Skip to main content

Full text of "Caspari Bauhini ... # Theatri botanici sive Index in Theophrasti Dioscoridis, Plinii et botanicorvm qui à seculo scripserunt opera plantarvm circiter sex millivm ab ipsis exhibitarvm nomina cum earundem synonymijs & differentijs methodice secundum genera & species proponens. Opvs XL. annorvm summopere expetitum ad autoris autographum recensitum"

See other formats~4— 


t/i^- u nt*e-m <*~+t*-r , -Jl DUKE 


UNIVERSITY 


LIBRARY 


Treasure 7(gom / \ Digitized by the Internet Archive 
in 2011 with funding from 
Duke University Libraries t 


http://www.archive.org/details/casparibauhinithOObauh >. =*. ? i 

m i * i i 

V ■ T CASPARI BAUHINI 

f Viri ClariJ?. 

n I N A s 

HEATRI 

BOTANICI 

I N D E X 

IN THEOPHRASTI DIOSCORIDIS 

PLINII ET BOTANICORVM 

qui a feculo fcripferunt 

o P E R A 

PLANTARVM CIRCITER SEX MILLIVM 

AB IPSIS EXHIBITARVM 
N O M I N A 

cum earundem Synonymijs &dirlerentijs 

methodtcc 
fecundum genera ejrjpccies proponens. 

OPVS XL ANNORVM 

fummopere expctitum 
ad Autons autographum reccnfitum. J' <BA S I L E A: IMPENSIS JOANNIS REGIS 
clo Ioc LXXI. Cf 73fs <5 t^ x 
LECTORI BENEVOLO. 

Pens hujus Autor , Galeni Prace- 

xoris icripta legens,fingulari fato, in hunclo- 
cum ipfius , qui tertio de Compofitione Me- 
dicamentorum *«7*H»i habecur,incidit. Quis- 
quis (mquit) auxiliorumundique copiam ha- 
bere volet, omnis matenae, ftirpium , anima- 
lium & metallorum,tum aliorum terreftrium 
corporum, quae ad Medicina; ufum ducimus, expcrtus efto \ ut 
ex eis & exacla oc notha cognofcat. Deinde.in Commentario, 
quemdeSimplicium Medicamentorum facultaceprodidi, fefeex- 
erceat. Nifi enim hoc modo inftruclus, ad praefcntis opcris prae- 
fidia veniat, verbocenus quidem medendi mcthodum fciec, opus 
vero nullum ipfa dignum perficiet. Qua fententia permotus, 
prarter cseterasMedicinas partes necelTarias, ad Botanica, qua: au- 
xilia medica fubminiftrant, animum ftudiumque convcrtit : ea 
qua fteri potuit diligcntia, non folum Bounogiaphos , tanquam 
mutos praeceptores, legendo & relegendo fedulo confuluit: ve- 
rum etiam vivos inGcrmania,Gallia & Italia,per aliquot annos 
peregrinando, varijs in Academijs coram attenteauc!ivit,dePlan- 
tarum hiftoria , nominibus viribusque ftudioie inquifivit : cc, 
quod praecipuum erat, Plantas locisnatalibus inlpicicndo, nullis 
moleftijs, nulluslaboribus nullisque fumpnbus pepercit, imita- 
tus Diofcondis ccGaleni exempla. Verum tx: ipfas Planras cum 
autoribus conf.lit . qua fieri potuit induftna , quo genio cx: in- 
genio, lectas, exficcatas affervavit , ut ingentem earum thefau- 
rumaliquot millium,praeter fruclus,femina,ligna,cxc.collegerit. 

)( 2 Nec P R AE F A T I O. 

Ncc his cententus, ad veriorem& certiorem cognitionem,plures 
Medicinae ftudiofoSjGalham.Italiam, aliasque regiones adeun- 
tes, rogavit, ut omnisgenerisPlantas, etiam vulgatifiimas ( ipla 
quoq^ Gramina & Trifolia,) colligerent &: tranfmitterent. Quod 
quialiberaliterab ipfis fadtum, eorum nominagratitudinis ergo, 
peculiari Catalogo confignata adjunxit. Infuper, hinc inde, li- 
teris ad plurimos VirosClariffimos,rei plantariae peritos,Germa- 
nise, Galliae, Italise , Anglise , Danise , Belgij , Cretae in Gra?cia, folli- 
citare nondeftitit.ut plantas tranfmitterent,vel deillis fuamfen- 
tentiam,in bonum publicum exponerent: idquea multis,pro- 
na^benignacjj menteabundefa<ftum,gratoanimo agnovit,ipfo- 
rumque honorificam mentioncm fecit. Nihil autem eorum, 
quae ftudiofibin hoc difciplina? genere,(uti &: in alijs,) utile fore 
exiftimavit, intentatum reliquit. Eos frequenter, ad Vegetabi- 
lium infpectionem &c cognitionem manuduxit. Varijs utiliffi- 
mis fcriptis, in publicum editis,Plantarum ftudium i!luftravit&: 
auxit. Verum cum , qua? terra, entium horum beneficientiflima 
parens, finu fuo complectitur <pvQ., ad infinitum pene numerum 
accedant, ficquehuic ftudiodifficultasindemaxima oriatur: au- 
torum quoque diffenfus.atque kpfyd]!*, hancce 4wxeAi*v augeat &c 
exaggeret, haec ne ab liac amceniflima, humanoque genen auti- 
liflima contemplati|"ie , quemquam abfterreant , de methodo 
PlantarumqjSynorymijscogitavit} quaeamboin hunc iijnaka 
contulit, Plantarum hocce (*$&$ jw momvpuv miQ,y^a concinnans : 
in quo cx methodice,fecundum genera dc fpecies,habita potif- 
fimum ratione forma: externse.diftributaz habentur. Pro ea au- 
tem qua fuit asquitatc 6c modeflia, aliorum labores benigne in- 
terprctatus,fuum cuique religiofe tribuit,paremque benevolen- 
tiam ab alijs fperavit,omnes hujusfludij cultores 6cafTeclas,ro- 
gavit, ut, fi animadverterent fe (quod non dubitet, fed ultro fa- 
teatur) alicubi lap/um efTe, vel forte bis eand^.n Plantam repe- 
rijfle, hujus ftudij immenfitatem cogitent, quod fereOceano fi- 
mile dicipoffit. Nam, quemadmodum Dei inOceano mira- 

cula P R AE F A T I 0. 

cula imperfcrutabilia funt: fic etiamBotanicum ftudium infini 

tum: imprimis, cum indies movsePlantae, tum alibi,tum inln 

dijsrepenantur. Paratus benemonentesaudire,candide&amice 

monentibus gratias agere. Zoilum nunquam curandum pu- 

tavit,cujus focijnequenuncattendendi: quipoftquam hocopere 

ufi funt, fine quo nunquam in ftudio Botanico progredi potui£ 

fent.convicijs illud impetunt,& fHum,quo viaipfis perlabyrinthi 

marandros facta , turpiter dilacerare & confpurcare tentant. Sed 

haec eft fciolorum & maleferiatorum natuia , qua folent melio- 

ribus obtreclare magis,quam laude dignum quicquam prajfta- 

re : hac ratione potius fuam prodentes invidiam & malevolen- 

tiam.quamut virorumbonorum&bene meritorum famamob- 

fcurarepollint. Editio autem haeccerecenfitaeft ad Autorisauto- 

graphum : quicquid apriore mutatum,ip(ius manu factum. Utere 

ergo, Benevole Lector, aliorum laboribus ad Det 

la VDEM,in commodum tuum,&tvpogra- 

phicaerrataoperantiuminfirmi- 

taticondona. 
)( 3 ZACHA- 

ZACHARIAS ROSENBACHIUS, 

Medic Doct.& Profeflbr in Illuftri Schola Herbornenfi,Corollario 

de methodo Plantarum , in Inclice Plantar. Herborna: 
Naflbviorum 1626. edito. 

Erum naturalium perfecie mixtarum tanta per 
Orbem terrarumac maria diuerfitas esl,uteas 
omnes cognofcere, f$ in certas clajfes diffonere, 

uui :ni fit plane impofitbtle. Llnm enim 

homo vix unam ffectem-, if.gr. pifces, uel aves, 

licettlli pertotam fuamuttam, mane (jj uefferi, 

noclu inter diihjugiter operam dct,plene co- 

gnofcet. Inuenti fitnt tamrn uiri, qui heroico anirno pr/diti, nul- 

lisfumptibpts labortbmcf parcentes, ad quarundam ffecierum ple- 

nariam fere cognitionem peruenerunt, ut operaeorumfatis tejlan- 

tur, tfc. Sola res herbaria hucmcj^, imperfefte ac/ine certa me- 

thodo, traditafuit. Qjiamuis entm de tlla plurtmi, tum ueteres, 

tum recentiores fcripfermt, omnes tamen , vel pauctfimas plantas 

fropofuerunt ,uel plures etiam ita permifcuerunt ,ut nullm in eis 

flabtlis ordoappareat. UnmCASP arvs BAVHiNvs,circiter fex 

millia plantarum primm propofuit, eascf omnes mirabtli ordme, 

tnPtnace theatrt fui Bot-anici, digefitt. Sentient nobtfcumin hoc, 

fjuicuncjue uel medtocriter tn re herbaria uerfati funt. Tanto 

magis autem praceptorem etiam iUumnoflrum fecuti fumm, cjuia 

omnes ejus plantasffeu hortum ficcum,non femelfed bis ac ter,non 

fine magna admiratione, ipfi ffettavimm. Nec credtmus, in tanta 

plantarum uarietate, meliorem ordinem unquam a quoquam adeb 

factle inueniri poffe. Incipit enim ab herbis tritifimis, ut grami- 

nibm,progredttur per fruges,olera, $£legumina,donec tandem ad 

frutices +e) (o) (j*. 
Jrutices {$ arbores perveniat, hoc perpetuo obfervando, ut piantas, 
ftbi cjuoadexternam formam maximcvel viribus etiam internis, 
fimiies, pulcherrimis numeris conjungat, difitmiles, itbru ,feflioni- 
btit ac titulis diverfts, eieganttfiime dtfiinguat. Ctterum , mtre- 
tur forte junior aliquis, curprmceps iiie Botanicorum, cuipaimam 
hac in re merito tribuimns,hunc P inacem fuum ,optts XL.anno- 
rum, infcrtpferit, cum tamen liber parvns videatur,{$ muitifint, 
qui etiam uno anno magnum voiumen fcrib ant ac pubiicent. Ve- 
rum non librorum quantitas, fed quaiitas potius fj?eclari debet. 
Sic qui Pinacem hunc legeri ac tnteilexerit , mirabitur, quomodo 
Autor Bauhtnus eum tam cito abfbivere potuerit* Esl enim re- 
*vera omnium herbarum ,fujjruttcum ,jruttmm $ arborum, qu* 
in hortis,agris,pratis,va!itbus,montibus,fyivis,iittortbus,^aquis 
totius terrarum Orbis nafcuntur , abfoiuttfiimum compendium. 
Hujufmodt itbri factitus quidem oculis tnjptciuntur ac defcribun- 
fur,at materias finguias e remottfiimts locis conqutrere, metho- 
dice digerere, wultis nova ea% apttfitma nomtna tmponere, easdem 
advivum defcrtbere , ptngere , docJorum vtrorumtudictjs fubjice- 
re,ac pofierttatis memoru, cum centupio frucJu tradere,hoc vero 
opus,htc labor esl, quem non novcrunt ntfi expertt, ($ plurtbus an- 
nis piurimum exercttati. Pr&fiat paucis verbis mnlta, quam 
multis pauca, veinihil omnino dicere. 
Cjramen adeft: Buibus^,Oim atq^ Umbella, Venenum, 
Atque Corona, Odor 6c Fios eft, vefcumque Legumen, 
Qarduut in fpinis, Frutex fuccedit & Arbor. ' R M. Ad 
Ad 

CASPARUMBAUHINUM 

EnirPAMMATA. 

I. 
Ulpotius nettant bene olentiaferta Napxt, 

ISavhine, quam tibi, cedo? 
<t%fil/e etenim berbarum , plantarum nomina mille 

Qollecia fafce uno doces.' 
Tot grates debent , quod habent ridentiaplantas 

Herbasc^ prata {$ futices. 
Qii potius violas, Junoma lilia,cuinams 

sffltlefas fargant rofas? 
Floreat {§ r vigetnomen,BAVHiNE,perenne^> 

Tibi, dum rofe ^fores erunt. 
sAJfyrioscfe Tibi ad cippum poslfataNapta 

Fundant odores perpetiwu. 

Georgivs Remvs, J. C 

Noricus. 

II. 

LIttora totPonti,tot campos vifere {$ Hortos 
T)efine , tot Sylvas , tot prata> totc^ rupes. 
Hac loca quodStirpes, totus cjuos profcrat Orbis, 
T&avhini fcriptis confpice wEiconicis. 

Paschalis le Cocb Med. apud Pi<5ta- 

vienfes Decanus & Senior. III. DE 


2£S5£ III. D E plantis Graij fcripferunt atquc Latint, 

Scrtpfit Arabs, Teuto , GaUus,Iber ,Italus. 
jDe plantis quicquid fcribunt Graij atqucLatint, 

(JluicquidArabs^Teuto, Gallus, Ibcrjtalus: 
Omne boc unm habct , Bavhine , labore paratu?n_, 

Pervigtlt , ingcnio difjpofitmncfc tuo. 
Imb alijs non vifa, velut teLynccpatefcunt, 

Humanis dcinceps ufibus utilia. 
Srgb njelut no?nch planta una unufje Itbcllus 

Iflorum ftudijs obttnuit cclcbre: 
Sic quofy Plantarum pr&fens opus , tmmortalc^ 

^Dignum esl Authoris nomen haberefui: 
Hcrbarumcfe Ttbt ,B av h i x e , fctentta lattdemj> 

1>ebeat, anPhceboAis erit hac Mcdicis. 

SlGISMVN,DYS SCHNITZERVS, 

Med. Bambcrgcnfis. 

IV. 

11/ d nonBAVHiNvs pr&Jlat? namfublevat dgros, 

'Defcribit Ptantas, mortuame?nbrafecat. 
icfitet Herophilas, Vefalipu atq f Galenus 

Se jaclent $ nofler prdftitit auBor eos. 
Illi parva docent magnis inclufa Iibellis $ 

Hic docet in parvis , magna Jlupenda, libris. 
Qui Bavhinvm igitur non fufyictt, at^ miratur 

In plantd cerebrum calce^ve molle gerit. 

Lavrentivs Hofmannvs, Halla- 

S a x o, Phil. Med. & Ch«rurg. D. 

)( )( V. ARTIS 
J jknfk. S&akiik ^kiSd ^tiifkiSd ifki Sd^ksikiSd StKiki^' &t<&&&> &b&b&d&&&b&b&t-&i>&ti&ts*k,£k> ^^^^>^9^^^>7^>7^^>^>^^^9p^^^ A V. 
Rtis difiator Medica clariflimus hic eU, 

J^Qpflra cui haudfimtlem fecla tulere 'virurru. 
\Bavhinvs fcriptis toto celebratus inorbe^ 

Perfeclis, cujus nomen ubic^facrurru. 
§luem flupet Aufonius^ Gallus 'veneraturdberus 

a^fCiratur, Teuto ctlica ad aflra vehit. 
Solo hoc Sole 'vigetPlantarum notio vera, 

6t Microcojmi, qua esl hifloria ampla,patet. 
Ut meritb Hic artis dicatur Apollo f$ Apelles 

Tam clare iUuflrat qu& latuere prius. 
TJwat Bavhinvs decus immortale medentunu, 
Perpetub felix floreat f$ 'vigeat. 

JOANNES CAROLVS < Rtft\\btK$/ 

Argentin. Med. &Ph. D. &£&J*£ 
NOMI- *s* ?*/<* N^O M I N A A U T HO R U M 
quorum opera uftfumus. AD A M U S Lon icerus : is herbarium Eu- 
charij Roslin fui in officioFrancofurti 
antecelToris,Germanicefcriprumquart6auxit, 
& poftremo an.if 6^.prodijt:poftmodum remo- 
to Eucharij nomine,luum praehxit,& cum figu- 
ris 8jj. circitcr, anno i<8i.dedit.Francofurti. 

ADAMI Zaluzanij,methodihcrbariaelib.j. 
Francofurti 1604.4. 

ADRIANI JunijMedici,phallus exfungo- 
rumgcnere in Holandia: Dclphis 1^4. 4-cum 
figura. 

ADRIANISpige!ijPataviniProfelToris,Ifa- 
gogcs in rem herbariam lib.t. Patavij 1606. 4. 

ADVERSAR'ORUM opus aPetroPena& 
Matthia de Lobel,Londini anno 1570. editum, 
addicis circiter ^84. figuris : poftmodumanno 
lp6. Antuerpiae novus titulus praefixus,epiftola 
ad Reginam omifla : cui operi Lobelius Obfer- 
vationes fuas cum novis figuris junxit. 

ALGIDII Everhardij Antuerpiani, de herba 
panacea five Nicotiana commentariolus,ejus 
vires proponens : ejufdem de ufu radicisMe- 
coachae. Antuerpiae 1^87. 16. 

ALMILII Macri Veronenfis,poefis de Her- 
barum virtutibus,cum obfcuriorum fuccinctai rumnominibus. Argentlnaeift4.in4. 
ANDREASBellunenfisnotisin Avicennam. 

ANDREAS Caefalpinus Aretinus, in Acad. 
Pifana ProfelTor, de plantis lib.16. fcripfit, nul- 
lisfigurisadditis:prodiereFlorentiaei<8jEjuf- 
dem appendix ad hos librosRomae i6of. in 4. 

ANDRE/E Lacunae,commentaria in Dio- 
fcoridem cum figuris Hifpanica lingua con- 
fcripta. Salmant. ir cz. fol. 

Ejufdem annorationes in Diofcoride,in qui- 
bus Ruellij verfiocaftigatur.Lugduni 1^4. 16. 

ANDRE/E Theveti Cofmographia,Gallice 
editacumfigurisaliquotplantaru&animaliu. 

Ejufdem lingularitates Galliae Antarftics: 
five Americae, cum 11. figuris plantarum, Galli- 
ce: Lutetiasiff7 4. 

ANGELUSPalea&BarthoIomaeusabUr- 
be > veterum Ordinis minorum obfervantiae 
provinciaeRomanae, annotationes in Antido- 
tarium Mefucs. Vcnetijs 1^4.5. fol. 

ANTONII Mizaldi de Sena opufculum.Lu- 
tetiaeif74. 8. 

Ejuldem hortorum fecreta : item deArbo- 
rum inlitione & dendranatome. Ibid.i{7{. 8. 

ANTONIi Mufae Brafavoli Ferrarienlis, expofitione GeorgijPiftorij V r illingani Medi- examenomnium limpliciumquoruminoffici 
ci. Balileae cum figuris <z ex Crefcentio. if 81. 8 l nis ufus eft. Lugduni icc£. 16. ALEXANDRI Petronij, de victu Romano- 
rum & valetudine confervanda lib. c. Romae 
1*91.4. 

ALOYSIUS Anguillara horti Patavini ter- 
tius in ordine praefe£tus,de plantis fuamfen- 
tentiamdiverfiscommunicavit: opufculumin 
partes i^.divifum, operajohannis Marinell: 
Italiceprodijt (additisduabusfigurisChamae 
leontis&SediarborefcentislVenetijsif^i.inS 

ALOYS!USMundella,MedicusB,ixienlis, 
horti P.uavini fecundus in ordine praefeftus, ANTONII Pafmiannotationes&emenda- 
tiones in verfionem Diofcoridis a Matthiolo 
propofiram: Italice. Bergomiif^i 4. 

APULEIUS Platonicus deHerbarum vir- 
tutibus, addita demonftratione herbarum lin- 
gulorum lignorum Zodiaci, nec non &ftcila- 
rumerrannum Luteriaei{i8.in fol. 

ATHEN/t I Dcipnofophiftarum lib if Gr$- 
colatin.cum Dalechampij interpretatioiie.ny- 
in fol. 

AUGUSTlNIG>ll.PrelLni,dcAc;.iculru- Epiftolarumlibrumunum(inquoj6.epiftole) ra, Italice Venenjs 1^9. 4. 

& Annotationesin Examen (implicium Brafa-; BARTHOLOMViCarrichteri liber often- volae fcripfit : cum Epiftolis Manardi fimul cu- 
fa,Lugduni iff 6. in fol. 

AM ATI Lufitani in libros quinque Diofco- 
cidis ciurra t iones, additis di verfarum lingua- dens fub quo figno Zodiaci & in quo gradu 
plantae fnae fint, & quandocolligendae, Ger- 
manice. Ar^ent. 1^89. 8. 

BARTHOLOMAtl Marantae Venufini.me- 
X )( i thodus N O M 

chodus cognofcendorum fimplicium lib. j. Ve- 
necijsiff^. in 4. 

Ejuldem de Theriaca & Mithridatio lib. 
duo a CamerarioLatine redditi. Francofort. 
ij7«-8. 

BASILHBesIerifafciculusrariorumanima- 
lium, lapidum,maritimorum&fruc~cuum,cum 
iconibus frucluum 54. maritimarum planta- 
rum ii. &c. In fig. oblonga,Norinbergae. 

Ejufdem Horti Eyftettenfis defcriptio cum 
figoris io8j. Norinbergae. 161 j. 

BENEDICTI Aretij defcriptio montium 
Stocchornij &NeillinBernatum ditione,&ftir 
pium in eis nafcentium : cum Cordo impreffa. 

BERNHARDI Deflenij Cronenburgij Me- 
diciColonienfislib.ic.decompofit.medicam. 
cum ingredientium explicatione, Francofort. 
irrf. infol. 

BERNHARDI Paludani Medic. Encufani, 
nocae adLinfcottij hiiioriamlndicam, addica.- 
Operibus lndicis. 

BOTANICUM Francofurtianum : funti- 
cones EucharijRceslincumfolisnominibus, 

CAROLUS Clufius, Dodonaei hiftoriam 

vernacula lingua confcriptam.Gallicamfecic, 

& corolkrium de aromanbus addidit, cumfi- 

g s qoae feparatim in odtavo prodiereanno 

. in fol. 

Idem GarziaeabHortodialogosdearomati- 
bus & fimplicibus Luficanice confcriptos, in 
Epitomen contraxit, Latinos fecit , annota- 
tiuncuiis & figuris plantarum ?o llluftravit. 
Antuerpixannoi^. S-cujuseditioquintaau- 
ttior, addicis }6\ figuris cum ejufdem exoticis 
i6cf. infolioprodijt. 

Idem Nicolai Monardis de medicamentis 
Tndiae Occidentaiis, ex Hifpanico tranftulit, 
notis&figurisj.ilhrftravit: Annoi^74. 8-cujus 
editio quarta cum exoticis excufa eft. 

EjufdemMonardislib.rerriusabeodemLa- 
lincreddirus, AntverpiaeifSj in3 cufus. 

Idem Chnitophori Acoltae hiftoriamexHi- 
fpanico Latinam fecit, in epitomen contraxit, 
Scholijsilluftravir, &annoir8.i edidit: tertib 
verb addit is fex iiguris cum exoticis anno i6"or. 
in fol. prodijr. 

Idem de plantis perHifpaniam obfervatis, 
lib.duos fcripfit,figuris2jo.additis. Antuerpiei 
annoify^. in 8. 

Idem de Simplicibus per Pannoniam &' I N A. 

Auftriam obfervatis libros quatuor confcri- 
pfit, figuras $rj. addidit. Antucrpiae ir8j. in 8. 
Verum tam Hifpanica quam Pannonica hifto- 
riaalijsjunclainfolio,annoi6oi.excufafuit. 

Idem Hifloriam plantarum rariorum cum 
appcndice & auftario, additis figuris ujr. anno 
ifioi. Antuerpiaj publici juris fecit. 

Idem exoticorum libros decem fcripfit,quo- 
rum fexpriores variam mareriamcircaanima- 
lia & plantas cum iconibus plantarum 194. 
continent. ItemGarziaelib.z. Ch.Acoftaelib.i. 
Nic. Monardis lib.unum, qui prius feparatim 
prodiere. Item Nicol.Monardislib.j. de lapide 
Btzoar & Scorzonera, de Eeiro &Nne, Anno 
i6cr. in fol. 

Ejufdem curae pofteriorcs poft mortem edi- 
rae, additis 17. figuris, & libello Gregorij de 
Regio dc Pipere Indico. His additamcntum 
(unica ligura adpofua) jungitur. Antucrpias 
:6i>. fo!. 

CAROLI S.ephani domus ruftica Gallice 
fcripta, irf 4. in 4. 

Ejufdem de rehortenfi libellus , Lugduni 
15-36. in 8. 

Ejufdem Scminarium flve planrarium ea- 
rum arborum,quaepoft hortos conferi folent, 
Lugd.ifj7 8. 

CASPARUSB mhinus in Phytopinace 1460. 
plantarum nomina cum aliquot Synonymijs 
exhibuit,& i6a.defcriptiones novarum planta- 
rum,o£toq;figurasadpofuit : Bafileae 1(96.^4. 

Idem PrAndreasMitrtiioli opera omnia,in 
Cermania prius non cufa , emaculata dedir, 
additis jjo.figuris & fo novisab ipfo primum 
defcriptis, cum SynOnymijs, Francofurti 
if?8. fol. 

Idem Animadverfiones in Hiftoriam gene- 
ralemL'.igduni cufam,in quibus circiter^co. 
figuras in i.lo operebistervepoficas&repeci- 
taseiieoftendit. f rancofurti 1600. in^. 

Idem Jacobi Theodori Tabernsemontani 
hiftoriamGermanicamcorrexit,maximaparte 
auxic : figuras novas plures addidit: nonnul- 
las defcnpfit & parti primae Synonymias ad- 
pofuic. Francofnrtii6ij. in fol. 

EjufdemProdromusfuiTheatriBotankijin 

quo circiter fexccntae planrae ab ipfcprimum 

defcripcre, addicis 140. novis figuris, Franco- 

furci i6"zc.in ^.edicus r ft. 

EjufdcmcatalogusplantarumcircaBafileam 

fponte A U T H 

fponte nafcentium , cum earundem Synony- 
mijs & locis natalibus. Bafileae i6zi. in 8. 

CASPARI Pilleterij Middelburgenfis Me- 
dici,plantarumfynonymiaalphabeticoordine 
propofita. Middelburgi 1610. 8. 

CASPARI Schvvenckfeldij catalogus ftir- 
pium &foffiliumSiIefice. Lipfuei6oi.4. 

CASTORIS DurantisMediciRomani,her- 
barium novum cum figuris planraruinquaein 
tota Eutopa , India Orientali & Occidentali 
nafcuntur Iralice, viribusLatinis verhbus ex- 
preifus : Ordinem alphabericum obfervavit, 
cv ptancarum figuras 8~5>. adpofuit. Romx 
ij-Sy- folio. 

OrCHINI Marrinelli difcurfus de Amomo 
&: Caiamo arornatico, Icalice. Venetijs 1604. 
4. Ejufdemdifcuifusexamen,authoreincerto ; 
c.im utriufq\iehgiira,Maiuux:i6of. 4. 

CHRISTOPHORI Acoftx AfncaniMedia 
& Chirurgi hiftoria corum mcdicimenrorum 
&Simplicium rariorum, c^ u a? ex IndiaOiien- 
tali in Europam adfcrunrur, Hifnanicc pii- 
mum,dein Iraliceedita,addit:s.ij. liguiis. Ve 
nerijs ifgf. in 4.hanc in Epitomen coiura&am, 
Ciulius Latinam fecif. 

CHPUSTOPHORI Encclij de remct.illica 
lib.?. & deUva quercina. Francofurti if f 7. 8- 

CLAVDil Galeni de faculratibus iimpli- 
cium lib.it. &aiimentorttrn lib.j. &decompoi. 
mcdic. in 0~>eiibus ipfius. 

CLA VDII Rochardi pharmacopcci Trecen- 
fis.tracutusde Ab:1iuhijs,cum Jo.Bauhinitra- 
{"taru editus. 

CONRADI Gefneri hiftoria plantarum & 
vires, ex Diofconde, Atgincra, Theophr. Pli- 
nio (k. reccntioribus Grxcis juxta elemento- 
rumordinem. Venetijs 1(41.16« 

Ejtiidem Caralogus plantaium quadrilin- 
guis: Tiguri if \t* m 4. 

Ejufdcm de Lunarijs & noctu lucentibus, 
cum figuris quinqj &montisFradi iivcPilati 
Lucematum defcriptione. Ibid. if cz. 4. 

Ejuldem de hortis Germania: liber, cum ap- 
peiulice & Corollario ad Cordi hiltoriam in 
quo liguras quinque : cum Cordi operibus, Ar- 
gencinae i«j6i. fol. 

E)ufdemdefolTilibus, lapidibus Scgemmis, 
cum maririmarum planrarumoctohguris, Ti- 
guri irerr. 8. 

Ejufdcm Epiftolaj medicinales per Cafp. O R U M. 
\c7olfium edicae : addita de Aconito primo alTe- 
veratione cum tribus figuris. Tiguri i{77»4- 

Ejufdem de Stirpium colleftione, per ^, r oI- 
fium edit. Tiguri 15-87- 8. 

CONSTANTINT Caefaris de agricultura 
libri zo. opera Jo. Alexandri Brafsicani editi 
Graece: B^fileasif^. 8. lidema JanoCornaro 
Lacinereddui: Bafilcaeif4C.8. 

CRISPINI PalTajijumorishortifloridipar- 
res duae,florum,fi uftuum hcrbarumque icones, 
jif.cum brevib.dclcriptionibus fecundum qua- 
tuor anni tempora. Arnhemij 1614. 8. forma 
oblonga. 

DAV.DIS Kybcri Icxicon rciherbaricetri- 
lingue: item tabulcecolleLtionum pcrii.men- 
lesConradiGelneri. Argenrinxiffj. 3. 

EMANUELIS Svvertij rlorilcgium,inquo 
prceter riguras plurimas etiam 47. plantce ex 
liuiia utraque aliata^haftenufque nondekri- 
ptceaddunrur. Francofurti nSiz.iolio. 

ELIANCELISTAL Quadramij Eremitx, 
Theol. D.& Ducis Ferrarienfis Simpliciitae, 
tratfatus de Thenaca & M.tlu idatio : Fena- 
1 ire annoi^7- in 4. 

EUCHAiUI Rceslin Mcdici Fiancfordiani 
herbarium aliquoties Germanicecufum,prius 
lub Jo. Cubae antecefioris fui, dein fuo, & qui- 
dcm poltremoanno \^6 cum 642. fig F.anc. 
ln foi.tandem Ada. Loniccri nermvre. 

ELlRICll CordiSimefuli) MjdicijBatano- 
logicum per Dialogum propolnum, Colonia? 

FABII Columnae phytobafanoscum fg. $4. 
Neapoli 1^92. 

Ejufdedeminus cognitis plancispartesduae, 
quarum prima figur^s 161- Rornae anno \6oS. 
alreraparscumhg 44. Ibidem i6i<.cufaeft. 

FERRANTIS Imperuti Neapolitani phar- 
ma-copceihiftorixnacuralis Iib z&cumfi 
Iapidum,corallorum, fpongiarum eVc. ulaiua- 
rum verb&fructuum }$ Neapoli 1^99. folio. 

FRANCISCI AlexandriVerceJIenfisMedi- 
ci Apollojde compolinonc medicamentorum» 
radijsduodecimconftarvs.Venetijs uoc.fol. 

FRANCISCUS Lopcz d« C. mara hiuoria 
Indi^iumgeneralis. 

GABRIELIS Alphonfi dc Hercra, opus de 
AgriculturaHifpanice fuiptum,pei Mambria- 
num derabr.anoltalicerediituiii^cunifigurts 
7-, puvts. Venetijsi<y7. 4. 

)()( i CAR- N O M I N A. GARZl/E abHorto, proregis India: Medi- 
ci,dearomatibus&.fimplicibusmedicamencis 
apud Indos nafcentium hiftoriaordine Alpha- 
betco , pcr Dialogos lingua Lufiranica con- 
icripca, a Cluiio in epicomen contr afta & Laci- 
ne facta. 

GONSALVIFerdinandiOviedi,IndiaeOc- 
cidentalishiftoriageneralis,aDuretoinGalli- 
cumtranslata. 

GREGORII dc Regio, Capuccini,de Capfi- 
colibellus,curisporterioribus Clufijadditus. 

GULIELMI Turneri Angli, plantarum hi- 
ftoria. Anglicefcripta,cumpaucisfiguris.Lon- 
dini,folio. 

HERMOLAI Barbari in Diofcoridem Co- 
rollariorum libri quinque. Coloniae ijjo.fol 

Ejufdem in C. Plinij nacuralis hiftoriae li- 
bros caitigationes. Bafileae 1^4. 4. 

HIERONYMI Bcnzonis Mediolanenfis, 
novi orbis hiftoria,per Urbanum Calvatonem 
Latinereddita. Genevaei6oo.8. 

HIERON YMI Brunfuicenfis apodixisGer- 
manica ; Brunfelfij herbarioaddita. Argentinae 
ifji.fol. 

HIERONYMI Cardani devarietatererum 
lib.17. Bafileae if8i. 8. 

HIERONYMI Fracaftorijopera, 1^90. Lu- 
gduni 8. 

HIERONYMI Tragi hiftoria (quse faepius 
Germanice Argentinae in folio prodijt) per 
DavidemK.yberumLatinereddita>cumiconi 
bus f 67. licet ad 800. defcribantur. Argentinae 

Ejuidem editioGermanica aMelchioreSe- 
bitzio & Nicolao Agerio emaculata. if^ f. fol. 

HISTORIA Generalis plantarum libris 18 
per Joannem Molinaeum collecta : Lugduni 
anno 1^87. excufa , in qua iigurae 16K6. propo 
nuntur , veriim circiter 400. bis cerve repe- 
tuntur. 

HONORII Belli Vicentini,Medici Creten 
lis epiftolae de plantis ad Clufium, cujus operi- 
bus additae: nonnullasadnosdedit,quaenec- 
dumeditjie. 

JACOBUS AntoniusCortufuspatriciusPa- 
tavinus & horti Patavini V.praefeclus,a Macch. 
Dodonaeo & alijs frequenter citatur ob plantas 
ipfis communicatas, a quo &ego Pacavij acce- 
pi : nil edidit nifi Catalogum horti Patavini, 
cjim ejufdem areis, Italice. Venetijs 1 J91. 8, JACOBI Theodori Tabemaemontani hi- 
[itoriaGermanica tribus partibus edicacumti- 
guriszo87. Francofurti if88. fol. 

Idem emaculatus auctus & plantarum de- 
fcripcionibus 8c riguris ac medicamentis pluri- 
mis, a C.Bauhino anno i6ij. foL 

Ejufdem icones cum nudo nomine Latino 
& Germanico. Francofurti if?o. in longa for- 
ma prodiere. 

J ANUS Cornarus Germanus,Diofcoridem 
tranftulit &finguliscapitibusEmblemataad- 
didit. Bafileae if fj, folio. 

INDI AL Occidentalis partes decem cum ad- 
ditamento ad partem nonam, in folio. 

INDIAL Orientalis hiftoria? partes decem, 
in folio. 

JOACHIMUS Camerarius, Matthioli hi- 
fcoriamGermanicamperHantfchiumprimum 
verfam,&cumMatthioli figuriscufam, rurfus 
emaculavit,novis iconibus 12;. & notis auxit. 

IdemMatthioli epitomen deditcumfiguris 
100$. Francofurti. 1581?. 4. 

Idem hortum Medicum & Philofophicum 
fcripfit : figuras ^.addidit.Francofurti 1J88. 

JOSEPHI Acoftae,hiftoriaIndiae,additato- 
mis Indicis,a Clufio Latinicace donata. 

JO.CUBAL,hortusfanitatisGermanicecum 
figuris circiter jjo. Auguftae 1486. fol. 

JO.Baptiftae Portae Neapolitani, Villae libri 
u. Francofurti 1^92. 4. 

Ejufdem PhytognomonicaiJ9i.Franc 8. 

JOHaNNES Bauhinus p. m. frater meus, 
fcripfit libellum de Plantis a Divis denomina- 
tis. Baiilcae .591 8. 

Idem de Abfinthij generibus. Montisbeli- 
gardiif9}.8. 

Idem de plantiscircaBalncumBollenfena- 
fcentibus catalogum fcripfit, pomorumfig.6b. 
& pyrorum 40. additis : editus cum Hiftoria de 
Balneo Bollenfi. Montisbelgarti 1 {98. 4. 

JO. Bruyerinus Campegius Lugdunenfis, 
dere cibaria lib.t j.Francofurti i6zz. 8- 

JOANNIS Coftaei de univerfali ftirpium 
natura libri duo. Taurini 1578. 4. 

Ejufdem annotationes in Mefuem,cum ope- 
ribus Mefuaei.Venetijs1f70.fol. 

JO. du Choul montium Lugdunenfis agri 
pr^ fectus,Lugdunenfem Pilaci montem defcri- 
pfic,duabus parvis figuris additis : cumGefneri 
libello de Lunarijs prodijt, 4, 

JOAN- A U T H 

JOANNISDantzijAftenfis,tabulaeSimpli 
cium quae apud Diofcoridem, Galenum & Pli. 
nium facultates continent : &de Simplicium 
medicamentorum facultatibus, dialogi qua 
tuor. Bafileae. 1^45. fol. 

JO.FRAGOi'USHifpaniarumregisMedi- 
cus & Chirurgus, aromatum, fiudtuum & fim 
plicium aliquot ex utraquelndiainEuropam 
delatorum hiftoriam Hifpanice fcripfit, Ifrael 
Spachius Med.Argentinenfis edidit.Argenti 
naei6 0.8. 

JO. FR ANCUS,hortum Lufatiae five Cata- 
logum plantarum in Lufatia nafcentium, ad 
ditis Latinis & Germanicis nominibus fcri 
pfit. Budifsinae 1^4.4. 

JO. Gerardi hiltoria plantarum Anglica cum 
figuris ipfius Tabernaemontani : nonnullis 
etiam Lobelij : & infuper 16. novis additis. Ita 
ut fint circiter Z190. Londini 15-97. folio. 

JOHigonisLinfcori itineranumacnaviga 
tio ln Onentalem five Lufitanorum Indiam,cu 
BernhardiPaludaniannotationibus.Hagaeco- 
mitisif99.fol.jungituretiamHiftorijsIndicis. 

JO. Leonis Africae defcriptio. 

JO- Lerius Burgundus, hiftoriam Brafilia- 
nam Gallice primiim,deinde Latine dedit.Ge- 
nevae 1794. 8. etiam cum Hift.lndicis edita. 

JO. Monardi Med. Ferrarienfis,epiftolarum 
Medicinalium lib. 20. cum annotationibus in 
Jo. Mefue Iimplicia medicamenta, &primum 
quae a Mefuaeo omifla funt. Lugduni i$f6. in 
fol.& etiam cum Mefuaeo. 

JO.Pona Pharmacopoeus Veronenfis,fimpli- 
cium in monteBaldo nafcentiumCatalogum 
fcripfit, & nonnullarum defcriptiones cum fig. 
16 addidit. Clufius fuae hiftoriae rarioru junxit. 

Idem au&iorem dedit & nonullarum planta- 
rum,ab Honorio Belli inCreta obfervataru,de- 
fcriptiones cum fig. 38. addidit.Bafileae 1608.4. 
Idemauctus,cumalijsplurib.exoticis,exNo- 
bilifsimi Nicolai ContareniSenatoris Veneti 
horto inftru&ifsimo acceptis, figuris^i. addi- 
tis,afi!ioFrancifcoPonaMed. Doftore,inlin- 
guamltalicamtranslatus. Venetijsi6i7.4. 

JO. Robini Botanici Regij, hortusHenrici 
I V. Regis Galliae & Navarrae, cum figuris 214. 
Lutetiaei6o8.folio. 

JO. Roderici Cafteli albi Lufitani , index 
Diofcoridis , five in Diofcorjdis hiftoriales 
campos exegemata.Antuerpia> ift6. fol, O R U M. 

JO R'jellij de natura ftirpium libri tres, Ba- 
fileae 1537. fol. Ejufdem Diofcoridis verfio. 

JO. Sturmius Lovanienfis profeflbr, de rofa 
Hiericunthicalibellumfcripfit.Lovaniji6o88. 

JO.ThalijMediciNorthufani,SylvaHarcy- 
nica, fi ve Catalogus plantarum in montibus & 
locis vicinis fponte nafcentium, cum plurima- 
rum defcriptionibus cum Camerarij horto, no- 
vem figuris additis,editus Francofurti 1^88.4. 

JO. Theodori de Bry florilegij partes tres. 
1612.1614.&1618 folio. 

JULII Caefaris Scaligeri,animadverfiones 
inTheophrafti libros fexdecaufis plantarum. 
Genevae if66.fol. Ejufdem in libros de hiftoria 
plantarum. 8. 

Ejufdem in Iibros duos de plantis Ariftoteli 
infcriptos, commentarij Gencvae i^66.folio. 

EjufdedeSubniitatel.i5.Frjncofurtii{76.8. 

LAURENTIIPhrifijSynonyma.fiveexpIi- 
catio nominum medicamentorum inorrlcinis 
ufitatorum,Germanice Argentinae irj^.fol. 

LEONHARDI Fuchfi ( hiftoriaLatinacum 
{16. figuris. Balileae 1742. fol. 
Ejufdem icones feorlim editae. Bafilea; 1749.8- 

Ejufdemdecompofit.Medicamentorumlib. 
4. Lugdunii5f6. 16. 

LEONHARDI Rauvvolfij Medici Augufta- 
ni, peregrinatio in Orientem,in qua plurimae 
plantaedefcribuntur,&rigura;42.apponuntur. 
Lauinga; 158J.4. Icones ha; etiam 111 Appendice 
Hiftoriae Lugdunenfis habentur. 

LEVINI Lemni j ile plantis facris, Lugduni 
if9f. 8.cumFr.ValelijfacraPhilofophia. 

L. Junij Modcrati Columellae de re ruftica 
l.i2.&deArboribusliberunus.Lugduniif4i,8. 

LUDOVICI Jungcrmanni D. Catalogus 
plantarumcirca Altorfium nafcentiii,aCafparo 
HofmannoProfelTorerecenficus Altorfi 161^.4. 

LUDOVICI RomaninavigatioinOnente 
I.7.ArchangeloMadrignano intcrpretexualijs 
quinovum orbem defcripfere.Bafileae ifff fol. 

MARCELLl Virgilij Florentini Secrerarij 
Diofcoridis interpretatio, cum ejufdem Com- 
mentarijs. Coloniae 1^29 fol. 

MARCI Catonis dererufticaliber. Lugdu- 
niif4i. 8. 

M ARCI Terentij Varronis de re ruftica libri 
tres. Ibid. 

MARTINI Mylij, hortus philofophicus. 
Gorlici 15-97. 8. 

MAT. N O M I N A MATTH.tl Sylvatici,opusPandeftarum. 
Venetijs 1499. fol. 

MATTH.AL dc Lobel plantarum feu Stir- 
pium hiftona,additis figuris 1476. cum Adver- 
lariorum volumine(pnus tamenedito) adne- 
xo. Antuerpia;i576. fol. 

Ejufdem Icones feorfim cufc,zn6.numero. 
Antuerpiae 15-81. in longa forma. 

Ejuldem Adverfanorum pars altera, cum 
rariorum limplicium Appendice } additis $y. 
figuris. Londini 1605. in fol. 

Ejufdem Rondeletij phaimacia reftituta 
priorilibroaddita. 

Ejufdem deBalfamo libellus ScZingibere, 
cum 5. figuris. Londini 1(98.4. qui Advetfar. 
parti alterx etiam iungitur. 

MAXIMILIANI Tranfylvani de Moluccis 
epiftola.cum noviorbisfcnptonbusedita. 

MELCHIORIS Guilandmi quarti horti 
Patavinipraefe&i, Theonfive Apologiaadver 
fus Matthiolum. Patavij 15-5-8. 4. 

Ejufdemaliquotepi(tolsedeStirpibus,ibid 

Ejufdem Papyrus five commen tarius in tria 
C.Plinij de papyro capita. Venetijs 1^72. 4. 

Ejufdem conje£tanea Synonymica planta- 
rum , cum Horti Patavini catalogo fub an 
num ifj>i. Jo. Schencki opera edita. Franco- 
furtii6oo.8. 

MONACHI in Mefuem , vide Angelus 
Palea. 

NICANDRI Theriaca & Alexipharmaca, 
cum incerti authoris Graecis Scholijs. Venetijs 
if2j.4. Ejufdem ^itioGraecolatinacumGor 
raeiScholijs.Lute^ae 1^7.4. 

NICOLAI ClaveX^Bellunenfis pharmaco 
pcei,deAbfinthioumbcllifero,cumejusfigura 
& de Scorfonera Italica,Venetijs i6"io. 4. 
. NICOLAI Loniceni, dePlini) & aliorum 
erroribus &ejufdem quaedamdeherbis&fru- 
ticibus. Bafilea; if2?. 4. 

NICOLAI Marona2iMediciVeronenfis,de 
Amomo commentarius, cum Jo. Ponae montis 
Baldidefcriptioneeditus. 

NICOLAI Monardis Hifpalenfis rnedici,de 
fimplicibus medicametisexOccidentalilndia 
delatis, lib.2.Hifpanicefcripti,aClufioLatine 
redditi, notis illuftrati. Antuerpiae 15-74. 8. & 
editioquarta Clufij exoticiscumfig.i7.addita. 

Ejufdem libri tres de Bezoar lapide, de Scor- 
zonera, de feno & nive. Ibidem, Ejufdem libellus de Rofa & Citrijs Latine 
fcriptus, cum Clufij exoticis editus. 

NICOLAI Winckleri Medici Hallenfis 
chronica herbarum, florum, feminum,fruftu- 
um, radicum, fuccorum, animalium, &c. quo 
tempore fingula legenda. Auguft* 1(71, 4. 

OTTHONIS Brunfelfi hiftoruLatina' rri-, 
bus tomis prodijt : primus anno 15^0. alter 
Mjt. & tertius pofthumus, anno if$6\ Argen- 
tinae , cum figuris 258 at fedecim bis pofitx 
funt : fummatim cum & fine figuris 288.de- 
fcribuntur. 

Idem & Germanice fcripfit, in folio cum ijf- 
dem figuris, & in 4. parvis figuris addicis. Ar- 
gentinaji5$9. 

PALLADII Rutilij5dererufticalib.14.Lu- 
gduni 1:41.8. 

PAULUS RenealmusBlaefenfis, fpecimen 
hiftoria» piantarumcumfiguris^j. typisaeneis 
exprefsis,edicm. Lutetia2i6n.4. 

PEDACIUS Diofcorides Anazarbaeus, de 
materiamedica,&quidemeditioMarcelli Vir- 
gili), Goupili), AlTulani, JoannisRuellij, Jani 
Cornarij, Jo.AntonijSarraceni. 

PEDACI Diofcoridis libri fex Ruellio in- 
terprete,cum parvis iconibus tfo. additis cuili- 
bet capiti hujus fecundaeeditionisannotatio- 
nibuscompendiarijsab H. B. P.medico : item 
&Vriginraiconesftirpiumnondumdelineata- 
rum a Jac.Dalechampio. Lugduni 15^2. 8. 

PETRI Andreas Matthioli commentaria 
Italicacummagnisfigurisi568. Venetijs: ejuf- 
dem Italica, cum parvis figuris, 156J. 

Ejufdem editio Germanica Camerariana. 

Ejufdem editio a C.Bauhino emaculata. 

Ejufdemepitomeannoifyi.edita. 

Ejufdem epitome a Camerario correcta. 

Ejufdem Epiftolsecum CommentarijsFran- 
cofurti editae, cum Apologia in Amatum Lufi- 
tanum. 

PETRI Bellonij Obfervationum libri tresa 
C.Clufio latinitate donati,additisplantarum 
figuris 10. Antuerpiae 1589. 8. 

Ejufdem de neglecta ftirpium cultura,eodem 
ex Gallico verten teibidem: & fimul cum libris 
exoticorum Clufij editi. 

Ejufdem de arboribus coniferis, refiniferis 
& fempiterna fronde virentibus, cum earun- 
dem iconibus ct&o. Parifijs iffj. 4. 

Ejufdem de medicaco funere & medicamen- 

tis, ca- A U T H 

tis,cadaverisfervandivimhabentibus.Ibidem 

PETRI Crefcentij Bononienfis de agricuf. 
turae partibus, planraium & animalium natura 
&urilttatelib. iz. anteannosducentosfcripti. 
Bafileae 148. cum paucis figuris. 

PETRl Pavvij horti publici Academif Lug- 
dunobatavae praefidis , ichnographia , defcri- 
ptio,ufus,8cftirpiumquashabetnomina. Lei- 
daeitfoj. in8. 

PETRUS Pena,vide Adverfaria. 

PH LIPPUS Pigafetta regniCongiani hi- 
ftoriamfcripfit, qufcumlndicishiftorijsedita. 

POMPEIUSSprecchis.AntabfinthiumCla- 
venae, cum figura Abfinthij umbelliferi. Vene- 
tijsiefn. 4. 

PROSPER ALPINUS, fextus hortiPata- 
vinipraefeftus, dcBalfamo dialogum, ejusfi- 
gura addita,fcripfir. Venetijs 1^91. 4. 

Ejufdem deplantis Algyptiliber,cumfigu- 
ris 46. & cumMedicina ALgyptiorum. Vene- 
tijs ir?r. 4. 

Ejufdem de Rhapontico , cum ejufdem figu- 
ra. Patavijitfu 4. 

Q^ APOLLlNARISlibcrexperimentorum 
Germaniccfapiusedituscuni 141. liguris. Ar- 
gentinaei589.8. 

REMBER.TIDodonfiStirpiumhiftor.Bel- 
gice fcripta, & aClufioGallice reddita (vide 
Clufium)cumiconibus,quf feorfimduobusto- 
mis in o£tavo prodiere. Antverpiae if fj. & ifc$>. 
Iconesnumero 840. cumannotationibus. 

Ejufdem frugumhiftoria,annoif \z. Latine, 
Antverpiaecufa&recufain 8. 1 

Ejufdem florum & purgantium hiftoria feor- O R U M. 

Ifimcum novisfigurisedlta,in8. Eademfimul 
1 jun&a in libros trigintadivifa Anrverpiaean- 
no i{8f in folio,cum rjof. figuris. Haechiftoru; 
denuorecufaBelgice.cumcujufdamannoratio- 
nibusprolixis, additisadhuc J6. novis figuris 
anno 1608. Latine fimiliter ab authoreemacu- 
lata paucis mutatis , & figuris quae in Belgica 
editione habentur, cum defcriptione additis, 
annor6i6\ prodijt. 

SIMON S JanuenfisCIavis fanationis ob- 
fcuriora vocabula ordine Alphabetico expo- 
nens. Venetijsi486\fol.cumSylvaticorecufa. 

TARQUlNUOcyori Dortmundani.de vi- 
ginti radicibusadverfus peftem probatis , cum 
earundem plantarumfiguris, Germanicccum 
QJVpollinarislibello. 

THEOPHRASTl Graeci de hiftoria & de 
caufisplantarum, editioGraeca Venetaiffz. 8. 
BafiIeenfis,i{4i.4.&GazaeverfioLugduniicri. 
8. cum Joannis Jordani correftione. 

THOBlAt Roelfij Medici Medioburgenfis 
epiftolaeadClufium:cumhiftoriaClufijedirar. 

THOMAS Hariot Infulam Virgineam de- 

fcripfit:ClufiusLatinereddidit,eftprimapars 
Ind.Occidenralis. 

V ALERII Cordi in Diofcoridem anno- 
tationes. 

Ejufdem lib.4. deftirpiumhiftoria,cumfi- 
guris z7*. cx Trago & aliquot novis a Gefnero 
additis. 

EjufdemSylva obfervationum,quaeomnia 

limul,Gefnerocurante,Argentinaeif6i. infol. 
edita. 

Ejufdcm difpenfatorium faepius r ecufum. 
)()()( NOMI- 


^ Qk" 1 *-£* ^* -k" 1 •* *-S* ^ 3 Q* ** *S* ^ 9 '••?-' ^ ^S- 1 ^ 3 vfc 1 <* < S- r ^ Qk' <* *S< ^ v»." 

^COMINA EORUM QUI PLANTAS 

VEL SEMINA COMMUNlC ARUNT. ^ 

* AClatius,MedicusAlfterodamenfis. 
AngelusBuftidiftus Vidu3, Medicus 
Venetus. 
Arnoldus Gillenius, DucisMegapolitaniMe- 

dicus. 
BaliliusBeslerus,Pharmacop.Norinberg. 
Bei nhaidus Paludanus,Medicus Enchufanus. 
Cafparus Bartolinus, HaffniaeMedicinaePro- 

feffor. 
Cafparus Hoffmannus, Altorfij Medicinae Pro- 

feffor. 
CafparusWeckerlinus,Medic.Argent. 
David Vafmarus,Lubecenfis medicus. 
Daniel Loritius,Ducis Wirtenberg.Med. 
Everhardus Vorftius, Lugd. Batavorum Medi- 

cinaeProfeff. 
Fabius Columna, I C. Lyncaeus. 
FerrandesImperatus,Pharmacop.Neapolitan. 
Francifcus Pona,Medicus Veronenfis, 
Fridericus Meyer,Argentin.p.m. 
Fridericus Monavius Med.D. 
Georgius Fueren,Medicus Hafnienfis. 
Georgius Rumbaum,Med.Uratislav. 
GeorgiusSpoilinusBafil Med.Candid. 
Gregorius dt Regio Capuccinus. 
Henricus Heyl.Medicus Dantifcan. 
Hermatinui Hagius, Medicus Arnhemi. 
Hieronymus VifcheruSjMed.Norinberg. 
Honorius Billi Vicentinus,Medic.Cretenfis. 
Jacobus Albinus, Medicus Hamburg. 
Jacobus AntoniusCortufus,quintusPatavini 

horti praefettus. 
Jacobus Cargillus,Medicus in Scotia. 
Jacobus Guilelmi Hooft Amftelredam. 
Jacobus Hagenbachius,Medicus Bafil. 
Jacobus Zuingerus p.m.Medicus Bafil. 
JoachimusBurferus,Medicus Annaebergenfis. 
Joan.ab Alen,pharmacop.Bremenfis. 
Joan.AnatoliusPrivaeus,MedicusVefuntinus 
J oan.Backmeifterus,Profeffoi Roftochienfis, Joan.Bauhinus,fraterp m. Archiater Wirten- 

bergicus. 
Joan.Fleifferus,Uratisl.Medicus. 
Joan.Francus fenior,Medicus Camicenfis. 
Joan. Carolus Rofenberger,Poliater Wormat. 
Joan.HenricusCherlerusp.m. Med.Bafil. 
Jo.HenricusRichinerusp.m. MedBafil. 
Joan.Dortmannus,Pharmacop.Giuningenfis. 
Joan.Neudorffer,MedicusNorinbergenf. 
Joan.Pona,Pharmacop.Veronenfis. 
Joan. Prevotius, Med. Profeffor & horti Pata- 

vini feptimuspraefectus. 
Joann Rudolphus Saltzman, Poliater & Med. 

profeffor Argentinae. 
Joan.SigfriduS;Helm(tadiMedic.Profeffor. 
Joan.Terentius ex fociet. Jefu, qui ex India 

plantasmifit. 
Joan. Michael Wolffhardus,Med.Rotebur. 
Laurent.Rofenau,Pharmacop.Lineburgenfis. 
Laurentius Scholtzius fenior p, m. Med. Ura- 

tislav. 
Leonhard.Doldius p.m. Medicus Norinberg. 
Lucasjuftus, Bafil.DucisBipont,Medicus. 
Ludovicus Fiirer, Senator Northufanus. 
LudcivicusJungermannuSjProfefforGieffanus 
Matthias de Lobel.p.m.Botanographus. 
MatthaeusLifter,LondinenfisMedicus. 
Nicolaus Agerius, PhyficesProfeff.Argent, 
NicolausContarenus,SenatorVenetus. 
Ohus WormDoftor& ProfefforHaffniae. 
PafchalisleCoq,Pi£tavienfis,Med.&ProfefT. 
Ph il i p. Steph. Sprenger p. m. Pharmacop. Hei- 

delb. 
Profper Alpinus, Profef. & hoiti Patavini feX- 

tus praefectus. 
SamuelSattler,DueisBrunfuic.Medicus. 
Thomas Platerus, Bafil.D.& Profeffor. 
Vefpafianus Robinus , qui Lutetiae hortum 
exoticis plantis inftruftiffimurn habet, &a 
quo plura expeftamus. 


r EXPLU 


V. 


EXPLICATIO NOMINUM Authorum citatorum. ACosta Criftophorus. 
A&uar. AiUurius. 
Ad. Adverfaria Pena?. 
Aigin. Aigineta. 
Aet.Aerius. 

Agric.Georgius Agricola. 
Aldroan. UlyfTes Aldroandus. 
Alp. Alpi. Alpin. Alpinus. 
Ama. Amatus. 
Ang. Anguillara. 
Apul.Apuleius. 
Arift. Ariftoteles. 
Athenae Athenaeus. 
Avic. Avicen. Aviceniu. 
Barbofi Odoardus. 
BelliHonoriusBelli. 
Bellon. Bellonius. 
BjII. obf Belloni obfervationes. 
Bell. cult. de cultura neglefta. 
Bentz. Hieronymus Bentzo. 
BotFranc Botanologicum Francofordianum. 
Braf. Brafiav. Braffavolus. 
Bry. du Bry. Florilegium de Bry. 
Brunf.Brunfelfius in folio. 

Brunf. 4.editionein 4. 

Brunf. ico.quoadiconem. 

Brunf.def.quoaddefcriptionem. 

Busbeq. AugeriusBusbequius. 

Cadamuft. Aloyfius Cadamuftus. 

Caef.Caefalpinus. 

Cam. Camer. Camerarius in horto. 

Cam.ep. Schor. Camerarius in epitomeMat- 
thioli fcfuohorto. 

Cam.adMatth.Camerarius inMatthioIo a fe 
emaculato. 

Cam.fig.hort.Camerarius in figuris hortofuo 
additis. 

Carate Auguftinus. 

Carda. Cardanus dc varier. rerum- 

Car. Carolus Stephanus. 

Caft. Caftor Durantes. 

Caft. ap. in Appendice. defcriptione, 


Caft. ico. fecundum iconem, non deferiptio- 

nem. 
Caft.def Secundum defcriptionem^njo iconem : 

idem apudalios inteliigas. 
Cat. Altorff. Catalogus Altorfenfis. 
Cato. Marcus Cato. 
Celf CorneliusCelfus. 
du Choul. Johannes du Choul. 
Cieca. Petrus de Cieca. 
Claven. Clavenna pharmacopoeus. 
Cl. h. Clufius hiftoriarariorum. 
Cluf.hift.defico.hiftoriararior: 

vel icone. 
Cluf pan. hiftoria Pannonica. 
Cluf hifp. hiftoria Hifpanica. 
Cluf ex. exot. hiftoria exoticarum. 
Cluf ap. appendice ad hiftoriam rariorum : ap. 

altautt.appendicisalteriusauftario. 
Cluf cur. poft. incurispofterioribus. 
Cluf. in corol. in corollario adDodonaeiedi- 

tionemGallicam. 
Cluf in Garz. in Mon. Clufms notis fuis irt 

Garziam, in Monardem. 
Cod.Caef. Codex Caefarius aDodonaeo fape 

citatus. 
Col. & Colum. ubi in frugum hiftoria occurrit, 

Columellaintelligas. 
Col. Colum. Fabius Columna. 
Contarenus Nicolaus. 
Cord.in Diof Cordusnotisin Diofcoridem. 
Cord. hift. in fua plantarum hiftoria. 
Cord. obf iu fylva obfervationum. 
Cord. fchol. Cordi fcholiaftes qui ALmilius 

cenfetur. 
Cord. in difp. in difpenfatorio. 
j Corn. Janus Cornarus. 
|CortefiusFerdinandus. 
Cortufus. Jacob. Antonius. 
Coft. in Mef Coftams in Mefuem. 
Coftin.NicolausCoftinus. 
Dal. Dalechampius. 
'Dal. in Plin. notis ad Plinium. 

XX )( * Dalech. EXPLICATIO NOMINUM 
D :'ech.in Diof.figurisadditisad Diofcoridem Hipp.Hippocrates. 

Riiw-llianum. |Hon. BelliHonoriusBelli inepiftolisadClu- Dalech. Lugd. in hiftoria univerfaliLugduni 

edita. 

Diofc Diofcorides. 

Dod.Dodonceus editione Latina in folio. 

Dod.gal.DodonaeusineditionegallicaClufij. 

Dod. ur. Dodonseus in utraque ram Gallica 

quam Latina editione. 
Dod.ed.belg. editione Belgica & poftrema. 
Dod.fl.in h lltoria florum in oifla vo cufa. 
Durantes Caftor. 
DuretusClaudius. 
Encelius Chriftophorus. 
Eyft.Eyftet.hortus Eyftettenfis. 
Eric. & Val. Cord. Ericius & Valerius Cordus : 

pater&filius. 
Fallop. Gabriel Fallopius, 
Fabric. Georgius, 
Frag.Fragofus. 
Fracaft. Fracaftorius. 
Franc.Francus in horto Lufatiae. 
Fuch.Fuchfius in hiftoria Latina in folio, 
Fuch.ico.in iconibus feorfim editis. 
Fuch. comp. de compofitione medicamento- 

ruwi. 
Gal.Galenus. 
Gaza in verfioneTheophrafti. 

Gar. Garzias ab Orro. 

Ger. f ohannes Gerardus Anglus. 

Gef h. hort. Gefnerus in libro de hortisGer- 
maniae: hor.ap. in appendicehujuslibride 
hortis. 

Geflun.libellodeherbisnoftulucentibus. 

GiC fra. in defcriptione montis frafti. 

Gef.col.inIibellodecollec~tioneftirpium. 

Gef fof de fofsilibus. 

Gef.cat.in piantarumCatalogoquadrilingui. 

Cef. ad Cord. in corollario hiftoriae Cordi ad- 
dito. 

Gcf.in epift. in epiftolis fuis. 

GomaraFrancifcus. 

Guil GuilandinusinTheone. 

Guil.the. in Theone. 

Guil. pap. in commentario in Plinij capita de 
Papyro. 

Hariot in delcriptione infulce Virgine*. 

Hermol.HamolausBarbamsincorol.adDio- 
fcorid. lium. 
Imper.Fcrrandes Imperatus in-fuahift.natu» 

rali. 
Ind occ.lndire Occidentalis hiftoria. 
Ind.or.Ind.Orientalis hiftoria. 
Jofephus Acofta in hift.Indiae. 
Lac.Lacun.And.Lacuna. 
Lang. Johannes Langius. 
Lem.Levinus Lemnius. 
Leon.Nicolaus Leonicenus. 
Lerius in defcript. Brafiliae. 
Linfc.Linfcot.Lmfcotus in liiftor.Indis orien- 

talis. 
Lob. Lobelius in Obfervat. 
Lob.ob.ldem. 

Lob.ad par.alt.in Adverfariorum partealtera. 
LobBelg. editionelinguaBelgica. 
Lob.ico.in Iconibusfeparatim editis. 
Lob. pharm. Rond. pharmaciaRondeletijre- 

ftituta. 
Lon. AdamusLonicerus. 
Lud.Rom.Ludovicus Romanur. 
Lugd. Hiftoria generalis Lugduni cufa. 
Manard.Johan.Manardus. 
Marcel.Marcellus Virgilius. 
Marogna. Nicolaus Maronaeus Veronenfts. 
Matth.Matt.MatthioIus. 
Matth.comp. Marthiolicompendiumin 4. 
Matth.Ital.Matthiolieditiolingualtalicacum 

magnis figuris>folio. 
Matth.ico.fi iconem perpendas. 
Mycon.MyconushicaLugdun.citatur. 
MyrepfNicolausMyrepfius. 
Monach Mef Monachi in Mefiiem. 
Monard Nicol.Monardes. 
Mund.Mundel.AloyfiusMundella. 
l Nicander in Theriacis & Alexipharmacis. 
Ovied. FerdinandusOviedus. 
Oribaf. Oribafius Graecus. 
Pallad PalUdius. 
Palud. Bernhardus Paludanus notis in Lin- 

fcottum. 
Pandeift.Pande&arius. 
Pena. Petrus Pena in Adverfarijs. 
Phytopin. Phytopinax C.Bauhini. 
Pigafet.Pigafetta in defcript.regni Congiani. 
Plin.Plinius, 

Pon. AUTHORUM CITATORUM. Pon.J ohannes Pona edit.Latina. 
Pon.Ical.editione Icalica montis Baldi. 
Portae.Jo.BaptifcaPorrusinfuavilla. 
Prod.Prodromus C.Bauhini. 
Quad. EuangeliftaQuadramius. 
Rauvv.Leonhardus RauvvolrKus. 
Reg.Gregorius de Regio Capuccinus. 
Richer. Richerius de Belleval.Boranicus Mon- 

fpelienfis. 
Rof Eucharius Roslin. 
Rob. Joan.Robinus. 
Rondel.Rondeleciusiniuapraxi. 
Ruel.Joan.Ruellius. 
Scalig.Scaliger in fubcil itatibus. 
Scalig.in AnlUn Anltordem de plantls. Schvvenck. Cafparus Schvvenckfeldius. 

Serap. Serapio Arabs. 

Sethi.SimeonSethiGrarcus. 

Solinand. Solinanderinconfilijs. 

Stad. Stadius in Brafilia? defcriptione. 

Svv. Svve. Svvert. Svvertius. 

Tab. T^ber.Tabernsmontanus.edit.folio. 

Tab. ico. in iconibus feparatim cufis. 

Th. Thal.JohannesThalius. 

Thevet. Andreas Thevetus. 

Tovar. Simon Tovar, Hifpalenfis Medicus, 

Trag. Hieronymus Tragus. 

Tur. GuilielmusTurnerus. 

Valeran. Valerandus Donreus Pharmacopccus. 

Vercell. Francifcus Vercellenfts. 
XXX 3 Ad sA D A V T H O R E M 
HERMANNUS t>antw£ao|cn/BELGA 

Illuft. Principis Auriaci & Reipubl. Arnemienfis 
in Geldria Med. ord. 

Avhine Aonidum decus immortale fbrorum, 
Gjjtas aterna tui laudes monumenta merentur 
Ingenij, tum quanta tuis, qu& nuper in auras 
'Doclorum manibus pafiim vulgata teruntur, 
Gratia debetur cceptis, non prenderit acri 
<&(tente ,aut facundo quis digno exprejferit ore. 
fP^on fi Thebanus veniat redivivus ab Orco 
ttftCaximus, aut vdtes ItaU telluris alumnus, 
^At^ his M&onides focium fe adjunxerit ipfe. 
Tam dotes animi varix, tam multa relucet 
Omnibus in fcriptis virtus prajiantia tanta, 
J^on modb ut aquales Medicorum fcitafequuti, 
Seu vivam licuit vocem exaudire docentis, 
Seufcriptos oculis tantum evolvijfe labores, 
^Dicere nil dubitent ,fe ter^ quatercj^ beatos: 
Verum etiam feri poslfecula longa nepotes, 
Sgregias memori folvent tibipeclore grates. 

Quis genera herbarumfeclis ignota priorum 
Stfruticum plura ^forum quis prodidit unus? 
6fu& dum fbUicito nemorofbs luminefaltus, 
^Dumfylvas, montes^feros valles^ reduBas 
Scrutaris, monjirante De o,f$tua Votajuvantd 
Srttu at% oculis pulchre fi>eBanda dedifii: 

(jallia Gallia quiccjuid habet, cfuicquidGermania, quicquid 
riefferu latis 'virgultt finibus extat, 
<s5%farte tuo doclis vivafub imagine chartis 
Qernere cuic^ licet defcriptum clare Bahine. 
Prxtereo cju& miffa tibi non obvia noflris 
z5%tulta locis libri concludis fafce fub uno. 

SrgoDioforides ne tant* prtmia laudis 
Prima ferat , ne Matthiolus fibi proxima pofcat, 
Sfflcis, unus habes f$ prima {$ deinde fecunda. 
cJfttagnanimi fileant, qui vix dum fingula Reges 
Invenercfuos fajlus f$ nomina ponant. 

Qjiidmemorem innumeros,cum morbis&gra trahebant 
Qorpora, vicina tua cjuos folertia morti 
Sripuit, miferisc^ dedit producere vitam. 
UtDisnonfalso raptos e fauctbus artis 
<&Arte tua fibt fexcentos peri/Jfe qu&ratur. 

J^Qecminor mcifos humam ob corporis artus 
Gloria percrebuit: qua dexteritatenec ullt 
Prifcorum , noflri nec cuiquam ceffcris £vi. 

<sJttulta Tibiforfan vtdeor dixijfe Bahine 
TJix tamen h<ec fuerint fafltgia fumma tuarum 
Virtutumlngenij : at prohibct pudor addere plura. 
OF 
DE VTILITATE HVJVS OPERIS 

ANDREit L I B A V I I D. & P. L. 

Qarmtn. 

Ui cauffas vires propria & difcrimina rerum, 

Primi excrcitiss expofuere fuis. 
lnvcntis feros magnit jttvere nepotes, 
Et cura populit confuluere bona. 
Scilicet his ducibus Udentibus optima ceptum esl 

Difcerni & membru utiliora fequi. 
Quin ttiam fi quid nattim foret intus actrbiy 

Sive parum cautit effet oborta lues : 
Quarere prafidium morbumc^ eveUere membrk 

Huic foliti, poterant fe reperare fibi. 
idfy via facili. Kam nomine cognita qtuq^ 

Forma animis folita fe exhibuere dtu. 
Improbior donec fuccefitt patrtbus ttas 

Contemtrixfy boni Gens , populusq\ ferox. 
Hinc rabie^ furens & martia cafira fecutut 

Rerum confudit notitiam atoL notas. 
Artibus hinc fubtracla fides , viresq 3 negata 

Effe fub hif , primi quas docuere fenes. 
Pofiera gens igitur finxit nova nomina , restfr 

Speftatas alio protulit inde feno. 
T« quocfe livor iners multum mtttare folebas, 

Atfy peregrinif fingere verba nottt. 
Scilicet ut raperesfoli tibi turpiter ufunt 

Natura , medica notitiamifo rei. 
Sed tandem fuperavit amor jludiumg 3 juvandi: 

Et cefiit rabies invidiofa bono. 
Milliafy in fummam colleila vocabula , qut rtt 

Stgnentur pafiim jpe meliore monent, 
Quicumtjj ergo vagiserras autoribus, at% 

Ambiguit traheris per dubitanda vus. 
Huc propera : mtnti curas demturut inanes: 

Htc Ariadnaifila laboris habes. 
Magnus pceonij Heros B^tv u i nv s in aufit 

Errantes certo dirigit orbe ptdes. 
lUe laborifer pr&clarus in agmine Phoebi 

Herbarum titulos ut bona legit apis : 
Incfc unum congefiit opus , quo difcere prompth 

Pofiis , quas habeat qudibet herba notas* 
Utitor ho£ igitur gratus , tantumj^ labortm 

Declarafiudto , non peruffe , tuo. v CASPA- 
CASPARI BAVHINI 

PINACIS THEATRI 

B O T A N I C I 

LIBER PRIMUS. 

S E C T I O P R I M A 

DE GRAMINIBVS. 

Ramen agradiendo, cjubd geniculatu ramu ferpat Dio- 

, fcorides lib.4.. cap.30. *%u<rtv nominat : Ut & Theophrajlus 1. htfi. 10 , 4. ejufd.7. 
' drn-dr cauf.16. cutj. htjf.p. ■ma dicitur. Ky^ustc, ts^f- rwc a^uv, qubd tn agrif 
' proveniat : n««, <p^/ omntum herbarum frequentiftma. 
Genera Dtofcorid. quatuor factt : Primum a%u<w,alterum Kahaf-d^u^v^tertium 
quodin Parnajfo, cjr quartum quod in Ciltcta,cinna nomtnatu/n proventt : qux afc invtcem 
turr. fiqura,tum facultate multum dtfcrepat. Et Pltnio la+.c.tp. Prtmumgentculatum,alte~ 
rum Parnaft, tertium aculeatum, quodtrtplex : Primum cujus in cacumtne plurtmum qutni 
acuki,dac7ylon,altcrum quod Ar^ooJimtk,terttum quodtenutus in partctints & tegulis,quar- 
tum dentfy Babylontcum, quodjuxta vtas nafcttur. At Theophrajius multas dtjferenttas pro- 
tontt : poflertores plures agnovere. Veriim tantus tn hts Naturalufus, ut prster vartetates, k 
prtfcts crrecenttortbus propofitas, longeplures enumeraturt ftmus,cum tn hanc clajfem Bromi, 
Phcentcis,Loltj rjr Avena ftertlis Jpectes (nam (jripfa Gramtnct genertsfunt ) retulertmus : de 
quibus ordine, a Gramtne cantno, citm ejus tn Germanta Ofjicims ufusftt, imtio failo. 

GRAMEN CANINUM. 

Gramen vocamus ad imitationem Plinij,cui Canaria,qttaft acambus inventa,qtta fafliiium deducunt, 
vomitum cum pituita rejictentes : hinc Cjnagrofiu alits : & a fehorum prtmb producenttum forma , <jut- 
bufdam Dens Cants dtcttur. I. Gramencaninum arvenfe, fiveGramen 
Diofcorid. 

Gramen, Ruel. Dod.Cord. in Diofcor. Caft. 
Gramen Diofcoridis, Gefner. horr. 
Gramen canariummedicatum, Ad.Lob. 
Gramencaninum. Tab.Ger. 
Gramenvulgare, Lugd. 
Gramin. primi forte Diofcfpecies major,Thal. V. Gramen caninum fupinum paniculatum 
foliovarians. 

Graminis i.Diofcor. fpecies minima.Thal. 

V I. Gramen caninum fupinum pamcula- 
tumdulce: z.inProd. 

Graminis dulcis nomine, D. Lobelius mifit. 

VII. Gramen caninum fupinum minus. 
Gramen caninum fupinum. Lob. ico.Ger. II. Gramen caninum vineale: primum in Gramencaninumfupinum,2.Tab. 
Prodromo. I IX. Gram. caninum maritimum fpicatum. 

III. & I V. Gramencaninumlongiusradi- Gramengcniculatumcanmummarinum,Lo- 
catummajus.&minus. bel. ico. Gramen canarium longius radicatuin latiore 

paniculajmajusfvminuSjLob.adv.parr.alt, Gramencaninum tertium.Tah. 

Gramencaninumnurinum, Ger, 
A IX.Gra- i L I B. I. S E C T. I. 

IX. Gramen caninummaiit. fpicafoliacea iGramenamouretr.aItcrum,CIuf cur.poft. 
Gram. can. longiusradicat.marin.z.Lob.ico. [ Hoc aliquando in cacumine tres aut qua- 
G^ramen can inum quartum, Thab. tuor ramulos exiles fundit, femenquc triangu- *.b 

lum habet. 

1 V. Gramen tremul.minuspan.parva: j.in 
Prod. Idem diceremus cum Graminis fpecie 
parvaThalij.fi noftrum foliapilofahuberer. 

V. Gramen paniculis elegantifsimis , five 
t£x-)fu?is, majus. Gramcncaninummarinumalrerum,Ger. 
2.a X. Giamencan.marir. fpicaechinara,quod 
Gramcn caninum maritimum afperum, vel }. 
jn Prod. 

Gramen caninum medicatura marinumfpica 
echinara, C. Bauhini,Lob.ad parr. alr XI. Gram.canin.marit.fpicatum:4.inProd. Gramen amourettes, quafi amatorium,CIuf, XIIGram.muror. radicerepente: f.in Prod. 

GRAMEN NODOSUM, 
a radicis forma. 

I. Gramen nodofum avenaceapanicula. 
an Aigilopsbulbigenus,Plin.l.i<?.c.j'. 
Gramen, vel avenas fyl.genus, Gef. col. 
Gramen bulbofumnodofum,Ad.Lob.Lugd. 
cui oc Gr amcn nodofum, fub alia figura. 
Gramen tuberolum, five nodofum,Cam. 
Gramen bulbolum, Tab. 
Gramen caninum nodofunij Ger. 
Agrofteos alterum genus, Dod. 

II.Gram.gemmeum feunodofumfecundum. 
Perlarovulgo, ScOryzafylv. Caef. 
an Coix Myconi, Lugd. 

I II. Gramennodofumfpicaparva,fiveno- 
dofum rertium : 6. in Prod. 

I V Gram.bulbofum aquaticum : 7.in Prod. 

V. GramenbulbofumexAlepo: S.inProd. 

GRAMEN TREMULUM. Gramcn paniculofum phalaroides, Lob. 
Gramen prarenfe fexrum , Dod. 
Gramen filiceum feu polyanrhos 2.Lugd. 
Gramen panicularum farivum, Tab. 
Gramen panicularum, Ger. 

VI. Gram. minimumpaniculiseJeganriis. 
Gramen minimum Dalech. Lugd. 

GRAMEN PANICULATUM. 
Gramen pratenje pamculatum. 

I. Gramen prarenfepanicularummollc. 
Cramenlanatum Dalechampij Lugd. 
Gramen panicularum molle,Lob.adv.parr.alt 
Gramen equinum, fiveHippagroftisGefneri 
cum hoc plurimum convenit. 

Gramen albicans lanuginofum molle,Cam. 

I I. Gramen prat. paniculatum ma]us,latio- 
rcfolio: 7r<wTheoph. 

Gramen vulgb cognitum, Trag. ico. 
Gramin.2 genus Dalech.in Diofc 
Gramen pracen.majusvulgatiuSjAd. 
Gramen praten. vu'gatius, Lob. Lugd. I. Gramen tremulummaximum. 
anPhalaris altera, Caef. 

Cram.amourettes majorc panicula candican-|Gramen pratenfepnmum,Dod. 
te,Cluf. cur. poft. jGramen, Lon. communc, Thal. 

Colore panicularum variat, cft rufefcencis, Gramen alterum & vulgare, Tab. cft albiccloris 

II. Gramen rremulum majus. 
Lolium ;o. & AigilopsPlinij,Trag. 
AIgilops,Gef. hort. Lon. 

Gr.miiuis i.genus, Dalech.in Diofc. Ama. 

Phalaris pratenfis minor, Ad. Lob. ico. 

Am.oureues tiemblantes, Cluf h.ft. 

Phalaris prarenfis,Ger. 

Gramen polyanthos, Lugd. 

Gramen leponnum & tremulum,Tab. 

Gramen loliaceum io. Tragi, Thal. 

Variat panicula colore vindi,fpadiceo. 

III. Gram.tremulummin.paniculamagna. 
Phalaris parva,Ca:f. Gramen pratenfe, Ger. 

an perChulemGarziashocgramenintellexit? 

Cluf not. adGarz. 

II I. Gramen prarenfe paniculatum majus 
angialiorefolio: io. inProd. 

Variar panicula & glumis longioribus. 

I V. Gramen Ungaricum Busbequij in iri- 
nerario Conftanrinopolitano. 

V. Gramen pratenfepaniculatumme lium. 
Gramen minus, Ad. Lob. ico. Tab. 
Gramen pratenfe fecundum, Dod. 
Gramenprarenfeminus, Ger. 

Variatlatiore& anguftiore folio. 

VI. Gramen pratenfe paniculatum minus. 

Gra- L 1 B. I. 

Gr»men paniculatumrrHnus,Tab. 
Gramen minimum album & rubrum, Ger. 

Variat hoc panicula & culmis purpurafcen- 
tibus&albis. 
J.a VII. Gram.paniculatrrultiplici: n. inProd. 
Majus & minus reperitur Monfpefluli, &c 
Gramen minus duriufculum nominatur. 

Gramcn pamculatum arvenfi. 

I. Gramenarvenfe paniculacrifpa. 
Gramen,Matth. Lugd. 
Gramen minimum Xerampelinum, Ad.Lob. 
ico. Lugd. 

Gramen minimum, Lugd. 
Gramenbulbofum Dalech.Lugd. 

II. Gramenpaniculi pendulaaurei. 
Gramenaureum Dalech. Lugd. 

III. Gramen fegetum altifs.panicu^afparra. 
Gramen fegetum panicula fpeciosi latiore 
Lob. ico. 

Gramen fegetale, Tab. Qtx. 
an Gram. caule geniculato, Thal. 

IV. Gramen fegetum panic .aarundinacea 
Gramenloliaccum 8. Txagi, Thal. 
Agrorum venti fpica, Lob. ico. 
Gi.imen pratenfe j. Dod. 
Gramen harundinaccum. G:r. 

Vanatpaniculatiavcfcentc&fpadicea. 

Gramen paniculatum montanum 
&fylvejbe. 

I. Cram. montanum panicula fpadiceade 
licatiore: u. inProd. 

ll.Gram paniculatumodoratum ij.in Prod 
II I. Gramen paniculatumfolio variegato. S E C T. I 

iGramen majus aquaticum, Lob. ico. 
Graminisarundinacei alia fpecies, T Thal. 
Gramen harundin. paniculatum, Tab Ger. 

GRAMEN SPICATUM. $b 

Gramenjpicatum acjuaticum. 

I. Gramenaquatic.fluitansmultiplicifpica- 
A -^ufie 7in«iAi&-. 
Gramen anatum, Trag. 
Gramen aquis innatans, Lob.ico. 
Gamen fluviatile, Tab Gcr. 

I I. Gr.imenaquat. genicubrumfpicatum. 
Gramen aquatic. fpicatum, Lob. ico. 
G menfluviatilea]bum,Tab. 
Gramen fluviatile fpicatum, Ger. 

III G amcn maricim. fluitans cornutum : 

17. in Prod. 

Gramen crijui wn ej fpicatum praten/c. 

1 G imeiipratciifeciiiaruiiijiivcG am:n 
tpkicriftariiaeve. 
Gramen criltatum C.Bauhini, Lob.ad part .*. 

18 . inProd. 
Variatflorumcolore,communiterexpallido 

flavefcentes,aliquandopunicei colons (unt. 

II. G.amen fpica cnftati fubhirfutum : 

19. in Prod. 

II I. Gramenpratenfefpicaflavefccnte. 
Gramen anthoxanthon, Lugd. 

I V. Gramen pratenfe fpica purpurei exu- 
triculo prodeunte , vel Gramen foho fpicam 
amplexante. 
Gramen pratenfeDalcch.Lugd. 

V. Gramen fpicatum folioafpero. Gramen fulcatum, Ad. Lob. ico. Lugd. 
Gramen ftriarum , Lon. Ger. 
Gramen pi£tum, Cam. Tab. 

Variat in colore foliorum. 

I V. Gram.fylvat.panic. altifs.14. in Prod. 

Gramen paniculat. aquaticum. 

I. Gram. paluftrepaniculatumaltifsimum. 
Gramenaquatic. harundin. paniculat.Tab. 
Gramen majusaquaricum.Ger. 

II. Gramenpaluftte panicula fpeciosa: 15. 
in Prod. 

III. Gram. paluft. panic. minus : 16. in Prod. 
I V. Gramenaquatic.paniculat.latifolium. 

Lolijnonumgenus,Trag. Gramen fpicatum. Dalech. Lugd. 

Variat folio nonnunquam articulato,&: flo- 
ribus,quiapudnospallidelutei,in pratismon- 
tium fi igidorum fubrubei funr. 

VI G.am.caryophyllatajfolijsfpicadivul.sa. 
Gramenfpicatumfolijs Vetonicae,Lob ico. 
Graminisloliaccioclavi ^^fpecies, Thal. 
Gramen nigrum, Lugd. 
Gramcn caryophylleum,Tab. 

Reperiturmajus in pratis humidis,minus 
in liccis. 

VII. Gramen caryophyllarse folijs fpica 
fquamata. 

Graminis loliacei 8. alia perpufilla fpecies, 
Thal. 

Hujus figuram priori junxit Lobel.in icon. 
A z GrA' L I B. I. 

Cramenjpicatum montanum ejrnt- 
morofum. 

I. Gramenfpicatumanguftifol.montanum: 
20. in Prod. S E C T. I. 

GRAMEN PHALAROIDES. 

I. Gramen phalaroidesmajus,five Italicum. 
Gramen phalaroides 2. Lob. icO. 
Gramen phalaroides,Tab. 4» II. Gramenfylvaticanguftifol.fpicaalba: Gramenalopecuroidesmajus,Ger. 21. in Prod. 

I I I. Gramen caryophyllatum nemorofum 
fpicamultiplici: 22.inProd 

I V. Gramen caryophyllatum montanum 
fpicavaria: 2$. inProd. 

V. Gramencaryophyllatumalpinum. 
Gramen alpinum Rabinum, Gef hort. 
GramenRabinum,Ad. (velRavifiummonta 
num,JTab. 

V I. Gramen fpicatum folijs & fpicis hirfu 
tis mollibus. 

GRAMEN TYPHOIDES. 

I. Gramen typhoid.maximum fpicalongif- 
Gma: 2{. inProd. 
an Stelephuros Theophrafti, Ang. 

I I. Gramen typhoides molle. 
Gramen alopecuroides, Lob. ico. 
Gramen alopecurinum i.Tab. 
Gramen alopecuroides minus ; Ger. 

III. Gramen typhoides afperum primum. 
Gramentyphoid.afperummajus,forteThalij 
Gramen typhinum i.Tab. 
Gramen typhinum majus Ger. 

I V. Gramen ty phoides afperum alterum. 
Gramen typhinum, Lob.Lugd. 
Gramen pratenfe7-Dod. 
Gramen typhinum 2- Tab. 
Gramen typhinumminusjGer. 

V. Gramentyphoid.fpicaanguftiore. 
Cramen alopecuroides minus alterum , Lo- 
bel.icon. 

Gram.cn albpecurinum z.Tab. 
Gramen alopecurinum minus,Ger. 

Variatfpicalongiore&breviore. 

V I. Gramen ty phoides culmo reclinato. 
Gramen alopecuroides minus, Lob. ico. 
Gramen aiopecurinum j.Tab. 
Gramen alopecurinum majus,Ger. 

VII- Gramen tiphoides fpica multiplici. 
Calamagroftis prima, Trago defcrip. 
Gramen typhinum j.Tab. 
Cypeius typhinus, Ger. II. Gramenphalaroid. minus, fiveHifpan. 
26. in Prod. 

I I I. Gramen phalaroides fpici molli , five 4.b 
Germanicum: 27.inProd. 

GRAMEN ALOPECUROIDES. 

I. Gramen Alopecuroides fpica rotundiore : 
n'Ki7iinsg& Theoph. Cauda vulpina Plinij. 
Alopecuros Theoph, Ang. 
Cauda vulpis Monfpelienf. fpeciofior, Ad. 
Alopecuros, Dod. Lugd. Tab. Cam. Ger. 
Alopecuros altera, Lob. ico. 
Cauda vulpina, Caef 

Variat: Creticumenim fpica eft majore, & 
adtactum delicatiore. 

II. Gram.Alopecurosminorfpicalongiore. 
Alopecuros longa fpica, Tur. 
Cauda vulpina Monfpel. Ad. Lob. ico. 
Alopecuros major, Tab. 

Variat magnitudine & fpicarum longitu- 
dine.quae in altera longior, in alterabrevior 
&rotundior. 

III. Gramen Alopecuros major fpici lon- 
giore. 

Juncus marinus gramineus folijs fchcenanthi, 
Ad. Lob.ico. Lugd. 
Schcenanthum adulterinum, Tab.Ger. 

I V. Gramen Alopecuroides Anglobritann. 
maximum. 

V. Gramen Alopecuroides Africum. 
Urriufcj ; iconem D.Lobelius ad me mifit,& 

in Uluftrat. plantarum defcripturum monuit. 

VI. Gramen Alopecuroidesfpicaafpcra. 
Gramen echinatuni Dalech. Lugd. 

GRAMEN TOMENTOSUM. 

I. Gramen tomentofiim fpicatum. 
Gram. tomentofum, Alopecurosvera Thcoph. 
& Plinij,Lugd. 

Gramenfparteum2.&Schcenanthinum,Tab. 
Juncusmarinusgramineus,Ger.tit. 

II. Gram.praten.tomentof.paniculafpaisa. 
Gnaphalium Diofc Trag. 
Typha Diofc. Ang. 
Juncus bombycinus, Ad. Lob. ico. 

Gra- r.a L I B. I. 

Gramen erlophorum, Dod. 
Linum pratenfe, Gefcol. Lon. 
Gnaphalion Tragi, Lugd. 
Pfeudolinum, Caft. icon. » 
Gramen junceum lanigerum,Thal. 
Gramen tomentofum, & Linagroftis, Tab. 
Gramen tomentarium, Ger. 

Nonnunquam contrattis pediculis tanquam 
pappus confpicitur. 

III. Gramen tomentofum alpinum &mi- 
nus : z8in Prod. ex Rhastia D.Burferusattulit. SECT L s 

Exjavalnfulaallarum: cujus vidcturmen- GRAMEN SPARTEUM. 

hho<nrct6TVt , Theopb. SpartiumPltnio. 

I. Gramen fparteum i. paniculacomosa. 
Spartum Pl i« i j, Cluf Lob. Lugd. 
Spartum herba, Dod. 
Spartum Plinij I. Tab. Ger. 
Juncus Ibcricus five Hilpan.Dalech. in Plin. 

II. Gramenfpart. z.panicula brcvi folhcu- 
loinclusa. 

Spartum hcrba alterum, Cluf hifl. 
Spartum alterum Plinij,Lob. Lugd.Tab. Ger. 
Sparti herba? alia fpecies, Ddd. 

I I I. Gramen fpaiteum fpicatum folijs mu- 
cronatislongioribus, velfpicafecalina. 
Spartum rcrtium, Cluf.Lugd. 
Spartumherba J. maritimun;,Cluf. hift. 
Spartum noftras, Lob. 
Spartumc & Plinianum j. Tabv 
Spartum Anglicanum.Ger. 

IV. Gramen fparteum fpicatumfolijsmu- 
cronatis brevioribus. 
Gramen fparteum i. Tab. 
Spartum Anglicum z.Ger. tit. 

V. Gramenfparteum fpicatum Iarifolium. 
Spartum noftrasaltetum,Lob. ico. 
Spartum 6. vel Plinianum 4. Tab. 
Spartum herba 4. Batavicum, Cluf hift. 

VI. Gramenfparteum juncifolium. 
Spartum noftras parvum, Lob. ico. 
Spartum7 vel Plinianumf.Tab. 

VII. Gramen fparteumBanieeniccapilla- 
ceofolio: z<?. inProd. 

VIII. Gramen fparteum minus, vel Ho- 
landicum : jo. in Prod. 

IX. Gramen fparteum Monfpeliacum ca- 
pillaceofoliominimum: ji.inProd. tiofactainClufij curispofterionbus , fubher- 
ba, Sparto Hifpanico. non abfimili. 

XI. Gramenfparteumpennatum. 
Spartum Auftriacum, Cluf. pan. 
Gramen 9. vel junceum, Dod. 
Gramenpinnatum, Dalech. Lugd. f.b 

Variat juba col ore : el t H a vo,& etiam candido. 

XII. Gram.fpart.variegatum: fub jj.in Prod. 
Sparti nomine D. Jungermannus mifit. 

CRAMEN JUNCEUM ET 

Spicitum. 

I. Gram.foliolis junceis obIongis s radic.alba 
Gramen junceum Dalech. Lugd. 

I I. Gramen foliolis junceisbrevibusmajus 
radicenigri: j4.inProd. 

I I I. Gram.foliolisjunceisbrevibus minus. 
Exilegramen durius, Lob. 
Gramen exilc, Lugd. 
GramenminusduriufcuIum,Tab Ger. 

IV. GramenexileNicaeum: dequopaucis. 
Busbequiusin fuo Itinerario. 

V. Gramcn foliolis junceis radice jubata. 
Gramen exile duriusNeirtvcgicum autDani» 

cunijLob. adpar.r. 

V I. Gramen paluftre junceum racemofo fe- 
mine: $?. in Prod. 

VII. Gramenjunceumpolyftachion. 
Gramen junceum 2. vel junceum aquaticum 

maius, Tab. 
Gramen junceum aquatic Ger. 

1 1 X. Gramen junceum folioarticulatofyl- 
vaticum. 
Gramen junceum r. vel fylvaticurrc ncmoro» 

fum,Tab. 
Gramen junceum fvIvaticum.Ger. 

IX. Gramen junceum folio articulatoa- 
quaticum. 

Gramen aquat. alterum, Lob. ico. 
Arundominima, Lugd. 
Gramen junceum polycarpon, Thal. 
Gramen aquaticum, Tab. Ger. 

Habetur majus & minus Thalio monente : 
inmaiore, poft fcenifecium, caulisnovuspal- 
maris excrefcit, cuinon ampliuscapitula co- 
rymbaceainfident,fedutriculiuncialespalea« 
cei in capillamenta fifsi , modo virides , modo> 
purpuralcentes: rarifsime cumcorymbisutri- X. Gramen fparteum fetas equiius referens: 1 cul i repc r i untur, 

jz.inProd. j X- Gfamenjurjcexrmfolijs&lpicajunci. 

A i C«a- 6 L I B. I. S E C T. I. 

Gramen junceummaritimum,Lob.ico. Ger. , Majus&minushabetur. 
Gramenjunceum tertium.Tab. VI. Gramen cyperoides fpici pendiculi 

XI.Gram.junceumfolijs&fpicajunciminus.|longiore&anguftiore: 41. inProd. 
Gramen junceum marinum dense ftipatum,' VII Gram.cyperoid. paniculifparsimajus. 
Lob. ico. Gram. cyperoid.aquat.vulgitius,Lob.ico.Ger. 6.b 

6.1 Gramen junceum{.velaquaticumminus,Tab. Gramen cyperinum majus,Tab. 

Gramen junceummarinum, Ger. Variat paniculi,inalteracompacliore&bre- XII. Gramen lunceum montanum capite 
fquamofo : j6. in Prod. 

XIII. Gramen junceum minimum capi- 
tulofquamofo: $7-inProd. 

XIV. Gramen junceumminimum alterum 
38. inProd. 

XV. Gramen junceum minimum mariti- 
mum: jj.inProd. 

XVI.Gram.junceumfpicatumfeutriglochin. 
Calamagroftis 2. Tr3g. ico. 
Calamagroftis 4. Lugd. 
Carex minus, Lon.quoadi. fig. 
Gramen mixtum cx Junco & Gramine,Thal. 
Gramen marinum fpicatum alterum, Lob.ico. 
majus, Cam. 

Gramen marinum fpicatum,Ger. 
Gramen triglochin Dalech Lugd. 
Gramen jnnceum 4. vel fpicatum, Tab. 
XVII. Gramen fpicatum alterum. 
Gramen marinum fpicatum, Lob. ico. 
Gramini montano fpicato fimile in maritimis 
Flandriae, Cluf pan. 
Gramen aquatic. fpicatum, Tab. Ger. 

GRAMEN CYPEROIDES, 

Spicatum &paniculatum. 

I. Gramen cyperoides latifolium fpiciru- 
fa: fivecauletriangulo. 
Graminis 4 genus,Trag. 
Gram. cyperoides,Lob. Lugd.Cam.Tab.Ger. 
Gramen triangulum,Lugd. 
CarexTragi,Lugd. 

II. Gramen cyperoides latifolium fjpica fpa- 
diceoviridimajus: 40. inProd. 

II i. Gramencyperoidesanguftifoliumfpi- 
Cafpadiceoviridiminus: 41. inProd. 

IV. Gramen cyperoides anguftifol. fpicis 
longis ereftis. 
Gramen paluftre majus, Lob. ico. 

V.Gram.cyperoides fpica pendula breviorc. 
Pfeudocyperus, Gef. hort. Lob. ico. Dod. 
Pfeudocyperus o\iyinafn®- ^Thi]. 
Gramen aquaticum, Lugd, viore,inalreramagisexpanfa&longiore. 

II X. Gramencyperoidespaluft.majusfpi- 
acompacla. 

Gramcn paluftre cyperoides, Lob.ico.Ger. 
Gramen junceum triquetrnm, Thal. 
Gramen cyperinum p.iluflre,Tab. 

IX. Gramen cyperoides ipicis minoribus, 
minuscompaftis: 4J.inProd. 

X. Gram.cyper paluftre majus fpici diversa. 
Grnmencyper. parvumaquatic.Lob ico Ger. 
Gramen cyperinum paluftreminus, Tab. 

XI. Gramen cypcroides minus paniculi 
fparsi fubflavefcente. 
Juncus exiguus pratenfis, Trag. 
Calamagroftis j. Trag. ico. Lugd. 
Carex minus, Lon. quoad 1. fig. 
Gramen marinum fpicatum minus,Cam. 
Gramen cyperoides minimum paniculi fub- 
flavaC.BauhinijLobelioadpar.t. 

X I I. Gramen cyperoides minus , paniculi 
fparsinigricante. 

Gramen cyperoides minimum nigricantepa- 
nicula, Lob.ad. par.2. 

XIII. Gramen cyperoides miliaceum, 
Cyperus graminea, Ad.Lob.ico. Lugd. 
Juncus latus,Lugd. 
Pfeudoc) r perus 7if\0:ixf *©-, Thal. 

XI V. Gramen cyperoidesmaritimum. 
Juncus maritimus, Ad.Lob.ico.Tab. 
JuncusmarinusaliusPenae.Lugd. 
Gramen maritimum, Eidem. 

GRAMEN ARUNDINACEUM. 

I. Gramenarundinaceum fpicimultiplici. 
KxXix^xy^ui^is Diofcoridis. 
Calamagroftis forte Babylonicum, Ad. 
Calamagroftis, Lob.Lugd. 
Gramen arundinaceum, Lugd. 
Gramen arundinaceum majus, Tab. Ger. 

Variatratione loci: namquod inarenofis, 
fpici eft crafsiore : quod in montofis, dumetis 
humidis , fpici eft tenuiore. 

II. Gramen arundinaceum fpicatum. 

Cu- L I B. I. S E C T. I. 7 

Gramenharundinaceumminus,Tab.Ger. ? Gramen nemorofumhtrfittum. 

III. Gramenarundinaceumpaniculamol- j. Gramenhirfutumlatifoliummajus. 
lifpadiceamajus. Gramenhirfutum nemorofum,Lobico.Ger. 7,b 

7 , a Gramentomentofum,Lob.ico. Gramen fylvaticum4.fivepil0fum.Tab. 

Graminisloliacei 8.aliafpecies,Thal. IF Gramenhirfutumlatifoliumminus. 

IV. Gramenaiundiiuceumpaniculamolli Magnitudine potifllmum differt : datur& 
fpadicea minus. hu jus ma jus & minus. 

Graminis lolucci oftavi tertia fpecies,Thal. | in Gramen hirfutum capitulis Pfyllij. 

V. Gramen arundinaceum ramolum.plu- Cyperella Cordi Sc Pfeudocyperi fpecies pu- 
mofumalbum: 44. mProd. Imila, Gef hor. 

V I. Gramcn arundinaceum enode majus Gramen cxile hirfutum cyperoidcs, Lob.ico. moncanum. 

Scirpi primum genus, Trag. 
Juncus (yiveftris, Lon. ico. 
Juncus lychnanthemos major,Thal. 
Gramcn harundin. montanum , Tab. 

VII. Gramen arundmaceum enode minus 
fylvaticum. 

Scirpi.ilterumgenu», Trag. 
J uncus lychnanthcmos tenuis major, Thal. 

VI 1 1. Giamenarundinaceum manrimum 
acutifsioiurr*. 
Oxy groltis maritima Dalech. Lugd. 

G R A M E N N E M O R O S U M, 

Gr.nj.i n uCniorofum%1a.br um. 

I. Gramen nemorofum paniculis albisca- 
pillaceo folio: 45-. in Prod. 

I I. Gramen nemotofumfpica fubnigiare- 
cuivl 
Gramen cyperinumncmorofum,Tab Gcr. 

III. Gramen nemoiofu.m Ipica rufefcen- 
te molli. 

Gramen nemorofum 1. Tab. 
Gramen fylvaticuni, Ger. 

IV. Gram. nemorofum fpicis parvis afperis. 
Granitn fylvaticum j.Tab. 
Gramcn lylv.uicum minus,Ger. 

Vanat latiorc folio in dumetis, &C anguftio- 
re in praris. 

V. Gramen nemorofum calicnlis paleaceis. 
Hololiiiim. Matth, 
Holofteum Matihioli,Lob.ico.Lugd. 
<■■ nnen epigpnatocaulon, Thal. 

(rrrenjnnceurn t. velbufonium, Tab. 
Giamcn junceum, Ger, 

D"plex clt repeas : & ereftum, Gramen cyperinum pilofum, Tab. 
Gramen nemorum Dalechampij, Lugd. 
Gramcncxilchirfutum,Ger. 

Variat folijs latioribus & anguflioribus. 

IV. Gramenhirfutumcapituloglobofo. 
Combretum Plinij, Ang. 
HerbaLuziola vulgo, Ccef 
Gramen lucidum, Tab. 
Gramcn paluftrc echinatum, Ger.icon. 

V. Gram.hirfut.angu!tif.majus:47-inProd. 

VI. Gramenhirfiitumanguftifoliumminus 
paniculis albis. 
Gramen Leucanthemum Dalech. Lugd. 

GRAMEN ECHINATUM 

8t aculeiiuin. 

I Gramen fpica fubrotunda cchinata: vel 
Gramen echinato capitulo. 
Gramen echinatum tribuloides, Colum. 

II. Gram fpicaplanacchinata: 4j>.in Prod. 
Ili.Gram.album capitulis aculeatis Italicum. 
Gramen aculeatum.Matth.CallLugd. 

I V. Gramen palultr. aculeatum Germani- 
cum vel minus. 

GramenpaluItrcechinatum,Lob.ico. 
Gramen aculeatum, Lugd. 

Variat fpicis longionbus , rotundioribus, 
frpe in eadem planta. 

V. Gramen palultre aculcatum halicum 
vel majus. 

GRAMEN DACTYLOIDES 

iive lli-lixiTium. 

I. Gramen daclylon /Egyptiacum. 
Nejemelmfalib.dv t Gramen crucis, Algyptijs, 
Alpino. 

II. Gramen daclylon folio arundinaceo 
mjjus: aculeatumfortePlinij. VI. Gramen holoit. alpinum minimum : Gramen, Ang. Ckif Cajf. 

64. in Prod. iGramen vulgare Dalech. Lugd, Gra- S E C T. I. 

| Spica fubinde fingularis, non rarb multi- 8 L I B. I. 

Gramen canarium alterum, Lob. 
.a Variat : nam Gallicum folijs eft nonnihiljplexjea^ue modbherbacei,modb atroruben-8.b villofis: Germanicum veroj folijs eft glabris &c tis coloris eft. cauliculis minus ere&is 

I I I. Gramen daftylon folio arundinaceo 
minuscum appendice. 

Gramen vuigare DaIechampij,Lugd, 
Forte cumfecundoidem. 

IV. Gramen dattylon foliolatiore. 
Sanguinaria Nevenarae, Trag. 
Canaria Plinij , & Gall i crus Apuleji, Ang. 
Coronopus, Leoniceno. 

Ifchsmon, Gefcat. Cluf.hift. Tab. 
Ifchaemon vulgare, Ad. Lob. Ger. 
Ifchaemon Plini), Cluf. hift. quoad iconem. 
Gramenlfchaemon Plinij, Lugd. 

Variatlpicis, plerumq; quinis & fenis : raro 
quaternis: rariffimeternis. 

V. Gram.daftylon anguftifolfpicis villofis. 
Ifcha»mon fecundum,Tab. 

Spicis tribus, 6.7. & 10. variar. 

VI. Gramendattylonfcoparium. 
Gramen fcoparium ifchaemi paniculis Galli- 
cum,Lob.adpar.z. 

VII. Gramendactylonaquaticum. 
Gramen aquaticum geniculatum,Tab.Ger. 

II X. Gramendaclylonefculentum. 
Gramenmannae, Matth. Caft. 
Gramen aculeatum , Sanguinaria , Capriola, 
Leon.Ruel.Ama. 

Frumentem , German. ©djwaten / Oryzae fpe- 
cies,Cord. in Diofc. 
Gramenalbum feu hirfutum,Gef hort. 
Manna coeleftis Germanis, Eidem. 
GramenMannaeefculentum, Ad.Lob.Ger. 
GramenMannaeprimum,Dod.Tab. 
GramenacuIcatumi.PlinijThal. 
GraminisgenusquodinGerman.feritur,Caef 
Gramen Mannae prius Matth. & prius Dod. 
Lugd. 

GRAMEN PANICEUM. 

I. Gramen paniceum fpicadivisi. 
Panicum fylv. Matth. Ad. Caft. Cam. Lugd. 
Tab. Ger. 

Panicum Herbariorum fylveftre, Lob. 
Gramen Mannae alterum , Dod. Lugd. 
Milium fylveft. & fupinum, Clufhift. 
Panicaftrellae fpecies, Caef. 
anMUium fy lveftie Ifchaemum, Ang, II. Gram. panic.fpiciariftislongisarmatj. 
Panici effigie gramen ariftis circumvallatum, 
Lob.icon. 

Gramen paniceum Ger. fecundum, Tab. 

III. Gramen paniceum fpicafimplici : e'a»- 

Lolmm fextum, Miliaria herba Plinij,Trag. 

Panicieffigiegramenfimpliciipica,Lob.ico. 

Panicaftrella, Caef. 

Panicumfylveftrealiud,DaIech. Herba alba 

fortafse Plinij, Lugd. 

Gramen paniceum primum, Tab. 

Gramen cyperiodes fpicatum , Ger. ico. 

Variat : aliquando en im fpica oblonga : ali- 
quandobrevi & rotunda. 

I V. Gramen paniceumfpicaafperi. 
Lolium 7. Phalaris fylv. Diofc. Trag. 
Gramen geniculatum, Tab. Ger. 

Variat: Monfpelijpalmominus: apudnos 
erectum &c cubitale. 

V. Gramen paniceum fpicis nigris. 
Panicieffigiegramen j. Lob. 
Gramen paniceum, j.Tab. 
Gramen paniceum parvum, Ger. 

GRAMEN MILIACEUM. 

I. Gramen fylvaticum panicula miliacea 
fparsa. 

Gramen miliaceum, Lob ico. Cam. Tab. Ger. 
Gramen pratenfe 4. Dod. 

I I. Gram.mont. panicula miliacea fparsa: 

fo. in Prod. 

III. Gramen arundinaceum panicula mi- 
liacea: fi.inProd. 

GRAMEN SORCHINUM. 

I. Gramen Sorghi panicula ere&um. 
Gramen forghi effigie, Lob. ico. 
Gramen forghinum, Tab. Ger. 
Gramen pratenfe {. Dod. 

I I. Gramen arundinaceum Sorghi panicula 
fparsa: fz. inProd. 

GRAMEN SPICA TRITICEA 

& Sccalitu. 

I. Gramcn Iatifolium fpica triticea latiorc 
compacta: fj. inProd. 
Vaiiat latioie 8c anguftioie folio. 

II. Gra- L I B. I. 

II. Gramen latifol. fpici tricicei divulsa: 
54. in Prod. 

III. Gramen anguftifol. fpici triticei com- 
pafta : ft in Prod. 

IV. Gram. anguftifolium fpica tritici m* 
tica» fimili. 

Gramen frumcntarium fegetalcve, triticeum, 
fi ve triticea fpica , C. Bauhini, Lob. 3d. par. 1. 

f<£. in Prod. 

V. Gramen fpica fecalina : f7.inProd. 

GRAMEN SPICA BRIZA^. 

I. Gramenfpicabrizasmajus: f8. inProd. 

I I. Gramen fpica brizae minus : r? in Prod. 

I I I. Gramen fpica gemina millepedae fimil. 
Gramen dyftachyophoron, Colum. 

GRAMEN HORDEACEUM. 

I. Gramen hordeaceum montanum five 
majus. 
Graminis loliacei j.genusmajus,Thal. 

I I. Grain. hordeaceum minus & vulgare. 
Lolium tertium, Trago. 
Holcus Plinij, Ariftida aliis, Ang. 
Hordeum murinum, Tur. &Csf. 
Hordeum fpontaneum fpurium, Ad.Lob. 
Hordeum five triticum murinum, Dod. 
Hordeum fpurium, Tab Ger. 
Graminis loliacei j.genus, Thal. 
Gramen hordeaceum, Lugd. 

III. Gramen hordeo difticho fimil. 
Gramenhordeaceumpumilum, Cluf cur. poft. Syphonium, Bromos hcrba, Tab. 

Variat fpicis, quae aliquandoquafi infafci- 
culum cumprehcnfK , & Phcenix alrera eft S E C T I. 9 

Herba Phcenicea Gfascisj hordeum murinum 

noftris, Plin. 

Lolium quartum , Trago. 

Phcenix, Matth.Tur.Lacun. Dod. [cui&Lo- 

lium murinum.] Caft. Ang. Cord. Lon. Cazfi 

Lugd. 

Hordeum murinum.Guil.Lob. Tab. 

GraminisloIiacei4.genusTragi,Thal. 

Lolium rubrum, Ger. 

IV. Gramen loliac. minus fpica fimplici : 
6j. in Prod. 

V. Gramen loliaceum minus fupinum mul- 
tiplici fpica: 61. inProd. 

VI. Gramen loliaceum fupinum. 
Gram. phalaroides exile fupinum humi fpar- 
fum Danicum,Lob.ad. par. 2. a quo acccpimus 

VII. Gramen maritimum panicula lolia- 
cea : 6}. in Prod. 

GRAMEN FESTUCAI, SEV 

-itgilops & firomcs hcrba. 

I. Feftuca graminea glumis hirfutis. 
Lolium 2. Trag. at 1. icon«. 
ALgilops &Feftuca,Dod.gal. Gefihort. 
Bromos, Lac. altera,Ger. 
Bromos ftcrilis altera, Lob. Lugd. 
Lolium, Lon. 
Feftuca altera, Dod. 
Gramen murorum Dalech.Lugd. 
Feftuca graminca , Thal. 
Phcenicis altera fpecies, Eid. G R A M E N L O L I A C E U M. 

I. Gramen loliaceaum fpica longiorc. Zifxnev Conftan.Zinzania Arabum 
Lolium & Aira, Plinio. 
Lolium, Rucl. Matth. Gefi cat. Ama.Cord. in 
Diofc. Tur. Dod. Caef. Caft. Lugd. Tab. 
Lolium & triticum temulentum, Ad. Lob. 
Lolium verum, Gef hor. 
Lolium album, Ger. , 
Frumentum fatuum , Lon. 

Variar : communirer arift.is habct, fed fine 
ariftis quoque Bononiae ob(ervatum. 

II. Gramen loliaceum latifolium fpicaan- 
guftiore: 60. in Prod. 

III. Gram. loliac anguftiore folio & fpica Thalij : aliquando difperfis : fic aliquando 
irlutti aV* Diofc. Arift.Theoph.Gal.Orib./lLgin.ActJgbbris, «liquando hirfutis : &propneSeca 

lcs vitium eft. 

I I. Feftuca graminis glumis vacuis : 64. 

in Prod. 
Variat : aliquando ariftis oblongis incur- 
vis armata Monfpeftuli reperitur. 
1 1 1. Feftuca gramineaeffusa juba: 66.in Prod. 

I V. Feftuca graminea nemoral. latifolia 
mollis. 
Feftuca quarta, Thal. 

V. Feftuca junceo folio : 66.\nPtod. 
an Feftuca nemoral. quarta & tenuifolia, ThaJ. 

VI. Feftuca junceo folio fpica gemini: 
67. in Prod. ftinl Diofcoridi , a feminis colorephceniceo.l VII. Fcftucaavenaceafterilisalacior. ict L I B. I. 

ff*/*tt Diofcaliis. fi(H/ui ***, ad dirTerentiam 

avenae. 

Feftugago, Gazae. 

Lolij pnmum genus, Trag def. 

ALgilops prima, Matth. altera, incomp. 

/Egilops, Lac vera, Gef. hort. 

Bromos & avena herba, Dod.gal. 

Feftuca & avena Graeca , Lon. 

Avena fterilis, Ad.Thal. 

Bromos fterilis, Lob. ico. Ger. 

Bromos herba, Dod. Lugd. 

Avena Graeca, Caef. 

ALgilops i.& Avena fatua, Tab. 

VIII. Feftuca avenacea fterilis humilior. 
Lolij quintum genus, Trag. 

Bromos herba graminei generis, Thal. 

IX. Feftuca graminea arvenfis minor. 
Feftuca fexta, Thalio. 

X. Feftuca pratenfis knuginofa: 62.\n Prod, 
X I. Feftuca dumetorum : 69. in Prod. 

XII. Feftuca dumetorum foliis anguftifTi- 
mis pilofis : 70. in Prod. 

XIII. Feftuca utriculis lanugine flavefcen- 
tibus. 

AiyiKvi Diofc. Theoph. [ ubi Gaza Avenam 

vertit, ] Gal.Oribas. Aigin. 

Hordeum feftuca, feu Aigilops, Plinio. 

A^gilops Bromoides Belgarum, Lob. 

Fertuca prior, Dod. 

Avenae tertium genus fyl. Caef. 

Avena fylveft. feu nigra, Thal. 

Aigilops Dodonsei , inter ALgilopen & Bro- 

mum media , Lugd. 

Aigilops fexta, Bromoides2.Tab. 

XIV. Feftucaalteracapitulisduris. 
ALgilops, Ang. Matth.comp. Ad. Dod. 
Algilops fecunda,Matth.Lugd. 
Feftuca fiveAlgilopsNarbonenfis, Lob. 
Triticum fylveft. in Sicilia, Caef. 
Frumentum fyl.Caft. ap. 

ALgilops Lobelij & Penae, Lugd. 
Aigilopspercgrina, Tab. 
Feftuca Italica, Ger. S E C T. I. 

Spica communiter ex duobusauttribusca- 

ipitulis duris compofita eft : nonnunquam ex 

plunb. compafta, fpicamtriuncialemobtinet. 

X V. Feftuca longiiJTmis ariftisglumisva- 
cuis fpadicei colori>. 
Aigilops 4. Bromoides i.Tab. 
ALgilops Bromoides, Gcr. 

GRAMEN AVENACEUM. 

I. Gram. montanum avenaceum fpicatum. 
Gran:en montan. fpicatum. Cluf. pan.&hift. 
Gramen fylvaticum fecundum, Tab. 
Gramen marinumfpicatum nlterum, Ger. 

I I. Gramen mont. avenaceum locuftis ru- 
bris : 7i.inProd. 

Variat caule, laevi in montofis: in dumetis 
humidis, foliiscaultqueft.bafperis. 

1 1 I. Gramen avenaceum Jocuftisrariorib. 
Gramen avenaceum rarioie grano Danicum, 
Lob. ad. par. 2. a quo accepimus. 

IV. Gramen avenaceum capillaceum mi- 
noribus glumis. 

Gramen Anglo-Britannicum avenaceum, Da- 

nico nemorali fimile : Hoc nomine a D. Lobe- 

lioaccepimus. 

Gramen nemorale avenaceum alterum ex fu- 

fco xerampelinum & IucidumDanicum,Eid. 

ad. par. 2. cujus etiam varietatem notat. 

V. Gramen avenaceum montanum lanu- 
ginofum. 

Gram. monta. avcnas femine,Cluf.pan. & hift. 
Gramen avenaceum, Tab. 
Hordeum diftichon,Ger. ico. 

V I. Cramen avenaceum lanuginofum glu- 
misrarioribus: vz.rnProd. 

VII. Gram.avenaclanuginofum ramofum. 
Gramenglumofum Dalech. Lugd. 

VIII. Gramen glumis variis : 7j.in Prod 

IX. Gramini affinis plantaadgutturisin- 
rlammationes utilis. 

Planta in planis nafcens graminis modo, 
Petri de Ofma in epift. ad Manardem. fed 
quid ? SECTIO s n_____a L I B. I. S E C T. 

-tftt)l__tW 
1 nfft* nftir flfrR SECTIO SECUNDA. JUNCUS, NARDUS, CYPERUS, SPARGANIUM, 

Llva marina <_v Equifetum. 

DE JUNCO. 

JUNCLZS ajungcndo, Gr<zcis %civ<§*, * iorts crfuntbus dicitur.Dtofcorides,tn odoratum & 
inodorum diviftjje videtur. Nam l.i. dejunco odorato, quemjimpitciter %;~ivevper excel/en- 
ttamnominavit: at l. 4.C. y2.de tnodoro egtt : hunc duplicemfccit , unumlsvcm,alterumacu- 
tum: buncjiertlem,cjr alterumfemine ntgro cjrcrajiiorccaiamo,ejr terttum cKc<%oivevpriortbus 
carnofiorem. Stc Theoph.Af.h1Ji.13. trtafunt genera, ofcvcx, <**<*£ w @* ,acutus ejrjiertlts, qui mas : 
Kdg7nfA&,Jrugtfer,quemf*eActyK0?\ov,arftferumvocitJt: terttus oAc%av(5^ dtcitur : atde 
odorato p.biji.y.egtt. Plwius l.2i.c.i$.qutng f fecit, 1. Marifcon appellatum, 2. mannum,oxy- 
fehanum, ey hujus trta genera : acutum, /icrtlem, quem marem ejr oxym. altcrumfemenje- 
rentis, quem Melancramnvocant,crfrucluoftor : magts tertttss, qut Holofehoenos nomtnatur. 
Qnarejuncus altus eli odoratus, tndorus alter ; vel alius locis artdts, alius aquofis provcntt : 
htc, vel tn aquts dulctbus, vel martttmis. Rurfum uiriusy, generts altj «•**£«<; __-' ctKpa, tn 
mueronem pungentcm dcftnunt ^altj tn fafltgtum obtufus . _• ftc altus \u@.,Uvts: alius 
T£«xvc,ajper: a/ius fajitgio acutiore aitus, obtufore. Juncus Uvis & tnfafttgto acutus, alttu 
eJi oxyfhcencs,'aliits bolofchtenos. Oxyfcbccnos alter mas, «.«£>7r(^ r.ullo femtne ftcundus : 
altcr Jwmtna , ueAccyKc^uc, ntgrum femen ferens : ftc adfacundum, clavatus .- petrofus 
verb , ad laptdes refercndus eH. JUNCUS ACUTUS. 
I. Junc.acut.capitulisforgbi:^r^,v*©.Diofc. 

Juncusacutus.Ang.Cord.inDiofc.Caft.acii- 
to cacuminc- Gef cat. I. Juncus odoratusfivearomaticus. 

T\ih®-iiAviJn&- >&ijv;7(*^ ijU(nK(Ai)i t Hipp. 

A^uftATinii-t&ifivet^'*'! . Gra.cis pofterioribus. 

s^.iV®-, Diofc. & Galcno. 

Juncusodoratus.PI.nio HermoI.Ruel.Matth. y" un ' ct 

Tur.Lac. Ad.Lobel.Cluf in Garz.Casfalp.Caft j uncus rotundus alter,Ca>f. 

~ u 8 d - , | Hucreferriporeft 

Juncusrotundus,Celfo. u ,„ palultris& mufitatumCaricisgenus,cu- 

Juncus rotundus odoratus , Marcell. Ama.. usrolia peracutacrura&pcdcsfauciant: par. 

„. m ' „ _ , -.Ind.occid.exped.inFloridam. 

Schccnus&Juncusodoratus teresacrotundus, ,, J U ncusacut.marit.capitulisrot_ndis. 

_"■ " _ __ _■ t , -o .. Ijuncusacuminatus, Ama. 

