ftellaris minor. Gefn. an. 215. Aldr. orn. 1. 20. 
c. 16. Will. orn. 207. t. 50. 52. R.ai. au. lOO. n, 
II. Marf daniih. 5. p. 16. t. 6. Alh. an. i. p. 65. 
t. 68. 

Hahitat in Europa. 

Venatus fakoJiihus ma^natihus placet ; Mugitus fiento* 
rii impares; terrefacfa fpiraJiter aethera fcandit, 

alba. 17. A. capite laeui, corpore albo, roftro rubro. 

Ardea tota alba, capire laeui. Fn.fuec. 132. 
Ardea alba maior. WiU. orn. 205. t. 43. Rai. au. 99. 

n. 4. 
Hahitat in Europa. 

Ibis. Ig. A. capite laeui , corpore albo , roflro flauefcente apice 

pedibusque nigris. 
Ardea Ihis tota alba, pedibus atris, vnguibus arcuatis 

maximis. Haffdqu. itin. 248- 
/3. Ibis nigra. Rai. au. 93. 

Hahitat in Aegypto ; regionis purifcator. 

Bellonii Ibis rojlro arcuato, nigra eft ; at Plinius X: 30 ." 

Ibis circa PeUijium tatitim nigra eft , cacteris omnibus 

locis candida. 

aequino- 19. A. capite laeui , corpore albo , remigibus duabus pri* 
ftialis. m/is marglne exteriore fufcis. Rolander, 

Habitat in America. 

Simil- KT 
^^^, V, ^/;ri ->- //^a^aa. ^,j>^^ yy. c^^^^^ /^^ /;^^ M^ ■H^ ^^^^y^^I ^^a^^^-U ^ y?y^5 5^, AVES GRALLAE. Ardea. 145 

c^^^. . . ^SifmUimalhiAitota ftru6fm'aj at vero ReiX^igQS pj-imo^ 
res onines apice fujbejccfites, et 1-2 etiam luargi^ie 
exteriore longittuUnali fujlae , caeterum eadem , vt 
facile pro varietate agnojcatur. 77. SCOLOPAX. Roftnnn tereriiifciilum, obmfiim, 

^^" *"' — capire longius. 

Pcdcs terradicliyli : poftico pluri- 
biis articulis iiilifleute. fubra. I. S. roflro arcuato , pedlbus rubris , corpore fanguineo, 
alarum apicibus nigris. 
Porphyrio amboinenlis f. Ardea rubra corallina. Seb, 

muf.l. p.Q^. t. 62. f 3. 
Numenius ruber. Catesb. car. I. p. 84. t. g^. 
Numenius indicus. CJif exot. 366. 
Guara, Marcgr. braf 203. Will. orn. 239. Rai. ati, 
^ 104. fi. 6. 

Habitat in America. 

alba. 2. S. roftro arcuito , pedibus rubris , corpore albo,'alaruin 

apicibus viridibus. 
Numenius albus. Catesb. car. i. p. 32. t. 82. 
Habitat iu Amcrica. 

fufca. 3. S. roftro arcuato, pedibus rubrls, corpore fiifco, cauda 

bjli alba. 
Numenius fufcus. Catesb. car. 1. p. 83- t. 83. 
Habitat in America. 
Anrecedentes i. 2-^. ftrti&ttra nimis ajftnesy fed cclore 

coj'poris diuerjae. 

Totanus. 4. S. roflro vq^lq bafi rubro, pedibus coccineis, remigibus 
fccundariis aibis. fn.fwc. 149. 
Totanus. CcJh. an. 518. Aldr. orn. I. 20. c 24. 117//. 
orn. 220. r. 59. f. 4. Rai. au. loj. Alb. att. 3. p. S^. 

r. 87- . 
Habitat in Europa. 

Ar<]uata. 5. S. roflro arcuato, pedibu^ CJcruIefcentibus, aliVtiigris 
maculis niueis. In. Jticc. 139. 

K 3 Nume- H6 AVES GRALLAE. Scolopax. 

Numenius f. Arquata. Gefh. au. 222. Aldr. orn. l. 

20. c. 21. Wtll. orn. 216. t. 54. /. I. 2. /?^/. au. 

103. /4/^. /z«. I. p. 75. f. 79. M<2!r/ danub, . . . 

?. 17. 
Hahitat in Europa, 

Phaeopus. 6. S. toftro arcuato, pedlbus caerulefcentlbus, maculis dor- 
falibus fufcis rhomboidalibus. Fn. fiiec. 140. 

Phaeopus altera f. Arquata minor. Gejk. au. 500. Aldr, 
orn. 1.20. c. 21. 

Arquata minor noftras. Rai. au. 103. n. 2. IVill.orn^ 

217. 
Hahitat in Europa. 
Surfum reBa emlans clamando tempefiates praenuncians. 

Ruftlco- 7. S. roftro refto laeui , pedibus cinereis , femoribus teftis", 
la, fafcia frontis nigra. 

Numenius roftri apice laeui , capite linea vtrinque nigra, 

reftricibus nigris apice albis. Fn. fuec. 141. 
Scolopax f Perdix ruftica. Gefn. au. 502. n 

Scolopax. Aldr. orn. l. 20. c. 51. Will. orn. 213. Rai. 

au. 104. n. I. Alh. au. l. p. 67. t. 70. 
Hahitot in Europa. 
Noftu volitat reditque iterato eadem via aerea» 

Fedoa. 8. S.roftro refto longo, pedibus fufcis, remigibus fecun- 
dariis rufis nigro punctatis. 
Fedoa americana. Edxp. au. 137. 1. 137. 
Hahitat in America 'Jeptentrionali. 
Corpus grifeu7n. Remiges pritmres fufcae, Linea fa-' 
perciliorum alha. 

Glottis. 9. S. roftro refto bail Inferiori rubro , pedibus vitefcen- 

tibus. 
Numenius pedibus virefcentibus , vropygio albo, re- 

migibus lineisi albis fufcisque vndulatis. Faun. fuec. 

142. 
Pluuialis maior. Aldr. orn. 1. 20. c. 66. Will. orn. 220. 

t. 55. Rai. au. 106. 
Gloctis. Gefn. au. 520. 
Habitat tn Europa. 

10. S. Species Scolopacum, Tringarum etc. dijficillime diftiiignuntur, aetate fexu- 
qne mntnbiles , colore parum diftinciae ; quae pedibus Junt ifubns A 
nliquis frobe obferunndae , cum pedet iion varientt AVES GRALLAE. Scolopax. 147 LimoCa. 10. S. roftro re6\o laeui, pedibus fafcis, remigibus macu- 
la alba: quatuor primis immacularis. 
-Numcnius vropygio albo , redricibus nigris bafi albis, 
remigibus transuerfa alba macula; exceptis quatuor 
primis. Fn. ftiec. 144. 
Hahitat in Europa. 

Gallina- 11. S. roflro re6lo apice tuberculato , pedibus fufcis , lineis 
go. fiontis f-ifcis quiternis. 

Numenius capire lineis 4. fufcis longitudinalibus, ro- 

ftri ap:ce tuberculofo, femoribus feminudis. Fam. 

fmc. 143. 
Callinago minor. Gejn. ati. 503. Aldr. orn. I. 20. c. 

53. IVil/. orn. 214. Rai. au. 105. «. 2. Alh. aii.i. 

p. 68- t- 7I' * 

Habitat iu Europa. 
H^^rCapelia caeleftis, c/«Vj mas tam ahe celerrimeque 

volitat , vt andiri , non vero oculis attingi pojjit. 

lapponi- 12. S. roftro fubrecuruoto , pedibusque nigris, peftore fer- 
ca, ruglneo. 

Recuruiroflra peftore croceo. Fn. fuec. 138. 

Hahitat in Lapponia. Rudheck. 

Aegoce- 13. S. roftro refto , pedibus virefcentibus, capite colloque 
phala. rufefcentibus , remigibus trlbus nigris bafi aibis. 

Barge f Aegocephalus. W i 11. orn. 2ly Rai.au. 105. 

;;. 4. Alh. au.2. p. 64. t. 70. 
Hahitat in Europa aujlrali. 

Haema- 14. S. roftro refto flauefcente, pedibus fufcis, corpore fub- 
ftica. tus fuluo fufco - vndato. 

Fedoa americana , peftore rufo. EdxQ. au. 138. t. 138. 

Habitat in Amcrlca feptentrionali. 
Corpus (ryifhan fuhtus rid)VO- fuluefcens. 
Re6\rices prijnor^is nigrae apicc albat. K 78.TRIN. Scolopaccs di^itit quatuor injiftunt , per pnludcs vadant^ Tring.ic pc-r fdw- 
fot littoraijHi currunt vix digito pojiico injijtintet , vti ritc C</. Klti- 
niut notauit. I4S AVES GRALLAE. Tiinga. 

78. TRINGA. Rofintm tei-etiufailum^, ^ tojigitiidine 

capiris. - , . 

Pedes LeiTadaclyli : pDflicO vniarticu- 
■-' latoa teiTadeuatb.' - 

Pugnax. 1. T. pedlbus rubris, teftricibus tribus lateralibus imma- 
cuiatis, facie papillis granulatis carneis. tn. fiiec. 145. 

Auis pugnax. Aldr. orn. l. 20. f. 19./' 1-8- lonfl. ait. 
152. i. 5li 52. Will. orn. 224. t. 56. Rai. au. 107. 
Marf. daiiub. 52. t. 24. Alb. au. l. p. 69. f. 72. 73. 

Hahitat in Europa mhnis borcaVu 

Mares difjimiles , pignacijjimu 

Vanel- 2. T. pedibu* rubris, crifta dependente, peftore nigro. 
lus. Fn. fiiec. I4g, 

Capelia L Vanellus. Eell. au. 49. a. Gefn, au. 764. 
Aldr. orn. l 20. c. 63. H//7.'. orn. 228- ^- 57- /»??//• 
au. 164. if.53. 27. /?///. au. iio. -^/^. tf«. I. /?. 70. 
f. 74' . . 
Hahitat Jn Europa , Atrica. 
Migrat forte in Aegyptum. Qua Belgis iji deliciis. 

Gambet- 3. T. roflro pedibusque riibris, corpore luteo cinereoque 
ta. variegato, fLibtus albo. Fn. fuec.l^y'^. 

Gambetra. Aldr. orn. l. 20. c. 26. Rai. au. 107. 
Hahitat in Europa. 

Interpres. 4. T. pedibus rubris, corpore nigro albo ferruglneoque 
vario , peclore abdomineque albo. It. gotl. ^iy. Fn. 
fuec. 154. 
Morinellus canadenfis. Edw. au. 141. t. 141. 
Hahitat in Europa ct Ameiica feptentrionaH. 

lobata» 5. T. roftro fubulato apice inflexo, pedibus virefcentibus 

lobatis, abdomine alb^.do. 
Tringa fufca, pedibus fulicae. Ed'0. au. 143. t. 143. 

et 46. t. 46. 
Hahitat in Amevica feptentrionali , Lapponia. 
Rollrum tenuijfmum efl-, procellofa tempeflate natat Fulkaria. 6. T. rodro re8:o , pedibus lobatls fubfufcis , abdomine 
ferrugineo» 

Trin- ■^^ c^,%u^^^^il£o^ ^//3 


-A M^^ /y^-^ . AVES GRALLAE. Trlngat 149 Trjnga fufca canadenfis, membranis ad digltonim articu- 

los. Edw. ati. 142. t. 142. 
Hahitat in Ainerica. 

alpina. 7. T. teftaceo - fufca , peftore nigrlcante, rethiclbus clne* 
reo-albidis , pedlbus fufcefcenribus. 
Hahitat iu Lapponla. Adlerhcim. 
Magnitudo Sttirni ; Ahdomcn alhum. 

Ocro- 8- Tringa roftri aplce punftato, pedlbus vlrefcentlbus, doi- 
phus. fo fufco-viridi nlrido. Fn. Jaec. 1j^6. 

Tringa. Aldr. orn. l. 20. c. 54. Will. orn. 222. t. 55, 
Rai. an. 10%. 
' Rhodoplius f Ocrophus. Gefn. au. 508.511. Aldr.orn. 
l 20. c. 39. 
Hahitat in Europa. 

Hypoleu-9. T. roftro laeui, pedlbus liuldis, corpore clrtereo liturls 
cos. nigris : fubtus albo. Ph.Juec. 147. 

Tringa minor. Wil/. orn. 223. t. 35, Rai. au. 108. 
Gallinula Iiypoleucos. Gejh. au. 509. Aldr. orn. 3. 

p. 469. 
Hahitat in Europa. 

Canutus. 10. T. roflro 1 aeui , pedibus cinerafcentlbus, remiglbus prU 
moribus ferratis. 
Tringa cinerea, remiglbus fecundariis bafi albls, reftri- 
clbus quatucr mcdiis immaculatis, Faun. Jucc. 150. 
Canuti auis. Rai. au. lo^. 
Hahitat /«Eifropa^. ■.'..' , • fc,., ^. 

Clarco- II. T. roOro laeui, pedibus virefcentibus , corpore albo 
la. pundaro , peftore fubalbido. Fn. J/tec. 152. 

Hahitat in Europa. 

littorea. 12. T. roflro lacui, pedibus fufcis, remigibus fufcis: raclii 
primae niuea. /•);. Juec. 151. 
Hahitat in Europa. 

Squata- 13. T. roflro nigro, pedibus viiefccntibus, corpore 'grifeo 
rola. fubtus albido. Fn. Juec. 155. 

Pluuialis clnerea. Rai. nu. iil. Alh. au. i. p. 72. 

t. 76. 

Hahitat in Europa. K5 yy.CHA- 15» AVES GRALLAE. Charadrius. 

7p. CHARADRIVS. ^o/?/7//;2_.teretiufculum, obtu- 

•^' fum ^ 
Pcdes tridaclyti. * 

crlilatus. I. C. guh, piIeo'pe8:oreque nigris, occipite criflato, dorfo 
tedaceo , pedibus nigris. 
Pluuialis indicus, peftore nigro. Edvo, au. 47. t. 47, 
Hahitat in Perfia. 
SimiUimus eji Trtjjgac Vattello. 

Hiaticu- 2. C. peftore nigro , fronte nigricante fafciola alba , ver- 
la, tice fufco, pedibus luteis. Fn. fitec. 159. 

Charadrios f. Hiaticula. Aldr. orn. l. 20. c. 6"/. lonfi. 
nu. Xdd. t. 53. WiU. orn. 230. t. 57. Rai. au. 120. 
Sloan. iam. 2. p. 314. t. 169. f. 2. A/l;. au. i. p. 'j(}. 
t. 80. 
Hahitat in Europa et America ad ripas. 

alexan- 5. C. fufcus, fronte collarique dorfali abdomineque albis, 
drinus. reftricibus lareralibus vtrinque candidis, pedibus nigris. 

Charadrius alexandrinus. Hajjclq. iter. 255. n. 30. 

Habitat ad Aegypti ex Nilo canaleju. 

vocife- 4. C. fafciis peftoris colli frontis genarumque nigris , cau- 
rus. da lutea fafcia nigra , pedibus pallidis. 

Pluuialis vociferus. Catesb. car.l. p.yi. t. 'ji. 
Habitat in Amevia feptentrionali. 

aegyptius. 5. C fafcia peftorali nigra, fuperciliis albis, re£b:icibus 
apice albis fafcia nigra, pedibus caeruleis. 
Charadrius aegyptius. Haffelq. iter. 256. n. 31. 
Habitat in Aegypti apricis. 

Morintl- 6. C. peftore ferrugineo , fafcia fuperciliorum peftorisque 
lus. lineari alba , pedibus nigris. Fn. fuec. 158. 160. 

Morinellus. Alb. au. 2. p. 57. t.6l. 62. Rai. au. lil. 
Hahitat in Europa : ad Alpes migrans per Vpfaliam me* 

dio Maii feptentrionem verftis. 
Mas ad fcrobiculum abdominis nigery femina non. 

aprica- 7. C, peftore nigro, roftro bafi gibbo, pedibus cinereis. 
rius. Charadrius nigro - lutefcente variegatus , pe^ore nigro. 

Fn. fuec. 156. Iter. oel. ^2, 

9 mu- CPo. (j(jU^uyy^^ C7< /7^ <^ AVES GRALLAE. Charadrius. 151 

Pluuialis viridls maculatus, ventre nigro. £V/tP. att, 

140. t. 140. 
Habitat ifi Othndhf Canada. 

Pluuialis. 8- C. pedibus cinereis corpore nigro viridique maculato, 

fubtus albido. Fn. (liec. I^J. 
Piuuia!is virldis. IVill. on?. 229. t. 57. Rai. ati. nr. 

Sioan. ia??i. 1. p. 113. t. 269./. l. Alb. au. i. p. 71. 

t. Jy 
Hahitat in Europa» 

Oedicne- 9. C. grifeus, remigibus primoribus duabus nigris medio 
mus. albis, roftro acuto, pedibus cinereis. 

Oedicnemus. Bcll. au. . . Rai. ati. iQ%. 11. 4. Alh» 

aii. I. p. GG. t. 69. 
Charadrius. Gejh. ati. 256. 

Charadrius Keruari. Hajfelq. iter. 2iO. n.yi. an? 
Habitat in Anglia. 

Himan- 10. C. fupra niger, fubtus albus, roftro nigro capite lon- 
topus. giore, pedibus rubris longiilimis. 

Charadrius autumnalis. Hajfelq. iter. 253. «.29. 

Himanropus. Sibb. fcot. . . t. 11. 13. Rai. au. 106. 
Aldr. orn. L 20. c. 30. Gejit. au. . . 

Habitat in Europa aujlraliore. 

Ipinofas. 11. C. remigibus, peftore, abdomine pedibusque atris, re- 
ftricibus dimidiato-albis, humeris fpinofis. 
Charadrius fpinofus. Haffelq. itin. 260. 270. 
Habitat in Acyjypto. 
Hiuneri fpinoji y vt in Fulica Jpinuja j Jingulares funt. 8o.RECVRVIROSTRA.i?o/?;7//;; deprefro-planum, 

^cuminatum, recuruarlim. 
PccJis palmati, tetradacLyli. 

Auofet- I. R. albo nigroque varia. It.oel. S9. Fn.fttcc. 1^7. 
ta. Auofctra f l^eciiruiroQra. Gejn. au. 2^2. AhU-.om. 

I.l(). c. 64. IVill. or;;. 240. t. 60. Rai. aii. 117. 
Marf dannb. 5. p. 72 t. 34. Alb. au. i. />. 96. t. 101. 
Habitat in Iiuropj aftjhal/orc. 
Migrat in Italiani, rari/jima apttd nos. 

81. HAE- ijz AVES GRALLAE. Haematopus. 

gi. HAEMATOPVS. Roflrinn comprefTum: apicc 

ciineo aequaii. 
Tedcs riidactyli, fiffi. 

Ofttale- I. HAEMATOPvs. lt.oel%i. F7y.fuec.16l. BeU. atu 

gus, l8- Aldr. oni, l. 20. c. gr. Will orn. 220. t. 56. 

Rai. aii, 105. Alh. an, i. p. 74. t. y%. Catesh. car, 

I. p. 85- f- 85- . 

Hahitat in Europae, AmQUC^keJeptentnonalis littorihus 
marinis; vi^itat concbis, 

gi. FVLICA. Roflrum conuexum: Mandibula fiipe- 
riore margine fiipra inferiorem for- 
nicata; Mandibuia inferior pone 

, apicem gibba. 

Frons calua. 

Pedes retradaftyli , fiiblobati. 

afta. 1. F. fronte calua , corpore nigro , digitis lobatis. 

Fulica fronre calua aequali. Fn. fuec. 130. 
Fulica. Bell. aii. 36. h. Gefn. au. 390. Aldr, orn.l. 

19. c. 13. WiII. ornith. 239. t. 59. Bai, au. 116. 

MarfiL danuh. 70. t. 33. Alh. au, l. /;. 79. t. 83. 

Haffelq. aB. vpf 1751. p. 22. /W;/. 262. 
Hcfhitat in Europa ; hyhernat in Gallia. 
Edit Seinina^Herhas; natat fupraqiie aquam currit, 

Chloro- 2. F. fronte calua , corpore nigro , digitis fimplicibus. 
pus. Gallinula Chloropus. Alh. au, 2. p.^id, t, 72. et 5. 

/?. 86. f.91. Rai* au. 113. 
Hahitat in Europa. 

Porphy- 3. F. fronte calua , corpore violaceo , digitls fimpllcibus. 
rio. Fulica maior pulla, fionre cera cocclnea oblongo-qua- 

drata. Broxon. iam. 479. 
Porphyrlo. Alh. au. 3. p. 79. t. 84. /?'?^ au, 116. n, 

13. ZiWn?. /-/^/. 87- f. S7' Dodart, acf. 3. p, 30.^ 
Hahitat in Afia, America. 

Iplnofa. 4> F. fronte citunculata , corpore varlegato , humeris fpi- 
nofis, digitis fimplicibus, vngue poftico longiilimo. 

GaUi- (p/. .o^, R^ -CK^ f^-h^ AA^ /yy^ CPZ < iC^^ a^> ^^' AVES GR.^LLAE. Fullca. 155- 

Galllnula alls coiniibus donatis. Edw. au.^%. t. 48. 
Hnhitat in America riuJhaH. 

Vj2g:iis pnjlicns reciuSy digito Ioi?gir,7\ PoIIex vnius at'' 
ticuli iujijlens. Rsmiges "jirides. 

83. RALLY S.\Ro/Irtim bafi crafliiis, comprefTum, 
doi-fQ arccnuatum /apic<^m. verfiis, 
aequale, acutum. 

P(?^:j" terradaclyli, filli. 

Corpus comprefllim. 

Crex. I. R. alls rufo-ferruglneis. 

Ortygometra alis rufo - ferruginels. Fn. fuec. 162. 
Orrygometra. Aldr. orn. I. 15. c. 23. Will. orn. 522. 

t. 29. Rai. au. 58- Alh. au. l. p.^o. t. 32. 
Hahitat in Europae ap-is, care6fis ; vi6fitat Lunibri» 

cis. 
Corpus valde coniprejfum; vefperi et nocie fonorus voce 

ingeminata crex. 

aquatl- 2. R. alis grlfels fufco-maculatis , hypochondrlis albo-macu- 
cus. latis, roflro luteo. 

Rallus aquaticus. Alh. au. i. p. 75. t. yy. Will. urit, 

2^4. Aldr. orn. . . Rai. au. 113. n. 2. 
Ortygometra alis fufcis. SyJI. nat. 25. 
Hahitat in Europa. 

larlfor- 9. R. fubtus albido-flauefcens , cerulce caerulefcenti ma« 
mis. cularo, digitis marginatis. f 

Larus fiflitpes. AIp. au. 2. p. 75. t. 82. 
Rallus clnercus facie Lari. Klein. au. 103. 
Hahitat in Europa. 
Cauda huic lon^riujcula; ideoque anceps genus. 

bengha- 4. R. corpore verrice oculisque albls, cnpite colloque ni- 
lenlis. gris, alis ilorfoque viridibus, remigibus primariis ru- 

bro-miiculjtis. 

Rallus bengbalenfis. Alh. au. 5. p. 85. 

Hahitat in Afra. 

carolinus- 5. R. grifea, frontc nigra, peftore plumbeo, roftro f!au(y, 
pcdibus vitcfccntibus. CiaN ^154 AVES GRALLAE. Rallus. 

Galllnula mlnor canadenfls. Ediv. au. 144. t. 100. 

Catesb. car. i. p. 70. t. 70. 
Hahitat in America feptentrionaU. 

84. PSOPHIA. Rcftrum cylindrico-conicum^ coniie- 

xum, acutiufculum, mandibula 
fliperiore longiore. 
Nares ouatae patulae. 

crepitans. i. p s o p h i a . 

Pfophia crepitans nigra, peftore columblno. Barr. au. 62. 
Gallina fyluatica crepitans, peftore columbino. Barr, 

aeqiim. 132. 
Gallina lylueftris Macucagua. Rai. au. 53. 
Macucagua. Marcgr.hrnf 217,. ?if. hraf%%. 
Hahitat in America merid,ionali. 
Roftio mujTitans refpondet per anum. 

85. OTIS. i^o/frJ'/^^? mandibula fuperiore forhicata. 

Lingiia bifida. 

Pedes tridaftyli absque poflico. 

Tarda. I. O. lugulo vtrlnque criftato. 

Tarda. Dodart. mem. 3. />. 309. Edvo. au. 73. t. 73. 74^ 

Alh. au. 3. p. 36. t. 38. 39. 
Otis f. Tarda auis. Rai. au. 38. Aldr. orn. l. 13. c. 12. 
■^ Edvo. au. 73. t. 73. 
Hahitat in Poloniae, Orientis ca?npis; niigrat per 

Belgiufn , Angliam. Menjts eximia, 

arabs. 2. O. auribus erefto - criftatis. 

Otis arabica. £"^1:^?. au. 13. t. 12. 
Hahitat in Oriente. 

Supra fcobpacina , fuhtus alhida. Aures mgrae, Cauda 
fafcia fufca. 

Tetrax. 3. O. capite iuguloque laeui. 

Anas campeftris. Alh. au. 3. p. 33. t. 41. Rai, 

au. 59. 
Tetrax. Bell. au. . . Aldr. orn. 1. 13. c. 13. 
Hahitat in Europa, imprimis in Gallia. 

4.0. (P^ J&^OTo/i^ ^ t^ ^ //i--rP. <PT ^ J2 ly^ir f ^J^ /(^^ //.- ^ / g4w^ '^ ^/7;? r /jKi^ o^//^«y ^A . g^^^w^ ^/7^- (G^-f^^ ^A w AVES GRALLAE. Otis. ^55 afra. 4. O. nlgra, dorfo cinereo, auribus albls. 

Hnhitat m Aczhio^iji. I. Hirjiiainnts. 

Maris Rojlrinn et t^cdes fuiui. rertcx cinereus. Ala- 
rum margo cxteriur aibus. Feir.Iiia tota ciuerea ^ 
exceptis femoribus abdofuineq^tte atris. 

85. STRVTHIO. Riljlnim comcwm. 

Aiac ad volandum ineptac. 

Camelus. i. S. pedibus didaftylis. 

Struthio-Cameliis. Aldr. orn.h c). c. 2. Dodart. viem, 
335. Seb. miif 1. 1. 51. /. 6. Will. ornith. 104. t. 15. 
Rai. au. 36. Alb. au. 3. />. 30. t. 31. 

Habitat in vSyrla, Arabla, Lybla, Atrlca. 

Spina fib bnmcris armatur, maxima Auium ; Palpchra 
vtraque ciliata. Exterior digitus muticus. Pennae 
Janatae pro galeis bellicis criftaque cajtrenf. Oua 
faepe 50, candida , laeuia , in arena excludenda defer- 
Ta, lub.^^: 16. 2. Cafuarius. 2. S. pedlbus tridaftylls , vertlce palearlbusque nudls. 
Cafuarius. Olcar. muf 23. t. 13. /'. 2. Alb. au. 

p. 56. t, 60. 
Emeu. Dudart. 7nem. 377. Rai. au. 36. Cluf exot. gg. Bont. iau. 71. [Vil/. ornith. 105. \V muf . . lonft. au. 172. t. 56. Aldr. orii. /. 20. 

t. 541. 
Hahitat in Alla , Sumatra , Molucca , Banda. 
Callus elcuatus quaft diadema vcrticis. Palearia 2 fub 

collo ; CoIIum a tergo nudum. Vngue intennedio w;^- 

iorc ferit ; oua punclis excauatis. amerlca- 3. S. diglfo portlco rotundaro murico. 
nus. Struthio-Camehjs amcricanus. Rai. au.^6. 

Nhandiiguicu bialilienlibus. Marcgr. braf lyo. 

braf 84. 
Habitat in Amcrica atiftrali. Pif. cuculla- 4. S. pedibu^ fcrrad,i£lylis , omnlbus vnguiculatls. 
cus. (iaiiiis galiinaceus percgrinus. Cluf exvt. 99. t. lOO. 

Olear. muj'. 25. t.^. f.i^. 
Cynnus cuciiliatus. Nicrejnb. nat. 231. Rai. au. 37. 
Drnnre. llont. iau. 70. 
Habitat iu India. 

V. GAL- iS6 AVES GALLIiNAE. Pauo. 

V. GALLINAE, Rofirum conueximi : maiidihula fupcriove 
fornicata^ margine extra inferiorem dila- 
tato, 

J^ares memhrana cartilaginea comiexa femi- 

te&ac. 87. P AVO. Caput pennis rectis reuolutis teftum. 
Fcnnae dorfaies eiongarae. 

crillatus. i. P. caplte crlfta ere£la. 

Pauo. Gefn. ati. 656. Aldr. orn. l. 13. c. l. htijl, 
aii. 56. t. 22. WiU. orn. 112. t. 27. Rai. au. 51. 

Hahitat in India orientalt, Zeylona. 

Mas remi^ihus primorihiis ferriigineis -, eiulans ^ vindi'» 
cans , fuperhus , togam dorfalem genunantihus oceUis^ 
naturae miraculo piBam erigendamque ., tertio anno 
acquirit , q^ua nihil pulchrius , fed canicula deiicit, 
Femina curat pullos in proximas nuptias, Sambuci 
florihus occiditur, 

bicalca- 2. P. capite laeui , calcarlbus duobus. 
ratus. Phafunus pauonicus ciiinenfis. Edw. au. 67. t. 6y. et 

t.e^.fi. 

Hahitat in China. 

Pennae verticis reuolutae. Pemae pofterioris dorji 
longae occllis. 83. MELEAGRIS. Capzit\ cmxnc\xXis ^ongiofis 

tecium. 

Gallo- 1. M. capite caruncula frontali, criftaque gulaii, maris pe^ 
paiio. ^ ftore barbato. 

Meleagris. Fn.Juec. 164. 

GaUo- pauo fylueftris nouae angliae. Rai. au. 51. Alb. 
au.^. /;. 33. ^35. 
/S. Gallopauo. Gefii. au. 482. Aldr. ornith. l. 13. c. 4. 
Bell. au. 60. a. lonft. ati. 58. t, 24. /^/7/. orn. 113. 
> t. 27. Rai. au. 51. 

y. GaU T^ L^^z^<>^>i^> ^^^^j^ ^/^sr~ cP/ ^-^'^S^^^ ^ /^^^ <P(P lA^^-^e.^z^a^^^ ^ /yir 4^ej &^ -^ '7^' AVES GALLINAE. Meleagm. 157 

y. Gallopauo criftatus. Alb. au. 2. p. 90. t. 33. 

Hahitat tn America feptentrionati. 

Mas exaejiuat tnflato pecfore, expanfa cauda, fanfrut-' 

nea facie , relaxata frontis caruncnla : irae tenax ; 

Sapida caro. Reclrices XVll. Barba peCioris ter- 

tio anno excrefcit. 

criftata. 2. M. capite pennis ere^lis ciiftato, temporibus viola- 
ceis. 
Quan f. Guan. Edvp. au. 13. 1. 13. 
lacupema. Marcgr. braf i^g. 
Coxolitli. Hern. mex. . . 
Phaiianus bralilienlis. Rai. au. 59. 
Hahitat in America auftrali. 

Gula caruncula comprejfa ruhra^ vt ht antecedente , ca- 
pite fupra crijia ohlonga pennacea. 

Satyra. 3. M. capite corm.bus duobus, corpore rubro punftis ni- 
gns albo foetis. f 
Phalianus cornutus. Edw. 116. t. 116. 
Habitat in Benghala. 

Frons nigra. Cavuncuh gularis caeru/earufovariegata. 
Cornua duo caerulea pone oculos enata. 8p. CRAX. 7?o/?n/7;2 bafi cera obreftum. 

Pcnnac caput regentes reuolutae. 

nigra. i. C. nlgra. Syji. nat. 27. 

GalJus indicus. Sloan. iam. 2. p. 302. t. 260. Dodart, 

mcjn. 146. 
Gallus indicus alius. AJdr. orn. . . 
Mira f j\Iutu. Will. orn. . . t. 28- Rai. au. 52. 

Marcgr. braj". 194. 195. 
GjIIus curalTaiiicus. Aldr. au.2. p. 29. t. 31. 32. 
Hahitat in America aujirali. 

rubra. 2. C. rubra, capite caerulefcente. f 

(iallina peruuiana ruhra. Alb. au. 3. p. 37. t. 40. 

Hnbitat in Amcrica. 

An larietas praccedcntis? po. PHA- 158 AVES GALLINAE. Phafianus. 90. PH ASI AN VS. \Gaiae cute nuda iaeuigam. 

Gallus. I. P. cauda comprefTa adfcendente. Fn. fuec. 165. 

Gallus gallinaceus f. Gallina. Gefn. au. 395. 940. Aldr. 

orn. /. 14. c. I. IViIl. orn. 109. t. 26. 7^/z/. ^«. 51. 

crifatus. /3. Gailina ciiila in vertice plumofa denfiilima. /?fz/, 

au. 51. 
ecaudatus. y. Gallina cauda f. vropygio carens. ^^/. au. 51. 
crifpus. k Gallina frislanuica. Will. crn. lio. 

Gallina crifpa. Rai. au. 51. /l/^r. orn. l. 14. />. 329. 
pujiUus. s. Galhis ribiis pennatis. 

Gailina henramenfis. Alb. au. ^. />. 33. ^.^3. 34. 
Habitat in IncTia Orient^Ii : Poulicandor^ etc. 
Gallus pugnaXj fuperbus celfa crifta, erecfa falcataque 
cauda , '■J/cf /V, plaudentibns lateribus canens gaIHC'77iaf 
falax 10. feininis Jiifficit. Gallina puhieratrix oua 
copiofa ponit, raro fuhuentanea^ niji Capis ajfociata: 
cibis expetita oua^ caro , iujcula galli Jcnioris. haedi* 
tur baccis Sambuci; apcdicnlis liberatur pipere. Melea- 

gris. colchi- 
cus. pi^us. 2. P. vertice callofb, temporibus carunculatis. 
Gallina vertice corneo. HaJJelqu. iter. 274.^ 
Gallus vertice corneo. Syjl. nat. 2%. 
Gallina guinea. Worin. mufi^j. 
Gallina africana. Marcgr. braf 78. 
Gallus niger, maculis oualibus ec orbiculatls. 

/lu. 79.* 
Galiina guineenfis. Worm. muf iQfj- 297. 
muj\ . t. 15. /. 3. Rai. au. 52. Alb. au. 2. t. 35. Will. ern. 162. t, 26. 
Habitat in Africa. Barr. 

Olear. 

p' ^2. Aldr. au. I. 14. c. 13. 3. P. rufu>, capite caeruleo. 

Phafianus. Rai. au 56. Alb. au. i. p. 24. t. 25. 26. 

Olin. au. 49. Aldr. orn. 1. 13. c. 5. 
Habitat in Africa, Afn. 
Principum menfs dicatus. 

4. P. crifla flaua, peftore coccineo, remigibus fecundarlis 

caeruleis. Amven. acad. j. p. 282. t. 13. 
Phafianus variis coioribus Iplendidus. Edvc. au.6S't.6S' 

et t.6(). f. 2. 
Phafianus ruber, e china. Alb. au. 3- p. 34. t. 36. 
Habitat in China. 5.P. 


d^> L7^r2'fjL^iX..^tyt'Ct^ <^ /y^y^tP. /' y<2jt>-t<pc-o c</y2>s~ ^. a .^^^j^^^fi^./^^ ^/^ AVES GALLINAE. Phafianus. 159 

ny£bhe- 5. P. albus, crlfta abdomineque nigris. 
merus. Phalianus finenfis albm e nigro caeruleus. Alh. au. 3. 
p. 35. t. 37. Ed-<x>. an. 66. t. (:iio. 
Habitat in China. 

Ternpora nnda rubra. Maris crifla nlgra, Femina 
griiea eft. pi. TETRAO. Supercilia nuda, papillofa. 

* Pedibiis hirftitis. 

Vrogal- I. T. pedibus hirfatls , re£lrlclbus exrerlorlbus fubbreuiorl- 
lus. bus, axilHs albis. Fn.Juec. 166. 

Vrogalkis f. Tetrao maior. Gejn. au. 491. Aldr. orn. 

l. 13. c. 6. Will. orn. 123. t. 30. Rai. au. 53. 
Murcouian. Alb. au.i. p.2S-t.2(^. 30. 
Habitat in Europae frigidae pinetis paludofis. 
Exaejiuat in arborilus , ejjlans tinnitu tanquam ecftaji 
corripttur. 

Tetrlx, 2. T. pedibus hirfutls, cauda bifurcata, remlglbus fecun- 

dariis bafin verfus albis. Fn. fuec. 16%. 
Tetrao f Vrogallus minor. Gefii. au. 494. Aldr. orn. 

l. c. 7. Wdl. orn. 124. t. 31. Rai. au. ^^.A/b. au.i. 

p. 22. t. 22. 
Habitat m Europae friaidae Ericetis, Betuletis. 
Exacffuat in campis obinHrniuraiis ereaa cauda tUTnidh» 

qne Ihpercilns , Jibilo ejjians ; Ijieme Jaepe niue Jepeli' 

tur ; oua exciudens odore priuattrr. 

canaden- 3. T. pcdibus hirfatis, reclriclbus nigris apice fuluis, litu- 
fis. ris duabus albis ail oculos. 

Vrogrlius maculatus canadenfis. Ediv. au. iig. t. iig. 
mas. et yi. t. yi. femina. 

Habitat in Canada. 

k. 

Lagopus. 4. T. pedibus lanatls, remigibus albls, re£lrlclbus nigrls 

apice aibis : intermediis totrf» aibis. 

Tetrao rcftricibus albis : intermcdiis nigris apice albis 

Fn. fuec. 169. 
Lagopus. Gefn. au. 57T. Aidr. orn. f. 13. c. 21. WilJ. 

orn. 127. /. 32. Rai. au. 55. Ed^v. an. 72. t. 72. 
Haififat in Europae aipinis , tx Uetuia nana viclitans. 

L 2 Pedi- l6o AVES GALLINAE. Tetrao. 

Peaibus lanatis leporis ; hyeme alhus exceptis re&ricihus^ 
fub liiue faepius cuniculos agens ; in Jiluis loquax ca^ 
chinnis. 

Phafia- 5. T. pedlbus hiiTutis , cauda cuneiformi, reftrlclbus trlbus 
nellus. lateralibus albis. 

Vrogallus minor , cauda longiore. Edxv. au. 117. t. w/. 

Habitat in Canada. 

Cupido. 6. T. pedibus hirnatls , alis fuccenturlatis ceruicalibus. 

Vrogallus minor fufcus , ceruice plumis alas imitantibus 

donata. Catesh. car. 3. p. i. 1. 1. 
Hahitat in Virginia. 
Color Tetricis feminae ; Vertex fuhcriflatus ; a tergo 

colli duae paruae alae : fingulae pennis quinque. 
Confr. Phafianus Penfyluanicus. AB. angL 48. p^ 499» 

^.15. 

Bonafia. 7. T. pedibus hlrfutls , reftrlclbus clnerels pun8:is nigrls 
fafcia nigra: exceptis intermediis duabus. Fn. fuec. 
170. 

Gallina corylorum. Gefn. au. 229. Aldr. orn, /. 13. 
c. II. Will. orn. 126. t. 21. Rai. au. 55. 

Hahitat in Europae Coryletis. 

Fiftula dulce canit volucrem dmn decipit auceps. 

♦ * Pedihus nudis. 

- ws . ....'• •- •'^^^>^r' '. -^ \ ^" 
tufus. 8. T. roftro pedlbusque fangulnels , gula alba cinfta fafcia 
nigra albo pun<Stata. 
Tetrao reftricibus cinerels: fuperlore medietate hinc 

inde rufis. Fn. fuec. 171. 
Perdix rufa f. maior. Gefn. au. 682. Aldr. orn. 1. 13. 
c. ig. lonft. au. 68- t. 27. Will. orn. 118. t. 29» 
Pai. au 57. Alh. au. \. p. 29. t. 29. 
Hahitat in Europa auftrali, 

Perdix. 9. T. pedlbus nudls, macula nuda coccinea pone oculos, 

cauda ferruglnea, tterno brunneo. Fn. fuec. 172. 
Perdix einerea. AIdi\ orn. I. 13. c. 19. lonft. au. 68. 

t. 27. /. I. Will. orn. 119. t. 29. Rai. au. 57. Alb. 

au. I p. 25. t. 27. 
Hahitat in Europae agris. 
Hyeme hahitat intra fojfas niuis vtraqm extretnitate 

apertas. 

10. T. ^/. £ J^^ /^^^ /^^^^ A/c. ^;gA/^>^ -/^^^-^ AVES GALLINAE. Tetrao, i^i virginia- lo. T. pedibus nudis, fafcia nigra fupra et infra cculos, 
nus. linea verticali fulua. 

Perdix virginiana. Catesh. car, ^. p. 12. t.l2. 
Habitat in America. 

marilan- ii. T. pedibus nudis, ceruice albo nigroque pun^ata. 
dicus. Perdix nouae angliae. Alb. au. i. p. 26. t. 2%. 

Habitat tn America. 

In Perdice rtifa ftmt pitn6fa alba in difco nigro infra 
guttiir verfis peBtis , in hac vero eiusmodi a tergo 
coUij nec pedes ruhri. 

orienta- 12. T. pedibus antice pilofis: abdomlne gulaque atra, col- 
lis. lari ferrugineo, cauda cuneiformi. 

Tetrao orientalis. Haffelq. it. 278- «• 43« 
Perdix damaicena. Will. orn. 128- 
Francolin. Tournef. it. r. p. 158- f. 158' 
Habitat in Oriente. 

Coturnix. 13. T. pedlbiTs nudis, corpore grifeo-maculato, f&perclllis 

albis , reftricibus margine lunulaque ferruglnea. Fn. 

fiiec. 173. 
Cotumix. Gefn. au. 353. Aldr. orn. I. 13. c. 22. lonft. 

au. 69. t.2%. Rai. au. 58. A/b. au. i. p. 28- ^- ^O. 
Tetrao irrjelitarum. HaffcJq. it. 279. n. 44. 
Habitat in Europa, Afia, AtVica. 

Pennae corporis ferrugineae linea longitudinali albida. 
Chinenfes vintan portando inanus calefaciunt. Osh. itin. 

190. VI.PAS Alcluira /. filacotonn AUlr. 0rn. l. /r. r. ,<■. C/.-dr/. onovi. 
Habit. in Arabia , Monfpclii ; vuhi non vifa. 11- ».77- i(Js AVES PASSERES. Columba. 

VI. PASSERES. 

Roftnm conicum^ acuwinatum^ 
Nares ouataiy patulae y nudae. 

92. COLVMBA. Reftrum reflunij verfiis apicem 

deiw-endens. 
Nares oblongae, membrana molli 

tumida femireftae. 
Ling-ua inteoTa. 

Oenas. i. C. caenilen:en<; , collo fupra viridi-nirente, fafcia alatum 

apiceque caudae nigricanre. Fn. Juec. 174. 

Oenas f. Vinago. Aldr. orn l. 15. c. 7. Will. orn, 

136. t. 35. Rai. au. 62. Alh. au. 3. p. 39. t. 42. 44. 

domeJlU /5. Columba domeftica. Will. orn. 130. t. 32. Rai. au. 59. 

ca, " Hahitat in Europa. 

Domeftica parit qunuis fjienfe pullos dnos , per 9. partus 
mnuos, quod intra 4 amios adfcenderet vltra Igooo ; 
vetita melancholicis ; Antequrim coeafit prius ojculan" 
tur ; intra ingluuiem macerata grana in os pulJi euo- 
tnunt; Mas et femi7M alternis vicihus incuhant i 
aherque alteram compellit^ 

gutturo- 2. C. peftore inflato. 

fa. Columba gutturofa. Wtll, orn. 121. t. 94. Rai. au. 60. 

Hahitat. . . 

cucullata. 3. C, pennis occipitis refiexo - ereftis. 

Columba cucuUata f iacobaea. Rai. au. 60. Alh. au. 

3. p. t. 43. 
Columba anglica f. ruflica. Gefn. au. 279^ 
Hahitat. . . 

Turbita. 4. C. pennis in peftore recuruatis. 

Columba turbita di6ta. Rai. au. 60. WilL orn, 132. 

Hahitat. , . 

tremula. 5. C. cauda erefta multipenni patula. 

Columba tremula laticauda. /?/ri. mi. 60. 

HGhitat. . . 

6. C. l/jr ^J^^^^eAje^ ^ //yyr- ^^^?^*22^^-<:^/^^^ /^^f2!™^ /^^^-^t, /^S^) AVES PASSERES. Colamba. i6^ 

tabella* 6. C. cera lata verrucofa, palpebris nudis. 
ria. Columba equeftris. A/b. au. 2. p.30. ^.45. 

Columbi tabellaria. Rai. aii. 60. 
Hnhitat. . . 
Longifjhne Ucct depovtata feflinantcr domum redit^ hinc 

o/im littcras ajjixerunt per coeliim eunti nuncio. 
Vtru7/i antccedefitcs omncs Jpecies vere dijlin^ae Jtnty 
docebit aliq^uando Anatomia. 

montana. 7. C. obfcure rufa , fubtus flaua, orbita oculorum- nuda 

fanguinea. 
Columba minor fulua. Edxi>. an. 119. t. 119. Sloan, 

iam. 2.p. 304. t. 261./. I. 
Perdix montana. Rai. au. 183. 
Habitat in lamaica. 
Macula alha fuh ocuUs , guJa et ad axiUas. 

afiatica. g. C. re£lrlcibuscinereis apice albis : intermediis fuicis, or- 

bita oculorum nuda caerulea. 
Turtur indicus fufcus. Edxc. au. j6^ t. yG. 
Columba fubfufca media , iride crocea , palpebris impin- 

nis caeruleis. Brovon. iam. 486. 
Hahitat in bidiis. 

gulnea. 9. C. reftrlcibus cinerels aplce nigrls, orbita oculorum nu- 
da rubra. 
Columha maculis triquetris. Edvp. au. 75. t. 75, 
Hahitat in Africa. 

hifpanica. 10. C. clnerea, remigibus, reftricibus, plumls pedum roflro- 
que albls. It. IVgot. g. 
Hahitat. . . 

Palum- ir. C. rcftrlcibus poftlce atrls, remlgibus primorlbus mat- 
bus. gine exccriore albidis , coilo vtrinque albo, 

Columba coilo vrrinque albo, pollice macula fufca. 

Fn jhcc. 175. 
Palumbus torquarus. Aldr. orn. l 15. c. 5. WiU. orn. 

135. t. 15. Rai. att. 62. Alh. au. 2. p. 42. t. 46. 
Hahitat in Europa, Afia. 
Cregatim volanty agris fatis infejla^, 

cyanoce- 12. C. caplte caemleo. 
pliahr. Tur^-ur jjmaiccnfis. Alb. au. au. 2. p. 45. t. 49. 

llabitat in America. 

« 

L 4 13. C. 1(^4 AVES PASSERES. Columba. 

leucoce- 15. C. caerulefcens , vertice depreflb albo, 
phala. Columba capire albo. Catesb. car. i. p. t, 25. Sloan* 

iam. 2. p. 303. t. 261. 

Columba mmor leucocoryphos. Rai, au. 184. 

Habitat in AmQncifiptentnonali. 

leucopte- 14. C. palpebris nudis caeruleis , iridibus oculorum fuluis. 
ra. Turtur mdicus fufcus. JEdw. ati. 76. t. 76. 

Columba fubfufca media, iride crocea, palpebris impin- 

nis caeruleis. Broivn. iam. 468« 
Hahitat in America. 

nlcobari- 15. C. cauda alba, corpore nigro, remigibus caerulels, 
ca. dorfo viridi nitente, pennis colli elongaris. 

Columba e nicombar. Alh. au. 3. p. 44. f.47.48. 
Hahitat in injula Nicombar prope Pegu indicmn. 

macroura. 16. C. cauda ciineiformi longa , peftore purpurafcente. 
Columba macroura. Edw. au. 15. 1. 15. 
Palumb is migrarorius. Catesb. car. l. p. 23. t. 23. 
Habitat in Canada ; byhernat in Caroiina. 

finica. 17. C. reftricibus dorfoque fufcis , abdomine fanguineo, 
alis flauis , remigibus nigris. 
Columba linica. Alb. au, 3. p. 43. t, 46. 
Habitat in China. 

indica. 18. C. corpore purpureo, humeris vlridibus, fuperciliis 

albis. 
Columba alis viridibus. Edw. au. 14. t. 14. 
, Habltat in India orientali. 

Pileus caerulefcens. Remiges primores nigrae. Re8:rices 

nigrae^ Jed laterales cinereae. Flexura alarum fii- 

gra albo punBata. 

hiipida. 19. C plumis minimls ereftis per dorfum alasque dl- 
fperfis. 
Habitat in Africa ? 

Turtur. 20. C. reftrlclbus aplce albls , dorib grlfeo , pe£lore incar- 
nato , macula laterali colli. 
Turtur. Will orn. 134. t. 35. Rai. au. 61. Alb. au. 

2. p 43. t. Ac7' 
Habitat in India. 21. C. ^A^ ^//^^ AVES PASSERES. Columba. i6s 

rifbrla. 21. C. fupra lutefc^ns , lunula cerulcali nlgra. 

Turtur indicus, AUr. orn. t. 15. c. 9. /f 7//. orn. 154. 

t. . . Rai. au. 61. n, 3. y^/^. «//. 3. p. 42. f. 45. 
Hahitat in India , «ci^/.f covinninis Tnrtiir. 

pafTerina. 22. C. reftricibus remigibusque obfcurioribus, corpore 

purpurafccnre, roftro ptdibusque fiauis. 
Turtur mininius guttatus. i^loan. iam. 2. p. 305. t. 261. 

f. 3. Catesb. car l p. 26. f. 26. 
Turtur minimus, alis maculolis. Rai. an. ig^. ;;. 25. 
Turtur barbadenlis minimus. Rai. au. 62. n. 5. IVilL 

orn 135. t. 36. 

Columb t ly ueftris minima brafilienfis. Rai. au^G2. n. 6 
Picuipinima. Marcgr. hraf 204. 
Hab.tat in Amcric 1 inter trnpicos. 
Alae extus in redricihus puutiis f. itiacuUs fufcis acU 

fperfae, 

93. ALAVDA. i?o/?n/7;'2 cylindrico -fiibularam, re- 
clum, refta prorenfum: Mandi- 
bulis aequalibus , bafi deorfiim de- 
hifcentibus. 
Lingiia bifida. 

Vtigiiis pofticus rectior, digico lon- 
gior. 

aruenfis. I. A. reflrlcibus extimls duabus extrorfum longltudinali- 

ter a:bis r intermediis interiori latere ferrugineis. Fn. 

Juec. 190. 

Alauda non criflata. Gefit. au. 78. Aldr. orn. I. ig. c. 12. 

Alauda vulgaris. Will. orn. 149. t. 40. Rai. au. 69. 

n. I. Alh. au. i. p. 99. t. 41. 
Alauda aruorum. Frijcb. au. 3. t. 15. f. i. 
Alauda coelipeta. Klcin. au. 71. 
Hahitat in Europae apricis. 
Volatu perpevdiculari in aerc fufpenfa cantillat : 
Ecce fidim tirile , tirile ^ jiiuni tirile tra^at; 
Autuvivo fole occidcnte in rctia conipelUtur. 

Hyenie pin^uefcit in at^raliorihus carne fapidijjinia 5/. 
Calculofs noxia. 

L 5 2.A. Colunihis ad PaITlmcs iiec ad C^i.xWim'^ pertivtre.docct vtoito^amia, ojculatio, 
incnbatns altemus , nutritio pulli ^ oua pauca, nidificatio, locus in altir. i66 AVES PASSERES. Alauda. pratenfis. 3. A. reSliicibus excimls duabus extrorfum albis , linea {ii- 
perciliorum alba. Fn. fuec. 191. 
Alauda pratorum. Aldr. orn. l. \%. c. 15. Will. orn. 

