Skip to main content

Full text of "Caroli a Linné. Systema naturae per regna tria naturae : secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis"

See other formats


'^:;: mm: "mim^ ®ifp i. m. BiU IGibrara 
^Jnrtlt (Earolina Bmt ^oiltQe 

«**CrA4. COLLECTICNS 

QH43 
S53 
V.2 
pt.l 134859 

This book must not be 
taken from the Library 
buildingr. CAROLI A LINNE, 

Equitis^ aurati de Jlella polarif 

ARCHIATRI RECII) MED. ET BOTAN. JROFESS. UPSAL. ACAD. PARIS. 

UPSAt. HOLM. PETROPOL. BEROLIN. IMPER. LONDIN. ANGL. 

MONSP. TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC. 

SYSTEMA 

NATURAE 

REGNA TRIA NATURAE, 

SECUNDUM 

CLASSES, ORDINES, 
GENERA, SPECIES, 

CUM 

CHARACTERIBUS, D I F F E R EN TIIS. 

TOMUS 11. 

EDITIO EECIMA TERTIA , AUCTA , REFORMATA. 
CURA 

JO. FRID. GJVIELIN, 

nHLOS. ET MED. DOCTOR. HUJUS ET CHEM. IK GEORGIA A0GU3TA PROF. 

P, 0. ACAD. CAESAK. NATURAE CURIOSORUM ET ELECTORAL. MOGUNTIN, 

ERFORDEjiSIS, NEC NON SOCIET. REG. SCIENT. GOETTINGENSIS, 

PHYSICAE TIGURIN,, £T MSTALLICAE MEMBRI. 

LIPSIAE, 1791. 

I M P £ N S I S G E O R G. E M A N U E L. B E E_R. Opera JEHOVAE magna! ^j^ 
Expoftta omnibuSy qui deMantur illiSy 
Gloriofum et ckcorum Opus Ejus. David. CAROLI A LINNE 

S Y S T E M A 

NATURAE. T0M.1I. PARSI. 134859 FLOS efl plantarum gaudiiim 

Tunc fc novaSy aliasque^ quamfunt^ oflendunt, 
Tunc variis colorum piduris in certamen usque 

luxuriant. 

Plin. XVI. 25» RE GNUM 
VEGETABILE. 

1. NATUKA creata, contlnuato femine, ope elementoriim, motlificat 

terras in vtgetabilia , vegetabilia in animaliaj utraque_relolvit 
iterum in tertas circulo pcrenni aufto. 

2. VEGtTABILE elt vita multiplicata, coadunata absque fenfatione. 

3. TRlliUS vegetabilium tres vulgo numerantur. 

MOMOCOTYLEDONES. Fruges i, 2, 3. 
DICOLYLEDONES. Plantac 4, 5. 
POLYCOT^LEDONES. Khizophora. 
^COTYLEDONES. Cryptogamae 6, 7, g, 9. 

4. GENTE^, e quibus incolae confluxcrunt, potiffimum funt. 

1. PALMAE. Principes, Indici, Spathacei Ipadiciferi, fluxi, emi- 

nentes celfitudine eximia, fpedabiles caudice invariato fimpli- 
ciffimo perennante , coronati coma frondofa fempervirente, 
opulentes gazis ftuftuum opimis. Hi Tribntariifunt aninia' 
liiim Primatihiis , inprimis eorum Principi cohubitanti. 

2. GRAMINA. Plebeji, campeftres, culmiferi, glumacei, ruftici, 

vulgatiflimi, fimpliciftimi, vivaciftimi, conftituentes vim ro- 
burque regni, et quo magis muldati etcalcati, magis multi- 
plicativi. Hi tribiitariifunty e vili penu , animalibiis plurimis 
phytophagis , horumque Cerealia inprimis eorum Principi hof 
pitanti» 

3. LILIA. Patritxi, Lucares, Bulbofi triarii , fuperbientes veftimen- 

tis fulgentibus feftivis. Hi jafcwit oculos condecorantque re^ 
gnttm veniifiate aulaeorum fpLendidifJimonim. 

3 2 4. HER- iv R£GNUM VEGETABILE. 

4. HERBAE. NoBiLES, pratenfes, annotini , polymorphi. Hi e)- 

naut regnum jlniiiiira adt/iiranda , fapore tnuUifario y odore 
fragrante , colore fiorido. • 

5. ARBORES. Proceres , fylvatici , e nobilinm ordine perennantes 

caiidice, itipati pedifrequisyfrf /j, liiltentantes inaufpicato cli- 
entes p-trafiticoi. Hi attoihmt capita , arcent ventoi , corri- 
gunt aereni , iniivibrant aelhiuntes , humeSiant inconfpicuo irn- 
bref alliciuut vocaies y perficiunt fnithis j tanqttam totidem na- 
turae horti. 
MILITES armati fJM'nis aculeisve , e plantis utrisqiie adftriftivi. 
Hi arcetit Mammaliutn hofhum injnrias. 

6. FILICES. NovAccoLAE , latebrofi , Itipitati , dorfiferi , macri, 

Hi praeparant pofhris terram. 

7. MUSCI. Stavi , hycmalcs , irnbricati , calyptrati , revivifcentcs, 

iinpafti, loca oinnia a prioribus relida occupant nunicrofiffinn, 
Hi radices incolartim fovent , ne adurantur a bruma byberna, 
iie cxficccntur ofirio acjhvo , ne evellantur a viciljitudine ver- 
naliy ne corriimpantur a piitredine auBumnali , colLigtint etiam 
pio domaiorinn pcculio humum dacdaleam. 

8. ALGaE. VERNACur.i, aquigeni, fqualentes, redivivi , abftemii, 

uudiufculi. Hi inchoant culturaui primam vegetationis. 

9. FUNGI. NoMADES, auflumnales, barbari , denudati, putidi, fu- 

races, voraces. Hi Flora reducetite plantas h^ematum , legtint 
reiiEias eartim qiiiscjuilias fordesque. 

5. TEXTURA vcgctabilium e vafis fuccofis. 

tracheis aercis. 
iitriculis fccrctoriis. 

6. SUBSTANTIAE vegetabilium ex epidermide , cxterne abducente cor- 

ticaMi deponentem interiori latere /ibrum, fccedentcni inlignum 
annotinum rigidum , obducentes medullam. 

7. PARTb,S vegetabilium primariae tres funt : 

Radix delcendens, aquofa forbens, ntitriens. 
Herba adfcendens, aerea fpirans , movens. 
Fructificatio pandens, aetherca halans, generans. 

8. RADIX terrenis huinentibus inferta exferit radictilas capillares, faepe 

fuperne concurrentes in folidum caudicem defcendentem iLib terra, 
aut etiam adfcendentem fupra terram. 

9. HERBA annua , aereis commiifa , conltat hybernaculo , trunco , foliot 

fulcro. 
Hyberi^culum compendium herbae totius fquamofum. 
BuLBus e bafibus foliorum praeteritorum. 
Gemma e rudimentis foliorum futurorum. 

10. TKUNCUS (cum Ramis) attoUens herbam ffu£lificationemque, vcl 

Caviis herbas foliofiis. 

CUL- RCGNUM MEGETAPILE. V 

Cvtuvs gyarMinis f faepius genicvlatus, articulis inanibus. 

ScAPus radicii aphyllus floriferus. 

Pedunculus ramus caidis floriferus» 

Petiolus ramus foliifcrus, folio proprius. 

Stipes a folio non dillinftus, palmis ^ filicibus , itcm tmncm fiuigi. 

11. FOLIUM expandens per aeraluperficicm, volatile, lacpepetiolatum. 

FoLiOLUM partiale elt folii covipojiti. 

Frons folium e Itipite fadum, in p-ulmis Qtfilicibus. 

12. FULCRUM adminiftrans pro vitae neceffiijate. 

Stipula foliorum , ad corum bafin , foliacea. 

Bractea florum , ad florum pcdunculorurave bafin, foliacea. 

PuBES vclliens villofitate, 

Glandula fecernens liquorem. 

Spina tcrminans cQrmi lignofo. 

AcuLBus fparfus, «;/^?/f cortici tantum infcrto. 

CiRRHus fcandens filo. 

13. FKUCTIFICATIO temporaria, terminans, lcge naturae fjTontanea 

dehifcens metamorphofi, uc lubltantia intsrna patcat, ilore et 

fx-u£lu. 
Flos fit e calice , coroUa , finminihns , piftillis. 
Fructus e pericarpio ^rzcgmnte feminibus ^ afiixis receptaculo, 

14. CALIX. Tegmentum exterius floris e corticcy cujus Ipecies 7, 

Volva fungi lacera. 

Calyptra mufci cucullata. 

Spatha palmae vaginata. 

Gluma graminis , faepiiis hivalvis. 

V EKiAiiTHivM p/antae y corollac approximatumi 

lNvoLucRUM/>/!lfl«/^ff 3 flore rcmotum, facpius umbellae. 

InvolucelluxM, partiale involucrum. 

Amentum gemmaceum imbricatum, commune. 

15. COKOLLA. Tegmentum intcrius floris. 

Petalum raembranaceum : limho aut laminis 

tuha aut unguihus. 
Nectarium proprium, mcl faepe promens. 

16. STAMEN. Vifcus exterius. Genitale mafculum^ 
Fieamentum fuftinens antheram. 

Anthera foeta granulato poUiney at hoc fovilJa. 

17. PISTILLUM. Vifcus interius. Genitale femineimu 

Germen fruftus rudimentum inferius. 

Stilus a germine clevans fligma, intern>edius. 

Stigma roridum, pubefcens, fuprcmuni. 

18. PERICARPIUM Germen defloratum feminifcriim. 

Capsula ficca membranacea , coriacca autlignofa, freqiientius val- 
vis dehifcens varie is\ variis, quam evalvis. 

a l Nux, VI REGNUM VEGETABILE. 

Nux, dura, non dchifcens, certe nunquam fn valvas duabiis plu- 

rcs fecedens. 
Coccus ex conceptaculis ficcis, clafticisduobusautpluribus conftans. 
SiLiquA mcmbranacca ficca, utplurimum bivalvis , lutura utraquc 

icminifera. 
Legumen membranaceum , aut coriaceum bivalve, futura altera le- 

miniKra, 
FoLLicuLus membranaceus, ujtivalvis, latere dehifcens, a feminibus 

dilim£lus , capfulae fpecics. 
Bacca molliufcula pulpola, femijiibus A\[\.\i\^\s pluribus, tn valvas 

regulares non dehilcens. 
Drupa pulpofa ex cortice vario nunquam deliifcente , et putamine 

unico ardte cum fuo corticc cohacrente compaginata. 
PoMuM pulpofum, capfula includente femma, baccae fpecies. 
"^ Strobilus imbricatus amenti coarftati. 

19. SEMEN. Ovum nova planta praegnans, deciduum, tunicatum. 
Umbilicus tum internus, quam externus. 

HiLUM cicatrix umbilicaiis. 

Albumen ex condenlato in maturo fcmine amnii liquore natus. 

ViTELLuS inter albumen et enibryonem medius. 

CoTYLEDONES bibular placentam uterinam conitituentes. 

CoRcuLUM, iive Embryo, novae plantae compendiuui, connedens 

cotyledones: {\\c radicula. 

c ro/ielio 3iQ\jmuut3L f dcorfum germinante. 

c piluwuia \ir\hrii:a.ta, iurfuni cxcrefcente. 
PArpus interdum coronat icmen. 
Arillus interdum includit partialiter femen. 

20. RECEPTACULUM: ^'^> partes fructiticationis conncftens. 

Profuium unius floris. 

CoMiAuNE ^\i\r\b\}sflofcu/is feiTilibus. 

Umbella inter calicem et ilorem, elongatum inpedunculosaequatos. 

Umbellula partialis umbella. 

Cyma umbclla compoiita ramulis alternis. 

Spadix intra ipatham , praeprimis palmae. 

Kachis ipicae graminis, cui fiorcs infculpti. 

21. MACHINaE vegctabilis iubllantia conlbt duplici contraria. 

CoRTicALis externa, includens, nutritiva, deiccndens, rerrenisad- 
haerens, itudioie medullam incarcerans, duriuicula, apicc tcner- 
rimo aurelcens. 

Medubla interna , inclufa, viviticans, bafi dcliquefcens, apice ad- 
icendens , muitiplicatione divilibilitate tenninoque infinita, in 
creatione acccnia , a primordio occulte feitinat , lenteque ver- 
fus minimam reliitentiam ad iumujum iuuni exitum; quo vero 
corporeum coardans debilius^ eo claultra citius rcierat metamor- 

phofin REGNUM VEGETABILE. vii 

phofin fubftura, quaeqiie evafura fcfe cum corpore copiilat, ut 
in novas diipergenda vitas circiilus perennet. 

22. GERMlNATlOfit dirpeiTisfcminibus, per/jzV«wabforbentibusaquam, 
■ * unde rumpuntur membranac a bibubs tumcntibus cotyledombtiSj 

ladantibus corcnlum , usque dum foetus rofMum radiculas exic- 
rat , quo erigatur plumula accrcfcens in herham anni , tcrmina- 
tam gemma fupra decompofita. 

23. VEGETaTIO fit radiculis fugcntibus tinfturam aquofamhumi , quae, 

calorc quotidic addito, lcnte pellitur per corticis externi vafa, 
imde nutritio exterioris interiorisquc plantae, exhalante fuper- 
fiuo, cortices deponente ab interiore ^zntte librwn , quotdtuus 
fecedentcm in fubftantiam ligneam (ex annubs anr^otinis inter- 
Itintlis alhurno demum ab emarcidls inferioribus ramis fuboflc- 
faflo) fuftentaturam caudicem adfcendentem , intra cujus apices 
w/f^«//rt viva properat. , t r y c 

Medullam concipio fafciculumefibrisnervorum aemulisilolcelen tor- 
mantibus, in qua vis vitalis pellens rumpit extimas, hinc diver- 
gentcs, penetrantes corticem etiamnum fubgeiatinoliun , ubi In 
nervi medullares apice fimiliter multiplicantur in gemmam. A 
dirtuto per has fibras, vafe adfcendente, impeditoque lubtus ad- 
fcenfuhumoris propulfi, extenditur corticale In folium. 

FoLiuM hoc, quod exerceatur volatu ventorum , attraliit praeparat- 
quc (exceptis parafiticorum antea praeparatos) humores , pagina 
fuperior^ex acre et luce, quicquid fit, principium inipirat, pa- 
gina inferiore roridum aeremque oeconomiae vegetabili luper- 
tluum perlpirat, a cafu nunquam rcnatciturum. 

Declaratur autcm larva herbae , ubi mcdullae propulfio major, 
quam includentis corticis retentio, quo aperiii videtur fubftaati^ 
corticis in calicem , libri in corollam, ligni in ttamina, vieclullne 
m piftilla, a) tcrminante vegetationem nova vita, coiledis filis in 
ultima medullae femina. 

24. PROLEPSTS fiftit metamorphofeos plantarum myfterium , quo bcrr 

bae larva mutatur '\x\ declaratam ^m&\^czi\ov\*im\ plantae enim 
eft producere vcl herbam foliolam , vel etiam fruBificationem. 

FoLiuM genuinum lemper in finu fovct rami multiplicantis princi- 
pium, five a£tu, five potentia tale; cumque folium fit natum ob 
hujus cauflam, nec viciftim , nequit exiftere foliuui , nifi hoc 
principium perforaverit antca corticem , e quo ortum eft , licet 
effcftus ante fuam cauffam manifeftus. 

Gemma gcnuina (five ftriftiori fcnlii fic di£ta) eft rami futuri com- 
pendium, in quem demum explicabitur; conftatfeuipery^mjw/x, 

a 4 totidem a) Repugnare huic fententiae videntur feriora quacdam experimenta. ^"i REGNUM ^^GETABILE. 

totidcm foliorum rudimentis , etiamnum (a fufuro ramulo non-" 
diim clongato) approximatis ; cumqne folia fine gcmma exiftere 
nequeant, necefTc ell, ut gemmae lateant in finu cujusque fqua- 
mae gemmaceae, confirmanre autopfia, adeoque nequit omnrs 
gemma aliud eOe, quam corpus e foliis etgemmuliscompofitum : 
Omnis igitur gemma conitat foliis cum fuis gemmulis, et hae 
gemmidae fimiliter ex minoribus fquamis et gemmulis, etficpor- 
ro in quintam usque progcnicm (ut \n volvoce), ncc ultra, con- 
firmante mctamorphofi: Ergo ramus foliofus praefentis anni foe- 
tus ramulis omnibus per qiiinqumuhim prodituris, fuccedentibus 
ad extrcmos apices iemper novis, n\ dcfoliatorum, ad bafin, lo- 
cum , ut numerus quinarius percnnet. Hoc Ht in arhorihm ^ ubi 
inedullam moratur durior fubftantia lignea; \\\ piantii annuis au- 
tem, ubi minor reiiilcntia corticalis laxioris verfijs medullam, 
valet haec brevius, fine mora gcmmacea, exire in flores; quod- 
cunque enim valet propulfioncm medullae augere, et inclufivam 
vim corticalis fubltantiac debilitare, id promovcbit florefcentiam. 
FiOREM dum producat arbor , natura anticipabit quinque anno- 
rum progenies, fimul tum prodituras, formando e foliis gcmma- 
ceis futuri anni hraSieas , iequentis calicem, infequentis corollam, 
confcquentis ftamina, fubfequentis /)//M«;«, refertum medulla 
granulatay£'w//;«w, termino virae vegetantis. 
aj. FL6kESCH;NT1A fillit plantarum fponJaUa in fiore a) et nuptias 
in aiuhefi, 
Flus, cxuta herbac larva, prodit planta declarata, intcrna , nuda 
ct pcrfefta inltar infeSii alligati volitantis, co/eoptrati czMce, aiati 
corolla, conltantis folis f//?m^//j genitalibus, wrt/a<//j ftamini- 
bus ex antheris tefliciiiaribui y repletis ^o\\\n& gcnitaii ^ continen- 
te foviUam vivificantcm, et femineis piftillis ex gcrminis ovaria 
terminato ftigmate vidvifero , tefto piibe tubulofa , refiidante 
iyoipham genitalcm. 
Anthesis peragitur, dum anthcrae ruptae fpargunt fuum poUen vc- 
ficulare iufira Jiigma , quo cfHat hoc inclufam foviUam mafcu- 
lam , abforbendam a iympha genitaii feminea refudante , ut cor- 
poreum mafculum addito femineo meduUari con^cizt ovum y irt 
juftam maturitatcm fovendum intra ovarium, 
26. PRiNCIPIUM fruftificationis, fundamentum botanices, altius repc- 
tcndum. 
Probiema: Supponas D. O. O, in primordio a fimplici progrefTuin 
atl coujpofita, a paijcis ad plura ! adcQque a primo vegctabili 
principio tot tantum creafTe plantas diverfas, quot ordines natura- 
ics. Has ordinuin plantas Ipsum dein ita inter fe generando mif- 

cuiffe. (i) Sp(-nUha plantarum. Araoen. acad. I. n. v. REGNUM VEGETABILE. xx 

ciiifle, ut totidem exorirentur plantae, quot lioHie exiftunt o-^* 
vera: Naturannlein gcnericas has plantas per generationcs ambi- 
gcnas, (quae ftrufturam floris non mutant) inter fe milcuifre, et 
rnultiplicaflTe in ^erwj exiftentes, quotquot pofllbiles , exclufig 
tamen e numero fpecierum ab ejusmodi generatione produflis 
plantis hybridis , utpote fterilibus. 
Genus itaquc omne cfl naturale, confirmante natiira, faltum non 

fatience. 
Character ergo non conftituat unquam genus, fed fedulo fecun- 

dom genus naturae conficiendus cft. 
Plantae congeneres funt quoad genus dignofcendae c planta deela- 
rata , cum generatio ambigena illibata relinquat fruftificationem, 
fed diftingusndae in fpecie fecundum herbam a fociis fproribus, 
dr^crfb patrc produftis. 
DiAGNosis fic plantae confiftit in affinitate ^fwrm et in difcriminc , 

fpcciei, 
NoMEN plantae itaque , ut utramque diagnofin indigitct, duplex 
crit : Geuericum cognomen gentilitium» 
Specificnnt praenomen triviale. 
fub hoc vero Synonyma vaga auftorum. 

BoTANicus , fequendo clafjificationei per charaSieret plantae decla- 
ratae ducitur ad genm nominatum , per ciifferentias larvae ad fpe- 
ciei appellationem, inde ad h\\)\\s fynonyma y ex his ad auSiores, 
cxinde ad omnia, quae de obje£fo quaeftionis, feculi beneficio, 
ad nos pervenere. Sic dicat ipfa planta fuum nomen , fuamque 
hiftoriam in tanta multitudine f pecierum , imo individuorum ; 
hoc finis botanices primus, feculi noflri inventum, in quo perfi- 
ciendo defudabunt omncs Botanici veri. 
27. l^OTANICUS veriis defudabit in augendo amabilem fcientiam. 

Descriptiones fundamentales conficiat verbis chara6lerifticis, plan- 
tarum inprimis obfcuriorum rariorum novarumque, ad norniam 
clelineationis plantae, quales Filius , et Schreherus m Decuriis, 
Thtinherg , l Heritier, Miirray. 
FiGURAS, fi poterit, addat, quae repracfentant plantam perfe£tam, 
quales dedcre VaiUant , Dillenins , Ehret , yacqiiin , Tretv, 
Schinicdcl, Hedtvig, Giefecke cum Schulze, Abendroth ct Baeck. 
DiFFERENTiAS fpecificas eruat compendiofas et maxime -proprias. 
Synonyma au<iloruin conquirat, inprimis feleftiora, uti Hallerus. 
Genx-S naturale fcmpcr fpeciei praefigat et, ubi novum , charaFicre 
naturali definiat ex omnium partium fru£lificationis fitu, figura, 
munero , proportione. 
Species novas vagasque ad certa gcnera rcferat, uti Tourficfort, 

Pluinicr j Brotvne , Jacqiiin. 
Ordinem naturalem, ubi patet, indigitet. 

a 5 SrA- HEGNUM VEGETABILE. 

Stationes cujusvis plantac notet, ideoque plurcs Tloras ^ ubi licct, 

producat, iiiprimis nufirales et exoticas. 
pROPRiETATEs obicrvet, (\ws.\\% dtiratio , feminatlo ^ gemmatio t ver^ 

natioj aeftivatioy nuptiae y frondefcentta y calendarium y horolo- 

giiim , fummas qualitates. 
Usus addat, quales uliis Natttrae (Panis Pandoraque), tnedicusy 

oeconorfiicus &c. et quaecuiique in his cedant inprimis in gloriam 

au61oris ct in commoda gcneris humani, ut poiteri dcmum obain- 

buler.t in Terena lucc, 
Damna enarrct , quae inde in alias plantas utilcs , in varia anima' 

lia, in hominem ipfum rediintiant. 
BoTANOPHJLi Fallaces, Ephebi, Hisquitallicntes: 

Lcj^es artis proclamant, antequam naturales didieerint. 

Abionos extollnnt, praeltantiores rodunt zelo ftomachofo. 

Compilant rurtim aliena, propria vix dctegunt. 

Grano eruditionis reperto ilentorci cbuccinant. 

Methodiim naturalem fibi notam crepant» 

Genera atbitiaria effe alfcverant. DELl- Dediftl mihi, DOMINE, arteniy 
meam mercedem^ 
et in illa laudabo nomen TUUM. 

David. \ REGNUM VESETABILE. xi 

DELINEATIO PLANTAE. 

I. THEORIA. 

Genus. Somcn /eleBi/Jit/iurn. 

Chai-a£tcr naturalis, efTentialis, artificialis. 

CJalTis Ordoqiie fyjietnatis ptaejhtntijjimi. 

Ordo naturalJs detnonlirandui. 
Sfecies. Nomen triviale. 

Differentia fpecifica demonjiyanday certijjitna, hreviffima. 

Synonynia ex defcriptione i. i\s,urz fe/efla , vcrnactila. 
Ckitica. Ktymologi^ nominis generici, fpecijici, 

Inventor cum terapore. 

Eruditio hillorica, critica, antiqua. 

II. DESCRIPTIO. 

Radix. durntione annua, biennis, perennis. 

jigura a. fibi'ofa , ramo(a, fufiformis, praemorfa. 

b. repens, articulata, dentata. 

c. globofa, tuberola, fafcicularis, palmata. 

d. bulbola: (granulata,) tunicata, iolida, iquamofa. 
Truncus. fpecie Caulis, Culmus, Scapus, Stipes. 

dur atione htvhzctxxs y fuffruticofus , fruticofus, arboreus. 
folidus, inanis, fiftulofus. 
menfura a. (proportio ad folia reliqiiasque partes,") 
b. craffities t^ fitnili notifjitno. 
direBione a. ereftus, Ihiftus, rigidus, fcandens, volubilis, repens. 
laxus , obliquus, adicendens. 
declinatus,' incurvatus, nutans. 
diffufus, procumbens, ftoloniferus. 

b. farmentolus, radicans, rcpens. 

c. geniculatus, flexuoius, fcandens. 

\o\uhi\is: Jinilirorfum, dextrorfwn. 
figura a. tcrcs , iemiteres , compreifus, filtulofus, anceps, 
3-10 angulatus, 
acutangulus, obtufangulus. 
b. 3-6 gonus, 3-5 quater. 
ve/iitu. nudus, aphyllus , foliatus. 

vaginatus , fquamoius , imbricatus. 
fvperficie. a. -fuberofus , rimolus, tunicacus. 

b. lacvis, ilriatus, fulcatus , canaliculatuSt 

c, glaber, fcaber , muricatus. 
tomentolus, villoius, hifpidus. 
acuieatus, fpinofus, urcns. 

d. flipu- XII REGNUM VEGETABILE. 

d. ftipulatus , membranatus , bulbiTcrus. 
compojttione a. anodis, fimpliciflimus , fimplex, integer. 

b. articulatus, prolifer, dichotomus, brachiatus. 

c. fubramofus, ramofus, ramofifTunus» 

d. virgatus , paniculatus, faftigiatus, 
c. patcns, divaricatus. 

Kamis a. ftruftura caulis, frondis. 

b. alternis, diftichis, fparfis. 
confcrtis, oppofitis, verticillatis. 

c. crcftis, coarftatis, divergentibus. 

divaricatis, deflexis, reflexis, retroflcxis, fulcratis. 

d. altitudine caulis; longis, brevibus, patcntibus. 

FOLIA 

detcrminatione /<?fo radicalia , caulina, ramea. 
axrllaria, floralia. 
niiniero unicum , duo, tria, pauca, plurima. 
Jitii a. altcrna, diilicha, bifaria. 
* fparia, conferta, imbricata. 

fafciculata, bina, terna, quaterna, quina, 
confluentia , approximata, remota, 
b. oppofita , decuffata, ftellata. 
4ireSiione a. crefta, ftriata, rigida, adfpcrfa. 

patentia, patentiflima, affurgentia, inflexa, rc- 
clinata, recurvata, revoluta, dependentia. 
b, obliqua, advcrfa, vcrticalia, rcfupinata. 
e. lubmerla, natantia, radicantia. 
infertione a. petiolata, peltata. 

b. leflTilia, adnata, coadunata, decurrentia, ample- 
xicaulia, perfoliata, connata , vaginantia, 
fi^iw^wxz figiira a. fubrotunda, orbiculata, ovata, ovalia, 

b. oblonga, parabolica, cuneiformia, fpatulata. 

c. rotundata, lanccolata, elliptica, lincaria, acerofa. 
angidis integra , 3-5 angularia, deltoidea, rhombea, 

trapeziformia, 
Jinnbus a. cordata, reniformia, lunata. 

fagittata, haftata, panduriformia, runcinata, 
b, fiifa, 2«7loba, 2-7fida, 3-7partita. 

palma- 

Ob loco obverje, e. gr. obcordata, obovata &c. 

5«* loco fere e. gr. rubcovdata , fubovata &c. 

Coadunantur faepe figurae ejusclem divifionis, non vero diverfee, 

ieiie lanccolato - ovata, ovato-lanceolata &c, 

male laaceolaco • acuca , ovaeo • mucronata. REGNUM VEGETABILE. xui 

palmata, lyrata, pinnatifida, finuata. 
laciniata , fquamofa. 
maygiiie a. integerrima, crenata, ferrata, ciliata. 
dentata, fpinofa, cartilaginea. 
b. repanda , lacera , erofa , daedalea. 
apice a. obtula, cmarginata, praemorfa, truncata, 

acuta, acuminata, cufpidata, mucronata, cirrhofa. 
fiipeyficie a. pagina: inperiore, inferiore. 

nuda, glabra; nitida, lacida, colorata. 

b. nervoia: trinervia , trinervata, triplinervia; 
enervia, lineata, itriata, fulcata. 

c. venola, rugofa, bullata , lacunofa, avenia., 
U. punclata, papiliofa, papulofa, viicida. 

e. viiloia, tomentofa, fcricea, lanata, barbata. 
pilofa, fcabra, hifpida, aculeata, ilrigofa. 
expnnjtone plana, canaliculata, concava , convexa, cucullaia, 
plicata, undata, criipa. 
fiibjiantia a, membranacea, fcariola, gibba, 

teretia, depreifa, comprcfla, carinata. 

b. compacla, tubuloia , pulpoia, carnofa. 

c. triquetra, ancipitia, lingulata, enfiformia, 
fubulata, acinaciformia, dolabriformia. 

vienfara breviffima, longifHma, ratione caulis articulonu?ive. 
diiyatione decidua, caduca, perfiflentia, 
perennia, fempervirentia. 
ccmpofitione Compojita articulata, conjugata, 

digitata: binata, ternata, quinata. 
pedata. 

pinnata: bijuga, trijuga, quadrijuga, cum im- 
pari, abrupta, cirrhota. 
foliolis oppofitis, alternis, intcrruptis, dccur- 
fivis. 
Decompojita bigemina , biternata, bipinnata. 

Supraciecowpojtta tergcmina, triternata, tripinnata. 
FULCKA. Petiolus, Stipuia, Cirrhus, Pubcs, Arma, Pedunculus, 

Braaea. 
PfiTiOLus figura linearis, alatus, clavatus. 

membranaceus , teres , feniitercs , triqueter, 
canaliculatus. 
wngnitudine brevifluTius , brevis , mediocris, 
longus, longifllmus. 
infertioue infertus, adnatus, decurrens. 

amplexicaulis, vaginans, appcndiculatus. 
dire&ione crcitus, patens, affurgens, recurvatus. 

fupet' XIV REGNUM VEGETAIJILE. ClRRHUS PUBES fuperjicie glaber, aculcatus, nudus, t 

articulatus , Ipineicens. 
SriPutAE a. geminae, lolitariae, nullae. 

b. laterales, extrafoliaceae, intraroiiaceac, oppofitifo- 

liae. 

c. caducae , decjduae, perfiftentes, fpinefccntes. 

d. fcffiles, adnatae, decurrentes, vaginantes. 

e. fubulatae , lanceolatae, fagittatac, lunatae. 

f. ereftae, patentcs, reftcxac. 

g. uitcgcrnmae, ferratae, ciliatac, dentatae, fiffac, 
h. bi^cvilTimae , mediocres, lojigae. 
a. axillaris, foliaris, petiolaris, pcduncularis. 
h. fiiiiplcx , trihdus, inultifidus. 
c. convolutus, rcvolutus. 

a. pili, lana, barba, tomentum, ftrigae. 

b. ietac: fimplices, hamolae, ramolae, plumofac, 
ftellatac. 

c. hami , elochides. 

d. Glandulae, Utriculi. 
foliaccae, petiolares, pedunculares, ftipulares. 

e. vifcofitas, glutinofitas. 

a. AcJilci: rct>i , incurvi, recurvi. 

b. Fiiyciie bifidae , trifidae. 

c. Spinae terminales, axillares, calicinae, foliares, 
fimpliccs, diviiae. 

d. Stiniiili pungcntes , urentes. 

a. coloratae, caducae, deciduae, pcrfiftentes. 

b. una, duae, plures. 

c. Cotna. 

d. Foliorum caetera addenda. 
partialis (a - e) comnumis; Pedicellus. 

a. loco radicalis, caulinus, rameus. 
pctiolaris, cirrliiferus. 
tcrminalis, axillaris. 

oppofitifolius, lateriflorus, interfoliaceus, fupra* 
foliaceus , extrafoliaceus. 
h.Jitu alternus, fparlus, oppofitus, verticillatus. 
c. numero ioXxidiUm f geminatus, umbeiiula: yf/7?7/V. 

d. dire- Arma Bractbak PedunculuS. Tenninorum definiriones dedi in anioenit. acad. 6. p.317, figuras autem in 
hono Cliffortiano et philojophia botanica ego , Loe m inrrodudion, Miller in 
Diiiionario, Sauvages in methodo , Oeder, Lipp , Reuff, Erxlebcn aliiijue 
dtderunt. REGNUM VEGETABILE. xv 

d. direSiione adfperfus, cre£Viis, patcns, cernnns, 

reinpinatiis , dcclinatus, nutans, flaccidus, 
adiccndens* 
peiidulus, llrictus , flexuofus, rctrofraflns. 

e. wf;;y//rrt brevis , bievilfimus , longus, longilTimus. 

f. muitijiorus , unifiorus , biflorus, tridorus, (S.c. 

multiflorus. 
^. JimSiiira tercs , triqueter, tetragonUs. 

tilifcrmis, attenuatus, davatns, incraflatus, 
nudiis, Iquamolus, foliatus, bradeatus, 
geniculatus, articulatus. 
INFLORESCENTIA graduali modificatione fcandit 

Spadix. Cyma. UiTibella. Uanbellula. Airgregata. 

Compofita. Spioa. Amentum. Strobilus. Corymbus. 

Racemus. Panicnla. Thyrfus. Falciculus» Capitulum. 

Verticillus, Lateriflor, <S:c. 

F/;>/"^x terminales, laterales, fparfi, confcrti, aggre- 
gati. 
fefliles, pedunculati. 
unicus, folitarius, terni ik.c. Gopiofi, 
€re£li, cernui, nutantcs, refupinati , fecundi, 
verticales , horizontales. 

fuperaxillares , oppofitifolii, latcriflori, interfo- 
liacei. 

a. Verticillus a. felfiHs, pcdunculatus. 

b. nudus, involucratus, bra£lcatus. 

c, confertus, diftans. 

b. Cafitolum a. fubrotundum , globofum , dimidiatunr, 

b. folioium, nudum. 
e. Spica a. fimplev, dilticlia, compofita, fpicu- 

lis, glomerata. 

b. ovata, ventricofa, cylindrica , inter- 

rupta. 

c. imbricata, articulata , ramofa, fecun- 

da, lincaris, ciliata, foiiacea, co- 

moia, 
Cmplcx, compofitus. 
nudus, foliatus. 

fimplex, compofitus. 
, unilatcralis, lecundus, pcdatus, COii- 
juoatus; 
c. ere^lus, laxus, dependens. 

d. nii- d. 


CORYMBUS 
e. 


Thyksus 
f. 


Fascicvlus 


Kacemus 


a. 
b XVI REGNUM VEGETABILE. d. nuckis, foliatus. • 
h. Panicvla trunci (truftura. 

FRUCTIFICATIO cx Jtumero , figuraj proportione , ptu paitinm. 
Simplcx. Compofita cx flolculis. 
Calix Terianthium fru£tificationis, floris, fru£lus. 
Perfifiens j dcciduuni, caducum. 
Proprium a. monophyllum , polyphyllum. 

b. 2-5Hdum, 2-^ partituni, intcgriun. 

c. tubulofum, patcns, rcflexum , inflatum. 

d. abbreviatum , longum , mcdiocre. 

e. obtufum, acutum, fpinofum, aculeatum. 

f. aequale, inaequale, labiatum. 
imbricatum , fquarrofum , caliculatum, fca« 

riofum. 

a. univerfale, partialc, proprium. 

b. mono-polyphyllum. 

a. uniflora, 2-muItiflor3» 

b. univalvis, bivalvis, multivalvis. 

c. colorata, glabra, hifpida. 

a. inutiea, terminalis, dorfalis. 

b, refta, tortilis, geniculata, recurvata, 
Iquamofum nudum. 
univalvis, bivalvis, dimidiata, imbricata, I-$ 

flora. 
rc£ta, obliqua. 
approximata, rcmotifllma: Pileus, Stipes. 

a. Tubus f. Ungues; Limbus T Laminae. 

b. monopctala, 2 - 6 - poiypetala, ^fida, ^partita, 
regularis, irregularis, inaequalis, difformis, 
globofa, campanulata, infundibuliformis. 
jiypocrateriformis , rotata, liliacea. 
ringens, perfonata: labio fuperiore et infcrio* 

rc; riftu; palato, fauce, collo. 
cruciata, concava, patens. 
papilionacca: vexillo, alis, carina. 

c. compofita: ligulata, tubuloia, radiata. 
Difcus, radius. "^ 

f. color. 
'SeBarium proprium , pctalinum , calicinum. 
Stamina Filamenta numero, figura, infertione, proportione aequa 

lia, inaequalia; connata, alterna. 
Antheraf diflindtac , connatae, laterales, incumbentes, 
ereflae. 

didy. Commune 

Involu' 

crum 

Gluma Arifia 

Amentum 
Spatha 

Calyptra 
Volva CoROLLA petali c. 
d. EEGNUM VEGETABILE. ^ xvu 

Didymae, globofae, fubulatae, fagittatae, bi- 

cornes, ariUatae, fpitalcs. 
locnli , apertura. 
PoUe/t figura. 

PJSTILLUM Geimen fuperum, inferum; pediccUatum, 

Stilui numero, proportione, divifionc, flgiTra, 
capillaris, filiforinis, cylindriciis, liib- 

ulatus, clavatus. 
cre£tus, declinatus, adfcendens. 
Stigma numero, figura: divifum, pcrforatum, 
capitatum. 
PiRiCAROiVM Capfula'. figura, valvulae, loculamcnta , difte- 

pimcnta, columclla. 
dchifcentia : 5 dentata , 5 valvis , arti- 

culata, circjiunfcifla, elaftica. 
bicapfularis &c. bilocularis &c. 
didyma, tricoffa &c. inflata. 
Stliqua figura: compreffa, torulofa, articulata. 

Dijjepimentim parallelum, transverfum. 
Legumen Hs^ursi , articulata , 1-2 locularis, 

ifthiris. 
FoUiciilus univalvis figura» 
Drupa fucculenta, ficca. 
Vonmm figura , loculamentum» 
Bacca monoiperma&c. nidulantia femina. 
Strobilus Hs^ura, totius, fquamarum. 
SEMEN numcro , figura , Iqculis, fuperficie, confi- 

ftentia. 
Hdum. Corcuttnm. 
■ Corona j Pappur. ftipitatus f. feflilis : capfllaris, 
plumofus. 
Cauda, hamus, daliculus, ala, arifta. 
Ki^x uniloGularis, bilocularis &c. 
y^rillus cartilagineus, fucculentus. 
RECEPTACULUM fiaaificationis, floris, fruaus. 

Commune a. nudUm, punftatum, pilofum, pa- 
leaceum , alveolatum. 
** b* planum', convexum fubulatum, 

ovatum , globofum. 
Oompojitus flos Qxflofculis, 
/tg^regatus flos. 

iJmhella a. fimplex > compofita tx itniver- 
fali partia/ique , prolifera. 
b, concava,. faltigiatai^ convcxa. 
b c. ere- XVIII KEGNUM vegetahilb:. c. erecla, nutans. 
Cyma nuda, braftcata. 

Spadix a. uniflorus, multiflorus. 

b. fimplcx, ramofus, 

c. rachis fptcae. 

III. HABITUS. 

(^bMMATiO Bulbus folidus, tunicatus, fquamatus, caulinuf. 

Gemma oW^iwf petiolaris, ftipularis, corticalis, 

contento foliaris, floralis, communis. 
Vernatm> conduplicata, convohita, involuta, revoluta, 

imbricata, equitans, obvoluta, plicata, circinalis. 
Aestivatio convoluta, imbricata, conduplicata, valvata, inacquivalviff. 
ToRSio a. confonnis, difformis. 

b. dextra , finiiha , rcciproca. 

c. refupinata, civcinalis. 

VARIATIO coloris, magnitudinis, pubefcentiae, aetatis. 
Extema plicata, falciata, 

latifclia, tcnuifblia, crifp«. 
mutica. 
Intema a. mutilata, grandiflora. 

b. multiplicata , plana , prolifera , criftata. 

c. vivipara, bulbigera. 

Sponsalia Mas , Femina, Androgyna, Hermaphrodita. 

Generationis myjieria. 
SbMiNATio Semittis cauda, ala, pappus, arifta, 
hamuh', gluten, curvatio. 
Pericarpii baccatio, inflatio, vifcofitas, elafticitas, StitiSiurA, 
PLACENTATIO. Dicotyledonis , Acolytedonis , Polycolyledonis. Clima IV. STATIO. 

boreale, mediterraneum , alpinum, marinum. 

orientale, auftrale, occidentale, indicum. 
SoLVM lacuftre, littorale, maritimum, falfum. 

paluftre, inundatum , uliginofum, caeipitofum, 

nemorofum , (ilvaticum , arvenfe, 

pratenfe, campcftre, montanum, 

ruderale, cultum. 
Terra Humus, Argilla, Creta, Arena. 

Paraiitica, arrhiza: Radicis, Trunci, Caulis , Folji. GCKMINATIO V. TEMPUS. 
dierum, raenfium, annuum, bicnne. Fron* REGNUM VEGETABILE. XIX Fkohdescentia 
Calendarium 

horologium 

SOMNUS. 
DURATIO Vernatio praecox^ acqualis, ferotina. 
/iutuf/matio ^necox f lcnta, cundlanea. 

1. germinationis, frondeicentiae, Horeiccntiac. 

2. groiriHcationis, inaturationis , meflis. 

3. exfoliationis , defeiiationis, congelationis. 

4. brumalis, glacialis, regelationis. 

a. Vigiliae meteoricae, tropicae, aequino£^iaIcs. 

b. apertionis, reclufionis. 
connivens, includens , circumfepiens, muniens, 
conduplicans, invoivcns, divergens, depcndens, 
invertcns , inibricans. 
Flantae caducae, fcnfiles, perpetuac. 

Flores ephemeri , tridui , mcnitrui. 
FruSius ^v&Qcoccs f ferotini, annuiV Odor 

Safor 

COLOR 

^ACTUS hircofus, 
aquofuSy 
(iccus, 
hyalinuSy 
niger, 
humidus, 
aridus, 
>IENSURA linearis. VI. QUALITATES. 

ambrofiacus, fragrans, Ipirans, aromaticus, orgalticuf. 

nidorofus, tetcr, naufeofus, viroius. 

acidus, pinguis, dulcis, mucofus, 

amarus, flipticus, acris, ialfus. 

ruber, purpurcus, albus, triitis, 

luteus, viridis, cincreus, teftaceu», 

tomentofus, fuccofus, carnofus, vifcidus, 
lucidus, fcariofus, membraQaceus, fcaber* 

pollicaris, fpithamaea, pedalis, cubitahs, 
unguicularis, palmaris, dodrantalis, orgyalis. 

VIL USUS. 
Naturalis Oeconomia naturae cjusque politia. 

Pan mammaitum phytipba^orum domejlic^rum»^ 
Pandora infeSioritm. 
Aktlficialxs Culinaris: Radices, Olera, Fruftus. 
Officinalis a. fimplicia, praeparata, 

b. pretium^ loctis* 
medicusi Vires, ufus. 
4eeQnomicus inilrumentalis. 
paftoraiis. 
jtindlorius. 
cuiturae; CercaHa. 
Macellum* 
QfHcinalis,- 

Arboretum, FfUtctUffl. 
Pomona. 
Paicua. 

ba CLA- kx KEGNUM VEGETABILE. 

CLAVIS SYSTEMATiS SEXUAtlS. 

NUPTfAE PLANTA-RUM'.' ' ' 

A&ns generationis incolariim fegni vegetabilis. 

Fiore/ce/ifia. 

fPuBLICAE. 

Nuptiae, ommbus rhanifcftae, aperte celebrantur. 
Vlores uniciiiqiie vifibiles. 
''Diff'initas. ' 7 .*. .* 

M^-iti ihtet fe nbn <^6gnati, 

Stamifia niiUafiii^arte connatainterfefttnf. 

ONDIFFERENTflSMuS. , ' '!' ' ':'".. 

Mariti nuUam fubortlinationem ihtetfe invicem ferrant. 
Stamina nuBatti detirminatani pyoportionem longitudinis iilter fi 
invicern: httbent. '<\i:. 7, HEPtANDRIA. 

k. octandria. 
9. enneandria. 
10. decAndkta. 

ii.'DOt)ECANDRIA. 
12. POLYANDRIA. 1. monandria. 

2. DIAIS^DKIA.' 

3. TRiAtJDKlA. 

4. TI^Tl^ANDRrA. 

5. PENTAN7)KIA. 

6. HEXANDKtAj.. 

.^UEORblNA'r!|p'. ., ,' '" " : 

Miiriti certi rejliqiiis praeferuhtur. 
. ^taminadtto^reliqiiisfimperbrtviorafunt. 
■' I i|. DlDYjJAPvlIA. I 14- TETRADYNAMIA. 
[Affinitas. - ^ • 
Mariti propinqui et cogoati funt. 
Stamina cohaerent interfe invicem aliquafn parie. 

[15. MONADELPHIA. | 17. POLYADELPHIA. 
116. DIADELPHIA. i ig. SYNGENESIA. 

[^CLANnESTINAE* 

Nuptiae clam inftitiiuntui;, 
Vlores Qculis nudis difficilius iifftrpandi. 
j 19. GRYPTOGAMIA. 


CLAS- REGNUM VEGETABILE. sxi 

CLASSIUM CHARACTERES. 

I. MONANDKIA, z /xqvog unkus Qt uvTJp m^nti]i, 
Maiitus unicus in matiimouio, 
Stamen wiicum in flore. 

n. DIANDRrA. 

Mariti duo in codeni conjugio. 
Stamina duo in fiore eodem. 

nr. TRIANDRIA. 

Mariti tres in eodem conjugio. 
Stamina tria infiore eodem, 

IV. TETRANDRIA. 

Mariti quatuor in eodem conjugio. 

Stamina quatnor in eodem flore. \-^^-.\j^'^[i. 

(Sijiamina diio proxima breviorafunty refevatur flffi? C/. 13.) 

V. PENTANDRIA» 

.•Mariti quinque in eodem conjugio, 
Stamina qiiinque inflore eodem„ 

VL HEXANDRIA, 

Mariti fex in eodem conjugio. 

Stamina fex inflore eodem. 

{Si ex hisjiamina 2 oppojita breviora , perttnet ad Cl, 14.) 

VII. HEPTANDRIA. 

Mariti feptem in eodem conjugio. 
Staminajeptem inflore eodem. 

VIII. OCTANDRIA. 

Mariti 0^0 in eodem conjugio. 
Stamina oBo in flore eodem. 

IX. ENNEANDRIA. 

Mariti novem hi eodem conjugia. 
Stamina novem inflore eodem. 

X. DECANDRIA. 

Mariti decem in eodem conjugjo* 
Stamina decem in flore eodem. 

XI. DODECANDRIA. 

Mariti duodecim ad novendccim in eodera GGnJugfo» 
Stamina duodecim ad novendecim in eodem fiore. 

Xir. POLYANDRIA , a TtoXv^ et dvijp, 

Mariti viginti rt ultra in eodem conjiigio. 

b 3 Stamina, XXIX KEGNUM VEGETABILE. 

StatHina , itt aliis cdlkis lateri iuterno , in aliis reeiptaeulo iih 
fertay 2O-IO0O in eodem fiore, 

XIII. DIDYNAMIA , a ii^ bis , et ivvxjxi^ potentia, 

Mariti quatuor, quorum 2 longiores, 2 breviores» 
Stamina quatuor f quorum duo proxima longiora funt» 

XIV. TETRADYNAMfA. 

Maiiti fex, quorutn quatuor longiore». 
Stamina fex , quorum quatuor /ongiora , duo autem oppojittt 
breviora, 

XV. MONADELPHIA , a jtioVo^ unicus , et uhk^o^ Frater. 

Mariti, utfratrcs, cx una bafi provcniunt, 
Stantina filamentis in unum corpus coalita funt, 

X^T. DIADELPHIA. 

Mariti e duplici bafi, tanquam e duplict matre, oriuntur. 
Stamina filamentis in duo corpora connata funt, 

XVIL POLYADELPHIA. 

Mariti ex pluribus , quam duabus matribus , orti funt. 
Stamina filamentis in tria vel plura corpora coalita. 

XVIII. SYNGENESIA , a fsvv fimul et yei/so-i^ gcncratio. 

Mariti genitalibus focdus conltituerunt. 

Stamina antheris {jrarojimul filamentis) in eylindriim eoalita, 

XIX. GRYPTOGAMIA, a xfyTrroV occultus et ya^o^, nuptiac. 

Nuptiae clam cclcbrantur. 
FruSiificatio magis occulta. 

ORDINES a feminis feu piftillis , ut claflcs a maribus fcu ftaminibus ut- 
plurimum dcHniuntiir; in paucis tamen v. g. in ciajje fpigene" 
Jtiirum cryptogamiarum differunt ordines ita. 

MONOGYNIA, DIGYNIA, TKIGYNIA <S:c. a yijvr] femina, pracpofi- 
tts numeris graecis /toVo;, d/^, rp);, rirpx &c. 

i. e. Piftillum i. 2. 5. 4. &c. Numerus bic pi/ii/Ii fumitur a ba/t fiilii 
fijiilus autem deficit y a numero Jiigmatum calculus fit, 

POLYGAMIA AEQ.UALIS conftat multis nuptiis, conjugia pufa contrs- 

iientibus. 

i. e. multis fiofculis f ftaminibus et pijiillis infiruBis, 

Flores ejusmodi maximam partem vitlgo flofculofi dicuntur, 

POLYGAMIA SPURIA, ubi thalami vere nuptorum difcum occupant, 
et umbitum cingunt thalami meretricum maritis deftitutarum , ut 
a maritis uxoratis foecundentur, 

i. e. tibi REGXUM VEGETABILE. xxm 

i. e. tihi floptdi het^tnnphroditi difcum occiipant , tt marginem cingunt 
flbfcult femineijiamiuibus dejiituti. 

(V>) SUPERFLUA, cum fcminae maritatae fertiles fiint, et familiam 
propagare qucunt, adco ut concubinarum auxilium vidcatur 
fiiperfluum. 

i. c. cum flores difci hermaphroditi [iigmate injiruuntury etfemina, 
proferunt ; flores quoque feminei radium conjiituentes fimilitcr 
femina fertint. 

b) FRUSTRANEA, cum femtnae maritatac fertilcs funt, ct fpeeiem 
propagare queunt , concubinac autem ob defeilum vulvac, 
veluti caflratae, impraegnari nequeunt. 

i. e, cum fiores difci hermaphroditi , Jiigmate inflruuntiir , et femi- 
na proferunt , flofcuU vero radium conjiituentes , qttumjiig- 
mate careant , femina proferre nequeunt. 

f) NECESSARIA, cum feminae maritatae, ob genitalium labem ct 
vulvae defeclum fteriles, familiam propagare nequeunt; con- 
cubinis a maritis feminarum foccundatis uxorum locum fup- 
plentibus , foboicmque lacte propagantibus. 

i. e. cumflores hermaphroditi ob defeEium fligmatis piflilli feniinx 
perficere nequetint, fiores autem feminei in radio femina pcr- 
fetia proferunt, 

d) SEGREGATA,- cum thalami plurium cujuscunque fexus et cpnjti- 
gii ita uniuntur, ut unicumthalamumcommuncin conitituant. 

i. e. cum calices fioriferi plures comprehenduntur a communi calice, 
ut ttftictimfiorem conficiant. M CLAS- XKIV REGNUM VEGfiTAETLE. CLASSIUM GENERA. r. MONANDRrA. 

M o n o g y n i a. 

Caima, 

'Rcnealmia, 

Aniomum, 

roiius. 

A'pinia. 

Ma.ranta. 

CiiiCUina» 

Kacjnpferia. 

'Ihalia. 

Philydrum 

Cucullaria. 

Q u a 1 c e. 

M o n o d y n a m i s. 

Splia(;rocarpos» 

H e d y c h i u 07. 

P b y 1 1 a c h n e« 

Elaterium. 

'Sandanm. 

Broiiinum. 

Afcavina» 

Klipn. 

Qifnaiifta. 

Balanophorai 

Cynomerium. 

Aytocurpui. 

Cbara. 

Bocrbaavia. 

Aphancs. 

baiicornia. 

N e c k e r i a. 

T a m b u r i f fa. 

Hippuris. 

Digymia, 
L a c i ft a m a. 
Corirpermum. 
Callitrichc. 
Biiuuo. Maianum. 
Ccratocarpus. 

Trigynia. 
Najas. 
Aegopricon. 

Tetragynia. 
Zannichellia. 

n. DIANDRTA. 
Monogynia. 
Nyftanthes. 
Jafminum. 
Cookia. 
Ligultrum. 
Phillyrea. 
Maytenus* 
Olea. 

Chionanthus. 
Ceranthus» 
Syringa. 

Hcbe. 

Tubiflora. 

Dialium. 

Eranthcmura. 

Circaea. 

Vcronica* 

Paederota, 

Globifera. 

Jufticia. 

Dianthera. 

Kyrtandra. 

Ghinia. 

Gratiola. 

Schwenckia, 

Baea. 

Caiccolaria. 

Pinguicula. 

Utricularia. 

Walfenia, 

F a g e 1 i a. 

Vcrbena, 

Lycopus, Amethyftea. 

Cunila. 

Ziziphora. 

Monarda. 

Kosmarinus. 

Salvia. 

Collinfbnia. 

Morina. 

Clobba, 

Lithophila. 

Thouinia. 

Pcntagloffum, 

Ancijirum. 

Orchis. 

Satyrium. 

Ophrys. 

M a 1 a X i s. 

Serapius. ' 

Limodorum. 

C r a n i c h i 9. 

Bifa. 

Cypripedium. 

Epidendrum. 

Forpera. 

Anguria, 

Lemna. 

C f a r i a. 

Cecropia. 

Omphalca. 

Salix. 

Fraxinus. 

Digynia, 

Anthoxanthum, 

Gunnera. 

Mifandra. 

T r i g y n i a, 

Piper. 

Vallisneria. 

111. TRIANDRIA. 
Valeriana. 
Fiffilia. 

Olax. REGNUM VECETABILE, XXV Olax. 

M a c r 1 b i u m. 

R o h r i a» 

Tamarindus. 

Elate, 

Tragia. 

Hernandia. 

Phoenix. 

Ofyris. 

Maba. 

Ficus. 

Rurapfia. 

Cneorum. 

Camocladia* 

Melothria. 

Cucumis. 

Cucurbita. 

Momordica, 

Ceratolanthes. 

Trichofanthes. 

Bryonia. 

Sicyos, 

G 1 o c h i d i n. 

Rufcus. 

B.otala. 

Ortegia. 

C h e 1 i d u r u s. 

Loeflingia. 

Polyonem^m. 

Alternanthera. 

y^gyneja. 

Tonlella. 

Hippocratea. 

Stilago. 

Salacca.] 

Heritiere. 

Crocus. 

TVitfenia» 

Tapeinia. 

Ixia. 

Gladiolus. 

Antholyza. 

V g e 1 i a. 

Iris. 

Moraea. M a r i c a. 

Sifyrinchium. 

Ferraria. 

Dilatois. 

Xiphidium, 

Wachcndorfia, 

Commelina. 

CalliHa. 

S y e n a. 

KyUingia. 

Fuirena. 

Pommerculla.' 

Lygeum. 

Nardus. 

Spartina,* 

Eriophorum, 

Scirpus. 

Cyperus, 

Schoenus. 

Carex. 

Typha. 

Sparganiura. 

2ea. 

Apluda» 

Olyra. 

Coix. 

T h e m e d a. 

Manifuris. 

Cenchrus. 

Digynia. 

Axyris. 

P i a n e r a. 

Bobantia. 

Cornucopiae. 

Saccharum. 

Phalaris. 

Pafpalum. 

Syntherifma. 

Panicum. 

C h ! r i s. 

Andropogon. - 

Phleum. 

Alopccurus» 

Miiium. Agroftis.' 

Miihlenbergia, 

Calamagroitis. 

Holcus. 

Aira. 

Malica. 

Savallana, 

Trifetaria, 

Spinifex* 

Ifchaemum. 

Schi ma» 

Aegilops. 

Tripfacum. 

Poa. 

Briza. 

Uniola. 

Daftylis. 

Cynofiirus. 

Feftuca. 

Bromus» 

Stipa. 

Avena, 

yintbijiiria, 

Lagurus. 

Arundo. 

Ariltida, 

Lolium. 

Kottboellia, 

Elymus. 

Secale. 

Hordeum, 

Triticum. 

Trigynia. 

Refio. 

Caturus. 

Excaecaria. 

Phyllanthus, 

AiTiaranthus, 

Eriocaulon. 

Montia. 

Frofsrpinaca, 

Holoileum. 

M e r r e a» 

Koenigia, Poly XXVI REGNUM VEGETABILE» Polycarpon, 

Molliigo. 

Minuantia. 

Qucria, 

Lcchea. 

Enncagynia, 

Empetrum, 

IV. TETRANDRIA. 
Monogynia. 
Protea. 
K o p a I a. 
Globularia. 
StUbe. 

Cephalanthus. 
L i (i b e c k i a. 
Scabiofa. 
Knautia. 
C r i n i t a. 
Allionia. 
Hedyotis. 
Perama. 
Opcrcularia. 
Scabrita. 
Spcrmacocc, 
E V e a. 
Aiperula. 
Diodia. 
Knoxia. 
Houftonia. 
Kulfea. 
Galium. 
Valantia. 
Qrucianella. 
Kubia. 

Siderodcnd rii m. 
Sim b uleta. 
Siphonanthus. 
Catesbaea. 
Ixora. 
Pavetta. 
F c r n c I i a. 
Ernodea. 
A n t i r h c a. Petcfia. 

H f f m a n n i a. 
Kacka. 
C h o m e 1 i a. 
Petrtia. 
Mitchella. 
Coccofij^filum» 
W a 11 c n i a. 
Calhcarpa. 
Myoniraa. 
P,y r ft r i a. 
K e I Ii a m i a. Panieria, 
Aquartia. 
M y r m e c i a. 
W i t h e r i n g i a. 
Polypremum. 
Chaetocarpus» 
L a f i ft o m a. 
Brabejum. 
Penaea. 
Blaeria. 
L a b a t i a. 
Buddlcja. 
Exacum. 
LittorelJa. 
Plantago. 
Scopana. 
Skimmia. 
Khacoma, 
Monetia. 
Otbcra, 
Orixa. 
Centunculus. 
Sanguiforba. 
Ciniis. 
F r a f e r a. 
Epimedium. 
Cornus. 
Samara. 
Blackburnia. 
Fagara. 
Maycpea. 

,/legiphila. Junglian- 
iia. iPtelca. 

Hydrophylax. 

Tomax. 

Sceura. 

Rorida. 

Sirium. 

Ludwigia. 

Azima. Canfcora, 

Banckjia. 

M e c u c u a. 

P o i r e t i a. 

Oldenlandia. 

Carphalea. 

Ammannia. 

Isnardia. 

Trapa. 

DorltenJa. 

Cometes. 

Majanthemum. 

Paketaria. 

B o e h m e r i a. 

Procris. Empleu- 

rum. 
Urtica.' 
Batis. 
Troph is. 
Maprunea. 
Vifcum. 

Krafchcnninikofia. 
Hippophae. 
Pathos. 
Nepenthes. 
M o 1 c h a r i a. 
Nigrina, 
Elaeagrus. 
Gonocarpus. 
Santalum. 
Serpicula. 
A u c u b a. 
Montinia. 
Struthiola. 
Manettia. 
Krameria. 
Hartogia. 

AiMna. REGNUM VEGETABILR XXVll Aeaena. 

Kivina. 

V o 1 m i t «» 

Efnbothriuttt. 

Nacibca, 

Cufrarea. 

Faramea, 

Malanea. 

Tontanca. 

Patabea. 

C h 1 r a n t h u s. 

Salvadora. 

E m b a 1 i a. 

Caniiera. 

Caipphoroima. 

Alchcmilla. 

D i g y n i a. 
Galopina. 
Crucita. 
BufFonia. 
Hamamalij» 
N e r t c r a. 
Betula. 
Morus. 

Laurembergia. 
Schaeffcria. 
Centella. 
Myrica. 

Anthoipermum, 
Cufcuta. 
Pagamea. 
Hypecoum, 
Gomozia. 

T r i g y n i a. 
Buxus. 
Cranzia. 
Argy thamnia. 

Tctragynia. 
B r u c e a. 
Cicca. 
Ilcx. 

Coldenia. 
Potamogeton. 
Kuppia. Sagina, 
R a d i 1 a. 
Tillaea, 
Myginda» 

V. PENTANDRIA, 

Monogynia. 
Hehotropium. 
Myofotis. 
B a t fc h i a. 
Lithofpcrmura. 
Anchufa. 
Cynoglofruni» 
Pulmonaria. 
A r n e b i a. 
Symphytuin. 
Cerinthe, 
Onofina. 
Borago. 
/Afperago, 
Lycopfis. 
Echium. 
Mefrerfchmidia, 
Tourncfortia. 
Nolana. 
jDiapeniia. 
Aretia. 
Androface. 
Primula. 
Cortufa. 
Soldanella, 
Dodecathcon. 
Cyclamen. 
Menyanthes. 
Horaena. 
Hottonia. 
Bacopa. 
Toccyena, 
Hydrophyllum. 
PhaceJia. 
Ellifca. 
Kapanea. 
Poraqu^eiba» 
Lyfimachia, Euparea. 
T u p u r a. 
AnagaUis. 
Theophraftea. 
A n a H e r. 
Ketzia. 
Spigelia. 
Ophiorhiza. 
Ophioxylura. 
VireSia. 
Voyria, 
Lifianthus. 
Randia. 
Fagraea. 
Schejfieldia. 
Aealea. 
Epacrir. 
tVeigela. 
Teaona. 
Plumbago. 
T r i g u c r a, 
Phlox, 
Forana. 

£ n d r a c h i u m. 
Convolvulus. 
Mui*ucoa. 
Ipomaea. 
Can tua. 
Hoitzia. 
Polemonium, 
Campanula. 
F r g e f i a. 
Roella. 
Phyteuma. 
Lobelia. . 
Trachelium. 
Samolus. 
Nauclca. 
Kondeletia. 
Macrocnemum. 
Bellonia. 
Portlandia. 
S w a r t f i a. 
Scaevola, Cin* xxvni ' !tEGNU:vI VEGETABILB. Cincliona. 

K y c t a n t h 11 s. 

WilldenoVia. 

Bcrtiera. 

Pfychotria. 

CofFca. 

Konabea. 

Chiococca. 

Hamellia. 

Patima. 

V a n g n e r i a. 

Sabicca. 

Oribafia. 

S t e p h a n i u m. 

Lonicera. 

Baeobotrys. 

Chimarrhis. Cy- 

p h i a. 
Dentella. 
Uncaria» 
Triofteum. 
Simira. 
M a p u r i a. 
Morinda. 
C e 1 1 i c o c c 3." 
C e p h a c 1 i s. 
<> a n c p h o V a, 
Conocarpus. 
Jafionc. Lignonia. 
Strumpfia. 
Corymbiura. 
Seriphium. 
Ambrijfia. 
Kuhnia. 
Parthenium» 
Clibadium. 
Schocpfia. 
Erithalis. 
iffenais. 
]Muflaeoda. 
Matthiola. 
jjMirabihs. 
Coris. 

Cenioftoma. 
Brofraea» Verbafcum, 
Datiira. 
Hyofcyamus. 
Nicotiana. 
J a b o r Q f a. 
Atropa. 
Phyfalis. 
SolanLMTi. 
Capficum. 
Strychnos. 
Genipa. 
JfTftntia. 
Ceftrum. 
Lycium. 

Cryptoftomum. 
P 1 a c o m a. 
Jacquinia. 
Xyftris. 

B a f f o V i a. U r c c o - 
laria. Vallaris. 
M e i ft e r i a. 
Chironia. 
S m i t h i a. 
Cordia. 
M a r i p a. 
Patagonula. 
Ehretia. 
Varronia. 
A r d i f i a. 
Laugeria. 
Chrylophyllum. 
K i n o r e a. 
K i a n a. 
Conohoria. 
Sideroxylon. 
Bumelia. 
M a n g I i 1 1 a. 
Rhamnus. 
Phylica. 
CarpodetUS. 
Ceanothus. 
T u r i a. 
M a e f a. 
Arduina. C a m a X. 

Biittneiia. 

Myrfine. • 

Bladhia. Plotea. 

A n t u r a. 

Lcea, 

Canarium. 

C a d a b a. 

Cclaftrns. 

Ruy fchia. 

Euonyujus. 

P o I y c a r d i 3, 

C o 1 1 e t i a, 

K u b e n t i a. 

Hyperanchera. 

D i g e r a. 

Dioima, 

Hovcnia. 

Brunia. 

Cyrilla. 

Itea. 

G e r u m 3. 

Cutha. 

P i 1 1 o f p r u m. 

Viola. 

Impatiens. 

Galax. 

Cedrcla. 

M e 1 h a n i a. 

Ayenia. 

Gluta. 

Elaeodendrum. 

Mecfia. 

Braliliutn. 

Calodtndmm. 

EfcaUonia. 

Corynocarpns. 

yirgophyllum. 

Mangifera. 

Hirtella. 

Paypayrola. 

Fleftronia. 

Ribes. 

Gronovia. 

• Mollia. EEGNTM VEGETABILE: xxis Mollia. 

j^qtdlicui. ■'■ 

Hedera. 
M c 1 i c y t U S. 
Vitis. 
Lagoecia. 
Roridtila. 

Sauvagefia. Logania. 
CaroxyloJi. 
. Claytonia, > i 

Hcliconia. > 

Achyraiithes, • ' 

Celofia. : 

Chenolea. 
Illccebruin. 
A m a n a. 
Glaux. 
H edicrca. 
Thefiura. 

Gymnocarpos. 
P a p u 1 a r i a. 
G y n p g o n,| 
A n g u i 1 1 a r i a. 
Breynia. 
P e n n a n t i a^ 
Ceratonia. 
Pijlbnia. .■ 
NyfTa. 
Gouania. 
Antidafiiia. 
Rauwolfia. 
Paederia. 
Cariffa. 
Gardenia. 
Willughbeja. 
AUatnunda. 
Vinca. 
Nerium. 
Echitcs. 
Plumaria. 
Cameraria. 
Tabcrna(jmontana* 
A m f o n i a. 
Ochroiia.^ ^ i Ccropegia, . 

Digynia. 
Pergularia. • • '• 
Meiodinus. 
Cynocionuni» 
Periploca. 
Cynanchum. 
Apocynum,-' ' 
Ma teleai' 
Alclepias. 
Stapdia. 

Villarfia; > -' 
Linconia. .cbvi;- 
Herniaria. 
Humulus. 
Atriplex. 
Chenc>podiuni, 
Beta. 

Microtea. • 
Salfola. 
Anradera. ' 
Anabafis. 
CrefTa. 
Steris. 
Gomphrcna. 
Rocama. 
Bofba.' • ' ' 
Ulm^us. . ' 
Ccltis. ■■ ' , 

Pilbcia. 
Cannabis, 
Nama. .i. 
1) i c h o n d r .i. 
Hydrolea. . 
Donidofia. 
Schrebera, . 
RochefoTtia. 
Heuchera. 
Velezia, 
Swertia. . . 
Gentiana. .' 
Vahlia. 
Rtgelia, 
Buinalda. .%- Irefine, • ' 
Iva. 

Xanthium. 
Nephelium, 
PhylMs. 
H e r m u s. 
Arclopus. . 
Panax, 
Eryngium. 
Hydrocotyle. 
Sanicula. 
Aftrantia. 
Buplearum;. 
Echinophora. 
Coproitna^ 
Haifelquiltia. 
Tordylium. 
Caucalis, . 
Artedia. 
Daucus. 
Ammi. 
Bunium. 
Conium. 
Selinum, 
Athamanta. 
Peucedanum. 
Crithmum. 
S p i n a n t.h e, 
' Cachrys. 
FeruJa. 
Laierpitium. 
Heraclcnm, 
Lignlticum. 
Angciica. 
Sium. 
Siion. 
Buhon. 
Cuminum. 
Oenantiie. . .; 
Phellandriimii 
Cicuta. 
Aethuia. 
Coriandrum. 
Scandix, • Chaero- «XX REGNUM VEGETABILE. Chacrophyllum. 

Imperatoria. 

Sefeli. 

Thapfia. 

Padinaca. 

Smyvnium. 

C h a m i t i s. 

Anethum. 

Carum. 

Pimpinella. 

CuJJonia. 

Apiiim. 

Aegopodiiim. 

Trigynia, 
Qvi inchamalium. 
Grifclinia, 
SemecarpUi. 
Rhus. 

Viburnum, 
Caffinc. 
Sambucus. 
Spathelia. 
Staphylca. 
Curtifia. 
Tamarix. 
Xylophylia, 
Reichclia. 
Zanonia. 
Feuillca. 
Aftvonium. 
Salmafia. 
Faffiflora. 
Suaeda. 
Turncra. 
Telephium. 
Andrachnc, 
Clutia. 
Corrigiola, 
Pharnaceum. 
Alfinc. 
Drypis. 
BafcUa. 
Sdrothrs» Tetragynia, 
Parnafloa. 
Evolvulus. 
Spinacia. 

Pcntagynia. 
Acnida. 
Aralia, 

Gloffopelalu m, 
Cotmnerfonia, 
Staticc. 
Linum. 
Aldrovanda» 
Burcaeda, 
Qnapoya, . 
Drofera, 

Gifekia. Schran- 
ckia. Wifenia. 
Craffula. 
Mahcrnia, 
Sibbaldia. 

Hcxa^ynia. 
E r a c I i fl a. 

P o 1 y g y n i a. 
Myofurus. 
S c h e f f I c r a. 

VI. HEXANDRIA. 
Monogynia. 
Licvala. 
Bromclia. 
Pitcarnia. 
Xerophyta. 
Tillandfia. 
H e p e t i s, 
Burmannia. 
Lachemlia. 
Tradefcantia. 
M n a f i u m. 
Pontedcria. 
Haemanthus, 
Galanthus, . 
Leucojum. 
"Tulbagia. 
NarciUus. Pancratium. 

Majfonia. 

Crinum, 

T i m m i a. 

Amaryllis. 

Bulbocodium. 

Aphyllantbes. 

Allium. 

Lilium, 

Fritillaria. 

Uvularia, 

Gloriofa. 

Erythronium, 

Tulipa. 

Enargca. 

Albuca. 

Hypoxis. 

Ehrharta. 

Ornithogalura. 

Scilla. 

Cyanella. 

Puya. 

Afphodelus. 

Anthcricuni. 

Leonticc, 

FoUia. 

C a 1 1 i X c n c. 

Aljparagus. 

Dracaena. 

Convallaria. 

Polyanthcs. 

Argolafia. 

Hyacinthus. 

Phormium, 

Aletris. 

Yucca. 

Aloif. 

Agavc. 

Gethyllis. 

Hcmcrocalli», 

Piftia. 

Lineiera. 

Adcnia. 

Feumuf. Sili REGNUM VEffETABILE. XXX» S i 1 i q u a r i a, 

Glcditfchia. 

I le r t i a, 

Lcaeba. 

Kavcnala. 

MuTa. 

y\corus. 

Orontium. 

Maitritia. R h a p i s. 

Elacis. 

Cocos. 

Coiypha. 

M e t r o X y 1 li. 

T h r i n a x. 

Tamus/ 

T o n i n a. 

V i r o 1 a. 

Calamus'. 

Juncus. 

Kichardia. 

Achros. 

Guapira. 

Aj ovea. 

Prinos. 

Durvia. 

Burfera. 

Berberis. 

Capura, 

Loranthus, 

Hillia. 

Canariua. 

PTuthura. 

Kandina. 

C o (Ti g rt i a, 

Franckonia. 

Peplis. 

Digynia. 
Gahnia» 
Oryza. 
Zizania. 
Pharus. 
B a m b u s. 
N e c t r i 8. 
N a It u s. Falckia. 
■ Atraphaxis, 
M a n I a n a. 

T r i g y n i a. 
Rajania. 
Diolcorca. 
Smilax. 
Boraflus. 
Chamaerops, 
Rumex. 
Flagellaria. 
Schcuchzeria. 
fVurmbea. 
Triglochin. 
Melanthium, 
Mcdeola. 
Trillium. 
Colchicum. 
Vcratrum. 
Helonias. 

Tctragynia. 
Petivena. 
Mattuichkia. 

Hexagynia, 
Ariltolochia. 

Polygynia. 
Alisma. 

VIIJ^EPTANDRIA. 
Monogynia, 
Trientalis, 
Difandra. 
Petrocarya, 
Dracontium; 
Aelculus, 
P m e t i a, 

D i g y n i a, 
Limeum, 

Tetragynia. 
Saururus. 
Aponogeton. 

Heptagynia, 
Septas. VIII. OCTANDRU. 
M o n o g y n i a. 

Tropacolunj. 

Osbeckia. 

Khexia, 

Oenothera, 

Gaura, 

Epilobium. H o n k e m- 
ja. Heinzid. 

Antichorus. 

Combreturii, 

Portefia. 

C I a n f e n a, 

B a r b y 1 u $. 

Trigonis. • 

Cupania. 

E u p h r i a. 

M 1 i n a e a. 

Xylocarpus, 

E p h i o I i s. 

Allophyllus. 

Grislea. 

Mimuibps. 

I m b r i c a r i a. 

Scytalia. 
Jambolifera. 
Melicocca. 

Ornitrophe. 

H y p e I a>t^, 

H a g e n i Sw 

Guarea. 

H e d w i g i a. 

Amyris. 

Sodada. , 

Bine£taria. 

Ximenia, ^ 

Saflia. 

Accr. 

Diofpyros. 

Fuchfifl. 

Mindium. 

Chlora. 

M i c h a u X i a, 

D^donaea, 

Valen- XJ{.XIC E£GNUM VEGETABILE. V a l e n t i n i a. 

Lawfonia. 

Memexylon. 

Icica. 

Talifia. 

M c I i c o p|e» 

Vaccinium. 

Scholler^, ; 

Erica. 

Ccdrota. 

Athcna?a. 

Grubbia. 

O p h i r a. 

Hcymaffolu 

Scopolia. 

Populus, 

Daphne. 

Dirca. 

Buginvillca. 

Quivifia. 

Cnidia. 

Pafiei-ina. 
Lachnaea, 

Baeckea. ,) : . . .• 
Digynia. . 

Londin. Litchi. 

Schmiedelia. 

Galcnia, 

Weinmannia, 

Moehringia. 

Codia. 

Corylus. 

L u z i o 1 a. 

Trigynia. 

Polygonum. . 

CoUiguaia* 

V o n a e a. 

Coccoloba. 

PauUinia. 

Cacdiofpermum. 

Sapindus. 
Tetragynia. 

Paris. 

Adoxa. Elatina. 

Haloragis. 

Qucrcus. 

Rhodiola. 

Margari taria* 

Myriophyllum, 

Xanthorhiza. 

IX. ENNEANDRIA. 

Mondgynia. 
Areva. 
Cadamba. 
Laurus. 

C a q u e p i V i a, 
Anacardium. 
Tinus. Gerbera» 
P a n k e. 
Plcgorhiza. 
V o 1 u t e 1 1 a. 
G i n a n n i a. 
Caflyth?. 

D i g y n i a. 
Mercurialis, 

Trigynia, 
Rhcum. 

Hexagynia. 
Butomus. 
Hydrocharis, 

X. PECANDRIA. 
Monogynia. 
Sophora. 
Anagyris. 

Myrofpermum. 
Cercis, 
Bauhinia. 
Hymcnaea. 
Parkiit&ttla.' 
Cadia. Alangium. 
CaOa. 
Puinciana. 
Cubaca, 
Epenva, Caefalpinia. 

Guiiandina. 

S c h,o t i a. 

Guajacum. 

Trigonia. 

Cynomctra. 

C r u d i a. 

Cyclas. 

Hippomanica. 

C y u j e r a. 

C r i ii a r i a. 

Marfana, , 

SoHnetatia, 

Codon. 

C e r a t o ft c m a, 

Diftamnus. 

Ruta. 

Toloifera. 

Nicandra. ,t , 

U r a t e a. D e c o d »." 

C a n t u f f a. 
Haematoxylum, 
Profopis, 
Chalcas. 
P e t a l o m a. 
Murraya. 
Adenanthera. 
Trichilia, 
Turraea. 
Sandoricum. 
Swietenia. 
Ekehergia, 
Melia. 

Zygophyllum» 
Gilibertia, 
Quaifia. 
Ochna. 
Scliinus. 
Kleinhovia. 
Fagonia. 
Tribulus. 
ThryaUis. 
Limonia. 
Gacrtncra. 

Mono- REGNUM VEGETABILE. xxxiix;' Monotropa. 

A q u i 1 a r i a. 

Dionaea. 

Juflrieua. 

Heifteria. 

Quisqualis., 

Dais. 

Melaftoma. 

Cacu cia. 

Mur i ri. 

T r i ft e m m a» 

Kalmia. 

Leckim. 

Khododendrum. 

Andromeda, 

Epiggeai 

Gualthieria* 

Arbutus. 

Jbwcarptir. 

S t r i g i 1 i 2. 

Pyrola. 

Styrax. 

Samyda. 

S i m a b a. 

Copaifera. 

D e t a r i u m. 

Czicatiii. 

CarJca. 

S i p a r u n a* 

Terminalia, 

Chuncoa. 

Bucida. 

Anavinga. 

Reyno utria. 

Myrobalanifera. 

D i g y n i a. 
Royena. 
HydranG;e3, 
T li u r a r i a. . 
Kokejeka. 
Cunonia. 
Trianthema. 
ehryioiplenium. 
Sa^ifraga. Tiarella. 

MitcUa. 

Scleranthus. 

Gypfophila. 

Saponaria^ 

Dianthus. 

T r i g y n i a, 

Ciicubalus. 

Silene. 

Stellaria. 

Arenaria. 

Checlcria. 

Brunnichia. 

Deutiia, 

H o r t c n f i a. 

Malbighia. 

Banifteria. 

Hiraca. 
Triopteris. 
Erythroxylum, 
A y 1 a n t h u s. 
Caucanthus. 

Pentagynia, 
Helicleres. 
Kiggelaria. 
Coriaria. 
Averrhoa. 
J n c q u e t i a, 
P o u p a r t i a, 
Spondius. 
R o b e r g i a, 
Cnettis. 
Cotyledon. 
Sedum. 
Penthorum. 
Bergia. 
Suriana, 
Grielum. 
Oxalis, 
Agroftemma. 
Lychnis. 
Ccraftium. 
Spargul?.. 
ForskShlea. Dccagyaia. 
, Neurada. 
Phytolacca. 

XL DODECANDRL\. 
Monogynia. 

Cytinus. 

Afarum. 

Fiwa. 

Bocconia, 

Theligonum. 

Ceratophylltim. 

Mabea. 

Baljla. 

Rhizophora. 

C r e n a e a. 

ApaSlis. 
Bunara^ 
Blackea. 
Befarieu 

Vatica. 

Enurea, 

Garcinia* 

Halefia. 

Decumaria, 

Canelia. 

Crataecea, 

Sapita, 

Triumfetta* 

Eurya. 

Peganufn. 

Hudfonia. 

Dodecas. 

Ariftotela. 

Nitraria. , 

Portulaca. 

Lythrum. 

Ginora. 

T o p o b e 3. 

Ravenfara, 

C u l h a m i a. 

Digynia. * 
Carpinus. 

Jujlans. XXXlV'^ EE^NUM VEGEyrABII^.^ Hcliocarpus* 
E"clea. ■' 
Meniipermuni» 
AgriiTioiiia. ' ■'" 

Trigynia. : 
Datifca. 
Fagus. 
Refeda. 
Euphorbia. 
Vunea. 
Napimoga. 
Tacca. ' 

Triplaris. 

Tetragynia. V' 
Quillaja. ' J ';^ 
JJlackwellia," ''''^^ 

Pentagyrifi"''*^ 
Glinus. 

Dodecagynia. _ 
Sempervivum. , 

G a it n i a. 

XII.POLYANDRIA. 
Monogynia. 

Caaus. 

Phihdelphus, 

Pfiduun, 

Pirigara, 

'Eugenia. 

Catinga. 

Metronde^ oi,'"' : "'^^ 

Fabricia."^ ' ' ' '^ '^ 

Eucalyptus. 

Myrtus» 

Scoiopia. ^ 

Foetidia. .' 

Guapuruni,' 

Punica. 

Amygdalus. ' 

Prunus. 

Plinia, Robinfonia.-'^''^ifiT 

Caflipurea. "1 -■' ^ ^ 

Chryiobalanus, 

G r a n g e r i fl. 

Xylolma. 

Poflira. 

C u b 1 3 n a i a> 

Marcgravia. • > 

Ternfiroemia, 

Aljionia. 

Thottea. 

Ciponimaj ---.w-m. ^ 

Paraleat'--'n<»"i-' 

M a d h u c a. 

Nect an dra. 

Mitraria. 

M e n i c h e a. 

Mimofa. 

Caryota. 

Trtlix. •'" 

Doliocarpus. 

Rheedia. . • - / 

Capparis.' 

A£taea. 

Sanguinaria. 

Magna. 

Podophyllum, 

Forfythia, 

Tovomita. ' 

Chelidoniura» 

Papaver, • ^. i 

Argemonc. 

Cambogia. ' 

Stalagmitis. 

Frankl ina, 

Muntingia. 

Mallococca* • 

Sarracenia. •' • 

Nymphaea, 

Bixa. 

A u b l e t i a. ' 

Sloanea. 

Trewia, 

T i g a r e a. Mammea^ .nqoiioftoM 
Grias. .i.ri nli i; ,. A 
Calophyllum* •; " ' iCI, 
Sparrmannia. ■• ntj 
VaUea. 

Bonnetia. - 
O r y g i a. 
Chadara. -: 
Tilia. .' i>u3fi;;> 

Cleyera. .' '■ ii»jll 

Laetia, ,c nmolliiT 
Marita. .r/nrflcJI 

Dugortia, :iU-'b»J 
ElaeocaFpus. IH 

Legnotis. 'A 

M y r o d e n d r u m, 
Lemnilciat 
Alcium. . . nA 

Grewia. * 

Clufia. .i.^ 

Lecythis, .(i'';\'i 

Acidoton, .xcr.(jtr! 
Delima. .cbyrp«^ 

Vateria, ,E<lrfiii«j 

Mentzelia. ,ci3'ij.qor) 
Loofa. .ri' ul i£i3CI~ 
Steerbeckia^fiatBj 
Cuepia. .fijjfsO 

Moq u ileafcCnm uqiB 
Webera. .ciI/;niftj-iiT 
Tunatea, .co j nuri3 
Sorapia, . ' •.'VX\ 

Caraipa. ' fi A 
Lagerltroemia. . > if 

Ad-ambea, •- • > i yM 
Thea. . r.vsiQ " < 
Eroteum. .nnsv " 
CaryophylluM::';^^!! 
Greggia. -iiTjni! .i i' 
Ciltus. ;8.J?ii!:!o>f 

Prockia. 
L i g h t f o o t i a. 
Hedyofrau m, 
Maerua» t^ 

Thol, REGNUM VEGETABILE. pKXXV Thoa. 
Concevcibat 

Corchorus. 

Seguieria. 

Platanus. 

P a r i a n a. 

Chryfitrix. 

Oncoba. 

D igynia. 
Crataeg;us. 
L u c u ni a. 
Cliftortia. 
Liquidambar. 
Poterium. 
Paconia. 
Curatella. ■ 
Fothergilla, 
Calligonum. 
Trichocarpus. 
Lacis. 

Trigynia. 
Sorbus. 
Seiuvium. 
C o n a m i. 
Euryandra. 
Begonia. 
H o m a 1 i u m. 
T a 1 1 i a. 
M a r fc h a 1 1 i a. 
Delphiniura. 
Aconitum. 

Tetragynia, 
Tetracera. 
L u d i a. 
Gayyocaf. 
Cimicifuga. 
Aria. 
U b i u m. 
R h i z b 1 u s. 
Pera. 

P e n t a g y n i a. 
Mefpilus, 
Pyrus. 
Tetragonia. Merembryanthemum. 

Aizoon. 

Spiraea. 

Aquilcgia. 

Nigella. 

Keaumuria. 

W o r m i a. 

B r a t h y s, 

H e X a g y n i a, 
Stratiotes. . 

Heptagynia. 
Flacourtia. 

O 6t o g y n i a. 
Wintera. 

Decagynia» 
B r a 1 e n i a. 

Polygynia. 
Rofa. 
Kubus. 
Potentilla» 
Tormentilla. 
Dryas. 
Comarum. 
Calycanthus. 
Hedycaria. 
Cycas, 
Zamia. 
2oltera. 
Calla. 
Arum. 
Ambrolinia. 
Xylopia. 
Dillenia. . 
llliciuni, 
Liriodendrum. 
Magnolia. 
Michelia. 
Uvaria. 
C a n a n g a. 
Annona. 
Vnona. 
Anemone» 
Atragene. 
Chematis. 

c 2 Thali«!!:rum. 

H a m a d r y a S. 

Adonis. ,- 

Ranunculus. 

Trollius. 

IfopyruiTi. 

Hellcborus. 

Cahha. 

Honttuynia. 

Hydraltis. 

Sagittaria. 

XIIL DfDYNAMIA. ' 
G y m n f p e r m a. 

D i f p e r m a, 

Ajuga. 

Teucrinm. 

Saturcja. 

Thymbra. 

Hylfopus. 

Hyptis. 

Nepeta. 

Lavandula. 

Sidaritis. 

Mentha. 

Perilla. . 

Glacoma. 

Lamium. 

Galeopds. . 

P 1 1 i c h i a. 

Betonica. 

Stachys. 

Ballota. 

Marrubium. 

Leonurus. 

Phlomis. 

Moluccella, 

Clinopodium. 

Origanum. 

Thymus, 

Melifla. 

Dracocephalum. 

Horminum. 

Melittps. XKXVt REGNUM VEGETABILE. Mclittis. 

Ocymum. 

Tricholtema. 

ScLitellaria. 

Priinclla. 

<j 1 a n (1 u 1 a 1' i a. 

Cleonia. 

Frafium. 

Angiofperma, 
Cpilleja. 
T a 1 i g a 1 c a. 
P i r i p e a. 
Bartfia. 
Khinanthus. 
Euphrafia. 
Mclampyrum. 
Lathraea. 
Schwalbea. 
P a 1 1 c r f n i a. 
1 ozzia. 
Pedicularis. 
A t r e l i a. 
Gcrardia. 
Chelone. 
JininsfeJfia. 
<jesnera. 
Antirrhinum. 
f ymbai-ia. 
Thunbergia. 
danioJaria, 
Martynia. 
Torenia. 
Ijesleria. 
Mon tira. 
C o n b e a. 
M y o p o r u m. 
N e m i a. 
Gal vefia. 
5crophularia. 
Ccifia. 
Hemimeris. 
Maturca. 
Digicalis. 
Tourrettia. Bignonia. 

Citharexyluni. 

Halleria. 

Tanaecium. 

Crefcentia. 

Gmelina. 

Pctrea. 

Prcmna. 

G a 1 i p e a. 

A ni b u 1 i a. 

Lantana. 

Ncphrandra. 

Cornutia. 

Loelelia. 

Capraria. 

Lindernia. 

Selago. 

Manulea. 

Hebenftreitia. 

Erinus. 

Buchnera. 

Browallia. 

Linnaca. 

Sibthorpia, 

Limofelia. 

Vandellia. 

Stcmodia. 

Obolaria. 

Orobanche. 

Hyobanche. 

Dodartia. 

Lippia. 

D o ni b e g a. 

Scfamum. 

Mimulus. 

Rucllia. 

Bareliera, 

Duranta. 

Ovieda. 

MiUingtonia, 

Volkameria. 

Clerodendrum, 

Vitex. 

Bontia. Acicannia. 
Columnea. 
Acanthus. 
Pedalium. 
Amafonia. 
T a m o n e 3. 
G e V u i n a. 
Meliantlius. 

XIV. TETRADYNA- 
MfA. 

S i 1 i c u 1 f a. 

Myagrum. 

Vclla. 

Anatlatica. 

Subularia. 

Draba. 

M o e n c h i a. 

Lcpidium. 

Thlalpi. 

Cochlearia. 

Iberis. 

AlyrTum. 

Clypeola» 

Peltaria. 

Bifcutella* 

Lunaria. 

S i I i q u fa. 

Ricotia. 

Dentaria. 

Cardamine. 

Silymbrium. 

Eryfimum. 

C h a m i r a. 

Cheiranthus. 

Heliophila. 

Hefperis. 

Arabis, 

Turricis. 

Brafilca. 

Sinapis. 

Raphanus. 

Bunius. 

Ifatis. HEGNUM VEGETABILE. xxxyu Ifatis. 

Crambe, 

Cleome. 

JCV.MONADELPHIA. 
Diandria. 

Gnetiim. 

Stillingia. 

Hippomane. 

Triandria. 
Juniperus. 
l/lphyieja. 
Gymnanthcs. 
Gahixia. 

Tetrandria. 
Ciflampelos. 
Thuja. 
Cuprefrus. 
C a o u t c li n a. 
KirganeUa, 
Securinega. 
Abronia. 
Pentandria. 
Lerchea. 
O c h r m a, 
VValtheria. 
Symphonia, 
Hermannia. 
Melochia. 
Mutabea. 
Ticorca. 

Hexandria. 
Philefia. 
N o t h r i a. 

Heptandria. 
Ephedra. 

O £1 a n d r i a. 
Plucknetia. 
Alchornca. 
Aitonia. 

Enneandria. 
Tiryaniira. 
Quararibea. Dccandria. 
Connarus. 
Hugonia. 
Geranium. 
Scrra. 

Crinodendron, 
Acrva, 
Elcaja. 
Plagianthus, 
Jatropha. 
S u 1 1 u I a n d i a. 

Endccandria. 
Brownaea. 

Dodecandria. 
Acioja. 
Pentapetes. 
Walcuffa. 
Croton. 
A c a I y p h a, 
Sterculia. 
Aleuritcs. 
Latania. 

I c fa n d r ^a, 
Hura, 
Adelia. 

Croffoftylis, 
A f f o n i a. 
Cavanilla, 

Polyandria. 
Gtijiavia. 
Safia. 
Adanfonia. 
Barringtonia^ 
Curatari. 
Carolinea* 
L a g u n a. 
Bombax. 
A n d a. 
P a I a V a. 
Sida. 
Napaea, 
Solandra. 
Malachra, 
Althaea. 

« 3 Alcea. 

Malva. 

Lavatera; 

Malope, 

Urena, 

Go(rypium. 

Cienfuegofia. 

Pavonia. . 

M a I V a V i f c u s. 

Hibifcus. 

K u i z i a. 

C u r u p i t a. 

Stcwartia. 

Malachodendron. 
Gon/onia. 

Camellia. 

Mefua. 

M y r o d i a. 

Morifonia. 

Dalechampia, 

Taxus. 

Pinus, 

Ricinus. 

XVLDIADELPHIA, 
Pentandria. 

Monnicria. 

Hcxandria, 
Saraca. 
Fumaria, 

Oftandria. 
Polygala. 
Securidaca. 
Daibergia. 
C u m a r u n a. 

D e c a n d r i a. 
NirTolia. 
Taralca, . 
Mu tuchi. 
D c g u e I i a. 
A c a r o a. 
V a t a i r c a. 
P a r i V a. 

Gali- XXXVIH BEGNUM VEGETABILE. G a 1 i d u p a. 

Andira. 

A b r u s. 

Pterocarpus. • 

A m e r i m n ar 

Erythrina, 

Piicidia. 

Eorbonia. 

Spartium» 

Genifta. 

Arpalathus. 

UIcx 

Amorpha. 

.Tetramnus. 

Crotalaria. 

Ononis. 

Anthyllis. 

Z o r n i a, 

Arachis. 

Ebenus. 

Lupinus. 

Phafeolus. 

Doiichos, 

Glycinc . 

CylilU 

Clitoria. 

Pifum. 

Orobus. 

Lathyrus», 

Vicia. 

Ervum. 

Cicec, 

Cytilus. 

Jvl ii 1 1 e r a. 

Creoffroya. 

Kobinia, 

Colutea. 

D i p h y f a. 

Crlycyrrhizav 

Coronilla. 

OrnitUopus. 

Hippocrepis. 

f etagnana. • Scorfiurus, 

Aelchynomene. ' 

S t i 1 o 1 a n t h e s* 

Hedyiarum. 

Indigofera, 

Falcata. 

Galega. 

Phaca. 

Allragalas. 

Biferrula. 

Pforelea^ 

Trifolium» 

Lotus. 

Trigonella. 

Medicago. 

XVII. POLYADEL- 
PHIA. 

Decandria, 

Theobroma, 

Abroma. 

Omphalobium. 

Dodecandria. 
Monibmia. 

I c f a n d r i a. 
Citrus. 
OcQtea. 

Polyandria. 
Glabyaria. 
A p u ui a. 
Miinchhanjia. 
Dtirio, 
Mclalcuca. 
Hopea. 
Symplocos. 
Hypericon. 
Alcyrum. 
Moronobea. 

XVIILSYNGENESiA. 

Polygamia aequa- 
1 i s. Geropogon. 

Tragopogon. 

Scorzoncra. 

Pioris. 

Sonchus. 

Lacluca. 

Chondrilla. 

Prenanthes. 

Virea. 

Leontodon. 

Hieracium, 

Crepis. 

Andryaia, 

Hyoferis, 

Seriola. 

Hypochoeris. 

Lapfana. 

Catananche. 

Cichorium, 

Scolymus. 

Arftium. 

Serratula. 

Carduus. 

Cnicus. 

Onopordon» 

Cynara. 

Carlina. 

Atraftylis. 

Barnadejia. 

S t o k e i i a. 

Carthannis. 

Caliiria. 

Spilanthus. 

Bidens. 

Caculia. 

Ethulia. 

Eupatorium. 

Ageratum. 

Pacurina. 

Ptcronia. 

Staehehna. 

Chryibcoma. 

Tarchonanthus, 

C h u q u i r a g a. REGNUM VEGETABILE. XXXIX Calca. •rjtna-r^ 


^'1 Siegesbeckia. 


Sphaeranthus, 
Santolina. : Ij ; 


' ' Verbefina. .■ : 


Echinops. 
Achanafia. 


) Buphthalmum. . 


T e t r a n t.h u s. 
Marfilallijr. 
R 1 a n d r a. 


' Polygamia Fru- 


Gundelia. 
Polygamia rupci 


> Ilranea. 


Jiingia, 
' flua. 


"1 Helianthui. 


Crufpe^ia. 
Tanaoetum. 


' Galardia.i 


N a f f a u V i a» 


■^ 


Artemilia. 


Tithonjia.,v 


Stoebe. 
Gnaphalinm. 


Kudbeckia, 
i 


Xeranthemuin,'"»;^" i 


'■'<• Coreopfis, .z; 


XIX. CRVPTOGA- 
Carpefium. v-^il''! 


' H Osmites. 


MIA. 
Bacchai-is. ' 1 ' 


:' .< Encelia. . 


Conyza. 'i 
Erigeron, 'i 


' Sclerocarpusji. 

• ."'^ Gorte«8i! i:-i'j''^ 1- 


F i I i c e sj 


..;' 


Equiletum. 


d 


Taililago. ' ' 


'• Diaelta. .£ in i 'j 


Lycopodium. 


Senecio, . ' - 


- .i Zoegea. .no!nr>fjo • 


Onculca. : .^ .. 
Alier. 


'■■ Centaurea, ' .lori; 


OphiogloJTam. 
Solidago. 


.? ;•. Todod 


Osmunda. 
Cineraria. 


Po.lygamia Ne- 


Maretta. .; 
Inula. 


^ coffajaa» ' ■ - * 


Acroftichum, . >. 


ua 


Arnica. 


Milleria. 


Fteris. 
Doronicum» 


Flaveria. 


Blechnum. 
Perdicium. 


Baltimora. 


Hemionitis. 
Miitifia. 


Siiphium. 


Lonchitis. 
Helenium. 


Polymnia. 


Afplenium. 
Boltonia. 


Chryfogonum. 


Polypodium. 
Bcllis. 


B.alfcera. 


^ D i c k f n i a. 
Bellium. 


Melampodiura, 


Adiantum. 
Tagetes. 


T r i X i s. 


Trichomanes. 
Leylera, 


B a i 1 1 i e r i a. 


Caenopteris. 
Zinnia. 


Calendula, 


Marfilea. 
Pcais. 


Arclotis. 


Piiularia. 
Chryfanthemuin. 


Ofteofpermum. 


Ifoctes. 
Matricaria. 


Othonna. 


Viixia. 


Hippia. 


Mufci. 
M a d i a. 


Eriocephalus* 


Porella. 
Cotula. 


Filago. 


Sphagnum. 
Anacycltis. 


Micropus. 


Phalcum. 
Anthemis. 
Fontinalis. 
Achillea. 


Polygamia Segre- 


Buxbaumia. 
Tridax. 


gata. 


Spiachnum. 
Amellus. 


Elephantopus. 


Polytrichum, 
Eclipta. 


Oedera. 


Mniuin, 

Bryum. Xt REGNUM VEGETABILE. Rryum. 

Hypnum. 

Jungermannia. 

Targionia, 

Marchantia. 

Algac. 

Blafia. 

Kiocia. 

Anthoceros. 

Lichcn. 

Fucus. 

Ulva. 

Conferva, 

Byirus. 

F u n g i. 

Agaricus. 
M e r u 1 i u s. 
Boletus. Thaelaephora. 

Hydnum. 

Phalhis. 

Clathrus. 

S te in o n i t i s. 

Helvella. 

A t r a £t b o I u s, 

T y m p a n i 5. 

Myrothecium. 

S e t a r i a. 

C y a t h u s, 

Peziza. 

Patera, 

Clavaria. 

Acrofperm u m. 

P u c c i n i s. 

Lycoperdon. 

T u b e r. 

Carpobolus. 

Spermodermia. 

Yermiculacia. P y r e n i u m. 

M e d u f u 1 a. 

C h r d o 11 y l u m. 

Sph aer.ia. 

Thelcobolus. 

Tremclla. 

M e f e n t e r i c a. 

Tubercularia. 

Stilbum. 

Afcophora. 

Sclerotium. 

H y It e r i u m. 

X y i ft r m q. 

Hydrogera. 

M u c i 1 a g o. 

E m b o 1 u s. 

Helotium, .^ , 

Mucor. 

K e t i c u I a r i a. 

M o n i I i a. 

Fuligo. CLAS- MONANDRIA. CLASSIS L 

M N A N D R I A. 

MONOGYNIA. 1350. RENEALMIA. 

2. AMOMUM. 
6. eUKCUMA. 8. THALIA. 5. 

X35I- 

7- 

I. MARANTA, 
MYKOSMA. 
KAEMPFERIA. 

CANNA. f Corollatae. 

* Sciitamineae f inferae: fru£lii, loculari, infero. 

CoroQa jfida : nc£lario oblongo. Calix Iphyl- 

lus. Bacca carnofa, 
Cor, 3partita: labio ovato. 
Cor. 3tida. N^(??drW«9i» 4phyllum ovato -^acumi- 

natum. Stam. 4 Itcrilia, 
Cor. 5pefala. Urupa ^locularis. 
Cor. ^fida, ringejps: labio 2partito magno. 
Cor. 5partita inegularis. CaA duplex. . 
Cor. 6partita: iabio 2partito plano. 
Cor, 6partita : iabio 2partita revoluto. Ca/t 

3phyllus. 
Cor. quafi duplicata: utraque ^fida, intei^ioK 
brevior ventricofa : lobis lateralibus 2 
cmarginatis, 
Cor. ringens: labio^fido: medialaciniaeraai:» 
ginata. 
4petala. Ca/. o. Antherae geminae. 
•. tubulofa : Hrabo 5paj:tito. Capf. glo? 

bofa polyIp«rma. 
tubo filiformi infra faucem perforatam 
fubinflato, //w^<? duplici : utroquetri- 
partito, 
TSIANA. Cor. fubcampanulata : /««^^ pilis denfis claula» CircumfcifTa capfuta dicitHr iUtt , /jme matHro ftHiiH horiaontaliter difcedit. 
Superus flos f. calix, cui germen fub receptacHle ^ vet CHJus ealix ahit in jruSmn, 
fecuvdnm Tonrnefortii. ' ' 

Inferus flos , cui germen fupra receptacututn , vet chjhs piJiHlHm aiit in fnt^m W 
mente Tournefortii. 

Ergo fruilus inferut et fios fuperUt idm fftttt » iit «C oppojito frn^H» 

SuptrHs et flos inferw, 4. ALPINIA. 3. C0STU3. PHILYDRUM. Cor. 
SPHAEROCARPUS. Cor. 

HEDYCHIUM. Cor. D. H. HILL UBRARY: 
North Carolina State rrJl 2, MONANDRIA., 

t VcderinHa ruhra^ Qqhitvapa. Tradefcantia mnnaudfa. 
** floribus iiionoicife. ' ♦ 

1427. PH^LL/^CHNE,; C^. infundibuliformis» Cal, ^pliyllas , fu« 

, perus. Capf. polyfpcrma. 

1036. ELATEKIUM. CaL O, Cor. hypocratcriformis. CupJ. infcra, 

pulpoia. 

f Apctalae. 

* floribus divicis. 

109$. PANDANyS. (^. Cal. O. Anthcra feflilis , ramificationibus 
/ ' thyrfi inlerta. Filam. o. 

?. Cai, O. Cor. o. Sti^mata 2. FruSius com- 
pofitus. . 
BROSIMUM. Amentum globofum undique teftum fquamis 

orbiculatis pcltatis. Cor. o. ^ 

cP*. Filamenta lolitaria inter fquamas. 
?. Stilm bifidus. Racca ifperma. 
ASCARINA. Ainentiim filiforme. Cor. o. ' 

(^. Anthera ^lulca. 
. ?. Stil. o. Stigma fubtrilobum, Pericarp. 
Ilperuuun, 

** floribus jnqrioJcis. 

NIPA. Spatha. Cor. mar. 6pctala. Drupac angulatae. 

i^2^. CAStPARINA. «^. Cal. amenti, fquamulit bipurtitis corollam 

mentientibus. 
'>*-,.oo -: ,.• .\: '^; Gi/. amcnti. 5'///. bifidus. Strobilus. 
1399-. MYRISTICA. Cal. ^fidus. ^//Vrbreviffimus: Itigma duplex 

acutum. 
I4i6. ARTOCARPUS. ^. Cal. bivalvis. 

?. Cal. O. 5"///. I. T)rupa multilocularis. 
1033. CYNOMORIUM. G/A amenci. 5"/?/. i. 5"«//. i.fubrotundum. 
BaLANOPHORA. C«/.o. 

c^. pauci , Cor. 4petala. 
?. innumeri, Cor, o. 
K05. CHARA. c^. Ca/. o. 

?. Ca/. 4phyllus. Stigma gfidum, Sem. I. ««I ^* floribus hermaphroditis. 

9. BOERHAAVIA. Ca/. o. Cor. ipetala, campanulata. 

II. HIPPURIS. Crt/. O. Cor. O. 

-10. SALICORNIA^"**'^'** 'C(j/. iphyilur,, 4gonus, truncatus, ventri- 

colus. Cor. o. 

APHA- MONANDRIA. 12. APHANES. 
NECKERIA. 

TAMBURISSA. 

CUCULLARIA. 

Q.UALEA. 
MONODYNAMIS. Cal. iphyllus, tubulattw: orc plano 4-g 
fido. Cor. o. 

Cal. iphyllus, ^dentatus. Cor. o. SetM. I. 

J^ec. fquamac baccatac frudtus inclu- , 

dcntes. 
Cal. commun. ^fidus , perfiftens. Cor. O. 

fru^tis depreffo globofus: nucleis tu- 

nica aurantia veliitis. 
Cor- 4pctala inaequalis: petalum fuperiu» 

bafi definens ia ne&arium cornicula- 

tum longum. 

Anther. 2locularis. Teriearphm jlocula- 

re, polyfperimvm. 
Cor. 2petala , inaequalis : Petalum fuperius 

bafi definens , in neBariutn cornicuIa"« * 

tum bi^eve. Antiera fuleata. 
Cal. 4fidus: lacihia unica maxima. Cor* 

infundibuliformis ^fida. Capf. 2(p€r- 

ma: Semina arillata. 
Scirpm poiytricboiden , atropurpureus , oe* 

ftivatis y anomalus. 

Cyperus nitensfjiavidus^ IntCQfephaluti - 

DIGYNIA, * fioribiis hermaphroditis* 
■}■ Flantae. 

CORISPERMUM. 

13. CALLITRICHE. 

14. BLITUM. 
1352. MNIARUM. 

LACISTEMA, Cal o, Cor. 2petala. Sm. I. 
Gj/. O. Cor. 2petala, Capf. bilocularis. 
Cal. ^fidus baccatus. Cor, o, Sem. t. 
Cal. 4partitus fuperus. Cor. o. Sem. l, 
Cal. Amenti fquama. Cor. 4partita. FilutH 
2fidum. Bacca^QfMwXhUf ifperoia. 

f f Gramineae. 

Leerfon monandra. 
** fioribtis monoicis. 
1035. CERATOCARPUS. Cal. 2j)artitus. Cor^ o. Stm. I. infcnunl Cinna. A 2 TRI 4 lifONANDRIA. 

TRIGYNIA. 

* flmbtii dlvicis, 

I0(;6. NAIAS» <?*♦ Cal. 2fidus-. Cor. ^fida. F/7rt;;/. o. 

§. Ca/. o. CoA". O. Ccfpf. ilocularis. 
Salix monandra. 

** floyihut momicii, 

1429. AEGOPRICON. c?*. Amennm^ Cal. ^fidus. Co»'. o» 

?. Flores folitacii. Bacca ^cocca. 

;'•■>■<.'<*-■■ 

TETRAGYNIA. 

1034.ZANNICHELLIA.C?'. Cal. Q.; C^f-. O. 

,§♦ €«/. iphyllus. Cba o. Sem. 4. . /.- • MONO MONANDRIA MQNOaiYNIA. Canns. . s 

MONOGYNIA. 

I. CANNA. Coro/ia 6partitaere8:a: labio bipartito 
revoluto. ^'///i/ilanceolatuscorQl- 
lae adnatus. Calix triphyllus. Cap- 
fida ^locularis. 

indica. 1. C. foliis ovatis utrinque acuminatis nervofis. Ic. ap, Mil^ 

* ler iUii/ir. offex. fyji. 

anguftifo- 2. C. Foliis lanceohtis petiolatis nervofis. Sp, pl. p. 1675. 
lia. Pif brflf. 213. 

glauca, 3. C. foliis lanceolatis petiolafis cnervis, Dill, eph. t. ^^. /T 
64. Habitat in aqud/is. 

juncea. 4. C. foliis lincaribus nervofis feflrUibus. Retz, obf.hot, l.p. 
•9. «. I* Habitat in Sina. 

I350^ RENEALMIA. Cor. sfida: neQ:ario oblongo. 

Cfl/. monophyllus. SuppL 
p. 7. 

cxakata. i. Reneaimia. Suppt. p. 79. Riwtpf. amh. 6. t. 6i. '3. 

2* AMOMUM. Cor. 3-6fida: lacinia prima paten- 

te. Capf, baccataj infera, 3- 
locularis. 

Zingiber. I. A. fcaponudo, fpica ovata. yacq. Hort. PlfJtf.t.y'). Co- 
roUae limbus trijidusf. hiiahiatus, labio fuperiori integyOy 
inferiori divifo , intra qifcm neElarinm tniobuin. 

2eri!tn- 2. A. fcapo nudo, fprca oblonga obtufa: Jo,cq. Hort. Vind» 
bet. 3. /. 54. Mtirray Corum, Goett. 1775. p. 26. /. 2. €0- 

jrxtUa A.2.ingiberis. 

Cardamo- 3. A. fcapo fimpliciiTimo brcviflimo: braficis aftcrnis laxis. 
mum. Kumpf amb. 5. /. 65./. I. Flanck pl. med. /. J. 

Granum 4. A. fcapo ramofo breviflimo. Flania etiawnum obfcura, 
Paradifi. Rhees b: mal. ir, t. 6. 

Curcuma, 5, A. fcapo fpathis laxis ex centro folionim. yacquin Horf, 
Vind. 3. t, 4. CoroUaeiimbitffexfidus. . 

A 3 6. A, 6 MONANDRIA MONOGYNIA. Amomum. 

Mioga. 6« A. fcapo brevifllmo , capfula ovata , foliiscnfiformibusacutis. 
Thunb. ft. jap. p. 14. CoroU. limbus 4partitas : iacinia in- 
tima diffitmli, 

repcns. 7. A. fcapis procumbentibus , floribus racemoCs fpathae in ba- 
Hs, foliis lanccolatis utrinque acuminatis. Soiuerat. it» 
2.p. 248. t. 136. Corollae limbits ^fidus ^ lacinia quartx 
tftajore fubfpatulata , capfula obtufa trigona. 

anguftifo- %, A. fcapo breviflimo : brafteis altcrnis furfum majoribus, flo- 
Tium. ribus dcnfe fpiratis : corolla labiata ; labio trifido. Son- 

nerat. it. 2. p. 242. /. 137. Caertn. de fr. et fem. cent, 
1. t. 12. /. I. 

Globba. 9. A. caulibus folitariis fcapis brcviflimis , {pathfs ovatis , fb- 
liis alternis petiolatis bifariis oblongis acuminatis. Koe- 
nig apud Retz, ohf. bot, fafc. 3 p. 60. Rumpfamb. 6.t.6l, 

inonta- 10. A. fcapis creftis longforibus , ipicac bra£leis imbricata , fo- 
num. liis petiolatis ovatis acutis. [Koenig fipud Retz. obf. bot. 

3. p. 51. 

littorale. II. A. fcapis brevifllmis fquamofls, /pathis ovatfs, caulibus 
plurimis , foliis apices nutantibus. Koenig apud Retz. 
obf. bot. 5. p. 52. 

Kocnfgii. 12. A. fcapis brevibus , Ipathis cordatis , foliis apfce elongatis 
tortuoiis. Koenig apud Retz. obf bot fofc. 3. p. 52. 

uligino- 13. A. fcapis crefto-curvatis, fpathis ovatis, floribus lingulis 
ium. bibrafteatis , foliis feflllibus. Koenig apud Retz. obf, 

bot. 3. p. j6. 

ipurium. 14. A. fcapis folitariis fquamatis, fpicis ovatis: bra£Ieis \m- 
bricatis , foliis fnbpetiolatis oblongis. Koenig apud 
Retz. obf. bot. 3. /». 59- 
^) LampujengvelThamung? KoenigapudRetz.obfbot.^.p.62. 

fcyphifc- 15. A. fpicis fubfeffihbus crcdis oblongis : brafleis imbricatis, 
rum. foliis fefliiibus. Koenig apud Retz. obf. bot. 3. p. 68, 

Leonurus. 16. A. fcapis brevibus, fpicis ereftis oblongis: bracleis apprct^ 
fis, foliis petiolatis. Koenig apud Retz. obf bot. 3./). 70. 

fylvcilrc. 17. A. fcapo nudo, Ipica clongata: bi*afleis oblongis vcntri- 
cofis, foliis lato- lanceoJatis. Sloane hiji.jam. l, t. lO^, 
f. 2. Gaertn, de. fr. et Sem. cent, l. t. 12. /. I. 

fjigrum. 1$. A. bacca ovato • globofa fubuniloculari, corollac bafiinfun- 
dibuliformi coronata. Gaertn. de fr. et fem. cent. J. /. 
12. /. X. 

19. A. • MONANDRIA MONOG^^NTA. Coftns. . 7 

mediuin. 19. A. capfula obltfnga triquetro - pyramidata cociacea, tri- 

valvi. Gaerfi:. de fr. et Sem. cent. I. /. 12. /. I. Blank. 

herb. t. 584. /• M-2I. '■) 

minus. 20. A, capfula fubgloboia trifulca coriacea evalvi. Gaertn, de 

fr. etfem. cent. I. /. 12./. I. Blqjtckw, herb, /. 385./^ 

I-3- et t. 5b4-/2-7' 

3. COSTUS. Cor, o. interior inflata ringens: hbio 

inferiore tTifido. 

arabicus. i. C. foliis fubtus fcricis. Regn, hot. t. 504. 

/3) Coltus malaccenlls,- Koenig apud Rctz. obf. bot» l^ p. 711 

glabratus. 2. C. foliis iitrinque glabris. Meriatt,fur,t,i6. 

1351^ MYROSMA. Cor. spartita , irregularis. CaL 

duplex: exterior ^^phyllus; 
interior tripartitus. SiippL 
P> 8. 

cannaefo- 1. Myrosma. . StippLp. 8a Rheed. H. mal. il. p. 67. t. 34? 
lium. 

4» ALPINIA. Cor. ipetala irregularis: linibo du- 

plici: Cop/" baccata, infera, ilo- 
cularis, evalvis. 

raccmofa. I. A.- racemo terminali. RottboU. cott. havn. 2. p, 24^. t. I. 
/3) Koenig apud Retz. obf. bot. 3./). 62? Alpinia iefTilis. 
«y) Alpinia multieaulis. Aubl. pl. guj. l. 

ectfiden- 2. A. racemo radicali compofito. Swarts liov. geii» etfp. pl, 
talis. /?. II. 

fpicata. ,3. A. floribus fpicatis. Jacq. Jiirp. affier, piff. p. J. t. l. att 
Iwjus generis ? 

JLangaus. 4. A. floribus puniculatis tcrminalibus. Koenig apud Retz obf. 
bot. 3. p. 64, 
^) Languas chinenlis. Koetzig apud Retz. obf. bot. 3. p. 6?. 
%) Languas aquaticum. Koenig-apud Retz. ohf. bot. 3. p. 67, 

A 4 5- A- Amomi, Alpiniae, Carcumae, Thaliae chara£ler varmi adhuc, neque Kocnigii 
induftri» laudabili Jatit adhnc illuftratHs, % MONANDRTA MONOGYNIA. Maranta» 

jamaiccn' 5, A. capfula ovata fubtrigona chartacea, coroUae tubo coro- 
fis. nata. Oaertn, de fr. et fem. cent. i. t, 12-/. 2. 

5* MARANTA, Cor. ringens ^fida: laciniis saltqr- 

nis patentibus. 

arundina- r. M. culmo ramofo. Mart. cent. t. 39. 
cca, 

Galanga. 3. M. culmo fimplici, foliis lanceolatis feflilibus. 'Rumpfamh. 
5. /.63. P/anck pl. med. t. 6. 

comofa. 3. M. coraa foliolis reflexis-. Suppl. p» ^O. 

AHovia. 4. M. foliis ovato rotuudatis, feapo nudo> capitulo foliofb. 
Rheed. h. mal. i\.p.6y.t. 34. 

ipicata. ^. M. foliis ovato - oblongis , fubfalcatis , fcapo nudo, flori- 
bus fpicatis. Aubl. pl. guj. 1. p. 4. «. 6. 

Arcuma. 6- M. caule infcrne nudo. .^uh/. pl. gu). i. 

maIaccen-7. M. caule fimplici, foliis petioUtis ovatis. Burm. ind» 
fis. 

humilis. 8. M. caule ramofo foliisbreviorc, radicibus tuberolis. .Au&l. 
pl.guj.l. 

Tonxat. 9. M. radice nodefo. Rumpf amb. 4. /. 7, 

lutea. 10. M. folio ampliflimo. Aubl. pl. guj. r. 

6. CURCUMA» Stamina ^fterilia , quinto fcrtili in- 

tra ne^tarium. 

rotunda. I. C. foliis lanceolato-ovatis : ncrvis lateralibus rariflimis. 
Rumpf amb. 5. /. 67. 

longa* 2. C. foliis lanccolatis : ncrvislateribusnumerofiflimis. Regn, 
hot. t. 346. 

7^ KAEMPFERIA. Cor, 6partita: laciniis ^majori- 

bus patulis ; unica bipartita. 
Sti^ma bilamellatum. 

Galanga, I. K. foHis ovatis feflilibus. Petiv. gaz. t. 19, /. 2. 

rotunda. 2. K. foliis lanceolatis petiolatis, Rbeed. h. mal, II, /. 9. 
Planck pl. tmd, t. 5. 

3. K. MONANDRIA MONOGYNIA. Sphaerocarpos. 9 

purpurca. 3. K. foliis ovatis pctiolatis. Koenig apud Retz. fifv. ohj, hot. 
3. P' 57- 

SPHAEROCARPOS. Cor. irregularis^partita. Capl. 

globofa , Iblcato - rugofa 
polyfperma- 

Htin. I. SniAERocARPOs. Koenig apitd Retz, fafc. ohf. hot. 5. p. 49. 

HEDYCHiUM. Cor. tubo filiformi infrafaucem per- 

foratam fubinflatOj limbo6par- 
tito. 

coronari- i. HEDrcHiuM. Koeiiig apud Retz. phf. l/ot» ^, p.^J^. RutMpf 
uin. amb. 5. /. 69. /. 3. 

TSIANA. Cor. tubo campanulato fubangulofo, lim- 
bo interiore cucullato-campanulata, 
fauce pilis denfis claufa. Capf oblon- 
ga triquetra. 

jpeciofa. I. Tsiana. Rheed. h. Mal. ii. t. 8- Koenig apud Retz. ohf, 
bot. 3, p. 75. Bankfea fpeciofa. Riiwpf avib. 6. /. 64. 
/. 2. Herba fpiralis. 

g. THALIA. Cor. 5petala undulata. Drupa ilocu- 

laris. 

geniculata. I. Th. corollis pentapetah's. Kotthdll. col}. bavJi.2.p.24^.t.Z. 

cannaefor-2, Th. corolhs hexapetahs; neclario bifido ere^o. Forfi.fi. 
mis. aufir. p, i. 

PHILYDRUM. Cor. 4petala : petalis 2 exterioribus 

ovatis; interioribus minoribus 
lanceolatis. Cai, o. Spatha iphyl- 
la. Antherae gcminae. Capf. 
fupera, ^locularis. 

lanugino- 1. Pkilvdrum. Gaertn. de fr. etfem. cent. I. /. i6./. lo. 

^^^' ^ A5 CUCUL. lo MONANDRIA MONOGYNIA. Ciicullaria. 

CUGULLARIA. Cor, 4petala inaequalis. Petalum 

iuperius adfcendens, bafi de- 
finens in nedtarium cornicuh- 
tum longum Filum apice cu- 
cullatum : Anthera loculis 2 
difcretis. Peric. ^loculare po- 
lyfpermum. 

Vochy. I. CucuiiARiA. Aubl. pl. gtij. i.p. i%. t. 6. 

OUALEA. Cor, 2petala inacqualis : Petalum fuperius 
ereQ:um bafi definens in nedtarium 
corniculatum breve. Filum '^dfccn' 
dens : Anlhera fulcata. Peric, ilocu- 
lare polyfpermum. 

i-ofca, I. Q. petiolis longrs, petali fuperioris ungiie nullo. Auhl.pl, 

^uj. I. p. 5. M. 
cacrulca. 3. Q. petiolis brevibus, petalo utroqueungucinftnifto. Auhl. 

pl. guj. I. /». 7. /. 2. 

MONODYNAMIS. Ca/. ^fidus: lacinia unica maxi- 

ma. Cor. ^fida, infundi- 
buliformis. Cap/afperma: 
Sem, arillata. 

Jfcrti. I. MoNODYNAMis. fVillt/en Schf. berl. "Naturf. 10./). 51. A 2. 

1399, MYRISTICA. o^. Cai ^fidus. Stam. i. fu- 

perius anthera cinQ:um» 
' ?♦ Cal. 3fidus, germe;^ inclu- 

dens. Stil. breviilimus. 
Stigma duplex acutum. 
Bacca carnofa ifperma, 
membrana (icca reticula- 
ri inter baccam et femen. 

tementO' I. M. foliis ovatis, fruftu tomentofo. Sonnerat. it. n. Gui)t. 
fa. r. 116 -118. 

2. M. MONANDRfA MONOGYNIA. Phyllachne. li 

inofchata. 2. M. folfis lanceoiatis , fruaii glabro. Ktimpf amb. 2. t. 5. 
Tbuttb. nov. aB. Stockb. 1782. t. i.f. i. 

febifera. 3. M. foliis cordatis oblongis fubtus fruftibusque tomcntofis. 
Aub/. p/.guj.p, 904, t. 345. 

fitua. 4. M. foliis oblongo-Ianceolatis fubtus pubefcentibus , calici- 
bus fruftibusque villofis. Swarti nov. pl. gen. etjp.p.^6, 
Ga^rtn. d. fr. etfem. cent. 3. t. 41. /. 3. 4? 

da^^yloi- 5. M. bacca ovato-oblonga: arillo ingrato. Gaertn.fr. et 
des. Jem. cent. 3. /. 41./; 2. an diJiinSiafpecies? 

1427* PHYLLACHNE. o^. Cal. 3phyllus , fiipe- 

rus. Qor. infun- 
dibuliformis. 
%* CaL 3phyllus , fupe- 
rus. Cor. infundi- 
^ buliformis. Stig' 

ma tetragonum. 
Gzp/I^^olyfperma. 

iiliginofa. I. PHTttACHNE. Forjl char. gen. pl. t. %%. 

I036* ELATERIUM. o^* Cal o. G?r. hypocrateri- 

formis. 
$. Gz/. o. Cor. hyp.ocrateri- 
formis. G^p/inferaj ilo- 
cularis, 2valyis. 

carthage- i. E. foliis cordatis anguiatis. Jacq. fiirp. amer. /♦ 232. 
nenfc. 

trifolia- 2. E. foliis ternatis incifis. Mant.j), 123. 
tum. 1096» 12 MONANDRIA MONOGYNIA. Panaanus. 

I096* PANDANUS, ^. CaLo/AntherafQiTills, ra- 

mificationibus thyr(i in- 
ferta. 
?♦ CaL o. Stigmata 2. Fru- 
cius compofitus» 

edoratiT- I. Pandanus. Rumpf amb. 4. /. y^-gi- Keura Thunb.nov, 
Ijma. ^lant. gener, p. 26. Odoris praejlajttijjlrni ergo culta. 

BROSIMUM. Flores divici. Amentum globofumun- 

dique te£tum fquamis orbiculatis 
peltatis. Cor. o, 

^' Filamenta folitaria, inter fquamas 
erumpentia» 

?♦ 67/7w^ bifidus, Bacca I fperma. 

Alica- I. Br. foliis ovato-lanceolatis perennibus, amentis foIitariis> 
flruni. fru£lu corticofo. Srvnrts nov.pLgen. etjp.p. 12. 

fpurium. 2. Br, foliis lanceolato-ovatis acuminatis, amentis ovatis gc- 
minis, frafta molli. Sivarts nov. pl. gen, et fp. p, I2. 

ASCARINA. F/omdivici. y^me^^^mfiliforme. Cor.o. 
©^. Anthera recurva, ^fulca. 
?. StiL o» Stigma fubtrilobum, Fe- 
ricarp. ifpermum. 

poly^fta- I. AscARiNA. ForJ}. char. gen.pl, p. ^^, t. %f). 

chya. 

NIPA. ^* Spatha, Cor. 6petala, 

?. Spatha. Cor, o. Drupae angulatae. 

iiuticans. i, Nipa. Thunb, nov, aB. Stockh, 1^22* 3t n. 6, 14^8' MONANDRIA MQNOGYNIA. Cafuarina. 15 

1428. CASUARINA. o^- Cal. amend. Sqmmulae 

bipartitae corollam refe- 
rentes. 
% Cal. amentL Cor. o. Sti- 
lus bifidus. Strobilus, 

cquifeti- I. C. monoica, ramiilellis flaccidis, ftrobilorum fquamis lacvi- 
folia. bus villofis, paginis mafculis feptempartitis, ciliatis ap- 

proximatis. Ruwpf amb. 3. /. 57. 

ftrida. 2. C. divica , rimukllis ereftis , fu-obilorum fquamis lacvibus, 

glabriuiculis , vaginis mafculis multifidis glabris. Jct* 

hort. Kew. 3. p. 320. 
torulofa. 3. C. divica, ramulellis flaccidis, ftrobilorum fquamis viHofis 

tuberculatis, vaginis mafculis quadrifidis. Act.hort.kew, 

3. p. 320. 
nodiflara. 4. C^ verticillis ftaminum remotis. Thiinb. iiov. pl. gen.p. 54. 

BALANOPHORA. Flores monoici capitati. Cal o. 

a^. magni pauci ad bafin capi- 

tali. Cor. 4petala. 
?. innumeri parvi. Con o. 

fungofa. I. Balanophora. Jnjl, char. gen.pLp. 'io. t- 'p. 

1033. CYNOMORIUM. o^. Cal Amentum imbri- 

catum. 
?♦ Cal in eodem amento. 
Sm. I. fiibrotundum. 

coccine- I. C. ftipite fquamofo, amento cylindrico. Amoen. acad. ^. 

um. /. 2, Flanta tota uniciim amentum, 

jainaicen-2. C. ftipite.fquamofo, arfictito elongato. Svoartsnov.pl.gen. 

fc. p. 12. 

cayancn- 3, C. ftipite nudo , amcnto fubglobofo. SwarU nov, pl. gen- 
fe., p. 12. 1426* 14 MONANDRIA MONOGYNIA. Artocarpus. 

1426. ARTOCARPUS. Amentum cylindricum fen- 

fim incraflatum , flori- 
bus teftum. Cor, o. 

c^» Cal. 2vahns. 

i» Cal. o. Bacca compofi- 
ta: univer(alismaximay 
polyedro - muricata ; 
partiales numerofifli- 
mae iloculares, ilper- 
mae. 

incifa. |. A. foliis incifis. 

a) fru6lu apyreno. Forji.v. Brodbnum. t. \.%. 

/?) fru«Su leminifero. Sennerat. it. nov. GuiH.p.^^.t.^*J'6o. 

intcgrifo* 2. A. foliis integris. Rumpf amb^ I. /. 30. 31. Gaertn.de 
lia. fr. et Sem. cent. 5. /. 71. 72. 

1203. CHARA. &^. Cal. o. Anthera gQrmini ihb' 

je8:a. 
?. Cal. 4phyllus. Stigma sfidum. 
Sem. 1. 

tomcntofa. i. Ch. aculeis caulinis ovatis. Mort/. hift.pl. 3. t. 4. /9. 

vulgaris. 2. Ch. cauhbus laevibus, frondibus iatcrne dentatis, Vaift^ 
aB. parif. 1719. /. 3./. I. Baccae tblongae polyfpermae. 
Weis. 

jhifpida. 3. Ch. aculeis cadinis capillaribus confcrtis. Fl. dan. t. 154. 

flexilis* 4. Ch. cauhura articuHs inermibus diaphanis fupernclatioribuSk 
Dili. eph. N. C, cent. 6. app. f. 13. /. 2. 

9. BOERHAAVIA. CaL o. Cor, ipetala, campa- 

nulata, plicata. {Stam. in- 
tcrdum 2.) Sem. 1. n5dum, 
calici indurato inclufum. 

ercfta. r. B. caule erefto glabro , floribqs diandris. Jacq. Horf* 
yind. I. A 5. 6. 

' ' 2. B, MONANDRIA MONOGYNIA. Aphanes. ij 

difFufa. 2. B. caule laevi ilifFiifo, foliis ovatis. Rheed. b. mal. y.t. 56. 

hirfuta, 3. B. caule (lifFufo pubefcentc, foliis ©vatis rcpandis. Jacq, 
Hort. Vind. T. /. 7. 

fcamlens. 4. B. caule crefto , floribus diandris , foliis cordatis acutis, 
Jacfj. Hort. Vind, I. r. 4. 

repens. 5". B. caule repcnte, fioribus monandris. 

anffuftifo» 6. B. foliis linearibus acutis. 

iia. 
tetrandra. 7. B. caule repentc, fioribus tetrandris. Forji. ft. aujir. p^ 2. 

166. APHANES. Cal. tubulatus: ore plano 4 vel 

gfido. Cor. o. SeriK i. ova- 
tum, acuminatum. 

arvcnfis. I. Aph. foliis trilobis. Gaertn. de fr. etfsm. cent.^.t.^J^^.f.Z» 

Swartfii. 2. Aph. foliis tripartito - trifidis hirfutis. Swarti mv. pl. gen. 
ttfp. p. 38. 

10. SALICORNIA. CaL ventriculofus , integer. 

(Stam. in nonn. 2.) Sem. 1. 

herbacea. I. S. hcrbacea patula, articulis apicc compreflis ctnarginato- 
bifidis, F/or. dan. t. 303. 

fruticofa. 2. S. caule creflo fruticofo , articulisfubaequalibus obtufis: in- 
ternodiis approximatis. 

virginica. 3. S. herbacea ere^a , ramis fimpIicifHmis. Stamina inter- 
dum 2. 

arabica. 4.- S. foliis altcrnis vaginalibus obtufis hinc dehifcentibus. Pal- 
las it. I. /. A. f. i^. Supp/. p.^l, 

cafpica. 5. S. fruticofa, articulis cylindricis, fpicis filiformibus, PaU. 
.y it.i.t.A.f2. 

foliata. 6. S. foliis linearibus alternis amplexicauli-decurrentibus, 
Suppl. p. 81. Pail. it. i.t.C.fi.2. 

ftrobila- 7, S. caulibus proftratis, flagellis longiffimis, furcuhs ereffis ra- 
cea. mofis. Pall. it. l.p. 481. t. B, /. I. 2. 

cruciata. §. S. fruticofa, pedunculorum articulis cruciatis, caulis glo- 
bofis, HabitaP in Arahia. FgrjHl fi, aeg. an p, 2. 

9 S. I6 MONANDKIA MONOGYNLA. Tamburifni. 

perfolia- 9. S. fruticofa , foliis carnofis urceolato-orbiailaribiis canlc 
ta. pcrfoliatis. Habitat in Arabiae iittore. Forskil fi. aeg. 

ar. p-3- 

TAMBURISSA. Cor. o. Cal. communis, ^partitus, 

femiclaufus femina includens. 
Truclus dcpreflb - globorus: 
nucleis arillatis. 

cjuadrifida. I. Tamburissa. Sonner. it, z.p. 237. /. 134. 

NECKERIA. CaL i- phyllus , sdentatus. Cor.. o. 
Sm. I. Rec. fquamae baccatae, 
fm. includentes. 

campeftris. I. Neckeria. ^iton hort. Kew. i.p. 5. 

11. HIPPURIS. Cal.o. Sti^ma Rmphx. Sem.j. 

vulgaris. i. H. foliis oftonis fubulatis. StippL p. ^i. Pl. dan. t. 87. 

tetraphyl-2. H. foliis quaternis oblongis obtufls. SuppL p. 81. 
la. 

lanccola- 3, H. foliis lanceolatis: inferioribns quatcrnis fuperioribus qui- 
ta. nis. Retz. obf. bot.fafc. 3. r. i. 

DIGYNIA. 

LACISTEMA. Cal amenti fquama. Cor. 4partita. 

Filamentum sfidum. Bacca^c- 
dicellata , i fperma. 

myricoi- i. Lacistema. Berg. aSi. Helv. 7. t. X. 
des. 

12. CORISPERMUM. Ca/. aphyllus. Cor.o. Sem.u 

ovale,nudum, ereclum, 
plano-convexum, alatum» 

hyfTopi- I. C. floribiis lateralibus, Buxb. ccnt. 3. t. 55. Gaertn. de fr. 
fttlium, 6t fan, cent, 5. t. 75. f. 7. 

2. a MONANDRTA DIGYNIA. Cali/tnche; I7_ 

fquarro- 2, C. fpicis fquarrofis. Buxbaiim cent. i^. t. ^6. . 
furn. 

13, CALLITRICHE. Cal o. Fetala 2. Sem. ^nu- 

da , hinc niembranaceo 
marginata. 

verna. I. C. foliis fupcrioribus ovalibus, apice integris. Col. ecphr. 
I. ic. p. 316. GaertH. de fr. et Jetn. cent. 5. t. 68. f. 4» 
/3) C. foliis omnibus lanceoiato-ovatis obtufis. 

a^uflum- 2. C. foliis omnibus linearibus apicc bifidis, floribns herma- 
nalis. phroditis. hoef, fi. pru/f. t. 38. Aljine aqiiatica minor f. 

fiititans. C. Bdith. pin. 297. 

dubia. 3» C. foliis fuperioribus ovalibus : caulinis linearibus apice bifi- 
dis. tiojfm. obf. bot. n. !♦ 

brutia. 4. C. foliis Jinearibus oppofitis connatis, internodiis diftanti- 
bus. Petagn. inji. bot. 2. p. 10. 

14^ BLITUM. Gz/. 3fidus baccans. Petalao. Sem,u 

feminudum. 

capita- I. Bi. capitcllis fpicatis terminalibus. Knorr deL hort. i, 
tuin. /. E. 3. 

virgatum. 2, Bl. capitellis fparfis lateralibus. lc.inMiUAUitJlr. of fex.fyfl. 

chenopo- 3. Bl. capitellis verticillatis exfuccis. Mant.p. 170. 
dioidcs. 

1359. MMARUM. Gz/.4partitus, fuperus. Cor.o, 

Sem, I. 

biflorum. i. Mniarum, Suppl.p. gi. Forfterchar.gen.pl. t. j. 

1035. CERATOCARPUS. o^. Ca/. 4partitus. Cor.o. 

Filamentum longum. 
$♦ Cal. 2phyllus, germini 
adnatus. Cor.o. Stili 
2 . Sem, 2corne, com- 
prefTum. 

arcnarius. I. CERATOCARrus. Bitxb. aSi. Petrop. i. /. 9. 

B TRl' ,g MONANDRIA TRIGYf^IA. Najas. 

T R I G Y N I A. 

1096. NAJAS. c^» CaL cylindriciis, afidus. Cor. 

4fida. Filamentum o. 
?. Gz/.o. Cor.o. Cop/w/a ovata, ilo- 
cularis. 

marina. I. Najas. Vaill. aSi. par. 1719. /. I. /. 2. 

1429^ AEGOPRICON. a^. Amentum. Cfl/. 3^^\JiS. 

Cor. o. 
?. F/ore5 rolitarii. Cal. ^fidus. 
Cor. o. Bacca ^cocca. 

bctulinum. I. AEcofRicoN. Suppl. p. 41"^. >. 

TETRAGYNIA» 

1034* ZANNICHELLIA. Flores monoici , apetali. 

c^. Cal. o. 
?. C«/. iphyllus, cam- 

panulatus. ^fw. 

circ. 4. 

paluftris. I. Zannichellia. Fior. dan. t. 167; Gtf^i';//. dtfr.etfem. 
(tnt, I. /♦ 19« /• ^* CLJ5 DIANDRIA. 

CLASSIS II. 

D I A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

'j' fioribiis hermaphfodith. 

* Jlaminibus a pijiillo paiiUfper remotii, 
-4 fioribus inferis. 
f t?ionopetaHs. 
i regularibus. 19 20. OLEA. 

CEKANTHUS. 21. CHFONANTHIJS. 
19. PHILLYKEA. 

13. LlGUSTRUM. 

22. SYKINGA. 

HEBE» 

TUBIFLORA. 

COOKIA. 

25. ERANTHEMUM. 
17. JASMINUM. 
16. NYCTANTHES. 
MAYTENUS. Cor. 4fida infundibuliformis. Drupa. 
Car. 4partita : laciniis ovatis corniculo lon- 

giffimo terminatis, Bacca ilocularis, 

ifperma. 
Cor. 4fi{ia : laciniis longifllmis. Drtfpa. 
Cor. ^fida: laciniis ovatis. Bacca ifpcrmz. 
Cor. ^fida. Bacca ^fperma. 
Cor. 4fida : laciniis linearibus. Capfula 2I0- 

cularis. 
Cor. 4loba : tubo brevi. Cal, ^fidus. Capf, 

2valvis, 2locularis. 
Con tubulofa : limbo 4partito. CaL 6phyl- 

lus. Capf. 2locularis, polylpcrma. 
Cor. 4partita : laciniis ovalibus. Cal. o. Capf. 

llocularis, ifperma. 
Cor. ^fida: laciniis obovatis, planij. Capfula, 
Cor. ^fida. Bacca 2cocca, 
Cor. gfida. Bacca 2co.cca. 
Cor. campanulata. Capf. rotunda, liperma. 4.1 irregularibus. 

\ feminibus capfulae inclujls. 

GLOBIFERA. 26. PAEDEROTA. 
1%. VERONICA. 

29. GRATIOLA. Cor. 4fida. Cal, 4partitus perfiftens. Anth. 

globofae. Capf globola , i locularis 

4valvis. 
Cor, ^fida. Cnl. ^partitus. 
Cor. limbo 4partito : lacinia inferiore angu- 

ftiore. Capf. obcordata. 
Cor. 4fida, Stamina 4, quorum 2,, Ilcrilia. 

B 2 ^233. 2C DIANPRIA. i233»> SGHWENKIA. 

27. jUSTICIA. 

28. DIANTHEKA. 
1228. CALCEOLARfA. 

go. PINGUICULA. ' 

31, UTKICULAKIA. 

WULFENIA. 

FAGELIA. KYRTANDRA. 
GHINIA. Cor^ llibacqualis : ore plicato , fiellato glam- 

dulolo. Statuinu 3 {terilia. 
Cor. ringens. Cipfula unij;ue cl-iflico. Att' 

thera unica in lingulis tilamentis. 
Co^. ringens. Antherae2 in linguiisfilarncntis. 
Cor. ringens inHata. , Cal. ^tidux. 
Cor. ringens calcaiata. Cal. ^tidus. 
Cor. ringens caicatata. Cal. 2phyiius. 
Cor. ringens, ecalcarata, femiliians, ad faii- 

cein barbata. 
Csr. tul>ulofa, in ventrem globofum defiacns. 

VUamenta brachiis ini.urvis inftrufta. 

Bignoma Catalpa. Bartjia Gymhundre, 

JMartynia ajznun. 
Nefiariuw urceoiatum. Fihitfientn 4 brevia, 

2 Iterilia. 
Cor, ^labiata 2 fertilia fpiralia. Fi/amenta^f 

2 brcviora antherae iocuio altero itcrili- 32. 

33- 
34- 
36. 

37- 

38. 
39- 

35- 
40. 1" 1" fe»iinibus nudis. 
VERBENA. Cor. fubinacqualis. LYCOPUS. 
AMETHYSTEA. 
ZlZIPHOKA. 
MONAKDA. 

koSMARINUS. 
SALVJA. 

CUNILA. 

COLLINSONIA. Cal. laciniafupremabre»; 

viora. 
Cor. fubaequalis. Stani, diftantia. 
Cor, {ubaequalis: lacinia infima concava. 
Cor. ringens:galea reriexa. Cai. filiformis. 
Cor, ringens : galea lineari obvolvente geni- 

talia. 
Cor. ringens: galea falcata. Statnina curva. 
Cor. ringens. Filamenta transveric pedicel» 

lata. 
Cdr. ringens: galea plana. Stamina 4: 2 

rudimenta. 
Cor. lubringens: iabio capillari multitido. 1353 TT fioribus tripetalis. 
LITHOPHILA. Cal. 3pbyllus. "NeBariutn 2phyIIum. 

TTT fioribus tetrapetatis. 
, THOyiNIA. Ca/. teti-apetalis dentatus. 

TTTT pentapetalis. 

PENTAGLOSSUM. C?/. 4-5l'cfaIa , calicis labio inferta. 

4-5dentatus. CaL 
Ho- DIANDRIA. 21 1240. DIALIUM. 41. MORINA. 1287. 
^354- GLOOBA. 
ANCIsrKUM. ARUNA. SCIURIS. -* Holojieum diattdnim, Viola diatidra^ 
Ciil. o. 

-I H fiorihus Jiiperis. 

Cal. friiBm dentato - ariftatus , floris bifidus; 
Ccd. aphyllus. Cor. 2pctala obcordata. 
Cal. atidus. Cor. ^fida. CapJ. ^locularis. 
CaU ^arillatus : arifin- terminatis glochidibus 

cruciatis. Cor. ^fida. Stig\na penicil- 

latum. 
Cal. 5partitus decidtlus. Cor. O. Bncca ovata, 

altero latere fulcata-j ilocularis , i-2- 

fperma. 
Cal. ^dentatus. Cor. 2labiata. Cj/?/, ^coa- 

litae, 2valvas, iloculares, ifpermae. 1009. 
1010; 
lOII. Valeriaiia Cornucopiae. 
Boerhaavia hirjuta., Jcandens y erecla. 
Salicornia virginica. 
Sa/ix hermaphrodita. f 

Commelina vaginata , nudifiora. 
Schoenui cladium, ejfitjiu , Jetaceus. 
* Jiaminihts ad piftillian injertis- Grctiidcac. .QRCHIS. 
SATYRIUM. 
OPHKYS. 
^L^LAXrS. 1012. 
1013. 

lOI*?. 

1016. 
1014. 

1424. SERAPIAS. 

LIMODORUM. 

CYPRIPEDIUM. 

EPIDENDRUM. 

ARETHUSA. 

DISA. 

FORSTERA. Neflarium corniculatum. 

Ne^arium icvoMovme, 

NeBarium fubcarinatum. 

"NeSiarium iphyllum, concaviim, cofdatum, 

polterius ^cuminatum, anterius 2fidum, 

genitalia ii\ medio fovens. 
NeSiarium ovatum , fiibtus gibbum. 
Nfff^r/7/w' pedicellatum. 
Nefiarittm inftato f ventricofum. 
'NeSiaritim turbinatum. 
Ne&arizim connatum cum coralla ringente. 
Spatha 1 valvis. Peta/a J^ , tertium minus, 

bipartitum bafi g>})bum. 
G?/. duplex: exterior Jphyllus; intet^ior fu- 

perus 6fidu^. Cor. tubuloia. f t fioribus dicUnis. 
* monoicis. 1037. ANGURIA. Cai. ^fidus. Cor. Jpctafa. 
B 3 , ?. Pe- 25 DIANDRIA. 1038. LEiMNA. 

OMFHALEA. COSARIA» ?. PofNum 2locuIare, polyfpcrmum, 

Cal. iphyllus. Cor. O. 

$. G7?/! ilocularis. 

Flore^ inonoici. Cpr. O. 

eP^. Autherae apicc ct>lumn2e infidentes. Cal. 

4phyllus. 
?. C/. ^phyllus. .^//g-w.^fidum. Capf.QZx:- 

noia , ^iocularis. 
Gi/. communis flores confertos in receptacuh 
plano includens. G?/v.v diandra acuti» 
** dioicis. 
1099. GECROPIA. 5/j<3/A. recept. comm. Cof. o. 

?. Bacca ifperma. 
1098. SALIX. Squama amenti. Cor. o. 

?. 6y/§-w. 2. Capf, 2valvis. Sem. pappofa. 

*** fiorihus polygamis. 
I160. FRAXINUS. Cal. o. C ^partitus. C^?;-. o. f. 4petah. Sem, 

I. lanceolatum. 

D I G Y N I A. 

* Ophioxylum, 
42. ANTHOXANTHUM. CaL Gluma iflora oblonga. Cc>'. Gluma 1272. GUNNERA. 
MISANDRA. ariflata. 
Amenti Cal. o. Cor. o. Stamina ad piftilla 

inierta. Sem. i. 
Flores dioici, in raccmis terminalibus. Cal. 

o. Cor. o. 
t?*. Anther. 4gonae. 
?♦ Germen apice marginatum. Crt^ fub- 

baccata, 2valvis, liperma. 

TRIGYNIA. 

• Cinna Bufonia. 

Sacchariim Thunbcrgii y Koenigii. 
Agrofiis diandra. 
Holius odoratus. 
43, PIPER. Cal. o. Cor. o. Bacca ifperma. Amaran- 

thus polygamus. 
1097. VALLISNERIA, ^. Spatha mulciflora. Cor. 3partita. • 

?. Spatha iflora. CaL 3part. Cor. 3pet. 
Cap/ llocui. 

MONO^ DIANDRIA MONOG^^NIA. Nyaanthe». 23 

MONOGYNIA. 

I6> NYCTANTHES. Cor. Sfida. Cai Sficlns. Pe- 

ric^rp/wm dicoccum. 

Arbor I. N. caule tctragono, foliis ovatis acuminatis, capfulis mem- 
triltis. branaceis compreffis. Rbeede h,malab. l. t.2l> Gaertn, 

de fr. etfem, cent. 3. /. 51. /i I. 

Sambac. 2. N. foliis inferioribus cordatis obtufis: fuperioribus ovatis 
acutis. Rumpf amb. 5. t. 30. 

imdulata. 3. N. foliis ovatis acuminatis undulatis , i-amis teretibus, 

RJjeede b. malab. 6. /. 55. 
hirfuta. 4. N. petiolis pedunculisquc villofis. Rheedeh.vialah.\.t.i^%^ 

anguftifo- 5. N. foliis «btufis lanceolatis ovatisque. Rheede h. malab. 6^ 

lia. t. 53. 

clongata. 6. N. foliis cordatis lanceolatis"acutis elongatisminoribusque, 
ramis teretibus. Berg. a&. ang/. 1772. t. il. 

glauca. 7. N. glauca, caule tereti, foliis lanceolatis acutis trinerviis, 
pedunculis trifidis. SuppL p. 82. au hujus generis ? 

viminea. 8. N. ramis teretibus elongatis, foliis ovatis acuminatis, pe« 
dunculis axillaribus unifloris : terminalibus trifioris. Koe- 
nig apud Retz. obf. bot. 5. />. 9« 
pubef- 9. N. ramis teretibus hirfutis, foliis cordatis utrinque pubcC- 
cens, centibus. Koenig apud Retz. obf. bot. 5. p. 9« 

fgandens. 10. N. glabra, ramis teretibus elongatis fcandentibus , foliis 
oblongo - cordatis , paniculis brachiatis axillaribus. Koe- 
nig apud Retz. obf bot. 5. p. 9. 

acumina- II. N. foliis lanceolato - acuminatis , pcdunculis bigeminis. 
ta. Burm. thef. zegl. t. 59» 

triflora. 12. N. foliis ovatis alternis : ramulorum oppofitis, pedunculis 
terminalibus tcrnis unifloris. Burm. ind. t. 2. 

multiflo- 13. N. foliis ovatis, peduBCuIis terminalibusmultifloris. Burm. 
ra. ind. t. 3./. i. B 4 17. JAS- 24 DIANDRIA MONOGYNIA. Jasmfnum. 

17. JASMINUM. Con 's^dz.^Amherae intra tnbum. 

Antrum duplicatum ilocu- 
lare baccas includens. 

officmale. I. J. foliis oppofitis: foliolis diftinais. Besl H Esfiett 2 
;, p.2. PlenckpLmed. t.g. ' ' ^J '"' "^' 

grandiflo.2. J. foliis oppofitis.pinnatis: foliolis cxtimis conflucntibus. 

rum. Menuu.Jitrin. t. ^6. 

azoricum. 3. J. foliis oppofitis tcmatis. Comnielin. h. Amftel. i. /. 82. 
.fruticans. 4. J. foliis altcrnis ternatis fimplicibusque , ramis aneulatisl 
MiU.hort. angL t. 6. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. r. 

humne. 5. J. fol.is alternis acutiufculis ternatis pinnatisque, ramis an- 
giJlatis. Knorr deL hort. i. /. i. 

odoratiffi-,6. J. foliis alternis obtufis ternatis pinnatisque, ramis tereti- 
mum. bus. Barr. ic. 62. * i > 

fimplici- 7. J. foliis oppofitis ovato-Ianceolatis fimplidbus. TorR fi 
tbfium. aii/fr. p. ^. ^* J 'J'^' 

didy- 8. J. foliis oppofitis ternatis- foIioHs ovato-lanccoJ^tis acumi- 
iiuim. natjsmtegerrimis. Fo;;/?./. «///;;^.y,. 3. 

oblon- 9. J. foliis oppofitis fimplicibus, peduncuiisalternisaxillaribus. 
g^»"- umfioris. BtirfH. ind. t. i, f. 2. 

COOKlA; Cbr.4partita: lacinifs ovalibusaequalibus. 

CaLo. Nux\, locuiaris, corticata, 
fupera. 

Gi)idia. I. C. foHis fiibpetiolatis lanceolatis rigidis. ForfJer c/ar^gea 
pl. t 4.nov. afi. Up/. ^. p. 173. Bankfia Gnidia, ilinovd 
oeelandta. ■ .. . •« 

pilora. 2. C. foliis fubpetiolatis oblongis flaccidis pilofis. Forfier nov, ' 
aH. IJpf. ^.p. 174. Bankfi'apilofa, in nova Seelandia. * 

pioftrata. 3. C. foliis ferptibus ovato-oblongis carnbfis. Forft.nov.aSL 
^'J- 3- P' nS- Bankfia prottrata. Gaertn. de fr. et fem' 
cent. ^. t. s^. f, l. ^ -^ • 

18. L[- 

Ak NyP.Mh,, ><»,»(, PUIIfn, i, Chmimbm am Olia avjmgmda? DIANDRIA MONOGWIA. Liguftrum. 25 

18* LIGUSTRUM. Cor. ^fida. Antrum. dupWczmm 

alociilare ^fpermum. 

viilgare. i. L. foliis ovatis obtufis pauicula fimpliciter trichotoma, 
• Blnekw. he7-b. t. I42. 
a) foliis dcciduis. 
p) foliis fempervirentibus , italicum. 

japoni- 2. L. foliis ovatis acuminatis, paniculadecompofitctrichotoma. 
cum. Thunb. fl. jap, p. 17. nov. a^. Upf. 3. p. 207. 

19. PHILLYREA. Cor. ^fida. Bacca ifperma. 

media. i. Ph. foiiis ovato-Ianceolatis fubintegerrimis. 

-angufti- 2. Ph. foliis lincari-lanccolatis intcgerrimisi ^« varietas ms' 
folia. diiie? 

labifolia. 3. Ph. foliis ovato-cordatis ferratis. 

/3; Ph. iatifolia iaevis. C. Baub. pin. 476. 

.£.'..y.VV> 

MAYTENUS. Cor. campanulata , integra. Cal 

hemiTphaericus periiftens. Capf, 
ifperma. 

Boaria. I. Maytrnus. Molin. nat. Chil. p. 152. 

20. OLEA. Cor. ^fida : laciniis fubovatis. Drupa 

I fperma. 

curopaea. i. O. foliis lanceolatis. Lehr. ol. eiirop. ic. Regnanlt hQt.t. I. 

capenfis. 2. O. foliis ovatis. Dillen.:h. Elth.t. 170. /I 194. 

america- 3^ O. foliis ianceolato-ellipticis. Munt. p. 2i\. Catesb. car, lif, 
na. t. 61. 

fragrans. 4. O. foliis lanceolatis ferratis, pedunculis lateralibus aggrega- 
tis unifloris. Thunberg fi. jap. p. iS* 

cajctana. 5. O. foiirs ovato-lanceolatis , floribus racemoCs. Petapn^ 
inji. biit. 2. p. 19. 

cxcclfa» 6. O. fohis ellipticis integerrimis, racemis anguflatis: bra6leis 
perloliatis. A^. hort. Kew. i. p, ki{^ 

D. H. HILL LIBRARY 
NorthCarolinaStaitfiMefl^ 2I.CHI- 26 DIANDRFA MONOGYNIA. ChionantliQs. 

2U CHIONANTHUS. Cor.^fida: laciniis longifli. 

mis. Drupa baccata, 
fupera: putamine ftria- 
to iloculari. 

VirginiGa. i. Ch. pedunculis trifidis trifloris. Catesb. Car. I./. 68- DyU- 
pa purpiirnfceui, 

zeylanica. 2. th. pedunctihs paniculatis multifloris. Fliickn. alm^ /. 24I. 
f. 4. Gaertn. 2. de fr. et fsm. cent. 3. t. 39./. 6. 

compafla. 3. Ch. panicuhs trichotomis: ultimis floribus fubcapitatis : an- 
theris aamiinatis, calicibus villofis, foUis lanceolato^ob- 
longis. Swarti n. pl. gen. et fp. p. 13. 

incraflata.^. Ch. paniculae ramis decuflatis faftigiatisve ; ultimis trifloris, 
corollis tctragonis: laciniis creftis incraflatis, foliis ob- 
longis. Swarts nov. pl. gen. et fp.p. 13. an hiijus generis ? 

Ghaeri. 5. Ch. ckupa angulato-fulcata: putamine fphaerico, Gaertn, 
de fr. etfem. cent. 3. /. 39./. 6. 

caribaek. 6. Ch. foliis utrinque glabris longc acuminatis. Jacq. CoUeSi, 
±.p. iio. /. 6. /. I. 

CERANTHUS. Cor. 4partita: laciniis ovatis corni- 

culo longiffimo terminatis. Bac- 
ca oblonga apicc comprefla ilo- 
cularis, ifperma. 

Sclireberi. T, Ceranthus. Schreb. gen. pl. Linn. I. p. 14. 

22. SYRINGA. Cor.^fida. Cap/bilocularis; ^val- 

vis, fupera. 

'jgulgaris. I. S. foliis ovato - cordatis integris. Knorr del. hort. 2./. 5-11 ♦ 

perfica. 2. S. foliis lanceolatis integris. Mill. dici. t. 164. f. i. 

fulpenfa. 3. S, foiiis ovatis ferratis tcrnatis<jue. Thunb. Jt. jap, p. 19. 
710V. aSi. Upf, 3. p. 209. Liguftrum fufpenfum. 

capitata. 4. S. foliis faepius fafciculatis : inferioribus pinnatis; fuperiori- 
bus tcrnatis fimplicibiisquc, S. G, Gmelin it. 3. /. 32./ i. 

HEBE. DIANDRIA MONOGYNIA. Hebc. 27 

HEBE. Cor.4loba: tubobrevi. C«/. ^fidus. Capf 
ovata, 2valvis, alocularis» 

magella- l. Hebe. JuJJieu gen. plant. p. 105. 

nica. 

TUBIFLORA. Contubulofa: limbo 4partijto. CaL 

dphyllus, inaequalis. Capf 
ovata , 2locuIaris , polyfperma. 

carolini- i. Tubiflora. Walt.fior. carol. p. 61. Anonymus. - 
eiifis. 

1240» DIALIUM. Con 5petala. Calo. Stamina 

ad latus fuperius. 

indum. i. Dialium. Mant,p,li\. Rtimpf amb. "^. t. 137* 

23, ERANTHEMUM. Cor. sfida: tubo filiformi. 

Antherae extra tubum» 
Stigma fimplex. 

capenfe. i. E. foliis lanceolato-ovatis petiolatis. 

anguftifo- 2. E. foliis linearibus remotis patulis. Burm. dec. «fr. t. 47. 
lium. /.3. Sp. plant. p. 877. Selagp dubia. 

parvifoli- 3. E. foliis ovato-Iinearibus imbricatis. Mant» p. 171. Coffi- 
um. mol. h. Amflcl. 2, /. 60. 

" falfoloi- 4. E. foliis carnofis teretiufculis linearibus giaberrimis, racc- 
des. mis axillaribus calycibusque pubefcentibus, tuborccurvo. 

Suppl, p.%2. 

24. CIRCAEA. Cor. dipctala. Cal diphyllus, fu- 

perus. Cap[, infera ilocula- 
ris, hifpida. Sem, folitaria. 

iutctiana. I. C caulc cre£lo, foliis ovatis fubferratis hirfutis. Fl. dan. 
t. 256. Gaertn. de fr. etjem, cent. 2. t. 24. /. 6. 

alpina. 2. C. caule ramofiflimo depreflb, foliis cordatis dentatispiiitlis. 
fl. dan. /.210. 

25. VE- 28 DIANDKIA MONOGWIA. Veronica. 

25* VERONICA. Cor. limbo 4partito: laciiiia infi- 

ma anguftiore. Capf. 2I0CU- 
laris , apice emarginata, 

* fpicatae. 

fibirica. i. V. fpicis terminalibns , foliis feptenis vcrticillatis , caule 
fubhirto. Atnw. ftirp. i. riith. /.4, 

virginica. 2. V. fpieis terminalibus, foliis quaternis quinisquc. Jungh. 
ic. pl. I. r. 13. 

ipuria. 3. V. fpicis terminalibus, foliis ternis acqualitcr ferratis. 5". 
G. Qmeim it. I. t. 39. Jnngh.pLant. ic. 2. 

maritima, 4. V. fpicis tcrminalibus, foliis tcrnis inaequalitcr ferratis. 
IH. dan. t. 374. 

longifo- 5. V. fpicis terminalibus , foliis oppofitis lanceolatis ferratis 
lia. acuminatis in petiohun definentiblis. Sabbat h. rom. 2. 

,t. 48. 

, - . • . \ x\ 

incana. 6. V. fpicis terminalibus, foliis oppofitis crenatis obtufis^^cau* 
' - le eredo tomentofo. Kniphof bot. orig. ccnt. 7. n. ^g. 

incifa. 47. V. fpicis terminalibus, foliis glabris lanceolatisincifo-pin- 
natilidis. AB. hort. Keiv. i. p. 19. 

ipicata, 7. V. f{>ica terminali, foliis oppofitis crenatis obtufis, eaule 
ai^lcc^ndjcnte fimpliciffimo. Flor. dan. t. 52. 

hybrida. %. V. fpicis terminalibus, foliis oppofitis obtufe ferratis fca- 
bris, caule erefto. Ka), augl. 3. /. 11. f. i, 

pinnata» 9- y* ^P^'^* terminali, foliis linearibus dentato pinnatis, caii- 

► .U...U.. libus prollratis. Maiit. p. 2i\. Laxmann JB.petrop.i^j-jo» 
'■■ ' '' < t. 29./. I. 

cfficina- 10. V. fpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppofitis, caulc 
, >iis... ■ procambente. F/. dan. t. 248. Gaertn. de fr. et fem^ 

cent.-^. t. 54. f. 7. fB) Allion.fpec, i. r. 4. / 3. Vefoni- 

carepens. 

laciniata. 48. V. racemo fubfpicato terminali, foliis pipnatifidis lacinia- 
tis. Aci. hort. Kew. 1. p. 19. 

** Carymbofo-racemofae, 

^phyHa. ir. V. corymbo terminali paucifloro, foliis radicalibiis ovatis 
fcapoque nudo hirfutis. Seg. pl. teron. t. 3. /'. 2. 

12. V. DIANDRIA MONOGYNIA. Veronica. 29 

^camtfcha- 12. V. hirta, racenlb trifloro elongato laterali aphyllo, foliis 
tica. ovatis C oblongis fcrratis hirtis : pilis articulatis. Sitp^l, 

bellidioi- I3. V. hirfuta , racemo tcrminali fubcorymbofo , caule ad- 
des. fcendcnte fimplicinimo, foliis obtufis oppofitis crenatis. 

Maitt. p. 316. HaU. hiji. fiirp, Helv. t. 15,/. i. 

fruticulo- 14. V. corymbo terminali, foliis lanceolatis obtufiufculis ore- 
fa. natis, caulibus fruticulofis. Mant. p. ^16. F/. dan.p.^42. 

carnea. 49, V. corymbo terminali , caulibus procumbentibus, foliis 
lanceolatis, calicibus hirfutis. HaU. hi/i.Jiir-p. Hch. I. 

pumila. 50. V. corymbo tc\-minali, caule fimplici, foliis ovatis acutis 
dcntatis. y^Uion ji. pedeni. t. 22. /. 5. 

alpina. I^'. V. corymbo terminali, foliis oppofitis, calicibus hifpidis. 
Fl. dan. t. \6. 

iaxatilis. 16. V. racemo terminali fubcorymbofo , foliis oppofitis fubo- 
vatis crenulatis glabriufculis, pedunculis folia Boraiia lu- 
perantibus, caulibus calicibusquc tomentofis, Sttppl.p*^ 
83. Flor. dan. t. 342. * 

/S) Scop. ann. hiji. nat. 2. />. 42 ? Veronica frutefccns. 

tcnella, 51. V. caule repente, foliis laevibus crenulatis, i-accmis bre- 
vibus confertis ereftis. AUion. fior. pedetii. t. 22. /. i. 

ferpylli- 17. V. racemo terminali fubfpicato, foliis oVatis glabris crc- 
folia. natis. Fl. dan. t. 492. 

catarra- 42. V. racemis terminalibus flexuofis, caule fuffruticofo, fo- 
dae. liis lanceolatis ferratis. Furji.ji. aiijir. p. "^. 

clliptica. 43. V. racemis lateralibus, caule fruticofo, foliis ellipticis in- 
tegerrimis. Forji. fi. atijir, p. 1. 

falicifolia. 44. V. racemis lateralibus nutantibus, caulc fruticofo, foliis 
longo-lanceolatis integerrimis. ForJi.fi. atjir. p. ^. , 

Bacca- 1.8. V. racemis lateralibus foliis ovatis planis, caule repcnte. 
bunga. FL. dan. t. 511. 

Anagallis. 19. V. racemis lateralibus , foliis lanceolatis ferratis , caule 
ereclo. Rivin. t. 100. 

fcutellata, 20. V. racemis lateralibus laxis divaricatis altcrnis: pedicellis 
pendulis, foliis bnearibus integerrimis. Fl. d/m. t. 209. 

Teucri- 21. V. racemis lateralibus longiflimis, foliis ovatis rugcfisden- 

um. tatis obtufiaiculis, caulibus procumbentibus. Rivin.t.^'^. 

Vknck pL med,t. 13, . 

22, V. 30 DIANDRIA MONOGYNIA. Veronica, 

pilofa. 22. V. racemis fubfpicatis, foliis ovatis obtufis plicatis, caule, 
pioilrato piiofo. Spec. pl. I663. 

prottrata. 23. V. raccmis lateralibus, foliis oblongo-ovatis fcrratis, cau- 
libus proftratis. Moenchfi. Hajf. i. /. i. 

pcftinata, 24» V, racemis lateralibus foliatis, foiiis oblongis peflinato- 

ferratis, caulibus proftratis. Mant. p. 24. Buxb. cent. I. 

*' 39- 
montana. 25^. V. racemis lateralibus paucifloris, calicibus hirfutis, fo- 

liis ovatis rugofis crenatis pctiolatis, cadle debili. SnppL 

p. 83- Jacquinfi. aiijir. 2. t. 109. 

Chamae- 26. V. racemis latcribus, foliis ovatis felfilibus rugofis denta- 
drys. tis , caule bifariam pilofo. F/. dan. t. 44^^. 

auftriaca. 27. V. raccmis lateribus, foliislineari-lanceolatispinnato-den- 
tatis. Morif. hiji. pl. 2. /. 23. /I 17. 

multifida. 2S. V. raccmis lateribus foliis multipartitis laciniatis, cauH- 
bus erettis, J^cq. fi. aujir. 4. /. 329. 

Iirticaefo- 29. V. racemis lateribus , foliis ovato - lanceolatis hirtis argute 
lia. fcrratis, caule erefto. Suppl. p. ^\. Jacq. fi.aufir.t.^f). 

latifolia. 30. V. racemis lateralibus, foliis cordatis rugofis dentatis, caule 
llri£to. Jacq.fl. auJir.l.t.6o. Veronica Plcudochamaedrys. 

panicula- 31. V. racemis lateralibus longifllimis , foliis lanccolatis ternis 
ta. fcrratis, caule adfcendente. Calic. ^di. 

••* Peduncuiis unifioris, 

biloba. 32. V.racemis lateralibus, foliis oblongis dcntatis, capfulis bi- 
partitis. Buxb. cent. i. /. 36. 

decufirata. 33. V. floribus racemofis axillaribus, foliis ovalibus decuffatis 
integerrimis. Moench Weijfenliein p. lyi. 

agreftis. 34. V. floribus folitariis, foliis cordatis petiolatis pedunculo 
brevioribus. It. dan. t. 449. 

arvenfis. 35. V. floribus folitariis, foliis cordatis feflllibus pcdunculo 
longioribus. F/. dan. t. 515. 

hederac- 36. V. fioribus folitariis, foliis cordatis planis quinquclobis. 
folia. F/. dan. t. 423. 

Lappago. 45. V. floribus iolitariis, foliis fiibcuneiformibus ^-^angulis: 
anguiis obtufis. Schranck baierfch. Flor. i. p. 218« 

triphyl- 37. V. floribus iblitariis, foliis digitato - partitis , pedunculis 
los. calice iongioribus. F/. dan, f. 627. 

38. V. romana» 


39- 


carolini- 
enfis. 


46. 


acinifo- 
lia. 


40. 


peregrina.41. 


inarilan» 
dica. 


42. 


numula- 


53. 


ria. 

DIANDRIA MONOGYNIA. Paederota. 31 

verna. 38. V. floribus folitariis, foliis digitato-partitis, pedunciilis 
calice brevioribus. F/. dan. t. 252. 

fuccuIen-'52. V. caule ere£to, foliis fucculentis: caulinis pinnato - den- 
ta. tatisi floralibos integerrimis. AUion fior. ped. t. 22. f.^. 

V. floribus folitariis fubfeflilibus, foliis oblongis fubtus 
dentatis, caule eredto. Maut p. '^ij. 

V. floribus fclitariis fubfefniibus foliis oblongis fubincifis : 
caulinis obtufis oppofitis, caule iubere£lo. Walt. Jior. 
carsl. p. 61. 

V. floribus folitariis pedunculatis , foliis ovatis glabriscre- 
natis, caule eretto fubpilofo. Bocon. muf. 2. t. 102. 

V. floribus folitariis fefliiibus, foliis lanceolato-linearibus 
giabris obtufis integerrimis , caule erecto. F/. dan. t. 407, 

V. floribus folitariis feflllibus, foliis linearibus, caulibus 
difiiifis. Murr. comm, Goett. 1782. /. 3. 

V. floribus folitariis fubfeflTiIibus , foliis fuborbiculatis in- 
tegerrimis , caule proftrato-fruticofo. Gouan. ilhijir. 
t. I. /. 2. 

Bellardi. 54, V. hirfuta, caule erefto fimplici, foliis linearibus fruflu 
fubfeflTilJ: brevioribus. AUion. fior. fedem. t. 85,/. i. 

26. PAEDEROTA. Qor. ^fida. Qal. spartitus. Capf, 

bilocularis. 

bonae i, P. foliis pinnatis. P/uckn. phyt. ^20. f. S' 

fpei. 

Ageria. 2. P. foliis ferratis : inferioribus alternis. Mant.p. 171. Jacq, 

H. Vindob. 2. t. I2I. 
Bonarota. 3. P. foliis ferratis oppofitis. Jacq.fi. aujir. 5* app. t. 39. 
caerulca. 4. P. coroUarum labio fuperiore indivifo. Suppl. p. 84- 
lutea. 5. P. corollarum labio fupcriore bifido. 

minima. 6. P. foliis oblongis integris oppofitis , floribus axillaribus op- 
pofitis , calicum dentibus intus hirfutis. Koenig ^ud 
Retz obf. bot. 5. />, 10. GLO- 52 DJANDRA MONOGYNIA. Globifera. . 

GLOBIFERA, Con tubulofa , ^fida , inaequalis. 

Ca/. ^particus, inaequalis, per- 
fiftens. Anth. globofae. 
Capf giohofa^ ilocularis, ^valvis, 
polvfperma. 

Umbros. i. Globifera. IValt.Jiof. caroL p» 6"^^ 

27* JUSTICIA. Cor.ringens. Cap/^locularis: femi- 

numretinaculis2valvis : valvis 
longirudinalibus unciculatis. 
Stamina anthera folitaria. 

* fyiiticofae. 

Ailba£lO' I. J« arborea, foliis lanceolato-ovatif», bra£}eisovatispcrfi{lcn- 
ta. tibus, corollariim galeo concava. Pluckn. uLm.^.t.vl'^. 

. /. 3- 

Ecbolium.2. J. fruticofa foJiis lanceolato-ovatis, fpicis tctragonis, bra- 
^cis ovatis ciliatis, corollarum galca reflexa. Btirm.fl. 
zeyl, jf. 4. /. I. 

pulcherri-3. J. fruticofa, foliis ovatis utrinqueacuminatis petiol.atis, Ipi- 

ma. cis termmalibus tctragonis ereciis : bradeis ovatis. SuppL 

p. 84- Jii<:<l' Jiifp' amer. piB. t. 2^«}, f i. coU. 3, p. 2^2. 

Betonica. 4. J. fruticofa, foliis lanceolato - ovatis , bra£>eis ovatis acumi- 
natisvenofo reticuiariscoioratis. Rbeed.hort ynntab.2.t.2l. 

fcorpioi- 5. J. fruticofa, foliis lanceolato - ovatis hirfutis feflilibus , fpi- 
des. cis rccurvatis. 

piSa. 6. J. fruticofa, foliis lanceolato - ovatis pi£lis, corollis faucein- 
flatis. Kiwipf atttb. 4. t. 30. CuiU.firiat. Fol. mac. mcd. 

Itiiida. 

infundi- 7. J. fruticofa foliis lanceolato-ovatis quaternis, bra£lcis lan- 

buliformis. ceolatis ciliatis. Rbeed. h. tnni. Q. t. 62. 

■ •'^. 

fpinofa. 8» J- fruticofa , fpinis axillaribus , pedunculis iateralibus. Sp% 
pl. p. 1663. Jacq. (iirp. amer pi&. t. 2. 
/3) Forsk. fl, aeg. arub. p. 6. Juilicia biipinofa. 
y) Forsk.fl. aeg. arab. p. 6. Juiticia apprclta. 

trifpino- 9. J. foliis lanceolato-ovatis, fpicis terminalibus imbricatis, 
la» ' galca brcvi. Forsk.fl. aeg. arab. p, 6. 

10. J. DIANDRIA MONOGYNIA. Jufiicia. 35 

Janceata. 10. J. foJiis inermibas; fpinis ftipularibus bia£leisquemargine 
fpinofis, Fonk.fl. aegTamb. />. 6^ 

fafhiofa. ir. J. fruticofa, foliis cllipticis, thyrfis terminalibus. Maiif. 
p. 172. Pluckn.phyt. l^^. f. 3. 

orchioi- 12. J. fruticofa, foliis ovatis fcflilibus, fioribus axillaribus fo' 
des. litariis pedunculatis. Suppl. pr SS"» 

Gandaruf-13. J. fruticoia elabra, foliis lanceolatis elongatis, fpicis ver- 
fa. ticillatis. Suppl. />. 85. 

hyffopift)- 14. J. fruticofa, foliis lanceolatis integerrimis; peduncub'str?- 
lia. fioris ancipitibus; bradeis calice brevioribus. Mill. dici. 

ic. 19. 

brafleola- 45". J. fruticofa glabra, ramis junioribus tetragonis tuberciila- 
ta. tis, foliis lanceolatis lubintegerrimis, racemo terminali 

erefto. y^^^^Q- coUeB. ^. p. 293, 

tranque- IJ. J. fuffruticoia, caule tereti, foliis orbiculatis, fpicis ter- 
barenfis. minalibus, floribus folitariis , bratleis obcordatis. Suppl. 

P' 8v 

vcrticilla- 16. J. villofa, foliis ovatis intcgris, floribus axillaribus verti- 
ris. cillatis intcgris, Suppl. p, 85. 

caerulea, 17. Jj foliis ovato oblongis ciliatis , floribus ternis verticillatis 
ielliiibus. Fonk. fl. aeg. urab. p. 5. 

nitida» ^6. J, foliis ellipticis acuminatis , racemis fpicaeformibus vcr- 
ticiWatis: bracteis minucis, pedicellis calicibusque glabris. 
Stvarts nov^pl. gen.p. 13. 

armafa, 37. J. aculeata , foliis oblongis emarginatis coriaceis^nitidis, 
Swarti n. pl. gen, etfp. p. i^^. 

acicularis. 38. J. difFufa fpinofa: fpinis fetaceis, floribus pedunculatis 
axiilaribus lolitariis. Swarts nov.pl. gen. et fp. p, 13. 

repanda. 59. J. foliis ovatis repandis, pedunculis axillaribus trifidis, 
Forji. fl. aup-. p. 3. 

longifolia.41. J. fijffiuticofa, foliis linearibus finuatis, pedunculis axil- 
laribus trifidis. Forfi.fl. aujir. p. 4, 

variegata. 40. J. foliis ovatis integerrimis, fpicis terminalibus verticilla- 
tis: verticillis quadritioris. Aublct pl. guj, i.p. 12. t. 4. 

4^- J» An AiflinHa fftiUs Jujiicin Forskiiehlii /««irfdj odorem quippt aiiiaceHtn Jpirans ? 

c 34 DIANDRIA MONOGYNIA. Jufticia. matlarcn- 45. J. foliis ovalibus obtufis dentatis, floribus axillaribus foli- 
fis. tariis. Burm. itid. t. 4. /". 3. acaulis. Ig. 
ciliarns. 19- procum- 2o. 
bens. peflinata. ai. 
repens. 22. 

viridis* 23. 

triflora. 24. 

finenfis. 25. 

V .'jpanicula- 26. 
ta. 

echioides. 27. fexangu- 28« 
laris. 

carthagi- 29. 
nenfis. 

afllirgens. 30. 

, »• 
nafuta. 31. •* herhaceae. 
J. acaulis. Suppl. p, 84» 
J. hcibacea foliis lanceolatis, florlbus oppofitis feflih'bus, 

braftcis caiicibusquc lctaccis hiipidis florc longioribus. 

Jacq. h, Vindob. 2. /. IC4. 

J. foliis lanceolatis integerrimis, fpicis terminalibus late- 
ralibusque alternis, bradcis ietaccis,,caulc proculnbentc. 
Vlitckn. alm. t. 56. /. 3. et t, 393. f. 4. 

J. diffufa, fpicis axillaribus leflihbus tomentofis fecundis ' 
dorfo imbricatis: biaclcis lemilanceolatis. 

J. foliis ovatis fubcrenatis, fpicis tcrminahbus: braflcis 
lanceolatis, caule repente. Burm. tb. zeyL t, 3. /.2. Fot, 
interdnm lanceol. fejjil. 

J. foUis oblongis integris, fpicis tcrminalibus imbricatis : 
bracleis ovato lanceolatis, galea lincari reflexa bttkntata. 
Forsk. fl. aeg. arab. p. 5. 

J. peduncuhs axillaribus folio longioribus apicc trifloris» 
Forsk. fl. aeg. arab. p. 4. 

J. foliis ovatis, floribus laterahbus, pcdunculis trifloris 
brcvibus, bra£>eis ovahbus. Burm. ind. 8« f- 4- f i« 

J. paniculis axillaribus petiolo longioribus, foJiis ovato- 
lanccolatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 4. 

J. fohis lanceolato-linearibus obtufis feflilibus, raccmis 

adicendente-fecundis: bra£leis fetaceis. tlerm. higdb» ^i 

t. 669. 
J. foliis ovatis integerrimis, hra£Ieis cunciformibus, ramis 

fexangularibus. Ptuckn, atm. t. 279./. 6. aneademcunt 

echioide ? 
J. foliis lanceolato-ovalibus, floribus fpicatis, braf^cisob- 

longo - cuneatis. Sp. pt. p. 166^* Jacq.Jiirp.amer.piH, 

t. 7. 
J. foliis ovatis integerrimis, brafteis fubulatis, ramis hexa- 

gonis. Brown. jam. t. 2. f I. 
J. foliis lanccolato-ovatis intcgcrrimis, pcdnnculis dicho- 

toniis. Rl}eed. h. maiab, 9. t, 69. CoroUae carneae. 

32» J- DIANDRIA MONOGYNIA; Jufticia» 35 

bivalvis. 32. J, foliis lanceolato- ovatis , pedunculis fexfloris : petlicel- 
lis latcralibus bifloris, brafteis ovatis parallclis. BJjeed, 
b. mal. 9. /. 43. 

piirpurca. 33. J. foliis ovatis utrinque mucronatis integerriuiis glabris, 
cauie geniculato, ipicis iccundis. Riimpf anib. 6. t. 22, 
/. I . Gaertn. de fr. et fem. cent» 4. t. 54, /'. 4. Caulis 
radicam. 

gangetica. 34» J. foliis ovatis, racemis fimplicibus longis, floribus alter- 
nis fecundis, bi-acleis obfoletis. Rheed. h. mal. <), t, ^6. 

japonica. 35. J. foliis ovatis ferratis, Ipicis terminalibus: bracleis feta- 
ceis, caule patulo. Thunb^ fl, jap. p, 20. 

parviflora. 42. J. diffufa, foliis ovatis integris, fpicis fecundis : bra£teis 
lanceolatis; anterioribus alatis. Koenig apiid Retz. obf. 
hot, $. p.9. 

ncmorofa,43. J. caule tetragono ereftiufculo , foliis ovato - lanceojatis, 
tpicis ovatis, Stnarts nov. pl. gen, etfp. p, 14. 

coccinea. 44. J. foliis ovatis glabris integerrimis, fpicis terminalibus ver- 
ticillatis: floribiis leflilibus. Aubl.pL gti^, i. p, 10. /.3» 

nutans. 46. J. foliis lanceolatis denticulatis , pedunculis terminalibirs 
cernuis, brafteis letaceis. Burni. ind. t. 5./! i. 

moretia- 47. J. foliis lanceolati^ integerrimis, floribus axillaribus foH- 
na. tariis, Rumpf amb, 6. /.23. 