Schcenanthum, Mefu*o, Lon. (cui & Cyperus Juncus acutus maritimi a , A± 

rotu.»dus.jTab.(&Juncusaromat,cus.)'Jam. Holorchccnosm3J L d 

(& Juncus floridusfivearomaricus) Acoft*. ,„. Ju nc_sacutus markimus caule trian- 
Squinanthum , V arroni, Ang. GjiI. & OrKci- ,_ . , *, Prod< 

nis.quafi _•''•- a.*'©-, iuncirios. „ t . • • • -. r 

&• « r Aju' _1 c _ c u_ a _• an Ju^cusexiguusmantimus^Caef. 
A J.iar & Adhir, Arabibus. Sachbar, Arabiae , v Tl ,_, „,„„,„, ,\ c 

mcolis. T IV ' J un cusac U tuspan.culafpars_. 

_.i j •■ l o _ n. 1 1 Juncustertius,Dod.gal.acutus,Dod.Caft. 

Palcad e Mccha&Paftuscamclorum 3 vulgo. !J uncus acutu. vulga!.Lob.ico. 

j Juncus oxyfchoenos Dodonaei,Lugd. 

B 2, JUN- 12 L I B. I. SECT. II. JUNCUS L^VIS 

I. JuncusfeuScirpusIndicus. 
Juncuslndicusporofus, Clufcur. poft. 
an ex hoc Junco parantur tapetia inGinnea: 
1 infc. part.2 Ind.or. c.4. &exhocScirpovevi- 
ridi, fportulas, ftorcas , ftragula & pileos in 
Guinea puellaeconficiunt: par.6. Ind.or f c.7 
& apud Bantanos, pilae luforiae : par.f. Ind. or 
fig undecima. 

I I. Juncus maximus , five Scirpus major 
quamvis vcteres Scirpum a Junco diftinxifle 
videantur. 
Manfcus Plinij. 

Juncus paluftris major, Trag. Tab. 
JuncusgrandisHolofchcenos, Cord.in Diofc. 
Gcf cat. Dod. 

Scirpus, Juncitertiafpecies, Lac. 
Juncustertiusholofchcenus, Ang. Caft. 
Juncus &C Scirpus, Lon. 
f uncus aquaticus maximus, Ad.Lob.ico.Ger. 
Juncus laevis aquaticus maximus, Thal. 
Juncusrotundus j. Caef. 
Juncus laevis, Ger. ico. 
Hololchcenos Theophrafti, Lugd. defc. 

III. JuncusfiveScirpusmedius. 
J uncus fy 1 vaticus, Tab. 

Juncus aquaticas maximus, Gerico. 

IV. Juncuslaevispaniculafparsamajor. 
Juncusvulgarisalter, Trag. 

Juncus oxyfchcenos, Ang. 

Juncuslaevis(Teulenis.)Cord. in Diofc. Dod. 

Lugd. five Oxy fchoenos vulgaris. 

Juncus laevis vulgat. Ad.Thal.panicula fparsa, 

Lob.ico: 

V. Juncuslaevisalter. 
Juncilaevisaliudgenus, Lugd. 

Exhoc, medullaprorfus nivea ad luccrna- 
rum lumina extrahitur. 

V I. Juncus laevis panicula fparsa njinor. 
VII- Juncus laevis panicula non fparsa. 

Juncus,Matth. Lac. Caft. 
Juncus laevis,Lugd. 
Juncuslaevisglomeratoflore, Lob.ico. 
Juncuspaluftrisminor, Tab. 
an Juncus rotundus primus, Caaf. 

VIII. Juncus exiguus montanusmucrone 
carens: 2. in Prod. 

an Junc" s lychnanthemos tenuis, Thal. 

IX. Juneellusinutilis: y inProd. |Chamaefchcenos,Gef. 

Hucreferenduseft 

I Juncellus omnium minimus, Ad. 
I 

JUNCUS ACUMINE REFLEXO. 

I. Juncusacuminereflcxomajor. 
Juncus lsvis, Gef cat.Tab. 

Juncus melancranis, & Juncus oxyfchcenos 

fcemina,Lugd. 

an Juncus lychnanth. tenuis major, Thal. 

I I. Juncusacumine reflexoalrcr: 4 # in Prod. 

III. Juncusacumine reflexominus veltri- 
Sidus: ^.inProd. 

J UNCUS C APITULIS 

Equileri. 

I. Juncus capitulisequifetimajor. 
Juncusaquaticusmin.capitulisequifeti,Lob. 
Juncusclavatus, Dalech. Lugd. 
Juncusaliusfcecundus,Eid. 

Variatfcirpis latioribus & triploanguftio- 
ribus. 

II. Juncellus capitulis equifeti minor & 
rluitans: 6. in Prod. 

JUNCUS CAPITULO LANU- 

ginofo & bomljycino. 

I. Juncus capitulolanuginofo: five Schce- 
nolaguros : 7. in Prod. 

II. Juncusalpinusbombycinus: 8.inProd. 

JUNCUS FLORIDUS. 

I. Juncus floridus major. 
Calamagroftis 2. Trag. prima,Lugd.cui etiam 
Calamagroftis leucanthemos. 
Sparganium, Dod. gal. 
[uncusfloridus, Matth.Caft. Lugd. 
Gladiolus paluftris, Cord. hift. 6c Ger. 
Gladiolus aquaticus, Gef cat. Dod. 
Carexalterum, Lon. 

Juncus cyperoides floridus paludofus , Lob. 

Ad.& 

Juncus cyperoidespaludofus, Fyft. 

Juncuscypcrinus rloi idus, Tab. 

Buromos Theoph. Caef. 

Quibufdam Buto-mos Theoj. h. I. hift.8. &4. 
hift.5.11.12. alijs Gladiolus Ejufdem i.hift. 8. 
&16. Item 4.hift.?. io.u. nonnuIlisSpargani- 
umDiofcorid.l.4.c.2i. Flos coloreeft inpur- 
pura diluto : at Tiv.gus candido notat. 

II. Juncusflondusnmior: j.mProd. 

NAR- L I B. I. S E C T. M. 
N A R D U S. »3 NArdtn Diofi. l.i.forteaNaardo urbc Syriaca, Euphrati contermina : altis 'Scipcrccv.xve, 
quam inter aromata Diofiortdes : inter odorata ad unguenta,Theoph.htJl. 7. recenjutt. 
Genera Diofiortdes plura fectt, & cap. 6. differenttas multas, loco nataltfolitm dtfferen- 
tcs, propofiut , omnibtu tnuno montenafienttbus : ttt Syrtacam , Occtdentem verfus Syrtam 
rejptctente : Indicam, Ortentem verfus adjudaam vtrgente : hac duplex, una m monte, al~ 
tera ad radtcem montis, non procul apraterfiucnte Gange, qua Gangtttca, quafy omnes Jimul 
adferuntur: addit ey Samphartttcam : dercltquts Jpcctebus tnjra I. 4. agemus. Pltmus de 
Nardo &eJHS d/jferenttis l.crcap.12. verbafectt. I. Narduslndica,quaefpica, Spicanardi,& 
Spica Indica Officinis. 

Nardus , Rucl. Cord. in Diofc. Gef cat Lac. 
Tur. Lob. 

Nardus Indica, Mattli. Cotd. hift. Lon.Caft. 
Lugd. Tab. Gcr. 

Spica Nardi, Ang. (cui Nardus Gangitis Diof.J 
Mundel. Amat. (& Indica fpica.J Ad. Lob. ico. 
Acoft. Caef. (qui ex Algarum genere elTe fta- 
tuit,J Lugd. 
Spica: nardus,quam frumenti more ad duarum vel ternarum fpithamarum altitudinem ex- 
crefcerefcribunt: in 4. part.hift. Ind.Orient. 
cap.j?. 

HaecaSyriaca &Gangetica, tantumnatali- 
bus dirTcrre videtur. 

II. Nardus fpuria Narbonenfis. 
Nardus Gangitis ipuria Narbonae, quaeGan- 
gitidi Diofcoridis prorfus quadrare videtur, 
Ad. Lob.ico. 

Nardus fpuriaNarbonenfis, Lugd. 
Nardus Narbonenfis, Ger. adulterina 5 Tab. CYPERUS ET EJUS 
Species. 

Kv7tup&> aut Kii7ne/c,a radtcis effigie, qu£ pyxidulam aut vafculum pufillum tmita- 
tur, nonten accepifje vtdctttr. 

Gcncra duo D/ofcondcs l.i. rccen/rtit : alterum radtcc rotunda , quod officinarum Cy- 
pcrus csi : altcrum Gtngtbi ris cffigte, quod tn Officints Curcumadtcttur. Theoph.j.. htfi.ti. Cy- 
perum (Gladtolum Gaza vertit) radtce tnaquaii cjjc fcrtbit,parttm crajfa carnofan„partim 
gractli crfitrculofit. Pl1n.L21.c1S. Cypero radtcem oliva nigrxftmtlan trtbutt, & citm ob~ 
ionga (it, Cyperidem vocart. 

Cyperus .1/. us amartts, alius dulcts esi : amaruf, vel odoratw, vel tndorut : utcrque vel 
rotnndus, vi I iongus : dulcis vero vei angujitfolius, vei Utifolius est. CyperusminorCreticus,Cam.adMatth. 

Orientalis coitice eft fufcos Creticus vero 
nigro. 

III. Cyperusrorundusvulgaris. 
Cyperus , Trag. Lob. ob. cui & Juncus qua- 
drat. Celii. CVPERUS ROTUNDUS 

odoratus. 
Kvtthp^- <spoyyo\(§f>. 

I. Cypcrus rorandus Orient. major. 
Cyperus rorund.Hodueg ALgyptijs : Alpino. 
CyperusDiofc. majorrotundus, Ad. 
CyperusrotOrient.rruj.vclBabylonic.Rauvv. Juncus angulofus&triangularis.Plinio. 
Cyperus major Syi iacus, Cam. in Matth. [Cyperi prima fpecies, Ama. 
Cyperorotundofimilis.Caef. [Cyperus rotundus, Cord. in Diofc.Gef.hort 

I I. Cypeius^rorundusOrientalisrainor. Dod.Lob. ico.Lon.Tab.Ger. 
Cypetusrotundusminor,Ad. [Cyperusalterradiceolivari ,Ca;f. 

B j IV. Cy- H L I B. I. S E C T. I I. 

IV. Cyperusrotund. minimusHifpanicus.',Drakena radix, Cluf eX.Lugd. Cyperusrotunduspumilus,Ciuf cur.poft. 
CYPERUS ROTUNDUS 

ioodcrus. 

I. Cyperus rotundus inodorus ex Florida 
RadixS. Helcnas, Monar. Cluf.exot. 
Paternofter S. Helenae,Caft. 
Patcr noft. vel radix S. Helenae Monardi, Lug. 
Galangaefimilisradix ex Florida,Frag. 

I I. Cyperus rotundus inodorus Anglicus. 
Cyperus rotundus inod. littoreus, Lob. Lugd, 
Pleudocyperus, cujus herbam Noccum in He- 
truriavocant, Caef. 

III. Cyperus rotundus inod. Germanicus 
Cyperus aquaticus feptentrionalis,Lob. 
Cyperus aquaticus, Lugd. 

Cyperus rotundus , nigras inodoras radices 
habens, Cam. 

CYPERUS LONGUS 

odoratus. 

I. Cyperus odoratus. radice longa : five Cy 
peras Officin. 

Cy perus radice gracili & furculofa, Theoph. 
Cyperida,Plinio. 

Cyperus, Matth. ( qui & longum & rotundum 
vulgaremunafig. exprimit, ut&Lugd) Ang Bezoardica radix, Tab. 

I I. Cyperus longus inodorus Orientalis. 
Radix Drakenae affinis, Cluf ex. 

I II. Radix contra venenatasfagittas. 
Tarvpara radix in Guiena cujus fucco vulne- 
rati fanantur: par.8. IndOccid. 

I V. Cyperus longus inodorus Germanicus. 
Cyperus longus inodorusfyl. Lob. ico. 

V. Cyperus longus inodorus fylvaticus, vel 
montanus : hic in Prodromo defcribitur. 

CYPERUS ESCULENTUS. 

I. Cyperus rot. efculentus anguftifolius. 
MtvoiuigitV) Gef hor. 
Trafi , Matth. Caft. Caef. Lugd. Frag. 
Herbaradicemagnitudineavellanae,Cord.ob, 
Juncus avellana, Ama. 
Trafi Veronenfium, Ad. Lob. 
Dulcichinum, Gef hor. Guil. Dod. 
Holoconitis Hippocratis, Fabric. 
Cyperus dulcis, Theoph.Cam.Tab. 
Cyperus efculentus, Ger. 
Malinathalla quafi valde regerminans] The- 
ophrafti, Aigyptiorum, 8c AnthaliumPlinij, 
Dalech. in Plin.Caef Colum. 
MargaritaeALgyptiae, Autori libriAriftotelis, 
deplantis, Dalech. in Plin. Fuch.Tur.Lac.Gef.cat. (cui& Juncus angu- £g M[o . chj£ m Guz 

lofus)Caft. 

Cyperus Romanus,five longus,Cord.in Diofc. 

Cyperus longus habitior, Ad. 

Cyperus longus odoratior, Lob. Lugd. 

Cyperus longus, Cord. Gef. hor. Dod. Cam. 

Tab.Ger. 

Cyperi fecunda fpecies , Ama. 

Cyperus primus & major, Caef 

Galanga fyl.longa, Germanis. 

1 1. Cy perus longus odotus Peruanus. 
Radix contra yerva, id eft, venenis adverfans. 
Monardi. 
Radixcontra venena, Lugd. CYPERUS LONGUS IN- 

odorus. Habaziz , Portae. 

HabelafsisTripolitanis,fiveGranumalzelen 
Arabum, Rauvvolf. 

Plantam hanc neccaulem, necflorem, nec 
femen producere , fed fola radicum propaga- 
cione confervari, Gefneruslibr.dehor.& Po- 
na in fuo Baldo , affirmant. Contra, Matth. 
Dodonaeus Lob. Columna , cum flore pin- 
gunt : & Caefalpinus, caules, 1 folia, & fe- 
men Cyperi , &c Fragofus flores fpicatos ali- 
quantum flavos, tribuir. 

1 1. Cyperus rotundus efculentus latifolius. 
Caceras, Garziae : addit Cluf in notis,an m*kl 
mixWet Theophrafti. 
Caceras in Goa, Frag. I. Cyperus longus inodorus Peruanus. 


SPAR- L I B. I. S E C T. I I. 15 2 SPARGANIUM. 

n«£p«swei' «ot twi' ara^v> v,fafeio/is, quod feltis ejus latis ejrvitilium modo lentis, 
profafctis nutriccs utantur : cujus Diofcorides I.4, memtnit : B* r^c@- Theoph.4. htfl.S. 
cut mas rjr fcemina, cr h&c Jlerilis. I. Sparganium ramofum. 

Spargan ium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in 

Diofc. Gef. cat. Lac. Ad. Casf Caft. Cam.Tab. 

r clii & Gladiolus paluftris. ] Ger. Eyft. 

Butomos Theoph. Ang. 

Biitomon,Ruel Dod.gal.Gef cat. 

Platanaria, Dod Thal. 

Sparganium &. Butomos Theoph. Lob. 

Carex, Lon. 

Phleos foenvna, Lugd. 

Calamagroliis lecunda- Eidem. 

II. Sparganium non ramofum. 
Sparganium alrerum, Lob.Cael.Lug. Tab. 
Platanaria altera, Dod, 

Sparganium latifolium, Ger. 

II. Sparganium minimum , in Prodromo 
defcriptum, a Dom. Furcro milTum. 

POLYGONUM BACCIFERUM. 
GveUvamaritima. 

I. Polvgonum bacciferum fcandens. 
Caucon & Ephedra, Plinio. |Ephedra fivc Anabafis, Belloniock Dod. 
Ephedra Plinij forte , Rauvvolf. 

II. Polygonumbacciferummaritimumma- 
jus, five Uva maritima major. 
Poligonum quartum Plinij majus, Cluf hift. 
Tragos, five Uva marina major, Lob. 
Uvamarina, Dod.quoadicon.&Ger. 
Polvgonum marinum i.fivecocciferumi.Tab. 

I I I. Polvgonum bacciferum maritimu min*. 
Tragos, Ruel.Tragium,Gef hor. 
Equifetum quartum, Mauh. Lugd. 

Croton Nicandri, Ang. 

an Androface, Bcllomj. 

Equifeti facie recemofa planta , Ad. 

Uva marinaMonfpel.Lob.Tab. 

Palygonumquartum Plinij minus, Androface 

forte Bellonij, Cluf. hift. 

Polygonum marinum fccundum, Tab. 

Tragus.five Scorpius maritimus Dalech.Lugd. 

Tragum, Uva marina, Dod. defc.Cam. 

U va marina quarra, vel minor, Ger. 

an Oftcocollon, Hierodis &: Abfyrtij, Lugd. EQ.UISETUM. 

T'7T7rtso/<; Dioforidt /.4. c.46. five Cauda cqutna, qttod foha fitts cqtttnis rcfpondeant . Hinc 
Plinio I.26. c.tj. Equifetum , Ilipf/ttrts a Gracts dicla , etf pilus terrx, equtna feta ftmtlts ; 
cui l.iS. c.2$. Equifitis , & Equtfeclts dictlur, 

Gc>. cra duo Diofcortdt,altemr,? 1 icirtos arhorum caudtccsfeandens • aherum caulc cubtto 
majore, cy comis hreviortbus,Crc. Pltmus <£• tcrttum agnovtt, qttod pintfoltu aftmtlavit. I. Equifetum paluftre Iinariae fcopariasfo- 
lio: r. in Prod. 

I I. Equifetum paluftre longioribus fetis. 
Hippuns major, Brunf*. Dod. 
Equifetumi. Matrh. Lac. Ang. Caft.Lugd qui 
etiam fub Equifeti primi Afparago Dodon. 
pinxit. 

Caucon Plinij, Ang. 

Equifetum majus, Dod.gal.Lob. ob. Ger. 

Hippuris, Ama.Ad.Lob. ico. cquifetum 2. & Hippuris '.Diofc. Tab. 

I I I. Equifetum paluftre brevionbus fetis. 
Equifetum paluflre, Lob. ico. 

IV. Equifetum paluftre bevioribus foliis 
polyfpermon : ntxiym ^Vak. Sanguinariam 
foeminam quidam vertunt. 

Polygonum foemina, Diofcoridi. 
Polygoni tertium genus, quod Oreon, Plin. 
Polygonum foemina, Matth. Eric.Cord.Bra- 
fav. qui Equifeti fpeciem elfe negat. Gef 

B 4 cat.Sc ■/> 

cat. & liort. Dod. Ama. Ang. Lac. Caft. Lugd. 

Tab. 

Sanguinalis fcemina, Cord. in Diofc. 

Limnopeuce, Cord. hift. 

Polv£;onumfoeminafeminevidua,Ad.Lob.ico. 

Polvgonon fcemineum, Thal. 

Equifetum tertium, CxC. 

Cauda equina fcemina, Ger, 

Hoc communiter fine femine reperitur, ali- 
quando ad fingulas articulorum commiffuras 
dena & plura femina [ hinc pol yfpermon ] ad- 
nafcuntur. 

V. Equifetum pal. minus , polyftachion : 

i. in Prod. 

V I. Equifetum paluftre tenui/Iimis & lon- 
giffimisfetis: j.inProd. ^ 

V II. Equifetumfylvaticutenuifsimisfctis. 
Hippuris minor altera, Trag. 
Equifetum fylvaticum, Tab. Ger. 

VIII. Equifetum pratenfe longifsimis fetis, 
Equifetum alterum, Matth. Lac. Caef. Lugd. 
Equifetumalterum, Diofc. 
Equifelis, Plin. 
Hippuris altera , Trag. Ama. 
Hippuris & Equifetum, Gef cat. 
Equifetum , Fuch. ico. Cord. in Diofc. 
Equifetum longius, Dod. gal. [ figura tranfpo- 
fita.] Fuch. 

Hippuris major, Thal. prima, Lon. 
HippurisfontaliSjAd.&Equifet.z.DiofcLob. 
Hippuris minor fontalis, Ad. 
Hippuris minor, Lob. ico. figura z. 
Equifetum paluftre majus, Tab. paUiftre, Ger. L I B. I. S E C T. I I. IX. Equifetumarvenfclongioribusfetis. 
Hippurisminor, Trag. Dod. Thal. 
Hippurisaltera.Gsf.cat.Cornar. 
Equifetum , Er. Cord», minus, Fuch.figura 
tranfpofita: minus vel}.8c 4.Lon. 
Polygononfcemina,Fuch. ico. 
Equifetum alterum, Ang.Braf.Cord.inDiof. 
Lob. ico. 

Hippuris arvenfis major, & Corfanda Tab. 
Equifetum fegetale, Ger. 

X. Equifetum foliis nudumnonramofum 
five junceum , imt^fis k$v\*os. 

Hippuris major, Trag. m.ijoraltera,Lon. 
Sanguinali fceminaefimilis, Cordo in Diofc. 
Polygonum fcemineum xpvKXcHxvXev , Thal. 
Equifetum Junceum, Tragi.Lugd. 
Hippuris prima Cornar. 
Hippuris fine foliis & nuda, Tab. 
Equifetum nudum, Ger. 

X I. Equifetum foliis nudum ramofum. 
Equifetum j. Matth. Lugd. 

Hippuris minor,Lob.ico. & Dodon. fed utriqj 
quoad primam figuram. 

XII. Equifetum nudum minus variega- 
tum Bafileenfe. 

an Hippuris lacuftris, foliis manfu arenofis, 
Gef coll. quod in Prod. 4-eft. 
XIII. Equifetum foetidum fub aqua repcns, 
f.inProd. 
Equifetum pini foliis fimile apud Plinium : Sc 
Hippuris minima a Diofc. non defcripta, Dal. 
in Plin. 
Equifeti quintum gewus minimum, Lugd. S E C T / O T E R T I A. 

DE ARUNDINE, PAPYRO, ET 

Typha. 

A R U N D O. 

ARUNDO ( qux GrxcU Kd.Xa.fxoc., Tra.oa.To kaXuc, a./*a.o-&ai , ut vult Etymelogus ) m 
odoratam ejr tnodoram dividitur. odoratamfive Aromaticam, Diofi. L i.c. /7. at in~ 
odoram c. /1/. propofutt , ejr genera quinque agnovtt. 

Eff enim vasoc,, BijAv, cvotyylac, Jova.% k) Q,payy.tTt\c .- folida , fccmina, pfiulis dicata, 
crajja &feptarta. Vcrurn Tbeopb. 4. biB. 12. duofumma genera, rov avX^TtKov, tteti tov ntoov, 
ttbialem & reltquam confittutt, & tnde tnplures fiectesjubdtvidtt. At Pltntus l.i6.c.jd.mu/to 
plures dtferenttas agnovit : quareU4.c.ii.viginttnovemgeneraJedemenJlrafiem0net,ubi 

Cr odorata mentiofit, 

ARUN- L I B. I. S E C T. III. »7 ARUNDO ODORATA. 
I. Calamus Aromaticus Indicus. 

Kx\x/K>e y & KxKxiaoc lAVgi-inioS, Hipp.& Gal. 

Kxkx/aoc ivuJltc , Theoph. 
Kk\x(*hc xgotA.x-iiH.3c , Dioic Orib. ALgin. Aetio. 
Kxkxia.cc ifitgtiec , Dionyfio de ficu Orbis. 
Calamus Arabicus , Plutarchus Alexandri- nus, Celf Calamus odoratus, Plin. Hermol. Ruel. 

Calamus aromatites, Manardo. 

Calamus aromaticus, Cord. in Diofcor. Fuch. 

comp. GuiL pap. Garr. Lob. ob. Cluf ad Garz 

Acoft. Caef. & in 4. parte Ind. Orient. fig. zo. & 

Diringo Malays, & Deringo , par. }. Indic 

Orienc. $9. 

Diringuo , 4. parte Ind. Orient. fig. 10. 

I I. Calamus aromaticus Syriacus. 
Calamus aromaticus aSyriaco diverfus Guil 
pap. 

Calamus odoratus Libani, Lob. ico. Cam.ad 
Matth. 

Solius Calami figuram proponunt,qualem 
a Doct Paludano , anno i?79- ex ALgypco alla- 
tum, Patavij accepimus, qui 1. in Prod. 

III. Calamum odor3tum Macchiolus pin- 
gic, & ex eo Lacuna, Lonicerus, Acofta, Du 
rantes, Lugd. hift Tabemaem & G:rard.Ca- 
lamum aromaticum nominantes, quem ficti- 
tium fufpicamur. 

ARUNDO INODORA. 

I. Arundo vulgaris five ffxynirw Diofc. 
Kx\x/aos Xugxiilx , Theoph. 
Harundmis quinrum genus , Trag. 
Harundo phragmicis , Ruel. Corn. Dod. 
AiundoaucCalamus, Tur. Gef. Lon. 
Harundo vailaris . Ama. 
H.irundo vallacoria , Dod gal. Lob. Lugd, 
Thal.Ger. 

Arundo paluftris , Macth. Lugd. Tab. 
Calamus vulgaris, Cord. in Diofc. 
Canna fecunda, quae foemina Diofc. Ang. 
Calamus fivo harundo alia gracilis, Caef 

II. Arundo fativa , quae MrǤ Diofcor. Sc 
Theoph. 

Atundo ; Macth. Lac CaG. Amnica, Ruel. 
Arundodomeftica, Matth. Lugd.Tab. 
Arundo cypria , Dod. gal. Ama. Ger. 
Canna quarca, quae Donax, Ang. 
Arundo magna, Gef. hor. Icalica major, Cam. Arundo donax fivc cypria, Dod. 
Arundo donax faciva, Lob. 
Calamus, five harundo craiTa, Caef. 

III. Arundo Anglica foliis in fummitate 
diflectis : i.in Prod. 

I V. Arundo fcriptoria atrorubens. 

KxKxia®- trvgiyyixe , Diofc. Zv'giyj , Theoph. 

Syringias fiftularis arundo j.Dod. gal. 

Canna tertia, Calamus fcriptoria, Ang. 

Harundo fiftularis, Ama. 

Fiftula vel Syringa , & Arundo fcriptoria, Ad, 

Lob. ico. 

Canna fiftularis, Tab. Ger. 

Sic in China ex Arundinibuspennae fcrip- 
coriaefiunt [anexhac?] in quaspeniciil.imo- 
re piftorum noflratium indunt : in hift. Ind. 
Orient. par. i.c. 16. 

V. Arundo farcta maxima atrorubens 3 qui 
Principes pro fcipionibusutuntur. 
KxhxiA&-vx7®-, Diofcoridi. 
Kx\x(A& rcpnie, Theophrafto. 
Canna Indica, aliquibus Papyrus, Matth. Ital. 
Cannae prima fpecies Diofc. Ang. 
Arundo Ir.dica & feptima, Dod. gal. 
Arundo Indica , ciim teres fit, Papyrus anti- 
quorum non re&e ftaruicur, Guiland. pap. 
Juncus, papyri ALgypriae genus, Ama. 
Naftos vel farfta, Ad. Lob.ico.tertia,Tab. 
Naftos Clufij, Ger. 

V I. Arundo far&a geniculata fi ve fagittalis. 
Naftos & Arundo prima, Dod.gal. 
Naftos five farfta altera toxica, Lob. ico. 
Arundo farfta feu Naftos i.Tab. 
Calamus fagittalis , Ger. 

In Bali Infula.geftant Cannas fagittivomas, 
cx quibus teretes exilescjue fagittulas ex Arun- 
dine fabrefaftas [an ex praedifta Arundine?] 
in apice vero intoxicatas, efrlant: inhift.Ind. 
Orienc. p.irr. j.c.jj?. 

VII. Arundo farfta flava. 
Ztvyiritc kxi {vrij^mt, Theophrafto. 
Arundo fcemina & fecunda, Dod. gal. 
Naftos, feu farfta, five toxica gracilis &pli- 
catilis, Lob. ico. 
Naftos fccunda, Tab. 
Arundo farcla, Ger. 

VIII. Arundo repens vel Chamaecalamus. 
Arundo humilis, G:f.hor. 
Arundo tertia in maritimis, CaeG 
Arundo epigejos, Lugd. 

C ARUN- j8 L I B. I. S E C T. I I I. 

ARUNDO INDICA. .rbrantaduritie,utfifsisilJis,&inmodumChi- 

I. Arundoarbor: in qua humorladleus gi-;rurgicorum fcalpiorum elformatis , fagittas 

gnitur,qui Tabaxir,Avic.& Arabibus dicitur. ] fuas ita arment Barbari in Brafilia , ut uno iftu 

Mambu Indorum , in cujus arundinibus Ta- ferashumi fundant,&c in Ind. Occident.hift. baxir fiveSaccar.Mambu,Garziae. 
MambufivearborTabaxir, Lugd.Frag. 
Spodium aut Tabaxir Perfianorum, Acoft. 
Spodium, Caft.Frag. 

Hi duo fecuti erroremGerardiCremonen- 
lls ,qui in RhafiTabaxir Arabum per Spodi- 
um reddit : cum Z7ii<Ant(ivz Spodium , fit Tutia 
Arabum,cujus in externis remedijs folum ufus 
eft. Tabaxir vero in Arabum compofitioni- 
bus,intra corpusfumarur. 

EftautemTabaxirfuthabeturin^.part.Ind. 
Orient. c.14. )medulJaarundinis Mambu five 
Bambus,& vocatur SaccarMambu, id eft, Sa- 
charum de Mambu , quod proprer infignem 
vim medicamentofammagni fir,&ab Arabi- 
bus,Perfis,& Aethiopibus,qui illud Tabaxir 
vocant,avide coemitur. 
Harundo lndica,Cluf exot. 
Bambus fiveIunc.Indic.4.p.Ind.or c.14 fig.12. 
BambujMambu, ex quaTabaxir,part.4.Ind. 
Orient.cap.j. 

CannaTabaxir&Arundo,quamIndiBam- 
bus vocant, Idem. 

Suntarundinesafpeclugratifsim£B,prfaltae, 
nigrae,rotundae,cralTae , ita ut utraq-, manu vix 
juniftim includas,imbfemoriscrafsitie. Cre- 
fcunr fponre inNorfingae Regno ad littus,& 
univerfolittoreMalabar,praecipuejuxtaCho- 
romandel. Indi ex ijs domos (uas aedificant,ut 
in Terenate, quas findunt,&fingulari ir.du- 
ftria intorquent : part.f. Ind.Oricnt. Sic in Pe- 
gu etiam , & ftramine tegunrur : par. 7. Ind. 
Or. c. 3j\ & ,7. & in ci vitate Bantam , cuncts 
aeditim fublicia ex his arundinibus aiTuIatim 
dilTedlis conftant : j.parr.lnd.Orient.cap.ii. 
Imbadle<fticasPallankynsdiiftasvuIgb;Utun. 
tur,in quibus mulieres per publicum deferunr 
Sic &navicuIas,duobusviris capiendisapta: 
conficiunt: par.jJnd.Orient.17. & par.4.014. 
Hac adverfarij , quem vita omninoexuere no- 
lunr, dorfum contundunt : par.2. lnd. Orient. 
cap.jz. 

Arundines in Indiae Occident. fylvis (an eae- 
dem cum priore ? ) non raro nafcuntur , crafsi part.j.c.u. 

Cannaefeuarundineseditifsim^ nafcuntur, 

quarum quodlibet interfeptum menfurae Hi- 

fpanicae capax eft:hae ftrufturisaediumetiam 

adhibentur: in hift.Ind. Occident.l.4.c.jo. 
Cannarum Hicrofolymitanarum nomen 

quoqioccurrit in hilt.Ind Orient.part.4.06. 
II. ArundoSacchanfera. 

Arundo o<ftava,vel faccharata, Dod.gal. 

Harundo ex quo Saccharum. 

Melicalamus, Cord.hift. 

Mel arundinis quibusdam Saccharum,Lon. 

ArundoSaccharata,DaJech.in Diofc. 

Sacchari canna,Gei.hor. 

Arundo lacchai ina Indica , Ad.Lob.ico.Lugd. 

Canna me!lea,Caef. 

Arundo & calamus faccharinus, Tab. 

Calamus Indicus, par.6. lnd.Or.c.19. 

Calamus Indicus Saccharites, & Canna Sac- 

charina,in hift.Ind. Orient.par^.f. & 6\c.$8. 

& hift.Occid.lnd.parr.j.4.8.&9. 

De Sacchari dirlerenti)S,& conficiendi modo, 

mnoftrisinMatthiolumnotis, & lib.de com- 
pofitione Medicam. egimus : Vide & Munfteri 
cofmograph I.2.C.91. 

III. Arundo Indica verficolor. 
Canna de Bengala Lufi:anis:in RegnoBenga- 
ia crefcunt Arundines verficoloies , medulla 
plenae.crafsitiearundinibusHifpanicis fimi- 
les,paulbtamen tenuiores: viridcsadhuc,Ien- 
tae infle<fhintur,ad ftanni modum, aut inftar 
SaIicis,forispii<ftis verficoloribusnoratajfunr, 
haud fecus ac fi 2 rteitapittaeforent. Vtuntur 
ljs in Lufitania mul'ucs vctulaeprofcipioni- 
bus,quibus grelfur titubames !uftinent,qua- 
rum varia genen>. apud Doifi. Paludanum vi- 
dereeft: inhift.Ind.Orien:. p.2.ci8- 

IV. Arundolndica verficolorflexilis. 
Rota vocatin Bengala,ahudgenusejusdem 

arundinis,quodgracilius & fuccinftius eft,vi- 
minis ad modum flexile,ex quoCalathi & alia 
multa pulcherrima conhciuntur: ex hift.Ind. 
Orient. part.z.cap.18. 

V. Arundolndicapuniceamollis. tudinecrurishumani,quaeadebtenerae,utfin-JArundovelScirpipotiusgenuspuniceicoIoris 
gulaeftantesunoicl:ugladijfecentur:aridaeve-|& mollis,quam parumper contortam, arcui pro L I B. I. S 

pro nervo adaptant: nafcitur in RegnoCon- 
giano, Scinregno Bengala ad Gangen fluvi- 
um, hift. Ind.Orient. part. i c.f. 

VI. Arundo Indica volubilis. 

Arundo Indica in Infula Sumatra,varie (ecirca 
arbores vinciens, centum, ducentarum, imo 
trccentarum, & plurium Orgyarum longitu- 
dine, ita ut vix ejus origofimsve deprehendi 
pofsit , circulis vafariis conficiendis , valde 
accommoda : ad Clufij curas pofteriores. 

VII. Arundo Indica fluirans. 
Trombas five arundineta flu&uantia in Bali 
Infula: in hift. Orienr.Ind. part.j.cz.&4o.& 
part. 4. fig. 10. pingitur. 

Arundines longae feu Algae in falo fluctuantcs, 
par. <• Ind. Orient. 

VIII. Tubuli arundinacei ad Afthma. 
Refert Manardis,& ex eo Lugd. hift.ex Hifpa- 
niolaadferri tubulos cannarum,qui extrinfe 
cus & intrinfecus, gummi illiti funt, quod Ta-j 
baci fuccum elfe putant. Addit Cluf. incolas E C T. I I I. I9 

Virgineaefrequenteruti tubulis quibusdam ex 
argilla faclis, adTabaci fumum hauriendum: 
quaies apud Anglos in frequenti ufu. 

IX. Arundolndicalatifolia. 

Canna Indica, Gef hor. Cluf hifp. [ cui & flos 

cancrinonnullis,] Cam. [cui&Xiphium In- 

dicum,] Caef rubra, Eyft. 

Arundo Indica florida, Ad. Lob. & Canacorus 

quorundam , quod inter Cannam & Aconem 

ambiguae naturae fir, quare & Calamacorus. 

Papyrus, Caft. 

Gladiolus Indicus,Cam.adMatth. 

Arundo feu CannaIndica,Lugd.cum duplici 

figura. 

Arundo Indica IatifoliaGveflorida,&Harurv 
do lilitiora Tab. 
Harundo florida, Ger. 

X. ArundoIndicaIatifolia,floreluteopun- 
ctato: quae j.in Prod. 

Canna Indica Jutca rubris maculis punftata, 
vel flore crocco guttato, Eyft. 

M PAPYRUS ET Q^U 

pro Papyro ufurpanrur. 
/^ 1 UM Papyrus in Aceypto res fir cognata Arundini, fccundum Plm. I. 24, c. 11. tmb rjr 
^- / Calamt ch.tr t:> jerviant , eodem > Uh.16. c.36. autore : tdctrcb papyrum } &■ ea qu& 
in novo Orbe Papyri vicem prxbent ,Jub:jciamui. I. Papyrus Niiorica five ALgyptiaca. 
n*7ive»t, Diofc. & Theophrafto. 
Papyrus, Plinio & Aipino. 

Papyrus .tgyptia fivc Biblus AigyptiaEufta 
thio, Guil.pap. 

I I. Papyrus Syriaca vel Siciliana. 
Sari, Theophrafto. 

Biblios fecunda, Euftachio. 

Papyri altera fpecies, quaePaperusin Sicilia 

Guiland. 

Papyrus , Caef Nilotica, Ad. Tab.Ger. 

Papyrus Aigyptia, Pena;, Lugd. 

Cum in novoOrbediverfarumarborumfo- 
liis & corticibus propapyroutantur, fequen- 
tia nominare tancum luL.ec , fiquidem ad ar- 
bores pertineant. 

I. Palmeta humilia, Scalig. Lugd. 

II. Guaiabara in Infula Hifpaiuola,exO- 
riedo, Lugd. 

III. Copey, ibidem apud eundem. 

IV. Tal, in provincia Mangi, Lugd. 

V. Lantor,palmaeIndiCaegenus,cujusfolia viri longitudinem aequant : hift.Ind.Orient. 
part. 4. c. j. & 6. & pingitur fig. i{. 

V I. Ficus Indicae foliis &Turcae utuntur, 
hift. Ind. Orient. part. 6. c. $8. 

VII. Palmae,nuces IndicasCocosgignen- 
tis, arboris fubftantiam plicabilem ufurpant. 
hift. Ind. Orient.par. 4.C. u. 

VIII. Arboris foliis fex brachiorum lon- 
gis, cujus folio cxtenfo, trcs,quatuoriieviri, 
in itinere operiuntur , ut pluvias non me- 
tuant : ex Nicolai Coftini itinerario, Lugd. 
hiftor. refert. 

IX. Papyrus ex lava , eft liber arboris te- 
nuifsimae membranae inftar, ut ex Clufij no- 
tis, Lugd. hift. proponit. 

Papyriferaarborlibrotenuifsimaemembrana» 
inftar candido, Cluf. exot. 1. i.c. 4. 

anPannus e libroarbonsquo inlnfuIaTidq- 
rae fceminse pudenda tcgunt, Pigafettae. 

X. Arboris liber fubpunicei coloris, Cluf. 
1. cit. qui & Filorum tenuifsim. ex arboris 

C 2 cortice yo LIB. I. SECT. IV. 

cortice confcftorum ibidem meminir. |xicani papyrum & pergamenum conficiunt: 

XI. Melt fiveMagnei,ex hujusfolijs,Me-|Duretus de admirabilibus plantis. 

TYPHA EIUSQUE SPECIES. 

"r4>HS Diofe.l.3. c.133. memintt, cutflorum efftgies turbinata, quaft typhonis fecfe gyrantis 
turbtncm, aut gigantis ftaturammtnaccm ftgnaret, nomen dedtjje vtdetur .- velpotius 
T<i$i>j a Ti^t^ qucd locum paluftrem notat. 

Dupkx eli , paluftrts ey cerealis. Theopbraft. utrtusque meminit : alterius 4. hift. 11. 
in lacu Orchomenio nafcentis : alterius , tnterfrumentacea, 2. hift. 4-& 4. cauftaspUnt. 6. 
At Dtojcortdes deprima, de qua Plinius I.16. c.36. inter aquattcos Calamos egtt. I. Typha paluftris major. 
TiV* , Diofcorid. & Theophrafto. 
Typha aquatica,Trag.Lugd. 
Typha , Matth. Fuch. Ama.Lac.Tur.Cord.in 
Diofc.Lon.Ad.Lob.Caft.TabGer. 
Typha paIuftris,Ruel.C£ef.aquatica, Ceftrum 
morionis, Dod. 
Papyri fpecies, Dod. gal. Ulva, Ang. 

Juncus afperDod.Lugd. 

II. Typha paluftris clava gracili. 
Typha media,Cluf.pann. 

III. Typha paluftris minor. 

Typha minor , Ad. Lob. ico. Lugd. minima, 

Cluf.pann. 

Typha minor fiveTyphula,Tab. S E C T I O Q^U A R T A. 

DEFRUMENTO. 

Triticum, Zea, Hordeum,SecaIe, Avena, Uftilago, Orvza, 

Milium , Panicum , Phalaris. 

FR UMENTA CEA dicuntur , quxcunque geniculato culmo , &foliis harundinacets 
conftant , femen£ pamficio ejrpulttbus aptum , tnjptcis aut jubis producunt, ceu Trt- 
ticum, Hordeum, Milium, Pamcum, <jr hts fw.tlia. 

Genera prtma duo (unt,per tempora fatus dtvtfa \ Hyberna, qux circaVergtltarum oc- 
cajitm fata, terra per hyemem nutriuntur, ut Trtttcum, Hordeum : Aefttva, qu£ ante *fta- 
tem, Vergtltarum exortu feruntur, ut Mtlium, Pamcum.Verum in Gr&cta & Ajia, omnia Ver- 
qiltarum occajuferi-, Plimus teflis eff : quxdam autem ut roq s tempore in Italta : ex hts qutdam 
& tertto, Veris Jctlicet : altquietitm Verna appellant,Mtlium,Panicu?n,Alicamfeu Stltgtnem. 

D E T R I T I C O. 

TRITICUM , quamvis generaltter omne frumentum , quod exfpicis tritum, ac 
trtturattone repurgatum esl , fignificet , ut ex Varrone colligere esl ; pofttrtores tamen,pe- 
ctdtarifrumenti Jpeciei Trtttct nomen trtbuunt , de quo prtori hco , Diojcortdem tmitati, 
qui 1.2. c.107. 7re^l trv^uv primo egit. Uv^oq dtcttur Gracts, quafi o-7rv(Joc, } pro vttc^oc,, cctto 
ix an-upw , Jecundum Etymologicum. 

Genera duo fectt Uiofeortdes : at Theoph. S. htft. 4-plura ratione rcgionum, qu<e ex 
locis cognominafortttafunt : qux ettam colore ejr JJ?ecte,& proprietate interfe dijjerunt: 
qmm Pltniut I.18. c.7.Jequttur. Sic tn Lyma Ind. Occtdent. una Trtttct Jptca , duplo plus 
Ht[punuts Jpicis fundit : m htft. Ind.Occtdent.part.p. addttamento. LIB. I. SECT IV. zi 

uc Macchiolus 24- fpicas viderit. 

V I I. Triticum femine oblongo. 
LonggranMatisconenfium, adjSf/fccThracia 
Galeni accedere videtur, Lugd. 
Huic congener Frumentu Scourgeon,Ruellij. 

VIII. Tricicum ariftts longioribus fpici 
caerulea. 
Triticum Loca vocatum alterum, & triticum I. Triticum hybernumariftis carens. 
Triticum,Brunf.4.Gef.hor.Cord.inDiofc.Cui 
& Triticum femeflre Dod.Tab. five Robus, 
CoIum.Dod gal. . 

Tricici primum genus,Trag.Fuch.Lon. 
Siligo fpica mutica, Ad.St Lob. 
Triticum fpica mutica, Lugd.Ger. 
Triticum ariftis carens, Caef 
Siligo veterum videtur, quamPliniusTriticiflucidum Gallo-belgaium, Lob. ico. 
dehcias vocavit. iTragusfrumentigenusfpicacaerulta.Lugd. 1 1. Triticum filigineum. 
Triticum candidum , Graecorum & Galeni, 
s<a/>w &c-rfvyts Hippocr. aut ejus interpreti 
Trago : five Olyro. 

Siligo Varroni , Columellae & Plinio, cui & 
Sandalum Triticumnigrum peregrinum z. Tab. 
Triticum lucidum , Ger. 

1 X. Triticum ariftis longioribus fpicaalbl. 
an FarGalhcumfivebarbacigenus, Ruel. 
RobusfiveTriticum, InfulansGallo-belgis. 
Loca vocatum, Lob. ico. Tritici genus candidiftrimum , Caefalp. 1. ii.;Triticum typhinum,Ger. quartum, Tab. 
vocavic. X. Trincum typhinum iiveTyphacerealis 

III. Triticum seftivum. | multiplici folliculo. 

Tnmeftre triticumGraecisre<<«»'«/c«Theoph.& Typha inter frumentacea , Theoph. Typha, 
Diofcor. ,Galeno: Typhe, Plinio. 

Seranium, Galen. XI. Triticurotyphinumfimplicifolliculo. 

Siliginis&tiiticitertiafpecies, Columell. iTriticitertiumgenus, Trag. Fuch.Lon. 
Triticum trimeltre , Portae. ! Triticum, Matth. Lac. Caft. Lugd. 

Ttiticum aliud quod Vernellum vocant , Triticum RomanumTragi,Eid. 
Ca*la!p. Typhacerealis, Ruel. Dod.gal. 

I V. Ti iticum rufum grano maximo. Typha Dodonaei, & Typha Fuchlij, Lugd. 

Far five Adoreum veterum, Lugd. Triticum ..riftis circumvallarum.Ger. 

V. Tncicum rufum hexaftychon. Triricum ryphinum, Tab. ariftismunitii,Cae£ Tritici ruh genus aliud, Lugd. 
VI. Triticum fpica mulriplici. XI I. Triticumtyphinumfimplicifolliculo 
Hifpanicum. Triricum ramofi.m Flmi). fpiciramos&,Caef Triticum typhinum, Dod. lugd 
Tritici quinta Ipccies, cvGrandel grafpo, id.Triticumariftiscircumvallatum, Lob eft, frumeutum racemofum, Ang 

Triticum mi lnplici (pica, Lob. ico. G;r. 

Rl. qui truclie, Lugd. 

Tncicum rvphinum mulriplici fpica Tab. 

Tnricum tacemofum, Porrae. 

Spicis modo paucioribu», modo pluribus, ita X I F I. Triricum fylveftre Creticum. 
Agrioftari, id eft, Triticum fy Iveftre grano mi- 
nore tr itico fati vo,in Creca frequentis : Honor. 
Belli epift. f. ad Clofium. 
Agrioft^ri , five Frumentum fyl. Creticum, 
Pon. in Bald: Ital. Z E A E I U S QU E S P E C I E S. 

r~ f £A> z»x, >if&t, quibusdam idem cum ; ; At/j>* ; aliis frumenti peculiaru Jpectes , qu& Latinorum 
f j Scmeu esl: nam c rltnio Zea , Semen dicitur liS.c.S. 
Diium gcnerum tli Diofcondi I.2.C.111. «faA«9 Ahmnut. 

T. ZeaBtizaditca, vel MonococcosGerman.lFrumentum loculare: Rucl. 
z&a*7i^v, qubr! fimplicis grani fit, Diofc. iSiligo, & Zeae alterum genus, Tur. 
Spclta prima,Trag.ico. lecunda, Eid.defcripr.lBriza , Dod. gal. Ad. Lugdun. Monococcos, 
Zea.Ang. JLob. Ger. 

Zeae fimpreV, Matth.Lac. Cord. in Diofc. Monococcon, frumenrubarbatum Farvenni- 

Zcx aiterum genus, Fuch. jculum rubrum,Col. Zea, Mnefithei forte, Dod. 

C j Spclta L I B. I. S E C T. I V. 22 

Spelta vulgb, C«H 

Zeae fpecies prima, Caft. 

Zea monococcos, Tab. minor & monococcos, 

Lugd. 

I I. Zea dicoccos vel major. 
z.-.".v ',in:»Kit , [ quod grana bina j unfta habeat, ] 
Zea Diofc. 

Zea, Theoph. & Galeno. 
Zea, Brunf. Cord. in Diofc. Lon. Ger. 
Spelta prima, Trag. defcript. fecunda, Eid.ico. 
Zea dicoccos, Matth. 
Zea altera, Matth. Lac. Caft. 
Zeae primum genus, Fuch.Tur. 
Zea, Romanis veteribusSemen,nuncSpelta, 
Dod.gal. 

Zea, vulgo Spelta, Far antiquis : Ador pofteri- 
ori bus, & Semcn Adoreum, Dod. 
Typha, Ang. 
Far primum, Caef. 
Zea major feudicoccos, Lugd. 
Zea ador, Tab. 

I I I. Zea Amylea , vel Zeopyrum Amy- 
laeum. an Far.OlyraDiofc. halicaftrumtrime- 
ftre cognominatum, Col. 
Triticum fecundum, Trag. Fuch. Lon* 
Olyra , Dod. gal. Lugd. 
Tnticum trimeftre, Cord. 
Amylaeumfrumcntum & Farhalicaftru, Dod. 
Frumentum vel Triticum Amylaeum, Tab. Triticum amylsum, Ger. 

I V. Zeopyrum feu Triticofpeltum , quod 
naturam habeat Ztixrx/ttvfi. 

"Zfoitvjc* *i ■yvnrcKfitiif y Galeno. 

Speltae fpecies tertia, Trag. 

Hordeum alterum , Ang. 

Zeopyron , Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab. 

Hordeum glabrum , Cord. hift. hexaftichon, 

hodie hordeum fine tunica, Cord.inDiofc 

Hordeumnudum,Gef.hor.Ger.mundum,Cafcr 
Hordeum yvnriK^iSt» , Cam. 

V. ZeocrytonfeuOryzaGermanica. 
Oryza Germanica, Trag. [ cui & Tragum ce- 
reale, &candidum far, j Dod. cui & Far Galli- 
cum,& frumenti barbati genus Ruel. videtur. 
Olyra, Ad. 
Far,Seutfch<r9fa|/Caft. 

Thypha Theophrafti , Tab. 
an Far Clufianum, Lugd. 
Spelta inRegnoCongiano, omnium frumen- 
torum, quae habent, viliflimum, quo porcos 
alunt : in hift. Ind. Orieht. part. i. lib.2. c.i. 
SiIigineabundatexfeCambai^Regnum:hift. 
Ind. Orient. par. i.lib.2. c. i. & Chinae tellus 
feracifsima eft Siliginis, ibid. c.2f. & Japonen- 
fis terra filiginem fert, ibid.c 28. 
Siliginis Turcicae, quaeMilie Abrain dicitur, 
promontorium Viride perfelix : Ind.Orient. 
part. }. c 40. HORDEUM EIUS QU E S P E C I E S. 

HORDEUM, Kfitilj xtio tS JlimqiBHvxt, quod eo reperto & in ufum recepto, glandibus jpretis, 4 bru- 
tii homines diftmtti funt : antiquifitmum enim m cibis bordeum , ficutt Atbemenfium ritu, Me- 
nandro autore , apparet , & gladiatorum cognomine. ( ut Plin. l.iS. c.7. loquitur , ) qui Hordearij voca- 
bantur : nunc Jludiofos , idiotafic appellare folent. 

Unius Diofcorid. 1.2. c.mS. memimt : at Theoph. S. hiji.4- Hordeum aliud rotundius tninusjj , aliud 
oblongius majusjj : ltem aliud candidum, aliud ad purpuram accedens. Hoc, ut & Tnticum, in ludia 
Occid. femme ex H l fpi»ia delato, foccundm & uberius enafcitur, ut babeturin hift. lnd. Occid. par.p. c.31. I. Hordcum polyftichum hybernum. 
Hordeum, Brunf. Matth. Lac. Gef. hor.Lob. 
[cni &Hordeum polyftichon autumnale Ad. 
part. alt.] Dod. 
Lon. Caft. Caef Ger. 
Hordeum majus, Trag. 
Hordeum polyfiichum, Fuch. Tur.Dod. gal. 
[cui &Hord>.um Canthennum,] Lugd.Tab. 
Hordeum primum, Ang. 
Hordeum iecundum hyemale, Cord. in Diofc. 

Polyftichum dicitur quia m multos verftu fpicatur : eft enim dirTerentia in lpicarum 
forma , magnitudine & granorum numero; 
quoddam binos , quoddam rernos quater- 
nos , quinos , cumque plurimum fenos ver- 
fushabet: fic aliud rotundius &minus, aliud 
oblongius & majus , aliud candidius, aliud 
nigrius. 

II. Hordeum polyftichum vemum. 
Hordeum fenis verfibus, Matth. Cam. 
Hordeum Septcntrioninotifsimum ■no\v?ixf>r l 
Lob. ob. 

Hor- L I B. I. S E C T. IV. *3 Hordeum polyftichon vernumjLob.ico.&Ad.lin DiofcLob.Lugd.Tab.cui & aeftivum & tri- 

port.alt. meftre minus. 

Hordeum polyftichum aeftivum , & Hordeum ' Hordeum binis verfibus, Matth. Cam. trimeftre polyftichum , Tab 

1 1 1. Hordeum diftichon : qu&d fpica binos 
ordines habear,Plinio. 
Hordeum Avvi^iv Galaticum, Columell*. 
Hordeum Cantherinum,Ruellio. 
Hordcum minus,Trag. 
Hordeum diftichum, Fuch.Tur. Dod.Cord. Hordei alterum genus,Caef 

IV. Hordeum Caufticum. 
Orzada ex Hifpania nova,Monardi,Caft. 
Hordeolum Monardis, Lugd. 
Cevadilla, id eft,Hordeolu,Monardi&Frag. 

Caufticumeftjfolumpropterfimilitudinem 
huc relatum. SECALE SI VE ROGG A 

cjusc|uc fpccics. 

SEC A L E, monente Pltnio l.iS. c.16. ettam Farrago appellatur : nonnullis Rogga : tjr du- 
plex ejijattonts tempore ejr magntt udtne dt/itnclum. I. Sccale latifolium,inProd.defcriptum. 

I I. Secale hybernum vel majus. 
Siligo.Brunf.Ruel.Lon.veterum&fecale,Tra. 
Sccale , Matth. Dod.gal. (quibusdam Farrago. 
non tamen elt veraFarrago,quce nil aliud eft 
quam Hoidciim.) Fuch Lob. Tab.Ger. 
Sccale & Farrago Plmij,Lugd.Caft. 
Q'yra,Cord. in Diofc. 
Rog^a five lecale Plinij, Dod. 
Tiphacerealis&TiphaTheophrafti,Portae. 

II!. Secale vernum velminus. 
Siligo aeftiva, Trag. 
Secale alrerum, Lugd. 
Rogga fivc fecale aeltivum, Dod. Illud laetius.hoc gracilius,culmispauciori- 
bus,fpica breviore & tenuiore. 

IV. Secale luxurians. 
Clavi filiginis, Lon. 

Secalis mater,Thal.tit.dt Gramine. 
AnPlin.l.18. c17.de hoc intelligendus , dum 
fcribit: Inter vitia fegetum &luxuria eft,cum 
onerata fertilitate procumbunt : ali) volunt 
Plinium intelligere id,quod Theophr.8 hift. 
tvx\t>t*xrixi> , infanam foliorum luxuriam, vo- 
cavir. 

V. Secalc affinis peregrina. 
Nuchani,Garziae. 

Secales peregrinumgenus,Lugd. AVENA EIUS dU E S P E C I E S. 

AVEN A, B? Zucc Diofcortdt 1.2. c.116. forfan a Qqcoua, ejuod cibum (ignificat : nam ut au- 
tor esi Plin. I. iS. c.17. Germantx populi hujus pulte vtvunt. Theoph.4.htJi.6.cx Zea Aven. 
fatjcnbtt : at l'lin.lx. Avcn.prtmujrumcnti vitiucjfe,cJ Hordcurn tn eam dcgcncrare,rejat. 

I. Avcna vulgaris feu alba. Avena mitior & fativa,Cjef. 

Avena, Biunf Matth.Fuch.Dod.Tur. Ama. 
Lac.Lon. Ad. Caft.Tab.Lugd. 
Avena fativa &prim3,Tiag- 
Arena vefca, Ad.Lob Ger. 
Averta frumentum,Cord.in Diofc. 
Avena; prima fpecies, Ang. I I. Avena nigra. 
Avena altera,Ang. 
Bromos, Ama. 

Avena fylveftrior nigra, Caef. 

I I I. Avena nuda. 

Avena nuda,Ad.Lob.Dod.Tab Ger. U S T I L A G O. 

USTl LAGO, fiugum, prafertim Jpicatarum, maxime Avent & Secales, morbtu eil. Tbeoph. S. hifi.to. 
de frugum vittu agens, fcribit , qutdam commuma ejfe omntbus feminibtu, utifvelfv,id esl, Rubigo, 
ficut Gaz.a vertn : quxdam vero propria quibusdam, ut Tabitudo radicit,Ciceri &Erucarum infefiatio. 
Sic & s. cattfar. 27. Rubtgmis, &J>lin. l.iS. c.17. mtmintrt. 

I. Uftila- 24 L I B. I. S E C T. IV. I. Vftilago fecales. 

Vftilago, Trag.Dod. (cui Avenae ac Tritici 
proprie morbus ) Lon. Lob. Lugd. (cui prae- 
fertim Avcnas peftis eft.) 
Vftilago fecalina,Tab. 

I I. Vftilago hordei. Vftilago polyftichi,& Vftilago hordci dyfti- 

chi,Lob.ico. 

Vftilago hordeacea,Tab. 

III. Vftilago Avenae:&Lob. ico. 
Vftilago Avenacca, Tab. O R Y Z A. 

ORT Z A Diojcoridt L2.cap.117. o^'v^>v Theoph.4.hiJl.s. Ory^a Plin.l.t.cap.j. ex qua 
Ptifanam fieri fcribit. Per Ptifanam altquiintelligunt Oryzam , qua vulgo cortice nu- 
data venalis habetur. 

I. OryzaItalica,addifferentiamGermani-[quainChinapetumfaciunt,quem in PeruA- 
cae,de qua inter Zeas. cuam vocant : in Iaponia vinum,quod Iaven* 

Oryza,Brunf. Matth.Ang.Tur.Cord.inDiofc. fes Aracle nominant : & inPegu, Aquamex- 
Lac.Dod.Lob.Lon.Caef.Caft. Cam. Tab.Ory- trahunt,quae cum aqua vitoe certat : part.v.lnd. 
za peregrina,Trago. Orient.c.j-f Oryzam,frumentacearum generi , Diofc.inter 
]egumina,Galenus recenfet, Lugd DiftinguuntinOryzamoprimam,quamGi- 
rafol , & in viljorem, quam Chambafal Indi HordeumGilaticum Columellae,Hermolaus, vocant. Linfcot. par. 2. Ind. Or. C.37.& par.4 Ruel.Ama. &Tab.cenfuere 

II. OryzalndiaeOrientali peculiaris. c.6. In fumma ,Oryzae ufus,univerfis prope 
nationibus,non minus quam frumentumfa- Oryzae pecuiiaregenus, Regina Patenfis,Hol-|miliaris eft : ut de China,Iaponia,Philippinis, 
]andisobtulit,vthabeturin Ind. Or.par.8. fedjSc maxima IndiaeOrientalispartefileam,ena 
quid? Oryzamex Indiaoriginem traxiffe, & perAfricam & Aethiopiam univerfam, Indi- 
per univerfum fere orbem difleminatam effe, amqueOccidentalem, cibusufitatilsimus eft. 
in 6. part. Ind. Orient. fcribitur. Haec prasci- iSic&Europaji,quipanesexfrumento habent, 
pua omnium Indiae Orientalis locorum anno- ^Oryza , obfonij vice , cuin lacle aut aqua deco- 
na eft , part. J. Ind. Orient. c. j^. Hinc Indisifta.utuntur. 
locopanis eft, exea placcntasparantibus, cxl 

FRVMENTVM INDICVM. 

ETS I in Canariafrumemi variagenera habeantur : attamen potifimum apttd Indos qua- 
druplex eB : Primum,MiUum Indicum : fecundum Mays,quod Tnttcum ipforumeft: ter- 
tium,quod Mamgette indt Htant : quartum esl Oryza,qu<e tn Regno Congiano Mazza dtMan- 
puto,id esifemen Lufitamcum,at Malaiccnfes Bras appellant : & tres pojkriores Jpecies deli- 
neata in O.parte hijiori* Indu Orientalisfigura i^proponuntur. I. Frumentum Indicum, feu Milium Indic. 
Milium hoc fpicas habet oblongas , ex granu- 
liscolore femenCannabis a_muIantibus,com- 
pofitas,fornianonnihiloblongis,utriculisfive 
folliculis ariftis carcntibusinclufis inftarDi- 
pfaci herbae,quod trium menfium fpacio fuc- 
crefcit : dein abfcinditur,in terram menfis fpa- 
ciodeponitur>utSolis calorc probe exiccetur & percoquatuntandem fpicf a culmis refecan* 
tur,in fafciculoscolleftf domum deportantur, 
ftramine operiendis, velmuniendisaedificijs, 
deftinato. Hocftumenti genusoptimum eft, 
quod fraftum & comminutum , cadidifsimum 
apparet , ex quo facili labore panis pinfitur, 
ciim admodum molle fit,& attritu ftatim,maf- 
famconficiendispanibusaptam,pra;bear. Ec 

hoc fru- L I B. I. S 

hoc frumcnti genus, femper habuerunt,etiam 

anteLufitanorumadventum:hift. Ind.Orient. 

part6.cap.jo. 

An femen, quod Congiani Lucum vocant.can- 

nabis grana , nifi quod paulo fit majus, refe- 

rens,quodmolamanuaria,fuba(flum&piflum, 

panem praeber candidum , tritico non inferio- 

rem, hift. Ind.Orient.part.i.l.z.capi. 

an Arundinisgenusgranumferens,noftroSe- 

caliaut frumento fimile, quod decoftumefui 

eftaptum: Infulae Virginea^hiftoria. 

II. Frumentum Indicum grano avellana; 
aiagnitudinc 

Foliahabetangufta&tenuia, fedintantam 
altitudinem, quemadmodum tertium,non ex- 
urgit: exramisfrumentumilludinftarnucum 
avellanarum dependet.quodariftashabetcum 
Tritico five Mays convenientes,colore rubi- 
cundo : grana cute tenella in voluta,puta*mini- 
bus includuntur, & peculiaribus quafi loculis, 
admodumgranorumin malo Punico, abinvi- 
cem diftintta:feminaturinagris,qucmadmo- 
dum frumentum verum,potifsimum in Africa, 
& quide in peculiari quodam loco, qui nomen 
etiam fuum inde obtinuit : & Atthiopibus, 
Manigette: B.iravis, Graindicitur: part.6. In- 
dic-Or. cap.j8. 

III. Frumentum Fndicum Mays diftum. 
an Triticum Battrianum Plinl.18.c7. 
Frumentum Arabicum.quod Mays nominant, 
in hift. Ind. Orient. parr.8. 

Frumentum ex Guinca, ibid. 

Triticum Indicum five Mays, quodLufitani 

apud Nigritas primo feminarunt : in hift. Ind. 

Orient.part.6cji. 

Pagatovvr, Virgineae indigenis. 

Avatimic~tus,exquoBrafilianipotumK.iavvy 

coquunt: Stad. par.j. Amer. c.7. 

Miliumamplum,TricicumSarracenicum,bar- 

baris Avati. quod idem cum (ndorum Mays & 

Triticum Peruanum,Lerio part.j. Amer.c8. 

Milium Abrayn, id eft,Siligo Turcica in Baly. 

par.j.Ind. Or. c.40. 

Frumentum Afiaticum: par.7. Ind.Occid. 

Milium Braiilianum: par.j. Amer. 

Milium in rlorida : par.6. Ind. Occid. 

DirTerentianoianda,cumduogenera,adfex 
velfeptem pedes, tertium addecem in Virgi-| 
nca excrcfcat. Sicalterum crafsius&rotundi- E C T. I V. ij 

us , ut quod e Lucanis tollitur: altefum fubti- 
lius & aridius, quod Morochen appellant. 

Granum hocmagni proventus eft fbis enim 
Martio& Junioferunt: part.2.Ind.Occid.) 
cuminPeruex-uno grano6oo. gignantur: at 
in Virginea mille& quinquaginta, & intcr- 
dum bina millia rcddat. Siquidem fpica ve! 
una, vel bina?, ternae, vel quatemae, & fingulaj 
fpicaequinquics,fexics,&feptiescentenagra, 
na in Virginea contineant : apud Americanos, 
finguliculmitribusqujtuorve fpicis onuftia- 
dolefcunt, quarum fingulae, grana centum& 
ampliuspendunr. Sicgranaalba,rubra,flava, 
caerulea, in Virgineafunt. 
FrugumomniumcommunifsimumlndiaeOc- 
cidcntalis locis, in Peru , nova Hifpania, G ia- 
timala,Chile,&univerfaterrafirma,inlnfu- 
lis verb non item : fic & inlndiasOrientalis 
aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo 
commifcent : & ex hoc folo panem Arepas 
nomtnatum, &potumChicha (potus fubaci- 
dulusCicidiftus: par.9. Ind Occid.addit.) In- 
dis vocatum ; ut fortifsimum , quod in Peru 
Sora dicitur. 

an haec herba qua in Brafiliaaliquando fenes 
virilia contegunt, cujusfolia duorum digiro- 
rum latitudine, pauliim incui va, in longitudi- 
nem excrefcentia, veluti calanius qui fpicam 
Milij fiveTriticiSarracenicicontegit: Lerio 
inBrafil.cap.7. 

Haftenusexhift.Indica:fuhjiciamusrecen- 
tiorum nomina. 

Turcicum frumentum, Trag. ("cui & Typha 
magna) Fuch. 

Frumentum Indicum , perperam Turcicum, 
Matth.Lon.Caft. 

Milium Indicum Plinianum, Ruell.Gef. Ad. 
Lob. cui& MaysOccidentalium. 
Milium Indicum.Dod Gal.(cui&frumcntum 
Aliaticum,) Tur.Lac. Gef.cat. 
Frumenti oftava fpecies Turcic. diclum, Ang. 
Triticum Baftrianum five Indicum, Cord.hift. 
GtC hort. 

FrumentumTurcicum,Ang.Dod.Gsfihor.(cui 
& Panicum pcregrinum rec~tius,J Tab.Ger. 
Triticum Indicum Fuch.& Matth.Lugd.Porte. 
Maizum,Monardi. 

| Maiz, triticum Indicum potius, quam frumen- 

|tum Turcicum dicendum , cum non ex Afia, 

D fed In- 26 LIB. I. SECT. IV. fed India primum fit alIatum,Cam. ro u. pingic : quae colore funt vcl fimplici, vel 

Maiz Indorum, Panicum Indicum,Caef. mixco : fimplici , albo, Juteo, aureo, violaceo, 

Mays, quodnullafpeciccum Milio, quodPli- fpadiceo, nigro: mixtiscoloribus,albo,fpadi- 
niusex Indiain Italiam importari fcribit,con- ceo: &caeru)eo: caeruleo,albo,nigro,partimq; 
venit,Jofeph Acoftahift. Ind.l4.c16. punftisfpadiceismixto: albo, violaceo,luteo 

Variatapudnos floriscolore, purpureo,ru- cumpunttisfpadiceis:rubro,nigro&fpadiceo: 
beo,luteo,aliquando pro ratione frucms futuri: iluteo albo.aliquando caeruleo & violaceo, ali- 
granorum in colore quatuor praecipue genera : quando luteo & albo,violaceis &c^ruleis pun- 
habeturenimgranisrufefcentibus,nigricanti- ciisafperfis: rubro&fpadiceo: aureo &albo: 
bus,crorantibus, & fubalbicantibus. caeruleo, luteo, albo, & pun&is caeruleis afper- 

1 V. Frumentum Ind.Maysdiclumalterum. fis : deniq;caeruleo,lutco, violaceo&albo. Milium Indicum magnum aliud,Lob.ico 
Milium Indicum, Caft. 
Frumentum Indicum,Tab. 
Frumentum AfiaticumGer. 

Hoc cum fpicarum colore variet,idcircb Ta- V. Frumentum IndicMays dic"tum minus. 
Hujus Tabern. memin it,quod prioris altitudi- 
nem tantiim mediam attingat,cujus fpicae non 
ad culmorum latera, fed floribus fuccedant.co- 
lorealbo, rubeo, fpadiceo,luteo,atrorubente, bernaemontanus fpicas fedecim , Gerardus ve- & aliquando mixto. 

MILIUM EJUSQUE SPECIES. 

MJlium, a mtliarifumma Tefto, quafi mUlefmumgranumferat. *-ty%e@* Diofor.lib.2, 
cap.np. ejr Theoph.8.hi/i.j. a numerofifimu & minutis granis ficuum, qu<e Key^a^L 
£ts vocantur. Hippocrati fecundumGalenum T^tnTctX^- Milium, Pl1n.hb.18.cj. I. Miliumfcmineluteovelalb». 
Milium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod. 
Cord in Diofc.Lac.Lon. Lob.Caft.Tab.Lugd. 
Mil ium Diofcoridis,Theophrafti & Plin.Caef. 
Miliumvulgare.,Gef.hor.Ad.commune 5 Ang. 
Milium aureum & album,Cam. 

II. Milium femincnigro. 

Milij nigri fpecies apud Oribafium, Ang. 

Miliumfeminenigro&latiorejuba,Lob.obf. 

Mihj alterum genus e colore nigro deterius, 

Caefalp. 

Milium jubafubindecolorisnigricintis,Dod 

MiUum nigrum,Tab.Cam.Ger. 

Hocquod in ArgoviaBernatum frequenrer 
feritur, a vulgato differt folijs larioribus , caule 
non adeb alto, jubl fparsa & minore, feminea- 
liquantum maiore & rotundiore, &adpultes 
coi'hciendasalterolongeutiliore. 

III. MiliumSaba?um. 

Millo, frumentum inGuinea parvum, Milij 
forma fed dulcius,ex quo panem &vinum con- 
ficiunt in Regno Sabo : ad Cluf. curas poft. 

IV. Miliumarundinaceumfubrotundo fe- 
mine , Sorgo nominatum. 
Miliumquodexlndiainltaliaminvc&umni 
gro colure, Plinio. Panicum Diofcoridis & Plinij,Trag. 

Milium Indicum , Matth. Fuch. ico. (cui & 

SarracenicumJ Gef. hor. Cord.hift.Guiland- 

Lugd. Caft.def. 

Milium Indicum Plinij, Ang. Cam. 

Miliumaliud, Ama. 

Panicum Indicum, Gef. hor. 

Sorghi,Fuch. Dod.gal. (cuiPanici fpeciesvi- 

detur.) Lon. 

Sorgu m , Gef hor.Tab. (cui & Panicum locu- 

lare,)Ger. 

Sorgo,MelicaItaIorum,Lob.SorgoInfubrum, 

Bellonio. 

MelicaliveSorgum, Dod. 

Melica,forteaMeline: Saginaalijs a faginan- 

do, CalamagroftisDiofcoridis exhoc genere 

videtur,Caef 

Variar feminis colore , quod alias rufum, a- 
liaspletiius nigricat: habetur&album&lu- 
teum, quod 
Soigumfruifturubro&frucMalbo.Eyft. 

V. Milium arundinac planoalboqj femine. 
Sorgo fimile granum , Hareomen Aiabum> 
Bellomo. 
Dora, Rauvvolfio. 
Mihum ALthiopicum, Portat. 

anMi- LIB. I. SECT. IV. *7 an Milium album in Regno Congi , quodlvocant, hift. Ind. Orient. part. prim. libro fe- 
Mazza di Congo, id eft, femen Congianum|Cundo, cap. ptimo. 

PANICUM EIUSQUE SPECIES. 

E"At^t^ iij peh(vt\ Diofcoridt lib.2. cap.i20.Theoph.S.hifl. cap.1.3,7. ejr 10. pf*.i*(&>. £Av/j.&, 
forfan ab tAvco involuo. Pltn. Itb. iS. cap. j. Pamcum , a pjniculis qutbus femen tneff. 
Melfrugum Dioclis , eidem hb. 22. cap.2j. peAvmi , quafi melleum qutdptam. I. Panicum Germanicum , five panicula 
minore. 

Milium agrefte fiveexiguum , Trag. 
Panicum, Fuch. Tur. Dod. Cord. Gefner.hor. Panici Indici fpica, Dodon. 
Panicum Indicum, Tab.Ger. 

III. Panicum Indicum fpicaobtufacaerulea. 
Panicum caeruleum Indic. Ad. Lob. ico. Cam. Lon. Lob. Caefalp. Cam. Tab. Ger. |Tab. 

Variat paniculis albis, flavis Scpurpureis: Panicum Indicum,Dod. Ger.fi ve peregrinum, 
femen album, luteum, rufefcens: Diofcorides Lugd. 
frumentaceiSjGal. leguminibus jungit. jPanicum Americanum, Cluf hift. 

II. PanicumItalicum,fivepaniculamajore.| Panicula eft ftibcaerulea , in calidioribus 
Panicum Marcello, Hcrmolao, Ruellio, Mat-jregionibus magis fatura. 
thiolo, cui & domefticum : Anguil. Caefalp. IV. Panicum Indicum fpici longifsimi. 
Portae. Panici Americani fpica grandis vel fesquipe- Panicum faciuum , Lugdunenfi. 
Panicum vulgare, Clui.hift. da!is,Clufhift. 

Panicum Althiopicum ex Gainea, Cluf hift. Panicuinaliudlndicum.paniculavillosi.Lob. ap. adlib. rf. 

DE SESAMO ET ERYSIMO CEREALI. 

U M Diofcortdes & Theophrafins Sefamuminter fruges retulertnt : & Pltn.lth.iS.cap.it. 
' frumenta <t/liuad(xcrit, Sefama,mihum,pantcum : ftc&EryfimuminAfia&Gr&aa. 
Sefamo ftmtle ajjerat : cr Thcophrafius 2.cauf.plant.tj.fiminahac, nultum,fefamum,eryji- 
mum tnter fruges repofuertt : ey 6. caufplant. ip. Sefama & Eryfimum ficca ctbo tdonea, 
non vero vtrtdia fcrtpjertt , de utroque nunc. 

Seftmum <jr Sefitma fimtliter Dtefiortdt Ub.2. cap.121. Theoph.plurtbtts locu ayiaa.f4.ov, altis 
cr}o-ct,pr) dtcttur. Duplex Theophrafius agnovtjje vtdetur , dumS. htfi.t. tnqutt, Et Sefamt 
genus quoddam candtdum datur. SESAMUM VETERUM. 

Sefamum, Matth. Ang.Tur.Lob.Dod.Caft, 
Tab. Portae. 

Sefamum verum , Cord. in Diofc. Gef. hor 
Lugd.Cam. 
Sefama, Caefalp. 
Sempfem , Alpino. 

Semenex Alexandria,Creta,Siciliaarfertur 
E R Y S I M U M. Ocymum veterum, Trago. 
Frumentum Sarracenicum, Matth.Lugd.Caft. 
Tragotrophon & Fago-triticum, Dod. gal. 
Ery fimi altcrum genusTheoph.Cord.in Diofc. 
Irion cerealis five Eryfimum Ruel. 
Eryfimum cereale, Gef. cat. Portae. 
Frumenti genus folio hederaceo, Eid. 
Formentone , Ang. ( cui Ocymum eft Var- 
ronis) Caefalp. Frumcntum vaccinum, Lou. 
Theophr3lVi folio hederaceo , Tf*yiitvfO¥ *, Erylimum Theophrafti, Lob. 
ft7«ii!n/{.«,hirco-triticumcV:fagi-triticum.qu6d!Fegopyron,Dodon3eo, Fagopyrum, Ad. (an 
fagineam glandem forma tnquctra &; colore EryllmumTheoph.) Lob. ob. (&Lampfana 
fordido quodammodo referat|, licet multolvera quorundam, ) Franco. 
mmus fa« jOcymum cereale, Cluf. pan. Tab. 

D t Traqo- 2 g L I B. I. S E C T. V. 

Tragopyron, Gcrard. Idelatumcredatur: namveteribusvelnoncog- 

Polygonum hederaceum , Col. nitum, vel non ufitatum, vel ncgleftum, Do- 

Sarracenicum dicitur, quia ex Africa priraum|donaeus alTerit. 

P H A L A R I S. 

PHAL ARIS Plinio Itb. 27. cap. 12. QdAct^s Diofcoridi lib. 3. cap.ijp. an Melia altera 
Theophrajli. 

I, Phalaris major femine albo. 
Phalaris Diofcoridis, Trag. ico. 
Phalaris, Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gef. 
hor. [ cui & Cananeufe femen , ] Lon. Lob. 
Caefalp. Caft. Cam. Lugd. Tab. Ger. 
Phalans herba,Gcf cat. 
Milium alterum Theoph.Dalech.inPlin. IF. Phalaris major femine nigro. 
Cuneno, Melitenfium incolis. 

Granum hoc in Melit3 frequens, Canariis 

Jinfulis familiare, Mafsiliae notum , nigrum, 

oblongum, milio fimile, quo Canarios palfe- 

rts praecipue nutriunt : exgrano aliquandoa 

Dalechampio fato, Phalaris prodiit. SECTIO QJJLINTA. 
ASPHODELUS, PHALANGIUM. 

ASP HODELu Sjive Hajiula Regia, quod regij fceptri efflgiem, dumfloret, rejerat. 
AVcpefiTfAtf unius Difcor. lib. 2. c.ipp. memtnit , cujus Jlorcm a.v%g/Kov appellent ■ & 
Theophraji. 1. hifl.io. & 7. ejusd.n. ejr 12. qui 1. hiji. j.avjt^/Kov , pro tota planta ujurpat. 
Ajphodelum aliquos Heroin appellajje , Dionyjium marem ac fcemtnamfeciflje , & aliquos 
Halymon Heflodt exiflimajje , Pltn.lib.22.cap.i2.fcrtbit. Sic lib.21. cap.ij. teflatur, Theoph. 
ejrjere Gracos ejr Pythagoram, caulem Anthencon, radtcemvero, qua ex ocluagintaflmul 
aceruatis bulbis conflat, Ajphodelum nominajfe : cujus genera duo faciunt : quod etiam 
lib. ejr cap. 22. oflendit. I. Afphodelus albus ramofus mas. 
Afphodelus primus, Ang. Cluf. hift. 
Afphodelus major, Cluf hifp. albus.Eyft. 
Afphodelus ramofus, Lob. ico. Ger. 
Afphodelus caule ramofo maritimus & mas, 
Caf. 

Hic faepe radicibus ducentis, aut pluribus 
ab uno capite dependentibus reperitur. 

I I. Afphodclus albus non ramofus. 
Afphodelus, Marcel. Ruel. Matth. Ama.Gef. 
cat. Lon. Caft. verus, Cord. in Diofcorid. 
Afphodelus mas, Dod.gal. 

Afphodelus alter, Ang. Cluf. hift. 

Haftula regia, Trag. lat. Lon. Lac. Gef. hor. 

Lugd. 

Afphodelus albus , Gef hor. ap. Cluf. hifp. 

Dod. Tab. Cam.major, albus, Lob. Afphodelus caule fimplici, Caef. 
Afphodelus non ramofus, Ger. 

III. Afphodelus autumnalis. 
Afphodelus autumnalis five major, Cam. 

I V. Afphodelus purpurafcens foliis ma- 
cuLitis. 

Afpfoodelus flore incarnato pallido, Dod. gal. 
Afphodelus flore fuave rubente, I.ob.ico. 
Alphodelus flore rubente, Tab.Gcr. 

V. Afphodelus Jutcus & flore &c radicc. 
Afphodelus flore melino, Matth. ico. 
Afphodelus luteus, Gefner.hor. Dod. Caefalp. 
Lugd. 

Afphodel. luteus minor, Ad.&Lob. (&Eri- 
zambac Arabum , ) Tab. Lugd. Gerar. 
Iphyon Theoph. videtur , Ang. 
Afphodelus fasmina fiveluteus, Cam.epit. 

Haftula L I B. I. S E C T. V. 

Haftula regia minor, & Afphodel.minor,Caft. Afphodelus luteus paIuftri«,Dod.Tab Afphodelus luteo flore Scradice, Cam 
Meminere Tabern. & Gerar. Afphodeli lurei, 
qui albo, radicibus & floribus nr fimilis, fed 
foliis brevioribus, cauleque latisfoliiscin&o, 
cjuem Alphodelum luteum nominanc. 

V f. Afphodelus albus mmimus. 
Afphodelus minimus, Cluf. hifl. 

V I F. Afphodelus foliis fiftulofis. 
Afphodelus tertiusaliquibus maritimus.Gef 
hort. ap. 

Afphodelusminor, Cluf Dod.Lugd. Cam. 
Phalangium Cretae Salonenfis, Ad.Lob.Lugd. 
Ger. 

Phalangij alterum genus, Caef. 
Phalangium Narbonenfe.Tab. 
VIII. Pleudoafphodeluspaluftris Anglicus. Afphodelus paluitris , Lugd. 

Afphodclus minimus luteus acori fol. paluft. 

Lob. 

Afphodelus acorifoIiuspaIuflrislateus,Ad. 

Afphodelus Belgicus paluflris luteus, Lob. ad. 

part.alt. 

Pfeudoafphodelus primus vel major> Cluf. 

hift. 

I X. Pfeudoafphode I us paluftris Scoticus. 
Afphodelus minimus Noruegicus luteus palu- 
ftris Scoticus & Lancaftrienlis, Lob. adverf 
parte fccunda. 
Afphodelus Lancaftrise, Gerar. 

X. Pfeudoafphodelus aipinus. 
Pfeudoafphodelus pumilio foliis Iridis,Cluf 
pan.vel fecundus, Eid. hift. PHALANGIUM EIUSQUE 

Spccies. 

rj\ AAatyym Dio/c./tb.j. cap. 122. meminit : fic dtttum Galeno, S.fimpl.facult. quod de- 
-*■ morfis a Phalangiis auxt/tetur, cui ^et^ccyynn^ > & Pltn. Ub.2j.cap.12. Phalangttes, 
a quibmdam Phalangtum , ab altts Leucanthemum 'vocatum. 

Phalangio Allobrogico congener, vel Phalan- 
gium montanum,Cluf cur. poft. 

Eft majus folio longiore, & latiorc, femi- 
ne majore : eft alterum in quo omnia mino- 
ra, & folia anguftiora, in monte WalTerfall: 
cujus radices fsepe pro Rufci veri radicibus, 
magno errore divenduntur. 

1 1 1. Phalangium parvo flore ramofum. 
Moly alterum Plinij,Dod.gal. 
Phalangites five Paiangium hcrba , Gefner. 
hor. 

Phalangium ramofum, Lob. Dod. Lugd. Tab. 
Ger Eyft. 

Phalangium, Afphodelus parvus dici pofler, 
Caefalp. 
Phalangium majus, Cam. I. Phalangium magno flore. 
Ph.ilangium, Matth. Caft. majus, Gef. hor. 
Phalangium Matthioli, Lugd. Tab. 
Phalangium Allobrogicum majus, Cluf. hift. 
ap. 1. Eyft. 

Phal.mgium Dalechampij , Lugd. 
Lilium polyrrhiron Myconi, Lugd. 

I L Phalangium parvo flore non ramofum. 
Phalangires quorundam, Cord. in Diofc. 
Liliago, Cord.hift.ejusScholiafti,Afphodelus 
Gcrmanicus. 

Liliago Cordi, Afphodeli fyl. fpecies, Thal. 
Phalangium non ramofum, Lob. Dod. Tab. 
Ger. 

Phalangium cauliculisflmplicibus, Caefalp. 
Liliafphodelus albo flore quibusdam. 5&A 
SECTIO 3 o L I B. I. S E C T. V I. 

S E C T I O S E X T A. 

XYRIS, IRIS, ACORUS, GALANGA, Z I N- 

ZIBER, ZEDOARIA, COSTUS, CURCUMA 
ET CROCUS INDICUS. 

X Y R I S. 

tTf f P 1 2 ob folij flmtlttudinem, quafl raforium cultrum dicitur, de qua Di0JcJ1k4.cap.22 . 
**?£/(; ct^ict, Iru fylveflris Theopbrafo : Plw.Ub.21.cap.20. Iris fylvejiris , a qutbtisdam 
Xyrtn vocata. Spatula fcettda, tum ob figuram folij gladiolum referentis, tum quod gravem 
odorem exhalet, vulgo dicitur. 

I. Gladiolus foetidus. 1 CumMatthioli&Lobelifigura,radicisfor- 

Xyris iive Iris fylveft. Diofcoridi. ima differant, idcirco in hiftoria Lugdunenfi 

Sparganium fiveXiphidion,Om"c.fpatulafce-lduae figurae pofitae : dum cnimadhucjuvenca 
tida,Ruel. Ama. eft , radicem habet fibrofam feu capillarem: 

Spitula fcetida ; Trag. (cui & Gladiolus Italic.) I ubi verb adolevit, crafla eft. Flos communiter 
Fuch.Lon.Gef.hor.Ang.Caef.Tab.Dod. obfolete purpureus : aliquando faturata pur- 

Xyris, Matth. Lac. Tur. Cord. Cornaro, Lob.jpura arridet, rariusrubet. 
Caft. Cam.&Ger. II. Gladiolus fcetidus maritirr.us. 

Xyrisvel IrisagriaTheo D0d.g3I.Ad.Lob.ico. Xyrjs maritima, quam fluftus in littora,cum 
Xyris Matthioli & Lobeli, Ligd. laliis purgamentis reijciunt, Lugd. 

1RIS ET EIUS DIFFERENTI^E. 

R IS, ?g/f Diofc.l.i .c.i.a ccelejlis arcus flmilitudtne nomen accepit. Species complures efle, 
coloreflorts dtfferentes,tdem oJiendtt,nempe candtdo,pa//ente,luteo,(a/tj nigros legunt,)pur~ 
pureo,c&ruleofeucymeo.6luamcolorumdiverfitatemnonin unoflore reperiri, videturDio- 
fiorides,(ut aliqut credunt,) vokujfe .flquidem de lllyrica maxime loquatur ,quam BraJJavo- 
lus in Illyrtcoplerumq, candidis,altas palltdis^nonnunquam luteis ejr etiam purpurcis conffe- 
x1t.Theo.6xauf.13. Irts odorata e/i,ejr agrattapalati nomen accepit,qu<e in ll/yrtde (6.cauf.22i) 
melior quam tn Maccdonta : tnThraeia vero,lociifyfrigidtorivm odorepcnttmcaret. Gaz>4 
IridisvocemConfecratrtcemverttt. Plin.L21.cj. Iris dtverflcolor jpectefloret ,flcut ejrarcus 
coeleflts,unde ejr nomen daudattfltma in illyrtco ; proxtma tn Macedonta,qu/t longtfltma,can- 
dtcans,ejr extlis : terttum locum habet Ajrtcana,qu& ampltfltma ejr guflu amartjnma. lllyrica 
quoq, duitw generum : Raphanitis,a fimtlitudtne, (forte Aflragalites Gal, & Aettj,) qua & 
me/tor : Rht7otomosfubrufa : non improbatur & Pifldica. 

Recentiores multas dtfferenttas agnofcunt : quare dividemus in eam,qu& radice eflgenicu- 
lata-tdr earn qux radice ejl bulbofa : h<x entm &foltorum latitudtne angujliaue^florisfy colore, 
& raitone loci natalts variant. 

IRISLATIFOLIA. I Iris Germanica, Fuch. caerulea, Dod. 

I. Iris vulgarisGermanicafivefylveltris. jGladiolus caeruleus major,Trag. 
Iris, Brunf.Gefner. cat.fylveftris,Matth.Lac.|Iris latifolia major vulgaris, Cluf.hift.' 
Cord.hift.Caft.Lugd.Tab.fyl.primaj Adverf Iris biflora, Ger.ico. 
Iris fyl.major,Mattb,ep.Ge(.hor. | Haec tft.cjuam in teaorumculminibus,vi. 

nearum I LIB. I. SECT. VI. 

nearum macerijs & muris plantare confueve-|frisSufiana,Cluf.pan. 

runt, quaeinhortostranslata, cultura fpecio-JFrisChalcedonicavariegata,Lob.Tab. 

fior redditur. flridi luteae variegatae in Lugd.hilt.jungitur. 

II. Irishortenfislatifolia. ilris CamerarijGer.ico. 

Iris Germanica, Trag. Domeftica, Matth. Lac. Iris lat ifolia major prima,CIuf hift. Caft.Lugd 

Iris, Tur. Ang.Dod.Cord.in Diofc.Lon.Tab. 

Iris communis, Gef hor.vulgaris,Lob.Ger. 

Irisnoftra fativa,Cord.hift. 

Iris, Hyacinthus Virgilij,ColumelIae & Palla- 

dij, Ang.Cam. 

Irisma!orcaeruIea,veIpurpurea,Cam. 

Iris latifolia vulgaris caerulea, Eyft. 

III. Frishortenfispallidecaerulea. 
Iris cujus florcs aquae cyaneum colorem refe- 
runt,Dod. 

Iris dilute caerulea involucro albo,Tab. 
Iris Chalcedonica,Ger.ico. 
IrislatifoIiamajorobfoleta.Cluf.hift. 

IV. Irishortenfisalba Germanica. 
Irisalboflore,Gel.hor.aIba,Tab.Ger. 
Irisvulgariscandidis rloribus,Lob.ico.Lugd. 
Iris candida, Dod. fub Iride altera. 

V. IrisalbaFlorentina. 
an Iris Africana Diofcoridis ? 
Irisfativa flonbus nivei coloris,Matth. 
Iris Florentinafeufoemina,Gef.hor. 

Iris Florentina,Ireos oflicin.Dpd.gal.Lon.Ad. 

Tab Ger.FrancOjF.yftet. 

Iris Illyrica.Cord.in Diofc. 

Iris flore ex totocandido, Caefalp. 

Irismajor alba, Illyricavulgo vel potiusFlo- 

rentina, Cam. 

IrislatifoliamajoraIba,Cluf hift. 

HaecFlorenrina aGermanica difTert,qubd 
hujus radix ficcata: non fecus ac vulgaris caeru- 
lea',coirugatur: illius vcrbnon,quaeetiam ra- 
diceminoreft: inofficinis noftrislllyricaha- 
betur, quae Veneti js adfertur, quae ruffefcit,mi- 
niis n itida eft, at odore eft fuaviore. 

VI. Iris Illyrica. 
IrisIlIyrica.Eyft. quae a Florentina aliquan- 
tumdifTerr,qu6d hujus flos candidifsimusfit, 
ciim lllyrice. ut coloris dilute c?rulei pailefcen- 
tis Scodoreremifsiore. 

IRIS LATIFOLIA PERE- 

grina major. 

I. IrisSufiana flore nuximo exalbonigri- 

cante. Iris Chalcedonica Iat ifolia.Eyft. 

Iris Pharaonis,vel nigra Cretica quibusdam. 

I I. Iris Afiatica caerulea polyanthos. 

Iris Afiatica caerulea , Cluf pan.five latifolia 

majorz.Eid.hift. 

Iris Dalmatica major , Lob. ico. Lugd. Tab. 

Ger.ico. 

III. Iris Afiaticapurpurea. 

Iris Aliatica purpurea vel }- Cluf pan, 
Irislatifoliamajorf.Eid.hift. 

Huc referantur 
[rislatifoliaviolaceocolorcmajor, & 
IrislatifoIiamajorvariegata,Eyft. 

I V. Iris peregrina fubrubens inodora. 
Iris major latifolia fexta, Cluf.hift. 

V. Irispcregrinaodoreoxyacanthae. 
V I. Iris ma jor latifolia 24. Cluf hift. 

VI. Iris Dalmaticamajor, 
IrisDalmaticamajor,Cluf.hifp.utLob.Lugd. 
defc. Cam. Tab. Ger. &c Chalcedonica i.Tab. 
icon. 

Iris m.iior latifolia j.Cluf hift. 
an Iris Lufitanica verna,Lob. 

VII. Fris Byzantina purpuro csrulea. 
Iris major latifolia 18. Cluf hift. 

VIII. IrisDamafcena polyanthos. 

Fris major latifolia 4. ftve Damafcena, Cluf, 
hift. 

IRIS LATIFOLIA GERMA- 

nica & Pannonica. 

I. IrisIatifoIiaGermanicaodorefuavi. 
Iris major latifolia7. Cluf.hift. 

I I. Iris latifoha Germamca odore Sambuci. 
Fris major latifolia 8. Cluf hift. 

F 1 1. Iris latifolia Germanica ochroleucos. 
Irismajorlatifolia 28.Cluf.hifl. 

I V. Iris latifolia Germanica candido pur» 
purea. 
IrismajorIatifoIia2i.Clufhift. 

V. Frislatifohaodoreoxyacanthae. 
Fris exotica,Camer. vel Fris {. Cluf.pan. 
Irismajorlatifolia 14.Cluf.hift. 

V I. Iiis latifolia Pannonica colore mul- 
tiplici, 

Iris ■v- L I B. I. S E C T. VI. Iris varia caul ifera, vel Iris 4. Cluf pan. 
Iris major latifolia if . Clufhift. 
Iris Pannonica^.Clufij, Tab. 
Iris lutea variegata, Ger. icon. 

VII. Irislatifoliaalbaviridis. 
Irismajorlatifoliai^. CJuf.hift. 

VIII. IrisJatifoliacauleaphyllo. 

Iris 7. & Iriscaulifera purpurea i.& t.Cluf pan 
Irismajorlatifolia2j\&26. Cluf.hift. 

Variat : in illa , foli3 circa caulem minus, in 
hac, magis purpurafcunt. 

IX. Iris latifolia candida,purpureis venis 
diftinfta. 

Iris major latifolia fj. Cluf. hift. 
Iris Portugalica, Eyftet. 

IRIS LATIFOLIA 

Belgici. 

I. IrislatifoliaBelgicaodoreSambuci. 
Iris Lufitanica verna, Lob. quoad icon. 
Irislatifoliamajor?. Cluf. hift. 

II. Iris latitolia Belgica vcrficolor odore 
Snmbuci. 

Iris major latifolia dectma, Cluf hift.def Eyft. 

I I I. Iris latifolia Belgica odore Sambuci 
altera. 

Irislatifoliamajor n.Cluf. hift. 

I V. Irislatifolia Bslgica variegata. 
Iris major latifolia 12- Cluf. h ift. 

V. Iris latifolia Belgica caerulea verficolor. 
Iris majorlatifolia ij.Clufhift. 

V I. Iris latifolia exalbo pallefcens ftriata. 
IrismajorIatifoliai7. Cluf hift. 

VII. Iris latifolia humilior purpurea. 
Irismajorlatifoliai?. Clufhift. 

VIII. Irislatifoliahumiliorverficolor. 
Iris major latifolia zo. Cluf. hift. 

IRIS BIFLORA. 

I. Iii.sbiflora flore minore, odorelilij con- 
vallij. 

an Raphanitis Plinij ; & Aftragalites Aetio. 
Iris biflora, Cluf. hifp. Lugd. 
Iris biflora Lufitanica, Lob. Dod. 
Iris latifolia major2i. Cluf hift. 

II. Iridi biflorae affinisfloremajore. 
Iris Illyrica, vel Iris 6. Clvf. pan. 

Iris major latifolia zj. Chaf. hift. 

an Iris Byzantina, Camerarij huic fimilis ? 

III. Iridibiflorae affinis minor. IrisDalmaticaminor,Clufhifp.Lob.Lugd. 
Iris latifolia major ig.Cluf hift. quoad icon. 

IRIS LATIFOLI A 
Lutea, 

I. Iris lutea fativa. 

Iris fativa floribus aureis,Matth. 

II. IrisluteavariegataLobelij, 
Iris Juteavariegata,Lob.Lugd. 

III. Iris lutca variegataCamerarij. 
Iris variegata e luteo & purpureo, Cam. 

Duplicemhaber,aliamfoIijslanguidis,ali- 
am ereftis. 

Huc referenda. 

Iris Pannonica variegata, Eyftet. 

Flos ex purpura fla vefcit,& lineis purpurafcen- 

nbusdiftinguitur. 

IV. Irismedialongifsimisfolijslutea. 
Iris Tripolitana mediam inter latifolias& an- 
guftifolias,Clufhift. 

IRIS ANGUSTIFOLIA. 

I. Irispratenfisanguftifoliafoliofcetido. 
Iris anguftifolia media,Cluf hifp. 
Irisanguftifoliamajor, fiveprima,Cluf hift. 
IrisfolijsanguftisprimaClufijjEyitet. 

II. Iris pratenfis anguftifolia non fcetida 
altior. 

Iris anguftifolia media, five Iris anguftifolia 

Pannonica varioflore,&Iridisundecimaefpe- 

cies prior,Cluf. pan. 

Iris fylveftris Byzantina peramcena , Lob. ico. 

&Ger. 

Iris fyl. anguftifolia major , Tab. 

Irisundecima Clufij , Camer. 

(ris tenuifolia, Thal. 

Iris anguftifolia altera, Cluf hift. 

Iris pratenfis ma jor, Ey ftet. 

III. Irispratenfisanguftifoliahumilior. 
Xiphion,feu Gladiolus caeruleus minor, Trag. 
Iris tenuifolia, Cord. hift. Gef hor. 

Iris minor feu tenuifolia, Dod. 
Pfeudoacorus caeruleus Tragi,L ugd. 
Iridis undecimae altera fpecies, Cluf pan. 
Iridis angu ftifol ix fccundx fpecies altera , Ei- 
demhift. 
Xyrisminor, Camer. 

I V. Iris anguftifolia maritima major. 
Iris maritima Narbonenfis, Adverf. 

Iris LIB. I. S 

Iris fylv. maritima Narbonenfis,Lob.ico. 

Irisanguftifoliamedia,vel ejus prima fpecies, 

Clufhifp. 

Iris fylv. altera, Pena?, Lugd. 

Iris maricima, Camer. 

Irisanguftifolia $. Cluf hift.at i.quoadicon. 

V. Irisanguftifoliamaritimaminor. 
Iridis anguftifolix mediae akera fpecies, Cluf. 
hifp. 

Irisanguftifoliaquarta, Cluf hift. 

VI. Irisanguftifoliahortenfisvetficolor. 
Iridis anguftifolix tertix fpecies,Cluf hifp. 
Irisanguftifoliaquinta,Clufhift. 

VII. Iris anguftifolia candida lineis ru- 
bentibus notata. 

Iris candidis floribus anguftifolia, Lobel.ad. 
part. z. 

VIII. Irisanguftifoliabicolor. 
Irisflorecxruleoobfoletocinereouepolyflora, 
Lob. 

Iris flore cxruleo polyanthos, Lugd. 

IX. Iiis anguftifolia prunum redolens. 
minor. 

An Rhi;otomos Plinij. 

Iridis Mvricx nomine oftenfa Hermolao. 

Iris perpufilla fyl. 3nguftifolij, Lob.obferv. 

Chamxiris anguftifolia, Eid. ico. minor, Tab. 

Eyftet. 

Chamxiris,Dod.&Lugd.odoratifsima,Cam. 

Iris anguftifolia humilior, Cluf hifp. 

Iris anguftifolia minor, vel u.Eid. pan. 

Iris peregrina, lllyrica vulgo, Cxfalp. 

Chamxiris vel Iris humilis, Cam. in Matth. 

Chamxuis tenuifolia, Gsr. 

Iridis anguftifoliae fextx fpecics altera, Cluf. 

hift. 

X. Iris anguftifolia prunum redolens major. 
Iris fylveftris minor. Matth. Caft. 

Iris fyl.altera,Gd.hor. Lugd. 

Chamariris anguftifolia, Tab.Ger. 

Iridis anguftifoliae fextae fpeciesprima, Cluf 

hift. 

Chamaeiris odore carens, Cam. 

C H A M £ I R I S. 

I. Chamaeiris major faturate purpurea bi- 
flora. 

Chamaeris latifolia biflora, Eyft. 

II. Chamaeiris variegata. 

Iris perpufilla latifolia, Lob. obferv. ECT. VI. 3 

llridisperpufillxlatifolis varieras, Eid. ico. 
Irid. humili latifoli* fimilis,Cluf hifp. 
Chamxiris leu alia perpufilla Iris ktifolia, 
Lugd. 

Irisfylv. minorlatifoJia,Tab. 
Iris vioIacea,Ger.ico. 

Chamaeiridislatifoliaegenusi.cumiconeCha- 
mxiridisnivexLobeIi|,CIuf.hift. 

Flos ex caeruleo dilutus aut candidus, aut 
pallens, aut purpureus, aut violaceus : huc per- 
tinet. 
Chamxiris caeruleo & riolaceo colore,Eyft. 

1 1 1. Chamaeiris flore faturo violaceo. 
Chamaeiris latifolia Pannomca major, vcl Iris 
Otftava,Cluf pan. 

Chamaeiris latifolia major, addida hgura Cha- 
m aeindis latifoliae flore rubello Lobelii, Cluf. 
hift. 

F!oshujusaliquandopurpureus,aliquando 
elegantercaeruleus eft. 

I V. Cha>iixiris minor,florcpurpureo. 
Irisminor, Dodon. 
lris violacea parva, Lob.ico. 

ChamxirisIatifoliaminorpurpurea,velIridis 

^fpecies prima,Cluf pan. 

Chamaeiris latifolia minor prima,Cluf.hift. 

Flos (aturations purpurae,odoratus : mter- 
dum dilutior & inodorus. 

V. Chamaeiris minqr flore purpuro caeiuleo. 
Chamxiris latifolia minor caerulea,veliridis 
9. fpeciesaltera,Cluf pan. 

Clumxiris latifolia minor2.Cluf hift. 

VI. Chamxinsminorflorerubello. 
Chamxirislatifoliaflorerubello,Lob. 
Chamxirislatifolia minorrubefcens, vel Iri« 
dis 9. Ipecies tertia,Cluf pan. 

Chamxiris latifolia mir-ior tertia, Cluf. hift. 

Floris colore variat purpureo, cxruleo.ru- 
befcente, pallido,albo& vario: eftfloreodo- 
ro &inodoro. 

V 1 1. Chamaeiris minorflorevariepiifto. 
^hamxirislatifolianvnor feptima,Cluf hift. 

VIII. Chamxirisflorepurpureoflavefcente. 
Chamxiris latifolia minor oclava, Clufhift. 
Fytt. 

Hucreferridebet 
Chamxirisflavo ci purpurafcenteflore,Eyft. 

IX. Chamxirisflorepallido&albo. 
Chamxiris latifolia nunor, vel Iridis 9-fpe- 
cies4.Cluf pan. 

E Cha- 3* Chamseiris latifolia minor 4.Eid.hift. 

Huic fimilis eft. 
Chamaeiris latifolia minima, Eyft. 

X. Chamaeiris minor flore variegato. 
Chamxiris latifolia minor varia,vei Iridis ?. 
fpecies f.Cluf.pan. 
Chamxiris latifolia minor f.Eid.hift. - 

XI. Chamaeiris flore lutco, vclcandido. 
Iris minor lutea, Dod. 
Chamaeiris lutea altera, Lob. ico. 
Chameirisnivea,autcandida, Eidem.ScEyft 

Huc pertinet, 
Chamaeiris flore argenteo & flore candido, 

XII. Chamaeiris flore obfoleto pallido. 
:iris latifolia minor fexta , Cluf hift. L I B. I. S E C T. VI. 

IChamaeirislatifoliaminomona, hift. XIV. Chamaeiris minor flore purpureo. 
(Chamaeiris latifoliaminorio. Cluf hift.Eyft. 

XV. Chamaeiris candicans venis variis 
diftinfta. 
Chamaeirislatifoliaminorn. Cluf.hift. 

XVI. Chamaeiris faxatilis Gallica. 
Iris perpulilla faxatilis latifolia acaulos ferme, 
Adver. &Lob. ico. 
Iris pulilla fylveftris , Ccefalp. 
lris perpuiilla &c (axatilis, Lugd. 
an Iris anavK&, Cam. 

Variat : altera flore eft purpureo & radice 
odorata: altera flore pallido, radice inodora. 

XVII. Chamaeiris latifolia faxatilis Lu- 
licanica. .' XIII. Chamaeiris flore pallide luteo , vel I Iris humilis latifolia , Cluf hifp. 
Charrweiris minor ijgitoim&. ' Iridis aliud genus humilius, Eid.hift. 

A C O R U S. 

A" K O P O 2 , quia itu$ Koqcu<; , ideB , puftiiis frve aciei oculorum caliginofe medea- 
tur, dicitur, de quo Biofcorid.lib.ucap.2. Memin1tPlm.l1b.25.cap.13. Acori Iridis 
folijs , radtctbus nigris : quare cum & Diojcortdis & noftra , fit radicibus albtcantibus, 
candidafy commendetur , de hac Plimus intetligendus non es~i. I. Acorus verus, five Calam. aromat.Orfi- 
cinarum. 

Acorus, perperam Calamus aromaticus orHci- 

narum, Manardo, Trag. Matth. Cord. Gcfner. 

Dod.Ad.Lob. 

Calamus aromaticus vulgo , Amato, Mun- 

dellae, Caefalp. 

Acorum , Lon. Cam. Tab. Ger. Eyft. 

Acorum legitimum, Cluf hifp verum,Lugd. 

Calamus nofter, Iridis fpecies, Ang. 

II. Acorus adulterinus. 

Iris in maritimis nafcens , a Theophrafto & 

Plinio improbata. 

Acorus, Brunf. Cord. hift. Lac. Caefalp. Cam. 

Caft.Lob. 

Acorus falfa, Cord. in Diofc.Gefhor.vulgo, 

Caifalp. Acorum adulterinum, Trag. falfum, Matth. 

Caft. 

Gladiolus luteis Iilijs, Er.Cord. luteus,Fuch. 

ico.Lon. 

Acorum ofrlcinarum, Fuch. 

Acorus noftras,Ruel. paluftris, Ad. Lob» 

Acorus luteus falfus, Lugd. 

Gladiolus aut Acorus falfus, Tur. 

Gladiolusaquaticus, Ama. 

iris lutea, Dod.gal. Cord.hift. 

Iris paluftris lutea, Tab. Ger. 

Iris agreftis, Gef cat. 

Pfeudoiris, Dod. paluftris, Eyft. 

Bucomon, Cluf hift. 

1 1 1. Acorus adulterinus Aquitanicus 
Acorus Aquitanicus, Ad» 
China fpuria, Acori efHgie, Lob.ico. G A L A N G A. 

CUM Galanga , quibusdam Acon , nonnullis Iridts Jpecies videatur , & minor a re- 
centionbus Gracts Cyperus Babylonica nommetur , huc omruw.i opttme referrt pojje 

(enfuimus. Grxas recemiortbus yahay^, Arabibus Galingtan atcttur. 

I. G^lan- I. Galanga major, Matth. Cord. hift. Ad 
Lon. Lob. Caef. L.ugd. Tab. 
Galanga crafla, Ama. 

Gjlangam, Schcenanthi radicem,voluntMo- 
nachi in Meiuem. 

Acorus veterum , Leoniceno&Braflau. 
Acorus feuGalanga'major } Fuch.comp. Corn. 
Galanga crafsior, Coftaeo. 
Lancuaz Javanenfibus , apud quos crelcit. 
Linfc. par.4. Ind. Orient. cap. $?. & Tab. 18. 
Iridis genus, Clufio in Acoftam. 

Galangam Garzias ab Orto & Acofta pro- 
ponunt .- quos fecuti funt Durantes&Lugd. 
hiftoria : an eadem lit cum noftra Galanga LIB. I. SECT. VI. 

majore, Clufius dubitat. 35 II. Galanga,&Galangaminorofricinatum. 
Galanga, Ruel.Braflav. Mund.Gef cat.OrHcin. 
Caefalp. 

Galanga minor, Matth. Cord. hift.Fuch.comp. 
Corn. ( cui & Cyperus Babylonica, ) Ad. Lon. 
Lob. Acoftae. Lugd. Tab. Ger. Linfc. part. 4. 
Ind.Orient.cap.j?. 
Galanga Indica, Ama. 
Galanga tenuis, Coftaeo. 
Lavandou Chinenfibus, apud quos nafcitur, 
Linfc. lib. cap. 

An Diofcorid.lib.z.cap. 18?. perPipetis radi- 
cem intellexit? ZINZIBER EIUS Q^U E 

Spccies. r f~~7 INGIBER, cumfolia Iridis ejrfdiquam altquatenus Xyridi fmikm habeat, de eo htc 
dL 1 agendum : qucd Dtofc. lib. 2. cap. jgo. Ziyyi/Be^ ; Galeno cjr Oribafo Ziyy</3f£ dt- 
citur : Pltn.lib.iz.cap.y.Ztmptbcri, cjr Ztngibert habet. I. Zingiber. 
Gingiber & Zingiber, Herbariis. 
Zingiber, cypero cognata herba, Cordo. Cuba copiose provenit, ut Jofeph. Acoft.lib.j. 
cap ij. fcrib. 

Reperiuntur apud Aromatarios , radices Acofta pingit latifllmis foliis, cum tamen ei albae & rubentes : haerubrica, lllaefaepecreti 
Lacryma: Jobi folia tribuat.ut & Monardes: infeftae, quo ateredinibus, cuicandidiores& 
at Adverfaria, arundinaceis foliis, & rectius molliores magis obnoxiae, praeferventur: hae Lobelius in fuodeBalfamohbello: haecfcce 

re, ut dubius eflem, diverfa ne forent. Acce 

dit, quod Autor.6. part. hift. Ind. Orientcap.$8 

fcribat , primo tenuioris arundinis fpeciem 

prae fe ferre: & mox fubjungit.cicfcere etiam|Mechin&ZingiberfufcumOrh"cinis, Ad. 

velutGladiolus: fic Svvcrtius in fuo Florile- Zingiber fufcum, Lugd. Zingiberis albi, illae rubn nominc, abAma- 
to donantur. 

1 1. Zingiber fufcum. 
Zingiber intus fufcum, Cord. hift. gio, foliis & rlore Iridis pingit. 
Zinziber flore albo facie Iridis nominans. 
Radices conditae ex India Oricnt. adferuntur 
Monarde monente > in nova Hifpania & in 1 1 1. Zingiberi affinis cortice fquamato. 
Mechini rara varietas, Ad.Lob. ico. 
Mechinum Penae,vel Mechinum rarius,Lugd. 
Doronicum Arabum, Ponae. ZEDOARIA EIUS QJLI E 

Spccics. 

r X EDOAR I A fubjungitur , quia foltis ejr GingtberU ,fed majoribus , longiortbus, ejr 
mL J latioribm , ut ejr radtce, fy in Calecut Gtngibcr fylvcflre dtcttur , GarTia antore • a 
Javanenftbus , apud quos tn Sunda coptose proventt , Cantor nuncupatur.4. part. Ind.Or. 
cap.-j. Sunt qut vcterum Arn.ibo , cjr Zarnabum, cjr Zu; umbet Arabum ejje velint : re- 
centioribus Gr&cis , ZaJ^a , quam dupliccm faciunt , longam ejr rotundam. Cojlut Sy- 
riacus Dtofcoridts vidctur. 

I. Zedoaria longa. 1 

Zedoaria & Veterum Arnabt altera fpeciesllonga radice, Cord. hift. 

E i Zedoa- LIB. I. SECT. VI. Zedoaria radicelonga, Cluf incoroll. 
Zedoaria Officin. Zerumbeth five Zurumbeth, 
A vicennae & Serapionis, Dod. 
Zedoaria feu Coftus Arabicus, Ang. 
Zaduaria five Zadura herba, Ad. 
Zcdoaria, Braf.Lon.Lugd. 
Zadura vel Zaduar.Gefcat.Rucl.Fuch comp. 
Zeduaria vulgaris, Guil. 
ZedoanaOrficin.Lob.vulgoappeIlata,Caef. 
Zedoaria Arab. Zurumbeth , aroma Zingibcri 
fimile, GraecisprajtermiiTum,Ama. 
Zedoaria,aliquibusColti fpecies,Diofc. Frag 

II. Zedoana rotunda. 
Zurumbethum, Cord. hift. 
Zedoaria Arabum, Guil. 
Zedoaria quae rotunda eft, Cluf in coroll. 
Zedoaria loripes, Coftaeoin Mefuem. 
Zerumbeth ScZedoariarotun.Ang.Fuch.com. 
Zedoaria rotunda,quae A vicennae Antora,Lon. 
ZerumbethSerapionis, Lob. ZerumbethJavanenfibuscanior,Linfc. par. 4. 
Ind. Or. fig.20. 

Ha?c apnorialia ratione non dijfert,quam 
form.i, & ejufdemradicis parresclledicimus, 
quemadmodum Lobclius, & hift.Lngd. figura 
proponunt: quareutraq; ladnferenter uti pof- 
lumus, CondituretiamSaccharo, &Zingiberi 
prxfertur. 

II. Zedoaria tuberofanigricans. 
Zerumbeth Sentpionis , Cluf. in Garz. Lob. 

(quod cum rotunda junxit,J & Lugd. 
Zadura & Zedoana. Caft. 

IV. Zedoarb Geiduardicta. 
Geiduar Avicennae Garziaj&Lugd. 
Gedvvar Cluf. in exot. au&ario. 
Zedoaria vera, Garziae, Caef. 
Sambaya Malays, GeiduarChinenfibus, parr. 
4. Ind.Or.c8. 

Hanc Verona a JohannePona infigni Phar- 
macopceo accepimus. COSTUS EJQSQJLIE SPECIES. 

COJlus fequitur , citm ejus (pecies una Zingiberi Jimilis fit, crtnitio Zingiberis fylveflris 
nomme vendtderint , Adverfar. autoribus monentibus. 

Ta K.ct# Jpectes tres Diofc. 1.1. c.r<. propofutt : Arabicum, qui albus esl : Indicum, qut 
niger & Uvis : Syriacum, qutgravis buxicolore. At Plm. lib. & cap 12. duo fecit genera : ni~ 
grum, eyquodmeltus,candtcans. Theoph.p.bjl.j. Cofum folum nomtnat,& quidem interea, 
qua ad unguenta aptajunt. Offictnx, tn dulcem cr amarum dividunt, cum tamen Galeno 
omms Coflui amarusftt : at Acluaricus, Arabes fecutus, Cojlt dulcis mcmintt. J- erum h&c ra- 
dix cum recens eft, nullius amaritudtnts particeps efl, candtdiorj^ perfijltt : citm autem vetu- 
Jlate corrumpi tnctptt , amarttudtnem ejr ntgredtnem contrahtt. I. Coftus ArabicusDiofcoridis. 
Coftusalbusfeu Ar.ibicus,Cord.hifU 
Coftusverus, Valerando. 
ZingiberiseffigieCoftus Arabicus&Syriacus 
non ramcn gcnuinuscoftus eft, Ad. 
Coftiquoddamgenus,Zingiberisradicibusfi- 
mile, Cluf. inGrrz. 
Coftus Arabicus,Cam. in Matth. 
Coftus Arab. & Syriacus, Lugd. 
Cyperi fndi potiiis, quam Cofti fpecies, Co- 
ftaeoinMef At Paludanusnotisin4.part. In- 
diaeOr.c. J9. Syriacumab Arabicodiftinguit, 
quaruor fibi efle genera fcribens, Indicumni- 
niiium, Arabicum & Syriacum, cum genere 
quarto alio, quod Zingiberi fimile fic. II. Coftuslridemredolens. 
CoftusGarzia», Acoftx Fragofo. 

Coftus lndicus , Ama. Clu/. in Garz. Tab. 

Lu s d - 

Coftusfacie radiciscentaurij majoris,Lob. 
Coftus Lufitanicus, Cam. in Matth. 
Coftus Indicus, Malays Pucbo diftus, quo no- 
minepingiturin ^.par.hift.Ind Or.tab.20. 

III. Coftuscorticofus. 
CoftusMolucenlis corricofus rugofus, Ad.Lob. 
ico.Lugd.hiftoriafubunotitulo &hunc,&fe- 
quentes 4-& f. pofuit. 

IV. Coftuslignofus. 

Coftus Molucenfis lignofusfervidior,Ad.Lo- 
bei.ico. 

Coftus LIB. I. SECT. VI. 

Coftus Molucanus, Tab. I in Matth. lit. D. 

V. CoftuseffigieradicisSoIanifuriofi, Ad. Coftus duuis , Caft. 
Lob. ico. VIII. Coftusadulterinusinfipidus. 
Coftusalter peregrinus,Tab. 

VI. Coftus amarusOfficinarum, feuHele 
Jenium , & Comagenium Difcoridis. 57 Helenij Comagenij radix,Cord. in Diofc. 

Inula Comagenia , EicL hift. 

Coftusofficin. Ad. 

Coftus amarus Pharmacop. Cam. ep. Matth. 

Coftus Coirugenius adulterinus officin. Lo- 

bel. icon. 

Coftus officin. amarus Cofta»o,Lon.Caft.Tab. 

Coftus Officin.adulterinus, Lugd. 

VII. Coftus dulcis officm. centaurio ma- 
gno cognatus. 

Coflus dulcis officin. Lon. fed aduIterin.Tab. 
Cofti Pharmacopolarum fpecies major, Cam. Cortus alter litera B. notatus,Cam. in Mattb. 

IX. CoftusOfficinarumingratusjiiveTha- 
pfiae fpecies. 

Cofti viceffpevenditur&alia radix,pertranf- 
verfum in ta leolas fecta , crafsitudine plerum- 
quemanum implens, foris fufca,iruus candi- 
cans , cortice crafto , fubftant ia rara , guftu acri 
admodum,&naufeofamfalivamciens,&quari 
ftrangulans; & cumreritur,iancidam pingue- 
dinem olens. Quarenon Coftus, fedThapfiae 
majons, montisGarganiradixeft, quaenon fi- 
ne periculo intra corpus fumitur , quam Agyr- 
rafccorruptonominecum ItalisCoftones, quafi 
Coftum amarum vocant. At Caefalpino Fe- 
rulascujufdam radixeft. C U R C U M A. 

KTme/{ VfJtKri Diofcoridt-.Indtca herba,qua Cyperts vocatur, Zingibcris effgie, Plm. 
hb.2t. cap. tS. I. Cyperi genus ex India , Matth. Fuch. 
comp. 

Cvpcrus Tndicus Diofcor. &Curcumaofficin. 

Cord lnlt.Cluf. corol.Lon.l 0b.Ca2fal.Tab. 

Cyperum Indicum Brafau. & Cortaeus fufpi- 

cantur. 

Cyperi tertia (pecics, vel Indus, Ama. 

Curcuma longa & rotunda, Cord.hift. 

Cyperis Indica, Gef car. 

C\ pcrusaltera,radice lutea, Caft. 

Terramerita,Ruel.Ad.Lob.ico.Lugd. 

Duplexeft, radice communiter Ionga,ali- 
quandorotunda: haecmulto acrior exiftit, & 
cum Zingibere fape adfcrtur. 

I I. CrocumlndicumpropofuitGarziaSjfo Croci Indici, Acoftae nomine , cum ejufdem fi- 

gura,in Lugd.hift. proponitur. 

Radix Zinziberis facie intus flava , Malaiae, 

Cunhet. Linfcot. par. j. Ind. Or. c.14. 

Crocus Indicus , Lufitanis Saffran da Tcrra, 

planta lilioalbofimilis. I infc. par.4. Ind.Or. 

c. j. & 7. cujus figura tab. \y exhibetur: cui& 

Curcum.i,cap.8. 

II I. GantiradixacZinziberexChina.qua 
Indi corpora fua fucant : part. 4. Ind. Orient. 
cap 8. 

I V. Tomon pute, radixGalangae feu Cur- 
cumaefimiliseft, albicar, & adillinendacor- 
pora facit. I.c. 

V. Caxumba.in Bantam Floers.quoincibis lijsmiliimajonbus: & Acofta.folijsOrchidis condiendis & veftibus golfypinis tingendis 
Serapiaedictaemajoribuslationbuscjue. jutunturj part.4. Ind. Or.7, 
E 3 CASPA- CASPARI BAUHINI 

PINACIS THEATRI BOTANICI 

LIBERSECVNDVS 

DE BULBOSIS. 

SECTIO PRIMA. 

IRIS BULBOSA: IRIS TUBEROSA: SISYRIN- 
CHIUM: GLADIOLUS ET HYACINTHUS. IRIS BULBOSA 

Utifolia. 

Iris bulbofa latifola acaulos odora. 
Irisbulbofalatifolia.Clufhifp.Dod.Lug.Cam. 
Irisbulbofalatifoliapurpurea,Svvert. 
Hyacinthus poetarum latifolius, Lob. 