150. Rai. au. 69. n, 5. Qlln. au. 27. 
Alauda fylueflris. Alb. ati. i. />. 40. t. 42. 
Hahitat in Europae pratis. arborea. campe- 
ftris. ttluialls. criftata. Spino- 
letta. alpefhis. 3. A. capite vitta annulari alba cin£l:o. 
Alauda reftdcibus fufcis; prima oblique dlmidlato-al- 
ba, fecunda, tertia, quarta macula alba cuneiformi. 
Fn.Jhec. 192. 
Alauda arborea. Will. orn. 149. Rai. au. 69. n. 2. 
Hahitat tn Europa , gregaria "jolitans. 

4. A. re8:rlcibus fufcis inferiori medietate, exceptis inter- 
mediis duabus albis, gula pecloreque fiauefcente. 
Fn.Jhec. 193. 

Alauda minor campeftris. IVili. orn. 150. Rai. au. 
70. n. 6. 

Habitat in Europa. 

5. A. re8:ricibus fufcis: extlma dlmidiato alba, fecunda 

apice cuneiformi alba , linea alarum duplici albida. 
Habitat in Suecia, in arhorum Jlimmitate. 

6. A. re£lricibus nigris : extimis duabus margine exteriori 

albis, capite criftato. 
Alauda criilata maior. Rai. au. 69. Will. orn. 151. 

t. 40. Qlin. aii. 13. Alh. au. 3. p. 48- 1. 52. Aldr, 

orn. I. ig. c. ig. 
Habitat in Europae viis. 

7. A. reftricibus fufcis : extimis duabus oblique dimidia- 

to - albis. f 
Spinoletta florentinis. Rai, au. 70. WilL orn. 152. 
Hahitat in Itaiia. 

g. A. re£h:lclbus dimidlo inferiore albis, gula fiaua, fafcia 

fuboculari peftoralique nigra. 
Alauda gutture flauo. Catesh. car. i. p. 32. t. 32. 
Hahitat in America feptentrionaliy et vija a Kleimo 

Gedani. 
Corpus fipra fufcum. Guttur ad pe£ius vsque flauum. 

Abdomen album. Peftorale transuerfum nigrum 

Fajcia ?iigra y obtufaj pone fmum oris. 

n. Ac ^t^^^u^^uui^ oC, //'S ^ AVES PASSERES. Alauda. 3(^7 

magna. 9. A. fubnis flaua , fafcia pe£lorali curua nigra : re6liici- 
bus tribus luteralibus aibis. 

Alauda rnagna. Catesb. car. i. p. 33. t. 33. 

Habttat in America, Africa. 

Corpm fio/opachiuf?/ j magnitudhie Turdi, totum jubtus 
flauijfimuin. Pe6lus macula magna mgricante luna-' 
ri. KGmiges fufiae; fiecundariae tejiaceu maculatae. 
Cauda rottindata: Recfrices 3 htterales maximam 
partem albae. Vnguis pojiicus pedum maior ., fied 
viagis curuus qnam in reliqnis. Roflrum recfum: 
Maxilla fiupjrior teretinficula , hafi nuda. P4. STVRNVS. Rofinim fiibulamm, ?.nguIato - depref^ 
furilij obtufiufcuium : Mandibula 
iuperiore inregerrima, marginibus 
parenriufculis. 

"Nares fiipra marginatae. 

Zz;^^^/^? emarginaraj acuta. 

vulgaris. I. S. roftro flauelcente , corpore nigro punftis albis. Fn, 

fiuec. 183. 
Sturnus. , Gefin. au. 747. Bell. au. gi. a. Aldr. orn, 

I. 16. c. 19. IVill. ornitb. 144. t. 37. Rai. au. 6j. 

n. I. Alb. au. I. p. 38. t. 40. Olin. au. ig. Hafi- 

filqu. itin. 284- 
Habitat in Europa, Africa, viciitans infieJIis. Nidifcat 

in cauis arborum ; migrat in Scaniam; garruia ifni» 

tatrix ; Mas nitens ; gregaria auis. 

Luteolus. 2. S. lureus , capite fufco , peftorc maculato , alis fufco- 

luteis. 
Sturnus luteus benghalenfis. £d\v. au. 186. t. 186. 
Pica madcrafparana flurni ad inflar maculata. Rai. au. 

195. ;;. 7. t. I. /. 7. 

Habitat in India. 

Contra, 3. S. fiifcus, macula oculari fafcia alari abdominequt 

albis. 
Sturnus ex ali->o et fufco vnius benghalenfis. Ldw' 

au. 187. Alb. au. 3. p. 20. t. 21. 
Hahitat in India. 4.S. 1(58 AVES PASSERES. Sturnus. 

Cindus. 4. S. niger , pe£tore albo. 

Motacilla peftorealbo, ,corpore nigro. Fn. fuec. 216. 

Merula aquatica. Gefn. ati. 609. Aldr, orn. 1. 20. r. 
54. Will. orn. 104. t. 24. Rai. au. 66. n. 7. ^/^. 
au. 2. ^. 56. ?. 39. 

Habitat in Europa ^^ aquas : Hyeme ad cataraBas , 
fontesque non congeIandos,vhi defcendit per voragines 
voratura Onifcos aquaticos InfeBaque alia : efuergit- 
que non palmipes, hyeme folitaria , aeftate plertmique 
gemina verfatur. Mere infe<ffiuora nec granioray 
naribus laminula fere claujis diftinBa a Motacillis. 95. TVRDVS. Rojinim tereti- cultratum, maxilla 
fuperiore"apice deflexo. 
Nares nudaCj fuperne membranula 

femite£lae. 
Lingiia iacero-emarginata. 

vifciuo- I. T. dorfo fufco , collo maculis albis , roftro flauefcente. 
rus. Turdus vifciuorus maior. Rai. au. 64. n. i. Will. orn, 

137. Aldr. orn. I. 16. c. 1. 
Hahftat in Europa. 
Sibimet ipfi malum cacat difte/mnator f^ifci, Ilicisque. 

pilaris. 2. T. reftiicibus nigris : extimis margine interiore apice 
albicantibus , capite vropygioque cano. Fn.fuec.iSS* 

Turdus pilaris. Gefn. au. 753. Aldr. orn. I. 16. c. 3. 
Will. orn. 138. t. 37. Rai. au. 64. n. 3. Alh. au, 
I. p. 34. t. 36. Frifch. au. . . t. 26. /. I. 2. Qlin, 
au. 25. 

Habitat in Europa. 

Romani in ornithone ma-xima diligentta ^ilehant TurdoSy 
altiles reddehantj care pendehant^tefte VarronejPIu' 
tarcho. 
Nil melius Turdoy nil vulua pulchrius ampla. Horat, 

iliacus. 5. T. alis fubtus flauefcentibus, reftricibus tribus laterali- 
bus apice vtrinque albis. 
Turdus iliacus. Rai. au. 64. n. 4. Klein. au. 6G. Aldr, 

orn. I. 16. c. 4. 
Turdus vifciuorus maurus. Alh. au. l. p. 31. t. 33. 
Habitat in Europa. 

Unea as~ j^W^*-o o<::£^3 i" AVES PASSERES. Turdus. i6<^ 

Linea milla ftiperciUorum alha, Caro ob affiaritief» mi» 

tms accepta. 
muficus. 4. T. alis fubtus terrugineis, linea fuperciliorum albican- 

te. Bj.fiec. 189. 
Turdus fimpliciter di8:us vifciuorus minor. WilL orti, 

198- ?• 37' i^^i' ^^ii- 64. u. 2. 
Turdus muficus. Frijch. aii. t. 27. /. I. 2. Alb. au, i. 

/>. 32, 33. t. 35, 34. 
Bahitat in Euvopdt Jyluis ; mdo ex hto. 
E Jhinjnitate arboris vere Ltijcintani cantilena imitattiVy 

Dijfeitiinator eii?n praecedetitibiis Itmiperi. 

Canoms. 5. T. grifeus, fubtus ferrugineus, linea alSa ad latera ca- 
pitis , cauda rotundata. Chin. Lagerjlr. 11. 

Turdus chinenfis. Osh. it. 309. 

Turdus fufcus benghalenfis non maculatus. Edw, au, 
184. t. 184- 

Baniah houe benghala. Alb. au. 3. p. ig. t. 19. 

Habitat in Benghaia , China. 

rufus. 6. T. ferrugineus fubtus dilutior maculatus, remlgibus 
vnicoloribus , cauda rotundata. 
Turdus ruffus. Catesb. car. 1. p. 2%. t. 28. 
Hahitat in America Jeptentrionali et meridionali. 

polyglot- 7. T. obfcure clnereus, fubtus pallide cinereus, macula 
tos. alarum albida. 

Turdus minor caeruleo-albus immaculatus. Sloan.iam, 
2. p. 306. t. 256. /. 3. Catesb. car. i. p. 27. t. 27. 
Rai. an. 185. n. 31. 
V Mocking-bird. Kabn. itin. 2. p. 335. 

Hahitat in Virginia. 
Exi?nia voce cantillat et cantti injlrttitiir. 

Orpheus. 8- T. dorfo fufco, peftore reftrlcibusque lateralibus albi- 
dis, alis fafcia alba. Brorvn. iam. 469. 

Turdus cinereus minor. Edxv. att. 78. t. '^^. 

Hahitat in Amcrica. 

Cattda longa rutttndata. RcSlrices extijnac albae. E 
terra eletiattis cantilena Jpccfatorcm rapit in Jid ad- 
viirationem. 

plum- 9, T. caerulcfcens , gula atra. 

buuii. Turdus vifciuorus plumbcus. Catcib. car. i./>. 30. r. 30. 

Habitat in America. 

10. T. IJO AVES PASSERES. Turdus. crinitus. XO. T. capire colloqiie caerulefcente, abdomine flaiiefcente, 
dorfo virefcenre, reftricibus remigibusque ruiis, ca- 
pite crilbro. 
Mufcicapa criihta , ventre luteo. Catesb. car. i. />. 52. 

t. 52.' 
Hahitat in America. 

rofeus, II. T. fubincarnatus, capite, alis caudaque nigris , occipite 

criftato. 
Merula rofea. Aldr. orn. l 16. c. 15. Will. orn. 143. 

Rai. au. Gj. Edw. au. 20. t. 20. 
Turdus rofeus , capite ex nigro, caeruleo et cirrho retro 

compto , alis et cauda nigns. Klein. au. 71. 
Habitat in Lapponia , Helueria. 

Merula. 12. T. ater , roftro palpebrisque fuluis. Fn. fuec. 184. 

Alerula. Bell. au. 30. h. Gejh. au. 603. Aldr. orn, 
l. 16. c. 6. WiU. orn. 140. t. 37. Rai. au. 65. «. 

I. Alb. au. I. 35. t. 37. Frifch. au. 27. /. l^ 2. 
Qlin. au. 29. 

Hahitat in Europae fyhiis , Inniperi dijfeminator. 
Femina fufca eJL Rullus primo anno, etiam mafculus, 
roftru nigro. 

torqua- 13. T. nigricans , torque albo, roflro flauefcente. Faun, 
tus. fiiec. i85- 

Meruh roi quata. Gefn. au. 607. Aldr. orn. 1. 16. c, 

II. Will. orn. 143. t. 37. Rai. au. 65. n. 2. Alh, 
au. I. p. 37. ?. 39. Frifch. au. 30. /. I. 2. 

Hahitat in Europa. 

foiihrius. 14. T. caeruleus, remigibus reftricibusque nigris, abdomi- 

ne lineolis cinereis vnduhto. 
PalTer folitarius. Willugb. orn. 191. Rai. au. 66. Edw, 

au. ig. t. ig. Olin. au. 14, A6i. Vpf 1750. p. 21. 
Hahitat in Oriente. 
Mas caerukus ; Femina cinerea , fuhtus lineolis alhis et 

cinereis mdulata. ceub. arandina- 15. T. grifeus, fubtus albidus lineolis transuerfis lunatis 
fufcis , pedibus caerulefcentibus. \ 
Turdus muficus paluftris dumetorum arlindinum. Klein, 

au. 179. /. 3. 
Hahifap in Arundinetis Europae feptentrionalis. Mas /r/. Cce7c/(^. oL.iyis-. , {^'ti.^.^i^ ^f^ ^^- AVES PASSERES. Tuidus. 171 

M/fs jndcfinenter cantUlafis , toto die , ftih inctihatu Fe- 
minae in terra nididantis. Kicin. 

virens. 16. T. nlgro-virens , fubtus lutefcens, fuperciliis albis. 

Oenanthe americana , pe6lore iuteo. Catesh. car. i. />. 

50. t. 50. 
Hahitat in America. ^6, LOXIA. 7?o/?n/7// conico - gibbuin , fronre fiibcal- 
uum: Mandibuia^iniehor mai-gine 
lateraii infiexa. 
Nares in bali roftri. 
Lingua inregra. 

Curuiro- i, L. roftro forficato. Fn. fuec. 177. 
ftra. Loxia. Gefn. au. 592. Aldr. orn. 1. 12. c. 47. " Ckarl. 

ononi. 68- ^- (^^- Wdl. orn. igl. t. 44. Rai. au. 86. 
Alh. ornitb. i. p. 58. t. 61. /^r.i/c/;. /7;/. 2. t. il. 

/.3.4. 

Hahitat inter Europae Ahietes,firohiJos enucleans^at non 

in ipfa arhord, dijfeminator Ahietis rojlro fin^ulari. 

Cocco- 2. L. linea alarum fimplici alba, reftricibus latere tenuiore 
thrauftes. bafeos alhi<;. 

Coccorhraulle<;. Grfn. au. 276. Aldr. ornith. I. 16. r. 
20. lonj}. au. . . t. 37. Charlct. onom. 84- ^- 85- 
Olin. au. 37. Rai. au. 85- Alh. orn. i. p. 54. t. 
56. iT.y-.r.' rtr//. 188. t. 188- -^^- /■'^''- 332. «. I. * 
Frifch. au. i. f. 4. /". 2. 9. 
Habitat in Europa aiifiraliori , Ccrafa enucJeans , <//(^- 
niinans. 

Ennclea- 3. L. l'nea alarum dnpllci alba, reftriclbus totis nlgrican- 
tor. canribus. Fn. fuec. ijCi. 

Rubicilla maxima canacienlis. Fdxp. au. 123. t. T23. 

Hahitat in Sueciae fuwmac , Canadae PinetiSy vii^itans 
firohilis ; difjen/inator Hini. l\ol7u e^regie canorus; 
miqrat hyeme ad aufirales Sueciac prouincias, J ^fiHatn 
tranfit fine oHohris. lunior ruJ^ei-^ Senior fuiuus. 

Pyriliuia. 4. L. artubus nigris, reftricibus caudae remigumc]ue pofti- 
carum albis. /;;. fueg, 178. 

Rubi. 172 AVES PASSERES. Loxia. 

Rubicilla f. Pyrrhula. Gefn. au. 733. Aldr. orn. I. 17. 

c. 31. lonji. au. . . t. 43. Will. ornith. 130. t. 43. 

Rai. au. 86. Alb. orn. i. t. 59. 60. Frifch. au. . . 

t. 2. f. I. 2. 0/;?;, au. 40. 
Hahitat in Emop^ejyluis ^ Sorbi diffcminator. 
Mas Jlibtus rubcr , Femina fubtus fujco - cinerea. 

Cardina- 5. L. rubra , facie nigra. Chin. Lagerflr. 13. 
lis. Cardinalis. WiII. orn. 245. t. 44. f.%. 

Coccothrauftes capenfis ruber , roiho hiante. Vet. gaz, 

16. t. 16. /. 7. 
Coccothrauftes ruber. Catesh. car. i. p. 38. ?. 38, 

Frijch. ornith. I. ^. 4. /! l. 
Coccothrauftes indica crillata. Alh. orn. i. p. 55. /-. 

57. ^f 3. f. 61. Aldr. ormth. l. 16. r. 21. Rai. 

au. 85. 
Pfittacus criftatus ruber. Seb. muf. i. p. 96. /•. 60. 

/•4- 
Habitat in America feptentrionali. 

Domini- 6. L. nigra , capite gulaque coccineis , peftore, abdomine 
cana. remigumque margme albis. Chin. Lagerjlr. 14. 

Rubicilla americana. Will. orn. 180. Rai. au. 86. 
Cardinalis dommicanus. Edrv. au. 127. t. 127. 
Guiralmica. Marcgr. braj'. 211. 
Habitat in Bralilia. 

criftata. 7. L. albicans, fronte crlftata, vropygio pedibusque ru- 
bris , reftricibus intermediis longiflimis. 

Habitat in Aerhiopia. /. Burmannus. 

Anis inter maximas Jui generis. Crijla Maris rubra^ 
Feminae alba. Pecius in mare rubrum. ReBrices 
cinereae : intermediae duae duplo longiores. 

mexica- g- L. rubra, alis nigris. 

I na. Auis mexicana rubra palleris fpecies. Seb. muf. i. p^ 

loi. t. 95. /vl- 
Habitat in America aujlrali. 

eryoce- 9. L. clnerafcens , capite purpurafcente , peftore albo ma- 
phala. culato. 

PafTer paradifaeus, caplte rubro , pedore nigro albo ma- 

culato. Edxv. au. igo. 1. 180. 
Hnhitat in Africa. Cor- AVES PASSERES. Loxia. 173 flauicans. Corpus pipra cbtereuni, frifeo macuhtmn ; fuhtus tO' 
tiim fufciim maculis alhis rotundis. Alae fufcae. 
Remiges mar^ine grifeae, Cauda nigra ^ forficata. 
Caput purpureum. 10. L. flaua, dorfo virefcente, capite fuluo. 

gcrftr. 17. 
Habitat in Alia. Chh. La' oryziuo- 
ra. panici* 
vora» punftu- 
lata. hordea- 
cea. fcnguini- 
roilris. Aftrild. 11. L. fufca, remporibus albis, rofl-ro rubro. Chin. La^ 

gcrftr. 116. 
Loxia remigibus reftricibusque nigris. Muf Ad. Fr. 

i p. 18. 
Fringilla capite et gula nigra , temporibus albis. Osb, 

iter. 103. 
Oryziuora. Edvo. au. 41. t. 41. 42. 
Pafler indicus. Aldr. orn. I. 15. c. 24. 
Habitat in Aiia et Aerhiopia inter Oryzani. 

12. L. nigra, ala fpuria alba, roftro incarnato. 
Fringilla nigra. Alb. au.-^. p. 65. t. 69. 
Habitat in India. 

An praeccdentis Femina i' 

13. L. ferruginea, abdomine nigro albo-maculato. 

Pafler indicus fufcus , ventre ex albo et nigro pun£lato. 

/'Jn\ au. 40. t. 40. 
Habitat in A{\i. 

14. L. fulua, temporibus albis, cauda pe£loreque atris. 
Muf Ad. Fr. 2. p. . . 

Habitat in Indiis. 

Corpus magnitudine Motacillae albae. Grijea ftnt Hu- 
mcri, Femora, Ani rt;gio^ margincs Re£hjcum. M- 
gra funt Tempora ad roftrum vsque^ Aiae ct Re- 
miges, Cauda et Rcftrices, Pedius. Fulua funt 
Caput, Collum, V^ropygium. 

15. L. grifea, fubrus alba, roftro pcdibusque (anguineij. 

Chin. Lagcrftr. 15. 
Habitat in Afia. 

16. L. grifca fufco - undulata , roftro temporibus pe6lore- 

reijue coccineis. 
VVaxbill. Edw. au. 179. t. 179. M HaVx 174 AVES PASSERES. Loxla. cyanea. Lineola. mexica- 
na. Chlorls. butyra- 
cea. Hahhat in Canariis , Amerlca, Afrlca. 

Magmtudo Rcguli ; fupra grifea f/[jco nndulata ; fuhtus 
pecfore piirpurea. Cauda rotundata , f^rifea lineolis 
transuerfs fufcis nuinerofs. K-odrum coccineumy 
gibbum. Fafcia coccinea per oculos duc^a. 

17. L. caerulea, remigibus reftricibusque nigrls. CJnnenf. 
Lagerjlr. ig. 
Coccothrauftes caeruleus. Edvo. an. 125. 1. 125. 
Habitat in Angola. 

Ig. L. nigra, linea frontali temporlbusque albis, 

Hahitat in Afia. 

Corpus magmtudine Pari ; fupra nigru?ny e caeruleo «/- 
tidum; fubtus album. Roilrum nigrumy gibbum. 
Linea afronte adverticejn du^a alha. Macula alha 
fupra maxilla inferiore. Remiges nigrae: Primores 
hafi anteriore alhae^ vnde macula alarum alba. Cauda 
nigray bifurcata. 

19. L. grlfea, fronte gula vropygio fupercillisque lutels. 
Linaria mexicana, capice flauo. Edw. au. 44. t. 44. 
Hahitat in Amerlca. Muf. DeGeer. 
Magnirudo Fringiliae. Fafciae duae cinerafcentesque i?i uMcibus alarum. Cauda integra. 20. L. flauicanti-vlrens , remigibus primoribus antice lutels, 

reclricibus lateralibus quatuor bafi luteis. 
Fringilla eadem. Fh.fuec. 202. 
Chloris. Gefn. au. 259. Will. orn. 129. Rai. au. g^. 

n. 4. Alh. au. I. p. 56. t. 58. Frifch. au. L g. / 

3. 4. Aldr. orn. /. ig. c. ig. 
Hahitat in Europa. 
Media quafi inter Loxias et EmberizaSy fed roflrum 

craffius qitam in Emberizis. 

21. L. virefcens, fronte faperclliis peftore abdomineque 

flauis , caudae apice albo. 

Habitat in India, 

Corpus magnitudineet figura Liguriniy virtde^ fufco ma* 
culatum ; fubtus totum flauum. Frons et inde linea 
fttpra ocnlos flaua. Tempora flaua. Cauda nigri-' 
cansy hifurca , apice alha. 22. L. AVES PASSERES. Loxla. 175 

Collaria. 22. L. flauefcens , pe£lore collarlque flauls, temporlbus 
nigris. 

Hahitat tn Tndils. 

Rollrum nigrum, Pedes fufoi. Frons calna. Genae 
nigrae. PtdiVLS et f'er77jeCo\hveJIana. Corpus ■y/V/- 
de Jlauefccns y magnitudine Pari mininu. 

bengfia- 23. L. grifea, plleo flauo, temporibus albidis, abdomlne 
lenlis. albido fufco-maculato. 

PalTer benghalenfis, capite flauo. Edw. au. 189. 1. 189. 

Alh. au. 2. p. 48- t. 52. 
Hahitat in Benghala. 

malaba- 24. L. cinerea , remigibus re£lricibusque nigris, gula ano- 
rica. que albis. 

Hahitat in Indiis. 

Corpus magnitudine et facie Pari. Roflmm nigrum, 
Gula alha. Remiges et Re6:rices nigrae. Ani r^- 
gio alhida. 

fufca. 25. L. fufca, fubtus albida , remigibus a tertla ad nonanj 
bali omnino albis. Chin. Lagerfir. 19. 
Hahitat in Benghala. 

melano- 26. L. lutea, capite atro. 

cephala. Coccorhraufles gambogia. Alh. au. 3. p. 55. t. 6z^ 
Hahitat in Guinea. 

eaiia, 27. L. cana, remigibus re£lriclbusque fufcis , pedibus ru- 
bris. 
Linaria cinerea orientalis. Edw. au. 179. t. 179, 

/• I- 
Hahitat in Afia. 

Margines reBricum et oris regio alhida. 

nigra. 28- L. nlgra, macula alba humeri remigumque duarum ex- 

teiiorum. 
Rubicilla minor nigra. Catesh. car. p. G^.t. 68« Al^, 

au. 3. p. 65. t. 69. 
Habitat /«America aufrali, 

caerulea. 29. L. cacrulea, alis fufcis fafcia bafeos purpurea. 

Coccorhraudcs caerulea. Catesh. car. i. p. 39. t. 39, 
Hahitat in i\nierica. Af 2 30. L. 176 AVES PASSERES. Loxia. 

violacea. 30. L. violacea, fuperciliis gula anoque rubrls. 

Coccorhranfte*^ purpurea. Catesh. cat\ 1, p. 40. /.40. 
Hahitat in America. 

minuta. 31. L. grlfea , vropygio fubtusque ferruginea , remigibus 
4, 5, 6, bafi vtrinque albis, cauda integra. Rolander. 
Hahitat Surinami. 

Auicula vix Rf^ulo maior; Roftrum hreue^ crajfum, 
fuhohtufum. 

bicolor. 92. L. fufca, fubtus rubra. 

Rubicilla fufca minima. £"^«7, au. g^. t. 83. /. j. 
Hahitat in India. 
Magnitudo L. minutae. 97. EMBERIZA. Roflrum comcvm, ' 

Mandihilae bafi deorfiim a fe in- 
vicem dijfcedenres : inferiore la- 
teribus inflexo-coarclata ; iupe- 
hore anguftiore. 

mualis» 1. E. remiglbus albis : primoribus extrorfum nigrls , reftri- 

cibus nigris : lareralibus tribus albis. 
Alauda remigibus albis : primoribus exrrorfum nigrls, re- 

ftricibus nigris: lateralibus tribus albis. AB. Stockh. 

1740. /?. 368. t. i.f. 9. Fn.juec. 194. t. i. /. 194* 
Pied-Chaffinch. Alh. au. 2. p. 50. t. 54. et 3. p. 6y. 

f. 71. 
Auis ignota piperini. Gepi. au. 798. 
Fringilla albicans. Aldr. orn. I. 8- c. 357. t. lyf. t* 
Montifringilla calcaribus alaudae. IVill. orn. 187. t. yj» 

Rai. au. 88- 
Miliaria nluis. Frifch. au. 2. t. G.f l. 2. 
Auis niuis. Marteftf. fpitsh. 53. t. K.f. B. Edxv. au. 

126. t. 126. 
Hahitat in alpihus Lapponiae, Spitsbergae , W //»«?« 

Hudfonis alihique , terrae infidens ; intenfiore hygme 

ad nos migrans ; auena nutritur ^ Sapidijfima; hie-' 

me alha ; noBu vigil. 

Calan- 2. E. giifea nigro-maculata. Fn. fuec, 206. It. fcan, 
dra. 292- t. 4. 

Em- UriA^Jyyu^ C^4^* ^44^^(^^ ^^ fy^<P/ AVES PASSERES. Emberlza. 177 

Emberiza alba, Geftj. aii. 564. Rai. ati. 95. WUl. orn, 
195. t. 40. Alh. att. 2. p, 46. t. 50. OUn. an. 50. 
Alaudae congener. Aldr. orn. . . 
Miliaria cana. Frifch. ati. . . t. 6. f. 4. 
Habitat in Europa. 
, Praecedenti valde ajfinis. 

Hortula- 3. E. remigibus nigris : primis triblis margine albidis, re- 
na. £tricibus nigris: lateralibus duabus extrorfum nigris. 

/v/. fitec. 208 • 
Hortulanus. Gefn. ati. 569. lonfl. ati. . . t. 37- WUL 

orn. 167. t. 40. Rai, att. 94. ;;. 6. Olin. au. 22. 

Albin. au. 2. t. 50. 
Miliaria pinguefcens. Frifch, att. 2. t. 5./. 3. 4. 
Habitat in Europa. 
Oculorum orbita f palpebrae nttdae flattae.vt octtli an* 

fitdoflauo cingantftr ntido ^ et capttt fubtus ad f?iaxi/* 

lam inferiorem flauum, 

Citrinel- 4. E. re£b:icibus nigricantibus : extimis duabus latere inte- 
la. riore macula alba acuta. Fn. fnec. 205. 

Emberiza flaua. Gcfn. au. 653. Will. orn. 196. f. 40. 

Rai. ati. 93. //. 2. Alb. au. I. p. 63. t. 66. 
Luteae alterum genus. Aldr. orn. 
Miliaria Jutea. Frijch. au. 2. t. 5. f. 2. 
Habitat in Europa, nid^ficat htimi in pratis. 
Hyeme domeftica ; etcflate coUigit laruas Brafficae. 

Orlx. 5. E. grifea , fronte abdomineque nlgris , collo vropygio- 

que fuluis , roflro nigro. 
Pader angolenlis, capitc nigro, coUo et vropygio flauis. 

Edw. an. 178. t. 178. 
Habitat in Africa interiore, 

Quelea. 6. E. dorfo grifeo , fronte nigra, roQro coccineo. 

Hahitat in India. 

Roflrum coccincujn , crafl^uni Lnxiae^ at non incuruunif 
inaxillis Eniberizac. ['Vons vndifitic circuin rujh utii 
atra. Capur, Humcri, Alae nigro grijeuque niacula» 
iae vt PaJJhis doniejlici. Pe^Vus ct Abdomcn albo 
jubincarnata. Remiges Rcclricesque n-^ricantes war' 
gine vndique cinereo. Pedes Inguesqtte incarnati. 

M -x 7. E. 178 AVES PASSERES. Emberiza. 

militarls. 7. E. fiifca, peftore gula humerlsque (angulneis. 

Turdus ater, peftore cocclneo. Muf. Ad. Fr. i. p. 1$, 
Chm. Lagerflr. 12.. 

Rubicilla fufca malor. EdvQ. au. %2.'t. g2. 

Hahhat hi America, Afia. 

Magnirudo Sturnu Color fupra e fcolopacino fufcus, 
fuhtus fanguineus. Roftrum haft fuhcaluum. Remi- 
ges fufcae : i, 2 margine exteriore grifeae. Reftrices 
aequaleSf fufcae: apice fafciis pallidioribus variae» 

itfata- S- E. atra nitens. 

Hahitat in Indla. 

Totay etiam roflro , aterrifna, corpove fupra parum e 

caeruleo virefcente^ nitido vt in Coruo; magnitud» 

Turdi, 

familia- 9. E. grlfeo-maculata, aplclbus reftrlcum albis , dorfo po- 
ris. ftico flauo. 

Motacilla caplte et roftro nlgro , vropyglo luteo. Osb, 

iter. 102. 
Jiahitat in Afia. 

Corpus magnitudine Ligurini, fupra cinereum maculis 
fufcis , fuhtus cinereum. Dorfum fuh alis et verfus 
caudam flauum. Teftrices caudae albae, 

fkueola. 10. E. grlfea , facle flaua. 

Hahitat in calidis regionihus, 

Corpus magnitudine Ligurini. Fronsf^ Gula flauae, 

pfittacea. 11. E. cinereo - fufca , alls fululs , re£trlclbus duabus lon- 
giflimls. 
Fringiila brafilienfis. Seh. muf I. p. 103. t, 66. /. 5. 
Habitat in America aufirali. 

Jjaradi- J2. E. fufca , peftore rubro , reftrlclbus duabus longlorlbus 
(aea. acuminatis, intermediis duabus longilTimis. 

PaflTer Indicus. Aldr. orn. I. 15. f.23. Will. orn. 184. 

f, 45. 
Pafljbr pfittacus Indicus, cauda longa. ' ^et. gaz. , . t, 

55/. r. 
Pafler pe6lore rubro , cauda longlflima. Edw, au. 86. t, 

86. 
Hahitat in Afrlca. 
Nigra eft fcd cc rulce et peftore coccineo. Deponit quot' 

annis longas caudae pennas , vti Pauo, 

13. E. T^ 

7 AVES PASSERES. Emberlza. 17^ 

Ciris. 15. E. capite caeruleo, abdomlne fuluo/ dorfo viridi, 
pennis viridi-fufcis. A6f. Stockh. 1750./?. 278. t. 7. 

Fringiila tricolor. Catesh. car. i. p. 44. t. 44. 

Fringilla trlcolor mexicenfis. Eclvo. au. 130. t. 130. 

Fringilla ciiinenfis. Alb. au. 3. /?. 64. t. 6^. 
/S. Linaria caerulea. Catesb. car. i. p. 44. f . 44. 

Habitat in America. 

Caput totuin^ et Collum caerulcum. Dorfum, Alae Cau- 
daque fupra Siridia ; tota fubtus lutea , fcd l'eftus 
a-fjtice fuluuw. fi. Femina caerulea folo abdomine 
albo^ hicmc fere grifea euadit. 

Alarlo. 14. E. caplte pe£l:oreque atro , abdomlne albo , alis rubrls. 
Paller capenfis. Alh. au. 3./?. 63. t. 6y. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 98. FRINGILLA. Roflnim conicumj reclum, acu- 

tum. ■ 

oryzluo- I. F. fufca, ceruice fulua, macula alarum dorfoqne poftico 
ra. albis. 

Hortulanus carolinenfis. Catesh. car. i. p. 14. t. I4. 

Embeiiza carolinenfis. Klein. au. 92. 

Habitat in Cuba, vhi autumno confumta Oryza, femina^ 

foJae dcfcendunt in Carolmam. 
Ftmina grifea tota a 7nare colore dijjert. 

coelebs. 2. F. attubus nlgrls, remlglbus vtrlnque albis : trlbus pri- 

mis immaculatis, reclricibus duabus oblique albis. Fn. 

fuec. 199. t. 2. /. 199. 
Fringilla. Gefi. au.^^y. AJdr. orn.Ll%. c.G. IViJl. 

orn 186. t. 45./ 4. Rai. au. 88- AJh. au. i. p. 60. 

t. 63. Frifch. au. . . t. i. f. i. 2. OJin. au. 31. 
Habitat in Europa. 
Femina foJa viigrat per BeJgium in Italiam. Mas capl" 

tc piJcato , vere mutato Jbno aejiatem annunciat. 

Monrl- 3. F. alarum bafi fubrus flauiffima. fn.fuec.n)^. t.2.f. 198. 

fringilla. Monrifringilla f Friiigilla montana. lonJJ. au. 99. t. 

38. IVi/J. orn. 187*. t. 4v /. 5. Rai. au. 88- AJb. 

au. 3. p. 60. t. 64. Irifch. au. . t. 3./. 2. 3. OJin. 

au. 32. AJiJr. orn. /. 18. c. 7. 

Habitat in Europa. 

M 4 4. F. l8o AVES PASSERES. Fringllla. 

lulcnfis, 4. F. fufca, pe^lore humerlsque rufis, alis nigrls macula 
rufa. Fn. fuec. i(^j. 
Habttat in Suecia, 

lapponi- - F. capite nigrlcante maculato : macula pone oculos al- 
ca. ba. Fti. ('uec. 196. 

Fnngilla maior. Alb, au, 3. /). 59. t, 63. 
Habitat m Lapponia. 

fyluatlca. 6. F. artubus remL^ibus reftrlcibusque nlgrls; duabus 
vtrinque extimis a medio cxtrorfum albis, Fn. fuec. 
200. 
Habitat in Suecla. 

Iftelan- y. F. grlfea nigro-pun6lata, area a roftro per latera colli 
choUca. arra. 

Emberiza fufca americana. Edxo, au, 85. t. 85, 

Habitat in America aujhali. 

erythroph-g. F. nlgra rubro relucens, abdomine rufefcente, macula 
thalma. abrum aJba. 

Pafler niger, oculls rubris, Catesb. car, i. p. 34. t, 34. 

Habitat in America. 

Cardue- 9. F. remigibus antrorium luteis: extlma Immaculata, re- 
lis. ftricibus duabus extimis medio reliquisque apice albis. 

Fn. fuec, 195. 
Carduelis. Gefn. au. 242. Aldr, orn. I. 1%, c. 3. lonft. 
au. 97. t. 37. WilL orn. 189. t. 46. Rai. au. 89. 
;/. I. Merian. inf. t. 173. Alb. au. 1. p. 61. t, 64. 
Frifch. au. . t. i. /. 3. 4. OUn. au. 10. 
Habitat in Europae imiiperetisi hyeine in capitatis 
plantis. 

Melba. 10. F. facle caudaque rubris, abdomlne albo nlgroque vn- 
dato, dorlb viridi. 
Cardueii affinis viridls. Edvp. au, 128- t, 128. 
Habitat in China, 

Amanda- u. F. reftrlcibus purpurels medietate poftlca" atris, 
va, Amandava. Alh. au. 3. p. 72. t. yj. 

Hahhat in India oricntaU. 

Mas totus purpureus ; Femina cinerea exceptis roflro et 
reftricibus. 12. F. AVES PASSERES. Frinsilla, i8i Gyrola. 12. F, virldis, caplre rubro, collari flauo, peftore caeruleo. 
PafTer viridis, capite rubro. Edvo. ati. 23. t. 23. 
Habitat hi America. 

nibra. 13. F. rubra tota. 

Mufcicapa rubra. Catesb. car. l. p. 56. t. 56. 
Habitat in America. 

triftis. 14. F. flaua, frontenigra, alis fufcis. 

Carduelis americana. Catesh. car. i. p. 43. t. 43. 
Habitat i?t America feptentrionali. 

Zena. 15. F. capire nigro, fafcia alba alarum fupra infraque OCU- 
los, peftore fuluo. 
Fringilla bahamenlis. Catesh. car. i. p. 42. t. 42. 
Hahttat in America meridionali. 

brafllla- 16. F. cauda cuneiformi , corpore rufefcenre, temporibus 
na. vropygio abdomineque violaceis , roftro rubro. 

Fringilla coloribus rufo et caeruleo brafilienfis. Edw. 

aii. 191. t. 191. 
Habitat in Bralilia. 

bur)'ra- 17. E. virens , fuperciliis peftore abdomineque flauis , re- 
cea. migibus piimoribus margine exteriore albis. 

Chloris indicus. Edw. au. 84. 
Hahitat in jMadera. 
Similis Loxiae hutyraccae , fed rojlrum minus, 

Canaria. ig. F. roflro corporeque albicante, reftricibus remigibus- 

que virefcenribus. /•>/. fiicc. 207. 
Canaria. Cefi. au. 240. Aldr. orn. 1. Ig. c. 5. 
Pafler canarienfis. lovJL an. t. 36. Will. orn. 192. t, 

46. Rai. au. 91. n. 6. Alh. au. i. p. 62. t. 65. 

frijch. au. 2. 1. 12. f. 5. Olin, au. y. 
Hahitat in (Junariis infilis. 
Sefuinihus Phalarii/is impriwis vi^itans; hybrida paritf 

Jcd non cius nepos. 

Spinus. 19. F. remigibus medio lureis: primis quatuor Immacula- 
tis, rccbicibu'» bail fljuis apice nigris. En. fiec. 203. 
Acanthus auicula. Gcfi. au. \. 

Sipinus f Ligurinus. Aldr. orti. /. ig. c. 4. Will. orn, 
192. t. 46. Rai. au. 91. ;/. i. ////;. au. -;. p. 71. t, 
76. Frifch. au. 2. t. 11. /*. i. 2. Olin. au. 15. 
Habitat in liuropue itiniperetis. 

M 5 20. F, i8i AVES PASSERES. Frlngllla. fiammea. 20- F. fufca, crlfta llammea. Faun.fuec. 201. 
Linaria f Luteola nigra. Klein. au. 93. 
Hahitat in Europa. 

flauiro- 21. F. fufca, roftro flaulcante. Faun.fuec, 204. 
ftris. Hahitat in Europa. 

eannabl- 22. F. remlgibus primoribus reftricibusque nlgrls vtroque 
na. margine albis. Fn.fuec. 209. 

Linaria rubra maior. Will. orn. 191. t. 46. Rai. au, 
90. n. 2. Alb. au. 3. p, 68- t, 72. 73. Frifch. atu 
l.t.^.f.1.2. 
Habitat in Europa. 

Llnarla. 23. F. temigibus treftrlclbusque fufcis margine obfblete 
pallido, litura alarum albida. Fn. fuec. 210. 
Linaria rubra. Geft. au. 591. Aldr. orn. /. Ig. c. 9. 
\ _ Will. orn. 191. Rai. au. 91. «. 3. Alh. au. 3. ^. 70- 

t. 75. Fri/r^. /7«. ^. 10. f. 3. 4. 
Hahitat in Europa. 

^ngolen- 24. F. dorfo fufco , abdomlne caudaque caeruleis. 
fis. Fringilla ventre caeruleo. EdvQ. au. 131. t. 131. 

hahitat^ in Angola et Africa. 

vlolacea. 25. F. violacea , fronte fubtusque flauiflima. Muf. Ad. Fr* 

Babitat in Calldis regionihus. 

Nigro-caerulea funt Dorfum, Collum, Remiges, Re- 
ftrices fiipra. Flauiffima funt Frons , Peftus, Abdo« 
inen, Collum fihtus. Roflrum breuijfimum^ trigO" 
fium , 7iigrum apice incuruo. 

Schoeni- 26. F. re^:ricibus fufcis: extimis duabus macula alba cu- 
clus. neiformi, corpore grifeo nigroque, capite nigro. 

Fringilla capite nigro, maxiliis rufis , torque albo, corpo- 

re rufo - nigricante. Fn. fuec. 2II. 
PafTer aquaticus f, Schoeniclos. Gefn. au. 652. 
lunco f Paller arundinaceus. Aldr. orn. 529. 
PafFer torquatus in arundinetis nidilicans. Will. orn. I96- 

Rai. au. 93. n. 3. 
Canncvarola. Alb. au. 2. /'•47- t' 51« 
Hahitat in Europa. 
Similis F. doinefticae {rula nigra , fed capite nigro , coU 

lari alho , cauda maxime forcipata. 

27.F. ^r^. Ta^t^i.^^ i:i- ^^v/<<^^vs. ^. /y(y^. ^A^ . ^^^. /C^/j,j/. AVES PASSERES. Fringma. 185 domefli- 27. F. remigibus reftricibusque fufcis , corpore grifeo ni« 
ca. groque , fafcia alarum alba folitaria. 

Fringilla remigibus re6tricibusque fufcis , gula nigra, 

temporibus ferrugineis. Fn. fuec. 212. 
Pailer domefticus. Gcfn: au. 643. Aldr, orn. 1. 15. r.io. 

WilL orn. 182. t. 44. Rai. au. 86. Alh. au. i. p. 

5. 9. t. 62. Frifch. aii. . . f. 8- /• i. 2. Olin, 

au. 42. 
Ilahitat in Europa p-ope rura. 
Salaciffimus qiii vigefies ftepe coit. Hortis pef» 

Jhna. 

fnontana. 28- F. remigibus reftricibusque fufcis, corpore grifeo ni- 

groque , alarum fafcia alba gemina. 
Pafler montanus. Aldr. ornith. t. 15. c. 15. Olin. att. 

46. Rai. au. 87. 
Habitat in Europa. 
SijniUiina Fr. donieflicae fed minor, et fafcia dupJex in 

alarum tegetihus alha f teBrices alarum primi fe» 

cundiquc oydinis albiy at in F. do?jieflica tanttm 

fecundi. 

cbinen- 29. F. ferruginea, capite atro, roftro caeruleo. 

fis. Paffer chinenfis. Alb. ati. 2. p. 49. t. 53. /. I. Edx9» 

au. 43. t. 43. 
Hahitat in Cliina. 
Roflrum craflum fere Loxiae. 

hyemalis. 30. F. nigra, ventre albo. 

Pafler niualis. Catesb. car. l. p. 36. t. 36. 
Habitat in America. 

2Iena. 31. F. capite pe8:oreque nigris, clorfb alis caudaque ob- 
fcure virefcenribus. 
Pafler bicolor bahamenfis. Catesb. ear. I. p, 37» 

t. 37. 
Habitat in America. pp. MO- i84 AVES PASSERES. Motacilla. pp. MOTACILLA. Roflrim fubulatum, reftum: 

Mandibulis iiibaequalibus. 
\ •' - ' ■" Nares obouatae. . 

Lingua lacero - emarginata. 

Lufcinia. i. M. rufo - clnerea , genuum annulis cinereis. Fn.fuec, 

221. 

Lufcinia. Gefii. au. 592. Aldr. orn. l ig. c. 2. WilL 
orn. 161. t. 41. Rai. au. 78- n. 2. Alb. au. 3. p, 
49. f. 53. 

Hahitat /V/Europae frondoJts,noSfuvefpereque cantil/ans : 
tanta vox, tam paruo in corpujculo, tani pertinax fpi^ 
ritus; fpiritu prius deficiens quam cantu. Plin. X: 
29. Migratrix auis f «utritur ouis Forwicarum'. 

Calidris. 2. M. fupra fufco-virefcens, fubtus fulua, linea oculati 

fubocularique nigra. 
Lufcinia americana. EdiXf. au. 121. 1. 121. /. 2. 
Ifterus niinor nidum fufpendens. Sloan, iam. 2. p- 299. 

Rai. au. 184. n. 27. 
Uabitat in America. 
ReBrices apice luteae. 

modula- 3. M. fupra grifeo - fufca , te£lrlcibus alarum apice albis, 
ris^ peftore caerulefcente-cinereo. Fn.fuec. 223. 

Curruca cantu lufciniae. Frifch. au. t. 21. /. 3. Klcin, 

£iu. 73. 1. 1. 
Habitat in Europa. 

Scboeno- 4. M. teftaceo - fufca, fubtus palllde teftacea, capite macu- 
baenus. lato. Fn. fuec. 222. 

Habitat in Europa. 

campe- 5. M. grifea, capite clnereo, reftrlcibus concoloribus, 
ftris. abdomine albido. 

Curruca iamaicenfis. Edw. au. 122- t.J22.f.2» 
Habitat in lamaica. 

Curruca. 6. M. fupra fufca , fubtus alblda, reftricibus fufcis : exti- 
ma margine tenuiore aiba. Fn. fuec. 2y^. 

Cur- MotaciUae jj/ey/je^j<e infecriiiorae , vic graviuorae y kinc hyimtin Virfns c 
horealibus ad 7neyidi9nales terras ntigrant. AVES PASSERES. MotacIIla. 185 

Curruca. Gefi. au. i^yo. Aliir. orn. I. ly.c^^, Will. 

orn. 157. Rni. au. 79. n. 6. 
Hahitat in Europa. 

Hippo- 7. M. virefcente-cinerea, fubms flauefcens, abdomine 
lais. albido , arrubus fufcis. Fn. fuec. 234. 

Ficedula feptima. Aldr, orn. i. ly, c. 37, Rai. au. 

79. n, 7. 
Habitat /» Europa. 

Salicaria. g. M. cinerea , fubtus alba , fupercillis albls. 
Lufcinia falicaria. Klein. au. 74. 
Salicaria Gefneri. WilL orn. i^g. Rai. ait. gi. A]h. 

au. 9. p. 56. t. 60. 
Habitat in Europa. 

Syluia. 9. M. fupra cinerea, fiibtus alba, reftrice prima longitudi- 
naliter dimidiato alba, fecunda apice alba. tn. Juec. 
22%. 
Bahitat in Europa. 

Phllome- 10. M. fupra grlfea , fubtus cinerea , remigibus primoribus 
la. apice obfoletis. 

Lufcinia altera. Klein. au. 73. t. i. 
Hahitat in Europa. 

Ficedula. 11. M. fubfufca, fubtus alba, peftore cinereo maculato. 

Fn.fuec. 231. 
Ficedula cannablna. Will. orn. 163. Rai. au. gi. n. 

12. Alh. au. 3. p. 25. t. 26. 
Habitat in Europa. 

alba. 12. M. peftorenigro, reftricibus duabus lateralibus dimi- 

diato oblique albis. 
Motacilla peftore nigro. Fn.fuec. 214. 
Motaciila. Gefn. au. 618. Aldr. ornith, 1. 17. c. 23. 

Bell. au. 88. 6. Will. orn. 171. t. 42. Rai au. 75. 

ti. I. Alb. au. i. p. 49. t. 49. Frijch. at4. . t. 23. 

/*. 4. (Jlin. au. 43. 
Hahitat in Europa. 

flaua. 13. M. peftore abdomineque flaiio , re£lrlcibus duabus Ia« 
teralibus dimidiato oblique albis. /*>/. fuec. 215. Md. i%6 AVES PASSERES. Motacilla. 

Motacilla flaua. Ge/h. ati. 6l8- Aldr. ortt. /. 17. >. 
34. Will. orn. 1J2. t.6%. RaL au. 75. n. 2. AW, 
aii. 2. p. 54. t. 58. Frifih. au. . t. 23./. 3. 

Bahitat in Europa. 

Tiphla/ 14. M. viridls, fubtus flauefcens, alis nlgrls: fafciis dua- 
bus albis. 
Pafler vlrldis indicus. Edvp. au. 79. t. 79. 
Habitat in Benghala. 
Fafiiae alarmn ex apicibus teBricuni aJbis, 

Ruticilla. 15. M. nlgra, peftore macula alarum bafique remlgura 

reftricumque fuluis. 
Motacilla americana. Catesh. car. 1. p. 6j. t. Gj. 
Serino affinis auicula e croceo et nigro varia. Sloan, 

iam. 2. p. ^12. Rai. au. i88- n. 51. 
Ruticilla minor americana. Edw. au. go. t. go. 
Hahitkt in America. 

Viipanica. 16. M. ferruglnea, area oculorum alis caudaque fufci^ 
reftricibus extimls latere albls. 
Oenanthe fulua. Ed^X). au. 31. t. 31. 
Bahitat in Kifpania, 

Oenan- 17. M. dorfo cano , fronte alba , oculonim fafcia nigrsw 
the. Fn. fiiec. 217. 

Oenanthe f Vitlflora. lonfl. au. 123. t. 45. /. 13. 
WilL orn. 168- t. 41. /. 4. Rai. au. 75. n. i. Alb. 
au. I. p. 53. t. 55. 
^. Motacilla fubtus palllda, re8:rlclbus introrfum albis, 
dorfo vndulato. Fn. fuec. 219. 
Oenanthes vltiflorae ftmina. Alb. au. 3. p. 50. t. 54. 
Hahitat in Europae apricis lapidofis. 
Sexu et aetate varia; cejfante noBurno frigore aduenit* 

Kubetra. Ig. M. nigrlcans, fupercllils albis, macula alarum alba, 
gula peftoreque flauefcente. Fn. fuec. 21%. et 230. 
t. I. /: 3, 4. _ 

Mufcicapa f Oenanthe tertia. Aldr. orn. 735. Rai* 
au. 76. n. 4. Will. orn. 169. t. 41. / 5. 

Curruca maior altera. Frifih. au. . t. 22. /. 3. 

Ruberra. Alh. au. i. p. 50. t. 52. 

Ficedula f. Atricapilla alia. Unfi. au. . t. 45. /. vlt* 

Ficedula 3. aldrouandi. Mdiv. au. 30. t. 30, 

Huhitat in Europa. 

19. M, AVES PASSERES. Motadlla. igy 

Atrica. 19. M. teftacea, fubtus cinerea, pileo obfcuro. Fn. ftiec. 
pilla. 229. 

Atricapiila f. Ficedula. Aldr. orn. I. 17. c. 36. Will. 
orn. 162. t. 41. /J^/. <z«. 78. ^/. 8- Frifch. au, t. 
24./. I. 0//;7. /7«. 9. 
Habitat in Europa. 

Emerla. 20. M. grifea, fubtus alba, temporibus vropygloque 
rubris. 
Ruticilla bengalenfis. Edw. ati. 190. t. 190. Alb. aHr 

3. p. 52. t. 56. 
Hahitat in Benghala. 

Phocni- 21. M. gula nigra, abdomlne rufo, capite dorfoque cano, 
curus. l'n. fiiec. 224. 

Ruticilla. IVill. orn. 159. Rai. au. 78. n. 5. ^/^. <7//. 

I. p. 48. /^. 50. 
Phoenicurus media, penna caudae fubnigra. Frifch. au. 

t. 20.f.3. 
Habitat in Europa. 

Eritha- 22. M. dorfo remigibusque cinerels, abdomine reQ:rici- 
cus. busque rufls : extlmis duabus cinereis. Fn. fuec. 225. 

Habitat in Europa. 

Titys. 23. M. remiglbus nigricantlbus, re^ricibus rufis : interme- 
dlo pari nlgro extrorfum rufefcente. Fn. fnec. 227. 
Hnhitat in Europa. 

fuecica. 24. AT. pecVore ferruglneo fafcla caerulea , reftricibus fu- 

fcis verfus bafin fcrrugineis-. 
Motacilla peftore caerulco: macula flauefcente albedine 

cinfta. Fn. fucz. 220. 
Wegilecklin. Gcfn. au. 796. Aldr. orn. 749. Will, 

orfj. 160. Rai. au. 78. 
Ruricilfa gutture caeruleo. Edw. au. 28- 1. 28. 
Phoenlcuius pe8:ore caeruleo. Frijch. au. 3. t.^ 19. f, 

3. 4. 
^. \\ydengyckerlin. Gefii. /7//. 796. 
Hahitat in i!uropae alpinis. 