28* DIANTHERA. Cor. ringens. Stamen utrnm- 

quQ antherisbmis^kcrnis. 
Ci/p/alocularis, 2valvis, 
ungue elaftico diffilicns. 

t friiticofae, 

feflTiHs. I. D. fruticofa, floribus.axilIaribus feflllibus, Syfi. veget. ed. 
14. p. 62. Juiticia leflilis. Jcii-q.Jiirp. atner, pici, t. '^. 

nitida* 2l. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus fubfpicatis, bra- 
fteis fetaceis, caule lacvi. Jacq.Jiirp. am. p. 4. 

hirfutfl.^ 22. D. foliis lanceolato-acuminatis, floribus fublpicatis : bra- 
tleis fetaceis , caule hirfuto. Jacq.Jiirp.am,p. 4', 

C 2 * her- 36 DXANDRIA MONOGYNIA. Diantliera. 

* heibaceae, ' 

odora. 2. D. floribus axillaribus folitariis fcflllibus. Forsk. fl. aeg, 
arab. /). 8» 

^rifulca. 3. D. floribus axillaribus folitariis pedunculatis. Fonk, fl. aeg, 
arab. p. 7. 
/3) Retz. aSi. Stockh. 1775. 4. n. 2. Stamin. 4. an hujur 
generis ? 

japonica. 4. D. pedunciilo axillari folitario fubquadrifloro, brafleis ob- 
longis ciliatis. Thunb. f/. jap. p. 2J. 

rnartini- 5. D. foliis ovato-acuminatis, pedun'v.ulis trifloris, brafteis 
cenfis. ovatis calice longioribus. jac^ J^'''P (*wer. pici. t. 6. 

cullachia- 6. D. foliis lanccolato-oblongis, pedunculis inukifloris, bra- 
na» ctcis linearibus apice latiulculis acuminatis. Jacq.Jiirp, 

atner. pi^. t. 5. 

peftoralis.7. D. caule adfcendcnte, foliis lanceolato-linearibus, panicula 
dichotoma terminali. ' Jacq.Jiirp.awer. piSi. t. 4. 

panicula- 8« D. paniculis axillaribus oppofitis dichotomis. Fonk. Ji. 

ta, aeg. arab. p. 7. 

malabari- 9. D. floribus paniculatis: pedicellis bi-vel trifidis, floribus 

ca. bicaliculatis: laciuia dorfali majore. Supp/. p. HS' Retz. 

aB. Stockh. 1775. /. 9. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. t. 

5^ /■• S. 
debilis. 10. D. fpicis axillaribus imbricatii : brafleis late ovatis ciliatis 
quaternis. Forsk. fi. aeg. arab. p. 9. 

amcrica- 11. D. fpicis folitariis aiternis. Fluckn. alm. t. tifil. f. ^^. 

na. 
comata. 12. D. fpicis filiformibus verticillatis : inferioribus umbellatis. 
Sloan. hifi.jam. I. /. 103./. 2. 

verticilla- 13. D. floribus vcrticillatis: verticillis capitatis. Forsk. ft. 

tk. aeg. arab. p. 9- 

rcptans. 14. D. caiile repente, foliis obtufis, ipica terminali indivifi» 
Swarts n, pl. gen. etfp. p. 13. 

humifufa. 15. D. caule dccumbente, foliis ovatis cordatisque, fpicis uni- 
bellatis. Swarts nov. pL. gen. etfp. p. 14. 

caerulea. 16. D.umbellafafciculafeffilifimpHcifrima. Fnrfi. pl.au ftr.p.t\^ 

clavata. 17. D. panicula fubumucllata compofita : pedu^culis apice di- 
latatis. Forji. fi, aujir. p, 4. 

xS. 0. DIANtmiA MONOGYNIA, Kyrtandra. 37 

ovata. l8. D. folils fubovatis , fpiciS folitariis alternis fiHformibus, 

folio duplo longioribus. JVit/t,flor. cciroL p. 6^. 

enfifor- 19. D. foliis enfiformibus, fpicis fubcapitatis: pedunculo fo- 
mis. litario elongato. Walt.jior. caroL p. 6^^, 

liyffopi- 20. D floribus ter.minalibus pedunculatis , foiiis lanceob.tis fca- 
folia. bris. Burm. ind. /♦ 5, /. 2. 

KYRTANDRA. Neciarhm arculatum breviflimum. 

Filamenta ^brevia ., ^flerilia. 
Stigma clavatum. Bacta 2lo- 
cularis. 

biflora. I. K. involucris bifloris. Forfter char. gen. pL p. 3. ?. 3. 
cymofa. 2. K. pcdunculis nudis. Farjier cbar. gen. pL p. 3. 

GHINIA. Cor. 2labiata : /aZ?/o inferiori 3partito. F/- 
lament. 4, quorum ^longior^ yanth. 
loculi terminales in brevioribiis fila- 
mentis fteriles. Drupa turbinata, 
angulata : IVifx ^-slocularisj locu- 
iis ifpermis. 

Tamonea. I. Ghinia. yinbL pL guj. 2*p. 660. f.268. 

29. GRATIOLA. Cor. irregularis, refupinata. Ca/. 

5partitus : foliolis 2 exrerio- 
ribus accefToriis. Stam. 2 
fterilia. Capf 2locuIaris. 

.officina- I. Gr. foUislanceoIatisfcrratis, floribuspedunculatif. .^Ldaiu 
' lis. ' t. 363. 

Monnie- 2, Gr, foliisovali-oblongis, pedunculisunifloris, caulercpente. 
, jcja. Jacq.obf.bot.i\.i.l. Stamina /ingtila j\antherifcra. ■ 

lotundi- 3. Gr. foliis ovatis trinerviis. Ma7it. p. . 174. BJyeed, b, 

folia. fnaL 9. t. 57. 

liyffopioi 4. Gr. foliis lanceolatis fubferratis, articulo cauHno utplurimum 
des. brevioribus , capfulis ovatis. Mant. p. 174. FLuckn, 

alnt. t. 193. /. I. Falia iuferiorafaepitts ovata. 

C 3 5. Gr. 58 DIANDRTA MONOGYNTrA» Schwcnkia. 

Gr, foliis lanceolatis obtulis fubdentatis. Fltickft. alm, t. 
193. /. 2. Gaertn, de fr. etfem. cent. 4. /, 53./! ii. 

Gfr. floribus fubfcCfilibus. Feuill. peruv. 3, t. 47. 

Gr. caule fubnudo ftipulato, foliis oblongis integerrimis, 
panicula difhoroina, capliilis fubglobofis. Koenig opud 
Retz. o/'f. bot, fafc. 4. p. 7, 

Gr. caulibus decumbentibus, foliis ovatis ferratis, pedun- 
cidis oppofitis, capiiilis fubulatis. Koeni^ apud Retz. 
obf. bot. 4. p. 8. 

Gr. caule repente , foliis ovato-Ianceolatis acute ferratis, 
floribus terniinalibus oppofitis. Koenig apud Retz. obj. 
bot. 1},. p. 8. 

, Gr. caulc adfcendente, foliis lanceolatis ferratis, pcdun- 
culis oppofitifoliis. Koenig apud Retz. ohf. bot. 4. p. 8. 

. Gr. foliis ovatis , caule repente , calice pentaphyllo, itilo 
bifido. Swarts uov. pl. gcn, etfp. p. 14. 

Gr. caule fubramofo , foliis oppofitis tcrnisque acuminatis 
fubdentatis , pedunculis alternis; calicibus aequalibus, 
JValt. fior. carol. p. 61. 

Gr. foliis ovato- lanceolatis ferratis, peduncuiis unifloris 
folitariis.axillaribus folio iongioribus, corollis fubaequa- 
libus. fVrt/t. fior. carol. p, 61. 

Gr. foliis oblongis obtufis fubdentatis, floribus pedicella- 
tis: galea fijberecta. TValt.f.or. carol.^p. Gi. 

1233» SCHWENKIA. Cor.fubaequalis: faucepH- 

cata glandulofa. Stam^ 
3 fterilia. Capf. 2I0CU- 
laris polyfpcrma, 

america- l. Schwenkia. Schwenk. hort. med. Hag. 1766. (, l. BrO' 
na. tvaUiis affinis, 

BAEA. Cor. ringens: galea ^loba; labio 2partito. 
CaL 5partitus. Stamina filamentis craf^ 
fis arcuatis ^ antheris conniventibus. 
Capf. corniculata, contorta, ^valvis. 

indica» I. BaEa. Juffieu gen. plant, p. 121, 

1288. virgmica. 


^ 


peruviana. 6. 


iobelioi- 


7- 


des. 
grandiflo- 8^ 


ra. 
veionici- 


9. 


folia. 
oppofiti- 
folia. 


. io< 


repcns. 


II 


xamofa. 


12. 


acumina- 


13- 


ta. 
inacqua- 
lis. 


14. DIANDRIA MONOGYNIA. Calccolaria. 39 

1288» CALCEOLARIA. Cor. ringens,inflata. CaL 

4partitus, aequalis» 
Capf, 2]ocularis, 2- 
valvis, polyrperma. 

.pinnata. I. C. foliis pinnatis. Mant. p. 171. aB.Stockh. 1770. t. g. 
Gaertn, de fr. etfem. cent. 4. t. 62. /. 4. 

■integrife- 2. C. foliis ovatis indivifis ferratis cauie ramofo. Mat. aniey» 
lia. \.t.2. Smith.plant.ic.ined. \. t.-3f\ 

nana. 3. C. foliis ovatis integerrimis, fcapis uniflorisr Sfnith plant. 

ic. ined. i. t. i. 
plantagi- 4. C. foliis rhombeis ferratis, fcapis paucifloris. Sniith. pl. 

nea. ic. ined. l. t. 2. . 

Fcther- 5. C. foliis fpatulatis integerrimis, pedunculis fcapifoirmibus 
. Tillii. unifloris. Ait. hort.kew. l. p. lO. t. l. 

perfoliata. 6. C. foliis perfoliatis fpatulato • fagittatis. Miitis amer. i. /. 3. 

20, PINGUICULA. Cor. ringens calcarata. CciL 

alabiatus, ^fidus: Capf. 
llocularis. 

Iiifitanica. I. P. 'neftario apice incraflato. 

vulgaris. 2. P. nedtario cylindrico longitudine petali. F/. dan. t. 93. 
alpina. 3. P. neftario conico petalo breviore. F/. dan. t. 453. 
caerulca. 4. P» corollae tubo ventricofo. Walt. flor. carol. p. 63. 
lutea. 5. P. corolla campanulata. Wdt. fbr. carol.p. 63. 
villofa. 6. P. fcapo fubyillofo. Fl. lapp. t. 12, f. 2. vnlgari omnibuf 
partibus fextiiplo minor. 

31. UTRICULARIA. Cor.ringens, calcarata. Cal. 

2phyllus,aequalis. Capf 
ilocularis. 

alpina. I. U. neaario fubulato, foliis ovatis integerrimis. Jacq.prp, 

amer. piB. t. %. 
foliofa. 2. U. neaario conico^ -fruaibus cernuis, radicibus Utriculo 

deititutis. Plum, fpec. 6. ic 16^- f 2. 

C4 3.U- 40 DIANDRIA MONOGYNIA. "Wuirenfa. 

vitlgaris. 3. U. neftario conico, fcapo paiicifloro. F/. dan. t. Ijg. 

infiata. 4. U. ne6>ario obtiifo, fcapo fexHoro foliis inflatis. TValt. 
flor. carol. p. 64. 

fibrofa. 5". U» nfi£lario obtiifo, fcapo bifloro, 'foliis fibrofis. TValt, 
flor, carol. />. 64. 

piunila. 6. U. fcapo {ubtrifloro, floribus parvis luteis, foliis fibrofis^ 
Walt. flor. carol. p. 64. 

purpurea..7. U. fcapo fubtrifloro, floribus parvis purpureis, foliis fibro- 
fis. Walt. flor. carol. p. 64. 

ininor. 8- U. ne£lario carinato. F/. datj. t. 128. 

fubulata. 9. U. neflario fubulato. F<?/. capittacea. Cor. alba. 

gibba. 10. U. neftario gibbbfo. 

bifida. II. U. fcapo nudo bifido. Oih. it. t. ^. f, Z* 

caerulea. 12. U. fcapo nudo: fquamis alternis vagis fubulatis. BJieed. 
h. mulnb, 9. /. 70. 

fiellaris. 13. U. verticillo utriculario braftearum ciliari. Siippl.p.^6. 

inflexa. 14. U. foliis dichotomis, pedunculo racemofo bafi utriculis 

vcrticillato, neftariis inflexis truncatis. Forsk. fl. aeg. 

arab. p. 9. 

obttifa. 15., U. neaario inflexo obtufo fubemarginato. Sivarts. ncv, 
pl- gen. et fp. p. i^. 

\TOLFENIA. Qor. ringens ecalcarata femihians ad 

faucem barbata» 

carinthia- 1. Wulfenia. Jacq. miJceU. aitjir. 2. p, 60. t. %^f.l. 

ca. 

FAGELIA. Cor. retortaeformis. Cfl/.4partitus5 pla- 
nus , perfiflens. Stam. brachiis in- 
curvacis infl:ru£ta. C^p/ ^-^valvis, 
apiceelaflicedehifcens, polylperma. 

flavicans. !♦ Fageua. Scbwenck, aSi, KQterod. i. 1774./?. 473. /. 13. 32v VER. DIANDRIA MONOGYNIA. Verbcna. 41 

52* VERBENA. Cor. infundibuliformis fubae- 

qualis. Cat. dente itrunca- 
to. Semina s-^nuda: cor- 
tice dorfi craffiore. 

• Diandrac. 

oruLfca. I. V. fpicis Jongifnmis foliofis» Ehret ic.pl.fcl. t. ty. f. r. 

indica. 2. V. fpicis lonoiffiiiiis carnofis nudis, foliis lanceolato-ova- 
tis oblique dentatis, caule laevi. Jacq. obf. bot. 4. /.86. 

jainaicen- 3. V. fpicis loni;i(fimis carnofis nudis, foliis fpatulato - ovatis 
fis. ferratis, caulc hirto. Jacq. obf. hot. 4. t. 85» In hac kt 

indica receptaculum induratione lignoftwt. 

jnutabilis. 4, V. fjiicis longiffimis carnofis aphyllis foliis ovatis acutisfu^- 
ttis tomentofis decurrcntibus, caule fruticofo tomentofo. 
Jacq, coll. 2. p. 334. 

prifmati- 5. V. fpicis laxis, calicibus alternis prifmaticis truncatis arifta- 
ca. tis , foliis ovatis obtufis. Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. fafc. 

2. t. 26. 

mexicana. lO. V. fpicis laxis , calicibus fru£his rcfiesiiS rotundato - didy- 
mis hifpidis. Dill. h. Elth. t. 302. /'. 389. Gaertn. de fr. 
et fem. cent. 4. t. 56. /. I ; in hac et nodiflora calix in* 
duratus inclvdii pericarpium , nonne difiintli generis ? 

curafla- 6. V. Ipicis longis, calicibus ariftatis, foliis ovatis ferratfs; 

vica» an ad Tufnonea amandanda .<* 

fioechadi-7. V. fpicis ovatis , foliis lariceolatis fcrrato - plicatis , caulq 
folia» fruticofo. PlHm.fpec. 6. ic. 162. f. I. 

** tetrandrae. 

lappula- 8" V. calicibus fubrotundis erefliufculis, feminibiis echinatis. 
cea. J^^q- fii^p- amer, piEL t. 9. 

Aubletia. 9. V. fpicis fohtariis, coroilis fafciculatis , foliis cordatis inci- 
fo ferratis. Jacq. h. Vind. 2, t. 176. Syfi. veg. ed. l^.p* 
478. Buchnera canadenfis. 

nodiflora, II. V. fpicis capitato-conicis foh'is ferratis, caule repente, 
Burm. ind. t. 6. /. 2. Gaertn. defr. etfem. cent. 4. /. 56. /. I. 

bonarien- 12. V. fpicis fafciculatis , foliis lanceolatis amplexicaulibus. 
fis. 'DiU. h. Elth. t, 300". /. 387. Gaertn, dt fr. ^tfem, cent.. 

5. t, 66, /. I. 

Cs 13- V» 42 DTANDRIA MONOGYNIA. Lycopus. 

haftata. 13. V. fpicis longis acuminatis, foliis baftatis. Heynf. parad. 
/. 242. 

caroliiiia- 14. V. fpicis filiformihus, foliis indivifis lanceolatis ferratis 
na. obtufiulculis fubleftilibus. Dill. h. Elth. t. xox.f. 388. 

urticifo- 15". V. fpicis filiformibus paniculatis , foliis ''ndivifis ovatis fer- 
Jia, ratis acutis petiolatis. Sabb. h. rom^^, t. ^^. 

fpuria. 16. V. fpicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus 
numerofis. 

officina- 17. V. fpicis fihTormibus paniculatis, foliis multifido-lacinia- 
lis. tis, caule folitario. Fl. d.at. t. di^^. 

fupina. Ig- V. fpicisfiliformibusfolitariis, foliis bipinnatifidis. Kniph, 
bot. orig. cent. 12. n, 99. 

procum- 19. V, fpicis fiUformibus, foliis multifido-laciniatis, caule 
bens. procumberjte. Torsk. fl. aeg. arab. p. lo. n. 27. an di- 

pinBa vere ab officinuli fpeciei ? 

tripbylla. 21. V. flcribus paniculatis, foliis ternis, caule fruticofo. H^- 
rit. ftirp, nov. 2. p. 21. /. II. 

globiflo- 20. V. floribus capitatis, caule fcuticofo, Herit.Jitrp. nov. 2. 
fa. p. 23. /. 12. 

t incertae tribits. 

capitata. 22. V. foliis ferratis , floribus capitato - globofis , calice gluma- 
to. Forsk. fl» aeg.arab.p.iQ. ajineeademctimnodtflora? 

23» LYCOPUS. Qor, ^fida : lacinia unica emargina- 

ta. Stamina diftantia. Semi- 
na ^retufa. 

«uropaeus. I. L. foliis finuato - ferratis. Sabb. h. rom. 3. /. 53. 

virginicus. 2. L. foiiis aequaliter ferratis. 
exaltatus. 3. L. foliis bafi pinnatifido ■ ferratis. 34. AME- DIANDKIA MONOGYNIA. Ametbyftea. 45 

34. AMETHYSTEA. Cor. ^fida: lacinia infima 

patentiore. Stam. ap- 
proximata. Cal. fub- 
campanulatus. Sem- 
4gibba. 

caerulca. I. Amethystea. HaQey. comm, Goett. ly^r. p. 209. t. 10. 
Gaertn. cie fr. et fem, cent. 5. /. dd. f 1. 

35. CUNILA. Cor. rfngens: labio fuperiore ere8:o 

plano. Fiiamenta caftrata 2* 
Semina 4. 

inariana, I. C. foliis ovatis ferratis, corymbis tcrmiftalibus dichotomis. 
Plitckn. mant. t. 344. /. j. 

putegioi- 2. C. foliis oblongis bidentatis, floribus vcrticillatis. Jungh, 
des. pl. ic. cent. i. 31. 

thymoi- 3. C. foliis ovalibus integerrimis , fioribus verticillatis , caule 
dcs. tetragono. Morif. biji. 3. t. 19. /. 6. 

capitata. 4. C. foliis ovatis, flcribus tferminalibus, umbella fubrotunda. 

Suppl. p. 87. 

36» ZIZIPHORA. Cor. ringens : labio fuperiore re- 

flexo. Gz/.tereciufculus. Sem. 
4ovata, mucilaginofa. 

capitata. I. Z. fafciculis terminalibus, foliis ovatis. Mant. p. 317. 
Pluckn. alm. t. 164. /. 4. Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. 
/. 66. /3. 

hifpanica. 2. Z. floribus raccmofo-fpicatis, bra£leis obovatis nervofis 
acutis, foliis ovatis, 

tenuior. 3. Z. floribus lateralibus, foliis lanceolatis. Morif, hiji.pl. 
3. /. 19./ 3.4. 

acinoides, 4. Z. floribus latgralibus, foliis ovatlsr~~ 37. MO. I 

44 DIANDRIA MONOGYNIA. Monarda. 

37^ MONARDA. Cor. ringens: labio fuperiore]i- 

neari integrofilamencainyol- 
vente. Semina 4. 

fiftulofa. I. M. capitulis terminalibus, cauleobtiifangulo. Corn.canad, 
t. 14. Gaerttt, dc fr. etfem. i. cent. 5. /. 66. /. 6. 

didyma. 2. M. floribus capitatis fubdidynamis , caule aaitangulo. 
Trevo. tab. Ebret. t. 36. 

rugofa. 3. M. foliis ovato-lanceolatis cordatis glabris rugofis. Ait, ^ 
hort. kew. l./>. 36. 

«blonga- 4. M^foliisoblongo ianceolatis bafi rotundato attenuatis villo- 
ta. fis planis, Ait. hort. kew. i. p. 36. 

(tlinopo- 5. M. floribus capitatis, foliis laeviffimis ferratis. 
dia. 

punftata. 6. M. floribiis vcrticillatis , corollis punaatis, braftcis colora- 
tis. Mant. p. 3 17. Morif. hifl. pl. 3. t. 8. /. 8. 

ciliata. 7. M. floribus verticillatis, coroUis involucro longioribus. Mo- 
rif hifi. p/.3.t,ii.f.6, 

38» ROSMARINUS. Cor. inaequalis: labio fuperio- 

re 2partito. Filamenta 
longa, curva, fimplicia 
cum dcnte. 

officinalis.i» R. folils fcflilibus. Blackw. herhar, t. \%^. Remault lot, 
t. 5. 

chilenfis. 2. R. foliis petiolatis. Molina hifi. nat. Chil.p. 134. 

39. SALVIA. Cor, ringens. Filamenta transverfe 

pedicello affixa. Sem, 4 faepe 
raucilaginoj^. 

aegyptia- I. S.foliislanceolatisdcnticulatis, floribus pedunculatis. yacq. 
^■3» h. Vindoh. 2. t. log. 

laentata. 6i. S. foliis lineari-oblongis dentato-pinnatifidis, verticillis 

bifloris: calicis laciniis obtufis. Ait. hort. Kew. i. p. 37. 

icretica. 2. S. foliis lanceolatis, calicibus dinhyllis. Pltickn. phyt. t. 

3. s. DIANDRIA MONOGYNIA.- Salvia. 45 

lyrata. 3- S. foliis radicalibus lyratis dentatis , coroJIarum galea bre- 
viflima. Morif, hi/i. -^. t. l^. f. 27. 
J5) Sp.pl.p. 832. Horminum virginicum. 
officina- 4. S. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus inter- 
lis. rupto-fubverticillatis: calicum(dentibus ariftatis. Knorr 

det. hort. 2. t. S. 14. Kegnaiilt bot. t. 6. 
/3) MiU. diSi. 3. Salvia auriculata. 
pomifera. 5. S. foliis lanceolato - ovatis integris crcnulatis, fioribus fpica- 
tis, calicibus obtulis. Tournef. it. \.p. 92. /. 92. 

urticifo- 6, S. foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis, calicibus triden- 

lia tatis: lacinia fumma tridentata. Morif, hifl. pl. 3. /. 13. 

J. 31. 

ferotin.a. 7. S. foliis cordatis ferratis mollibus, floribus racemofo-fpica- 

tis , corollis calicem vix excedentibus. Mant. p. 25. Ar- 

diiin.fp. \. t. \. 

viridis. 8- S. foliis oblongis crenatis, corollarum galea femiorbiculata, 
calicibus fruiliferis reflexis. Jacq.plant.rar.fifc.2.ic.^2, 

vifcofa. 9. S. foliis oblongis obtufis fuberolis crenatis vifcidis, floribus > 

verticillatis, bra6leis cordatis acutis. Jacq, ic. rar.fafc. 

I. /. 14. 
Hormi- 10. S. foliis obtufis crenatis, bradleis fummis fterilibus majo- 
num» ribus coloratis. Gefn, fafc. ij. t. 11. f. 21. Plettck pl. 

med, t, 20. 
fylveftris. II. S. foliis cordato - lanceolatis undulatis biferratis maculatfs 

acutis , bradeis coloratis flore brevioribus. Jacq.fi. auftr. 

t. 212. 
nemoro- 12. S. foliis cordato - lanceolatis ferratis planis , brafteis colo- 
fa. ratis, flore longioribus corollae labio inflmo reflexo. 

fyriaca. 13. S. foliis cordatis dentatis: inferioribus repandis, brafleis 
cordatis brevibus acutis , caiicibus tomentofis. Baub, 
prodr. 114. t. 114. 

haemato- 14. S. foliis cordato- ovatis rugofis tomentofis, calicibus hifpi- 
des. dis , radite tuberofa. Barr, rar.pL ic. t. \S^' 

auftriaca. 15. S. foliis cordato -ovatis crenatis ad oras incifis vel lobatis 
fupra nudis , caule , calicibus bradteisque hirfutiflimis. 
Jacq.fL aulir. ^ II2. 

pratenfis. 16. S. foliis cordato-oblongis crcnatis: fummis amplexi-cau- 
libus, verticdlis fubnudis, corciiisgalcaglutinofis. Blackw. 

herb. t. 258. 

17. S» ^6 DIANDRIA MONOGYNIA. Salvia» 

indica. 17. S. foliis cordatis : lateralibus lobatis , fummis feflilibus, 
verticillis fubnudis remoCiflimis. Mant. p. 318. Jacq» 
h. Vindob. /. yg. 

dominica. 18- S. foliis cordatis obtufis crenatis fubtomentofis , corollis 
caltce angultioribus. 

verbena- 19. S. foliis lerratis finuatis laeviurculis, corollis calice angu- 
ca. Itioribus. Barr. ic. pl. rar, 20H. 

nilotica. 20. S. foliis finuatis angulatis^crenato-dcntatis, calicum den- 
tibus fpiiiofis: angulis mafgineque faucis ciliatis. Jacq, 
hort. Vinciob. 3. /. 92. 

nubia. 2i. S. foliis lanceolato - ovatis duplicato crenatis, tubocorol- 
lae incurvato. Mtirray comm. Goett. 1778. /. 3. 

el^ndefti- 22. S. foliis ferratis pinnatifidis rugofifllmis, fpica obtufa, cd- 
na. rollis calice angultioribus. Barr. ic. pl. rar. 220. 

pyrcnai- 23. S. foliis obtufis erofis, ftaminibus corolla duplo longiori- 
ca. bus. Herm. parad. t. l^gj. 

difcrmas. 24. S. foliis cordato-oblongis irofis , Itaminibus corollatn 
aequantibus. Ard.fpec. I. /?. 9. /. j. 

nigofa, 62. S. foliis cordatis oblongo-lanceolatis erofo-crenatisrugofis 
pilofiulculis, Itaminibus corolla brevioribus, Ait. hort.* 
Kcw. I. p. 42. 

incxicana. 25:. S. califis labio fuperioreintegerrimo, ftilohirfiito, raceroo 
verticillato , foliis ovatis utrinquc acuminatis ferratis. 
DiU. h. Elth. t. 254./! 330. 

hifpanica. 2^ S. calicis labio fuperiore integerrimo , ftilo barba unilate- 
rali, fpica imbricata cernua, foliis ovatis utruique mucro- 
natis. Ard. Jpec. 10. /. 2. Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. 
t. 66, f. 4. 

lconuroi- 27. S. calicis labio fuperiore integerrimo , ftilo bifariam bar- 
des, bato , floribus axillaribus interrupte verticillatis , foliis 

cordato-ovatis crenatis, caule frutelcente. Gloxin obf 
bot.p. 15. t. 2. Herit. /iirp. nov. 3. p. 41. /. 2K 

verticilla- 28- S. foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis fubnudis", fti- 
ta. lo corollae labio inferiori incumbente. Kmph. bot. orig. 

6. /. 79. ' 

napifolia. 29. S. foliis cordatis crenato - dentatis , verticillis fubnudis, co- 
rollae labio fuperiori cordato - emarginato, Jacq. h. Vin- 
dob. t. 152, 

30. S.- DIANDRIA MONOGYNIA. Salvia. 47 vlrgata. 30. S. foliis cordafis crenatis erofis rugofis, verticillls in ramis 
^ virgatis longifliinis. yactjtnn b. yindob. t..'^'J. 

glutinofa. 31. S. foliis cordato fagittatis ferratis acutis. Maut. p. 319. 
Sabh. h, rom. 3. /.21. 

canarien- 32. S. foliis haftato-triangularibus oblongis crenatis obtufis. 
fis. Mant. p. 319. Morif.hijl. 3. /. 13. /.^7. 

africana. 33. S. foliis fubrotundis ferratis: bafi truncatis dentatis. Qom- 
mel. hVAmjkl. 2. t. 91. 

aurea» 34. S. foliis lubrotundis integerrimis : bafi truncatis dentatis. 
Com/ue/. h, .4mjlel. 2. t 92. 

colorata. 35. S. foliis cllipticis fuhintegerrimis tomentofis, calicis limbo 
membranaceo colorato. 

panicula- 36. S. foliis obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caulc 
ta. frntefcente. Mant. p. 2^. Maarburgh. ic. t. 3. 

CoUinea. 37. S. foliis cordatis acutis Ibrratis fiibius molliflime toraento- 
lis, racemo terminali verticillato, Suppl. p. 88. Murray 
comm. Goett. \j']%. t. l. 

acetabu- 38. S, foliis obovatis dentatis, calicibus campanulatis patenti- 
lofa. bus pilofis, caulc fruticulofo. Mant. p, 2^, 

Jpinofa, 39. S. foliis oblongis fpinofis, calicibus fj^inofis, brafleis cor» 
datis mucronatis concavis. Mant. p. 20. et 511. Morif. 
hip.pl. 3. /. 16. /. 2. 

Sclarea. 40. S. foliis rugofis cordatis oblongis villofis , ferratis , brafteiss 
coloratis calice longioribus concavis acuminatis. R^gnanlt 
hot. t. 8. 

ccrato- 41. S. foliis rugofis pinnatifidrs lanatis, verticlllis fummis ftcri- 
phylla. libus. Morif. hiji. pl. 3. /. 13, /. 6. 

Aethio- 42. S. foliis oblongis erofis lanatis, veiticiHis lanatis, corollae 
pis. labio crenato, bradeis recurvatis fubjpinofis. "Jacq. fll 

au^r, /.211. 

pinnata. 43. S. foliis lyrato-pinnatis. Boerh* ittd. b. Lugdb. i. tab» 
p. 167. 

argentea. 44. S. foliis oblongis dentato-angulatis lanatis, verticilks fum» 
mis Iterilibus : bradVeis concavis. 

cerato- 45. S. foliis pinnatifidis rugofis villofis, caule paniculato ramo- 
phylloides. fiflimo. Mant. p» 26. Ard.fpec. 2. /. 2. 

ForskSh- 46, S. foliis lyrato-auricnlatis, caule fubaphyllo, corollae ga- 
lii. lea femibifida. Maut- p, 26. 

47« S. 48 DIANDRIA MONOG^-NIA. Salvia. Merjami'a.47. S. floribus vcrticillatis feflilibiis, caiile fubniulo, foliis ob- 
longJs riigofis fubcrenatis. Forsk, fl, aeg, arab. p. 10. 

nutans. 48. S. foliis cordatis inaequaliter bafi excifis, caule nudo, fpi- 
cis ante florcfcentiam cernuis. Mnrr. comm. Goett, 1751. 
t. II. 

abyflini- 49. S. foliis cordato-ovatis rugolTs crofis, brafteis intcgerrimis 
ca laevibus. Stippl. p. *^%. an diflinBa vere auubia? 

triloba. 50. S. tomentofa, foliis petiolatis rugofifllmis trilobisv lobo 
interinedio produfto oblongoi lateralibus ovatis obtufis. 
Suppl.p. 88. 

aurita,- 51. S. villofa, foliis ovatis dentatis auriculatis, floribus vcrti- 
cillato-Ipicatis. Suppl. p. 88. 

fcabra. 52. S. fcabra, foliis lyratis dentatis ru^ofis , caule paniculata^ 
ramofo. Suppl. p, S^. 

runcinata. 93. S. fcabra^ foiiis runcinato-pinnatifidis dentatis, floribu? 
fpicatis verticillatis. Suppl. p. 89. 

japonica. 54. S. foliis bipinnatis glabris. Thunb. fl. jap. p. 22. 

occiden- 55. S. foliis ovatis ferratis , fpicis laxis : braclcis cordatis fub- 
talis. trifloris. Stvarts nov. pL. gen, etfp. p. 14. 

Ffeudo- 56. S. foliis ovatis acutis ferratis oppofitis villofis, racemo ter- 
coccinca. minali vcrticillato, Jacq, coU. 2. p. ^oi.p/. rar. ic. centf 

2. t. 27. 

tcnella. 57. S. foliis cordatis, caule filiformi rcpente, fpicis adfccn-- 
dentibus. Swar/s nov. pl. gen. etfp. p. 14. 

Spielman- 58. S. caulc ramisque vcrticillo terminatis: flore medio ere£^o, 
ni. ceteris horizontaliter patentibus. Scop, del. inf 3./). 31. 

t. 15. 

rolaefolia. 60. S. foliis incanis pinnatis : pinnis ferratis, calicibus ringcn- 
tibus. Smifh pt. ic, ined. i. t. ^. 40. COLLINSONIA. praecox. !♦ C. glabra florlbus lateralibus terminalibusque. 
f, 5. ^lanckpl. vied. /. 24. Cor. ringens labio inferiori 
mukifido capillari. Sem. 
I. mamrum faepius {vel 
potius capf ifperma.) 

Hort, C/iff. 2. C. - DIANDRIA MONOGYNIA. MorInau;i 49 

ilcaWuf- 2. C. caulc foliisque fubpilofis, floribus lateralibus terminal»- 

cula. busque. ^//. hort. Kew. I. p. 47. 

ferotina» 3- C. panicula terminati ramofiffima. fValt* flor, carol. p. 6". 

41. MORINA. Cor. inaequalis. Cal. fn£tus i^hyi- 

lus dentatus , floris bifidus. Sm, 
I. fub calice floris. 

pcrfica. I. MoRiNA. Tournef. it. "^. t. p. 1^2. 

■ ■ . , < 

SCIURIS. Co7\ 2labiata. Cal. sdentatus. Filamenta 
5, <7^onfm 3 fterilia. ,Capy^ 5 coalitae, 
{zvialveS;, iloculares, ^ifpermae.-i^*'^ - 

.aroraatica. I. Seiuais. Aubl. pL^uj.2. p. 670. /. 272. 

1287* GLOBBA. Cor. aequalis , trifida. Cal fupe- 
ii!j:>r:;.rus, trifidus. Cflp/ ^locularis. 
Sem, plurima» • 

maranti- I. Gl. fpica termipali erefta. Matit. />. 170. 
na. 

nutans. 2. GI. Ipica tenninali pendula. , MaJit. p. 170. 

iiviformis. 3. Gl. fpica ht&vzW, Rtfmpf arnb, 6. t, 69. f, 2, 

japonica. 4.-61. racemo terminali cernuo, fbliis^ enfiformibus integris. 
^ Thunb, fl. jap. p. 2"^, 

LITHOPHILA. Cal. sphyllusf "^Cor.' 3^^^^^ 

'"■ -i. ; ' ' tmrium 2'^h.^\\wi. - - I 

mufcoides. I, Lithophtla, 

1353, THOUINIA. Cor. 4petala. * Cal 4partitus< 

Aiitherae fefllles. 

nutans.. i. Th. foliis ellipticis, paniculis axillaribus, florlbus liutart 
tibus. Suppl. p, JJ9. an Chionantbui zeylanica. 

liguftrina.2. Th. foliis lanccolatis, paniculis terminalibu5 , floribus ere- 
ftis, Swarts nov. pl. gen, etfp. p. ly, 

D PENTA- 50 DIANDRIA MONOGYNIA- Pcntagloffunr. 

PENTAGLOSSUM. Con 4'5petala, calicis labio 

jnferta» Cal. iphyllus, 
infundibuliformis, 4-5go- 
nus: dentibus4-5filifor- 
mibus. Capf, calici in- 
clufa, cylindrica, ilocu- 
laris, polyfperma» 

linifoH- I. pENTAGLossuM. Fol, lanceolato • linearia» Forsk, fl. aeg. 
Iim. arab.p, II. 

1354. ANCISTRUM. Qal ^ariftatus: ariftis termi- 

natis glochidibus crucia- 
tis» Cor. 4petala. Stig- 
ma peniciilatum» 

Sangui- 1. A. capitulo globofo foliisfubtus canis. Suppl. p. 89« For/f. 
forbae. char. gen. pl. t. 2, 

latcbro- 2. A. floribus fpicatis, foliis utrinque fericeis. Retz. obf. bot. 
fum. 5. p. ?. Gaertn. de fr. et fem. cent. 2. /. 32» /, 5. 

ARUNA. Ca/. 5partitus, reflexus, deciduus. Cor, 
o. Bacca ovata , fubcomprefla , alte- 
ro latere fulcata, ilocularisj i-2fperma» 

gujanenlis. I. Aruna. Aubl, pl, gnj. i. p. 16. /. 5. 

1009. ORCHIS. Nertarium cornu referens pone flo- 

rem. Cor. ringens. 

♦ coroUae galea cakarata, 
blcornis. f . O. corollarum galea bicatcarata , labio quinque partito. 

Buxb. cent. 3. /. 6. Bulbi indivijt. 
carnca. 65. O. corollae galea bicalcarata, bcaaeis ereftis, bulHs indi- 

vifis. Ait. hort. Kew. 3. p. 294. 
biftora. 2. O. corollarum galea unicalcarata, alis patentibus, labio lan- 

ccolato acuminato. Bulbi indiviji. 

3.0. DIANDRIA MONOGYNIA. Orchis.r ji 

. corniiti. J. O. corollarum galea unicalcarata , alis patentibus > labiolan. 
ceolato acuminato. Bulbi vidivi/i, 

ipatulata. 4. O. corollae galea calcarata y labio cordato longiHlme pedi- 
cellato. Suppl^ p. 398. Bulbi indiviji, 

flexicau- 5. O. fcapo flexuofo, corollae galea calcarata, petalis duobu$ 
lis. lineatis furcatis. Suppl, p. 398, Radix tuberofa. 

tripetaloi- 6. O. foliis hnceolatis, corollae galea fornicata obtufa calca- 
^.jles. rata, neiilario lanceolato minimo. Suppl.p. 398. 

fagittalis. 7, Q. corpllac galca calcarata biaurita, labio lanceolato. Suppl. 

V' 399. 

barbata. 8. O. corollae galea ere6ta calcarat^i , ne£lario fubtrifido cilia- 
to. Suppl. p. 399. Bulbi iudivifi. 

driacohis. 9. 0. corollae gaka calcarata , ne£lario lincari apice ovato. 
Suppl. p. 400. Bulbi indiviji. 

tefleKa. 10. O. corollae galea calcarata, bafi conica, ne£tario lineari, 
Suppl. p. 400. 

calcarata. 62. O. nedarii labio feptcmcalcarato (?): cornu longiifimo. 
JValt. flor* earol. p. 220. «* coroUae galea ecakarata* 
f hulbis indivijix. 

Sufannac.II. O. neaariis alis ampiioribus ciliati?. Rumpf amb, c. / 

287. /2. 
ciliaris. 12. O. neftarii labio lanceolato ciliato : cornu longiflimo. 
bifolia. 13. O. neaarii labio lanceolato integerrimo, cornulongiflimo, 

petalis patentibus. Mant. p. 48^. F/. dan, /. 23 y. 
Ornithis. 14. O. neaarii labio fubrotundo , cornu germine duplo lon- 

giori, petalis tribus exterioribus connivcntibus, rcliquis 

patentifli.Tiis. Jacq. //. auftr. 2. t, 138. 

flexuofa. 15:. O. neaarii labio imbricato, petalis duobus occultatis fili- 
formibus , fcapo flexuofo. 

lata. 63. O. neftarii labio integro lato revoluto, comu fublongo tc- 

-i»i. nui. fValter flor. earol. p, 220. 

ophfo- 64. O. neaarii labio lanccolato integro, cornu brevi, floribus 
gloflToidcs. paniculatis. fValt. flor. carol. p, 220. 
^^^'^^ D 2 16, O. 

Vtx diflinaa videtur huJMS generis fpecies Orciiis nigra, a Scopoli in alpibHs tiro- 
lenfibMS mventa, et ann. hifl. nat, 2. p. Ct^. mtata fioubHS fH(tv««lmtihnt «fe 
atro Thbris in fpieam dmfam ovatam (ongeftis difnofsenda, ' 54 BlANfiRlA MONOGYNIA» Orchis. 

cueiillata'. l6i Oi netlarii lablo^hnfido, pctilis cohfluentlbus, fiaulenudo. 

Gmel. f7.'/t&>f} f^t: f. 2>' 

2lobe{a. '17. '^6i* ncdtiirii 'laBia reftipinato trifido : media cmarginata, 
cornii brdvi, petalis apice iubulatis. Mant. p. 484. Jiicq^. 
/7. au/ir. ^■. t.'26S''- '*-*' .'ih)i,yrjh <>.i. ' .0 •( ■r<i....-Ai 

pyrami- 18. O. nectatii hko bicornitrifitfo^a^iquaHinfC^errimo, c6mu 
tlalis. . -o nlongos petafis iliblanoeoktis. .Jacq.fl.atiflr,i^,t.2Z6.-i 

coriopho^ if |. ■ O. ne£tarii labio triffdo reflexo ci^erfatoi cornu breyi, Jpc^ 
ra. • ' ' - talis connivehtibiiS. • 5^?f^.'//.'ri«y?r. 2. if. 122. ' • '-si 

cubitalis. 20. 0. neiSlarii labio fyiformi trifido : infermedia oyata, cornu 

perminib.us lyrevitrc. ' ■ ' ' - ^,ji*f'' 

. ' -\ . "■ 

Morip» .2I..0. nc6tarii labio quadrifi^o crenulato, cornu obtufo acj- 
'' ^"'''' ' fcendente, petaRs obtufis conpivehtibus. Fl. dan. t.2^'^, 

mafcula,, ^. p. ne^ji ,^aWo gijiadriloba crcnulat^ cornu .Qbtufp^ )j€;| 
"taiis eiorialibus rcflcxis. VloKdan. t.\<^1. 

ulbl.ata^i ,?3iixPj- necbrii,j|a,b[9 qyadrifidpi.p^pfljs^i^ coi^iitobtufo, 

^ ' * pletalis (liftindltis. Mant, p.4^$,,Fl.,ilah.J. 103. 

militaris. 24. O. nectarii labio, quinquefido ^undi^^cabro, cornuobtufo, 
petalis cotvftucntibus. HaUVMfT.yiirp. He/v. t. 28. 31- 

fufca. «5. O. neftarii labio quadrifidb :' lacinils oblon^is, cornu bre- 

,; i.A»» ^'^' vrv p«tal1S'«ooflifentihusv ■■■*}ac(f.ft. atijirl- i^^'^.-'^^. 't- 

variegata. 26. O. neclarii labio breviter quadvifido: lacinia mcdia dilata- 

,.f;, ^a dpntatftj.;.I)j&talis. erectis ,. ^plc.a.brev.iflrimac ,- Jaf^q-.p.^ 

rar,ic.cent,,Z:fifc. ly t. 2.1. c9U..2..p. 267. , ;■ ' ;d 

moravic3i-27* O. 'neftani lAbiQ\trifido: lacinia me4ia fubrotunda emap- 

ginata ampliflaBtvi, > petalis crcftis conniv^ntJt^'s«>,,:J?ff^ 

ic. piant. rar. i. 7^' 

papiliona-28. 0..ncftariL'ial>ip indivifo ccienato emarginato ampliato, cor- 

cca. nu fubulato,, pctalis connivcntibus. ..^ ,. .■, j./>R. 

rubra. 29. O. neftarii labio indivifo crenulato integro rotundato, cor- 

, , •flu/ub^l4t,c>,ip«t^is,patulis., ''3^^^^,.|V./'/- ^^^. ^- 74- 

pallens. 30. O. neftarii labio trifido irjtegcrrimo , cornu obtufo medio- 
v..'t .;/oiicri, pct^Iis pa^entiblis. Jacq.fl.at/Jir.l.t.^S. 

paluliris. 31. O. nc6Iarir labio trifido : laciniis latcraiibus rotundatis; in- 
termedia media cMarginata petalis ereais. Jacq. coU. I. 

p' 7v; •;•; " '""' ,, "'^." ■' 

hifpidula, 32. O, culmo aphyllo, foliis reniformibus. Suppl. p, 40J. 

33- 0. DIANDRIA MQNOSYNIA. /Orchif, 5^ 

fpcciofa. 33» O. fcapo foHofd, foliis Jitis' ovatis, labello qiiinquepar- 
tito : laciniis ficxuofis, ; Suppl, p. 401. 

longicor- 60. O. ne£larii labio trifido fabcrcniilato, eornu longo obtufo 
nis. adfccndente, pctalis conniventibus. Poir. voy. en Rarb, 

2. p. 247. 

clata, 61. 0. neftari.i Jabio obcordato denticulato, cornu longo pcn- 
dulo. Foir. voy. en Barb. 2. p. 248. 

^^ bulbis fibrofis.. 

habcna- 54. O. neftarii labio tripartito: laterafibus fetJiceis, cornu filH- 
ria. formi petalis decuplo longiore. 

varia, 37. O. nc£larii labio magno bilobo fubrotundo. Burm.avter. 

/). 178. t. 183- /• 2. 

j-ft bulhis palmath. 

latifolia. 36. O^ bulbis fubpaJmatis ceftis,' ncif^afti cornu conico, labio 
trilobo ; lateratibus reflexisr > ' bratteis ftaic longieribus. 
F/. dan. /. 266. •• - ' ■ : i 

cruenta. 40. O. ne£larii corau gcrmine breviore , • laHio indivifb fubcor- 
dato crenato , petalis dorfalibus patulis. Flor. dan, t. 876^ 

lambuci- 37. O. bulbis fubpalmatis cre£lis, neftarii cornu conico , la- 
na. bio ovato fubtriiobo, brafteis longitudine florum. "J^acq^. 

fl. anjir. 2. t. 10)^. 

sncarnata. 38- O. nedtarii corou conico, labio obfcure trilobo ferrato, 
petalis dorfalibus reflcxis. Scg. pl. verm. t. %. f. 5. 

maculata. 39. O. bulbis patentibus, neitarii cornu gcrminibus breviore, 
labio plano, petalis dorialibus crectii?, Mmt, 487. Ee- 
gnaut bot. /.353. 

odorati{H-4I, O. neftarii cornu recurvo breviore, labio trilobo, foliis 
ma. linearibus. Mant.p. ^^"^. Jacq. fi. au[h. \.t.2(i^. 

conopfea. 42. O. neftarii cornu fetaceo germinibus longiore , labio tri- 
tido, petalis duobus patentivrimis. F/. dan. t. 2Z\. 

flava. 43. O. ncclarii cornu filiformi longitudine gci-minis, labio tri« 
fido integerrimo. 

fuaveo- 44. O. fpica ovata, floribus femifupinatis, neclarii labio fe- 
lens» miovato bidentato, foliis-Hncaribus. ViUan fl.delp\>,2. 

p.l%,t,\.f\. 

O 5 WWbul- 54 DIANDRIA MONOGYNIA. Orchii. 

^■f-\\ bulbis fafeiculatit. 

ftifccf^ 45. 0. ne£tarii cornu longitudinc germinis, labio ovato bafi^ 
cens. dcntato. Gmel. fl.Jib. I. /« 4. /. 2. 

ftratcu- 46, O. neftarii labio bilobo integerrimo, cornu longitudine 
matica. gcrminis. 

hyperbo- 47. O. ne£larii cornu longitudinc gcrminis, labio lineari intc" 
rea. gerrimo truncato. Mant. p. 121. Retz. ohf. bot. 4. r. 3, 

fimbriata» 66. O. ne^Jlarii cornu germinibus longiori : labio trlparthro ci- 
liari, petalis jJ^tcntibus ,^ foliis oblongis. Ait. hort.Kew. 
3.^297. 

abortiva. 48« O. bulbis filiformibus, neftarii labio 'ovato ^infegcrrimo, 
caule aphylio. Jacq. fl. atijir, 2. t. i^^, 

ttttt bulbo folitario indivifo. 

monor- 49. O. neclarii labio tripartito : lateralibus fetaccis, cornu U- 
rhiza» neari comprcflb germinis longitudinc. Swarts nov. gen» 

fl.p. Ilg. r 

t+tttt bulbo nondum eognito. 

fanfla. 50. O. ncftarii labio lanceolato quinqucdcntato , cornu incur- 
vo, pctalis conniventibus. 

pfycodcs. 51. O. neaarii cornu fetacco longitudinc germinis , labic^tri- 
partito ciliari. 

fpeftabi- 52. O. ncftarii cornu longitudine germinis, labio ovali emar^ 
lis. ginato, caule aphyllo , foliis ovalibus. 

lilicornis. 53, O. corollae ncftario bifido, cornu capillari. Suppl. p. ^oo. 

tipuloi- 54. O. nc£tarii labio tripartito lineari tiibaequali, ,cornu fili- 
dcs. - formi longiffimo. Supp/. p, 401. 

japonica. 55. O. neftarii cornu rccurvo, labio fubulato integro. Thunb, 
fl.jap.p. 26. 

falcata. ^6. O. cornu filiformi longiflimo, foliis cnfiformi - canalicula- 
tis falcatis. Thu/ib. f/.jap.p, 26. 

aphylla. 57. O. foliis nullis floribus racemofis fccundis. Forsk,"fl. aeg, 
arab, p. 156. 

viriiUs. 58. O. fcapo ramofo, floribus viridibus:' neflarii labio intus 
papillofo. Forsk. fl, aeg. arab. p, 1^6, . 

59. O. DIANDRIA MONOGYNIA. Satyrium, 55 

batrachi- y^. O. neftarii cornu breviflimo , labio trifido : intermcdiabre- 
tcs, viffima, iateralibus longis linearibus, brafteis flore paulo 

longioribus. Schranck bair. ReiJ. p. 86, Radlu. dicbO' 
toni. an diJiinSla htijits generis f[iecies ? 

lOIO. SATYRIUM. NeSiarium fcrotiforme f! infla- 

to • didymum pone florem. 

hircinum. I. S. bulbis individs, foliis lanccolatis, neftarii labio trifido: 
intermedia lineari obliqua praemorfa. Jac. ji. aitjir. 4. 
/.367. 

trifte. 2. S. bulbis indivifis , galea iinicalcarata , labcllo integro. 
StippL p. 402. 

tabulare. 3. S. bulbis rotundis, caulc foliofo, labello trifido : lacinia 
mcdia cmarginata. Suppl. p, 402. 

glg,inte- 4. S. bulbis rotuudis, caule nudo, labello fagittato. SuppL 
um. p. 402, 

5. S. bulbis rotundis , caulc foliofo , labollo integro inermi 
aculeato. SuppL p. 402. 

6. S. bulbis palrnatis, foliis oblongis obtiifis , neflarii labio 
lineari trifido : intermedia obfoleta. Flor. dan. t. 77. 

Higrum. 7. S. bulbis palmatis, foliis linearibus, ncftarii iabio refupi» 
nato indivifo. Mant. p. ^SS- yacq.Ji.auJfr.^7t.^6S» 

"albidum. 8« S. bulbis faiciculatis, foliis lanceolatis, neftarii labio trifi» 
do acuto: intcrmedia obtufa. F/or, dan. t. 115. 

Epipogi- 9. S. bulbis compreflis dentatis, caulc vaginato, ne^arii !»• 
lun. bio refupinato indivilo. J^cq.fl. aufir. i. t. 84. 

pJantagi- 10. S. bulbis filiformibus, caule glaberrimo, foliis ovatis pe- 
neum. tiolatis vaginantibus, neftarii cornu incraflato, labio bilo- 

bo medio acumiqato. Jacq.Jitrp. anter, pi&. 2. t. 108. 

11. S. bulbis fibrofis, foliis ovatis radicalibus, floribus fecun- 
dis. Jacq.ji. aujir. 4. /. 369. 

12. S. neftarii labio latiore obtufo cmarginato utrinquc undu» 
lato. 

13. S. corollae galea calcarata hiantc, ne£Iario ovato , foliis 
linearibus radicalibus. Siippl. p. 401. 

14. S. coroHae galea pofterius biloba fubbicornuta , foJris bifa» 
riis. Suppl. p. 402. 

D 4 15. S. 5^ DIANDRIA MONOGYNIA. Ophrys. pcdiceila- 15. S. fcapo fubnudo , racemo pedicellis fiHformibus laxis» 
tum. Suppl. p. 402. 

hiitel- 16. S. bulbis filiformibus, caule hirfuto, foliis ovatis triner- 
lum, yiis petiolatis vaginantibus, neftario cornuto : labio trilobo. 

Srvarts nov. pl. gen. et fp. p. II8. 

atlnatum. 17. S, bulbis fafciculatis , foh*is radicalibus oblongis : pctiolis 
longiflimis, fcapo vaginato, netlario cornuto adnato: la- 
bio deriexo biiobo cmarginato. Swarts mv. pl. gen. et 
Sp.p.W^. 

orchioi- 18. S. bulbis fafciculatis oblongis , fohis lato-lahceolatis, fca- 
dcs. po vaginato , neftario cornuto : labio lanceolato acumi- 

nato, Swarts nov. pL gen. etfp. p. i ig. 

fpirale. I9. S. bulbis fafciculatis oblongis, foliis linearibus , fcapo va- 
ginato , floribus fpirali - fecundis : labio triiobo j medio 
majori crenulato. Swarts nov. pl. gen. et fp. p. \\%. 

elatum. 20. S. bulbis fafciculatis craflis tomentofis , foliis radicalibus 
ovatis petiolatis , caulc fubnudo , ne£tario fubtrilobo. 
P/«w. ic, 190. 

ICOI. OPHRYSi ISedtarium fubtus fubcarinatum* 

* hulbis ramojis. 

Nidus . I. O. bulbis fibrofo - fafciculatis , caule vaginato aphyUp , ne* 
avis. ftarii labio bifido. Mant. p. i\i^%. FL, dau. t. \^\. 

Corailo- 2. O. buibis ramofis flexuofis , caule vaginato aphylio , ne£la- 
rhiza. rii labio trifido. 'Flor. dan. ?. 451. 

ipiralis. 3. O. buibis aggregatis oblongis , caule fubfoiiofo , floribus 
fpiraii - fecundis : neftarii labio indivifo crenulato. Flor. 
dan. t, 387. 

ccrnua. 4. O. buibis fafcicuiatis , caule foiiofo , floribus cernuis : ne» 
ftarii labio oblongo integro acuto. v 

fquamata. 5. O. bulbis fafciculatis , fcapo elongato aphyllo fubfpicato, 
foiiis radicalibus imbricatis oblongis acutis caiinatis , ne- 
ctarii labio trifido barbato deflcxo. ForJ}. ft. aufir. p. 59. 
an hujus generis? 

ovata. 6. O. bulbo fibrofb, caule bifolio , foliis ovatis, neflarii labio 
bifido. Flor. dan. t. 137. Curt.flor. l.ond. t. 177. 

cordata. 7. O. buibofibrolb, caule bifoho, foliis cordatis, 'HaJier hip, 
Jlirp.Helv, t, 2.Z,f. 4. 

8. O. DIANDRIA MONOGYNIA. Ophiys; 57 

cathoHca. S. O. bulbis fibrofis, fioribus tripetalis: galea ventricora ma* 
gna, labio cruciato, icapo foliolo. Buxb. ccnt. 3. /. 21. 

pcruvia- lO. O. bulbis filiformibus, foliis caulinis ovatis petiolatis va»' 
na. gifiatis, ncilarii labio intcgro. Burm. avter. p. 178". t, 

^ 183. /: I. 

gujancn- Ii. O. bulbis filiformibus, petalis ternismaioribLisreniformibus 
fis. bilobis undatis. Burm. amer.f. 177./. \%2. f. 2. 

triFolia. 34. O. bulbis fafciculatis, foliis radicalibus ovatis, ncflarii la- 
bio integro Jato fubtriangulari. fValt.flor. carol. p. 221. 

^mbriata. 3v O. bulbis fibrofis, caule foliofo , neftarii labio indivifo 
fimbriato, Walt.fior. carol, p. 221, 

•* hillfis indivifii. 

lilifolia. 12. O. bulbo fubrotundo, fcapo nudo , foliis lanccolatis, ne- 
clarii labio intcgro, petalis dorfalibus linearibus. Ehrei 
aB. angl. 1764. /. 4. 

Loefelii. 13. O. bulbo fubrotundo, fcapo nudo trigono, neftarii labio" 
ovato. hoef. fl. prujf. t. 58. 

paludofa, 14. O. bulbo fubrotundo, fcapo fubnudo pentagono , foliis 
apicc fcabris, neftarii labio integro. Flor. dan. 877. 

mono- 15. 0. bulbo rotundo, fcapo nudo, folio ovato, neclario in- 
phyllos. tegro. HaU. hifi.Jlirp, Helv. /.36. 

alata» 16. O. bulbis rotundis, caUle foliofo, foliis lanceolatis, label- 
lo trifido : lacinia media breviffima. Siippl. p. 404. 

myodes. 17. O. bulbis fubrotundis, fcapo foliofo , ne£Iarii labio oblon- 
go quadripartito: laciniis duabus mediis elongatis lancco- 
latis. Jacq. ic. rar. t. 'Jl. /3) Curt. fiur. Lond. t. 13. 

arachni- 18. O. bulbis fubrotundis, fcapo folioro , ne£Iarii labio lato 
tes. eniavginato appcndiculato. HaU. bifi.Jiirp. Helv. t. 24. 

Monor- 19. O. bulbo globofo , fcapo nudo, neclarii labio trifido cru- 
chis. ciato. Vlor. dan. t. I02. 

anthropo- 20. O". bulbis fubrotundis, fcapo foliofo, ne£^arii labio lineari 
phora. tripartito, medio elongato biHdo. HaU. hiji.jiirp, Hclv. 

t. 23. 

crucigera, 21. O. bulbis fubrotundis, fcapo foliofo, ncclarii labio indi- 
vifo convexo crucc infignito. J^cq. ic. pl. rnr. t. 72. 

Volucris. 22, O. bulbis fubrotundis, labro triangulari fagittato. Suppl. 
p, 403. 

D 5 23. O. ^3 CIANDRIA MONOGYKIA. Malaxis. 

bra£tcata. 23. O. biilbis fubrotundis , fpica bra£lcis longioribus mixtSp 
hhio trilobo. Suppl. p. 403. 

unirolia. 24. O. bulbo ovato, fcapo tercti vaginato, folio tereti fiftulo» 
fc reflexo , medio pertufb. Torjl.ji. aiijir. p. 59. 

alpina. 25. O. bulbis ovatis, fcaponudo, foliis fubulatis , neclarii la- 
bio indivifo obtufo utrinque unidentato. F/or.dan.t.^^2, 

circumfle 26. O. floribus tripetalis: alis emarginatis, labio trifido; la- 
xa. tcralibus circumflcxis. Buxh. cent. 3. /. 13. 

barbata. 36. O. petalis ovatis , neftarii labio indivifo : apice dilatato 
truncato, fupra ad medium barba colorata. fValt, flor, 
.carol.p. 221. 

•** hulbis incognitis. 

eamtfcha- 27. O. fcapo filiformi vaginato , racemo laxo , ncftarii labio 
tea. lineari bifido. Amoen. acad. t. 4. /. 24. 

fltrata. 2%. O. florum cucullo flaminifero bicorni. Mant. p. 121. 

caffra. 29. O. ne£larii labio reniformi latifllmo emarginato. 

bivalvata. 30. O. floribus fafciculatis , labio lanceolato. Suppt. p, 403. 

alaris. 31. O. ncftarii labio intcgro undato. Suppl^p. 404. 

patcns. 32. O. foliis fubalatis , neflarii labio breviflimo capillari. 
Suppl. p. 404. 

nervofa. 33. O. fcapo nudo angulato, foliis ovatis nervofis, neftarii la« 
bio integro reflexo. Thunb. fl. yap. p. 27. 

MALAXIS. IV(?(^^r/^miphyllum, concavum, coA 

datum, pofteriusacuminatum, an- 
terius 2fidum , genitalia in me- 
dio fovens. 

ipicata. i. M. fcapo quadrangulari, floribus fpicatis, Swarts nov. pL 
gen. et fp. p. lif). ' 

limbelli- 2. M. fcapo quinquangnlari, floribus umbellatis. Srvarts nov. 
fiora. pl. gen. etfpec. />. 119, IOI2* DIANDRIA MONOGYNIA. Strapias. 59 

I0I2. SERAPIAS. Co?\ patens 6petala. Ne&arium 

ovatum gibbnm: labio ova- 
to. Cap/l infera, ilocularis?, 
3valvis, feneftrata. 

• hitlhis fibrojis. 

latiTolia. I. S. ibliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. Fl.dan, 
/. 8n. 

Iongifolia.2. S. foliis cnfiformibus feffilibus, floribus pendulis. Hali, 
Jiirp. Helv. hijl. t. 39. 

cnlifolia. 3. S. foliis enfiformibus diltichis, bra£lcis minutifllmis, flori- 
bus ereftis : neflarii labio obtufo, pctalis breviore. Suppl. 
p. 404. F/or. Han. t. 506. 

lancifolia. 4. S. foliis ovato-lanceolatis, bra£leis longitudine capfulae, 
fioribus ercclis , neclarii labio obtufo petalis brcviore. 
Suppl. p. 404. Ehrh. pbytoph. n. 57. Lonchophyllum. 

rubra. 5. S. foliis enfiformibus, floribus ereais; nc£larii labio acuto. 
Flor. dan.. t. 345. 

folyfta- 6. S. caulc fubdivifo geniculato , foliis oblongo-lanceolatis, 
chya. racemo compofito terminali, ncftarii labk) ovato recur- 

vato. Sivarts nov, pl. gen. et Jp, p, 1 19. 

flava. 7. S. caule fubdivifo gcniculato , foliis oblongo-Ianceolatis, 
raccmis compofitis axillaribus, neftarii labio erc<ao acu- 
minato. Swarts nov. fl. gen. etfp. p, 119. 

regularis. 8- S. bulbis ovatis, foliis vaginantibus cnfiformibus carinatis, 
fcapG eretlo fpicato : corollis hexapetalis. G. ForJi.fL atijir, 
p. 59. J, R. Forji, char. gen. pL t. 49. 

Caravata. 9. S. caulc fimplici erefto, foliislanceolatispilofis nervofis, i(pi- 
cis terminalibus. Aubl. p/. guj. 2. p. Sl6. /. 320. 

Neottia. 10. S. foliis lanceolatis, floribus feflllibus fecundis: neaari» 
' labio emarginato fubrotundo erc^lo. P/um. ic. t. 190. 

ipcciofi. II. S. foliis lanceolatis undulatis , floribus fubfeflihbus ereais : 
nc£larii labio lanceolato acuminato indivifo. Jacq. coMi. 
3. p. 174. ' ■ «« bu/bis fubrotundis, 

Lingua. 12. S. ne£Iarii labio trifido acuminato glabro petalis longiorc. 
Co/umn. ecpbr. 2. t. 322, 

13. s. 6o DIANDRIA MONOGYNIA. Limodorum, 

cordigcra. 15. S. ne£tarii labio trifido acuminato maximo bafi barbato» 
Rudb. elyf. 2. p. 204. f. 20. 

*•* hiilbis incognhis. 

capenfis. 14. S, foliis conduplicata-enfiformibus, caiile fuperne nudiu{^ 
culo, vaginis ipathaceis. Af./w^. />. 293. 

crecla. 15. S. foliis ovatis amplcxicaulibus, floribus ereftis. Thunb. 
, : fl. jap. p. 1-j. 

faicata. 16. S. foliis enfiformibus convolutis falcatis, floribus erc£lis, 
Jbunb. fl. }(ip. p. 28. 

101 3* LIMODORUM. Ne6iarium monophyllum, 

concavum , pedicelh- 
tum, intra petalumin- 
fimum. '' "" 

tubcro- I. L,^ floribus feflilibus , fcapis lubfimplicibus. Mart. cent. 
fum. /. 50. .j 

altum. 2. L. floribus pcdunculatis, fcapis paniculatis. P/um.ic.l^g. 

ilriatum, 3. L. fcapo angulato glabro, foliis enfiformibus nervofis, pc- 
talis lanceolatis: labio oblongo plano. Thunb. fl. jap. 
p- 28. 

en^tum. 4. L. fcapo tereti laevi, foliis enfiformibus flriatis, petalis lan- 
ceolatis glabris: labio recurvo latiore. Thunb. fl. jap. p. 
29. SyJ}. nnt. XlL 3. p. 596. //. 26. Epidendrum cnu- 
folium. 

utricula- 5. L. r^dice tuberofa, foliis radicalibus geminis vaginatis : va- 
tura. gina radicali inflata, fcapo vaginato, floribus ieflilibus, 

Svoarts nov.pl, gen. etfp, p, II 9. 

grandiflo- 6. L. radice tuberofa, foliis fubquaternis, floribus terminali- 
rum.j busfubternis amplifrunis. Aubl. pL guj. 2./?. Ih!i8. ^. 321. 

gencianoi- 7. L- apbyllum, radice tuberofa, caule vaginkto, floribus jm»- 
dcs. dunculatis. Swarts nov. pL gen. et fp. p. II9. an hiijus 

generis ? 

Tancar- g. L. floribus racemofis imperbibus. Ait. hort. Keof, 3. p. 307. 
villeca. /. 12. 

pendu- 9. L. radice fibrofa, caulibus fimplicibuslongifllmis, foliis am- 
ium. plexicauiibus , floribus axillaribus lolitariis. Aub/. p/, 

guj. 2.p. 819. t. 322. 

10. L. PliickHl DIANDRTA MONOGYNIA. Arethufa. 6f 

praecox. lO. t. radicibus fibrtffis, foliis cnfifojrraibus fpica florum feric 
fiitipl»ci'fpirali, ne£lario feflili, Walt. fibr. carol. p. 221. 

auflum- II. t.caiile foliofo braiiVeisque pubefccntibus , fpica florutri 
nalc, ferie duplici fi^irali. Wa/ter flor. catol. p. izi. 

I0I4» ARETHUSA. Nertarium tubulofum intra co- 
"'■" ' "'^ rollae fundum: labio in- 

feriori ftilo adnato. 

bulbofa. i. A. taHice ^lobofa , fcapo vaginato, fpatha diphylfa. 
tt>i1iu ^^ timnt. t! U^. f. 7. 

ophioglof-2. A. radice fibioia , fcapi folio ovali, foliolo {pathaceo lan- 

Ibides, ccointo. . Fluckn. altfi.t.f)^. f. 2, ,i''''\i. ' 

divauica- 3. A. radice fubjiahnata.,'fffapi folio foholoque fpathaceo Tan- 

. t*aV ' ceolatis , petaiis cxterioribus adfeendcntibxis. Cateib.Car. 

jbo^ .<; . !• AS&J.ii aliJiia ^ticiwt! iWiAvx ijV.''jtj .(t .1 o.^-^;;v 13 

capenfis. 4. A. bulbo rotundo , caule diphyllo fimpHci unifloro. Suppl, 

,,,, ^., /'. 405-;.i. ■:,■-/. i 

viUpfa. 5. A, pubefcfjfls, bulbp-rotundp, foliis ovatis ciliatis, SuppL 

■"''■■ />. 40V 

ciliaris. V 6. -A. radicc Gprnofa, folio reniformi orbiculatoV labro ciliarL 
Supp/. p. 405. 5^. nat. XII. 3. p. 590. ti. 20. Orchis 
burmanniana. ; • ^ ; I • ' ' ' •. . \ - . ^ , 

bipluma- 7. A, fcapo vaginato , fpatha cucullata , petalis duobus inferio- 
ta. ■ ' ribus clongatis fuperiore latere barbatis. CuppJ. p. j^o'^, 
., , Smtt^pl, ic. inexl. i. /. 23. • : • .1. 

racemofa. 8. A. radice tuberofa bipartita, foHis radicalibfas pvatis nervo- 
fis, lcapo lubnudo, floribus racemofis aUernis pediceil»- 
tis. Wa/t. flor. caro/. p. 222. 

fpicata. 9. A. radice tuberofa, fcapo aphylio, fioribuS"fcf|ilibus altec* 
nis ipicatls. }Va/t. f/or. carol. p. 222, 

foliofa. 10. A. jradice bulbofa, caule foliofo unifloro, foliis alternis 
nervofis, capfula fexangulari. Wu/t. f/or. cc.ro/. p. 223. 

CRANICHIS. IVefraraw galeatum. 

aphylia. I. Cr. bulbis fafciculatis tcrctibus acutis, fcapo fubnudo , pe- 
talis conniventibus. Sivarts nov. p/. gen. etfp. p, 120. 

2. Cr. 62 DIANDRA MONOGYNIA. Di/a, 

oJigantha. 2. Cr. bulbis fafciculatis clavatis, foliis pctiolatis oblongisacu- 
minatis nitidis, fcapo lubnudo, Ipica fiiiformi : petalis 
conniventibus, Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 120. 

diphylla» 3. Cr. bulbis fafciculatis filiformibus nudis , foliis pctiolatij 
cordatis acuminatis geminis, fcapo flibnudo. Swarfsnov, 
pl. gen. et fp,p. I20. 

ftachyo- 4« Cr. bulbis fafciculatis teretibus obtufis , foliis pctiolatis ova- 
(ics. tis acuminatis, fcapo vaginato, Ipicatereti: pctalis revo' 

lutis. Swarti nou. pl. gen. etjp. p. 120. 

mufcofa. 5. Cr. bulbis fihformibus fafciculatis tementofis, foliis radica' 
libus petiolatis ovatis^ caulinis vaginatis, neflario intus 
punctato. Swarts nov. pLgen. etfp, p. \20. 

1423» DISA. Spatha 2yf2Xm. Petala^: tertlummi- 

nus bipartitum, bafi gibbofum. 

grandiflo- I. D. cornu pctalis breviore, caule fubbifloro. Suppl.p. 406. 

ra. Berg. cap.t.\.f.7* ..;,.. 

racemola. 2. D. cornu petalis breviorc, floribusraccmofis. Suppl.p*^66. 

longicor- 3. D. cornu petalis longiore, fcapo unifloro. Suppl. p, ^06, 

nis. 
xnaculata.41 D. cornu conico brevifldnio, fcapo imifloro. Suppl. p. ^6f, 

I0I5* CYPRIPEDIUM. Ne&ariumYtntv\co£\imy in- 

' flatum, cavum. 

Calceolus. X. C. radicibus fibrofis , foliis ovato • lanstolatis caulinis altcr- 
nis. MiU. ic. t. 242. 

■album, 2. C. radicibus fibrofis , caule multifloro , foliis caulinis o^ato 
lanceolatis, petalis obtufis. Pluckn. mant. /.418. /.3. 

«caule. 3. C. radicibus fibrofis, foliis oblongis radica|ibus. Plitckn. 
viant. /. 418./. I. 

bulbo- 4, C. bulbo fubrotundo, folio fubrotundo radicali. Flor, 
fum. lapp, t. l.f. 5. 

japoni- 5« C* foliis caulinis fubrotundis fuboppofitis nervofis. Thuni. 
cum. /. j(fp- p. 30. loi6» PIANDRIA MONOGYNIA. Epidcndrum. 

1016. EPIDENDRUM. 6i Cor, 6petala. Nertarium 
turbinatum, obliquum 
reflexum. Cap/infera, 
ilocularis, ^valvis, fe- 
neftrata. • caule fcandente. 

Vanilla. I« E. foliis ovato • oblongis nervofis feflilibus caulinis, cirrig 
.L, ipiralibus. Catesb/Car.^. t. 'J, 

flosaeris.2. E. caule terete fubrainofo, foliis lanccolatis , pctalis linea* 
ribus obtufis. Kaempf. amoen, ex. t. 8^9' f- i» 

davicula- 92. E. caulc tcreti raraofo, foliis feflilibus femiamplcxicauH- 
tuin. bus acutis concavis recurvis rigidis. Sl0/in. hiji. jatn, i. 

/.224./. 3-4. 

* * caule ereSio. 

E. foliis caulinis fubulatis canaliculatis. liheecf. h. mal. 12. 
/. 5. 

£. foliis caulinis oblongis alternis obtufls avcniis, neflarti 
labio bifido divaricatp. l^liim. ic, t. iSo. f. 2. jicnuifoli- 
uni. 

Ipatula- 
tum. 

furvum. 5*. E. foliis imbricatis l^nceolatis, racemisaxillaribus. Rtmpf 
anib, 6. /. 46. /. I. 

6. E. foliis caulinis enfiformibus obtufis, pcdunculis unifloris 
axillaribus confertis. Jacq. Jlirp. amer. piSLt. 20<^. 

7. E. foliis caulinis oblongis, fpicis fecunrfis, neclarii tubo 
longitudine corollac. Jacq.JUrp, am,piB. t, 20^. 

S. E. foliis caulinis lincaribus obtufis emarginatiif, caule fim* 

plici. J<*<:q' ftif^p' amer.piSl. t. 201. 
9. E. foliis lanceolatis ncrvofis: vaginis imbricatis, fcapo pa' 

niculato corollisque pun£iatis. ^lum. ic. 187. 

caudatum. 10. E. foliis lanccolatis nervofis, fcapopaniculato, petalisma- 
culatis caudatis: duobus longiffimis. Plum. ic. 177. 

Qvatum. II. £. foliis caulinis ovatis acutis amplexicaulibus nervofii;^ 
fcapis paniculatis. Rumpfamb. 6. t. ^i. f. 2. 

ramofum. 33« £. caule ramofiflimo fuffrutefcenti , foliis linearibus emar- 
ginatis , racemis tcrminalibus comprclfis. J^cq. Jiirp, 
amer. t. 132» 

34. E. coccme 
um. 

fccun- 
durp. 

lincarc. pun£la 
tum. 64 CIANDRIA MONOGYNIA. Epidepdrum. 

nutans. 34. E. caule fimpHci, fojiis ovato-]aaceoIatis£necviis amplexl- 

j caulibus, ipica terminali nutantc : labio neftarii trilobo; 

intermedio tridentato. Swarts nov. pl. gen. ef/p. p. 121» 

graminoi-35:t E. cauie eompreflb multifloro, foliis undiquc imbricatis 
" ides. dilHchisremotislinearibus, pedunculislongioribus. Stvart! 

nov, p/.gen. etfp.p, 125. 

vomcri- 36» E. foliis bulbo innatisovato-aeuminatis convexis canalicn- 
forme. latis fubtus triquetris, peduncuUs axiUaribus. Sxvarts 

....j ,:.. .. . nov. pl. gen. etfp^p. 124. ' :■ :" * . ". , 1 

veftitum, 37. 3E. caule aphyllo undiquevaginisimbricatoteretiufculobul- 
bifero, folio bulbis innato, Horibus confertis e 'Vaginis cafif» 
linis. Swarti 710V. plant. gen, etfp. p,i2i\. 

Irt-olife- 38. E. foHis diftichis fubimbricatis ovatis, bulbis < vaginis for 

•ium» lioruni, diphyilis,. fioribus axillarib^asiefniibus. .Swarts 

mv. pl. gen. etfp.p. 124. ■.. : • .4^-- "^ 

glacocum. 39. E. caulc compre0b ereSiu{cule multifloro , foliis undique 
imbricatis diltichis lato - lanceolatis glabcrrimis fubtus glau- 
ds, capfulis nudis» Swarts nov. pl. gen. et fpecJ p. 124I 

jtriile. 76. E. foliis teretibus cylindricis inanibus, pedunculis oppo- 

' fitifoliis corymbofis, ncdferii labjo integro fpatulato-cor- 

dato. ForJ}.fl.-aitftr.'p.6&:' -^^'^"^ ''*•■ 

crifpatum.77 E. foliis caulinis tcretibns fihTditnibusTubincurVisirianibnt 
feflTilibus, racemo finq^iicifiimo, nectarii iabio laciniame- 
4ia revoluta uridulato.crcnata. Forfi. flja^ir. p» 6c^ 

cquitans, 78. E. foHis enfiformibus eompTeffis carinatis equitantibus acu- 
' minatis, fcapo nudp ^; racemo fpicato' nutante filifbrmi. 

Ffrp.fl,aii/ir.p.6o....[yr..., . , .j(..n ! , .f, 

•Myofu- 79. E. foliis bafi vaginantibus oblique divaricatis linearibus obt- 
ros. tuGs canaiiculatis, fcapo nudo, racemo fpicato nutantc 

filiformi. ForJ}, fl. aiifir, p. 60. 

biflorum. 80«. E. fbliis diflichis lineari-lanceolatis acutis, pedunculis bi- 
floris lolitariis, ne£larii labio trifido acuminato. Forfi, 
fl. aiijir. p,6o. .. > 

au£lum- 81. E. foliis caulinis lanceolatis nervofis confertis va^inantibus, 
nale. pedunculis terminalibus fquamacis paniculatil?/ ncdariilif- 

bio erefto retufo. Forji. fl. attjir. p. 60. 

refupina- 82. E. foliis caulinis petiolatis ovatis acuminati^ intcgcrrimrs 

tum, plicato-carinatis, racemo fimplici fpicato; floribus refii- 

finatis; ne^arii labio dentato. Khe^de k\ mal. I2. t. 27. 

12. E. DIANDRIA MONOGYNIA. Epidendrum, H ciliare. no£lur- 
num. 

cuculla- 
tum. 

umbelli- 
ferum. anceps. 41 figidum, 42. Jiffufum. 43 monta- 
num. 

icrrula- 
tum. 

tcretifoli- 
iim, 

globorum, 12. E. foliis oblongis aveniis , neflarii labio tripartito ciliato : 

intermedia lineari , caule bifolio. Jacq. [iirp. amer. piB 
t. 209. ^ ^i ^ ' 

13. E. foliis oblongis aveniis, nc£larii labio tripartito integer- 
rimo: intermedia lineari, caule multifolio, Jacq.jiirp. 
amer, piSI. r. 210. 

14. E. foliis fubulatis, fcapo unifloro, nefl^arii labio ovato ci- 
liato acuminato, petalis elongatis. P/«w. ic. 179. /. i. 

40. "E. caule fimplici, foiiis ovatis emarginatis amplexicaulibus 
aveniis , floribu* terminalibus umbellatis. Jac/f /iirp 
. amer. /.136? -^ 1 j f 

E. foliis cordato " lanceolatis amplexicaulibus borizontali- 
bus, racemo terminali compreflo ancipiti fubflexuoib r 
floribus diltichis; petalis intcrioribus capillaribus, labio 
triiobo. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 121. 

E. foliis oblongis obtufis vaginantibus , racemo comprefTa 
terminali ancipiti : floribusdiftichis fpathas fuperantibusi 
labio integro cordato - ovato acuto. Jacq. fiirp. am. 1. 134. 

E. foliis oblongis amplexicaulibus, caule gncipiti, panicu- 
la terminali ramofiflima difFufa ; labio integro acuminato.. 
Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 121. 

E. foliis lanceolatis planis recurvis patentibus fubmembra- 
naceis, racemo tcrminali fimplici: floribus (ecundisi la- 
bio trifido. Smarts nov. pl. gen. etfpec. p. 121. 

E. caulibus aggregatis fubdiphyllis, foliis lanceolatis canV 
natis ferrulatis , racemo terminali : floribus diftichis. 
Swarts nov. pl.gen. etfp. p. 121. 

E. foliis femiteretibus , caule unifloro, labio apicc trique- 
tro. Swarts. nov. pl. gen. etfp.p. 121. 

47. E. foliis terctibus canaliculatis, floribus terminalibus fub- 
folitariis: labio ovato acuto, capfulis globofis. Jacq, 
Jiirp. am. t. 133. /. i. '' 44 4) 46. tcres. *** caule repente.. 

I J. E. caule vaginato decumbente, foliis terctibus, 

fl.jap.p.^O. Tbun^, fertulari- 48. E. caule filiformi articulato , foliis lanceolatis , pedunculis 
oides. unifloris e vaginis radtealibus. Swarts nsv. pl. gen etfp 

p. 1»Z. E 49. E. 6$ DIANDRIA MONOG^-nIA. Epidendi-um. 

teftaefa- 4Q E foliis incumbentibus ellipficis convexo-concavis carina- 
liuui tis, floribus iub foliisieflilibus. Swarti nov. pl. gen. ti 

fp.p. 122. 
oolvbul- 50. E. caule bulbifcro, bulbis diphyllis unifloris , florcpedun- 
bon. culato: labio cordato. Sivartt fiov.pl. geii. etfp. p. 124. 

cchinocar-^I. E. caulc compreflb decumbcnte unifloro, foliis undique 
pon. imbricatis diitichis ovatis, capiulis muricatis. Swartt 

nov. pl. getJ. etfp. p. 124. 
trichocar-«. E. caule compreiTo tereti radicante, foHis undique imbri- 
pon. catis dilHihis linearibus, capiulis tomentoiis. Swarti. 

mv.pl. gen. etfp.p. 124. 
iimbella- 8 5 E. itolonibus repentibus , foliis ovalibuscarnofispetiolatis: 
tum netiolis infixis apophyfibus ovato-anguloiis , icapo radia- 

to , umbella fimplici unilaterali : petahs infimis elongatis. 
Forfi.fl.aujir.p. 61. 
clonea. 91. E. caulibus terctibus crcflis foliofis , foliis integerrimis pa- 
tun^. tcntiifimis , floribus fpicatis tertfiinahbus fcifihbus. Jacq. 

colle&. 3. f. 260. 

* ** * fcapo nudo , foliii radicalibus^ 
nodofum. 16. E. folio unico fubradicali, fpadice fubquadriflora. >f^. 

fiirp. amer.pi^t. 211* 
ans;uftifo- 53. E. folio lineari bulbo innato, fcapo paniculato. Swartt 
lium. nov. pLgen. etfp. p. 123. 

fragraos. ^4. E. folio lato - lanceolato cnervi bulboinnato, fcapo mul- 
tragraiis. ,34 ^.^^^^ abbreviato , labio cordato. Swarts nov. pl. gen. et 

fp.p. 12^. 
CIvoco- 84. E. folio radicali fubrotundo - cordato bafi cucuUato apice 
lus reflcxo acuto, fcapo creaiufculo raccmofo neaarn labao 

orbiculato emarginato maximo. Forji. jl. aujtr.p. 61. 
Fafciola. 85- E. foliis radicantibus parafilicis fafcicuhtis lincaribusundu- 
»!) ^^^.^^ fcapis pluribus racemofis, ncaaru labio calceifor- 
mi calcarato. Forji. fl. auftr. p. 60. 
faneuinc- KK. E- foliis gcminis oblongis bulbo innatis fcapo multifloro 
um fubflexuoib, labiofubrotundounduIatocmargmato,cornu 

adnato. Sloan. hift. jam. i.p.i2l.f.2. 
paImifoli.56.E.foliislato-lanceolatisncrvofismcmbranaccisbuIboinnati», 
^ um. ped«nculisradicaIibusva§inat.smultiflons, neaar.o cyru. 

biformi intcsro reflcxo. Swarts nvv. p/.gen.etfp. p. 123. 

57. E. DIANDRIA MONOGYNIA. Epidcndram. 67 

altifll-^ 57» E. folis lanccolatiS bulbis innatis , fcapo ramofiflimo far- 

mum. mentofo, petalis oblongo-lanceolatis acutis, labio obcor- 

dato longioribus, yacq,Jiirp. am. t. 14I. 

labiatum. 58, E. foliis oblongis, bulbo medio foJitario monophyllo, Ica- 
pis paucifloris, Jabio oblongo corpufculo carnofo fupernc 
adnato. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 124. 

unduh' 59. E. foliis ellipticis acutis, fcapo farmentofo ramofiflimo, 
tum. petalis ovatis unguiculatis obtufis, labio dilatato emargi- 

nato undulato. P/«w. /V. 178./. 3. Jacq. /iirp. a/n.f^ 

133- /• 4"? 
varfega- 60. E. foliis lanceolatis carinatis canaliculatis margine cartila- 
tum. gineo-ferratis: vaginis imbricatis, racemo fimplici, la- 

bio cruciato bilobo. Jacq» am. /iirp, t, l^Z? 

utricula» 61. E. foliis lanccolatis lineatis planis, fcapo paniculato, la- 
rioides. bio magno cordato, cornu brcvifllmD. Swarts nov, pU 

gen. etjp. p, 122. 

trfquc- 62. E. foliis triquetris cultratis apice compreflis lanceolatisacu- 
trum. tis, feapo fimplici, labio cordato-ovato: lateribus emar- 

ginatis. Swarts «. gen. etfp. pl. p. 122. 

leflile* 63. E. foliis bafi compreflls fuperne latioribus lanccolato - li* 
nearibus obtufis aveniis, peduncuHs radicalibus brevifli- 
mis unifloris, Swarts nov. pl, gen. ctfp. p. 122. 

fiabeIIifor*64» E. foliis baficompreflls fuperne dilatatis ovato - lanceolatis 
mc. acutis planis nervofis , pedunculis unifloris clongatis. 

Swarts n. pl. gen. etfp,p. 123. 

fubula- 65, E. foliis fubulatis fulcatis, pedunculis vaginatis' radicalibus 
tum, multifloris. Swarts nov, pl. gen, et fp. p, 123. 

fatyrioi- 62. E. foliis fubulato-teretibus, fcapo paucifloro , corollis an- 
des. terius bafi ventricofis, Swarts nov, p/, gen. etfp,p. 123» 

tribuioi- 63. E. foliis petiolatis lanceolatis obtufis cmarginatis, pedun- 
des. culis brevifllmis, capfulis globofiscchinatis. Swartsuov, 

pl, gen.etfp.p. 121, 

cornicula-64. E. foliis petiolatis cuneatis Qblongis , peduncuHs radicali- 
tum. bus unifloris, corollis acuratnatis curvis. Swarts mv. pU 

gen. etfp.p, 123. 

Lanceola. 65. E. foliis pctiolatis lanceolatis, pedunculis cx vaginis radi- 
calibus bifloris, Swarts nov,pl. gen. etfp. p. 123, 

tetrapeta- 86. E. foliis fubulatis carinatis, ragemo fimplici : corollis fub- 
lum. tctrapctalis. j^acq. fiirp. amer,f. 280. t, 142. 

E 5t 87- 3E. 69 DIANDRIA MONOGYNIA. Epidcndcum. 

miniitum. 87. E. foliis lanceolatis trinerviis, racemo compofito, flori- 
bus minutis. Biinn, anier. p. igo. /. 185« /• ^- 

bifidum. 88- E- ^0^''^ lanceolatis aveniis , pctalis oblongis, neflarii la- 
bio reniformi bifido. Burm, anier. p. i8l. t. 1^6. f. i. 

macula- 89- E. foliis lanceolatis carinatis ,' petalis reniformibus undatis 
*tum. maculatis, neaarii labio glabro. Burm, amer. p, 173. 

/. 178. f. 2. 
inini- 90. E. foliis lanceolatis fcapum aequantibus. Sloa7i. bijl. jam. 
mum.' I.p. 251. /.148- /. 3- 

carina- 17. E. foliis oblongis obtufis compreffis articulatis. Pet. gaz. 
tum. /. 44. /. 10» 

aloifoli- I8- E. foliis radicalibus oblongis obtufis fupernc latioribus. 

um. Rheed. b. malak 12. /. 8« 

£Uttatum.I9. E. foliis radicalibus-lanceolatis canaliculatis, pctalis cunci- 

formibus retufis. Sloan. hiji. jam. 1. 1, 148. /2. 

juncifo- 20. E. foliis fubulatis fulcatis, fcapo petalisqiie punftatis, la- 
lium» bio immaculato dilatato. ?lum. ic, i%i\. f. 2. 

fcr-iptum. 21. E. foliis ovato - oblongis , trinerviis, ftoribus racemofifi 

maculatis. Rumpfamb. 6. t. 42. 
rctufum. 22. E. foliis radicalibus linearibus apice bifariam retufis, ^0- 

ribus racemofis maculatis. Rheed. h. mal. 12. t. \. 'i\ 

amabile. 23. E. foliis radicalibus lato-lanceolatis aveniis, petalis latera- 

libus Orbiculatis. Rumpf amb. 6. /. 43. 
cocblea- 24. E. foliis oblongis gcminis glabris ftriatis bulbo innatis, 
tum. fcapo multiftoro, neaario cordato. Catab, car. 2. t. 88. 

Jacq. coUeB. 3.p. 214. 
tubero- 25. E. foliis lato-Ianceolatis nervofis mcmbranaceis bulbo in- 
fum. natis, fcapo vaginato, ncaario cymbiformi bifido* f /«w. 

ic. 186. /2. 
pufillum. 26. E. foliis cnfiformibus fubcarnofis, fcapo pauciftoro. Uant. 

p. 491. 
capcnfe. 27. E. foliis imbricatis bifariis linearibus obtufis, floribus fc- 

cundis: cornu longiftimo. Suppl.p.^OJ. 
monilifor- 28- E. caule tercti articulato ftriato moniliformi nudo fimpli- 
me. cifttmo , foliis linearibus acutis. Kaemp/, amoen. ex, 

t. 864. ««*«» cau- DIANT)RIA MONOGYNTA. Epidendriim. 6^ »*«*« caule iinifolio. 
ophfoglof-29, E. folio oblongo, floribiis racetnofis fecundis trigonis. Ibides. 

rufcifoli- 30. 

» um. 

r< . . 
grairahi- 31. 

foliuin. yacq. Jiirp. aincr. piB. t, 21 1. 

E. floribus in finu folii aggregatis. J^cq. Jlirp. amsr. 
piB. t. 212. 

E. caule unifoHo, floribus e finu folii geminis. fhiui. ic. 
176. /. I. 

micran- 66. E. folio lato«lanccolato, racemo longiflimo filiformi, fla- 
thum. ribus fecundis fubrotundis hexagonis. Sivarts nov. pL 

gen. etfp. p, 125^. 

racemifto-67. E. fblio ovato, racemo foliis longiore, floribus fecundis: 
rum. petalis intcrioribus. ovatis. Swarii itov, pl. etJi>. p. 125". 

alpeflre. 6S. E. folio ovato - lanceolatp , racemis laxis , capfularum ca- 
rinis muricatis. Swarts tiov. pL gcn.et fp, p. 12.^, 

laxum. 69. E. folio oblongo , racemo longitudine foliorum , petalfs 
incerioribus iubulatis, labio ovaco, canfulis nudis. Sivarts 
Kov. pL gen. et fp. p. 125. 

ovale. 70. E. folio ovato-acuminato' , *^cem« ad.pre(Tb multifloro, 
petalis fubrotundis : interioribus antcrius bafi remotis, 
capiulis pediccUatis. Swarts nov. pL gen. ctfp. p. 125. 

pulchel- 71. E. folio fubrotundo-acuto, racemo laxo paucifloro, peta- 
lum. lis acuminatis ciliatis : interioris apice deculfatis, Swarts 

iiov.pL gen. etfp.p. 125. 

tridenta- 72. E. folio ovato-acuto apice tridentato, racemo multifloro, 

tuni. floribus triquetris acuminatis , petalis nedarii ere^is in' 

curvis. Swarts nov. pL gen.esfp. p. 12^' ' 

toGhleari-73^. E. folio orbictilato convexo concavo, racemo paucifloro, 
folium. Swarts nov, pL gen^ et fp, p. \26. 

****** AphyUa. 

funalc» 74. E. filiforme radicans pedunciilo bifloro , labio bilobo , cor- 
nu longifllmo fubulato. Swarts nov. pLgen.etfp. p, %2f>, 

filiformc, 7v E. filiforme radicans, pedunculis fubtrifloris, labio ovato, 
cornu breviflimo apice capitato. Svtrarts nov. pL gen. ef 
fp. p. 126, E 3 1424^ 70 

1424. 

fcdifolfa. 
1037. DIANDRIA MONOGYNIA. Forftera. FORSTERA. CaL duplex: exterior inferus 
3ph]J^lus5 interior fuperus 
6fidus. Cof. tubulofa. Bac- 
ca infera, ilocularis, ifperma. 

I. FoRSTERA. Stippl. p. 407. Foffter n. a&. Upf. 3. /. 9. 
Gaertn, de fr. etfetn. cent. 2. /. 28. /• 6. 

ANGURIA. o^. Cal ^fidus, Cor. spetala. 
$♦ Ca/. ^fidus. Cor. ^petala. 
^ Pomtim inferum 2locula' 
re, polyfpermum. 

trilobata. I. A. foliis trilobis. yacq.Jiirp. amer. piSi. t. 234. 
pedata. 3, A. foliis pedatis ferratis. Jacq.Jiirp.. amer. pi£i. t. li^. 
trifoliata. 3. A. foliis ternatis integerrimis. Plum. amer. /, 99. I038* LEMNA, cT^. Cfl/. iphyllus. Cor.o, 

?. Cal iphyllus. Cor. o. Stilm 

I. Chp/ 1 - 2locularis j 1-2- 

fperma. trifulca. 1. L. foliis pctiolatis lanceolatis. Mich. n. plant.gen, l6. t, 
11./. 5. 

2. L, foliis feflilibus utrinque planiufcuHs, radicibus folitariis. 
Blackw. herb. t. 380. nonne cum reliquis fpeciehus ad cry- 
ptogamoi releganda, quibus quippe omnibus vere femina 

dee/fe videntur ? 

3. L. foliis feHilibus fubtus hemifphaericis; radicibus folitariis» 
Mich. n. pl.gen. 16. /. 11./! 2. 

4. L. foliis feflilibus, radicibus confertis. Mich. n, gen.pl. \6. 
t. II. f. j. 

arhiza, 5. L. foliis geminis eradicatis. Mant, 294. Mich. ». pl. gen. 
16, /. 11,/, 4. an merum polyrhizae rudimentum? niinor. gibba. 

polyrhi 
za. CX)SAi PIAN^DRIA MONOGYNIA. Coraria. 71 

COS ARIA» CaL communis iphyllus, carnofus lofidus. 

Receptaculum planum. Flores con- 

ferd. 
o^. Cor. conico-truncata. Filam. corolla 

longiora. 
?. Cor. conico-truncata claufa. Stigma 

acutum, Bacca. Sem. ovato-tri- 

gona. 

Forskhlilii. I. Cosaria. Forsk.fi. aeg. arab.p. 164. 

1099, CECROPIA. o^. 5]pa?/?^ caduca. Amenta im^ 

iDricata fquamis turbinatis 
fubtetragonis. Cor. o. 
?. Germina imbricata. Stilus i^ 
Stii^ma lacerum» Bacca 
ifperma. Reliqua ut ia c/'. 

peltata. I. Cecropia. Mant.499. Jac.prp.anier, j>iB. A 262. /. 66. 

OMPHALEA. Flores monoici. Cor. o. 

o^. Cfl/. 4phyllus. Jw/kr. apiceco- 

lumnae infidentes. 
?. Cal 5phyllus. Stigm. ^fidum. 

Cop/carnofa, ^locularis. 

axillaris. I. 0. racemis axillaribus, foliis diftichis aciiininatis nitidis: pe- 
tiolis breviflimis , llipulis mucronatis , cauie fruticoCo. 
Stvnrts nov. pL geu. etfp. p. 95. 

cauliflo- 2. O- raccmis caulinis bafi fquamofis, foliis diftichis oblongis 
ra. acutis nitidis, caulc arborefcente. Swarts nov. pl. gen.ef 

fp' P' 95. 

cordata. 3. 0. racemis compofitis foliofis terminalibus, foliis fparfiscor- 
datis fubtus villofis bafi biglandulofis , caule fcandentc. " 
Syji. nat, XII, 3. p. 619. O, diandra, Aubl. pl. guj, 2. 
t. 32». 

E 4 4. O. 72 DUNDRIA MONOGYNIA. Salix.- 

nucifera. 4. O. racemis compofitis foliofis terminalibus, foliis fparfis oh- 
longis glabecrimis bafi biglandulofis , caule arboreo. Syji. 
iiat. XII. 3. /?. 619. Omphalealriandra. Brown iam. t. 
22. /. 4, 

1098. SALIX. Amenti fquamae iflorae. Cor. o. 
cT'. Glandula bafeos neOrarifera. 
?♦ &/72/^ 2fidus. &/)/; ilocularisj 
2valvis. Sem, pappofa. 

• foliis glahris. 
\ ferratis, 

iTionaH- I. S. foHis lineari - lanceolatis : fuperioribus obliquis, amentis 
tlra. tomcntofis, floribus monandris. Hoffmannfalic.i. p.i%, 

t. I. /. I. 2. et t. 5. /. I. Syft. nat, XII. ^. p, 648. «. 10. 
et II. Salix purpurea et Helix, 

herma- 2. S. floribus hermaphroditis diandris. 
phrodita. 

triandra. 3. S. Salix foliis oblongo-lanceolatis , floribus triandris. 
Hofm.falic. I. r. 9. 10. /. I -4. 

pentan- 4. S, foliis ovatis acutis, floribus pentandris. Gmel. fi.Jib. i. 
dra. /. 34./. I. 

antifebri- 40. S. foliis lineari lanceolatis fubpetiolatis, Schoepfmat.wed. 
lir. amer. p. 47» 

phylitifo- 5". S. foliis lanceolatis : crenis undatis. F/. lapp. i. 8. /. G. D. * 
. lia. 

japonica. 6. S. foliis lanceolatis fubtusglaucis, junioribusvillofis. Thimh. 
. fl. jap. p. 24. 

vitellina. 7. S. foliis ovato - lanceolatis acutis fupra glabris : ferraturis, 
cartilagineis. Hoffm.fal. i. /. 11. 12. /. I-3. 

amygda- 8- S. foliis lanceolatis petiolatis, ftipulis trapeziformibus. 
lina. 

haftata. 9. S. foliis fubovatis acutis fcffilibus , fiipulis fubcordatis. Tl. 
lapp. t. 8. / G. 

aegyptia- 10. S. foliis fubferratis lanceolato - ovatis nudis venofis: petio- 
ca. lis fimplicibus exftipulatis. Profp. Alp. negypt. t. 62. 

fragilis. ii. S. foliis ovato- lanccolatis : petiolis dentato • glrmdulofis. 
Fl.lapp.t.^.f,B, 

12. S. DIANDRIA MONOGYNIA. Salix. 73 

babyIoni-i2. S. foliis lineari-lanceolatis, ramis pendulis. .S. G. Gmel. 
ca. it. 3. /. 34. /. 2. 

myrfini- 13. S. foliis ovatis fubdiaphanis. Hoffm, fal. I. t. 17-19, /. 
tes. I - 5. /. 24. /". 2. 

Arbufcu- 14. S. foliis fubferratis fubdiapbanis fubtus glaucis, caiile fuf- 
la. fruticofo. Jacq.fi. anjir. 5. t. 405. 

hcrbacea. ij. S. foliis orbiculatis. Fl. dan. t, 117. Hoffm,fal. I. /. 2a 

/. 1-4. 
retufa. 16, S, foliis fubfcrratis obovatis obtufiffimis. Bocc, mvf.l.t. r. 

j" 1" inie^errintis, 

reticulata. 17. S. foliis ovatis obtufis. Flor. dan.. t. 212. 

myrtilloi- 18. S. foliis integris ovatis acutis, FL lapp, t. %. f. K. 
des, 

integra. 19, S. foliis integris hneari - oblongis obtufis, Thuhb. fi. japp. 
p. 24. 

glauca, 22. S. foliis fubtus tenuiffime villofis ovato • oblongis. Fl. lapp. 
t. 7. f. 5. et t. 8. f. P. 

fifla. 20. S. foliis integris oblongo-lanceolatis acuminatis. Hoffm. 
falic. I. t. 13. 14./. 1-4. 

cbilenfis. 21. S. foliis integerrimis lanceolatis acuminatis. Molin. hiji, 
nat. Chil. p. i^^'. vannifera. 

** viQoJis. 
, j" integerrimis. 

aurita. 23. S. foliis utrinque villofis obovatis appendiculatis. Hoffm^ 
falic. I. p. 30. /. 4./. I. 2. f/ /. 5. / 3. 

lanata. 24. S. foliis utrinque lanatis fubrotundis acutis. F/. lapp. /,7. 
/. 7. et t. 8. /. N. et X. 

lappo- 25. S. foliis hirfutis lanceolatis. Fl. lapp. t. 8. / T. 
num. 

arenaria. 26. S. foliis integris ovatis acutis fupra fubvillofis, fubtus to- 
mcntofis. Flor. dan. t. 197, 

incuba- 27. S. foliis lanceolatis : fubtus villofis nitidis, ftipulis ov^- 
cea. tis acutis. 

deprefla. 28. S. foliis ovato - oblongis fupra glabris fiibtus fericeis, 
Hoffm.fal. I. /. I V 16. /. 1.4. S^J}. nat. Xil. 3. p. 649, 
n, 25 ? Salix repens. 

- E 5 29, :9. 74 DIANDR£A MONOGYNIA. SdlL<. 

fufca, 29. S. foliis ovatis fubtus pubefcentibus. Jacquinfl, anflr, ^. 
t. 409. itn forfan cim 3 mox praecedentibus mcra ejusdem 
fpeciei varietas ? 

rosmari- 30. S. procumbens foliis lanceolato-linearibus ftriSis fubfcffi- 
nifolia. libus fubtus tomentofis. Lobet, ic. 2. p. I37. 

nitida. 31. S. fdiisintegris ovatis obtufis mucronatis utrinque fubviU 
lofis; 5". G. Gmel. it. 3. t. 2%. nonne eadem cum oegy- 
ptiaca ? 

ferotina. 32. S. foliis ovato - lanccolatis fubtus venofiflimis incanis. TaU, 
it. 3-/'. 759- ^-N, 

1 1" fuhferratis, 

acumfna- 33. S. foliis ovato-oblongi* fubtus tomcntofis : fuperioribu» 
ta. integris: inferioribus crenatis. Hofm.falic.l^t.6.f.l.2* 

Caprea. 34. S. foliis ovatis rugofis fubtus tomentofis undatis fupcrne 
dcntictilatis. Hoffm. fal. i . />. 25. A 3. /. I • 2. et t. 5. /. 4. 

viminatis. 3^, S. foliis lanceolato-lincaribus longiflimis acutis fubtusferi- 
ccis, ramis virgatis. Hojfm.fal, i. /. 2,/i l.2.ett.^.f.2. 
I 

cinerca, 36. S. foliis oblongo-ovatis fubtus fubt^illofis, ftipulis dimidia- 
to - cordatis. 

alba, 37. S. foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubefccn- 

j tibus: ferraturis infimis glandulofis. B/ackw, herlr, t.'^!'/.- 

• HoJtn.fal.i.t.^^.^.f.l.Z. 

cKcelfa. 38. S. foiiis feffilibus ovato-oblongis acuminatisfubtusviliofls: 
inferioribus integris, S. G. Gmelin it. 3. t, '^t^ f. i. 

berbcri- 39. S. foliis ovatis rigidis reticulato venofis ferrato dcntatis. 
fblia. Pall. it. 3. p. 759. /. Kk. /. 7. 

flava. 41. S. foliis lanceolatis acutis pctiolatis fupra pubcfcentibus 
fubtus tomentofis glaucis. Schoepfmat. med. amer.p. 147. 

triftls. 42, S. exftipulata, foliis lineari-lanceolatis petiolatis rugofis, 
fubtus tomentofis. Au, bort. Kew. ^.p. 393. 1160. DIANDRTA MONOGYNIA. Fraxiniis. 7j 

II60. FRAXINUS, CaL o. {. 4partitus. Con o, C 

4petala. 
?. Sem. I. lanceolatum. 
?. Pijl. I. lanceolatum. Capf. 

2locularis, rupernefoliaceo- 

comprefla. Semina pauca 

pendula. 

cxcelfior. I. Fr. foliolis ferratis , floribus apetalis. Regnault bot. t.'^^/^. 

Ornus. 2. Fr. foliolis ferratis , floribus corollatis. Mill* iUiiflr, ic. 
Regn. bot. /.418. 

rotundi- 3. Fr. foliolis ovalibus crenatis undulatis, Moench WeiJJenft, 
folia. p. 42. 

integri- 4. Fr, foliolis integerrimis ovatis acuininatis. Moench TVeif- 
folia. fenj}. p. 43. 

ainerica- 5. Fr. foliolis integerrimis : petiolis tcretibus. Catesb. Car. i . 
na. /. 8c. 

novacAn-6. Fr. foliolis ovato - oblongis acuminatis anterius crenatis. 
gliae, Moench fVeiJJenJ}. f. 43. << 

pubet 7. Fr. foliolis ovato - lanceolatis apicem verfus ohtufc cvcnatis 
cens. fubtus pubefccntibus, floribus apetalis. Walt. fior. caroL 

/>. 254- 

DIGYNIA. 

42» ANTHOXANTHUM. a/,Gluma2vaIvis,iflo. 

xa. CoT, Gluma 
avalvis, acumina- 
ta. Sem. i. 

aculea- I. A. fpicis fubglobofis: iovolucro foliaceo brevi mucronato. 
tum."^ Siippl. p. 89. Syji. nat. XII. 3. p. go. n. 2. Sclioenus acu- 

leatus. Jacq. ji. auflr, i. t. 7. Phleum ichoenoides» 
an diJiinBi geiieris? 

odora- 2. A. fpica oblonga ovata : flofeulis fubpedunculatis arifta lon- 
lum gioribus. F/or. dan. t. ^d^^ 

3. A. 76 ' DIANDRIA DIGYNIA. Gunnera. ' 

indicura. 3. A. fpica lineari : flofculis feflilibus arifta brcvioribus ; an p»- 
tiiis agrejiis ? 

avcnace- 4. A. fpica fecunda : calicibus pilofis fiofculiquc arifla longa 
um. torta geniculata. Retz. ohf. hot. 5. p. 8. n. 5. 

crinitum, 5. A. panicula fpicaeformi cylindrica ariftata : ariftis longis pa- 
tentibus laxis» Suppl.p. 90. 

panicula- 6. A. floribus paniculatis. 'Ritcib» elyf. i. /. 14. /3) Antho- 
tum. xanthum gigantcum, Walter jior. carol. p. 65, 

1272^ GUNNERA. Amentum fquamis ifloris. Cal 

o. Cor, o. Germen 2den- 
tatum. Sem, i. 

perpenfa. I. Gunnera. Mant. p. 121. Pluckii. alm. t. \%.f. 2. 

MISANDRA. Flores dioici in fcapis racemofis termi- 

nales. CaL o. Cor. o. 

0^« Anther. ^gonae^ ^bratteatae. 

?♦ Gemini. Germ. apice marginat. 
Cop/fubbaccata, avalvis, sfperma. 

niagclla- i. Misandra. Juffien gen. plant. p. 40J. 
nica. 

TRIGYNIA. 
43. PIPER. CaL o. Cor. o. Bacca i fperma. 

nigrum, i. P, foliis ovatis fubfeptemnerviis glabris : petrolis fimplicifli-r 
mis. MiU. illu/ir. ic. 

Betel. 2. P. foliis oblongiufculis acuminatis feptemncrviis : petiolis 
bidentatis. Burm. fl. zeyL t. 82. /' 2. 

Malamiri. 3. P. foliis ovatis acutiufculis fubtus fcabris : nervis quinque 
fubtus elevatis. liunipf amb. 5. /, I16. /. 2. 

Amalago. 4. P. foliis lanceolato-ovatis qujnquentrviis rugofis. Ktimpf 
amb. c;. t. 116. f l. 

Siriboa. 5. P. foliis inaequaliter cordatis fubfeptcmnerviis venofis. 
Kumpf ainb. 5. t. ll^.f. ^* 

6. ?. DIANDRIA TRIGYNIA. Piper. 77 longum, 

dccuma- 
num. 

mediuin. 6. P. foKis cordatis petiolatis feflilibusque. Blackw.herb^t.^f^C, 

7« P. foliis cordatis novemnerviis reticulatis» Kumpf amb. 5, 
/. 27. 

8. P. foliis ovato acuminatis fubquinquencrviisintegerrimis^la- 
'j bris petiolatis, Ipicis folitariis pedunculatis oppoiitifoHis. 

Jacq> coll. l.p. 141. 

rctiVuIa- 9. P. foliis cordatis fepteninerviis reticulatis. Pltim. amer, 
tuiii. /. 75^, 

aduncum. 10. P. foliis ovato - lanccolatis : nervis altcrnis, {picis uncina- 
tis. fhim. amer. t. 77. 

pelluci- II. P. foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo. Flum. amer» 
dum /. 72. 

acumina- 12. P. foliis lanceolato-ovatis nervofis carnofis. Vliim. amer.. 
tum. t. 71. 

Cubeba. 13. P. foliis oblique ovatis f. oblongis vcnofis acutis, fpica ^O" 
litaria pedunculata oppofitifolia , fru£tibus pedicellatis. 
Suppl. /»90. Inde Cubebae ojicujarum. 

14. P. foliis ovatis nervofis acuminatis : nervis villofis. SuppL 
p. 90. 

48. P. foliis lanceolatis integerrimis fubtrinerviis, fpicis fili- 
formibus eredtiufculis : axillaribus folitarijs. Jacq. coU. 
^.p. 2ir. 

49. P. foliis obovatis petiolatis nitentibus, pedunculis termi- 
nalibus caulcque fruticofo ramofis. Jacq. coU. 3. p. 210. 

50. P. foliis obovatis integerrimis fubfeffilibus; fpica terminali 
erefta lolitaria. Jacq. coU. 3, p. 209. 

15. P. foliis obovatis retufis. Suppl. p. 91. ' 

16. P. foliis cordatis multincrviis petiolatis, ipicis axillaribus 
pcdunculatis plurimis. Suppl. />. 91. 

17. P. foliis ovatis enerviis , ipicis terminalibus feffilibus. 
PluT/i. amer. t. 70. 

18. P. foliis orbiculatis folitariis carnofis. Plum. amef» 
t. 69. 

19. P. foliis peltatis ovatis. JP/«w. amer. t, 66. 

20. P. eapenfe. 
blandum. magnoli- 
aefolium. 

clufiaefo- 
Jium. 

retulum. 

latifoli- 
um, 

obtufifo- 
lium, 

rotundi- 
folium. 

maculc- 
fum. Vi^ius [p:ck; , ufwKM Saufuri Plumieri , in folo iiotaii exAmiimndat, ttt (iffi- 
reat , utrnm nijfcrant n rili^uis in partil/Hs jrnitificati«nis.^ 78 DIANDRIA TRIGYNIA. Pfper; 

pdtatum. 26. P. foliis peltatis orbicukto - cordatis obtufis repandis, fpi* 
cis uinbellatis, Plum. amer. t. 74. 

difta- 21. P. foliisovatis, fpicis conjugatis, Vlum.atner» t. 6f. 

chyon. 

iimbellaT 22. P. fbliiS cordatis fubrotundis acutis vcnolis, fpici? umbcl- 
tum. Jatis.' Blum. amer. t. 73. 

trifolium, 23. P. foliis tcrnis fubrotundis. ?lum. amer. /. 68. 

quadrifo- 24. P. foliis quaternis cuneiformibus feflilibus. Tlum. ic. /. 
lium. 242, / 2. 

rcflexum. 25. P. foliis quaternis ovatis obtufis reflcxis , caule fulcato, 
Suppl. p. 91. 

pnlchel- 51. P. foliis quatcrnis fubfeflllibus oblongis encrviis integcrri- 
luni. mis, fpicis terminalibus. ^/>. hort. Kew. i.p. 50. 

Verticilla- 26. P. foliis verticillatis ovatis trinerviis. 
tum. 

iricthyfti- 27. P. foUrs cordatis multinerviis petiolatis, fpicis axillaribus 
cum. pedunculatis plurimis. Supp/. p. ()i. Banks t, ^. 

difcolor. 28. P. foliis lato-ovatis quinquencrviis glabcirimis pofterius 
difcoloribos , fpicis laxioribus : flcribus remotioribus. 
Swarts nov. pl. gen. etjp, p. 1 5. 

tnacro- 29. P. foh'is oblongis acuminatis obliquis-multinerviis glabri^r 

phyllum. petiolis appendiculatis caule iacvi. Swarts nov, pl een 

etfp.p. 15. r 6 • 

genicula- 30. P. foliis oblongis acuminatis obliquis multinerviis glabris, 
tum. caule ramisquc gcniculatis. Swarts nov. pl. sen. et fn 

p. 15» ^ ^^' 

verruco- 31, P. arborefcens, foliis oblongis acuminatis obliquis multi- 
lum. ncrviis glabris coriaceis , caule ramisquc vcrrucofis. Swartt 

nov. pl. gen. etjp. />, 15. 

hifpidum.32, P. foliis ovatis acuminatis obliquis hirfutis rugofis: nervis 
alternis, fpicis erctlis. Swarts nov.p/.gen. etjp.p. 15. 

«itidam. 33. P. fohis lanceolato.ovatis bafi obliquis glabris nitidis. 
Swarts nov. pt. gen. etjp, p, 15, 

alpinum. 34, P. herbaccum, caule ereao fimpliciufculo , foliis ovato- 
fubrotundis acutis , fubtus aveniis , fpicis axillaribus. 
Swarts nov,pl. gen. etjp. p. 15. 

35. Pt ' DIANDRIA TRIGYNIA. Piper. 74, 

hifpidu- 3J. P. Iierbaccum ere£Hufculuni, fdliis fubrotundis peHolatis 
liim. tcr.uiffimis luperne hirtis. Swarfs mv. pl.ge^.etjp.p. i^, 

tenvllum. 36. P. herbaceum fimplex decumbens , foliis diftichis ovatis 
aveniis marginc ciliatis, Ipica adfccndente, Swarts nov, 
pl. gen. ctfp. p. 16. 

amplexi- 37, P. fubhcrbaceum, foHis lanceolato-ovatis amplexicaulibus 
caule. nervo(;s carnofis, caule eredo fimplici» Swarts nov, pl, 

gett. etfp. p. 16. 

glabcl- 38. P. herbaceum, foliis ovatis acurainatis", caulc herbacco ra- 
lum. dicante ramonffima. Swarts nov.pl. gen. etfp. p. 16. 

fcandens. 39. P. hcrbaceum, foliis ovatis acutis, caulc radicante ifimpH- 
ci adfcendente. Swarts nov, pl. gen. etfp. p, 16. 

fcrpens. 40. P. hcrbaceum , foliis fubrotundo - acutis planis difcolori* 
bus, caule repentc. Swarts nov.pL gen. etfp. p. 16. 

cordifoli- 41. P. herbaceum, foliis obverfe cordatfs petiolatis plano-con- 
um. vexis carnofis , caule repente. Swarts nov. pl, gen, etfp. 

p. 16. 

numulari- 42. P. herbaceum, foliis orbiculatis convexo-concavis, caule 
folium. filiformi repente radicante. Swarts nov. pl. gen. etfp^ 

/>. 16. 

filiforme* 43. P. herbaceum, foliis linearibus obtufis : fummis verticilla- 
tis, caule filiformi repente. Swarts nov. pl. gen. etfp, 
p. 16. 

ftcllatum, 44. P, herbaceum , foliis verticillatis oblongis acuminatis Cri- 
nerviis glabris , caulc cretlo. Swarts nov. pl. gen. etfp» 
p. 16. 

excelfum. 45, P. foliis orbiculato " cordatis fubfeptemnerviis , peduncu- 
lis terminalibus folitariis bifidis, caule arboreo. Forfi.fl^ 
auftr. p. 5. 

pallidum. 46. P. foliis alternis obovatis fubtrinerviis, fpicis folitariis fub- 
terminalibus. ForJi.fi, aujir. p. 5, 

tetraphyl- 47, P. foliis quaternis rhombeis feflilibus carnofis. Forji. fi^ 
lum. aujir, p. 5. an verf dijiin^im a quaiirifoUe» 1097. 80 DIANDRIA TRIGYNIA. Vallisnerla. 

I097^ VALLISNERIA. o^. Spatha 2partita. Spa- 

c^/xteftusflorculis. Cbn 
3partitae. \ 

?♦ Spatha ifida, iflora. 
CaL 3partitus fuperus. 
Cor. 3petala. Capf. i- 
locularis, polyrperma» 

fpiralis. I. VAttiSNERiA. Michel. nov.pl. gen. I2. /. lo. /. i. 2. CLAS- TRIANDRIA, 81 CLASSIS IIL T R I A N D R I A. 

MONOGYNIA. * 'Flores fufetu 
HERITIERA. 

44. VALERIANA. 
50. MELOTHRIA. 
IO89. TRICHOSANTHES. 

CERATOLANTHES. 1090. MOMORDICA. 
1091» CUCURBITA. 

1092. CUCUMIS. 

1093. BRYONIA. 

1094. SICYOS. 
I139. RUSCUS. 

51. CROCUS. 

59. IRIS. 

60. MORAEA. 

1017. SISYRINCHIUM. 

1018. FERRARIA., 
TAL^EINIA. 

VOGELIA. Cor. 3fida. Cai>f. ^quetra ilocularis, po- 

lylperma. 
Cor. ^Hda, bafi gibba. Sem. i. 
Cor. 5fida, rotata. Bacca ^locuiaris. 
Florei inonoici. Cor. ^partita, ciliata. 
Pomum oblongum. 
Cor. 5partita: lacinii» ?. Stil. 3fidus. 
Flores monoici. 
2cornibus. 
?, Stil. 3fidus. 
Flores monoici. 
2. 5/:7. 3fidus. 
Florei monoici. Pomum oblongu,m» 
Car. 5partita. 
Pointim claftia diflUiens» 
Cor. ^fida. 
? , Pif}iU. ^fidum», Pomi femina margi- 

ne tumida, 
Flores monoici, Cor. 5partita. 
9 . PiJiiU. 3fidum. Pomi femina arguta. 
Flores diclini. Cor. 5partita, 
?. StiL 4fidus. ^rt^ca lubgloboia, po-. 

lyfperma. 
Flores monoici, Cor. 5partita» 
?. Stil. 3fidus, Drupa ifperma, 
Fleres utplurimum dioici. Cor. O. 
"Se&ar. ccntrale, ovatuin, a.picc pcrfo- 

ratum. 
Co^. |i6petaloidca, ereflo - patula. Stig- 

mata convoluta colorata. 
Qr., 6partit3 : ladniis gextcrioribus re- 

flexis. Stigmata petaloidea. 
Cor, 6petala: petalis omnibus patulis. 
Cor. 6petala: petalis omnibus planis, 
Cor, 6petala: petaiis undulato-crifpatis, 
Cor. tubulola: limbo profunde 6paitito. 

Sttgma ^fidum. 
Cor. 6fida perfiitens. Cal. o. Caff. 3I0. 

cularis apicc tmncata, 3pun£lata, 
F 58, AN. 82 trianDria. 5?. ANTHOLYZA. . 
57. GLADIOLUS. 

WITSENIA. 

56. IXIA. 

135:5. BILATRIS. 

MARICA. Cor» 6fitl3 tiibulofa , recurvata. 

Cor. ipetala: tubocylindrico curvoi lim- 

bo 6partito. 
Cor. 6partita ,' cylindrica. Siignia emar- 

ginatum, 
Cor, ipetala, tubulofa : tubo refto fili- 

formi , limbo 6partito acquali. 
Cor. 6pctala , hirfuta. Filamentum ter- 

tiiim reliquis minus. Stigtun fimplex. 
Co»*. 6partita : laciniis ^interioribusmino- 

ribus. Capf. oblonga, angulata, 3I0- 

cularis, polyiperina. • 'Narciffiii triandnis, 
»>* morei inferi. XIPHIDIUM. 

61. WACHENDORFIA. 
1273. STILAGO. 

62. COMMEUNA. 
GLOCHIDION. 

1326. SALACIA. 
TONSELLA. 

54. HIPPOCRATEA. 

52. LOEFLINGIA. 

CHELIDURUS. 

1337. WILLICHIA. 
FISSILIA. 

46. TAMARINDUS. Cor. 6petala , aeqnalis. Cal. o. Capfi 

3iocularis, 
Cor. 6petaloidea, patens. Cal. o. 
Cal. iphyllus fubtrilobus. Cor, o. Bac- 

ca globofa, 
Cor* 6petala: pctalis 3-4 caliciformibus. 

NeBaria cruciata , petiolata. 
Floref monoici. Cor. . 6petala. Cal. o. 
c^. Antherae connexae. 
$. Capfiila 6locularis, 6valvis. 
Cor, 5petala. Cal. ^partitus. Antherae 

germinis apici infidentes. 
Cor, 5petala. Cal. ^partitus. NeBar» 

arceolatum. Bacca fphaerica llo- 

cularis, ^fperma. 
Cor. 5petala, Cal, 5partitus.. Capf. 3. 

2v3lv'es. 
Cor. 5petala. Cal. 5phyllus. Capf. ilo- 

cularis. 
Cor, 5petala ; pctalis inaequalibus. Crt/. 

4phyllus. Germeji pcdicellatum. 
Cor. ^fida. Cal. ^fidus. Capf 2locularis. 
Cor. fiflilis in 3petala conniventia. 
Cal. integer. Stamina ^llerilia. 
Nnx ilperma, calici inclufa. 
Cor. 3petala. Cal, ^partitus. Legumen 

fucculcntum. J226. TRIANDRIA. 83 1226. ELATE. 

1048. TKAGIA. 

1049. HERNANDIA^ 

1224. PHOENIX. 
Iioi. OSYRIS. 

1431. MABA. 
II 68. FICUS. 

63, CALLISIA. 
SYENA. 

47. RUMPFIAi 

48. CNEORUM. 

64. XYRIS. 

49. COMOCLADIA. 
45. OLAX. 

MACROLOBIUM. 

ROHRIA. 1289. ROTALA. 
51. ORTEGIA. F/or. monoici. G)>'. 3petala. Dftipa zhta. 

acumiiiata. 
Flor. monoici. Cof, o. 
a^. Cal. 3partitu.s. 

? . Cal. 5partitus. Stilm ^fidus. Caj^f. 
3cocca , ^locularis. Sem. folitaria. 
Flores monoici. 

i^. Cal. ^partitus. Cor. ^petala. 
2. Cal. truncatus, integerrimus. Cor, 

6petala. 
Drupa cava , ore aperto : nucleo mobili. 
Fiores dioici. CiL ^partitus. Cor 3pe- 

tala. Drupa ovata. 
Flores dioici. Cal. ^fidus. Cor. O. 
? . Stil. o. Stigma lubrotunduni. Dru- 

pa llocularis. 
Flores dioici. CuL ^fidus. Cor, ^fida, 

Drupa 2locuIaris, 
Flores mafculi et feminei. Cor. o. re- 
ceptaculo communi, turbinato, car- 
nofo, connivcnti inclufi. 
^. CaL 3partitus. 
$. CaL 5partitus. Sem. I. 
Ccr. 3petala. CaL 3phyllus. Capf. 2I0- 

cularis, 
Cor. 3petala. 
cularis. 
Cor, 3petala, CaL ^fidus. Drupa nu- 

cleo 3loculari. 
Cor. 3petala. CaL ^dentatus. Bacca. 

3cocca, 
C<?f'. 3petala. C<i;/. 2valvis, Ca/)/^ ^loailaris, 
Co^-.^partita. Gj/. 3partitus.5'///.o. Drupa, 
Cor. ^fida. Cal. int€gerrimus. Gtans. 
Cor. 5petala , inaequalis. CaL duplex. 
Filam. 4, quorum ifterile. he- 
gumen ovatum, iloculare, ifper- 
mum. 
Cor* 5petala , inaequalis. CaL fimplex, 
campanulatus , 5partitus. Germ. 
turbinatun], tomentofum. Stigm, 
grevoluta. 
Cor. O. CaL ^dentatus. Capf. ^locularis. 
Cor, o. CaL 5pliyllus. CapJT. ilocularis. 
F 2 53. PO- Ca/. 3phyllus. Capf. llo- u TRIANDRIA. - ^^ POLYCNEMUM. Cor. o. G»/. perfiftcns ^pliylliis : foliolis 

^■'" ovatis leftis. Capf. ovata, eval- 

vis , ifperma. 
ALTERNANTHERA, Cal. fphyllus. Cor. o. Stamina6, al- 

tcriia itcrilia. Stigm. 2iidum. SetN. 
foiitaria. 
iiio. AGYNEJA. F/£>m monoici. O/. 6phyIIiis. Cor. o. 

^^ * , Germen ^ev^oratiim , pi/o et ffigt»». 

O. Amaranthi triundri. Antider- 
tna. Fagera emnrginata y fpinofuy 
acuniinata. Tradonantia Ttiultijio' 
ra, Fontederia limofa. Lauruf 
triandra. 

♦ Boebmeria ramifiora Omphalea triandra. HirteHa amc' 
ricana. 
^jfif -piQy^s graminei valvuUs gliimae calicinae. 
I- hermaphroditi. 

T5-5 KYLLINGIA. Amentum ovatum loblongum, imbrica- 

^''" tum. Crt/. et Con bivalves. 

I2?7 FUIKENA. /^;//f«///w imbricatum : ft]uamis ariftatis. 

^^^* ' * Cal. O. Cor. glumis ^petaliformi- 

bus , obcortktis cirro tcrminatis. 

i-?S. POMMEKEULLA. Cal. turbinatus, 2valvis: valvulis ^fidis i 

^ ' dorfo ariltato. 

70 LYGEUM. Cor. 2valves. Cal. fpatha. Sem. 2loculare. 

SPAKTINA. Co/'.. 2valvis. Cal. iflorus 2valvis: val- 

vis macularibus inaequalibus. Ne- 
Barium o. 
^Q NARDUS. Cor, 2valvis. Cal. o. Sem. te£tum. 

6x1 ERIOPHORUM. Cor. o. CaL paleis imbricatis. Sem. la- 

nigerum. 
67 SCIRPUS. C^or. o. Cal. paleis imbricatis. Sem. nu- 

'■ * dum vel villofum ^quctrum. 

66 CYPERUS Cor. o. G*/. paleis diltichis. Sern. nudum. 

6^. SCHOENUS. Cc>/-. o. Crt/. paleis fafciculatis. Sm.fub- 

^" rotundum. 

♦-- H. mofioicih 

ioi6. CAREX. Amentnm fpicatum, imbricatum gUtmis. 

Cal. Iphyllus. Cor. O. 
? . Ncf/arium inHatum , jdentatum. 

Stigmata TRIANDRIA. 8^- 1040. TYPHA. 

1041. SPAKGANIUM. 

1042. ZFA. II47. APLUDA. 

1045. OLYRA. 
1043. COIX. THEMEDA. 1334. MANISURIS. 1149. CENCHRUS. Stigtfiata "3 , rarlus 2. Setn, l. ia» 

tra nedlariimi. 
AmentJiyn cylindricum. Cor. O. 
c^. Cal. obibletus ^phyllus. 
?, Ammtnm infni naaiculos. Cal, ca- 

pillo villolo. Sem, I. infidenspaji- 

po capillari. 
Amentum iubrotundum. Cal. 3phyllus» 

Cor. o. ■ 
?. Stigiti. 2fidum. Dnipa ex fucca, i- 

2iperma. 
cf^, in fpicis diftin£Iis, Cal. Gluma 2flo- 

ra, mutica. CoA Gluma mutica. 
?. Cal. et Cor. Gluma 2valvis. Stil. fili- 

formis , pendulus. Sem. folitaria, 

receptaculo oblongo immeria. 
Cal. Gluma communis 2valvis : flofculo 

femineo fefiili, mafcntis pcduncu- 

latis, 
t^, Cal. o. Cor. 2valvis. 
$. Cal. O. Cor. 2valvis. Sem. I. tcftam. 
CaL et Cor. Gluma 2valvis. Cal. iflor. 
^, Crtf/.Glumaariftata. Cor.Glumamutica, 
$. Cal. Gluma patula, ovata. Stilus 

2fidiis. Sem. cartilagineum,- 
Cal, Gluma 2flora, mutica. Cor. 'Glu' 

ma mutica, 
o^. fpicae remotac* 
? . Stil, 2partitus. Sem. calicc offificato 

tedum. yuncus conglomeratui , effiifut, 
- I— alii hermaphroditi , a/ii in eadem pluuta mafculi. 

Cad, Ivalvis muticus. Cor, 2valvis , ^. 

feflllis, cor. aiiftata. o'^. pediceiU 

cor, mutica. 
Cil. Gluma 2valvis, valvula exteriore la- 

teribus et apice cinatiiinata, Cor. 

calice minor. 5"///. zfidus, 
Jnvolucr. laciniatum , echinatum , 2flo- 

rum. Cal, Glum. 2flora. Cor. 

mutica. 
^. StiL o. 2fid. Scm. t. 

vz DIGY- \ 86 TRIANDRIA. D I G Y N I A. 

♦ Vloyes apetali momici. 1047. AXYRIS. 
PLANERA. (^. Cal. 5partitus. 

?. CaL 2phylliis. Sem. i. 

CaL 4phylliis. 

?. Sem. lovatum, fquarroftmi. 72. CORNUCOPIAE. ** Flores graminei. 
/ I— unifiori vagi. 

71. BOBARTIA. CaL multivalvis imbricatus. 

76. PANICUM. CaL 2valvis 2florus : fiolculo altera her' 

niaphrodito , altero mafculo. 
I145. ANDROPOGON. CaL ivalvis bafi pilofa. Cor. 2valvis: 

altera valva bafi ariftata. Sem. i. 

Flofculi plures niere mafculi, 
CHLORIS* CaL Gluma communis 2valvis, 2flpr3, 

fiojculis ariftatis , caL o. 
^.fefftliSf for. gluma 2valvi : ariftater-^ 

minali. 
t^. Cor. Gluma ivalvis. 
CaL 2valvis. Cor. ivalvis. Involucr. 

commune iphyllum , multiflo- 

rum. 
CaL 2valvis, Cor. 2valvis: valva exte- 

riori apice ariflis 5. 
CaL 2valvis. Cor. ivalvis: apicc fimpli- 

ci. Neffarium o. 
CaL avalvistruncatusmucronatus, feffilis. 
Ca/. 2plex, uterque 2valvis: valvis cxte- 

rioris carinatis , aequalibus , co- 

roUam includentibus. 
CaL Zvalvis : valvis fubrotundis aequali- 

bus figura corollae. 
Cdf/. 2valvis : valvis planis; interiorc mi- 

nore. Cor. 2valvis plana lateribus 

fubamplexans. 
CaL 2valvis: valvis ventricofis, corolla 

majoribus fubaequalilnis. ' 
CaL 2valvis fubaequalis. Cor, bafi pilis 

cincla. 
CaL 2valvis : valvis acutis corolla brevio- 

ribus. 

86. DA- 94. 

78. 

77« 
74. 

73. 79 80, ARISTIDA. 

ALOPECURUS, 

PHLEUM. 
PHALARIS. 

PASPALUM. 
SYNTHERISMA. 

MILIUM. 

CALAMAGROSTIS. 
AGROSTIS. TRIANDRIA» 87 86. DACTYLIS. 
90. STIPA. 

92. LAGURUS. 

MUHLENBERGIA. 93. SACCHARUM. CaL 2valvis : valyis concavis cai-inatis. 
Cal, 2valvis. Cor. arilta terminali inar- 

ticulata longiflima. 
Cal. 2v3lvis villoius. Cor. ariftis 2 tcr- 

minalibus et idorfali. 
Cal. ivalvisminimus. Cor. 2valvisaequa- 

lis: valva extcriore ariftata; intc- 

riore mucronata. NeSiaritim 2- 

pbylium. 
Cfl/, 2valvis, bafi lanugine extusvcftitus. Cinna» 
- Florei biflon vagi. 1146. HOLCUS. 

8r. AIRA. 
82. MELICA. 
TRISETARIA. 

1333. SPINIFEX. 

1148. ISCHAEMUM. 
SEHIMA. Cat. I150. AEGILOPS. 1044. TRIPSACUM. Florei hermaphroditi et mafculi. 

Glum. lubbiflora 2valvis. 
^. Cor. ariftatj». Sem. i. 
^. Cor. o. 
Flofcul. omnes hcrmaphroditi finc rudi- 

mento rcrtii. Cal. 2valvis. 
Flofculi omnes hermaphroditi. CaL 2- 
valvis. NeBar, iphyllum, carnofum» 
F/ofcu/iyomnes hermaphroditi. Ca/. 2- 

valvis. Cdr. 2valvis: valva extc- 

riore arifta apice bipartita aliaque 

dorfali {implii;i. 
Flofculi hermaphroditi et mafculi. Cal. 

Gluma 2valvis: valvis rachiparalle- 

lis. Co^. 2valvis , mutica. 
Flofculi hcrmaphroditi et mafculi. Cor. 

2valvis. Stigm. barbata. Sem. i. 
F/<j/f«/f (interni) hermaphroditi et mafcu-' 

li. CaL Glum. 2valvis, calicelon- 

gior: valva interiore ariftata. Cor. 

svalvis. 
^, Cor. ariftata. 
^. Cor. mutica. 
Flofculi hermaphroditi ct mafculi. Cal, 

Gluma cartila^incafubtriflora. Cor» 

Gluma terminata triplici arifta. 

Sem. I. Flores quadrifiori vagu 
Flores monoici, 
F 4 c^. Cal. 8S TRIANDRIA. cP*. Cal. Gluma 4flora. 0?i'. Cliimamera- 

branacea. 
?. Cal. Gluma finub. pcrforat. Cor. 

Gluma 2valvis. Sern. i . I- I— I- I- Flores multifiori vagi. 85. UNIQLA. 
84. BRIZA» SAVASTANA. ' 
83. POA. 

88. FESTUCA. 

89. BROMUS. 

9I.AVENA. 

93. ARUNDO. 

* LXaBylis glomerata. 
1359. ANTHISTIRIA. Cal. multivalvis, carinatus. 
CaL 2valvis. Cor. cordata: 

tricofis, obtufis. 
Cal, 2valvis, ^flora: valvis 

fiibaequalibus. 
Cal. 2valvis. Cor* ovata: 

tiufculis. 
Cal. 2valvis. Cor. oblonga: 

cronatis. 
Cal. 2valvis. Cor. oblonga: 

riore fub apice ariftata. 
CaL 2valvis. Cor. oblonga 

fo arifta geniculata, 
Cal. 2valvis. Cor* mutica, valvis ven- 
fubcarinati$ 
valvis acu- 
valvis mu- 
valva extc- 
: valvis dor- 
bafi lanata*' Cal. aequalitcr ad bafin fifllis in lacinias 
4 aequales. I- I* I- I- H" Floresfpicati: receptaculo fiihulato. 97. SECALE. 
99. TRITICUM. 

98. HORDEUM. 

1360. ROTTBOLUA. S^, ELYMUS. 
9y. LOLIUM. 
96. CYNOSURUS. Cal. 2flonis. 
CaL multiflorus. 

Involucr. 6phyllum, jflorunu Flos^xm- 
plex. 

d/, ovato - lanceolatus, planus, fimplcxf. 

2partitus. Flofcut. alterni inrachi- 

de flexuofa, 
Involucr. 4phyllum , 2florum. Flos 

compofitus. 
Involucr. iphyllum, iflorum. F/oycom- 

pofitus. 
Cal. multiflorus, 2valvis: valvis lineari- 
, bus acuminatis aequalibus. INeSlar, 

2phyllum. TRI- TRIANDRIA. 

T R I G Y N I A. 

* Flores grarnwei, dioici, 
133 1. RESTIO. 89 Cal.fpita ovata, fquamisimbricata. Cor» 

6petala. 
?, 6"///«^ lubul. perfiflcnt. Capf. 3I0C11* 

laris, fubrotunda, 6pHcata. ** Flores apeinli^ 
w- diclini. 1280. CATURUS. 

I102. EXCAECARIA. 
1050. PHYLLANTHUS. 

1060. AMARANTHUS. o^. Cal. o. Cor. 3fida. 

?. Cal. 3partitus. «?/r, o. Cor. o. Cnpf 

3cocca. 
Amenmm nudum. Cal. O* 
$. CapJ. 3cocca. 
Crt/. 6partitus, campanulatus. 
?. 5///. bifidi. Capf ^locularis. Sem. 

folitaria, 
Cal. 3 - 5phyllus. Cor. o. 
?. C<3f/ilocularis, circumfcifla. Sem.i. \- \- hermaphroditi» 
T fiipeyi. 

102. PROSERPINACA. TT inferi. 
, MEROREA. 

1241. KOENIGIA. 
108. QIJERIA. 
107. MINUAKTIA. 

106. MOLLUGO. Cal. 3partitus. Sem, i. jloculare. Cal. 6partitus perfillens. Capj. obtufe 
3gona, 6vfalvis, 61ocularis : locu- 
lis ilpermis. 

Cal. gphylkis. Sem. i. ovatum. 

Cal. 5phylias. Capf. Hjperma. 

Cal. 5phy}kis. Capf ilocularis, poly- 
fperma. 

Cal. 5phyllus. Capf ^locularis. TiOaeat 
* * * Flores coroUati non glumacei. 

loi. MONTIA. Cor. ipetala. Cul. 2phyllus. 

100. EKIOCAULON. Cor. 3petala. Cal. compofitus. Sem. I. 

coronatum corolla, 
^°9- LECHEA. Cor. gpetala. C^/ gphyllus, CWT^cocca. 

105. POLYCAKPON. Cor. 5petala. Cv/. ^phyllus. C^A^valv.s. 

F 5 104. 90 TRIANDRIA. 

104. HOLOSTEUM Cor. ^pctala, Ca/, fphyllus. Cap/. api- 

ce dehifcens. 

Moraea gladiata. 

ENNEAGYNIA. 

1100. EMPETRUM Flor. dioici. Cal, 3partitus. Cor» Jpetala. 

t^. Stam. longa. 
$. Bacca ^lperma* Meryta, Forft, chan gen. pL 60. 

MONO TRIANDRIA MONOGYNIA, Valeriana. 91 

MONOGYNIA. 

44. VALERIANA. Cal. o. Cor. ipetala, bafi hfnc 

gibba, fupera. Sem,hyd 
Capfula 3locuIaris. 

• fioribtts mottandrif. 

rubra. I. V. floribus caudatis , foliis lanceolatis integcrrimis. MorlJ. 
hijl.pl. 3./. 14./. 15. 
/3) Valeriana angullifolia, Pliickn, alm, t. ^"^!. f. 3. 

Calcitra- 2. V. foliis pinnatifidis. Morif. hij}. pL 3. ^ 14, /.7. 
pa. 

* * floribui diandri!. 

Cornuco- 3, V. fioribus ringentibus, foliis ovatis feflilibus, Sahlat.h. 
piae. rom. 2. /. 19. 

yS?) Valeriana Saljunca. AUion.fi. pedem. t, 70. /. i. nm* fioribus triandris. dioica, 4« V. floribus dioicis, foliis pinnatis integerrimis. Fl. dan, 
t. 687. Florem pro mare hahitiim handini Gothorum Je- 
mina matiira tulijfe refert Retzii.s. Ohf. hot. fajc. I, et 
Scopoli fi. carn. ed. 2. n. 40- 

ofiicinalis. 5, V, foliis omnibus pinnatis dentatis. Fl. dan. t. 570. 

Phu. 6. V. foliis caulinispinnatis, radicalibus indivifis. Regnault, 
bot. t. 9, 

tripteris. 7. V. foliis dentatis: radicalibus cordatis, caulinis ternatis ova- 
to - oblongis. Jacq. fi. anjlr. 3. t. 268. 

montana. g. V. foliis ovato-oblongis fubdcntatis, caule fimplici, Jacq^. 
fi. atijlr, 3. /. 269. 

celtica, 9, V. foliis ovato - oblongis obtufis integerrimis. Planck. pl. 
med. t. 29. Flores interdnm dioici. 

tuberofa. 10, V. foliis radicalibus lanceolatis integerrimis : reliquis pin- 
' natifidis. 

II. V. Valeriaiia frnltificatione omnium maxime difert, fexu flavnmmque numero , coroUa 
regiilari velirregulari, frn&u ifpermo vel (i6. 17.) difperme , nudo , coronato, 
fafpofo Wc. an mqvandriae et diandriae Boerhaaviat ^eneri accenfendae ? 92 TRIANDRIA MONOG^TCIA. Valefiana. 

faxatilis, li. V. foHis fiibdentatis : radicalibus ovatis; caulinis lincarf- 
lanceolatis. Jacq^. fi. atijir. 3. />. 267. Flores dioices 
enimciat Retzius. 

clongata. I2. V. foliis radicalibus ovatis , caulinis cordatis feffilibus inci- 
fo - fubhaftatis. Jacq. fi. aiijir. 3. t. 219. 

pyrcnaica. 13. V. foliis caulinis cordatis dentatis petiolatis : fummis 
ternatis. Bitxb. cent. 2. t. 1 1. 

fcandens. 14. V, foliis terpatis , caule fcandente. 

finenfis. 15. V. foliis omnibus cordatis repando-Iobatis. Btirm.ind. 
t. 6. f. 3. 

Locufta, l6, V. caule dichotomo, foliis lincaribus integerrimis. Flor. 
dan. t. 738. 

clentata. 17. V. caulc dichotomo , foliis oblongis dcntatis, • 

vcficaria. a) V. calicibus inflatis : dentibus 6inflexis , involucellis penta- 
phylbs trifioris. Boerh. ind. h. Itigdh. I. /. 75. 

coronata. /3) V. fruftu iexdentato. Col. ecphr. i. /. 209. 

liilcoidea. y) V. frurtu hypocrateriformi i2dcntato: dcntibus retrorfum 
uncinatis. Morif. hij}. plant. 3. t. 16. /".29. 

tridentata. (J) V. feminis corona tridentata. Riv, tnon. 6. 

radiata. s) V. involucro flores cingente. 

pumila, ^) V. foliis imis dentatis : fummis linearibus multifidis, Loh. 
ic. Ji6. 

jnixta. 18. V. caule quadrifido, foliis imis dentatis, feminum pappo 
plumofo. 

cchinata. 19. V. floribus regularibus, foliis dentatis, fru£lu lineari tri- 
dcntato: extimo majore recurvato. Col. ecphr. I, /. 2o6. «»» # fioribus tetrandris. fupina. 20. V. involuceliis hexaphyllis trifloris, foliis integris. Mant. 
p. 27. Ard.fpec. 2. t. 3. 

Jibirica. 21, V. floribus aequalibus, foliispinnatifidis, feminibuspaleae 
ovali adnatis. HalJ. comt/i. Goetting. 175 1. t. 9. 

villofa. 22. V. floribus aequalibus, foliis inferioribus auriculatis: fu- 
perioribus dentatis viilofis. Thunb. fi. jap. p. 32. FISSI- TRIANDRrA MONOGYNIA. Fiffilia. 93 

FISSILIA* Cor. fiffilis in ^petala conniventia Cal 
urceolatus integer. Stam, 5 fterilia* 
iV^/xifpermaj calice te£la. 

pfittaco- I. FissiUA. Juljieu gen, plant. p, 260. 
rum. 

45^ OLAX. Cal integer. Cor, inrundibiilirornls, 

3fida. Netmrio 4phylIo. 

zeylanica, l. Olax. 

MACROLOBIUM. CaL 2plex. Cor. spetala, inae- 

qiialis. Filamenta^j quo- 
rum I fterile. Legunmi 
, ovatum, comprellmii, ilo- 

culare, ifpermum. 

Vuapa. I. M. rolns binatiSj legumine altcro latcreacutobialato. ^;//'/. 
p/.guj,i.p.2S.t.7. 

Simira» 2. M. foliis binatis , legnmine margine undique rotundato, 
Au^/. pl. guj. I. p. 27. /, 8. «« /"iii dijiin&um a Vuapa ? 

Utca. 3. M. foliis bijugis. Aubl, pl. guj. i.p. 28. t. 9. 

ROHRIA. Cal campanulatus , ^partitus: laciniis ci- 
liatis. Cor, 5petala : Fetala 2 fupe- 
rioramajora; lamina infilexo-cucul- 
lata. Filamenta introrfum lanata, 
Germen tomentofum. Stigm, 3 re- 
voluta. • 

Schreberi. I. R. floribus triandris. Schreb. gen. pl, Linn. p. 50. 

Tapura. 2. R. filamcntis quinquc , duobus brcvioribus fub iterilibus. 
Aubl.pl. guj^ l.p. iz6. t. 48. «« hujui gcueris? 46, TA. 94 TRIANDRIA MONOGYNIA. Tamarindas. 

46. TAMARINDUS. Cal. 4partitus. Petala ^, 

Nectarium fetis 2 brevio- 
ribus fub filamentis. Le- 
gumen pulpofum. 

inclica I. Tamarindus. yacq. pifp. amer. piff. t. i^. 

1226. ELATE. Flores monoici. Con 3petala. 
?. Drupa ovztz^ acuminata. 

fylveftris. 1. E. frondibus pinnatis: foliolis oppofitis. Thunb. nov. aSi. 
Stockh. 1782. p. 285. Rheed. h. mal. 3. /. 22-25. 

1048» TRAGIA. Fiores monoici. Cor. o. 
o^» Cal. 3partitus. 
?♦ CaL 5partitus. Stil ^fidus, 

Capj. ^cocca^ ^locularis. Sem, 

folicaria. 

voUibilis. I. Tr. foliis cordato ■ oblongis , caule volubiJi. Rtiinpf amb. 
5. t. 9. 

involucra-2. Tr. braclcis femineis pentapbyllis pinnatifidis. Jacq. ic, 
ta. pl. rar. t. 56. Capf. plurcs 2valves , receptaculo communi 

ajfixae. 

Mercuria- 3. Tr. foliis ovatis. P/«w. ic. t. 172. /. 2. 

lis. 
ureps. 4. Tr. foliis lanccolatis obtufis fubdentatis urentibus. Tliickn. 
alm. i. 107./. 5. 

innocua. 5. Tr. foliis lanceolatis fubdcntatis pilofis , Ipica terminali. 
Walt. fior. carol. p. 229. 

Chamae- 6. Tr. foliis lanccolatis obtuGs integerrimis. Burm. fl, zeyl» 
ka. /. 52. 

cannabi- 7. Tr. foliis tripartitis. Suppl. p. 41^. Syft. nat. XII. 3. p. 635". 
na. «.18.21. Croton hajiatum et urens. Plitckn. phyt. 1 20. f. 6. 1049. TRIANDRIA MONOGYNIA. Hernandia. 95 

1049, HERNANDIA. ' Flores monoici. 

f^* CaL 3partitus, Cor, 3pe- 
tala. 
, Z* Cal. truncatiis integerri- 
mus, perfiftens inflatus. 
Cor, 6petala. Niix fu- 
pera, calice inflato veflri- 
ta. Semen globofum* 

fonora. I. H. foHis peltatis, Jacq.Jlirp. amer. piH. 120. 

ovigera. 2. H. foliis ovatis bafi petiolatis. Rumpf amb. 3. t. 123. 
Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. t. 40. /. 3. 

giijancn- 3. H. foliis plicatis ovato • acuminatis. Aubl. pl.guj.2.p.%i\^. 
iis. /. 329. 

1224. PHOENIX. Flores dioici. CaL 6phyllus. 

Lor. o. 
?♦ Drupa ovata, fupera, mol- 
lis: putaminemembranaceo. 

daflylife- I. Pli. frondibus pinnatis : foliolis complicatis enfiformibus, 
ra. , putamine fibrofo. Thunb. nov. a&, Stockh. 1782. p. 286. 

Kaempf. amoen. exot. t. I. 2. /. I. 2. Gaertn. defr. et 
fem. cent. l. t.^. f. 2. 

pufilla. 2. Ph. fruftu minore : putamine tenuiflimo. Gaertn. de fr,et 
fem, cent, 1. p. 24. /. 9. /. 2. 

IIOI. OSYRIS. F/om fubdioici. Cor.o. CaL ^Mus. 
?. StiL o. Stigm. fubrotundum. 
Drupa ilocularis. 

alba. I. O. foliis linearibus. Label. ic. 432. 

japonica^ 2. O. foliis ovatis florigeris. Thunb. fi.jap. p. 31. 

143 1» MABA. Fiores dioici. CaL et Cor. ^fida. 
¥♦ Dr^/pa fupera , 2locularis. 

eltipiica. i. Maba. SuppL^. 426. 

ii68* 96 

ii68/ TRIANDRIA MONOGYNIA. FIcus. FICUS. Receptaculum commune, turbina- 
tum , carnofiim , connivens , oc- 
cultans flo(culos apetalos vel in 
eodem vel in diftinQ:o. 

c^. Cal. 3partitus. 

?♦ Cal. 5partitus. Sem. i. 

Carica. I, F. foliis trilobis fubtus fcabris, receptaculis laevibus turbi» 
natis umbilicatis. Knorr del. hort. I. / F. 

Sycomo- 2. F. foliis cordatis fubrotundis i.ntegerrimis fubtus tomcntofis, 
rus. Fltickn. phyt. t. 173./. 3. 

rymphac-3. F. fob'is cordatis fubrotundis mucronatis integerrimis gla- 
ifolia. bris fubtus glaucis. M:iiit. p. 30^. 

rebgiofa. 4. F. foliis cordatis oblongis integerrimis acuminatiflimisv 
Maut. p. 504. Rheed. h. mal. i. t. 27. 

^. F.foliiscllipticis obtufis ghbris, rcceptaculis acutisfcflilibus. 
Maiit. p. 129. Rheed. h. maL. i. t. 26. 

6. F. foliis ovatis cordatis integerrimis glabris obtufiufculis, 
bafi quinquenerviis , ramis deflexis. Trew Ebret t. 50. 

44. F. foliis ovato-oblongis cordatis integerrimis acutis gla- 
bris, fruclibus globofis pedunculis geniinisclongatis. Ait, 
hort. Kew. ^. p. 450. Pluckn, alm. t. IJ^. f. 4. 

45^. F. foliis ovatis cordatis intcgerrimis glabris obtufis bafi 
trinerviis, raniis eredis. Ait. bort. Kew, 3, p. 4^1. 

7. F.Toliis oblongis cufpidatis glabris intej^errimis, pcduncu- 
lis aggregatis , caulc arborea : fiud^ibus fubglobcfis ramis 
radicanribus reflexis. Rbeed. h. vialah. 3. f.57. 

^) Ficus citrifolia. Catesb. car. 3. f. ly. 

46. F. foliis o^ongis acuminatis, intcgcrrimis laevibus bafi 
angultato-rotundatis. Ait.hort.Kew. -i,. p. ^^\. Sloan. 
jatn. 2. t. 223. 

47. F. foliis ovatis fubcordatis acutis 'integcrriun's laevibus fu- 
pra pun6Iato-imprefl"is. Rheed. h. malab. 3. /.64. 

48. F. foliisovatiscordatis, finuprofundoanguftoj integerrimis 
glabris acutis utrinqueviridibus. Ait.hort. Ketv/^.p. 4^2. 

49. F. benjami- 
na. 

bengha- 
lenfis. 

peduncu- 
lata. 

lucida. 

indica» 

virens. 

rcnofa. 
collat?. An huic ficH! gencri acceitfen^ae qtij>que Perebea Auhl, pt, gU}, 2* p. 9J3, t, 361. 
«t Caffapoa Anbl, pl. gu], 3, f, ^jj, t,. 363? TRTANDRIA MONOGYNIA. Ficus. 97 

coriacea. 49. F. foliis oblongis laevibus bafi attenuatis cordatis coriaceis : 
veuis immerfis. Ait. hort. Keiv. 3, p. 453. 

racemofa. 8. F. foliis elliptico-obJongis acutis glabris fubtus paHidis, cau- 
le arboreo, raniis ereiTis, receptaculis pedunculatis. Rbecd. 
h. mal. I. /. 25. 

pertuia. 9. F. foliis oblongis cufpidatisglabris, receptaculis globofispe- 
dunculatis umbilicatis. Suppl. p. 442. Plum. ic. 132. /. 2. 

retufa. 10. F. foliis obovatis oblongis obtufiffimis, ramis angulatis^ 
fru£libus feffilibus. Mant. p. 129. 

pumiia. II. F. foliis oblongo ovatis obtufis glabris fiibtus rcticulati?, 
caule decumbeute, fruftibus pedunculatis. Rumpf amb. 
3- f- 85. 

toxicaria. 12, F. foliis cordatis (inuatis fubtus tomentofis, receptaculis to- 
mentofis. Mant. p. 305. pro venenati[Jima habetiir^ 

maculati. 13. F. foliis oblongis acuminatis fcrratis» Plum. ic. 131. /. i. 
an cittn hijpida conjungenda ? 

trigona» 14. F. foliis ovatis obtufis ghbris, caule ere£lo, receiptaculis 
umbilico triangulari. Supp/. p, 441. P/um. ic. 132. /. i. 

hifpida. 15". F. foliis oblongis cufpidatis pilofis ferratis , receptaculisr 
pedunculatis Itrigofo-hifpidis. Suppl. p. ^i\2. 

hetero- 16* F. foliis oblongis indivifis incifisqueoblongis acutisfcabris, 
phylla. caule hiipido , truftu pedunculato glabro. Stippl, p. 442. 

inicrocar- 17. F. foliis oblongis breviter petiolatis trinerviis venofis gla- 
pa. berrimis , frudu globofo parvo feffili. Suppl. p. 442.' 

nonne varietas benjaminae ? 

vafta. 18. F. foliis cordato ■ ovatis obtufis integris glabris nitidis co- 
riaceis. Forsk. fior. aeg. arab, p. 179. 

morifoHa. 19. F. foliis cordato-ovatis acutis ferratis utrinque fcabris pc- 
tiolo longioribus alternis. Forsk.fl. aeg. ar. p. 179. 

palmata, 20» F. foliis cordato-Ianceolatis palmatis ferratis fcabris flexi- 
libus. Forsk.fl. aeg. arab. p, 179. 

ferrata. 21, F. foliis ovato-lanceolatis palmatis fcabris crenato rep'afl- 
dis. Forsk.fl, aeg. arab. p. 179. 

Sur« 22. F. foliis lanceolatis repandis glaberrimis bafi fubcordatis. 

Forsk.fl. aeg. arab.p. 180. 

Chanas. 23. F. foliis cordatis integerrimis fcabris. Forsk^fl. atg, arab. 
p. 219» 

G- 24. F. TRIANDRIA MONOGYNIA. FIcus. Tokju 


24, 


Taab. 


25r. 


afpcra. 


26. 


Grana- 


27. 


tum. 
amcrrca- 


28. 


na. 
fcabra. 


29. 


fcptica. 


30. obliqud. 31 prolixa. 


32. 


cordata. 


33- 


ilipulata. 


34. 


falcata. 


35. 


punftata. 


36. 


ercfta. 


37- 


nitida. 


38. 


rtficxa. 


39- F. roliis difticbis fcabris ovato - lanccolatis integris alt^rnis 
pctiolatis, Tcrsk. fi. aeg, arab. p.il^. 

F. foliis ovatis integris pctiolatis conjugatis. Torsk. fi, 
aeg. arab. /7. 21 9. 

F. foHis oblique cordatis finuato- dentatis utrinqueafperis, 
fru£tibus turbinatis, calicis niargine obfoleto adnato. G. 
Forjicr pl. efcul. aujir, p. ^6. 

, F. foliis ovatis integerrimis , pedunculis tcrminalibus ge- 
minis borizontaliter divergeiitibus ^ fru6libus caliculatis 
globofis. ForJ}. pl. ejc, atifir. p. 37. 

F. foliis ovatis oblongis vcnofis integcrrimis, baccis axilla- 
ribus peduncuiatis confertis. Bwarts nov. p/. gen. et 
fp.p. 127. 

F. foliis cordato - ovatis obliquis integris fubtus fcabris, 
fru6libus turbinatis ecaliculatis. Ferji.fl. atijir. p. 76. 

F. foliis obliquis oblongo-ovatis acuminatis, pedunculis 
geminis apice caliculatis, fruiSibus verrucofis. ForJl.fi. 
aujir. p. y6. 

F. foliis lanceolatis glaberrimis margine cartilagineis , pe- 
dunculis geminis brevidimisj calicibus caducis longitudi- 
ne fru^us, ForJi.fi. aitjir. p. 77. 

F. foliis lanccolato-oblongis acuminatis fubtus pun£tatis, 
pedunculis geminis apice caliculatis. Forfi. fi. aujir. p. 77. 

F. foliis fubcordatis ovatis acutis glabris coriaccis, caule 
fruticofo erefto. Fhunb. fic. n. 6. 

F. foliis oblique cordatis obtufis glabris, caule decumbcnte 
fquamofo. Ihunb.fic.gen.n.^j. 

F. foliis oblongis falcatis glabris , caulc iiliformi radicante. 
Hhunb. fic. gen. n. 8- 

F. foliis oblongis emarginatis glabris fubtus pun£Iatis, 
caule flexuofo radicante. Thunb. fic. gen. n. 9. 

F. foliis oblongis acutis glabris fubtus reticulatis, caule- 
decumbente: ramis erettis, fruflibuspedunculatis. Thunb.y 
fic. gen. n. II» 

F. foliis ellipticis acutis glabris, receptaculis rctufo - um- 
biiicatis feflilibus. Thiinb.fic.n. 14. 

F, foliis ellipticis obtufis glabris, ramis recurvis, rccepta- 
culis globofis fcfTilibus. Thunb.fic, «, 16. 

40. F. TRTANDRIA ^fONOGYNrAv Fkiis. 99 

drupaeca. 40. F. foliis obovatis cufpidatis gJabris, rcceptaculis ovatis ru- 
gofis feffilibus. Thuiib.fic. «. 19. 

reticulata.41. F. foiiis ellipticis fubangulatis cufpidatis glabris fubtus re- 
ticulatis , rcceptaculis fol^tariis globofis pedunculatis. 
Thunb.fic. n. 21, "- 

finuata. 42. F. foliis ellipticis finuato-dentatis cufpidatis glabris, rece- 
ptaculis globofis aggregatis pedunculatis. Thunb.fic. n. 22. 

capcnfis. 43. F. foliis ovatis acutis glabris ferratis, receptaculis pedun- 
culatis glabris. Tbimb. fic. n. 23. 

47. RUMPFIA. Cal. ^fidus. Fetala 3. Drupa 3I0- 

cularis. 

amboi- i. Rumffxa. BJjeed. h. malab. ^. t. l\. 
nenfis. 

48. CNEORUM. Cal. ^dentatus. Pe/a/a ^aequalia. 

Drupa 3congregata, 2locuIa- 
ris. Sem, folitario* 

tricoccod. I, Cneorum. Kniph. hot. ortg. cent. 2. /;♦ 17. Gaertn. de fr. 
etfem. cent. 5. /. 70, / 4. 

49. COMOCLADIA. Cal 3partitus. Cor, 3partita. 

Drupa oblonga : nucleo 
'biloDO. 

integrifo- I. C, foliolis inte^ris. Sloan, hiji, )am, 2. t. 222. f. i. Li- 
lia. gntim duyifjimum. 

dcntata. 2. C. foliolis fpinofo - dentatis. yacq. ftirp. amer, piEl. t. 259. 
/. 2. Stercus olens , fucco nigro vix eluendq, 

ilicifolia. 3. C. foliolis angulato fpinofis. SyJ}. nat. Xlf. 3. />,'i30. Ilcx 
Dodonaea. P/«w. ic, i\%. f. \, 

50» MELOTHRIA. Ca/.5fidus. Cor. campanulata, 

ipetala. Eacca ^locula- 
ris, polyfperma, 

penduU. I. Melothria. l^lum. ic. 66. f. 2. VLores rarius mere mafculi, 

G 2 1092» loo TRIANru^U' -MONOOyNIA* Cucunris» 

1092. CUCUMIS. Ffom monoid. Cal. ^dentatus. 

Cor. 5partita. 
^f Antberae' in£rz connexae. 
' $♦ T//?/7i. sfidum. Fomi femina 
arguta. 

Colocyn- 1. C. foliis multifidis, pomis globofis glabris. Blackw. herb. 
this. ' ?'!tj;;-- ; /. 441. . .- , ■ 

propheta'- 2. G. foliis cordatis qiiinquelobis denticulatis obtufis, pomis 
rum. ^^^ ^i globolis fpinofo - muricatis. J^cq. h. Vind. l. /,.9. 

Angiirfa.'' 3, C. foliis palmato-finuatis, pomis globofis echinatis. Giici 
e Xuarez ohf. filol. i. /.9. 

africanus. 4. C. foliis palmato - finuatis , caule angulato, pomis ovalibuif. 
echinatis» Snppl. p. ^2'^. Hervi. parad. hat. t. l^J^ ■<, 

aeutangu- y. C. foliis rotundato-angulatis, pomis angulis decem acutis, 
lus. 7^<^(l- b. Vind, 3. t. 71' 

Melo. 6. C. foliorum angulis rotundatis, pomis torulofis. B/ackiv, 
herh. A 329. 

Dudainr.'' 7.iG. foliorum angulis rotundatis, pomis fphacricis: umbiiico 
retufo. DiU. elth. t, 77. /. 218. 

Chatc. 8' C. hirfutus, foliorum angulis integris rotundatis, jpornis fu- 
fiformibus utrinquc attenuatis hirtiis. Fr. A/p.'(ieg.i.\\6. 

fativus. 9^ C. foliorum angulis reclis, pomis oblongis fcabris. Blackw, 
herb. jf. 4. , ; ; ; , ; ' 

anguinus. 10, C. foliis lobatis , pemis cylindricis longiffimis laevibus con- 
tortuplicatis. Rtimpf. amb. 5. /. 148. 

flexuofus. 1 1. C. foliis angulato - fublobatis , pomis cylindricis fulcatis 
curvatis. 

Cono- .12. C. foliis angulato-fublobatis dentatis, pomis fufiformibus 
ihon. decemfulcatis glabris. Thnnb.fi.jap,p.^2\, 

madera- 13. C. foliis cordatis integris denticulatis, ppmis globofis gla- 
fpatanus. bris. Pliickn. alm. t. 170. /. 2. 

. glabcr, 14, C. caule laevi , foliis cordato . angulatis. Walt.fior.caroL 
/?. 240. 1091. .TRTANDRIA MONOGYNlA, Cucurbita/ tot 

109I. GUCURBITA/ Ffom monoici. Cor. sfida. 

- CaL jfidus. 
^. Antherae bafi connexae. 
- ■' " ?. Fijlili 5fidnm. Vomi fe- 

mina margine tumida. 

lagenaria.i r. C. FoliiS jfubangulatis tomentofis bafi fubtus biglanduFofis, 
pomis lignofis. Blackw. herb. /, 522. a. b. 

hifpida. , 2. C foliis angulatis: petiolis cauleque hifpidis. Thnnb.fi, 

• d^fifeiiV' ' J. C. roh'is Idbatis, cirrhis fepteno - digitatis , pomis obovatis. 

Pepo.: 4. C. fohis lobitis, pomis Jaevibus. 

verrucofa. 5. C. fohis lobatis', pomis nodofo - verrucofis. 

Melopepo. 6. C. fohis lohatis , caule ere£lo ,- pomis depreffis i^odofis. ' i 

Citrulhis. 7. C. fohis multipartitis, pomis oblongis. Blackw.herh.t. 157. 

mzvimQ- g. C. fihis muftipartitis , pomis ipTifferbideis mammiikirjbus. 
/ iki . Molin. hij}. nat. Chil.p. iii. 

£ceraria. 9. C. fohis angulato-fublobatis tomentofis, pomis lignofis glo- 
bofis. Molin, hiji^ nat. Chil. p, l lO. 

IQ90» MOMORDICA. Flores monoici. Cor. 5par. 

tita. CaL ^fidus. 
o^» Anthcrae bafi connexae, 
'?♦ StiL ^fidiis. PomumQh' 
ftiee difliliens. 

Balfami- I. M. pomis angulatis tubevcujatis, foliis gkbris patenti-pal- 
na. , matis. Knorr del. hort. i. /. B. 3. 

C^haran- 2. M. pomis angulatis ttiberculatis , foliis villofis longitudinali- 

tia. ter palmatis. MiU. illuftr. ic. 

. t ■ ■ 

ijpercul^- 3. M. pomis angulis tuberculatis apiee deciduo opcrculatis, fo> 
ta. liis lobatis. Comm. rar. t. 22. 

Luffa. 4. M. pomis oblongis : fulcis catenulatis, foliis incifis. Rumpf 
arnb. 5. /. 148. 

cylindrica.5. M. porais cylindricis longifllmis, foliorum angulis acutis. 

G 3 6. M. 102 THIANDRIA MONOGYNIA. Ceratofanthcs. 

trifofiata. 6. M. pomis ovatis muricatis, foliis tcrnatis dcntatis. Rumpf 
amb. 5. /. I >2. /.2. 

pedata. 7. M. pomis flriatis, foliis pedatis ferratis. FeuUl.per. I. jf.41, 

Elateri- 8- M. pomis hifpidis, cirrhis nuUis. Regn. bot. t. 280. 
um. 

CERATOSANTHES. Flores monoici. Ca/. sden- 

tatus. Cor. 5partita: la- 
ciniis 2 cornibus. 

^* Antherae bafi connexae. 

?♦ Stigm.^, P omwn ohloti; ^. 
gum^ 4loculare, poly- 
^ermum. 

tubcrofa. I. Ceratosanthes. yuffieu gen. plant, p.^^S^. 

1089. TRICHOSANTHES. F/ommonoici. CaL 

5dentatus. Cor. 

5partita, ciliata. 
d^* Antherae bafi con- 

nexae. 
?♦ StiL 3fidus. Po- 

mwm oblongum. 

Anguina. I. Tr, pomis teretibus oblongis incurvis. Mant. p.497* Sabb. 
h, rom. I. /, 71. 

nervifo- 2. Tr. pomis ovatis acutis , foliis cordatis oblongis trincrviis 
lia. dcntatis. Rheed. h. mal. 8« '. 17. 

cucume- 3. Tr, pomis ovatis acutis, foliis cordatis angulatis. Rheed. 
rina. h. tnatab. ^. t. 15. 

amara. 4. Tr. pomis turbinato-ovatis. Plum. amer. t. \oi, 

foetidifli- 5. Tr. pomis hirfutis ex bafi fubrotunda fubulatis, Jacq^. coS. 
ilia. 2. i>. 341. 1093, TRIANDRIA MONOGVNIA. Bryonla. 105 

I093» BRYONIA, Flores diclini. Cal. sdentatus. 

Cor. 5partita. 
o^. Antherae bafi cdnnexae. 
?. Stil. ^fidiis. Bacca fubglobo- 

^d,j utplurimumifperma. 

* florihui dioicis. 

dioica. I. Br. foliis palinatis utrinque callofo - fcabris. yacq.fl, aufln 
t. 199. 

** fiorihui monoicir. 

alba. 2. Br. foliis palmatis utrinque callofo-fcabris. F/of, dan. t. 

813. Florci interdum fandri, 

palmata. 3. Br. foliis palmatis laevibus quinqucpartitiS : laciniis lancco- 
latis rcpando - ferratis. 

grandis. 4. Br. foliis cordatis angulatis bafi fubtus glandulofis. Mant. 
p. 126. Burm.fi. zeyl. t. 19. /. 2. 

cordifo- 5. Br. foliis cordatis oblongis quinquelobis dentatis fcabris: 
lia. petiolis bidentatis. 

laciniofa. 6. Bi*. foliis palmatis : laciniis lanctolatis fcrratis : pctioli^ mu- 
ricatis. 

africana. 7. 6r. foliis palmatis quinquepartitis utrinquelacvibus: laciniis 
pinnatifidis. Herm. parad. bat. t, 108. 

crctica. 8. Er. foliis palmatis fupra cailofo - pun£latis. 

latebrofa. 9. Br. foliis fubtrilobis pilofis bafi attenuatis. Ait. hort^ Keof, 

t' P' 384. 
Tcrnicofa. 10. Br. foliis cordatis angulatis llipra ramisque fubtus callolb- 

fcabris: callis reraotis, cirrhisfimplicibus, baccisglobofis, 

Ait. hort, Kew. ^. p. 38?. 

icabra. 11. Br. foliis cordatis angulatis dentatis fupra callofo - punfla"» 
tis, infra pilofis, utrinque (cabris, floribus umbellatis. 
5"///)p/./>. 423. 

fcabrella, I2. Br. foliiscordatisqinnquangulatisdentati^fcabcrrimiseglan- 
dulatis. Supp/. p. 124, 

japonica. 13. Br. foljisi^rdatis indivifis angulatisque dentatis inerrai-his- 
pielis. umnb. fl. jap. p. 32J. 

G 4 14. B,r. I04 TRIANDRIA MONOGYNIA. Sicyos. 

tacemofa. 14. Br. foliis cordatis trilobis : fiiperioribus ovatis fcabriufcu- 
lis, fioribus racemofis, baccis nutantibusovalib^Lis. P/;//«. 
//. /.97- 

1094« SICYOS. Flores monoici. CaL ^dentatus. 

Cor. 5partita. 
eT^. Antherae bafi connexae. 
?♦ Stil. 3fidus. Drupa ifpernia, 

angulata. I. S. foliis angulatis. DiU. h. Elth. t. 51./. 59. 

laciniata. 3. S. foliis laciniatis. Pltim. ic. 243. 

Garcini, 4. S. foliis quinquepartitis erofo - dcntatis , fruftibus ciliatis. 
Mant.p. 297. Burm.fi. ind, t. 57./! 3. 

edulis. 2. S. foliis anj^ulatis bafi cordatis lobatis, fruftu oblongo echi- 
nato. Jacq.jiirp. amer. t. 163, 

GLOCHIDION. F/om monoici. Calo. 

o^* Cor. 6pecala patens. Antherae 
bafi connexae. 

?♦ Cor. 6partita, infera. StiL o, 
Stigm. 6-8- Capf. 61ocula- 
ris , dehifcens. Sem. folitaria. 

ramiflo- i. GtocHiDioN. ForJ?. char. gen. p. $7. t. 57. rum. 1139» RUSCUS. Flores iitplurimum dioici. Cor.o. 

CaL 6phyllus. Nertarium 

centrale, ovatum j apice per- 

foratum. 
d^' Antherae connexae. 
?♦ Bacca ^locularis. Sem. utplu- 

rimum 2. 

aculeatus, I. R. foliis fupra floriferis nudis. MiU. iUuJlr. ic. 

Hypo- 2. R. foliis fubtus floriferis nudis. B/(f'(^tv. herb. t. 194» 
phylium. ' *^ / 

3. R. TRIANDRIA MONOGYNIA. Rotala» ' 105 

Hypo- 3. R. foliis fubtus floiiferis fub foliolo. Blackw. herh. t. 128» 
glofFum, 

androgy- 4. R. foliis margine florifcris. DiU. h. Eltb. t. 250. f. 332. 
nus. 

raccmo- 5. R. racemo terminali hcrmaphroditico. Morif.-biJ}. pl. 3. 
fus. /. 5. /'. 14. 

1289» ROTALA. Qal sdentatus. Cor, o. Capf, 3 

locularis, polyfperma. 

verticilla- i. Rotala. Mant. p. 175. Rheed. h, malab. 9. /. %i. ris. 51, ORTEGIA. Cal ^phyllus. Cor. o. Capf, ilo- 

cularis* Sem, plurima. 

hifpanica. I. 0. floribus fubverticillatis, caule fimplici. Mant. p. ^2$. 

dichoto- 2. O. floribus folitariis axillaribus , caule dichotomo. AUion. 
ixia. alip. 1. 1\. f. \. SyJ}..nat.X[l.'^,p.'ji\. Ortegia hilpanica. 

CHELIDURUS. Ca/. 4phyllus. Cor.^petala: petai- 

lis inaequalibus; ruperioribus 2 
maximis. Germen pedicellatum. 

Fru&us. 

ignotus. I. Chei,idurus» WiUdener ap. Cothen.difpof. plant.meth.p.n. 

52. LOEFLINGIA. Qal sphyllus. Cor. spetala mf- 

nima. Qapf, ilocularis, 
3valvis. 

hifpanica. I. L. ramfs pubefcentibus vifcidis. A£i, Stockh. IJ%%. t. i.f. l, 

€a;{|)ica.i 2. L. tota laevis. S. G. Gmeiin it. 3. p. 310. /. 35^./! i. 

indica. 3. L. caulibus depreflis foliis fubtetragonis lanceolatis, fl:ipulis 
fcariofis, pedunculis dichotomis. Koen. optid Retz, obf. 
bQt: 4' {' 8« Mant. p, 562. Pharnaceum depreflum. « 5 53, PO- |06 TRIANDRIA MONOG\'NlA. Polyencmum. '' 

53. POLYCNEMUM. Cal. 5phyllus. Cor. o. Capf, 

ovata, ftilo coronato, eval- 
vis, ifperma. 

arvenfc. I. P. foliis cartilagincis prifmaticis, yacq. ft. au/lr. 4. /. 365". 

fclero- 2. P. foliis carnofis tcretibus. Pall. it. 3. /'.72^. ^M. /. 2.Ee. 
fpermum. an hitjfts generis? 

oppofiti- 3. P. foliis carnofis femicylindricis, floribus pentandris. Pallat 
folium. it. I. p. 484- t. E. /. 2. <»;; hiijus gencris ? 

monan- 4. P. foliis linearibus acutis, floribus monandris. Pall.it, r. 
drum. p, 4S3. '. D. /. I. an hujus generis? , 

ALTERNANTHERA. Cflt/. sphyllus. Cor. o. /7- 

lamentaS^ alcerna fte- 
' rilia. Stigma afidunib, 

&?/» folitaria. 

fcpcns. I. AiTERNAKTHERA. Torsk. ft. aeg. arab. p. 2%. 

1320» AGYNEJA. F/ore5 monoici. Ca/. 6phyIIus. 

Cor. o. 
.^* Antherae piftilli rudimento 

adnatae. 
?. Germewapiceperforatumfine 

ftilo et ftigmate. 

impubcs. I. A. foliis utrinquc glabris. Mant. p. 296. 
pubcr. 2. A. foliis fubtus tomcntofis. Mant. p. 296. 

TONSELLA. Ca/. perfiftens, 5partitus. Cor. 5pe- 

tala, perfiftens. Bacca fphae- 
rica, ilocularis, ^fperma. 

fcandens. I. Toksella, Aubl. pl. guj. 1. p. ^li^ A Sp.-.;,: 54. HIP- tKIANDRIA MONOGYNIA. Hippociatea. 107 

54, HIPPOCRATEA. CaL spartitus. Petala 5. 

Capf. 3. obcordatae. 

volubilis. I. H. racemis corymbofis , foliis ovato-lanceolatis fcrratis. 
yacq.Jiirp. amer. piB. t. 12- 

comofa. 2. H. paniculis comofis : pcdunculis multifidis capillaribuSj £o- 
liis ovatis acuminatis integcrrimis. Swarts nov. pl. g^en» 
etfp. p. 17. 

I273» STILAGO. Cfl/. iphyllusrubtrilobus. Cor.o. 

Filamenta germini yicina. 
Bacca globofa. 

Bunius. I. Stiiago, , Mant.p. 122. Rumpfamb. 3, /. 131. 

I326» SALACIA, Ca/. 5partitus. Cor.^petala. An- 

therae germinis apici infi- 
dentes. 

finenfis. i. Salacia. Mant. p. 293. 

VOGELIA. Cor. sfida, medio coarOrata. Spath. 
ivalvis. Stigm. ^patula. Capf. 3qua- 
tra, ilocularis, polyfperma. 

capitata. I. Vogelia. JValt.fior.carol.p.6^. 

55» CROCUS. Cor. 6partita , aequalis. Stigmata 

convoluta. 

{ativus. I. Cr. fpatha univalvi radicali, corollae tubo longifflmo. 
ofiicina- a. Cr, au6tumnalis , foliii angujiioribns margine revolutis» 

lis. Elackw, herb. t. 144. /. I. 

vernus. ^. Cr. vernalis , foliis latigribus margine patulis, Jacq. ft, 
aujir. 5. app. t. 36. 

WITSENIA. Cor. 6partita, cylindrica. Stipiia 

emarginatum. 

maura. i. Witsenia. Thunb. iiov. pt, gen, 2. p. 34. ic. Mant. pl, 
p, 175. Antliolyza inaura. 

TAPEI- log TRTANDRIA MONOGYNIA. TapcmJa. 

TAPEINIA. Con tubulofa: limbo profunde 6pard- 

to» Stigma ^fidum. 

inagella- I. Tapeinia. Jufjieu gen. plant. p. 59. 
nica. 

56. IXIA. Cor. ipetala tubulofa: tubo reOro filifor' 
mi ; limbo 6partito , campanulato 
aequali. Stignu 3 fimplicia. 

* caule ramisque 'folibjis. 

friiticofa. i. I. caule ramofo , foHis imbricatis tc3o» Thunberg de ixia, 
p. l. n. i. ciim ic. 

** fc(ipo foliis hreviore. 

minuta* 2. I. fcapis unifloris, foliis laevibus. 'Thunbctg de ixia. n. 2. 
curn ic. 

Buli)OCO- 3.1. fcapo ramofo, floribus folitariis, foliis fulcatis refleKis, 
dium, Maut. p. 320. Mill. ic. 240. Jacq. call. 3. p. 26j. 

/3) Ixia rofea. 5jy/?. «a;. Xlf. 3. /). 75". «, 12. • 

humilis, 4. I. fcapo ramofo, floribus fecundis , foliis flilcatis erc£lis. 
Thunb. de ixia.n. 4. . ' V , / ? 

rubro- 24. I. fcapo fubquinquefloro, foliis enfiformibus villofis, corol- 
cyanea, lae limbo patentiflimo. Jacq. coU, "^. p. 26S. 

*** /c/ipo fo/iif longiore, 
I— hitfutae. 

pitofa. ^. I. foliis linearibus pilofis , floribus alternis, Thunhide 
ixia. «.5. 

villoia, 50. I. fqliis obJongo-IanccoIatis acutis villofis futplicatis dilH- 
chis, coroliae tubo ipathae aecjuali. Ait.hort.Kew. \. 

r- 58. ' ' . ■ \' ' 

hiita. 6. I. foliis enfiformibus hirtis, floribus fecundis. Thunb.de 
ixia. n.6. 

Lapciron- 34. I. foliis enfiformibu? nervofis margine fubfpinofis, corol- 
fia. 'la infundibulifocmiJ tubo longiiTimo, Pourret aSl, To- 

lof. 3. t.6. 

fccunda. 7. I. foliis cIiijitico--cnfiformibus, fcapovillofo-fcabro. Thunh. 
de ixia. n. 7. Syfi. nat. Xll. ^.p. JS- «. 5? Ixia flcxuola. 