Flos vel purpureus , vel casruleus : interdum 
lafteicoloris. 

I I. Iris bulbofa latifolia caule donata. 
Haec variat floris colore , caeruleo , atro pur» 

purante : eft & caerulea lineis & violaceis , vel 

purpureis, fic&cinereaviolaceis ftrijsdiftin- 

c"ta,quas Svvertius pinxit, nomine 

Iridis Anglicac majoris bulbofae latifoliae: quae 

Iris bulb. Anglica fl. caeruleo, & 

Iris Anglicana major, flore violaceo,Eyft. 

Iridis bulbofae latifoliae flore atro purpurante. 

Iridis majoris Franciae caerulee, lineis violaceis 

crafsioribus ornatae, quaeetiam variat. 

I I I. Iris bulbofa latifolia candida. 

Iris bulbofa Anglicana major fl. candido.Eyft. 
Iris bulb. Anglic. latifolia flore albo,Svvert. 

I V- Iris bulbofa folijs cepaceis maculatis 
fiore purpureo inodoro. 
Iris bulbofa,Dodon. Ger. 
Irisbulbofaanguftifoliaflpurpureo,CIufhifp. 
Iris bulbofa violaceo flore,Cluf.hift. 
Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poeta- 
rum,Lob. 
Hyacinthus poeticus Lobelij Lugd. 

Eft &flore violaceo, interdum elegantifsi- 
mi, interdumdilutioriscoloris: eft& atroru 
bens in fummoalbo : niveo floie in Pyraeneis aliquando macula flava albo flori afpergitur, 
Clufio in append. altcra monente; qui mcu- 
ris pofterioribus longe majorem varietatem 
recenfet,cumetiamrubro&purpurafcenteflo- 
rerepcriatur. 

Huc referendae quatuor {pecies ex Svvertio. 
Iris bulbofa flore caeruleo,quae Iris bulbofa an- 
guftifolia caeruleajEyftettenfi. 
Iris bulbofa flore atro purpurafcente. 
Irisbulbofaflorealbo. 
Iris bulbofa flore cinericeo. 

IRIS BULBOSA ANGUSTI- 

foliaverficolor. 

I. Iris bulbofa anguftifolia tricolor odore 
coriandri. 

Iris bulbofa anguftifolia flore vario, Cluf hifp. 
Lugd. 

Iris bulbofa Lufitanica, Dodon. 
Hyacinthus Poetarum Hifpanicus,Lob. 
Iris bulbofa flore vario, Cam.Ger. 
Irisbulbo(aj.fiveverficolor,Cluf.hift. 

Variat flore latiore& radice brevi binis ple- 
rumque floribus : altera fl»re anguftiore radi- 
ce oblonga : utraque dilutioris aut faturatio- 
ris coloris. 

I I. Iris bulbofa anguftifolia tricolor. 
Iris bulbofa var icolor , Cluf hift. qui fub clafle 
fecunda fpecies quinque floris colore varian- 
tesproponit. 

1. Trium foliorum inclinatorum labra flava 
funt,maculaaurea magna inlabro reflexoin- 
fignita, adquamvenae purpurafccntes excur- 

runt: L I B. 1 1. SECT. I. }* runt: ac trium incumbentium dorfum &a!a:|IndisbulbofaeIute32varietatesquaruorjLobe- 
pallent , latera candicant : tria ere&a albicant, 1 tus adverf parte altera recen fet. venis fubcaeruleis faturatioribus vel dilutiori 
bus diftin c~ta. 

z. Tria inflexa pallent labro fiava macuia 
notato , interne quibuldam venulis purpura- 
fcentibus diftincta : tria ligulam tegentia albi- 
cant, vel Ochri colore funt : tria furrecla exal- 
bida, nervo flavo excurrence. 

j. Floreeftlaciore, breviorc.cernisfolijsin- 
flexis Iatis,& propendente labro,aurea macula 
infignito, &dlioorbecinfto, per orascrifpo, 
caerulei coloris, nervo extrinfecusvirente, in- 
trinfecuspallente.vcnis purpureis in Iateraex- 
currentibus: at triagibbapurpurea funt,gib- 
bo albicante,alis ca,i ukis : tria erecta ex caeru- 
leopurpurafcunt. 

4. Tria reflexa flava funt, macula aureain 
labro,a qua venae dilutius purpurafcentes fpar- 
guntur:foliaincumbentiaexalbida,nervopal- 
lidodivifa: triafurreclainferius caeruleo pur- 
purafcenrib.venisdiftincla^fupernecandicanr 1 1. Irisbulbofalutcainodoraminor. 
fris Mauritanica, Cluf cur.pofl. IRIS BULBOSA 

verlJcolor. LU TE A I. Iris bulbofa lutca verficol.major &elatior. 
Iridis bulbofae verficoloris, vel flavivariae daf- 
fistertiaeprima, Cluf hift. 

Frisbulbofa lutea varia,Lob.ad. par.2. 

II. Iris bulbofa lutea verficolor latiflorae- 
latior. 

Iris bulbofa flava varia feptima,Cluf.hift. 

III. Iris bulbofa lutea verficolor latiflora 
humiliorquadruplex. 

Iris bulbofa flavivaria dafsis cerciaez. j. 4. & 8, 
Clufhift. 

Primaj , rerna folia inftexa flava funt macula 
aureainfignita, purpureisvenisinrernediftin- 
c"ca : folia gibba purpurafcunt : haec z.eft Clufio. 

Alterius folia reflexa flava funt cum aurei f. Terna inflexa lattei coloris , aurea macu- macu 'a. & qua parte gibbofis integuntur venis 

obfolcte purpureis diftinifta : tria furreftaex 
caEruleo purpurafcunt, nervo flavo per longum 
excurrente: triaincumbentiaobfoIeta,quibus 
flammei quid permiftum cft : haec j. Clulio. 

Tertia? , folia inflexa pallida , aurea macula 
infignira,quaecamerato foliointeguntur, ve- 
nispurpurafccntibusdiftinguuntur, foliagib- 
bapurpurafcuntjtriaere&a cauulea funt : hsc 
4. eft Crsfio. 

Quartae,folia recurva flava funt,aurea macu- 
la notau, interne purpurafcentibusradijsdi- 
ftinda: foliagibba purpurocaerulea,gibbo ex 
purpura flavefcenre : folia erecla , caerulci pur- 
purse permixti coloris : haec 8. cft Clufio. 

IV. Irisbulbofa lutca verficolor anguftiflo- 
ra elatior, quae duplex cft. 
Iris bulbofa flavivaria clafsis: tertiae f. & 6. 
Chaf.hift. 

Primae,foIiareflexaflavefcunr,macuIaaurea lalabro imprefsa: foliaincumbentia, &tcrna 
ereclaalba, &circaunguesfubcaerulea. 

III. Irisbulbofa verficolorramofa. 
IrisbulbofaverficoJorTrcAi-HAuu-s-.Cluf.hift. 

Variat binis,ternis, quaternis floribus. 

IRIS BULBOSA LUTEA 
isodora. 

I. Irisbulbofa lutea inodoramajor. 
IrisbuIbofaanguftifolialuteoflore,Cluf.hifp. 
Lugd.Eyftet. 

Iris bulbofa }. luteo flore , Dod. 4. five lutea, 
Clufhift. 

HyacinthuspoctarumIuteus,Lob.Lugd. 
Lirium mas.aut Lirium verum Dodonaei,Lug. 
Irisbulbofa lutea,Tab.Cam.Svveit. 
Iris bulbofa flore pall ido, Ger. 

Inveniturlariorealiquantulum, faturatiore 
& magis rutilante aureo colorc , radice item breviore&crafsiore,vaginulafanguineocolo- Iabro infignita,atincumbentia candicanr,ncr- 
reinfecla: aliadilutiorisflavi coloris, vaginu- voeminentiorc t*xfix<ri>*u> : foliaeretla exalbi- 
lafanguineocolorecarence: &a!iaeadhucdif- dainfernc fubcaeruleis venisdiftin&a. Alcera ferentiae occurrunt,Clufio nounte. 

Hucpertinent 
Iris buibofa pallido colorc,fivelutco pallefccn- 
te, Eyft. 
Iri* bulbofa lutea mixta,Ejufdem. mediaeftintert.&.j. 

Huc referatur 
Irisbulbofaanguftifolialuteamixra, qosflore 
eft pallide flavefcente , venulis purpurus dnfe- 
minatisjEyftet, 

V. Iris 4 o LIB. II. SECT. I. 
V. Irisbulbofaluteaverficoloranguftifloral I V. Iris bulbofa caeruleo violacea humiliorrriplex. 

Jrisbulbofaflavovaria,clafsistertiae9.io.&ii. 

Clufh.ft. 

Primae folia reflexalabrisfuntlongioribus 
& pallidioribus, oris purpurafcentibus, macu- 
la aurea longiore infignita, incumbentibus in- 
tcrne purpurafcentibus : nervo carnei colorislpallefcens 
externe ex viridi pallefcentibus: &foliagib-j V. Iris bulbofa anguftifolia violacea Iris bulbofa flore caerulco & purpureo. Eyft. 

Huc pertinent ex horto Eyftettenii 
Iris bulbofa variegata. 
Iris bulbofa mixta. 

Illi flos purpuroviolaceus , mcdio luteus: huic e caeruleo albicans , aureus & ex albo ba purpurea, gibbo dilutiore: foliis furre<ftis 
purpura faturatiore nitentibus. 

Alterius folia reflexa labro funt pallefcente, 
flavamacula inradiosdefinente infecta: parte 
anguftiore foris virefcenre, interne venisviri Iris bulbofa violacea Pyraenea, Lob. ad.part.j. 
Iris Anglicana violaceo flore, Eyft. 

Huc referatur, 
Iris bulbofa violacea colore m ixto, Eyft. 

VI. Irisbulbofaanguftifoliaalba. dibus prx'dita: folia bifida, exalbida, gibbus Irisbulbofaalba, Lob.ad.part. alt. 
pallefcens : folia erecta, alba, nervo circa un- Refert Clufius in altera apendice, fe a Joa- 
guem pallefcente. chimoVenerioadmonirum,feinPyraeneisIri- 

Tertiae folia inflexa alba, flava macula infi-' dis bulbofae varia genera obfervafle, & viginti 
gnita, incumbentia purpurafcunt: tria eretta|fex generum defcriptionem fecifle, & Iridem 
purpureifive violaceicoloris funt. quaeflauumautrubrumflorem haberet, in illis 

VI. Iris bulbofa lutea verficolor,interlati-:montibus non reperiffe: fedintermultasmy. floram &anguftifloram media. 
Iris bulbofaflavovariau. Clufi hift. 

IRIS BULBOSA CAtRULEA: 

crruleo uiii : violacea ilbi, 

I. Iris bulbofa anguftifolia caerulea tiliae 
odore. 

Iris bulbofa f.fivecaerulea,Cluf. hift. 
IrisbulboraanguftifoliaodorataEyft. 

II. Iris bulbofa caerulea minor. 

Iris Hifpanica caeruleo purpurea,Svvert. 

I I I. Iris bulbofa caeruleo purpurafcensva- 
rio flore. 

Iridis bulbofae verficoloris 15. genus , Cluf.hift. riades, eam quae caeruleumfiveviobceumflo- 
rem gerit, unicam plantamreperifle, quaeflo- 
rcm prorfus niveum haberet. 

IRIS TUBEROSA. 
Iris tuberofa folio angulofo. 
Hermodactylus verus , Matth. Lugd. Tab. 
Cam. Ger. 

Iris tuberofa, Dod. gal. Lugd. Lob. Eyft. 
Iris bulbofa praecox, Clui. hift. 
Lonchitis major, Caft. 
Lonchitis prior Diofc. Aldrouando. 
Satyrium, Caefalp. 
Iristuberofa obfcure viridi colore,Svvert. SISYRINCHIUM. 

"V "* \m£/y%ov Theoph.ltb.j. htft.ij.hocpecultare habet, ut una radi,x,primo augeatur hjeme, 

tum meunte %>ere, quodm imo excreverit, contrahatur,fupremum^creficat,quodman- 

ditur. Sic quoque Plm.ltb.ip.cap.s.fifiynrtchto hoc mirum,imas ejus radices crefiere 

hyeme, vcrno autem tempore minut ejr contraht,tum demde bulbum ptnguefiere : Non fiolum 

Jutllo ps.bulo bulbofe atque carnof. radtcis aptttudo ,fed plant*hujuf,roflroformarojlrata, 

fuillo fimtUs nomtni-s ( ut retle docitfitmut Fab.Columna ) caufafuit. 

Hyacinftus Poeticus Hifpanicusgeminogla- 
dioloreticulato bulbo, Lob. obferv. 
Sifynrichium Cordi & Clufij, Lob. ico. 
Sifynrichium,bulbi efculenti genus, LugcL 
Flos coloris eftcaerul.luteismacul.afperfis. 

II. Sify- I. Silyrinchium majus flore lutea macula 
notato. 

Sifyrichion majus vel primum, Nofelha Hi- 
fpanis, quafi nucula auellana, Cluf hifp. 
Sify nrichiu majus,Dod.flore caeruleo.Schvver. LIB. II. 

II. Sifyrinchiumflorealbamacula notato, 
Sifyrinchium Mauritanicum,Cluf. in app.i. & 
cur. poft. 

FIos purpureae dilutioris alba macula infi- 
gnicus. 

III. Sifyrinchiummedium. 
Sifynrichium minus , Dod. Cluf. hifp. Lugd. 
Svvert. Eyft. 

Sifynrichion Theoph. & parva Nofelha,Lob. 

I V. Sifyrinchium minus latifolium. oECT. I. ^.i 

Sifyrinchium alterum Iatifolium, Colum. 

V. Sifyrinchium minusanguftifolium flo- 
re majore variegato. 

Sifyrinchium Afprenfium anguftifolium altc- 
rum,Colum. 

V I. Sifyrinchium minus anguftifolium. 
SifyrinchiumTheoph. Colum. 

VII. SifyrinchiumPerfunum. 

Flos Perfuus Sifyrinchio congener , Cluf. 
hift. G L A D I O L Ll S. 

GLadiolui , afoliorumforma, Dioforidt l.+. c.20. Znpfiwrjr (pdo-pxm dicitur : & Gaza 
apud Theoph.y. htfl,u.& 12, Enfem vertit. PUn. Uy- CU- & 26. c.8. Xtphton ejr Phafga- mon nomwat, 

I. Gladiolusmaximuslndicus. 
Gladiolus maximus promontorij Bonae fpei 
flore rubro incarnaco, Svverr. 

II. Gla JiolusmajorByzantinus. 
Gladiolus Byzantintisaciopurpureus,Swert. 

I I I. Glad.olus flonbus uno veriu difpofi- 
tismaor. 

Xiphion,SpithafeuGladioIusfegetalisRucl. 
Viclorialis fccmina , vel Gladiolus fylveftris 
Cord.hift. 

Victorialis rotunda & Gladiolus verus, Gef» 

hort. 

Viftorialis herba, Lon.rotunda,Eyft. 

G' idiolus, Dod. Narbonenfis,Lob. 

Xiphion minus.Cluf.hift.pan.&rar. 

Gladiolus noftras,Cam. Germanicus,Tab. 

Variat magnitudinc, quibufdam locisma- 
joracprocerior: alijsminor&humilior: flo- 
riscolorc purpuro rubente, aliquandocandi- 
cante, qui 

Gladiolusflorealbo,Lob.adv.part.i.&Svvert. 
Gladiolus Narbon.flore incarnato& flore pur- 
pureo,Eyftet. 
Gladiolus carnei coloris,Svvert. GladiolusHifpanicusfloreaIbo,Eyftet. 

Sic in Narbonenfi & Germamco, florcs adu- 

nam caulis parcemdigefti. 

IV. Gladiolusutnnquefloridus. 
GladioIus,Matth Dod.gal. (cui& Gladiolus 
fegetalis,&Linguacervina Apuleij) Gef.col. 
Ang. Lac.Caft. Cxf. Lugd. peregnnus, Cam. 
Xiphion, Diofc.Gefap. 

Gladiolus utrinque rlorifcrus,Dod. 
Gladiolus (talicus binis florum ordinibus cin- 
c"tus,Lob. 

Gladiolus Italicus.Tab. 
Gladiolus flore pallido,Ger. 
Gladiolus purpuro violaceus, Svvert. 
Variatflorerubro&incarnato,qui 
Gladiolus Italicus fl. rubro.Eyft. 

V. Gladiolus angufto gramineo folio : in 
Prod. defcript. 

VI. Gladiolusfloribusunoverfudifpofitis 
minor. 

Gladiolus minimus, Lob. adv. part.2. 

VII. Gladioluspaluflris. 

Gladiolus lacuftris aut ftagnalisDortmannu 
Clufcur.poft. H YACINTHUS ET EJUS 

Species. 

Y'a'kin©os unus eslDtofcoridt I.+.C.63. atTheoph.6. hift.-j. dupUx ,/ativus ejr fyl- 
vefrts: & ut Plin.l.2i.c.u. Hyactnthum fabula dup!excomitatur,/uc7um pr&frcns 
ejus quem Appollo dtlexerat (Hyactnthum vocatum) aut ex Ajacu cruore editi, it a dtfcurren- 

F ttbtu LIB. I!. SECT. I. 

ttbus venit, ut Gracarum litterarumfigura A. I. infiripta legatur. Duplicis Tcteres me- 
mtnere, alter Poiticus, alter Medicus esf : illum , altqut fabulofum vel Poettcum : hunc> 
L-jicruumfiu Medtcum vocant : rurfits altus Gr&corum, alttts Latinorum esJ ; Graco- 
rtnn effe Hemerocallida Dtofc.five Lilium rubrum Pltntj ; Lattnorum , Irtdcm radice tu- 
beroja, cenfent ; Mcdicorum vero ab utrocjuc variat , de quo tnprsfins. 

HYACINTHUS COMOSUS. I Flores initio candicantes, cum marcefcunt 
I. Hyacinthuscomofus mjjorpurpurcus. fufci : vel exterius fubfuco obfoleto colore, 
Hyacinthus, Diofcoridi. 'intus albicantes , ad fundum capillis nigri- 

Bulbine prima, Plinij, forte alijs Pericarpus cantibus. 

bulbus, Ejusd. IV. Hyacinthus comofijs Hifpanicus. 

Hyacinthus quartus & major, ScHyacinthus Hyacinthus comofusmajorHifpanicofemine 
rubens Virgili), Trag. natus, Cluf pan.Schift. 

Hyacinthus , Ruel. Matth. Cord. in Diofc. V. Hyacinthuspaniculacaerulea. 
Gef.cat. Port. Caft. Hyacinthus Sanncfius coma panniculosa, 

Hyacinthus maximus, Tur.major,Lugd.Tab. Colum. Hyacinthus primus, Ama. Fuch. Ge(. hor. 

Hyacinthus caeruleus maximus, Fuch.fol, 

Hyacinthus caeruleus major mas, Fuch. ico, 

Hyacinthus fylveftris, Cord.hift, 

Pancratium, Gef hor.Lac. 

Bulbus, Ang. 

Bulbi efculenti genus, Dod.gal.Lugd. 

Bulbi fylveft. primum genus, quem Pothos 

Theophrafti, fufpicatur, Caef. 

Hyacinth. magnus, & Bulb. Vomitorius,Lon. 

Hyacinthus primus Matthioli , Cluf. hift. 

Hyacinthus Neotericorum fivc comofus Ipu- 

rius tertius, Dod. 

Hyacinthus comofus, Diofc. Ad. major, Lob 

Cam.Lugd. 

Hyacinthus comofus, Ger. fpurius, Eyft. 

Variat : alter praecox,latiore foIio,coma craf- 
iiore,majoreq;bulbo:alterferotinus,anguftio- 
re folio, coma tenuiorc, laxiore tamen &ele- 
gantiore, minoreq; bulbo : Hinc apud Cam. 
Hyacinthus comofus major five ferotinus & 
minor five praecox, & flore communiter pur- 
pureo, vel caeruleo purpureo ( rariusalbo J qui 
Hyacinthus comofus purpureus, Svvert. 

II. Hyacinthus comofus albus Belgicus. 
Hyacinthus comofus albus, Lob. Lugd. albo 
flore,Cluf hift. 
Hyacinthus comofus leucanthemos, Cam 

Huc referatur Hyacinthus comofus ramofus nondum de- 
fcriptus purpuroviolaceus, du Bry. 

HYACINTHUS RACEMOSUS. 

I. Hyacinthus racemofus caeruleus major. 
Hyacinth.botryoidescaeruI.amcenus,Lob.ico. 
Hyacinth. botryoid. cseruleus ma jor,Tab.Ger. 
Hyacinthus botryodes caeruleus, Cluf. pan. 
Hyacinthus botryoides odoratus, Cam. 
Hyacinthus botryoides major, Eyft. 
Hyacinthus botryoides major Hifpanicus, 
Svvert. 

I I. Hyacinthus racemofus latif. fpeciofior. 
Hyacinthus botryodes caeruleus, vel j.genus, 
Cluf pan. vel purpureus f. Eid. hift. 
Hyacinthus botryoides incarnatus, Tab Eyft. 
Hyacinthus borryoides caeruleus amcenus, 
Ger. ico. 

Flos dilutioris purpurae ctiam in caeruleum 
tcndens. 

1 1 f. Hyacinthus racemofus albus. 
Dipcadi candidis floribus, Lob. Lugd. 
Hyacinthusbotryodes l.ic~teus,Cluf pan.Tab. 
Ger. albo rlore, Cluf. hift. Eyft. 

Variat floris colore lacleo, niveo, cui dilu- 
tifsima purpura perfufa: efttk tertiusflonbus 
ex caeruleo vircfccntibus : Svvertius carneo, 
albo & o ruleobocryoidesnomme pingir. 

I V. Hyacinthus uvi ramosa major. Hyacinthus comofus fl.alboobfoIerioreCluf Hy?cinthus ramofus botryoides ca;ruleus> 
pan. ;Cafp. Bauhini: Jnfloiilcgiodu Bry. 

III. Hyacinrh comofus rbn^ Byzanrims. V. Hyacmthus i'vfi ramosa minor. 
Hyacinthuscomofus Byzaiuinus, Clufpan. Hvjcinth. borr i.Jes ia.iiofus,C.'u .pan.vel j. 
& hift.Eyft. |uva ramo;- ... idena h.ft. 

VI. Hya- LIB. II. SECT. I. 43 VI. Hyacirtthus raccmofus caeruleus mi-l Flosinitiointerdumpurpuralcens, autviri- 
-»— :f - ,: -'- 'dis : dein ex purpura virens , aut cum viri- nor latifolius 

Bulbina Plinij videtur. 

Bulbi efculenti genus minus, Dodonaeo gal. 

Lugd. 

Hyacinthuscaeruleusmajor,Fuch.Tur. Lugd. 

fcemina, Fuch. ico. 

Hyacinthus i.Fuchfij, Gcf.hort. 

Hyacinthus minor, Lon. 

Hyacinthus botryodes pwmus&major.Cluf 

pan,&chift. 

Hyacinthus botryoides caeruleus, Eyft. 

VII. Hyacinthus racemofus caeruleus mi- 
nor juncifolius. ditate albicans : nonnunquam lubcaeruleus: 
aliquando initio nigricans, five faturate pur- 
purafcens, dein pallidus, vel flavefcens; vel 
ab initio pallidus , poftea flauus, poftremo 
pallefcens, nigricans, aut pullusj hic Sc ni- 
veo, & egregie rubentc, & carneo reperitur; 
hinc quatuor figurae apud Svvertium ; & in 
hort- Eyft. 

Mufcari flore obfbletoalbo&obfoletonigro. 
I X. Hyacinthus racemofus mofchatus 
Iuteus. 
Dipcadi flavum, fi vc Mufcari Conftantinopo- Hyacinthus primus , vel Hjacinthus vernus litanum, five Chalcedonicum , Lob. ico. cxiguus, Trag 

Allium caninum exiguum, Eidem. 

Hyacinthus Cord. in Diofc. minor , Eidem 

obferv. 

Hyacinthus neotcricorum primus, Dod.flor. 

Hyacinthus racemofus, Dod. 

Hyacinthuscomofus minor, Lob. obf Lugd. 

Hyacinthus botryoides vulgaris, Lob. ico. 

Hyacinthus botryoides i. & minor , Cluf. 

hift. 

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam. 

Hyacinthus botryoides cxruleus, Gcr. 

Hyacinthus caeruleus minor, vel fcxtus, Tab. 

Pancratium alterum Dodonaei, Gef.cat. 

Bulbinc flore cseruleo, Gef. hor. minor, Eid. 

color. 

Bulbus fylveft.&BuIbus coronariusTheoph. 

Caefalp. 

Variat floris colore caeruleo,alias faturato, Mufcari flavo colore, Cluf hift. flavum,Gcr. 
luteo flore, Eyft. 

Mufcari Turcarum flore luteo, Cam. 
Hyacinthus botryoides Chalcedonicus lu- js, Tab. Nonnunquam flore dilute purpureo , ali- 
quando caeruleo virentc reperitur ; cx viridi 
flavefcente, Cluf in ap.alt. notavit. 

X. Hyacinthus racemofus Iuteus praecox. 
Tipcadi lutei varietas , llve Mufcari luceum 
prarcox, Lob. ad part. z. 

Flores initio lubcaerulei, poftea aurei. HYACINTHUS OBLON- 

go florc 

I. Hyacinthus oblongo flore caerulcus 
major, 

Hyacinthus, Dod.gal.Lugd. 
Hyacinthus Anglicus, Ad. Ger. Eyft. & Bel- 

alias dilute exalbido , dilute purpurafccnte; gicus, Lob. 

odorc apud nos eft pruni : at Tragus inodo- Hyacinthus non fcriptus , Hyacinthus Dio- 

rum alTerit. fcoridis, Dod. Lugd. 

VIII. Hyacinthus racemoiiis mofchatus. Hyacinthus Belgicus non fcriptus, Cam. 

Bulbus vomitorius, Matth.Caft. Lugd. jHyacinth.Hifpanicus, Clul.hift addit.Svvert. 

Mufcari , Cluf. hifp. & pan. Gcr. Turcarum, flore cxruleo 8c albo. Camer. 

Dipcadi Chalcedonicum 8c Italorum, Leb. 

Lugd. 

Hyacinthus fpurius recentiorum alter , Dod. Variat floris colore ut plurimum caeruleo, 
caefioiie : aliquando amethyltino vel viola?, 
nigrae dilutam purpuram refert : aliquando 
carneo, hinc Hyacinthus botryoides Chalcedonicus mu- Hyacinthus Anglicus colore amethyftino: $£ 
fcliatus , & Hyacnnhus purpureus magnus alias colore violaceo, Eyft. & pcregnn. Tab. 
Hyacinthus neotericorum altcr, Lugd. 
Mulcari obfoletiore flore, Cluf.hift. 
Mufcari majus obfoleto albo flore, Eyft. Hyacinthus Anglicus flore incarnato, & 
Hyacinthus Anglicus cinericeus: Item 
Hyacinthus Hifpanicus florcviolaceo, &cflore 
incarnato, Eyft. 

F t qui 


44 LIB. II. SECT. I. qui Hyacinthus carnei coloris, S vver. item flo- 
ribus albicantib. autcandidis,fiveniveisjqui 
Hyacinthus Belgicus candidus, Lob. 
Hvacinthusnop.fcriptusflorecandido, Dod. 
Hyacinthus albus Anglicus, Tab Ger. 
Hyacinthus Hifpanicus flore albo,Svvert. 

II. Hyacinthus oblongo flore fufco. 
Hyacinthus Mauritanicus, Cluf.hift.ap. i.& 
cur. poft. 

Hyacinthus Mauritanicus Clufij, cui flores vi- 
ceni plures obfoleti, & fufci, Lob. ad. part.*. 

I I I. Hyacinthus obfoleto flore. 
Hyacinthus obfoletior Hifpanicus, Clufi pan. 
obfoleti coloris Hifpanicus ferotinus.Eid.hift. 
Hyacinthus Hifpanicus obfoleto florc, Cam. 
Hyacinthus obfoletior Hifpanicus femine 
comprelfo Pancratij Monfpel.maritimi, Lob. 
ad. par. z. 

Hyacinthus ferotinus maximus, Eyft. 

Variat floris colore ex purpureo pallido & 
virefcente mixto: fic ex albo cinerei,&exal- 
bicante virefcente , Clufi ap. alt. 
Hyacinthus obfoletus Clufij, flore obfoleto 
viridi,Svvert. 

Sic eorum color valde obfolete fpadiceus 
eft, qualis plerumque ceruis efle folet. 

I V. Hyacinthus obfoleto flore alter. 
Hyacinthus ferotinus obfoleto colore. Eyft. 

V. Hyacinthus ferotinus albicans. 
Hyacinthus ferotinus facieOrientalis, Eyft. 

V I, Hyacinthus oblongofloreflauo viridi. 
Hyacinthus obfoletus ALthiopicus Ciuf cur. 
poft. 

VII. Hyacinthusoblongoflauoflore. 
Hiccum tertioconvenit,nifi quodminor,& 

flos ex fex foliolis luteis, aliquando candican- 
tibus compofituseft, incujusmedioftaminula 
bina pallidaconfpiciuntur: inGallia Narbo- 
nenli in fummitate pontis Gari reperitur. 

VIII. Hyacinthus oblongo cstruleo flore 
m nor. 

Hyacinthus minor Hifpan.Cluf.hift. ap. 2.& 
cur. poft. 

Variat florecaeruleo, albo, interdum mixto, 
dilute fuavirerque rubente, ('qui 
Hyacinchus florerubroexLulitania, Lob.ad. 
par. i. ) venis faturatioribus per foliolorum 
cxternorum longitudincm excurrentibus. 

IX. Hyacinchus floribus campanulae uno 
vcifu difpofitis. Hvacinthustotusalbus,Campanilla,Lob. ad. 
par. z. ex Lulitania. 

X. Hyacinthus floribus campanulae utrin- 
que difpofitis. 
Hyacinthus Neapolitanus, Svvert. 

HYACINTHUS ORIENTALIS. 

I. Hyacinthus Oricntaliscaulemaculato. 
Hyacinthus Diofcorid. & Theoph. Ang. 
Hyacinthus Orient. M ^tth. Gefner. hor. Dod. 
(cui & minor) Caft. Lugd.Cluf.hift.Rauvv. 
casruleus , Tab. Ger. Eyft. 

Hyacinth. Orientalis Grascus, Ad. Lob.Lugd. 
HyacinthusConftantmopolitanus, Cam. 
Hyacinthus, Caefalp. 

I I. Hyacinthus Orientalis purpureus. 
Hyacinthus Orientalis purpurorubens, Lob. 
ico. flore purpureo, Cam. 

Variat flore purpureo, purpurorubente: & 
Svvertius. 

Hyacinthum Orient. ferotin. flore purpureo 
pingit : &hucreferendus. 
Hyacinthus fl.purpureoalbo, Eyft. 

III. Hvacinthus Orientalis exalbidus. 
Flores antequam aperiantur albi, aperti o- 

rasrantum albas habent, reliqua partecarnei 
funt, fenelcentes toti nivei fiunt, Clufi hift. 

Eft & alter floribus ex cinereo albis, folijs 
pauloanguftioribus &cra(I?oribus,qui 
Hyacinthus Orienr. fl. cinereo albus, Eyft. 

I V. HyacinthusOnentalisalbuspnmus. 
Hyacinthus Or. albus, Lob. ico. & Clufi hift. 
Flore niveo, Eyft. 

Flore albicante, & flore albo, Svvert. 
HyacinthusConftantinopolitanus alboflore, 
Cam. 

Florealbicante&florealbo, Svvert. quietiam 
Hyacinthum facie Orientalis , fiore caeruleo 
& fiorealbo, & 
HyacinthumGermanicumfiorealbo, pingit. 

Flores intus nivei, fonsalbi, foliis tribus 
externis ad d^&iiAww colorem accedentibus: 
aliquando argentei coloris, qui 
HyacinthusOrientalisniveuSjCufihift. 
Hyacinthus Orient. argenteo colore, Eyft. 

V. Hyacinthus Oricntalis albusalter. 
Hyacinthus brumalis Orientalis Gemmae, 
Lugd.albuj,Lob. 

VI. Hyacinthus Orientalis maximus. 
Hyacinthus Orientalis alter, Matth. Lugd. 

Hyacin- LIB. II. 

Hyacinthus Oricnt. major, Dod.polyanthos, 
Ad.Lob.Tab.Lugd. 

Hyacinthus Orientalis polyanthos, Cluf. hift. 
Ger. 

HyacinthusOrient.praecox mulciflorus caeru- 
leus, Svvert. 

Hyacinthus Orienr. major, flore caeruleo, Sc 
alter violaceocolore, Eyft. 
Flores faepe 40. producit. 

VII. Hyacinthus praecox albus. 
Hyacinthus praecox flore albo Caccini, Cluf. 
cur. poft. 

VIII. HyacinthusOrientalis Iatifolius. 
Hyacinthus Orient. nc\teu-()k alter, Cluf.hift. 

IX. Hyacinthus Orientahs variegatus 
phceniceis caliculis fubtus rubentibus : vel 
floribus anternis albefcentibus, aversa parte 
purpurafcentibus. 

Hyacinthus Orientalis variegatus, & 
Hyacinthus Orientalis mixtus, Eyft. 

V. Hyacinthus maximus polyanthos. 
Hyacinthus Jacobaeus altus multis floribus 
Italicus, Svvert. 

XI. Hyacinthus Orientalis ramofus. 
Hyacinthus Onentalis KtXvtmi^t, Cluf. hift. 

XII. HyacinthusOrient. florum folijsre- 
flexis &: variegatis. 

Hvacinthus Orient. reflexis folijs, colore vio- 

laceo, & 

Hyacinthus Orient. viol. colore albis lineis, 

Eyft. SECT. I. 45 

II. Hyacinthus Orient. ferotinus floribus 
erectis candidis, vel caeruleis. 
Hyacinthus Orientalis ferotin. ereclis candi- 
dis floribus, & 

Hyacinth. Orient. ferot. ereclis caeruleis flori- 
bus, Eyft. 

I I I. Hyacinthus Orient. ferotinus ftriatus. 
Hyacinthus minimusferotinusfacieOrienta- 
lis hyacinthi , Lob. ad. par. z. ap. 

an Hyacinthus ferotinus minimus caeruleus, 
Cluf. hift. ap. 2. 

Flos ex caeruleo dilutus, fenis venis caeru- 
leis ftriatus. 

Hyacinthtis Orientalts jlore plcnfi. 

I. Hyacinthus Orientalis flore duplici. 
Hyacinthus flore duplici ex albo vircfcente, 
Cluf.cur. poft. 

HyacinthusOrientalis pleno flore fubviridi, 
Svvert. 

Hyacinthus Orient. fl. duplici, Eyft. 

Flores gerit infitos duplices: ex albo vi- 
refcentes, vel caeruleos, ad pediculum parum 
virentes. 

II. Hyacinthus Orient. fl. caeruleo pleno: 
& Eyft. 

III. Hyacinthus Orient. albus multiplici 
flore. 
HyacinthuscandidifsimusplenofIore,Eyft. 

HYACINTHUS STELLARIS. 
I. Hyacinthus ftellans bifolius Germa- Flores purpuroviolacci, lineis albicantibus 
dorlalibus diftimfti: vel laete purpureiSc jan- nicus 
thini,virgulisobfcurioribus fignati. Narciflus Martius, Biunf. 

XI II.HyacinthusOrientalis,caulefoliofoJNaicilTusca2ruleus& Hyacinthusalius, Trag Hyacinthus Afiaticus fvVitfcgu caule, Cluf 

cur.poft. 

Hyacinthus caule foliofo, Svvert. 

XIV. Hyacinthus Arabicus , Camerarij, 
quid? 

XV. Hyacinthus exoticus florephalangij 
Hyacinthus circa Alepum Ayur diclus, Rau- 
vvolff. 

Hyacinthus Tripolitanus, Cam. ad. Matth. 

Hyactnthus Oricntalis ferotintt-s. 

I. Hyacinthus Orientalis ierotinus. 
Hyacinthus Orient. ferotinus mixtus,Eyft. 

Florum apices albefcunt,qua pediculisad- 
haercnt, rubefcunt. Hyacinthus caeruleus minor mas, Fuch. ico. 
Hyacinthus albicans fcu fcemina, l-uch. Tur. 

Lu g d - 

Hyacinthi Germanici Jilirlori minor fpecies, 

Lob. ob. 

Satyrium trifolium, Dod.gal. 

Bulbus fyl. quidam bifolius, Gef. hor. & 

Hyacinthus, feu Bulbus fyl.Eid.col. 

Bulbus vomitorius, Lon. 

an Hyacinthus bifolius Theoph. Lob. ico. 

Flore eft casruleo , in alijs colore magis 
faturo, alijs magis diluto, rarius ad carneum 
vergente , fuaviter rubente : eft etiam exal- 
bido, & veluti cinenceo, fubcaeruleoueflorj: 
funt qui &c flavos notarunt. 

F j II. Hya- 4 6 LIB. II. 

II. Hyacinthusftcllaristrifolius. 
Satyrium erythronium, Dod.gal. 
Hyacinth.caeruleusminor,Tur. minor fcemi 
na.Fuch.ico. 

Hyacimh. caeruleus mas minor, Fuch. Lugd. 

HyaciinhusFuchlijjDod.mediuSjLon. 

Hyacinth.Germanicuslilirlorus, Ad. ftellaris, 

velflosMartiusftellatusGermanicus.Lob. 

Hyacinthusftellarus,Cluf hift.florecaeruleo, 

Cam.Eyft. 

Hyacinchialterumgenus, Caef. 

Priore per omnia major &triphyllos, qui 
tamen volet,eundem dicat. 

III. Hyacinthusftellarisalbus. 
Narcifluscandidus,Trag. 

Hyacinthus niveus, Fuch. floribus candidis, 

IBodon. 

Hyacinth. diphyllosFuchfij floribus candidis 

& purpureis.Cord, obf 

Hyacinthus ftellaris albicans ferotinus,Lob. 

Lugdun. 

Hyacinthus albicans Botanicorum, Lob. ad. 

part.2. 

Hyacinthus ftellatus flore albo,Cam. 

Bulbus vomitorius alboHore,Lon. 

I V. Hyacinthus fteliatus caeruleus ftami- 
nulisexviridiluteis. 
Hyacinthus ftellatusltalicus, Eyft. 

V. Hyacinthusftellarispurpureus. 
Hyacinthus ftellaris major,Lob. ad. par.2. 

V I. Hyacinthus ftellaris fipicatus cine- 
reus. 

Hyacinthus ftellatus cineracei coloris , Cluf. 
hift.& 

Hyacinthus ftellatus a:fti vus,Eid.cur.poft. 
Hyacinthus ftellatus Byzancinus fi ve exoticus 
Someri, latadeprefsafpiclfaftigiatus, Lob.ad. 
part.t, 

aH Hyacinthus ftellatus cinereus ex Gallica, 
Eidem. 

VII. Hyacinthus ftellaris caeruleusjamce- 
nus. 

Hyacinth. ftellaris Byrantinus alter elegantif- 
fimus ferotinusbuIlatus,Lob.ad.par.2. 
Hyacinthus latifolius Dalechampij , Lugdun. 
icon. 

Hyacinthus peregrinus pluribuscaulibus prae- 
ditus,caeruIeo violaceus,Svvert. 

Variat magnitudine & floris colore amce- 
no caeruleo, dilute caeruleo, quandoque ex cae- 5 E C T. I. 

ruleopurpurafcente, vel violaceo : rarifsime 
albo. 

VIII. Hyacinth. ftellaris obfoletecaerule- 
us,vel major. 

Hyacinthus ftellatus Byzantinus , Cluf. hift. 
&Eyft. 

Hyacinthus ftellatus Byzant. tenuifolius prae- 
cox,Lob.ad.part.2. 

Hucreferendus 
Hyacinthus Byzantinus flore caeruleo lafteo, 
Svvert. 

I X Hyacinthus ftellaris caeruleus ftri- 
atus. 
Hyacinthus ftellatus Poreti,Cluficur poft. 

X. Hyacinth.ftellarisfaturecaeruleus. 
Hyacinthus Hifpanicus ftellaris flore , Cluf. 
cur. poft. 

X I. Hyacinthus ftellaris aeftivus caeruleo 
purpurafcens major. 

Hyacinthus ftellatus aeftivus , Cluf. hift. ap. 
altera. 

Flores funt fubcaerulei dilutiores : ficalbi, 
ftaminibus purpurafcentibus. 

XII. Hyacinthus ftellaris aeftivus minor 
flofculisalternatim litis. 

Hyacinthus ftellatus aeftivus minor, Cluf. in 
auft. ap. alt. & cur. poft. 

XIII. Hyacinthus ftellaris foljis & radice 
liliij. 

Hyacinthus ftellaris Iilifolius, Lobel. Lugd. 

Ger. 

Hyacinthus liliaceus, vel feptimus, Tab. 

Hyacinth. ftellat. M&ufv^®- , Cluf. hift. & ap. 

alt. ejufdemqjau&ario&cur.poft. 

Hyacinthus lilifolius flore caeruleo pallido, 

Svvert. 

Flores intense" caerulei , five violacei , rarius 

nivei. "^ 

XIV. Hyacinthus ftellaris autumnalis 
major. 

Hyacinthus autumnalis major , Ad. Clufi 
hifp. 

6 hift.Lob.Dod.Lugd. Ccui & Typhium The- 
ophrafti)Ger. 

Hyacinthus ftellatus autumnalis anguftifoli- 
usmajor,Eyft. 

Aliquando cauliculis eft ramofis, & Svverti- 
us exhibet 

Hyacinthum autumnalem albo flore. 
Hvacinthurn flore pui purco pallido. 

XV.Hya- LIB. II. SECT. I. 47 XV. Hyacinthus ftellaris autumnalis;violaceus, umbone purpureo, ftaminuliscs- 
minor. jruleis: vel ex albo rubicante, umbone ocfta- 

Hyacinthus autumnalis, Gef. hor. Ad. Clu£ minulis albis, quem nomine 
hifp. Lob. Lugd. Ger. Hyacinthi Peruani carnei coloris , Svvertius 

Hyacinthus autumnalis minor , Dod. Cluf. pinxit. 
hift. Eyft. II. Hyacinthus Indicus bulbofus minor. Bulbus aftivus Dalech. Lugd. 

Flos caeruleus, purpurae dilutioris, ex pur- 
pura rubens. 

XVI. Hyacinthus ftellaris minimus. 
Hyacinthus ftellaris vernus pumilus , Lob. 
ad. par. 2. Eyft. 

XVII. Hyacinthus minimus maritimus 
in Prod.defcripr. 

In Florilegio Svvertij adhuc pinguntur fex 
diverfi Hyacinthi j 

Hyacinthus fteliaris albus: 2. caeruleus: j. ex 
caeruleo violaceus: 4. carnei coloris : f. Juri- 
dus: 6.ftc!latus major , azureus, hicquc ele- 
gantiflTmus exiftit. 

HYACINTHUS INDICUS. 

bulbofus ftel- Hyacinthus Indicus minor Orientalis , 
Svvert. 

I I I. Hyacinthus Indicus tuberofus flore 
Hyacinthi Orientalis. 

Bulbus Indicus flore albo Hyacinthi Orienta- 

lis aemulo, Paludano. 

Hyacinthus Orientalis Indicus , Simoni 

Touar. 

Hyacinthus Indicus tuber. radice, Cluf. hift. 

Lob.ad. par. 2. 

Hyacinthusminorlndicusruber.radiccalbus, 
Svvert. 

IV. Hyacinthus Indicus tuberofus fiore 
Narcifsi. 

Hyacinthus Indicus tuberofaradice,Robino. 
Hyacinthus major Indicus tubeiof. radice, 
Svvert. HYACINTHUS 

folio. COLCHICI I. Hyacinthus Indicus 
Iatus. 

Hyacinthus ftellatus Pcruanus,CIuf.hift.Lob. 

ad par. 1. Eyft. 

HyacinthusPeruanus, Robino; florecaeruleo 

multiflorus, Svvertio. 

Hyacinthus ftellatus Bolticus , Cluf cur. nitus, Svvert. 

poft» | II. Hyacinthuslatifolius alter. 

Variat colore floris, qui nunc e caeruleo pur- Hyacinthu, Africanus bulbo cralfo facir Hya- 
pureus , modb faturatioris purpuras & quafijcinthi Peruani, Svvert. I. Hyacinthus latifolius maximus. 
Hyacinthus Ind. Orienr. di&us.adhuc incog- BULBUS ERIOPHORUS BULBUS CRINITUS ET FLOS. 

Tigndis. 

BULBrie/otpcpx, ideft, lani/eri, inter veteres Theoph. 7. hifi. ij. memtntt, illumm 
Lttortbus najci, lanamj ; fub primu tuntcis habere, ex qua togt & -*L* veftes conjL 
ciantur ; cujus & Plin.Lb.p. cap.n. memimt, Theophrajli tejiimomo ufiu. 

I. Bulbus eriophorus Peruanus. Icum caeruleus , venl atropurpurca floris fo- 

Eriophorus Peruanus, Cluf.hift. Iium percurrente, 

Magnam cum Hyacintho Indico bulbofol II. Bulbus eriophorus Orientalis. 
ftellato affinitarem haber,, hujus tamen folia Bulbus eriophorus , Cluf. pan. 6v hift. Lob. 
duplo latiora : flos purpureus, circa umbili-|Dod. Cam. Lugd. Tab. 

Bulbus 4 8 LIB. II. 

Bulbus lanatus ex Oriente,Caef 

Ciim Dodonaeus in florum hiftoria fictitiam 

figuram pofuerit, idcirco eandem figuram fub 

nomine 

Eriophori bulbi commentitij,p©fuercLobel. 

Lugd.atCaft. 

Bulbi eriophori, &Tab. fubEriophori bulbi 

alteraicone. 

Ipfe verb Dodonaeus edit. poftrema, utramque 

figuramhabet ; alteram titulo Bulbi eriophori 

icon ab amico mifla ; alteram,Bulbi eriophori 

Viennsnatieffigies. SECT. II. 

III. Bulbuseriphorusminor. 
HyacinthoobfoletOitthiopico, fubjecitCluf 
cur. poft. 

I V. Bulbus marinuscrinitus, rg^waW, iu 
hift. Lugd.proponitur ; quid fit.ignoramus. 

V. Tigridis flos.Dod.Lub.Lugd.Tab. 
OceloXochiel,ideft,flosTigridis,nov3eHifp. 
fiveMexiocanaeProvincias,inhift.Mexiocana. 

Radicemhabetporraceam,foliagladi->li,flos 
rubet egregie, circamedium tamuialbus, & 
inftar pellis Tigridis maculatus : hujus veram 
figuraminflorilegio I. duBry videreeft. S E C T I O S E C U N D A. 

NARCISSUS: LEUCOIUMlLILIO- 

NARCISSVS SIVE TVLIPA. NARCISSUS ET EJUS S P E C I E S. 

NA' P K. 1 2 2 O 2 Kcfi AHg/sv Diafcoridt /.4. c.161. ejr Theoph.6. hijl.6. ejr 7. ejufdcm 12. di- 
citur, non aNarctJJo adolefcente nimium feipfum adamante, ut Poetajabulantur, 
fed a viftupefaciendi, quam \ia.^v.u><nv Grxci vocant : Jeu ut Plintus, a narce, quam vim 
Narciffo inejje I.21. c.ig. tejiatur : hinc Plutarcho in Sympofio, quaji nervos hebetans ejr tor- 
pidas gravitates efficiens dtcitur. 

llnius Theophraftus meminit : at Diojcorides inftore dijferenttam notat , qui albusfit, 
intuscroceus, in qutbufdam purpureus, ita utalius fit m^<p\i^u^ti, aliu* xqeHcoJes, Et Plinio 
1.2J.CS. Narcijftts alter flore candido , calyce purpureo : alter calyce herbaceo : per calycem 
intelligens quod inflorts medio esl , nulliut Grtci autoris exemplo: eyfcq.c.19. Narcifjum 
unum purpureo flore , ejr alterum, herbaceum dtxit. NARCISSUS PORRACEO FOLIO, 

aogufto calyce , latifoliuj fimplex, 
uno florc. 

I. Narciflus maximus pallidus folijs in- 
canis. 

Narciflus omn. maximus pallidus ad Cluf. 
cur. poft. 

II. Narciflus maximus flore caeruleo albi- 
cantefimbriacrocoaurea. 

Narciflus maximus mediopurpureus,autcae- 
ruleus latifolius Hifpanicus,Eyft. 

II I. Narciffus albus magno odore flore cir- 
culo pallido. Narciflus 1 y medioluteus Poericus,Tab. 
Narciflus mediopurpureus,Ger.ico. 
Narciflus latifolius 7. Cluf hift. 

IV. Narciflus niveus odoratus circulo ru- 
bello. 
NarciflusferotinusmontanuSjClufpan. 

Narciflus latifolius 6. Cluf hift. 
Narciflusmediorubeuscommunis,Svvert. 

V. Narciflus albus circulo purpureo. 
Narciflus purpureus,Gef. hor. 

Narcifliis mediopurpureus, Dod. Lugd. Cluf. 

pan.Eyft. 

NarciflusmediocroceUspurpureus,Ad. 

Nar- 


LIB. II. 

Narciflus Poeticus mediopurpureus,Lob. 
Narciflus, Caft. primuscirculo rubeo, Caef. 
Narciflus i4.&Poeticusf. Tab. 
Narciflus mediopurpureus praecox,Ger. 

Unumfertflorem, rarobinos: & huicfimi- 
lem , circulo camen rubro , in Pannonicis Clu- 
fiusproponit, 

Narciflum ferotinum montanum vocans. 
Narciff. mediorubeuscommunis, Svvert. 

V I. NarciiT. alb. circulo croceo vel luteo. 
Narciff. Veterum,Trag.Candidus, Lon. 
Narciflus primus,Dod gal.Caefi 
Narciflus Italicus flore candido, & Narciflus 
alb. Gef hor. 
Anemone Jimonia Theophraft, NarciiTo co- 
gnata,Eid. 

NarcilT. Poet. mediocroceus,Lob. 
Narcillus Poencus medioluteus Dodonaei, 
Lugd. 

Narciflus 10. rofeoluteusmjjor, Tab. 
Narcill.medio purpureuspraecox, Ger.ico. SECT. II. 49 

NarciflusIndicusOricntJjuIbomagno&corn- 
prefsiore rotundo, folijs Narcitsi, ivvcrt. 

IV. Narciir.Ind.obtufoIatifsimofoIioa , tei'. 
NarciflusIndicusOccident. foIijsNarcnsila- 
tifoli j, Svverr. 

V. NarciiT. Ind. lato & muhiplici folio. 
Narciflus promontorij Bonae fpei bulbo ob- 
Iongo,Svverc. 

VI. Narciflus Africanusfolijsbifolij. 
Narciflus AfncanusfiveNarcifl. exocicus, Lo- 
bel.adparr.2. 

Vanacfolioacuriore,rotundiore, &compli. 
cato , floreeftphceiiiceo. 

NARCISSUS LATIFOLIUS SIM- 

plex plunbustioribus. 

T^arcijjiu tottts albut. 

I. Narciflusalbusmajorodoratus. 
Narciflus lacifolius major,in latifoliorum daf- 
fealcer,Cluf.hift. 

Communiter binos , interdum rernos & 
NarcillusferotinusjSvvert. quaternosflores, & fex folijs, imoexduode- 

Hic a priore potifsimum circuli colorc dif- cim conftanres.Clufius nocavit. 
ferc&NarciflusDiofcoridisvidecur. II- NarciflusOrientalismajoralbus. 

Hujusgeneristresrepenuntur,forma,colo- Narciflus Orientalis major polyamhos totus 
re,autodorenequaquam, &magmtudinepa- albus.Eyft. rum, fed florendi tempore, differentes : majo- 
res,medij,prsecoces: &feriusprodeuntes,mi- 
nores funr. 

VI I. Narciflusalbuscirculocroceominor. 
NarcilTusminor ferotinusmediocroceus, Lo- 
bel. ico. 

NarcilT. \6. ferotinus albus , Tab. minor , fero 
tinus, Ger. 

VIII. Narciflus flore caerulco,Cluf.pan. 
NarcilT. caeruleus, folo floris colore a Narciflo 
medio croceo differens,Lob.ad.parr.z. 

NARCISSUS EXOTICUS. 

I. Narciffuslndicustotusruber. 
NarcilT. latifoliusoftavus.qui & Indicus rubro 
flore,vulgoJacoba2us,Robi.Clufihirt. 
NarcilTus Indicus rubro f lore,Lob.ad. parc.2. 
NarciiT. Ind.florefanguineo, Svvert. 

Ex India Oriencali adfercur. 

II NarcilTusexalborubefcens. 
NarcilT. Gareti, flore albo exteriore parte rubi 
cundo Svvert. Eft latifolius, floribuscopiofisalbispcr.nl- 
plis , odoratus, tnbus ftaminibus luceis brevi- 
busdonatis. 

I I I. Narciflus Orientalismediusalbus. 
NarciflusOrient. medius totus albuspolyan- 
chos, Eyft. 

A priore fola magnitudine differt. 

I V. NarciiTus Onent.albus calice ftellato. 
NarcilTus Orient.albus odoratuscaliceftella- 
to, Eyft. 

Floribuseft albisodoratis , in medio rtami- 
naaurolutca inftarftellaeradiatimdifpofita. 

V. Narciflustotus jlbus m..jor. 
NarcilTus totus albus, Dod Lob.& I.ugd. 
Narciflus totus albus pt ior,Cluf.hifp. 
Narciflus latifoliusfimplicifloreprorfusalbo, 
Eid.hift. 

NarcilT albus major,Cam. quintusalbus,Tab. 
tfarciflusOrienr. polyanthos minor cocus al- 
bus.Eyft. 

Narcill. mediolureus polyanrhos,Ger.ico. 
VI. Narcilfus torus albus injjor. 1 1 I. NarcilT. Ind. obtufolatifs.folio, bulbo NarcifTus ro'usaIbusalter,Clu(.Hifp. 
vaftilsimo. 'NarcilTuslatifoiiusniveusalter,Eid.hift defcr. 

G Nar- 
LIB. II. SECT. II. NarcilTus totus albus paucioribus fioribus, 
Lob. ob. 
Narciffusalbusminor, Cam. 

VI f. NarcilTusniveus. 
Narciflus latifoliusniveus tertius,Cluf hift. 

VIII. NarciiTusalbusfioreminoreJaimini 
odore. 
NarcilT latifol. niveus tertius aher,Cluf hifp. 

^Mftj[t^ medioluteus. 

I. Narciflusorientalis albus calice luteo 
Campanulae fimili maximus. 

NarciiT polyanthos orient. calice medioluteo 
odoratusmaximus,Eyft. 

Hujus, ut & duorum fcquentium calix ; cam- 
panulaeinflaramplusluteus: floresjucundum 
odorem fpiranr. 

II. Narciflus orientalis albus calice luteo 
medius. 

NarciiT polyanthos orient. medioluteus odo- 
ratusmedius,Eyft. 

III. Narcifi.orient.albus calice luteo minor. 
NarcilT.polyanthos orient.medioluteus minor 
odoratus,Eyft Hic etiam circulo purpureo reperitur , qui 
NarcifTus mediopurpureus, byft. 

I X. NarcifTus pallidus circulo luteo. 
NarcilTus medioluteus, Dod.Lugd. Gcr.Svver. 
Eyftett. 

N.rcilTus albidus medtoluteus,Lob. 
NarctiTus 6. medioluteus 1. Taber. 
NarciiTus latifolius flore prorfus flavo , Cluf. 
hift.icon. 

X. Narciffus-palliduscirculoaureoalter. 
NarciiTus latifolius f. vel Narciflus pallido flo- 
remedioaureu?,Ciuf lnft. 

Meminit Clufius & alterius, cujus flos ex 
pallido virefcit, calice angufto flavo. 

X I. Narciflus medioluteus copiofo flore o- 
doregravi. 

Narciflusoftavus forte Matth. 
NarcilTus medioluteus, Ad.Lob. (cui & Donas 
Narbonenfium) Cluf hifp. Svert.medioluteus 
alter,Dod.Lugd. 

Narciiluspraecoxfimpl.flore.vellatifoliusfim- 
plexi. Cluf.hift. 
NarciiTus7.medioIuteus2.Tab. 
NarcilTusPifanu.sG^r. IV. Narciflusorient. caliceaureo pluribuSjNarciflusaltercomofoflore^CEef 
roliohspleno. NarcilTusConftantinopolitanus minor calicc Narciflus orientalis mediocroceus calicc ple- 
no, Eyft. 

FlosalbuSjCalice aureo pluribustortilibus 
foliolispleno. 

V. Narciflus Oricnt. calice rotundo auro- 
luteo. 
Narciff orient. mediocroeeus major, Eyft. 

V I. Narcifluspallidusmediocroceus. 
NarcilT.medioluteusPifanus,Lob.ico.Svvert. 
NarciiTus latifolius fiore prorfus albo fecun- 
dus,Clufhift. 

VII. Narciflus pallidus medioaureus. 
Narciffus fulphurei coloris minor , ad Cluf 
cur. poft. 

VIII. Narciflus albus circulo croceo po- 
Ivanthos. 

Narciflus.Matth.comp. octavus,edit. Ital. 

NarcifTusmediocroceusferotinuspolyanthos, NarcifT.Africanusmajor,flavuspolyanthos:in 
Lob. ico. addit. ad Cluf. cur.poft. 

NarciiT.quart. Matthioli,Lugdun. JNarciflus Africanus multiflorus coronatus, fimbriato,mediocroceus,Eyft. 

Variatfolijsobtulioribus&acutioribus: fic 
floriscolore,quialiquandofulfureus,fivew,Yf<>- 
xavn®-; aliquandoiou..etiami8.floresobfer- 
vavimus. 

XII NarcifT.medioluteus majorib. flonbus. 
Narciflus prsecox,Cluf.hifp. 
NarciiTus medioluteus aiter,Lob.obL" 
NarciiT.latifol.Byzantin.mediolut.2.Clufhift. 

Praecocior priore, latioribusfolijs,& flori- 
bus majoribus. 

XIII. Narciff. niveus calice flavo odoris fra$ tifi rantiisimi. NarciiT. latifol. fimpl. mediolut.j. Cluf.hift. 

I^arcijjm totus luteus. 
I. NarciiTusluteuspoIyanthos Africanus. Narciffus if. niveus ferotinus, Tab. totus al- 

bus,Ger.ico. 

Narciflus,Caftori 3 quem quinto fimplici flore 

junxit. Svvert. 

Narciflus luteus Africanus major,& 
Narciflus Africanus aureus major, Rob. 
II. NarciffluteuspolyanthosLufitanicus. 

Narcif- 


LIB. II. SECT. II. •rt NarcifTus dArgiers, aut Aigyptius, Lob. ad 

part.alt. 

NarcifT.de Argiers polyanthos totus lut. Eyft. 

NarcifT. Africanus flore aureo, Svverr. 

III. NarcifT. luteus Conftantinopolitanus. 
NarcilT. totus luteus ex Thracia, Cluf hi fp. 
NarcifT. latifolius flavo flore five 4. Zerincada- 
catamer nomine allatus, Eidem hift. 

Flos aut omnino luteus, aut pallidus: qui 
paliidus, caliculum plane aureum habet. 

I V. NarcilT. anguftifolius totus luteus. 
Narciflus totus luteusfemperflorens Caccini, 
adCluf cnr.poft. 

Singulis caulibus ad quindenos flores, id- 
que faspius in anno, Florentia; profert. 

V. Narcifl. anguftifol. flavus magno calice- 
N.ucifTus 9. qui anguflifolius i.vel Narciflus 
juncifolius i.amplo calice,Cluf hift NarcilT. maximocalice, floreluteo, Svvert. qui brevi calice, Svverr. Narci/Tio.anguftifol.z.&juncifol. r.CIufhift. 

NarciiT 8. juncifolius i.Tab. juncifol. praecox, 

Ger. 

NarcifT major juncifol. Eyft. 

Flores terni , quaterni, quini, interdum 
gemelli odorati. 

I I. NarciiT juncifol. Iuteus minor. 
NarcifTjuncifol.Dod.flo.Lugd.alterjCIufhifp. 
NarcifT juncifol. minimus Dod.Camer.Cluf. 
hift.Eyft. 

Narcifl. juncifolius lerotinus , Lob. Ger. 

NarcilT 9. juncifolius 2.Tab. 

NarcilT. flore luteo, brevi calice, Svvert. 

Clufius frequentioribus : Lobelius pauci- 
oribus folijs dicit : uterque eadem figura uti- 
tur: unico aut altero flore flavo & odoro. 

I I I. NarcifT juncifol. flore luteo variegato. 
Narcifl. Iuteus albicantibus lineis diftinftus, alium adjungit. 

NarcifTum oblongo calice, flore Iuteo. 
NarcifT juncifolius prsecox major, & 
NarcilT juncifolius latiore calice, Eyft, 

NARCISSUS PORRACEO 

angufto folio. 

I. NarcifTus anguftifolius albus major. 
Narciflo juncifolio albo flore, junxit Clufin 
cur. poft. 

II. NarcifT.anguftifoliusalbusminor: qui 

1. inProd. 

III NarcilT anguftifol.pallidus calice flavo. 
Narciflus lulfurei coloiis majusculus , ad Cluf. 
cur. poft. 

I V. Narciflus parvus albus fimbria luave 
rubente. 

Narciflus paruus ftellatus albus medio fuave 
rubente vertice, Lob.ad. par. 2. 

V. Narciflus mediocroceus gramineo folip. 
Narcillus mediocroceus tenuifolius, Lob.ad. 
par. i. I V. Narciflus juncifol. flore paIIidiore,ca- 
lice flavo. 

NarcilT juncifol. minor,Cluf.hift.ap.&Lob. 
ad. par. 2. minimus, Eyft. 

Vr NarcifT juncifol.florerotundo rofeo. 
Narcifl! juncifolius flore rotundae circinitatis 
rofeo, Lob.Lugd.Svvert. cui flosalbuseft. 
|NarcifIusio. rofeoluteus major&minor, Tab. 

V I. Narciflus juncifoliusrotusalbus. 
NarcifT juncifol. flore albo,aker,Cluf ap.alr. 
auft.&cur. poft. 
Narcifl juncifol. polyanthos albus, Eyft. 

VII. Narcifl". autumnalis albus. 
NarcilTus juncifoliusalbusaucumnalismedio 
obfoletus, Svverr. 

VIII. Narcill.albus autumnalis minimus. 
NarcilT. autumnalis minor, Cluf hifp. Lugd. 
Tab. Ger. pai vus , Dod. Lob. 
NarcifT ferot. five aurumnal. minim.Cluf.hift. 

IX. Pfeudonarcillus graminco fol 
Leuconarciflus aeftivus: qui 2. in Prod NARCISSUS JUNCIFOLIUS. 

fimplex, Iuteus & albus. 

I. NareiiT juncifol. oblongo calice lutens 
major. 

NarcifT. juncifolios prior, Cluf hifp. Lugd. 
NarcilT. juncifol. major, Dod. odoratifl.Cam. 
NarciiT.luteus juncifolius vel luteus Africanus 
Ad. pr«cox, Lob. o , fne NARCISSUS MAGNO ET 
brcvi calice. 

I. NarcifT.latifol.max.alb calicebrevi luteo. 
Narciflus albus max. calice luteo brevi, Ej ft. 

II. Narcill. latifoiiuspalliduscaliceamplo 
& aurco, caule ftiiato. 

NarcilTuslatifol. flavofloreamplocalice,Ciuf 
cur. poft. 

PfeudonarcifTus pallidus calice amplo , Eyft. 
G * Va i 5* LIB. II. SECT. II. Variat unlco flore, aliquando binos con-jTriplex fpecies : I. latis & viridibus folijS, 
iunftoshaber:hic:ntenseluteus,i!lepallidus: caulc breviore, flore albo,tubo flavo: 2.folijs adCluf cur.poft. 

I I I. NarcilT. latifol.pall.caliceamploalter 
NarcilTus omnium maximus pallidus ampK 
calice Havo : in addit. ad. Cluf. cur. poft. 

I V. Narciflus latifolius fulfureus vel albus 
brevi c.ilice. 

Narciflus iulfurei coloris brevi calice,Svvert. 
Narciffus totusalbusbrevi calice, ldem. 

Plur.buseftfioribus. Addit&alium totum 
album triplici flore & anguftiore folio V. Narciffus albus mcdius cahce luteo NarciiTus j. Eid.comp anguftionbus: j. folia tubum cingentia palli- 
da, anguftiora, &acuminata: &cfttubofim- 
briato & non rimbriato, uteft 
Narciffus tuba non fimbriata f lavefcente.SvvOk 

VI 1 1. NarcilTus fyl.palliduscalicelutco. 
b.ta/SahajoW Theoph. Codiaminum Gaza ver- 
tit, Plin. lib.22. capn. fccutus. 
NarciflusBrunf. Lac. quoad ico. primam. 
Narcifiusluteus,Tr.'g. Gef. hor. 
Narciffus 8. Matth. fol. quo ad ico. r. brevi: & Eyftet. 
NARCISSUS MAGNO ET OB- 

IoDgo :ubo vel ilice, latifohus. 

I. Narciffus maximus pallide luteu?. 
Narcillus maximus grifeus vel pallidus, am 
plo caliceflavo, nondefctiptus, Svvert. 

II. Narciffus alter craffo bulbo. 
Narciffus minor p.illidus amplo calice flavo 
non defcriptus, Svvert. 

I I I. Narciflus fubflarus tubo fexangulo. 
NarcilTus falfus fivePfeudonarciffustubafex- 
angulari dilutior flavus non defcriptus, Svver. 

I V. Narciflus flavus tubo rotundo. 
Narciffus feu Pfeudonarciflus oblonga tuba 
rotunda , non fimbriata quafi abfcifla, flavo 
flore, Svvert. 

V. Narciflus albus tubo luteo. 
Narcifius feu PfeudonarcilTus albus oblongo 
calice luteo, Svver. 

V I. Narciff. alb. cal ice fla vo, mofcari odore 
NarcilTusobJongocalice, Cluf hift. ap.alt. 
Narciflus albus luteo longiore calice , ad Cluf 
cur. poft. 
Pfeudonarciffus albus calice luteo, Eyft. 

TriplicisClufiusmeminit: i.fl.albo, calice 
flavo. 2. flore albo, fed calicis oremagiscro 
ceo: } flore ex albopallefcente, autwfcfi>W«*'- 
calice latiore & oris croceis. 

Et in curis poft. in alijs ftylus tubioras fu- 
perat, in alijs non excedit. Aiiquando ( ut ad 
cur. poft. additum ) forc majore ex folijs ni- 
veis, aut candidis, f ed anguftionbus & oblon- 
gis, odore grato. 

VI I. Narciffus albus caliceflavoalter. 
Narciflus albus oblongo calice praecox , ad 
Ciuf. cur.poft. NarcilTus Matthioli, Lugd.quoad2. ico. 
an Narciflus, Ang? 

Codianum, vel Codiaminum flore Codij, id 
eft, Campanulaj, Gef. hor. 
Bulbus fyl. & Codiaminum, Eid.col. 
PfeudonarcilTus, Dod.gal.vulgaris, Cluf.hift, 
Pfeudonarciilus luteus, Tab. Eyft. 
Narciflus luteusfyl. Dod. Lon. Lugd. 
Narciflus totus luteus montanus, Theoph. Ad. 
&Lob. 

Narcifluscalicepraslongoangulofo, Cief. 
pfeudonarciffus Anglicus& Hifpan.Ger. 
Pfeudonarciflus minor Germanicus, Svver. 

Cauli cuilibet communiter flos unus infi- 
det: aliquandoduo: hinc 
PfeudonarcilT. vulgaris binosflores in eodem 
caulegerens, Chuf. hift. ap. alt.verum &tripli- 
ci flore adfervo : reperitur & magis prsecox, 
Cluf.hifp. 

PfeudonarcilTus prr«cox, Eyft. 
Sic Cluf. hift. ap. alt. auftar.multas notat diffe- 
rentias, flores majores, minores, forma &co- 
loredilTimiles: aliquibusfex foliatubnmam- 
plexantia pra>pallida, alijs pallida,alijsfatu- 
ratiora : tubus aut valde amplus, aut anguftus, 
qui vel pallidus, ve! flavus & quafi aureus, aut 
oris crenatis, vel crenatis &hrnbriatisfimul, 
quales funt 

Pfeudonarciffus fimpl. Belgarum & 
PfeudonarcilTus Iuteus, Eyft. 
Aut quodammodo aaqualibus, &minime cri- 
fpis. Huereferripoflunc: 
Bulbus flore luteo fuperiore parre aperto, & 
Bulbusaliusflorelureohumili, cujusfemen.fi- 
mileHemeroc.dlidi Valentinae: pluranonha- 
oet, Cluf. pan. 
IX. NarcilTusmaj. tor.Iur.caliceprcelongo. 

Pfeu- LIB. II. SECT. II. 53 Pfeudonarciflus major,Cluf.hifp.8cHifpani-|Narcifl". juncifol. fj. Iutco reflexo, Svvert. 
cusCluf hift.Svverr. j III. NarciflT.montan.alter flore fimbriato. 

Narciflus fyl. alcer, Dod. |Pfeudonarciff.juncifoI.i.fJavofIore,Cluf,hift. Narciftus totus luteus montanus,Theophrafti. 
Hifpanicus, Lob. 

NarcilTus torus luteus montanus maior, Eyft. 
Huic fimilis inodorus , inefficacior locis ad 
meridiem, Ad 

X. Narciflustotusluteusflor.folijsreflexis. 
N.uciflus totus luteus oblongo calice & reflex. 
folijs, Eyft. 

X I. Narciflus parvus totus lureus. 
Pfeudonarcifu genus admodum exile, Cluf. 
pan. 

Pfeudonarciflus minor Hifpanicus latifolius, 
Clufhift. 

NarcilTustotusluteusmonr. minimus, Eyft. 
Narciflus Hifpanicus flore luteo pumilus, 
Svvert. 

XI I. Narciflus albus oblongocalice. 
Pfeudonarciflus albo flore, Cluf hift. ap.alt 
au<ft. totusabus, Eyft. 
NarcilTus oblonga ruba totus albus, Svver. 

Duplexeft: unusaltiorflorelongiore&tu- 
bo anguftiore, flore albo, vel txiatn&)tfi\tv*ot> 
colorcm accedente: alter humilior, florc bre- 
viore & tuba laxiorc. Aliquando flos non 
pendulus fed protuberans, Cluf cur poft. 

X 1 1 1. Nirciflus albus fimbria lutea. 
Plcudonarciflus fiore albo tubaoblonga,fim- 
brijs hueis, Svver. 

X I V. Narciflus Iutcus repens. 
Pfeudonarcifius minor luteus repens, Eyft. 

NARCISSUS OBLONGO CALI- 

ce, vel Calathi figura, anguftoetiam 

junafolio. 

I. Narciflus anguftifolius albus calice ob- 
longo florecjue reflexo Narcifl. montan. juncifol. minim. alter, flore 
luteo fimbriato, Lob. Lugd. 
PfeudonarcilT. juncifol.Eyft. 

Huc referendus 
NarciiT.tuba fimbriataflorefJavefcente, & 
Narcifl. pfeudojanceis folijs lutcus fimbriat. 
Svvert. 

IV. Narciifmontan. albus minimus. 
NarciiTus omnium minimus montanus alb. 
Lob. Lugd. 

PfeudonarciiT.juncifol. j.albofIore,Cluf.hift. 
Variant hi tres: alijs flos amplior, vel fla- 
vefcentis coloris, vel flavi, vel aurei : in non- 
nullis ftilus oras excedit, in alijs vixadoras 
pcrtingit : aliquando oris aequalibus , ali- 
quandofimbriatis. 

V. Narciil. montanus juncif. calice aurco. 
PfeudonarciiT. minim. juncifol.aureus,Eyft. 

VI. Narcill. montanus coronatus. 
Narciflus montanus minimus coronatus,Lob. 
ico. 

NARCISSUS PLENO FLORE. 

I. NarcilTusOrient.fl.multiplici &plcno 
albolutco. 

Narciilus nobilisOrient. polyanthos mixtus, 

Evfl. 

II. Narcifl. Iatifol.alb. medioluteus. 
Narcifl". 9. Matt h. comp. & primus, Eid. fol. 
NarcilT. 8. Matthioli , Lugd. 

NarciiT. floremultiplici,Clufhifp. (plenoflo- 
rei.inhift.) Lugd.multiplex, Dod. 
NarciiTalbus polyanthos ( five Chalcedoni- 
cus & multiplex ) Lob Ger. 
NarciiT 4. Lon. 1. polyanthos , Matth. Tab. 
Narciil cxoticus fiveConftantinopoIit. Cain. NarcilTus |u:icifoIius albus fl. reflexo, Cluf.NarcilT.majorfl.multiplici , Eyft. 
ap.alt.auftar. &cur.poft. |N.irciiT.Chalcedonicuspleno florealbo,Svver. 

Narcillus juncifolius alb. calice magno, Lob.'NarciiTi mediocrocei plenirtoris degeneratio- ad. par. alt. 

NarcilTustntusalb. reflexus, Svvert. 

II. Narcifl monran.juncifol.caliceflavo. 
Pfcudonarciilus primus, Cluf hifp. juncifol. 
primus, Cluf hift. & junceis folijs, Eid.cur. 
poft. 

Narcillus montanus juncifol.minimus,Lob. 
Lugd. nes, in fua hiftoria fe propoiiturum, Lob. ad. 
par. 2. poliicetur. 

III. NirciiT latifol alb. medioaureus. 
Narcifl. plenortoiefecundus, Cluf hift. 

Terni, quaterni, flores,fuavis odoris. 

IV. NaicifT. albus corona multiplicilutea. 
Narcilf. pleno flore z.Cluf. pan. j. Eid.in hift. 
NarcilT. aJbus altexmediafimbriataliiteamul- 

G j tiplici 54 LIB. II. SECT. II. tjplici corolla,Lob.ico. INarcifsi totilutei prascocis Septentrionali- 

NarcilTus juncifolius multiplici complexu, um , five montani Theophr. omnium vulga- 
conftans, Casf. |tifsimi , triplicem ex eadem radice differen- 

Nai ciifus medioluteus corona duplici,Svver. tiam, addita figuri, Lob. ad. par. 2. recenfet. Odorc eft, interNarciflum &Mufcarime- 
dio:etiam cum decemfloiibus vidimus. 

V. Narciirusbulboangulofo. 

Narcilf. Conftantinopoluanus, quem Zeiden 
Sari vocant,Camer. 

VI. NarcifT. multiplextotusflavus. 
Narciff. plenus quaitus flavo flore,Cluf. hift. 
Narciff. f lavus pleno flore,Svvert. 

VII. Narcifius mediopurpureus multiplex. 
NarciffusplenofTorequintus,CJuf hift. 

Flos unus, interdumduOjOdoreadMuicari 
accedens: aliquandoviginti&plunbus: ali- 
quandofexagintaquatuorfolijsconftat. 

VIII. Narciffus totus niveus multiplex. 
NarcifT. plenoflorefextus,Clufhift. 
NarcifTusalbusplenoflore, Svvert. 

IX. Narcilf.albusmultiplexex Virginea. 
Narciflus totusalbus de Virgineaplcnoflore, 
oblongo apice, Svvert. 

X. NarcilTusfylv. multiplexcalicecarens. 
PfeudonarcifTusplenoflore,Cluf hift. 
Pfeudonarciflus luteus polyanthos, Tab. 
Narciflus fylv. multiplex,Dod. 

NarcifT. luteus multiplici flore,Lob. 

NarcifT. luteusmultiplexDodona2i,Lugd. 

Narciffus cujus flos multiplici plexu rofae in- 

ftarconftat,Caef 

Narciflus ex luteo pallidus flore pleno,Cam. 

NarcilT. fylv. ftellatus,Eyft. 

Duplex eft: unuselegantior eft, floremex- 
plicatumfempergerens: hic 
Pfeudonarciffus luteus flavo pleno flore,Svve. 

Alter vero f lorem explicat . fed involucro 
inclufus permanet: uterquepallidus. 

XI. Narciffus florepleno variegato. 
NarcifT.Septentrionalisfloreplenoluteo,Eyft. 

X I I. NarcilTus luteus fyl duplici & triplici 
tuboaureo. 

NarciflusdupIicitubaflorelutco.Svverr. 
Pfeudonarciffus pleno flore, feu triplicituba, 
Cluf.hift.ap.alr. &cur. poft. 

Narciflus Septentrionalis calice luteo pleno, 
duplicatis folijs,Eyft. 

XIII. Narcilfusluteusfyl.triplicituboalter. 
Pfeudonarcifsi pleno florevarietas } Cluf.cur. 
poft. qui duplicem proponit. Narciff.Septent.fl.pIenoluteoorisincifis,Eyft. 

XIV. Narciff. Iutcustubodivifo. 
Pfeudonarciflus duplex divifo calice odora- 
tus, Svvert. 

XV. NarcifT. latifoliuslureus multiplex. 
Narciflus Cyprius luteus polyanthos fl. pleno, 
Lob. ad. part. alter. & addit 

Narciffum poIyantheaByzantinum hujus fa- 
miliae efle, quem tamen non defcribit. 

XVI. Narciifus juncifol. aur:us multiplex 
Anemones forma. 

Narciflus juncifol. pleno flore , Cluf cur. poft. 
NarcifTus juncifolius lureus flore pleno, Ey ft. 

Eft & huicfimilisalter,quilicetmultiplex 
fit,tamen adeo multiplex foliorum texcura 
non eft,quem 

Narciflum aureum pleno flore vocat Svver. 
hunc a Patre Gregorio de Regio Capucino , 
una cum alijs exltalia accepimus. 

NARCISSUS MARITIMUS. 

I. Narciffus maritimus. 
ia!tM ft m Mj t t Theoph. 6. hift. 1. ubi Elium Gaza 
vertit. 

Hemerocallis quibusdam putatur,Bulbus fci- 
licet littoralis, Theoph. Pancratium Monspel. 
& Squilla minor Pharmacop.Gef.hor. 
Hemerocallis Valetina,Cluf hifp.& hifl.Dod. 
fl.Lob.(cui & Narciflus Conftantinopolitanus 
Matth.) Cam.(cui & Con Zambach Turcis) 
Tabcr. 

Pancratium marinum, Ad. 
Pancratium floribus rubris,Lob.ico. 
Pancratium Dalech.Lugd. 
Narciffus marinus,Dod.Cluf.hift.ap.aIt.& cur. 
poft.Caef. 
Narciflus Pancratium marin. flore albo, Svve. 

Variatflos colore: apud Monfpelienfes eft 
albo,eft fubluteo,& eft pallefcente: apud Ita- 
los,rubeo& purpureo,quandoque punicante: 
hinc apudLobelium iniconib. duplexhgura, 
Pancratium marinum,& 
Pancratium floribus rubris : & apud Taber. 
Lilium marinum album. 
Lilium marinumluteum: 
Naiciflus majojc five Pancratium floribus ru- 

bris, LIB. II. 

bris, & NarciflTus Pancratium marinum five 
Hemerocallis Valentina, Svvert. 

II. Narcilfuslllyricusliliaceus. 
Narciifj velConftantinopolitanus, Matth.& 
Lugd. qui priorem putat. 
AfouzenasdelasIndias,Lob.ob. 
Lilionarciflus Hemerocallidis Valentinae fa- 
cie>& 

Lilionarcifl". Orient. Plateau,Cluf. hift. 
LilionarcirT.Hcmerocallidisfacie,Eyft. 
NarcilTus montanus five marinus alter , qui 
Matchiolitertius, Cluf hift. app.2. &inauc~t 
hujusmeminit. 

NarciflusConftantinopolitanus,Tab. 
NarcifT. j. Matthioli multiflorus albus, Svvert. 
Pancratium Indicum alterum vernum , five SECT. II. 55 Narciflus Indicus alter faciePancratij Monfpc- 
liani.Lob.ad.par.2. 

Floresfeni,fepteni: fic, cauleduplici: ab 
uno 14. Liliacei candidi, ab altero 12. aliquan- 
do unus caulis triginta quinq; flores fuftinuit : 
aliquando flos fufcus caryophyllo aromatico 
concolor. 

I I I. Narciflus Indicus autumnalis. 
Pancratium Indicum , aut Narciflus Indicus 
maximus autumnahs quorundam, Lobel.ad. 
part.2. 

IV. NarcifTus Indicus folio latifsimo tri- 
quetro. 

Narciflus five Pancratium Orientale Swert. 

V. Narciflus Indicuslatifoliusalter. 
NarcilT.Indic. five Pancratium Occid.Svvert. LEUCOIUM BULBOSUM EJUSQUE 

Spccies. 

AfvKotev apudTheoph.6. hift.j.ejr 7- ejujd.ij. Gaza violam albam vertit. Leucoion, inquit, 
florum prima feoj/end/t, emicat ubt cwlum clementtusjiatim, ettam nondum hyeme ex- 
acla: ubivcro immitiut ^pojlea. Pl1n.L21.c11. Violaalba forum primaVer nunaantium, 
cujus vita longtjitma es~l trimatus. 

m 

I. Leucoiumbulbofum vulgare. 
Leucoium Theophiafti, & Viola alba,Plinij. 
Narcill. \lartius.Brunf.feptimus,Matth Lugd 
Violaalba Theoph.Trag. (cui & Hcmerocal- 
JidaDiofc.jFuch.Gef.cat. 
Narcilius & Viola alba, Tur. 
Narcifsicandidi genus, Cord.inDiofc. 
Narciflus aquaticus.Caef 
Violaalba bulbofaFuchfij,Lugd. 
Leucoium Thcoph.Dod gal.Lon. 
Leucoium bulbofum Theoph.Gefhor.Thal. 
Lcucoium bulbofum primum,Tab. 
Lcucoium bulbolum hcxaphyllon, Dod. Cam. 
minus, Eyft. 

Leucoium bulbofum praxox majus, Cluf pan. 
&hifl.Ger.ico. 

Leucoium alterum bulbaceumTheoph.Porta;. 
Lcuconarcillolirion prat. vernum paucionbus 
floribus,Ad. 

LeuconarciflolirionpaucioribusfloribusLob. 
Lcuconarciflolirion vulgare,& OpitionTheo- 
phr. Cam. in Matthiolum. 
Narcillus Germanicus vulgaris,Svverr. , Flores in fingulis pediculis finguli, rarifs. 
gemini : tribus & quinque folijs pingit,Svver. 
nomine 
NarcilsiHifpaniciLcucoijminoris. 

II. Leucoiumbulbofum floreparulo. 
NarcilToleucoion Bohcmicum, Svvert. 
Leucoium bulbofum hexaphyllummajus,Ey- 
ftetr. 

Folijseft latioribus,fioremajore&patulo. 

III. Leucoium bulbofum majus live mul- 
tiflorum , quod aliqui Acrocorion Plinij fta- 
tuunt. 

Leuconarcifiolirion prat. vernum,Ad Lob. 
Leucoium bulbofum polyanthemum, Dodon. 
Cam.Lugd.multiflorum,Tab. 
Leucoium bulbofum majus,Ger. 
Leucoium bulbof ferotinum ma|Us,Cluf pan. 
Leucoium bulbofum ferotinum.Eyftett. qui & 
minusexhibet. 

Narciflus 2,. Matthiol. Lugdunenf. j. & Matth. 
io.Tab. 
Narcilfoleucoium majus Hifpanicum.Svvert. 

Varutfolijspallidiorib. minusmucronatis 

fed 5* LIB. II. SECT. II. fedvelut bifidis: floribus, maculis cx viridi 
pallidioribus inreftis. 

IV. Leucoiumbulbofumtrifoliumminus. 
Narciflustertiusalcer,Matth. comp. 
Narciflus 8. alter,Eid.fol x Lac.ico. 
Leucoium bulbofum triphyllon , Dod. Cam. 
niinus, Eyft. 
Leucoiumbulbofumpraecoxminus,Cluf.pan. 

&hift. 

LeuconarcilTolirion prat. vernumomn. mini- 

mum,Ad. 

Leuconarciflblirion minimum, Lob. 

Leuconarciflblirion bifolium,Cam. in Matth. 

Narciflus,Matth. quoad.i. fig.Lugd. 

Narciflus montanus alter,Caef 

V. Leucoium bulbofum trifolium majus. 
Leucoium bulbofum Byzant. Cluf. pan. prae- 
cox, £id. hift. & Lob. ad. par. 2. & Leuconar- 
ciflolirium, five tertium bulbofum Leucoion, 
Lob. 

Leucoium bulbofum triphyllum majus By- 

zantinum,Eyftett. 

an Narciflusfextus,Matth.Lugd. 

Leucoiumbulb. z.Tab. fubbulb. prsecoce,Ger. 

V I. Leucoium bulbofum trifolium caeru- 
leum. Leucoium triphyll.f lore caeruleo Someri,Lob. 
ad.part.z.' 

V I I. Leucoium bulbofum autumnale la- 
tifolium. 

Narciflb leucoium autumnale,Svert. 

VIII. Leucoiumbulbofumautumnale. 
Leucoium bulbofum autumnalc minimum, 
Dod.minus,Cluf hifp. Lugd.&Cam. 
Leucoium bulbofumaucumnale tenuifolium, 
Clufhift. 

Leuconarciflolirion minim.autumnalc,Lob. 

IX. Leucoium bulbofumtenuifoliumver- 
num. 

Leucoiumbulb. vernumminimum, fivefolio 
capillari prascox, Cluf.cur.poft. 

X. Leucoiumunico&junceofolio. 
Bulbus (*»fofv^& feu unifolius. 
anjWfieHTheophrafti,Clul. hift.app.t.auft. 

anOrinthogalum unifolium fiore albican- 
te,Svvert? 

XI. Leucoicobulbofoaffinisduplex. 
Bulbus quatuor aut quinque flores geftans in 
modumCampanulaealbx,Cluf.pan.&hift. 
Alterumaddit bulbum floremagno, Campa- 
nulae forma,terram fpe&ante, intus lutco,foris 
purpureo, ibid. TULIPA ET EJUS SPECIES. 

Tlliipa, cujus defcriptionem & figuram primus Gejherus, Anno ij/fo. in append. ad Cordi 
hiji. dedit , a pileo Dalmatico , velamiculo capitis , ab ipfis gefiart Joltto , nomen habet, 
idtipropter fioris cumpileo fimiittudinem.Sunt qut Anemonem,K<Apu>ncu> Theoph.vcltnt,cum 
ibt Pulfattliam intelligere videatur : alij Cynorrhodon Plin.l.21. c.j. cenjent : alij adSatyrium 
trifoltum referunt. Turcx Ale ejr Zampul vocant. itvSiu vuforte Theophrafli. 

Generaprima triafunt : prxcocius unum : ferotinum alterum : dubium tertium,medio 
iempore fiorens. 

Pracox, caule esipedali ,firma medulla pleno, quemfolia plerum^ terna , nonnunquam 
quaterna & qutna ample&untur , propendentia ejr nutantia ,tnterdum Jurrefta: caulifios 
untcus ( rar/fome gemtni^, veifummo caule conjunfttm nafcentes, vel btfido tnhxrentes ) fex 
joltjs (rartfiime fptents ejr ofionts) conjians, ex quo tot fiamtna, quotfoltjs conjiat, colore va- 
rtantta prodeunt. 

Serottna, caule ett cubitaii ejr tripedali.fungofa materia pleno,quem quaternaplerum^ 
foita, nonnunquam quina & fena firmtora, ut piurtmum erecla non nutantta ambiunt : Je- 
mine quam tn pr&coct majore , ejr bulbo lon^iore majore^ plerumtfo conjiat : fic ejr cauiem ra- 
mofum tnterdum habet. 

Dubu, quapr&ociumfiore marcefcentefuos explicant % &femimflorere incipientibu*, 

jam LIB. II. SECT. II. ff 

jam fene/cunt , & cum bis interdumflorent. Sunt inter bas nonnulla , quajerotinarum ma. 
gnitudinem aquant : alia qux pracoces non fuperant,nec illis firma abflmtles junt : c? tiU 
quidem vel ampliftmts florilrus pradtta, vel prxcoce non majoribfts : quadam etemm prxco- 
cibus bumiliores funt. 

Omnium filta apice mucronato, aut orbiculato: veltriainteriora orbiculatd, exte- 
riora mucronata, & contraextflunt. 

TULIPA PR^COX SIMPLICIS |anCofmofandaIosVeterumintercoronarias? & umut coloris 

I. Tulipa praecoxlutea. 
an Satyrion triphyllon Diofcoridis. 
Tulipaalia,Gefap. ad Cordum,lutea,Caft. 
LilionarciiTus luteus, Lob. 
Tulipa prajcox flava,Clul.hift.tota lutea,Ger. 
anOuludia,Lugd. 

Variat:vel pallet,unguibusplerumq-,aureis, Lilionarciflus purpureus,Lob. 
Tulipa prascoxpurpurea.Clufhift. 

Aliasdilutior &Damafcenamrofamcolore 
referens:interdumadeodiluto,utalbelcere vi- 
deatur: alias purpurafaturatior, & violaccum 
iiveamethyftinumcolorem habet: hiceft, 
Lilionarcifluspurpuroviolaceus.Lob. 
Alias Pceoniae floris aemulus : aliquandoex vel ad auri fulgorem accedentibus, unguibus purpura nigricat, &obfoletioreft : hiceft, 
veluti fuligine afperlis: interdum flos inodo-j Lilionarcifluspurpureusfanguineus, puni- 
rus, velodorimbecillus , vel quaficrocifive e-ceiifve quintus, Lobel. &huc referas duosfe- 
tiamcerae recencis. Aliquandoflavus,fequenti quentes: LilionarcifT. fanguineumpaniceumve8& 
Lilionarciflum fanguineum puniccumveob- 
foletum, tribus «xtenoribus mucronatis folijs, annoflavum & rubrumcommixtumhabuit. 

II. Tulipa pra?coxrubra. 
Tulipa Turcarum,Gcf. ap.ad Cordum. 

NarcilTus quintus,Matth. Lugd. internis veroretulis,Lob. 

Anemone limonia Theophr. Tulipaquorun- Ungues cum apicibus aut pallent , aut lutei 
dam,Gefhor. funt: nonnulliapicesnigroshabent,pediculis 

Lilijrubentisgenusvidetur : Idcm. veluri fuligineinfectis: odoraeft& inodora. 

Satyrium erythronium forte: Idem. Aliquando purpurea,fequenti annoalbumSc 

Lilionarciflusfanguineuspuniceii(ve,Ad.Lob. purpureumcolores, vaneinter fecommixtos, 
Tulipa,Dod.Lon.major,Lug. rubra.Caft.prae- &radiatimfoIiafecantes,habuit.ItemexE)ft. 
coxrubra,Cluf.h,fp.pan.&hift. i Tulipapurpureacaliccpallefcente8c 

Coloreeft njncfaturatiore,mododilutiore Tulipafummeminiatacaliceluteo. 
&gr.nifsimiafpeclus: interdumineleganti& IV. Tulipapraecoxalba. 
obloleto : fol lorum ungues , vel lutei omnino, Lilionai cilTus niveus : Lob.ico. 
autlevi tuligineinluteoafperli: inquibufdam Tulipapr3ecoxalba,Cluf.hift. 
inmedioungue macula nigra,in ahjsitalata, Flos omnino candidus, nill triafoliaexte- 
utfola linea luteaambiensconfpiciatur: inter- rioradorfocineracei vel caeruleiquippiamad- 
dum ungues folij partem dimidiam occupant. 1 miftum haberent •, ungues lutei, nonnunquam 
Odor inftarmaliaurei,ut plurimumobfcurus, veluti fuligineafperfi,apicibus& ftaminib is 
vel papaverisvirusreferens.Aiiquandoqui ru- pallidis,aliquandounguesprorfusalbi, apici- 
ber fuit,fequentiannovariccommiiius,exru- bus nigncantibus : 

bro&flavo inter le confuiis coloribus, modo Admonet Clufius, feTulipas caeruleiomnino 
flavo, medium folium occupante, modo rubro,! coloris nondum vidifle : totum florem pallide velutroquc radiatim perorasdifcurrentefuit. 
Veriim eae.qua: nativum colorem mutant, fub 
indecorrumpifolent. Hucpertinentex Eyft. 

Tulipa prascox flonbus rubris in album lu- 
teum languefcentibus. 

III. Tulipapraecox purpurea. violaceum in horto meo habui. 

T U L I P \ PR£COX 

\-.rtr , 

I. Tulipapraecoxrubravaria,Clui.ln : 
Rubraevariaefloris foliaextcrioramuaoii.ua. 
H 5* LIB. II. SECT. II. interioraorbiculata, magnaexpartefunt: hu- Lilionarciifus luteolis adverfapartefolijs fe- 
jusdifferentijeodto: icundumora Itrijsmbrisdccoratus: intusverb 

i. Eltmagnis orisauri fulgore fplendenti-!l'jteusamcenus,Lob.ico. 
bus, magnis unguibus luteis: apicibus, vel ni- FIujus eciam diiTerenriae novem funt. gns, vel obfoleta purpura tinc~tis,pediculis ve- 
luci fuligine mfeclis. 

z. Fol iorum exteriorum ora foris lutea, in- i. Flos primisdiebustocus luccus,atquar- 
to, velquinto, foliaextrinfecusperorasrubris 
virgulis leviter diftinguuntur , interna partc teriusdilutiusrubentia, rubedinequafiradia- (pra;fertinitriaextern.-i) luteisremaneiuibus, &unguibus nonnunquam velutifuligine tin- 
&is,apicibu intcrdi:mluteis ; pedicuhsfufcis. 

i. FJoris fol ia externa,circa medium rubris 
radijs rans infignita funt , intcriora autem fre- 
queutioribus , & ad exrremum ufquc folium 
fere excurrentibus : ungues aurei , ftamina 
pallida. 

j. Foliorum exteriorumor;e,forispIanem- 
bent,interius amedioadorasextremas rubris 
vugulisdiitinguuiuur: interiorafoliaexterne 
omninorubent.- interne,amedioadfummum, 
rubrum nervum protenfum , & latera mbenti- tim in Iuteas oras definente : at interioraru 
benr,ungueslurei,(taminacinerea. 

j. Folia dilurioreminii colorerubent,oris 
niediocribus,forismmi|coIore, intcriorafolia 
fererotaoccup.uite,& virgatim inoras luteas 
definente : unguibus magnis, flavis , apicibus 
cineraceis, pediculisluccis. 

4. Folia exteriora mediodorfolureo,fan- 
guineis virgulis diltincta funt,parte rcliqua iu- 
bra,oriscjuelutcis : intenora onuii.ifeierubra, 
fedrubro colore in aureas oras radiatimdcli- 
nente : interiorepartelutea,rubrisradijscirca 

medium folium diftinftis : ungues & pediculi j bus radijs exomata,habent. 
lutei, apicesnigri. 4. Foliaexterioradorfoluteofunt,peroras 

f. Folia omnia mucronata,externa, dorfo vero dilutioris cinnabaris coJore virgatimdi- 
lutei ,reliqua parte fanguineicoloris,orista-|ftincT:a : uuerioreparte,adunguemufqvcinna- 
men extremis luteis,qua2 interne fanguineis ( bariscolortotaoccupat: interiorafohacinna- 
radijstota refperfa: interiora forisfanguinis bariscoloreinfe&a, nervotamen duplici luteo 
modoomninombent, orisluteisfive flavisco- fecundum longitudinem, & luteis virgulis in 
loribus fe commifcentibus, internaparte fla- orasexternasexcurrentibus: apicesnigricant, 
vis, circamedium fanguineisradijs,inftaror- pediculiluteinonnullisfuligine mfeclis; un- 
bis infignitis : ungues & pcdiculilutei, api- guesaurei ,magni, ftaminaquodammodofu- 
ces nigri. perantes: Hucrefer 

6. Foliamucronatajorisaureis^reliquapar-' LilionarciiTum luteumcoccineum rubenti- 
terubris, eiccptodorfofoliorum exteriorum, busoris,Lob. 

quodaureisvirgulis afperfum: omnium un-j ^. Flosodoruseft, cujus foliatria exteriora 
gues lutei, radiatim in rubro commixti , pedi-j mucronata& Iutea funt,oris purpura rubefcen- 
culi lutei,apicesnigri. teradiatim intercullanre infignitis: dein ora- 

7. Foliaexternamucronata,internaorbicu- rurn extremalutea funt,&interna parte, adfo- 
lata tota rubra , oris tamen aurei coloris radia-|lij medium, radi j frcquentes rubri coloris con- 
tim inrubrodelinenribus:exterioresfaturatio- ipiciuntur : fic interiora fuliaorbiculato mu- 
ra, interioretamen partemagisaurea: ungues, cronepraedita,lineismbrisabinfimoadexrre- 
ftamina,pediculi cum praeccdenti con veniunt : mas oras luteas diftinguuntur : interior pars omnium litorumfloresfatisodoratifunt. 

8 Foliafuntparvis orisaureis, perreliq'10 
elegantifsimi rubricoloris.- unguesflavi,fta minusradiata.quamexterior: ungues magni 
& cum naminibus & apicibus lucei. 

6. Flosaliquantulum odoratus,cujusfolia mina veluci fuligme tin&a , apices obfolete oibiculata, forisaurea,orisluteis, intuslutea, purpurei. 

1 1. Tuliparofeavariegatapolyanthos. 
Tul i pa polyanthos praecox rofea , colore mix- 
ta, Eyltet. 

1 1 i. Tulipa praecox lutea var ia, Clu f hift. linea aurei.five rubri colorisflavo permixti,ra- 
diatim&rranfverfimfoliummediumfecante: 
peuiculi lutei, apices cineracei. 

7. Foliaorbiculata, exterioribus,dorfoad 
extremummucronemluteo, orislatis exaureo 

rubris: LIB. II. SECT. II. *9 rubris: unguibus,ftaminibus & apicibuslu-lalbis: unguibus ftaminibus&apicibusflavis. 
teis: nonnihilodorus. ■ 7. Folia orbicularis oris, magnis &albis, 

8. Flos priori par, fed dilutioris coloris,fta- 'rcliqua parte faturatiore , nirenteque purpureo minibus & apicibus duntaxat variantibus, nec 
odorecaret. 

9. Flos lureus.orisftrijs rubrisdiftin<ftis,& 
unguibus fubviridibus: hiceft 

Lilionarciifusluteushilaris,orisrubrisftri- 
atis, carina fubviridi,Lob. ico. 

Huc referatur exEyftetr. 

1. Tulipaluteamaculisminutisafperfis. 

2. Tulipalutealiturisaureis. 
j. Tulipaluteamarginerofeo. 
4. Tulipa luteamaculisrubens. 

{. Tulipaluteapropecalicem radiorubro. 

6. Tulipalutealituris miniatis. 

7. Tulipaexpallidotota virefcens. 

8. Tulipa ex luteo citrini coloris Iineis,dor- 
falibus viridibus. 

9. Tulipa fiava ex fulphureo colore palle- 
fcentibus hturis prope apices rofeis flammi- 
formibus. 

10. Tulipafloridepallensoriscoccineis colore prasdita : ungues flavos orbis albus am- 
bit: apicescineracei,pediculiflavi. 

8. Folia interioraaliquandoorbiculata,di- 
lutiore purpureo colore fplendent : interiorc 
partetotaferealba,omniumextremiratesma- 
gnaealbae : ungues, ftamina&apicesflavico- 
loris funt: &hiceft 

Lilionarciflus rubellus nitidus candidisorisi 
Lobel. 

9. Folia exrerna mucronata &reflexa,ex- 
teriusobfcurepurpurafcentia: internaorbicu- 
lata&dilutiuspurpurafcentia.utraqueinma- 
gnasoras albasdefinentia, interiorep-iiteve- 
luti purpureum orbem , totum florcm per me- 
diumambientem, habentia-, &ungues luteos 
velflavos,alboorbeinclufos: apicesobfolcte 
purpurafcentes obtinent. 

10. Foliaomnia mucronata ,&externatria 
forispurpurea,magnisorisalbispra?dita,inte- 
riorepartealba , &eorum mediam partemor- IV. Tulipa praecox purpurea varia,Cluf hift. be purpureo fecante: ungues flavos,circulusal 
Hujusdilferentiaedecem funt: busambit: ftaminacumapicibuspallent. 

1. Folia omnia mucronata , quae Poeoni.t: Hucperrinentex Eyftett. 
pleno flore purpurcumcolorem imitatur,ons I. Tuliparofea venislutcis. 
exalbo purpurafcentibus, unguibus ex luteo 1. Tulipaminiata. Iinea viridi. 
viridiq; colonbuspermixcis,fubobfcuris, cir- ' ?. Tuliparloribusreflexis, inreritusminia- 
culo exalbido eosambienre: pediculis rlavis tis,extenus herbaceis , margine excinnabari 
velutifuliginemfe<ftis: apicibusnigris: flori- rubente. 
busmagnis&admodumpatulis. V. Tulipapraecoxalba varia,Cluf.hift. 

2. Folia mucronaca funr, foril purpurea, in- Et huius differentiae o«fto notantur. 

ternis mcdia parte c.irneicoloris,oi isexalbo 1. Foliaexrernaalbefcunr,exceprisoris,q"? 
pa!lefcentibus,unguibus,ftaminibus, &apici- l elcgantis & dilute admodum purpurafcentis busrlavisllveluteis. 

]. Foiia mucronata, foris & intus purpurea, 
oris extremisalbis: ungues lutei,alboorbecir- 
cumdati: apices obfolete purpurafcentcs mi- 
tio, dein ubi obverfi fun t, flavo pol 1 ine afperli : 
pediculi flavi. 

4. Folia mucronata, faturatiorc purpureo 
colore pra;dita, ora exalbida, unguesalbi, in 
imo rlavi, apices & ftamina pallid.i. 

;. Folia mucronata,coloris purpurei diluti- 
orismagisq^ floridi: oraexalbid.t,ungues ex 
viridi pallenres, pcdiculi nigricantes,apices 
pallidi: hicfolus odorus fivecarneicoloris funt: internamagis purpu- 
rafcunt, ungueslutei , dein exalbidi : ftamina 
cumapicibusflava. Hucrefer 
Lilionarciffum candore & rubore confufum, 
Lobel. 

2. Folia exteriora dorfo funt exalbido , vir- 
gulispurpureisadfpeifis,reliquapartepurpu- 
rafcente , ant incarnato: interiora purpurea 
funt: unguesftellarimflavi, deinalbi: apices 
lutei: pediculiveluti fuligineadfperfi. 

J. Folia externa dorfo albo funt , punctis 
purpureis diftinfto , interiore parte dilutiore 
purpuranitente: interna,fuurariorisfunrpur- 
purae: ungnesflavi,radiati,ftellaeinftar: api- 6. Folia mucronata,obfcurioris purpurae,& 
quafiamethyftinocolorepra:dita:niagnisoris cesnigri : pediculifufci. 

H 2 4. Fo- 6o LIB. II. 

4. Foliaexternaorasmagnascarneocolore 
praeditas habent , reliqua parte alba : interiora 
vero quafi carnei coloris funt. 

f . Folia externa,dorfo funr pallefcente,ali- 
as alba praster oras, qnae foris brevibus & raris 
purpurafcentibusradijsexornantur: inrcriora 
albefcunr, oris,lineis purpureis longioribus 8c 
frcquenrioribus foris infignitis. 

6. Folia exteriora . dorfo & mucrone extre- SECT. II. 

Tulipa bicolor.tribus luteis & tribus rubris fo- 
lijs Caccini,ad. Cluf cur.poft. 

TULIPA SEROTINA. 
I. Tulipaferotinalutea. 
Tulipa fiveLilionarciil.luteuslatifol. obtufus 
phoeniceis rubentibus oris,Lob. 
Tulipa lutea,Cluf.pan. ferotinaflava,Eid.hift. 
Serotina lutea latifolia,Cam. mopallent, aliascandida, orainteriuspaucisJTulipa five Lilionarciflus luteus latifolius, 
purpurafcentibusradijsdiftinguuntur.interio Lugdun. ra,a medio ad oras radijs purpurafcentibus, fo- 
ris afperfa funt : intus alba, oris rarioribus vir- 
gulisdiftinttis. 

7. Folia exterioraalba: interiora orasha- 
bent, nunc paucis, nuncmultis virgulispur- 
purafcentibus , five carnei coloris diftinfta : 
unguesflavi: apicesac pediculiomniumpal- 
lenr. 

2. Folia omnia , coloribus albo &: carneo 
permiftis praedita funt: fed qui cineraceum car- 
neocolori temere perfufum referant: ungues 
exalbidi: apices obfoletepurpurafcentes, pe- 
diculialbifunt. 

Verum fi Tulipae praecocis femina germi- 
nant, raro nativum matris colorem retinent, 
fed in varios colores flores transformant , prae 
fertim Albae, ex quibus automninoalbi, aut 
albovarij: vel lutei & luteo varij: autrubri 
atque rubro varij : velpurpurei, acpurpureo 
varij , quorum videlicet purpurca folia albis 
oris ornata fuere. Quoad flavas,aut rubras 
pleraqueproles matris colorem retinet, faepe 
etiam in aliumcommutatur. Hucreferaturex 
Eyftett. 

j. Tulipacandidalineisviridibus. 

1. Tulipaalbamaculisrofeis. 

3. Tulipaalbicansmaculislatisrubentibus. 

4. Tulipaalbamarginibusrubefcens. 
f. Tulipaargentei&calbicantiscoloris.. 

6. Tulipa praecox ex albo in luteum lineis 
oblongisrubris. 

7. Tulipaexalboruffamarginerubente. 

8. Tulipa explicata flore candido lineis 
rubris. 

VI. Tulipapraecoxanguftifolia. 
Tulipa Peificaprascox,Cluf.cur.poft. quidu 
plicem facit. 

VII. Tulipa anguftifolu altera five folijs 
Hyadnthi.. Floscolorisdilutiorisj&quidemmodofla- 
vi, vel pallefcentis, vel intenfioris & quafi auri 
modo rutilantis: eft cujus foliorum ore. fangui- 
neisguttis afperfse funt: ungucscerae reccntis 
coloris, interdum nigricantibus venisdiftin- 
fti, velmaculanigranotati: apices ciim pedi- 
culis, vel flavi, aut cineracei , vel fuligine infe- 
cli,aut omnino n igri. Huc referatur ex Eyft. 
Tulipa aurei coloris. 

Tulipa lutea , ex rubro viridi coccineo vari- 
egata. 
Tulipa globofa ferotina aureo colore punflata. 

II. Tulipaferotina alba: cujusvarietasex 
Eyftett. 

1. Tulipaalbicansmarginecoccineo. 

2. Tulipa albicans ex fla vo purpureo , folijs 
prope calicem luteis unguibus. 

j. Tulipa nivea oris rubeo purpurafcen- 
tibus. 

4. Tul ipa n i vea oris ex rubro purpureis. 

J. Tulipaferotinaftellata. 

6. Tulipadiverficolorisalbalinearubente. 

III. Tulipaferotinacoccinea: cujusvarie- 
tasexEyftett. 

1. Tulipa coqcinea albefcentibus oris. 

2. Tulipaglobolaferotinacinnabaricolore. 

IV. Tuhpafeiotinarubra Cluf.hift. 
Floris color plerumque faturatior & quafi 

nigricans : inteidum dilutior & perelegans: 
unguesautomninoflavi,autnigri,qui,Soleil- 
luftrati,caeruleum quidpiam permixtum habe- 
re videntur : vel macula nigra majorc, vel mi- 
nore, (tenuiorbeaureoindnsa) flavum infici- 
ente : apices ciim pediculis, vel rlavi,vel nigri :. 
licapices cinerei & pediculi flavi. 

Ex his varietas obfervara,q od interdum ex 
rubraefemine,fIava:contraexflav£e femine.ru- 
braenaciefuiu, unguibus fa.pt vanandbus. 

Hucrefcratur 

TulU L 1 B. 1 1. S E C T. 1 1. 61 Tulipa,verficolor,partemediaviridibusfigna-|tis> interioribus orbiculatis: unguibus flavis 
turis, altcra verb rubra, Eyft. jveluti fuligineafperfis, velinomnibus folijs, V. Tulipa ferotina ramofa major. 
Tulipa ferocina itcWKKctAvs major, Cluf.hift. 
Tulipa ferotina polyanthos, Eyft. 

Huc referenda, Tulipa ferotinalutealatifolia 
diclonos, Cam. & ejusdem criftata papaveris 
modo five kk^c^h<A>js. 

VI. Tulipa ferotina ramofa minor. 
Tulipaferotina 7ic\vn\tv*ct min. Cluf. hift. 
Utraque & rubro & flavo flore reperitur. 

VII. Tulipa ferotina brafsicaefloridae fimi- 
lis, velTulipa viridisprima. 

Tulipa viridis, Eyft. I vel in exterioribus apicibus modo flavis & le- 
viternigricantibus,modoomninonigris: pe- 
diculis flavis mediaexpartenigricantibus. 

6. Flos coloris albi exoleti, folijs ex albo 
pallefcentibus, dorfo flavefcente: folijs inte- 
rioribus orbiculatis , unguibus apicibusque 
pallentibus. 

7. Folia orbiculatadilutifTimipurpureico- 
loris &quodammodo carnei, unguesmaximi 
albi,quorumprincipiacumftaminibus&api- 
cibus flavent. 

8. Flores faturatius purpurafcunt,praedulci- Variat fimplici & duplici folior.ferie: & h^c um rufefcentium vuarum inftar,folia interioi a 
Tulipa ferotina viridis, duplici foliorum in orbiculata : unguescum apicibusflavefcunr. rloreferie, Cluf. hirt. 

VIII. Tulipa viridis altera. 

Tulipa ferotina viridis', orispallidis&albis, 
Cluf.hift. 

IX. Tulipa ferotina flore plcno. 

i. Tulipa ferotiaa flore pleno miniato, 
Eyrtett. 

i. Tulipa ferotina tota lutea fl. pleno, Eyrt 

TULIPA DUBIA. 

Tulipa dubia major. 
LilionirciiT. luteusphceniceoconfusemixtus, 
Lob. 

Tulipi medi.i major prima, Cluf pan. 
Tulipa dubia prima major, Cluf hift. 
DirFere:itiae, hujus funt novem. 

i. Folijs eft mucronatis , calice admodum 
pallido , vel flavo : unguibus cerse recentis 
inftar flavis. 

z. Foliahabetflavaorbiculacaadaurei mali 
praematuri colorem accedencia : ftamina ciim 
apicibus flava, & flos odorus eft. 

$. Flosomninoaureus,cujus externa folia 
dorfo flavo prajdica, oris dilucioris cinnabaris 
colore r.idiacim dirtinfta : incerna, cinnabaris 
coloris, binis nervis luteis, & radiolisflavis in 9. Flores faturae admodum purpurae, & 
ceraforum acidorum nigrorum fuccum refe- 
runt ( < 2Bic)Cflfarb & nos vocamus ) unguibus 
lubcaeruleis , vel ex caeruleo nigricantibus, 
ftaminibus fufcis. 

II. Tulipa dubia major altera. 
Lilionarcillus phceniceus peramcenus orislu- 
teis , Lob. 

Tulipa media major fecunda, Cluf pan. 
Tulipa dubia prima, majoraltera, Cluf. hift. 

Huc refer 
Lilionarciflum luteis oris flore parulo,Loh.qui 
inLugdunenfi hiftoria,Tulip« fivcLilionar- 
ciflo luteo lacifolio jungitur. 

I I I. Tulipa dubia media fulphurei coloris. 
Lilionarciflus Itriatus candidis fuaverubenti- 
bus oris, Lob. ico. 

Tulipa dubia lecunda, media prima,CIuf hift. 
Variat quoque : 

1. Flos pallidicoloriscoftum fulphur refert, 
folia mucr>>.iata,unguesfuligineinfccti. 

2. Flos cleganter flavns, foiia mucronata,. 
ungues & apicesnigri, pediculi fuligineinfe- 
cli: hujusfiosexfedecim, moxtredecim,oc~to 
& fex folijs compofitus. 

$. Flos ex flavo&rubrocoloribuspermix- latera excurrencibus : ungues magni, flavi:'tus , folijs fex magnis mucronatis & flavis 
apicesnigri: pediculiflavi, fuligineinfefti. conitans,quaeabuiiguenigrorubrasvenasper 

4. Folia orbiculata flava, venis rubris fe- 
cundum longitudinem excurrenribus, inter- 
dum totum dimidium folium inficientibus. 

f. Flos dilutius rubet,Ciiinabaris colore,fo- 
lijs mucronatis: vcl facuratioris & quodammo- 
do nigricantis coloris>exterioiibusmucrona- folia radiatim excurrentes &in latera fparfas 
habet. Huc referancur ex Eyft. 

1. Tulipa lutea lituris miniatis. 

1. Tulipa lulphurei coloris, oris rubris. 

IV. Tulipa dubia media altcra. 
LilionarcilTus totus luteus fanguineopuniceo^ 
H 1 pat 62 LIB. II. SECT. II. par & fimilis , odoratus Croci aut Narcifsi|fuligineinfcc"cis,veIexa]boflavefcentibus,aut 
semulationc, & uiodorus praecox& fcrotinus, ex ca;ruleo, flavo, & lubvirefcentemixtis,mo- 
Lob. ico. |do fauiratioris,vcnis albicantibuspermixtis, 

Lilionarciffus Chalcedonicus totus luteus unguibus ex flavo nigricanribus , auc flavis, 
fanguineo puniceo par & fimilis, Lob. obf. auc ex viridi nigticantibus, aut fubcxruleis, 
Tulipa dubia tertia , & media iecunda verfi-jvel ex csruleo flavefcencibus, aut caerulcis, 
color, Clufhift. orbe flavefcenre ambiencc: func&dilurepur. Et hujtis differenriae novem: 

i. Flos coloris flavi dilutioris, vel pallefcen- 
tis,cujus folia externa foris virefcunt : alterius 
folia orbiculata, ungues fubvirefcentes : Item 
folia flava,inreriora orbiculata & guttis fan- 
guineis afpersa: vel folia flava, ungues cerei 
coloris: vel in unguibus macula nigra fplen- 
dcns: vel ex fufco & viridi colorib.commixtis. 

2. Flore eft flavovario, initioflavo, tertio 
dietenuilimborubeoexornato: cujus foliain 
una flava, oris cinnabaris colore infe&is: in purei &remifse miniati,aureimalicolons, & 
vel dilutioics iiitcrne& peroras,vel faturatio- 
res: interdum interne dilutifsimi, forisfatu- 
ratioris: ungues vel flavi,vel fuliginofoorbe 
cinfti , velex vindinigricantes, vel fufci lunt. 
hft humilior folijs interionbus orbiculans, 
unguibusvelalbis, velcandicantibus, fuperne 
caeruleis, ftaminibus albidis, apicibus fubfu- 
fcis,velunguibus caeruleis, aur ex caeruleovi- 
refcentibus, vel nigricantibus. Huc pertinet 
Lilionarciffus coccineus rubentibus mcdijs altcra pallidiora, oris rubris venis ornatis, vel j folijs candicans, & ad b afin notulis rubris cor 
mali aurei praenTaruricoIore perfufis. Inveni- dis efftgie afperfis , L.:b. & 
turverficolor,flavQ&rubrocolorecommixtis, 'Lilionarciffus coccincus, candidis oris, Lob. 
inftar fericei panni flavi, cujusfubtegmenru-lico. 

brum &unguesnigri funt,&haec dicitur 8. Flores purpureovarij , folijs vel dilute 

Tulipadubia j. media 2.verficolor, Cluf hift. ipurpurafcentibus , vel faturationbus , oris j. Flos albus in fiavum degencrans, rolia 
vc\ omnia mucronata: vel interioraoibicula- 
ta; ungues, ftamina&apices pallent. 

4. FlosOchra2colore,cujusfoliorummucro 
rubrocolore tingitur: pallidus, orisrubris vel mucronatis , vel orbicuLtis exalbidis : un- 
gues funt aut albi , aut fubcserulei , aut albi, 
orbe lato carnei coloris cincti, ftamina ple- 
rumque nigricantia. 

9. Flosrubet, forispurpurafcens, intuscar- purpureis,velcarneicoIorisvenisdiftinc~tis. nei coloris : ungues, ftamina, apices, Havi: 

5. Flosalbus,iniriovirefcenrecoloreperfu- velfolijs exterionbus, flavocoloreafperiis: & 
fus, ftaminum apicibus fufcis. coloreobfcuroadlacericiumaccedenceungues 

6. Flos albus, vartus, dilutior, folijs inte- flavi, vel nigri : velrubraeferorinaefimilcs : un- 
rioribus orbiculacis,unguibus exalbidis, ma-|guibusflavoorbecinc"tis3 Oculusfoliscogno- 
culapurpurafcentenoutis, Itaminibus exalbi-jminatur: hiceft 

dis, apicibus nigricantibus: vel unguibus &jLilionarciflus coccineus puniceufuerutilans, 
ftaminibuscandicantibus: velunguibusexal- Lob. 

bidis , orbe fubcasruleo indufis, ftaminibus 10. Floris folia mucronara, inirio viridia, 
albis,apicibusnigricancibus,vel folijsextrin- dein oris pallefcenribus, quae inrubrumcolo- 
fecus faturatioribus, oris candicantibus, un- rem mutantur , radiatim altcri colori fc mi- guibus exalbidis cum (ubcaeruleamacula, fta 
minibus albis, apicibus nigricantibus, folijs 
cxterioribus mucronatis : ve! folia mucronata, 
dilutioris aut faturatioris coloris : vel venae 
purpureaeper totum folium difperfae. 

7. Flos purpureus, vel dilutioris&magis 
floridi coloris, folia interiora orbiculata, un- 
gues exalbidi, ftaminapurpurafcentia,apices 
nigricantes, vel purpurae dilutioris, oriscan- 
dicantibus, unguibus vel flavis, aut veluti fcente, colore viridi, qui fenefcenceflorelan- 
guefcit, praefercim intrinfecus. 

Verum ex femine inrerdum ferotin? nafcun- 
tur : fic ex purpurea prsecoci, purpurea ferotina 
dilucior, incrinfecusaureimalicolore, ungui- 
bus flavis, in cxcerioribus nigi icantibus, nata: 
Ftem w^cxwaci'. E purpurea varia prsecoce, 
purpurea ferotina ad rubrumtendente,veldi- 
lutiorem elegantem: vel adcameumcolorem 
accedente : unguibus ex caeruleo nigricantib. 

Epur- LIB. II. 

E purpurea praecoci u%fi)<4i/nc¥ ferotina,rubra 
ferorina,unguibus &ftaminibusflavis; pur- 
purea ferorina , unguibus nigricantibus: & 
purpurea varia ferocina. Sicex ferorinis, ali- 
quando prsecoces , ur ex alba varia ferotina, 
natae func praecoces , alba , flava, rubra, un- 
guibus , flavis , rubra Oculus folis , & purpuro 
dilucior. 

Nec omnes verficolores , tam praecoces, 
quam ferorinae , fin^alis annis eandem coloris 
graciam recinenc: fed alternis fiepius variant : 
ut Flava varia & Al ba varia , uno interdum an- 
nonictdifsima: iunc, fequenti vix alius color 
quamflavus,vel albus confpicitur: ficRubra 
varia & Purpurea varia , nonnunquam ma- 
gnas oras flavas Sc albas habent , fequente val- 
deexiguas. [nfumma,tanta inTulipis colo- 
rum varietas, ita ut (ingulisannis adhuc na- 
fcantur,quibus pares nunquam ante confpe- 
ft.c : ita Deus in ipfis flonbus admirabileml 2. ,. er * SECT. II. 61 

Tulida pumilioaIrera,Cluf.hift. 

Tulipa pumilio angurtifolia alba , Lobel. ad. 

part.alc. 