Sialis. 25. M. fupra cacrulea, fubtus tora rubra. 

Rubecula dorlb caerulco. Catesb. car. i. p. 47. t. a"^, 

Fdw. (ui. 24. t. 24. 
Habitat in Bermudis tt Amerlca calidiore. 

26. M. i8S AVES PASSERES. Motacilla. 

Velia. 26. M. caerulea, ventre clunibusque rufefcentibus. 

?*lufcicapa caerulea, ventre rubro. Edxv. au. 22.' 
t. 22. 

Spiza.i 27. M. viridis, remigibus primoribus nigricantibus. 

Mufcicapa viridis, capite nigro. Edxo. au. 25. t. 25. 

^. Mufcicapa viridis, capite caerulep. Edxo. au> 25. t. 
25./. 2. 
Hahitat Surinami. 

Rubecu- 28- M. grifea, gula pe£i:oreque fuluis. Fn. fuec. 226. 
la. Rubecula. VVil/. orn. 160. t. 58- ^^^* ^^^ 78- '^- 3* 

y4M. au. i. p. 49. A 51. Frifch. au. 3. f. 19. f 2. 
OUn. au. 16. 
Habitat in Europa. 

Troglo- 29. M. grifea , alis nigro cinereoque vndulatis. Fn. fuec. 
dytes. 232. 

Pafler troglodytes. Gefn. au. 65I. Aldr. orn. l 17. 
c. 4. WilL orn. 164. t. 42. Rai. au. 80. Alh. au* 
I. f. 5?. f. B. 
Trochilus remigibus tefFellatis» Frifch. au. . . t. 2. 4. 

.f-3- 

Hahitat in Europa. 

Regulus. 30. M. remigibus fecundariis exteriori margine flauis, me- 
dio albis. Fn. fuec. 235. 
Regulus criftatus. Will. orn. 163. t. 41. Rai. au. 79. 
n. 9. Alh. au. i. p. 51. f. 53. y4/d^r. om. /. 17. c. 
I. Frifch. au. * t. 24. /. 4. Catesb. car. 3. />. 13. 
f. 13. 
Hahitat in Europa. 

Trochi- 31. M. cinereo - virens , remigibus fiibtus flauefcentibus, 
lus. fuperciliis lureis. Fn. fuec. 236. 

Regulus non criftatus. Aldr. orn. l. 17. c. 2. WilL 
orn. 164. f. 42. Rai. au. %o. n. 10. Alh. au. 2. /». 
55. t. 59. / y4. Frtfch. . . t. 24. / 2. 
Habitat in Europa. 

Conf. Locuftella. Will. orn. 151. Alauda minima lo^ 
cuftae voce. Rai. au. 70 ; pro eadem habet* Muf 
petrop. 380. 

32. M. O ^J,^ J uP'^ -^-v^t^^in^^x^A^ < ■ // ^^' ^- ^ ' /"' A- ^^•- (jOJl^Ct^ -^*! ^^ {^JaJiA^-^-iy:^ s~~. AVES PASSERES. Motacllla. ij^ 

Acredu- 32. M. fiipra cinereo - vlrefcens, f emigibus fufcis ; feptimo 
la. oftauo nono apice alhis. tn. jucc. 237. 

Habitat m Europa. 

Penduli- 33. M. capite fermgineo, macula nigra oculari, remigibus 
nus. reclricibusqiie tuicis margine vrroque ferruglneis. 

Lanius minimus. Edrv. ati. «55. t. 55. 
Parus monranus. Alh. au. 3. p. 53. t. 59. 
Parus minimus Remiz. Titius Lipf. 1755. dilferta» 

tio. 
Parus lithuanicus nidum lufpendens. Klei^i. au. 86. 
Pendulinus. Acl. Vionon. 2. 2. p. 57. f. 7. 
Remiz. Kzaczyv\\. poJon. i. />. 294. 
Habitat iuVolomd, Lithuania, Hungaria, Italia, mijfa 
a D D. Montio> 

minuta. 34. M. grifea, capite nigro pun£lis alhis fparfis. Muf. Ad, 
Fr. 2. p. * . 

Habitat in Indla. 

Corpus magjiitucline ReguIi.DotCum Alaeque fupra gri^ 
fea. ?tit\usfauefcens lineis traiisncrjis nigris. Ca;;da 
fufca , lateribits paliida. Caput nigrir.n , adfperfum 
punclis rotundis albis , in ftigula peitna jino-ulis. 

Mas antice in capite lineis carneiSj pojiice pun^is 
albis^ 100. PARUS. Roftnim integeiTimiim. 

criftatus. l. P. capite criftato. Fn.fuec. 239. 

Parus criOarus. Gefn. au. 6^.J.nied. Aldr. nrn.I. ij.c. 
' 20. iVill. orn. ij^. t. 43. Kai. au. 74. ;;. 6. Alb. au, 

2. p. 53. /. 57 f. 2. trifcb. au. . . t. i^.f. 2. 
Habitat in turopa. 

maior. 2. P. capitenigro,temporibus albis, nucha lutea. Fn. fuec. 
23S. 
Parus maior. GV//;. ////. 640 ^Vi^. /?//. 95. ^. /?/rtV. 
orw. /. 17. c. i;. ^K/Y/. or«. 174. Rni. au. y:^. ;/. 

3. /1/^. /;«. r. /j. 44. t. 46. /'WycZ'. /7«. 3. r. 13. /. 
I. 2 0///7 //'/. ::g. 

Habitat in Europa. N g. r. i^o AVES PASSERES. Parus. 

ameiica- ^. P. caerult fcens , temporibus pe8:ore dorfoque flauefcen- 
nus. / tibus, hypochondriis purpurafcentibus. 

Parus Fringiliago. Catesh, car. i. p. 64. t, 64. 
Hahitatin A.m^n.cdt. fcpte?2trionaU ; anjola varietas Part 
maioris, 

caemleus. 4. P. remigibus caerulefcentibus : primoribus margine ex- 
teriore albis, fronte alba, vertice caeruleo. Fn, fuec. 
240. 
Parus caeruleus. Bell, an. 96. a, Gefn. au. 641. Aldr. 
orn. l. 17. c. 17. WiU. orn. 175. Frifch. au, 3. t. 
14./. I.? 
Hahitat in Europa. 

ater. 5. P. capite nigro, dorfo cinereo, occipite peftoreque albo. 
Fn. fnec. 241. 
Parus ater. Gefn. au. 941. Aldr. orn. 1. 17. c. 19. 
WiJI. orn. 175. t, 43. Rai. au. 73. n. 2. Frifch. au. 
Hahitat in Europa. 

paluflris. 6. P. capite nigro, temporibus albis, dorfb clnereo. Faun. 
fuec. 242. 
Parus paluibis. Gefn. au. 642. Aldr. orn. /. 17. c. ig. 
Will. orn. 165. t. 43. Rai. au. 73. n. 3. Alh, au, 3. 
p, 54. ?. 58- Frifch, au. 3. jr. 13./. 4. 
Hahitat in Europa. 

caudatus. 7, P. vertice albo, cauda corpore longiore. Fn. fuec. 243. 
t. i./. 243. 
Parus caudarus. Gefa. au. 642. /g". inffjia, Aldr. orn. 

1. 17. c. 15. rVi//. of7/. 176. t, 43. jRtfi. <?//. 74. n. 8. 

y4/A. rt!//. 2. p. 53. f. 57. /. I. 

Hahitat in Europa. 

biarmi- g. P. vertice cano , cauda corpore longiore. 
cus. Parus beardmanicus. Alh. an. 1. p. 46. t. 48. 

Lanius minimus. Ed^w. au.-^y t. 55. 
. Hahitat in Europa. 

Plpra. , 9. P. ater, capite fupra albo. Muf Ad. Fr. 2. p. 

Auicula toto corpore nigra, cum vitta alba. Seh* muf 

2. p. 102. t.. 96. /. 5» 
Hahitat in Indiis, StatU- 


^. ^^ h^ II . rci^ A. OLvu^C^O-t^ ^ , /^^A ' ^^- ^ ' J^U, 3t. 

AVES PASSERES. Parus. 191 

Statura MotacUIae^ fimiUs feqiienti, Jedroflrnm paula 
vaUdius. Corpus totiim ni^yriim. C\!p'-'t tot^fm album, 
Vibriilae ad os, vaUdiores qnajn in congenerihus* 

erythro- 10. P. niger , capire femoribusque fuluis. 
cephaius. Pams auricapillus. Klein. aii. 9,6. 

Parus niger, capite fuluo. Edvp. au. 21. p. 2t* 

Hahitat in America anftraU. 

Aureola. Ii. P. niger, capite peftoreque cocclneis, remigibus antrof* 
fum macula alba. Mnf Ad. Fr. 2. p. 

Parus nigeret fuluus. Edw. au. 85. t. S^-f 2. 

Auicula farinamenfis nigra , capite e luteo coccineo. 
Pet.gaz. 73. t. 46. f. 10. 

Auicula mexicana de Chichil totolh altera. Seh. muf 
I. p. 96. t. 60. f 8- 7- 

Hahitat in America. 

Cela^ 12. P. niger, roflro alho, macula alarum bafique caudae 
flaui^. Miif Ad. Fr. 2. p. * 
Habitat in Indiis. loi. HIRVNDO. i?oy?rww minimum 5 inciirimnijfii- 

• bulaaim ; bdfi depreflum» 
Ri&us capite amplion 

ruflica. i. H. reftrlclbus , exceptis duabus intermediis , macula al- 

ba noratis. Fn. fuec. 244. 
Hirundo domeftica. Gefn. au. 548. Aldr. orn. L 17. 

c. 6. ionf. au. 175. t. 42. WiU. orn. 155 t. 39. 

Rai. au. 71. n. i. Albi au. l. p. 45. t. 45. Frifch» 

au. t. 18. /. I. 
Hahitat in Eurr^pae domihus intra teSfum. 
Rufica et vrhica autnmno demergitur^ vereqtte emtt' 

git. 

erculen- 2. H. reftrlclbus omnibus macula alba notatls. 

ta. Hlrundo nidis edulibus. i\out. iau. 66. Rai. au. ^a» 

Capus marina. Rumph. herh. 6. p. 185* ^* 75* f' 4' 

Olear. muf 25. t. 14. /. 2. 6. 
Habitat in China ad ripasj nidis gelatinofis efculcntis, 
N 2 3 W* Hirundincs in Cive pifcantur ijiJiHn. vrbica. AVES PASSERES. Hirundo. 

9. H. reftricibus immaciilatls, dorlb nigro-caerulefcente. 

Fn. faec. 245. It. oel. 41. 

Hirundo agreRis f. ruftica. Gefi. ati. 564. Aldr. oru. 

1. 17. c. 7. Will. orn. 155. Rau au. 71. n. 2. ^i/^. 

/?«. 2. p. 52. f. 56. /'. A. Frijch. ati. 3. t. ij. 

Habitat in Europa, ad parietes fuh teBo. 
Venit venit Hirnndo , pulchra tempora adducens et pul" 
chros annos. Hefych. 

4. H. cinerea, gula abdomineque albls. Fn. fiec. 247. 
Hirundo riparia f. Drepanis. Gefi. au. 656. Aldr. orn. 

l. 17. c. g. Will. orn. 156. t. 39. Rai. au. 71. n. 

3. ^/^. ^«. 2. p. 52. f. 56. /. B. Frifch. au. t, 

18./ 2. 
Hahitat in Europae collihus arenofis ahruptis, foramine 

ferpentino. 

Apus. 5, H. nlgricans , gula alba , dlgltis omnibus quatuor an- 

ticis. 

Hirundo tota nigra, gula albicante. Fn. ftec. 246. 

, Hirundo Apus. Bell. au. 100. a. Gefn. au. 166. Aldr: 

orn. I. ij. c. 10. lonft. au. 119. t. 42. Will. orn. 

156. t. 39. Rai. au. 72. n. 4. Alh. au. 2. p. 51. nparia. Subis. !)^- Fr//i-/^. /72/. 3. f. 17. /. I. Hahitat in Europae altis. 
Interram decidens non euolat; capitur hamo Qicadae 
inferto. Bell. 16. 

6. H. nlgro - caerulefcens , ore fubtusque clnereo - exal- 
bida. 
Hirundo caerulea canadenfis. Ediv. au. 120. t. I20 
Hahitat ad finum Hudfonis. pelagica. 7, H. reflrlcibus aequalibus aplce fubulatls nudls. 

Hirundo, cauda aculeata, americana. Catcsb. car. "^. p. 

8. t. 8. 
Habitat in America. 

Melba. g. H. fufca, gula abdomlneque albis. 

Hirundo riparia maxima. EdvQ. au. 27. t. 2J* Klehl, 

au. 89. 
Hahitat adfretum Herculeum. 102. CA- ^l L^<:i^^^^'>^i.^iyi^-J-^>^^^ ^:>0/;^jrTp* AVES PASSERES. Caprimulgus. iP5 102. CAPRIMVLGVS. Ro/inim inciiruum, mini- 

mum, fiibulatum, bali 
deprefTum. 
VilYiJ]ae ad os ferie ci- 

liari. 
RiEiiis ampliffimus. 

euro- I. C. narium tubis obfoletls. 

paeus. Hirundo cauda integra , ore fetis ciliato. Fn. fuec, 

2J.g. 

Caprimulgus. BeU. aii. 2%. a. Gcfn. au. 242. lonfl. 
aii. 53. t. 20. Will. orn. 70. t. 14. Rai. au. 26. n, 

1. Alh. au. I. p. 10. t. 10. Frifch. au. . . t. lOI. 
Catesh. car. l. p. %. t. g. 

/6. Caprimulgus minor americanus. Catesh. car. 3. /?. 16. 

t. 16. £"^1^. ^«. 63. t. 63. 
Hahitat in Europa et America. 
Varietatem /d. iudico ex macula alha alarum et reifrU 

cum^ vt in mare auis europaeae. 
Vi^fitat Phalaenis et i^jfedis nociurnis, Nidus orhicU" 

latus e luto inter rupes. 

america^ 2« C. narlum tubulis eminentibus. 

nus. Caprimulgus f. Noftua fyluarica iamalcenfis. Sloan. iavi. 

2. p. 298. t. 255./. I. Rai. au. igo. 

Hlrundo malor fubfufca mifcella, macula alba fphaetic» 

in vtraque ala. Hroron. iam. 467. 
Hahitat in America calidiore. N5 CLAS- Cjpvimu'?;us lemrc dij[crt ah Hirundine, vti Stwx 4 Falconc, Phalaent « 
rapilionc. IP4 AMPHIBIA. 

C L J S S I S III. 

A MP H I B 1 A. 

P E S S I M A tetraque Animalia Corde vmlocuJari vniaurito , P«/- 
vionibus arbitrariisy Pene dupiici dignofcuntur. AMPHIBTA pleraque horrent Corpore frigido, Colore lurido, 
Sceleto cartilagineo, Cute foeda, Facie toraa, Obtutu 
medltabiindo , Odore tetro , Sono rauco , Loco fqualido, 
V-neno horreiido; non itaque in horum numerum fefe 
iaftauic eorum Auftor. P O L Y M O R P H A in his Amphihiis natura duplicem vitam pleris- 
que corjceilit: Aliis Metamorphojin fubire, aliis SeneBam 
exuere; aliis Ouo nafci, aliis nudos foetus parere ; aliis 
in Jicco hu7izidoque promifcue viuere, aliis dimidio anno 
hyemare ; aliis praedam nifu alluue aifequi, aliis fafcino 
quafi eandem in fauces reuocare. REPTILES pedati, aurihus plano - denudatis ahsque auriculis, 

variam vitam ex ftruciura igunt : Teftudines mnniuntuc 
Tefta; Dracones euolant Alis; Lacertae fugiunt Pedi- 
bus ; Ranae abfconduntar Loco ; nec onines Veneno 
prorfus carent, vcBufo, Saiamandra, Gecko. SERPENTES apodes, ahsque Aurihns furdos, a Pifcihus fe- 

pannt PuliTiones, Ouorum catena , Penisque duplex 
muricatus, aflinitas denique cnm Lacertis tanta, ac La- 
certirarn cum Ranis, vivque ^i-nites admittens. Hos nuda 
in tetra reieftos , arruum minin:erii experfes omnium in- 
iurne exnonros, arm inir Narnra conr.^niafrix ^\i\s artnis, 
horrentibus exfecrabxli Venenot m &iviQiCi% diuerfo, S-mc 

autem 'JU. a^.m Jijt-pUu^ /v //'/^- , J6^ J . E ■-. 3'. iJQJlyh(Li.^/L:A. A . /7/4- . /^' c- ^'F. p. ^ 


r /fe^./.v. /- //^>.. -^ U6 .c^-T^ h- ^^ AMPHIBIA. IP5 autem haec Tela dentibus fimllllma , fed extra maxillam 
luperiorem collocata, proque lubitu exlerenda et rttrahtn- 
da, lacculo faniei affixa , quam vulnere inllant in fantiui- 
nem, tum diri effeftus cauflam , caererum inertem; lic- 
que Catonia haec moriii virus habent et fatum dcnte mi- 
nantur, pocula morte carent, prout folide Redi. Ne 
vero hi fpotiati miferique armis, quae Iplls iupereflcnt, 
nlmium faeulrent, decimam quamque tantum fpeciem ar- 
mault (^) Imperans, fed verfipelles eos voluit, vt du- 
bli omnes metuerentur ab omnibus ; at Beneficus Homi- 
ni dedit indis Ichneumoncm cum Ophwrrhiza^ ame- 
R I c A N 1 s Siiem cum Sencga , E v r o p a e i s Ciconiam 
cum Oka. 

D I AG N o s I N, qui vellt horum , eandem defumat a Pedum fuc- 
cedaneis6V//^/j' ahdominaUhiis caudalihiisquc ; ne vero nu- 
merus alteri demtus alterique additus leducat,iuuat etlam 
vterque connumeratus. (y1t7. Stockh. ly^^. p. 206.) ; ab 
ano vtrinque Longitudo illufirat, et Color in nonnullisj 
caue vero ne renata fit mutilata cauda. NANTES pInnato«; ^qmticos ( Chondj'optcry(rios cartilafrineosue 
diftos Pifces) Amphibiorum claiTem nunc liibire iubent 
Pulm.ones (*) arbitraiii, Latere licet, non vero branchlis 
liberis, fed adnatis, refpiranres; Maresque Pene duplici 
infidentes Feminis! ouis concatenatis foeris, foedaque 
Cutis, OfTaque cartilaginea, cetera. Neque hi omnes 
Toxico expertes , teile Paftinaca , Torpedine. AMPHIBIOLOGI omnlum paucIiHmi funt, nullique veri. 

Seha numero f^upendo fibi ignota pulchre collegit et de- 
lineault, fed multiplicauit, minimcque defcripfir. Cates^ 
hacus nec paucos Serpentes pulchrius dclmeauit, quam 
notauit. N 1 GENE- (•) ]'uhiio}n-( hernvt ^^eclivnti if Vijciuvi, fed adnati vnji arcnro cyliU' 
dticv tul>HloJo, ahique radio ojjeo, luc pifciuvi Jimili ^ niji cxterna fi- 1^6 AMPHIBIA, 

GENERVM Clwaaercs. 

I. REPTILES pedati, fpirantes ore: 

103. TESTVDO Corpus Tejla inumtum, 

104. DRACO Corpus Alis voIatiJe. 

105. LACERTA Corpus [Tefta Alisue) nudum^ caudatum. 

106. RANA Corpus Jimiliter nudumy ecaudatum. II. SERPENTES apodes, fpirantes ore: 

107. CROTALvs Scuta Ahdominalia Caudaliaque cum 

Crepitaculo, 
I08« BOA Scuta Ahdomi?taUa Caudaliaque ahsque Crepi^ 

taculo. 

109. COLVBER Scuta Ahdominalia ; Squamae Caudales. 
Iio. ANGvis Squamae AbdominaJes Caudalesque. 

111. AMPHiSBAENA AnnuJi AhdominaJes CaudaJesque» 

112. c A E c 1 L I A Rugae nudae JateraJes, III. N A N T E S pinnati, fplrantes lateribus : 

113. PETROMYZON SpiracuJa 7. 

114. RAiA SpiracuJa 5 fubtus,' Corpus depreffum. 

115. SQj/ALvs SpiracuJa 5 Jateralia. Corpus teres. 

116. CHIMAERA 5^/V^^//M I. Dentes primores incifores 2, 

117. L o p H I V s SpiracuJa i. Pinnae peSoraJes bracJ?io in- 

fertae. 

11%. ACIPENSER Spiracula h Os retra6JiJe, I. RE- ^^ ^ /76.^.- J6, ^/, /; A ^.,- J«5^ ^'^ /r/^^- c^. ^ A /. /^-, JfQii^yL^x:^ ^. /^^-_ ^. ^'^ /. /" .^j' 


^ / AMPHIBIA REPTILIA. Teftudo. 197 

L REPTILES. Os vefpirans. 
Pedes quatuoY, 103. TESTVDO. Corpus tetrapodum, caudatum, 

tefta obtectum. 

Mydas. T. pedibus plnniformlbus, vnguibus palmamm binis, plan- 
tarum folirariis , tefta ouata. 
Amocn. acad. i. />. 138- Tciludo vnguibus acuminatis : 

palmarum duobus, plantarum vnico. 
Muf. Ad. Fr. I. p. 50. Teftudo atra. 
Osb. itcy. 293. 

Gepi. qnadr. 78. Teftudo marina. 
Aldr. quadr. 712. t. jl^. 
Greiv. mfff. 38- t- 3« /• 4« 
Olear. muj. 27. t. 17. /. i. 
Bradl. natur. t. 4. f. 4. 
/8. Sch. mnf i. t. %o.f. 9. Teftudo marina americana, 

jMydas di6>a. 
Amocn. acad. i. p. 137. Tcftudo eadem. 
Marcgr. braf 241. lurucuia brarilienfibus. 
llai. quadr. 256. 
y.' Amocji. acnd. i. //. 287. ^?. 7- Teftiido vnguibus acu- 

min.itis , palmarum planrarumque folitariis. 
Muf Ad. Fr. I. p. 50. Teftudo eadem. 
Seh. muf 1. t. 79. /'. 4. 5. 6. 
Habitat ad wfulas Pehgi: 'wfdam Adfcenfionis etc, 

oua mcmbranacea noBu in Arena calcaria rotuiida 

dcfodit. 
Caro -jiridcfcens y cfcnknta ; rcfnpinata in mari dormi' 

ens natat; incedit tot bominihus^ quot ei in/ijlant: 

in terra refupinata noti erigitur. Tcjta olim pro fcu- 

tisj fornicibus. 

Caretta. T. pcdibus pinniformibus, vnguibus palmarum planta- 
rumquc hinis , tcfta ouata acute ferrara. 

Cron. muf. 2. p. 85- w. 69. Teftudo pedibus natatoriis, 
vnL;iubus acuminatis binis. 

Bro-ivn. itini. 465. TelHido vnguibus vtrinque binis 
acutis , fiiuamis dorfi quinque gibbis. 

N 5 C>. ip8 AMPKIBIA REPTILIA. Tefludo. 

Catesh. car. 2. p. 39. t. 39. Teftudo Caretta Rochef. 
Rai. quaJr. :*58. Teftudo Caretta. 
Habitat ad injhlas Americanas. 

orblcula- 3. T. pedibus palmatls, tefta orbiculata planlufcula. 
ris. Rai. quadr. 254. Teiludo aquarum dulcium 1 

Habitat in meridionallhus Europae. 
Tefta parua inteo^errifna orhiculata , nec mitice nec po- 
Jlice e?narginata. Sternum pojlice bifdmn. Peduni 
digiti 7nembrana confiexi in plantam orbiculatam. 

fcabra. 4. T. tefta planiufcuia , fcutellis omnibus intermediis dor- 

fatis. 
Hahitat in Indils. 
Corpiis et tejlae latera fuhtus aJbo nigroque varia : Ster^ 

num antice truncatum. 

lutaria. 5. T. pedibus fubpalmatls , cauda corpore dimidio breuio- 
re, tefta fubconuexa poftice tribus fcuteilis carinata. 
Anioen. acad. i. p. 139. n. 23. Tertudo vnguibus acu- 

minicis , palmarum planrarumque quaternis. * 
Hahitat in Italia, Oriente. 

Palmae magis pahnatae , plantae minus, Sternum pO' 
Jjice truncatum. 

«raeca. 6. T. pedibus fubdigitatls, tefta gibba marglne laterall ob- 

tufiflimo, fcutellis planiuiculis. 
TeiVado teireliata minor africana. Edw. au. 204. t. 

204. 
Hahitat in Africa. 
Corpus caudatum^ pahnis vngtiihus 5, plantis vero /[. 

carolina. 7. T. pedibus digitaris , tefta gibba , cauda nuUa. 

Teiludo tefrellata minor caroiiniana. Edw.^ au. 205. t. 

205. 
Hahitat in Carolina. 
Palmae pcntadaciylae , Plantae tetrada^yjae. 

carlnata. g- T. pedibus dlgiratis, tefta gibbofa, fcuteilis dorfalibus 
qnaruor anrenoribus carinatis, llerno integro. 
Hahitat in Caiidis regionibus. 

9- T. Tefindines abfcijfo capitc C^icpe i^ dics viunnt ; hycwe in frigidiovibus hy- 
bevuant teyreflres. thilhim animal Teftndim tardius ; copnlti cohae- 
rent faepe fcr menfern. AMPHIBIA REPTILIA. Tefludo. ipp 

geome- 9. T. pedibus pofticis palmatis, teftae fcutellis eleuatis 
trica, truncatis. 

Mtif Ad. Fr, I. p. 50. Teftudo vnguibus acuminatis : 

palmarum 5, planramm 4. 
Worm. muf. 317. Teftudo pifta f. fiellata. 
Amoen. acad. i. p 139. n. 24. 
Grcw. mnf. 36. t. 3. /. i, 2. Teftudo tefta tefiellata 

maior. 
Seh. mnf. i. f. So. /. 8- Tefludo minor amboinenfis. 
T^lf hraf t. 105. Tefiudo nigricantibus et fiauefcenti- 

bus figuris geomerricls. 
'Rai. qnadr. 259. Teftudo tefi^ellata minor. 
Hahitat in Alia. 
Tefta nigra fcutellis Jlattis radios parttos anafto7?2ofantes pufilla. 10. T. tefia hemifpfiaerica : fcutellls conuexls trapeziis 

margine ftnaris difco punftiti,. 
Grerv. mnf 3^. t. 3. /! 3. Ttftudo virginea. 
Woi'7}i. mnf 313. Teiludo tcrrefiris pufiila ex India 

orientali. 
Rai. qnadr. 259. Tefiudo eadem. 
Habitat in India, 

ferpenti- 11. T. pedibus digitaris, tefia fubconuexa pofiice obtula 
na. acutc quinqnedenrara. 

Hahitat in Calidis regionihfts, 

104. DRACO. Corftif tetrapodum, caudatum, ala- 
tiim. 

volans. I. DRACO, Syft. nat. 36. Cron. mnf 2. p. 73. n. 46. 
Mnf Ad. Fr. i. p. 40. Draco. 

Amaen. acad. i. /;. 126. Lacerra- cauda tereti , pedibus 
pcnradaiiiylis/alis femore conncxis, crilla gulaetnplici. 
Bont. iati. 57. t. 57. Lacerrus vol.nn f Dracunculus. 
6>/J. mnf 2. t. 86. /. 3. Laccrta ahicana volans f. Dra- 
co voians. 

Ihad/. Ti/Judtnihiis 1'eAtirH diyjlt anlici <, p"J iCt .;, tctidcw iv^uiius, cxceptis inari^ 
his j)iuniforn:il*u( pcAibus Scutn ttftn< numcro lacpius conucutnnt^ 
zrtdi diazMO/is Spicicrtir.i di(^ ciiltma. 

Dvaconcs otnnts rtliqni aucfoirvt falu^^^f funt, vt TIYDRA, Stb. mu^. /, 
t. loz. f. i. Hamburgi anobis viJa^nonnatHrae , Jed artisopns (.\iminm. 20O AMPHIBIA REPTILIA. Draco. 

Bradl. natttr. t. 9. f. 5. Lacerta volans. 
Hahitat in India, Africa. 

105. LACERTA. Covpus retrapodum, caudanim, 

nudum. 

♦ Cauda compre(pi. 
Croco- I. L. cauda compreda, pedibus triunguiculatis, palmis 
dilus. penrada£lylis, plantis tetradaftylis palmatis. 

Amuen. acad. i. p. 121. Lacerta eadem. 

Mnf. Ad. Fr. i. p. 40. Lacerta eadem. 

Gron. mttf 2. p. 74. ;/. 47. Crocodilus maxillis depref^ 
fis conicis, pedibus etc. 

Bcllon. aqtiat. 41. Crocodilus. 

Gejh. qttadr. 9. Crocodilus. 

Aldr. aquat. 6yj. Crocodilus. 

lonft. qitadr. t.jC). f. 3. Crocodilus. 

Rai. quadr. 261. Lacertus maximus. 

Bont. iau. t. 55. Crocodilus Cayman.* 

Marcgr. brajf. 242. lacare. 

Olear. muf. %. t. 7. f. 3. Crocodilus. 

Bell. mtif 47. t. 13, Crocodilus niloticus. 

Sloati. iam. 2. p. 932. Crocodilus. 

Seb. mttf 1. t. 103. 104. Crocodilus. 

Merian. ftir. 49. /. 69. Crocodilus. 

VaUifn. nat. j. t. 43. 

Catesb. car. 2. t. 63. Lacertus maximus. 
' Habitat in AiYic^ey Afiae, Americae Aquis, 

Anatome Crocodili. Haffelq. iter. 292. 

Oua centena deponit , effoditintttr ab lchneumone , /z«/- 
cula ; exclufos pttllos Mater in tergum prouocat , ad 
aquas dticit, decidtios Mas Feminaque ingurgitant ; 
fttb aqtia vorat; in catenam adfociati aqtiatilia ex» 
agitant. Leuiathan lobi. 40.* 20; 41.* 24. 

Fugientibtis atrox ; edoBi dorfo ipjtus infiliunty regunt, 

Caudiuer-2. L. cauda depreffo - plana pinnatiiida, pedibus palmatis. 
bera, Fcuill. peruu. 2. p. 319. t. 319. 

Seb. muf 2. t. 62. f. 9. 
Habitat in Peru. 

fuperci- 3. L. cauda carlnata, dorfo fuperciliisque ciliatis. 
liofa. Miif Ad. Fr. i. p. 40. Lacerta eadem. * 

Seh AxMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 201 

Seh. muf.i. t. 109./. 4. 
Hahitat /i^Indiis. 

fcutata. 4. L. cauda fubcompre/Ta medlocri, futura dorfali denta- 
ta, occipite bimucronato. 
Sch. muf. I. p. J79. t. 109. /. 3. Salamandra prodigiofa 

amhoincniis fcutata. 
Hahltat in Afia. 

Monitor. 5. L. Cc-^uda carlnata, corpore mutico. 

Muf Ad. Fr. I. p. 41. Lacerra cauda anciplti integra» 
pcdibus penradaftylis , digitis omnibus vnguiculatis. • 
Seh. muf. 2.t.%6.f.2. 

t.lOyfl. 

I. t. 94. /. I. 2. 

Hahhat in Indiis. 

Corpus maculis alhis ocellatis verticillatum. Fafciae 
abdominis aihi lineares interruptae. 

prlncipa- 6. L. cauda fubcarinata , crifta gulae integerrima , dorfo 
lis. laeui. 

Mnf Ad. Fr. i. p. 45. 

Amocn. acad. j. p. 286. t. l^. f. 2. 

Hahitat in Indiis. 

bicarina- 7. L. cnuda comprefla fupra bicarinata mediocri, dorfb 
tu. quadrifariam-carinato-iliiato. 

Hahitat in Indiis. 

Parua, p-ifea. DorCumfriis duahus eleuatis etlatertt 
dorfi fimnda ex fqnamis carinato-ftriata ; iatera 
fquamis conucxo-tuherculatis. Abdomen 24. ordini' 
hus transuerfilihus fjuatnarum{in jin(ruIo 6.) teclum, 
Cauda corfwre vix fcfiuilonjior, co?nprc(fa; Jiihtus 
Jlriata , laterihus lacuis , Jiipra duplici carina an^U" 
lata. Crirta nulla. 

paluftris. g. L. cauda ancipiti mediocrl, pedlbus mutlcls fiflis; pal- 
mis tetradiftylis. Fn. Jucc. 2>fi. 
Gron. muj\ 2. p. jy. n. 51. Salamandra alepidota ver- 

rucofa etc. 
Rai. qtiadr. 275. Saiamandra aquatica. 
Sch. muj'. I. t. 89. f. 4. 5. Lacerta amerlcana. 
Hahitat in V \\ro\-. ac aqui^ dulcihus fla^runvtihus. 
An dijlinda Jpccics a L. agiliy vcl larua alius ? 

9.L. ,202 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

* * Cauda verticillata, 
Cordy- 9. L. cauda verticillata breui ; fquamls denticulatis, corpo- 
lus, re laeuigato. 

Anioen. acad. I. p. I51. 29C. 

Grmi. muf. 2. p- 79. u- 55. Cordylus. 

Seh. mnj. i. t. 84. /• 3. 4. et 2. f . 62. /* 5* 

Hahitat in Africa , Afia. 

Corpus Jquamis truncatis verticillatum* 

Stelllo. 10. L. cauda verticillata mediocri: fquamis denticulatis, 
Capire corporeque muricato. 
Hajfelfj. iter. 301. Lacerra Stelllo. 
Tournef. itin. i. p. 119. t. 120. Lacerta Coflordilos cliQa* . 
Seh. ?nuf. 2. t. 8. /'. 7. 
Hahitat in Oriente : Delos, Aegypto, Africa* 

tnaurlta- 11. L. cauda fubuertlcillata breui murlcata aplce laeui, corpore 
nica. fupra muricato, pedibus fubtus fquamatis. 

Hahitat in Mauritania. E. Brander. 

Corpus hahitu et fi^ura L. Gecko, fed hiridum et ad 
latera capitisy fupra collum, dorfum, feniora^ verru- 
cofuni mncronihus. Cauda corpore hreuior^ a hafi ad 
medium fpinis fexfariam ^nuricata^ inde ad apicem 
laeuis. Digiti pedmn omnino vt in Gecko fuhtus la^ 
mellofo-fquamati , vnguihus minimis. Subtus totmii 
corpus laeue fquamis minnnis. 

azurea» 12. L. cauda vertlcillara breul : fquamis mucronatis. 
Muf Ad. Fr. I. p. 42. Lacerta eadem. 
Seh. muf 2. t. 62. f. 6. 
Hahitat in Africa. * 

turcica. 13. L. cauda fubuerticlllata medlocri, corpore grlfeo fub- 

verrucofo. 
Edw. au. 204. t. 204. Lacerta minor cinerea macu- 

lata afiatica. 
Hahitat in Oriente. 
Cauda vix corpore longior, ohfolete verttcillata. Corpus 

paruu7n, grifeum, pun6fis fufcis irroratu?n, inaequale 

et quafi verrucis ohfoletis adfperfum. 

Ameiva. 14. L. cauda verticlllata longa , fcutls abdomlnis triglnta, 
collari fubrus ruga duplici. 
Amoen. acad. 1. p. 127. 293. Lacerta cauda tereti cor- 
/ pore duplo longlore, pedibus pentadaCtylis, crifta nul- 

la, fcutis abdominalibus 30. AMPHIBIA REPTILIA. Lncerta. 203 

Mnf Ad. Fr. i.p. 45. Lacerra eadem. 

Crun. ifiuf. 2. p. 80. t. 56. Lactrra caiida fereri cor- 

pore rriplo longiore, fquamis laeuiflimis, abdominali- 

bus oblongo-quadraris. 
Clnf. exot. 115. Lacerrus indicus. 
Edto. au. 202. t. 202, 203. Lacertus maior viridis. 
Worm. w////? 313./. 313. 
Rai. quadr. 270. Lacsrtus indicus. 
Scb. muf. I. t. 85. f 2, 3. 
t. 8S. /. I, 2. 
SJoaii. iam. 2. p. 333. t. 273. /. 3. Lacertus maior cl- 

nereus macularus. 
/5. Amocn. acad. 1. p. 130. Lacerra cauda rereri corpore 

fefquiU^-ngiore, pedibus pentada£lylis , doiib lineis 

longirudinalibus ftriato.''' 
Hahitat in America. 

agilis. 15. L. cauda verdcillara longiufcula fquamis acutis, col- 

lari fubrus fquaniis conlkufto. 
Fattn. fuec. 1352. Lacerta cauda tereri verricilbra lon- 

gitudine corporis, pedibus penrada^lylis vnguicularis. 
Syft. nat. 36. tJ. 6. Lacerra cauda rereri longa verricil- 

lara fquam.is acuris, pedibus penraduclylis vnguiculatis. 
Mtif Ad. Ir. I. /;. 43. Lacerra eadem. 
CroiJ. 7iit!f. 2. jK 80 n. 57. Lacerta cauda corpore 

parum longiore, fquamis laeuiilimis. 
Rai. qtiadr. 264. Lacertus vulgaris , ventre nigro ma- 

culato. 
Seb. miif 2. t. 79. /. 4. Lacerta minor maculata in- 

digena. 
p. Rai. qtiadr. 264. Lacertus viridis. 
Aldr. qtiadr. 634. Lacertus viridis. 
Seh. mtif 2. t. 4./. 4. 5. Lacerta viridls. 
liahitat ift Europa , Indir.. 
Variat in atifrfili Ijiropa cnloye viridi ; Itidica pfiIchrit/3 

colnrata. Femora pajiicn fiihtus linea e ptinSis caU 

lojis nctJtay vt /";; I. Atiieiva. 

alglra. 16. L. cauda verticillara longiufcula, corpore lineis vtrin» 
que dup.bus flauis. 
Ilahltat in Mauritania. /:'. Brander. 
Corpus vix di^ito lon^rius , fipra ftifcnm ^ fnhttis (!a* 
vejcens. Squamae darfihs carinatac, aciitiorcs. Li- 
ncj vtrinque faua darfnn includit ct alia vtrinqtie ab* 
dnmen dijlingiiit a latcrihtts. 

1-. L. 204 AMPHIBIA REPTILIA. LacerM. 

Seps. 17. L. cauda verticillata longa, futura laterali reflexa, 

fquamis quadratis:. 
Amoen. acad. i. p. 293. Lacerta cauda verticillata, pe- 

dibus fubpentadaftylis , fcjuamis quadratis.* 
Hahitat in Meridionalibus. 
redcs^-breties reTJiotiJjhjn, curforii : Ahdomen pjanum. 

angulata. ig- L. cauda hexagona longa, fquamis carinatis mucro- 
natis. 

Hahitat in America. Rolander. 

Variia dorjo fufco, Squamae omnesy exceptis ahdo?ni' 
nalihuSj mucronatae, valde cariuatae. Capur nudum^ 
rugis variis eleuatis : pofiice, vhi fquamae colli incipi^ 
nnty quajL truncatum et annexum; Jhh Gula fjuamae 
2, magnae, rotundatae. Cauda corpore Jejfquilon" 
gior, hexagona , valde angulata. 
* * "* Cauda tereti imhricata , ccrpore hreuiore. 
Chamae- 19. L. cauda tereti breui incurua , digitis duobus tribus- 
leon. que coadunatis. 

Amoen. acad. I. p. 290, 501. Idem. 

MuJ\ Ad. Fr. 1. p. 45. Idem. 

Cron. muf. 2. p- 76. n. 50. Cbamaeleon. 

Olear. niuf 9. t. g. /. 3. Chamaeleon. 

Bellon. itin. I. 2. c. 60. Chamaeleon. 

Besl. muj\ t. 12. Chamaeleon. 

Valent. muf I. 3. c. 31. Chamaeleon. 

Kircher. muj'. 275. t. 293. /. 44. Chamaeleon. 

JonJL quadr. tr. 79. Chamaeleon. 

Seh. muf I. t. 82./. 3. 4. 5. et t. 83./. 5. 

Aldr. quadr. 670. Chamaeleon. 

Hahitat in Africa, Afia. 

Anatome Chamaeleontis. Hajfelq. iter. 297«' 

Variat vertice plano et carinato. IntuiJiefcit detume* 
fcitque lente corpus. Oculi teBi : pupilla nuda aura" 
ta fulgentijfmi. Inceffus tarduspedibus oppojhe ano- 
malis caudaque Jcandente. Lingua lumhriciforjniSf 
lon^iffimay mttjcicapa. Colores mutat in calidisi 
no^u vigil. 

Salaman- 20. L. cauda tereti breui , digitis mutlcis, corpore porofb 
Ura. nudo. 

Amoen. acad. 1. p. 131. Lacerta cauda teretl breui, pe- 
dibus inemiibus: palmis tetradaftylis , plantis penta- 
daftylis. 

Muf AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 205 

Muf. Ad. Fr. i. p. 45. Lacerta eaclem. 
M^tth. diofc. 274./. 274. Salamandra. 
(jeffi. quadr. go. Salamandra. 
Aldr. quadr. 641. Salamandra terreftris. 
lonft. quadr. t. "jj. f. 10. 
Olear. muf, t. 8- /• 4« 
Seb. muf 2. t. 12. f> 5. 
Hai. quadr. 173. Salamandra terreflrls. 
Hahitat wEuropa. 

Corptts nudiim ahsqiie fquamis^ poris perttiftim. 
herehatiir atttiquttur in igfie vittere, fed experttii Bar" 
tholiims; oktim e poris exfudans pro pjilotro hahetiir. 

Cecko. 21. L. cauda rereri medlocri, dlglris fubtus imbrlcatis, 

corpore verrucolb. 
Ainoen. acad. i. p. 133. 292. Lacerta cauda tereti me- 

dlocri, pedibus pentadaftylis : digitis criftatis imbrica-' 

tis, corpore verrucoib. 
Mttf Ad. Fr. I. p. 46. idem. 
Hajjelqu. iter. 306. Lacerta Gccko cauda tereti me« 

dlocri, pedibus aiftatis fubtus longitudinaliter U- 

mellofis. 
Gron. mttf 2. p. 78. n. 53. Salam.andra. 
5"^^. mttf 1. 1. 168. /. 2 - 8- 
Bont. iau. 57. Salamandra indica. 
Hahitat in Indiis, freqiiens etiam in domihus. 
Pedihus exhalat veneuutn in efcttlcntis {^an vrina .■?) HaS' 

felq. Manfueta ; humo afylitm. 

Stincus. 22. L. cauda tereti mediori apice comprefra, digitis mutl- 
cis marginatis. 
Cron. mttf 2. p. y6. n. 49. Sclncus. 
5"^^^. mtif 2. p. 112. t. 105. / 3. 
Bejl. muf I. 12. f. I. 
Clear. mtif 9. /. 8- /• I- 
Rai. quaclr. 271. Scincus, 
Amnen. acad. l. p. 294. 
Hajfelqu. aSt. v{f 1750. p. 30. 
- - - itin. 309. n. 58- 

Hahitat in montofs Lybiae , Aegypti, AxiXAd,^ pctrtae» 
Curptis ofjicinale pro aphrodijiaco. 

hifplda. 23. L. cauda teretl mediocri , verticc rrlmurlcato. 
MttJ'. Ad. Fr. 1. p. 44. Laccrta eadem. io6 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Self. mnf. 1. 1. 109. f. 6. ■ 

t. 83- f' 1.2. ' 

Habitat in America attftrali. 

crbicula- 24. L. cauda tereti breui, trunco fubglobofo fupra mu- 
ris. ricato. 

Seb. nwf I. p. 134. t. 83. / I- 2. Lacertus orbicula- 

ris rpinofus. 
Hcrnand. mex. 327. 328. Lacertus orbicularis. 
Rai. quadr. 263. Lacertus orbicularis. 
Hnbitat in Mexico. 

vulgaris. 25. L. cauda teretl mediocri, palmis tetrada8:ylis, pedibus 

muticis. 
Faun. f/ec. 254. Lacerta pedlbus inermibus, manibus 

tetradaftylis, plantis pentadaftylis, eorpore liuido:li- 

nea dorfali fufca duplici. 
Rai. quadr. 264. Lacerta vulgaris. 
Habitat in Europa, Larua fub aquis. 

aquatica. 26. L. cauda teretiufcula medlocri, pedibus muticls fifTis : 
palmis tetradaOiyils. Fn.fuec. 257. Syft.nat. 6.p. 36. n. 8. 

Gron. muf. 2. p. 78- «• 52. Salamandra alepidota, cau- 
da teretiufcula. 

Cefi. ouip. 31. Lacertus aquaticus. 

Seb. muf 2. p. 15. t. 12. /. 7. Salamandra zeylanlca. 

Habitat in Europae aq,nis dulcibus, ftagnantibus. 

Vtrum haec diftinBa fpccies vel larua prioris nondum 
rite perfpeBum babeo: 

* * * * Qauda tereti imbricata , corpore longiore. 

Bafili- 27. L. cauda tereti longa , pinna dorfali radiata, occipite 
fcus. criftato. 

Seb. muf I. t. 100. / I. 
Habitat in America auftrali. 

Iguana» 28- L. cauda tereti longa, futura dorfall dentata, crifla 
gu'ae denticulata. 
Amoen. acad. i. p. 123. 287- Lacerta cauda teretl, pe- 
dibus pentadaftylis , crifta dodi longitudinali, gulae 
pendula antice dentata. 
Muf Ad. Fr. I. p. 43. Tdem. 
Gron. muf 2. p. 82. n. 60. Iguana. 
Marcgr. braf 236. / 236. 

Imft. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 207 lonfl. quadr. t, yy, f. 5. ^ 

lacob. muf. f. 4. 

Okar. muf t. 6. /. I. Yuana. 

Bont. iau. 56. t. 56. Lacerta Leguan. 

Marcgr. braf 236. Senembi f. Iguana. 

Nkremh. nat. 271. t. 271. 

Ovied. amer. l. 13. c. 3. 

Hed. exper. loo. t. lOl. Iguane. 

Worm. jjiuf ^^. 

Sloan. tani. 2. p. 333. 

i?<7/. quadr. 265. Lacertus Senembi et Iguana, 

Seb, muf. I. ?. 95./ I. 2. 

96.7.4. 

97/3- 

98./ I. 
Chif exot. 116. Vuana. 
Catesb. car. 2. />. 64. f. 64? 
Hahitat tn Indiis. 

Capitur linca laqueari. Caro ommum fapidifftmay St» 
pbiliticis noxia. 

Calotes. 29. L. cauda tereti longa, dorfo antice capiteque pofHce 
dentato. 
Amoen. acad. l. p. 289. 
Muf Ad. Fr. i. p. 44. 
Seb. muf I. t. 95. /; 3, 4. 

^93-/- 2- 
Hahitat in Afia: Zeylona. 

Cvrpus caeruleum fiuamis acutis , y/^^fw flriatum. Spi' 
ftae dorji lamellatae. 

Agama. 30. L. cauda tereti longa, collo fupra capiteque poftice 
aculeato. 
Amoen. acad. i. p. ^gg. 
Muf Ad. /r. I. p.44. 
Seh. muj. I. t. loy.f. I. 2. 3. 
Hahitat in America. 
O/i/^ corporis pallidus. Ahdumen mlnime friatttm, 

Vmbra. 31. L. cauda rereri longa, nucha fubcrlilata, occlpite cjI- 
lolb, dorfo llriato. 
Haf>!tat IV Meridionalibus. 
^lica profunUa fub gula. Color corporis mhtdofus. 

O 2 32. L. 208 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. Plica. 32. L. cauda tereti longa, occiplte callofo : palpebrls fupra 
excoriaris , collo lareribus verrucolb fubtus plicato. 

Habitat in Tndiis. 

Corpus praeter caiidam vix digito maius , in meo fpeci' 
mincy teBiim vndique jqtuwils conicis (velnt Chagrin). 
Occiput caliofum et Supercilia fuhcrenata^ fiipra ex- 
eoriata cicatrice memhranacea transuerfe in 9 partes 
fulco difiincfa. Pone aures ad latcra capitis et colli 
verrucae 2, mnricatae. CoIIum fubtus duplici plica. 
DorCiJ i/ttcra maioi'ihus fquajnis antice quaji cren/ita. 
Ruga eleuata a collo fipra hrachia excurrit vtrinque 
et in medio trunci dejle^iitur. Cauda teres^ teBa fqua- 
mis minutiffimis ; vix manifefle verticillata , corpore 
duplo lungior. Digiti longi, fuhtus fquamis acutiori- 
hus fcahri; vngues comprejji. 

marmo- 35. L. cauda tereti longa , gula fubcriftata antice dentata, 
rata. dorfo laeui. 

Amoen. acad. l. p. 129. 288« 

Muf Ad. Fr. I. p. 43. 

Sch. mnj\ 2. t. 76. f. 4. 

Hahitat in Hifpania. 

Corpus comprejfum; Cauda ftriata. 

bullaris. 34. L. cauda tereti longa , vefica gulari. . 

Catesh. car. 2. t. 6G. Lacerta viridis iamaicenfis. 
Hahitat in lamaica. 

Parua, corpore viridi; fuh gula glohus ruher vejlcularis 
vetraBilis. ftrumofa. 3^. L. cauda tereti longa, peftore gibbo protenfb. 

Seh. mnj\ 2. t. 20. /'. 4. Salamandra mexicana ftru* 

mofa. 
Hahxtat in Amerlca aujlrali. 

PcBus J\ Sternum anttce prominet in mucronem ohtu* 
funu 

Tegui- 36. L. cauda tereti longa, (utura laterall pllcata. 
xin. Anioen. acad. i. p. 128» Lacerta cauda tereti longa, 

pedibas pentada8:ylis , crifla nulla, hypochondriis pli- 
carls. 
Mnf Ad. Fr. l. p. 45. , Seh. ''C 1. t. 96. /. I. HahJtat in Indiis. 

Colbmi fuhtus tripUci pUca* 37. L. AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. ^top 

aurata. 37. L. cauda tereti longiufcula , fquamis rotundatis glabris, 

lateribus fubfurcis. 
Amoen. acad. i. p. 294. Lacerta cauda tercti , pedibus 

pentada£Vylis, r;a:iiriis rotundatis laeuiilimis fubgrifeis: 

lareralibus llibfufcis. 
Muf. Ad. Fr. i. p. 46. Lacerta barbara. 
Gron. innf. 2. p. 75. ii- 48- Scincus ? 
Seh inuf. I. t. 89./. ^' 

Aldr. qnadr. 660. Lacertus cyprius fcincoides. 
Hahhat in lerfea Anglornmy Cypro^ 
Viaa cohre anri pnlcherrime nitet, 
Corpns teres quaji pingne. Anres concauae, 

punSlata. 38. L. cauda tereti longa, dorfo lineis duabus flauis ; pun- 
ftis nigris interfperfis. 
Muf. Ad. Fr. p. 46. Lacerta eadem. 
Seh. innf 2. t. 2. f. 9. 
Hahitat in Afia. 

Lineae 2. flanefcentes hicludnnt dorfum et a lateribus 
ea?idem dijiinguujit, 

lemni- 39. L. cauda tereti longa, dorfo lineis o£lo ftriatis. 
fcata. Muf Ad. Fr. i. p. 47. Lacerta eadem. 
Seb. muf I. t. 92. /. 4. 
Hahitat in Guinea. 
Muhujn ajjinis L. a^iVt, 

fafciata. 40. L. cauda tereti longlufcula, dorfo brunneo lineis 
cjuinque tlauefcentibus. 
Catesh. car. 2. t. 6y. Lacerta cauda caerulea. 
Pet. gaz. 1. 1. I. f. I. 
Hahitat in Carolina. 

lineata. 41. L. cauda tereti longa,'paImis tetradaftylis, corpore Ii- 

neis quatuor ilauis. 
MuJ] Ad. Fr. I. /). 46. Lacerta cauda tereti longa, pe- 

dibus fubunguiculatis filTis, palmis tetradaftylis, plan- 

tis penrada61ylis, 
Seh. mif. 2. t. 41. /. 6. Lacerta zeilonica minor lem- 

nifcatj. 
Hahitat in Zellona. 