MtU. ic. ^6. f 2^ '' ' TRIANPRTA MONOGYNIA, Ixia. 109 

I— t— glabrae. 

T foUis crifph. 
criTpa. 8. I» foliis lincaribus, flqribus alternis. Thunh, de ixia. n. 

8. c. ic. 
cinnamo-9. L foliis lanceolatis, floribus alt^rnis. Thimk de ixia. »» 
mea. <). c. ic» 

corymbo. 10. I. foliis Janceolatis., fcapo ancipiti. F/ores caerulei. 

ia. 
.,j^, 1"|' foliis aequalihtii' 

lincaris. II. I. foliis lincfaribus, fcapo fimplici creQo. Thmb. de ixia. 

«.II. 
capillaris. 12. L foHis linearibus, fcapo polyftachyo, brafteis fcariofis. 

Thunb. de ixia. n. 12. cum ic» 
fctacea. 13. L foliis linearibus, fcapo flexuofo glabro. Thunb. de ixia. 

». 13. 
fcillaris. 14. L foliis linearibus , fioribus feGundfs, rachide flexuofa. 

Thunb. de ixia. n. 14. 
ariftata. 15. L foiiis linearibus, braaeis ariftato - dentatis. Thunb. de 

ixia. w. 15. 
fqualida. 31. L foHis lineari-lanceolatis, floribus alternis feffiiibus : tubo 

braacis iongiore, laminis ovato - oblongis. Att. hort. 

Kew. i,p. 61. ' 

deufta. 32. L foliis lanceolatis nervofis, foHis alternis feffilibus: tubo 

bradeis breviore, laminis obtufis. Ait. hort.Kew. i.p.6o. 
patens. 33. L foliis fubenfiformibus , racemo terminali^ corollis cam- 

panulatis patulis. Ait. hort. Kew. I. p. 59. 
pendula. 16. I. foliis lineari-enfiformibus , fcapo polyftachyoj fpicis 

pendulis. Thunh. de ixia. w. 16. 
bulbifcra. 17. L foliis enfiformibus, brafteis membranaccis fetaceo - lace- 

ris. MiU. ic. 236./'. 2. 
aulica. 29. L foliis enfiformibus planis nervofis, floribus racemofis: 

bracleis integris. Ait. hort. Kew. i. p, 57. 
ereaa. 18- L foliis enfiformibus, fcapO polyftachyo, floribus alternis 

immaculatis. Sy/i. nat. XII. 3. p. 75- »• ^» ^^'^ polyiU- 
chya. Mill. ic. 155. /. 2. 
maculata. 19. I. fohis cnfiformibus, fcapo polyftachyo , floribus altetnis: 
coroUis bafi macuiatis. MiU. ic. i>6. /. i. 

20. I. lio TRIANDRIA MONOGYNIA. Ixia. 

crocata. 20. I. foliis cnfiformibus , floribus fecundis: corollis bafi hva- 
lino-feneftratis. Mill, tc. z-^^. f. 2. 

Lcncea. 21. 1. foliis cnfiformibus, floribus (ecundis, fcapo fimplici flc- 
xuofo. Thttnb. tfe ixia. «.21» 

pcntan- 22. I. foliis enfiformibus, floribus pentandris. Thunb. de ixia 
dra. K. 22. Syji. nat. XII. 3. p. 75. «. 7. ixia fcillaris. 

falcata. 23. I. foliis enfiformibus reflexo - falcatis. Thunk Je ixia. 
n. 23. f. zr. 

polyfta- 2J. I. foliis enfiformibus rigidulis, fpicis terminali axillaribus- 

cliya. quefecundis. Jacq, coll. ^. p, ze^. 

feneUrata.26. I. foliisenfiformibusdiftichis, caule fubfimphcinimo , flo- 
nbus terminalibus fpicatis fefljlibus f emotis lecundis. Jaca. 
coU. 3. p. 270» "^ ' 

oxcifa. 24. I. foliis ovatis, floribus fecundis, fcapo flexuofo. Tbunb, 
ae ixia. «. 24, c. ic. 

**** fcapo foliis aequali. 

villofula. 27. I. foliis enfiformibus vilJofis, floribusfecundis. yaca.coU 
3-^.267. ^ -^ ^ ,3 

purpurea. 28, I. fohis enfiformibus vUlofis, floribus fparfis. Jacq. coU. 3. 
p. 268. 

57. GLADIOLUS. 0?r. 6partita, tubulofa ringens. 

Stamina adfcendentia. • 

commu- I. GL foliis enfiformibus, floribus dillantibus. Knorf deL 
nis. hort. i. t. h. %. 

imbrica- 2. Gl. foliis enfiformibus , flpribus imbricatis. 
tus. 

alatus. 3. GI. foiiis enfiformibus, laciniis corollae lateralibuslatiflimis. 
plicatus. 4. Gl. fohis enfiformibus piicatis villofis , fcapo laterali, corol- 

iis reguiaribus. Mill. ic. 15^./. i. 
viridis. 5. Gl. foliis enfiformibus glabris, fcapo triquetro alato, iimbo 

coroliae patenti - reflexo. Ait.hort. Kew. ^. p. 481. 
undulatus.6. Gi. foliis enfiformibus, iaciniis corollae fubaequalibus ian- 

ceolatis undulatis. Mant. p. 27. Jacq. CoUecl. 3./). 256. 
murvus. 7. Gi. foliis enfiformibus, iaciniiscorollaefubaequahbusiancco. 

latis rccurvatis. Mant. p, 28. MiU. ic. 235. /. 2. 

8. Gi, TRIANDRIA MONOGYNIA. Glaaiohis. iu 

carncus. 8- Gl. foliis enfiformibus, fcapo terminali paucifloro laxo » 
corollie laciniis lanccolatis: luprcma maxima ; infinia 
angullitrima. de la Rock. dijf. p. 30. /. 4. 

montanus. 9. Gl. foliis cnfiformibus nervofis glabris, floribus fpicatis, 
corolla ringente, Suppl. p. 95. P/uckfi. phyt. 224. /. 8. 

anceps. 10, GI. foliis enfiformibus imdulatis, caule ramofo ancipite 
divaricato. Suppl. p. 94. Cor. infimdibiiUform. Stigm., 
3. Nonne difiinEH generii^? 

flavus. \l. Gl. foliis lanceolato - cnfiformibus planis , galeae lamini^ 
tribus unguiformibus perpendicularibus, bradeis acumi- 
natis. Ait. hort. Kew. i. p. 6^. 

fccuriger. I2, Gl. foliis lineari-enfiformibusplanis, galeae laminis tribus 
unguiformibus perpendicularibus , bra^leis acuminatis. 
Ait. hort. Keiv. i. p. 6^. 

triftis. 13. GI. foliis lineari • cruciatis , corollis campanulatis. Mill. 

/V. 235./. I- 
fpicatus. 14. Gl. foliis linearibus , caule fimpliciffimo, floribus fpicatis. 

alopecu- l^. GI. foliis lincaribus, ipica diflicha imbricata. 
roidcs. 

angultus» 16. Gl.jfoliis linearibus, floribus diflantibus, coroUarum tnb<( 
limbis longiore. MilL ic. 142. f. 2. 

ramofus. 17. GI. caule ramofo, foliis Irnearibus. 

flcjvliofus. l8- GI. foliis linearibus, caule fimplici flexuofo, floribus fpi« 
catis ringentibus : tubo longo. Supp/. p. 96. 

longiflo- 19. GI. caule tereti, tubo longiflimo, fpathis foliisque lineari- 
rus. bus glabris. Supvl. p. 96. 

carinatus. 20. Gl, foliis linearibus utrinque carinatis glabris , coroUac tu- 
bo fpathis limbisque breviore : fligmatibus indivifis cora- 
plicacis. Ait. hort. Kew. i. p, 64, 

'fulphu- 21» Gl. fcapo villofo, foliis lanceolato-Iinearibus, floribus fef- 
rcus. fijibus alternis fecundis infundibuliforrai - canlpaQulatis» 

Jacq. cotie^. 3. p. 258. 

Watfoni- 22. Gl. caule glabro vaginato erefto foliis lanceola*o - Hneari* 
us. bus breviore, floribus paucis alternis infundibuliformibus» 

Jacq, cotiefi. ^.p. 257. 

blandus. 23. GI, foHis lineari-Ianceolatis nervofis glabris, floribus (pf- 
catis : lacinia fuprcma reflexai fligmatibus fubbilobis. 
Ait. hort, Kew, i. p. 64. 
I 24. Gt, 112 TKIANDRIA MONQGYNIA. Antholyza. 

ftri£liis. 24. G'. toliis Uneari-lanceolatis villofis plicatis, corollae tuba 
ipathain aequante. Ait. hoft. Kew, i.p. 63. 

crifpus. 25. Gl. foliis lanceolatis crenatis undulatis, floribus fecundis, 
fpicis duabus tubo filiforrai longo. Snppl. p. 94. 

junceus, 26, Gl. foliis lato-lanceolatis, culmo ramofo, floribus fecun- 
dis , ftilo fcxpartito» Siippl. p. 94. - ' , 

inargina- 27. Gl. foliis cartilagineo-marginatis glabris multinerviis , fpi- 
tiis. ca elongata, floribus alternis nutantibus. Suppl. p. 95. 

latifolius. 28' Gl. caulc ramofo, corolla ringente, folio infimo filiformi- 
fetaceo. Supp/. p. 96. 

falcatus. 29. Gl. caule fimplici, foliis falcatis, fioribus alternis, Itilq 
trifido. Supp/. p. ^y. ' 

tcnellus. 30, GLcauIc fubflexuofo ad folia geniculatobifloro. Jacq.coU. 
3. p. 255. 

gramine- 31. GI. petalis lanceolatis fetaceo - acuminatis. Supp/.p.f)^» 
us. Mill. ic. 1^6. .^ 

capitatiis. 32. G\. caiile ramofo capitulis pedunculatis , radice tuberofa. 
Thnnb. dijf. de. moraeap, II2. 17. t. 2. nonne potius mo' 
raeae Jpecies ? 

ipatbace- 33. Gl. caule ramofo, floribus fpicato-imbricatis , fpathis mcm- 
us. branaceis ariltatis, foliis plicatis. Supp/. p. ^6. 

tubiflorus. 34. Gl. caule tereti, tubo longiflimo, {pathis foliisque hirfu- 
tis. Supp/. p. 96. Thunh. di/f. t, 2. 

Lomenia. 35. Gl. corolla fubcampannlata ftigmatibus quinque. PourreP 
aSf. To/of. 3./. 5. an diJUnHi generii? i>t 

58t ANTHOLYZA. Cor. tubulofa, irregularis, re- 

curvata. Ccip[. infera, 
3locularis, ^valvis. 

ringens. i, A. corollae labiis divaricatis, fauce comprefla. Comtne/. 
h, Amjl. I. /. 41, 

plicata. 2. A> foliis plicatis , caule ramofb hirfuto, corollaringcntefta- 
minibus brcviore. Suppl, p. 96. 

Cunonia. 3. A. corollis fubpapilionaceis : labii lobis duobus externis la- 
tioribus adfcendentibus. Mant. p. 323. Mill. a var»- 
/ubj, p.i.f. I. Gaerm. de fr, etfem.ceuh i. /. 11. /'.4» 

4. A. TRIANDRIA MONOGYNIA. Herltlera. 113 

aethiopi- 4. A. corollis incurvatis : labii quinquepartiti lobis diiobus al- 
ca, ternis patulis majoribus lanccolatis. MiU. oa. var.fuhj. 

t, 9. 

Meriana. 5. A. corollis infundibuliformibuS, foliis enfiformibus. MilL 
ic. 276. 

Merianel- 6. A. corollis infundibuliformibus, foliis linearibus. MiU: 
la. ic. 2^)7. 

Lucidor. 7. A, foliis radicalibus bafi filiformi apicedilatato-fubulatisful- 
catis, caule fiuiplici foliolo fpicato. Supp/. p. c^6. ^. 

HERITIERA* Cor.^fida, ventricoro-tubulofa, pcr- 

fiftens, ftaminibus brevioh CaL 
o. Stigma (implex. Capf. 3I0CU- 
laris apice truncata, 3pun6lata. 

tinfto- I. Heritiera, Walt.fiQr. carol. p.66. 
rum. 

59» IRIS, Qor, 6partita , inaequalis : laciniis alternis 
geniculato-patentibus. Stigmata pe- 
taliformia cucuilato-bilabiata. 

* Barbntae » (quarum laciniae patulae pilis veftiuntur.) 
T foliii enjiformibiii. 

ciliata. 1. I. foliis ciliatis. Thunberg de iride Upf. 1782. n, i. 

minuta. 2. I. foliis glabris , caule unifloro , laciaiis coroUac oblongiss 
acutis, Thunb. de irid. n. 2. 

pumila. 3. I. foliis glabris, caule unifloro, laciniis corollae oblongis ob-; 
tufis. Jacq, fi. aufh. /, I. 

fufiana. 4. I. foliis glabris , caule unifloro , laciniis corollac rotunda» 
tis. Knorr. del. hort. i. t. L. 6. 

criftata. 53. I. foliis glabris caulcm fubuniflorum aequantibus, germi- 
nibus trigonis, coroilae laciniis iubaequalibus: barba cri- 
Itata. Ait. hort. Ketp. i. p. 70. 

florenti- 5. I. foliis glabris brcvioribus caulc fubbifloro, Knorr. deL 
na. hort. i. /. L. 7. 

bifloia. .6. L foliis glabris brcvioribus caule fubtrifloro, Kniph. bot. 
orig. cent. 8, n. 54, 

H 7. L 114 TRIANDRIA MONOGYNIA* Iris; 

apliylla. 7. I. foliis glabris aequantibus caulem irmltiflornm fubnudum. 

varieeata. 8- !• foliis glabris aequantibus caul<:m multiflorumfubfoliofam. 
Jacq. fi. auilr. /. 5. , 

germani- 9. I.foliis glabris falcatis brevioribus caole multifloro. Blackm 
ca. herb. t. 69. 

lucicb, 54. I. foliis j^labrts caule miiltifloro brevioribus , corollae la- 
ciiiiis exterioribus revolucis : interioribus crefto- inflexis 
fubundutatis lubertiarginatis; . Ait, bort, Kem» i. p. 68t 

fambuci- 10. I. foliis glabris ereftis brevioribus caule multifloro, laci- 
na. niis corollae deflexis planis. Jacq. b. Vind.t. 2.^ 

fqualenf. II. I. foliis glabris ereftis brevioribus-caulctnultiflord, iiciniis 

..'. coroUae deflexis replioatis. 

compVeF- '12. t- foliis glabris, caule paniculato compreflo. Tbunb. de 

la. iride n, \2. 

dichoto- 13. I. foliis glabris, caule paniculato tereti. Pallas it, ■^. t. 

ma. A. /. 2. 

hexagona. $2. I. caule tcreti capfulae trigonae angulis rulco profundo bi- 
fidisi fVAtt.jJior,caroi.p,66. , ' 

v^^V^ folm ttnearibus. 

tripctala. 14. I. fobo longiori caule unifloro, petalis alternis fubulatis. 

..iir..*u:, , . Tbunb. de^uide n.v^. Jacq. coU.^.p.^"}!. 
tricufpis. 15. I. folio longiori caulc fubbifloro, petalis alternis trilidis. 
, Thiinb. d^md. «.15. . . 

flcxuofa. 16. L foli(s fiexuofis brevioribus cauie craflb fift-tdofo triflbro. 
Murr. Comt/i. Goctt. ijy^. t. 4. 

flavilTim^i^^. I.jQU,is, fublinearibus caule bifloro longioribus.. GmeLfi, 
' . JibTr:i.p.^i.'t.S'f-2...' 

pllimat'i^.77« I. ca«ie raultifloro, Itigmatibus fetaceo-multifidis. .SyJK 
nat',^tt, 5. /5. 78. «• 2- Moraca juncea. Gaertn. de fr. 
etfem. cent. 1. t. l^. f, 2, 
/3) M///. rf;238'. w- 1-2. Moraea vegeta» 

* Imberbei. 

i- ffjliis enfiformibus. 

Xipliium. l8- I- foliis canaliculato-fubulatis brcvioribus, caule bifloro. 
Knorr. del, hort. 1. 1. U <). i 

73)Iris^ TRIANDRIA MONOGYNIA. Iris. 115 

■/3) Iris variabilis. "Jacq. coll. 2. p. 321. Theca baccata cum 
fepimento. 

Pfeiulaco- 19, I. coroUae laciniis alternis ftigmate minoribus. Vlor, dani\ 
riis^ /. 494. 

foeti(U. 20. I. cauie unangulato. Blackw,berb. t. 158, 

virginica. 21. I. caule ancipiti. 

verticoior. 22. I. caule tcrcti flexuofo , gertfiinibus fubtrigonis. Ehr.pl. 
fel. t. 6. f. 2. 

ochroleu- 23. I. caule fubtereti , gerrainibus hexagonis. 
ca. 

Gutden- 24. I. foliis eredis brevioribtis caulc tereti bifloro, germiiii- 

ftaedtii. . bus hexagoriis, Lepech.aB.Peirop.ad if^i.i.p.^^z.t.^. 

fpathacea.25. !• ^°'*'^ rigidis , caule tereti bifloro, Ipathis longiiEmis, 
Thunb. de irid. n. ^'^'k':'^'^^ ,: •: ; ..i,t;;,i 

alata. 47, I. tubo cocollae fijiformi: laciniis interioribus minimis, 
Ppitet voyag. en Barbar. 2. p. 86. 

unguicu- 48. !• tubo corollae filiformi longifllmo , petalis omnibys ere- 
Jaris. _ ftis fubaequahbus. Foiret voyag, en Barb. 2,,p, 86. 

ventrico- , 49. I. foHis fubenfirormibus, caulem fimplic«*m vaginantibus, 
la. - ""fpatha ventricofa biflora. Falj. it. i. 3. p. 712. /. B. /. i. 

halophila. 50. I. caule foliofo fubtrifloro, folia excedente. Pali. it. 3. p. 
713. /. B. /. 2. 

ramofa. 26. I. caule paniculato multifloro. Thunb. de irid. n, 24. 

>t- \- foliis /inearibut, 
Sifyrin- 27. I. foliis undulatis reflexis, caule unifloro. 
chium, ivAc^ -^' 

verna. 28. I. foliis planis, caule unifloro, corollae laciniis, alterni^ 
aequantibus. Fluckn. atm. t. \i)6. f. 6. '^' " ' ^'v 

per|ica. 29. I. fohisplanis, caule unifloro , foliis alternis brcvioribus, 
Ritdb. elyf. 2. p. lo. f, 9. * Gaertn.' de fr. etfem. ceut. r. 
t. n.ft. 

angufta. 30. I. folio filiformi ereiElo glabro , caulc glabro fubunifloro, 
fpathis obtufis. Tbunb. de irid. n, 28. 

fetacea. 31. I. folio filifurmi erefto glabro, caule glabro unifloro, fpa- 
this acutis raembranaceis. Thunb. de irid. fu 29, /. I. 

H 2 32. I, ii6 TRIANDRIA MONOGYNIA. Irls. 

tenuifolia.32. I. folusifiHforraibus, caule'bifioro. Pali. ;V. 3. p. 714. 
/. C. /. 2. 

juncea. 51. I- foliis filiformibus fcapo unifloro, fpathis mucronatis. 
Poir. voy. en Barb, 2. /?. 85. 

graminea. 33. L caule fubbifloro ancipiti , gevminibus hcxagonis. Jacq^* 
fi, aujh. t. 2. Theca baccala ciim fepiwento, 

fpuria. ■ 34. I. caule fubtrifloro tercti, germinibus hexagonis. Fl. dan. 
?. 734. Jacq.fl.atijir.t:^. 
/3) Pall it. 3. upp. p. 713. /. C. f. r. 
y) Iris ladtea, Pail.it,^.p,yi\. 

fibirica. 35. I. caulc fubtrifloro tereti germinibus trigonis. Jacq. fl» 
aufir. I. /. 3. Gnertn. de fri et fem. cejitl i. if. 13./ i. 

martini- 36. L corolla bafi fovcolis glandulofis, germinibus trigonii>|' 

cciifis. J^^c^ffi^^P- amer.piH. t, 10. 

pavonia. 37. 1. folioglabro, caulefubunifloro. Thunb.deirid.n,l=^.t. l. 

crifpa. 38. !• foliis crifpis. Thimb. de iride 11. 36. t. i. 

papiliona- 39. I. foliis reflexis hirtis. Thitnb. de irid. n. 37. /. 2. 
cea, 

cdulis. 40. I. folio pendulo glabro , caulc glabro multifloro. Thunb. 

de irid. n. 38« 
triftis. 41. I. fobis glabris, caule hirto ramofo. Thunb. deirid.n.'^^, 
polylta- 42. I. foliis planis, caule glabro ramofo. Thiinb.de irid,n.t\o, 
chya. 
vifcaria. 43. I. foh'is planis , caule vifcofo. Thwib. de irid. n. ^\. 

bitumino-44. I. foliis fpirahbus, caule vifcofo. Thunb, de irid, ». 42. 
l"a. t. 2. 

»- I- I- fo/iis tetragonis, 
tuberofa. 45. I. Regn^ bot, t. 406. 

60. MORAEA. Cor, fubmonopetala 6partita inae- 

qualis : laciniis ere^tis. Stb^- 
mata ^petaliformia. 

polyan- l. M. caulc ramofiflimo , foliis fubulatis glabris, petalis altcr-» 
thur. nis minoribas, ftigmatibus biiidis. Suppl,p.<)^. 

2. M. TRTAKDRIA MONOG\*NIA. Moraea. 117 

fpathiicea. 2. M. fcapo tcreti, foHfs teretibus ikpendentibtis longfs, flori- 
biis aqgrcgatis capitatis. Suppl. p. *)S'' Thanl;. iiijf. de 
tnoraea p. 9. A I. • 

lugcns. 3. M. caule 'ancipiti fubbifloro, foliis enfiformibus , infimisfub- 
fjjcatis, floribus terminalibus. Suppl, p. 99. Thunb. 
de moracap. 5. /. I. 

fpirabs. 4. M. caule comprefro articulato multifloro , foliis enfiformi- 
"^^^j bus eredis , Horibus axillaribus. Siippl. p. 99. 

finenfls. 5. M. fcapo tereti, foliis diflichis enfiformibus, floribus umbel- 
latis. Syp. nat. XII. 3. />. 75. «. 9. Ixia chinenfis. 
Trew. ebret. t. 52. Gaertn. de fr. etfem. cent» I. /, 13. 
/. 3, Theca baccata receptaculo libero, 

aphylla. 6. M. fcapo comprefro nudo glabcrrimo, fpatha longiftima 
llibulata , -floribus capitatis. Siippl. p. 99. Thunb. dijf 
de moraea p. 9. /. 2. 

gladiata. 7. M. fcapio comprefTo, ipatharum fquamis miiticis, ftilis tri- 
bus. SuppLp. 93. Ixia gladiata. 

filiforfi^is. 8< M. fcapo^ folifsque filiformibus, iioribus terminalibus foU- 
tariis. Supp/.p, joo. Thunb. de moraea. p. 9. t. l. 

flcxuofa, 9. M. caulc tereti articulato fubramofo , foliis planis laxis re- 
volutis , fpica flexuofa: pedunculis aggregatis. Suppl. 
p. loi. Jacq. h. Vind. 3. /♦ 90. Ixia longifolia. 

virgata» 10. M. caule tcreti ramofo , foUis planis linearibus, peduricu- 
lis folitariis. Jaccl. coU.^^.p. 194, 

afric^na. .11. M. floribus capitatis: fpathjs laceris. Syft. nat.^KM. "^. p, 
75. «. 2. I\ia africana.. Burin, afr. t.^jo.f.z. nonne 
diJiinSli generis ? 

hidioides. 12; M. fcapo teretr, foliis diftichis Ifnearibus, flore fubfolita- 
rio terminali, Mant.p. 28- Gifeck. ic. I. /. 3. Gaertn. 
de fr. et fem. cent. i. t. 13. /1 2. Theca baccata cwnfc 
pimento. 

fwgax. 13. M» foliis gramineis tandem convolutis, fligmate petaloi- 
deo, petalis imberbibus. J^icq. h. Vind. 3. /. 20. 

pufilla. 14. M. fcapo ancipiti, foliisdiflichis, florefubfolitario, Thimb. 
dijf. de moraea p. 7. 

H 3 15. M. 

An Moraea Ferrariae et Sijyrinchio invgentia , et oh flamina infra confiata ad Mt' 
nadilfhds rdiganda ? Ii8 TRIANDRIA MONOGYNIA. .Marica. 

ixioideg. 15;. M. fcapo compre{ro , foliis drftichis ncrvofis , umbellis pe- 
dunculatis. Thiinb. de moraea p. g. 

coUina. 16. M, fcapo tereti, folio dependente, laciniis corollae fubac- 
qu^.ibus. Tbunb. de moraea n. l^. p. ii. an potiui Si- 
fyKinchium ? 

iinibclla- 17. M. fcapo tereti , florum fpicis umbellato-paniculatis, in- 
ta. volucris Wnis longiffimis. Tbunb» de moraea p. 13.«. 16. 

criipa. 18. M. fcapo tereti articulato, folio rcflexo undulato crifpo. 
Tbunb. dilf. de moraea p, 13..^ 17. 

M ARIC A. Cor. 6partita : laciniis 3 interioribus mino- 
ribus. Spath. 2valves. Capf. ob- 
longa, angulata, ^locularis, poly- 
fperma. 

Cipura. I. Marica, Aubl. pl. guj.i. p.^%. t,!"^, 

10I7^ SISYKINCHIUM. Spatha 2phyila. Fetala 

6plana. Qapf, 3I0- 
colaris, inferaj ^val- 
vis. 

Bermudi- I. S. caulibus ancipitibus ramofis foliofis. CnvaniU.diJf. bot. 6. 
ana. /. 192. / I. 

micrant- 2. S. caule ancipiti ramofo: foliis alternis canallculatis , flori- 
huu^. bus minimis. CavaniU. dijf. bot. 6. p. 34^./. 191./. 2. 

anceps, 3. S. caulc ancipiti fimphci. Cavanill, dijf. bot.jS^. p* 1^^. n^ 
507. /. »90. /. 2. 

gvandiflo- 4. S. caule tereti fimplici foliis ftriatis, CavaniU. dijf, bot, 6. 
»a. p. 346. ;/. 509. t. 192. /. 2. 

narcifiToi- 5. S. caule tcreti, foiiorum vaginis inflatis, coroUa infundibu- 
dcs. liformi. CavaniU. dijf. bot. 6. p. 347. ». 511. t. 191./ 3- 

pahnifo- 6, S. caulc tereti, foliis cnfifonnibus nervofis planis petiolatis. 
lium. Ccivanill dijf. bot. 6. /. 191./ I- Plum. ic. t. 46. f, 2. 

Vog. Suppl. pl. ehr.fel. t. CIIL Mimt. p. 122. 

latifoli- 7. S, foliis cnfiformibus nervofis plicatis. Flum. ic. /,46. /2. 

UU7. . 

%. S. TRIANDRIA MONOGYNIA. Ffirraria. iip 

ixioides. 8« S. foliis enfiformibus comkiplicatis iGngiffimis, paniculatri- 
chotoma, petalis exterioribus dimidio minoribus. Forji. 
fl. aujir. p. 6l. 

10 1 8^ FERRARIA. Spatbae iflorae. Petala6, un- 

dulato-crifpata. Stamina 
cucullata. Capf. ^locula- 
ris, infera. 

unclulata. I. F. caule multifloro. Jacq. h. Vind. t. 63. an totim gemts 
ctim /{fyrinchio nionadelphis acceufendum ? 

pavonia. 2. F. fcapo unifloro. SuppJ. p. 407. Mutis amer. i. /. 15, 

CavaniU. dijj, bot.6. t. 1^0. f. i. 

ARISTEA. Cor. 6petala. \S;f//. declinatus. Stigm. 
infundibulif. hians. Capjula infe- 
ra, polyfperma. - 

cyanea. I. Aristea. Aiton. hort, Kei». I. 

I355* DILATRIS. CaL o. Cor, epetala. Filamen- 

tum tertium reliquis minus. 
Stigma fimplex. 

umbella- l. D. petalis ovatis, corymbo falligiato hirfuto. Syft.^nat. 
ta. Xir. 3> p. 76. K. 10," Ixia hirfuta. Suppl. p. lOl. Berg. 

fLcap. t. 3./. 5. 

vifcola. 2. D. petah's linearibus, corymbo faftigiato villofo vifcofo. 
SuppL p. lOi. Thunb. Schr. herl. 'Natnrf. 4. p. 48- «• 2. 

panicula- 3. D. petaHs lanceolatis , panicula oblonga villofa vifcola. 
ta. Suppl.p. lOi. Thunb, Schr. berl. 'Naturf. ^.p. 51. n. 3. 

XIPHIDIUM. Cal. o. Cor. 6petala , aequalis infera. 

Capfula 3locularis , polyfperma. 

floribun- I. Xiphidium. Aublct. pLguJ.p. 33. /, 11. 
dum. H 4 61. WA- I20 TRIANDKIA MONOGYNIA. Wachendorffa. 

61. WACHENDORFIA. Cor. 6petala inaequalis, 

infera. Capf 3I0CU- 
larisj fupera, ^quetra. 

tliyrfiflo- I. W. fcapo fimplicf. BiirtH, «. aff. ac. Caef. N. C. l.obf.%o, 
ra. t.i.f. I. Gaertn.de fr. etfem. cent. 1. 1. l^.f.^. 

panicula- 2. W. fcapo polyftachyo. Burm» n.aSI. ac. Caef. N. C. I.olf. 
ta. I. t. 2. f 10. 

gratnini- 3. W. caule polyftachyo hirfuto, foliis enfiformibus canaHcu- 
folia, latis glabris. SuppL p, loi. 

62. COMMELINA. G?r. 6petala. NeCiaria ^crii- 

ciata, pedicellis propriis 
inferta. Capf fupera a-3- 
locularis» 

* Dipetalae i. e. petalii duobtis ntojoribus. 

commii- I, C. corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis acutjs, cau- 
nis. ic repente glabro. DilJ. h. Elth. t. 78. f 89. Gaertn, 

de fr. et fem. cent. I. /. 15. /. i. 

africana. 2. C. corollis inaequalibus, foliis lanceolatis glabris, cauledc* 
cumbente. Kniph. bot. orig. cent, %. n. 30. Gaertn. df 
fr. et fem. cent. i. t, 15. /. i. 

hengba- 3. C. corollis inaequalibus, foliis ovatis obtufis , caule rcpen- 
lenlis. te. Murray Comm, Goett. 1779. t„ 5, 

/5) Commelina cucullata. Burm. ind. t, 7. /. 3. 

crcfla. 4. C. corollis inaequalibus, foliisovato-lanceolatis, cauleerc- 
Q.O fubhirfuto fimpliciflimo. Dili. h. Elth. t. 77. /, 88. 

commcli- 5. C. foliis ovato lanccolatis, floribus paniculatis: paniculae 
noides» ramis Ipicatis lateralibus, arifta calicis corolla longiore, 

Forsk. fl. aeg. arab. p. 12. «. 35. an difiinSia vere fpccies 
hujus generis et tribus ? 

moUis, 6. C. corollis inaequalibus , foliis ovatis integerrimis villofu- 
lis, caulibus geniculatis ladicantibus ramofifllmis. "Jacq. 
colleB. 3. />, 235. 

longicau- 7. C. coroUis inaequalibus, foliis lineari-lanceolatis inteeerri- 
Ks. mis fubhirtis, caulibus longifllmis geniculatis. Jacq.col- 

le^. 3. p. 234. 

** Tri- TRIANDRIA MONOGYNIA. Callifia. I2I 

** Tripetalae i. e.petalis tfibusmajoribusj Zanoniac. 

virginica. 8» C. coroIHs fnbaequalibus, foliis lanceolatis fubpetiolatisorc 
barbatis, caulibus creftis. Phickn. ahn, t. i^^j^.f. j^. 

tuberofa. 9. C. coroUis aequalibus , foliis feflilibusovato-Ianceohtisfub- 
ciliatis. DiU. h. Elth. t. 79. /. 90. Gaertn, de fr. et 
fem. cent. i. /. 15./. I. 

Zanonia. 10. C. corollis aequalibus, pedunculis incraflatis, foliis lan- 
ceolatis: vaginis tumidis margine hirfutis, bra£tcis gerai- 
nis. Sloan. hifi.jam. 1. 1. 147. /. i. an tradefcantiaepO' 
tiiis fpecies? 

vaginata. 11. C. coroUis aequalibus, foliis linearibus, floribus diandris 
involucro vaginatis. Mant. p. 177. 

nudiflora. 12. C. corollis aequalibus, pcdunculis capillaribus , foHis li- 
nearibus, involucro nullo, floribusdiandris, Mant.p.i-jj, 

ipirata. 13. C. corollis aequalibus, foliis lanceolatis, floribus panicula- 
tis. Mant. p. 176. 

nudicau- 14. C. corollis aequalibus fcapo indivifo, foliis lanceolatis ra- 
lis. dicalibus. Burm. ind. t. 8./. i. 

diffufa. 15. C. corollis aequalibus, pedunculis capillaribus, foliis cra-^ 
to-oblongis, involucro nullo. Btirm. ind. t. "j. f. 3. 

papiIiona-l6. C. involucris triphyllis alterum recipientibus, caulcrepen- 
cea. te, foliis lanceolato-linearibus. Burm. ind.t.-j.f. 31, 

hexandra. 17, C. foliis ovatis alternis fubjletiolatis, floribusracemofister- 
minalibushexandris. Aubl.pl. guj.t. 12. an hujus gejieris? 

carolinia- Ig. C. corollis inaequalibus, floribus binisoppofitifoliis, foliisi 
na. cvato-lanceolatis, caule i-amofo rcpcntc. Walt.fior. ca- 

rol. p. 68- an neSiaria potius Jilamenta j et bexandris ac- 
ceiifendum genus ? 

63* CALLISIA. Cal sphyllus. Petala 3. Antherae 

geminae. Capf. ;jlocularis. 

repens, I. CAttisiA» Jacq. fiirp. amer. piSi, t. 14. Hapalenthus 
repens. 

SYENA. Cal 3phyllus. Petal 3. Capf. globofa, ftilo 
coronata, ilocularis, ^valvis, 6fpernia^ 

Mayaca, i. Syena. Aubh pl^^uj. i-p- 42, ;. i), 

H y 64. XY- 122 TRIANDRIA MONOGYNIA. Xyris. 

64. XYRIS. Cor. 3peta]a, aeqnalis, crenata. Glti' 
mae ^valves cartilagineae in capitu- 
lum. Capfula fupera, ilocularis. 

inJica. I. X. foliis gladiatis. RJjced. /». tnalab. 9. t. 7. Gaeftn.de fr» 
etfeni. cent. l. t.ly f. ^. 

americana,2. X. foliis fetaceis. Aubl. pl. guj. i. p. i\0. t. m. 

I356* KYLLINGA. Amentum ovatum foblongum 

imbricatnm. Flores cali- 
' ce corollaque 2valvi. 

inonoce- l, K. culiijo filiformi triquetro , capitulo globofo fcflili : invo- 
phala, lucro tripiiyllo longiffimo, SyJL nat. Xll. 3. p. 80. n. g. 

Schoenus coloratus. Suppl. p. 104. Rottboll. defcr, €f 
ic. pl, I. t. 4. f. 4, 

triceps, 2. K. capitulis terminalibus fubternis gloineratis feffilibiis. 
' Supp/. p. 104. Jacq. h. Vind. t, 97. 

punicea, 3. K. umbella terminali : fpicls feflilibuspcdunculatisquecylin- 
dricis imbricatis, involucro univerfali fubtctraphyllo, par- 
tiali nullo. St/ppl. p. 105. Rottb. defcr. etic.pl. i.t. 
4. /i I, Gaertn. Ae fr. etfem. cent.t\'tv1t„*f.-%^'~ 

umbclla- 4, K. umbella terminali: fpicisfcfliiibusjjcdunculatisquefquar- 
ta. roiis, invohicro univerlali polyphyllo, partiali triphylle. 

Suppi. p. 105. Rottb. dcfcr. et ic. plant. \. t. 4. f. 2, 

fumatrcn- 5. K. umbella terminali : fpicis fcflilibus pedunculatisque cy- 
fis. lindricis fquarrofis , involucro univerlalipolyphyllo, par- 

tiali nullo. Koeuig apud Retz. obf bot. p. 13. Mant. 
p. 181. Scirpus cyperoides. 

filiFormis.6, K. umbella terminali fimplici: fpicis fcfl"ilibus^edunculatis- 
que ovatis; fpiculis ovatis acutis, involucro triphyllo, 
partiali nuUo. Swarts nov, pl, gen. etfp. p. 20. ... , ;. 1357. 

.— i— — --1 ' ' ,' i - >L_ — TTJr" 

An dijiincia genera Remirea AhII. fl, gnj. i. f. 4f, t. 16. efMapania/». 47. 1. 17? TRIANDRIA MONOGYNIA. Fuirena. 123 

1357. FUIRENA. , Ammtum imbricatiim fqiramis ari- 

ftatis. Cal. o. Cor. glumis tri- 
bus petaliformibus obcorda- 
tis cirro terminatis. - 

panicula- I. Fuirena. Suppl. p. 105. .Rottb. defcr. et ic. p/» i. /. £9. 
ta. /.3. 

1358. POMMEREULLA. Cal. turbinatus, 2valvis: 

valvis 4fidis dorfd ari- 
ftatis. 

Cornuco- i. P. flofculis omnibiis hermaphroditis» Siippl. p. 105'. 

piae. 
rnonoica. 2. P. flofculis mafcuhs feminisque in unara fpiram compaflis. 
Koenig Naturf. 23. p. 209. 

70, LYGEUM» Spatha iphylla. Corollae binae fu- 

pra idem germen. JSux ^locu- 
laris. 

Spartura. Lygeum. Loefl. it. t. 2. 

6% NARDUS, Gz/. o. 0?r. 2valvis. Ne&ar.o, 

thomaea. I. N. fpica fubulato-plana culmo longiore, foliis falciculatis 
ere£lis convolutis. Snppl. p. 105. Jiontie potius Rottbol- 
lae fpecies ? 

llri£la. 2. N. fpica fetacea reft» fecunda. Schyeber. giam. 65*. t. 7. 

gangitis. 3. N. fpica recurva. Morif. hiji. pl. 3. /. 13./. ult. an for- 
fan varietas arifiatae ? 

ariftata. 4. N. calicibus ariftatis. Bocc. muf. 2. t. 57. 

ciliafis. 5. N. fpica inciirva ciliata. 

indica. 6. N. fpica fetacea fecunda fubincurvata. Suppl\p. 105. an 
hujus generis ? 

SPARTINA. G//. iflorus, ^valvis, femen includens. 

Cor. 2valvis. Neci. o. 

Schreberi. I. Spartina. Schreb. gen. plant. Linti. l. p. i^"^. 

^ - 68. ERIO- 124 TRIANDRIA MONOGYNIA. Erfophorum. ' 

68» ERIOPHORUM» Gltlmae paleaceae undiqueim- 

bricatae, Cor. o. Sem, i. 
lana longiffima cinStum. 

vagina- I. E. culinis vaginatis teretibus, fpica fcariofa. Ciirt. flor. 
tuin. Lond. t. 219. 

jiolyfta- 2. E. culmis teretibus, foliis planis, fpicispcdunculatis. Cttrt, 
chy on. flor. Lond. t.iij. Gaertn. de fr. et.fem. cent. I . /. 2. f. 4. 

virgini- 3. E. culmis foliofis terctibus , foliis planis, fpica erecla. 
cum. . Morif. hij}. pl. 3. t. 9. /. 2. 

cyperi- 4. E. culmis teretibus foliofis, panicula fupradecompofita pro- 
num, lifera: fpiculis fubternis. ?luckn,mant. t. i\\^.f. 1. 

atpinum. 5. E. culmis nudis triquetris , fpica pappo breviore. F/. dan. 
t. 620. 

67. SCIRPUS. Glumae paleaceae undique imbrica- 

tae. Cor. o. Sem, i. imberbcj 
3quetrum , faepe villorum. 

, "* /pica iinica. 

mutatus. I. Sc. culmo triquetro nudo , fpica cylindrica terminali. 

annuus. 61. Sc. culmo triquctro nudo, involucro dipliyllo, peduncu^ 
lisnudis, Ipicis folitari»?. AUion. fl. pedem. > 

trigynus. 2. Sc. culmo tereti nudo , fpica cylindrica : fquamis lanceola- 
tis bafi laterali membranaceis. Mant. p. iSo. 

paluftris. 3. Sc. culmo tcreti nudo, fpica fubovata terminali. Fl. daii. 
t. 273 
/3?) Scirpus minimus. Scheuchz. gram. t.y.f. I. 

articula- 4. Sc. culmo tercti nudiufculo femigeniailato, capitulo glo- 
tus. merato laterali. Rheed. mal. 12. /. 71. 

genicula- 5. Sc. culmo tercti nudo, fpica oblonga terminali. Sloan. 
tus. hifi. jam. 1. 1. 75. f 2. et t.%i.f 3. 

plantagi- 6. Sc. culmis teretibus geniculatis nudis, fpica terminali cylin- 
neus. drica nuda. Rottb, defcr. et ic.pK l. t. fy. f 2. anfa- 

tis dijiin&tis a geniciilato ? 

capitatus.7. Sc. culmo tereti nudo fetiformi, fpica fubglobofa terminali. 

8. Sc. TRIANDRIA MONOGYNIA. Scirpiis. 125 

flcicularis. 8. Sc. culmo tereti nudo fetiformi, fpica ovata bivalvi, femi- 
nibus nudis. Manf. p. 321. Flor. dan, t. 287. An 
Cyperi poiius fpecies ? 
/3?) Scirpus quinqueflorus. Schetichz. gram. t. J. f. 19. 

ccfpitofus. 9. Sc. culmo llriato nudo, fpica bivalvi tcrminali longitudine 

'calicis, radicibus fquamula interllinftis. Flor.dan.t.i^Y. 

Baeotbry-io. Sc. culmo tercti ftriato nudo bafi vaginato, fpica terminali 

on. pauciflora bivalvi : valvis ovatis fpica brcvioribiis margine 

fcariofis. SitppL p. lO^. Ehrh. phytoph. n. -^i. 

junceus. 61. Sc. cuimo terctiufculo filiformi nudo, fpica ovata terniinali 
' • involucrum aequante. ForJ}. fl. auftr. p. 6. 

fiftulofus. II. Sc. culmo fubulato nudo bafi vaginato, capitulo laterali. 
Forsk. fl. aeg. arah, />. 14. n. 45. 

Scboenoi- 12. Sc. cuhiio fetaceo comprefFo firiato, fpicaovata: involu- 
tles. cro monophyllo brevi membranaceo, feminibus turbina- 

to - comprcflis. Koenig apitd Retz, obf. bot. p. 14, 

nutans. 13. Sc. culmo comprefro fubtetragono nudo, fpica^ovata foli- 
taria terminali nutante, Koenig aptid Retz. ohf. bot. 4. 
V' 12. . 

jpolytri- 14. Sc. culmis comprefris fetaccis, fpicis terminalibus folitariis 
chgides. fubnutantibus monandris. Koenig apud Retz. obf. bgt. 4. 

/>. II. Riimpf amb.6, 

atropur- ij. Sc. culmis fetaceis teretibus fafciculatis , ipicis terminaili- 
PVrcus. bus ovatis folitariis, floribus monandris. Koenig apitd 

Retz. obf. bot. 5. p. 14, caribaeo affinis. 

caribaeus. 16. Sc. culmis fafciculatis fetaceis fulcatis , fpica miniraa ova* 
ta tcrminali. Fr. Rottbdll defcr. et icpl. i.t. 15./. 3'. 

fluitans. 17. Sc. culmis teretibus nudis alternis, caule foliofo flaccido, 
Morif. hip.pl. 3, t. 10, /^31. 
/ 

** fpicis pluribus. 
f- cubno tcreti. 

iacuftris. 18. Sc. culmo tereti nudo, fpicis ovatis pluribus pedunculatis 
terujinalibus. Lob. ic. 25. 

Holo- 19. Sc. culmo tereti nudo , fpicis fubglobofis glomeratis pe- 
fchoenus. dunculatis : involucro diphyllo inaequali mucronato. Flor^ 

dan. t. 454, 

auftralis. 20. Sc. culmo tereti nudo, capitulo laterali: braaeareflexa, fo- 
liis canaliculatis. 

21. SC, 126 TRIANDRIA MONOGYNIA. ^cirpus» 

romanus. 2T. Sc. caule tereti, nudo, capitulo laterali cOnglobato": bra- 
£lea reflexa. jacq.ft. aujir. 5. /. 44{^. 

cllychnia-60. Sc. culino tereti nudo, fpicis globofis quatcrnis, Molina 
riiis. hift. nat. Chil.p. 129. 

Halleri. 62. Sc. curmo terefi rtudo, folio gramineo, capitulis latierali- 
l)us ternis ovatis. Hall. hift. jftirp. Helv. 

fupinus. 22. Sc. culmo tereti nudo, fpicis feffilibus in medio culmoglo-. 
meratis. 

globife- 23. Sc. culmo tereti nudo, unibella terminali compofita : ca- 
rus. pitulis globofis ex fpiculis pluribus arcle congeltis. Suppl, 

p. 104. 

{)rolit~er. 63.. Sc. culmo tereti nudo comprefTo, capitulis glomeratis nu- 
dis tandem proliferis. Rottb. defcr. et ic. pl. i. /, 17. /. 2, 

glomera- 24. Sc. culmo nudo teretiufculo, umbella glomerata: involii-' 
tus. cro diphyllo brevi, floribus diandris. Koenig ap. Retz. 

obf. bot. 4. /), II. 

diplaceus. 64, Sc. culmis fetaceis, umbella fimplici , capitulis oblongis 
fquamofis, floiculis fubulatis recurvis diandiis, gcrminc 
echinato. Rottb. defcr, et ic.pl. I. t. il.Y- '• 

inonan- 6j. Sc. culmo fetaceo, involucro longo triphyiro, capitulo lef- 
der. fili glomerato : flofculis monandris. Rottb. defcr, e( ic, 

pl. \.t. i^.f, 3. 

fetaceus. 25. Sc. culmo nudo fetaceo, fpicis latcralibus fubfolitariis fef- 
filibus pedunculatisque, terminali fcflili, F/or.dcifi.t, '^11. 
Gaertn. de fr. et fein. cent. i. t. 2. f. 3. 

trifl:achy- 26. Sc. culmo nudo fctaceo : fpicis ternis feffilibiis: involticrc»; 
os. diphyllo fetaceo. Siippl. p. 10"^. Rottb. defcr. et ic, vL l, 

/.13./: 4- 
/3) Haller hift. ftirp, Helv. 2. p, 180. n. 1344. 

capillaris. 27. Sc. culmo nudo capillari, fpicis pcdunculatis : intermedia 
fefl^ili. 'Biirnt.fl. zeyl. t. afl.f, 2. 

auclum- 28. Sc. culmo ancipiti nudo, umbella decompofita: fpiculis 
nalis. ovatis. Mant. p. 180. 

compla- 29, Sc. culmo comprcffoancipiti, umbeIIa.fupradccompofit3,invo- 
natus. lucro diphyllo longiore. KoenigapndRetz.obf.bot 5./). 14. 

niloticus. 30. Sc» culmo compreffo ftriato bafi vaginato f fpicis peduncu- 
latis terminalibus bis umbellatis. Fonk. ft. aeg, arab, 
p, 15. 

31. Sc. TRIANDRIA MONOGYNIA. Scfrpiis. 127 trifpica- 31. Sc, cufbio fiilcato nudo, fpicis terminalibus tcrnis {efiili- 
tiis. bus nudis. Supp/, p. lo^* 

Kaii. 32. Sc. culmo tereti folioib , fpiculis terminalibus confcrtisfcf^ 

filibus : invoiucris longitudine foliorum. Porjk. fl. aeg: 
arab. />. 1 5. 

diphyl- 33. Sc. culmis femicylindricis ftriatfs diphyllis, umbella com- 
'lus. pofita invoiucro diphyilo iongiore. K&enig opiid Retz obf. 

-; * bot. 5. p. 15. ■ 

arvenfis. 34, Sc. culmis compreflis {Iriatis, umbe)lis fifnplicibus : invo- 
iucro monophyilo brevi, Koenig apiid Retz. obf. bot. 4. 
p. II. 

iiodofus. 66. Sc. culmo compreffd nodofo, capitulo glotnerato mucrona- 
to. Roftb. defcr.et ic.^pt}\, t. 8,./. 3. 

I— f- culmo friquetro. 

f fpicis paniciilatis» 

i panicula nuda» 

triqueter. 3 5. Sc. culmo triquctro nudo, fJM'cis lateralibus ovatis obtufis 
fubleffilibus pedunculatisque , mucrone erecto, Mant, 
p. 29. Fluckn. alm. t. 48./. 2. 

mucrona- 36. Sc. culmo triangulo nudo acuminato, Ipicis lateralibus ob- 
tus, longis conglomeratis fefHlibus, mucrone erecio. Scheuchz. 

grc^m. t. 9. /: 14. '^ . 

laterifio- 37. Sc. culmis triquetris nudis , fpicis fubtcrnis latcralibus : in- 
rus. volucro monophylio brevi. Koenig apud Retz. obf. bot. 

4. p. 12. 

lateralis. 38. Sc. fpicis ovatisIatcralibusfefTilibuspeduncuiatisque. Forsk. 
fi' aeg. arab, p. liy. an difiinSlafpecies? 

-ferrugi- 39. Sc. culmo triqueiro fubnudo, involucris longitudine pa- 
neus. nicuiae ciifatis. Sloan. bifi. jam.-i. t. 77./. 2. 

fpadiceus. 40. Sc. cuimo triquetro nudo, umbclla fubnuda : fpicis oblon- 
gis feffilibus terminalibusque. Sloan. hifl.iatn. 1. 1. 76./. 2. 

cchinatus.41. Sc. culmo triquetro nudo, umbelia fimpiici : fjjicis ovatis. 
Fluckn. alm. r. 91. /. 4. ' '• ■»• 

retrofra- 42. Sc. cuimo triquetro , umbella fimplici : fpicarum fllofcuiis 
ihxs. retrofraclis. P/uckn. phyt. 41^. f, i^. Gaertn. d« fr^^et 

fem, cent. I. A 2. /. 5, 43, Sc. 128 TRIANDRIA MONOGYNIA. Scfrpus. (Jiclioto- 
mus. 48 49 aeftivalis, 43. Sc. culmi& depreflls trfquctns nudis, umbellis compofitis 
involucratis, floribus monandris, Koenig apud Retz. obf. 
bot. 4. p. 12. 

44, Sc» culmo triquetro nudo, umbella decompofita: fpicis 
dichotoniiae feflTilibus. Rotth. defcr. et ic. pl. i,t. 13 /". I. 

P) ScirpLis monofcus, fpiculis fcmineis demum poft marcefcea- 
tiam mafculoruni evolutis. Koenig ap. Natutf. 24. p. 202. 

groflus. 45. Sc. culmo triquetro nudo , umbella fupradecompofita : 
fpicis pediccllatis, involucro triphyllo lanccolato fubulato 
longiflimo. Suppl. p. 104. 

ii panicula foliacea, 
miliaceus. 46. Sc. culmo triquetro nudo, umbellafiipradecompofita: fpi- 
eis intermediis iefrilibus, involucro fetaceo. Bunn. fl. 
ind. t. 9. /. 2. 

Luzulae. 47. Sc. cuimo triquctro nudo , umbella foliofa prolifera : fpi- 
culis fubrotundis. Pluckn. mant, t. 417. /. 3. 

Sc. culmo triquetro foliofo , umbella foliacea : pedunculis 
nudis fupradccompofitis, Ipicis confertis. Flor.dan.t.^^oy. 

Sc. culmo triquetro nudo , umbcUa foliofa fimplici : fqu^- 
mis calicinis fubulatis recurvis* Mant.p. 182. an forfan 
Kyllingae fpeciei ? 

50. Sc. culmo triquetro nudo, umbclla fimplici : fpiculis ob- 
longisi flofculis fubulatis unifloris reflcxis. Mant. p. igl. 
Rottb. defcr, et ic. pl. I. t. 4. /, 2. an ad Kyllingam rele- 
gandiii ? 

Sc culmo triquetro foliofo, umbellis fparfis : fquamis ca- 
licinis ariltis ciliatis. Mant. p. 182. 

corymbo-52. Sc. culmo triquetro foliofo, corymbis lateralibus fimplici- 
lus, bus, terminali prolifero: ipicis fubulatis. Rbeed. h. ma- 

lab. 19. /. 43. 

anomalus. 5^3. Sc. culmo triquetro foliofo , panicula terminalibrevi: fpi- 
culis ovatis; floribus corollatis infimis monandris, fupe- 
rioribus driandris. Retz. obf. bot. 5./?. 15. 

mariti* 54. Sc. culmo triquetro, panicula cbnglobata foliacea: fpicu- 
mus. larum fquamis trifidis; intcrmedia fubulata. Curt, flor. 

Lond. t. 284. 

fquarro; 55^ Sc. culmo triquetro nudo fctaceo, fpicis ternis feffilibus 
fus. ^ ovatis fquarrofis» Mant. p* l^l. RQffO. dffrtft ic. p/. i, 

/ti7./. 5. 

56. Sc. fylvati- 
cus. 

intrica- 
tus. cyperoi- 
des. ciliaris. 51 TRIANDRIA MONOGYNIA, Cypcrus. i'29 

Michelia- 56. Sc. culmo triquetro, capitulo globofo: involucro poly- 
nus» phyllo longo. Titi. h^ pifan» t. '20, /. f. 

TT capitulo terminali^ 

hotten-' 57, Sc. cuhno triquetro fohofo , capitulo globofb : fquamis ca- 
tortiis. licinis lanceolatis hirti^. Mant. p, 1^2. 

antarai- ^%. Sc. culmo triquetro nudo, capitulo globofb : involucro 
cus. monophyllo. Mant. p. \%i. 

cephalo- 59. Sc. culmo triquetro nudo , capitulu ovato fquarrofo : invo- 
tfi^- lucro triphyllo longo. Jacq. hort. Vindob. i.^ /. 97. 

tarbatus, 67. Sc. culmo triquetro: vaginis fuboppofitis fupra barbatis 
capitulo terminali fubrotundo polyltachyo. Rottb. defcr, 
et icp/. I. /. 17. /I 4. 

argenteus. 68. Sc. culmis triquctris fetaceis , involucris longi/Hmis tetra- 
phyliis Ipicis plurians cylindricis in capitulum glomeratis» 
Rotth. defcr. et ic.pl, \. t, ly.f. 6. 

66. CYPERUS. Gteflepaleaceae, diflicheimbrica- 

tae. Cor. o. Sm, i. nudum. 

* cutma tereti. 

articuk- I. C. culmo nudo articulato. Sloan. hiji. of ]am, 1. t. gr,' 
tus. f \. 

minimus. 2. C. culmo nudo , fpicis fub apice» SUm, hiji. jam. I / 
79./- 3. 

aegyptia- 3. C. culmo nudo apice fpiculis multis compaftis : involucra 
cus. maximo foliisque recurvis. Gloxin obf bot. p. 20. /. 3. 

niloticus. 4. C. culmo nudo aequali, umbella compofita: ipicis globo- 
fis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 13. 

tnucro- 5. C. culmo nudo , fpicis lateralibus feffiiibus involucro taH^ 
natus. nophyllo. Koenig apud Retz, obf bot. p. 10. 

iateralis. 6. C. culmo teretiufculo nudo, fpica laterali feffili. Suppl, 
p. 102. 
/S) Fonk. f/. aeg. arab. p. 13. Cyperus lateralis. 

tenellus. 7. C. culmo nudo fetaceo , fpicis {olitariis geminisque feffiJi- 
bus. Suppl. p. 103. ' ' 

fetaceus. 8- C. culmis fctaceis ftriato-angulofis nudis, fpica terminali 
fubquadritior» nuda. Koenig apud Retz, obf bot, 5. p. 10. 130 TRIANDRIA MONOGYNIA. Gypcrus. 

Monti. o, C. umbella fupradecompofita, foliis carina laevibus. St>ppf. 
p. I02. Monti gratn. t. I. f. 2.' 

minutus. lO. C. foliis planis femitei-etibns canaliculatis rccurvis, capi- 
tulo terminali : involucio triphyllo. Fonk, fl. acg, arab. 
p. 202. 
compa- II. Cculmo fobofo, umbella dccompofita: involucro penta- 
aus. phyllo , fpiculis congellis fablpiraiibus. Oibeck aptid 

Retz. ohf. bot. 5. />. lO. 
pygmae- 12. C. umbella compofita invohicrata : fpicis lanccolatis; glu- 
us. ^ "lis mucrona.tis. Koenig apnd Retz. cbf. bot. 4. p. 9« 

cfFufus.' 63. C. culmo ligneo, umbella rara; fpicis conglomeratis/ in- 
volucro fubulato triphyllo. Rottb. defcr. et ic. pL 1. 1. 

12./: 3. 
hirfutus, 64. C. culmo foliofo, fpicis ovatis lobato - conglomeratis ter- 
mtnahbus: glumis twucronatis ciliatis. Buxb. cent. 3./. 33. 

arenarius,l3. C. culmo compreffo nudo, fpicis capituli glomcratis fcffili- 
bus: involucro fubmonophyllo. Koenig apttd Retz. ohf 
bot. 4. p. 9« 
capita- 14. C. culmo fubangulofo ftriato medio foliofo, capitulo ter- 
tus. minali triphyllo : ipicis feflilibus. Koenig apudKetz. ohf. 

bot. 4. p. 9- 
pradatus. 15. C. culmo fubangulato ad bafin foliato, braaeis ad apicem 
* pedunculis duplo longioribus fpiralitcr remotis. Fonk. 

fl.aeg. 10. arab. p. 13. 

. * culmo triqtietro. 
j. veflito. 
diDhvl- 16. C. culmo fubtriquetro diphyllo, umbelia fupradecompo-, 
lus/ fita: fpiculis tcrctiufculis fubpinnatis. Koenig apud Retz. 

obf. bot. $. p. II' 
Hafoan 17 C culmo foliofo , umbcUa fupradecompofita : fpiculis uni- 

' - bcUato-fefirilibus. Rottb. defcr. et ic. pL l. t.6. f 2. 
lon^^us 18, C. culmo foliofo, umbella foliofa fupradecompofita: pc- 
'^ * durrculis nudis Ipicis alternis. Regn. bot. 1. 11)^7. Jacq. 

coU. 3. />. 19*- 
cinnamo- 19.^ C. culmo foliofo, umbella fpiculis capitatis pedunculatis 
fcflilibusque : involucro pentaphyUo ferrulato - Icabro. 
Retz, obf bot. 4- P' lO- 

20. C. meus. TRIANDRIA MONOG^TsnA. Cyperus. 131 Pangorei, 20. C. culmo bafi foliofo, involucro triphyllo, umbelU uni- 
verlali decompofita : partialibus fubtrifidis. Rottb. defcr, 
et ic. pl. I. t. 7, /• 3. ^ 

nitens, 21* C. culmis baii foJiofis umbellis fubfimplicibus t involucro 
triphyllo, floribus monandris, Koenig apitd Retz, obf. 
hot. 5. /). 13. 

globofus. 22. C. culmo bafi foliofo, fpicis conglomeratis fubglobofis: 
Ipicuiis convexis viridibus nitidis, Fonk. fl. aeg, anib* 
p, 13. 

faftigia- 23. C. culmo bafi foliofi), umbella foliofa compofita : fpicis 
tus. cylmdricis i fpicuhs utrinque convexis flavidis. Fonkf 

fl. aeg. arab. /».14. 

compla- 24. C. culmo bafi foliofi), umbella foKofa : {picis fubrotun» 
natus. dis; fpicults comprefli^ planiilimis ovato-obiongis brun- 

neis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 14- 

fcrrugi- 2$. C. culmo bafi foliofo, umbella foliofa: fpiculis comprel^ 
neus. fo-convexjs linearibus faicicuiatis ferr^gineis. Forsk, fU 

aeg. arab. p. 14. - . •' * ^ 

tubero- 65, C. cnlmo bafi foliofo, involucris triphyllis, umbella com- 
fus. pofita: fpicis lanceolatis teretuifculis* Rottb^ defcr, et i^ 

pLl.t.y.f I. :,'•"- 

tenuiflo» 66. C. culmo bafi foliofo, foliis linearibus, umbella decom- 
rus. pofita : Ipiculis linearibus angultiflimis acutis. Rottb. de» 

fcr. et ic. pl, l. /. 14. f. i. 

alopecu- 67. C culmo bafi folioib, umbella fupradecompofita ; fpicis 
roide^. digitatis oblongis, Ipiculis cotifertiffimis ereftis imbricatis, 

Rottb. defcr. et ic, pl. I. r. S- /. 2. 

polyfta- 68. C. culmo bafi foliofo, involucro polyphyllo, panicula ter- 

chyos. minali lubfeflili ramofifliina : Ipicislintari-lanceolatiscon- 

fertiflimis complanatis, Rottb. defcr. et ic. pl. 1. 1, 1 l.f. I. 

panicula- 69. C. culmo bafi foliolb involucro fubaequali hexaphjTiio) pa- 
tus. nicula terminah iefllli compada: ipicis compreflis lineari- 

lanceolatis paucifloris» . Rottb, defcr^ it iel pl,A. Fliickn. 
phyt.t. 91./; I. . , 

Santonici. 70. C. culmo bafi foliofo, paniculis feflilibus pedunculatisquer 
fpicis linearibus ; flofculis alternis remotis obtufiflimis. 
Rottb. defcr. etic.pl. I. /. 9. /, I. 

aftemifo" 26. C. cul.ro apic^ alfematim foliofo, pedunculis lateralibus 
iins,. prolifens. Maiit.p. 2i$. Morif hiji. pl. 3. t, 3,/ 17. 

r 12. 27, C. 132 TRIANDRIA MONOGYNIA. Cyperiis. 

Ipathacc» 27. C. culmo vaginis foliorum veftito, pedunculis pinnatls la- 
us, . teralibus. Sp, plant. 2. />. 44. Cyperus fcrrugineu^. e» 
Sp. pl. 2. p. 6^. Schoenus fpathaceus. 

Iria. 28. C. culrao feminudo , umbella folioia decompofita : fpicu- 

lis alterjiis, granis diitinftis. RJjeed. h. inalab. 12. t. 56. 

Jcmini"" 29. C. culmo feminudo bafi bulbofo, involucro diphyllo, um- 
cus. bcUa fubfimplici : fpiculis linearibus. Rottb. defcr. et ic. 

pl. 1. 1. 8. /. I.' 

clenuda- 30. C. culmo medio V3ginato , involucro fubnullo. Siippl. 
tus. p. 102. 

cxaltatus. 31. C. culmo bafi monophyllo, «mbella fupradecompofita po- 
lyphylla : fpicuHs linearibus pedunculatis. Koenig apud 
Retz.fibf.bot. 5./». ii. 
^) Rottb. defcr. et ic.pl. I. /. 7. /! 2? Cyperus faftigiatus. 

pannoni- 32. C. culmo bafi monophyllo , fpicis feflilibus : glumis late- 
- cus. ralibus fphacelatis. Suppl. p, lo^. Jacq. hort. aiiftr. app, 

t. 6. 

crucntus. 33. C. culmo bafi msnophyllo , umbella terminali diphylla 
fimplicifnma. Kxienig aptid Reti. obf. bot. i^.p. \yi.jiUi%'^ 

■fiavidus, 34. C. culmo ftriato monophyllo , umbella compofita triphyl- 
la: Ipicis lanceobtis; fquamulis monandris. Koenigapud 
Retz. obf.bot. f. />. 13. 

rotundus. 35. C. culmo fubnudo , umbella decompofita : fpicis alternis 
linearibus. Rottb. defcr. et ic. pl. 1. t. 14. /. 2. 

7f cu/tfto nudo. 

iigularis. 3<5» C. umbellae fpiculis capitatis oblongis feflilibus : involu- 
cris longiflimis ferrato-afperis. Rottb. defcr.et ic.pl. l. 
t. 11./. 2. 
monofta- 37. C. fpica fimplici ovata terminali : fquamis mucronatis, 

chyos. ' Mant, p. 180. Rotth. defcr. et ic.pl. i. /. 13. /. 3. 
laeviga- 38. C. capitiilo diphyllo, floribus laevigatis. Mant. p. 179. 
tus. Rottb. defcr. et ic.pl. i. t. 16. f. l, 

efculen- 39. C. umbella foliofa , radicum tuberibus ovatis : zonis im- 
tus. bricatis, Morif. hift, pl 3. /. Ii. /. 10. 

fquarro- 40. C umbella foliofa glomerata : fpicis ftriatis fquarrofis, 
fus. Rotfb. defcr. e$ ic pL 1. 1. 6. /. 3. 

41. C. TRTANDRIA MONOGmA. Cyperus. I35 

<!iffbrmis. 41. C. umbella diphylla {implici trifida: fpicis cufpidatis; in- 
termedia feinii. Rottb. defcr. et ic.pl. I. /. 9- /• 2. 

clatus. 42. C. umbella foliofa fupradccompofita : fpicis digitalibus im- 
bricatis ,• fpiculis fubulatis. 

glomera- 43. C, umbella triphylla fupradccompolita : fpicis glomerato- 
tus. rotundatis; fpiculis fubulatis. Monti gram. t. 1, f. l, 

glaber. 44. C. culmo laevi, unibclla triphylla: floribus glomeratiS; 
inferioribus braehiatis , foliis glabris. Matit. p. 179. Seg. 
pl. ver.fuppl. /. 2. /". I. 

elcgans. 45. C. umbella foliofa : pedunculis nudis proHferis, fpiciscon- 
fertis: mucronibus patulis. Rattb. defcr. et ic. pl. l. t» 

6/: 4. 

odoratus. 46. C. umbella decompofita (impliciter foliofa : pedicellis difU- 
che fpicatis. Sloan. hijh jatn. I. f. g. /. i. et t. 74. /. I. 

compref- 47. C. umbella univerfali triphylla: glumis mucronatis; latc- 
fus, ribus membranaceis. Jacq^' h, Vind. 3. t. 12. 

yS) Krock.fi. filefp. 64. /.12. 

flavcf 48. C. umbella triphylla : pcdunculis fimplicibusinaequalibus; 
ccns. fpicis confertis lanceolatis. Morif. hiji. pl. 3. /. ii . /. 37. 

fufcus. 49. C. umbella. trifida : pedunculis fimplicibus inaequalibus; 
fpicis confertis linearibus. Flor. dan. t. 179. 

pumilus* 56. G. umbella criphylla compofita: fpiculis altemo - digitatis 
lanceolatis; glumis niucronatis. P/uckn.a/m.t.i^i.f.S* 
Gaertn. de fr.. etfem. cent. I. /. 2. /. 2. 

trifiortts. 5ri. C umbella triftachya: intermedia feffili; fpicnlis laeviga- 
tis. Mant.p. Igo. 

firigofus. 52. C. umbella fimplici : fpfculis linearibus confertiflimis hori- 
zontalibus. Sloan. hiji. jam. i. t, 74. /. 2. 3. anforfan 
KyUingae Jpecies ? 

Papyrua. 53. C. umbella involucris longiore : involuecllis triphyllis fe- 
taccis longioribus, fpiculis ternis. Scheuchz. gram. t. g. 
/. 14, Bruce irav. in Eg. Arab. Abyjf, ard. Nub, $.r app. 
p. I. ic, 

i^iftan». 54. C. umbella foliofa fitpradecompoiTta : fpicis alternis filifor- 
mibusi flofculis diflantibus. Suppl. p. 103. Rottb, defcr. 
€t ic, pl, I. /. 10, Jacq, coU, 3. p. I89* 

I 3 55. c. »34 

niVeus. imbrica- 
frus. 

' iciicoce- 

. : phaius. 

', ftoloniFc- 
rus. 

' vifcofus. tenuis* 

filiformi, 

confertus 

dubius. 

coiiglo- 
nicratus. 

^hacela' 
tus. faiiigio- 
. fus. furina- 
meniis*. TRIANDRIA MONTOGYNIA. Cyperus. 

55. C. culmo filiformi, umbella terminali fefllli dipbyHa: fpi- 

cis compreflis lanccolatis. Koenig apud Retz. obj. bot. 5» 
p 12, - 

56. C. umbella decorapofita : umbeMuIarum radiis imbricatis, 

involucri hcxaphyili foliis tribus longiirunis," tribus bre- 
viflimis. Koenig aptid Retz. obf. bot. V p. 12. 

57. C. capitulo feflili: involucro tctraphyllo patentiflimp flo- 

ribus monandris. Koenig upiid Retz. obf. bot. 5. />. 1 1 . 

58« C. umbella compofita involucrata : fpiculis lanceolatis. 
Koenig apud Retz. obf. bot. 4. />. 10. 

59. C. foliis convoluto-teretibus, umbella foliofa decompofi- 

ta: fpicis confertis; Ipiculis comprcflTis ovatis patentibus. 
Swarts nov. pl. gen. et fp.p. 20. 

60. C. nmbella fimplici : fpiculisfubulatisconfertishorizontali- 
reflexis, foliis involucri iincari-letaceis. Swarts nov.pl, 
gen. et fp.p. 20. 

61. C. culmo filiformi, foliis fctaceis, fpicis terminalibus fefllJ 

libus confertis tereti-lubulatis. Sivarts nov. pL gen. et 
Jp, p. 20. 

, 62. C. umbella fimplici foliofa : fpiculis ovatis conglomeratis, 
glumis apice recurvis acummatis. Swarts nov.pl. gen. et 
fp. p. 20. 
/3) Cyperus tenuiflorus. Kottb. defcr. et ic. pl. t. 14. / i. 

71. C. culmo fetaceo, capitulo terminali : involucris longifll- 
mis tetraphyllis. Rottb. dcfcr. et ic.pl, i. n. 22. 

72» C. capitulo terminalt paniculato triphyllo , foliis fakicu- 
latis Itrictiflimis canaliculatis. Rottb. defcr. et ic, pl, i. 
/.13./. 7. 

73» C. umbella fimplicifllma : fpicis alternis linearibus com- 
prcflls; flofculis margiiie fphacelatis. Rottb. defcr, et ic, 
pl. I. n. 32. 

74. C. umbella decompofita : pedunculis longifllmis filiformi- 

bus fubquinqucfidisi fpicis linearibus fparfis. Rottb.defcr.' 
et ic, pL I. ». 41. 

75, C. umbella decompofita: fpicis ^oblongo - ovatis gIomera<« 

tis : mucronibus incumbcntibus. Rottb, de/cr. et ic. pl. \l 

76. C. TRIANDRIA MONOGYNIA. Schoenus. 135: corvmbo- 76. C. uinbclla fupradecompofita : peduncuHs fihTormibus ftri- atis corynibofis, invoUicro polypliyllo. Kottb. defcr. et 
ic. /./. I . /. 7. /. 4. 

77. C. cuhDoTulcato contorto, involucris alternis, pedunculis 
lolitariis axillaribus teriiiinalibusque umbcllatis corymbi- 
feris. Rottb. dtfcr. et ic pl. 1. t. 12. /. 2. 

78. C. umbella foliofa: fpicis^eompaftis fubrotundis flavicanti- 
bus. S/oan.jamaic. l. t.Y9- f- ^' 

umbella- 79. C. umbelladiphylla: pedunculislongifliniisfpicatis. Burm, 
tus. ind. t. 9. /. 6. ius. 

flabelli- 
formis, 

g[lobulo 
fus. 65» SCHOENUS. Gta^e paleaceae, ivalves, con- 

geftae. Cor.o. «S>m. i, fub- 
rotundum inter glumas. 2. Marifcus. 

fufcus. 

uftulatus. 3 

mucrona- 4 
tus. 

nigricans. 5 

ferrugi- 6 
neus. 

compar. 7 cufpida- 
tus. 

'deuftus. • cidfMO tereti, _ ". 

I. Sch. foliis margine dorfiqtie carina aculeatis, culino lacvi. 

Scheuchz. gram. t.%. f-T-li. 
Sch. culmo foliofo, foliis filiformibus canaliculatis, fpicis 

gemellis obefis. Morif. hifi. pL ^. t. ii. f. 40. 
Seh. culmo foliofo , fpicis pedunculatis penduli» oblongis 

ariftatis. Mant. p. 178. 
Sch. culmo nudo, fpiculis ovatis fafciculatis: involucro fub- 

hexaphyllo , foliis canaliculatis. Barr. pl. rar. ic. 203. 
' /. I. Gacrtn. de fr. etfem. cent. 1. 1. 2. f. S- 
Sch. culmo nudo, capitulo ovato; involucri diphylli val- 

vula altera fubulata longa. Scheuchz. gram. t. j.f.iyi J. 
Sch. culmo nudo, fpica duplici: involucri valvula majore 

fpicam aequante. Morif. hijl pl. 3. f. I2. /. 40. 
Sch. culmo nudo , fpica compofita : fpiculis geminatis. 

Mant. p. 177. Rottb. defcr. ct ic. pl. i. t. i8- / 4- 

28- Sch. culmis fubnudia, panicula tenuiflima liueari: bra£teis 
annularibus obliquis breviffimis cufpidatis. Rottb. defcr» 
et ic.pl. t. 18. /• 3. 

29. Sch. culmo nudo folia aequantc, capitulis oblongis : glu- 
mis calicinis fubaequalibus uuicronatis fpicam involventi- 
bus. Berg.fl.cap. anfatis difiintius a nigricante? 

14 30. Sch. , 13« TRIANDRIA MONOG?YNIA. Schoenus. ^ 

fafciatus. 30. Sch. culmis foliisque letaceis longiffimis, floribus tenuiffi- 
, mis ariftatis. Rottb. defcr. et k. pl. i. t. 19. /. 5. 

radiatus, g. Sch. cilmo teretiufculo , capitulo fubrotundo : involucro 

odophyJlo longilfimo. SnppLp. loi. 
Fabri. 31. Sch. culmo comprefTo , capitulo foh'tario; involucro ma- 

ximo; fquamis exterioribus folio longiffimo terminatis, 

Rotth. defcr, et ic.pl. I. /. 19. /. 2. and'Jiinm generis? 
Bobar- 9. Sch. culmo compreflb , capitulo terminali : involucro pen- 
tiae. taphyllo. Koenig apud Retz. ohf bot. 4. p. 9. 

cyperoi- 10. Sch. culmo comprefTo femitereti nudo , fpids feffilibus 
des. lanceolatis tortis : infima invoiucrata. Koeniz apud Retz. 

obf bot. 4. /). 8. ^ '^ 

rcftioidcs.Il.Sch. culmo inferne comprefTo - ancipiti glaberrimo, flori- 
bus paniGulatis, vagmis apice lanceolatis, Sxvarts nov, 
pt.gen.etfp.p. 19. 

compref- 27. Sch culmo teretiufculo fubtriquetro nudo, fpica fccunda 
iLis. difticha : involucro monophyllo ; floiculis uniglumis. 

Leers fl. herb. t. l. f. \. an potius fciopi fpecies ? 

incanus. 12. Sch. caule, foliis calicibusque villofo-tomentofis aculeatis. 
Forsk. fl. aeg. arab. p. 12. utrum hujus , an fequentis 
trihus? ^ 

odoratus. 32. Sch. fpica coinpaaa fubrotunda viridi. Sloan. jatn. 1. 1, 
78. /. 2. an bujus tribus ? «» culmo triquetro* 

bulbofus. 13. Sch.culmis nudis, florum glomcrulis altcrnis, foliis lineari- 
fihformibus. Mant. p. 178. Rottb. difcr. et ic, pl. i. /. 
16. /3. 

glomcra- I4. Sch. culmo foliofo, foliis planis, floribus fafciculatis : pc- 
tus. dunculis lateralibus geminis. 

thermalis.15. Sch. culmo foliofo, capitulis lateralibus compofitisfubfeffii- 
libus, foliis enfiformibus carinatis. Rcttb. dcfcr et ic 
pl. i.t. 18./. 2. 

albus. 16. Sch. culmo fubtriquetro foliofo, foliis fetaceis, floribus 
falciculatis. F/or. dan, t, 3 20. 

ftcllatus, 17. Sch. culmo fubtriquctro , fpiculis conglomcratis • involu- 
cro foliaceo bafi colorato. Sloan. hiji.jam, 1. 1, 78./. i. 

ig, Scb. TRIANDRIA MONOGTYNrA. Schoenus. 137 

Cladiiim» 18. Sch. culmo obtufe triquetro foliofo lacvi, rolifs antrorfum 
aculeatis , paniculis diffufis : fpiculis unifloris feffilibus di- 
andris. Stt>urts nov. pl. gen. etfp. p. 19. 

efFufus. 19. Sch. culmo obtule triquetro foliofo laevi, foliis antrorfuni 
aculeatis , panicufis creftioribus : Ipiculis bifloris lcflTilibus 
' diandris. Swarti nev. pl. gen. etfp. p. 19. 

furina- 20. Sch. culmo foliofo, pedunculis corymbofis: inferioribus 
menfis. alternis diltantibus , fuperioribus confertis. Rottb. dk- 

fcr. et ic. pl. t. 21. f. l. 

cyperoi- 21. Sch. culmo foliofo, umbella t<:rminali : fpiculis glomera- 
des. tis. Swarts nov. pl. gen, etfp. p, li). 

gracilis. 22. Sch. culnio foliofo longiffimo fihformi, Ipicis lateralibus 
pedunculatis. Swarts nov. pl. gen, et fp. p, 19. 

fetaceus. 23. Sch. culmo fubnudo, foliis fetaceis, fpiculis aggrcpatis 
flofculis diandris. Rottb, defcr. et ic. pl. t. 21. / 2. ' 

pufillus. 24. Sch. culmo nudo filiformi, fpiculis terminalibus fubfafci- 
culatis icffilibus. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 20. 

capillaris. 2^. Sch. culmo nudo foliisque capillaribus , fpiculis fafciculatis 
reflexis involucratis : involucro diphyllo. Swarts nov^ 
pl. gen. etfp. p. 20. 

umbella- 26. Sch. culmo inferne foliofo, umbcUa terminali: capitulo 

tus» mediofcffiii. Jacq.coUea. i.p,ii^. Walt.fLor.carol.p.10? 

tubero- 33. Sch. capitulis ternis feffilibus: involucro longiffimo viriJi, 

fus. radice tuberofa. Rheed. hort, malab. 12. /. 12. 

panicula- 34. Sch. culmo foliofo , panicula colorata : cahcibus ariltatis 
tus. feminibus globofi laevibus. Rumpf amb. 6. t. ^. f. i, ' 

10464 CAREX. Amentum imbricacum. Cal iphyl- 

lus. Cor. o. 
?t in eadem cum kF^» planta. Ne- 
darium inflatum ^dentatum. 
Stigm. 3. vel i-3fidum. Sem. 
3 quetrum intra neaarium. 

* femine glohofo albo nitido , Jubojfeo. Scleriae Ber- 
gii et Retzii. 

Iithofpcr- I, C. culmo triquetro erefto, foliis margiue fcabris. Morif. 
ma, hiji.pl, i. t. Ii, /. 16. 

I 5 2. C. 138 TRIANDRIA MONOGYNIA. Carcx. 

mitis. 2. C. culmo triquetro fcandente foliisque lacvibus. Bergiur 
aSi. Stfjckb. lydy. p. I45. /. 5. 

Fla2,el- 104. C. culmo triquetro fcandente fcaberrimo, foliis triFariam 
lum. retroriHm acu eatis. Berg. aci, Stockh, 1765. p. 144.^4.- 

Gaertn. de fr. etfetn. cent. \.t,1. f. 7» 

latifolii''. 105". C, culmo criquetro ercdlo lacvi, foliis nervofis. Swarts 
mv. pL ge/i. et Jp. p. i g, 

fubulata. 106. C. culmo fimplici filiformi, laeyi, foliis fiibulatis. Swarts 
nov. pl. gen, etfp.p. H), 

hirtella. 107. C culmo fimplici filiformi pubefcentc, foliis linearibus. 
Swarts nov. pl. gen, etfp. p. 79. 

laevis. 3. C. culmo foliofo, foliis inermibus, paniculac ramis divilis 
involucratis , fpicis mafculis feflilibus pedunculatisque. 
Retz. obf. bot. $.p. 13, 

tcnuis, / 4, C. CLilmo foliofo, foliis inermibus, panicula capillari : flori- 
bus reflilibus; exteriorc mafculo, inferiore fcminco. K6e- 
nig opud Retz. obf bot. 5. p: 1 5. 

Boacfor- 5. C. culmo apliyllo, paniculae contra6Iaeramisflexuofis : fpi- 
- mis. culis feflilibus bifloris; feminis axillaribus. Koenig apud 

Retz. obf bot. 5. />, 13. . 

** femine ex ovato triquetro. 
f fpica iinica Jimplici. 

dioica. I, C. fpica dioica. Flor. dan. t. 369. Stignta ifidiim. 

capitata. 2. C. fpicaandrogyna ovatafupernemafcula, capfulis imbricato- 
patulis. Flor. dan. t. 372. 

pulicaris, 3. C. fpica androgyna fupcrne mafcula, capfulis reflexis: fe- 
miiiibus teretibus. Sitppl. p. 413. Flor. dan. i. 166. 

Stigma 2fidum. 

fquarrofa. 5". C. ^ica androgyTia cylindrica inferne mafcula, capfulis im- 
bricatis horizontalibus. 

Halleri. 6. C. fpica ovata androgyna fuperne et inferne mafcula, capfu- 
lis rotundis hirfutis. Hall, hijl. JHrp. Helv. 2, p. 183. 
«. 1352. 

uncinata. 7. C. fpica androgyna lineari fupcrne mafcula: ariftis femiria- 
rum uneinatis, mafculis moticis. Suppl. p. 4I3. Swarts 
nov. pl. gen. Carcx haniata. 

4. c. , TRTANDRIA MONOGYNIA. Carex. 139 

Leuco- 4. C. fpica androgyna luperne niafcula, capfulisreflexis, fcmi- 
glochin. nibus triquetris. Suppl, p, 413. Stigma '^fidum. Ehrh. 

phytoph. n. 8- 

cyperoi- 8- C capitulo terminali fubrotundo : flonbusGiTiplicillimisfiib- 
des. ulatis, mvolucro longo, Schreher gnttji. t. 2^. f. ^. Carcx 

boliemica. 

herma- 9. C. Ipica lineari hermaphrodita, feminibus denudatis, foliis 
phrodita. culmoque ietaceis Viilars fi. delph. 2. p, 194. /. t.^an 

vera htijus generii fpecies 1 

1 1 fpi^^^ pluribus. 
»— androgynis. 

baldenfis. 10. C. fpicis ternis congedis feflilibiTS ovatis trique^ris : in- 
volucro diphyllo. C. Baidi pyudr. tb. bot. t. [3. 

arenaria. II. C. fpica compofita: fpiculis inferioribus remotioribus fo- 
liolo longiori initru£lis, culmo triquetro. Fl. dan. t. 
425. Stigm. 2fldum. 

liliginofa, 12, G. fpica compofita: fpiculis inferioribus remotioribus fo- 
liolo longiori initru^lis, Culmo tereti. Mant. p. i^<).^. 
jB) SyJ}. nut. XII. 3./?. ^o. n. 10. Schocnus compreffus. Krock. 
fi.fiLef.t.lU 

f^porina. 13. C fpica compofita: fpiculis ovatis feflilibus approximatis 
alternis nudis. Scheucbz. gram. t. 10. /. 15. Stigma 
bifidum. 

Vulpina. 14, C fpica fupradccompofita inferne laxiore : fpiculis ovatis 
glomeratis fuperne maiculis. Flor. dan. t. 308. Gaertt). 
de fr. etfem. cent. I. /. 2. /. 6. Stigma bifidum. 

fpicata. 109. C. fpiculis fubrotundis androgynis contiguis, capfulis ova- 
tis acutis. Hudf. fior, angi. 4O). Mich. nov. pl. gm. t. 
33- /• 14. 

brizoides. 15. C fpica compofita difticha nuda: fpiculis oblongis conti- 
guis, culmo nudo. Michel. n. pl. gen.t. "^l. f. 17. 

Chordo- 16. C fpica compofita: fpiculis approximatis fuperne malcu- 
rhiza, lis , capfulis compreflis , radice repente fiiiformi. Snppl. 

p. 414. Ehr.phytoph.n.li. ^ ^ 

Heleona- 17. C fpica compofita : fpiculis approximatisfupernc femincis, 
ftes. capfulis imbricatis lateribus iiitegerrimis. Suppl.p. 414. 

Ebrh. phytoph. n, 28. 

18. C T40 TRIANDRIA MONOGYNIA. Car<x. 

difticlid. I8. C. compofita fubdifticha : fpiculis ovatis fubimbricatis fo- 
liolongioriinftruftis, culmo triquetro. Leyf.fi. Hal.n.^yj, 

praecox. 19. C Ipica compofita difticha nudiufcula ; fpicuhs contiguis ^ 
teretibus rcdis, culmo fupernenudo, Schreb.fi.lipf.fpic, 
p. 63. Jacq. fl. aujir. t. 446. 

curvula. 20. C. fpica compofita: fpiculis approximatis ; glumis arifta- 
tis, capfulis conicis apice bifidis. Halier hifi.JUrp.Helv. 
2. n. 1353. Stigma ifidtwi, 

foctida. 21; C. fpica compofita pentagono - conica : fpiculis approxima- 
tis , capfulis femiconicis. HaU. hip. fiirp. helv. 2. n, 
13 55". Scheucbz, it. alp.6,f. 18. 

lobata. S2. C. fpica compofita: fpicis ternis, capfulis ventricofis mu- 
cronatis. HalJer. hi/i.fiirp. He/v. 2. n. l^$6. AUionpe- 
dem. t. 92. /. 5. 

Poireti. 112. C. fpica compofita brevifllma: ipicuh's ovatis congeftis 
feflihbus pubefcentibus. Poir. voy. en Barbar. 2. p. 254. 

microfta- 23. C. fpicis approximatis oblongis infernc mafcuhs , laterah- 
chya. bus fubfemineis, intermediis minimis paucifloris, termi- 

nali maxima, capfulis apprcflis. Ehrh.Hann.Mag.i^j^/^. 
p. 132. 
/0) HaU, hifl. fiirp. Helv. 2. n. 1367. 

indica. 24. C. fpicis cyhndricis paniculatis pinnatis : flofcuHs ahquoC 
infimis femineis. Mant.p, 574. 

brunnea. 25. C. fpicis pedunculatis linearibus fupernc mafcljKs. Thunb. 

A jap- p' 3«- 
cchinata. 26. C. fpicuhs fefllhbus fubovatis remotis inferne mafcuhs, 

capfulis acutis inucronatis. Roth. fl. germ. i,p. 399. 

muricata. 27. C. fpiculis.fubovatis feflTiHbus remotis fuperne mafcuhs, 
capfuhs acutis biculpidatis. F/. dan. t. 284. Stigma 
bifidum. 

loliacea. 28. C. fpiculis fubovatis feflilhbus remotis, capfuhs ovatis te- 
retiufcuhs muticis divaricatis. Michel. n. pl. gen. t. 33, 
/. lo. Stigma ifidum, 

sremota. 29. C. fpicis ovatis fubfeflTiHbus rcmotis : brafteis culmum ae- 
quantibus. Elor. dan. t. 370. Stigma 2fidum. 
/8) Carex axiUaris. Sp. plant. i"^^^, Mich. n. p/. gen, t. ^^, 
f. 16. 

clongata, 30. C. (picuhs oblongis fefliHbus remotis , capfulis ovatis acu- 

tis. Leers fl. herb. t. 14- /. 7. Sdgma 2fidum, ^ 

31. c. TRIANDRIA MONOGYNIA. Carex. 141 

canefccns. 31. C. fpiculis rubrotimdts remotis feflllibus obtuHs, capfulfs 
ovatis ©btufiufculis. Flor. dan. t. 2%^. Sttgmalfiditm. 

panicula- 32, C. racemo compofito : {piculis androgynis. hzers fl. herb» 
ta. /. 14. /. 4. Stigma 2fidum. 

diandra. 33* C. racemo fimplici arfto : ipiculis androgynisj flofculis 
mafculis diandris. Roth fi. germ. 1. p. 3*^6. 

»- I- fpich fextt difiin^is. 
1 una planta, 
T fpica mafctila unica. 
X femineis feffUibtis. 

flava. 34. C. Ipicis confertis fubfeffilibus fubrotundis : mafcula linea- 
ri, capfulis acutis recurvis. heers fi. herb. t. 15./. 6» 
Stigma '^fidiim. 

pedaCa. 35. C. fpicis femineis oblongis: inferiore axillari; foliis fubfili- 
formibus. Mich. n. pL gen, t. 32. /. 14. 

digitata. 36. C. fpicis linearibus ereftis : mafcula breviorc inferiorequc 
brafleis aphyllis, capfulis diltantibus. Liers fi. herb. t, 
16. f, 4. Stigma ifidum. 

lAohtana* 37« C. fpicis femineis fubfolitariis ovatis mafculae approxima- 
tis, culmo nudo, capfulis pubefcentibus. Flor. dan^f* 
444? Stigma ^fidtim. 
/3) HaU. hifi.Jiirp.Helv. n. 1373. 

tomento- 38. G. fpicis femineis fubpedunculatis, capfulis fubglobofis to- 
fa, mentofis. Mant. p. 123. Mich. n. pl. gen. t, 132. /. 13 ? 

glomera- 39. C. fpica mafcula oblonga, feminea feflili ovata, folio flo- 
ta. rali breviori approximata, 

iiliformis. 40. C. ipicis oblongis: feminca infcriore foliolo proprio bre- 
viore. Leers fi. herb. t. 16. f. 5. 

pilulifera. 41. C. fpicis terminalibus confertis fiibrotundis : mafcula ob- 
longa, culmo nudo. Fluckn. alm. t, 91./. 8^ 

iaxatilis. 42. C. ipicis tribus ovatis fcirilibus alternis:>mafcula oblonga. 
Flor. dan. t. 159. 

triftachya. 43. C. fpicis tribus feflilibus linearibus: mafcula longiore. 

Thunb.fi, jap.p.-^S» 
alpera. 44. C. ^ica mafcula folitaria longe pedunculata lincari : femi- 

neis remotis fubternatis oblongis , capfulis fquamis majo- 

ribus , cuiifio retrorfum hilpido, fVilid. pr. fi. Berol. 

n, 102. 

45. c. 142 TRIANDRIA MONOGYNIA. Carex. 

fplendida.45» C. rpicis remotis : marcnla rubfolitaria linearl; femineisjje- 
minatis ovatis, caplulis biHdis lana Iplend-da tcflis, bra- 
deis longiflimis. Willii.pr.fi. Berol. n. 103. 

globula- 46. C. fpicis ternis approxitratis; mafcula filiformi ; fcminei» 
ris. fubrotundis fupcrne echinatis. yiliar. pl. De/ph. 2. p, 

211. n. 27. 

proftrata. 47. C. culmo fenefcentc prodrato , fpicis femineis adprcflls : 
glumis maximis , capiulis lubdilpermis. ///<tf. h. Jiirp, 
Helv. n. lyj^. Scheticbz. ngyo/iagr. t. 10. f. l. 2. 

caryo- 48. C. ciihno tnquetro lubnudo, fpicis approxnnatis ovatis. 
phyllaea. HaU. hiji. /?, Helv, «.1371. Scbeuchi. agrq/ijgr. t, »0./. 

10. et t. \\. f. \2. 

juneifoHa.49. C. culmo fuperne nudo, ipicis approximatis breviflimisV 
malcula pauliipcr longiore, glumis lanceolatismucrona- 
tis, HaU.hiJi.jiirp.Helv,2^n.\yj^, 

tenuifo- II3. C. fpica mafcula oblonga, fcmincis fcfTilibus minoribus. 
iia. foir. voy, en Barhar. 2. /). 254. anf.it is cliflittBa ? 

triceps. II4. C. fpica mafcula ovata tcrminali majore , femincis conti- 
giris: fqyamis obtufis. Scheuchz. agro/iogr. t. \o. f 8.9. 

ericeto- 115. C. ipica mafcula oblongo-ovata, femjneis approximatis, 
rum,' brevibus ovatis: fquamis rotundatis mavguie membrana- 

ceis, lligmate trihdo, capfulis fubtomentofis. Schrunck 
baier.Fi.or. \.p. 287. 

J. i femineis pedimculatit. 

limofa. 50. C. fpicis ovatis pendulis : mafcula longiore ercdliore', radi- 
cc repente. Flor. dan, t. 646. 

capillaris. 51. C. ipica mafcula ere£ia, femineis pendulis oblongis difti. 
chis, capfulis nudis acuminatis. Flor. dan. t. 168. 

pallefcens. 52. .C. fpica mafcula crefta : femineis pendulis ovatis imbri- 
catis, capfulis confertrs obtulis. Leers fi. herb. 1. 1^./.^. 

panicea. 53. C. Ipicis pedunculatis ereftis remotisj femineis linearibus, 
caplulis obttifiulculis inflatis, Flor. dan. t. 261. . 

follicuia- 54. C. fpicis terminalibus pcdunculatis : mafcula femincaque, 

ta. capUiUs fubulatis longitudine fpicae. Pluckn. mant. t. 

419- /• I. 

ccfpitofa. 55. C. fpicis eref^is cylindricis ternis fubfcflllibus; mafcula 

tcrminali, culmo triquetro. Schenchz. agro/iogr, t. \0.f. 1 1. 

/3) HaU. hrji. /iirp, Helv. 2, n, 1383. 

5<5. C. TRIANDKIA MONOGYNIA. Carex. 143 diftans. $6, C. fpicis remotifTimis fiibfeffilibus : braclea vaglnali, caj- 
fulis angulatis mucronatis. Morif. hifl.pl. 3. /. 12. /. Ib'. 

japonica. 57. C. fpicis eicftis : femincis ovatis, mafcula tcrminali linea- 
ri pedunculata. TI.Hmb.fi. jap.p. i^. 

leptafta- 58- C. fpicis femincis rcmotis pendulis filiformibus, capfulis 
chys. remolis apice intetjris. Suppl, p. 414. Ebrh. phjtopb, 

n. 48. Stigma ^fidwn. 

humilis. 59. C. fpica mafcuJa oblonga: femineis fcrioribus remotis fub- 

pedunculatis pauciHoris, culmo foliis breviore. Leyjer 

fl. Hal. 845. Schettchz. agrojiogr. t. 10. f, i. Stigma 
^fidin/t. 

ferrugi- 60. C. fpicis ere6tis lanceolatis : mafcula terminali peduncula- 
nea. ta; femineis remotis tenuioribus. •' Roth. fi. germ. 1, p. 

400. ». 40. 

elegans. 61. C. fpica mafcula eretta lineari, femineis (aut feminea) ge- 
minatis pcndulis, capfulis diftichis acuminatis fquamarai- 
noribus. fViUd. pr. fl. Berol. n. 10:\. 

mutabi- 62. C. fpicis cylindricis : mafcula nutante longifllma , capfii- 
lis. lis fquamis longioribus. JViUd. pr.fl. Berol, n. iO(). 

lilvatica. 63. C. fpica mafcula erefta : femineis pendulis filiformibus la- 
xis pedunculo brevioribus , capfulis ovatis ariflatis furca- 
tis. Leyf. fl. hal. n. 962. Ehrh, ph^toph. n. 58. Dry- 
meja. 

IIO. C, fpicis fubfefTlIibus pendulis : mafcula erefta, femineis 
cylindricis longiftimis, capfulis fubrotundis acuminatis» 
Curt. flor. Londin. t. 180. 

64, C. fpicis teretibus laxis acutis : glumis braftea pcllucida la- 
tiore acutis, foHis ereftis. HaU.hiJi.Jiirp.helv.l.n.l'^]'^, 
Scheuchi. agr. /. lO, /" 3-5. 

65. C. fpicis ereilis fubfeflilibus : inferioribusaxillaribus; maf^ 
cula tcreti clongata, capfulis ovatis breviter mucronatis, 
Hali. hifl.flirp.2. n. 1378. 

66, C. fpica mafcula obtufa: femineis ere£lis tenuiffimis la- 
xis: gUimis altcrnis remotis. HaUer. hiji.jiirp. Helv, 2, 
n. 1379. 

67. C. foliis cefpitofis brevibus, fpicis confertis creflis fubpc- 
tiolatis brcvibus , capfulis ovato • triquetris. HnO, hiji, 

Jiirp. Heiv, 2, /;, 1381. 

68. C. 144 TRIANDRL\ MONOGYNIA. Carex. 

diffimilis. 68. C. fpicis femineis feffilibus : ima pedunculata , glumis pcr» 

^ anguitis. HaUer. hij}. flirp. Helv, 2. it. I?84. 

rhizantha, 69. C. fpicis minutis paucifloris: feminea fuperiore fefnii; in- 
feriore pedunculata radicali , capfulis triquetris elongatis. 
Hall. hijl.fiirp. Helv. 2. u. I38v 

gynoba- 'JO. C. fpicis paucifloris : feminea inferiore pedunculata radi- 
fis. calii fupcriore feflili, canfulis ovatis. Haller. btli. iHrp. 

Helv. 2. ». 1386. 

fpadicca; 71. C. fpica mafcula ovata obtufa : femineis minonbus pauci- 
floris;' luprema approximata minima fefllli, reliquis axil- 
laribus, capfulis bifidis. HaQer. hift. flirp. helv. 2. n.i 388» 

Scheuch- 72. C. culmo foliofo, foliis retrorfum hiipidis, ipicis gracili- 

zeri. bus: femineis minoribus. Scheuchz. agr.p.i^\'^.t 10. f 6, 

patula. 73. C. culmo foliofo, foliis rctrorfnm hiljjidis, Ipicis gracili- 

bus: femineis pendulis laxis praelongis, caplulis roltra- 

tis bifidis. Flor. dan. t 404. 

fempervi- 74. C. foliis duris perennibus, fpicis atro-fufcis : mafcula ob« 
ijcns. longa; femineis binis brevioribus laxk Villars pl.delph. 

2. p. 214. n. 31. 

finenfis^ 75. C. fpicis ereftis : femineis quaternis , capfulis acuminatis, 
Bladb. apiid Retz. obf. bot. 3. p. 42. 

11 /picis mafculis plurihiis. 

acuta. 76. C. {picis femineis fubfeflilibus , capfulis obtufiufcuHs, 
a) nigra, Cnrtis flor. hond. t. 28 1. 
/S) rufa. Ctirtis flor. Lond. t. 280. 

gracilis. III. C. fpicis mafculis femineisque pluribus fubfilifbrmibus, 
floribus digynis. Curt. flor. Lond. t. 282. 

miliacea. H6. C. fpicis mafculis terminalibus cylindricis, fcmineis ova- 
tis : inferioribus fubnutantibus , luperioribus lubleirilibus. 
GmeL flor.Jibir. i.t.^o.f.i. 

vcficarja. 77. C. fpicis femineispedunculatis, capfulis inflatis acuminatis. 
F/. dan. t. 647. 

hirta. 78. C. fpicis remQtis: Fcmineis fubpedunculatis ercftis, capfu- 
lis hirtis. Flor. dan, t. 379. 

purailai 79. C. fpicis mafculis duabus terminalibus feflllibus, femineis 
duabus pcdunculatis oblongis ereais. Tbunb»fl.jap.p.ii), 

80. C. TRTANDRIA MONOGYNIA. Carex. 145 

■'Agafta- 80. C. fpicis femineis pedunculatis remotis, pendulfs longidi- 
chys, mis, capfulis nurncrofifiimis maxime approximatis Jaxis 

acuminatis. %;/)/. ^. 4 14. Ehrh. phytoph. n^ i^. Stig- 
ma \fiiium. 

lafiocarpa.81. C. fpicis remotis: mafculis femineisquc duabus cylindri- 
cis ereiElis fubidfilibus, bra(i^eis brevioribus, capfulis ova- 
tis hitfutis apicc diviCs. Ebrh. Hannoev. Ma^.. 1784 
p. 132. 

flacca, 82. C. fpicis mafcdis ereflis : femineis penduh's, capfuh's ova- 
tis obtufis braaca brevioribus. Schreb. fp. fl. Lipf. app. 
Barrel, ic. I13./. 11, 

glauca. 83' C. fpicis femineis pendulis, capfulis ovato-triquetris con- 
fertis. Leyf fl. hal. n. 960. Mich. n.pl.gen, t. 32./. 12. 
jS) Hall. hifi. Jiirp. Helv, 2. «. 1407, 

liordei- 84« C. foliis cefpitofis triangularibus culmo longioribus , fj^icis 
ftichos. mafculis linearibus : femineis fcffilibusi inferionbus lub- 

terraneis. Villars fl. Delpb. 2. p. 221. n. 43. t. 6. " 

paluftris. 8?. C. fpicis femineis feflilibus, capfulis ovatis breviflime mu- 
cronatis. HalJ. hip. Jiirp. Helv. 2. n. I400. 

torfacea, 86. C. fpicis femineis teretibus pendulis, capfulis conicis ro- 
ftratis bicornibus. Hall. hifi.Jiirp. Heiv. 2. n. 1409. 

ternaria. 87- C. fpicis tumis ereais: mafculis duabus,- terminaH feflih', 
altera fubpedunculata, feminea pedunculata. Flor tub 

^ p. 2S8. 2S9. 

bifurca, 117. C. culmo triquetro , fpicis gracilibus aequalibus : femineis 
ereais , capiulis roftro bicorni. Schranck baier flor 
I. p. 304. 

*~. *~ *~ fpicis androgynis et mafculis, 

polyga- 88. C. fpicis mafcuhs terminalibus; androgynis fuperne maf- 
ma. culis axillaribus pendulis. Elor. tub. p. 286. 

erefta. 89« C. fpicis mafculis terminalibus approximatis eredis an- 
drogynis fuperne mafculis pedunculatis axillaribus ereais. 
Flor. tub. p. 289. 

paradoxa. 90. C. fpicis duabus fupremis mafculis oblongis gracilibus fim- 
plicibus : reliquis compofitis fpiculis inferioribus confertis 
mafculisi terminali androgyna fuperius mafcula. Flor, 
tiib. p. 290. K '^fpi- 14^ TRIANDRIA MONOGYNIA. Car«. 

»- t- <- H fpicis andyogynis et femineis, 

atrata. 91. C. Tpicis androgynis inferne mafculis terminalibiis pedun- 

culatis : florentibus eretlis ^ fiudiferis pendulis. Flor. 

dan. t. 158. 
Pfeudo- 92. C. fpicts pendulis: pedunculis geminatis: unica androgy- 
cyperus. na inferne mafcula. Morlf. hij}. pl. 5. /. 12. /. 5. 

friSida, 93. C. fpicis pedunculatis : tcrminali androgyna fuperne maf- 

cula, reliquis femineis dillithis, capfulis longe mucrona* 

tis» Hall. hiji.jiirp. Helv. 2. n. 1391. 

i. f- ). H- H- fpicis tnafculisy androgynis, etfemineis. 

brachy- 94. C fpica terminali mafcula, media androgyna fupernemaf- 

Itachys cula, infcrioribus femineis feffilibus, capiulis ovato-tri- 

quetris. HaU. biji. ftirp. Helv. 2. n. 1387- 

cernua. 95- C. fpicis praelongis : androgynis femineisquc fubfeailibus 
pendulis, capfuHs mucronatis ovatis. HaUer hiji. fiirp. 
Helv. 2. «. 1396. Morif hiji. pl. 3. /, 12. /. 4- 

mixta. 96. C. fpica terminali mafcula , altera androgyna fuperne maf- 
cula, reliquis femineis feffilibus, caplulis breviter biftir- 
catis. HaU. hift,prp. Helv. 2. n. 1398. 

fufca 97. C. fpicis mafculis androgynisque pluribus, femineisfeflilibus, 
capfulisellipticisfubbifidis. HaU.hiJi.Jiirp.He/v.2.n.l^99' 

marcida. 98. C. foliis retrorfum afperis, fpicis mafculis androgynisque 
marcidis: femineis gracillimis; fuprema lcifili, reliquis 
longiflime petiolatis. HaU. hip. jiirp. Helv. 2. n. 1402. 

oblonga. 99. C. fpicis oblongis : mafcula terminali feffili ; androgyna 
femineaque pedunculatis ereais. Flor. tub. p. 286. 

mitans. lOO. C. fpicis oblongisi mafculis feflllibus; femineis nutari^ 
tibus androgynaque media fuberedla pedunculatis axillari- 
bus. Flor. tub. p. 286. 

ferax. lOI. C. fpica terminali mafcula feflili , reliquis mafculis cum 
androgynis fuperne mafculis et temineis pcdunculatis cre- 
ftis , capfulis inflatis acuminatis. Flor. Tubing. p. 288. 

inaequa- 102. C. fpica mafcula feflfili , androgyna media inferne mafcu- 

lis! la ereda femineaque fubnutante pedunculatis. F/or. tuh 

p. 289- 

quinata. 103. C. fpicis mafculis terminalibus androgynaque mediainfer- 

' ne mafcula feflTilibus, feniineispedunculatisereais. F/or. 

tub. p. 289« TRrANDRTA MONOGYNIA. Typha. 147 

"1 1 in diverjis plantis. 

myofu- IO5. C. flofbiis femineis ealice coroUaque deditutis. Gaertn. 
roides. de fr. effem. cent. i. /. 2. f. 8. 

1040» TYPHA. Amentum cvlindricum. Cor, o, 
c^. Cal obfoletus^ 3phyllus. 
?♦ Flores in eadem planta infra 
d^' Cal. capillo viljofa Sm. 
I. infidens pappo capillari. 

latifolfa, I. T. foliis fiibenfiformibus, fpica mafcula femineaqne appro- 
ximatis. Cnrt.flor. Lond. t. 171. Gaertn. de fr. etfem. 
cent. i. t. 2. f. I. 

anguftifo- 2. T. foliis lemicylindricis , fpica mafcula femineaque Temo- 
lia. tis. Curt. flor. Lond. t. 169. 

I04I* SPARGANiUM. Flores conglobati monoici. 

Cor. o. 
cP'. Cal. 3phyllus. 
?. CaL 6phyllus. Stigma 

2fidum. 
Drupa exfucca, fupera, 

ilocuhris, i-2fperma. 

ere£lum. I. Sp. foliis ere£lis Hneari-lanceolatis: nervo elevato. Mant, 
p. 494. Dod. pempt, 601 . Gaertn. de fr. et fem. cent, i . 
t. 19. /. 4. 

nutans. 2. Sp. foliis decumbentibus linearibus obtufis. Ma;;/./?. 494. 
F/. dan. t. 260, 

limplex, 3. Sp. foliis bafi tpiangularibus; lateribus planis^ pciunculis 
fimplicibus. Curt.fior. Londiu. K 2 ^ 1042, ,^^ TRIANDRIA MONOGYNIA» Zca. 

1042* ZEA. ^* in diftinftis fpicis» Cai Gluma 2- 
flora mutica. Cor. Glumamutica. 
$♦ Qz/. Gluma 2valvis. Cor. Gluma 
2valvis. Stilus filiformis, pendulus. 
Sem. folitaria receptaculo oblongo 
immerfa. 

Mays. I. Z. foliis integerrimis. Blackw. herb. t. 547. a. b. Gaertn. 

de fr. etjem. cent. I. /. I./. 9. 
Curagua. 2. Z. Foliis ferratis. Molin. hijl. nat, Chil. p. 107. 

1147^ APLUDA. Cal Gluma communis bivalvis: 

flofado femineo feffili, mafcu- 
lisqiie pedunculatis, utrinque 
cal. o. cor. bivalvi» 
?. Sem. I. te£tum. 

fniitica. I. A. foliis lanceolatis , flofculis omnibus muticis. 

ariltata. 2. A. foliis lanceolatis flofculis mafculis muticis, feflili arifta 

teiminali. 
;Zeagiter. 3. A. foliis ovatis, flofculis mafcuHs muticis, fcflili arifta tcr- 

minali. Brown. jam. t, 4./. 3- 
di<»itata. 4. A. fpicis digitatis fccundis. Suppl. p' 434« 
fcirpoi- 5. A. foliis longislanceolatis, cuimoramofopaniculato, flofcu- 
dcs. lismuticis. JValt. flor. carol. p. 2^0. 

1045» OLYRA. o^. Cal Gluma iflora , ariftata. 

Cor. Gluma mutica. 
%. Cfl/. Glumaiflora, patula, ova- 
ta. Stilus 2fidus. Sem, carti- 
lagineum. 

latifoiia. I. 0. panicula terminali. Sloan. hif.jatn. I* /. ^4-/' ^- 
pauciflora.Z. O. floribus axillaribus. Stvarts mv, pl. gen. et fp. p* 21. 

1043. TRIANDRTA MONOGYNIA, Coix. I49 

I043» COIX. a//.Gliima2flora, mutica. Cor. Glu- 
ma mutica. 
o^. o. in fpicis remotis. 
?. Stihis 2partitus. Sem. receptaculo 
indurato nuciformi teQ:um, ova- 
tum. 

tacryma, u Coix. Regn. bot. t. 2ri'^. Gaertn. de fr. etfem, cent, U 
t. I. f. 10, 
13) Coix gigantea. Koenig Natiirf. 23. />. 211. 

THEMEDA. o^. pedicellati mutici. CaL ivalvis, 
iflorus. Cor. avalvis. 
^. feflilis interior. CaL ivalvis, Cor. 
2valvis. A/(?aexreceptaculolon- 
giflima. 

polygama. i. Themeda. Forsk. Fl. aeg. arab. p. 178. 

12:54, MANiSURIS. CaL Gluma 2valvis, iflora: 

valva exteriore lateribus 
apiceque emarginata. Cor. 
calice minor. 

?. Stilus 2fidus. 

r^* lateris inferioris ejusdem 
fpicae magis exfl^ntes, 

myuros. I. Manisuris. Mant. p, 300. K 3 ^^49* 150 TRIANDRIA MONOGYNIA. Ccnchrus. 

1 149, CENCHRUS, Involucrum laciniatnm echina- 

' tum 2florum. Cal. g]u- 
ma 2flora: altero flolcu- 
lo mafculo , altero her- 
maphrodico. Cor. Glu- 
ma mutica. 
^» Sem. I. 

racemo- I. C. panicula fpicata, glumismurieatisfetisciliaribus. Schreb, 
ius. grain 45. /. 4. an diJlitiSii generis? 

lappace- 2. C. paniculae ramis fimphciflimis, coroHis retrorfum hifpi- 
us. dis, cahcibus trivalvibus. 

murica- 3. C. Ipica muricata: fr^uamis variis mucronatis. Schreb. 
tus. grarn, 2. p. 69. /. 34. 

capitatus. 4. C. fpica ovata fimpHci. Cs/. ecpfjr. i. t. 338./. I. 

echinatus 5. C. fpica oblonga conglomerata. Schreb. gram. 9. t. 23. /. I. 

tribuloi- 6. C. fpica glomcrata : glumis femineis globofis muricatO" 
dcs. fpinofis hirfutis. Sloan. hij}- jam. I. t.6^.f. I. 

carolinia- 7. C. fpica glomerata, gUimrs globofis muricato-fi>inofis lac- 
nus. vibus. fVait. fior. carol. p. "^f). 

ciliarLs. g. C. fpica involucelhs fetaceis ciliatis quadrifloris. Matit. p. 
302. Gi/eck ic, 1. 1. 23. 

granula- 9« C, raceriiis geminis, fruftibus globofis rugofo - reticulatis. 
ris. Maut. p. ^JS» An ad gemis praecedens amandandus? 

frutef- 10. C. capftulis lateralibus leirilibus, foliis mucronatis, caule 
cens. frutieolo. Fr, aip. exoi. t. 104. 

fctofus» II. C. fpica lineari- oblonga : involucris fetofis; fetis incrmi- 
bus, interioribus bafi villofisj villis ciliatis, glumis lae- 
vibus. Swarts nov. pl. gen, et fp. p, 26. 

D I G Y N I A. 

PLANERA. Flores monoici. Cor. o, CaL 4phyIIus, 

?. Stil. reflexi. Nux hinc cannata, 

indeobtufa, Iquamofa, ilocularis. 

aquatica. |. Planera, fVa/t. fior. carol. p. 2^o, 

IC47* TRIANDRIA DIGYNIA. Axyris. iji 

104% AXYRIS. Flores monoici. Cor. o. 
&^. Qs;/. 3partitus. 
?. Cal. 2phyllus. Capf ilocularis. 

ccratoi- i. A. foliis lanceolatis tomentofis, floribus femineis lanatis. 
dcs. Jac/f. ic. pL rar. I. /. 36. 

amaran- 2. A. foHis ovatis, caulc ereao, fpicis fimplicibus. Gmel. 
thoides. WMb.%.t.->,. Loculi circulares. 

hybrida. 3. A. foliis ovatis, cauleereao, fpicis conglomcratis. Gmel. 

proftrata.'4. A. foliis obovatis , caulc fubdlvifo, floribus capitatis. 
Gmd. fi./ib. 3. ^. 4- /• 2. 

71, BOBARTIA. Cfl/. imbricatus* HrCor. gluma 2- 

valvi, fupera. 

indica. I. Bobartia. Fluckn, mant.t.1QO.f<.1. 

72» CORNUCOPIAE. i^uo/^rw iphyllum , in- 
^ * • fundibuliforme multi- 

florum» Cal. 2valvis* 
Cor. ivalvis. 

cuculla- I. C. fpica mutica cucullo crenato. Tet. gaz. t. 73. /. 5. 
tum. 

alopecu- 2. C fpica ariftata, cucullo liemifphaerico recepta. Mant^ 

roides. p. 29. Alopecuro praten/i valde ajfinis. 

aftifli- 3. C. panicula coaraata , culmo ereao duro. Walt. fior. 

mum. carol. p.^Ji^. 

peren- 4. C. panicula elongata difFufa : ramis trichotomis verticilla- 

nans. tis, culmis fubdecumbentibus. Walt.fior.carol.p.'^^* 

hyemale. 5. C. panicula diffufa verticillata, foliis teretiufculis, culmo 
ereao. Walt. flor. carol. p. 73. K4 73.SAC. 15^ TRIANDRIA DIGYNIA. Saccharum. 

73. SACCHARUM. Cal. 2va]vis, iflorus, bafila- 

nuginelonga cinaiis, (in- 
terdum o.) Cor. 2valvis. 
JMeclar. aphyllum , mi- 
nimum. 

fpontanc- !♦ S. foliis convolutis, paniculaetfufa: fpicis capillarfbus fim- 
iim. plicibus ; floribus remotis i-nvolucratis gcminatis , altero 

pedunculato. 5;//)/)/. p. 106. Mafif. p. i^^. RlHed. b. 
viaLah. 12. i. 46. 

officina- 2. S. floribus paniculatis, foliis pjanis. Flanck. pl.med.ic.^o. rum. Kavennae.3. S. panicula laxa: rachi lanata, floribus ariflatis. Spec. pl. 
p. 1481, Andropogon Ravennae. Morif. hift. pL ?. f.' 
8. /. 32. . -f J i^ :> 

Tenerif- 4. S. foliis fubulatis planis, floribus paniculatis muticis, in- 

fae. volucro pilofo nullo, calice villoliirimo. Suppl. p. 106, 

polyfta- 5. S. floribus paniculatis : fpicis filiformibus longiinmis fallt- 

<:hyon. giatis , flofculis remotiufculis. Swarts nov. pl. geiu et 

arundina- 6. S. paniculae confertae pedunculis divifis : flofculis ^eminis 
ceum. feflili pedicellatoque; corollis trivalvibuspolygamis. Koe- 

nig apud Refz. obf. bot. 4. p. 14. Jn fatii diJiinSitm a 
fequente ? 

lengalen- 7. S. paniculae confertae pedunculis divifis : flofculis geminis 
le. feflili pedicellatoque, corollis bivalvibus hermaphroditis. 

Koenig apud Retz. obf. bot. 5. p. 16. n. 27. 

iiflorum. g. S. panicula fecunda: calicibus imifloris geminatis extus la- 
natis. Forsk.fl. aeg. arab. p. 16. n. 50. 

,Thunber-9. S. panicnla fpicata: floribus diandris, culmi geniculis nu- 
g». dis , foliis convolutis. Thimb. apud Retz. obf. bot. 5. p. 

17. }i. 29. 

Kocnigii. 10. S. panicula fpicata : floribi^s diandris, culmi geniculisbar- 
batis, foliis planis, Koenig Naturf, 23./). 203. et Retz. 
obf. bot. p. 16. n. 28. An vere conjianterque difiinchim 
a fpicato ? 

fpicatum. 11. S. floribus fpicatis, foliis undatis. Cal. o. Cor.valvautra- 
que arifiata. Rheed. h, tfialab, 12, t. 62. an potitts difiin- 
iii geneiris ? 

12. S. TRIANDRrA DIGYNIA. Phalaris. 1,-3 

hirfutum. 12. S. fpica hirfuta: fpiculis geminis •, altera fefTUi, altera pe- 
dicellata. Forsk. fi. aeg. ar. p. 16. n. 51. 

74* PHALARIS. Ca/. ^plex, iflorus, uterqiie2val- 

vis, carinatus longitudme ae- 
qualis , corollam includens^ 
Nei^U 2phyllum. 

canarien- I. Ph. panicula fubovata fpiciformi : gUimis carinatis pilofis : 
fis. ne^lariis binis, Schreb, gram. t, 10. /. 2f.' Plenck, />/. 

med. /c. 41, - Jv. . .' 

minor. 2. Ph. panicula fpiciformi cylindrica: calicibuS carinatishudis, 
ncftario folitario. Retz. ohf. hot. ^. p. 8,- 

bolboia. 3. Ph. panicula cylindrica: glumis carinatis. 

nodola, 4. Ph. panicula oblonga, foliis ringentibus. Mant. p, 557. 

aquatica. 5. Ph. panieula fpiciformi ovato-oblonga; glumiscarinatisian- 
ceoiatis. Bafr. pl. rar. ic. joo. f. 1. 

phleoidcs. 6. Ph. panicula cylindvica Ipiciformi gl^bra paffim vivipara. 
F/or. dan. /. 531. , slo .: 

utricula- 7. Ph. panicula fpicata: petalis arifta articulata, vagina fuprc- 
ta. mi folii fpathiformi. Scop, del. infuhr. i. t. 12. 

alpina» 8- Ph. panicula fpicata cylindrica hirfuta ; glumis calicinis lan- 
ccolatis ariltatis carina ciliato - hirfatis.' Bafr.pl. rar. ic 
21. n. 2. ' ' ' * 

paradoxa. 9. Ph. panicula cylindrica: flofculis mucronatis^ neuti-is plu- 
rimis, infimis praemorfis. Linn.fil.dec,1'y. t,l^. Schrsh. 
gram, t. 12. 

arundina- 10. Ph. panicula oblonga ventricofa ampla. Flor, dan^ 259, 
cea. Leers fi. herh. t. 7. /. 3. 

erucaefor-il. Ph. panicula fecunda lineari, calicibus bif!oris. Gmel.ft, 
mis. fib. i, /. 29. 

zizanioi- 12. Ph. panicula fimpliciflima: floribus muricatis : altero fcfu- 
des. li. Mant. p, 183. 

oryzoi- 13. Ph. panicula effufa : glumarum carinis ciliatis, calice nul- 
des. lo. Schreb. gram. t. 22. utrtim Leerjiae fpecies y an di' 

JiinBi penitus generis ? 

afpera. 14. Ph. panicula fpicata tereti : calicibus obcordatis mucrona» 
tis. Retz. ohf.bQt.^.p. 14. 

K 5 15. Ph. 154 TRrANDRIA.DIGYNIA. Phalaris. 

femiverti- 15. Ph. paniculae ramis femiverticilJatis patentibus: fpicuhs 
cillata. mutici^ cijiatis, fpliis glabris. Forsk^ fl. aeg. arab.p.i^j. 

difticha. 16. Ph. panicula mutica ovata, fohis diftichis invohitis, cuhno 
ramolb repente. Fonk.fl, aeg, arab. p, 17. 

criftata. 17. Ph. paiiicula fjiiciformi oblonga: vah-a cahcina utrinqu» 
., erifta cahce duplo longiore. Fonk. fl. aeg. arab. p. 17. 

velutina. Ig, Ph, (picis. altei*nis fihformibus, cuhno foliisque villofifli* 
mis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 17. 

dentata. 19. Ph. fpica cyhndrica: glumis muticis carinatis, carina den- 
tata dehtibus apice globofis. Suppl. p. 106. 

hifpida. 20. Ph. fpicis digitatis: glumis fcabris, fohis ovatis» thiinb. 
'fl. )ap. p. 44. 

fetacea. 21. Ph. fpicata : fpicuhs folifcariis; involucris fetaccis florc fef- 
quilorigioribus. Forsk. /7. aeg. arab. p, 17. 

vaginiflo- 22. Ph, culmis repentibus , fpiciseapitatisfefrilibusaxillaribus: 
ra. calice inacquali corolla' anguftiori. Forsk, fl. aeg, arah. 

p. 18. Vix hiijiis generis. 

muricata, 23. Ph. fpica cylindrica: floi^ibus geminatis, calicc fruftifero 
aculeato. Forsk. fl. aeg. arab. p. 202. 

carolinia- 24. Fh. panicula fpicata ovata, pctalis ariftatis, calicibus ftria* 
na. tis. Walt, flor, carol, p. 74. 

SYNTHERISMA. Oz/. iflorus, svalvis : valvis pla- 
, nis: exterioremajorecoroll. 

2valvem aequalemlateribus 
fubamplexante. 

praecox, I. S. culmo decumbente, fpica compofita: fpiculis fecundisi 
dentibus bifloris. fValt.fior. carol. p. 76. 

feroti- 2. S. cuhno decumbentc, fpica compofita : fpiculis fecundis i 
iiium. dentibus trifloris. Walt.fior. carol. p. 76. 

viilofum, 3. S. culmo erefto , panicula terminali: fpiculisfccundisj den- 
tibus bifloris. Walt.fior^ carohp. 77. 75. PAS- TRIANDRIA DIG^^NIA. rafpalum. 155 

75^ PASPALUM,' Qir/. ^yialvis, orbiculatus. Co7\ 

ejusdem magnitudinis. Sti^- 
mata penicilliformia. 

difrc£lum. I. P. fpicis alternis : rhachi incmbranacea ; floribus alternis 
apice pilofis. Pluckn. mant. t. 3^0./. 2. 

fcrobicu- 2. P. fpicis alternis : rhachi membranacea, floribusr alternisi 
iatum, caiicibus muitinerviis fcrobitulatis. Mant. p, 29. 

viilofum. 3. P. ipicis alternis fecundis : rhachi hirfita, floribus duplict 
ordine altcrnis fecundis. Thiinlf. fi. jqp. p. ^^, 

hirfutum. 4. P. fpicis alternis fubbinis: rhachi membranacea, calicibus 
multinerviis laevibus, foiiis pedicellisque hiriutis. Retz. 
-obf. bot, 2. p. 7. 

<liftichon. 5. P. fpicis duabus : altera fefnii; floribus ^cuminatis. 

conjuga- 6. P. fpicis duabus horizontalibus eonjugatis: fpiculis ovatis, 
tum. culmo eredio, foiiis involutis. Bcrg..aB. helv.']. t. %. 

%'agina- 7, P. fpicis duabus: fpiculis bifariis acuminatis, culmo ramo- 
tum. fo genicuiato : gcniculis vaginatis. Swfu-ts nov, pl. gen. 

etjp. p. 21. 

lorigiflo- g. P. fpica gemina : flofculis ovali - oblongis. Koenig aptid 
rum. Retz, ovf. hot. 4. p- l^> 

fiiiforme. 9. P. fpica fubfoiitaria lincari fecunda : fpiculis alternis ovatis 
compreffis , cuimo foiiisque filiformibus. Swarts nov. pl. 
gen. etfp. p, 22. 

decum- 10. P. fpica iinica fecunda : pedunculis longiflimis, fpiculis al- 
bens. tcrnis orbiculato-acuminatis glabris, culmoprocumbente, 

SiParts nov.pl. gen. et fp. p. 22. 

orbicula- II. P. ipicis aiternis : rhachi mcmbranacea, floribus bifariam 
re. fecundis orbiculatis iaevibus. Forft.Ji. aiifir, p. 7. 

panicula- 12. P. fjiicis paniculatis verticiilato - aggrcgatis. Sloan, hi(}, 
tum. jam. I. t. 72. /. 2. 

virgatum. 13. P. ipiculis paniculatis alternis bafi villofis: floribus gemi- 
nis, Sloan. hifi.jam. i. /. 69./. 2. 

merabi-a- 14, P. culmo raniofo procumbente, fpica compofita laevi: fpi' 
naceum. cuiis fccundis alternis diltichis. Walt.fior, carol.p.']^, 

praecox. I5. P. fpica compofita : fpiculis alternis trifariam pofitis; mc- 
diis leflrilibus. Walt.Jior, carol. p. y^, 

76. PA- 1^6 TRIANDRIA DIGYNIA. Panicum. 

76. PANICUM. Cal. 2valvis , iflorus : flofculo alt 

tero hermaphrodito , altero 
mafculo vel neutro. 

* fpicata. 

polyfta- I., P. fpicis terctibus: involucellis unifloris fafciculato • fetofis, 
chyon. culmis ereftis, fuperne ramohs. Maut, p. 322. Rtitnpf 

• amb. 6. t. 7. /. 2. B. 

fericetim, 94. P. fpica tereti : involucris fctaceis villofis unifloris flofcu- 
los aequantibus, foliis planis. Ait, hort. Kew. \.p. 88« 

vcrticiIla-2. P. fpica tereti : involucellisuniflorisbifetis, retrorfum fcabris. 
tum. Ctirt.fioy. Lond. t. 260. 

lielvolum, 3. P. fpicatereti: involuceilis unifloris fafciculato - fetofis , fe- 
minibfls nervofis.^ Suppl.p. lorj. nonne idemciiniglauco? 

glaucum, 4. P. fpica tereti : involuccllis unifloris fafciculato-pilofis. 
Schreb. gram. t. 2^. Gaertn. de fruEt. etfevi. cent, l.t.l. 

f' 3- 
viride. 5. P. fpica tercti : involu.cellis unifloris trifetisinermibus. Curt. 
jior* Lond. t. 262. 
/3) Panicum rubinatum. Villars pl. Delph. 2. p. 64. 

90. P. fpica tereti: involucris fetaceis bafi ciliatis fafcfculatis 
unifloris , flofculo quadruplo longioribus. JValt. fior. 
carol. /?. 72. 

P. fpica tercte : involucellis unifloris retrorfum aculeatis, 
"For sk.fi. aeg. arab, p. 20. 

P. culmo raiDofifliimo dichotomo, fpicis' hirfutis : fpiculis 
geminatis feffilibus. Forsk. fl. aeg.arab,p. 20. an diJUn- 
ilum a dichotomo ? 

8. P. fpicis remotis: flofculis fecundis, rhacheos dentibus feti- 
geris. Bladh. apud Retz. ohj. bot. 4. p. 15. 

P. culmo foliofo compreffo, fpiculis rcmotis fcfl"ilibus ap- 
preflls fecundis paucifloris. Koenig apud Retz. obf. bot. 
4. p. 15. 

P. fpica fimplicinuda: pedicellis geminis, culmo adfcen- 
dcnte bafi ramofo. Koenig apud Retz. ohf. bot. 3. p. 9, 
an vere diJiinBum a congiomerato ? 

P. fpica fimplicicernua: fetis brevibus, pedunculohirfuto. 
RQtb' fl. genn, l,p. 27, an mera varietas? 

12. P. alopeca- 
roides. 


90. 


adhae- 
rens. 


6, 


divifum. 


7- 


fetige- 
rum. 


8.1 


flavidum. 


9- 


indicnm. 


10. 


germani- 
cum. ' 


II. TKIANDRIA DIGYNIA. Paniciim. 157. 

jtalicum. 12. P. fpica compofita : fpiculis glomeratis fetis immixtis, pe- 
dunculis hirfiitis. Rnmpf amb. 5. t. 75. /. 2. 

hrrtelkim. 13. P. fpica compofita: fpiculis adprcffis alternis; calicibns ge- 
uiinis : valvulis omnibus ariitatis , extinia longiffima, 
■ Ardnin.fpec. 2. /. 4* ^ 

compofi- 14. P. fpica compofita: fpiculis linearibus fecundis; flofculis^ 
tum. geminis remotis, calicibus ariftatis. 

oryzi- 95^. P. fpica cbmpofita nutante : ■ fpiculis fecundis ariftatis; 
num. rhachi trigona. Ardiiw. fpec. 2. t. ^^. 

pihfe- 86. P. fpiculis linearibus fecundis pilofis rainutim ariftatis. 
x'um. Koenig Natiof. 23. p. 205. 

clatius. 15. P, fpica compofita: fpiculis oblongis fparfis adpreffis: flof- 
ciilis confertis; caHcibus mucrcmato-ariliatis. Snppl.p. 107, 

anoma- 91, P. fpica compofita, fpiculis fecundis horizontalibus, cul- 
lum. mo decumbente. Walt. flor. caroL p. ^2. 

fetofum, 16. P. fpica compofita: fpiculis paniculato-fafciculatis, fetis 
flolcuhs immiftis longiffimis, pedunculis fubglabris. Swarts 
nov. pl, gen. etfp. p. 22. 

ccnglo- 17. P. fpica fecunda fubovata : flofculis obtufis. MiW/. />. 324» 
meratum, Mant. p. 184- Panicum indicum. Syfi. nat. XII. 3. p. yi. 

Aira indica. 

colonum, 18. P. fpicis alternis fecundis muticis ovatis fcabris, rhachi te- 
retiufcula. Ehret ic. pl. t. 3. /. 3. 

muticum. 19,. P, fpicis alternis fecundis : fpiculis remotis geminatis mu- 
ticis, altera pediceilata, rhachi trigona flexuofa. Forsk, 
fl. aeg. arab. p. 20. Colono affine, 

Cruscor» 20. P. fpicis alternis fccundis : fpiculis fubdivifis: glumis fub- 
vi, ariltatis hifpidis, rhachi trigona. 

Crusgalli. P, fpicis alternis conjugatisque: fpiculis fubdivifis; glumis 
ariltatishifpidis, rhachi quinquangulari. FLor. dan. t. 852. 

tumidum, 87. P- fpiculis turgidis culmo repentc. Koenig Naturf. 23, 
p. 205, 

ftagni- 21. P. fpicis alternis fecundis: calicibus bifloris ariftatis hifpi- 
num, dis. Koenig aptid Retz. ohf bot. 5. p, 17. 

/3) Panicum piftum. Koenig Natnrf. 23. p. 204, 

liilpidum. 22- P. fpicis alternis fubdivifis fecunc^is: floribus gcminatis al- 
ternis fecundis hifpidis, Forfi. fl. aufir. p, 7. 

23. P. isa TRIANDRIA DIGYNIA. Panicum. tctrafti- 23. P. fpicis alternis fecundis quadrifariam imbricatis : flofcii* 

''chon. lis lecundis villofis muticis hinc planis inde gibbis. Forsk, 

fl. aeg. p, 19. 
/• 

brizoides. 24. P. fpicis alternis feflilibus fecundis adprefHs oblongis, cul- 

mo fiibcrefto. Mant. p. 184. P/uckn. alm. t. lyi./. I. 

yS) Koenig Naturf. 2^. p. 206. 

lanceola» 2$. P. fpicis alternis: calicum valva extima ciliata ariftata , fo- 
tum, liis lanccolatift Koenig apud Retz. ohj. hot. 5;. p. 17. 

fluitans. 26. P. fpicis altcrnis fefTiIibus interft-tiis duplo longioribus : 
flofculis altemis feftilibus imbncatis fccundis, culmo dc- 
cumbente. Koenig apud Reti. obf. hot. 3. /). 8- 

gemina- 2J, P. fpicis alternis linearibus apprcflis : fpicnlis bifariam im- 
tum. bricatis muticis bifloris, altero flolculo mafculo, Forsk. 

f/.aeg.p.lS. 

longiflo- 28."; P- fpica gemina: flofculis ovali-oblongis. Koenig opud 
rum. Retz. ohf. bot. i\. p. 15. 

drftachy- 29. P. fpicis geminis fecundis laevibus, Mant. p. 183. Spicae 
on. interdum tres. 

fquarro- 30. P. fpicis geminishorizontalibus: involucrisfquarrofis, cul- 
fum. mis decumbentibus. Koenig apud Retz. ohj, bot, i\. p.ii^. 

5. /. I. an idem cum cenchro muricato? 

hifpidu- 31. P. Ipicis binatis ternatisque ere£lis ; calicibus hifpidis bia- 
lum. riltatis. Koenig apud Retz. obf. bot. 5. /^. 1 8. 

iimbro- 32. P. fpicis fubquaternis remotis : flofculis gcminis inaequali- 
fum. - tcr pedicellatis , culmo repente flaccido. Koenig apud 

Retz. obf. bot. 4. p. 16. 

Burrnan- 33. P fpicis fubquaternis remotis fccundis fimplicibus, florum 
ni, glumis binis exterioribus ariftatis. Burm. ft. ind. t. I2. 

/. I. an vere diJlinBum ah hirteUo ? 

ciliare. 34. P. fpicis fubdigitatis approximatis ereflis lincaribus , rha- 
chi rtexuola, dentibus bifloris, calicibus ciliatis. Wenncr- 
herg apud Retz» obj. hot. 4. p. 16. Koenig Naturf. 23. 
p. 207. 

3^ P. /In diflhtila fpecies PanicHiH viMncaiim et apprejpum culmo ramofo , antheris purpH- 
reis .? Forsk, fi. aeg. arab, p. iQ. an hoc an idm cnm cotorato .«* TRfANDRIA DIGYNIA. Panicum. 159 

acgyptia- 3^« P- fpicis fubdigitatis linearibus : rhacbi membranacea fle- 
•cum. xuola, flofculis altcrnis geminis pedicellatis. Retz. obf. 

bot, 3. p. 8. 

filifornie. 36» P. fpicis fnbdigitatisapproximatisercclislinearibus: rhacbi 
flexuola; dentibus bifloris altero fcflili. Jacq. obj. bot. 
3. t. 70. - 

fanguina- 37. P. fpicis digitatis bafi intcriore nodofis: flofculis geminis 
Je. muticis, vaginis foliorum punclatis. Flor. dan. t. 388« 

Schreb. gravi. /.16. 

da^lylen, 38. P- fpicis digitatis patentibus bafi interiore villofis: floribus 
folitariis, farmentis repentibus. Regnaiilt bot, t, 14. 

linearc. 39. P. fpicis"digitatis fubquaternis linearibus : flofcuh'sfoIitariis 
fecundis muticis, Sloan, hiji. jam. i, t. 70. /. 3. 

compref- 40. P. fpicis digitatis fecundis compreflis : fpicuh"s foHtariis bi- 
lum. fariam imbricatis bifloris; Aofculo altero mafcuio. Forsk. 

fl. aeg. arab. p. 18. iitnnn ctim gemimuo , turgido y te- 
trafticbo, groffario , polygamo, divifo , ifchaemoide , an- 
tidoto ? qiiorfum fpeSiat at-iginofum Koenigii ? hujus , ati 
alterutrius fequentis generis fpecies ? 

pilofufli. 41. P. fjiicis paniculatis alternis fccundis: fpiculis geminis acu- 
minatis iaevibus; altera minore, rhachi compreffa pilofa, 
culmo divaricato genicufato. Swarts nov. pl. gen. etfp. 
p. 22. 

molle. 42, P. fpicis paniculatis alternis fecundis patentibus: fpiculis 
approximatis pcdiceliatis fecundis muticis. Swarts nov, 
pi. gen. etfp. p. 22. 

fafcicula- 43. P. fpicis paniculatis alternis erc£Iis fubfafligiatis : fpiculis 
tum. fecundis fubrotundis. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 22. 

carthagi- 44. P. fpicis paniculatis foliis brevioribus : fpiculis fecundis 
ncnie. ovatis acutis, culmo prollrato geniculato ramofiflimo, va" 

ginis pubefcentibus. Svoarts nov. pL gen, etfp.p, 22. 

** Panicu/ata, 

ncmoro- 45. P. panicula fimplici : ramis diftantibus ereflis, floribus rc- 

fum. motis fparfis ovatis acuminatis, culmo decumbente geni- 

culato, vaginis pilofis. Stoarts nov. pl, gen, etfp.p. 22. 

acumina* 46. P. paniculis fimplicibus foiiis brevioribus : ramis capillari- 
tum. bus dilfufis; fpiculis remotis obovatis, culmo decumbente 

geniculato ramofo, foliis ereitis vaginisque villofis. Swarts" 
nov,pl, gen, et fp. p. 23. 

47- P. i6o . TRIANDRIA DIGYNIA. Panicum. 

rigens. 47. P. paniciila fimplici ri^ida patente , culmo ramofo dccum- 
bente, foliis horizontalibus fcabris. Swarts nov.pL ^en 
effp.p.23. * 

fufcum. 48. P- panicula fimplici: ramis ereais, flofciilis fecundis ge-. 
minis: altero brevius pedicellato, culmo crefto fubdivifo, 
foliis lato-ianccolatis. Sivarts nov.pl. gen. etfp. p. 23./ 

laxum, 49. P. panicula fimplici nutante: ramis capillanbus, fpiculis 
approximatis: alternis appreflis , culmo fimplici filiFormi 
flaccido, foliis lineari-lanceolatis. Swarts nov. pl. gen. 
etfp. p. 23. 

fiavef- 50, P. panicula fjmplici ereaaftriaa: ramisfubfafiigiatis; infi- 

cens. mis oppofitis, fpiculis approxMnatis fecundis: pedicellis 

bifloris. Swarti nov. gen. etfp. pl. p. 23. 

dicboto- 51. P. panicula fimplici, culmo ramofo dichotomo. 
mum. 

diffufum. 52. P. panicula fimpliciufcula capillari patente : fpiculis diftan- 
tibiis, culmo decumbente fimplici, fuliis linearibus collo 
pilolis. Swarts nov.pl. gen. etfp. p. 2"^. 

oryzoi- 53. P, panicula fubfimplici': ramis ereifis , flofculis remotiuf- 
des. culis ovatis acutis, culmo erecto indivifo, foliis bafi ro- 

tundatis , vaginis laevibus. Swa>ts nov. pl. gen. et fp. 
p. 23. 

ramofum, 5:4. P. paniculn ramis fimplicibusr floribus fubternis j inferio- 
relubfelfili, culmo ramofo. Mant. p. 2^. 

groffari- 55. P. panicula ramis fimplicibus: floribus geminis; pedicel- 
um. lo altero breviffimo, altero longicudine floris. Burm. fi. 

ind. t. \i.f. r. 

latifoli- %(>. P. panicula racemis lateralibus Cmplicibus , foliis ovato- 
• um. lanccolatis collo pilofis. MorJf. hi(i. pL 3. /. 5. /'. 3. 

turgidum. 57. P. paniculae fpiculis obefis bifloris polygamis, foboruni 
vaginis longis ad dichotomias ventricufis, caule fruticolo. 
Forsk. fl. aeg. arab. p. I g. 

cimici- 58. P. panicula umbellata : racemis fubquatcrnis , gluma cali- 
num. cina altera ciliata. Mant. p. 1S4. Milium cimicinum. ' 

ariftatum, 59. P. culmo repente radicante, paniculae ramis indivifis, flof- 

culis binis feifilibus ariftatis. fVennerberg apud Retz. obf, 

hot. 4. p. 17. 

colora- 60. P. panicula patente: ftaminibus piftillisque coloratis, cul- 
tuin» mo ramofo. Mant.p. 30. Jacq.pl. rar. ic. 1. 1, 58. 

6i. P, TRIANDRIA DIGYNIA. Panlcum. i6i 

fUstuo- 6l. P. panicula captllari patcnte: pedunculis flexuefis, calici- 
ium. bus ovatis , geniculorum barba refiexa. Koenig aptid 

Retz. ohf. bot^ 3- f. 9« 

capillare. 62. P. panicuia capillari ere£la patente , pedunculis firiclis ^H' 
liorum vaginis hirtiflimis. Kniph. bot. orig. cent. 12. ft.y 2» 

]paten$. 63. P. panicula oblonga flexuofa capillari patente: calicibus 
bifloris, foliis lincari • lanceolatis> culmo radicante. Biirttt. 
fl. ind. t. 10. f. 3. 

murtca- 64. P. panicula patente: floribus folitariis muricatis, culmo 
tum, radicante adfcendente. Ifofw/g^ o/)WjRe;z. 0/^1^(5/. 4,^.18. 

notatum. 65", P. panicula patente : axillis notatis, foliis lanceolatis cilia- 
tis. Wennerb. apiid Reiz. obf. bot. 4. p. i^. 

remotum. 66. P. paniculac ramis triquetris: flofculis fubgeminatis; al- 
tero pedicellato , culmo ramofo tetragono - comprsflb, 
Koenig apud Retz. obf. bat. 4. /7. 17. 

antido- 67. P. panicula nutante: calicibus bifloris polygamis acutis, 
ton. • culino ereflo ratnofifllmo. Koenig apiid Retz. obf, bot. 4. 

p. 17. 

miliace- 68» P. panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis 
um. mucronatis nervofis. Regn. bot. t. 381. 

^) Morif hip. pl. 3. t. 5./. 2. 

repens. 69. P. panicula virgata; foliis divaricatis. 

virgatum. 70. P. panicula virgata, glumis acuminatis laevibus: cxtim» 

dehifcente, 

curvatum.71. P. panicula racemofa, glumis curvatis obtufis nervofis. 

divarica- 72. P. paniculis brevibus muticis: pedicellis bifloris j altcro 
tum. breviore, culmo ramofiffimo divaricatiffimo. 

ttigonum.73, P. panicula erei^Ia: pedunculis bifloris , calicibus obtufis 
hilpidis unifloris, feminibus trigonis. Koenig apud Retz» 
obf. bot. 3. p. 9. 

ifchae- 74. P. panicula ere£la rara contrafta : calicibus bifloris polyga- 
moides. misacutis, culmo (implici , foliis diltichis rigidis. Koenig 

apiid Retz. obf. bot. 4. p. 17. et Naturf. 23./). 209. 

clandcfti- 75. P. racemis occultatis intra foliorum vaginas, Sloan» hiji. 
num. jam, i. t. 8o, 

pallens. 76. P. panicula compofita ovata : ramis confertis cre£Iis , {pieu- 

lis ovatis fubulatis, culmo fubdivifo geniculato, vaginis 

coUo margineciue ciliatis, Swarts nov^pl. gen.etfp.p. 23. 

L 77. P. ,5a TRIANDRIA DIGYNIA. Pahicum. 

lunatuni. 77. P- panicula compofita ercfta glabra: fpiculis ovatis, culmo 
ramofo, foliis pubelcentibus, vaginis lanuginofis. Swarts 
nov. pl. gen. etfp. p. 24. 

arundina- 78. P- panicula compofita patentc : ramis ramulisque flriftis 
ceum. papillaribus, fpiculis lubrotundis, culmo fubdivifo geni- 

culato , foliis rigidis. Stvarts nov. pl. gen. et fp. p. 24. 

polyga- 79. P. panicula compofita capillari patcntej flofculis polyga- 

mum. mis, culmi articulis hiriutis. Swarts nov. pl. gen. et fp, 

p. 24. 

glutino- 8o- P- panicula compofita patente : ramis flexuofis ; fpiculis- 

fum. pecliccUatis diitantibus giutinofis, culmo ere£fo fimpiici» 

Sloan. htji.jav/. I. /• 71. /. 3. 

brevifoli- 81. P' panicula ramofiflTuna patente: ramis ramulisque fubdir 
um. vifis capillaribus, culmo declin^to geniculato, foliis gla- 

berrimis : vaginis longitudinaliter ciliatis. Sloan. hiJLjuta» 

1. t. 72. f. i 
arboref- 82. P- paniculatum ramofiffimum procumbens, foliis ovato-ob- 
cens. longis acuminatis, fpiculis fubglobofis. Koenig Naturf, 

23. V- 208. 
radicans. 83. P» paniculatum, culmo ramofo radicante, foliorum bafi 

vaginisquc Jongitudinalitcr ciliatis. JVennerb. aptid Refz. 

obf bot. 4. p. 18. 
caffro- 84. P' panicula verticillatim ramofa, corollis nullis, ncffariis 
rum. villofo-laceris. Retz. obf. bot. 2, p.^J. 

maxi- 85. P. panicula terminali ereaa longa ; racemis latcralibus pa- 
mura. tentibus verticillati» alternisque , culmo ereao fimplici 

compreffo glabro. Jacq. coUeSi. l.p. 76. 
palmae- 88. P- foliis fulcatis , culmo ere£lo. Koenig Naturf 23. 
folium. p. 208. 

fugax. 89. P. culmo decumbente , paniculis celerrimc marcidis. KoC' 

nig Naturf. 23. p. 209. 

fpecio- 92. P. panicula elon^ata ere£la geniculata : ramis verticillati* 
lum. fimplicibusbrevibusi fioribus folitariis fubfeffilibus. fVa/t, 

fior. carol. p. 73- 
nudum. 93. P. culmo geniculato ereao nudo, floribus folitariis rcmo- 
tis verticiilatis; pedunculis longiflimis» JValt. fior^ ca- 
rol, p. 73. , /«• TRIANDRIA DIGYNIA. Chloris. 163 

*** trihtii incertae. 

falcatum. 96. P. latifolium , foliis lyratis. Auhl. pl. gii), 

macula- 97. P. fcapdens , caule arundinaceo. Aubl. pl, guj» 
tuui. 

CHLORIS. Cal, Gluma communis svalvis, 2flora, 
flofculis apetalis ariftatis. 
oP'- Cal. Gluma ivalvis. 
?♦ feflilis. Cal. Gluma 2valvis. 

cruciata, I. Chl. fpicis fubquaternis cruciatis: flofculis acuminatis. SyJ}» 
nat. XII. 3. /). 91. «. 15. Agroltis cruciata. Sloan, />;/?. 
)am. I. /. 69. /. I. 

ciliata. 2. Chl. fpicis di^itatis fubquinis : glumfs margine ciliatis. 
Svoarts nov.pl. gen. etfp. p. 25. 

pctraea» 3. Chl. fpicis quaternis ftriftis ereftiiifculis : ipiculis confcrtis 
glabris muticis, culmo comprelTo. Swarts nov.pl. gen. 
etfp. p. 25. 

polyda* 4. Chl. fpicis plurimis fitfciculatis laxis: glumis margine ciliato- 
^yla. villofis. Syji, nat. XII, 3. p. 669. n. ig. Andropogon 

polydaftylon. Sloan. hifi. jam, i. t. 6^. f. 2. 

radiata. 5. Chl. fpicis plurimis fafciculatis ere£liufculis ' flofculis fubu- 
latis glabris. Syji. nat. XII. 3. pi 669. ». 17. Andropo» 
gon fafciculatum. Sloane hiji, )am. i. /. 69. /. 2. 
/8) Agrollis radiata. SyJ}. nat. XII. 2. p. 91. «. I4. Skan. hifi, 
^am. I. /. 68./. 3. 

II45, ANDROPOGON. F/ora polygami. CaL 

Gluma iflora. Cor* 
Gluma bafi ariflata. 
4» &m. I. 

caricofus. I. A. fpica folitaria imbrfcata , feminibus hirfutis, ariftis nu- 
dis contortis. Rumpf amh. f. /. 7. / 2. A. 

contor* 2' A. fpica folitaria: flofculis hinc mafculis muticis, inde fe* 
tus. mineis longiffimis unito contortoque ariftatis. Suppl. p, 

432. Mortf. hiji.pl. l.t. i\. f. ult. 

«rinitus. 9. A. fpica folitaria hirfutat ariftis nudis gcniculatis longiffi- 
mis. Tbunh.fl.jap. p. 40. 

L S 4* -A* i64 

divarica- 
tus. 

ferratus. brcvifo- 
lius. 

cliilachy- 
os. 

binatus. ramofus. annula- 
tus. 

bafbatus, muticus, 12 13- ifchae- 
mum. 

incurva- 
tus. Bladhii. IJ provm- 
cialis. 

Schoen- 
anthus. 

virgini- 
cus. TRIANDRIA DIGYNIA. Andropogon. 

4. A. fpica oblonga: fioribus lanatis remotis divaricatis; arift» 
flexuofa nuda. 

e. A. Tpica fimplici imbricata: feriebus binis florum ariflatij 
feflrlium, binis muticis pedicellatoram, calicibus unival- 
vibus. /Koenig aptid Retz. ohf. bot, 5. p. 21. 

6. A. fpicis iatcralibus fclitariis : flofculis alternis remotis , cul- 

mo genicuiato comprefTo. Sivarti nov.pl. gen. etfp.p. 26. 

7. A. fpicis binis terminalibus , culmo indivifo. Ger,fl.prov. 

/.3. /.2: 

8. A. fpicis gcminis lanacis: calicuui valva altera aeuminata, 

altcra tixmcata tridentata, petalo majore ^h[\.^to..Koenig 
apud Retz. obf bot. 5. />. 21« 

9. A. fpicis terminalibus conjugatJs : Ipiculis geminisi mafcula 

mutica pcdicellata, culmo lamoio. Forsk.fi. aeg. arab, 
p. 173. 

10. A. fpicis ad apicem culmi confertis alternis : floribus ap- 

preflTis' geminatis ; mafculo mutico pedicellato , culmo erc- 
£to rauiofb. Forsk.fi. aeg. arab. p. 173. 

11. A. fpicis digitatis, calicibus periiftentibus, corollis cilia- 
tis. Mant. p. 302. 588« 
A. fpicis digitatis fubternis : flofculis altcrnis feiTiIibus mu- 

ticis. 

A. fpicis digitatis plurimis : flofculis feflllibus ariftato mu- 
ticoque \ pediceliis lanatis. Jacq. fi. auftr. 4. t. 384- 
Schreb.gram. /.33. 

14. A. fpicis filiformibus fubdigitatis: floribus geminatis; fe- 
mineo pedicellato ariitato, mafculo fcfllli mutico, calici- 
bus univalvibus. Koenig apiid Retz. obf. bot. 5. />. 2i. i 

A. fpicis fubottonis: flofcuio hermaphrodito fcflili ariitatoi 
neutro pedunculato ciliato mutico. Bladh. apud Reti. 
obf.bot. 2.p. 27.- 

16. A. fpicis fafciculatis iaevibus : flofculis alternis fubfcflTilibus 
fecundis ariitatis, Retz. obf, bot. 3. f». 43- 

17. A. paniculae fpicis conjugatis ovato-oblongis, rhachi pu- 
befcente, flofculis lefllhbus; arilta tortuoia, Rumpf amb. 
5. /. 72- 

l8» A. paniculae fpicis conjugatis: pedunculisfimplicibus, rha- 
chilanata, flofcuhs muticis: mafculo tabefcente. Sloan» 

bift-jam. I. /.68./. 2, 

19. A. TRIANJ)RIA pIGmA. Andropogan. 165 10. A. paniculae fyicis eonjugatis : pedunculis ramonfnmis, 
rhachi lanata , flofculis arilta caduca : mafculo tabelccnte. 
S/oa7i. hiji. jam. i, t. IS' 

20. A. paniculae fpicis conjugatis : calicibus hiffutis. P/uckn. 
' «/»/♦/. 92. /. I. 

21. A. paniculae fpicis folitariis : peduncuHs elongatis fubfafti- 
giatis, rhachi lanata, floiculis arilktis, Sn>ar(s nov. pU 
gen. et fp. p. 26. 

22. A. paniculae ramis fimpHcibus : fiofculis gcminis; herma-. 
phrodito ariftato feflili, altero mutico pediccllato tabef- 
cente , rhachi pedicellisque lanatis. Stpartf nov. pL gen. 
etfp. p. 26. 

s. 23. A. panicula foHacea : involucellis calicibusque bifloris , fio- 
rum feflilium calicibus trivalvibus, pedicellatarum bival- 
vibus. Koenig apud Retz. ohf. bot. ^, p. 20. 

- 24. A. pahicula contratla ere£la: pedunculis trifloris : flofculi» 

maicuhs binis pedicellatis acuminatis, feminco ieiTili arir 
ftato. Rumpfauib. 6. /. 5. /. i. 

- 25". A. panicula contra£la: fpicis verticillatis ; calicibus muticis 

muricatis. Koenig apud Retz. ohf. hot. 3. p. 43. 
)- 26. A. panicula conferta : glumis fubulatis fcabris. -SV//)/'/.^ 

t' 43 3» 
s, 27. A. paniculae pedunculis {implicifiimis trifloris : flofculo 

hcrmaphrodito feffili ariftato ciliato bafi barbato. Bauh., 

th. bot. p. 149. ic. 

28. A. panicula nutante: ariftis tortuofis laevibus, glumis ca- 
licinis hirfutis. . 

29. A. panicula cernua : c»lice cxtcriore multifloro cihato; 
arillis contortis pilofis. Thunberg fl.jap. p. ^O. 

30. A. panicula laxa: flofculo altero feffih, altero pediccllato : 
pedicellis hirfutis. Thunb. fl.jap. p. t\l. 

31. A.paniculapatula villofa: arifta tortili nudaj pedicellisin- 
craffatis. Vmnb. fl. jap. p. j^l* 

32. A. panicula fparfa : brafteiscymbifcrmibus, floribus trans» 
vevfis ariftatis ternis. Mant. p. 302. 

33. A. panicula laxa : rhachi lanata ; flofculo;[utroquc arift» 
flexuofa. Sloan. hji. jam. i. /. 70. / l. I>3 34. A. I66 TRIANDRIA DIGYNIA. Pbleiim. 

infularis. 34. A. panicula laxa glabra : flofculis geminfs mutTcis ; if>edi- 
cello altcro breviore, calicibus lanatis. Rottb. aB. litter. 
Hafn. I. t. \,f. 2. Panicum lanatum. An hiijus aut mi- 
lii fpecies ? 

Nardus. 3^. A. panicuhe ramis fupradecompofitis proliferis. Rumpf 
amb, 4. t. 61 

proflra- 36. A. pedunculis umbellato-quinqueflorisccaHcuIatis : flofcu- 
tus. lo hermaphrodito ariflato. Matit. p. 304. 

wndatus. 37. A. panicula erefta ramofa : fpicis alternis fubtcrnis; flofcu- 
lis ternis, mafculo inferiore feriore. Jatq.coUeSi.l.p.219, 

afcr. 38. A. fpicis fubternis terminalibus : flofculis omnibus arifta- 

tis. Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and, Nub. 5. app. />, 47. ic, 
an hujus generis? 

77» PHLEUM. Ca/. svalvis, feflilis, linearis, trun- 

cacus : apice bicufpidato. Cor, 
inclufa. 

pratenfc. I. Phl. fpica cylfndrica longiflima ciliata , culmo crcclo. 
Schreb. gram. t. 14. 

nodoliira, 2. Phl. fpica cylindrica, culmo adfcendente, foliis obliquis, 
radice bulbofa. Flor, dan. t. 380. Gaertn. de fruh. et 
fem.pl, cent. I. /. l.f. i. 

alpinum. 3. Phl. fpica ovato - c) lindrica. Flor, dan. t. 21^. 

arenari- 4. Phl. fpica ovata ciliata, culmo ramofo. Fluckn, alm.t.^r, 
um. /.8. 

fchoenoi- 5. Phl. fpicis ovatis obvolutis , foliis brcviflimis mucronatis 
des.' amplexicaulibus; an idem ciim anthoxantho aculeato ? 

Bellardi. 9. Phl. fpica fubovata : glumis ciliatis , culmo geniculato. Bel* 
lard. ap. Vitmann furn. plant, i.p, 176. 

Gerardi. 10. Phl. fpica fubrotunda : glumis ciliatis , caule fimplici, fo- 
liorum vaginis ventricofis. AQion, flor, pedem, 

tiride. II. Phl. fpica cyiindrica laevi, culmoercfto. AUion.flor.pedem. 

Michelii. I2. Phl. fpicis cylindricis paniculatis hirfutis : cilicibus lance- 
olatis. Barr. ic. 21. f. 2. 

alopeai- 6. Phl, fpicis cylindricis folitariis: glumis fubvillofis, culmo 
roidcs. adlcendente. Pill. et Mitterp. it, ftavon, p. 147. t. 16. 

- ~ An difiinBa hujus generis fpecies ? 

7. Phl. .TRIANDRIA DIGYNIA. Alopecurus, 167 

afperum. 7. Pbl. panlcula ereaa fpicata denia glabra: glumis mucrona- 

tis dorXo fubferratis. Jacq. colleB. l.p. IIO. 
panicula- g. Pbl. panicula cylindrica fpicaeformi : gluniis nudis, cubno 
tum. fubramofo. Hudf. flor. angl. 26. 

78, ALOPECURUS. Cal 2valvis. Cor. ivalvis. 

DJedar. o. 

indicus. I. A. fpica tereti : involucenis fotaceis fafciculatis bifloris,. pc", 

dunculis villofis. Plucku. aht. t: 92. /. 5. 
bulbofus. 2. A. culmo creao, fpica cylindrica, radice bulbofa. ^^ ^a).^ 

fyn. angl. 3. /. 20. /i 2. ' • - - 

yS) Aiopecurus fericeus. Gaertn. de fruSl. etfem. cent. I. /. I. . 

/2. 
pratcnfis. 3. A. culmo fpicato crcao : glumis villofis, corollis muticis. 

Schreb. gram. t. 19. /. I. 
agreftis. 4. A. culmo fpicato erefto: glumis lacvibus. F/. dan. t.d^J, 

Scbreb, graffi. t. 19. /. 2. • 

ciliatus. II. A.culmo fpicato erefto, glumisciliatis. A'2'ion. fior.pedem. 
genicula- 5. A. culmo fpicato infraao, coroUis muticis. Leers fl.hcrb. 

tus. t. 1. f 7. 

carolinia- 6. A. culmo radicante, panicula fubfpicata , glumis laevibus, 

nus. coroUis ariftatis. fVa/t. flor. caroL p. 74 

typhoi- 12. A, racemo fimplici: flofcuiis muticis. Fluckn^ alm. t. 32. 

des. /. 4- 

hordei- 7. A. racemo fimplici : flofculis ariftis circumvallatis. Pluckn. 
formis. alm. /. 119. /. I. 

monlpe- 8. A. panicula fubfpicata: calicibus fcabnV, corollis ariftatis. 
lienfis. Scbreb. gratn. t. 20. /. 3. 

paniceus. 9. A. panicula fubipicata : glumis villofis , coroUis ariftatis. 

F/or. dan. /. 861. 

caudatus. 10. A. panicula fpicata caudata : flofculis ariftis circumvalU- 
tis. Tbunb. nov. aEl. Upf. 3. p. 208. 

ovata. l8- A. panicula ovata coar£lata fpicae aemula : petalo cxtcriore 
ante apicem ariftato. Forji. fi. aufir. p, 8. L 4 79. MI- 168 TRIANDRIA DIGYNIA. Milium: . 

79. MILIUM. CaL 2Valvis, iflorus: valvis fubaei 
^ qualibus, Cor, .breviffima. 

Stigm. penicilliformia. 

capcnfc, I. M. panicula capillari: calicibus acuminatis, corollis arifta 
terminali cui>a. Manf. p. ig^". 

punfla- 2. M. paniculae ramis fimpliciffimis : floribus altcrnis geminis 
tum. fecundis. 

lendigc- 3. M. panicula fubfpicata: floribus ariftatis. Scbre^. granh 
rum. t, 23. /.3. * 

cffufum. 4v M. floribus paniculatis difperfis rauticif . Curt. flor. Lond. 

Mc' 43- 
confertum.j. M. floribus paniculatis confertis. 

parado- 6. M. floribus paniculatis ariftatis. Schreh. pram t 22 
xum. /. 2. * * ^" 

globo- 7. M. panicula patula: glumis niuticis, pedicellis cingulo lu- 
fum. teo. Thunk, fl. jap. />. 49, 

compref- g. M. fpicis fubtcrnis : fiofculis alternis nuiticis rhachi ad- 
ium. preffis, culmo mcdio articulato-comprefTo , pcdunculis 

longiflimis. Swarts nov. pl. gea. et /p. p. 24. 

panice- 9. M. fpicis fubdigitatis altcrnisapproximatisfiliformibus: floii;' 
um. culis fecundis muticis adpreffis trigonis. Swnrts nov, pll 

gen. etfp, p. 24. 

^ digita- 10. M. fpicis digitatis fubquaternis fubfeffilibus : flofcuJis mu- 
tum. ticis adpreflis fecundis, foliis marginc cartilagineo - fcrra* 

tis. Stvarts nov. pt. gen, et fp. p. 24, 

80. AGROSTIS. CaL 2valvis , iflorus , corolla paulo 

minor. Petalum exterius gla- 
brum. Stigmata longitudi- 
naliter hifpida» 

* Arijiatae, 

Spica I. Agr. petalis integris : exteriore arifta re£Ia ftriaalongifnma, 
venti. panicula patula. Flor. dan. t. 853. 

. ^ ■ 2. Agr. 

MediHminUr alopecHrum et cornucopiae gmus , corolln pariter ivalvi, at ne^ue in- 
volucratum neque ariJiatHfn in Chirokefinm ttrra nufer invtntmn, (gregie paf. TRIANDRIA DIGYNIA. Agroflis. 169 intcrru- 2. Agr, petalis bifidis: exteriore ariftato, panicitla attenuata 
pta. coarftata interrupta. VaiU. bot. pur. t. 71. /'. 4. 

miliaeea. 3. Agr. petalo exteriore arifta terminali refta {Irifla mediocri. 

bromoi- 4. Agr. panicula fimplici anguftata : corolla pubefcentc: arifta 
refta calice longiore. Gouan ill. et obf. bot. 5. /. i. /'. 3. 

5. Agr. panicula Hibfpicata , feminibus ovatis pubefcentibus : 
arifta longitudine calicis. Munt. /?, 30. 

alpina. 6. Agr. foliis fetaceis , panicula coarftata, calicibus bifpidiuP' 
culis coloratis : petalo exteriore arifta dorfali geniculata. 
Vlor. dan. t. l6l. 

vinealis. 7. Agr. calicibus coloratis, petalorum arifta dorfali longitudi- 
ne fere calicis, culmis adfcendentibus. . Schreb. fpic. fl. 
Lipfp. 47. 

ferotina. 8« Agr. panicula flofculis oblongis mucronatis, culmo obtefto 
foliis brevifllmis. Mant. p. 30. 

rubra. 9. Agr. paniculae parte inferiorc prius florente patentifljma: 
arifta terminali tortili recurva. 

10. Agr. panicula fpicae acmula, flofculis biariftatis : corollis 
hirtis; arifta altera receptaculo inferta geniculata longiori, 
altefra infra apicem corollae re^la. Suppl. p. 108. 

hirfuta, 11. Agr. panicula fubfpicata, caule foliisque hirfutis, pctalis 
dorfo ariitatis apix:e bifidis. Suppl. p. log. 

Matrella. 12. Agr. floribus racemofis ; calicis valva exteriore incurva ca« 
rinae apicc tantum dehifcente. Mant.p. 185". 

Laerfii. 13. Agr, calicibus elongatis, petalorum arifta dorfali recurva^ 

culmis proftratis fubramofis. Leen fl. berb, t. i^. f. z. 

gigantea. 14. Agr. paniculae parte fuperiore prius florentc patentiflima, 
caljcibus hifpidis, petalo extcriore glabro: dorfo fuperne 
fubariftato, culmo ereclo. Roth. fl. germ. i. p. 31. 

dubia, 15. Agr. calicibus aequahbus laevibus, corol!i.s infra apiccm, 
iTsucronatis, foliis fetaceis. Leers f/. herb. n. ^6. 

feftucoi- 16. Agr, fohis fetaceis, panicula patula , petalis bafi arifta in- 
des. flexa caiicibus duplo longiore. HaU. bifi. fiirp. helv. 2. 

u. 1478. 

filiformis. 17. Agr. foliis culmisqiie filiformibus , panicula approximata : 
fiofcuhs baii ariltatis glabris. Villan pl. detph, 2. p. 78. t5 18. Agr. 170 TRIANDRIA DIGYNIA. Agroftif, 

Cinna, Ig. Agr. petalo extcriore lubariftato , neftarii foliolis minimis 
obtufiusculis, panicula oblonga attenuata fecunda. Syfi, 
nat. XII. 3./>. 52. Cinna arundinacea. Fiofculi 1-3 andri. 

** Muticae. 

verticilla- If. Ai^r, panicula refla verticillis radiatis rigidis interrupta. 
t^. Villars pL delph. 2. p. 74, 

ftrifla. 43. Agr, panicula ftrifta pauciflora, culmo ereflo. HalL hiji, 
Jiirp, Helv. 2, n. 1476. 

linearis. 2<* Agr. fpicis fubquatcrnis digitatis: flofculis unilateralibus 
alternis adpreflis. Koenig apud Retz. ohf. bot. 4. p. 19. 
- an hujus generis^i 

procera. 21, Agr. paniculae pedunculis racemolis ei-efliufculis : floribus 
hirfutis lanceolatis. Koenig apud Retz. obf bot. 4. p. 19. 

coroman-22. Agr. panicula ovata patente : pedunculisfimplicibusi fiori- 
deliana. bus fecundis; calicibus aequalibus aeutis nitidis. Koenig 

apud Retz. obf bot. 4. /».19. 

diandra. 23. Agr. panicula elongata contra£la: floribus fubulatis dian« 
dris, foliis convolutis. iCofw/g- dr/>«^ /?f/2, <?//. ^o/. ^./?. 19- ' 
purpuraf 24. Agr. panicula contrafta elongata: ramis adpreffis ereftis'; 
cens. flofculis inaequalibus acuminatis. Swartsnov.plgett.ee 

fp'P-2S- 
fiolonifc- 25. Agr. paniculae ramulis patcntibus, culmo rcpente, calici- 
"» bus aequalibus. Flor. dan. t. 5-64. An cum capitlari^ 

alba, virginica y fylvaticn et puinila ejusdem fpeciei va--'- 
rietas , ex foli difcrimine nata ? 

capillaris. 26. Agr. panicula capillari patente : calicibus acqualibus fubu- 
latis hifpidiufculis coloratis. Flor. dan. t. 163. an alo- 
pecurifpecies? 

lilvatica. 27. Agr. panicula coarftata mutica, calicibus aequalibus: vir- 
gineis corolla brcviorfbus, foecundatis duplo longioribus. 

alba. 28. Agr. panicula laxa: calicibus muticis acqualibus , culmo 

repente. 

pumila. 29. Agr. panicula mutica fecunda, culmis ftfciculatis er<id^is. 

Mant, /».31. anmerajiolonifera, ujiilagine referta? 
minima. 30. Agr. paniciila filiformi. Morif. hift.pL 3. /. 2./. lo. 

tcnacifli- 31. Agr. panicula contrafta filiformi : floribus linearibus : val- 
ma. vis parallelis. SuppL p, icyj. 

32. Agr. TKIANDRIA DIGYiNIA. Muhlenbcrgia. I71 

Wrginica. 32. Agr. panicula contracla mutica, foliis involuto • fubulatis 
rigidis cxflantibus. 

jnexicana. 53. Agr. panicula oblonga congefta: calicibus corollisque acu- 
niinatis fubaequalibus. Mant. p. 11. 

indica. 34» Agr. panicula contrafla mutica : racemis latei^alibus ere£lis 
alternis. 

afpera. 35". Agr. panicula contrafta: raceniis latcralibus alternis ftri- 
£iis, foliis afperis. Weber fiippl.fior. holf, p. ^. 

pungens. 36. Agr. panicula contra£la, foliis convolutis fubpungentibus, 
cnlmo repente prolifero. La Mark. diSi. bot. n. 23. 

ciliata. s 37» Agr. panicula mutica : gluma calicina angulata ciliat^. 
Tlmnb. fl.jap. p. i\<). 

avenacea. 38. Agr. panicula erefta tcnuiffima: ariftis calice duplo longio- 
ribus. Forf}, fl. auflr» p, 9. Avena filiformis. 

glomera- 39. Agr. fpicis bifidis glomeratis terminalibus, braftcis clavatis 
ta. plumofis. fValt. flor.carol. p. '^^. 

lateralis. 40. Agr. fpicis bifidis lateralibus folitariis, brafleis clavatis plu- 
mofis. fValt, flor. carol. p. 59. 

lcnta. 41. Agr. {picis fubternis umbellatis: flofculis oblongis acutis; 
valvis fubaequalibus, foliis vaginisque glabris. Ait. hort. 
Kew. i. p. 96. 

MUHLENBERGIA. Cal. ivalvis, minimus, lateralis, 

Cor, 2valvis, 3femen inclu- 
dens. Neciar. 2phyllum. 

Schrcberi. I. Muhlenbergia. Schreh. gen. plant. Linn, l. p, 44. n. 103. 

CALAMAGROSTIS. Cal. Gluma 2valvis,. iflora: 

CoroUa baii pilofa» 

* Ariflatae. 

villofa. I. C. panicula oblon^ga : petalo extcriore ariftato villis obfito. 
ViUars pl. Delph. 2. p. 79. 

Arundo. 2. C. panicula incraffata : pctalo extcriore pilofo dorfo arifta- 
to, culmo ramofo. Sj/Ji. naf.Xll. ^.p.^o* AgrollisCa- 
lamagroitis. 

3. c. 172 TRIANDRIA DIGYNIA. • Cahmagroftis. 

arundina- 3. C. panicula obJonga : petalo interiore bafi pilofo ; extcrfom 
cea, glabro , arifta e bafi torta calice longiorc. Syji. nat. XII. 

3. p. 90. Agroitis arundinacea. 

lanceola- 4. C. panicula lanccolata contradta fpicac aemuh : coroUis H- 
ta. nearibus bafi piiofis; ariiia dorfali tcd.j. brcvi, cuimo ra- 

mofo. S£?. naf.Xll ^.p, 100. Arundo Calacnagroftis. 
F/; dan. t. 2%o. 

cirti^icaa. 5:, C. panicula bixa ere£la patente : petali extefioris arifta rc- 
flexa longiffima. Forjl fl. aujlr. p. 9. 

** Muticae. 

i 

Epigcios. 6. C. panicula ftrifta; coroIHs exiguis bafi pjlofjs , folifs fub- 
tus planis. Syfi. nat. XIL ^. p. 100. Arundo epigeios. 

arcnaria. 7. C. panicula fpicata ; corollis hafi pilofis, foliisinvolutismu- 
cronatb - pungentibus. Syfi. nat. XII. 3, />. 100. Arundo 
arcnaria. 

Kai'ka. g. C. paniculs fecunda nutante : calicibus nudis corolla fubu- 
lata intus lanata multo brevioribus» Kasnig apiid Retz^ 
obf. hot. 4. ;;. 21. 

cancfcens.9. C. panicula laxiflima, gluma fubaequaJi: valvis mucrona- 
' . to-ariftatis. ^yiggers fi. holf. p. \o. 

, bicolor. 10. C. panicula angufta erefta, foliis glabris convolutis. Foir. 
voy. en Barb, 2. p. 104. 

riinii. II. C. calicibus utrinque g^aWis margine introrfum fcabris. 
Xanon. hiji.t. l'^. f. 2, 

faraa. 12. C, tcnuis fcandens, Ml. pl. guj. an hujus generi^? 

1I46^H0LCUS. ^. Ca/. Glumai, s-sflora. Cor. 

G.luma ariftata. Sem.i. : * 
fP* Cal. Gluma 2valvis. Cor, o. 

latifoli- I. H. glumis trifloris: flofculo primo inermi; duobus margi- 
' ^"s- ne aculeatis, foliis fiibovatis. 

bdoratus. 2. H. glumis trifloris muticis acuminatis: flofculo hermaphro- 
dito diandro. Loef. f/. pmjf. t, 26. 

biarifta- 3. H. glumis fubtrifloris: flofculis pedicellatis apice ariftatis. 
tus. Leers fl. herbon. p. 41. t. 9. /. 3. Avcna dubia. 

4. H. ' TRIANDRIA DIGITMIA. Holcus. m Dochna. 4. H. paniculae ramis fubternato - verticillatis patentibus : ru- 
dimentis florum felTilibus infia flores fertiles ariftatos. 
Fonk. fi. aeg. arab. p. 174» 

cxiguus. 5. H. panicula coaraata: ramis alternis, rudimcntis florum 
pedicellatis infra flores fertiles ariftatos. Forsk. fi, aeg, 
arab. p. 174. 

6. H. ^lumis bifloris : arifta floris mafcuH dorfali refraaa, 
SyJ}. nat^ XII, 3. f. 99. Avena elatior. Flor. dan. t, 
165. Schreb. gram. t, i. 

7. H. glumis bifloris pubefcentibus muticis, foliis ferratis. 
Sitppl.p. 433- ^ 

8. H. glumis bifloris ftriatis muticis acuminatis, panicula con- 
ferta oblonga. avena 
ceus. ferratus 
liriatus. 
laxus. 
lanatus. 

niollis. 
fpicatus. 

pcrtufus. 
halepen- 

"bicolor. 

Soryhum 

facchara- 
tus. 

Duna. 9. H. glumis bifloris glabris muticis acuminatis, panicula fili- 
formi debili. 

10. H. glumis bifloris villoiis : flofculo hermaphrodito oiuti- 
coi mafculo ariiia recurva. Schreb. gram. t. 20. /. I. 
Curt.fior. Lond. f-. 228. 

XI. H. gUimis bifloiis nudiufculis: flofculo hcrmaphrodito mu- 
tico j mafculo aritta geniculata. Schreb. gram. t. 20,f. 2. 

12. H. glumis bifloris tnuticis, floribus geminis penicillo invo- 
lucratis , Ipica ovato • oblonga. Arduin Sagg. deW acad, 
di Padov. I. p. 124. /. 2. 

13. H. fpicis digitatis: glumis valva pertufa. Mant. p. ^OI, 

14. H. glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis: femi- 
neo ariftato. Schreb. gram. t. i^. ' 

15. H. glumis glabris nigris, feminibus globofis albis ariftatis. 
Mant. p. 301. Mieg. aB. helv. 8. t. 4./. 4. 

16. H. glumis villofis, feminibus comprcflls ariftatis; panicula 
ovata. Mieg. a£l. helv. 8. /. 4. f. 3. 

17. H. glumis villofis, feminibus omnibus ariftatis, paniculae 
racemis patentiflTimis. Rumpf amb. ^. t.^S- 

18. H. panicula ovata : fpiculis feflTihbus fubvillofis altcrnatim 
appendiculatis i flofculo uno alterove vacuofcflili. Forsk^ 
fl. aeg. arab. p. 174. 

racemO" 19. H. fpica cyhndrica: fpiculis ternatis pedicellatis, involuV 
fus. cris fetaceis longiflTunis. Ftnk, fl. aeg. arab, p. 175. 

20, H. 174 TRIANDRIA DIGYNIA. Aira. 

cafcr. 20. H. panicula fiibumbellata ramofa : ghimis villofis , fubtri- 
floris feminibus globofis iubnudis. Arduin.fagg, deWacad, 
di Pad. I./). 119. /. I. f. I. 

Arduini. 21. H. panicula erefta denfa ovata , glumis apice villofis , fc» 
minibus rufis. Arduin. fagg. di Padov. i ./?. 1 3 3 . /. 4./. 4. 

niger. 22, H. panicula rara pyramidali : ramis pcndulis, glumis ni- 
gris lucidis. Ard. fagg. di Padov. \. p. 135./. ?. /. I. 
an huc fpeSlat Teff? Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. aud. 
Nub. 5. app. p. 76. ic. 

81» AIRA. Gz/. 2valvis, ^florus. F/o/c^/// absque iiK 
terjefto rudimefito. •^ 

* Muticae. 

amndina- l. A. panicula fccunda oblonga mutica imbricata, foliis plaftis. 

cea. 

minuta. 2. A. panicula laxa fubfaftigiata ramofifiima. Scbreb. gram. 
t. 20. f. 2. 

aquatica. 3, A. panicula patcnte, floribus laevibus cal.ice longioribns, 
foiiis planis. Flor. dau. t. 38 1. calicibus interdum ^flo- 
ris , an potius Poa ? 

capenfis. 4. A. culmo ramofo , floribus racemofis : corollis pilofis. 
Suppl. pr. 108. 

Kocnigii. 5. A. panicula denla; calicibus glabris, culmo adfccndcntc. 
Retz. obf. bot. 5. p, 19. Po? biflora. 

bengakn- 6. A. panicula ere^a : pedicellis trifloris ; petalis intus lana- 
fis. tis. Koenig apud Retz. obf. bot. 5. p. 20. Arundo ben- 

galenfis. 

^ miliacea. 7. A. panicula numerofiflima: flofculis ternis obtufis diitinftis, 
foiiis glabris flriatis. ViUars fl. Delph. 2.p. 81. 

aegilop- 23. A. fpicis fccundis, corollae valva altera ovata acuminata, 
Ibides. altcra columnari obtufa. Walt. flor. carol. p. 78. 

** Arijlatae. 

paludofa. 8. A. foliis planis, panicula patentc: flofculis bafi hirfutis; 
arilta brevi inflexa. Roth. fl. germ. l./>. 39. 

ccfpitofa, 9. A. foliisplanis, panicula patente : petalis pafi villofis arifta- 
tisquci arifta refta brcvi. Flar. dan. t. 2i\q. 

10. ^ TRIANDRIA DIGYNIA. Aira. 175 fubfpica- 
ta. 


10- 


antardlica. II, 


fcftucoi- 
des. 


12. 


juncea. 


13. 


'alpina* 


14. 


villofa. 


15'- 


finenfis. 


16. 


fetacea. 


17- 


flexuefa. 