V. Tulipa pumilogramineofolio. 
Tulipa pumilio alba alcera Luficanica , Lobel. 
ad. parr.alt. 

TULIPA MINOR. 

I. Tulipaminorlucealcalica. 
anNarciflus oclavus, Macch.comp. quem fub 
NarcifloConirantinopolitanoprimoIvlatthio- 
Ii,exejushift.latina,Lugd.propofuir. 
LilionarciiTusBononienfisluteuSjfiveTulipa, 
Lob. Lugd. 

LilionarcilTus Bononienfis, Eyft. & *.&&*>'*£- 
«;'«©• 7ts\i>H\ci'®;Cam. in Matthiolum. 
Lonchitis,Caef. 
Tulipa Apenninea, Cluf. hift. Italica prima, fuam poteftatem oftendit, utex praediclis, ex 
Clnfio, Lobelio, Camerario, propriaque ob- 
fei ••.acioneaddiK r cis;Colltgereeft : ica uc ducen- 
tarum fpccic um numerum fuperare deprehen 
fum lic. SicinFlorilegioJivvercij.Tulipaein- 
priinis \ ariegacaedilfcrenri.jetriginraduaepro 
conunrur: qi:emadmodum & in Florilcgio 
dfl Bry.&etiam Pafsini.aliquoc fpecicsexhi- 
bentur: & in hortoEyftecc.fupraquinquagin- 
ta depinguntur. 

V. Tiilipa bulbos in foliorumalis ferens. 
Tulipa bulbifera, Cufius pan. & hift. Taber. 
Ger. 
Tulipa prolifera, Cam. 

TULIPA PUMILIO. 

I. Tulipa pumilio latifoliaalba. 
Tulipa pumiljo alba unguibus luceis , Ey- 
ftecc. 

II. Tulipa pumiliolatifolia fulphurea. 
Tulipa pumilio fulvo fulphurei coloris, Ey- 
ftect. 

I II. Tulipa pnmiliolacifoliarubra. 
Tulipa pumilio, Lob.ico. 
Tulipadubia humilior : Clufpan. 
Tulipadubiapumilio. Cluf hift. 
Tulipam nanam iivepumilionem floreluteo, 
Camer. habuit. 

IV. Tuhpapumilioanguftifolia. Tulipa Bononienfis , Ger. quae plerumque po- 
lydonos, Cam. 

Senis , nonnunquam oclonis folijs , flos 
conftat. 

II. Tulipa minorfoliolaciore. 
iTulipae Byzancinae genus alterum , Clufius 

" hift. 

III. Tulipaminorrubra. 
Tuliparubra Apennineaellmilis,Cluf.hift. 
Tulipa rubra anguftifolia facie Bononicnfis, 
Lob. ad. parr.2. 

IV. TulipabombycinaCretica. 
Tulipa bombycina florerubro, Rober.Svvert. 
& Bry. 
anTulipaCreticaCaccini,Cluf.cur.poft. 

Tulipam Bononienfcm facie & forma re- 
fert,fedbulbus lanugincoblitus, &velutito- 
mentofuseft. 

V. Tulipa minorlutea Gallica. 
Tulipaminor Narbonenlis, Dodonae. minor, 
Lugdun. 

NarciiTolilium lutcum,Ad. 
LilionarciiTusNarbonenfis luteus montanus, 
Lobel. 

Tialipa Narbonenfis,Cluf pan. & hift. Cam. Sc 
Ger. tit. rrans. 
Tulipa Italica fecunda, Tab. 
Clufius in cur. poft. meminit Creticae Caccini, 
Mompelianae,&ejusqu32 inmontanisPlacen- 
cenciae (athaec quaenam eft ? ; nalcnur. 

VI. Tu» 64. LIB. II. VI. Tulipaminorexluteopurpurafcens. 
Tulip.i Hifpanica,Cluf.pan. 8thift. 

V 1 1. Tulipa variegata Perfica. 
Tul ipa Perfica,Rob.Svvert.Bry.& Eyftet. SECT. II. 

TulipaPerficaminoraltera.CIufcur.poft. 

FoIiatriainterioraalba,triaexteriorarubra, 
perorasalbicantia,unguenigramaculanota- 
to,ftaminibus violaceis. FRITILLARIA. 

FRitilUria , ab abaco in cjuo Scacorum lufus exercetur , quem Frittllum dict exifiimant, 
nomen habet : alijs Meleagris a Meleagrtdis, avis plumts^quas,finon coloris Jbecte, tamen 
vartetate, (jr dtjpofittone, cjr macularum magnttudtne , refert. I. Fritillaria praecox purpurea variegata. 
Meleagris,Dod. Meleagris flos, Lugd. 
Fritillaria,(!veLilionarcilTuspurpureusvarie- 
gatus,Lob. Sc ad. part.z. 

Fritillaria dilutior,Cluf. pan. & hift. cui 8c 

Ldium variegatum vulgo. 
Fritill.8cNarciiTCapjroni 9 abinventore,Cam. 
Fritillaria, Eyft. 
Fritillaria vulgaris purpureo colore,Svvert. 

Flos faepifsimeunicus, interdumbini,raro 
terni : fexfolijsut plurimumconftans,rarius 
ottonis&cduodenis : areolis nuncquadratis, 
nunc longiufculis, colore partim candidi , par 
timpurpurei, fivefaturatioriscarnei: eft alia 
praecocior,alia feronna, 8c harumquadrae,ut 
plurimum faturatius, interdum dilutius pur- 
purafcunt. Huc pertinet 

Meleagris Hore max.Ical.floregemello,Eyft. 

II. Fntillariaramofa. 

Fritillaria maxima purpurei coloris, Svvert. 

I I I. Fritillaria polyanthos flavoviridis» 
Fntillaria polyanthos lutea,Eyft. 
Fritillariatricepscoloreflavovuidi,du Bry. 

IV. Fritillaria umbellifera. 
FritillariaHifpa. umbellifera,Rob.Svv.8cBiy. 

V. Fritillariafloremagnopleno. 
Fritillaria flore pleno,Cam. Eyft. 

VI. Fntillanaalbavariegata. 
Fritillaria alba ex phaiopurpureo teffulata, 
Lob.ad. part.2. 

VII. Fririllariaalbapra;cox. 
Fritillaria alba attera,Lob.ad. part. 2. 
Fritillaria alba, Cluf. hift. app. alt. Sc in app. 2. 
auft.uniusflostotu:>albus:alteriusforisalbus, 
interne venisquibufdampurpurafcentibusdi- 
ftinc"tus,8c in cur.poft. 
Fririllariaalboflore,Svvert.alba,Eyft. 

V 1 1 1. Fritillaria ferctinaatropurpurea. Fritillaria iaturatior,Cluf. pan. 

Meleagrisaltera,Dod. 

Lilionarciflusvariegatus atropurpureusXan- 

tonicus,Lob. 

Fritillaria Xantonica ferotina,Lob.ad.par.2. 

I X. Fritillaria ferotina floribus ex fla vo vi- 
rentibus. 

Fritillaria2.Clufpan. 

Fritillaria Aquitanica,Cluf. hift. 

Fritillaria Clufij, & Brilotti ferotina, Lob. ad. 

part.2. 

FritilIariaminorobfoletocoloreinodora,Eyft 

FritillariaAquitanicafloreluteoobfcuro,Svve. 

X. Fritillariaflavarubrismaculisdiftinfta: 
Fritillariaetert. genus,flavocolore,Cluf.hift. 
FritillarialuteaSomeri,Lob.ad.par.*.Svverr. 

XI. Fritill.anguftif.lutea variegat.magno fl. 
Fritillaria,juncifolia,Eyft. 

XII. FntiUaria anguftifolialuteavariega- 
taparvoflore. 
FritillariaLufitanica,Clufcur.poft. 

XI II. Fritillaria floreminore. 
Fritillaria Pyrenaea,cluf.hift.ap. 
Fritillaria nigra Pyrenau,Lob.ad.part.2. 
Fritillaria Pyrenaea obfole:o luteo colore,Eyft. 

Flosexreriusobloleticolor.venu flavelcen- 
tibus diftinclus : inceriore,ex viridi flavefctns, 
maculisfaturate purpuraicentibus,reflulatim 
difpofitisnotatus: odoregravi. 

Vaiiat: 1. inteineexluteovirefcit,orisre- 
flexislineis viridibus ftriatis , a medio adcen- 
trumfubfufcapurpuratelhalatus. 2. Floshila- 
riorpurpurafcens^teflulislimihbuspraeditus. 
j. ex luteo magis viridi parum fubfulcus, intus 
minus teflulatus : 4. ex fufco 8c luteo fublivi- 
dusjintusminusteffulatus. 

XIV. Fritillariaminimapluribusfloribus. 
Fritillariaminima.Svvert. 

SECTIO LIB. II. SECT. III. e<> 

S E C T / O TE RT I A. 

CROCUS: colchicum: OR- 

NITHOGALON. 
CROCUS ET EJUS SPECIES. 

C"^ Kocum puerum , citm Smilacem virginem adamaret , inhunc fiit nominU floremver- 
jjumejjejirgil. cJrP/in.i.nf.c.js- tejiantur. K£»'x>j vero, filum viiium^ figntfcat ,cu~ 
jufmodi fitnt croci Jiamina , Jeu villt, qui KqoKiJei; appe/iantur, qut plerum/fc term, nonnun- 
quametiam plures injlons medto conJpuuntur;crcumfe/unufumveniant,perexcelien~ 
tiam Croci nomine donantur. 

Genera duojecit Theoph. Jativum, de quo j. hift.6 : 6. ejujdcm 6 : 7. eJrtJH.p. rjr 10. Mon- 
tanum, de quo 6. hiji.j. At Dtofcorides l.i. c.2j. Jattvi memtnit, qui pre ratiom Regtonum, tn 
quibus plantatur, vartat. Stc fy/vejirem dictmus , altum majorem, altum minorem. Aitum 
vernum, altum autumnalem : qut rurjumcolore cjrforts ejrfoiiorum variant. I. Crocusfativus. 
Crocus,Brunf. rrag.Fuch.Tur.Dod.Cord.Lac. 
G.I.Lon.Lob.Tab. Sativus,Ang. Lugd. 
Crocusfativusautumnalis,Eyft. 
Crocum,Matth.CaftCaef.hortenfe,Cam. 

Hic aliquando bis per annum Horere folet, 
alilsnihila vulgaridiffercns: fichicdicitur 
Crocusbiflorus,Eyft. 

HibeturCrocus vcrus purpureo colore, apud 
Svvert. 

CROCUS SEROTINUS. 

I. Crocusalpinusautumnalis. 
Crocum montanum , Cluf. hifp. (1. in hift.) 
Lugdun. 

Crocus montanus autumnalis,Lob. 
Crocusfylv.autumnalis,Dod.Cam. 
Croci alterumgenus fylv. Caef. 
Crocus montanus vernus,Eyftett. 

Flores modb candicantes , mod6 purpura- 
fcentes, inftar fativi , led dilutiores &c mi- 
nores. 

II. Crocusautumnalis florem finefolijs pro- 
mensodorus. 

Crocusmontanus t.Cluf.hift. 
Crocusfylv.autumnalis,Lob.ad.par.l. 

I I I. Crocus autumnalis fubcaeruleus mul 
tiflorus. Crocummontanum j.Clufhift. 

Huicaffinis 
Crocus fyl. Byzant. lerotinusLob.ad.par.t. 

IV. Crocusaummnalisfloremi iore. 
Crocum Pyren*umautumnale,Clufhift.ap 1. 

V. Crocus autumnalis flore majore van- 
egato. 

Crocus montanus autumna! is, Portae. 

CROCUS VERNUS 

litifolim. 

I. Crocus vernus latifolius purpureus va- 
riegatus. 

Crocusvernus latifbl.purpur. verficoloreflorc 
velf.Cluf.hift. 

Variatflore,quicommuniterfex,quandoq; 
o&ofolijsdonatur. 

II. Crocus vernus latifolius flore purpureo 
magno. 

Crocusvern.latifol.purp. fl.majore,Clufhift. 

III. Crocus vernus latif. albus variegatus. 
Crocus montanus livealpinus.Gcf hor. 
Crocus fylv. mont. fl. albo, Ad. Lob. 
Crocusfylv. vernalisalter, Dod. 
Crocusvernusmajoralter,Cluf hifp. 
Crocus vernus latifol. albo flore,Eid. hift. 

Variat, folijsexternis venispurpurafcenti- 
1 bus afperfis : aliquando folioium mucromj| 

I pur 66 LIB. II. SECT. III. 

purpurafcunt: aliquando linca purpurca , vel 
nigra, perfolium fertur,& hiceft 
Crocus f.ore albolincis nigris, Svvert. 

IV. Crocus vernusalbusverficoloralter. 
Crocus vernalis major i Cluf. hifp. def. 
Crocusvernus latifolius albusverficoloreflo- 
re. i.Eid.hift. def 

V. Crocus vernus latifolius purpuro vio- 
laceus. 

Variat: i. florepurpuroviolaceo: z. flore 
albo,purpuroviolaceabafi: j. aliquando flos 
fupernepurpureusinferiiis flavefcic: 4. eft& 
floreviolacco,velcaeiuleodiftinc~to: f. velcce- 
ruleolineis violaceisvariegato. 

1. Crocus vernus purpuro violaceus,Lob. 
Ciocus fylv. vernalispnor,Dod. 
Crocus vernalis major,Ciuf hilp. & Lugd. 
C/ocus vernus latifoliuspurpur. floreminore, 
Cluf. hift. 

z. Crocusfylv.vernusj. florealbopurpuro- 
violacea bafi, Lob. 
Crocus vernus albus fundo violaceo,Eyftetr. Crocus vcrnus flore vario, Cam. 

Crocus ferotinuSjLugd.quem praeced.junxit. 

Crocus purpuro rubeus, Svvert. 

X. Crocus vernus latifolius albus, vel ci- 
nericeus. 
Crocus cinericeus, duplex,Svvert. 

X I. Crocus columbinus duplex , Svvett. 
(quid?) 

CROCUS VERNUS LATIFOLIUS 

luceus, aureufve. 

I. Crocus vcrnus latifolius flavus. 
Crocus vernus latif. flavo flore, vel Croci fex- 
tifpeciesprima, Cluf hift. 
Crocus vernus luteus j. Lob. ad. part.2, 
Crocus rlore lureo, Svvert. 
Crocus vermis polyanthos flore Iuteo, Eyft. 

Variat: 1. flore flavo five fulvo nitido Ia- 
tiore,&majore. 2. rninore&pallidiore. j.flo- 
re luteo corona phcenicea, Lob.ad. part.i. 

I J. Crocus vernus latifolius aureus. 
Crocus vernus Maefucus,Cluf.pan. At Dodon. Cluf. & Lugdun. utrumque una ca- 1 Crocus vemus Iacifol. fl. aureo , vel Croci fexti feella expnmunt. 

j. Crocus fyl v. primus Dalech. Lugd. 

4. Crocusvernus fl. vio!aceo,Eyftett. 
Crocusviolaceus&ca2ruleusdiftinftus,Swer. 

f. Crocus caeruleus lineis violaceis diftin- 
fius,Eid. 

VI. Crocus vernusflorepleno. 
Crocus vern.latifol. dupliciflore, Cluf hift. 

V I I. Crocus vernus latifolius, multiflorus. aliafpecies, Cluf. hift. 
Crocus aureus, Lob. ad. part.2. 

III. Crocus vernuslatifolius pallidus. 
Crocus vernus Maefiacus 2. Cluf. pan. 
Crocusvernuslatifoliuspallido flore, Eidem 
hift. 
Crocus Iuteus flore pallido,Lob. ad. part.z. 

I V. Crocus vernus latifolius flavo varius. 
Crocus vernus latifolius flavo vario flore 1. vel Crocusvernuspolyanthos, isqueduplex, Eyft.jCrocus vernus 7,Cluf hift. 
alter purpu oviolaceus , lineis candidis : alter Crocus vernus latifolius flavo vario flore Con- 
floribuscandidis,Iineispurpureocaeruleis. jftantinopolitanus,feuCrocusluteusalter, Lo- 
Crocusvernusmultiflorus alb. facieluteima-bel.ad. part.2. jorisjSvverr. 

VIII. Crocusvernusminoralbicahs. 
Croci montani fpecies, GeC hort. 
Crocus fylv. minor prior, vel fylv. 4. Dod. 
Crocusvernusferotinus primus, Lob.ico» Crocusluteuslineisnigris, Svvert. 

V. Crocus vernus lanfolius flavo varius 
alter. 

Crociverni latifol. flavovarioflore, velCroci 
verni feptimi alia fpecies,Cluf h ift. Crocusvernuslatifoliusalbus verficolorefloreCrocusfyl.vcrnusverficoIoraureo rutilopan- 
2. Cluf, hift. ico. .noconcolor, Lob.ad. part.2. 

IX Crocusvernusminorpurpurafcens. A priore poiifsimum differt radijs , foli- 

Crocusmontanus floreexcandido &puniceo orum exteriorum dorfum totum inficien- 
mixtis, Gef hort. ti bus. 

Crocusiylv. f. vel minor fylv.aiter,Dod. VI. Crocus vernuslatifolius flavovarioflo- 

Crocusvernusalbus2. Lob. ico. reduplici C.uf. hift. 

Crocusvernuslatifoliusalbusverficoloreflore Crocui vernus lanfolius fecundusConftanti- 
l.C]uf,Jiilt.ico. nopojitanus, Loj, ad.part.i. 

CRO- LIB. II. 

CROCUS VERNUS ANGU- 
ftifolius. 

I. Crocus vernus anguftifol. magnoflore. 
Crocusfyl.anguftifolius, Ang. 
Crocus vernus minor primus, Cluf hifp.Lugd. 
( quem cum $. jungit ) Tab. 
Crocus vernus anguftifol. 1. Cluf hift. 
Crocusfyl.min.HifpanicusfJorepaculo,vu]go 
Nozilicha minor, Lob. 
Crocus vernus , Ger. 

Variat : flores inferne flavefcunt,intus can- 
dicant, reliqua ad cajruleum five violaceum 
vergunr: inveniuntur&toticandidi. 

If. Crocus vernus anguftifolius gemino 
bulbo. 

Crocus fylveftris, Lob. 
Crocusvernusminoraltef, Cluf hifp.Tab. 
Crocus vernus anguftifoliusi.Cluf.hifp.defc. 
Crocus fyl. vernalis mfnor alter, Dod. 
Croci verni minoris alterum genus, Lugd. 
Crocus fyl.i. Dalech.Lugd. 
Crocus vcrnus flore violaceo, Eyftett. 

Flos cx folijs fcx, aliquando otto conftat. SECT. III. 6j 

\\i. Crocus vemus anguflifolius parvo 
flore. 

Crocus fyl.vemalis 6.Dod. 
Crocus vernus minof j. Cluf hifp. Lugd. Tab. 
Crocus vernus anguftifolius j. defc. at ico. 2. 
Cluf.hift. 

Crocus fylveftris Hifpanicus , vulgo Nozili- 
cha major, Lob. 
Crocus vernus minor, Ger. 

I V. Crocus vernus juncifolius purpureus. 
Crocus vernus anguftifoliu» quartus, five vio- 
laceo flore, Cluf.hift. 

Hujus iconem figurae primae Lobelius in ico- 
nibus junxit. 

V. Crocusvernuscapillarifolio,CIuf. hift. 
ap. 1. & ap. z. firae & cur. poft. 

Duplexeft, unuspurpurafcenteflore, ipfius 
folijs tribus venis faturatioribus diftinftis: 
alter albo flore, qui etiam duplex, flore m.i- 
jore, & minorc. 

VI. Crocus vernus anguftifol. variegatus. 
Crocus vernus aureus variegatus, Eyft. 

Flos interius aureus, exterius ftrijs ex pur- 
pura nigricantibus radiatus. COLCHICUM ET EJUS SPECIES. 

KOXxikov, quod plurimum in Cokhide nafiatur , Diofcoridilib.^.cap.S4.cuti<p^^eiv, 
qubdctdem dte, qua/umptum, tnterfictat. Colcbtct appellatto apud Pltn.ltb.z2.cap.g. 
inter venena rcpcrttur. Colchicum autumnale. 

I. Colchicum commune. 
Primula Veris, Brunf. 
Colchicum , Trag. Tur. Fuch. Dod. Matth 
Lac. Gefner. hor. Lon. Caft. defcrip.atEphe- 
merum , ico. 

Colchicum nigrum & fubrubens, Cord. hift. 
Colchicum five ftrangulatorium & Epheme 
rum crocifolium, 6c bulbi folium, Ad. Coftao. 
Lob. 

Ephememerumvenenofum, Amato. 
Hermodaclylus vulgo & Crocus fyl. Ccef 
Colchicum Ephemerum,Lugd. 
Cokhicum mafculinum & fcemininum,Tab. 
Germanicum, Ger.&album,Eid. 
ColchicumcommunepalIidocolore,Svvert. 
Hermodaaylus niger & ruffus,Mefueo&Se- 
tapioni. Variat: nam in montibus folio eft lattore, 
in pratis anguftiore: fiorecommuniter dilute 
vel faturate purpurafcente, aliquando albo: 
bulbo nigricante, autrubenteforis&interius. 
Qii3re 

Colchicum vulgare purpurafccnte flore, & 
Colchicum vulgare album, Eyft.& 
Colchicum autumnale flore albo & flore ru- 
bello, Eidem: 

Addit Svvertius 
Colchicum, cui hoc folum peculiare, quod au- 
tumno folia proferat. 

1 1. Colchicum radicc ficcata alba. 
Colchicum album, Cord. hift. 
Hermodaftylus legitimus, Dod. 
Hermoda&yli non venenati officin. Lobel. 
ico. 

Hermodacly lus ofHcin. Lon. Tab, Orientalis, 
Caefalp. 

I z Her- 63 L I B. 1 1. 

Hermodactylus albus,Serapioni. 

IIF. Colchicum Anglicum candidum an- 
guft. fblijs. 

Colchicum candido flore Anglicum, Ad. & 
Lob. 

Colchicum Anglicum Lobelij, Lugd.album, 
Cluf.hift.Tab.&Ger. 

Huc rcferri poteft quod flore dilutioris co- 
loris & ladtci candoris: SECT. III. 

Colchicum Byzantinum polyanthos Fritilla- 
riae facieautumnale, Eyft. 

VI. Colchicum purpureo Jacteum varie- 
gatum. 

Colchicum verficolore flore five t. & ncnuKx^it. 
Cluf.hift. 

Huc refer 
Colchicum album ftrijs purpurocaeruleis va- 
riegatum, Eyft. Cokhicum Lufitanicum ferotinum, Lob. ob. Cokhicumalbumdiftinft.lineisrubris,Svver. 
Colchicum pratenfc Salmanticum, Cluf hift. | VII. Colchicum ex albo & purpurafcentc 

I V. Colchicum montanumanguftifolium. varium. 
Colchicum mont. Cluf.hifp. Lugd. Colchicum •aoiHixxvSfs, a!terum,CIuf hift. ap.i. Colchicum montanum Hifpanicum & teiiji, 

fvXKjr y Cluf hift. 

Colchicum minus, Lob.Tab. & montanum, 

Eid. & Ger, 

Colchicum Hifpan.parvum,Cam. 

Colchicum mont.minim.anguftifol.autumn. 

Eyftett. 

V. Colchicum pumilum croci folijs. 
Colchicum minim. tenuif. Gallcecium , Lob 
ad.par.ft. 

V I. Colchicum Illyricum,Ang.Lob.Lugd, 
Tab. Ger Cluf. hift. ( quod fibi nunquam con- 
ipectum fcribit) quid? 

VII. Colchicum vere & autumno florens. 
Colchicum biflorum, Cluf. hift. Lob.ad. par.z 
& Eyftett. 

Colchicum variegatum. 

I. Colchicum florum folijs albis & rubris 
alternatim difpofitis. 
Colchicum album & rubrum, Eyft. 

II. Cokhicum multiflorum. 
Cokhicum exoticum folijs ternis purp.acalijs 
temis albicantibus, varians: Eyft. 

III. Cokhicum alb.ftrijs variegatum 
Cokhicum mixtum autumnale, Eyft. 

Flos albus , ftrijs faturate rubris feu fangui- 
neis maculis inaequalibus infeftus. 

I V. Cokhicum polyflorum variegatum. 
Cokhicum verficolorpolyanthes reflorefcens, 
Eyftett. 

Flos in albo pallidus, ftrijs &C maculis di 
lute purpurafcentibus variegatus, ecujusme 
dio alius flos prolis modo exurgit. 

V. Cokhicum Iatifol. variegatum. 
Cokhicum 4.five latifohum, Cluf.hift. 
Coichicum Lufitanicum fone, Eidem. VIII. Cokhicum flore Fritillaris inftar 
teflellatis. 

CokhicumNe3poIitanum,Clufhift.&ap.r. 
Cokhicum Fritillariae facie pallidum, Svverr. 

IX. Cokhicum florum folijs anguftis & 
variegatis. 

Cokhicum montanum minus verficolore flo- 
re, Cluf hift. 

Flor is folia Ionga & angufta , interius alba > 
cxterius media parte viridia , altera carnei 
coloris. 

X. Cokhicumplenoflorevariegatum. 
Cokhicum fl. pleno maculatum autumn. Eyft. 

XI. Cokhicumlatifol.multiflorumvariegat. 
Cokhicum polyanthos candid. eleganti rubo- 
re varium, Lob.ad.par. 2. 

Folia latiora, cubitalis Iongitudinis. 

Colcbicum potyantbes , five multifior. 
fimplex & plenum. 

I. Cokhicum candidum multiflorum. 
Cokhicum PannOnicum ■not.vswfas albo flore> 
Cluf hift.Cam. 

Cokhicumcandid.Pannon.poIyanth.Lob.ico. 
Cokhicum polyanth. Tab.vulgarepoly. Eyft. 
Cokhicum Pannon. Ger. albo f !ore ; Svvert. 

Septenis,denis,duodenis, vel pluribusflo- 
ribuslacteicandoris: floribusetiameleganter 
tubentibusreperitur: & hoc dicitur 
Cokhicum polyanthos , Lob. ad. par. 2. 

II. Cokhicum polyanthes lato Ellebori 
albi folio. 

Colchicum Byzantinum ia*f tpfi*t» TsoXvcwSit^ 
Cluf.hift. 

I I I. Cokhicum polyanthos multiplex". 

Colchicum polyanthos fiore multiplic*autu» 

mnale, Eyft. 

IV. Col- LIB. II. SECT. III. 6* I V. Colchicum pleno flore. 
Colchicum 7ic\vfv>*<w0ir, five pleno flore, Cluf. 
hift.&ap. i. 

Colchicum pleno flore, Lob. ad. par. 2. 
Colchicum autumnale, Eyftett. 

Qu6 bulbus major & vetuftior, eb plures, 
majores & majore foliorum numero, flores 
conftant. Sunt etiam flore albo vel purpureo, 
quod 

Colchicum vernum fl. pleno purpureo , Eyft. 
Colchicum album rubr. pleno flore, Svvert. 

V. Colchicum polyanthes folijs latis con- 
volutis. 

Colchicum vernum flore purpureo plenum, 
Eyftett. 

Colchicum vernum. 

I. Colchicum vernum Helveticum. 
Colchicum fubobfcuro flore & minore, Gef. 
Camer. Colchicum vere prodiens , Eidem 
Matth. 
an Colchicum brumale, Lob. Belg. 

II. Colchicum vernum Hifpanicum 
Colchicum vernum, Cluf hift. ap. 2. 
Colchicum vernum rl.purpureo, Svver. COLCHICUM LUTEUM. 

I. Colchicum luteum majus. 
Lirium alterum , Theophrafti. 
Helichryfo Cratevae fimilis, Ang. 
Narciffus in Apenino , Marcell. autumnalis 
quorundam, Cluf hifp. Lugd. 
Narciff.autumnalis major, Dod.CIuf.hift.Ger. 
Narcifliis autumnalis flore luteo, Eyft. 
Narciffusautumnalis,Caefalp.&Lob.ad.par.2. 
(cui & Colchico-Narciffus) autumnalis lu- 
teus, Cam. 
Colchicum Iuteum,Lob.Tab.luteo flore,Svve. 

Variat in hortis Belgij anguftioribus folijs 
& cauliculo dodrantali furrefto, Lob. obf.oc 
Dod. ac Cluf.hift. aliquando largiore foliorum 
numero apraecedentedifcrepat, & eft 
Narciflus autumnalis flore luteo multiplex, 
Eyftett. 

I I. Colchicum melino flore- 

Narciffus Perficus, Cluf pan. & hift. Camer. 
Tab. Ger. 

I I I. Colchico Iuteo flmilis florc albo. 
Sparganium Placae, Cluf hifp.&hift, 

IV. Colchicum luteum minus. Flore eftantequamfeexpandatalbo, poflea Colchicum parvummont.lut.Lob.ico.Ger. 
colorispurpureidilutiorisvelfaturatioris. Narciflus autumnalis minor, Cluf.hift. III. Colchicum Alexandrinum,quid? 
Colchicum Orientale, Matth. alterum Orient. 
Matthioli, Lugd Colchicum Syriacum Alexandrinum , Lob.ihift.ap.2 Colchicum mont. luteum minus, Tab. 

V. Colchicum Iuteum vernum. 
Narciffus vernus praecocior flavo flore, Cluf. Ad.Tab.Gsr, 

Tulipae genus > quale Appenninae videtur, 

Clufhift. 

Item fcribit, felemen Colchico femine fimi- 
le nomine Hermoda&yli Syriaci accepifle. Narciflus luteus vernus facieNarcifli autum» 

nalis lutei, Lob.ad. par.a. 

Narciffus vernus flore luteo, Svvert. 

an Colchicum vernum flavo flore Platcau, 

Cluf.hift. ORNITHOGALUM ET EJUS SPECIES. 

0'?\)fy)a.\cv, propter lafieum colorem, qm mflore mtet , fimilem ei, qui m Mis aut 
ovis gallinarum obfervatur , nomen acceptjje videtur. Diofcortdes lib. 2. cap. ijf. 
ttntus, ut & Plin.lib.21. cap. /7. Ormthogale nommans, memmere. Sunt qut Bulbinam 
Theoph. 7) hift. ij. & Athenei cenfent. 

Lilionarciffus polyanthos, Lob.ob. 
LiliumAlexand.Neotericorum,Lob.ico.Cam. 
Hyacinthus de Padro noftro Italorum, Cluf. 
hift. ap. 2. negans effe Narciflum 4. Matthioli, 
quod prius afferuerat. 

jDulipan apud nos barbaro nominc, Caefilp. 
I } Oiui-. ORNITHOGALUM UMBEL- 

latumalbum. 
I. Ornithogakim umbellatum maximum. 
an Nirciilus quartus, Matth.Lugd. Tab. 
O ithogilum majus, Dod Arabicum, Cluf 
pan. & hilt Eylt. Italicum, Cam* 7 o LIB. II. SECT. III. Ornithogalum Arabicum mulciflomm album, I Afphodelus fcemina, Dod.Gal.Gef hor. 
umbilico inreriore nigro, Svvert. i Afphodelus Galeni , Lac. bulbofus Gal. Dod. 

1 1. Ornithogalum umbellat. majus anguft.|Lugd.Cam.Ger. Ornithogalum medium, Eyft. 

Flores intus candidi, exterius virefcentes, 
ftaminibus ex viridi pallefcentibus. 

I I I. Ornichogalum umbellat. alb. medium 
latifolium. 

Ornithogalum aliud vulgare,Cluf.hift. 

IV. Ornithogalum umbellat. med.anguft. 
Ornithogale, Manardo, Hermolao. 
Ornithogalum Dod. gal. Tur. Ang. Gef. hor. 
Ama. Ger. Caft. vulgo , Cxfalp. fecundum, 
Matth. Lugd. 

Ornithogalum f. five vulgare, Cluf hift.& pan. 
Ornithogalum candido flore, Cord. in Dio- 
fcorid. 

Ornirhogalum candidum vulgare, Ad. Lob. 
Bulbus Leucanthemos minor, Dod. Lugd. 
Ornichogalum alterum minus, Cam. 
Bulbus folfequius, Tab. 
Ornithogalon fpicatum , Svvert. 

Efl & folijs gramineis, utincaeterishumi- 
ftratis. Matthiolus duplex habet,&utrumque 
caule foliofo pingit : quare in Lugd. hiftoria 
utrumque a Dod. differre fcribitur : fic Lacuna 
&Lugd. Matthioli utramquefigurampropo- 
nunt : atLonicerus, primam tantiim, quam 
ficlam fufpicamur. 

V. Ornithogalum album minus. 
Ornithogal. minus e Pyrenaeis, Cluf hift.ap. I. 
Ornithogalum minus , Eyft. 

VI. Ornithogalum umbellatum flofculis 
ex albofubcaeruleis. 

Ornithogalum Hifpanicumminus, Cluf hift. 

ORNITHOGALUM SPICATUM. 

I. Ornithogalum latifolium & maximum. 
Ornithogalum magnum Mycon i, Lugd. 
Ornithogalum maximum, Cluf hift. ap. i. 
Ornithogalum vel Lilium Alexandrinumflo- 
ribus albis innumerabilibus, Svvert. 
Magna florum fpica, aliquando centenis flori- 
bus nivei coloris. 

I I. Ornithogalum Iatifolium alterum. 
Ornithogalum Aithiopicum, Cluf. cur. poft. 
Ornithogalum Indicum promont. Bonaefpei, 
Svvert. 

III. Ornithogalum anguftifolium majus, 
floribus ex albo virefcentibus. Afphodel.Hyacinthinus forte Galeni, Ad.Lob. 
obf.Hyacinthoafphodelus, Lob.ico. 
Orn ithogalum majus , Cluf in pan. majus pri- 
mum, Eid. hift. 

Ornithogalum Pyrenaeum,Cluf.cur. poft. 
Ornithogalum aliudfpicatum,Cam. 

IV. Ornithogalum anguftifolium, fpicat, 
maximum. 

Ornithogalum lafteum,fpicatum max.Eyft. 

V. Ornithogal. fpic. feu comofum fl. lafteo. 
Ornithogalilacteifpeciesmajor, Eyft. 

V I. Ornithogal. majus fpicatum flore albo. 
Ornithogalum Narbonenfe, Dod. Lugd. fpi- catum, Cam. Ornithog.fpicatumMonfpel.florelac"teo,Lob. 

Ornithogalum alterum, Cam.apud. Matthiol. 

qui vulgari adjunxit. 

Bulbus Ornithogalo fimilisCasf. 

Ornithogalum majus Monfpel. Cluf pan. fe- 

cundum, Eid. hift. 

Orn ithogalum fpicatum flore lac~teo, Eyft. 

mwai/ Diofcorid. lib. j. cap. ^4. Theophr. 7. 
hift. it. & Epimedium Plinij, lib.19. cap.f. 

VII. Ornithogal.majus fpicatumalcerum. 
Ornithogal. j. vel majus Byzantin. Cluf hift. 
Ornithogalum fpicatum minus, Lob. obf. 

VIII. Ornithogal. majus fpic. floreluteo. 
Bulbus Orn ichogalo fim ilis,flore luteo, Caef. 

IX- Ornithog.fpicatum fl.viridi lactefcente. 
Ornithog.Pannon.alboflore,Clufpan.&hift. 
Ornithogal. Pannon. Tab.Ger. Eyft. 
Ornithogalum flore albo viridicjue linea in 
dorfo praedito, Svvert. 
an Ornithogalum ferotinum, Cam. 

X. Omithogalumfpicatumalbum. 
Ornithogalum Hifpanicum fpicatum, Eyft. 

XI. Ornithogalum caeruleo pallenteflore. 
Ornithogalum caeruleum pallens Hyacintho 
autumnali pene par, Lob.obf 

XII. Ornithogalum exoticum magno tlo- 
,re, minore innato. 

Hyacinth. arvorum Ornithogaloides, Colum. 
NarcifTus 4. Matthioli, Cluf hift. ap. z. 
Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. z. Eyft. 
Ornithogalum Neapolitanum flore interius 
candido, exterius cineraceo, Svvert. 
PhalangijnominejHonor.BelliexCretamifit. 

ORNI- LIB. II. SECT. IV 

ORNITHOGALUM LUTEUM. 
I. Ornithogalum luteum five pallidum 
majus. 
Orn ithogalum 7. fi ve pallido flore.Cluf hift. 

II. Ornithogalum luteummagnoflore. 
Ornithogal.flavum Alcmarianum,Clufhift. 

III. Ornithogalumluteum BuIbus,Trag. Ccepa agreftisj Lac.fylv. Rnel. Cluf pan.&hift. 71 
Ubiadolevit,roliainferioraamittit,quare 

apud Tabernsem. &: Gcrar.duae figurae. 

Ornithogali lutei , & Ornithogali majoris, 

Taber. 

Ornithog. lutei & Cepae agrariae nomine, Ger. 
IV. Ornnhogalumluteumminus. 

Ornithogalum 10. five Fannonic. luteo flore, Fuch.Tur.Gef.cat.Dod.Lugd.Cam.Eyft. 

Eulbus fylv,aliusbifolius,Gef.hor. 

SiIynrichium.Cord.hift. 

Bulbus elculentus.Caft. Lon. 

Ornithogalon luteum,Cord.in Diofc.Ad.Lob. 

Tab.Lugd.Col.Svvert. 

Bulbus Ornithogalo fimilis florib. luteis,Caef Ornithogalilnteifpeciesminor,Lob.obf. 

V. Ornithogal. anguftifol.bulbiferum. 
Ornithogalum anguftifolium campeftre lute- 
um minimum bulbofum, Colum. 

Variat: nam locis pinguioribus folia latiora 
& plura,ficut & flores: foliacirca bulbillos hir- 
futa&candidiorafunr. SECTIO QJIARTA. 

CEPA: PORRUM: SCILLA: 

ALLIVM ET MOLT. 
CEPA ET EJUS SPECIES. 

Egyptiorum numtna,Cepas <y- Allium ( Pltn.l.ig.c.6 .) prof quamur.Cepa a capitis magni- 
' tuame,Gracis K^i[xfA.vov,'tTt vstyc, ffv^vw miu quod ocutt puptllam comprimere cooat ,ut- 
potefcundum Arifot.20. probl.22. mordaci mmium vapore lananando & lacrymas movendo. 

GeneraTheophraft.j.bijl.4. a locis cognomtnata rcfert , Gardiam, Cntdtam^Samothra- 
ciam, Satamcam, Afcaloniam, rjr fiftlem. At Dtofcortdes 1.2. ciSi. long<e , rotund^flav* & 
candtds. memtnit. Pltn. l.ip. c.6. Cepa, tnqutt, genera apud Gr<ccos Sardta, Samothracia, Al- 
fidena, Setanta, Schtjla, Afcalonta, ej-c. 

Quare alta major ett , alta mtnor : alta candtda, alta vtrtdis, alia rufa, alia fubrubens : 
a/ia ett rotunda , alta oblonga : omnes ut plurtmum dupltct aut trtplia mcmbrana , quas Fe- 
J/ustal/as, altj tunicas vocant ^vejiitx. Stc aliaacerrima,a/ta mcdiccrtter acres,aut nthtl 
fcre acrcdtnts habcntcs. Stc altxjcruntur, a/t.t deponuntur 1 aliquando fcmtnu lcco bulbos 
gcrunt, llt Dalechampius notavtt. I. Cepavulgaris. 
Cepe , Brunf. Gef Lob. 
C^pjjTrag.Fuch. Tur. Matthiol.Lac Gord.in 
Diofc. Ang Calt.Cael.capitata,Matth. 
Cepa rotunda , Dod. 
Cepafativa ManhioIi.Lugd. 
Cepa aiba & tubra,Gef. hort.Lon. Tab. 

Vanat colorc L 'oris . vel candido, vel purpu- 
falcenm tuniLarumquoque,colorisrubri,aut 
cam ii : radici» forma,majoi eft,& minor: ob- 
lo.jga , fefsilis , vel ot bicula u , twbinata, 4111- bufdam communioribus,in compreflamlatio- 
rem circumferentiam bulbaceamabit. 

Cepas porraceas,vocant ftolone»,qui primc* 
Vere , dum tenelli funt , antequam caulefcunt, 
incibnseruuntur. 

II. Cjpaoblonga,Dod. Gef hor. 
CepeHilpanicaoblonga.Lob.ico.Cam» 

III. Geparadicecaudida dulci. 
Cepa quarta,Gef. horc. 

IV. Cepapl"riumcaulium. 
Cepa ovau k racUcis hgura,CordJii(L 

V. C^ 7* V. Cepa fe£ilis,Matth.Caft.Lugd. 
an Gethyon Graecis, & Cepola Columellae. 

V I. Cepa hfsilis, Matth. Lugd.cui & Cepae 
9t'7*<, Portae. 
Caepis affinis Muligia,Ca2f. 

VII. Cepafterilts,Trag.Gef.hor. 
CepaAfcalonica, Matth.Lugd. cui forteBul LIB. II. SECT. IV. 

bus Setanius,quem Tlieoph. & Plin. Cepae ge- 

nuseiTeteftantur. 

Cepae fpecies funt Afcalonia,Caft. 

Cepis arfin i s, Afcalonia vulgo,Caef. 

Scaliones, Tur. 

Verum &Lobelius hi&Belgica Afcalonitidem 

antiquorum exhibuit,forte a priore diverfam. PORRUM EJUSQJJE SPECIES. 

QUod ■Kfj.m&iofcorides l.2.c.iyp. vocavit,dr in y.etpa.^utiv^capitatum, & ctpmho- 
irtyssv dtflinxtt ; idLatim Porrum, quod porro eat, & longe late^ grajjetur , voca- 
runt. Theophrafl.2.cauf.2o.&3-yufdem23. ii K<x.^m tr^.oiv,tonJum porrum addtdtt: altas 
7. htfl. 1.2.3. 4- 5- & 6 - de Porro egtt. At Plin. L20. c.6. esf Jefttvum & capttatum ; & tllud 
l.ip.c.6. duplexfecir. I. Porrumcommunecapitatum. 
Porrum,Brunf.Cord.inDiofc.Dod.(&Porrus 
Palladij)Gefhor.Ang.Lon.CaefCaft.Tab. 
Porrum commune,Matth. Lug.vulgare,Lob. 
Porrumcapitatum,Fuch. Tur. 

Porrum capitatum Plinio, Hermol. Ruel. (cui 
Gethyllidas GraecorumJ Dodon. gal. vulgare, 
Camer. 

II. Porrumfettivumlatifolium. 
Porrumfe&ivum,Plin.Dod.Caef.Lugd.Portae. 
Porrumfe&ivumcapitatum,Matth.&(feaile) 
LacLugd. 

Porrum tonfile & capitatum, Lob. 
Porrum tonfile five fec"tile,Cam. 

Haec duo genere non differunt, cum ex eo- 
demfeminegenerentur, &cultura foliimdif- 
crepent : quiaidquodadculinariajufculafae- 
pius detonderi folet , Sefti vum aut Seftile Co- 
lumellae & Palladio nominatur : quod verb 
capitatum fieri debet , non tondendum , & au- 
tumnali tempore transferendum : etiam Pli- 
niomonente. 

III. Porrumfettivumjuncifolium. 
Porrum feftivum,Trag. Fuch.Gefn.hort.Lon. 
Lugdun. 

Porrum feftile, Matth. 

Cepa Afcalonia,Matth.def Ger. Cepa fiiTilis & Getion. Tur. 

Schoenoprafum,Dod.Ad.Lob. (cui Afcalonii 

Matth.)Tab.Ger. 

Porro tonfili cognatum,Cam. 

Gethyllis , quam Ceparum genus Nicandri 

Scholiaftes dicit,Gef. hort. in Porro fe&ivo. 

Differt a veterum Set"ti vo,cum i 1 1 i fol ia lata, 
huicprofolijsjunciinanesfmt : hinc nomine 
ex Junco &Porro compofito,Sclicenoprafum 
vocarunt. 

Majus &minus habetur: illudrarius &ad 
condimenta mitius, quodGethiumGefnero: 
minus veroGethyllis. 
Gethyllidemfylveft.Geflib.dehor.proponit. 

IV. Porrumfoliolatifllmo. 
Porrum Syriacum,Tab.Franco. 
Porrum Indicum,Cam. 
Scorodoprafum, Ger. 

V. Porrumfylv.inodorum. 
Porrofimile, exilius&inodorum, Lob. 

VI. Porrumfylv.geminocapite. 
Ampeloprafon, feu Porrum fyl. Lob.Lugd. cui 
a Matthioli diverfum. 

Porrum fy 1 veftre primum,Tab. 

VII. Porrum/ylveftrevinearum. 
Ampeloprafum.Matth. Ruel. Ama. Ang. Gefn. 
hort.CasfPort.Lugd. SCILLA EJUSQUE SPECIES. 

^ Ki&«* Theophrajl. 1. hifl. 7. ejr 10. propofuit , & 7. hifl. 11. Sciiia Epimenidta vocata , & 
**au*A ufu nuncupationemjmitajtt, meminit. Stc Diofcorid.U. c.202. mfaw habet, 

& cap. LIB. II. SECT. IV. 7 , 

ejr cap.feq. nuvxpjiTiev , quod Sctllam aliqui nominant. Genera duo ScilU medicx , Pltn. 
l.tp.c.j. mafcula albis foltjs,femtna ntgrts .- ey tertium genus cibts gratum, Eptmenidium 
ziocatam &c. Et I.20. c.p. Scillarum in Medictna alba esl, qus: mafeula,femina ntgra : can- 
dtdtfima utiltftma. 

I. Scillavulgarisradicerubra. 
Pancrarium &ScillaDiofcor. 
Scilla fcemina, Plinio. 
Squilla, Brunf. 

Squilla, Trag. (&Cepa muris^ Matth.Fuch. 
Tur. Cord. in Diolcorid. Cefn. hort. Lac. Lug- 
dun.Lon. Camer.Caefalp. cujus bulbus rufi co- _ 

loris,&nigra inmontibus non longc amari, Scilla(fivecepa marina) Lob. major,Tab 
reperitur. Scilla minor, ixvc Pancratium, Caft 

Scillacommunis&Pancratium,Dod.gal. 
Scilla nigra & fcemina Plinij, &Pancracium 
DiofcoridisXoftaio. 
Scillamajor, Caii 

Pancratium, Ang.& Scilla vulgaris,GuiI.Cluf. 
hifp.&hifl.Dod.Lugd. Tab. Scilla rubentibus radicis tunicis folio aloes ca- 
rinato, Lobel. 

II. Scillaradicealba. 
Scilla, mafcula Plinio : fcemina, Myreps. 
Scilla , Marcell. Hermol. Manard. Ruel. Guil. 
Dod.Hifpanica,Cluf.hifp.&hift.Caft.ap.Lue. 
alba,Eyft. III. Scillaeiculenta. 
Scillaepimenidia, Theophr. 
Scillae j. genusepimenidia,Plin. 
Scilla vera & lcgitima, Ang. 
Sci lla dulcis & candida in Cephalonia,& Cre- 
ta, Colcazo in Mefuem. ALLIUM E J U S QJJ E S P E C I E S. 

ALltum forie ab a,?^s o9"«f exilire, quod extliendo crefcat. trs^cjov Diofcoridt 1.2. C.1S2. 
vci quaft oxcucv fo&ev, td esi, rudts rofi, proptcr odorcm gravem : vei quod comejium, 
vaporcs cxcrcmcrrtittos ad cut trn pcllat ,cy- vcjc t nt tbus pandtculat tones rnoveat . Snnt qutab 
halante grazt odore deducant , cjr Altttm Jcrib.nn . 

Genera Diofcoridi.J.ittvnm cy hortenfe , quod velmulttpltct tn Aeg ypto , vel (inqulart, 
ut Porrum, captte conjlet, cujus nucleos Gr.tct ccyXi^au, nomtnant : aitud fylvefire^ quod opto- 
otccjioJck At Theophrafto 7. btft.j. aliudpr.cco.w altud fcrottnum : diffcrunt pr<cterea magnt- 
tudtrie Jingulart : qu.cdarn ettam non riui :leis,quxdam vero multts coagmentantur,quos j-eAn? 
Theophr.ctyXif cu, ,GaIenu-s : (rxfM^o^, Atgtnetal.4.c.jj. cjvctc, Aelittslib.cj-cap.ii.vocat. 
T critm Pltnto I. ip. c. 6. Gcnerum Alltj dijfcrentta , tn tcmporc ,pr<ccoxmaturcfitt 60. dtcbus .• 
tttrn tn magnttudtne. Lllptcurn quoq. tn hoc generc Grxct appellavcre.. Alitam Cyprtum, altj 
Anttjcorodon (forte recttus Aphrofiorodon) cfc.ftnt qut veitnt Alltum Ulptcum Pltntj, Allt- 
um Acgyptiacum Dtofcortdts ejje. 

In l trgtnea multis locis A/lirtm na(citur,ab Angltcanoparum dtffcrens : dcf.Tir^n.nuc ■> 
ut ejr Cepe in Htjpantola, vtx unquam bonum evadtt : par.4. Amir. c. ult. Et Indi cx omnihut 
Europ.as radtctbus A/Itttm eltgunt, quo ventrtcuium refciant .Jofeph. Acojla l.+ c.iS. 

& Alliumampliicarpoiv, & Tabernaemon.fub 
Porro fylv. latifolio propoiuit. 

Genusquoddamcapitibusingentibusex A- 
fricaadferri,Ca;lalpinusauftorelc. 

II. Alluim fanvumaltcrum: five Alliopra- I. Allium fativum. 
AUium,Brunf.Trag Matth.Ruel.Cord.in Dio- 
fcoricLTur.Lac. AngLon.Lobel. donufticum, 
Marth.Caft. 

Allium horten fc, Fuch. vulgare,Cam. 

Aliiumfacivum,Dod.Gefhor. Ad.Caef Lugd. jfumcaulisfummocirciunvoluco. 
Ailium fativum multihdum,Coid.hift. JAllium fativum amphicarpon, quod & radi- VcrumMatchiolus,Lobelius&Dodonsus, 
unafigura Alliumfme riore,Alliumcumflore, cum nucle.s feritur. & feminibus,quae nucleos 
fimilitudine rcferunt, Cord. hift. 

K Alli- 


74 L I B. 1 1. SECT. IV. 

SuntquiDiofcoridisScorodoprafum,aut e- Allium fativum fecundum, Dod. 

Scorodoprafumfecundum,Cluf.pan.&hift. jus Ampeloprafum, aut Ophiofcorodon , f«d AlliumCrecicum,fiveSerpentinum,Cam. 

III. Alliumfativumradiccfimplici. 
MwAt//*, Hippocrati. 
Allium mas, Matth. 
Allium fimplcx.Cord. hift. 
Alhumfativumfingularicapite.&Alliumma 
fculum,Vercell. 
Allium ALgyptiacum, Portae. 

IV. AlliumCyprium, Theoph. 
AlhumUlpicumj Plin. 
Allium UlpicumvelPunicum,Cokimell. 
Aphrofcorodon, five Allium Ulpium , Ruel. 
Gefner. 

Allium Cyprium, five Ulpicum,Portae. 
Allium fativum tertium,Dod. 

V. Allioporrum five Scorodoprafiim. 
Scorodoprafon,Diofcor.l.i. ct83.Gal.A~i.gin. 
Scorodoprafum , Trag. Matth. Cord. in Diofc 
Gef. hort. Lac. Caft. Lugd. Portae. 
Allium porrinum,Car.Stephano. 
Scorodoprafum & porrum Turcicum, Amat. 

V I. Allium fphaericeo capite , folio latiore ; 
five fcorodoprafum alterum. 
Ampeloprafum primum,Dod. 
Scorodoprafumfivealliporrum,Ad. 
Scorodoprafum, Lob.Caef 
Scorodoprafum i. Cluf. pan. & hift. 
Scorodoprafum alterum,Lug. qui cum fequen- 
rieademtabella pinxit. 
Porrum Indum,Cam. 

VII. Alliumfphaericeo capite folio angu- 
ftiore. 
Scorodoprafum alterum,Lob.Lugd. 

VIII. Alliumfylveftrelatifolium. 
Allium fyl.quodurfinum vocant,Plin.l.'9 z.6. 
Allium (yl. Brunf. Trag. (& colubrinumj Eric. 
Cordo: fyl.latiorisfolij.Dod. 
Allium urfinum , Matth. Fuch. Dod. gal. Ama. 
Gef col. Tur. Cluf hift. Lugd. Thal. Caef Caft. 
Cjm.Eyftet. 

Alliumurfinum latifolium, Ad. Lob. Lugd. 
Allinm fylveftre bifolium & arctofcorodum, 
Gef.hort. 

Allium fylveftre ophiofcorodon appellatum, 
Cord. in Diofc. 
Ophiofcordon, Lon. 
an Scorodoprafon. 
Moly five Allium Ur.finurn,Svvert. male.cenfeant. 

IX. Allium montanum, latifolum macu- 
latum. 

Ailium anguinum, Matth.Lugd. Portae, fer- 
pentinum,Caft. 

Allium latifolium maculofum, five ferpenti- 
num, Ad. 

Ophiofcorodon, Lob. 

Victoriahs longa , Gef. hort. Cluf. pan. & hift. 
(cui&major)Evft. 

Alliumalpinum, Gcfn. hosc. Dod. Tab.cui& 
Vi&oriahsmas. 

Eftmas&fcemina,illalatioribus,h3ecangu- 
ftioribus eftfolij^. qujre 
Vi£torialismas,&foemina, Camerariodicitur. 

X. Allium lylv. campeftrepurpurafccns. 
Allium caninum primum, Trag, 
Allium fylv. primum, Fuch. 
Alliumcampeftre, Cord. inhift. 
Allium fylveft. Gef horr. Caef Caft. fyl. minus, 
Dod.gal. 
AlliumtenuifoliumCim. 

XI. Allium campeftre juncifolium capita- 
tum purpurakens majus. 
Allium in arvis, Phn io. 
Alliumfyl. quodOphiofcoridon.Ruel.Matth. 
Alliumiyl. tenuifolium,Ad.Lob.ico. Dod. 
Alliumiyi. vulgarefeucaninum, Thal.tenui- 
folium,Franco. 

XII. Alliumfylv. capitatum purpurafcens 
minus : quod a pnmo poiifsimiim magnitudi- 
nedifTert,ciim palmare fit,& foli js junceis. 

XI II. Alhumfylv. bicornefloreobfoleto. 
Alliumcaninumalterum.Trag. 
Alliumfylv.Tur. fyl alterum^Fiach. 
Allium fylveftremajus, Dod gal. 
Alliumrubermbusnucleis.Lob. ico, 

Eft majus&minus. 

XIV. Alliumaquaticum. 
Allium fluviatile in fabuload Albim fluvium 
in Mifnia, Franc. hort. Lufat. 

ALLIUM MONTANUM. 
I. Allium montanum bicorne latifolium flo- 
re dilute purpurafcente. 
Allium five Moly monr.latif.i.Cluf pan.& hift. 
Allium monranum bicorne anguftifolium flo- 

repurpuiakente. 

Ampe- LIB. II. 

Ampelopraflbn pro!iferum,Lob. ico. Cam. 
Ampeloprafum 1. Cam.apudMatth. 
Alhumfive Moly montanum2.Cluf. pan. (& 
Moly montanum gramineo folio ) & hift. 
Moly montanum carmefmo colore, Svvert. 

III. Allium mont.bicornefloreexalbido. 
Allium five Moly montanum j. Cluf pan. ( & 
Moly montanum junceo folio) & hift. 
an Gsthioides fyl.Colum. 

I V. Allium mont.bicorne flore obfoletiorc. 
Allij montan.quarti fpecies 2. Cluf pan.& hift. 

Huc referri poteft 
Moly lurido colore, Svvert. 

V. Allium mont. bicorne fl.pallidoodoro. 
Aliij mont. quartifpecies i.CUifpan.&hift. 

V I. Allium juncifol. bicorneluteum: quod 
i. eftin Prod.MonfpelioD.Saltzman.attulit. 

VII. Allium mont. capite rotundo. 
AIIiumfiveMoly montanum r.Cluf. pan. (& 
Moly montanum purpureo flore ) & hift. 

VIII. Allium Pyrenajum. SECT. IV. 7* 

Moly Pyrenaeum purpur.flofe.CIufhift.sp.alt. 

IX. Allium mont. folijsnarcifsi majus. 
AlliumfiveMolynarcifT.fol.i.Cluf.pan.&hift. 
an MoIyfoIijsnarcifsi.Lob. Lugd. 

Variat: i.eft,folijs fplendentibus viridibus, 
floribus purpurafc i.folijsmagniscinereis& 
molIioribusjflorib.dilutiorib.hocpofteriiiR.eft 
Moly narcifT. folijs primi altera fpec Cluf.hift 

X. Allium montan. folijs narcifsi minus. 
Allium five Moly narcifsinis folijs i. Cluf 
pan. & hift. 
Alliumfaxatile&Bulbusvomitorius, Cam. 

Et hujus altera fpeciesfoli)s!ongioribus& 
anguftioribus, floribusdilutioribus, &eft 
Moly narcifl*. fol. fecundi alt. fpec. Cluf. hift. 

XI. Allium mont. radice oblonga : quod 
z. in Prod. 

an Allium mont. five Petrofcorodon, Gef hor. 
Allium mont. radice oblonga, Eid. col. ftirp. 

XII. Allium montanum minus : quod 
j. in Prod. MOLY ET EJUS SPECIES. 

MrTAu, et-ni tx (*.uA<£«v toc vo<ns<;, ab amoltendts morbts. Untui Theoph.g. htft. t\.& 
Dtofiortd.ltb.i. cap.f^. memmere: at Pltn.lib.2).cap.4. duplex propofutt : alterum 
radice rotunda : alterum vero longa. I. Moly latifolium lilirloium. 

MolyTheoph forte & Plmij radice rotunda. 

MolyTheoph.Ang.Dod.Ciuf.hifp.&hift.Cam. 

Moly lilirlorum, Ad.Lob Lugd. 

Moly latifolium, Moly Theoph. Dod. 

Moly Himericum, Scillae alterum genus, & 

Pancratium, Diofc. CseC 

Moly Jndicum flore purpureo, Svvert. 

Flore cft candido, vel lubrubentc. 
II. Moly Iatifolium Indicum. 
Duplex hguta proponitur: altera priori fimi- 
lis,paucis foliis, caule oblongo,capite rotun 
do: altera,foli)spIantaginis,caulebrevi,capite 
ex pluribus bulbulis compatfto : illud dicicur 
Caucafon, Molylndicum vocatum. Lob. 
Moly Indic. Dod.Lugd Indicum i.Tab.2.Cam 

Alterius figurae nomina : 
Caucafon , Lob. ico. 

Moly Indic Cluf hifp. & h ift. Indicum z. Tab 
Narciflus five Pancratium Clufij, Svvert. Flores plus minus 60. dilute rubentes,aut 
purpurafcentes. Huc rerer 
Moly latifolium, Eyft. 

1 V. Moly 'atifol.luteum odore allij primum. 
Molymont.latifol .flavoflore,Clufhift.ap.alt. 
Moly luteum Botanicorum perperam Orni- 
thogalum lureumhnfolium,Lob.ad.par.i 
Moly flavo riore, Svvcrt. 

V. Moly latif.luteum odore alli j fecundum. 
Moly latifolium flore flavo , Eyft. 

V I. Moly African.umbella purpur.in Prod. 

VII. Molyexoticumflorib.slboviridibus 
Moly flore 2 ibo lineis viridiscoloris, Svvert. 

VIII. M< ly jnguftifoliumumbellatum. 
Moly, Matth Caft. Lugd. Lon. anguftifolium. 
Dod. Lon. 

Myle, Gefner. cat. 
Moly Diofcoridisputatum, Ad. 
' Moly Diofcoridis,Lob.Clufhifp.&hift.Cam. 
an Allium urfinum aherum,Caef. 
IX. Mo!yhumilefol:ogramineo. III. Moly latifolium Hifpanicum. 
Moly Hifpanicum purpureum,vel Moly mon- Chamaemoly, an Moly Diofcorid. Colum. 
tanumlatifol purpur.Hifpan.adClufcur poft. X. Moly parvum caul« triangulo. 

K 1 Moly 7 6 L I B. 1 1. S E C T. V 

Moly parvum Pefarenfe, Ponn. Ical. 

X I. Moly anguftifol. floribusmajoribus. 
Moly minus, Cluf hift. 
Moly minimum albo flore, Svvert. 

XII. Moly anguftifolium folijs reflexis. 
Moly ferpentinum vocacum, Lob Lugd. Scorodoprafum alcerum Clufij, quibusdam. 

XIII. Moly acropurpurcum Svverr. mihi 
incoguicum. 

X I V. Moly mofchatum cipillaceo folio. 
Allium fyl. perpulillum juncifoiium mofcha- 
tum, Lob. ad. part. alc. S E C T / O {£& I N T A. 

LILIUM: martagon:coro- 

NA IMPERIALIS. 
LILIUM ET EJUS SPECIES. 

Ll/tum, n^vov Kj Auqtov Gracis, Thcoph. 6. hift. 6. Lilij florem variare dtxit , cJ purpu- 
reum ejje , ftngults caultbus, alias unum, altas plura exire. Dtojcortdes lib.j.cap.nd. 
duo genera agnovtjje videtur , dum firtbit , ejr rubra lili.i ejfe. At Plinto lib. 21. cap. /. 
Lilium triplex, album, rubens, purpureum, quod aliquando geminojit caule, quod Nar- 
cifium -vocitent. Drvidtmus in Lilium radice bulbofa & una , ut funt Lilta alba , Marta- 
gon : vel pluribus , Ajphodeli bulbis conjiante, ut Lilium lutcum ey* rubrum. LILIUM ALBU M. 
I. Lilium album flore erefto & vulgare. 
Lilium five rofa Junonis, Apuleio. 
Ambrofia fiveLihumalbumNicandri, Ang. 
Lilium Brunf. Dod. gal. Tur. Matthiol. Lac. 
Caft Casfalp. 

Lilium album, Trag. Fuch. Gefner.hor. Ang. 
Lon. Lugd. Tab. Gcr. Eyft. Lilia candida Marragonis Conftanrinopoli- 
•ani nomineinfignita, Lob.ad. par alt. 
Lilij albi fpecies alia, Cam. 
Hoc nonnunquam fexagenos flores i:i plano 
&lato cauleprorulir, qiure. > 

Liliumalbum ?>yzAnu\mm -noxvxvfa, Clufio. 

Sic Lobelius ad. part. alt. in caule palmaris 
latitudinis, humanae proceritatis, ducentos & Lilium candidum, Cord. in Diofc, Ad. Lob. plures candidiiTimos &fuaviiJTmosfloresob- 

Dod. Franco. jfervavir. 

Lilium aibum vulgare, Cam. Huc referendum 

Variar: aliquando circacaulismedium, fo- Lilij pulchri albi & ignoti PpeciesTheophra- 
liorum quafi cefpes, ut pingit Bry, nomine fti , Rauvvolff. 

Lilij multifolij Stutgardiae nati. Liliumalbum Syriacum , Lugd.inap. 

Aliquando ex caule planotriumunciarum Ja- anLilia candidifsima in Baya,medicina?tota 
to, numerofi flores exurgunt, utidemfiguram utilia, Linfc. par. 4. Ind. Onent.cap. 14. 
habet, cui ciculus „ 

Liliuml,liorum,fivei2z.liliaexeodembul- LILIUM PURPLIROCRO- ceum. bo enata. 

1 1. Lilium album floribus dependenribus, 
five peregrinum. 

Sulcan Zambach ( five Martagon Conftanti- 
nopolitanum) Cluf. pan.&hift.Eyft.duBry. 
Mattagon album,Lilium candidumByzanti-|Caft 
num , Lob. ico. I Hemerocallis 1. Matihioli, Cam. & Lugd. 

Hya I. Liliumpurpurocroceum majus. 
an Bulbus cruentus, Hippocrari. 
Lilium purpureum Diofc. rubensPJinij. 
Hemerocallis Diofc. Matth. Amat. Ang.Lac. LIB. II. SECT. V. 77 HyacinthuJ U Cr>fmofandaios Poecarum, 

Dod.&Porta: 

Lilium rubrum, five jureum, Brunf. 

Lilium rufum, Trag. Dod.gal. 

Lilium rubens, GeL cat. Fuch. ico. 

Liliumrubens velcroceumalterum. Gef. hor. 

Liiium croceum, Fuch. Lon. fyl. croceo flore, 

Caefalp Martagon bulbif.majus,Cluf pan.vel primum, 

Fid.hift. 

Martagon rubrum, Tab. 

Lilium cruentum latifolium, Ger. 

II. Lilium bulbiferum anguftifolium. 
Martagon cruentum anguftifolium, Lob.ico. 

III. Lilium bulbiferum minus. 
Lilium rubens vel croceum a1terum,& Lilium purpureum, Tur. Ad. purpur. majus, Lilium rubens feminiferum, Gsf hor. 
Lob. Dod. &.CynorrhodonPlini), ut& Ang. Lilium cruentum 4. fecundum caulembulbu- &Portae) Lugd.Eyft. 
Lilium aureum Ger. majus, Tab. 
Martagon, Caft. ico. 
Martagon radice alba, Ang. 
Martagon Chymiftarum,Lob.ico. 

Vidi & candido flore. 

I (. Lilium purpurocroceum flore pleno. 
Hemerocallis 1. Mauhiol. flore pleno, Cam. 
Lilium cruentum puniceum florepleno, Eyft. 

III. Lihum purpurocroceum minus. 
Lihuni purpureum minus, Ad. Lob. Dod. 
Lilium purpureum alterum minus, Lugd. 
Lilium rubrum minus non bulbifcrum,Cluf. 
pan. 

Martagon j. Hyacinthus Poetarum, Ang. 
Lilinm puniceum non bulbiferum minus, 
CJuf.hift. 

Variat: communitcr flore puniceo & quafi 
rubente, numero paucioribus : ahquando vi- 
ginti & plures obfervantur : reperitur & pleno 
flore, duodecim, viginti,aut plurium foliorum 
textura, conftans. 

IV. Lilium phceniceum. 
Martagonphcenicumdilutum,Lob. belg. 
Martagon Chymiftarum alterum, Lob. ico. 

Lilium puniceum nonbulbiferummajusflore Lilium fyl. puipureo flore, Caf. 
diluto, Cluf hift. Lilium alterum, Marcagon Ualis,quod Peti 

r-lores nonnunquam fexaginta vno caule. Iium Plinius appellat , \ma lisdonatum, Lob. cruentumaliud, Lugd. 

Lilium purpureum tertium, Dod. 

Martagon bulbiferum minus , vel pratenfe, 

Cluf pan. 

Vlarragon bulbiferum j.vel Iilium puniceum 

bulbiferum j. Cluf. hift. 

Hemerocallis prima Matthioli bulbifera, 

Camer. 

Lilium cruentum bulbiferum, Evft. 

IV. Lilium bulbifcrum incanum. 
Martagon bulbifcr. incanum ,Cluf. pan. vel 1, 
Eid. hift. 

HujusiconemLobclius primo adjunxit, & 
apudLugdunenfem, fubLilio cruento bulbos 
gerentc pingitur. 

LILIUM FLORIRUS REFLE- 
xis latifolium. 

I. Lilium floribus reflcxis montanum. 
Arlbdillus, Brunf. 
Hyacinthus Poetarum, vel ^.Trag. 
Afphodelus fcemina, Fuch. 
Lilium purpureum , Fuch. ico. Gtfiier. hor. 
fyl.Thal. 
Lilium fyl. Dod Cam.alterum.Cluf pan. V. LihumSandyciscolorepolyanthos. 
Lilium cruentum polyanthos, Eyft. 

Flores 84. in hocobfervati. 

VI. Lihum cruentum plantaginis folio. 
Lilium cruentum latifolium, Tab.quid? Lilium montaniiin, Ad. Lob.llvefyl.2 minus, 

Clufhift. 

iMartagon, Matth. Lac Lugd. Caft. defc. 

Martagon primum, Ang. 

Hcmeiocallis, Dod. gai. Cord. inDiofc.Gef. 

hor.Lon. 

Lilium montanum flore purpurafcentc pun- 

ftacum, Eyft. 
Lilium cruentum bulbosmajufculosfquama- Variat floris coIore,quipIerumq;fubruber, 
tim compaftos gerens , fummo alis divifo aliquandodiIurusalbicanfiie:fic& maculc^ru- 
caule, Lob. ico. ^bras inordinataeflorumfolijs, &intus&foris, 

Lilium cruentum bulbos gerens, Lugd. jmaxime circa foliorum exortum, intrinfecus 

K j afper- LILIUM BULBIFERUM. 
I Lilium bulbifeium latifolium majus. -3 LIB. II. afperguntur : hujus trcs d;fferentias Clufius 

agnofcit : huc referre oportet 

Marcagon Pannon. florefuaverubente , ipfius 

B, 7- 

Reperituretiam longiore fpica, & dicitur 

Martagon montanum longiore fpica, Biy : & 

etiam quafi duplici corolla ab eodempi&um, 

Francorurti natum. 

II. Lilium floribus reflexis alterum,lanu- 
gine hirfutum. 

Lilium purpureum mas, Gef hor. 
Lilium fyl primum &£ majus, Cluf pan.& hift. 
Hemerocallis flore rubello, Lob. ico. 
Lilium Saracenicum, Tab. 

Flores prioreplures, faturatepurpurafcen- 
tes, maculis nigricantibus diftinfti: aliquan- 
dodilutepurpurafcentes, maculiscarentes - , 
Lilium flore purpurafcente non pan&atum, 
Eyftett. 

Pingit infuper Biy. 
Martagon exoticum flore fpadiceo, & 
Martagon florc carneo. 

III. Lilium floribus reflexis, varijs, Gve 
tertium. 

Lilium montanum five fyl. tertium,Cluf. hift 
Lilium montanummaximumpolyanthosva- 
riegatum , Eyft. 

Sirnile eft Clufiano. 

Flosantequamexplicetur,foriscameus:ex. SECT. V. 

Hemerocallis Byrantina altefa, Lob. ico. 
Lilium Chalcedonicum miniatum ferotinum, 
Lob.ad. par. alc. 

Hemerocallis Conftantinopolitana phcenicea 
unico flore, Lugd. 

Flos colore elegantifsimi minij aut cerae 
rubraerecentis, rariiisprorfusnivei.aliquando 
flavi coloris: modounus, modbduo, quatuor, 
quinquc, fex, tredecim. 

VIII. Lilium Byzant. miniat. polyanthos. 
Lilium Byzantinum miniato faturatiorerlore 
TiCKvxv&i:, live Zuriniare, Cluf hift. 
Lilium Chakedonicum miniatum praecox, 
Lob. ad. par.alt. 

Flores quinos, fenos, denos ut plurimum 
profert, rarius 20. }o. vel^o. in caule duorum 
triumvedigitorum latitudine,aliquando fatu- 
ratioris,aliquandodilutioriscoloris, hocque 
Lilij Byzantini miniati dilutioris floris nomi- 
ne pingitur aClufioinhift. 
Lilium Byzantinum ferotinum, Eyft. 
Lilium Byzantinum flore multiplici, Eid. 

Hoc florum foliorum numero duodenario, 
& ftaminum multitudine a priore difcrepat. 

Varietas in folijs : qujeflorceft dilutiorc, 
caulem & folia viridiora habet: quae vero fatu- 
ratiore, hujus caulis &foliaplerumq; ex pur- 
pura nigricant. Aliquando flores in modum 
corollae difpofiti nafcuntur, utBry pingit, no- plicatus, intus alb. notis purpureis infignitus. minans Martagoncorollampraebens. Clufius & quartum genus addit floi ibus fa 
turate purpurafcentibus ferius florentibus, & 
odore non infuavi praeditis. 

IV. Lilium fl. reflexis albi^non punftatis. 
Lilium montanum albo flo: e, Cluf. hilt.ap. alt. 

& cur. poft. 

Liliummont. minusalb.non pundtatum,Eyft. 

Martagon imperiale niveum fine maculis,Bry. 

V. Lilium flor. reflexis albis punftatis. 
Lilium montanum albis f loribus maculis pur- 
pureis infignitis , Cluf cur. poft. 

Lilium montan.majus album punaatum,Eyft. 

V I. Lilium flor. reflexis polyanthos album 
punftatum. 

Lilium mont. maximum polyanthos album 
varijsmaculisrubrismaculisafperfis,Eyft. 

V 1 1. Lilium Byzantinum miniatum. 
Lilium rubrum Zuphiniare, five miniatum 
Chalcedonicum, Cluf.pan. 
Lilium rubrum fiveminiat. Byzant.Eid.hift. I X. Lilium purpuro fanguineum fl. reflexo. 
Hemerocallis altera, Matth Lugd.quamcum 
LilioZufinianieandemvult, Ciuf 
Lilium fylveftre alterum, Dod. ico. 
Hemerocallis Chalcedonica purpuro fangui- 
nea polyanthos , Lob. Cam. (cui idem cum 
Liho Zufiniari Clufij) Biy. 

X. Lilium pyramidale mofchatum. 
Lilium fylveftr. five Hemerocallis mofchata 
polyanthos, & 

Martagon imperiale nuperor. Lob. ad. par. alt. 
Martagon imperialemofchatum, Eyfl. 

Eft florum centum & viginti &c plurium, 
rofae mofchatae odore, cfui diluti & lividi colo- 
ris maculis ex fufco purpureisnorati : florum 
zio. ferax in hortoEyft.confpeaum fuit. 

LJLIUM FLORIBUS REFLE- 

xis inguftifolium. 

I. Lilium rubrum anguftifolium. 

Lilium LIB. II. SECT. V. 19 Lilium rubrum praecox, Cluf. hift. Bry. Variat flos colore luteo, vel verius palle- 

Uno, duobus, tribus eft floribus : & quialfcente, vel purpurei Lilij inftar rubente, aut 
aliquando anguftionbus eft folijs, vellatiori-lSandaracaecolorem refert, &haecdicitur bus, idcircoCUifiusinhift. 

Ltlium rubrum praecox i. &2. facit. 

J I. Lilium brevi & gramineo folio. 
Lilium rubrum praecox $. anguftifolium, Cluf 
h.ft. 

Liliumminiar. tenuifoI.Cluf hift. ap.alt. 
Hemerocallis ."4acedonica & M.irtagon Pom- 
poheurfl, Lob.ad. par. alc. 
Lilium monranum rubrum praecox, Fyft. 

Flonbus al iquando $f. 46. & ^ 8 fed tn plano 
caule, vel miniati, vel cruenti coloris. 

III. Lilium miniatum odorum anguftifol. 
Lilij miniaci tenuifol.aliud genus, Cluf. hift. 
ap.alt. 
Marragon Pomponij, Eid.&cur. poft. & Eylt. 

I V. Liliumflavumanguftifolium. Tufai 2. Clufij hift. 

At Lobdius ad. partalt.varietacem in caule, 
fJore & folio adfert : cui alia praecocior,alia 
ferotina: praecocioralterafolio lato dilutevi- 
rente, flore pallidiore; altera media,quaeela- 
tior, foIiopallidiore,anguftiore, floredilutio- 
re. At ferotina folijs latioribus, atrovirenti- 
bus, rlore faturo (. hoeniceo. 

1 1. Lilium, fivc Corona imperialis multi- 
rlora latoque caule. 

Tufai, five LiliumPerficum 1. &Tufai bwAhu 
wttt , Cluf. hift. pan. & rar. 
Corona imperialis polyanthes, Eyft. 
Corona plai)\auIos, five laticauhs, Lob. ad. 
par.alt. 

Flores 20. jo. 40. fo. & ctiam 70. in caule Lilium montanumflavoflore maculhdiftin-!laco, qui fequenti anno caulem rotundumac clum & nondiftinftum,Cluf. hift. ap. 1. &alt 
Liliummontan.flavoflore, Lob.ad.part.alt. 
Llium montanum flore Iuteo punclatum & 
non punctaium, Eyft. 

Martag. fiveHemerocallis punftataflavofI.& 
M.irragon non punftatum,florefravo, & 
Martagon five LiliumdeCanadaauricolorem 
refereff!, fl. intus nigris maculis afperfo,Bry. 
Lilium montanum magis flavoflore& atrio- 
iibusmaculis,Chif!cur. poft. 

Variat flos coiore flavo, vcl dilutiore quafi 
pallence, in alio maculis nigris diftinfto : in 
alterofloresnullis punftisinterne diftinguun- 
tur, fedomninoflavifunt: rariusquadraginta 
& plures flores pene flavos, fed in caule plano 
profert, quod mu!tiflorumCIufiu<; inhift. ap. 
alt.nominat: variatetia fubviridifl. &dicitur 
Mirtagon fubviridi flore, Rry. 

LILIUM SIVE CORONA 

Impeiialis. 

I. Lilium fiveCorona Imperialis. 
Coronalmperialis, Dod. Lugd. (&Chalcedo- 
n icum Lale) Lon. Tab. Cam. Eyft.Rob. qui & 
Coronam imperialem majoremaddit. 
LiliumfiveCoronaImperialis,Lob. 
Tufai fiveLilium Perficum 1. ( & Htmerocal- 
lis Diofcoridis) Cluf.pan.&hift.& duBry. 
Corona imperialis procerior rubra , fed alia 
rubicunda,Svverc. quint, cum j. <;. 7. aut oclo floribus. 

I I I. Lihum fivc Corona imperialisduplici 
corona. 

Corona imperialis phcenicea duplici corona, 
aut ferie florum , Lob. ico. 
Corona imperialis polyanthes, Tab. ico. 
Corona imperialis florum clalTe duplici,Eyft. 
Corona polyphyllos live foliofa, Lobel. ad. 
part.alr. 

Tufai , fiveLilium Perficum 2. du Biy. 
Corona imper. duabus coioius ornata flore fla- 
vcfcente, Svvert. 

Et hujus varietas apudLob.caule numero- 
fis folijs ftipato,corona duplicinonnullisflo- 
nbus incaulisfaftigio: altera, flore dilutiore 
minus propendente, ob florum acervum cau- 
lem ambienre: &haeceft 
Corona polyphyllos & polyanthes altera, 
Lob. ad. par. alt. 

IV. Lilium five Corona imperialis non. 
fcetens. 

Tufai quarta dirferentia, Cluf hift. 

V. Lilium five Corona Imperialis ramofa. 
Tufai Mh\^@- , Cluf hift. 

Ramis fingulis 11. flores : vel in altero 8. veJl 
plures : in altera , j. vel fex. 

LILIUM PERSICUM. 

Lilium Perficum,Dod. (& Hyacinth.fpurius 

6.) Lob, LIB. II. SECT. IV. 6.) Lobel (& PannachioPerfianorumjLugd. 

taber. 

Liliumnonbulbofum, fivearundinaceumflo- 

re fubcroceo & akerum luteo, Cam. Eyfl.Rob. 

S> vcrr. Bry. 

Lil ium Sufianum,Cluf pan. & hift. Bry. L I L I U M ASPHODELI 
radice. T. L : liumluteum afphodeliradice. 
Lilium non bulbofum lureum,Dod Lugd.Ger. 
Liriofphodelus luteus lilirlorus, Ad. Lob. 
Liliafpodelusluteorlore,Cluf.pjn.hift.Cam. 
Liliagominor afphodeloaffinis, Hemerocal- 
lis Diofcoridis videtur,Csef. Afphodelus liliaceus,Fyft. luteus.Tab. 

Floreeftcommunitcrluteo, rariusalbo. 

II. Liliumrubrumafphodeliradice. 
Hemerocallis Diofc. Thcoph. & Plinij. 
Lilium rubens harundinaceum,Gef. hort. 
Liliumnon bulbofumobfoleto coloierubens, 
Dodon. 

Linofphodelus phceniceus,Lob. 
Liliafphodelus puniceus ; CIuf hilt. 
Lilium rubrum non bulbofum,Lugd. 
Liliago major afphodelo affin is.Caef. 
Afphodelusliliaceusrubens,Tab. 
Lilium non bulbofum five arundinaceum,Ca- 
mer. five phceniceum, Gcr. 
Lilium fatuum,Eyltet. m S E C T I O S E X T A. 

ORCHIS: SATYRIUM: DENS CANIS: 

OPHIRYS: OROBANCHE. 
ORCHIS EJUSQUE DIEFERENTIA 

O^VtftfiveTeJiiculus, a Theophrafto p. htfi./p.ejrDioJcoride 1 3. c.141. proponitur: Dio- 
fcortdes , wtcr Orchidem, ejr Satyrton dijferenttam hanc Jectt : o^x 1 ^ ^ vocans , qua 
radtcem bulbofam habent,eamcj ? geminam, oblongam oliv& modoanguftam,Jupcriorem ple- 
ntorem, & tnferiorem moUiorem, ac rugofiorpm. Satyrton autem , quod radtcem habet unam , 
eamq, bulbofiim , mali magnitudine. 

Genera Orchidis, Diofcoridcs duofecit ; unum , ^wjoc, oypv , tefitculum canis : alterum, 
at^.7nd^acognominatum. Stc Satyrium dup/ex, alterum owme/ov i£/$vft\ov ; alterum 0v.1v- 
yiovtfiv(lgeviev,velievQ()cux2ii. Pliniusl.zd.c.io.OrchionSatyriorum^dcfiriptionesconfundit : 
ey I.22. c.8. Cynojbrchidis nomine repettjt. 

Lubet difitnguere ineas, qu£ radtces habent, velrotundastejitculorumforma, velpal- 
mas manufue referentes. iiias, tn eas qua radtces habent velgeminas, quas Orchides : velunt- 
cam, quas Satyria nommabtmus : has verb Orchtdes palmatas appellabtmus. Orchidisgencra 
facimifs, Cynoforchinfive Canis tejiiculum, Tejitculummorionis, Orchinfwtidam,five Tefit- 
culum hircinum : Orchtn Seraptada , vel Tefticulum vulpinum & Tejitculum odoratum : ad 
qua genera quinq, Orchidumjpectes reduct poffunt. 

folia,Eyftett. 

OrchisfiveTefticuIus&Cynoforchis, Ang. 
Orchis prior Diofcoridis,Corn. 
Orchiosprimumgenus,Dod.gal.Lugd.Thal. 
Tefticulusf. Matth. j.Lac. 
Cynoforchis,Ad. 

Tefli- CYNOSORCHIS, SEU TESTI- 
culus eaoif. 

I. Cynoforchislatifol.hiantecucullomajor. 
Satyrium primum Brunf. mas.Trag. 
Orchis maslatifolia, Fuch. vel major,Lon. 
Orchis &Tefticulus canisofficin: Am3.1ati- 


mm. 

LIB. II. SECT. VI. 

Tefticulus Iatifol. Taber. &Satyrion triphyl- TefticulusftrateumaticusmInor,Tab. *? lon,Eidem. 

I I. Cynoforchis latifolia hiante cucullo 
altera. 

Cynoforchis mas noftra,vel 4. tefticulus,Trag 
Cynoforchisnoftramajor,Lob.Lugd. 
Cynoforchisprior,Dod. media,Cam. 
Cynoforchis major j. Tab. & altera, Ger. 
Serapias Diofcoridis,fi ve Bafilica Siderites,vel 
Erythraea, Gemmae. 

I I I. Cynoforchis latifolia fpica compadti 
Cynoforchistertia,Dod. Lugd. 
Cynoforchismajoralteranoftra,Lob. 
Cynoforchis major quarta,Tab. 
Cynoforchis paluftris, Ger. ico. 

Orchis, Cynoforchis&Tefticuliscanis major 
flore incarnato,Cam. 

Serapias Diofcoridis fecunda , five Orchis ba- 
filica altera fyderites flore candidiore,Gem. 
Satyrion five Orchis major rubra, Svvertius. 
du Bry. 

I V. Cynoforchis latifolia hiante cucullo 
minor. 

Cynoforchis altera, Dod. Lugd. Tab. 
Cynoforchis major>Ger. 
Cynoforchismajorisfecundafpecies, Lob. 
Hasc commun iter latioribus,rarius anguftiori- 
busfolijsreperitur. 

V. Cynolorchis anguftifolia hiante cucul- 
lo : quae 1. in Prod. 

CYNOSORCHIS MILITARIS. 

I. Cynoforchismilitarismajor. 

an Tefticulus 4. cum Cynoforchide 2.Trag. 

Tefticulusalius tertio loco, Cord. hift. 

Cynoforchis quarta,Dod. 

Orchis ftrateumatica five ftratiotes major , five 

militaris, Gemmae.quaeBafilicaj.Lob. 

Orchisftrateumaticamajor,fiveBafilioatertia 

Gemmae,Lugd. 

Orchis latifolia altera,Cluf. pan. & hift. 

Tefticulus f . militaris, Tab. 

Ornithophora candida, Ger. ico, 

Orchis purpurea,du Bry. 

II. Cynoforchismilitarismedia. 
Orchis flore rubro elegantiiTImo , Cluf pan. at 
fecunda, Eid.inhift. IV. Cynoforchis militaris montana fpicS 
rubenteconglomerata : quaefc. in Prod. 

V. Cynoforchis militaris pratenfiselatior, 
floribusvariegatis: quae j. in Prod. 

V I. Cynoforchis militaris pratenfis hu- 
milior. 

Orchis Pannonica 4-Cluf pan. & hift. 
Orchis minor flore incarnato,Eyft. 
Orchis Pannonica, du Bry. 

Hujus fpecies altera ampliore, crafsiore & 
longiorefpica. 

VII. Cynoforchis montana purpurea o- 
dorata- 

OrchisquintaodoraferapiadaDiofc.Trag. 
Orchisquarta Dodonaeo,Lugd. 
Tefticulus primus , Matth. fpecies 4. Eidem 
comp. 

Tefticulus Candidus , Cord. hift. ico. 
Orchisfcemina, major.Fuch. 
Orchis fcemina, Eid. ico. Tur. 
Orchios tertium genus, Dodon gal. 
Tefticulus u.Taber. 

Major 8cminorhabetur,quare fpeciesduae 
Trago. 

VIII. Cynoforchis obfcurc purpurea o- 
dorata. 

Orchis Pannonicatertia,CIuf pan. & hjft. 
Cynoforchisflorepurpurafcente, Eyft. 

IX. Orchisglobofoflore. 
Orchis rotunda Dalechampij, Lugd. 

an Orchis fpecies, floribus quafi in umbella, 
Thal. 

X. Chamaeorchis alpina folio gramineo: 
quae 4. in Prod. 

ORCHIS MORIO. 

I. Orchis morio mas fol i js maculatis. 
Satyrion mas, Brunf Cynoforchis,Eid. Ang. 
Tefticulus i.Matth. icon. 4.Eidemfolio,Lac. 
Caftor. 

OrchisalteraDiofcoridis,Corn. 
Orchis masanguftifolia,Fuch. Tur. 
Orchis mas minor, Lon. 
OrchisDelphinia paluftris.Gem. 
Orchios 1. gcnus,Dod. gal. Thal. 
f~efticulus morionismas,Dod.Lugd- 
Cynoforchis morio,Lob. Franc. III. Cynoforchismilirarisminor. 
Orchis ftrateumatica minor Gem. Lob. Lugd. Cynoforchis morio mas, Tab 
Orchisftrateumatica, Ger. |CynoforchismacuIata,Ger. Saty- 82 LIB. II. SECT. VI. Satyrion Apulei, Svvert. du Bry. Idalem & cubiralem maculofis folijs , floribus 

Floreeftpurpureo,velexrofeocandido,pur- purpureis, Lob.ico. 
pureismaculisnocato. Satyrion maculofum,Svvert. 

II Orchismotiofolijsfeffilibusmaculatis.j V I. Orchisflore nudi hominiseffigiemre- 
Cynoforchis delphinia fefsilibus maculodsprsefentans, mas. obtufioribus folijs , flore purpureo violaceo, 
caule fefquicubitali,Lob.ico. 
Cynof orchis maculata, Tab. 
CynoforchismoriomaSjGer.ico. 

III. Orchisfolijsfefsilibusnonmaculatis Orchis Antrophora oreades altera, Colum. 

VII. Orchis flore nudi hominis effigiem re- 
praefentans, fcemina. 
Orchisantropophoraoreades,Colum. 

VIII Orchisflorefimiam referens. Orchis colore vario, vel 5.Clufij,pan. & hilt. Orchis Zoophora cercopithecum exprimens 
defcript. 

Variat floris colore , modo purpureo fatura- tiore, modbdilutiore, modbcarneo,modbo 
mnino latteo j nuncmaculis, interdum nul- 
lis, afperfis. 

IV. Orchismoriofcemina. 
Tefticulifpeciestertia, Matth. 
Tefticuloalteriadjungit, Lac. 
Orchis,five Cynoforchis fcemina minor,Fuch. 
Orchisanguftifoliafceminaaltera,Fuch.ico. 
Orchios tertium genus, Dod.gal. 
Orchis delphinia montana, Gem. 
Tefticulusmorionisfcemina, Dod.Lugd. 
Cynoforchis morio fcemina,Lob. Lugd. Ger. 
Cynoforchis morio j Tab. Cynoforchis fcemi- 
na,Eyftet. 

an Tefticulus alius, Cord. hift. Ab hac fola ra- 
dice, triplici bulbo conftante differt, quae 
Triorchis Serapias mas, Fuch. Lugd. 
Triorchis mas minor, Fuch.in ico. Tur.Tab. 
Triorchis mas, Lon. 
Orchis Serapias mas, Dod.gal. 

Hucreferripoteft 
Orchis anguftifol. fcemina altera, Fuch. ico. 
Orchis,fiveCynoforchisfceminaminor,Fuch. 
Orchiosquartumgenus, Dod.gal. 
Orchis morio minor, folijs maculatis. 
Cynoforchis minimis & fecundiim caulem pe- Orchis teterrimo odore fcetida,Clu.pan.& hift. 

ORCHIS SERAPIAS. 

SErapiades dicuntur , quod horumfloresinfeBa foecunda& lafciva referant, tanquama 
Serapiade Alexandrinorum olimBeo nomenhabentia: cujus templum excellens Canopt 
erat,ubi lafcivijs, cantibus &faltatiombus colebatur,Strabone ly.fua Geographu referente. 

Orchislatifoliaaltera,Cluf.pan.&hift. 
Orch.hermaphroditica,Lug.Ger.fecund.Gem. 
Tefticul. vulpin.Eyft. hermaphroditicus,Tab, 
Orchis pfychodes diphylla,Lob. Oreades,Colum. 

ORCHIS FOETIDA. 

I. Orchisbaibata odore hirci, breviorela- 
tiorequefolio. 

Tragorchis, Dod.gal.maximuSjGer. 
Tefticulushirci,Dod.Lob.obf.primus,Tab. 
Tefticulus, fiveTragorchis,Ad. 

II. Orchis odore hirci longiore anguftio- 
reque folio. 

Tefticulus hircinus vulg. & leporis teftic.Lob. 
Tefticulus hircinus fecundus, Tab. 
Tefticulus lingua bifurcata, Caef 
Orchis faurodes , vel fcincophera lacertarum 
acmulatione,Gemm£e,Lugd. 
Tefticulus hircinus vulgaris , Lugd. 
Tragorchismas, Ger. 

I I I. Orchis odore hirci minor. 
Tragorchis minor & verior, Gem. five Coriof- 
mites,velcoriophorafloreinftarcimicum,Lob. 
Tragorchis minor & verior, Lugd. 
Tefticu!ushircinustertiusminor,Tab. 
Tragorchis fcemina,Ger. 

I V. Orchis odorehirciminor fpica purpu- 
rafcente. 
OrchisBatavicafexta,Cluf. hift. 

V. Orchisfpicapurpureafcetida. I. Orchisbifolialatifsima. 
O.chis latifolia maxima, Cluf pan. 
Orchisprimaamplifsimisfolijs, Clufhift. 
OrchisbifoIialatifolia,Thal, 

II. OichisbifoiiaaUeia. prchis bifolia, Tab. Tefti- L I B. II. 

Tefticuli fpccies quinta, Cam.epic. 

III. Orchis alba bifolia minor calcare 
oblongo. 

Orchis altera ferapias, Gef cat. 
Orchis altera Satyrion vulgo, Ang. 
Orchis ferapias, Braf at primus, Dod Lugd. 
Orchisbifolius,Cam.Orch.f].albominor,Eyft. 
Tefticulus bifolius, Cord.hift. 
Tefticuli tertij fpecies prima, Matth. Lugd. 
Tefticulus vulpinus, Franco. 
Tefticulus vulpinus primus, Lob. latifol.Tab. 
Satyriumtrifolium,Eid. 
Orchis Ornithophora, Ger. ico. 
Orchis florealbo, duBry.minor&Tefticulus 
leucanthemos, Eyft. 

IV. Orchis tnfolia major. 
Tefticulus facerdotis, Ruel. 
Orchidis undecima fpccies, Trag. 
Tefticulus candid. odorat. major, Cord. hift. 
Tefticulus vulpis, Dod. gal. Lugd. 
Satyrium tnfohum, Fuch. Tur. Lon.qui tres 
bulbos adpingit. 

Triorchis trif. Tab. & triorch.major mas, Eid. 
Saty.ium trifolium, Ama. 

Fiorecommuniter eftcandido: reperitur& 
purpureo : fiquis cum prascedentieandemvo- 
let, facile atlcntiemur. 

V. Orchis trifolia minor. 
Culices minores tnphyllae, Lob. ico. 

V I. Orchis hermaphroditica. 
Orchis batrachites, Gem. Lob. Tab. Lugd. 
Orchis Mclittias, Ger ico. *J SECT. VL 

Satyrionfloribusapesreferens,Tur. 
Satyrion, tefticulus vulpinus, Svvert. du Bry. 

VIII. Orchis fucum referens fiore fubvi- 
rente. 

Orchidis fextae fpecies altera, Trag. 
Tefticulus vulpinus minor, Ad. 
Orchis ferapias fecunda minor, Dod. 
Orchis melittias five apiscadaverulumexpri- 
mens, Lob Lugd. Tab. 
Triorchis fcemina, Tab. 
Orchis myodes &TefticuIusvulpinusmajor, 
Ger ico. 

I X. Orchis fucum referens colore rubiginofo. 
Tefticulovulpinofimihsminor, Ad. 
Tefticulus vulp. z. fphegodes, Lob. ico. 
Satyrion minus, Svvert. 

Hasc non longeMonfpelio in pratis aLat- 
tes, caeruleis, punltatis, albis, palhdis, purpu- 
reis, variegatis flonbus, repcritur. 

X. Orchis mufcam referens major. 
Orchismyodes altera,Gcm. Lob. Lugd. 
Tefticulus mufcarius quartus, Tab. 

X I. Orchis mufcae corpus referens minor, 
vel galea & alis herbidis. 
Saty rion exiguum & 7. Trag. Satyrium, Tur. 
Tefticulus pumiho, Cord. hift. 
Orchis quintumgenus, Dod. gal. 
Orchis anguftifolia foeminatertia,Fuch.ico. 
Orchis fcemina minor, Lon. 
Orchis ferapias tertius, Dod. 
Orchis myodes prima, Gem. Lob. Lugd 
Tefticulus mufcarius pnmus, Tab. VII. Orchis fucum referens majorfoliolis Serapias batrachitcs, Ger. ico. luperioribus candidis & purpurafcentibus. 
an Orchis Serapias Diofcoridis. 
Satyrium quartum , Brunf. 
Oichis fexta, & fatyt ium alterum, Trag. 
Orchis five Tefticulus minor violaceis flori- 
bus, Cord.hift. 

Orchis ferapias fcemina, Dod. gall. 
Oi chis ferapias fecundus ma jor, Dod. Lugd. 
Orchis fecunda fpecies DodonaEi , Lugd. 
Orchis fphegodes, Gem.Lob.ob. Lugd. 
Tefticulus vulpinus major, Lob. ico. 
, Tefticulus 7. fphegodes , Tab. 
Orchis ftrateumarica, Ger. ico. Triorchis ferapiastertius, Lugd. 

XII. Orchismufcamreferenslutea. 
Tefticulus vulpinus luteus, Ad. 
OrchismyodesluteaNarbonenfiSjLob.Lugd. 
Tefticulus mufcarius tertius luteus, Tab. 
Orchis myodcsminor. Ger. ico. 

Orcheos genus humile, Lugd. 

XIII. Orchis anguftifoha. 
Tefticulus i6.minor, Tab. 
Orchis andrachnites, Ger. ico. 

XIV. Orchis papilionem cxpanfum her- 
bacei coloris referens. 
jCYnoforchis quintus, Dod. 

Orchis Omithophora, vel ornithes folio laevi, Tefticuli fpecies 1. Matrh.Lac, 

Tefticulus rigura & coloreapem referens, Cxf.JGem. Lob. Lugd. 
Ochisferapiasz.Dodonasi, Lugd. Eyft. iTefticulus vulpinus, Tab. 

Tnoichis fcemina, Fuch.Lon. lOrchisOrnithophorafoliomaculofo,Ger.ico. 

L z Orchis, S + LIB.II. S 

Orchis,duBry. 

XV. Orchis papilionem refercns , folijs 
maculatis. 

Orchis ornithophora folio maculofo, Gem. 
Lob. Lugd. 

Tcihculus 15. Ornithophorus,Tab. 
Tefticulus fphegodes, Ger. ico. 

Variat foliorum forma , eft prajgrandibus, 
parvis,ovalisfiguraeex acutoin latum,vel in 
rotundumdefinentibus: florumcolorepurpu- 
reo, fubpurpurafcente, albo. 

XVI. Orchis papilionem referens angufti- 
foliaalba. 

■4 

Ornithophora candida, Lob. ico. 
Orchis ornithophora alba, Lugdun. 
XVII Orchisaraneumreferens. 
Orchisandrachnitis, Lob. ico. 

XVIII. Orchis montana Italica flore fer 
rugineo lingua oblonga : fub Orchide {. in 
Prod. defc. 

Tefticuli tertij fpecies prima,Matth. fig.major 
Tefticuli j. fpecies Matthioli,Lugd. fig.i. 
Tefticulus ij. Taber. 

XIX. Orchis montan. Ital.lingua oblon- 
gaaltera. 

Orchis macrophylla, Colum. 

MONORCHIS ET TRIORCHIS. 

I. Orchis odorata mofchata, five Monor- 
chis. 

Orchis pufilla pallida odorata,vel 6. Clufi pan. 

at 7. inhift. 

an Tefticuli fpecies minor bulbo fingulari ; 

Gef.hort. 

Variat folio breviore.latiore, longiore,& 
anguftiore. 

II. Orchisluteahirfutofolio. 
OrchisFrifialittoralis,Lob Lugd.qui & quin- 
tam junxit. 

Qichis Frifia, Ger. ECT. VI. 

Tefticulus luteus, Tab. 

II(. Triorchislutea folioglabro. 

Triorchislutea,Geni.LobLugd.Tnorchislu- 
teai Tab. 

Tefticulus odorat.Ger. quem cum feq. junxir. 

Mod6terni,modoquaterniputilli,penduli 
tefticulifubfunt. 

IV. Triorchisluteaaltera. 
OrchisminorLeodienfis.Lob. 
Tnorchis lutea, Gem.Lugd prima,Tab. 

V. Tnorchislutearadiceoblonga. 
Triorchis lutea tertia Gemma;, Lobcl. (qui in 
icon. etiam 2. junxit, ut &c Lugd.) Tab. 
Orchis Leodienlis, Ger. 

VI. Triorchis, velTetrorchisalba odora- 
ta major. 

Tetrorchis, vel Triorchis alb. fpiralis, vel au- 
tumnalis,Gem.Lob.Lugd. 
Tefticulus odoratus major, Dod. 
Triorchis.Ger Triorchis odorata, Tab. 
Aliquando ternos , aliquando quaternos tefti- 
culos oblongos fibrofos obtinet. 

VII. Triorchisalbaodorataminor. 
Satyrium j. vel odoriferum,Brunf. 
Tefticulus candid. odorat. minor, Cord. hift. 
Tefticulus odoratus, five Orchis fpiralis mi- 
nor,Lob. 

Tefticulusodoratus, Ad Lugd. 
TePiiculus odoratus minor, Dod. Tab. 
Orchisflorealbo odorato,Cam. 

VIII. Pfeudoorchis. 
Orchisminorradice repente.Cam. 
Palma Chrifti radice repente,Ger. 
Orchis repens, Eyft. 

IX. Chamaeorchislilifolia. 

Orchis lilifolia minorfabuletorumZelandias 
&Bataviae: five 

Chama?orchisaggerumZeIandia2&Bulboeri~ 
ophorofimilis bulbus,Lob. ad. part.i. 
an PfeudoorchisMcwfuAMS-.Clufhift. ORCHIS PALMATA 

Satyrion. E T QUas Orchides palmatas vocamus, eas recentioresSatyria bafilica nominant. Brunfel- 
fius vero ejrTragus, Orchidum foemina* faciunt ,eo quod prater duas radicesinflar 
duarum palmarum junclas (hinc vulgo PalmaClmfli) notam tmpudicam ,vulva mulubri 
fmilem x habeant. Digitos citrtnos Avicenna } Matthiolus cenfet. 

Diofco- L 1 B. 1 1. S E C T. V I. »5 Dto/cortdes lib.s.cap.143.144. eujCeicv duplex propofuit : alterum, quod alij *g(<pv)hev vo~ 
cant , quod utplurimum ternafolta, rumici aut Llto fimtlta , fed mtnora atque rubcfcentt* 
habeat , caule nudo cubttali : flore Itltj candido : radtce bulboja malt magmtudinc, rufa, 
tntus a/ba, ovi tnftar , fapore dulci, ortj s grato. 

sltterum i^vS-^cviov five t^vS-patKov cognominatum , quod femine eft lini majore,frme, 
Jplendente ac Uvi : radtcts corttce altquantum gractlt ac rufa, tnterne alba, dulct & grata : 
quA nonfecus ac prtor venerem potemer fitmulat. Pltnms, Satyrtum cum Orchyde cotgfun- 
dtt, ut I1b.26.cap.f0. vidcre esl , & Satyrij aliud genus erythratcon appellart fcrtbtt. 

Matthtolus videtur ad defcrtpttonem Dtofcortdis , duplex Satyrtum propojutjfe ; de 
ntroque autem dubttatur. Satyrtum. 

I. Satyrium primum, Matth.Lugd. 
Satyrium trifolium, Caft. Satyrium bafilicum fcemina 

Dod. 

Palma Chrifti, Ama. Cord. hift.Caef. 

Palma Chrifti fcemina, Ad. Ger. Gef. col. Lon, HocalnPhallurr, Hollandicum, ahiFaufel,' , 

• • ri ccn. c * c . PalmaChnlh maculata, Tab. Franco, Eyft. 

cuitriafoliaafnctalint, cenient. ~ . II. Saiynum erythronium, Matth. Lugd. 
Caft. 

De utroque dubij fumus, & Camerarius in 
fuo emaculato Matthiolo omifit. 

I I I. Satyrium c Guinca > Rob. Svvert. nec 
dum vidimus. 

Orchis palmata. 

I. Orchis palmatapratenfislatifolia longis 
calcaribus. 

Palma Chrifti major, Matth. defc. Franco. 

PalmaChrifti altera, Cord.hift. 

Palma Chrifti ScSerapiasmasIaevifolio, Lob. 

PalmaChritti mas, Ad. Ger. prima, Tab. 

Satyrium bafilicum, Corn. 

Satyrium bafilicum mas, Gef.col.Dod. Lon. 

defcript. 

Satyrium bafilicum majus recentiorum, Lugd. 

defcript. 

Satyrium recentiorum Graecorum, & bafili- 

cum mas latifolium alterum , Thal. 

Palma Chrifti erecta variegata , Eyft. 

Satyrion five PalmaChnfti, Svverr. 

Flores faturato rofei 3 maculis purpurafcen- 
tibus infigniti. 

II. Orchis palmata praienfis anguftifolia 
major : quse 6. in Prod. 

Palma Chrifti j. Eyft. 

III. Orchis palmata pratenfis maculata. 
Orchis fcemina akera, Trag. 
SatyriumbafilicumGraecor.&ofKcin.Chrifti- 
palma, Ruel. 

Satyrij genus, bafilicum Graecurn , Gef car. PalmaChrifti, ferapiasfceminapratenfis,Lob. 
Satyrium fcemina folijsmaculatis, Thal. 
Serapias fcemina pratenfis, Lugd. 
Orchis ferapias, Cam. 
Satyrion fcemina, Svvert. duBry. 

Variat: flore, qui in purpura velrubet,vel 
dilute adcasruleum inclinat, velalbuseft: vel 
variegatus, albis maculis ac venulis rubefcen- 
tibus diftinftus: interdummaculiscaret: huc 
PalmaChrifti erecta florecandido&fl. varie- 
gato, & 
Palma Chrifti candidis floribus, Eyft. 

IV. Orchis palmata pratenfis maxima. 
Cynoforchis macrocaulos, fiveconopfaea, five 
galericulata, Gem.Lob. 

Cynoforchis conopfaea, Lugd. 

V. Orchis palmata minor calcaribus ob- 
longis. 

Serapias minor, Lob. minor rubra Gemmae, 

Lugd. 

Serapias minor nirente flore, Ger. 

Palma Chrifh minor mas, Tab. 

V I. Orchis palmata anguftifolia minor. 
Satyrium fcemina, Brunf. 

Satyrium alterum, Trag. delc. 

Orchis fcemina , Trag. ico. 

Palma Chrifti major, Matth.ico.tertia,Cord. 

hift. 

Satyrium bafilicum majus, Lugd.ico. 

Satyrium bafilicum mas, Fuch. Dod.gal. Lon. 

ico. 

Satyrium bafilicum mas, tenuifol. Thal. 

Satyrium Kgale, Tur. 

L i Palm* 86 Palma Chrifti roemina , Tab. 

Palnu Chrifti percgrina flore rubro, Eyft. 

VII. Orchis palmata anguftifolia minor 
odoratifTTma : in Phytopinace , & fub 7. in 
Piod. defcripta. 

V 1 1 1. Orchis palmata caryophyllata. 
Orchisferapiascaryophyllata, Lob. ico. 

I X. Orchis palmata fambuci odore. L I B. 1 1. S E C T. V I. 

Serapias paluftris Ieptophylla, Ger. ico. 

XVII. Orch is palmata flore viridi : quae 
8. in Pn d. 

XVIII. Orchis palmata montana maxima: 
quae o.inProd. 

X I X. Orchis palmata montana altera. 
Serapias montana folio laevi, &Cynoforchis 
montana, Lob. Orchis ferapias7.Cluf. pan.Pannonica8.hift. Serapias maxima folioIae*i,Gem. Lugd. Duplex eft : i.floribus exalbidis,foliolis fub 
floribus pallidis.2 floribuspurpureis,foliolis 
purpurafcentibus. 

X Orchis palmatabatrachites. 
Scrapias batrachites, vel Myodes, Lob. ico. 

X I. Orchis caftrata. 
Satyrium caftratum vel eunuchum, Lob. 
Satynum caftratum, Gemmae, Lugd. 
Tefticulus fextuscaftratus,Tab. 
Serapiascaftratum, Ger. 

XI I. Orchispalmatapaluftrislatifolia. 
Serapias paluftris latifolia, Lob Ger. 
Satyrium bafilicum foliofum, vel j. Dod. 
Satyrium bafilicum m as latifolium i.Thal. 
Cynoforchis paluftris platyphylla, Gemmae, 
Lugd. 

Palma Chrifti paluftris, Franco ). Tab. 
Satyrion latifolium, Svvert. du Bry. 
Palma Chrifti flore purpureo, Eyft. 

XIII. Orchis palmata palultris altera. 
Serapias paluftris altera leptophylla, Lobel. 
Lugd. 

Cynoforchis paluftris altera, Gem.&Ger. 
Tefticulusgalericulatus, Tab. 

XIV. Orchis palmata paluftris tertia. 
Cynoforchis paluftris lasvi folio, Lob. 
Cynoforchis leptophylla, Gem. Lugd. 
Palma Chrifti paluftris z. Tab. 
Serapias paluftris latifolia, Ger. 

X V. Orchis palmata paluftris maculata. 
Cynoforchis paluftrisalteralophodes,velne 
phelodes, Gem. Lob. Lugd. 
Palma Chrifti paluftris 1. Tab. Ger. 

XVI. Orchis palmata paluftris tota rubra. 
Cynoforchis Dracontias, Gem.Lob. Lugd. 
Tragorchis , Tab. ico. Serapias mont. Tab. Serap. garyophyil. Ger. 
ico. 

X X. Orchis palmata montana maculata. 
Cynoforchis mont. folio maculofo, Gem. 
Serapias candidoflore ( montana ) Lob. Lugd. 
Ger. 

Palma Chrifti major, Caft. 
PalmaChriftimaculatamontana, Tab. 
Satyrion folijs maculatis, Svvert. 

XXI. Orchis palmata anguftifolia alpini 
nigro florc. 

Satyrium bafilicum alpinum, Gef.hor. 
Satyrium bafilicum odoratifT. Gef. cat. 
Satynum bafilicum minus , Dod. 
Palma Chrifti minor, Matth. Lugd. Franco. 
Caft. defcript. 

Orchis minor odoratus, Ad. 
Palma Chrifti minor fcemina, Tab. 
Orchisferapiasodoratiff.floreminimaalpina, 
Cam. ORCHIS ABORTIVA. 

I. Orchis abortiva fufca. 
Coagulum rerrae Plinij quibusdam. 
Satyrium nonum, Trag. 
Orobanche, Gef.col. 

Orchis fylveftris, Lon. 

Neottia , Dod. Franco. 

Nidus avis, Dod.gal Lob.ico.Lugd.Eyft. 

Satyrium abortivum (fpec Hypociftidis) Lob. 

ico. part. alt. & Ger. 

Orchis abortiva Lobelij, Cluf hift. 

an Orobanche prima, Tab. 

I I. Orchis abortiva violacea. 
Limodoron Auftriacum, Cluf pan. 
Pfeudolimodoron , Eidem hift. O P H R I S. 

AD Orchides propter florum formam referenda videtur Ophris a Plinio lib. 6. cap.is. 
nommatdy quam vocem altqui Superciliurm nddunt. 

I. Ophris I. Ophris bifolia. 
Perfoliata fylveftrismas,Brunf. 
Saryrium 10. 5c bifolium, Trag. 
Alifma, Coid. Gul. hort. 
Ophris, Marrh.Fueh. Ang Gefcat.Caft.Tab. 
Cam.Caef Thal.Franc. 
Bifolium,Dodgal. Ad.i ob.Lon.Cam. 
Pfeudoorchis feubifolium, Dod. 
Ophrisbifolia, Ger. 

Eft major 8i minor, tam in hac, quam in tri- 
folia. 

II Ophristrifolia. 
Perfoliatafylveftrisfoemina,Brunf. 
Ophris trifolia, Tab. Ger. 

III. Ophnsbifoliabulbofa. 
Pfeudorchis, feu Btfol. bulbofa, Dod. ed. Belg. 
&poft. 

IV. Ophrisminima: in Prod.defcripta. 
anOphris pumilum&tenellumgenus, Cluf 
cur. poft. 

DENS CANIS. 
I. Denscanislatiore rotundiorequefolio. 
Mithridariu-nCratevaePlinij \ng. Caef. 
Pfeudohermodaclylus, Matth. Lugd.T.ib. 
HermodatfylusMciuaei, foho maculofo, & LIB. II. SECT. VI. 87 

Dens canis, Gefn. hort. 

Satyrium erychronium, Gef col. Ad.Lob. ico. 

Taber. 

Dens caninus, Dod. (Ephemero Diofc. convc- 

niensj CaefCam.Ger. 

Dentali 1. Cluf.pan. 

Dens caninus purpurafcente flore,Cluf.hift. 

Satyrium & Denscaninus. Lob. 

Satyrium rubrum Dalech. Lugd. 

Dcnscanisflorerubro,Eyft. 

Flos ex purpurarubet, aut candore micat, 
aut purpura ex candore confufis pallet : qui flo- 
rerubroeft, maculis rubris: qui albo,lafteis 
maculis variegatur : flc fol ia aliquando macu- 
lata,aliquando ijs carent : & communitcr bina 
habet : tantiim bina,Caefalp. plurimumterna, 
Adverf. raro terna.Cluf quina etiam,Lugd. 

1 1 Denscanis anguftiore longiore folio. 
Erythronium flore albo anguftioribus folijs, 
Lob. ico. 

Dentaliz. Cluf pan. 

DenscaninusaIboflore,CIufhift.Cam.Eyft. 
Satyriumtrifolium&SatyriumDalech.Lugd. 

Flosla&eus, autex purpurafcence alboque 
nixtus. OROBANCHE. 

0'VoQdyx>\; Ervangina Gazx, quod oqoGcv ky%<* , ervum frangulet , dicitur. Buplex 
eli, aliudTijeophrajii S. hift.S. aliudDicfcondis l. 2. c. iji. ejr Orobanche Pltn. l.iS. cij. 
tjrl.22.cult. nommatur. I. Oi obanche ma jor garyophyllum olen s. 
Limodonun ( quafi famem adferens) Theo- 
ph;atto. 

Orobanche, Diofcorid Gilen. Oribaf. Algi- 
net Aetio. 

Cynomorion,acanini genitalis fimilitudine, 
Plinio. 

Leonina herba, Hermolao, & Legumen leoni- 
num,Ruel. 

Leo herba, Conftantino. 
Orobanche Matth. Ama fherba tauri , vel vac- 
cae)Ang.Cord.inDiofc.I ar.Gefcat.(L.onto- 
botanos) Lon.Lob. Caft T lal.CaefiEyli. 
Orobanche vera. Gef horr. 
Limodoion.fiveOiobanthe, Dod. Orobanchei.Cluf.hift.altera,Lugd.Tab. 
Ripumgenifta?,Dod.gal.Ger. 

Variat: qua?geniftaevuIgariadnafcitur,flo- 
reeft fubviridi: quaeHdpanicae, floribusma- 
joribusluteis. 

Ha2c femper alicujus vicinje plantae fibris 
adnafcitur:obfervaviadGeniftam,floremtin- 
clorum , Hieracium Sabaudum, Trifolium, A- 
ftragalum fylvaticum. 

I I. Orobanche flore majorc,ex caeruleo pur- 
purafcente : quae i.inProd. 

III. Orobanchc Monfpeliaca floribus ob- 
longis. 

Orobanchemajor, Lob.ico. 

L imodorum Monfpeliacum, Cluf pan. 

IV. Oro- 88 LIB. II. SECT. VI. IV. Orobanchemajoreflore. 
Orobanchequarta,Lob.ico. 
Orobanche, Eyftet. 

V. OrobanchequaeHypopytis dici peteft: 
quse j. inProd. 

VI. Orobancheramofa. 
Orobanchef.Lob. ico. 

Orobanche altera brevior & ramofa,Caef. 
Orobanchc, Cam.adMatth. 
Orobanche j. woAwcAw^Cluf hift. 

Variat : floribus aliquando caeruleis , ali- 
quandopurpurafcentibus,aliquandofubalbi- 
dis, & libenter inter Cannabem nafcitur. 

VII. Orobanche radice dentata major. 
Dentariamajor,Matth.Lob.Lugd.Cam.Fran- 
co,Ger. Eyft. 

Anblatum (id eft aphyllon, quod folijs carcat ) Cord.hift.Dodon.('&radixfquamata)Thal. 

Squamatia,Lon. 

Dentaria major,five«ipf ^.®- 1. Cluf pan.& hift. 

Dentariaabfquefolijs,Caft. 

Dentaria crocodilia, Tab. 

Arachidum e genere Orobanches, Cajf. 

ALgolethtos Plinij, malus Henricus vinitori- 

bus,Gef. in hift. bovis & col. 

VIII. Orobancheradicedentataminor. 
Den ur.xfu^ & altera,feu min.Cluf.pan.& hift. 
an Anblati fpecies minor,Thal. 

Clufius, fuas flores ex albo purpurafcentes 
tribuit: Thalius,candidam totam lcribic 

IX. Orobancheradicecoralloide. 
Dentaria*^»».©- j. Cluf pan. 

Dentaria coralloide radice , Cluf hift. Eyft. 
Dentariaminor,Ger.aph)llosminor,Tab. 
CASPA- 
kmMMMMWm&m&m vSfcJJ^' ^r, .^Jy^V -"*- ~7Zr J YZr<7?J< ~"-*YZXYZXYO<?>J< ? C/^ A^ /VS_6^ _V\_Li^V> -%^ '"^^ 

e ^m^m^^m^^mtmmsim*m\ ^ym^^immmmmtmmsfmmmfmmmim^ 

CASPARI BAUHINI 

PINACIS THEATRI BOTANICI 

LIBER TERTIVS 

OLERA ET OLERACEA. 

S E C T I P R I M J. 

RAPA: RADICES INDIS EDVLES: RAPVNCV- 

lus:Campanula:Rapi(trum: Napus: Raphanus: Lepidium: lbe- 

ris : Dracunculus efculentus : hruca : Mnapi : Rhefeda : Luteo- 

la: Ervfimum: Hydropiper,fivePer(karia: Capfi- 

cum, five Piper Indicum. 

RAPA ET EJUS SPECIES. 

RApa, quafi ruapa, qttbd e terra eruatur, Varrom l.+. ling. Lat. at verifimiUks a GrdC* 
j.<tw<;, Atbenao l.g. c. 2. ytyyuXri, Dio/coridi U.c.134. a rotunda orbtculanve radtcis 
fgura. Genera : Tbcoph. l.-.btft.j. att altos dtvcrfttatemgeneris putare, altos ncgare , fcd mare 
tantum famtnaj, dtffere, rjr ambas ex eodem femine nafct^Jed ut ejfamtnentur raras de~ 
ponendas ; nam (i denfe pofitafmt, omnes mafculcfccrc : at -.bift.6. Rapa /ylveftris memtnit. 

Sie Dtofcortdesjattvum efrfjlveftre agnofctt. Pltn. I. tS. c. 13. Grscos fccutus, duo prtma fecit 
gcncra, mafculum,fcemtnciima., efr mcdum eas fcrcndt cx eedcmfcmtne. Spectes vero omni- 

um tres (addtt) aut in latttudtmmfundi, aut m rotundttatcm globart ; tcrtiamjfeaem 
fftveftrem appellavcre, tnlongitudmem radice procurrente : & I.iq. c.f. Medict, mafcultm 
fexuffactunt tn his rotunda : lattora verb concava frmtntni. 

Dividimus tn fattvam cjr fylveftrem : tllam tn longam ejr rotandam, fve fwminam 

cjr marcm : rotundam, tnfejhlem <_~ orbtculatam. Raparunfo'. lndta tam ferax 

esf, ut ea in vijs quog, publtcis Jfonte provemant : ita ut cum Tndi tn 7:011 nullts locts aoros 
frugtbus confttun ejjent , propter ingentcm Raparttm propagmem, a'o irftttuto tpjis dcftftcn- 

dum fuerit : Joftph. Acojla l.j. c.iS. I. Rapafuivarotunda. Rapum majus orbiculat.feuturbinat.ad.Lob. ■ . iMii'4 •-•kiiuivvuiiviu* \ i\a 1'uui nia U3 uiuivuiauivu i.w.1 -—■ > »« •* *■ 

Rapamas,Theoph.Plinij : RapunijDiofcoiid.Rapum fitivum orbiculatum, Lugd. 
Rapa fativa, Brunf. Cord. Rapurh orbicuhtum,Franco, Taber. 

Rjpumfativum,Fuch.Ruel.vulgare,Trag.Dod Rapumrotundumjuwumquemajus &minus 
Rapumvel Rapa, Ang.Tur.Lac.Gef.hor.Caft. Taber. Rapumrotundum, Matth.Lon. Ama. 
Rapum fefsili rotunditate, C«f. Rapummajus cvminus'rotundum,Ger. atro- 
tundum Rapumutrumq; fub Bunude. 

M Variat jo LIB. III. 

Variatcolofeexternoradicis,viridi,candi- 
do, puniceo , obfolete nigricante : habentur a- 
liquando in Alfatia, quae foris & intus flave- 
fcunt : rmgnitudine & parvitate, Plinius & 
Tragus 40. Amatusvero^o- &60. librasexce- 
denres viderunt : communiter forma tuberofa, 
raroglobi inftarorbiculata.frequentius in la- 
ticudmemelTufa. 