Cbalci- 42. L. cauda teretl longa , pcdlbus trIda£V)'lIs. 
des. SyjL nat. 36. n. 7. Laccrta eadem. 

O 3 Co- 210 AMPHIBIA REPTILIA. Lacerta. 

Column. ecphr. I. p. .35. t. XXXVL Seps, Lacctta 

Chalcidica f. Chalcides. 
Aldr. qtiadr. 638. Lacerta chalcidica. 
Hahhat in Euiopa aujirali^ Africa. 
Media inter Lacertas et Angues, fed aarihm inJlruBa. 

anguma. 43. L. cauda exrremo rigidula, corpore flriato, pedibus 
pinniformibus. f 
Seh. miif. 2. t. 68. /. 7- 8. Vermis ferpentifcrmis ex 

Africa. 
Hahitat in Cap. B. Speihtofaj mihi non vifa. 

106. RANA. Corpus tetrapodum, nudum, ecau- 

datum. 

Pipa. I. R. digitis anticis muticis quadridentatis, poflicis vngui- 

culatis. 
Mnf Ad. Fr. 1. p. 49. Rana eadem. 
Gron. muf 2. p. 84. «• 64. 
Scb. muf I. p. 121. t. jj. f. 1-4. Bufo f. Pipa ame- 

ricana. 
Vincent. pip. 1726. t. 62. Bufo aquaticus furinamenfiy. 
Bradl. nat. 1. 1. 22. /. i. Rana furinamenfis. 
VaUifn. nat. i. t. 41.* f.G. 
Hahitat Surinami. 
Vullos e dorfo nidulantes excludit. 

Bufo. 2. R. corpore ventricofo verrucofo lurido fufcoque. 

Fn.fuec.2'y'^. Rana palmis ItetradaO^lis fiflis, plantis 
hexada6tylis palmatis : pollice breuiore. 

It. oel. 142. 

Gefn. pifc. %oy. Rubeta f. Phrynum. 

lonft. quadr. 

Bradl. nat. t. 21. / 2. 

Rai. quadr. 252. Bufo f Rubeta. 

Hahitat in Europae nejuorojis ruderatis vmhroJtSj iwpri" 
mis Vcra7iiae. 

Deuoratur a Falcone Buteone . Gefn. pijc. 807. 

Verrucae laSlefcentes venenatae infifo^ taBu^ halitti, 

Dele^atur Cotula, ABaea, Stachyde foetidis. Viui" 

para, mare , vt fertm-j ohftetricante. Infe^a in 

fmces fafcino reuocaf, mBtirna-, fodiens, 

\ _3-_R; 

Palmae in pkrisque Ranae fpecieims fifae tetradactylae^ Plantaeque pen- 
taiaByUe palmatae, rorius vcro obfcure hexadaHylae. AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 211 

Rubeta. 3. R. corpore verrucofb, ano obrufo fubrus pun^lato. 

Syft. vat. 37. ;/. 5. Rana palmls retradaclylis fiflis, 

planris pentada£lylis fubpalmatis, ano lubtus pun. 

ftaro. 
It. IVgoth. 261. 
Habitat in Europa. 

glbbola. 4. R. corpore ouato-conuexo : vitta longitudinali cinereo 

denrata, pedibus filTis. 
AfJ/oen. acad. i. p. 286. Rana palmis tetradaftylis fiflis, 

plantis hexada^lylis fiflis, pollice latiurculo breuiA 

iimo. 
Muf. Ad. Fr. j. p. 48- Rana eadem. 
Habitat in Exreris regiombus. 

variega- 5. R. corpore verrucofo, abdomine albo nigro-maculato, 
ta. plica gulari. 

Hahitat in Exteris regio7tibus. 

Bufoni fimilis fed parua , nigra , fupra vndique pun^is 
exajperata, fubtus albo nigrnque varia. VedQsmutici: 
Palmis tetradaBylis JiJJis ; Planris pentadai^ylis pal' 
matis. Ruga trajisuerja fub collo. 

ventrico- 6. R. ore femiouato, iugulo prominulo. 
fa. Muf Ad. Fr. i. p. 48- Rana eadem. 

Habitat in Indiis. 

marina. 7. R. fcapulis gibbofis, clunibus nodofis. 

5"^^. inuj. 1. 1. yG. f. I. Rana marina maxima. 
Habitat in America. 

Palmae tetradai!:1ylae fiftae ; VhnzaG pentadac^fylac fub* 
fijjac. 

typlionia. §. R. auricularibus lobis ouatis. 

Habitat in America, clamitans noBe fono coruicis tetra 
lucente. Rolander. 

Dorfum rugis quatuor longittidinalibus, puncfis cleuatis, 
maculisqtte nia^ris. Pedes niutici. Palmae tctradaSIy- 
lae fijjae ; Planrae pentadaSfylae paimatac : digiris an- 
gfflis: Jecundo longiffimn, absqtic vnguibus orbicuLitis, 

occllata. 9. R. auribus ocellatis, pedibus muticis. 

Brnrvn. iaw. 466. t. 41- f 4- Rana maxima comprcf^ 
fj mifcclla. 

O 4 Habi' rcncs R.nuiruvi mi vtrrncae pollnis pahnnruvt 7 Pevis enim vterquc in 7V- 
fiuditie ad iHvilfos femornm , ix 5<rp<utibHs nd anHm : Ohh RanarHft 
phue nuda Jnnt. 211 AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 

Hahitat in America, 

Ad anres macula oceUaris vtrinque. Palmae tetradam 
Bylae fiffaCy Plantae pentada£fylae , fubpahnatae, 

cornuta. lo. R. palpebris conicis. 

Mnf. Ad. Fr. i. /?. 48. Rana eadem. 

Seb. muf 1. t. 72. /. i, 2. Bufo cornutus f. fpinofus 

virginianus. 
Hahitat in Virginia, adfpeBu horrenda, 

marglna- 11. R. lareribus marginatis, corpore laeui, plantis fiffis. 
ta. Mnf. Ad. Fr. p. 47. Rana lateribus marginatis. * 

Hahitat in Indiis. 

paradoxa, 12. R. femoribus poftlce oblique ftriatis. Muf Ad, Fr, 

2. p. , , 
Syfl. nat. 36. n. 2. Lacerta cauda ancipiti, palmis te- 

trada£lylis fifiis, plantis pentadaftylis palmatis, abdo- 

mine ventricofo. 
Muf Ad, Fr. 1. p. 49. Rana pifcis, 
Seb. 7nuf. 1. 1. 78. /. omnes. 
Merian. furin. 71. t. 71. 
Habitat Surinami. 

tempora- 15, R. dorfo planiufculo f jbangulato. 

ria. ' Faun.ficc. 250. Rana palmis tetrada8:ylis fiflis, plan- 
tis pentadad:ylis palmatis : poUice longiore. 
It. oel. 154. Rana temporaria. 
Gefn. ouip. 46. Rana aquatica innoxia. 
Aldr. cuip. 89. Rana. 
lonft. quadr. t. 75. /. 5, 6, 7, 8- 
Rai. quadr. 247. Rana aquatica. 
Bradl. natur, t. 21. /. I. 
Hahitat in Europa. 

Vere aquatica^ aeftate terreftrisy viSfitat Culicihus. De- 
uoratur ab Anatibusj Ardeis. Corde licet exemto falit. 

efculenr 14. R. corpore angulato , dorfo transuerfe gibbo , abdomi- 
ta. ne marginato. 

Roer. ran. 51. t. 13. Rana viridis aquatica. 
Habitat in Europae fontibus. 

Viridis li^ieis 3. flauis: intermedia ah ore ad anum du» 
Ba. Dorlum transuerfe gibbofo^dijjraBum. Pedes 
poftici palmati. Mas auribus globofo-inflatis. Cantu 
vefpertino frequentiorc praedicit pluuiam, 

15. R. AMPHIBIA REPTILIA. Rana. 213 

Hyla, 15. R. dorfo angulato transuerfe gibbo, abdomine fafcia 
replicara inguinali inrercepto. 
Ge/f?. pijl: 809. Rana gibbofa 4 , 5. 
Habitat ift Europa. 
Sonus campanarum boatum ejonginquo imitatur, 

arborea. 16. R. corpore laeui : fubtus punftis contiguis tuberculato, 

pedibus filfis; vnguibus orbiculato-dilatatis. 
Amocn. acad. i. p. 135. Rana pedibus fillis ; vnguibus 

fubrotundis, corpore laeui : poftice anguftato. 
Muf. Ad. Fr. I. p. 47. Rana eadem. 
Gron. mftf. 2. p. 84« '^- 63. Rana etc. 
Seb. mnf. 1. 1. 75. f. 3. Rana brafilienfis gracllis. 
Seb. miif 2. t. 70. /. 5. Rana americana rubra. 
Gefn. pjfc. 8oS. Rananculus viridis. 
/?. Amocn. acad. i. p. 285. Rana pedibus flflis,' palmis 

tetradaftylis , plantis pentada8:ylis : geniculis fubtus 

tuberofis, 
Eabitat fub faliis arborum Europae, Americae, Mufcai 

in fauces reuocans. 

boans. 17. R. corpore laeui : fubtus punftis contlguis, pedibus pal- 

matis: plantis penradaftylis, palmis tetrada8:ylis , vn- 

guibus orbiculato- dilatatis. 
Amoen. acad. i. p. 285- R^na palmls tetradaftylls, plan- 

tis pentadaftyiis palmatis, digitorum apicibus fub- 

rotundi«i. 
Muf Ad. Fr. I. p. 47. Rana eadem. 
Seb. muf. I. t. yi. f. 9. 4. Rana furinamenfis. 
Habitat in America. 
Simillima R. arboreae^ fed pedes omnes pahnati et cor- 

pus aJhu?n magnum^ maculis etiam la^eis i modo haec 

fujjiciant pro fpecie diftinguenda. o 5 II. SER- Rannc aquntic.ic cuipnrac Jurcmtt vtit>Vir,o\phojnt. 21+ AMPHIBIA SERPENTES. Crotalus. 

II. SERPEN.TES. 

Os refpivans, 

Pedes Pinnaeue nullae, 

107. CROTALVS. Scuta abdominalia. 

Scuta Squamae(^AQ fiibcaudales. 
Crcpitaculum terminale caudae. 

Scutis : ScutelUs : 
192. horridus. 167 — 23 / 2. Muf. Ad. Fr. i. p. 39. 
7\ Bradl. natur. t. 9. f. I. 

Scb. Muf 2. t. 95. /. I. 
Habitat in America. 

Venenatijfimus ; antidotum Sensga: a Sue 
confumitur; Aues Sciurosque ex arboribus 
in fauces reuocat. 

195. Dryinas. 165 — 30. Amoen. acad. i. /?. 297. 
7\ Hahitat in America. 

Exalbidus maculis Jlauefcentibus pauch, 

196. Durifliis. 173 — ^21 : 3- Amoen. acad. 1. p. 500. 

7\ Kalm. a&:. Stockh. 1752. p. 310. e^ I753. 

^p. 52, 185. 
Gro;/. w/«y. 2. />. 70. ;/. 45. Crotalophorus 

174-22: 3? 
Hahitat in America. 

Albo fauoque varius, maculis rhombeis ffi* 
gris difco albis. 

108. BOA. Scuta abdominalia. 

Scuta fiibcaudalia (absque crepitaculo.) 

S76. Scytale. 250 — 26. Gron. muf 2. p. 55. n. 10. 
Scheuch. frcr. t. 737. /. I. 
Habitat in America. 

Color cx alho nigroqtie vndulattis. Squamae 
capitis maiores. AMPHIBIA SERPENTES. Boa. 215 

ftgo. canina. 203 — yi- Mtif. Ad. Fr. i. p. 39. t. 3. 
5"^^. inuf 2. t. 96. /. 2. 
f. 81. / I. 
Habitat in Americae arhorihus, 
Viridis , fajciis albis interruptis. 
Adoratur ab Americanis. Rolander, 

5*99. Hipnale. 179 — 120. Seb. muf 2. t. 34./. 2. 
Hahitat in Afia. 
Grifeo "fiaiiefccntc varius, 

500. Conflri- 240 — 60. Amoen. acad. i. p. 497. f. 17. / 3. 
6lor. M-f/: ^r/. Fr. I. /j. 38. 

6'ro«. miif 2. /^. 69. «.43, Cenchris 2^%'(ib» 
Seb,7nuf2. t.C)%. f. i. 

t. 99. /. I, 2. 
r. 100./. I. 
?. 101./ I. 
t. 104. f. I. 
I. f. 53-.^i- 
^36-/5. 
f . 62. /. 2, r. 

Hahitat in Indiis. 

519. murina. 254 — 65. Gron. muf 2. p. 70. n. 44. Coluber 254-69. 
Seb. muf 2. t. 29. / I. 
Habitat in America. 
Rufus macuUs fupra rotundatts, 

322. Cenchria. 265 — 57. 

Habitat Surinami. 

Flauefcens ocellis albidis iride grifea^ 

545. Orophias. 281 — 64. Mnf De Geer. 

Habitat . . 

Facie ConJIriJloris, fed fufcus, 

575. Enydris. 270 — 105. Mtf. Dc Geer. 

Habitat in Ameilca. 

Varie^atus colurc grifeo. Dcntes inferiores 
lonft. 

418. Hortula- 290—128- Muf Ad. Fr. i. p. 37. 
na. Sch. ?ntf. 2. t. 84- /• i. 

t.74.fi. 

Htbi' 2l6 AMPHIBIA SERPENTES. Boa. Hahitat iu America. 

Vallida macuJis linidis ctweiformthus* Ca* 
piit areo/is luteis horti injlar. 109. COLVBER. Sciita abdominalm. 
Squamae iubcaudales. 

140. Vipera. iig — 22. HajfeJq. A6i. Vpf. 1750. p. 24. 
^ " itiit. 314. n. 60. 

Hahitat in Aegypto. 

Breuiffima^ capite gihho^ fqiiamis minutis. 
OJJicinaJis Jjaec Vipcra eji aegyptiorum, nec 
Berus. 

155. Atropos. 131 — 22. Muf Ad. Fr. i. p.22. t. i^.f. i. 
7\ HaJntat in America. 

CamiSf ocelJis fujcis iride aJha. 

Hahitat in Canada. KaJm, 
Fafciae Jineares nigrae, 

Hahitat in Indils. 

Dorjiwi et Ahdomen fjaua; Latera caerth 
Jejcentia. 160. Leberis. 110—50. 161. Lutrix. i^^-^2j. 163. Calama- 140 — ^22. Muf Ad. Fr. i.p.^-^. t. 6./. 3. nus. Habitat in America. 
Liuidus fafciis punBisque Jinearibus fttfcis i 
juhttis fufco teJJeJJatus. •170. Conftri- 
aor. 174. Ammo- 
-T^ dytes. 130 — ^40. Hahitat in Canada. KaJm. 
MaxiJJae apex fimus triqueter. 
Adoritur J?omines circum pedes fefe conuol' 
iiens , Jed tnnocuus. 

142 — 32. Amoen. acad. i. p. 506. ;/. 25. 
BeJlon. itin. 203. Druinus. 
AJdr. ferp. i6q. Ammodytes. 

ffahi- Vipera cornnta Hnjfelqu. Aci. Vpf. i-j^o. p. 27. efi faitiiis Coluber aftuAra- 
ifHntf qui vn^uil^uf auiculai ^nrtHdo-Hnt eaput eidemque inferuerunt. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 217 

Hahitat hi Oriente. 

Najus tcnmndtus verruca ereBa, 

175. Cerafles. 150 — 25. HaJJelqu. A&. ^yj' 17^0. p.27. 

itcr. 315. 7i. 61. Coluber cor- 
nutus. 
Bellon. ithf. 203. 
Hahitat in Orienre. 

Squa^nac capitis omnes paruae rotundatae, 
Dens inolUs exit e palpchra Juperiore, 

V7' plicatilis. ' 131 — 46. Amocn. acad. l. p. 301, ;/. 26. 
Mv.f. Ad. Pr. I. p. 23. 
Sch. muf. 1. 1. 57. /. 5. 
Hahitat in Tcrnaraeis. 
Liuidus latcrihns fujcis ; fuhtus pmBis tri* 
plici vrdine Jujcis. 

178. Domicel- 118 — 60. Amoen. acad. i. p. 117. n. 5. 

la. Seh. muj\ 2. t. 54. /: i. 

Hahitat in Aiia. 
Alhus fajciis nigricamihus , fuhtus concur" 

rentihus. 

179. Alldras. 121 — 58. Muf De Geer. 

Habitat in Indiis. 
Alhus totus. 

180. buccatus. 107—72. MuJ. Ad. Fr. p. 29. t. 19./ 3. 

Hnhitat in Tndiis. 

Fujcus f/Jciis alhis. Caput alhum : fufis 

punilis 2 verticis et triangulo Jitpra tia*': 

res. 

181. angula- 120 — 60. Muf Ad. Fr. t. p. 23. t. 15. /. r. 

tus. Amoen. acad. i. p. 119. w. 7. 

Seh. muj\ 2. t. 12./'. 3. 

Hahitat in Afia. 
Crijco-Jujcus Jafciis rtigrit» 

183. Berus. 146 — 39. laun. Jhcc. 260. 
w^ Amocn. acad. i. p. 113. «. 2, 

Alar. Jhp. 115, 116. 
Hahitat in Luropa. 

184. Cher- 2i8 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

184. Cherfea. 150 — 34. Faun. fuec. 261. 
7\ L. AB. Stockh. 1749. P; ^A^- ^- ^» 

Aldr. ferp. 197. Afpis colore fermglneo, 

Hahitat in Sueciae depreffis ; venetiatiffwms 

€t morfa faepius lethalis in Suecia; An 

fatis diuerfus ah Afpide ^ licet apud nos 

fnifjor ? 

Igg. caemleus. 165— -24. Amoen. acad. i. p. 305. n. 31. 
Seh. muf 2. t. 13. /. 3. 
Hahitat in America. 

Caerulefcens fc[uamis altero latere aJhisi 
fuhtus alhus, 

190. albus. 170—20. Muf Ad. Fr. 1. /».24. t. l^.f. 3* 
Hahitat in Indiis. 
Alhus immaculatus, 

193. Afpi?. 146 — ^46. GaUis Afpice. 

Hahitat in Gallia. d" Rufus maculis dorfalihus fufiis ahemlscon* 

fluentihus in vittam. 
Similis Cherfeae , fed maior. 193. TyphlUS. 140 — 53. Muf De Geer. 

Hahitat in Indiis. 
Caertdefcens. 

201. Lebeti- 155—46- ^#/'/«'7?- 

7\ nus. Hahitat in Oriente. 

^ Sithnehulatus , fuhtus puncils fufcis. 

3,02. melano- 140-^62. Muf Ad. Fr. i. p. 24. 1. 15. /. 3. 
cephalus. Hahitat in America. 

Fufcus glaherrimus capite atro, 

^04. Cobella. 150 — 54. Amoen. acad. i. p. 117. n. 14. 

p. 302. n. 2g. 
p. 496. «. 14. 
Gron. muf 2. p. 65. «. 32. 
S^^. 7;;«/.' 2. ^. 2. /'. 6. 
Hahitat in America freqtientijjlmus, 

Cim' Coluhri Squamae caudales mimtrantur longitudmaks, f. per paria, quam- 
uis alternae, cnm dnae Jefe habeant, vt vnicum fcutum fub abdomini.. AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 219 

Cinereus adfperfus Hneolis ohUquis alhis. Ma- 
cula ohliqua phuuhea poije Jingulos oculos. 

207. Reginae. 137 — jo. Mnf Ad. Fr. p. 24. t. 13. /. 3. 
Habitat in Indiis. 
Fufcus ahdomine alho nip'oque vario, 

212. feuerus. 170 — ^42. Muf. Ad. Fr. i. p. 25. t. 8- /. i. 

7\ * Seh. muf 2. t. 54. /. 4. 

Hahitat in Afia. 

Cinereus fafciis alhis. Fafcia cinerea inter 
oculos et pone nares. 

ai6. Aurora. 179 — 37. Muf Ad. Fr. p. 25. t. 19. /. i. 

5"^^. muf 2. t. yS- f 3. 
, Hahitat in America. 
Liuidus dorfo flauo. 

217. Sipedon. 144 — 73. Kalm. 

Hah-tat in America fcptentrionalL 
Fufcus. 

218- maurus. 152 — 66. 

Hahitat Algiriae. E. Brander. 

Coriius Jlipra fufcu?n lineis dorfilihus dua^ 
hus; fnhtus atrum; a lineis dorjiilihus ad 
abdomen vtrinque fafciae plures 7iigrae, 

ZK). ftolatus. 143 — 76. Muf Ad. Fr. i. p. 26. t. 22. / I. 
^ Seh. 7nuf. 2. ?. 9. /. I. 

Hahit.it in America. 
Grijeus vittis 2 alhis. 
Scuta vtrinque punCfo nigro. 

S20. vittatus. 142 — y^. Amoen. acad. i. p. 30. n. 27. 
Muf Ad. Fr. p. 26. t. 18. /2. 
Gron. muf 2. p. 65. n. 31. Coluber 155-62» 
Sch. muf 2. t. 45./. 5. 

t. 60."/. 2, 3. 
Hahitat iu Amcrica. 
Scuta mar^ine fujca. 
Vitta atha dcntata Jitb cauda, 

221. StrpcTitcs vojtiates hyhcyvdiit , tt p)iino lere txeuntts ixuuias f. fencStam 
exuiint. 220 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

221. miliaris. 162 — 59. Mtif. Ad. Fr.p. 27. 
Hahitat in Indiis. 
Fufcus : fquamis macnla alba, Suhtus ajhus, 

227. rhombsa- 157 — 70. Muf Ad. Fr. p. 27. t. 24. /. 2. 
tus. yiahitat in Indiis. 

CacruJefcens macuUs nigris medio caerukis 
r/jojfiheis. 

329. cyaneus. 119— Iio. Amoen.^ acad. 1. p. 495. n. 10. 
Seh. muf 2. t. 43. /. 2. 
Flahitat in America. 

Saturate caeruleus, hahitu Abetullae ; fuhtus 
virens. 

230. Natrix. 170 — 60. Faun. ftec. 259. 
It.gotl. 146. 
Amocn. acad. i. p. 116. w. 3. 

Gro;;. w<v/ 2./». 65. »/. 27. 

Hahitat in Europa; in fwietis pariens.. 

Niger macula alha vtrinqiie ad collum. 

235. Aefcula- 190 — 43. Amoen. acad. i. p. 497. n. 15. 
pii. Mtf Ad. Fr. i. p. 29. f . ii. /. 2. 

Gro^. ;///// 2. />. 59. n. ig. 
5^^. 7;;///.* 2. ?. i8- /. 4. 
^Hahitat in Indiis. 
Fafcias alhae ^iigraeque^ hae tinea annuUm 
ue alho di?mdiatae. 234. agilis. 184 — 50. Amoen. acad. i. p. 304. n. 33. 

M// Ad. Fr. I. /7. 27. t. 21. / a. 
hahitat in Indiis. 
Fafciae fnfcae alhaeque. 

235. laaeus. 203—32. Muf Ad. Fr. i. p. 28. ^. 18-/ l- 
7\ Hahitat in Indiis. 

/I/^«i' jnaculis gcfjiinatis atris. 
ater linea longitudinali alha. 

244. aulicus. 184— -60. Muf Ad. Fr. i. p. 29. ^ 12./ 2. 

5^^. w/// I. f. 91. / 5. 
Hahitat in America. Vertex Gri' Serpeiites Praedam , ccllo duplo crajjiorem, faepe ingHYgitant ^ ol> maxillas 
dilataifilesy nec articulatas. AMPHIBIA SERPENTES. Coiuber. 221 

Grifens fdfcus alhis latere hfurcaus. Ver- 
tex albits. 

^46. monilis. 164 — S2. Muf Dc Ceer. 

Rahitat hi America. 

Corpus annulatu7u; moiiile pmiSiis 3 alhts 
a tergo. 

2%1. pallidus. 15^ — 96. Amoen. acad. 1. p. 494. n. 11. /6 

Muf Ad. Fr. I. p. 31. t. 7. /; 2. 
Hahitat in Indiis. 

PaUidus maculis grifeis vagis pun^lsque fu* 
fcis, Lineolae hinaeinterruptae laterales 
nigricantes» 

252. lineatus. 1^9 — %^.\Muf Ad. Fr. 1. p. 90. t. 12. f t, 

t. 20. /: I. 

Seh. muf 2. t. 12' f 3. 

Hahitat in Afia. 
^ , Caerulclcens vittis linearilus 4. fufcis, 

255. Naia. 193^60. Muf Ad. Fr. p. 30. t. 21. f. r. 
^ Sih. rnuf 2. t. 90. f. I, 2. * 

/•.85-/. I. 
f. 89./. 1,2, 3, 4. 
. ^. 97./. 1,2, 3, 4. 
t. 94. / I. 
I. ^.44../:i. 
hnempf. amoen. 565. t. ^bj* 
Aniocn. acad. 1. p. 305. 
Hahitat in India orientali. 
CoIIi latcra dilatata in meinhranam fuprd 

pidani peyfpicillis alhis, 
Om>7ium vcncnatifjrmus ; antidotr.m Ophior» 
rhiza; ah lchncumone occiditur» 

254. Padera. I98— 56. Muf Ad. Fr. 2. p. . . 
Hahitat in Indiis. 
Maculayirm ffcarum inulta paria fecutu» 

duiii doifuui connexa lineola ; totidewque. 

ftmpliccs maculac ad latera. 

258- canus. 188 — 70. Miif Ad. Fr. 1. p. 31. t. n.f i. 
Hahitat in Indiis. 

Canus Tclo i-entnato reflcxili nrmatOf , fr^nu ^ notatot , obfirn> 

Y 111 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. C^fitts fafclis juhftijcis; ad lateva pinBa 
2 niiiea. 

260. fibilans. 160 — lOO. Amoen. acad. i. p. 302. n. 50. 

^eb. muf. 2. t. 52. /'. 4. 

t. 56./. 4. 

t. 107. /. 4. 
Hahitat in Afia. 
Caentlefcens vittis nigris , ftihtus alhus. 

261. laticauda- 220 — ^42. Muf.Ad.Fr. i. p. 31. f. 16./. i. 

tus. Habitat in Jndiis. 

Cinereus fafciis fiifcis. 

Cauda ohtufa cuinprejfo - anceps, 

262. Sirtalis. 150 — 114. Kalm. 

Hahitat in Canada. 

Vittae tres viridi - caerukfcentes in corpore 
fufco tenui ftriato. 

265. atrox. 196 — 6j. AiUoen. acad. i. p. 305. n. 35. 
^ Mftf Ad. Fr. I. p. 33. t. 22. f 2. 

Seb. muf I. t. 43. /. 5. 

Habitat in A(ia. 
Canus fiuamis carinatis. 
Caput deprefjum^ compreffumy angulatum 
Jquamis minimis. 

265. Sibon. 180 — 85« Amoen. acad. i. p. 304. n. 32. 

Seh. mttj^. I. t. 14. /! 4. 

Habitat in Atrica. 

Fujco-ferrugineusalho adjpejfus; ftihtus 
albus maculis fujcis. 

:26$, nebula- 185— 8i- ^^f- ^^- F^- P- V- ^- ^4- • /• i- 

tus. Catesh. car. 2- p- 42. t. 42.? 

Hahitat in Ameiica. 

Fujco cinereoque nehtilatus ; fuhtus alho fuf- 
coque varius ; adfcendlt tibias et Jlringit. 

266, fufcus. 149— 117 Mtif Ad. Fr. i.p. 32. t. ij.f i. 

Si' b. muf 2. t. 54. f. 2. 
f.7i./:i. 
t.y2.fi. 

t, 91. /. I. 

HaU' AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 223 

Hahitat hi Afia." 

Cwereo-fnjcns^ hahhu Ahiettillae. Pone 
oculos maciila ohlonga fufca. 

267. Saturni- 147 — i2o. Muf. Ad. Fr. i. p. 52. t. 9. f. i. 
nus* Hahitat in Indiis. 

Lmdus cinereo^nebulofus. Octili magn}. 

270. eandidus. 220 — 50. Muf Ad. Fr. i. p. 33. t. 7./. i. 

Hahitat in Indiis. 
Alhicans fafciis ftifcis» 

271. niueus. 209 — 62. MuJ. De Geer. 

^ Seh. muf 2. t. 15. /. I. 

Hahitat in Africa. 
Alhtis iitwiaculatus» 

272. fcaber. 228—44. Muf Ad. Fr. i. p. 36. t. 10/ i. 

Hahitat in Indiis. 

Fufco nigroque nehulatus, fquamis carina* 
tis. Vertex macula nigra pofiice hifda, 

273. carinatus. 157 — 115. Muf Ad. Fr. p. 31. 

Habitat in Indiis. 

Pluviheus fquamis margine pallidis. Suhtus 
alhus. Dorfum carmatum. 

275. coralli- 193 — %2.M!f Ad. Fr. i.p. 33. 
^ nus. Seh. muf 2. t. 17. /". i. 

Hahitat in Afia. 

Glaucus -vittis trihus fufcis^ fquamis diflan* 
tihus ; fuhtus pallidus puntlis canis. 

276. ouluorus. 203 — 73. Xahn. 

Pif hraf 279. Cuinpunguara. 
Hahitat in America. 

279. exoletus. 147 — 132. Muf Ad. Fr. i, p. 34. t. 10. f. 2. 

Hahitat in Indiis. 

Cinereo-caeruUfcens , hahitu AhaetuIIae. 

281. Slrula. 236 — 45. 

Hahitat in Aegy'pto. Haffelquifi, 
^ Grijeus vittis duahus nigris. 
1^2 282. 

Color inSirpaitiint plunmnm vnriiit, vt minquam excolouipjis fidoidhm. 224 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

3g3. Trifcalis. 195 — 86. 

Hahitat in Indiis. 

Corpus glaucam. Limolac hiigitudinajcs 
dorfalcstrcs fiifcae adnucham coniunBac^ 
qiiaruni media fiipra anum defnit; infu" 
per in fingulo latere linea fufca cum prio^ 
rihus duahits excurrcns ad apicem cau^' 
dac. Cauda |.. 

2%y lemnifca- 250^ — 35. Amoen. acad.i.p. ii^. n. 6. 
tus. p. 493. n. 9. 

Mtff Ad. Fr. I. p. 34. t. 14. /. I. 

Sch. mufi. t. 10. fVvIt. 

2. t. 76.' f 3. 
Hahitat in Afia. 

Fafciae alhae nigraeque , hae amiulis duO" 
bus alhis faepe intcrruptae. Corpus gla- 
^ berrimum. 

2%6. annulatUS. 190^ — 96. Amoen. acad. i. p. 120. n. 9. 

p. 305. n. 94. 
Muf Ad. Fr. p. 94. t. %.f. 2. 
Seh. muj'. 2. t. 9S. /". 2. 

Hahitat in America. 

Alhus maculis altcrnis fufcis rotundis^ pas» 
fm confluentihus. 

287. Dipfas. 152 — 135. Amoen. acad. i. p. 302. //. 29. 
^ Gron. muf 2. p. 64. n. 90. 

^ Seh. muf 2. t. 24. /. 3. 

Hahitat in America. 

Qaerulefcens fauamis margine alhidis. CaU' 
da fuhtiis fitura caerulefcente. 

590. Pelias. 187—103. Muf De Geer. 
Hahitat /;/Indiis. 

Fufcus pone oculos et verticem , reliqua 
nigro duplicata. Ahdomcn viridcj vtrin- 
que linca flaua. 

293. Tyria. 210—83. 

Hahitat in Aegypto. HaJfelquJfl. 
Alhidus triplici ordinc longitudinali maCii* 
larum rhofnbearum fnfcarmth 

297. AMPHIBIA SERPENTES. Colubcr. 225 

y. , . 

P97. lugulans. 195 — 102. 

Hahhat m Aegypro. /:/>/jV/0//?. 
iSii^cr iugulo fdriguimlcr^to. 

299. Petola. 209 — 90. Amoen. acad. i. p. 306. 7/. 36. 

p. 119. ?/. 8. 

p. 495. n. 13. 
Cron. inuf. 2- />. 57. 77. 13. 
Seb. muf. I. /^. 54. /! 4. 
hJahitat in Africa. 
Pliimheus fafciis tcfiaceis. 

507. Molurus. 248—59- ^^^if De Gccr. 

Uahitat in Iiidiis. 

Simillimus Boae,fedfiuta etfquamne capitis 
niaiores^ vt in Culuhris. 

913. Ahaetulla. 163 — 150. A^noen. acad. p. 115. ;;. 2. 

p. 495. n. 12. 
Muf Ad. Fr. i. p. 35. t. 22. /. 3. 
GVo;;. ;;;///? 2. />. 61. n. 24. 
^fZ». w;/// 2. ^. 82. / I. 
2. ^ 12./ 3. 
Bradl. natur. t. 9. /'. 2. 
Hahitat in Afia, America. 
Viridi-aureus fpiamis apicc nigris; Fafcia 
tiigra trans oculos. 

314. petolarius. 212 — 102. M/// Ad. Fr. i. />. 35. t. 9. Z'. 2. 
, Hahitat in Indiis. 

Fufcus fafciis alhis ; fubtus paUidus. 

316. Haie. 207 — 109. Haffelqu. iter. 317. ;;. 62. Coluber feu- 
tis abd. 206, fijuam. caudal. 60. 

Habitat in Aegypto ivferiore. 

Maxinius, ater fafciis obliq^uis et fiuamis 
di?nidiato alhis. 

323. filiformis. 165 — 158- ^ff- Ad. Fr. p. 36. t. ly.f. 2. 
Hahitat in Indiis. 

Nigery an^ufli/fmas, fuhtus alhus. Caput 
corpore crajjius. 

325. pullatus. 217 — -lOS- Amoen. acad. i. /». 300. ;;. 25. 
Muf.Ad. Fr. j.p. 35. r. 20. /. 3. 

P 3 Crtff. . ii6 AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 

Gron.mnJ.z.p. 56. n. 12. Coluber. 215-104. 
Seh. muf. 2. t. 20. /. I. 
Hahitat in Alia. 

Fafciae atrae punfiis alhis. Tempora niuea 
maculis atris. 

926. Hippo- 232 — 94. Muf Ad. Fr. 1. p.36. t. i6.fi 2. 
crepis. hahiiat in America. 

Liuidus maculis fujcis. Fafcia fufca intet^ 
oculos et arcnata occipitis, 

328. mineruae. 238 — 90. Muf Ad. Fr. i. p. 36. 
Hihltat in Indils. 

Glaucus vitta dorfali fufca. Vittae capi- 
tis ^ fufcae. 

337. cinereus. 200 — ^137. Muf Ad. Fr. 1. p. 37. 
tL'ih':tat in Indiis. 

Cinereus ahdomine alho angulato. Caudae 
f^puamae margine jerrugineae. 

339. viridifli- 217 — 122. Muf Ad. Fr. i.p... 

mus. Hahitat Surinami. 

Viridi/fimusy fcutis abdominis medio -dila^ 
tatis. 

340. mucofus. 200 — 140. Mnf Ad. Fr. i. p. 37. f . 23. /. 1. 

Fiahitat in Tndiis. 
Caput caerulefcens, 

344. Cenchoa. 220 — 124. Ajnoen. acad. i. p. 306. ;/. 37. 
Seh. niuf 2. t. 16. /. 2, 3. 
Hahitat in America. 

Fujcus maculis pallidls fafciis niueis. Ca- 
put fuhglohofim. 

959. myfteri- 192 — 167. Muf. Ad. Fr. i. p. 28. t. 5. /. i. 
J^ zans. t. 19./ 2. 

Gron jnuf 2. p. 59. n. 19. 

Seh. muf 2. t. 23. / 2. 

Catesh. carol. 2. />. 47. t. 47. 

Flahitat in America. 

Roil'Tim produHum tetragonum; latera 
vitta lineari pallida. 585- AMPHIBIA SERPENTES. Coluber. 227 

985- caerule- 215 — 170. Miif. Ad. Fr. 1. p. 37. t. 10./. 2. 
fcens. Habitat /;/ Indiis. 

Cacndejccns. 

Arges. - - - Scb. uitif 2.t.io-^.f.i. 
Habitat in Africa. 

Occipiit bilobo gibbuw. Corpus ocellis tranS" 
iierfis per atwulus digejlis. Mihi mn 
vifis j nec fcuta notata. 

1 1 o. A N G V I S. Sqiiamac abdominales et 
Squamae fiibcaudales. 

160. bipes. 100 — 60. Muf Ad. Fr. i. p. 21. t. 28- /• 3- 
Seb. muf I. t. 53. /' 8- 
t. 86./. 3. 
Habitat in Indiis. 

Fedcs 2 brcuifftmij dida^fyU , ad anum, 
Pallida ptm^o ftifco in fingula fittavia. 

197. Melea- 165 — 32. 

gris. Seh. muf 2. t. 21. /. 4. 

Habitat in Indiis. 

Similis A. bipedi , glatica ptmSlis tiigrii 
multiplici ordine longitudinali. 

P 4 19S. c o L V B R i ft ine non vifi , a Cl. g r o N o v i o in mvfeo 2. dcfcripti. 
i6j abd. 141. caud. 24 Gron. 41. Seb. 2. t. 98. f. i. 

39. Gron. ■^%. firwgtneo cacrnko alhoejtte variUf. 

42 Gron. 3y. /7//*«^ waculis albis vigrisqne. 

42. Gron. 29. Scb. i. t. 35. f. 6. albo-rufnr. 

60. Gion. 36. Scb. 2. t. 35 f. 4. caeruUjcens. 

50. Gron. 34. ali;HS livcis macnlisque nigris. 

63. Gron. 33. albns cinctus liiieis nigris. 

74. Gron. 37. Seb. 2. t. 20. f . 2 caeruUHs maculisnigris. 

60. Gron. 28. ctiicius lineis albis nigYisque. 

"4. Gron. 2S. Scb. 2. t. 21. f. 3. alius fafciis olfcuris. 

Co. Gron. 22. Scb. 2. t. 33. f. i. cirereo caeruUur. 

77. Gron. 26. Seb. 2. t. i. f. 9. et r. 9. f. 2. ^'irtrt nigrtt. 

80. Gron. 20. albo byunveoque larius. 

7^. Gion. 15. brunneus punilis albis, 

96. Grori. 14. vicchIis brunneis. 
122. Gron. 17. purpurafcens viaculis atris. 
142. Ciron. 23. caerrUus linea laterali atra. 

125. Ciron. 28. cinaus lineis albts nigrisque. 

70. Gvon. 11. Scb, 2. t. 199. f. z. ndnlatHS. >7S - 


156 


r? - 


'5S 


20t - 


'S9 


20 2 - 


142 


203 - 


IS3 


212 - 


149 


213 


133 


220 - 


160 


230 - 


165 


234 - 


»74 


240 - 


.63 


260 - 


180 


266 - 


191 


298 - 


202 


311 - 


189 


3«4 - 


172 


5'5 - 


190 


3-42 - 


2:2 228 AMPHIBIA SERPENTES. Anguls. 

198. colubrir i8o— 18.. Hnffelqn. iter. 320. n. G'^, 
nus. Hahitat in Aegypro. 

Pallido fujcoqu^ pulchre variegat^^ 

r>.09. laculqs. 136—^5. Hajfelqu. iter. 319. ;;. 64. 
Hahitat in Aegypto, 
Squaiuae ahdoniinis paulo latiores, 

^12. maculata. ^pp-— 12. Muf Ad. Fr. i. p. 21. t. 21. /. 3. 
Gron. muf. 2. p. 53. n. 5. 
Seh. imif. 2. t. 100. f. 2, 

1.^.53. /7, 
Hahitat in America. 

Supya flaua , vitta dorfali fafciisque Jinea* 
rihus fifcis. 

214. retlculata. 177-^-37. 6'7-o??. muf 2. /^. 54. «. 7. 

Scheucb. facr. t. 747. /*. 4. 

Habitat in America. f 

Color fquamarum fufcus difco alhQ, 

215. Cerafles. 200 — 15. Haffclqu. A6l. Vpf. 1750, p. 28. 

7>. 320. ;;. 66. 
Hahitat in Aegypto. f 

237. lumbrlca- 230 — 7. Gron. muf 2. p. 52. n. 3, 

lis. ' Broivn. iam. 460. ^. 44./ I. 

Seh. mnf i. p. 137. ^. 86./, 3, 
Hahitat in America. f 
Color ex alhtdo fiaucjcens, 

250. laticaiida. 200 — 50. Muf Ad. Fr. 2. p. . , 
Hahitat Suiiiiami. 

Cauda comprelfa^ acuta^ pallida fafcii^ 
fufcis. 

253« Scytale. 240— -13. AmGcn. acad. \. p. 296. 

M:(f Ad Fr. I. p. 21. t. 6./. 2. 
Gron. muf 2. n. 4. Anguis 227-14, 
Seh. muf 2. t. 2. f. l, 2, 3, 4. 

?• 7. "/. 4. 
^20./. 3. 
Hahitat in Indiis. 

Alhida fquainarum inarginihus pajji?n fer^. 
i'ugineis j fajciis fujcis. 

162. /7 ■CaJ^<LCL^c.i.^ht./^^^ ^ /y^l.f. ^A. ^^ - J~, AMPHIBIA SERPENTES. Anguls. 229 

^62. Erj% Gron, muf. 2. p. 35. ?;. 9. (126 — 136.) 

Hiihitat in America. [non vidi.) 
Cinerea lineis tribus nigrisi fubttts caerH' 
lejiens. 

^yo, fiagllis. 195— 135- Faun.Juec. 258. 

Aldr. ferp. 245. Caecllia vulgaris. 
ilahitat in Europa. 

Huins maxima fragilitas leplde explicata a 
Lemery in diciiotrario, 

III. AMPHISBAENA. .^/;;;7//i trimci caiidaeque. 

230. fuligino^ 20C — 30. Anwen. acad. 1. p. 295. 
id,, Miif Ad. Fr. I. p. 20. 

Ci-on. 772uf 2. p. 1. Amphisbaena 209 - 25 . 
Rai. qnadr. 288- 
Seb. mnf. 2. t. I. f. 7. 
t. 18. f. 2. 
2^.22./: 3, 

t- ico. /. 3, 

I. ^8S./3- 
Haoitat in Amcrica. 

Albu nigroqua varia. 

239. alba. 225 — 16. -V///? Ad. Fr'. i. />. 26. t. 4./. :;;,t 

5t'3. 7/;///.' 2. t. 24. /! I. 
f.6./.4. 

Hahitat in America. 
.^i/^/z tota. 

112 C A E C I L I A. y?//{^jL' rrunci Cciudiieque. 

Ldhiinn fiiperius tentaculis 2. 

435. tentacula- 135 — o. Amocn. acad. \.p. 489. ^ 17./. 2. 
ta. ;i//.y: y^^. Fr. I. /). 19. r. 5./. 3. 

6';7>;/. ;;;///.' 2. ?;. I. p. 52. 

hahitat in Amcrica. 

350. rlutlnofi. 340 — 10. .'1//.^/: Ad. Fr. i.p. 19. t. 4./. i, 
Hahitat in Indli^. 
Fitfca , linea latcrali albida. 

P 5 111. NAK. 2 30 AMPHIBIA NANTES. Petromyzon. 

III. NANTES. 

Spiracula latcralia, 
Finnae natatoriae, 

113. PETROMYZON. Spiracula VII ad larera 

colli. 
Fifiula in verrice. 
Finnae peftorales auc 
venn-aies nullae. 

marlnus. i. P. ore intus baibato , plnna doLfali pofteiiore a cauda 

Art, ge77. 64. fyn. 90. Petromyzon maculofus , ordi- 

nibus uenrium circ.ter viginti. 
BcU pljc. jG. Aiullela f. Lampetra. 
Gefn. pifc. 590. Muilelu f Lampetra. 
RoHd. pfc. ^cfS' IViU.icht. lOy Rai. pfc^^. Lam- 

perra. 
Habitat in Mari Europaeo. 

lluulati- 2. P. pinna dorfili poderiori angulata. Fn. fuec. 273. 
lis. Art. (fw. 64. /jv;. ^().Jpec. 99. Perrorr.yzon vnico or- 

diUQ denticuJorurn minimorum in limbo oris praetep 
inieriores maiores. 
Gcjh.pifc. 597. Lampredae alrerum genus. 
SaitLpiJh.G:^ Pryck. 
lonjr. pijc. t. 24. /. 6. Pricka. 
Wili icht. 106. Rai.pijc. 35. Lampetrae medium genus. 
Hahitat in fnniiis Europae. 
Adhacret ore, noBibtis tenebricofis cono cauo pifcatur. 

branchi- 5. P. pinna dorfali pofleriore Hneari, labio oris fuperlore 
aiis. ;:;% latere lobaro. f)f. fuec. 274. 

Ro7id. pijc. 202. Geft. pijc. 598- Will. icht. 104. Rai. 

pijc. ■^'^. Lamnetra parua et fluuiatilis. 
Salv. pijc. 63. Lamperra minor. 
llahitit in aq^iiis dulcibas Europae , hranchiis pifcium 
hihaerens, 

114. RA- 

Fctrctftiyzon gsnde* perfecliorihus fuhnonihus , qnam rcliqui ordinis , adco' 
que fer^aitibus propior. 


/y^.- ^i # si. AMPHIBIA NANTES. Raia. 231 

1 14. R AlA. Spiraciila V fiibtus ad coUum. 
Corptts deprefTum. 
Os fub cr.oite. * Dcjitibiis actitis, 

Torpedo. i. R. tota laeuis. Art.gen.y^. fyn.102. Awoeit.acad, 

I. p, 307. Muf. Ad. Ir. I. f). 52. 
^f//. /'7/f. 89. 90. Ro?td. pifc. 358. Schi. pifc. 1^2. 

Geffi. pifc. 988- R-^^- pifi- 28- Torpedo. 
Kfiempf. exot. 509. f. 510. Torpedo. 
Habitat in Sinu Perfico , M. jMediterraneo. 
Iners, ointjinm ininriac obnoxins (e vindicnt motu tre' 

mnlo proprio. A^. haffi. 5. obj". 97. Rbcd. exper. 53. 

Kaejnpf amoen. 514. Rcaum. ai^l. 1714. Hall. boerh. 

4. p. 13. retardato fpiritu pracjeruatur. 

Batls. 2. R. varia , dorfo medlo glsbro , cauda vnico aculeorum 
ordlne. Art. gen. 73. fin. 102. 
/?ow</. /J//^. 346. Gejh. pijc. 791. 7?rt/. pifc. 25. Rala 

vndulara T cinerea. 
lonft. pifc. Raia vndubta. 
Habitat in Oceano Europaeo. 
: Corpus Jiipra lituris 7iigris fexuofs, 

Oxyrliyn-3. R. varla, dnrfo medio tulierculis deceift aculeatis. Art, 
chus. gcn. 72. fyn. loi. 

Salu. pijc. 149. Lacui-R.iia. 

Cefn. pijc. 792. Ii67.'. />/;^. yj. Rai. pifc. 26. Raia 
oxyiI)ynchos maior. 

Habitat in M. Mcditerraneo et 0. Europaeo. 

Acu/eus ante Jingidos oculas. 

Mirale- 4. R. dorfo ventreque glabris, aculeis ad oculos, temo- 
tus. que torum ordinc in cauda. Art. geit. 72. Jj'n. lOI. 

5"^////. pifi'. 150. Raia Ilellaris. 
lonfL pifc. . . 1. 10. /*. 4. Rdia oculata. 
IVi/I. icbt. 72. Rai. pifc. 27. Riia laculs oculata, 
Habitnt in mari Mediterraneo. 
Occ/Ids fupra vtrauKiue a/am. 

FuIIonl- 5. R. dorfo toro aculeato, aculeorum ordlne fimplicl ail 
ca. ocuios , diiplici in ciiida. Art. {ren. 73. /yw. lOI, 

Rond. pifc. 356. Ccfn. pifc. "/Lyj, " Raia fullonica. 

IVill 2\Z AMPHIBIA NANTES. Rala. WilL icht. 78. Raia fulIoniGa i Raia alpera, 
Rai. prjc. 26. Raia afpera. 
Hahhat in M. Europaeo. 

* * Dcritihus ohtnfis. 

Aquila. 6. R. corpore gbbro , aculeo longo ferrato in cauda pin- 

nara. Art ^ejt. 72. /J'?;. 100. 
Saht. pifi. 146. Ro72d. pifi\ 338. Bellon.pifi, 97. Gefiu 

pific. 75. Aquila marina. 
B.ai. pific. 23. Aquila. 
Will. icht. 64. Aquila. 
Ojiiimn. ecpbr. i. p. 3. ?. 2. Paftinaca marina laeuis 

altera oxypterydes. 
Jlahitat in Mari Mediterraneo. Altauela. 7. R. corpore glabro, aculeis duobus poflice ferratis in 
cauda aprerygia. Art. gen. yi-fiyn. 109. 
Column. ecphr. i. p. 4. t. 2. H^///. /V/'^. 65. Rai.pifi, 
)l.\. Patl:inaca marina altera pteryplateia f. Altaueia, 
Hamtat in Mari Mediterraneo. 
Canda corpore hreniur efi, 

Paftina- g- R- corpore ghnro, aculeo longo anterius ferrato in 
ca. cauda apterygia. Art. gen. 71. jyn. loo. 

Yicll. pific 94. Pafrinaca marina laeuis. 
Rond. pific. 331. Saln. pific. 144. Pailinaca. 
6V//V. pifc. 679. Paftinaca marina. 
Will. icht. Gj. Pailinaca marina i. 
Rai. pific. 24. Paftinaca marina laeuis. 
Hahitat in Europa. 

Candae actdens venenatiis veterihtis et recentiorihus. 
Fato Vlyjps clarns. 

clauata. 9. R. aculeata, dentibus tuberculofis , cartilaglne trans- 
nerfa ventrali. A.rt. gen. 71. fiyn. 99. jpec. 103. Fn, 
finec. 268- It. Wgot. 175. 
Rond. pific. 353. Gejii. pifc 795. Raia clauata. 
Will. icht. 74. Rai. pifi. 26. Raia clauata. 
Hahitat in Oceano Europaeo. 

Rhlnoba- 10. R. oblonga, vnico aculcorum ordine in medio dorfb, 
tos. Art. gen. 70. Jyn. 99. Be\l AMPHIBIA NANTES. Rala. 233 

Bell. pifi. '/^. Gcf?7. pifi, 903. Squ2to-Raia f. Rhi- 

nobaros. 
S^lu. pifc. 153. IVill. icbt. 79. Rai. pifi. 28- Rhino- 

hatos f. Squatino - Raia. 
Habitat Genuae , Venetiis. 

115. SQVALVS. Spiracula V ad latera collL 

Corpns oblcngum tereriiifculiim. 
Os in anteriore capitis parte. 

* Dorfo fpinofo : pinim ani nulla, 

Acan» I. S. pinna ani nulla , dorfo fpinofo , corpore teretiufculo. 

thias. Art. gen. 66. fyn. 94. jpec. 102. Fn. fiiec. 269. 

Muf Ad. Fr. I. p. 53. It. Wgot. 174. 

Rond. pifc. 373. Galeus acanthias. 

Ccfn. pijb. 607. Galeus acanthias. 

Bcllon. pifc. 69. Muftelus fpinax. 

Sal/i. pifi. 135. /. 136. Mufrelus fplna^. 

IVill. icbt. 56. Galeus acanthias f fpinax'. 

Rai. pijc. 21. Caleus acanthias f. Ipinax. 

Habitat in Qccano Europaeo. 