18. montana. 19. 
media.^ 25» 
canefcens. 20. 

praecox. 21. caryo- 22. 
phyllea. 

purpurea, 24. . A. foliis planis, panicula fpicata: flofculis mcdio ariftatis; 
arilta rcflexa laxiorc. Flor. dan. t, 228« 

. A. foliis. planis , panicula compofita patcnte: calicibus tri- 
floris ; flofculis medio ariltatis arilta elongata rediufcula, 
Forfi. fl. (injir. p. 8« <*« httjus generis? 

A. foliis iiiiformibus, panicula ereiJta: floribus coloratis 
uUra mcdium ariftatis. VHlars p/. Delph. 2. p, 85. 

, A. foliis fubulatis, panicula patentc obtufiflima, arifta e 
bafi longitudine calicis. Villars fl. Delph. 2. p. 86. 

, A. foliis fubulatis, panicula denfa: flofculis bafi pilofis ari- 
ftatis ; arifta brevi. 

A. foliis fubulatis, panicula elongata anguftata: flofculis 
fefquialtcris hirtisariftatis: arifta rcfta brevi. Suppl.p. lo^. 

A. foliis fetaccis, panicula erecla: flofculis villofis. Bladh, 
apud Ren. «bf. bot. 3. />. 10. 

A. foliis fetaceis, panicula diffula : flofculis bafi pilofi^f; xii-' 
feriore mutico, fuperiore arifta brevi. Retz, obf. bot. ^, 
p. 10. a7t vere diJiinSla fpecies ? 

A.foliis fetaceis, culmis iubnudis, panicula divaricata : pc- 
dunculis flexuofis. Flor. dan. t. 157. Schreb. gram, t,. 
30. an tantum aetate proveBiore a montana dijiin^a , et 
eum 4 infequentibus ob ariftam tortilem ad avenas relc' 
ganda? 

A. foliis fetaceis , panicula anguftata : flofculis bafi pilofi» 
ariftatis ; arifta tortili longiore. Stillingfl. gram. t. 4. 

A. foiiis fetaceis , panicula laxa : flofculis bafi pilofis; arl- 
fta fubtcrminali breviori. Gouan. illiiftr. 

A. foliis fetaceis : vaginis fcabris, floribuspaniculatis: ari- 
ilis caliccm non excedentibus. Morif. hiji, pl. 3. /. 3. /♦ 
10. Gaertn. de fr. etfem.pl. cent. i. /. \.f. 7. 

A. foliis fetaceis: vaginis glabris fulcato-angulatis, flori- 
bus paniculato - fpicatis : arifti& calicem iuperantibus» 
Flor, dan, r. 383. 

A. foliis fctaceis : vaginis glabris fulcatis , panicula diva- 
ricata: ariftis calicem fuperantibus. Flor. dan. t. 382, 

A. foliis fubulato - fctaceis , panicula fparfa : corollae val* 
va altera integra plumofa^ culmo ere^o. WaLt. flor. 
€arol. p. 78. 

33. ME- 176 TRIANDRIA DlGYNIA. Melica» 

33» MELICA. CaL ^valvis, aflorus. Corpufculum 

pedicellatuminterflorculos. Ne- 
€tar, iphyllum. Starnina bafi 
dilatata. 

ciliata. 1. M. fpica cylindrica flofculi inferions petalo exteriore cilia- 
to. Scbeudn. gram. t. "^.f. i6. €f. I. K. 

ramofa. 2. M. ailmo ramofo, panicula patula, foliis involutis, flofcu- 
li inferioris petalo exteriorc ciliato. Gmel. fl.Jib. i.t. 
19. /". I. anfatis di[imSla a ciliata? > 

nutans. 3. M. petalis imberbibus , panicula nutante fimplici. SchreL 
gram. t. 6. an cum reliquis fpeciebus bifloris airis jungenda ? 

Lobclii. 4. M. panicula ramofa, fohorum vagina acuminata oppofitifo- 
lia, radice rcpente, petalis imberbibus. Villarspt.Delph. 
2. p. 89- 1' 3- 

minuta. 5. M. culmo ramofo , foliis fetaccis', petaiis imberbibus, 
Mant. p. 32. 

caerulea. 6. M. panicula coarftatat floribus cylindricis, culmo cnodi., 
Sy(i. nat. XII. 3. p. 91. Aira caerulea. Flor. dan. t. 239. 

papiliona-7' M. calicis valva inferiore maxima colorata, pctalo exteriore 
cea. fubciliato. Mcwt. p. ^i. Sloan. hiji. jam. 1, t. 6i^. f. l. 

altiffima. 8. M. petalis imberbibus, panicula ramofifllma. Gmel. fl. 
/ib. I. /. 20. 

Falx. 9. M. Ipica fecunda comprefTa imbricata. Suppl. p. 109. 

uaifiora. 10. M. panicula rara: calicibus bifloris; fiofculo altero hcr- 
'1 maphrodito, altero ncutro. Retz. obf bot. t. p. 10. 

nodofa. II. M. panicula coarftata, culmo nodofo. Pill. et Mitterp, 
it.flav.p. 143. t. 14. anfatis diJiinSia a caerulea? 

pyramida- 12. M. pctalis imberbibus , panicula pyramidali laxa , foliis 
lis. involuto-junceis. Poir.. voy. en Barb. 2. p. g^i, Morif 

hift.pl.f^.t.J.f.si. 

mutica. 13. M. petalis imberbibus, panicula laxa pauciflora , glumis 
muticis obtufis. fValt. flor. carol. p. 78. 

arundina- 14. M. brachiis panicwbc villQfis» Sdranck baierfh. Flor. i. 
cca.^ p. 336. SAVA- TRIANDRIA DIGYNIA. Savaftana. 177 

SAVASTANA. CciL ^florus, svalvis: valvis fubi 

carinatis fubaequalibus. Flofc, 
^ amafculi, ifemineus. 

hirta, !^ Savasta>ia. . Sckrdnck baierfch. Flora. i. p. 337, 

TRISETARIA. Ca/. 2valvis, aflorus, Cor.svalvis: 

valva utraque arifl:ata ; arifta ex- 
terioris terminali 2partita , intb- 
rioris dorfali (implici. 

ForskKh- I. Trisetaria. Forsk. fl. aeg, arab. p. 27. 
lii. 

1333. SPINIFEX. Flores polygami. CUl Gluma 

2valvis, 2flora: valvis rha- 
chi parallelis. Cor, 2Valvisi 
mutica. 

fquarro- i, Spinifex. Mant. p. 500. Siippl. p. 432. Syj}. nat» Xlf. 
ius. 3. p. 98. Stipa Spinifex. Morif. hif}. pl, 3. /. 8- /• II. 

II48^ ISCHAEMUM. F/om polygami. Ca/.Glu- 

ma 2flora. ' Cay, avaU 
vis. 
?♦ Sm, I. 

muticiitn. I. I. feminibus muticis. Rheed. h. mal 12. t, 49. 

ariftatum.2. I. feminibus ariibwis , calicibus muticis. 

niuriftuiti. 3. I. calice fcminibusque ariftatis. Forfi.nov^atl. Upf.^^.p, 18 J. 

involu- 4. I. fplca fecuhdamutica quadriflora: involuta receptacuh) 
tum. foliaceo concavo. Forf}.fl.auflr.p,*2%. 

fecunda- 5, I. fpicts fubfecundis, floribus receptaculo innidulantibus, 
tura. Walt. flor. caroi. p. 249» 

fcario- 6. I. fpicis filiformibus, fldribus acuminalis exftantibus lacvi- 
fum. bus, Walt. flor. caroL p. 249. 

glabrujn. 7« !• fpicis teretibus glabris nitidis, f loHbus fubrcconditis, fe* 
minibus magnis. Walt^f.r, caroL p. 10^^. 

M SEHI- l^g TRIANDRIA DIGYNIA. Sehimi. 

SEHIMA. Oi/. Gluraa 2valvis, sflora: Fiofculicor. 
2valvi , 72M?2C w/er^?/e mafculus , minc 
exterior mafculus , interior herma- 
phroditus, ariftatus. Stil plumofi. 

ifcbaemo- 1. Sshima. l-onk. fl. aeg, arab. p. 178. 

ides. 

I150* AEGILOPS. F/om polygami.C3/.Glumarub- 

triflora, cartilaginea. Cor, 
Gluma terminata triplici arifta^ 
?. Sem. I. » 

ovata. - I. A«. calicibus omnibus triariftatis. Aripae interdum 2 auf 4. 

caudata. 2. Ae. calicibus omnibus biariftatis. 

triuncia- 3. Ae. calicibus infcrioribus biariftatis. Mant. p. ^Ol. Sehreb» 

lis, gram. /. lO. 
fquarrofa. 4. Ac. fpica fubulata ariftis longiore. Schreh. gram. t. 27./. 2. 

iromati- 5. Ac. fpica fecunda , culmis creftis , gtumis quadriflorii^.' 

(!a, fValt. fior. caroL p. 249. 

facchari- 6. Ae. fpica fecuhda, culmis decumbentibus , glumis triflori». 

na. fVult. fior. caroL p. 249. 

1044* TRIPSACUM. Florcs (faepe) monoici. 

f^. Cal. Gluma ^flora. Cor. 
Gluma membranacea. 

?. Cal. Gluma (inubus perfo- 
ratis. Cor, Gluma zval- 
vis. Sem. i. 

«iactyloi- I. Tr. fpicis androgynis. Mili. illujir, ic. 

des. 

her- 2» Tr. fpica hermaphrodita. Linn.fihdec.l^.t.^. Caeritt. 
maphro- de fr. etfem. eent. I. /. I. /. 4. 

Uitum. 83.POA. TRI-ANDRfA DIGYNIA. Poa. 179 

83* POA, Cfl/. ^valvis , mukiflorus. Spiculae ova- 
tae: valvis margine Tcariofis acudul^ 
culis. ^^ 

aquatica. I. P. panicula difFnfa; fpiculis fcxfloris linearibus. Leers.jl, 
,rj.. herb. t. 5./! 5. calices 5- lojiori. 

alpiiia. 2. P. panicula difFufa ramo(ifllma: fpiculis [fexHoris cordatis. 

HaU. npp. ad Scbeiichz. gram. I. /. 3, 
/3) Poa vivipara, Flor. dan. t. 807. - 

fubnuda. 54« P. panicula laxa : fpicis bifloris ; flofculis calice duplo lort- 

gioribus glaberrimis. Htdl^ bijl. Jiirp. Helv. 2. n. 1470. 

ati hujus generis ? 
Gerwli. 55, P. culmo reflo, fpiculis h'ifloris glaberrimis, calicibus ari- 

itatis. Gerardfl.prQvinc.t.2. an hujus generis ? 
fimplex. 56. P. paTiicuIa dfffufa : fpiculis remotis trifioris : ctlicibus ia<> 

ferioribus unifloris, culhio ere£lo angulato. Walt.flor, 

caroLp.^j^. 
trivialis» 3. P. panicula fubdiffufa : (piculis trifloris bafi pubefcentibus, 

foliis planis: vaginis glabris i liguia brcH truncata. C«r/i 

flor, Lond. t. 90, 

nitens. 4. P. panicula diffufa, calicibus trifloris glaberrimis, flofcu- 
lis majoribus. Weher fuppl.flor.holf. p.2,, 

anguftifQ»5. P. panicula difFufa : fpieulis quadvifloris pubefcentibus , fo- 
lia» liis radicalibus convolutis filiformibus: vaginis gtabrisi 

iigula brcvi truncata, heersfi. herh. /. 6,/. 3. 

pratcnfis, 6, P. panicula difFufa: fpiculis fubquimjuefloris, foliis planis; 
vaginis fcabris; ligula oblonga acuta. Curt, fUr. Lond, 
t. 841- 

annua. 7. P- panicula difFufa patentifrima : fpiculis fubquinquefloris, 
foliisplanis: vaginisglabris; ligula brevi acumiaata. Curt^ 
flor. Lond. t. §. 

fiava. S> P> panicula diffufa : ipiculis ovato - obiongis nitidis. Fa, 
;.;' 1 muf. 239. . 

pilofa. 9. P. panicula patente ftri£la : ramificationibusprimariispiioli^. 

paiuftris. 10. P. panicula diffufa: fpiculis fubtrifioris pabefcentibus , F<»> 
liis fubtus fcabris. F/or. dan. t. 750. 

£alini,''^ irti P. panicula difFufa: fpiculis feptcmfloris linearibus : giu- 
mis omnibus obtufinimis, cuimo bafi fubrepente. Le^f 
//. H(tl, tt. 93. 

M 2 12. P. ^8a TRIANDHI A^ DIGYMA. : Paa. 

ivlvatica. 12. P. panicula difFufa: fpicuWs f^ibqwn(j^cfloris r/gjuirjis a«u- 

v' tiffimis. PoUich fl. palat.n. ^J. 

plumoia» 13. P- patiicula difFufa: calicibus fexfloris: valvis ccrollarum 
inteiioribus linearibus recurvisdorfo ciliatis. Koenig ap, 
Ren. ol{f. iot. 4. p, 20. . , ,;;,.,. n , , 

anceps. 14« P- panicula difFufa: fpiculis qninquefloris acutis bafi pu- 
:,.. _c.i:v ..belcentibus, culmo ancipiti. Forji. fl. aiLflr-.'^. ^.- 

proUfers» 15» P. panicula patcnte ftrisEla : fpiculis fubvigintifbris culmo 
, . , , jramofiifimo nodofo ad nodos prolifero. Svoarts npv, pL*'. 

. , r /T i t^"' ^'^- f' ^7: 

eluttnofk* 16. P. panicula patente ftri£ta: .fpiculis fubnovcmfloris hirfu- 
- *i^c«i<i'j ; , tiuicuiis glutinofis, cuUnofimplici, foliisfubpilc^is.,i.9/j0«»» 
hiji. jajtt. t. t, ji. f. 2. • - ,, - 

?ifcofa. 17. P. panicula oblonga patente: fpicuHs infcribrifelis trifllof is ;^ 
fuperioribus duodecimfloris, culmis rigidis dcmum vifco- 
fis. Koenig apud Reti. ohf. bot, 4, p, 20. 

nun£lata. I8» P» panicula diffufa : fpiculis duodecimfloris; floribtf^-dUi 
phanis laevibus pundo intus fufco. Suppl. p. 109. 

atnabilis, 19« P. paniciila patente : fpiculis o£lodecimfloris lincaribus» 

hirta. 20. P. panicula patula : vaginis foliorum punflato- ciliafis. 
"Ihunb. fl. jap. p. 49. 

ferirugi- 21. P. panicula patula capillari: fpiculis quinquefloris oblon- 
' nea. gis; giumis glabris. Thiinb. fl. jap. p. ^o. 

barbata» 22. P. panicula patula capillaji: fpiculis fexfloris oblongis; 
glumis carinatis glabris. Thunb. fl. )ap. p. 50. 

■japonica. 23» P. panicula patula capillari : fpiculis feptemfioris foliisque 
glabris , : culmo ramofo. Thunb. fl. jap. ;>.. ^-jl 

abyfllni- 24» P. pnnicula patula : fpiculisoblongisfubquinquefloris, cul- 
ca, mo gcniculato inferne procumbente ramofb. Jacq.pU 

rar* ic. -^. 43. 

Eragro- 25« P. panicula patente : pedicellis flexuofis : fpieulis ferratis 
ftis. deccmfioris, .glumis trinerviis. Schreb. gr^atn^t. ^^^, _^ ^ 

capillaris, 26. P. paqicula laxa patentiffima capillari, foliis pilolis, ^ut- 
mo ramofiffimo. M.or''f. hiji.pl. 3. /, 6./. 33. 

Phocnix. 58- P» panicula laxa: fpiculis tereti-comprcffis pefidulis pflo- 
floris. Sco^. flor. carn, - .- 

59- P. ■T^ANt)RIA DiGY^K^ ' ¥'ok\ %%t 

^xpcnfa." *i^; P. panicula aivaricatar ramis gcminatisi fpicuHs fubqiia- 
' ■ ■ driflotts.' ^" Goitlik. ' Bujir. 't. "i,f.\. 

ciiianen- 60. P. panicula longiflTima ramofa : r.imis ereflis flexuofis, 
:.i\-^Y"-^-'i^' fpiculis diltichis" 'ciuadrifloris; Altidn: flor.ftdcin*h'^%. 

■ ■; <^.:...f:2.- ^■- ••;■•■■;/' ;; '^ ■ 

afpera. St^.' P. panldflh^taYnoflffihia^iiatiMiffiiiii: pedunculis a^ertf: 
fpicuiis decemfloris, vaginis-foliorurn anterius hirfutis. 
..i, ,,, Jac/^uin h. Vindok ^. A'f6. } i]r ^j. .r.-r ^-j 

•Vlf^ea* 28' P. panicula divai^icata : fpiculis fexfibris aiiuminatia, foliis 
ta. planis itriatis. ViOars pL delph. 21 p> IT]. 

'Brizoidcs.'29. P. panicula Tacertldfa : Tplfciilfs ovatis Gompreffis- fubnovem- 

'•- • •' ^ •'-'' '• floris, culmo compreffo» ' Suppi.p: tio. <-•.•.?•. 

ncmora- 30. P. panicula attenuata, flprente patula : " fljicuHs fubbifloris 
/.'Itt-.-*' '" ' vmucronatis fcabfisj culrrlb dtbih". Flor.da.n-.t.^^i"-^ 

^^pKeihi- 31. P. panicula inflexa : fpiculis alterfiis q^.iajIrifloris,- gTuma- 
ca. rum linea dorfaii fcabra, culmo tercti i;labro fubprollrato, 

-•"■'" Meyer phy/. Anlf. der Fr. iu'fVienl.i. p. iii t. i?'' •' 

bulboi^. 32, P. panicula fecunda p^ttQjiJiufcula: fpiculis quadrlfloris. 
Krecker fl,.Jilef. 1. 1. 2^. 

diflans» 33. P. panicula ramis fubdivifis : , ipiQuhs quinqucflbris; flofcu- 
lis dittantibus obtufis. Mant. p. "^2. 

malabari- 34. P. paniculae ramis fimpIiqiffirixis;l'floribiis feffilibus, femi- 
ca. nibus diftantibus, culmo reperite' .^zmy/. //.iW. /. ll./,2. 

fincnfis» 35. P. paniculae ramis,fimpliGi.ffir|:^i.^: fioribus feffilibiis, fcmi- 
nibus imbricatis, culmo cretlo, Burm. fl. ind. /♦ II. 
•/3. ■ ' .^. ..•..-^ . '■ ■ ■ 

P) Poa panicca. V.etz. ohf, hti'3. f^; IIj et $. p, 19. 

tcnfeHa.'" 36. P. pantciila oblonga capillari fub/ertici!Iata: fpiculis fex- 
floris minutiffiinis nutantibus. Bnrm. fl. zeyL t. i^j. f, 3. 

rigtda. 37. P. paniaila lanceolata fubramofa fecunda : ramulis alternis 
fecundis. Ciirt. flor, Lond, t, it\2. 

montana. 61. P. panicula ftri£ta : fpiculis bifloris ; flofculfs bafi villoiis. 
HaU.hiJf. fiirp. Hdv. 2. n, 1468. 

dura, 38. P- panicula fecunda: f|>iculis altcrnis feffilibus obtufis ad- 
preffis. Syfl. tiat. XII. 2. p. 95. Cynofurus durus. P^/- 
lich fl.pai.t.l.f. I, 

maritima. 39. P. panicula fubfpicata: fpiculis fccundis coar(9:atis, foliii 
convolutis, farnicntis repentibus. Flor,daH.t. 251. 

M 3 40. P. 18? TRrANDRIA DIGYNIA. Poa. «ontrafta. 38. P. panicula contrafta : fptculis . lanceolatis trifloris nudis 
ferfilibus, foliis fiiiformibus. Koenig apud Ren. obf.boi, 
S.p.iu 

nutans. 39. P. panicula contratt^ ap;cc nutante : fpiculis decemfloris; 
valris reverfis. Koenig apud Retz. obf. bot. 4. p. 19. 

j^icata. 40. P. panicula fpicata: fpiculis fubulatis; 3ofQi|Jis reuu)tis. 
Mant. p, ;^2. - - - . 

criflata. 41» P. panicula fpicata : calicihus fubpilofis fubquadrifloris pe- 
; •. ^ i dunculo longioribps, pet^ljs ariit^tis. Leers fLb&rit.t» 

cynofu- 42. P. panicula ftriat» vyntnidjL\i.: pedunculis patentiffimis,; 
i^oides. fpiculis pendulis diflicliis. Kfiefug apud Retz. ohf, bot* 

ainiolo»* 49. P. paniciila er^^iufcula : fpiculis fub^ccemfloris ovati^,} ca- 
des. licibus inferioribus multivalvibus. Koenig apud Retz.obf, 

bot. p. 19, 

decum- 44. panicula contrafta* petalo exteriore m^rginc pilofo, cul- 
bens. mo decumbcnte. Syfi. nat. XII,' 2. />. 97. Feftuca dc- 

cumbens. Flor. dan. t. 1^2. ' ' 

45, P. panicula contra£la terminiali : fpiculis fubfeflilibus den- 
fisj glumis fuboftofloris. Jacq. coUeSi. \. p. 107. I>eruvia- 
na. cempref^ 46. P. panicula coar£lata fecunda , culmo obliquo cpmpiiellb. 
ftf.-'r:f Flor.dan.t.jofl.. ' .'-^'^ '• • ' .;.^ncifr,'.m ^lomcra- 57. P. panicula coar£tata elongata, fpiculis fubo£l«floris glorap- 
ratis, cuImo'ere£lo. Walt. fior. caroLp. gd 

47. P. panicula coarflata fecunda, culmo teretii Mant.p.^^y. 
Rumpf amb, 6. t. 7. /. 3. t?. 

amboi- 

xienfis. 

ciliaris. 
Villarfl 4S. P. panicula contra£ta : glumarum valvis interioribus pilo- 
fo-ciliatis, Sloan. jam. i. t. 73. /. i. 

49. vP. panicula contrafta: fpiculis teretibus quadrifloris muti- 
cis. ViUars. pl, delph, 2. p. 126. 

planicul- 50. P. panicula coarftata , calicibus fubquadrifloris , glumisflo- 
mis. ralibus dorib pubefcentibus, culmo compreffo. JVeber 

fuppl. flor. holf. p, 3. 

•nultido* 510. P. culmis fimplicibus ereilis, fpiculislinearibusfubnevem- 
ra. floris, Vorsk.fl. aeg.arab.p,2\, an difiinEiafpecies? 

51. P. ^tis ejl Poiiflicina Tarskablii f, at^, trab. f, XIII? , TRIANDRIA DIGYNIA. Brfza. JtgJ 

finerca. 5"!. P* fpicuHs paniculatis trifloris acuris bafi ciHatis, fofiis cau- 
linis eredbs involutis. Villars pl. Delph, 2.p. 126. 

difticha. 52. P. fpica difticha tcrminali hinc convexiufcula ilhnc plana» 
yacq. pl. rar. ic. mijc. auftr. 2. p. 74. 

(Icula. 53. P. fpica difticha comprefro - plana : fpiculis altcrnis fef^ 
filibus acutis. Jacq. ohf. bot. 2. p. 22. /. 43. p/. rar. ic, 
cent. 2. t. 28. 

84* BRIZA. Cal ^valvis, mulriflorus. Spicda di- 
fticha: valvis cordatis obtufis ; in- 
teriore minuta. 

monspef- g. Bc. fpica nutantc fimplici : fpiculis ovatis altcrnis fubfQHta- 
fulana. riis pedunculatis quinquefloris. AUion. fior. pedcm. 

«linor. I. Br. fpicuHs triangiilis : calice fiofciilis longiore. ^cheuchx. 
gram. t. 4. /. 9. 

virens. 2. Br, fpiculis ovatis : calice flofculis ^equali, 

media. 3. Br. ipiculiiovatis : calice flofcuHs breviore. Flor.daft.t.2^9» 

maxima. 4. Br. fpiculis cordatis : flofculis feptendccim. yacg: ohf. boi. 
3. /. 60. Gaertn. de fr. etfem. cent. l. t. l. f. b, 

Eragro- 5. Br. fpiculis hnceolatis : flofculis viginti. Schreb.gram.t.^^^. 
ftis. ■ ^ 

eynofu- 6. Br. fpiculis lanceolatis, culmo cre£lo fimplici ftriato. Scop, 
roides. del. 2. p. 2i. t. ll. 

carolinia-y. Br. panicula decompofita : partialibus ramofis; (picuHs cor- 

na. dato-lanceolatis, flofcuHs quindecim. JValt. figr^ caroL 

p. 79. ijJirliiia. 

85» UNIOLA. Cal multivalvis. Spicula ovata ca- 

rinata. 

panicula- l. U. paniculata, fpiculis ovatis. Catesb. Car. 1, t. 32. 
ta. 

bipinnata. 2- U. panicula fubfpicata : racemis pinnatis fubtus imbricatiS' 

mucrona- 3. U. ipica difticha: fpiculis ovatis^ calicibus fubariftatis. 
ta. 

ipicata. 4, U. fubipicatS; foliis involutis rigidis. : ^ 

M 4 86» DA' 184 TRIANDRIA DIGYNIA. Daftylis. 

86» DACTYLIS. Cal. 2valvis, mnltiflortis yvalvis2l 

tero latere latioi^ibus. Cor. 
zvalvis, (emen includens. iVe^. 
,K . 2. cutn39i,pre£to. 

cynoifu- I. D. fpiciV iparfis fccundis /cabris numerofis, Unn.fafc.i. 
xoides. /.9. ' 

.j>atens. 2, D. fpicis fparfis fecundis paucis , culmo decumbente. Ait, 
horjt. Kew. i, p. 108. 

^lomera- 3. D. panieula fecunda glomcrata. Fl. dan. t. 743. Schreh. 
t3. grum. t.^.f.i. 

;wiliai^is.; -4. O^. fpica capitata fecunda : calicibus trifloris, caule repente. 

.-.»'■■,. M V-, Mam.p. 185, ■ , 

Jagopoi- 5» D. fpicis fubrotundis pubefcentibus , culmo proftrato ramo- 
des. Co. Mant. />. 33. 557. Burm.fL ind. t. \o.f. i. 

capitata. 6. D. fpicis capitatis laevibus , culmo proftrato ramofo. Suppl. 
p. iio. 

,^eniaila- 7. D. fpicis ternis difticbis, culmo geniculato , foliis linearibus 
ta. plicatis mucronatis. Burtn. ind. t. \l.f. 3. 

^7^ CYNOSURUS. C«/.2vaIvis, multiflorus aequa- 

lis. Cor. 2valvis : valva al- 
tera concava longiore. IVe(^ 
sphyllum. 

jcriftatus. I. C. brafleis pinnatifidis, Vlor^ dan, u 238. Schreh. ffram, 
/.8./. 2. 

«Chinatus.s. C. brafteis pinnato-paleaceis ariftatis, Scheuchz. gram. t. 

2. f, 3. Gaertn. de fr. etfem.cent. \.t. l. f.-^,. 
Xima. 3. C. fpica fccunda : calicis gluma intericre fpiculis fubje£la. 

dphacro- 4. C. bra£lcis integris, fi^icisglobofis. Jacq.mifc.auflr.l.p.yi. 
«ephalus. 

^«acrulcus. 5. C. brafteis integris, fpicis fubovatis. Arduin. fpec. 2. t. 
' • *6j/". 3-5. Sesleria. 

jnultibra- (5. C. braOeis peftinatis ad fpiculas pluribus, fpicafecundafub- 
<teatuj,, iocurvfc - foiret voy, vn Barbar. 2. />. 97. 

7. c. TRIANDRIA DIG\"NIA. Cynofutos. ^lg? 

Uniolae. 7. C. cbrafteatus, fpica fecunda : fpiculis bifariis alternantibus 
adpreffis ovatis carinatis obliquis. SttppL p. iio, 

coraca- 8« C. fpicis digitatis incurvatis, ^ulmo compreflTo ere£lo , fo- 

nus. liis fuboppofitis. Schnb, gram. /.35. Gaertn. defevt, 

cent. I. /. I./. II. : ,.,.,. , ^ 

acgypti- 9. C. fpicis digitatis quaternis obtufis patcntinimis mucronatfs: 
us, calicibus mucronatiscaulerepente, foliis oppofitis. P/nckn* 

alm. t. 300. /.8. 

indicus. 10. C. fpicis digitatis linearibus, culmo compi-eiro declinato 
bafi nodofo, foliis alterriis. Bimn, fl. zeyl. t.ii{j.f, i. 

virgatus. II. C. panicula ramis fimpHcibus : f]M*cuIis feflHibus fexfioris ; 
iiltimo fterili, infimis fubariftatis/ Sloan, hijt.jam. i. 
/. 70, /.2. 

tlan{ngen-I2.,C. panicula ramis fimplicibus: fpiculis fubfeffilibu,', fcxflo- 
fis. ris ; floribus omnibus ariftatis. Jacq. pl. rar. ic. 67. 

aureus, .IjrC paniculae fpiculis fterilibus pendulis ternatis : floribus 
" ' ''^airiltatis. Shaw. afr. ic. p. ^'^Z, , 

ternatus. 14. C, fpiculis ternatis quatcrnisvepatentiflimislanceolatismti- 
ticis quadrifloris, Forsk fl. aeg. arab. p. 21". 

fjoccifo- 15. C. fpicis linearibus : inferioribus alternis, fiJpremis gemi- 

lius. nisj fpiculis bifariam lecundis mnticis trifjoris, foliis al- 

tcrnis margine altcrne flocciferis. Forsk. fl, aeg, arab.p, 21. 

uniflorus. 16. C. Ipicis digitatis quaternis patulis fecundis, calicibusacii- 
tis alcernis feffilibus unifloris feflilibus, culmo gcniciilato 
repente laevi. Walt.flor. carol.p. 82. 

Jagopoi- 17. C. fpicis conicis: pedunculis folitariis villofis, culmo fo- 
des. liofo., Fluken. anialth. t. "if^l. f, i^, 

iiculus. l8- C, fpica diflicha compreffo-plana: fpiculis alternis fefllli- 
bus acutis. Jacq. ohf, bot. J?. 43. 

88» FESTUCA. CaL svalvis. Spicula oblonga, te^ 

retiufcula: glumisacuminatis. 

• Vanicula fecwida, 

brpmoi- i, F. fpiculis ere£lis : calicis valva altera integra, altera acu- 
des. minata. Fluckn. alnt. t. 33./. 10. 

•ovina. 2. F. panicula coar£Iata ariftata, culmo tetragono nudiufculoi, 
foliis fetaceis. StiUingfl. mifc. t, 8. 

M 5 /3) vi- 186 TRIANDRIA DIGYNIA.' Feftuc». /5) vivipara, Scheuchz. gfam. t. i, 
«y) glauca. 

■ffubra, 3. F. panicula fcabra : fpiculis fexrioris ariftatis ; riofculo ulti' 
mo mutico, culmo femitereti. Leers fl, herb. t. %. f. ^. 

amcthy- 4. F. panicula fle^xuofa : fpiculis fecundis inclinatis fubmuticis, 
flina. foliis fetaceis. 

reptatrix. y. F. paniculae ramis fimpHcibus : fpiculis fubfeflilibus. 

duriufcu- 6. F. panicula oblonga : ipiculis oblongis lacvibusj foliis fet|- 
la. ceis. Flor. dan, ^«848- 

dumeto- 7. F. panicula fpicaefonni pubefcente , foliis filiformibus. 
rum. Flor. dan. t. 700. 

clatior, g. F. panicula erefta: fpiculis fubariftatis ; exterioribus tcrc- 
tibws. Schreb. gram. f. 2. 
/5) Fcltuca arundinacea. Schreb.fpic. fl. Lipf. p. 57. 

fliyuros. 9. F. panicula Ipicata : calicibus minutiflimis muticis, floribut 
fcabris: ariftis longis. Leers fl.herb. t. 3. /.5. ^* ' 

fpadicca. 10. F. calicibus quinquefloris : flofculo ultimo fterili, foliis 
lacvibus. 

pbocni- II. F. racemo indivifo: fpiculis alternis fubfeflTilibus terctibus, 
coidcs. foliis involutis muci-onato - pungcntibus. Maiit. p. 3J. 

Ger. fl. prov, t. 2. /. 2. 

ncmorum. 12. F. panicula nutantc: {|)iculis quinquefloris glabris arifta-, 
tis , foliis radicalibus fetaceis : caulifiis planis longifllimis 
fcabriufculis. Leyf. fl. hal. «. I02. 

fciuroi» 13. F. panicula racemofa : calicibus abbreviatis; floribus di^- 

dcs. phanis fcabris : ariilis longis. Rath bot. Abh. u, Beob. 

P' 43. 

fafcicula- 14. F. panicula fafciculata : (iiiculis quadrifloris; calicis ralva 

ta. exteriore longe ariitata, altera minuta mutica. Forskf. 

fl. aeg., arab. p, 22. 

cincrea. IJ. F. panicula fubfccunda: fpiculis fubhirfutfs ariftatis quiii» 
quefloris, foliis fubulatis recurvis. FiUars p/. De/ph. 2, 
p. 98. «. 8. 

pumila, 16. F. panicula collcfla: fpiculis tcretibus fubquadrifloris fub- 
ariltatis, foliis fetaceis duriufculis. Villars pl. delph^ 2, 
p. 102. «. 12. 

Hallcri. 17. F. panicula ftritfla: fpiculis teretibus hirfutis longius arifta- 
tis, foliis pcranguftis. HaU. hifl.Jiirp. Helv. Zt ». 1441. 

18. F. TRIANDRIA DIGYNIA. Feftuca. 187 

.fylvatica. 18. F. panicula divaricata: fpiculis quadriflorisdiftantibusacq- 
tis fubariftatis, foliis planis acutis. yiO^rs pL DelpK I. 
P' -ZJl. 2. p. 105. /. 3. 

hetcro- 19.F. foliis laxis: radicalibus fetaceis ; caulinis planis latiori- 
phyjla. bus, panicula rara: Ipiculis fubfexfloris lanceolatis gla- 

bris ariftatis. HaUlhift.Jiirp. helv.2. n.i^-^^. 

arundina-20. F. panicula rigida: fpicillis compreflis ariftatis fubfexflo- 
cea. ris. FiSars p/. De/ph. 2. p. 106. Scheuchz. gram. t. ii 

f- 1%' 

•• Fanicula aequali, 

varia. ai. F. panicula fubacquali ftriata pauciflora: fpjculis quadri- 
floris teretibus glabris fubariftatis, fpliis fetaceis. HaQ. 
hifi. Jiirp. Helv. 2. 11. 1439. 

pifta. 22. F. glumarum marginibus rofeis. Koenig Naturf. 23. p, 
311. an diJiinSiafpecies? . 

fufca. 23. F. panicula erefta ramofa : ipiculis fcflilibus carinatis mu- 
ticis. 

pauciflo- 24. F. panicula effufa: fpiculis fubquadrifloris ariftatis fcabris, 
ra. foliis villofis. Thunh. fl. jap. p. 52. 

.fluitans» 25. F. panicula ramofa ereaa: fpiculis fubfcflilibus teretibus 
muticis. Flor. dan. t. 237. Schreb. gram. t. 3. 

ipeciofa. 26. F. panicula ere£Ia: fpiculis fubteretibus fubiilatis nudis 
fubmuticis. Schreb. gram. /. 13. 

indica. 27. F. panicula erefla contrafta: fpiculis compreflis fubariftatis 
fubfexfloris. Rheed. h. malab. 12. /. 4^. 

triflcra. 28. F. panicqla crcfla contratla : fpiculis trifloris muticis, fo- 
liis glaucis rigidis. Ger, fl. prov. t. 2. f. 1. 

calicina. 29. F. panicula contraaa: fpiculis lincaribusi calice flofculis 
longiorc , foliis bafi barbatis. 

mifera. 30. F. panicula coar£l:ata glumisque ariftatis fcabris, culmo 

gcniculato infrafto. thunb. f/. jap. p. ^2. 
mucrona'3I, F. panicula glomerata: fpiculis multifloris; florc glanduH- 
ta. fcro. Forsk. f/. aeg. arab. p. 22. an hujus generis ? 

criftata. 32. F. panicula fpicata lobata: fpiculis ovatis latis fexflori$ 
hirfutis, 

dichoto- 33. F. panicula dichotoma : fpiculisfeflllibuspatentifllmislinea- 
«na, ribus trifloris muticis, Forsli. f/. aeg. ar. p, 22» 

34. F. j^% TRIANDRIA DISWIA. Bromui. 

laRCeola" 34. F. fpiculis feptemfloris mutjcis lanceolatiS, caule decuoi-i 
.4 .t«r'*'^ ♦H -"bente. ••Forsk. f/. aeg. arab.p» 22. 

Ipinofa» 35. F. frutefcens, ramis ramufisque fpinojls, pcdicelfis acij- 
leatis. Suppl. p.ili. - -. . . ". - ^ ; 

itionofta. 36. j^t*,. fpicula terminafiunica: ariftis loiigiS', fofiis ciliatis. 
chya. ^ La Marck di&. bot. «! 13. 

*4guadrifIo- 37, I^. panicula fubcpar^ata: fpiculis quadriflorrs; floritu» 
ra. '■■' '£eta longa tcrmfnatis. fValt, flor, ca;rfiL.p. 8i' 

cftoflora. 38. F. panicula crefta, fpiculis oftofloris acuminatis. Walt, 
flor. carol. p. Siii" ' '"" • 

inultiflo- -39. P.' repens , paniciilis' ereftis ovatis r fpiculis • oclo ad 'qui* 
ra. . < dragintafloris acutiJi"'/*^//. //(>r. fflf*o/i'^. 8i. 

89. BROMUS. CaAavalvis* 6]p/W^ oblonga , teres^ 

difticha; arifta infta apicem. 

fecalinus. r. Br, panicula patente: fpiculis ovatis , cQqipreftis; gliimis 
> nudis diitinftis: ariltjs fubulatis. brcvioribus fubflcxuofis, 

Leers fi. berb.t.ii.fiiZ.' • ' '■''i'! 

nmltiflo- 2. Br. panicula paterite: fpicuHs lanccolatis compreffis, glu- 
ru^ mis nudis marginatis imbricatis: ariftis capiilaribus aequd- 

libus reilis. TVeigel ohf. bot. t, I;/. I. 

japonicus. 3. Br. panicula patcnte ramofa: fpiculis oblongis glabris;'an- 
ftis divaricatis. Thunb. fi.jap. p. 52; ' 

triflorus. 4. Br. panicula patente: fpiculis fubtrifloris. Vlor. dan.t.^\o. 

pGlylla- 5. Br. panicula patcnte: ramis fpicatis; fpiculis alternis ad- 
chyos, preflis linearibus brevifllme ariltatis. Forsk.fi, aeg. arab, 

p. 23. 

ilcrilis. 6. Br. panicula patula: fpiculis oblongis diftichis; glumis fub- 
ulato-ariftatis. Curt.flor. Lond. t. 24» an idem ciim bro- 
vio teSlorum? 

madri- 7. Br. panicula rariore patulo-^rcfla : fpiculis linearibus; in- 
tenfis. tcrmediis geminis, pedicellis fuperne incrafl~atis. Barr, 

pl. rar. ic. "^6. f. 1. 

Jlrii^us. 44. Br. panicula laxa: racemis paucifloris; ipiculis fubtriflo- 
ris. Scop.flor. carniol. 

bifidus, JJ, Br. panicula erefta ramofa: Ipiculis ovatis fubtrifloris; glu- 
jnis bitido • fctaceis : ariita divaricata. THmnb^fl.jap.p.iy^. 

Q. Br, TRIANDRIA. DIGYNIA. Bromus. 18? 

gpnicula- 9. Br,- particula erefta: fiQfculis diitahtibus; pedunculis angin 
*"tLis. latis , culnio gcnu procumbente, Manf* p. 33. Schreb. 

erc£his« - 10. Br. panicula erefta .fubtruncata : fpiculis oblongis hirfutis" 

:.■ . ...j arillatis fubquinquefloris , culmis redlis , foliis duris, 

*oi;.'no- ■ Scheuchz.gram.t.^.f.n- 

incrafra* 38* I^r- panicula ereaa ovato -pyramidata : Jiculis glabris fub- 

''^&'' ' quadi-iflorisj pcdic^elhV fuperhe incraOati^'. La Marck 

di^. bot. 71. 16. _ . j 

dilatatus. 39: Br. paniirula ere£Ia: fpiculis iiibfexfloris fuperne dilatatis; 
anitislohgis divaricatis., La Marck diB. bot. 7/. 13. 

alopecu- 40. Brr ^anicula ere<51:a conferta : fpiculis oblongis fubfelTiJir. 
'ros. ' bus- ariftis inferne Ipiraliter contorjtis. Voiret voy. eii 

Barbar. 2. p. loo. 

rAolIis. II. Br. panicula ^reftiufcula : fpiculis ovitis.^ubefcentibus'; 
ariltis re£lis , foliis moUiffime villoffs. Schreb. graw, t. 6. 
Cwt.jior.Lond.t.V^.- ■ '; '''• '- : « 

ftipoidcs. 12. Br. pahicula creftiufcula : pedunculis enlTFormibus. Mant. 
.ejjsiha olic: ^. 557. 

anguftifo-42. Br. panicula ere£la: fptcuhs hnearibus ^-yfloris, ariftis 
j.iius. brevibus, fohis linearibus» HaU. hijl.Jiirp. Hflv. indigl 

n. 1507. 

ambigu- 43, Br. panicula ere6la : ariftis divaricatis, culmo Bafi genicffi 
us. lato. CyriU. plant. rar, Neap. fafc. i. t. 2. 

aquaticus. 44. Br.paniculafubcrefta: ramisbinis, fpiculisglafefisoblongof 
ovatis; arifiis longioribus. Hali. hiji. p/ant.heh.n. i^io, 

grandjflo- 45. Br. panicula nutante difFufa : fpiculis comprefiis fcxfiorisj 
■ rus. glumis lanceolatis i ariftis longioribus. Scbranck baier» 

.;;;.,, . ^loral.p. 362, .•; ,,.;^;;^ 

fquarro- 13. Br. paniculanutantej fpicuhs ovatis ; ariftis divaricatis. 

fus. Scheuchz, gram. t. 5. /! il. / 

purgans. 14. Br. panicula nutante crifpa: glumis villoifjSi-foHf$''utrin* 
quenudis; vaginis pilblis. Fewifl. penw. t. I? 

atpcr. 15. Br. panicula nutante fcabra: fpiculis villofis ariftatis, fdiiif 

fcabris. Morif. hip. pL ^. t. '/. f. 2Y* 
ciliatus. 16. Br. panicula nutante: glumis ciliatis, foliis utrinque vagv- 

nisque- fubpilofis. ;, 1 ,.,:] .hf ,rj:i'.ir-il?l 

arvcnfis. 17. Br. paaigula nutante ; fpiculis ovato-oblonapiii Flor, dan.t.291, 

x8. Br. I90 IRIANDRIA DIGYNIA. Bromus. 

Haorum. ig. Br, panicula niitante: fpiculis linearibus; pedunculis pi- 

lofis. Leers fl. herbom. t. lo. f. 2. 

gigante- 19. Br. panicula nutante: fpiculis quadrinorisi ariftis brevio- 
<■ us. ribus. Schreb. gram. t. ir. 

^libatus. 20. Br. panicuJa nutante: fpiculis quadrifloris; arifHs loneio- 
ribus. Villarspl. Detph. 2. p. iiS*. n. g. 

inonta- 21. Br. panicula nutante: fpiculis f ubfexfloris i ariftis longio- 
nus. ribus. PoUicb ft. palat. n. i\6. 

hirfutus, 22. Br. panicula nutante. fcabra: fpiculis teretibus fublineari- 
bus deccmUorisi ariftis reftis, vaginis foiiorum hirluti».' 
Hiidf.fior. angl. 51. 

rubens. 23. Br. panicula fafciculata: fpiculis fubfeffiHbus villofis, ari- 
Itis ere^iis. 

fcoparius.24. Br. panicula fafciculata; fpiculis fubfcffilibus glabris, ari- 
ftis patentibus. 

rigens. 27. Br. panicula fpicata : fpiculis fubfeffilibus ereflis pubefcen- 

tibus fubquadrifloris. Mant. p. a^. 
• ■•■-■ * ^j .'"•')"' "1 

phlcoides. 28. Br. panicula fpicata : calicibus fubtrifloris dorfo ciliatis. 

Viliars pl. Delph. i. p. 249. 2. p. 95". 

Phoenix. 29. Br. panicula fpicata : fpiculis oaofloris terctibus compreffis 
pendulis. Buxb. cent. 5 /.15, 

villofus. 25:. Br. panicula fafciculata : fpiculis fexfloris glabris lincari- 
bus pediceilatis. Forsk.fi. aeg. arab. p. 23. 

poifor- 26. Br. panicula fpicata ovato-oblonga : fpiculis compreffii 
^mis. horizontaiibus quinquefioris. Forsk. fi. aeg. arab. p, 22. 

racemo* 30. Br. racemo fimpliciffimo : pedunculis unifioris ; fpiculis 
. fus. .fcxfloris laevibus ariitatis. ,,.v' 

gracilis. ^31. Br. racemo {impiiciffimo nutante: fpfc^^ alternis feffili- 

bus remotis teretibus fubulatis glabris ariftatis. Leyf.fi. 

hal. n. 116. 

ramofus. 32. Br. culmo ramofiffimo, fpiculis feffilibus, foliis involuto- 

fubulatis. Mant, p. 34. Curt. flor. Lond. t. 105. 
|»inaatUS. 33. Br. cuimo indivifo, fpiculis alternis fubfeffilibus teretibus 

fubariftatis. Uers flor, herb, t, 10. /. 3. an potius ad 

triticum fpedat ? 
/8?) Hali. hip.ftirp. He/v. 2. n. 1432. 
filvaticus. 34. Br. fpicuiis alternis lubdilticliis feffilibus ariftatis. F/or. 

daft,f,i64.a»/a(isdi/iinf/HtapinjjatQ? 

35. Dr. TRIANDRIA DIG^-NIA. Stipa. 19I 

maiTilieii- 5f. Br. fpiculis comprcflis: glumis interioribus ciliatis^ foliis 
fis» utrinque infcrioribusque vaginis pubefcentibus , fuperio- 

ribus glabris. Forsk. fl. aeg. arab. p. 203. an di/iinffa 
fatis Jfpecies ? 

criAatus. 36. Br. fpiculis didiche imbricatis feflilibus deprenis, Schreb. 
gram. t. 23./. 2. 

triticcus. 45. Br. fpica compofita, receptaculo villofo. HaU, biJi.JHrfi 
Helv. 2. n. 1423. 

Plukcne- 46, Br. fpicis binis terminalibus, foliis convolutis pungcnti- 
tii. bus. Plnken. phytogr. t.1'^. f. l. 

diftachyos.37. Br. fpicis fubbinis compreflis multifloris. G0uatt.h0rt.4S' 

pauper, 41. Br. fpica brachiata: fpiculis remotis appreflis lanceolatia 
compreflls credis; glumis lanceolatis ariftam aequantibus, 
Weigel ohf, bot. p. 17. /. I. /. 8. 

90. STIPA. Qal avalvis, uniflorus. Cor. valva ex- 

teriore arifta tenninali: bafi arti- 
culata. 

pennata. i. St. ariftis lanatis. 

juficia. 2. St. ariftis nudis, re£lis, calicibus femine longioribuS) foIiiY 
intus laevibus. 

capillata. ^. St. arifliis nudis curvatis , calicibus femine longioribus^ &t 
liis intus pubefcentibus. 

Atiflella. 4. St. ariflis nudis redis calice vix duplo longioribus. Syjf^ 
nat» XII. 4. p. 229. 

tenacifli' 5. St, ariflis bafl piloiis, panicula fpicata, foliis Hliformibus. 
ma. 

avenacea* 6. St. ariflis nudis, calicibus femen aequantibus. 

inembra- 7. St. pedicellis dilatatis membranaceis. Mant. p. 326« 
nacea. 

arguens. 8« St. ariflis nudis , bra£leis bafl barbatis ^ flofculis feflTiIi faf* 
ciculatis. Rumpf amb. 6. t, 6. f, l. 

fpicata. 9. St. ariftis feminudis, floribus fpicatis. Supp/. p, lir. 

paloacca. 10. St. ariftis contortis tomentons, calicem fuperantibus, gfti* 
mis fubfafciculatis. Pair. V9y* tn Barb. 2.p* loi. 

91, AVE- 193 TRIANDRIA DIGYNIA. Avena. 

91« AVENA. CaL svalvis, mukiflorus: arifta dor- 

fali contorta. 

fibirica. I. A. panlculata, calicibus unifloris, feininibus hirfutis, ari- 
ftis calice triplo longioribus. Gme/. f/.Jil.i.t. 22. nonne 
■^othis agrofiidis fpecies? 

ftipifor- 2. A; paniculata, calicibus bifloris, ariftis fetnine duplo lon- 
inis. gioribus, cuimo rainofo. Mant, f. l\,aH forfan ciim t;^ 

1, • fiqtientibus airae adjimgenda? 

penfylva- 3. A. panicula attenuata, calicibus bifloris/ feminil^us villofis, 
nica. ariltis calicc duplo longioribus. 

lutea, 4. A. panicula patcnte: caiicibus bifloris fubulatis , corolHs 
niidis triariftatis : arifta intermediaflexiiofa. fop/)/./». Ii2» 

purpurea. 5. A. panicula coarftata: calicibus bifioris ovatis, coroUis vii- 
lofis: gluma cxteriori bifida, arifta- tcrminali . inflexa. 
Si{pp/,p. 112. ' . 

Loeflingi'6. A. paniciila contrafla: flofculis binis hirfutis; altero pe- 
ana. dunculato apice biariftato r arifta intermcdia longiori; 

Stippl^p. 112. 

ftrigofa. 7. A. panicula oblonga contra£la fecunda : flofculis gerainis 
apicc biariftatisi dorfo arilta geniculata. Siurfb.fpicTfi, 
Lipfp. 52. • - . 

fetiva. 8. A. paniculata, calicibus difpermis, feminibus laevibus;' al- 
tcro ariftato. B/ackw. herb, t. 422. liegnati/t bot. t 1 5. 

pubef» 9. A. fubfpicata, calicibus fubtrifloris bali pilofis ,' foliis pfe- 
cens. nis pubefcentibus. Mant.p.yii. Leeri f/. heyb.t.^.f.2. 

montana. 10, A. panicula erefta: f|iiculis pedunciilatis futtriflons , fo- 
liis planis fubhirfutis rigidis. Monti prodr. grnm. t. 65, 

fcsquitei> II»' A. paniculata , dalicibus fubtrifloris : flofculis omnibui' 
tia. ariltatisj reccptaciulis barbatis. Mz«/. />. 34. Schetichz, 

gram. t. 4. /. 17. 

tlubia. 12. A. paniculata, calicibus fubtrifloris : flofculo infimo tcr-. 
minaliarifta reda; reliquis apice biariftatis, dorfali arifta 
refljixa. Leers f/./jerb. «.89. Villars p/. De/ph, 2. t. 4,,-^ 

J)fCVi«. 13. A. paniculata, calicibus fubtriflcris , fcminibus brevibus 
■ obtufis apice bi.dentatis, arifta dorfaH fciibra. Roth. f/. 
gem. I. p. 40» 

14. A. TRIANDRIA DIGYNIA. A/ena. i«>3 

nuda. 14. A. paniculata, calicibus triflloris receptaculo brevJoribus, 
petaiis dorfo ariftatis: flofculo tcitio mutico. Hali. n. 
comm, Goett, 6, t, 2. 4. 

iatua. i^. A. paniculata, calicibus trifloris: flofculis] omnibus ari- 
ftatis bafique pilofis. Schreb. gram, /. 15, 

flavef- 16. A. panicula laxa : calicibus trifioris brevibus : fiofculi* 
cens. omnibus aiiltatis. Ma»e.p.^26. Schreb.grama.% Curt» 

flor. Lond. /.212. 

hifpida. 17. A» paniculata , calicibus trifloris pilofis.' Suppl. p. in. 

aurata. 31. A. panicula ftrifta: Ipiculis elongatis, flofculis bafi villofi?,( 
foliis letaccis. Hall. hiji. jiirp, Helv. 2. «. li\^%. 

capenfis. IJJ, A. panicula coar£iata: calicibus trifloris fubulatis, corolli' 
pubefccnte : arilta interniedia tortili curva. Suppl. p. \ 12. 

lupulina. 19. A. panicula coar£lata ovata: calicibus trifloris lanceolatis^ 
corollis villoiis: gluma exteriori bimucronatai arifta in^ 
termedia refiexa. Suppl.p. 113. 

(iifticho' 20. A. paniculata , fpiculis binatis trifloris , foliis fafciculatia. 
phylla. diitiche patentibus, culmis bafi ramofis. Villars pl.Delph^ 

2. p. 144. f. 4. 

fetacea. 21. A. panicula purpurafccntc: fpiculis trifloris; ariftis nignV 
recurvis, foiiis fetaceis. Fillars pl. De/ph. 2. p. 14^. t. ^j^ 

fempervi- 22. A. paniculata, calicibus trifloris bafi lanatis, foliis rigidiss 
rens. acutis involutis iempervirentibus. Villars pl, Delph. 2», 

p. 140. /.5-. 

fragilis, 23. A. Ipicata , calicibus quadrifioris flofculo longioribus, 
Mant. p. 326. Schreb. gram. t, 24./. 3, 

pratcnfis. 24. A. fubfpicata , calicibus quinquefloris. MaHt* p. ^2"^» 
Leersji. herb, t. 9./. i, 

fterilis, 25. A. paniculata , calicibus quinqucfloris : exterioribus flofcu* 
lis ariftisque bafi piiofisi interioribus muticis. Fet. zaz» 

calicina, 26, A. panicula fimpHci: fpiculis quinquefloris calicis longi- 
tudine, foliis planis bafi pilofis. ViUars pl. Delph^ 2. 
p, 148. t. 2. 

Schcuch- 32. A. panicula angufta : pedunculis ramofis ; fpicuiis te- 
aeri. retibus quinquefloris bafi pubefcentibus. Scheuckz. it. alp, 

6. 1. 19, 

K 27. A. 194 TRIANDRIA DIGYNIA. Antliiftiria. 

vcrfico- 27. A. panicula fpicata flavefcelite: fpiculis fexfloris dilHnflis 
lor. peduncuii longitudine , rhachi hirfuta. ViUafs pl. Delph. 

2.p. 142. /.4- 
carolinia- 28« A. panicula attenuata. fValt.fior. caroL p, 81. an dijiihi'^^, 

ipicata. 29. A.fpicata, calicibus fcxfloris longioribus, petalo exteriorc 
apice ariilato furcatoque. 

bromoi- 30. A. fubfpicata, fpiculis binatis : altera pedunculata, ariftis 
tles. divaricatis , calicibus oclolioris. Scheuchz. gram. t. 4» 

/.•21. i22. ^ 

rupeftris. 33. A. hirta, foliis anguftis, arillis rccurvis. HaU.hifi. Jiirp, 
Helv. 2. H. 1478. 

1559! ANTHISTIRIA. Cal aequaliter ad bafin iJ^ 

fus in lacinias 4 aequales. 

ciliata, I» A. foliis fupcrioribus bafi involucrisque ciliatis. SiippL p. 
113. 5jy/?. «ar. XII. 3./». 668. Mant. p. 303. Andropo- 
gon nutans. 

imbcrijis. 2. A, foliis involucrisquc nudis. Acharius apud Koenig ohf. 
bot. 3. p. II. 

92. LAGURUS. Cal svalvis : arifta villofa. Cor. 

petalo exteriore ariftis 2 ter- 
minalibus: tertia dorfali re- 
torta. 

ovatus. I. L. fpica ovata ariftata. Schreb. gram, t. 19. /. 3. Gaertn. 
defr. etfem. cent. 1. 1. i.f. 5. 

cylindri- 2. L. fpica cylindrica mutica. Barr. pL rar. ic. II. 

cus. 

93 ♦ ARUNDO. CaL 2valvis, multiflorus. Flofculi 

lana cin£ti, 

gigantea. I. A. calicibus quinquc - ad decemfloris , panicula laxa , foliis 
fauce fetofis. Walt.fior. carol. p. %\. 

Donax. 2. A- calicibus quinquefloris, panicula difFufa, culmo fruticofo. 
MorifhiJi.pt. 3. /.8./ 9« 

3. A. TRTANDRIA DIGYNIA. Ariftlda. 195 

'phragfrii- 3. A. calieibus quinquefloris, panicula laxa. Leers fl. herh. 
tes. /. 7. /'. I. 

bifaria. 4. A. culmo ere£lo foliofo, foliis bifariis, panicula coarftata : 
calicibus trifloris. Koenig apud Retz. obf, bot, 4. p. 21. 

Rugi, 5. A. calicibas triflori», foliis fubulatis glabris. Molin. hifi» 
nat. Chil.p. 130. 

Quila. 6. A. cabcibus trifloris, foliis cnfiformibus fcrratis, Molin, 
hiji, nat. Chil. p. 1 30. 

V^aldivia. 7. A. cabcibus trifloris, foliis fubulatis pubcfcentibus. Molin, 
hiji. nat. Cbil. p. 13 r. 

inaurita- 8» A. caiicibus trifloris panicula elongata, foliis angultis invc- 
nica. lutis. Poir. voy. en Barbar. 2. p. 104. 

te£la, 9. A. culmis te£lis ftipulis intermcdia fuperantibus, foliis fau» 
ce fctoiis. fVa/t.fo^.caro/,p.Sl> 

64» ARISTIDA. Ca/. 2valvis iflorus. Cor. 2valvis: 

valva exceriorl ariftis ^termi- 
nalibus ; interiori breviffima 
Nertar. 2phyllum» 

adfcenGo- 1. A. panicula ramofa: fpicis fparfis. S/oan. hiji. jam. I. t. 2. 
nis. f. 56. 

america- 2. A. paniculae ramis fimpliciflamis : fpicis alternis. 
na. 

plumofa. 3. A. paniculata, arifta intermedia longiore lanata, culmis vil< 
lofis. Sp. pl. p. 1666. 

arundina- 4. A. paniculata, ariftaintermcdialongiorelacvi. Mant.p.lSd. 
cea. 

gigantea. 5. A. panicula elongata effufa Cecunda: calicibifs unifloris, ari- 
ftis corollae fubaequalibus reftis. Suppl. p. ii^. 

Hyftrix, 6. A. panicula divaricata patcntifllma : flofculis fimplicifllmfs 
glabrisi ariltis reftis divaricatis. Sitppl. p. ll^. 

fetacea. 7. A. culmo eredto , ariftis fcabriufculis. Koenig apad Retz, 
obf. bot. 4. p. 22. 

N 2 8. A. 

AruHdo villofijjima Forsk fl. aeg. arah. f. XIX. utriim diJiiiiHa huJH! , afi calatna- 
groftidis jpecies ? 196 TRIANDRIA DIGYNIA. Lolfiim. 

deprcfTa. S« A. ciilmis trifido-ramofis dccumbcntibiis, ariftis fcabriufl-u- 
lis, / Koenig apud Retz obf. bot, 4. p. 22. 

lanata. 9. A. panicula ramofa, ariita intermedia lanata. Forsk. fi, 
aeg. ar. p, 25. 

panicula- 10. A. fpiculis linearibus oblongis : ariftis glabris. Forsk. fl. 
ta. aeg. arab.p. 25. 

95^ LOLIUM. Qal iphyllus , fixus , multiflorus. 

Spiculae alternae. 

percnnc. I. L. fpica mutica : fpiculis comprcflis multifloris. F/or. diHi. 
t. 740. Schreb. gratti. t. 37. 

tcnuc. 2. L. fpica mutica tereti : fpiculis trifloris. 
tumulen- 3. L. fpica ariftata : fpiculis compreffis multifloris. Flor.dan. 
tum. /. 160. Scbreb. gram. t. 36. 

rcmotum. 4. L. fpiculis rcmotis: ariftis brcviffirais. Schranck» baiey. 

Flor. i. p. 382. 
diftachy- 5. L, fpica binata : calicibus unifloris, corollis lanatis. Mant. 
on. p. l87' an huJHs generis? 

l36o» ROTTBOELLIA. Rhachiszxticuhn, flexu- 

ofa teretiufcula , fae- 
pe filiformis •. ftofcU'^, 
lis alternis. Qz/.ova- 
to-lanceolatus, com-' 
preflus, fimplexvel 
2partitus. 

incurva- l. R. fpica tcreti fubulata: gluma calicina fubulafa adprcfla bi- 
ta. partita. SuppL p. 114.' 5ji^. «rt/. XII. 3. />. 671. Acgi- 

lops incurvata. Gili.pl. rar, Neap. fafc. i. t. VI. H. 

compref- 2. R. fpica comprefla fubulata : gUima calicina lanceolata pla- 
la. na indivifa. Suppl. p. 114. 

diiiiidiata. 3, R. fpica dimidiata compreffa lincari: latere exteriori aggre- 
gato flolculoibi interiori Inevi nudo. Suppl. p. II4. SyJK 
nat. XII. 3. p. 87. Panicum dimidiatum. Burm. fl. ind. 
/.8./; 3- 

4. R. TRIANDRIA DIGVNIA, FJymiis. 197 

cxaltata. 4. R. fpica tereti filiformi untliquc flofailofa: glumis oratis ob- 
tufis, vaginis punftato-hirfiitis. Siippl, p, 114. 

corymbo-5'. K. fpicis aggregatis lateralibus.filiformibus: fiofcub's bifariis 
fa. patentibus, fbliis bafi ciliatis. Supp/. p. 114. Syji. nat. 

XII. 3. p. 671. Aegilops exaltata. 

lacvis» 6, R. fpica flofcuhs binatis lateralibus: pedunculis longiffimis, 
calicibus ovatis impunftatis laevibus, Koenig apttd Retz» 
cbf. bot. 3./>. II. 

TrancheI-7. R. fpicis comprcflis pluribus fafciculatis pedunculatis : calf- 
\\.. cibus acutis. TrancheU. apud Retz. obf. bot. 3. p. 12. an 

fatis diJilnBa a CQtnpreJJa? 

iui\i£lata. S' R- fpicis tcretibus pluribus fafciculatis fubfefljlibus : flofcu^ 
lis folitariis alternisi calicibus punftatis. Retz, obf. bot. 
3. p. 12. n. 28. 

niuricata. 9, R. fpicis teretibus pluribns longe pedunculatis : calicfbus ci- 
liato-aculeatis,- neutris bifidis. Retz. obf.bot, 2. n.,f)%. 
ct 3. p. 12. n. 29. 

finguinea. 10. K. paniculae fpicis ariflatis alternis fimplicibus peduncula- 
tis: florum bra6lea laterali ciliata. Bladh. apiid Retz. 
obf. bot. 3. p. 25. 

coelorha- II. R. fpica tereti unilaterali: flofculis geminis; altero pedi- 
chis. cellato, calice bivalvi. Forfi.fl.aufir.p.^. 

rcpens. I2. R. fpica tcreti fubulata: gluma, calicina univalvi indivifa. 
Forji. ft. attfir. p. 9. 

altiflTima. 13. R. fpicis tcreti - fubulatis fubfafciculatis. Foir. voy. €n 
Barb. 2. p. 105. 

96. ELYMUS* Cal lateralis, 2valvis, aggregatiis, 

multiflorus. 

arenarius. I. E. fpica eref^a arfta : calicibus tomentofis flofculo Iong<ori« 
bus. Scbreb. gram. t. 40. 

libiricus. 2. E. fpica pendula arcta : fpiculis binatis calice longioribus. 
Schreb. gram. t. 21. f, l. 

philadel- 3. E, fpica pendula patular fpiculis fexfloris; infcrioribus 
phicus, ternatis. 

canaden- 4. E. fpica nutante patula: fpiculis inferioribus ternatisi fu' 
lis. perioribus binatis. Morif. hiji, pt, 3. t. 10. f.2. 

N 3 5. E. 198 TRIANDRIA DIGYNIA. Sccale. 

caninus. 5. E. fpica nutante ar£^a: fpiculis reftis invoUicro dcftitutis: 
inhmis geminis. Leen fl. herb. t. 12. /.4. 

tcner. 6. E- fpica pendula: fiofculis geminis. Suppl. p. 11 14. 

virginicus.7. E. fpfcaercfla: fpiculis triHoris, involucro ftriato. 

curopae- 8- E. fpica ercfta : fpiculis bifloris, involucro aequalibuj. 
us. Schetiehz. gram. prodr, t. i.f. i. 

carolinia- y. E. fpica credla laevi ; fpiculis involucro aequalibus triflo- 
nus, ris; fioro intermedio pedicellato fterili, ariftis longitudi- 

ne florum. fVait.Jior. caro/. p. ^2. 

Caput 10. E. fpiculisbifloris: involucrisfctaceispatentiflimis. Schreb. 
Mcdufae. gram. t. 24. /. 2. 

Hyftrix. II. E. fpica ere£>3: fpiculis involucro deftitutis fimplicibus; 
nonne difiinBi generis ? 

fubulatus. 12. E. fpica fubulata: fpiculis unifloris diftichis alternis ad- 
preffis. Forsk.fi* aeg. arab. p. 26. an hiijus generis? 

97^ SECALE. Cal oppofitusj 2valvis, ^florus, fb- 

licarius. 

ccrcalc. I. S. glumarum dliis fcabris. Blackw. herb. t. 424. 

villofum. 2. S. glumarum ciliis villofis, fquamis caliciniscuneiformibus» 
Buxb. cent. 5. /. 41, 

orientaie. 3. S. glumis hirfutis, fquamis calicinis fubulatis. 

creticum. 4. S. glumis cxtrorfum ciliatis. 

proftra- 5, S. glumis fubtrifloris : fquamis caliclnis carinatis, TaU* 
tum. it. i./>. 485. » - 

98» HORDEUM. Cal lateralis , 2valvis , iflorus, 

ternus. 

vulgare. I. H. flofculis omnibushcrmaphroditisariftatis: ordinibusduo- 
bus crc£lioribus. Haller. nov. comm. Goett. 6. /. 2. Regn, 
bot. t. 364. 

bexafli- 2. H. flofculis omnibus hcrmaphroditis ariftatis, feminibus fcx- 
chon. fariam aequaliter pofitis. 

diftichon. 3. H. flofculis lateralibus mafculis muticis , feminibus angula- 
ribus imbricatis. Halkr. nov. comm^ Goett. 6. t. 3. 

4. H. TRIANDRTA DIG^^NIA» Secale. 199 

^cocri- "4. H. flofculis lateralibus mafcuHs itiuticis, feminibus angula- 
thon« ribus patentibus corticatis. Schreh. gram. t, 17. 

bulbo- 5", H. flofculis ouinibus tcrnis fertilibus ariftatis: involucris fc- 
fum. taceis ciliatis. Morif. hiji. pl. 3. /. 6. /. 7. 

nadofum, 6. H. flofculis lateralibus mafcuUs muticis: involuccllis feta- 
ceis laevibus. Raj.Jyn. angl. 3. t, 20./. 2. 

•pcrver- 7. H. flofculo medio mafculo ariftato. Forsk. fl. aeg, arab. 
fum. p. XIX. 

imrinum. g. H. flofculo medio hermapbrodito ariflato : ariftis longis, la- 
teralibus mafculis muticis, Forsk. f/. aeg. ar, p. XIX, ait 
diJlinSla fpecies ? 

murinum. 9. H. flofculis lateralibus mafculis ariftatis dbrfo glabris : invo- 
/ lucris intermedfis ciliatis. Flor. dan. t. 629. 

fecalinum. 10. H. flofculis lateralibus mafculis filiformibus ariftatis dorfb 
glabris : involucris letaceis fcabris. Schreb. fpie. fl, lipf, 
p. 148. .■.,...£ 

mariti- II, H. flofculis lateralibus mafculis ariftatis dorfohirfutifllmis; 
mum. involucris fcabris, Flor. daiz. t. 630. 

pratenfe. 12. H. flofculis lateralibus mafculis muticis: involucris feta- 
ceis fcabris. Hudfflor. angl. 56. 

jubatum. 13. H. ariftis involucrisquc fetaceis longifTimis. Schreb.grant, 
t. 24. /. 3. 

monta- 14. H. flofculis lateralibus mafculis, medii arifta lengifllma» 
num. Scheiichz. agrojlogr. prodr. t. i. 

genicula- 15, H. culmo dccumbente foliis obtcflo : fummb fpathaceo, 
tum. fuprcmo nodo incurvato. AUion. fl. pedem. /.91./ 3. 

99, TRITICUM, Qal, 2valvis, folitarius, fubtriflo. 

rus. Flos obtufiufculus. 

♦ Anmia, 

aeftivum, I. Tr. calicibus quadrifloris ventricofis glabris imbricatis ari-' 
ftatis. HaU. nov. comm. Goett. f . /. I. /. I. Blackw. 
herb. t. 40. /. 4. 5. 

hiber- 2. Tr. calicibus quadrifloris ventricolis laevibus imbricatis fub- 
num. muticis. HaU. n, Comm. Qoett. 5. t. I. /. 2, Blackiv. 

herb. /. 40. /, 1-3. 

N 4 3. Tr. aoQ TRIANDRU DIGYNIA. Triticum. 

compofi- 3, Ti\' fpica coinpofita: fpiculis confertis ariftatis. Suppi, 
tum. p- "^^5' 

turgidum.4. Tr. calicibus quadrifloris ventricofis villofis imbricatis ob- 
tufis. Monf. hiji. pl. ^. t.i. f. 14. 

p.oJoni- 5» Tr. calicibus bifloris nudis: flofculis longifllme ariftatis, 

cwm. ' rhachcos dentibus barbatis. Hall. n. comm. Goett ^ / 

I. /. 16. ■ ' * 

Spelta. 6. Tr. calicibus quadrifloris truncntis : flofculis ariftatis hcr- 
maphroditis: intermedio neutro. Morif, hift. pl. 2. e. 
6. /. I. 3. 

mofiococ-y. Tr. calicibus fubtrifloris: primo ariftatoj intcrmedio neu- 
con. tro. Halier nox\ cotnm. Goett. 5. /. i. /. 17. 

yroftra- g. Tr. fpica difticha ovata: calicibus multifloris; flofculis im- 
tum. bricatis ariftato - mucronatis. Suppl. p. 114. Jacq. h. 

Vind. 3. /. 44. 

yumilum.9. Tr. fpica ovata: glumis fubariftatis; calicinis bifulcatiir. 
Suppl. p. 114» 

^icorne. 10» Tr. calicibus ftriatis biGornibus trifloris : flofculis laterali- 
bus fertilibus ariftatis. Forsk.fl. aeg. arah. p- 26. 

** Pcrennia. 

junceum» 11. Tr. calicibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. Mo- 
rif. hiji.pl. ^. t. i./, 5. 

>epens. 12. Tr. calicibus quadrifloris fubulatis acuminatis, foliis pla- 

nis. F/or. dan. t. 748. Scbreb. gram, t. 26. 
' ^ariti- 13» Tr. panieula coaraata fecunda rigida, fpiculis fubfaflllibus 
^um, iinilateralibus multifloris : foliis planis fubmucronatis. 

Morif. hiji.pt. 3. a 2. / 6. 

/^enellum. 14. Tr. calicibus fubquadrifloris : flofculis muticis acutis, fo- 
liis letaceis. Morif.hiJi.pl. 3. /. 2. f. 3. 

fcnilatera- ij. Tr. calicibus unilatcralibus altcrnis muticis. Mant />.2C 
lc. Fluckn. phyt. 32. / 7. 

bromoi- i6. Tr. fpiculis tcretibus remotis. tViggersfl. holf. p. 11. des. TRI. An diftinaa Jpccies hu]us generis TritiCHm atgilopoides it Forgk^hlio fl. aeg. arab. 
t. a6. rnemoratum f. a6, mmoratHm. TRIANDRIA TRIGYNIA. Reflio. 20l 

TRIGYNIA. 

I33I» RESTIO. Flores dioici. Amentum imbrica- 

tum: y^^/am/ji unifloris. Cor. 
6petala. 
?♦ StiL pcrfiftentes. C^/^3locu- 
laris, plicata, polyfperma. 

panicula- I. R, culmoclichofomofoliofo, ramiscompreflis, fpicis fcffilibus 
tus. alternis creftis, Fr. Rottb. pl. defcr, et ic. t. 2. f. 3, 

verticilla- 2* R. ramis verticillatis articulatis , panicula compofTta coarfla- 
ris. ta, Suppl, p. 425". Thunb. de rej}.p. 19, n. 22. czim ic, 

dichoto- 3. R. culmis dichotomis^ dichotomis dccumbentibus, ramis 
mus. teretibus Ipicis folitariis, Fr. Rottb.pL defcr, etic.t, 2.f. t» 

viminc- 4. R. culmis fimplicibus, fpicis corymbofis. Fr. Rottb. pl. 
us. defcr. et ic, t. I. /. I. an idem ciim dichotomo? 

triflorus. 5. R, culmis fimplicibus foliofis, fpicis alternis fefTiIibus fim- 
plicibus. Fr. Rottb. pL dejcr. et ic. p. 5. 

iimplex. 6. R. culmis fimplicibus fubfoliofis , fpicis alternis fubaggrega- 
tis : fquamis ovatis. Fr. Rottb. pl. defcr. et ic, t, 2. f. 5. 

Elegia, 7. R. culmis Cmplicibus, fpica glomerata : (pathis partialibus 
vagis fimplicibus, Mant. p. 297. Elcgia juncea. Rattb. 
pl. defcr. et ic. t. 3. /, 4. 

cernuus. 8. R» culmo fimplici aphyllo, fpicisturbinatispendulis. Suppl. 
p. 425. Tbiinb, de rejfion.p. 10. n. 4. cnm. ic. 

teflorum, 9. R. culmo fimplici aphyllo, racemo compefito erefto fubfe- 
cundo. Suppi(. p. 425. 

imbrica- 13. R. culmo fimplici aphyllo, fpica oblonga comprefla. Thunb. 
tus. de rejiion. p, 6. n. i, cum. ic. 

vaginatus. 14. R. culmo fimph'ci aphyllo, fpicis alternis creftis, fquamis 
acuminatis, Thunb. de rejiion. p, 7, «. 2, ^ 

ariilatus. 15. R. culmo fimplici aphyllo, fpicis terminalibus obovatis 
creftis, fquamis ariltatis. Thunb. de rejiioji. p.^j. n. 3. 

iimbella- 16. R. culmo fimplrci aphyilo, fpicis umbellatis ovatis, fqua- 
tus. mis oblongis obtufis. Thunb.dijf. dereji.p. it. n.^.cumic. 

fpiciger. 17, R. culmo fimplici aphyllo, fj^icisobJongishexagonis, fqua- 
mis lanccolatis apice patulis. Thunb. de reji-f, i l,n,6.cum ic 

N 5 18. K. 201 TRIANDRIA TRIGYNIA. Rcftio. 

aciimina" IS- R- culmo fimplici aphyllo, panicula ere£ta, fquamisariftatis. 
^ tus. Thtinb. de re/i. p. 13. ;;. 8- Rotfb. gram. t. ^.f. 32. 

parviflo- 19» R. culmo fimplici apliyllo, panicula crc£la, fquamis rotun« 
rus. datis membranaceis. Thiinb. de rejiion. p. 13. n. 9. 

creflus. 20. R. culmo fiiuplici aphyllo, panicula erefta involucrata, 
Ipathis imbricatis lanceolatis. Thunb. de rejl. /). 14. n. 10. 

argenteus. 21. R. culmo fimplici aphyilo, panicula crefta, fquamis Ian« 
ceolatis fcariofis. Thunb. de rejiion, p. 14. n. ii. 

fcariofiis. 22. R. culmo fimplici foliofo , fpicarum fquamis lanceolatis 
fcariofis. Tbunb. de rejjion. p. 15. n, 12. . 

thamno- 23. R. culmo fimplici foliofo; panicula patente, fquamis lan- 
chortus. ceolatis margine fcariofis. Thunb, de rej}. p. i^.n. 13. 

Fr. Rottb. gratn.p. 2. t. l.f. i« 

frutico- 24. R. culmo fimplici foliofo, panicula compofita, fquamis 
fus. fcariofis laccris. Thunb. de refi. p. 16. n. 14. 

tetrago- 25. R. culmo ramisquc tetragonis, fpicis altcrnis. Thunh. de 
nus. rejiion.p. 17. ;/. 17. 

triticeus. 26. R. culmo dichotomo ?phyIIo ereflo , ramis tcretibus , fpi- 
cis alternis. Tbunb. de reji. p. 17. n. 18. Fr. Rottb, 
gram. t, 3./. I. 

glomera- 27. R. «ulmo dichotomo aphyllo laevi, panicula glomerata. 
tus. Thunb. de reft. p. 18. «. 19. 

incurva- 28. R. culmo dichotomo aphyllo ftri£lo, fpicis imbricato - ag- 
tus. gregatis. Thunb. de reji. p. 18. «• 20. 

digitatus. 29. R. culmo dichotomo aphyllo, ramis teretibus, (picis ternis 
oblongis. Thunb. de reJHon.p. \%, n. 21. 

Scopa. 30. R. culmo dichotomo foliofo , ramis compreflis , paniculae 
ipicis glomeratis. Tlmnb. de rejiion.p, 19. ;;. 23. 

virgatus, 31, R. culmo dichotomo foliofo, ramis comprefiis, /picfs pa- 
niculatis pendulis. Thtinb. de rejiioit. p. 20. », 24. 

128o^ CATURUS. riores dioici. 

a^. Cor, 3fida. Cal o. 
?♦ Qal, 3partitus. Cor. o. Qapf. 
3C0cca. 

ipiciflorus.I. Caturus. Mant, p. 127. Burm.ji, ind. t. 61. f. i. 

II02* TRIANDRIA TRIGYNIA. Excaecaria. 203 

II02. EXCAECARIA. Flores dioicl Amentumm' 

dum. CaL o. Cor. o. 

Ajjallo- I. ExcAECARiA. Rumpfamh. 2. t, 79. go. 
cha. 

1050. PHYLLANTHUS. JF7om monoici. Ca/. 6- 

, pardtiis campanula- 
tus. Cor. o. 
?. StiliHMu Capf.^^lO' 
cularis. ►Sem. folita- 
ria. 

grandi- i. Ph. foliis ovatis obtufis integerrimis, caule arboreo. 
folius. 

nutans. 2. Ph. fruticofus, foliis alternis ovalibus, fubtus glaucis, ra- 
cemis terminalibus foliofis nutantibus. Swarfs nov.pl. 
gen. etfp.p. 27. Sloan. hip. of)am. I. t. l^S- f 3. 

mimofoi- 3. Ph. fruticofus , ramis virgatis , foliis pinnatis floriferis. 
ues. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 27. 

Conami. 4. Ph. caule fruticofo ramofiffimo, foHis petiolatis fubrotun- 
dis apice attenuatis obtufiufculis, pedunculis faiciciilatis 
axillaribus. Aiibl, pl. guj. 3. /. ^^^. 

Niruri. 5. Ph. foliolis pinnatis florifcris, lioribus pcdunculatis, caule 
herbaceo ere6to. Rheed. h. malab. 10. r. 15. 

Urinaria. 6. Ph. foliolis pinnatis floriferis, floribus feffilibus, caule her- 
baceo procumbente. Rheed. h. malab. \o. t. 16. 

baccifor- 7. Ph. foliis pinnatis: foliolis fenis, fiore femineo tcrminali* 
mis. Mant. p. 294. 

racemo- g. Ph. foliis pinnatis apice racemofo-floriferis, fruflu baccato 
fus. exfucco, caule fuflfi-uticofo. Supp/. p. 41^. 

Embhca. 9. Ph. foliis pinnatis floriferis, caule arborec, fru^u baccato. 
Blacktt). herb. t. 400. 

fpeciofus. 10. Ph. caule arbopo fimpliciffimo , foliis pinnatis : pinnis 
laneeolatis ad orenas floriferis : pedunculo unifloro. '^uca. 
coHeSi. 2. p. 366. ^ 

madera- n. Ph. foliolis alternis cuneiformibus mucronatis. 
ipatcnfis. 

12. Ph. 204 TRIANDRTA TRTGYNIA. Amaranthus. 12. Arbufcu- 
la. 

falcatus. 15 rliamnoi- 
tles» 

flellahis. 

carolinia» 
nus. 

Cmpicx, 

Hamcur. 

virgatus. Ph. foliolis lanceolatis acuminatis fubcreiiatis coriaceis, flo' 
ribus pedunculatis. Swarts nov* pl. gen. etfp, p. 28. 

Ph. foliis fparfis lincari-lanccolatis fiibfalcatis crcp.atis, flo- 
ribus fubfeffilibus. Phickn. pbyt. 247. f. 4. 

13. Ph. foliolis altcrnis ovatis floriferis, pedunculis inferiori- 

bus geminis maiculis : fuperioribus folitariis femincis, 
caule fuffruticofo. Koenig apiid Ketz. ohf. hot. ^. p. 30. 

16, Ph. foliis fimplicibus alrernis lanceolatis, umbcllis fcffili-^' 
bus axillaribus. Koenig npud Retz, ohf. hot. 5. /). 2y. 

19. Ph. caule herbaceo crctlo ramofo , foliis altcrnis petiolatis 
ovatis glabris integris, floribus axiilaribuspcnduhs. Walt. 
fior, carol. p. 228. 

17. Ph. foliis lanceolatis decurrentibus ramisque fimplicibus» 
Koenig spud Retz. ohf. hot, 5", p. 29. 

14. Pb. foliis alternis pinnatis: foliolis obovato-oblongis altcr- 

nis, ftipulis duabus lanceolatis. Forik.f.aeg.arah.p.i^i), 

18« Ph. foliis fimplicibus alternis linearibusmucronatis, pedun- 
culis axillaribus folitariis unifloris, caule fruticofo, Forfi. 
fl. auflr. p. 6y. io5o^ AMARANTHUS. Flores monoici. Cor. o. 

Cal. 3-5phylliis. 
cT^. Sta?n. 3-5. 
$♦ Capf ilocularis, cir- 

cmnfcifTa , i fperma. * diandri. |)oIyga- 
iiius. gracci- 
zans. 

inelan- 
cholicus. 

tricolor. 1. A» glomerulis fubfpieatis ovatis , floribus hermaphroditis 

femineisque, foliis lanceolatis.' 

** triandri, 

2. A. glomcrulis axillaribus bipartitis, foliis lanceolatis repan- 

dis obtulis. 

3. A. glomerulis axillaribus fubrotundis ^feflilibus, foliis lan- 

ccolatis acuminatis. 

4. A. glomerulis axillaribus fubrotundis amplexicaulibus, fo- 

liis lanccolato-ovatis coloratis. 'Knory del. hort. 2, /♦ A. 
3- 4. 5- 

5. A. TRIANDRIA TRIGYNIA. Amaranthus. 2O5 

albus. 5. A. glomeriiHs axillaribus bipartitis : bra£lcis fubulatis, fo- 
liis ovatis emarginatis lineatis ftritlis. Kniph. bot* orig. 
cent. II. 71. 2. 

polygo- 6. A. glomernlis axillaribus, foliis ovatis emarginatis, ffon'- 
iioides. bus fcmincis infundibuliformibus obtufis. Sloan. jam, r, 

/. 92. f. 2. 

mangofta-y. A. glomerulis fublpicQtis rotundatis , foliis rhombefs. 
nus. ,! ., 

tfiftis. 8. A. glomerulis fubfpicatis rotundatis, foliis ovato - cordatifi 
cniarginatis petiolo brevioribus. Riimpf amb. 5. /. 82./! 2. 

lividus, 9. A. glomerulis fubfpicatis rotundatis, foliis rotundato - ova- 
tis retufis. 

gangeti- 16. A. glomerulis fubfpicatis ovatis , foliis lanceolato-ovatis 
cus. emarginatis. 

Blitum. ir. A, glomcrulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis re- 
tufis, caule diffufo. Plucku. phyt. 212,/. 2. 

viridis. 12. A. floribus glomeratis : mafculis trifidis, foliis ovatis emar- 
ginatis, caule eretto. Sloan. hiji. jam. i. t. 92./. i. 

deflcxus. 13. A. fpicis fru£tefcentibus nutantibus carnofis, caule diffufo. 
Mant. p. 29 y. 

fcandens. 14. A. Ij^icis interruptis compofitis : fpiculis inflexis , foliis 
ovatis, caule debili. Snpp/. p. 419. 

oleraceus. 15. A. glomerulis triandris pentandrisque, foliis ovatis obtu- 

fiffimis emarginatis rugofis. 

*** Pentandri. 

panicula- 16. A. racemis fupradecompofitis : partialibus patentibus, 
tus. 

bybridus. 17. A. racemisJecompofitis congeftis nudis : fpiculis eonjuga- 
tis. Barr. ic 648. 

cruentus. ig. A. raccmis decompofitis rcmotis patulo-nutantibus, foliis 
lanceolato • ovatis. Mant, ceiit. t. 6. 

caudatus. 19. A. racemis dccompofitis cylindricis pendulis longiffimis. 

flavus, 20. A. raccmis compofitis: fummo infimisque nutantibusi fb' 
liis obovatis mucronatis. 

hypochon-2i. A. racemis compofitis confertis ercilis, foliis ovads mu- 
driacus. cronatis. 

22. A. 206 TRIANDKIA TRIGYNIA. Eriocaulon. 

languine- 22. A. racemis compofitis ereais: lateralibus patentiffimis, fo- 
us. liis ovato-oblongis. MilJ. ic. t. 22. 

retroflc- 23. A. racemis lateralibus tcrminalibusque, caule flexuofo vil- 
xus. lolb , ramis recurvatis. 

fpinofus. 24. A. racemis cylindricis ereais, axillis fpinofis. Ritmf 
amh. 5. t. 83. , . 

ICO. ERIOCAULONt Qal. communis, capitulum 

imbricatum. Petaia 3 
aequalia. Stamina fu- 
pra germen. 

triangula-l. E. culmo triangulari, foliis cnfiformibus, capitulo ovato. 
re. Morif. hiji. />/. 3. ?. 16. / 17. 

quinquan-2. E. culmo quinquanguiari , foliis enfiformibus. Pluckn, 
guJare. «/w. /. 221./. 7. 

amplexi- 3, E. culmo quinquangulari repente, foliis confertis canalicu-, 
caulc. latislemiamplexicaulibus, capitulis(iifFormibus, Fr.Rottb, 

a&. litt. Hafn. i. p, 272. t. i. /. i. 

fexangu- 4. E. culmo fcxangulari, foliis enfiformibus. Biirm. fl. ind. 
lare, /. 9. /. 4. 

fetaceum. 5. E. culmo fcxangulari, foliis fetaceis, Petiv. gaz. /.33./. 10. 

decangu- 6. E. culmo decangulari, foliis enfiformibus. Pet. zaz. t 6, 
lare. /. 2. 

fafcicula- 7. E. culmo tereti fimplicifllmo , foliis confertis ciliatis , pc- 
tum. dunculis fafciculatis terminalibus. Fr. Rottb. aSi. litt. 

Hafn. \.p. 271. t. 2./. I. 

anccps. 8. E. culmo compreflb bifulco foliisque pilofis. Walt. flor. 
carol.p. 83. 

feroti- 9. E. culmo decangulari, foliis longis lacvibus ereais. Walt. 
num. fior. carol. p. 83. 

lOI* MONTIA. Qz/. ^phyUus. Cor. ipetala, irre- 

gularis. Qzp/ilocularis, avalvis. 
fontana. !♦ Montia. Flor, dan, t, 131. 102* TRIANDRIA TRIGYNIA. Proferpinaca. 207 

ip2. PKOSERPINACA. CaL spartitus , fuperus. 

Con o. Drupa exfuc- 
ca , infera ^locularis, 
Sfpernia. 

faludris. I. Prosfrpinaca. Gaertn» de fr. etfem. cent. 2. t. 24./. g. 

104» HOLOSTEUM. Cal. sphyllus. Petala 5. 

CapJ] ilocularis, flib- 
•cylindrica, apice de- 
hifcens. 

cordatum. I. H. foliis fubcordatis. Mant. p. 327. Herm. far. bot,,t. 11, 

fucculen- 2. H. foliis ellipticis carnofis. 
tuni. 

hirfutum. 3. H. foliis orbiculatis hirfutis. 

umbella- 4. H. floribus umbellatis. MoriJ. Ufi. pl. 2. t. 22. /. 46. tum. dian- 5. H. foliis fubrotundis , floribus diandris. Swarts nov. pU 
drum. gen. etfp. p- 27. 

I241. KOENIGIA. CaL sphyllus. Cdr. o. Sem, i, 

ovatum, nudum. 

islandica. I. Koenigia. Mant. p, 35. F/or, dan. t, 418. 

MEBOREA. CaL 6partitus perfiftens. Filammt. 
ftilis adnata.' Cap[. obtufe 3gona, 
^valvis, 61acularisj loculis ifper- 
mis. 

gujanenfis. I . Meborea: Aiibl. pl. gtij. 2. p. 825. t. 323. 

105. POLYCARPON. CaL sphyllus. Petala 5 mi- 

nima, ovata. Capf, ilo- 
cularis, ^valvis. 

magclla- l. P. caulibus fimpliciflimis,* foliis linearibus fparfis imbrica- 
nicum. tis. Supp/. p. 41^. For/i. cbar. gen, pL t. ^. Donatia. 

CoroUa tamen 8-10 petala. 

2. P. 20^ TRIANDRIA TRIGYNIA. MoIIugo. 

tctraphyl-2. P. caiile ramofo proftrato, foliis quaternis orbiculari • ova" 
liim. tis. Suppl. p. ll6, Barrel. pl. rar. ic. ^l^. 

iiniflo- 3. P. foliis ellipticis, pedunculis lateraiibus unifloris. JValt. 
nun. flor. caroLp.%1. 

106. MOLLUGO. C«/. 5phyllus. Cor. o. Qap[. 

^locularis, ^valyis» 

oppofiti- I. M. foliis oppofitis lanccolatis, ramis alternis, pedunciilis 
folia. lateralibus confertis unifloris. Pluckn. alm. t. 75. /. 6. 

triphylla. 5. M. foliis ternis obovatis: mcdio maximo, pedunculis ver- 
ticillatis unifloris. fluken. amalth. t. 257. /' i. 

ftrifla. 2* M. foliis fubquaternis lanceolatis, floribus paniculatis nu- 
tantibus, caule erefto angulato. Burm. fl. zeyl. t,^. f.^. 

pcnta- 3. M. foliis quinis obovatis aequalibus, floribus paniculatis. 
phylla. Burm. fi. zeyl. t. 8- f. 12. 

panicula- 6, M. foliis quinis obovatis, pedunculis terminalibus. Burm. 
ta. //'. zeyt. t. 6. /. 2. 

verticilIa-4. M. foliis verticillatis cunciformibus acutis, caulc fubdivifb 
ta. decanibcntc, pedunculis unifloris. MiU. ilJuJir. ic. 

107* MINUARTIA. QaL sphyllus. Cor. o. Capf. 

ilocularis, ^valvis. Sem^ 
nonnulla» 

dichoto- I. M. floribus confertis dichotomis. ASi. Stockh. 1758. t. l. 

ma. /. 4. 

campe- 2. M. floribus terminalibus alternis bradca longioribus. Aii. 
itris. Stockb. 1758. t. I. /. 3. 

montana. 3. M. floribus lateralibus alternis bra£lea brcvioribus. Mant. 
p. 328. Loefi. it. t.l.f. 4. 

lOg. QUERIA. Cal sphyllus. Cor. o. Qapf ilo- 

cularis, ^valvis. Sm> i. 

hilpanica. I. Q.. floribus confcrtis. 

canaden- 2, Q* floribus folitariis ,* Qulc dicljotomo. 

Hs. 

109. TRIANDRIA TRTGYNIA. Lcchea. 2Q9 

109. LECHEA» Cal. 3phyl1us aut o, Petala 3*11- 

nearia. Capf. ^locularis, ^val- 
vis: valvis totidcm iateriori- 
bus. Sem. h 

minor. I. L. foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. Ameen. 
ac. 3. t. i.f. 4. 

major. 2. L. foliis ovato-lanceolatis, floribuslateralibusvagis. Stam.^. 

juncifolia. 3. L. foliis radicalibus tcretibuss floribus nudis. fValt. ftor, 
carol.p. 83. 

ENNEAGYNIA. 

HOO^ EMPETRUM. Flores dioici. Cal ^partitus. 

Cor. 3petala. 
0^« Stam. longa. 
?. Bacca ^rperma. 

album. I. E. ere£lum. 

Digrum. 2. E. procumbens. MiU. iSti/ir. ic, 

pinna- 3. £. calice quinquedentato. /a Marck enc^cl. I. ^.^^f utruni 
tum. hujus f an fotius difim^ii generis ? CLAS. 219 TETRANDRIA. 

CLASSIS IV, 

TETRANDRIA. 

MONOGYNIA. 

> * Flores monopetali. 
j mQmfpermi. 
1" inferi. 

Cal. gfidus. Cor. campanulata. Sem. I. 

calice coronatum. 
Cal. communis imbricatus, Cor, irregula- 

res. - Sem. nuda. 
Cal. 4partitu&. Cor. tubo longo ; limb? 

4h(]o. Germen ovatum, utrinque ful- 

catum. 
Cor. tubo breviflimo: limbo ^fido. CaL 

4partitus. Germen minimum. Stil. o. SCEURA. 
112. GLOBULARIA. 
PERAMA. 

MACUCUA. I" 1" fitperi. Aggregatae. 
113. CEPHALANTHUS. fa/. communis o. Rf«/»A globofum , vil- 114. DIPSACUS. 
LIDBECKIA* 

115. SCABIOSA. 

116. KNAUTIA. 
CRINITA. 

EVEA. 

117. ALLIONIA» 

1336. STILBE. lofum. Sem. lanuginola. 
Cal. communis foliaceus. Recept. conicum, 

paleaceum. Sem. coluranaria. 
Cal. imbricatus : foliolis parallelis. Rece>' ^ 

ptaculiim nudum. Sem. infimo Jiili 

articulo coronata. 
CaL communis polyphylius. Receptacu- 

lum clevatum fubpaleaccum. Sem. 

coronata, involuta. 
Cal. communis oblongus. Recept. planum, 

nudum. Sem. apice villola. 
Ca/. comm. imbricatus. Recept. fetofum. 

Perianth. ^fidum. Cor.^ jnfundibuli- 

formis , ^fida. 
Gj/. comm. 4phyllus; proprias ^dentatus. 
Ca/. communis Jphyllus , ^florus i pro- 

prius fuperus o. Sem. nuda. 
Cal. communis 3phyllus. F/ores herma- 

phroditi et mafculi, Sm* calice pro- 

prio tc^um. 

" Boer' TETRANDRIA. 211 Boerhaavia tetrandra. Vakriana fibirica > fupina , villofa» 
, Thefjiim alfinum, 
Tl" monocarpi. 
\ inferi. RELHAMIA. 
PANZERTA. 
VVITKE^IINGIA. 
PYROSTRIA. 136. AQUARTIA. 
MYONIMA, 

WALLENIA. 

135.' CALLIGARPA. 
PETITIA. 

CHAETOCARPUS. 
LASIOSTOMA. 

MYRMECIA. 

1290. AEGIPHILA. 
143. SCOPARIA. 
1328. LITTORELLA. 

145. CENTUNCULUS. Cat. 4partitus. Drupa fubrotunda fuccu- 

lenta: nucleo 4-^Ioculari. 
Cal. 4fidus. Cor. infundibuliformis, Baccm 

2locularis. 
Cor. campanulata. Cal. ^dentatus. Bacca. 

polylperma. , f 

Cor. (ubcampanulata , patens , fcmiquin- 

queiida: fauce tomentofa. Cal. fub- 

quadridentatus. Stigm. capitatum. 

Dntpa depreffa: 'Niues g ilpermae, 
Cor. rotata. Cal. fubquadriHdus, Bacc/i 

-polylperma. 
Cor, obtule 4partita : tubo brevf. Cal. 

fubinteger. Antherde exfertae. Stig^ 

tna crafliufculum. Drupa depre(&», 

N«.v ^locularis , ^fperma. 
Ctf/. tubuiofa, 4fida. Ca/. ^Hdus. Bacc* 

l(perma.' 
Cor. tubulofa. Cal. ^fidus. Bacca ^tperma. 
Cor. tubulofa, ^fida, Cal. ^dentatus. Dni" 

prt iubrotunda*: N«Ar2locuIarisi nuclei 

folitarii. 
C(?r. tubulofa, 4fida. Crt/. 4partitus. Capf 

ovata, hifpida, ^valvis, ^locularis. 
Cor. infundibuliformis, ^fida. Cal. s:par- 
titus. Capf. orbiculata , ilocularis, 

2fperma. 
Co/. tubulofa, ^fida. Ca/. sdentatus. "Ne- 

iiar. glandul. 5"^ gertfjen cingcntes» 

Capf. 2locularis, 2valvis, polyipermar 
Cor. hypocrateriformis. Cal. ^dentatus» 

Stil. femibifidus. Bacca ^lperma. 
Cor. rotata. Cal. ^partitus^ Capf ilocu* 

laris, 2valvis. 
Flores monoici, Cor. ^fida. 
cP*. Cal. 4phyilus. Statnin. longa. 
? . Cal. o. Stil. longus. Sem. nuclcus. 
Cor. rotata. Cal. 4partitus« Capf ilocu- 

lariss circumlciifa. 

O 2 142. 212 TETRANDRIA» Cor. rcfrafla^ Cal. 4parti'tus» Capf, 2locu- 

laris , circumfGifTa. 
Cor. rptata. Ci/. 4phyIIus. Cap/, 2locu- 

laris, emarginata. 
Cor. campanulata. Ca/. ^fidus. Capf. 

2locularis, 2fulca* 
Cor. lubcampanulata, ^fida laciniis 2 mi- 

nutis in divifuris corollae. Capf. 4I0- 

cularis. Setn. folitaria. 
Cor. fubcampanulata. Ca/. 4phyllus. Capf. 

2loculai:is, comprefla. 
Cor. fubcampanulata. Gi/. 4partitus. Capf. 

4locularis, angulis dcliiiccns. 
Cor. 4petala. Cal. ^partitus. Drnpa fub- 

globofa. N«,v ^-^locularis. 
Cor. campanulata. Cal. 2pbyirus, Capf. 

^locularis, ^valvis. 
Flores polygami, amentacei. Cor. 4par- 

tita, luperne revoluta. 
^, Stigmata 2. Driipa fubrotunda. Sem. 

globofum. 
Cor. tubulofa , ^fida. Cal. ^dentatus. 

Stigma 2lobum. Peric. 2loculare. 

* Stvertia coriiicidata , dichotoma, 

* Gentianae qitadrifidae. Guctiarda elliptica , tnemhranacea, 

* Didynarniae Angiofperwae, Embelia a Retzio obf, bot. 4. 

p. 24. mcmorhta. 
\ \ fiiperi. 142. PLANTAGO. 

137. POLYPREMUM. 

140. BUDDLEIA. - 
L.iBATIA. 

141. EXACUM. 
139. BLAERIA. 

JUNGHANSIA. 

138. PENAEA» 
160. PRABEIUM. 

FARAMEA. CHOMELIA. 

132, PAVETTA. 
ERNODEA. 

131. IXORA. 
ANTIRHEA. 

133. PETESIA. Cor. hypocrateriformis. CaL tubulofus, 

4fidus. Drtipa ovalis : "Nux oblonga 

2locularis; nuclei folitarii. 
Cor. tubulofa, Cal. ^dentatus. Bacca 

ifperma. 
Cor, hypocrateriformis. CaL 4partitiis. 

Bacca 2locularis.' Sem. folitaria. 
Cor. tubulofa. CaL 4partitus. Bacca 2I0- 

cularis. Sem. 2. 
Cor. 4loba patens : tubo brevi. CaL ^dcn- 

tatus , minimus , fupcrus. AntJjerae 

fubfcffiles inclufac. Drupa ovata; 

A^//a; 2locularis, 2fperma. 
Cor. tubulofa. CaL ^dentatus. Bacca 2lo- 

ciilaris; pulyrfemii» 

RACICA/ TETKANDRIA^ 213 RACKA. 


Cor. 


HOFFMANNIA, 


Cof. 


TONTANEA. 


Cor. 


130. CATESBAEA. ^ 


Cor. 


CUSSAREA. 


Cof. 


MALANEA. 


Cor, 


COCCOSIPSILUM. 


Cor. 


FERNELIA. 


Cor. 


134. MITCHELLA. 


Cor. 


1361, HYDROPHYLAX. 


Cor. 


NACIBEA. 


Cor. 


118. HEDYOTIS^. 


Cor. 


POIRETIA» 


Cor, 


1^4.' OLDENLANDIA. 


Cor.\ 


CARPHALEA. 


Cor. 


1338. MANNETTIA. 


Cor. 


145. SANGU-ISORBA. 


Cor. 


RORIDA. 


Cor. j 


PATABEA» 


Cor. rotata , ^pivtita. Gr/. 4partitus. 
Vildni. o. VraHu! , ' ' • 

hypocrateritbrmis , 4partita. Cal. 
4dentatus. .FUavi. o. Bacca 2I0C1I'' 
laris , polyiperma. 
infundibuliformis ^fida. Cal. 4(1cn- 
tatus. Bacca 2partibilis, 2locularis, 
polyfpcrma. 

tubulofa. Cal. ^dentatus. Baectt 
llocularis , polyfperina. 
tubo brevi : limbo ^Hdo. Cal. ^dcn- 
tatus. Bacca oxTitTi ilocularis, ifperma. 
4fida : tubo breviffimo. Cal. ^denta- 
tus. Ba^ca ilocularis : ojjiculo 2I0- 
culari. 

infundibnliformis. Cal. 4partitus. 
Bacca inflata , 2locularis, polyfperma. 
4loba. Cal. ^fidus. Bacca pififormisy 
2locularis, polyfpcrma. 
2. tubulofae. Cal. ^dentatus. Barca 
^fperma; 2flora, 2fida. 

infundibuliformis. CaL 4partitus. 
Crt^anceps, ifperma. 
tubo vcntricofo; limbo ^fido. Cal, 
turbinatus. Capf. ovata, ^valvis, 2I0- 
cularis, poJyfpenna. 
tubulofa. Cul. 4partitus, Cupf. di* 
dynia, polyfperma, apice dehifcens. 
hypocrateriformis: tubo longo. CaU' 
4partitus. Capf 2dyma, polyfperma. 
tubuloia. Qi/. 4partitus. Co/)/] didyma, 
polylpcrma, dehilccns inter dentes. 
tubo filiformi: fauce ventricofa. Cal. 
turbinatus ^fit^us. Capf. 2locularis, 
2valvis, polyfperma. 
tubulofa. Cal. Sphyllus. Capf 2l0' 
cularis. 

plana. Cal, 2phyllus. Capf. 4gona 
inter calicem ct corollam, 
patens. Cal. 4phyllus. Capf. oblon- 
ga, polylperma. 

4fida, tubo oblongo. Cal. 4 denta- 
tus. Stil, 2fidus. Stigtn. 2. 03 Ver- 214 TETRANDRIA» 

• Verhenae tttrandfae. 

• Gratiola Monnieria» Hillia tetrandra. 
» Coffea oecidentaUs. . Fortlandia tetrandra. Lyciurft tetr 

drutn. 

• Veplis tetrandra» Rondoletia' pilofa y virgata. 
1""|"*r dicocci. as- t" inferi. 
142. HOUSTONIA. 

1242. SCABRITA. Cor, infundibuliformis. Cal. ^dentatus. 

Capf. 2locaIaris, 2valvis. 
Cor. tubulofa. Ca/. tubulofus , truncatus, 

Setn, comprefla, eraarginata. j- 1" fuperi f Stellatae. SIDERODENDKUM. 

127. KUBIA. 
I2y. GALIUM. 

II51. VALANTIA. 121. 

120, ASPERULA. 
. SHERAKDIA. Cor. tubulofa , 4fida. C?/. minimus, ^den- 

tatus. Bacca acocca. 
Cor. campanulata. Fru^us baccati. 
Cor. plaiia. FruSius fubglobofi. Flores^ 

cmnes hennaphroditi. 
Cor. plana. FruEius fubglobofus. 

nonnulli mere mafculi. 
Cor. tubulola. FruSius fubglobofi, 
FruSius coronatus. Flores Seni, 119. SPERMACOCE. FriiHus coronatus. 5*^. 123. 

122. KNOXIA. 
DIODIA. 126. CRUCIANELLA. Cor. tubulofa. 

^dentata. 
Cor. tubulola. 

2dentata. 
Co»*. tubulofa. F/««?«r2partibiIis, fulcatus. 
Cor. tubulofa. FruBus 4gonus, corona- 

tus, 2valvis. 
Cor, tubulofa ariftata. Fru£ius nudus. 

Sem. linearia. "^ TTTT tetraceceif inferi, 

129. SIPHONANTHUS. Cor. tubulofa. CaL ^partitus. Baccae 4, 

ifpermae. 
Cor, campanulata, rlngens. Cal. ^fidus, 

Antherae cohaerentes. 
Cal, communis iphyllus, claufus reccpta- 

culo communi, fupra florifero, lub» 

tus feminifero, per [maturitatem ca^ 

duco. 
Cor. campanulata ^fida. Cal. ^phyllus." 

Bacca ^anguiaris^ polyfperma. SIMBULETA. 
OPERCULARIA. 

RUSSEA. ♦ Didy- TETRANDRIAr 21$ * Du/yftamiae Gymnofpetmae? 
*'* tripetali. 

Lechea vinjor. 
*** tetmpetdli. 7 infen, 
FKASERA. 

.«48. EPIMEDIUM. 

SKIMMIA. 

MONETIA. 

144. RHACOMA. 
OTHtRA. 

ORIXA. 

152. ptelea; 

1291. SAMAKA. 

BLACKBURNIA. 

150. FAGARA. 

255. AMMANNIA. 
1362. BANKSIA. 1563. HARTOGIA. 
III. PROTEA. KOPALA. MAYEPEA. AZIMA. Tetala intus barbata. Cal. 4phyIIus. Siliq. 

Sent. marginata. 
Petala ne£tar. 4 incuinb. Ca/. 4phyllus. 

Siliqua ilocularia. 
Tetala concava. CiL 4partitus, Bacca 

^fperma. 
Tetala revoluta. G</. ^fi.l^is. Bacca 22lo- 

curlaris Sem. ibfitaria. 
Tetala ^mhxi^tz. G?/.4fidus. C«/>/ ifpcrma* 
Tetala ovata plana. Cal. 4partitus. Stigma 

feflile. Capfula? 
Tetala lanceolata plana. Cal. ^partitus, 

Stigma capitatum. Capftda? 
Tetala coriacea. Cal. 4partitus. Dfupci 

exfucca , comprefTa. 
Tetala bafi lacuna. Cal. 4partitus. Drupot 

fubrotunda. Stigma infundil)uIiformc'. 
Tetala elliptica. Cal. ^dentatus. Bacca 

ifperma? 
Tetala Itaminibus brcviora. Cal, ^fidus. 

Capf. ^fida , ifperma. 
Tetala rariiis pracfentia. Cal. -tubulofus, 

gdentatus. Ca^f ^locularis. 
.^w«//«w fquamatum. Antherae \n cavi- 

tate lamirrarum fefliles. Captf Svalvis.» 

Sem. 2partibile. 
Tetala patentia. Cal. ^fidus. Drupa ovata, 

2fpernia. 
Cal. communis. Antherae petalifi infra 

apicem infertae. Sem. I. nudum. 
Cal. O. Filamenta petalis inferta, Teric* 

ilocul. ifpermum. 
Ca/. iphyllus, 4partitus. Teta/a filo tet- 

minata. Drupa llocularis. N«« 

ifperma. 
Cal. 3-4fidus. Cor, calfcina. Capf, llo- 

ailaris, ifperma, 
O 4 CAN- 3l5 TETRANDRIA. CANSCORA. CaL ventricofus 2aIaftiS, sfidus. TetaL 
2 majora, Capf, polyfperma. 157. TRAPA. • Cafdamine hirfitia, Bulbocodium verttum, 

• Euonynius europaeus, 

XX fuperi. 

Cal. 4partitns. "Sux armata fpinis conieis 

oppofitis. 
Cor. cingens germen, Bacca ifpcrma. 
Cal. 4dentatus, deciduus. Dr»/>a nucleo 

2loculari. 
Cal. 4partitus. Capf. ^locularis y 4gona. 
Cor. calici innata. Bacca ifperma. 
Cor. receptaculo inferta. Drupa ilocula« 

ris, ifperma. 
F/ores monoici. 
cf^. Cal. 4dentatuS. 
$. Cal. 4paTcitus« 
F/ores monoici. 
c^. Ca/. 4dentatus. 
S. "NeElarium o. Bacca \(^trmi. 
Flores dioici. Ca/. ^dentatns. 
^? ♦ Fi/am. Ilcrilia. Sti/. 2fidus. Qipf. oll- 

longa, 2loculans. tetrandrum. '147» 
,148. 


CISSUS. 
CORNUS. 


4H0. 


LUnWIGIA. 

SANTALUM. 
YOTUMITA, 


31274. 


SERPJICULA. 
AUCUBA. 


1432. 


, MONTINIA. 
•*** pentepetalis, 
f Me/ajioma 

***** incomp/eti, 
X inferi. 


X244. 


STRUTHIOLA. 


161. 


CRAMERIA, 


162. 


, RIVINA, 


1364, 


, EMBOTHRIUM. 
CHLORANTHUS. 


- 


NTGPJNA. 
CAN^jii^ Nu:i tomentofa. Cor. 4fida, "NeF/ar. gland. 8. Bacca ifpcr» 

ma, ficca. 
Con 4petala. Bacca ^xccz, ifperma, echi- 

nata. 
Cor. 4petala. Bacca ifperma. Sem. fca- 

. bruin. 
Cor. 4petala. Antherae fefiiles apicibus pe- 

talorum infidentes. 
Cor. jloba lateri gerrninis infidens. yifithe' 

rae corollae adnatae. Bacca ifperma» 
Cor, 4petala. Capfu/a? 
Ca/, globofo-urceolatus, ^dentatus. /^n- 

tberae inclufae. Germen Iquamulis 

4 cin6lum. Stigm. capitatum. 

SAL- TETRANDRIA. 2^7 SALVADORA. 

EMBELIA. 

164. CAMPHOROSMA» 

165. ALCHEMILLA. 
158. DORSTENIA. 

1243. COMETES. 

MAJANTHEMUM. 

II 52. PAKIETARIA. 

BOEHMERIA. PROCRIS. EMPLEimUM, 1054. URTICA. I104. BATIS. 

I103. TROPHIS. 
MAPRANEA. Cal. 4fidus. 
latum. 
Cal, 4fidus. 
Cal. ^fidus. 
Cal. Sfidus. Bacca ifperma. Setn. aril- 5"^//. o. Bacca. 
Capf. ifpcrma. 
Sem. I. calici inclufiim. 
Cal, Rcceptac. planum, carnofum, com- 

munc. 
IJmbeUa ^^hyXhy ^flora. Capf. ■^coccz. 
Cor, 4fida. Stigvia 2fidum. Bacca locit- 

laris, 2fperma. 
Flores hermaphroditi et mere feminci. C^/f 

4fidus. Sem. i. elongatu*m. 
F/ores monoici. 

t^. Cal. 4partitus. '_ 

$ . Cal. o. at inter fquatnas confertas fin- 

gulas. Germen obovatunx^ Sem. i. 

compreffum. 
FloreT monoici. 

t^. Cal. ^fidus, ftaminibus brevior, 
?, Capf. minima , receptaculo baccato 

Iphaeroideo immc.ia. 
Florei monoici. Cal. canipanulatus ^den- 

tatus. 
?. Capf. oblonga, comprefla, ilocularis, 

ilperma. 
Flores monoici, rarius dioici. 
c^. Cal. 4phyllus. Neciaritim centrale, 

cyathiforme. 
$. C«/. 2valvis. 5^. I. nitidum. 
Flores dioici amentacei. Cal. et Cor. O. 
cf^. Amentum ^fariam imbricatum. 
?. Amentiim ovatum : involucro 2phylIo, 

Stigma 7. lobxww ., feffile. Baccae coZ'» 

dunatac, ^lperniac. 
Flores dioici : Cal. O. 
i^. Cor. 4petala. 

?. Cor.o. i^i*//. 2partitus. Baccal(^ztmz, 
Flores dioici. Cal. ^partitus, 
cP*. Filam, i. fullincns anth, 4. * Corchorus Corata. 

* Ammannia. Salfola tetniltdra. 

^J fuperi. 
IJ05. VISCUM. Flores dioici. 

O 5 d^. Cal. 2lS TETRANDRIA. 1106. HIPPOPHAE. t^. Cal. 4partitus. Antherae fine filamen- 

tis calici aclnatac. 
?. Cal. 4phyilus. Stil. o. Bacca ifper- 

ma. Setn. cordatum. 
Florei dioici. Cor. o. 
o". CaL 2partitus. 
9. Cal. 2H(Uis. Bacca ifperma. 
KRASCHENNIMKOWA. Florei diclini. 

d". Cal. 4phyllus. 

'?. C«/. fubbifidus. ^m. I. arillatum. 

Spatha. Spaciix fimplex; te£la. Cor. 4pc- 

tala. Stamina germini proxima. Bac- 

cae ^rpermae. 'T'.' ' )vl 

CaL 4partitus. Stamin. gcrmini proxima. 

Capf. ^locularis. 
Cal. ^dcntatus, Stam. germini proxima. 

Sem. 4 nuda. 
Cal. campanulatus. NeStar. 4phyllum. 

Bacca ^locularis. 
Ca/. 4phyJIus. Bacca echiiiata, ifjierma» 
Gi/. canipanulatus, perfiliens. Cdpf. 4I0- 

cularis, 
Gi/. campaiiulatus , deciduus. Drtipa. 
Cor. nHdz. Drupa 8gona, ifperma. J031. POTHOS. 

1019. NEPENTHES. 
MOSCHARIA. 

1292. SIRIUM. 

1293. ACAENA. 
156. ISNAKDIA. 

159. ELAEAGRUS. 
60N0CARPUS. Thefium alpinnm. NERTEKA. 

168. BUFFONIA. 
171. HYPECOUM. 

169. HAMAMEUS. 
,3,052. BETULA. 

iO)3. MORUS. D I G Y N I A. 

Cal. O. Cor. infundibuliformis , ^fida. 

5/zfffl infera, 2locularis, 2fperma. 
Cor, 4petala. Cal. 4phyllus. Capf. ilocti- 

laris, 2valvis, 2fperma. 
Cor. zpctala , inaequalis. Cal. 2phyllus, 

Siliqua. ' 

Cor. 4petala , longiflima. Cal. duplex, 

N/AV 2locuIaris , 2cornis. 
Flores monoici. Cal. ^fidus. Cor. 4partita. 
t^. Cal. ^florus. 
$. Cal. 2florus. Sem. utrinque membra- 

na alata. 
■Flores diclini. s Cor. O. 
t^. CnL 4partitus. 

?. Gi/.4phyl}us, frutlif. baccatus. SemA. 

LAV- TETRANDRIA. 219 LAUREMBERGA. SCHAEFFERIA. ANTHOSPERMUM. 
MYRICA. : 170. CUSCUTA. 

1365. GOMOZIA. 

PAGAMEA. •♦. GALOPINA. 
J67. CRUZITA. F/ores diclini inFcrf. . 

t^, Oil. parvus 4partittis.. Cor. 4petala. 

$ . Cal. et Cor. o. N//.V torulofa» 

Flores monoici. Cor. 4petala aut o. 

c^. Cal. 4-5phylIus. 

?. Cal. 4-5partitus. Bacca Slo^ularis. 

Sem. folitaria. 
Flores polygami, Cal, 4partitus. Cor. o. 
^. Gfr/wp« fuperum. 
Flores dioici. Amentum fquamis lunatis. 

Cor. o. 
?. Bacca ifperma. 
Cor. 4fida , ovata. Cal. ^fidus. Capf. 2lo« 

cularis , circumfcifla. 
Cor. 4fida campanulata. Cal.o, Bacca 2lo- 

cu lar is. 
Cor. 4fida tubo brevi. Cal ^dentata. Bac- 

ca 2locularis; offiufculis 2loculari- 

bus; loculis ifi^ermis. 
Cor, ^fida. Ca/. o. Semina 2 nuda. 
C9r, o. Ca/. 4phylkis, exterior 3'phyiUis. 

Sem, I» * Herniaria fruticofa. 

* Gentiana, 

* Swertia* TRIGYNIA. 1053. BUXUS. ARGYTHAMNIA. CRANTZIA. F/ores monoici. 

cf^. Ca/. 3phyllus. Cor. 2petala. Rudi- 

ment. germinis. 
?. Cal. 4phyllu^. Cor. ^petala. Cal>f, ^ro- 

ftris , 3locularis. Semina 2» 
F/ores monbici. 

^. Cu/. 2phyllus. Cor. 4petala. 
?. Cci/. 5phyllus. Cor. O. Sti/, dichoto- 

mi. Ccipf. 3cocca. Sem. folitaria. 
F/ores monoici. Cor. o. 
eP*. Ca/. 4phyllus. Fi/amenta ovata. 
?. Ca/. 5phyllus. 5"//// conici. Capf ^cot' 

nis , 3locularis. Sem, bina. TE 220 

1275- CICCA. 

172. lLE>f. 

173. COLDENIA. 

176* SAGINA. 
177» TILLAEA. 
178. MYGINDA. 

174. POTAMOGETON. 

175. RUPPIA. 
RADIOLA. 

BRUCEA. TETRANDRIA. 

TETRAGYNIA. 

Tlores monoici. Cor. o. 

x^. Cal. 4phyllns. 

$. CaL 3phyllus. Capf. ^cdczi. 

Cor. ipetala. Cat. ^dentatus. Bncca ^rpcrma» 

Cor, ipetala. Cal, 4phyllus. Sem. 2, 2I0- 

cularia. 
Cor. 4petaia. Cal. 4phyllus, Capf. 4I0CU- 

laris , polyfperma. 
Co^, 3-4petala. Cc</. 3 - 4phyllus. Capfu- 

lae 3-4polyipermae. 
Cor. 4peta!a. Cal. 4pajL'titus. Diupa l- 

iperina. 
Cor. O. Cal. 4phylius. Sem. 4 feffilia. 
Cor. O. Cal. o. Sem. 4. pedicellata. 
Cal, 4pbylltis. Cjr. 4pg,tala. C«^/ globo» 

fa, 4valvis, JJlocularis. Semina fo- 

litaria. 
Tlores dioici. Cal. fubtctraphyllus. Cor. 

4petal3. NeBarium reccptacuio fimi- 

le, 4lobum, 
$« Seja. foiitaria. MO- TETRANDRIA MONOGYNrA. Protea, 221 

M O N O G Y N I A» 

IIO, PROTEA. Con ^petala: interdum bafi vel 

apice cohaerentibus. 
Antherae lineares vel oblongae, 
petalis infra apicem infertae. 
Cal. proprius o. Ntix fupe- > 
ra, liocularis, evalvis. 

* Fimiat/iey foliis pinnatis, filiformibus. 

dcciun- I. Pr. foliis trifidis filiformibus, caale dccumbentc, Thmb, 
bens. dijf. de protea, it. 1. t. I. 

florida. 2. Pr. foliis trifidis filiformibus, caule erc£lo, capitulis foHta- 
riis brafteis obvallatis, Thunb. dijf. de protea. n. 2. /. r.' 

cyanoi- 3. Pr, foliis trifido - binnatis filiformibus, caule ereflo, capi- 
dcs. tulis folitariis nudis, Mant. p. 188. Fluckn. mant. t, 

34v /. 6. 

patula. 4. Pr. foliis trifido-pinnatis filiformibus, caule erefto, capitu- 
lis aggregatis, Thiinb. di/f. de protea. n, 4. 

fphaero- 5. Pr. foliis bipinnatis filiformibus, pedunculis capitulis bre- 
cephala. vioribus, Iquamis calicinisovatisbafivillofis. Mant.p.i^)^, 

Serraria. 6. Pr. foliis bipinnatis filiformibus hirtis, pedunculis capitulis 
iongioribus, fquamis calicinis ovato-laneeolatis hirtis. 
Sy/t.nat. XII. 3. p. iio. Leucadendron Serraria. Mant. p, 
/ 1^8. Biirtn. afr, t. ^^, f. 1, 

tritcrnata. 7. Pr. foliis bipinnatis filiformibus glabris, peduncuHs capitulis 
longioribus , fquamis calivinis lanceolatis hirtis» Tbunb^ 
dij]\ de protea. n, 7. 

glomera- 8. Pr. foliis bipinnatis filiformibus , pedunculo communi clon- 
ta. gato nudo: pedicellis capitulis longioribus, Mant. p. 

187. Burm. afr. t. 99./. 2. 

phylicoi- 9. Pr. foliis bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus fa« 
des. litariis lanatis. Berg. aSi. Stockh. 1766. p. 327. 

L^opus. 10. Fr. foliis bipinnatis filiformibu^, capitulis ipicatis aggrega* 
tis. Thunb. dijf. de protca. n. 10. 

ijpicata, II. Pr. foliis bipinnatis filiformibus , capitulis fpicatis diftia-" 
clis. Miint.p. 187. 

ISJ. Pf. 222 TETRANDklA MONOGYNIA. Protea. 

Sccptrum. 12. Pr. foliis inferioribus bipinnatis: fuperioribus trifidis in« 
tegrisque. Sparrm, a£l. Stofkh, 1777. />. 53. /. I. ^ 

** Dentatckey foliis ilentatis, callofis. 

crinita. 13. Pr. Toliis quinqucdentatis glabris, cauleerefto, capitulis 
fiibternis tcrminalibus. Berg, aB. Stoch, 1^66, p. 320. 
Leucadcndron oleaefolium. 

conocar- 14. Pr. foliis quinquedcntatis glabris, caule erefto, capitulo 
pa, terminali. Syfi, nat.Xll, ^. p. i\0. Lcucadendron con- 

carpodcndron. Boerh. h. Itigdb. vid. 2. t. 196. 

elliptica. 15. Pr. foliis tiidentatis cllipticis glabris, caule ercftoi capi* 
tulo terminali. Thunb. dijf.de protea. 11. 15. 

hypo- 16. Pr. foliis tridentatis glabris fecundis, caulc decumbente, 
phylla. capitulo tcrminali. Syji, nat. Xli. 3. />. iio. Lcucaden- 

dron Hypophylladendron. Mant. p. 191. Bcerh. h. Lu' 

gelb. ind. 2. t. I98. 

cucullata. 17. Pr. foliis tridcntatis glabrfs, capitulis lateraKbus. ^Syp.nat. 
XII. 3. p. 1 10, Leucadendron cucullatum. Pluckn. alm, 
t. 304. /. 6. 

tomentofa.iS- Pr* foliis tridcntatis tomentofis. Th11nb.diJf.deprotea.i2. ig. 
hctero- 19, Pr. foliis tridentatis intcgrisqu^, cauledecumbente. Thutt' 
phylla. berg dijf. de protea, n. 19. 

*•• Acerofae y foliis filiformibus fubulatisvc. 

pinifolia. 20. Pr. foliis filiformibus, floribus racemofisccaliculatisglabris. 
Syft. nat.XW.^. p. IIO. Leucadcndronpinifolium. Mant. 
p'. 36. 187. Burm. nfr. t. 70. /. 3. 

racemofa. 21. Pr. foliis filiformibus, floribus racemofis caliculatis tomcn- 
tofis. Syjl. nat.HW. 3. p. IIO. Leucadendron racemofum. 

incurva. 22. Pr. foliis filiformibus incurvis glabris, capitulis raccmo- 
fo - fpicatis tomentofis. Thiinb. dijf. de protea. n. 22. /. 3. 

caudata. 23. Pr. foliis filiformibus hirtis , capitulis fubfeffilibus fpicatis. 
Thunb. dijf.deprotea. ». 23. /. 2. 

bra£l«ata. 24» Pr. foliis filiformj-canaliculatis, capitulo terminali* bra- 
ftcis multifidis. Syfi. nat. XIL 3. p. Iio. Leucadendron 
cancellatum^ Thunb. dijfde protea. h. 24. t. t. 

comofa. 25. Pr. foliis inferioribus filiformibus : fuperioribire lanceola- 
tis, capitui» tcrminali, Tbmb. dijf. deprotfa, n, 25. 

26. Pr. TETRANDKIA MONOGYNIA. Protea. 223 

purpurea. 26. Pr. foliis Knearibus recurvis, capitulis terminaHbuscernuis, 
caulc decumbcnte, Syfi. nat» XII. 3. />♦ iio. Leucatien- 
dron proreoides. 

brunia- 27. Pr. foliis fubulatis, capitulis globofis tcrminalibus. SuppU 
des. p. llj. att difim&a vere fpecies? 

prolifera, 28. Pr- foliis fubulatis adpreffis, caulc prolifero. Thunb. dijf, 
de protea. n. TJ.f. 4. 

corymbo-29. Pr, foliis lineari-fubulatis adpreflis ramulis fubfaftigiatis 
■ fj. verticillatis. Thiinh. dijf. de protea. n. 28- 1. 2. 

nana. 30. Pr. foliis lineari-fabulatis, capitulo terminali: calice co» 
lorato. Mant. p..l89. Petiv. gaz. t. 25./. 7. 

lanata. 31. Pr. foliis triquetris adprefljs, capitulo terminali lanato» 
Thunb, dijf. de protea. n. ja /. 3. 

**** linenxeSf foliis linearibus» 

torta. ^2. Pr. foliis linearibus obliquis callofis. Thunb. dijf, de prS' 
tea. ».31. 

alba. 33» Pr. foliis lincaribus fericeo - tonientofis. Thunb.dijf.de 
protea. ».32. 

***** lanceolataef foliis ellipticis aut lanceolatis. 

aulacca» 34. Pr. foliis ellipticis , fioribus racemofis ecaliculatis. Thunb» 
dijf. de protea n, 33. t.,Z. 

umbella- 35. Pr. foliis ellipticis , capitulis terminalibus : brafleis multi- 
ta. fidis, Thiinb. dijf. de proteo. n. 34, 

linearis. 36. Pr. foliis ellipticis , capitulo tcrminali tomentofo. Thunb, 
di/f. de protea. n. 25. t. 4. 

Scolymus, 37. Pr. foliis lanceolatis acutis capituloque terminali rotundo 
glabris. SyJ}. nat. XII. 3. p. iio. Leucadendron fcolymo^ 
ccphalum. Boerh. b. lugdb. ind. 2. t. 192, 

^mellifera, 38« Pr- ^oUis lanceolato-cllipticis capituloque terminali oblon- 
go glabris. Syji, nat.Xll, ^. p. IIO. Leticadcndron repens. 
Mant, p. 1S9. 

repens. 39. Pr. foliis lanceolato-ellipticis, capituloque ovato glabrfs, 
caule decumbente brevifllma. Thtinb. dijj. de protea. n. 
38. Boerh. h. ludgb, ind. 2. t. 190. 

•bliqua. 40. Pr, foliis ellipticis glabris callofis obliquis, capitulo cauli- 
no terminali. Thunb. di/f, de protea n, ^^. 

41. Pr. 224 TETRANDRIA MONOGYNIA. Protea. 

parvlflora, 41. Pr. foliis ellipticis obtufis callofis obliquis, capitulis termi- 
nalibus ramulorum glabris. Mant. p. 195. Tbunb. dijj'. 
de protea. n. 40. t. 4. 

pallens, 42. Pr. foliis ellipticis glabris acutis callofis, capitulo termina- 
li involucrato : involucro longo acuto pallido. Aiant. p» 
193. Boerh. ind. h. lugdb. 2. /. 200. 

conifera. 43. Pr. foliis ellipticis glabris acutis callofis, capitiilo termina» 
li involucrato : involucro longo acuto concolorc. Mant. 
p. 194. Protea faligna. Boerh. ind. h. liigdb. 2. t. 197. 

JLcvi{anus.44. Pr. foliis ellipticis glabris obtufis, capitulo terminali invo- 
lucrato : involucro brevi obtufo, Boerh. h, lugdb. ind, 
2. t. 202. 

Hrobili- 45. Pr. foliis elliptico» oblongis retufo - callofis capituloque ter- 
na. minali glabris. Mant.p. 192. 

imbricata. 46. Pr. folns lanccwlatis glabris Itriatis imbricatis, capitulo ter- 
minali. Thiinb, diff. de protea. n. 45. t. 5. 

fericea, 47. Pr. foliis lanceolatis fericeis , ramis filiformibus, caulede- 
cumbente. Thunb. diff. de protea, n. 46. 

ialigua. 48. Pr. foiiis lanceolatis fericcis , caule fruticofo, capitulisob- 
longis involucratis. Thunb. diff. de protea.n.^j. Fluckn, 
tnant. t. 229. /. 4. 

argentea. 49. Pr. foiiis ianceolatis argenteo tomentofis ciliatis, caule ar- 
borco, capitulis globofis. Mcnt. p. 194. Boerh. h.lugdb. 
ind. t. 195. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. /. 51./. 7, . 

pluaiola. 50. Pr. foliis lanceolato-cuneiformibus incanis, capitulo ter- 
minali oblongo, petalis fubtus glabris, fupra pilofis: pi- 
lis iongiflimis. Ait. hort. Kew. i. p. xij. 

oncrca. 5f. Pt. foliis iineari-cuneiformibus capituloquc terminali feri- 
ccis. Ait* hort.Kew^ i. p. 127. 

****** Qbiongae , foliis oblongis vel ovatis. 

acaulis. 52. Pr. foliis oblongis capituloque globofb glabris, caule de- 
cumbente brcviffimo. Syf}. nat. XIL 3.^. iio. Leuco- 
dendron acaulon. SoerK h» iugdb. ind. 20. t, 1 19. 

myrtifo- 53. Pr. foliis oblongis glabris, capituHs terminaiibus aggrega- 
lia, tis. Thunh. diff, d€ prot^a. n, 50. 

jrandiflo- 54, Pr. foliis obiongis venofis capituloque hemiipliaerico gla» 
ra» bds» caule fcuticofo^ Tbhnb. dijf, d^ protio. ». Si- 

5J. Pf> • TETRANDRIA MONOG^-NIA. Protea. 225 

glabra. 55. Pr. foliis oblongis aveniis capituloque hemifphaerico ela- 
bris, caule fruc.cofo, Thtmb. dijf, de protea. n. 52. 

fpeciofa. 'i^. Pr. foliis glabris capindoquc oblongis: fquamfs calicinfs 
ap,cc barbatis ,5;^/?. nat. Xfl. 3./,. 1,0. Lcucadcndron 
ipec.ofum. Mant. />. 36. 190. 191. Eoerh b. lu^h. ind, 
2. t. 185. ^ 

totta. 57. Pr. foliis glabris callofis capituloque ovatis: corollis cv' 
luidricis hirtis. Mant. p. 191. ■' ' 

hirca. 58. Pr. foliis ovatis glabris, florihus lateralibus, caulc villofo. 

f-% vr'/'^/ ^; ^) ' '?,• • -Lf ^'cadendron hirtdm. Mant. 
/>. i89« Boerb. b. lugdb, ind. 2. t. 194. 

puber. 59. Pr. foliis ovatis capitulisquetcrminalibus tomentofis. Mant 
p. 192. Bocrh. h. lngdb. ind. 2. t. 201. * 

dirarica- 60. Pr. foliis ovatis hirtis capituhs terininahbus, ramis divari- #«***«« Rotimdatae, foliis fubrotundis. 

fpatulata» 6r. Pr. foliis fpatulatis fubcucullatis glabris. Thunb dilT d^ 
protea. n. 58. /.5. ' •*'' 

cordata. 62. Pr, fohis cordatis. Thimh. diff. de protea. n. 60. t. ^. 
cynaroi- 63. Pr. foliis fubrotundis petiolatis glabris. SyR nat Xil 2 
h. lugdb, tnd.i.t, 184. r 7 '/ - 

Gaguedi. 64. Pr. fohis lincari-Ianceolatis obtufis, corollulis apice plu- 
mofis. Bruce trav in Eg. Ar. Ab. and. Nub. 5. a/l p. 
Bruce?' """ ^'""^''' ^"'''" triandram pronunciat 

ROPALA, Cal o. Qor, 4petala, decidiia. Filamen- 
2fa breviffima, petalis inferta. P^- 
ricarp. iloculare, ifpermum. 

montana. i. Ropala. Aub/. pl. guj. i. p. §3. /. 32. II o ■226 TETRANDRIA MONOGYNTA. Globularia. 

•112 GLOBULARIA» Cal.communisJmhvic2tus^pro- 

prius tubulatus 4-5c!en- 
tatus inferus. (JorolluU 
labio ruperiore 2partito, 
inferiore 3partito. Re- 
ceptac. paleaceum. Sem. 
1. fupcrum, nudum. 

longifb- I. Gl. caule fruticofo, foliis omnibus linearilanccolatis inte- 
"^jj^ ' gcririmis, eapitulis axiliaribus. Sloan. hiji.jani. i. p.\9- 

t. 5. /. 3. 

Alypum. 2. Gl. caule fruticofo, foliis lanccolatis tridentatis mtegnsque. 

* ' Magai. fiir die Botan. St. 7. *'. i. 
Kwn^fra. 2 Gl. caule frutlcofo^ foliis radicalibus cuneiformibus retufis : 

rica caulinis lanceolatis. Plnckn. alm. t. 58. /. b". 

vla^ris d. GI. caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis: caulmis 
vuigaru. ^ ijjnceolatis. Cam. hort. t. 7. Gaa/«. de fr. etfem.cent, 

3,/. 44. /.11. 
fMnofa. 5. Gl. foliis radicalibus crenato-aculeatis: caulinisintegerrimis 

mucronatis. 
rnrdifo' 6 Gl. caule fubnudo, foliis cuneiformibus tricufpidatis : inter- 

lia medio minimo. Jacq. fl. aufr. t. 245-. 

nudicau- 7. Gl. caule Ajdo, foliis integerrimis lanceolatis. Jacq. fl. 

lis anjir. /.230. 

orienta- 8. GI. caule fubnudo, capitulis ^lternis feflfilibus, folns lan- 
lis. ceolato-ovatis intcgris. 

1226 ' STILBE. Flores bermaphroditi et mafculi in 
^^ diftinais truncis. Cai exterior 

3phyllus. Cor, infundibulifor- 
mis ^Fida. 
^, Cal. interior ^dentatus cartilagi- 
neus. Sem. i. calice interiorc 
te8:um. 
</^. Cai interior o. 

Pinaftra. I. St. fpicis hirfutis, foliis fenis linearibus. Syji. nat.XW. l. 
f. 419. Selago pinaiUi. Berg.Ji. cap, t. 4./. 6. TETRANDRIA MONOT7YNIA. Gcphalantliiis. 227 

ericoidcs. 2. St. fpicis laevibus, fbliis qiiaternis lanceolatis. SyJ}^nat. 
Xll. 3. /7.419. Sclago ciicoidcs. Mmit. p. ^-J. 

cernua. 3. St, fpicis cernuis, foliis quaternis» Snpp/, p. ^^i. 

II3* CEPHALANTHCJSt CaLcommmiso.proprius 

Tuperus, infundibu- 
liformis. Receptac. 
globofum, nudum* 
»SVm. I. lanuginofum. 

occiden- l. Cephaianthus. foliis oppofitis ternatisque. Du Haf/id 
talis. arb. 1. 1. 54, , 

114* DIPSACUS. CaL commmiis polyphyllus: pro- 

pritis fuperus. Recept. palea- 
ceum. 

fullonum, I. D. foliis feflilibus ferratis, paleis recurvatis, Re^nault 
bot. t. 18. 

filveftris. 2. D. foliis connatis integerrimis, paleis rc6tis. Jacq, fl.auflr. 
5. /. 402. 

ladniatus. 3. D. foliis connatis finuatis. Jacq.fl. auflr. 5. /, 403. 

piloius. 4. D. foliis petiolatis appendiculatis. Jacq.fl. atijir. t. 248. 

LIDBECKIA» CaL commmis imbricatus: foliolis pa-' 

rallelis. Recept. nudum. Cor. 
difci 4fidae, radii ligulatae. StiL 
articulatus. ^Sem. infimo, ftiliar- 
ticulo coronata. 

capenfis. I. Lidbeckia. Berg. fl. cap.p.^o^. P2 JI5* 22i . TETRANDRIA MONTOGYNIA. Scablofa. 

115^ SCABIOSA. CaL communis polyphyllus; pro- 

prius diiplex fLiperns. Kece- 
ptaculum pakaceum vel nu- 
durHj duplicatum lignofum 
femen involvens. 

* CoroUulii quadnjidis. 

alpina. I, Sc. corollulis aequalibus , calicibus imbricatis, floribus cer- 
nuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ferratis. Bed. 
h. EyJ}. aep. 122. 

rigida. 2. Sc, corolUilis fubradiantibus , calicibus imjricatis obtufis, 
foliis lanceolatis ierratis aurieulatis. Mant,p. 328. Comm. 
h. anifi. I. /. 93. 

tranfyl- 3. Sc. corollulis aequalibus, calicibus paleaceis ariftatis , foliis 
vanica, radicalibus lyratis: caulinis pinnatifidis. Jacq. h.Vind. 

2. r. III. 

fcabra. 4. Sc. coroHuIis acqualibus , calicibus imbricatis obtufis, foliifi 
lubbipinnatis icabris rigidiuiculis. Stippl. p. IJ^. 

fyriaca, $. Sc. corollulis aequalibus,. calicibus imbricatis paleisque ari- 
Itatis, caule dichotomo, foliis lanceolatis. Morrf.hijl, 
f/. 3.?. 14./. 14. 

leucantha. 6. Sc. corollulis fubaequalibus , fquamis calicinis ovatis imbri- 
catis, foliis pinnatifidis. 

fuccifa. 7. Sc. corollulis aequalibus, caulefimplici, ramis approxima- 
tis, foliis lanceolato-ovatis. Flor. dan. t. 279. 

attcnuata. 8« Sc. corollulis aequalibus, foliis linearibus integris bifidis- 
que, Suppl.p. II 8. 

intcgrifo- 9. Sc. corollulis radiantibus, foliis indivifis: radicalibus ova« 
lia. tis ferratis 3 rameis lanceolatis , caule herbaceo. 

amplexi- lo. Sc. coroUulis radiantibus, foliis amplexicaulibus lanceo- 
caulis. latis integerrimis : radicalibus trifidis crenatis. Mant. 

p. 19^. 

tatarica. II. Sc. corollulis radiantibus, foliis lanceolatis pinnatifidis: 
lobis fubimbricatis, caule hifpido. Ati. upf. 1744 /. I. 

uralenfis. 12. Sc. corollulis radiantibus, foliis radicalibtis fimplicibus; 
caulinis decurrenti-pinnatis, palcis aridis apice reflcxis. 
Mttrray comm. QQett. 1782. /.4. 
« 41. Sc. TETRANDklA MOKOGYNIA. Scabiofa. 229 Trcnta. 4I. 

arvcnfis. 13. 

filvatica. 14. 

crenata. 42. tcnuifo- 
lia. 


I?. 


gramun- 
tia. 


16. 


cretica. 


17- 


hetero- 
phyllos. 


18. 


pteroce- 
•pbala. 


19. 


pappofa. 


20. 


columba- 


21. 


ria. 


I^) 


tomento- 
fa. 


43. 


inaritima. 22. 


ftcllata. 


23. 


prolifera. 


,24. Sc. corollulis radtantibus, ealicibus paleaceis mucronato- 
ariUatis, foliis inFcvioribiis amplcxicaulibus pinnatifidis: 
fuperioribus iinqaribus intcgerrunis. Hacq, fl. a/p.Cam. 
/. 4-/. I. 

Sc. corollulis radiantibus , foliis pinnatifidis incifis, caulc 
hifpido. F/or, dan. t. 447. 

Sc. corollulis radiantibus , foliis omnibus indivifis ovato- 
oblongis lerratis , caule hifpido. Jacq^. fi. aufir. 4. /. 362. 

Sc. corollulis ferratis, foliis radicalibus fpatulatis tridentatis : 
caulinis pinnatisi pinnulis plufimis tripartitis« Cyrill.pl. 
rar. Keap.fa/c. 1. /. 3. 

** coroOulk quinquefidis, 

St. corollulis fubquinquefidis radiantibus, foliis radicali- 
bus bipinnatis angultis: cauiinis pinnatis linearibus. Roth, 
fi. germ. I. p. S9. \i. £:.;,'.. . 

Sc. caiicibus breviflimis, foliis caulinis bipinnatis filiformibus. 

Sc. foliis lanceolatis fubintegerrimis, caule fruticofo, Mo- 
rif. hiji.pl, 3. /. 15./. 31. 

Sc. foiiis radicalibus bipinnatifidis. S. G. Gmel. it. I. /. 28» 

Sc. caule fruticofo procumbcntc, foliis laciniatis hiirfutis, 
pappo plumofo. 

Sc. corollulis inaequalibus, caulc herbaceo crc£to , foliis 
pinnatifidis, feminibus ariftatis plumofoque pappofis. • 

Sc. corollulis radiantibus, foliis radicalibusfimplicibuscrc- 
natis^ caulinis compofitis. Flor. dan. t. 314» 
Seabiola lucida. VtU. pl. delph. 1. p, 293. 

Sc. corollulis radiantibus, foliis tomentofispinnatts, caule 
unifloro fubnudo. Allion. fi. pedem. t. 2^, f. 2. 

Sc. corollulis radiantibus calice brevioribus, foh'ispinnatis; 
fummis linearibus integerrimis. 

Sc. coroIIuKsradiantibus, foliis difTetlis^rcceptaculis florum 
fubrotundis. Ma;//. />. 3 39. 

Sc. corollulis radiantibus , floribus fubfeflalibus, caule pro- 
lifero, foliis indivifis. Mfl«/, />. 329. Herm,parad. bot» 
t. 125. P3 aS' Sc. 230 TETRANDRIA MONOGYNrA. Scabiofa» 

atropur- 2$. Sc. GoroIIulfs radigntibus, foltis difleais, receptaculis flo- 
puiea. rum fiibulatis, 

argcntca. 26, Sc. coroUulis radiantibus , foliis pinnatifidis : laciniis li- 
nearibus, pcdunculis longifliinis,- caule tereti. 

indurata. 27. Sc. coroliulis radiantibus, foliis ovato-ianeedlatis erofls 
bafi.dentatis, c.aule rigente. • Mmif. p. 196. 

pumila. 28. Sc. {ubacaulis, corollulis radiantibus,.foliis pilofiflimffV^rd- 

dicahbuslyratis, caulinis pinnatis incifis. Maut, p.i<)6^ 

gramini- 129. Sc. corollulis radiantibus, foliis Iineari-Iancedatismte<Tcr- 

foha. . rimis, caule herbaceo. C Bauh.prodr. th.botAc.p, 1%^, 

palaeIHna.30, Sc. corollulis radiantibuV: laciniis omnibus trifidis, foliis 

indivifis lub/erratis: iummis bafi pinnatifidis. Jacn h 

>., . Vind. t. 96. ■' 

ifetcnfls. 31. Sc. corollulis radiantibus calice longioribus, foliis bipin- 
natis linearibus. Mant.p. 37. GineLfi.Jib. 2. t. 88-/. r, 

ucranica. 32. Sc. coroilulis radiantibus, foliis radicalibus pinnatjfidis: 
caulinis linearibus bafi ciliatis. Gmel.fl.ftb. 2, /,87. 

ochroleu-33. Sc. corollulisradiantibus, foliisbipinnatislinearibus. Jaca, 
ca. fi, aufir. 5, t. 439. ^ 

lyrata. 34. Sc. corolluhs radiantibus , foliis radicalibus ovgtis: cauli- 
nis pinnatis. Forsk. fl.. aeg. arab. p. 203. 

grandiflo-3y. Sc. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis .radicalibus 
ra. oblongis crenatis : caulinis pinnatisj pinnis lanceolato-li- 

nearibus patulis. Scop. dcl. inf. ^. p. 29, /. 14. 

alba. 36. Sc,. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis rameis flm- 

plicibus linearibus albo-punaulatis, caule fuffiuticofo. 
Scop. del, inf. ^. p. 33. t. 16. 

dubia. 37, Sc. corollulisradiantibus, inYphicrotetraphyllo. Moencb 
fl. hajf n. 116. 

licula. 38. Sc. corolklis aequalibus calice brevioribus, folirs lyrato- 
pinnatifidis. Mant. p. 196. Jacq. h. Vind. i. /. 15. 

africana. 39. Sc. corollulis aequalibus, foliis fimplicibus incifis, caulc 
h-uticolb. Herni. par. bot. t. 219. 
P) Jacq. h. Vind. t. igf. Scabiofa altifllma. 

nionfpe. 40. Sp. corollulis aequalibus calice brevioribus foliis omnibus 
lienfis. pinnatis ciliatis. Jacq.pl. rar, ic. t. 23. 

Ii6u TETRANDRIA MONOGYNJAi .Knautia.. ajl 

iTfif KNAUTIA. Cal cownw^awoblongus, fim- 
^^° * plex, sflomsjproprm^fim. 

plex, fnperus. Corollulae 
irregulares. ReceptMudum. 

oriCnta- I. Kn. foliis incifis, coroliulis quiniscalicelongionbus. Mant, 

lis p' 329- ■K'"/'^'- ^«'- ^^- ^^"'^- 7-'''- 39. 

rroponti-2. Kn. foliis fuperioribus lanceolatis ^^''^^''^Pl^'^^^^^^ 
^% deniscalicemaequantibus. Sp.p/.p.i666. TiUih.ptf.t.4^, 

palaefti- 3.'Kn. foiiis fntegris, calicibus hexaphyllis, feminibus pappo- 

na. fis. Manf.p. 197' " t. „• r 

plumofa. 4. Kn. foliis fuperioribus pinnatis, ealicibus decaphyUis , lc- 
minibus pappofis. Ma»t. p. 197- 

CRINITA. CaL comm. imbricatus. i^ec^pt fetorum. 
Perianth. ^fidum. Cor. infundibultf. 
4fida. ^///.longus. ^//gw.cuneatum. 

6'e?t2. 1. 

ca^enfis. I. Crinita. Honttuyn Linn. fyji. S-P- 357- '• 40-/^ '• 

"EVEA. Ca/. communis 4phyllus: proprius ^denta- 
tus. Cor. infundibuliformis^^hda. ^tig- 
ma 2lobum. 

jruianen- I. EvEA. AiM p/. gtij, i. p.lOO.t. 3% 

117^ ALLIONIA. Cal. commams oblongus, fim- 
' plex, 3florus; proprius oh- 

foletus, fuperus. CoroUu- 
lae irregulares. Recept, 
midum. 

violacea. I. A. foliis cordatis, calicibus quinquefidis. 

incarnata.2. A. fohis obhque ovatis, calicibus triphyUis. Herit. (iirp. 

iiov. 4. /. 31. 
albida. 3. A. fohis lanceolatis oppofitis fubfcabris, calicibus pcdiccl-^ 

latis folitariis. fVa/t.fior. caro/.p. 84' 

P4 118. 213 TETRANDRIA MONOG?YNIA. Hcdyotis. 

II 8. HEDYOTIS. Cor. ipccala , infnndibuliformis. 

Capf 2locuIaris, polyfper- 

ma^ infera. 

inaritiraa. r, H. foliis ovalibus obtufis, flonbusoppofitisfemiibus. Stmf 
p' 119. ^" ' 

yumila. 2. H. foliis ovatis acutis, floribus alternis pedunculatis. Supvl 
/>• 119. ^^ ' 

ii-uticofa. 3, H. foliis lanceolatis petiolatis, corymbis terminaiibus invo- 

Mvlcuh' 4. H. foliis lanceolato - ovatis , floribus verticillatis. Burm, /f 

ilerbacea. 5. H. foliis lincari.lanceolatis, caule herbaceo dichotomo. 
pedunculis gemuiis. Gaertn. defr. eifem. ccnt.2..t. 30./ 4! 
^ramini. 6. H. foliis linearibus, caule decumbente, panicula racemor» 
•tolia. iecunda, pedunculis foiifequis. Suppl. p. nc^, 

»mcrica-'7. H.ToIiis4iriearibus, floribus axiliaribus folitariis, -^aea 
na. jiirp^ amer. ed. 2. t. \%. ^ r 

^unbella- 8. H.foliisfublanceolato-ovatis: iftterioribus quaterni. ; fupcrio- 
ta. nbus binis oppofitis, floribus fubumbellatis. 'Walt. fior. 

ijrupeltns. 9. H. foh.s <]uadrifariis fubulatis canaliculatis, florihus feffili- 
bus axillaribus : coroUis villofis : tubo curvo. Sloan hili 
jam. 2. t. 202. f. 1. ■ •' * 

^ifpida. 10. H foIi.s lineari-lanceolatis, floribus vcrtidllatis. Hetz 
ohf. bot. 4. p^ 23. 

TERAMA. G?r. ipetala ^fida: tulbo oblongo. 'Cal 
4partitus. 

luVfu^a. I. Perama. Aiibl.pl. gu). i. p. 54. /. i§. 

pPERCULARIA. Cal communis iphyllus dentatus 

claufus receptaculo comhiuni fu- 
pra florifero fubtus feminifero 
. per maturitatem caduco. 

.wmbella; i. o.' flofculis tcrnis monandfis.. Ga^m, ds fruB. etfem. 

2.0, TETRANDRIA MONOGYNIA. Scabrita, 233 

afpcra, 2. O. capitulis globofispedunculatis, calicibus fulcatis. Gaertn, 
de fr. etfem. cent. 2. t. 24,/. 4. ^ 

diphylla. 3. O. capitulis globofis minoribus pcdunculatis 5 calicibus hi- 
Ipidis. Gaertn. de fr* etfem. cent. 2. t. 24. /. 4. 

124» SCABRITA. Cor. ipetala, hypocrateriformis. 

Cal. truncatus. Semi 2, 
emarginata, fupera, 

fcabra. i. Scabrita. Mant, p. 37. an eadent ciim N^Banthe arbon 
trifii? 

l\% SPERMACOCE. Cor, ipetala infundibulifor: 

mis. Cap/infera, 2I0- 
cularis. Sem. folitaria: 
marginibus in ventrem 
convolutis. 

tcnuior. i. Sp. glabra, foliis Hnearibus , floribus verticillatis: ftamini^ 
bus inclufis. DiU. h. elth. t. 277. f. 359. Gaertn. defr. 
et fem. cent. 2. t. 25. /. 9. 

verticilla- 2. Sp. glabra, foliis lanceolatis, verticillis globobs. BiU.h. 
ta. Elth. t, i-^y. f ^'^^. 

hirta. 3. Sp. fcabra, foh'is oblongis: fummis quatertiis, floribus vcr- 
ticillatis. Jacq. coU. 3. p. 199, 

articula- 4. Sp. foltis eUipticis obtufiufcuhs. Suppl. p. 119. Rumpf, 
ris. amb. 6. t. 10, 

firi£b. 5. Sp. foliis lineari-lanceolatis lineatis. Suppl. p. 120, 

hifpida. 6. Sp. hifpida, foHis obovatis obhquatis. Mrt«/. /;. 558. Mur- 
ray comm. Goett. 1772. /. 5. 

procum- 7. Sp.procumbens, fohis linearibus, corymbis terminahbuspe- 
bens. dunculatis. 

fpinofa. 8. Sp. fufFruticofa, foliis linearibus fpiculis ciliatis. 

villofa. 9. Sp. viliafa fimplex, fobis ovato-Ianccolatis pubefcentibus; 

iummis quaternis, floribus vcrticihacis: ilaminibus inclu- 

fis. Sivarts nov. pl. gen. etfp. p. 29. 

fumatren-io. Sp. hifpida, fohis lanceolatis, corymbis terminalibns di- 
fis, chotomi)!. fVamrb. apnd Rm, obf bot. 4. p. 23. 

? 5 II. Sp» 234 TETRANDRIA MONOGYNIA. Spcnnacoce. 

jatifolia. II. Sp. caulc ereao quadrangulo , floribus axillartbus. AuhL 

pl.guj. J.p. 5?.^. 19. /.^. 
cacrulef- 12. Sp. caulc ercfto fimpHci , foliis ovatis acutis, floribus axil 

cens. pioflrata. 13« 
xadicans. laribus verticillatis.' Aulf/. pl. gttj. I. p. 57. t. 19. /. 2. 

S'p. caulibus decumbcntibus ramofis, foliisfubfeflilibusgla- longifo- 
lia. 

alpers. bris ovatis intcgerrimis, /lubl. pl. gicj. i.p. 58.' 20. f. 3. 

14. Sp. caulibus ramofisradicantibus, foliislanccolatisglabrisin- 
tegerrimis , floribus axillaribus integcrrimis. Aul;/. p/. 
gii). I. p. 58. t. 20. /. 4. 

15. Sp. caulibus ramofis -flcxuofis fctragonis, foliis ovato-ob- 
longis glabris intcgerrimis, floribus axillaribus leflilibus 
congeflis. Aub/, pt.^uj. I. />. 59. /. 21. 

16. Sp. caulibtis tctragonfs ramofis, foliis oblongis acutis, flo- 
ribns axillaribus feflilibus vcrticillatis._ Aub/. p/. guj. I. 
p. 59. t. 22. /. 6. an diftiiiHa ab hirta ? 

17. Sp. caulibus quadrangulo-alatis ramisque radicantibus, fo- 
liis fcflilibus ovatis acuminatis, floribus terminalibus. Aub/, 
p/. giij. I. p. 60. t. 22./. 7. 

Ig. Sp. caulibus hexagonfs debilibus, foliis ovatis acuminatis 
feflflibus, floribus terminalibus. Attb/. p/. guj. i.p.Sl. 
t. 22. /. 8. ••••'^" •'- 

fcandens. 19. Sp. caule volubili , foliis fubrotundis acuminatis debilibus. 
S/oan. hijl. )am. i.p. 75. t. 28- /4- 

havcncn^ 20. Sp» fruticofa, ramis fpinofis. Jacq.Jiirp. amer. ed.2. 

ccymoi- 21. Sp, glabra, foliis ovatis acuminatis. Burm. ind. 1. 13./ r. 
dcs. 

I20* SHERARDIA. Cor. ipetala, infundibuliformis, 

longa. 
lice coronata. ilata. fexangu 
laris. Semiria 2 nuda, ca- arvenfis. I. Sb. foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. F/or. 
dan. /.439. Gaertn. defr. etfem. cent. 2. /. 24. /. 2. 

muralis. 2. Sh. foliis floralibus binis oppofitis binis floribus. Bnxh, 

ccnt. 2. /. 30. /, 2. 
fruticofa. 3. Sb. foliis quaternis aequalibus, caule fruticofo. i2r^ ^ TETRANDRfA MONOeWIA. Afpcrula. 23? I2I* ASPERULA. Co7\ ipecala, infundibuiiformisi 

Semina 2 globofa, fuberofa. 

odorata. I. A. fpliis oflonis lanceolatis, Huruni fafeiciilfS pedunatlatisv 
Flot\ dan. t. 562. 

arvenlis. 2. A. foliis fenis, floiHbq? feffilibus terminalibus aggregatis, 
Kniph..bot. ^r. cent, ^. if, l^* 

liexaphyl- II. A. foliis fenis linearibus, floribus terminalibus umbclla- 
. Ja. ti;s Jubfpflilibus. AUi^.^or. pedem. t. '/^'J.f, ^. ^, 

taurina. 3. A'. foliis quaternis ovato-lanceolatis , floribus fafciculatis 
. tenninalibus. Morif. hif}. pl. '^. t. 21. f. i. / 

crafTifo- 4. A, foliis quaternis oblongis latcralibus revoUitis : obtufiufcu- 
Ija. lis pubelccntibus. Mnnt. p. 37. 

calabrica. 5. A. foliis quaternis obiongis obtufis heVibus. Herit.Jihf. 
nov. 4. /. 32. 

tinftoria. 6. A. foliislinearibus: inferioribusfenis; intcrmcdiis quaternis, 
caulc flaccido, floribus plerisque trifidis. Theocf. Ttfb, 
hifi.pl.ic.p.i^ll.fl. 

pyrenai- 7. A, foliisquaternis IanccoIat6-linearibus, caule ei*e6lo , flo- 
.; ca. ribus faepius trifidis, . • . » 

cynanchi- 8. A. foliis quaternis lincaribus : fuperioribus oppofitis, caulc 
ca. ' ercdto, floribus q«adiufidis. Regn. bot. t. 22. 

arillata. 9. A. foliis linearibus fubcarnofis : inferioribus quaternis flori- 
bus fubternis arilbtis. Suppl. p. I20. 

lacvigata, 10. A. foliis quaternis cllipticis enerviis laeviufculis, peduncu- 
lis divaricatis trichotomis, feminibus fcabris. Maiit, p, 
38.330. Bocc.mitf.t.vi.f.'^. 
/S) Galium rotundifoliuai.. Syfi> nat. XII; 3./». Ilg. Jacq;' 
fi. aiijir, I. r. 94. ' 

122* DIODIA, Cor. ipetala, infundibuliformis. Capf, 

infcra , slocularis , 2partibilis. ' 
&w>ia fblicaria, ventre fulcata. 

virginica. I. D. caule ramofo procumbcnte laevi. Gaertn. de fr. etfem, 
cent. 2. t. 25. f. 7» 

fimplex. 2« D. caule herbaceo fimplici ercftiufculo laevi, foliis ovato- 
lanceolatis. Stvarts nov, pl, gen. etfp, p, 29. 

3. D. 2^6 TETRANDRIA MONOGYNIA. Knoxia. 

prollrata. 3. D. caule fuffruticofofuhdivifo; ramisproftratisfiHrormibus, 
foliis linearibus hirfutiufculis rcvolutis. Loefl. it. p. 201, 
Diodioides. 

fcandens. 4. D. caule fcandente fufFruticofo , foliis ovato - lanceolatis ri- 
gidis fcabris. Swarts nov. pL gen. et fp. p. 30. 

farmento-5. b. caule flaccidb ffuticofo : ramis oppolitis patentibus, fo- 
fa. liis obiongis aCutis fcabriulculis. Swarts nov, pl.gen, et 

Sp. p. 30. . . ; 

ictragona. 6. D. caule repente tettagono, foliis fubcor^dWis , flipulis fu* 
h\x\2Lto ■ iixnhnzUs. Walt.fioy,cayol.p.%'J. 

tcres. 7. D. caule rSpente tcreti, foliis lanceolatis, fohisfetaceo-fiin- 
briatis. JValt. fior. catol, p, ^y. -^^ ^y 

J23* KNOXIA. Cor. ipetala, infandiWuliformis. Ca^ 

licis foliolum unicnm majus. 
Capf,. infera 2locukris, 2pard- 
bilis. Semina fblitaria. 

2eylanica.I. Kn. feminibus fulcatis. Burm.fi. inci, t. \^.f. 2. 

ilrida. 2. Kn. feminibusglabris. Gaertn.dc fr.etfimtcent.2.t.2^.f.^. 

124. HOUSTONIA. Cor. ipetala, infundibulifor- 

mis. Capf. 'AocvX^xiSy fu- 
pera, 2partibilis. Sem, 
pauca, diflepimento ad*- 
haerentia. 

caerulea. I. H. folils radicalibus ovatis, caule compofito, pedunculiS 
primis bitloris. Morif. hij}. plant. "^. t. i\. f. i. 

pufilla, 2. H. foliis ovatis utrinque acutis, caule fubramofo peduncif; 
loque terminah tctfagonis. Schoepf it. 2, p. 306. 

purpurea. 3. H. foliis ovato-lanceolatis, corymbis terminalibus, flori- 
bus fuperis. An hujus generis ? 

longifolia.^. H. foliis linearibus, Gaertn. defr, etfem. cent. yucif).f. 8. RUS- TETRANDRIA MONOGYNIA. RufTea. 237 

RUSSEA. Cor, ipetala campanulata , ^fida. CaL 
4phyllus. . ^acca 4angularis , poly- 
Iperma. 

fiinplex. I. RusSEA. Stiiith. pl. ic. itted. I. /. 6. 

125* GALIUM. Cor. ipetala, campanulata, bre- 

vis. .Sem. 2 fubglobora, infe- 
ra, fuberofa. 

* fruBu glahro. 

rubioides..,!. G. foliis quaternis lanccolato • ovatis aequalibus Hibtus fca-' 
bris, caule ereclo. 

Walteri. 44. G. foliis quaternis ovatis laevibus , caule ramoTo rublaevi. 
Walt.flor. caroL p. 87. 

paluftre. 2» G. folus quaternis obovatis inaequalibus, caulibus difFufis. 
Flor. dan. A 423. 

trifidum. 3. G. foliis quaternis linearibus, caule procumbentc fcabro^ 
corollis trifidis. Flor. dan. t. 48. 

monta- 4. G. foliis fubquaternis linearibus laevibus, caule debili fcabro.' 
Jium. 

pafchale. 5. G. foliis fubquaternis lineari ■ lanceolatfs margine extrorfum 
fcabris mucronatis, caule quadrangulo, forsk. fl. aeg^ 
arab. p. 203. 

corrudae- 6. G. foliis fubquaternis rigidis anguftiflimis, cauleerc£lo. Vil- 
folium. lars pt. Delph» 2. />. 316. «. 4. 

Jufiicui. 7. G. foliis quinis fubulatis, caulibus filiformibus proftratis, 
fioribus fubumbeliatis, Villars pl. Delpb. 2. p, 323. 7/. 
II. /. 7. 

tin£lori- 8- G. foliis linearibus caulinis fcnis, ramorum quaternis, caula 
um. flaccido, pedunculis fubbifloris. "* 

4lligino- 9. G. foliis fenis lanceolatis retrorfum ferrato aculeatis mucro-» 
fum. natis rigidis, coroUis fruftu majoribus. Barrel.pl. rar. ic.S2m 

iaxatile. lo. G. foliis fenis obovatis obtufis, caule ramofifiimo procum- 
bente, yi/f. a&. par. 1714. /. 15. 

montium. II. G. foliis fenis obovatis mucronatis glabris, caulc proftrato^ 
pedunculis trichotomis. Hudf, flor, angl. 67. 

12. G. 238 TETRANDRIA MONOGYNIA. Galium. pyrcnni- I2. G. foltis fenis, floribus lateralibus oppofitis fubfeflilibus 
cum. folitririis. Gomn. bot, 5. /. i. f. 4. Suppl. p. 121. 

tenuc» 13. G. foliis fenis declinatis fetaceis laevibus, caule affur"cnte 
filiformi. Fillars pL Deiph. 2. p. 322. /.7. ^ 

megalo- 14. G. foliis ferfis fcmiteretibus, caulibus' diffulis. AUiott. jf. 
ipcrmum. . pedem, n. ^^. t, 79./ 4. 

auftria- I5, G. foliis fenis linearibus, caulibus filiformibus glabris erc- 
"cum. &.h: ramulis ereaistrilioris aphyllis. Jacq.fi,anjlr. 

t. qO. 

Eocconi. 16. G. foliis fenis linearibus mucronatis fiibafperis, peduncu- 
lis fubtrichotomis, caulibus proftratis diffufis quadrangu- 
lis liibulatis ramofis. Bocc. mvf,p. 14^. /. loi. 

clatum. 17. G. foliis fenis lineari-lanceolatis faepe reflcxis, caule dif- 
fufb: ramis ternis, floribus lubumbellatis. Villars pl. 
De/ph. 2. p. 317. /. 7. 

anifo- l8- G. laeve, caule ereftg, foliis fenis Hneari- lanceolatis inac- 
phyllon. qualibus, petalorum laciniis lanceolatis muticis. Fili.pl, 

Delph. 2, p. 317. t. 7. 

cinere- 47- 0. foliis fenis oblongo ellipticis rigrdis ferrato-aculeatis, 
um. feminibus ovatis, caule fublignofot AUion.jior. pedem. 

tenuifo- 48- G. foliis fubfenis fubrigidis linearibus , caulediffufo, flo- 
lium, ribus terminalibus. Aliion. jior. pedetn. 

lucidum. 19. G. foliis fubfenis rigidis, caule erefto : cortice bafi fece- 
dente emarcido. Atlion. flor. pedem. n, 21. t. 77. /. 2. 

liarcyni- 20. G. foliis fubfenis obovatis acutis, caulc procumbente : ra- 
cum. mis confertis elongatis, pedunculis multifloris. Roth.fl. 

germ. r. p. 64. 

obli- 21. G. foliis fubfenis anguftis: inferioribus cano hirtis obli- 
quum. quis; fupcrioribus glabris, corollis ariltatis. ViUars pl, 

Delph. 2. p. 320. /. 8. 

afperum, 49. G. foliis fubfeptenis carinatis mucronatis cauleque bafi pu- 
befcentibus paniculae ramis ftridis dichotomis. H:iU. hiji. 
fiirp. Helv. n. 2715. 

Jinifoli- 45. G. foliis fubfeptenis lineari-lanceolatis lacvibus, peduncu- 
wm. lis capillaribus, caule crefto tetragono. Ait. bort. Ketv, 

I. p. 144- 22. G. TETRANDRIA MONOGYNIA. Galiiim. 239 

miniitunK22, G. foliis of^onis lanccolatis miicionatis ferrato - aculcai^is 
giabris incurvis , fruftibus retiexis. Kniph. hot. orig, cent, 
9. ;/. 39. 

pufiUum. 23. G. foliis oaonis hifpidis I nearibus acuniinatis imbricatis,- 
pedunculis dichotomis. 

vcrum. 24. G. foliis o£lonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevi- 
bus. Blachv. Imb. t. 435. i?<?^«. bot. t. 23. 

Mollueo. 2J. G. foliis oftonis ovato-linearibus fubferratis patentiflimis 
mucronatis, caule flaccido: ramis patentibus. Flor-.dan. 

filvati- 26. G. foliis 0(flonis laevibus {ubtus fcabris: floralibus binis,- 
cum. pedunculis capillaribus, caule laevi. Bauh. hijl. pl. 3. 

ic. p. 716. 
ariftatum. 27. G. foliis o£lonis lanceolatis laevibus , panicula capillari: 

petalis ariltatis. Spec. pl. p. 1667. Galium laevigatum, 

Bocc. miij, t. 75. 

fcabrum. 28» G. foliis fuboclonis fcabris mucronatis, ramis floriferis fub- 
trichotomis. Jacq. fl. aujiy. 5. /. 422. 

filveftre. 29, G. foliis fuboftonis lineari-lancealatis fubalperis ariftatis, 
Lexf.fl.Hal.n.l^l. 

hierofoly- 30. G. foliis denislanceolato-linearibus, umbellis faftigiatis. 
mitanum. 

glaucum. 31. G. foliis verticillatis lincaribus , pedunciilis dichetomis, 
caule laevi. Jacq. fl. aujr, 1. 1. ^I, 

rigidum. 46. G. foliis verticiilatis linearibus fupra fcabris, paniculis di- 
varicatis , caulc erefto tereti pilofo-fcabriulculo. Ait. 
' hort. Kew. i./?. 144. 
purpurc- 32; G. foliis verticillatis lineari - fetaceis , pedunculis capillari- 

um. bus folio longioribus. 

vubrum. 3^ G. foliis verticillatis linearibus patulis, pedunculis brevi^ 
fimis, 

* * friiSiii Jcahro. 

fpurium« 34. G. foliis fenis lanceolatiscarinatis fcabris retrorfum acu- 
leatis, geniculis fimplicibus, fru^ibus recurvatis. Vailf, 
fi. par. t. 4. /• 3- 

*** fruSiu hifpido, 

borcalc. 35. G. foliisquaternislanccolatistrinerviisglabris; caulcere^o, 

47. G. 240 TETRANDRIA MONOG^TSTIA. Valantia. pilorum. 47. G. foliis qunternis fubovalibuscnerviisfcminibusquepilofis." 
Ait. hort, Kew. I. p. 145. 

G. foliis quaternis hiipidis, pedunculis unifloris, fru£liSus 
villolis. Mant.p. 38. 

G. foliis quaternis linearibus obtufis, ramis ramofiflimis. mariti- 36. 
mum* 

bernnidia* 37. 
num. 

Linckii, 38. G. foliis quatcrnis lanccolato-linearibus obtufis trinerviis, 
fhiclu hiiiuto. ^An dijiintta hu)us tribus fpecies ? 

aperinoi- 39. G. fohis fubquaternis cuneiformibus obtufis mucronatis rC' 
des. trorfum aculcatis, genicuhs aequahbus. Fonk. fl. aeg, 

arab, /».30. 

graccum. 40. G. hirtum, fohis fubfcnis lineari-lanceolatis, caulibus H" 
gnofis. Mant.p. 38. Pf. Alp. exot. t. 166. 

Aparinc. 41. G. foliis of^onis lanceolatis: carinis fcabris retrorfum acu- 
lcatis, geniculis villofis. Flor. dan t. 495. Gnertn.de 
fr. etfetn. cent. 2. /. 24. /. I. /3) Gahumfaccharatum. 

parifien- 42. G. fohis verticillatis linearibus , pedunculis bifloris. Rajm 
fe. angl. 3. ?, 9. /. i. 

43. G« foliis oclonis denisve Hneari - fetaceis glabriufculis mar- 
gine revolutis, floribus paniculatis; pcdunciilis germini- 
busque hirtis. Foir. voy. en Barbar. 2. p. 110, tunet?. 
Dum. I151, VALANTIA. Flores mere mafcnli herma- 
phrodids faepius interliti. 
Cor. ipetala, campanala- 
ta brevis. Sern. 2. liib- 
globofa 5 infera , {bberofa. 

muralis. I. V. floribus mafculis trihdis germini hcrmaphroditi glabro 
infidcntibus. Sabb. h. rom.. i. t. 85. 

hi/pida. 2. V. fioribus mafculis trifidis , capfulis feflllibus hifpidis echi- 
natis, foliis cuneiformibus. Gaertu. de fr.etfem. cent. 
2. t. 24. /. I. 

filiforrais. 3, V. capfulis pedicello longioribus cylindricis pilofis inermi- 
bus , foliis lanceolatis glabris fubciliatis. Ait. hort. Kew. 
3./'. 428- 

4. V. Quibus Valautiat et Gali* ^n hmm jun^ere ^ewis flaeet , eqhidem Hon repuinabo. TETRANDRIA MONOGYMA. Crudanelk. 241 

Cuciilla- 4» V, fruftificationibus fingulis braftea ovata dcfiexa obtc6lis. 
ria. Buxb, cem^ i. ^ 19. /. 2. 

Aparine. 5. V. floribus mafculis trifidis pedicellatis hermaphroditi pc» 
diinculo infidentibus. Vaill.fi. par. t. 4. /! 3. 

articulata. 6. V. floribus mafculis quadfifidis: pedunculis dichotomis 
apbyllis, foliis cordatis. 

Ctuciata» 7. V. flonbus mafculis quadrifidis : pedunculis diphyllis. 
Blackto. herb. u 76. » 

glabra. %. V. floribus mafculis quadrifidis : pedunciilis dicliotomis 
aphyllis, foliis ovalibus ciliatis. 

hypocar- 9, V. floribus omnibus quadrifidis inferis : pcdunculis nudis, 
pa* unifloris. 

I26* CRUCIANELLA. G?r. ipetala , infundibuli- 

formis: tubo filifbrmi; 
limbounguiculato. QaL 
o. Involucr. ^pliyllum. 
&m. 2. linearia, infera^ 
nuda, calva. 

angiiftifo» I. Cr. ^pe£t3, foHis fenis finearibus, floribus fpicatis. Sabk kj 
lia. roi/i. 2. /. 12. GaertH. de fr. etjem. cent, 2. /. 24. /I 3. 

latifoJia. 2» Cr. procumbens , foliis quaternis lanceolatis , floribus fpi-i» 
catis. 

acgyptia^ 3. Cr. foliis quaternis fublincaribus, floribus Ipicatis quinqucr» 
ca. fidis. Matu, p. 38. 

patula. 4. Cr. difFufa, foliis fenis, floribus fparfis. 

mariti- 5. Cr. procumbens fufFruticofa, foliis quaternis mucronati^ 
ma. floribus oppofitis quinquefidis. Sabk h. rom. 2. r. 13. 

nionfpe* 6. Cr. procumbens, foliis acutis: caulinis quaterois ovatis ; ra* 
liaca. mcis fubquinatis linearibus, floribus fpicatis. 

hcrbaceaj 7. Cr: proTcumbens, foliis fubquaternis iinearibus liberis, flo- 
ribus bradleas aequantibus» F^rsk^ Jl, aeg* arab^ p, ^(X, 
an eadem eum aegyptUica ? XI9* 242 TETRANDRIA MONOGYNIA. RuBia. 

1 19* RUBIA. Cor. ipetala , campanulata. Baccae 

2 ifpermae. 

tinflo- I. R* fo'i'S annuis, caule aculcato. Mant, p, 390. Blackw. 
- rum. t^erb, t. 26. 

peregri- 2. R. foHis pcrennibus linearibus , fupra laevibus. Mnnt. 
iia. />. 330- 

1 lucida. 3-. R. foliis perennibus fenis cllipticis.lucidis, caulelaevi. Sv/?. 
«rtA XII. 3. /)♦ 732. 
angufti- 4. R. foliis pcrennibus linearibus fupra fcabris. Mant.p. 39. 

folia. 
coidiFo- 5. R. foliis pcrennibus quaternis cordatis. Mant. p, 197. 5jj;/?. 

Jia. nat. XII. 4. /?. 229. Pali, it. 3. /. L. /. i. 

fruticofa. 6. R. foliis perennibus lineari-lanceolatis ad oras retrorfum 

aculeatifliinis, caule tVuticolb. Jacq. coU. 1. p. 71. 
Bocconi. 7. R. foliis pcrennibus quaternis ovatis margine carinaquc fca- 

bris. Boccou. muf. t. 75. f. 2. 3. 
chilenfis, 8- R» foli'S annuis, caule fubrotundo lacvi. Molin.hiJi.n6t. 

- -' Cbil. p.ilS' 

laevis. 9. R.' foliis Itnearibus fuperne laevibus fubo£lonis caule laevi- 
gatjo. Poir. voy. en Barh. 2. p. lil. 

SIMBULETA. Cor. ipetala, campanulata, ringens. 

Cal. ^fidus. Antherae cohae- 
rentes. 

Forsk^h- I. Simbuleta. Fotsk.f. aeg. ar.p. II<>. 
lii. 

SIDERODENDRUM. Cor. ipetala tubuloft : tubo 

incurvo, limbo^fido. CaL 
4dentatus. J5aaa 2Cocca, 
alocularis : dilTepimento 
contrario. 

fcrreuui. i. S^inERonENDRUM. Jaf^.Jiirjt.amer. p.i^.h l7Sf-9' 

129. SI- TETRANDRIA MONOGYNIA. SiphonanAus. 24J 

120. SIPHONANTHUS. Cor. ipetala, infundibu- 

■'''-. liformis, longiffima, 

infera. Baccae 4 i- 
"^ (permac. 

indica. I. Sifhonanthus. w4/ww. ylB, Pettop. 1736. p. 214. f, 15". 

I30» CATESBABA. Cor. ipetala, infiindibulifor- 

mis,fupera. Stamina mtrz 
faucem. 5fl!ccapolyfperma. 

longiflo- I. C corollis tubo longidimo, baccis ovalibus. Catesb, Ca- 
ra. to/. 2. t, 100; 

4>arviHo- 2> C. coroliis tubo tetragono abbreviato, baccis fubrotundis. 
'^^r,ni, Swarti nov.pL gen. etfp. p. 30. 

I3I» IXORA. Cor. ipetala^ infundibuliformis, lon- 

ga, fupera. •S>^w//2a fupra fau- 
cem. Bacca 2locuIaris, 2fperma. 

coccinea. I.. I, foliis ovalibus femiamplexicaulibus , floribus Fafeiculatis. 
Burm. ft. ze^l. t. 57, Gaertn. defr. etfem. cent, 2. /. 2)./. 2. 

alba. 2, I. foliis lanceoIato*ovatis, fioribus fafciculatis. Rheed. h* 
malab. 2. /. 14. 

altemifo* 6. I. foliis alternis ovato • lanceolatis integerrimis. Jacq. flirp^ 
lia. amer. ed. 2. /.16. 

americ;i* 3. I. foliis ternisIanceoIato*ovatis, floribusthyrfoideis. Brot»n. 
na. jam, t, 6. /. 2. 

fafcicula- 4. I. foliis ellipticis : ramulorum fubfafciculatis , peduncuKs 
ta. filiformibus fubtiifloris. Sttarts nov. pl, gen. etfp. p. 30. 

multiflo- 5. I. foliis lanceolato-ovatis fafciculatis, pedunculis aggre£;atis 
ra. unifloris brevililimis , baccis monofpermis. Swarts nov, 

pl. gcn. etfp.p. 30. an hujin generis? 

132. PAVETTA. Cor, ipetala, infundibuliformis, 

fupera. Stigma curvum. 
Bflcca^locularis, 2fperma. 

foetidifll- I, P. caulibus lignofis procumbcntibus , floribus corymbofis, 
ma, Qrill. plant. «v, Nea^. fafc. i. t. I. 

Q a 2. P. 244 TETRANDRIA MONOGYNIA. Antirhea. 

indica. 2. ?• '^oliis oblop^is utrinque acuipi/iatis, umbellss^terminali- 
bus fafciculatis , calicc brcvi acuto. Suppl.p. I2I. Bunn. 
fi. ind. t. 13./. 3. Gaertn. defr.etfem. cent.2. t.Z^^.f. I. 

cafFra. 3« P- f^'"'' ovatis integcrrimis, capitulis terminaiibusiefTilibus, 
calicibus fetaceis longitudine tubi. ' Suppl, p. I2l. 

f ANTIRHEA. Cor. ^loba pateris: tubo brevi. CaL 

minimus ^dencatus. Antherae fub- 
feffiles inclufae. Drupa ovata. 
^ Nux alocularis , ^fperma. 

borbonica. I. Antiwiea. JuJJieti gen. plant, f. 204. 