If. Rapafativaoblonga, feufcemina. 
Rapa fcemina, Theoph.& Plinio. 
Rapum oblongum,Trag. oblongius,Dod. SECT. I. 

Rapumlongum.Matth.Lon.Caft.Lugd.Franc. 
Tab. qui majus &minusfacit: utrumque fub 
Raphano fativo Gerardus habet. 
;Rapumtereti,rotunda, oblongaqueradice,Ad. 
Lobel. 
Rapa oblonga, Ama. Caef. 

Aliquandocubitalis,rariiis fefquicubitalis 
eft: ficjo. librarum Matthiolusnotavir. 

III. Rapafylveftris: &Ca?f. 
Rapum fylveftre,Matth.Lugd.Rab.Ger. 
Rapum fylveftre non bulbofum, Ad. Lob. RADICES VARI^E, QVIBVS INDI 
vefcuntur ck utuntur. 

QUcmadmodum v.trijs fruclibus ob infignem arborum fiuilifirarum varietatem ve- 
fctmur : fic m India Occidentah, varijs radtcibus m cibts utuntur. Quarejofiphus 
Acoftalib.4. c.i8. velpar.p. Ind. Occtd. recenft^ Papas (de qua tnter Solana agemus, Solam tu- 
berofi efiulenti nomine) qu& ipfis prxctpua es7, Mamhot, Ocas, Tanocas ,Camotes ,Batates, 
Xiqutmas, Tuca, Cochucho, Cavi ,'Totora, Mam : addens ejr altas infimtasefije,&inter c&te- 
ras Batates , qu& inftar ctbi delicati & fuavifiimi comeduntur. Sic etiam radices ex Hi- 
fpama adlndos delatas magis propagari , quam Indicas,fi in Europam dcferantnr. Et Ulri- 
cus Faber, ut in par.7. Amer. cap.p. habetur, apud Carios Indu populos, Tnticum Turcicum, 
vel Meijs ejr Mandeochade,Padades,Mandeochparpij, Mande poere,Mandurts,VVache Ku,&c. 
invemjje refert. 

IgnameSjAdverf 

IniamosinGuineacibusNegrirarumvuIga- 
tifsimus,quo&panislocoutuntur: par.6.IncL 
Or. c.$8. & f 7. & Linfcot. par.4. Or. c.n. 
Ingnamos, par.6. Ind. Or. c.u. & xj. 
Inhame Lufitanorum , five Igname , Cluf. hift. 
&notisinGarzi. 

Tres fpecies propter medullae colorem : at 
lutca, Carotae colore in pretioeft : magnitu- 
dine etiam variat : ac Clufius duplex genus 
agnofcit. 

Alterum a priore differens cortice in^quali & 
tuberculis obfita, cum viticulis fpinofis, quam 
Ycam Peru nominant. 

I I I. Mandioca : radix in Infula S. Cathari- 
nae: hift.Brafil.fivepar.j. Amer.c./j-.jii 15.17. 

I V. Manihot Indorum,five Yuca folijs can- 
nabinis. 

Arachidna,Theoph.& Aracidna Plin.quibufcL 
Manihot,Theucto,Lugd.Leriodefc.Braf.c8. 
Yuca, Gomaras.hift.gen. Lugd. Jofeph. Acoftae: 

I.4. c.17. 

Yuca I. Rapum AmericanumfolijsBryoniae. 
anOetumPlinijl.zi. cap.if. mandunt (fcilicet 
AE.gyptij_) & Oetum, cui pauca folia minimaq,, 
veriim radix magna. 
cvrrov f"a.Iij xiyyov leguntj five VingumutGaza 
reddit , Theophr. 1. 1. c. 11. quod Atgyptij Vin 
gum appellant, folia habet ampla & germen 
pufillum, fedradixlonga&inrnodumfruclus, 
&ciboidonea. 

Hetich Indis & ALthiopibus , Daiech. in Pli- 

nium. 

Hetich AmericumTheveti, LugdLerio defc 

Brafc.i*. 

Radix rapis magnis fimilis,Iongi tudine fef- 
qnipedali , crafsitudine amborum pugnorum : 
cujustres fpecies Lerius cenfet: naminterco- 
quendum alia violaceum , ceu paftinacae : alia 
lureurn , ut cotonea mala : alia deniquealbum 
coJoremacquirit. 

II. RapumBrafilianum, five Americanum 
alterum, 
Igname in InfuU S.Thomae, Scalig, Lugd. LIB. III. SECT. I. 91 Yuca Peruana , Frag. 

Jucca, Benzoni, l.i. c.28. vel par. 4. Ind. occid. 
M*andeochaderadixapudCarios: par.7.Am.7. 
Mandioca: par.j. Amerrl.i.c.4.9.17. 
Cocushavv, Hariot in Virginea. 

Hujus folium larum in feptemlacineasdi- 
vifum efle fcribunt: at radix brachij craflitie, 
ex qua Indi farinam conficiunt, (par.z. & j. 
Amer. ) qua cum carne & pifcibus, ut nos pane 
utuntur : ex ea & placentas & panem confi- Camotes,Jofeph.Acoftaf,lib.4.cap.i8.Frag. 
Batates radix : par. j. Ind. occid. 1 4. c.18. cibus 
Nigritarum vulgaris: par. 6. Ind. orient.j8. 
Batatas fruclus in Angra , Linfcot. par. j. Ind. 
orient.6. & par.4. cap. 12. & par. 8. &par.?. 
addit. Ind.occid. 

Pina five Batata radix: par. 8. Ind. occid. 
Sifarum Peruvianum , Tab. Ger. 

Radix Raphani praegrandis amplitudine: 
genera tria,corticis colore vel purpurafcente, ciunt, quemCazabis, Bcnzo: at Monardes & veIpallente,velcandido,'quaeaflatafru£tuum, 

Acofta, Cacavi nominant : fic in Hifpaniola velleguminumlocolndiseft. 

cx hac fecundarium panem , quem Cazabi' IX. Hajas Indiae occident. fimilis Batate, 

vocant, conficiunt, ( par.f. Ind.occid.12. ) ex nift quod minor & fuavior fit : Benzon. five 

hujus fucco potionem parant : par. j. Amer. par. 4. Amer.cap. 28. 

lib.2cap.1f. .Aies, Clufio. 

Huc referre oportet X. Cochucho, radix parva, dulcis, quam 

Maniel folijs pceonia: ; paf.J. Am.ep.i. de Braf aliqui, quo magis in delitijs fit, condiunt : Jo- 

V. H3tle radix in Florida, ex cujusfarina feph. Acofl. Iib.4.capi8. 
in annonaepenuriapanisfit: par.2. Amer. XI. Xiquimas, radixqua aeftareutunturad 

V I. Aypi Brafilianorum , radix fesquipc- refrigerandum fitimque fedandam : Idem, I. c. 
dalis, femoriscrafsirudine,exquafarinamdu- XII. Mandeoch parpie , radix Caftanea- 
plicem conficiunc: aliam percoftam &duram, rumfapore: par.7. Ind.occid. 7. 
quo diutius confervetur: aliamminuscoftam XIII. MandcochMandapore, radixexqua 
& molliorem, paniscandidi medullae faporem vinum conficiunt, 1. c. 

referens: illamOvy-entan,hincOvy-pou ap-, XIV. Bacheku radix: par."\ Ind. occid.c.18. 
pellant folijs poeoniae fimilitudine: Leriode-J XV. Mandues,Canospopuliedunt par.7. fcript. Brafil. five par. j. Anicr. c. 8. 

VII. Yuca folijs Aloes. 
Yuca , Gerardo. 

Yuca nova gloriose elata &opinata,Lob. ad. 
altera parte. 

VIII. Batatas, Camotes Hifpanorum,Cluf. 
hifp.&hift.Lugd.Caft. 

Battades, Ad. 

Batata Hifpanorum, Camotes five Amotes & 

Ignamcs, Lob. 

Batatas Indiae occid. Benzoni,Monard. 

Porates & Potate, quas Camotes nominant: 

par. 8. Ind.occid. Ind.occid. 

XVI. Mandcpore : apud Siberos radix fu- 
pra terram cminens ampliflimis folijs , quae 
aquam continet,non fecusacfi in vafeaflerva- 
retur , & ex radice fa?pe dimidius cantliarus 
cxprimirur, qui colorem hclis habet, par. 7. 
Ind. occid. cap. 16. etiam cx hacradicevinum 
conficiunt: Idemcap.7. 

XVII. Cardesradix, qua Indi ad levan- 
damfitimutuntur: par.~.Ind.occid cj & 21. 

XVIII. Caflaviradix: par.8 Ind occid. 

XIX. Tagari, ndixinNaupon prolavan- 
docorpore : par. 4. Ind. orient. cap. 8. RADICES VARU IN INSVLA 

Virginea. 

RAdices quarum in InfulaVireinea pro cibis ufus es~l , Thomas Hariot recenfct, & funi 
OpmavvL; okcepenauk, Koishucpens.uk, Tfinavv, Cocujchavv, Habafcon. I- Opinavvk, idemcumPapas Acofte,quod 
Solanum ruberofum efculentum nominamus. 

1 1. Okcepenauk, radix rotunda, capicis hu- 
m«ni magnitudine, quam cunVcarnibus&pi- fcibus in panis penuria comedunt: Hariot. 

III. Kaifchucpenauk, radix alba,ovi gal- 
linacei magnitudine & fonna, qua elixa ve- 
fcuntur, Hariot. 

M x »V. Tfij 9\ LIB. III. SECT. I. IV. Tfinavv,radix,China2fimilis,excujus 
fucco cum aqua, panis pinfitur, & puls, gelati- 
nsfimilis, conficitur, Hariot. 

V. Cocufchavv , Hariot , eft Manihot Indorum , de quo ante. 

V I. Habafcon , radix magnitudine & 
figura paftinacae , quae cum alijs coquitur: 
Hariot. • RAPUNCULUS ET CAMPANULA GLABRA. 

RApunculusvulgodiElHS, ycyyi^ kypU, rapum fyhef.Diofcoridis,lib. 2 . cap.i}<:.mate 
cenjetur : & a Plmio lib.20. cap.j. Rapijyhefns nomine propomi ur. Altjs J.ifwne ejus- 
dem, l.22.c.22.credttur, cujus tamen i'crba,ut quidamcenfcnt,reclius ad SmtlacemUvem 
refruntur. Ertnus Xtcandri dr Diofcorid. I.4. Ertneon Pltmj, L23. c.7. ex Column^fentcntia. 
ln banc Clajjem & CampanuU, afiorisforma nomtnatx, rcfcrendxfunt. I. Rapunculus efculentus. 
Raponeoli, Brunf. 
Rapunculum vulgare, Trag. 
Rapunculus, Mauhiol.Lac.Dod.Camer.Tab. 
Caft.CaefiPortae. 

Rapum fyl veftre, Gef hort. Fuch. Dod. gal. 
Rapuntium parvum, Ad. Lob. ( & pes locuftae 
Avicennae ) Ger. 

Rapunculus minor,Matth. & Dodonaei,Lugd. 
Erinus Nicandri & Diofc. Colum. 

Flore eft caeruleo , purpureo, alias candi- 
cante. 

I I. Rapunculus minor folijs incifis. 
Erinus, Caefalp. 

Erini feu Rapunculi minimum genus> Colum. 

III. Rapunculus fpicatus. 
Rapunculum fylveftre, Trag. Lon. 
Rapi fyl. genus, in fyl. & mont. Gef hor. 
Rapum fy 1 vefti e majus, Dod. gal. 
Rapunculum alopecuron & Rapi fylveftris 6. 
genus, Dod. 

Rapuntium majus alopecuron comofo flore, 
Ad. Lob. I V. Rapunculus folio oblongo fpiciorbi- 
culari. 

Rapunculus Alopecuroides orbiculari pene 
fpica,Cluf. hift, 
Rapuntium corniculatum montanum, Colum. 

Spica eft orbiculari , folijs etiam variat. 

V. Rapunculus fcabiofae capitulo caeruleo. 
Scabiofae $. genus five ovium, Dodon. gal. Gef 
hort. 

Scabiofa minor, Dodon. ico. j\ defcript. minor 
f. Tab. 

Scabiofa media fervatoanguftifoliofloreglo- 
bulariae, Ad. 

Scabiofa media, Lob. Lugd. 
Scabiofa ovilla, Cam. 
Aphyllantes 1. Theoph.Lugd. 
Rapuntium alterum leptophyllon capitatum, 
Colum^ 
Scabiofa fyl. minor caerulca, Eyft. 

Caulis habet ?. 7. etiam jo.flores caeruleos, 
rarius albos : folia aliquando crenata 3 ali- 
quando folum hirfuta. 

Huc pertinet Rapunculus alopecuroides longa fpica, Cluf Rapunculusfyl.fpicatuscaeruleus, Thal. hift. 

Rapunculus fyl.fpicatus,ThaI. 

Rapunculus major Dodonaei, Lugd. 

Phyteuma folijs Rapunculi, Caefalp. 

Rapunculus flore fpicato purpureo & albo, 

Camer. 

Rapunculus nemorofus primus> Tab. 

Rapuntium majus, Ger. 

Spica vel longior, vel brevior alba,vel,ci- 
nericea , haecque variat folijs modo maculis 
nigris ad umbilicum notatis, &marem, mo- 
do non maculatis, & foeminam dicunt; eft & 
cuions violacei elegantis & fatuii. V I. Rapunculus umbellatus Sonchi folio. 
RapunculusSonchifolio, Clufi hift. 

VII. Rapunculusumbellatus latifolius. 
Rapunculus fyl. ca;ruleus umbellatus minor, 
Thal. 

Rapunculus fyl.umbellatusi. Cam. 

VIII. Rapunculus umbellatus anguftifol. 
Rapunculus fyl. caeruleus umbellatus major, 
Thal. 

Rapunculus fyl. umbellatus 1. Cam. 

IX. Rapunculus umbellat. foliogramineo. 
Rapunculus fyl. umbellatus j.Camer. ico.ad. 
Thal. 

Rapun- LIB. III. SECT. I. 

Rapuntium alterum anguflifolium alpinum, Trachelium petraeum minus, Ponae 
Colum. 

X. Rapunculus perficifoliusmagnoflore. 
Ph} teuma, Matth. Lugd. Cam. Caef 
Campanula caerulea fativa, Dodon. gal. five 
hortenf. Lugd. 
Campanula media, Dod. 
Campanula hortenfis perficaefolia latlicinio- 
fa florevolubilis, Ad. 9} Rapuntiocorniculatoaffinis, Colum. 

XVIII. Campanula alpina latifolia flore 
pullo. 
Rapunculi alpini latifolijnomine. Docl. Bur- 

erus ex Auflria mifit ; fub j. inProd. 

XIX. Campanula alpina linifolia caeru- 
lea : in Phytopin. fub. j. in Prod. fub. 4. de- 
cripfimus, quae cum fequenti minime con- CampanulaPerficaefolia, Lob.Cluf hift. Ger. fundenda 
RapunculuscampanulatusNerijfoliusi.Thal.j XX. Campanula minor rotundifoliavul- 
C<impanulaanguftifoJia,Tab. garis. 

Flore eft caeruleo, aliquando albo, & fub Rjpi fyl.gcnusminus,quodCampan.caerulea> Campanula alba & caerulea perficifolia,Eyft 
pingit. 

XI. Rapunculus ncmorofus anguftifolius 
magnofloremajor. 

Rapunculus ncmorofus 2. Tab. nemorofus, 

Ger. 

Rapunculus campanul itus Nerijfolius j.Thal. 

Rapunculus fyl. major, F) ft. 

XII. Rapunculus nemorofus magno flore 
minor. 

Rapuntium five Erinus magno flore, Colum. 

XIII. Rapunculus ncmorofus anguftifol. 
parvo flore. 

Rapunculus nemorofus j*. Tab. 
Campanula lutea linifolia, Ger. ico. 

X I V. Rapunculus hort. latiore folio feu 
Pyramidalis. 

Campanula major, Dodon.majorlaclefcens, 
Lob. Lugd. 

Campanula Iaftefcens foetidior, Cluf hift. 
Pyram dalis, Caft. Lugd. Lutetiana, Eyft. 
Campana Pyramidalis, Cam. 
Campanula laiftaria,Tab. 
Campanula laclefcens pyramidalis, Ger. agreftis, Gef hor. 

Campanulafylveftrisminima,Dod. 

Campanulaminor, Ad/ Cluf hift. folonomi- 

ne ) fiveminor rotundifolia, Lob. Lugd. 

Campanula minor alpina rotundioribus imis 

folijs,Cluf hift. ico. 

Rapunculus campanulatus linifolius feu 7. 

Thal. 

Capunculus fylveftris minor, Tab. 

Campanularotundifolia,Ger. 

Rampanula minor fylveftris flore caeruleo, 

Eyftett. 

Floribus communiter cxruleis , fubindc 
candidis. 

XXI. Campanula minor rotundifolia flo- 
re in fummis cauliculis. 

Rapunculus fylveftris flore ex purpureo can- 
dicante , Tab. 

Rapunculus fylvcftrisflorealbo,Eidem. 
Rapunculus fylveftris minor, Eyft. 
Campanulaminoralba: &purpurea, Ger. 

XXII. Campanula minor rotundifolia 
alpina. 
Campanula minor alpina, Cluf pan. & hift. Folioeft oblongo, quandoque fubrotundo. defcrip. 

XV. Rapunculus Creticus , feu Pyrami- Phvtcuma altcrun* montanum , Caef 

dalis altera. Flos nunc caeruleus, nunc purpureus, aut 

Petromarula feu la&uca petraea CreticaBelli, violaceus, modo colore dilutiore, &quafi ci- 
Ponae: ScapudCluf inepift. 1. Belli. Petrama-nereo, inrerdumniveo. 
rula, Rapunculus Creticus, Imperato. XXIII. Campanula rotundifoliaminima. 

XVI. Rapunculusalpinus, feupyramida- CantabricaPlinij, Ang. 

lis minor : qui 1. inProd. ilnPhytop. &in ProJ. fub.<;.o'efcripta. 

an Campanula, folijs ferratis caerulea, Ey ft. XXIV. Campanula Cymbalarix folijs/vel 

XVII. Rapunculus alpinus cornicul.itus, folio hederacco: in Phytop. .~C in Prod.profi. 
quem fubRapuncuIo alpino fpicato fimili in defcripta. 

Phytopinace &c Mauhiolo, & z.inProd. de-J XXV. Campanula ferpillifolia. 
fcripfimus. |ln Phytopinace>S:in Prod.proy.defcripta. 

M j TRA- 94 LIB. III. SECT. I. 
TRACHELIVM SIVE CAMPA- 

nula hirfuta. 

Rachelium dtcitur,quodin colli ajfefiibut commendetur ; hinc Cervic aria,imb & Uvtt- 
larta: & aforma, Campanula. T 

I. Campanula maxima folijs IatifTTmis. 
Trachelium majus Belgarum, Lob. ( & Tra- 
chelium majus Anglicum feptentrionale can- 
didum, Eid.) Clufhift. 

Hsec inftar fuffruticis eft & perenn is, floruin 
colore varians, albo,ca:ruleo,& etiam cinereo. 

I I. Campanula hortenfis Rapunculi radice. 
Trachelium in maritimis, Ad. 
Trachelijgenusmolliorib.fol.Clufpan.&hift. 
Cervicaria 4. Dod. major fyl. Eyft. 

III. Campanula folijs fubrotundis : pro 
campanula hirfuta primain Prod. defcribitur. 

I V. Campanula hortenfis folio & fl.oblongo. 
Medium, Matth. Gef. hor. vulgare, Cam. 
Rapi fyl. genus maximum, Gef. hor. 
Viola Mariana, Gefhor. Ad.Lob. Dod.cui& 
Rapum fyl. Diofc. Lugd.Clufhift.Tab.alba 
& purpurea, & Ger. 
Rapunculi alterum genus grandius, Caef. 

Flore eft communiter caeruleo, eft & purpu- 
reo, fubalbido & lafteo : hinc figurae quatuor 
apudEyft. 

Mediumfl.albo: caeruleo: purpureo&argen- 
teo. ( flore pleno reperiri aflerunt. ) 

V. Viola mariana laciniatis folijs pere- 
grina. MediumDiofcor.vel MindiumRhafis 
Rauvvolff. in Itin. & Lugd. & Cam. in Matth 

VI. CampanulaDrabae minoris folijs: eft 
Campanulahirfuta, i.inProd 

VII. Campanula vulgatior folijs urticaj, 
vel major & afperior. 
Uvularia major, Trag. 
Campanula, Ang.major, Fuch. 
Trachelium majus, Dod. gal. Lugd. Ger, 
Cervicaria, Lon. & Digitalis purp. altera,Eid. 
Cervicaria major, Dod. Tab. 

Trachel ium five Cervicaria, Ad. Lob. 

Trachelium folijs urtic», Cluf.pan.five vul 

gare, Cluf. hift. 

Archangelica, Caef 

Rapi fyl. genus majus folijs fere urticse, GcC 

hort. 

Cervicaria maxima, Thal. 

Flore eft communiterfubcaeruleo, eft dilute purpureo,eft & candido •, tota planta ftrigofior 
reperitur,hinctresfigurx apudTabernaemon- 
tanum&Gerardum: &apudEyft.dux, 
Cervicaria hortenfisflore cxruleo. 
Cervicaria hortenfis flore albo. 

VIII. Campanula urticae folijs oblongis 
minus afperis. 

Ccrvicaria major altera , Dod. 

IX. Campanulamedia folijs inferius can» 
dida lanugine veftitis. 

Cervicaria media, Thal. 

X. Campanula folijs Echij. 
Cervicaria major tenuifolia, Thal. 
Trachelium %««<^/f Clufij, ipfi Cam. 

XI. Campanula foIijsEchijfloribus villo- 
fis : quae j. in Prod. 

XII. Campanula folijs Anchufs floribus 
oblongis. 

Trachelium montanum, Lugd. 

XIII. Campanula alpina pumila lanugi- 
nofa. 

Trachelium pumilum alp. Cluf pan. & hift. 

XIV. Trachelium faxatile folijs pulmo- 
nariae Gallorum. 

Pyramidalis villofa faxatilis latifolia, vel Ra- 
punculus montanus pulmonariae Gallorum 
folio &Trachelij flore, Cluf cur. poft. 

XV. Campanulaalpina fph vroccphalos. 
Trachelium majus petraeum, Ponae. 

XVI. Campanula Alpina Tragopogi folio. 
Trachelium montanum, Colum. 
TracheliumTragopogi folijs, Cluf. hift. 

XVII. Campanula pratenfis flore conglo- 
merato. 

Uvularia exigua, Trag. 

Rapi fyl. genus, Uvularia in pratis, Gef hort. 

Trachelium minus, Dod. gal. Ad. Lob. Cluf 

hift.Lugd.Ger. 

Cervicaria tertia, fiveminor, Dod. 

Cervicaria minor, Thal.Tab. 

Duplex cft : alteri flores in fummo caule 
confertim in orbem nafcuntur: ijcjue vel ma- 
jores,vel minores: alteri fingulares per caulem 
fparguntur. & 

Ccrvi- LiB. III. 

Cervicariafpha?rocephaIosdupIex,Clufhift. 

XVIII. TracheiiumGignanteum& 

XIX. VioJa Cala:hiana,apud Gerard.quid? 

SElT. I. 

XX. Cervicaria Valerianoides ca:rulea. 
Tracheiium umbelliferum cxruleum , Ponas- 
Ital. RAPISTRVM. 

RAptftrum, a fimilitudine cumRaptfolijs ditfum videtur: unde qutbufdam Rapa fyl. 
alt era nomtnatur : alij Eryjimum Theoph. cenfint : alij ad Stnapi : alij adLampfanam 
refcrunt,crrcBe, cujus Dtofcortdcs ltb.2.c.i42. tnter olera ftne defcrtpttone memmtt. EtPltn. 
l.2o.c.p.tnter fyl.BraJuca& Lampfana eH,pedalts altttudtnis^ htrfutts foltjs,napt ftmthbus 

ntfi candtdtor ejjet flore. I. Rapiftrumfloreluteo. 
R.ipiftrum, Brunf. Dod. Gef hor. 
Rapiftrumarvorum, Ad.Lob. 8tThal. 
Sinapiagreftequartum,Trag. 
Irion, Fuch. Corn.Cord. Tur. five Eryfimum, 
Dod. gal. Cam. ep. Caft. 

Lampfana, Matth. (quibufdam etiamlrione- 
jufdem) Gel.hort. A ig. Lugd. Lon.Ger. 
Lampfana vera,Lugd.floremehno,Tab. 
Rapa f) lveftris altera, Csef. 

Folijs aliquando incifis, velfinuatis: ali- 
quando minime : hinc quidam duas fpecies 
faciunt. 

I I. Rapiftrum flore albo (II iqua articulata. 
Sinapi agrefte tertium , five Lampfana vete- 
rum , Trag. 

Lampfana , Tur. Caef. Rapiftrum flore albo Erucae folijs, Lob.ico. 

Armoracia,quibufdamRapiftrumalbum,Tab. 

Raphanus fylveftris,Ger. ico. 

Rapiftrum purpureum, Tab. arvorum,Ger. 

Flore eft albo,fubcaeruleo, aliquandopur- 
purafcente. 

III. Rapiftrum flore albo lineis nigrisde- 
pifto. 

Lampfana Apula,Plinij & Diofcoridis.Colum. 

IV. Rapiftrum floribus Leucoij marini : hoc 
i.eft in Prod. 

V. Rapiftrumltalicumfiliquislongifsimis. 
Rapiftrum montanumfivefylveftrelrionisfo- 
lio, Colum. 

VI. Rapiftrummonofpermon. 

In Phyropinace & Matthiolo: & inProdr. 
pro fecundo defcripfimus. N A P V S. 

BOwidc. DiofioridtL2.cap.136 '■. ftgnificatione a tumente figura dedufta, quare Rapts , hoc 
nomen magis competerc , funt qut velint: ^oyyoAr^ Jpecies Galeno. 
Dijferenttas drtas ejr tn Medtcma Gr&cos fervare , Pltntus I.20. c.4. fcrtbit , alterum Bu- 
nion, alterum Bumada vocantes : funt qut Buniaden, Napum Jylveftrem effe veltnt. At. I.19. 
c.j. Naporum genera qutnq s factt, ubt legendum eli Raphanorum, cum ex Theophrafto y.htft.4. 
defumpta Jint,ubi twv 'pctQowicrwv genera quatuor dtctt. I. Napusfativa. 

Napus,Brunf. Ang. Matth.Tur.Gef. hort. Dod 

LacCord in Diofc.Caft.Cam.Lon.cuiprima. 

Rapum fativum akerum 8c Napus veterum, 

Trag. 

Napus Bunias fativus, Fuch. Lugd. 

Bunias five Napus, Ad.Lob. Ger. def 

RadixcoIorealbo,velluteo,fivebuxeoeft; ra- 
fiiis nigro. 

II, Napus fylveftxis. Rapum fylveftre, Trag. 

Napus agreftis, Tur. fylv. Dod. Lugdun.cui ic 

Bitvixr. 

Bunium 8cNapus fylv. Ad. 
Napus Bunias fyIveftris,Fuch. 
Napusz. Lon. Bunias fylv. Lob.ico. 
an Napum fylv. Caef. 

Nafcituf etiam ex non tranfpiantatorum fc- 
mine. 
III. Napus fyl, Cretica ; in Prod. defcrip ta. 

RAPHA- 95 LIB. III. SECT. I. RAPHANVS. 

P'A(peu)i (quafe radix perfpicua) Diofeoridt l.2.c.ij?. Pofeeribus dicitur pd(pcu^.,m^L 
ii paJiuf QaA\t£ra\,quia fatumftatim ortatur. Theopbrafeus utraq, voce ujits qmdem 
esifed qucm Raphanum vocamiu , ipje paQcv/i^a appellavtt : at pd$cuo\ , ipfam Brafuam 
nomtnavtt : qu& caufa errons feutt Pltnto, dum l.ig. c.iy.ferib/t, Gr.tcos Rapbant genera tria 
fcctfe ,foltorum dtfferentta , cjrc. qua de Brafetca tntelltgenda , citm ex Tbeoph. -. hiji. 4. de^ 
fumpta fint. Lattnis radix (pi£a Theophr.) quod cttera-s amplttudine corporis fuperct , vel 
quam paucifeinus magnitudtne cedat : fiqmdem in Jrigtdis locis, qutbus gaudet,ftcutt tn Ger- 
manta, tnfanttum puerorum magnttudtnem aquet. l.ig. c.j. tefee. Stc in regno Congiano, craf- 
ftudine humanx tibi£,gratiq } faporisJponteproventre, Pigafettus in ejus regni defcript. I. ejr 
cap.i. tejiatur : alias copiofejitme in India provenire, afjertt Linfe.part.4. Ind. Orknt. 1 o.par. 
7. cap.ip. crpartJ. 

Genera duo Diofeoridi, fattvum ejrfylveflre : at Theoph.fex,Corinthium,Cleon&um^Lio- 
tbaiafium, Bjotium, cjr genus quodfoltjs eruc.e ftmtli conjiat : h&c TheopbrajltjHin.i.ig. c.f. 
T^aporum nomine recenfet,poflerius genus Jylvejire Jiatuens : at tbidem, ex Romanorum /en- 
tentijytnqutt, nofiri Rapbani alta fecere genera, Algidcnfe a loco, longum atg, transNcidum : 
alterum Rapt figura,quodvocant Syrtacum, fuavtjjimumfere ac tenerrtmum,&c. etiamnum 
fubjungit , unum fyhejire , Grxci agrion vocant, nofert Armoractam. 

^uare obfervavimm aliumpracocemferotinum altum :pracox,corpore esi oblongo,gra- 
cili,femtne majore, in quodfeaciie abtt. Serotinus albus, qut vel obiongus, vcl orbicuiaris : ni- 
ger,qui rotundus,rarius obbngusfeiiquts qutdem majortbus,feed femine mtnore : rubcr, obion- 
gusjortice rubro,fibns nonnulits rubenttbus,per Jubfeantiam dtjperfes. Radtct lutea Camera- 
rtus notavtt : memimt dr Byz,anttni,femtne Conjiantinopolt accepto,qutpofeea tn communem 
degenerarit, radtce penttus languefeente t I. Raphanus major orbicularis, vel ro- 
tundus. 

Raphanus,Brunf.Trag. Ang. Cord.in Diofc. 

Raphanusvu!garis,Gef hort. primus,Matth. 

Raphanusmagnus, Ad. &Lob. fiveRadicula 

fativa.Dod. 

Raphanus fativus,Fuch. Lac.Caft.Lugd. 

Raphanusrotundus,Lon.Tab.8corbiculatus, 

Tab. Ger. & pyriformis. 

Radix vulgo,quibusRadicula,Caef. 

Floribus purpureis aut candidis, & radice 
rotunda, vel orbiculata, variat. Inlndiafre 
qucntes funt : & licet brachi j humani crafsitu- 
dincproveniant, tamen fubftantia» tenerae & 
fuavisfapnris funt,quibusprovulgaricibou- 
tuntur: jofeph. Acofta.l.4. c.18. 

II. Raphanusniger. 

Raphanus cortice nigricante,Gef hort. 
Raphanus niger , Lobel. icon. radice nigra, 
Camer. Raphanus fylveftris, Caft.ico. 

Radix & parva & cralTa,pro fation is tempore. 

III. Raphanusminoroblongus. 
Raphanus Cleonaeus, Theophraft. Algidenfis, 
Plinij. 

Raphanuslongus,Trag.Matth.Lon. 
Raphanus pradongus, Gcf.hort. 
Raphanusfecundus,Matth. Lugd. 
Raphanus minor purpureus , Ad. Lobel. 
Lugd. 
Radicula faciva minor, Dod. 

Corticeeft albo,rubello, pre.fertim parte qua 
extra terram eminet. 

I V. Raphanus Creticus : de quo in Pro- 
dromo. 

V. Raphanusrufticanus. 
Thlafpi alterum, Diofc 1.2. c.186. 
Raphanis fylv. Diofcorid. l.t.c.i?8. &C 
Raphanus fy!v. feu ArmoraciaPlinij, quibus 
Armoracuaut Raphanus major, Brunf. 

Rapha- LIB. III. 

Raphanus major, Trag. Gef. hort. 

Raphanus fyl. Fuch. marinus, Tab. 

Raphanus vulgaris &rufticanus,Matth. 

ArmoraciaPlinij. ) Lac. 

Thlafpi majus, Cord. inDiofcorid. Lon.ma 

gnum.Caef 

Raphanismagna,fiveRadiculamagna,Dod. 

Raphaiius rufticanus,Ad. Lobel. Ger. rufticus, 

Cam.Lugd. 

VI. Raphanusaquaticusfolijsinprofundas 
lacir.iasdivifis. 5 E C T. I. 97 

anRaphanuscujusfoliaEruc^fimiliaTheoph. 

6 Napi fylv. genus,Plinij. 
Radicula fylveftris,Dod. 
RaphanusfyIv.officin.aquaticus,Lob.ico. 
Raphanus aquaticus,Tab.Ger. 
Raphanus fyL Cv Raphanus paluftris, Lugd. 
an Raphanus fylv. Cord. in Diofc. 
Sifymbrium fylv. Csef 

VII. Raphanusaquaticus Rapiftrifolio. 
Rapiftrum aquaticum, Tab.Ger. 
an Raphanus fylv. Caef. a; L E P I D I V M. 

rvDio/coridi L2.c20j.fc diclum,quod Ki-m^ov;,fcu fquamas cjr mactdas Jacici de~ 
^Uat : icl a.-m~i Aem^iv , id cst , 6tt Jtipuv ditlum, ejuodjua acrtmonta urentt ulccrct, 
excorict, caj faculiate, velferro notas frontt Jervorum inufias delcat ; de quoforfan Colu- 
tne/Ia l.io. LcpidwmPltnto I.20.C.17. 

Herba S. An tonij Roma?, Gef ap. ad. Cord.hift. 

in Chamaenerio. 

Molybdaena Plinij, AngCam.cui & Crepanel- 

laltalorum. 

Sarcophago Cretenfibus : Phrocalida in Le- 

mno: MauroniaLesbijs,Bellonio. 

Dentaria, fiveDentillariaRondeletij &N«r- 

bonenfium, Ad.Lob. 

Plumbago,Cluf hifp. & hift. Caft.Tab. 

Dentellaria&£nneaphyllonPlinij,Lugd.& 

Dentellaria Rondeletij. 

Glaftumfylveftre,fivelfatisfylv. Diofc.fecun- 

dum ipfius notha, Caef I. Lepidium Iatifolium. 
Piperitis, Brunf. Lon. Dod.gal. 
Lepidium live Pipcrirjs,Trag. Matth. Cam. 
Lepidium magnuFiich.Tur. majus, Cord.hift. 
Lepidium Diofcorid. Aug. 
LepidiumPauli & Phmj. Matth.Lugd.Cxf 
Lepidium AiginetccGcf.hort.Tab. 
Lepidium Plinij,Lac Dod. 
Raphanusfylv. orficin. Ad.Lob.Ger. 

II. Lepidiumglaftifolium. 
Lepidium annuum,Lob. Lugd. 

III. Lepidium Demellaria dictum. 
Dentellana Monfpel. &. Flamula,Gef. hor. I B E R I S. 

IBfg/? ti K«,pJety.cu?*Kt! Diofcortdis /. t.c. 1S9. Galenus ejus defrriptionem ex Damocrate in 
curatione dolorts Ifchiadici proponitfroltaNaJlurtijsumDioJcoride, trthuens. P/tntus ibe- 
ridis rcmedia diverfis in /octs reccnft. 

I. IberisNafturtijfolio. ,1'oeris, Lugd Dod. Lac.Gef.hort. 
Iberis & Lepidium, Matth. fig. folio major. iLepidium hortenfe, Ang. 

Iberis, Caft.Cxfalp. cui Lepidium fylv. forte IberisCardamantica,Ad.Lob.cui&:Lepidiurn 
Columellx, fecunda, Tab. IberiasPauli. 

lberisCafdamantica, Ger. III. Iberis nafturtij folio minor. 

Lepidiwmcampeftre, Ang. Iberidis pufilla: feuNafturtij fylv, nomine ex 

II. Iberislatiorefolio. JThuringiaD.Furerus milit. IberisScLepidium, Matth.fig.min. 1 N DRA- 98 LIB. III. SECT. I. 
DRACVNCVLVS ESCVLENTVS. TAfXiv Simeoms. Setbi lib. dealim. facttlt. reliquis Cucis 6~ Mattritants indicl.i , aliqui adDrab.nu, 
altj ad chryfocomcn Diofcoridis referunt. 

I. Dracunculus hortenfis. iPtarmica vulgaris fivepr.-.tcnfis, Clufhift. Lo- 

Draco,Ruel.Hermol.Scal.Dod.gaI.Ad.Lob. bel. (&Ptarmica folioTaraconis , vclSternu- 
Dracunculus hortenfis,Matth. Caft.Tab.Eyit. tamentoria) Lugd.Cluf.hift. (& Ptaimica pra- 
Tarchon Avicen.& Sethi,Gef hort. jtcnlis) Cam. Ger. 

Dracoherbaacetaria, Cord.ob. 1 yrethrum lyl. Dod.gal. fyl. acparvum.Cord. 

Draco herba, Dod.Ger. hortenfis.Gef hort. feu in Diofc. 
acetarius.Lugd (& Chryfocoma,DiolcO Cam. Tarchon (yl. vcl aquaticum, Gef hor. & col. & Dragonevulgo, Casfi 
Tragum vulgare, Cluf. hift. 

II. Dracunculuspratenfisferratofolio. 
Pyrethrum,Brunf. ico. Gallorum, Ruell. 
Tanacetum album feuacutum , Trag. (& Mil- 
lefolium j.)Tab. 

Ptarmica,Matth.Fuch.Tur.Gef.hor.Lon.Caft. 
Lugd. Cam.Ger. 
Ptarmica folio Tarac.vel Sternutator. Ad.Lob. Dracoaquaticus. 
Ptarmica fyl. Gcrmanica,Thal. 
Dracofyl. livePtarmica,Dod. 
MentaSaraccnicaMyconi, Lugd. 
Ptarmica vulgaris, Eyft. 

III. Dracunculuspratenfisflorepleuo. 
Ptarmica vulgaris pleno flore,Cluf hift. 

IV. Dracunculus alpinus folio Scabiofie : in 
Prod. defcriptus. ERVCA ET EJVS SPECIES. 

ERuca, quod vellicando linguam quafi erodat : <ri>fuiM>> Diofcoridi 1.2. c.170. & Tbeopb.i. bift.g. ob fuavi- 
tatem qiuei in condiendis obfonijs inesl, Pliniol.20.c13. 

Genera duo Diofcoridi,fativum & agrefte, cujusfemine pro Sinapi in lberta utuntur. Et Plinius I.20.C.13. 
Irucc fylveftrit meminit. At Tbeopb. 7. bift.4. Ertics, generis differenttas otnntnh deeffe voltint. 

I. Erucalatifoliaalba: fativaDiofcoridis. [Erucafyl. Matth.Ad.Lob.Dod.Lugd. (cujusE- 
Eruca,Brunf.Hermol.Ruel. Corn. Matth. Ang. ryfimum verum etiam videtur.) Caft.Tab.Ger. 
Cord. in Diofc. Gef hort.Caft. Eruca; genus, fiponte nafcens,Ccefi qui flores 

Eruca,fiveRuculamarin.rnaj.&Sinapi,8.Trag. albostribuit, Erucafylveitris, Fuch.ico. Lon. 

Sinapisalterum genus, Fuch. 

Sinapi hortenfe, Tur. fyl. Dod. gal. 

Erucula major. Cord. hift. ico. 

Eruca fativa, Matth.Lac.Ad.Lob.Dod.Lugd. 

Sinapi hortenfe, Lugd. ico. 

Erucafoliolatiore, Caefi Flore majore , circa Monfpelium in horto 
Dei, crefcit. 

V. Erucafylv. minorluteoparvoq^flore. 
Sinapi 1. genus fyl.Fuch. ico. 

Eruca fylv. Fuch. Tur. Lugd. 

VI. Erucapaluftris &Nafturtij folio, fili- 
qua oblonga. 
Eruca fylv. fcetida,Gef col. Erucamajor, Cam 

Flores pallentes : venas nigras aliquando Eruca paluftrisminor, Tab. 
obtinentj Ethreceft Sinapipaluftre, Ger. 

Eruca,fiveRuculamatin.maj.&Sinapi8.Trag. VII. Erucafyl. minorlute2 burfae paftoris 
Eruca major, Cord. folio: quae 2.in Prod. 

II. Erucalatifoliafeminenigro. J VIII.ErucafyI.minorincana:qu3ej.inProd. 

Erucagentilis, five Eryfimon Marnardo, Port.l IX. Erucalutealatifolia.fiveBarbarea. Eruca ma jor five Hifpanica, Ad. 
Eruca altera fruticofa, Caefi 

I \ I.Erucalatifolia:proErucai.inProd.def 
an Eruca tertia Anglica, Cam. 

IV, £iuca fylveft.irujor lutea caule afpero. Herba S.Barbarae (&Sinapi agrefte f.) Trag. 

Lon.Caft. 

Scopa regia (five Sideritis latifsima) Fuch. 

ico. Ang. 

S. Baxbajca herba,Fuch. Gef. hort. 

Pfeu- LIB. III. 

Pfeudobunias, Dod. gal.Ad. 
Carpenrorum herba, Ruel. 
Nafturtiump:iluftre,Gef.hor.hybernum,Thal. 
Barbarea. Dod. Lob.Tab. 
Eruca paluftris, Lugd. 
Bunium adulterinum,Cam. 

Variat foliorum magnitudine, naminhor- 
tis adacetaria culta,acutiora habet, qua; fcr.mi- 
na dicitur, Tabernaemontano : nonnunquam 
rubent & nigrefcunt 

X. Eruca lutea five Barbarea pleno flore: 
quae Eruca 4. in Prod. 

XI. Eruca caerulea inarenofiscrefcens. 
Hsc eft Eruca paluftris cxrulea,in Phyto- 

pinace : & Matchiolo (tk in Prod.pro f.) defcri- 
pta piclaque: magnitudine&parvirate variat. 
X 1 1. Eruca maritima Italica filiqua hafta: 
cufpidi fimili. 

SINAPI ET EJVS SPECIES. 

Slnapi, nvm Diofcoridil.2. C.1S4. tfr Tbcoph.y. bi/i.3. ejr 6. "mt^a t* oivsa- 1 )^ -nvt; limc,, oculos 
cmm Udtt : dtcttur ett.im Theopb. vam, quafi tmmtte, obiebemcntcrn ejus acrtmontam : 
ty Atberner.fi s Napy.ippellaffe, Pltn. I. ip. C.j. autbor eff, Sinapt nominans. 

Unius Dtofcoridcs cy-Theoph. memmerc : at Pltnius,generatrtafacit : unum gractle, alte- 
rum jimtlc rapi fohjs , tcrttum Eruc.t. 

I. Sinapi rapi folio. I IV. Sinapi Erucre folio. 

Sinapi Diof &Thenph SinapialrertimPlinij. ErucafiveRucuIamar. min.&Sinapi 9. Trag. 
Sinapi, Ang. Gef. hoit. Calt. primum, Matth. Eruca, Dod.gal. fativa, Fuch. hortenfis, Tur. Cakile Serapionls, Anguil. Ad.Lobel.Lugd 

Camer. 

Eruca maritima, Lugd. 

Nafturtium maritimum, Eid. 

Erucazgenus in maritimis, Caef. 

EruccaKackile dic"ta,Colum. 

Habetur latifolia & anguftifolia : haec fi in 
hortis feratur, oblongo anguftoque folio ex- 
crefcit. 

XIII. Eruca maritima Cretica, filiqua ar- 
ticulatS : quae 6. in Prod. 

XIV. ErucaMonfpeliacafiliquaquadran- 
gulaechinata: quae 7.in Prod. 

Sinapj echinatum, Lugd. 

XV. Eruca anguftifolia Auftriaca. 
Eruca fyl.angufcifolia,Lob.Lugd. 

XVI. Erucxfolia napiradice. 
Pycnocomon Ang.quid? Lac.CaefiPorc. 

Sinapi hort. Cord. in Diofc. Lon. Lugd. defc. 

Sinapifativumprius, Dod. 

Sinapi lativum Erucxaut Rapi folio, Ad.Lob 

II. Sinapihortenfefeminealbo. 
Sinapi fativum album, Trag. 
Sinapi alterum fativum, Ad. & Lob. 
Sinapi album, Cam.&Eyft. 

III. Sinapi apij folio. 
Sinapigracilc, Plinio. 

Sinapi, Brunf. luteum fativum,Trag. 
Sin.ipi primum, Fuch.Tur.Caft. 
Sinapi alterum, Matth. Lac.Cajf 
Sinapi hortenfe, Fuch. ico. Dod. gal. 
Sinapi fativum,Lugd.fativumalt. Dod.Gcr. Ertica fylveftrisjGef hor. 

Sinapi tertium, Matth. Caft. Caef 

^inapi fylvcftre, Dod. Lugd. 

Sinapi fyl.minus irionis verifolio, autburfa* 

paftoris, Ad.Lob. 

V. Sinapi parvum filiqna afperS. 

In Phycopinace & Prod.dcfcriptumeft. 

VI. Sinapi umbella purpurei. 
Sinapi alterum agrelte noftras, Colum. 

V II. Sinapi Indicum. 

Safeni, femen eftSinapis, magna copia tr» 
Sundan: par. 4. Ind.orient. 8. 

VIII. Sinapi fimilelndicumfemen. 
Nachani femen nigrum minutum faporeSeca- 
lcs, excujusfarinapanesconficiuntur,Garr. Sinapiagr. apijaut potiiislaverisfol. Ad. Lob. Semen finapi fimile fed nigrius, cujus f.uina 
Sinapi iyl. luteum,Lon. in panes orbictilarcs fubadS vefcuntur tota 

Eruca paluftris major, Tab. -tthiopiaora.maritima.CIuf innotis. 

R E S E D A. 

Ffeda .1 doloribm fedandis dicla.atm colleclioncs & inflamm.:tioneso;>iKcs&ifattere,Tlin.l.2$.c.i2 
:.r:!<at: propter faporem Eruac,& quod altqut exErttcarum fjl.generc cfcccnfeant,httcrclat. 

N z I. R e fcJa R ioo LIB. III. 

I. Refeda maxima. 

Refeda, qux Sefamoides majus Ghino, Gef. 

horr. 

Sefamoidesmagnum, Lac.atalterum,Caef. 

Rcfcia maxima, Lob. Ger. 

Rcfeda rcnuifolia, Tab. 

RefedaPlinij . Eyft. 

Refeda Iutea, Lugd. refta, Cam. 

Erucago vulgaris, Col. 

II. Refeda vulgaris. 

Rhefeda Plinij Neotcricorum.Eruca peregrina 

Icalica, vel Cantabrica, Ad.Lob. RhefedaPli- 

nij, Ger. 

Refeda latifolia, Tab. at fupina, Cam. 

Refeda major, Thal. 

Refeda lutea, Lugd. 

Sefamoides primum, Csf. SECT. I. 

Ludit folijs fimplicioribus, & in unoquo» 
quepediculoplurimis: majorcs: minoreft. 

III. Refeda linariae folijs in prodromode- 
fcripta. 

IV. Refeda alba minor. 

Sefamoides parvum Salmanticum, Cluf. hifp. 
&hift. (quamduplicemfacit) Lob.Tab.Ger. 

V. Refeda lapidea. 
PlantamarinaRefedajfacie, Cluf. exot. 

VI. Refedaeaffinis Phyteuma. 
Phyteuma Monfpelieniium, Gefner. Ad. Lob. 

I Narbonenfium, Lugd. 

Scfamoidcs parvum, Lac. tertium, Caef 

Erucago Apula, Colum. 

Variatfolijsnunc oblongis,nuncina!iquot 
|lacinias,& quidem frequentius quatuor,mo- 

do quinque divifis. L V T E O L A. 

CUm Luteolam aliqui Refedam Plinij faciant, ejr in multts cum Refeda conveniat, de ea 
nunc; qu&fic dtcla, qubd ea panni lanei & teU linea, candtda quidem, colore luteo, 
virente verb, qut ante caruleo tinfft, inficiantur. Quare Plinms, lib.jj.cap.s. Luteam. Vi- 
truvius 7. Archttefl. 14. Luteum, cjr Virgil. Ecolg. 4. Lutum nomtnat. At Cafalptntts, hb. 0. 
cap.jj. Myagron feu Melampyron Dtofcortdis fiatuit. I. Luteola herba falicis folio. 
Antirrhinon, Trag. Lugd. Thal. 
Pfeudoftruthium, Matth. Caft. Lugd. Eyft. 
Struthium,Lac. Gef hor. 
Lutea vel Luteum Vitruvij, Gef. hor. Cam, 
Herba lutea, Dod.gal.Lugd. 
Lutum herba, Dod. 
Luteola, Ad. Lob. Ger. 
Guadarella vulgo, Caef. 
Catanance, Lon. Taio 1 1. Luteola Cretica. 
Struthium legitimum Diofcoridis quaz ^y/.tevj 
in totaGrasciaappellatur, qua fullones in tin- 
gendo ferico luteo utuntur, Hon. Belli ep. 2. 
ad.Cluf 

II. Luteola herba foliocannabinae. 
Lutea maxima Cretica Belli, Ponas in Bal. 
Lutea major frutefcens Cretica,Pona2 ed.Ital. 

IV. Luteolaherbafterilis. 
Lutea major fterilis Cretica, Pona ed.Ital. E R Y S I M V M. 

EVv(r>p6vT)iofcoridi,lib.2.cap.iS8.alijs km rov i^xuv, foliorum multiplici feBione : altjs 
quafi ipmpo?, quodeslprettojum : altjs k-m t£ ifiVHV, qubdob fttam calidttatem trahcndt 
facultate pnxditum fit, dtclum : nam Stnapis fiaporc esl, ejr multts Stnapisfyl.fiectes csf. Pltn. 
lib.22. cap.2j. Irto, Eryfimum Gr&cis : ubt Eryfimon Diofcortdts, cum Eryfimofiuge Theophrafii 
S.htjl.i.&4-eaufi6. (Gaz,a Trtonumvertit ) confundit. I. Eryfimum vulgare. 
Hierobotane fcemina, Brunf. 4. 
Vejbena fcemina & Sinapi 7-Trag. iSinapi alterum genus fyl. Faeh. ico. 
Verbena,Tur. reclalivemas, Fuch. Lugd 
[Eryftmum, Synapi lyl. fpecies, Gef hort. Eryfi- LIB. III. 

Fryfimum Diofcoridis, Dod.gal. Ger. 

Ir;o, Matth. Cord. in Diofc. Lac. Lugd. Lon. 

Caefalp. 

IiiofiveErvfimum, Ad. Lob.Dod. Caft. 

Cleome O&avij , Ang. 

Eryfimum noftrate, Thal. primum,Tab. 

II. Eryfimumalterum filiqui:. Eiucae. 
Ery fimum _.Tab. fub Eruca fati va, Ger. ico. 

Majuseft&minus. 

III. Eryfimum polyceration, vel cornicu- 
latum. 

Irio alter, Matth.Lugd.Cam. 

Eryfimum verum, Ang. 

Dentilariaalia, Irioaiiquibus, Gcf.hor. 

Erydmum altei um Italicum, Ad. Lob. 

Irionistertiafpecies, Caefi 

Saxifraga Romanorum, Lugd. defc. figura fub 

Saxifragia aurea. o fj. v^ 1. 1. XCI 

IV. Eryfimum Iatifolium majus glabrum. 
Irio ApulusakerlaevifolioErucaSjColum. 
an Irio altera, Caef. 

Ex femine Jrionis nomine , a D. Imperato 
miflo,& nomineRapiftriHifpanici non fcri- 
pti, a D. Gillenio, inhortomeocrevit. 

V. Eryfimum anguftifolium majus. 
Rapiftrum fylveftre Irionis folio, Colum. 

_ V I. Eryfimo fimilis laevis laciniata fl.luteis. 

Herba S. Alberti,Caef. 

an Barbarea minor, Lob.ob. 

VII. Eryfimo fimilishirfuta nonlaciniata 
alba. 

Variatfolijs latioribus, anguftioribus: ma- 
gis minusve crenatis & hirfutis : icon & de- 
fript. in Matth. & Prodromo habetur. 
Barbarea muralis, Joh.Bauhino,lib.dcPlan- 
tis a Sancl. HYDROPIPER SEV PERSICARIA. 

Y' bfiomTtifii , Diofcoridi //b.2.cap.rpi. id cft , Aquaticum pipcr , a loco ey fapore nomen 
habct Latmis Pcrficarta, a fohorum forma : bxc veimttts actdauc fapore, vel acris 
fj. : illafolijs maculofis, vel ijs carcnttbus. 

I. Perficaria mitis maculofi & non ma- II. Perficariaurens feu Hydropiper. 
culofa. 

Pulicaria fcemina , Brunf. Perficaria fcemina, 
Eid. Ruel.Lon. 

Perficaria, Fuch.Dod. Ang Caft.Lugdun.cui 
&PlumbagoPlinij quibusdam. 
Pe; ficaria alcera, Trag. Matth. Tab. 
Perficaria maculata, E: icio Cord. Ger. 
Perficaria maculis nisrris, Gefihor. 
Perficaria mitis, Ad. Lob. ico. maculofa,Lob. 
Perficaria prima, Britannica Plinij, Caef. 
Cratasogonum, Lac. Plumbago Plinij, l.zf. c.ij.quibusdam : alijs afperfa eft Perficaria mafcula, Brunf. Ruel. cui &major, 

mas, Lon. 

Perficaria? primum genus, Trag. Tab. 

Hydropiper, Fuch. Ang. Dod. Matth.Cord. in 

Diofc. Lac. Caft. Cref. Lugd. Ger. 

Crataeogonon, Ang. 

Perficaria hydropiper , five aquatile pipet 

urcns, Ad. 

Perficariaurens, Lob. mordax, Thal. 

Flore eft ex rofeo rubicundo: coIoreBerfi- 
Iico: candido: aliquando folijs macularubra Britannica ejusdem, I.zw c.j.alijsLapathum 
quoddam videtur. ' 

Floribus eft communiter purpurafcentibus, 
aliquando candidis : folijs aliquando macu- 
lam nigram in medio habentibus,aliquando 
ca carcntibus. 1 1 1. Pcrficaria anguftifolia : in Prod.defc. 
Perficaria major, Lob. ob. Thal. 

IV. Perficaria minor. 
Pulicaria pufilla repens, Lob.Lugd. 
Perficaria pumila, Tab. 

Floribus eft albis, aut purpureis. CAPSICVM SEV PIPER INDICVM. 

Ka^kov Attuario , a kcliP[u mordeo, quod femencomcfium mordeat, tmo adurat. Plta. 
lib.tg. cap.12. Stliquafirum, quod ob piperts faporem Ptperittdts nomtne ftt acceptum: 
Axi, Indts. Piper : Piper Braffilianum : piper Indtcum in Gmana : ptper Indtcum cornutum, 
* quibusdam Sihquafirum : Auciortbus htfiortar.Indicarum. 

N « Diffe- 

\ LIB. III. SECT. I. 

Bifferentiatnfoliortwilatitudinewelangufria^infrucluscolorccy-forma-.colorc^qHiin 
initic alijs virtdts, ahjs niger ; in maturttatc, aut ruber, aut croceus ^flavufue ; rarttts albtts. 
Ftgura alijs longa, eaj, vcl crajja, vel gractlt , vel incurvata : ahjs brevis eay, lata, cordata, 
otunda ccrafi forma, velangulofa : <jr vel erecla,veldepcndens : dentq, <j- caule ptlofe. 
<^Axt aroma tn Ind. Occtd. quodtn Cufco, l eho : in Mextco, Chtli : in Cafitlta, ptper lndi- 
cum appellatur. Esl virtde^cjr rubrum, cjr croceum. Altud vehementtus mordtcat, quale Ca- 
rtbbe vocatum : altud lenius, ejr moderatiui : esi ejrgenus quoddam dulcifrtmum , quod e ma~ 
ntbus vellunt,cjrcdunt : cr quoddam altud exiltus, quod mofchumfragrat,& gujlu admodum 
faptdum.jejeph. Acofia lib.j.. c.zo. velpart.S. Ind. Occtd. I. Piperlndicumvulgarifsimum 
Siliqualtrum, Trag. (una figura rres fpecies 
proponir ) Lac. Tab. 

Capficum rubrum & nigrum,Fuch.ico. 

Siliquaftrum majus & minus,Fuch. 

Piper Indicum, Matth. Gefn. horr. fcui & Ca- 

lecuricum) Casf. (cuiCircaeaDiofcorid. forte) 

Cift. Cam. 

Cardamomum Arabicum,Gef.hort. 

Piperitis feu Siliquaftrum Peruvian.Cord.hift. 

Piper Indic. j. rubrum & nigrum ; Gef hort. 

Capficum, Cluf in Mon. 

Capficum vel Piper Indicum longioribusfili- 

quis,Lob.Capficum A<ftuarij,Eid.ico.& Ad. 

Capficum five Piper majus & minus Lugd. 

Piper Americanum vulgatius,Cluf. cur.poft. 

Piperlndicum mediurn,Eyft. 

Piper Indicum Occid. quod Axi vocant,Frag. 

II. Piperlndicum propendentibus filiquis 
oblongisrecurvis. 

Capficum oblongius,Fuch.ico. Dod gal.Lugd. 
Capficum longioribus filiquis,Ger. 
Siliquaftrum tertium, Fuch. 
Capficum oblongiorib.&recurvisfiliquis.Dod Siliquaftmm latis filiquis, Trag. 

Capilcum latum,Fuch.ico Dod.gal.Lugd. 

Siliqualtrum quartum,Fuch. 

Piper Indicum rotundum,Gef. hor. 

C3pficumcordatum, Cam. 

Siliquaftrum fructu propendcnte rotundo,Re- 

gio, rn Cluf. cur. poft. 

Et hujus differentia? quatuor funt. 

i. Siliqualata,rugofa, quod 
Piperottavum ,Regio. 

2. Cordata,eaq;oblonga vel rotunda,quod 
Piperlndicum cordatum oblongum, & 
Piperlndicum cordatum, Eyft. 
Piper fextum, Regio. 

j. Siliqua olivari. 

4. Siliqua rotunda Ceraforum modo.eaque 
majorevel minore,rubiiv.el nigricoloriSjquod 
Piperminimumfiliquisrotundis,Eyft. 
Piper feptimum, Regio. 

IV. Piperlndicumfructudependentepomi 
amorisforma. 

PiperIndicumrotundummaximum,Eyft. 
an Piperexlnd. Melopeponis forma Monardi. 

FoliafuntSolani vulgaris, fruiftusrotundi, Piperoblongumrecurvisfiliquis, vel j>. Regio. fulcisaliquotdiftinfti pendenr,rubore coralli. 
in Cluf. cur. poft. V. Piper Indicumfruftuaculeato. 

HiijusditFerentiasrresfunt. Majuseft&minus: illudrotundum,hocor- 

1. Siliquislongifsimis, deorfumfpec"tanti-,biculatum,utrumq, rubet; &innoxiumquafi bus in mucronem rccurvum abeuntibus,quod 
PipcrIi:dicummaximom longum, Eyft. 

2. A priorefolamagnitudinediffert, quod 
Piperlndicum minu.<;,recurvis filiquis,Eyft. 
Pipcr dccimum, Regio. 

j. Siliquaflava,velaurea,eaqueobIongavel 
lata, vel ovali figura, quod 
Piper duodecimum ,Rcgio. 
Piperlndicumfiliquisrlavis, & 
Piper Indicum aureum latum, Eyft. 

IH.Piperlnd.propendentib.filiquisrotund. in aculeum abit, quod 

Piper Indicum rotundum aculeatum,& 

PiperIndicumorbiculatummedium,Eyft. 

VI. Piper Indicum filiquis furreftis &ob- 
longis. 

Piper oblongum erectum majus pyramidale 
vel fecundum, Reg.in Cluf. cur.poft. 

Hujusdiffercntiaequatuor. 

1. Pyramidalemajus. 

2. Pyramidaleminus : quod 

Piper ereftum minus pyramidale vel $.Regio. 

Piper IB. III. SECT. II. ICJ Piperlndicum mediumlongumerec"tum,Eyft. minibus notaras ad ipfum tranfmifsiflcmus. 
j. Oblongum furreftum majus & min. quod VII. Piper Ind.filiquis furreftis cerali form i, 
Piperobloigum exiguumerectum pyramida- Capficum brcvioribusfiliquis, Lob. 
Je,vel quartum,Regio. .Caplicum Brafilianum,Clufad Monard.Lugd. Piper Indicum minimum erectum, Eyft. 

4. Siliquabifurcata, quod 
Piperundecimum, Regio. 
Piper Irrdicum bifurcata filiqua, Eyft. 

VI I. Pipei Ir.dic.filiquisfurrecTiisrotundis. 
Piperrotundummajus furreftum,Regin Cluf. 
cur. polt. 

HujusquoquedifFsrentircquatuor: 

1. Rotundum maximum obtufum,quod 
Pipcr majus furreclum vel primum, Rcgio. 
Piper Indicum maxim. ro:und. ereftum.Eyft. 

2. Rotundum minus pamm acuminatum : 
j. Cordatum majus: 

4. Cordatumminusangulofum. 

Vcrum Piperis Indici ditferentias novende- 
cim,duBiy in fuoFlorilegiopropofuit:atfcul- 
ptor lingux Latinaz ignarus , omnes filiquas Caplicum minimisfiliquis,Dod.Ger. 
Siliquaftrumrotundum,Cam.ep.Marth. 
Piper Indicum furreftiscorniculis,Cam. 
Siliquaftrum rotundum anguftifolium,Tab. 

Huc referendum 
Piperoblongumcreclumminimum,Regio. 
PiperIndic.lurreftiscorniculisparvulis,Cam. 

I X. Piper Indic. caule pilofo rlore majore. 
Piper Indic. caule pilis albis pr£edito,Cam. 

X. Piperlndicumradiceeduli. 

Piperis tertiumgenus minoribus granulis, 
cui funt radices lettiki diftc;, fatis boni faporis, 
quasinminimafruftaconfcindunt&plantant, 
& farmentain modumLupuli, fupra rerrae fu- 
perficiem fpargunt : Stad.par.^. Americae. 

X I. Tomate ■ grana funt recentia &: viridia 
qiif cruda efitare folenr.Et ex ijs plerumq; con- propendentes fculpfit,licet iefte depifta & no-l dimenta parar.tur : par.3. Ind. Occid. 1.4.c.zo 

S E C T I O S E C U N D A. 

nasturtium: THLASPI: bursa 

PASTORIS: MYAGRVM: DRABA: AL- 

LIARIA: COCHLEARIA. 

NASTVRTIVM EJVSQVE SPECIES. 

NAfiurtium KdoJapov Diofiortdi lib.2. c.iSf. Thcoph.y. hift.i. quafi K ct( Japev, qucd ca- 
put calorcfiuo ejr acrimonia tcntct : vel k™ ty.c, Kei^ix; , quod cordatos faciat ; vel 
qtiodtn Syncope Cardiaca dtcla.plurtmum valeat. Lattnis Nafturtium,a ndribus torquendk ; 
quod odorc cy fimmis acrimonta ftcrnutamcnta provocet : htnc Plinto l.ip. c.S. fejr J arroni) 
a nariztm tormento velut torporem excttans. 

Genera,Theophr.4. hifi.j. pluraeffe dtcit. Diofcortdes tantumNafiurltum Babylonicuni 
optimum ejje fcribit. Plintol.20.c13. efrhortenje five fiitivum, latioribus foUjs^ell ejr filve- 
Jlre: illud album , hoc mgrum , ubi de fimme eum loqtu cenfimus. Dtvidimus m hortcn/c, 
pratenje, aquaticum, montanum. 

NASTURTIUM HORTENSE 
I. Nafturrium hortenfelatifolium. 
NarturtiumHifpanicum,Gef.horr. Tab.Ger. Nifturtium , Brunf. Ang. Matth. Cafalp. Caft. 
Tabern. Nafturtium hortenfe, Trag.Fuch.Tur.Lac. Ad. 
NafturtiojtalefoIiumCam. ep Matth adpin-;Lob. Dod Lugd.C-r.Cam. gir : defcripto & hgura Matthiolo addita 

1 1. Narturtium hortenfe vulgatum. 
Nafturcium aibum, Plinio, Aliudeftfoliisfimplicibus, quodlxve&al- 
biusjvelfubhirfutumminu^cii album^aliudfo- 
lijsvaldedivilis, 8tvelmajus,velminus. 

III. Na- 104 LIB. III. SECT. II. 1 1 1. Nafturtium hortenfc crifpum.Hujus fe- ISifymbrium alterum vel Cardamine,Diofc 
:;i ctiam nuper Nafturtij Mauritanij nomine Nafturtium aquat. (&c i.) Trag. Lon.Dod, 

IVellaGaleni, Ang. Lu^dunoBatavorumaccepimus. 

Elt latifolium£:anguftifolium,utrumq, in 
Matth.defcriptum &C dcpictum.ficut & inPiod. 

T^a/Iurtium pratenje. 
Nafturtium pratenfe magno flore. 
Flos cuculi, Brunf. Dod. 
Nafturtium pratcnfe Cvel $■) Trag. Gefn. Tur. 
Hiberis,Fuch.ico. 

Nafturtium agreftc,Fuch. fylveftre, Lon. 
Lepidiumminus,Cord.in Diofc. 
Silymbrium Cardamine , Dod. gal. Lac. terti- 
um,Dod.Lugd. 

Sifymbrium aquatic. alter. quoad folia,Matth. 
Tab.&Lugd. 

Cardamine altera,Lob. Lugd. Ger. 
Cardamine i. &C Sify mbrium alt. Diofc. Tab. 
Cardaminealterafimpliciflore.Clufhift. 
Cardaminelatifolia,Ger. quoadfolia. 
Sifymbrioaquaticononabfimilis.Cajf. 
IberisfiveCardamanticanafturtijfolioi.Thal. 
Nafturt. aquat. fimpliciflore, Eyft. 

Floscommuniterexcandido,leviterpurpu- 
rafcit, aliquando prorfus albus cft. 

I I. Nafturtium pratenfe flore pleno. 
Cardaminealtera pleno flore,Clufhift. 
Nafturt.aquaticumflorepleno,Eyft. 

III. Nafturt.prat.parvo flore: quod 2.in Prod. 
Sifymbrij aquat.alterius nomine.Matth.Lugd. 
& Tab. Si flores fpeftes exprimere videntur. 
Nafturtijfiliquofifylvatici,feumontanimajo- 

ris Thalij nomine, D Futerus. 
Nafturtijpratenfiscongereris, D. Jungerman- 

nusLipfian mifit. 

IV.Nafturt.prat. fo!iorotundiore,flmajore. 
CardaminefiveSifymb.3lte1umDiof.Ad.Lob. 
Cardamine, Ger. fecunda,Tab. 

Et hajc floris colore variat, hinc 
Cardaminez. fpeciesalteraflorib.lacleiSjTab. 

Cardamine la<ftea,Ger. 

V. Nafturt. praten.rotundifol.minutoflore. 
Sifymb.alter.feu Nafturt.aquat. j.fpccies,Thal. 

VI- Nafturtium pratenfe odoratum radice 
granulistuberofa. 
Cardamine quinta.Dalech.Lugd. 

VII. Nafturt. fylv. minus : quod 3. in Prodr. 

T^ajlurtium aquaticum. 
I. Nafturtium aquaticum fupinum. »• 
Sium &c Laver, Dod. gaJ. 

Cardaminum Sion, Rucl. 

Creflb, Laverodoratum, Fri.Cordo. 

Sifymbrium Cardamine,Fuch.Lugd. 

Sifymbrium aquaticum, Matth.Caef Caft. pri- 

mum, Tab. &c Portas. 

Sifymb. alterum,Cord.in Diof.Gef.hor.Thal. 

Sifymbrium tertium, Lac. 

SionCrateva;,Sifymbr. z.Diofc.&SenecioSc- 

rapionis, Ang. 

Sion Cratev«i2 ErucacfoIium,Ad. Lob. 

Siummajus, Ger. 

anNafturtiofimilis herba Scorbutum curans: 

par.?. Ind. occid.additam. 

I I. Nafturt. aquatic. majus &c amarum. 
Sifymbrijalteriusfpeciesfecunda,Thal. 

III. Nafturt.aquat.erectum folio longioro 
Sium, Lac. Caft.vulgare, Matth. Lugd. 
Sion Matthioli & Italorum, Lob. 

Hoc licet glabrum fit, tamen caule&folio- 
rumcauliculis villofishabcmus. 

IV. Nafturtium aquaticum minus. 
Sifymbrium aquaticum alterum vel minus, 
Cam.ep. Matth. 
Cardamine quarta Dalech. Lugd. 

Variat magnitudine & parvitate, forte ra- 
tione!oci:naminaquaticismajoreft:in vinctis 
verb \Vilenfibus riguis, uti &c Patavij mino- 
rem multb obfervavinuis : fic caule erefto , &C 
pene aphyllo, inarenofisprope Wifam fluvi- 
um, reperitur. 

T^ajlurtium Montanum. 

I. Nafturtiummontanum luteum. 
Sium alterum aquaticum luteum, vel Carda- 
minetenuifoliummontanum,Colum. 

I I. Nafturt. montanum luteum folijs (ativi. 
Nafturtium iriontanum minus,Thal. quid ? 

III. Nafturtiumalpinumtrifolium. 
Cardamine trifolia, Lob.Lugd.Tab.Ger. 
Cardaminealpinai.trifolia,Clufpan.&hift. 

IVNafturtium alpinum minus refede; folijs. 

HocinPhytopinace,fubNafturtio8.inProd. 
fub4- defcripfimus,quodaliquandoaltius,ali- 
quandoad tres tantiim uncias exurgit. 

V.Nafturt.alpin.minus fol. in orbem fparfis. 
Cardaminealpina media,Cluf pan. &c hift. 

VI. Nafturt.peuaeumfoliisburfspaftoris. 

Naftur- LIB. III. 

Nafturtium petrauim, Tab.Ger. 

VII. Nifturtiumalpinuminfipidum. 
Cardamine alpma infipida,Colum. 

VIII. Nafturtiurn alpinum tenuifsimedi- 
vifum. 

Nafturt olumGef inepift. 
Cardaminealpinaj.minima,CIu£pan.&hift. 
Cardaminealpina,Tab.Ger. 
Thlafpimontanumminimum,Lugd. 
CardaminepufilIafaxatiIismontana«f'<"wM»V, 

Colum. 

I X. Nafturtium pumilum vernum, quo no- 
mine Monfpelio accepimus. 

Hoc rariuspalmare, frequenterunciamfo- 
lixmaltum reperitur. 

X. Nafturtium alpinum capfula Nifturtii 
hortenfis. Hoc Cardamidij montani verni no- 
mine D. Furems mifit. 

In Phytopinace fub Nafturtio 9. in Prod. fub f. 
defcnpfimus. 

XI. Nafturtiumalpinumbellidisfolioma- 
jus^. inProd. 

XII. N.fturtium alpin.bellidis folio min, 
PlantulaCardamines aemula, & 
Sinapi pumilumalpinum Clufpan.&hift. 

Folijs eft modo longioribus, modorotun- 
dioribus. 

XIII. Nafturtium Barbareas folijs: quod7. 
inPxodr. S E C T. II. 105 

l^aflurtium fylvejlre. 

I. Nafturtiumfylv.OlyridisfoIio. 
Burfa paftoris minor, Brunf. 
Fhlafpidij genus& Nafturt.f. Trag. 
Burfa paftoris 2. &4. Eidem. 
Thlafpi anguftifol.Fuch.Lugminus,Dod Ger. 
ThlafpiminushortenfevulgareLob. ico. 
Thlafpi minus tenuifolrum, Lon. 
Iberis,Tur. 

Nafturtium fylveftre, Thal. 
Thlafpi minus Germanicum,Tab. 

Luteum eft & album, & quia acerrimum ad 
Nafturtium referimus. 

I i. Nafturtium fylv. tenuifsime divifum. 
Seriphium Germanicum, Trag. 
Nafturtium fy 1 v. Fuch. ico. Gef hort. 
Seriphiumabfynthium,Fuch. Lon. 
Thalietrum, Dod. gal. Lugd. 
Thali&rum , Thal. ( cui Nafturt. vv&lfVKKrv) 
Tab. 

Sophia Chirurgorum,Ad.Lob. Dod G.r. 
Accipitrina ; Ca;f 

Folio eft latiore, anguftioreve, hinc 
Thali£trnmlarifolium&an£uftifolium,Tab. 
Sophiad,splex,Gerardo. 
Accipitrinaduplex, Caefalpino. 

III. NafturtiumfylveftreErucaeaffine. 
Nafturtiumfylv.Cluf.hifp &hift. Lugd. 
ErucaNafturtiocognatatenuifolia, Lob. THLASPI ET EJVS SPECIES. 

NAfurtio Diofcorides ltb.2. C.1S6. B-Xdzm fubjungit , quod a Jrutcus forma, qua veluti 
injrac7us rjr contufus, a S-Ait mjringo, nonien acceptt: *i SAaanhev ,quafi jrufium 
clypcatum i n <riv>j7n a^ioy. 

Genera duo Diofioridi ejr Plmio ltb.2g.c13. alterum angujlts, alterum latis foltjs,quod 
Perjicum Sinapi Crateva dtcatur: forte Rapbanus ruficanus. Tblajpi arvenfe. 
I. Thlafpi arvenfefiliquis latis. 
Thlafpi &ThlafpidiumvuIgare,& 
Burfa paftoris prima, Trag. 
Thlafpi, quod vulgo Nafturt. teftorum, Ruel 
Thlafpi latifolium,Fuch. 
Thlafpi cardamoides , five Nafturtiarium , 
Cord. 

Thlafpiminuslatifolium,Lon. 
ThlafpiDiofcoridis(&Scorodathlafpi)Dod 
gal.Lugd.Ger. 
Thlafpi 2. Matth.Lugd, majus, Tab. Thlafpii.Diofc.CreticumGalenijAng. 

Thlafpidrabaefolio, Ad Lob. 

Thlafpi Diofcor. Drabae & Chamelinse folio, 

Eidemico. 

Thlafpi latius Dod. platicarpon, Cam. 

Thlafpi, &Thlafpi nigrumGaleni,Caef. 

Varietasin filiquis: aliudmajoribus,aliud 
exilioribusreperitur. 

II. Thlafpiarvenfe Acetofae folio. 
Thlafpi majus, Tab, Ger. 

III. Thlafpi Vaccariae folio burfae paftoris 
filiquis : primum in Prod. 

O IV. Thla- i{4 LIB. III. SECT. II. 

IV. ThlafpiarvenfeVaccariae incanofolio|ThlafpiCrericum,Gefn.hort. Caefalp. Tabcr. 
majus. iCamer. 

Thlafpiprimum, Matth.Lac. Caft.Lugd. |Thlafpi Candiae umbellatum Iberidis folio, 
ThIafpialterum,Dod.Lugd.$. fiveCratervae, Ad.&Lob. Ang. 

Thlafpi minus, Cord. in Diofc. Thlaipi Candiae,Ger. 

Flore eft purpureo,aliquando albo.luteo ha- Thlafpi vulgatifsimum Vaccariae folio, Ad. & beri ajunt & communicer in umbella, rarius Lobel 

Thlafpi vulgatiil Ger. 

Thlafpi verum cujus femine in Theriaca uti- 

mur, Camer. 

Thlafpi officinarum, Colum. inoblongafpica. 

III. Thlafpi Cretic.florealbo majus: five 
4. in Prod. 

I V. Thlafpi umbell. Cretic. flore albo odo- 
ro, minus. Folijs eft aliquando leviter crenatis , ali- Thlafpi quartum parvumodorato flore,Cluf. 
quando ijscaret: hmcdiverfa authorum figu- hiftor. 
ra : quare apud Matthiolum pofuimus Thlafpi Thlafpi Cappadocici minoris annui nomine, I. &Thlafpiferratofolio. 

V. Thlafpi Vaccariae incano folio minus: 
quod *. in Prodromo. 

VI. Thlafpi villofumcapfulishirfutis. 

In Phytopinace, & pro $. in Prodr. delcripfi- 
mus, & in Matthiolo noftro fub Thlaipi villo- 
fj> figurahabetur. 

VII. Thlafpiarvenfeperfoliatum majus. 
Thlafpioleraceum, Tab. fubThlafpi incano, 
Ger. ico. 

Thlafpi primum Dalech. Lugd. 
Thlafpi alterummitius rotundifolium burfa: 
paftoris fructu.Colum. 
JnPhycopinacefubf. defcripfimus. 

VIII. Thlafpiperfoliatumminus. 
Thlafpipumilum,veIThIafpimontanum:rii- 
inis,Cluf. pan.&hift. 

Thlafpi minimum, Tab. minus,Ger. 

Thlajpi umbellatum. 

I. Thlafpi umbellat.arvenfe Iberidis folio. 
Thlafpidij aliudgenus, vcl j.Trag. 
Thlalpinmarum,Tab.Ger. 
Thlafpi Allobrogicum Cretico.par.Cluf.hift. 

Flores ecaeruleoalboq, communitermixri D. Doidiusmifit. 

V. Thlafpi umbell. nafturijfolio Monfpe- 
liacum. 

Thlafpi alterum minus umbellatum Naftur- 
tij hortenfis folio Narbonenfe . Ad. Lobel. 
icon. 

Thlafpialiudumbellatum Penae, Lugd. & 
Njfturrium fylv. Dalechampij, Eidem. 
ThlafpiNarbonenfeumbelIatum,Tab.Ger. 

Thlajpi montanum. 

I. Thlafpi montanumglafti folio majus. 
1 hlaipi prim. vel montanum peltatum, Cluf 
pan.&hift. 

Th.lafpi pannonicum, Lobel. icon. Camerar. 
l'ab. Gerard. 

1 I. Thlafpimontanum elaftifoliominus. 

III. Thlafpialpinumbellidiscaerulexfoiio. 
Thlalpifecundum&Badenfe,Cluf. pan. 
Thlafpi moncanwm t. Cluf hift. 
ThIafpialbumfupinuin,Lob.ico.Tab. Ger. 
Thlafpi montanum buriae paftoris frudtupri- 
mum, Colurh. 

Siliquisnon nihil variat, hinc apudTab. & 
Ger. figurae duae ad Clufij & Lobeli j imitatio- tarius penitusalbi,vel flavefcentes:in Phyto-jnem: fic&floresaliquando in umbelia,utre pinace fub 14. defcripfimus 1 1. Thlafpi umbeilatum Creticum Iberidis ipicae difpofiti. tteColumna pinxit: communiter in modum I V. Thlafpi montanum femper virens. 
Thlafpi montanumcandidum, Lugd. 

V. Thlafpi faxatilerotundifolium,quodf. folio. 

Draba fiveArabis 1 , autThlafpiCandiae, Dod. 

Gef. hort. Lugd. 

Thlafpi 4.Matth.Lugd.cui8cThlafpi 4. Do-jin Prodr. 

donaei. VI. Thlafpialpinummajus. 

ThJafpiCappadocicum, Ang. florc incarnato.Thlafpi tertium,Matth. Lugd. Thal. qui la- 

dcflorealbo,£vft. Imcndiveriunvdwciibic. 

' ' Ut LIB. III. SECT. III. 

Ut Matthiolus pingit ex Italia habemus:|Si cum prascedenti non idem, fa 
veriim ut in noftris alpibus provenit, ab illo III. ThlafpiAlyflbndichim 
plane diverfum, in noftro Matthiolo &Pro- " 
dromo figura exhibetur, V I I. Thlafpi alpinum minuscapituloro- 
tu^do. 

Thlafpi tertium faxatile , Cam. epit. Matth. 
Sc hort. 

Thlafpi petraeum myagrodes, Ponae. 
Thlafpi faxatileminorcfoIio,in noftroMatth. 
ubi figura & defcriptio : ut & fub 6.in Prod. 

VIII. Thlafpi alpinum repens : pro 7. in 
Prodromo defcript. 

IX. Thlafpi parvumfaxatileflorerubente. 
Lithothlafpi quartum carnofo rotundo folio, 
Colum. 

Ex Provinciae faxofis & hoc, & 9. & 11. a D. 
Burfero habemus: fimile cum ir. fed folijs & 
thecis majoribus , ex Hifpania D. Albinus 
attulit. 

X. Thlafpi faxatile Polygala» folijs : cauli- 
culis eft pedalibus, folijs polygalaeforma,fed 
longe minoribus : flofculis exiguis , albidis, 
thecis rotundis infraftis, femineminutifllmo 
in faxofiscirca Monfpelium. 

XI. Thlafpi faxatile vermiculato folio. 
Lithothlafpi montanum fruticofius vermicu- 
lato acuto folio, Colum. 107 

ItemafTine. 

maritimum. 
Thlafpi Narbonenfe centunculi anguftifolio, 
Ad. Lob. ico. Lugd. Tab. 
Thlafpi umbellatum Narbonenfe, Ger. ico. 
Thlafpi maritimum Dalech Lugd. 
Thlafpi fyriacum, vel Graecum alterum angu- 
lofo bifori pericarpio lentifolio , Aiveifuia 
proponunt: fedquid? 

Thlajpt clypeatnm. 

I. Thlafpi bifcutatum afperum Hieracifo- 
lium & majus. 

Thlafpi parvum hieracifolium, five Lunaria 
lutea Monfpelienfium, Ad.Lob. 
Thlafpi clypeatum, Cluf pan. & hift. 
Thlafpi quoddamgenus.inmonteS.Juliani, 
Caefalp. 

Lunaria IuteaDalech.Lugd. 
Thlafpi bifulcatum , vel Lunaria bifulcata, 
Camer. 

Thlafpi majus clypearum, Ger. 
Thlafpi minus clypearum l.Tab. 
Leucoium montanum 1. Thal. 
Leucoium alilToidesumbellatum rriontanum ; 
Colum. 

Hoc ipfum ex Creta Thlafpi nomine, Ho- XII. Thlafpi montanumincanumluteum norius Belli mifit, quod folijs minusafperis. ferpilli folio majus. 

Thlalpi fupinum luteum, Lob. ico. 

XIII. Thlafpi faxatile incanum luteum 
ferpillio folio minus. 

Jonthlafpi luteo flore, incanum montanum 
AwhiuJ&s , Colum. 

ThUjpi Alyjfon diclum,five Ahfjon. 

I. Thlafpi Alyflon diftum campeftre majus. 
Alyilon, Matth. Ang. Lugd. Cam. 
Thlafpi Graecum, Ad. & Lob. ico. Gcr. 
Thlafpi Graecum polygonati iolio, Tab. 
AlylTum minimum, Cluf. pan. & hift. 
Flolculis eft albis, interdum luteis. 

II. Thlafpi Alyflon diftum campeftre mi- 
nus. 

Thlafpi 4. Dod. gal. 
Alyflum minus Dalech.Lugd. 
Thlafpi minus clypeatum, Tab. 
Polium alpinumrloreluteo, Eyft. fed tota planta incana eft. 

1 1. Thlafpi bifiutatum afperum minus. 
JondrabaalilToides Apulafpicata, Colum. 

Folijs eft brevioribus, crafsioribus incanis, 
totaque planta humilior : ex Hifpania D. Al- 
binus attulit: at multo minoribus, minusquc, 
afperis ex montibusTyrolenfibushabemus. 

III Thlafpi bifcutatum villofura flore cal- 
cari dcnato. 

Leucoium montanum flore pedato, Colum. 
Hoc fub 8- in Prodromodefcribitur. 

IV. Thlafpi clypeatum ferpilli folio. 
Thlafpi alrcrum minus clypeatumferpillifo- 
lio, Ad. Lob. ico. 

Thlafpi minus clypeat. Penae, Lugd. 
Jonthlafpi minimum fpicatum, lunatum,CoI. 
Lunaria Gra^ca quarta, Caef 

Aliquando thecae veluti in longam fpicam 
difpofitae funt , quemadmodum D. Columna 
milir. aliquando magis in fummo compa&a», 
ut Monfpefluli legimus. 

O l ThUJpi io8 LIB. III. Tblajpi fruticojum. 

I. Thlafpi fruticofum Leucoij folio latifo- 
lium: hoc?. eft in Prod. 

Eft majus circa Mafsiliam a D. Burfero : eft 
minus pauloque anguftioribusfolijs,inItalia 
colleclum. 

I I. Thlafpi fruticofum Leucoij folio angu- 
ftifolium. 

Thlafpi fruticofum folioLeucoij marini mi- 
noris, Lob. Lugd. Tab. 
Thlalpi femper virens, Cam. 

1 1 L Thlafpi fruticofum folio thymbrae 
hirfuto. 

Tblafpi fruticofumalterum,Lob.L.ugd.Tab. 
Thlalpi fruncofum minus, Ger. 
Thlafpi f. Hifpanicalbo ftore, Cluf hift. 

IV. Thlalpi fruricofum fpinofum. 
ThlafpifruticofumfpinofumNarbonen.Lob. 
Lugd. SECT. II. 

Thlafpi fpinofum j\ Tab. Ger. 

Folia habet Leucoij oblonga, incana, obtu- 
fa,ut in monteLupi obfervavi: at inhortum 
Monfpelienfem translatum, unde D. Burferus 
attulit,breviora&rotundioraobtinet. 

V. Thlafpi fruticofum incanum. 
Thlafpi incanum Mechlinenfe , Lob. Lugd. 
Cluf.pan.&hift. 

an Thlafpi incanum fruticofum Fianconi- 
cum, Cam. 

an Iberis prima,Tab. quod fubThlafpi fruti- 
cofo, Ger.ico. 

Thlajpi exoticum. 

I. Thlafpi repens hederae folio. 
Thlafpi hederaccum, Lob. Lugd. 

II. Thlafpi Alexandrinum. 

Hoc in Phytopinacefubu. in Prod.fub.io. 

defcripfimus. T BVRSA PASTORIS. 

Hlajpi fpectes apud antiquos fuit, qu&nunc Burfa pajloris , a marjupiolis comprefts 
( alijs Capflla ) dicitur : qutbmdam Sangutnarta (jr Crijpula. Burja paforis Jolijs finuatis. I. Burfapaftorismajorfoliononfinuato:in 
Phytopinace&Prodromo fub prima defcripta. 

II. Burfa paftoris majorfofiofinuato. 
Burfa paftoris major, Brunf. Trag. Gef. hor.cui 
&ThIafpi fatuum. 

Burfa paftoris, Matth. Lac. Lon. Corn. (cu 
Medica,Diofc ) Co:d. inDiolc Ad.Lon.Lob. 
Thal. Csf. ( & Thlalbi genus antiquorum) 
Lugd. Caft. & herba Cancri, Ger. 
Paftoria burfa, Fuch. Dod. major, Tab. 

Folijs variat: atiquando eleganti eftfolio, 
inftar Coronopi r* pentis. 

III. Burfa paftoris media. 
Burfa paftoris fexta,Trag. minor,Gef. 
Burfa paftoria minor, Tab minima, Ger. 

IV. Burfa paftoris minor folijs incifis : 
Thal. qui akerius, folijs integris meminit. 
Paftoria burfa minon I Jod. minima.Lob. ico 

Haecaliquand^adduastrejuefolumuncias 
apud Monfpehenfes exurgit; alpe&u ob folio 
rum incifuram elegantillimo, quam Thlafpi 
rmnus nominant, & Burfa pajloris foltjs integris locults 
oblongis. 

I. Burfa paftoris major loculo oblongo. 
Drabaminima,muralisDiofcoridisjColum. 
Thlafpi Veronicae foiio, Richerio. 

In Phytopinace fub 6. in ProcL fub. 2.defcri«v 
pfimus. 

I I. Burfa paftoris minor loculo oblongo. 
@Cnf5b(uiTI/ id eft, anferum flos, Brunf. 
Paronvchia alfinefolia , Ad. Lobel. Lugdun, 
Camer. 

Paronychiavulgaris, Dod.Iatifolia,Ger. 
Herbula burfae paftoris affinis, CxC. 
Thlafpios minima fpecies, Thal. 
Alfine minima, Tab. 
Pilofella filiquata minima, Cam. ad Thal. 
Myofotis p.trva Dalech. Lugd. 

Foliis communiter integns, rarifsime la- 
ciniatis» 

III. Burfa paftoris alpina hirfuta : quae 
j in Prod- 

I V. Burfae paftoris fimilis filiquofa major, 
ieu majoribus fulijs. 

Pilofella LIB. III. SECT. II. 109 Pilofella filiquata major, Thal. 
Aizoon telephium Dalech.Lugd. 

V. Burfae paftoris fimilis filiquofa minor, 
feu minoribus folijs. Paronychia altera myagri folio , Gefneri > 

Jamer. 

filofella filiquata minor, Thal. & Cam. fig. 

hort. D. M Y A G R V M. 

MT<x.ypa Diojc. I.4. c.117. meminit, cui Rubiafolia trtbuit : ejr Plinio, I.27. c.12. Myagros 
dicitur : verrtm quidfit, nunc non decermmus. Sunt qtci nojlrum Myagrum,Eryfimum 
Theopb. <jr Galem velint : ahjs Sefamum, obfimwis fimilitudinem, <jr olei ubertatem. I. Myagrum filiqua longa. 
Viola lutea fyl.Trag. 

MyjgrumalterumThlafpicfligie, Lob.Lugd. 
Ivlyagrum z. Tab. Eryfimum }. Eid. 
Camelina, Ger.Eruca fyl. anguftifolia, Eid. 

Rationelolivariat,cubitalis,folijslatis,ali- 
quando trium quaruotue unciarum anguftis. 
& inter hasc eft medium. 

II. Myagrum fativum. 
Linaria quinta, Trag. 

Sefamum, Trag. Lac. Lon. Sefamum non eft 

Gef. hor. 

iMyigrum Diofcoridis, Ruel. Ang. Dod. gal 

A-i.Lob.Ligd. Ger. 

Jvlyagrum primum, Tab. 

Pfliidomyagrum, Matth. Lugd. 

Camelma five Myagrion, (& Eryfimum cc- 

reale) Thal.Dod.Thal. 

Doiella, Cacfalp. 

Aliquibus in Iocisferituroleicaufa,c\:lati- 
«ibus folijs eft: multis locis fponteprovenit & hoc ftrigofius, hinc figurarum varietas, ut in 
Matthiolo noftro videre eft. 

I I I. Myagrum fylveftre. 
Pfeudomyagrum alterum, Cam. in Matth. 
Paronychia 2.Tab. 

Huic fimile minus, quod 
Myagrum j. in arvis,Cam. 

I V. My.igrum fcetidum ; quod 1. in Prod. 

V. Myagtum monofpermonlatifolium. 
Myagrum hortenfe monofpermon, Eyft. 
Bncourres nomine fcmen mifiumfuit; Pfeu- 
doifaridem Alpinusnominabat. 

Hoc in Phytopinace fub {. & inMatth.ubi 
& figuraexhibenir, & fub2. inProd. habetur. 

VI. Myagrum monofpermon minus: j.in 
Prod. 

V II. Myagro (imilis filiqua rotunda. 
(n Phytopin.ice fub Myagro 6. in Prod. fub 4. 
defcripta, Thlalpi nomine Norinberga : Le- 
pidij , Monfpelio : Myagri Montbelgardo, 
habemus. D D R A B A. 

Rabam <f\oa,$rp Diofcoridesyhb.z. cap.186. ipfi Tblajj>t fubjungit , umus facla men- tione. L Draba umbcllata,vel Draba majorcapi- 
tulis donata. 

Ar.bis five Draba, Marth. Ang. Ad.Lob. ( & 
NjfturtiumBabylon ) Lugd. 
Arabis, Lac Lon. Arabis verior,Cam..Drabe,- 
Matth. 

Di aba vulgaris prima, Cluf pan. & hift. 
Draba Diolfond. Cxf. Caft.Colum. 

Folijs dentatisobfervavimusifuntquinon 
dentatispingant. 

1 1. Draba tenuifolia velut fpicata : 1 in 
Prod. 

Drabae ferventis vernae nomine, Phoienia 
Doct. Agerius attulit. III. Draba minor capitulisoibicularibus. 
Draba minor, Cluf hift. 

IV. Draba alba lii.quofa. 
Draba fecunda, Cluf pan. & hift. 

V. Draba alba liliquofa repens. 
Draba altera, Lob. ico. 

Draba j. fucculento folio , Clufi pan. & hift, 
Arabis feu Draba altera, Lob. ob. Lugd. 
jEruca muralis, Lugd. 
n Thlafpios gencribus cognata filiquofa, 
Thal. 

VI. Draba Eryfimi flore & filiquis. 
Sinapi & Thlaipi media Provincialis planta, 
Ad.Lob.ico.Lugd. 

O j VII. Dra- i IO LIB. III. SECT. III. 

VII. Draba lurea filiquis ftriailfimis. VIII. Draba flore casruleo galeato : haec 

Arabis quorundam, Cam.sp. Matth. &hor. | z. eftinProd. 

A L L I A R I A. 

ALltaria eo qttod folta dtgitis comminttta , Allmm fett Porrum fecltvum cum Na- 
jlurtto rcdoleant : qutbttsdam , Thlajpidium fecundum Crateva : altjs Aicclorolo- 
phos Plintj, ltb.2S- cap. >. 

Rima marina , Euricio Cordo. Rima maria, 

Anguillarae. 

Alcctorolophos Plinij quibusdam, Dalech. in 

Plinium. 

Folio latiflTmo amplifsimoque & fubro- Alliaria, Trag. ( cui & Thlafpidium cornu 
tum) Fuch. Matth.Dod. (cui & Pes afininus 
Pandcft. ) Lac. Ad. Lob. Caft. Lugd. Caefalp 
Thal. Lon. Tab Cam. Ger. 
Alliaria altera , Ama. 
Alliaftrum,Gefn. hort. c o tundo, quandoque reperitur. 

C H L E A R I A. COchlearia, a foltorum forma modtce cava, parvum & nonvalde profttndum cochlear 
referentta, dtBa : quam altqut Telephtum, altj Bntannicam Plinij, ltb.2s .cap.3. volunt, 
( Ucetforma cjrfapore Thlajpi & Naflurttjs affinis fit ) eo quod et malo, quod Stomacacen 
& Scelottrben vocant ( Scorbutum effe volunt ) auxtlto effe Brttanmcam Pltnius fcrtpfertt. 

\. Cochlearia folio fubrotundo. 1 1. Cochlearia folio finuato. 

Cochlearia, Dod. Gefn. hor. Lugd. Cam. epit. Cochlearia Angiica Atriplicis folio, Ad. 

Matth. & hor. tk par. j. Ind. orient. navig. j. Cochlearia Britannica , Ad. Lob. Dod. Lugd. 

Telephium, Lac. Ger. Britannica, Gefn.hor. 
Cochlearia Batava, Ad. & Lob. 1 1 1. Cochlearia minor erecta: quae i.in Prod. 
IV. Cochlearia Danica repens: quae z.inProd. S E C T I O T E RT I A. 
BRASSICA EJVSQ^VE SPECIES. 

BRajftca Theophrafio r. hifi. /p. inter olera eli, qua k-mnx fydZuv a vorando. Diofioridi, 
lib. 2. cap. 14. y,gdt*.@*i, qttafi x.opa.y. 3a>i, quod oculorttm puptlits Udat, dtcttur. Theo- 
phrafio ejr pxQavov dici , tn Raphano monuimus. 

Genera : Dtofcoridt fattva, fylvcfiris & marttima. At Thcoph. 7. hifl. 4. alia crijfa, 
alta Uvts, aliajylveflrts. Pltntus, cum lib.i y.cap.8. Brajuca caultumve trta genera ex Ca- 
tone, cap.is?- enarra([et,plura adhuc ejje refert , Cumanam, Artctnam, Pompejanam,Sa- 
belltcam , Lacuturrem. At hb.20. cap.p. Grxcos in tres (pecies dtvtfijje fcrtbtt : Crifpam, 
quam Seltnada , a Jimditudine foltorum apij vocarint : alteram leam , latisfoltjs, quA 
Catthdes qutbusdam: terttam proprie Crambem appcllatum. 

Rccentwibus differcntU fitnt pro foltorum colore , crifpttudtne , denfitate, alijsq ; qua- 
Utatibus. Altjs enim color vtridis, alijs candtcans , altjs purpurafcens. Cnjfttudo ejr U- 
vttas, tam tn candtda, quam in virtdi, quam ntgram vocant, raritts tn purpurea, re- 
pcritur. Summagenerafunt Sattva, (ylvefiru : Sattva, alba ejr rubra, ejrc. 

Brafitc* LIB. III. 

Brafiica capitata. 
I. Brafsica capitata alba. 
Brafsica alba,Brunfelf. quae capitata& fefsi- 
lis, Cord. inDiofc. 

Brafsica alba fefsilis & glomerata,Lob. ico. 
Caulis capitulatus, Trag. 
CaputiumBrafsicae J. genus, CumanumPli- 
nij, Eric.Cord. 

Brafsicacapitata,Matth. (&Lacuturris) Lac. 
Gefhort.Lon.Tab.Lob.Caft.alba,Ger. 
Brafsica alba fcfsilis glomerofa, aut capitata SECT. III. iii 

VII. Brafsicacauliflora. 
BrafPompejanaautCypria,Dod.gal.Lug.Cam 
Brafsica florida,Ad.Ger. 
Brafsica cauliflora, Dod. Cam.ep. 
Brafsica florida botrytis,Lob. 
Brafsicae capitatae genusj. Caef 
Brafsica prolifera rlorida, Tab. 

An haec Theophrafti , qui nullum aut par- 
vum femen producere fcribit ? 

Brajsica non capitata. 
I. Brafsicaalba vel viridis. Laclucaehabicu, Ad. 

Brafsica capitataalbida', Dod. (cuiTritiana) Bra f '",Brunf. Ixvis.Matth.CaefCaft. 
L u „j |Braisica-la;iv;vmajorisfpeciesa!teia,Trag. 

Bra!sicae4.genus,Fuch.TLir. |Brafsicacandida,Gef.hort.lataalba, Lon. 

Brafs.capirati*i.genus,&CumanaPlin.C*f. jBrafsicaalba vulgaris.Lugd. 

Hseccandida eft. qua» Lacuturris Plinij : e ft, Bra(si " vul ga" s > Ad. fanva,Lob. Dod.Ger. & viridis, qua-Tritiana 

II. Brafsicaalba capitcoblongo nonpeni 
tusclaulo. 

Brafsic£alba;2. fpecies,Lacuturris.Dod.gal. 
Brafsica patuIa,Sabaudavulgo, Ad. 
Brafica Sabauda hyberna, Lob.ico. 
BrafsiciSabaud.i,Tab. Ger. 

III. Brafs. excapitibuspluribusconglobata 
Brafsua capitata polycephalos, Lugd Brafsica prima.Tab. 

Brafsica in India , Folia femper hiantia fervat, 

necunquamcapita proferr: part.4Ind.Or.c10. 

Haeceft Brafsica laevis Theoph.& Plinij,cui 
&Caulodis. 

Hanc altitudine arbores adaequantem Mo- 
nardes FJorentiae vidit. 

II. Brafsicarubra. 
Brafsica 1. genus, Fuch. rubr» 1. genus, Lugd. Inhacaliquandoquinquaginracapitaovo- BrafsicaCumana fiverubra, Dod.gal. 
nmagnitudinenumeranrur. Brafsicapnma.Tur. vulgans.Cord.in Diofc 

Brafsicarubra,Gcf. hort. Ad.Lon.Tab.Ger. rum magn 

IV. Bralsici capitatarubra. 
Brafsicas rubiae z.fpecies. Dod. gal. Lugd. 
Brafsicaconvoluta& arcleocclufarubrocolo- 
re, Ad. 

Brafsica capitata rubra, Dod. Tab.Ger. 

V. Brai-icagongylodes. 
Brafsicaealbae^.fpecies, Dod. gal. 
Brafsicathyrfuta, Gef hor. 
CauJorapa.Biafsicaperegrina.mediocauletur. 
binata&rapata, Ad. 

Braf caule rapum gerens,Dod.rapicaulis,Cam 

Brafsicarapofa,RapitiuscolisCatoni,Lugd. 

Caulorapum , Matth. Scalig. Lob. ob. Cam. ep 

Taber. 

RapaBrafsica peregrina, caulerapumgerens ; 

Lob. ico. III Brafsicafpinofa: hujus in Phyropina- 
ce& Matthiolo(ubi & iconj rmntiofit: &in 
Prod. fub 1. defcribitur. 

IV. Brafsicnefolia peregrina. 

Achanaca Theveto & Lugd. qua in regno Me- 
ly.ut nos Guajaco,utuntur. 

V. Br.ifsicaBrafilianafolijsNymprteae. 
Cajovabrafsicaegenus,Cajov-aLeriodefcript, 
Brafs.cap.iz. 

Brajuct criff-a. 
I. Brafsicaalbacrifpa. 
Brafsicacr.fpa, Matth. Lac.Gef.hort. 
Brafsicaalbacrifpa, Lugd. 
Brafsica Sabauda, Dod. 
BrafsicaSabaudacrifpa,Tab.Ger. 
BrafsicapatulacrifpaSabaudaaeftiva.Lob.ico, 
quibufdamLacuturris,alijsSabellica Piinij. Brafsicae capitatae 2 genus,Lacuturres Plinio, 
Caefalp. 

Variat rapo rotundiore & longiore : illai II. Brafsica afparagodescrifpa 
Cau'orapumrorundum:haecCaulorapumlon- Brafsicaafparagodes,DaIech. Lugd. 
gum. Tab.&Ger. Brafsicacrifpa prolifera, Tab.Ger. 

JV. Napoprafsica,inProdxo,modefcripta. IBrafsicaepiphyllitis. Folia 112 LIB. III. SECT. III. Folia modo laciniata.modo plana & expan- 
fa: vel tota viret , vel venae & coftae rubent: 
hinc prolifera, & prolifera crifpa,Tab.& Ger. 

III. Brafsicafimbriata. 
Brafsics z.genus, Fuch. 
Brafsica Sabellica fivecrifpa,Dod.gaI. 
Brafsica cnfpa, Dod. Lugd. 
Brafsica nigra, Dod. Lugd. 
Brafsica nigra crifpifsima, Caef 
Brafsica fimbriara, Lob. tophofa,Tab.Gef . 

IV. Brafsicafimbriata pumila. 
Brafsica Anglica,minima, Ad. 

Tota nivea,orisfimbriatis purpurcis , ma- 
culisafperfis. 

Brafica Apij folio. 

I. Brafsicalato Apijfolio. 
Brafsica folijs laciniatis, Matth. 
Brafsicatenuifolialaciniata (prior,) Lob.Lug. 
BrafsicaSelinifialatifolia,Tab.Selinifia,Ger. 

II. Brafsicaanguftoapijfolio. 
Selinada & Apiana, Plinio. 
BrafsicacrifpafeuApiana,Trag.Lon Lugd. 
Brafsicae rubrae j. fpecies, Dod.gal.Lugd. 
BrafsicaSelinoides, Dod. Selinifiaanguftifo- 
lia,Tab. 

BrafsicaSelinoides, Ger. fcifsis folijs, Caef. 
Braisica Apiana cri fpa. C.im. 

Brafica fylvejlris. 

I. Brafsicaarvenfis. 
Brafsica fyl.Trag. Crambe di&a, Dod.Tab. 
Brafsicaj. Fuch. Lugdun. f. fpecies,Dod.gal. 
i.Tur. 

II. Brafsica fylveft. Diofcoridis,Dod. Port 
Brafsica fylveftns, Ang. Matth. Lugd. Caef 
Subhirfuta alijs, alijslaevis, alijsHyofcyami 
modo hirfuta, Matth. Amat. 

I I I. Brafsica maritima monofpermos. 
Brafsica fylveftris, Tur. 
Brafsica marina monofpermos, Lob. ico. fylv. 
multiflora, monofpermos , Ad. Lob. ico. Lug. 
dun.Ger. Brafsica marina Anglica, Ger. ico. 
Brafsica Anglica, Tab. 

IV. Brafsica campefrris perfoliata flore albo. 
Perfoliata, Lon. altera, Trag. 
PerfoliatafiliquofafivemajorTragi.Cam. 
Brafsica agreftis, Cord.hift. Lugd. cui altera 
fpecies. 

Perfoliataminor,Gef.hort. - » 
Brafsica campeftris i. Cluf hifp. &hift.Caft 
Lugd. 

Brafsica fylv.fivecampeftris, Cam. 

an Brafsica fyl v. fol io betae, Thal. 

Perfoliata Napifolia Anglorum fiiiquofa , Lo- 

bel.icon. 

Perfoliata filiquofa, Ad. Lob.ob. Ger. Napifo- 

lia,Tab. 

Brafsica fylv. perfoliata, Dod. 

V. Brafsica campeftris perfoliataflorepur- 
pureo. 

Brafsica campeftris altera, Cluf.hifp,& hift. 

V I. Brafsica fyl. latifolia folijs non finuofis. 
Brafsicafylv. majorlatifoIia.Thal. 

VII. Brafsicafylv. ramofaglabra. 
Brafsica fyl v. virgara, Cord.hift. 
Brafsica fylv. procera, Thal. 
Brafsica fylv. prima Cordi, Lugd. 

VIII. Brafsica fylveftris folijs circa radi- 
cem cichoraceis. 

Sinapi album, Lugd. 

Brafsica fylveft. longifolia, Thal. 

IX. Brafsicafylveftrishifpida nonramofa^ 
Turritis, Lob.ico. Tub.Gar. 

Turrita vulgatior, Cluf.hift. 
Vaccaria,Taber. 

X. Brafsica fylv. ramofahifpida. 
Turrita rarior, CJuf hift. 

XI. Brafsicafyl. folijsmembranaceis: fyl- 
veftrem mediam,& fylv. minorem Thalius ha- 
bet,quasnonnovi. 

XII. Brafsicafylveft.alpina: quaefubj. in 
Prod.defcribitur. 

Turritis alpinae nomine D.Burferus mifit. 


SECTIO LIB. III. SECT. IV. ii, 

SECTIO QJIAKTA. 

ISATIS SIVE glastum: lapa- 

THVM: ACETOSA: SPINACHIA: RHA: 
CENTAURIUM MAJUS. 

ISATIS SIVE GLASTVM. 

I^ditijativa (Diofcoridi l.2.c.2is.)filia habet plantagmis Jylveftris , lafiucafimilia : quare 
genera duoficit : cjrPlmio I.20. c.j. laclucxjpontanea tertium genus, quodlfattm vocant 1 
ejr quartum quod Glajlum vocitant,folijs priori fimile aut laphato Jylveftri, I. Ifatisfativa vellatifolia. 

Ifatis do neftica , five Glaftum,Matth. Caft. 

Ifatis iativa,Trag.Fuch.Dod.ut.Cord.in Diofc. 

(cui & L uinorum Lutca &; GlaftumJ Gef.hor. 

Lac. Lon. 

Glaftumfativum,Tur. Ad. Lob.Cam. 

Glaftum, vulgo Guadum, Caef. cui & Ifatis fyl. 

Diofcoiid. 

IfatisGiascorum^Nil Avicemaj, Indicumof- 

ficinarum, Fragofo, & Aniraliud. 

II. Ifuis fylveftrisvel anguftifolia. 
Ifatis fyl.Trag.Matth.Fuch.Dod.ut.Gefhort. 
Lac.Lon.Lob.Lugd. Tab. 

Glaftum, five Ifatis fylveftris.Ad. 
Ifatisagreftis, Cord.in Diofc. 
Glaftum fylv.Tur. Cam. 

III. Ilatii Indica folijs Rorifmarini, Glafto 
afHnis. 

Anil herba folijs Mungiriqua (ocymo Clufi- 
usvertit) limilibus, Garziae & Acoftas : cum iQtide multum convenire, additCIuf. &NU 

apudAvicennam,interpresGlaftumvcrtit. 

Nil five AniI,Cam. 

Annil five Indigo, Gali five Nil, herba roris- 

marini facie,Linfc. 4. par. Ind. Or.zf. 

HerbaanilfiveEnger, 4.per. IncLOr. 

Planta ex qua Annil five Indigo conficitur,par. 

y. Ind. Occid. 1.4. c.zj. 

Agnir, Fragofo. 

Paftellus herba adcolorandas lanas expetita, 

& cujus venditione in Infulis Azores victum 

comparant : Linfcot. par.j. Ind. Or.6. 

Indigo inSian crefcit maximacopia: part.8. 

Ind. Or. 

Color Indicus quem in Cambaja Anil vocant 

par.i. Ind.Or.n. 

IV. Ifatismontana. 

Glaftum montan. Dalechamp. Lugd.quid eft ? 

V. Waflevvovvrherbaquamdecoquuntpro 
rubricoloristinftura in Virginea. RAPATHVM ET EJVS SPECIES. 

LApathum a Theoph.i. hifl.g. inter olera numeratur : ejr7- hift.2.Jylveftris totaforma cum 
perficJumelt, Bet£ proximumcernitur. .Kcctio^v Dioft.l.2.c.ijo.ab ijfeclu nJmmat ur, 
a \x7m^Av exinaniendo,quod filiorum decoflumalvum emolliat,gr exmantat : Latims Ru- 
mex, ut Plmio l.ig.c.21. qutLapatho fativo eyl.20. c.21. Oxalidi trtbuit. 

Genera quwque Dtoforidt, h^vActmcJvv ^Kvwdj-nv , a^tov, i^a.AiJat, £ \jzs-7niAa.7ra')tv, 
Theophr.j. htjl.6. in fylvcftrem ejr urbanam partttur. Plimus hb.20. cap.21. memimtjativt, 
Jylveftris, quod Oxalidem vocat. Oxylapathi,Hydro/apathi, Hippolapathi, ejr Bulapathi. Lu- 
bet ab Acetofa ordtri. ACETO- ii4 LIB. III. 
A C E T O S A. I. Acetofa pratenfis. 
C ^pathum 4. Diofc. fylveftre,Plinio. 
Oxyt*p'..thum,Gil.Manardo.' 
Oxalii live Rumex proprie,Hermolao. 
Rumcx acetofus, Ruel. 
Acetofa B.unf L-m. major,Caft Colum. SECT. IV. 

I X. Acetofafcuratarepens: hascj. in Prod. 

X I. Acetofi Cretica femine aculeato. 

Haec 111 Phytopinace fiib 10. in Prodr. fub 4. 
dcicripta, & Matih.uiia cuin iigura adpofua. 

Xi f. A^ctofa 0..mifolioNcapolitana. 
Acetofa tertia , vel Acetofa ocimi folio Neapo- 
irana/3jKf^aA';>«f*, Colum. OxilisTrag.Matih Lac.Fuch.Dod Amat. Ad. Hinc D.CoIumna mifir. C&Lapathum oxalida) Lobel.Caef.Tab. Ger. 
Porrx majoi ,Thal. Lugd. 
R imicis 4 genus, Tur. Cord.in Diofc. 
L pathialiafpecies, o$*aiJIjc dnSaquibufdam 
Lapuhumacucum, \ng. 
L-ipath minimum,Oxj]isdiftamajor,Gefhor 
Acetofa maior altera, herba S. quibufdam.Ren. 
Hijusfoliaaliquadomedia partevirent,alte- 
ra verocandidafunt: aliquandoinimoutrmq:, 
bifurcara:nonnunquam foliacnlpantur,&hc_c 
Oxalts crifpa, Tab. & Gcr. 

II. Acerofamoncanamaxima. 
Oxalis majoi Btokenbergenfis, Thal. 
an Oxahsaltera,Caef. 

I I I. Acerofa moncana geniculis nodofis. 
Oxalisamplifsimo folio,Cluf pan. 
Oxahsmonranamaxima.Eid. hift. 

I V. Acecofa montana bulbofa. 
Acecofa quarta,Colum. 

V. Acetofa tuberofaradice. 
Oxaliscuber. Lob. Dod.Lugd Tab.Ger.Cam. 
anAcecofa alceraminorbulbofaradiccCoium. 

VI. Acecofa Americana, folijslongifsimis 
pediculisdonatis: haeci. in Prod. 
Acecofa veficaria peregi ina,tyft. 

V 1 1. Acetofa caltha? folio peregrina. 
OxalisZarynthi,Alpino. 

VIII. Acetofa 5 ocundifolia hortenfis. 
an Lapathum tertium,Diofc. 
Oxalis Romana & Veteium, Dod-gal. 
Oxalis rutundioribus folijs,Gel.horr.rotundi- 
folia,Dod.rotunda, Lugd.Tab. 
OxalisfacivaFrancarotundif. repens,Ad.Lob. 'Braf.Brunf.Fuch Dod.Tab XIH. Acetofaaj-venfis lanceolata. 
Oxalisminima Tug (cvLrpatiolumJDod. 
Ovalis mmor,Matth.Gefhort.Lugd. 
Oxalistenuirolialinuata vervecina, Ad. Lob. 
Acetofella, Lon. 
Acetofa mmor, Caft. 

Rumicisleu Lapathi 6.genus,Cord.inDiofc. 
Oxalislpontenalcens, Ca^f. 
Oxalisovina, Tab.tenuifolia Ger. 
Acctofa fyl. omniumminima,Renod. 

Ratione loci pinguioris aridioril ve , major 
minorve, latioiibusunguftioribufve folijsre- 
peritur. 

X l V. Acetofa lanceolata anguftifolia re- 
pens: haec^. ;n Prod. 
Hujusfpecies minnr videtur, qiicedicirur 
Oxaiisminima i.Tab. minoi.Ger. 

XV.Acetofa arvenlis minima non lanceolata. 
Oxalisminima 2. Tab minimaGer. 

XV I. Acerofce f.ljsfitniiis villofa. 
Herba Joh.inf.'.iuis,Monard ,Lugd.Frag.Caft. 

L A P A T ! i U M. 
Lapathum hortenfi. 

I. Lipathuni hortcnle foho oblongo, five 
fecunduin Diofco ldis. 

Kumexhorc.velz.Tra^. fativr,s,Cord.inDiofc. 
Lapathum hortenfe.Gel.hoi r.Lugd. 
Lapathnmfativum, Ang. Dod. delcr. 
Hippolapathum iy' M. :lH edu.prima.Lugd. 

II.Lapath.hort. feuSpinacia iemtne Ipinolo. 
Spinachia Manardo,& Atriplicis forcegenus, Oxalis Franca feuRomana,Ger. 

Oxalisrcrcia, Caef 

Acccofa rorundis folijs,Cam.qui & 

Acerofa Hifpan.graiidifsimisfolijsmeminit. 

Acetofa major quae & rapens.Renod. 

Ludufoli)S,communirer fubrotundis, rari- Spinacia ; Hermol. Matth. A.l.Lob.Caefal.Ger. 

mas.Cam. 

Spinachia, Atriplex HifpanienfisRuellio, & 

Seutlomalachon, Lon. Caft. 

Spinachium, Matth. 

Spinacia fativa mas, Lugd. usad formam foliorum Boni Henrici oblongis OIus Hilpanicum Spinachia vulgaris,Trag. 
& in acutum dcfinenribus. I Spinaceum olus,& Spinachia mas,Ge(.bort. 

IX,AcetofafOtundif.alpina:quaez.inPriC)d.l Spinachia,obfcminadura&fpinofa,Gra?cis 

recen- LIB. III. 

recentioribus^Tau'*^/*araritateinufuMedico. 
alijsSeutlolapathum^hoceft.mediaenaturaein- 
tet Betam &Lapachum: alijs Seutlomalache. 
III. LapathumhortenfefeuSpinaciafemi- 
ne non fpinofo. 
Spinachia nobilis&i Trag. 
Spinachia fylveftris, Lugd. 
an Spinachia fylveftris, CxCilp. 
Hujusfiguramin Matthioloexhibemus. 

I V. Lapathum hortenfefeu Spinacia fterilis 
Spinachia tertia, Trag. 
Spinachiafcemina,RueIScaIig.Lugd.Cam. 
Lapathum fyl. 
I. Lapathum folio acuto plano. 
Oxylapathum, Diofc. & Plinij. 
Lapathum acutum, Lob. Ger. defc. 
Lapathum acutum, Trag.fi ve acutifolium, Ad. 
Oxylapathum,Herm.Corn.Amato,Ruel.Fuch 
Dod. gal. Matth. L\c. Caft. Lugd. Portas. 
Rumicis i.genus, Tur. 
Rumex & Lapathum fylv.Braf acutus, Cord 
in Diofc. 

Lapathum fyl Gef hort. Dod . fativum, Cam. 
Lapathum leu Rumex, Matth. ico. Lon.Caft 
Caefalp. 

Hippolapathum fyl.Tab. videtur. 
Hydrolapathum magnum, Ger. ico. 
1 1 Lapathum folio acuto cnfpo. 
Lapathum acutum cri r pum, Tab. 
Hydrolapathum minus, G^r. ico. 
Rumex minor, Thal. 

1 1 1. Lapathum folio acuto rubente. 
Lapathi rertij altera Ipecies, hveLapathumni- 
grum, Dod.gal. 

Rumicisfpeciesfolijsrubentibus venisdiftin- 
clis, Cord.ob. 

Sanguisdraconisherba, Gef hort.Lon. 
Lipathum fanguineum, Ad.Lob. Cam.Ger 
fine icone feu maculatum Renod.tubens, five 
nigtutTi; Dod. 

Lapathum rubrum, Cam.inMatth. 
Lapathi fyl. j.genus,Lugd. 

Folijs paulo latioribus, rotundioribusque 
vulgari fcribit Caslalpinus, 
Lapathum rubrum Cretenfe, nominans. 

IV. Lapathum folioacutorloreaureo. 
Lapathi fyl. 4. genus, Dalech. Lugd. 

V. Lapathum minimum. 
I apathum acutum minimum, Lob. ico. Ger 
Lapathum minimum, Tab. SECT. IV. n; 

VI. Lapathumunc"tuofum,foliotrianguIo. 
Bonus H.inricus, Brunf Trag. cui & Spina- 
chia fylveftris, Matrh.Tab. Ger. 
Rumicis 2. genus, Tur. j. genus, Trag. Fuch. 
Atriplicis fyl.fpecies, Gef col. 
^triplex canina, Lon. ico. 
Tota bona Spinaciae facie, Ad. 
TotabonaLob.Dod. (quibusdamChryfola- cnanum )Thal. Lapathi (yl.fecundumgenus, Lugd. 
Piger Hetnricus fpinaceum olus fyl.Renod. 

Folijs maximis Aaronis inftar aliquand» 
reperitur. 

V 1 1. Lapathum folio minus acuto. 
Lapathi j fpccies, Dod.gal. 
Lipathum fyL Ang. 
Rumex agreftis, Cord.in Diofc. 
Lapathum folio retufo, Ad. 
Lapathum folio minus acuto, Lob. ico. 

Lapathum hortenfefrce Theophraflt. 

I. Lapathurn hortenfe lanfolium. 
Hippolap:ithum Dmfcoridi, Galeno, Plinio, 
Si Rumex urbana , Theoph. 
Khabarbarum, Brunf. 
Khabarbarum in hortis Germania». Corn. 
Rhabarbarum Monachorum ( Francifcano- 
1 tim) Trag. Gef hor. Cam. Portae, Thal. 
Hippolapathtim, five Rhabarbar. Monacho- 
rum, Ang Gefn. (aut ejus fpecies) Dod. 
4ippoIapathum, & Hippolap. hortenfeMat- 

hiolo: fitivum, Caft. Tab. 
Hippolapatluim longifolium Alp. fativum la- 
:ifolium,Ad Lob. (& Patienti.; vulgi) Lugd. 
cui & Hippolapathum hortenfe, Matthiol.cV 
l.ob. figura. 

i^umicis i.genus, Fuch.j. genus.Tur. 
Lapathum fativum, Dod.gal.hort. Lac. Lon. 
maximum, Grf. hort. magnum, & Hippolapa- 
.hum. Caef. 