Ccntrl- 2. S. plnna ani nulla, dorfo fpinofo, corpore fubtrian* 
na. gulari. Art. gcn. Gj. n. 5. fyn. 95. 

Rnnd. pifi. 384. Centrlna. 
Sahi. pifi. 156-158. Ccntrina. 
Gcfn. pifc. 609. Ccnrrina. 
IViH. icbt. 58. Centrina. 
Rai. pifc. 21. Centdna. 
Htibitat in Mari Mediterraneo. 

Pinna dor/i anterior fpina antrorfitm radioi dccuffnntij 
pofcrior yctrorfiui. 

Spinax. 9. S. pinna atii nulla, dorfo (pinofo, narlhus terminallbus» 
Art. rrcn. 67. fyn. 95. 
Wm. icbt. 57. Galciis acanrhlas f fpinax fiifcus. 
Rai. pifc. 21. Galcus acanthias f fpinax fufcus. 
Hahitat in Europj. 

Squati- 4. S. pinna ani nulla, orc terminali. Art.gcn. Gj. n. G^ 
na. fn. 95. 

BcHon. pifc. 78. Squatlna. 
Rundel. pifi. 367. Squatina. 

Ccfn. 234 AMPHIBIANANTES. Squalus. 

Gefi. pifi. 899- Squatlna. 
Will. icbt. 79. Squatina. 
Rai. pifi. 26. Squatina. 
Hahitat in Oceano Europaeo. 

Media inter Sqiialos et Raias , ore m apice capitis , nec 
fiihtus. 

"^ * Dorfo mutico , dentihus acutis ; cmn pinna am, 

Zygaena. 5. S. capite latiilimo transuerfo malleiformi. Art. gen. 6j, 
fyn. 96. Muf Ad: Fr: i. p. 52. * 
Bell. pifc. 60." Zygaena f. Libelia. 
Rondei pifi. ^^<). Zygaena. 
Gefn. pifi. 1050. Zygaena. 
Salu. pifc. 128. Libella. 
Wili icht. 55. Zygaena. 
Rai- pifi. 20. Zygaena. 
Hahitat in Europa , Amerlca. 

Tiburo. 6. S. caplte latlflimo cordato. 

WiU. icht. 55. Zygaenae affinis , capite triangulo. 
Marcgr. hraf igl. Tiburonis fpecies minor. 
Hahitat /;/ America, praecedejiti ajjinis. 

Galeus. 7. S. naribus ori vicinis, foramlnibus ad oculos. Art. 
gen. 68- n. ^.fyn. 97. 
Ro7id. pifi. 377. Gaieus canis. 
Gefn. pifi. 167. Galeus canis. 
Salu. pifc. 130. Canis galeus. 
Will. icbt. 51- Canis galeus. 
Rai. pifc. 20. Canis galeus. 
Habitat in Oceano Europae. 

Canicu- 8- S. rufo-varius, plnna anl medio inter anutn caudam- 
la. que pinnatam. Art. gen. (i%. fyu. 97. 

Osheck. iter 70. Squalus conduftus. 
Rond.pifc. :i,%0. Canicula ariftotelis. 
Gefh. pifc. 168. Canicula ariftotelis. 
Salu. pifc. . . Catulus maior. 
Will. icbt. 62. Rai. pifi. 22. Catulus maior vul- 

garls. 
Hahitat in Oceano Europae. Squali viujpnri fnut, foramine in ore aperto, pone vmmqne oculiiw, ^iociu 
fplevdt7it, refupinati vorant , nauis /equMiitnr in Indiasvt cadaueribns 
Jatimtur. Diutes Glojfopetrae. AMPHIBIA NANTES. Squaliis. 1 "^ r" Catulus. 9. S. dorfo varlegafo muvico, pinnis ventralibus concretis, 
doiialibus caudae approximatis. Jrt. gen. 69. Jyn. 

97- 
Cro?!. uiuf. z «. 199- S^qiialus idem. 
Sr/!n. pjfc. 137. Catului minor. 
Ulll. icht. 94. Catulus minor. 
Rai. pijc. 22. Catulus minor vulgaris. 
Habitat in Oceano Europae. 

ftellaris. 10. S. varius inermis, pinnis ventralibus difcretis , dorfali- 
bu5 caudae approximatis. Art. gcn. 69. fyn. l^j. 
Gron. muf 2. n. 200. 
Will. icht. 63. Carulus maximus. 
Rai. pijc. 22. Catulus maximus. 
Habitat in Mari Europaeo. glaucus. Carcha- 
rias. Mufte. 
lus. PriAis. 11. S. fofTuIa triangulari in extremo dorfo, foraminibus 

nullis ad oculos. Art.gen. 69. n. l^y fyn. 98. 
Ron:l. pifc. 378. Gejh.pijc. 609. WiU. icht. 49. Rai. 

pifc. 20I Galeus glaucus. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

12. S. dorfo plano, dentibus ferratis. Art. gen. 70. /yn. 

98. 

Rand. pfc. 490. Lamia. 

Gcjh. pijc. 173. Will. icht. 47. Rai. pifc. 1%. Canis 

Carcharias f Laniia. 
Hahitat in Europn. 
lonafH Prophetanjy vt veteres Herculem trlno^ejn^ in 

htiius ventriculo tf-iiiiii Jpatioj bacjjjfe verojunile eji. 

* * * Dcntibns granulatis. 

13. S. dentibus obtuiis. Art. gen. 6G. fyn. 93. 
Gcjh. pijc. 608. Rond. pijc. 375. (Jalaeus laeuls. 
Salit. pifc. 135, 137. Mullelus latuis. 

Will icht. 60. Rai. pijc. 22. Muileius laeuis prlmlis. 
H.tbitat in Europa. 

14. S. rnflro cnfiformi ofTco plano vtrlnque dentafo. 

Art. gcn. (•)(). Jyn. 93. 1-aiin. jiicc. 20. MfJ'- Ad. Fr. 

I. /). 52. Squ.ilus roiUo longo cuipidato olleo pla- 

no virinijue dcnraro. 
Ptcllon. pifc. 66. ScMa marina. 
Ronii.pifc. 4S7. IMllis. 

Clus. 1^6 AMPHIBIA NANTES. Squalus. 

Chf. exot. 136. Priftls f. Setra pifcis. 

Will. icht. 61. Rai. pijc. 24. Pridis f. Serra pifcis*- 

Habitat in Europa. 

116. CHIMAERA. %> W/? folitari^a fub collo. 

Oris labiiiiTi fiiperius bipardtum. 
Dentes primores incifbres, biiii 
fiipra iiifraque. 

monftro- l. C. rollro fubtus plicis pertufis. 

fa.. Muj. Ad. Fr. i. /?, 53. ?. 25. Chimaera. 

C/?//' exot. 136. ^. 197. Genus Galei. 
IVili. icht. 57. Galeus acanthias clulii. 
Rai. pifc. 23. Galeus acanrhias. 
Hahitat in inan Atlantico. 

Callo- 2. C. roflro fubtus labro inilexo laeui. 
rynchus. Gron. muf. 59. n. 130. t. 4. CalIorynchu5. 
Frefer. itin.i. p.2U, t. ly.f. ^. Feiegallo. 
Hahitat in mari Aetliiopico. 117. LOPHIVS. SpiracuJa folitarla , pone brachia. 

Pinnae peclorales brachiis infi- 
dentes. 

plfcato- I. L. deprelTus, caplte rotunuato. 

rius. Art. gen. 63. jyn. 87. Lophius ore cirrolb^ 
It. fcan. 327. Lophlus ore cirrofo. 
Miif Ad. Fr. 55. Lophius ore cirrofo. 
Gron. muf i. p. 57. Lophius ore cirrofb. 
Charl. onom. 199. t. 201. Rana plfcatrix. 
Olear. jnaf 37. t.2T,. f. 4. Rana plfcatrix. 
Hahitat in Oceano Europaeo, jiib lapidtmi formcibus. 
Viimae D. 10. P. 24. V. 5. A. 9. C g. 
Caput corpnre maius. Pifcatur tcntacuUs hinis capitis 
tamquam linea. 

Vefpertl- 2. L. deprelTus, caplre roflrato. 

lio. Art. fyn. gg. Lophius fronte vnicornl. 

Muf Ad. Fr. i. p. 55. Lophius fronte vnlcornl. Gn on. AMPHIBIA NANTES. Lophlus. 237 

Groi2. muf. i. ;/. 129* Lophius fronte vnicorni. 

Seh. muf. I. p. 11%. t, 74. /. 2. Rana pifcatrix ameri- 

cana. 
Marcgr. braf l^-^. Jiai. pifc. ^o. Guicu-Cdht 
Hnbitat in Oceano Americano. 
Piiwae D. 5. P./IO. V. 6. A. o. C. 15. 
Cunfer. Brown. ia?n. 157. t, 48. /. 3. 

hlllrio. 5. L. comprefTus. 

C/7/V7. Lagerftr. 21. Lophius pinnis dorfalibus tfihus. 
Muf Ad. Fr. I. p'^6. Baliftes f. Guaperua chinenlis. 
It. IVgoth. 137. ?. 3. f. 5. Baliftes f. Guaperua. 
Marcgr. hraf 150. Guaperua. 
^K/V/. icht. 50. f. £. 2. /. 2. Guaperua. 
Oy^. 7><?r. 305. Lophius tumidus. 
Ilabitat in Pelago iiiter Fucum natantem. 
^innac D. i , i; 12. P. lo. V. 5. A. 7. C. 10. iiS. ACIPENSER. Spiracula lateralia folitariaj E- 

nearia. 
Os fiib capite, retraclile^ eden- 
tulum. Cirri fiib roilro^ 
antc os. 

Sturlo. I. A. cirrls 4, njuamis dorfalibus II. Muf Ad. Fr. r. 

/>. 54. M8./2. 
/r. Scan. 187. Acipenfer. 
/4r^ (^^«. 65. fyn. 91. Acipcnfer corpore tubcrculis fpi- 

nolis afpero. 
Fn. fuec. 27. Acipenfer idem. 
Cron. muf 2. p. 42. Acipenler idem. 
liahitat in mari Europaeo. 
Pninae D. 31. P. 30. F. 19. A. 24. C. 24. 
Seueri imp. acu» a coron.itis vjinijtris pr.ieeunte tihichu 

aJ epulas aJfpurtabatur. 

ruthenus. 2. A. clrris 4, fjuamls dorfalibus 15. Muf Ad, Ft\ l, 
^54.r.27./2. et t.i^.fj. 
Fn.fuec. 272. Acipenlcr ordmibus 15 f^uamarum oifca- 
rum: intermedio oiiiculis ly ILibhaP 238 AMPHTBIA NANTES. Acipenfer. 

Hahitat 111 Rurhcno; tntroduBm a Rege Friderico I in 

Maelerum Siteciae. 
Oua huius et Hufonis pro Garu Cavcar di^o. 

Hufo. 3. A. cirris 4? corpore nudo. 

Art. gen. 65 fyn 92. Acipenfer tuberculis carens. 

Habitat in T)znuh\o ^ fluuiisque Imperii Kuthenici. 

Alii cirros 4, alii g tradunt in nohis non vifo. Co" 
riu?n pro lineis curruum praeftantiffifnum ; ab eo Jch- 
thyocolla praeparatur et ex ouis Garum conficitur. 

Plecofto- 4. A. cirris duobus. Muf Ad. Fr. l. p. 55. t. 2^, 
mus. /. 4. 

Gron. muf. i. n. 6j. t. 3. /. i, 2. Plecoftomus dorfo 

diprerygio, cirris duobus, cauda bifurca. 
Hahitat Surinami. 

Pinnne D. g, I. P- f V- 6. A. 5. C. 12. 
Acipenferes ouipari fu7Jt , vti Petrotnyzon, CLAS- jk?c^ c^, ^ss: - PISCES. 139 

C L A S S I S IF. 

P I S C E S. AQVEI Elementi mutl fi.irdlque Volucre^ compendicn(T?mi rcfpi- 
rant Branchiis liberis, natant Pinnis radiatis, velliuntur 
Squamis cartilagineis. 

INSTRVVNTUR Capite, Thorace, Abdomine, Cauda, Pln- 
nis; Cerebro Medullaque fpinali, Corde vniloculari vni- 
aurito, Branchiis, Diaphmgmare , Hcpare Veficulaque 
fellea, Liene, Renibus Velicaque vrinaria, Veficulis 
feminalibus Ouariisue, Inteftinis caecoque, Alembrana ni- 
ftitantc. 

DESTITVVNTVR Palpebrls, Aurlbus Auriculisque , Colla, 
artuum Brachiis Tibiisque, Pene Vuluaue. 

DIVIDITVR horum Corpus extemum in Caput^ Truficum^ 
PinrMs. 

CAPVT comprefTum (Cathetoplateum) deprefTum (Plaglopla- 
teum ). 

Os Lablis mobillbus, aut fixls claufde. 

Dentes faepe InMaxiiiis, Lingua, Fauce. 

Oculi 2. nudi, membrana viSfitante ; Pup/Ua globofa. 

^rzrfj pcrtufae, faepe geminatae minus prominentes. 

Cirri filiformes , molliufculi , labils inrerdum inferti. 

/iperttirac Branchiarum pcr branchias in os hiantes. 

Opcrcn/a branchias tegcntia, apcrruras claudtnria. 

Branchiae exrus fpiranrcs compnmcndae , lliepius quatuor, 
radio arcuato olleo adnarac, radiis libcris pcftmatae. 

TRVNCVS fquamofus, mucofus, oblongus , porticc angullarus 
inCaudam: Squamae pieribquc cjirilagintje, rarms ci- 
liatae, nonnuUis ollcae vt pifcis loricatus euudat. Q :: Linea 240 PISCES. 

Livea JateraUs vtrinque diflinfta a linea internitiali, fae- 
pius ex glundulis pmi3ata, rarius loricatay vtraque 
re-Jfa ant ciiruata. 

Thorax refertus Corde intra Pericardium fuum. 
Ahchmen zdHi-iXMm Vifceribus, Inteilinis, Veficula acrea. 

Anus abdomen terminans, communis Inteftinis, Veficae 
et Genitalibus. 

Cauda poftica Trunci , folida , murculofa. 

PINNAE membranaceae expandendae Radiis cartilagineis , qui 
Spinoli duriores , oirei, fimplices, pungenres. (*) 
Aio//t?i flexiles, tcndinei, dichotomi , mutici. 
Brafichioftegae fub operculis branchiarum plicatiles radia- 
ta membrana, 

Dorjalis dorfo longirudinalls impoiita, faepe i, rarius 2, 

paucifiimis 5. 

Adipojh, dorfalis fpuria, radiis deftltuta. 
PecJorales ad latera thoracis poiitae. 
Ventrales abdomini fubtus annexas. 
Analis pone auum, fab cauda, longitudlnalls. 
Caudalis rerminalis, perpendicularis : rotundaj integvaj 

f bifurca. 

PISCES hi mutl furdlque aetherls ^ormm 12072 audiunt^ aerls II- 
cet tremorem fentiant; Rejpira?7t latere extrorfum 
aquam ; Mouent fe pinnls , dum Caudali propellun- 
tur, Dojjhli Analique tamquam Gubernaculo reguntur, 
VeBoralihus tamquam Alis artolluntur , Ventralihus 
tamquam Pedibus infftunt; Fugiunt natatii diuernmo- 
do; Defenduntur Spinis tamquam murice; ViBitant 
Muco, Infeftis, Vermibus, Cadaueribus, Pifcicu- 
lis, Plantis. 
"Hijloria horum ex Smi8:ura, Alimento, Solo, Moribus, 
Migratlon.ibus et Vfu in Pifcatura, Cuiina, Oecono- 
mia, Mechanica, Medicina. 

LOCVS omnlum aquatlcus efl; forte etiam omnes marlnl; fed 

alii imprimis lacuflres aquas dulcts inhabirames; varii 

■ etiam jluuiatiks , laepe e mari adfceudentes ; plurimi mere (*) Recumbens [pna, nonnuUis antrorfnm decnmbit ante pinnam dorji aut 
avi. PISCES. 241 

fvarini ^ qui aquas dulces non ferunt, honim plerlque Ht- 
tora adcunt pro j^enerandis (^) er pariendis ouis, cali- 
diore aqua excludendrs, nili meie pe/agic/ narantibus 
ouis, a lirtoribus Tempcr a'ieni, led omnium alii diirnj';., alii 
fjOt^nrfri ; ilH plctique natant in aquis, hi vero laepius 
in tundo pafcunrur. Alii demum lubiolitarii va^antur, 
alii gregatim degunt. 

VICTVS tenuis e pifcibus nuper eneftis, tlioracicis, exercita- 
tis; imprimis ailiti, veteribus in pretio, iiodiernis in 
deliciis. 

ICHTHYOLOGT Praaici Bellonitis, Rondcktius, Saluianus, 
Gefnerus , AUlrouandus^ WHlughhaeus^ Rains. 
Theorerici Artedi\ Nos , Gronouiij Haffelquift ^ radlos 
pinnarum obferuarunt; At Valentinus deteftum artis 
expofuit; Catesbaeus pulchre quosdam depinxit ame- 
ricanos. 
Synonyma ab Artedio petenda , ego itaque ea fepofui. 

DIVISIONEM Pifcium, artis noitnam, a variis partibus tenta- 
runt varii. Recentiorum immorralis Artedi Spinoibs 
Acantbopteryrias er Inermes Malacopterygios fecunduin 
Membranam Ijrancbiojlegam fecurus , fed deferuu non 
femel in biuio conllirutum ; nouam itaque renrabo viam 
a P h D 1 B V s ante Alas , jitb Alis , pone Alas lltis. 

Apertura in{lru3:a opcrculis pinnaque branchiali : dum 

Pinnae "vV;;rr/7/f j .• vel «////^^ omnino APODES. r. 
— — ^;;A^ pinnas Pe3:orales I V (i \' L A R ES. 2. 

_ _ jul, pinnis Peaoralibus T H O R A CI C I. 3. 
^ — . "/)o;;f pinnas Pe^lor^es ABDOjMIN A- 

LES. 4. 
it— — Dcflituta operculis pinnisue branchlallbus B R X N- 

CHIOSTEGL 5. Q 5 CHA- {') Gcncratiu L .jcv.m ttiM^iuum o/';i/n.r oj?. 24^ CF^ARACTERES PISCIVM. 

CHARACTERES PISCIVM, 

I. APODES. 

119. M V R A E N A Aperturae hrnnchiartm ad latera thoracis, 

120. GYMNOTvs Dorrum avterygiu^n. 

121. TRiCHivRvs Cauda aptera. 

122. ANARHiCHA? Dentes rotmidati. 

123. AMMODYTES Caput corpnre anguflius. 

124. SiROMATEvs Corpus ouatum, 

125. X I p H i A s Roftrum enftferim. 

II. IVGVLARES. 

126. CALLiONyMvs Aperturae hrancb. ad nucham. 

127. vRANoscopvs Os ftmum. 

128. TRACHiNvs Anus propc peStus. 

129. G A D V s P/wM^ Peftorales ehngatae in acumen. 

130. B L F N N I V s Pinnae Ventrales didaBylae muticae. 

131. o PH 1 D I o N Pinnae Ventrales e fpina et cirrbo. 

III. THORACICI. 

132. CYCLOPTERvs Pinnae Ventrales connatae in orhicuJum. 

133. E CH E N i; 1 s Capitis dorfum planum transuerfe fulcatum. 

134. c o R Y p H A E N A Caput antice trmicato - ohtufum. 

135. G o B I V s Pinnae Venrrales coadtmatae in pinnai^i ouatam, 

136. COTTvs Caput corpore latius. 

137. SCORPAENA Oaput cirris adfpcrfum. 

138. ZEvs Labium fttperius memhrana transuerfa fornicatum. 

139. PLEvRONECTES OcuH ajnho in latere altero capitis. 

140. CHAETODON Dentes fctacei , confertijfimi^ Jlexiles. 

141. SPARVS Denres validi ^ inciforcs f molares. 

142. L A B R V s Pirina Dorfalis ramento pofl fpinas notata. 

143. sciAENA Pivna Dorrnljs in foffula recondenda. 

144. PP^^CA O^^qvcmX^ hrancbiartim fcrrata. 

145. GASTEROSTEvs Cauda laterihits carinata ; Spinae dbrfales 

dijlin^ac. 

146. SCOM- CHARACTERES PISCIVM. 245 

J46. S C O M B E R Cauda laterihns carlnnta ; Pinnulae fpuriae plures. 

147. MVLLvs Squaiiie, etiam capitU , laxac. 

I4g. TRIGLA Digiti dijiincfi iuxta piiinas pcdoraks. IV, A BDO AIINAL ES. 

X49. C O B I T I s Corpus vix ad Caudani an^uflatum. 

'50. siLVRvs Radius i piufiarum Dorjalium l*e6ioraUn7nque deu* 

tatus. 

i^l. L o R 1 c A R ] A Otrpus cataphraBum. 

152. SaLMO Pinna Dorlalis pojlica adipofa. 

155. FiSTVLARiA Roftrum cylifidricum operculo claufle, 

154. Esox Mandibula ivferior lon^ior pundata, 

155. A R G E N T I N A Anus cuudac vicinns. 

156. A T H E R 1 N A Fafcia lateralis longitudinalis argentea, 

157. mvgil Mandibula inferior ifjtus carinata. 

158. EXOCOETvs Pinnae l^eftorales longitudine corporis. 

159. poLYNEMvs Digiri diftim^i iuxta pinnas pcclorales. 

160. CLVPEA Abdomen carinatum ferratum. 

161. cypRiNvs Memhafta Brmchioi\c^3L triradiata. V. CRANCHIOSTEGI. 162. MORMYRvs Dentes emarginati. Squamae imhricatae. 

163. B A L i s T E s Dentes vtrinque u^o. Piiina Ventralis Johtaria. 

164. oSTRACiON Dentes vtrinpie plures. Corpus tefla ojfca. 

165. TETRODON Dentes vtrinque duo. Abdomen muricatum. 

166. DiODON DQniQ^ vtrinque fditarii Corpw^ cch'?/atum. 

167. CENTRiscvs Pinna Vcntralis fulitaria. Corpus loricatunt 

fpwa. 
l68- SYNGNATHvs Pinuae Ventrales nullae, Corpus articuU' 

tutn. 
169. p E G A s V s Pinnac Ventrales binac. Corpus articulatum. Q4 I. APO- 244 PISGES APODES. Muraena, 

L APODES. 

119. MVRAENA. Cajmt laeue. Nares xxxhwM^iQ. 

Mcmhraiia branchiojiega radiis X, 

eiusque Apertiira ad pinnas 

peftorales. 

CorpHS teretiufculum 5 lubricum. 

Pimia caudae coadunata dor- 

fali an^ue. . 

Helena. i. M. pinms pe8:orallbus nullls. 

Art. ^cJi. 25. Jyn. 41. Gj-o», 
mu/. I. ;;.i6. Muf Ad, Fr. 
I. p. 919. Muraena pinnis 
peftoralibus carens. 

Seh. miif. 2. t. 69. /. 4, 5. 

Catesb. car. 2. t. 20, 21. Mu- 
raena maculata nigra, et vi- 
ridis. « 

Habttat in Europae, Americae Oceano. 

Caenurum Helcna^ Romae ht pijcinis : natat ad magi^ 
Jlruni delicata Muracnay Martial ; Ved. Poilio damna- 
ta mancipia immergehat viuariis Muraenarum^ vt in 
vijcerihus fuis aliqmd de Seruorum jiiorum corpore 
gujlaret. Plin. IX: 23. Morjh infejia, 

Ophls. S. M. cauda aprera cufpidata, 

corpore tereti. 

Art. gen. 24. fyn. 41. Murae- 

na teres gracilis maculofa, 

cauda tereti cufpidata apte- 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Serpens. 3. M. cauda aptera acuta, cor- 
pore lereti. 
Art. gen. 24. fyn. 41. Murae- 
na exafte teres, cauda acu- 

ta apterygia. D. — P. 16. V.« A.— C— 

Habitat in Qceano Europae auftralis. M, PISCES APODES. Muraena, ^45 Angull- 4. M. maxilh inferiore lon- 

la. giore, corpore vniculore. D. 1000. P. 19. V. O.A. lOO.C- 

Art.jpec. 66.gefi.2^. Jyn. 

99. ru.fitec. 290. Mu- 

raena vnlcolor, maxilla 

interiore longiore. 
Hiihitat w Europa ; f^iaxima jn lacii Cornachio Ferra' 

ricnfi; non fert Danuhiuni. 
Nojfurna; latct in coeno duplici foramine ; coercetur 

trunco alho Betulae; cutis tenacifjima; parit vi» 

iiipara^ fub canicula. Acf. Holm, 1750. p. 194. 

^yrus. 5. M. pinna ambiente alba 

marglne nlgro. 
Art. gen. 24. fyn. 40. Mu- 

raena roftro acuto lituris 

albis vario, margine pin- 

nae dorralis nigro. 
Habitat in Mari Mediterranco; 

Conger. 6. M. roftro tentaculis duo- 

bus,linealateraliexpun- 

ftls albida. / 

Art.gen.24.fyn.^o. Mu- 

ra^na fupremomarglne 

pinnae dorfalis nigro. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Caeca. 7. M. apterygia, roftro acutiufculo. 

Habitat in Mari Mediterraneo. E. Brander. 

Corpus Amrui/lae absque (r.jini pinna. Aperrurae hrati'» 
chiarujnfub collo. Maxlllae acuminatae detitibus acC' 
rojis. N^restubulojae Jiib rojlro. Ocu\os nul/os vi- 
deo ; ad occiput punjla y perjhrata ; itidem j Jitpra 
caput in medio, et anterius iterum quater duo, Anus 
propior capiti q^uam caudae. 120. GY- 2^6 PISCES APODES. Gymnotus. 

120. GYMNOTVS. C//)//?^ operculis lateralibus. 

Tentacnla duo ad labium fii- 

perius. 
Manh\ hvanch, radiis V. 
Corpiis compreiTumj fubtus pin- 

na carinatum. 

Carapo. i. G. nudus , dorfo aprerygio. 
Art gen. 2yfy}J. 45. Amoen, 

acad. I. p, 9ig. t. 14./. 6. 

Muf. Ad. Fr. I. p. 76. 

Gymnoms. B. 5. D. o. P. 13. V. o. A. 200. C. o. 

Hcihitat in Amerlcai 
Abdomen carnojh-carinattim; Pinm ani in caudae api" 

cem excurrente, 

afiaticus. 2. G. fquamolus, dorfb pln- 

naro. D. 46. P. 14. V. O. A. 28- C. 16. 

Hahitat in Afia. 

Piicis ^///.f qnam fpithameiis^ craffiufculm, teBus fqua" 
mis laeuihus, rotrmdatis, difi^n^isy etiajn fupra caputj 
cui pun-fa 5 excauata, vt/ etiam aliquot in Maxillis 
inferioribus. Ajiu^. in medio corpQris. Linea lareralls 
eleuata , rc^a , fed dejce^idens fupra anum. Golor 
obfcurus fafciis fufcis. PunBa alba in pinna dorfali 
et pofiica parte corporis. Oh opercula latcraliter am-' 
pla aperienda et ob fquamas ncquit e/Je M.uraena; 
pinna dorfalis incipit pone caput et extenditur fere 
ad caudam. Capur depreffuju, laeuiiifcuhun. Tenra- 
cula 2 truncata, ante nares pafita. Membr. branch. 5. 
Corpus fuhcylindricum, poftice comprejfum, Pinna 
dorji mox poji nucham incipiens. 111, TRICHI VR VS. Caput porreftum, operculis la- 

teraiibus. Dentes iubulati: 
anteriores conferti. 

Memh\ hranch. radio I. 

Corpns com preffo - enfiforme. 
G///^// fubuiataj aptera. 

Lepturus. I. T R I c H 1 V R V s . 

' ^ Art, PISCES APODES. Trlchiurus. 247 

Art. fpec. III. Lepturus. B. 7. D.ioo. P.ii.V.o. A.105.C.0. 
Mtif. Ad. Fr. 1. p. y6. t. 26. 

/. 2. Leptuius. B. 7. D. 124. P.12. V.o. A. o. C.o. 
GVcw. muf.i. «.47. Gymno- 

gafter. B.7. D. 138. P. II. V. o. A. o. C. o. 

Broxvn. iam. 444. t. 45. f. 4. 

Gymnogafter argenteus 

compreiTus, cauda atte- 

nuata impinni. 
Hahitat in America, China. 
Tottis argtijteus j exjiliens ex aquis faepe in Cymhavt. 122. ANARHICHAS. C/y??/^ obmfiufculum. Den^ 

tcs conferdirimi, rotunda- 
ti : antici VI, conici. 
Memhr. hrancb. rad. VI. 
CoYpns tcretiufculum. Pm- 
na caudae diftinfta. 

Lupus. I. ANARFiicnAS. Art. gen. 

Gron. Diuf I. n. 44. Ana- 

ihichas. D.7^. P.20. V. o. A.45. C.jg. 

Hahitat in Oceano fcptentrionaU kw^xzQ^ etc. 
Lapis Bufanitcs ex hnitis pijiis dente. 123. AMMODYTES. dpid comprefTum, corporc 

angullius. Lablum fupe- 
rius duplicatum. Mandi- 
bula imerior angufta acu- 
minata. Dentcs acerofi. 
Mcmb, brancb. rad. VII, 
Covpas tcrctiufculum fc]ua- 
mi.s vix conf^^icuis. Cui' 
da diftincta. 

Tohia- I. AMMODYTFS. Art . <^cn. \C). 
nus. fyi. 29. fpcc. 55. 13.7.D.54.P.I2.V.O. A.28.C.15. 248 PISCES APODES. Ammodytes 

Fii. fiicc. 303. Ammody- 

tes. B.7.D.54.F.13.V.0.A.28. C.15. 

It: fiajf. 141. Ammody- 

res. B. 5.D.50. P.12. V.o. A.26.C.15. 

Jt. oel. 87. Ammodytes. 

B.7. D.60. P.15.V.0.A.32. C.14. 
Muf Ad. Fr. I. p. 75. Am- 

modyres. B.^.D.^o.P.i^. V.0.A.30.C.16. 

lluh'.tat /// Europae Oceano arennfoj in gyrum contra- 

cfusy c centro apice capitis arenam penetrat. 124. STROiMATEVS. Caput compvQ{^dm. Dentei 

inmaxiiiis, palato. 
Memhr. hvanch, radiis . . . 
CGTpus ouammj lubricum; 
Cauda bifida, 

fiatola. I. S. fiibfafciatus. 

Art. gen. 19. fyn. 33. Stro- 

mateus. D.^^.P.i^. V.o. A. 34.C.-- 

Hahitat in Mari Medirerraneo, et Mari Rubro. 
Fifcis pulchre variegatns , ventricuU duo. 

raru. 2. S. vnicolor. 

Sloan. iam. 2. p. 1%1. t. 250. 
f. 4. Para brafilienli con- 
gener. Rai. pifc. 51. 
Flahitat in America. 125. XIPHIAS. G2/?//f maxilla fiiperiore termlnatum 
rofoo enfiformi; 0.f edentuium. 
Memhr, hrancb. radiis VIII. 
Corpus teretiufcuium. 

Gladlus. I. xiPHiAS. Art. gcn. 30. 

fyn. 47. _ D.41.P.17.V.O.A.15.C.-V 

Hahitat in Oceano Europae. 
Schclhameri Anato?Jie Xipbii pifcis. U. IV- PISCES IVGVLARES. Callldnymu!. 249 

II. IVGVLARES. 

125. CALLIONYiMVS. Capnt labio fuperiore dii- 

plicato; Oadi appro- 

ximati. 

Menihr. hvanch. radiis V. 

(Gron.) ApertiLrai la- 

terales (faepius claufae, 

nucha foraminibus rc- 

fpirante). 

Corpiis nudum. Pihnae 

vmtraUs remotiffimae. 

Lyta. I. C. dorfalis priorls radiis 

longiriidine corporis. 
MtifAd.Fr.i. p.ji. Vra- 

nojcopus. D.4, lo.P. 18. V. 6. A.io. C.io. 

Fn.Jhec. 283- Trachinus 

maxilla fuperiore longio- 

re, pinna dorli priore al- 

tiflima. 
Cron. nit/f. i. ;/. 64. Vra- 

nofcopus ofTiculo primo 

pinnae dorialis longir udi- 

ne cnrporis. D.4,10. P.19. V.5. A. 10. C. 10. 

Croji.Acf Vpf.iy^O.p.121. 

t.^. Cortus oiliculis pin- 

nue dorfalis longirudine 

corporis. D.4, 10. P. 19. V,^. A.IO.C.IO, 

ASt.nvirl 295./>.i749.Gur- 

nardus lurens. 
Ilabitat i/i A///;/ Atlantico. 

Drncun- 2. C. dorfilis prioris radils 
Culus. corpore I'iciiioril)US. 

Crof/. 7>inf. I. «. 65. Vra- 
]ior..;ms on-cuio primo 
pir.nae dorlaiis primae 
vnciali. D. 4, 9. P.20. V. 5. A. 9. C. lo, Art, 250 PISGES IVGVLARES. Callionymus. 

Art.gett. 4^.fyn.yj. Cot- 

tus pinna lecunda dorfi 

alba. D. 4, 10. P.12. V. 6. A, 9. C.12. 

Hahitat Genuae, Romae. 

indicus. 3. C. capite laeui longltudi- 
naliter rugofo, operculis 
latere aperiendis. B.7.D.T i^.P.^o.V.I.A.i^.C.ir. 

HahHat in Afia. Muf Ac. Holmefif. 

Caput depreffiim , fnpra hngmidmaUtcr rugofim. Ma- 
xilla inferior paulo longior. O^ fcahrnm. Lingua oh' 
tufa , emarffriiata. Aperturae hraiichiarum magnaey 
Jaterales. Opercula anteriora fpitm gemitia; pojlica 
fpina foUtaria. Corpus valde deprefjum^ liuidmn, 
Anus />/ medio. Radius prittiusV. doriaiis prioris hre- 
uifpmus^ rcniotus. P. venrrales valde dijlantes. Pilcis 
medius quaf inter CaUionyimm, Vranofcopum et Tra» 
chitium. 

127. V R AN O S C O P VS. C^ptit depreffiim, fcabriim, 

maiiis. Os fimum : ma- 
xilla lliperiore breuiore, 

Memhr. hranch. rad. V. pa- 
pillofb-denrata. Opercula 
membranaceo-ciliata. 

Corpus : anus in medio. 

fcaber. i. vranoscopvs. 0.4,14.^.16.^.5.^.13.^.12. 

Art. gen. 42. fyn. 71. Tra- 
chinus cirris multis in 
maxilla inferiore. ^.3,14.^.16. V.5. A.13.C. -- 

Hahitat in Mari Mediterraneo. 

Caput fcahrum, deprcjfmn. Pinna dorfi prior nigra. 

128. TRACHINVS. Caput minus laeue, comprefTum. 

Memhr. y^'/V7;/r/5. rad. VI; oper- 
culorum lamina inferiore fcr- 
rara. 

Corpus : anus prope peftus. 

Df aco. I. T R A c H I K V s . It. fcan. 325. 

Art. PISCES IVGVLARES. Trachlnus. 251 

Art. gen. 42. fyit. 70. Fn. 

jhec. 2%2. Trachinus ma- 

xiila inFeriore longiore, 

cirris deftiruta. D.5,3l.P.l6. V.6.A.32.C.12. 

Gron. mttf. i. n. 97. Idem 

nomen. D.6,30,P.I5. V.6. A.34. C.-- 

Grun. Ad. Vpf I742./>. 95. 

Idtm nomen. D.6,90.P 16. V. 6. A.30.C.12. 

Hnhkat in OcG2.no feptentrionali. 
Spinae P. durjalis prioris pungunt venenatijfimae. Barth, 

ac7.^.obf^4. I2p. GADVS. Caput heuQ. 

Menih. hYanch. rad. VII , teredbiis. 
Corpus oblon;^um fquamis dcciduis. 
Phmae omnes ciice communi ve- 
ftitae: dorfaies anique plures: ra- 
diis muticis. Peciorales in acumen 
atLenuarae. 

* Pinnis dorfalihus tril?us, ore cirrofi» 

Aeglefi- 1. G. triprerygius cirratus a1- 
nus. bicaijs, camia biloba, ma- 

xilia fupfnore Jongiore. 

fn. fiec. 297. 
Art. gev, 20. jyn. 96. fpec. 

64. (iadus dorfl) tripte- 

r)'gio, orc cirraro, cor- 

pore albicarite , maxilla 

fuperiorc longiore, cauda 

parum bifurc^. 
Cron. viuf i. ;/. 59. Idem 

nomen. 
It. fcan. 325. Gadus Kolja. 

D. 15, 20, 19. P. ig. V. 6. A. 24, 21. C. - - 
It. Wgnth. 17S. Gad!is dor- 

fo tripterygio, ore papil- 

lofo. D. 16, IH- ^O. P. 17. V. 6. A. 22,21. C.2> 

llabitat in Oceanv Europaeo. !. G. 25Z PISCES IVGVLARES. Gadus. 

Callarias. 3. G. tripterygius cirratus va- 

rias , cauda inregra, ma- 

xilia fuperiore longlore. 

Fn. Jhec. 293. D. 15, i9,i9.P.so.V.6. A.i8,i8.C.23. 
Art. gei7. 16. jy7t. '^y>jm. 

63. Gadus dorfo tripte- 
^ryglo, ore cirrato, colo- 

re vario, maxilla fupe- 

riore longiore, cauda ae- 

quali. D.i5,i9,i8.P.20.V.6.A.io,i7.C.-- 

Cron. muj. i. ?i. 58. idem. 

D. 15, 19, 18. P. 10. V. 6. A. 16, 16. C. - • 
It. oej. 87. Gadus balthicus 

Torf k. D. 14, 19, 17. P. 17. V. 6. A. 20, 16. C. - - 

It. fcan. 220. Gadus Cal- 

larias balthicus. D. 15, 19,17. P. l8- V. 6. A. 17,16. C.24. 
Habitat in Oceano Europaeo et JBalthico. 

Morhua. 3. G. tripterygius clrratus, 

cauda fubaequali, radio 

primo anali fpinofo. Fn. 

Jhec. 295. 
Art. fyn. 35. Gadus dorfo 

tripterygio, ore cirrqfo, 

cauda aequali fere cum ra- 

dio primo fpinofo. 
It. ^Koc?/^. 176. Gadus Kab- 

beli-i. D. 15. 20-16. P. 20. V. 6. A. 21, 16. C. -r 

Hahitat in Oceano Euvopaeo. 
Oiia qmtanms 9344000 pQfiit. Leeuxvenb. 

luTcus. 4. G. tripteryglus clrratus, 
radio ventralium primo 

fetaceo. D. 13,23.18.^.11.^.6.^.31,18.^.17^ 

Art. gen. 21. fyn. 35. Ga- 
dus dorfo rripterygio,ore 
cirrato, olliculo pinna- 
rum ventralium primo 
in fetam iongam pro- 
dufto. 
Hahitat in Oceano Europaea» 

barbatus. 5. G. tiipterygius cirratus, 
maxilla infcriore puilftis 
vtrinque feptcm, 

Art. PISCES IVGVLARES. Gadus. 253 

Art. gen. 21. jyn. 'ij. fpec» 

65. Gadus dorib tripte- 

rygio, ore cirrato, lon- 

gitudine ad latitudinem 

tripla, pinna ani prima 

ofiiculorum 30. D. 19,24,21. P. 19 V. 6. A. 30,21. C. - 
Art. fyn. iii. Phycis {j}' 

cundum D. Kaehleruni), 

D. 12,18,14.?. 14.V. 5. A. 25,i6.C. 30. 
It.Wg0t.lj7. GadusTorl k. 

D. i2,2o,20.P.i8.V. 6.A.19.19.C.40. 
It. Wgot. 178. Gadus li- 

nea excauata pone caput. 

D. 13,17,19. P. 18. V. 6. A. 18, 17. C - 
Hnhitat in Oceano Europaeo. 
Fico Romajtis hodie, cirro in mento ^ pun^la maxillae 

inferioris vtrinquey ; macula fufca ad pin. pecforafes» 

D. Kaehler. 

minutus. 6. G. trlpteryglus clrratus, a- 
no in medio corporis." 
Art. gen. 21. Jyn. 36. Ga- 
dus dorfo tripter^gio , 
ore cirrato, corpore 
fefcunciali, ano in me- 

dio corporis. D. 12,19, ^/-P- 15- V. 6. A. 27,17.^. •* 

Habitat in M. Mediterraneo. 

* * Pinnis dorfalibus tribuSy ore imberbi, 

ViteilS. 7. Q. tripterygius imberbis, 
dorfo virefccnte. Fnfuec. 

296. D. i3,20,i9.P.i7.V.6.A.24,20.C.- 

Gron.A(^.Vpf.lj^2.p. 90. 

Idem. D. 13,20,19. P. 17. V. 6.A.24,20.C. 40. 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Merlarv g. G. tripterygius imberbis a!- 
gus. bus, niaxilla fuperiore 

longiore. fn. fuec. 294. 
Art.gen.ii^. fyn. 34. //vr. 
62. Gadus dorfo tripte- 
rygio, ore ijVibeibi, cor- 
pore alho, maxilla llipe- 

riorc longiorc. D.i4,2l,20.P.2I.V.6.A. 53,23.^.31. 
}<- Cron. Z54 PISCES IVGVLARES. Gadus. 

Cron. muf. i. ;/. 55. Idem. 

D. 14, 23, 18. P.16.V .4. A. 28,I9.C- 
It.fcaji. 236. ?. 2./. 2. Ga- 

dus Hviding. D. 14,18, 10.P.20.V.6.A.30.20.C.— 
It. Wgot.iyS. Gadus Hvit- 

ling. D. i4,2o,20.P.i7.V..6.A,3o.22.C.-4 

Habitat in Oceano Europaeo. 

Carbona- 9. G. trlpteryglus imberlns, 
iius. maxilla interiore longio- 

re, linea laterali refta. 
Art. ^en. 20 fyn.:^^. Gadus A 

dorlb tripr erygio imberbi, " 

maxiilainferiorc longiore 

linea larerali refta. D.I4,20,22.P.I8.V.6.A.22,I9.C.-* 
Hahitat in Oceano Europaeo. 

Polla- 10. G. tripterygius imberbis, 
chius. m.txillainfenore longio- 

re, linea lateralicurua. 
Art. gen. 20. fyn. 35. Ga- 
du' dorrornprerygio im- 
berbi, maxilla inreriore 
longiore , linea laterali 

curua. D. II, 19, 16.P.17.V. 6.A. 16, 18.C. - 

Gron. mnf i. n. i^"/. Idem. 

D. 13,17, 23.P. 17.V. 6. A. 24,23.C. - 
It. lV(Tot.ijy. Gadus Lyr- 

bjek f. Zaj. D. 13, 19, 18.P. 16. V 6.A.27>I8. C. - 

Hahitat in Occano Europaeo. %. * * Pinnis dorfalihus duahus. Merlue- 11. G. dipterygius cirratus, 
cius. maxiila inferiore longio- 

re. D.io,39.P.i2.V^7.A.38.C.22, 

Art. gen. 22- fyn.^G. G^- 

du^ dorfo diprerygto, 
maxilla mferiore longio- 

re. D. 9, 40. P, 12. V. 7. A. 39. C. - 

• Hahitat in Oceano. V Molua. 12. G. dipteiygius cirratus, 
maxii 
giore maxiila fuperiore lon* /rt. ♦iv/. ^P6c-uu<irc^, /; /;./>=,, c^..^-/^c7-_ PISCES IVGVLARES. Gadus. 255 

Art. gen. 22. jyn. 36. Ga- 

dus dorfo diprerygio, ore 

ciirato, maxilla iuperlo- 

re longiore. D.i^^^^.P.i^. V.6»A. 62-C." 

tt. Wgoth, 177, Gadus Lon- 

gus. D.i5,63.P*2o.V.6.A.6o.C.- 

Habitat in Oceano Euiopaeo. 

Lota. 13. G. dipterygius clrrams, 

maxillis aequallbus. Fn. 

faec. 292. 
Art. ge7i. 22. Jyn. 38. Gadus 

dorfo dipterygio, ore cir- 

raco, maxillis aequalibus. D.13,76. P. 21. V. 7. A.55. C. -• 
Art. Jpcc. 107. Silurus cir- 

ro in menro vnico. D. 13,76.?» 21*^.7.^.55.^.30* 
Habitat in lacuhus Europaeis. 

Aluftela. 14. G. dipter^^gius cirratus, 

cirris 5, pinna doriali 

priore exolera. 
MnJ\ Ad. Fr. I. p. 75. Ga- 

dus dorfodipterygio, cir- 

ris maxillae iuperioris 4, 

inferioris i. D.142.P.I4.V. 7. A. 40.C.- 

Art. gen. 22. Jyn. 37. G. 

dorib diptcrygio , fulco 

ad pijinam dodi primam, 

ore cirrato. D. i, 56. P. - -V. 7. A. 47. C. - - 

Gron. Acf. VpJ'. 1742. /^. 93. 

t. 3. Idem. B. 7.D. i,4S. P. 16. V. 7. A.43.C.2 5» 

Habitat in Oceano Europaeo. ♦ * # j» Pinna dorfali vnica, iriedlter- 15. G. monopteryglus cirra* 

wneus. tus, maxillafupciiorc cir* 

ris duobus, infcTiore vni- 

co. D. 54. P. 15. \ . 2. A. 44. C. . . 

Habitat in Ocea?io Europaeo. Ra 130. BLEN 2^6 PISCES IVGVLARES. Blenmus. 

130. BLENNIVS. CapHtdQcYmQ, tcaum. 
Memhr, hraiich, i-ad. VL 
Corpus lanceolctum. Pinnae ven- 
trales didacT:ylae, muticae. Pin- 
na ani dillincta. 

* Caput crljlatum, 

Galenta. i. C. crifta capitis transuerfa 
curacea. Art. gen. 27. 
]yii. 44. 
Habitat in Oceatto Europaeo. 

criflatus. 2. B, crifta feracea longitu- 
dinali interoculos. Gron. 
mnf.i.n.j'^. B.5.D.26.P.14. V.3. A.16. C.ir. 

Habitat in Indiis. 

comutus. 3. B. radio fimplici fupra o- 
culos, pinna dorfali folita- 

ria. M7if Ad. Fr. 2. /'. . D. 33. P. 15. V. 2. A. 23. C 12. 
Amoen. acad. i. p. 316. Blen- 
nius pinnis ocuUiribLis fu- 
bulnris, oinna ani oflicu- 

lorum XXVI. D. 34. P. 15. V. 2. A. 25. C. II. 

Habitat in India. 

ocellaris. 4. B. radio fimplici flipra o-' 
cuios, pinna dorfali ante- 
riore ocello ornata. Miif. 

Ad. fr 2. p. D. II, 15. P. 12. V. 2. A. 16. C ir. 

Art. ^en. 2G.fyn. 44. Blen- 
nins fuico inrer oculos, 
macula magna in pinna 

dort-di. D. "P.I2.V.2. A.17.C26. 

liabitat in Europa. 

Gattoru- 5. B. pinnulis iuperciliorum 
gine. nuchaeque nalmatis. D. 30. P. 13. V. 2. A, 21. C 12. 

Miff Ad.Fr.i.p.GS- ^^en- 
niii> vcrtice f jperciiiisque 
ciliato criftatis. D. |L P. 14. V. 2. A. 20. C 13. Art, PISCES IVGVLARES. Blennlus. 257 Art. gen. 26. Jyn. 44. Blen- 
nius pinnulis 2. ad ocu- 
los, pinna ani Oiiicuio- 
rum XXlir. D.II.P.14.V.2.A.23.C.12. 

Habitat iu Europa. 

Ilipercl- 6. B. pinnulis fuperciliorum 
liofus. palmaris, linea iaterali 

curua. 
Ajfioen. acad. i. p. 317. 

Blennius pinnulis ocula- 

ribus breuiflimis palmatis, 

linea laterali curua. D. %% P. 12. V. 2. A. 26. C. 12 

Cron. mtif. 2. n. 172. t. 5. 

f. 5. Blennius olTiculis 

anterioribus pinnae dorfa 

lis maioribus. 
Hahitat in India. 40 D.l^.P.i5.V.2.A.28. C.I2. * * Captit ahsqne criflis. 

Pholis. 7. B. capite laeui , linea late- 

rali curua fubbifida. D. |?.. p, 14. V.2. A.19.C.IO. 
Art. gen. 27. Jyn. 44. ( et 

Pholis^ 116. Blennius ca- 

pite fummo acuminato, 

maxillaluperiore longio- 

re. D.36.P. --V.2. A.28. C. - 

Cron.7ntif.2.n.ijt^.'idem. B.6.D. i^. P.13. V.2. A.19. C.io. 
Habitat in Oceano et Mari Mediterraneo. 

Cunnel- S- ^- pinn^i dorlali ocellis X 
lus. nigris. Muj] Ad. Fr. i. 

p 69. D. jj. P. 10. V. 2. A. 43. C. 16» 

Art. gen. 2J. fyn. 45. Blen- 
nius maculis circiter X 
nigris, iimboalbo, vrrin- 

t]ue ad pi nnam doi falcm. D. 78. P. II. V. 2- A. --^. C. -- 
Habitat in Oceano Atlantico. niullcla- 9. B. pinna dorfali antcriore 
ris. triradiata. Mtf. Ad. I)\ 1. p. 69. R D.3,43.P.i7.V.2.A.29.C.i3. 

fi. B. ^58 PISCES IVGVLARES. Blennlus. fi, B. pinna dorfi anterlore ra- 
diis 3, pofteriore 40. Muf. Ad.Fr.i.p.6c), 
Hdhjtat in India. D.3,4o.P.i6.V.2.A.28.C.i2, Viuipa- 
rus. Lumpe- 
nus. 10. B. ore tentaculis duobus. 
Art. fyn. 45, Blennius ca- 

pite doribque fufco-fla- 

uefcenre lituris nigris , 

pinna ani flaua. 
Mnf. Ad, Fr. i. p, 69. 

idem, 
Gron, muf. i. p. 65. i- D. 80. P. 19. V. 2. A. 66. C- dem. D. " P. 19. V. 2. A. -- C. 

Cron. AB. Vpf 1742. p. 87. 
idem. D. - - P. 19. V. 2. A. - - C. 

A6i. Stockh. 1J4S-P' 32. t. 2. 

T^nglake. D. 79. P. 20. V. Q. A. 70. 

Jlahitat m M. Europaeo. 
Viuos parit foetus i quod pngularc. 

II. B. corpore areolis dorfa- 
libus fufcis. 
Art. fyn. 45. Blennius cir- 
ris fub gula pinniformi- 
bus quafi bifidis, areolis 
doL-fi transuerfis. 
Hahitat in Europa. tanlnus. 12. B. pinnls ventralibus fub- 

fexfidis, cirro gulari. D.66.P. 22. V. |. A. 60. C. 30. 

Flahitat in Sueciae lacuhus, 

Cum radii pinvarum ventralium quidem 6 , fid 2 primo* 
res in vtraque fetacei fint , et tamquam veri hahendiy 
poterit forte pifcis adhocgenus referri, ob habitum cum 
duobus praecedentihus. 131. OPHI- (jLAycrC^ iui-^T-^v-t^Ci^^ (l^{)^-<-<-^7'^ OyP^^^-^t-t^tyc-ijC^ . -'^--^-^M^ '-zXik? PISCES IVGVLARES. Ophldlon. ^S9 

^ j I . O P H I D I O N. Capi/t nudiufciiliim. 