ERNODEA/ Cor. ipetala, hypocrateriformis. Ga/. 

4partitus. Bacca alocularis. Sm^ 
iolitaria» 

littoralis. x. Erkodea. '. Sxvflrts n. pl. gen. etfp. p. 29- -^^^?*»^ ^i/^' 1^^' 
2./. i89'/- V2. 

FERNELIA. Cor. ipetala , parva, ^loba. Cfl/. 

4fidus: laciniis fubulatis. Bacca 
pififormis , vix carnofaj aloctila- 
ris, polyfperma. 

mauritia- I. Fernelia. Juffieu gen. plant. p. 199. na. I22;PETESIA. Cor. ipetala, infundibuliformis. 

Sti^ma 2^dum. Eacca poly- 
fperma. 

ftipula- I. P. foliis lanceolato - ovatis fubtus tomentofis", tbyrfis Ijtcra* 

ris. libus. Brown. jam. t.l.f. 2. 

tomento- l. P. foliis oblongis utrinque tomentofis. 

fa.-^ 
camca. 3. P. foliis oblongo-lanceolatis laevibus, cymis tcrminalibus tri- 
fidis. Forprfi. aujir. p. lO. 

RACKA, TETKANDRIA MONOG^^NIA. Kadka. 245 

RACKA. Cor.rotata, 4partita. Ca/. 4partitus. Fi- 

iamentao, Fni&us - - - 

torrida. I. Racka. Bruceitav. i» Eg. Ar. Ab. and Kub. ^.app.p.t!^(\7 
ic» utriitn vere diJiiiiSli generis ? an cijjl fpecies ? 

HOFFMANNIA. Cor. hy pocrateriformis , ^partita» 

Ca/. ^dentatiis. Filam. o. 
Bacca 2locularis, poly{per- 
ma. 

peduncu- I. Hoffmannia. Swarts nay.pl* gfU' etfp.p. ^o» 
lata. 

CHOMELIA. Cor. hypocrateriformis, ^fida: tubo 

longiffimo. QaL tubulofus, ^fidus. 
Drttpa ov^alis : nuce 2loculari : 
micleis folitariis.- ' ••: • 

Jpinofa. I. Chomeha. Jacq. Jlirp. am.p. \%.t. 13. 

PETITIA. Cor. tubulofa , ^flda. Crz/. ^dentatus. 
Dr^/pa fubrotunda : 72wce ovata 2I0- 
culari: m/c/m iblitariis. 

dGnain- I. Petitia.- Jacq. ftirp. am. p, 14. /. 1^2. f, 6. 

genfis, ' ' .. 

134. MITCHELLA. Cor. ipetalacj fuperae, binae, 

eidem germini. Stigmi 4. 
Bacca 2fida , ^fperma. 

reperis.' I. Mitchella. Catesh. car. i. t. 20. • 

COCCOSIPSILUM. Cor. infundibuliformis. Cal 

4partitus, fuperus. Bac- 
ca inflata, ^locularis, po- 
lyfperma. 

repens. i. CoccosirsituM» Brown. jam. ^. li^t^. f, 6. f. 2, 

Q 3 WAL- 246' TETRANDRIA MONQGYNIA. Wallcnia. 

WALLENIA. Con tubulofa , ^fida, Cal. ^fidus, 

inferus. Bacca ifperma. 

hutifolia. I. "NV^allenia. S/oan. biji.jam. 2. /, 145./. 5". 

I35,,CALLICARPA. Cor.4fida. Ca/."4fidus. Bac- 

ca ^fperma. 

amcrica- I. C. foliis fcrratis fubtus tomentofis. Mant. p. 198, Catesb, 
na. car. 2. t. 47. 

ferrugi- 2, C. foliis lato - lanceolatis fcrratis fubtus fcabriufculis , cy- 
nea. mis terminalibus axillaribusque. Stvarts nov. pl. gen, et 

fp. p. 31. 

japonica. 3. C. foliis (erratis ghbris. Thunb,fl.jap.p.6o* 

rcticulata. 4. C. foliis elliptico - lanceolatis fubferratis rugofis fubtus to- 
mentofo • incanis. Swarts nov. pl. gen. etfp. />. 3 1. 

jntegrifo* 5. C. foliis integerrimis fubtus leviffinie tomentofis. yacq^. 
lia. .ft^*'P' ^ffter. ed. 2. t. 2^^. f. 6. 

tomento- 6. C foliis integcrrimis lanatis. Mant. p. 331, Syjl. nat.Xn. 
ia. 3. p. 125". Tomcx tomentofa. 

MYONIMA. Con tubo brevi: limbo obtufe 4parti- 

to. Cal. limbo fubintegro. Anthe- 
rae exfertae. Drupa deprefla; 
Nux ^locularis ^fperma. 

Forboniae. I. Myonima. Jufpeu gen. plant. p. 2o5. 

PYROSTRIA. Cor. fubcampanulata, patens, femi- 

quinquefida : fauce tomcntofa. 
CaL minimus fubquadridentatus. 
Stigma capitatum. Drupa turbi- 
nata Sftriata : Nuc. S , ifpermae. 

Cotnmer- 1. Pyrostria. yuf/?eu gen. plant, f. 206. 

i04U. REL- TETRANDRIA MONOGYNIA. Kclhamia. 147 

RELHAMIA. CaL 4partitiis. Dnipa fupera, fub- 

rotunda, fucculenta: nucleo 4-5- 
loculari. 

faginea. I. Relhamia. ^i/. hort. Kew. I, 

PANZERIA. Cal ^fidus. Cor. infundibuliformis : 

fauce claufa barba filamentorum. 
Bacca ^locularis. 

carolinia- 1. Panzeria. J-Valt.fior. carol. p. 84« 
na. 

136. AQUARTIA. Cor. rotata: laciniis linearibus. 

Ca/. campanulatus. Bacca 
polyfperma. 

aculeata» l. Aquartia. Jacq.Jiirp. amer, piSi. t. IS> 

MYRMECIA. Cor.ipetala: tubolongo; fauceinfla- 

ta: limbo ^fido. Cal. tubulofus, 
5dentatus. Germen bafi glandulis 
5 cinaum. Stigma ^lamellatum.. 
Capf. 2locularis, avalvis, poly- 
fperma. 

Tachia. I. Myrmecia. /4ul/l. pl. guj. l. p. 75. t. 29. 

WITHERINGIA. Cor. campanulata. Cal. ^denta- 

tus. Nertarium ^lobum , co- 
rollae adnatum , polymor. 
phum. Antherae ad latera 
dehifcentes. Gerw<:w fuperum. 
Bacca polyfperma. 

folanacca. I. Witheringia, Herit.fert. angl.p. I. et 33. /♦ l> Q 4 137. 248 TETRANDRIA MONOGYNIA. Polypremum. 

137, POLYPREMUM. Cor.rotata, ^fida: lobisob- 

cordatis. Ga/. 4phyllus. 
Capf. comprefTa , emar- 
ginata, ^locularis, poly« 
Iperma. 

iprocuiTt-" I. PoiYPREMVM. Petiv. gaz. t. 5. /. 6. Gaertn^ de fr, etfem. 

bcns. cejit* 4. t. 62. /. 2. 

CHAETOCARPUS. Cor. ipetala: tuboovato; lim- 

bo 4fido. Qal. ^partitus. 
Cap/ovata, hifpida, 4I0- 
cularis , ^valvis. Semina 
fblitaria. 

Pontcria. 1. Chaetocarjus, iAuhl.pl.jug. i.p.SS.t, 33. 

LASIOSTOMA. Coniufundibuliformis, ^fida. CaL 

brevilfimus ^partitus , fqua- 
mis 2 acutis. Capf. orbiculata, 
ilocularis, 2fperma. 

Ruhamon. i. Lasiostoma, Aulfl. pl. guj. i. p. 93. /. 36, 

l6o» BRABEJUM. Flores mafculi et hermaphroditi 

in eodem trunco. Cor^par- 
tita. Cal, amenti fquama. 

?♦ Cor. fuperne revoluta. Stigm. 
2. Drupa fubrotunda, Se- 
men globofum. 

^* yime72/.fquamae3florae. Stam. 
fauci inferta. 6"///. afidus, 
abortiens. 

ftelluHfo- I. Erajejvm. Mant,p. 137. 332. Fluckn, alm^ t. 265,/. 3» 
lium. 138. TETRANDRIA MONOGWIA. Penaea. 249 

138. PENAEA. Cor, campanulata. Cal. 2phyllus. 

Stil. ^angularis. Capf, 4gona, 
4locularis, Sfjperma. 

Sarcocol- r. P. foliis ovatis planis , calicibus ciliatis folio majoribus. 
la. P/uckn. mant. t. 44. 

niucrona- 2. P. foliis cordatis acuminatis, 
ta. 

margina 3, P. faliis cordatis marginatis, floribus latcralibus. Mant. 
ta. /j. 199. 

tetragona.4. P. foliis rhombeis quadrifariam imbricatis patentibus. Berg. 
flor. cap. 

furcata. 5. P, foliis rhombeo-oyatis, brafleis cuneatis acutis coloratis. 
Mant. p. 199. 

fquamofa.6. P. foliis rhombeo-cuneiFormibus carnods. 

fruticu- 7. P. foliis oblongiufculis obtufis, braftcis orbicularibus acu- 
lola. tis. Snpp/. p. 121. 

myrtoi- $• ?• foli's lanceolatis. SuppL p. 122, 
des. 

lateriflo- 9. P. foliis ovatis, floribus lateralibus feflilibus. Siippl. p. 122. 
ra. 

139» BLAERIA. Cor. ^fida. Cal 4partitus. S/a- 
, m'ma receptaculo inferta. Capf 

^locularis, polyiperma. 

cricoides. I. Bl. floribus capitatis: corollis campanulatis. Mant. p. 331» 
Pet. giiz. t. 2. f. 10. 

ciliaris. 2. BI. floribus capitatis: caHcibu? Giliatis. Suppl.p. J22. 

articulata.3. Bl. Itaminibus exfertis bipartitis, coroUis cylindricis. Mant. 
p. 198. 

purpurea, 4. BI, floribus terminalibus aggregatis : pedunculis ere£lis , co- 
rollis oblongis reftis, ftaminibus inclufis. bipartitis. Siippl. 
p. 122. 

piifilla. 5. Bl. floribus iparfis , corollis infundibuliformibus. Mant. 
p. 331. 

Q 5 6. BL tso TETR/,NDRIA UONOGYTVA, Labatia. 

mufcofa. 6. Bl. floribus axillaribus : antbcris muticis fubcxrcrtij, eorol- 
lis campanulatis fupcrnc , calicil)usque piloiis. Ait. hoit. 
Kew. i.p. 150. 

LABATIA. Cor. fubcampanukta, ^fida: laciniisa 
minutis in divifuris corollae. Cal. 
4phyllus, inferus. Capf, ^Xocul^" 
ris. Se»7. folitaria. 

fcfliliflora. I. Labati^. Swarts nov. pl. gen. etfp. /».32. 

140* BUDDLEJA. Cor.^fida. Ca/.^fidus. ^tami- 

na ex incifuns. Capf 2ful- 
ca, 2locularis,polyfperma, 
fupera. 

america- I. B. foliis ovatis oppofitis. Sloan. hift.jam. 2. t. i^l.f l. 

na, 
incompta.2. B. toliis fakiculatis ovatis canis, ramis flcxuofis rigidis, ra- 

cemis tcrminalibus. Suppl.p. 123. 
occidcn- 3. B. foliis lanceolatis, floribus interrupte fpicatis. Pluckn» 

taiis. altn: t. 210. f. I. Gaertn. de fr. etfem. cent. 3. t. 49. 

globofa. 4. B. foliis lanceolatis, pcdunculis axiliaribus multifloris. Ho- 

pe aff. Haarl. XX. 2. />. 417. 
capitata. 5. B. foliis Janceolato-acuminatis crcnulatis, peduncuHs ter- 
minahbus teruis, floribus capitatis. Jacq.coaeB.2.p.^-i2. 

virgata. 6. B. foliis linearibus obtufis, racemis terminalibus, ramis vir- 
gatis eredis. Suppl. p. 123. 

I4E» EXACUM. Cor. ^fida : tubo globofo. Cal. 

4phyllus vel 4partitus. Capf 
^fulca, ^locularis, polyfper- 
^ ma, apice dehifcens. 

albens. I. E. foHis fubdccurrcntibus , ftaminibus exfertis. Suppl.p. 123. 

Syp. nat. XII. 3./?. 122. Exacum pcdunculatum. Burm. 

afr. t. 74. /: 4. 

aureum. 2. E. foliis feflilibus , flaminibus cxfertis. Suppl. p. 123. 

Pliickn, alm, t. 275. /^3. 

3. 6. TETRANDRIA MONOGYNIA, Littorclb. 25 ^ 

«onlatum. 3. E. floribiis quinquefidis , calicis foliolis coidatis ftriatis, 
Suppl. p. 124. Syji. »/i/. XII. 3./>» 123. Exacum rcffiie. 
Seb. ntiij. I. /. 22! /. 7. 

j)uncla- 4. E. foliis brcviffimc petiolatis oblongis trinerviis pun£latis, 
tum. Itaminibus cxfertis. SuppLp.ilJ^. 

gujancn- 5. E. foliis connatis oblongfs acutis, floribus folitariis axillari- 
fc. bus pedunculatis. Aubl.pl. guj. I. p. 68. /. 26. /! I. 

tenuifo- 6. E. foliis lincaribus, ftaminibus exfertis. Aub/. pUguj. I. 
lium. p. 70. /* 26. f. 2. 

ipicatum. 7» E. foliis feffilibus glabris lanceolatis , floribus fpicatis : calii 
cc quadripartito. Atlbl, pl. guj. \,p, 72. /. 27. 

ramofum, $. E. caule ramofo, foliis anguftiffimis, floribus folitariis fnb- 
..V. feffilibus axillaribys : calicc quadripartito. Aubl. pL guj, 

I, p. 74. t. 28. 

1328. LITTORELLA. F/om monoici. 

o^» Cor. 4fida. Cal. 4phyl- 

lus. Stamina longa. 
¥♦ Cor. fubquadrifida. Cal. 

o. Stilus longus. Sem, 

nucleus. 

lacuftris. I. Littorilia. 5^^?. nat. XU, 3. p. 123. Plantago uniflora 
F/or. (ian. t, 170. „ 

142. PLANTAGO. Cor.perfiftens^fida: limbo re- 

flexo. Cal. 4fidus. Sta- 
mina longiffima. Capf, 
2locularis , circumfcilfa, 
fupera, 

* fcapo nucio, 

inacrorhi- 33. PI. foHis fpatulatis ferratis fubnudis, fpica cylindrica. Bocc. 
za. J^<^-P' 20. /. 15. /. 2. 

Gouani. 37. Pl. foliis ovatis integerrimis Qarnofis puftilatis bafi lanatis. 
Gouan. HJu/h. 

major, i. PI. foliis ovatis glabris, fcapo tcreti, fpica flofculis imbri- 
catis. F/or» dan. t. 461. Gaertu, lie fr. etfem. cent. 3, 
t. 51. /. 3. 2. ti. p52 TETRANDRIA MONOGYNIA. PJantago. 

afiatica. 2. PJ. foliis ovatis glabris , fcapo angulato , fpica flofeulis di- 
{lidiis. Gmel. fl,Jib. i\. t. ^jt 

mcdia. 3. Pl. foliis ovato- lanceolatis pubefcentibus, fpica cylindrica, 
fcapo tercti. FLor. dan. t. ^K i . 
P) Plantago maxima. Jacq. ColleEi. i. 

virginica.4. PI. foliis lanceolato-ovatis pubefccntibus fubdenticulatis, 
fpicis floribus rcmotis, lcapo tereti. Gijeck pl. ic. i.n. i\. 
, 'lufitanica. 5, Pl. foliis lato-JanceoIatis triuerviis fubdentatis fubpil.ofis, 
fpica oblongahirllita , fcapo angulato. Batr.pt. rar. ic 745", 
altifnma. 6. PI. fohis lanceolatis quinquencrviis dentatisglabris, fpicaob- 
longa cylindrica, fcapo fubangulato. 'Jacq. obf. bot. 4, 
/. 83. 

lanccola- 7. Pl. foliis lanceolatis, fpica fubovata nuda, fcapo angulato» 
ta. F/or. dan, /. 437. 

Lagopus. 8. Pl. foliis lanceolatis fubdenticulatis, fpica ovata hirfuta, fca- 
po tercti. Jimgh.plant. ic. cent. i. n, 34. ' '. 

albicans. 9. PI. foliis lanceolatis obliquis villofis, {^\z^ cylindrica erefta, 
fcapo tcrcti. 

dentata. 10. PI. foliis lanceolatis carnofis planiufculis glabristrincrviis 
hinc indc dchtatis: dentibus carnofis tcretiufculis, fcapo 
tereti. Roth. fl. germ. i. p. 61. 

Scrraria. 11. PI. foliis lanccolatis quinquenerviis dentata ferratis, fcapo 
tcrcti. Barr. pl, rar. ic. 749. 

gracilis. 34. Pl. foliis lanccolatis ferratis fubnudis, fpica gracili glabcr- 
rima. Poir. voy. en Barbar. 2. p.li^. 

lanata. 35. Pl. foliis lineari-lanceolatis , intcgcrrimis pilofis, fcapis 
fpicisquc lanatis, pctalis acutiffimis. Poir. voy. en Barb. 
2. p. 115. 

argentea. 12. FI. foliis lineari-lanccolatis pubefccntibus, fpica fubrotun- 
dinuda, lcapo fubangulato foliis longiore. Ger. fi.prov^ 
P- 333' ^* 12. an niera Lanceolatae varietas ? 

minuta. 13. PI. foliis lineari - lanceolatis intcgcrrimis fupra glabris, fca- 
pis hirfutis. Pallas it. l- p.lid. t.'^. f \. 

Bellardi. 38. Pl. foliis fublinearibus planis pctiolatis fcapoquc tcreti 
acquali pubcfcentibus, fpicis cylindricis. /lliiori f/, pede^u. 

14. PI. TETKANJDRIA MONOGYNIA. Plantago. 253 

«lccum- 14. PI. foliis Hnearilws fiiperne hirfutis j fcapo decumbente 
bcns. villofo, fpica ovata eve^A. Forsk. fl. aeg. arab. p. 30. 

an. eadem cum cretica .<* , 

cylindri- 15. Pl. ibUis.linearibus utrinque hirfutis fcapo tcreti , fpica 
ca, cylin Jrica fubincurva : corollae Jaciniis lanccolatis. Forsk,. 

fl, aeg. araO. p. 31. 

ovata, 16. Pl. foliis linearibus iitrinqtic hirfutis, fcapo ere£lo hirfuto, 
fpica ovato-oblonga: coroUae laciniis ovatis. Forsk.fU 
aeg. arab. p. 21. 

alpina. 17. Ph foliis linearibus planis , fcapo tereti hirfuto, fpica oh-" 
longa erciSla. yacq. h. Vindob. 2. t, 125. 

cretica, *l8. Ph fbliis linearibus, fcapo tereti breviflimo lanato, fpica 
fiibrotunda nutante. 

Loeflin- 19. PI. foliis linearibus fubdentatis, fcapo tereti, fpica ovata: 
gii. • braiflcis.carinatis raembraijaceis. Jacq. h. Vind, 2. t. 126. 

coronopi' 20. PI. foliis linearibus dentatis , fcapo tcreti. Flor. datu 
fblia. /. 272. 

inciurvata. 21. Pl. foliis lineari - fubulatis canaliculatis recurvatis pun8:atis 
denticulatis , fcapo tcrcti. Mant, p, i$8. Murray Conint, 
Goett. 1780. p. 19. t. 6. 

fubulata. 22. Pl. foliis fubulatis triquetris ftriatis fcabris, fcapo tereti. 
Wulfen apud Jacq. CoU. I, p. 204. t, lo. 

fcrpenti- 23. PI. fohis fubulatis nudis, fpica oblonga. ViUars pt.Belpb, 
na. 2.p. 304. 

maritima.24. PI. foliis femicylindricis integerrimis bafl lanatis , fcapo 
tereti. Flor. dan. t. 243. 

crafnfolia. 25. Pl. foliis carnofls femiteretibus ciliatis bafi nudis, fcapo te- 
reti villofo, fpica cylindrica. Forsk. fl. aeg. arab. p. 35, 

Connati. 26. Pl. foliis pinnatis : pinnis inaequalibus diftantibus , fcapa 
tereti, ftiiis longiftimis, iilamentis brevifnmis. Jacq. ic,^ 
pL rar, /.53. 

Colum- 39. Pl. foliis bafi lanatis bipinnatis : foliolis confluentibusj 
nac. fummis auriculatis, fcapo tereti. Gouan. iUuJlr. 

** caule ramofo. 

acgyptia- 27» PI. caule ramofo herbaceo decumbente, foliis linearibuS 
ca. integerrimis , capitulis longe foliofis laxis. Jacq. ic. pL 

rar, t. 45". Murr. contm, Qoett, 1781. ^. 3. 

28. P^ 254 TETRANDRIA MONOGWIA. Scoparia. 

PfylHum. 28- P'- caule ramofo hcrbaceo, foliis fubdentatis rccurvatis, 
capitulis aphyllis. Blackw. herb. t. ^^\2. Regn. bot.t.^f. 

indica. 29. Pl. caule ramofo herbaceo , foliis integerrimis reflexis cili- 
atis, capituhs foliofis. Murray comm, Goett. 1778- p-^^- 

cxigua. 30. Pl. caulc ramofo herbaceo, foliis intcgerrimis fubulatis ca- 
pitulis foHofis. Supp/. p, 125. Plantago pumila. Murr» 
Cornm. Goett. 1778. /.5, 

Cynops. 31. PI. caule ramo(b fuffruticofo , foh'is integcrrimis fihformi- 
busiiriflis, capitulisfubfoHatis, Morif.hip.pL^.t.ij.f.l. 

afra. 32* Pl. caule ramofo fruticofo , foHis lanceolatis dentatis, ca- 

pitulis aphyllis. Bocc.Jic. %. t. 7. /. B. 

"'carolinia- 36. Pl. fpica fleribus confertis. Wali. flor, carol.p. 85. M 

na. dljiinHa vere fpecies? 

T 

143» SCOPARIA» Cor. rotata, ^fida. Cfl/.^parti- 

tus. Capf slocularis, aval- 
vis, polyfperma. 

dulcis. I. Sc. foliis ternis, fioribus pedunculatis. Sloan. hift.jam, 
I. /. 108. /. 2. Gaertn. de fr. etfem. cent. 4. t. 53./. 10. 

procum- 2. Sc. foliis quatcrnis, floribus feflTilibus. yucq.Jlirp.amer.l^*. 
bens. 

ternatai 3, Sc. foliis verticillatis lanceolatis apice ferratis , rarais tcrn^ 
tis, nedlario villofo. Fonk. fi. aeg. arab. p, ^\. nonne 
eadem cum dulci? 

arborca, 4. Sc. foliis lanceolatis alternis integerrimis, corymbo fupra- 
decompofito trichotonio. Suppl. p, 125. 

SKIMMIA. CaL ^partitus. Tetala ^concava Bac- 
ca 4(perma. 

japonica. i. Skimmia, Thtinb. fl. jap, p. 62, 

MONETIA. Cal. ^fidus. Petala revoluta. Germen 

fuperum. Bacca ? slocularis. Sem, 
folitaria. barlerioi- I. Monetia. Herif. fiirp, nev, l, /. i. 
des. 144. TETRANDRIA MONOGYNIA. Khacoma. 1251 144. RHACOMA. Cr//.4partitus. Cor.^partita. CapJ, 

ilocLilaris, ifperma* 

Croflope- I. Rhacoma. Brorvtt* jatA. t. If.f. I. an ad Mygindam aman- 
talum. dandum. 

OTHERA. Ca/. ^partitus. Vetala ^ovata, plana, 
Stigma feflile. Capfiila? 

japonica. f. Othera, Thiinb. fl. jap. p. 61. 

ORIXA., Cfl/. 4partitus. Pe/^/a^lanceoIataplana. S^/^- 

•7^ \ ^ rwa capitatum. Capfula? \ 

japonica. I . Orixa. Thunb. fl. jap, p. 61. An fatis dijiincta ab Otherp f ^. 

145. CENTUNCULUS. Cal. ^fidus. Cor. ^fida. 

patens. Stam, brevia. 
Capjula ilocularisj cir- 
cumfciffa. \ 

Biinimus. I. Ce^ntunculus. Flor. dan. t. 177. Gaertn. de fr, etfem, 
"^" cent. 3. /. 50. f. 2. 

146* 3ANGUIS0RBA. Cal ^phyllus. Germen in- 

ter calicem etcorollam. 

officina- I. S. fpicis ovatis. Flor, dan. t. 97. Gaertn. de fr. et ftm, 
iis. cent. 2. t. 32. /.3. 

media. 2. S. fpicis cylindricis. Morif. hiji. pl. 3. t. i%. f 2. 

canadsn- 3. S. ipicis longiflimis. Knorr del. hort. t. i. P. v 

fis. • - ^ 

147^ CISSUS. Bacca ifperma, cindta calke corql^ 

/(^que 4partitis. - -< 

vitiginea. I. C. foliis cordatis fubquinquelobistomentofis. Fluekn.mant, 
t, 337. /: 2. 

cordifolia.2. C. foliis cordatis integerrttnis. Fliickn, ic. 159' /•3« 

ficyoides. 3. C. foliis fubcordajtis nudis fetaceo-fcriiat^S, .WaHilis-tcrett?., 
bus. Jacq.Jiirp, amer, piiH. t, 20. ,ni,j 

4 c. 256 TETRANDRIA MONOGYNIA. Frafcra. 

quadran- 4. C. folns cordatis cirnofis ferrato-dentatis, caule tctragono 
gularis. tumidiufculo. Munt* p. 39. Rwnpf amb. 5. /. 44. / 2. 

acida. 5. C. foJiis ternatis oliovatis glabris carnofis incifis. Rumpf 
anib. I. U \66.f. 2. 

trifoliata. 6. C. foli^ternatisfubrotundishirfutisfubdentatis, ramismem- 
brafiaceo - angulatis. J^-q- fiirp. amer. pi&. t. 259. /. 8» 

arborea. 7. ,C. foliis oblongis integris crafiis glabris. Forsk, fl, aeg. 
(.' arab. p. 32. 

liepta- . ' 8. C. foliis feptenis ferratis hifpidis. Koenig apud Retz. ohf. 
phylla. hot. 5. p. 22. 

ternata. 9. C. fbliis ternatis compHcatis ferrato-dentatis. Forskfl.aeg. 
arab. p. 3 5. Sae/amhus ternatus. 

digitata. 10. C. foliis pctiolatis: inferioribus palmatis quinatis; fupc* 
rioribus ternatis. Forsk. fl. aeg, arab, p. 35, Saelati- 
> thus digitatus. .. , . 

glaridulo- II. C. foliis ferrato • dentatis , pedicellis et calicis bafi glandu» 
fa. loiis. Forsk. fl. aeg, arab. p, 34. Saelanthus glandulofus, 

FR ASERA, Qor, 4petala : petalis intus ad medium bar- 
batis. Cfl!/. 4phyllus, perfiftens. SiL 
ovata, ilocularis. 

carolini- I, Frasera. JValt. flor. carol, p. 87. 
cnfis. 

148* EPIMEDIUM. Cor. ^petala. NcBaria 4peta- 

lis incumbentia. Ca/.cadu- 
cus. Siliqua, 

alpinutn. I. Epimedium. Kniph. bot, orig. cent. lO. «. 40. Batfch ana- 
l:jf.flor.\. l.t.^.f'2, 

149» CORNUS- /«uo&fcr2<mfaepius4phyllum. Pe- 
^ tala fupera 4. Drupa fuccu- 

lentainferaalocularis: Oflicu- 
la folitaria. 

Ilbrida. I. C. arborea, involucro maKimo: foliolis obcordatis. Catesk 
car, I. t. 27v 

5. C. TETRANDRrA MONOGYNIA. Samara. 257 

mafciila. S. C. arborea, iimbellis involLicrum aequantibus, Knorr.del. 
hort. I. /. Z. Qaertn. de ft\ etfetn. cent. 2. t. 26. /. 4. 

japoAica. 3, C. arborea, umbellis involucruiu fu ^icrantibus, foliis {crra- 
tis. Thunb. fl.jap. p. 63. an viburni lotius fpecies? 

fanginnca.4. C. arborea, cymis nudis, ram is retlis. Flor. dan. t, ^%t. 
Gaertn. de fr. et feni. cent. 2. /. 26. /I 4. 

alba. t^. C. arborea, cymis nudis, ramis recurvatis. Mant.p. tifi. 
MiU, ic. t, 104. fiillasfl. rojf. t. ^'^^ 

fericca. 6. C. arborea, cymis nudis, foliis fubtus fcriceis. Mant. p. 
199. Jungh. plant. ic. cent. i. t. 23. Hera. corn. t. 2. 

alterni- 7. C. arborea, foliis alternis. Suppl. p. 125. Herit. corn, 
folia. /. 6. 

chilends. 8. C. arborea, cymis nudis, foliis cordatis dentatis. Molin.. 
hij}. nat. Chil, p. I48. 

cyanocar- 9. C. fruticofa, ramis {i:ri£lis, foliis ovatis, concoloribus nu- 
pos. diufculis, cymis paniculatis. Herit.corn,t,i\. Vey./upnl. 

pl. Ehr.felefi.t.Ql, 

circinata. 10. C. fruticofa, ramis verrucofis, foliis orbiculatis fubtns to- 
mentofis canis, cymis depreffis. Herit. corn.p.i.t.l, 

panicula- li. C. fruticofa, ramis ere^lis, foliis ovatis fubtus canis, cy- 
ta. mis paniculatis. Herit. corn. p. 9. /. 5. 

fuecica. 12. C. herbacea, ramis binis. Flor, dan. t, 6. 

canadcn» 13. C. herbacea, ramis nuUis. Herit. corn, t. J. 
fis. 

1192» SAMARA. Cal 4partitus. Qor, ^petala. Sta- 

w^wabafipetaliimmerfa. S//g'- 
ma infundibuliforme. 

lacta. I. S. floribus confcrtis pedicellatis, foliis ovatis obtufis, flori- 
bus tetrandris. Burm. fl.zeyl. t.-^i, 

coriacea. 2. S. floribus feflilibus conglomeratis, foliis lanceolato-ovatis 
fubcoriaceis. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 32. 

pentan- 3. S. foliis ellipticis, floribus pentandris, Ait, hort. Ket». 
dra. I. p, 160. t^ BLAK- 258 TETRANDRIA MONOGYNIA. Blakburnia. 

BLAKBURNIA. Cal. ^dentatus. Petala 4 elliptf^a, 

dentibus calicis interjc9:a. y^«- 
therae cordacae. Germen co- 
nicum. Stigma fimplex. Bac- 
ca? ifperma. 

pinnata» I. BtAKBURNiA. Forjier char. gen. pl. p. 6» t. 6. 

150» FAGARA. Cal. ^fidus. Cor. 4petala. Capf. 

2valvis, i-2]ocularis. Sem^ 
folitaria, nitida. 

Epodia. i. F. foliis limplicibus lanceolatis elongatis oppofitis, racemis 
ramolis axillaribus folitariis. Suppl. p. 125. Forjier. 
char. gen. pl. t. 7. 

Pterota. 2. F. foliolis cmarginatis. Sloan. hiji.jant. 2. t. 162. f. l. 

Piperita. 3. F. foHolis crcnatis. Kaempf. atnoen. ex. ic. p. 893- Gaertn. 

de fr. etjem. cent. 5. /. 6«. /. 9. 
tragodes. 4. F. articulis pinnarum fubtus aculcatis. Jacq. fiirp. amer. 

piSi. t. 19. 
odtandra. 5. F. foliolis tomentofis. Matit. p. 40. Flenck pl. medic.t. 6y. 
acpmina- 6. F. foliolis integris ellipticis acuminatis nitidis coriaceis, flo- 
ta. ribus corymbolis triandris. Swarts nov, pl.gen. etfp.p.^^^. 

fpinofa. 7. F. foliolis feffilibus ovatis acuminatis fubtus ramulisque fpi- 

noiis, floribus triandris. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 33. 

€mar<^ina-8. F. foliolis ovatis emarginatis venofis , racemis temiinalibus 

ta.^ compofitis : floribus triandris. Swarts nov. pl. gen. et 

fp. p. 33. Sloau. biji.jatn. 2. t. 168. /. 4- 

trifoliata. 9. F. foliis ternatis: foliolis obovatis fubemarginatis nitidis 
fubtus punftatis. Sivarts nov. pL. gen. et fp. p. 33. 

zeylani- 10. F. caplulis omnibus didymis bilocularibus. Gaertn. de 
ca. fr. etfem. cent. 5. t. 68./. 9. an diJiinSiafpecies? 

nentan- II. F. caule arboreo aculeato, foliis pinnatis ovato - oblongis, 
jira. floribus paniculatis terminalibus pentandris. Aubl. pt. 

guj. I. p. 78. t. 30. an htijus generis? , MAYE- TETRANDRIA MONOGYNIA. Mayep«a. 259 MAYEPEA. CaL 4partitus. Petala 4 in filamentum 
terminata, cavitate fua antherasre- 
condentia. StiL o. Drupa ilocu- 
laris. IVi^x lignofa , ifperma. giijanenfis.i. Mayepea. ^ul>/. pt. guj. i.p. 8i. t. 31. 1290* AEGIPHILA. CaL ^dentatus. Con ^fida. 
Stilus femibifidus. Bac- 
ca ^fperma. 

martini* I, Ae. foliis ovato - lanceolatis acuminatis glabris, ramis diffu- 
ccnfis. fis, paniculis terminalibus axillaribusquc : calicibus gla- 

bris. Maut. />. 19^. Jarq.Jiirp. amer.piSl. t. 16. 

elata. 2r Ae. foliis elJipticis acuminatis membranaceis , paniculis ter- 
ininalibus: calicibus pubefcentibus, Swartt nov. pL gen. 
etfp.p.^l. 

villoia, 3. Ae. foliis ovatis integerrimis fubtus incanis, corymbis oppo- 
fitis fubaxiilaribus j calicibus villofis. Aubl, pl. guj. r. p, 
62. /. 23. 

arboreG- 4. Ae. caule arboreo , foliis ovato-acuminatis glabris integer- 
cens. rimis, corymbis axillaribus. Aubl. pl. guj. i.p.6j^.t.2i{, 

hevis. 5. Ae. caule fruticofo, foliis ovato-acuminatis glabris undula- 
tis, corymbis oppofitis fubaxillaribus. Aubl. pl. guj. i. p. 
66, /. 25. 

foetida. 6. Ae. foliis ovato-lanceolatis, fubtus petiolisque hirfutis, pe- 
dunculis axillaribus folitariis. Swarts nov. pl. gen, et. 
fp.p. 32. 

trifida. 7. Ae. foliis ovato - lanceolatis glabris, pedunculis axillaribus 
trifidis eonfertis, Swarts nov. pl. gen. etfp. p, 32. 

JUNGHANSIA. Cor. 4petala. CaL ^partitus infe- 

rus. Filamenta receptaculo 
inferta. Stigma ^-^fidum. 
Drupa fubglobofa : Nux 4 - 5- 
locularis ; niiclei fblitarii. faginca. I. Junghansia. Burm. afr. 235, ;. 82. 

K 2 152. 26o TETRANDRIA MONOGYNIA. Ptelea. 

152* PTELEA. Cor, ^petala. Cal, ^partitus^ infe* 

rus» C(7p/.2locularis5 margine" 
membranaceo elata 5 fupcra. 
&/W>2a*rolitaria. 

trifoliata. I. Ptelea. foHIs ternatis. Trew rar. 12. /. 9. Gaertn. de 
fr. et fetii. cent, 3, A 49. /. 3. 

1361. HYDROPHYLAX. Cor. infundibuliformis. 

Cal, 4partitus. Fru- 
' ^{^iancepsifpermus. 

maritima. I, Hydrophvlax. Suppl. p. iz6. 

151, TOMEX. Cal, iphyllus, cylindricus. Stami- 

na longa, Stigma emarginatum ; 
Bacca. 

glabra. I. Tomex. foliis ovatis glabris, ftaminibus bafi connatis. Forsk. 
fi. aeg. arab. p. 30, 

, SCEUR A. CaL Sfidus. Cor. campanulata , ipetala, 
infera, Scm, icalice coronatum. 

niarina. I. Sceura. Torsk.fi.aeg.arab.p.yj, 

RORIDA. CaL 4phyllus. Cor, ipetala, 4partita: la- 
ciniis patulis. Stam, inaequalia. Cap/r 
oblonga polyfperma. 

arabica. I. Rorida. Vonk. fi. aeg. arab. p. 35. 

1292. SIRIUM. Ca/.4fidus. Cor.o.IVef!flr/«m4phyI- 

lum^ claudens calicem. Germen 
inferum. ^//gmasfidum. Bacca 
^lbcularis. myrtifoii-i. Sirium. Mant, f , 200. 
um. 153' TETRANDKIA MONOGYNIA. Ludwigia. 261 153. LUDWIGIA. Cor. 4petala auto. Cal. 4parti- 

tus, fuperus. Capf.^gom, \ 
^locularis, infera, polyrper- 
ma, 

• coroUatae. 

alternifo- l. L. foliis altcrnis ianceolatis, caule eref^o. Trcw.^Ehrer. 
lia. 2. t.2. 

oppofiti- 2. L. foliis oppofitis lanccolatis , caule difFufo. 
folia. 

repens. 3. L. foliis oppofitis ovatis, pcdunculis folitariis axiliaribus, 
caule repentc. Swarts nov. pl. gen, etfp. p. 33. 

erigata. 4. L. foliis oppofitis lanceolatis, caulc ereflo. Mant. p. 40. 

fiiffruti- 5. L. caule fu ffru ticofo , foliis lineari-lanccolatis, capitulo 
co{a. bradieato terminali. IValt.flor. carol. p. ^O. 

rudis. 6. L. caule ramofo fubpilofo decumbente, foliis alternis ovato- 
ianceolatis. Walt, fior. caroL p. 89« 

arcuata. y. L. cauie repente, floribus arcuatis. fValt.flor.carol.p.^^. 

pilofa. 8« L. calicibus, foliis cauleque erefio pilofis. Waltfior. car.p. S9» 

decur- 9. L. caule erccio, foliis altcrnis: petiolis decurrentibus, ra- 
rcns. dice lanofa. Walt.fior, car. p.%^. 

linearis. 10. L. caule crecio, foliis alternis linearibus, capfulis oblpn- 
gis. Walt. fior. carol. p. 89. 

•ramofilH- 11. L. eaule creclo ramofifl^mo, foliis aiternis lineari-Ianceo- 
ma. iatis, floribus axiilaribus pedicellatis. Walt.fior. carot, 

p. 89. ♦* apetalae. 
apetata. 12. L. caule rcpente foliis obiongis obtufis oppofitis glandulo- 
^ fa. trifolia. flor. carol. p. 89. 

13. L. caulc ramofo itolonifero, foliis ovato - lanccolatis alter- 

nis, ftoribus folitariis axillaribus feffilibus. Walt. flor, 
carol. p. 88. 89. 

14. L. foliis ternis ovato-lanceolatis, fioribus tenninalibuspe- 

duncut^tisw Burm. bicU R3 AZI- 262 TETRANDRIA MONOGYNIA. Azima. 

AZIMA. Cai membranaceus 3-4fidus. Cor. 4pctala 
calicina. Capf. ilocuiaris, ifperma. 

nova. I. AziMA. la Murck. encycl. i. p. 343. 

CANSCORA. Cal ventricorus 2alatusl, ^fidus. Pe- 

/^/.4: 2majora. Ca/^/polyfperma. 

ventrico- I. Canscora, la Marck encycl. l. p. t02. 

la. 

.I362» l^hNKSlK, Amentum fquamatum. Cal. 46- 

dus. Cor. 4fida. Antherae in 
cavitate laciniarum fefiiles. 
Ca^^f. 2fperma , i - zlocularis, 
diflepimento mobili. 

fcrrata. I. B. foliis linearibus in petioUim attenuatis aequaliter fcrratis 
apice truncatis mucronatis. Siippl. p, 126. Gaertn.de fr, 
etfem. cent. 3. t. 48./. I- 

integrifo- 2. B. foliis cuneiformibus intcgerrimis fubtus tomentofo • al- 
lia. bis. Svppl. p. 127. Gaertn. de fr, et fem cent. ^. f. 48. 

/2. 

cricaefo- 3. B. foliis approximatis acerofis truncato - emarginatis glabris. 
lia. Stippl.p. 127. 

dentata» 4. B. foliis oblongis in pctiolum attenuatis curvis flexuofis den- 
tatis: d»ntibus fpinula tcrminatiss fubtus albis. SuppU 
■ p. 127.. 

pyrifor* 5, B. capfula turbinata lignola pubefcente unilocularf. Gaertn. 
mis, de fr, etfem. cent. 3. /. 47. /, a- f. 

flaflyloi- 6. B. capfulis aggregatis ovato-globofis lignofTs unilocularibus. 
jdes. Gaertn. de fr. etfem. cent. 3. /. 47. /. i - m, 

mufculi- 7. B. capfula ovato-conica acuminata lignoia unilocuhri, tu- 
formis. berculis gyrisque inacquali. Rumpf amb. 2. t. 60. 

MACUCUA. C<3/.4partitus. Cor.^fida: tubo brevifli- 
mo. Germen minimum. Stilus.o^ 

gvjanen- I. Macucua. /4ul//. pl. guj. i. p. 88. /. 34. 

iik, POIRE- TETRANDKfA MONOGYNIA, Poiretia. 263 

POIRETIA. Cor. hypocrateriformis. CaL 4partitus. 
Cap/.polyfpenna, sdymajapicedc- 
hifcens. 

ercfla. i. P. caiile erefto. IValt.fior. carol. p. %6. 
procum- 2. P. caule procumbente. H^^alt. fier. carol, p. %6. 
bens. j 

154. OLDENLANDIA, Cor. ^fida. Ca/. ^dentatus, 

fuperus. Capf. 2I0CU- 
laris , infera , poly- , 
fperma, 

verticil- I. O. floribus verticillatis feffilibus, ftipulis fetigeris. Mant, 
lata. p. 40. Kumpf umb, 6. t. 10. 

trinervia. 2. O. caule decumbente, fonis ovatis trincrviis , floribus ver- 

ticillatis axillaribus, capfulis hifpidis. Koettig apud Retz, 

obf. bot. 4. /). 23. 
repens. 3. O. capfulis feflilibus hifpidis, foliis lanceolatis. Mant. p. 

40. Burm. fl, ind. t. l^. f. 2, 

tenuifolia.4. O, pedunculis axillaribus folitariis unifloris, foliis lincari- 

fubulatis. Bur7n. fl. ind. t. I4. /. I. 
capenfis. 5. O. pedunculis axillaribus unifloris, foliis linearibus acutis. 

Suppl. p. 127. 
uniflora. 6. O. pedunculis fimpliciflimis lateralibus, fruftibus hirtis, fo« 

liis fubovatis acutis. Fluckn. alm. t. 74. /. 5. 
biflora. 7. O. pedunculis bifloris petiolo longioribus, foliis lanceolatis. 

Bttrm. fl. zeyl. /.11. 
pentan- 8- O. fohis linearibus, pedunculis bifloris, floribus pentaa- 
tlra, dris monogynis. Koenig apud Retz. obf, bot. 4. p\ 22. 

umbella- 9. O. umbcllis nudis lateraUbus alternis, foliis lincaribus. 

ta. Pluckn. alm. t. 1 19. /. 4. 

hirfuta. 10. O. umbcllis axillaribus, caulc cahcibusque hifpidis, foliis 

ovatis acutis. Suppl. p. 127. 
debilis. II. O. umbellis axillaribus pedunculatis paucifloris, foliisova- 
tis feflilibus. Forji. fl. aujir.p. 10. 

feetida. 12. O. umbclla terminali trichotoma, foliis fpatulatis. Forji^ 
fl. aujir. />. 10. 

R 4 13- O- 264 TETRANDRIA MONOGYNIA. Carphalea.' . 

corymbo-13. O. pedunculis multifloris, foliislincari-lanceolatis. Ehret. 
U. piti. t. 2. f, l. Gaertn. defr. et fem. cent. 2. t. 30./. 3. 

panicula- 14. O. pedimculis paniculatis terminalibus, foliis ovali-lan- 
ta. ceolatis. Burm. fl. zeyl. /. 7 1 . /. 2. 

ftriila. 15. O. pediinculis racemofis terminalibus, foliis linearibus, 
caule erefto brachiato. Flnckn. tnant.t. 332./. 2. 

digyna. l5. O. foliis lanccolatis, floribus pentandris digynis feflilibus. 
Koenig apud Retz. obf. bot. 4. /?. 23. 

CARPHALEA. Cor. tubofiliformilongo; fauceven- 

tricofa; limbo ^partito. Anthe- 
rae fiibrefliles. Cal turbinatus 
4fidas. Capf. alocularis, 2valvis, , 
polyfjperma. 

jnadagaf- I. Carphaiba. Jvjf. gen. plant. p. \^%. 
caricnlis. 

155» AMMANNiA. Qor. 4pctala, calici inferta 
' . vel o. Cai iphyllus, 

plicatus, Sdentatus, in- 
terus. Qapf. ^locula- 
ris. 

latiFoHa. I. A. foliis femfamplexicaalibus , caule tetragono , ramis cre- 
ftis. ^ Mant. p. 331. Sloan.hiJl, jam. i. t. J.f. 4. 

jamofior. 2. A. foliis femiamplexicaulibus, caule tetragono , ramis pa- 
tentiiirmis. Mnnt. p. 332. Jimgh.pl. ic, cent, i. «. 7, 

jilebiHs. 3. A. foliis lanceolatis bafi attenuatis, caule ramofb, floribus 
fafcfculatis axillaribus, capfulis bilocularibus. Ait.hort», 
Kext), i.p. 163. 

languino- 4. A. foliis femiamplexicaulibus bafi cordatis , floribus fubpc- 
lenta. dunculatis oclandris petaligcris. Sivarts uov. pl, gen. et 

fp'P-33- 
ibaccifcra. 5« A. foliis fubpetiolatis , capfulis calice majoribus coloratis. 
Biirm. fl. ind. t. 15./. 3. 

©QiandrS. 6. A. foliis feffilibus lineari-Ianccolatis, floribus o£landris pc- 
tali^eris, Suppl.p, 127, anfatis dijmfiaafanguitiolenta? 

7. A» TETKANDRIA MONOGYNIA. Isnardia. 26y 

Iiinnatili- 7. A. caulibus procumbontibus radicantibus compicflls, foliis 
da, lineahbus pinnatifidis. Suppl. p, 127. 

156. ISNARDIA. Cor. o. Q//. 4fidus. Q|)/: ^locula- 

ris, cincta cfl//Ve. 

palullris. I. Isnardja. Lindeni^ ft. alf^ t, 2. 

157. TRAPA. Cor. 4petala. Q/. ^partitus. Nnx 

rpinisoppo(itiscin£ta, quaefu^- 
re calicis folia^ hinc maturacor- 
nuta, ilpcularis, ifperma. 

bicornis. I. Tr. nucibus bicornibus. Supp/. p. 128- Pluni. ic, 67. f. 
infim. 

natans. 2. Tr. nucibus quadricornibus : fpinis patentibus. Suppl. p 
X28. Plemkpl. med. ic. /. 66. Gaertn. de fr. etfem cent 
2. t. 26. /.5. 

I58v DORSTENIA. Receptac. commune, iphyllum 

carnofum , in quo femina 
folitaria nidulantur. 

Houftoni. I. D. fcapis radicatfs, foliis cordatis angulatis acutis, recep. 
tacuiis quadrangulis. Hottft. aSi. ang\ ii. 421. /. 2. 

cordifo- 2. D. fcapis radicatis, faliis cordatis ovatis denticulatis^ recep- 
lia. taculis orbiculatis. Srvarts «ov. p/. geh. et fp, p. ^^» ' 

Contrage-3, D. fcapis radicatfs, foliis pinnatifido-palmatis ferratts, re- 

nea. ceptaculis quadrangulis. Blcukiv. herb* t. 579. P/«;//. 

ic. t. 119. Jacq. coU. 3. p. 200. .^ 

Drakena. 4. D. fcapis radicatis, foliis pinnatifido-palmatis integerrimis, 
receptaculis ovalibus. 

caulefcens.5. D. caulefcens, pedunculis racemofis. P/am. k. 120. f. r. 

liicida. 6. D. caulefcens, foliis oblique ovatis integris laevibus, pe- 

dunculis cymofis axillaribus. Forfi. fi. ^aufir. p. 11, char^ 

gen. t. 53. ;;. I. 

pubef- 7. D. caulefcens, foliis oblique ovatis fcrratis pubefcentibus : 
cens. pedunculis axillaribus, Foyf, fi, aujh. p. 11. cbar. m/. 

/. 53- »» 3. 

R 5 1243^ 266 TETKANDRIA MONOGYNIA. Cometes. 

I243» COMETES. Involucrum 4phyllum, sflorum. 

CaL 4phyllus. Capf. ^cocca. 

altertiiflo- 1. CoMEfES, Mant.p. 39. Bttym.fl. ind. t, 15./. 5. ra. MAJANTHEMUM. Cor. 4partita: laciniis refle- 

xis. Capf 2locularis. 

Convalla- i. Majanthemum. SyJ}. nat. XII. 3. p. 240. Convallaria bi- 
ria. folia. Vlor. dan. t. 291. 

II 52. PARIETARIA. F/om mere feminei hcrma- 

phroditis in eodem trun- 
co interfiti. CaL ^fidns.' 
Cor. o. Senu i. fuperum, 
elongatum. 

indica. I. P. foHis lanccolatis, caulc ercao. Mant, p. 11%. 'Rumpf 

amb. t. 10. /. I. 
cfficina- 2. P. foliis lanccolato-ovatis, pcdunculis dichotomis , calici- 

lis. bus diphyllis. Flor, dan. t. 521. 

.judaica. 3. P. foliis ovatis, caulibus ereais, calicibus trifloris : coroV 

lis niafculis elongato - c)'lindricis. Bocc. fic. t. 24. f. A. 
Jufitani- 4. P. foliis ovatis obtufis, caulibus filiformibus ftriatis lacvi- 
- ca. bus procumbentibus. Bocc, fic. t. 7.i\. f. B. 

.^rticacfo- %. P. foliis ovatis oppofitis petiolatis ferratis venofis pubefcen- 

lia. tibus , fioribus axillaribus. Supp/. p. ^'ii. 

cretica. 6. P. foliis fubovatis, involucris fruftiferis quinquefidis com« 

preflTis : laciniis lateralibus majoribus, 

debilis. 7. P. foliis alternis ovatis petiolatis integerrimis fubpilofis, pc- 
aunculisaxiilaribusfubtrifloris, caule ereaiufculo. Forji. 
fl. aujir, p, 73. BOEH- TETRANDRIA MONOGYNIA. Boehmcria. 267 

BOEHMERIA. F/^ra diclini. Cor. o. 
o^. CaL 4partims. 
?» Cal. o. et fquamae confertae, in- 
ter quas germen obo vatum. Senii 
I. comprefTum. 

* ftorihtis dioicis, 

caudata. I. B. foliis oppofitis ovatis acutis ferratis, racemis Iongifnm« 
pcndulis, caule fufiiuticofo. Swarts nov. pl. gen, etfp, 
/>. 34. * / 

* floribus monoicis^ 
t foliis oppojitis. 

littoralis. 2. tJ. foliis ovato - lanceolatis ferratis, floribus conglomeratis 
axiUaribus mixtis, caulie hcrbaceo tetragono. Swartsnov. 
pl. gen. etfp. p. 34. 

cyli^dri- 3. B. foliis ovatis acuminatfs ferratis, racemis fpicatis axilla- 
ca. ribus ereais fimplicibus. Syji. nat. XU. 3.^.622. Urtica 

cylindrica. Sl§an. bifl.jam. 1. t, 82./. 2. 

"fjifo/iisa/ternis. 

ramiflo' 4. B. foliis lato-Ianceolatis acuminatis ferratis.rugofis , floribus 
ra. aggrcgatis axillaribus lateralibusque diftinais : mafculis 

triandris. Jacq. Jiirp. amer.piB. t. l'^^. 
hirta. 5. B. foliis ovatis acutis ferratis hirfutis, floribuscongeftisaxil- 
laribus mixtis. Swarts nov. p/. gen. et fp. p.^^^. 

PROCRIS. Flores diclini. 

^* Aggregati. Ca/. 4fidus, ftaminibus 

brevior. 
?. Capf. minima , receptaculo baccatp 

fphaeroideo immerfa. 

axillaris, i. Procris. JuJJieu gen. p/ant. p, ^0"^. EM- 268 TETRANDRIA MONOGYNIA» Empleurum. EMPLEURUM. Ftores monoici. CaL ^dentams, 

campanulatuSj ftaminibusbre^ 
vior. 

$♦ StiL o. Sti^m. laterale. Capf 
procefTu f oliaceo coronata , 1« 
locularis, ifperma. 

;^itoni. I » .Empjlevruh» -^zV, hort., Kew. 3. />. 5 1 3. 

I054/UKTICA. F/omdiclini. Ca/. 4phyllus. Cor.o. 
i/'* JSedarium centrale , cyathiforme. 
?♦ CaL foliola 2oppofita exigua,^ 

Stigma villofum. Sem. i. ova- 

tum , iiitidum. 

• fionbus tiioicif» 
.c ,;/ _.f foliis oppo/ifis. 
dioica. I. if ^oliis corilatis, raccmis geminis. F/of. dan. i. 746. 

laxa. 2. U. foliis ovatis acuminatis ferratis , floribus mafculis pcdun» 

culatis confertis: femineis raccmofis, caule laxo. Swatts 
nov. p/. gen. et/p. p. "i^. ' 

xugofa. 3. U. foliis oblongis ferratis nervofis rugofis, racemis termina- 
libus caulc fimplici eredto. Swarts nev. pl.gen.etfp.p~. 35. 

jiudicau- 4. U. foliis fubterminalibus oblongis acuminatis integris tri- 
lis. ■' nerviis, caulc angulofo infernc nudo racemifero, Swarts 

nov. pL gen. etfp. p. 35. 

ftoloQi- 5, U. fubcaulefccns., foliis oblongis fubferratis , ftolonibus ra- 
fera. dicalibus. Stt»drtsvov,p/.gen.etfp.p,^6. V 

micro- 6. U. foliis ovatis acutis integerrimis, caulibus finipliciurculis 

,r)hylla. adfccndentibus. Sy/i. nat. XII. 3./». 673. Parietaria mi- 

crophylla. Slonn. bift.jam, i, /. 93./. I. 

'^■^ foliis alternis, 

alata, 7. U. foliis ovatis acutis ferratis, caule arbbreo, ramisnudiuf^ 
culis racemifcris. Swarts nov^ph gen,etfp. p.yj. ** fiori' TETRANDRTA MONOG^^NIA. Urtics. 269 

** florihus monoicU. 
■j" foliis oppojitis. 

piliilifeta. S. U. foHis ovatis ferratis, amcntis friifliferis globofis. Mil}. 
iUuJir. ic. 

virgata. 9. U. foliis ovatis ferratis trinerviis, fpicis axillaribus folita* 
riis interruptis. Fqrjier fl, atijir. p. 66. 

elongata. 10. U, foliis ovatis fcrratis: fen-atura terminali clongata, ra« 
cemis axillaiibus Iblitariis clongatis. Siippi. p. 41S. Urti-. 
ca japonica. 

iners. ■ 11. U. foliis ovatis acutis ferratis , capitulis interfoliaceis fefll- 
libus. Forsk. fl. aeg. arab. p. 16O. 

ipicata. 12. U. foliis ovatis acutis ferratis glabris, fpicis capillaribus 
interruptis. Thitnb. fl. jap. p. 69. 

diffufa. 13. U. foliis ovatis acute ferratis hifpidis, ftipnlis revolutis, 
racetnis paniculatis folio longioribus, caulibus procum- 
bentibus. Stvarti nov. pL. gen. et fp. p. 35. 

ciliata. 14. U. foliis ovatis ciliatis ferratis, floribus terminalibusaggre-' 
gatis fubpedunculatis, caule divaricato. Swartsnov.pl., , 
gen. etfp. p. 36. 

filiformis. 58- U. foliis ovatis ferratis trinerviis , amentis filiformibus fei^ 
longitudine foliorum. fJ^alt. flor. carol. p, 230. 

ciliaris. 15. U. foliis ovatis ciliatis, racerais divaricatis. Pium.ic. 120. 
f 2. 

Dodartii. 16. U. foliis ovatis fubintcgerrimis , amentis fruftiferi* globo- 
fis. Blackw. herb. t. ^21. f. 2. 

alienata. 17. U. foliis ovatis integerrimis lineatis. Spec. pl. p, 1492« 
Parietaria Zeylanica. 

pumila. 18. U. foliis ovatis , raccmis bipartitis breviflirais. 

grandifo- 19. U. folis ovatis, ftipulis cordatis indivifis, racemis panicu- 
lia. latis l^ngitudine foliorum. Sloan. hiji. jam. i. t.^^.fz» 

cylindri- 59. U. foliis ovato - oblongis, petiolis cauleque nudiufculis, ra- 
ca. cemis cylindricis lolitariis feflllibus. Ait. hort. Kew. 3. 

p. 341. 

gracilis. 60. U. foliis ovato-lanceolatis nudiufculis, caule petiolisque 
hifpidis, raceinis geminis. Ait. hort. Kew. ^. p. 341. 

baleari- 20. U. foliis cordatis ferratis , amentis fruftiferjs globofis» 
ca. B/ackw, herb. t. -^21. f. l. 

21. U. *70 TETRANDRIA MONOGYNIA. Urtfca. betiilae- 
folia. 


21, 


ferox. 


22. 


ferrulata. 


23- 


Parieta- 
ria. 


24. 


rhombea. 


,2?. 


cuneifo- 
lia. 


26. fadicans. 27. vrens. 


28. 


repens. 


29. 


reticula- 


30. 


ta. 

Tufa. triantlie- 
inoides. 

macro- 
phylla. 

<depce(ra. herniari- 
oides* 

niimula- 
rifolia. 31- 

32. 
33- 
34- 

35- 
36. U. foliis cordato-fubrotundis ferratis, ftipulis integris, " 
floribus racemofis, caulc proftrato adfcendente. Swartr 
nov. fl. geiit etfp,p, 35. 

U. foliis haftato-cordatis fetofo - ferratis , racemis geminifi 
divaricatis, ftipuHs cordatis. ForJ}. fl. aujir.p. 66. 

U. foliis lanceolatis ferratis glabris , pedunculis axillaribus 
foho brevioribus , floribus capitatis , caule frutefcente te- 
tragono. Swarts nov. pl. gen. et fp. p. 36. 

U. foliis lanceolatis intcgerrimis hinc anguftioribus. Slonn* 
hiji.jam. t. 93./. i. 

U. fohis integerrimis fubrhombeistrinerviis. Stippl.p.^lJ. 

U. foHis cuneatis obovatis apice dentatis : alternis majori- 
bus, raccmuHspedunculatis. Swartsnov.pl gen.etfp.p.^yj, 

U. foHis cuneato-ovatis crenatis nitidis , flonbus axillari- 
bus fubfeflilibus , caule ramisque radicuntibus. Swarts 
nov. pl. gen. etfp. p. 36. 

U. foliis ovaHbus, caule ramofo. F!or. dan. t. 739. 

U. foHis ovaHbus, caule fimpHci repente. Swarts nov.pl. 
gen. etfp.p. 35. 

U. foliis oblongis acutis fubtus reticulatis , ftipulis ovati* 
integris, racemis paniculatis foHo brevioribus. Swarts 
nov. pl. gen. etfp. p. 35. 

U. hirfuta, foliis obloiigis ferratis, ftipulis fubrotundis 
periiftentibus , racemis terminaiibus, caule fuffrutefccnte 
ramofo. Swarts nov, pl. gen. etfp. p. 35. 

U. foliis oblongis integerrimis : alternis majoribus , caulc 
erefto ramofo. Swarts nov. pl. gen. etfp p. 37. 

U. foliis fubrotundis duplicato-ferratis, floribus panicula- 
tis. Thunb. fi. jap. p. 69. 

U. foHis fubrotundis crenatis glabris, floribus terminaH- 
bus confertis , caule repente lubdivifo. Swarts »ov. pl. 
gen. etfp. p. 36. 

U. foliis fubrotundis integris terminalibus quaternis, flo- 
ribu^ diftinclis , caule filiformi ditfufo. Stvarts nov. aff. 
Stockh. 1787. /. 2./. I. 

U. foHis orbieulatis crenatis hirfutis , floribys terminalibus 
confertis , caule fiHformi fimplici repente. Swarts nov. 
a^, Stockh, 1787. /. I./. 2. 

37- U. TETRANDRIA MONOGVNIA. Urtica. 171 

cannabi'na,37. U. foliis tripartitis incifis. Amm. ruth» t. 2f. 

lucida. 38. U. foliis femipinnatis nitidis, pedunculisaxillaribus folio 
longioribus, floribus capitatis, caule frutcfcentc angula- 
to. Swurts nov. pl. gen. et fp. p. 36. 

tt foliii alternii. 

acftuans. 39. U. foliis cordatis, racemis dicliotomis, fruclibus otbicu-^ 
lato - corynibolis. Rumpf amb. 5. /. 79./. 1? 

capitata. 40. U. foliis cordatis, glomerulis fpicatis. 

baccifera. 41. U. foliis cordatis dentatis aculeatis, caule fruticofc, c4iic 
cibus femineis baccatis. Flum. ic, 260. 

capenfis. 42. U. foliis cordatis inermibus fubtus pubefcentibus, fpicis 
interruptis. Suppl. p. 417. 

japonica. 43, U. foliis cordatis villofis, floribus glomerato - capitatis. 
Tbunb. fl. jap. p. 70. 

villofa. 44. U. foliis cordatis hirtis, globulis fefTilibus. Tbunb* //, 
jap. p. 70. 

interru- 45. U. foliis ovato-cordatis ferratispetiolofiibbrevioribus, ipi- 
pta. cis folitariis interruptis. Kiimpf amb. 6. t. 20. 

ruderalis. 46. U. foliis cordato-ovatis obtufe ferratis, paniculis axillari- 
bus divaricato - corymbofis. Forjier fl. aiijir. p. 66, 

€anaden« 47. U. foliis cordato-ovatis, amentis ramofis diftichis ereflis, 
(js. Morif. bi/i. p/. 3. r. 25. /. 2. 

divarica- 48. U. foliis ovatis, racemis compofitis divaricatis. Fluckn. 
ta. alm. t. 237./. 2. 

lappila* 49. U. foliis ovatis fcabriufculis , floribus tcrminalibus fubfef- 
cea. filibus, ferainibus trigonis, caule difFufo. Swarts nov* 

a£}. Stockh. 1787^ p. 69. /. 2. /. 2. 

palmata. 50. U. foliis ovatis ferratis palmatis, fpicis femineis rigidis fe- 
cundis pinnato-ramofis. Forsk.fl. aeg, arab. p. 159. 

parafitica. 51. U. foliis ovatis acuminatis ferratis tnoiiibus, capituiis axil- 
laribus feffilibus. Forsk. fl. aeg. arab. p. 160. 

feflliiflo- 52. U. foliis lanceolato-ovatis crenatis, racemis breviflimis 
ra. axillaribus, floribus diflinfiis, cauie erc^o. Swarts nov, 

pl. gen. etfp. p. 37. 

argentea. 53. U. foliis eliiptico-lanceolatis integris fubtus glaucis, fpi* 
cis axiiiaribus folitariis interruptis. Forfi. fl, aufir. p. 65. , 

54. U. \ 
Vj% ' TETRANDRIA MONOGWIA. Batfs. 

arborca. 5^4. U* ^oJiis dlipticis acuminatis fubtus villofis , panicula ter- 
minali ex ipicis rainoiis» 5;//)/>/. />. 417. Heyit.Jiirp.nov. 
2./>. 39./. 20» ^ 

nivca. 55. U- foliis fuborbiculatis utrinque acutis fubtus tomentofis. 
Jacq. b. Vind. 2. /. 166. 

frutefcens.56. U. foliis oblongis cufpicfatis fubtus. niveis. SuppL p. 417» 

ftimulans. 57. U. foliis oblongis bafin verfus attenuatis integris , panicu» 
'■ lis axillaribus. Supp/. p. 41^. 

1104* BATIS. Flores dmcl CaLo. Cono, 

d^» Amentum ^fariam imbricatuin. 

?t Amentum ovatum : involucro 2- 
phyllo. Stigma 2lobum , feffile. ' 
Baccae coadunatae , ^fpermae» 

maritima, I» Fatis. yacq.Jiirp. amer.pici. t, 246. 

iI03* TROPHIS. Flores dioici. Cal o. 

o^- Cor. 4petala. 

?. Cor, o. *S///i^^ 2partitus. Bac- 
ca ifperma. 

americana.1. Tr. foliis glabris. Brown. jam. t. 37. f. i. ', 

afpera. 2. Tr. foliis afperis inacqaialitcr lcrratis. Koenig apud "Reti.^ 
obf, hot. 5. p. 30. 

MAPRUNEA. Fiores dioici. Cor. o. Ca/. mini- 

mus, 4partitus. 
cr^. Antherae 4 filamento i infidentes» 

gujanen- i. Maprunea. AuU, pl. guj. 2.p. 89 J. /. 342. 
fis. II65. TETRANDRIA MONOGWIA. Vifciim. 273 

H05. VISCUM. Flores dioicl Cor.o. 

c^- Cal. 4parti>ns, Filamenta o. 
Antherae calici adnarae. 

?. Ca/.^phyllijs, fuperus, Stiluso. 
Bacca pulpofa , ilocularis, 
ifperma. Sem. cordatum. 

opuntioi- r, V. caule prolifero ramofiflinio aphyllo comprefFo. Sloanm 

des. jam. hiji. 2. t. 201. /. i. Gaertn. de fr, et Jem. cent. 2,» 

t. 27. /: I. • . 

capenfe. 2. V. aphyllum , ramis brachiatis. Sttppl. p. 426, 

rotwndi- 3. V. foliis orbiculatis, floribus verticillatis. Suppl. p. 426, 

folium. 

purpure- 4. V. fohis obovatis, racemis lateralibus, Catesb. Carol. %^ 
um. t. 95". 

antar^li- 5. V. foliis ovatis integerrimis, raccmis rameis terminalibusr, 
ciun. que articulatis. Torji. jl. aujir. p. 70. 

verticilIa-6. V. caule verticillato, foliis ovatis trinerviis obtufis. Sloaft^ 
tum. hifi. jam, 2. t. 20i. f. 2. . 

panciflo- 7. V. foliis ovatis obtujis enerviis , floribus fparfis folitariisn' 
rum. caule fruticofo : ramis aiternis. Stippl. p, ^26. 

flavens. 8. V. foliis ovatis venofis, racemis axillaribus utrinque tcrnias 
quaternisque. Swarts nov. pL gen. etjp. p. 32. Pliim. tca 
2^8. /.4. 

terreftre. 9. V. caule herbaceo tetragono brachiato, foiiis lanceolatis. 

rubrum. lO. V. foliis lanceolatis obtufis , fpicis latcralibus. Cates^, 
Carol. 2. ^. 81. 

album. II. V. foliis lanceolatis obtufis, caule dichotojno, ipicis axU- 
laribus. Mill. iBuJr. ic. 

macrofta- 12. V. foliis lineari-lanceolatis, fpicis axillaribiis filiformibus. 
chyon. J^<^^' '^oU. 2. p. 109. /• 5. /. 3. KRA- 274 TETRANDRIA MONOGYNIA. Krafchenninikofia. 

KRASCHENNINIKOFIA. Flores diclini. 

tf^. Qal. 4phyllns, 

?. Cal. iphyllus , fubbi- 

fidus. Sem. i. arilla- 

tum. 

Jatens. - I. KRXscHENNiHrkoFiA. Ciildenji. aB. Petrop. i6.p. 548« 

II06. HIPPOPHAE. F/om dioici. Cor.o. 

cf^-Cfl/. iphyllus, 2lobus. 
?♦ Cal, iphyllus tubulofus. 
Bacca fupera, ilocularis, 
Semen durum , nitidum. 

ffiamnoi- f. H. foliis lanceolatis. Flor. daj2. t. 265. Gaertti. de fr. et 
des. fern, cent. 3. /. 42. /. 5. 

canadfeti- 2, H. fbliis ovatis. 
fis. 

103 1. POTHOS. ^atha. SpflJ/xfimplcx, teaus. 

Ca/. o. Tetaia 4. Stamina 
germini proxima. Baccae 
^fpermae. 

fcandens. I. P. petiolis latitiidine folioiura , caule radicantc. Rumpf 

amb. 5. /. 184-/^ 1-3- 
acauHs. 2. P. foliis lanceolatis intcgerrimis enerviis. Jacq.Jiirp. amer 

piEi. t. 231. 
lanceola- 3. P. foliis lanceolatis integerrimis trinerviis, fcapo apice tri- 

ta. quctro. Plim.jilic. t. 206. 

crenata. 4. P. foliis lanccolatis crenatis. Pliim. ic. 39. 
violacea. 5. P. foliis ovato-lanceolatis integris nervofis pun£latis. Stvartt 

nov.pl.gen. etfp.p. 32. 
cufcuaria. 6. P. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis, caule fcandente. 

Rinnpfamb. 5. p. 488- t. i83- /• '• 
ovata. 7. P. foliis ovatis fubtus glaucis. }Valt. flor. car4il. p. 224. 

Baccae ifpcrmac. 

8. P. TETRANDKIA MONOGYNIA. Ncpenthet 27^ 

macro- 8. P. foliis cordatfS; fpadicc longifliino, radice nodpfa, Tliim» 
phylla. //. /. 63. 

cordata. 9. P. foliis cordatis, fj^adice hrevl. Pltim^ fil.t. 20%. (Bl flim» 
, «»w. /). 37. /. 51./. a. 

palmata. 10. P. fohis paimatis, Plum* filic. t^iof. 20^. 

pmnata. Ii. P. fohis pinnatifidis. Rtimpf amb. 5. /. 183./. 2. 

1019» NEPENTHES. Flores dioici. Cal 4partitus. 

Cor. o. Cap/^lQcdads. 

deftillato- I. Nepenthes. Bttym. fl. zeyl. t. 17, 
ria. 

MOSCHARIA. Cal ^dentatus. Cor. o. Antherae 

feffiles , ftigmatis apici circum- 
pofitae. Sem. 4 nuda. 

Forsk^h- I. Moscharia. Fonk. fi. aeg. arab. p, 158. 
hi. 

NIGRINA. Cal. o. Cor. 4petala, Capfiila? 

fpicata, I. NiGRiNA. Ihtmb. fi, jap. p. 65". nonne eadem cttm chlo' 
rantbo? 

159. ELAEAGRUS. Cor. o. Cal ^fidus, campa^ 

nulatus, fuperus. Drttpa 
infra calicem campanuia- 
tum. 

anguflifo' i. E. incrmfs, foHis lanceolatis. du Hamel arb. 1. 1. 89. Pal' 

ha. lai fl. rojf. t. 4. 

crifpa, 2. E. inermis, fohis lanceolato-oblongis obtufisundulatis, flo- 
ribus fohtariis. Thunb. fl. jap. p. 66. 

elabia. 3.-^E. inermis, foliis ovato-oblongis acuminatis, floribus axil- 
laribus fubfolitariis. Thunb. fi. jap. p. 67. 

orienta- 4. E. inermis , foliis oblongis ovatis opacis. Mant. p. 41. 
lis. PaU. fl.ro jf. t. i^, anfatis dijVinSla^afpinofa? 

latifolia. 5". E. inermis, foliis ovatis. Biirm.fl. zcyl. t, 39./. 2. 

multiflo- 6. E. inermis, fohis ohovatis obtufis, floribusaxiilarihusaggre- 

ra», V gatis, peduncuhs flme lon^ioribus. Tbunb.fl.jap.p. 66, 

" ^2 7. E. 2^6 TETRANDRIA MONOGYNIA. Gonocarpui. 

umbella- 7. E. inermis, foliis cbovatis ohtuGs, floribus axillanbus ag- 
ta, gregatis, pedunculis florc breviofibus. Thunb. fl. jap, 

p, 66. 
inacro- 8« E. inermis, foliis rotundato - ovatis argenteis. 1hunb.fl. 
phylla. jap. p. 6Y- an dijii7i£}a fpecies ? 

ipinofa. 9. E, ramulis bafi fpinofis , foliis ellipticis. 

pungcns. 10, E. ramulis fpinefccntibus, foliis oblongis undulatis, floii- 
bus axillaribus binis. Thitnb. fl. jap. p. 68« 

GONOCARPUS. Cor.^fida. DrupaSgom, ifperma. 

micran- i. Gonocakpvs. Thunb. f/.jap. p. 6^. 
thus. 

^O» SANTALUM. Petala ^calici innata et glandu- 

lae 4. Cal. ^dentatus. Bac- 
ca infera, ifperma. 

album. I. Santaium. B.MMpf cunb*2. t. 11. 

1274. SERPICULA» Flores monoici. Cor. 4petate. 

(/^. Cal. ^dentatus. 
?. Ca/. 4partitus. M/xtomen- 
tofa. 

verticilla- I. S. foliis vcrticillatis aculeato - ferratis. SuppLp. 416. ta. repens. 2. S. foliis alternis lincaribus. Mant. p. 124. Suppl. p. 416. 

AUCUBA. Flores monoici. 

o^. Cal. 4dentatus. Cor. 4petala» 
$♦ Nert.o, IV^/xiloculans, ifperma. 

japonica. I. Avcvja. Thunb,fl,jap. p, 64. 1432. TETRANDRIA MONOGYNIA. Monti'niai 277 

1432. MONTINIA. Flores iioicu C«/. ^dentatus, 

fiiperus. Cor.iaur^petala. 
?♦ Filament. fterilia. Stil 2fidus. 
Capf, oblonga , infera, 2I0- 
cularis. Semina braOreata, 
furfum imbricata. 

acris. I. Montikia. Sitppl p.^VJ. Bnrm.afr.t.^o.f. 1,2. Gaertn; 
de fr. etfem. cent. 3. /.33. /. 5. 

1244. STRUTHIOLA. Cor.o. C^/. tubulofus : ore 

giandulis 8» Bacca ex- 
fiicca, ifperma. 

virgata, l. Str. foliis Imeari-lanceolatis erciEHs, bra£>cis ciliato-barba- 
tis. Mant. p. 41. Burm. afr. t. ii{1. f I. 

ere£la. 2. Str. foliis lineari-Ianceolatis quadrifariam imbricatis , bra- 
ftcis calicibiisque nudis. Mant. p. 41. 

lanceola- 3» Str. foliis cvato-lanceolatis calicibusijuc nudis, brafteis pu- 
ta. befcentibus. Retz. obj. hot. 3. /?. 26. 

junipcri- 4. Str. foliis iinearibus acutis patentibus, brafteis calicibusque 
na. nudis. Retz. ohf, bot. 3. p. 26. 

nana. 5. Str. foliis linearibus obtufis pilofis , floribus terminalibus 
fafciculatis tomentofis. Siippl* p. I28» 

136. MANETTIA. Ca/. Sphyllus. Cor.^fida. Capf. 

infera , 2valvis , ilocularis. 
Sem. imbricata , orbiculata : 
feminulo centrali. 

reclinata. I. M. foliis ovatis aaitis pubefcentibus, caule reclinafco hcr- 
baceo. Mant, p, ^JS- 

l>ygiftum.2. M. foliis ovatis acutis vcnofis, caule volubili fuffrutcfccntc. 
5^7?. nat. XII. 3. p* 120. Petcfia Lygiftum. Brown.jant. 
t.l.f2. S? KRA- 278 TETRANDRIA MONOGYNIA. KramerJa. 

KRAMERIA. CaL o. Cor. 4petala: nertario fupc- 
riore ^partito , inferiore 2phylIo. 
BaccaficQa^ echinata, ifperma» 

Jxina« I. Krameria. 

1363. HARTOGIA. C«/.5fidu$. Cor.^petala, pa- 

tens. £)r^/j!)«ovata,2(perma. 

capenfis. i. Hartogia. 

1193. ACAENA. CaL 4phyllus. Cor. ^petala. 

Baccaficcz, infera, ifper- 
ma, retrorfum echinata. 

elongata. i. Acaena. Manf. p. 200. 

162. RIVINA, tor. 4petala , perfiftens. CaL o. 

BaccaifpQvmz, Sem. lentiforme,' 

Iiuniilis. I. R. racemis fimplicibus, foliis pubyfccntibus. Co,^ime/ h 
awji. r. t. 66. Gaertn. de fr. etfem. cejit. <^ t -77 f. c* 
Flores faepe puiribm , qiiam ^Jlaminibm injirudi. 

laevis. 2. R. racemis fimplicibus, fohis -labris. Mant. p 41 Kniph 
hot. orig. cent. 2. n. 74. an vere dipnEla? 

oaandra. 3. R. racemis fimplicibus , floribus Gftandris dodecandrisve 
, J"<^q-Ji^>"P' amer.pi^. t, 21. 

panicula- 4. R. paniculae racemis compofitis Oppofitisqoe 
ta. ^ ^ • 

VOTOMITA. Cor. 4petala, reclinata. C«/. ^den- 

tatus. Antherae per membranu- 
lam intermediam in cylindrum 
coadunatae. Stigm.4, Drupa 
ilocularis, ifperma, 

gujanenfis. I. Votomita, Aitbl. pl. gu), i.p. 90. t. 35. 

1364* TEJRANDRIA MONO.GYNIA. Elfttothrium. 179 

1 264. EMBOTHRIUM. Cor, ^petab: Antherae pe- 

talorum apicibus infi- 
dentes. Folliculus teres. 

iimbella- I. E. umbellis axmanbus fimpliciffimis pedunculatis, foliis ob- 
tum. longis aveniis, antheris feflllibus. SuppLp. 128. Forjt. 

char. gen. /. 8- /"• a - f. , , , , ,^ ^. .^ . 

coccine- 2. E. tbyrfis terminalibus fefTilibus, fdfii^ obovatisv^fiofiSj-ani- 
um. theris pedicellatis. Suppl. p. 128. Forji. charaa.gen. t. 8. 

NACIBEA. Cor. ^fida: tubo vcntricofo. C«/. ipbyl- 
lus, turbinatus. Cap/! ovata , ^val- 
vis, alocularis, polyfperma. 

«occinea. I. N, calicibus oaodentatis. Auhl. pl. gnj. l. p. 9*5- '• V- f- ^* 
alba. 2. N. calicibus quadridentatis. Aubl. pl. guj. l . p. 98. f. 37' /• 2- 

CUSSAREA. Cor. ^fida: tubo brevi. Cal. sdenta- 

tus. Sti^rna ^-^cufpidatum. Bac- 
ca ovata, ilocularis, ifperma. 

violacca. I. Cvssarea. Aiihl. pl. guj. I.p. 98. f. 3^- 

FAR AME A. Cor. tubulofa , ^fida. Cal. ^dentatus. 
Stigm. 2lobum. Pericarp. 2loculare. 

corymbo- l. F.pedunculis ternatis. Aiih/. p/. guj. l. p. 102. /. 40./. I. 

. fa. 

fefliliflora. 2. F. floribus feflilibus. Auh/. p/. guj. I. p. 104. /. 40. /. 2. 

MALANEA. Cor. ^fida: tubo breviflimo. Cal.^- 

dentatus. Stil. 2fidus. Bacca 
ovata 5 ilocularis : officuio 2IQ- 
culari. 

famentofa.l, Malanea. Aub/. p/. guj. I, p. 106. /. 41. s 4 TON- m ' TETRANDRIA MONOGYNrA. Tontanca. 

TONTANEA; Q?r. mfLindibuliformis, ^fida. CaL 

4dentatus» Stil. zpartitus. 
j3acca ovata , 2partibilis , 2I0- 
cularis polyfperma. 

gujancnfis. i. Tontanea, M/. pl. guj. i. p. io8. f. 42. 

PATABEA. Cor. ^fida: tubo oblongo. Ca/.^den- 

tatjus. 5"^//. 2fidus» 

<occi'nea. i. Patabea. M/. p/. guj. i.p. no. t. 43. 

CHLORANTHUS. CaL o, ror. ipetala , sloba, 

lateri germinis infidens. 
Antherae corollae adnatae. 
Bacca ifperma. 

3nconfpi. I. Chiora^thus. Swarts aih aitg/. 77. 2. p. 359. t. 14. '//*- 
cuus. rit.fert.aMg/.p.i.etl^.t.2. '^ '■'^ • *» 

a63. SALVADORA. Ca/. ^fidus. Cor. o. Bacca 

ifperma, Sem. arillo ve- 
ftitum. 

Ipcrfica. I. SAtvAnoRA. 

iEMBELIA. Cal ^fidus, inferus. ^^//. o. Bacca. 

.^nilica. I. EMBEX.1A. Burrftann ind. p. 62. 

€ANSIERA. Cfl/. globofo-urceolatus, ^dentatus: 

Cor. o. Antherae inclufae. Ger- 
men fuperum, fquamis ^cinaum. 
Stigma capitatum. 

Hheedii. I, Cansiera. Ju[fieu gen. p/ant. p. 448. 

164. CAMPHOROSMA. Ca/.urceolatus: dentibus 

2 oppofitis alternisque 
minimis. Cor.o. Capf. 
ifperma. 

xnonspeli. i. C. foliis hirfutis. fiegn, hat. /.331. 
enie. « . .^^ 

2. C. TETRANDRfA MONOGYNIA. Alcheiriilla. 28 1 

acutMtn. 2. C. foliis fubulatis rigidis glabris. Lobel. ic. 404. 

glabrum, 3. C. foliis fubtriquctris glabris inprmibus. s 

Pteran- 4. C. ramofiflrimum , pedunculis enfiformibus dilatatis, brafteis 
thus. criltatis, Mant. p. 41. 

paleace- 5. C. fruticofum, ramis fpicae acmulis paleaceis pilofis. Suppl. 
um. p. 128. 

165. ALCHEMILLA. CaL Sfidus. Cor. o. Sem. 

1-2 calice veftita» 

vulgaris. I. A. foHis lobatis. F/or. dan, t. 693. 

alpina. 2. A. foliis digitatis ferratis. Flor. dan. t. 49. Gaertn. defr^ 
etfem. cent. 5. /. 73./^ I. 

penta- 3. A. foliis quinatis multifidis glabris. Bocc, tnuf. 1. t, 1. 

pliyllae. 

aphanoi- 4, A. foliis multipartitis, caulc erefto. Stipph p, 129. 

DIGYNIA. 

GALOPINA. Cal o. Cor: ^fida. Sem. 2. nuda. 

circaeoi- i. Galopina. Thunb. 7tov, gen. p/. p. I. 
des. 

l67^ CRUeiTAt Cal. ^phyllus, exterior ^phyllus. 

Cor. o. Sm. I» 

hifpanica. i. Crucita. 

l68* BUFFONIA; Ca/.4phyllus. Cor.^petala. Capf. 

ilocularis, sfperma. 

tenuifolia. i. Buffonia. Magn. fl. inonfp. t. 97. 

'l66* HAMAMELIS. Involucrum 3phyllum. Cal. 
'-• proprius 4phyllus. Peh- 

la 4. Nux ^corniSj alo- 

cularis. 

androgy. H. floribns hermaphroditis* Mill^ illujir, ic, Catcih. Car, ^, 
na. t, 2,» 

S 5 2. H. 282 TETRANDRIA DIGYNIA. Nertcra. 

monoica. 2. H. floribus monoicis. Walt. flor. carol. p. 255. 
dioica. 3. H. floribus dioicis. Walt.flor.carol.p.^^y^» 

NERTERA. Qato. Cor. infundibuliformis , ^fida, 
fupera. Bacca infera 2locularis. 
Semina folitaria. 

dcprcflTa. J. Nertera. Gaertn. de fr. et fejjt. cent, 2. p, 124./. 26,/! I. 

I052» BETULA. Flores monoici. Qal. iphyllus, 

3-5ftdus. Qow 4parcita. 
' r^> CaL ^florus. 

?. CaL 2florus. Semin. 2-3. 

alba. I. B. foliis deltoidibus acutis duplicato-ferratis glabris, tsnms 

ereftis ftriftis. Blackw. herb. t, 240. 
/S) Betula dalccarlica, Snppl. p. 416. 

pendula. 2. B. foliis deltcidibus acutis duplicato-ferratis glabris, rarnis 
flaccidis pendulis. Roth. fl. gernt. 1. p. 4O5. 

j-opulifo- 3. B. foliis dcltoidibus longe acuminatis inaequaliter ferratij 
lia. glaberrimis. Ait. hort. Ketv. 3« p. 336. 

crifpa. 4. B. peduncuhs ramofis , foliis ovatis acutis fubundulativ': 
venis fubtus pilofis; axillis nudis , llipi^lis .fubrotundo- 
ovatis. Ait.hort.Kew.'i.p.'^'^^. 

incana. 5. B. pedunculis ramofis, foliis fubrotundo-ellipticis acutis, 
fubtus pubefcentibus: axillis venarum nudis, Itipulis lan- 
ccolatis, amcntis fpicatis. Supp/. pi^ij. 

ferrulata. -6. B. pedunculis ramofis : foliis obovatis acutis : venis et axil- 
lis vcnarum fubtus villofis, Itipulis ovalibus obtufis. Ait. 
hort. Kew. 3. />. 338. 

oblonga- 7. B. pedunculis ramofis, foliis ovalibus obtufiufculis glutino- 
ta. fis: vcnarum axillis fubtus nudis. Ait. hort. Kew. 3. 

Alnus. 8» B. pcdunculis ramofis cuneiformibus obtufiflimis, foliis fiib- 
rotundo glutinofis, venarum axiliis fubtus villofis. Regn. 
bot. t. 326. 

pumila. 9, B. foliis obovatis crenatis. Mant. p,\li\, Jatcq. h. Vind. 
2: t. 122» 

/ 10. B. TETRANDRIA DI(?YNIA. Morus. - 283 papyra- 
cea. 

nigra. lcnta. ' 

exceda. 

< ' 

<■' ■ 
Viana. 

dauurica, 
fruticoia. 10. B. foliis ovatis acuminatis duplicato ferratis : vcnis fubtus 

liirfirtis. Ait. hort. Kew. ^. p. 337. 

11. B. foliis rhoinbeo-ovatis acutis duplicato-ferratis pubef- 
ccntibus baii integris, Itrobilorum Iquamis villofis. 

B. foliis cordatis oblongis acuminatis ferratis, 

B. foliis ovatis acutis ferratis: petiolis pubefcentibuspc- 
dunculo brevioribus. Ait. hort. Kew. 3. p. 337. 

B. foliis orbiculatis crenatis. F/or, dan. t, 91. 'PaU. fior, 
rojf. t. 40. 

B. FaU: fl. rojj: t. ^<), 

16. B. foliis ovato rhomboideis verfus apfcem acuminatum \n- 
aequaliter ferratis. PaU. flor. roff. t, 40. 12. 
14. 105 5^ MORUS. F/om monoici. Cor. o. 
o^. CaL 4partitus. 
?♦ Cal 4phyllus , fructiferus bao- 
cans. Sm, i. tcdum. 

M. foliis oblique cordatis laevihus. 

M. foliis oblique cordatis acuminatis liirfutis. 

M. foliis cordatis fcabris. Blachw. herb. t. 126. 

M. foliis cordatis fubtus villofis^ amentis cyiindricis. Plucktt 
alm. t. 246. f. 4. * 

5. M. foliis palmatis, f-uaibus hifpidis. Knentpf hift jap 
t. 40. /. I. Gilii a Xuarez offerv, fitol. !./.«. ' ^ w r* 

6. M. foliis ovato - oblongis utrinquc aequalibus inaequaliter 
lerratis. Ritmpf amb. 7. /.5, 

7. M. foliis ovato-oblongis utrinque aequalibus aequaliter fcr- 
ratis. ^ 

8. M. foliis oblongis hinc produaioribus , fpim^s axillaribus. 
Jnc([. fttrp. amer. piSi. t. 263. 

9. M. foliis lanceolato-oblongis acutis integorrimis- ftipulis 
lanceolatis. Jacq. coUe&. 3. p. 206. alba. 

tin6toria. 

iiigra. 

rubra. 

papyrifc' 
ra. 

indica* 

tatarica, 

Xantho- 
xylum. 

mauritia- 
na. LAU- 284 TETRANDRIA DIGYNIA. Laiirembcrgia. 

LAUREMBERGIA. F/om diclini , inferi. 

a^. Cal. minut. ^partitus. Cor, 

4petala. 
?. Gz/. etCor.o. IVkx: torulofa. 

capcnfis. I. Laurembergia. Berg» flor. cap. p. l^l. 

SCHAEFFERIA. Flores dioici. Cor, 4petah aut o. 

oj^* Ca/. 4- 5phyllus. 
?. Ca/. 4- 5partitus. Bacca^Xozxh 
laris. Sem, foliearia. 

complcta»!. Sch. floribus tetrapetalis axillaribus. Sloan. hiji. jam, 2. 

t. 209./. I. 
lafceriflo- 2. Sch. floribus lat&ralibus apetalis. SviMrts nov. pl. gen. et. 
la. fp. p. 38. 

1107* MYRICA. Fiores dioici amentacei. Cor, o. 

Cai. 2phyllus. 
?. Dmpa ifperma , fupera , ilo- 
cularis. 

fcgregata. I. M. foliis lanceolatis integerrimis. Jactl- cott. 2. p, 273. /»/♦ 

rar. ic. cent. 2, fafc. i . /< 24. 
Na'»!. 2. M. Foliis lanccolatis integris aveniis. Thunb, fl. jap, p. 76. 

Gaertn. de fr. etfenu cent. 3. /. 39. /i 8- 
Gale. 3. M. foliis laiiccolatis fubfcrratis, caule fuffruticofo. Vlor, 

dan. t. 327. Gaertn. de fr. etfem. cent. 3. t. 39. /. 7. 
cerifera. 4. M. foliis lanceolatis fubferratis, caule arborefcente. Cntesb. 

Car. I. /. 69. 
actbiopi- 5. M. foliis lanccolatis dentatis : infimis integerrimis. Mant. 

ca. p, 298. Pliickn. alnt. t. 48. /• 8« 

Faya. 6. M. foliis elliptico-lanceolatis fubferratis, amcntis mafculis 

compofitis, drupae nucleo quadriloculari. Ait.hort.Ket». 

3. p. 197' 
quercifolia.7. M. foliis oblongis oppofitc finuatis. Bttrm, ind. t. 98- /• I. 
cordifolia.8. M. foliis fubcovdatis fcrratis feflilibus. Burm. afr, /.98-/..3' 

trifoliata. 9. M. foliis ternatis denUtis. ^ 

1 II64* TETRANDRIA DIGYNIA. Anthofpermum. 285 

1164* ANTHOSPERMUM. jF7om etiam marculi et 

feminei , aliqiiando 
omnes in eadem plan- 
ta 5 rariiis (ine her- 
maphrodicfs. Cal. 4- 
partitus. Cor.o. Ger- 
men inferum. 

aethiopi- l. A. foliis laevibus, caule fiuticofo. Fluckn. alm. t. l83«/ !• 

cum. 
herbace- 2. A» foliis fenis laevibus , caule herbaceo. Suppl. p. 440. 

um. 
ciliare. 3. A. foliis carinamarginequeciliatis. Flucktt.mant.t.2i^n.f.^, 

'Ijo, CUSCUTA. Cal. ^-sfidus. Cor. ipetala. Capf 

alocularis, circumfcifTa. Se- 
mina gcmina. 

curopaea. I. C. floribus fefTilibus quadrifidis. Flor. diw. t. 199. 
Epithy- 2. C. floribus feflUibus quinquefidis brafteis obvallatis. F/or, 
mum. dan. t. /ipri. 

america- 3. C. floribus pedunculatis. Sloan. hiji. jatn, 1. 1. 12%. f. 4^ 
na. 

PAGAMEA, Cor. ^fida: tubo brevi. Cal ^denta^ 

tus. Germ. fubrotundum. Bacca 
2locularis : OJJkula 2. alocularia: 
loculis ifpermis. 

^ujanenfis. X. Pagamea. Aubl.. pl. guj. i. p. 113. A 44. 

171, HYPECOUM. Cal. sphyllus. Petala 4: extci 

rioraalatioraj 3fida. Siliqua^ 

procum- I. H. filiquis arcuatis compreffis articulatis, petaiis divifis. 
bens. 
pendulum.2. H. filiquis cernuis teretibus cylindricis. 
ere£tam. 3. H. filiquis ereftis teretibus torulofis. Amm, ruth. t. 9. 
littoraie. 4. H. filiquis articulatis comprefijs arauatis, petalis intcgris». 
Jac^i, cqU. 2. (. 205. 

1365» 286 TETKANDKIA TRIGYNIA. Buxus. 

1365* GOMOZIA» CaLo. Cor. campaniilata, ^fida^ 

fupera. Bacca 2locularis» 

pranaden- l* Gom^ozia. Suppl. />♦ 129. 
fis. 

T R I G Y N I A. 

I053* BUXUS. F/omdiclini. 

o^. Cal. 3pliyllus. Cor. 2petala. Ger- 

minis rudimentum. 
?♦ CaL 4phyllus» Cor, ^petala. 

Gxp/.^roftris, 3locularis. Sem.2, 

fempervi- I. B. floribus monoicis. Blackw. herb. t. 196. Regn^ \bof* 
rens. /. 273. 

dioica. 2. B. floribus dioicis, 

CRANZIA. Flores monoici. Cor. o. 

o^. CaL 4phyllus. Filamenta bvata. 
?. CaL 5phyllus. Stili conici. Capf* 
^cornis, ^locularis. Sem, 2. 

lacvigata. I. Cranzia. Swnrts nov. pl. gen. et fp. p, 38. 

ARGYTHAMNIA. F/om monoici. 

o^. Ca/. 4phyllus. Cor.^petala. 
$. CaL 5phyllus. Cor. o. StiL 

dichotorni. Cop/ ^cocca. 

Sem* folitaria. 

candicans. I. Argythamnia. Sloan, hij}. jcnn. 1. 1. 86. /. 3. 

TETRAGYNIA. 

BRUCEA. Flores dioici. CaL ^phyllus T 4partitus. 
Fetala 4. Netmrium forma rece- 
ptaculi 4lobum. 
?♦ Germina fupera. Semina foljtaria. 

antidyfen. I. Brugea, Herit.Jiirp. mv, i. p. 19. /. 10. M.ill, illujir. /. 2 ? . 
tcrica. 1275. TETRANDRTA TETRAGYNIA. Cicca. 28? 

1275* CICCA. Flores monoici. Cor, o, 
&^* CaL 4phyllus. 
?. Ca/. 3phyllus. Capf. ^cocca. 

dilticha. I. Cicca, Maut. p. 124. Supp/. p. 416. Sy/i. jiaf.Xil. ^. p, 
315", Averrhea acida. Rumpf atfib. 7. t. 33. /.2, 

» 

172» ILEX. Flores rarius polygami. Cal. ^denta- 
tus. Cor. rotata. Stiliis o. Bacca 
^fperma. 

Aquifoli- I. I. foh'is ovatis acutis fpinofis petiohtis, floribus axillaribus 
yin. fubumbellatis. Flor. dan. t. 508. 

opaca. 2. I. fohis ovatis acutis fpinofis glabris planis, floribusadbafia 
ramulorum annotinorum {parlls. Ait. hort. Keiv. \.p. 169. 

Perado. 3. I. foliis ovatis cum acumineincrmibusfubintegris. Art.horf. 
Kew. i.p. 169. 

japonica. 4. I. foHis ovatis acutis dentato-fpinofis feffilibus, floribus ra- 
cemofis terminalibus. Thnnb. fi.jap. p. j^. 

ferrata; 5. I. foUis ovatis acutis ciliato-ferratis, floribus axfllaribus fo« 
litarirs» Thiinb. fl. jap. p. 78. 

Jatifoh'a, 6. I. folifs ovatisferratis, floribusaxillaribusaggregatis. Tbunbl 
fl. )ap. p. 78- 

cfenata. 7. I. foliis ovatis crenatis, peduncuiis rameis fparfis fubtriflo*" 
ris. Thnnb. fl. jap. p. 78, 

•Cafllne. %, I. fohis Ovato - lanceolatis ferratis. Catesb, Car. I. /. 31, 

aCatica. 9. l, fohis lato-lanceolatis integerrimis. 

integra. 10. 1. foliis oblongis olitufis integris , peduncuh's imifloris. 
Thunb. fl. jap. p.^jj. 

cuncifoHa. II. I. foHis cuneiformibus tricufpidatis. Plum. ic. Il8. f. 2. 

rotunda. 12. I. foliis rotundatis acutis integris, peduncuHs umbellatis» 
Thunb.f/.jap.p, 77. 

emar§ina-i3. I. foliis obovatis enrarginatis , floribns axillaribus bini&. 
ta. . Thunb. fi. )ap. p. 78. \ 

Duhoon. 14. I. foliis lanceolato - eUipticis fubintegris. JValt. flor.carol. 
p. 241. 

IV l 288 TETRANDRIA TETRAGYNIA. 'Coldenia. 

dccidua. 15. I. ^oliis elliptico-lanceolatis fubferratis deciduis. fValtt 
flor. carol. />. 241. 

myrtifo- 16« I. foiiis anguftis brevibus ipina terminatis. Walt. flor. ca- 
lia. rol.p. 241. • 

173^ COLDENIA. CaL 4phyllus. Cor. infundibui ■ 

liformis. S//// 4. Stigma 
2fida. Nuces 4 : cortice 
fungofb. 

procum- I. CoLDENiA. Flucktt. alm. t. 64./! 6. Gaertn. de fr. etfem. 
bens. cent. 5. /. 68- /• 3- 

J74. POTAMOGETON. Cal o. Vetala 4. Stil o. 

Sm* 4. 

natans. I. P. foHis oblongo - ovatis petiolatisnatantibus. MiU.iUnJir.ic, 

fluitans. 2. P. foliis pctiolatis: inferioribus longiirimis lanceolatis acu- 
minatis membranaceis; fuperioribus ovali-lanccolatis co- 
riaceis. Rotb. fl. germ. i. p.^jl, 

pcrfolia- 3. P. foliis cordatis amplexicaulibus. Flor. dan. t. 196. 
tum.^ 

denfuin. 4. P. foliis ovatis acuminatis oppofitis confcrtis, caulibus di- 
chotomis, fpica quadrit^ora. 

lucens. 5. P. foliis longiffime lanccolatis fcflllibus : fuperioribus oppo- 
fitis. Kniph. bot. orig. cent. 5. ;/. 70. 

crilpum. 6* P. foliis lanceolatis alternis opppfitisve undulatis ferratis. 

Loh. ic. 256. :'': 

ferratum. 7. P. foliis ovalibus fubpetiolatis : fuperioribus oppofitis. Vloir^ 
dan. /.195. <- 

compref- 8. P. foliis lincaribus obtufis, caule compreflb. F/or, <&»„ 
fiim. /. 203. 

peftina- 9. P. foliis fetaceis'paraUelis approximatis diftichiSv 

tum. 
ietaceum, 10. P. foliis lanceolatis oppofitis acuminatis. 

nitens. 11. P. foliis lanceolatis oppofitis obtufis. tVther Juppl. flor. 

holf p. S' 
graminc- 12« P> foliis lineari - lanceolatis alternis fcffiiibus ftipula latiori* 
um, bus» JP/tfr. dfm. t. ZZ2* 

13. P. .TETRANJ)RIA TETftAGYNIA. Ruppia* ,289 

marinum. 13. P. foliis lincaribus alternis diflinftis infernc vaginantibuy. 
F/or. dan. t. i g6. 

j>unilum. 14. P. foliis linearibus oppofitis alternisquc diftin^s bafi pa- 
^ tentibus , caule tereti. VaiU. fl. parif. t. 32. f. 4. 

hybri- 15. P. foliis inferioribus immcrfis linearibns planis, fuperioifi- 
dum. bus natantibus oblongo - ovatis petiolatis. Fetagn. inft. 

hot. 2. p. 289. 

pinna- 16. P. foliis compofitis linearibus, corollis deciduis» fValt. 
tum. flor. carol. p. 90. an hujus generis dijVmSia fpecies ? 

verticilla^ 17. P. foliis verticillatis fubovatis ferratis fubdecurrentibus, 
tum. caule fuberefto angulato. fVult. flor, carol. p. 90. 

175» RUPPIA* Cal o. Qor, o. Semina 4 pedicellata. 

maritima. i. Ruppia. Flor. dan. t, 364. 

I76* SAGINA. CaL 4phyllus. Petala 4. ^ Capf. 

ilocularis, ^valvis, polyfperma. 

procum- I. S. ramis procumbentibus, Ctirt. flor. Lond. 1 58. 
bens. 

apetala. 2. S. caule ereftiufculo pubefcente, floribus alternis apctalis, 
Mant. p. 559. Arol.fpec. t. 8./. I. 

crefta. 3. S. eaule crefto fubunifloro. Flor.da». t.%ii^%. 

virginica. 4. S. cauJe ere£to , floribus oppofitis, 

RADIOLA. Cal 4phyllus, Cor, ^petala. Capf, 

globofa^ 4valvis, Slocularis. Se- 
mina folitaria. 

linoides, l. Radioia, Syji. nat. XII, 3. p. 22J. Linum Radiola. Flor. 
dan. t. 178. 

177* TILLAEA. Cal 3-4partitus. Petala 3-4ae- 

qualia. C«p/3-4polyfpermae. 

aquatica. I. T. ere£la dichotoma , foliis acutis , floribus quadrifidis. 
Vaill. fl. par. t. 10. /. 2. 

perfolia» 2. T. foliis perfoliatis ovatis, corymbis tcrminalibus , floribus, 
ta. quadrifidis. Supp/. p. 129. 

T 3. T. 290 TETRANDRIA TETRAGYNIA. Myginda. ^ 

capenfif. 3. T. foliis oblongiufculis, floribus qiiadrifidis. Stippl.p. 12<). 
mufcofa. 4- T. procumbcns , floribus trifidis, Bocc. muf. t. 22. 

I78t MYGINDA. C^/. 4pardtus. Vmla 4. DrWpa^ 

globofa. 

uragoga. I. M. fobis fubcordatis acuminatis fubfcrratis pubefccntibus. 

Jacq.Jlirp. anter. piB. t. 22. 
latifolia. 2. M. fol""s ellipticis crenulatis coriaccis, floribus ftigmatibirs 

duobus ad quatuor fcflTilibus. Swarts nov. fl. geti. et Jf. 

p. 39- CLAS' PENTANDRIA. 

CLASSIS V. 29( PENTANDRIA. 

MONOGYNIA. 

♦ Florei monopetali. 
f inferi, 

I— mouofpermi. 242. MTRABILIS. 
IOJ7. AMBRQSIA. I0J8. PARTHENIUM. 

WEIGELA. 
213. PLUMBAGO. Niicuia infra corollam. Cor. infundibu» 

liformis. Stipna globoium. 
Flores monoici. Cul. communis, ipiiyllus. 
cf*. Cor. ipetalae , ^fidae, infundihulif. 

Recept. nudiwt. 
?. Cal. integer, ventre ^dentato, iflorus. 

Cor.o. Nux e calicc indurato, if^ec- 

ma. 
Florei monoTci, compofiti. Cul. commun» 

^phyllus. 
t^. Cor. difci ipetalae. 
?. Cor, radiis, fingulae zmafculae: inter- 

media feminea iiipera. Sem. nudum. 
Stilus e bafi germinis. Stigma peltatum. 

Cor. infundibulif 
S/amina ne^arii valvis inferta. Cor. lA- 

fundibuli^ Stigma jfidum. •-I- tetrqfpeymiy Afperifoliae. 186. 
1245. 

191. 

179. CERINTHE. 

MESSERSCHMIDIA* 

ECHIUM. 
HEUOTROPIUM. 184. PULMONARIA. 

18 r. tlTHOSPERMUM. 

187. ONOSMA. 
J85. SYMPHYTUM» 

188. BOKAGO. Cor. fauce nuda , ventricofa. SeM^, 2oflea, 

2locularia. 
Cor. fauce nuda , infundib, Bacca fubero* 

fa, 2partibilis, utroque afpermo. 
C«r. fauce nuda, irregularis, campanulata» 
Cor^ fauce nuda, bypocrateriformis : lo- 

bis dente interje£lis« 
Cor, fauce nuda, infundibulif. CaL prif* 

maticus. 
Co^-.faucenuda, infundibulif. C^/.jpartitus» 
Cor. fauce nuda , ventricofa, 
Cor. fauce tlentata , ventricof^ 
C^r. fauce dentata> rotata. 

T 2 190. LY- 292 
190. LYCOPSIS PBNTANDRIA. , ' 'f<?W faucc fotnicata , infundibiiiif. tubo 
curvato. \ 

189. ASPERtJGOl^ ' / Cor. fauce fornicata7 infuhdibuUnrF/'«^//x 

• .. j. .1 / , >.. -. *•' comprefTus. 4 .. ■. : 
J83. CYNOGLOSSUM. Cor. fauce fornicata, infundibulif. Sef». 
» T - r depreflTa, laterc affixa. 
■ ' '^Cbr. fauce fofnicaca', infundibulif. tuboba- 
ft prilmatico. 
Cor. fauce fornicata, hypoqraterif. lobis 

emarginatis. 
Cor, hypocrateriformis : tubo lanuginofo 
bali prillnatico. Sem. arcuata aoi- 
minata. 
Cor. fauce nuda, infundibulif. tubo toto 
cylindrico. 

!.(.{- pentafperMt. 
195, NOLANA. $em. baccata, 2-4locularia. 

^^^^anpo/permi.,: ,wy!Vf3HTJfAg 

245. CORIS. Capf. ilocularis, ^vafvis. Cor. irrcgularis. 

Stigma capitatum. 
204. HYDROPHYLLUM. Capf. ilocularis, 2valvis. Cor. neftariis 182. ANCHUSA. 

180. myosotis. 
batschia. 

ARNEBIA. 5exarata. Stigma 2fidum. 
Capf. liocularis 2valvis. Co^'. 'hypocratc- 

rif Stigma fubrotundum. 
Capf. ilocularis , oblonga, Cor. rotatai 

Stigma fubcapitatum. 
Capf llocularis, circumicifla. Cor. rota- 

ta. Stigma capitatum. / 
Capf ilocularis , lovalvis. Cor. rotata. 

Stigma obtufum, 
Capf. ilocularis intus pulpofa. Cor. refle- 

xa. StTgma acutum. ."^.•:i ; 

200. DODECATHEON. Capf ilocularis , oblonga, Cor, reflexa» 

Stigma obtufum, 
Capf. liocularis, Cor. lacera. 5"//^«?^ 

fimplex. 
Capf ilocularis. Cor. infundibiUif. fauce 

pervia. Stigma globoium. 
Capf ilocularis. Cor, hypocraterif. fauce 

coarftata. Stigma globolum. 
Capf ilocularis. Cor. hypocratcrif Stig- 

ma depreiTo ' capitatum, 

203, HOT- 276. GALAX* 
198. CORTUSA. 
206. ANAGALLIS. 
205. LYSIMACHIA 
201. CYCLAMEN. 199. SOLDANELLA. 
197. PRIMULA. 
196. ANDROSACE. 
195, ARETIA. PENTANDRIAi t9} 503. HOTTONIA. \ 

BACOPA. 
202. MENYANTHES. 

DORAENA» 
129J. ALLAMANDA. 

VOYRIA. 

207. THEOPHRASTA. 

1367. SHEFFIELDIA. 
ENDRACHIUM. 
ANASSER. 

1368. RETZIA» 

209. SPIGELTA. 

210. OPHIORHIZA. 
215:. CONVOLVULUS. 

PHACELIA. 

1248. LISIANTHUS. 
20g. PATAGONULA. 
1246! NIGRINA. 

246. DATURA. 

247. HYOSCYAMUS. 

248. NICOTIANA. Capf. ilociilaris. Coif, tubus infra fiamina. 

Stigma globolum. 
Capf. ilocularis. Cor. tubus brevis. Stig- 

ma capitatum. 
Capf. ilocularis. Cor. villofa. Stigma 7r 

fidum. 
Capf ilocularis. Cor. ^fida. Stigma emai'- 

ginatum. 
Capf> ilocularis, lentiformis, 2valvis: val-? 

vis cymbiformibus. i^^?///. imbricata. 
Capf. ilocularis , 2valvis., polylperma. 
Cor. hypocratcriformis, Stigma ca- 
pitatum. 
CapJ. ilocularis, maxima. Cor^ campanu- 

lata. Stigma acutum. 

C»/>/I ilocularis, ^valvis. C^r. campanu- 

lata. "Filamenta 10, alterna ^cnWdi. 

Capf 2locularis, bacciformis. Coi'. urceo- 

lata: limbo^plicato. ^Aiw/^^ exfcrta. 

Capf. slocularis, 2valv'is. Cor, urceolata, 

5loba. Stigma 2dymum. 
Capf 2locularis. Cor. cylindrica, extus 

villofa. Stigma 2fid;im. 
Capf 2locularis , didyma. Cor. fnfundibu- 

lif. Stigma fimplex., 
Capf 2locularis, 2loba. Cor. infundibulifl 

Stigmata 2. 
Capf 2locularis, 2fperma. Cor. campa- 

nulata. Stigma afidum. 

Capf 2locularis, svalvis, ^fperraa. Cor. 

fubcampanulata. Stamina exfcrta. 

Stigm. 2. 

Capf 2locularis , polylperma. Cor. infun- 

dibulifi ventricofa. .Stiliii perfiftens. 

Capf 2locularis. Cor. rotata. Stilus di- 

chotomus. 
Capf 2locularis. Cor* infundibulif. Cal. 

inflatus. 
Capf 2locularis, ^valyis.. Cor* infundibu' 

lif Cal. dcciduus. 
Capf 2locularis opercalata, Cor. infundi- 

bulif. Stig7na capitatum. 
Capf 2locularis. Cor. infundibulif. Stigma 
craarginatum, 

T 3 «45'. VER- PENTANDRIA. 

Capf. 2k)cularis. Cor. rotata, Stat». de- 

clinata. Stigma obtufiim. 
Capf. 2locularis. Cor. tubo urceolato, An- 

therae defloratae fpiralcs. 
Capf. I - ^locularis. Cor. irregularis. Cal. 

^ficiuSv 
Capf. 2- ^locularis. Cor. infundibuliformis. 

CnL ^partitus. Stigm. 2lamellatum. 
Capf. ^lociilaris. Cor. hypocraterif. G?/. 

gphyllus. 
Capf. jlocularis. Cor. hypocraterif. tubo 

curvo. Stigma ^fidum. 
Capf. glocularis. Cor. ^partita. Stamina 

valvis impoiita. 
Capf 3locularis. Cor. infundibuliformis. 

Cal. urceolatus. Stigm, 5. 
Capf, ^locularis. Cor. infundibuliformis. 

Cal. tubulofus. Stigm. 3. 
Cal. jbcularis, Cor. inftindibulif. Stigma 

capitatum. 
Capf. flocularis. Cor. truncata. Cal. car- 

nofus. 
Capf. ^locularis. Cor. campanulata. Stigma 

obtufum. 
Capf. -^locularis, ^valvis. Cor. infundibu- 

liformis , villofa. Squamae nedlari- 

ferae germini adnatae. 
FoUicttli 2. Cor. limbo connivente» Sem. 

pappofa, 
FoUiculi 2 erefti, Cor. faucc coronata, Sem. 

pappofa. 
FoUieuli 2 re£li. Cor. infundibuliformis, 

fauce nuda. Sem. pappofa. 
FoUiculi 2 erefti. Cor. infundibuliformis, 

fauce claufo. Sem. teretia oblique 

truncata. 
FoUiculi 2 refra^li, Cor. infundibuliformis. 

Sem. alata. 
FoUiculi 2 lobati. Cor. hypocraterif. Sem^ 

alata. 
•301. TABERNAEMONTANA. E?i://(r. 2inilpofi. 0?f. hypocraterif. 5^;«. 

fimplicia. 
295. ViNCA, FoUicu/i 2 ere£li. Cgr, hypocratcrif. Sem. 

iimplicis. 

OCHRO- «94 

245. VERBASCUM. 
255. CHIRONIA» 
jod6. LOEEtlA. 

- MURUCOA. 
194. DIAPENSIA. 
SI4. PHLOX. 

217. POLEMONIUM. 

f 

CANTUA. ' 
HOITZIA. 
216. IPOMOEA. 
J229. BROSSAEA. 
212. A2ALEA. 
1369. EPACRIS. 

302. CEROPEGIA. 

397. NERIUM. 

299. ECHITES. 
AMSONIA. 

398. PLUMIERIA. 

300. CAMERARIA. PENTANDRIA. m OCHROSTA. 
1370. IGNATIA. 

293. RAUVVGLFIA. 
SMITHIA. 

ARDISIA. 

BUMELIA. 

6YN0P0G0N. 

ANGUILLARIA. 
TRIGUERA. 

JABOROSA. 

1251. CARISSA. 

294. JACQUINIA. 
259. LAUGIEKIA. 

258. VAKRONIA. 

256. COKDIA. 

269. MYRSINE. 

BLADHIA. 
VLOTEA. 

ANTURA. 

I2>2. PAEDERIA. 

294. CERBEKA. 

1250. ARDUINA. 

257. EHRETIA. 

192. TOURNEFORTIA. FoOiculi 2 drupacci divaricati. Cor, infun- 

dibuliformis. Sem. inaequalia plana. 
Drtipa ilocularis polyfperma. C^/.^denta- 

tus. Cor. infundibulif. longiirinia. 
Driipa ilocularis, Niic. 2. 2locuJares. 
Dmpa globoia. Cor. campanuiata, exte- 

rius liilpida. 
Driipa ifpcrnia. Cal. ^phyllus, Cor. rcftc- 

xa. Stigina fimplex. 
Drupa ilpcrma. Cor, ^fida. Neflarium 5- 

phyllum. 
Bacca lubglobofa : ttucleo fubbiloculari, 

Cor. 5partita. Cal. perfiftens, inferus. 

Stigina globofum didymum. 
Bacca ifperma. Cat. ^partitus, perfiftens, 

corolla 5fida duplo brevior. 
Bacca 2 - ^locularis fubglobofa. Filamen- 

ta neflarii dentaculis exterius inferta. 

Cor. campanulata. 
Bacca Filam. planalummo tubo inferta,«S??^- 

tna capitatum. Cor. calice longior, tu- 

bulofa 5fida. 
Baccae 2 polyfpermae. 
Bacca ifpcrma. Cor. lofida. 
Bacca liperma: nuce ^loculari. Stigma 

capitatum. 
Bacca ifperma : nucc ^loculari. Stigma 

4plex. 
Bacca ifpcrma : nuce ^loculari. Stigma 

dichotomum. Ca/ix baccac accrctus. 
Bacca ifperma. Stigma lanigerum , pro- 

pcndens. 
Bacca ifperma. Sem. arillatum. 
Bacca ifpcrma. Cal. ^dentatus. Cor. rofa- 

cea ^fida. 
Bacca 2fperma. Cor. tubus calice 4plo lon- 

jjior. Stigma fimplex. 
B acca 2i\>cnr\^, inflata, fragilis. 
Bacca2i^tKXi\z: Nucescompreflac, rctufae. 
Bacca 2lperma : Semin. oblonga. Cor. cur» 

vata. Stigma 2fidum. 
Bacca 4i\)cvm;x: nuc.2locul. Stigmatmzt- 

ginatum. 
J5dtfW4fperma apiccpcrtufa. 5c;«.2locuIaria. 
T 4 364. 29!^ PENTANDRIA. 364. SIDEROXYLON. 

263. CHRY50PHYLLUM. 

261. COSTRUM. 
WILLUGHBEJA. 

SIMIRA. 

TOCOYENA. 

211. RANDU. 

FAGRAEA. 

2^3. STRYCHNOS. 
252. CAPSICUM. 

25 r. SOLANUM. 
250. PHYSALIS. 

249. ATROPA. 

244. ELLISIA. 
262. LYCIUM. 

CKYPTOSTQMUM. 

PLOCAMA. 

234. MENAIS. 
SWARTSIA. 

MANGLILLA. 
CAMAX. 

BASSOVIA. 
URCEOLARIA. 

MARIPA. Bacca ^fperma. Coy. lofida : laciniis inte* 

rioribus conniventibus. 
Bacca lofperma. Cot^. lofida: laciniis ex- 

terioribijs patentiirnriis, 

Bacca ilocularis. Filamenta dente notata, 

Bacca I - slocularis , ovata. Stil. 4gonus. 

Stigma ovato - capitatum , ^culpida- 

tiim , orbiculo plano infidens. 

Bacca 2locularis, 2fpcrma. Cal. ^dentatus, 

Co»*, tubulofa, 5lida. 5///Hxapice2partit. 

,Baff«2locularis, polyfperma. Cor. hypocra- 

terif. : tubolongiflimo. Stigma 2\o\)\.\m, 

Bacca 2locularis, corticofa. Cal. ovatus 

4-5dentatus. 
Bacca 2locuIaris carnofa : Sem. globofa. 

Stigma peltatum. 
Bacca 2locuIaris,corticofa.5'//'g-/;/a capitatum. 
Bacca 2locularis, exfucca. Antberae cow- 

niventes. 
Bacca 2locularis. /intJierae 2 perforatae. 
Bacca 2locularis, calice inflato. Antberae 

approximatae. 
Bacca 2locularis. Stamina diftantia, in- 

curvata. 
Bacca 2locularis : Sem. 2 i altero fuperiori. 
Bacca 2locularis. Stam. bafi villo claudentia, 
Bacca ^locularis. Antherae fub fingulis 

ncdarii denticulis infcrtae. 
Bacca jlocularis : Sem. folitaria. Cor. ^fi- 

da. Cal. 5dentatus. 
J5^ffrt ^locularis. Cat ^phyllus. Stigmata2. 
Bacca ^locularis polyfperma. Cal. rum- 

pens. Stam. inclinata. 
J5n/^^ globofa, ilocularis, ifperma. Co/'. 

rotata, 5partita. Stilus o. 
Bacca ^locularis villofa, ovata. Cor. rota- 

ta. Stigm. 3-4. 
Bacca ovata, nodulofa. Cor. ^fida: tubo 

brevillimo. 
Bacca? Cal. campanulatus, integerrimus. 
Cc^^.hypocrateriformis, ^fida. Stigm. 
2clavatum. 

Pericarpium 2locuIare, 2fpermum. Cor, 
tubulofa , 5fida. Sfigma pcltatum. 

MEf- PENTANDRIA. 297 MEISTERIA. Fericarp. - - - Cal. ^tlentatus. Cor. ^partii. 

ta : laciniismembrana di(tinftis.SV/^w, 

3ovata. 
VALL^RIS. Pericarp. • ■ • Cal. ^partitus. Cor. hypof. 

crateriformis, ^fida. Antber. glandii- 

liferae. Stigm. clavata. 

♦ Achras Linum ttwnogyniim. Mimofae noumiUae : GentiaHd 
tcntauretm , pulcbeUa. 1:-\fi*peri. 
222. SAMOLUS, 

226. BELLONIA. 
1366. VIRECTA. 

225. MACROCNEMUM. 
DENTELLA. 

224. RONDELETIA. 
228. CINCHONA. 

227. PORTLANDIA. 
CHIMARRHIS» 

219. ROELLA. 
FORGESIA. 

220. PHYTEUMA. 

221. TRACHELIUM. 
218. CAMPANULA. 

1294. SCAEVOLA, Capf. llocularis, apice ?valvis. Cor. hypo^ 

cratcrif. Stigma capitat. 
Capf. ilocularis, iimbilico roftrato. Cor, 

rotata. Stigma acutum. 
Capf. ilocularis. Cor. infundibulif. Stigma 

2partitum. Cal. 5phyllus, dentibus 

intcrjectus. 
Capf. 2locularis, turbinata: Sem. imbrica- 

ta. Cor. campanulata. S'//g'w«2lobum. 
Capf. globofa , 2locularis , polyfpernTa. 

Cor. tubulofa, ^fida: laciniis ^denta- 

tis. Stigma 2. 
Capf. ^locularis, fubglobofa. Cor, infun- 

dibulif. Stigma obtufum. 
Capf. 2locularis, intus dehifcens, Cor. hir- 

futa. Stigma fimplex, 
Capf. 2locularis, coronata. Cor. ventrico- 

fa. Stigma fimplex. Sem» imbricata, 
Capf. 2locularis, 2valvis : valvis, apice^fi- 

dis, Cor. infundibuliformis. Stigma 

2fidum. 
Capf. fubbilocularis , coronata. Cof. infun- 

dibuliformis. Stigmata 2. 
Capf 2locularis, polyfperma, femiinfera.' 

Cor. intus furfutacea. Stigma zlohum, 
Capf 2- ■^locuhvis, perforata, Co/-. 5parti- 

ta. Stigma 2-^hdum, 
Capf. ^locularis, perforata. Cor. infundi- 

bulif. Stigma globofum. 
(^^pf- S-^locuiaris, perforata. Con cam« 

panulata. Stigma ^fidum. 
Drtipa ifpcrma. Cor. irregulari • flabelli- 

formis: fifruralongitudinalf. 

T 5 1329. 298 PENTANDRIA. 1329. CLIBADIUM. 

231. MATTHIOLA. 

RAPANEA» 
235. MORINDA. 

CALLICOCCA. 

CEPHAELIS. 

229. PSYCHOTHRIA. 

230. COFFEA. 

231. CHIOCOCCA. 
MAESA. 
BAEOBOTRYS. 

RONABEA. 

WILLDENOVIA. 
RERTlERA. 

240. GENIPA. 
233. LONICERA. 
CYRTANTHUS. 
296. (5ARDENIA. Drtipa umbilicata. F/am compofiti, rat» 

noici ; ca/. commun. imbricatus. 
e^. Coy. difci ^fidae. 
?. C(?>-.vradii femincae 3-4. 
Bacca ifperma. Cor, infundibulif. indivift, 

Stigma obtufum. 
Bacca ilocularis, fphasrica ifperma. Cor. 

5 - 6fida,. Filam. ^ • 6. 
Bacca ifperraa, a^gregata. Cor. infundi- 

bulif. Stigma 2hdum. 
Bacca ilocularis, an^ulata, 2fpcrma, F/o- 

res aggregati : invoLucro lubtctraphyl- 

lo. Stil. 2fi(lus. 
Bacca 2fperma. Flores capitati, invohicra- 

ti. Receptac. palcaceum. Cor. tubulo- 

fa. StJgtna 2partituni. 
Bacca 2fperma. Sem. fulcata. Cor. infun- 

dibulif Stigma emarginatum. 
Bacca 2{perma. Sem. ariilata. Cor. hypo- 

craterif Stigma 2partitum. 
Bacea 2fpcrma. Cor, infundibulif Stigmn 

fimplex. 
Bacca ilocularis, polyfperma, globofa. 

Cor. campanulata. Stigma truncatum. 
Bacca ilocularis , globola, polylperma, 

calici adnata. Cor, tubulofa, ^fida.. 

Cal. duplex. 
Bacca liocularis, 2pyrena: officulis ifpcr- 

inis. Cal. ^dentatus. Cor. tubulofa, 

^fida. Stigma 2lamellatum. 
Bacca 2locularis. Cor. hypocrateriformis 

. coriacea 5partita. Stigma sfidum. 
Bacca globofa , 2locularis , polyfpcrma. 

Cor. ^fida: tubo brcvi ; ore villolo. 

Stigma 2lamellatum. 
Bacca 2\oc[ihtis , fubrotunda. Cc?^. rotata» 

Stigma clavatum. 
Bacca ^TocuIaris fubrotunda. Cor. inacqua- 

lis. Stigma capitatum. 
Bacca ovata ilocularis. Cor. ^partita: tu- 

bo recurvo. Stigma ^fidum. 
Bacca ^locularis, polyfperma. Antberae 
in tubo corollac {cffiks. 234. PENTANDRIA. 299 234. TRIOSTEUM. 

SCHOEPFIA. 
241. MUSSAENDA. 

PATIMA. 
232. HAMELLIA. 

VANGUERIA. 

SABICEA. 

ORIBASIA. 
238. ERITHALIS. 
X003. SERIPHIUM. 
1004. CORYMBIUM. 

S^AWIA. 

II42. OPHIOXYLUM. 

1276. LEEA. 

STEPHANIUM. 

UNCARIA. 

PORAQUEIBA. 

MAPURIA. Bacca ^locularis, coriacea. Cer. inaequalis. 

Stigma oblongum. 
J?<iff/» ^locularis. Cfir. campanulata. Stigm, 

capitatum, ^fidum. 
Bacca ^iocularis, oblonga. Con infundi* 

bwlif. Stigma 2partitum. 
J5flrfa 4-61ocularis, polyfperma. Ci/. fub^r 

quinqucfidus. Cor. - - - 
Bacca ^locuiaris, polyfperma. Con tubo 

longo. Stigma lineare. 
Bacca ^locularis , ffperma. Cor. campanu- 

lato-globofa, 5fida, intus hirta. Cal. 

5dentatus, patens. Antherae vix ex- 

fertae. 
Bacca 5locularis, polyfperma. Cor. infun- 

dibulif. Involucr. ^fidum. Stigma 

5partitum. 
Bncca globofa ^locularis. Cor. tubulofa 

5fi(ia. Sti/. 2fidus. 
Bacca lolocularis, fubglobofa. Cor. rotata. 

Stigma acutum. 
Sem. I. oblongum. Cor. regularis. Crt/. im- 

bricatus. Autherae connexae. 
5"^/». I. lanatum. Cor. regularis. Crt/.2phyl- 

lus , prifmaticus. Antherae connexae. 
Sem. I. oblongum, pappocoronatum. Cor. 

infundlbulif, CaU irabricatus. Authe- 

rae connexae. 
Cor. infundibulif. ^fida. Cal. ^fidus. Fioret 

mere mafculi in eadem planta interfiti 

neSlar. cylindr. Stam. 2. 
Tlores monoici. Cal. ^fidus, Cor. ^fida» 

cum neft. cylindr. tubi. 
$. Fericarp. 61ocuI. Sem. folitaria. 
Fericarp. 2loculare , 2fpermum. Cor. in- 

fundibuliformis. Stigm. 2. 
Fericarp. 2loculare, polyfpcrmum. Cor, 

hypocrateriformis. Stigma 2ftell. 
Fericarpium • • - Ca/» ^dentatus. Cor» 

5partita. Anth. 2loculares, 4gonae, 

coadunatae. Stigm. 3. 
Fericarpium - • - Cal. ^dcntatus. Cor. ^fi- 

d»: tubo brevi. 5y/g^wa2lamellatuni. TAPU- 309 PENTANDRIA. TAPURA. • Ixia pentaiidra» 
Ruhia. 
CrticianelJa. 
Trinos. feriearpiim - - - Cal. 6partitus. Coy.^dL- 
biata. Filamentum ^tuni longiflimuni. 
Germen 3gonum^ Stigma jlobum. Vlores dipetali. 

Miifa. 
* Flores tripetali. 128 1. CANARIUM. MEESIA. XYSTRIS. DIGERA. F/om dioici. Gi/. Spbyllus. 

.? . Stigma feflile. Drupa nuce trigoiia Btir' 

fera. 
Drupae 5 tlocuhrcs, ifpermae. Cor, pa« 

tens , calice Itaminibusque longior, 
Drupa globofa: nuce iloculari. Cer. 5- 

partita. S//7. 2 inferne coaliti. 
Drupa globofa, calice corollaque claufa: 

nuce iloculari, ilperma. **** F/ores tetrapetali, i 

CADALA. Capf, ilocularis, cylindrica, 2valvis. Cai 

4pliyllius. 

* Oldenlandia pentandra. 

***** Flores pentapetali. 

f inferi. ^ 

280. HIRTELLA. 265. RHAMNUS. 
CARPODETUS. 

267. CEANOTHUS, 

270. CELASTRUS. 
RUYSCHIA. 

271. EUONYMUS. Bacca ifpcrma. Stilus latcralis. Stamina 

perfiltentia, fpiraba. 
Bacca ^locularis, rotunda, Ca/.tubulofus, cd- 

rollifer, Squamae oris ^convergentes. 
Cal. 5dentatus, germiniadnatus. Cor, 5pc- 

tala. Stigma capitat. depreffum. Bac 

ca globofa jlocularis. 
Bacca ^cocca. Cal. tubulofus corollifcr. 

Petala fornicata; 
Bacca jcocca. Cal. planus. Sem. arillata. 
Bacca capfular. polyiperma. Cal. 5phyllus, 

braftea clavata lubje6la. Cor. reflexa. 

Stil. o, 
Bacca capfularis lobata. Cal. patens. Sem. 

baccato-arillata, 

1296. PENTANDRrA, 301 1296. AQUILICIA. 
284. VITIS. 

1327. GLUTA» BRASlLIUMi ' 

RUBENTIA. 

ELAEODENDRON. 
I »78. MANGiFERA. ■ 

13^^ COR^^NOGARPUS. 

HYPERANTHERA. 

272. DIOSMA. 

268. BUTTNERA. 

." i. 

CALODENDRUM;' 
277. CEDRELA. 

POLYCARDIA. 

MELHANIA. 

HYENIA» 

GERUMA. 
CATHA. 
HOVENIA. 
FITTOSPORUM. 

1008. IMPATIENS. ' Bacca fp.crrna. Cor. nedlario arccolato» 
JS^ffrt Iffperma. Cor, faepe emarcido-con- 

nata, Stil. o. 
Bacea? pe^icellata. P^rt/^ inferneaggluti- 

Wita, j filamenta reccptaculi apici in- 

{ctt^ ,^ germen infidens,- G»/. campa- 

nulatus , deciduiis. 
Dritpa QVdihs: nuce ilocularif Gi/. |)e*(I- 

(tens ^partitus. Stil.o Stigma ilQbixm^ 
Drupii-ovSta; N//.v alocularis, ^fpcrma. 

Gr//. ^partitus. Pet:i/a fpatencia. 
Drupa ovata, 7iuce 2loculari. 
DrtipA i^tfnftormis : fiiic/co lan\?ginofo. P^- 

t'A/a lanceolata. 
Ntix ■ckvffA. NeSiaria ^petahTormia, cum 

'pctalis alternantia, bafi glanduliferaj 
LegutHen teres fubarticulatum ^ fexangula- 

rc. Stamina ^ y quorum ^{ierilia. 
^^pf' 5P'^^- Ne^ar. germen coronans. 

Sim: arillata. 

Qapf. .^cot^i. Tetala auriculata. Stamifia 
•^'' ' neftarjo annexa. . 
'Capf. 5locuiaris. Neffariiim ^'pliyllum. 
Capf, 5locularis bafi dehifcens. Cor. recep- 

taculo unita, Sem. alata. 
Capf. 5locularis, ^valvis, coriacea. CaL 

5lobus. Stigm. lobatum. 
■Capf, 5loc.ularis, ^valris, globofa, ^lper- 

ma. San. cuneat. pundata. 
Capf, 5locularis. Tetala connata in ftellam 

unguibus iongis. Antberae germini 

proximae fub ftella. Cal. 5phyllus. 
Capf 4locularis, ^valvis, ^fpcrma, Sefni-, 

na ovata pulpae albae iniiitkilans 4. 
Capf glocularis cylindrica. Seta, folitaria» 

NeBarium cyathiforme. 
Capf 3locularis , ^valvis. Pctala convolu- 

ta. Stigma trifidum. 
Capf. ^locularis: loculis rcGna liquida ple- 

nis. Fetala unguibus conniventia lami- 

nis patula. Cal. 5phyilus deciduus. ■ 
Capf llocularis, ^valvis. Cor. irrcgularis. 

NeHarium iphyllum cucuUatum. Sia- 

mina cohaereni^a. G»/» 2phyllus. 

1007. 3.02 PENTAIJJPRIA. J234. RORIDULA. 
.27^ ITEA. 
, 286. SAUVAGESIA, 
LOGANIA. 

CAROXYLON, 
274. BRUNIA. 237' 
223. 1007. VIOL*^. . 0»^/ ilocularis, ^valvis. C?r. irrcgularis : 

petalo inferiori cornuto, Antherae 
cohaerentes. Cal. ^phyllus, 
Capf» ilocularis, ^valvis. Ne^arium an- 

therae fcrotiforme. 
Cnp/. I locularis , 2valvis, Cor. corollifer. 

Stigma obcufum. 
G»^ llocularis. Ne^^^, 5phyllum. Peta- 

la fimbriata. 

Tericarp. ^loculare. Qal, coriaccus 5-6- 

phyllus. Cor carnola, rcflexa. Fila- 

menta bafi (iilatata. Sttgmata ^radiata. 

5"^/«. tunica veltitum, N*'*??^/-:»»» ^phyllum 

connivens, coroUae inlertum. 

jjfew. I - 6 vel ba(;ca corticata 2locularis. 

Recept. comniune villofum. Stamina 

imguibus pctaiorum aut fundo calicis 

infcrta. 

KUHNIA. StfW. I pappofum. Recept.commtinemi^yxm, 

CANEPHORA. . fV«^//j-2fpermus. F/or^i-fquamulisdiftint^i. 

NAUCLEA. Oipf. 2cocca. Recept. commune globofum 

fubvillofum. 

CONOHORIA. Vericarp. - - - Cal. ^partitus. Betala in- 

cumbcntia, ad bafin foliolo concavo 

acuta» Sr/V, flcxuofus. Stigma capi« 

tatum. 

*' Caefalpiuia pentandra. Tribulm pentandrus. Bombax pen- 

tandrum. Qjfafjta exce/fa, CaJJia niSiitans, Serpens pilofa. 

iifuperi. 
MELICYTUS. 

' 281. RIBES. 

1372. ESCALLONIA. 

283. HEDERAv 
2249. PLECTRONIA. 

1002. STRUMPFIA. 

' »66. PHYLICA» Sacca llociihriSf polyfperma. Cal. ^den- 

tatus. Nefiar. e fquam. 5. F/orer 

dioici. 
Bacca polylperma, Ca/, corollifer. Sti/ut 

2iidus. 
Bacca polylperma , 2locularis. Peta/a di- 

flantia lingulata. Stigma capitatuin. 
Bacca ^fpcrma, calicecin6ta. S//^w^fimplex. 
Bacca lipecma. Ca/. unguibusclaufus, y^«- 

thrae inclufae, geminatae. 
Bacca ifperma. /^////j^/-fj^ cohaercntes, CaLl 

^dcntatus. 
Bacea ^cocca. Ca/. tubulofus corollifer fqua- 

tnis I convergentibus. 

TURIA. PENTANDRIA. 3Q3 1297. 
1374. TURTA. HELICONIA. 
ARGOPHYLLUM. lOOJ. JASIONE. 
LIGNONIA. 

CYPHIA. 

1^47. CYRILLA. 
fig2. GRONOVIA. 
MOLLIA. 

28 J. LAGOECIA. 
236. CONOCARPUS. 
PAYPAYROLA. 

.»Sf«»»»« 
EUPAREA. 

RINOREA. 
288« ACHYRANTHES. 
II67. CERATONIA. 

I162. PISONIA. Pomum, calice ftilo ftaminumquenidimcn- 
tis coronatum. Flores menoici. Ca/. 
5partitus. > , 

C«^ ^cocca. Cor. iiregularis. Cal. o. 
Cfl/j/. ^locwlaris, 'NeSiarium pyramidale, 

^angulare, longitudine corollac. 

Capf. 2locularis. Cor. regularis. Antherae co- 

haerentes. Cal. communis lopliyllus, 

Pericarp, :2loculare. Ct/. ^dcntacus. Pe- 

ial. ireliquismajuscmarginatum. Ah" 

ther. cohaerentcs!. Stigma 2lobum. 
Pericarp. - - - Cr?/. ^fidiis. Peta/a linea- 

ria. F/7awf;//apilola. S/z^w^icernuum, 

gibbofum. 
C^^ slocularis, polyfperma. Stiius zHdiis, 

Petala acuminata. 
Capf. ifpermacolorata. C<?/. coloratus. Pe' 

tala minuta. 
Capf. matura ilocularis, Coriacca, eval- 

Fis, apice amplo foramine dehifcens. 

Cal. ^dentatus. Stigma globofum. 
Sm. 2 nuda. Ctf/. pinnato.peclinatus. Pe- 

tala 2cornia. 
Sm. 1. nudum. Cal. campanulatus. Petai^ 

la conniventia^ 
Perie. 2loculare. Cal. ^partitus. Peta/aia 

tubum conjuncla. ^tigma 2lobum. 

Vlores penta • dodecapetali* 
Flores incompleti. 
t inferi. 

Cal, 5:phyUus , corolla brevior, Petala ob- 
longa , angufta. Bacca exfucca , fupe- 
ra, llocularis, polyfperma. 

Cal. 5partitus. Petali lo. Attther. 2locula« 
res, 2valves. 

S#/». I. obiongum. Cal. exterior, jphyllus 
nudus. 

Arbores mere mafculae et mcre femineae 
hermaphroditis intermiftae. Legtimen 
coriaccum , polyfpermum. Stii. fili- 
formis. Cal. 5partitus. 

Tlores praeter heruiaphroditos et mafculi 
tt femiQci i(i eadf^o) aut diftin£laplan- 

U. 304 PENTANDRIA. ta. Capf. ilocularis, ifperma, ^val- 

vis. Cor, campaniilata , ^fida. Cal. O. 
Capf. irperma, ^valvis. Crf/.firuplex, rudis, 
tGt/)/ irperina, ivalvis. G»/. ^fidiis. 
Capf. ^lperma. Gj/. . exterior , 3phyllus, 

coloratiis. 
Ctipf. ^fperma, ^valvis. .Ca/. fimplcx, ru- 

dior, campanulatus. 
Capf 3cocj:a, ^iperm?; Cal., urceolatus, 

5fidus: intus plicis ^fquamiformibus. 
Bacca cylindrica, ifperma. F/orw dioici. 

Crt/.-5phyllus. 
S. Stigffi. 5. 
Ca/. o. Cor. ^pctala , patcns. S//7. o. Stig- 

tna peltat. fubtrilobum. Flores merf 

mafculi in diltindla planta. 
Cor* O. Cal. hemifphaericus , fdentatus. 

Drtipa ovalis ilocularis: "Nux ova- 

ta, llpcularis. 1, 

Cah 5partitus. Cor. o. Germen'^ angulare, 

Sfigma 3gonum fimbriatum, 

* Salix peHtandra. •'» i: .v ".^ .Ml/Iv/("^/.T 

• Tolygomim antpbibiumf lapathifolium , virgittianum. 290. TLLECEBRUM 
CHENOLEA. 

, 28<^. CELOSIA. 

291. GLAUX. 
COLLETL\* 

II 10. ANTIDES^L\. 

PENNANTIA. 

HEDYCREA. 

AMANOA. •\\ fuperi, 

*292. THESIUM, 

GYMNOCARPOS. PAPULARIA. 
II 57.' GOUANIA. 

1163. NYSSA, 
BREYNIA. Sm. I. eoronatum. Coi. ftaminifcr. 
Sem, I. nudum, Stamina 5 fterilia, 5 fer- 

tilia. 
Gm;/e« cylindric. Cor. calicina, Cal.(X 
FruBus 3partibilis. Ca/. ^partitus. An- 

therae fub calyptta tc61ae. S//7. ^fidiu. 

Fi-ores mtvQ mafculiin eadeni planta. 
Drupa^. CaL ^partitus. Flores mafcuii ia 

diftin£ta phnu Jiamin. 10. 
Bacca ^lociilaris. Sem, bina. Antherae 

ftilo proximae feffiles. Cal, 6partitus, 

fruclus patentiffimus. Flores mafculi 

et feminei finguli in dittinda ab her" 

maphvoditis planta. 

• Lornnthus Trianthema monogyna, 
AriRclochia pentandra. Laurus Borbouia. 

* an ciiJlinSii generis nova itia planta., a PeterfoH jour- 

neys intQ Caffrma \s<e, p. 124. mmtrata et depi&h f 

DIGY- PENTANDRIA. 

D l G Y N I A. 30 j Fhres ifUQmpleti. MICROTEA. 
CELTiS. 1108. pisTacja; .IIIJ. CANNABIS. 1059. lYA.; 

1. u \\<i. .?.:;, vj IP55. XANTHIUM. 1277. 


NEPHELIUM. 


316. 


ULMUS. 


315. 

314. 


BOSEA. 
GOMPHRENA, 
ROCAMA. 


in6. 


HUMULUS. Dfupa ficca , echinata. Ca/. 5\)hyIIus, 

patens. 
Drupa ifperma. Flores alii hehnaphro- 

diti , alii in eadem planta niafculi,- 
^. Ca/. 5partitiis. 
cr^. Cfl/. 6partitus. S/aw. 6. 
Drupa ifperma. F/orff amentacci mafcult 

ct feminei in diftinSa planta. 
c^. Cal. ^fidus. 
$. Cal. gfidus. 
l^ux 2valvis ifltra cah*ccm claufura. F/«;-- 

res mafculi et feminei in diftina» 

planta. 
c?*. Cal. 5partitus. 
$ . Cal. integer , latere hianj, ., 
Flores compofiti monoici. Cal, conwmnit 

3phyIIus. 
^, Cor. difci Ipefalae, ^fidac. Receptac. 

pilis diflinftura. 
?. Flofc. radii 5, Cor. o. StiL longi. 

Sem. nudiim, obtufum. 
Flor. compofiti monoici. 
cP*. Cal. commun. imbricatus. Cor. ipc- 

talae , ^fidae , infundibuliform, Rtce-'^ 

ptac^ palcaceum. 
?♦ Cal, involucr. 2phyllum , 2fiorum. 

Cor.o. Driipa ficca, muncata, atidac 

nucleo 2locuiari. ' 
Florci monoici. 
B?*, Cal. jdentatus. 
?♦ Crt/. 4fidus. Dra/)«r 2ficcae, murlca- 

tae, ifpermae. 
5tfff« exf.rcca, comprefra. C«/l iphyllus, 

emarcefcens, 
Bacca ifpcrma. Cat. ^phyilus. 
Capf. ifperma, circumfcifla. CaL 2phyl- 

lus, <:ompi;efrus , coloratus. 
Capf slocularis , 2fperma. Cal, iphyllus, 

corniGiilatus. 
Sm. I intra calicem foUatum. Flores dioici. 
^ «P». CaL 30^ II 53. ATRIPLEX. 309. 
310. 
308. 
311. CHENOPODIUM. 
BETA. 
HERNIARIA. 
SALSOLA. 
ANREDERA. 321 PEKTANDRIA. 

, , c^. Cal. 5p1iyUus. 

?. Cal. iphylliis, oblique patcns, integer. 
^em, I comprefrum. Vlores mcre femincf 

in eadcm planta. 
"^, Cal, ^phyllus. 
$ . Ciil. 2phyllus. 
Sem. I. lenticulare. Cal. ^partitust laciniis 

concavis. 
Sem. I. reniforme. Cal. ^partitus , ba(i 

capfulam ilocularem tbvens. 
Sem. I. ovatum teftum. Cal. ^partitus, 

Filam. ^ Iteriha. 
Sem. 1. cochlcatum , capfulac inclufum, 

calice tedum. Cal. ^partitus. 
Sem. I teflum calice comprefTo mcmbra- 

naceo 2alato. Cal. 2partitust lacinii» I 

dorfo carinatis. 

* Khamnui Zizypbut. Folygonum vhginianum, 

Aiiiphihium lapathifolium j fiiifonne. "■ 

Triaiithema pentandnim. Celojia procumhens. Briinia 

nodiftora. 
Staphylea pinnata, Querctts, Scloranthtis anntius. 

** Flores monopetali j omnes inferi. 

PERGULARIA. FoUictdi 2. Cor. hypbcrateriformis. .N«- 

fiaria 5 fcmiiagittata. 
STAPELIA. FoUiculi 2. Cor. rotata : neaariis flellatis» 

CYNANCHUM. FoUicu/i 2. Cor. rotata: neftario cylindri- 

co plicato-angulato. 
FoUicnli 2. Cor. rotata : ne£lariis 5 fili- 

formibus. 
FoUiculi 2 crefti bafi ventricofi. Cof. yen- 

tricofa , claufa. 
FoUiculi 2. Cor. campanulata : neflariis 

glandulofis 5, fetis 5. 
FoUicu/i 2. Cor. plana vel reflexa : nctla- 

riis quinque cucullatis unguiculatis. 
FoUicu/us l. Cor. 5tida, tobo brevilfimo. 

Germen altcrum abortiens, 
Capf. ilocularis, polyfperma. Cot^. cain- 

panulata, '' ''^'' "^^ "'■ 

C(7/)/. ilocularis, 2valvis, CtfA". rptata : .po- 

ris 5 ne^lariferis» 

322. 307. 
304. 303. PERIPLOCA. 
CYNOCTONUM, 

305. APOCYNUM. 

306. ASCLEPIAS. 
MATELEA. VILLARSIA. 
SWERTIA. PENTANDRIA. 307 322. 
313. 

318. 

1339. 
319. 12^4- 
1375. GENTIANA. 

CRESSA. 

DICHONDRA. 

HYDROLEA». 

DEMIDOFIA. 
PORANA. 

SCHREBERA. 

ROCHEFORTIA. 

STERIS. 
MKLODINUS. Capf. ilocularis, 2valvis. Cor. tubulofa. 

Rece})tac. 2. 
Capf. ifpcrma, 2valvis. Cor. hypocratq- 

riformis: liinbo refiexo. 
Capf. 2. Cor. rotata , 5partlta. Ca/. f par- 

titus. 
Capf. 2locularis , 2valvis. Cor. rotato- 

carapanulata. 
Nitces 2. Cor. tubulofa. 
Friiofur 2vzWh, calice acuto. S//7. clon- 

gatus, femibihdus. 
Frnfltn 2locularis. Cor. infundibulif. Ne- 

fiariifquama filam. fingulis ailnata. 
Frufius 2locu!aris, polyfpcrmus. Cor. in- 

fundibulif. faucepervia, Ca/. 5partitus. 
Bacca polyfperma. Cor. rotata. 
Bacca 2locularis, polyfperm,a. Faux CO' 

roUae coronata. *** Flores tetrapetali. 

* Oldenlandia digyna. 
•*** F/ores peiitapeta/i. 

t ififeri, 

447. VELEZIA. C^/)/ ilocularis, ivalvis. C^/. tubulofus. 

317. NAMA» Co/)/ 2locularis , 2valvis. Cor. imnor , ro- 

tato- bypocrateriformis, 
1293. LINCONIA. Capf. 2locularis. Peta/is lacuna. Cal. 

4pliyl]us. 
320. HEUGHERA. C-a;)/ 2locularis , 2roftris, Con calici inferta. 

BUMALDA. C«^ 2locularis , 2ro{tris. S//7i villofi. 

II13. IKESlNE. C<»//. feminibus tomentofis. F/ores dioki. 

Ca/. 2phyllus, 
(^. NeSiaria 7. 
?. Stigmat. feffilia. 

Bacca ifpcrma. Cor. 5petala, minima, 
* Staphy/ea pinnata. 

^■f fuperi, p/urimi utp/urimum difpermi, Umbellatae» 
I— invo/ucro univerfa/i partia/ique. 

VAHLIA. F/ores caliculati , fparli Capfu/a. 

325. PHYLLIS. F/ores difperfi. Stigmata hifpida. 

1377. COPROSMA, F/ores mere mafculi ct femineihermaphro- 

* ditis intermifti. Ca/. 5partitus. Bacca 

alperma. Sernina planiuicula. 

U 2 II66. 312. ANABASIS. 3o8 

it66. PANAX- II 65;, ARCTOPUS, 1332. HEKM^S. 324. ER^Tn'GIUM. 

325. HYDROCOTYLE. 

326. SANICULA. 

327. ASTRANHA. 

345. HERACLEUM. 
352. OENANTHE. 
^^^.EdmMOPHORA. 

331. CAUCALIS. 

332. ARTEDIA. 

333. DAUCUS. 
330. TORDYLIUM. 
344. LASERPITIUM. 

■339. PEUCEDANUM, 

334. AMML PENTANDRIA, 

F/ores alii mafculi, dii hermaphroditi in 

diilincla planta. 
^. Cnl. integer, 

^. Cal. ^dentatus. Bacca 2fpcrma. 
UmbeUae aliae compofitac mere mafculae, 

aliae fimphces ex floiculis makulis fc- 

mineisquc conflatae. ' "^ ■ ' ••''•- 

of^. Ihvolucr. 5phylla. Pift. 2. abortientia, 
Androg. Involticr. 4partitum , ipkiolum, 

maximum, flclculis mafcuhs "in diico 

plurimis, femineis in radio 4. 
^. Sem. t. 2loculare. 
UmheUae aliae tcrminales hcrrhaphroditae, 

aliae ikteralesmaiculae. 
c?*. Vutbdluhie multiflorac. 
^. UmhcUiilae radiis trun^catis , centrali 

fiorifero. S/rtWA fterilia. S^W. 2 fub- 

orbiculata. • 

Vlores capitati. Receptaculim paleaceum. 
Flor£s fubumbeilati fertiles. Setnina com* 

preifa. , . 
Flores iubumbellatiabortivi. Sem. muricata. 
Flores umhellati abortivi. hiyolticra colo- 

rata. Scm. rugofa. < 

F/om radiati , abortivi. I;/f<?/. deciduura. 

Seui. membranacea. 
F/^?/-^! radiati , radio abortivi. I«z;o/. fim« 

plex. Sem. coronata, feflilia. 
Flor^s radiati abortivi. Invol. fimplcx. 

Sem. fpflilia. 
Flores radiati, abortivi, Invol. fimplex. 

Sem. muricata. 
Flores radi^ti , abortivi. Invol. pinnatura. 

Sfw. margine crenis foliaceis. 
tlores radiati ,. abortivi. InvoL pinnatura, 

Sem. hifpida.' 
Flores radiati , fertiles. Invol. fimplcx. 

Sem, margine crenata. 
Florcs flofculofi , abortivi. Fetala cordata. 

Sem. 4alata. 
F/om flofculofi , abortivi. I«w/. fimplcx. 

Sem. deprelfa, Itriata. 
Flores flofculofi , fcrtiles. Invol. pinna- 

tiim. Sm. gibba, laevia. 

341. PENTANPRIA, 3P9 341 


. HASSELQUISTIA. 


336. 


. CONIUM. 


33f 


. BUNIUM. 


338< 


, ATHAMANTA. 


328. 


BUPLEURUM. 


34S. 


SiUM. 


337- 


SELINUM. 


351. 


CUMINUM. 


343- 


FERULA. 


340- 


CRITHMUM. 
SPANANTHE. 


350. 


BUBON. 


342. 


CACHRYS. 


346. 


LI6USTICUM. 


347. 


ANGELICA. 


349- 


SISON. 
1- 1- inveh 


356. 
357- 
355. 


COKIANDRUM. 

SCANDIX. 

AETHUSA. 


3^"3' 
359. 


PHELLANDKIUM. 
IMPERATORIA» Sm. gibba, co- 
Involuc. fetacca» 
Pet. cordata. ^etn. Vetal. cordata. 

Pc/. cordata. 

IJvili. ^fida. 
longiflimis. Pet. 

tetal. cordata. Florcs flofculofi , fcrtilet.^ Tet. cordata. 

Sw;. radii plana, difci urceolata. 
Flores tlofculofi, fertiles. Invo/uceU. dimi- 

diata. Pef. cordata. 

ftato-fulcota. 
F/ores flofculofi, fcrtilcs. 

Petdla cnrdata. 
F/tf^^jftoIcuIofi, fcrtiles. 

convexa , trriata. 
Flores flolculoli , fertilcs. Inveluc. petali- 

form. Pet. involuta. 
Flores flofculofi, fertiles. 

• Seiu. fubovata, Itriata. 
Flores fiofculofi , fertiles. 

Sem. deprcfia, flriata, 
Flores flofculofi , fertiles. 

Involuc. fetaceis , 

cordata. 
Flores flelculofi, fertilcs. 

Sem, plana. 
F/orw flofculofi, fertiles. J«f<?/. horizon- 

tale. Pct. plaaiufcula. 
Flores flofculofi, fertiles. Inv. fubhepta- 

phyllunu Petala lanceolata paten- 

tiflima. < 

Flores flofculofi , fertiles. Inv. ^phyllum. 

Pet. planiufcula. 
Flores j\oicu\o^\ , fertiles. Pet. planiufcu- 

la. Sevi. cortice fuberofo. 
Flores flofculofi , fertiles. Involucr. mem- 

branacca. Petala involuta. 
Flores flofculofi , fertiles. UmbeHul. glo- 

bofae. Pctala planiufcula. 
Flores flofciilofi , fertiles. UmbeUa depau- 
perata. Pet. planiufcula. 
1 
involucrts partialibus , untverfali millo» 

F/<7rf j radiati abortivi. Fr. fubglobofi. 
Flores radiati , abortivi. Fr» oblongi. 
Flores fubradiati, fertiles. InvoluceU, di- 

midiata. 
Flores flofculofi , fertiles, Fr. coronati. 
Flores flofculofi , fcrtiles. Unibella cxpan- 
fo-plana. 

U 3 36q. 310 PENTANDRIA. 560. SESELf. F/o^-tfr flofculofi, fertiles. Utfihlla rigldali» 

354. GICUTA. F/oyes fioiculoii, kvtWes. Pefa/q phnmicuh. 

358, CHAEROPHYLLUM. F/orw flolculofi, abortivi. Invo/uc '^fhylh. 

* Biip/enrurn rotundtfo/inm. Apium Fetrofe/inum* 
Fivipinella. Anifim. CHAMITIS. 363. SMYRNIUM» 

364. CARUM. 

361. THAPSIA. 

362. PASTINACA. 
364. ANETHUM. 
368. AEGOPODIUM 
367. APIUM. 

366. PIMPINELLA. 

1378. CUSSONIA. invQ/ucro p/ane nuUo. 

Peta/a ovato ■ oblonga obtufa, integcrrima. 

Ca/. liiperiis, ^dentatiis perfiftens. 

FruBui lubglobofus, ftriatus, 2parti- 

bilis. 
F/orei flofculofi abortivi. Sem. renifor- 

mia , aniulata. 
< F/om flofculoii abortivi. Sfw. gibba, flriata» 
F/ores flofculofi fertiles. Sw« raembrana- 

ceo - alata , emarginata. 
F/orea flofculofi, fertiles. Sem. depreflb- 

plana. 
Flores flofculofi, fertiles. Sem. margina- 

ta, lUiata. 
F/or^j flofculofi, fertiles. Sew. gibba, ftria- 

ta. Petnta cordata. 
Ftores flofculofi , fertiles. Petata inflexa. 

Setti. minuta, ftriata. 
Flores flofculofi fertiles. VmbeUae ante 

florcfcentiam nutantes. Peta/a cor- 

data. 
Petala 3gona. Receptaeu/um m^ivgmt <\\h- 

tatum in caiicem ^dentatum. TRIGYNIA. • F/ores fuperi, 
GRISELINA. 

370. VIBURNUM. 
372. SAMBUCUS. 

11 17. ZANONIA. 

1118. FEUILLEA. C<?/. 5dentatus. Gmw« oblongum, ifper» 

mum. 
Cor. 5fida. Bacca ifperma. 
Cor. ^Hda. Bncca ^fpcrma. 
F/ores dioici. Cor. ^partita. Cal. 3P^y^ 

lus. Bacca ^locularis. Sm. 2. 
F/ores dioici. Cor. ^fida. Cai. ^Hdus. 
t^. Ne&ar. filam. 5 conniventia. 
?. Pomum durum 3locuIare, corticofum. 

?QU1N- PENTANDRIA. 5" ?QUINCHAMALIUM. Cal. ^fidus. Cor. sfic^a. Caff. ^locular. 

polyfpenna. 
CURTISIA. Cal. ^Hdus. Cor. ^petala. t^^Bar. glan- 

dulofum , annulare. Ca^f. 3 appro- 

^iimatae , rubglobofae , ilocylares,' 

2fpermac. 1 1 fiorei 
lO^i.J^ASSIFLORA. 

Iiii. ASTRONIUM. 

- SUAEDA. 

382. BASELLA. 

378. CORRIGIOLA. 

1379. SEMECARPUS. 

369. RHUS. 
371, CASSINE. 
ARUBA. 

1299. XYLOPHYLLA. 

REICHELIA. 

SALMASIA. 

379. PHARNACEUNL 

373. SPATHELIA. 

374. STAPHYLEA. 

375. TAMARIX. 
381. DRYPJS. 

'"376.TURNERA. 

383. SAROTHRA. 

380. ALSINE. inferU Cal, ^phyllus. Cor. ^pctala. "NeSiarium 

Corona. S/rtw/. gerniini proxima. Bac- 

ca pedicellata. 
Florei dioici. Cor. ^petala. Cal. 5phyllus 

Sm. I. 
Cor. O. Crt/. carnof. ^fidus. Sm. i. 
Cor. o. Cal. 6fidus, Sew. I. globofum, ca- 

lice baccato inclulum. 
Cor. 5petala. Cal. 5partitus. Sm, l. tri- 

quetrum. 
Cor. 5petal3. Driipa cordata, ccllulofa, 

llperma. 
Cor. 5petala. Bacca ifperma. 
Cor. 5petala. Bacca ^fperma. 
Cor. 5 - 6petala. Filamenta 5 - g. Germiiia 

3-6. Capf^ 6 iloculares, ilpermac. 
Capf. 3cocca : feminibus binis. Cal. 5par- 

titus. 
Capf. fubtrigona, ^locularis, polyfpcrma 

circuml('i(fa. Cor. campanulata. CaU 

5parcitus. 
Copf. 3igona, ^locularis, ^valvis. Cor.^pe" 

tala. Cal. 5partitus. Stil. O. 
Capf 3locularis. Cor. o. Cal. 5phyllus. 
Capf. 3locularis , ggona, ifperma. Cor. 

5petala, Filamenta bafi dentata, 
Cfl/^/^-^fida, iniiata. Cor. 5petala. 
Crt^llocularis. SVw. pappofa. Cor. 5petala, 
Qapf ifperma, circumici(fa. Qor. 5pctala, 

coronata. 
Qapf. (locularis. Cor. 5petala. Co/. iphyl- 

liis , corollifer. 
Capf. ilocularis, colorata, Cor. 5petal», 

Crt/. iphyllus, 
Qapf ilocuiaris. Cor. '5petaU : pefa/it 2^r 
' dis. Ca/, 5phyllus. 

u 4 377. 3ia PENTAKDRIA. 377. TELEPHIUM. Capf. ilocul^ris triqiictra. Co;'. ^petala. 

€fl/. 5phyllus. 
^1095. ANDKACHNE. Flores monoici. Qal. ^phyllus. 

i^. Cor. 5petala. Stat». ftiii rudimento in- 

ferta. 
? • Cor. o. Capf, 3locularis. Sem. 2. 
II40. CLUTIA. F/or es dioici. Cal. 5phyllus. Cor. ^petala. 

?. Capf: 3locularis. Sem. i. 

* 'Khamnta Taliurm , eUipticiis , Celapus. SatfolaKali, al 

tifjjmay falfa. Celojia trigyna, haccata. Amaran- 

thi pentandrii Hydrolea trigytia^ 'Queicus. Folygonutn 
Qcreatim, TETRAGYNIA. 384. PARNASSIA. 

38?. EVOLVULUS. 
^112. SPINACIA, Cor, ^petala. NeBar, ^ciliato-glandulofa. 

Capf 4valvis. 
Cor. Ipetala. CtpJ, ^locularis. 
Flor. clioici. Cor„ o. 
c^. Crt/. 4partitus. 
$ . Cal. 4fidus. Sem. i. intra caliccin \i\* 

duratum. • Ilex Aquifolium. Qucrcus. 

PENTAGYNIA. • Flores fupeyi. 

386. ARAUA. Cor. ^petala. Bacca ^fperma. 

GLOSSOPETALUM. Fet^la ^ligula truncata acuta. Bacca ilo- 

cularis , ^fulcata, ^fperma. 

** Flores inferi. 

^1109. XANTHOXYLUM. Flores nunc hcrmaphroditi , nunc dioici. 

Cor.o. Cal, SP^rtitus.Capf'). ifpermae. 
Con 5partita. Capf 5, polylpennae. 
Cer. o. Cal. ^phyllus. Capf 5. rotundae, 

^lpermae. 
Cal. iphyllus. Cor. ^petala. Filam, l.Cajf. 

5ltriatae, ^valvcs. 
Cfl/. 5Hdus. Con 5petala» Capf. 5. ilocu- 
lares. 392. CRASSULA. 
1340. GIESECKIA. 

SCHRANCKIA. 

WISENIA. 389' PENTANDRIA. 313 389. LINUM. 

390. ALDROVANDA. 
BURCARDIA. 
QUAPOYA. 391. DROSERA. 

SISS- MAHERNFA. 
1380. COMMERSONIA. 

993. SIBBALDIA. 
II 14. ACNIDA. 388. STATICE. Cor, 5pctala. Cap/. lolocukris, ^fperma. 
Cor. 5petala. Cripf. iloeularis, lofpenna. 
Cor. 5pbetala. Capf. ilocularis, /-Slperma. 
F/oyes dioici. Cor. 5-6petaIa. Ca/. 5-6- 

partitus. 
?. Capf. globofa, ^ftriata, ^valvis, poly- 

Iperma. 
Cor. 5petala. Capf. iloGularis, apice de- 

hifccns. 
Cor. 5petala. Capf ^locularis. 
Cor. 5petala. "Netlar. 5partitum. Cal. l- 

phyllus, corollifer. Capf. ^locularis. 
Cor. 5petala. Cal. lofidus. Sem. 5. 
Flores dioici. Cor. o. 
d^. Cal. 5phylliis. 
?. Ca/. 2phyllus, Sent. I. ca/ice fucculen- 

to teftum. 
Con 5partita. &>;//, i. calice infundibuli- 

formi veltitum. * CerapiiirH pentandrum y femidecandrum. Spergu/a pentan- 
dra. Crania pentandra. Quercus, He/ioteifer pentandra. 

HEXAGYNIA. 

ERACLISSA. CaL 5phyllus. Cor. o. Capf. ^locularis, 

6valviSf 2(perma. 394. MYOSURUS. 
SCHEFFLERA. POLYGYNIA. 

Cal. 5phyllus. NeSiar. ^lingulata. Sem. 

numerofa. 
Cor. 5petala decidua. Crttpy] 8-lOlocularis 

calice ^dentato coronato. 

* Ranuncu/us hederaceus. MONO 314 PENTANDRIA MONOGYNfA. Heliotrojpium. 

MONOGYNIA. 

179, HELIOTROPIUM. Con hypocrateriformis, 

5fida interje^lis plicis 
fauce claula fquamis 
fornicatis. Nuces 4 
imperforatae. 

peruvia- I. H. foiiis lanccolato-ovatis, caule frutefccnte, fpicis numtf- 
luim. rofis aggfegato-corymboiis. Mi/J, ic. t. 143. 

indicum. 2. H. foliis cordato-ovatis acutis fcabriufculis, fpicis folitariis, 
fruilibus bifidis. Pliickn. phyt. 245^. f. 4. 

corotnan- 3. H. foliis obovatis villofisintegris, fpicis {implicibusconjuga- 
delianum. tisque, feminibuspuntlatis. Koenig ap.Retz.ol>f.boe:2.p.(). 
malabari- 4. H. foliis ovatis plicatis Ilrigofis integerrimis, fpicis fubfolitariis. 
cum. Rcn. obf. bot. 4. p. 24. Bitrm.fi. ind. t. 16. f. i. 

parviflo- 5. H. foliis ovatis rugofis fcabris oppofitis altcrnisque, fpicis 
rum. conjugatis, DiJJ. elth. t. 146,/. 175". 

europac- 6. H. foliis ovatis integerrimis tomentofis rugofis, fpicis conju- 
• um. gatis. Jacq. fi. atijir. 3. t. 207. 

jfupinum. 7. H. foliis ovatis integerrimis tomentofis plicatis, fpicis foli- 
tariis. Gouan. fi. monfp.p, i^. ic. 

ovalifo- X. H. foliis oblongo-ovalibus integris petiolatis, caulibus dc- 
lium. cumbcntibus. Forsk. fi. aeg. ar. p. 38. 

baccife- 9. H. foliis oblongis hifpidis margine reflexis, cnule frutefcen- 
rum. te proltrato. Forsk.fi. aeg. arab.p. 38. 

inunda- 10. H. foliis oblongis obtufis hirfutis, fpicis quaternis ereflis, 
tum. caule fruteicente. Swarts nov. pl. gen. et fp. p, i\0. 

fcabrum. ii. 1;J. foliis lanceolatis (higofis, caule ramofo diffafo , flori- 
. bus congeUis. Koenigapud Retz. obf. bot. 2.p.%. 

rnarifoli- 12. H. foliis lanccolatis hifpidis, caulibnsprocumbentibusfruti- 
um. culofis, fpicis fimplicibus alternis, Koenig apud Retz. 

obf bot. 4. p. 8. 

frutico- 13. H. foliis lineari-lanceolatis pilofis, fpicis folitariis fefllli- 
fum. * bus. Sloan, hifi.jam. 1. t. i^^^.f. ^:^. 

curafl"avi- 14. H. foiiis lanceolato-lincaribus glabris aveniis, fpicis con- 
cum. jugatis. Mant. /?. 333. Burm.fi. ind. t. ib. f. 2. PENTANDRIA MONOGYNIA. Batfchia. 315/ 

«rlentale. 1 5. H. foliis linearibus glabris aveniis, floribus fpards lateralibus. 

gnapha- 16. H. foliis h'nearibus obtufis tomentofis, pedunculisdichoto- 
lodes. mis, fpicarumfloribusquaternis, caulefrutefcente. Jncq. 

Jiirp. am. piB, t. 264. /. 97.- Morif. hijl. pl. 3. /. 28. /. 6. 

BATSCHIA. Cor, hypocrateriformis : tubo bafi la- 
nofo. Stigma Qz^kzmm. Nuces? 
4 imperforatae, fubovatae, arcua- 
tae, acuminatae. 

(Carolini- I. Batschia. fValt. fior, Carol. p. ^i, 
enfis. - ' / 

Igo. MYOSOTIS. Cor. hypocrateriformis , sfida, 

emarginata : fauce clau fa, 
fquamulis fornicatis. Nu- 
ces 4 imperforatae. 

paluftris. I. M. feminibus laevibus calicibus obovalibus obtufis glabris, 
corollae tubum aequantibus, fohis lanceolatis, Kuorr 
del. hort. I. r. H. i. 

arvenfis. 2. M. feminibus laevibus calicibus ovalibus acuminatis hiriu- 
tifhmis tubo corollae longioribus, foliis ovato-lanceola- 
tis. Flor, dan. t. 58. 

fruticofa. 3. M. feminibus laevibus, caule fruticofo laevi. Mant.p. 201. 

apula. 4. M. feminibus nudis, foliis hifpidis, raccmis foHofis. Plnckn. 
phyt. i6.f.f. 

Terglo- 13. M. foliis integerrimis planis hifpidis ovatis fpatulatisque» 
vienfis. Hacq. pl. alp. Carn. t. 2. /. 6. 

fpatulata. 5. M. feminibus laevibus, foliis fpatulatis hifpidis, peduncu- 
lis axillaribus folitariis uniHoris. ForJi.fi. au[ir. p. I2. 

rupcflris. 6. M. feminibus lacvibus, foliis oblongo linearibus pilofis ci- 
liatis, racemis terminalibus ante fforefcentiani revolutis 
brevifTimis. PaUai it, 3. p. 716. t. E. /. 3. 

virginia- 7. M. feminibus aculeis glochidibus, foliis ovato-oblongis, 

na. ramis divaricatis. Morif. hip. ^. t. lo.f, f).- 

Lappula. 8- M. feminibus aculcis glochidibus, foliis lanceolatis pilofis. 
Flor. dan. t, 692. daertn, de fr. etfem, cent. 5. /. 6$. 
/. I- - 

9. M. 3i6 PENTANDKTA MONOGYNrA. Lithorpermiim, 

iquarro{a, Q. M. feminum aflgulis fetofo uncinatis, foliis lanccolatis pi». 

loiis apice callofis. Kctz. obf. bot. 2. /). 9- ^"-^- ^'^- 3« 

p, 717? t. li./. l/ A. 
nana. lO- M. fcminum marginibus feiratis conjunflis, foliis lanceo- 

latis tomentofis. ViU. pl. delpb. 2. p.- 459. 

petlinata. II. M. feminibiis fupra peciine fpinarum lctacearum corona- 
tis, foliis ovato lanceolatis pilofis, racemis terniinalibus, 
'PaUas it 3. p. 717. t. E. /. 4. 

fechino- «2. M. feminibus oblonsis : difci margine exterius fpinis feta- 

rhora. ceis cin^fto, apice uncinulis radiato, foliis linearibus fub- 

tus margineque pilofis. fallas it. 5. p. 717. t, I i. / i. A. 

181, LITHOSPERMUM. Cor. infundibuliformis : 

tubo longo gracili 
' fauce perforata nuda. 

Cai 5partitus. JSu- 
ces 4 lapideacj im- 
perforatae. 

officinale. I. L. fcminibus laevibus , corollis vix calicem fuperantibus, 

foliis lanccolatis. Gaertn. de fr. et fem. cent. 5. /. 67. 

/. 8. Rcgn. bot. t. 350. 
arvcnfe. 2. L. feminibus rugofis , corolUs vix calicem fuperantibus. 

Flor. dan. t. 456. 
vir^^ini- 3. L. foliis fubovalibus nervofis, corolHs acuminatis. Morif. 
cuiu. bip. pl. 3- t' 28. /. 3- 

orientale. 4. L. ramis floriferis lateralibus brafteis cordatis amplexicauli- 

bus. Murray comm. Goett, IJJ^. t. 2. 
purpuro- 5. L. feminibus laevibus , corollis calicem multoties fuperan- 
caerule- tibus. Jacq.fi. aujir. t. 14. 

um. 
fiutico- 6. L. fruticofum, foUis linearibus hifpidis, flaminibus corol- 

fiun. lam aequantibus. Barr. ic, II68. 

tcniiiflo- 7. L. foliis lineari-lanceolatis ftrigofis, coroUis filiformibus. 

rutn. Suppl. p. 130. 

difper- g. L. feminibus duobus, calicibus patentibus. Linn, dec. I. 
niura. /. 7. 

9. L. PENTANDRTA MONOG\T>JIA. Anchufa. 317- 

r^tortum. 9. L. femine unico , calicibus pilofifiimis fecundis : frnflifciis 

pendulis. Fall. it. 3. ;>. 718. /. I «. /• 2. H. 
di^ynum. 10. L. foliis ovatis margine reflexis , fcminibus villofis. Torstt, 

fl. aeg. nr. p. 40. 
aneuftifo-ll. L. feminibus lacVibus, corollis calice triplo longioribus, 
lium. caule difFulo , foliis lanceolatis. Forsk.fl.aeg.arab.p.-^cf, 

ciliatum. 12. L. foliis ovato-lanccolatis tomcntofis aculeato«ciliatis. 

Forsk.fl. aeg. arab. p. 39. 
lieHotro- 13, L. caulc procumbente, foliis petiolatis ovalibus fubrcpan- 
pioides. dis, fpicis tcrminalibus lateralibusque. Farsk. fl. aeg» 

.',•(.. arab. p. 39. 

liifpidum. 14. L. caulcprocumbente, foliislanceolatisfefrdibusundatoden- 

tatis, fpicis tcrminalibus fecundis. For/^.j^. rtd-^./ir./j. 38;.' 

incanum. 15. L. feminibus afperis, fpicis terminalibus compofitis coar- 
ftatis, foliis iinearibus.villofis. Farji.fl. aujr. p. 12. 

182. ANCHUSA* Cor. infundibuliformis : fauce 

clauia fquamulis fornicatis. 
Nuces4 iloculares, bafiper- 
foratae» 

■officinalis.l. A. foliis lanceolatis, fpicis imbricatis fecundis. F/or. dan, 

t. S72. 
panicula- 2. A. foliis lanceolatis ftrigofis integerrimis , panicula dicho- 

ta. toma "divaricau. Ait. bort. Kew. i. p. IJI. 

anguftifo- 3. A. racemis fubnudis conjugatis. Morif, hiji. pl. 3. /. 26. 

lia. /.4. ^ . 

italica. 4. A. foliis lanccolatisundulatis: fummisacuminatis : fquairiu- 

lis faucis penicilliformibus. Trew pl. rar. dec. 2. /. 28. 
undidata. 5. A. ftrigofa, foliis lanceolatis dentatis, pedicellis bratkami^. 

noribus, caiicibus fruaiferis indatis. Bocc. muf.t.-^T. 
tincloria. 6. A.^tomentoia, foliis lanceolatis obtufis, itaminibus coroUa 

brevioribus. Regn. bot. t. 34. 
Barrelieri.i6. A. foiiis ovato-Ianceolatis, cauleevcao, floribus axillari-. 

bus fecundis racemolis. Barrel. ic. 333. 
virginica. 7. A. floribus fparfis, cauie glabro. Morif. hiji. plant. 3. t, 

28. A 4. 

8. A. 5'iJ< PENTANDRIA MONOGYNIA. Cynoglomim. 

lanata. 8. A. foliis villofis, calicibus hirfutis, ftaminibiis corolla lon- 
f>;ioribus. 

fempervi-9. A. pedunculis diphyllis capitatis, foliis ovatis acutis : flora- 
libus ferrato-undulatis. Sahb. h. rom. 2. t. 2^, Gaettn. 
de fr. etfem. cent. 5, t. 67. /. 2. 

10. A. nucibus tuberculatis, Forsk. fi. aeg. ar. p. 41. rciis. 

tiibercu 
iata. 

echino- 
carpos. 

dava. II. 12. lS3, CYNOGLOSSUM. A. nucibus rfturicatis, antheris fingulis fornice teftis. Forsk, 
fi. aeg.^arab. p.^i. 

A. nucibus rugofis, caulibus procumbentibus, peduncu- 
iis axillaribus decurrcntibus. Forsk. fi. aeg. arab. p. 40. 

hi pida. I3' A. nucibus laevibus peduiiculis axillaribus brevibus , cau- 
Ic retrorfum hifpido , foliis inferioribus petiolatis. Forsk, 
fi. aeg. ar. p. 40. 

laxatilis. 14. A. foliis oblongo-linearibus utrinque pilofis: floralibus 
lanccolatis floribus fecundis fparfis axillaribus fubieflili- 
bus. Pall. it. 3. p. 718. /. F. /. I. ' 

amocna. IJ. A. foliis undulatis, nucibus*triquetris. Morif.ht fi.pl. "^. 
t. 28. /. 2. Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. A 67. /, 2. 

CoY. (plurimis) infundibu- 
liformis : fauce clau{a 
fquamis fomrcatis. 'Nu- 
ces 4 depreflae interio- 
re tantum latere ftilo 
affixaj, imperforatae. 

officinale. I. C. ftaminibus corolla brevioribus, foliis lato-Ianceolatisto- 
mentofis fcflilibus, Blackw. herb. t. 249. 

2. C. ftaminibus corolla brevioribus , foliis lanceolatis bafi at- 
tenuatis pubefcentibus fcabris. Forsk.fi, aeg. arab.p.41, 

3. C. ftaminibus corolla brevioribus , foliis lanceolatis afpcris 
planis fubfeflilibus rcmotis, Col. ecphr. p. 174. zV. 

4. C. ftaminibus corolla ftriata brevioribus, foliis incanis ob- 
tufis obliquis. yill. pl. Delpb. 2. p. 457. //. 3. 

5. C. ftaminibus corolla brcvioribus, foliis oblpngis aveniis 
hilpidis. ViU. pi. Delpb. Z,p. 457. n. 2. 

6. G. ianceola- 
tum. 

filvati- 
cum. 

creticum 

Diofcori- 
dis. PENTANDRIA MONOGi^NlA. Puimonaria. 319 

virgini- 6. C. foliis fpatulato-Ianceolatis liicidis, bafi trinerviis , bra- 
' KMra» ^s* pcduncuiormn amplexicauii, Morif. bifi. pl, 3. tr 

•'' 30. /: 9. 

clieirifo- 7. C. coroilis calicc duplo longioribus patentiflimis, foliis lan- 
lium. ccolatis incano-villofis. 

apenni- 8. C. Ihminibus corollam aequantibus. Sal/l>, h. rom. 2.f.^6, 
num. Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. t. 67. f. 4. 

laeviga- 9. C. foliis lanceolato • ovatis glabriufculis, calycibus tomentt)- 
tum, lis, feminibus laevibus. Vallai it, I. /. \.f, I. 2, Gaertn, 

de fr, etfem. cent. 5. t) 67./. 4. 

luGtani- 10. C. foliis lineari- lanceolatis glabris. 
cum. * 

linifoii- II. C. foliis lineari.-lanceolatis fcabris. Morif. hiji. pL' ^. t. 
um. 30. /. II. Gaertii. de fr. etfem. ceut. 5. /. 67./. 4. 

iaponi- 12. C. foliis obiongis viiiofis , cauiibus proftratis. Thunb.f, 

cum. jap. p. 81. 

omphalo- 13. C. repens, foliis radicaiibus cordatis. Knorr del, bort. 2. 

des. t. C. 7. 

^corpioi- 14. C. caule proftrato, foliis lanceolatis fcabris, pedunculis 
des. axillaribusunifloris, feminibusumbiiicatisglabris. Haenn. 

ap. Jacq. coUeSi. 2.p. 3. 

piftum., 15. C. coroilis caiici fubaequalibus : laciniis fubrotundo ^ dila- 
tatis , foliis tomentofis lanceolatis ; luperioribus bafi cor- 
datis. ^i/. hort. Ketv. l.p. 179. 