Lapathum latifolium. Cam.Hippolapathum 
veterum Bulapathum,Scalig. 

Lapathi fpecies, Cord. in Diofc. 

Ilumex major, idem cnm Rhab.nifi quod fit 
ylvcftrior, Th.il. 
H Lipathum hortenfe rotundifoliumfive 

montanum. 

Lapathum rotundtun , Ang.anLapathumfo- 
lli js fere rotundis, Gef. h->rt. 
ILapathum rotundifolium,Clufiopan.Cam. 
P 2 Hippo- n6 LIB. III. Hippolapathum rotundifolium , & Pfeudo- 
Rharecentiorum, Ad. Lob. Lugd. 
Lapathum montanum,Caef 
Rumex latifolius, Cluf. hift. 
Rhabarbarum Monachorum triplex vidi i.fo 
lio oblongo, radice longa, fibris oblongis, in SECT. IV. 

Hippolapathum,five Lapathum 4. locodefcri- 

ptum, Dod. gal. Matth. Gefi hor. Lon. 

Hippolapathum fylv. Matth.defc.Caft.Thal. 

cui &Hydrolapathum. 

Hydrolapathum magnum five aquaticum, 

Ad. infecus rufefcente: i.folio rotundo: ^. folio;HydroIapathum majus, Lob. Lugd. 

Lapathum fativum, Dod. ico. qui in defcri 
ptione confundit,Hippolapathum & Hydro fubrotundo, fibris trans verf. radice intus Hava. 
Lapathum aquaticum. 

I. Lapathum aquaticum folio cubitali. 
Rnmex paluftris, Trag. aquaticus, Thal. 
Rumicis f.genus, Cord in Diofc. 
Lapathum 1. Ang. paluftre, Tab.fub Lapatho 
acuto, Ger.ico. apathum. 

II. Lapathum aquaticum minus. 
Hydrolapathum minus, Lob. Lugd. Tab. 
Hippolapathum fativum, Ger. ico. 

III. Lapathum maritimum foetidum: hoc 
in Prodromo defcribitur. RHA ET EJVS SPECIES. 

CUm Hippotapathi utrntsque radix, pro Rhabarbaro, fed in dupla, triphive doftufurpe- 
tur , nunc de Rhabarbaro dein khapontico, quod qutbusdam ex Lapatht generibus : 
turn de Centaurto magno^ citm idvulgo Rhaponttcum & nomtnetur, ej pro eo vendatur, ejr ti 
aliqui Hippolapathi rotundi folij radtcem fubjlituant* 

Rhabarbarum, Diofcortdi, /tbj. capji. Vk -iL fr,o\\: Rha, ejf Rheum, cujus tanturn radicem 
dcfcribit, dtc7um volunt. Romanis, Rhaponticum appeliai um : Arabibus, Raved ejr Rhabar- 
barum : cujus tria genera Me/ueo 2. med. purg. s. Induum quod optimum ejf Rhavedfcni 
vocant : alterum Barbarum : ttrtium Turcicum, quod detertus, in quo gcntre Rhaponticum 
fuerit^ quale esl Rhabarbarum acerbum officwarum, colore mtnus varto, nunus croceo, mtnus 
odorato, minus denfum, ac facultate mtnusfolvente. Verum videtur Dtofortdes ftto Rha, 
non Rhabarbarum nofirum, cujusMefues memtnit,fed Rhaponttcum,cujus icorem Lobelitis 
probofutt, intelUgere. !. Rhabarbarum Officinarum. 
Rhabarbarum noftrum , five Raved Seni Ara- 
bumridemgenerecum Diofcondis Rhaponti 
co, tantum loco difFerens, Cord. iwDiofc. 
Rhabarbarum feu Indicum, Cord.hift. 
Rhabarbarum & Rhaponticum idem, nifi 
quod hoc immaruriumfit.Ang. 
Reobarbarum,- Lac. 
Rhabarbarumcholagogon, Ad. 
Rhabaibarum Garziae, Acoftae, Frag. Lob. 
R habarbarum tertium, Tab. fecundum, Ger. 
Rhabarbarum Americanum, Monar. 
Rheon offic. Dod. 

Rhabarbari z.nomine,aliam cum folijs&ra- 
dice pingit Tab. fub Hippolapatho rotundi- 
folio apud Ger. 

Rhabarbaricum verum, Lapathorum generis 
videtur, Gefn, hort. Rhabartaricum, Cord hift. 

Rhabarbarum, null ibi, nifi in China prove- 
nit, quae inde per Usbeken inTuiciam,hinc 
Venetias defertur •, & quidem vel navibus, 
quod citius corrumpitur, vel itinere terreftri, 
quod durabilius & carius, Linfc. par. 4.1nd. 
onent. 29. quae forte ex Pauli Veneti, lib J., de- 
fumpta. 

II. RhabarbarumMatthioluspingir,quem 
fequuntur, Lon. Lugd. Caft. Tab. & Ger. an 
idem fit cum fuperiore, cum ilhabarbari nec 
foiia,necflores vifafint, ignoramus : meminit 
quoque AlpinusRhabarbari, quod habear fo» 
lia Rumice latiora, crafsiora s & lanugine alba 
obfita, Cam. fuoMatthiolo radios fragmen- 
ta addit. 

III. Rhaponticum folio Lapathi majoris 
jglabro, Rha &RheumDiofcoudis. 

Pomi- 


LIB. III. 

Ponticum Rha antiquorum, Ad. Lob. 

an Rhapontica , Lon. Rhaponticum vcrum 

offic.Tab. 

Rha Grscis cognitum Monardi. 

Rhaponticum iiccatum , Ger. 

Rhaponticim Thracicum, Alpino. 

an Rhaponricum,vetuftoCodice, 7ab. 

an Rheumantiquisappellatum, Casf. 

I V. Rhaponticum folioHelenij incano. 
Rh„, Rhecoma & Rhacoma Plinij, Dod. gal. II' SECT. V. 

Rhaponticum,Lac Cafl. 

Centaurium majus montanum folijs Enula,', 

forte,Gefn.hort. 

Rha capitatum folio Enulae Centaurij majoris 

facie, Ad. Lob. 

Rha five Rhei, ut exifiimatur icon, Dod. 

Rhapontici icon alia. Tab. 

Rha capitatum, Ger.Helenij folio,Lugd. 

V. Rhaponticum angultifolmm incanum. 
Rhaponticum alt. anguihore folio,Lob.Lugd. CENTAVRIVM MAjVS. 

CEntaurei majoris Dtofcortdis , /tb.j.cap.f. ejrP/inifts, ltb.2j.cap.jf.. ejr6. Item,l.2d.c.is. 
cjr altbi memtnere, Theophrajlus 1. htjt.tg. ubtFel terra Ga?a reddtt, ut ejr 9. htjl. 14, at 
3. hijl. f. Cintaurtum verttt. I. Centaurium majus folio inlaciniasplu- 
res divifo. 

Rhaponrica , qua; hodie Centaurea major, 
Trag. Er.Cord. 

Centaurium majus, Ang. Tur. Lac. Ad.Lon 
Lob. 

Cenraurium majus alterum, Gefn. horr. 
Centaurium magnum, Matth. Dod Cafi. 
C entaurium majus , Rhiponricum Plurma 
Cord. in Diofc. & hift. Cam. Tab. Centaurea major, Cajfalp. 
Centaurium majus 1. vulgare, Cluf hift. 

II. CentaunummajusfolionondifTefto. 
Cenraurium majus alterum,Cluf.hifp.8chift. 
Dod. Ad.Lob. Lugd. 
RheuBaldenfcquonondam Ponae. 

III. Centaurium Alpmum luteum. 
InPhytopinacefubj &in Prodrom.defcripfi- 
mus , & pofimodum Rhapontici Lufitanici 
nomine, exhortoPatavinoaccepimus. S E C T I O Q^ll I N T A. 

BETAlBLITVM: ATRIPLEX:HALI- 

MVS:AMARANTHVS:PAR1ETAR1A: 
MERCVRIALIS: PHYLLON. 

BETA ET EJVS SPECIES. 

BEtam Diofcortdes, 1.2. c.i4p. -n(n\cv nominat, dtcitur drmvrKov ab impulfu. quod faci/e 
excrefcat: Betavero,quontamfiguram /ttera G, dum fcmtne lurga 'referre vtdeatur. 
Genera \ Dtofiortdes nigram cjr candtdam fecit : & Theoph. 7. htji. 4. candtda ftpore 
nigra prajlantior, qu& Stcula ( nunc Ctcla Praclicis ) appellaiur : at 6. htji.j. ej-Jylveflris 
in genere Carduorum memtntt, qua tamenjolta s.cu/eata non habcat. P/tntusJtb.tp.capJ. 
ex Theoph. Bets a colore duo genera Grxct factunt , ntgritm & candtdtus , quod prxferunt 
apt>ellantq s Stculum: nojlrt (fubjunztt ) Betxgencrafaciunt Virnumey Autumna/e. idem^ 
lw.2o.cap,8. Candtdx ntgrsiL ufurn propontt , ejr fylvejirem , quam Ltmomum voca»t t 
addtt , quam Dtofcortdes, I10.+. cap,i6. An^unov nomtnat. 

P 3 *** n8 Bcta minor. I Beta communis five viridis. 
Beta agreftis.Trag. 
Eandem cum Beta iequenti qui volet, dicat. 

I I. Beta alba vel pallefcens,quae Cicla offic 
Beta, Brunf. Tab. Ger. candida, Trag. Fuch 
Tur. Cord. in Diofc. Dod. Lac.Lugd. 
Beta alba, Matth.Anguil. Gef.hort.Lon. Ad. 
Lob.Call.Cim. 
Beta folio breviore & viridiore, Caef. 

Variat foliorum colore, viridi, vel ex obfcu 
ro magis virente,quam nigram vocantetiam 
Adverf & Lob. in obfer. 

III. Beta rubra vulgaris. 
Beta rubra,Brunf.Trag.Lon.Dod. 
Beta nigra, Ang. Matth. Fuch. Dod.gal. Lac. 
Gef. hort. ( & rubra ) Caft. Lugd. 
Beta rubra vulgatior, Ad. Lob. Lugd. 

I V. Beta rubra radice rapae. 
Betarubra, Matthiol. Gefn.hort. (cui&Seu- 
tloftaphylinum) Ad. Lob. Caft. Lugd. rubra LIB. III. SECT. V. 

Romana , Dod. 

Rapum rubrum, Fucfi. Gef horr, 

Rapum fativum rubrum , Fuch. ico. 

Beta nigra, Cord. in Diofcor. nigra Roman. 

Dod. gal. 

Betae fpeciesj. Ang.Cajfalp. 

Beta erythrorrhizos, Lugd. 

V. Bera Cretica femine aculeato. 
In Phytopinace fub 6. &: Matthiolo&Prodr. 
Caddita figura) defcriplimus. 

V I. Beta lato caule. 
Beta ^«ii««i/A®-, Dalech.Lugd. 

VII. Beta fyl. maritima. 
Beta fyl. fpontanea marina, Lob. ob. 

Beta major folijs latifiimis. 

I. Beta pallide virens major. 
Beta altera,Caefalp. 

I I. Beta rubra major. 
III Beta lutea niajor. 

Beta flava, Gefn.hort.lutea, Cam. 
Beta quarta radice buxea, Caefalp. BLITVM ET EJVS SPECIES. 

BAi-fjov ~Diofioridi,lib .2. cap.143 , quafi @A*itov abijciendum,vel propter inertiamejrvili- 
tatem^ vel ob injulfum fatuumve fapsrem. Feftus, a (ixk^pifce omnino tnutih, dcdu- 
cit : licet ejrftolidum & infulfum ftgntficet : Blitum , Plinio, lib. 2. cap. 22. 

GeneraTbeopb.t.hiJl. p. plura dixit, at nec Diofcortdcs, nec Plimus, differentias propo- 
fiiere. Aliud majus esl, aliud minus ■ utrumque album & rubrum. I. Blitum album majus. 

BUtum album, Matth. Caft.majus,Dod. 

Blitum majus album, Dodon.gal.Ad.Lobel 

Lugd. 

Bluum, Lac farivum album,Gefn. hort. 

II. Blitum album minus. 

Blitum, Trag. ico.Fuch. Tur. Dod.gal.Lon. 
Blitum minus, Dod minus album, Ad. 
Blitum fylv. album, Gefn. hort. fylv.minus, 
Thal. 

III. Blitumpolyfpermonafeminiscopia. 
3litum f. Trag. fyl. Cam. in Mafh. 
I^oiyfporon Cafsiani, Anguil. Lugd. Lobel 
obferv. 

Poly fpermon, Lob. icon. Tab. 
Atnplex fylv. fivePolyfpermon,Ger. 

IV. Blitum rubrum majus. Blitum rubrum, Matth. Ad. Lob. ico.Camer. 

Caefalp. 

Blitum rubens, Dod. majus rubrum, Dod. gal. 

hortenfe rubrum, Gefn.hort. 

Blitum rubrum minus, Matth. in ico. Lugd. 

Blitum nigrum, Ang. 

Blitum Lob. ob. Tab. Ger. 

V. Blitum rubrum minus. 
an Sanguinaria } Brunf. 
Blitum nigrum , Trag. minus rubrum, Dod. 
gal. 

Blitum fyIv.rubrum,Gefn. 
Blitum rubrumminusjAd.rubrum fupinum, 
Lob. ico. 
Blitum alterum fylv.Caefalp. 

Hoc vel caule tantum, vel omnibus parti- 
bus rubet. 

4TRL LIB. III. SECT. V. 

ATRIPLEX ET 
Specics. E j V S. Tp«<p«£<s, TmocL 7J aS-pows kv^w , cum oElavo dte a fatu prodeat , Theoph. 7. hifl. 1. 
>• ■^wstKa xxvcv , olus aureut, a luteojlore, quemfert, Diofi. Ub.2. cap.i+s. 
Genera duo Diofi. dr Plinto, Ub. & cap.2? . Jylvejtri &Jativum, Dividimus in horten- 
Jem ,Jylvejlrem & marttimam. Atriplex hortenjis. 

I. Atriplexhort. albafivepallide virens. 
Atriplex fativa , Trag. Dodon. ga-1. Lac. Ad 
Lugd. 

Atnplex fariva alba, Lob. ico. 

Arriplcx, Matth. ico. Csefalp. hortenfis, Fuch 

C.fr. 

Atriplex domeftica, Ang. Matth. fol 

Atriplex alba,Gefn.hort. fativa viridis, Cord 

in Diolc. 

Atriplcx alba viridis, Lon. 

F0I10 eft in luceum languefcente,vel pallide 
virente: eit & nigricante. 

II. Atriplex hortenfu rubra. 
Arriplex fativa folio rubicundn, Trag. 
AtripJex rufo folio, C^rd. in Diofc. 
Atriplex fativa .lltera, Dod. gal. Lugd. 
Arriple.-c horreniis, Dod.horrenfis rubra.Lon. 
Airiplex fativa, Lob.ob. (ativaalterafohoiN: 
flore purpureo ! ivens, Ad. Lob. ico. 
Atriplex uibia. Tao. fiib fativa albj, Ger. ico. 
Arripkx purpurea giandis, Cam. 

Atriplex fyhejlris. 

I. Arriplex fylv.foliofinuarocandicante. 
Atripkx :yu 1. vlatth.Lugd 

A rip'ex fylv Ang. Cord in Diofc. Gefn.col 

C.n. Tab fub Atrip. marina, Ger. ico. 

A . iplcx .ylv. finuata, Ad. vu.gatjor finuata 

l bel. 

A:ripiex fimercria major, Thal. 

II. Arriplex fylv. altera. 

AtriDiex agreftis, Trag. fylv. prima, Matth. 

edit. i.Lugd. 

A-.nplcx (ylv. Fuch. Dod.Lon. 

Arnplex fimeteria minor, Thal. 

Cynocrambe 1. Caefalp. 

I II. Atriplex fylv. latifolia. 
Blitum 4. & Solanum 4. Trag. 
Ainplcx fylv.j.Matth.Lugd. Atriplex fylv. five Pes anferinus latifolia, la- 
ceris lacini/s , Ad. Lob. 
Pesanfenuus, Fuch. Dod LonLugd.Cam. 
Cynocrambe alrerum genus, Caefalp. 
Chenopodium 1 Tjb. 

I V. Atriplcx fylv. htifolia acutiore folio. 
Blitum y & Ariplicis fylv. genus, Trag. 
Bliti lpecies, Lon. 

Chenopodium 2. Tab.fub Atriplice fativa pur- 
purea, Ger. ico. 

V. Atriplexfyl.fiuttucomprefforofeo: haec 

i.eft in Prod. 

VI Atriplcx fylv. morifru<ftu. 
Atriplex fylv. baccifera, Cluf hilk 

V II. Atriplex fylv. lappulashabens. 

H vc in Phytopinace fub 8. & in Prod. fub l. 
defciipta,in Matthioloquoquenoftrodepifta. 
tn monte Ventofo Galliae Narbonenfis, major. 
exiftit. 

VIII. Atriplex foetida. 

Ati iplcxcaninacvB'i:umfoetidum, Trag. 
rragium Germantcum, Dod.gal. 
Gjioimum,C.nd hift. Dod. 
A-riplex fylv. altcra , Gefn. hort. 
Atriplex pufilla.olida, hircina, Ad. 
Atriplex olida Lob. Ger. canina, Lon. 
Vulvaria, Caft.Tab Lugd. 
.viocr.imbeaftinis,Connina vulgo, Cael. 

IX. Atriplex angufto oblongo folio. 
Atriplex fylv. altera, Dod. gal. 
Acriplex fylv. 1. Matth. & z. Lugd. 
Arriplex fylv. polygoni aut Helxines folio, 
Ad. Lob. Cam. 

Atriplex fylv. humilime, Dod. 
A;n plex fylv. $. Cam. in Matth. 

Folijseftoblongisanguftisnonfinuatis, ra- 
rius foliorum principio alisduabusappofitis. 

X. Atriplex Virgmiana. 

Auiplicis genus,ex cuj. femine pulticula rit, 
ex cauliscineiibusSal, quoadfahendoscibos 
utuntur: in defc, Virgineae, vel Ind.occid. par.r. 

Atriplex 120 i_yftripUx maritima. 
I. Atriplexmaritimalaciniata. 
AtripIexmarina,Matth.Ca(t. DodLugd.Cam 
Atriplex marina repens , lutea 8c xerampeli- 
na , Ad. '- 

Atriplex marina repens , Lob. LIB. III. SECT. V. 

Cynocrambe j. genus, Caef. 

Reperitur rubro & etiam herbaceo femine. 

II. Atriplexhalimifolio. 
Atriplex halimoides, Lob. ob. 

III. Atriplex maririma anguflifolia : haec 
j. inProdromo. H A L I M V S. 

A"Aip& Dtofcoridi l.t. c.121. idesl,marinus,eo quodin maritimis proveniat : velretttus, 
ut Plintus l. ejr cap.22. Olus marittmum falfiim, ejr tnde nomen , nam cr altbi quam tn 
marittmts provenit : qubd verb Plinius fwe ajptrattone lcgat ,forte faclum quia Solintts, Alt- 
mon in Creta nafci prodtdit, mirabili ejfeftu, quod ea admorfa tnterdtu nulla fames fentix- 
tur, ut tnde et nomen impofitum ftt, qubdfamen arceat. Et apudTheophr.4. hfl.20. aXiftop 
legttur, ubi Gaza Auronem vertit. 

Generum duorum Pltnius l.c.fcribit,Jylveftre & mitius : per mitius fativum intelligens, 
quem Tholofani,ut Lugd. htftoria vult,tn hortis habent>ejr ab effeclu herbam Coltcatn vocant : 
ftc&fylveftris non longe Tholosa, in qutbufdam feptbus nafcttur. I. Halimus latifolius flve fruticofus. 
Halimus, Diofcoridi. Alimus mitius.Plin. 
anHalimus, Ang. 

Halimus, Ad.Lob. primus, Cluf. hifp. & hift. 
Halimusakerlatiorefolio, Caef 
Portulaca marina,Dod.ico. 

II. HalimusverusDalech.Lugd.quid? cu 
jus C lulius in hift. mcinin it,ejus fidem dubiam 
fcribens. 

III. Halimus anguftifolius procumbens. 
Halimus 1. Cluf. hifp. & hift. defcr. 

fub Portulaca obiter, Dod. 

IV. HalimusfeuPortuIacamarina. Halimus vulgaris, Matth. Eyft. 

Halimialia fpecies, Sandalida Cretenf Ang. 

Portulaca marina, Dod. ut.Tur. Lem. Ad. Lob. 

Lugd. Tab. 

Halimus j. Cluf.hifp. &hift. fedfigur. in hift. 

eftfub2. 

Halimusi. tenuisri folio, Ca?f. 

Videtur Alimus fylv. Plinij : licet Lemnius 
Halimum efle neget : & Adverf. &Lobelms 
Crithmum Diofcoridis fufpicentur. 

V. Halimus minor: qui inProdr.defcribi- 
tur,& nomine Halimi aurei arvi D. Feurerus 
Northusa mifit. AM ARANTH VS 
Species. ET EJVS A'Mxyiv3-©" dicitur, quaft ' immarcefcibilis, eb qubd hujus flosdecerptusttenmarceftat, 
rjr cumcunfliflores defecere, aquamadefattut revivtfcat,ejr hybemas coronas factat, 
ut habet Pltn. I.21. c.8. At Theoph.6. htft.6. <pAe'| dicttur, Gaza Flammam vertit. I. Amaranthusmaximus. 
Blitum, Matth. in ico. majus, Eid. fol. 
Blitum rubrum majus , Caft. Lugd. 
Amaranthus purpurafcens j. Dod.gal. 
Amaranthi fpecies arborefcens, Gei. hor. 
Amaranthus major floribus paniculofis fpica- tis purpureis, Ad. Lobel. 
Amaranthusmajorfl. obfoleticoloiis, Dod. 
Bliti peregrinigenusi. Caef. 
Blitum Indicum,Tab. 
Amaranthusmagnus.Cam. 
Amaranthus panicull fparsa , Ger. 

Quw LIB. III. SECT. V. QuinuafiveBlitummajusPeruanum,Clufhift. 
Amaranthusmajorpaniculisrubris,Eyft. 
PetrusCieca.granisdicitrubris,quofeQuinto 
incolaefuftentent; nofteralbafert. 

Variat: alterahujusfpeciespaulo humilior, 
dilutiore panicularum colore & folijs angu- 
ftioribus. 

II. Amaranthuspaniculaincurva. 
Amaranthus purpureus z. Dod.gal. 
Amaranthus holofericeis fanguineisreticula- 
tisfloribus,AdLob. 

Amaranthus holofericeus , Lugd. criftatuSjCa- 
mer. Eyftet. 

I I I. Amaranthus panicula conglomerati. 
Amaranthus, Ca:f. primus, Caft. 
Flamma,Ang. 

Amaranthus Plinij major.Gef hort. 
Amaranthus purpureus faturo coccineus, Ad. 
Lobel. 

AmaranthusfaturococcicoIore.Dod. 
Amaranthuspurp.Lugd.Ger.purp.major,Tab. 

IV. Amaranthusfimplicipanicula. 
Circaza,Trag. 

Amaranthus, Matth. parvus,Cam. 121 

Amaranthus purpureus , Fuch.Tur.Dod.gal. 

Cord.inDiofc.&hift. 

Amaranthus Plinij minor,Gef.hort. 

Amaranthuscommunisminor,Eiu.col. 

Amaranthus anguftifoliusfimplici fpicatipa- 

nicula,Lob. 

AmaranthusanguftifoliusjLugd. 

Amaranthus vulg. Tab. fub Amarantho cocci- 

neo,Ger. 

Amaranthus fpicatus, Eyft. 

V. Amaranthustoliovariegato. 
Celofia, Trag. 

Blitum maculatu peregrinum , Theombroium 
Plinij quibufd. Corchoro cognatum,Gef hort. 
Blitummaculofum8cherbaPapagalIi,Dod. 
Amaranthus tricolor,Ad. Lob.Tab.GerEyft. 
Amaranthus altera.Caft. 
Amaranthus piclus, Cam. 
Symphonia Plinij & Gomphrena,Lugd. 
Bliti peregrini alterum genus, Caef. 

Varierascolorum,inalterohiIariorextrem» 
flavo,medio puniceo , reliquo viridi , al iquan- 
do viridi, luteo,rubro : in altero oblcurior, il- 
lumfceminam,huncmarem faciunt. PARIETARIA. 

E'A//w; Diofcoridi I.4. cJf. a femine affero veflibtutenaciteradhtrente : •xtfJCmtw Galeno 6.fimp\.n«od 
Perdues bac deletlentur. Plimo 1,22. c.17. Helxine & Perdicium. Partetana, quodinparietmu exeat ; 
unde Muralis herba, Celf. 1.2. c.33. 

Helxine altera,Cord. in Diofc. 
Parietaria.BrunfTur.Cord.hift.Dod.Tab.Ger. 
Parietaria vulgaris & major.Trag. 

II. Parietariaminorocimifolio. 
Parietaria exigua vel 1. Trag. 

MERCURIALIS. 

A \wi^iftt t nrnfHti9fjtft^$»Jet^m* Diofcoridi I.4.C .91.Liuoz.oftu five Partbcnium ,Mercurij inventum^Plin. 
■*• ^7.-2 f. c.f.) ideo Gr/icis, hermupoa. apud uos Mercurialis : Theoph.9. bift.io. t^wcenfetur. 

Genera : Diofcoridi,f<vmina esl & mas.c~ Linoz.oftts fyl.mas,quam huvUv immmff^Skv vocat. Tbco- 
fbrafto,foeminifica & m.nifica : Plinio, mafculus & fcemiua. I. Parietaria Oflicinarum & Diofcoridis. 
Helxine, Brunf. (cui & Parthenij 7. fpecies) 
Matth.Dod.gal.Fuch.Lac.Gcf.hor.Lon.Caft 
Lugd.Cam.cui &UrccolarisScribonij. 
Helxine,Ad. (VitriolajfivePerdiciuJLob.Csef. I. Mercurialis tefticulata, five mas, Diofc. 
&Plinij. 

Mercurialis, Brunf. (cui parthenij 6. fpecies) 
Trag. 

Mercurialis mas , Ang. Matth. Fuch. Dod. Lac. 
Gef. hort. Lon. Ad. Lob. Caft. Lugd. Tab. Ger. 
Camer. 

Mercurialis mafcula, Tur. Cord. 
Mercurialis fructum ferens,Csf. Phyllon arrhenogonon Theop Cord.in Diofc. 
1 1. Mercurialisfprcata,fivefcemina, Diofc. 
&Plinij. 

Mercurial is vulgaris & 1. Trag. 
Mcrcurialis fcemina . Ang. Matth. Fuch. Dod. 
Tur.Gef.hor.Lac.Cord.in Diofc. Ad.Lob.Caft. 
Lugd.Tab.Ger. 
Mercurialis florens,C«f 
Phyllon Theligonon Theoph.Cord.in Diofc. 122 LIB. III. SECT. VI. Haecunciam vix fuperans,Monfpe)Tuli locis 
fterilibusrcperitur. 

Iir. Mercurialismontanatefticulata. 
Marcurialis fyl. Trag. Lon. quae Cynocrambe, 
Gef hort. 

Mercurialis mafcula fyl.Cord.hift.Thal.Cyno- 
crambe,Matth.Fuch.Dod.Lac.Ad.Lob.quiuna 
figura utramq; exprefsit,C>ft. Lugd.Cam. 
Mercurialis mas,Fuch. Cam. ep.Matth. 
Mercurialisalteravelmontana, Caef. 
Mercurialiscaninamas,Coium. 

IV, Mercurialismonranafpicata. 

P H Y Cynocrambe five Mercurialis fcem.fyl. Cam. 
Cynocrambe fccmina, Eid.ep. Match. 
Mcrcurialiscaninafcemina,Colum. 
Mercurialis fylv. fccmina,Cord.hilt. Thal.at 
Corcloin Diofc.fceminanon invenitur. 
Haec aliquando magis foliofa cft. 
V. CynocrambeDiofcoridis. 
In Marthiolo noftro & Prodromo delcripta fi- 
gura additS. 
Alfine,CaefaIp. 

Alfints facieplanta nova,Colum. 
Cynocrambelegitima,BeIliapudPonam. L L O N. 

fT\\'>\ev xff'bv<r)cveyx) 0y\vycy<>i/Theopb.9.hift.ip habet : qttcmfecutus Dtof.l.$.c .i+o.hici^fotctv&^o* quoq s 
^*^ nominavit,ad dtfferentiam Mercurialis,qu<e etiam Phyllon dicitur.videnturautem ambofubjeclaplan- 
tam intellexi/fe : in hocfolitm dijfentittnt,qubd Theopbr, «ffLvtyhov, Diofcorid. tiHXvyhov vocat, & contra. I. Phyllontefticulatum. 
Phyllum.Matth. qui marem,at Cam.in Matth 
utrumq,, proponit. 

Phyll.mas feu Arrhenogonum.mariparum, Ad 
Phyllum Arrhenogonon,Lob.ico Lwgd. Phyllon marificum,Clufhifp.& hift.m ,s Lob.jPhyllon fcemina,Caft II. Phyllonfpicatum. 
Phyllon the!igonon,Dod. in ico. Ad. (Tive fce- 
miniparum) Lob.ico. Dod.Lugd.Ger. 
Phjllum,Gefhort. 
Phyllonfceminificum,Cluf.hifp.&hift.Tab. ob. Dod. (fceminam exprimitj Caft. Tab. lub. 
Cynocrambe, Ger. Etfiole^foliofit,aliquandotamen,licetrari- 
us,ferratis folijs circa Monfpelium obfervatur. S E C T" I O S E X T j4 
LACTVCA, SONCHVS, LAMPSANA*, ENDIVIA, 

CICHORIUM, DENS LEONIS, HIER ACIUM,CHON- 

DRILLA, SENECIO, JACOB^A, 

LACTUCA ET EJUS SPECIES. 

LAltv.ca, qubd copia laclis exuperet , & lac augeat, fyi<AǤ Diofcoridi 1.2. c.idj, 
Genera : Diofcoridifativa eft &fylveftris : vheopbr.?. btft.j. generaplttrafunt, candida , cttjits tria 
genera i laticaultsjotundicaulis & Laconicum : de fylveft.j. bift 6. agit : fic Plinius l.ip.c.S.Lacluca triage- 
nera Gra:ifecere,unum laticaulis.alterum rotundicaulis,tertiumfefttle,quod Laconicon vocant. Alij colore & 
fatustempore genera dtfcrevcre : mgras qua Jauuarioferuntitr : albas. qua Martio : rubentes,qu<e Aprih : di~ 
ligenttore> pluragenera faciunt,purpureas, crifpas,CappartocicM, Gr.tcas &c. 

Dividimus infativam & fylveftrem. Sativam, in crifpam,rotundam, capitatam Cypriam: Folio enim 
alia elt lattore, alia longiore, crifpo,plano,finuato : colore, alia obfcurius, veletiampallide virente,rubro,vel 
etiam maculispurpureis afperfts : fic capitata.alia alba,alta rubra,acfi vmum afperfum effet,alta mgra :ficcj s 
iuobtis pofterionbus femtna nigra, alijs verb candida funt. Laitttca bortenfis* 
I. Ladtuca fativa. 
Laftuca.Tiag Gef hor. CasfTab. 
Ladluca florefcens.Matth.Lac. 
Laftuci fuiva, Ang.Dod.Cord.inDiofcLug- 
duu.Ta,o*r. LaflucafativafolioScariolce,Ad.Lob. 
LacluLjcapitata,quoadico.Fuch. Tur» 
Ladtucaiotimda Lon.ico. 

II. Laclucafoli s Endiviae. 
Endivia major, Trag.defc. StLon. 
iLattu^ ^.genus^viatth. Lafttt- LIB. III. SECT.-VI. La&uca intybacea, Tab.Ger. 

III. Lacluca maculofa. 
Laftuca quinta,Dod gal. 
Laftuca Romana, Matth. Gef. hort. 
Lafiuca rubra,Caef. 

Laftuca fufci ac rubente purpureicoIoris,ru- 
bensPlinij,Dod. 

IV.Latt folioobfcuri 9 virente,fcminenigro 
Laaucaz.foIijsobfcuriusvirentibus,nigraPli- 
nio, Dodon. 

Ladtuca Romana dulcior, nigriore & Scariols 
hortenfis folio, Ad. 
Laftuca nigra,Caef La£lucaRomana,Caft. 

Folia (imuJ ligata ut in Endivia albetcunt. 

V. Laftucafoliooblongoacuto. 
an Lactuca Gallica,Caft. 

Hanc in Phytopinace,Prodr. defcripfimus. 

VI. Laftuca Italica laciniata: de qua in Prod. 

VII. Lactucacapitata. 
Laftuca fativa major, quae in caput coit,Trag. 
Lactucaj. Dod.gal. 

Lac"tucacapitata,Matth.DodCaft.Tab.Ger. 
Laftucafefsilis,Gef hort. Lon. 
Laftucacapitatacrifpisbrafsic^folijs,Lob.ob. 
Laftucafativafefcilis,fivecapitata,rugofiscri- 
fpisbrafsicaefolijs, Ad.Lob.ico. 
Laftuca caputia cognominata,Caef 

VIII. Laftucacrifpa. 
Lacluca crifpa & J. Trag. 
Laftuca,Tur.crifpa, Matth.Dod.Lugd.Caef 
La&uca fativa crifpa,Fuch. 
Laftuca crifpa non capitata, Ad.Lob. 
Ladtuca crifpa i. & z- Tab. Ger. 

Folijslatioribus &pauI6anguftioribusva- 
riat: hincduasapudTab.&Ger.icones. Habe- 
turalba&rubra: haecverodurioreft. 

IX. Laclucacrilpaalrera. 
Lactuca Intybaceacrifpa,Tab. 
Laftuca Sabaudica crifpa.Ger. X. Paravas herba ref» igerans: par.4Jnd.0r 8- 
Laftuca fyheftris. 

I. Laclucafylveftriscoftafpinosa. 
Lacluca fyl veft. Diofc. Theophr.& Plinij^quae 
Thridacine Galeni videtur. 
Endivia.Brunf. lylv. Lon. defc. 

La&uca fyl.prior,Trag.Endivia vtrlg.& z.Eid. 

Lacluca fylv. Ang.Matth. Fuch.Tur.Dod.Lac. 

Lon.Caft.Lugd.Thal.CaefCol. 

La<ftucaagreftis,Cord.inDiofc.&hift. 

Serisdomeftica,alteraLa&ucinaDiofcor.Ad. 

Chondrylla prima forte Diofcor. quae Endivia 

fylv. quibufdam Ruellio. 

Seris domcftica,Lob. 

Lafituca fylv. vera, Lugd.defc. 

Scarriola & Serriola. Eric.Cord. 

I I. Laftuca fylveftris odore virofo. 
Endivia major & i.Trag Lon.ico. 
Laftuca fylv. verior & Thefion, Lugd.ico. 
Lactucaagreftis,Cord.hift.ico. Lob.ico. 
Laftuca agreftis , Scariolae hortenfis fol 10 . 1.a- 
ftucae flore,Opi j odore, Ad. 

Lactuca fylv. Anglica,odore Opij fimilis,Cam. 

III. Laft. montana purpurocaerulcamajor. 
Laftuca fylv. purpureo flore,Gef. hort. 
Laftucafylvatica, in Cord.hift.cap.de Soncho. 
Sonchusarborefcenspuniceoflore,Gef.hort. 
La£tuca fylv.ff i>4p<wV»»©-, Thal. 

Libanotis Theophr. ftcrilis, Tab. 
Sonchus j. Eid. fub Eiyfimo fyl v. Ger.ico. 
Sonchus mont. purpur. TilfofxhxKor^ Col. 

IV. Laftucamont. purpurocaerulea minor. 
Sonchus 2. vel laevis purp.flore, Cluf pan. 
Sonch. laeviorPannonic 4.purp.flore,Eid.hift. 

V. LaftucafylveftrisPeruana. 

Lactuca fylv. pumila,Monardi&Lugd.quid? 

VI. Lactucifoliarenalis. 

Herba ad renum morbos utilis Monardi , & 
Lugd.quid? SONCHUS EJUSQUE SPECIES. 

"V " o'>^ ©• Diofcoridi 1.2. 0.159. & Tbeopb 6. bift.4. «tjvt» ^Uv^iav^qubd fuccum filubrem,qui (lomachi 
~*rofione$ lenit & nutricibtts Uc auget,fundat, Latinis Cicerbtta, Laclucella, Lacleron,qubd caule dtffelto, 
lac copioftim dcflttat. 

Genera duo Diofc.altcr fjheftrior^magisjjjpinis borrens : alter,quiteneritate quadam mollefctt ! Tbeo- 
pbraftusjpmofi memintt. Plinio I.&C.22. Soncbusalbtts & ntger, Laclticafimtles ambo, ntjt fptnofi tffent. I. Sonchusafpernonlaciniatus. 
Intybus fylv. feu erratica acutis folijs, Trjg. 
Sonchus afper major, Cord.hift. jSonchus tenerior aculeis afperior, aut horridi- 

jufcula, Lob.ob. 

jSoiichus laevis tenerior, Ad.Lob.ico. 

C^ 2 Son- 12+ LIB. III. SBCT. VI. Sonchusafperior,Lugd.j.afperior,Dod. IScariolafylv.LacliKaefpeciesGaleno, Ang. Sonchus alia in ruderibus, Caefalp Sonchi genus laeve, Gefn horr. Eid. in ap. ^iiLnus 11114 111 iuuh iuu», v-ctmip. iouiiv.111 gcuus isvc, oein norr. cia. m ap. 

II. & 1 1 1. Sonch.afperlaciniat.8c non lacin.(an Sonchus laevis alter, Matth Caft. Lugd Cicerbita afperior, Eri.Cord. 

Sonchus fpinofus, Ang. 

Sonchus afpera, Matth.Fuch.Tur. Lac. Gefn. 

hort. Lob. ico. Caft. Lugd. afper, Lon.Tab.fub 

laevi haber, Ger. 

Sonchus fylveftrior afpera,Dod.gal. 

Sonchus afper, Eid. fol. 

Sonchus, Cord. inDiofc.Caef cui&Sonchus 

alter Diofcoridis. 

Sonthus afper minor, Cord.hift. 

Sonchus laevis tenerior latifolia, Ad, Lob.ob. 

Sonchus laevis htifolius, Lugd. 

A.idryala major, Dalech. Lugd. 

Folia habet laciniofa dentis leonis, ubi folo Sonchi genus, terra crifpa, Gefn. hort. 
fqualidioreoritur: atfilaetiore, nonlaciniata, Terracrepulus in Hetruria , Caef. 
Dipfaci aut Latlucae : & fenum fepteniimve Crepis Dalechampij, Lugd, 
cubitorumproceritatemaliquandoaflequitur, Sonchus alter folio profundis lacinijsiinuato 

hcderaceo, Lob. 

Sonchus 4. laevisalter, Lugd. 

Sonchus laevior vulgaris, Cluf. hift. 

an Laftuca montana,Cs;falp. 

Sonchus fylvaticus 4. Tab. 

Major & minor reperitur. 

I V. Sonchus laevis minor pauciorib.laciniis. 
Sonchus laevis latifolius,Tab. Ger. 

Eft anguftioiibusfolijsin incultis: latiori- 
bus in vinctis. 

V. Sonchus Iaevis anguftifolius. 
Sonchus laevis Matthioli, apudLob.ico. IV. SonchusafperlaciniatusCreticus: qui 

i.inProdromo. 
V.& VI. Sonchus afper fubrotundofolio: 
eftmajor&minor: qui a.inProd. 

V 1 1. Sonchus afper arborefcens. 
Sonchus j. Cluf.Pan.vel j.laevisaltifsimus,vel 
Sonchus laevior Auftriac. <;. altiiTimus Eid. hift. 
Sonchus arborefcens, Tab. & Ger. 
Sonchus ls.ris. 

I. Sonchus laevis laciniatus latifolius. 
Intybus fylv. feuErraticatertia,Trag. 
Sonchus laevis, Matth.Gef hor.Dod.Caft.Lug. 
Sonchus lenis feu laevis, Cord.hift. 
Sonchus non afpera, Fuch. tener,Ang. 
Sonchus tenerior non afpera, Dod.gal. & 
Laftuca leporini Apuleij. 
Endivia fylv. Lon.ico. 
Sonchus laevis vulgaris,foli)s laciniatis dentis 
Leonis,Lob. 

Sonchus laevis laciniatis folijs,Lugd. 
Sonchus in collibus umbrofis , Gefn. 
Andryala minor, Dalech. Lugd. 
Sonchus laevis alterfloreluteo, &tertiusflore 
niveo, Tab. 
Sonchus laevis florealbo, & alter fl.n1veo,Ger. 

Flore eft luteo, rarius niveo, vel albox 

I I. Sonchus laevis in plurimas &tenuifsi- 
mas lacinias di vifus : hic j. in Prod. 

I I I. Sonchus laevislaciniatus muralispar- 
vis rloiibus, V I. Sonch.anguftif.maritim.qui 4. in Prod. 
Sorulmmontanus. 

I. Sonchus laevis laciniatus caeruleus, vel 
Sonchus alpinus caeruleus. 

Intybus 7r*.xfvpvx\®- Harcynica, Thal. 

Sonchus laevis rlore caeruleo, Cluf pan.& 

Sonch. laeviorAuftriac.caeruleoflore, Eid.hift. 

Sonchus caeruleus &Sonchocichoreum,Cam. 

in Matth. 

Sonchus caeruleo flore, Eid. hort. (quiduum 

generum dicit.) &Ger. 

Sonchus laevis 4. flore caeruleo , Tab. 

Floribus etiam albis Thalius notavir. 

I I. Sonchus laevis laciniat.lut.ment.major. 
Sonchus Dendroides Dalechampij, Lugd. 

I I I. Sonchus laevis laciniatus iuteus minor : 
qui f. inProd. 

Soiicbus birfutiis fire rillofus. 

I. Sonchus viilofus luteus major. 
Sonchus lanatus Dalechampij, Lugd. 

Magnitudine variat , caule aliquando fe- 
fquicubitali, cubitali & pedali. 
1 1. Sonch. villofi lut. minor : hic 6.eft in Prod. 

III. Sonchuslatifoliusleviterhirfutus. 
Cichoreum fyl. alterum Jwig <f,five Cichoreum 
dulce,Colum. 

Soncbo affinis Lampfana rulgojedmale. 

T. Soncho affinis Lampfana domeftica. 
Chryfolachanum Plinij, Ruel. 

Lampfa- LIB. III.- 

JLampfanam negant, Adverf. 
Lampfana,quibusdam Napium,Dod.gal. 
Sonchis cognatum,Gefn.hort. 
Cichorium vel Sonchi genus,Eid.col. 
Lampfana, Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal.Cam 
cui & Papillaris in Prufsia. SECT. VI. 

• Sonchus fylv. i. Tab. & }. Eid. ico. 125 Sonchus fylvaticus, Ger. 

Folijs aliquando prorfus integris,aliquando 
in lacinias aliquot diffectis, Thalius notavit. 

II. Soncho affinis Lampfana fylvatica. 
Sonchus fylvaticus z.Tab. Intubum &Serishyberna,Plinio, 

Scariola Arabum interpretibus. 

Cichorea fativa, Trag. 

Intubus, Tur. major, Matth. 

Incubum fativu latif. Fuch. Dod. gal.Lob.Ltig 

Intybum fativum,Cord. in Diofc. Dod.Ger. 

Intybum latifol. ItalicumjGefn.hort. 

Cichorium fativum,Eid. 

Intybus hortenfis, Lic. 

Seris hortenfis altera,Ang. 

Intybus lariva major,Caft. 

Seris (liveEndiviaalba) Gefn.hort. Lob.ico. 

Seris five Intybum fativum latifolium, Ad. 

Endivia, Gef. hor. cui & Hypochcct is Theoph. 

hortenfis,Cam. 

Intyb. majorfativa,fiveCichor.domeftic.Tab. INTYBVS SIVE ENDIVIA, ClCHOREVMVE 

ejusque fpecies. 

SOncbo fubjungit Diofcorides, 1.2. c. 260. £ff« , J cnjtts verbaftc interpretamttr : Seris duttm generum, 
quorum Jjlveftris Picns, & Cichorium vocatur : qu<c verb ex hac lationbus eslfolijsftomacho commodior 
tfl hortenfi : Et bujus etiam duttjpecicsfunt, quarum b<tc laclttcctfimilior & latifolia : altera verb anguftmre 
eil folto & amaro. lntitbi memiiut Tbcoph.7. hift.7. tnterolera numcrando, & nr.tvcrfagencra Intyborum 
awara dixit, 2.caufplant.7. Ctcborcx quoqtte mcntio 7. bift.g.uti & lntjbi crratici t.hift.i$. Plmto, I.20. c.S. 
lntubum erraticum Ambugiam appeUavcre : in Aegjpto Cichoriam vocant, quod fjl.ftt,fativum autem Se- 
rin y quodeft minns & venofius. Etfyl.gcmts alij Hedjrpnoida vocant, latiorisfoltj. Scris &ipfaLacluc£fimi- 
lima duorum generum esl : fjlveftrts mclior, mgra ifta 6" ttfttva ; deterior bjbei na & candidwr. 

I. Intybusfativalatif.fiveEndiviavulgaris.l III. Intybuscrifpa: Matth.Tab. 
Serisdomefticalatifolia,Diofcoridi, JScrisfivelntybuscrifpa, Ad. 

Ilntybum crifpum, Lugd. 
Endivia crifpa, Ger. Romana crifpa, Cam. 
C I C H O R I U M. 

I. Cichorium fativum. 
Seris fylv. quae colitur & fativa dicitur, Ang. 
Seris, Lob. 

Cichorium domefticum, Matth. Caft. 
Cichoriumheiypnois, Lac. 
Cichorium fativum cxruleum, Ad. Lob. ico. 
Cichorium latioris folij, Dod. 
Cichorium fativum latifolium,Lon. 
Intubum fyl. latifolium, Lugd. 
Cichorium fativum duplici figura & album 
fativum, tresfig. apudTab.&Ger. fubfativo, 
fativolatifolio,&(ylv. 

I I. Cichorium fyl v. five Officinarum. FIorib.eftca2ruleis,rarocadidis J ut& minor. Seris */«{•«• Diofcoridi icichoreaTheoph.wiwf.f II. Intybus fativa anguftifolia. 
Intubus five Endivia minor, Matth. 1 Amarugo Gaza veitctue, Theoph. 
Intubum erraticum , Plinio. Intybum fativum anguftifol. Fuch. Dod. gal. Solfequium, Brunf. Lugd. qui & Dod. & Matth. riguram habet. 

Intybus hortenftsalter, Lac. 

Inty bum anguftif. Scariola aliquibus,Gef hor. 

Cichorium fativum, Cord. hift. 

Cichorium anguftifolium, Lon. 

Seriola, aut Endiviola, Ad. 

Intybus minor 1. & Intyb.minus album, Tab. 

Sei itim, Cichorium fativum minus, Eid. ico. 

Intybum fyl. & Intyb. fyl. latifolium, Ger. ico. 

Intybus fativa minor, Caft. 

an Cichorium Romanum Caefalp. cui Apate 

Theoph. quia femina nigra habet. Cichorea,Trag. fylveftris, Matth. 
Seris fylv. Ang. Lob. Seris picris, Lob. ico. 
Seris fylv. picris, Cichorium,Ad. 
Cichorium fy I. GeC col.Dod.Caft.agrefte,Lon. 
Intybum3grefte,Er.Cord.Gefn.hor.fylv.Fuch. 
Dod.gal.(cui&Ambubeja)Cord.Diofc. rhaL 
Intubum fylv. anguftifol. Matthioli,Lugd, 
Hyppochseris Dalechampij, Lugd. 
Cichorium , Lac. Cord. hift. Caef. Tab. 
Hieracium latifolium,Ger. ico. 
Duplex eft, alteium folio proif. integro, un- 
Q ) ciaium Tl6 LIB. III. SECT. VI. ciarum duarum quandoq; latitudine: alterum, 
in laciniasdivifo,Thal. Athujusfloriscolor 
communitcr caeruleus,eft &candido&rofeo: 
aliquando caulis latitudinem digitorum qua- 
tuor acquirit, Endivia fyl.Caef. 
Dens leonis cichorizata, Ger. 
Dens Leonti. 
I. Dcns Leonis latiore folio. 
Aphaca ex oleru gcnere, Theoph.7.hift.7. & 10. III. Cichorium fpinofum, quod in Mat-I Aphace, Plin. lib.ii.cap.if.8ti7.ScHedypnois, thiolo , Tabernasmontano emaculato, & in 
Prodromo, addita figura defcripfimus. 
Cichorium fpinofum Creticum Belli, Ponae Plin.lib.*8.cap.8. 

Dens leonis, Brunf. Matth. Dod.Lob. (&co- 

rona&caputMonachi) Tab.Ger. Cichoriumfpinofum, vulgbr^i^afth.e.Hy- Hieraciummaj.Trag. parvum,Cord.inDiofc 
driae fpina, Belli in ep. 4. ad Cluf. ( hift. j Hieracium minus, Gefn. hort. Chondrillae genuseleganscaeruleoflore, Cluf. 
Ctchorium fjl.luteum, 

L Cichorium pratenfe luteum hirfutie afpe- 
rum,vel Hieracium hirfutum folijs caulem 
ambientibus. 

Cichorea j. five lutea, Trag. 
Hieracium prat.afperum, Gefn.col. 
Cichorium luteum,Tab.Ger. 
Intybus fyl. feu Cichorium fyl. fl. luteo, Thal. 
La&ariola altera,Caef. 

Variat: nam aliud folijs eft integris, aliud 
divifis: illud,quadruplex eft: r.caule&folijs 
fpinulishorret: z. folia inferneafpera,fuperne 
glabra in ambitu exafperata : j. foli js anguftio- 
ribusafperis : 4. caule brachiato folijs palmari- 
bus,in ambitu profunde,vltDcntisleonis,di- 
vifis:utThal.monet.florealbonotavit,Tab.& 
Cichorium luteum z.facit. 

II. Cichorium prat.hirfutumveficarium. 
Cichoriumfylv.veficariumpratenfe,Colum. 

I I I. Cichorium montanum anguftifolium 
hirfutie afperum. 

Hieracium intybaceum afperum, vel ?. Tab. 
Hieracium afperum, Ger. 

IV. Cichorium prat.luteumlsevius. 
Hedypnois Plinij, Dod.gal. Ad.cui&Cicho- 
rium luteum, Lob. cui & Aphaca, Theoph. 
Dentis leonis j. fpecies, Dod. Tab. 

Aphace Dalechampij, Lugd. Hedypnois major, Fuch. 

Chondrilla Galeni, Ang. quibus, Taraxacon. 

Chondrilla altera & roftrumporcinum, Dod. 

gal.Thal. 

Dens leonis vulgi, five Urinaria, Ad. 

Taraxacon minus, Lon. 

Aphaca, Caefalp. 

Hedypnois Dalechampij, Lugd. 

Habetur & major & media quae vulgatior 
eft : folio acutiore, aliquando obtufo. 

II. Dens leonis anguftiore folio. 
Aphaca anguftioris folij, Caef 

III. Dens leonis afphodelibulbulis. 

C choiium Conftantinopolitanum, Matthiol. 
Caft.Lugd.fica Matthiolo appellatum,Colum. 
Dens leonisMonfpelienfium, Ad.Lob. ob. 
Chondrilla altera Diofcoridis, Lob. 
Dens leonis altera,Tab. 

IV. Dens leonislatifoliumcaulefcens, qul 
1. eftinProd. 

V. Dens leonis tenui/Timo folio: qui z.in 
Hieracium fcetidum j Colum. (Prod. 

VI. Densleonisminorfolijsradiatis: j. in 
an Trinciatella, Cam. (Prod. 

VII. Dens leonis minus afpero folio: hic 
4-inProd. 

VIII. Dens leonis minimus. 
Cichorium fyl.pumilum Gve Hedypnois,CluiT 
cur. poft. HIERACIVM EJVSQJVE SPECIES. 

1'Efxiucr Diofcoridi, I.3. c.72. Latirtis Accipitrina, ab accipitre, qui itfxf, nomen habet. ( Hieracia ab alijs 
Plinio ) quoniam acapitres fcalpendo eam fuccoq^ oculos ttngendo, obfcurttatem cumfenfere dtfcutiant, 
Plin. I.20. C.7. ubt tnter Laclucam fylvattcam rcfert, & cum ea confundit : dicitur & toy^fmis. 
Genera : magm & patvi Diofc. memtnit : recentiortbtu plures funt dtfferentiit. Hieracium dentu leonu folio acuto. 
I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hie- 
racium Sonchites. 
Intybus fylv. i.acutis folijs, Trag. Hieracium majus, Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. 

Tur. (fub HippoglolH figura) Ad. Lob.Caft. 

Thal. 

Hieracium latifolium majus, Cam. 

Taraxa- ll-J S E C T. VI. 

Hieraciumj. Dod. 

Hieracium macrorrhizon,Tab. 

Apargia Dalechampij,Lugd.quoad deicripr. 

II. Hieracium dentis Ieonis folio obcufo mi- 
nus, floremagno: hocj. inProd. 

III. Hieraciumdentisleonis foliofloiibus 
parvis : qu od 4. i n Prod. 

I V. Hieracium dentis leonis folio bulbo- LIB. III. 

Taraxaconmajus,Lon. 

Hieracium minus Dalechampij,Lugd. 

an Hieracium magnum, Caef. 

Aliquando folio afperiore inter fegetesre- 
peritur: communnerereftum : nonnunquam 
reclinatum. 

IF. Hierac. majusfoIioSonchianguftiore. 
Hieracium alterum, Dod. 

I II. HieraciummajusfolijsSonchifemine fum: hocf.eftinProd. 
curvo. V. Hieracium minus dentis leonis folio 
Hieracium majusCreticumfativum,Gefhor. [iubafpero. 
Hierac.Cretic.proEndiviaJuteamiflum,Cam. Hypochaeris.PorcelIia,Tab.Ger. 

IV. Hieracium majus ercftum latifoliumjHieraciumpumilum^.Colum. 
cauleafpero. VI. Hieracium minus dentis leonis folio 

V. Hieracium majus ercctum anguftifoli- oblongoglabro. 
umcauleafpero. Hyoferisaltera velanguftifo!ia,Tab. 

Hjicut&priori,aliquando primafoliaob- VI I. Hieraciumminusfloreexalbocarneo. 
ti fa funr. Hieracium parvum Creticum,Clufhift.api. 

VI. Hieraciummajusereftumanguftifoli- VIII. Hieraciumminus folio fubrotunde. 
umcaulelcevi. Hieraciumminimumvel g.Cluf pan.inhift?. 
Hicracium majusDiofcor. Tab.Ger. icone,atdefcriptionen. 

VII. Hieracium dentis leonisfolio, floreHyoferislatifolia velmafcula,Tab. 
fuaverubente. Hyoferismafcula,Ger. 
HieraciumApulum.fuaverubcnteflore,CoIum. Variat rationeloci : namin ficcioribusna- 

Vill. Hieraciumdentisleonisfoliomono-tumminuseft,quemadmodumClufiuspingit: 
clonon fubafperum. atlocislaetionbus, pluribus eft caulibus pal- 

Hieracium intybaceum, vel 6.Tab. maribus. 

Variat: culmouniconudoexradice: rarif- an Hieracium minus Hyoferidis latifoliae fa- 
fimeculmobipedaliramofo, fubafpero, cujuf- cie,Eyft. Sedhoc fmen pappofumfert modi in Italia reperitur. 

IX. Hieracium dentis Ieonis foliomono 
clononglabrum. 

X. Hieracium minus glabrum, folijs ele. 
ganter virentibus : hocz.eli in Prod. 

X I. Hieracium afperum flore magno den- 
tisleonis. 

Hicracium folijsSc floribusdentisleonis bul- 
bofi,Lob.ico. 
VipereavelScorzoneraItalica,Caft.ico. 

XII. Hieracium dentis leonis folio hirfu- 
tieafpcrum minus l.iciniatum. 
Hieratiumalterum faxat. mcntan.CoIum. 

Xfll. Hieraciumdentisleonisfoliohirfutie I X. KieraciumBaeticum,Cluf in cur.poft. 
Hteracium ChondrtlU folto. 

I. Hieracium maximum Chondrillae folio 
afperum : quod 7. eft in Prod. 

I I. HieraciumChondrillaefoIiohirfutum. 
Hieratium folijs & facie Chondrillae,Lob. ico. 
Camer. 

Hieracium 11. Tab. 

Variat: in German.hirfutius & majus,Mon- 
fpefluliminus & laevius : at utrobiqj folijs la- 
ciniatis: inltalia &minus&Iaevius,&folij» 
foliimdentatis, provenit. 

II I. HieraciumChondrillaefolioglabrum. 
Hieracium 5. fi ve aphacoides,Tab.Ger. afperummagislaciniatum:quodinProd.i.eft. I v. HieraciumChondrillaefolioglabrora- 
XlV.Hieraciunihirujtum fereumbellatum. dicefuccisa.maius. 

Hieracium minus,Trag.Ang.Matth.Fuch.Lac. Hieracium noiuim.Cluf hift. 

Hieractum dcntis leonis folio obtufi. 
I. Hieraciumdentisleon.folioobtufomajus. 
Hieracium mmw primum,Dod.gal. 
Hieracium lon^ms 1ad1catumjAd.L0b.Ger. Gef. Caft.Tab. minus alterum,Dod.g.il. 
Succifi tertia, Trag. hirfuta folia tribuir. 
Hieracium minus praemorsa radice,Ad. Lob. 
Hierauum 4. Dodon» 

Souchus, kS LIB. III. SECT. VI. Sonchus,Lon. 

Picris Dalechampij, Lugd. 

Hieracium leporinum, Ger. 

Variatfoliorumincifurisprofundioribus.Sc 
hoc Hieracium nigrum, Tabern. & Ger. (quod 
Hieracium folijsCoronopi dicipollet) nomi- 
nanr: velminusprofundis. 

V. HieraciumChrondrillaefolioglabrora- 
dicefuccisa,minus. 
Lagopus j. vel Lattuca leporina,Trag. 
Laftucaleporina Apuleij, Ang. 
Hicracium quintum, Dod. 
Apargia Dalechampij, Lugd. 

At ii quis 4. & 5. folum magnitudine, folio- 
rum latitudine, 8i angultia differre velit , facile 
aflentiar. 

Hieracium Intybaceo folio. 

I. Hieracium intibaceum floreluteo : hoc 10. 

inProdr. 

II. Hieraciumintybaceum floremagnoal- 
bido: hocn.eftinProd. 

I I I. Hieracium intybaceum flore ex purpu- 
rarubentibus. 

Hieracium intybaceum 10. Cluf.hift. 

HieraciumCichor.iceo folio femine 
adtinco. 
I. Hieracium capitulum inclinans femine 
adunco. 

Hieracium faciehedypnois, Lob. ico. 
Rhagadiolus, Cazf. 

Magnitudine & parvitate , folijs magis mi- 
nufvcfinuofis,adagrosMonfpelienfesvariat: Hieracium montanum hirfutum. 

I. Hieracium echioides capitulis Cardui 
benedifti. 

Hieracium montanum folio Cycopfis, Ad. 

BuglofTum echioides luteumHieracio cogna- 

tum.Lob.ico. 

Buglolfum luteum, Cam. Ger. 

Hieracium echioides, Tab. 

II. Hieraciummont. rapifolium: quodt4. 
in Prod. 

IIF. Hieraciumalpin.afperumconyzxfacie. 
Hieracium Britann. vel 4. Cluf pan. & h ift. 

IV. Hieracium mont. dentisleonis folio in- 
cano, vel laciniatum lanuginofo folio. 
Hieraciummon.Iaciniatofolio,vel7.Clufpan. 
Hieracium 8.folio hedypnoidis, Eid. hift. 
Hierac.mont.anguftif.folijsCichoraceis,Tab. 
Hieracium7.Clufij, Ger. 

V. Hieracium alpinum folijs dentatis flore 
magno : quod if. in Prod. 

VI. Hieraciumalpinumlatifoliumhirfutie 
incanum flore magno. 

Hieraciumi.latifolium.Cluf.pan.&hift.Ger. 
Hieracium phlomoides,Tab. 

Hieracium latifolium Pannonicum,Cam. 
an Pilofella major Gallorum, Thal. 
anCofta,Cam. 

Folio eft interdum finuofo, interdumlaci- 
niato : maculis aliquando lividis infignitis, 
plerumq-, carentibus. 

VII. Hieracium alpinum latifolium villo- 
fummagnoflore. 
Hieracium alpin. hirfuto folio,vel f. Cluf pan. & in hortum translatum afperitatem pene a- Hieraciumf.villofum, Eid.hift. 

Hieracium latifolium montanum,Tab. 
Hieracium f. Pan.Cam.f.Clufij.Ger. 

VIII. Hieracium ramofum magno flore : mittit. 

II. Hieraciumfiliquafalcata. _ 
Hieracium Narbonenfe falcata filiqua, Lobel. 
Lugdun. 

Rhagadiolusalter,Ca:f. 
HieiaciumMonfpeliac.&Narbonenfe,Tab. 
Hieracium falcatum,Ger. quodi6. inProdr. 

IX. Hieracium montanum hirfutum ramo- 
fum parvis floribus. 

X. Hieracium alpinum non laciniatumflo- QuodMonfpelijcrefcit,foliiseftlatioribus: refufco: quodi7.inProd. quod Paravi, anguftioribus , a quibus Sonchus 
ftellatus.Chondrilla ftellata,&Cichorium ftel- 
latumnominatur. 

III. Hieraciumproliferum falcatum: quod 
12. inProd. 

Hieracium calyce barbato,Colum. 

IV. Hieraciumminimumfacultatum : qucd 
lj.inProdr. Hieracium Germanicum 1. Colum. 

XI. Hieracium hortenfe floribus atropur- 
purafcentibus : quod 18. in Prod. 
Hieracium latifolium peregrinum phlomoy- 
des,Eyft. 

Pilofella majorquibufdam. 

XII. Hieracium pumilum faxatileafperum 
radiccpra:morfa: quodij.inProd. 

an Hie- 


LIB. III. SECT. VI 

XIV. Hieracium mont.lanuginofumlaci- 
niatumparvoflore: quod2oinProd. 

XV. Hieracium alpinum pumilum folio 
lanuginofo. 
Hieracium pumilum z. Colum. 

XVI. Hieracium montanum anguftifol. 
nonnihil incanum. 

Hieracium mont. vel 6.Cluf. pan. & hift. Cam. 
Hieracium montanum anguftifol. z.Tab. 
Hieracium 6.Clufij,Ger. 

Variat folijs magisminiisveiiicanis,i}sque 
integris vcl minimumlaciniatis: eft & tertia 
foli;sintegris,atrovirentib.minimeq;incanis. 

Hieracium montdnum glabrum. 

I. Hieracium mont. latifol. glabrum majus. 
Hieracium montanum majus latifolium, Tab. 
fub Chondrilla Hifpanica, Ger. ico. 

II. Hieracium montanum latifolium gla- 
brum minus. 
^-lieraciummontan.Iatifol.minus, Tab. Ger. 

III. Hieracium alpinum pumilum chon- 
drillajfolio: quodfuby. in Prod. 

I V. Hieracium Tragopogonis folio. 
Scorfonera ^.Cluf pan. 
Hieracium^. vel pumile,Eid. hift. 

V. Hieracium capillaceo folio: quod zi. in 
Prodr. 

Hieracium Murorum, Pulmonaria Gal- 
lis dtcla. 
I. Hieracium murorum folio pilofifsimo. 
Alfine feu Auriculamurisroajor,Trag. 
Pulmonaria Gallica, Scopa regia forrePlinij, tibus, quodapudnosreperitur, licetrarius. \29 

Hoc folio eft modo latiore , modo angu- 
ftiore, &haec 
Pulmonaria Gallica tenuifolia, Tab. dicitur. 

III. Hieracium murorum anguftifolium 
non finuatum: quodn. in Prod. 
Hieracium pratenfe. 

I. Hieraciumprofundefinuatum pubefcens: 
quod 21. inProd. 

II. Hieracium pratcnfe latifolium non li- 
nuatum majus. 
Intybus «^uuWx©- major, Thal. 

I I I. Hieracium prat.latifol.non finuatum 
minus. 
Intybus xfv>*cxaui\®- minor, Thalio. 

Hieractum fruticofum. 

I. Hicracium fruticofum latifolium folijs 
dentatisglabrum: quod 22. inProd. 
Hieracium majus latifol.vel 2.Cluf pan.& hift. 
Intubi 6. Ipecies, Thal. 

Hoc etiam caule graciliore & folijs angu- 
ftionbus, in reliquis conveniens, reperitur. 

I I. Hieracium fiuticofum latifol. rnrfurum. 
Erinus,Matth. 
Bafilicum aquaticum,Caft. 
Hieracium frutefcens latifol.polyanthos,Evft. 

Variat:i.foli)sunciasquinq;longis,felqui- 
unciam latis,fubrotundis, dentans & afperis, 
quemadmodum Patavij provenit,& a Guilan- 
dino, MilitarisGalcni &Laclaris Plinij, dice- 
batur, 2. folijs eft multo longioribus, anguftio- 
rib. parumdentatis, mollilanugine pubefcen- Gefn.hort. 
Sideritis Plinij latifsimo folio, Eid. 
Pulmonaria Gallor. flore Hieraci), Ad. Lob 
Cluf hift. Lugd.cum riguraCarthon. 
PulmonariaGallica five aurea,Tab. 
Corchorus Dalechampi) , Lugd. 
Laftariola, Caefalp. 

Variant in pittura ; Tragus, Lugd. & Tab. 
foli)sfubrotundis>&pilofis : at Lobelius, gla- 
fcris & oblongis pingit : fic folia quandoque 
parte infemarubent: aliquandoalbismaculis 
afperfa,confpiciuntur. 

1 1. Hieracium m urorum laciniatum minus 
pilofum. 

PulmonariaGallica fcemina, Tab. 
Lobeli) rigura melius huic, quam prajcedenti 
convenit. III. Hieracium fruticofumfubrotundofo- 
lio: quod zf in Prod. 

Hieracij foliati nomine D. Jungerm. mifit. 

IV. H.eracium fruticofum anguftif. majus. 
HieraciumSabaudum, Ad. Lob.Lugd. 
Hieracium alterum grandius, Lob. ico. Cam. 
Hieracium primum,Dod. 
Hieraciummajusanguftifol.velj.Cluf pan. 
Hieracij}.gcnusalteruinanguftif.Eid;hiit.KO. 
Intubi 7. fpeciesThal. 

Hieraciummontanumanguftifolium i.Tab. 
Hieracium intybaceum, Ger. ico. 

Cauleeftaliquandomagis, aliquandomin. 

aipero, foli)s magisminiisvecreiiaris, longio- 

nbus&anguftioribus,brevioribus,&Jatiorib. 

V. Hicracium fruticofum minus : quod 

26. inProdr. 

R CHON- 130 LIB. III. SECT. VI. 

CHONDRILLA ET EJUS SPECIES. 

XO>i<(jl»« v nixuy-" Diofc.1.2. C.161. dicitur : &propterformam, quibusdam Scridis agrtftifftcciet, 
Anftrte apud Theoph.7.hift.9.&n. aW™, FrausCuz.*. 
Genera duo Dtofcoridi: Vlniius,l.& c22.uniusmemiv.it. 

Chondrilla lutea. ',Verrucaria,Seridisfpecies, Gef hort. 

I. Chrondrilla juncea vifcofa arvenfis : quas ChondrillaB fpecies in ruder ibus, Caef. 
primaDiofcoridis. XI. ChondiillafoliisCichoreiromentoiis. 

Cichorea procera vel {. Trag. jChondi illa prior , Diofc. legitima , Cluf. hifp. 

Chroncrrilla, Tur. altera, Cord. in Diofc. ; Chondri lla vcrrucaria, Lob. Lugd. (&: hift, 

Condrilla viminea vifcofa vinearum. Ad. Lob. Chondrilla prior, Dod. Cluf Lugd. Hieracium maguum Dalechampij , Lugd. 
Chondilla graeca, Tab. 

XII. hondnIlatotahirfuta,Cam.quid? 

XIII. Chondrilla prior Matthioli, Caft.& 
Chondrilla altera , Lac. (L ugd. 

Figmentum ex Cichorio, aliqui exiftimanr. 
ChondriUa carulea & purpurea. 
I. Chondrilla caerulea latifolia laciniata. 
Chondrilla altera, Matth. Caft.prima,Lac. 
Chondrilia prima Cichorio fimilis, Cord. in 
Chondrilla tenera, Eid. hiftv (Diofc 

Chondrilla latifolia casrulea, Tab. Ger. 
Chondrilla purpurafcente flore, Lugd. ico. 

II. Chondrilla caerutea aItera,Cichori j fyl.fol. 
Chondrilla caerulea Belgarum, Ad. Lob. 
Chondrilia, Dod gal.alterajEidem. 
ApateDalech: Lugd. 
Chondrilla casrulea & alba, Tab. 
Chond. caernl. & lutea, Ger. 
Chond.c^ruleofloro,CacciaIeporeItalis,Cam, 
Chondrilla, Caefi & prima, Ang. 
Fioreeft ca.ruleo,rariusalbo. 

1 1 F. Chondrillafoiiislaciniatisferratispur- 
purafcente flore. 

fub Superba recetiorum anonymos habent Ad. 
Chondrilla rarapurpuranteflore femine niti- 
dodeciduo, Lob. 
Chondrillamarina,Tab.Ger. ChondriliararapurpurcaLobeli,Lugch 

VII. Chondrilla bulbofamajor & ramofa. ChcndrillaHifpanicaNarboneniis, Tab. 
Condrilla fecunda,Casfalp. iSenetio Carduus Apulus,Colum. 
Haemorrhojdaiis, C3ft. I In hortislatioribusefl foliis, ut Tab. pingitj 

VIII. Chond bulbofaSyriaca foliislatiorib. Columnaeoptima eft, proutfpontsprovenic. 
Chond. alterius aliud genus, Rauv v. Cluf hift. IV. Chondr.purpureo flore, radicecraila, Ja- 
Chondrillaealiudgenus, Diofc. Lugd. ceiscongener, Cam. quid? 

IX. Chondrilla bulbofa, Cyriaca foliis an- V. Chondrilla purpurafcensfcctida. 
ouftioribus. Chondiillarubra fcetida,Eyft. ieo. Lugd. 

Cichoreumfyl.luteum, Dod. 

Condrillae fpecies in collibus & vineis, Caef. 

Condrilla viminalibus virgis, Cluf. hift. 

an ChondrillaBellonio. 

Chrondrilla juncea, Tab. Ger. 

Chrondrilla prima Diofcoridis, Colum. 

I I. Chrondrilla viminea vifcofa Monfpelia- 
ca: quaei. in Prod. 

III. Chrondrilla vifcofa caule foliis obdufto 
Chond. faxatilisvifcofacaule«»'*i»'^p'fw, Col. 

IV. Chrondrillavifcofa humilis: quae a.in 

V. Chondrillavifcofaeaffinis. (Prod. 
Ixopus,Cord.hift. 

SerislongifoliaMutoni, anChrondillaaltera 
Diofcor. Lob. ob. quid eft ? 

VI. Chondrilla bulbofa.fiveChondrilla 2. 
an mtfJtjma», Theoph. i. hift. u. (Diofc. 

Chondrilla pufilla marina lutea bulbofa, Ad 
Lob. ico. 

Cichorium bulbofum Dalechampij , Lugd. 
Cichorium ftrumofum Myconi, Lugd. 
Herba terraecrepolas fimilis. Caef. 
an Chrondrillae z. fpecies, cui florem purpu- 
reumtribuit, Ang. 

CondrillaalteraDiofc.putata, Cluf hift. 
Chondrilla altera Diofc. Cluf hift. Columb. Chondr. Diofc altera,Rauvv. Lugd.Clufhift. 
X. Chondr.verrucariafol.cichorijviridibus InPhy opinace &inProd. pro j. defcripta. 
VI. C hondrillacaeruleacyanicapitulo. Cichoriumverrucanum.Matth.Caft.Cluf.hift. Sefamoides paivum, Matth. Caft. Cam.Tab, 
Zacintba Matth. ico. Caft. Lugd. (Gcr. minus Matthioli, Lugd. 

VerrucaCondnlla,Ad. Corono- 


-<■»-■ ■ LIB. III. 

CoronopusquidamflorecaeruleOjGefn.col. 
Sefamoides parva Diofc Ad. Lob. 
Chondrillae fpecies tertia, Dod. 
Catanance quorundam, Lugd. i;t SECT. VI. 

Cyanus forfan Plinij , Columl 

VII. Chond.caerulea cyani capitulis altera. 
Sefam. parvfi fl.magiscompleto,Cam.ad Matt. 
Chond. Sefam. dicla caerulea fl.completo,E) ft. 

SENETIO E JVS QVE SPECIES. 

SEnetio ftgiytfur Diofcoridt, I.4..C97. quafi Vernus fenex quod floresV erc capiUorumritu canefcant ,& 
in lanuginem abeant.Tbeoph.7-hift.7. tnter olera & intubacea numerat : quod per totum annum pcne 
afitduo germmet florts produftione, 7. hift.io.femper emm alterum altertfuccedens, tempora omma occupat, 
idtypropter alimenti quandam mediocritatem, ut loquitur 1. caufplant. 27. Pltnio, I.2S.C.13. Engeron.quod 
anoftru vocaturSeneao. Atnullasdtfferentiat,Theoph.&Diofc.proponunt. Plmto vero monentc qutdam & 
altcrum genusfecerc, non quale effct dcmonftravere. I. Senecio minor vulgaris 
Erigerum, DiofcoridisacPlinij 
Verbena fcemina,Brunf. qui in poftremaedi- 
tione feerraflefatctur. 
Senecio vulgai is & 1. & Herbulum Trag. 
Senecio minusMatth. Fuch.Tur.Cord.in Diof 
Ang. Gefn. hort. Lac. Lon.Ad.LobLugd.CacL 
cui& Carduncellus. Seneciominor, Caft. 
Erigeron fecundum, Dod gal. minus, Eid. 
Senecio i.Tab.fub Erygerotomenrofo,Ger.ico. 
Engeron feu Senetio vulgaris, Thal. 

I I. Scnecio minor latiore folio five montana 
Senetio in montibus, Caef 

Senecio 2. vel montana , Tab. 
Erigerum, Ger. 

III. itnecio incanus pinguis. Erygeron primum, Dod. gal. majus, Eid. 
Senecio fcetidus, Gefn. hort. Lugd. 
Erygeron tomentofum alterum, Lob. 
Engeron fcetidum feu majus, Thal. 
Jacobaea i.velPannonicamollior,Cluf pan. 
Jacobaca Pannonica 1. Eid.hift. 

IV. Senecio hirfutus. 
Senecio z.Trag. Aphaca,Theoph. 
Erigerum tertium, Aphace.Theoph.Thal.Dod. 
Erygeron tomentofum & Senecio incana.Lob. 
Senecionis fpecies Dodonaei, Lugd. 

jSenecio tomemofa j. Tab. 

V. Senecio ambrofiae odore. 
Senecio flore odorato, Cam. 

VI. Senecio folio non laciniato. 
Senecionis genus Myconi,Lugd. jACOB£A ET EJVS SPECIES. I. Jacobaea vulgiris laciniata. (Lon. 

Flis S. Jjcobi, Brunf. Trag. ScSenetiomajor, 
Senecio major five rlos S. Jacobi, Matth. Caft. 
Lugd. qui & Fuch. & M itth.figuram lubetv 
Herba S. Jacobi, Fuch. CxC. 
D. Tacobi herba vel flos , Gefn. col. 
Jacobaea, Dod. Ger. vulgaris, Cluf hift. 
Jacobaea Senecio, Ad. Lob. 
Herba J acobaea, Tab. 
Artemifia iuhvnxui>&- Dodonaei,Thal. 

Variat folijs : altcrius funt inftar Erucae laci- 
niata:alter.adRaphanifol.accedunt,fedminus 
hirfuta: tert. querc. tenuifol. inftar divifa funt. Achavon abiat, id eft, Arremifla alba, Alpin 

IV. Jacobaea incana altera. 
Jacobaea marin^, Dod.gal. Lugd. 
Jacobaeaaltera, Dod. 
Cineraria marina, Eyft. 

Eandem cum praecedenti dicerem,nifi Do- 
don aeus edir.lat.a Cmeraria diftingucrer : & in 
Eyft. horto, a Cineraria Lobelij alia dicitur. 

V. Jacobaea m.irit. five Cineraria latifolia. 
In Phytopinace,&,fub i.in Prod. defcnpta. 

VI. Jacobaeaalpinalaciniatafl.huphthalmi. 
Jacobaea j. Cluf pan. Sc Jacobaea Pannon. t. 
latifoliai.Eid. hift. (ratis. 

V 1 1. Jacobaea alpina folijs fubrotundis fcr- Senecio major, Cam 

II. Jacobaeafubrotundomin.laciniatofolio.jConyzae alpinaegenus, Gefn.hort.ocfracl, 
Verbafculum minimum, Lugd. Conyza montana, Gefn. col III. Jacobaea maritima 
Jacobaea marina, vel Chryfanthemum, & Ar 
temifia marina neotericorum, Ad. Lob. ico. 
Cineraria,Dod.Lug.Caef.(cui Artemifii.Diof) 
Jacobaea maritima Penae, Lugd, ( Cam. 

Eruca cinerea, Eid. Jacobaea larifolia altera, Cluf. pan. 
Jacobaea 4-vel latif0lia2.Eid.hift. 

VIII. Jacobaeamont.Ianuginofaanguft non 
Jacobaea Panonica a.Cl.pan.& hift. (iaciniata. 

IX.Jacobaearotundif.incana:quae2.inProd. 
R * LIBER 


■W»TffWlflWM*i'flWflfW-Tf^Km-i<WiOT?9'l^^ 

CASPARI BAVHINI 

PINACISTHEATRI BOTANICI 

LIBER QVARTVS. 

SECTIO PKIMA. 

TANACETUM; PARTHENIUM; CHR YSANTHEMUM; 

BUPHTHALMUM; CHA.Vl^MELUM; COTUI. A. 

TANACETUM EJUS Q^U E S P E C I E S. 

TAnacetum,fortea Tann.co quo nonune Partbeniuw appcllatumfmffe. Vln;.l.2i.c 30 teflatur: Patbe- 
nion microphjllonforti Wppocratk, Hermolao. h ^t^iaix f.trfipvi^®- Dtoji ortdu l.j.c. 12$. qmbusdam 
videtur, nobu non item. Tanacetum odoratnm. 

I. Tanacetum vulgareluteum. 
Tanacct. Matricariae 1. fpecies & Parthenium, 
Tanacetum vulgare,Trag.Eyft. (Brunf. 
Tanacet. Matth.Gefhor.Lon.Dod Cs .Ger. 
Tanacetum citnn.Thal.maj.Dod.gal. (fol. 
Arremifiatenuif.Fuch.in ic.monoclonos,Fuch. 
Ambrofia Amato: recentiorum, Cord.in Diof. 
Athanaiia vulgaris, Lac. 
Tanacetum millefoli) folij<;, floribus Abrotani 
fcemina?, aur A«erati ; Ad.Lob. 

Arhanafla feuTanacetum,Lugd.Caft. 
Artemifia Diofcoridis,Tab. 

Flore eft luteo, rarius albo , & dicitur 
Artemifiaflorealbo, Taber. 

II. Tanacerumfolijscrifpis. 
T.<nacerumargurioribusfimbrij?,Ad. 
T^nacet.fpeciof. criftat. Anglic.Lob.Lug.Eyft 
Tanacetum crifpum, Dod. crifpum & Angli- 
Cum,Carn.in Matth Schort Ger. 

A: temifia faciva Angl ca, Tab. 

I I I. Tanacetum minus album odore cam- 
pbora?, five Achil!aea,Diofc. 
Miliefoliumnobile& ftratio f es vera,Tr.ig. 

T A N A C E T U M Achil.IYlat.LaoCord.in Diof.ck hifi.Thal.Caft. 
Millefolium ftrariotes,&Stratiores,Gef. hor. 
Achilleafivemillefoliumnobile, Tab.Ger. 
Tanacet minus,Dod.candidis rlcwib.Lob.Lug. 
Achiliealideritis Lugd. 
ScoparegiaPlinij,Dalech.inPlin. 

Floribus candidis,purpureis & au Hm aemu- 
lantibus, Matthiolo. 

IV, Tanacetumalpinumodoratum. 
Iva mofchataRhaetis, Tanaceto cognata her- 
bula.Gef hort. 

Tanacetum parvum aIpinum,Lugd. 
Tanacctitm inodorum. 

I. Tanacetum mont.inodor.minore florc. 
Sideritis$.Matthioli,quoadfolia,6cLugd. 
Tanacet.inodor.Dod.Gcr. fl.bellidismaj.Eyft. 
Tanaccumnon odorum fylv. Ad. 
Tanacet. inndor. 1. C!uf pan. & hift. (Lob. 
Tanacet.non odor.perperam fideririsltalorurr, 
Tinacerum al'bum feu «wi», Thal. 
Arbanafia Leucanthemos,Lugd. 
TanacetumLeucanthemum,Tab. 

I I. Tanacetum inodorum nWemajore. 
Tanac.inodor. 1 velampliore rl.Clufpa.echift. 

A F R I C A N U M. '"j Lantam bancaliqui Otbonnam Diofc.l.2. c.213. & Plin L27x.12.alij majorem quiiem Othonnam, nit- 
J[ norem vero Argcmonem Dtofc.1.2 c.2oi.&Argemoniam,L2j.c.p.alij Ljcoperfu um G.tlcnt: ulij Caltbam 
Plin.I.2i.c 6.quamgravu oioris dtctt : alij Petiltumflorem Phn.l.21 c S.fufpicautur : altj ad Chijfanthcmtge- 
nm referunt,utMattb. Afrtcvel Tunetanusflos dtcitur eo quodprtmum hicflostn German.fuent illatas.quan- 
do Carol.V. Vmp. adTwictnm vtcloria potitus esl; cum in Afrtcaffonteproveniat. Tanat etum appellare lubet. 

I. Tanacec.fi ve flos Afi . can.major flore pleno (Caltha Africana fruticofa,Eid. 
an Othonna Diofcondis & Plinij. jOchonn a maior polyanrhos-.Ad.Lob. 

CaryophylIusIndicusmajor,Matth.Lugd. |FlosfeuCuyophyllusIndicusma|or,Caft. 
Flos Africanusmajor,Dod.gal.multiplex,Eid. Floslndiae vulgo Othona vereiun,Caef. 
Rofa Indicamagna, Gef.hort. JFJosIndicusmajorflorepleno,Cam. 

Flos &Caryoph.Indic.6c Pedua Punica lingua. | Flos Afncanus major aureus multiflorus,Tab. Fios LIB. IV. 5ECT. I. H3 Flos Africanus major polyanthos, Ger. | Pedua Pcenorum.Guil. pap. 

Caryoph.Indic.rl.mulrip.Iuteoplenormior,& FlosIndia:alterminor,Argemoneverer.C£ef. 
Caiyoph.majorlndic. fl.multip. aureo,Eyft. 'Flos Africanus minor flore fimplici 6c multi- 
CaryophylliHifpan.ditti prima varietas,Col jflorus, Tab.Ger. 

Variat flore,qui aliquando ad Pugni magni-i Flos Ind. minor flore fimplici & pleno ; Cam. 
tndinemcrefcit, & inglobumcolligitur; hinc Caryophyllus Indicusfl. luteo,fimpl.minor& 
Svverr. 5^ Bry. Caryoph. Indic. fl.aureo fimpl. minor,Eyft. 

Aphricanusflosmax. floreaurantijcolore. Variatflorefimplici& plenorquamvismul- 

Aphricanus majorflorepleno: additBiy. riplexrarusiit: croceos, melleos&albosrepe- 

Caryophyllumlndicum majorem luteum, vel riri,Amatusicribir;adde&rubros: aliudciti- 
aureunr, hc&coloreeftlureo,pallido,aureo.A- Qs, aliud tardiusfloret. 

liquandoinunofloreobfervatafolia.2$o bifida Africanus flos fimplex & Africanus flos alter 
& trifida, & per margines punctis notata. | pleno flore,Svverr. Bry. 

II. Tanacet. African. majusfimplici flore. Caryoph.Indic fl.luteorubefcentefimp.min & C.tha Africana flore fimplici, Gef. horc. 

F!os Africanus major fimpIiciflore,Lobel.ico 

T.ib.Ger. 

F!os Ind. major flore fimplici, Cam. 

Africanus flos maximus fimplex flore Iuteo. 

Svvert Bry. 

Caryoph) lliHifpanici dicli tertia &quarta va- 

rieras,Colum. 

Vanat : colore eft croceo, eft pallente : peta- 
lis oclo<MS,aliquando novenis. 

I I. Tanac Arrican. feu flos Africanusminor. 
an Argemone Diolcorid. Argemonia Plinij. 
Caryophylli Indici,Trag. 
Flos vel Caryophyllus Indic.minor.Gefi hor. 
Caryophylluslndicusminor, Matth.Gef. col. 
LugJ.Cift. 

Flos Africanus, Dod.Lob. Indian. minor 3 Lon. 
Flos Indianus feu V lola flammea,Fuch. 
Tageces Indica, Eid.Lugd. 
Othonna. Lac I.alorurn&ocellus African.Ad 
Tanaceuim l J eruvianum,Cord.hift Caryoph.Indic. plenus fl. luteorubefcentemi- 
nor, Eyft. 

CaryophyIliHifp.di<ftialteravarieras,CoIum 

IV. Tanacetum Africanumminimumferi- 
ceahirfutieobfirum. 

Caryophylh Hifpanici dicti varietas feprima 
&oc"t.iva,Colum. 

Variat flore fimplici quinis pctalis, & altera 
polyanthos,Colum. 

V. Tanacetum fiveFIosMexicanusflorefi- 
ftulofofimpiici. 

C.ii yoph. Mexican. fiftulofo flore fimp. Colum. 

VI. Tanacetum five FlosMexicanus flore 
filtulofopleno. 

Caryophyllus Mexicanus alterpolyanthos fi- 
ftulofoflore, Colum. 

VII. Tanac.African. folijs tenuifffme divifis. 
Caryophylli Hifp. dicti varietas nona,Co!um. 

VIII. Plcslndicus. 
JoloSuchil, ideft, fioscordialis,figura &ma- 
gnirudinccorreprefenrans: Jofeph.Acoftal.4. Calrha <\fricana minorflorefimpIici,Gel~ hor. hift.Ind.Occid.cap 27. 
Violaflammeaquibufdam,Eid. IX. Angiers^ndinefloresholoiericumtaftu 

FlosPorrugalicusvelIndicusminor,Eid.col. referenres, inodori pcftuamabiles: Idem. 

P A R T H E N I U M. 

^Af^^quafVtrginalii.quodmorbismuiinuinerimfmedeaiur^htntr;^' Manicaria^Diofl.^.c i^. 
A cui o~"t**?«><'i-,ut &Galen» & Aegtneta.PliK e~ Artem1fl.2f.c6 & Mcnttr.l 2\.c.<j &huicVarthen. 
nomentrtbuit.at deMatricariaagitl2i.c.3o.quodinhortoriimfepib.florealboiia[ctfcribit.UK<usmeniinere. I. Matricaria vv.lgaris, feu fativa. 
Amaracus Galeno & Aiginetae, Crifpula Man 
Mati sia, Partheni) 1. fperies B.unf. 
Artemilia tenu:folia,Fuch.Tab. 
Aitemifia;rantolafdlterafpecies,Fuch ico. 

II. Matricaria tylveftris flore toto luteo. 
Matricaria iylveftns, Trag. AitemifiaEtenufol:aeaitera t'pec;es,Thal. 

Matncaria,Trag Lon.Do,:.Lugci.CaefCamer. 

Ger. 

Matricaria noftras. ^d.Lob.fl. fimplici.Eyft. 

Parthenium,Mat(h.Dod.gal.Eac.Cord.inDio- 

fcor.Gef.hor. Caft.Thal.2. Tur. 

Amaracus Galeni, Eric. Coid. 

R j Florc SECT. I. 

V I. Matricaria alpina Chamaemeli folijs. 
Parchenium alpinum, Cluf. pan. & hift. 
Marricaria fiveParrheniumalpinum,Cam. 

VII. Macricariafolijsabrorani. 
Partheniumir^wHf ^i/xv.o»', Myconi, Lugd. 

VIII. Matricaria maritima. 

Cotula five Parthenium marinumminimum, 

Ad.Lob.ico. 

Parthenium maritimum minimum, Lugd. 

Jhamaemelum minimum, Dalech. Eid. x 34 LIB. IV. 

III. Matricaria ©doratior. 
Matricaria altera ex Ilua,Cam. 
Artemifia tenuifolia odorata, Tab. 

I V. Matricaria flore pleno. 
Matricaria du plici flore, Lob. ico. Ger. 
Matricaria plenoflore, Cam.Eyft. 
Parthcnium plcno fivepolyphylloflore, Cluf. 
pan.&hift. 
Artemifia cenuifolia flore pleno, Tab. 

V. Matricariainodora. 
Achaovan, Parthenium inodorum, Alpi. 

CHYSANTHEMVM ET BVPHTHALMVM. 

XvvokvSiimv , proptcr flores luteos aureo ftdgore Jplendentes , Diofcoridi, I.4. c.sS, & quia orlem oculi 
imitantur, etiam fiitStt$fu» dicitur. 
HipfaW adjungimus, quodflore fimile fit boum oculit, Plin. 1.2S. c.S. de quo Diofcorides, l.j. c.is6.posl 
Tartbemum egit, qtti utriqueplanta 8vfd*\t*x nomen trtbuit. Dein, qutaforma & nribusplurimum conve- 
r.iunt, tta ut dubitari pofiitjmt neapudDiofc. & Plimum dtverfaplantt, an verb eadem, quod ex capitu u- 
triusque collatione clarum fiet : quare Galenus & Aegineta,Buphtbalmi, non vero Cbryfantbenu, mcminere. 
Genus chryfanthemi unicum esl Dwfcoridi & Plinw, licet. 1.26. c.S. Chryfanthemiprimi meminent, ubi 
prO primo , potum legendum cenfemus. I. Chryfanthemum folijs matricariae. 
Tinttoriusflos 4-Trag- 
Chryfanthemum, Matth.Lac. 
Chryfanthemum & Chalcitis,Tab. 
Chryfanthemum fegetum,Ger. 

I I. Chryfanthemum flore partim candido : 
partim luteo. 

Buphthalmi altera fpecies, Gefn. hort. 
Chryfanthemum Creticum mixtum, Eyft. 

III. Chryfanthemum majus folio profun 
dius laciniato magno flore. 
Chryfanthemum Creticum l.CIufi hift.Iuteum 
Eyftett. 

IV. Chryfanthem. majus folio inminores 
lacinias divifo. 

Chryfanthemum Creticum z.Clufi hift. 
an Chryfanthemum , quod crudum edunt in 
Lemno infula,Be!lon. 

an Chryfanthemum quod ftdfiXsJl* vocatur & 
a rufticis edicur, Belli epift. 1. ad Clufium. 

Cbryfanthemum alpinum. 

I. Chryfanrhemum alpinum incanum fo- 
lijs laciniacis. 
Chryfanchemum alpinum i.Clufipan.&hift. 

II. Chryfanch.alp.folijsabroranimulcifidis. 
Achillaea montanaArremifiaerenuifoliaefacie, 
Ad. Lob. ico. 
Achillaea montana,Lugd.Tab. Ageratum ferulaceum, Lugd. 
Chryfanrhemum alpinum 2. Clufi pan. & hift. 
1 1 1. Chryfanth alp.fol.longis tenuiter incifis. 
Chryfanthemum alpinum y Clufi pan. & hift. 

Bupbthalmum. 

I. BuphthaImum,Tanace.i minorisfolijs. 
Buplrhalmum, Trag. Matth. L.ic. millefoli) 
folio Chryfanthemi flore, Ad. Lob. Caft.Lugd. 
Cam. Tab.fubBnphthalmoalbo, Cer. 
Buphthalmus &Chryfanthemum,Gefn.horr. 
Buphrhalmusqui&crifpula herba, Amato. 
Buphthalmum vulgare, Clufi pan. & hift. 
Chamaemelum chryfanthemum, Fuch. 
Cotula lutea, fiveterria, Dod. 
Chryfanth.Cord.inDiofc.Tur.tenuifol.Eyft. 
Chryfanthemum verum, Geficol. 
After Articus, Cord.hift. ico. 
Corula non fcecida, Lon. 

II. Buphrhal.fl.luceofubtuspurpurafcente. 
Buphthalmum Narbonenfe,Cluf Pan.& hift. 
BuphthalmumtenuifoliumNarbonenfe,Lob. 
obf.defcript. 

Buphthalmum verum, Dalech.Lugd. 
Buphthal. flore purpurafcente, Cam. in Matth. 

III. Buphthalmum cotulae folio. 
Buphthalmum alterum folio & facie cotulaj 
fcecidae, Ad. Lob. ico. 
Buphchalmum alterum Penae,Lugd. 

IV. Chry LIB. IV. SECT. I. 135 

I V. Chryfanth. fruticofius fubcandidum. an Diofcoridis? 

Chryfanthemum alterum exSicilia, Cxf. Chryfanthemum Valentinum , Cluf HifpaL 
Buphthalmum, Camer. in Matth. icon.verum, pan. & hift. Lob. ico. Ger. 
Tab. Ger. j Buphthalmum tenuifolium Narbonenfe, Lob. 

Chryfanthemum primum,Caef ob.quoadicon. 

V. Buphthalm.lanuginof. foIijsmilIefolij.|ChryfanthemumHifpanicum,Tab. 

CHAM&MELVM ET COTVLA. 

A"N^;«/c Diofcoridi, lib.j. cap.iS4> tu'tit*iyTbeoph.7.bift. i3.dicitur&\»t*«'itM\«v,quod maliodorem 
habcat, Pltnio, lib.22. cap.21. cui & Anthemis. 
Generaplttra Thcophr.tf.o : at Diofcondi & Plinio tria,floretantum diftantia: flores in medio aurei, ot - 
bictiLito anibitu candidi & • Kdi/nxvfoh®- : melint &\gv3xv9tt*@-: autpttrpurei,& proprie igxrfiti*©- vocatur. 

I. Chamxmelum vulgare, Leucanth. Diofc. Chamaemclum Romanum flore multiplici» 
Chamxmelum(Parthenii$.fpecies)Brunf.Lac. 
Cxf. Caft. Thal. Tab. Gcr. 
Chamomilla Amato j. & vulgarisTrag. Lon. 
Chamxmilla Ang. Chamxmelon.Tha!. 
Chamxmelum Leucanth. Fuch. Gefn. horr. 
Chamxm. fyl. Dod.gal. vulgare Gef. hor.Dod. 
«Starvenfe Cam. 

Chamxmelum vel Anthemis vera, Gef hor. 
Anthem. Tur. Cord. in Diofc. Matth, Gef. col 

AnthemisvulgatiorfiveChamxmill.Ad.Lob. Chamaemel. Chryfanth.odoratum,Eid.poft. 
Chamxmclumfylv. Matthiol. & Dod. utriuf- Anthemis Chryfanthemos hcrbariorum, Ad. 
que bgurapohta, Lugdun. Lob.Lugd. 

II. Chamxmelum nobile five Leucanthe-^Chamxmelumhort. alterum,Gefn.horr. 
nium odoratius. Chamxmelum luteum odoratum, Eid. ap. 
Parthenium Diofc. & nobilis Chamom. Trag.Chamxmelum luteum, Tab. fig. trans. 
Chamaemelum Leucanthem. Dod. gal.Tur. lChamxmelum nudum odoratum, Ger. 
Leucanthcmum odoratum, Dod. Chamaem. inodor. & fatidum , five Cotula.. 
Chamaemel.horienfc,Gefhor. velnobiIe,Eid. VII. Chamxmelum inodorum. 
Chamxmel. leucanthemum odoratum, Dod. Cotula, Brunf. Tab. 
Partheniumnobile, Eid. ap. |Chamomillafjrua,& 4.Trag. 
Chamomillanobilis, Lon. iBuphch.Fuch.Er.Cord.majus,Cord. in Diofc. Cam. in Matth. Tab. Eyft. 
ChamxmelumAnglicum flore multiplici,Ger. 

Floribusvariat,qui alteroglobofusalbus.ut 
apicesluteinonconfpiciantur: inalteroadhuc 
confpiciuntur : efl i. & 4. fpecies,Tab.aIiquan- 
do flores latitudineDucatumUngaricum ex- 
xqiunr. 

VI. Chamxmel.Iuteum capitulo aphyllo. 
Chamxrnelum Chryfanthemum, Dod. gal. Anthemis,fiveLeucanth.odorati*,Roman.Ad. 
Anthemisfeu Leucanthemis odorata,Lob. 
Anthemis Leucanthemos, Lugd. 
Chamxmel odorat.Ital.iimplici fIore,Cam. 
Chamxm.Roitijp.Tab Ger.fl. limplici, Fyft. 
III Chamxmelum leucanthemum Hifpani- 
nicum m gnofloreiquod.i.eft in Prod. 

IV. ChamxmclumChryfanthcmuniHifp. 
odorat: quod 2.inProd. 

V. Chamxmelum nobileflorc multiplici. 
an Lcucanthemum Plinij, Ang. 
Leucanthemum niveum Anglorum floremul- 
tiplici, Ad. Lob. ico. 

Chamxme! leucanrh. odorat. multip!ex,Dod 
Anthemis leucanthemon nivea Angl. flore 
multiphci, Lugd. Cotula non fcetida, Dod. gal. Gef ap. Lugd. 
Cotula inodora, Ad. 
Cctulaalbanonfoetida,anMelandriumPlinij, 
Dod. poft. 
Solo odorea Chamom. vulgari diflinguitur. 
VIII. Chamxmelum fcctidum. 
Parthenion lepthophyllon Hippocratis. 
Cotula fcetida, Parthenij 4. fpecies Brunf. 
Chamomilla z. & fylv. Trag. 
Cotula fcetida , Dod. gal. Er. Cordo (cui & ca- 
ninum anethum Germ.) Lac. Gefn. hoit.Guil. 
Lon. Lob. ico. Lugd. Caft. Cam. Eyft. 
Parthenium, Fuch. Ad. Tab. primum, Tur. 
Buphthalmum minus, Cord. in Diofc 
Cotula alba, Dod. 
Kvvcivfapit, Parthenium vel virginea, Lob. 

Chamac' 11« LIB. TV. SECT. II. Chamaemelum .ilbum fcu fcetidum, Thal. I Pyrerhrum alpinum , Gefn. horr. 
Cora vulgo, Buphthal. Diof Gal & Plinij,Caef. Leucanthemum alpinum, Cluf pan. & hift. 
Floreplcno,aliquandoeriam inagrisreperi- X. Chamaemelum Leucanthemum inca- 
IX. Chamaemeium alpinum. (tur. inumHifpanicumminus: quod }. in Prod. 

S E C T I O S E C U N D A. 

ABROTANVMiARTEMISIAiAMBROSIA; 

BOTRYS; ABSINTHIVM. 

ABROTANVM EJVSQ^VE SPECIES. 

A'BfiTcu'w Diofcondi,l.i.c .29 .ftc dicJum Nicandrtinterprett,<fttx ri 7%ie 'HtvxCfjntjxnxXov pxin&xt : 
x\u<jf*}Jiix ri Avacvw tivxi ; Hoc esl,quod confpetiu tenerum, molle & deltcatum appareat: uut 
quod gravem , acremfy & dtffiltlem halttum Jptret. 

Genera duo Tbeoph. urbana, S.hift.t. & agreftis, 6.cauf.24. Diofcoridi fttmina & mas. Sic Plinio 
l.zt.c.7. m.a, Abrotanum campeftre : famina vero, montanum. At Diofcoridts forminan, Cbamacjparifi 
id esi, pumtU Cuprefti nomine, Plin. I. 24. c.t$. donajfe videtur. I. Abrotanum latifolium arborefcens. 
Abfinthium del Comafco, Ang. 
Abrotanum fcemina arborefcens, Dod. 
Abfmthium arborefcens, Lob. Lugd. Tab.Ger 

II. Abrotanum latifolium inodorum. 
Abrotanum inodorum, Lob. Lugd. Ger. 
Abfinthium inodorum & infipidum, Dod. ico. 
Abrotanum latifolium, Tab. 
Artemifiatenuifolia2. Gluf hift ico. 

III. Abrotanum mas anguftifolium majus. 
Abrotanum mas, Brunf. Dod. cui etiam z. & 
minus, Matth. Lac. Gefn. hort. Corn. Ad.Lob. 
Caft. Lugd. Tab. f fi ve mafculum majus ) Cam. 
^ranco, Ger. Eyft. 

Abrotanum primum & minus, Trag. 

Abrotanum vulgare mas. Fuch. 

Abrot. nigrum feu mas, Cord. in Diofc. & hift. 

Abrotanum mas Diofc.montanum Plinij,Caef 

Abrotanum mas vulgaie montanum fcemina 

noftras forte, Colum. 

Abrotanum fcemina, Dod gal. Ang. 

I V. Abrotanum mas anguftifol.maximum 
Abrotanum majus, &i. Trag. 
Abrotanum magnumcamphoratum, quibus- 
dam Incenfaria, Cam. 

Abrotanum mas magnum , Franco. 
Abroranum mas vulgare magnum in hortis 
cultum,Colum. 

V'. Abrotanummasanguftifolium incanum 
Abrotanum mas minus, Tab. 
an Abrotanum mas incanum,Co!um. 

VI. Abrotanummasanguftifoliumminus Abrotanum tertium, Dod.gal. 
Abrotanum odoratumhumile, Eid Lugd. 
Abrot. odorat.humile denfe fruticofum, Lob. 
Abrotanum humile, Tab. Ger. 

VII. Abrotanum campeftre. 
Abrotanum fyl.vel^.. Trag. 

Ambrofia, Lac.Lon.Caft. altera,Matth.Lugd. 
Cam.tertia, Tab. 
Ambrofia tenuifolia, Lob. 
Artemifia leptophyllos, Gefn. hort. 
Artemifiatenuifolia,Dod.Thal.$.Clufhift.def 
Artemifia ). Diofc. leptophyllon, Ad.Lob. ico. 
Abrotanum campeftre, Tab.Ger. (Lugd. 
Duplex eft: nam alteri cauliculi funtaibi- 
cantes, alteri rubentes : illud 
Artemifia tenuif. 1. vel incana, Clufij in Pan. at 
fecunda in hift.hoc vero, z.vel purpurafcens,E- 
jusdemin Pan. atinhift. tenuif.j.eflevidetur. 

VIII. Abrotanum campeftre incanum Car- 
linaeodore: inProdromo defcriptum. 

an Artemifiatenuifolia, i.Cluf hift. 
Abrotanum famina vulgi. 
I. Abrotanumfceminafolijstefetibus. 
Chamaecypatiflus Plinij, Trag.Fuch.Eric. & 
Val. Cord. Dod. gal. THr. Gefn. hort. Lon. 
Santolina, Ang. prima, Dod. 
Abrotanum fcemina, Brunf. Matth. Lac. Ad. 
Lob. Caft. vulg. 1. Cluf hifp. & hift.Lugd.Tab. 
Ger. Cam. in Matth. Eyft. 
Santonicum minus, Cord. hift. 
Centonia , Gefn. hort. 
Polium, Theoph. Diofc.& Arabum,Colum. 

Sanfto- L I B. IV. 

Sanclolina vulgo, aliis Crefpolina, Caef 
Abfinthium marinum, Tab. 

II. Abroranum fcemina flore majore, folijs 
villofis&incanis. 

Santonicum ma jus, Cord. hift. 

Santolina aItera,Dod. 

Seriphium Diofc abrotani fcem. facie, Ad. Lob. 

Seriphium verum Penae Lugd. 

Abfinthiummarinumi.Tab. 

Abrotanum fcemina j.Cluf.hift. 

Polij a'tera fpecies major, Colum. 

III. Abrotanum foemioa folijs Ericae , vel 
Santolina j. Dod. (Sabinae. 
Chamscypariflus Dalechampij, Lugd. 
Unguentaria Lutetianorum. 

IV. AbrotanumfceminafoIiisCuprefTi. 
Abrotanum peregrinum Cuprefsi folijs, Ad. 
Saiuo'lin.14. Dod. J J7 SECT. II. 

V. Abrotanum foemina Sabin* Folio. 
HujusLobeliusin obfervationibus merainit. 

V I. Abrotanumfcemina repens canefcens. 
Santolinaf. Dod. 

V I I. Abrot. fcemina foliis minus incanis. 
Abrotanum fcem. z. Cluf. hift. 

Abrot. fcem. foliis magis viridibus, Cam. hort. 
Polij altera fpecies non ita incana, Colura. 

VIII. Abrotanumfceminaviridis. 
Abroranum fcem. Salmantic. z. Cluf. hifp. at 
fi.inhift. 

I X. Abrotan.fcem. folijs rorifmarini maJMs. 
Abrotanum fcemina Salmanticenfis prima , 
Clufi hifp. at 4. in hift. 

X. Abrotanum fcemina foliis rorifmarini 
minus. 

Abrotani fceminaeSalmanticenfisi. alterafpe- 
cies, CIuf.hifp.& Abrot. fcemina f . Eid.hift. ARTEMISIA EJVSQVE SPECIES. 

A'pfi/*l?tx Diofcondts, lj. C.127.J1C dicla ab Arttmtfta Maufoli Carit Regis uxore, qua bancfibi, ut lo- 
quiturPltn.l.zs c.7.adoptavtt,cumanteaTtctf0(i>iitde$~l,ViTginalis ; qubdvirgtDeaiUinomendedt- 
rit, vocaretur: quare Apulejus etiam •ntKfShicr diciaffirmat. Sunt qui ab Artemtde lljtbia cognommatam 
putent, quoniam privatim faminarum malts. quibits tipmur, tdesl, Dianapraesl. medeatur. 

Qeneraduo Diofc. propofuit : in quibusdam verb codtctbusGracu.ut MarceUi,Goupjlij, Ajfu!ani,Sar- 
raceni, fequitur & aliud caput de Artcimfa quod (ptinum videtur: quare Ruellius, infua inttrprttattont 
omtfit. Marcelttu Virgilius, ut adfcititium J.fmavit : Cornarus,ut fuppofitittum txttxtu Lattnortmovit: 
non immtritb, cum nec apud Galenum, Ortbaftum, Aeginetam, Aetium, ntc apud Serapionem,detertiafbecte 
quidquam lcgatur , qui tamen ftmpltcia ex Diofcoride tnumtrant. Sic Plmio gtntra duo, alttrum folns 
latioribus , alttrum tenutonbus. I. Artemifiavulgarismajor. 
Artemifia, Parthenij 8. fpecies, Brunf. 
Artemifia,Trag Ang.Matth.Lac Cord.in Diofi 
Amat.Geln.horr.Ad.Cam.communisjDod.gal. 
Artemifia vulgaris, Tur. Cluf. hift. Thal. 
Aitemifia major, Cord. hift. 
Artemifia latifolia, Fuch. Lon. Dod. 
Artemifia mater herbarum, Lob. Ger. 
Artcmifia i.vulgaris, Lugd. 
Artemifia vulgaris, & Artemifia altera poly- 
clonosdi&a, DiofcCaef. 
Artemifia rubra & alba,Tab. 

Variat colore caulis & floris : una,caule & fl. rubro purpurafcente , feu fubpurpurafcerKe: 
altcra.cauleexviridialbicantcvtlfubpallente 
fpadiceove:hincapudTab.&Ger.figuraeduae. 

II. Artemifia vulgaris minor. 
Artemifia minor, Matth. Caft. 

Priore minor cft & unum tantum caulem 
producit. 

I I I. Artemifia montana. 
Artemifia leptophyllos montana, Lugd. 

I V. Artemifia polyfpermos. 

Artemifia monoclonosquorundam, alijs Am- 

brofia, Lugd. 

an Ambrofia 2. Tab. A M B R O S I A. 

A'Mfie<>olxvDiofcorid.lib.3.cap.i2o. Arttmifia fubjicit, Vtttribusri riv h»*^fm^x, id ell, Deorum 
ctbus dicttur, qubd mortales eam non edant: vel qubd, qui eamedertnt,immortalesevadant,ita 
tximufragrantUgratta, etiam Dtjs txpttita. Sunt qmAmbroftamDiofcorid.ConjzjimHipp. dt morbu 
muktb. & Arttmifiam ftcundam Pltmj vtlint. 

S Ambro- i 5 8 LIB. IV. 

I. Ambrofia maririma. 
Conyza Hippocratis, Ang.ut quidam nomi- 
nant,Gefihort.Cam. (Gefhor. 

Ambr. quibufd. dicta, Artemifiae forfan fpecies, 
Ambrofia fativa hortenfis,Lob. 
Ambrofia, Dod. Ad.Caef Cam. prima,Tab. 
Ambrofia hortenfis procerior,Lugd. 
Artemifia monodonos, Eid. 

Plerunqueramofaeft,rariusunicaulisj hinc 
duae figurae in hift.Lugd, 

B O T SECT. II. 

II. Ambrofiacampeftrisrcpens. 
Ambrofia,Matth. 

Ambrofiafpontaneaftrigofior,Lob. 
Ambrofia prima Matthioli, Lugd. 
Coronopus Ruellij,Dod.gal. Gef.hor.Lugd. 
Coronopusrepens.Lob.Lugd.Tab.Cam. 
Cornu cervi alterum repens,Dod. 
Pfeudoambrofia,Nafturtiumverrucariumqui- 
bufdam,Cam. inMatth. 
Carara,Ca;falp. B R Y S. 

C'T?vt'Diofc. I.3, c.ijo.quam Cappadoces Ambrofi.im.alij Artemifiam vocarunt : Botrjs Pliniol.27.cJ. 
quam l.2j, c.7. cum Artemifia confundit : fic dicla afemine,quod racemattm ramulis adnafcitur. I. Botrys Ambrofioidesvulgaris. 
Botrys,Trag.Matth.Fuch.Tur. Ang.Dod.Lac 
Amat.Ruell.Cord.hift.Gef.Ad.Lob.Caft.Caef. 
Lugd.Tab. Cornaro. Ger.Cam.cui & Patientia 
Italorum. 

Botrys Artemifia Turcica,Eyft. 

Botrys, altera Ambrofiaefpecies, cujus femen 

Amomumofn"cin.quibufdam,Cord.inDiofc. 

I I. Botrys Ambrofioides Mexiocana : cujus 
femenParoreMexiocanaenomine mifliim, in 
horto D. D. Plateri, fceliciter Anno 1619. & fe- 
quentibuscrevir. [II. BotrysChamaedryoides. 
Chamaecypariflus agreftis &Chamaepitys al- 
tera Diofcoridis, Trag. 
Chamaedrysaltera,Matth.Caft.Lugd.ThaI. 
Chamaediysfcemina,Dod.gal.Tur.CaefiLugd. 
Cam.Ger. vera fcemina,Fuch. ico. 
Trixagovera,Lon. 
Chamaedrys laciniatis folijs,Lob. 
Chamaepitys altera, Dod. 
Chamaedrys minima, Lugd. 
Iva mofchata,Tab. Aiuga,velChamspitysmultifidisfoI.Clufhift. 
ABSINTHIUM EJUSQUE SPECIES. 

A'vti>$ui> Diofcoridi I.3. c.26. Sic diclum quafi x-nhdiov Comicis,quafi impotabile,propter infignem ama- 
roreiH,iin otv TiiTtht/ltoc 7r/«f 07*7* : unde &'Ttxb , vTtiHgoi> } intenfttamaritudint4. 
Genera tria Diofcoridi,Ponticu}n } Marinum five Seripbium,& Santonicum,& Galeno & Plinio lib.27. 
;ap 7. lheoph.-g.hifi.i2. Abfinthijin Ponto provenientis tantum meminit. Abfintbium Ponticum. 

I. Abfinthium Ponticum,feu Romanum of- 
ficinarum,feu Diofcoridis. 
Abfinthium,Brunf.Matth.Cord.inDiofc.&hi- 
ftor. Lon. Caefi 

Abfinthium Pontic.Ruel.legitimum,BelIon. 
AbTinth.vulgare,Trag.Fuch.ico.Lac.GefiGuil. 
Ad.LobCaft.Tab.Lugd.feuRom.PonticEyft. 
Abfinthium commune, Tur. Gefn. Cam. quod 
Ponticum Trincavellae dicir. 
Abfinthium noftrum rufticum,ThaI, 
ALfinthiumSantonicum,Dod.gal. 
Abfinthum majus 8c vulgare,Clufpan. 
Ablinrh jmlatifolium,Dod.Ger. 

II. /ibfinthiumPonticum montanum. 
Abfinthiumcommuneminus,Gefhorr. 
Abfinth.mont.Cam.in Matth.feu Roman.Tab 
Abfinthium tenuifolium pont.Galeni,Ger.ico. 
Abfinthi; alter um genus , talc quale Pon ticum traditur.Caefalp. 

Simile vulgari , nifi quod exiliora omnia, 8c 
amaritudogratior. 

III. Abfinthium pont. Creticum grati odoris. 
AbfinthiuminGraeciacommunifsimum,quod 
■xSawtlix vocant, Ang. 

Abfinthium PonticumBelli,quod«V<»anon «£• 
aivdlx in Graecia vticatur: ut ad me Honorius 
Belli,& fcripfir, & plantam mifit, ut in Appen- 
dicePhyropinacis & fub 1. in Prod. videre eft. 
IV.AbfinthiumPontic.tenuifoliumincanum. 

Abrotanum minus & i.Trag. 
Abroranum fcemina , Fuch. a Cordo exiftimat. 
Abfinthij genus potius,Gef.hor.Lon.Lugd. 
Abrotanum album,five fcemina,Cord. in Diof. 
Abfmthium Santonicum,Ruel.Caefi 
Abfinthium Pontic Matth. Fuch.ieo. Dod.gal. 
Fuchfij Gef.hor. append.Guil.Lug.Tab.vulga- 
reXlufi pan. & hift. 

Abfin- LIB. 

Abfinthium Roman. Mefuei, Tur. 
Abfinthium tenuifolium, Dod. IV. SECT. II. no III. Abfinthium Seriphium Belgicurm 
Abfinthium Seriphium feu marinum, Ang. Abfinth.GalatiumSardoniumDiofc.Ad.Lob.lAbfinthium Seriphium, Dod.gal.Lugd Abfinthium Romanum vuIgare,Cain. 
AbfinthiumPonticum album,Eyft. 

Hoc medium eft inter Abfinthium& Abro- 
tanum , & eft duum generum : i. plane inca- 
num: z. cauliculis purpurafcentibus, folijsfu- 
pina parte viridioribus. 

V. Abfinth. Ponr tenuifolium Auftriacum. 
an Abfinth. Pont. Trident.herbarior.Lob.Lug. 
Abfinth. tenuifol. Auftriacum,Cluf.pan.& hitt 
Abfinthium Seriphium, Dod. 
an AbfinthiumNabathaeum Avicennae,Tab. 
an Abfinthium tenuifol. feu Romanum, Ger. 

V I. Abfinth. Pontic rcpens vel fupinum. 
Ablinthium fupinum, Gefn. hort. 
Abfinth. Pont. fupinum Herbariorum,Lob.ob. 
Abfinthium repens, Tab. 
Abfinthium marinumlatifoIium,Ger. ico. 

VII. Abfinth.infipduabfintliiovulgarifimile. 
Abfinthium infipidum, Gefn.hort.Lob.ob. 
ati Abfinthium dulce, Cluf. hift. 
Abfinthium inodorum, infipidum,vel fatuum, 
Dod. defc. 

Abfmthium Seripbium five maritimum. 
I. Abfinth. maritimum Lavendulnefolio. 
Ablinth.marinum five feriphium.Matth.Lugd. 
Abfinthium Seriphium, Lac. 
AbfinthiummaritimumVolmarojGefn.ap. 
an Abfinthium Seriphium, Amat. 
Abfinthium marinum, Tur. Cxf. 
Artemifia marina, Ad. Lob. Lugd. Tab.Ger. 
Artemifia folioLavendulaj, Cluf 
Abfinthium anguftifolium, Dod. 
SeriphiaPaludio, Lugd. (E)'ft« 

Abfinth. latifol.marin.aromatico odore, Cam. 
Hocfolijsludit,fuperioribusinaliquotlaci- 
nias divifis, potifsimumfiinhortostransfera- 
tur : & hujus peculiaris figura habetur, nomine 
Artemifiajmarinse folijsfuperior. incifis,Lob. 

Artemifia marina Lobelij, Lugd. 

Abfinth. anguftifolij ramul. folijs fcifsis, Dod. 

Ablinthij marini Patavini,Cluf.pan.& hift.ubi 

fcribit ab Artemifia folio Lavend. differre. 

Artemifia marina minor, Tab. 

an Abfinth. latifol. rarius Artemifiae folio, Col. 
1 1. Abfinthium Seriphium Germanicum. 

Abfinthium Seriphium, Gefn. hort. 

Abfinthium marinum Mifnenfe, : Seriphium 

Belgic o fimile, Cluf. pan. & hift. Abfinth.Seriph.vuJg.perperamDiofc.Lob.ico. 
Abfinthium Seriphium, Dod. defcript.vulgo 
diclum , Cam. in Matth. 
Abfinth. marinum five Seriph. in Belgicis & 
Anglicis maririmis, Cluf pan. & hift. 

IV. AbfinthiumSeriphiumGallicum. 
Abfinth.SeriphiumtenuifoliumMonfpelienfe. 
Joh.Bauhinolib.deAbfinth. 
Ablinth.Seriph.vulgo diclum.Cam.in Matth. 
Abfuuh.Seriph.Narbon.CluCpan.&hift.Dod. 
Abfinthium Sdntoyicum. 

I. Abfinthium Santonicum Judaicum. 
Abfinthium Santonicum, Scheha Arabum. un- 
de femen lumbricorum colligitur, Rauvv. 
Scheha Arabum, Lugd. ap. 

I I. Abfinth. Santonicum Alexandrinum. 
Abrotanummas, Ang. 

Semen Sanftum five femcntina, Matth. Semen 
San<ftum,vel contra,Ad.(& Semen Zedoariae,) 
Lob.Lugd.Caft. 

Abfinthium Seriphium , Alexandrinum fe- 
men, aut Zinae femen, Cord. in Diofc & hift. 
Sementina,Dod.Tab. (cui & Santonicu vulg.) 
Santonicum,SemenSancT:um,Lon. (Ger. 

I I I. Abfinthium Santonicum Algyptiacum. 
Abfinth. Seriphium Algyptium,Matth.Liigd. 
Abfinth.aliud peregr.five Aigyptium, Ad.Lob. 
Abfinthium >Egyptium, Dod.Tab. Ger. 

IV. Abfinthium SantonicumGallicum. 
AbfinthiumXantonicum vulgare, Lob.ob. 
Abfinthij Santonici fpecies, Cam. in Matth. 

Abfinthium montanum. 

I. Abfinthium Seriphium mont. candidum. 
Abiinthij genus, in Valefia herbaalbadifta,& 
AbfinthiumSeriphium fcemina,Gefn.hor»» 
Abfinth ium album e Valefia, Eid. ap. 
Abfinth. externum & fpurium primum, Dod. 
Abfinthium Santonicum nonnullis, Cam. 

I I. Abfinth.alpin.incanum : quod i.in Prod. 
Abfinthium alpinum z.Pon» in Baldo Ital. 
an Abfinthium parvum &incanu uquodGef- 
nero humile,Cam. 
Abfinth. pumilum Camerarij, Cluf Pan.& rar. 