Manhr. brajich. patuk radiis V. 
CorpHS enfiforme. Pin^ia dor- 

fclis anique vnira caudae. Fin- 
nae ventrales radiis duobus: 
extcriore ipiiiofo. 

barba- l. O. maxllla fuperiore clr- 
tuin. ris quatuor. Art. gen. 25. 

fyn.42. 
Habitat in Europa auJiraU, 

ipberbe. 2. O. maxillis imberbibus, 

cauda obruriufcula. 
Art. gen. 25. fyn. 42. O- 

phidion cirris carens. 
Fn. ftcec. 289- Idem no- 

men. D. 79. P. Ii. V. 2. A. 41. C. IJJ» 

fffihitat in Europa. 

macropb- 3. O. maxillis imberbibus, 

thalmum. pinna caudae acuminata. D. 69. P. 15. V. 6. A. 62. C. I2S^ 
Hahitat in M. Mediterraneo. E. Brandsr, Jt 4 THO- 26o PISCES THORACICL Cyclopterus. 

III. THORACICL 

132.CYCLOPTERVS. Capift obrufum. MaxiUac 

denticularae. 
Memir, hranch, radiis IV. 
Corpiis fquamis offeis diftan- 
tibus angulaaim. Pmnae ' 
vcntraks connatae in ro- 
tatam. 

Lumpus. I. C. corpore fquamis ofTeis 

angularo. Muf Ad. Fr, 

I. p. 57. 
Fti. fiisc. 275. It. fcan. 

188. Cycioprerus. D. o:2I. P. 20. V. 6, A. 10.C.9. 

Art. gen. 62. Jyn. 87. Cy- 

cloprerus. 
Gron. mif. ji. 127. Cyclo- 

pterus. D. 21. P. 20. V. 15. A. 10. C 12. 

Hahitat in Oceano Balthico et feprenrrionali. 
Ajjinita4 fmnma ciim cartilaginojb Acipenjere. 

nudus. 2. C. corpore nudo. MtfAd. 

Fr. 1. p. 57. t. 27. /. I. B. I. D.6.P2I.V.4. A. -- C. 10. 

Habitat in India. 

133. ECHENEIS. Capiit pingue, nudum, depres- 

fiim: fuprapianum, margina- 
tum, transuerie iiilcato - ier- 
ratum. 

Memhr, hranclu radiis X. 

Corpiis nudum. 

Remora. i. E. cauda bifurca , ftriis ca- 

pitis {g. 
Amoen. acad. i. p. 320. E- 

cheneis. D. 22. P.28. V. 5. A. 22. C 16. 

Art. gen.iy Jyn. 2S- Eche- 

neis. 

«' Gron. FISCES THORACICI. Echenels. 261 

Cron. muf. i. «. 33. Eche- 

neis. D.22.P.25.V.6.A.22.C.17. 

Catcsh. caroL 2. t. 26. Re- 

mnra. 
Hahitat m Pelago Tndico. 
Capitis clypeo adhaeret aliis. 

Neucra- 2. E. cvjda Integra, ftriis 

tes. capiris 24. D. 37. F.21.V.5.A.37. C.i6. 

Vallifh. rtat. l. t. 44. 
Haffelqu. ifm. 324. n. 68. 

Echeneis Naucrates. 
Hahitat in Pehgo Indico. 
Differt a praecejenti cauda longlore , corpore fnnkre, 

pinnis acutiorihus. 

134. CORYPHAENA. C//?//f maxime mincato-de- 

cliue. 
Memhr, hraiicb. radiis V. 
Corpus : Pinna dorialis longi- 
tudine Dorfi. 

Hippu- I. C. cauda bifida, radlis dor- 
rus. lalibus LX. Loefl. cpifi. D. 60.P.21. V. 6. A.26.C.18. 

Osheck itin. 307. B.io. D. 60.P. 19.V. 6. A.27. C. 20. 
Art. gen. 15. fyn. 29. Co- 

ryphaena cauda bitida. D. - -P. 20. V. 6. A. - - C. ig. 
Hahitat in Pelago; /V/z«^/V Dorado di^us a colore jplen^ 
didljjinio. 

Equife- 2. C. cauda bifurca , radils 
lis. dorfalibus LIII. 

Osh.itin.^o%. Dorado. B.6.D.53.P.19.V.6.A.23.C.20. 
Marcgr. hraf. 160. Guara- 

capema. 
Hahitat in alto Pelago. 
Pulchcrrinius , a priori parum diflln^us, 

pentada- 3. C. maculis nigris quinis 

ttyla. vcrfus caput longitudi- 

nalibus. 

AB. Stockh. 1740. p. 460. 

t. 3. f. 2. Blennius ma- 

R s: culis 262 PISCES THORACICL Coryphaena. 

culls 5 vtrlnque verfiis 

caput nigris. C.4.D. S-. P.ii.V. I. A. X. C. r> 

Valent, amh. 5. />. 435. f. 

292. Rievier Doifyn. 
WiU. icht. app. 7. t. S'f- 2. 
Habitat in India. 

Nouacii- 4. C. capite pinnisque can- 
la, cellatis lineis caerulefcen- 

tibus. 
Art. gen. 15 fyn. 29. Co- 
rjrphaena palmaris pulchrc 
varia, dorfo acuto. 
Hahitat in M. Mediterraneo, 

Pompl- 5. C. dorfo fupra lineam la- 
lus. teralem curuam fafciolis 

flauefcentibus pi^o. B.^.D.^. P.I4.V.6.A._«_. C. l5> 

Art. gen. 16. fyn. 29. Co- 
ryphiena cauda aequali,li- 
nea laterali curua. 

Hahitat in Pelago. 

Corpus pingucy pofiice attenuatum. Linea lateralls cur* 
iia, jlauefcens. Caput obtnfimi. Maxilla inferior ad- 
fcendens. Os valde dehifens^ niaxillis latere cahae- 
rentihus, intus fcahrum. Qz^\x\s latera cauerftofa den- 
tata. Pinna dorfalis prior vnita pofteriori. Pinnae 
pedorales admodum acuminatae. 

135. GOBIUS. Caput poris 2 inter oculos approxi- 

matos: altero anteriore. 
Memhv. hranch. radiis IV. 
Pimiae vmtvaks vnitae in ouatam 
I z - radiatam. 

Diger. I. G. plnna dorfi fecunda ra- 

diis quatuordecim. D.6,I4.P. I8-V.I0.A. n.C. 14. 

Art. ge7t. 2%. fyn. 46. Go- 

bius e nigricante varius, 

pinna dorfi fecunda oili- 

culorum 14. D.6,14. P.17. V.- - A.14. C. -'* 

Muf Ad. tr, I. p. 74. idem. 

Osheck. trY= 'C ly^/i ^ U(y-L<^^^4d^ ^ry'/. /- /t PISCES THORACICL Coblus. i6i 

Osheck. iter. 131. Apocryp- 

tes canronenfis. D. 6, 14. P. 10. V. 12. Ajj.C.ig, 

Hahitat in Eufopa, Afia. 

Paganel- 2. G. plnna caudae dorfaU- 
lus. que fecunda bafi purpura- 

fcente, priori linea lutea 

terminaU. 
Art. gcn. 29 fy». 46. Go- 

bius lincalutea transuer- 

fa, in fummo pinnae dor- 

falis primae. 
Halfclqii. itin, 326. Gobius 

Paganellus. D. 6,17. P.17.V.12. A.16. C.20» 

Habitat in jMari Mediterraneo, 

Cleotrls. 3. G. pinna anl radiis nouem. 

Chin. Lagerjir. 28- B- 5-D. 6,11. P. 20. V, 10. A. ^.ClO» 
Osbcck. itcr. 260, Gobius 

chinenfis. B. 5. D. 6, II. P. ig. V. g. A.8.C. 12. 

A mocn. acad. i. p. 311. Tra- 

chinus capiteinerminu- 

do, pinnis peftoralibus 

coadunatis. D. 6,10. P.16. V.I2. A.IO.C.I^. 

Cron. mHf.2. n. 169. Eleo- 

tris pinnis ventralibus 

concreris ? D. 6, 12. P. - - V. 10. A. 9. C. - - 

Hahitat in China. 

Aphya. 4. G. fafciis etiam pinnarum 

fufcis. D. 6, 16. P.18. V.12. A.14. C.13. 

Art. (ycn. 29. />;/. 49. Go- 

bius vncialis, pinna dorfi 

fccunda ofllculorum 17. D. 6, 17. P.17. V. 6. A. 11. C. - .» 
Uahitat in Nilo. 

lozo. 5. G. radiis dorfalibus emi- 

nentibus fetaccis. D. 6,I3.P.l6.V.I2. A.13. C. 14. 

Art. gen. 29. fyn.^-r. Go- 

bius pinna ventrali cacai- 

lea, ofliculis pinnac dor- 

falis fupra membranam 

alfurgentibus. 
Habitat in turopa atifralK 

6.G, 2(^4 nSCES THORACICI. Gobius. 

peftlni- 6. G. dentlbus maxillae infe- 
rolUis. rioris honzontaiibus. 

Ckin. Lagerftr. 29. / 3. D.5,26. P.19. V.I2. A.25. C.15. 

Osoeck. iter.^o. Apocry- 

ptes chinenfis. B. 5. D. 5, 26. P. ig.V.io. A.26. C. -- 

Habitat iu China. 

anguilla- 7. G. plnna dorfali vnica. D.52.P.12. V.io. A.43.C.12. 
ris. Hahitat in Chlna. 

Corpits luhricHm AnguiUae pingue, fuhdiaphafta cute vt 
venae transpareant. Pinnae omnes ruhrae : Dorfalis et 
Ani in caudam cxcurrentes. Os fimuni deritihus exfer» 
tum. Pinnae peclorales valde paruae^ rotundatae.. 

116, COTTVS. Ct/;//^ corpore latiiis fJDinofiim. 
Mcmbr, hrancb. radiis VI. 

CQrfiis . . . 

cataphra- l. C loricatus; roflro ver- 

£lus. ruci> 2 bitidis, capite fub- 

tus cirrofo. 

Art.gen.A,^:^. fyn.yj. fpec. 

87. Cottus cirris pluri- 

mis, corpore oftagono. D. 3-. P. 15. V. i. A. 6. C. 11. 
Muf Ad. Fr. i.p. 70. idem. D. 5, 7. P. 16. V. 2- A. 7. C. il. 
Hahitat iji M. Furopaeo. 

quadri- 2. C. verruds . capitis 4 o£. 
cornis. feis. Fn. Juec. 278. Syfl. 

nat. 6. p. 47. t. 4. /. 3. 

Muf Ad. Fr. I. p. 7*0. t. 

92/ 4- 
Art. gen. 48. yp^r. 84. Cot- 

tus fcaber, tuberruHs 4 

corniformibus in medio 

capite. D. 9,14.^.17. V. 4. A.14.C.12. 

Habitat in M. Balthico. 

grun- 3. C. gula ramentls villofa, 
piens» corpore nudo. Maf Ad, 

Fr. 2. p. _^^^ ^^-^D.2,26.P.i8.V.l.A.22.C.i: Varietas alia, - ->-T). 2, 21. P..22. V. |. A.16.C.12. PISCES THORACICI. Cottus. 2^5 

Cro». muf. I. n. io6. Corrus 

alepidotus varius,maxi]la 

inferiore longiore mul- 

tum cirrata. D. ^ . P. 23. V. 3. A. 19. C. 15. 

Mtijvp: braf. i/g. Nigui. 
Will. icbt. app. t. 4. /■. I. 

Gallus grunniens. 
Habltat ifi America. 

fcaber. 4. C. capire ftrils corpori^que 
Iquamis rerraris, linea la- 
te rali eleuara. B. 7. D. 9, 11.P.2. V.I. A.II.C.12. 

Habitat . . 

Scorplus. 5. C. capite fpinis pluribus, 

maxiUa fuperiore paulo 

longiore. 
It. fcnn. 325. Vlka. D. 9,i6.P. 16. V.3.A. 12. C.r^- 

Art. qen. 49. fyft. yj. fpec. 

86. Fn. fhec. 2S'0. Cot- 

tus alepidorus, capire po- 

lyacanrho, maxilla fupe- 

riore paulo loni;iore. D. 7, 17. P.14. V.4. A. j-» C « 
MnfAcl.Fr.l.p^jO.Cot. ^' 

tus idem. D. 10, 14. 

Crnn. mufi. n. 104. idem. 0.10,14.^.16. V.4.A.10.C.12, 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Goblo. 6. C. laeuis, capite fplnls dua- 

bus. 
Art. gett. 48. Jyn. jC). fpec, 

82. Cottus aicpidorus gla- 

ber, capire diacmrho. D. 7, 17. P.14. V. 4. A. 13. C.g. 
/7;. fnec. 279. idem. D. 7, ig. P. 14. V. 4. A.13X.10! 

Crofi. mnf 2. fi. 166. Vra- 

nofcDpus capite vtrinque 

inon ic inrhio. D.7, r^. P. 14. V.4. A.I2. C.15. 

Hahh.it in rnropar flufiis. 
Niditm ifi fttndofunuatj oiiis i/Jcitbat. 137. SCOR- i66 PISCES THORACICI. Scorpaena. 

137. SCORPAENA. CapTit magnum, aciileatiim: 

Oaili vicini. Dejites ma* 
xiliis, palato faucibusque. 
Memhr, brancb, radiis VIL 
Corptis ... 

piarcus, I. S. clrri ad oculos nares- 

que. D.|^.P.i8.V.7.A.|.C.i5. 

Muf.Ad.Fr.i.p.6%, Zeus 
ciiris fupra oculos et 
nares. D.||.P.i8.V.|. A.|. C.i;j. 

Art.gen.^y.fyn.j'^. Scor- 

paena pinnulis ad .oculos 

et nares. D.||. P.16. V. 1. A. |. C — 

Hafelqu. Hin. 330. idem. D. ^i|. P. 16. V. 6. A. |. C. 13. 
Habitat in M. Mediterraneo , Oceano. 

Scrofa. 2. S. cirris' ad labium Inferius. 
Art. gen. ^j.fyn.j6. Scor- 

paena tota rubenS; cirris 

plurimis ad os. D. -- P. 19. V. -- A. -- C. — 

Gron. niuf. 1. n. 203. Scor- 

paena capite cauernofb, 

cirris geminis in maxilla 

inferiore ? D. ||. P. 15. V. - - A. 6. C.13^ 

Hahitat in M. Mediterraneo, Z58. ZEVS. G/p^/^ compreflum) decliue: Lah. fii-* 
perius membrana transuerfi forni-' 
cata. Lingiia fiibulata. 
Me?nhr. hrafich, racliis VII perpencU'j. 

cularibus: infimo transuerfb, 
Corpifs comprefTum. 

Voixier. I. Z. cauda bifurca, Ipina 
ante pinnam ani decum- 
bente. 
Brown. iam. 454. Rhom* - 
boijia aiepidota argentea, 
pinnis omnibus breuibus» 

M«J. PISCES THORACICL Zeus, 2(>7 

Muf. Ad. Fr. I. p. 66. t. 
51. /'. 9. Zeus cauda bi- 
furca. D.g. ^.P.i8.V.4.A.-i_.C.20. 

Hahitat ht America. 

Color avgenteiis. Pinna dorfi anterior radiis ^: pojlerw- 

ribiis dijVindis hreniffimis fpinojis ; fpinae 2. pone 

anum. Linea lateralis valde curua, 

Callus. 2. Z. radlo dorfali decimo 

analique fecundo corpo- 

re longioribus. 
Artcd. gen. 35. fyn. ^g. Ze- 

us ciuda bifurca. 
Grun. miif i. n. log.' idem D. ^. P. 20. V. 6. A. X. C.17. 
Brown. iani. 455 Rhom- 

boida ma!oralL'pidora,ra- 

diis anterioribus pinnae 

dorfaliset ani lungiflimis. 
Marcgr. Iraf 161. Abu- 

catuia. 
Halitat in Anierica. 

Faber. 3.Z. cauda rotundata, laterl- 

busmediis ocello fufco.D.10,23. P.13. V. J.A.4, J^-.C.lg. 
Art. gen.i^o.Jyn 78. Zeus 

ventre aculeato, cauda in 

extremo circinata. D. 10, 24. P. 14. V.^. A. .^ . C. - - 
Muf. Ad. Fr. I. p. 67. t. 31. 

f. 2. 2eus vtnire aculea- 

to, cauda rotundata. D. 10,23. P-l^- V. i- A.21. C.15. 
Cro;/. mttj\ l. n. 107. idem. D.I0,2I.P.I3.V.7.A.4,22.C.I4, 
Habitat in Pcbgo. 

Aper. 4. Z. cauda ncquali, corpo- 
re rubente. 
Art. gcii. 50. Jyn. 78. Zeus 
cauda aeauali rotus ru- 

bcns , roHro reflexo. D. 9, 23. P. I4. V.-^. A. J . C. - ^ 
Habitat Romac, Cenuae. 139.PLEV 2(^8 PISCES THORACICI. Pleuroneaes. 

i3p. PLEVRONECTES.OCr^//^- Oculi^xrhoin 

eodem iatere capitis. 

Mcmhr. hranch, radiis 
IV-VII. 

Corpus comprefRim,la- 
tere aitero dorfiim, 
altero abdomen refe- rente. * OcttUs a latere dextro. Achlfus. I. P. oculis dextris, corpore 
glabro, pmiiis peftorali- 
bus nullis. Groji. muf. l. 
«.42. D.60. P.0.V.4.A.48.C.16. 

Habitat Surlnaml. 

Corpus hrunneum lineis nigrts transuerjis raris. Latus 
Jinifirum capitis cirrufum. 

trlclioda- 2. P. oculis dextrls, corpore 
ftylus. afpero, pirinis pectorali- 

bus filiformibus. D. 53. P. 4. V. 5. A. 43. C. 16. 

Art. gen. ig. fyn. 93. fpec. 
60. Pleuroneftesafperca- 
' nefcens, pinnis lateralibus 
vix confpicuis. 
Hahitat in Ambolna. 
Corpus fdfcum , maculis ohfcuris varlum* 

Uneatus. 3. P. oculls dextrls, llnels 
lateralibus feptem trans- 
uerfis. 
Pleuroneftes fufcus fubro- 
tundus glaber, lineis fe- 
ptem nigris transuerfall- 
bus interpinnampeftora- 
lem et caudam. Browrt, 
iam. 445. 

Pa/Ter (*^ Pleuronec\:es iv.ter ow.nia avimalia fivgtiiaris ocvlis ambobns ah eodem 
latere capitis et corpore laterc fjiperiore colorato, altero iiiferiore palli' 
Ao^ natatn obliquo. PISCES THORACICI. PleuroneaeF. 26(^ ocella- 
tus. lunatus^ Hippo- 
glolltis. Cyno- 
gloilbs. PlatefTLj. PafTer linels transuerfis no- 

tatus. Sloan. iam. 2. p. 

277. t. 246. /. 2. Rait 

pifc. 1^7. 
liabitat in America^ 

4. P. oGuIis dextris, corpore Q-i 

celli.s 4 atris iridibus albis. D. GG. P. 3. V. 6. A. 55. C. 74, 
Hahitat Surinami. 
l^imia dorjahs plicata, Pifwa cattdae fafcia nigra^ 

5.5 P. oculis dexrris, punftls 

ocellisque diniidiaris cae-* 

ruleis rparfis. 
Catesb. car. 2. p. 27. t. 27. 

So'.ea lunata et punftata. 
Habitat in America jeptentrmiaVi^ 

6. P. oculis dextris , corpore 

toto glabro. hn.fuecip^* 
Art. gcn. 17. fyn. 31. Pleu- 

roneftes oculis a dextra 

toriis glaber. D. 105. P. 15. V. 6. A. 79. C- 

Cron. w/(/:2.;/.i58.idem. D. 102.P.16. V. 6. A.78.C.194 
Habitat in Oceano Europaeo^ 

7. P. oculis dextris, cerpore 

cblongo gLbro, dcnribu!» 
obtulls, cauda fubrotun- 

da. Gron. muf i. n. 39. D. 112. P. II.V.6.A.IO2.C.24. 
Hahitat in Oceano Bclgium allttetttei 

g. P. oculis dextrls, corpore 

glabro, ruberculis 6 capi- 

tis. /•;/. fi:cc. 301. 
Art. {ren. 17. fyn. 30. Pleu- 

roneftes oculis et tuber.* 

culis 6 in devrra capitis^ 

lareribus glabris, Ipina ad 

anum. D. 77. P. 12. V. 6. A. 55. C. .* 

It. IVgot. 179. nomen I'n. 

fLiec. D.74. P. ll:6.V.6. A.54.C.20. 

h.fcan. 326. Plcuroncftes 

•*>I^tvar. l^.-^G. P.12.V.6.A.54.C.17. H Lron. 270 PISCES THORACICI. Pleuronecles. 

Ci'071. mtif. I. «. 36. nom. 

Arred. D. 72. P, 12. V. 6. A. 51. C. 20. 

Habitat in M. Europaeo. 

plefus. 9. P. oculls dextris, linea la- 

terali afpera , fJDJnulis ad 

pinnas. Fn. fu. 300. D. '^'^. P. u. V. 6. A. 40. C. 14. 
Art. gen. 17. ^«. 33. Pleu- 

roneftes oculis u dextris, 

linea laterali afpera , fpi- 

nulis fuperne ad radices 

pinnarum, dentibus ob- 

tufis. 
Art. fpec. 59. Pleuroneftes 

linea larerali afpera , Ipi- 

nulis ad radices pinnarum 

\n latere oculato. D. 61. P. 12. V. 6. A. 42. C. 19. 

Gron. muf i. n. 40. idem. D. 62. P. 12. V. 6. A. 43. C. 14. 
It. fcan. 326. idem. D. 54. P. ll.-io.V.^.A.^i.C.i^. 

Habitat in M. Europaeo. 

Limanda. 10. P. oculls dextrls , fqua- 

mis afperis, fpina ad a- 

num, dentibus obtufis. 
Art. gen. 17. fyn. 33. D. 79. P. 12. V. 6. A. 60. C. — 

Habitat in M. Europaeo. 

Solea* II. P. oculls dextrls, corpo- 

re afpero oblongo, ma- 

xllla fuperiore longiore. 
Art. gen. ig. Jy'n. 32. fpcc. 

60. Pleuroneftes maxil- 

la fuperiore longiore, cor- 

pore oblongo, fquamis 

vtrinque afperis. D. 91. P. 9, V. 5. A. 74. C. 14. 

Fn. fuec. 299. idem. 
It. Wgot. 178. Pieuroneftes 

Tunga. D. 71. P. 87. V. 5. A. 40.C.40. 

Habitat in M. Europaeo. 

Llngua- 12. P. oculls dextrls, ano fi- 
tula. nidro, denribus acuris. 

Art. gen. V7. fy^J. 31. PJeu- 
roneftes oculis a dextra, 

ano PISCES THORACICI. Pleuroneaes. 271 

ano ad latus finiftrum, 

dentibus acucis. D. 6>. P. 9. V.-- A. 45. C.-- 

Cfun. imij'.i. 11. 41. idem. D. 63. P. iq. V. 6. A. 55. C. 19. 

Hahttat in M. liuropaeo* 

* * Ocuiis a latere Jinijtro. \ 

Rhom- 13. P. oculis finiftris , cot- 
bus!. poie glabro. Art. gen. 

18. fyn. 31. D. 76. P. 10. V. 6. A. 57. C. - - 

It. Wgoth. i7S.Pleurone£les 

Pigghvarf. D. 71. P. 12. V. 6. A. 61. C. ig. 

Cron. ffiitj'. I. n. 43. nom. 

Arred. D. yS- P- lo. V. 6. A. 56. C. 16. 

Hahitat in Oceano Europaeo. 

Ma xiimis Domitiani tcmpore crrptus, vnde Senatus confult, 
Ex hoc tempore, iam Caejar figuli tua cajira Jequantuf, 

maximus. 14. P. oculis finiftris , corpo- 
re alpero. Art. gen. \%. 

Jyfi. 32. D. 70. P. II. V. 6. A. 50. C. 17. 

Fn. Juec. 298. idem. D. 64. P. 11. V. 6. A. 48. C 16. 

It. Gothl 178. idem. D. 59. P. 12. V. 6. A 39. C. 16. 
Gron. ?nuf.2. n. i^^.idem. D. 65. P.13. V.6. A. 50. C.i6. 
Hahitat in Oceano Europaeo. 

PafTer. 15. P. oculis finiftris, linea 

laterali finifira aculeata. 

Art. gen. 18. Jyn. 32. 

Pleuroneftes oculisa fi- 

nifira, linea laterali a- 

culeata. D. 66. P. 9. V. 6. A. 50. C. - - 

Hnhitat in Oceano Europaeo. 

paplllo- 16. P. oculisfiniftris, linea la- 
lui. teral i curua, corpore pa- 

pillofo. D. 58. P. 12. V. 5:6. A42. C.16. 

Marcgv. braf. i8i. Aramaca. 
Habitat in America. S 2 140. CHAE- 272 PISCES THORACICI. Chaetodon. 

i^o. CHAETODON.O Captit: Dentes fetacei,flc- 
^ xiles, conferdllimi, mi- 

meroiiliimi. 
Memhr, hranch, radiis VI. 
Corptis piaum. Pmjia dorfi. 
anique carnofafquamofa» 

cane- T. C. fpmis dorfallbiis 2, ra- 
fcens. <iio terrio loiigili-:mo fili- 

formi, acuieo vtrinque 

ad os , cauda bifida. 
Art. /p^c. 93.Chaetodonca- 

nefcens, aculeo vtrifi- 

que ad os, oiliculo tertio 

pinnae dorfaiis fetiformi ^ ^ /- 

longiffimo. D. J^-. P. 17. V. | . A. ^^ C.l5 

Hahitat.in Indiis. 

argen- 2. C. fplnis dorfalibus 3, cau- 
tfcus. da biiida, pinnis ventra- 

libus ex fpinis duabus. - 

Chln. Lagerfir. 26. D.^VP-^^-^-|' ^' iV^'^^ 

Habitat in indiis. 

acumina- 3. C. fpinis dorfalibus 3: ra- 
tus. dio tertio longiflimo. 

Mnf Ad. Fr. i. />. 63. ?. 33- 
f. 3. Chaetodon fafciis 3 

fufcis, pinna dorfali feii- ^ ^ ^ 

formL D.-VP.i6.V.|.A.^VC-'7- 

Habitat in Indiis. 

pinnatus. 4. C. fpinis dorfalibus 4, pin- 

na dorfuli analique lon- 

gfruna. 

Muf Ad. Fr.p. 64. ^^.33. 

f. 6. Chaerodon grifeus, 

, fafcia frontali apicet]ue 

caudae albis. D.^-.P.lg.V.J.A.^g. C.ig. 

CZ?i;/. (*) Chaetodon Caudae pin?ici bifda, /, :i, /, /», '•', ?'f, ^<?. 
Rofiro cylindrico elovgato ^ (% /;:,/<?. 
jRrt/iio j^iniiae day/i ^ f. 4 lovgiffiino^ 1, s, /> ^S- PISCES THORACICI. Chaetcdon. 273 

Chin. Lagerfir. 25. idem. D. 30. P. 18- V. 1. A. 2&. C. ig. 
Habitat in Indiis. 

JOtnutus. 5. C. fpinis pinnae dorfalis 7, 

cau Ja bifida , radio dor- 

lali tertio longidimo. 
Art. fyn. 92. Chaetodon 

aculeis 2 breuibus fupra 

oculos, ofliculo terrio 

plnnae dorfalis longiili- 

mo. 
Habitat in Indiis. D.-..?.iZ.V.XA.--.C.i6. pun8:a- 6. C. fpinis pinnae dorfalis g, 
CUS. pinnis peftoralibus fal- 

catis. B. 4. D. -^-. P. 17. V. J. A. J_. C. 17. 

Habitat in Afia. Muf Ac. Holmenj'. 

Coipus alhidum f. argenteum punSiis fnfcis ■, pone anum 
dilatatum^ figura Cyprini. Oculi magni^ rubri. Linea 
lateralis furfum curua. Radii 3 pri^ni p, ani dijiantes, 

aixuatus. 7. C. fpinis plnnaedorfalisg, 
arcubus 4 albis. 
Muf Ad. Ir. I. p. 61. t. 33. 
/* 5. Chaetodon fufcus, ar- 
cubus 5 nigris. D. 'L.P.^O. V.|. A.^^-.CiQ. 

Art. fyn.y^^.fpec.C)!. Chae- 

todon niger, capite dia- 

cantho, fmeis vtrinque 4 

transuerlis curuis. D. J?_. P. _%.V. I. A._^-, . C. 17. 

Habitat in Indiis. 
roflratus, §. C. fpinis pinnae dorfiHs 9, 

maculaque ocellari, roftro 

cylindrico. 
Muf Ad. Fr. I. p. 61. t. 

31./". 2. (^hactodon ro- 

firatus plnna dorfali po- 

ftice maculafufca. D..9^.P.i4.V.I.A.X.C. 14. 

Cron. jnuj. i. ;/. 109. Chae- 

todon microlepidorus al- 

bo-lliuefccns, ronro lon- 

S 3 glfli- 

(.inctocionrcs, pulchruvi j>iictnm } iaotum Ivdiae cohortnn coitjUtHtntet, u 
vie dijfnigHuittnr JiCHndHiu fpinas dorjaUu 274 PISCES THORACICI, Chaetodon. 

gidimo ofTeo, maciila ni- 

grj ad pinnam dorlalem. D,_^.P,IC, V.I, A. J,.C.-- 

rr T- ' . j" ^^ -* 6 24 

tlabitat in Indiis, 

rJgricans, 9, C, fpinis pinnae dorfalis 9, 

fpina laterali vrrLnque 

caudae integt-ae. 
Art.Jjtec 90. Chaerodon ni- 

gj-ercens, ciuda albtfcen- 

te aequali vtrinque acu-» 

leata, D. 9_. p. 16. V. I, A. J_. C.16. 

Hajfelqu, itiri. 332. Chaeto^ 

donaculeis in vtroque la- 

tere ad caiidam duobus. D. '^. P. V7, V. 6, A. JL. C. 26* 
Habitat m jMari rubro. 

t!;Gn2- 10. C. fpinis pinnae dorfalis 

tjuS. 9, membranae branchio- 

ftegae 3, fafciis 5 nigris, 

cauda fubbifida. D. 9 . P. i V. I. A. «. C. 16. 

3 2. s ? az 

Habitat in Indiis, 

lineatus. 11. C. fpinis pinnae dorfalis 

9, (])ina laterali vtrinque 

caudie bifidae. 
Art. Jpec. 89- Chaetodon 

lineis longirudinalibus 

varius, cauda bifurca vtrin- 

que acuieata. D. _^-. P. 16. V. |. A. J_. C. 16. 

Habitat in Indiis, 
macrole- 12, C, fpinis pinnae dorfalis, 
pidotus, II, radio dorll\li quarto 

liliformi longiilimo. 
Art. Jpec. 94. Chaetodon li- 

neis vrrinque ^nigriSjra- 

dio quarro dorfali lon^ 

gimmo fetifot mi. D. 1 1. P, _^^, V. t. A. J^. C. 17. 

Cron. muf 2. n. 194. Ch. 
ofiiculis dorfalibus 3 acu- 
leatis , quarfo fetiformi, 
y fubfequentibus iterum 
aculearis. D. |1. P, 19. V. I, A. _y C.16. 

Hahitat in Irtdiis, 

13. c. PISCES THORACICL Chaetodon. 275 

ftiiatus. 15. C. fpinls plnnae dorfdlls 

12, corpore ftriato, roftro 

prominenre,cauda inregra. 
MaJ' Ad. Fr. i. p. 62. t. 33. 

/i/.Chaetodon flauefcens, 

fafciis 5 fufcis. D.io.p.i^.V.X.A.-L. C.18. 

Af-t. fpec 95. Chaetodon 

macrolepidotus, lineis v- 

trinquetribus nigris latis, 

linea quarta in cauda. D. 1 1. P. 16. V. I. A. ^. C.17, 
Avioen. acad. i.[p. 313. La- 

brus roftro reliexo, fafciis 

lateralibus 3 fufcis. D. ||.P.i4.V.I, A. JL.C.17. 

Crou. inuf I. ;;. iio. Chae- 

todon roftro longo ofleo 

macrolepidotus albo fla- 

uefcens lineis transuerfa- 

libus 4 brunneis. D.J^l. P. 15. V. |. A. JL. C. - J. 

Habitat m Indiis. 

aruanus. 14. C. fplnis pinnae dorfalls 

12, cauda bifida, fafciis 

3 fufcis. 
Miif Ad. Fr. I. p. 63. t. 33. 

/'. g. Chaetodon cauda bi- 

furca, fafciis 3 fufcis. D. J|.P.i8. V. t. A..^- .C.16, 
Hahitat iti Indiis. 
Fruus alba cjl. 

capiHra- 15. C. fpinis plnnae dorfalls 
tus. 12 , corporc Hriato, ocel- 

lo fubcaudali. 
Miif Ad. Fr. i. p. 63. t. 
1^'^. f. 4, Chaetodon pal- 
lidus, fafciacapiris ocello- 
quc fubcandali fufcls. D. >_:.. P. 14. V. T. A. ^. C.lt. 

Crou. i)it(f2. n. 195. Chaer. 
macroiepidorus, linea ni- 
gra ad oculos, macula 
rorunda ad pinnam dor- 
fa!em. D. T'. P.-V. L A. \. C- 

Ainuen. acad. I. />. 314. La- 
brus roftro reflexo, ocelio 

S 4 pur- 7^ vagabun- 
dus. ciliaris. faxatilis. PISCES THORACICL Chaetodon, 
purpureo irid^ alba iuxta caudam. 
Bahitat m Indiis, D.|l.P.i4.V.i.A.,VC. 16. C. fpinis pinnae dorfalis 

13, corpoue iMato , ro- 

ftro cyjindrico. D. |^. P. 15. V. 1. A, 24. C Ig, 

Miif Ad. Fr, 2. p." Chze^ 

todon roftratus, fafcia ni- 

gra trans oculos, triplici-» 

que ad c;iudam. 
Habitat in Indiis. 

17. C. fpinis pinnae dorfalis 

14, ' operculis fpinolis, ^ 
fcjuamis cJIiatis. 

Qron. muf. 2. n. 192. Ch. 

macrolepidotus, acuieis 

vtrinque 2 in opercuiis, 

poftico iongiffimo. D. l±. P. 26. V. I. A. J_. C.17. 

MnJ. Ad. Fr. i. p. 62. t, 

9:?. f. I. Chaetodon gri- 

feus fafciis 4 fufcis. D. t^. P. 20.V; I. A. J_. C.ig. 
Osh. ner. 273. Sparus fa- 

xatilis, D. II. P. 16. V. 6. A. _^y,C.2Q 

Habitat in Indiis. 

IS- C. fpinls plnnae dorfalls 
14, pinnis ventraiibus a- 
cuminatis , cauda biiida , 
dentibus emarginatis. 
Muf Ad. Fr. I. p. 64. Chae- 
todon cauda bifurca, fa- ■19" lciis 5 albis. D.|4.P.i5.V.i.A.,vC.i5 25 Aniocn. acad. i. p. 512. Spa- 

nis fafciis 5 transuerfis 

fufcis. D. H. P. 18. V. I. A. ^2 

Gro;/. w///: I. 71. 89. Idem.D.Il. P.17. V/l.A.J 

l-labnat in India. 

Habitn toto Percae a con^eneribus recedit. rr , C. 15. 
^- C. 18. 39. c, PISCES THORACICl. Chaetodon. 277 

rotundus. 19. C. fpinis pinnae dorfalis 

21, falciis quinque palli- 

dis. 
Muf.Ad. Fr.i.p. 64. Chae- 

todo]i rotundatus cinere- 

us, falciis 5. D. ^l. P. 10. V. J. A. JL. C. -• 

Habitat m indns. 

lanceoh- 20. C. falciis tribus: ocula- 
tus. ri peftorali longitudina- 

lique, cauda integra. 
Edxo. aii. 210. t. 210. Gua- 

pena, 
liahttat hi India. 
Corpus ohhvginn^ lanccoJatinn : fafciae ntgrae margine 

grifcae 5; prima transnerja per ocitlos ; fectinda 

transnerfa per thoraceju ; tertia a pinna doj-Jali aii* 

tcriori ad pimiavi caudae, 

141. SPARVS. CapHt: Dcntcs incifbres vel lania- 
rii robiifdj molai'es obtuliufculij 
conferti. 
Mcinhr. hranch, radiis V. 0^c\'- 

cula fquamofa. 
Corpiis comprciliim, 

* Macnla 7iigra notati, 

Aurata. i, S. lunula aurea inter oculos. D. H. P. 15, V.6. A. J_. C.17. 
Art. gen. 25. f/n. 63. Sparus 

dorfo i:ciiti{rimo, linea 

arcuata aurea inrer oculos. D. 24. P. 17. V. 6. A. 14. C. — 
Cron. mnfi. n. 90. idem. D._r|. P. 16. V. 6. A.J_. C.20. 
Locf. epift. iJcm. D.V^.P.i^. V.6. A.n. C.17. 

Hajplqn. itin. 3^7. idcm. D. fl. P. 16. V. 6. A. _L. C.23. 
Habitat in Mari Meditenaneo ct Oceano iutcr EurcH 

pam Amcrigimque. 
/;/ tneo^excwplari niactda nigra ad candatn. 
Uotnanis olitn pyc:ioJiJfttntts Sergi au^oritatci Veufil 

facer, 

S 5 8. S, 278 PISCES THORACICL Sparus. annula- 2. S. oceHo nigro fubcaudali, 
ris. corpore flauercente. 

Art, gen, 57. fyn. 57. Spa- 
rus vnicolor liauefcGns, 
macnla nigca annuiari ad 
caudam. 
Hahitat in M. Adriatico, infero» 

Sargus. 3. S. ocello fubcaudali, cor- 

pore fafciis nigris. D. i|. P. 16. V. 6. A. J-. C. 17. 

/Irf. gen. 37. /j;;. 58. Spa- 

rus lineis transuerfiN va- 

rius, macula nigra infigni 

ad ciudam. D. 26. P. 14. V. 6. A. I/. C. - - 

Habitat in M. infero. 

MelanU- 4. S. oceilo nigro caudae, cor- 
rus. pore lineis longuudina- 

libus. 
Art. gen. 37. fyn. 58. Spa- 
rus imeis iongitudinaiibus 
variu?, macula vtrm^ue 
ad caiidam. 
Habitat in M. infero. 

Smaris. 5. S. ocello nigro laterali, 
pinnis peftoralibus cau- 
daeque rubris. 
Art. gen. 36. Jyn. 62. Sparus 
macula nigra in vtroque 
lateremedio, pinnis pe- 
ftoralibus caudaque nibris. 
Habitat in Europa auJlraU. 

Maena. 6. S. ocello fufco laterali, cor- 

pore variegaro. 
Art. gen. 56. Jyn. 61. Spa- 

rus varius, macula nigri- 

cante in medio larere, 

dfnubus 4 matoribus. 
Habitat in M. mediterraneo. 

faxatllis, 7. S. oce']o fubcaudali, cor- 
pore candicante. 

Muf. PISCES THORACICI. Spams. 279 

Mnf.Ad. Fr. 1. p. 65. Sciae- 
m oceilo ad bafinpinnae 
c ludae. D. i?. P. i6. V. 1. A. J_. C. l6. 

Oo;?. w^/. 2. «. i85- ^-6. 
j^! :5.. Sparusroftroplagio- 
pKiteo, rufefcens, macula 
nigra iride alba ad caudam 
fubrotundam. D. ||. P. 17. V. i . A. J-. C. 17. 

llahitat SurinamL 

Orphus. 8. S. ocello fubcaudali, ca- 

pite rufefcente , cauda 

integra. f 
Art. gef!. 57. Jyn. 63. Spa- 

rus varius macula nigra 

ad caudam incxtremoae- 

ciialem. D. lO. 

Jiabitat . . 

* * RuhrL 

Hurta. 9. S. cauda bifida, corpore 
fafciis transuerfis rubris, 

dentibus laniariis exfertis. D. || . P. 16. V. 6. A. 1. C. 17. 
Habitat in M. Mediterraneo. 
An Dentex 17? 

Erythri- 10. S. cauda fubintegra, cor- 
nu<. pore rubro. Muf.AU. Ir. 

2. p. .. D.i^.P.i6.V.6.A.-yC.ig. 

Locfl.cpijl. mfc. D.|i.P.i7.V.6.A.J^.C.i7. 

Art. gen. 36. fyn. 59. Spa- 
rus tutus rubens, iride 
argcntca. 
Jlahitat in M. Medltcrraneo, Ameticano. 

Pagrus. II. S. rubefccns, cute ad ra- 
dicem pinnarum dorli ct 
ani in finum produfta. 
Art. gen. ^G. fyn. 64. 
JJahitat in turopa attjhali. * * * /;, aSo PISCES THORACICI. Sparus, * * * Limati. 

Boops. 12. S. lineis longitudinalibus 

obfcuris: inferiorib-is qua- 

tuor aureis argenteisque. 
Art. gai. 36. fyn. 61. Spa- 

rus iineis vtnnque 4 au- 

reis ac argenteis ioiigitu- 

dmuibii» paralleiis. D. 30. P. --.V. — A.19. C- 

H&hitat in M. intcio. 

Cantha- 13. S. cauda immaculata, cor- 
ruy. pore lineis iongitudinali- 

bus luteis. 
Art. geii. 36. fyn. 58. Spa- 
rus lineis virinque lureis 
longitudinalibus paralle- 
lis, iride argenrea. 
Hahitat in Al. infero. 

Chromis. 14. S. cauda bifida, radio ven- 

tralium fecando fetaceo. 
Art. gen. 57. fyn. 62. Spa- 

rus ofliculo fecundo pin- 

narum venrralium in lon- 

gam fetam quafi produ^Rro. D. 23. P. 17. V. 6. A. 12. C.-i 
Hahitat in Europa aiijirali. !)alpa. Synagris. '. S. cauda bifida, lineis 
fuluis iongirudmaiibus v- 
trinque vndecim. ' D. il. P. 16. V, 6. A. -^=. C. 17. 

/^r^. ^^//. gg./j/;/. 60. Sparus 

lineis vtrinque vndecim 

aiireis parallelis longitu- 

dinalibus. ^ 

Hahitat in M. M^diterraneo, 

5. S. cauda bifida rubra, 

corpore purpurafcente li- 

neis vtrinque 7 aureis. 
Catesh. car. 2. p. 17. t. 17. 

Salpa purpurafcens varie- 

gata. 
Hnhitat in America feptentrionalL ***^ Vd^ PISCES THORACICr. Sparus, 281 **** VariL 

Dentex. 17. S. cauda bifida, corpore 
variegato, dentibus ^ua- 
tuor maioribus. 

An. gch. 96. fyn. 60. Spa- 
rus varius, dorfo acuto, 
d?nribus 4 maioribus. D.90. P. 

Hahitat in M. infero et fupero. V.-. A.io.C D.i|.P.i6.V. V.A.-7-.C.I6. Spinus. I8- S. cauda bifida, fpina dor- 
fali rccumbente. 
Loefl. cpill. mlc. an idem ? D. J^. P. 17. V. 1. A. X'. C. 17. 
Oii?. /^T. 273. Sparus la- 

uuneniis. D. |1. P. 15. V. 3. A. .T,. C. Ig. 

Hahitat in Indiis. 
Corpiis lituris caerukis repandis variis pii^tmi, 

virgini- 19. S. cauda bifida, fafciis 

cus. duabus nigris transuer- 

fis, lineis^ue caeruleis 

plurimis. D. II. P. 18. V. X. A. _1 . C.ig. 

H'ibitat in Amerlca fcptentrionali. Miif 'Dc Gcer. 
Opcrcula fihjcrrata. fafcia prior ah humeris pcr ccu^ 
los ad maxillam inferiorem , altera ab humeris per 
latera thoracis ad pinnas pcciorales. Livcae cacru' 
tcac p/urcs, longitudinalesj parallelae. Caudae pinnu 
biloba j ohtufa. 

Mormy- 20. S. cauda bifida , fafciis ar- 

rus. gentois nigri:>c]ue plurimis. 

Art.gcn. '^l.jyn. 62. Sparus 

maxilb fupeiiore longiore, 

lineis vtrincjue duabus ni- 

gns tran^ueriisparailclis. D. 

Haffclqu. itin. 335. Sparus 

jMormyru^. D. 11, P. 15. V. ^. A. J^. C. ig, 

Habitat in AI. infcro. 

caplf^ra- 2I. S. cauda inregra, corpo- 
tus. re aibo.rericuiato. D. _"..?. 12. V. 1.A..1..C. 14. 

Hahitat in America. Muf. l)e Gccr. 
Corpus ob/angum, Hgitra fl. Htppoglofji. Squmnae /axae 
antc marginemfafcia alba adangulum reiUim injlexa^ 

vnde :BP.i4.V.6.A.rvC.. zSz PISCES THORACICI. Sparus. 

vnde pifcis reticulatus, Dentes primores magni 2 
Jhperiores , 4 iuferiores, Pimia dorfalis longitudine 
fere dorfi. 

galilaeus. 22. S. caiida integra, corpo- 

re fupra viiefcente, fubtus 

albo.^ t 
Hnjfelqu. itin. 343. n. jG. 

Sparus galilaeus. B.5.D. }fL. P.ii.V.^.A.X G.20. 

Hahitat in Lacu Genezareth Galiiacae. Pifcatura prO" 

digiofa Lucae V. ex hoc pifce. 

142. LABRVS. Capttt: Dmtcs aciiti. 

Memhr. branch. radiis VL CjftT- 

^///// fqiiamofa. 
Corpiis: Pinnae dGrfalis radii pofli- 
ce ramento filif brmi au£ti. 

^ Qauda hifurca. 

Scarus. i. L. appendicibus transuerils 

ad caudae larera. f 
Art. fyn. 54. Scarus aufto- \ 

rum. 
Llahitat in Graecia& littorihus^ Siciliam tenus. 
Sub Tiherio Claudio in de/iciis, rumnans; iecinora in 

Vitellii patina f clypeo mineruae. Pifcis hodie ohfcurus* 

cretenlis. 2, L. dentibus 4 virefcens, 
cauda bifurca. Art. gen. 

34- fy^'- 57- t 
Hahitat in Creta et adiacentthus, 

Anthias. 3. L. totus rubefcens, cauda 

bifurca. Art. fyn. '^.A. T>.1% 

Catesh. car. 2. />. 25. t. 2y 

Anthea IV. Rondel. 
Hahitat in Europa meridionali et America. 

Hepatus. 4« L. maxilla inferiore lon- 
giore, cauda bifurca, li- 
neis vtrintjue transuerfis Labri et Spari gcncra ob ajfinitatan etiamnnm dijficilins diftingumitnr . PISCES THORACICI. Labrus. 285 

nigris. Arf. ge?i. 35. 

fyn. 53. D. |o. P. 13. V. 6. A. 9. C. - 

Hiihaat in Mari Mediterraneo. 

Pinn:t dorlalis po// radws JhinofoSi parte ftiperiore^ nota' 
tur inacnla nigra. Rai. 

^rifeus. , 5. L. cauda fubbifida, cor- 

porc rubgrifeo. f 
Catcib. car. 2. p. 9. t. 9. 

Turdas pinnis braiichiaii- 

bus carens. * 
Habitat in America. 
Catesbaeus absque pinnis pecforalihus pinxit; an riti^ 

lunaris. 6. L. pinna caudae medlo 
truncata , dorlali anique 
linea purpurea, labiis pli- 

catis. D. -^y P. 15. V.|. A. f^. C. 16. 

G7'on. muf 2. n. l%o. t. 6. 
/. 2. Labrus oblongus, 
cauda bifurca, capite pur- 

puraHcnte. D. ^. P. 17. V. I. A. J^. C. 14. 

Habitat in Indiis. 

«percu- 7. L. cauda bifida, corpore 

laris. fafciis 10, mjcuLique o- 

perculoruni fufcis. Chin, 

Lancrjir. 24. D. ll. P. i6. V. I. A. l^. C. 16. 

Habitat /;/ Afia. 

Pauo. 8. L. viridi cacruleo fangui- 

neo cano4ue varius, cau- 

da bilida. 
Art. gcn. 34. /yn. 55. La- 

brus pulchre varius, pinnis 

pe^loralibus rotundatis. 
HajJcLpi. iter. 344. n. yy, 

Lnbrus Pauo. 13.6. D, 31.P.T4.V.6- A.J_. C. 16. 

Habitat in M. Mcditcrraneo ad Syriuiih 

auritus, 9. L. c.iuda bifidj, opcrcu- 
lis branchiarum pinnifor- 

mibus. D. .1 o P. 15. V. 6. A. 13. C. i/, 

Habitat in Philadclphia. AJ«/.' Dc Gcer. 

10. L/ 284 PISCES THORACICI. Labrus. 

faleatus. lo. L. pl nna dorfali anallque 
radiis quinque primis in- 
ermibus falcata. D. /_. P. 17. V. 5. A. J_. C. 20. 

Hahhat in America. Muf De Geer. 

Corpus Uititudlnc Vrramae, argenteum. Radii 5 primi e 
7nolUhus )?. dorfaus analisque elongati, fequentihus ae* 
quaUhus , vnde hae pinnae falcatae. Dentes acuti 
Junt. Pinnae ventrales paruae. 

tufus, II. L. cauda lunata, corpore 

toto fuluo. Locfl. D.23. P» 17. V. 6. A. 12. C. 16. 

Catesh. car. 2. p. II. t. II. 

Turdas liauus. 
Hahitat in America. 

* * Cauda integra (fecmidum fpinas dorfaks). 
marglna- 12. L.fubfufcus, margine pin- 
lis. narum dorli pe£toraIium- 

que fuluo. Locfl. epift. D. ^. P. 17. V.6. A. ^^ C 17, 
Hahitat in Pelago. 

ferrufTi- 13. L. ferrugineus immacu- 
neus'. ^ latus, cauda integra. D._=^.P.i6.V.|.A. J_.C 17. 

^ p Hahitat in India. 

C ^ulis. 14. L. lateribus caerulefcenti- 

bus: vitta iongitudiiiali 

f ulua vtrinque dentata. D. _^_. P. 13. V. |. A. 13 . C. 12* 
Art. gen. 34. jyn. 53. La- 

brus palmaris variu?, den- 

tibus 2 m.aioribus maxil- 

lae fuperioris. D. 2I. P. 14. V. 6- A. 14. C. «. 

Cron. muf 2- «. I84. L. ob- 

longus nigricans, lateribus 

linea alba vrrinque fmua- 

ta varius, cauda indiuifa. D. ^. P. 13. V. 1. A. J_. C.i6« 
H^/^/>r<{^ Genuae. 
Formofijfmus pifcis Europaeorum oh colorcs varios, 

paroti- 15. L. cauda integra , linea la- 

cus. terali curua , pinnis rufis, 

operculis coccineis. Muf 

Ad. fr. 2. />. . . D. _^_. P. 12. V. 6. A. 14. C. 14. 

Hahitat in India. 

16. L. PISCES THORACICL Labrus. 285 fuillus. 16. L. pinna dorfi ramenta- 

cea, maculu nigra fupra 

caudam, Jpiilis dorfali- 

bus 9. 
It. \V(rot. 179. Sparus 

Bergihylua. D.^.P.13. V. t. A. J..C.14. 

Habitat in O. Europaeo. 

ftriatUS. 17. L. pinna dorfi ramenta- 
cea Imeis albis fufcisque* 
Mttf Ad. Fr. 2. p. D.|«.P.I7.V.i.A.X.C.i2. 

tiahitat tjt America. 

GuiM. I^. L. fufcus, cauda rotunda- 
ta, radiis membranam fu- 
perantibus. Loeji. epifi. D. 11. P. 16. V. 6. A. 13. C. 15. 

Habitat in Pelago. 

ocellaris. 19. L. pinna dorfi ramenta- 
cea , ocello in medio ad 
bafin caudae. Mtif. Ad. Fr. 2. p. 

Hahitat D.i4.p.i5.V.t.A. i.C.n. Tlnca. 20. L. roftro furfum reflexo, 

cauda in extremo circu- 

lari. Art. gen. 33. fy7i. 

56. 

Hahitat in M. Britannico. D.ii.P.i4.V.6.A.J,.C. 

26 ^ ij bimacu* 21. L. pinna dorll ramenta- 

latus. cea , macula fufca in la- 

tere medio etad caudara. 