I84. PULMONARIA. Cor. infundibuliformis: fau- 

ce pervia. Cal prifmaci- 
co sgonus. 

* calice tuhiim coroUae aequante. 

an^uftifo- I.^. foliis radicalibus lanceoiatis. Jrlor, dan. t, 483. 
iia. 

officinalis.2. P. foliis radicaiibus ovato - cordatis fcabris. Vlor, dan. t. 482. 

fuffruti- 3. P. foiiis linearibus fcabris, calicibus fubulatis quinqueparti- 
cofa. tis. Flitckn. phyt. 42. /. 7I * calicihus tubo coroSae dimidio brevioribus. virginica. 4. P« foliis lanccolatis obtufiufculis. Trevo Ehret. li. t. 12. 

5. F. 320 PENTANDKIA MONOGYNIA. Arnebia. 

fibirica. 5. P. foHis radicalifcus cordatis. Gmel. fi.Jibl ^. t. 39. 
maritima. 6. P. foliis ovatis, caule ramofoprt)cumbcntc, F/or.dan.t,^^» 

ARNEBIA. Coroll patula: fauce pervia. Antherae 
2 reliquis breviores. Sti^ma ^fidum* 
Semina glabra. 

tincloria. I. ARNEBin. Forsk. fi. aeg. arab.p. 62. an diJiiJiBi generis? 

18^* SYMPHYTUM. Oro//a infundibuyfGrmis, fu- 

perne ventricoft , fauce 
clau(a radiis fiftulofis 
extus fub Ijmbo fora*^ 
mine hiantibus. Nu- 
culae 4 perforatae. 

ofKcinale. I. S. foliis ovato - lanceolatis decurrentibus. Flot:. dan. f,66^ 
Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. t. 6"^.' f. 5. 

tubero- 2. S. foliis femidecurrcntibus : fummis oppolitis. r J^^^^' ftr 
ium. aujir. 3. t. 225. 

fecun- 3. S. foliis feraiamplexicaulibus lanccolatis lanatis, floribus ra- 
<Ium. cemofis. S. G. Grne/in it. ^. p. "i^^it-. ^6. fi f^. • ,j(t 

regium. 4. S. foliis ianceolatis feflilibus lanatis, floribus comoiis. S". 
G. Gme/in it. 3. p. 363. /. 36. /. I. 

orientale. 5. S.-fpliis ovatis fubpetiolatis. £uxb. cent, ^' ^* <58. 

3 86t CERINTHE. CoroUa cylindrico - campanulata, 

^dentata : fauce pervia. Nu^ 
ces2 aloculares, bafi claufae» 

major. I. C. foliis amplexicaulibus , coroilis obtufiufculis patulis. 
I Sabb, h. rom. I, t, 12. Gaertn. de fr. etfem. cent, 5. A 

t7.fl. 

njiflor. 2. C. foliis ampIexicauUbws, corollis acutis claufis. Jacq.fi. 
aujlr. 2. /.124» 187- PENTANDRIA MONOGYNIA. Onofma. 321 

I87* ONOSMA. ConiafundibLiIfforniisfLiperneven- 

tricofa: fauce pervia. JMuces 
4lapideae, niudiflimae, im- 
perforatae. 

fjmplicif- r. O. foliis confertis lanceolato- lineariljus piloCis. Gmelin fii 
fimum. fib. 4. / 40 Gaertn. de fr. et fem. lent. 5, t. 6j.f. 6. 

oricntale. 2. O. foliis lanceolatis hifpidis, fruftibus pendulis. 

echioides. 3. O. foliis lanceolatis hiipidis , fruaibns erefiis. yae^. f^ 
auftr. 3. /. 295". ^' '' * 

micran- 4. O. foliis ovato-lanceolatis fubtus pilcfis, paniculis rariori- 
thon. bus fubdichotomis. FaU. it. 2. p. 734. /. L. 

188» BORAGO. Cor. rotata : faiice radiis claufa, 

'Niices 4 claufae. 

officina- 1. B. foh'is omnibus alterois , calicibus patentibus. Kmrr 
lis. del. hort. i. r. B. i. 

verrucofa. 2. B. foliis verrucofis: verrucarum fetis rigidis pungcntibus. 
Forsk. fl, aeg. arab. ;?. 41. an vere diJimBa ? 

indica. 3. B, foliis ramificationum oppofitis amplexicaulibus pedunctt- 
lis unifloris. Pluckn. aLm. t. 76. f. 3. 

africana. 4, B. foliis oppofitis petiolatis ovatis, pedunculis muItiflonV 
Imard. aSi. Farif. 171«. /. u. ^„ cum praecedente ili- 
liiniii generiy ? 

zcylanica.5. B. foliis rameis alternis fcflilibus, pcdunculis unifloris in- 
auritis. Mant. p. 202. Burm. ind. t. 14. /. 2. 

orienta- 6, B. calicibus tubo corollac brevioribus , foliis cordatis. Sab^ 
lis. h. rom. 2, /. 22. * ' 

longifo- 7. B. foliis Uneari-lanceolatis feflllibus alternis, calicibus bali 
ha. hirfutifllmis. Poil. voy. en Barb. 2. p. ii^, 

189. ASPERUGO. a!/.fruausIamelIispIano.para!. 

lelis, (inuatis. 

procum- I. A. calicibus fruftus compreflis. Flor. dan. t. cc2» 
bens. 

acgyptia- 2. A. calicibus fruaus ventricofis. Manf. p. ^tid, 7ara h 
ca. Vind, 3. /. 21. *^ ^^^ -^ ^* 

^ 190^ 32a PENTANDRIA MONOGYNIA. Lycopfis. 

1904 LYCOPSIS. Caro/k tuboincnrvato: fauceclau- 

fafquamis. Nuces ^pQvfox^tZQ. 

vcficaria. I. L. foliis integetrimis, caule proftrato, calicibus fruftefcenti- 
Inis inflatis pendulis. Mor/f, hifi. 3. /.26, /' 1 1. una cunt 
piiUa tubo rato et fauce aperta a reiiquis fpeciebus di/iin^a, 

niilla. 2. L. foliis integerrimfs , caule erc£lo, calfcibus fructefccnti» 
bus inflatis pendulis^ J"'^^' fi- ttuflr, 2. t. 188- Gaertn, 
cie fr. ctfem. cent. 5. /, 67. f. 9. 

jsegyptia, 3. L. foliis inccgerrimis fcabris , caulibus adfccndentibus, cali* 
cibus fructefceiitibus inflatis pendulis. yttcq. mifc. aujir. 5. 

orienialis, 4. L. foliis integerrimis ovatis fcabris, calicibus ereftis, 

virginica. 5. L. foliis lineari-IaliCj:olatis confertiS tomentofis mollibiis, 
caule credo. 

arvenfis, 6, L. foliis lanceolatis hifpidis , calicibus florefcentibus ereilis. 
Blackw. berb. t> ^34. 

bullata. 7. L. foliis lanceolato-ovatis hifpidis bullatis, caule procum- 
bente. Cyrill.pl. var.fafc. i. t.Xi. f. 3, 

variegata. 8« L. foliis repandis dentatis callofis, caule decumbente, corol* 
lis cernuis. Morif. hi{i, pl. 3. t. 26. f. 10. 

191. ECHIUM, Cor. irregularis: faucentida. Nuces 

4 gigantoideae, fcabrae, im- 
perforatae. 

* cauU fruticefo. 

frutico- I. E. ramis foliisque pUofis. Plttckn, viant. t. 341./. 7. 
fum. 

candi- 2. E. hirfutum aibicans, foliis lanceolatis utrinque acuminatrs 
cans. venofis, panicula terminali, pcdicellis ipicatis. SuppL 

p. 131. .Jacq. pl. rar. ic i, ^. 92? 

gigante- 3, E. ramis canis glabris, foliis lineari-lanceolatis fcabriufcu- 
um. lis feflTiIibus, thyrfo terminali: fpicisfimpliciflTmis. Suppi. 

p. 131. 

ftri£lum, 4. E. foliis petiolatis eliipticis hifpidis fcabris, cuule reverfe 
hifpido, pedunculis axillaribus Ipicato • capitatis. SuppL 
p. 131. 

5.E. PENTANDRIA . MONOGYNIA. Echiura. 323 glaiico- 5. E. foliis fefflibus fparfis lanceolatis glaiicis glaberrimis fpi» 
phylliim» nulofe-ciliatis, cauleglabro, peduneulis lolitariis. Jacq. 

coU. 2. p. 325. p/. rar, ic. cent. 2. /. 'yi, 

** caule herbaceo. 

jpicatum. 6. E, caulibus adfcendentibus fimpiiciflimis, floribus Ipicatis, 
Siippl.p. 132. 

7. E. foliis linearibus albido - hirfutis apice patulis. Mant. 
p. 202. 

8. E. f-aule pilofo, foliis hifpidis, floribus capitato - corymb(r- 
llsaequalibus: itaminibuscorollalon^ioribus. iVf««f./).42. 

9. E. foliis radicalibus ovatis lineatis petiolatis. Mant.p. 202. 
Barr. rar.pl. ic. 14J,/! 1026. /3) Jacq. h. Vind, i. /.45. 

10. E. caule laevi, foliis lanceolatis nudis margine apiceque 
fcabris, eorollis aequalibus. ^)? Echium pyrenaicum. 
Maut.p. 334. 

italicura. 11. E. caule ere£Io pilofo, fpicis hirfutis: corollis uiba<;qua- 
libus , flaminibus longiflimis. /9) Echium altilFunum? 
Jacq.ft. aujir. ^. app. t. 66. argente- 
uin. 

capita- 
tum. 

plantagi 
neum. 

laenga- 
tum. rubruin. 
vulgare. violacc 
um. 12. E. eaule ex racemulis brevibus" longe fpicato," corollis fub- 
aequalibus, foliis hifpidis. J.icq. fl. auftr. 5. app. t. 3. 

13. E. caule tuberculato-hifpido, foliis caulinis lancealatis hi" 
fpidis, fioribus fpicatis lateralibus, TLor. dan. /. 44J. 

14. E. caule flaccido hifpido coroUis ftamina acquantibus ftria- 
tis pilofis: tubo calice breviorc, filamentis ftiloque gla- 
bris. Mant. p. 42» 

creticum. 15. E. caule procumbente hifpido , calicibus fruflefcentibus 
diftantibus, corollis, filamentis ftiloque pilofis. Kniph. 
bot. orig. cent, lo. ». 39. Gaertn. de fr. etfevi. cent, 5, 
/.67. /.7. 

orientale. 16. E. caule ramofo, foliis cauUnis ovatis, floribusYolitariis 
lateralibus. Toiirn. it. 2. p, 107. /. 107. 

17. E. ftaminibus corolla brevioribus. lufitani- 
cum. 

rufliicum. 18. E. caule erc^o piiofo pun£lato, foliis lanceolatis pilofis, 
fpica terminali : «orolla inaequali (iaminibus breviore: 
tubo calicem fuperante. S. G, Gmelin it. i. /?._ 119. X2 1245. 524 fENTANDRIA MONOGYNIA» Mcnerfchmidia, 

1245, MESSERSCHMIDIA. Coninfuiidibuliformis: 

fauce nuda. Bacca 
fuberofaj2partibilis:; . 
fingulis 2fpermis. 

fruticofa. I. M. canle fruticofo, foliis petiolatis, coroUis iiypocrateri- 
formibus, Stipp/. p» 132. ' 

Arguzia. 2. M. caule herbacco , foliis feffilibus , corollis infundibulifor- 
mibus, Mant. p. 42. 334. S"pp/. p. 132. Mi. Petrop, 
1763. /. II. 

192. TOURNEFORTIA. -Bacca pulpofa , 2-4py- 

rena: officulis 2fper- 
mis. Semina ere8:a. 

fcrrata. I. T.ToHis ovatis ferratis: petiolis fpinefcentibus , fpicis tcrmi- 

nalibus recurvis. P/um. ic. 228- /• l- 
birfutiflTi- 2. T. foliis ovatis petiolatis, caule hirfuto, fpicis ramoflflimis 
ma. terminalibus. Plutn. ic. 209. 

volubihs. 3. T. foHis ovatis acuminatis glabris: petidis rcflexis , caule 
volubili. Sloan. biji. )at?t. i. t. 143. /. 2. Gaerfn. de fr, 
etfem. cent. 5. /. 76- /. 2. Dnipa fitcculenta polypyrena. 

bicolor. 4* T. foliis ovatis acuminatis glabris , fuperne rugofiufculis, 
fpicis cymolis ercdis recurvis. Swarts nov. />/. gen. et 
fp' P' 40. 
arcentca. 5. T. foliis otatis obtufis tomentofo-fericeis, fpicis terminali- 
bus compofitis. Suppl. p. 133. Rfimpf atnl. 4. t. 55. 

eymofa. 6. T. foliis ovatis integerrimis nudis, fpicis cymofis. Sloan^ 
hiji.jam. 2. t. 2l2. /. 2. 

maculata. 10. T. foliis ovatis utrinque glabris, fpicis ramofiifimis peh- 
dulis. J^^^- Ji'^P' amer. 

foetidiffi- 7. T. foliis ovato - lanceolatis hirtis, pedunculis ramofis, fpicis 
ma. penduhs. Sloan. bi[}. jam. 2. t. 2\2. f. t. 

humilis. 8. T. foliis lanceolatis feifilibus , fpicis fimplicibus recurvis la* 
teralibus. Plum. ic. 227. /. 2. 

fuffrutico 9. T. foliis fublanccolatis incanis, caule fuffruticofo. Sloan, 
fa. hi/K jam. 2. f. 162. f. 4. 

cUbra, II. T. caulc ramofifliniO; baccis nivci% AuhltpLguj. 

193. PENTANDRIA MONOGYNIA. Nolani, 32^ 

193» NOLANA. Cor. campanulata. 5*///^/^ inter 

germina. Dmpae congrega- 
tae multiloculares. 

proftrata. I. Nolana. Ala»A/>. 334. Linn. dec. i. /. 2. ' 

194» DIAPENSIA. Cor, hypocraterifomiis. Cal 

5phyllus , imbricatus folio- 
lis 3. Stamina tubo corol- 
lae impofita. Capf, ^loai- 
laris. 

hpponica. i. D. florfbas pe^unciilatis. Flor. dan. t. 47. 

195» ARETIA. C&r. hypocrateriformis , 5fida : aibo 

ovato. Stigma depreflb-capi- 
tatum. Cap/ ilocularis, globo- 
fa, fubpentafperma. 

lielwtica. I. A. foKis imbricatis, floribus fubfcffilibus. Mant. p. 335. 
Halierjiirp. lyeiv. n. 6iy. t. II. 

alpina. 2. A. foliis linearibus patentibus, floribus pedunculatis. Maitt, 

P' 335' J^<:q-fi' ^"Jii"- 5- f- 18. 
yitaliana. 3. A. foliis liiiearibus recurvatfs, floribus fubfcflllibus. Syft. 

nat.^l. 3./?, 151. PrimuIaVitaliana. Fluckn.alm.t. lo^. 

f.6. 

196. ANDROSACE» Invohicrum mnhdXuht^. O?- 

rollac tubus ovatus : ore 
glandulofo. Capf ilocu- 
laris , globofa , apice 5- 
fariam dehifcens , poly- 
Iperma. 

maxima. 1. A. perianthiis fruflunm maximis. Jacq. fL aujfr.i^. '-S?^* 

clongaia. 2. A. foliis lanceolatis dentatis , umbella fruftifera clongata, 
ceroliis calicc angiilato brevioribus. Jaai. fl. atijir. 4. 

U 330. 

X 3 3. A. 326 PENTANDRIA MONOGYNIA. Androface. 

fcptcn- 3» A. foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis 
trionalis. corolla brcvioribus. Flor. dan. r. 7. Gaertn» de fy. et 

Jem. cent. 3. /. ^^O. /. 8» 

villora. 4. A. foliis pilofis, perianthiis hirfutis, "^acq^. fL aujir. 4, 
t. 332. 

Ja£Iea. 5. A. foliis lanceolatis glabris^, umbella involucris multoties 
longiore. Jfcq* //. aupf. 4. /. 333. 

carnea. 6, A. foliis fubularis glabris , umbeila involucra aequantc. 
Pluckn. alm. t: lOg. /. 5. 

filiformis.y. A. foliis ovatis dentatis petiolatis, umbellae radiis capilla- 
ribus, corollis caiicem campanulatum excedcntibus. Gmel. 

brfivifo- 8» A. fobis lanceolatis petiolatis hifpidis, peduncnlis involucro 
lia. quadruplo longioribus. FiU. pL De/ph. 2. p. 480. /. 15. 

©btufifo- 9. A. foliis glabris lanceolaris, calicibus angulatis pubefcenti- 
lia. bus coroila minoribus, involucri foliolis breviffimis. /41' 

lion.flor. pedem. i.p. 90. /. 46. /. i. 

odoratifU- 10. A. foliis triquetris ciliatis, perianthiis hirfutis. Schreb, 
ma.' dec. i. /. 4. 

pauciflo- II. A. foliis fetaceo • linearibus glabris, peduncuHs binis lon- 
ra. gitudine fcapi , fegmentis corollae cmarginatis. Vili, pl. 

Delph.2.p.ii,Tl' i> '5- 

197, PRIMULA. Involucnim umbellujae. Cor, tu- 

bus cylindricus : ore paculo. 
Crtpyi ilocularis, teres, denti- 
bus lodehifcens, polyfperma» 

ofHcina- I. Pr. foHis dentatis rugofis, fcapis multifloris, floribus omni- 
lis. bus nutantibus, corollarum limbo concavo. F/or. dan. 

t. 433'. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. /. 50. /. lo. 

clatior. 2. Pr. foliis dcntatis rugofis, fcapis mulf ifloris : floribus extc- 
rioribus nutantibus , corellarum limbo plano. F/or. dan, 
t. 434. 

acaulis. 3. Pr, foliis dentatis rugofis, pedunculis radicalibus unifloris. 
Flor. dan. t. 194. " . 

«alycan- 4. Pr. foiiis rugofis crenatis moliibus, calicibus hypocrateri- 
tha. formibus coloratis, Retu obf. bqt. 2. p. 10. 

5. Pr. • PENTANDRIA MONOGYNIA. Primula. 327 

rarinofa. 5. Pr. foliis crenatis glabris, flcaim'limbo plano. Flor. dan. 

t. 12 V 
Auricula. 6. Pr. foliis ferratis glabris, corollac tubo brcviori. Jacq. fl. 

aujlr. /.415. 
longiflo- 7. Pr. foliis ferratis glabris, umbella nutante, corollae tubo 

ra» longiffimo. Jacq. fl. aujir. npp. t. 46. \ 

villofa. 8. Pr. foliis ferrulatis planis hirfutis. Jacq. fl.aupr.app.t,^^. 

ft) pubefcens. Jacq. mifc. auf.r. i. /. 18./'. 2. 

gIutinof«.9. Pr. foliis ferrulatis lanceolatis glutinofis, involucro longitu- 
dine florum feflilium. Suppi. p. 133. Jacq. fl.aufir.app, 

t. 26. /S) Primula vifcola. VHh pL Delph. 2. p. 467? 
' ♦■ 

verticilla- 10. Pr. foliis ferratis lanceolato-ovatis petiolatis, fubtus fari- 
ta. nofis, floribus verticillatis. Forsk. fl. aeg, arab. p. 42. 

Palinuri. II. Pr. foliis fpatulaiis ferratis glabris, fcapo laterali, umbella 

nutantc involucii foliolis magnis. Petagn. inJL bot, 2. 

p. 332. Column. phytob. 18. '• ^7' 
fiivalis. 12. Pr. foliis oblongis dcntatis glaberrimis. PaO. it. 3. p* 723. 

t. G. f 2. 
Inrfuta. 13. Pr. foliis cuneato-oblongis fubdentatis, tubo cbrollae lon- 

giore. Vill. pl. Delph. 2. p. 4^9- 
iTiinima. 14. Pr. foliis dentatis cuneiformibus nitidis hirfutis , fcapis 

fubunifioris. Jacq. fl. aujir. t. 273. 
cortufoi- 15, Pr. foliis petiolatis cordatis fublobatis crenatis. Gmel. fl, 

des. Jihir. 4. /. 45. 

lutea. 16. Pr, foliis fpatulato-fubrotundis integerrimis, tubo corol- 

lae calice angulliore, ViU. pl. Delph. 2. p. 469. 
integrifo- 17, Pr. foliis integcrrimis glabris oblongis , calicibus tubulo- 

lia. ' fis obtufis. Jacq. fl. aujir. t. 327. 

carnioli- 18. Pr. foliis integerrimis ellipticis, umbclla ercfla, calicibu» 

ca. acutis breviflimis. Jacq. fl. aujir. 5. app. t. 4. 

vifcofa. 19. Pr. foliis integerrimis finuatis vifcofis odoratis linguiformi- 

bus, AUion. flor.pedem.t. 'i.f.l. ^ 4 193. 32iJ PENTRANDRIA MONOGYNIA. Cortufa. 

198» CORTUSA. Corolki infundibuliformis : 'tubo 

fenfim ampliato in limbuni 
5fidum aequalem : faucenu- 
da. CapJ. ilocularis, ova- 
lis ^valvis, polyfperma. 

Matthioli. I, C. calieibus corolla brcvioribiis. Gaeytn. de fr. et fem. 

cent. 3, t. 50. f 7. 

Gmelini. 2. C. calicibus coroUam cxcedentibus. Gmel. ft. fih. i^. t, /^i. 
f. I. Gaertn. de fr. ^tfem, cent. 3. /. 50./! 7. 

199» SOLDANELLA» Cor, campanulata , lacero- 

multifida. Capf. ilo- 
cularisj apice multi- 
dentata. 

alpina. 1, SoldanElia. Jacq.ft. atifir. t. 13. 

200* DODECATHEON. Cor. rotata , reflexa : fau- 

ce nuda. Stamina 
tubo infidentia. Capf, 
ilocularis, oblonga, 
apice ^fariam dehif^ 
cens, polyfperma. 

Jyleadia. I. Dodecatijeon. Trew Ehret, t, 12, Qaertn. de fr. et fem. 
cent. 3, t, 50. /. 9. 

rzoi^ CYCLAMEN. Cor, rotata, reflexo : tubo bre- 

viflimo ; fauce prominen- 
te. Receptaculum carno- 
fum baccas portans, the- 
cae inclufum. 

'europae» I. C. corolla retroflexa, foliis orbiculatis crenatis. Jacq.fi. 
um. aujir. 5. /, 401. 

cotun. 2. C. corolla retroflexa, foliis orbiculatis integerrimis. yiit. 
hnrt. Kew. i. f, 19 j. 

3. C. PENTANDRIA MONOG^T^IA. Menyanthes. -29 

perficum. 3. C. corolla retroflexa, foliis oblongo - pvatis crenati». Ait. 
hort. Kew. i. p, 196. 

lictlerae-' 4. C. corolla retroflcxa, foliis angulatis dcntieulatis. AitJmt^ 
folium. Ketv. i. p. 196. 

indicum. 5. C. corolla limbo nutante, 

202* MENYANTHES. Cor. hirfuta. JVermr.^ad 

bafingerminis. Stignia 
2lobum. Capf. ilocu- 
laris. 

nymphoi- 1. M. foliis cordatis integerrimis, corollae laciniis margine ala- 
<^<is. tis incifo-dentatis. Fl. dan» t. ^lf).. 

indica. 2. M. foliis cordatis fubcrenatis , petiolis fioriferis , corollis 
interne pilofis. Rumpf amh. 6. t. 72. 

ovata. 3. M. foliis ovatis petiolatis, caule paniculato. Stippl. p. 133, 

trifoliata. 4. M. foliis ternatis, corollae laciniis margine integris, fupcr- 
ne barbatis. Flor. dan. t. 541. 

DORAENA. Cor. ^fida. Stigma emarginatum. 

Qapf, ilocularis. 

japonica. i. Doraena. Thunb. fi. jap. p, 84. 

203^ HOTTONIAt Con hypocrateriformis. Stami- 

na tubo corollae impofita. 
Stigma poho^um, Capf 
ilocularis. 

paluftris. I. H. pedunculis verticillato - multifloris. F/or. dan.'t. 487. 
Ciirt. flor. Lond. t. 21. 

indica. 2. H ? pedunculis axillaribus unifloris. Btirm.fl. teyl. t. 55./. r. 

BACOPA. Cor. tubo brevi furfum ampliato. Stam. 
tubo corollae inferta. Stigma capi- 
tatum. Capf ilocularis» 

aquatica, Bacopa. Auhl. pl- guj, i,p, 128. /. 49. 

X 5 TOCO- 330 PSNTANDRIA MONOGYNIA. Tocoyena. 

TOCOYENA. Con hypocrateriformis : tubo lopgif- 

fimo. Anther, cufpidatae. Sti^- 
ma 2lobum. Bacca 2locularis, 
polyfperma. 

longiflora. I. Tocoyena» Aitbl. pl, gtij. J.p. 151. /. 50. 

204. HYDROPHYLLUM. Cor. campanulata : in- 

terne ftriis 5 mellifc- 
ris longitudinalibus. 
Sti^maiMum. Capf, 
globofa, 2valvis. 

virgini- l. H. foliis pinnatifidis, Sabb.h.rotn. 1. 1. l^. 
cum, 

canadenfe.2. H. foliis lobato • angiilatis. 

PHACELIA. Capf, ^locularis , 2valvis , ^fperma. 
Cor, fubcampanulata , bafi intus 
^fulcata. Stamina exferta. S//gm,2. 

lecunda. I. Phacelia. JuJJleu gen.plaut. p. I2f). 

244» ELLISIA» Cor. infundibuliformis , angufta. 

.Hacfaficca, ^locularis, 2val- 
vis. Sem, 2 punftata ; altero 
fupra alterum* 

Nyflelea. I. Ellisia. "Nov, aSt, IJpf. i. /. 5. f. 5. 

RAPANEA. Cor. 5-6fida: tubo breviflimo» Bacca 

fphaerica, ilocularis, ifperma. 

giijancnfis. I. Rapanea. Aubl.pl. gu). I. />, 121. /. 46. PORA. PENTANDRIA MONOGl^NIA. Poraqiiciba. '331 

PORAQUEIBA, Cor. ^partita : laciniis fubtus con. 

vexis fupra concavis ; membra- 
na media transverfa. Anther. 
4gonae, conjun8:ae. Sti^m,'^. 

gujanenfis. I. PoRAQUEiBA. Aubl.pl. giij, i,p, 12^, t. t\y, 

205, LYSIMACHIA. Qor, rotata. Capf, globofa, 

mucronata , ilocularis, 
5valvis, polyfperma. 

* Pedtmcttlii multifloris, 

vulgaris. i. L. paniculata: racemis terminalibus. Flor. datt. t. 689. 

ftritta.. 2, L. racemis terminalibus, foliis fefTiIibus corollaequefegmen- 
tis lanceolatis. Ait. hort. Kew. i. p. 199. 

dccur- 3. L. racemis fimplicibus terminalibus, coroliae fegmentis ob- 
rens. tufis, ftaminibus corollalongioribus. Forfi. fLauJir.p.iz. 

Ephemc-' 4. L. racemis fimplicibus terminalibus, corollae fegmentis ob- 
rum. . tufis, Ihminibus coroUa brev^ioribus. Murray comm. 

Goett. 1782. /. 2. 

atropur- 5. L. fpicis terminalibus, corollae fegmentis lanceolatis, fta- 
purea, minibus corolla longioribus. Mnrray comm, Goett, 

1782. t. I. 

thyrfiflo- 6. L. racemis lateralibus pedunculatis. Flor, dan. t, 517. 
ra, 

** pedttticulis tmifloris, 

quadrifo- 7. L. foliis quaternis petiolo ciliatis, pedunculfs quatcrnis uni- 
lia. floris, Plticktz. matit, /. 333. /, l. GaertH, de fr. etfem, 

ceijt. 3. /. 50, /. 4. 

pun£lata. 8» L. foliis fubquaternis fubfcflilibus, pedunculis verticillatis 
unifloris. Jacq. fl. aitjir. 4. t. 366. 

ciliata. 9. L. foliis quaternis binisque : petiolis canaliculatis ciliatis 
elongatis ; petalis integris. JValt, flor, carol. p, 92. 

lanceola- 10. L. foliis lanceolatis fubfeflilibus, petalis acuminatis. JValt, 
^ ta. flor. carol. p. ^Z. 

Linum II. L. calicibus coroUam fuperantibus, caule ercflo ramofifllr 
ftellatum. mo. Magtt. fl. monfp. t. 162. Gaerin.de fr, et/etn.ceiit, 

3./. 50./; 4, 

12. L. 332^ PENTANDRIA MONOGYNIA. Euparca. 

ncmo- 11'. L- foliis ovatis acutis, floribus folitariis, eaule procUm» 
xixm. beijte. F/or, dan. t. 174. 

Nummu- 13. L. foliis fubcordatis , floribus folitariis , caulc rcpcnte. 
laria. Flor. dan. t. 493. 

* japonica. 14. L. foliis fabcordatis, floribus axillaribus, pedunculis fo- 
lio brevioribus. ThunO.f/.jap. p. 83. 

EUPAREA» CaL ^phyllus. Petala 5-12 oblonga, 

angufta patula , calicc majora. 
J5acca fupera, ilocularis , exfucca, 
poiyfperma. 

amoena. I. Euparea. Gaertn, de fr, etfem. cettt, 3. /. 50. f. ^. 

^TAPURA. CaL 6partitus. Cor. alabiata. Filam. 
5longiffimum. Sti^ma ^lobum. 

gujanenfis. I. TAru«A. Auhl. p/. giij. i.p. 126. /.48. 

206* ANAGALLIS. Con rotata. Capf. circum- 

fcifTa , ilocularis , poly- 
fperma. 

arvenfis. I. A. foliis ovato - lanceolatis , caule procumbente, calicisfcg» 
mentis lanceolatis. F/or. dan. t. %%. Gaertn» de fr. 6t 
fem. cent» 3. t. 50. /"• 6. 

caerulea. 2. A. foliis ovato-Ianceolatis> caule procumbcnte , calicis feg- 
/ mentis fubulatis. Schreb. fpic. /?♦ lipf. p. 5. 

iMonelli. 3. A. foliis lanceolatis, caule ere£lo. 

pumila. 4. A. foliis fubrotundis acutis feffilibus, caule erc£lo» Swartt 
nov. p/. gen. etfp. p. 40. 

latifolia. 5". A. foliis eordatis amplexicaulibus , caulc comprcflb» Barr. 
p/. rar» ic. 584- 

linifolia. 6. A. foliis linearibus, caule ere£):o. 

tenella. 7. A. foliis ovatis acutiufculis, caule repentc. SyJi.nat.XlL 
3./?. i^j. Lyfimacliia tenella. Curt.flor. Lond. t. 187. 

verticilla- 8« A- foliis caulinis rerticillatis , caulc erc£lo> floribus axilla- 
ta, ribus. Jl/iQti, fl. pidem- (* 85. /. 4* 

207. PENTANDRIA MONOGYNIA. Theophrafta. 333 

a07t THEOPHK/\STA. Cor.campanulata: laciniis 

et diviftiris obcufis. 
CapJ. ilocularis , glo- 
bofa, maxima, po'. 
lyfperma. 

americaiia. I. Theojhrasta. Pliifft. ic. 126. 

ANASSER. Cor. urceolata 5 ^loba, intus villofa.^ 
Stigma 2dymum. Capf, oblonga, 
svalvis, 2locularis. 

Borboniae. I. Anasser. JuJJleu gen. plant. p. 150. 

1386» RETZLA. Cor. cylindrica, extus villcfa. Stig^ 

ma 2fidum. Capf ^locularis. 

fpicata. I. Retzia. Thunb, aci. Lund. i. t.l.f.2. 

209* SPIGELIA. Cor. infundibuliformis. Capf. di- 

dyma, 2locularis, polyfperma. 

Aiithel- I. Sp. caulc hcrbaceo, foliis {ummis (juaternis. Flenckpl.med, , 

mia. ic. t. 88« 

marilan- 2* Sp. caule tetragono , foliis omnibus oppofitis. Sy^ nat. XIF. 

dica. 3. p' 166. Lonicera marilandica. Ca/esb. Car. 2. t. 78. 

!2iO* OPHIORRiZA. Cor.infundibuliformis. Stigm.2. 

Capf 2loba. Semina mini- 
ma, angulata. 

Mungos. I. O. foliis lanceolato - ovatis. Flenck pl. med, ic, t. 9Q* 
Gaertn. de fr. etjem. cent. 4. /. 55. /. 10. 

Mitreola. 2. O. foliis ovatis. 

lanceolata.3. O. foliis lanceolatis. Forsk. fl. aeg. arab, p. ^Z. / 

fubiim- 4. O. caule fruticofo, foliis lanceolatis acutij, umbelHs axiUa^ 
bcllata. rtbus trifidi», FQrJi. fl, aujir. p, 12. Ii42i 334 PENTANDRIA MONOGYNIA. Ophioxylum. 

II42» OPHIOXYLUM, Cor. ^fida, infundibulifor- 
• ' mis. Cal. jfidus. 

Flores multi mere mafculi 
in eadem planta caL 2- 
phyllo. Neciar, cyliQ- 
dric. Stamin^ 2. : ' 

ferpenti- I. OPHioXYtVM. 'Rumpf amb, 7. /. 16, niim. I366* VIRECTA. Cal jphyllus : dentibus interie- 

d[\s, Cor. infundibuiifor- 
mis. Stigma 2partitum. 
Capf. ilocularis. 

biflora. I. Viregta. Suppl. p* I34. Aiibl. pl. guj, \.p. 147. /. 0, 

VOYRIA. Cor. hypocrateriformis ^fida : tubo longo 
bafi et apice ventricofo. CaL turbl- 
natus , 5dentatus. Stigma capit;i- 
tum, concavum. Capj. oblonga, 
ilocularis, svalvis, polyfperma. 

rofca. I. V. corollae laciniis acutis. Auhl. pl- guj. i. p. 209. /. 83.' 

caerulea. 2. V. corollae laciniis rotundatis. Aubl. pl, guj. i. p 211 
/.83- /-2. 

1248» LISIANTHUS. Cor. tubo ventricofo : laci- 

niis recurvatis. CaL ca- 
rinatus. Stigma 2lamel- 
latum. Capf. 2locuI^- , 
ris, 2valvis : valvarum 
marginibus intortis. 

longifoli- I. L. foliis lanceolatis caule fruticofo. Maftt. p. 43. Brown 
us. jam, t, 9. /. I. 

caerulcf. 2. L. foliis lanceolatis, caule herbaceo. Aubl, pl. ^uj. i. p. 
cens. 201. A b2. r {> j r 

3. L. . PENTANDRIA MONOGYNIA. Lifianthus. 335 

cordifo- 3. L. foliis cordatis. Mant. p. 43. 

iius. 
clelonc(i- 4. L. glabcr, foliis oppofitis fubcoQnatis oblongis , pJnicuIa 

des. terminali dichotoma racemofa. 5///)/)/,/?. 134, 

grandiflo- 5". L. foliis connatis ovato - oblongis acutis , caule infcrne te- 
"nis. tragono, fuperne tereti. AubL pl. guj. i.p. 20=^, t.^i. 

alatus. 6. L. folifs ovato-oblongis acutis fenilibus , caule tetragono 
angulis mcmbranaceis. 

purpuraf- 7. L. foliis ovatis acutis integerrimis. Auhl. pLgtij.- 1. p.201. 

cens. /. 79' 

frigidus, 8. L. foliis ovatis acuminatis coriaceis, panicula terminali tri» 
chotoma : coxollae laciniis lubrotundisi. Swarts nov. pl^ 
gen. etfp.\p. 40.. 

glaber. 9. L, glaber, foliis ovatis petiolatis, corymbis terminalibus. 
SnrpL. p. 1 34. 

umbella- 10. L. foliis elongatis obovatls, floribus tcrminalibus pedun- 
tus, ' culatis umberiatis, coroUae laciniis brevifllmis obtufis ere» 

ftis. Swarts nov, pl. gen. et fp. p. 40. 

«xfcrtus, II. L. foliis ovato-lanceoiatis, pedunculis trichotomis, geni- 
W" talibus longifliimis, Swatts itov. pl. gen, etfp. p. 40. 

lafifolius. 12. L. foliis lanceolato-ellipticis acuminatis , pedunculis tri- 
chotomis, corollae laciniis ereftis , gcnitalibus inclufis. 
Swarts nov. pl. gen. et fp. p. 40. 

glaucifo- 13. L. foliis glabris glaucis oblongis acutiufculis integerrimis, 
iius. pedunculis unifloris. Jacq^. colle^. I. p. 64. 

211^ RANDIA. Qal iphyllus, Cor. hypocrateri- 

formis. Antnim inierum , 2- 
loculare baccas includens. 

mitis. I. K. fubinermis. An cum acnleata ad Gardeniae genus refc 
renda ? 

acukata. 2. R. ramis bifpinofis, Brownjam. f, 8-/. l. Gaertn. de fr. 
etfsm^ cent. 2. t. 26. f. 6. FA- 336 PENTAiNDKIA MONOGYNIA. Fagraca. 

EAGRAEA» CaL campanulatus, Cor. infundibuli- 

formis. Stigma peltacum. Bacca 
^locularis, carnola. Sem. globofa. 

zcyhnki,!. Fagraea. Thunb, nov. aSi. Stockb. i^j^z.p. 132. t. 4. 

I367^ SHEFFIELDIA. Cor. campanulata. Kila^ 

rnenta lo : aittrna fte- 
rilia. Capf. ilocularis, 
' ' 5vaivis. 

rejj.ens. I. Sheffieudia. Svppl. p. 15^. Forjier cbar. gett. pL /. 9. 

212» AZALEA.. Cor. campanulata. ^tamina rece- 

ptaculo inferta. Capf. 2.5I0- 
cuJaris, polyfperma. 

pontica. i, A, foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, raccmis termi^ 
nalibus. Buxb. cent. y. /. 69. 

indica. 2. A. floribus fubfoJitariis : calicibus pilofis. Herm. parad. 
lugdb. t. 1 53. 

rofmari- 7. A. floribus folitariis, foliis lanceolatis quaternis. Burm* 
nifolia. ind. t. 3-/ 3. 

nudiflo- 3. A. foliis ovatis, corollis pilofis, ftamiaibus longiflTirais. 
ra. Trew. Ehret. 48. 

vifcofa. 4, A. foliis margine fcabris, corollis pilofo • glutinofis. C^- 
tetb. Car. i. /. 57. 

lapponica.y, A. foliis adfperfis punflis excavatis. ' 

procum- 6. A. ramis diffufo-procumbentibus. Flor. dan. t.^. Gaertn. 
bens. defy. et fem. cent. 4. t. 63./. i. 

1369» EPACRIS. QQr. infundibuliformis , villofa. 

Squamae ne£tariferae germini 
adnatae. Capfvet Bacca 510^-'^^ 
cularis, ^valvisi. 

Cap/uta. 

Jpngifo- I. E. arborea, foliis fubulatis vaginantibus , ramis cre£lis, flo- 

lia. ribus oppofitis» Suppt. p, 138. Forjh fhar, gen. t. 10. 

f- i-»n. 2. E. PENTANDRTA MONOGWrA, Weigela. . 337 

Tofmari- 2. E. fruticofa, foliis linearibus obtufis rigidls vaginantibos 
nifolia. iloribus lolitariis lateralibus. ForJL fl. aii(1r. p. i^. ' 

purnila. 3, E. herbacea foliis ovato oblongis imbricatis, floribus felTi- 

libus lublolitariisterminahbus. Supp/. p^ i"^^. Forji.char, 

gen. /, 10./. a-h. 

Bacca. 

junipcri- 4. E. arborea , foliis fpsrfis linearibiis cu/pu3atis ferrulatis, flo- 

na. ribus iefllhbus folitariis terminaiibus. ForlL char een 

t. lo.f.n. ^ '^ ' 

fafcicula- 5. E. arborea, foliis confertis lincaribus aauninatis, racemis 
ta, fpicatis iaterahbus cernuis. Sttpp/. p. i^S* Epa cr is juni- 

perina. 

WEIGELA. Cor. infundibuliformis. Stigma pelca- 

tum. S///2/i e bafi germinis. 

japonica. I. Wkigela. T/jitn&. nov, aB. Stockh. 1780./», 137. /. ^^ 

TECTONA. Cor. infundibuliformis. Stigma denta- 

tum. Drupa (iccz^ hirca intra ca- 
licem inflatum. Futamen ^locuh' 
re. &mma rolitaria. 

grandis. I. Tbctona. Suppl.p»it^i.Rheed.h,WAlab.^.f.2'^.Gacrtn, 
de fr. etfem. cent. 4. /. 57. /. 6. 

213* PLUMBAGO. Cor, infundibuliformis. Stami' 

num filamenta bafi dtlatata, 
fornicata. Stigma ^fidum^ 
Capf. fupera , ilocularis, i- 
fperma» 

curopaea. I. Pl. foHis amplexicaulibus lanceolatis fcabris. Flenck, pl, 
tned. ic> ic. t. 95. 

acylanica.2. PI. foliispetiolatisovatisglabris, caulibus filiformibus. Cm- 
mel. h. amjl. 2. t, g^. 

JTofea. 3. PI. foHis petiolatis ovatis glabris fubdeiiticulatis, caule ge- 
niculis gibbolis. Kiimpf amb. %, /. 168. Gamn, defr, 

ttfm^ cmy 3. t. 50, /. 1 1. 

^ 4. PJv ajS PENTANDRIA MONOGYNIA. Triguera. 

fcaodens. 4. PI. fol"' pctiolatis ovatis glabris , caule flexuofo fcandent^ 
Jucq^. Jiirp. amer. piH. t, 23. 

TRIGUERA. Cor. campanulata : limbo ventricofo. 
Filamenta breviffima (inguljs ne- 
Qiarii denticulis inferta. Bacca 
a-4locularis: Semina binz. 

baccata. X* Triguera. 

214» PHLOX. Cor. infundibiiliformis. Qz/. prifma- 

ticus. F//flmc?^ifa Jnaequalia. ^'//g- 
7na 3plex. Capf, ^locularis, Sem. 
folitaria. 

panicula- I. Phl. foliis lanceolatis margine fcabris planis, corymbis pa- 

tis. nicuiAtis. Ditl. h. Elth. 't. 166. /. 203. 

iindulata, 2. PhL foHis oblongo-lanceolatis fubundulatis marginefcabris,- 
caulc laevi, corymbispaniculatis. Ait.hort.Kew,i.p.20$» 

fuaveo- 3. Phl. foliis ovato-lanceolatis undique laevibus, caule glaber- 
Jeus. rinio; racemo paniculato. Ait. hort. Kew. i.p. 206. 

maculata. 4. Phl. foliis lanceolatis laevibus , racemo oppofite corymbofb. 
Mrt«r. />. 335. Jacq. h. Vindob, 2. t. I2y. Gaertn.de 
fr. etfem. cent. 4. /♦ 62. f. 9. 

pilofa. 5. Phl. foliis lanceolatis villofis, canle ere£to, corymbo termi- 
nali. Fluckn. alm. t. 98/- l- 

carolina. 6. Phl. foliis lanccolatis laevibus , caule fcabro , corymbis fub- 
faltigiatis. Mant. cent. t. lO. 

glaberri. 7. Phl. foliis lincari-lanceolatis glabris, cauIeere£lo, corym* 
ma. bo terminali.^ Dill. h. Elth. t. 166. f. 202, 

divarica- 8« Phl. foiiis lato-lanceolatis : fupcrioribusalternis, caulcbifido; 
ta, pedunculis geminis. MiU. ic. /. I. 

ovata. 9. Phl. foliis ovatis, floribus folitariis. Vlnckn, mant. /. 348- 

/. 4. 
fubulata. 10. Phl. foliis fubulatis hirfutis, floribus oppofitis. Vluckn. 

alw. t. 89. /. 2. 
fibirica» 11. Phl. foliis linearibus villofis, pedunculis ternis. Gmel.fi. 

fib. 4. t. 46. /, 2. 

12. Phl. PENTANDRIA MONOGYNIA. Porana^, i ^39 

fetacca. 12. Phl. foliis fetaceis glabris, floribus folitariis. fltickft. alm» 

1339, PORANA. Cm. campanulara: Gz/.^fidiis, irt 

frii£tu major. Stiim lemjbifi- 
dns, lono;ior, perfifl-ens. Sti^- 
mata glpbofa. Pericarp. 2^ 
valve. 

volubilis. 1. PoRANA. Mant. p, 560. Burm.ind.t.i.T.f."x, 

ENDRACHIUM. Cor. urceolata: limbo fubintegro 

5plicato. Cal. coriaceus. Sta- 
?nina exferta. Capfh^CQZQ- 
formis ovata , bafi umbilica- 
ta, alocularis : loculis sfpermis. 

maflagaf- I. Endrachium. Jufjleu^ gen. plant, \.p. l'^'^- an ftrfanJm- 
carieafe. jtis generis. JVanzey Bruce trav. in Eg, Ar^Ab.andNuh^ 

5. afp. p. 54. /V. 

21 5> CONVOLVULUS. Cor.campanulataplicara. 

Nc&arium Corona 
germenbafiambieiiS. 
Stigmata 2. Capf. 2- 
^locularis : loculs 2* 
Q)*;;rmis. 

* caute voluhili, 

Herman- I. C. foliis fubhaftatis polterius obtufis corollisapicepilofis, pe- 
niac. dunculis bilioris. Herit.Jiirp. nov. 4. p. 67. /. 33. 

arvenfis. 2. C. foliis fagittatis utrinque acutis , peduncuHs fubuniflorist 
Flor. dan. t, 459. 

fepium. 3. C. foliis (agittatis pofterius truncatis, pedunculis tetrarjonis. 
unifloris. Curt^ flor. Lond. t. 32. Capfula llgcularii. 

Jatiauca. 7S. C. foliis iagittatis poileriustruncatisaltefnispetiolatis. Fif 
ind, ic» 

y z 4. c. 34(7 PENtANDRIA MONOGYNIA. Convolvulus. 

Scammo- 4. C. 'foliis fagittatis pofterius truncatis, pedunculis teretibuii 
nea. fubtrifloris. Regn. bot. t. 44. 

tugurio- 5. C. fdiis cordato-fagittatis acu^is, caule angulofo , ptdun- 
rum. cuHs tetragonis unifloris. Forjter fl, mijir, p. 14. n. 74. 

caeleliis. 6. C. foli/s cordatis acuminatiffimis pubefcentibus, pedunciilis 
' elongatis umbellato-trifidis. Forji. fi. aujir. p. \j\.n,'j'2, 

iibiricus. 7. C. foliis cordatts acuminatis laevibus, pedunculis unifloris, 
Mant. p, 203. Fall, it, 3. p. 723. /. K. 

farinofus. 8» C» foliis cordatis acuminatis repandis , pedunculis trifloris, 
caule farinofo. Mant. p. 203. Jacq. h. Viiid. i. /. ^y. 

pandura- 9. C. foliis cordatis integris panduriformibus, calicibus laevi- 
tus. bus. Dili. h. Elth. t. 85. /. 99. 

Cirolinus« 10. C. foliis cordatis integris trilobisque villofis , calicibus lac- 
vibus, capfulis hirfutis, pedunculis fubbifloris, Dill. h. 
Eltb. t.^:^. f, i)^. 

hcdera- 'II. C. foliis cordatis integris trilobisque, corollis indivifis, fra- 
ceus, ftibus ere£lis. Knorr del, hort. 1. 1. W. 5. 

Kil. 12. C. foliis cordatis trilobis, corollis fcmiquinquefidis, ^e- 

dunculis petiolo brcvioribus. Dili. h. Elth. t. ^o.f. 91. 92f. 

purpurc- 13. C. foliis cordatis indivifis, fruftibuscernuis, pedicellisin- 
us. craflatis. Knorr del. hort. i. /. W. 2. et W. 4. 

angularis. 14. C. foliis cordatis quinquangularibus integerrimis villofis, 

pedunculis multifloris. MaJit. p. 203. Burm. ind. t. 19. 

/• 2. 
obfcurus. 15. C. foliis cordatis indivifis, caulc fubpubefcentc , peduncu- 

lis incraffatis unifloris, calicibus glabris. DiU.h.Elth. 

^. 83./9J- 
biflotus. 16. C. foliis cordatis pubefcentibus , pedunculis geminis, co- 

rollis lobis trifidis. 

gemellus. 79. C. foliis cordatis indivifis glabris , pedunculis bifloris. 
Burm. ind. t.2l.f,i. 

nervofus. 80. C. foliis cordatis indivifis nervofis fubtus tomentofis , pc- 
dunculis umbellatis multifloris. Biirm. ind, t. 20, / i. 

verticilla- 17. C. foliis cordatis oblongis nudis, pedunculis umbcllatis 
tus, bifidis multifloris, Flum, ic. 94. /. 2. 

umbella- 18. C. foliis cordatis, pcdunculis umbellatis, Flmhtt.jilm. t. 
twsv 167. /. I. 

19« C, PENTANDRIA MONOGYNIA. Convolviiluf. 34t inalabati- 

cus. 

canarien- 
fis. 

snurica- 
tus. 

anceps, 

Turpe- 
thum 

grandiflo- 
rus. 19. C. fdliis cordatis glabris, caule perenni viUofo. Rl.^ecde 
b. malab. ii. /. 51. 

20. C. foliis cordatis pubefcentibus, caule percnni villofo, pe- 
dunculis multifloris. Conwiel. h. amJL 2. t. 5I. 

21. C. foliis cordatis, pedunculis incraffatis calicibusque laevi- 
bus , caule muricato. Mant. p, 44. 

22. C. foliis cordatis, caule utrinque carinato, Mant. p. 41. 

23. C. foliis cordatis angulatis , caulc membranaceo quadran- 
gulari, pedunculis multifloris. B/ackiv. herbt t, "^^Jr 

24. C. foliis cordatis ovatis obtufiufculis integerrimis , pedun- 
culis fubbifloris, calicibus coriaceis , caule petiolisquc pu- 
befcentibus. Suppl. p. 136. Jacq. h, Vind. 3. /. 69. 

maximus. 2^. C. foliis cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaberri- 
mis, caule petiolisque glaberrirais, Suppl. p, l^yj. Rbeed, 
h, tnalab. Ii. /. 53. 

fteciofus. 26. C. foliis cordatis ovatis acutis fupra hirtis fubtus argenteo 
fericeis , petiolis teretibus. Siippl. p. 1 37. 

althaeoi- 27. C. foliis cordatis finuatis fericeis : lobis repandis, pedun- 
des. culis bifloris. Bayr. rar. pl. ic. t. ^12. 

trincrvi- 28. C. foliis cordatis oblongis glabris trinerviis , caule tercte, 
us. pedunculis unifloris. Tbunb./i. jap. p. ^$, 

crenatus. 29. C. foliis oblongo - cordatis obtufis, caule cahcibusque hlfpi- 
dis, corollis 'crenatis. Jacq. cell. \. p:,^']'^, pl. rar. ie. 
cent. 2. fajc, I. t. l, 

Batatus. 30. C. foliis cordatis haftatis quinqucnerviis > caule tuberifero 
hifpida. Catesb. Car. I. t, 60. 

haftatus. 31. C. foliis haftatis bafi infra unidentatis, pcdurtculis ^«ni- 
nis bifidis. Forsk.^. aeg. arab. p. 20^. 

iaponi- 32, C. fohis haftatis Janceolatis : lateralibus unidentatis , pe* 

cus. dunculis unifloris. Thunb,fi.jap,p.^^. 

minimus. %1. C. foliis lanceolatis villofis. Aubl. pl. guj. 
havenen- 82« C. foliis oblongis nitidis , pedunculis unifloris. Jacq.fiirp. 

fis. Mner. ed. 2, t. 264. f. 97. 

uniflorus. 83. C. foliis lineari-lanceolatis, pedunculis unifloris : bra£Ieis 

binis ovatis. Burtn. ind. t. 21. f. 2. 
Medium. 33. C. foliis Jinearibus haftato-acuminatis: auriculis dentatis, 
peduncuhs unifloris., calicibus fagittatis. Rheede h, tnal. 

Y 3 34- C. 34* PENTANDRIA MONOGYNIA. ConvoJmliiS. 

marfini 34. C. foliis ellipticis, caule reperite fubvolubili. Jacq^^irp. 
cenfis. amer. pi&. t. 24. 

giijancn- 35. C. foliis ovatis tomentofis integerrimis , floribus capitatig 
fis. axillaribus pedunculatis, caulibus tomentofis. Aubl.pl. 

guj. i.p 116. t. 52. 

fericeUS. 36. C. foliis lanceolato-ellipticis fubtus tomcntofo - fericeis, 
pedunciilis fubumbellatis, calicibus pilolis. Mam:p.j^i, 
Bnrm. ind. /. 17. /". i, , 

peltatus. 37. C. foliis p«ltatis, pedunculis multifloris. Rumpf. amb. c. 

Jalapa. jg. C foliis difformibus, cordatis angulatis oblongis lanceo- 
latisque, pedunculis unifloris. Mnn. p. ^^, 

toment^o- 39. C. foliis trilobis tomentofis, caule lanuginofo. Sloan.hifl. 
.. fus. j«w. I. /. 98./. 2. 

glaber. 40. C. foliis digitatis quinis lanceolatis glabris integcrrimis» 
Aubl, pl. guj. i.p. 138. t. 53. 

qmnque- 41. C. foliis digitatis glabris dentatis, pedunculis laevibus. 
folius. P/uckn. alm. t. it^. f. 6. 

^nacroThi-42. C. foliis digitatis feptenis integerrimis, cauleglabro, pe-*" 
.zos. dunculis trifloris. Pliim. k. 90. /. i. 

copticus. 43. C. foliis pedatis ferratis , pedunculis enfiformibus bifloris, 
calicibus nim-icatis. Maut. p. 559. Baub. prodr. th. hot^ 
p. 134. «V. 

inacrocar-44. C. foliis palmato pedatis quinqucpartitis, pedunculis uni- 
pus. floris. P/um. ic. 91./. I. 

ipucrona- 45. C. foliis palmato-pedatis: lobis ciliatis apice mucronatis, 
■' <tj^ pcdunculis unifloris. Forjier.fi. aujir, p. 14. «. 79. 

panicula- 46. C, foliis palmatis: lobis feptem ovatis integerrimis , pe- 

tus. f^VincwWs ^TiinxcViX^txs, Rheed. h.malab^ II. t.^(), jB)Hheede 

h. malah. 8- /. 20. 

tlifle£lus. 47. C. foliis palmatis feptempartitis dentato • finuatis glabris, 
caule pilolo , pcdunculis unifloris. Jacq. h. Vind. 2. /. 159. 

vitifolius. 48. C. foliis palmatis quinquelobis glabris dentatis , caule pi- 
lofo , pedunculis multifloris. Mant. p. 203. Burm, ind, 
/. 18./. I. 

Gairicus. 49. C. foliis pinnato-palmatis ferratis, pedunculis filiformi- 
feus paniculatis, calicibus laevibus. 

** sault P£NTANDRIA MONOGYNIA. Convolvulus. 343 

•• * * cattle tfbn volubili. 
I— fritticofo, 
fpinofus. 50. C. cauleereao, foliis lanceolatis fericeis, ramulis florifc- 

ris fpinofis. Suppl. p. 137- ^^'^- ^^' ^- '• ^- 
oenothe- 51. C. caulecreao, foliis lincaribus canefcentibus , peduncu- 
roides^. lis axillaribus ereais folitariis braaeatis, calicibuslanceo- 

latis glabris. Sttppl. p* 137. 
ftoparius.52. C. caule ereao glabro, ramis virgatis , foHis feffilibus Ij. 
nearibus, racemo terminali, pedunculis iubtnnons. SuppL 

P- 13?- 
floridus. 53. C. caule proftrato cano, foliis lineari-lanceolatis glabris, 
thyrfo terminali pyramidali compoiito. Suppl. p. 116. 

Doryo- 54. C. caule fruticulofo pi^nicuhto , foliis fublinearibus fwiceis, 
nium. cali^ibus nudiufculis obtufis. 

I—»— cinile herbaceo. 
Soldanel. 55. C. foliis reniformibus, pedunculis unifloris. Kegn. bot. 

la. t. 402. 

peiiicus. 56. C. foliisovalibustomentofis, pedunculisunifloris. S. G. 

Gmel. it. ^. t, ^- 
ficulus 57. C. foliis cordato - ovatis , pedunculis unifloris : braaeis lan- 

ceolatis, floribus feflilibus. Morif. hiji. pl. 2. /. 7. /. f. 
corymbo-58HC. foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule repente. 

lus. , Plttm.ic. 89/. 2. 

fpitha- 59. C. foliis oordatis pubefcentibus , caule reao, pedunculis 
maeus» wnifloris. 

edulis. 60. C. foliis cordatisintcgristrilobisque glabris, caule repen- 

te angulato. Tbunb.fi. jap. p. 84- 
hirtus. 61. C. fohis cordatis fubhaftatisque villofis , caule petiolisque 

pilofis, pedunculis multifioris. 
dianthus. 62. C. foliis pofterius truncato-rotundatis, pedunculis fubbij 

floris. Forsk.fi. aeg. arab. p. 203. an di(itntia Jpeciesf 
formofus.75. C. foliis fagittatis, caule proftrato floribus involucro de- 

ftitutis. Walt.fior.caroLp.<i-i,.andijiintlafpeciesJ 

repens, 63. C. foliis fagittatis pofterius obtufis, caule repente, pedun- 
culis unifioris. V.heede h.malab. \1. t. '^2.. 

reptans. 64. C. foliis haftato-lanceolatis: auriculisrotundatis, caulcre- 
pente, pedunculis unfftoris. Kiimpf amb, 5. t. I55-A '• 
^ '*^ Y 4 65. C, 344 PENTANDRIA MONOGYNlA. ConrblvTiIus. 

P^cptata,. 6S- C. foliis lanceolatis obtufis nudis lincatis, ramis declina- 
'iOitles, - tis, floribus iolitariis femiquinqucBdis. 

lineatUS. 66. C./oliis lanceolatis fericeis lineatis petiolatis, pedunculis 
bifions, calicibus lericeis fubfoliaceis. Barr.rar.pL ic. 

Cncerum.67. C. foliis ianceolatis tomcntofis floribus umbellatis calici- 
bus hirfutis , caule creao. Barr. pl, rar ic. u 460. 

toolor. 6% C. foliis lanceolato-ovatisglabris, caule declinato. flori- 
bus lohtariis. Morr/. hiji. pL 2. t. 4. /. 4, 

.Ontabri.69. C. foliis lineari.Ianceolatis, caule ramofo ereaiufcnlo, 
ca. peduncuhs iubbifloris, cahcibus pilofis. Jacq.ft.aupr, 

:proftratQS.70. C. caulc proftrato, foliis fefl5Iibus lineari - cuneatis pilofis, 
peduncuhs axillaribus unifloris bibraacatis. Forsk / 
aeg. arab. p. 203, ' ' * 

caprae. ^'* ^! 52^. ^'^°^"' Pe^°nculis unifloris. Hcrtn, parad. lugdb. 

jirafihen- 72. C fohis emarginatis bafi biglandulofis, pedunculis triflo- 
^'*' r'S. rlum, atner, t, 104. 

^1u.miftra. 76. C. caule terctiproftratopilofo, foliisoblongo-ovatisutrin. 
que emarg.nat.s, pedunculis axillaribus trifidis, ftilo bi- 
hdo. Walt. fior. carol. p. 94. 

)aquaticus.77. C. caule proftrato tereti, foliis oblongis pubefcentibus al- 

S^";' '.« P ," '' ^^'"aribus unifloris, ft,io bipartito. 

yValt.por. caroL p. 94. ' 

fubloba- 73. C. fohis fuperioribus apice dentato - repandis , caule pro- 
tus. cumbentc, flonbus capitatis. SuppL p. i^';, 

4ittoralis. 74. C. foliis oblongis lobato-palmatis, pedqnculis unifloris: 
caule repente. P/um. ic. 90. /. 2. 

MURUCOA. Con infundibuliformis. Stigma 2lamel- 

latum. Capy: 2 - 3locularis : loculis 
iipermis» 

violacea. i. Mvrucoa. Aubl. pl. guj, i.p. 141. t. 54. 2l6^ PENTANORIA MONOGYNIA. Ipomoca. 345 

!2l6t IPOMOEA. Cor. infundibuliformis. Stigmacz- 

pitato - globofum. Capfula 
^locularis. 

* foliis Jimplicibu!. 
j floribus difiinBis, 

Quamo- l. I. foHis pinnadfidis hnearibus, floribus fubfoHtariis. MiH, 
clit. ic. /. 214. 

rubra. 2. I. foliis pinnatifidis linearibus, fioribus racemofis pcndulis, 
Syfi. nat, XII. 3.^. 159. Polemonium rubrum. Dili. h, 
Elth. t. 2i^l. f. ^12. anCantuaefpecies? 

iimbclla- 3. I. foliis digitatis feptenis, pedunculis umbellatis brevifnmis» 
ta. Flum. ic. 92. /. 2. 

carolina. 4. I. foliis digitatis: foliolis petiolatis, pedunculis unifloris. 
Catesb. car. 2. /. 19. 

tuberofa. 5. I. foliis palmatis : lobis feptenis lanceolatis acutis integern'- 
mis, pedunculis trifloris. Sloan. hiji.jam. i. t. 96./. 2. 

digitata. 6. I. foliis palmatis: lobis feptenis lanceolatis obtufis, pedun- 
culis trifloris. P/um. ic: ^2. f. l. 

palmata. 7. I. foliis palmatis : lobis quinis lanceolatis ; extimis bifidis^ 
pedunculis dichotomis. Forsk. fi. aeg. arab. p. 43, 

fcabra. 8- I. foliis quinquelobis calicibusque fcabris , floribus axillari- 
bus folitariis, caule volubili. Forsk.fl. aeg. arab. p. 44. 

triloba. 9. I. foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. Sloan. hijl.. 
jam. I. /. 97. f I. 

hederifo- 10. I. foliis trilobis eordatis, pedunculis multifloris racemo- 
lia. Hs. Vlum.fpec. t. 93./. 2. 

biloba» II. I. foliis fubrotundo-bilobis integris, pcdunculis fubuniflo» 
ris , caule volubili, Forsk. ft. aeg. arab. p. 44. 

ftolonife- 34. I. caulibus ftoloniformibus, foliis inferioribus bilobis : fu- 

ra. perioribus haftatis. CyriU. pl. rar. Neap. fa/c. 1. 1. 5. 

aquatica. 12. I. foliis cordatis acuminatis bafi fubdentatis, pedunculis 

bifloris , caule rcpentc. Forsk. fl. aeg. arab. p. 44. 
triflora. 13. I. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis axillaribus 

folitariis trifloris. Forsk.fl. aeg. arab.p. 44, 
leucantha, 14. I. foliis cordatis a-cuminatis integerrimis , pcdunculis axil- 

larjbus folitariis unifloris, ^«c^. coU. 2* p. 2^0. pl. rar. 

(fntt 2, fiifc. l,f,2» 

Y5 15. I. 346 PENTANDRIA MONOGYNIA. Ipomoca. 

eoccineus.15. I. foliis cordatis aciiminatis bafi angulatis, pcdunculismul- 
tifloris. Plnm, amer. t. 103. 

Jacupofa. 16. I. foliis cordatis acuiuinatis fcrobiculatis bafi angulatis, pe- 
dunculis liibunifloris florc brevioribus. DiU. h. Elth. t. 
^7. f. 102. 

folanifo* 17. I. foliis cordatis acutis integcrrimis, floribus folitariis» 
lia. F/«w". ir. 94. /. I. 

Uonanox. 18. I. foliis cordatis acutis integcrrimis , caule aculeato , flori- 
bus ternis, corollis indivifis. Sloan. hiji.jam. i, /. 96./. I. 

campanu- 19. I. foliis cordatis, pedunculis multifloris, periantliio extc- 
lata. riori orbiculari, corollis campanulatis lobatis. Rheed. 

h. fmlab, 11. t. S&'' 
violacea. 20. L foliis cordatis integerrimis, floribus confcrtis, corollis 
indivifis. Sloane hijljam. i. /. 98- /• i. 

carnea. 2I. I. foliis cordatis glabris, pedunculis multifloris, coroUi» 
marginatis. Jacq. Jiirp. amey. pi^. t. 2^. .> 

repanda. 22. I. foliis cordatis oblongis repandis, pedunculis ramofis cy- 
mofis. Jacq. Jiirp. amer. piB. t. 27. 

filiformis. 23. I. foliis cordatis obtufis cum acumine integerrimis, peduncu- 
lis racemofis filiformibus. Jacq.Jiirp. atmr. piB. t. 26. 

liedera- 24. I. foliis cordatis longe petiolatis utrinque pilofis femitrilo- 
cea. his , lobo medio ovato acuto , pedunculis axillaribus uni- 

fioris folitariis. Jacq. CoUeB. l.p. 12^. 

luteola, 25. .1. foliis cordatis petiolatis glabris, pedunculis axillaribus 
fubqiiadrifloris. Jacq. coU. 2. p. 266. 

glaucifo- 26. I. foliis fagittatis pofterius truncatis, pedunculis bifloris. 

lia. DiU.h.Elth. t.^J.f. loi. 

Jiaftata. 27. I. foliis fagittato-haftatis, pedunculis bifloris. Mant.p. 

204. Biirm. ind. t. 18./ 2. 
panicula- 34. I. foliis ovatis acuminatis , pedunculis paniculatis. Burm. 

ta. ind. t. 2\. f. 3. 

verticilla- 28. I- villofa, floribus ternis axilkribus, capfula quadrilocula- 

ta. ri. Forsk. fi. aeg. arab. p. 44. An hu)us generis ? 

anguftifo-29. I.cauleereftiufculo, foliislinearibusfubintegcrrimis. Jacq. 

\\z. cotl. 2. p. ^67. pl. rar. ic. cent. 2. /. 52. 

yy fioribus aggregatis. 
bepatici- 30. I. foliis trilobis. Burm. ind. t. 20. / 2. 
folia, /3) Ipoinoea Euftachiana. Jacq. obj. bot. 2. /. 36. 

31. M^ PENTANDRIA MONOGYNIA. Cantua. 347 

tamnifo- 31. I. foliis cordatis acuminatis pilofis. DiU. h, Elth. t. ^ig. 
iia. /• 4M- 

Pcs tigri- 32. I. foliis palmatis. Dili. h. Elth. t. Jlg. f. 411. 
dis^ 

** foliis quinatis, ^ 

penta- 33. I. foliis quinatis lanceolatis, «pedunculis fubquadrifloris. 
phylla. J'^^^' pi- ^^*'' ^^- <^^"f- 2. /. 29. SyJ}.pl. XII. 3. p. 157. 

Convolvulus pentaphyllos. 

CANTUA. Cor. 5loba, infundibuliformis. Cal.zXf 

ceolatus. Filam, aequalia. Capf. 
3locularis. Semina apice alata. ^ 

pcruviana.l. Caktua. ynjjieu gen. plant.p, 136. 

HOITZIA. Cor. sloba, infundibuliformis. Cfl/.tubu- 
lofus, braQ:eis conniventibus obfef^ 
fiis. Filam. aequalia, Germen^^gO' 
num. «^Y/g-ma 3plex. 

niexicana. I. HoiTziA. Juljieu gen. plant. p. 116, 

21 7* POLEMONIUM. Cor. spartita rotata. Fila- 

menta bafi dilatata, 
membranacea. Stig- 
ma 3plex. Capf. 3I0CU- 
laris 5 ivalvis fupera. 
Sem. angulata. 

caerulc- I. P. foliis pinnatis, floribus ereflis, calicibus tubo corollae 
um. longioribus. Flor. dan. t. 2%%. Gaertn. de fr. etfem. 

cent. 4. /. 62. /. 10. 

reptans. 2. P. foliis pinnatis feptenis , floribus tcrminalibus nutantibus. 

diibium. 3. P. foliis inferioribus haftatis, fuperioribus lanccolatis. 

roelloi- 4. F. caule filiformi ere£Io , foliis lanceclatis ciliatis, panicula 
des. paucifiora pedunculata nuda. Suppl. p. 139. 

campanu- J. P, ere£lum glabrum , foliis lineari - lanceolatis integris ere- 
loides. flis, floribus terminalibus foiitariis. Suppl.p.i^^. 

218* 348 PENTANDRIA MONOGYNIA. Campanula. 

2I8» CAMPANULA. Cor. campanulata. Filamen- 

ta ba(i dilatata fornica- 
ta. »Sif/gwa 3 plex. Cbp/T 
jnfera, porislateralibus 
dehifcens, ^locularis. 

* capfula pyramidali. 

♦- foliis laevioribui titplunmum angujiioribus. 

jgenifia. I. C. caulibus unifloris, foliis ovatis glabris integemmis fub- 
ciliatis. AUion. pedem, /. 5. /. i. 

Vcfula, 8l. C. caul« uniflor^ fubnudo, foliis ovalibus dentaris caJici- 
busque glabris, AUion, fior. pedem. t. '^; f, l. 

Bellardi. 82. C. caulc nudo unifloro , foliis petiolatis elliptico - lancebla» 
tis dentatis. Allion. fior. pedem. t. 85. /'. 5. 

juniflora, 2» C. caul^ unifloro , calice corollam aequantc, Flor.lapp.t, 
9. f. 5. 6. 

pulla. 3. C. cauiiculis unifloris, foliis caulinis ovatis crenatis, calici* 
bus cernuis. Jacq.fl. aujir. 3. /. 285« 

rotundi- 4. C. foliii radicalibus rcniformibus, caulinis linearibus inte- 
folia. gerrimis. Ciirt.flor. Lond. t. 226. 

pufilla. 5. C. foliis omnibus ferratis : radicalibus cordato - ovatis firmis 
nitidis; caulinis linearibus alternis remotis. Scbeuchz.it. 
4. p. 45-4. /. 4. 

cefpitofa. 6. C. caule angulato , foliis imis ovatis ferratis glabris, gcrmi- 
nibus decagonis. Flor. dan. t. 189. 

'Cooconi. 7. C. radice crafla multicauli , f«Jiis radicalibus ferratis acutis^ 
caulinis linearibus. Gmel.fl./ibir. 3. t. 33. 

Scfceuch- 8« C. foliis lanceolato-linearibus fubfalcatis, flore penduloi 
zeri. Villars pL delph. 2. t. 10. . 

patula, 9. C. foliis ftri£lis: radicalibus lanccofeto-ovalibus, panicula 
patula. Flor. dan. t. 373. 

Rapuncu- 10. C. foliis undulatijs : radicalibus lanceolato-ovalibus, pani- 
lus. cula coaiclata. Fl. dan. t, 855- Gaertn. de fr. et fem. 

cent. 2./. II. f 2. 

perficifb- II» C. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-lineari- 
lia. bus fubferratis feffilibus rcmotis. BuUiard. herb* Franc. 

f. 3<57. 

12. C. PENTANDRIA MONOGI^NIA. Caropanula. 349 

pyraini- 12. C. foHis hevibus ferratis cordatis : caulinis lanceohtis, 
(Jali*. caulibus junceis fimplicibus, umbeliis feffilibus laterali- 

bus. Kniph. bot. orig. cent. 6. tu 20. 

america- 13. C. foliis cordatis lanceolatisque : petiolis ciliatis , floribus 
na. fecundis, coroUis quinquepartitis, planis. Ma;;^/>. 337» 

Dodart. mem. t, Hi. 

lilifolia. 14. C. foliis lanceolatis: cauHnis afcute ferratis, floribus Bam- 
culatis nutantibus. Gmel.fi. Jib, 3. t. 26. 

rhomboi- 15. C. foliis rhomboidibus ferratis, ipica fecunda, calicibuS 
dea. dentatis. Bocc. mu/, t. 6i, 

unidenta- l6, C. crefta glabra, foliis lanceolatis acutis utrinque uniden- 
ta. tatis, panicula divaricata foliofa. Suppl. p. i^^. 

capilla- 17. C. herbacea erecta, foliis filiformibus glabris, panicula 
cea. terminali : fioribus alternis. Supp/. p, i^^^. 

linearis, I^. C. herbacea erefta, foliis linearibus integris glabris, fio- 
ribus cemuis, capiulis hifpidis. Supvl. p. 140. 

Jobelioi- 19. C. glaberrima ramofiffima , foliis lanceclatis ferratis feffili- 
des. bus, paniculis terminahbus fecundis, corclla infundibu^ 

liformi. Suppl. p. 140. 

carpatica. 20. C. foliis glabris cordatisferratispetiolatis, pedunculis clon- 
gatjs, calice reflexo glutinofb, corolla patula. Suppl. p, 
140. Jaeq. h. Vind. I. /. 57. 

grandiflo- 21. C. foliis ternis oblongis ferratis , caule unifloro, flore pa- 
ra. tulo, Suppl. p. 140. Jacq, h. Vind. 3. /. 2. 

aurea. 22. C. capfulis quinquelocularibus, ftigmatibus quinquefidis, 
caule paniculato , foliis dupiicato - lerratis. Supp/. p. i^i». 

tenella. 23. C. caulibus diflTufis filiformibus , foliis ovatis fubunidcnta-». 
tis reflcxis , fioribus folitariis terminalibus. Supp/.p. I41<j. 
an eadem cum lobelia tenelia ? 

porofa. 24* C. foliis lanceolatis laevibus, caule ercQo furfum pun£lia 
porofo. Suppl. p. 142. 

undulata. 25. C. foliis lanceolatis dentatis undulatis, flori^us fubfolitiM 
riis pedunculatis. Suppl.p. 142. 

Zoyfii» 26. C. caulibus fubtrifioris, fohis ra^icalibus ovatis longc pc« 
tiolatis j caulinis oblongo-obovatis feffilibus. JVulf. af^ 
Jacq. cott. 2, p. 122. pt, rar. ic. cenp, 2, /, 5J. 3>o 1?ENTANDRIA MONOGYNIA. Campanula. 

f- 1— foliis fcahris utplurimutn latiorihus. 

latifolia. yj, C. foliis ovato - lanceolatis , caule (impliciflinio tereti, flo- 
ribus folitariis pedunculatis, floribus ccrnuis. Tlor, dan., \ 
*. 782. 

napuncu- 28. C. foliiscordato-Ianceolatis, cauleramofo, floribusfecundis ' 
loides. fparfis, calicibus reflexis. MoriJ, hift. pl. 2. t. :^. f. :^2, 

Jjononi- 29. C. foliis /ovato - lanceolatis fubtus fcabris {effilihus, caule 
«nfis. paniculato. Mant. p. 'i:^'j. Mori/. hiji. pl. 2. t. 4. f. ^\i. 

gramini- 30. C. foliis lineari-fubulatis, capitulo terminali. Barr.pl. 
"folia. rar. ic. 332. 

cinerea. 31. C. erc£la tomcntofa, foliis fnbulatis integris ereftis appro- 
ximatis, floribus folitariis tcrminalibus. Suppt. p. 139. 

hifpidula. 32. C. hifpida, floribus ereftis, calicibuslongitudinecorollae. 
^ Suppl. p. 142. Commel. h. Anijlel. 2. If. 57» •' 

Tracheli- 33. C. caule angulato, foliis petiolatis, calicibus ciliatis, pe- 
•um. dunculis trifidis. BuUiard herh. Frrtnc. /.319. y-^r.*:^ 

glomera- 34. C. caulc angulato fimplici , floribus leffilibus, cspitulo ter- 
, ta. minali. Hernt, parad. hot. f. 2^1. >_ 

»pti(/ae- 84. C. caule ereftiufculo , foliis fuperioribus feitilibus , Ipica 
folia, fecunda : pedunculis unifioris, caiicibus glabns. Tume 

giern. di Venez. /. i. 

Cervica- 35. C. hifpida, floribus feflilibus, capitulo terminali, foliig 
ria. lanccolato-linearibus undulatis. tlor. dan. t.i%1, 

thyrfoi- 36* C. hifpida, racemo ovato-oblongo terminali, caule flm* 
dea. plicifllmo, foliis lanceolato-linearibus. Jacq. ft. aujir. 

5. /.411. 

petraca. 37. C» caule angulato fimplici, floribus feflilibus capitato - glo- 
meratis, foliis liibtus tomentofis. tlmkn. phyt. 11^2. f,u 

f- I- f- capfulii ohte&is calicis Jinuhus refiexis. 

edulis. 38. C. caule hifpido ramofo , foliis ovato - acutis ferratis fcfli- 
libus. Forsk. fl. aeg. arah. p. 44. 

dichoto- 39. C. capfulis quinquelocularibus, caule dichotomo, floribus 
ma. cernuis. Morif. hiji. pk 2* f. 3. /. 26. an tnera MoHif 

farietas ? 

Mcdium. 40» C capfuHs quinquclocularibus, caule indivifo ereSo folio- 
{0 , fioribus creftis. Knotr deL hort, I. f. S. 2. Stigtna 
^fidum, 

41. C. PENTANDRLA MONOGYNIA. Campanula. 35:t 

barbata. 41. C. capfulis quinqiielocularibus, caule {implicidimo fnbuni- 
folio , foliis ianceolatis , corollis barbatis, AUiofi. pedem, 
t. 6. /' 2. 

alpeftris. 42. C. foliis obovatis ciliato-fcabris radicalibus, caulc nudo 
uniflo.ro, radice repente. AUion. peciem, p, '^6.t.6,f. 3. 

vaWenfis. 83. C. hirfuta, foliis eUiptico-lanceolatis fubdeJiticulatis, caule 
unifloro. AUion. flor, pedem. t. 6. f. I. 

fpicata. 43. C. hilpida, fpica laxa: floribus akcrnis, foliis Hnearibus 
integcrrimis. Fliickn. alm, t. 153./. 3- 

alpina, 44. C. caule fimph'ci, pcduncuh's unifloris axillaribus diphyl- 
lis. Jacq. fl. aujir. 2. /. II8. I^) Campanula eefpitofa. 
Scop. flor. carn. 2. t. 4. 

molh*s. 45. C. capfuhs quinquelocularibus nedimculatis, caule proftra- 
to, fohis fuborbiculatis. Barr. p/. rar. ic. '?$<). 

faxatihs. 46. C capfnhs quinquecarinatis, floribus alternis nutantibus, 
foliis obovatis crenatis. Barr. pl. rar. ic. t. 813. 

'fibirica. 47. C. capfulis trilocularibus, caule panicujato. Jacq, fl.aufr. 

2. t. 200. 
tridenta- 48. C. capfula quinqueloculari, caule unifloro, foliis radicali- 
ta. bus tridentatis. Mant. p. 44. Schreb. rar. pl. dec, 3. t. 2. 

lacmiata. 49. C. capfulis peduncul^tis, fohis ferratis: radicalibus lyra- 
tis; caulinis lanceolatis. lournef it. I. /. 99. 

ftrifta. 50. C. foliis hirtis : caulinis lanceolatis ferratis , caule {impli- 

cifllmo, floribus feflTiUbus. 
percgri- 51. C. fohis ovatis rugofis : petiolis marginato ■ dilatatis ferra- 
na, tisque, caule lunplici hilpido, coroUis patulis. Mant» 

p, 204. 

Hmonifo-^2. C. ramis patentibiis indivifis , foliis radicalibus cUipticis 
lia. laevibus integerrimis, floribus feflilibus tetnis, 

capcnfis. 53. C. foliis lanceolatis dentatis hifpidis, pedunculis longiflii» 
mis, capfulis ftrigofis. Commel. h. Amjlel. 2. r. 35. 

perfoliata. 54. C. caule fimplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus» 
floribus feiTiIibus aggregatis. Morif, hiji. pL 2. t. 2. /. 23. 

Elatines* 55. C. foliis cordatis dentatis pubefcentibus petiolatis , cauli- 
bus proftratis, peduncuHs capillaribus multifloris. 

hcdera- 56. C. foliis cordatis quinquelobis petiolatis glabris , caulelaxo, 
cea. Vkr. dan, t, 330» 

^. C. 35» PENTANDRIA MONOGYNIA. Cainpanula. 

crinoides. 57. C caulibus difFufis , foliis lanceolatis ruljferratis dccurren- 
tibus linea fcabra, floribuspeduncuiatis iditariis. MunF. 
p. 44- 

lietcro- 58. C. foliis fubovatis glabris integerrimis, caulibus difFuffs. 
phylla. Toumef. it. I. p, 243. ic, 

Erinus. 55. C. caule dichotomo, foliis feflilibus: fuperioribus oppo- 
fitis tridentatis. Columti. phytob. t. 2.%. 

** capfulit prtsmaticit. Prismatocufpi. 

interru- 60. C. foliis fubulatis ciliatis, ramis fioriferis fuperne intcfr 
pta. rupte aphyliis. Herit.fert. augl. p. 2. 

peduncu- 61. C. foliis fubulatis fubciliatis , paniculis longius peduncula» 
lata. tis. H^rit, fert. angl, p. 2. 

^ltiflora, 62. C. foliis fubolatis fubciliatis conrertfHimis , pedunculo lon- 
giflimo aphyllo , germinibus tomentoiis. Herit. fert, 
angl. p. 2, 

criipa, 63. C. foliis lincaribus undulatis , caule florifero laxe ramofo, 
germinibus longiffimis. Herit.fert. augl. p. 2. 

nitida, 64. C. foliis lanceolatis glaberrimis, floribus tcrminalibus feC- 
filibus , corollis calicc duplo longioribus. Herit. fert. 
angl.p. 2. t. 3. 

fiuticofa. 65. C. capfulis columnaribus quinquelocularibus, caule fru- 
ticofo, foliislincari-fubulatis, pcdunculis longiflimis. 

Specu- 66. C. caule ramofiflimo diffufo, foliis oblongis fubcrenatis, 
lum. floribus foJitariis. Kuipfx bot. orig. cent, 8, n. 22. 

^tybdda. 6*7, C. caule bafi fubramofo fln^to, foliis oblongis crcnatis, 
calicibus aggregatis corolla longioribus. Morif. hiji. />/. 
t. 2. /. 22. 

pentago- 6^. G. caulc fubdivifo ramofifrimo, foliis lincaribus acumi- 
Tiii. natis. 

*•* incertae tribus, 

gracilis. 69. C. foliis lineari-lanceolatis obfolete ferratis, caule dicho- 
tomo, floribus folitariis tcrminalibus. Forji fUauftr.p.i^, 

procum- 70. C. caule dichotomo diffufo, foliis ovatis crenatis obtufis, 
bcns, floribus folitariis ereflis. Suppl. p, 141. 

fjjffiliflQ- 71. C. prolh-ata , foliis lincari-fubulatis intcgris , floribus 
ra. axUlajibus lolitariis fefliUbus. SuppL T'. J 39. , 

72. C. • PENTANDRIA JCIONOGYNIA. ForgefTa. 353 

lafcicula- 72» C. fruticofa ereda, foliis fubunidentatis rccurviS| floribus 
ta. glomeratis tcrminalibus. Suppl. p. 139. 

adprefla. 73. C. herbacea erefla, foliis lanceolatis dentatis recurvis bafi 
ciliatis, adprcflis, panicula decompofita. Suppl.f. 140. 

panicula- 74. C. herbacea, caule paniculato : ramis divaricatis , foliis 
ta. lanceolatis intcgris, floribus tcrminalibus folitariis. SuppL 

p. 139. 

verticilla- 75. C. foliis floribusque verticillatis» Suppl» p. 141. 'Pa!}. tt. 
ta. 3. p. 719. /. G*. 

triphylla. 76. C. foliis ternis linearibus , floribus verticillato - ternis, 
Thunb. fl. jap. p. ^7. 

tetraphyl- 77. C. foliis quaternis oblongis lerratis. Thunb, fl. jap. 
la. p. 87- 

glauca. 78. C. foliis feflilibus ovatis ferratis fubtus glaucis , caulc an- 

gulato paniculato , pedunculis imifloris. Thunb. fl. jap, 

p- 88. 
margina- 79. C. foliis lanccolatis undulatis fcrratis marginatis, ramis de- 
ta. bilibus, floribus terminalibus folitariis. Thunb. fl. jap^ 

p. 89- 
fragilk. 80. C. caulibus procumbentibus: ramis fecundis multiHoris, 

foliis radicalibus reniformibus. Cyrill. pl. rar. Neap. i 

/. XI./. 2. 

FORGESIA. Cor. profundc ^partita intus furfura- 

cea. Stigma 2lobum. Capf. fe- 
miinfera, 2locuhris, polyfpcrma, 
apice 2valvis, ftilo coronata. 

raccmofa. I. Forcesia. yuffieu gen. plant. p. 164. 

219» ROELLA. Cor. infnndibuliformis. Filamenta 

bafi dilatata in fquamas con- 
cavas perfiftentes. Stigma 
2fidum. Capf. ilocularis , api- 
ce patena intera. 

ciliaU. I. R. roliis ftriftis ciliatis: mucrone rc6\o. 5"^^. tnuf. 1. 1. 16. 
f. 5. G(fer$n, de fr, etfem. cent. 2. t. 31,/. 3, 

Z 2. R 354 PENTANDRIA MCNOGYNIA. Phytheiima. 

reticulata. 2. K. foliis ftriftis cihatis: mucrDnc reflexo. Fet. vwf. 2T» 

/. 157. 
fquarrofa. 3. R. herbacea difFufa, foliis ovatis recurvatis dcntatis, flori- 

bus terminalibus aggregaiis. Siippl. p. 143. 

mufcofa. 4. K. herbaceadifFufa, Foliis ovatis dentatis rcflcxis, floribus 

terminalibus folitariis. SiippL p. 143. 
decur- 5. R- herbacca , foliis lanceolatis ciiiatis decurrentibus. Hfrit. 
rens. fe>t- angl. p. 4. (. 6. 

.fpicata. 6. R. fruticofa erefta, foliis lanceolatis integris ciHatis, flori- 

bus terminalibus Fubfpicatis. Sttppl. p. ii^'^. 

120, PHYTEUiMA» Cor. rotata, ^partita: laciniis 

linearibus. St/'^ma 2-3- 
fidum. Cap{. infera 2-3- 
iocularis : toramine la- 
terali. 

«auciflo* I. Ph. capitub Fubfoliofo, foHis omnibus lanceolatis. 
rum. 

hemi- 2. Ph. capitulo hemiFphaerico , brafteis cordato-lanceolatis, 
fphaeri- foliis ianccolato-linearibus , Itigmate trifido. JhaU fl. 

cum. hetr. t. 3. 

como- 3. Ph. falciculo terminali Feffili , fohis dentatis : radicalibus 
fum. cordatis. ^Jncq. fl. aujh. ^. app. t. 50. /3. y. ^ cordifo. 

lium , lanccolatum , eUipticifoIium. Villars pl. Delph. 2. 
p. 517./. II. 
©rbicula- 4. Ph. capitulo Fubrotundo : brafleis lanceolato-linearibus ma- 
le. ximc ciliatis. Jacq. fl. aitjh. 5. /. 437. 

Charme- 5. Ph. capitulo fubglobofo , Foliis radicalibus cordatis Fubden- 
lij; tatis, caulinis lineaiibus intcgerrimis. Vill.pi. Delph. 2. 

p. 516. /. II. 
betonicae-6. Ph. Fpica oblonga, Foliis cordatis oblongis crcnatis. ViU, 

folium. pi' De/ph. 2. p, 518- ^ 12. 

Fcorzone- 7. Ph. Fpica oblonga, Foliis omnibus oblongis leviter crenatis: 
rifolium. Fupremis linearibus. ViU. pl. De/ph. 2. p. 519- ^- I2. 

fnicatum. 8- Ph. Fpica conica, bra£Ieis linearibus longiffimis, capFuIis 

bilociilavibus. F/or. lian. t. 362. Gaertn. de fr. et fem. 

cent. 2. t. 30. f. 6. PENTANDRfA MONOGYNIA. Lobelir. 3^5 

america- 9. Ph. floribus axillaribus, foliis lanceolatis. 
num. 

pinnatum. 10. Ph. floribus fparfis, foliis pinnatis. 

I006* LOBELIA. Cal. ^fidus. Cor. ipetala, irrc- 

gularis, dorro fi^pcrne lon- 
gitudinaliter divifa. Anthe- 
rae fubcoalitae. Capf. 2 • 5- 
locularis, infera. 

• foliir integerrimis, 

Cmplex. I. L. caule erc£lo , foliis linearibus , pedunculis folitariis. 
M.int. p. 291. ' 

pinifolia. 2. L. fruticofi, foliis linearibus confertis* Bufm.off.t.^l.f.Q, 

Dortman 3. X. foliis linearibus bilocularibus , caule fubnudo. F/or, 
na. dan. t. 39. 

Tupa. 4. L. foliis lanceolatis , racemo fpicato. FeiiiU, per. t. 29. 

Kalmii. 5. L. caule crefto , foliis lanceolato - linearibus obtufiufculis 
alternis, racemo terminali. 

panicula* 6. L. foliis linearibus, panicula dichotoma. Burm. afr. ^3^. 
ta. V 3. 

grandis. 7. L. foliis oblongis glabris, corymbis bra£lcatis, corollis hi« 
Ipidis. Siippl. p. 394, 

cornuta. 8» L. foliis ovatispetiolatis, ftaminibus longiflimis. 

deprefla. 9. L. fohis lanceolatis, caule carnofo proftrato. Suppl.p. 39^, 

anceps, 10. L. foliis lanceolatis decurrcntibus fubdentatis. Supp/.p.^^^- 

* fo/iis incifii. ^ , 

f caule volubili, > 

volubilis, II. L, Suppl.p^y^S, 1 

f f cau/e ereiio. 

arborca. I2. L. caule arboreo, foliis pctiolatis ovato«oblongis ferratis, 
peduncuhs axillaribus fohtariis unifloris. Forji. f/. au/ir, 
p. 58. 

acuraina- 13. L. caule fuifruticofo , foliis lanceolatis attenuatis fcrrula* 
ta. tis, racemo terminaii multifloro. S/oan. h^^jam. i.f. 95* 

% 2 14. L* fiirina' 


15. 


nicnlis. 
Phyteu- 


16. 


ma. 
Colum- 


17- 


neac. 


' 


bellidi- 


18. 


fioia. 
bulbofa. 


19. 


triquetra. 


20. 


longiflo- 


21. 


ra. 

3^, PENTANDRIA MONOGYNIA. Lobelfa. 

flriiSa, 14. L. caule f jffruticofo , foliis inferioribus ovato-lanceolatis 
glabiis, marginc dcnticulato- aculeatis, racenio terminali 
Ipicato, Swarts nov, pL geti. etfp. p. 1 17. 

L. caule fuffruticofo , foliis oblongis glabris ferratis , flo- 
ribus axillaribus pedunculatis. 

L. caule fubnudo fpicato, foliis ovato • oblongis crenatis, 
antlieris hirlutis diftindis. 

L. foliis oblongis obtufis revolutis rugo{iflimis fupra luci» - 
dis, fubtus tomentofo-albis, caule corollisque pulveru-" 
lentis. Snpp/. p. 393. Sfnith pl. ic. ined. I. /. 22. 

18. L. caule paniculato , foliis obovatis crenatis. Stippl. 
p. 396. 

L. foliis inferioribus pedatis. Bnrnt. afr, t. 3S. f. I. 

L. foliis lanceolatis dentatis , raccmo tcrminali aphyllo. 
Mant.p. 120. /3) Lobelia comola. Spec.pl. p. 1323. 

L. foliislanceolatis dentatis, pedunculis brevilTimis latera- 
libus, tubo corollae filiformi longiflimo. Mant. /). 482. 
Jacq. h. Vi7id. I. /. 27. 

tomento- 22. L. tomentofa, foliis linearibus dentatis, pedunculis tcrmi- 
fa. nalibus longiffimis fubbifloris. Stippl. p. 394. 

glandulo- 48- L. fubpilofa, foliis oblongis fubdcntatis, floribus axillari- 
fa. bus lolitariis fubfeffilibus : brafteis duabus glandula tev- 

minatis. Walt.fior. carol. p. 218. 

fccunda, 23. L. glabra, foliis infimis oblongis dentatis: fuperioribus 
lanceolatis integris, pcdunculis racemofis lecundis. Snppl. 
P' 39?. 

patulit. 24. L. herbacea diffufa virgata glabra, foliis ovatis dentatis, 
pcdunculis latcralibus. Stippl, p. "395. 

aflurgens, 25. L. foliis lanceolatis ferratis inferne dentatis, raccmis com- 
pofitis terminalibus. 

Cardina- 26, L. foliis lato-lanceolatisferratis, racenioterminalifecundo. 
lis. Mill. iUtiJir. ic» 

laevigata. 27. L. foliis cllipticis ferratis glabris , capfulis groflis globofis, 
calicibus fubulatis, corollis glaberrimis. Snppl. p. ^<)2. 

ferrugi- 28- L. caule villofo, foliis lanceolatis ferratis acutis : anafto- 
nea, mofibus vcnarum iitrinque tomentofb-fcrrugineis, geni- 

talibus elongatis. Snpp/, p. 394. 

29. L. PENTANDRIA MONOGYNIA. Lobclia. 357 

dcbilis» 29. L. foliis lanceolatis ferratis glabris, pedunculis latcralibus 
folio longioribiis. SuppL p. 395. 

liphyliti* 3*^' L. foliis ovato-lanceolatis fubfetratis, calicum finubus re- 
ca. flexis. Mant. p. 482. Jiingh. pl. ojfic. ic. t. %. Gaertii. 

de fr. etfem. cent. 2. t. 30. /. 9. 

inflata. 31. L. foliis ovatis fubferratis pedunculo iongioribus, capfulis 
inflatis. A&. ttpf. 174I. t. i. 

ClifFor- 32. L. foliis cordatis lacvibus obfolete dentatis petiolatis, co* 
tiana, rymbo terminali. Hort. Cliff. t. 26. 

Cyphia. 33. L. herbacea, foliis digitatis: laciniis lincaribus pinnatifl- 
dis. Suppl. p. 396. 

urcns. 34. L. caule ereftiufculo , foliis inferioribus fubrotundis crcna- 
tis, fuperioribus lanceolatis ferratis , floribus racemoiis. 
Mant. p. 482. Balliard herb. Franc. t. 9. 

minuta. 35, L. foliis radicalibus ovatis, fcapis capillaribus, Mant.p. 2<)Z. 

tft caule profirato. 

angulata. 36, L. caule fimpliciflimo , foliis Hibrotundis repando-dent^- 
tis, peduncuiis axillaribus folitariis unifloris. ForJi,,fl. 
aufr.p.Sii- 0,1 r^t 

Lauren- 37. L. caule ramofo, foliis lanceolato-ovalibus crcnatis , pc- 
tia. dunculis folitariis unifloris iongifllmis. Micb, n. pL gen. 

'' '4- ; ,rt? 

Erinus. 38. L. caule patulo, foliis lanceolatis fubdentatis, pedunculis 
longiflimis. Mant, p. e^^^i^. Herm.par. lugdb.t, III. 

erinoides. 39. L. caulibus iiliformibus , foliis petiolatis oblongis dentatis. 
Mant.p. 291. Herm. parad. liigdb, t. lOO. 

zcylanica.40. L. foliis ovatis ferratis acutis: inferioribus obtufis, pcdi»i- 
culis unifloris, capfulis fubvillofis. Seb. muf. I. /..22. 
/12? ^) Lobelia hirta. Sp.pl. l, p,<)l%, 

iutca. 41. L. foliis lanceolatis ferratis, floribus feflTiiibus fubfpicatis» 
Mant. p. 483. Burm, afr. t. 39. /1 l. 

hirfuta. 42. L. foliis ovalibus erenatis ]anatis> floribus lateraiibus foli- 
tariis. Burm. afr. t. 40. /. 2. 

coronopi- 43, L. foliis lanceolatis dentatis,'pedunciiIisIongiflimis. Mant, 
foiia. p. 483. Bnrm. afr. /. 38. /! I. 

comofa. 44. L. foliis linearibus dentatis, fpica tcrminali foliofa. 2 3 4J. L 55« PENTANDRIA MQNOGYNIA. TracTicKura. 

tcneUa. 45. L. caulibus filiformibus fruticulofls ^ foHis ovato - lanccola- 
tis glabris utrinque bidentatis. Mant.p. 120. Herit.ferK 
angl. p, 4. /. 4. an diJlinEii ^eneris ? 

fubulata. 46. L. foliis fubulatis petalis linearibus. Herit fert anpl 
p. 4. A 5. ^ ' 

pubef- 47» L. caulicibiis angulatis foliisque lanccolatis dentatis hirtis, 
ccns. pedunculis axillaribus unifloris. Ait. hort. Kew. 3. «.408. 

frutieofa. 48. L. fruticofa hirfuta , foliis ovatis dentatis, pedunculis late- 
ralibus longiffimis fubtrifioris. Suppl. p. j^j, 

221» TRACHELIUM. Cor. infundibuliformis, tubo 

gracili. Stigma globo- 
uim. Capf. 3locularis, in. 
fera, bali foraminibus 
dehifcens* 

i]f?ijfum. I. T^ ramofifTimum difFufum , ramis divaricatis. Suppl.p. 143. 
caerule- 3. Tr. ramofum creaum , foliis ovatis ferratis planis. SuppL 
l"n« f- '4^ Gaertn. de fr. et fem. cent. 2. /. 31./. 4. 

tenuifo- 3. Tr. ereaiufculum , foliis linearibus ciliatis hifpidis. Suppl. 
lium. p. 143. '^*^ ' 

222* SAMOLUS* Cor. hypocrateriformis. Stamina 

munita fquamulis corollae. 
Capf ilocularis, infera, api- 
ce 5valvis. 

Valeran- i. Samolus. Tlor. daft. t. 198. Gaertn. de fr^ etfem. cent. 2. 
di. /. 30. /. I. 

223^ NAUCLEA. Cor. tubo filiformi. Cap^. infera, 

calice corticata, 2cocca, 2- 
locularis polyfperma. 

©iienta- l. Nauclea. Rheed. h. vtalab. 3. /. 33. Gaertn.de fr,etfem, 
lis. €ent. 2. /. 30. /.8. 224. PENTANDRIA MONOGYNIA. Rondeletia. 359 americana.i. 
hirta. 2. 3. tomcnto- 4 
la. 224. RONDELETIA. Cor. infnndibuliformis. Capf 

^locLilaris, infera, faepe 
polyfperma, fubrotunda, 
coronata. 

R. foHis feffiHbus, panicula dichotoma. P/um. ic. 142./. i. 
R, foliis ellipticis acuminatis hirtis nervofis lubtus pilofis 

rigidis, pedunculis axillaribus tripartitis ere£lis, femini- 

bcis fubfoiitariis. Swarts nov.pLgen. etfp. /)• 4». 
R. foliis ovl;itis acutis Floribusque hirfutis , peduncuhs axil-, 

laribus trichotomis laxis , feminibus fubfohtariis. Swarti 

nov. pl. gen. etfp.p.41. 
R. fohis ovatis acuminatis tomentofis , pcdunculis tripartitis 

axillaribus brevibus, feminibus fubiblitariis. Sivartsn. pL 

gen.etfp.p.i\l. 

5. R. foliis ovato - lanceoiatis^ fubtus incanis fcabris, pcdunculis 
axillaribus fimplicibus trifloris , fcminibus fublblitariis, 
Swarts nov. pL gen. etfp. p. 41. 

6. R. foliis lanceolato-ovatis fubhirfutis, pedunculis axillari- 
bus folitariis apice trichotpmis , floribus confertis , lenii- 
nibus iublolitariis. Swarts nov. pL gen. etfp. p- 4^- 

7. R. foliis oblongis membranaceis fubtus pubefcentibus, thyr^ 
fis lateralibus, feminibus fublolitariis. Swarts nov. pL 

gen. etfp. p. 41. 

8. R. foliis petiolatis oblongis acutis. Rheed. h. inalab.2.t.21. 

9. R. foliis petiolatis ovatis utrinque pilofis, pedunculis axilla- 
ribus , foliis brevioribus triHdis, floribus tetrandris. 
Swarts nov. pL gen, etfp.p.41. 

10. R. foliis petiolatis ovatis hirfutis, pedunculis biflcris, caulc 
filiformi repente. Fr. Rottb. aSl. litt. un. Havn. I. p. 276. 
/. 2. /. 2. 

11. R. foliis pctiolatis fubovatis obtufis. Jacqfiirp.ant.picl. t. 6t. 

12. R. foliis petiolatis cordatis fubrotundis, ramis lateralibus 
filiformibus patentibus fJorifcris apice trifidis , floribus 
confertis tetrandris. Stvarts nov. pL gen. etfp. p. 41. 

difperma. 13. R. foliis petiolatis ovalibus obtufis. Jacq. fiirp. amor, 

ed. 2. t. 259./, 18. 
ttifoliata. 14. R. foliis ternis. Jacq.fiirp. am. piSi. f. 62. 

z 4 225, ^60 PENTANDHIA MONOGYNIA. Macrocnemum. 

22^. MACROCNEMUM. Cor. campanulata. Capf. 

infera , ^locularist 
Sem. imbricata. 

iaiiiaieenre.I. Macrocnemum. 

226. BELLONIA. Cor. rotata. C<:zp/ ilocularis , in- 

fera, polyfperma , calice 
roftrata. 

afpera. 1. B. foHis ovatis ferratis, floribus corymbofis terminalibus. 
P/uvi. tc. 47. 

fpinofa. 2. B. Ipinofa, foliis ovato-angulatis dentato-ferratis, pedun- 
culis axillaribus unifloris. Smarts n. pL gen. etjp. p. 42. 

227. PORTLANDIA. Cor. clavato-infundibulifor- 

mis. Antherae 4 - 6- 
longitudinales. C^p/. 
5gona, 2valvis retufa, 
slocularis, polyfperma, 
coronata calice^phyllo. 

ietrandra. I. P. floribus tetrandris, Ilipidis latis, foliis oblongis obtufis. 
Suppl, /'.143. 

grandiflo-2. P. floribus pentandris, foliis ovatis. Jacq' (lirp.amer.piSi. 
ra. /. 64. 

coccinea. 3. P. floribus pentandris, foliis elHpticis coriaceis. Swarts 
nov. pL, gen. et fp. p. 42. 

Jxexandra. 4. P. floribus hexandris, Mant. p. 45. Jacq. Jiirp. am, piSi. 
t. 65. 

SWARTSIA. Cor. infundibuliformis , maxima. Cal 

rumpens. Stam. inclinata. Bac- 
ca ^locularis, polyfperma, fu- 
pera. 

randi- i. Swartsia. Swarti nov. atl, Stockb. 1787. 4- p' 300. /. ir. 
lora. boldndra* 

1294. PENTANDRIA MONCGYNIA. Scaevola. 361 

i294» SCAEVOLA» Cor. ipetala : tubo longitndi- 

naliter fiffo; limbo ^fido 
laterali. Drupa baccata^ 
infera, 2locularis. Semi- 
na folitaria. 

Lobelia. I. Scaevoia. yacq.fiifp. amer. piSt^ t. i()(). Spec. pl.p^i-^if^ 
Lobelia Plumieri. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. /.25./! 5, 

228» CINCHONA. Qor. infundibullformis apice la- 

nata. Capf. infera, slocu- 
laris 5 2partibilis. Semina 
bra8:eata, furfumimbricata. 

officina- I, C. foliis ellipticis fiibtus pubefcentibus , floribus panicula- 
lis. tis : eoroUae limbo lanato. Siipp/. p. 144. Commerc. 

litter. noric. 1744. /, \.f. 3. Gaertn.dc fr.ctJem.cent.X. 
t.ll.fa? 

floribun' 2. C. foliis ellipticis acuminatis glabris , floribus paniculatis 
da. glabris, capfulis turbinatis laevibus. Davidfon a£i.angl. 

74./>.2. 

brachy- 3. C. foliis ellipticis obtufis glabris, floribus paniculatis gla- 
carpus. bris, capfulis ovatis collatis. Swarts nov. pl. gen. eifp. 

p. 42. 

corymbi- 4. C. foliis oblongo-Ianceolatis, corymbis axillaribus. Suppi. 
fera. p. 144, 

anguftifo- 5. C. foliis lincari-lanceolatis pubefcentibus, floribus panicu- 
lia. latis glabris, capfulis oblongis pentagonis. Stoarts nov. 

aB. Stockh. 1787. 2. p. 117. /. 3. 

caribaea. 6. C. pedunculis unifloris, fioribus pentandris. Jacq. fiirp. 
amer. piSi. t. 63. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. /. 33. /4. 

fpinofa. 7. C. pedunculis unifloris , floribus tetrandris. Vavajfeur 
journ. de phyf. 1790. Oth p. 243. t. 2. 

montana, S- C. foliis ovatis utrinque glabris, ftipulis bafi connato-va- 
ginantibus, corynibo terminali, corollis glabris. Badier. 
jourit, dephyf. 1789. Febr. p. 129. /. I. ^5 KYR. 362 PENTANDKIA MONOGYNIA. Kyrtanthus. 

KYRTANTHUS. Cor. tubo longiffimo recurvo: 

ore pilis cinQ:o, Bacca ova- 
ta, infera, ilocularis. Sem^ 
angulata, circiter 12. 

longiflo- I. Kyrtanthvs. /4ubl. pl, guj. i.p, 133. /. 51. 
rus. 

WILLDENOVIA. Cor. hypocrateriformis , coria- 

cea : tubi ore annulo crenu- 
lato. Bacca infera, 2I0CU- 
laris, polyfperma. 

Schreberi. r. WiLLDENOviA. Schreh. gen. pl. Linn. \. p\ 122. 

BERTIERA. Qor. tubo brevi : ore villofo. Bacca 
globofa, infera, alocularis poly- 
fperma. • 

gujanenfis. I. Bertiera. Auhl.pl. guj. i. p. 180. /. 69. 

229, PSYCHOTRIA. CaL ^dentatus, coronans. Cor. 

tubulofa. Bacca infera 
per maturitatem exfucca, 
coriacea, ^partibilis, 2I0- 
cularis. Semina folicaria, 
fulcata. 

* cau/e arhoreo. 

ipcciofa. I. Pf. foliis oblongo-lanGcolatis, involucro terminali fubtri» 
floro. TorJ}. fl. aujlr. p. i6. «. 89» 

** caule fruttcofo. 

corymbo'2. Pf. foliis ovato-lanceolatis confiftentibus nitidis, ftipub"s ge- 
la. minis ereftis, pedunculis coloratis, floribus creciis cylin- 

dricis corymbofis. Swarts nov. pL gen. etfp. p. 44. 

pcduncu- 3. Pf. foHis ovato-lanceolatis riigofis, ftipulis bidentatis, flo* 
lata. ribus cymofis, pedunculis clongatis, Swarts nov.pl, gen. 

€tfp,p.44, 

4. Pf. launTolia. 
hirruta. PENTANDRIA MONOG^-NIA. Pfychotna. 363 

4. Pf! foJiis ovato-lanceolatis pubefcentibus , ftipulis gcminis 
fubulatis, paniculis ereclis, corollis cylindricis. ^Stvartr 
nov. pl. gen. etfp. p. 44. 

5". Pf foliifi ovato-lanccolatis crafliufculis £;Iabris, ftipulis ova- 
tis, acuminatis deciduis, panicuiis ereilis. Srvarts nov* 
pl. gett. etfp. p. 43. 

6. Pf foliis ovato-lanccolatis birfutis, ftipulis lanceolatis in- 

tcs;ris deciduis , caule hirfutiffimo , panicula patcnte.' 
Swarts ttoV. pl. gen. etfp. p, 42. 

7. Pf foliis lanceolatis acutis nervofis , ftipulis geminis fubula- 

tis, floribus cyraofis, baccis nutantibus. Swarts nov. pl. 
gen. etfp. p. 43. 

8. Pf foliis lanceolato - ovatis , margine cartilagineo - fetofis fti- 

pulis integris acuminatis, paniculis laxis. Swarts nov. 
pl. gen. eifp. p. 43. 

9. Pf. foliis lanceolato - ovatis glabris, ftipulis acuminatis intc- 

gris deciduis, panicula patentiffima , peduncuhs reflcxis 
liliformibus. Swarts nov. pl. gen, etfp. p. 43. 

10. Pf foliis lanceolato - ovatis , ftipulis emarginatis. Jacq. 
Jlirp. amer. piSl, t. 260./. 19. Gaertn. de fr. etfem.cent. 
"2. /. 25. /. 6.^ 

Pf exftipulata, foliis lanceolato-ovatis integris nitidis ri- 
gidis, ramis fecundis, floribus paniculatis» Sloan. hij}. 
jam. 2. t. 209. /. 2. 

Pf foliis lanceolato - ovatis acutis ramisque horizontalibus, 
ftipulis ovatis , ramis paniculatis. Swarts nov. pl. gen. et 
fp. p. 44. 

Pf foliis ovatis nervofis, ftipulis geminis fubulatis, pani- 
cula eretla terminali crocea , pedunculis coloratis. Brown 
jam. p. 160. /. 13./. 2. I. 

Pf foliis ovatis acuminatis nervofis fubundulatis, ftipulis II. 12. 13 14. ovatis emarginatis deciduis , panicufis ereflis. Swarts 
710V. pl. gen. etfp. p. 43. an dijiin&a fitis ab ajiatica? 

\%. Pf foliis ovatis glaberrimis nitidis, ftipulis indivifis deci- 
duis , floribus paniculatis ere£lis. Swarts nov. pL gen. et 
fp- P- 43- 

16. Pf foliis ellipticis acuminatis glaberrimis fubcoriaceis, fti". 
pulis ovatis perfiftentihus, panicula foliis breviore , baccis 
oblongis coltatis. Swarts nov. pl, gen. etfp. p. 43. 

17. Pf. 364 PENTANDRIA MONOGYNIA. Pfycliofcrfa. 

parafitica. 17. Pf^ fbliis ellipticis coriaceo-fiibfucculentis, ftipulis ampfc* 
xicaulibus integris, cymis pcdunculatis trichotumis, fo- 
liorum longitudine. Jacq.Jiirp. amer. /.51. /. I. 

tcnuifo- l8* Pf foliis oblongis acutis tcnuioribus glabris, itipuhs ova- 
lia. tis deciduis apice biiidis, paniculis creftis. Sivarts nov. 

pl. gen, etfp. p. 43. 

alpina. 19. Pf foliis inembranaceis multinerviis, itipulis truncatisf bi- 
dentatis , panicula ere£ta , corollis cyiindricis elongatis 
diaphanis, Swarti nov. pl. gen, etfp. p. 44. 

brachiata, 20. Pf ftipuhs ovatis bifidis, racemis brachiatis, floribus ter- 

minalibns aggregatis feifilibus, Swarts nov. pL gen. et 

fp' P-45- 
Pavetta. 21. Pf ftipulis fubulatis deciduis, ramis paniculae brachiatfs 

trichGtomis, corollis tubo longiori : laciniis paientibus. ' 

S/oaa. biji.jam. 2, t. 189. /• A' 

grandis. 22. Pf caule angulato fufFrutefcente, foliis cuneiformibus obo- 
vatis , itipulis triangularibus revolutis apicc convolutis 
fubulatis. Swarts nov.pl. gen. etfp. p^ ^i, 

*** canle berbaceo. 

uliginofa. 23* Pf caule fubherbaceo ere£lo , foliis lanceolato - ovatis , ili- 
pulis connatis acutis convexis, feminibus compreflis cri- 
llatis. Swarts ttov. p/. geu. et /p. p. t\^. 

violacea. 24. Pf repens, ramis radicantibus, foliis cordatis petiolatis, 
cymis terminaiibus. Aubl. pl. guj, i, p. 145./. 55. 

ferpens. 2$. Pf caule fubherbaceo repente, foliis ovatis utrinque acutis, 

Majit. p. 204. 

herbacca. 26. Pf. caule repente, foliis cordatis petiolatis. yacq. flirp. 
amer. piii, t. 67, 

cmetifca, 27« P^- procumbens, foliis lanceolatis glabris, fl;ipulis extra- 
foliaceis fubuiatis, capitulis axillaribus pcdunculatis pau- 
cifloris, Suppl, />« 144. an ex hac ipecacuanha? 230« PENTANDRfA MONOGYNfA. Coffea. ;65 230» COFFEA. Cor, infundibuliformisf. Stamina 

fupra tubum. Bacca infera, 

- 1 - 2locularis. Sem. arillata, 

folitaria, rimaadalterumlatus 

excifa. 

arabica. I. C. roliis oblongo-ovatis, floribiis quinquefiilis, baccis di- 
Ipcrmis. Gaertn. de fr. etfcm. cent, 2. t. 25. /. 3. Regii, 
bot. t. 303. occidcn- 
talis. 

odorata. 
opulina. 
triflora. gujanen- 
' lis. 

panicula 
ta. 

fambuci- 
na. 2. C. foliis oblongo-ovatis, floribus quadrifidis, bacQismono- 
fpermis. Jcicq. Jiirp. atn. pi&. t. 68. 

3. C. foliis ovatis acutis, cymis corymbofis axillaribus. Vorfl. 
Ji. atijlr. p. 16, 

4. C. foliis ovato-lanceolatis, cymis coarftatis globofis termi- 
nalibus. For/i.f.auJir.p.l6r- 

5. C foliis ovato lanceolatis acuminatis, pedunculis terminali- 

bus ternis unifloris. Forjl.fl. aujir. p. l6. 

6. C. foliis ovato - oblongis acutis , floribus quadrifidis fafcicu» 
latis feflTiIibus axillaribus. Anbl. pL giij. 1. p. 150. /. 57. 

- 7. C. foliis ovato-oblongis acutis, floribus quadrifidis panicu- 
latis terminalibus. Aubl. pl. gu), J.p. 152. t. 58. 

8. C. foliis oblongo - lanceolatis acutis , cymis corymbofis ter* 
minalibus. Forji.fl. aujir. p. 16. RONABEA» Cor, 5fida: tubo longo ad faucem ven- 
tricofo. Antherae intra faucem re- 
conditae. Stigma 2lamellatum. Bac- 
ca ilocularis ^ 2pyrena : ofliculis ifpermis. 

latifolia. I. Rokabea. Aiib/. pl. guj. I. p. 154. ;. 59. 
crefta. Aubl. pl. guj^ i, p. 156. J3) Ronabea 23r y 365 PENTANDRIA MONOGYNIA. Chiococca. 

23 !♦ CHIOCOCCA. C<?r. infundibuliformis, regii- 

laris. Bacca comprefla 
alocularis^ infera. Sem. 
folicaria, pendula. 

panicuk- l. Ch. erc£la, foHis ovatls, floribus tcrrfiinalibus paniciilatis, 
ta. dentibus ftipularibus binis. Suppl. p. 14J, 

barbata. 2. Ch. erefta, foliis ovatis, peduncuhs axillaribus unifloris, 
corolhs faucc barbatis. ForJl.fi. aufir. p. 16. 

racemofa. 3. Ch. fcandcns, fohis lato - lanceolatis , floribus lateralibus 
paniculato-racemoiis , dente Ilipulari unica. Suppl. p, 
14J. Jacq. Jiirp. antfr. piH. t, 69. Gaertn. de fr. etjem. 
cent. 2, /. 26. /. 3. 

23 2* HAMELLIA. Cor. ^fida. Bacca^XocuWis^ in- 

fera, polyfperma. 

patens. I. H. racemis terminalibus coloratis, foliis ternatis villofo-pu- 
befcentibus, Jacq. Jiirp. amer. piSl. t. 72. 

ventrico- 2. H. racemis terqiinalibus axillaribusque, corollis campanula- 
fa. tis ventricohs, fohis ternatis. Swarts nov. pl. gen, et fp, 

p, 46. Herit.fert. angl. /.7? 

chryfan- 3. H. racemis tcrminalibus , foliis lanceolatis integerrimi» 
tha. glaberrimis, floribus pcdiccllatis. Brown.jaa/.t.i^.f.i. 

grandino'4. H. floribus terminalibus pedunculatis , foliis lanceolatis in- 
ra. ^ tegerrimis petiolatis. Herit, fert, ang/. t. 7. 

axiilaris. 5. H. fubherbacea , racemis axillaribus , floribus fubfecundis 
feflilibus, foliis ovato - lanceolatis. Swarti nov. pl. gen. et 
/p.p.^6. 

PATIMA. Cal. fubquinquefinuatus. Cor, - - Bac- 
ca fubrotunda 4-6Iocularis, poly- 
fperma» 

gujanen- l. Patima. /lubl. pl. guj^ l.p, 197. f. 77. 
iis. VAN- PENTANDRIA MONOGYNIA. Vangucria. 367 

VANGUERIA. Gz/. ^dentatus , patens. Cor. cam- 

panulato-globofa ^fidaintushir- 
ta. AntheraevixQxihnzQ, Bacca 
umbilicata, jlocularis, ^fperma. 

madagaf- i. Vangueria, yttjjieu ge/i. plant. p. 206. 
carienfis. 

SABICEA, Involucr. $Mnm. Cbr. infundibuliformis. 
Stigma 5partitum. Bacca ^locularis, 
polyfperma. 

hirta. I. S. foliis ovato-lanceolatis acutis hirfutis, floribus peduncu- 
latis. Swarfs nov. pl. gen. etfp. p. 46. 

cinerea. 2. S, foliis eUfpticis acutis tomentofis fubtus incanis, fJoribu& 
fubleflllibus, Aublct pl. guj. p. 192. t. 75. 

alpera. 3. S. foliis ovatis acutis afpeiis, fubtus villofis, caule volubilf. 
Aub/. p/. guj. I. p. 194. t. 76. 

ORIBASIA. Cor. ipetak , tubulofa. Bacca infera, 
globofa, lofulcata^ ^locularis; locu- 
lis ifpermis. 

officuia- I, O. calicibus involucratis : involucro trifido, foliisovatisacu- 
iis. minatis. Aub/, p/. guj. l, p. l83-^. 70./. I. 

racemofa. 2. O. calicibusinvolucratis: involucro tetraphyllo, foliisovatis 
acuminatis petiolatis. Aub/. p/. guj. i. p. 1^6. t. 72. 

violacca. 3. O. calicibusinvolucratis: involucro tetraphyllo, foliisamplis 
ovatis fubfeifilibus, Aub/, p/. gtij. i. p. igg. /. 73. 

lutea. 4. O. calicibus nudis corollae tubo longiflimo, floribus race« 
raofis, foliis ovatis. Aiib/. p/. guj. i. p. 190. /, 74. 

panicula* 5. O. calicibus nudis floribus paniculatis: intermedio felHIi. 
ta. Aub/^ p/. guj. I. p. 184. /, 70./ 2. 

longifio. 6. O. calicibus nudis, corollae tubolongo, foliis lanceolatis. ^ 
ra. Aiib/, p/. guj, l p. igj. ;. 71, STE- 368 PENTANDRIA MONOGVNrA. Stephanium. 

STEPHANIUM. Cor. infundibuliformis : tubo in- 

curvofupernevenmcofo. Pe- 
f/c^rp. 2loculare, ^fpermum. 

gujancnfc. I. Stephanium. yiuk/. pl. guj. i. p. 172. /. 66. 

233. LONICERA. G?r. ipetala, tubulofa, irregula- 

ris. jBaccapolyfpermai-3lo- 
cularis, infera. 

* cauh volubiliy Periclymcna. 
Caprifo- I. L, floribus verticillatis terminalibus ringentibus feflilibus 
lium. foliis deciduis; fummisconnato-perfoliatis, ;^rtf^ j^.a///?/'. 

4. i- 357- 
fempervi-2. L. verticillis aphyllis terminahbus, fcllis fiimmis connato- 
rens. perfoliatis, corollis lubacqualibus. Knery del hort l 

/. G. 4. 

mcdia. 3. L. capitulis verticillatis aphyllis terminalibus, corolla bre- 
vi; gibbo bafeos didymo, foliis (ummis connato-perfo- 
liatis. Murray Commenu goett. 1776. />. 28- /. 3. an ea* 
dem cum dioica ? 

tlioica. 4. L. verticillis apliyllis terminalibus , foliis deciduis omnibus 
connato - pertoliatis. 

grata. 5. L. fioribus verticillatis Cerminalibus ringcntibus, foHis per- 
ennibus obovatis, fummis connato - iubpcrfoliatis. ^/>. 
hort. Kew. i. p. 231. 

implexa. 6. L. floribus verticillatis terminalibus ringentibus, foliis per- 
ennantibus oblongis : fuperioribus connato-perfoliatisi 
iUmmis dilatatis. Ait. bort. Kew. i. p. 231. 

Pericly- 7. L. capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis deciduis 
inenum, omnibus diltindis , corollis ringentibus. Curt./ior. Loud, 

t. I. ^ 

japonica, g. L. floribus bmis terminalibus fcflilibus, foliis omnibus di- 
ilindis. ThuHb. fl.jap. p. 89. 

** pedunculii bifiorisy Chamaecerafa. 

nigra, 9. L. baccis diftinais, folii* ellipticis inteeertimis. Jacq.fl. 
fnijir. t. 314. 

10. Er. PENTANDRIA MONOGYNIA. Triofteum, ^6g 

tatanca. lO. L. baccis diftin£ti's, foliis cordatis obtufis. Jacq^, fl. rar^ 
ic't. 46. 'PaU flor. roff. t. -^6. 

Xylofte- II. L. baccis diftindis, foliisintcgcrrimispubefcentibus. F/or, 
um. dan. f. Sob". Gaertn. de fr, et fem. cent. 2. t. 27. /. 6. 

pyrenai- 12. L. baccis diftin(9:is, foliis oblongis glabris. Du HatH. 
ca. arbr. 2. t. IIO. 

alpigcna, 13. L. bacciscoadunatisdidymis, foliisovali-lanceolatis. yac^., 
fl. anjir. 3. t. 274. Gaertn. de fr. etfem.cent.Z. t. ^J.f.^. 

•caucafica. 14. L. baccis coadunato- didyinis, foliis ovato-lanceolatis in- 
tegerrimis. Pallas f/or. rojf. l. p. ^J. 

caeruka. 15, L. baccis coadunatis globofis, ftilis indivifis. Jacq. //• 
aufr. 5. app. t. 17. PalJas fl. roJ]\ t. 37. 

*** pedtmculis Mu/tif/oris, cau/e ereSto, 

Sympho- 16. L. capitulis latcralibus pedunculatis, foliis petiolatis. Da 
ricarpos. Hame/. arb. 2. t. 82. 

bubalina. 17. L. capitulis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis in< 
tegerriniis glabris. Supp/. p. 146. 

Diervilla, Ig. L. racemis terminalibus, foliis ferratls. Du Hame/ arh 

I, /. 87. 
mongoli- 19. L. racemis terminalibus compofitis laxis unibcllatls , foliis 
ea, lerratis, Gme/. fi. Jib, 3. p. 135. /.25. Pall. f/or. rojf. 

t. 38. 
corymbo»ao. L. corymbis terminalibus, foliis ovatis aeutis, Feuill. peruvi 
fa, I. t. 45. 

234. TRIOSTEUM. Cor.ipetala, fubaequalis. CaL 

longitudinecorollae. Bac- 
ca ilocularis : ^{perma» 
infera. 

perfotia- i. Tr. floribus verticillatis fcflilibus. Dil/, k E/tb. t. 293./. 378. 

CLim. 
anguttifo. %, Tr. floribus o^pofitis podunculatis. ^iuckn* alfftyt, 104./ 2. 

lium, A4 BAEO- 370 PENTANDRIA MQNOG^-NIA. Baeobotrys. 

BAEOBOTRYS. Cor. tubulora: ]imbo5fido. CaL 

duplex; exterior2phyllus, in- 
terior iphyllus campanulatus. 
Bacca globofa, ilocularisj ca- 
lici adnata, polyfperma. 

ncmora- l. BaeobotrVs. Forft. char. gen. p. il. /. Ii. an Maefac jiin- 
lis. genda ? 

CHIMARRHIS. Cor. infundibuliformis : tubo brcvif- 

fimo. Cflppnfera, obtufa, 2I0- 
cularis, ^fperma, svalvis: val- 
vis apice 2fidis. 

cymofa. I, Chimarrhis. Jacq. Jiirp. aj/t^r. p. 6l, 

CYPHIUM. Con 5petala (iipera: petalis linearibus. 
Cal. 5fidus. Filam, pilofa. Stigma 
cernuum, gibbum. 

capenfe. I. Cyphium. Berg. flor. cap^ p. 172. 

DENTELLA. Cor, tubulofa ^fida: laciniis ^denta- 

tis. Cfl/. 5partitus. Stigm, 2. 
Capf. globofa, infera, 2locula- 
ris, polyfperma. 

repens. I. Dentella. Forji. cbar. geu. p. 13. t. 13. 

UNCARIA. Cor, hypocrateriformis. Germen glan- 
dula coronatum. Stigma ^fulcum. 
P(:r/cfl!rj).2loculare, polyfpermum. 

gujancn- l. Uncaria. Aul>/. pt. guj^ i.p. 177, t. 68. 
fis. SIMI- PENTANDRTA MONOGYNIA. SimiM. 571 

SIMIRA. Cor. ipetala, tubulofa, ^fida. C^/.turbina- 
tus , ^dentatus. Stil. 2partitus. Bac- 
ca infera, ovata, 2locuIaris: loculis 
ilpermis. 

tin£toria. I. Simira. Aubl. pl. guj. i.p. ijo.t. 6$. 

MAPURIA. Cor. 5fida: tubo brevi. Ca/. turbinatus 
5dentatus. Sti^ma 2hmQ\hi\im. Pc- 
ricarpium, 

gujanenlls.l. Mapuria. Aulr/. p/. guj. i. p. 175". /; 67, 

235. MORINDA. Flores aggregati ipetalf. Sti^ma 

afiduna. Drupae aggregatae, 
inferae, angulatae, ^loculares, 

Vmbella- I. M. crefta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. 
U. Rumpf amb. 3. /. 98. Gaertn. de fr. etfem, ccnt. 2. /, 

29./: I. 

citrifolia, 2. M. arborca , pedunculis fblitariis. Rumpf. amb. 2. t, 9^. 
Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. t. 29./. i. 

ipufcora. 4» M. arborca, capitulis tenninalibus feflilibus. jfaeg.Jiirp, 
amer. ed. 2. /. 66, 

Royoc. 5. M. procumbens. Jaeq^. h. Vindob, 1. 1.\6. 

CALLICOCCA. F/or^i aggregati: f/2t;o/^a fubtetra- 

phyllo, receptaculo paleaceo, 
^flccailocularisangulata, 2fper- 
nia. S//A 2fidus. 

tomcnto* I. C. cauleercfto, foliis petiolatis ovatis , oapitulis terminalf- 
ia. bus : involucro monophyllo amplo villoio patulo. Aubl, 

p/. guj. i. p. i6o.t. 61. 

purpurea. 2. C. caulc repentc, foliis lanceolatis fubtus hirfutis, capitu* 
lis tcrminalibus : invoJucro pentaphyllo. Aub/.p/.guj. 
I. p. 162. /. 62. f. 3, 

alba. 3. C. caulc decumbentc, foliis pvatis fubtus incanis, capitu- 
lis tcrrainalibus : involucro pentaphyllo. Aubl. p/. guj, 
l* f. 164. A 62. f. 4. 

Aa a 4. G, 57^ PENTAKDRTA MONOGYNIA. Ccphacl/s. 

glabra, 4. C. caule ereclo, foliis qvatis glabris petiolatis, eapitulis 
tenninalibus pcdunculatis. Anbl. pl, gti). i. p. ift^. /. 63. 

gujanen- 5. C, canle adrcendente, capi.tulis terminalibus pediinculatis: ■., 
fis. involucro tctraphyllo. y^ub/. pl. guj. i. p. \6j.t. 64, 

An Eveac , et Cephaelidis potijjimutn genus cum hoc gens' 
re conjnngeudum ? 

CEPHAELIS. Flores capitati, involucrati tubulod. 

Sti^ma 2partitum. Bacca ^fper- , 
ma. Receptac. paleaceum. 

violaccx I, C. capitulis globofis terminalibus, involucro pentapbyllo. 
Au.blet pl. giij. p, 157. /. 60. Tapogomca vioiacca. 

alata. 2. C. capitulis p^Iobofls terminalibus , involucro diphyllo. 
Swarts nov. pl. gen. et fp. p, 45. 

mufcofa. 3. C, capitulis fubrotundis /ubfeflTiIibus tcrminalibus , palcis 
dentatis, Jacq^, jlirp. ani.p. 65. /. 45, 

axillaris. 4. C. capitulis axillaribus felTilibus. Swarts nov. pl, gai. et 
fP' P' 45. 

i ' CANEPHOR A. Perianth, com. 3 - 6florum , fubquin- 

quefidum. CaL propr. 5- 6fidus. 
Cor. campanulata, ^loba. An- 
therae 5-6{Qiri\Qs, Stigm.^Mum, 
Fru^t. 2(permus. 

mada<»af- I, Canephora. yujjieu gen. pL p. 20%, 
carieniis. 

236t CONOCARPUS. Flores (plerisque) aggregati. 

Cor. 5petala aut o. Cai 
campanulatus. Semina 
nuda, folitaria, infera. 

erecla. l. C. erefta, foHis lanceolatis, floribus apeCalis. Jacq.Jiirp, 
am. piSi, t. 78. 

procnm' 2. C. procumbens, foliis obovatis, floribus apctalis.. Jacq. 
bejis. Jiirp. amer, pi&. t. 26o. /. 22, 

' ' .3. C ' PENTANDRIA.MONOGYNIA. Janone, 373 

raecfnora. 3. C fbliis lanccolato-ovatis obtufiiifculis , floribns pcntapcta- 
lis remotis decandris. yacq.JUip. amer,,pi£i. t, 79. 

1005. JASIONE. Qal communis lophyllus, proprhis 

^dentatus. Cor. ^petala, re- 
gularis» Antherae cohaeren- 
tes. Copft/ainfera, alocula- 
ris, polyfperma, calice coro- 
nata, apice pervia. 

montana. I. l, fblils Hnearibus integerrimis, Fior. dan. t, 319. Gavrta. 

de fr. etfem. cent. 2. t. 30. /.5. 
/S) pcrennis. Suppl. p. 392. 
capenfis. 2. I. foliis lincari-Ianceohtis ferratis: fcrraturis fpinofis. Ber- 

giiu tiov. afi, Upf. 3. f. 187- ^- lO* 

LIGNONIA. Cfl/.5dentatus. Cor.^petala: petalouni- 
co majori emarginato. Anther. co- 
haerentes. Stigma alobum. Feri- 
carp. 2locuIare. 

Hionody- I. LiGNGNiA. ScopoL vit/od. getJt 1^34« nama. 1002* STRUMPFIA. Ca/.5dentatus, fuperus. Cor. 

5petala. Antherae cohae- 
rentes. Bacca ifperma, 

maritima. I. STRt;MPriA. Sloan„ hiji. jain» 2- 1. i89- /• ^- 2. 

IOD4. CORYMBIUM. Qal prifmaticus , ^phyllus, 

iflorus. Cor. ipetala, re- 
gularis. Antherae cohae- 
rentes. Sem. linfracoral- 
lol. lanatum. 

fcabrum. I, C. foliis lanceolatis canaliculatis nervofis recurvatis glabris 
caule brevioribus. Mant, p. 120. Suppl. p. 392. Burm, 
4r, t. 70. /♦ I. 

Aa 3 2.-C. 374 PENTANDRIA MONOGYNIA. Serfphiam. 

glabruin. 2. C. glaberrimum , foliis cnfiformibus planis nervofls. Suppl. 
p. 392. Pluckn. alm, t. 272. /. 4. 

filiforme. 3. C. foliis filiformibus glaberrimis ereflis caule brevioribus. 
Suppl. p. 392. 

villofum. 4. C. villofo-lanatum, foliis caulinis amplexicaulibus fubula- 
tis rediis planis. Suppl. p, 392. 

IC03» SERIPHIUM. Ca/. imbricatus. Cor. ipetala, 

regiilaris. Antherae cohae- 
rentes. Sem. i. oblongum, 
infra corollam. 

«Nncreum. I. S. floribus verticillato-fpicatis unifloris, foliis patentibus, 
Mavt. /».481. P/uckn. mant. t. 297./. I. 

f lumo- 2. S. floribus fpicatis fcxfloris , foliis granulato - ovatis. Mant. 
fum. p. 481. Petiv. gaz. t. ^. f. 4. 

fiifcum. 3. S. floribus capitatis unifloris, folifs imbricatis. Mant.p. 
481. Petiv.gaz. t. 5./. 2. 

ambigu- 4. S. floribus fpicatis trifloris, foliis linearibus. Syjl. nat.XlL 
win. 3./). 543. Artemifia? ambigua. 

1057. AMBROSIA. F/orej: compofiti, itionoici. 

cr^. Cal. commmis iiphyWus. Cor. 
ipetala, ^fida, infundibu- 
liformis. Receptac.nudam, 

?. Cal, iphyllus, iflorus, inte- 
ger, ventre ^dentato. Cor^ 
o. IVmx e calice indurato, 
ifperma. 

trifida. 1. A. foliis trilobis ferratis. Mon/. hift.pl. 3. /. l,/[ 4. 

elatior. 2, A. foliis bipinnatifidis , racemis paniculatis terminalibus 
glabris. 

srtemifi- 3. A. foliis bipinnatifidis : primoribus ramulorum integerrimis. 
folia. Pltickn. alm. t. 10, /. %. 

mantima. 4. A. foliis multifidis , fpicis folitariis pilofis fubfefl"ilibus. 
Ktiiph. bot, orig. cent. 2. «, 3. 

5. A. PEXTANDl^rA MONOGYNIA. Kuhnia. 37 j 

fimpHci- 5. A. foliis fimplicibus lanceolatis, floribus axillaribus fubfoH«* 
folia. tariis. IValt.fior. carot.p. 211. 

237, KUHNIA. Flores compofiti flofcnlofi. Sem. fb- 

litaria : pappo plumofo. Rece- 
ptac. nudum. 

cupato- I, K. foHis fimpliciBus. Linyt, fil. Hec, 2\. t. II. 

ripides. 

pinnata, 2. K. foHis pinnatis. Walt.flor. carol.p, 103» 

1058» PARTHENIUM. F/om compofiti , monoici. 

Cfl/. commun. 5phyllus. 
^. Cor. difci ipetalac» Aii- 

therae approximatae. 
?♦ Qor. radii 5, fingulae 2 
," mafculae , intermedia 

feminea fupera. Sem. 
nudum. 

Hyllepo^ I. P. tbliis compofito moltifidis. 'Nilf. aB.parif, 1711. A 13. 
phorus. /. 2. 

integrifo- 2, P. foliis ovatis crcnatis. MiO. iOuflr. ic, 
liuin. 

1329. CLIBADIUM. Flores compofiti, monoici. 

Qal. communis imbricatus. 
fj^.Cor.diCc\$MzQ.Antherae 

approxjmatae. 
?♦ Cor. radiifeminei3-4, Sem, 

Drupa umbilicata. 

furina- I. Clibadivm. Mant* p, 294. " 
menfe* Aa 4 SCHOE- 37^ PENTAMDRIA MONOGYNIA. Schocpfia. 

SCHOEPFIA» Cor\ campanulata : bafi lofiileata ; 

limbo 5fido. Ca/. turbnaro-an- 
gulatus 5dentatus. Stigma ca- 
pitatum 5 3fidum. Bacca 3I0- 
cularis. 

Schreberi, I. ScHOEi»m, Schnh. gen. pl.Linn. i, p^ 12^. 

338«^ ERITHALIS. Cor. 5partita: laciniis recurvis. 

" ' , Ca/. urceolatus. Bacca in- 

fera, lofperma. 

Truticofa. I. E. corymbis compofitis. Jacq.Jiirp. am. piSi, t. 260. f. 20. 
Fhim. ic. t. 249. /. 2. 

polyga- 2. E. floribus axillaribusr mafculis cymofis, hermaphroditis 
ma. folitariis. Foyji. fl, aujir. p. ij. 

jnodora. 3. E. fruticofh procumbens. Jacq.Jlirp. amer, p, 72. 

239. MENAIS. Con hypocrateriformis. Ca/. ^phyl- 

lus. Bflcca 4locularis. 6'e/«. foli- 
taria. 

topiaria. r. Menais. 

24I* MUSSAENDA; Cor.infundibuIiformis.S//gw. 

2..cra{Hufcula. Bacca^lo- 
cularis , oblonp^a infera. 
Sem, ^fariam difpofita. 

firondofa. I. M. panicula foh'is coloratis. Mant. p. 338. Burm.ze^l.t. 
76. an ciim fpinofa Gardeniae generi inferenda? 

ipinofa. 2. M. fpinofa , floribus feffilibus aggreijatis. Mafic. p. 45". 
Jacq.Jiirp. amer. pi&. t. 'Jl. 

I23U MATTHIOLA. Cor. tubulofa, fupera, in- 

divifa. CaL integer. 
Drupa nucleo globofb* 

^'►^ra. I, ^TxwoiA. P/»«r. /V. 173. /i 2. 

242, PENTANDRIA MONOGWIA. Mirabills. 377 . 

242» MIRABILIS, Cor. infundibiiliformis , fiipera. 

Cal. infcrus. NeCiar ium _g\o* 
bofum 5 germen inckidens. 

dichoto- I. M. floribus folitariis axillaribus ereflis fcflilibus. Manf. 
ma. ccftt. I. /. I. 

Jalapa. 2. M. fioribus congeftis terminalibus erc£lis. Knorr det. hort^ 
I. /, 3. 'Regn. bot. t. 47. 

lon^iflo- 3. M. floribus congeilis longifllmisfubnutantibustcrminalibus, 
ra. foliiS fubvillofis. A^.Stockb. 1756. /. 6. /. I 

243^ CORIS. Cor.ipetala, irrcgularis. Ca/.fpinofiis. 

Capf. 5valvis fupera. 

monfpe- l. CoRis. Kniph. bot. orig. cent, 9. n. 27. 

lienfis. 

GENIOSTOMA. Cor. 5partita : fauce barbata. CaL 

^fidus, per(ifl:ens. Stigma^wl" 
catum. Capf.? fupera, alo- 
cularis, polyfperma. 

rupeftrc. Geniostoma. Forji. char. gen. p. I2. /. 12. 

1229* BROSSAEA. Cor. truncata. Ca/. carnofus» 

Cap/5loculariSj polyfper- 
ma. 

coccinea. i. Brossaea. Tlutn.ic. 64. f. 2, 

245. VERBASCUM. Conrotata, fubaequalis. Capf 

2locularis , svalvis , po- 
lyfperma. 

Thapfus, I. V. fblifs dccurrcntibus utrinque tomentofis, caulc fimplici, 
ftigmate globofo. Fior, dan. t. 361. 

bicolle. 2. V. foliis decurrentibus utrinquc tomentofis , caule timplicij * 
ftigmate didymo. Schranck baierjch. F/vr. I. /)♦ 465. 

thapfoi- 3» V. foliis decurrentibus> caule ramofo, /in vere difinFiutJi 
des. « thap/o? 

As $ 4- V. 378 PENTANDRIA MONOGYNIA. Verbafcum. 

J3oerha- 4, V. foliis fublyrati?, floribus feflilihus. M^nt.p.^^, TiU. 
vii, /'. pif. t. 50? 

phlomoi- 5". V. foliis ovatis utrinquc tomentofis : inferioribus petiolatis, 
dcs. Moench. fi. hajf. /. 4. 

piilmn- 6. V. cauleramofo, calicibus farinofis fafciculatis, corollis lu- 
lcntum. teis. ViH. pl. delph. 2. p, 490. 

Lychnitis.7. V. foliis cuneiformi-oblongis. Flor. dan. t. 586. 

Chaixi.- g. V. caule ramofo , foliis nudis cordatis petiolatis bafi lyra- 
tis. ViU, pl, delph. 2. /?. 491, /. 13. 

jiigrum. 9. V. foliis cordato-oblongis petiolatis. Zornpl, med. /V. I, t. 2^. 

haemor- lo. V. foliis tomentofis ovato - oblongis bafi attenuatis obfoletc 
rhoidale, crenulatis, racemis fpiciformibus elohgatis. Ait. hort. 

Ketv. I. p. 236. 

fcrrugi- ll. V. foliis fubvillofisrugofis: caulinisaequalitcri radicalibus 
ncum. duplicato-erenatis oblongis cordatis. Ait. hort. Kew, i. 

p. 237. 

phoeni- 12. V. foliis ovatis nudis crenatis radicalibus , caule fubnudo 
ceum» racemofo, Jacq. fi, atijlr. 2. /. 125. Gaertn. de fr. et 

fem. cent. 4. t, ^S- f 8- 

Blattaria. 13. V. foliis amplexicaulibus oblongis glabris, peduneulis fb- 
litariis. Sabb. h. rom. 2. t, '^d. 

iinuatum. 14. V. foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentofis: cau- 
linis amplexicaulibus nudiufculis, ramcis primis oppofitis, 
Tournef. it. I.p. 335. ic. 

Osbcckii. ly. V. foliis incifis nudis caule foliofo, pedunculis billoris, 
calicibus lanatis. Tournef. it. 2. p, 83. ic. 

<]Mnofum. 16. V. caule foliofo fpinofo frutcfccntc. Pr. Alp. exot, t. 36. 

Myconi. 17. V. foliis lanatisradicalibus, fcapoBudo. Treiv. Ehret. t, ^y, 

246» DATURA. Cor. infundibuliformis , plicata» 

Calix tubulofus , angulofus, 
cum coroUa deciduus. Capf 
4valvis. 

* pericarpiis fpino/ii, 

ferox. I. D. pcricarpiis ercftis ovatis: fpinis fummis maximis con- 
vcrgeritibus. Morif. hijh pl. 3. r. 2. /! 4. 

2. D. PENTANDRIA MONOGWIA. Hyofcyamus. 379 

ftramoni" a. D. pericarpiis ereftis ovatis, foliis ovatis glabris. Flor, 
ura. dan. t. 436. 

Tatiila. 3. D. pericarpiis ereftis ovatis , foliis cordatis glabris dentatis. 

Metel. 4. D. pericarpiis nutantibus globofis, foliis cordatis fubintc* 
gris pubeicentibus. Rumpf. amb, 5. t. 87. 

* * pericarpiis tuberculatis, 

-faftuofa. 5. D. pericarpiis nutantibus globofis, foliis ovatis angulatis. 
Ruinpf. amb. 5. t. 243. f. 2. 

• * * pericarpiis glabris inermibus. 

arborea. 6. D. pcricarpiis nutantibus , caule arboreo. Feuili.per. 2.^.46. 

laevis. 7. D. pericarpiis ovatis erc£lis, caulc herbaceo. Suppl. p. 146. 
Jacq. h. Vind. 3. t. 82. 

247* HYOSCYAMUS. Con infundibuliformis, ob- 

tufa^ irregularis. Sta- 
min, inclinata. Capf. 
operculata, ^loculans. 
^'ew. plurima , renifor- 
mia. 

iiigcr. I. H, foIiisampIexicauHbusfinuatis, floribus feflilibus. Blackw, 
herb, t, 550. 

reticula- 2. H. foliis caulinis petiolatis cordatis finuatis acutis ; florali- 
tus. bus integerrimis, corollis ventricofis. Camer. hort. t, 22, 

albus. 3. H. foliispetiolatisfinuatisobtufis, floribus feflilibus. B/acktv. 
berb. t. m. Gaertn, de fr. et fem. cent. %, t. 76./. %. 

aureus. 4* H. foliis petiolatis dentatis acutis, floribus peduncolatis, 
fruQibus pendulis. Bulliard herb. Franc. t. 20. 

inuticus. 5, H, foliis petiolatisovatisacutangulis, calicibus niuticis, bra- 
£leis indivifis. Mant. p. 45. 

Datora. 6. H. foliis petiolatis,. ovato-Ianceolatis fubdentatis, floribus 
fpicatisiubfeflilibus, caulevilloio. Forsk.fi. aeg.arab.p.^'^. 

pufiUus. 7. H. foliis lanceolatis dentatis : floralibus inferioribus binis, 
calicibus ipinofis. Mant. p. 339. Plnckn. alm, t. 37./. 5. 
phyfaloi- g. H. foliis ovatis integerrimis^, calieibus inflatis fubglobefis. 
dcs. Amoen. ac.n. t.d. f^\, 

9^H. 38o PENTANDRIA MONOGYNIA. Nicotiana. 

^copolia. 9» H. foliis ovatis integris , calicibus inflatis campanulatis lae- 
vibus. Mant.p, 46. 339. Jacq. obf. bot. I. /. 20. 

248* NICOTIANA. Cor. infundibuliforrnis : lim. 

bo plicato. Stam. incli- 
nata. Cap/^ 2valvis , 2I0- 
cularis. 6ew/. parva, fub- 
reniformia. 

Jabacum.I. N. folifs lanccolato-ovatis feflilibus decurrentibus, floribus 
acutis. Knorr del, hort, i. /. T. ii. Gaertn. defr. et 
fem. c. 4. /: 55. /.11, 

fruticofa. 2. N. foliis lai^ccolatis fubpetiolatis amplcxicaulibus, floribus ^ 
acutis, caule frutcfcente. 

ruftica. 3. N. foliis pctiolatis ovatis integerrimis , fioribus obtu{Is, 
Blackw. herb. t. 437. 

panicula- 4. N. foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus pam'cu- 
ta. latis obtufis clavatis. Feuill. per. i. /. 10. 

iircns. 5. N. foliis co rd a t is crenatis, racemis recurvatis, caule hifpi- 
do pruriginofo. Flum. ic, Zii^ 

glutino- .6. N. foliis petiolatis cordatis integerrimis , floribus racemo- 
fa. fis fecundis fubringentibus. A&. Stsckh. i^jt^i. t. 2. 

pufilla. 7. N. foliis oblongo-ovalibus radicalibus, floribus racemo- 
fis acutis. Mili. ic. igy. /. 2. 

miniraa. 8. N. foliis felTilibus ovatis, floribus obtufis. MoHn. hift.nat 
Chil.p.\2<), -^ 

JABOROSA. Cor. tubulofa , calice sfido longior : 

limbo^fido. Filamenta iphmfum- 
raotuboinferta. S//gm«capitatum, 

fconarien- 1. Jaborosa., Jufjfieu gm- phnt, p. 12$, 
fis. 

>i49» ATROPA. C9r. campanulata. S/^m. diftantia. 

Bacca globofa, 2locuIaris, 

Mandra. i, A. acaulis ; fcapis iinifloris. Bul/iard herb.Franc.t. 14^,146. 

2, A. PENTANDRIA M0N0G1*NIA, Phyfal/s» 3Si 

3clladon- 2. A.caule hcrbaceo, foliis ovatis intcgris. Jac^.fl. auff. 4. 

na. /. 309- 

phvraloi- 3. A. caule herliacco, foliis finuato-angulatis, calicibtis clauGs 
des» acutangulis. Mant. p. 339. 3^"^!? ohf.bot,i\. /.98. nonne 

diJiinSli generis ? 

foIanacca,4. A. caule fruticofo, pedunculis folitariis , foliis fubovatis, 
Mant, p.20'). Sy/i.nat.XlU-^.p. 173. Solanum giuneenic. 
Commc/, h. atnftel. 2. t. 96. 

arboref- 5. A. caule frutefcente, pedunculis confertis, corollis revolur 
cens. tis, foliis oblongis. P/um. ic, 46./. i. 

frutef- 6. A. caulc fruticofo , pedunculis confertis , foliis cordato» 

cens. ovatis obtufis. Batr.pl, rar. ic. 1173. 

250* PHYSALIS. Cor. rotata. S/am. conniventia* 

Bacca intra calicem inflatum, 
2lQcularis. 

* perennet. 
fomnifera.T. Ph..caulc fruticofo, ramis reftis; floribus confertis. 
flexuofa. 2. Ph.caule fruticofo, ramisflexuofis) floribusconfertis. Rheed, 
h. vml. 4. t. 55. 

ariftata. 3.- Ph. faule fruticofo , ramis pedunculis petiolisque lanuginofisj,, 

foliis glabris, calicis denticulisariftatis. Ait. bort, Ketv^ 

I. p. 244. 
arboref- 4. Ph, caule fruticofo, foliis ovatis pilofis, floribus folitariis: 
cens. corollis revolutis. Mill. diH. t. 206. /. 2. 

curaflavi- 5.'Ph. caule fruticofo, foliis ovatis tomentofis. flnckn. alm: 

ca. /. tw.f. %. 

proftrata. 6. Ph. caule procumbente tereti hirfuto ramofifTimo, folifsfubt 

carnofis. Herit.Jiirp. nov. 3. p. 43» /. 22. 
vifcofa. 7. Ph. foliis geminis repandis obtufis fubtomentofis, caule hcr- 

baceo fuperne paniculato. Jacq. h. Vind. 2. /. 136. 
pcnfylva- 8- Pb. foliis ovatis fubrepandis obtufis nudiufculis, floribus gc- 

nica. rainis , caule herbaceo, 

Alkekcn- 9. Ph. foliis geminis integris acutis , caule hcrbaceo infcrtiQ 
gi, lubramolb. Knorr del. hort. l. t.l. 4. 

~" peruviana. la Ph, pubefcens , foliis ovatis integcrrimiSt 

II. PU. 382 PENTANDRIA MONOGVNlA» Pliyfalis. 

tomciito- II. Ph. caule arborefccnte ramis ercftis, foliis cordato-^cu- 
la. mmatis finuato-repandis, inferne alrernis, fummis eemi- 

ius. Meaic. aSl. palat. 4. phyf. p. \ y^. t. 4. 

" lutca. 12. Ph. calicibus fruftiferis pyriformibus claufis fertis, corollis 
mimaculatis. MeHic, a^. palat. ^.pbjf.p, 1^6. Vifonfae 
proximu, 

** arifiuae. 

ar.gulata. 13. Ph. ramofiflima, ramis angulatis elabris, foliis ovatis den- 
tatis. DiU. h. Elth. t. 12. f. 12. 

riibef- 14. Ph. ramofiffima, foliis villofo-vifcofis, floribus pendulis. 
ccns. Feuill. per. /. i, 

minima. ij. Ph. ramofiflinu, pedunculis fruftiferis folio villofe longio-, 
ribus. Sabb. h. rom. 2. t. 64. 

pruinofa. 16. Ph. ramofifllma, foliis fubvillofis, pedunculls ftriais, ca- 
licibusque frudliferis longiflimis. Dill. h. Elth. t. 9. f. 9. 

barbaden-17. Pl>- ramofiflima, foliis cordatis villofis, calicibus &u£lef- 
fis. centibus pendulis ovatis acutis pentagonis. ' Jacq. plant. 

rar. ic. cent. i. t. 70. 

ramofa. iS. Ph. foliis fimplicibus gcminisquc latc ovatis acutis Cnuato- 
dentatis lubvillofis. Forsk.fi. aeg. arab. p. 204. 

dubia. 19. Ph. ramofiflima, pedunculis calicibusque fruftiferis brevif- 
fimis. Medic. a[l. palat. 4. ph^. p. lyg. /, 5. /. i. 

limcnfis. 20. Ph. foliis ovatis repandis pilofis , calicibus florum inflatis 
fcariofis. Reti, obf. b^it. 5. p, 22. 

nutans. 21. Ph. foliis alternis ovatis caulequc fubangulatis tomentofij, 
floribus folitariis nutantibus. Walt. for, carol. p. 99. 

251. SOLANUM. Cor. rotata. Antherae fubcoali- 

tae: poro gemino dehifcen- 
tes. Bacca slocularis. 

• Inermia. 
laurifoH- i, S. caule arboreo , fojiis petiolatis ovato - oblongis fubtus ta* 
um. mentofis, panicula terminali dichotoma divaricata. Siit>pl. 

p. 14S. 

verbafd. 2. S. caulc fruticofo, foliis ovatis tomentofis inteeerrimis, iim- 
iolmm^ bcliis compofitis. Jac^i. h. Vimi. i. /. 13, 

3?. PENTANDKIA MONOGYNfA. Solanum. 383 -5 Pfeiulo- 
capllcum 

diphyl- 
liim. 

bonarien 
fe 

aviculare. 

nodiflo- 
rum. Tagore. 8 liLbiner- 
me. 

bomben- 
fe. 

Dulcama- 
ra. 

havanen- 
fe. triftc. racemo- 
liim. 

termina- 
le. 

mauritia» 
num. 

macrocar- 
pon. 

corymbo- 
fum. 3. S. caule fruticofo, foliis lanceolatis repandis, umbellis fcfli- 

libus. Knipb. bot. orig. cent^ 6. n. ^j. 

4. S, caule fruticofo, foliis geminis: altero minore, floribus 

cymofis. Jitcq. pl. rar, ic» cent, 2. t. 53, 

S. caule fubinermi fruticofo, foliis ovato - oblon^is (inuato- 
rcpandis lcabris. Mant. p. 205. DiU. h. Eltb. t. 270./. 351, 

6, S. caule fruticofo, foliis {inuato-pinnatifidis, corymbis ter- 

minalibus. Forji. ft. atifir. p. i^. 

7. S. caule fruticofo debili, ramis ad divifiones incraflatis, fc- 

liis pctiolatis ovatis intej^errimis, pedunculis umbellatis- 
yacq. coU. 2. p. 288- p^- rar. ic. cent. 2. t. 5^. 

S. caule fruticolb, foliis inferioribus profunde (inuatis: fu- 
perioribus cordatis. Aubl. pl. guj. l./>. 212. t. 83. 

'(>7» S. caule frutefcenjte fubinermi, foliis laneeolato • ovatis in- 
tcgerrinns. Jaoq.Jiirp. avter.ed. 2. t. 259. /". 15. 

68. S. caule frutefcente, foliis ovalibus integerrimis, racemis 
corymbofis. Jacq. jiirp. amer. 

9. S. caule frutefcente flexuofo, foliis fuperioribusbaftatis, ra- 

cemis cymofis. Curt.fior. hond. t. 4. 

10. S, caule fi-utefcente, foliis lanceolatis nitidis intcgcrrimis, 

pedunculis fubbifloris. Mant. p. 47. Jacq. Jiiip. amer» 
pi^. t. 48. 

11. S. cauie frutefcente, foliis lanceolato-oblongis fubrepan- 
dis glabris, racemis fubcymofis. Jacq. ftirp. amer^ pifi, 
t. 49. 

12. S. caule frutefcente, foliis lanceolatis repandis undulatis, 

racemis longis ereftis. Mant, p. 47. Jacq.Jiirp. amer^ 
pi&, t. 50. 

13. S. caule frutefcente, Foliis ovalibus acutis, umbellis termi« 

nalibus. Forsk.ft, aeg. arab. p. 45. 

14. S. caule frutefcente : ramis fuperioribus lanatis , foliis ob- 

longis tomentofis integris, racemis terminalibusglandulofis, 
Scop. delic. itif. 3./?. i6. /. 8- 

15. S, caule fuffruticofo , foliiscuneatisrepandisglabris. M^ut. 
p* 205. MilJ. ic. 294. 

16. S. caule fuffruticofo , foliis ovatis integris fubtrilobisque, 
,. floribus cymofis. Tboniu ti^ud Rftz, obf. bgt. 5, p, S2. 1% S. 3S4 PENTANDRIA MONOGYNIA. Solaniim. 

rubrum. 17^ S. caule fubperennante , foliis geminis ovatis integerrimis, 
pedunculis fubumbeHatis. 

repan- iS- S. caulc fubherbaceo flexirofo laevi, foliis ovatis repandis 
rimii. tomentofis, pedunculisaxillaribuscymoiis. ForJi.fi. auj}r, 

p. 18. 
qucrcifo- 19. S. caule fubherbaceo flexuofo angulato fcabro< foliis pin- 
lium, natifidis, raccinis cymofis, FeuiU. peruv. t. 15. 

ladicans. 20. S. caule herbaceo laevi teretiufculo proftrato radicante, ^O' 
liis pinnatifidis, racemis cymofis. Linn. Jil, dec. i. p. 10. 

Cari, 21. S. caule' herbaceo , foliis pinnatis intcgris, neftario c.im- 
panulato petala fubaequante. Molin, hiji. nat. Oiil.p. 109. 
an hujui generis ? 

lubero- 22. S. caule herbac»o, foliis pinnatis integerrimis , pedunculis 
fum. fubdivifis. Knorr del. hort, 2. /. 5. 9. 10. 

pimpind- 23. S. caule herbaceo, foliis pinnatis integerrimis , racemis- 
lifolium. fimplicibus, 

I.ycopcr- 24. S. caule herbaceo, foliis pinnatis incifis, racemis bipartitis' 
iicon. aphyllis, fru^ibus glabris. Regn. hot. t. $S* 

ipurium. 2^, S. caule herbacco , foliis pinnatis incifis, racemis fimplici* 
bus, fruftibus fubvillofis. Jncq. h. Fir.d. i. t. Ii. 

|jeruvia- 26. S. caule herbaceo, foliis pinnahs incifis tomcntofis, race- 
num. mis bipartitis foliofis, baccis pilofis. J<^>cq. pL rar. ic. 

cent, 2. t. 3. 

monta- 27. T. caule herbacco , foliis fubcordatis rcpandis. Feuifft 
num. ptruv. t. 46. 

nigrum. 28« S. caulc herbacco, foliis ovatis dentato-angulatis, raccmis 
diftichis nutantibus. Flor. dan. t. 460. 

quadran- 29. S. caule herbaceo tctragono fcabro, foliis rhombcis denta- 
gulare. tis integrisque. Supfl. p. 1^1. 

acthiopi- 30. S. caule herbacco, foliis ovatis repando-angulatis, pedun- 
cum. culis fertilibus unifloris cernuis. Jncq. h. Vind. i. t, I2. 

Mclonge- 31. S. caule herbaceo , foliis ovatis tomentofis , pedunculis 
na. pendulis incralfatis, calicibus inermibus. Kcgn. bot.t. to. 

corymbi- 32, S. caule ramofo herbacco infra ramofo, foliis ovatis ints- 
ferum. gcrrimis glabris. Jacq, coUeSi. \.p. "l^. 

lytaturat 33. S. caulc herbacco crefto, foliis iyrato • haftatis tomcntofis, 
Vwit. fl. jap. p, 92, 

34 S. PENTANDRIA MONOGYNIA. Solanum. 385 

fcandens. 94. S. caule volybili , foliis cordatis ovatis dependentitos fub- 
tus inolliffimis , paniculis terminalibus. SuppL p^ i^^. 

acgyptia' 35. S. foliis glabris fubangulatis, baccis rubris. Forsk.ft.aeg, 
cum. arab. p. 46. an diftintla fpecies ? 

memphi- 36. S. foliis integris villofifllmis, baccis nigris. Forsk.fl.aeg. 
ticum. araff. p. i{6. an diflinBafpecies? 

villofum. 37. S. foliis villofis ovalibus bafi obliquis margine repandis. 
Forsk^fl» aeg. arab^p. 47. 

•* aculeata. 

coagu- 38. S. caule fubaculeato , foliis ovato - oblongis obtufis finuatis r 
lans. coita petioloque calicibusque aculeatis. , Forsk. fl. ae^» 

arab. p. 47. 

incanum. 39. S. pedunculis, petiolis coftisquc foliorum aculeatis, flori- 
bus racemofis: calicibus iubinermibus. Forsk. fl. ae^. 
arab. p. 46. 

armatum. 40. S. caule procumbentc, foliis oblongis dentato- finuatis ^\i- 
bris aculeatis , pedunculis racemofis oppofitifoliis. Forsk, 
fl. aeg. arab. p. li^J. 

lanceac- 41. S. caule petiolisque aculeatis, foliis lanceolatis fntegerri- 
folium. mis. Jacq. coU. 2. p. 286. pL rar. ic. cent. 2. fafc. i.t.6, 

panicula- 42. S. caule petiolisque aculeatis, foliis finuato-angulatis fu- 
tum. praglabris, tioribus paniculatis. 

virginia- 43. S. caulc angulato, foliis pinnatifidis undique aculcatis: la- 
num. ciniis finuatis obtufis, calicibus acuieatis. Jacq. pt. rar» 

ic. cent. 2. t, 5. 

campechi-44. S. caule hirto, foliis cordato-oblongis quinquelobis: finu- 
enie. bus obtufis elevatis. Mant. p. 340. Ditl. h. Eith. t. 268. 

/• 347- 
caroli- 45. S. caule annuo, foliis haftato-angulatis; aculeis utrinquo 
nenfe. re£lis, racemis laxis. Dill. b. Elth. t. 269./, 348. fS\ 

Jacq. pl. rar. ic, cetit. 2. /. 4. 

mammo- 46. S. caule herbaceo, foliis cordatis angulato-Iobatis: utrin- 
fum. que villofis aculeatis. Merian.funn, t. 27. 

ferox. 47. S. caule'herbaceo, foliis cordatis anguJatis tomentofis acu- 
leatiS) baccis hirtis calice obte£tis. ' 

infanum. 48. S. caule herbaceo, foliis ovatis tomentofis , pedunculis 
pendulis incralfatis, calicibus aculeatis. i^norr del. bort, 
I. /. T. 10, 

Bb 49. S. 386 PENTANDRIA MONOGYNU. Solamira. corda- 
tum. 


49- 


aciileatif- 
iiinum. 


50. 


volubile. 


51. 


indiciira. 


52' 


trifolia- 
tum. 


69. 


fufcatum, 


53. 


fodome- 
um. 


54. 


:fen£lum. 


55r. 


hybri- 
dum. 


56. 


Coccinc" 
rum. 


57. 


tomcnto- 
fum. 


58. 


babainen- 59. 
fc. 


igfn^umi, 
60. 


triloba- 

tum. 
inarj^ina- 


61. 

62. tum. S. caule fubaculcato fruticofo, foliis cordato-fubrotlindi$ 
integris inermibus, pedunculis lateralibus folitariis umflp- 
Tis. Forsk. fl. aeg, arab. p. 47. 

S. caule fiiffrnticofo foliisque cordatis lobatis dentatis aai- 
lcatiffiniis. Jacq. coll. l.p. 100. 

S. caulc fiuticofo fcandente , foliis angulatis ; petiolis, 
rhacbibus calicibusque aculeatis, racemis laxis. Swartt 
nov. pi. gefi. etjp, p. 47. 

S. canle fruticofo, foliis cuneiforfhibus angulatis fubvillo» 
{is integerriinis : aculeis utrinque rcflis. Biirut, zeyl. 1. 102» 

S. caule fruticofo, foliis tcrnatis ovatis intcgerrimis. Burm. 
ind. /. 22. /. 3. 

S. caule fruticofo, foliis ovatis obtufe lobatis : acuIciSutrin- 
que rcvVis ; fuperioribus coloratis. an meia campechienpx 
varietas ? Jacq.pl. rar. ic. 1. 1, 77, 

S. caulc fruticofo - tercti , foliis pinnatifido - finuatis (fparfe, 
aculeatis mulis ; calicibus aculeatis, Herm. parad.lugdbm 
t. 575. 

S, caulc fruticofo : aculels tomentofis foliisquc obiique 
ovatis repandis. Jacq. pl, rar. ic^ cent. \., t. 76. 

S« caule fruticofo , foliis ovatis fubinermibus acutis rcpan- 
dis teoellis: dorfo et oras violacco - pulvcrulcntis. Jac^* 
b. Vind. 2. /. 113. 

S. caulc fnuticofo, foliis ovatis fubrepandis imo alterove 
aculeo armatis fubtomentofis. Jacq. pl. rar. ic. ccnt. I. 
t. 24. 

S. caule fruticofo: aculei^ acerofis, foliis cordatis incrmK 

bus fubrepan.dis: tcnellis purpureo - pulverulentis. Bocc, 
Jic.t.H-f.S- 
S. caule fruticofo , foliis lanceolatis rcpandis obtufis raar- 

ginc rcflexis, racemis fimplicibus, S/oan, hiji. jam. l. 

t. II. /.9. 

S. caule fruticofo, foliis lanceolatisacuminatisbafiutrinquc 

revolutis, racemis fimplicibus. Jacq, h. Vind.t. 14. 
S. caule fruticofo , foliis cuneiformibus fubtrilobis glabris 

obtufis inermibus, Biirm. ind. t, 22. /. 2. 
S. caule fruticofo, foliis finuato-angulatis, fubtus omni» 

no , fuperne marginc tomentofis , calicibus tripartitis. 

Murray comm. G9ttt. 1783. t. 4« 

63. S. PEf^ANDFJA MONOGYNIA. Capficum, 587 

cipenfc. 6^, S. caulc fruticofo tereti, foliis finuato - pinnatJfidis aculea- 
tis nudis: laciniis alternis integris obtuiis. Suppl. p. 14^. 

acylani- 64. S, eaule fruticofo, foliis finuatis : pedunculis calicibusqiie 
cum, aculeatis. Scopol, dcl. infubr. i. f. i, f, i, an dijiin^cb 

fatis fpecies f 

*•• fpinofa, 

lycioidcs. 6^, S. caule fruticofo , fbliis ellipticls. Mant. p. 46. 

ftellatum, 66. S. caulc fruticofo, foliis lanceolatis integcrrimis, pcdun- 
culis axillaribus unifloris fubgcminis. Jacq, coUeSl, 3 ./>.254. 

252* CAPSICUM. Cof. rotata. ^Ta/mm cQrticofumi 

femibilocularc. 

annuum. I, C. caulc herbaceo, pedunculis foJitariis. Knorr del. horti 
2. t, C. 6. 

groflum, 2. C. caule {liffrutefcente, fruaibus incraffati» variis» MaHh 
p, 47. Beil, k Eyft. aut. 2. /. 2. /. i, 

iinenfe. 3. C. caule fruticolo , floribus fruftibusquc pendulis."^ . Jaci[, 
h, Vind. ^. t. 6j. 

bacca- 4. C. caulc fraticofo lacvi, pedunculis geminis. S/oaa. hijf, 
tum. jam, l. /. 146. f. 2, 

frutef- J. C. caule fruticofo fcabriufculo , pcdunculis (blitariis. Rumpf 
ccns, amk 5, /. 88» /. i. 3. 4. 

253. STRYCHNOS/ Cor. sfida. B^cca ilocularis; 

cortice lignola 

Nux Vo- i; Str. folifs ovatis, caulc inermi, cymis terminalibus» Blackt», 
micae. ' herh, t. 395. 

Colubri" 2» Str, foliis ovatis acutis , cirrhis Iimplicibus. Bhc^in. h^rh, 
na, /. 403. «» vere difiinSia a nnce vomfca ? SupjyL p. j 49. 

potato» 3» Str. inermis, foliis oppefitis ovatis acutis petiolatis, pani- 
rum« culis verticillatis. SuppA p. 148^ 

Tclankot-4« Str. ^sliis ovato-Ianceoldtis, umbeUiJS if^iiibus. R^tz^obf, Bb » ' 240. 5SJ5 . fENTANDRIA MONOGYNIA, Genfpa. 

240, GENIPA. Cor. rotata. Stigma clavatum. Bacca 

slocularis. Sem, nidulanria, 
cordata. 

aracricana. I. Genipa. P/um. ic. 1^6. annHGardeiiiae genuireferenda? 

1370. IGNATIA. Cor. infundibuliformis longifnma. 

Qal ^dentatus. Drupa ilo- 
^cularis, polyfperma. 

amara, I. Ignatia. Siippl. p. 149. 

SMITHIA. Cor. campanulata, infera , exterius hi- 
fpida. CaL perfiftens, StiL fimplex. 
Drupa globofa. 

ThoHinia.'!; Smithia. Smitbpl. ic, ined. I. t. 7. 

!^9I* CESTRUM. Cor. infundibuliformis. .Stamina 

denticulo in medio. Bacca 
ilocularis polyfperma. 

laurifo- I. C. filamcntis ^euticulatis nudisve, foliis pllipticis cdriaccis 
lium. nitidiffimis, pcdunculis petiolo brevioribus. Herit.JHrfi. 

nov. 4./>. 69. t. 34. 

noftur- 2. C. filamentis Jentatis, pedunculi* fubracemofis folioaequa- 
num. libus. Sloan. biji. jafn. 2. t. 204. /". 2, Gaertn. de fr. et 

fem. cent. 5. /, 77. / 9. 

auricula- 3. C. fiJamentis edentulis, llipults lunatis. Herii.Jiirp. nov^ 
tum. 4./;. 71, /. 35. 

vcfperti- 4. C. filamcntis edentulis, corollae tubo filiformi, pedunciri/s 
num. brcviflimis. Jacq. flirp. amer.piSt. t. 16. "i 

diurnum. 5. C. filamentis edentulis , corollae laciniis fubrotundis refl* 
xis, foliis lanceohtis. VHU. h. Elth. t. 154./. 186. 

Parqui. 6. C. filamentis dentatis nudisve , caule florifero particulato, 
flipuiis linearibus. Herit.Jiirp. nov. 4. p. 73, t. 36. 

tomento- 7. C. floribus confcrtis feflilibus terminalibus: caliuibus, foliis 
fuHi. ramisque tomentofis. Stippl. p, 150. 

8.C. in-.N TANDRIA MONOG^L-V Lyciutn. .3tJ«> 

Imti*!".- 8. C. floribus fubfpicatis axillaribiis, foHis fubcordatis ovatis 
aciitis: fiibtus ramiilisque hirtis. Swartf nov. pl. gejii. et 

foetidum.9. C. corymbo fefllli foliofo ramulum terminantc. Medk.a&^ 
palat. 4. phyf. p. 192. 
* Jwi^enda etiant huic generi videtur arbor toxicaria macaUa- 
rienfis. 

262* LYCIUM. Contubnlofa: fauce claufa filamen- 

torum barba. Bacca 2locula- 
ris, polyfperma. 

* viertfiia. 
japoni- I. L. foHis ovatis nervofis planis, floribus fefniibus. Thiiuh. 

cum. f-j^p'p' 93- 

barba- 2, L. foliis oblongis glabris, ftipulis barbatis, floribus aggre- 

tum, gatis pedunculatis. Sr//)/)/. />. 1 50. 

** fpinqfa. 
^frum. 3. L. foliis fafciculatis linearibus, ramis ftri^lis. 'Nijfol. a^. 

parif, 1711. r. 12. 
rutheni- 4. L.foliisfafcicuhtis lincaribus, ramisdcpendentibus. Muryay 
cum. com». Goett. 1779. p. 2. t. 2. PaUas Jl. rojf. t. 49. 

foctidum. 5. L. foliis oppofitis ovato-laneeolatis, ftipulis interfoHaceis fc- 
taceo-fpineicentibus, floribus axillaribus feflllibus. Stippl. 
p. 1 50. nonne difiinEii geueris ? 

tetran- 6. L. foliis ovatis obtufis carnofis, ramis angulatis glabris, flo- 

drum. ribus quadrifidis tetrandris. Suppl. p. 150. 

lietero- 7. L. foli.is ovatis flexuofis glaucis, ramis horizontalibus, fpi- 

phyllum. nis gemmaccis, Mttrmy comtn. Goett. 1783' ^- 2. 

barba- 8- L. foliis lanceolatis folitariis, ramis dependentibus. Tret» 

rum. ' Ebret. 33. t. 68. 

europac- 9. L. foliis obliquis , ramis flexuofis tcretibus. Mant, p. 47. 

um. Mich.nov.pl.gen.t.io^.f.l. 

capfulare. lo. L. foliis lanceolatis tenuibus glabris, pedunculis calicibus- 
que pubefccntibus, pcricarpiis capfularibus. Bb j CRY«. 390 PENTANDRIA MONOCmA. Ciyptoftomum. 

CRYPTOSTOMUM, Cor, infundibuliformis : ne^ 

ftario fornicato, ^denta- 
to, orificium claudente. 
Bacca globofa slocularis. 
Semina folitaria. 

guJAnenfe. i. Crvptostomum. AulL />/, guj. 2. />. 679. /. 274, 

PLACOMA. Cor. ^fida. CaL sdentatus , fupcms. 

Bacca slocularis. &m. folitaria, 

pcndulum. I. Placoma. ^it. bort. Kew. i. 

254» JACQUINIA. Cor, lofida. Stamina recepta. 

culo inferta. Baccaifytrmz. 

anmllaris. 1. J. foliis obtufls cum aeumine. Jacq.Jlirp.amer.piii.t. 56. 

nifcifolia. 2. J. foliis lanceolatis acuminatis. Jacq, ftirp. mner.pia.t. 57. 

linearis. 3. J. foliis lincaribus acuminatis. Jacq.Jiirp. amer.pia. t. ^-g. 

Venofa. 4. J. foliis ovato - lanceolatis vcnofis fubmembranaccis. Swartt 
mv. pl. gen. et fp, p. 47. 

XYSTRIS. Cor. 5parttta patens : tubo breviffimo. 
Fiiamenta apice diyergcntia. StiL 
a infeme coaliti. Drupa globofa: 
bafi villofa. iVwxglobofa, lolocularis, 

Schrebcri. i. Xystrk. Schreb. gen. pl. Unn. I. p. 138. 

2ASS0VIA. Cor. ^fida patens: tubo breviffimo. 

Bacca ovata noduiofa ^ polyQ)erma. 

iilvatica. I. Bassovia. Mbl. pl. guj, i. p, 217. /. g j. 

IJRCEOLARIA. CaL campanulatus, integerrimus. 

Cor. hypocrateriformis , ^fida. 
o//§m zclavatum. Bacca? 

cxqtiM. I. Ukceouwa. mUd^n. ap, Cofkm mefk. pl, dijp. p. 10. 

VAL. jfENTANDRIA MONOG^i^NIA, Vallaris. 39^ 

VALLARiS. CaL spartitusf. Cor, hypocratcrifor- 
jniSj jfida. yi«r//er. glanduliferae. 
Siigma crafla. Fmwpium - - 

indica. I. Vallaris, Bitrm. ittci, />. 51. 

MEISTERIA. CaA sdentatus. Cor. ^partita : laciiiiis 

concavis, membrana diftm^tis. 
Stigm. 30vata. Fericarpiiim - - 

anonyraa. I. MEis-raftiA, Scopol. imrod. g. 868. 

255» CHIRONIA. Cor. rotata* F((?fcn declinatum. 
. ■ Stamina tubo corollae infi-^ 

dentia. Antherae demum 
fpirales. Pericarpium alb- 
culare. 

• herbaceae. 
frincrvia. I. Ch. foliolis calicinis membranaceo - carinatis, Burm. ze^l. 

t. 67. 
jasminoi- 2. Cb. caule tetragono, foliis lanoeolatis. 

(les. 
lychnoi- 3. Ch. caule fimplici, fohis lineari - lanceolatts. Maitt. p. 207. 

dcs. 
campanu-4. Ch. foliis fublinearibus, calicibus longifudine corollae. 

lata. 
angularis. 5. Cli. caulc acutangulo, foHis ovatis amplcxicauhbus. 
linoides. 6. Ch. foliis linearibus , calicibus fcmiquinquefidis obtufis. 

Breyn. cent. 175. t. 90. 
iiudicau- 7. Ch. caulibus fubaiphyliis fimplicimmis unifloris, foliis ob- 
lis. longis obtufmfculis , cahcibus dentibus fetacejs. SuppL 

p. 151. 
dichoto- 8. Ch. caule fubtereti dichatomo, foliis feffilibus ©vato - lan. 
nia. ceolatis , pedunculis clougatis folitariis imitions. ^alt. 

for. carol. p.^%. 
hnccola- 9. Ch. caule fubangulari, foliis lanccolatis renjotis, floribui 
ta. corymbofis. Walt, fior. caral, p, 95. 392 PENTANDRIA MONOGYNIA. Cordfa. 

dodecan- lo. Ch. caule flexuofo < foliis cuneifonni-oblongis, floribus 
dia. fubdecemfidis. Walt.fior. carol. p. f^i^. 

decandra. Ii. Ch. caule erefto rigido, foliis lincaribus, floribiis dccem- 
fidJs. fValt,fior. carol.p, 95, 

** frtiticofae. 

baccifcra. 12. Ch. caule tetragono, pericarpiis baccatis. Commel.rar, 
9. /. 9. 

friitef- 13. Ch. foliis lanceolatis fubtomcntofis , cah"cibus campantila- 
,€cns. tis. Burm. afr. t.^ji^. f. i, 

tctrago- 14. Ch. foliis ovatis trinerviis obtufiufcuh's, foliohs calicinis 
na. ©btufiufculis carinatis. Siippl. p, 151. 

256« CORDIA. Con infundibuliformis. Stihis di-* 

chotomus. Drupa ilocularis: 
nucleo 2-4loculari. 

Gerafcan- l. C. foHis lanccolato - ©vatis fcabris, panicula terminali, calt- 
thcs. cibus decemftriatis. Jacq.Jlirp. amer.pi^. t. 259. /. 12. 

Brown jam. t. 29. f. 3. 

uelandi- 15. C. foliis oblongis fcabris, intcgerrimis. Jacq.Jiirp.amer. 
folia, 

Scbeftena. 2. C. foliis oblongo-ovatis repandis fcabris. Jacq.jiirp.amer. 
piSl. t, 44. 

dichoto- 3. C. foliis oblongo-ovatis vix crcnatis, corymbis dichotomis* 
ma. Foyfi. fl. atifir. p. ig. 

flavef- 4. C. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis , raccmis 
«cns. axillaribus, Aul^/, pl. guj. i. p. 226. ^ 89- 

letraphyl-5. C. foliis ovatis quaternis verticillatis, pjedunculis corymbi- 
la. fcris. .^iib/. pl. gitj. i. p. 224. /. in. 

afpera. 6. C, foliis ©vatis acuminatis alperis, floribus cymofis rugofis. 
FeyJ}. fl. aujir. p. ib'. 

fpinef 7. C. foliis ovatis acutis ferratis fcabris, petiolis fubfpincfcen- 
cens. tibus. Mant. p. 206. 

Myxa. 8- C. foliis ovatis lupra glabris, corymbis lat-Talibus, calici- 
bus decemftriatis. Blackto. herb. t. 39^^. Gaertn. de fr. 
et/em. cent, 5. t, 76. /, l. 