III. Abfinth. alpinum r ididum hun^.le : 
quod j.inProdr. 

IV. Abfinth.alpi arnumbelliferumJatifoI. 

Abfin- 140 LIB. IV. 

Abfin th ium album capitulis fquarrofis, florib. 
albis, umbella Achilleae montanae, Lob. ob. 
Abfinthium album, Lob. ico. Tab. Ger. 
AblinthiumaJbumcapituJisfcabris, Lugd. 
Abliuthium Alpinum feu umbelliferum flor. 
albis,Pona in Balde. 

Abfimh. alp. umbelliferum, Cluf pan.& hift. 
Abiinthiumpannonicumflorealbo, Cam. 
Abfinthiumumbeiliferum,Ciavenae,Pharma- 
copaeiBellunenfis. SECT. IIL 

Hujus varietate,fub 4.in Prod. exhibuimus. 

V. Abfinthium umbelliferum hortenfe. 
Abfinth.umbellifer. alterum Ital icum,Lob.ob. 

V I. Abfinthium alpinum umbelliferum te- 
nuifolium & minus. 
Abfinthium j. alp. umbelliferum, Ponae ItaJ. 

VII. Abfinthium montanum chamaemeli 
flore magno. 

Abfinthium montanum abrotanifceminaeflo- 
re, Colum. in Phytobas. S E C T I O T E Rl I «4. 
ACHILLEA SIVE MILLEFOLIVM TERRE- 

STRE; MlLLEFOLiVM AQVATICVM SIVE VIOLA 
AQVATICA;CONSOLIDA REG ALlS J F VM ARI Aj 

CH£LIDONIAiAQVILEl,i;NlGELLA. 

ACHILLEA SIVE MILLEFOLIVM. 

Mlllefolium fct\icfvXK@- t a foiiorum multitttdine, recentioribus triplex esl.majus,minus,& aquati- 
cum. Majus k%i»,p.@-, *> y^i^\in,<;i!iJl>jgiri{Diofcoridis.lib.4.cap.£6. cenfetur,cuiumieUahifloribus 
candtdts & aurum amulanttbtts ( addtt interpres & purpureis ) tributt: qmn & Acbidean: y odore mtilto & 
medtcato, dicit: quare Acbilleam Dtofco> tdis,Tanacetum minus cenfemus. At irbiUea, ab inventore AcbiUe, 
Cbironis difapulo nomen babet, Plin.lib.2s.cap.;. Mintisveror^T^w li xi\iifv>&&, M:l!cfoltitm ^ira- 
tiotes,Eidem.lib t.cap.ioj.quodfloribttsparvis&candidisejjejcribit. Aquaticum ipji, lib.4-.caPJij.fu>» 
pifv^oi/, MiUefoltum, quod folijsfu plurtmts focmculo finnlibus. 

Plinius Achilleas ftderitides plttres habet. cujus pnma eadem esl cum Diofcoridis: fecund.i /nv&opvXKev 
Diofcoridtti tertia, Siderttis Heraclea primaDiofcondts : quarta & qutnta, Sideritts Hcraclea Crateva,& 
tertia Diefcortdts : fexta, Stderitu fecunda Dtojcortdis. MiUefolium terreflre. 

I. Millefmax.umbella alba:q lodi.inProd 

II. Millefolium vulgare album. 
Millefolium album,Brunf. florealbo, Eyft. 
Millefolium vulgare, Trag. Gefn. hort. 
Stratiores 2 Ang. 

Stratiotes terreftris, Eric Cord. 
Stratiotes millefoli.?, Fueh. Lac. Caft. 
Militaris, fiveMillefoliumflorealbojAd. 
Stratiotes major, Lugd. 
Millefolium terreftre majus, Cord. hift. Tab. 
Achillea, Dod. gal. Lon. 
MillefoliumStratioteSjCord.inDiofc. 
MillefoliumfiveAchillea, Dod. 
MilJefolium, Thal. Cam. majus,Caef 

I I I. Millefolium purpureum majus : quod 
f. in Phytopinace 6c 2 • in Prod. 
Millefolium majus , Matth. Millefolium rub:oflore, Cluf. hift.Eyft. 

IV. Millefolium vulgarepurpureumminus. 
MilIefoliumvulgarefloredilutirubcris.Trag. 
Millcfolium minus, Matrh. parvum, Caef. 
Millefolium florepurpureo, .-\ri. 
Millefoliumterreftre pur^ureisfloribus, Lob. 
Millefolium purpuieifloris,Dod.purpur.Tib. 
Millefol.rubrocolore, Clufhift.fI.rubro,Cer. 
StratiotesmiIlefoliaminor,Lugd. 

V. Millefoliumincanum Crcticum. 
Stratiotes millefol. Hon BelJi ep. 1 ad Cluf. 

In Phyiopinace fub 8. at in Piod.fib/.de- 
fcriplimus. 

VI. MillefoIiumaJp. incanumcarneoflorc. 
Millefolium rubrum, Gefn.ho r. 
MiJlefoliumalpinum, Cluf pan.& hift. 

an Millefolium purpureum minu^ iive f. Tab. 

VII. Millefolium tomentofum luteum. 

Statiotes LIB. IV. 

Stratiotes vel militaris miHefolia, Dod. gal. 
Helichryfum Italicum Matth. Cam. Lugd. 
Stratiotes lutea, Cluf hifp. Lugd. 
Stratiotes millefoliaflavoflore, Cluf hift. 
Millefol. minus five Stratiotes Chiliophyllos, 
Drdon. 

Millefolium luteis floribus, Gefn.hort. Cam. 
Millefoliumluteum, Ad.Lob.Tab. Ger. 
Tanacetum lanuginofum, Lugd. 
Mtllefolium aquattcum SECT. III. i 4 i 

VI. Millefolium aquat.folijs abrotani,ra- 
nunculi flore & capitulo. 
Alga prima, Trag. 

Alga paluftris & f Juviatilis, Gefn. col. 
Millefolium maratriphyllon tertium, flore& 
femine ranunculi aquatici Hepaticae facie, 
1 ob. ico. Ger. 

Fcemculum aquaticum j.Tab. 
Millefoliumaquat.flore albo, Cluf. hift. 
Ranunculus tncophyllon aquaticus mediolr- I. Millefol.aquar.umbellat.Coriandrifolio. teus, vel 
Milltfohumaquaticum, Matth. 'R^nunculus aquat. fcrniculaceus Tf/^-fi/M.^, 

Millefohum aquaticumalterumCoriandrifo- Colum. 

lium,Ad. VII. Millefolium aquat.folijs fceniculira- 

StratiotesMillefolium aquaticum,Lugd. Inunculi flore&capitulo. 

Folijs Coriandri & umbella fubpurpura- Myriophyllon maratriphyllon paluftre alte- fcente, necdum videre licuit. rum,Lob. ico.ubi flores omittuntur,neccapi- Millefolium aquaticum umbellatum tula rcfte exprimuntur 
capillaceo breviquefolio. iFoeniculus aquaticus Dalcch. Lugdun. figura 

Mynoph. Matth. Lac Caft. prius Matthioli, linperfefta Lugd 

Millefolium aquatile, Dod. 

Mynophyllum aut Marairiphyllum paluftre, 

Ad. Lob. 

My. iophyllon alterum, Caef. 

Millefoiium, Lon. Gcr. Tab.cui & Fceniculum 

aquaticu.n. 

ili. vhllefol -quat.f ofculisadfolior.nodos. 
Myriophillum aquat. minu;, Cluf.pan. & hift. 

IV. Millefoliumaquat. feu Violaaquatica, 
caule nudo. 

an Potjmogeton CaQorisapudPlin.I.16. c^. 

Mynophyllum alterum, Mat h.Lac.Lugd. 

Stratiotes flu viatilis, Gefn. hort. 

Violaaquatilis, Dod. paluftns, Ctr. 

Myriophyllon,Caef.equifetifoliumfluviatiIe, 

Ad. Lol>. ob. 

Fcemculum aquaticum z. Tab. 

V. Millefol. aquat.equifetifol.caulenudo. 
Myriophyllum equifetifol.paluftre,Lob. ico. 
Violaeaquatilisalteraico. Dod. 

Viola paluftris, Lugd. 

Sunt qui cum priore idem velint : at illud 
folio latiorc, hoc vero anguftiore multo eft. Myriophyllifpeciescoliculisfluitantib. Thal. 
Peucedanum aquaticum,Tab. 

Ne quis hoc cum prxcedenti, vel cum Ra- 
nunculo aquatico folio capillaceo, confundat: 
namab illofolijslongi(Timis,flonbusquadru- 
plo majoribus : ab hoc, quod Ranunculo & ro- 
tunda&capillacea fintfolia: &flosminor. 

VIII. Millefol.aquat.pennatumfpicatum. 
an Aigaj.Trag. 

Hoc quemadmodum & fubfequens in Mat- 
thiolo & Tab. ac pro 4.&J.inProdromoad- 
dita figura, defcripfimus. 

I X. Millefol. aquaticum cornutum majus. 

X. Millefolium aquaticum cornutum mi- 
nus, necdum defcriptum. 

X I. Millefolium aquat. Ienticulatum. 
Lentibularia, & Meon aquaticum,Gefn.coJ. 
Millefolium aquat. f ore luteo galericulato, 
Lob. ico. 
Fceniculum aquar. gaIericulatum,Tab. 

XII. Millefolium marinumfilicisfolio. 
Myriophyllum pelagiumCortufij ; Cluf.hift, 

XIII. Stellaria aquatica, Lob. ico. 
Fceniculum aquaticum ftellatum, Tab. CONSOLIDA REGALIS,EJVSQJE SPECIES. 

COnfoltdam regalem, Veteres intet flores corcttarios reptfuere Hyacintbum nominantes. cujtc Dioft. 
I.3.C.S ;.in Delpbmio altero,quod & Hjactntbum vocitetur,memtnit.Stqutdem Vltn l.2t.c.it.(cribtt di- 
fcurrentes notas mejfe,ut Gruarum Uterarumfigura.A.hinfcrtpta legatur . quod tn Confoltda re^alt bortenft 

S j ttfervM- 142 LIB. IV. SECT. III. 

vbfervatur, cum infloribusfoliumfit implicatum, quod m albo characleres habet occultatos, ex virgulu caru*- 
lcis dttas littras. A. I. aut tres A. I. A. expnmeutes. Delpbimum duplex esl Diofcondi, cujus altera Jpecies Ro- 
niants Uuccinum dicatur. Ou.tre fi apud Dtofcondem, vox <At\ip,v:a<A>j ad fioresreferatur,tumConfolidd 
regalts bortenfis £t<\<plvi<iv erit : atConfolida regalis fegetum, alterum ejufdcm Delpbiniiim. 

Variat : esi major & minor, utraquefiorefimplict velpleno : colore caruleopaMido, caruleo mtenfo,purm 
ptireo, mcarnato, albo, vartegato ex albo & caruleo. I. Confolida regalis hort. flore majore 8i 
fimplici. 

Delphinium,Dod.gaI. 
Delphinium 4. & majus, Gefn. hort. 
Confolida regalis, Matth. ico. Ang. Caft. 
Confolida regalis fativa, Tab. Ger. 
Cuminum fylv. alterum, Matth. in prim. edit. 
Lac.Lugd. 

Confolida regia five Calcaris flos recentiorum, 
Ad. Lob. 

Flos regius,Dod. 

Delphinium elatius flore caeruleo, Cluf liift. 
Confolida regalis flore caeruleo majore, Cam. 
Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio,Caef. 

Flores communiter caerulei elegantifl". aut 
ex caeruleo purpurei, carnei,vel faturati,vel di 
luti, nivei vel exalbidi, cineracei, purpurei feu 
violacei: hincfiguraequatuor. 

1. Delph. elatius fl. incarnatOjBrVjSvvert. 

2. Confolida regalis fimpl. fl. rubro, Eyft. 
j. Delphinium elatius purpuroviolaceum, 

Svvert. 

4. Delphinium elatius flore albo, Bry. 

I I. Confolida regalis hort. flore minore. 
Calcatrippa, Cord. hift. 
Delphinium 2. flore candido , tk j. flore rofeo, 
Gefn. horr. 

Confoiidaregalisflorerubro,Lob. ico. 
Confolida regalis fativa, fl. albo : rubro,Tab. 
Flos regius flore purpureo, Dod. 
Confolida regalis flore incarnato , purpureo 
albo, Cam. 
Delphinium elatius fimplici florc, Cluf hift. 

Flos caeruleus,cinereus, albus,rubeus,in- 
carnatus. 

III. Confol. regal. fl.majore & multiplici. 
Delphiniumelatiusplenoflore,Cluf.hift. 
Confolida regalis flore pleno, Cam. 

Flores caerulei, albij nullo, aut perexiguo, 
calcari praediti : hinc 

1. Confolida regal.fl.pleno incarnato, Eyft. 

2. Confolida regal. fl. pleno purpureo, Eyft. 
j. Confol.regal.multiplici fl.argentco,Eyft. Delphiniura elatius albo flore, Bry, Svvert. 
4.Confol.regal.fl.multiplicicineraceo,Eyft. 
5. Confolida regal. fl.pleno albo, Eyft. 
6„ Confolida regal. fl.pleno rubro, Eyft. 

7. Confol.regal.multiplici incarnato fl.Eyft. 

8. Confol. regal. multip! ici violaceo fl.Eyft. 
IV. Confolidaregalisarvenfis. 

Confolida regalis, Brunf. Lac.Gefn.hort.Caft, 
Confolidaregia,Trag. Fuch.Lon.Thal. 
Chamaemelum eranthemum, Fuch. 
Buccinum & Delphinium alterum, Dod. gal. 
Segetum confolida regia ftrigofior tota, Lob. 
Flos regius 2. vel fyl v. Dod. 
Anthemiseranthemos, fiveConfolidaregalis, 
Cuminum fylv. Gefn.hort. ( Lugd. 

Delphinium fylv. Eid. vulgare, Cluf hift. 
Confolida regalis arvenfis,Tab.fylveftris,Ger. 
Confolida regalis flore caeruleo minore,Cam. 

Flore eft caeruleo, albo, candicante, rubro & 
dilutius rubente, violaceo, & hoc eft 
Confol. regal.arvenfis fl.fimpl.violaceo,Eyft. 
Confolidaregalisfl. variegato. 
Delphiniumarvenfefloreverficolore, Clul.ap. 
alt. adl.6. 

Flores quidam tam fimplices quam multi- 
plices mediapartecaerulei: alterapartefuavi- 
ter rubentes, vel caeruleis punttis notati: fic 
partim caerulei, partim albi : & in eadem plan- 
ta flores vari j coloris,ita ut vix bini flores ejus- 
demcolorisconfpiciantur: hinc 
Delphin. elatius fl. albo caeruleo diftinfto,Bry. 
Delphinium elatius purpuroviol. diftintt.Bry. 
DelphiniumeIatiusplenovariegatum,Svver» 

V. Confolida regalis vulgaris fl.multiplici. 
Dclphinium humilius five vulgare pleno flore, 
Clufhift. 

Confolida arvenfis fl. rubro pleno vel fuaveru- 
bente, Eyft. 

VI. Confolidaregalislatifoliaparvoflore. 
Delphinium Diofcoridis, Imperato. 

In Phytopinace fub f. & in Prodromo, in 
Matthiolo quoque &Tabernaemontano,figu- 
ra adpofita defcripfimus. 

FUMA- LIB. IV. SECT. III. 143 

FUMARU EJUS QJJ E S P E C I E S. 

FWtiaria,ii*7ii>erDiof.l,4.c.iio. eb quod berba fuccus oculis inditus,it\flar fumi oculos molcflando,lacrjmas 
moveat. Genera: Diofc .i.flore purpureo.tnentinit : at Plin.l.2$.c.i3.Capnos duplex esl i prima,qua pes 
gallinaceus vocatur,&altera Capnosfiuttcofa,tUam Fumariam bulbofamjianc verb Capnoii Diofc.ccnfemus. Fumaria non bulbofa. 
I. Fumariaofficinarum&Dioicoridis, 
Fumus rerrae.Brunf. Cam.Thal. 
Fumaria,Trag.Matth.Fuch.Cord.inDiofGef. Fumaria fl. albisjAd. 
Fumaria Dlyrica alba, Tab. 

VI. Fumariaclaviculisdonata. 
CapnosPlinij & phragmites,Dod.gal.Gef hor. hor.Dod.Lon.Caef Lugd. i.& *.florealbo,TabJCapnos alba latifolia & Splith album quorun- Capnos,Ang.Ad.Lob. 
Fumaria major, Caft.ico. 
Fumaria purpurea & alba,Ger. 

Floscolorispurpurei violacei, palleicentis ; dam, Lob.Lugd. 
Fumaria altera,Dod. 

Capnos altera Belgica albo flore,Cluf hift. 
Foli js latioribus & anguftioribus variat,flo- albi : aliacircaMonfpelium,folijsrenuifsimis ribuseftalbis&diluteadmodumrubentibus. floribus albis reperitur, 

II. Fumaria viticulis & capreolis plantis vi- 
cinisadhaerens. 

Fumaria phragmites, Dod.gal. Lugd. 
Fumaria aItera,Caef 

Flofculi candidi^casruleocolorealiquando 
diftin£ti,circaMonfpelium in fepibus ad Fron- 
tignanum: atcircaNeapolim flofculisfubfla- 
vis, in fummitatenigricantibus. 

III. Fumariaminortenuifolia. 
Capnosminor, Ad. 

Capnos tenuifolia,Cluf.hifp.& hift.Lob. 
Fumaria minor ; Caft.ico. 
Fumariae fpeciesMyconi.Lugd. 
Fumaria tenuifolia,Tab.Ger.Eyft. fl. niveo. 
Fumus terrae feu Fumaria tenuifol.Hifp. Cam. 
Fumaria rubra tenuifolia,Eyft. 

Variat floris colore,hilari purpura rubet.eft & 
variegato : exrub.albo,viridi&luteo:cauliculis 
modo furre&is, modo procubentib. & caducis. 
Similem Montifpeftuli obfervavimus>quam 
Fumariam nobilem vocant. 
Fumariaminor,Ad, 

IV.Fumariaminorfoliooblongocapillaceo. 
Fumaria altera tenerior Syriaca.Cam. 
Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit. 
an Capnos Cret. florib. candidis fufca m^tuli, 
V. Fumarialutea. (Clufhift. 

Fumaria corydalis.quibufdam Split,Matth. 
Fumaria monrana,Gef hor.Tab. 
Fumaria phragmitis altera,Eid. 
Fumaria lutea montana,Ad.Lob.(cui & Cheli- 
donium capnites AetijJ Lugd. Ger. 
Splitvulgo,Caef. Fumarialatifoliamajor &minor,Tab.Ger. 
Fumaria Clematites & Clematis minim.Cam. 
Fumaria bulbofa. 

I. Fumariabulbofaradicecavamajor. 
Capnium five Fumaxia phragmitis, Aetio. 
Ariftolochiarotunda,Brunf.Eric.Cord. 
Ariftolochia rotunda vulgarir>,Trag.Fuch. (cui 
& Piftolochia) Gef.hor.Cam. 
Hyacinthus J. candidus & purpureus,Trag. 
Fumariaaltera,Matth.Caft. 
Capnos phragmitis,Tur. 
Piftolochia Fuchfi; , Apios fpecies videtur,Lae.- 
Ariftolochia phragmites>Gef.col. 
Capnoschelidonia, Lon. 
CapnosfiveCapniumphragmitesmajor,&Pes 
gallinaceus, Cord.in Diofc. 
ChelidoniaphrjgmitesaItera,Cord.hift. 
Radixcavamajor,Dod. Caft. Cluf.hift. 
Radixcavaherbariorum,Ad.Lob.CIufpan. 
Fumariabulbofa, Lugd. 
Lentopetaligenusquibufd.haudplaneineptey 
Lentopetalon alterum, Caef. (Guil. 

Chelid.capnites quorundam rad.pertufa,Thal. 
Ariftolochia vulgarisflospurpureo, Eyft. 

Eft major & minonhuic folia anguftiora,ilIi 
paulo latiora,fed foliim loci ratione diffcrunt. 

Variat colore floris albo, pallido, fubflave- 
fcente, rubro dilutiore , vel egregie rubente: 
quod fiflos minor fit,iaturatius ruber, & pro- 
mafcula habetur: fi maior, languidioris colo- 
ris. Figurae 8. apud Tab. & Ger. 
Fumariae bulbofae purpureoflore nomine,qua- 
tuor: totidcmflorealbo. 
Viridiflore Lobeliusobfervavir,&nomine Corydalis.Caft.Cam. (haBceft'Radixiscavaeviridiilore,iniconib. propofuir. 

Florib,commun.luteis,aliquandocandidis,&| Radix 144 LIB - IV « 

Radixcava,Caft. 

1 1. Fumaria bulbofa radice non cava major 
Ariftolochiarotundavulg.radicefolida,Trag 
Anft. ror. altera fpecies radice folida, Gef hort 
Capnos fivcCapniuphragmitesmin. Cord. in 
Chelid.Capnitesradiceintegra.Thal. (Diofc. 
Ariftolochiarotundafl. albo,Eyft. 

A prima diff. radice , qus in illa cava, in hac 
folida : dein in illa, folia quae flores intercedut, 
integra funr, in hac verb incifa : tum in illa flo 
res pauciores & majores colore variates : in hac 
minores,copiofiores,eleganti purpura rubetes ; . SECT. III. 

alterius coloris haftcn.non obfervavi:tandem, 
nunquam utramquc eodem loco reperimus, il- 
la cnim pinguiori folodelectatur. 

III. Fumariabulbofaradicenoncava minor. 
Chelidonia phragmitis i. Cord. h ift. 
FabacearadiceCapnosaltera, Ad.Lob. 
Radixcavaminor.Dod. Caft.Cluf hift. Gef. 
Capnos fabacea radice, Lugd. 
Fumaria bulbofa feu tuberofa minor, Tab. 
Ariftol.rotundavuIgarisminima,Cam. 

A majore diverfa eft, & florum herbaceis rudi- 
mentisvariac. CHELIDONIUM. 

XtKiAim» Diofcoridi I.2.C.211 cui ^(\i<Amv. id eft,hirundo avis, nomen impofuit : vel qubdhancprimum 
invenerit, oculispullorum exc<tcatorum,vifum hac rtftituens,ut ex Diofcoride, Phn.l.zf.c.S.refert: vel 
ut idem l.S.c.27 .Chelidonium vifui faluberrimum hirundines monftravert, vexatispullorum oculu ea meden- 
t es: quibufdamfic dittum,qubd in hirundinum adventufloreat,& difcejfu marcefcat.Apud Theoph.7M1ft.14. 
Hirundinariam Gaz.a Vertit. 

Genera duo Diofc.& Pltn.l.2S.c.8.majus & minus,qua cumfgura multum differanti de minore alibi agem. I. Chelidoniummajusvulgare. 
Chelidonia, Brunf. major, Ang. 
Chelidoniiimajus,Trag. Matt. Fuch.Tur.Lac. 
Cord. hift.Gef. hor. Dod. Ad. f & Hirundinaria vulgare, Cluf hift. 

1 1. Chelidonium majus foliis quernis. 
Chelid. majus laciniato flore, Cluf. hift, 
In Phytopinace, Mathiolo, & Tabern.defcri- major) Lob. Caft. Caef Lugd. Thal. Tab. Ger. pfimus. 

A Q V I L E G I A. 

AQmlegia,qutquibufdamChelidoniafylveftrU,videturdiclaquafiAquilina,obflorummucronesadun' 
cos, utfunt aquilim ungues.Veterum Pothos CoRao ; Jafione Theophrafti i.hift. 21. C<tfalpmo :Jovis 
flos,DalechampioinAtbenaum: ifopyrum Diofcoridis I.4..C.121. Columna: at Gefnero Leontoslomum dici- 
tur. Variatpotifi.flcre: eft commumter majore,rariut minore ex cornicults compofito,colerum dtverforum, 
rarius rofeo eslflore eo% velfimplici velpltno. Aquilegiafimplex, 

I. Aquilegia fylveftris. 

Aquilegia, Treg.Fuch. Lugd.L0n.Ca2f. (co 
lumbinaquibusdam) Ger.fl.caeruleo, Svvert. 
Aquileia, Fuch. Er. Cord. Gef h.Dod.fyl.Thal. 
Aquileia fimplex, Cam. 
Aquilina, Matth, Ad. Lob. Caft.Tab. 
Ifopyrum Diofcoridis, Colum. 

Flore eft caeruleo , & vix alterius quam puni- 
cei coloris, in fylveftribus reperias. 

II. Aquilcgia hortenfis fimplcX. 
Aquilina rubra, Lob. ico. 
Aquilina.Caft.alba,Tab. 
Aquileia rubra, Ger. 

1. Aquilegia fl. albo fimplici, Bry. Eyft. 
Aquilegia albacaerulea,Svver. 
*. Aquilegia caftaneicoloris,Svvert. Haec diverforum colorum reperitur, csrulco, 
candido,incarnato,rubro, variegato ex caeruleo 
& purpureo : candido, nonnullis veluti lituris 
caeruleisafperfis. 
1 1 1. Aquilegia mont.magno fl.quae i.in Prod. 
IV. Aquilegiamontanaparvoflore,Thali- 
ctri folio : quae z. in Prod. 

Aquilegiaplenoflort. 
I. Aquilegiahort.multiplex floremagno. 
Aquileg. multiflora variegata,Lob.ico.& mul- 
tiplici variocoloreflore,Eid.pleno fi( re.Cam. 
Aquileia multiplici f Jore, Dod. multiplex,Ger. 
Aquilina plenoflore, Cluf hift. mulriplexfivc 
4.f.«.7.&8.Tab. 

Flos caeruleus, violaceus, cinereus,blande 
vel fature rubens.albus, exalbocaeruleo, vio- 
laoeove varie mixtus, maculatus. 

I. Aqui- LIB. IV. 

i. Aquilegiafl.caeruleopleno,Eyft. 

t. Aquilegiafl.albopleno,Eyft. 

j. Aquilegia fl. pleno incarnato,Eyft. 

4. Aquilegiaflore purpureo,Eyft. 

f. Aquilegiaflorerubro, Eyft. 
AqmlinaflorerubrOjBry.Svvert. 

6. Aquileiavariegata, Bry. 
Aquilegiafl.variegatoduplici,Svvect. 

I I. Aquilegia hort. multiplex flore parvo, 
A priore floris magnitud.&pullo colore dirfert. 

I I I. Aquilegia hort.multiplici flore inverfo 
Aquilina plenis multiplicib.flor.Lob.ico.Lug. 
AquilinainverfamuItipI.albocolore,Lob.ico. 
Aquilina pleno inverfo flore,Cluf. hift. 
Aquilegia inverfa, Cam. 
Aquilina?. Tab. 
Aquilina carnei coloris, Bry. 
Aquilegia alba, Svvert. SECT. III. 14* 

Aquilegia caerulea inverfo flore, Eyft. 

IV. Aquilegiaflore rofeo multiplici. 
Aquilina pleno rofeo flore,Cluf hift.Bry. 

Floris color commun iter caeruleus, eft & al- 
bus,rarifsim. carneusfive blanderubcns: vel 
albusnigrispun&isafperfis: hinc 

1. Aquilegia IteHata flore purpureo, Eyft. 

2. Aquilegia ftellata rubefcens,Eyft. 
j. Aquilegiaftellatafloreviolaceo,Eyft. 

. Aquilegia ftellata ca;ruleo viola cea,Swer. 
4. Aquilegiaftellata florealbominutifsimis 
nigrispunc~tisornara,Fyft. 

V. Aquilegiadegenervirefcens: &Cam. 
Aquilegia degener virefcens Lob. ico. 
Aquilinadegener, Cluf. hift.Bry. 
Aquilinaio.Tab. 
Aquilegia ftellata rofea.Svvert. (rafcens. 

Flosvelviridisommno,velexviridipurpu- N I G E L L A SEU MELAN 

cjusquc fpccies. T H I U M, NlgeBa, a nigro feminis colore commututer difla, Diofcorid. l.j. c.93. MtXwJitr eR : de qua Thedpb.r, 
hift.9. Plimo I.20.C.17. Gitbex Gracis, altj MeUnthion,alu Melanjpermon vocant, & quod odoratifii- 
mum & mgerrimum . optimum eil. 

Genera : Diofcondes & Veteres untus meminere: nobu,fativa esl &fylveflru : Sattva.fimplui &pltn«, 
magno &parve flore : femine nigro,fubflavo, luteo. I. Nigellaarvenfiscornuta. 
an Melanchium & Gith Diofcoridis. 
Nigella fylv. & 2. Trag. 
Melanthium fylv.Fuch.Dod.Ger. Melanthium five Nigella, Ad. 
Melanthiumfylv. Matth Lac. Lob. 
Melanth. fylv. quod Damafcenum cognomi- 
natur, Clufhift. Cuminum fyl.alterum,Fuch.ico.Cord.in Diof Melanth. (ylv. priusMatthioli,Lugd. qui duas 
MelanthiumfyIv.alterum,Matth.Caft.Lugd. figuras habet. 

Nigellafylv.altera, Dod. MelanthiumDamafcenum,Dod.Tab.Cam. 

Melanthiumcapitulisreflexisaquilegiae,Lob. MelanthiumDamafcenum alterum,Fuch.ico, Nigellacornuta,Cord. hift 
Nigellavulgb dicta,Caef 
Nigella fylv. Gefn hort.Lon.Cam. 
Melanthiumagrefte,Tab.arvenfe,Cluf hift. 

MeminitTab.Melanthijagreft.alterius,quod 
foliscapitulismagisreflexis, a priori dirferat. 

II. Nigellalatiroliafloremajorefimplicicae- 
ruleo: quae i.in Prod. 

Melanthium Hifpanicum majus,Eyft. 

I I I. Nigella anguftifolia flore majore fin> 
plicicaeruleo. 

NigellaDamafcena,Trag.Cord.hift, 
Nigella, Cord. in Diofc. 

Nigella hort. altera, Euch. Lon. Melanthium fativumflorefimplui, Eyft. 

Ifopyrum, quod Matth. Durantes,Lugd. & 
Taber. pingunt : nil aliud cenfemus, nifi quod 
foliaAnifi inferne fint adpid"ta,quo Diofcoridis 
Ifoporum exprimere videatur. 

I V. Nigella flore majore pleno caeruleo. 
Nigellafloremajore & numerofioribus folijs, 
Suneg Atgyptijs,Alpino. 

Melanthium Damafcenum pleno flore, Cluf 
hift.Eyft. 

V. Nigellafloreminorefimplicicandido. 

Nigella hort. Trag. fativa, Lon. 
Melanthium fativum, Matth. ( Lac. Dod. Caft 
Lugd.Tab. 

T Mclan- i 145 LIB. IV. SECT. IV. 

Melanthi.Fuch.ico.hortenfeprimum,Eid.fol.'genera,&NigelIacitrinadicitur,Caef 
MelanthiumfiveNigellaRomanaodora,Lob. Melanthiumcitririummultiflorum.Taber.fub Git five Nigella Romana, Tur. 
Nigel!2Eaiterumgenus,Cord. hift. 
Melanth. Ger. fativum fimplici flore,Cluf hift 
Nigella, Gef. noftra,Ang. altera,Caef. 
Melanth. Damafcenum femine pallido. 

Semineeftnigro,aliquandopallidefIaven. 
te: femine luteo in horto habuimus : rarius 
candidorcperitur. 

VI. Nigellaflore minore pleno&albo. 
Cardamomi j.fpecies,&Nigellacitrina,Lac. 
Nigellacitrina,Adflorealbomultip.Lob.Lug 
NigellafiorecandidojCaef. 
Semen exOriente adfertur, interCardamomi Damafceno,Ger. ico. 
MelanthiumpIenoflore.Cluf hift. 
Melanth. fiveNigella flore plcno, albo, Cam." 
Nigella peregrina flore multiplici, Eyft. 

VII. NigellaCretica. 

Mehnthium fimplici flore ; Creticum,Cluf hift. 
Hujus dcfcriptioncm in Phytopinace fub 6. 
in Prod.fub.28c in Matthiolo cum figura exhi- 
buimus : in Tabern.noftro figura fub titulo Ni- 
gelloc flore pleno, malepofita fuit. 

VIII. NigellaCreticafoliofceniculi. 
Melanthium peregrinum iive Creticum, Ponae 
inBaldoItal. S E C T I O QJl A R T A. 

,UMBELLIFER£ 

CUMINLIM; FOENICLILUM; ANETHUM; MEUMj PYRE- 

THRUM; FERULAj T H APSI Aj TURPETU M; PE UCE D AN UMi 

Daucus; Paftinacatenuifolia, Gingidium; Chaerophyllum j Scandix; 

Caucaliffj Apium; Sifon} Sion. 

C LI M I N LI M. 

K\i*ivovT>iofcoridi 1,3. c.SS. Tbcoph.7. bift.4. at liinio I.19. C.S.&I.20. C.14.& 15. Ctiminum. 
Genera : Diofcondifattvum esi,cui Aetbwpicum,quod Hippocrates regium vocarit,prdfert: fectttu 
dum lectttn tenet Aegyptium,reliqua feqnumur. Est &fjlvefire : alterum,capitulu in cacumine rotundu : al- 
terum,quod afingults f.oribus,cornicul.% infublime eretia promit. Tbeopbrafiogenera plurafunt : quare Pltn. 
I.20. c.15. Sativum eB & fylvefire, Aetbiopicum & Africanum : at l.ip. c.S. alterum fjlvefire rvfiuum voca- 
tum, alijsTbebaicum : Aetbiopiccr,.lfricog 3 pa(maesl: quidam huic Aegjptium pntfcrunt. 

I. Cuminumfeiv.inelongiore. ravimus: quare,utriufq:, femen e Melirainfula 

Cuminum fativum, Brunf.Trag.Matth. Lac. tranfmiflumfuit:alterumoblongum,acumina- 
Cord.hift. Lob.Caft.Lugd. tum, coloris fordidi, graveolens & fapore acri, 

Cuminum,Tur.Lon.Ad. cuiCimonagero, i.e.Cuminumfyl.infcriptum 

Cumin.OfHcin.Cuminifyl.i.genusDiofC^ferat^quodcumCyminoA^thiopicoorricinarum 
Cyminum, Ang. Cord. inDiofc. (cui&Cymi-'convenic. Alterum ver6mult6minus,Anifofi- 
numRomanumJTab. fativum,Cam. mile,candicas,guftuslenioris&fubduIce,quod 

Cuminum Ai.thiopicum,Carnabadium Cafsi nomineCimonagerodulce,miifum.ApudMe- 
Bafsi & Myrepfij,Guil. Iitenfes copiose feritur,ad panem condiendum II. Cuminum femine rotundiore & minore. 

Cuminum dulce Melitenfibus. 

Hujusplantamnon vidim 9 :atcumDaIecham- 

pij in Plin.l.io.c.if. notus legiflemus,ex Melita 

duplex Cuminum,utpote acre & dulce adferri : & ad mercaturam cum eo exercendam. 

III. Cuminum fylv. capitulis globofis. 
Cuminum fyl v. 1. Matth. Lugd.Caft. 
Cuminum fylv. Ang.Dod. Ad.Lob.ico.Ger, 
Lagochymenijidcft, leporis cubile ininfula &apudMegiferuinMelitaedefcriptione,idem Lemno,Bel!on. 

inveniJTemus,ei'usnomineuthaberemusl»bo-jCymin.fyl.fiveerraticurn,Tab.fy3.gIobofCarn 

FOENI- 


LIB. IV. SECT. IV. 147 

F OE N I C U L U M. 

MA?*^f»' DiofceridiJj.cS1.i7ri t$ wifxiit&tu,a marcefcendo, quodejuscum inaruerit,adcondiendx 
plurima, multus ufusfit. Plinio, 1. 19. c.p. Fceniculum anguibus gratiftmum> adcdndienda plurnua 
ciun inaruit : & I.20. c.23. Fcenictilum nobtlitavere ferpentes, guftatu feneclam exuendo, oculorumtfc aciem 
fucco ejus reficiendo. Latinis Fteniculum, quodfatum inagno cumfxnorefemen reddat : relpotius Qrtcorum 
imitatione, quod quafifanum in bjemes arefaclum ac marcidum reponatur. 

Genera : DiofcoriJi esl fatirum, fylveftre, quod iirnwJfKfyi* & duplex tsl : alterumfemine magno, Ca- 
cbnfimile s aliudfemine Coriandri. Idem Plinius, I.20. c.23. 

Recentioribits esl vulgarefive fativum, ditlce, rotundum, & erraticttm.five Hippomaratbrum. 

I. FceniculumvulgareGermanicum. lteum,Tab.quodtertioannoincomunetranfif 

Fcenicul.Brunf.Trag.Fnch.Dod.gal.Tur.Cord. Foeniculum Italicum forte hort. veterum 5 quod in Diofc.Tab.commune.Gef.hor.vulgare, Ger 
Fccnicul.fyl.cujus femen exilius & acrius,Caefi 
Fceniculum noftrum vulgare, quibufdam Hip- 
pomarathrum putatum, Cam.hort. 

Huic accedit Mediolanenfe> quamvis vul- 
gato German ico gratius fit. 

Variat foliorum colore: nam communefo- 
lijs eft virentioribus,alterafubnigricantibus, 
rubentibus, alias non differens : quare 
Fceniculum 1. &t. facitDodonaeus. 

I I. Fceniculum vulgare Italicum fcminc ob- 
longoguftuacuto. 

Fcenicul.Matth.Lac.Caft.vulgare,cujusfemen 
pallidum five lutcum oblongum, Lugd. 
Fceniculum acre, Ang. 

III. Fceniculum dulce. etiam in noftrum tranfit.Cam.ep.Matth. 
Fceniculum majus, Eid. hort. 

Hoc femine eft vel rotundiorc, quod Roma- 
num & Florentinum dicitur: vel inrotundi- 
tate oblongo, quod omnium gratifsimum Sc 
dulcifsimum, & Bononia adfertur. 

IV. Fceniculum feminerotundominore. 
Fceniculum rotundum, Tab. vulgare, Ger. ico. 

A vulgato fapore & odore non diftert, fed 
humilior eft, umbella candida, femenque vul- 
gari minus & Carui forma. 

V. Fceniculum fylveftre. 

Fceniculum erraticum, Matth. Lac. fpontevi- 
rens in agris Narbonenfium, Adv. 
an Hippomarathrum, Ang. 

VI. Hippomar. Creticum: dequoinProd. Fceniculumdulce, Matth. Lac.Ang.Gefn.hort.an Hippomarathrum cujus femina magnaca 
Ad. Caft.Ger.defc. chry fimilia,Hon.BeIli ep.i.ad Cluf. Fcenic.3D0d.f0l0 fjpore a primo diftindlum. 
Fcenicul.five Marath vulgatius dulce, Ad.Lob. VII. Chaa, herba in Japonia,excujuspuI- 
vere decoftum preciofum parant, &hofpitib. Fcenicul. hort. feminecralfoinrotunditateob- dignioribus propinant : & olla in qua hujus 
longo, Caefquodannofecundoinfylv.tranfit. herba» decoftio fa&a, ineoapud ipfosprccio, 
Fcenicul.dulce femine majore,guftu anifi,Lug. in quo apud nos Adamantes funt : Linfcot.par. 
Fceniculum Romanum cujus femen pallide lu- 2. Ind. Orient. cap. 28. 

A N E T H U M. 

A"N>jrei> Diofcorid. l.j. c. 67. w*f * ri dvwfev , quod cito crefcat : Tbeopb. 1. bifl. iS. cui 7. bift. 4-plura 
ejusgenera, qu& non recenfet. Plinio l. 20. c.ti. Anetbum. 

I. Anethum hortenfe. [ Abfinthium dulce , Pundeft. Monach. in Mefi 

Anethum, Brunf. Trag. Matthiol.Fuch.Tur. Toxites. 

Dodon. Cord. in Diofcorid Gefn. hort. Ang. II. Anethum fylveftre majus. 
Lac. Ad. Lob. Caft.Lon.Caefalp.Lugd. Tab., Aneth.fyl.grandiusfativo,folijsfceniculiCa?f. 
Cam. Ger. 1 1 1. Anechum fylv. minus : in Prod. defc. 

M E U M. 

MH n Muutwrmi, * p&p, Metim Athamant. Diofc. l.i. c.3 Simtltter a Plmio. 1 20. c.23. noimnatum, 
Mett, fcnoit,inltalianon nift a Medicu feritu, r, 6" tjs a:\ m$ {■ mpdMcis. Ditogeneracius ( Macedo- 
nuumfciluct & Hifpan. uon quidem ea duo d>\\rjage;ir.t fm I '.rtimijs in lons plui imitin gigmtur: bac 

I 4 dddit 148 LIB. IV. SECT. IV. dddit ex Diofcoride Dalechampius in notis) nobtlius, Atbamanticum rocant,tUi,tanquam ab Atbamante 
inventttm , bi, quomam laudatijftmum w Athamante ( monte Pbtbtotidis Tbejfalu ) repenatur. I. Meum folijs anethi. 
Daucus Creticus, Trag. Fuch. vel alpinus,Gef. 
coJ. Lob. ico. 

Meum, Mstth. Ang. Gefn. hort. Lac. (cui & 
Anethum fylv.) Dod. Ad. Lob. Caft.Caefalp 
Lugd. Tab. Cam. Ger. 

Libanotidis i.genus, & Fceniculus porcinus, 
Dod.gal. 

Sefeli Creticum, Fuch. ico. Lon. 
Tordylion, Cord. in Diofc. & hift. 
Daucus,Caft.ico. 

P Y R E Meumvulgaretenuifolium, Cluf.hift. 

II. Meum Dauci Cretici facie. 
Meum aliud,Lugd. 

I I I. Meum alpinum umbella purpurafcente. 
Muttellina vulgo in alpibus.Caros vel Daucus 
alpin. videtur, Gef.hor.8c frac.Cam.ep.Matth. 
an Daucus montanus,Cluf pan.&hift. 

I V. Meum latifolium adulterinum. 
Meum fecundum, Matth.ed.fecunda. 
Meum fpurium alterum Italicum,Lob. Lugd. 
Meum adulterinum,Tab. n T H R V M. 

\'gi0gev Diofc. I.3. c.86. ab igne nomen babet, ob radicis ejusfcrvorem ignettm. Salivaris Romanis, quti 
manfa Salivam eliciat. Apttd Plin. I.28. c.9. Pyrethri nomen folum habetur. I. Pyrethrum flore bellidis. 
Pyrethrum, Brunf. Trag Fuch. Tur. Dod. Lac. 
PyrethumGermantcum, Gefn. hort. 
Pyreth.alter. Matth. Lugd.Ca:f.Cam.primum, 
Pyrethrum majus,Lon.verum,Caft. ( Tab. 
Pyrethrum Officinarum, Ad. Lob. Ger. Eyft. 

II. Pyrethrum umbelliferum. 
Foeniculum montanum, Trag. 
Pyrethrum verum, Matth.Lugd. 

F E R Pyrethrum Italicum, Gefh. hort. ap. 
Pyreth. alterum, Ad. Lob.Caft.Tab.fylv.Ger. 
an Pyrethrum, Caef 
Saxifiags fpecies, Dod. 8. 
Pyrethrum Diofcoridis 1. Cam. 

Umbella variat, quae alba: at Patavino in 
horto lutea, longioribusque fol i js, collegimus. 

III. Pyrethrum folijs anethi. 
Pyrethrum Gifneri, Lugd. V L A. 

NA' f ^ Diofc. I.3. c.91. vx?6>$ii vx^intov, Tbeoph. 6. htfi. 2. id esl, Gaz.a\nterprete, Ferula & FeruUgt. 
Vlin.Ub.13.cap. 22. Ferula. 
Genera duo FeruU Plinio : Nartheca Grxci vocant, in altitudinem affurgentem. fJartbeciam verofem- 
pcr hunv.iem : & FerttU Jine dubio eH Thapfta, fed fui generis &c. Et Ue. c.23. Ferula, c[tu ab uno caulf 
dividitur m cacuminejtxminaputatur. I. Ferula foemina Plinij. 

Ferula, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diofc 
Gefn.hort.Lon.Ad.Lob.Dod.Caft.Lugd.Tab 
Ferulamas,Caef. (Cam, 

Libanotis prima Diofc. ferulacea, Gefn. hort. 

II. Ferulago latiorefolio. 
Ferulago, Gefn. Dod. Cam. 

T H A Ferula galbanifera, Lob. Lugd. Tab. 
Ferula fcemina,Caef 

Quibusdam Narthecia Theoph. &Thapfia 
Diolcoridis. 

III. Ferulago tenuiore folio. 
Narthecium Theoph. Femlago Gazae, Lugd. 
Ferulago, Tab. P S I A. 

^ ! A '$<*, quod in Thapfo, ejus ntrminis InfttUpnmum inventa, Diofc. lib.4- eap.itf- q«* tota natuta Ferul* 
ftmilis : meminere Thapfu Theopb p.bifi.8.&Plin.l. 13.C.22. 

Sefeli peloponefiacum i.Tab. i 

Sefeli peloponenfefoliocicuta?, Ad. Lugd. 

III. Thapfia folijslibanotidisfcetidifsima. 
Tuero,Cluf.hifp. I. Thapfiamaximalati/Timofolio. 
Thapfiaj.Clufhifp.&hift. 

II. Thapfia latifoliavillofa. 
Thapfia latifolia,Cluf.hifp.Tab. 
Tapfia i.Cluf.hift. 

Sefeli Peloponenfe majus } Lob. peloponenfe 
utputatur,Dod. Thapf1a4.Cluf.hift. 

IV. Thapfia fceniculi folio. 
Thapfia Diofc.Ad.Lob.Lugd. Thapfia LIB. IV. SECT. IV. 149 Thapfu 2. vel tenuifolia, Cluf hifp. & hift. 
Thapfiaanguftifolia,Tab.tenuifolia, Ger. 

V. Thapfia carotaefolio. 
Thapfia,Matth.Ang.Lon.Lug.Caft.Casfcui& 
Turbit album Mefuei. 
Thapfia major,Cord. hift. Thapfia vera & Turbithmontis Gargani, Gef. 

hort. 

Thapfia vulgariscarotaeefligie, Ad.Lob. 

An hsec FerulaSagapenifera. 

Hu j. radix fajpe pro Cofto,magno errore ven- 
! ditur,uti fupra interCofti genera oftenfum fuit. TVRPETVM. 

TUrbith vox Arabica e!t, ab Avicenna & alijs ufurpata, quamvis aliqut a turbando deducant, qubdpro- 
pter magnam violentiam, purgando corpus turbet. Duplex ett, aliud Arabicum, aliud lndicum. Ara- 
bicum, Mefueo 2 .fimpl.esl radix herba.folia FeruU minoraferentis & lacleofucco turgentis : quafane caufa, 
cur altj Pitjufe, alij Alypi, nonnuUi Trtpoltj Gracorum radicem effe voluerint : cttjus genera varta Mefueo, 
domefltcum, fjlveftre7 magnuin, parvum, album, uigrum & flavum. Indtcum,radtce noneslmagna,nec 
longa, caule hederx modo per foltim extenfo, digiti crafitudine : folijs &floribus Althes Jimilibus, cujus tan- 
tum caulis pars infcrior juxta radtcem gun;mofa,utilis esl, Acofta,¥rag.Dodonto exGarua monentibus. 
Quare hoc ab eo, qtio in Oflicinis vulgo utuntur, longe aliudesl, monente etiam Cltifio in Garz.iatn. idcirco 
tnterfe differre volunt, Turbtth Avicenna, &Turbedkaut Tarbadh. I. TurpetumArabum, fcuTurbitOfficin. 
Turbit Mefuasi, Matth. 
Turbitum fiveTurbit Arabum, Cord. hift. AdditFragofusTurbitaliudgenus,apaucis 
annis in Officinis ufitatum,quovocitentdela 
Tierra, quod quarundam arundinum radicem Turbith Alexandrinum,Ad.Lob.ico.Ger.Caft. cfiedicant. 
Tripolium Diofc. fi Serapioni credimus, nil II. Turpetumrepensfolijs Althe32,vellnd. 
aliud eft quam Turbith, Cord.in Diofc. Turbith Garziae, Acoftae, Trag. Dod. 

Turpetum Mefues , tithymalli myrfinitis ra- 1 1 1. Pfeudoturpetum Garg.inicum. 
dix, Braf. at Fuch. Thaplias radix. Turpetum , quod potius Pfeudoturpetum di- 

Turbith. Off.&Hifpaniaeom"cinae,Trupfic;ra- xeris, ex Gargano Apuliae monte duplex, u- 
dice proTurpeto legitimo utuntur, & multis num de Thapfia?, alterum de Pityufae radici- 
per Europam locis, Scammoneae radicem con- bus, impoftores concinnant, Garz. 
cifamproTurpetolegitimooftendunt,Clufin Turbith exApulia,turbith non eft, fedex Ia_ 
Turpetum, Tab. (Garzjftarijs, 8tfccundumaliquosThapfia,Acoftae. 

P E V C E D A N V M. 

nEvK(<4cw& Diofcorid. I.3. c 92. Theoph. 9. hifl.14. etfifint qui velmt, nomen ab amaritudine fortitum e(fe, 
tamen a ntmi, qtu Lat. Pinus, diclmn vtdetnr, ciim hujusfolia cum Ptnifoltjs fimilitudinem quandam 
habcaut : unde & Pinaflellum aliqttibus nomtnatur. Peticedanum Pltn. lib. 2j. c.9. 

I. Peucedanum majus Italicum. |& hift. Gefn. hort.Tur. Ad. Lob.(cui & Fceni- 

Peucedanum,Matth.Ang.Lac.Lugd.Ca;f.Caft. jculum porcinum) Lon. defc.Lugd.Ger. Tab. Peucedanum Italicum, Tab 
Peucedanum majus Italicum , Lobel. Lugd. 
majus, Ger. 
Peucedanumfolijslongioribus, Dod. 

II. Peucedanum Germanicum. 
Peucedanum, Trag. Fuch. Dod.Cord.in Diofc. cui & cauda porcina. 

III. Peucedanumminus. 
Saxifraga j.Matth. Lugd.Caft. 
Saxifragum,Lac. 

Peuccdani facie pufillapIanta,Lob. ico. 
Peucedanum Pannonkum, Cluf. pan. & hift. D A V C V S. 

AaP«@- Diofc. lib.3. cap.Sj. Daticut, Daucum,& Daucium Latinis. 
GeneratriaDiofc.primtim Creticunifolijsfaniculi : alterum apio fylveftrifimilt : tertiumfolijsCt- 
riandri Diocles verb, [.3. defalub.quartum addidtt nempeStaphylinum.Plin.l.2s.c.9.ait.Daucigenera qua. 
tuor,PerroniiuDiodotusfecit,cumfintdiffercntiadua:probatifiimuminCrttafo:niculifmi^ 

T j folijs I 5 LIB. IV. SECT. IV. folijs Coriandri : fitertium gemu facere libeat, eslfimile Staplljlino, quod Pafiinacam erraticam appellant. 
ldem, hb.19. cap.f. Pafiinac* quartum genus, quam nofin Galltcam vocant, Grtci rero Daucon, cujusgene- 
ra etiam quatuorfecere. De Dauco Theopbrafii capttefequeuti. I. Daucusfolijsfceniculi tenuifsimis. 
Daucus 1. Matth. Lugd. 
Daucus,Lac. 

Daucus Cretenfis verus Diof Ad. Lob.ico.Ger. 
Daucus Creticus, Caft. defc. Gefn.Tab. 

II. Daucus alpinusmultifidolongoquefo- 
lio, five montanusumbellacandida. 
Daucus Creticus, Gefn.hort. Cam.ep. Matth. 
&hort. Cluf.pan. 

Daucum montanum, Casf 

Variataliquantum:namquiinBaldo,folijs 
eft brevioribus compactioribus : qui vero in 
Helvetiorum alpib. & monte ^afjhfall/ lon- 
gioribus & rarioribus : & hujus Gefn. in ap. 
meminit,quem cum eo inBaldoeundem,aut 
certe fimilem,&earundem viriumfcribit. 

I I I. Daucus mont. multifido breviq-, folio. 
SaxifragaPannonica,Cluf. pan. &hift. 

I V. Daucus montan. multifido folio Selini 
femine. 

Selinum mont. pumilum, Cluf pan.&hift. 
Oreofelinum, Tab. ico. Ger.tertium,Tab.fol. 

V. Daucus mont.apijfoliomajor. 
Daucus 2. Trag. (cui & Sefeli 2.) Matth. Lugd. 
Dauci j.genus, Fuch. 

Libanotidis alterumgenus,Dod.gal. Lugd. 

Libanotis nigra Dodonaei, Gefn. horr. 

Sefelipeloponenfe,Fuch.ico.Gefn.hort.Cam. 

Elaphobofcum nigrum, Lon. 

Saxifragia Venetorum, Ad. 

DaucusSelinoides*.Ad.Lob. 

Sefeli pannonicum 2. Cluf.pan.ico. 2. monta- 

num, Eid. hift. ico. 

Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, 

Thal. Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger.' 

Varietas : 1. eft folijs pallide virentibus & 
fplendentibus. 2. folijs latioribus,forte obcul- 
turam , quamPfeudo-coftumCortufus nomi- 
nabat. $. folijs minus divifis, fupina parte dilu- 
tius virentibus & aliquantulumfplendentib. 
prona fubcinereis, quam Ccrvariae nigrae no- 
mine, Lipfia D. Jungermannus mifit. 

V I. Daucus mont. apij folio minor. 
Apium mont.& Oreofelinum nigrum,Gef hor. 
Dauci fecundi Selinoidis varietas , five Seli- 
noides Cordi, Lob. obf. 

an Daucus Selinoides latifolius, Cord. 
an Apium fyl vaticum, Thal. 

VII. Daucus mont. apij folio albicans. 
Seli 2. mont. pannonicum, Cluf. hift. defc. 
Sefeli peloponenfis Jenenfium nomine , D. 
Jungermannus mifit. 

VIII. Daucus mont. apij folio flore luteo : 
qui 1. in Prodromo. 

I X. Daucus prat. apij folio : qui 2.in Prod. 

X. Daucus campeftris apij folio. 
Dauci 2.gcnusDalechampi), Lugd. 
An forte PimpinellaSaxifraga. 

X I. Daucus petrofelini vcl coriandri folio. 
Bunium Dalechampij, Lugd. 

X I I. Daucus Cret. nodofus umbella lutea. 
Daucusj.Cret. Belli,Ponae&ep.i.adCluf. 

XIII. Daucuspratenfis millefolij paluftris 
folio. 

Daucus prat.Dalechampij, Lugd. 

Hic folijs & umbella, quse tamen albaeft, 
cum Millefolio aquaticoMatthioli convenit, 
folijs tamen inferioribus , Coriandro limili- 
bus, exceptis. PASTINACA. 

*>p Txfv\h®- Diofc.l. 3. c. s9.forte a colore uva nigricantif,ciijuscoloris,uniusradixesl : quifylveflris,in 
~*cu']MumbelUcandtd&tiiedio, exiguum quid coloris purpurei, cernitur: & etiamfattvi memintt. a«J«@- 
Theopbrafto (Paftinacam Gaz.a vertit) 9.bifi.is.cui Daucus fpecie Lauri,colore croct apud Arcbades nafcitur : 
& in Patnnfi agropr&fiantior cateris : huic vis calefaclorta esl, radix nigra : & c.22.Daucum agro Spartenfi 
Acbaje laudatijstmam referunt : naturacalefacloriam,radicenigram. 

Paftinactt(qu£ apafcendo dicla videtur,cum corpus alat) nomine,Latinis quatuor plantas fignificari, 
l>lin.lj9.c.5.oftenditj Pafiinac*,inquit,unumgenusagrefle,fponteprovenit. StapbylinusGraci dicitur : aU 
terumferiturradice,velfemine : efl & quartumgenus in eadem fimilttudtne Pafttnac&,qt<am noftri Gallicam 
vocant, Graci verb Daucon : at I.20, c.j. Stapbjlimis 7 paflinacam erraticam appellant, 

Duplex LIB. IV. SECT. IV. 15, 

Dnplcx eil Vaftnaca , tenuifolia & latifolia : detenuifolra tam fativa, quam fjhefiri nunc : de lati- 
folia , feclione qutnta. 

I. Paftinaca tenuifolia fyl. Diofcoridis, vel |Staphylinus 1. & z. Trag. Iuteus,Dod. gal. 
Daucus Officinarum. 1 Sifer, Lac. alterum, Matth. Tab. 

Daucus agreftis, Gal. de alim. ! Carota crocea male Sifer,Guil. 

Paftinaca erratica, Plinio, Fuch. Cord. in Dio- Paft inaca fati va r. Fucb. fativa flava, Lon. 
fcorid.Tab. Paftinaca fati va i.& z. Tab. 

Staphylinus fylv. Trag. Dod.gal. Ca?f jPaftinaca radicibus lutcis, vel aIbis,Gef hor. 

Paftinaca fylv.Matth.Lac.Lon.Ca(t.Lugd.fyI. Paftinaca fativa DiofcLob.Cord. in Diofc. tenuifolia,Dod. Ger 
Daucum Officin. ufitatius, Ad. 
Paftinaca fylv. genuina DiofcLob. 
Paftinacaz. Tur. 4.Plinij,Cam. 
Dauci j.genus, Dod. gal.Tlul. 
Daucus vulgaris, Cluf hift. 

Differtmagnirudine&parvitate:fic&ratio- 
ne umbellae, in cujus medio aliquando macula 
purpurea,fubnigrave, aliquandocrocea : folijs Paftinaca tenuifolia fativa,Dod. Ger. 
Carotta vulgaris radice f Java,Ad. 
Carotaradice buxei coloris, Caef.exalbo fla- 
vefcens,Caft. noftra lutea,Cam. 

Paftinacaj.DaucusStaphylinusaltilis&hor- 
tenfis,vulgoCarotta,Cam. hor. 

Variat folum radicis colore,qus vel alba,vel 
pallide lutea, vel lutca eft. 

V I. Paftinaca tenuifolia fativa, radice atro- etiam, aliqiuntumlatioribus, inalteramultbjrubente. 

tenuioribus : quare Thalius illam, Daucum }. Staphylinus fativus Diofcoridi. 

Dodonxi, hanc vero Daucum j. tenuifoliumiDaucusradicenigra,Theophrafti. nominat 

. II. Paftinacatenuifoliafyl.umbellamajore. 
Paftinaca lyl v. daucoides Apula, Col. 

Umbellaeftnujore, obfcurepurpurafcentc, 
qux non in totum,ut in priore,conglobatur. 

1 1 1. Paftinaca fy 1 v. hirfuta cchinato fru&u. 
an Daucus angulofus,Cordi hift. 
Daucus iuwxiwA©-. ideft, hirfutocauIe,Thal. 

IV.Paftinaca lyl.anguftifol.fruftu echinato. 
Paftinaca echinophora Apula,Colum. 

Hancad D.Columnaaccepimus. 

V. Paftin.renuif. fativaradice lutea,velalba. Staphyhn. fativus & Daucus domefticus, Gal. lCamer Paftinaca fativa, Plinij. 

Staph ylinus j. Trag. niger, Dod. gal. 

Carota,Matth.altera,Lugd. radrce fanguinei 

coloris,Csef radicerubra,Caft. 

Paftinaca fativa altera.Fuch. prima,Tur.fativa 

rubens, Dod. Tab.atrorubens, Lob. 

DaucusnigerTheoph.CarottavulgarisjAd. 

Paltinacaradicibuspurpureis,Gef.hor. 

Been rubrum & album ,an Daucus fativus & 

fylv. GaIeni,Ang. 

Carota Italis radice rubra & alba, Been rubri & 

albi .xi'Ti£ax\<(ACHt elTevolunt aliqui, nonmale, G I N G I D I U M. 

\yyU,c? Diofcorides lib.2.cap.i67. herbatn fylyeftn Stapbylmo fmilem dicit . & Vlin.lib.2o.cap.$. 
-*- Gingidmm fimtltmum Stapbylino. I. Gingidiumfoliofceniculi. 
GingidiumDiofcoridis,Ravv.Lugd.ap. 
Gingidium Syriacum,Cam. 

II. Gingidiumumbellaoblonga. 
Sefeli,Trag.ico. 

Vifnaga, Matth. Ad.Lob.Lugd.Caft.&Paftin 

fylv. major. 

Gingidium , Ang. Cord. in Diofc. & hift. Dod. 

gal.Cluf.hift.on&Bifruga. 

Sefeli Mafsihenfe, Fuch.Dod.gal.ico, Daucigenus tertium,Fuch. ico. 
CuminifativiaIterumgenus,Caef. 
Gingidium alterum,Dod. tertium, Tab. 
Gingidium Hifpanicum, Ger. 

1 1 1. Gingidium foJijsChaerefoIij. 
Gingidium,Maith.Lugd.Caft.primum,Tab. 

I V. Gingidium folijs Paftinacae latifolia?. 

Gingidium folijsBauciaeSyriacum,Lob.Lugd. 

GngidiumprimumjDod.fecundum^Tab. (& atifolium,) Ger. CHARO- 15= LIB. IV. SECT. IV. CHiEROPHYLLUM. 

C1 htropbyllum ColumelU babet : an Plmij t.ig. c.S.fit Cttrephyllum, quod Ptderota Graci vocitent, pro- 
j pterbrevitatem ajferere non licet : & potius ejufdem Antbnfcus.lib. & cap.22. forte Theopbr.7, hift.7. 
eitaatMov, Enthufteuni Gaza vertit. o'ffot;c\ivov Diofcondts qutbufdam videtur. 

I. Chaerophyllumfarivum. Dauci fylv. gcnus,Gcf.ap. 

Cherefolium,Brunf.Dod. fativum,Trag. Daucus fepiarius,Gef.col. 

Ce efoiium, Matth.Caft.Lugd. vulgare.Ger. Anthrifcus Plinij, Lugd. 
Cerefolium, Ang. Dod.gal. Gef hort. Lon. Ad. Cerefolium fylv. Tab. Apium fylv. Ger.ico. 
Lob. fcui Gingidi/ fpecies) Cajf Cam.Tab. 1 1 1. Caerophyllo nonnihil fimilis. Oreofelinum, Ang. & Caef.putant. 
Gingidium, Fuch. Tur.Lac. 
II. Chaerophyllumfylveftre.j Perchepier (i.e.Saxifraga) Anglorum.Ad.Lob. 
Scandixminor, Tab. (Lugd. 

Alchimilla montana minima, Col. S C A N D I X. 

y KxvJli§ Diofcoridilib.2. cap.168.fj/lveflre olus eil, quod Gmgidio fubjungit : Tbeopbraft.7. bifl.S. Ptinit 
'lib. &cap.22. I. Scandix umbella ex apicibus coagmentata. 
Scandix, Lugd. 

II. Scandixfemineroftrato vulgaois. 
Peften Veneris,Matth.Ang. Gef hor. AcLLob. 
Caft.Lugd.Cam.Ger, Phytopin. at.z. in Prod. 

Anthrifcus Plinij,Cluf hift. 

Antriicus vulgo Tfi\j(tovi<Atot , quod vulvae pur- 

gamentum fignificat , cum Venerem excitet, 

Hon. Belli ep.i, ad Cluf. Scand. Dod.Lac.Cord.in Diof Gef h.Caef Tab. an Scandix legitima quae itxvTfiH<xxj<rKou><Aini qua» 
PeclenVeneris,«;^<?KWT/Wvulgodicitur,Hon. comeditur,Eid.l.i. Belliepi.adCluf 

III. Scandix Cretica major : quas 4. in Phy- 
topin. prima in Prod. 

I V. Scandix Cretjca minor : quae j. & { . in AnifomarathrumApulum,Colum.&Cluf.hi- 

ftor. ap. alt. 

an Apium fylv. Dalech. Lugd. 

Duplexeft odora 8c inodora. K C A U C A L I S. 

AvHt*\itapudDiofcorid. tib.2. c.169. Scandicem fequitur , quam aliqui Daucum fylv. nominent. Plin. 
lib.21. c.is-fecutus Diofcoridem, inter Olera recenfuit. I. Caucalis maxima Sphondilij aculeato 
femine. 
Caucalis major,Cluf hift. 

II. Caucalislatoapij folio. 
Caucalis,Matth.Lac.Caft.Lugd. 
an Caucalis, Cordin Diofc. 
Daucoides majus,Cord.hift. Thal. 
Caucalis vulgatior, Ad. 
Caucalisflorerubrofoliclatiore, Lob. 
Caucalis rubello flore,Cluf hift. 
Gingidium,Caef 

III. Caucalisarvenfisechinatalatifolia. 
Echinophora major platyphyllos purpurea> 
Colum. 

an Caucalisfature rubente flore>CIuf. hift. 

I V. Caucalis arvenlis echinata magno flore 
Lappa agreftis,Trag, Lappula canaria Plinij, Ang. 
Caucal.Dod.(& Daucus fyl.) Gef hor.Tab.Ey. 
Caucalis alia vulgaris,Lugd. 
Caucalis albi« flor. vulgaris,Lob.Ger.albo flo- 
re proxime ad Diofcoridis accedens, Clu f.hift. 
Caucalis coronata umbella,Cam. 
Tribulus fylv. &Lappacampcftris,Lon. 
Myrrhis lappa Dalechampij, Lugd. 
Daucigenusarvenfe,Gefcat. 

Daucus ecHowdmiXf 7: ©• feu e%iviHXf7r®- } UVe jowtficm 

HKf7t& minor,Thal. 

Echinophora lanuauem^^ an Gingidium Dio- 

fcor. Col. 

V. Caucalis arvenfis echinata parvo flore 
& fruftu. 

Caucalis flore minuto, Ca m. 
an Echinophora j.leptophyllon purpurea,CoI. 

VL Cau- LIB. IV. 

V I. Gaucalis Monfpeliaca echinato ma- 
gnofruftu. 

Lappaboaria Plinij,Lugd. 
Caucilis fecunda,Tab. 
Daucusf^wx^^^aur/ixt^AyTr^major.Thal 
Echinophoraalr.afperiorT^^^^Col. 

VII. Caucalis femine afpero flofculis ru- 
bentibus. 
Daucoidesminor,Cord.hift. Thal. 

VIII. Caucalis nodofo echinato femine: 
quod.7. in Phytopin.at.i.in Prod. & in Matth 
noftro depictum. 15? SECT. IV. 

Scandix.Colum. 

I X. Caucalis peregrina femine rugolb. 
Caucalis Hifpanica, Cam. Cluf. hift. 
Gingidio congener,Caef. 

X. Caucalistenuifoliamontana: quaez. in 
Prodr. 

XI. Caucalispumilamaritima. 
Caucalispumila,Cluf cur. poft. 

XII. Caucalisfoliopeucedani. 
Caucalis, Anguil. Ad. Lob. tertia, Tab. 
Caucalis Anglica, Eid. 

Caucalis Penae, Lugd. A P I U M. 

SE'\iverDiofcorides l.j.capitibus fex 74. &feq- propofuit ; hortenfe, (Kcaootxivop, m humidu : JgvtfaiM 
inmontofis: Tsnfonhircrin Macedonia: 'mvsoaixtvtv ; tandemwvfvicvinCiliciaprcrcniens. Theoph.i. 
hift.4. de Selino egit, cujus plura effegenera 6. cauf.2 z.fcribit : hac 7. hift.4. inter fe ciimfolijs, tum cauhbui 
differunt : aliud enimfolio JpiJfo,criJpo,denfoj } : altud rariore,latiorej } ,c auleq, tnajore : horum iterum aliud 
candtdicaulu ,aliud purpurei, aut verficoloris. Plin1usl1b.20.cap.11.de Apio,Hippofeltno,lleofelino,& Oreo- 
Jelino : & cap.Jeq. de petrofelino & bufcltno egit. I. Apium hortenfe,feu Petrofelinum vulgo. 
Selinon feu Apium, Theoph. & Diofc. Apium 
mas,Plinij. 

Petrofelinum, Brunf. Trag. Cord.in Diofcor. 
Anguil. 

Petrofelinumvulgare feu fativum,Lon. 

Petrofelinumfylv. Fuch. ico.vulgo Apiumve-J Anethumfylv.dicitur,Col 
terum,Gef.horr. VI. Apiummontanum folioampliore. 

Oreofelinum,Fuch. |Oreofelinum five Veclgutta, ideft,multibona, 

Apiumhortenfe, Matth.Lac.Dod. Ad.Lobel. Dodon. 

Oreofelinum, Ad.Lobel. ffivePetrofelinum) an Apium fativum Anglicanum, Col. 

Hoc in Phytopinace, Matth. & Prodr.de- 
fcriplimus. 

V. Apiummontanumfoliotenuiore- 
Petrofelinum Dalechampij,Lugd. 
anPetrofelini fuccedaneum, quod in Apulia Caftor.Ger. (hor. 

Apium commune,non recte Petrofelinum,Gef 

Petrofelinon vulgi. petrofelinum verum pri- 

fcorum,Guil. 

Apium domefticum, Caef fativum,Tab. Apium fativum vulgarefivePetrofelinum.Col. in noftris pratisudis Michelfeldaereperitur, Clufhift.Ger. 
Oreofelinum primum, Tab. 
Apiummontanum, Caft.Lugd. 
Variatrationelocijnamfolijstenuiusdivifis, I I. ApiumvelPetrofelinumcrifpum. 
Petrofelinum crifpum,Cam. 

Apium hortcnf crifpatum,Ad.Lugd. 
Apium crifpum vel multifolium, Tab, Ger. 
Apium fativum Sardum,Col. 

III. PetrofelinumCreticum. 
Agriopaftinaca vulgo in Creca.Belli ep.f. 

Duplexeft, colorecorticis radicumtantum 
differens : nam unius rufus, alterius niger con- 
fpicitur. 
BufelinonfortePlinij I.20.C.IZ. 

I V. Apium hortenfe latifolium. 
an Apium verum, Ang. VII. Apiumfylv.lacteofuccoturgens. 
Apium fylv. Dod. Lugd. 

Daucus paluftris,Gcfn.horr. 
Olfenichium,Cord.hift.Thal. 
Thyffelinum Plinij,Lob. 

VIII. Apium montanum nigrum. 
Oreolelinum Parifienfium,Lugd. 

I X. Apium peregrinum folijs fubrotundis. 
Selinum peregrinum i.Cluf iufp. & hift. 
Saxifragatertium, Caef 
DaucustertiumDiofc.2.Plinij,Col. 

X. Apiumperegrinumcicutaefolio. Selinum peregrinum 2. Cluf. hifp. & hift. 

V Orco- LIB. IV. SECT. IV 15+ 

Oicofelinum aliud, Lugd. 

XI. Apium paluftre,& Apium OrKcinarum. 
Apium,Brunf.Fuch Lon. vulgarcTrag. 
Apium paluftre, Matth.Fuch.icc. Gef.hor.Lac. 
Cjft.Lugd. 

Apiumfativum &paluftre, fola cultura ditfc- 
rens, Cord. in Diofc. & hift. 
Eleofelinum.Tur.Dod.Lob.Ger. fpontan.Col. 
Paludapium, Ad.Tab. 
Apij aliud genus, Caef. 

XII. Apium Macedonicum 
Petrofelinum Macedonicum ,Matth. Ad. Lob. 
Dod.Caft.Lugd.Tab.Ger. 
Apij alterum genus peregrinum, Casf. 
Daucus fecundus Diofcoridis,Col. 

XIII. Hippofelinum Theophr. vel Smyr- 
nium, Diofcor. 

Petrofelinum Alexandr.Trag. Macedonicum 
verum,Ger. 
Smyrnium,Matth.Cord.in Diof.Gef hor. Caft. Lugd.Cam.Col.qui Diofcoridisvulr. 

Hippofclinum, Ang.Dod.Futh.Lic.Cord.hift. 

Gel.hor. Ad. (fivc Olufatrum) Lob.Tab. 

Alexander, Tur. 

Olufatrum, Cord.inDiofc.Gefhort. (quibuf- 

dam Pcrrofelinum Macedanicumj Lon. Caef. 

ocMaceronevulgi. 

XIV. Smyiniumperegrinumrotundofolio. 
SmyrniumCreticum,Matth.Caft.Lugdun.Ca- 
mer. Ger. 

Smyrnium Creticum putatum,Col.cui Hippo- 

felinum aliud Diolc. 

Smyrnium.Dod.gal.Ad.Lob.Tab. vcrum,Gef. 

horr.Lugd. 

SmyrniumAmanimontis, Dod. 

Olulatrialterumgenusperegrinum,Caen 

Perfoliaraakera,Lugd. 

XV. Smyrnium peregrinumfolioobloogo: 
hoc in Prodromo defcripfimus. 

Pingit Columna fub titulo an Hippofelinon. I o N. Sifon,quod AmomumOrKcinis noftris. 
Amomum Germanicum, Trag. 
Amomum OrHcin. falsb dictum : Gef hort. 
Sifon 3 Ang.Tur.Gefhort.Lugd.Tab.Cam. I ?.l<ruv Diojcoridi lib.j.cap.64. SinonfiveSilon,Cord.in Diofc. &hiIL 

PetrofelinumMacpdonicum, Fuchiij, Dodon., 

Lon. 

Ammiparvum, Gef hort. 

O N. *i 'w Diofc. lib.2. cap. 154. «1:0 rS jeivv^quod in aqttis v.tciftando, ab aquu pr* erlabentibus fucctttiatur ; 
tvelpctius ab excutiendis calculis. Plinio 1.& c.22. Sivii forti efifdemL.26, c? ±.a\er I. SionfiveApiumpaluftrefoIijs oblongis. 
Sion odoratum, Trag. 

Sium, Cord. hift. Gef hort, Dod. primum mi- 
nus,Taber. 

Sium verum, Matth. Thal. Lugd. cui & Sium 
Cratevaemajus. 

Si j primum genus quod Laver, Fuch. 
Laver, Dod.gal. Tur. 

Apium paluftre, Fuch. ico.Gef col. Lon.Lugd. 
Silaum Plinij, Ang. Crefcione vulgo, Caef. 

II. Siumlatifolium. 

Sium majus latifolium vel j. & Sium medium, 
vel*. Taber. 
jSiumma}us,Ger. 

III. Sium erucse folio. 

Sium alterum,Dod. Olufatri facie.Lob. 
Sium alterum erucae folio, Lugd. 
Siummajusanguftifolium,Tab. 
Cicuta maxima quorundam,Eyft. Sium hvc Laver Diof Olufatri folio,fi ve aqua- an Crefcionis alterum genus,C3ef. 
tica paftinaca, Ad. Lob. SECTIO LIB. IV. SECT. V. 155 

S E CT I O QJI I N T A. 
PASTINACA LATIFOLIA; SISARVM* ANGELI- 

CA;IMPERATORIA;LASERPITIVM;PANAX;SPONDYLIVM; 

LIBANOTIS;CARVI;CORIANDRVM; ANISVM; AMMI;PIM- 

pinella; Myrrhis; Cicuta&Cicutaria; Sefeli; Ligufticum; Bulboca- 

ftanum ; Oenanthc&Filipendula; PedicularisfeuFiftu- 

laria, & Barba Capra?. 

PASTINACA LATIFOLIA. 

E'Axti/i<>aiur Diofcoridi , lib.i, cap. So. & Plimo, lib. & cap. 22. id esl, pabulum cervi, boc erim pabuio 
cervosferpentibus refijlere fama esl, Diofc. & Pltnio aucloribus. 

I. Paftinaca fativa latifolia. |Paftinaca, Brunf", fylv.Trag. Ang.Cord.Gefn. 
Paftin.fativa,Trag.Lac.ico.Lug.Gef.hor.Cam. horr. Thal. Cam.fponte nata, Caef. 
Paftinaca vulgaris, Dod.gal.Caef. Siferfylv.Fuch.Tur. 

Paftinacadomeftica,Matth.Ang.Caft.Ad.Lob. Elaphobofum, Matth. Dod.gal Caft.fyl Lac. 
Paftinaca latifolia fativa Dod.latifolia fyl.Ger. Baucia, Paftinaca fyl. Arabum,an Elaphob.Ad 
Sifarum fativum magnum, Fuch. Tur. Elaphofum erraticum, Tab. 

Sifer Diofcoridis, Col. Paftinaca fyl v. gallica, Cord.in Diofc 

Elaphobofum fativum, Tab. Paftinacalatifeliafylv. Dod. 

II. Paftinaca fylv. latifolia. Spondylium, Ger. 

SISARUM. 

•^i 'oecfw Diofc. 1.2.C.IS9- vulgo cogmtum, cujus radix tltxa, ongrata esl. Sifer Plinio, i.i9.c.j.quodolim in 
~*Germaniacib>caufaferebatur,quareeam quotannis aGtrmanis Tib. Cafar, Plttiiofcribente,flagit.irit. 
I. SifarumGermanorum. Sifer Germanicum,CasfaIp.cui Ehphobofum Sifer,Brunf.Matth.Cord.in Diof Gef.horLon. 
Siferalterum, Lac. (Cam. 

Sifer (ativujn, Fuch. minus, Tur. 
Sifarum,Trag.(& Rapuncufus hortenfis)Dod. 
Ang. Ad.Lob.Tab.Ger.ma;us,Lugd. Diofc.&Plinij. 

Elaphobofum Diofcoridis, Col. 

II. SifarumSyriacum. 
Secacul Arabum & Maurorum five Paftinaca 
Syriaca, Rauvv. Lugd. ap. A N G E L I C A. 

A~Sgclica,quam aliqui ad Smyrnium,alij ad Lafcrp.JireSilpbium Cyrenaicum refcrunt: ettam S.Spi- 
r.ttis radix dicitur, vel a raiicisfuaviffimo cdore, vel afactiltate/iiigulari,qua contra venena valct. 
I. Angelica fativa. Angelica, Brunf. Ang. Gefn. hort.Lac.AdLob. 

Caft. Tab. 

Angelica major, Dod. 

Angelica fativa, Trag. Matth. Fuch. Dod.gal. 

Lon. Lugd. Cazf Ger. 

Angelica odorata,Gefn. coI.Gim. 

Smyrnium, Cord. in Diofc. & hift. 

Laferpitium, Lac 

Variat radice •, noftra eni m crafli or,Bohem i- 
ca minor & nigiicans: illacitiusjhaecrardius 
corrumpkur» Huc referenda eft AngeIicaSo.ndiaca?,five 
ArchangelicaTabernajmontani, quas umbeHa 
eft fl jva, femine rotundiore, & ex Norvce la ac 
Pomeraniaadfcrtui. 

II. Angelica fylvcftrismajor. 

Angelica fylv. Trag. Mstth. Fuch. Dod.Lon. 
Ad.Lob.Lugd.Thal.Cam.Tab.Ger. 
In locis humidioribus. foJijs eft tenuioribus. 

III. Angelica fyl. minor/ive errarica. 
Pycnocomos, Brunf. 

Angelicae vitium (&OfteritiumfyIv.)Trag. 
Lon.Herba Gerardi, Dod.Ger. 

V z Elaph> I5<5 LIB. IV. 

Elaphobofco fimiIis,Cord.in Diof. 
Corchorus quibufdam, Gefn.horr. 
Podagraria, Ad. Lob. Caft. 
Angelica erratica, Thal. fylv.communis,Cam 
Aigopodium, Tab. 

Foliorum incifuris mire variat. 

I V. Angelica fylveft. hirfuta inodora 
Prodr.defcripta. 
Herba Podagrariaecognata,Franco. in SECT. V. 

V. Angelicafylv. montana. 
Archangelica, Cluf pan. 
Angelicj,Caef Hucetiamreferenda 
Angelicaminormontana,Tab. 

VI. Angelica aquatica. 
Archangelica, Lob.Dod.Clufpan.& hift.Caft. 
Lugd.Cam. 

Angelica aquatica, Gefn.hort. Sccol. 
Angelica altera, Caef. I IMPERATORIA. 

Mperatoria, qiu ob raras & prs.fi antes facultates , fic nominata fuit , interLaferpitium &Panacem 

media videtur. 

I. Imperatoria major. Aftrantia. Brunf.Gef.hor.& col.Dod.Cluf hift 
Smyrnionhortenfe,Trag. Gefn.hort. 
Laferpitium Germanicum,Fuch. 
LaferfiveLalerpitium,Tur. 
Struthion, Cord. hift. 
Oftrutium, Dod. gal. Lon. Tmperatoria, Matth. Gefn. hort. 8c fra. Lac. Ad. 

Lob.Caft.Lugd.Tab.Ger. 

Ligufticum, Ang. 

Herba rena vulgi,Caef. 

Vlagiftrantia, Cam. 

II. Imperatoria minor. 
Imperatoria vel Aftrantia alpina, Cam. ep. LASERPITIVM. 

LAferpitittm, Tlhfitv Diofcoridi, Itb j. cap.94. cujus caulisferulaceus t*xcriti]cv appcllatur, foliafunt ap>o 
fiiutlta, femen verb latum: ex cujus caulibus & radice unifis,'^®-, i. e. fuccus coliigitur : qtitbiifdam 
caulis aixftov: radix,W)vAxy.s, & folium nxo-nnx dicuntur : ftc Tbeopb. 6. hifi. 3. Silpbium cujusfolntm 
majpetum vocant : Et Plin.lib. tp.cap.j. Laferpottum,quodGr&ciSt!phionvocaiit,tnCyneraicaprovtncia 
repertum, cujus fuccum Lafer vocant : Avtcemu planta Laferifera Alttbt dtcitur, interpretum altqui Afam 
reddunt, forte voce ex Lafer corrupta. II. L^ferpitiumGallicum. 
Laferpnium,Ai. Lob.(liveSilohium)Lugd. 

Lafcrpitium Maflllioticum,Tab. I. Laferpitium veterum. 
Silphion, Diofi.oridisScTheophrafti. 
Laferpitium, Plinio. 
Altiht Avic. Afa quibufdam. 

P A N A X. 

n^W, quafi Ttxsiv <&©-, omnibus remedium adferens, cujus Tbeoph. 9. hifi. to.genera qttatttor : t. Sjria- 
cum: 2.Chiromum: 3. Aefculapicum : 4.HercuUnum : Chironium,foliorumicifimili: Aefculapium, 
folio Thapfia : Herculanum , folio magno &amp!o, ut quoqnoverfustres p.ilmos perfictat. Diofcondi, lib. 3. 
cap.s?. )■&, 57. tna genera funt : ■nxvxKts ii<>xnXHov, ex quo Opopanax coUtgiturffoltjs ficulneis, qutnquepar- 
titis: ■nxvxnis xaixhvnin, folijs fotniculi: kxvkhis ^a^ivicv,folto amaraci. 

I. PanaxPaftinacaefolio,anSyriacTheoph.jferulaceae inMedia provenientis»mediointer Sagapenum exiftimatum, Gefn.hort 
Panaces peregrinum, Dod. 
Panax altera recentiorum Olufatri aut Pafti- 
nac& folio, Ad. Lob. 

Panax Chironium, Lugd. Herculeum i.Tab. 
Panax herculeum majus, Ger. 
an Panacis heraclei alterum genus, Caef 
xxyx7[>tvov Sagzyvnum & Serapinum in OfH- fuccum Silphij & Galbanum colore, Diofcon 
lib.j. cap.p^. 

II. Panax coftinum. 
Coftus, Mattli.Lou.vulgaris.Cim ep. 
Coftus fpurius, Matthioli, Lob.ob.Cam. 
Pfeudocoftus, Matth. Lugd. 
Herba cofta, Caefalp. 
Panax Chironium Theoph. Cam. cinis,an hujus for«e lachryma,cumfirplantae|Panaccscoftinum&:CoftusIl!yricus,Tab. 

III. Pa- 


LlB. IV. SECT. V. »57 III. Panax fphondylij folio five Hera- 
cleum. 

Panaces Heracleum, Matth. Ang. Gefn.hort. 
Lac.Caft.Lugd. 

Panax Heraclium Herculea , five Heraclia 
fronde paftinacae, Ad. 
Panax H^racleum, LobDod.Ger. 
Panax Herculeum, Caef primum, Tab. 
Sphondylium alcerum,Dod.8. Floribuseft albis, luteisdicitDiofc.tulcsfe 
vidifte, Lobelius teftatur. 

I V. Panaci Heracleo fimilis Ungarica. 
Tataria Ungarica, Cluf.hift. (bari. 

anBaltracan inTartaria nafcens, JofephiBar- 

Hujusradice, Ungari Agria;vicini,alterius 
panis penuria vefcuntur : & Tartari , folio- 
rum in aqua decoftum refrigeratum, Viniin- 
ftar bibunt. SPHONDYLIU M. 

'Sp QivJlvkicv folia h.tbet platano fimilia ad Panacis foliornm effigiem acceientia. Diofcoridilib.i.cap 90. 
^^Spondjhon Plimo, lib.12. cap.26 & I.24. c.d.fic diclum fortajfe ob odorisgrantatem, .1 Spondyle infcili 
genere, odorUvravis, ut rcna trad:d:t. I. Sphondylium vulgare hirfutum. 

Branca oruna, Brunf. Trag. Cord. in Diofc. 
( cui & Bupleuron Nicandri ) Germanica, 
Dod gal. 

Acanclnis vulgaris five Germanica, Fuch. 
Sphondylium, Matth. Lac. Geln. hort. Lon. 
Caft. Cajf. Tab. vulgare, Dod. 8. 
Spondylium, Ad. Lob. Dod. 

Var>at ratione loci , prout in montofis '& 
planis provenir, hinc duae apud Tabern. ico folia fint breviora quidem,attamen in ternas 
& quate nas lacinias divifa. Floribuseftcom- 
municer albis: Sed £c purpureis, licetrarius, 
reperitur. 

I I. Sphondylium hirfutum folijsanguftio- 
ribus : hoc in Prod. primolocodefcriptumeft. 

III. Sphondyliumalpinum parvum: quod 
1. loco in Prodr. defcribitur. 

IV. Sphondyliumalpinumglabrurmquod 
in Phytopinace fub. l. in Prodr. fub. :. pro^o- nes: aliquando ita ludit, ut in caulisfummOjjnitur. 

L I B A N O T I S. 

ifocoiT/r, quod radix l : f» X/f«V, tbusredo!eat, duplex esl, latifotia &■ ferultfolto : latifoiu Thedpb. l.f' a: *-c.i2.genera duo fccit, altnumjicrtle, alterum fertile,& alteruni tam fiuciu. cjtiam fclioutile, alterum 
tdtltitm radice : fiticlifernm,fo!itin: paluftri apio ftir.ile. fcd majus. halet : fiertle,foliolaiiuct amartcon- 
ftat. Pliii.l.ip.c.i2.deLibanotidecoiifHsiegit,ficut& l.2c. c.io.cum Conjcis mifcuit. I. Libanotis Iatifoiia major. 
RofmarinusTheoph. Ang. 

an Ligufticum alterum, Matth. Caft. 
Libanotis Theoph. major. Lob.Lugd.Ger. 
Libanotisalba major,Tab. 
Elaphobofcum album, Lon. 
Sefelicethiopicum 2.Clufpan.&hift. 

II. Libanoris latifoliaalteraiivevulgatior. 
Sefeli primum, T ag. a»thiopicum, Matth. ico 
Fuch ico. Tur.Lic. Gefn.hor.Lon.Lugd.Cluf 
pan. ckhift. 

Dauci altetum genus, Fuch. Tur.Lugd. 

Libano:isalba. Gefn hort.Tab. 

Libanotis tertia Dodonaei,Lugd. 

L'banotis Theoph. Dodonaeo gal. Ad.Lobel. 

altera, Thal. 

Libanotisminor, Ger. 

Sefeli a;thiophicum heiba, Dod. I I I. Libanotis latifolia minor femine cri- 
fpo: ha;c 2.in Prodromo. 

IV. Libanotis minor apij folio. 
Daucus angulofocaule, Cord. hift. 
LibanorisTheoph.minor,Lob. 
Libanotis alba minor, Thal. 
Libanotis panacea,Tab. 

V. Libanotisapij folio femineafpero. 
Rofmarinus folijs Sefinofimilibur, quaeLiba- 
notis legitima Theoph. perperamSilerCreti- 
cum, Hon. Relliep- 1 adCluf. 

V I. Libanotis latifolia aquilegis folio, 
quae 1. eft in Prodromo. 
Sefeli aethiopicum alterum, Cam. 

VII. Ligufticum vulgare : an Libanotis 
fenlisTheophrafti? 

Levifticum, Brunf. Lob. &LaferpitiumGer- 
manicum, vuigare, Match. Dod, Ad. Cs?f. 

V i Ligufti- i 5 8 LIB. IV. SECT. V Ligufticum, Brunf. Cord. in Diofc. Gefn.hort. 

Lon. Tab. fativum,Trag.Cord. hift.vulgare, 

Dod.galCam. 

Libyiticum vulgare, Fuch. ico- 

L I B A N O Laferpitium, Ang.Ger. 
Smyrnium, Lac. Fuch. 
Hippofelinum, Lugd. & F O L I O I S F E R U L 

& Panax Afclepias. 

Ai&rari; Diofcoridi, l-S- c *7. duttm esl generum : untim fcecundum, cujtts femen rotundum, angulofum, 
acre, linguam exurens, cjr ««ayf vocatur, foltjs fceniculi; cui alterutnconfimile,femineUto,mtnime 
exttrente. Sterile tllorum ftmtlitudinem refert,fed neque caulem, nequeflorem, nequefemenpronut. I. Libanotis ferulae folio femineangulofo. 
Libanotis feu Rofmarinum, Matth Lac.Lugd. 
Rofmarinum i. Ang. Caft. 

Libanotis i. Dod. vel cachryfera,Cam. 
Rofmarinum ferulaceum, fertile, Diofccujus 
femen Cachris dicitur, Ad. 
Cachrys verior Libanotis Galeno, Lob. 
Libanotis candida, Casf. 

II. Libanotisferulae folio&femine. 
Panax Afclepium ferulsfacie, Ad. Lob. 
Panaces Afclepium, Dod. Caef.Tab. 

III. Libanotisfceniculifoliofeminefoliaceo. 
Rofmar. alt. ferulaceumDiofcoridis,Lob, ob 
Panax Afclepium, Ang.Cam. Libanotis t. Dod. Tab. 
Libanotis nigra, Caef. 

I V. Libanotidi fecundae fimilis ieuPanax 
Afdepium primum. 

Panaces Afdepium, Matth.Lac.CaftXugd. 

V. Panax Afclepiumumbellalutea. 
Panax Afdepium alterum, Lugd. 

VI. Panax Afclepium feminefoliofo. 
Panax Afdepium Apulum, Col. 

VII. Libanotis minorumbella candida. 
Libanotis Septentrionalium herbariorum, Ad. 
Libanotis minima, Lugd. Cminor. 

VIII. Libanotis tenuif. German.major Sc 
Libanotis vocjHihohJ&s major &c minor, Thal. K C A R U I. 

KfotDiofcoridi, lib.f. cap.66. nxftcv, Aetio, nxfvxQJliovSimeoniSethi, lib.de altm.Careum Plin.lib.ip, 
cap S. a Caria regionein qua laudatifimttm nafcitur. I. Cuminum pratenfe,CaruiOfficinarum. 
Caros, Brunf.Trag. Dod.gal.Gef hor- 
Careum, Fuch. 

Carum, Tur. Cord. in Diofc. Matth.Lac.Ang. 
Lob. Dod.Caft Lugd.Tab.Ger. 
Carui, Lon. Ad. Caef Thal. 

II. Carui alpinum: inProdromo defcript. 

III. Caruifolia. - Cyminum equinum &fyI.Trag. 
Fceniculum erraticum alterum, Lon. 
Peucedanum, Eid. ico. 
Hippomarathrum, Bot. Franc. 
Fceniculum fylv. Loniceri, LugcL 

Alia latioribus, aliaanguftioribusfolijseft. 

I V. Podi farina feu flofculus quo flatus 
ventrisexigunt: par.4. Ind. Orient.7. CORIANDRUM. 

Kdeu* 8 ntfimvov Diofc. lib.3. cap.71. diclum putant, quod folia & caules cimices redsleant. Ktffxtm, 
Theopb,7- hift.i. & 4. cauf.3. cujusgeneraplura ejfe 4-hift. 7. dicit. Coriandrum Plinio, lib. & cap.20, 
quod inter fylveftria non inveniatur, 

I. Coriandrum majus. 
Coriandrum , Brunf. Trag. Fuch. Matth. Ang 
Cord. hift. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob.Caft. 
CaefCam.Tab.Ger. 

Coriandrum , quod recens frigidum, exficca 
tum v«rbcalefacit,Guil. 
Coriander, Tur. Seminaincalidiorib.regionib.majorafunt. 

II. Coriandrumminustefticulatum. 
Coriandrum alr.minus odorum, Lob. Lug. fub 
Coriandri alteriusicone, Dod. 
Coriandrum z. inodorum, Tab. 

III. Coriandrum fylveftre fcetidifsimum. 
Coriandrum fylv. Myconi, Lugd. 

ANI- / LIB. IV. SECT. V. 159 A N I S U M. 

A "N/«<- Diofe . lib.3. tap 6>. Amfum, quidam auclore Ptinio, lib.20. cap.17. quaft x\-l*tfot vocarere,qtt:a 
_^~^ appetenttam cibi praftaret, & forfan fic dtclum, «t/ ouIhsi tus initv<ttit*.xloi3HS i quod ttnfionti flatu- 
lentas iuterti.is & externas remittat & laxet. 

I. Anifum herbarijs. iBohemos habetur. 

Abfinthiumdulce,Roef. II. Anifumperegrinum. 

Majore eft fernine & minore, hocqueapudlAnifumPhilippinarumInfularum,CIufhift. 

A M M I. 

A"m,«/ Diofcorid. lib.3. cap.70. quod ndiHtwcutumni* v* £xsi\t*}>* vcnitant. Plinio lib.20. cap.t^. Am- 
miquodGrnct vocant, Ciimuio esl ftmillimum : quid.un Cuminum Aethtopicum effe extjltmant: 
Htppocrates regium appeliat. I. Ammimaius. 

AmmijBrunf. Trag.Tur. Cord.in Diofc& hift. 
Gefhort.Lon.Lugd. 

Ammicommunehve vuIgare,Dod,Cam.Ger. 
Ammi vulgatius, Lob. 
Ammiofelinum,Tab. 

Quibufd Bubon. Hipp.alijsBupIcuron Plin. 
Variatfol.plurim. incifis&nonnihilcrifpis. 

II. Ammialterum femineapij. 

Ammi majoribus & ferratis folijs femineapi), 
Gefu. horc. Ammi Creticumaromaticum,Ad.Lob. 
Ammi tertium Creticum, Tab. 

III. Ammiparvum folijs foeniculi. 
Ammi,Matth. Ang.Lac Caft.Csf.Lugd.Can>. 
Ammi verum, Gef. hort. 
Ammipaivum, Dodon. gal. alterumparvum. 
Eidem f. 

Ammi perpufillum, Lob. 

Ammium primum Alexandriacum,Tab. 

IV. Ammoides. 
Ammipuiillum, Caef. P I M P I N E L L A. 

PTmpinelU & Bipinellx a reccntioriliis,afo!;orum binit ordtnibus.peniiatimfivepiitinatim dtgeflu.nomi- 
nata,vetertb. tndicht exifltmantur : qtts. tttam BipenntiU & PamptneiU vocantttr.Htc duplex efl.Ptm- 
pinella ftxifraga.feit ftxifragia .: fa.ultatecalculorum a revtb.expellendornni : altera Pimpnreila Sangmfor- 
ba,vclSorb.iftrella,qiibdf.tngHiKeosfiu.\iufiftat:quar,!i*7tii>i\t^lpepfio ) &quibufdSideritis2.Diof.cciifctur. I.Pimpinella faxifr3g.im3j.umbellacandid3. 
Pimpinella, Brunr* Cord. in Diofc. Lon. Trag. 
Fuch.Tur.Gef hor.Lob.Caft. 
Pimpinellanoftrascommunismajor, Thal. 
Bipinella, Saxifraga major,Ad. 
Pimpinella faxifraga,Mit:h. Ger. major,Cam. 
Bipennula, L3C. 

Saxifragiamajor, Dod.gai.Saxifragai. Casf 
Sax(frjga,Cord. hift. m.igna.Dod. hircina ma 
jor,Gefhor. vuIgaiismaior.Clui.pan, 
Tragofel inum majus, Tab. 

Folia in una atrovire;nia,fplendentia:in al- 
teraminime: invenirur&in laciniasdivifaAd 
hujusradicemquibufdam in locis, granarepe 
riuntur, cfuorum medullain coloremrubeum 
mutatur, cujusad tincluram carmefini ufus eft. 
moncntibns Lacuna &Anguillara,&Coccus 
radicum qnibufdam dicitur. 

Fragofusl.^cij.videcurCocchenillaexifti- maffe: Cocchinilla, inquic,qujtdamgrani fpe- 
cies adfertur ex Pe:u, qu >>d nafcicur in certis 
plantis parvis Pimpinelli vulgari fimilibus, 
cu)usradicibusadha>ret,fimilkudine uvarum 
fylveftrium : quidam putarunt falso, etfe C<JC- 
cognidium verum: alijelTcChermes Arabum, 
aCoccoBaphic GrccorumdifTeiens,qtiodma- 
nifclte falfum eft,haec illc.At Oviedus,cx arbo- 
recolligi vult, ut fuo Ioco dicetur. 

II. V Pimpinellafaxihjgamajorahcra. 
PimpinelIafecundafpeci«s,Trag. 
Tragofelinum minus,Tab. 
Bipinellafivefaxifr..eamiiior,Ger. 

C3uliculi & foliotumvena:,int'.idumpur- 
purafcunt: hsc fcrvore & acrimonia primum 
gcnus fuperat. 

Ill.Pimpin.faxifragamajorumbellarubeiite. 
Saxifraga major in alpib. rlore rubente.Gef h. 
Pimpinellaniajorumbellispurpureis,Gef.fra. 

lV.Pim- l6o LIB. IV. SECT. V. IV. Pimpinellafaxifragaminor. 
Pimpinella2j.fpecies,Trag. 
PimpinellaminorjFuch.Tur.Cam.ep. 
Pimpinella faxifraga minor,Lugd.Cam. 
pimpinellanoftrascommunisminor,Thal. 
Bipinella.Saxifraga hircina, Ad. 
Pimpinella, Saxifraga hircina minor,Lob. 
Saxifragiaminorak.Dod.gal.Saxifrag.z.Caef 
Saxifraga hircina minor,Ge£ hort.Cam. 
Saxifraga parva, Dod. 
Saxifraga vulgaris minor,Cluf pan. 
Saxifraga pimpinella Germanica minor, Cluf 

hiftor. 

DaucusSelinoides,Cord. hift. 
Dauci}-genus,Lugd. 
Tragofelinum petraeum,Tab. 
Tragium Diofcoridis, Col. 

Folia interdum laciniata , interdum incifu 
risanguftioribus& oblongisdivifa: aliquan- 
dofolijspetrofelini. 

V. Pimpinella faxifraga tenuifolia : in Pro 
dromo defcripta. 

VI. PimpinellaSanguiforbamajor. 
Pimpinellae Italicae z. genus, Trag. 
Pimpinella feuSanguiforba major, Matt.Caft. 
Lugd.Cam. Pimpinella major,Dod.gal. fylv. Dod. 

Pimpinella Italica major,Cluf hift.Thal. 

Sanguiforba major,Fuch Cord.hift. Tab. 

Sangui.alteramajor,Ad.(fivePimpinella)Lob, 

Pimpinella fylv. Ger. 

Sideritis fecunda Diofc. ma jor, Col. 

VII. PimpinellaSanguiforbaminorhirfuta. 
Pimpinella Italica,Trag.Lon. minor,Thal. 
Pimpinella,Ad.Lob.Caefminor.Dod.gal.Lug. 
Pimpinella fylv. hirfuta, Gef.hor. 
Pimpinella fanguiforba,Dod. minor, Matth. 
Caft.Cam. 

Pimpinella hortenfis, Ger. 
Sanguiforba minor, Fuch.Cord.hift. Tab. 
Sideritis z- Ang. Guil. quae Pimpinella Italis. 
Sideritisi. Diofc.minor,Col. 
anSideritis alteraDiofc.l.4.c.J4. &Sifsitietc- 
ris Plini) I.4.. c.17. 

Haec apud Monfpelienfes minor & valde pi- 
lofa reperitur. 

VIII. Pimpinellafanguiforbaminorlevis. 
Pimpinella fativa laevis,Gef hor. 

Cultura foliim a priore differre videtur , cum 
inufumacetariorumabltalisin hortos feratur. 

I X. Pimpinella fanguiforba inodora : in 
Prod. defcripca. M M Y R R " H I S. 

\'f/>ir,ftve Mv'pf'<* Diofcoridt lib.4. cap.116. Myrrhis, quaalijs Smj/rrbiz.a, alijs Mj/rrlia dicitur, Plinio 
Ub.24. cap.16. I. Myrrhis major,vel Cicutaria odorata. 
Myrrhis,Matth.Cord.inDiofGe(.hor.Lac.Ad 
Lob.Dod. Caft.Lugd. fativa,Cam. 
SefeliPeloponenfe,Ang. 

Cicutaria tertia, Caef. 

Cerefolium Hifpanicum,Tab. 

Cerefolium magnum & Cicutaria tenuif.Ger. 

II. Myrrhis minor. 
Myrrhisaltera,Ad.parva,Lob.Lugd. 

C I C U T A E T Cicutaria fecunda, Caef. 
Myrrhis fativa minor, Cam. 
Myrrhis montana, Tab. 

III- Myrrhisfylv. feminibuslaevibus. 
Myrrhis,Fuch. Dod.gal.Tur.Lugd.fylv.Cam. 
Cicutaria,Gef hor. Lon. 

I V. Myrrhisfylv.feminibusafperis. 
Myrrhis fylv. nova ALquicolorum, Col.~ 

V. MyrrhisBroccenbergenfis,Thal. quid? C I C U T A R I A. 

Ka'»eovTbeopb.i.bifi.g.&6.ejufd.2.Diofc.l.4.c.7P.Etjmologicuiitanominatumtradit,^rovyiv^ 
nwov dxtytuw, >V oninov Tiis 7i;'w/. Quare Gal.ltb. quod animi moresj. quod cicuta epotajlultitiam pa- 
riat, ncvaov dtcla,defumpto nomine ab eo aj[ectu,quia corpus ipfum torquetur. Pitn.l.z S-c .13 .Cicitta,cujus cau- 
lem vtridem a plertsq 3 edtfcrtbit : veriim qutfaptunt,ab bujus eftt, Socrateo exemplo nioniti, abfimeant, 

Cicutaria vuIgaris,Cluf hift. 

Variat foli js aliquando latioribus, aliquan- 
dotenuioribus. 
II. Cicutaminorpeuofelinofimilis. 

Petro- I. Cicutamajor. 
Cicuta,Trag. Matth.Ang.Fuch.Dod.Tur.Lac. 
Ad.Lob.Lon.Caft.Lugd.CsfTab.Ger. 
Cicut,amajor,Cord.hift.Cam.vera,Gefh.Thal LIB. IV. 

Petrofelini vitium, Trag. 

Cicutaminor,Cord.hift. Cam. 

Apij comes vitium , Gef. hort. 

Dauci inutilis genus, Gef. col. 

Sifon, Lon. 

Apium cicutarium, Thal. 

Cicutaria fuua, Ad. (quas minusfcetida^Lob. 

Petrofelinum caninum,Tab. 

III. Cicutarialatifoliafcetida. 

Sefeli Peloponenfe, Matth. Gef hor. Lac. Caft. 
Lon.Lugd. 

CicutarialatifoIiafcctidifsima.Lob.Lugd. 
Cicutaria,five Cicutaria Myrrhis,Thal. 
Cicutaria,Caft.ico. foetida,Tab. 
Cicuta latifolia fcetidifsima,Ger. 

IV. Cicutarialatifoliatertia. 
Cicutaria maxima Brancionis, Lob. 

V. Cicutaria paiuftris latifolia alba, 
Cicutaria alba, Lugd. S E C T. V. 161 Cicutaria paluftris fl. candido, Cam. 
an Meum Silefianum,Ejuid. 

V I. Cicutaria paluftris latifolia rubra. 
Cicutaria rubra, Lugd. 

Cicutaria paluftris fl- purpureo, Cam. 

V I I. Cicutaria paluftris tenuifolia. 
Ligifticum fylv.Trag. 
Fceniculum fylv. Eid. 

Cicuta paluftris, Cord. in Diofcorid, aquatica, 

Gef.hort.Thal. 

Cicutaria paluftris,Lob.Tab.Ger. 

Cicutaria paluftris alia, C.im. 

Phellandryum, Dod.Lugd. 

SilausPlinij,Caef 

Phellandrion eft Plin.l.z8c.u.alijs Silaum I.17. 

VIII. Cicutaria bulbofa. (c8. 
Cicutariapannonica,Cluf.pan.8chift. 
Bulbocaftanum coniophyllon,Cam. 
Myrrhis cicutaria, Tab. S E S E L I. 

^ E«A/ Diofcor. I.3. c.6o. quatuor generum, (**<wtic*ttfinii>,folijs faniculi : Kdt»iuHo>,folijs hedert : nt\c- 
^" ■nwnoiKHiv.folijs cicuta lattonbus : Hfufmiyjive TtgAv\iov • plm. I.S. c.}2. ex Ariftotelu l.g. hift. Cervas 
antepartum, purgari herba quadam qtu Sefelis dtcarur,fcribit : &1.2J. cJ. Sefelt cervtenix*. apartu mon- 
ftravere: &I.20.C.22. Tordylion.eft femen ex Sefeli. 

I. Sefeli montanumCicutaefolioglabrum: Tordyliummajusalr.luteum^ftwuyTi^jCoI. an Peloponnefiacum Diofc. 

Ligufticum alterum Belgarum,Lob. Lugd. 

Ligufticumz. herbariorum,Tab. 

Sefelt mont. 1. vel alpinum,Cluf.pan. & hift. 

Latioribus folijs ex horto CJ. Contareni 
habemus. 

I I. Sefel i mont. Cicutae folio fubhirfutum : 
quod in Prodromodefcriptumeft. 

III. SefeliCreticummajus. 
TordilionfiveSefeliCretic. majusXob.Lugd. 
Pimpinellae Romanaealterum genus fyl. Caef 
Sefeli Creticum majus, Cam. 2. Tab. 

IV. SefeliCreticumminus. 

Ordilion Nicandri & Tordylion Diofc. Ang. 

Sefeli Cretici fpecies, Eid. 

Caucalis, Bellonio, Gef hor.Belli ep.i. ad Cluf. 

Tordylion & Gordilion , Dod.gal. Gefn. hort. 

Lugdun. 

Sefeli Creticum , Lac. Ad. Lob. Dod. Caft. Ta- 

bern.Ger. 

SefeliCreticumminus, Cam. 

Pimpinella Romana vulgo, Caef. 

Tordilium Creticum, Eyft. 

V. SefeliCieticumfruftumajore. . VI. ScfeliCreticumminimum. 
Tordylium minimum Apulum, Col. 

VII. Sefeli A^thiopicumfalicisfolio. 
Sefeli A-.thiopicumalterum,Matth.Gefhort. 
Sefeli Auhiopicum,Ang.Ad.Lob.Caft.Tab.ve- 
rum,Lugd.Cam. 

Sefeli ALthiopicum frutex,Dod.Ger. 

Herba quae pro Sefeli ALthiopico oftenditur, 

Caefalp. 

VIII. SefeliMafsilienfeferulae folio. 
SefeliMafsilienfe ferulaeautDauciCretici fa- 
cie.Lob.ob. 

Sefeli Mafsilienfe,Matth.Lac.Gefn.hort.Lon. 
Caft.Lugd.Tab. nupcrorum,Lob.ico, 
Silermontanum Orficin. Ger. 

IX. SefeliMafsilienfefceniculifoIio, quod 
Diofcoridiscenfetur. 

SefeliMafsil.Ang.Dod.Lugd.Caef.SefeliMaf- 
filienfeforte.Clufhifp.nonnulIorum.Cam. 
Sefeli Mafsilienfe folio fceniculicrafsiore,Ad. 
Lobel. 

Sefeli Mafsilienfe Diofcoridis,Cluf.hift. 
Fceniculum tortuofum, Lugd. 
Fceniculum petraeum,Tab. 

X Variac i6z LIB. IV. SECT. V. 

Variat tn foliorum craflItie,tenuitate,Iongi-j X 1 1. Sefeli pratenfe, Silaus forte Plinio lib. 
tudine,brevitate&divifura: inomnib. tamen z6.cap.8. 

glauca funt.AliasnomineSefeleosMair.habe-LigufticumMatthiolicenfet.Gefhor. ~ A ' 
mus, de quib. cum adhuc dubitemus, ut & alijs,Paftinaca pratenfis Theoph. Cord.in Diofc. 
umbslliferis, de ijs in Theatro,fi Deus volet. Paftinaca nigra fylv. Cord. hift. 

X Sefeli montanum foeniculi folio. Sefeli prat. Monfpelienf Ad.Lob.Lugd.Cam. 

Sefeli mont.j. vel mont.anguftifol. Cluf.pan.& Siler alterum pratenfe, Dod. 
hift. quivult aLibanotideDiofc.alterafrudti- HippomarathrumprimumTab. fubFcenicuIo fera, non multiim differre. 

XI. Sefelipaluftrelaclefcens. 
Sefeli paluftre,Cam. dulcijGer.ico. 

XIII. Sefel iprat.tenuif.fi veDaucus praten- 
fis tenuifolius : pro i. in Prodr. defcriptus. 

u -■ 
L I G Ll S T I C Ll M. 

AiysriHov (Galeno XiGvrinov} urplurimtm tn Ltguria nafcitur, quare a Xtyx&x nom en traxit , in monte 
feit. Apemno diclo : incolu ■nxvsins dicitur. Diofc.l.3. c.Ss. Ltgufticumfylveftre esl,in I.igurixftu monti- 
bus : panacem aliqui vocant. Plin. l.ip. c.8. & I.20. c.ij. Siter nunc appcllant nomiue a Sile deducto, quta pro 
Sefeli femi/ie utuntur,at Yeteres ipftim Sefeli, ettam S1I1 6~ Selt vocabant. 

I. LiguflicumquodSefeliOfHcinarum. ISefeli Italicum,Caft. 
Silermontan.Trag.Guil.AdLob.Dod ClufhJSermontanum, Sefeli peloponenfe,Caef. 
Liguftic.Matt.Lac.Caft.Lugd.verum,Dod.gal.Seminelarioie &breviorevariat. Gef.hor.Tab. fub Leviftico vulgari,Ger.ico. 
Sefeli Mafsilioticum,Cord.in Diofc 
Sefeli, vulgo Siler montanum,cum nullo Sefeli 
conveniens,Gef. hort. II. Ligufticumfolijscicutae. 
SilerCreticum,Cam. 

III. Ligufticum five Siler monranum angu- 
ftifolium : inProdromodefcriptum. B BULBOCASTANUM. 

QKfeiuefctJ/ior, cujtu Trallianus 1.7. c.2. meminit,a radtctsfigura bulbofa, & fapore cajlaneas exprimen- 
) te, nomen babet. siivtov Diofc. I.4.C.124. altqui cenfem, cui 4<*"<Ao&rtoy,feq. cap.fubjungir. I. Eulbocaftanummajusfolioapij. 
Oenanthe prima,Matth. Caft.Lugd. 
Bunium, Dod.gal.Lac.Gef.hor. 
Apios, Tur. 

Bulbocaftanum,Gef.hor.Dod.Caft Tab.Ger. 
Bulbocaftanumgrandius,Lugd. 
Bulbocaftaaum mas Tralliani, Lugd. Nucula terreftris Septentrionalium, AdXob. 
Pancafeolus vulgo,C£ef 

II. Bulbocaftanum minus. 
Ornithogali fpecies, Lon. 
Balbocaltanumalterum,Cam. 

Hocrationeloci,folior.incifurisvariat:quod 
ex Angl.ex Pyren. & monte Calcaris habemus. OENANTHE ET FILIPENDLILA. 

O'im0>j Diofc. I.j.c.ijs. qitafiflos vinofus.qubd odore & qu.uiantenus colore,nonfmt viti diftimiles : vel 
p otuu, quod cum vitefloreat : & \<ii'i<tv^v t a florum candore , quos producit : cujus radix magna, in 
multa rotnnda capitula extuberans. lH11uol.21.c2s. Oenanthe radice magna numerofa,&c. Recentiorum 
Cenantbesfubjungamus,ut & Ftiipenduleis,quttcum Oenantbe viribtu akquantum convemuuts Ftlipendula, 
4 numerofls itlis & rotundism radtce capttibiu,qtu velut ex filo quodampenAere videntur,nomen babst. Oenanthe fpecies altera, Lugd. 

I II. Oenanthtichajrepliylli folijs. 
Oenanthe tertia,Marth.Lugd. 
Oenanthecicutaefacie^Ad.Lob.Lugd,. 
iFilipendulaea^erafpecieSjGef.hor. 
Cyminumbulbofum Plinij,Col. (plicis. Filipendula J. Oen.inthefelinophylIos,Tab. 

II. Oenanthepaftinacaefyl.fol.femineatri-| IV. Oenanchea^uatica. 

Oenan- I. Oenantheapijfolio. 
Oenanthefecunda, Matth.Lugd. 
OenantheanguftifoIia,Lob.fpecies, Lugd. 
Filipendul.-jCrtft ico.z. veltenuifolia,Tab. 
Filipendulaanguftifolia,Ger. LIB. IV. 

Oenanthe 4. Matth. Lugd. 
Oenantheaquatica,Lob.aquat.repens,Cam. 
Laver minus,Lon. 
Bulbocaftanum fcemina, Lugd. 
Siferpaluftre,Lugd. 
Petrofelinum fylv. vulgo, Caef. 
Filipendula aquaticavel paluftris,Tab.G.r. 
Juncus odoratus aquatilis, Dod. 

Differentis ratione magnitudinis&parvi- 
tatis, multajreperiuntur : licaliquandobulbu- 
lis carens, quemadmodum Dod. pingit, & Lo SECT. V. 16) 

VII. Filipendu!avujgaris,anMolonPlin, 
lib.z^.cap.7. 

FilipenduIa,Trag.Dod.Matth.Cord.hift.Ang. 
Gefn . hort. Lon. Thal.Caft.Lugd.Tab. ( cui & 
Saxifragarubra) Ger. 

Oenanthe, Fuch. LacCord.in Diofc.Lob. 
Oenanthe vulgaris, Ad. 
Filipendula vulgaris, Eyft. 

VIII. Filipendula minor: in Prod.defcripti. 

I X. Filipendula montana fl. pediculariae. 
Filipcndula mont. Dod. Tab. Ger. bel.duasaliasiconesfubjungit: ficapudMon- Oenanthelivefilip.alt.mont.Ad.Lob.Lugd. 
fpelienfes, capitulo eft majore, peromniahi-lAleftorolophosi.velalp. major,Clufipan.& h fpidiore : 3pud nos minore , nec hifpido 

V. Oenanthe hederae folijs. 
Oenanthe Myconi, Lugd. 

VI. Oenanthe prolifera Apula. 
OenantheCretica, Ponae m Bal. ital. 

PEDICULARIS OenanthealiaMyconi, Lugd. 
Criftaquaedam in aIpibus,Caef 

X. Filipendula montanaaltera. 
Aleftorolophosalpinus z.Cluf pan.&hift. 

FIoribuseftmod6pallidis,mod6purpureis. 

SEU FISTULARIA. PT.dicularis,abeffeciunomenbabetifienim\apecoribusintcrcaterapabuladevoratafuerit,ptikuU>rum 
tngentem copiamprocreat. AMHJu^K^poifeu Crifta apud Plin. I.27.C.S. ccnfetur,cut folia fimtlia galli- 
tiacea crtftd tribuit. Imb obfiorum congeriem, mtilttplicis & denfc GaUinacei cnftx tnodo fafttgiatam,ficp4- 
fteriores diciputant: aliqui Fiftnlariam nominant, quod ad fiftulai &finuofa ulcera uttlis ejfe credatur. I. Pedicularisalpinalutea. 
Filipendulaalpina, Lugd. 
anOenanthe, Caef. 

II. Pedicularisalpina filicisfoliomajor. 
Pedicularismajoralpina, Lugd. 
Inhacvariecasoccurrit. 

III. Pedicularisalpinafilicisfoliominor. 
Ale&orolophus alpin. minor, Cluf.pan.& hift 

I V. Pcdicularis alpina folio ceterach. 
Herbafolijsafplenoperfimilis, Gefn. fra. 

V. Pedicularispratenfispurpurea. 
Pedicularia campeftrisprior, Trag. 
Alcctorolophus, Dod.gal.Thal. 
Pedicularis.Lob.Caft.Tab.altera ; Lon. 
Filtularia,Dod. 

Alcctorolophi }.genus,Cluf pan.&hift. 
Criftagallialtera,fivePhthirion,Lugd. 

B A R B A Ruta pedicularis,Tab. 

Floris color vel purpur.vel carn.vel candid. 

V I. Pedicularisprat. lutea,velCriftagalli. 
Pediculariscampeftris tTrag. 
Ale&orolophos, Ang. 
Criftagallinacea, Dod.gal.Lugd.Cluf.hift. 
Griftagalli ; Lob.Dod.Thal.fimpIicicaulc,C^f. 
Pedicularia lutea , Tab. 
Mimulus Plinij quibu<dam: mimmuli herba 
in pratopefsimal.18 c 28.quamvisalijNjmu- 
lum legant, Nummulariam diSamcenfentes. 

Vanat magnitudine & foliorum latitudinc, 
cauliumnumero: floribusluteis,rariuscandi- 
dis : feminenigro,aut fubluteo. 

VII. Criftagalliumbellata. 

VIII. Crifta galli anguftifolia montana: 
illa pro 1. hasc pro 2. in Prodromo defcripta. C A P R EL 

BA'ba capr£, afiorum figura, qtt.c b.irbam caprtnam aliquo modo refert,nomen obtimvt : &prima 
Melandryon Plinij, L26. c.y. cenfetur, ciijiis defcriptio talis : Melandrjon n.tfcens in fegete ac pratis 
fiore albo, odorato. Altera ejufdem. 1.24. c.to. Rbodora : bcrba. inquit, quam GaHt Rbodoram vocant, .m- 
lem babet virg.tfnulnea modogeniculatum, folia urticx, in medio exalbtda, eademprocedente tempore tota 
rubentia , florem argenteum. 

I. Barbacapraerloribusoblongis. iLugdun.Eyftett. 

Barbulacaprx & barba capritia fylv. Trag. Barba caprina. Gefn. hort.altera, Lon. 
Barba capri , Fuch. Dodon. gal. ico. caprae,|Potentilla 2. Ang. 

X x Drymo- 


i(54 

Drymopogon i.Tab. 

II. Barba capraefloribuscompa&is. 
Birbula caprina prior, Trag. 
Barba capri, Dod.gal.defc. 
Potentilla i. Ang. 
Medefufium (a Ger. ®M>ifu(i) Cord. hift LIB. IV. SECT. VI. Barba caprina i.Lon. 

Barbi capra , Ad. Lob. 

Regina prati, Dod. Ger. 

Ulmaria ( afoliorumforma) Gefn.cat. Cluf. 

pan. & hilt. Lugd. Cam.Tab. 

Argentilla major, Thal. S E C T / O S E X T A. 
VALERIANA; NARDVS. 

VAleriana DiofcoridtJ.i.c.io. $i *i votfJl®- xyftxeo qubd radices cum quadam odorugravitate Nardum 
dinulenter : unb&virtbtu Nardo/imtles.Galeno & Aeginetaauclonbtts. Plinio, I.12. c.12, Nardum 
Crettcum,altqui agriam vocant,altj phu folio olufatri,&c. &I.21.C.20. Nardus qttod Phu appellavimw. 
officinis & herbariis Valeriana, a multis qutbtts valet facultatibtts : quare & Theriacaria dicitur. 