MtifAd. Fr. I. p. 66. Sciae- 

na maculafufca in medio 

corporis et fupra bafin caud.ie. Hahitat in M. Mediterraneo. D.i?.P.i5.V.J.A._4.C... pun^a- 22. L. plnna dorfi rimcnta- 
tus. cea, lincis parallelisfufco- 

punitatis. Miif 28^ PISCES THORACICI. Labrus, 

Mnf. Ad. fi\ I. p. 66. Sciae- 

n;i iineisiongkyfdinalihus 

plurimis fuico punaaris. D J-lP.I^.V- 1. A.J- C. 16, 
Gron. rmif. i. ;/. 87. La- 

brus brunneus, ofiiculo 

fecundo p. ventralium le- 

tiformi. D. ||.. P. 15. V. |. A. -4 . C. 18. 

Hahitat Surinami. 

Melops. 33. L. pinna (.lorfi ramenta- 

cea anique varicgata, lu- 

rjuia fufca pone ocuios. 

/ M///: Ad. Fr. 2. />. . . D. i|. P.13. V. |. A. J^. C. IZ 

Habitat in Europa aitfiraU. 

niloticus, 24. L. cauda integra, pin- 

nis dorfi ani caudaeque 

nebuiatis. M.uf Ad. Fr. 

2.p... D.ir.P.i4.V.|.A.X.C.i7. 

Haplqu. iter. 346. n. /g- 

Lal>rus niigticus. D. ^L. P. 15. V. I. A. _?_. C. 20, 

Hahitat in Aegypto. 

oflifagus. 25. L. lablis pilcatis, plnna 

dorfaii radiis 30. D. i^.P.. K. V.I. A.4..C.13. 

Hahitat in Europa. 

rupeflrls. 26. L. pinna dorli ramenta- 

cea antice macula fufca. 
Muf.Ad. Fr. I. p. 65. Sciae- 

na margine fuperiore cau- 

dae macuia fufca notato. D. XI. P. 14. V. I. A. J_. C. 13. 
Hnhitat . . 

Onitis. 27. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, abdomine clnereo 
fufcoque macuiato. Mtif 

Jd. Fr. 2.p. . .^ D. ||. P. 15. V. |. A. ^-. C. 14. 

Babitat . . Viridis. 28- L. virldis : linea vtrinque 
caerulea. Art. gen. 34. D, 

Hahitat in M. ?vlediterraneo 29. L. PISCES THORACICL Labim 287 

juicU5. 29. L. cauda inregra pinnis 
omnibus flauis, puipcbra 
fuperiore nigvd. MuJlAd. 

Fr. 2. p. . . D. ||. P.i4.V. 6.A.±. C.14. 

Hahitat . . 

Uvens» 30. L. pinna dorfi ramenta* 
cea, corpore fafco-liui- 
do. Muf Ad. Fr. 2. p. D.|8. P.14.V. I.A. Jf_. C. ii. 

Habitat . ♦ 

Turdus. 91. L. oblongus viridis, iri- 
da aurea. Art, ge?i. 34. 
fr"- 57- D,t|. 

Hahltat ht M. Europaeo. 

exoletus. 32. L. pinna dorfi ramenta- 
cea, corpore lineis caeru- 

leis, pinnaani fpinis 5. D-.J^.P.i^. V. I. A.Jt_. C. 13, 
Hahitat i7i Oceano Arlantico. 

chinenfis. 33. L. pinna dorfi ramenta- 
coa, corpore imldo, ver- 
rice reruib. D.|9. P.13.V.I. A. JL. C. i;2. 

Hahitat in Afia. 

Unearis. 34. L. oblongus, pinnae dor- 
falis radio vlrimo inermi. 

Amuen. acad. i. p. 315. D._^o. P.12. V. P. A. 15. C. 12. 
Hahitat in Indiis. 

* * * Cauda integra (Jpinis dorfalihtis adhttc ignotis). 

illixtUSr 35. L. e fiauo caeruleoque 
varius, denrlbus anrerio- 
ribusmaioribus. Art.gen* 
34.y>. 57. ^ 
Hahitat Liburni. 

fuluus. 36. L. cauda intcgia, corpo- 

re fuluo. 
Catesh. car. 2. p. 10. /*. 3. 

Turdus caud.i conuexa. 
Hahitat in America. 

T 2 ^7. L. 2gg PISCES THORACICI. Labrus. 

t:adiatus. 37, L. cauda inregra, oculis 

radiaris, corpore caeniieo 

maculato , fjfcia pe8:o- 

rali caudaeque fulua, 
Catesb. car. 2. p. 12. 1. 12. 

f. I. Turdus oculo ra- 

diato. 
Habitat in America. 

varius. 38. L. e purpureo viridi cae- 
ruleo nigroque varius. 
Art. gen. 35. [yn. 55. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

Merula, 39. L. caeruleo - nigricans. 

Art. fyn. 55. 
Habitat in Euiopa. 

Cynae- 40. L. luteus, dorfc) purpu- 
dus. reo, pinna a capite ad 

caudam continua. Art. 
fyn. 56. 
Habitat in M. Mediterranco. 143. SClhY.^ h.Cnpiit . . 

Membr. hranch. radiis \I. Oper- 
ciila fqiiamofa et torum capur. 
Corpiis: Fojfula dorii pro pinna 
dorfali recondenda. 

Cappa. I. S. capltis lateribus fquama- , 

rum ordine duplici. D.||.P.l6. V.I. A._YC. 17. 

Habitat in M. Mediterraneo. 

Lepifma. 2. S. pinna dorfali intra duo 
folia fquamea reconden- 
da. P.Io.P.ii.V.I.A.J_.Ci3, 

19 6 11 

Habitat . . 3.S. Sciacnac genut medium eft inter Lahros et Vercas . vix fnfflcienter diflin- 
cbmn. PTSCES THORACICL Sciaena. 289 

vnima- 3. S. macula fufca in medio 

culata. vrrlusque lateris. D.II.P.K. V. I. A. J_.C.i7. 

Hahitat . . 

A^mbra, /^. S. nigro varia, pinnls ven- 
tra! ibiis inregerrimis. Art. 

g^n.^c). Iyn.6y D. 11-24.P.17. V.I. A.2.C.-- 

Hafjehju. iter. 352. 11. 80. 

Sciaena vmbra. D. 10-26. P.lg. V. I. A. E.C.ig. 

Hahhat in M. Medlterraneo. 

cirrofa, 5. S. maxilla fuperlore lon- 
giore, inferlore cirro vni- 

co. Art.gcn.':,^. D.^. P.15. V. I. A. 1. C- 

Gro». w///. I. «. 92 f 
Hahttat in M. Mediterraneo c^ Infero. 

144. PERCA. Caput: (9/?ar?//^ fqiiamofa ferrata. 
Membr, hranch. radiis VII. 
Corpus pinnis fpinofis. 

* Pinnis dorfalihus 2 dijlin6fis. 

fluuiatl- I, P. pinnis dorfalibus diftin- 
lis. ftis: fecunda radiis 16. 

Fn. ftiec. 285. 
Art. gen. 39. fyn. 66. fpec. 

74. Perca lineis vtriiKjue 

iex nigris , pinnis ventra- 

libus rubris. D.14,16. P.14. V. I. A. _«.. C. 17. 

Gro7i. nitif I. n. 96. idem 

nomen. D. 14,14. P. 13. V. 6. A. n. C. 17. 

Hahitat in Europae Lactthits itnprimis. 
Oiiarittm vnicttin. Pifcatiir in dctcrntinato profttndoi 

cihu faltitaris ctim Petrofeltnu latidatur. 

Lucio- 2. P- pinnis dorfalibus diftin- 
perca. ftis : fccunila radiis 23. 

fn. ftiec. 285. 

T 3 Aft. 

1'crcjc ,e,<uus difciU (hjtni^^uitHr a t^ihns pra<:ccdi:ntil'ys , qnoninm liijfirt 
Jolis ofcrcHlis dentato -Jerratit. ipo PISCES THORACICI. Perca. 

Ar^' gcri. 39. Jyn. 62. Jpec, 

76. Perca pailide macu- 

lofj, duobusdentibusma* 

xillaribus vtnnque maio- 

ribu<^. D.14, .^^.?.i6. V. I. A.^.C.r7, 

Habitat in Europae Lacubus, 

Afper, 3. P. pinnis dorfalibus diftin- 

ftis, fecundae radiis 13. 
Art.gen. 40. (y;;. 67. Pcrca 

lineis vtrinuue g. f. 9. 

transuedis nigris. D. g» 13. P. 14. V. 5. A.12. C. — 

Ilahitat in Europa aiiJiraUore, 

LabraXt 4, P. pinnis dorfilibus diftin- 

£lis, fecundae radiis 14. 

GrGn.AS. Vpf 1750. /^. 

39.^.4. D.9,^.P.i9.V.i.A.^.C.i8. 

/4r^. gcn. ^i. Jyn. 69. Per- 

ca radiis pinnae dorfalis 

fecundae 13, ani 14. 0.9,13.^.15. V.6.A.X.C.-- 
Hahitat in Europa aujiraliore. 
Hic, Muraena Helena^ MyxQ in Tripatino ; Romae 

optiims inter duos pontes, 

nllotica, 5. P, pinnis dorfilibus fubdi- 

ilipftis, caudae integra. 

Mnj: Ad. Fr. 2. p. D. g, |. P. 14. V.6. A. q^. C. 15. 
Hajjelqu. iter. 359. n. 83. 

Perca nilotica. D.g, i P.16.V. K A.X C,20. 

Habitat in Nilo. Hajfehuift. 

* * Dorjo monQpterygioy cauda indiuifa. 

- tnarlna, 6. P. pinnis dorfalibus vniris; 

radiis XV fpinofis, XIV 

muticis, corpore iituris 

variegaro. D. I i. P. 19. V. X. A. J_. C. 14. 

yir;r. gen. 40. .(J"'^- ^8. Per- 

ca imeJs vtrinque 7 trans- 

iieriis nigris, duftibiis nii- 

niaccis caeruicisque in ca- 

pite et antica ventris. D, |o . P. . . V, - - A. J-. C. - - 
Hahitat in Norvegia; Italia, 

7- P- PISCES THORACICI. Perca. igi 

nobUI?. 7. P. pinnis dorfalibus vnltis, 
cauJa integra , corpore 
argenteo fafciis ofto fu- 
fds. D.i|.P.iy.V.i.A.Jg.G.i7. 

Hah:t/n in America feptc7?tno7iaH. Mnf. De Geer, 
Radii fphwf dorfalcs latenhiis argemd finit. 

polym- g. P. pinnis dorCilibus vnitis, 
na. corpore nigro : fafciis 9 

albis. Muf acad. D.|i F.iS.V.I. A.^^ C.16. 

Habitat iii Indiis. 

€o7iiim^it haec PercaSj Lahros ^ Sparos -, Chaetodo7ites, 
fed opcrctda fpinofa ad Percnm referunf, 

COttoides. 9. P. pinnls dorfalibus vnitis, 
cauda indiuifa , pinnis o- 
mnibuslineis duabuspun- 
aatis. D.I4.p.i4.V.I.A.J_.C.i5^ 

Hahitat . . 

phlladel- lO. P. pinnls dorfalibus con- 
phica. natis: radiis XI fpinofis, 

IX muticis. D.ZI.P.16.V.6.A. -^. C.ii, 

Hahitat in America. 

mediter- 11. P. pinnis dorfalibus vni- 
ranea.' tis, reliquis fuluis, ma- 

cula nigra ad pcftorales. 
Mnf Ad. fr. 2.0. . . D.JA.?.i^. V. J. A.-^^.C.n, 

Hahitat . . 

vittata. 12. P. pinnis dorfalibus vni- 
tis, fafciis 5 longirudi- 
nalibiis ulbis fulcistiue. 

Mnf Ad. fr. 2. p. D.I-. P. 18. V. T. A. J.. C. 17. 

Habitat . . 

punSlita. 15. P. pinnis dorfalibus vni- 

tis, cauda integn, cor- 

pore caeri:!eo punftato. 
Catcsb. C(ir. 2. p. 7. t. 7. /'. i. 

Perca marina punftata. 
Habitat in Ameiica. 

T 4 14. P- 29Z PISCES THORACIGI. Perca, gmm, Scriba, 14, P, plnnis dorfalibus vni- 

tis, cauda integra , cor- 

pore pundis ianguineis 

adfperib. 
Marcgr. hraf.id^). Cugu- 

pugvacu. 
SJoan, iam. 2. />, 280. f, 

247./. 2. 
WUl. icht. 303. t. I, 
Rai. pjfc. 127. 
Qatesh. car. 2. p. 14. t. 14, 
. fiahitat in America. 

15, P. plnnls dorfallbus vnltis, 
cauda Integra, pinnis cau- 
dae peftoralibusque fla- 
uls, capite rcripto. Muf, 

Ad. Fr. 2. p'. , , D. ||. P. 13, V. I, A.^. C. 15. 

Hahitat , , ♦ * * Dorfo monopterygioj cattda hifida. veneno- 16.; P. plnnls dorfalibus vnltis, 
fa, peftoralibus apice flauis, 

cauda lunata , corpore 
pundis fanguineis. 
Catesh, car. 2. p. 5. t. 5, 
Perca marina venenofe 
punftata, 
Hahitat in America, melanu- 17, P. plnnls dorfallbus vnl- 
ra, tis, cauda biiida nigra 

marglne albo, corpore li- 
neis lutels. 
Catesh, car. 2. p. 7. t. 7. 
f. 2. Perca marina cau- 
da nlgra, 
Hahitat iu Amerlca, glbbofa, 18. P. plnnls doifilibus vni- 
tls, cauda bifida, abdo- 
mlne luteo , operculls 
ftriaris apice nigro fuU 
uoque. Catesh. PISCES THORAtlCI. Perca. 293 

Catesb. car. 2. p, 8- ^-8. 

f. 3. Perca fluulatilis gib- 

bofa, ventre luteo. 
Habitat in America. 

faltatrix. 19. P. pinnis dorfalibus vni- 

tis, cauda bifurca pofti- 

ce rubra, abdomine luteo 

grifto-lineato. 
Catesb. car. 2. p. 8« t. 8- /. 2. 

Perca marina fakatrix. 
Habitat iit America. 

ftigma, 20. P. pinna dorfali rament<i- 
cea , opercuUs inuftis. 
Muf acad. D. ||. P. 13. V. |. A. _9_. C. 17. 

Habitat in India, 

diagram- 21. P. pinnis dorfalibus vni- 

ma. tis, corpore lineis luteis, 

Gron. mtif. i. n. 88- Sparus 

lineislonintudinalibus lu- 

teis varius, aculeis XI. in 

pinna dorfi. D4I.P.13. V. t. A.^.C.lg. 

Habitat . . flriata, 22. P. pinnis dorfalibus vni- 
tis, cauda bifida, corpo- 
re iMaro. D.Il.P.K.V. I. A. JL.C.17. 

Hahitat in AmQVic^ fcptentrionali. Mif. DeCeer. 
Opercnlij fithfcrrata. Raiiins Jec/ifu/us analis validiffimtts. 
Ca:ida nigra non efi , qua dijfert a P. Melamtra. 

lineata. 23, P. plnna dorfali ramenta- 

cea, corpore linels 5 al- 

bis Infcisque. 

Muf Ad. hr. i. p. 66. Sci- 

aen.i f ifciis 5 lon-iitudina- libu"? albis fufcistjue al 
ternis. 

Habitat . . ternis. D. J J. P. 15. V. I. A. ^-. C. 16- rlionibol- 24. 
dalis-. P. lineis 7 hitets, plnnls 
flauis , cauda bifurca. r 5 C,tt.-sb. m PISCES THORACICr. Perca. ca manna rhomboidalis 

fafciata. 
Bvown. iam. 146. Sparus 

ftriis longitij^inalibus va- 

rius , demtbas anteriori- 
r bus larionbus ccmprtilis 

aequaribiis acutis. 
Habitat in America. 

Cemua. 25. P. pinnis dorfallbus vnl- 

tis radiis 27, fpims 15^ 

caudj biiida. Fit.Jhec. 286. 
Art. geij. 40. jyn. G^. fpec. 

77. Perca dorfo mono- 

pterygio,capitecau£rnofo.D.I|. P.r^;. V. I. A. |.C.-- 
Gron. nmf. 1. n. 94. idem. D. ||. P, - - V. 6. A. |. C.16. 
Hahitat in Europae Lacubus. ScKraet- 26. P. pinnls dorlalibus vnitls, ier. lineis corporis nlgris. 
^rt. gen. 40. fyn. 6%. Per 
ca dorfo monopterygio 
lineis vtrinque longitudi- nalibus nigris. 
Hahitat in Europa auflrali, D.||.P.i6.V.6.A.|.C... afgentea. 27. P. plnnls dorfalibus vnltls, 
caudabiiida, naribustubu- 
lofis. MnJ. Ad. Fr. 2.p. . . D. ||. P. 12.V. J. A. _?.. C.17. 

Hahitat . . 

CabrlUa. 28- P. plnnls dorfiHbus^ vnl- 
tis, cauda bifida, fldclis 
Jongitudinalibus 4 fangui- 

neis. MafAd. Fr. 2.p. . . D.l©. P. 16. V. |. A. J-. C 17, 
/5. Muf.Ad.Fr. 2. p. . . . Fer- 
ca lituris Hauis violaceis- 

que variegata. D. to. P. 14. V. 6. A. X- C.16. 

Hahitat . . Radula. 29. P. pinnls dorfallbus vnl- 
tis, cauda hifida, corpo- 
re pundis alhis lineato. Amoen, PISCES THORACICI. Perca. ' ^95 

Amocj?. acad. i. />. 315. La- 
bius immaculntus, pln- 
nae dorralis radiis 10 Tpi- 
nofis. . D.il.P.l2.V,6.A.j^.C.i7, 

Jiahhat m India. 
Sq^namae crcnulatae^ 145. GASTEROSTEVS. Cnpui . . 

McrnhY, hranch. radils III. 
Artcd, 

Covpus ad caudam vtrin- 
quc carinarum. Acu- 
lci dillincH ante pin- 
nam dorli. aculeatus. i. G. fplnls dorfalibus trlbus. 
Art. (Tc??. 52 Jyj?. ^o.fpcc. 

26. Fti. Jhcc. 276. D.3.12.P.IO.V.I.A.I.C.12. 

Habitat in Europa. 

Du£lor. 2. G. fplnis dorfalibus qua- 

tuor, B. 7. D. 4,27. P. 18. V. 6. A. 16. C. 19. 

Hiflfclqii. itcr. 366. Sctm- 

ber Duaor. D. _^-. P. 20. V. 5. A. 16. C.16. 

Oshcck. iter. 73. Scomber 

Duftor. ' D. _'_. P. 19. V. 5. A. 16. C. 26, 

m~ ASf. Stockh. 1755./'. 71. 

idLMU. 

Hiihitat /;/ Pelago, Satclles SqtiaU. 

Mciiius qunfi iiitcr Gajierojlcos et Scomhros ; at coft" 
uciiit ctmi illis fpi;jis aute piiwam dorjalcm dij^ 
tim^is ct cttm C. Pttugitio cattdae laterihtis cariiia» 
tisy quainuis difjcrat a Gajlcrvjlcis Mcmbraaa 
VratichiujUga, 

occldcn- 3. G. fplnls dorra!Ibii«v feptcm, 
talis» fpinlsquc diiabus anre 

pinn.;m analem. D. 7,ir.P.7.V. 6.A.2,^.C.i6. 

Habitat iu Amciica. MuJ'. Dc Gccr, 2^6 PISCES THORACICI. Gaflerofteos. 

ouatus. 4. G. fj3inls dorflilibus feptem : 
prima recumbente, corpo- 
re ouato. \ B.6.b.7,20.P.i6.V.6. A.2,X.C,20. 

Habitat in Afia. 

Pifciculus otiato oblongus^ comprejfus^ figura Chaetodoft' 
tis. Maxillcie et tabiorum detites fcabri. Spinae in 
dorfo 7 a7Jte pinnam dorfalem^ fcd difinciae et alter-' 
natim ad latera direchie ; harum prmia minima^ 2- 
da paulo iongior. Spuiae 2 validae ante pinnam ar.i. 
Differt a Gafterofteis reliquis membr. hranch. radiis 
6 , nec 9 ; caret fcutello thoracis ojfco^ an itaque Lu' 
bris annumerandus vel Gaflerojieis f' Spina prima dorji 
antro rjiim decumbens fixa^ vti in Scombris quibusdatfu 

Pungl- 5. G. fpinis dorfallbus decem, 
tius, Art. gen. 52. Jyn. ^o.Jpec. 

97. Fn. Juec. 277. D. 10, II. P, ~ V. I. A. II. C, - ■« 

Hfibitat in Europa, 

volitans. 6. G.. fpinis dorfallbus trede- 

cim , cirris fenis, pinnis 

peftoralibus coipore lon- 

gioribus. 
Gron. muf 2. n. 191. Perca 

dorfo monoprerygio, ca- 

pite cauernolb, maxilla 

fuperiore cirris 4, cauda 

fubrotunda vtrinque acu- 

leata. B. 7, D.13-13. P.14. V.6. A.I. C.13. 

Will icht. app. 1. 1. 2. n. 3. 

Perca amboinenfis nie- 

hofii. 
RuyJch.thef.i.p.^C).t.2.f.'^. 
Valcnt. amb. t. 210. n. 210. 

^f ^. 213. «.213. 
Hahitat in Amboina, 
Radii dorfales 13 priores hafi tantmn memhrana conne- 

xi funt , et Jpinojt. P. peftorales corpore longiores 

volantes. Cauda fupra et tnfra aculeis 3 minimis, 

Spina- 7, G. fpinls dorfalibus quin- 
chia. decim. Art. gen. 52. fyn. 

81. MufAd. /t.2. p. . . D.I5,6.P.I0.V.0. A.7.C.12. 
Habitat in Europa aujiraliore. 

%. G. PISCES THORACTCL GnfteroHeus. 297 Spinarel- 
ia. 


8. 


G. capitis poiHco 
qu?.:crnis rerruUris 
niJine abdominis. 


rpinls 
longi- 


xMnj: Ad. Fr. I. p. 74 

f. 5. Punginii.'f. 
Habitat in India. 


.^32. 

D.16.P. 


20, 


.V. 


4- 


A. 


8. 


c..- 1^6, SCOMBER. Caput comprefTum, laeue. 
Mcr/ibr, hYanch. radiis VII. 
Covpiis laeue, linea iarerali pofti- 
ce carinariim. Pinnacfpuriue&!^- 
pius verfus caudam. 

* Pimtulis Jpuriis dijlin^is. 

Scom- I. S. pinnulis V. 
brus. Fn. faec. 2%j. Scomber 

radiis pinnanim peftora- 

lium 20, dorfalium 12. 
Art. gen. 30. jyn. 48. fpec. 

68- Scomber pinnulis 5 

in extremo dorib, fpina 

breui ad anum. D.i2,T2. P.20. V.6. A.13. C. - - 

Gron. vnf.i. n. 81. idem D.ir, 11. P.ig. V. 6. A 12. C. - - 
Hahitat in Oceano Atiantico vi6iitans MeduJtSj vt con- 

gcnere^. 
Lucet in tenebris. 

Pelamis. 2. S.pinnulisinferloribusVII, 

corpore lineis vrrinque 

quaruor nigris. LoeJI. epiJI.D. 15.11. P.27.V.6. A.14. C. - - 
Osbcck. iter. 67. Scomber 

pulcher f Roner. D. 15,10.^.28-^.7.^.14. C.26. 

Habitat in Pelago inter Tropicos. 

Thyn- 5. S. pinnulis vtrinque VIII. 
nus. Osbcck. iter. 69. Scombcr 

aibicans f Albecor. D.i^.r^.P.^^.V.^. A.13.C.50. 

Art. gen. 31. Jyn. 49. Scom- 
ber jiinniilis ^. f 9- in 
exrremo il^^rfo, lulco aJ 
pinnas vcntraies. D. 14, 14. P.34. W 6, A.13.C. - 

Locjl. 29^ PISCES THORACICL Scomber/ 

Loefl. epifl, Scomber pln- 

nulis 9, pinna dorfi prio* 

ri plicata, dentibus planis 

lanceolatis, maxilla fupe- 

riore acuta. D.14,13. P.22. V.6. A.16. C. «• 

Brown. iam.A^i. Thynnus 

pinnuUs fuperioribus 9 , 

inferioribus g- 
Hahitat inter Tropicos , in Pclago. 
'Sociorim Gariim pretiofa pifcium Satiies . ex inteftinis 

pifcium falitis. 

Cordyla. 4. S. pinnulis X, linea late- 

rali loricata. 
Gron. A>5f. Vpfiy^o. p.3^. 

Scomber iinea laterali 

curua tabellis ofTfcis lori- 

cata, corpore lato et tenui. D. 7,9.P.i5.V.6.A.3,I4.C.2Q; 
Marcgr. braf 172. Guara 

tereba. 
Rai. pifc. 95. Trachurus 

bralilieniis. 
Hahitat tn America. 

* * Pimmlis Jpuriis connatis» 

GlaUCUS.5. S. pinnulis nullis, fpina 

dorfali recumbente. 
Osheck. iter.2()6. Scomber 

adfcenfionis. D. 7, 25. P.20.V.5. A.25.C.2O. 

Art. gen. 33. fyn. 51.^ Scom- 

ber dorfo dipterygio, ofli- 

culo fecundo pinnae dor- 

falis altiffimo. D. 7, 26. P.Ig. V. 5. A.-^^. C -- 

Hahitat ad inf adfcenfionis. Trachu- 6. S. pinnulis vnitis, fpina 

rus. dorfali recumbente, linea 

laterali loricata. 

Art. gen. 31. fyn. 50. Scom- 

ber linea laterali aculea- 

ta, pinna ani ofljculo- rum 30. D.8,34P.20.V.6.A.,=..C. Maf PISCES THORACICI. Scomber. 299 

MufAd. Fr. i.p. 72. idem. D.8,31 P.20.V.6. A.27. C. 22. 
Ojzw Lagerjir. 27. Scom- 

ber linea laterali f^uamis 

\ix\s, pirinata. D.gj^^.P.ig. V.6. A.^.C.17. 

Hajfelqn. iter. 363. Scom- 

ber Trachurus. D. 8J32.P.20.V.6.A.30. C.20. 

Hahitat in Mediterraneo. 

Amia. 7. S. pinmiHs vnitis,radio vl- 

timo dorralis pofterioris 

longiore. 
Art. gen. 31. fyn. 51. Scom- 

ber dorfo dipterygio, offl- 

culovltimo ninnae dorfa- 

li^ ^ccundae praelongo. D. 5,34. P. 20. V.6. A.24. C- 
Hahitat . . pelagi- 8- S. pinnulis pinnaque dor- 

cus. i^jli coadunaris in vnum. 

Miif Ad. Fr. i.p.72. Scom- 

ber pinna dorfali vnica. D.40.P.IQ. V.AT A ^'> C 20 
Hahitat.. y :).-.-... . 147. MVLLVS. CapJ/t comprefliim, decliue, fqiiamis 
tcctum. 
Mcjuhr, hrancb, radiis III. 
Corpas fquamis magms, flicile deci- 
duis. barbatus. I. M. clrrls gemlnis, corpo- 

re rubro. ^ D. 7,9. P. 15. V.6. A. 7. C. 16. 

Art. gcn.j^-^.fyn. 71. Trigla 

capite glabro, cirris ge- 

minis in maxilla inFeriorc.D.7, 9. P. 16. V.6. A. 7. C j-'. 
Gron. vuif i. ;;. 99. idem. D. 7, 9. P. 17. V. i . A. I. C. 1 - 
Hahitat /;/ M. Mcdirerranco, et Oceano fptcntriofiaH. 
Dcfpiaiuatfii rnbcr cjl ; nibil co c.xfpirantc forwnfuSt 

nihil Miillo Japidius^Ronianort/fn itaque in co fnnima 

gulac injaniaet Ajijtorutn prodi^alitasy tcfe Plinio, 

V 300 PISCES THORACICI. Mullus. 

Seneca^ Horat/o ^ Imtenali, MartiaU; emehatur 
olim argenti pnri pondere , ideoque non edit MuIIum, 
qui eum capit; maxime friahilis. 

Surmu- 2. M. clrris gemlnis, lineis 
letus. lureis longimdinaiibus. 

Art. gen. 43. fyn. 71. Trigla 
capite glabro, iineis vtrin- 
que 4 luteis loiigitudi- 
nalibus. 
Hahitat in M. Mediterraneo et ad Cornublam. 

imberbls. 3. M. Imberbls. 

Art. gen, 49. fyn. 71. Trlgla 

capite glabro, tota ru- 

bens, cirrls carens. D.6,X.P.l2.V.6.A.-?_.C.;aO. 

10 10 

Hahitat in Melita. 148. TRIGLA. Caput loricatiim lineis fcabiis. 
Mmihr, hranclu radiis VIL 
Corpiis: Digiti iiberi ad pinnas 
peftorales. 

GGtaphra- i. T. dlgltis gemlnis , roftro 
fta. furcaro elongato, corpo- 

re loricato. B. 7. D. 27. P. II. V. 6. A.20. C.IO. 

Art, gen. 46. fyn. y^. Trigla 

ciriis plurimis, corpore 

oftagono. D. 26. P. 13. V. 6. A. I9. C. - • 

Gron. mufi. n. 93. idem.B.5. 
Hahitat in M. Mediterraneo : fupero inferoque. 
Pinnae ventrales adnexae peBoralihus, Civn phires ad 

lahium inferius, Os edentulum, 

Lyta. 2. T. digltls ternls, naribus 
tubuloils. 
Art. gen. 46. fyn. 74. Trlgla 
roftro longo diacantho, 

naril->us tubulofis. D. 10, Ig- P.I2. V. K A. ~ C. — 

Hahitat in Mari Britannlco. 

•^ T. PISCES THORACICI. Trigla. 301 

Gurnar- 3. T. digitis ternis , dorfo 
dus. maculis nigris rubrt.sv|ije. D.9,lg. P.io. V.6. A. 19. C.15. 

Art. gen. ^d.jyn. 74. Trigla 
varia roftro diacanrbo, 
aculeis geminisadvtrum- 
que oculum. 
Grnn. mufi. w.iOl. idem. O.^Jjg.P-IO.V.^.A.l^.C.I^, 
Hahitat in Oceano Britannico. 

Cuculus. 4. T. digitis ternis, linea la- 

terali mutica. D.9,i6.P.IO.V. ?. A.16.C.15. 

^rf.^c';;. 45. /j';;.74. Trigla 

tora rubens, rolho ojruni 

bicorni , operculis bran- 

chiarum ftriatis. D.9, 17. P. ii. V. 6. A. 15. C.IJ. 

Hahitat in Mari Meditetraneo, Pclago, 

Lucerna. 5. T. digitis ternls, roOro 

lubbifido, liiiea laicrali 

ad caudam bifidn. 
Art.^en.^i:,. fyv.-/-^. Tngla 

rortro parum bifido, li- 

nea laterali ad caudam 

bifurcj. D.T0,I7.P.T0. V.6. A. 15. C. — 

Qrun. innf. l. n loo. idem. D.SS 16. T.io. V.6. A.15. C. - • 
Habitat in Octmo Jeptentrionali. 

Hirundo. 6. T. digitis ternis, linea la- 

rerali aculeata. 
Art. gcn. 44.fyn. 73. Trigla 

capiie aculeato,appendici- 

bus vtrinquetnbus ad pin- 

na«; peftorales. D.9,18. B. lO.V. I. A. 19. C. I2, 

Fn.fitcc. 281. It. IVgot. p. 

176. idt-m. ■ D.7,i9.P.9.V.6.A.i8.C,ii, 

H>th''tut 'V Oceino Atlantico. 
Pinnjc pe^iorales nigrac. 

afiatica. 7. T. digitis quatemis. II.7. D. ^, i6. P.i8,V.6. A.17. C.ig. 
Uabiiat iii Oceaiio ajiatico^ Cor- 302 PISCES THORACICI. Trigla. 

Corpus laeue^ terethifculum , argenteum. Nafus f. ro- 
flrum prommens ^ laeue. Os nittts fcahrnm. Oper^ 
cula anteriora ferrata. Pinnae pecforales falcatae. 

voUtans. 8- T. digltls vicenis palmatis. 
Art. gen. 44. fyn. 73. Tri- 

gla capite parum aculeato, 

pinnula fingulari ad pinnas 

peaorales. D. 5, g. P. 28. V. 5. A. 6. C. - - 

Cron. muf.i. n. 102. idem. D. 6, 8- P. 6. V. 5. A. 6. C.iS- 
Habitat in Mzvi Mediterraneo , Oceano, Pelago inter 

tropicos., in Afia, impri?nis ad Cap. b. Ipei, faepe 

agitata euolans ex aqtia. IV. AB- Jri^^^ ^jM^t^-^^^ ^. //6 A^ ^ ' ^' y- A/-^ PISCES ABDOMINALES. Cobitls. :iox 

V. ABDOMINALES, 

149. COBITIS* Capiit: Ociili in fuprema capitis 

parte. 
Memhr. hranch, radiis IV- VI. O- 

percula inferne claufa. 
Corpiis ferc aequale f Cauda verfiis 
' pinnam minus anguftata. 

-Ana- i. C. daplte inermi depreiibj 
blepSi oculis prominciis. 

Art. gen. 25. Anibieps. 

Gyo7t. muf i. ;/. 32. t. I. 
/. I, 2, 3. Anableps. B.6.D.7.P.22. V.7. A.g.C.-. 

Hahitat in India. 

BarbatU- ^. C. cirris oris 6, capite in* 
la. ermi comprellb. 

Art, geit. 2. fyn. 2. Cobitis 
tota glabra maculola, cor- 

pore lubtereti. D. g. P. 12. V. 7. A.6. C. -• 

/•/7//;;. //^^f . 332. idcm. 
Habitat in Europae, Afiae aqtiis dulcihus. 

Taenia. 9. C cirris oris 6, fpina fub- 

ociibri. D. 7. P. g. V.7. A. 7. C.16. 

y4r^. ffc«. 2. fyn. 3. ypcf. 4. 

Cobiris acuieo bifurco in- 

fra vrrumque oculum. D. 9. P. 7. V. 7. A. g. C. ig. 
/v/, /<V<!r. 333. idem. 

Grou. mrtf I. w. 5. idem. D. 7. P. * - V. 7. A. 6. C. 16. 
Habitat in Europae aqtiis ifu/cihiif. 

fofTjliS. 4. C. cirris oris g, fpina fu-^ 

pra- ((culaii. 

CVw/;. A.-7. J'pf.1742. p'7<-)- 

t. 3. (^obitis aculec» bi- 

furco fupra vtrumijue o- 

culum. I>. ;. D. 7. V. 9. V. 6. A. 7. C. 16. 

Art. gen. 2. /i'//. 3. Co- 
biiis cacrulefcens, lincis 

V 2 vtrin- I 

^04 PISCES ABDOMIN-^CCES. Cobitis* 

vtrinque 5 longitudinali- 

bus. D. 7.P. II. V.5. A. 5. C.16. 

Miif. Ad. Fr. I. p. 76. idem. D. 6. P. 11. V. 6. A. 6. C. 15. 
Habitat in Europa. .ijo. SILVRVS. Caput nudum. Os drrls aliquot 

filiformibus tentaculatum. 

Membr, hranch. racliis IV -XIV. 

Corpiis: Radius pinnarum pefto- 
ralium aut dorialis primus ipi- 
nofus 5 retrodentatus. 

Afbtus. I. S. pinna dorrall vnica, clr- 

ris 4. B. 16. D.|.P. _^^. V. 13. A. 82. C.16. 

Hahitat in Afia. M. Ac. Uolmenps. 

CXvn duo fupra os i duo infra. Dente^ nmnet'o/t. Spl- 
na fjulla rigida in pimia dorfi^ at ferrata in Pe&Qra-> 
lihuSy vt in congenerihus. P. ani longaj caudae annexa, 

GlaniS. 2. S. plnna dorfali vnlca , 

cirris 6. 
It.fcan. 61. Mal. B.i^.D.^.P.-i-.V.i^. A.gSCi/. 
AB. Stockh. 1756. p. 34- 

t. 3. SUurus. B. 16. D.4. P. _y V. 13. A. 88- C. 17. 

Art. gen. 82. Jyn. iio. 

Silurus cirris 4 in men- 

to. D. 4. P. X. V. II. A. 20. C. 17. 

Cron. Muf I. n. 25. SIlu- 

rus cirris 2 ad maxillam 

fuperlorem, 4 in mento. 

B.14. D.f P._T-.V.ii.A.9o. C.15, 
Hahitat tn Orlente, mitius frequens in Europae lacuhus, 
Maximus dulcium; iudaeis vctitus» 

ftfpredo. 3. S. pinna dorfall vnica : 
radiis 5, cirris 8« 
Aniuen. ucad. i. p. 311, t. 
14. /, 5. Afpredo. B. 4. D. 5. P. |. V. 6. A. 55. C. II* Crom PISCES ABDOMTNALES. Silurus. 305 

Gron. mtif. i. n. 26. Afpre- 
do. 13. 4. D. 5. P. |. V. 6. A. 55. C. g. 

}(lein. mijf. 5. p. 86. ?. 4. 

/. g. Barrachus. 
Ilahitat in AmtricdeJImms. 

Myflus. 4. S. pinna dorfali vnica, ra- 

diis 6, cirris g. Mtif.Ad. 

Fi. 2. />. . . B. - - D. I . P. ^ . V. 6. A. 57. C. 19. 

Hnfelqn. itcr. '7,'jG. Silurus 

Schiibe niloricus. B.io.D.l. P._VV.6. A.62.C.20. 
Hnbitat in Nilo. 

anguilla- 5. S. pinna dorfili vnica, ra- 
ris. dii^ijccirrisg. Muf. Ad. 

Fr. 2.p... B. - - D. 70. P. |. V. 6. A. 55. C. 17. 

Haf]'elqn. iter. 371. Silurus 

Charmurh niloricus. B.io.D.72. P. ~^-. V. 6. A. 59. C. 21. 
Habitat in Nilo. 

Batra- 6. S. pinna dorlali vnica ra- 
chus. diis 60, cirris g. Mnf. 

Ad. Fr. 2.p... B. 5. b. 60. P. |. V. 6. A. 48- C. 14. 
Habitat in Afia, Africa. 

vndeci- 7. S. pinna dorfali vnica ra- 
malis. diis II , cirris 8- Muf. 

Ad Fr. 2. />. . . B. -- D. JL.P.i.V.6.A. 11. C.17, 
Habitat . . 

militaris. 8- S. pinna dorfali poftica a- 

dipofi, cirris 2 rii" uii^. B.-- D. X,0. P. -l-.V.y. A.20.C.18. 
Hahftat in Afia. M. Ac. Ilulmeuf. 
Oculi nd latera capitis. Cirri 2 ad os^ comprelji^ rigi- 

dijojfei. Linea lateralis m'/^/. Dodam ad pijinam 

dorji affnygens. 

Catus. 9. S. pinna dorfili poftlca a- 
dipofj, ani radiis 20, cir- 
ris 8. B. 5.D. T,o.P.JLV. g. A.20.C.17. 

^ I 6 11 

t.atesu car. 2. /». 23. t. 29. 

Ba^re 2 Maic^r. atfinis. 

V 3 Marc^* 30(J PISCES ABDOMINALES, Silurus, 

Marcgr. hraf. 175. Bagre 

fpecies 2. 
Hahitat in America , Afla. 
Ex AJia vidi pinnis ventr. radiis 6^ 

ClaiiaSt 10. S. pinna doiTali poftlca adi- 

pofa, aniradiis n, cirris 6. 
JVLiif Ad. Fr, £. p. 79. A- ' 

ipredo njnna dorfali po- 

fcica adipofa. B.^.D. i,o.P./q-V.7. A.11.C.17. 

It.fcan. 82. Afpredo eir- 

ris longitudif;e corporis, 

pinnis dorlaiibus dua- 

hm. ]i.^^D. 7,0. P. I . V, 5. A, 10. C. 16. 

Cron. 771 nfi. n. g^, Myflus 

ciriis 6 longilimis, pin- 

na dorfi fecunda longif' ' 

fima a priori ad caudam 

extenla. B .4.D. |, O. P. JL. V. J. A. ii.C.iq, 

. 7 10 6 ■' 

Halfetqu. iter. 969. Silu- 

rus Scheilan niloticus. B.6. D. |, o.P. I. V. 7. A. 12. C.i6- 
Hahitat in Americae, Kinzz.^fiuniis . 
In Nilo venenatus radio dcntato peBoraliuni, 

Afclta^ II. [. s. 


pinna dorfdi 


pofti- 
ca 


adipola, ani radiis ig, 
CJ? 


ri^ 6. 


Mitf 


Ad. Fr. I, p. 


79. t. 
90 


, f. 2. Afcita. 


B.-D. 


•|0' 


P, 


1 
.' 
8> 
12 


Hahitat in India. V.6,A.i8.Ci8. 

Qnis maturisj intumefcente ahdomine ^ lo?igitudinaIiter 
dehijcit. 

coflatus, 12, S. ninna dorfali pofiica 
adipofa , fquamis ferie 
fimpiici, cirris 6 , cauda 
bilida. 
Cron. jnuf 2. n. 177. t. 5. /*. 
I. 2. Myilu*^ cirris 6 lon- 
giilimis^ vnico fquam.a- 
rum acuk-ararum ordine 
vf rinque in lareiibus, D. t, q. P. |. V.7. A.I2. C. 17. 

Hahitat in Indiis. 

13. s. PISCES ABDOMINALES. Silurus. 307 

Callich- 13. S. pinna dorfali poftica 
thys. vniradiata, 1'quamis ordi- 

ne duplici, cirrij; 4. 
Amoeji. acad. l. p. '^lj. t. 

14. f. I. Callichthys. B. 3. D. |^i.P. |. V. 6. A. |. C. 14. 
Crofi. mnf. i. n. 70. Cal- ^ 

Jichthys cirris 4, lateri- 
bus duplici fquamarum 
ordine. B.3.D.|,i.P.^. V. 7. A. 7. C. 14. 

Barrer. aeqtiin. 175. Mul- 

lus paluftris minor lori- 

catus. 
Hahitat in Americae riuuUs. 
Riuulis exficcatis exit per terram aquas quaejiturus* 

Marcgr. braf 151. 

cata- 14. S. pinna dorfali poftica v- 
phra^us. niradiata, fquamis ordine 

fimplici, cirris 6, cauda 
integra. 
Cron. muf l. n. 71. t. 3. 
f. 4. 5. Callichthys cir- 
ris 6, lateribus vno fqua- 
marum ordine. B. 6. D. i,|. P. - V. 6. A. 9. C. 19. 

Catesh. car. 3. p. 19. t. 19. 
Caraphra6\us amencanus, 
Habitat in America. 

151 LORICARIA. Caput laeue, deprefTum. Os 

cdennilum , retractile. 
Mcmbr. hrancb. radiis VL 
Corpus caraphra£lum. 

cataphra- i. Loricaria. Muf Ad, fr. 

aa. i.;.79.f.29./.i. D.i.P.^.V.J.A.I.C.K. 

CrotJ. muj'. r. ;/. 68- t. 2. 

t' f. I. 2. Plecoftomus dor- 

fo monopttrygio, oflicu- 

lo fu; 'Criori caudaebifur- 

cae fctifonni. D. |.P. l. V. T. A. 6. C. 12. 

V 4 /8. Croit, 308 PISCES ABDOMINALES. Loricaria. 

/5. Gron. 7nuf. i. n. 69. Ple- 

coilamus ore ede.irulo, 
orhculo iupcriore cauJae 
bifurcae longitudine cor- 
poris. 
Hahitat m America meridiojiaU. 
* Lohus Juperior caudae filo longijjtmo termlnatur. 152. SALMO. Qipiit laeue. Dentes in maxillis, 

iingiia. 
Menihr. branch.x^^&m IV -X. 
Corpus: Pinna doriails poftica adi- 

pofa; Pinnae ventrales muiri- 

radiarae. 

* TRVTTAE corpore variegato. 

Salai'-, I. S. roftro vlrra Inferio- 
rem maxillam prominen- 
te. Art. gcn. 11. jyn. 22. 
fpec. 48. Fri. juec. 306. 

B. 12. D.15.P. i4.V. 10. A. 15. C. 19. 
Habitat in Oceano Europae, parit injluuiis. 
Mas maxlUa J)iperiore adunca; Jortiter Jiuuios adfce»' 
dit; ailicitur albo. 

Eriftx. - 2. S. maculls clnerels , cau- 
dae exrremo aequali. Art. 
gen. 12. (yn. 23. fpec. 50. 

Fn juec. 307. B.i2.D.I4.P.'l4.V.lO,A.I2.C.— 

Hamtat cum praecedente. 

Trutta. 3. S. ocellis nlgrls irldlbus 

brunnel';, pinna peo-ora- 

li pun£lis 6. Fn. jhec. 

308. B ->D.i2. P. 13. V. 10. A. 9. C. 20. 

Art. ven. 12. fyn. 14. Sal- 

mo latus. maculi<i rnbris 

nign^que, caudaaequali. 
Gron. mnf. 2. n. 164. ^al- 

mo latus , cauda fabre£la 

maxll- PISCES ABDOMINALES. Salmo, 3^9 maxillis aequallbus, ma- 

culis nigris annulo albido. D. 14. P. 12. V. 12- A. 10. C. -r» 
Habitat mfltmus Europae. 

Fario.. 4. S. maculls rubris, maxilla 

inferiore fublongiore. 

Art. gen. 12. Jy». 23. 

Jpcc. 51. B. - - D. 13. P. lO.V. 10. A. 10. C.ig. 

Fn. Jnec. 309. idem. B. lo.0. 14. P. 14. V. 9. A. 11. C. 20. 
Hahitat in Sueciae . Heluetiae piuiis. 

Hucho. 5. S. oblongus, dentlum li- 
neis duabus paijri, ma- 
culis tanrummodo nigris. 
Art. gen. 12. Jyn. 25. 
Habitat . . 

lacullrls. 6. S. cauda bifurca, maculls 
folum nigris, fulco lon- 
gitudinali ventrls. Art. 
gen. 12- fyn. 25. 
Hahitat in Heluetia. 

Carpio. 7. S. pede minor, dentlum 
ordinibus tjuinque palati. 
Art. gen. 13. Jyn. 27. 
Hahitat in Anghae , Vallefiae flmins. 

alplnus. §. S. dorfo nigro, larerlbus 

caeruleis, ventre fuluo. 

¥n. Suec. 310. 
Jt. iVgot. 257. Roeding.B.io. D, 13. P. 14.V.IO. A. 12.C.19. 
Art. g:n. 13. Jyn. 25. fpec. 

52. Salmo vix pedalis, 

pinnisvenrris rubris, ma- 

xilla infcriore paulo lon- 

giore. 
Habitat in Lapponiae, Angllae alpibus , fljhis. 
Caro rtibra. Saluell- 
nus. S. pedalis, maxllli fuoe- 
riorc ]f>ng'f)re. Art. vcn. 
IT,. Jyn. 26. 
Habitat in Aulbia aJ Lintz. V 10. S. 310 PISCES ABDOMINALES. Salmo. 

Salmari- lo. S. dorib fuluo: maculis 
nus. luteis, cauda bifurcata. 

Art.fyn. 24. 
Hahitat Tridenti in fluniis frigidis faxofis, 

Vmbla. II. S. lineis lateralibus {urfum 
recuruis, cauda bifurca. 
Art. gen. 13. fyn. 25. 
Hahitat in Heluetiae , Italiae lacuhus. 

* * o s M E R 1 pinna dorfali anique opporitis. 

Eperla- 12. S. capite diaphano, ra- 
nus. diis pinnae ani 17. 

Art. gen. 10. fyn. 21. fpec. 

45. D. II. P. II. V. 8. A. 7. C. 19. 

Fn. fuec. 911. Ofmerus ra- 

diis pinnae ani 17. 
Hahitat in Europa, fMuios primo vere adfcendens. 
Nojter foetidus prurit cum Salice rubra et Viola odO" 
rata. 

S^uunis.- 13. S, radiis pinnae ani 10. 
Art. gen. 10. fyn. 22. O- 
fmerus radlis pinnae ani 
10. B. - D. 12. P. 13. V. 8. A. 10. C- 

Hahitat in Europa. 

* * ^ cOREGONi Dentibus vix confpicuis. 

Lauare- 14. S. maxilla fuperiore lon- 
tus. giore, radiis pinnae dor- 

fi 14. 
Art.gen. 10. fyn. j(). fpec. 

57. Coregonus maxilla 

fuperiore longiore, pmna 

doih osficuiorum 14. Fn. 

fuec. 312. B.9.D. 14. P.16. V.I2. A. 17.C. 18. 

Aff. Stockh. 1753. p. 195. 
Hahitat in Europa. 

Albula» 15. S. maxJllis edentulis: in- 
fcriore longiore. 
Art. gen. 9. fy» l^.- fpec. 
40. Coregonus edentu- 

lus, PISCES ABDOMINALES. Salmo. 311 

lus, maxilla inferiorelon- 

gioie. Fn.Jucc.1,1'^. B.7.D. i^.P.i^.V.is. A.15.C.-- 

Habitat in Europa. 
Prurit iiutc uruniam. 

Thymal- 16. S. maxiUa ruperiore lon- 

lus. giore, pinna dorli ra- 

diis 29. 

Art. gcn. 10. fyti. 20. fpcc. 

41. Corcgonus maxilla 

fuperiore loiigioie, pin- 

na dorli ofliculorum 23. 

Fn. frcc. ^14. idem. B. io. D.23. P. 16. V.r2. A. 14. C.19. 

Crun. vHij. 2. n. 165. i- 

dem. B.-- D.21.P.15. V.10.A.15.C.-- 

ff Habitat in Europae fnniis rnaritiniis. 

Oxyihyn- 17. S. maxilla fuperiore lon- 
chus. giore conica. 

Art. gen. 10. fyn. 21. Co- 
regonus maxilla fuperio- 

re iongiore conica. B. - - D. 13. P. 17.V.12. A. 14.C, - - 
Gron. ninf j. n. 43. i- 

dem. B. - - D. 14. P. 13. V.io. A.15. G.- 

Habitat in Oceano Atlantico. 

Vimba. ig. S. pinna adipofa fubfer- 
rata. 
It. /fW./).2;i.Wimba. B.--D.12.P.16.V.10.A.14.C.- 

Habitat in Wamcro butciae. 

* * * * c II A R A c I N I iMcmbr. branch. radiis tantum IV. 

gibbofus. 19. S. dorfo glbbolb com- 

ptefTo, pinna anirjdiis'50. 
Gron. niuf i. w. 53. t. i. 

/*. 4. Chirax dorlb ad- 

modi m prominulo, piii- 

na aiii radiis 55. D. 10. P. II. V. g. A. 55. C. I9. 

Habitat Suiinauii. 

bimacu- 20. S. corpdic cnmprefl<> bl- 
latus. macui.iU), pmna ani ra- 

diis 30. 

Gron. 312 PISCES ABDOMINALES. Salmo, 

Cro7t. miif. I. n. 54. t. i. 

f. .-. (^harax dorlb leui- 

rer conuexo, pinna ani 

radiis 31. D. 10. P. 13. V. g. A. 31. C. 19. 

MuJ. Ad. Fr. I. />. 78. ?• 

32. /'. 2. Aibula piana 

ani radiis 32. B. 4. D. 10. P. 13. V. 8- A. 32. C. 19. 

Art. fpec. 14. Coregonoi- 

des 'amboineniis. D. 12. ?. 13. V. 10. A. 34. C. - - 

Habhat m America 7J2erid:unalL 

immacu- 21. S. corpore immaculato , 
iatus". pinna ani radiis 12. 

Micf. Ad. Fr. I. p. 78. Al- 

Inila pinna ani radiis 12. D. Ii. P.14. V. II. A. 12. C. 20. 