9. c. PENTANDrjA MONOGYNIA. Maripa. 393 

tctrl^dra. 9. C. folits ovatis fupra glabris fubtus afperis, floribus coryin- 
bofis tcrrandris. Aichl. pl. guj. i.p, 222. /. 87. 

macro- 10. C. foliis ovatis villofis fcsquipcdalibus. S/oan. hift. ia>/t. 2i 
phylla. t.22\.f.i. 

micran- II. C. Foliis ellipticis lanceolatis integerrimis inembranaccis 
tlii' venofis, racemis compofitis laxis. Swarts mv. p/ g-^n 

etfp.p.47. ■ 

clliptica. 12. C. foliis cllipticis acuminatis integris coriaceis , racemis 
compofitis diifufis, drupis acuminatis, Sivarts iwv. pL 
gen. etfp. p. 4J. 

Callococ- 13. C. foliis cordato-ovatis integcrrimis , floribus corymbofis, 
ca. calicibus interne tomentofis. Sloan.jatn. 2. /. 203. f. 2. 

Toqueve. 14. C. foliis cordatis acuminatis fubtus tomcntofis , floiibus 
racemofis. Aubl.pL gttj. i. p. 228. t. 90. 

MARIPA. Cor. jfida: tubo longo ; fauce patula ven- 
tricofa. Ca/. ^partitus. Stigma pel- 
tatum. Pericarp, 2ioculare : locuiis 
2{permis. 

fcandens. i. Maripa. Aubl. pL gttj. I. p. 2^0. t, 91, 

208» PATAGONULA. Cor. rotata. Stil. dichoto- 

mus. Cal. frucliferus 
maximus. 

americana. I. Patagonula. Dill. h. Elth. /.226. /1293. ^n diJiinBi a, 
Cordiis generis ? 

!2574 EHRETIA. Bacca 2locularis. Sm. folitaria, 

2locularia. Sti^ma emarginatum. 

fpinofa. 1. E. fpinofa, foliis oblongis. Jacq.ftirp. amer. piB. t. 2^9. 
/• 14- 

halimifo- 2. E.fpinofa, foliis fubrotundis glaucis. Herit.ftirp. nov 3 
lia. />. 45. ^23. SttppLp. 1^0. 

virgat3. 3. E. foliis oblongis integris fuperne fcabris , ramis filiformi- 
bus, floribus terminalibusfparfis, caiicibushiriutis. Stvartr 
nov, pL gen. etfp. p. 47. 

Bl> 5 S. E. 594 PENTANDRIA MONOGYNIA. Varronta. 

dubia. 8. E. foliis oblongo-Ianceolatis integferrimis, pcduncuhyiini- 
floris aggregatis. Jetcq^' obf. bot. i. p. 19. 

tfaifolia. 4« E. foliis obiongo-ovatis integerrimis jglabris, floribus pa* 
niciiiatis. Tt-eiv Ehrct» t. 24. 

l^eurreria. 5. E. foliis ovatis intcgerrimis lacvibus, floribiis fubcorymbo* 
fisi calicibus glabns. Jacq. Jlirp, atner. pici. t. 45. 

intcrno- 6. E. foliis ovatis integris , floribus paniculatis latcralibui, 
dis. Herii. (lirp. nov. 3. p. 47. t, 24, 

Lycium boerhaaviaefolium. 

%xfucca. 7. E. foliis cunciformi-Ianceolatis margine rcflcxis. Jaeq, 
Jiirp. amer. piSi. t. 259. /".13. 

25S, VARRONIA. Car. ^fida. T>rupa nucleo 4I0- . 

culari. 

lincata. I. V. foliis lanccblatis lineatis, pedunculis lateralibus petiolo 
aiinatis, ipicis globofis. Vltickn. alm. t, 328./. 5- 

curafl*avica.i. V. foliis lanceolatis, fpicis oblongis. 

macrofta- 8. V. foliis lanceolato-oblongis, fpicis oblongis. Jaeq. Jiirp. 

chya. amer. 

humiiis. 9. V. foHis lanceolato-oblongis, fpicis fubrotundis , nucleo 
biloculari. Brown jam. t. 13./. 2. 

globofa. 3. V. foHis lanceolato-oblongis, caule dichotomo, pedunculis 
axillaribus elongatis nudis , fpicis globofis. 

bullata. 4. V. foliis ovatis venofo-rugofis, fpicis globofis. Jacq.Jiirp, 

amer. piB. /.43. 
mirabil- 5. V. foliis ovatis nigofis ferratis , floribus racemofis fecundis, 
Joidcs. corollis hypocrateriformibus. Sivartsn.p/.gen.ct fp.p. ^S- 

fnartini- 6. V. foHis ovatis acuminatis, fnicis oblongis. Jacq. Jiitp^ 

cenfis. amer. pili. t. 42. 

alba, 7. V. foliis cordatis, floribus cymofis. Commel. h. amJieL r. 
?. 80. 

'ARDISIA. C«/.5phyllus« Cor.reflexa^partita. Anth, 
magnae, ereQae. Stigm. fimplex. 
Drupa ilperma , fup^ra. 

tinifQlia. I. A. floribus paniculatis, foliis cllipticis integrisncrvofis, caule 
aiboreo, S/gaii. fnjf, jam. 2. f» 20^. 

2. A. PENTANDRIA MONOGYNIA. Laugeria. 395 

eoriacea. 2. A. flopibiis paniculatis , foliis oblongis intcgris avcnits coria- 
ceis. Stvarts nov. pl. gen. etfp. p. 48- 

lerrulata. 3. A. floribus paniculatis, foliis ovato-Ianceolatis acuminatls 
rugofis , caulc fruticofb pubefeente. Swarts nitv» pl. gen. 
etfp. p. 48. 

hteriflo- 4. A. racemis latcralibus axillaribusve compofitis umbellatis, 
ra. foliis oblongis acuminatis integcrrimis , caulc fruticofo. 

Stvarts nov. pl. ge». et fp. p. 48. 

{>arafitica. 5. A. racemis axillaribus fimplicibus, foliis fcffilibus lanccolato- 
ovatis lineatis , caule fruticofo. Stvarts nov. pL geuy et 
fp' P- 48. 

excella. 6. A. racemis axillaribus, foliis obovatis margine cartilaginco- 
ferratis. ./lit. hort. Kew. i. p. 261. 

259» LAUGERIA. Cor/^fida. Drupamcko z-vel 

5locuIari. 

odorata. I. L. caulc fubfpinofo , folifs fubovatis acutis glabris, raccmis 
paniculatis, nuclcis quinquelocularibus. jacq. fiirp.amer. 
piff, t. 259./. 16. 

tomcnto- 2. L. foliis ovatis aeutis integris fubtus tomentofis, raccmis 

la. dichotomis, nucleo biloculari. Stvarts nov. pl. gen, et 

fp' P' 48. 

lucida. 3. L. foliis oblongis obtufis integris membranaceis nitidis , ra- 

cemis dichotomis, nucibus bitocularibus. Srvarts uov. pL 

gen.etfp.p. 48. 

263* CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanulata, lo- 

fida : laciniis alter- 
nis patulis, Bacca 
jofpernia , rarm 
ifperma. 

Cainito. I. Chr. foliis ovatis parallele Hriatis fubtus tomentofo • nitidis. 
Jaq. fiirp. amer.piB. t. ^i, 
/3) Chr. foliis fubeiis ferrugineis , fupcrne glabris. y) Brown 
jam.t.l4.f.2. 6) yacq.fiirp.amer.piB.t.^2* s) Jacq, 
fiifp. amer.piSl. /.53. 

monopy- 2. Chr. foliis ellipticis acuminatis fnbtus tomentofb • aureis, 

fenum. fruftu ovato monoipermo, Stoarts nov. pl. gen. et.fp, 

p* 49- 3. Chr. 3V<5 I*ENTANDRIA MONOGVNIA. ninoica. 

microcar- 3, Chr. foliis ovatis glabris fubtus pubefcentibns , baccis ob- 
pum. longis obliquis monofpermis. Swarts nov. pL gen. et 

fp. p. 49^ 
areente- 4. Chr. foliis faJcato-ovatis fubtus tomentofo-nitidis. Jacq^, 
um. .P^'^?' '^Wf;'. piB. t. 54. 

rugofum. 5. Chr. foliis oblongit acuminatls utrinque glabris, fruflu acu- 
minato rugolb, Stoarts. nov. pl. gen. etfp. p. 49. 

glabrum. 6. Chr. foliis utrinque glabcrrimis. y^tci- Pi^^p- amer, piSi» 
t. 55. 

Macucu. 7. Chi;. foliis utrinque glabris ovato - oblongis acuminatis. 
y4i(l;L pl. giij. I. />. 233. /. 92. 

RINOREA. Petala lo: interiora minora. C«/. 5par- 
titus. Anther, 2V2\vQs. GermenQtfli- 
lus villofus. Stigma obtufum» 

gujanenfis.i. Rinokea. Aubl. pl. guj. i.p. Z^S* t. 93. 

RIANA. Fetala loovata. Cal ^pardtiis. Germen vil- 
lofum. Stilus carnofus. »S//g'm. capi- 
tatum. 

gujanenfis.l. Riana. Aubt, pt. guj. i. p. 237. /. 94. 

CONOHORIA. Petala^s incumbentia et tubum 5I0- 

bum referentia» CaL 5partitus. 
Stilus flexuofus. Stigma capi- 
tatum. 

flavefccBS.l. Conohoria. Aubl. pl. guj, l. p.l'^^ 

264. SIDEROXYLON. Cor. ^fida: ISeeiarium^^Xn- 

rimis) fquamis^. Stig- 
ma fimplex. Bacca 
^fperma. 

* ineymia. 

inite. I. S. floribus fefrilibus corollae ncflario nullo. MiU.ict.l')^). 
Commei. b* Amfiel, 2. t. loo. 

2. S. PENTANDKIA MONOGYNLV Biwnelia. 397 

jnci-mc. 2. S. foHis pcrcanantibtis obovatis, peduncUlis terctibus. DiO, 
b. Elth. t. 265". /' 344. 

melano- 3. S. foiiis nerennantibus lanceolatis , peduncubs angulatis, 
phlcum. nedlario nullo» Jacq. b, Viud. 1. 1. 'Ji, Mnnt. p. 48. 

Mafticho 4. S. foliis perennantibus lanccolatis, pedunculis unifloris, 
dendron. flonbus neftario inllruftis. Qitesh. Oirol. 2. p. 75". /. 75, 

foctidifli- 5. S. foliis fuboppofitis/ floribus patentiflimis. Mant. p. i\(), 
inum. /8) Sideroxylum pauciflorum. 'J^ticq-Jix/fftpfSS- 

cymo* 6. S. foiiis oppofitis pctiolatis, cymis compofitis ct decompo- 
Ihm. fitis. Supp/.p.lS2. 

fericeun), 7. S. foliis obovato-Ianceolatis fubtusfericeo-tomentofis, ba,c^ 
cis-ovalibHS. Walt.Jisr. cardl.p. loo» 

** fpitiofa. 

tcnax. 8. S. fubincrme, foliis deciduis lanceolatis fubtus tomentofis, 
pedunculis filiformibus. Mant. p. 48. '^acq. obf. bot, 3. 
/. 54. 

Jycieides. 9. S» foliis deciduis lanceolatis utrinque lucidis. Dti Haftid 
arb. 2.t. 68. 

decan- 10. S. foliis deciduis ellipticis. Manf. p. 4$» 
drum. 

fpinofum.ll. S. foliis perennantibus, Covimel. h. Amfiel. 1. 1. 83. 

Jacve. 12. S. foliis ellipticis lacvibus fubperennantibus : fpinis folii* 
feris, pedunculis unifloris. fValt.flQr, Carol.p, 100. 

BUMELIA. Cpr. 5fida. Ne^tarium s^^hYWum, Drupa 
ilperma. 

nigra. I. B. ramis virgatis patentibus, foliis terminalibus oblongo 
lanccoiatis glabris margine undulati.s^ raznulis floriferii;» 
Swartt nov. pl. gen, etfp. p. 49. 

pallida. 2. B. ramis erettis , foliis terminalibus ellipticis obtufis , flori- 
bus confertis lateraJibus. Swarts nov. pl, gen. etfp.p,j\<), 

retufa. 3. B. foliis oppofitis cuncato-ovatis retufis rigidis, floribiis 
confertis axillaribus. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 49, 

montana. 4. B. foliis fparfis alternis oblongis aplice obtufis, floribus aKil- 
laribus pedunculatis. Sivarfr mv, pl. gen, effp.p, 49. 

5. B' 39* PENTANDRIA MONOGYNIA. Manglilla. 

rotnndi* 5. B. foliis fuborbiculatis marginatfs venofis coriaccis utrinquo 
folia. glabris. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 50. 

ialicifo- 6. B. foiiis lanccolato-ovatis acuininatis, floribus confcrti» 
lia. axillaribus lateralibusquc. Sj(/i, nat.XlL-^.p, 2^1. Achra» 

falicifolia. 

pentago- 7. B. foliis lanceolatis acmninatis nitidis, floribus axillaribus, 
na. Jrupis pentagonis. Stvartt nov. pl. gett. etfp. p. 50. 

MANGLILLA. Qor, rotata , 5partita. Cal, mini- 

nimus, 5partitus. StiLo.DrU' 
pa globo(a ilocularis, ifperma. 

peruviana.!» Manglilla. ^uffteu gen. plant, p. 151. 

265» RHAMNUS. C«/.tubulofus: fquamisftamina 

munientibus. Cor.o.DfT/pa. 

catbarti- I, Rh. Ipinis terminalibus , floribus quadrifidis dioicis, foliifl 
cus, ovatis , caule ercfto» Regn. bot. t. 315". 

buxifo- 44. Rh. fpinis terminalibus , (bliis ovatis integerrimis. Poir. 
lius. vdy. en Barb. 2. p. 127. 

kifc£lo- 2. Rh, ipinis annotiais terminalibus, floribus quadrifidis dioi- 

riuS. cis, caulibus procumbentibus , foliis ovato-lanceolatisre- 

pando-femilatis. Mant^ p, 49. Arduin, mem. \,t, 14. 

lycloides. 3. Rh. fpinis terrfiinalibus, foliis linearibus. 

oleoid«s. 4. Rh. ipinis terminalibus, foUis oblongis integerrimi& 

GTCnuIa- 41. Rh. ramulis fpinefcentibus , floribus dioicis quadrifidis tri-" 
tus. fidisve, foliis eblongis obtufe fcrratis fempemrcntibus. 

Ait. }}ort. Kew. i,p. 263. 

fcxatilis, y. Rh. ipinis terminalibus , floribus quadrifidis munc lictma* 
phroditis nunc monoids. jac^.Ji.<au/^^ t,t. $J. 

theezans. <S. Rh. fpinis terminalibus , foliis ovatis ftmilatis , tamis<Iiva»- 
ricatis. Mant. p. 207. 

penta. 7, Rh. fpinis latieialibws , foliis folitatiis quinatrsqu«'. Syjf.na$^ 
phyllus. Xil. 4. p. 229. Rhamnus ficalus. ^oc<^Jk. t. 2«-. 

Satcom» S> Kh. foliis «valibus cor«i€«is intcgemmi» «mai^gtftatis» PENTANDRIA MONOGYNrA. Rhamnus. 399 

Jiyclrl.en- 45. Rb. foJiii ovalibiis {iibdenta^tis glabris fubti^ albiJis. Hac^, 
fis. pi- carn. olp. t. 2. f. 2. 

inyrtinus. 46. Rb. foliis ovato - oblongis integerrimis fubtus lucidis. 
Burm. inci, 

volubilis. 9, Rh. caule volubili, foliis integerrimis ovajtis ftriatis. Suppi, 
p. 152. 

fcandens. 39. Rb. caule volubiii, foliis fubovatis umlulato-ferratis, flo* 
ribus clioicis. fValt. fior.carol. p. loi. 

carolinia- 40. Rli. caule ere£lo, foliis laevibus oblongo - ovatis fcrrulati$ 
nus. iubperennantibus , floribus hermaphroditis, JValt. fior, 

carol. p. lOl. 

fcetrago- IQ^ Rh. foliis ovatis integris glabris fefliUbus, ramis tetrago» 
nus. nis. Supp/. p. 153. 

Micran- II. Rh. foliis ovato hpceolatis obliquis puB^efcentibus, ftipu- 
thus. iis lanceolatis acuminatis dcciduis. Brown. jam. t, 12* 

/♦ 2. an Celtii fpecies f 

cubcnGs. 12. Rh. floribus hermaphroditis, capfulis tr^ijocularibus, folifs 
rugofis integerrimis tomcntofis. Jacq. h. Vind. 3. t. 49J 

ellipticus. 13. Rh. floribus hermaphroditis, fubtrigynis axillaribus um* 
bellatis, frui^ibus triiocularibus, foiiis ellipticis incegris* 
Broivn, jam. p. IJ2. n, I. /. 29./. 2. 

inyftaci- 42. Rh. floribus hermaphroditis trigynis, foliis cordatis, ra-, 
nus. mis cirrhiferis. yiit. hort. Kew. l. p. 266. 

glandulo- 43. Rh. floribus hcrmaphroditis raccmofis, foliis ovatis ojjtufe 
fus. ferratis glabris baii glandulofis. Ait. hort. Ketv.l,p.l6^^ 

Sphaero- 14. Rh. floribus hermaphroditis racemulofis, baccis fubrotun- 
ipermos, dis trilocularibus pelUicidis , foliis oblongis ferratis gla-, 

feris. Stvarts n. pL gen. et, fp. p. 50. 

colubri- 15. Rh. floribus monogynis hermaphroditis ereftis, capfulfs 
nus, tricoccis, petiolis ferruginco-tomentofis. Jacq.h.Vind, 

3. /. 50. 

alpinus. 16. Rh. floribus quadrifidis dioicis, foliis ovato - lanccolatiis 
glanduloib - crenatis, Hali. hij}. Jiirp. Helv, t. 40. 

pumilus. 17. Rh. repens, floribus nunc dioicis , nunc hermaphroditiSj 
foliis; ferratis. Mant, p. 49» fVu/f. ap, Jacq. cqU, 3, p. 
■ 141. t. II, 

Frangula. i8, Rh, flonbus mortogynis hcrmaphroditis, foliis intcgigrrio 
uii». Fior, (fan. t, 278. Drupa c/au/a ojji^uljs 4. 

19. Rii. 400 rtNTANDRIA MONOGVNIA. Khanwus. 

jiacatus. 19. Rh. floribus hermaphroditis, foliis ovatis lineatis repandi» 
lubtus reticulatis. Btirm. leyl, t. 88. 

Alater- 20. R*i. floiibus dioicis %.natc triplici, foliisferratis Knipb. 

niis. l;of. orig. cent. 7. «. 7^. Drupa claufa: ofjicutis plwibus. 

rypcllris. 21. Rh. floribus dioicis, caule humilimo , foliis fubrotundo- 

acutis integcrrimis. ViU. pl, delph, 2. p. 531. 
.«laiiuri- 22. Rh. fioribus dioicis, foliis cvato-acuminatis argute ferrula- 

c^'s- tis. Pall. it. 3. p. 721. Atmn. ruth, />. 200. /. 33. 

Eiythro- 23. Rh. floribus dioicis, foliis laticeolato-linearibus fubtiliter 
.xylon. ferratis. Pall. it. 3. />. 722. /. I. /. i. 

fmiiu- ^24. Rh. foliis perennantibus ellipticis argute dentatis nitidis 
iVcnfi?. -: . glabris. Scop. del. inf. 3, p. 10. /, 5.' 

l.ybiidus. 2y, Rh. floribus androgynis, foliis oblongis acuminatis ferra- * 
, tis vix perennantibus. Herit.fert. angl. p. 5. 

alnifehus. 26. Rh. floribus lifirmaphroditis , foliis ovaHbus acuminatis fer- 
ratis fubtus reticulatis, Herit.fert. an^l. p. 5. 

■latirolius. 27. Rh. "floribus monogynis hermaphroditis: calicibus villolis, 
foliis cilipticis integerrimis. Herit.fert. angl. p. i^, t. '^. 

priuoides. 28. Rh. floribus polygamis, flilo fubtriplici, foliis ovatis ferra- 
tis. Herit. fert. ungl. p, 6. t. 9. 

*** Aciileuti. 

Paliurus. 29. Rh. aculds geminatis: inferiore refiexo, floribus trigynis 
Beol. h. Eyjt. aej}. 3. /. 9. /: i. Gaertn. de fr. etfem.ceni 
3. t. 43,/. 5. Drupa corticofa ihcularis. 

Lotus. 30. Rh. aculeis gerainatis: altero recurvo, foliis ovato-oblon- 
gis. Shaw. afr.p. 63 1. ic. 

Zizyphus. 31. Rii. aculeis geminatis : altero rccurvo, floribus digynis, 
, ; foliis ovato-oblongis. Gaertn. de fr. et fem. cent. 3. t. 

43./. 4. Regn.bot.t.di. Drupa llocularis y ipyrena. 
i^uaneu^. 32. Rh. aculeis geminatis: altero patente, racenas axillaribus 

monoicis, foliis nudis. Comwei. h. ArfiftelTl. t. 11. an 

Celtis fpecies ? 

Spina 33- ^h. aculeis geminatis rcais, foliis ovatis. Pluckn. alm. 
Chrilli. t. 197. f, 3. 

hetcrogc- 47. Rh. aculeis gcminis (implicibus recurvis, foliis ovatis fer- 
ncus. rulatis trincrviis lucidis , peduiuulis lolitariis unifloris, 

Burm. ind. 

3f Rh- PENTANDRrA MONOGYNIA. Pliylica. 401 

Napcca. 34. Rh. aculeis fuhgcminatis recurvfs, pcdunculis corymbofi?, 
floribus fcmidigynis , foliis ferratis utrinque laevibus, 
Rum/f atnb. 2. /. 42. 

Jujuba. 35". Rh. aculeis folifariis recurvJs, pedunculis a^grcgatfs , flo* 
ribus fcmidigynis, foiiis retufis fubtus tomentofis. Rumpf, 
ai/ib. 2. t. 36, Gaertn. de fr. et fem. cent. 43. /. 4. 

Ocnoplia. 36. Rh. aculeis folitariis recurvis, floribus aggrei;atis fubfefli» 
libus, foiiis femicordatis fubtus tomentofi's. ' Burm.zeyl. 
t. 61. 

circum- 37. Kh. aculeis folftariis recurvis oppofitifoliis, foliis oppofiti* 
fci{fus. bifariis obcordatis. 5'///»/>/. />. 1 52. 

Nunnila- 48« Rh. aculeis folitariis gcminisque recurvis, foliis ovatis in- 
ria. tegcrrimis, pexiunculis corymbofis. Bliickn. alm.t.X^Y- 

Xylopy- ■^%. Rh. aculeis recuryis, foliis ovatis fubtus tomentofis; flori» 
rus. bus corymbofis. Retz. obf. bot, 2, p. 21. 

266, PHYLICA. Perianth. 5partitum turbinatum. 

Fetala o: Squamae 5 ftamina 
muniences. Capf, ^cocca, in- 
fera, coronata. 

ericoides. I, Ph. foHis linearibus verticillatis. Commel. h, Amfi. 2. /, r» 
Gaertn. de fr, et. fem^ eent. 2. t, 24. /. 7. 

piibef 2. Ph. foliis linearibus acutis pilofis fubtus tomentofi's, flori- 
cens. bus fpicatis: brafteis villofis fiUforraibus. Ait. hort. Kew., 

I. p. 268. 

criopho- 3. Ph. foliis linearibus fubpilofis fubtus tomentofis margine re- 
ros. volutis, capitulis terminalibus tomentofis. Att. hart. Ketv^ 

I. p. 268. 

bicolor. 4, Ph. foliis h'nearibus pubefcentibus , calicibus communibus 
coroUa brevioribus. Mant. p. 208. 

imbcrbis. 5". Ph. foliis linearibus obtufis fcabris, floribus tcrminalibus. 
Seb. muf. 2. t. 49. f. 5". 

ftipularis. 6. Ph. foliis lineacibus flipulatis, fioribus quinquccornibus, 
Btirm, afr, t. 43, /.2. 

ftrigofa. 16. Ph. foliis lineari-lanceolatis: ramorum glabriufirulis ; ra- 
mulorum hirluto- litbitrigofis, capitulis tcrminalibus fo* 
litariis fcffilibus Itrigofis. Bcrg.fi. cap, 

Ce ^. ph. 4oa PENTANDRIA MONOGYNIA. Carpodetuy. 

plumofa. 7. Pli. foliis lineari - fubulajfis : fummis hirfutis. Seh. muf. I. 
t. 23./. 4> 5. Gaevtn. de fr. etfem. cent. 2. t. 24, /.7. 

parviflo- 8« Ph. foliis fubulatis acutis fcabris fubpiloiis, ramis panicula- 
ra. to ■ multifloris. MatJt. p. 209. 

pinifolia. 9. Pli. foliis acerofis utrinque planis glaberrimis, floribus pa- 
niculato-racemofis. Siippl. p, 153. 

ipicata. lO. Ph. foliis cordato - fagittatis fubtus tomentofis fupra gla- 
y berrimis acuminatis pungcntibus, fpicis lanatis. SuppL 

P- 153. 
callofa. II, Ph. foliis eordatis lanceolatis fubtus tomentofis fupra pa« 

pillofis apice pungentibus, floribus capitatis villofis. Suppl. 

p. 153. 

tlipica. 12. Pli. foliis cordatis, floribus dioicis. iW<JM/. /». 342. 

«ordiita. 13. Pb. foliis cordato-ovatis patcntibus, caule prolifero. Com- 
vieL rur. t. 12. 

buxifolia. 14. Ph, foliis ovatis iparfis ternjsque fubtus tomentoiis. Burnt. 
afr. t. 44. /. I. 

racemofa, 15. Ph. foliis ovatis glabris, floribus fimplicibus paniculato- 
racemofis. 

CARPODETUS. Ca/. sdentatus , germini adnatus. 

Cor. 5petala. iS'//g7?2«capitato- 
deprefTum. Bacca globofa 
^locularis. 

fcrratus. I. CARfODErus. Forfi* char.gen. />, 17. t, 17. 

267» CEANOTHUS. Fetala ^faccata, fornicata. 

Bacca ficca, ^locularis, 
3fperma. 

amcrica- I. C. foliis trinerviis, Commel. b, amj?, i. /. 8^» 

nus. 

reclina- 2. C. foliis ovatis integris multinerviis, ramit dependentibus. 

tus. Brewn. jam. p. lyi. t. 2(f. f. 2, 

afiaticus. 3. C. foliis ovatis encrviis. Burm. xe^l^. 48. 

africanus. 4, C. foliis lanceolatis enerviis , ftipuUs fubrotundis. Mant. 
p: 342, Pluck», phyt. 126. f, I. 

5. C. PENTANDRIA MONOGfNIA. Turia. 40J 

caprula- 5. C foliis ovato-cordatis acuminatis fcrratis, capfulis trival* 
ris. vibus deliircentibus. ForJi.fi. aujir.f. \%, 

TURIA. jp/ommonoici. Pom^/m rotundatum, lofuli. 
catum, calice patente, ftilo, ftigmati- 
bus, (iaminumque rudimentis corona- 
tum. 

cylindri- i. T. pomis cylindricis utrinquc attemiatis villofis , caule vo- 
ca. lubili quinquangulari lcabro, foliis palmatis. Fonk.fi. 

aeg. urab. p. 165. 

Lcloja. 2. T. pomis conicis ^labris, caulc volubili, foliis trilobis. 
Forsk. fi. aeg, arah. p. 165". 

Qordata. 3. T. foliiscordato-angulatisciliatis. Forsk,fi.aeg.arab.p.i66» 

Gijef. 4. T. pomis ovatis glabris, caule vohibili fcabro, fexangulari, 
foliis trilobis denticulatis utrinque lcabris. Forsk.fi. aeg, 
arab. p. 166. 

Moghadd. 5". T. pomis ovali-oblongis glaberrimis, caule tcretc laevi, 
foliis trilobis : latcrahbus fubtrilobis. Forsk. fi. aeg, 
arab» p» 166. 

MAESA. Perianth, duplex : exterius inferum, 2ph}d& 
lum, perfiflens, inferius germini ad- 
nat. iphyllum, ^dentatum. Cor.cam- 
panulata, jfida. jBaaa infera, globo- 
la ilocularis , poly fperma. 

arabica. I. Maesa. Forsk. fi. aeg. arab. p. 66. 

1250. ARDUINA. Con ipetala. Stigma 2fidum. 

Bacca 2locularis. Sem. fbli- 
taria. 

bifpinofa. I. Arduina. Mant. />. 52. MiH. ic. t. 300. 

CAMAX. Cor.ipetala, rotata. Stigma^-^. Baccaovz- 
tZy villofa, ^locularis, polyfperma. 

gujanenfis.i. Camax. Aubl.pl.guj. i.p. 19S. /. 78« 

' cc 2 268# 464 PENTANDRIA MONOGYNIA. Butfcncra. 

a68* BCTTNERA. Cor. spetala. Filamenta apice 

petalis connata» Capf 5COC- 
ca niuricata, 

fcabra. I. B. foliis lanceolatis: cofla pctiolisque aculeatis. AubLpI. 

gtij. I. f. 96. 
cartbage. 2. B. foliis ovatis: cofta pctiolisque aculeatis. Jacq. Jiirp, 
nenfis. - avier. piB. p. 41. CavuniU. dij]\ 5. t, 149. /. 2? 

miGro- 3. B. ramis flexuofis lacvibus , foliis inermibus. Mant. p. 107. 
phyila. Jacq. h. Vind. I. t. 29. 

cordata. 4. B., foliis cordatis acuminatis fcrratis lubtus pubefcentibus: 

petiolis inermibus. Cavanill. dijf. 5. p. 2<Ji. 1. 150. ^^^ 

ovata. 5. B. foliis ovatis ferratis : pctiolis inermibus , ramis quinquan-' 
gularibus aculcatis caule erefto. Cavanill. diff. 5. p. 291. 
/. 149./. I. an totumgcnui monadelphiis potim accenfendum ? 

269* MYRSINE. Cor. femiquinquefida, connivens. 

Germen coroUam replens. Bac- 
ca ilocularis , ovulis immatu- 
ris 5, femine maturo i. aut 2. 

africana. l. M. baccis glabris , foliis acutis. Commel.h. amji.l. t. 6^. 

Gaertn. de fr. etfem. cent. 4. /. 59./. I. 
retufa. 2. M. baccis glabris, foliis obtufis. Ait. hort. Kew. i. p. 271. 
fcabra. 3. M. baccis tuberculatis. Gaertn. de fr. etfem,cent. 4. p. 2^2. 

t, 59' /• I- 

BLADHIA. 0?r. rotata, decidua. ^acc« ifperma. 
Sem. arillatum. 

japonica. I. B!. foliis ferratis glabris. Thunb.nov.pl. gen. l.p.^.ic 
villofa. 2. Bl. foliis ferratis villofis. Thunb.ft.jap. p. 96. 
crifpa. 3, Bl. foliis oblongis crifpis glabris, Thiinb. fl. jap. p. 97. 

PLOTEA. Cal ^dentatus. Cor. rofacea, sfida. Bac- 
ca ifperma. 

Adanfoni. I. rLOXEA. ScapQl. introd. gen, 868. 

AN- PENTANDRIA MONOGYNIA. Antura 40J 

ANTURA, CaL 5partitus perfiftens. Cok ipetala, 
5partita. Bacca fupera , ovalis, 
2locularis: loculis afpermis. 

hadicnfis. I. Antura. Forsk. fi. aeg, arab. p. 63. 

I276f LEEA. Flores monoici. Cal ^fidus. Cor. 

5fida : ne^tarium tubi cylindri- 
cum* 
?♦ Pericarp. 6locular. Sem. folitaria. 

aeqoata» I. L. caiile tereti pubefccnte. Mant. p. 124. 
crifpa, 2. L. caule angulato fimbriato. Mattf.p. 124. 

12SU CANARIUM. Flores dioici. Cal. sphyllus. 

Cor. 3petala. 
?. Stigm. fefille. Drupa nu.- 
ce trigcna. 

commune.l. Canarium. Rumpf amk 2. j. /^y, 

CADABA. CaL 4phyllus, deciduus. Cor. 4petala. 
Ne&ar, tubulofiim. Capf. pedicel- 
lata, cylindrica, ilocularis, 2valvis, 
polyfperma. 

jotundi- I. C. foliis orbicuJatis glabris. Forsk. fl,aeg. arab.p. 6%. 
folia. 

farinofa. 2. C, foliis ovatis oblongis farino£s. Forsk.fl.aeg.arab.p.6^. 

glandulo- 3. C. ramis, foliis, calice pifHiloque glandulofis villofis. 
fa, Forsk, fl, aeg, arab. p. 68^ 

270* CELASTRUSt Cor, 5petala, patens. Capf, 

^angularis , ^locularis. 
Sem, calyptrata. 

* inermes. 
fcandens. I. C. caulc volubili» I>n Hamd arbr. l.t.^%. Thecnantro/a. 

Cc 3 2. C. 4o6 

punfta- 
tus. 

procum- 
bens. Ariatus. 4 acumma 
tus. 

tnyrtifo- 
lius. 

crenatus. inicro- 
phyllus. 

buUatus, 

caflinoi- 
des, 

lucidus, 

oflogo- 
nus. 

undula- 
tus. 

orbtcula- 
tus. 

Hliformis. 
alatus* pyracan- 
thus. 

buxifo- 
Jius. 

intcgrifo- 
lius. 

liiiearis* PENTANDRIA MONOGYNIA. Celaflrus. 

2. C. ramisfcandentibuspunaatis, foliis ovatis ferratis. TJmnh 
ft-jap.p.S?- 

3. C. procunibens, 'foliis ovatis ferratrs, floribus axillaribus 
lublohtariis. Suppl. p. 153. 

C. ramuhs ercais ftriatis, fohis ovatis acuminatis ferratis, 
peduncuhs Iparfis unifloris, Thunb. ft. jap. p. 9}^. 

• 5. C, foliis ovatis acuminatis ferratis , pcduncuhs axillaribus 
URifloris, caule erefto laxo. Suppl. p. 154. 

6. C. fohis ovatis ferrulatis, floribus racemofis, caule ercao. 
Sioan. hift. jeim. 2, t. 193. f. \. 

7. C. foliis ovatis crenulatis, cymis axillaribus. Forft. fl, auRy 

p. 19. J J l 

8. C. foliis ovatis obtufis integris, cymis terminalibus dicho- 
tomis. Suppl^ p. 154. 

9. C. foliis ovatis integerrimis. Fluckn, alm. t. 28. /. 5. 

10. C. foliis ovatis utrinque acutis laxe dentatis perennantibus, 
floribus axillaribus. Hent. fert. angl. p. 6. /, 10. 

C. foliis ovahbus nitidis integerrimis marginatis. Mant. 
p. 49. Herit.Jlirp. nov^ 3. /, 25. 

C. fohis ellipticis angulatis fubenerviis perennantibus, cap- 
fulis bivalvibus monofpermis. Herit.fert. angl. p. 7. 

C. foliis lanccolatis fuboppofitis lindulatis, capfulis bivalvi- 
bus polyfpermis. Herit.fert. artgl. p.-j. 

C. foliis rotundatis acuminatis ferratis , pedunculis axilla- 
ribus fubtrifidis. Thunb. fi. jap. p. 97. 

16. C.foliis lanceolatis integris, ramis filiformibus, pedunculis 
axillaribus unifloris. Suppl. p. 153. 

17. C. ramis alatis. Thunb.fl.jap.p. 98. 

** fpinofi, 

18. C. fpinis nudis, ramis tcretibus, foliis acutis. Fluckn, 
phyt. t. 126. f. 2.3. 

19. C. fpinis foliofis , ramis angulatis , foliis obtufis. Fluckn, 
phyt. t. 202. /. 3. 

20. C. fpinis foliofis, foliis ovatis obtufis integerrimis, cymis 
lateralibus. Suppl. p. 153. 

21. C. ipinis foliofis, foliis linearibus intcgris. Suppl. p. ts"?. 

RUY- II. 12. 53 15. PENTANDRFA MONOGYNIA. Kiiyfchia. 4«^7 

RUYSCHIA. Cfl/. sphyllus, braQea clavata (ubje. 
aa. Cor. reflexa. StiL o. Frm. 
polyfpe^mus. 

dufiaefo- I* R. roliis obovatis integris aveniis, flonTjus braaca folitaria. 

lia. J^^^^-fi^P*^ ^"'^^- '• 51- / ^' 

Surubea. 2. R. foliis obovatis emarginatis apicc denticulatis venofis, flo- 
ribus brafteis tripartitis. Atibl. pl gu). p. 244. t. 97. 

S7K EUONYMUS. Cor. spetala. Cflp/: colorata, 

5gona 5 5locularis , 5val- 
vis. Thcca antrofa. Sem. 
calyptrata. 

america- l. E. floribus omnibus quinquefidis, foliis fcflllibus integcr- 

nus. rimis. Cominel. h. amji. i. /. gf. 

Tobira. 2. E. floribus quinquefidis, foliis oblongis retufis integris. 

Thiinh.fl.jap. p. 99. Kaeinpf. amoen. exot. 5. p.797' t^' 
inermis. 3. E. floribus quinquefidis, foliis alternis ovatis fcrralatis. 

Forsk, fl. aeg. arab. p. 204. 
latifolius. 4. E. floribus plurimis quinquefidis, capfulis alato-angulatis: 

pedunculis folio longioribus. Jacq. Jl. aiijtr. 3. t. zsy. 
europae- 5. E. floribus plurimis quadrifidis, foiiis feflllibus. Bulliard. 

us. hcrb. Franc.t. {^^. 

verruco- 6. E. floribus omnibus quadrifidis, ramis vcrrucofis. Suppl. p. 

fus. i^J^. Jacq.fl.anJ}r.i.t.i^^). 

^ropur- 7. E. floribus omnibus quadrifidis, ramis gbbris, foliispetio- 
pureus. htis acutis. Jacq. h. Viiid. 2. t. 120. 

japonicus.8. E. floribus quadrifidis, foliis ovatis obtufis ferratis. Stippl. 

p. 154. 

POLYCARDI4 Cor.5petala. Cap/: coriacea, 5I0- 

cularis, ^valvis. Semmapau- 
ca ad hilum femiarillata: aril- 
lo laciniato, 

madagaf- i. P.olycardia. JiiO^e" g^»- P^^"f- P' 377' 
carienfis, rr^T 

Cc 4 LUL.- 4^ -X PENTANDRIA MONOGYNrA. Colletfa. 

COLLETIA. Cor. o. CaL urceolams, ^fidus, bafi 
intus plicis 5. Germen 3^onum. 
S//g'm. 3lobum. Cflp/: ^cocca , 3- 
fperma, 

fpinofiffi- I. CoitETiA. Jt{IJteu gen.plaM»p. 380. 
rria. 

KUBENTIA, Cor. 5petala , patens. Cal ^partitus. 

Drupa ovata: Nuxalocularis, 2- 
fperma. 

olivina. I. Rubentia. JulJleu gen. plant,p,yi%. 

HYPERANTHERA. Cor. ^petala : petalo uno ma- 

jorefupenore. Ca/.5par- 
titus. Filamentag^ 5tan- 
tum fertilia,! quorum i 
reliquisfuperius. Legu- 
men 6carinatum, torulo- 
fum. 

arborca. l. HvrERANTHERA; For^k.fi. aeg. arah.p. 67. an forfan caf. 
fiae fpecies anomala ? 

DIGERA. Cor. 3petala. iV(f(!tar. breve. Cfl/,5phyl- 
lus. Dn/pa globofa, calice corolla- 
queclaufa, apice adentata : A^^/xilo- 
cularis, ifperma. 

^rKcnfij. I. DiGERA. Torsk. ft. aeg. arab. p. 65. an Achyranthaefpecies ? 

ori2, DIOSMA. Cor. ^petala. Nertaria ^fupra ger- 

men. C^Tp/^-^coalitae. Sem. 
calyptrata. 

fucculen- 22. D. foliis oppofitis carnofls fnpra canalicnfatis : inferiorihus 
tum. fcmitcretibus; luperioribus U-ianguhribus aculeato-cilia- 

tis, Berg, fi, cap, 

I. D. PENTANDRIA MONOGYNIA. Diofina. 409 

oppofitu I. D. follis fubulatis acutis opfofitis. Self. muf. 2. t. 40./. 5. 
folium, "NeShtrinm ^plzcattitn, 

hirlutum. 2. D. foliis linearilnis hirfutis. Commel. rar. 3. t. 3. 

rubrum. 3. D. foliis linearibus mucronatis glabris carinatis fubtus bifa» 
riam pundatis. Cummel. rar. 2. /.2. 

capenfc. 4. D. foliis linearibus triquetris fubtus punftatis. 5j>y?. naf^ 
Xlf. 3. p. 625. Harto^ia capeniis. 

capita- 5. D. foliis lincaribus imbricatis fcabris ciliatis, floribus capf- 
tum. tato-lpicatis. Mant. p. 2\o. 

cricoides. 6. D. foliis lineari - lanceolatis fubtus convcxis bifariam imbri» 
catis. Fltickn, amalth, t. 279. /5. ' 

imicapfu- 7. D. foliis lineari-lanceolatis, capfulis unilocularibus. Siippt. 

lare. P- ^'iS- 

corymbo- 8. D. foliis ovato-lanceolatis carnofis integerrimis. Montin. 

fum. aSi. Lnndin. I. 2. «. Ii. ic. 

ciliatum. 9. D. foliis lanceolatis ciliatis rugofis. Syft. nat, XII. 3.^. 625^. 
Hartogia ciliaris. Seb. mtif. 2. /. 17. /. 5. 

tifidum. 21, D. foliis lanceolatis imbricatis, pedunculis aggregatis ter- 
nvnalibus, petalis bifidis. Jacq. coU. '^, p.2YS't. 20. f.i. 

crcnatum. io.'D. foliis lanccolato- ovalibus oppoficis glandulofis crenatisj 
floribus fblitariis. Berg. cap. 67. 

lanceola- II. D. foliis ellipticis obtufis glabris. Syji, nat, XII. 3. p, 62%. 
tum. Hartogia lanceolata. 

odoratifll- 12. D. foliis ovatis glandulofis crenatis, floribus geminis axil- 
mum. laribus, ncftariis pctaloideis. Montin. aSi. Lundin, I, 2. 

«. II. «V. anfatis diJiinBum a piilchello? 

pulchel- 13. D. foliis ovatis obtufis glandulofb-crenatis, floribus gemf- 
lum. nis axillaribus. Syji. }tat.Xll.%.p.62'). Hartogia pukhella, 

imbrica- 14. D. foliis ovatis mucronatis imbricatisciliatis. Mant.p. 124, 
tum. j Syfl. nat, Xlf. 3. p. 625. Hartogia imbricata. Magaz, fiir 
die Botan. 7. /. 3. 

cuprefll- 15. D. foliis ovatis triquetris imbricatis, floribus folitariis tcr- 
num. minahbus feflilibus. Mant. p, 50. 

latifoli- 16. D. foliis ovatis rrenatis, pcdunculis axillaribus folitariis, 
iim. caule villofo. Siippl. p, 154. s 

uniflo- 17. D. foliis ovato-oblongis, floribus folitariis terminalibus, 
rujn. fltukn, niant. t. 342./' 5. 

Cc 5 23. D. 410 PENTANDRIA MONOGYNIA. Hovenia. 

villofum. 25. D. foliis ovato - oblongis acutiufculis fubfeflilibus villofis, 
floribus terminalibus angullis» Berg.jl. cap. 

margina- l8« D. foliis cordato-attenuatis mcnibranacco - marginatis. 

tum. Suppl. p. 155. 

barbige- 19. D. foHis cordatis amplexicaulibus , pctalis barbatis. Supp/. 

rum. p. 155. 

tetrago- 20. D. foliis cordatis retufis complicato - carinatis ciliatis, ramis 

num. unifloris. Supp/. p. 1$$. 

HOVENIA. Petala 5 convoluta. Stigma sfidum. 

Capf. alocularis , ^valvis. 

dulcis. I. HovENiA. Thunb. fl. jap. p. loi. Kaempf, amoeft. ex. f. ^ 
p. HoS.ic.p. 809. 

274. BRUNIA. F/(?re5 aggregati. Fikmenta ungm- 

buspetaloruminferta. Stigma 
afidumi DrupaCiccz, infera, 
slocularis. Sem. pauca, eom- 
prefla. 

Bodiflora. I. Br. foliis imbricatis triquctris acutis. Mant. p. 343. Pluckn. 
mant. t. 346./. 4. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. /. 3 1 . /". lO. 

paleacea, 2, Br, foliis quinqucfariam imbricatis apprcflSs, corymbo tcr- 
minali, palcis capitulorum exfertis. Mant. p. 559. 

lanugino- 3. Br. foliis linearibus patulis apice caliofis. Fluckn. alm. t. 

fa. 318./. 4- 

radiata. 4. Br. faliis linearibus triquctris, cftlicc radiante : foliolis in- 
timis coloratis. 5^^. nat. XII. 3. p. 180. Phylica radiata. 

glutinofa. 5. Br. foliis linearibus triquctris, calice radiante foliolis omni- 
bus coloratis. Mant. p. 210. 

▼erticilla- 6. Br. foliis triquetris , ramulis verticillatis faltigiatis , capitu- 
ta. lis terminalibus glabris. Suppl. p. l$6. , 

abrotanoi-7. Br, foliis lincari • lanceolatis patentibus triquctris apice eal- 
des. lofis. Burm. afr. t. 100. f. I. 

ciliatck, S< Br, foiiis ovatis acuminktis ciiiatis. 1247. PENTANDRIA MONOGYNIA. Cyrilla. 4H 

1247* CYRILLA. Pe/rt/flacuta,receptacuIoinfcrta. 

Stilus 2fidus , perfiftens. 
Capf. 2locularis. 

raccmiflo- 1. Cyrilla. Mant. p. 50. an cum Itea in imutn genus con- 
f a. jutigenda ? 

275» ITEA. Fetala \ongz, calici inferta, Qapf, ilo- 

cularis, 2valvis. 

virginica. i. Itea. Du Hatnel arb. 1. 1. 126. 

GERUMA. Ca/.iphyllus, ^dencatus, perfiftens. Cor. 
5petala , calice longior. Stigma 3. 
CflpyTfupera, ovalis, ^locularis, 4- 
valvis , 2(perma. 

alba. I. Geruma. Eorsk.fl, aeg^ arab. p. 62. 

CATHA. Ca/. iphyllus , ^dentatus, corolla brevior. 
Cor. ipetala, infera. Nedar. cya- 
thiforme. Capf oblongo - cylindri- 
ca, ^locularis: loculis ifpermis. 

inermis. i. C. foliis ovato • lanceolatis. Forsk.f/. aeg. arab. p, 62. 
fpinofa. 2. C. foliis ovatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 64. 

PITTOSPORUM. Ca/. 5phvllus, inferus deciduus. 

Petala 5 unguibus in tubum 
urceolatum conniventibus : la- 
minis patulis. StiL filiformis. 
CapJ. 3locularis: loculisrefina 
liquida planis. 

tcnuifo- I. P. capfulis nigofis. Gaertn. de fr. etfetn. cent. 4. /. ^Q. /t. 
Jiutn. ' ./ -1 j^ i i 

iimbella- 2. P. capfulis punais elcvatis fcabris. Gaertn. de fr. etfetn. 
tuin. cem» 4. /. 59. /. 7. 

3. F. 412 PENTANDRIA MONOGYNIA. Viola. 

coriace- 3. P- capfulis bivalvibus, foiiis coriaccis. Ait.ho^t. Kew. 3. 
inn. f. 4S8. 

1007. VIOLA. Cal 5phylluSj fupra bafin corollae 

adhaerens. Cor. ^petala, irre- 
gularis, pofterius cornuta. An- 
therae cohaerentes. Capf, 3val- 
vis, ilocularis* 

* acaules. 

calmata. I. V. foliis pahnatis quinqiielobisdentatisindivifisquc. Vliichu 

amalth. t. 447./. I. 
pedata. 2. V. foliis pcdatis fcptempartitis. Pluckn. alm. t, II4. /. 7. 
pinnata. 3. V. foliis pinnatifidis. Gntel.Jib. 4. /. 49. /. 4. 
lanccolata.4. V. foliis lanceolatis arenatis. Gmel.Jib. 4. /. 49./. 2. 

primuli- 5. V. foliis oblongis fubcordatis: petiolis membranaccis. 
folia. 

fagittata. 40. V. foliis oblongis acutis cordato - fagittatis fcrratis bafi in» 
cifis, floribus inverfis. Ait.hort. Kew. 3. p, 287* 

cucullata. 41. V. foliis cordatis acutiufculis glabris bafi cucullatis , flori- 
bus invcrfis: petalis obliquf flexis. Ait. hort. Kew. 3.. 
p. 288. 

obliqua. 42. V. foliis cordatis acutis fubplanis glabris, floribus' ere£lis ; 
petalis oblique flexis. Ait. hort, Keiv. 3. p, 288- 

hirta. 6. V. foliis cordatis pilofo-hifpidis. Mant.p.^S^. Flor. dan. 
t. 618. 

odorata. 7. V. foliis cordatis, ftolonibus reptantibus. Mant, p, 4^3. 
F/or. dan. t. 309. 

cordata, 8« V. foliis cordatis ferratis laevibus. Walt.flor.carol. p.li^. 

villofa. 9. V. foliis viiloCs cordato • ovatis. IValt. flor, carol. p. loi. 

paluftris. lO. V. foiiis reniformibus. Flor. dan. t. 83. 

* caulefeentei. 

i- floribus refupinatis. 
■j" fiipulis ittdivijis. 

Krokcri, II. V. foliis cordato-renifoimibuS; floribus corollatis. Kro- 
hr fhr, filef, 2, 2. p» 512. 

12. V. PENTANDRIA MONOGYNIA. Viola. 413 

canina. 12. V. caule adultiore adfcendente , foliis oblongo-cordatis, 
floribus caulinis apetalis. Manr. ^.484- Curt.f/or, Loud. 
t. 108. 

montana. 13. V. caulibus creftis, foliis cordato^lanceolatis, floribus fe- 
rioribus apetalis. M&rif. hi(i. pl. 2. t. 7./. 7. 

pumila. 14. V. caule ereclo > foliis ovato-ellipticis crenatis glabris , fti- 
pulis ferratis.. Villan pi, Delpb. 2. p. 666. 

ccnifia, 15. V. caulibus filiformibus indivifis prorepentibus, foUis ova- 
tis ititegerrimis glabris. AUiou. pedem. t. 3. /.4. 

canaden- 16. V.. caule ereflo tcrctiufculo, foliis cordatis acuminatis gla- 
fis. bris, ftipulis integris. 

ilrkla* 43. V. caule ereiSo femitereti, foliis ovatls cordatis acutis (er- 
ratis , ftipulis lanceolatis fcrrato - ciliatis. Ait. hort. Ketv, 
3. p. 290. 

pubef- 44. V. caule erecio villofo tercti , foliis cordatis acutis pubeC- 
cens. centibus , ftipulis oblongis apice ferrulatis. Ait. horf. Kew. 

3.;). 290. 

mirabilis. 17. V. caule triquetro, foliis reniformi-cbrdatis, floribus caU" 
linis apctalis. Jacq. fi, aujir. t. 19. 

riphaea. 18. V. foliis inferioribus orbiculatis: fuperioribus lanceolatis 
ferratis , peduoculis axillaribus, Krock. flor. /ilef, 2. 2. 
p. 517. 

biflora. 19. V. caulc bifloro, foliis reniformibus ferratis. Flor, dajt. 
t. 46. 

numulari- 20. V. caule brcvi bifloro, foliis fubrotundis obitcr crenatis>' 
folia. ftipulis lanceolatis ferratis. Allion, fl, peci. t. 9. f. 4. 

wniflora. 21, V. caule unifloro, foliis ovatis dentatis. Gmel. Jib. ^. t, 

48./. 5. 
procum- 22. V. procumbens, foliis linearibus confertis. Siippl. p, y^l,' 
bens. 

1 1 ./?//>«//> pinnatifidii , Jligmate urceolato. 

decum- 23. V. caule dccumbcnte brevifljmo , foliis lanceolatis obtufis 
bens. obioletilTmie ierratis. Krocker flor.Jilef. 2. 2. p. 520. 

tricolor. 24, V. foliis ovatis dentatis, coroUis calice glabro duplo majo» 
ribus. Vlor. dan. t. 623. 

arvenfis. 25. V. foliis ovato • oblongis dentatis , coroUis calici hirfuto 
acqualibus. 

26, V. 414 PENTANDRIA'MONOGYNIA. Viola. 

grandiflo-26. V. caiile triquctro fimplici, foliis oblonglufculis. Barrel. 
ra, ic. 691. 692. 

«alcarata. 27. V. caule abbrcviato; foliis fubovatis, ne£tariis calice lon- 
gionbus. Hall.Jiirp. he/v. n. 666. t. ly^ 

cornuta. 28. V. caule elongato, foliis oblongo - ovatis , neflariis fubula- 
ti£ coroUa longioribus. 

arboref- 29. V. caule fruticolo, foliis lanceolatis integerriniis. Barrel. 
cens. iV. 568» 

►- H- florihus ereBii» 

ftipularis. 30. V. caule fimplici reptante , foliis ovato - lanceolatis : crena. 
tis glabris, fhpulis ciliacis, pedunculis folitariis termina- 
libus. Swarts nov. pl. gen. «t fp. p. ivj, , 

parviflora. 31. V. caulibus diffufis dcbilibus polypliyllis, foliis ovatis pe- 

tiolatis ferratis, floribusaxiilaribusfblitatiis. Suppl.p. 396. 

ennea- 32. V. caule bafi ramofiffimo, foliis lahceolato • linearibus in- 

fperma. tegerrimis diftantibus , calicibus pollerius acqualibus. 

Burm. zeyl. t. 85. 

fuffruti- 33. V. caule procumbente, foliis lanceolatis fubferratis confer- 
cofa. tis, calicibus pofterius aequalibus. 

Calceola- 34. V. caule fimplici hirfuto herbaceo, foliis lanceolatispilofis, 
sia* floribus folitariis. 

cppofiti- 35. V. caule fuffruticofo brachiato, foliis oppofitis, floribus 
folia» racemofis. 

Hylean- 36. V. arborefceos fcandens aculeata, foliis oblongis obtufis 
thus. glabris. Jacq.Jiirp. amer. piEl. t. 260. /21. 

Ipecacu- 37. V. foliis ovalibus marginc fiibtusque pilofis. VanHeli. 
anha. fafc. 1771» 

Itubu, 3S. V. foliis Gvatis acutis dcnticulatis caulibnsque ramofis to- 
meiitofis. Anbl. pl. guj. 2. p. 358. t. 318. 

diandn, 39. V. caule fcrpente hcrbacco, foliis oWongis , pcdunculis 
unifloris. 1008» PBNTANDRIA MpNOGYNIA. Impatiens. 415 

1008» IMPATIENS. CaL ^phyllus. Cor. spetala, 

irregiilaris , neftario cu- 
^ cullato. Stamina cohTiQ' 

^^ rentia. Cr/p/ fupera , ilo- . 

^^ cularis , in yalvas 5 fpira- 

liter diffiliens. 

* pedunculis tittiflorii\ 

Iincnfis. I. I. pediinculis folitariis, foliis oppofitis ovatis, ncftariis ar- 
cuatis. 

latifolia. 2. I. pedunculis folitariis , foliis ovatis : ferraturis lanceolatis, 
ncftariis flore longioribus. Rbeed. h. maLab. 9. t. 48. 

rosmari- 3, I. pcdunculis folitariis, foliis oppofitis linearibus. Koenig 
nifblia. apud Retz. obf. bot. 5. p. 29. ''' 

oppofiti- 4. I, pedunculis aggregatis, foliis oppofitis lincaribus. Rheede 
folia. b. malab. 9. r. 3 1 : 

cornuta. 5. I. pedunculis aggregatis, foliis lanceolatis, ne£lariis flore 
lo^igioribus, Burm. zeyl. t. 16. /. I. 

Balfami- 6* I. pedunculis aggregatis, fuliis lanceolatis: fupcrioribus a!« 
na, ternis, ne£tariis fiore brevioribus. Knorr del. hort. 2.. 

/. B. 3. Regn. bot, t. 268. 

•* pedunculii multiflorif, 

biflora. 7. I. pedunculis fubbifloris, fbliis ovatis ferratis. JValt. flor, 
carol. p, 2.i<), 

triflora. S- I- pedunculis triflotis fblitariis , foliis angufto • lanccolatis. 
Burm. zeyl. t. II 6. /. 2. 

Noli 9. I. pedunculis multifloris folitariis, foliis ovatis, geniculis cau* 
taRgere. linis tumentibus. Flor, dan. t, 5S8. 

276. GALAX. Cor. hypocrateriformis. Cal lophyl- 

lus. Cap[, ilocuhris , ayalvis, 
eladica. 

aphylla. i. Galax. 277^ 416 PENTANDRIA MONOGYNIA. Cedrcla. 

a7;7^ CEDRELA» CaL marcefcens. Cor, 5petala, 

infundibuliformis, bali ad f 
receptaculo adnata. Capfl 
lignofa , ^locularis , ^valyis. 
Semina deorfum imbricata, 
ala membranacca. 

odorata, i. C. floribus panlculatis. Brotvn jam. t, lo. f. i, 

MELHANIA. -Cor, spetala, campanulara. CaL du- 

plex , per(iften« ; exteriory^hyl- 
IUS5 mfmor 5phyllus. IVedarii ^ 
laciniae ftaminibus interfertae. 
Sti^ma 5. Capf globofa , fu- 
pera, anguiis in valvas dehif^ 
cens, ^locularis : loculis ^fpermis. 

velutfna. I. Melhania. Forsk. f/. aegypf. arab. p. 64. 

1020. AYENIA. CaL ^phyllus. Petala connata iii 

ftellam unguibus longis. An- 
iherae fub ftella germini pro- 
ximae. Ci^p/compofita, pe- 
dicellata, ^cocca. Sem. foli- 
taria, inverfa. 

pufilla. I. A. foliis cordatis glabris. ASi. Stockh. 1756. t. 2. Gaertn^ 
de fr, etfem. cent. 5. /. 79. /. 4. 

laevigata. 2. A. foliis ovatis integris glaberrimis , germJne pedicenato, 
neftario decemfido radiato. Swartimv.pl. gen.et fp.p.^^i. 

tomentofa.^. A. foliis ovato • fiibrotundis tomcntofis, 

jnagna. 4. A. Foliis cordatis pubefcentibus , germine fefllli ; an potiuf 
iutegrwn genus ad rnQmdelphiufpeUat? 1327« PENTANDRIA MONOGYNIA. Glute. 4,^ 

I327t GLUTA. Cal campanulatus decidiius. Fe- 

/a/a 5; inferne adglutinata re- 
ceptaculo. Filamenta apici 
ejusinferta. G^rme/2 infidens. 

Bengbas. I. Gluta. 

ELAEODENDRUM. Cor. spetala. Drupa ovata: 

nuce 2loculari. 

oricntale. i. EtAEonENDRlJM. Jacq.pl. rar: ic. l. /. 32. Gaertn. de fr^ 
etfetn. cent. 4. A 57. /, 5? 

MEESIA. Cal ^partitus , perfiftens. Cor. 5petala 
patens: petalis lanceolatis. Di^upcf 
5obovato-reniformes, iloculares, i- 
Ipermae. , 

fcrrata. I. Meesia. Rheed, h, malah. ^^^ t. ^'i. Gaerfn.defr.etfem^ 
cent. 5. /. 70. /. 6. 

BRASILIUM. Flore^ dioici. 

?. CaL perfiftens , 5partitus inferus. 
Pe/a/.5lanceolata. StilQ. Stigm^ 
2lobum. Drupa ovalis. I\ux 
ilocularis. 

Iiirfutura. I. Br. folits hirfutfs. de la Marck aFt. parif.ann. Vl%^.p 34C 
Auhl. pl. guj.fuppl. p. 37. /. 390. 

glabriim. 2. Br. foliis glabris. de la Marck a£i. parif 17JJ4, »..546: 
Pfeudo - brafilium glabrum, - r- a^t • 

CALODENDRUM. Cor. explicata, ^petala. IVe- 

^iarium 5phyllura, Cop/. 
^loculans. 

capenfe. I. Calodendrum. Thivfh. nov.pl^gen.f. i^x-^^.i^ Dd 1352. 418 PENTANDKIA MONOGYNIA. Efcallonia. 

. i2<2« ESCALLONIA. Petala 5 diftantia , lingulata. 

Stigma capitatum. 
Bacca 2locularis, po- 
lyfperma. 

myrtilloi-I. EscALLONiA. Suppi. p. 1^6. 
des. 

i373* C0RYN6CARPUS. Nertaria 5petaliformia 

cum petalis alter- 
na, bafi glanduli- 
fera. 

Iaevi£;ata. I. Corynocari-us. Stippl.p. 156. Forjler charaSt. gen. t. 16. 

1374. ARGOPHYLLUM. Cor. spetala. Nertarium 

pyramidale, 5angu- 
lare , corollae longi- 
tudine» 

nitidum. I. Afcophylium. Supp/. p. l$6. Forf. char. gen. f,'lS. e r- 278. MANGIFERA. Cor.^petala. I>i/pa reniformis. 

Amba. I. M. foltis fimplicibus, ftaminc unico fertili. Forsk. fl. aeg. 

. . arab. p. 205. 
indica. 2. M. foliis fimplicibus, ftaminibus quinque fertilibus. Suppl. 

p. 157. Riunpf anib. I. t. 25. . 

^lauca. 3. M. foliis oppofitis obloneis e;laucis, pedunculis oppofitis di- 
** * varicatis dicliotomis. Fr. Rottb. nov. aSi. dan. 2.p. 534. /. 4» 

pinnata. 4. M. foliis pinnatis, ftaminibus decem. Suppl.p. 156. nomte 
diJhnElum genus conjiituit ? 

ago* HIRTELLA. Cor. ^petala. Filamenta longif- 

fima, perfiftentia, lateralia. 
^^/7. lateralis. Bai:ca ifperma. 

^merica- I. H. foliis oblongis acuminatis, raccmis compofitis laxis, flo- 
na. ribus triandris. Jacq.Jiirp. awer.piff. t. n. 

2. H. PENTANDRTA MONOGYNIA. Paypayrola. 41 <> 

panicula- 2. H. foliis clIipHcis hirfutis nitidis fubcoriaceis, racemis cre- 
ta. ftis. 6warts nov. [4. geu. et J'p. p. 51. 

PAYPAYROLA. Fetala 5 tubum referentia, aplce 

reflexa , receptaculo inferta, 
Cal. 5partitus. Stigma 2I0- 
bum. Fericarp. 2loculare. 

gujanenfis. i. PaypayroIa. yitd/. p/. guj. i. p, 249. /. 99. 

1249. PLECTRONIA. Pe/j/a 5, calicis fauci inferta, 

Bacca ^fperma , infera. 

ventofa. I. Plectronia. Mcmt. p. 52. Burm. afr, t. 94. 

28l- RIBES. Vefala 5 et ftamina calici inferta. S///. 
2fidus. &ccapoly(perma, infera. 
ilocularis. 

* inermiay Ribcfia. 

rubrum. I. R. racemis glabris pendulis , floribus planiufculis. Knorr 
de/. hort. i. t.\. 5. 

pctraeum.2. R. racemis florentibusereflis, frutefcentibuspendulis. Jacq. 
p/. rar. rV. i. /. 39. 

alpinum. 3, R. racemis ere£lis: bra£leis flore longioribus, Jacq.f/.aujir, 
I. t. 47. F/ores fnepiljxme dioici. 

nigrum. 4. R. racemis pilofis, floribus oblongis. T/or. dan. t. 556. 

floridum. 5. R. racemis pendulis, floribus cylindricis, brafteis flore vix 
brevioribus. Herit.Jlirp. nov. \. p. 4. /. 2. /. 2. Moencb 
Verz. V. Weiffenfi. t. 7. 

proftra- 6. R. baccis hirfutis. Herit.Jiirp. nov. i. p. 3. /. 2. f. i, 

tum. 

polycar- 7. R. caule procumbcnte, racemis pendulis, bacqs maximis. 
pon. Gme/. f/.Jilf. -^. p. 173. ^ 

** acti/eata, GrolTuIariae. 

diacan- g. R. foliis incifis, aculcis geminis ad gemmas. Supp/. p, 157. 
thum.. Fallai it, 3. p. 722. /. I. /. 2. 

Dd2 9. R. 420 PENTANDRIA MONOGl^NIA. Gronovia. ^ 

yccllna- 9. R. rainis fubaculeatis rcclinatis, pcdiinculisbrafteatciphylla, 

ir.h. 

Gcofllila' 10. R. ramis aculeatis, petiolorum ciliis piJofis, baccis hirfixy 
ria. tis. Knorr del.hort. 2. t. G. ''<'' 

Uva cri- XI. R. ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis braftea mo- 
^pa. nopbylla. Flor. dan. t. ^^1:^6, Gaertn. de fr, et Jem. cent. 

2. t. 28. /• 9. 
oxyacan- 13. R. ramis imdique aculeatis. D/i?. ^. Elth. t. 139./. 116. 
thcides. 

cynosba- 13. R.,aculeis fubaxillaribus, bjccis acukatis racemofis. Jacq^. 
■ ti. A. Vind. 2. /. 123. 

2g2i» GRONOVIA. Vetala 5 et ftamina , calici cam- * 

paiiulato infertai Bacca 
- ' - ficca, ifperma, irifera. 

fcaodcns. I. Gronovia. Mant. p. 343. Mart. cent. i. /. 38. 

MOLLIA. Qal ^dentatus. Cor. 5petala. Germ. im- 
jnatur. ^loculare. Capf matura 
infera, ilocularisj 'coriacea, eval- 
yis, apice amplo roramine hians. 

imbricata. I. Mollia. Gaertn. de fr.etfem. cmt. 3. t. 35. f. 5. Jungia. 

1296* AQUILICIA. Qal sfidus. Qor 5petala. iVe- 

&irium urceolatum fquamis 
15. jSafcadeprefTa, torulo- 
fa, 5-6pyrena. 

Sambuci- I. AquiuciA. Maftt.p.2li. Burm. ind. t. 24. f, 2. Gaertn, 
nal de fr. etfem, cent. 4. t. 57. /*. 7. 

283» HEDERA. Fetala 5 oblonga. B^cra ^locula- 

ris, ^fperma, exfiicca calice 
cinfta. 

Helix. I. H, foliis ovatis lobatisque. Blackw. hcrh. t. l88. 
quinquc- 2, H. foliis quinatis evatis fcrratis, Corf}. canad. t. loo. 
folia. 3* ^» PEXTANDUrA M0N0G\Ts7A. Melicytiis. 421 

pcndula^ 3. H. foHis ovato - lanceolatis integns, pedunculis longiflimis 
pqndulis. Stvarts nov. pl, gcn. et fp. p. 51. 

nutans. 4. H. rdiis ellipticis coriaceis, umbciiis nutantibus hcmiiphac- 
ricis. Swaris nov, pL gen. etfp. /^ 51. 

MELICYTUS. Flores dioici, Cal. jdentatus. 

?♦ Ne&arkim fquamis 5. Capf bac- 
cata iloculariSj polyfperrna, 

ramiflo- i. Melicvtus. Forfi. cl>ar. gen. p. 62' t. 62^ \ 

rus. 

284» VITIS. Petala apice cohaerentia , erharcida. 

Bacca ^fperma, fupera. 

vinifera. 3. V. foliis lobatis (inuatis nudis. Blackirr. herh. t. 154. 

indica. 2. V. foliis cordatis (kntatis fubtus villolls,^ cirrhis racemiforis. 
Plufft. ic. 59. /. 2. 

vulpina. 3. V. foliis cordatis dentato-ferratis utiinque nudis. 

Labrufca. 4. V. foliiscordatisfubtrjlobisdeiitatis.fnl>tustomentofis, Slofcn. 
hifi.jam. 2. t, 2iO. f. 4. 

hctero- 5« V. foliis fimplicibus incifo-trilobis quinquclobisque ferratis 
pliylla. nudis. Thiinb.fi, jap. p. 103. 

tiifolia, 6. Y. foliis ternatis : foliolis fiibrotiindi* ferratis. Riwjpf. 
amb. 5. /. 166./. 2. ' • 

iaeiniofa. 7. V. foliis quinatis: foliolis multifidis. Corn. canad. t. iSv 

japonica. 8» V. foliis quinatis fubpedatis glabris : foliolis crenatis; crciws 
ariltatis. Thunb. fi. jap. p. 104. 

penta- 9. V. foHis quinatis: foliolis indiviiis ferratis. Tbunb,.fi. jap, 
phylla. p. 10). 

hepta- 10. V. foliis feptenatis ovatis intcgerrimis. Mant. p. 212. 
phylla. 

arborea. II. V. foHrs fupradecompofitis : foliolis- latcralibus pinnatis., 
Vluckn^ mant, A 412. /. 2. Dd 3 28S< 422 PENTANDRIA MONOGYNTA. Lagoecia. 

285» LAGOECIA. Involticrum univerfale et partiale, 

Petala 2cornia. ,Sem, foli- 
taria, intera. 

cuminoi- I. Lagoecia. Gaerttt. de fr. et fem. cent, 2. t. 23./. 3. 

des. "^ 

1234. RORIDULA. Cor.5petala. Ca/. ^phyllus. An- 

therae bafiglandula adyma. 
Capf. 3valvis , ^locularis. 
Sem, folitaria. 

dentata, I. Roribula, Gaertn. de fr. etfem, cent. 4. /. 62,/. 8? 

286. SAUVAGESIA. Cor. spetala, fimbriata. Ca/. 

5phyllus. Ne&arium 5- 
phyllum cum petalis alter- 
nans. Capf ilocularis. 

.creSla, I. S. caule fimplici. Jacq. Jiirp. atner. piii. t. 77. 
Adima. 2. S. caulibus ramofis. Aiibl. p/.gttj. i. p. 251. t. 100. f. 3. 

LOGANIA. Cor. 5pctala , carnofa, reflexa. CaL 

coriaceus , 5-6phyllus. Filam. 
ba(i dilatata. S^/g^m. 5 radiata. 
Pericarp. ^loculare, 

pentacrina.1. Logania. Scopol, introd. g, 1476. 

CAROXYLON. Cor.^petala. lYef^ar/^/w ^phyllum, 

connivens, corollae infertum. 
Semen tunica veftitum. 

Salfola. ' I. Caroxylon. Thimb. nov.pl.gen. 2. p. 37. 38. 287. PENTANDRTA MONOGYNIA* Claytonia. 423 

287, CLAYTONIA. Cal, svalvis. Cor. 5petala. 

Stigma^Rdum, CapjC^val- 
vis, ilocularis, ^fperma. 

virginica. I. C!. foHis lincaribus. Tltickn.alm. t. 102./. 3. 
fibirica. 2. Cl. foliis ovatis. ASi. Stockh. 1746. t. 5. 
porcula- 3. Cl. caule arboreo erefto, Jact^. CoUeB. t. 22. cana. 1297* HELICONIA. Sp«/Z?a univerfalis partialisque. 

Crz/.o. Cor.3petala. Netlar. 
2phyllum. Capf. scocca, 

Bihai. I. H. foliis nervofis reticulatis bafi attenuatis, nedario dipbyl- 
lo hadato libero. Mnfit. 21 1. Sy/i. nat. XII. 3./». 667. 
Mufa Bihai. Riimpf.amb.%.t.()^.f.'2. andtJiinHi generisf 

ftrelizia. 2. H. foliorum nervis fimpIicifTunis glaberrimis : bafi ovato- 
rotundata neftario haftato triphyllo libero. Snppl.p. 157. 
Ait, hort. Keiv. i. p. 285. '• 2, 

pfittaco- 3. H. foliis glaberrimis nervofis bafi rotundatis, inflorcfcentia 
rum, glaberrima, fpadice crefto cbraftcato , ne6lariolanceolato 

diphyllo adnato. Snppl. p. 1 58. 

hirfuta. 4. H. fbhis bafi rotundatis fimpliciffime nervofis glaberrimis, 
inflorefcentia hirluta, fpadice flcxuofo, neftario lanceo- 
lato diphyllo adnato. SuppL p. 158- 

alba. 5. H. foliis reticujatis, ncftario triphyllo , pericarpio poly- 

Ipermo. Ait. hort. Keiv. i. p. 2^4. 2^^' 288* ACHYRANTHES. Cal. sphyllus. ^ Cor.^ o. 

Stigma 2 "' 
folitaria. Stigma 2fidum. Sem» afpcra. I, A. caule fruticofo eredo , calicibus reflexis fpicae adprcflls. 
Kiimpf. amb. 6. t. 12. f. i. 

lappacea. 2, A. caule fruticofo diffiifo proftrato, fpicis interruptis : flof^ 
culis lateralibus utrinque fafciculo fetarum uncinato, 
Siippl. p. 160. Bnrm. zey/. t. 18./. I. /3) Achyranthes 
cchinata. Retz. ohf. bot. 2. p. 12. 

Dd 4 3. A. 424 

muncata. 

patula. 

proflrata. 

pappofa. 

^ichoto- 
ma. 

altiflima. 

villofa. 

panicula- 
ta. 

capitata. x i polyfta- 
chya. 

dccum- 

t>ens. 

«orymbo- 
fa. 

uivea. altcrni- 
folia* PENTANDRTA MONOGYNTA. Achyranthes. 

3. A. caule frutlcofo patulo, foliis alternis, floribus rnfcatis 
remotis ovatis : calicibus Iquarrofis. Rumpf. amb. ^. 

1 1'. 

4. A. caule fruticofo patulo pubefccnte, florum fnicis orbicBii 
latis echinato-uncinatis. Siipp l. p, ido, ' 

5. A. caulibus proftratis fruticofis , fpicis oblongis : flofcuhs 
binatisj utrmque fafciculouncinato. Rtwipf. amb.C.t. 11, 

6. A. caule fruticofo, foliis altcrnis crafllufculis lineari - cunea- 
tis obtufis. Forsk.fl, aeg. nrah. p. 48. 

7. A. caulibus fuffruticofis , foliis oppofitis linearibus planis 
acutis, cyma dichotoma. Manf. p. ^i. 

8. A. caule fufFruticofo fcandente , paniculis terminalibus axil- 
laribusque raraofis. S/oaii. hiji.jam. i. /. 91. /. 2. 

9. A. fpicis axillaribus congeftis villofis linearibus albis, foliis 
ovatis mtcgris. Forsk. fl. ae.g. arah. p, 48. 

10. A. foliis alternis petiolatis, capitulis lateralibus paniculatis. 
lorsk. fl. aeg. arah. p. 48. 

A. foliis oppofitis petiolatis ovato-oblongfs, capitulis ter- 
mmahbus confertis inermibus. Forsk. fl. aeg. arab. p. 48. 

A. caule dccumbente, fpiculis axillaribus terminalibusquc 
confertis brcvibus. Forsk.fl. aeg, arab. p. 48. 

A. caule decumbente, paniculis terminalibas axillaribus- 
que. Forsk.fl. aeg, arab. p. j^^j, 

14. A.foliisquaternislinearibus, panicula dichotoma coryra- 
bofa. Burm, zeyl. t. 65. /.2. 

15. A^ foliis vcrticillatis ovatis tomentofis, corymbis compa- 

itis dichotomis, floribus corollatis. Ait. hort. Kcw. i, 
p. 286. an hujus generis? 

16. A. caule herbaceo ereao, foliis altemis, floribiis fpicati» 

remotis: cahcibus fquarrofQ-patulis. Mant. p, 50. U4. 
Sifpjp/.p. 159. ' -^ ^^^ 12. 13- 289- PENTANDRTA MONOGYNIA. Cclofia. 425; 

289t CELOSIA. CaL 3phyllus , corollae 5petalae fa- 

cie. Stamina bafi neQ-ario 
plicato conjundb. Capf. ho- 
rizontalicer dchifcens. 

argcntca. !♦ C, foliis lanccolatis, ftipuiis fubfalcatis, pcckinculis angu- ' 
latis, fpicis fcariofis. Rbced. b. vinlah. 10. t. 39. 

virgata. 2. C. foliis lanceolatis, fpicis axillaribus fcariofis, ftigmatc tri- 
fido. Jiicq. coll, 2. p. 279. pi. rar. ic. cent. 2. fafc. i.t.j. 

lanata» 3. C. foliis lanceolatis toincntofis obtufis, fpicis confcrtis, fta- 
minibus lanatis. yacq. b, Viud. 3. /. 85'« 

caftrenfis. 4. C. foiiis lanceolato • ovatis lineatis acuminatiftimis , ftipu- 
]is falcatis , fpicis criltaris. Ruinpf, avib. 5. /. 84» 

criftata» 5. C. foliis oblongo-ovatis , peclunculis teretibus fubftriatis, 
fpicis oblongis. Knorr del. bort. \. t.W. 5. 6. 

margari- 6. C. foliis ovatis, ftipulis falcatis, pedunculis angulatis, fpi- 
tacea. cis fcariofis. Rbeed. b. malab. 10. /. 58. /3} Cclofia ma- 

rilandica. Retz. ohf, bot. 3, p. 27. 

gnapba- 7. C. fruticofa lanata, foliis oppofitis ovatis fubtus albis , ca- 
loidcs. pitulo globofo pedunculato. Snppl.p. 161. 

coccinea. 8- C. foliis ovatis flriflis in:;uricuiatis, caule fulcato , fpicis 
multiplicibas criibtis. 

panicula- 9, C. foliis ovato-oblongis, caule aiffurgente paniculato , fpi- 
ta. cis alternis terminalibus remotis. An eadem civn Acby- ^ 

ranthe altiffima ? 

trigyna. 10. C. foliis ovato-oblongis , racemo laxo , piftillo trifido. 
Mant.pt 212. Jacq.b. Vind. 3. /.15. 

procum- II. C. caulibus decumbentibus, peduncuHs longiffimis aphyl- 
bens. lis , fpicis ovatis approximatis , capfulis comprcflris cri- 

ftato-alatis. Miirr. comm. goett. 1782. /• 5. Jacq. pl, 
rar. ic. cent. 1. t. 60. Herit.Jiirp. tiov. i. t. 3. 

nodiflora. 12. C. foliis cuneiformi-acutiufculis, fpicis globofis lateraii- 
bus. Jacq. h, Vind. 1. 1. 98. 

corymbo-13. C foliis linearibus, corymbo dichotomp, Retz. ohf. bot. 
fa. 2. p. 13. 

taccata, 14. C. floribus trigynis, fruftibus baccatis. Koenig apttd Retz. 
okf, bdt, S' P^^^h 

Dd 5 15- C. 426 FENTANDRIA MONOGYNIA. Chenolea. 

pyrami- 15. C. foliis Kiferioribus lanceolatis unJulstis : fupcrioribus 
dalis. linearibus , fpicis pyramidalibus. Burm. ind. t. 2.). f. I, 

CHENOLEA. Cfl/.iphyllns,globorus,5fidus. Qapf, 

ivalvis, ifperma. 

diifufa. I. Chenolea. Thunb. nov. pl. gen. p, 9. lo» 

290* ILLECEERUM. Cal 5phyllus , cartilagineus, 

Cor. o. Stigma fimplex. 
Cflp/5valvis, ifperma. 

bracbia' I, I. caule ere(?^o herbaceo brachiato , "foliis oppofitis laevibus. 
tum. iW««/. />. 50. 213. 5j>y?. wr/A XII. 3./>. 186, Achyranthes 

brachiata. Pluckn. alm. t, 334./. 5. 

fanguino- 2. I. frutefcens, foliis oppofitis , fpicis ccmpofitis congeftis. 
lcntum. Syf}. nat. XII. 3. />. 186. Achyranthes fanguinolenta. 

Rumpf atnb. 7. t. 27. f 2. 

frutcf- 3. I, caule fruticofo dichotomo, fohis oppofitis pulverulentis. 
cens. Herit. pirp. nov. 4. p. 75. t. 37. 

can«irien- 4. I. fruticofum , foHis cllipticis acutis , flipulis braSeisque 
fe. ovatis brevioribus , paniculis terminalibus dichotomis. 

Suppl. p. 161. 

fuffruti- 5. I. floribus lateralibus felitariis, caule fuffruticofo. 
cofum. 

lanatum. 6. I. caule fubherbacco ere£lo, floribus lateralibus, foiiis al« 
ternis. Sjj}. nat. XII. 3. p. 186. Achyranthes lanata. 
Burm. zeyl. t. 26. /. I . 

javani- 7. I. caule herbaceo ere£lo albo tomentofo , foliis altcrnis. 
cum. Burm. ind. t, 65. f 2. 

Monfo- 8« !• ^icis terminalibus, caulibus proftratis, foliis fubulatis. 
niae. Stippl. p. 161. Pluckn. ahn. t, 334. /. 2. an petius Celo- 

Jiae fpecies ? 

verticilia- 9. I. floribus verticillatis nudis , caulibus procumbentibus. 
tum. Flor. dan. t. 335. 

cymo- 10. I. (picis cymofis fccundis, caulc diffufo. Morif.hiJl.pl. 2. 
fum. t. 29. 

ariftatum. 23. I. floribus fubfafciculatis, foliis lanceolatis fericeisariftatis, 
Ait. hort. Kew, i. p. 290. 

II. I. PENTANDRIA MONOGYNIA. Illecebrum. 427 Parony- 
chia. 

capita- 
tuin. bengalen- 13, 
fe. 

arabicum. 14 n II» I. floribus bra£teis nitidis obvallatis, caulibus procumben- 
tibus, foliis laevihus. Kniph. hot. orig. cent. \. ». 46, 
yS?) Illecebrum Kopela. Hacq.pl. alp. carn. t. 1. f. i. 

12« I. floribus bra£Veis nitidis occultantibus capitulaterminalia, 
caulibus ereftiulculis, foliis ciliatis fubtus villolis. Lo- 
bel. ic. 420. 

I. caule erefto herbaceo, foliis alternis oppofitisque ian- 
ceolatis pubefccntibus. Mant. p. 213. 

I. floribus fparfis congellis, brafteis nitidis aequantibus, 
caulibus proeumbentibus. Mant.p. 51. 

I. caulibus repentibus pilofis, foliis ovatis mucronatis: op- 
pofito minore, capitulis fubglobofis fubfpinofis, Dill. b, 
Elth. t. 7. /. 7. 

16. I. caulibus repentibus hirtis, foliis lato-lanceolatis petiola- 
tis, capitulis orbiculatis nudis. Mant.p.^i^^. S/oan.hi/i, 
jarn. 1. 1. 86./". 2. 

17. I. caulibus repentibus glabris, fbliis lato-lanceolatispetio- 
latis , capitulis orbiculatis pubefcentibus. y^icq. jHrp. 
anier. piB. t. 90. 

18. I. caulibus repentibus bifarie tomcntofis, foliis lanceolatis 
fubfeflllibus, capitulis o!)longis glabris. Mant. p. 345. 
Rurnpf. amb. 6. t. i^.f. i. 

19. I. caulibus repentibus glabris, foliis fubteretibus ramofis, 
capitulis oblongis glabris terminalibus. P/uckn. a/rn. t. 
7f • /• 9- 

20. I. caulibus proftratis, foliis laevibus, floribus lateralibus. 
ViU. pl. Delph. 2. p. 557. /. 16. 

21. I. caulibus ramofiflimis proftratis, capitulis axillaribusfcfll- 
libus cchinatis. Poir. voy. en Barb. 2. p. 128. 

22. I. caulibus difFufis , foliis ovatis, floribus congeftis, bra- 
6leis nitidis. Mant^p. 51. Scop.^ de/. inf. 3. r. 13» 

AMANOA. Ca/. 5partitus. Cor. o. Germen ^an- 
gulare. Stigma ^gonum, conca- 
vum, fimbriatum. 

gujancnfis. I. Amanoa» Aub/. p/. giij. l,p. 256./. lOI. Acbyran- 
tha. 

polygo- 
noidcs. 

ficoide- 
iim. 

fcfllle. vermicu' 
latum. 

polygoni 
folium. 

cchina- 
tum. 

alfinefo- 
lium. PLO- 428 • PENTANDRIA MONOGYNIA. Plocama. 

PLOCAMA. Ca/, sdentatus^ fuperus. Cof\-^fjh, 

Bacca sloculads. Sem, {olimh. 

pendiiliun. I. Plocama. Ait. hort. Keiv. i. p. 292. 

291. GLAUX. CaL iphyllus. Con o. Capf. vlocu^ 

laris, 5valvis, jfperma. 

jnaritima. I. Glaux. F/or. dan, t, 548. 

HEDYCREA. Ca/.iphyIIus5 hemifphaericus, ^denr 

tatus. Cor. o. Drupa ovalis : 
Nux ovata fibris tc£l:a ilocularis :- 
putamine duro. 

incana. i. Hedycrea. Aubl. pl. gtij, i. p.ii^. t. ^i;. 

292* THESIUM. Cal iphyllus, cm jlaminam^QXta., 

Sem, I. inferum. 

Linophyli. Tli. paniciila foliacca, foliis linearibus. Re/han, flor, can-' 
lon. tabr. /^.99. ic. 

panieula- 2. Th. totum paniculatum. Mant.p. 51. 
tum, 

bavarum. 3. Th. ramis virgatis, foliis lanceoJatis trinerviis, floribus pa- 
niculatis. Schranck baier.fior. i. p. 507. 

alpinum. 4. Th. racemo fcliato, foliis linearibus, floribus tetrandris. 
yac(i. fl. tiujir. $. t. 416. 

ainplcxi- 5. Th. racemis terminalibus, foliis cordatis fcffilibus, Mant. 
caulc. p. 213. 

Frifea. 6. Th. floribus fubfpicatis fecimdis ciliato - lailatis , foliis fu' 
bulatis. Mant. p. 21^. ' 

fpicatum, 7. Th. floribus Ipicatis laevibus, foliis fubulatis breviflimis rc- 
motiflimis. Mant. p. 214. 

funale, g. Th, floribus fpicatis, coroUis ciliatis, catile fuffruticofo, 
fohis fubulatis brcvifllmis. - 

capita- 9, Th. floribus eapitatis fcflihbus terminaKbuSj foliis triquc- 
tum. tris Jaevibus, bradeis ovatis. 

10, Th. PENTANDRIA MCfNOGYNIA. <]lymnocarpos. 4^9 

fcabrum. lo. Th. capitulis pcdunculatis, foliis triquetris margine cari- 

naquc fcaberrimis» 
ilriaum. II. Th. floribus umbellatis, foiiis ,h'nearibus decurrentibus. 

Mant. p. 214. 
«mbella- 12. Th. floribus umbellatis-, foHis oblongis. P/iickn» manU 
tum. t. 342. /: I. ^ 

Coboon n Th. fohis oppofitis petiolatis obovatis planis integerrimis, 
* corymbo tcrminah aphyllo. Supp/. p, 161. Berg,f.cap. 

r. I. /. I. 
•Jtiphor- 14. Th. pec!uncuh's triiioris tef-minaUbus, foUis fubovatis cap- 
bioides. "ofis. Manf, /-. ?'i4« 

trkorum.lj. Th. foh-is lanceoiatis , 'caule angulato , peduncuHs axiUa^ 

ribus trichotomis coiT7pofitJS. SuppL p. 162. 
ipinofum.l6. Th, Tohis fubulatis mucronatis, floribus axillaribus folita- 

tiis,\ Si(pp/. p' itii. 
lineatum 17 Th. fohis Unearibus, caule tercti angulato inferne aphyK 
• * ^' lo, ramis rcftis divaricatis, floribus axillaribus peduncu- 

latis. Sifppl' p- 162. 
fquarro- ig. Th. foliis lineari-fu^ulatis recurvato-reflexis, caule tcre- 
fum. ti, floribus axillaribus ieflilibus. Supp/. p. 162. 

fraaile. IQ Th. fohis ovato-triquetris cp.rinaxis decurrcntibus, caulc 
" angulato , floribus axillavibus leffilibus. Siipp/. p. 162. 

GYMNOCARPOS. CaL 5partitus, perfiftens, inte- 

rius eoloratus. . Cor.o. 6/«- 
w/?2a5fterilia, praeter fer- 
tilia. Sem, i. nudum. 

dccandra. I. GvMNOCARros. Fonk,fi. aeg. arab.p. 6$- 

F APUL ARl A. Cal o. Cor. calicina ^fida ; laciniis cum 

ftaminibus alrernantibus. Ga- 
men fuperum. 

criftallioa. X . Pavuiaria. fmh. fi- aeg. arab. f. 69. 

GYNO- 430 PENTANDRIA MONOGYNIA. Gynopogon» 

GYNOPOGON. CaL perfiftens, femiquinquefldu., 

mferiis. Qor. spardta, tubo 
lub apjce ventricofo ; fauce 
coarftata. ^V/g-mr^ globofum 
didymum. Bucca pedice?la- 
ta fubglobofa: nucieo cartila- 
gineo fubbiloculari., 

^ellatus. I. G. folifs lanceolatis ternis lanceolatis. ForJ}. char. gen.p. 

Alyxia. 2. G. foliis verticillatis qninJs obovatis. ForJ}.Ji. aupr. p. 19» 
fcandcns. 3. G. foliis oppofitis ovatis coftatis. Fqrji. fl, aujir. p. 19. - 

ANGUILLARIA. Cal. jpartitus, perfiftens : foliolis 
, ovato-lanceolatisaequalibus. 

C(?r. ipetala, calice duplo 
longior : laciniis lanceolatis. 
StiL filiformis. Bacca ilo- 
cularis, ifperma. 

bahamenGs.l. A. bacca fupera. Gaertn. de fr. etjem. cent. f. t. 77. f, r. 

aeylaiii- 2. A. bacca infera. Gaertn. de fr. et Jem. cent. c. /. 77 /• V 
ca. Burm. zeyl, /. 103. 5 *//•/• *. 

BREYNIA. F/om polygami trioici. Gz/. 6partitus, 
Cor. o. 

J?. Antherae ftilo proximae, fefliles. j^^f- 
r« calice patentiffimo coronata, 3I0. 
cularis: /oc^/// 2lpermi. 

difticha. I. Breynia. Forjl. Char. gen. p. 73. /. 73. 

PENNANTIA. Flores mere mafculi et hermaphro- 

diti in diftinfta planta. CaL o. 
Cor. 5petala pacens. StiL o. 
Stis;ma peltatum, fubtrilobum. 

corymfco. I. Pennantia. Forji. char. gen.p. 67. t. 67. 

1167. PENTANDRIA M0N6gYNIA. Ccratonia. 431 

.Il67* CERATONIA. F/or^: polygami trioici. Cal. 

5partitus. Cor^ o. 
5. Stil. filiformis. Legumen co- 
riaceum , polyfpermum. 

Siliqua. i. C. ramis incrmibus. Knorr del. hort. 2. t. S. 7, 
chilenfis. 2. C. ramis fpinofis. Molin.htjUnat.Chil.p. \i\%. 

''fl62* PISONIA* FloYes polygami, minc dioici, 

nunc trioici. Cor. campanu- 
lata, 5fida. 
^. Stamina 5-y. Capf. ilocuhris^ 
ifperma, evalvis, fijpera. 

aculeata. I. P. fpinis axillaribus patentiflimis. S/oan^hiJi.jam.2.t,l6'^. 
Gaertn. de fr, et fem. cent. 5. /, 76. /". 4. 1 

fubcorda- 2. P. inermis , foliis cordato - fubrotundis, fruflibus ficcis fub- 
- ta, clavatis pentagonis : angulis apice muricatis. Swartsnov. 

p/. gen. etfp.p, 60. 

inermis. 3. P. inermis, foliis ovatis acnminatis, floribus cyraofis ere- 
flis , fruftibus baccatis. Rheed. h. ma/. 7. t. 17. 

bijxifolia. 4. P. inermis, corollis trifidis hirfutis, foliis fubfeffilibus re- 
ticulatis obovatis. Fr. Rottk n. a&. dan. 2. p, 536. t» 
4. /. 2. 

coccinea. 5. P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus 
laxis , floribus nutantibus , fruftibus baccatis. Swarts 
nov, p/. gen. etfp. p. 60. 

I163. NYSSA. F/om polygami dioici. Ca/. jparti- 

tus. Cor. o, 
?. Drupa infera. 
o^. Stam. 10. 

aquatica. I. N. foliis dentatis, pedunculis unifloris, Catesh.Car, I.f.41. 

biflora. 2, N. foliis oblongo-lanceolatis intcgcrrimis laeyibus, pedun- 
culis bifloris. Wa/t.jior. caro/. p, 2^1. 

multiflo- 3. N. foliis ovatis intcgerrimis fubtus fubtomentofis, pedun- 
ra. culis muUifloris corymbofis, JVa/t.fidr* far. p.ZSZ- 

4. N. 432 ^ENTANDRIA MONOGYNIA. Gouania. 

capitata, 4, N. roliis cordato-ovatis .rubtus glaucis, capitulis globofis, 
IValt. flor, caroL f, 2) 3. 

II57^ GOUANIA. Q.al sfidus. Cor. o. Antherae 

calyptra teaae. Stilus 3^- 
dus. Fru&usinfQvus, 3par- 
tibilis. 
Flores inere tnaiculi inter her- 
maphroditos. 

tlomin- I. GouANiA. Jacq.Jiirp, amer. piB. t. 264. f. 95. 

gcnfis. 

iiio» ANTIDESMA. Flores dioici. C7/. ^phyl-' 

lus. Cor. o. 

t^* Antherae sfidae. 

?♦ Sr/g772. ^fedilia. Drupa 
baccata, ilocularis : pu- 
tamine extehus fcrobi- 
culato. 

alcxite» I. Antidesma. Rhced. h. mal. 4. t. ^6. Gaertn. de fr* e^ 
ria. fern. ceiit. 3. t. 39. /. 5. /S) Ghefperubilla, 1. m. c, 

293. RAUWOLFIA. Contorta. Bacca apyrenaV 

ofliculis 2locuiaribus ; fe- 
minibus folitariis. 

nitiila. I. R. glabcrrima nitidiiTima. Vey. fiippl. pl. Ehr.feL t, CIX» 
Gaertn. de fr, etfem, cent. ^. t. ^Z. f. /^, 

cancfccns.a. R. fubpubcfcens. Jacq./iirp. arn. piSi. t. 25^9./! 17. Shan. 
hifi. jam. 2. t, 211. f. i. Gaertn. de fr, etfem, cent. 3. 
t. 52. f 4. 

tomcnto- 3. R. tomentola. Jacn.Jiirp. am. piSl. t. 46, 
fa. 

1252* PAEDERIA. Contorta. Stil. afidus, ^^cca 

vacua , fragilis ^ afpernia. 

foctida. I. pAEDfeRiA, Mafit.jp. J^. Rutfipfamk 6,;, l6o. 

125 u PENTANDRIA MONOGYNIA. Carifla. ' 453 

I25T* CARISSA. Contorta» Baccae 2 polyipermae. 

Curaridas. I. C. foliis ellipticis obtufis. Mant.p.^2. Pluckn.alm.t.^^o^, 
i|)inaruni,2. C. foliisovatisacutis. M<j/;/./>. 559. Rttmpf.amb.^j.t.lQ.f,!, 

294. CERBERA. Contorta. Dr^J)a ifperma» 

parviflora.l. C. foliis obovatis ftellatis. Torjl. fU aufir.p.if^^ 
Ahovai. 2. C. foliis ovatis. 

Manghas. 3. C. fohis lanceolatis; nervis transverfalibus. Feth. gaz. t 
16. f, 4. 

Thevetia. 4. C. foliis lincaribus longifnmis confertis. Jacf. Jlirp^ am^ 
piB. t. 47. 

296* GARDENIA. Contorta. Qor. ipetala. An- 

therae tubo corollae fino 
filamentis infertae. Drifpa, 
baccata, 2locularis. Sern^ 
incumbentia , pulpa molli 
1 interpofita. 

radicans. I. G. corollis obtdfis, calice angulato, foliis clirpticis, caiil« 
radicante. Ihunk dijf de Gardenia, n. i. t. i, f, i. 

florida. 2* G. corollis obtufis, calice angulato, foliis ovatis obtufii^' 
Mattt. p. 346. SuppLp. 163. Ebret.piSi.t, 15. 

Thunbcr- 3. G. coroUis obtufis , calice tcreti, foliis ovatis obtufis. SuppL 
gia. p. 162. Martin a&. Stockh. 1773. /. II. 

gummi- 4. G. corollis obtufis , calice hirto , foliis oblongis obtufis*- 
fera. Suppl. p* 164. Thunb. de Gardeuia, t. 2. f, 3, 

latifolia. 13. G. corollis hypocrateriformibus, calicis laciniis fubulatis 
obtufc carinatis, foliis obovato-fubrotundis» v4i/, Jjor/if 
Ketv. i. p, 294, 

Muflaen. 5. G» corollis acuiis, calice hirto, foliis ovatis acutis, Manf.. 
da. p.4')' Supp/.p. 16^. 5j^y?. 7;^ir. Xlf. 3. /). i6S, Muffaeu- 

da fbrmoiii,. Jacq. fiirp^ amer, piff. (. 70, 

Ec 6. G, 434 PENTANDRIA MONOGYNIA. Willughbeja. 

Kotliman-^. G. corollis aciitis fubcampanulatis , calice glabro, foliisob- 
nia, Iongi§ acutis. Siiypl. p. 165. Thiinb. afi. Stockh. 177<5« 

t. 2. 

* * fpinofiie. 

fninofa. 7. G. floribus feflllibus hirfutis. Siippl. p. 164, Thunb. de 
Gardenia t. 2. /! 4. 

«liginofa. 8. G. corollis intus tubo hirfutis, ramis apice fpinofis. Ketx. 
<^bf bot. 2. p. 14. 

dumeto- 9. G. fioribus fubpeduneulatis utrinque hirfutis, fpinis fupra; 

rum. axillaribus. Retz. obf, bot. 2. />. 14. 

micran- 10. G. floribus feflTilibus glabris» Thunb, 'de Gardenia. t. I. 

thus. f. 1. j 

jasminoi- li. G. floribus pcdunculatis glabris, fpinis fupraaxillaribus. 
des. Retz. obf. bot. 2.p. 13. 14. 

Pandaca- 12. G. floribus pedunculatis falciculatis axillaribus glabris^ fo- 
l<.i. liis oppofitis lanceolatis obtufis. Sontier. it. nov, Guin. 

p. 49. t. 19. ♦ - 

fcanden». 13. G. fcandens, floribus pedunculatis. Thunb. dijf, de Gar- 
denia t. 2. /, 5. 

WILLUGHBEJA. Contorta. Cor, hypocraterifor- 

mis. Antherae fagittatae. 
^til 4gonns. Stigma ova- 
to-capitatum, acaTpidatiim, 
orbiciiloplanoinfidens. Eac- 
ca ovata i-2loculariSj poly- 
fperma. 

acida. I. W. bacca biloculari. Aubl. pl. gu). I. p. 26?. /. 104. 
gujanenfis.2. W. baccs uniloculari. Aubl. pl, guj. i. p. 268. t. 105. 1295. Contortae hae, (lUa dii^iiciin fligm» fnnpUx coeuHte , mtdiae quafi intev monogy- 
nias et digyniai ; plurimnt ctrte ordinis jecnndi contortarum , decnndriie, an 
omnes? dontc de eo confiiterit , ,man«at Iochs , a Li^inaeo (i^gnatnf. PENTANCmiA MONOGl-NIA. AUamanda. 435 

1295* ALLAMANDA» Contorta. Capf lendcu- 

laris , erc£ta, echi- 
nata , ilocularis, 2- 
valvis, polyfperma. 
Semina braQ:eata. 

eatharti- i. Allamanda. Mant,. p. 214. StippL p. 165. AubL />/. 
ca. guj. I. /. 106. Gaertn* de ft; et fem. cent, 4. /♦ 61./. 4. 

295* VINCA, Contorta. FQllkuli 2 ereQ:i. Semina 

nuda. 

pufilla. I. V. caule herbaceo, floribus geminis pcdunculatis. SuppL. 
p. 166. Murray. comm. goett. 1772.^.2./ I. 

«ninor, 2. V. cauHbus procumbeiitibus, foliis lanceolato - ovatis , flo» 
ribus pedunculatis. Curt. flor. Lond. t, 172. 

tnajor. 3. V- caulibus ereftis , foliis ovatis , floribus peduncnlatis. 
Cnrt. flor, Lond. t. 222. an mera minorir varietas? 

lutea, 4. V. caulc volubili , foliis oblongis. CatesB. Car. 2. t. ^^. 

rofca. ' 5« V. caule frutefcente erefto, foliis ovato-oblongis: petiolis 
bafi bidentatis, floribus gcminis feflilibus. Mil/. diii. 
t. ig6. 

297. NERIUM. Contorta. Cor. tubus terminatus 
"'-' corona lacera. FoUiculi a ere- 

Q:i. Sem. plumofa. 

Olcandcr. I. N. foliis lincari - lanceolatis ternis. Knorr deL hort. 2. t, 

N. 2. 

corona- 2, N. foliis Ilanceolatis oppofitis , ramis terminaliter oppofitis. 

rium. 3'"^^- ^^^' ^'P' 138- 

^eylani- 3. N. foliis lanceolatis oppofitis, rgmis reftis. Burm.zeyLt, 

cum. 12. /. 2. 

divarica- 4. N. foiiis lanccolato - ovatis , ramis divaricatis. 
tum. 

antidyfen-5'. N. foliis ovatis acuminatis pctioiatis. Burm. zeyLt. 77, 
tcricum. £e 2 299. 436 PENTANDRIA 'MONOGYNIA. Echitcs. 

299. ECHITES» Contarta, Cor. (utplurimum) in- 

fiindibuliformis : fauce nuda, 
Folliculi 2\ongi^ re£l:i. Sem^ 
pappoft. 

biflora. I. E. petliinciills 'bifloris. Jacq. Jiirp^ atn, piSi. /.23- /3?) 
iflchires numularia. Burm.'ind, t. 2%. f. i. , 

tfifida.- ^ 2. E.-pedunc(4lis trifitlis multifloris,.foliisovato-oblongisacu- 
niinatis. Jacq. Jiirp. amer. piEi. t. "^l. 

repcns. 3. E. pcduncuHs multifloris divifis, foliis lanceolato- oblongis. 

Jacq.JUrp. amer. piB.^ '•..^ J»: 
circinalis,4. E. pedunculis mnltifloris axillaribus artlculatis, laciniis co- 

rollae undulatis, foliis ellipticis, eaule volubili. Srvarts 

mv. pL geu. efjp. p. 52. 

corulofa. 5. E. pedunculis fubraccMioris, foliis lanceolatis acuminatis. 
Jticq. flirp. atner. piSi. t, 34. 

afperugi- 6. E. pedunculis racemofis, folliculis filiformibus, foliis ob- 

nis. longis acutis fuperne aiperis , caule volubili. Plum. ic. 27. 

domin- 7. E. pedunculis racemofis, foliis cordato - ovatis rfgidiufculis 

genfis. fubtus difcoloribus, caule volu]3ili.. Stvarts Jiov. pl.ge». 

ttjp.p.^2, 
aggluti- 8. E. pedunculis racemofis , foliis ovatis cmarginatis cum acu" 
nata. mine. Jacq. fiirp. cit/:. piB. t^ ^O, , 

fubcrcaa.9» E. pedunculis racemofis, foliis lubovatisobtufismucronaHiC 

Jacq. /iirp. amer. piSi. /. 33» , 

quinquan-io. E. pedlmculis racemofis, foliis ovatis acutis. Jacq.firp. 

gularis,. awer. p>iB. /.32. 

fcmidigy-II. E. pedunculis oppofitc raccmofis, foliis ovato - otlongis 

na. utrinque attenuatis. Bergins aB, Vlifjmg. 3./'. 58 3- ciimic^ 

eorymbo- 12. E. racemis corymbofis ftaminibus cmincntibus, foliis lan- 

fa. ceolato-.ovatis. Jacq. Jiirp. amer, piB, t. 37. 

floribun- 13. E. racemis corymbofis , foliis ovatisacuminatis: nervispa- 
da. rallelis, ramis ereaiufculis. Sa^arts mv. plygcn. etjp. 

p. 52. 
difformis, 24. E. pcdunculis corymbofis, caule volubili, foliis infimis 
fublinearibus: fuperioribus fubovatis. Walt. flor. carol. 
p. 98. 

14. E. PENTANDRIA MONOGYNIA. Fliimcria. 437 

(iphyliti- 14. E. panlculis dicbotomis: floribusfpicatis, folils oratis fub- 
ca. petiolatJs glabei-rimis coftatis, SuppL p. 167. . 

fpicata. 15:. E. fpicis axillaribus brevibus, ftaminibuseminentibus, fo- 

liis (ubovatis. J^cq. JUrp. amer. piB. t. 36. 
Crholaris. 16. E. umbellis compofitis, foliis fubrerticillatis oblongis, fol- 
liculis filiformibus longiffimis. Mant. p. 53. Kimpfamb, 
2. t. 82. 
limbclla- 17. E. pedunculis umbellatis, foliis ovatis obtufis mucronatis, 

ta. caule volubili. Jcicq.Jiirp. awer. pici, t. 29. 

coftata. l8« E. pedunculis cymofis, foliis elliptico-lanceolatis acumi- 
- natis. Forl}. fl. aujir. />, 20. Rheede h. malab. 9. /. 14. 
caudata. 19. E. laciniis corollae apice lineari longilTimo. Matit. p. 52. 

Burm, tnd. t. 26. 
annularis.20. E. caule volubili, corollis hypocrateriformibus : tubo an- 

nulo elevato. Snppl. p. 166. ^ 

fucculen- 21. E. aculeis bini? CKtrafoliaceis, foliis linearibus fitbtus to- 
ta. mentofis.- Suppl. p. \t-j. 

bifpinofa. ?2. E. aculcis binis extrafoliaceis, foliis lanccolatis glabris, co- 

rollis hypocrateriformibus. SuppL p. 167. 
hctero- 23. E. pedunculis axillaribus pauciflorrs , foliis fabpetiolatis 
phylla. oppofitis lcabriuiculis fupra viliofis, caule terete volubili 

lignofo. Jacq. CoUe&. \.p,']'^, 

293^ PLUMERIA. Contorta. Folliculi^refiQ-iil Se- 

miiia membranae- propriae 
inferta, 

rubra. I. Pl. foliij ovato - oblongis : petiolisbiglandulofis. Trew.Eb' 
ret. t. 41. 

alba. 2. Pl. foliis lanceolatis rcvolutis , pedunculis fupernc tubero- 
fis. Jacq. fiirp. antcr.t. ">,% 

obtufa. 3. Pl. foliis lanccolatis petiolatis obtufis. Catesb^ Carol.2*t.^l% 

pudica. 4. Pl. fioribus limbo claufis. Ec 3. 500^ 43S TENTANDRIA MONOGYNU. Cameraria. 

3CX^^ CAMERARIA. Contorta. Folliculi ^horizon- 

tales. Semina membra- 
nae propriae inferta. 

latifolia. I. C. folifs ovatis utrinquc acutis transvcrfe ftriatis. Jaca^ 
Jiirp. amer. piSl. /.39. * •' 7» 

Tama- 2. C. foliis ovato - oblongis acuminatis glabris. Aubl. pl. ^ui 
quarina. l- p. 260. /. I02. ' r • b J' 

gujanen- 3. C. foliis ovatis acuminafis glabris. Auhl. pl. gu). l.p.262, 

anguflifo- 4. C. foliis linearibus. P/um. ic. 72. /. 2. 
lia. 

301» TABERNAEMONTANA, Contorta. Fo///. 

cw//2horizon- 
tales. Semina 
pulpae im- 
merfa. 

citrifoUa. i. T. foliis oppofitis ovatis, floribus lateralibus glomcrato- 
umbellatis. Jacq. Jiirp. amer. piSt. t. 40. 

difcolor. 2. T. foliis oppofitis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribiis 
bifloris. Sivarts nov. pl. gen. et/p. p. 52, 

laurifolia. 3. T. foliis oppofitis ovalibus obtufiufculis. Sloatt. hift. iam 
2. /.186./. 2. -^ 

grandiflo«4. T. foliis oppofitis, caulc dicliotomo , calicibus inacqualibus 
ra. laxiffimis. Mant. p.^^. Jacq.Jiirp. amer. piSi. t. 41. 

cymofa. ■ 5. T. foliis oppofitis, floribus cymofis. Mant. p. ^^, Jacq. 
[lirp, ariier. piSl. t. 259./. lO. 

echinata. 6. T, foliis oppofitis, corymbis terminalibus, folliculis echi- 
natis. AiibL pL guj. t.p. 263. t. 103. 

amygda- 7. T. ftaminibus extra tubum corollae eminentibus, Jacq, 
lifolia. Jiirp. am.piB. t. 2$^. f. IJ. 

elliptica. 8« T. hcrbacca, foliis fubternis lanccolatis. Tbunb. Jl. jop, 
p. iii. 

angufti- 9. T. foliis linearibus fparfis, caulc pilofo herbacco. Ait. 
folia. kort, Kcv». i. />, 300» 

N 10. T. PENTANDRIA MONOGYNIA. Ochrofii. ^ 439 

Anifonia. 10. T. foHfs alteinis, caule fubherbaceo. Flucktu phyt. t. 

115. f- 3- 
altcrnifo- IX. T. foliis altcrnis, caulc arborefcentc. BJ^ecdc h,fft(ilak 
lia. I. ^. 45- 

OCHROSIA. Contorta. Cor. limbus patens. Folli' 

aJ/ 2divaricati , drupacei, ovati: 
^ JV^^x alocularis; loculis 2-3fper- 
mis. 

borbonica.I. Qchuosia. Ju[peu gen. plattt. p. I4?. 

AMSONIA. Contorta. tollicull sereai. Cor. in- 
fundibuliformis: fauceclaula. ^em. 
teretia nuda : apice oblique trun- 
cato. 

Tabernac- 1. A. foliis ovatis utrinquc acutis. Walt. fior. carol. f. 98. 
niontana. «» cii/iiHaa a rabernaemontana Autfoma? 

ciliata. 2. A. foliis fublmearibus ciliatis confcrtis, floribus panicula- 
tis. JValt. fior. carol. p. 98. 

202. CEROPEGIA. Contorta. CoroJlae limbus con- 
^ * nivens. Folliculi 2 diver- 

gentes ere£ti. Semina pap- 

po coronata. 

Candela- I. C. umbcUis pendulis, floribus crcais. Rheed. h. malah. 9. 

brum. /.16. 

biflora. 2. C pedunculis bifloris. 

fagittata. 3. C. umbellis feflllibus, foliis fagittatis. Uant.p.2\%, 

tenuifo- 4. C. foliis lineari-Ianceolatis. 5>'/?. nat. XII. 3.7>. I92. Pc"' 

lia, ploca tenuifolia. Rheed. h. malab. 10. /. 34. EC4 DI- 440 PENTAXDRIA DIGYNIA. Pcrgiilarfa. 

D I G Y N I A. 

1253» PERGULARIA. Conrorta. Cor. hypocrate- 

^ riformis» Nertarium 
ambiens genitalia ciifpi* 
dibus 5 femi-fagittatis. 

Slabra. I. P. folm-ovatfs glabris. Manf. p. 53. Rumpf amb, 5. /. 

2y. j. 2. 

tomento- 2. P. foliis cordatis tQmcntofis. Mant. p. 53. Burm. ind. t. 
japonica. 3. P. foliis cordatis glabris. Thunh^fi. jap, p. m. 

1375^ MELODINUS. Contorta. QoroUae faux co- 

ronata. Ne^iariummmZ' 
dio tubi ftellatum. Bac- 
ca slocularis, polyfper- 
ma. 

fcandcns. I. Melodinus. Suppl. p. 167. Forjl. char. gen. p. 19. /. 19. 

303. PERIPLOCA. Contorta. Neaarium ambiens 

genitalia, filamenta 5 exfe- 
rens. 

gracca. I. P. floribus 'interne hirfutis tcrminalibus. du Hamel arh 
2. t. II. 

Sccamo- 2. P. floribi.s interne hirfutis paniculatis, foliis lanceolatis cl- 

ne. Jrptic.s. Mant. p. 216. Pr. Alp. aeg. p. 133. 134. ic, 

jndica. 3. P. fpicis imbricatis. Burm. zeyl. t. 83. f. l, 

africana. 4. P. caule hirfuto. Pluckn. alm. t. 137./: 4. 

laevigata. 5. P. cymis trichotomis, foliis oblongo-lanccolatis caule co- 

rollisque glabris. Ait. hort. Kew. i.p, 301. 
cfculen- 6. P. glabra, fobis lineari-fiibnhtis, raccmis elongatis fimpli- 
ta. cibus, fionbus mterne nudis. Suppl. p. 168. 

capfularis.7. P. foliis lanccolatis integerrimis oppofitis, cymis axiilaribus 
ditliiiis, Ferji. fi, aujir^ p, 20. 

8. P. PENTANDRIA DIGYNIA. Cynanchum. 441 

tunicata. 8» P« florJb"s umbellatis , foHis cordatis. Retz.obf.hot,2.p.i^. 

fylveltris. 9. P. floribus umbellatis, foliis ovatis. Retz. obf.bQt.2.p.l%. 

emctica. lo. P. caule fruticofo difFufo, foliis lineari-Ianceolatis. Retz. 
ohf. bot. 2. p. 14. 

304, CYNANCHUM. Contorta. IVeftan^/77. cylin- 

dricum, plicato-an^nla- 
tum, ^dentatum. Folll' 
culi 2. receptaculo libero. 

* catile voluhili. 

hirtum. I, C. caule fruticofo inferne fuberofo fiflTo, foliis ovato-cor-, 
datis. Morif. hiji. 3. /. 3. /. 61. 

rcticula- 2. C. caule infcrnc fubcrofo rimofo , foliis ovatis actitis. i?f/2, 
tum. ohf. bot. 2. />. 15. ' 

cordifo- 3. C. caule hirto, foliis cordatis utrinqud glabris acutis, flo- 
lium. ribus cymofis. Retz. obf hot. p. 15. 

arboreum.4. C. foliis variantibus, corolla rotata. Vorsk. fl. aeg. arah. 

P- 53- 
capcnfe. 5. C. caule undique conformi, fohis fubcordato - ovatis , pe- 

dunculis muUifloris. Suppl. p. 168. 

fubero- 6. C. caule inferne fuberofo fiffo, foliis cordatis acuminatis. 
fum. Dili. h. Elth. t. 229. /. 296. 

carolinen-7. C. caulc hifpido, foliis cordato-Ianceolatis, cymis axillari- 
fe. bus. Jncq. coU. 2. p. 288. pL rar. ic. 2. fafc. I. /. 9. 

obliquum.8. C foliis oblique cordatis glabris, cymisaxillaribus. Jacq^^ 
pl. rar. ic. 2. t. 8. 

parviflo- 9. C. caule filiformi, foliis ovatis apice fubulatis, umbellis 
rum. fubleflilibus. P/i(m. ic. 21^. f.l. 

crifpiflo- 10. C. foliis fubtus villoiis oblongis cordatis : finu claufb, pe- 
nun. talis spice crifpis. Plum. ic. 216./ I. 

imdula- II. C. foliis lanceolato-ovatisglabris, umbellisglobofis. Mrt;;f, 
tum. p. 54. Jacq. Jiirp. amcr. piSi. t.%^. 

inariti- 12. C. foliis cordatis hirfutis fubtus tomentofis , peduncuiis 
mum. aggregatis. Matit. p. ^.\. Jacq.Jiirp. amer. pic}. t. ^2. 

racemo- 13. C. foliis cordatis glabris acutis, racemisfimpiicibus. Jacq. 
ium. Jiirp, am, pii% t. 80. 

Ec 5 14- C. 44i PENTANDRIA DIGYNIA. Apocynum. 

}ilanifo- 14. C. foliis cordatis glabris fubtus tomentofis, petlunculisfub- 
iium. racemofis. Jacq.Jiirp. amer.piB. /. 81. 

altifTi- 24. C. foliis cordatis utrinque tomentofis, floribus unibella- 
iinim, tis, Jacq.Jiirp, amer.piSl. t.%^, 

claufum, 25. C, foliis lanccolato-oblongis rcvolutis, floribus umbcllatis. 
Jacq. pirp. amer. piSt, t. 87. 

Jcucan- 26. C. foliis ovatis acuminatis planis nitidis, umbellis globo- 
thum. fis, Jacq.Jiirp. piELt. ^6. 

longiflo- 27. C. foliis obovatis oblongis acutis villofis , floribus um- 
rum. bellatis. Jacq, jiirp. amer. pi&.t.%'^. 

viminale. IJ. C. caulc pcrenni aphyllo. Mant. p. 394. Syfi. nat.YM. 
3- P' 33'« Euphorbia viminalis. Pr. Alp. aeg. p. 190. ic. 

acutum. 16. C. caulc herbacco, foliis cordato- oblongis glabris. 

nionfpe- 17. C. cauleherbiceo, foliisreniformi- cordatisacutis. Kniph. 
liacum. bot. orig, cent. 3. «. 35. 

extenfum. ig. C. caule herbaceo, foliis uniformi-cordatis acutis, petalis 
"^ liirfutis. J^cq. pL rar. ic. t. 47. 

obtufifbi 19. C. caiilc herbaceo, foliis oblongis apicc rotundatis cuni 
iium. acumine, umbellis lateralibus. SuppL p. i6<). 

tcneilum* 20. C. caule hcrbaceo fubvolubili, foliisovato-obiongi*. SuppL 
p. 168. ' ^ 

** caiile ereBo. 

pyrotcch-2I. C. caulc fruticofo nudo, pedpnculis folitariis axillaribus 
nicum» tuberculatis, floribus pediccUatis capitatis. Forsk.fi. aeg. 

arnb. p. 53. 

ereftum. 22. C. caule divaricato, foHis cordatis glabris. Jacq.h.Vind. 
I. /. 38. 

filiformc. 23. C. caule Cmpliciflimo , foliis linearibus , floribus verticil- 
latis axillaribus, SuppLp. 169. 

305. APOCYNUM. Cor, campanulata. Glandulae 

5 pum ftaminibus akernae» 

fibiricum. I. A. caule erefto herbaceo , foliis oblongis umbellis ter- 
roinalibus. Jacq. h. Vind. 3. /. 66. 

androfae- 2. A. caule rectiufcnlojierbaceo, foliis ovatis utrinqucglabris, 
«lifolium. cymis terminalibus. Morif. JnJi.pL^, t. "i. f. 16. 

3. A. rENTANDRIA DIGYNIA. Matclea. 445 

cannabi- J. A. caule reftiufculo herbaceo , foliis oblongis, paniculis tcr- 
num. minalibus. Morif. hift.pl. 3, /. 3./, 14. 

venatum. 4. A. caule re£liufculo herbaceo , foliis ovato-lanceolatis. 

filiformc. 5. A. caulc proftrato - herbacqo , foliis fiiiformibus, floribus 
umbcUatis. Stipp/. p. 169. 

minutum. 6. A. caulc proftrato , foliis haftatis. Supp/, p. 169. 

frutefccns.7. A. caule cre£to frutefcente, foliis lanceolato- ovatis, corol- 
lis acutis, fauce viHofis. F/. zey/. t. 12. f. I. 

reticula- 8. A. caule volubili perenni, foliisovatisvenofis. Rumpfamh. 
tum. 5. t. 40. 

lineare. 9. A. caule volubili herbaceo, foliis lincaribus planis, umbellis 
axillaribus compofitis. Suppl. p. 169. 

triflorum. 10. A. caule volubili herbaceo , foliis lanceolatis, umbellis 
axillaribus fubtrifloris. Supp/. p. 169. 

Acufi. II. A. caule volubili, foliis oblongo-ovatis acuminatis, Aub/. 
p/, guj. 1. p. 2J^. t. loj. 

Umbella- I2. A. caulc volubili, foliis ovato-acuminatis fubtus tomen' 
tum. tofis, corymbis terminalibus. Aub/. p/. guj. i./?, 275. 

/. 108. 

MATELEA. Cor. ^fida : tubo breviffimo. Cal, tiir- 

binatus , ^partitus. Antherae m 
capitulum 5gonum conjunQ:ae. 
Germen alterum abortiens. Stigm. 
concava. FolUculus 5gonus. Sem: 
margine crenata. 

paluftris. I. Matelea. Aub/. p/. guj. i. p. 278. t. 109./! I. y8) Ma- 
telca latifolia* Aub/. p/. guj. i, p. 278. /. 109./. 2. 

CYNOCTONUM. Contorta. Fo/W 2 ventricofi 

bafi coadunati, Cor. tubu- 
lofa : fauce Tillis claufa. 

fenilifo- I. C. foliis feflllibus. }Va/t. f/or. caro/. p. io8. 
lium. 

pctiola- 2. C. foliis petiolatis. fVa/t, f/or. caro/. p, lo^, 
tum. 

306* 444 PF.NTANDRIA DIG^^NIA. Afclcpias, 

306. ASCLEPIAS. Contorta. Ne&ari a soynt2,cu- 

cullata , corniculum ex^- 
rcntia. Follkuli 2.: rece- 
ptaculo libero. 

• FoJiis oppojitis planis. 

viminalis. I. A. caule fufFriiticofa volubili filirormi, foliis lanceolatis gla- 
bris , umbcUis lateralibus multifloris. Swtirts nov, ph 
gen. etfp, />. 53. 

aflhfnati- 2. A. caule fruticofo vblubili hirfuto, foliis petiolatis cordato- 
ca. ovatis fupra glabris integerrimis, umbeliis paucifioris» 

Suppl. />. 170. 

volubilis. 3. A. caule arboreo voliibili, foliis ovatirintcgerrimiiacumi^ 
natis, umbellis creclis. Suppl. p» 170, 

iiivalis. 4. A. caule volubili, corolla tortili : pctaiis linearibus. Forsk^ 
fi. aeg. ar, p. 51. an hujus generis? 

Daemia. 5. A. caule volubili, foliis cordato - acutis. Forsk.fl. aeg.arah, 
p- 5^' <»« diftinftafpecies? 

cordata. 6. A. caule fruticofo ramofo apice volubili , foliis petiolatis 

cordato - rcniformibus, Forsk.fi. aeg. arab. p, 49. 
parViflo- 51. A. caule fuftVutic.ofo creao, foliis lanocolatis acuminatis 
ra. glabris, umbellis lateralibus foiitariis. Ait. hort. Ketv i. 

p. 307. 

Jiigra. 7. A. caule fupernc fubvolubili, foliis ovatis bafi barbatis. 

glabra. §. A. caule fcandente , foliis ovato-acuminatis glaberrimis, 
umbellis interfoliaceis albis. Forsk.fi, aeg. arah. p. 51. 

dccum- 9. A. caule decumbentC;, foliis villofis. 
Jbcns. 

ancarnata, 10, A. caule fuperne divifo, feliis lanceolatis, umbellis crc£lis 
geminis. Jacq. h. Vindob. 2. t. 107. 

nivea. ;lf. A. caule fimplici , foliis ovato - lanceolatis glabriufculis, 

uml>cllis ereaiii lateralibus folitariis. DiU. h\ EMj. t 29 

/. 32. 

euraffavi- 12. A. caulc.ilmplici, foliis ianceolatis glabris nitidis, umbel- 

ca. Jis ereais folitariis latcralibus. BHl. h. Elth. t. ^o. f. 33. 

varicgata, 13. A. caule fimplici, foiiis ovatis rugofis nudis, umbellisfub- 

fefrilibus, pediceiiis toraentofis. Flitckn. alm. t. 77. /. i. 

14. A. PENT.^Ii^DRIA DIGWIA. Afcl^pias. 44S purpuraf- 
ccns.^ 

amdena. 

fyriaca. 

pubcf- 
cens. 

ipiralis. ndians. laftifcra. 

Vinceto- 
^icum. 

gigantea. 

crifpa. 

undulata. 

latiiflora. 

alcxica. 14. 

iv 
16. 

17- 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. rep^nda. 


*7. 


citriFoIia. 


28. 


aAoref- 


29. 


ceiis. 
ftuticofa. 


30. A. caule -fimpltci, foliis ovatis fubtus villofis, umbellis 
creftis, ncctariis refupinatis. Dill. h. Elth, t. 28- /. 31. 

A. caulc fimplici , foliis ovatis fubtiis pilofiufculis , umbel- 
lis nedariisque ercdis. Diil. /'. Elth. t. 27. /. 30. 

A. caule {implioiflimo, foliis ovalibi's fubtus tomentofis, 
umbeUis nutandbus. Keg7i. bot. t. 'ji. 

A. caule fruticoio pcdunculisque villofis, foliis ovatis ve- 
nolis nudis. Mant. p. 21 5. Morif. bijh pl. 3. /. 3. /. 3f. 

A- caule fruticofo , foliis petioiatis ovali-oblongis , floribus 
folitariis axiilai.it)us , petalis lincaribus fpiralibus introi:-, 
ium liiriutis. Forsk.Ji. aeg. arab. p. 49. 

A. caule ere£lo , foliis petiolatis cordatis acutfs undulatis, 
umbellis terminalibus, corollaelimboercftofpirali. FonA". 
fl. agg. arab. p. 49. 
A. caule ereclo, foliis ova^^is, umbcllis proliferisbrcviffimis. 

A. caule ere£lo, foliis ovatis bafi barbatis, umbellis proli- 

feris. Etor. dan. t. 849. 
A. foliis amplexicaulibusoblongo-ovatis bafi pilofis. Jacq^. 

flirp. amer. piB. t, 88* 

A. foliis cordato - lanceolatis imdulatis fcabris , umbelU 
teiminali. Suppl. p. 170. Commel. rar. t, 17. 

A. foliis feflilibus oblongis lanceolatis undulatis glabris, 
pctalis ciliatis. CommeL rar. t. 16, 

A. foliis lineari- lanceolatis, pedu^iculis axillaribus apice 
umbeilatis. Forsk.Ji. aeg. arab. p. 51. 

A. caulc volubili, foliis inferioribus cordatis: fuperiori- 
bus ovatis , umbeliis feffilibus. Jacq. coU. 1. p. lOl. 
BJjeed, h. tnal. 9. t. 13. 

* * foliis laterUms revolutis , oppojitis* 

A. foliis revoluto - rcpandis pilofis. 

A. foliis ovato - lanceolatis pctJoIatis repando'UnduIatis», 
Jacq. coll. 1. p. 290. pl. rar. ic. cent. 2. t. 30. 

A. foliis ovatis, caule fruticofo fubvilloib. Mant. p.2l6, 
Burm. afr. t. 13. p. 3. 

A. foliis lineari-Ianceolatis, caulc fruticofo. P/uck».aI/»i 
t. 138./ 2. /3) Afclepias craffifoUa. 

31. A. 446 PENTANDRIA DIGYNIA. Afclepiw. 

fibirica. 31. A. foliis lincari-lanceolatis oppofitis tcrnisque, caiile dc« 
cumbente. Murray Comni. Goett. 1779. A 7. 

ietofa. 32. A. foliis linearibus oppoiltis, caule ereao, umhellis lat€« 
rahbus terminalibusque. Fursk.fi. aeg. arab. p. 51. 

vcrticilla- 33. A. foliis linearibus verticillatis , caule erefto. Vltukn, 
ta. rnant. t. 336. f. 4. /3?) Alclepias quadrifolia. Jacq, 

obf, bot. 2. t. 33. *«« /o/f/x alternit. rubra. 34, A. foliis ovatis, umbellis ex eoJem pcdunculo communi 
pluribus. 

tuberofa. 3^. A. foliis lanccolatis, caule divaricato pilofo. DiU,h.Elth. 

t. 30. /: 34. 

**** diibiae tribiit. 

fiiiformis. 36. A. foliis filiformibus, caule creao , umbellis latcralibui 
elongato • pedunculatis. Suppl. />. 169. 

grandiflo- 37. A. foliis petiolatis oblongis pilofis , caule fimplici hirto 

• ra. ' creflo, floribus axillaribus pedunculatis. Suppl. p. 170. 

carnofa. 38. A. foliis ovatis carnofis glaberrimis. Supp/. p. 170. 

humiftra- 39. A. foliis feflllibus cordatis oppofitis, caule proftrato, um* 
ta. bellis axillaribus. fVa/t. flor. carel. p. lo^. 

eordata. 40. A. foliis cordato - lanceolatis fubfeflllibus, caule ereao di- 
chotomo, umbellis terminalibus. fValt.flor. carol. p. 105'. 

cinerca. 41. A. caule ei-eao lacvi, foliis fublinearibus umbella tcrmi- 
nali. f^Valt. flor. cnrol. p. 105. 

lanceola- 42. A. foliis linearibus, caulc erefto laevi, umbellis tcrmina- 
ta. libus. fValt. flor, carol. p. 105. 

perennis. 43. A. foliis lanceolatis glabris oppofitis petiolatis, caule fuf- 
fruticofo , umbeilis latcralibus oppofitis. fValt, flor^ ca- 
. roL p. 107. 

polyfta- 44. A. foliis lanccolatis laevibus oppofitis petiolatis, caule fuP 
chya. fruticolb , umbeUis terminalibus lateralibusquc. fVa^t» 

f/or. caro/, p. 10"/, 

gonocar- 45. A. caulc vclubih , foliis ovato-cordatis oppofitis, neaarYd 

pos. ilellato, folliculis cernuis. fVa/t, f/or. caro/, p. 104, 

acantho- 46. A. caule volubili, foliis fubpilofis, neaario ftellato , folli- 

«arpos. culis cernuis mucronatofpinofis, fVa/t, f/«r,care/.p, 104, 

■ ■ ^ 47. A. PENTANDRIA DIGYNIA. Stapclia. 447 

pcdiceila- 47. A. caulc brevi, umbella pauciflora, neftario ccorni p.cdi- 
ta. cellato. Walt. flor. carol. p. 106. 

viridis. 48. A. caule erc6lo , foliis oblongis obtufis lacvibus petiolatis 
oppofitis, umbcllis terminalibus, ne£lariis ccor nibus, fValt, 
flor. carol. p. 107. 

***** caiile aphyllo, 

aphylla. 49, A. caule volubili, corymbis conjugatls globofis. Forsk, 
fl. aeg. arab. p. 50. 

ftipitacea, 50. A. caulibus fruticofis articulatis difFufis , umbcllis ramulo- 
rum terminalibus. Fonk. fl. aeg, arab. p, 50. 

307* STAPELIA. Contorta. Ne^kiHmi duplici 

ftelkila 5phylia tegente ge- 
nitalia. 

variegata. I. St. denticulis ramorum patentibus. Knorr del. hoti, l. 

/. F. 4- 
hirfuta. 2. St. denticulis ramorum ereflis. KQef. inf. 2. ntvfc. t. 9. 

inammil- 3. St. denticulis ramorum obtufis mucronatis. Mant. p. 216. 
laris. Burm. afr. /. ii. 

pilifcra. 4. St. caule tereti mammillofo ■ tubcrculato : tuherculis apice 
piliferis. Suppl. p, 171. 

• articulata. 5. St. articulis ramorum teretibus rcticulatim obfolete vcrru- 
cofis: fpinulis minutis, floribus fubfcflilibus. yiit, bort„ 
Kew. I. p. 310. 

pulla. 6. St. fubbexagona ereiSa, aculeis patentiflimis, floribus fefli- 
libus aggrcgatis. Ait. hort. Kew. l. p. 310. 

incarnata. 7. St. quadrangularis, dentibus horizontali- truncatis callofis. 
Siippl. p. 171. Biirm. dec. /. 7. /. I. 

quadran- %. St. quadrangularis : angidis fubdentatis, folliculis fubulatis 
gula. conjugatis. Forsk.fl, aeg. arab. p. ^^. on vere novafpe- 

cies capenfis a Paterfon jotimeys into Caffraria p. 60. ?//<■- 
morata , et manu depi^a ? 

VILLARSIA. Cor. campanulata. Ne&ar. 5 ftamina 

mentientia. Stll. o. Capf, ovata, 
ilocularis polyfperma. 

aquatica. I. V1H.ARSIA. Wal(. flor, (arol. f. io%. - 120%^ 448 PENTANDRIA DIGVNIA. Linconla. 

1208- LINCONIA. Tetala 5 foveolae neaarli bafi 

infculpta. Capfula femini- 
fera, 2locularis. 

alopecu- I. LiNcoNiA» Mattt, p, 2l6* Herm. afr.^j, 
roidea. 

308; HERNIARIA. Qf/. 5partitus. Cor,o. Stam. 
, 5. flrerilia. Capf, ifperma. 

glabra. I» H. gkbra, Flor. dan. /, 529. 
liirfuta. 2. H. hiifuta. Zanich. ic. 284. An varietas glahrae? 
fruticofa. 3. H. caulibus fruticofis, floribus quadrifidis. Lob. ic. 85:. 
lcnticuia- 4. H. fufniiticofa , foliis ovato - oblongis pilofis. Pluckn. alm* 

ta. /. 53-/-3- 

Payco. 5. H. foliis ferratis. Molin. hif. nat. Chit. p. 126. 

309^ CHENOPODIUM. Ca/.5fidus,5coftatus. Cor.o. 

Sem. I. lenticulare , fu^ 
perum, horizontale, ca- 
lice connivente tedum. 

* foltis angulofii. 

Bcnus I. Ch. foliis triangulari - fagittatis integcrrimis, Ipicis compo- 

Henricus. fitis aphyllis axillaribus, Flor. dun. t. 579. 

iirbicura. 2. Ch. foliis triangularibus fubdcntatis , racemis confertis ftri- 
ftiflimis cauli approximatis longifliniis. Buxb. fl. ImL 1. 1. 

atriphcis. 3. Ch. foliis deltoideis fubtus coloratis, caulc ercfto. SupfL 
p. 172. Jacq. h. Vind. 3. /. 80, 

triangu- 4, Ch. foliis triangularibiis aeqiulateris poftcrius intcgris, ra- 
larc. cemis decompofitis fubnudis axillaribus terminalibusquc, 

Forsk. fl. aeg. arah. p. 2oy. 

r^brura. y. Ch. foliis cordato-triangularibus obtufiufculis dentatis, ra- 
ceniis ere£iis compofitis lubfoliofis caule brevioribus. Mo^ 
rif hifi. pl. 2. f, 3 1. Gaertn. defr. etfetn,c^nt. 5. y. 75./ 6. 

punftula- 6» Ch. foHis albo - punftulatis : imis rhombeo-ovatis finuatis: 
tum. fupremis ellipticis , racemis lateralibus ^icatis foliofi*. 

ScQpQli 4(1. infubr. i. ^, a6i, /, i«, 

7. Cli. album. viridc. 

feroti-> 
num. 

hybri- 
dum. 

multifi- 
dum. 

ambro- 
ilokics. 

I)Otrys. 13 

anthel- 
xninticum 

glaucum. 
murale. fepium. gumecn- PENTANDRIA DIGYMA. Chenopodium* 449 

7. Ch. foliis rhomboideo-triangularibus erofis pofterius intc- 

gris: iummis oblongis, racemis ereftis. Curt» flor.Lond^ 
t. ^2. " . 

8. Ch. foliis rhomboideis dentato-finuatis , rscemis ramofis 

lubfbliatis. Curt. flor\ Lond. t. 103. 

9. Ch. foiiis deltoideis finuato - dentatis rugofis glabris unifor-. 
mibus, raccmis terminalibus. Pet. gaz. /.8. 

10. Ch. foliis cordatis angulato-acuminatis, raccmis ramofi» 
nudis. Cnrt. flor. Lond. t. 248- 

11. Ch. foliis multifidis : fegmentis linearibus , floribus axilla>* 
ribus {effilibus. Dill. h. Elth. t. 66. /. 77. 

12. Ch. foliis lanceolatis dcntatis, racemis fohatis fimplicibus* 
Regnoult bot. t. 75. 

Ch. fohis oblongis finuatis , raccmis nudis multifidis». 
Bliickto. herb. /.31 5'. 

14. Ch. fohis ovato • oblongis dcntatis, racemis aphyllis. DiiL 
h. EUh, t. 66. /. 76. , 

15". Ch. foliis ovato-oblongis repandis, raccmis nudis fimph- 
cibus glomeratis. Tubern. Kraeuterb. ic.p. 427, 

1$. Ch. foliis ovatis nitidis dentatis acutis , racemis ramofia 
nudis. y. Bauh. hiji. pl. 2. p. 975. ic. 

17. Ch. foliis ovalibus finiiatis , racemis foliofis fimplicibus* 

J. Mayer Abh. d boehtn. Gef. 3. p. 320. 

18. Ch. foliis deltoideo-ovatis finuato-dentatis, racemis ra-' 
mofis : floribus conglomeratis. Jacq. coU. 2. p. 346. pU 
rar, ic. 2. /. 56. * * foliii integrir. 

Vulvaria. 19. Ch. foHis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus con* 
glomcratis axillaribus. Blackut. berb. t. 100. 

20. Cb. foliis integerrimis rhombeo-ovatis, racemo terminalE 
cre£I:o. Jacq. coU. 2. p, 325. pl, rar, ic. cent. 2, /. 3 1. 

21. Ch. foliis integerrimis ovatis, caulc fubere6to, cymis di- 
chotomis , calioibus frudus patulis. Curt. flor. Lond. /. i if. 

22. Ch. foliis lineari-Janceolatis planis integerrimis, 

23. Ch. foliis lanceolatis fubearnofis intcgerrimis , corymbia 
dichotomi» anltatis axiilaribus. Qmei.fl.fili, 3. /, 15./, i. cauda- 
tum. 

polyfpcr- 
mum. 

Scoparia. 

arillatum. ; Ff 24. Cb. 450 PENTANDRIA DIGYNIA. Atriplcx. 

Uterale. 24- Ch. foliis caulinis lanceolatis obtufis: ramorum ol^lontjfs, 
pedunculis lateralibus folitariis unifloris. Aif. hort. Kew. 
1. p. 313. 

onpofitt- 25. Ch. foliis oppofitis hnceolato-fubulatis breviflirnis. SiippL 

folium. p. 172- Pti^a^ if' 2. t. O. 

fcriceum. 26. Ch. foliis fubulatis fcriceis , florum glomerulis geminis. 
HiU. bi/i. /iirp. Helv. n. ISTS' 

inariti- 27. Ch. foliis fubulatis femicylindricis. FJor. dan. t. 439. 

mum. , ' 

1153» ATRIPLEX. Cor, o. Flores alii hermnphro- 

diti 5 alii in eadem planta 
mere feminei. 

5. Cfl/. 5phyllus. Sem. i. dc- 
prelTum; ereftum. 

?♦ Ca/. 2phyllus. ^Sem. i. com- 
preflum. 

coriacca. I. A. caule fruticofo decumbentc, foliis ovatis concavis, fari- 
nofis coriaceis. Fonk. fl. aeg. arab. p. IT^. 

Helimus. 2. A. caule fruticofo, foliis deltoidibus integris. 
portula- 3,. A. caulc fruticofo , foliis obovatis. 
coides. 

albicans. 17. A. caule fruticofo ereflo, foliis haftatis integerrimis acu- 
tis, fpicis terminalibus. .^it. hort. Kew. 3. p. 430. 

slauca. 4. A. caule fuffruticofo procumbente, foliis ovatis fefliiibus in- 
' * tegerrimis : inferioribus (ubdcntatis. Dill. h, Etth. t. 40. 

//46. 
rofea. 5. A. caule herbaceo, foliis incanis ferratis, fruftibus quadran. 

gularibus dentatis. 
fibiWck. '6. A. caule herbaceo , foliis deltoidibus angulatis , calicibus 

fruftus cxtus muricatis. 
tatarica. 7. A. caule herbaceo, foliis deltoidibus finuato • dentatis altcrnis. 
laciniata. 8. A.caule herbaceo, foliis deltoideis dentatis fubtus argenteis. 

Uorif. hift. pl. 2. /. 32- /• »7- 
haftata. 9. A. caule herbaceo, calicis valvis femineis magnis deltoidi- 

bus finuatis. Cttrt. flor. Lond, t. ll^. 

10. A. PENTANDRTA DIGYNIA. Humulus. 4^1 

hortenfis. 10. A. caule herbaceo creao, foliis triangularibus. Blackrv. 
herb. t. 99, ^/ 552. 

littoralis. II. A. caule herbacco ercfto, foliis omnibus linearibus inte- 

gcrrimis. ' ' < , 

patula. 12. A. caule hcrbaGco patulo, foliis fubdeltoidco-lanceolatis, 
calicibus loniinitn difco derifatis, hob. ic. 257. Cacrtn. 
de ft\ et Jem. cent. ^^. / 7^. /. 8. 

virgata. 13. A. caule herbaceo : ramis clongatis rarioribus, foliispe-. 

tiolatis; luperionbus lanceolatis, ttoribusfuinmisipicacis : 

calicibus leininum diico tuberculofis. Scop. del infiibr 2 

p. 14. r. 7- 
alba. 14. A. caule ramofiffimo herbaceo, foliis ovatis, fforibus axil- 

lanhus glomerutis, calicibus fruaus angulatis dcntatisJac- 

vibus. Scop. del. inf 2. $. 16. /.8- 

peduncu- 15. A. caule herbaceo divaricato, foliis lanceolatis obtufis in- 
lata. tegris, calicibus femineis peduncuiatis. Spec.pl. lOlK. 

Flor. dan. t. 304. 

falicina. \6. A caule herbaceo glabro tereti, foliis lanccolatis inaequa- 
litcr ferratis; radicalibuslinearibusintegcrrimis, fpicater- 
minali glomerata aphylla. Pallai it. i. p. 495, «. 112, 

II 16. HUiMULUS. Flores dioici. Cor. o. 

cf^. Cal. 5phyllus. 
?. Gz/.iphyilus, obliquepatens, 
in tegeK Sem. i. incra cali- 
cem foliatum. 

Lupulus. I. HuMULus. Knotr del. hort, 2. t. L. 5. Gaertn. de fr. et 
fem. cent. 5. /. 75. /. 2. 

310» BETA. C«/.5fidus, ^coftatus, maturo femine 

connivens. Cor. o. Sem. reni- 
forme, intra fubftantiam bafcos 
calicis, inferum, horizontale. 

vulgaris. I. B. floribus congeltis , foliis infcrioribus ovatis. Blackw, 
t. 23^. Gaertn. de fr. et fem. ceut, 5. t. 75. / 5. 

patula. 2. U. floribus congeftis , foliis omnibus lineari • lanceolatis» 
Ait, hori. Kew. i, p, ^it;. 

Ff 3 3. B. 452 PENTANDRIA DlOYNIA. MicroCca. 

Cicla- 3' B. florjbus temis. 
maiitima. 4- B. floribus gcminis. 

MICROTEA, Cfl/.5phyllus, patens. Cono. Drupa 

ficca, echinata. 

debilis. I. MicROTEA. Stvarts mv. pL gen, ^t fp. p. 53- 

511 SALSOLA. Cfl/.5fidus. Cor.o. 5em.i.infe- 

rum, calice cordcatum, 

• caule herhaceo, 
Kali I. S. dccumbens , foliis fubulatis fpinofis fcabris , calicrbus 

marginatis axillaribus. Flor. datt. t. %\^. Gaertn. de fr. 

etfem. cent. 5. t. 75. f 4- 
fativa. 2. S. diffula, foliis tcretibus glabris, floribus conglomeratis. 
hirfuta. 3. S. diffufa, foliis teretibus obtufis tomentofis. F/or. dan. t. l%f. 
hvffopi- 4. S. diffufa, foliis altcrnis planis oblongo-linearibus lanugi- 

folia! nofis. FaU. it. i. p. 492. t- H. /. I. 

Soda 5. S. patula, foliis inermibus. Mant. p. 347- ^'«^?- ^- ^^«^* 

1. t. 68. 
riroUnia-^Q.S. dccumbcns, foliis lato - fubulatis fpinofis lacvibus, ca- 

na. licibus axiUaribus feffiiibus. JValt. flor. curol. p. iiu 

Trapus. 6. S. ereaa, foliis fubulatis fpinofis laevibus, calicibus ovatis i 

an niera Kali varietas ? an ob corticis infemine defethim^ 

cim Kali et rofacea diflinSli gcneris ? 

,u;{r,ma T S crcfta ramofiffima, foliis filiformibus acutiufculis , bafi 
aimnnia. 7. '^^^^^^^^,^^^^^5 5„^^. ,,„t, i. /. 31./: 2. 

f Ifa 8 S ereaiufcula, foliis linearibus fubcarnofis muticis, calici- 

*bus lucculentis diaphanis. Ma»/. p. 347- >^^- '^^'''- 
F:W. 3. /. 83- 
rofacea. 9. S. foliis fubulatis mucronatis , calicibus expl^natis. Bnxk 

cent. I. /. 14 / 2. 
monan- 10. S. ereaa, floribus inonandris. Pall. it. 3. p. 724- ^. M. 
dra. /. 1. A. B. c. D. d. 

** catile lignofo. 
nolvclo- II. S.fubli^nofadiffufa, foliis oblongis, calicibus margin^tis 
nos. glomemis coloratis. Mant,(. 54» Ban:rar.pl,tc.t. 27-,^. PENTANDRTA DIGVNIA. Salfola. 4^3 

«rlcntalis, 12. S. fufFruticofa erefta ramo(a viHofa , foliis imbrlcatis fub- 
rotundis. S. G. Gmelin it. 4. p. 47. /. 5. 

hniflora. 13, S. iuffruticofa crefta, foliis obtufis carnofis, antheris co- 
loratis. Pallas it. 2. /. P. 

proftrata, 14. S. frutefccns, foliis lincaribus pilofis inermibus. Jacq. fl. 
au[ir. 3. /. 294. 

vcrmicu- 15. S. frutefcens, foliis ovatis acutis carnofis. Barr.pl. rar. 
lata. ic. /.215. 

arboref- 16. S. frutefcens, foliis femicylindricis : inferioribus conjuga- 
ccns. tis. Suppl.p.lJl. 

monobra- 17, S. frutcfcens diffufa, foHis Hnearibus pilofisinermibus , ca» 
£lea. lice feca in fpinam transeunte. Forsk. fl. aeg.arab. p. ■>5, 

tctrandra. 18. S. fruticofa decumbens inermis , floribus brachiatim oppo- 
fitis tetrandris, Forsk.fl. aeg. arab. p, 58. an hujus gc- 
neris ? 

fruticola, 19« S. fruticofa erefta, foliis fihTormibus obtufiufcuh's. Manf. 
p. 347. Du Hamel arbr. I. /. 62. an ob femina plana m- 
tida cumfalfa et altifjima diJiinBi generis ? 

muricata. 20. S. fruticofa patula , ramuiis hirfutis , calicibus fpinofis. 
Mant.p. 54. 512. Pallas it. 3. t. M. f. 3. 

arbufcula.21. S. fruticofa diffufa ramofifllma, rainuhs rigido-patcntibus, 
brafteis aiternis gibbis , foliis teretibus obtufis. Patias 
it. 1./7. 487. t. G.f. I. 

imbricata. 22^ S. fruticofa diffufa incrmis, ramis villofis, ramulis imbri- 
catis, braiteis obtufis nudis. Forsk.fl. aeg. arab. p. 57. 

mucrona-23. S. fruticofa, ramulis mueronatis, foliis fubulatis inermi- 
ta. bus. Forsk. fl. aeg. arab. p. 56. 

Jongifo- 24. S. fruticola proftrata, foliis inermibus, teretibus glabris 
lia. farinofis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 55. 

aphylla, 25. S. fruticofa fuhaphylla , rarais flofculorum rudimento coo- 
pcrtis. Suppl. p. 173. 

articulata. 26. S. fruticofa decumbcns aphylla, ramis florifcris articula- 
tis , florihus oppofitis ad apices articulorum, Forsk. fl, 
aeg. arab. p. 55. 

inermis. 27. S. fruticofa aphylla, ramis incrmibus, braSeis farinofo- 
viliofis, Forsk. fl. aeg. arab. />. 57, 

Ff 3 2g. S. 454 PENTANDRIA DIGYNIA. Anredera. 

eoquim- 28- S. aphylla , calicibus fucculentis diaphanis. Molin. hiJL 
baiia. nat. Chil. p. 136. 

ANREDERA. Cal. 2partitus: laciniis dorfo carina- 

tis. Sem. i teQ:um calice mem- 
branaceo , compreflb , 2alato. 

ipicata. I. Anredera. yupleii gen. plant. p. 84. 

312» ANABASIS. Qal 3phyllus. Con spetala. 

Bacca aquofa, ifperma, ca- 
lice cinQ:a. 

aphylla. I. A. aphylla, articulis emarginatis. Gmel. fi.Jih, ?. /. i8. 
/3) Anabafis cretacea. TnH. it. I. p, 495. t. 12. Gaertn, 
de fr. etfem. cent. 5. /. 77. /. 4. 

foliofa. 2. A. fohis fubclavatis. Buxh. cent. \. t. 19./. f. 

tamarifci 3. A. foliis fubulatis, pericarpiis exfuccis. 

folia. 
IpinofifE- 4. A. frutefcens, ramis nudis fpinofifllmis. Suppl.p. 173, 
ma. 

3I5* CRESSA. Qal 5phyllus. Qqy. hypocraterifor- 

mis. Filamcnta tubo infidcn- 
tia. G?p/2valvis, iQierjna. 

cretica. l. Cr. caule herbaceo. Fluckn, alm. t. 43. f. 6. 
arabica. 2. Cr. caule fruticofo. Forsk. fl. aeg. arab.p. 54. 

I254.-STERIS. C<3/. 5partitus. Cor. rotata. Bacca 

ilocularis^ polyfperma. 

javana, i* Steris, Mant. p. 54. 514. PENTANDRIA DIGYNIA. Gompbrena. 455 

314. GOMPHRENA. Ca/. coloratus : exterior 3phyl- 

lus : foliolis 2 conniventi- 
bus carinatis. Petala 5 
rudia, villofa. Nertar. 
cylindricum, ^dencatum. 
StlL femibifidus» Capf. 
ifperma. 

globofa. I. G. caulecreflo, foliis ovato - lanceolatis , capitulis folitariis, 
pcdiinculis diphyliis, Rumpf. amb, 5. / loo. 

brafilien- 2. G. canle ere£to, foliis ovato.oblongis, capitulis peduncu- 
lis. latis globofis aphyliis. Jacq. pl. rar. ic. cent. 2, t. lo. 

hifpida. 3. G. caule ere£to , foliis crenatis, capitulis diphyllis. Rbeed. 

b. mal. 9. /. 72. 
interrupta.4. G. caule erefto , fpica interrupta. 

fcrrata. 5. G. caule erefto brachiato , capitulis folitariis terminalibus 
feflilibus, calicibus ferratis. 

perennis. 6. G. foliis lanceolatis, capitulis diphyllis: flofculis perianthio 
proprio diltinais. DiQ. h. Eltb. t. 20. /*. 22. 

flava. 7. G. peduncnlis oppofitis bifidis tricapitatis : capitulo inter- 
medio feffili. 

arboref- 8- G. arborefcens pilofa fubvolubilis. Snppl. p. 173. 
cens. 

ROCAMA. Cal. iphyllus , corniculatus. Cor. o. 

Capf. 2locularis , ^fperma. 

iarabica. I. Kocama, Forsk.fi. aeg., arab. p. yi. 

315» BOSEA. Cal. sphyllus. Cor, o. Di^upa bac- 

cata, ilocularis, ifperma. 

Yervemo- 1. Bosea. S/oari. biji. jam. 2. /. IjS- /"• 3. Gacrtn. defr. et 
ra. fem. cent. 5. /. 77. /. 6. Ff4 3^6. 45« PENTANDRIA DIGYNIA. Ulmiis. ■316* ULMUS. CaL sfidus. Cor. o. Capf, fupera, 

ilocularls, foliaceo-comprefTav 

Sem. folitarium. 

i, 

campe- I. U. roHis diiplicato-ferratis bafi inacqualibus, floribus fub- 
itris. fcfiilibus conglomcratrs. F/or. tlan. t. 632. Kegn, bot, 

t. 332. 

cffufa. 2. U. foliis duplicato - ferratis bafi inaequalibus, floribus longe 
pedunculatis effufis, Wiilden. prodr. fi. beyol. n, 296. 
Fouge roit.x de Bondar. aB. Parif. 1784- '• 2. 

america- 3. U. foliis aequaliter ferratis bafi inaequalibus. Gaertn. de 
na. fr. etfem. cent. 3. /. 49. /. 5. 

yumjla. 4. U. foliis acqualitcr fcrratis bafi acqualibus. FaUas fior.roff.*' 

t. 48- 
liollandi- 5, U. foliis ovatis acuminatis rugofis inaequaliter ferratis, cor- 
ca. tice fungofo. du Roi herb. Baumz. i.p. 505. 

pubcf- 6. U. foliis bafi aequalibus eblongo - cordatis fetaceo • ferratis 
cens. pubeiccntibus. Walt.flor. carot. p. i\2. 

memora- 7. U. foliis oblongis glabriufculis aequalitcr ferratis bafi fubac- 
lis. qualibus, floribus feffilibus. Ait. bort. Kew. I. p. 320. 

fTommafculi in eadem planta cum 
hermaphroditis. Cor. o, 

?. Cal. 5partitus. Drupa ilocula- 
ris, ifperma, claufa. 

^, Cal. 6partitus. Stamina 6. 

1. C. foliis ovato-lanccolatis fcabris. Loh. ic. i86. Scop, del. 
aujir. i.t. 18. 

2. C. foliis ovato - lanceolatis aeuminatis oblique cordatis fcrra- 
tis fuperne fcaberrimis. Swarts nov, pl. gen. etfp. p. 53. 

3. C. foliis oblique ovatis acuminatis. du Hamel arbr. i. /.53, 

4. C, foliis oblique cordatis ferratis fubtus villofis. Fluckn. 
fl/w. r. 221,/. 4. U43. CELTIS. Buflralis. 

Lima. 

occiden- 
talis. 

orienta- 
lis. IIO8. PENTANDRIA DIGYNIA. Piftacia. 457 

II08- PISTACIA* Flores dlokl. Cor.o, 

o^* Ament. Cal. ^fidus. 
?♦ Diflinfta. Ca/. ^fidus. Dru^ 
paipyrena, ilocularis, fu- 
perne claufa. 

trifolia* I. P. foliis fubternatis {impliGibusque. Bocc. muf. 2. t. 93« 

narbo- 2. P. foliis pinnatis tcrnatisquc fuborbiculatis» 
nenns. 

vera. 3. P. foliis impari-pinnatis: foliolis fubovatis recurvis. RegH. 
bot, t. 282. 

Tcrebin- 4. P. fobis impari-pinnatis : foliolis ovato-ianceolatis. 'R.egn, 
thus. bot. /.412. 

Lentif- 5. P. foliis abrupte pinnatis : foliolis lanceolatis. Blackw, herb. 
cus. t. i^^. 

1115. CANNABIS. F/om dioici. Cor. o. 

o^. Cfl/. 5partitus. 
?♦ Ca/. iphyllus, integer, latc- 
- re hians. Nucula svalvis 
intra calicem claufum. 

fativa. I, Cannabis. Blackw. herb. /. 322. a. b. [Gaertn. He fr. et 
fem. cent, 5. t. "i^. f. I. 

317. NAMA. Ca/. 5partitus. Cor. 5partita. Capf. 

2]ocularis, 2valyis, fupera, po- 
lyfperma. ^ 

zeylanica. I. N. caule erc£lo glabro, feliis iincaribus, floribus racemony. 
F/. zeyldn. t. 2. 

jamaicen- 2. N. caule decumbentc , foliis ovatis , floribus folitariis. 
fis. Brown. jam. t. 18. /' 2. Gaertn. de fr. etfem. cent. 3. 

DICHONDRA. C«/. 5phyllus. Cor. rotata, 5par- 

tita. Capf 2C0cca. 

repens, I. D. caule repente, foliis rcniformibus integerrimis. Vorfl. 
char,gen,p. 20, /. 20. Smith plam. ic. ined, P, 20. 

Ffj 2. D. 458 PENTANDKIA DIGYNIA. Hydrolea. 

fericea. 2. D. foliis fubtus fericeis. Swarts nov, pL gen. etfp.p. 54. 
an dijliuBa fpecies ? 

518. HYDROLEA. Cal, 5partitus. Cor. rotata, 

campanulata. Filamenta 
bafi cordata. Capf. 2I0CU- 
laris, 2valvis. Rectptacu-^' 
lum maximum. Semina 
parva. 

jfpinofa. I. H. floribus tcrminalibus. Gaertn. de fr. et fem. cent. 4. 

/. 55./. 9. AubL pl. g,uj. i. t. iio. 
trigyna. 2. H. floribus axillaribus. Swarts nov, pl. gen. et fp. p. 54. f 
quaclri- 3. H. fpinis pcdunculisquc axillaribus. JValt.fior.carol.p. IIO. 
valvis, 

DEMIDOFIA. Ca/. 5partitus. Cor. tubulofa , ^fida. 

Anth. 2dymae. Germ. globofa. 
^tigm. peltata. ISuc. a coaduna- 
.tae iloculares. 

rcpens, l. Demidofia. Walt.fior. carol. p. lio. 

319» SCHREBERA. Cal. ^partitus. Cor. infundi- 

buliformis. Filamenta m 
fauce corollae fquamis toti- 
dem bafeos. 

Schinoi- I.^Schrebera. Sp., pl. 1662. Nov. a£i. Upf. I. /. 5./. I. an 
' des. vere dijiin&i generis planta ? 

ROCHEFORTIA. Cal 5partitus. Cor. infundibu- 

liformis: fauce aperta. Fe- 
ricarp. 2loculare, polyfper- 
mum. 

cuneata. I. R. foliis cuneifornibns obovatis integris. Swarts nov. pl. 

gen. et fp.p. 54. 
ovata. 2, R. foliis ovatis emarginatis. Swarts nov. p/. gen. etfp. p. ^4. 

320. PENTANDRIA DIGYNIA. Heuchcra. 45^ 

320. HEUCHERA. Petala 5. Capf. infera 2roftris, 

2locuIaris, calice corticata, 
inter ftilos hians. 

americp.* I. H. fcapis fubniulis , thycio elongato, foliisradicalibuslonge 
na. petioJatis leptemlobis bis aciite crcnatis. Pltickn. alm. 

t. 58./. 3. Gaertn. de fr. etfem. cent. 3. A 36. f, 2. ■< ' 

dichoto- 2. H. caule ramofo, pcdunculis bifloris axiilaribus , foliis li- 
ma. neari-lanceolatis oppofitis intcgris caulinis. Murr.Comm. 

Goett. 1772./». 64. t. I. 

^447, VELEZIA, Car. spetala, parva. Ca/. filifor- 

mis, ^dentatus. C^zp/ilocu- 
laris. Sem, plurima, ferie 
fimplici. 

rigtda. l. Velezia. Buxb. cetit. 2. t. 47. 

321. SWERTIA. Cor. rotata: laciniac ad bafin po- 

ris nedlarikvis. Qapf. ilocu- 
laris^ 2valvis. 

• coroUii qiftnquejidis. 
jpcrennis. I. Sw. foliis radicalibus ovalibus. Jacq.fl. aujir. 3. /.243. 

difformis. 2. Sw. pedunculis longiflimis, corolla tcrminali fexfida, foliis 
linearibus. 

rotata. 3. Sw. foliis lanceolato - linearibus. Gmel. fl, /ib. 4. /. 53. /. i. 

carinthia- 4. Sw. caulibus unifloris bafi foliolofis. Jacq. mifc. aujir. 2. 
ca. p. 23. t. 6. coroUii quadrifidii. 
is quadricornibus. 

dichoto- 6, Sw. corollis ecornibus. Gmtl. fior. fibir, 4. t. Si'\f' 2. cornicu- 5. Sw. corollis quadricornibus. Gmel.flor.Jtbin^.f.^^.f.'^, ma. 322. 46o PENTANDRIA DIGYNIA. Gcntiana. 

322. GENTIANA. Cor. ipetala. Receptacula 2hn-' 

gitudinalia. Capf, 2valviSj 
ilocularis. * coroOa decetttfida. pyrenaica.l. G. corolla infundibuliformi aequali: laciniis exterioribus ru« 
dioribus. Mant. p. S'^. Gotian iU. t. 2. f. 2. 

•* coroUis feptemfidis. 

campanu- 2. G. corollis campanulatis (Iriatis immaculatis , calicibus fcp- 
lata. temfidis. Jacq. fl, auj}r. 5. app. t. 29. 

pannoni- 3. G. coroUis fubfeptemfidis campanulatis punftatis, calicibus 
ca. fubfexfidis, foliis caulinis lanceolatis acuminatis. Jacq, 

fl. aujh. 2. t. 136. 

•** coroUis fiibqtiitiqtiefidis. 

purpurea. 4. G. corollis campanulatis verticillatis , calicibus truncatis. 
Flor. dan, t. 50. 

punftata. 5, G. coroUis campanulatis pun£tatis, calicibus quinquedcnta- 
tis. Jacq. fL. aujir. 5. ap\). t, 28. /3) Gentiana albiflora? 
Tatlas it. 3. p. 724. /. L. /. 2. 

lutea. 6. G. corollis rotatis verticillatis, calicibus (pathaceis. Sab» 
bat. h. rom. \. t. 13. 

campe- 7. G. corollis feuce barbatis, calicis laciniis duabiis majoribus. 
itris. Flor. dan. t. 367. /3) Gentiana teneila? F/or. dan.t. "^iS. 

•*** coroUis quinqiiefidis. 
j" campatiulatis. 

jafclcpia- 8. G. floribus oppofitis feffilibus, foliis amplexicaulibus. Jacq. 
dea. //. aujlr. 4. /. 328. 

PneumO' 9. G. floribus oppofitis pedunculatis, Foliis lincaribus. Flor. 
nanthe. da». t. 269. 

Sapona- 10. G. corollis ventricofis verticillatis, foliis trinerviis. Catesb, 
ria. Car. i. /. 70. 

villofa. II. G. corollis vcntricofis, foliis villofis. 

acaulis. 12. G. corolla caulem excedente. Jaeq.fl. auflr. 2. /. 13^. 
Flores monadelphi. /3) Gcntiana anguftifolia. ViU. pl. 
Delph. 2. p. 526. y) Gentiana alpina. Vili. pl. Delpb. 2. 
f. 526. t. 10. 

13. G. PENTANDRIA DIGYNIA. Gentlana. 461 

oana. 13. G. corolla fauce barbata , foliis caub*nis ovatls. yac^» 
mifc. auflr. i. /. ig./. 3. /3?) HaU. hi/i. (iirp. Helv. I, 
«. 652. 

cxaltata. 14. G. coroUis coronatis crenatis , pcdunculo longiflimo dicho- 
tomo terminali. Plntu. ic. Hi.f. i. 

decum- IJ. G. foliis radicalibus lanceolatis longifllmis, caulc dccum- 
hens. bente. Suppl. p. 174- Gmel. fl. fibir. 4. /. 51./. A. 

niontana. 16. G. foliis cordatis feflilibus. Vorfi. fl. auftr. p» 2i. 

faxofa. 17. G. foliis fpatulatis. Suppl. p. i^JS- Forft.aSl.Stockh.i^^j^j, 

Catesbaei. l8. G. foHis lanceolatis remotis. JValt, flor. carol. p. 109. 

frigida. 19. G. floribus terminalibus feflilibus, foliis obtufjs ladicalf- 
bus linearj-oblongis ; caulinis lanceolatis , caule fubbi» 
floro. Ilaencke ap. Jacq. colleB. 2. p. 1 3. 

Vifcola, 48. G. foliis oblongis trincrviis, paniculis trichotomis, flori* 
bus monogynis. Ait. hort. Kew. i. p. 32I. 

ff coroUis infundibuUformibui. 

verna. 20. G. corolla caulcm excedente, foliis radicalibus conFertis 
majoribus, Kenealm. fpec. t. 68« /3) Gtntiana brachy» 
phylla. ViU. pl. Delph. 2. p. 528. y) Gcntiana terglo- 
venfis. Hacq. pl. alp. carn. t. 1. f. 3. 

pumila. 21. G. corolla fubferrata, foliis lanceolato - linearibus. 'Jacq^, 
fl. aiifir. 4. t. 302. 

bavarica. 22. G. corolla ferrata, foliis oratis obtufis. Jacq. obf. bot. 2. 

/. 71- 
aurea, 23. G. corollis acuminatifllmis : fauce imberbi muticaquc, ra"« 

mis oppofitis. Barrel. pl, rar. ic. 3. /. 104. /. I. 

nivalis. 24. G. ramis unifloris alternis axillaribus , calicibus carinato* 
quinquanguiis. F/or. dan. t. 17, /3) Gentiana minima 
Vm. pl. belph. 2. p. 528. 

aquatica. 25. G. floribus terminalibus feflllibus, foliis margine membra-». 
naceis. Gmel, fl. fibir. 4. t. ^^. f. i. 

Centau- 26. G. caule dichotomo , piftillo fimplici. Flor. dan. f. 617« 
rium. /3) Gentiana ramofiflima. VilJ. p/. Delph.2. p.^lO, 

pulchella. 27. G. corollae tubo elongato, fiilo fimplici, caule fimplicifl*^ 
mo. Swarft mv. aif. StQckh, 1783. />. 83. /. 3. /*• 8- 9- 

28. G. 462 PENTANnRIA DIGYNIA. GcntJana. 

maritima. 18. C. caule dfchotoino poucifloro, (lilis geminis. Afnnt.p,^^, 
li.it r. pt. rar. ic. 46.S 469. 

fliicat.i. 29. (j\ rtonbus altcrni* lcHilibus. C. Bauh. ptodr. p. 130, »V. 

veiticilla- 30. G. florilnis vciticillatis o<iloiiis , caiilc raniolo. Suppl. 
ris. />. 174. 

vcrticilla- 31. G. floribus vcrticillatis, caulc linipUcilUmo. P/ucktt ic 
ta. 81. /'. 2. 

«jiiinquc- 32. G. caulc acutangulo, foliis ovatis amplexicaulibus. fi)F/orl 
tolia. t/on. t. 344. 

clongata. 33, G. caulc clonsjato filifiirmi fuhnuilo unifloro: calice ob- 
lon^'0 jcquali, Koliis radicalibus aij^rccatis. Jaca. co//«(i. 
2.^88./. 17- /".3. 

proftrata. 34. G. caulibus unifloris pioftrstis. foliis obtufis fubimbricatis. 
J^xq. colJeff. 2. /», 66. /. 17. /. 2. ' 

porphy^. 37. G. caule fimplici , foliis Iincari'l>\i». /Fa/a fior. caroti 
ri«. />. 109. 

fcUloiilcs. 35. G. caulc unitloro prollrato ramoii), foliis obovatis obtufis 
trincrviis, floribus bilnaiilcatis. Suppl. p. ir^. 

Cathanla- 36. G. raniis oppolitis patulis. Mo/tn. bifl, nat.Clji/. p. 124.' 
huan. j ' t' 

ttt coroUis hypocrateriformHnts. 

Utriculofa.38. G. calicibus plicato-carinatis. Barre/. p/, rar. ic. t. 48. 

cxacoidcs. 39. G. calicibusmembranacco-carinatis, caulcdichotomo, fo« 

liis cordatis. Burm. ii/r. f, 74./' ^. 
apbylla. 40. G. caule aphyllo. Jacq. //irp. amer. piSI. t. 89. 
Amarella. 41. G. corollis faucc barbatis. F!or. dim. t. 32S. 

. ••*•• coroUis quadrifidis. 

tetraRO- 42. G. corollis imbcrbibus , pcdunculis tctrajronis. Flor dan 
na. /. 318. 

ciliata. 43. G. ci»roIlis margine ciliatis. Jrcq. f/. anftr. 2. t. \\\. 

fi) Gcntiana dctonla. Fr. Rartlf. aU. Hafn.io.t.i. f.-^ 
Cruciata. 44. G. floribus vcrticillatis lcililibus : corollis imbcrbibus. 

Munt. p. 349. Jicq f/. atijir. 4. /. 372. 
fcfniis. 4^. G. rtoribus acaiUibus, foliis o^-atis. Feuili. pertrj.i. 1. 14, 
fiUformis.46. G. corollis imberbibus, caule dichotomo Hliforini. Flor. 
^ iian. t. 924. 

hctcrocli- 47. C. doribus irrcgularibus, caulc brachiato. Mant. p ^60- 

"• VAH- PENTANDRTA DIGYNMA. Vahlii. 46|^ 

VAHLIA.-tt) /7om caliculan ., fparfi. ■Capfula, 

capenfis. I. Vahlia. Thuub. nov. p^. gen. p. ^6. ic. 

1376* RUSSELIA. Cal. ^phyllus. Petala 5, fupe- 

ra. Capf. ilocularis , poly- 
fperma. 

vapcnfis. Russelia. Suppl. p. 175. 

BUM ALDA. Cor. spctala. Siili villofi. Oz/;/: 2I0. 

cularis. ^roftris. 

triTolia. I. BuMALDA. Thunb. fi. jap. p. lii\. 

III3» IRESINE. F/oref dioici. G//. 5phyllus. Cbr. 

5petala. 
ef^. IScciaria 7. 
?. Sti^mata fefniia. Capf femini- 

bus tomentofis. 

Celofia. I. Tresine. Stoan. hi//. jam. i. t.^O. ,, 

1059» ^^^' Florcs monoici. 

cf^. Cal, communis, i-3phyllus. Cor. 

difci ipetalae , ^fidae» Receptac. 

pilis diflinctum. 
?. Cal. flofculi radii 2-5. Cor. o. 5"///^ 

longi. ^em. nudum, obtufum. 

anniia. I. I. roliis lanccolato-ovatis, caulc licrbaceo, 

fMitc(vcns.2. I. toliis lanccolatis ferratis, caulc fruticofo. Tiuckn. ahft» 
t. 27. /. I. 

imhrica- 3. I. foiiis lanccolatis intcgris , calice imbricato tubuiofo, flof^ 
ta. culis fciniiicts binis. Walt.jior. caroL.p. 232. 

moiio- 4. I. foliis infimis bipinnatifidis, calicc roonopbyllo, flofcu- 
pliyJla. lis fcmiiicis apetalis. Walt.fior. curol. p.'2.'^1. 

1056. Tt) An dijlincla fpecici Gentiana iilandica, Ftor, dan, t, 34J. 464 PENTANDRIA DIGYNIA. Xanthium. 

1056, XANTHIUM. F/ommonoici. 

o^. CaL communis imbrica- 
tus. Cor, ipetalae, ^d"! 
dae 5 infundibuliformesl 

Receptaculum paleaccum. 
?. Gz/. involuciumaphyllum, 
2florum. Cor, o. Lapf, 
dupl^ata muricata , afi- 
da: iV^fc/m 2iocularis. 

flrutnari- I. X. caulc inermi, foHis cordatis trinervatis. B/ackw. herb. 
um. /• 444» 

orientale. 2. X. caule inermi , foliis cuneiforini - oVatis fubtrilobis. Linn. 
dec. 33. /. 17. 

cchina- * 3. X. caule inermi, fmftu ovali aeuleato : aculeis uncinatis 
tum. confertis bafi cchinatis. Murruy cotnm. Goetting. 1784. 

cum ic. 

fpinofum.4. X. fpinis ternatis, foliis trilobis. Tluchu alm, t. 239. /i l. 

frutico- 5. X. foh'is pinnatifidis: laciniis incifis, caule fruticofo. Suppl. 
■ iijm. p. 418- «« diJiin£H generii ? 

america- 6. X. fohis cufpidatis trilobis ferratis trinerviis, paieis flores 
. num. mafculos aequantibus, involucris trifloris. JVait.fior.ca- 

rol. p. 231. 

1277* NEPHELIUM. Flore^ monoici. 0?r. o. 

o^. Cal, ^dentatus. 
%* CaL ^fidus. Drupae a 

ficcae, muricatae, ilper- 

mae. 

lappaceum.T. NEfHEtiuM» 

a23* PHYLLIS. Fru&if, Cpzvfic, Stigmaiahlijpidz. 

Cbp/infera, 2locularis, 2par- 
tibilis, ^fperma. 

Dobla* X, Fhyllis. Stipuiae dentatae. Dili. h. Elth. f. 299. f. ^S6. 

Gaerfn, de fr. et Jem, cent. 2. /. 25./» 10, 

* UMBfiLLATAE» PENTANDRIA DIGYNIA. Hennas» 465 

1332, HERMAS, UmbeUae m eadem planta herma- 

phrodicae , terminalis et mere 
mafculae laterales, utracque 
involucro univerlali partiali- 
busque. 
?. UmZ?etoaeradiistruncatis:ccn- 
. crali florifero. Stamina fte- 
rilia. Sem, afuborbicuhta. 
o^. Umbellulae multiflorae. 

depaupe- I. H. frutefcens , foliis amplexicaulibus dentatis fubtus villo- 
rata. fis. 5jy/^.»ar. XII. 3.^.204. Bupleurumvillofum. Burntl 

afr. t. 71, /. 2. 

gigantea. 2. H. foliis lanceolato-ovatis fupra lanuginefis fubtus toraeii^ 

tofis integris. Snppl.p, 435. 
capitata. 3. H. caule tomentQfo, fcliis fubcordatis ferratis, umbeliis ca« 

pitatis. Siippl. p. i*,l^. 

quinque- 4. H. caule glabro , foliis ovatis quinqucdentatis fubtustomen- 
dentata. tofis , umbella folitaria. Suppl. p. 436. 

ciliata* 5. H. caule glabro, foliis uvatis ciliatis fubtustomentofis, uoi- 
bellis pluribus. Siippl. p. 436. 

Il65» ARCTOPUS. Umbellae in alia planta mere 

mafculae, in alia ex flof^ 
culis malculis et femineis 
conflatae» 

c^» Umbella compofita. In- 
volucr. sphylla. PiftilL 
2, abortientia. 

Androg. UmbellaCmphx. In- 
;;Q/«cr. 4partitum, fpino- 
fum, maximum. 

^* plurimi in difco. 

$» 4 in radio. Sem. i inferum, 
aloculare. 

cchinatus. I« Arctopws. Bufm. afr. /, i. 

Gg ii66^ i^66 PENTANDRIA DIGYNIA* Panax. 

11.66. PANAX. UmZ?e//^einaliaplantahermaphro- 

ditae, in alia mere marculae. 

o^. Cal. integer. 

^. Cal, ^dentatus, fuperus. Bac^ 
ca 2{perma. 

fimplex. I. P. foliis alternis IanceoIa:is ferratis, iimbcllis compofitis. 
Fotji. fl. au/It. p. 75. ■ 

trifolia. 2. P. foliis ternis ternatis. Trew. Ehret. /. 6. /. 2» ^ 

cjuinqiie- 3. P. foliis ternis quinatis. Catesb» Car, 3. /, 16. 

folia. 

attenuata.4, P. foliis ternatis quinat'sve, foliolis ovatis attenuatis crena- 
tis, caudice arborelccnte. Svf>artsnov.p/.gen.et./p.p.S4* 

fpinofa. 5. P. foiiis quinatis alternis, fpinis infrarameis folitariis, um- 
bellis lateraiibus. S^pp/. p. 441. 

arborea, 6. P. foliis feptenatis, umbellis compofitis. Snppl. p, i\^l. 

Moroto» 7. P. foliis oflonatis lanceolatis undulatis fubtus fetrujjincis, 
toni. fioribus paniculatis. Aubl. pL gu), 2. p. 949. /. 360. 

fruticofa. 8- P- folis fupradecompofitis dentato-ciliatis, caule fruticofo. 
Rutnpf amb. 4. /. 35. 

324» ERYNGIUM. 2^7ora capitati. Involticnm uni' 

verfale polyphyllum. Re- 
ceptaculwn paleaceum. Se- 
mina fquamulis flexilibus 
afpera. 

roetidum. I. E. foliis radicalibus lanceolatis ferratis: floralibus multifi- 
dis, caulc dichotonio. Sloan, hiji.jatn, i. /. 156. /.3.4. 

aquati- 2. E. foliisgladiatisferrato-fpinofis: floralibusindivifis. Pluckn. 
cum. altn. t: 175. /! 4. ' 

planum. 3. E. foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pe«<f« 
dunculatis. ^acq. fi. aujh. 4. /. 391, 

pufillum. 4. E. foliis i^adicalibus oMongis incifis, caule dichotomo, ca- 
pitulis feflilibus. 

tricufpi- 5. E. foliis radicalibus cordatis: caulinis palmatis ; auriculis 

datum, retroflexis, paleis tricuipidatis. Morif. hij}. pl. '^, t. yj, 

f 13. 6. E. PENTANDRIA DIG^i^NIA. Hydrocotyle. 467 

niariti- 6. E. foliis radicalibus fubrotundis plicatis fpinoHs , capituliy 
mum. pedunculatis: paicis tricuij^idatis. Flor. daii. t. ^j^. 

campeftre.7. E. foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanccolatis. 
Jacq.fi. aujh. 2. t. 1 55. Gaertn. defr. etfem. cent.i.t.20.f. i. 

amethy- 8» E. foliis radicalibus trifidis bafi fubpinnatis. Betl. h. Eyp, 
llinum. O. II. /. ^. f 4. 

Bourgati, 9. E. foliis omnibus digitatis, laciniatis fuborbiculatis , capi- 
tulis fubrotundis , paleis fubulatis integris. Ait. hort. 
Kew. i. p. ^26. Goiian. iU. t. 3. 

' alpinuin. 10. £. foliis caulinis digitatis, laciniatis", radicalibuscordatis, 
capitulooblongopolyphyllo: paieisletaceistritidis. Mant, 
p. 349. Jacq. pl, rar. ic. cent. I. /. 94. An diJiinBa hu- 
jus generis fpecies Eryngium albo-villofum Forsk.fi. aeg^ 
arab. p. XIII ? 

america- ir. E. foliis integris: radicalibus rotundatis ; caulinis orato- 
V num. lanceolatis, fummis trifidis^^ caule procumbente« }Valf. 

flor. carol. p, II2. 

325. HYDROGOTYLE. Umbella fimplex pedicel- 

lata. Involucro 2-4- 
phyllo. Petala inte- 
gra. Fru&us com- 
prefTuSj gibbus, a« 
partibilis. 

vulgaris. I. H. foliis emarginatis peltatis, uoibellis quinquefloris. F/of. 

dan. t. 90. 
natans. 17. H. foliis renifonnibus repando-crenatis natantibus. f^- 

rili. pL rar» Neop. fafc. I. /. Vf. B. 
umbcllata.2. H. foliis peltatis, umbellis multifloris. 

americana.3* H. foliis reniformibus fublobatis crenatis^ umbellis quid' 
quefloris. 

afiatica. 4. H. foliis reni(brinibus dentato - crenatis. Eheed. h. tnalal^, 

10. /. 46. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2« /. 22. /. f. 
hirfuta* 5. H. hirfuta, foliis reniformibus lobatis crenatis, floribusver- 
ticillatis : verticillis quadriflpris. Swarts nov. pl^gen» et. 
fp- P' 54- 
inofchata,6. H. foliis reniformibus feptemlobatis ferratis villofis, umbel' 
lis rauljtifloris. Forfl. fl. auftr. p. 22. 

G% 2 15 H. rEKTANDRIA DIG^^NIA Sanicula^ 

15, H. foliis remformibus dentatis ereflis. Walt, flor. cardl. 
p. 113. 

7. H. foliis quinquepartitis ineifis. Suppl. p. 177. 

16, H. foliis cordatis integris cre«Ells. Walufior. carol.p. 113. 

%, H. foliis cordatis crenatis, fcapis paucifloris longitudine pe- 
tioloFum. Suppl. p. 177. 

9. H. tomentola, foliis cordatisintegerrimistomentofis. Stippl. 
p. i^^'. Syji. nut. XII. 3./). 620. Centella viilofa. Mant. 
p. 298- Mercurialis afra. 

10. H. glaberrima, foliis ovatis vcl lanceolatis' acutis triner- 
viis glaberrimis. Syji. nat, Xll. ^. p. 620. Ccntella gla- 
brata. 

Solandra. 11. H tomentofa, foliis cuneiformibus ovatis retufis feptem- 
dentatis. Supp/. p. 176. Syji. nat. XII. 3. p. 627. So- 
landra capcnfis, Gaertn. de fr. et fem. cent. 2. t.l2.f.'). 

12. H. tomentofa, foliis lincari-cuneiformibus apice tridcnta- 
tis. Suppl. p. 176. 

H. foliis linearibus, umbellis multifloris. 469 

renifor* 
iT^is. 

ranuncu- 
loides. 

cordata, 

ercfla. 

villofa. glabrata. tridcnta- 
ta. 

linenfis. 

vfrgata. 13 

14. H. virgata, foliis femiteretibus linearibus fulco cxaratis 
internodio longioribuSi Suppl, p. 176. 

326» SANICULA. Umbellae confertae, fubcapita- 

tae. Flores difci abortien- 
tes. Fru&us aculeis hama- 
tis muricatus. 

euronaca. I. S. foliis radicalibus orbicularibus quinquelobis , flofculis 
omnibus feflilibus. Flor.^dan. t. 283. 

canadenfis.2. S. foiiis radicaiibus compofitis : foliolis ovatis. 

marilan- 3. S. flofculis mafculis pcdunculatis hermapliroditis feflTilibuSi dica. J<fcq. pl, rar, ic. c^nt. 2. f. II. 

cent. I. t. 20. /. 3, Gatrtn. d« fr. etfem. 237- rENTANDRIA DIGYNIA. Aftrantia, 46.^ 

237» ASTRANTIA. Involucra partialia lanceolata, 

pacentia , aequalia , lon- 
giora, colorata. Flores 
pluriniiabortientes. Cap/ 
t:ofl:is ^rotundatis trans- 
ver(im rugofis, ifpermae, 
claufae. 

inajor. I. A. foliis quinquclobis : lobis trifidis. Blackw. herb. r.470. 
Gaertn. de fr. et fem. cent, i. t, 20. f 2. 

carnioli- 2. A. foliis quinquelobis : lobis indivifis, ^ Jacq, fi. aiijir. 5. 
ca. app. /.10. 

Epipaflis. 3. A. foliis quinquepartitis obtufis ferratis. Jacq.fl, auflt', 5. 
app, /.11. 

minor. 4. A. foliis digitatis ferratis. ScopoL ft. carn. ed. 2. /. 7. 

328t BUPLEURUJM. Involucra umbellulae majora 

5phyl]a. Petala involu- 
ta. Frufius ovatus gib- 
bus parvusj apice non' 
coronatus. 

• herbacea. 

rotundi- I, B. involucris univerfalibus nullis, foliis perfoliatis. Blackw. 
folium. herb. t. 95. Gaertn. de fr. etfeni. cent. 2. /. 22. /. 7* 

Itcilatum. 2. B. involucro univcrfali triphyllo, partialibus coadunatis» 
Hall.Jiirp. Helv. n. 771. /. 18. 

angulo- 3. B» involucro univerfali triphyllo ovato : partialibus orbicu- 
fum. latis, foliis atnplexicaulibus cordato-lanceolatis,. ^) Bu« 

pleurum Vapincenfe. ViU. pl, Delph, 1. p. 574 

«dontites. 4. B. involucro univerfali triphyllo : partialibus acutis, flofcu- 
]o centrali altiore, ramis divaricatis. Jacq.h. Vind. 3. 
/.91. Gaertn. de fr. et Jem. cent. 2, t. 22. /. 7. 

ranuncu- 5. B. involucro univerfali triphyllo ; partialibus lanccolatis 
loides. longioribus , foliis caulinis lanceolatis. Mant. p. 349. 

Tark. theat. t. i"^^. J3) Duplcurum anguloium. Vill.pl. 

delph. 2. p. 574. y) Bupleurum gramincum. Vili. pl. 

delph. 2. p, 575. ' ^ „ 

G& 3 6. B. 470 PENTANDRIA DIGYNIA. Puplciirum. 

rigidiim» 6. B. involucro univerfali triphyllo : partialibus minimis acu- 
tis, caule dichotomo fubnudo. 

tcnuifll- 7. B. involucro univerfali triphyllo, umbelhs fimphcibus alter- 
inum. nis paucifloris, fohis hneari- lanceolatis, caiilc pioHra- 

to, Morif. hiji. pL 3, /. 14. /. 4. Gaertn. de fr, »tfem. 

cent. 2. t. 22. f. 7. 

pyrenae- 20. B. involucro univerfali triphyllo aurito connato, involu- 
um. cellis obovatis emarginatis inaequalibus, foliis lanceolatis. 

Goiian. illujir. t. 4./. 12. 

junceum. 8. B. involucro univerfali fubtriphyllo ; umbcllis compolitis, 
foliis linearibus, caule ere^o paniculato. 

baldenfc* 21* B. involucro univerfali tetraphyllo, partialibus pentaphyl- 
lis acuminatis, ramis foliisque alternis» Turro gioni. 
di Fenez. t. I. 

longifo* 9. B. involucro univerfali fubpentaphyllo : partialibus ovatis, ^ 
lium. foliis amplexicaulibus, Camerar. hort. t. 38. 

falcatum. 10. B. involucro univerfali fubpentaphyllo : partialibus acutis, 
foliis lanceolatis, caule flexuofo. Jacq.fi. aujir. 2. t. 12S. 

petraeum.II. B. involucrouniverfahpentaphyllo: partialibuscoadunatis» 

Gerardi. 12. B. involucro univerfali pentaphyllo, foliis lanceolato-Ii- 
nearibus, caule erefto paniculn.to. Jacq. fi.auflr. 3. /.256. 

flavum. 13. B. involucro uriiverfali pentaphyllo, foliis radicalibus li- 
«earibus, cjriile fubnudo dichotomo ere£lo. Forsk.fl.aeg, 
arab. p. 205". 

femicom- 14. B. umbellis compofitis fimulque fimplicibus. 
pofitum. 

nudum» 15. B.involucris involucellisque lanceolato ■ oblongis , caulc ra- 
mofo aphyllo, foliis radicalibus decompofitis. Ait, hort. 
Keiv, I. p. 331. 

** frutefcentia* 

frutico- 16. B. foliis obovatis integerrimis. 
fum. 

fruticef- 17. B. incrme, foliis linearibus. Sabh. h. rom. 4. /. go. 
cens. 

ipinofum. 18. B. foliis linearibus, panicujae ramis femine nudis (pincf- 
centibus. SuppL />, 178. Gonan^ bot, t, 2./, 3. 

19. B. PENTANDRIA DIGYNIA. Echinophori. 47 1 

difFormc. 19. B. foliis vernalibns dccompofitis planis incifis : aeftivalibus 
filifonnibus angulatis trifidis, 

*** arborefcentia, 
arborcf- 20- R- foliis fubfefiilibus longe lanceolatis integerrimis ad oras 
cens. cartilagineis. Jacq. coll^2. p. 343- P^- ^ar. ic. cent. 2. /. 57. 

229. ECHINOPHORA. Flores laterales mafculi :• 

centrali hermaphrodi- 
to. Sem, I, involucel- 
lo immcrfum. 

fpinofa. I. E. folioHs fubnlato-fpinofis intcgerrimis. Turr. farfet.^, 
tenuifolia.2. E. foliolis incifis inermibus. Columii, ecphr, i. /. lOi. 

1277, COPROSMA. f/omhermaphroditi, mafcu- 

li et feminei. Cal. spa^rti- 
tus. Cor. 5-7fida. Sta- 
min, 5-7. Stili longl Bac- 
ca^rperma: Semina ^h- 
niufcula. 

lucidum. I. C.pedunculis compofitis. SuppLp. 17S, Forfier.char.gen, 

p. 69. /. 69. /. h - k. 
foetidiffi- 2. C. floribus folitariis. Siippl. p. I?»* Forjier, char, gen. 
mum. p. 69. /. 69./. a-g. 

2dl* HASSELQUISTIA. Cor, radiatae: difci maf- 
^ culae. ^'em. ambitus 

geminata , marginc 
crenata , difci folita- 
ria , urceolata , he- 
mifphaerica. 

aecvptia. I. H. foliis pinnatis: foHolispinnatifidis. Mant.p.liJ- Suppl. 
ca p. 179. J^cq. h. Vind. i. /. 87- Gaertn. de fr. et fent. 

cent. I. t. 21./. 2. 
cordata. 2. H. foliis cordatis. Suppl. ^179. Jacq h. Vind. 2./.I93' 
Gaertn. de fr. etfem. cent. i. /. 21./. 2. 

Gg 4 530. 47» PENTANDRIA DlGfYNrA. torclylium. 

330. TORDYLIUM. Cor. radiatae, omnes herma. 

phroditae. Involucrahn- 
ga indivifa. Semina or- 
biculata^ compreda, pla- 
na, marginc incraffato 
cinQ:a» 

fyriaciim. l. T. involiicris umbella longioribus. Jac^. h. Vind. i. t. 

54. Gaertn. de fr. etferfi. cent. l.t. 2\.f.-^. 
cfficinalc. 2. T. involuccUis longitudine florum : foliolis ovitis lanceolatis. 
peregri- 3. T. involucro monophyllo fubtrifido, feminibus fulcatis ru- 
num. gofis plicatis. Mant.p. 55. Colimm. ecphr. 1. t. 124. 

apulum. 4. T. umbellis remotis, foliis pinnatis: pinnis fubrotundis la- 

ciniatis. Jacq. h. Vind, \. t. 53. an fatis diftineium ab 

officinali ? 

maxi- 5. T. umbellis confertis, foliolis lanccolatis incifo - ferratis. 
Tiuun. Jacq.fi.atiftr.2.t. 1^2. 

icifoli- 6. T. involucellis polypbyllis, involucro fubmonopbyllo, £0- 
um. liohs oblongis fwrratis. Scop, flor. carn. t. g. an hujus 

generis r 

33l4 CAUCALIS. Cor. radiatae, difci mafculae. 

Involucra foliola integra. 
Fetala inflexo-emarginata. 
Semina fetis aut aculeis ob- 
feffa. 

grandiflo- 1. C. feminibus ovatis: coftis dorfalibusapproximatisquatuor; 

ra. aculeis difFufis, petalis cxterioribus maximis. Jacq. fl. 

mujlr. I. /. 24. Gaertn. de fr. etjem. cent. i. /. 20. /. y. 

Waucoi' 2, C. involucellis dimidiatis lincaribus, foliis ovato-oblongis: 
des. angulis dorfalibus quatuor diltantibus hifpidis, foliis gla- 

^^ris ^aficoftaquepilofis. Jacq.fl.aujlr.2.t.\yi. Gaertn, 
de fr. etjem. cent. I. /. 20. /. %. 

latifolia. 3. C. feminibus ovatis : coftis dorfalibus pluribus elevatis acu- 
\tun, foliis pinnatis ferratis. Jacq. fl. aujlr. 2, t. \2%. 
Gaertn, defr, (tfm, cmf. i, /. 20./ 5. 

4. c. PENTANDRIA DIG^T^A. Artcdia. 475 

maurfta- 4. C. involucro univcrfali monophyllo; partlalibus tripliyllis. 
nica. 

oricntalis. 5. C. feminibus fatis exlbntibus apicc vifcofo-glandulofis, in- 
volucellorum foliolis fupradecompofitis laciniatis,* lacinu- 
lis linearibus. Mant. p. 351. Morif. hifi. pl. 3./, 14./. ^. 

helvctica. 6. C. involucro univerfali fubnullo ; partialibus tri - ad quin- 
quefidis, umbella tri-ad deccmfida, ramis ftrifle divari- 
catis. Jacq. lu Viiid. 3. app, t. 16. 

lepto- 7- C. feminibus femicylindricis: angulis dorfalibus obfoletis; 
phylla, aculeis diffufis fcabris, foliis undique pilofis. Mant. p, 

391. Jacq. h. Vind. 2. t. 195. 

iiodofa. 8. C. feminibus ovatis: extcrioribus hifpidis; interioribus fca- 
bris. SyJ}. nat. XII. 3. p. 20^". Tordylium nodofum. 
Jacq. fl. aujir. 5. app. t. 24. Qaertn, de fr. etfem. cent. 
1. t. 20. f. 6. 

maritima. 9. C. feminibus ovatis craflls : aculeis inaequalibus flavefcenti- 
bus, caule humili pubelcente, foliorum laciniis obtufiuf- 
culis. Gerard, flor. t. 10. 

Anthrif- lO. C. feminibus ovalibus : dorfo aculeis fparfis fcabris. Syfi. 
cus. nat. XII. 3. p. 20). Tordylium Anthrifcus. Jacq. ft. 

aufir. 3. t. 261. 

fcandici- II. C. feminibus ovato-acuminatis: dorfa aculeis brevibus 
na. fparfis. Syfi. nat. XII. 3. p. 214. Scandix Anthrifcus. 

Jacq. fl. aujir. 2. t. 154. Gaertn. de fr. etfem. cent. l. 
t. 20. /. 6. 

virgata. 12. C. feminibus membranaceo-alatis, involucris fubhexa- 
phyllis. foir. voy. en Barb. 2. p. 133. 

pumila. 13. C. villofa, foliis tripinnatis, flofculis hermaphroditis feflili- 
bus, mafculis fubpedicellatis. Forsk. f/.^eg.aralf,p.2o6. 

glabra. 14. C. glabra, foliis tripinnatis, ffofculis omnibus pedicella- 
tis, involucro tridentato. Forsk. fl. aeg. 0rab. p. 206. 

angufli- I). C. foliis anguflis multifidis, involucro univerfali partiali- 
folia. busque hifpidis. Forsk fl. aeg. arab. p. 2o6. 

332» ARTEDIA. Involucra ^mmtiMz. FlojcuUM- 

ci mafculi. Fru^m fquamis 
hifpidus, 

fquamata, I, Artedia. Camery hort. t. \6. 

Gg 5 333» '74 PENTANDRIA DIG^-NIA. Daucul. 333. DAUCUS. Cor, fubradiatac, omnes (utpluri- 
mum) hermaphroditae. In^ 
volucri foliola divifa. Semina 
fubrotunda. Carota. I. D. reminibus ad angulos quatuor diftantes hirpidis, petio* 
lis fubtus ncrvofis. F/pr. dau. /. 723. /5) Blackw.berb. 
t. 546. 

maurita- 2. D. feminibus ad angulos quatuor diftantes hifpidis, flofcu- 

nicus» lo centrali fterili carnofo , rcceptaculo communi hcmif 

phaerico. Morif. hi[l. pl, 3. /. 13. /! 2. 3. 

murica- 3. D. feminibus triglochidi-aculeatis. Syfi. nat. XII. 3.^.20"^. 
tus. Caucalis platycarpos. J^cq. h. Vind. 3. t, 10. Gaertn. 

de fr. etfem. cent. 1 1, /, 20, /. 4. 

Gingidi- 4. D. radiis involucri planis : laciniis recurvis. Morif, hifi. pl. 
um. 3. /. 9. /. 10. 

lucidus. 5. D. foliis lucidis , caulehirto, petiolis laevibus. Suppl.p.l^J*), 

Vifnaga. 6, D. feminibus ftriatis viliofis, umbclla univerfali bafi coalita. 
Mant. p. 352. Jacq. h. Vind, 3, /. 26. Gaertn. de fr. et 
Jem, cent. 2. /. 21./. I2. 

alatus. 7. D. feminum angulis membranaccis hifpidis. Foir. voy. en 
Barbar. 2. p. 1"^$. CoroUa parva, Liitea, 

divarica- 8« D. feminibus ftriatis fcabris, canle dichotomo ramofiflimo, 
tus. umbeliae radiis fubtrifloris. Walt.flor. carol. p. ws^, 

gummifer.9. D. fcminibus aculeatis, flofculo centrali fterili, caulc niti- 
do. Bocc. muf. 2. /. 23. 

polyga- 10. D. fcminibus Iwfpidis , umbellulis marginalibus pluribus 
mus. mafculis. Morif. hiji.pl. 3./. 9. /. 9. /. 10. 

334* AMMI. Involucra pinnatifida. Cor. radiatae, 
omnes hermaphroditae. Fru&us 
ovato - globofus , parvus, gibbus, 
multiftriatus. 

majus, I. A. fbliis infcrioribiis pinnatis lanceolatis ferratis: fuperiori- 
bus multifidis linearibus, fcminibus laevibus. Blackiv. 
herb. t, 447. Gaertn, de fr. etfem. cent. 2. /. 22. /. 8« 

2. A. PENTANDRIA DIGYNIA. Bumura. 47$ 

copticum. 2. A. foliis fupradecompoiitis linearibus , feminibus muricatis. 
Mant, p. 56. Jacq. b. Vind. 2. /. 196. 

laucifo- 3. A. foliis bipinnatis: pinnis pinnatis trifidis; primis coftae 
lium. communi verticillatim adnatis. Scop, fl. carm t. lO. 

glaucifo- 4. A. foliorum omnium lacinulis lanccolatis. 
lium. 

335. BUNIUM. Cor, uniformis. Umbella confer- 

ta. iS///. reflexi, decidui. Fru- 
6tus fubcylindricij, ftriatij api- 
ce crafliores. 

Bulboca- I, B. involucro polyphyllo. Flor. dan, t. 220. /3) Buniunl 
Itanum. minus. Gotian. ill. p. lO. 

aromatt- 2. B. involueellis triphyllis. MaJit, p. 21%. 
cum. 

336* CONIUM. J?2Uo/^ce//a dimidiata, fubtriphylla. 

Fru^us ovatus , gibbus : co- 
ftis compreffis ante maturita- 
tem undulatis. 

macula- l. C. feminibus incrmibus, caule ramofiflimo, maculato £;la- 
tum. bro, jfacq. f/. atijif. 2. t. 156. Gaerin. de fr. et fem. 

cent. 2. t. 22./. 10. 

fuffruti- 5. C. feminibus angulato-ftriatis, cdule fuffruticofo. Berg. 
cofum. f/or. cap. 

rigens. 2. C. feminibus fubmuricatis , pedunculis fulcatis, foliolis ca- 
naliculatis obtufis. M^w/. p. 352. 512. 

africa- 3. C. feminibus muricatis , petiolis pedunculisquc laevibus. 
num. Majit. p. 352. Jacq. h. Find. 2. t. 194. 

Koyeni. 4. C. feminibus radiato - fpinofis. Baxk cent, 3. /. 28. 

337. SELINUM. InvolucrumrQRQxum. Petalacor- 

data, aequalia. Semen par- 
vum , alis membranaceis 5 : 
lateralibus maximis. 

fylvcftre. I. S. radice fufiformi multiplici, flilis ercftis, corollis expli- 
catis. Mant,p. 353. Suppl. p. Igo. Jacq, fl. aiijir. 2. 
/. 152. 2. S. 476 PENTANDRIA DIG^TSTIA. Athamant3. 

paliiftre. 2. S. caule laevi fuMaftefcente , radice (implici , foliis quadm- 
plicato*pinnacis linearibus. Mant. p. 353. F/or. dait, 
t. 257. 

auflria- 3. S. caule ftriatofulcato, foiiolis ovatis incifis. Jacq.fl.aujif» 
cum. I. t. Jl. 

Ganifo- 4. S. caule fulcato acutangulo , foliis triplicato-pinnatis: pin- 
lia. nis latiulculis fimplicibus tritidisque, foliolis apice mu- 

cronatis. Mant. p. 353. Supp/. p. iSo. Jacq. f/. au/iy» 
I. /. 16. F/of. dan. t. 667. 

Chabraci*. 5. S. vaginis foliorum caulinorum planis flaccidis penduh's. 
Jacq. f/. aiijlr. i , /. 72. 

Seguicri. 6. S. involucro univerfali nullo^ piftilhs divaricatiflimis. Suppt. 
V- ^79- J^cq. h. Vind. i. /. 61. 

Monnieri. 7. S. umbella confcrta, fcminibus coftis quinque membrana- 
ceis. Jacq. hort. Vind. i. t. 62. 

fibiricum. 8« S. involucro univerfaii partialibusquedecoioribusenneaphyl- 
lis, fohis tripinnatis. Rctz. obf. bot. 2./>. 16. 

338, ATHAMANTA. Vetal inflexa, emarginata. 

Frudtus ovato - oblon- 
gus, ftriatas. 

Libano- I. A. foliis bipinnatis planis, umbella hemiiphaerica, femlni- 
tis. bus hirfutis. Gaertn. de fr. et fem cent. i. t. 21. f. I. 

Jacq. f/. aufir. 4. t. 392. F/or. dan. t. 754. ff) Atha- 
manta pyrenaica. Jacq. h. Vind. 2. /. 197. 

Ccrvaria. 2* A. foliis duplicato-pinnatis: foliolis oblongis obtufis trilo- 
bis dentato - ferratis ; ferraturis mucronatis, fcminibus 
nudis. Jacq. f/. aiijir. I. /. 69. Gaertn. de fr. etfem, 
cent, 2. t. 21. f. 10. 

(!birica. 3. A. foliispinnatisincilo-angulatis. Mant.p.^6.^^^. Gmel. 
f/,fib. I. /. 40. /I 1. 2. 

condenfii- 4. A. foliis fubbipinnatis: foliolis deorfum imbricatis, ilmbel- 
ta. la lentiforrai. 

Orcofeli- 5. A. foliis triplicato-pinnatis: foliolis lanceolatis trifidis in- 

num» tegerrimis divaricatis , feminibus nudis. Jacq. f/. aufir.. 

\.t^ 68. /S) Athamanta Galatta. Jacq, p/.a/p.Cam.t.s* 

£cula. 6. A. foliis inferioribus nitidis, umbellis primerdialibus fub- 

icftilibus, reiiiinibus piioiis. 

7. A. PENTANDRIA DIGiNIA. Pcucedanuhi, 477 

Cji*ctcnfis, 7. A. foliolis lincaribus planis hirfutis, petalis bipartitis, femi- 
nibus oblont^is hirlutis. Jacq. fl. aiijlr* I. /. 62. /3)i 
Athamanca rupdlris. Sco^, fl. cnm. t. 9. * 

annua. 8« A. foliis muUinartitis: laciniis linearibus teretiiifculis acu- 
minatis , fcminibus villoiis. 

i^nenfis. 9. A. foliis fupradeeompofitis laevibus multifidis, feminibus 
membranaceo • itriaxis. 

Matthio- 10, A. foliis fupradccompofitisdifFufis : fob"oh*selongatQ-fubie- 
li. taceis , femuiibus acutis hiriutis. TVulfen apud Jacq. 

coU. l. p. 211. 

daucoi- II. A. fohis pinnatis : pinnis pirinatifidis : laciniis trifidis, Aiin^ 
d^s. bellis denfifiimis. Scop. flor. carn. ed. 2. 

339^ PEUCEDANUM. Invokcra breviffima. FrU" 

&US ellipticus fubftria- 
tus , lenticulari - com- 
prefTus. 

japoni- I. P. foliis quinquics trlpartitis: foliolis cuneiformibus trifidi^ 
cum. Thunb. f/.jap. p. 117. 

qfiicina- 2 P. foHis quinquies tripartitis filiformibus hnearibus. Regfu 
le. iot. t. 40^. Gaertn.defr.etfem.cent.^.t.^l.f.l. 

alpeftre. 3. P. folioiis linearibus ramofis. 

minus. 4. P. foliis pinnatis: fohohs pinnatifidis; laciniis linearibus 
oppofitis , caule ramofiffimo patulo. 

Silaus. 5. P. fohohs pinnatifidis: laciniis oppofitis, involucro univer- 
faii diphyllo, itilis deflexis. 'Jacq. fl. aufir. 1. t. 15. 

alfaticum. 6. P. foliis pinnatifidis: lacinulis triffdis obtufiufculis, feminij 
bus compreflls. Jacq.fl. aufir. i« /, 70. 

iiodoflim. 7. P. foliolis alternatim multifidis. 

genicula- 8- P« foliis fubrotundo - reniformibus crenatis. T^rjler fL 
tum, auflr. p. 22. 

redivi- 9. P. foliis radicalibus bipinnatisplumofis, caule ferotino aphyl« 
vum. lo ramofo, umbellis paucifloris albis. Pallas aB. Vetrop. 

1779.2./). 252. t. 8./. 1-3. 

aurcum, 10. P. foliis tripinnatis : foliolis caulinis lineari-lanceolatis, ra- 
dicalibus obiongis multifidis. ^if, k^rt^ K«iP. i. p^ i^i» 

340. 47« PENTANDRIA DIGYNIA. Crithmum. 

340. CRITHMUM, F/o/a/// aequales. Fru&usoVdr 

lis, compreirus. 

mariti- I. Cr. foliolis lanccolatis carnofis. Mant.p. 353. Jacq» h, 
mum, Vind, 2. t. 1%1. 

pyrenai- 2. Cr. folioli* lateralibus bis trifidis. an Athamanta Libanotit 
cum. fenefcens ? 

latifoli- 3. Cr. foliolis feflilibus obovatis lobatis ; lobis dentatis. StippL 
uiB. p. 180. 

SPANANTHE. Flofculi aequales. Fru6ius ovalis: 

feminibus in dorfb sftriatis. 

paniculata.l. Spananthe. Jacq. coUeff. 3./». 247. 

342» CACHRYS. JFr^tofubovatus, angulatus, fub- 

erofo-corticatus. 

Libanotis. !♦ C. foliis bipinnatis : foliolis linearibus acutis multifidis, ft- 
minibus fulcatis laevibus. Morif. hifi.pL 3. /. \. f. %,6, 

llcula. £♦ C. foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis, feminibus 
fulcatis hifpidis. Morif. hiji. pl. 3. ^ i. /. 3. 

odontal- 3. C. foliis radicalibus fupradecompofitis tomentofo - canis, cau- 
^ica. le nudo, feminibus lacviirimis, Suppl.p.\%i. Paliaiit. 

3. /».720./. G.f. I. 2. 3. 

343. FERULA. Fru&us ovalis, coraprefTo-planus: 

ftriis utrinque 3. 

"communis.l. F. foHolis lincaribus longifllmis fimplicibus. 

glauca» 2. F. foliis fupradecompofitis : foliolis lanceolato - linearibus 
planis. 

tingitana. 3. F. foliolis laciniatis: lacinulis tridentatis inaequalibus niti- 
dis. Scop. delic. inf. 3. /. 9. 10. 

Fcruiago. 4. F. foliis pinnatifidis : pinnis iincaribus planis trifidis. Morif. 
hiji.pl. 3. /. 15./. I. 

oricnta- 5. F. foliorum pinnis bafi nudis : foliolis fetaccis. Toiirnef. 
iis. it. 3. p. 239. ic. 

meoides. 6. F. foliorum pinnis utrinque appendiculatis : foliolis fetaccis. PENTANDKIA DIGYNIA. LaferpitJum. 479 

nodiflora. 7^ F. foliolis appendiculatis , umbellis feflilibus. Jncq. fl. 
aujir. 5. app. t. 5. 

canadenfis.-S. F. litcida. 

Aflafocti-^. F. foliis alternatim finuatis obtufis, Kaempf. amoen. ex» 
da. p. 536, ic. 

perfica. 10. F. foliis niultiplicato-pinnatis: foliolis confluentibus acu- 
tis. Hope aSi. angl. 75. i. 4. 5./?. 36. cum ic. 

villola. II. F. foliis fupradecompofito-ternatis: foliolis ovatis ferratis 
rigidis, caulc pedunculisque villofis. Walt» f.or. caroU 
p.lly- 

344» LASERPITIUM. Fetala inflexa, emarginata, 

patentia. Frii&us ob- 
longus : angulis g mem- 
branaceis. 

latifolium.I. L. foliolis cordatis incifo-ferratis. Jacq.fi. aujir.2. 1. 146. 

trilobiim. 2. L. foliolis trilobis incifis. Pluckn. phyt, 223. f. 7. 

aquilegi- 3. L. foliolis obtufis bafi ovatis lobatis. Jacq, fl^ aiijir. 2. 
folium. /. 147« 

gallicum. 4. L. foliolis cuneiformibus furcatis. 

filaifoli- 5. L. radice multicipite, caule glabro , foliolis pinnatifidis: 
um. laciniis lanceolatis. Jacq.fl. aujir. 5. app. t. 44. 

anguftifo-6. L. foliolis lanceolatis integerrimis fcflilibus. Morif. hiji. 
lium. pl. 3. /. 19./. 9. 

pruteni- 7. L. foliolis lanceolatis integerrimis : extimis coalitis. Jacq, 
cum. fl. aujir. 2. t. 153. 

Halleri. 8. L. foliis triplicato-pinnatis: lobulis lanceolatis. Hall. hi/I. 
Jiirp. Helv. n. 795. /.19. 

dauri- 9. L. caule maculato , foliolis pinnatifidis acuminatis. Jacq* 
cum. h. Vind. 3. /.38. 

peuceda- 10. L. foliolis lineari-lanceolatisvenofo-ftriatis difUnftis. Jacq. 
noides. />/. rar. ic, cent. 2. /. 32. 

Silcr. II. L. foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. Jacq. 
fl. aujir. 2. t. 14^. an , quarnvis /emina angulis membra* 
naceii careant , hujus generii ? 

12. U 48o ' PENTANDRIA DIGYNIA. keiaclcum. 

Chironi- 12. L. foliolis obliqiie cordatis: petiolis hirfutis, Bluckw.htrh, 
um. t. 434. 

ferulace- 13. L. foliolis lincaribus. Tournef. it. 2. p. 12 1. ic. 
um. 

fimplcx. 14. L. fcapo nudo aphyllo (implici, umbella femiglobofa, fo- 
liis pinnatis multifidis acutis linearibus. Mnnt. p. 56. 

Aciphyl- 15. L. caole Vaginato, foliis digitatis linearibus elongatis mu- 
la. cronatis: petiolis dilatatls. Suppl. p. l8l. FerJ}, cbar. 

gen. p. 68. t. 6S* 

345^ HERACLEUM. Involucrum caducum. Cor. 

difFormis: petalisin^txo- 
emarginatis. Semina fo- 
liaceo-comprefTa, glabra, 
margine membranaceo, 
anguftiffimo cinfta. 

Sphondy^ I. H. foliolis pinnatifidis laevibus , floribus uniformibus. 
lium. Blackt&. herb. t. 540. 

anguflifo-2. H. foliis cruciato-pinnatis: foHoHs linearibus, coroUis fioft 
lium. culofis. Mant. p. 157. Jacq. fl. aujh: 2. /. 173. 

pumilum. 3. H. foliis bipinnatis: foliclis lanceolatis glabris, caule pr«- 
ftrato. ViU. pl. Deiph. 2. p. 640. t. 14. 

longifo- 4. H. foliorum pinnis longiffimis. Jofq^.fl., aujir.%, /. I74' 
lium. 

iibiricum. 5. H. foliis pinnatis: foliolis quinis; rntermediis fcffilibus, co- 
rollulis uniformibus. Mant.p, 354. 

Panaces, 6. H. foliis pinnatis : foliolis quinis; intermediis feffilibus, flo- 
ribus radiatis, Qaert-n. de fr. etfetn. cent. i. t. 11. f. 4. 

auftria- 7. H. foliis pinnatis utrinque rugofis fcabris, floribus {iibradia- 
cum. tis, Mant.p. -^i^^. Jacq.fl. aujir. l. t.6l^ 

tubcro- 8. H. foliolis feptenis , floribus radiitis, radicc tuberofa, Mo- 
fum. lin. biji. nat. Chil. p. 1 1 5, 

alpinum. 9. H. foliis fimplicibus, floribus radiatis» Barrel.pl. rar.ic,^'}' 346, PENTANDRIA DIGYNIA. Ligufiicunj. 48 1 346t UGUSTICUM. Cor, aequales : petalis involu- 

tis , inteeris» Fru^us 
utrin- 
coftis Lcvtfti- 
cum. 

nodiflo 
rum. 5 integris. 
ovato-oblongus , 
que attenuatis ; 
utrinque 5. 

foliolis fupernc incifis. B/acktv, 2. L. foliis multiplicibus 
herb. t. 275. 

L. foliis multiternatisi foliolis ovatis profunde ferratis, ra« 
mis verticillatis, umbellis numerofiflimis. ViUt pL Deiph, 
2. p. 608. /. 13. 

fcoticum. 3. L. foliis bitcrnatis. Flor. dati. t. 207. 

Gmelini. 4. L. foliis ternatis: foliolis alterne pinnatifidis ovatis incifig 
rugofis, caule fiftulofo, involucro foliaceo. Viliars pL 
Delph. 2.p. 610. /. 13. 

luteum* 5. L. foliis multiplicato-pinnatis: pinnis lineari - fctaceis , in- 
volucro polyphyilo. Poir* voy. en Barb. 2. p. 136. Cj- 

roUa lutea^ 

pelopon- 6.* L. foliis multiplicato-ptnnatis ; foiiolis pinnatim incifis. 
nenfe. J^^i- fl- aujir. 5. app. t. 13. 

auftria- 7, L. foliis bipinnatis : foliolis confluentibus incifis intcgerri-i 
cum. mis. Jacq, fl. au(ir.2.t.\%\. 

Gingidi- 8« L. foliis pinnatis: foliolis rhombeo-cordatis obiiquis crena- 
um. tis obtufis. Torji. char. gen. p, 21. /. 21. 

baleari- 9. L. foliis pinnatis: folioiis infimis folioio acutis. Mani* 
cum. p. 2i8- 

cernubi- 10. L. foliis decompofitis incifis : radicalibus ternatis lanccoi»- 
cnfe. tis integerrimis. Raj.fyn. angl. 3. /. 8» 

candi- II. L. foliis glabris fupradecompofitis : foliolis ameifbrmibwf 
cans. incifis , involucro univerfali diphyllo , leminum coiti* 

membranaceis glabris. Ait. hort, Ketv. I, p. 348. 

pyrenae- 12. L. foliis quadruplicato-pinnatis: foliolis ariftatis intcgris 
utn. muitifidisque. Gouan. iliufir. t. lo. f, 2, 

pcregri- 13. L. umbcllac primariae involucro fubnullo : lateralium bafi 
num, Qzeinbnnaceoi radiiii fubramofis. Ja€q^h.Fitid.^.t^i)^ n% 347- 482 rENTANDRIA DrGYNlA. Angelica. 

347» ANGELICA. Cor, aeqqales : petalis inciirvis, 

Stili reflexi. Fnictus fub- 
rocundus. 

Archan- I. A. foljis fupradecompofitis: alatiis, folidus, tolioriiin iu -^ 
gelica. paii hjbato, iobis lateralibus angultioribus. F/ot: dan, 

t. 206. 

Kazulii. 8- A. fcliis bipinnatis : foliolis lanceolatis ferritis decurren; ^ 
tibus. Gouan. illufir. t. 6. 

filveftris/ 2. A. foliolis aequalibus ovato-lanceolatis ferratis ellipticis. 
Sal>i)^ b. 10712. 4. /. S'?. 

verticil- 3^ A. foliis divancatiffimis : foliolis ovatis ferratis, caulc pe- 
laris. dunculis vcrticillato. Maiit. p. 217. 561. Jacq. h. Vind. 

2. ^ 130. 

atrcpur- 4. A. foHorum extirno pari coadunato: foliolo terminali pe* 
purea. tiolato. Maut. p. ■^'^4. Contut, canad, t, l()f). 

lucida. 5. A. foliolis aequalibus ovatis incifo-ferratis. Jacq. B. Viiid» 
3.7.24. 

lobata. 6. A. foliis inferioribus biternatis : foliolis petiolatis ovatis fer- 
ratisj fuperioiibus ternatis. Wait. flor. caroL p. 115. 

integrifo- 7. A. loliolis integris petiolatis. fVait. flor, carol. p. 115. 
lia. 

348. SIUM. Involucrum polyphyllum. Tetala cor- 
data. Stlli deflexi. KniCius ova- 
tus, oblongus, ftriatusj transverfim 
crailior. 

Jatifoli- I. S. foliis pinnatis: folioiis aequaliter argute ferratis ovato-, 
um. lanceolatis; impari trifido, imibeliis terminalibus. Flor^ 

dau. t. 246. 

lunifbli- 2. S. foliis pinnatis : foliolis lanceolatis aequalibus , umbellis 
um. terminalibus. Schrank baierfch. Flor» l. p. 556. 

cicutae- 3. S. foliis pinnatis: foliolis lineari-hnceolatis, ramis ferratis, 
foliuni. umbeliis. terminalibus. Qmel. flor.Jib, l. p, 2pi. t. ^^J. 

Bftrula. 4. S. foliis pinnatis: foliolis fuperioribus auritis; infcrioribus 
minutis remotis, iiuolucro pinnatim diffedo, umbellis 
axillaribus, peduncuiatis, Jacq, flor, aujir, l. t. 66. 

' 5.S. PENTANDRIA DIGYNIA. Sium. 485 anguflifo- 5", S. foliis pinnatis, foHis auritis, involucrb pinnatim dilTc- 
fto, unibellis axiliaiibus pedimculatis. 

6. S. foliis pinnatis: foliolis incilo.-dentatis; impari tripartito, 
ruQi. umbellis lateralibus oppolitifoliis rcirilibus pedunculatis- 

que. Morif. hijl. pl. 3- /. 5. /* 3. 

Sifarum. 7. S. foiiis pinnatis: floralibus ternatis. Sabb. h. rorti.j^.t.^jS, 
Gaertn, de fr. etfem. cent. 2. t. 23./. 4. 

Ninfi. g. S. foliis pinnatis ferratis: rameis ternatis. BUckw, herb.^ 
t. 514. 

rigidius. 9. S. foliis pinnatis : foliolis lanccolatisfiibintegerrimis. Morif, 
hijlpl.^.t.j.fi. 

japoni- 10. S. foliis pinnatis: foliolis, incifis, umbellis terminalibus, 
cum. Thunb. fl. jap. p. iig» 

Falcaria. II. S. foliolis linearibus decurrentibus connatis. J^cq, fl, 
aujlr. 3. /, 257. Gaertn. de fr. etftm. cent. 2. t. 23. /,4. 

graecum. 12. S. foliis omnibus bipinnatis; an vere diJiinSitm a decuni' 
bente? 

13. S. foliis bipinnatis, caule decumbente, Thtmb. fl. jap. 
p. 118. . 

x6. S. foliis radicalibus bipinnatis fublincaribus : caulinis pin- 
natisi pinnis lanccolatis argute lerratis, Walt.flor. carol, 
p. 115. 

ficulum. 14. S. foliis radicalibus tcrnatis, caulinis bipinnatis. Jacti. 
h.yind. 2. /. 133. 

repens. IJ. S. caule repente , feliolis fijbrotundis dentato-angulatis'. 
Suppl.p. 181. Jacq.fl. atijir. 3. t. 260. 

349^ SISON. Involucra fubtetraphylla. Fru&us ova- 

tus , ftriatus : jlilis deflexis. 

Arfiomum.i. S. foliis pinnatis,- umbellis ereclis. Mant. p. 35:5. • Jacq. 
h. Vittd. 3. /. 17. 

fegetum. 2. S, foliis pinnatis, umbcllis cernnis. Jacq.h. Viud.l.t. 134» 

canaden- 3. S. foliis ternatis. Morif hij}. pl. 3. /. 11. /. 4. Gaertn, 
fe. de fr. etfem, cent. 2. /. 23. /, 10. 

Ammi. 4. S. foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis fetaceiSy 
fiipularibus longioribus. Jacq. b. Vind. 2. /. 200. Hh 2 S.S. 484 FENTANDRIA DIGYNIA. Biiboo. 

inunda- ^. S, repens , foHis fiibmerfis capillaribus ; emerfis pinnBtis, 
tum. iimbellis bifidis. F/or. dan. t. 89. 

verticilla- 6. S. foliulis verticillatis capillaribus. 
. tum. ^ ' 

falfum. 7. S. foliis radicalibus compofitis: foliolis fubverticillato-faf^ 
ciculatis lanceolatis , caulc aphyllo , ramis umbelliferis 
dicbotomis. Stippl. />. l8r. 

crinitum. 8- S. foliis omnibus tripinjiatis capillaribus , involucris decom- 
pofito - fetaceis. Fallas aB. Fetrop. 1779./'. 250. /. 7. 

350» BUBON. Frurtus ovatus , ftriatus , villofus, 

parvus. 

macedo" I. B. foliolis rliombeo - ovatis crenatis, umbellis numerofiflt- 
uicum. mis. Reg/j. t. H4- Gaotn. de fr. etfem. ceitt.^.t.^^^-f.i. 

Galba- 2. Bh. foliolis rhombeis dentatis ftriatis glabris , umbcllis pau- 
num. cis. Mant. />. 335. Jacq. h. Vind. 3, t. 36. 

laeviga- 3. B. foliolis lanceolatis fubcrenatis, caule frutefcente, {enii- 
turri. nibus glabris. Ait. hort. Kew. 1. p. 352. 

gummife- 4. B. foliolis glabris: inferioribus rhombeis ferratis; fuperiori- 
rum. bus pinnatifidis tridentatis. Commel. h, Amji. 2. t. 58. 

rigidius. 5. B. foliolis linearibus. Bocc, muf, 2. /. 76. 

35 U CUMINUM. Involucra 4M2, UmbeUulae 4» 

Frurtus parvus, ellipticus, 
, multiftriatus, hirfutulus. 

Cyihi- I. CuMtNUM. Msrif. hiji. pl. 3. /. 2. Gaertn. de fr. etfem. 
mim. cefit. 2« /. 23. /, 8. 

352. OENANTHE. Flofculi Movmts , difci ^mts, 

ft:eriles. Fructus fuberofo- 
corticatus, oblongus, ftiia- 
tus 5 caJice ftilisque perft- 
ftentibus refl:is coronatus. 

fiftuloOi. I. Oe. ftolonifera, Foliis caulinis pinnatis filiformibus fiUulofis. 
F/or, dan. f. 846* Gaertn. de fr. etfem^eent. 2.t.22.f.6. 

2. Oe. PENTANDRIA DIGYNIA. Piiellandnimi. 485 

crocata. 2. Oe. foliis omnibus multifidis obtufis fubaequalibus. Ji^cq. 
h. Vind. 3. /. 55. Gaertn. de fr, ctjem, cent. 2i. ?. 22./. 6. 

prolifera. 3. Oe. umbellarum pedunculis marginalibus longioribus ra- 
iBofis mafculis. Jacq. h. Vind. 3. /.62. ' 

globulo- 4. Oe. fru£libus ^lobofis. Gonan. illtiflr. r. 9. Gaerttt, de fr, 
"' fa. ei fem. cent, 2. t. 22./. 6. 

pimpincl- 5, Oe. foliolis radicalibus cuneatis fiflis, cauh'nis integris linea- 
loides. ribus longiffimis fimplicibus. Jncq. fl. aujir. 4. t. 395. 

Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. /. 22. /. 6. 
yS) Ocnanthe Rarania. Hacq. pl. alp. carn. t. 3* 

peuceda- 6. Oe. foHis omnibus linearibus: radicahbusbipinnatis; cauh'* 
nifoha. nispinnatis, invohicro univerlah nuUo , radicum napuhs 

ovatis leffilibus. FoUich.fl.pal i. n. 292. t. 3. 

filiformis. 7. Oe. foliis omnibus fimplicibus filiformibus fiftulofis. Walt. 
flor^carol. p, II 3. 

353. PHELLANDRIUM. Flofculi difci minores. 

Fru&us ovatiis , lae- 
vis , calice et piftillo 
coronatus. 

aquati- I. Ph. fohorum ramificationibus divaricatis. B/ackw, herb* 
cum. /. 570. 

Mutelli- 2. Ph. caule fubnudo , foliis pinnatis. Jacq.fl. aiifir* l. i.$$. 
na. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. t. 23. /, 6. 

354» CICUTA. Fr^/^^/^fubovatus, coftatus* • 

vitofa. I. C. umbeUis oppofitifoliis , petioWs marginatis obtufis. Mant, 
p. 355. Fior. dun. t, 20b'» 

bulbifera. 2. C. ramis biilbiferis. 

maculata. 3. C. fohorum ferraturis mucronatfs , petfolis mcmbranaccis 
apice bilobis. Pliickn. alm. t. 76. f. i. 

peren- 4. C. fohis biternatis: foliolis obtufis obhquis fcrratis, 5011- 
nans. bus difci fterilibus. Walt. flor. carei, p. 1 16, Hi. j 355. 486 PENTANDRIA BlGYNIA. Aethufa. 

355» AETHUSA. Involucdla dimidiata , ^phylla, 

deflexa. Fr^/to fnbglobo- 
fus, pa)funde fuicatus* 

Cynapi- I. Ae. foliis' conrormibus , fiu£libus fubglobofis. Blacktv. 
Utn. herb. t. 517. Gaertn. de fr. etjem. cent. 2. t. 22./. 3. 

Bunius. 2. Ac. foliis radicalibus pinnatis: caulinis multipartito fetaceis, 
feminibus oblon^iufculis. Syfi. nat. XII. 4. p. 753. Ca- 
rum Bunius. Jncq. h. Vind. 2. t. 198. 

Meum, 3. Ae. foliis omnibus multipartito-fetaceis, involucro univer- 
fali monophyllo, fruftibus ovato-oblongis utrinquc atte- 
nuatis. 5>/?. nat. XII. 3. p. 208. A^thamanta Meum. 
Jacq. fl. atijir. 4. /. ^O^. Gaertu. de fr^ etfern. cent. 20. 

t. 23. /: 6. 

fatua. 4. Ae. foliis omnibus multipartito-fetaceis, involucro univer- 
fali polyphyllo. Ait. hort. Kew^ i. p. 355-. 

356. CORIANDRUM. Cor. radiata: petalis inflcxo- 

emarginatis. Involucrum 
univerfak iphyllum : par- 
tialia dimidiata. Fru&us 
fphaericusj glaber. 

fatrvum. I. C. fruftibus globofis. Blackw. herb. t. 176. Gaertn. defi\ 
et/em. cent. 2. t. 22. /. 2. 

tcfticula- C. C. fruflibus didymis. P/tiekn. alm, t. 169. f, 2. 
titti. 

357. SCANDIX. CoT, radiata. Fiofculi difcilfaepe 

mafculi. Vetaia emarginata. 
^tili perfiftentes» Fru^tm 
fubulatus. 

* feminibus ftilcatis. 

«dorata. I. Sc. feniinibus angulatis. Jacq. ft. aufir. 5. app. t, 37. 
Gaertn. de fr. et fem. cent. 2, /. 23. /. 10. 

gilanica. %, Sc feminibus laevibus, cauhbus ramofis llriatis. 5". G. Gmel. 
/>. 3./>. 304. /, 31./. 2. *♦ fc- PENTANDRIA DKtYNIA, Chaeropbyllum. 487 

•* femimbui laevibtu fiiperficki aeqtiabilis. 

Peften. 3. Sc. fcminum roftro longiflimo , foliolis multfpartitis. Jacq. 
fl. attjir. 3. t. 263. 

chiknfis. 4. Se. feminum roftro longifllmo, Foliolis integris orato-lanceo- 

latis. Molin. hiji. nat. Chil. />. 103. 
Cerefo- 5. Sc. feminibus nitidis tercti- roftratis, umbellis feflllibus la- 
lium. tcralibus. Jacq. ji. aiijir. i\.t, 1^)0. GaertJi.de fem,citjt. 

2. /. 23. /. 9. 
procum- 6. Sc feminibus nitidis ovato - fubulatis , foliis decompofitis. 
bens. Monf hi/i. p/. 3. /. 1 1. /". t'-'r. 

grandiflo-y? Sc. feminibus pedunculo villolb brcvioribiU. ra. * fetninibas hirftitis attt hifpidis. 

tricho- 8- Sc. feminibus hirfutiiTimis : pilis femine duplo longioribus, 
fperma. Maitt. p. ^7. 

infefta. 9. Sc. feminc extcriore hifpido, umbellulis confertiflimis he- 
mifphaericis, Jucq. Ji. anjir. 1. t. 46. 

nodofa. 10. Sc. feminibus fubcylindricis bifpidis, caule hifpido : geni- 
culis tumidis. M/^tJt. p. 356. Jacq. h. Vind. 3. /. 25. 
Gaertn. de fr. etfern. cent. i. /.5. f.6. 

auftralis. il. Sc. feminibus hifpidis, caulibus laevibus. Col.eephr.l. 
/. 90. • • ■ " 

358. CHAEROPHYLLUM. Involucrum reflexum, 

concavum. Fetala 
inflexo - cordata. 
Frucius nitens, (ut- 
plurimum) laevis, 
oblongus. 

alpinum. I. Ch. foliis tripinnatis : foliolis anguftis diftantibus , petalis 
planis integris, piftillis deciduis. Viiiars pL Delph»'2, 
p. 642. 

fylvcftrc. 2. €h. caule laevi ftriato: geniculis tumidiufculi». Jacq. ^. 
attpr. 2. ty 149. 

bulbo' 3. Ch. caule laevi geniculis tumido bafi hirto. Jacq.fl^ atiflr. 
lura. I. /. 63. 

Hh 4 4- Ch. 488 PENTANDRIA DIGYMA. Imperatoria. > 

ariflatum.4. Ch. caule laevi geniculis tumido , feminibus hirtis biarifta- 
tis» Thunb.fi. jap,p. 119. an hujm generis ? 

temulum. 5. Ch. caule genicuh"s tumido inaculato, fohisquc fcabris : £0- 
liohs incifis acutis. Jacq. //. aujiy. 1. 1. 65. Gaertn, de 
fr. etfem. cent. 2. /. 23. f, 10. 

liirfutum*6. Ch. caule aequaH, foHohs incifis acutis, fcminum roftris 
maximc divergentibus. Mrt;//. /?. 356. Jacq. fl. auflr 2 
t. 148. 

aromati- 7. Ch. caule aequali, foliohs ferratis integris, feminibus' biari- 
cum. ftatis. Mant.p. 356. Jacq.fl. aujir. 2. /. I50. 

colora» 8. Ch. caule aequaii, fohis fupradecompofitis , invoIuccUis co- 
tum. loratis. Mant. p. 57, Jacq. h. f^iad. i. /. 51. 

aurcum. 9. Ch. caule aequali, foliolis incifis, feminibus coloratis ful- 
catis. Mant. p. 356. Jacq. fl. auftr. 1. 1. 64. Gaertn. 
de fr. etfem. cent. 2. t. 23. f. lO. 

icabrum. 10. Ch. caule aequali, foliolis incifis acutis hirtis, pedunculis 
fcabris. Tbunb. , f l. jap, p. ii<). 

Cicutaria. 1 1. Ch. fohis bipinnatis : foliolis cordato - obJongis incifis , pe- 
talis emarginatis , caule glabro. VtU. pl. Delph. 2.p. 644. 
'arborcf- 12. Ch. fruticofum. 
ccns. 

359, IMPERATORIA. Petala inflexo-emarginata> 

Semen comprefTum: 
margine latomembra- 
naceo , et coftis 3 dor- 
falibus apterygiis. 

Oftruthi* I. Imperatoria. Blackw. herh. t. 279. Gaertn, de fr. etfent. 
iim. />/. cent. 2. t. 2y. f. 9. 

360* SESELI. Umbellae globofae. Involucrum fo- 

liolo uno alcerove. Fru&us oya- 
tus, ftriatus: flilis deflexis. 

■pimpinel- l. S. caulc <!ech*nato, umbeHis nubilibus nutantibus. 
loides. 

monta- ^. S. petioh*s raniiferis mcmbranaceis oblongis integris, foliis 
num, fiitulinis gngultiffMnis. Jaeq. hrf.Viua. z. f. ^129. 

3. S. PENTANDKIA" DIGWIA. Tliapfia. 48y 

glaucum. 3« S. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, folio- 
lis fingularibus binatisque canaliculatis laevibus petioio 
longioribus. Jace^, fl, aiijh. 1. t. 144. 

annuum. 4. S. petiolis rameis membranaceis ventricofis cmarginatis, 
Jacq, fl. attfir. I. t, 55. 

ariftatum. 5. S. petiolis ramcis fubmembranaceis laxis intcgerrimis,, fo- 
liis fupradecompofitis : foliolis ariftatis. Ait. hort. Kertf, 
I. p. 35:9. 

ammoi- 6. S. foliis radicalibus: foliolis imbricatis. Jacq. h^Vind. i. 
des. t. 52. 

tortuo- 7. S. caule alto rigido , foliis lincaribus fafciculatis. B.egn, hot. 
fum. /. 313. 

Turbith. 8« S. involucro univerfali monophyllo, feminibus villofis. 

Hippoma-9. S. involucellis connato-monophyllis. J^cq. fl. aujlr. 2. 
rathrum, /. 143. 

pyrenae- 10. S. foliis duplicato-pinnatis: foliolis incifis acutis, involu- 
■ um, ccllis letaceis umbcllula longioribus. Gotian. illiipr. t. 5". 

iavifra- li. S. caule filiformi divaricato , foliis duplicato-ternatis li- 
gum. nearibus, umbeliis fubfexfidis. 

alatum." 12. S. caule elongato: genicuHs callofis, foliis bipinnatis: pin- 
nis linearibus diftantibqs. Mant. p. 357. Gottan. ill. t. 8. 

multicau- 13. S, foliis bipinnatis: foliolis linearibus integris trifidisi^ue, 
le, involucellis fubulatis. Retz. ohf. hot. 3. p. 27. 

curvifoli- 14. S. foliis bipinnatis : kciniis decuffatis linearibus, ramis erc- 
um. • £lis, feminibus laevibus, Vill, pL Delph.i. p. 586. 

fragile. 15. S. foliis articulatis fragilibus: foliolis lineari-integris bi^ 
natisque , vaginis bilobis. Oouan. iliujir* 

36l* THAPSIA, Semina oblonga : alis membrana- 

ceis4, lateralibus maximis. 

villofa. I. Th. foliolis dentatis villofis bafi coadunatis. Regn. hot.t. 
383. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. t. 21, f. 6. 

foetitla. 2. Th, foliolis multifidis bafi anguftatis. B/ackw. herh. t.^iyt)^ 

Afdepi- 3. Th. foliis digitatis : foliolis bipinnatis fetaceo-multifidis» 
tim. Mori/. hiji. pl. 3. /. 18./. 9. 

Hh s 4. Th. 490 PENTANDRIA DIG^-NIA. Paftinaca. 

gargani- 4. Th. foliis pinnatis : foliolis pinnatifidis; laciniislanccolatis. 
ca. Mant. p. 57. Gouan. illufir. t. 10. 

trifoliata, 5. Th. foliis ternatis ovatis; an potiits Smyrnii fpecies ? 

362. PASTINACA» Pe?a/a involuta integra. Seminct 

elliptica, foliaceo-comprefla 
glabra : margine tenui an- 
gufto. .^ 

lucida. I, P. foHis fimplicibus cordatis lobatis lucidis acute cr^natis, 
Maut. p. 58. Jucq. h. Vind. 2. /. 199. 

fativa. 2. P. foliis Gmplicitcr pinnatis. Blackuj, herb.t.^^jf). Gcieftn» 
de fr. etfem. cent. l. t. 21. f. ^- '•' ^ 

Opopa- 3. P. foliis pinnatis: foliolis bali antcriorc excifis. Mant. p, 
nax. 357. Regn. bot, t. 422. 

363. SMYRNIUM. P^/a/^acuminata, cadnara. Fru- 

&US ovato-globofus, gibbuSj 
angulato-coftatus. 

perfolia- I. Sm. foliis cauh'nis amplexicaulibus. 
tum, 

aegyptia- 2. Sm. foliis floralibus binis fimplicibus cordatis integcrrimjs. 
cum. 

nodiflo- 6. Sm. folio florali folitario lanptolato integro. AQion. flor, 
\rum. pcdem. t. 72. 

Okis 3. Sm. foliis caulints tcrnatis petiolatis ferratis. Blacktv. herb. 
atrum. /. 408. Gaertn. de fr. etfem. cent. 2. /. 22. /. ii. 

aureum» 4. Sm. foliis pinnatis ferratis : polterioribus ternatis, flofculr» 
omnibus fertilibus. 

integcrri- j. Sm. foiiis caulinis duplicato - ternatis integcrrimis. 
muui. CHA. rENTANDRIA i)IGYNIA. Chamitis. 4yi 

CHAMITiS. Umbella o aiu (implex. Involucrum o 
aut ruboaophyllum. Cal fupe- 
rus, 5dentatus perfiftens, Petala 
obtufa, integerrima. Fru&us {[ib- 
globofus, ftriatus, 2partibilis. 

intcgri- i, Ch. floribus folitariis. Gaertiu de fr. etfem. cent.i. t.2%. 
Tolia. /. 4. 

trifurcata. 2. Ch. floribus umbcllatis. Gaertn. defr. etfem. cent. 2. /. 22./.4. 

364^ ANETHUM. P^/a/ainvoIuta, integra. Fru- 

6fus lenticulari - compreflus, 
parvus, ftriatus, marginatus. 

graveo- I. A. fobis bipinnatis: foliolis fetaceis, fruflihus eomprefits 
lens. alatis hinc convexiuiculis. Blackw. herb. t. 545. Gaertn. 

de fr. etfem. cent. 2. /. 25./. 11. 

fegetum. 2. Ai fohis cauh'nis tribus, fruftibus ovalibus. Mant. p. 21^. 
Jacq. h. Vind. 2. r. 132. 

Focnicu- 3. A, fohis multipartito-capilJaribus, Aminibus ovato-oblon- 
lum. gis utrinquc attenuatis. Biackw. herb. t. 288. Gaertn. 

de fr. etfem. cent. 2. A 23. /. 5. 

365* CARUM* Involucrum iphyllum. Fetala con- 

nata, inflexo-emarginata. Fru- 
dtis parvus, ellipticusj gibbus, 
tereti-ftriatus. 

Carvi. i. Carum, Jacq. fl. aufir. 4. t. 393. Gaiftn. de fr. ef fevt^ 

cent. 2. /. 23. /. 7. 

366* PIMPINELL A. Petala inflexa. StiU ' reai, 

^S^/g-ma/afubglobofa. Fru- 
6ius exigui , ovato-oblongi : 
ftriis 5 elevatis. 

faxifraga, l. P. caule firiato glabro, foliis pinnatis glabris: radicalibus 
foliolis fubrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis li- 
nearibus. >r^. f. atijir. 4. /. 395. ft) Blackiv. berb. 
f' 472. 2. P. 49a PENTANDRTA DIGYNIA. Cuflbnia. 

rigra. 2. P» caulc ftriato pilofo, foliis villofis pinnatis; radicalihus 
foliolis obcordatis incifis obtule dentatis; caulinis hipin- 
natis : foliolis cunciformibus dentatis. WilJiicn. ptotir^ 
fl. berol. ru 348. 

magna» 3. P. foliis uniformibns pinnatis : fqlioris omnibus lobatis , im- 
pari trilobo. Mant. p. 219. Jncrf. fi. aufr. 4. /. 396. 
/3) Pimpinella oricntalis. yacq.fi. aiijlr. 4. /. 397. 

hircina. 4. P. foliis bipinnatis: pinnulis profundiflTime lobatis. Leets 
fi. herb. n. 225. Retz. obf. bot. 3./). 30. t,2\ Pimpinella 
dilfccta. 

,Trag»um. 5» P. foliis pinnatis ereclis: foliolis cuneatis incifis; fummis 
fimplicibus, feminibus hirlutis. ViU.pl. De/ph. 2* />. 605* 
Co/. phytob. t. 17. 

glauca. 6. P. foliis fupradecompofitis, caulc angalatoramofifllmo. 

peregrina.7. P. fohis radicalibus pinnatis crenatis: fummis cuneiformi- 
bus incifis , umbelhs nubiiibus nutantibus. Jacq. h. Vind. 
2. /. 131. 

Anifum. 8« P* foliis radicalibus trifidis incifis. B/ackw. herb. t. 374, 
Goertn. de fr. ct fem. cent. 2. t. 23. /. 3. 

dichoto- 9» P. pedunculis oppofitifohis, foliis floriferis bitrifidis, pctio- 
roa. iis alato-mcrnbranaceis. Mant. p. ^^. 

dioica. lO. P. pumiia, umbeilis numerofifllmis compofitis fimplicibus* 
que. Mant. p. 357. Jacq. fl. aujir^ I. /. 28. 

1378. CUSSONIA. Fetala trigona. Margo rece- 
-, pto^^K dilatatus in calicem 

^dentatum. 

thyrfiflo- I. C. foliis digitatis: foliolis fcflllibus cuneiformibus truncatis 
ra. tridentatis, floribus racemofis. Stippl. p. 182. TJjunb. 

mv, aB. Upf. 3./). 212. /. 12. 

flpicata, 2. C. foliis digitatis feptcnis : foliolis fimplicibus ternatisque 
lanceoiatis apice ferratis, floribus fpicatis. Supp/. p. 182. 
Jhitnb, nov. aH, Vpf, 3. p. 212, /.13. 367» rENTANDRIA TRrGYNIA. Quinchamalium. 495 

367» ■ APIUM. Involucrum iphyllum. Tetala aequa- 
^ ., lia. Fr^to parvuSj gibbusco- 

ftacus : ftills deflexis. 

Petroreli- I. A. foliis caulinis linearibus, involucellis niinutis. B/ackiv, 
num. hey/f. t. 172. a. Guertn. de fr. et Jet/i. cent. 2./. 22. /.9. 

graveo- 2. A. foliis caulinis cuneiformibus. Flor. dan. t. 790. Gaertn, 
Jens. de fr. etfem. cent. 2. t. 22. /I 9. 

■bipinna* 3. A. foliis caulinis bipinnatis: foliolis incifo - ferratis. Walt, 
tum. flor. caioi. p. II 5. 

368» AEGOPODIUM. Fratoovato-oblongus, ftria^ 

tus, utrinque attenuatus. 

Podagra- I. Aegopodium. Flor. dan. t. 670. Folia inferiora biternata^ 
ria. fumma ternata. 

TRIGYNIA. 

QUINCHAMALIUM. Q/.sfidus. Cor, sfida. Capf. 

3locularis, polyfperma* 

chilenfe. I. Quinchamalium. Molin. hifl. nat, Cbil, />, 127. 

GRISELINIA. Cal. ^dentatus. Germm oblongum 

ilpermum. 

lucida. I. GRi&EnmA. Forji. fl. aufir. p. y^. charaf}. gen.p.yo.t.YO. 

1379, SEMECARPUS. Cor. spetala. Nux fnpera 

cordata, ifperma rece- 
ptaculo grandi carnofb 
infiftens. 

Anacar- i. Semecarpus. Suppl.f. 1%%. Gasrtn. d^ fr. €t fem» (tnf.^, 
dium. ;, 40. /. I, 369. 494 rENTANDRIA TRIGYNIA. Rhus. 

369, RHUS. CaL ^partitns. Petala 5. Bacca vel 
\ Drifpa ficca ifperma. 

* folih pin/iatis. 

Coriaria. I. Rh. foliohs obtiifiulcule ferratis ovalibus fubtus villofis. 
Repiault bot, t. 94. 

typhinuin.2. Rh. iohohs argute ferratis lanceolatis fubtus tomentofis. 

javanicum.3. Rh. fohohs ovatis aGuminatis ferratis fubtus tomentofi.T. 

glabrum. 4. Rh. foliohs lanceolatis ferratii? utrinquc nudis, Gifeck.pl. 
ic. I. /. 5:. 

Hypfolo- 5. Rh. foliolis lanceolatis fuhferratis , panicula compefita. 
ileiulion. Moench Weijjenfi. p. loi. 

Vcrnix, 6. Rh. folkjlis integerrimis annuis opacis* petiolo intc^ro ae- 
quali , floribus dioicis. Dill, h. Elth. t. 292. f. 377. 
Gaertn. de fr. et fem. c^nt. 3. t. 44. f. 2. 

fuc.ccda- • 7. Rb. foliolis integerrimis pcrennantibus lucidis : petiolo in- 
neum. tegro aequali. Mant. p, 221, Kaempf amoen. ex. p. 794. 

795. ic. 

topalli- 8. Rh. foliolis integerrimis : pctiolo mcmbranaceo articulato. 
Mum. Piuckn. alm. t. 55. /. i. Gaertn. de fr. et fem. cent. X. 

/;44-/-2. 

femiala- 9. Rh. foliolis fcrratis: petioli extimis internediis mcmbrana- 
tum. ceis. Mtirray Comm. Goett. 1784. ic. 

Metopi- 10. Rh. foliolisquinatisintegerrimisfubrotandisglabri^. Sloan^ 
iim. ^ hiji. jam. 2. /. 199. /. 3. 

pauciflo- II. Rh. foliolis alternis decurrcntibus cuneiformibus apicc fer^ 
rum. ratis, panicula fcffili pauciflora. Suppl. p. 183. 

rhgiti- 12. Rh. foliolis oblongis integei^runis glaberrimis, caule fcan- 
tum. <Jente. Suppl. p. 184. radicans. 13. Rh. foliolis pctiolatis ovatis nudis integerrimis , caule ra 
dicante, floribus dioicis. du Hamel arbr. 2. t. ()\i. 

Rh. foliolis petiolatis angulatispuhefcentibus, caule 
cante, floribus dioicis monogynis. Gaertn. de fr.etjem 
cent. 3.,/. 44. / 5. BuUiark herb. Franc. t. 143, Dru- 
pa cQrticoJa ihcularii^ PENTAXDRIA TRIGYNIA. Rhiis. 495 

Cominia. 15:. Rh. foliolis petiolatis ovatis fiibtus tomentofis rcmotifTime 
lcrratis. Sloan. hiji^ jam. 2. /. 208. /il. nonne pqtitis 

alophyUi Jpecics ? * 

Cobbc. l6. Kh. foliolisovatisacuminatisferratis, pedunculistomentofis» 

tomcnto- 17. Rh. fwliolis fubpetiolatis rhombcis angulatis fubtus tomen- 
fum. tofis. Fltukn, alni. t. 219. /'. 7. 

anguftifo- 18. Rh. foliolis petiolatis lineari- lanceolatis integerrimis fub« 
Jiu^. tus tonicntofis, Btirtn. afr. t. 91./. i, 

viminale. 31. Rh. foliolis lineari-lanceolatis integerrimis glabris bafi at- 
tenuatis: intermedio lubpetiolato, Ait. burt, Kew. u 
p. 368. 
fiiaveo- 32. Rii. foliolis feflilibus cuneiformi-rhombcis incifo - ferratis 
le«s. glabris. Ait. hort. Ketv. l, p, ^6S- 

aromati- 33. Rh. foliolis feflilibus ovato-rhombeis incifo-ferratis pilo- 
cum. fiufculis. Ait» hort. Kcw. i, p. 367« 

elegans, 30. Rh. foliolis lanceolatis ferratis utrinque nudis, Horibus 
dioicis. Catesb. Carol. app. t. 4. 

lacviga- 19. Rh. foiiolis fciTUibus lanceolatis lacvibus. Sp. pl. 1672. 
tum. 

lucidum. 20, Rh. foliolis feflilibus cunciformibus lacvibus. Bttrrn. afr. 
t. 91. /. 2. 

villofum. 21. "h. foliolis foflilibus ovatis intcgris pubcfcente - villofis, 
caulc pubelccnte. Suppl.p. 183. 

incifiim. 22. Rh. foliolis feflTilibus cuneiformibus rncifo-pinhatifidis fub- 
tus tomentolb-venofis, calicibus tomcntofis. Sttppl.p. 183» 

cuneifo- 23. Rh. foholis fcflTiIibus cunciformibus glaberrimisfeptcmden- 
lium. tatis: dentibus mucronatis. Suppl. p, 183. 

lanccum. 24. Rh, foliolis lanceolato - fubulatis clongatis utrinque gla- 
bcrrirais. SuppL p. 184. 

cirrhiflD- 2^. Rh. foliolis intcgerrimis glabris, caule fcandcnte. Snppl. 
rum. p. 184. 

tridenta- 26. Rh. foliolis incanis fcrratis: ferraturis tribus ad quinque, 
tum. caule fcandcnte. Suppl. p, l84> 

* * * fo/iit Jimplicihtis. 

Cotinus, 27. Rh. foliis obovatis. Jacq.fl. aiijir. 3. t. 210. 
atrum. 28. Rh. foliis ovato-oblongis, floribus polygamis. Forft.fior- 
aiijir, p, 23, 

29. Rb. 4^6 PENTANDRIA TRIGYNIA. Viburnnm. 

Saeneb. 29. Rh. foliis lonqc lanccolatis ferratis, fubtiis tomentoGs al- 
bis. Forsk. fl. atg, arab. p, 206. 

370* VIBURNUM. CaL 5partitns , fuperus. Cor. 

5fida. Dr^pa ilocularisclau- 
fa ipyrena. 

Tinus» I. V. foliis intcgerrimis ovatis: ramificationibus venarum fub- 
tus villofo-^landulofis. Kniph. bot. orig, cent, l. n. 95» 
Antrum corticqfumy ileculare. 

villofum. 2. V. foliis integcrrimis ovatis fubtus incano • villofis. Swartt 
nov. pl. gen. etfp.p. 54. 

obova- 21. V. foiiis integerrimis obovatis nitidis. JValt. flor. carol. * 
tum p, 116. 

tinoides. 3. V. foliis ellipticis glabris integerrimis, ramis cymisque te- 
rctibus hirfutis. Supp/. p. i^H» 

luulum. 4. V. foliis integerrimis lauceolato-ovatis. Mill.ic.lS^-t. 2^4. 

fcandens. $. V. foliis oblongis fcrratis , caule fcandente , cymis termina- 
libus: radiis terminatis flore maximo. Siippl. p. 1B4. 

virens. 6, V. foliis oblongis acuminatis apicc fcrratis glabris, ramis 
fcandentibus. Thiinb. fl. jap, p. 123. fl« diJUn^um a 
Jcandmte ? 

Cerratum. 7. V. foliis oblongisferratisbafiintegrisfubtuspallidis, Thunb, 

fl.jap. p. 124. 
prunifo- 8» V. foliis fubrotundis crcnato-ferr^tis glabris. Fluckn, alm, 

lium. /. 46. f- 2. 

dentatum.9. V. foliis ovatis dentato - ferratis plicatis. Jacq. h, Vind. 
l. t. 36. 

JLantana. 10. V. foliis cordatis ferratis venofis fubtus toracntofis. Jac^. 
fl, aiijir. 4. t, 341. 

accrifoli- 11. V. foliis lobatis: petiolis lacvibus. 
um. 

Opulus, 12. V. foliis lobatis: petioiis glandulofis. F/. dan. t. 661, 
Gaerttt, de fr. etfem, cefit. 2.f, TJ.f. 3. Fomum ^keU' 
iare. 

Xtcntaso. 13. V» foliis ovatis ferrulatis acuminatis glabris: petiolis mar- 
ginatis wndulati*. Momch JVeiJfenJi. /, S» PENTANDRIA TRIGYKIA. Caffinc» 497 

Comento- 14. V. foliis ovatis acuminatis fcrratiss venolis fubtus tomen- 
fum. tofis, umbellis iateralibus. ThuPib. fl. jap. p. 123. 

crofum. 15. V. foliis ovatis acuminatis: petiolis tomentofis^ Thunh, 
fl.jap.p, 124, 

hirtum. 16. V. foliis ovatis ferratis villofis : pctiolis hirtis. Thunb. fi. 
jnp. p. 124. 

dilatatum. 17. V. foliis obovatis acuminatis inacqualiter dcntatis villofis, 
Tbunb. fl. jap. p. 124. 

macro- ig. V. foliis obovatis aeuminatis dentatis glabris. Tbunb. fl. 
phyllum. jap. p. 12^. 

cufpida- 19. V. foliis ovatis cufpidatis ferratis villofis. Tbunb. fl. jup, 
tum. p. 125. 

eaflinoi- 20. V. foliis ovatis crenatis gUbris : petiolis carinatis eglandu- 
des. latis. 

nitidum. 22. V. foliis Iincari«lanceolatis fubferratis fupra nitidis. AiP. 
bort. Kew. i.p. 371. 

37 !♦ CASSINE. Cal 5partitus. Petala 5, Bacca 

^fperma. 

capcnfis, I. C, foliis""petiol3tis ovato-oblongis rctufis crcnatis. St^pL 
p. 184. Seb. miif. 1. 1. 29. /. V' 

Peragua. 2. C. foliis petiohtis ferratis ellipticis acutiufculis , ramuHs 
ancipitibujs. Mant. p. 220, Mill. ic. t. H^.f l. 

Mouroce- 3. C. foliis feirilibus integerrimis obovatis coriaceis. DiU. b, 
nia. E/th. t. 121./. 147. 

372, SAMBUCUS. Cal. sdentatns. Cor, regularis, 

femiquinquefida. Drupa 
fucculentaj claufa, polypy- 
rena. 

Ebulus, I. S. cymis tripartitis, ftipulis foliaceis, caule herbaceo. Curt. 
flor. Lond. t. 213. 

japonica. 2. S. cymis tripartitis , fiipulis nuUis, caule fruticofo» Tbuub^ 
fl. jap. p. 125. 

canadcn- 3, S. cymis quinqucpartitis, foliis fubbipinnatis, caulc fnitei* 

fis, centc. 

1« 4. S. 498 PENTANDRIA TRIGYNIA. Spatlielca. 

ni^ra. 4. S. cymis quinquepartitis, foliis pinnatis: foliobs fubovatli 
ferratis, caulc arboreo. Flor, dan. t. 545. 

Jaciniata. 5. S. cymis quinqucpartitis , foliis bipinnatis : pinnis tcrnatis; 
foliolis lanceolatis incifis, caule arboreo. Retz. ohf. bot. 
5. p. 30. 

racemofa. 6. S. raccmis compofitis ovatis, caule arboreo. yacq.pl.rar* 
ic. ceut, l. t.^l. 

373. SPATHELEA. Cal. sphyllus. Fetala 5. Dru- 

pa exfucca sgona, 2-310- 
cularis. Semina fblitaria. 

firnplcx. I. SPATHtLEA. Sloan. hiji. jatn. 2, t. 171. Gaertn. de fr. ^ 
et fem. cent. 4. /. 58. /• 3« 

374. STAPHYLEA. C2/. 5partitus. Petalas. Capjl 

inflatae ; connatae. Se- 
mina (utplurimum) 2glo- 
bofa, cum cicatrice, un- 
camentacea. 

trirolla. 1. St. foliis tcrnatis. 

.iiunata. 2. St. foliis fimplicitcr pinnatis. Knorr del. hort. 2, U S. ^. 
Gacrtn. defr. etfem. cent. 5. r. 69. /. I. 

occiclen- 3. St. foliis dupHcato-pinnatis, feminibus folitariis. Sloan. 
talis. hifi. "janu 2. t. 220. /. I. 

CURTISIA» CaL ^fidus. Fetala 5. Nedtar. Glandula 

annularis fubtriloba. Capf.? 3 ap- 
proximatae, iloculares, ^fpermae. 

Schrcbcri. I. Curtisia. Schreb. gen. Linn. l. p. 199. 

375. TAMARIX. Cal ^partitus. Petala 5. Capf. 

ilocularis, ^valvis. Semina 
crinita. 

sallica. I. T. floribus pentandris, ramis fquamatis : fquamis altcrnis 
felfilibus. Mill. ie. t. 262./ I. 

2. T. PENTANDRIA TRIGYNIA. XylophyUa. 499 

orientaliS. 2. T. floribus pcntandris, ramis ramulisque articiilatis: va^i- 
nis cylindricis in iquamam acuminatis. Forsk. fl. aeg. 
arab. p. 206. an vere difiinEia a gallica ? 

africana. 3. T. floribus pentandris confertiffimis, fpicis craffis brevibus. 
Poir, voy. en Barb, 2. p. 139. 

germani- 4. T. floribus decandris. Mili, ic. 262. f. 2. F/or, dan.t.2-^4* 
ca. 

1292» XYLOPHYLLA. G?/. spartitus , coloratus. 

Cor, o. Stigmata lace- 
ra. Capf. ^locularis. 
Semina gemina. 

longifo* I. X. foliis linearibus, ramis tetragonis. Mant. p. 221. Kumpf 
lia. amb. 7. /. 12. 

montana. 2. X. foliis diflichis lato - lanceolatis incifo - crcnatis, ramis api- 
cc ancipitibus, floribus (effilibus. Swarts nov. pl, gen. et 
fp. p. 28. 

latifolia. 3. X. foliis pinnatis lato-laneeolatis crenatis, floribus pedun- 
culatis hermaphroditis hexandris femincisquemixtis. Syfi. 
nat. XII. 3. p. 620. Phyllanthus Epiphyllanthus. Catesb. 
Car. 2. t, 26. iitrum potius phyliantbi fpecies f an diJHn&i 
generis ? 

anguftifo-4. X. foliis pinnatis lineari - lanceolatis lineatis crenatis , flori- 
lia. bus pedunculatis. Swarts nov. pl. gen. etfp. p. 28« 

REICHELIA. Cal 5partitus. Cor. campanulata, 5- 

fida. Antheras utrinque 2fidae, 
recurvae. Capf. fupera, ^locu- 
larisj polyfperma. 

paluftris, I. RsicHStiA^, Aubl. pl. gu), i. p. 285. /. III. 

iliU ASTRONIUM. Ylorei dioici. Cal. sphyllus, 

CoY. 5petala. 
%* Semenu 

graveolcnsi, Ast&omivm, J^cq. Jiirp. amer.piB. t. 2S2. /. 6$* 

n z SAL- 500 PENTANDKIA TRIGYNIA. SaJmalla. 

SALMASIA. Cal. 5partitns. Cor. ^pctala. Stil. o. 
CapJ. fupera, 3gona, ^loculariSj 
3valviSj polyfperma. 

gujancnfis.l. Salmasia. Aulf/. pl.g"j. l.p. 287. t. 112. 

1117, ZANONIA. Ylores dioici. Cal. 3phyllus, 

Cor. 5partita. 
?. B(7cca3locuIaris, infera. Sc- 
mina 2, 

indica. 1. 2anonia. Rheai. h. malah. %. t. 47-49. 

1118. FEUILLEA. F/omdioici. Ca/.^fidus. Cow 

5fida. 
c^» Nedtarium filamenta ^conni- 

ventia. 
?♦ Pomum durum , ^locularc, 

corticofum» 

firilobata. I. F. foliis lobatis , fubtus pun£iatis. Spec.pl. I432. Tricho- 
l^nthcs pun^ata. 

cordirolia. 2. F. foliis cordatis angulatis. Plum. ic, 209. /3) 210. 

1021. PASSIFLORA. Ca/. 5phyllus. Fetala $> Sta- 

mina germini vicina. iVe- 
rtarium multiradiatum. 
Antrum pedicellatum du- 
plicatum ilocularc. 

* foliis indivijis* 

ferratifolia.l. P. foliis ovatis ferratis. J^acq. h, Vind. I. /. 10. 

pallida. 2. P. foliis ovatis involucrisque integerrimis : petiolis biglan- 
dulofis. Amoen, acad. i. p. 21^. f. 2. 

laurifulia. 3. P. foliis ovatis integerrimis : petiolis biglandulofis, invo- 
lucri» dentatis. Jacq. h. Find, 2, ;. 162. 

4. P. VfNTANDRIA TRIGYNIA, PafTiflora. 501 4. P, foliis ovatis fiibintegerriniis ; pctiolis aequalibus. Ca- 
iesb. car. 2. t. 93. 

5. P. foliis oblongo - ovalibus intcgris, floribus tubulofis. 
Suj^pL p. 408. Mutis amer, l. /. 17. 5"/«//^. p/. ic. ined. 
I. /. 24, 

6. P. foliis oblongts intcgerriinis, floribus confcrtis. Amoen. 
acad, l. p.22l. f.7. 

7. P. foliis cordato-oblongis involucrisquc integerrimis : pe« 
tiolis bigiandulofis. Amoen. acact. 1. p. 220. f. 5. 

g. P. foliis cordatis integerrimis : pctiolis aequalibus. Amoen. 
acad. l. p. 219./. 4. 

9. P. foliis cordatis fcrratis pctiolatis glandulofis. Aubl. ph 
guj. £. p. 828. f. 324. 

10. P. foliis fubcordatis ovalibus glabris multincrviis : petio- 
lis glandulofis, caule membranaceo-tetragono, (tipulis 
ovali-lanccolatis. Jaeq. fiirp. nmer. piB, t. 21 8- 

alata. 35. P. foliis ovatis fubcordatis brevibus paucincrviis : pctiolis 
glandulofis, caule membranaceo tetragono, flipulis lan- 
ccolatis ferratis. Ait. hort. Kew. 3. />. 306. 

11. P. foliis fubcordatis lanceolatis integris: petiolis biglandu- 
lofis, floribus folitariis. Swarts no'j. pl. gen. et/p. p. 97. 

* * foliis hilohis. 

12. P. foliis cordatis acuminatis fubtus fubtomentofis. Amoen, 
ac. \.p. 222. /. 9. 

13. P. foliis cordatis oblongis petiolatis. flum. ic. 138./. 2. cuprea. 

adulteri- 
na. 

multiflo- 
ra. 

malifor- 
inis. 

tiliaefo- 
lia. 

coccinea. 

quadran- 
gularis. anguftifo- 
lia. rubra. 

capfula- 

ris. 
perfoliata 14. P. foliis oblongis transverfis ampJexicauIibus petiolatis fub» 
tus tomentofis. Amoen. acad. \.p. 222./. 8- 
normalis. 15. P. foliis bafi cmarginatis: lobis linearibus obtufis divarica' 

tis; intermedio obfoleto mucranato. 
Murucu- 16. P. foliisobtufisbafiindivifis, neftariismonophyllis. Amoen. 

ja. ac. I./). 223. / 10. 

Vefpcrti- 17. P. foliis bafi rotundatis glandulofisque fubtus pun£latis: 
lio, lobis acutis divaricatis. Amoen. acad. i.p.^l^^.f II. 

*** foliis trtlohis. 
«blonga- l8» P- foliis ellipticis antcrius fubtrilobis fubtus pun£Iatrs: lo- 
ta» bis acutiulculis j intermedio brcviori. Sv&arts nov. pL 

gen.€tfp.p.<)7. . 

li 3 19 P- 502 PENTANDRIA TRIGYNIA. Paffiflora. rotundi- 19. 

folia. 

piinftata. 20. 
ilipulata* 21. lutea. 22. glauca. 36. 

foetida. 23. 

hirfuta. 24. 

fuberofa. 25^. 

incarnata. 26. 

ciliata. 3S. 

holoferi- 27. 
cea. 

parviflo- 28. 
ra. 

aurantia. 29* 

minima. 30, hetcro- 37. 
phylla, 

mixta. 31« P. foliis fubtrilobis obtufis fubrotiftidis fubtus punaatis. 
Jacq. obf. bot. 2. /. 46. /. I. 

P. foliis fubtrilobis oblongis fubtus punflatis : lobo intcr- 
medio minore. Atnoen. acaci. i./>. 224./ 12. 

P. foliis acuminatis integerrimis : petiolis glandulofis, (li- 
puiis latis oblongis inferne produ£tis acutis. Aubl. pt, 
gtij.2.p. 830. 

P. foliis cordatis aequalibus obtufis glabris : lobis ovatis in- 
tegerrimis, petioiis eglandulofis. Jacq. pl. rar. ic. cent. 
2. /. 22. 

P. foliis cordatis glabris : lobis ©vatis aequalibus : petiolis 
glandulofis, ftipulis femiovatis. Ait> hort. Kerv. 3.^.308» 

P. foliis cordatis pilofis, involucris multifido • capillaribus. 
Gifeck pl. ic. I. /, 20. Gaertn. de fr. etfem, cent. 4. t, 
60. /. 5*. Capf. duplicata. 

P. foliis villofis: lobis oblongis integerrimis; intermedio 
produftiore, petioIJs biglandulofis*, floribus oppofitis. 
Atnoen. acaci. X.p.ZTj, f. 16. 

P. foliis lubpeitatis, cortice fuberofb. Jacq. h. Vind 2. 
t. 163. ^ 

P. foliis ferratis aequalibus: petiolisbiglandulofis. Morif 
hi/i. pl. 2. /. I. /. 9. 

P. foliis glabris ciliato - ferratis : intermedio longiffimo, 
petiolis eglandulofis. Ait. hort, Kerv. 3. p, 310. 

P. foliis bafi utrinque denticulo reflcxo. Amoen^ ac. \, 
p. 226. / 15. 

P. foliis glabris: lobis ovatis integrisj iBtermedio produ- 
fliore, pctiolis biglandulofis, caule herbaceo. Stvarts 
tiov. pl. gen. et fp. p. 97. 

P. lobis parabolieis diftantibus : mcdio produ£liore. Forfl. 
fl. auftr, p. 62. 

P. foliis glabris: lobis integerrimis lanccolatis; intcrmc- 
dio longiore , petit)lis biglandulofis, caulc laevi inferne 
fubcrolo. y^cq. h. Vind. i. t. 20. 

P. foliis glabris integerrimis indivifis lineari-oblensjis tri- 
lobisque : petiolis biglandulofis. Ait. hort. Kew. ^.p. 309. 

P. foliis trifidis ferratis, floribus tubiilofis. Suppl. p. 408. 
Mttt. amer. i, /. 16. Smith plant. ic. ined* 1. 1. 25. 

**»* fo- ?EN'TANDRIA'TRIGYNIA. Suaeda. 505 

• • * * foliis Multifidii. 
caeialca. 32. P. foliis palmatis integcrrimis. Knorr del. bort. I. t. P. 
fcrrata. 33. P. fbliis palmatis ferratis. AiMoen. acad, i.p.2^1. f. 21. 
pedata. 34. P. foliis pedatis fcrratis. Amoen. acad. i./>. 233./. 22. 

SUAEDA. Cal carnofus sfidus. Cor. o. Sem..i. 

baccata. I. S. foliis teretibus nitidis pun^^atis, fru£>u baccato. Forsk. 

fi. aeg, arab. p. 6^. 
hortenlis. 2. S. foliis lincaribus farinofis, calicibus fruflus divergentibus. 

Fonk. fi. aeg. arab» />. 71. 

Vera. 3. S. foliis femiferetibus farinofis non punflatis, ftigmatibus 

peltatis. Fonk. fi. aeg. arab. p. 6^. 

anony- 4. S. foliis oblongis. Forsk, fi. aeg. urab. p. 69. an vere di- 

ma. JiiuBa ? 

vermicu* 5. S. foliis carnofis ovato - fubglobofis farinofis pim61atis, ftig- 

lata. . matibus fubulatis. Forsk.fi. aeg. arab. p. 'jo. 

fruticofa. 6. S. caule fruticolb, foliis fparfis carnofis linearibus utrinque 
convcxis, lligmatibuslubulatis. Forsk.fi. aeg.arab.p.^^o, 

monoica. 7. S. caule fruticofo ditfufo , fioribus mafculis germinc fupra 
orbiculato. Forsk.fi. aeg. arab. p.JO. 

376. TURNERA. Cal. ^fidus , infundibuliformis : 

exterior 2phyllus. Petala 
5caliciinferta. Stigmatamul' 
tifida. C<7p/ ilocularis , 3- 
valvisj- fupera, polyfperma. 

ulmifo- I, T. floribus feffilibus petiolaribus, foliis bafi biglandulofis. 
lia. MiU. iUufir. ic. Gaertn. de fr. etfem. cent. 5. /. 76. f. 3. 

/3) MiU. ic. t. 268. /; 2. 
PHmilea. 2. T. floribus feflilibus petiolaribus, foliis eglandiilofis. Sloan. . 

hiji. jam. 1. t. 127./. 6. 
Sidoides, 3. T. pedunculis axillaribus bifctis, foliis obovato-cuncatisfer- 

ratis. Mant.p. 58. 

rupellris. 4. T. pedunculis axillaribus billipulatis, foliislinearibusferratis. 
Jnb/.p/.guj. i,p. 2%t}. t. ii^.f. l. 

U 4 5- T. 504 PENTANDRIA TRIGYNIA. Aruba. 

frutefcens.5. T. pcdunculis axillaribus folitariis, foliis lanceolatisferratrs. 
Aubl, />/. guj. I. p. 290. r. 1 13. /. 2. 

ciftcides. 6, T. pedunculisaxillaribusaphyllis, foliis anice ferratis. Sloctn 
hijf, )am. 1. 1. 127./. 7. 

racemofa.7. T. racemis elongatis terminalibus. Jacq, h. Vind. 3. /.94. 

^i?"?i*^i^?''^* floribus fpicatis terminalibus, foliis linearibus ferratis. 
«s, ,- : . Aubl. pl. gnj. i.p.2gi.f. 114. 

ARUBA. Ca/. 5-6partitus. Petala ^-6. Filamen" 
^a 5 - 6 • 8. Germina 3 - 6connata. Cop/: 
3 - 6 ilociilares , ifpermae. 

^ujanenlTs.l. A^uia. Aub/, p/. guj. i.p. 294. /, 115. 

377. TELEPHIUM. Ca/.5phyUus. Pe/a/^ 5 recepta- 

culo inferta. Capf, iloeu- 
laris, jvalvis. 

Imperatt. I. T. foliis alternis. Kniph. hot. ong. cent. 2. n. ^f. 

«ppofiti. 2. T. foliis oppofitis. Sbaw. afr. p. 572. ic, 
fblium. 

ao95* ANDRACHNE. F/ommonoici. C^^phyl^ 

lus. 
^' Cor, 5petala. Stamina 

flili rudimento inferta. 
?♦ Cor, o. Capf, slocularis. 

Sem, 2. 

tclephioi- I. A. procumbens herbacca. Mili. iUuffy ic, 

fruticofa. 2. A, cre£h herbacea. /5) Clutia androgyna. Maut. p. 128. 

JI40» CLUTIA. F/c;mdioici. CaL sphyMs. Cor. 

5petala. 
d^* Capf 3locularis. Sem, i. 

Blaternoi. I. CI. foliis fubfefniibus lineari - lanceolatis , floribus fohtariis 
«cs. ereais, Burm, afr. t,iiii,fi. 2. 

2. CI. PENTANDRTA TRIGYNIA. CorrigJola. 505 

polygo- 2. Cl. foliis lanceolatis, floribus axillaribus plurimis. Biirnt. 
noides, afi'. t. 43./! 3. 

lanceola- 3. Cl. foliis lanceolatiseglandulofisintegrisfubtusnudis. Torsk. 
ta. fl. aeg. arah. p. 170. 

Elutcria. 4. Cl. foliis cordato - lanccolatis. Seh.niuf. \. t. 35./. 3. dc' 
candra , nonne potius crotonis fpecies ? 

tomcntofa.5:. Cl. foliis ellipticis utrinque tomentofis. Mant. p. 299. 

retufa, 6. CI. foliis ovalibus retufis, floribus racemofis axillaribus, 
Rheede h. tnalah. 2. t. 18. 

ftipularis. 7. Cl. foliis ovalibus fubtus tomentofis, Mant. p, 127. 

pulchella. 8. CI. foliis ovatis integerrimis, floribus lateralibus. MiU. il- 
Ittftr. ic, Polygafna. 

hirta, 9. CI. foliis ovatis nudis integris , floribus lateralibus glome- 
ratis hirfutis. Siippl. p. ^1%. 

acumina- lo. Ci. hcrbacea, foliis ovatis glabrisobtufiscumacuminc, flo- 
ta. ribus axillaribus folitariis. Siippl. p. 432. 

378» CORRIGIOLA. Gz/. ^phyllus: margine mem- 

branaceo albo» Petala 5» 
Nucula parva, rotunda- 
to-trigona. 

littoralis. I. C. foliis oblongis, florum fafciculo terminali. F/or. dan, 
t. 334. Lesk. it. t, 9. Gaertn, de fr. ct fem. cent. 5. 
/. 75. /. 3. 

repens. 2. C. foliis ovato-lanceolatis, floribus capitatis. Torsk.fi.aeg., 
arah. p. 207. 

albelb. 3. C. foliis oppofitis : fl;ipulis hyalinis. Forsk.fl. aeg. arah.p.ZO^. 

379* PHARNACEUM. Ca/. sphyllus. Cor.oJCapf 

^locularis, polyfperma. 

Cerviana. I. Ph. pedunciilis fubumbellatislateralibusfolialineariaaequan- 
tibus. Gme/. f/. fih. 3. /. 20./. 2. 

micro- 2. Ph. tomentofum , pedunculis umbellatis, foliis ovatis tcre- 
phyllum. tiufculis obtufis lana intertextis. Snpp/.p. igj. 

lincare. 3. Ph. umbellis inacqualibus, foliis linearibus, oppofitionibus 
remotis. Supp/, p. iHS- 

U $ 4. Ph. 506 PENTANDRIA TRIGYNIA. Pharnaccum. 

iimbella- 4. Ph.pediinculis umbcllatis, foliis radlcalibusflcllatis: caiilinis 
tum. obovatis. Forsk» fl. aeg. arab. p. >^^, 

incanum. 5» Ph. pedunculis Gommunibus longiflimis, foliis linearibusj 
Itipulis pilofis. Maut. p. 358. Si/pp/. p. 186. Pluckn. 
phytogr. 304./. 4? 

albens. 6- Ph. peduncuiis communibiis longiffimis, foljis linearibus 
exftipuiatis. Suppl. p. I86. 

cordifo- 7. Ph. racemis bipartitis terminalibus, foliis obcordatis. 
lium. 

diltichum.g. Ph. racemis bipartitis flexuofis, foh'is fubh^nearibus pubef- 
centibus. Mant.p. 221. Pluckn. alm. t. \^o, f. 6. 

dichoto- 9. Ph. pcduncuHs axillaribus elongatis dichotomis, fohis ver- 
mum, ticiliatis linearibus. Suppl. p. \%6. 

Mollugo. 10. Ph. pedunculis unifloris latcralibus , floribus longitudine 
foliorum, caule depreiTo. Mant, p. 358. 561. Biirm, 
zeyl. t. 7. 

dcprcf- II. Ph. pedunculis unifloris lateralibus, foliis lanceolatis pu- 
ium. befcentibus. Mant. p. 562. 

ferpylli- 12. Ph. pedunculis unifloris, foliis ovatis. Suppl. p. 1^6. 
foiium. 

glomera- 13. Ph. floribus glomeratis, caule flexuofo, foliis linearibus. 
tum. Supp/. p. i^iy. P/ttckn. mnnt. t. ^^i. f. 4. 

quadran- 14. Ph. fuffruticofum , foliis linearibus quadrifariam imbrica* 
gulare. tis. Supp/. p. 185". 

ilifFruti- 15. Ph. fuffruticofum , floribus axillaribus umbellatis feflilibus, 
cofum. Pallas it. 3. p. 716. t. E. /. 2. 

occultum, 16. Ph. foliis cuneiformi-oblongis. Forsk. fl. aeg. arah.p. 
59. an hujus generis? 

maciti- 17. Ph. floribus folitariis lateralibus feflilibus , foliis fubtercti- 
mum. bus obtufis carnofis. fValt. fl. carol, p. iij. 

380» ALSINE. Cal ^phyllus. Fetala 5 aequalia. 

Qapj, ilocularis, 2valvis. 

mcdia. i. A. petalisbipartitis, foliis ovato - cordatis. Curt.flor,Lond. 
t. 70. 

legetalis. 2. A. petalis integris, foHis fubulatis. Mant.p,^^^. VaiU. 

fLpar.t.l.f-^. 

3. A. PENTANDRfA TKIGYNIA. Drypis. 5^7 macrona- 3. A. petalis inte*ris brevibus, foliis fetaceis : calicibus arifta- 
ta. tis. Mant. p. 358. HalJ, [iirp. helv. t. 17. 

proftrata. 4. A. foliis oblongis, caule proftrato dichotomo. Forsk fl. 
aeg. arab. p. 207. 

gramini- 5. A. foliis lanceolatis rigidis hirfutis, caulc ere£lo fubtrifloro. 
folia» Arduin.fp. 2. t. 10. 

381. DRYPIS. Gz/. 5dentams. Fetala ^, Gzp/.cir- 

cumfcifla, ifperma. 

ipinofa. I. DrvpiS. Matit. p. 359. Jacq. h. Vind. 1. 1. 49. 

382# BASELLA. Ca/. o. Cor. ^fida: laciniis 2oppo- 

fitis latioribus , tandem bac- 
cans. Sem. i. te£l:um. 

rubra. i. B. foliis planis, pedunculisfimplicibus. Riittjpfamh.^.t.ii;^. 

alba. 2. B. foliis undatis ovatis, pedunculis fimplicibus folio lon- 

gioribus. Pluckn. alm. t. 63. /♦ I. 

japonica. 3. B. foliis rhombeo-ovatis, pedunculis ftmplicibus fubdicho- 
tomis. Burtn. ind. t. 39. f 4. 

lucida. 4. B. foliis fubcordatis, pedunculis confertis ramofis. 

383* SAROTHRA. Qal spartitus. Cor. 5petala. 

Qapf, ilocularis, svalviSj co- 
lorata. 

gentianoi- 1. Sarothra, Pluckn» mant. t, 324. f 4. 
des. 

TETRAGYNIA. 

384» PARNASSIA. Cal. 5partitus. Petala 5. Ne- , 

&aria 5 cordata, ciliata : api- 
cibus globofis. Cap/.4val- 
vis, ilocularis. Sem.mem' 
branaceo - marginata. 

polync- I. P. neftariis dupUcatis. Forsk.fUaeg.arab.p.ZO-j. 
flaria. 

2. P, 508 PENTANDRIA TETRAGYNIA. Evolvulus. 

paluftris. 2. P. ncaarJis fimplicibus. Flor. dan, t, 584. Gaertth defr, 
etfcm. ccnt. 4. t. 60. /. i. 

385. EVOLVULUS. Qal 5phyllus. Con sfida, ro^^ 

tata. Capf. ^locularis. 
Sem. folitaria. 

numula* i. E. foliis fubrotundis, caulc rcpentc, floribus fubfeflilibus. 
rius. y^^i- ft^^P' «w«\ piSl. t. 260. /. 23. 

cmargina-2. E. foliis rcniformibus repandis, Supph p. 186. Burm.ind. 
tus. /, 30. 

aflTmoidcs.J. E. foliis obcordatis obtufis pilofis petiolatis, caule diffufo, 
pedunculis trifloris. Pluckn. alm. t. 9. /. i, 

gangcti- 4. E. foliis cordatis obtufis mucronatis viliofis petiolatis, cau- 
cus. lc difFulo, pedunculis unifloris. 

hcderace- $. £. foliis cordatis repandis, pedunculis fubtrifloris. Burm. 
m. ind. t. 30. /. 2. 

fericeus. 5. E. foliis lanccolatis feflllibus fubtus fericeis, pedunculisbrc» 
vibus unifloris. Breivn. jam.p. 153. n. 3. /. 10. / 3. 

linifoHus. 6. E. foliis lanceolatis villofis fefljlibus, caulc crefto, pedun- 
culis trifioris longis. Brown. jam. t. 10. f. 2. 

tridcnta- 7, E. foliis lineari-cunciformibus tricufpidatis bafidilatataden- 
tus. tatis, pcdunculis unifloris. Burm, ind. t, 16. f. ^, 

1 1 12* SPINACIA. Flores dioici. Con o. 

a^. Cfl/. 5partitus. 
?♦ Cal. 4fidus. Sem. h intra ca- 
licem induratum.^ 

©leracea. I. Sp. fruflibus feflilibus. B/ackw. herb. /. 49. 
fera. 2. Sp. fruftibus pedunculatis. Gmel. fLJih, 3. /. I<5. PEN PENTANDRIA PENTAGYNIA. Acnida. 50^ 

PENTAGYNIA. 

III4» ACNIDA. Flores diokl Cono. 
d^» Cal. 5phyllns. 

?♦ Cal 2phy]liis. Sem. i. calice 
fucciilento te^tum. 

cannabina. i. Acnida.. 

II09* XANTHOXYLUiM. Flores dioici. Cor. 5- 

partitus. Cal. o. 
c^. Capf, 5. iloculare?, 
introrfum dehifcen- 
tes. Sem. folitaria, 
pendula. 

Clava I, X. foliis pinnatis. P/uckn. phyt, t. 328, /. 6. Gaertn. de 
Heiculis. fr. etfem. cent. $. t.<)S.f. 8- 

trifoliatuiu,2. X. foliis ternatis. 

caribae- 3. X. capfulis pedicdiatis. Gaertn. de fr. et fem. cent. ^. 
iim. /. 68. /.8. 

5S6. ARALIA. Involucrum nmbellulae. Cal. ^den- 
^ tatus fuperus. Cor. 5petala. 

Bacca ^fperma. 

* arboreae. 

arborca. I. A. foliis fimplicibus , umbcirae univerfalis radiis uniglandu- 
lofis. Pltim. ic. 148. 

capitata. 2. A. foliis {implicibus ellipticis integerrimis, paniculis termf- 
naUbus: floribus feflilibus capitatis. Jacq^. Jiirp. amer. 
p. 89. «. 2. /. 61. 

fpinofa. 3. A. caule foliisque aculeatis, Commel. h. Amfi. I. /. 47, 

penta- 4. A. aculeata, foliis quinatis, Tbnnb. fi. jap.p^ 128« 
phylla. 

Scioda- 5. A. petiolis pedatis, foliis uijnbellatis terminalibus : foliolis 
phyllum, „ aliis centralibus, fpicis longiflTiBJi? nuuntibu*. BrewH. 
jam.p. 195. /. 19,/: I. 2. 

** frU* 510 PENTANDRIA PENTAGYNIA. Gloflbpetalum. 

.** frutefcentes. 

finenfis. 6. A. caule petiolisque aculeatis , fbliolis ineimibus villofijf. 
Rheede h, malab. 2. t. 26. 

japonica. 7. A. foliis lobatis. Thuub.fi.jap.p, 128, 

**• herbaceac. 

racemofa. g. A. caule foliofo tercti laevi. Morif. hif}. pl. i. /, 2./. 9, 

nudicau- 9. A. caulc fubnudo, foliis binis tcrnatis. Pluckn. alm t. 
. lis. 23S. /. 5- 

cordata. 10. A. caulc angulato incrmi , foliis fimplicibus cotdatis. 
Thunb. fl. jap. p. 127. 

GLOSSOPETALUM, Cal iphyllus, sdentatus, per- 

fiftens. Fetala 5 ad api- 
cem, ligula truncata au- 
Q:a, Stil o. Bacca 5 ful- 
cata , ilocularis , jfperma. 

glabrum. I. Gl. foliis glabris. Aubl. pl. guj. i. p. 295./. 116. 

tomento- 2. GI. foliis hirfutis. Aubl. pl, guj. 1. p. 296. 
fum. 

1380, COMMERSONIA. Cal. iphyllus, corollifer. 

Fetala 5. Ne&arium 
5partitum. Capf.^h- 
cularis, echinata. 

echinata, I. Commersonia. Suppl.p.l^. Forflerchar.gen. p.22,t.22. 
RuMpf. amb. 3. /. 1 19. 

388» STATICE. Ca/. iphyllus, integer, plicatus, 

aridus, perfiftens. retalas, 
Cap/ilocularis, evalvis. Sem, 
eredtum. 

Armena. I. St. lcapo nmplici capitato, foliis linearibus. Morif. hifi. 
pL^.t, i./. 29. 

Pfeudar* 2, St. fcapo limplici capitato , foliis longe lanccolatis. Jacq. 
naeria. /;, Vind. i. /. 42,. 

StB. St. ,-PENTANDRIA PENTAGYNfA. Statice. 511 gramini 
folia. 28. St. fcapo paniculato : rainis triquctris, foliis linearibiis ca- 
naliculatis. /iit. hort. Kew. i.p, 389. 

Echinus. 3. St. fcapo paniculato, foliis ful^ulatis mucronatis. Buxb. 
cent, 2. t. 10. 

incana. 4. St. fcapo paniculato , foliis lanceolatis trinerviis fubundula- 
tis apicc mucronatis, paniculae rainis triquetris» Mant, 
p. 59. 513. 

cordata. 5, St. fcapo paniculato , foliis fpatulatis retufis. Barr. pl. rar, 
ic. 805. an vere dijiin&afpecici ? 

6. Sr. fcapo paniculato teicti, foliis laevibus enervibus fubtus 
mucronatis. F/or. dan. t. 315, Gaertn.de fr.ej Jem.cent. 
3. /.44./. 10. Limoni- 
um. cchioides. 

rcticulata. 

tatarica.. 

fpeciofa. 

jlexuofa. 

ramofifli- 
nia. 

carolinia- 
na. 

aphylla, 

lobata. 
finuata. purpura- 
ta. 

pruinofa. St. fcapo paniculato tereti articulato , foliis fcabris. Magn, 
fl. manfp. /. 2. /! 4. g. St. fcapo paniculato proftrato: ramis fterilibus retroflexis 
nudis, foliis cunciformibus muticis. Fliickn,alm.-t,i\2.f,i\. 

9. St. fcapo dichotomo, foliis laneeolatis mucronatis, floribus 

alternis diftantibus. Gniel.fL.Jib. 1. t. 92. 

10. St. fcapo dichotomo ancipiti, foliis ovatis mucronatis, flo- 

ribus aggrcgatis. Gmel. fl.Jtb, i.t. 91. /'. i. 

11. St. fcapo ramofo fiexuofo, corymbis tcnninalibus ,^ foliis 
nervofis. Gmel. fl. pb, 2,, t.)i,^. f. i, 

12. St. fcapo ramofifllmo paniculato, foliis fpatulato - lanceo- 
latis. ^oir, voy. en Barb. 2. p. 142. 

27. St. fcapo paniculato divaricato, foliislancedato- oblongis. 
JValt. flor, carol. p, \\%. 

13» St, caule ramofo articulato undulato tuberculato aphyllo: 
geniculis fquamatis , floribus leffilibus ereftis Ipicatis, 
Forsk. fi. aeg, arab, p. 60. 

14, St. caulibus teretibus aphyllis , foliis finuatis. Stippl. 
p, 187. 

15, St. caule herbaceo, foliis radicalibus alternatim pinnato- 
finuatis: caulinis ternis triquctris fubulatisdccurrcntibus» 
Raiiw. it. p, 314. ic. 

16. St. caule fubfoliato, foliis obovato • cuneatis trinerviis mu- 

cronatis. Mant. p. 50. 

17. St. caule flcxiiofo ramofo furfuracc©. Maftf, p, 59, 512 PENTANDRIA PENTAGYNIA. Linum. 

mucrona- IS. St. caule crifpo, foliis cllipticis integris, fpicis fecundfs. 
ta. Supyl. p. 187. Herie.Jiirp, nov. 2,p. 25. /. 13. 

rubella. 19. St. caulc fuffruticofo ramofo alato nudo paniculato, foliij 
radicalibijs mucronatis , floribus alternis diiiantibus, 5". 
G. Gmelin it. 2.p. 199. /. 34. an vere dijlin^a a tatarica ? 

mimita. 20. St. caulc fuffruticofo foliofo, foliis confertis cuneatis gla- 
bris muticis, icapis paucifloris. Mant, p. 59. Bluckn, 
alm, t. 200. f. y. 

axiUaris. 21. St. caule fruticofo foliofo, paniculis axillaribus dichoto» 
mis: floribus ereftis, confertis. Forsk.fi. aegaraO.p.^S- 

«ylindri- 22. St. caule fruticofo foliofo ramofo , foliis cylindricis acumi- 
folia. natis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 59, 

monope- 23. St. caule fruticofo foliofo, fioribus (blitariis, foliis lancco»/ 
tala. latis vaginantibus. Bocc.Jic. t, 16. 17. 

aurea. 24. St. caule fruticofo foliofo ramofo , foliis fubulatis, Atnm, 
ruth. t. 18./. 2, 

ferulacea. 25. St. caule fruticofo ramofo: ramulis imbricatis, paleisapice 
pilo terminatis. Pluckn. alm. t. 2%. f. 4. 

iinifolia. 26. St. caulc fruticofo proitrato, floribus paniculatis fecundis^ 
foliis linearibus. Suppl, p, 1 87. 

389» LINUM. Ca/. sphyllus. Vetala 5. Q.ap[. 5val- 

vis, lolocularis. Sm. folitaria. 

* foliis alternis. 

ufitatifli- I. L. ealicibus capfulisque mucronatis, pctalis crenatis, fQliis 
mDm. lanccolatis, caule fubfelitario. Knorr del. bort. 2. t.h.^. 

percnne. 2. L. calicibus capfulisque obtufis, foliis lanceolatis integerri» 
mis. Mill. di£l. t. i66. f. 2. 

vifcofum, 3. L. fbliis lanceolatis piloHs quinquenerviiv; 

hirfutum. 4. L, calicibus kirfutis acuminatis fcflilibus alternis, foliis ra> 
meis oppofitis. Jacq. fl. aufir. \. t. 31. 

narbO' %. L. calicibus acuminatis , foliis ianceolatis fparlis Hri^iis, fca- 
nenfe. bri« acuminatis , caitle tereti bali ramofo. 

aquili- 6. L. fbliis lanceolatis, pedunculis bifloris. Moliti. hifl. ftat. 
num. Chil.p. 126. 

ilri^um* 7. L. calicibus fubuktis, foliis lanceolatis ilridis mucronatis 
Siarginc fc»b£i$. 

8- t. PENTANDRIA PENTAGYNIA. Llnum. 513 mariti- 8. L- calicihus ovatis acutis muticis , foliis lanceolatis : inferio- 
inum, ribus oppoficis. J^cq» h, y^md^ 2. t. \ 54. 

virginia- 9. L. calicibus aciitis akernis, caprnlis luiiiicis, panicula fili- 
num. fonni, foliis lanceoiatis: radicalibus ovacis» 

flavum. 10. L. calicibus fubferrato-fcabris lanceolatis fubfciTiIibus, pa- 
niciila ramis dichotoiuis. Mnnf. p. 360. yucq. fl. auRr, 
3. /.214. 

monngy- 11. L. foliis lineari-lanceolatis trinerviis , caulc fufFruticofQ. 
num. For(i.fL atijir, p. 23. 

galiicum. I2. L. calicibifs fubulatis acutis, foliis lincari-lanceolatis, pa- 
niculae pedunculis bifloris : floribus lubfcfliiihus. Gerard, 
fL prov. t. IS' f' I . 

13. L. calicibus acuminatis, foliis fparfis lineari-fetaceisretror- 
fum fcabris. Jacq. f/. aiifir. 3. /. 215. , 

14. L. foliis linearibus acutis fcabris, caulibus fufFruticcfis. tenuifo- 
lium. 

fuffruti- 
cofam, 

auttria- 
cum. 

alpinum. arlrore- 
um. 

campanu- 
latum. 

africa- 
num. 

nodiflo- 
rum. 

catharti- 
cum,- 

quadrifo- 
lium. 
verticilla- 
tum. ly. L. calicibus rotundatis obtufis, foliis linearibus acutis re- 
ftiufculis. Matit.p. 359. Jacq.fL aujlr. 5. ^ 418. 

16. L. cal^icibirs rotundatis obtufis, foliis linearibus acutiufcu- 

lis , caulibus declinatis. Sj). p/. 16^2. Jacq.f/, aujir. ^. 
t. 321. 

17. L. foliis cuneiformibus, caulibus arborefcentibus. A/p. 
exot. /.13. 

18. L. foliorum bafi utrinque punflata glandulofa. Lol/. 1^,414, 

* * foliif oppojitii. 

19. L. foliis lineari-lanceolatis, floribus terminalibus pedun- 

culatis. Mant, p. 360. Jacq. coli. 3. p. 218. 

20. L. foliis floriferis lanceolatis , floribus alternis fcfrilibus, 

calicibus longitudine foliorum. MoriJ. hiJi.pL 2.t. 26. f. i r. 

21. L. foliis ovato-Ianceolatis, caule dichotomo, coroUis acu- 

tis. F/or. dan. /. 851. 

22. L. foliis quaternis. 23. L, follis verticillatis. Barr. p/, rar, /;. /. 1226. 24. L. An diJlinHa Jjpecies Linum laeve a SGopolio memoraUm ? 

Kk 514 PENTANDRIA PENTAG^TnIIA. Aldrovanda. 

ftriatum. 24. L. foliis altcrnis fubovatis : nervo marginibusque dccurren- 
tibus, floribus ternninalibus. JValt. flor. carol. p. llS- 

390^ ALDROVANDA. CaL ^partitus. Fetala 5. 

Capf. 5valvis, ilocula- 
ris, lofperma. 

veliculofa, I. Aldrovanda. Mont. afl. boiion, II. 3» /. 12. 

BURCARDA. Qal sphyllus. Tetala 5. ^Stili 5-6. 

Capf, angulaca, ^valvis, ilocu- 
laris, 7-)^rperma. 

villofa. I. BuR,cARDA. Aubl.pl. guj. l.p. 298./. 117- 

QUAPOYA. F/omdioici. Oz/. 5-6partitus, perfi- 

ftens. Cor. 5- 6petala. 
^* Filament. i. fuftinens antheras 5 in 
capitulum fcutiforme colle^las. 
?. Antherae 5 fteriles. Capf globofa, 
V ftigmatibus coronata , ^ftriata , 5- 

valvis. Semina plurima pulpae 
involuta. 

fcandens. I. auAPOYA. Auhl.pl.guj. i. p. 897- '• 543- ./^) Quapoya 
fruftu oblongo. Aubl. pl. gnj. 2. p. 900. /. 344. 

391. DROSERA. CaL 5partitus. Petak 5. Capf 

ilocularis , apice ^valvis. Sem, 
plurima, parietalia. 

acaulis. I. Dr. flore radicali exlcapo folitario, foliis obiongis. Supp/, 

p. i8S. 
cuneifolia.2. Dr. fcapis radicatis, foliis cuneato - rotundatis. SuppLp. I88. 
rotundi- 3. Dr. fcapis radicatis, foliis orbiculatis. Blackw.herb.t.^l2. 

folia. 
long^fo- 4. Dr. fcapis radicatis, foh"is obovaU-lanceolatis. Thal. herc. 
lia. /. 9. /. 2. Gaertih de fr. etfem. cent. 4, /. 61. /. 2. 

5. Dr. PENTANDRIA PENTAGWIA. Gifckia, 515 

anglica. 5. Dr. fcapis radicatis, foliis fublanceolatis, capfula quaclrfval- 
vi. BerneaL nnt. hiji. ofgr, Brit. 2. p, 103. nn dijuuSia 
/peciei ? 

capenfis, 6. Dr. fcapis radicatis, foliis lanceolatis fubtus fcabris. Manf. 
p. 360. Burm. ofr. t. "l^.f. !• 

lufitanica.y. Dr. fcapis radicatis, foliis fubulatis fubtus convexis, flori- 
bus dccandris. MiVit. p. 360. Pluckn, alm. t. WJ.f. 2. 

ciftiflora. %. Dr. caule fiinplici foiiofo, foliis lanceolatis. Biirm. afr. 

t. 7S. f 2. 
indica. 9. Dr. caulc ramofo foliofo, foliis lincaribus. Burm, zeyl. 

/. 94./. I. 

1340» GISEKIA. Cal sphyllns. Cor. o. Qapf. 5. 

approximatae , fubrotundae, 
ifpermae. 

pbarna- I. Gisekia. Mant. p. 562. Murray Comm, Goett. 1772. t. 2. 
cioides. /. i. Koelreutera. 

SCHRANCKIA. Ca/.iphyllus. Cor.spetala. CapJ, 

5 ftriatae, 5 valves, polyfper- 
mae. Semin. receptaculo co- 
lumnari 5gono affixa. 

quinque- i. Schranckia. Scop. iatrod, g. i^-^^. 
faria. 

WISENIA. Cal. ^dentatus , campanulatus inferus. 

Cor, 5petala. Capf. 5 ifpermae. - 

indica, l. Wisenia. Houttugm, Linn. FflanzenfyJ}. 6. p. 287. /.46./". 3. 

392. CRASSULA. C«/» 5phyllLis. Petalas. Squa- 

mae 5 neOrariferae ad bafin 
germinis. Capf 5. 

* frutefcentet. 
«occinca. I. Cr. foliis ovatis planis cartilaginco-ciliatis bafi CGnnato - va- 
ginantibus. Knorr del. hort. i. t. B. 2. 

Kk 2 2. Cr. 5i6 1>ENTANDRIA PENTAGYNIA. CrafTula. 

cymofa. 2. Cr. foliis lincaribus cartilaoineo-ciliatis connato-vaginanti- 
bus, cyma terminali. Mant. p. 222. 

alba. 3« Cr. foliis lanccolatis cartila^inco-ciliatis connato- vaginanti- 

bus, corymbis terminalibus. Forsk. fi. aeg. anw. p. 60^ 

flava. 4. Cr. foliis planis connato-perfoliatis laevibus, floribus co- 
rymbofo-paniculatis. Mant. p. 60. Buym.afy.i. 2^. f, 2, 

fcabra, 5. Cr. foliis oppofitis patentibus connatis fcabris ciliatis, caule 
retrorfum lcabro. DiU.h. EUb. t, 99. f 117. 

perfolia- 6. Cr. foliis lanceolato - fubulatis feflilibus connatis canalicula- 
ta. tis iubtus convcxis. Mili.fig. t. lO^. an hnjm ^eneris? 

ramofa. 7. Cr. foliis connatis tcrcti-fubulatis integris remotis, caule 
crcdo rainolo, corynibo cpmpofito. Snpp/. p. l^S- 

cultrata» 8. Cr. foliis oppoGtis obtufe ovatis integerrimis fnbcultratil 
obliquis: paribus connatis remotis, Dill. h, Eith, t. ^7. 

f- 114. 
obvallata. 9. Cr. foliis. oppofitis fublanceolatis cultratis approximatis*' 
Mant. p. 61. 

pruinofa. lO. Cr. foliis fubulatis pruinofo-fcabris, floribus corymbofis» 
Maiit. p. 60. 

fruticulo- II. Cr. foliis oppofitis fubulatis acutis patentibus {iibrecurvj^tis. 
fa. Maiit, p. 61. JS) Craffiila caftra. Maut. p. 222. 

jnarf^jna* 59. Cr. foliis cordatis perfoliatis acuminatis planis patertibus, 
lis. intra marginem pundlatis. Ait. hort. Kem. \.p. 3^6. 

la£lea. 60. Cr. foliis ovatis bafi attenuatis connatis inteiierrimis, intra: 

msrginem punfiatis, cymis paniculatis. Ait. hort. Ketv. 

I. p\ 396. 
tetrasona. I2. Cr. foliis fubulatis fubincurvis obfolefe tetragonis patenti- 

bus, caule eredo arborelcente radicante. Munt. p. 361, 

Bradl.fucc. 5. /. 1 1. /. 41. 

obliqua. 57« Cr, foliis oppofitis ovatis obliquis integerrimis acutis di- 
llin£lis: marginelubcartilagmeis. /^//. /jor^iCfm. l.p. 393, 

Cotyle- 13. Cr. foliis fubrotundis carnofis iiipra pun£tatis, caulc arbo- 
don. reo. Jacq. mijc, aiijir. 2. p. 295. /. 19. 

pinnata. 14. Cr. foliis pinnatis , caule arboreo. Sfppl. p. 191. 
** herbaceae. 

ccBhii- 15. Cr. caulc bracbiato, foliis cordatis fclTilibus, pedunculis 
roidcs. unifloris. Mcmt. p. l^i. 

54- Cr. PENTANDRIA PENTAG-k-NIA. CraGula. 5^7 

lineolata. 5:4. Cr. foliis cordatis fefTilibus ,. pecli^ulis fubtcrmJnalibus 
axillaribusque lubumbellatis. /lit^hart. Kew. l. p. 39i» 

pulchclla. 55. Cr. caulc dichotomo, foliis ovato-oblongis reflcxis, pc- 
dunculis in dichotomiis rcflexis. Ait. hort. Keiv. \.p. 392. 

imbrica- 56. Cr. foliis oVatis acutis , quatlrifarjam imbrica^is lacvibus, 
ta. floribus axillaribus ieflllibus. Ait. hort. Keiv, I. p. 595. 

dichoto- 16. Cr. caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis 
ma. unifloris. Herm. par. Lugdb. p. 553. ic. 

glomera- 17. Cr. caule dichotoTOO fcabro , foliis lanceoiatis , floribus 

ta. ultimis fafciculatis. Maiit. p. 60. 

firi^ofa. 18. Cr. caulc dichotomo creflo, fqjiis obovatis flrigofis, pe- 
dunculis unifloris. 

mufcofa. 19. Cr. caule proftrato, foliis oppofitis ovatis gibbis imbrica- 
tis, floribus feflllibus Iblitariis. 

pellucida. 20. Cr. canle flaccido repente, foliis oppofitis. DiU. h. Elth^ 
t. 100. /. 119. 

orbicula- 21. Cr, farmentis proliferis determinate foliofis, foliis paten- 
ris. tifllmis imbricaris. Mant. p. '^Ol. Dill.h. Elih. 1. 100. 

f. 118. 

nudicau- 22. Cr. caule nudo, foliis fubulatis radicalibus. Dill. h. Elth. 
lis. t. 98./. 115- . 

alternifo- 23. Cr. caulc fimplicifllmo, foliis ferrato-dentatis planis alter^ 
iia. nis, floribus pendulis. Btirm. ofr. t. 24./. I. 

columna- 24. Cr. caulc pollicari , foliis rotundis imbricatis , fafciculo 
ris. fubrotundo terminali. Supp/.p. i^l. Biirm.afr.t.^.f.2. 

ciliata. 25. Cr. foliis oppofitis ovalibus planiufculis diftinftis ciliatis, 
corymbis tcrminalibus. Dili. h. Elth. t. 98- /. 1 16. 

pun£lata. 26. Cr. foliis oppofitis ovatis pun£latis ciliatis : inferioribus 
oblongis. 

fubulata. 27. Cr. foliis fubulatis teretibus patentibus. Mant. p. 360. 
Petiv. gaz. t. 89. / 8» 

verticilla- 28. Cr. foliis patcntibus , floribus verticillatis ariftatis. Mant, 
ris. p. 361. Syji. nat. XII. 4. p. 230. Magn.fi. monfp. t. 237. 

rubens. 29. Cr. foliis fufiformibus fubdeprcfljs, cyma quadrifida fo- 
liofa, floribus feflilibus : ftaminibus reflexis. Spec.pl. 6l$. 
Sedura rubens. F/or. dan. t. 82. Kk 3 iri' 518 PENTANDRIA PENTAGYNIA. Craniila. 

*** incertae adhtic tribus, 

barbata. 30, Cr, folifs connatis articiilatis barbatis bemirpbaericis imbri- 
catis, cauk fubrotimdo, fioribus verticillatis. Suppl.p. i^^. 

argentea. 31. Cr. foliis connatis ov.atis integris argenteis , caule teflo, 
corymbo fupradecompofito. SuppL p. 188. 

tecla. 312. Cr. foliis connatis ovatis obtufis cinereo lamellofis, fcapo 
nudo, capitulo terminali. Suppt. p. \fjO. 

pubef- 33. Cr. foliis connatis ovatis acutis villofis, caule ramofo, flo- 
cens. ribus coryTtibofis. Suppl. p. 190. 

rupcftris. 34. Cr. foliis connatis ovatis integris glabris, corymbo fupra* 
dccompofito. Suppi. p. i89- 

pyrami- 35. Cr. foliis connatis ovatis obtufis quadrifariam incumbenti-< 
dalis. bus, capitulis leflTilibus. Suppl. p. 189. 

montana. 36. Cr. foliis conriatis ovatis acutis ciliatis , caule fubnudo, 
floribus aggregatis. Supp/. p. iH^. 

alpeftris. 37. Cr. foliis connatis ovatis acutis quadrifariam imbricatis, 
capitulis pedunculatis, caule foliolb. Suppl. p. i\^^. 

tiurita. 38. Cr, foliis connatis ovato-oblongis acutis ciliatis quadrifa- 
riam imbricatis. Stippl.p. 189.^ 

retrofle- 39. Cr. foliis connatis oblongis remotis planis, caule fimplicf, 
xa. cyma compofita: pedicellis retrofraftis. Suppl. p. 188. 

cotyledo- 40. Cr. foliis connatis oblongis tomcntofis ciliatis, caule fub» 
noides. nudo, floribus corymbofis aggregatis. Supp/. p, 1^0, 

alooidcs. 58. Cr. foliis ovatis diftinftis acutis ciliatis, caule fimplici fub- 
pilofo, racemo compofito : ramis paniculatis. Ait. hort. 
Kew. I. p. 394. 

capitella. 41. Cr. foliis connatis oblongis cartilagineo - ciliatis patulis, 
capitulis verticillatis. Supp/. p. 190. 

cephalo- 42. Cr. foliis connatis lineari-oblongis obtufis intcgris, capi- 
phora. tulis lateralibus pedunculatis. Suppl, p. n)o, 

ipicata» 43. Cr. foli^s connatis lineari-fubulatis, fcapo fubnudo, fpica 
verticillata : verticillis inferioribus remotioribus. Suppl, 
p. 189. 

expanfa, 53. Cr. foliis femicylindrico-fubulatis fiipra canaliculatis pa- 
tentibiis, pedunculis axillartbus folitariis unifloris, cauli- 
bus dichotemis, Ait. hort. Kew. i,p. 390. " ^ 

N 44. Cl^, j PENTANDRIA PENTAG^^NrA. MahcrnJa/ 519^ 

mollis. 44. Cr. foliis connaris tereti - triquctris glabris mollibiis, caule 
{implici eredo, corymbo trichotomo fupravc compofito. 
Suppl.p. 189. 
crenula- 45. Cr. foliis connatis lam:eoIatis pun£tato • crenulatis , caule 
ta. folioib, corymbo decompofito. Suppl. p. 189« 

tomento- 46. Cr. villofo - fcabra , foliis connatis lanceolatis villofis cilia- 
fa, tis, caule fubnudo tcrminato, fpica verticillata. Sitppl. 

p, 190- 
deltoi- 47. Cr. foliis connatis deltoidibus patulis acutis, caule tefto, 
dea. floribus corymbofis. Siipp/. p. i\i9. 

corallina. 48. Cr. foliis connatis deltoidibus obtufis, canle tefto, flori- 
bus umbellatis. Suppl. p. 188. 

vcftita. 49. Cr. foliis connatis deltoidikis obtufis , caule te£to , flori- 
bus terminalibus capitatis. Suppl. p. igS- 

thyrGflo- 50. Cr. foiiis perfoliatis ovatis ciliatis patulis, corymbo com- 
ra. pofito attenuato. Supp/. p. i<)0. 

perforata. 51. Cr. foliis oppofito-perfoliatis ovatis, caulc fimplici, flo- 

ribus pedunculato-fubverticillatis. Supp/.p. 190. /3) Craf- 

fula perfilata. Scop. de/. inf, 3. /. 6. 
cordata. 52. Cr. foliis petiolatis cordatis, caule foliofo, floribus termi- 

■ nalibus folitariis peduncbJatis. Supp/. p. i89- 
fparfa. 61. Cr. foliis alternis fubfpatulatis acutis integcrrimis, racem» 

compofito. ^ii. horf, Kew, l. p. i<)S' 
diff^ufa. 62. Cr. foiiis oblon^is bafi attenuatis remote erenatis, pedun- 

culis oppofitifoliis axillaribusque folitariis. Ait. hort,Keu>. 

I. p. 395. 

1255. MAHERNIA. Gk/. sdentatiis. Petalas. Ne- 

Eiaria 5 obcordata , fila- 
mentis fuppofita. Capf^ 
^locularis. 

verticilla- I. M. foliis verticillatis linearibus. Mant.p.i^O' Cavaml/.di/Jl 
ta. l>ot. 6. t. ild.f. I. 

pinnata, 2. M. foliis tripartito - pinnatifidis. 5^. p/. 943« Hermannia 
pinnata, Cavanill. dijf. bot. 6. t. 176,/. 2. 

Kk 4 . 3- M. 520 PENTANDRIA HEXAGYNIA. EraclifTa. 

hetcro- 5. M. caule fruticefo fubhifpido , foliis verticillatis polymor- 
pliylla. phis, pedunculis quadrifloris. Cavamll. dijj. bot. b. p. -3,2^. 

n, 467. /. 178. /: 1. an monadelphis jungcndnm totum 

genui ? 

393» SIBBALDIA. CaL lofidus. Petala 5 calici in- 

ferca. Stili e latere germi- 
nis* Sem, 5. nuda. 

procum- I. S. foliohs tridentatis. F/or. dan. t, 32. Gaerttu, de fr. et 
bens. fem. cent. 5. /. 73./. 5. 

erccta. 2. S. ibliolis linearibus multifidis, Amnt. ruth. t. \%. 

altaica. 3, S, foHi> tricufjiidatis , floribus fingularibus. Siippl. p. 191, 
Fall. a&. petrop, 1773. /» 1%. f. 2. '^ 

HEXAGYNIA. 

ERACLISSA. CaL 5phyllus. Cor, o. Capf, slocu- 

laris, 6valvis, ^fperma. 

li.cxagyna: l. Eraclissa. Forsk.fi. aeg. arab. p. 208. 

POLYGYNIA, 

394. MYOSURUS. Cal sphyllus, bafi adnatus, de- 

ciduus. Ne6iaria 5 fubula- 
ta 5 petaliformia. 6em. nu- 
merofa, corticata, pendula. 

minimus. l. Myosurus. F/or. dan, t. 406. Gaertn. de fr. etfem, ccnt. 
5. t. 74. /.5. 

SCHEFFLERA. Cor. spetala, decidua. Capf,%-io- 

locularis , calice jdentato coa- 
naca. 

digitata. I. Scheffi,era. Forjl, char. gen. p. 20, /. 20. CLAS' HEXANDRIA. 

CLASSIS VL 

H E X A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

* Florei calice coroUaque inJiniSli, 
f— diclini» 521 1064. GUETTARDA. Flores monoiei, Cal. cylindricus. Cor. 

yfida, infundibuliformis. 
?. Drupa fieca. 
cP*. Ament. oblongum fefjile. Cor. ipetala, 

tubo brevi , limbo ^partito. CaL 

iphyllus, cyathiformis, integer. 
Flores dioici. Cal. 5phyllus. 
rP*. Cor. 6fida. 
? . Cor. 6petala. Stigm. 3. Drupa fibrofa. 

Nux I. 3valvis. 
Flores menoici. Cor. 3petala. 
^. Cal. 3partitus. 
9. Ca/. 5partitus. Stigm.ri,. Drupa corhcca. 

»- j- Jiores hermaphroditi mafculi et feminei in diverfis plantis, 

II 59. GLEDITSCHIA. Legumia. 

^. Cal. 4fidus. Cor. 4petala. 
c^. Cai. 3phyllus. C9r..3petala. 
?. Cfl/. 5phyllus. Cor. 5petala. ■ \ 

* Pometia. 1436. MAURITIA. 1284. ELAEIS. 1223. cocos. I— I— f- fores hermaphroditi et mafaili, 

RHAPIS. Cor. ^fida. Cal. ^fidus. 

LEAEBA. Cal, 5phyllus. Cor. ^petala. 

fquamis 6. 

I- 1- 1- 1- flores hermaphroditi. "NeBariunt I22L CORYPHA. 

METROXYLUM. ISERTA. Cor. 3petala. Cal. • - - Drupa ilperroa. 
Cor. 3petala, calice longior, lignea. Cj/. 

3phyllus lignolus patens.' N//x lub- 

rotunda : nuclco i duro , utrinquc 

fulcato. 
Cor. infundibuliformis, fifida: tubo longo 

fubincurvo, Ca/.fupcrus, 4-6denta- 
Kk 5 tus. 52Z HEXANDRrA. GUAPIRA. 

LICUALA. 

395. BROMELIA. 
NECTRIS. 

396. TILLANOSIA. 
PITCARNIA. 

XEROPHYTA? 
HEPETIS. 

397. BURMANNIA. 
LACHENALTA. 

398. TRADESCANTIA. 
440. BURSERA, 

AJOVEA. 

COSSIGNIA. 

445. FRANKENIA, 

443. LORANTHUS. 

444. HILLIA. 

439. RICHARDIA. tiis. Stigma 6fidum. PoMum fub- 

globofuni, 61oculare, polyfpennuirt. 
Cor. tubulofa , ^-^dentata. Cal. 4-5- 

phylUis, Filament. 3 longiora, 3 bi;e- 

viora. Stjgm. 5-6fidum. Drttpaovdtz 

61h'iata, irperma. 
Coy. 3partita. Gr/. 3partitus. Neflar-iur» 

lertiforme. Drupa ilocularis. 
Cor. 3partita. Ca/, 3partitus , fuperus. 

Bacca» 
Cal. 6partitus. Cor. O. 5'///» perfiftens» 

Capf.i ovatae, i loculares, polylpermac. 
Cor. 3petala. Cal. 3partitus, inferus. Sem, 

pappofa. - 

Cor, 3petala. Cal. 3partitus, {ubinferns. 

Capf. 3gona, ^cocca, introrfuni ^fa- 

riam dehifcens. 
CaL tubulofus , 6partitus. Capf. infcra, 

lcabra, ^locularis, polylperma. 
Cor. 3petala. Ce.l. 3partitus. Capf. lemi- 

lupera, ^locularis. Sem. mutica. 
Cor, 3petala. Cal. Iphyllus, inferus,tri- 

quetro-alatus, coloratus. 
Cor. 3petala, rcceptaculo infcrta. Crt/. fub- 

triphylhls, infcrus, coloratus. 
Cor. 3pcta!a. Cal. 3phyllus, infcrus. H- 

lamenta barbata. 
Cor. 3pctala. Cal. 3phyjlus, inferus. Capf, 

baccata , ifperma. 
Cor. 3petala. Cal. iphyllus , ^dentatus. 

Stigm. 6fidum. Bacca fubrotunda, 

llocularis, ifpcrma. 
Cor. 4-5petala, Cal. ^partitus. Germen 

lubtrigonum» Capf. 3gona, ^locula» 

ris : loculis 2- ^fpermis. 
Cor. 5petala. Cal. iphyllus, inferus. Capf. 

ilocularis, polylperma. 
Cor. 6partita. CaL margo fuperus. Bacca 

ifperma. 
Cor. longiinma , contorta. CaL duplex : 
inferus 6phyllus. Capf. 2locularis, 
2valvis, polyfperma. 
Cor. 6fida. CaL 6fidus, fupcrus. Setn.i. 
nuda. 

442. HEXANDRIA. 523 442. BERBERIS. 

423. LEONTICE. 

441. PRINOS. 
1284. DUROIA. 
1301. CANARINA. 
PSATHURA. NANDTNA. 
438. ACHKAS. 

ADENIA. 
PEUMUS. 

SILIQUARIA. Cor. 6pctala. C«/. 6pbylIuS, Inferus. Bacca 

2fperma. 
Cor. 6petrala. Crt/. 6phyllus, inferus. BacoB 

inflata. 
Cor. 6fida. Cal. 6fidus, infcrus. Bacca. 

6iperma. 
Cor. 6partita. Cal, cylindricus, trunoa- 

tus, fiiperus. Pomum hifpidum. 
Cor. 6rida. Cal. 6phyIlos, fupcrus. Capf» 

61ocuIaris. 
Cor. 61oba, campanulata, intus barbata. 

Cal. 6dentatus, Srigm. ^-^lamella- 

tum. Drupa ftriata, 61ocularis, 6- 

fperma. 
Cor, 6petala- Cf//. po^phyllus, imbricatus. 
Cor. I2fida, Cal. 6phyllus, inferus. Bacca 

I2lperma. 
C^^^^.^petala, C«/. longi(nmus,6fidus,inferus. 
Cor, 6pctala. Ca/. 6fidus, inferus. Drtipa 

ifperma. 
Cor. 4petala, irregularis. Cal. 4phyllus 

inferus. Siliqua polyfperma. • Portlandia hexandra. Lythra nonmiUa. Amyris zeylanica. 
Cufjla glandulofa. Fumaria cucullaria. Tetradyna' fniae. Portulacae. 
** Flores fpathacei f, glumacei. I141. MUSA. 

RAVENALA. 

400. HAEMANTHUS. 

402. LEUCOIUM. 

401. GALANTHUS. 

403. NARCISSUS. 

404. PANCKATIUM. C©r. fupera, ^petala: petalo altero cre^o 

5cIentato, altero neflarifero. Bacca 

oblonga, triquetra. 
Cor. fupera, 4partita, Spatha iiniverfalrs 

iphylla, partialis 2phylla. Capf. eO' 

riacca, 3gona, ^locularis, polyfpcrfna. 
Cor, fupera , 6partita. Involucrum 2phyl- 

lum , maximum. 
Cor, fupera, 6pctala, campanulata. Sta- 

mina aequalia. . 

Cor. fupera 6petala: petalis 3 interioribus 

brevioribus emarginatis. 
Cor. fupcra, 6petala. Ne&arium campa- 

nulatum , extrn ftamina. 
Cor. fupera , 6petal3', NeBarium campa- 

nulatum liaminibus terminatum. 

406. 5^4 HEXANDRIA. 406. AMAR^XLTS. 
TIMMIA» 

405. CRINUM. 

399. PONTEDERIA» 
MNASIUM. 

407. BULBOCODIUM. 
•1300. TULBAGIA. 409. ALLIUM. 

408. APHYLLANTHES. 

417. HYPOXIS. 
1383. EHRHAKTA. 

TONINA. *** Flores imdi. 

432. ALSTROEMERIA. 
ENARGEA. 590. GETHYLLIS. 
ARGOLASIA. 

431. AGAVE. 

430. ALOE. 

428. ALETRIS. 
426. POLYANTHES. Cor. fupera, 6pctala, campanulata. Sta- 

7nma inaequalia. 
Cor, 6fida, tubcrofa, clavata curva : laci- 

niis ovato-oblongis. 
Cor. lupcra , 6fida , bafi tiibulofa. Stamina 

dlHantia. 
Cor. infera, 6fida, ringens. 
Cor. 3partita : tubo brcviffimo. Anther. 

4gonae , foliola acuto tcrminatae. 

Germ. ^lobum. Sti^m. 3 Ipiralia. 
Cor. infcra , 6pct3la : unguibus longiflimis 

ftaminiferis. 
C»r. infera , 6petala : 3 jnferioribus : "Ne- 

iiannm cylindricum, extrorium pe-, 

taliferum. ^ 

Cor. infera, 6petala: Tetala ovata, feffilia. 
Cor. infera, 6pecala. 5/?(2?/wtf dimidiatae, 

glomofae. 
Cor. fiipera, 6petala. Spathae glumaceae. 
Cor. inkra, glumacea, dupfex» Neciarium 

patcraeforme. 
Tlores monoici. 

c?». Cal. 3lobus. P//?/Z/. flerile. 
?, Cal. o. Gernien ^lhiatum. Stigm. 3. 

Capf. 3valvis, ilocularis, ifperma. Cor. fupera, 6petala: unguibus2 tubulpfis. 
Fetala 6 concava, oblongo-ovata , acuta 

infra medium 2macu(ata, ftaminibus 

duplo longiora, Bacca 3 locularis. 

Semijia pauca. 
Cor. fupera, 6partita. Bacca clavata, ra- 

dicalis, ilocularis. 
Cor, fupera, 6fida, tubulofa. Antherae 

bafi 2fidae. Capf. ^locularis: loculis 

2-3fpermis. 
Cor. fupera , 6fida : limbo ercfto , fila- 

mentis brevior. 
Cor. infera, 6fida. F/7<3W<?«/<3 receptacula 

inferta. 
Cor. infera, 6fida, rugofa. 
Co/-. infcia , 6iida: tubo curvato. 

42^ HEXANDRIA. 525 425:. 

427. 435. 
421. HEMEROCALLIS. 
ASPHODELUS. CONVALLARIA. Cor. infera, 6fi(la. Sacca ^rpcvmz. 

HYACINTHUS. Co/'. infcia, 6Hda. Germinis ad apiceni 

pori 3 iDcllifcri. ,' 

CALLIXENE. Cer. 6partira acqualis: laciniis alternis bafi 

2glandulofis. Stigvta^^s^oimm. Bncca 
^locularis : loculis faepc ^fpern^is. 
Cor. infera, 6partita. Staniinn cleclinata.' 
Cor. infcra, 6partita, neclarii valvulis 6 

ftaminiferis. 
Cor. infcra, 6petala, plana. 
Cor. infera , 6petala. Fiiamenta alterna 

bafi dilatata. 
Cor. infcra, 6petala, dccitlua.. Filavienta 

filifonnia. 
.Cor. infera , 6petala : petalis exterioribus 

propcndcnt.ibus. 
Cor. infcra, 6pcta!a: pctalis 3 majoribus 

fornicatis. C^ipf. ^locularis. 
Cor. infeVa 6petala: petalis 3 extcrioribus 

brevioribus. 
Cor. irffera, 6petala. Bacea ^fperma. 
Co^-. infera, 6pe!?ala. .Barf^ polyfpcrma* 
Cor. infcra, 6pet2la. Bacca 6lpcrma. 
Cor, infcra, 6petala, rcflexa, caudata. 
Cor. infera 6pctala , reflexa; pctalis bafi 
2cellis. 
UVULARIA. Cor. infera , 6petala, bafi fovea ne£Iarifera, 

erefta, 
TRITILLARIA. Cor. infera, ;6petala3 bafl fovea neaarifc- 

ra, pvata. 
410. LILIUM. Cor. infera , 6petala : petalis bafi canalicu- 

lato- tubuieur. 
TULIPA. Cor. infcra, 6petala, campanulata. Stiltiso^ 

YUCCA, Cor. infera, 6petala , patens. Sti/tis. o* 

ALBUCA» CoA-. infcra, 6petala. Statnina iicvilii ^4 

Stigtna' cindum cufpidibus 3. 
LINDEKA. Cor. infera ; 6petala. Capfula. 

MASSONIA. Cor. 6petala, neBario infero inferta. 

, PlSTiA. Cor, ipetala , Imgulata, integra. Capf^ 

llocularis, in fundo coroilae. 
Folygonum Hydrepipes. Lanrus aejiivaliif Ferfea Saffafrasi, 422. ANTHERICUM. 

418. ORNITHOGALUM. 

419. SCILLA. 

420. CYANELLAu 
PUYA. 

1382. PHORMIUM^ 

I2f6. DRACAENA. 

POLLIA. 
424. ASPARAGUS. 
GLOKIOSA. 
ERYTHRONIUM. 413. 
414. 412. 
4IT. 41?. 
429. 
416. 138I 

IQ22 III9. **** Flores apetali. 
TAMUSr Fkm dioi«i» Cal. 6partitus. ?. StiU 526 HEXANDKIA. VIROLA. 43?. ORONTIUM. 
434. ACORUS. 

436. CALAMUS. 

THRINAX. 

437. JUNCUS. 
.446. PEPLIS. ?. 5///. 36dusr. Bacca ^locularis infera. 

Sem. 2. 
Florei dioici. Cal, turbinatiis -^dcntatus. 
?. Drz//)a exfucca, 2valvis, ilocularis : 

"Ntix lubrotundafibris rc:iculatis tefla» 
Spadtx raiiltiHorus. FolliciUur ifpernjus. 
Spadix niultidoriis. C ip/. ilocularis. 
C»/. 6piiyllus. Pericatp retroriuin imbri- 

catum , ifpcrmun». 
Cal. 5dentatus. Stigma emarginatum. Bac- 

ca ifperraa. 
Cal. 6phyilus. Cnpf. llocularis. 
Cal, I2fidus. Cap/. 2loculacis. 

Fifonia Celtis. MANSANA. 

1385. FACCKIA. 
449. ATRAPHAXIS. 

1386. GAHNIA. 

LEERSIA. 
BAMBUS. 
I 

NASTUS. 

448. ORYZA. 

1062. ZIZANIA, 

1063. PHARUS. D I G Y N I A. 

Cal. 6fidus. Fetnki fibreviflima, concava, 

inter lacinias calicis infcrta. Bucea 

ofliculo i-2ipermo. 
Cal. iphyllus. Cor. ipetala. Sem. 4. 
Cal. 2phyllus. Cor. 2petala. Sem. I. 

conipreffum. 
GluMa 2valvis irregularis. NeSiarium 2val- 

ve, filamenta involvens. St ig m a di- 

chotomuiri. 
Ci/. o. Cor. Gluma 2valvis, claufa. 
Cfl/. O. Giinn. 2valvis. I^eBarium Sphyl- 

lum Se>n. i corollae incluium. 
Cal. 2valvis. Ghim iHora , 6-8valvis: 

valvis dilliche nnbricatis 
Cal. Cluma iflora. Cor. 2glumis. Sem. 

I. oblongum, 
Flores monoici. Cnl. o. 
d^.Cor.Gluma^valviSjmutica.femineismifta. 
?. Cor, Gluma ivalvis, cucullata ariftata. 

5"^. I. corolla plicata veftitura. 
F/<?r*x monoici. C«^/. Gluma2valvis, iflora. 
%^, Cor. Gluma 2valvis. 
?. Cor. Gluma ivalvis, longa, involvcns. 

Sem. I. 

* Soleranthus anniius. Celtis, Velezia. Coprofma. Rumex 
digynus. Quercns, Polygonium. HydropipeSf Ferficaria. 

TRI. HEXANDRIA. 

T R I G Y N I A. 527 * Tlores didini, 
II44. VEKATRUM. 

II 22. DIOSCOREA. 

II2I. RAIANIA» 

1120. SMILAX. 
1220. BORASSUS. 
12 19. CHAMAEROPS. FJores mafciili hcrmaphrGclitis interfitr. 

o^. Cor. 6petala. Kudiinentum piftilH, 

$. Cnpf. 3, polyfpermae. 

"Fiores dioici. Cor. o. Cal. 6partitus. 

?. Capf. ^locularis, compreda. Sem.z. 

membraoacea. 
Tlores dioici. Cor. o. Cal, dpartitus. 
? . Fni£iiis fubrotundus , infcrus : ala ob-. 

liqua. 
Florea dioici. Cor. o. Cal. 6phyIIus. 
?. Bacca ^locularis. ' Sem. 2. 
Flores dioici. Cor. gpaitita. Cal. - - 
$. Drupa ^fperma. 
F/ores mafculi hermaphroditis interfiti. CaL 

3partitus, Cor. 3petala. 
?. Drupae 3 ifpermae. Flores hermaphroditi. inferi. 

457. COLCHICUM. 

454. MELANTHIUM. 

455. MEDEOLA. 

458. HELONIAS. 

456. TRILLIUM. 

453. TRIGLOCHIN. 

451. RUMEX. 

452. SCHEUCH2ERIA. 
WURMBEA. 

I- ♦- fuperi. 
450. FLAGELLARIA. Cal. Spatha. Cor. 6petaloidea. 
Cal. o. Cor. 6petala : petalis ftaminifcris. 
Cal. O. Cor. 6petaia. Bacca ^cocca. 
Cal. o. Cor. 6petala. Capf. ^locularis. 
Cal. 3phyllus. Cor. 3petala. Bacca ^Io- cularis 
Cal. 3phyllus. 

dehifcens. 
Cal, 3phyllus. 

quctrum. 
Cal. 6phyllus. 
CaL 6partitus. 

polyfperma. Cor. 3petala. Capf bafi 

Cor. 3petala. Sem. i. tri- 

Cor, o. Capf 3 ifpermae» 
Cor, o. Capf. 3locularis, Cal. 6phyllus. Cor. o. Pericarpium liper- ♦ Tamarix orientalis , Xylophylla latifolia. Folygomm 
barhntum , viviparum. /^ntherifim caliculatum. 
Quereui. 

TE- S2H HEXANDRIA. 

TETRAGYNIA. 

MATTUSCHKIA. Ca/. fittulofo-ligatus. Setff.4. 

459. PETIVERIA. CaL 4phyllus. Cor, o. Serfi. i. ariftis un- 

cinads. 

PENTAGYNIA. 

* Qtierciti, 

fortulaca oleracea. 

HEXAGYNIA. 

1022. ARISTOLOCHIA. Cal o. Cor. ipetala, linj^nlata, integra. 

Capf. 61ocularis, infcra. 

* Alifma Dojuafotiiutn. Sempervivum glohiferuffi. 

POLYGYNIA. 

460, ALISMA. Qal. ^pbyllus. C^r, 3petala. Fericarpia 

plura. MONO HEXANDRIA MONOGYNIA. Licuala. ^Zf} 

MONOGYNIA. 

LICUALA. Cal. ^partitus. Cor. 3partita. Ne&a- 

r/^m fertiforme. jDmpa ilocularis. 

li)inofa. I. LicuAtA. Thunb. aB. Stockh^i^j^Z' p,2\^^* Rumpf^ arnb. 
I. /. 9. 

395» BROMELIA. Ca/. sfidus, fuperus. Petala^. 

Squama neftarifera ad ba- 
(in petali. Bacca ^locula- 
ris, infera. 

Ananas. i. Br, foliis ciHato-fpinofis mucronatis, fpica comofa. Trean 
Ehret. t. 2. 3. 

Pinguin, 2. Rr. foliis ciliato-fpinefis mucronatis raccmo termfnali. Tyet», 
Ehret. t. %\. Gaertn. de fr. et fem. eent. 1. 1. ii. f. 2* 

Acaiiga. 3. Br, foliis ciliato-fpinofis mucronatis recurvatisi pauicuU 
diffufa. Morif, hifl. pl. 2. t. 22. f. 7. 

linculata. 4. Br. foliis ferrato-ipinofis obtufis, fpicis alternis, Plum,ie, 
64. fi. 

i)ra£lcata. 5. Br. foliis ferrato-fpinofis, bra6teis ovato-lanceolatis-, race" 
mo compofito: raccniulis fubdivifis ; Aoribus feflilibus» 
Safarts nov, pl.ven^ ^^ fp' P* 5 6- 

panicula- 6. Br. foliis ferrato-fpinofis , bracleis lanceolatis, racemo com- 
ta. pofito : raGcmuiisfubdivifis; floribuspcdunculatis. 5'tt'rt/-/f 

nov. pl, gen. etfp. p. 56. 

mulicau- 7. Br. foliis radicalibus dentato - fpinofis : caulinfs integerrimiV. 
lis. Plum, ic. 62. 

humilis. 8« Br. lubacaulis, floribus aggregatis feflllibus , axillis floloni- 
feris. J^ii-q- p^. rar. ic. cent. i. /. lOO. 

Karetas. 9. Br. foliisereftis, fioribusacauIibusfeflTiIibusaggregatis. Jacq^. 
fiirp. amer. fiB. t. zOo.f 24. h, Viud. t. 31. 32. Ll PiT- 530 HEXANDRIA MONOGYNIA. Pitcarnia. 

PITCARNIA. Cal. 3partitus fubinferus. Petai ^li- 

nearia convoluca, ad balin lin- 
gulari fquama nettarifera. StiL 
^fulcus. Siigm. ^fidum, fpira- 
le. Cap/3gona,. 3Coccaintror- 
fum ^tanam dehifcens poly- 
fperma. 

bromeli- I. P. foliis ciliato-fpinofis, pedunculis germinibusque glabcr- 
acfolia. rimis. Herit.fert.an^l.p.^^.t.ii. 

an^uftifo- 2. P. foliis ciliato-fpinofis, pedunculis germinibusquctomen- 
iia. tofis. Ait, hort. Kew. i. p. 401. 

latifolia. 3. P. foliis integerrimis bafi fubipinofis. Ait. bort. Kew. I. 
p. 401. 

XEROPHYTA. CaL tubulofus, 6partitus fuperus. 

Stigma tumidum. Capf. fca- 
bracoronata, ^locularis, poly- 
fperma. 

niadagaf- 1. Xerophyta. Jujjleti gen. plant. p. 50. 
caricniis. 

396. TILLANDSIAt Cal ^fidus , fuperus perfl- 

flens. Cor. ^tida, cam- 
panuiata. Capf. ilocula- 
ris. Semina pappofa. 

utriculata.l. T. fcapo paniculato. 

polyfta- 2. T. fcapo fpicis imbricatis lateralibus. Catesb. car. 2. t. 89. 
chya. 

fafcicula- 3. T, fpicis imbricatis latera^ibus diftichis, fohis lanceolato- 
ta. fubulatis ere£lis ftridis. Swarts Hov. pl. geti. et.fp. p. 56. 

nutans» 4» T. fcapo fubnudo , panicula nutantc, foliis radicaiibus ova- 
to - lanceolatis membranaceis. Swarts nov, pl. gen, et 
fp. p. 56. 

flexuofa. 5. T. fcapo fubdivifo; fpicis laxis flexuofis: fpiculis diftichis 
remotiufcu)is, foliis Imeari-ianceoiatis rcclinatis. j-nq. 
Jiirp. amgr, piEl. t. 93. 

6. T. HEXANDRFA MONOGYNIA. Hcpetis. 5f3i iifneoi- 6, T. filiformis ramofa intorta fcabra. S/oan. hiji. ofjam. i. 
tlcs. r. 122./. 2, 3. 

teniiifo- 7. T. foliis filiformibus inteiierrimis, fpica fimplici laxa. 5/o- 
li:i. an. hiji. jatn. \. t. 122. f. 1. 

rccurvata.8. T. foliis fubulatis fcabris reclinatis, culmis unifloris, ijlu» 
ma biriora. Sl»fm. hiji. jam. i. /. I2l. f i. 

monofta- 9, T. foliis linearibus canaliculatis reclinatis, fcapa fimplici 
chya. imbiicato, ipica fimplici. Pliim. ic, 2"^%. f i. 

canefcens. 10. T. fohis lincaribus ereflis caulem aequantibus incanis, {pi« 
cis lubternis. Swaris nov. pl. gen. et fp p. 57. 

ansuftifo- 11. T. foliis lineari-lanceolatis redis glabris, caulem fuperan- 
lia. tibus, fpitis ipariis fafciculatis. Sivarti nov. pl. gen. et 

fp- P- 57- 
lingulata. 12. T. foliis lanceolato-lingulatis integcrrimis bafi ventricofis. 
Jacq. Jiirp. amer. pifl. t. 92. 

dccum- 13. T. foliis ovato-Ianceolatis, caule decumbente. Vorsk.fi. 
bens. , (leg. itrab. p. 72. 

ferrata. 14. T. foliis fuperne ferrato-fpinofis, fpica comofa. Plum^ 
ic. 75./. I. 

panicula- \%. T. foliis radicalibus breviflimis, caule fubnudo, ramisfub- 
ta. divifis adfcendentibus, Tlum. ic. 237. HEPETIS. Qal 3partitus. Cor. 3petala. Capf. fe- 
mifupera, ^locularis. Semina mU' tica. angufti- I. Hepetis. Sofarts nov.pl. gen, et fp.p. 1^6. 

fulia. 397. BURMANNIA. difticba, i. B. fpica gemina. 
hitiora. 2. B., flore gemino. QaU prifmaticus , coloratus, 
^fidus : angulis membra- 
naceis. Vetalai,. Capf, 
^locularis, recla. Semi- 
na minuta. 

5«m» zey/. t. 20. f. l. LI 2 LA^ 551 HEXANDRIA MONaGYNIA. Lachenalia. 

LACHENALIA. Cal. o. Cor. 6petala, receptaculo 

inferta. 

tricolor. I. L. floribus cylindricis raccmofis nutantibus. Jacq. ccU. 2» 
p. 923. pl. rar. ic.cent, I./. 3. Lijw./uipl.p. 20$. Pbormi- 
cum aloides. 

pcndula, 2« L. floribus cylindricis rtcemofis terminalibus pcndulis. Jacq^* 
, coU. 3. p. 239. 

mediana. 3. L. floribus racemofispcdicellatiscre£Hs. Jacij.coS.^.p. 242. 

crchioi- 4. L. floribus campanulatis futfefljlibusereftiulculis: fummia 
des. abortientibus. Stipp/. p. 204. PhoriMium hyacinthoi- 

dcs. Syji. uat XII. 2. p. 248. Hyacinthus orchioides. 
Jacq. bort. Vind. 2. /. 148. 

orthopc- 5. L. floribus fpicatis tcrminalibus numerofis cre£lis pcdiccUa- 
tala. tis. Jacq. coUeSi. 3. p. 240. 

puftulata. 6. L. floribus fpicatis tcrminalibus numerofis fubfeflilibus : fu- 
premis aborticntibus. J^cq. coUeB, 3. p. 244. 

pallida. 7. L. floribus campanulatis fubpedunculatis horizontalibus, fo- 
liis lineari-oblongis, fcapo longiovibus. Ait. hort. Keiv, 
l.p. 460. 

«ontami- 8- L. fioribus campanulatis pedunculatis, foliis lineari-fubula- 
nata. tis canaliculatis. Ait. hort. Kew. 1. p. 460. 

398. TRADESCANTIA. Ca/. spbyllus. Petala^. 

Filamenta yiWis arti- 
culatis. Capf. 3I0CU- 
laris, fupera. 

virginica. 1. Tr. ere£ia laevis, floribus congeftis. Morif. hiji. pl. ■^. t. 
2,.f. 4. Gaertn. de fr. et ftm. cent. l. t. 15. /i 2. 

malabari- 2. Tr. crccla lacvis , pc^lunculis folitariis longiflimis. Rheed$ 
ca. h. tual. 9. /, 63. 

nervofa. 3. Tr. fcapo unifloro. Mant. p. 223. 

geniculata.4, Tr. procumbcns hirfuta. Jacq.fiirp. amer. piff. /. 9^. 

monan- 5. Tr. diffufa, foHis ovatis acutninatis, floribus monandris um- 
dra, bellulatis, involucello tetraphyilo, Swarts nov. pl. gen. 

etfp.p.57* 

6. Tr. HEXANDRIA MOKOftYNIA. Mnafium, 535 

inultlflo- 6, Tr. ere£>a ramola , foUis cordatis margine vaginisqiic cilia- 
ra. tis, pcdunculis congeftis, fiorilnis umbcllatis triandris. 

Sivarts mv.pl. gen. etfp.f. ^J. Jacq. coU. "^. p. 226. 

Gordifo- 7. Tr. rcpens Jaevis, foliis cordatis, pcdunculis elongatis mul' 
lia. tifioris, Swarts 7iov.pl. gen. et fp. p. ^"J. 

criftata, 8- Tr. repens laevis , fpathis diphyllis imbricatis. Sp. pl. 64. 
ComiBclina criftata. Jacq. h^ Vind, 2. t. 137. 

papiliona- 9. Tr. repcns lacvis , fpathis triphyllis imbricatis. Mant. p. 
Ctz. 61. 513. Burm. ind. t. J.f. II. 

Ipatha- 10. Tr. acaulis, foliis fefriUbus, fcapis radicalibus. Swarts 
cca. nov. pl. gen. etfp. p. 57. 

Ipcciofa. II. Tr. foliis oppofitis connatis. Suppi. p* 192. 

axillaris. It. Tr, caule ramofo, floribus feflilibus lateralibus. Mant. 
p. 321. Syft. nat. XII. 3./». 79. Commelina axillaris. 

difcolor.^ 13, Tr. fpatha triphylla comprefla , floribiis fubexfertis , foliis 
lanceolatis fubtus violaceis. Heritfert. angl.p. 8- A I2. 

Aublcti. 14. Tr. racemis terminalibus : corollis inaequalibus, foliisfub- 
petiolatis ovatis integcrrimij. Aubl. pl-^aj. i.p. 35. 1. 12, 

MNASIUM. Gz/. iphyllus, ^partitus. Cor. ipetalaj, 

3partita ; tubo breviflimo. An- 
therae ^gonae, foliolo ovato ter^ 
minatae. Germe/2 ^lobum. Stigm. 
3 fpiralia. 

paludofum. I. Mnasium, Auhl. ph guj. \.p. 305*. f. 118. 

399, PONTEDERIA. Cor. ipetala,6fida, ^labiata. 

Stami?ia 3 apici , 3 tubo 
corollae inferta. Capf, 
^locularis, 

ovata, I, P. foliis ovatis, floribus capitatis. Kheed.h.malab.ll.t.^^ 

azurea. 2. P. foliis fubrotundo - cllipricis bafi incraflatis, floribus fpica- 
tis. Svtnarti nov. pl. gen. et fp. p. 57, 

rotundi- 3. P. foliis orbiculato-cordatts, Suppl.p. 1^2* 
fulia. 

Ll J 4. ?• 534 HEXANDRIA MONOGYNIA. Haemantlius. 

vaginalis. 4. P. foUis cordatis, racemo cernuo. Mant. p. 222. Rumpf 
«w^. 6. /. 75. /. I. 

cordata. 5. P. foliis cordatis, floribus fpicatis. Fet. gai. i. /. \.f. 12. 

limofa. 6. P. foliis cordatb-ovatis, fpathis lateralibus uniiloris, flori- 
bus triandris. Sloan. hift. jam. i. t. I49. /". i. 

Iiaftata. 7. P. foMis baftatis, floribus umbellatis» Kheede h. malah, 
\\. t. 44. 

400* HAEMANTHUS. /^iuo/^m/m ^phyllum, mul- 

tiflorum, terminale. 
Cor. 6partita, fupera. 
Bacca ^locularis. 

pubefcens.I. H. foliis linguiformibus villofis. Suppl. p, 193. 

coccine- %. H. foliis linguiformibus planis iacvibus. Comm, h. amjl. 2. 
us. t. 64. 

puniceus, 3. H. foliis lanccolato - ovatis undulatis ereftis. Trew. Ehret. 
t, 44. Gacrtn. de fr. et fem. ccnt. l. t. II. /. 3. 

carinatus. 4. H. foliis linearibus carinatis. 

401* GALANTHUS. P^-if^/a 3 concava. Ne6iari. 

iim ex petalis 3 parvis 
emarginacis. Stigma{\m- 
plex. 

nivalis. I. Galanthus. Jac([. fi. aiifir. 4. /. 31 3. 

402» LEUCOIUM. Cor. campanulata , ^partita, api- 

cibusincrairata. Stigmafim' 
plex. 

vernum. I. L. fpatha uniflora, flilo clavato. Jacq.fi. aujif. 4. t. 312. 

aertivum. 2. L. fpatha mdltiflora, ftilo clavato. Jacq.fl. aufir, 3. /. 203. 

au£tum« 3, L. fpatha multiflora, Itilo filifornii. Renealm. fpec. t. 100. 
naic. 1300, HEXANDRIA MONOGYNIA. Tulbagiai 53 > 

1300* TULBAGIA. Cor. infundibuliformis : limbo 

6fido. Neciarium coronans 
faucem^ ^phyllum: foliolis 
2fidis magnitudine limbi. 
Capf fupera ^locularis. 

alHacca. I. T. foliis fubfiHrormibus. SuppLp. 193. Gaertn. de fr. et 
fetn. cent I. t. 16. f. 3. an vcre diverfa n capenfi? • \ 

ccpacea. 2. T. foliis lanceolato-linearibus. Mant. p, 223. Suppl.p* 
194. Jacq. h. Vind. 2. /. II 5. 

403^ NARCISSUS. Cor. fupera, 6petala ^ aequalis : 

Neciario (faepe) infundibu- 
liformi , iphyllo extra fta- 
mina. 

poeticiis. I. N. fpatba uniflora, ncftario rotato breviflrimo fcariofo crc- 

«ulato. Knorr del. bort. i. /. N. 4. 
Pfeutlo- 2. N. fpatha uniflora, ncftario campanulato ere£lo crifpo ac- 
narciflTus. quante;petala ovata. BuUiard. herb. Franc. t. 399. 

bicolor. 3. N. fpatha uniflora, neftario campanulato : margine patulo 
crilpo aequante petala. Riidb. elyf 2. p. 71. f. 9. ' 

minor. 4. N. ipatha uniflora, neftario obconico erefto crifpo fexfid» 
aequante petala lanceolata. Rudb. elyf 2. p. 72. /. 1 1. 

mofcha- 5. N. fpatha uniflora, neflario cylindrico truncato fubrepan- 
ta. do , aequante petala oblonga. Rudb. elyf. 2. p. 69. /. 6. 

et p. -71. f 15.16. 
Bulboco- 6, N. fpatha uniflora, nc£tario turbinato petalis majore, geni- 
dium. talibus dcclinatis. Rudb. elyf. 2. p. 7^. f- 5» 7» 

ferotinus. 7. N. fpatha uniflora , neftario fcxpartito brevifllmo , foliis 
fubulatis. Rudb. elyf 1. p. 64. /. 8- 

triandrus. 8. N. fpatha fubuniflora, neftario campanulato crenato dimi- 

dio petalis breviore, llaminibus teriiis» Rudb. elyf. 2. ^. 

72. /12. 
odorus. 9. N. fpatha fubbiflora , ne^ario campanulato fcxfido laevidi- 

midio petalis breviore, foliis iemicylindricis. Rmib.elyf, 

2. p. 60. /, 7. 

Ll 4 10. N. 53<5 HEXANDKIA MONOGWIA. Pancratium. 

oricntalis. 10. N. fpatha fubbiflora, nc£lario. campanulato trifido emar- 
ginato petalis triplo brcviorc. Mant. p. 62. RnS. e/xf. 
2. p. $2, /. 2. /3) Rudk e/yf. 2. p. 54. f, 5. y) Rudb. 
elyf. 2.p. 50./. 1. 

^rilobus. II. N. fpatha fubmultiflora, ncftario campanulato fubtrifido in- 
tegcrrimo petalis dimidio brcviore. Rudb. e/yf. 2. p 61. 
/•3. 
' calathi- 12. N. fpatha multiflora, ne£lario campanulato fubaequantc 
nus. petala, foliis planis. Rtidb. elyf 2. p. to. f, ^. 

Tazctha. 13. N. fpatha multiflora, nc£^ario campanulato plicato trunca- 
to triplo breviore petalis, foliis planis. Knorr del. hort. 
I. /. N. 3. 

<lubius» 14. N. fpatha multiflora: petalis ovatis, ne£lario campanufa-» 
to integcrrimo petalis triplo breviore, Gouan. ili. t. §i 
/. 2. 

Jonquilla. 15. N. fpatha multiflora, neflario campanurato brevi , foliis 
fubulatis. Buliiard herb. Franc. t. 334. 

hifpani> 16. N. fcapo ancipiti unifloro, ne£lario petalo fexfido: lobis 
cus. dentatis, Gouan. illitjir. 

404, PANCRATIUM. Fetala 6: Nertario nfido. 

Stamina neftario im- 
pofita. 

jmaxi- I. P. fpatha uniflora , pctalis patentibus , neftario pcdali. 
jnum. Forsk.fl. aeg. arab. p. y2. 

jZeylani- 2» P. fpatha uniflora i petalis reflexis. Commel.h.amJ}.i,t.'^^, 
cum. 

jnexica- 3. P. fpatha biflora» Dill. h. Elth. t. 222. / 289. 
jium. 

caribaeum.4. P. fpatha multiflora, foliis lanceolatis. Mart. eent. t, 27. 

mariti- 5. P. fpatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. Mill. 
mum, diSl. t» 197. 

dechna- 6. P. fpatha multiflora, fcapo compreflo ancipiti, corollae la» 
tum, ciniis tubum fubexcedentibus, foliis lingulatis. Jacq. 

Jiirp. amer. piEi. t. lo2. 

carolinia- 7. P. fpatha multiflora, foliis linearibus, ftaminibus neftarii 
«um. longitudine. Catsib, carol. 3. /. 5» 

8. P. HEXANDRIA MONOGYNIA. Maflonia. 537 

verecun- 8» P« Tpatha multiflora, foliis linearibus, finubus laciniarum 
diim. ncttarii Itaininiferis. ylit. hort. Kew. i. p. 412. 

illyricum.9. P. fpatha multiflora, foliis cnfiformibus, ftaminibus ne£la- 
rio longioribus. Trew. Ehret. t. 27. 

littorale. 10. P. fpatha multiflora, fcapo comprefTo ancipiti, corollae 
laciniis tubo (hiplo brevioribus, foliis enfiformibus. Jacq* 
Jiirp. avter piEi. t. loi. 

amboi- il. P. fpatha multiflora, fbliis ovatis nervofis petiolatis. Com- 
nenfe. vtel. h, Amji. 1. 1. ^f). /3) Trew. Ehret.t.2%. 

I38U MASSONIA. IV(?(^an^minferum. Co?-.6pe- 

tala^ neQ:ario inferta. 

latifolia. i. M. foliis orbiculatis glabris, Suppl. p. 193. Ait.hort.Kew. 
I. /. 3. 

imdulata. 2. M. foliis lanceolatis undulatis glabris. Thunb. nov. jfi, 
gen. /;. 41. 

angufti- 3. M. foliis lanceolato - oblongis glabris. Stippl.p. 193. Ait. 
folia. hort. Ketv. I. /.4. 

echinata. 4. M. foliis ovatis muricatis pilofis. St/ppi. p. 193. 

405* CRINUM. Cor. (faepe^infundibuliformis, ipe- 

tala, 6partita : laciniis ^alter- 
nis uncinatis. Germen fundo 
corollae te£lum. Stamina di- 
ftantia. 

latifoH- I. Cr. foliis ovato-lanceolatisacuminatisfcflllibusplanis. Rheed. 
um. h. mal. II. /♦ 39. an ad Amaryllidem petius fpe&at? 

obliquum.2. Cr. foHis lanceoktis obliquis, laciniis corollae altcrnis ex- 
tus glandulofis. Snppl. p. 195. Herit.fert. angl. t, l^. 
an potitis Amarytiis ? 

africa- 3. Cr. foliis fublanceolatis planis, corollis obtufis. Kiiorrdel, 

num. hort. I, t. L. 10. an diJiinBi gensris ? 

afiaticum.4. Cr. foliis carinatis. Rheed. h. tnalab. II. t. 38. Gaertn. de 

fr. etfem. cent, \. t. 13./ 5. DiJiinBi ge^ieris. 
zcylani» 5, Cr. foliis fcabro-dentatis, fcapo compreiHufcuIo. Sp.pl. 
cum. p. 321. Amaryllis zeylanica, Trew, Ekr^t. /♦ 13. an 

pQfius AmyyUiff 

II S 6. Cr. 558 HEXANDRIA MONOGYNIA. Timmfa. 

falcatum, 6. Cr. foliisHnearibusfalcatisadorascartilagineisfcabris. yncii» 
h, Vind. ?. /. 60. 

anguftifo- 7. Cr. foliis linearibus obtufis, corollis cylindricis: laciniis al« 
lium. ternis interglandulofis. 5«/'/>/. /). 195. an ad Amarylli' 

dem atnandandiufi.? : 

**' 

linearc. 8. Cr. foliis lincaribus, corollis campamilatis : laciniis duabus 

anguftioribus. Snppl. p. 195. 

tenellum. 9. Cr. fpatha multiflora corollis aequalibus, foliis filiformibus 
Supp/. p. 194. yiit. bort. Ket¥, i. /. 5. an Ainarylltdis 
aiit Leucoji fpecies ? 

fpccio- 10. Cr. foliis enfiformibus, coroUis campanulatis : tribus la- 
ium. ciniis alternis callofo-unguiculatis. Suppl. p. 195. an 

Arnaryllidi accenfendum ? 

america- 11. Cr. coroHarum apicibusintrorfumuncinatis. DiU.h.Elth. 
num. /. 161. f. 195. 

cafpiuni. 12. Cr. foliis radicalibus lanceolatis undulatis, Patt. it. 2. p. 
736. t. Q. 

nervofum.13, Cr. foliis fubrotundis nervofis , filamentis bafi dilatatfs. 
Herit.fert. angl.p» ^. Rumpf amb. 6. /• 70./. I. 

TIMMIA. Cor, tubulofa clavata curva, 6fida, laci- 
niis ovato-oblongis. 

anguflifo- l. T. foliis obtufe carinatis re6iis, floribus ccrnuis. Ait. hort. 
lia. Keuf. i. 

cbliqua. 2. T. foliis planis obliquis, floribus penduHs. Herit.fert. angl. 
t. 16. Amaryllis umbella. 

406, AMARYLLIS. Cor, 6petala , campanulata. 

Stigma 3fidum. 

* fpatha imifiora. 

capenfis. I. A. fpatha remotifllma , corolia aequali, ftaminibus piftfllo- 
que reftis. Morif. hifl. pl. 2. t. 23./, 9. an eadem cum 
hypoxi fiellata? 

lutea. 2. A. fpatha indivifa, corolla aequali fefllli , ftigmatc fimplici. 
Weinm. phyt. 3. /. ^J^. /. C. 

tubi{|ia- 3. A. fpatha monophylla tubuiofa bifida, pcdunculo duplo bre- 
tha, viore. Herit. fert. angl, p, 9.. • 

I 4, A. HEXANDRIA MONOGYNIA. Amaiyllis,: 539 

4. A. fpatha diphylla corolla infundibiiliformi: . tubo longifll- 
mo. Feuill. par. 3. t, 20, 

5. A. corolla fiibaequali, genitalibus declinatis , Ipatha bifida. 
Cateib Car 3./. 12. 

6. A. fpathc diphylla lineari: flore pedunculato; genitalibus 
declinatis. Herit. Jert. atigl. p. 10. ' .' 

7. A. fpatha diphylla fubulata: corolla clavata. Heritfcrf, 
angt. p. II. 

27. A. fpatha diphylla , corolla infundibuliformiaequali : lacf- 
niis revolutis, Itaminibus inelinatis: altcrnis brevioribus. 
^it. hort. Kew. i, /j. 415» 

8. A. fpatha indivifa , corolla bilabiata fexpartita : petalis in- 
fcrioiibus genitalibusque declinatis. Knorr dei.hort. i. 

. r. N. - 

9. A. fpatha fubbiflora fubdiphylla : floribus pedunculatis, fo- 
liis linearibus. FeuiU. per. -^, t» 21. 

A. Ipatha fubbiflora , corollis bafi tubulofis campanulatis 
quinquepartitis ; fauce tubi hirluta. Mil/.' ic. t^ 24. 

A. fpatha diphylla paucifl.ora, pedunculis filiformibus lon- 
ginimis, foliis iubulatis. Herit. fert^ angl. p. 10. /. 13. 

A. fpatha fubmultiflora : corollis nutantibus bafi tubulofis 
limbo reticulatis, foliis oblongis. Herit, fcrt. angl, p, 
12. t. 14. 

vittata. 13. A. floribus fubhcxapetalis pedunculatis: petalis cxtcriori- 
. bus margine liberis, Herit.fert. angLp. 13. t. 15. 

** fpatha multifiora, 

14. .A. floribus umbellatis pedunculatis fubhexapctalis , foliis 
canaliculatis. MiU. illitfir. ic. 

15. A. floribus umbcllatis pedunculatis bafi tubulofis fexparti- 
tis, foliis lcapo duplo longioribus. Ehret. pi6l. t, 13. ■ 

16. A. corollis breviter pedicellatis bafi tubulofis reclinatis: 
laciniis rcvolutis, foliis linearibus. Herit.fert,angl.p.i^, 

17. A. corollis bafi tubulofis fcxpartitisr laciniis linearibusun- 
dulatis, genitalibus coroUa brevioribus. Herit.fert.angU 
p. 14. /.15. 

I8» A. corollis longiflime pedunculatis fcxpartitis, geminibu» 
cuneiformibus triangulanbus , foliis ovatis. Briinsvigia 
Heiji. moNogr, c ic. 

19. A. tubiflo- 
ra. 

Atamaf- 
co. 

maculata. 

clavata. 

pumilio. 

formofif 
fima. 

chilenfis. 

reginae. 

fpiralis. 

reticula- 
ta. 10. II. 12 Belladon- 
na. 

longifo- 

lia. 
revoluta. 

aurea. orienta- 
lis. 540 HEXANDRIA MONOGYNIA. Biilbocodiiim. 

ciliaris. 19. A. corolla fexpartita reflcxa, foliis ciiiatis, Stippl. p. 19^. 
Syp. nat. XII, 3. p. 234. Haemanthus ciliaris et p. 237. 
Amaryllis guttata. Bre;^n cent. t, 39. 

famien- 20, A. coroUis revolutfs, radiatis fubhex»petalis lineari - lancco- 
fis. iatis, genitalibus creftis. Ehret.JeUEl. t. 9./, 3. 1 

wdiata. SI. A. coroUis fubhexapetalis linearibus undulatis revolutis, 
genitalibus deflexis divergentibus, corolla duplo longiori- 
bus. Herit. fert. angl, p. 16* 

cilinamo- 22