Hahltat m America. 

niloticus. 22. S. pifmis omnibus flaufe- 
fcennbus, corpore toto 
albo. D. 9. P. 13. V. 9. A. 26. C. 19. 

Hahitat in Nilo. 

puloeru- 23. S. pinnis fubpuluerulentis, 
lencus. iisieaiareralidercendente.D.il. P.16. V.g- A.26. C. ig. 

Hahitat in America. 

anofto- 24. S. ore furfum fpe8:ante. 
mus. Gvm. muf 2. w. 165. t. 7. 

f 2. Anoitomus. B. 4. D. il. P. 13. V.7. A. 10. C. 25. 
, Hahitat iii Indiis. 153. FISTVLARIA. Capiit: Roftrum cylindricum 

apice maxillofiim. 
Mcmtr, hrancb, radiis VII. 
Corpns . . . 

Cabacaria. i. f 1 s t v l a 1? i a . Miif Ad. 

F;-: 11). 9,0. t. 26. / I. D. 14. P. 14. V. 6. A. 4. C. 13. 
GrG'1. miif I. ;/. 31. Sole- 
noftomus c:iuda bifurca 
in *et am baiaenaceam ab- 
eunte. D. %. P. 15. V. 6. A. 12. C 12. 

Qatesh. PISCES ABDOMINALES. Fiaulana. 313 

Catesh. car. 3. t. 17. / 2. 
Perimbuaba. Marcgr.br af. 

148. 

Will. jcht. app. 22. Petem- 

Huhitat iti Ameiica. 

hilum e diiujhra fimiae caudas. 154. ESOX. Calmt fiipra pknuilculiim: Mandilvula 
fupcncre piana breuicre : infvrio- 
rc piin£lata. Dcnt:s in maxiiiis, 
iingiia. 
Manhr, branch. radiis VIII -XIII. 
Corpus elongamm. 

Sphyrae- i. E, dorfo diprerygio : anri- 

na. ca fpinofa. D.^.io.P.n. V.6. A.10.C.17. 

Art. gen. 84. Jyn. 112. Sphy- 

raena. D.^^io.P.l^. V. 6. A.io. C.-- 

IJabitat in Mari Mediterraneo. 

o/Tcus. 2. E. pinna ani duplici, fqua- 

mis ollcis. ' D.G. P. II. V. 6. A. 5. C.12. 

Art. gen. 14. fyn. 27. E- 

fox maxiilu fuptrioielon- 

giore, cauda qu.idn.ra. 
Crofi. t/iftj' I. w. 29. idem. 
Catesb. car. 2. t. 30. Acus 

mxima fquamofa vlridis. 
Hnbitat tn America leptentrionali, Afia. 

Vulpes. 9. F. pinna in naedio dorfi, 
meir.brana branchioiiega 

triradiira. D. 14.?. 14.^^3. A. 10. C. 17. 

Catesb. car. 2. t. i. f. 2. 

Vulp'js bahamenlii. 
H.ibitat in AniLiica. 

Synodus. 4. E. pinn-i in mcdio dor(], 
membrjna branciiioftcga 
5-rjdiara. 
Cron. vwf. 2. n. 151. /. t. 
/. I. Syno.liis. :;. 5. D. II. P. 12. V. S- A. r,. C. S. 

HyhU 314 PISCES ABDOMINALES. Efox. 

Hahhat in America. 
^hnilitudo jumma ciim E. Vulpe, 

Lucius. 5. E. roilro denrefTo fubae- 

qiiali. 
Art. gen. 10. fyn. 26. fpec, 

53, Fn. frec. 504. Efox 

roliro plagioplateo. D.2I. P. 15.V. II.A.Ig. C.19. 

Groti. miif I. ;/. 2g.idem. D. ig. P. 11. V. 9. A. 15. C — 
Hahitat in Europa. 
Voracijfmus exbaurit pifcinas ; ah Anatihus feritur. 

Hepfe- 6. E. linea laterali argentea. 
tus. Amoen. acad. \. p. 921. Ar- 

gentina pinna doriuli pin- 
nae ani oppofira. D. 14. P. 12. V. 6. A. I5. C. 14* 

Marcgr. hraf 159. Piqui- 

tinga. 
Brown. iam. 441. t. Ai^-f- 

^. Menidia corpore liib- 

peiiucido, iinea laterali 

latiori argentea. 
Hahitat in America. 
Diuerfis ah Hepfcto Atberinae pinna dorfi vnica^ et 

maxilla fuperiore etc, 

Bellone. 7. D. roftro vtraque maxil- 

la fubulato. 
Art. (ren. 10. fyn. 2"/. Efox 

roftro cufpidaro gracili 

fubtereti fpithamali. 
Fn. fuec. i^O'^. idem. D. 16. P^I^.V. 7.A.20.C.-* 

Gron. muf i. n. 30. i- 

dem. B. 14. D. i6. P. 13. V. 7. A. 2u C* 23* 

J^nhitat in Oceano Europaeo. 
Ojfa noBu lucent viridia. 

brafilien- g. F. maxilla inferiore lon- 
fis. 5;gifiima, corpore ferpen- AUrc^r.hrafiGS- Timucu. 
Brorvn. iam. 443. t. 45. /.2. 

tfox maxiila inferiore 

produfta. 
Hahitat in America auJlraU, D.12.P.IO.V.6.A.17.C16. 9. E. PISCES ABDOMINALES. Elbx. 315 

gymno- 9. E. maxillis aequalibus, o- 
cephalus. perculis obruliffimis , ca- 

pite denudato. D. 13.P.10.V.7. A.26.C.19. 

Habitat in India. 

Magnitudine Ammodytis qui nohis viftis. 155. ARGENTINA. Corptis: Dcntcs in maxillis, 

liiigua. 
Mcmh'. braijch. radiis VIII. 
Corpus ano caudae vicino. Fifi- 
nac vcntralcs mulrii-adiatac. 

Spbyrae- i. argenti NA. ^rf. ^c;;. g. 

na. fy^' 17- D. 10. P.14.V.11. A.9.C.-. 

Gron muf. i. ;;. 29. Argen- 

tina. D. 10. P. - - V. " A. 10. C. - - 

Hahitat in Mari infero. 

VeJictiJa aC'rea vtrinque conica vehtt argento foliato rc^ 
Jp/endensy vnde margaritae artijiciaks. Rai,piJc.iQ$. 15(5. ATHERINA. Caput maxilla fiiperiore planiu- 

fcula. Mandibulae edenculae. 
Manhr. hranch. radiis VI. 
Corpus fafcia latcr ali arg"cntea. 

Hepfetus.i. atherina. D. 8,12.^.13. V.I.A.16.C.17. 

Arted. Jyn. 117. Atherina. 
Cron. mnj'. i. ;;. 66. Athe- 

^•na- D. 6,12. P. 13. V. 6. A.io. C. - 

Hajfeliiu. iter. 382. Athe- 

fina Heprctus. D. 8- 9. P. 12. V.6. A. i . C.20. 

Habitat in iVlari Alediterraneo. Is-. MV Ii6 PISCES ABDOMINALES. Mugil. 

157. MVGIL. Capiit: Lahia membranacea: infe- 

rius ihtrorfiim carinatum. Daz- 

tcs nuili. Denticulus inflexus 

foprafmus oris. 
MciJihv. braiicb, radiis VII curuiSy 

Opercida laeuia rotundata. 
Corpiis albicans. 

Cepha- I. MVGiL. D.4,l.P.i6.V.§.A.^.C.i2. 

lus Art. gen. 32. fyn. 52. fpec. 

71. Mugil. D. 5, _i_. P.18.V. -I A J^. C. - - 

Hapliiu. iter. 385. Mugil 

Cephalus. D. 5, 11. P. 13. V. 6. A. lo. C. -- 

Jiahitat in Oceano Europaeo, jlumos fuhiens. 
Butargo italorum ex huius ouis, 

158. EXOCOETVS. Cnptit fquamofum. Os eden- 

tulum : maxiliis vtroque ia* 

tere connexis. 
Mcmhr. hranch. radiis X. 
Corpiis albicans. Ahdomen an- 

guiatum. jPi;7;/^^pe£torales 
, maximae, volatiles radiis 

antice carinatis. . volitaiis. I. ExocoETvs. Amoen. 

acad. I. /». 321. D. 14. P. 15. V. 6. A. 13. C. 15. 

Art. gcn. g. fyn. ig, jpec. 35. 

Exocoetus. D. 13. P. 17. V. 6. A. n. C.15. 

Cron. muf i. n. 27. Exo- 

coetus. D. 13. P. 17. V. 7. A. - - C. - - 

Hahhat in alto Pelago, Europaeo et Americmio ^ a Co- 
ryphaenis exagitatus ad fclopeti iaclum ex aquis euo- 
Imis gregariusypraeda fit Aquilae Phaetontis ; an Sc" 
laxQ [fraelitarum^ itihente Aucfore coryphaenas pellers 
bos ad littus, vti Jtatuit Rudbeck.fil.? isp.PO- PISCES ABDOMINALES. Polynemus. 317 

15^. POLYNEMVS. Capttt comprefTum, vndiqiie 

iquamoium: roftro obru- 
lilnmo , prominenre. 
Mcmbr. hranch. i^diisVII. f V. 

Corpus Digiris iiberis ad pin- 
nas pedtorales. 

quinqua- l. P. dlgitis quinque corpore 
rius. longioribus. 

Gron. rnuf. i. ;;. 74. Poly- 
nemus olTiculis filiformi- 
bus vtrinque 5 ad pinnas 

peftorales. B. 5. D.7,16. P.16. V. 1. A. JL.C.17. 

Hahitat in America. 

virgini- 2. P. digitis feptem, cauda 
cus. intcgra. ^J-^^-Ty-f-^^^^-^-^-^-^-.Ci:^. 

Hahitat in America. 

Opercitlajhrrata. Radiuspriimis ^. dorfalis prioris hreuis- 
JimUs, Pimia caudae lata^ acuta. 

paradi- 3. P. digitis feptem, cauda 
feus. blrida. 

Edxv. au. 208. t' 2o8- Paradifea pifcis. 
Hahitat in India. 

Genus a Tri^la dijlin&um pinnis vcntralihus, non in 
pccfore , Jl'd ahduniinc Jitis i nec digiti articulati ^ vt 
in Tiiglis. 

160. CLVPEA. Capitt maxillarum fuperiorum my- 

llaeibus lerraris. 
Mcnihr. hranch. radiis MII: Bran- 

cbiae inrerne feraceae. 
Corpas : ylhdotiiinis cni-ina ferrara. 
Pimiac vcntralcs facpe nouem- 
radiarae. 

Hiren- i. C. immaculata, maxilla 
gus. intcnoie lon- iorc. D. ig. P. Ig. V. 9. A. 17. C. ig. 

X Art. 3i8 PISCES ABDOMINALES. Clupea. 

Art. gen. y.fyn. 14- fp(^c. 37. 

Clupea maxilla inferioie 

lon^ioie, muculis nigris 

care.is. D. ig. P. Ig- V. 9. A. 17. C. ig. 

JWfuec. 315. iJem. 

Gr(n}.m!ifl,7t. 21. idem. D.19. P.15. V.g. A.16.C. -- 
IMitnt in M. Europaeis. 
Enropaeh horeaUbns coplofiffwius pifcis. 

Sprattus. 2. C. pinna dorfali radiisXIII. D.l/.P.l^.V.^.A.ig.C.-- 

Art. gen. 7. jyn. 17. fpec. 

53. Clupea quadruncia- 

lis, maxilia inferiore lon- 

giore, venrre acutiriimo. 

Fn. fiec. ^16. D. 17. P. 17. V. 7. A. 19. C. - 

Hahitat in Oceano Europaeo. Alofa. - 3. C. lateribus nigro macula 

tis , roftro biiido. D. 19. P. 15. V. 9. A. 21. C. 19. 

Art. gen. 7. fyn. 15. fpec. 

34. Ciupea aplce maxiiiae 

fuperioris bindo, maculis 

nigris vtrinque. D. 19. P. i^. V. 9. A. 22. C 19. 

Gron. mufi. n. 23. idem. D. iH. P. - ~ V.g. A.20. C. -- 
Hajfelqu. itin. 388- idem. D. 19. P. 15. V. - A. ig. C. 26. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

Encrafi- 4. C. maxilla fuperiore ion- colus. ThrifTa. 5. Art. gen. 7. fyn. 17. Clu- 
pea maxiila luperiore loii- 
giore. 

Hahitat in Oceano Europaeo. 

E cnlina exptdit Gariim veternm. 

C. pinna ani radiis 28» 
dorfalis radio pollremo 
fetaceo longo. 
Brorvn. iam. 443. Clupea 
minor, radio vlrimo pin- 
nae dorlalis longillimo. Chin. Lagerftr. 30. 
corpore ouato. Myilus 

B.5.D.14.P.13.V.8.A.28.C.21; OshecL PISCES ABDOATINALES. Clupea. 319 

Osheck. itin. 257. Clupea 

ThiifTa. B. 7. D. 16. P. 14. V. 7. A. 24. C.24. 

Habitat in Mari Indico. 
Piiwae ventralcs funt parnae* 

Slma. 6. C. pinnis flauis: ventrali- 

bus minutiflimis. B.6.D.17.P. _t_.V.I. A. c:>, C. ig. 

Habitat in Alia. M///. ^ir/?^. Hohnenf. 

Osfnntim: inaxilla jiipcrinre hrewjjima^ apice trv.ncata* 
Corpus argentenni. Abdomen carinato-jbr>atitm. La- 
cuna inter oculos. Vmn^xQ Jlanae : ventra/es adeo par» 
tiae^ vt vix conjpicuae. 

Sterni- 7/ C. pinnis ventraiibus nul- 
cla. lis. B. 2. D. II. P. 9. V. o. A. 94. C. ig. 

Gron. muf. 2. n. 155. /. 7. 

f.^. Gafteropelecus. D.12.P. 9. V. o. A.33.C.23. 

Hnhitat Surinami. 

Corpus latilfunum^ ahdcmine gihhofo carinatum, 

Myftus. g. C. corpore enfifoimi, pin- 

na ani cau Jae coadunata. D. 12. P. Ig. V". 6. A.84. C. II. 
Oshcck. itin. 256. Clupea 

JVlyfTus. B.io. D. 13. P.17. V. 7. A. 86. C. 13. 

Cbin. La(Ter(ir. 31. t. l, f. 

12. ^iyilius corpore en- 

liFormi. D. 12. P. 17. V. 6. A. 84. C. II, 

Hahiiat in Mari Indico. 
Pinna ani exctrrit in pijwam caudae integram i forta 

genere Juh dtuerfu comprehendi pojfet? 

tropica. 9. C. cauda cuneiformi. Os- 

hcck. itiu. 300. B.7. D. 26. P. 6. V. 6. A. 26. C. 20. 

Hahitat ad iufulam Adfcenfionis. 

Corpus alhum compreffu^ny Iatiiin,ferratum. Llnea latera- 
lis re:fa, dnrfi propior. Oculi prope richnn. Opercula 
fifiiannfa. (Japut dccliue. Maxlla infcrior ion^ior» 
R/cius magnus. Dentes vnius ordinis. (^auda cunei' 
formis. P. dorfi a medio dorji ad catidam, P. Aiii 
Ungitudine dorfatis. 

finenfi^. lO. C. radio extimo mcm- 
branae branchiortegaepo- 

liice truncato. D. l6. P. 16. V. S- A. 16. C. - - 

Uabitat iii China. 

X 2 Sinti. 320 PISCES ABDOMINALES. Clupea. 

Similis CUtp. Harengo , fed latior. Os edentulum. 

Opercula infima mcmhr. hranchiofl. tegeiitia valde 
ttiiitcata f. pntius radium extiinum inembt\hrancbio'- 
ftegae conftituentia. 

idi.CYPRINVS. 6}//?//f ore edentulo ; Oj nafale 

bifulcuni. 
Menibr, hrancb. radiis III. 
Corpits laeue, albens. Pinnae vm- 
tralcs iaepe nouemradiatae. 

* Barbati f. ad os cirrofi. 

Barbus. I. C. plnna ani radiis 7, cir- 

ris 4, pinnae doiliradio 

fecundo vtrinque ferrato, D._^.P. 16. V. 9. A. 7. C. 16. 
Art.ge7i. 4. jyn. g. Cy- 

prinus maxilla {liperiore 

longiore, cirris 4, pin- 

na ani odiculorum 7. 
Gron. mnf. i. n. 20. idem. D. 4_. P. 16. V. 9. A. 7. C. 16. 
jniif 2. p. 3. idem. D. 10. P. 17. V. 9. A. g. C. 17. 
Hahitat in Europi aullrali. 
Oua choJeram cauffantur. Tim. caf 104. 

Cafpip. 2. C. pinna ani radiis 9, cirris 

4, pinnae dorflilis radio 
' lecundo poftice ferrato. D. JL. P. 16. V. 9. A. 9. C. 19. 
Art. gen. 4. fyn. 3. fpec. 

25. Cyprinus cirris 4. os- 

ficulo terrio pinnaruni 

dorfi anique vncinulis ar- 

mato. D.24.P.16.V.9.A.9.C.19. 

Fn.fuec. ^iy. idem. 

Gron. jHufi. «.19. idem. D.23.P.17.V.8. A.g. C. -- 
Habitat in Europa. 
Nobilis pifcis faepius in pifcinis educatiis , circa a. 1600 

primum in Angliam introduBus, 

Gobio» 3. C. pinna ani radiis 11, cir- 

riS2. D.10.P.16.V.9.A.11. C.19. 

Art. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 321 

Art. gen. 4. fyif. ii. fpec. 

13. Cyprinus quincun- 

cialis maculoius, maxilla 

fuperiore longiore, cirris 

duobus ad os. D. 12. P. 17. V. 11. A. Ii. C. 19. 

CroT}. muf. 2. n. 149. i- 

dem? D. 8. P.14.V.6.A.7. C- 

Hahhat in Anglia et adiacentihus. 

america- 4. C. pinna ani radiis . . , cir- 
nus. ris plutimis. 

Catcsh. car. 2. p. 12. t. 12. 

Alburnus americanus. 
Habitat in America. 

* * Pinna caudae indiuifa. 

Caras- 5. C. pinna ani radiis 10, 
fius. candae inregra, linea la- 

terali refta. D. 20. P. 15. V. g. A. 9. C. 21. 

Art. gen. 4. Jyn. 5. /pec. 29. 

Cyprinus pinna dorfi os- 

ficulis 20, linea laterali 

reaa. D. 20. P. 15. V. 9. A. 10. C. '- - 

Fn. (hcc. ^22. idcm. 

Cron. 7nuf i. n. 11. idem. D. 20. P. II. V. 9. A. 10. C. 23. 
Aa. Vpf 1741. p. 75. ;;. 

55. ( .yprinus Hamburger. D. 20. P. 14. V. 9. A. 9. C. 22. 
Hahitat in Europae fagnis. 
Facilliwe in pijcinis educatur. 

Tinca. 6. C. pinna anni radiis 25, 

caudie integra, corpore 

mucofo. D. 10. P. 16. V. 9. A. 25. C. 24. 

Art. gev. 4. fyn. 5. fpcc. 

2J. Cyprinus mucofus 

torus nigrefcens, extre- 

mirare caudae aeijuali. D. 12. P. 17. V. u. A. II. C, 19. 
rn.Juec. 521. Cyprinus pin- 

na ani ofliculorum 11 , 

cauda aequali. 
ilahitnt in Iiuropae flagnis^ L/tcuhus. 
CaraJJius repurgat ; lcleri magnes. X 5 7- C. 32Z PISCES ABDOMINALES. Cypnnus. 

Cepha- T". C. pinna ani radiis ii, cau- 

lus, dae integra, corpore lub- 

cyiindrico. 

Mnf. Ad. Fr. p. -jy. t. 90. 

Cyprinus pinna ani radiis 

II, cauda rorundata. D.n. P. 16.V. 9. A.ll. C.lT'. 
Art. gcn. 5. Jy7i. 7. Cypri- 
nus oblongus macrole- 
pidorus, pinna ani oiticu- 

lisii. D... P.- V. -- A.ii. C. - 

Cron. ifiuj'. 1. 71.12. idem. D. 11. P. -- V. 9. A. 11. C- - 

muf. 2. /?. 3. idem. 
Hahitat tn Europa meridionali. 

* * * Finna caudae trifida. 

aUfatUS., 8. C. pinna ani gemlna, cau- 

dae transut^rla trifurca, 

Fn. Jucc. p. 125. t. 2. 
Ait. Stockh. 1740 p. 405. 

t. 1. f. 1 - 8. idem- D. .«_. P. 16. V. 9. A.8,8. C.37. 
Cron.muf.i. /7.15. idem. D. g. P. 11. V.7.A.-- C.20. 
muj] 2. ;/. 150. C. pin- 

na ani fimplici, cauda tri- 

fiii^^ca. D. ig. p. II. V. 8. A. 8. C. 44. 

Edxv. au. t. 209, 
, . Pct.gaz. t. 78./. 7. 

Hahkat hi Chin^e , hponhefuuiis. 

Pijcis colitur in vafs miinhinis ob aureum fuJgorem, 

tum multum pimtis varians. Radius lecundus ani ^o- 

Jlice Jerratus, 

* * * * Pinna caudae Ufda, 

niloticus. 9. C. pinna ani radiis 7, dor- • 

i^''.i 18. D. 18. P. 17. V. 9. A. 7. C. 19. 

llafeJqu. iter. 393. n. 94. 

Cyprjnijs rufefcens. D. iS- P. -^^- V. 9. A. 7. C. 24. 

Hahitat in Nilo. 

Phoxlnus. 10. C. pinna ani radiis 8 , ma- 
cuia fnfca ad caudam, 
corpore pellucido, D. %. P. 16. V. 8- A. 8- C. 19« 

Art, PISCES ABDOMINALES. Cyprlnus. 323 

Art.fy?J. 12. Cyprinus tri- 
• da^iylus varius oblongus 

teretiufculus , pinna ani 
ofliculorum g. 
Hahitat in Europa. 

Aphya. 11. C, pinna ani radiis 9, irl- 

dibus rubris , corpore 

pelliicido. Fji.fucc. 931. D.io. P.I2. V.7. A. 9. C.19. 
It. lV'^ot. 232. Cyprinus 

miiitmus. D. 11. P. g. V. S- A. 9. C. 19. 

Art. gcn. 4. fyu. 13. fpec. 

30. Cyprinus biuncialis, 

indibus rubris, pinna ani 

o!JicuIorum 9. D. - - r. - - V. - - A. 9. C. - - 

llahitat in Huropae rimilis. 

Leucl- 12. C. pinna ani radiis 10, 
fcus. dorfali 9. D. 9. P.-- V.- A. 10. C. 19. 

Art. fyn. 9. Cyprinus no- 

uem digirorum , rutilo 

longior et anguftior, pin- 

na ani radiorum decem. 

Jiahitat in Europa media, 

Dobula. 13. C. pinna ani dorfallque 

radiis 10. D.io. P.15 V.9. A. IO.C.19. 

Art.fyn. 10. Cyprlnus peda- 

lis gracilis oblongus cras- 

fiufculus , dorlb cradb, 

pinna ani ofliculorum 9. 
Ilahitat in Kuropa media. 

Grlslagi- 14. C. pinnaani radiis n, pin- 

ne. nisalbentibus l n.J}u'c.^2y 

Art. ^en. 5. Cyprinus ob- 

longus, iride argentca, 

pinnis albentibus. 

Cron. miif. 2. n. 14S. Cy- 

prinus iciem. D. II. P. II, V. ^. A. II. C. — 

Art. fyn. 5. fpec. 12. Cy- 
prinus oblongus , figura 
rutili, pinna ani oiliculo- 

rum 10 D. 10. P. 16. V. 9. A. II. C. 19. 

Habitat in turopac /acuhNs. 

X 4 15. c 324 PISCES ABDOMINALES. Cyprlnus. 

Idbanis. 15. C. pinna ani radiis 12, 
pinnis ventralibus fangui- 

neis. D. 10. P. -- V. -- A. 12. C. 19. 

Habitat in Sueciae lacubus. 

Rutilus^ 16. C. pinna ani radiis 12 ru- 

bicunda. Fn. jltec. 929. 
Jrt. geji. 3. Jyjj. 10. fpec. 

10. Cyprinus iride pinnis 

ventris ac ani pleiumque 

rubentibus. D. 13. P. 15. V. 9. A. 12. C. 17. 

Groij. mnf. i. n. g. idem. D. 12. P. — V. 9. A. 13. C. — 
AB. Vpf. 1741. p. 74. n. 

51. idem. D.io.P.ll. V. 10. A.15.C,- 

AB. Vpf. 1741. 7J. 52. Rex 

van Ruy. D.10.P.12. V. 9. A.15. C.22. 

Habitat in Europae lactibus. 

Idus. ^ 17, C. pinna ani radiis 13 

rubia. Fn.fuec. -^20. D.io.P. 18.V.10.A.13.C.19. 
Art. gen. 5. jy7t. 14. fpec. 

6. Cyprinus iride lliblu- 

tea, pinnis ventralibus a- 

nique rubris. D.ir. P.-V. 10. A.13. C.19. 

Cron. inuf i. p. 3. n. 13. 

idem. D. 10.P.20.V. 9. A.13.C.24. 

Habitat in Europae aquis dulcibus, 

OrfliS. ig. C. pinna anl radiis 13. 
Art. jyn. 6. Cyprinus Or- 

fus diftus. 
Ra:. pijc. iig. Rutilus la- 

tior f. Rubellio fluuia- 

tilis. D. 10. P. 19. V. 9. A. 13. C. - 

Meyer. thier. 2. t. 94. Orf. 
Habitatin Rheno, Aw^VnG Jluuiis ) lacubus. 

Ery- 19. C. pinna ani radiis 14, 
throph- pinnis rubris. Fn. fuec, 

thalmus. 324. 

Art. gen 3. Jyn. 4. fpec. 
9. Cyprinus iride pinnis 

omnibus caudaque rubris. D. ii.P. 16. V. 10.A.14. C. 19. 
Habitat in Europa Jeptentrionali. 

OG. C. PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 325 20. C. plnna ani radiis 14, 
roftro rotundato. D. 

Art. Jjn. 7. (^yprinus cu- 
bitalis, pinna ani officu- 
loruni 14. 

Habitat in Germania. - P. .- V. -. A. ^ C... Nafus. 21. C. plnna ani radiis 14, 
roftro prominente. Art. 
gen. 5. fyn. 6. 
Cron. muf.i. 14J. idem. D.ll. P.7.V.9.A. 12. C 25. 
Habitat in Rheno Jlnuio. 

Alplus. 22. C. pinna ani radiis 16, 

maxilb interiore longio- 

re incurua. Pn.fuec. 319. 
Art. gen. 6. fyn. 14. Jpec, 

14. Cyprinus maxilla in- 

feriore longiore cum a- 

pice eleuato, pinna ani 

oiTiculorum 15. D. II. P. Ig.V. 10. A. 16. C. 19. 

Habitat in Sueciae lacubus. 

Albur- 23. C. pinna ani radiis 20. 
nus. tn fitec. 330. 

Art. gen. 6. fyn. 10. fpec. 

17. Cyprinus quincun- 
cialis, pinna ani olTicu- 

lorum 20. D. 10. P.14.V. 9. A.21. C — 

Gron. inuf i. ;;. 10. idem. D.9. P.--V. 9, A. 22. C -- 
A^. rpf 1741. />. 75. ;;. 

58. Koning van afterling. D. 8- P.14. V.g. A.Ig. C 20. 
Habitat in liuropae aquis dulcibus. 

Vimba. 24. C. pinna aniradiis 24,^0- 

ftro n jliformi. Fn.fu. 326. 

Art. gcn. 6. fyu. 14. fpcc. 

18. (^yprinus rollro nali- 
formi , dcnfo acuminaro, 

pinna ani odiculoium 24. D.li. P. 16.V. 10. A. 24. C 19. 
Habitat m Sueciae lacubus. Dentex. 25. (-. pinna ani radiis 26, 
ore dcntibus vndiijue moliribus. X5 D.10.P.14.V.9.A.26.C19. 

IhJ' y^6 PISCES ABDOMINALES. Cyprinus. 

Hajfelqu. itin. 395. Salmo 

dtntex. D.io. P. 15. V.io. A. 24. C. 25. 

Habitat in Nilo. 

Qh dentes fingitlaris. Sparis fi?nilis^ fed facies et memhr» 

hranchiojlega Qmnino Cyprinii pinnam adipofani nofi 

vidi. 

Brama. 26. C pinna ani radiis 27. pin- 

nis fufcis. Fn. fuec. 318. 
Art.gen. 6. fyn. ^.fpec.22. 

Cyprinus pinnis omiubus 

nigrelcentibus, pinna ani 

ofliculorum 27. D.12.P.17. V. 9. A.27.C.19. 

Cron. muf L. n. 14. idem. D.ii. P.--V.10. A.27.C.-.* 
Hahitat in Europae lacuhus, 

cultratus. 27. C. plnna ani radiis 90, 
linea hterali declinata , 
venrre acutisfimo. It. 

fca??. 82. t. 2. D. 8. P. 16. V. g. A. 30. C. 19. 

Habitat in M. Bakico. 

■iioer- 28- C. pinna ani radiis 35. 

kna. Fn. fuec. 328- D. ii. P. 15. V. 9. A. 35.C. 19. 

Art. gen. 3. fyn. 13. fpec. 

20. Cyprmus quincun- 

ciaiis, pinna ani osficu- 

lorum 25. D.II. P.15. V.9.A.25.C.19. 

Hahitat in Sueclae lacuhus. 

Farenus. 29. C. pinna ani radiis 37, iri- 
de fiaua. Art. fpec. 23. 

Fn.fu. 327. D.11.P.18.V. 10.A.37.C.19. 

Hahitat in Sueciae Lacu Maelero. 

Kallerus. 90. C. plnna ani radils 40. 

Fn. fuec. 323. 

Art. gen. 3. fyn. 12. fpec. 

23. Cyprinus admodum 

latus et tenuis , pinna ani 

ofiiculornm 40. D.11.P.16.V.IO. A.40.C.19. 

Habitat in Europae lacuhus. V. BRAN- PISCES BRANCmOSTEGI. Mormyrus, 327 

V. BRANCHIOSTEGI. 

162. MORMYRVS. Cap7{t: Dcntes plures, emar- 

pinari. 
Apcnunt linearis, pone capitis 

latcra. 
Corpiis fquamis imbricatis. 
Pijinac ventrales funt abdo- 

minales. cyprlnoi- i. M. cnucla bifida acura. 
' des. Muf: Ad. Fr. 2. p, . D. 27. P. 9. V. 6. A. 32. C. 19. 

Habitat in Nilo. 

anguilloi-2. M. cauda blfida obtufa. 

des. Mnf. Ad. Ir. 2. p. . D. 26. P. 10. V.6. A. 41. C. 19. 

Hajfciqu..iter. 393. Mor- 

myrus Ciifchi ve. D, 20. P. 10. V. 6. A.19. C. 24. 

Hahit^t in Nilo, \6i, BAUSTES. Caput comprefTum. Daitcs inci- 

forcs vtrinque 8 parallelL 
ApCYtura fiipra pinnas petfiorales. 
Corpus comprefTum fquamis co- 
rio coadunaris. Abdorncn ca- 
rinatum. Monocc- I. B. plnna capltis vnlradiata. 

ros. Mf.'l' Ad. I'r.2. p. . . D.i,46.P.i4.V.o.A.5o.C.i2. 

Osb. itcr. iio. Balilles Mo- 

noceros. D.i, 47. P.13. V.o. A. 51. C.u. 

CatcfJ). car. 2. t. 19. Vni- 
cornu pilcis balumenfis. ILibt. Apertur.T Biflnchu^ri.v ':u hoc ordine tp »?j/;/i, absqv.t mKvilrana euidinti. 318 PISCES BRANCHIOSTEGI. Baliftes. 

Hahitat m Afia, America. 
Carina ahdonnnis intra cutem. tomen- 2. B. pinna capitis biradiara, 

tofus. corpore pollerius fubuil- 

lofo. 

Gron. mttf. i. ;;. 114. Ba- 

liftes aculeis dorfi 2, la- 

teribus verfus caudam hir- IJitis. Qtif. exot. 143. Rai. pijc, 

47. Monoceros pifcis. 
Marcgr. hraf. 154. Pira-aca. 
Hahitat in America. D.i,29.P.io.V.o.A.27.C.-- papillo- 3. B. plnna dorfali anteriore 

fus. biridiata, corpore papil- 

lofo. Mtif. Ad. Fr. 2* p.,. 

Hahitat D.i, 29. P.13. V.o. A. 21. C.12. vertuco- 4. B. pinna dorfaU anteriore 

IllS. triradiata, cauda ordine 

triplici verrucarum. Alttf. 

Ad. Fr. I. p. 57. t. 27. 

/. 4. D.3, 24. P.13. V.o. A.21. C.12. 

Hahitat in India. 

aculea- 5. B. pinna dorfali anteriore 
tusi triradiata, caudae lateribus 

fpinis recumbentibus. 
It. Wgoth. 138- Oftracion 

compreiTus, fafciis ni- 

gris, cauda lateribus mu- 

licata. D. 3, 24. P.13. V.o. A.2I. C 12. 

Hahitat in India. 
SimtUimtis priori flattira etradiis; differt colojr, fed 

imprimis nota illa fin^tilari, qtiod ad latera caudae 

vtrinqtie notetiir quadrtiplici circiter ordine fpinartwt 

recurnhentiinn ; ciim praecedens eodem loco verrucas 

rotundas fcabras gtrat. 6. B. PISCES BRANCHIOSTEGI. BaMes, 329 

Vetula. 6. B. pinna dorfali anteriore 

triraiiiara, ventrali lon- 

girudinali, caudali bih- 

da. D.3,30.P.l6.V.l6.A.28.C.i2. 

Catesh. car. 2. p. 22. t. 

22. Turdus oculo ra- 

diato. 
Art. gen. 53. fyn. g. Bali- 

ftes aculeis dorli tiibus, 

cauda biturca. D.^^^o.P.l^.V.l/. A.27.C.I2. 

Osbeck. iter. 294. Baliftes 

Vetula. D.3,30. P. I4.V.I2. A.28. C.I2. 

BrotPfi. iam. 456. Baliftes 

maior fafciata, dorfo tri- 

acantho , cauda bifurca : 
I radiis exterioribus lojigii- 

fimis. 
Habitat ad infulani Afcenfionls. , 

ringens. 7. B. pinna dorfali anteriore 
triradiata , latcribus cipi- 
tis triplicatis, caudabiiida. 

Muf Ad. /r. I. />. 58. D.3,29. P.15. V.o. A.26. C. 12. 
It. \V'ioth. 139. Oftracion 
comprelfus rufefcens , 
pinnae dorfalisradio lon- 

go retrorfum dentato. ^.3,30.^.10. V.o. A.26.C.10. 
Osbeck. iter. 295. Baliiies 

nigra- D.2, 34. P.16. V.o. A. 31. C.13. 

llabitat ad ivf Afcenlionis. Scolo- 
pax. g. B. pinna dorfali anterlore 
tiuinijue-radiata, roflro 
longiliimo maxilla infe- 
riore operculato. 
Art. (r<r^/. 54- JyjJ. 82. Ba- 
lillos aculcis binis K)CO 
pinruruin vcntrarmm, ici- 
iirarii) inlVj nnum. D.5, 12. P.14. V. 

ILifjit.u in Alaii Mediterraneo. A.ig.C... 16^. O- 330 PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 

I (^4. O S T R A C I O N. Captit : Deutes vtrinque i o por- 

refti, tereres obtufiufculi. 
Apertura . . 

Corpiis olie integro cbteftum. 
Finnae ventrales nuUae. 

trlqueter. i. O. trigonus muticus. 

Miif. Ad. Fr. I. p. 60. O- 

ftracion polyodon iner- 

mis triquercr. D. 10. P. 12. V.O. A. lO. C. 10- 

Art. gen. 57. fpi. g^. O- 

fcracion triangulus, ruber- 

culis exiguis innumeris, 

aculeis carens. D. 10. P. 12. V.o. A. 10. C. 10. 

Hahitat m India. 
Dorfum quaJJ rhombis transuerfe diffedis te^um^ mar» 

gine repanduni. 'trjgonus. 2. O. trigonus fpinis fubcau- 

dalibus 2, pinna dorfali 

radiis XIV. 
Art. gen. 56. fyn. 85. O- 

ftracion triangulus, limbis 

figurarum hexagonarum 

eminenribus , aculeis 2 in 

imo ventre. 
It. fcan. 160. Ojflracion 

polyodon retragonus, ab- 

domine pone bicorni. D. 14. P. 10. V. O. A. 9. C. 7. 
Habitat in India. bicauda- 3. O. trigonus, fpinis fub- 

lis. ■ caudalibus 2 , pinna dor- 

faii radiis decem. 

Art. gen. 57. fyn. 85. Oftra- 

cion triangularus , tuber- 

culis hexagonis radiatis, 

aculeis 2 in imo ventre. D. 10.P.12.V.O.A. 10. C.IO* 
/3. Art. gen. 57. fyn. 85. O- 
flracion rriangulatus to- 
tus maculofus ac tuber* 

culo- PISCES BRANCIIIOSTEGI. Oflracion. 331 

culofus, acukis2 in imo 

vcnrre. D. lo. P. II. V. o. A. 10. C. 10. 

Hahitat in India. 

tricornis. 4. O.trigonus, fpinis frontali- 

bus diiabus, dorfili vnica. 
Art. gen. 56. Jy7!. 85- O- 

flracion trlanguhtus, a- 

culfis 2 in capire ei" vni- 

co lon;^iore iupcine ad 

caudcm. 
Habitat in Indla. 

quadrl- 5. O. trlgonus, fplnls fron- 

coinis. talibus fubcauualibusque 

binis. 

Art. gcn. 56. Jyn. 85. Oilra- 

cion triangalarus, 2 acu- 

leis in fronte et totidem 

in imo vcntre. D. lo. P. II. V. O. A. lo. C. lo. 

Habitat in Inuia. 

cornu- 6. O. terragonus, fplnls fron- 

tus. talibus fubcaudaHbusque 

binis. 

MiiJ' Ad. Fr. I. p. 59. O- 

ftracion polyodon tetra- 

gonus, antice polUce dor- 

loque fplnofus. D. 9. P. 10. V. o. A. 9. C. 10. 

Gron. Diuf. I. ii. 118. O- 
flraclon quadran^^ularls, 
aculeis 2 in fronre et to- 
tidem In imo venrre. D. II. P. 9. V. O. A. -- C. 5. 

wiii. icht. t. j. 13. /: I. 

Pifcis cornutus. Uont* 
iau. 79. 
Habitat iu Indla. tubercu- 7. O. tetrngonus mutlcus, tu- 
latus. berculis dorfalibus 4. 

Art. (Tcn. 55. /yn. 84. 01>ra- 
cion t]uadranL',ulus, tu« 
bcrculis 4 maloiibus iii 
dorfo. 
Ilabitat ///Indla. st^, 33^ PISCES BRANCHIOSTEGI. Oftracion. 

gibbofus. 8« O. tetragonus muticus gib- 
bofus. 
Art. gen. 55. /yn. 83. O- 
ftracion quadrangulus 
gibbofus. 
Habitat in India. 

cubicus^ 9.0. tetragonus muticus, la- 

teribus planiufculis. 
Muf. Ad.Fr.i. /j. 59. O- 

ftracion polyodon tetra- 

gonus inermis. D. 9. P. 10. V.o.A.lO. C.io. 

It. Wgoth. p. 138. nomen 

Artedii. D. 10. P. 8- V. o. A. 9. C. 10. 

Art. gen.^6.fy7i. 8^. Oftra- 

cion quadrangulus macu- 

lis variis plurimis. D. 9. P. 10. V. o. A. 8« C. lO. 

Habitat in India. 1(^5. TETRAODON. Captit: Mm7te ofleae, por- 

reclae, apice bipartitae. 
Apcrtura linearis. 
Corpus fribtus ventricolum 

muricatum. 
Pinnae ventra/es nullae. 

teftudi. I. T. abdomine phno lae- 
neus. uiore, dodb futuris cur- 

uis albis piilo. 
Art. gen. 60. fyn. 86. O- 

ftracion oblongus glaber, 

corpore figuris variis or- 

nato. D. -- P. 14. V.o. A. 6. C. 9. 

Atiioen. acad. i. p. 309. t. 

14./: 3 idem. ^.6. P. 14. V. o. A.6. C.9. 

Hahiiat in Indla. 
Corpus jupra fcahrinfcuUim , fuhtus pun^is pertufum, 

intra quae acuiei latent. lasoce- 2. T. abdomine aculeato, cor- 
pbalus. pore Ineui, humeris pro- 

minentibus, ■Muf PISCES BRANCHIOSTEGI. Tetraodon. 3 ^3 Muf. Ad. Ff. I. p. 59. O- 

ftracioii tetraodoa ven- 

tricofus, abdominemuri- 

caro. D. 10, P. ig. V. o. A. S^ C. 10. 

/^7'^ j-t-;;. 58. /y//. 86. O- 

ftracion cathecoplateo-ob* 

ionguf , vejitre taiirLim a- 

culeato et liibrotundo. 
AfiiociJ. acad. l. p. 310. ^. 

14./: 4. idein. D. 9. P. 17. V. 0. A. 9. C.7. 

G;7;;7. f/;///r l. ;;. 126. O- 

ftracion catheroplateus 

tetraudon compreilus 

macuiolus fcaber. D. 9. P. 16. V. O. A. -- C. -* 

Habitiit jn India. 

lineatUS. 3. T. flifciis longirudinalibus 

fulcls paJlidisquc. Alaf. 

Ad. fr. 2.p... D. II. P. ig. V. O. A. 9. C. li. 

ILijjclqu. iti7i. 400. Tetrao- 

don Fdhaca. D. 12. P. 21. V. o. A. 9. C. ii* 

Hahitat in Nilo. 
Aciilci ahdoininis veneiiatJ pitngunty qnift vj-ticationc, 

ocella- 4. T. fafcia humerali ocella- 

tus. ta. Muf. Ad. It. 2. p D. 14. P. iS- V. o A. 12. C. -^» 

Osbcck, itin. 226. Diodon 

ocellitus. D. 15. P. 18. V. o. A. 11. C. S- 

It.fcan.2G0. Oftracionma- 

culofus, abdomine mu- 

ricato. D. 12. P. 20. V. o. A. 12. C. - - 

Att. {Tcn. 58./v^. 85- Ollra- 

cion macuiolus , aculcis 

vndique denlls exiguis. 
Habitat in Aliae ct Aegyptl aqnis dtt/ciLui, 
Vcncnatas pijcisj vti piacccdcns, 

hlfpidus. 5. T. totus hifpldus papillls 
fctaccis. 
Chin. Lafrcfjlr. 23. Oflra- 
cjon tcirj(;don ventiico- 
fus, corpore to;o muri- 
cat©. D.9. P,i7. V.o.A.io.C. 10. Aft. 334 PISCES BRANCHIOSTEGL Tetraodon. 

Art. gen. 58. /j''?- 83; ^- 

ftracion tetiaodon iphae- 

ricus , aculeis vndique e- 

xiguis. 
Eabitnt in India. 

Mola» 6. T. laexiis comprefTus , cau- 

da truncata : pinna bre- 

uiffima dorfaii analique 

annexa. 
Art.gen.Gl.fyn.<^l.0^v^' 

cion cathetoplateus fub- 

rotundcs inermis afper, 

pinnis pe6:oralibus hori- 

zontalibus, foraminibus 

4 in capite. D. - - P. 14. V. -- A. - C -- 

AB.honon. 2. pp. 2. p. 297. 

t. 17. Mola. 
/5. Gron. mnf 1. n. 125. 

Oilracion cathetoplateus 

fubcomprefIlis,pinna dor- 

fi et ani cum cauda con- 

tinuatis. 
Habitat in M. Medicerraneo. i65. DIODON. Capiit: Maxillac ofTeae, porreclae, 

indiuiffie. 
y^pertura iinearis. 
Corpits fpinis acutis mobilibus vn- 

dique adfperfiim. 
Pinnae ventraks nullae. 

Atringa. I. D- fphaericus, aculeis trl- 

quetris. 
Art.gen. ^Cj. fyn. 86. O- 

ftracion bidcnsfphaericus, 

aculeis vndique deniis tri- 

quetiis. 
Habitat in India. 

reticuk- 2. D. fubrotundus, aculeis trl- 
tus. quetris. 

Art. PISCES BRANCHIOSTEGI. Diodon. 335 

Art. gen. 59. fyn. 86. O- 

ftracion rubromndas, a- 

culeis vndicjue breuibus ' 

triquetris raris. 
Hubitat in India. echina- 


5. D. fubrotundus, aculeis 


tus. 


baii iriquerris. 
Art. gcn. 60. jyn. 5. O- 
ftracion iubrotun ■is, a- 
cultis vndique d^ '.s ba- 
fi triquetris. 
Hahitat in India. fpinofus. 4. D. fubrotundus , a^^uleis 

planis, abdomlne laeui. 
Art. gcn. 59. Jyn. 86. O- 

ftracion fubrotum.ius, a- 

culeis vndique breuibus 

planis, ventre glabro. 
Habitat in India. 

Hyftrix. 5. D. oblongus, aculeis te- 

reribus. 
Muf Ad. Fr. I. p. 58. O- 

ftracion diodon, corpo- 

re fpinis vndique armato. D. 14. P. 22. V. 0. A. 14. C. Q. 
Art. gcn. 60. fyn. 86. O- 

flracion conico - oblon- 

gus, aculeis vndique lon- 

gis teretiformibus impri- 

mis in lateribus. 
Atnocn. acad. i. />. 310. i- 

dem. 
It. fcan. 285- iJt^m. D. 14. P. 22. V. 0. A. 14. C. 9. 

Habitat in India. 

holocan- 6. D. aculels capitls colllque 
thus. longloribus. 

Art. '.'/n. 60. fyn. S6. O- 
ftracion oblongus holo- 
canrhus, aciileis longif. 
fimis tcretiformibus in ca- 
pife iiiiprimis et in coilo. 
Habitat tn India. 

V 2 -. D 35<5 PISCES BRANCHIOSTEGL Dlodon, 

ranlnus. 7. D. pinna dovfi lcnginima. 
Art. gen. 59. />■/?. 86. O- 

ftracion lorundo - oblon- 

gus, tubercuiis vfrlivque, 

pinna dorri longifiima. 
Hahitat in India. i6j, CENTRISCVS. C/;/^/f produaum in Roftrum 

an guiliffimum. 
Aperttira repaada. 
* Corpus'doYib loricatum Ofle 

poitice mucronato reclo 
iongitudiiie corporis. Ah- 
doTuen carinatum. 
Pinna ventralis vnica. fcutatus. I. C E K T R i s c v s f. Cvoii. mnf. 

2. p. J.71. t. 7. /. 3. D. 9, 9. P. 10. V. 6. A. II. C. g, 

Valentyn. amh. 4. /?. 420. 

n. 243. /. 243, 254. I- 

kan Fifau. 
Hahitnt in India oricntali. 
Singalarii- pifcis loricatus tcfta ojfea longHudinaU poftice 

in ppinai:-i terniinata ^ fuh qua canda; fed, interjpi" 

ifam et caudaui, pinnae durfi funt, 

i(J8. SYNGNATVS. Cnpiit: Roftntni fubcylin- 

dricum , ore opercuiato 
maxilia inferiore. 
Apertiira branchiarum oper- 
culis claufis; nucha fora- 
mine fpirans. 
Corpus articiilatiUTi. 
Pinnae vcntrahs nuUa^, 

Typhle. I. $. pinnis caudae ani peclo- 
ralibusque radiatis, cor* 
pore fexangulato. 

Art. Acus. PISCES BRANGHIOSTEGP. Syngnathus. 337 

Art. q-j;;. i. />•;;. i. Jhec. 

3. Syngnadius corpore 

medio hcx.igono, cjuda 

pinnatj. /7/. Juec. 356. D. 36. P. 14. V. o. A. 3. C. 10. 
Grijn.iiinfl. 72.^. ideni. D. 7. P. 9. V. o. A. o. C.12. 
Hahitat: in Furopa. 
Lamiiiae corporis triinci^ 18, caudac 36. 

2. 5". pinnls cauJae ani pecVo- 

rulil)U.<.que nidiatis," cor- 

pore reprtm-angulato. 
Art. ru^Ji. l. jyn. 2. Jpcc. 2. 

Syngnjihus corporc me- 

dio hcpcj^ono, caud.i pin- 

nua. /77. Jhcc. 335. D. 38. P. 12. V. o. A. 5. C.io. 

Cro7i. innj'. i. ;/. 3. 'idem. D. 37. P. - - V. o. A. o. C, 10. 
llabitat in liuropa. 
Laminae corporis triwci 20, caudae 43. pelagi- 
cus. aequo- 
reus. Oplil- 
dion. 3. S. pinnls pcftoralibus cau- 
dacque radiarls, aninulla, 
co: ore fcp emangulato. 

Osbeck. itin. 305. Syngna- 
thu> pclagicus. D. 

Uabitat in iacn natante. 51.P. i^.V.o. A.o. C. 10. 
Laminae curpuris hcptagoni ig, Caiidae tetragonae 32. 

4. S. plnna cauJae radlara, y 
pet^oraiibuN anique nul- - ^ • • 
lis, corpore anLjulato. D. 30. P. O. V. o. A. O. C. 5. 

Ilabitat in Pelago. 

5. S. plnnis caudae ani peflo- 
ralibu>que nullis, corpo- 
re rereti. 

Art. gcn. I. Jyn. 2 ffcc. r. 

Synjnafhus tcres , pinnis 

pctlora! ibus c mJaetjue ca- 

rens. In.Jhec. 3:54. D. 34. P.o. V.o. A.o. C. o. 
Cron. nwf. i. n. 2. idcm. D. 42. P.o. V.o. A. o. Co. 
Ilabitat in Luropa. 

baibarus. 6. S. plnniscaudacanlqncnu!- 

lis, corporc rc\.»nguljto. D. 43. P.22.V. O. A.o. C. O. 
Ilabitat iu Pciago. 

Y j 7. S. 33g PISCES BRANGHIOSTEGI. Syngnathus. 

Hippo- 7. S. plnna caudae nulla, cor- 
campus. pore feptemangulato tu- • 

bercularo , cauda qua- 

drangulata. D. 20. P. Ig. V. o. A. 4. C. O. 

Art. gen. i. jyn. j. Syngna- 

thus corpore quadivmgu- 

lo, pinna caudae carens. D. 35. P. •- V.o. A. o. C.o. 
Olcav. nmf. 5^. t. 26. /. 4. 

Hippocampus. 
BradJ. nattir. t. 4. f. 3. 

Equus marinus. 
Hahitnt ifi Pelago. 
Laminae corporis trunci 17, caudae 45. 

i5p. PEGASVS. Gz/?7/3^: (9j probofcide reti*aclili; 

maxilla fiiperiore denticulata, 

fiib Roftro enliformi, lineari, 

vtrinque ierrato. 
Apcrtiiva branchiarum ante pin- 

nas pcftorales. 
Corpiis articul&tum offeis incifli- 

ris, cataphraftum, 
Pijinae ventrales abdominales. 

volitans. i. p e g a s v s . Muf. Ad. Fr. 

2. p. .. D.5. P. 10.V.2.A. 5. C.7. 

Gron. inuf. j. n. 146. Pi- 

fcicuius amboinenfis vo- 

lans ofleo tuberculofus , 

probofcide ferrara. D. 4. P. 10. V. l. A. 5. C."-- 

Rnyfcb. thef t. 7. /. 2. D, 
Hahitat in Amboina. Quis, nifi vidiffet, pifces habitare iub vnda, 
crederet ? CLAS^ Ney» York Botanical Garden Library 

QK91 .S9 1760t.1 1 gen 

Linne, Carl von/Caroli Linnaei ... Syste 111 

3 5185 00090 7129 J iHfri 
3^ 9i 
■€. *< ^'^ 

|PI , 
■■ '^k,^^-^ 


3i- TWBIi^?;