Genera duo, una defcriptione Diofcorides propofuiffe videtur: folta namque olufatri, majori Valeriant: 
folia Elaphobofci, medie : radices priori,floris color, medta convenit. I. Valeriana hortenfis : Phu folio Olufatri 
Diofcorid. 

VaIerianavera,feuNardusagreftis,Trag. 
Phu magnum, Fuch.Matth.Tur.Lac.Lon.Lug. 
Phu majus, Matth. Cord.hift. 

Phu verum , Cord. in Diofc. Fuch. hortenfe, 

Gefn. hort. 

Phu ponticum, Tab. 

Valeriana major, Ang Ad.Lob.Cam.Eyft. 

Valerianaoptima,Caefihortenfis,Dod.Ger. 

Carpefium,Caft. 

I I. Valeriana folijs Calcirrapae. 
Valeriana annua feu aeftiva, Clufi hift. 

III. Valerianaperegrinapurpureaalbave. 
Valeriana Indica,Cluf.hift. 

Valeriana peregrina ocimi folio, Col. 

In Phytopinace, fub 4. in Prod.fubg.&in 
•Matth. figuraaddita, defcripfimus. 

I V. Valeriana fylv. major. 

Phu fimilitudme Elaphobofci, Diofcoridi. 

Valeriana, Brunf. Gefn. hort.altera,C2ef 

Valeriana vulgaris, Trag. Cord. in Diofc. Lac 

Valeriana fylv. Ad. Lob. Dod. Cam. Eyft. pri- 

ma.Clufihift. 

Valeri ana major, Dod.gal.Lugd.Thal. 

Phu Ditift.o.idis, Brunf.Colum.vulgare,Fuch 

Tur. T«»b. 

Phu Germanicum, Fuch. 

Phu imjuscommune, Gefn.hort. 

Phu pari/um, Matrh. LacCaft. 

Valerianamajor,Tab. major fylv.Gar. V. Valeriana fylv. majormontana/ 
Valeriana j.Trag. 
Valerianamontana&j.Tab. 

VI. Valeriana paluftris major:quae i.in Prod. 
V 1 1. Valeriana caerulea. 

Phu graecum, Dod.gal. Lugdun.peregrinum, 

Gefn.hort. 

Valeriana peregrina, Ad. Lob.Cam. 

Valeriana graeca, Dod. Tab. Ger. 

Pfeudovaleriana'dici poteft, nam praeter fo- 
liorum fimilitudincm,nil cum Valeriana com- 
mune habet : flore eft communiter caeruleo, 
aliquando albo. 
Valeriana Graeca fl. csruleo & 
ValerianaGraeca fl.albo, Eyft. 

VIII. Valerianapaluftrisminof. 
Valeriana exiguavel 4-Trag. 
VaIerianamin.fivepal.Thal.Ger.minor,Ad. 
Valeriana minor fyl. Lob.Lugd.minima,Dod. 
fylv. five paluftris min. Cam. 
Phuparvum,Dod.gaI.minus,Gefn.hort.Lon. 
Tab. minimum, Matth.Cafr.Lugd.Cam.ep. 

IX. Valerianapaluft. mediaparumlacinia- 
ta: quae 1. in Prod. 

X. Valeriana alpina prima: quae pro 4.in 
Phytop. pro j. in Prodr. defcribitur. 

XI. Valeriana alpina alteia. 
Phu faxatile feu petraeum, Gefn. hort. 
Valeriana fylv. alpina l. latifolia. Clufi hift. 

XII. Valeriana alpinafcrophulariaefolio: 
quse 6. in Phytop. 4, in Prodrorr|^ 

an Vale* LIB. IV. SECT 

anValeriana inodorai.Caef 

XIII. Valeriana montana fubrotundo 
folio. 
Valeriana montana, Lugd. 

XIV. Valeriana montanainodora. 
Valeriana inodora altera, Csef. 
Valeriana annua ex 11 va, Cam. 

X V. Valeriana alpina Nardo celticae fimilis 
Valeriana fylv. alpina z. faxatilis, Cluf hift. 

XVI. Valeriana alpina minor : quae f. in 
Prodr. 

XVII. Valerianarubra. 
Polemonijalterafpecies, Dod.gal.Gefn.hort. 
Limonium Monfpelienfium, Gefn. hort. 
Ocymaftrum Valerianthos, Ad.Lob. 
Valerianarubra, Dod. Tab.Cam.Ger.Eyft. 
Valeriana inodora j.Caef. 
Phu percgrinum, Cam. ep. 

Sunt qui Narciflum Virgilij &CoIumelIs 
in hortis: alijBehen rubrum: alijStruthium : 
alijCondurdumPlinij, \.i6. c.f.velint. 

XVIII. Valerianarubraanguftifolia:quae 
7-inProdr. 

XIX. Valerianacampeftrisinodoramajor. VI. I6j BupleuronHipp.apudPJin.1.&c.22.videtur. 

Locufta quibufdam, Gefn. hort. 

Phu minimum alterum. Lob. Lugd. 

Albumolus, Dod. 

Polypremon CaftTani: Chalceum Plinij,I.z6. 

c.7. afoliorumcolore,Lugd. 

Valeriana campeftris, Cam. 

Laftuca agnina,Tab. Ger. 

Bupleuron,Caef 

an Valerianellaalteranudoumbilicato&bfe- 
vilemine, Col. 

Variat magnitudine , folijs anguftioribus, 
latioribus & integris: quare figuraeduaeapud 
Tab. & Ger.reperiuntur, & aborti va, floris ex- 
plicatione abinfeclisprohibita. 

XX. Valerianellaechinata. 
Valerianella cornucopoides echinata. Col. 

XXI. Valerianclla fcmine ftclato. 
Phu minus petraeum, Tab. 
Valeriana petrsa, Ger. 

Valerianella altera tcnuifolia f. mine S :abiofs 
ftellato, Col. 

XXII. Valeriana fyl v.fol i js tenuifl.divifis. 
Phu minimum, Ad. Lob. Lugd. NARDUS MONTANA ET CELTICA. 

NArdus montana, ixfJt®- ofHvq & DijXcviitiis, Diofc. l.t. c.7. at Ctltica, qus. Spica Celtica, rcl Romana 
Officuitf, Eid. cap.S. HiKfiiu) vocjJl@r,*i ci\iiyyixfive Saltunca, c~ 1.6. c.19. eifipi dicitur. Salmnca Phmo 
I.21.C.7.C? 2o.&NardusGalIica, I.&C.12.&I21.C.20. I. Nardusmontana radiceolivari. 
Nardus mont.ma, Match. Ang. Ad. Lob.Lugd. 
Clufhift.Csef Cam.Tab. 

Radicesbinas, ternas&quatcrnasafphode- 
limodo, habet. 

II. Nardusmontanaradiceoblonga. 
Nardus mont. longius radicata,Cam.ep. 

III. NardusCreticafilipendulaeradice. 
Nardus Cretica Valcrianae fimillima , Hon 
Belli ep. 4. 

Nardus Cretica Belli, Pon. 

IV. NardusCelricaDiofcoridis. 
Nardus Celtica , Matth. Cord. hift. Gefn. hort 
Tur. Guil. (cui & Saliunca) Ad. Lac.Lob.Caft 
Cam.Tab. Ger. 

Nardus alpinafeuceltica, Cluf pan.& hift. Nardum gallicum, Caef 
Spica Celtica, Lugd. 

V. Nardus Celtica altera. 

Spica celtica , faftigiato flofculorum ordine, 

Cam.ep. 

Spica celtica, Tab. 

Nardus celtica repens, Ger. 

VI. Nardusex Apulia. 
Saliunca Neapolitana, Lugd. 
Phu minus Apulum,Tab. 

VII Nardo celticae fimilis inodora : in 
Prodromo defcripta. 

VIII. Nardo Celticae fimilis hirculus. 
Hirculus, Ad. Lob.Cam.ep.Caef Tab.Ger. 
Hirculus veterum, Cluf in G ar. Lugd. 
Hirculus & Nardus Samphoritica, Atjg- caspa: •«$•) 166 (to- 

CASPARI BAVHINI 

PINACIS THEATRI BOTANICI 

LIBER QVINTVS 

SECTIO PRIMA 
SOLANVM^MANDRAGORA^HYOSCYAMVS^NI- 

COTIANA; PAPAVER; HYPECOON; ARGEMONE. 
S L A N U M. 

^Olanum,9-^v6vGr£civocant,quodvitem,vclacinum,auttaleqmdfgnat.Theopb.ip.hiJl.i2.i4.&2i.dut 
^ | gencra habet,ubt Ga^a Veficarum reddidit: ad Diofl.4.c.7i gener* 4. recenfmt : 1. rfvxvcvnHnouw, So- 
lanum hortenfe: 2,«'Kihxu.xGov » fv<jx\iJlx,hdlicacabum,aut Veficarium : 3. -^vuJiHJvfommferum : 4. (wu/mir 
vuncum. Pltn.l.27 \c j i.Solanum,inquit \Graci Strycbnon vocant : & l.2i.c.si.Strychmgenera 4. enumerat. . Solanumbacciferum. 
I. SoIanumOfKcinarum. 
Solanum,Brunf.vulgare,Trag.minus,Caif 
So'anum , Lon. hort. Matth. Fuch. Ang. Dod. 
Cefn. hort.Lob.L'igd.Cam.Ger.fativum,Tab. 
Solanumnigrum,Cord.inDiofc. &hift.quod 
edendoeft. 

Cuculus &CacubalumPlinij, Ang. 
Solanum horr.Circeae aut Phafeoli folio, Ad. 

Variat folijs magis laciniatis,ut Fuch.figura: 
aliahalicacabi,utLob. exprimit:acinisnigri. Mandragora, Theoph. Dod.gal. Ang.Guil.mo- 
rion,Fuch.ico.Lon.tertia fpecies,Cord.in Diof 
Solanum majus,Matth. Caft.Csef.Cam. 
Solanumfomniferum,Fuch.Tur.AdLob.Lug. 
Solanumlethale,Dod.Cluf hift. 
Solanum fylvat. Gef.hor.fyl.fivelethale,Thal. 
BelIadonna,Cluf pan. 

Duum eft generum: i.folijs amplioribus& 
flore majore: i.folijs&floribusminoribus. 

V. Solanum fomniferum bacciferum. 
Solan. fomnifer. alt.Matth.Gefhor.Lug.Cam. cantibus & fufcis : puniceis , quod Solanum Solanilethalisaliudgenus,Dod. 
puniceum Cord. hift. rubris, luteis, quod Sola- Solanum fomniferum, Lon. 
num luteum Gefn.hort. Sic in arenofis Michel- Solanum de Hiericho, Caft. feldae vix palmam excedens, reperitur. 

II. Solanum veficarium,quodfolliculi ve- 
ficae inflatjefimiles : velutPlm.l.ii.c.ji.quo- 
niam veficae&calculis profit. 
Saxifraga rubra & 4. Brunf. 
Solan.halicac.Trag.Matth.Lac.Ad.Lob.Lugd. 
Halicacabum,Ang Caft.vulg.Fuch.Tur.Eyft. 
Halicacabum, veficarium, Cam. 
Vtficaria, Cord. in Diofc Gefn. hort. Cx£ 
Veficaria vulgaris,Dod.gal. prima,Caft. 
Solanum veficarium, Gefn hort.Dod. 
Halicacab. fi ve veficaria, Cord. hift.Gefn.hort. 
Alkekengi, Lon. 

III. Solanumveficariumlndicum. 
HalicacabumfiveSolanumlndic.Cam.Eyft. 

IV. So\ar\umi*t\t*vcHefx<?& 
Solanum hortenfe nigrum, Trag. VI. anSolanum manicumex Guinea. 
Fruclusminor8Paludani,Cluf. exl.2c.i0. 

VII. Solanum fomniferum verticillatum. 
Solan.fomnifer. Matth.Guil.G.f.hor.Lac.Cl. 
hifp.&hift.Dod.Ad.Lob.Caft.Lugd.CsefCam. 
Acini in folliculis hirfutis , per maturitatem 
nuncrubri,nuncexrubrocroccifunr. 

VIII. Herba a militib.adcivitatem Philippi 
evulfa & guftata, eos prope ad furorem & infa- 
niam redegit,qui tamen afFe&us paulo poft mi- 
tiorredditus:par?.ind.occid.addit.quideft? 

IX. Sol3numfruticofumbacciferum. 
Strychnodendron,Gefn.hort.Ad.Lob.ob.Eyft. 
Amonum,Gefn.hort.Lob.ico.Plini),Ger. 
Solanum arborefcens,Caft.Caef.Cam. 
jSolanum fruticofum, Gefn.hort.Tab. 
ISolanum Americanum, Lugd. 

Pfeudo- 


LIB. V. 

Pfeudocapficum, Dod. 

X. Solanum quadrifolium bacciferum. 
After fed non Articus, Trag. 
Her'japaris,Matth.AngDod.Caft.Caef.Lugd. 
Tha). Cer. 

Paris herba, Lon. Cam. 
Aconium Pardalianches,Fuch.Tur. 
Aconitum five Pardalianches monococcon, 
Cord.inDiofc.8chift. 
Solanum tetraphyllon,Gef hor. Ad.Lob. 
Aconitum falutiferum, Tab. 

Folia habct communiter quatuor, aliquan- 
do tria, quinque, & fex. 

X F. Solanum triphyllon Brafsilianum: j. 
loco in Prodiomodefcribitur. 

XII. Solanum fcandens feuDulcamara. 
Dulcisamara^Trjg.DuIcamarajDod.Lugd. 
Amarum dulce.Cord.in Diofc. 
AmaraduIcis,Gel.hor. Ang Lob.ic. Lon.Tab. 
Vitis fylv. Matth.Lac. Caft.Cam. ( Ger. 

Solanum yKvni>7wtf>ci> t T\\&\. 
Salicaftrum Plinij,Guil.che.Ca?f. 
CircaeaMonfpeIien(ium,Ad.Lob.ob. Cam. 
Videturquibuldam-«(M?i«A^f*^jrDioi.l.4.c.i8j- 
fedmufcofumflorcm fum Viti tnbuit. Salica- 
ftrumPlinijlib.iz.cr. AlijsCyclaminusaltera 
Diofc. & Melotron Theophiafti. 

Floris color communiter csruleus , rarius 
albuseft. 

Dulcis amara flore pleno, & 
Dulcisamara florecaeruleo vulg.nior, Eyft. 

Xlll.SoianumtuberofumefciiIentum,fubi<} 
in Phitop.fubi. inProd. & Match.defcriptum. 
Picnocomus Diofcoridis.Cortufo. 
Papas radix ex qua eduhum Chunno diclum 
conficitur : Jofeph. Acofta 1.4.c.<7.imo panis lo- 
coutunturquem Chunnovocant:Eid.l.$ cto, 
an Papeiadicisgcnustuberumfpecie,fed exi- 
guifaporis: part .6. Ind. Occid. c.20. 
ArachidnaTheoph. PapasPeruvian.Cluf.hift. 
Papas Peruanorum, Eyft. 

Hujusaliudgenusincalidioribusfundis.ex 
quo fercula Locro appellata parant : Jofeph. 
Acofta I.4. c.17. 

X I V. Solanum racemofum ccraforum for- 
ma : pro 2. rn Pi od. delcnpcum. 
SoUnuin ponnferum. 

I. Solanum pomiferum fructu rotundo ftria- 
to molli. 

Lycoperficon Gakni, Ang. S E C T. I. 167 

iPoma amoris, Dodon.gal. Ad. Lobel. Cam.ep. 
Tab.Ger. 

iPomum amoris, Lugd. Cam. 
Malum & pomum aureum,Gef. hor. 
Aurea mala,Dod.Caft. 
Solani pomiferi genus aliud,Gef.hor. 
Tumatle Americanorum,Guil. pap. 
Malainfana,Caef 

Aliqui adSolan.furiofum referunt : alijs Glau- 
ciumDiofcorid.eft.VidedeLycoperfico,Dod. 
Fruclus communiterlutei,auricolores,ali- 
quandopulchre rubentes: rariusalbi: eft & 
funectiscubicalib.cauliculis,quodperomnia 
minus eft. 

Poma amoris fructu luteo, & 
Poma amoris fruftu rubro,& Mala Peruv.Eyft. 

II. Solanumpomiferumfructurotundoftri- 
afoduro. 

Solanumpomiferum,Lob.Lug.Tab.Ger.Eyft. 
Mala tthiopica,Dod.Lugd.Ger. 
Capficum rotundum Dakchampij,Lugd. 

Folia magis miniifvefinuofa: incaule ali- 
quando ut & in fol ijs , modo inferne, modofu- 
perne, parviaculei. 

I I I. So'anum pcregrinum fructu rutundo. 
HyofcyamusperegrinusDalechampij, Lugd. 

I. Solanum pomiferum frucluoblongo. 
Mala infana.Trag FucDod.Lac.Lon.Tab.Ger 
Malum infanum Gef. hor. 

Melongena, Matth. Cord. hift. Ad. Lobel.Caft- 
Lugd Cam.Sc V r erengenaToletanorum. 

Solanumhorcenfc& Pyra infanajCasfi 
Melanzana fructu pallido : Eyft. 

VideturStrychnon horr.Diofcoridis,nrba- 
num Theophr. Efculentum Galeni , & tertium 
genusPlinij. 

Variar flore purpureo.albo: fruc"tu,albo,pur- 
pureo, luteo : figura quandoque oblonga , ali- 
quandoinftarmali rocunda. 

V. Solanum pomiferum fruftu incurvo. 
Melantzana , Arabum Melongena & Bedengi- 
an,Rauvv. Lugd. 

Variatcolorefruaus,quiflavus,cinereus,Sc 
purpureus. 

SoUnttm pomiferum frttclu fpinofo. 

I- Solanum pomiferum fructu nigro fpinofo 
Melantzana nigra , Bathlfchain, )Ethiopica> 
Rauvv r .Lugd. 

Fmftueftlongo,rotundo: atro, fubnigro. 

II. Solanumfpinofumfruclurotundo. 

Pomum 168 L I B. V. 

PomumHiericonticum,lmper. 

Hl.Solanum pomiferumfoliorotundotenui. 
Cachos Indorum Monardi,Lugd. 

IV. Solanum pomofpinoforotundo,lon- 
go flore. 

Stramoniafivcpomum fpinofum, Trag. 
Nux metella,Matth. Caft. Acoft.Cam. 
Nux methel Avicennaj, Ang.Fuch.Gef hor. 
Hyofcyamus Peruvianus,Cord. hift. 
TatulaTurcarum, Guiland. pap. 
Paracoccalon five barycoccalon,Gra2cisrecen- 
tior. Melofpinus Venecis: Malus Peruviana 
Gallis : corona regia quibufdam: Solanum Ro- 
manum Monfpel.Guiland.l.c. 
StramonuFuch. Dod.Gefhor.Lac.Lugd.Do- 
don.Cam.Eyft. 

Stramonium peregrinum,Ad.(anSolanum ma- 
nicum)Lob. Ger. 

Hippomanes Cratevae,Ang.Gefhort. 
Solani pomiferi genus ?. Gef. hor, 
Solanum fpinofum, Tab. 
Solani pomiferi genus f.Cxf. 
Malum fpinofum, Caef 

V.Solanum fcetidum pomo fpinofo oblong. 
anManicum Diofc.exhoc Muslacfieri ajunt. 
Tatoula, quaeNuxmethel Arabum: Graecis, 
Solanum fomniferum,Bellon. 
Datura,Garziae,Acoft.Caft.Lugd. prima,Caft. 
Nucimetell£congener,Cam.ep.Tatula,Ei.hor. 
Solanum manicum, Col. 
Stramonium fpinofum,Ger. 
Datura Turcarum, Eyft. 
Dutroa, Linfc. parcz. Ind. Or. c.jj. part.j. c.i. & 
part.4. c.17. 
Dutroa,Hifpanis,Burlatoria: Arabibus: Ma- SECT. I. 

Communiterduofloresalteriinnafcuntur. 

VII. Solanum ALgyptiacumflorepleno. 
Stramonia ALgyptiaca flore pleno extrinfecus 
purpurafcente , intrinfecus albicante C.Bau- 
hini, duBry. 

StUmfolia. 

I. SolanifoliaCircaeadiclamajor. 
Lappafylv.Trag. 
Ocimaftrum verrucarium,Gef hort. 
Circaea Lutetiana,Lob. Dalech Lugd.Ger. 
Helxine fylveftris, five fluviatilis, Thal. 
Herba D. Stephani, Tab. 
Circaja,Eyftet. 

II. Solanifolia Circaeaalpina. 
Circaea minima,Col. 

III. SolanumMexiocanumfloremagno. 
Magnae admirationis herba Peruviana.Lobel. 
Caftor. 

Marabillas, del Peru &c Hachal Indi,Cluf. pan. 
Admirabilis Peruviana,Eid.hift. 
Gelfeminumrubrum&MandragoraTheoph, 
Caefalp. 

Gelfeminumfive JafminumIndicum,Cam. 
Jafminum rubrum Dalechampij,Lugd. 
ViolaPeruviana, Tab. 
Mirabilia Peruviana,Ger. 
Jafminum Indicum feu flos mirabilis Perua- 
nus, Eyftet. 

Jafminum Indicum flore rubro & variegato, 
Eidem. 

Flores purpurei feuKermefini coloris,lateri- 
cei, flavi aut pallentes, obfolete rubentes,exal- 
bidi,biniscoloribusexpurpureo&luteomix- 
tis: ficexrubro,luteo,albo,in unofloremagna 
varietas : nonnunquam albo & purpureo fimul rana: Perfis&Turcis,Datula,Palud.in.Lin{c. dimidiarim in eodem floretingitur: fiveinae 
Variat floris colore: eft vulgari flos albus qualibusvellatis, velminutismaculispurpu magnus:alteriusflavus: tertij.Hyofciamiflo 
ribus accedit: quare tres Daturae, Coftaeo: nunc 
& purpureo habetur. 

IV. Solanum fcetidum pomo fpinoforotun- 
do femine pallido. 

Datura ALgyptiaca flore pIeno,Pon. Ital. 
Stramonia Aigyptiacaflore gemino altero al-'ferum. 
teri innato, C Bauhini, du Bry . j Solani Indici genus.Cluf. exo 1. 1 ,4 reis tam punclatim , quam virgatim album co- 
lorem mtercurrentibus, quandoq; radijs flavis 
perlongitudinemfloresdiftinguentibus. 

IV. SolanumMexiocanumfloreparvo:fiib 
Solano 4. in Prodromo defcribitur. 

V. Solanum Indicum hirfutum corymbi- M MANDRAGORA. 

AvJlfctyiftxt, • HVTitAn\ev, h mfnxix Diofcor. I. 4. c.76. Mandragora, quod ad mandrat pecorum,aliat$j 
fpeluncaiproveniat.Circaa,nomineaCirce deduclo,quoniam radtx ad amatoria conducere videatur. 

Gener» L I B. V. S E C T. I. 169 

Genera Diofc. nigrafcemina, qttt fo</l*Hi«t,& candida maf,vueu* vocitata '. tertium (iuQtcy,quod mari 
quidemjimile,fed ommbusparttbus minus esi. Plinio l. 29. c, 13. Mandragora alia candtda mas, alia nigrafcc 
mina.At Tbeophr.6.htJi.2 : 9. htji.p. & 6. cauf.4, Mandragora, a pradtciudiverfa eil m I. Mandragorafrufturotundo. 
Mandragora mas,Trag. Fuch. Matth. Dod.gal. 
Lac.Cord.inDiofc.Ad.Lob.Lugd.Cam.mafcu- 
lus,Tur. 

Mandragora,Ang.Mandragoras,Gefhor.Caef 
Mandragorasalbusfeumafculus,Cord.hift. 
Mandragora mas vel alba, Cam. II. Mandragorafru&upyri. 
Mandragoras fcemina, Trag. Matth. Cordo in 
Diofc.LacAd.LobDod.Lugd.Csef.Cam. 
Mandragor. niger feu fcemina.Cord.hift.Cam. 
III. Mandrag.rlorefubcaeruleo purpurafcente. 
Mandragorafcemina,Clu.hifp.&hift.Caft.Eyft. 
Mandragora, Lon.altera,Casn HYOSCYAMUS. 

Y'o3Ht!t*iA®r Diofcerid. lib.4.. cap.69. id esl , faba fuilla, velporcina , quod apri ejuspajiu refolvantur & 
conveilantur, prafenti mortis periculo, nift aqua copiofa.flatim feforis &intuspoiluerent, ut Aeitanw 
prodidtt. Dtofcorides differentias tres propofuit : unamfemme ntgro,floribuspene purpureis : alteram femine 
fubflavo,flortbtu luteis : terttam mnifiimam, candidiflorts &fcmin'u. At Plin. lib.2S. c.4. Apoiltnarugenera 
pltirafunt: unumfemtnenigro: alterumcandidius: tertiumlrionufeminiftmile: quartum candtdijemmu 
tnmaritimu: ttcm ritfi femtnis. I. Hyofcyamusvulgarisvelniger. 
HyofcyamuSjBrunf.Tur.Matth.Lac.Lug.Caef. 
Hyofcyamus vulgaris, Gef hort. Thal. Eyft. 
Hyofcyam.i. Ang.Tab.fecundusGaleni.Trag. 
Hyofcyam. niger, Dod.Lon.Ad.Lob.Caft.Ger. 
Hyofcyamusflavus,Fuch.nigervulg.Cluf.hift. 
Apollinaris,Cord.in Diofc. 

Folia integra , diiTcfta , in lacinias acutas 
divifa. -' 

I I. Hyofcyamus albus major,vel j.Diofcor. 
&4.Plinij. 

Hyofcyamuscandidus, Trag. 
Hyofcyamusalbus,Matth.Dod.Gefhort.Tur. 
Lac Ad. Lob. Lon. Caft. Lugd.Cam.Ger.Eyft. 
fecundus,Tab. 

Hyofcyami alterum genus in maritimis,Casf. 
Apollinaris j. Coid. in Diofc. 

III. Hyofcyamusalbusminor. Hyofcyamus alter, Ang. 

Hyofcyamus albus minor,Lob.ico. alb.vulga- 

ris.Clufhift. 

IV. HyofcyamusCreticusluteusminor. 
Hyofcyamus^. velalbusCreticus,Clufhift. 

V. Hyofcyamus Cretic.lut.major: hicfub 
<. in Phytopinace,in Prod. etiam & Matthiolo 
defcriptus & piftus. 

Hyofcyamus Creticus alter, Clufhift. 

VI. Hyofcamusrubelloflore. 
Hyofcyamusperegrin.rubelloflore,CIuf pan* 
Hyofcyamus Syriacus, Cam. 

AlterumCamerariusaddit Hyofcyami pe- 
culiaris nomine, qui fola foliorum latitudine a 
prasdicto difTert. 

V I I. Hyofcyamus cauliculis fpinofifsimis. 
ALgptiacus. 

Hyofcyamus A^gyptiacus,Cluf hift. N I C O T I A N A. 

Nlcotiana 4 Jo. Nicotio Regis Gallia conftltario dicla, cujus opera, Anno t]6o. GalIijsinnotuit,quam U- 
ijflipotu, dttm legati munere fttngeretur, a Belga e Tltrida lnfula allatam, accepit. I. Nicotianamajorlatifolia. 
Hyofcyami tertia fpecies,Gef hor. 
Sana San&a Indorum,Ad. Lob.Ger. 
TabacumfabejusnominisInfulaJMonar.Fra. 
Tabacum latifolium,Cam.Eyft. 
Petum,Theu. latifolium.Cluf ad Monar. 
Hyofcyamus Peruvianus,Dod. Cam.ep. Nicotiana,Lon. Lugd. major, Tab. 

Perebecenuc, Oviedo,Lugd. 

Tornabona, qui a Tornabonio mifla,Caef, 

Herba S. Crucis fcemina,Caft. 

Tubac & Tubacka : par.f. Ind.Or.& par.6.& 8. 

Tabacum 3 Tabaco&Tabacca: par.g.&<?.Ind. 

Occid. 

Y Uppo- m 

i 7 o LIB. V. 

Uppovvoc.Virgineajindigenis: defc.Virgin. 

PctumBrafiliaiiis,Stadio,l.r.c.i$. 

Arbuftum cujus folia exficcant & accenforum 

fumo ineb; iantur,Benzon. l.i. c.l6. 

Lerius aiferit Nicotianum licet apud nos Pe- 

tumnominctur, attamen verumPetumBrafi- 

lianorum non efle , feque ne quidem in hortis 

Galliae vidijfe, Scapudnosob cceliindemen- 

riam aegreadolefcerepoifecredar. 

Exhujus herbae fumo,oc"toaut novemdie- 
rum famem toLlerare polfe,in par. j. Amer. ep. i. 
fcribitur : at Lerio per tridufi aut quadriduum. 

II. Nicotianamajoranguftifolia: &Eyft. 
HerbaSanc"tafiveTabacumminus,Lob.ob. 
Tabacum five herba Sanfta minor,Lob.ico. 
Petumanguflifolium,ClufadMonar. 
Hyofcyamus Peruvianus aker, Dod. 
Herba Sanctae Crucis mas, Caft. 

Tabacum anguftif.Cam.aiterum minus,Lugd. 

III. Nicotianaminor: &Eyft. 
Hyofcyamus niger vel J. Matth.Caft.Lugd. S E C T. 1. 

Hyofcyamusluteus,Dod. Gefhort.Lon.Cam. 
Ger. multum cum i. Diofc. convcnit, Ang. 
NyofcyamusdubiusluteolusSolanifolius,Ad. 
Lobel. 

Hyofcyamus Peruvianus,Tab. 
JPriapeja, a forma fru£tus,Gef.hor. 
Petum quartum ; Cluf ad Monar. 
Tornabonae congener, CsC 
NicotianaminorfeuHyofcyamusluteuSjEyft. 

IV. Nicotianaminima. 
TabacumfivefanaSan<ftaminima,Lob.Lugd. 
Tabacum minimum,Cam. 

Petum tertiumjCluf.ad Monar. 

V. An Nicotianaz fpecics in FnfulaMambo- 
nit, pyratae herbamquandamcomedunt,qua 
inebriati & dementati, omniapericula poft- 
ponunt: par.7.Ind. Or.20. 

V I. Calsina herba e cujus fucco potionem 
conficiunt in Florida , quam bibunt ubi in lo- 
cum pcnculofum fe conferunt,quo famem&fi- 
timperhorasz4tollunt:part.z.Amer.navig.4. P A P A V E R. 

MHhuv a /*') Hcm», non miniftrando, qiiod vefcentes fuis munijs fungi non poftint. LatinisPaparer, 
Diofcorid. lib.4. cap.64.6s. & 66. quinque genera propofuit : 1. Mynm ftuit, papaver errattcum, a 
fiore protimu deciduo, quipuniceus, interdum albus. 1 1. Wjhk» Hiaip®- papaver fativum, quod femine can- 
dido, quod HvAuniTir, 111. Sylveftre duplex, unum nigro femine , quod ttiiitit & quibufdam foixs , qubd e 
fcapo fuccus lacleus emanet : alterum majus fylveftre & ad medicinas valentiu\l V. Mfaw ntgtttint, »/ <Ae 
■3tocfxMti> papaver corniculatum,a calyculo in corniculorum modum tnflexo.aut marinum. V. Mijkiw xpfu- 
Jlns papaver fpumeum,quia herbulatota esl Jpumea ,quihufdam iipdnxaulleracleum. Theophrajlus fativi 
i.bifl.is. & e.bift.S. memtnrt : Sylveflris verbgenera p. hift.13. plura notavit : ut corniculatum : nigrum : er~ 
raticum flore rujfo : Herculanum folio Struthij. Plinius I.20. c.iS.fitivum album & nigrum prtpofuit, & ex 
bujusfcapomcifo, opium colligt monet : at cap.19. interfattva & fylveftria medium genus, Rhceasfive errati- 
tum conflituit. Sylveftrium unumgenus Ceratitis , quodaliqui glattcion, alis paralion vocant : alterum esi 
beracleon, ab alusaphron : tertiumgenuselitithymalon,mecona vocant, alij paralton. I. Papaver hortenfe feminealbo: fativum 
Diofc. album,Plinio. 
Papaver,Brunf.AngLon. 
Papaverfativum.Matth.Dod.gal.Lugd.Tab. 
Papaverfativumpurpureum,Tur. 
Papaveralbum,Trag.Dod.candidum,Ad.Caef. 
Papaveralbumfativum, Gefn.horr. Lob.Caft 
Gerard. 
Pap»verfativumfeminecandido,Fuch. 

Flos candidus, vel leviter purpureus: ali- 
quandoflore eftcinereo, unguepurpureo: vel 
candido, rubris maculisinfe&o&feminefla- 
vo ; & hoc 
Papavertertium &luteum eft,Trago. II. Papaverhort. nigrofemine: fylv. Dio- 
fcoridi: nigrum,Plinio. 
Papavernigrum,Brunf.Caft.minus,Gefhorr. 
Papaverfativumalterumvulgonigrum,Cord. 
in Diofcor. 

Papaver fativum femine atro, Fuch. 
Papavernigrumfativ. Dod. flore malvas hor- 
tenfis aut Pceoniae,Ad.Lob.Lugd. 

III. Papaver vulgare cujus capitula forami- 
nibus hiant, femine incano, «i^vijig a> , Dio- 
fcoridi. 

Papaver vulgare & 1. Trag. 
Papaver tertium,Dod. delcr. 
Papaverpatulum,Ad. 

Papa- LIB. V. SECT. I. 

Papaverfpontaneumfylv. Lob. 

IV. Papaverflorerubrofeminefufco. 
Papaverrubrum, Trag. Gefn.hort. 
Pr paver fylv.Dod.gal.Lugd. 
Paparer nigrum, vel i. Dod. 

V. Fapaver criftatum floribus & femine 
album. 

Papaver candidum alterum, ve! 6.Trag. 
Papaveris fat. fpecies folijs diiTectis, Dod.gal. 
Papaveris albi altera fpecies florumfolijs cre- 
nacis, Gefn.hort. 

Papaver Memphiticum , floribus multifidis, 
Gefn.ap. 

Papaver fativum 4.Dod. 
Papaver fimbriatum aut criftatumaIbum,Ad. 
Lob. Lugd. 

Papaver flore fimbriato,Caef flore niveo,Tab. 
Papaverfativumnigrum,Ger. «7* 

Papaver laciniatum rubrum, aliud unguibus 
purpureis,aliudunguibusaIbis,Eyft. 

X. Papaver errat. majus : e»l«t Diofcoridi, 
Theoph.Plinio. 

Papaver rubrum, Brunf.erraticum,Eid. 
Papavererraticum, Matth. Cord.in Diofcorid. 

Gefn.hort.LacLon.Dod.Caft.CaefThal.Tab, 
rubrum, Eyft. 

Papaver erraticum primum,Fuch. 

PapaverRhceas.Lob.Ger.prius.Lugd.alterurn, 
Dod.gal. 

Papaver rhoeas five caduco flore puniceo, Ad. 
Lob. ico. 

Flore eft puniceo, rarifsime albo. 

XI. Papavererraticumplenoflore. 
Argemone multiplex,Trag. 
Papaverrhceasflorepleno,Cam. 

X I I. Papavererrat.Pyrenaicum flore flavo: VI. Papaver criftatum floribus rubris, fe- quodproprimoinProdromodefcribitur. 

XIII. Papavererraticumminus. 
Argemoneexigua,&z.Trag.Lugd. mme njgro. 

Papaver rubrum alterum, vel7-Trag. 

Papaveris rubri fpecies folijsflorumcrenatis, Argemone,Lac.Lon. Gefnhort 

Papaver fativum nigrum criftatum, Ad. 

Papaver hmbriatum aut criftatum nigrG,Lob. 

Papaver i. folijs difleftis,Dod. 

Papaver fativum rubrum fimbriatum,Lugd. 

Hae duae fpecies floris colore variant, fubin 
de albus, frequenter rubeus, quandoque cx u 
troque miftus: & qui rubet, aliquandocolore 
purpurae, aliquande dilutiusrubet: hinc 
Papaver f lore pleno rubeum. 
Papaverfloremultipliciincarnato. 
Papaver floremultiplici purpurafcente. 
Papaverflore miniatopleno. 
Papaver flore pleno argentei coloris. 
Papaver muhiplex album oris rubicundis , ex 
hort. Eyft. 

VII. Papaver plenoflorealbum. 
PapaverfloremultiplicijGefn.hort.Cam.ep. 
Papaver polyanthos,Tab. 

Papaver alb. polyanthon feu multifl. Lob.Ger. 
Papaver f lore multiplici numero denfo, Caef. 

Eft majus&minus: floriscolorepurpureo, 
rubro,rubeo faturato, albo, violaceo & mixto : 
hinc feptem figuraeapudTabernaemontanum 
& Gerardum habentur. 

VIII. Papaverplenoflorenigrum. 
Papavernigrumpolyantlion,Lob.Ger. 

1 X. Papaverlaciniatis floribus. Papaver rhccas, Dod.gal.rhceas minus,Lugd 
Papavererraticumalterum,Fuch.Docl 
Papavererraticum minus,Tab. 

XIV. Papaver corniculatum luteum : «c 
fflf7iV«f Diofc, Theoph.fylv.ceratitis,Plinio. 
Papaver fylv. corniculatum,Trag. 

Papavercorniculatum,Matth.Lac.Ad.LobeI. 
Caft.Cajf 

Papaver corniculatum primum, Tab. majus, 
Dodon. 

Papavercorniculatumluteum,Fuch.Tur.Eyft. 
Papavercorniculat.f avof ore ; Clufhift.Eyft. 
Papavercornutum, Dod.gaI.Cord.inDiofc.& 
hift.Gefn.hort.Lon Lugd.Cam. 

X V. Papavercornic.phceniceum hirfutum. 
Papavcrcornutum rubroflore, Gefn. hort.Ger 
flore phceniceo,Ad.Lob.Cluf hift. 
Papaver cornutum alterum florib.rubris.Cam 
Papaver corniculatum, rubrum, Dod. 
Papavercorniculatumalterum.Lugd.Tab. 

Flos interdum intense rubens , interdum 
languidus.aliquandopallidus. 

XVI. Papaver corniculatum phceniceum 
glabrum. 

Papaver corniculat. phceniceum alterumXob. 
ico. phceniceo pallefcente flore,Cluf hift. 

X V I f. Papaver fpinofum : quod fub i{. in 

Phytopinace, fub z.inProdr.&inMatthiolo 

Y x defcri- .17* LIB. V. SECT. I. defcriprum & pictum : quo etiam nomine poft 
ea Cluf in fua hift. & Eyft. propofuere. 
Ficus infernalis Italorum. 
an Glaucium Diofcoridis : jk&vhicv fuccus eft 
herbae folijs fere papaveris corniculati, quae 
crocei coloris fuccocopiofopraeditafunt Dio 
fcorid. lib.j. cap.ioo. Et hujus papaveris folia 
fucco flavefcente, inftar Chelidonij majoris, 
abundanc. XVIII. Papavercorniculatumviolaceum, 
Papaver cornutum flore violaceo, Gefn.hort. 
Ger. 

Papaver corniculatum violaceum, Lob.Dod. 
Lugd. Caft. violaceo flore, Cluf. hift. 
Anemone Narbonenfis major corniculata, 
Adverf 
Ancmone major corniculata Penae, Lugd. 

Flores caerulei,&nigraeviolaeaemuli. HYPECOON. 

Y'nituov oi df ■C-vcptuv , papaveriDiofcoride$,lib.4.c.ip.6S.fubjicit,cumeademeifitttatura,qu<efucco 
papaveris. EtPlin.lib.27. cap.u. I. Hypecoum. 
Cuminum fylv. alterum, Matth. Caft. Lugd. 
Tab. Cam. 

Hypecoon,Gefn.hort.Dod.Cluf.hifp. 
Hj pecoon legitimum, Eid.hift. 
Cumino filiquofo peifimilis, Ad. 
Cuminum fylv. alterumDiofcorid.Italorum, 
Lob. ob. 

Cuminum fylv. alterum filiquofum , Eidem 
icon. Cuminum corniculatum, Ger. 

II. Hypecoi altera fpecies. 
Cuminum alterum Diofc. filiquoium, Ad. 
Cuminum alterum Diofcor. fylv. filiquofum, 
Lob. icon. 

Cuminum fylv. filiquoium Penae, Lugd. 
Cyminum fylv. j. & liliquofum minus, Tab. 
Cuminum filiquofum, Ger. 

AprioredifTertfolijsanguftioribus,longio* 
ribus,glaucis,filiquisdeorfumrecurvis. ARGEMONE 

A'pjwivH in totum papaveri fylv. fnnile Diofcorid. lib. 2. cap. 208. radicem rotundam tribuendo, 
quod noftrt non convenit. Stc dtcla, quod xfjwx oculorum & nubectttto expurget. Pltnto,lib.2f. 
cap.p. Argemonia : noflrt tria genera faciunt , & id demum probant, cujus radtx thus redoleat. Sed 
videtur Pitntus quatuor genera agnofcere, ut lib.21. cap.23. Anemonem, quam Argemonem vocari di- 
xtt : 2. genus hoc efi : 3. genus, lib. 24. cap. 19. lappam Canartam , cujus radtx jucundum odorem, thuriftmilemjpirat, Argemonem nuncupari tradtt . 
(ap. 9, ettam Argemonem appellari tefiatur. 

I. Argemone capnulo breviore. 
Anemone minor, Coriandri folio, flore Pulfa- 
tillae,capitulis hirfutis, Ad. 
Argemonecapitulotoruliscanulato,Lob.Ger. 
Argemoneminorcapitulis brevioribus, Lugd. 
Aigemone, Caft. piima, Tab. 

Anemone minor Penae, Lugd. 

II. Argemone capitulo longioie. 
an Argeinone, Cord.hift, . gettus fiatut potesl , lnguinarta , quam lib.26. 

AnemoneNarbonenfis majorcorniculata, Ad. 
Argemone capituio longiore,Lob.Lugd.Ger. 
Papaver erraticum alterum, Caef. 
Argemone z. Tab. 

III. Argemone alpina folijs Scandicis lo- 
tea: inProdr.defcripta. 

I V. Argemone alpina Coriandri folio. 
Argemone lurea, Ponae Ital. qui in Baldo colle- 
c"tam transmifit. SECTIO LIB. V. SECT. II. 175 S E C T I O S E C II N D A. 

ANEMONE; PULSATILLA; ADONIS. 

A N E M O N E. 

A'He/*uipij Diofcoridi, lib-2.cap.207. Anemone, PlinioJ.21. c.23. »710 tiivm», a vcntd, qubdflottantum 
vemo flante aperiat ur,undc & Herba ventiquibufdam. 
Genera duo Diofc. & Plmio, fjlveftre &fativum ; bujus, tnquiunt, multtfpecies, phoeniceo flore, altera 
canduante , aut lacleo , aut purpureo. Anemone latifolia fimplici flore. 

I. Anem. Cyclaminifeumalvae foliolutea. 
Anemonelatif. Cluf. hifp.Lob.Lugd.Tab.Ger. 
Anem.horr.latifoI.i.fimpl.flavoflore,Clufhift. 

Flos 10. aut pluribus folijs conftans,externe 
flavus, interneaureus. 

II.Anem.Geranei rotundo fol. purpurafcens. 
Anemone latifoi. altera, Clul. hifp. Anemonehort.Iatif.u.fimpI.flore,Cluf.hift. 

Flos ofto folijs conftans, externe dilute pur- 
purafcensfplendet ; interne violaceus,ungui- 
bus magnis &argentei coloris. 

VIII. Anemone latifolia flore purpuro- 
violaceo altera. 
Anemone horr. latifoI.ij.fimpl.flore,Cluf hift. 

Flos qui ex 12. folijs conftat : foris ex purpu- Anemone hort. latifol. (impl. tlore J. Eid. hift. reo albefcit & fplendet : interius ex violaceo 
Anemone i.Dod. Caef ipurpurcofplender, unguibusalbis. 

Anem.tubcroiabulbocaftaniradice, Lob.Ger. IX Anemonelatifoliaviolaceoflore. Ancmonc papaveracea, Tab.Ger. 
Anemone Acllata purpuieaScalba. Eid. 
Geranium 1. quorundam Dalech. Lugd. 
Flos ex u.aut i{. folijs, foriscineraceis hir- futis, interius rubedine purpurea nitentibuscante cincTis Anemonehort.latif.^.fimpl.flore^Cluf.hift. 

Flos ofto vel plurium foliorum, externe fub- 
purpureus & fplendens , interne ex purpura 
violaceus,unguibus lubefcentibus, orbe albi- componitur:quarein dilutiore purpura rubet: 
alias interius intenfiore, exterius remifsiore: 
rariustotusalbet. 

II I. AnemoneGeraneirotundo foliodilu- 

tepurpurafcens. X. Anemonelatif.fl.violaceofaturocolore. 
Anemone hort.latifol.n.fimpl.flore,Cluf.h ift. 

Flos fex folijs prsditus,violacei faturatioris 
coloris, unguibus majorib magiscj; candidis. 

X I. Anemone latifolia flore variegato. Anemone hort.latifolia 4.(impI.florc,Cluf hift.; Anemone hort.latifolia 7.fimpl.florc,Cluf hifr. Flos externe exalbidi obfoleti colons, in 
terncexpurpuradilutiorealbicar. 

I V. Anem.Geranei rot. folio dilute rubens. 
Anemonehort. latifol.f.fimpl.florcCluf.hift. 

Floris folia oftona foris oblolcte rubent, la- 
nuginepubefcunt: interiusdilutiorerubore&: 
adcarncum tendentenitent, unguib. albicant. 

V. Anelhone latifol.limplicicarneoflore. 
Anemonehort.latifol.6.fimpl.flore,CIu(.hift. 

Flos io.aut u.foliorum purpurei fere colo- 
ris, unguibus albicantibus. 

V I. Anemonelatifolia florepurpurofuuro. 
Anemonehort. latifol.8 fimpl.flore,Cluf hift. 

Flos 8. foliorum, ciiloris purpurofaturi, ex- 
tei ius fplendentis unguibus magnis 8c adpe- 
dicultim purpureis. Flos qui oftifolius,foris ex purpureo fatura- 
tius rubet,interius ad ungues ufque albus fatu- 
ra purpura & quafiKcrmefina nitet: oriscoc- 
cineis, in quae radij purpurafcentes fpargun- 
tur: unguesmagnos&ialboshabet. 

X I I. Anemone latifolia punclato flore. 
Anemone hort. latifol. io.fimpl. flore,Clul.hiff. 

Flos oclifolius violaceus, lnterna parte ma- 
culisalbisafperfis. 

XIII. Anemonelatifoliaflorecarneo. 
Anemone hort. latifol. i4.fimpl.nore,Cluf.hift. 

Floris modo majoris, modo minoris, oifto 
folia extrinfecus nonnihil purpurafcunt, in- 
trmlecus ferecarnei, vei faturatioris, veldilu- 
tioris,unguibusalbis. 

X I V. Ansmone latifolia Saniculrc folio. VII. Anemone latif purpujoviolaceo flore. Anem. fimplex latif. dilute purpurafcens, Eyfl. 

Y } XV.Ane- r 174 LIB. V 

X V. Ancmonelatif. flore orangei coloris. 
Anemonehort.latif. ic.fi mpl.flore,Clufhift. 

Floris o&o vel novem folia , exrerne carnei 
coloris | unguibus faturace purpurafcencibus, 
interne carnei diJuti : Habetur major &c minor. 

XVI. Anemonelacifolia florccoccineo. 
Anemone lacifoliacoccineoflore, Clul.pan. 
Anemonehort.lacif.i6.fimpI.flore,Clufhift 

Floris oflo folia, inrerne clegantifsimo coc- 
cineonitent,unguesorbispallefcensambir,ex- 
ternequadamlanuginepubefcunt:hucpertinet 
Anemonelatifolia fl.coccineofimplici,Eyft 

Flos coccinei coloris, medium c fufco nigri- 
cans & capirulum mulus folijs ftaminulis pal- 
lide virencibus fepcum. 

XVII. Anemone lacif.flore magno coccineo. 
Anemonehort.larif. 17. fimpl.flore,Cluf.hift. 

Floris octo foliainrerneelegantifsimococ- 
cineo colorefulgenr,nul!is unguibus apparen- 
tibus,externecolordilutior; &lanuginofa. 

XVIII. Anemone latifolia flore coccineo 
phceniceo. 

Anem.latif. Byzantina coccin.colore.Cluf pan. 
Anemonehorr. larif.i8.fimpl.flore,Eid.hift. 

Flosamplusodtifolius,coloris excoccineo 
phcenicei, ut in Rhceade, unguibus parvis fub- 
pallidis. 

Anemone tenuifolia fimplici flore. 

I. AnemoneGeraneiRopercianifolio caeru- 
Jea : an Diofcoridis ? 
Ancmonetenuifoliatertia,Clufhifp. 
Anemone hortenfis tenuifolia fimplici flore 1. 
Eid. hift. 

Anemone 2.. Dod.Lugd. 
Anemonc tuberofa Geranifolia } Lob. 
Anemonemontana,Caef 
AnemoneRopertiana,Tab.geranijfolia,Ger. 

Flosexi4.autif foliolismucronariscompo- 
(irus,coloris eft caerulei, vel rubri, vel ex urroq; 
mixti : eft externa parre fubcaerulei, interna al- 
bi : fic flore nunc caeruleo, nunc rubro, nnnc al- 
bo reperirur : quare Tabern. tres fpecies, alba, 
caerulea & rubra. 

II. Anemone tenuifolia floremultifidodi- 
lute purpurafcente. 
Anemonehort.tenuif.ji.fimpl.florcCluf.hift 

Flos ex 14.& plurib.foliolis diluce purpureis, 
& quafi carneis,nullis unguiu veftigi js conftat, 

III. Anemone cenanthes folijs flore viola- 
eeohexaphyllo. SECT. II. 

AncmonetenuifoIiaaltera.Clufhifp. 
Anemone hort. tenuif. fimpl. flore l. Eid. hift. 
Ancmone tertia,Dod.Lugd. 
Anemonebulbofaradice.Ad. 
Anemone ruberofa radice,Lob.ob. Ger. 

Anemone,Caft.anguftifolia,Tabern.tenuifoI. 
Cam.at. i.inepift. 
anAnemone altera, Caef. 
Anemonetenuifol.fl.purpureoviolaceo,Eyft, 
Flos,qui ex 6.interdum 7. & 8. fol i js compo- 
fitus eft>communiter eft purpureus feu violace- 
us, exrerna partc lunuginofus : eft ruber fcu 
phceniceus, vel ex purpura rubens ; eft & albus : 
quare apud Tabern aemonranum. 
Anemone corallina violacea & alba : & 
Anemone anguftifolia , & 4. & apud Gerard. 
figura rres. 

IV. AnemonetenuifoI.fi. pallide coccineo. 
Anemone hort.tenuif. 16. fimpl.flore,Cluf.hift. 

Floshexaphyllus, foris renuilanuginepu- 
befcens, coloris dilute rubefcentis,incerne coc- 
cinei valde diluri, unguibus amplis albis. 

V. Anemone tenuif.coccineo f J.hexaphyllo. 
Anemonehort.tenuif.j. fimpl.flore,Clufhift. 
an Anemone alterum genus,Ca:f. 

Flos floridi coccineicoloris, unguibusma- 
gnis,expallido,fufco&albomixtis. 

VI. Anem.tenuif.coccineofloreottophyllo. 
Anemone horr. tenuif.4. fimpl. flore,Cluf hift. 

Flos interne coccineus,unguibus albis,& 
externecoccineus,tenuilanuginepubefcens& 
fplendens. 

VII. Anemonerenuifoliafloremagnococ- 
cineohexaphyllo. 

Anemonerenuif.coccineoflorefimp.Clufpan. 
Anemone hort. tenuif.f . fimpI.f!ore,Eid.hift. 

Flos inrus elegantifsimus coccineo colore 
nitet,forislanuginepubefcir:unguesalbifunr. 

VIII.Anem.tenuif.florecoccineofanguineo. 
Anemone horr. renuif. 7. fimp. f iore,Cluf hift. 

Flos J.6. interdum 7. foliorum,ooloris cocci- 
nei, ad fanguineum vergentis, unguib. magnis 
exalbidis,purpureis venis diftinftis : aliquan- 
do flos ad cofti lateris colorem accedit , ncc 
fplendet. 

I X. Anem.tenuif. fJore fanguinco coccineo. 
Anemonehorr.renuif.8.fimpIiciflore,Clufhift. 

Florisfexfolia, externe lanugine'obdu<ft3, 
coloris funt fanguinei 1 a t uratiori s & fplenden- 
tis, interne fanguinei coccinei pcrmixci . 

X. Ane- LIB. V. SECT. II. J 75 X. AnemonetenuifoliafIorefanguineococ-Jexa]bidivirefcentis,deinadcarneumtenden- 
cineo altera. | tis,unguibus externe virefcentibus,interne al- 

Anemonehort.tenuifol.2o.fimp.flore,Clufhift.Jbis,ftaminibuscarneicoloris, 

Flos majorhexaphyllus, fanguineocolore, XX. Anemone tenifol.fl.exalbidominore. 
Vel inter coccineum & cochinelleum medio, Anemonehort.tenuifol.il. fimp.flore,Clufhift. unguibus minoribus, & albicantibus 

X I. Anemone tenuifolia flore ex fanguineo 

& coccineo medio. 

Anemonehort.tenuifol.151 fimp.f!ore,Cluf.hift. 
Flos hexaphyllus, coloris ex fanguineo & Fiosminorex 6.8- &pluribusfolioliscom- 
pofituSjColorisextrinfecuscarneialbomixti: 
intrinfecus vero prorfus fere albi : unguibus & 
venis ex albo paululum virefcentibus. 

XXI. Anemone tenuif.flore furvo albicante. coccineo mcdij, diluti, ei prorfus fimilis quem Anemone hortenfis tenuifolia 11. fimplici flo- 
vulguscochinelleumappellat: unguesmagni, re, Cluf cur. poft. 
. albi & quafiargentei. Flosexcineraceofivefurvo,aIbicans,& te- 

XII. Anemonetenuifolia floreamplofan- nui velut rubedine perfufus,utfere eftCapuc- 
guineo hexaphy llo. cinorum pannus. 
Anemonehort.tenuifol.fimp.flore^.Clufhift. XXII. Anemonetenif.florecarneoftriaro. 

FloscoIorisfanguineielegantifsimijUngui- Anemonehorr.tenuifol.i4.fimp.flore,Clufhift. 
busmagnisalbis. Floshexaphyllosexternecarneus,orisaIbi- 

XIII. Anemone tenuifolia floreamploa- cantibus: interne exalbidus, vcniscarneisad 
trorubcnte. medium folium fparfis, ftaminibus purpura- 
Aiiemonchortenfistenuifoliai7.fimpliciflorc, fcentibus,apicibusnigricantibus. 

Cluf. hift. XXIII. Anemone renuifolia flore magno 

Floshexaphyllus,colorisfanguineiexatro-,fuavcruben\e,unguibusalbis. 
rubentis & quafi fericei pan.ni villofi Kermefi- Anemone tenuifol ia flore fuaverubente Cacci- 
nocoloreprxditi,cjerulei. ni : adCluf.cur. poft. 

XIV. Anemonetenuifoliafl. rubrofaturo.' Hasvarietates,fationefTericredibiIeeft,cum 
Anemonehort.tenuifoI.i6.fimp.flore,Clufhift. in ali/s quibufdam plantis etiam contin^erc 

Flos hexaphyllus ,ruber, feu potius fangui-.obfervatum fit.Nam natura,in florum Anemo- 
neus,unguibusmagisfaturis,venisalbicanti- nes coloribus, nonminus quaminTulipis& 
busdiftinftis. Iridibusludit: itautplufquamtriginra difcri- 

X V. A nemone tenuifo! ia flore niveo. mina in colore , aut unguium varietate , aut fo- 

Anemonehorr.tenuifol.ij.fimp.fIoie,Clufhift. liorum numeroobfervatafuerint. 

Flos hcxaphyllus niveus , cujus unguibus Anemone Matthioti. carneiquidafperfum: apicibusexobfcurapur 
puranigricantibus. 

XVI. Anemonetcnuif. floreamplocandido. 
Anemonehort.tenuifol.i2.fimp.flore,Clufhift. 

Floshexaphy!lus,piorfuscandidus, ungui- 
busexternevirefcentibus,apicibusnigris. OmnesAnemones fingulares caules,inter- 
dum duos aut tres, vel pures, nullis ramis pra> 
ditosproferreobfervatumfuit, nififorte idna- 
turae lufu contingat,unoalter6veramulointer 
fuperna folia fummum caulem ampleclentia, 
enato. Quare,quidMatthiolusfuis Anemoni- XVII. Anemone tenuifolia Cretica flore'bus quatuor propofitis velit,nonaiTcquimur: 
magnoalbo: quaein Prodr.fubi.defcriptaeft. jomittere tamennoluimus. 

XVIII. Anemonetenuifolia fl. albicante. I. Anemonepnma.Matth.Lugd. 
Anemonehorttenuifol.ic. fimp flore Cluf.hift. II. Anemonefecunda.Matth.Lugd. 

Florecfthexaphyllocandicante,ftaminibus anRanunculusfloreglobofo. 
albisapicibusfubcaeruleis. | III. Anemonequarta,Matth. (atinedit.fe- 

XIX. Anemone tenuifolia flore exalbido cunda,i.)Caft.Lugd. majore. 

Anemonehort.tenuifol.io. florefimp Clufhift. 

Anemone tenuifolia carneo flore, Cluf pan. Flos magnus, hexaphyllus, coloris primum t Anemon* altera.Lac Anemone,Lac.Anemon.ramofapurpurea,Tab. 
I V. Anemone quinta,Matth. (at in edit. fe- 
cunda Anemone altera) Caft. Lugd- Anemo- LIB. V. SECT. II. 176 

Anemonc ramofa lutea, Tab. 

V. Anemonia varia radice fibrofa peregrina. 

Anemonesgeneravaria, floris rofei, lutci, 
purpurei varietatediftinfta, afpeftu pulchra: 
vario floris colore , aliasrubro, alias purpureo, 
nonnunquam luteo,obfervavit Rauvvolfius in 
fuo Itinere Hierofolymam verfus , & obiter 
Lugd.herb.attigit. 

Anemone flore pleno. 

I. Anemone latifolia maxima verficolor. 
Anemone latifolia flore multiplici , Cluf hifp. 
8c pan.Lugd. 

Anemone hort. latifol.pleno flore 1. Eid.hift. 
Anem. max. polyanthos Chalcedon. Lob.Ger. 
Anemone Chalcedonicamajor,Tab. 

Folia florum externa & majora dena aut 
duodena,viridiafunt,eorummucronibuscoc- 
cineo colore leviter Sc virgatim infeclis : inter- 
na minora & anguftiora , dilutiorepurpura ex 
rubronitent. 

Aliquando, ex praediclo flore uncialis pedi- 
culus , minorem florem ex otto latiorum folio- 
rum partim viridium , partim coccineoru com- 
pofitum,fuftinet,quam pro quarta pofuimus. 

II. Anemonelatifoliaflorecoccineo. 
Anemone hort. latifol. pleno flore z. Cluf. hift. 

DifFert apriore,quodin hacflorisumbelli- 
cum glomerata &reflexa folia non occupant. 

III. Anemone latifolia coccineo flore duplo 
vel etiam triplo denfiore & pleno , quam prior 
fit, Cluf cur. poft. 

IV. AncmonelatifoliaPavodiclamajori. 
Anemone hort. latifol. Pavo major 1. Cluf.hift. 

Flos unicus 20. jo. aut pluribus folijs con- 
ftans,eleganti, faturatofplendidoquecoccineo 
colorepraeditis,unguibusfanguineis,orbepal- 
lidocinftis. 

V. Anemone latifolia Pavo dicta major 
prolifera. 

Anemone pavota latirblia multiplex floremi- 
niato, Bry. 

VI. Anemone latif.Pavo minus polyphylla. 
Anemonehorr. latifol.Pavomajor2.CIuf.hift. 
Anemone hort.fl. pleno coccineo variegata la- 
tifolia.Eyft. 

Haec flores minus plenos profert , interdum 
fimplici , otto, novem, aut decem foliorum fe- 
rieconftantem. 

VII. Anemone Iatifoiia flava. an Anemone multifido & lanuginofo folio, 
quod in Apulia luteo flore reperiatur, Ang. 

VIII. Anemonetenuifoliamultiplexrubra. 
Anemone multiplex rubra.Cluf hifp. 
Anem.florepolyphyllotenuifolia.Eid.pan. 
Anem. hort. tenuifolia pleno florc,Eid.hift. 
Anemone4-Dod. 

Anemone flore multiplicato coccineo,Lob. co- 
loretenuifolia, Eyft. 
Anemone coccinea muItip!ex,Ger. 

Flore eft rubro, caeruleo, albo. 

IX. Anemone tenuifol. multiplex purpurea. 
Anemone tenuifolia pleno purpureo flore Cac- 
cini,Cluf.cur.poft. 

Eftetiamqu5purpurocaeruleumflorem,alia 
quae fuaverubentem & nitidum profert. 

X. Anem. tenuif. multip. atropurpurafcens. 
Anemonetenuifolia pleno flore ex atropurpu- 
rafcente,Cluf cur.poft. 

X I. Anemone Geranei rotundi folio plena, 
Anem.latif.purpurorubefcensplena,Eyft.defc. 
ab Anemone hort. latifolia j. Clufij fola mulci- 
plicifoliorum ferie differt. 

Anemone fylveftru. 

I. Anemonefylveftrisalbamajor. 
Anemon e 5. Matth.Caft. Lugd. flore albo,Lob. 
Anemone alpina,Gef fra. 
Anemonepannonica,Dod. 
Anem. fylv. 1. Cluf.pan.& hift.Lob.ad.par.z. 
Anem.fyl.flore candido,Thal. fyl.fl.albo,Eyft. 
Anemonemajoralba,Tab. 
Ranunculi 11. fpecies,Cord.hift. 
Aconitocognatavidetur,Gef.hor. 

II. Anem.fyl alba minor: pro i.in Prod.delc. 

III. Anem.alpina alba major: quae 2.in Prod. 

IV. Anem.alpinaalbaminonquaej.inProd. 

V. Anemonenemorofafloremajore. 
an Anemone^«<=<wy/«,Theoph. 
Sanicula minor quibufdam,Brunf. 
Ranunculus candidus, Trag. 
Ranunculi 4. fpecies,Fuch. Cord.hif. Lugd. 
Ranunculus 6. Tur. 8. Lon. 
Ranunculus parvus, Dod.gal. 
Ranunculus phragmitis,Gef.hor. 
Ranunculus nemorofus, Ad. Lob.Tab. 
Eneaphyllon, Ang. 
Ranunculus fylvarum.Cluf hift. 
Anemone f . Dod.fylv.vulgaris^CIuf pan.mon- 
tana, Caef. Anem.hor.latif. duplo flow flavo,Clu.hift.Eyft. Anem. nemorum alba,purpurea,coccinea:Ger. 

Ranun- j L I B. V. S 

Ranunculi }.tertium&quartumgenus,Thal. I 
Flore eftcandido, autex purpura rubente, 
mododilutiore, modo intenfiore colore,fub-' 
C3EruIeo,carneo,rofeo: hincTaber.tresfiguras 
habet, Ranunculi albi, purpurei, &exrubro 
purpureinominc&Thaliustertiogeneriquod 
flore eftcandido, fpeciestres tribuit, folijs& 
floribus majoribus, minoribus & medio modoj 
donatis: quartum ecandido rubet,&ratione 
foliorum majus & minus eft. 

V I. Anemone nemorofa flore minore : haec 
inProdromo r. eft. 

an Ranunculi tertij generis fpecies min. Thal. 

VII. Anemone nemorofa flerilis folijs puh>- 
Aatis. 
Ranunculi terti; quintum genus,Thal. ECT. II. J77 

Ranunculi nemorofi vitium rnfitvtofr , Cat, 
Altorff. 

VIII. Anemone nemorofa flore pleno albo, 
Anemone limonia plenoalbo flore,vel 
Ranuncfylvar.pIenoalboflore,CIufihift.Eyfr. 

I V. Anemonenemorofafloreplenopurpur. 
Anemonelimoniaplenopurpureofiore,vel 
Ranunculus fylvar. pleno flore purpurafcente. 
Clufh.ft. 
Ranunculus nemorofus flore pIeno,Eyft. 

X. Anemonenemorofjeaffinisperegrina x. 
candido aut purpurafcente flore. 
Anemone *«,««".* peregrinar.Clufihift. 

X I. Anemonenemorofae affinis peregrina 
i. flore herbacei coloris. 

Anemone *«!««"* peregrina 2. Cluf.hift. I L L A. 

l.c .11. ex Theoph.S. hift.7. Anemone gentu (Gd- P LI L S A T 

AKemones alterum genus qtu Limonia vocatur,Pltn.l. 
7a Fremium vertit: Plin.l.2i,c.2j.Fhenion habet) quod Leimomon vocant : hancfunt qui PulfattUam 
tjfe velint. Pulfatilla nommatur, qu^ feminum tremult pappi levtfimo ftatu,huc atq } iliuc agitentur, unde 
& Herba venti dicitur, quare ifrytfiv dici potesl. I. Pul fatilla fol io crafsiore & majore flore. 
5?ud;cfchclI/Brunf. 

Herba venti,Trag. Lon. 

Pulfatilla Matthiol. Gefn. hort. Caft. Dod. Ad. 

Lugd. Tab. 

PulfatiIlavuIgaris,Lob.Ger.reccntiorum,Ca2- 

falp.communis, Cam. 

Pulfatilla vulgaris dilutior, Cluf pan. & hift. 

HerbaSardoa, Dod.gal. 

Anemone fyl v. Fuch. communis, Tur. monta- 

na.Gefn.hort. 

Anemone fpecies,Gef.hor.Thal. 

Anemone 10. vel leptophyllon,Cord.hift. 

Anemone limonia &SamolusPlinij,Dalech. 

in Plin. IV. Pulfatillaapijfoliovernalisflorcmajo- 
re: qua»2. in Predromo. 

V. Pulfatilla apijfoliovernalisfloremino- 
re: quaej.in Prodr. 

VI. Pulfatilla apij folio autumnalis: qux 
4. inProdr. 

VII. Pulfatilla folio Anemones fecundae, 
five fubrotundo : quas {. in Pi ouromo. 

VIII. Puifatilla florerubroobtufo. 
Pulfatilla rubra, Dod.Ad.Lob.Lugd.Tab.Gef. 
an Anemone 4. Cam. ep. 

IX. Pulfatillaflorealbo. 
Anemone alpina, Gefn. fra. 

Anem.fyl. 2. Cluf pan.& hift. Lob.ad.parr.z. 
Pulfatillaalba,Lob. Lugd.Tab.Ger.florecan- 
dido,Dod. 

Flosintusla&eus,exterius nonnihilpurpu- Ranunculus 2. Lac.Diofc. 2. fpecies,Gef.hor 

Colore ut plurimum violae nigrae purpureo, 
&obfoletioreintenfiore &remifsioreproloci rafcens. 
ratione: inumbrofis diIutiore,inapriciscolo- X. Pulfatillaluteaapijhortenfisfolio. 
ratiore: pleno etiam flore reperiri fignificatum.jPulfatilla fecunda alpina, Lugd. 

II. Pulfatillafoliotenuius,incifo&floremi-| XI. Pulfatillaluteapaftinaccefylv.folio. 
nore, fivepaluftris: hjec inProdromo primo Pulfarillalutea,Gefihor.Ad.Cam.ep. 

loco defcribitur. Pulfatiila tertia alpina,Lugd. 

I I I. Pulfatilla flore minore nigricante. Anemone fylv. tertia, Cluf hift. 
Pulfatilla altera,Dod.Lugd. X 1 1. Pulfatilla lutea alpina hifpidior. 
Pulfatillafloreclaufo.Lob.ico. ,PulfatilIaprimaalpina,Lugd. 

Pulfat. vulg.laturatioreflore,Cluf.pan.& hift. ,an Anemone Jutea, Ang. 

Z ADO T?S L I B. V. 
D O SECT. III. 

N I S. ADomdiiflons memintt Ovidiiisio. Mctamorpb. qui Aiicmoneeffe a multis creditnr : alij btiicfequtntt 
tnbuunt. V erum quiarattone capituli cum Ranunctdis conveniat ,inter Anemones & Ranuncttlosre- 
repoflawtu : Qutbm dum t^Theoph. aflorisflammeo igneo.j.colore : & 6.bifl.6 inttr vernosflores rcccnfet. I. Adonishorrenfis. 
Anemonehort. Trag. Lugd. Anemonc,Lon. 
Aigemoneterria, Tab. 

II. Adonis floremajore. 

Anrhemis eranrhemos Dalechampij,Lugd. 

I II. Adonis horr. flore minore atrorubenre. 
Adonisrecentiorum , aut Adonium Poetai um, 
fpecies Anemone,Ad. 

Adonis recentiorum,Lob.ob. flos Adonis.Eid. 

ico.Cam.Ger. 

Flos Adonis vulgo,Cluf. hift. 

Eranrhemum,Dod. 

Adonium, Tab. » 

FJos habeturminiati,Iurei coloris : hinc 

Adonium& Adoniumluteum,Tab. frib. Anemone sgreftis, Trag. 

Anemonetenuifolia,Cord.inDiofc.Gef.hift. 

Anemonetenuifolia,Cord. hift. 

Adonia,Matth.Lugd. 

Chamxmelum eranthemum vel purpureum, 

Dod.gal. rubrum,Gef.horr. 

Aculcata,Lon. 

Ranunculus arvenfis flore rubicundo.Caef. 

Chamxmclum purpurewm,Tab. 

Vai iat floris colore phcenicco, luteo,pallido 
&albo, hinc 

Anemonetenuifol.alt. florepallido.Cord.hift. 
Adonis flore pallido,Cam.ep. Lugd.Tab. 
Adonisz. &j. interfegetes,Tab. 
Eranthemum flore flammeo, & IV.Adonisfyl.fl.phceniceoejufcj:, fol.longio-|Eranthemum foliorubro, Eyft. S E C T / O T E R T I A. 

RANUNCULUS EJUSQUE SPECIES. 

BAT^d^tev Diofcorid. I.2.C.206. <&> ai\ivov xy^icv, Ranuncttlus & Apittm agrefte. Ranttnculus, quod ra- 
nartim more bumidis limitibtts & opacis marginibtisUtetttr : attt qttodrana, tnttr ejtts frutices frtqutn- 
terinveniantttr. Apium,qttodfolijs apium amuletur. 

Genera complttra Diofcoridi : 1. Conandrifoltjs (& ad malva latitudmem accedentibus, Pltni6)flore 
luteointerdttm purpttreo : 2. lanuginofms (foliofius Plintus) qttod fjl. aptttm apptllant : 3. mtnimum fl.ore 
aurto : 4. butcfimileflore lacleo. Idem habet Plin. I.2;. c. ultimo. Ranttncitlits nemorofus, 
I. Ranunculusnemorofusluteus. 

Ranunculi fylv. alterum genus,Trag. 

R.'.nun.j.fpecies,Cord.hift.tertijgenus2.Thal. 

Ranunc. 4. fpecies Jutea,Fuch.Dod.gal.Lugd. 

Ranuncuius phragmites luteo flore,Gefn.hort. 

nemorofusluteus,Lob ico.Tab. 

Ranunculus7.Tur. 9. Lon. 

Ranunculus nemorofusfloreIuteo,Ad.Eyft. 

Ancmone6.Dod.Lug. mont. coloreluteOjCaef 

A monenemorumIutca,Ger. 

Ma jor eft & m inor,Th.i I. Flore communiter 

un ico, aliquando duobus & tribus. 
II. Rin.nemorofusvelfylvat.foliorotundo. 

Rpnunculusdukis,fubfy!v. defcrip.Trag. 

Ranunculus 1. fpecies,Fucij.Tur- Lon.Lugd. 

RanuncuI.auricomus,Dod.gaI.Lob.ico.Thal 

Ranunc. nemoroius ; Ger.duIcisnemor,Tab. 

Polyanthemum,Ang. III. RanuncuhisncmorofusThalicVti folio. 
RanunculusThaliftrifolio.Ciuf.pan.Cam. 
Ranunculus prsecox 2.Thalic"tri fo!io,Eid.hift. 
AquilegiaminorDalechampij.Lugd. 

IV.Ranunc.ncmorofusMufcatellinadicrus. 
Ariftol.rotundaeconcav<jfimilisherbula,Trag. 
Ariftol. vulg. alt. radice oblcnga,Gef. hor. 
CapnosPlinij,Tur. 
Mofchatella,Cord.hift.Thal.Cam. 
RanunculusminimusSeptentionaliumherbv- 
domufcofoflore,Ad.Lob.ico. 
Denticulata,a radicis forma,Lugd. 
Fumsria bulbofa tuberofa minima,Tab. 
Radixcavarr.inima, Ger.ico. 

Ranuncttluspratenfis & arvenfis. 
I. Ranunculusprarenfisereclusacris. 
Ranunculus lureus,Trag. 
Ranunculus pratenfis furredlis cauliculis,Lob. 
[Ranunculus hortenfis 2. Dod.Lugd. 

Ranun- LIB. V 

Ranunculus fylveftris, 8c z. Tab. 
Ranunculus lsvis,Caef. 
Ranunculus batrachoides, Ger. 
Ranunculus polyanthemus macu!atus,ThaI. 

In folij medio fajpemacularepentur, &hic 
Ranunculi alter. fpecies maculis notata, Trag. 
qua communiter deftituitur. Hic magis mi- 
niifve hirfutus occurrit. 

I I. Ranunculus pratenfis ereclus dulcis. 
Ranunculus pratenfis, vel i. Trag. 
Chryfanthemum fimplex, Fuch. 
Polyanthemum fimplex, Dod. gal.Lugd. 
Ranunculus 7. Lon dulcis, Tab. 
Ranunculus furreilis cauliculis, Ger. 
Ranunculus hortenfis ereclusflorefimplicilu- 
teo, Eyft. 

Hiccumlatioribusquoquefolijsreperiatur, 
idcirco apud Tab. & altera rigura 
Ranunculi holeracei majoris nomine : & apud 
Cer. fub titulo Ranunculi auricomi. 

I I I. Ranunculus pratenfis repens hirfutus. 
Ranunculi 8. fpecies, Cord. hift. 
Ranunculus pratenfis reptante cauliculo, Lob. j 
Ranunculuspolyanthemos 1. Dod.Thal. 
Ranunculushortenfis 1. Dod.Lugd. 
Ranunculus vinealis, Tab. 

Ranunculus pratenfis etiamque hortenfis,Ger. 
Variat magnitudine, nam in hortis, quibus 
prscsteris fponte tamen proveniens, familia- 
rior,latioribus multo quam in pratisfolijsrc- 
peritur : & nonnunquam veluti quasdam ma- 
cu!x inalbicant. 

IV. Ranunculus pratenfis radice verticilli 
modo iotunda. 

Crus galli, Brunf.Coronopus parvus, Eid.4. 
Ranunculus exiguus,& i.Trag. 
Ranunculusf. Matth. Tur. Lac.Lon.Lugd. 
Batrachion Apuleij, Dod.gal. 
Ranunculusminor velj. Fuch. vel9.C0rd.hift. 
minor, Tab. 

Ranunculus flammula diclus, Gefn. hort. 
Ranunc. bulbofus, Ad.Lob.Cam.Thal.Gcr. 
Ranunculus tuberofus,Dod.Lugd. 
Ranunculus lanuginofus 1. Caefi 

Magnitudine variat , nam in faxofis, vix 
duarum triumveunciarumreperiturrcontra in 
hortorum areolis fpontenafcens,cubitumex- 
••dit: in pratismediaealtitudrnisreperitur. 

V. Ranunculus arvenfis parvus folio trirido. 
Ranunculus minimus Apulus,Col. 179 SECT. III. 

Ranuncuha hortenfuflore pleno. 

I. Ranunculushortenfiscre&usflorepleno. 
Ranunculusluteus,veIj.floremuItiplici,Trag. 
Ranunc. multiplex, Fuch.tertius, Tur. quar- 
tus,Lon. 

Ranunculi 7. fpecies coronaria, Cord. hift. 
Ranunculus fylv. i.Dod.Lugd. 
Ranunc. polyanthemos, Ad. Lob. polyanth. j. 
erectus, Cam. at. a.epit. 

Ranunc.ereclushortenfisfl.plenoluteo, Eyft. 

Major&minorhabetur : Scilledicitur 
Ranunculus multifiorus maximus, Tab. 
Ranunculus maximus multiplex, Ger. 

Flores, Bellidum plenarum orbiculos imi- 
tantur , fjepius geminatim combinantur, ac 
quandoquefobolem aliamexfeemittunt. 

II. Ranunculus hortenfisindinans. 
Ranunculus hort. reprantecauliculo, Lob. 
Ranunc. repens flore multiplici luteo, Gef.hor. 
Ranunculus polyanthos luteus repens, Cam. 
Ranunculus hort. flore pleno, Eyft. cui major 
Scminoreft. 

III. Ranunculus dulcis flore pleno. 
RanunculuspratcnfiscuIturamultipleXjTrag. 
Polyanthemum multiplex.Dod.gal Lugd. 
Ranunculus dulcis multiflorur,Tab. 
Ranunculusmaximusmultiplex,Ger. 

I V. Ranunculus bulbofus flore pleno. 
Pes corvi flore plenoBrunf.Coronopus, Eid. 
Coronopus quorundam multiplici luteo flore, 
Gefn. hort. 

Ranunculus radice bulbofa flore pleno, Cam. 
Ranunculus bulbofus ma;or, Eyft. 

V. Ran.radice tuberofa fl.pleno & prolifero. 
Ranunculus tuberofus flore multiplici, Dod. 
Ran. magnus Anglicus polyanthos, Lob.ico, 
Ranunculus j.Cam.ep. 

Ranunculus tubcrofus Anglicus.vel i^ Tab. 

Saepiusexunoflore,unus&alterprodit. 

V I. Ran.folioaconitiflorealbomultiplici. 
Ran.mont.magnus flore multiplici,Gefn.hon. 
Ranunculus niveus poIyanthos,Lob.Lugd. 
Ranunculusp:enofloreaIbo,Cluf.hift.Eyft. 
Ranunculus albus multiflorus, Tab. Ger. 
Ranunculus Icucanthemos flore pleno, Cam. 
Kununcului echinatus. 

I. Ranunculus arvenfis echinatus. 
Ranunculusalbusfiveechinatus, Dod.gal. 
Ranunc. fativus, Tur.arvenfis,Gefn.hort.Tab. 
Ranunculusarvorum, Lob.ico.Ger. 

Z 1 Ranun- I&O LIB. V. SECT. III. Ranunculus hortcnfis fimpl. i. fpecies, Fuch. Ran.inaquisnafcensfolioparumfciiTo,Caef. 
Lugd. altera fpecies, Fuch. ico. quintafpecies Ranunculus fluviatilis,Tab. 
vel fegecalis, Cord. hift. Hepatica aquatica, Lugd. paluftris, Thal. 

Ranunculusfylv. tertius,Dod.Lob. ob. In noftro duplicia foha obfervancur, quse 

Folio eft aliquando latiore, aliquando an- fub aqua multifida, capillacea, quae extra a- 
guftiore, prorationefoli pinguioris: hinc jquam rotunda Stcrenata: quareCaef.foliaal- 
Ranunculusarvenfislatifol. &anguftif Tab. iteri parumfcifla,alteri incapillaceamtenuita- 

II.RanuncuIdsftellatusechinatusCreticus.jtem rifla tribuit: addens, fe vidifle quoddam 
Ranunculus echinatus Creticus, Pon.Ital. utrumque genus foliorum habens, initio inte- III. Ranunc. rotundifol. repens cchinatus. 

IV. Ranunculus paluftris echinatus : ille 
fub 2. hicfub 5 inProd. defcriptus. 
RanunculusApuleij quibufdam, Cluf hift. 

Ranuiuulus palitftris &aquaticus. 

I. Ranunculus paluftris apij folio laevis. 
Ranunculus & Sardonia, Oiofc. 
Ranunculus, ftrumca & apiaftrum, Plin. 
Scelerata, Apuleio. 

Apium aquaticum, Trag. 
Apiaftrum,Cord. in Diofc. 
Ranunculus 1. Matth. Gefn. hort. Lac. Caft. 
Lugd-4.Tur. j.Lon. 

Ranunc.aquaticus, Fuch. ico. paluftris, Cord. 
hift. Dod. f. Lugd. Thal.Cam.Tab.Gcr. 
Herba Sardoa,Guiland. 
Ranuncul. paluftris rotundiore folio, Ad Lob. 
Ranunc.alterhirfutofeminefolijs apij,Caef 
Folijs & caulibus eft alibi majoribus, alibi 
minoribus,floribus luteopallidis, atCordus, 
& purpureis obfervavit. 

II. Ranunc.paluftrisapijfoliolanuginofus. 
Ranuncul i 2. fpecies, vel Sardous Ranunculus, 
Cord. hift. 

RanunculusSardonicus,Ang. 
Ranunculus 2.Matth. Lugd. 

Differt a priore, quod lanuginofus,pIuribus 
foliorum incifuris fpe&etur. 

III. Ranunc. aquaticus hederaceus luteus. 
Ranunculus hederaceus Dalechampij, Lugd. 

IV. Ranunc. aquaticus cotyledonisfoho. 
Cotyledon aquatica, Dod.gal.paluftris,Eid.f. 
Herba rotundo folio, aliquibus Acetabulum, 
Cord.in Diofc. 
Cotyledonaquat.acrisSeptentrionaIium,Lob. grum, procedente tempore capillaceum: atin 
noftrofoliorumdiverfitas fimulconfpicitur. 

V I. Ranunculus aquaticus capillaceus. 
Ranunculus in aquis folijs in capillaccamte- 
nuitatem fcifsis, Caef 

Ran.trichophyllon aquaticus mediolut.Col. 
Ratutnculus folio longo tam paluftris 
quain montanus. 

I. Ranunculuslongifoliuspaluftrismajor. 
Ranunculus infe&us r. Caef 
Lingua Plinij,Lugd. 
Ranunculus ■n*x7vpvx\©-, Thal. 
Ranunculus lanceolatus major,Tab.flammeus 
major, Ger. 

Folia prima aliquandofubrotundafunt, ad 
Chelidoniae minoris, autCochleariae formam 
accedentia:quemadmodumRanunculilatifo- 
lij nomine, hift. Lugd. exprimerevidetur. 

I I.Ranunculus longifolius paluftris minor. 
Ranunculus 1. Ang. 12. Cord. hift. 
Ran.flammeusaquatilisanguft. Ad. Lob.Lug. 
Hammularanunculus, Dod. 

Ranun.aquaticus«s'^7AwAKpi/> 1 \©-major,Thal. 
Ranunculus lanceatus minor,Tab. flammeus 
minor, Ger. 

ALgolethronPlinij, l.xi.c.ij.quibufdam: ali/s 
Enneaphyllon, Ejufdem5l.27.c9. 

I I I. Ranunculus paluftris ferratus. 
b"lammul3, Dod.gal.aquatica, Lugd. 
Flammularanunculusfolioferrato,Dod. 
Ranunculus alter, Gefn.hort. 
Ranunc.aquatilisanguftifoliusferratus,Lob. 
Ran.lanceatusferratus-,Tab.fJamm.ferrar.Ger. 

IV. Ranunculusmont. folijsplantaginis. 
Ranunculus Pyrena;us albo fl.Ciuf hifp.ap.2. Ranunculusaquaticusumbilicatofolio, Col. janRanur.culus phceniccus Myconi,ob fimili 
V. Ranunculusaquaticus,foliorotundo& tudinemcumpalm£efolijS;Lugd, capillaceo, 

PolyanthenumpaIuftreautaquatic.Dod.gaI 
Ranunculusj.Gefn.hort. (Lob. Ran. aquatilisj Dod.Ger.aquat.hepaticae facie,[Hydropiper lanceolacum, Lugd, V r . R.anunculujmontanusfoliogramineo-. 
Ranu''t.pumikisgramineisfolijs,Ad.Lob.ico» 
Ranuiiculus gramineus, Tab.Ger. VI. Ra- 


LIB. V. SECT. IIL i8i V I. Ran. mont. folio gramineo multiplex. | parvo flore, nulla in defcriptionefa&amentio- Ranunculus foliograminis, Dod 
Ranunculusgramineus*. multiplex,Tab. 

VII. Ranunculus gramineo folio bulbofus 
Ranunculus leptomacrophyllon bulbofus, vel 
Ranunculusbulbofusgramineusmont.Col. 

Ranunculus grumofarel etiam Ajpbodeliradtce. 

I. Ranunculus lanuginofus anguftifolius 
grumofa radice major. 
Ranunculus Illyricus major, Cluf. hift 

I I. Ranun. lanug anguftif.grum.rad.minor. 
Ranunculus Pannonicus, Cluf. hifp. 
Ranunculusgrumofaradice4. Eid.hift. 
Ran. HlyficuSjDod.Lob.Tab.Cam Ger.Eyft. 
Ranunculus peregrinus alter, CxC. 

I I I. Ranunculus lanugin. apij folio afpho- 
deli radicc. 

Ranalter faxatilis mont.afphodeli radice,Col. 
I V. Ranunculus grumofa radice folio ra- 
nunculi bulbofi : hic 4. eft in Prodromo. 

V. Ranunculus grumofa radice florephoe- 
niceo minimo fimplici. 
Ranunc.Tripolitanusphoeniceofl.Cluf pan, 
Ranunc. Afiaticusgrumofaradicei.Eid.hift. 

Florisfoliolaf.aut 6.rariiis}.aut4.forisphce- 
nicei,interne miniati coloris ftaminib. 1 ubris. 

V I. Ranunculus grumofa radice ramofus ne: illevocatur 
Ranunculus grumofa radice 1. Cluf hift. 
Ranunculus Lufitanicus Clufij, Lob. ico,Ger. 
Ranunculus Lufitanicus i.Tab. hic verb 

Ranunculusautumnalis,Cluf.hifp.Ger. 
Ranunc. grumofa radice 1. fpecies z.Cluf hift. 
Ranunc. Lufitanicusautumnalis, Lob.ob. 
Ranunc.Lufitanicus,Dod.Lugd.primus,Tab. 

XIII. Ranunculus cherophyllos afphode- 
li radice. 

Ranunculus montanus leptophyllos Afphod. 
radice, Colum. 

Ramtnculusgrumofaradice flore pleno. 

I. Ranun.afphodeliradiceflorefanguineo. 
RanunculusConftantinopolitanus,Cluf.hifp, 
Dod.Lugd.Cam. 

Ranunc.polyphyllosflorecoccineo, Cluf pan. 
Ranunculus Afiaticus grumofa radice pleno 
flore, Eid.hift. 

Ranunculus fanguineus multiplex, Lob.Ger. 
RanunculusTurcicus five fanguineus, Tab. 
an Ranunculus primi generis purpurei floris 
apudDiofcor.quemfimpIiciflore etiam nafci 
verifimileeft. 

II. Ranunculus afphodeliradiceflorefub- 
phceniceo rubente. Ranunculus Afiaticus woAi'«A«i(®-five grumofa^Ranunculus Afiaticus grumofa radice pleno 

radicez.Cluf.hift. flore i.Cluf.hift. 

Ranunculus Afiaticus grumofa radice flore RanunculusplenofIoreruberrimo,Eyft phceniceo ruberrimo, Eyft. 

VII. Ranunc. grumofa radice f l.flavo vario. 
Ranunculus Afiaticus grumofa radice flore fla- 
vorubris venis diftin£to,Cluf cur.poft Eyft. 

VIII. Ranunculus grumofa radice fl. albo. 
Ranunc.peregrinus grumofa radice i.Cluf hift. 

Flos quinquefolius albus fuaviter rubente 
colorc per oras mixto. 

I X. Ranunculus grumofa radice flore albo, 
leviter crenato. 

Ranunculus peregr.grumofa radice2.Cluf.hift. 

X. Ranunculus grumofa radice flore niveo 
R^nunculusperegr.grumofaradicej.Clufhift 
Ranunculus Creticus grumofa radicefloreni- 
veo,Eid.hift.ap.alr & Eyft. 

X I. Ranunculus afphodeli radice Creticus. 
RanunculusCreticuslatifolius, Cluf. hift. 

X I I. Ranunculus latifolius Lullatus afpho- 
deliradice. 

Clulius in hift. duas habct figuras, magno & Flos ex centum & trigintafolijs,forisfub- 
phccnicei, dein miniati,intcrius elegantisru- 
bri miniati ad coccineum tendentis. 

1 1 1. Ranunculus afphodeli radice prolifer 
miniatus. 

Ranunculus Afiaticus grumofa radice plena 
florej.CIufhift. 

Ranunculus Afiaticus grumofa radice flore 
plenofanguineoprolifero, Eyft. 
Ranttnciilus montanus. 

I. Ranunc.rutacco folio flore fuaverubente, 
Ranunculus prscox r. rutae folio, Cluf.hift. 
RanuncuIusalpinusCoriandri folio, Pon. 

II. Ranunculus alpinus humilis rotundi- 
foliusfloreminore. 

Ranunculimontaniprimifpecies 1. Cluf.pan, 
&hiftor. 

I I I. Ran.alp.humilis rotundif.flore majore. 
Ranunculus montanus minimus, Gefn. horr. 
Ranunculirnoncprimi fpeciesz.Cl.Dan &h. z i * Ranun- • Ift LIB. V. SECT. IV. 

Ranunculus 4. Diolc. eflet, nifi magnitudo 
obftaret, Dod. 

I X. Ran. mont. Aconiti folio floreglobofo. Ranunculus montanus, Dod.ed.belg. 
Flos interdum duplici foliorum ferie conftat. 

I V. Ranunculus mont.hirfutus albus altior. 
Ranunculus alpinus albo flore, Cluf. pan. 'Ranunculus fextus, Match. Lugd 
Ranunc. mont. z. vel fecundi fpecies i.Eid.hift. Aconitum j.Matth.Lac.Thal.Tab.cui & f 

V. Ranunculus montanus hirfutus humi- Aconitum Jycoftonumj. Lugd liorNarciffiflore. 

Ranunculi 1. altcrumgenus, Cluf pan. 

Ran.montanifecundifpeciesaltera,Eid.hift. 

V I. Ranunculus montanus hirfutus pur- 
purafcenteflore. 

Ranunculus montanus $. Cluf pan. & hift. 
Aconitum candidum «StowAw Dalech.Lugd. 

Multum convenit cumCaryophyllataalpi- 
na quinquefolia majore : verum Caryophyl- 
lata radice eft odora, florepallide luteo in pap- 
pum abeunte. 

VII. Ranunculus montanus Aconiti folio 
albusfloremajore. 
Ranunculus4.Matth.LacGefhor. (dentur. Ancmonc montana quaedam,Gefn.hort. 
Trollius flos,Gefn.fr. Clufpan. 
Ran.floreglobofojDod.fr.Lug.Eyft.glomerato 
flore, Cl.hift.globofuSjGer.five montan.Cam. 
Ranun.mont.alp.glomeratuSjLob.mont.alter, 
Ranunculus alpinus luteus, Tab. (Caef. 

Major ampliore fl. 8c quafi aureo : alter hu- 
milior, fl. minore, colore ex viridi pallefcente 
albo reperiri fcribit Tab. 
Ranunculum alpinum album nominans. 

X. Ranunc. mont. fol. Aconiti magno flore. 
Ranunculus mont. major floreluteo, Eyft. 

X I. Ran. gcranij tuberofi fol.qui f .in Prod. 

X I I. Ranun.mont latiffimo folio hirfutus Aconiti f.nomine Matth.& Lug.exprimere vi- Ranunc. platyphyllos flore luteo, Cluf pan. Ran.albusmajor,Gef.fr.fyl.fimp.fl.Gef.hor.ap. 
Ranunculus maximus leucanthemon Thal. 
Jeucanth. folio aconiti, Cam. 
Ranunc. montanus^.Csf ^.Cluf. pan. & hift. 

VIII. Ranunculus montanus Aconiti fo- 
lio albofloremajore. 

Ranunc.flore albo,vel Ranun.4.externus,Dod. 
Ranunc albus flore fimplici, Lob.albus,Tab. 
Ranunc. mont.albus,Lugd.alpinus albus,Ger. 
Ran. montani quarti fpecies alt.Cl.pan.8thift. 
Aconitum batrachoides- A j. Lob ico. Ranunculus montanus f.Eid.hift. 

XIII. Ran.mont.fubhirfutus geranij folio. 

XIV.Ran.mont.lanugfolijsranunc.prat.re- 
pentis : iile pro 6.hic pro 7«in Prod.defcribitur. 
Ranuncttlus faxattlis. 

I. Ranunculus faxatihs magno flore. 

I I. Ranunculus faxatilis folijs fubrotundis: 
illepro 8. hic pro 9. in Prodromo defcribitur. 

III. Ranunc. faxatilisminimushirfutus. IV. Ranunc. villofilTimus Monfpeliacus: 
ille pro io.hic pro n.in Prodromo defcribitur. 

S E C T I O QJl A R T A. 

ACONITUM; DORONICUM; HELLEBORUS NIGER; 
HELLEBORUS ALBUS,ET HELLEBORINE. 

A C O N I T U M. 

A'KcvncvDiofcl.4. C.77.&7S. Aconitum Plimo,l.27.cs.diclum,quoniam in nudis cautibas,quas aconas 
nominant,nafcatttr. Altjbanc nominisrationem attulere,quoniam vis eadem in morte effet quacoti- 
bus adferri actem deterendamjtatimq 7 adtnota velocitasfentiretur. At Tbeoph.p.hift.16. xHivmvapptUatum 
ab Aconis, pago qttodam Manandynorttm, qttontam ibtpr<cciptieproveniat. 

Genera dtto Diofcoridi: alterttm folijs Cyclamtni, attt Cttcumeris, quod TnxfJlxXixyxit , 01 Jii nxi*(Mt$°v ,<>> 
Jli QnXvipivov,o'i Jli /nvomivov.oi Jli Ougopovov voceut.Alterufoltjs effigie Piatani,crebris divifttris,quod nuvomivov, 
alij KvncHrivov appellent : cttjtts triagenera : ttnttm quo venatores utuntur: alia duo, qua Medtci infuum ufum 
verterefe qutbitstertium Ponticum nominatur. Tbeoph.t.c. Aconittwiitu f ol mtubaceo, ( forfan pro m^ugA- 
Jlis , legendum Hxrgx^iuJlis j meminit. PI111.I.27.C.2. & }.de Acorittoe. ' ■ ■ 1 1 ;btt fol;\s cyclamini aut cu- 
cumeris: cammaroiidici,propterr.idicemcapimaromarino fimilem (forten • *t*i*cfcv,quafiHXHotsofcv 
fe.r.tciofum-.uteslapad 'lomerum ) alr iphono: atiqutbusfcotpion,ijuiaratii. r corpionum modo incur* 
yetur : qtiwufdammjotloHQn juoniammttresodorenecet. 1. Aconi- LIB. V. SECT. IV. Ki I. Aconitumunifoliumluteumbulbofum. i VIIIAconit.comainflexafolijsanguftiorib. 
Bulbofus unifolius auc bifoliusbatrachoides,'Aconicum7.Matth.Lugd. 
elleboracea herbula,Ad. Acon.Iyco<ft.4.velLyncaeanu,Clufpan.&hift, Bulbus parvus unifolius , aut bifolius batra- 
choides, Lugd. 

Aconitumlycoclonumlur.min.Dod.Lugd. 
Aconitum hyemale Belgarum, Lob. 
Aconitum j. & hyemale,Cam.ep. 
Acon.hyemale&Ranun.monophyllos, Cam. 
Aconitum aliud DaIechampij,Lugd. 
Elleborine.Caefalp. 
Aconitum hyemalePonticum, Eyft. 

II. Aconitumlycoiftonumluteum. 
Luparia,Trag. 

Aconitumfecundum,Matth.Lac.Lugd.Tab. 
AconitumJycoctonon.Cord.inDiofc. 
Aconitum i. vel lycoctoni fpecies i. Gef hor. 
Aconitum lycoctonum,Lon.luteum,Fuch.Tur 
Cam Thal.Kyft.majuSjDod.Lugd.lycoitonum 
Ponticum.Dod. gal. 

Aconitumlycoctonum vulgatius, Cluf hift. 
Acon.luteum,Gef.fr.Poncic.Ad.Lob.Tab.Ger. 
Napelli piimum genus, Cxf. 

In niontibus ampliore caulc & folijs , alibi 
humilioieac fojijs minonbus: flosexpallido 
Jutcus,interdum etiam pallidior. 

III. Aconitum lycoft. albispallidifve florib. 
Aconitumfecundum rlorealbo,Gel.hor. 
Aconitum fexrum, Cam. ep. 
an Aconitum !extum,Matrh Lugd.Tab. 

Matthiolo. flos purpureus : Camerario,al- 
bus.quibufdam pallidus, venuhs livefcens. 

IV. Aconitum lycoiftonum folijs lerratis 
filiquisoblonpis. 
Aconitumlycocton.exCod.Caef Dod.Lugd. 

V. Aconuumcamileumhirfutum florecon- 
folid.Trcg.ilis. 

Aconitumcapruleumaliud : Gef hor. 
Aconitum lycoctonum primum,Cluf.pan. 
Aconit.lycoct.rldclphinij i.Eid.hift Cam.Eyft. 

VI .Acon.cxrul.glabrumfl.confol daeregalis. 
AconitigenusflonbuscasruIeisjGei.hor. 
Aconitum lycoctonum fl.Delphinij,Dod.Lob. 
Aconitum fecundu Cluf.hift. 
Aconiuimlycoctonumcamileum i. fl.Delphi- 
nij, Lugd. an Aconitum 4Marth.Lac.Lugd. 
Matt.florem aureum ; Cam.c3eruleum tribuit. IX. Aconitum inflexa comamaximum. 
Aconitum ?. Matth.Lugd. 
Aconitum licocton. coma nutante f. Cluf. pan. 
octavum,Eid.hift. 

X. AconitumcaeruIeumfeuNapellus 1. 
^fcnhutlfin/ Brunf.Trag. 
Napellus, Match. Lon. Dod. Caft. Lugd. Cam. 
arboreus,Eyft. 

Napellus verusca?ru!eus,Ad.Lob. 
Napdlusmajorlatifol.&anguftifol. Tab. 
Napellus rericuIatus,Caef 
Aconitum lycoctonum caeruleum, Dod.gal. 
Acon it. 2. vel lycoctoni fpccies altera,Gef hofc 
Aconicum lycoctonum 6. Cluf hift. 
Aconitumcaeruleum,Gef.col.Thal. 

Folijseftlatiorib. anguftioribuSjflorecom- 
muniterccruIeo,aliquandopurpureo,rofeo,aI- 
bo, & eca?ruleo&albo colorevariegatus,qui 
NapeIlusflorevariegato,Eyft. 

XI. Acon.violaceum feu Napellus fecundus. 
Ac0n.lycoct2.vel prascox Tauricum.Cluf pan. 
Aconitumlycocton.4.Tauricum,Eid.hift. 

X 1 1. Aconicum purpurcum feu Napclkis J. 
Aconic. lycoccon.j.vel Ncubergenfe,Cluf pan. 
Aconirum Jycocton. {. Ncubergenfe,Eid.hift. 

XIII. Aconicum caeruleo purpur. flore ma- 
ximOjfrve Napellus 4. 

Aconir. lycoct.6. vel Judenbergenfe,Cluf pan. 
Aconitum Judcnbergenfe.Fid.hift. 
Aconit. rlorecseruleo,Napellusferocinus,Cam. 
an Lycoctonum fati vu pentacai pon,Cord.h ift. 
XlV.Acon.caerul.minusjfiveNapellusminor. 
Aconitum lycocton.cacrul.parvumjDocLLugd. 
facieNapelli,Lob. 
Aconirumlycoctonumio. Cluf.hift. 
Thoraltalica,Eid.pan. Cani. 

In editioribus locis exilius provenir. 

XV. Aconitumramofumparvoflore. 
Aconitumoiftavum,Matth. Lugd. 

Floribus eft luteis: Matth. purpurafcenribus 
nitct: atCamerariorubefcentibus. 

XVI. Aconitumraccmofum: anActaeaPli- 
nio I.27.C.7. Chriftophoriana,Gef hor.Dod. \d. 
Lob. Cluf hift. Tab. Cam. Cer. Eyft. & Coftus 
nigerquorundam. V II. Aconitumcaerulcumnapclli flore. 
Ac iiitum I) o&pn.caeruleum tecundum,Dod.JBarbacapriquibufdam,Caef 
Acon.lv- t.7.vclautumnale,Clufpan.&hift.lNapellusrac*mofus,Lugd. XVII. Aco- x84 LIB. V. S 

XVII. Aconitumfalutifcrum,feuAnthora. 

Anthora dicla quafi ca-iiffaf «,quod Thoras A- 
lexiplurmacum fit. Avicen.NapellusMoyfis & 
hcrbaNapellofimilis,ejufqi vcnenorepugnas. 
Aiuora,Matth. Gef.hor.Lon.Cael Caft.Cam. 
Anthora, Ad. Lob. Dod. Taber. Ger. vulgaris, 
Cluf.hift. 
Aconitum faIutiferum,Gef hor. 

Floreeftluteo: Tab.fecundaememinit,qus 
folo floris colore caeruleo a pi iore d iffert : habet 
& tertiam ex Pandeclario , folijs afari crenatis, 
radicerotundaamara : fedquideft? 

ACOSITUM PARDALIASCHES. 

I.Aconitumpardalianch.i. feuThoramajor. 
PfcudoaconitumpardaliancheSjMatth. 
Aconitum i.feupardalianchesmajus,Gef hor. 
Aconitum Ghini, Ang. 
Limeum Plinij, Ang.Lugd. 
Herba thora, limeu vocari falfo creditur, Guil. Tora venenata,Gefilun. (pap Pthora Valdenfium,Ad.Lob.ico. Cluf.hift 
Thora Valdenfis , Clufi pan. Caft. Lugd. Cam. 
mas & fcemina.Tab.Ger. 
Tora major,Cam.ep. 

Foliorum exortu,fitu & numero variat: ena- 
fcitur enim uno folio, duobus, idq, vel ftatim a 
radice, velnullo aradice, fedincauleduobus 
majufculis , vel cribus , vel quatuor, vel quinq-, 
ad fummum : hinc Taber. fceminam quatuor, 
marem duobus folijs magnis pingir. ECT. IV. 

II. Acon.pardalianches alter.fi veThoramin. 
Aconitum primum minus,Gef hor. 
Thora minor,Gef deacon.Cam.ep. 
Thora Valdenfis, Dod. (Ger. 

Thora Sabaudica & Thora montis Baldi, Tab. 
Limeum pardal. genus uno folio,Lugd. 
Ranunculus grumofa radice j. Cluf.hift. 

Hujus folia breviora fuperne latiora & ma- 
gis incifa, quam Thora; Valdenfis,vel e montc 
Baldo:hujusflos,Clufioquinisfolijs,illorum> 
quaternis dundaxat folijs exprimitur. 

III. Aconitum pardalianches Diofcoridis 
creditum Matthiolo. 

AconitumpardaliancheSjMatth.Lac.Dod.gal. 
Caft. Lugd.Tab. 

AconitumMatthioli,an in rerum natura fit du- 
bitat,Gef hor.&clun. 

InLugd.hift.primumMatthiolifiguracxhi- 
betur: dein inappend. iconi prius propofita;, 
ramulus floribus onuftus adpingitur. Quod 
aliqui commentitium exiftimant : Lug. hifto- 
riae author , plantam in Allobrogibus nafci 
fcribit : quid fitignoramus. 

Herbt venenata & earum antidota. 

I. Ourari. I. Turara. 

II. Aparaepo. II. Wape. 

III. Corafsi. III. Cuturapama. 

IV. Parapara. IV. Macatto. 

Has folo nominc , part.g. Ind. Occid. propo- 
nuntur,fedquid? DORONICUM. 

DOronici vox ab Arabtbusf>etita,qui Doronigifive Dtirungi dicunt : hoc aliqui inter Aconita referunt,eb 
quod illo canes interficiantur : aliqui ab Aconitofeparantfiquidemftne noxa ufifint : & licet canes in- 
terficiat, dantur & alia quot, brutis , non tamen bominibtu obfunt ; ut vulpes, Aloe fatuberrima & Amjgdalis 
amaris necari , Plutarcbus auftor esl. I. Doronicumradicedulci. 
Acon.pardalianchesTheophr.Matt.Lug.Tab. 
Doronicum Auftriac. alterum,Cluf pan. Cam. 
Doronicum j. Auftriacum 2.Cluf.hift. 
Doronicum 2. longifolium,Tab. minus, Ger. 
Doronicumradice repente,Eid. 

I I. Doronicum radice fcorpij brachiatS. 
Aconitum pardalianches Plinij,Matt.Dod.gal. 
Lugd.Tab.alcerum,Dod. 
Doronicumbrachiataradice,Lob.Lugd.Ger. 
an Doronicum radice nigra,CoI. 

III. Doronicumradiccfcorpij. 

Acon itum pardalianches minus, Matth.Lugd. 
Caft. primum,Dod, 1 Doronic.Ang.Cord.hift.Gef.hor.Lon.Gjf.Eyft. 

Doronicum Romanum,Gef hor. Lugd. 

Doronicum alterum, Ad. 

Doronicum primum,Tab. minus, Cam. 

Doronicum majus,Ger. 

Doronicum Iatifolium,Cluf pan. & hift. 

Doronici tertij varietas,Ad.Lob. 

Ob triplicem hanc Aconiti pardalianohis 
differentiam , triplicem effcDoronici varieta- 
tem,nonfinecaufafufpicari licet. 

IV. Doronicumplantaginisfolio. 
Doronicum primum, Ad. 
Doronicum minus officinarum,Lob.Lugd. 
Doronicum anguftifolium, Cl ul. hift. ' 

V. Do- SECT. IV. i% 

teus,&recte:inStyriaspratisfloribuscaeruleis 
reperitur. 

VI. Doronic. Iongifoliumhirfutieafperum. 
Doronicumprimumvelminus.Clufpan. 
Doronic.2. Auftriacumminusfivei.EkJ ft. 

VII. Doronicumlatifoliumfloremagno. 
Doronicum Auftriacum j. Clufipan. 
Doronicum 4. Stiriacum, Eid.hift. 

VIII. Doronicummaximumfolijscaulem 
amplexantibus. 

Doron.Auftriacumf.fivemaximum.Clufipan. 
Doronicum7.fiveAuftriacum j.Eid.hift. 

IX. DoronicumHelveticumincanum. 

X. Doronicum Hel veticum humile , crafsis 
folijs: illud pro 1. hoc pro ;. in Prodromodc- L I B. V. 

V. Doronicumplantaginisfolio alterum. 
Alifma,Matth.Caft.Cam.Eyft.alpinum,Gefn 
hort. Thal. 

Calthaalpina, Gefhort.Tab. 
Calendula alpina,Ger. 
Nardus Celtica altera, Ad.Lob.Lugd. 
Chryfanthemum latifolium,Dod. Lugd.Ger. 
Doronicum quintumGermanicum & 6. Pan 
nonicunrCluf.hift. 
Damafonium five Alifma, Lugd. 
Ptarmica montana.Lugd. 
DamafoniumprimumDiofc.Tab. 

Alij glabris,alijhirfutisfolijspingunt: ha- 
ctenusmagisminufvehirfutis.licetdiverfislo- 
cisnatum obfervavimus: fic floriscoloralbus 
cftMatthio!o,cx pallido albicans,Caft.alijs lu-|fcribitur. 

HELLEBORUS. 

E'iWiGt>g &■ fecundum Etymologicum dicitur, ■nagx ri lneh ™ fic?* quod cfu perimat. 
Gencra dnofunt Dwfcortdi I.4..C.150& i$i.albut,folijspUntagmu,aut bett fyiveftris : niger qm cs 
(*iKxn7ic<Aioi> (quoniam Melampmcaprarum paftor ,fmentes in fe Praett filias, /;.-. primus purgajfe & fanajfe 
fcrtur ) folijs platani, Theopb.p. b.u. Elleborus niger & candidus aquivoce dicitur, ciim alij factefimilesJed 
radicis colore candido & nigro mter fe dijfcrre cenfeant. A lij foltum ntgri laureum ; candidi.porraccum rcd- 
diderunt, radices atttem fimiles, colore excepto. Kiger ubtfy nafcitur.fed opttmus Helicone : at candtdus locis 
paitcifiimisexit : opttmivero & ufttatifimi quatuor funt,Oetum. Ponticum, Eleaticum.Maffaltoticum. Et 
qttamvis forma conveniant, virestamen proprtas fortiuntur : nigrum , ab eo qut comperit cspnmo fnccidu, 
Melampodium qitidam appcllannbtc ihcopbraftus. Plmiol.2y c .5. Genera prima duofunt.candidum c." m- 
grum : boc deradictbustantion mtelligi traduntpleriq 3 : alijfolianigri,platan»fimilia,fedmmoranigriO' 
raq 3 &pluribus divifurisfctffa : albi, bets. incipientis, &c. Latints Veratrum quod mcntem vertat. HELLEBORUS NIGER. 
I. Helleborusnigerfcetidus. 
Enneaphyllon Plinij I.Z7.C.9. quodlongafolia 
novena habere videtur. 
Pedicularia foetida ?. Trag. 
Elleborusnigerfylv.adulterinus,Trag.Fuch. 
Lugdun. 

Lyco&onum primum,Dod.gal. 
ConfiIigo,RueI.Gefhor.Lon.Ger. 
Confiligo fylveftris,Tur. 
Pulmonaria Vegetij,Gef.hort. 

Helleborus n iger alter, vel Helleborine major, 
Cord.hift. 

Veratrum nigrum tertium,Dod.Cluf hift. 

Sefamoides magnum Cordi,Lob. 

Helleborafter,Ad. maximus,Lob.Ger. 

Helleboraftrum magnum,Tab. 

Enneaphyllon Plinij.Caefi 

Magnitudine variat: hinc Helleboraftrum 

magnum& minus>Tab.at Ger.fub Confiligine Ruellij&Helleboromaximoproponit. 
1 1. Hdleborus n iger hort. flore viridi. 
ConfiIigoPlinijl.26.c.7.videtur. 
Helleborusniger,Brunf. 
ElIeborusnigeradulterinusdomefticus,Trag. 
ElIeborusniger.adulterinushortenfis,Fuch. 
Elleborusnigeralter.Muth. 
Elleborusnigervulgaris,Gafihor.Caefi 
PfeudoheIleborusniger,Dod gal. 
Confiligo,Tur. minor, Lugd. 

Helleborus nigernoftras,Cord.hift. 

Veratrumnigrum, Cord.in Diofc. fecundurn, 

LacDod.Cluf pan.& hift.Tab. 

Elleborus niger tertiusDodonaei&Matthio- 

li,Lugdun. 

Helleborafteralter, Ad. 

Helleboraftrum,Lob.Ger. 

Hujusradice multi in Medicina utuntur. 
III. Helleborusnigerhortenfisalter. 

Vcratrumnigrum 4. peregrinum,Cluf hift. 

Aa Hujus iS6 

Hujusfolia atriora,florum orae expurpura 
nigricant. 

IV. Helleborusnigerflorerofeo. 
Elleborumnigrum, Matth.Caft.Lugd.Cam. 
PJanta leoni;,Dod.gal. 
Elleborusnigerfl.magnopurpureOjGef.hor. 
Helleborusniger, Ad. Lob.niger*. Dodonaei, 
Lugdun. 

Veratrum nigrum, Dod. legicimum, Cluf 
pan. Stiriacum,Tab. 
Eilebori nigri alterum genus,Caef. 
Elleborusnigerannuus.Ang.nigerlegitimus, 
Cluf. hift. niger verus,Ger. 

Floreeftpurpureo,candido: fic flos initio 
albidus, dein purpurafcens , poftremo virens , 
&quialboflore marcefcenspurpurafcit: fios 
albefcit cum aliqua diluta rubedine. 

V. HelleborusnigerSaniculaefoliomajor. 
Ofteritium montanum, Trag. 
Sanicula foemina adulterina, Eid. 
Sanicula foem. Fuch.Gef.hor. Lugd. Cluf hift. 
Veratrum nigrum Diofcoridis, Dod. Lac. Eyft. 
nigrumi.Cluf.pan. 
Aftrantia nigra,Gef hor.Ad.Lob.Ger. 
Imperatoria nigra,Tab. 
Elleborus nigerDodonaji,Lug.verusDiofco- 
ridisDodonaeo, fedfallirur, Gefhort. 

VI. HelleborineSaniculae folio minor,in 
Prodromo defcribitur. 

V 1 1. Helleborine Saniculae facie. 
Epipaftis, Matth. Lac. 
£lleborme,Matth.Lugd.Tab. 
Helleborine Matthioh commentitia, Ad. 
Elleborine alpina Saniculae & Ellebori nigri 
faue,Lob. 

VIII. anEHeborinaenigraefpecies. 
Polyrrhizos Plini; Dalechampi j,Lugd. 

I X. Helleborus niger tenuifolius Buph 
thalmi flore. 

E! leborus n iger verus,Trag. Lon. 
Pfeudoelleborum,Matth.Lugd. 
Buphthalmum, Ang. Dodon. Cluf.pan. & hift. 
Lugd.Cam. 

Helleborine tenuifolia,Cord. hift. 
Elleboraftrum nigrum,Gef.hor. Cam. 
Helleborus ferulaceus.Ad. 
Helleborus niger ferulaceus Theoph. Ad.Lob. 
EUeborum alterum,Caft. 
HelleborusHippocratis,Tab. 
Sefamoides minus,Cord.in Diofc. Gef.hor. LIB. V. SECT. IV. 

Ellebori nigri fpecies quibufdam,Gef hor. 
HELLEBORUS ALBUS. 

I. Helleborusalbusflorefubviridi. 
Elleborusalbus,Brunf.Trag. Fuch.Cord.hift. 
Gefhort.Ang.Lon.Lugd.Cam.Cluf.hift.fl.her- 
b.iceo, Eyft. 

Helleborum album,Matth. Ad.LobcI. Caefalp. 
Caftor. 

Veratrum album, Dod. gal. Tur. Lac. Cord. in 
Diofcorid. 

Helleboruscandidus Graecorum, eft Confiligo 
Vegetij,Abfyrci,Columel. & Plinij,Guil. 

Floreeftin viridialbefcenteTaber. qui ico- 
nemfequcntishubet: dein florepallideflave- 
fcentc > & alterum eodem colore, nifi quod flos 
racemi inftar coaftus fit, quem 
Elleborumalbum fceminam. 
Helleborum album praecocem Ger. nominat. 
Mas durior,foemina mollior. 

II. Helleborusalbusfloreatrorubente. 
Helleborum album floribus atrorubencibus 
praecox,Lob. 

Helleborusalbus alter fl. nigricantibus,Dod, 
floreex purpuranigricante,Cluf. hift. 
Ellebori albi alterumgenus, Caef. 
Hellebor. albus,G;r.fioreatrorubefcens, Eyft. 
mas,Tab. ico. 

Ex radicibus Ellebori albi, Hifpani vene- 
numconficiunt, deB.ileftera& de Jervavoca- 
tum,quod idem quodPharicum dittum,aut pa- 
rum omnino ab eo difterens. Et Limeum her- 
bam a Gallis appellatam , ab Elleboro non di- 
fcrepare,fufpicaripoJfumus.Guil.pap. 

HELLEBO RINE. 

I. Helleborinelatifoliamontana. 
Satyrium ofta vum, Trag. 
Helleborine,Dod. Ad.Lob. Lugd. Ger. I. Tab. 
recentiorum 2. Cluf. hift. 
DamafoniumCaIliphyllon,Cord.hift. 
Epipaftis five Elleborine,Cam.cp. 
Sigillum SalomonisjCaef. 
Epipactislatifolia,Eyft. 

Foliorumamplitudinef&quodalterafolijs 
oblongis acutis, altera vero fubrotundis eft) & 
fioriscolorevariat. 

I I. Helleborine altera atrorubente flore. 
Alifma botryodes feu racemofum,Thal. 

Variat foliorum amplitudine : florum colo- 
re a t r oruben te,rari us candido. 

III. Helle- LIB. V. SECT. V. 1S7 I I I. Helleborine anguftifolia paluftris five 
pratenfis. 
Elleborinei.Clufpan.recentiorum j.Eid.hift. 

IV. Helleborineflorecarneo. 
Ellebor1nejCluf.pan4.Eid.hift. 
Sigillum S.Mariae alterum,Caef. 

V. Helleborineflorealbo,velDamafonium 
montanum latifolium. 

Alifma quorundam, Cord. hift. 
Alifma cymbalianthemon,Thal. 
Helleborine albo flore,Tab.Ger. 
Epipaftis anguftis folijs, Eyft. 

VI. Hellcborine montana anguftifolia fpi Ellebori11e4.Cluf.pan. 5. Eid.hift. Sigillum S.Mariae j.Caef. 
Helleborine anguftifolia, Tab. Ger. 
Flore luteo reperiri Lugd. au£lor eft. 

VIII. Elleb0rine7.Cluf.hift. 

IX. Helleborinefl.rotnndo, fiveCalceoIus. 
AlifmatisfpeciesfloreferrugineOjGefn hort. 
Lonchitis prior, Dalech. in Diofc. Ama, 
Damafonium nothum,Dod.gal. 
Calceolus Marianus, Dod. 
Pfeudodamafonium,Cluf.pan. 
Calceolus Mariae, Ad. Lob. Eyft. 
Elleborine recentiorum 1. Cluf. hift. 
Elleborine ferruginea Dalechampij, Lugd. V I I. Helleborine montana anguftifolia 
purpurafcens. 

Damafonium tenuifolium,Cord.hift. 
Elleborinef.Clufpan.i5.Eid.hift. 
Alifmatenuifolium,Thal. 
Damafoniumalpinum,Lugd. ( cata. Alifma uxtfanty aut «^«r^iwr.Thal. Flore eft luteo,fed folia adjunfta ferruginea: 
reperitur & albo & utriculo purpureo : apud 
Helvetios flore eft duplo majore, quam apud 
Noricos. 

X. Helleborine Indica floribuscandidis. 
Elleborines focte genus, Cluf exot.l.4.c.io. S E C T I O QJU I N T A. 

GENTIANAiPLANTAGOiHOLOSTIUM; 
CORONOPUS; PSYLLIUM. 

G E N T I A N A. 

rEcT/«'c« Diofcoridi, l. 3. c.3. qut ab inventore Gemio lUjrnorum rege, quiprimus in bello ejtu rires reperit, 
denommata. Diofc. eslfolijsjuglandi, plantagmive fimilibus : at Pltmo l.2j. cj.foltjsfraxwt. 
Veriim Ger.ttana alia funt radtce perenni, alia fttgaci : iU*,flore &femineprolat'o. mtertre nen folent, 
fedfingulis anius ex eadem radice, novagerminaproducunt : ba vero.floreemarctdo, &femme dijperfo, bye- 
me mtereunt , & ex femme renafcuutur. Gcnttana alpina major. 

I. Genrianamajorlutea. 

Gcnt. Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.Dod. 
Cord.in Diof & hift.Gef h Lon.Cxf Caft.Lug, 
Gentianamajor, Matth Gefn.hort.apAd.Lob 
floreluteo, Cam. 
Gentianaveterum, Cluf hift. 
Gentianae 1. fpecies, Trag. 

Reperiturquoqueflorib.flavis,im6&albis ; 
punftis carennbus campanulae forma,in Pyre- 

II. Gentianamajorpurpurea. (naeis. 
Gentianaei.fpecies, Trag Dod.gal. 

Gent. punicea,Gefn.fr.purpureis floribus,Lob. 
Gentianamajoralia, Cam.ep. (ob. 

Gent. major fl.purpureo,& i.Cluf.pan.& hift. 

III. Gentianamajorflorepunftaro. Variat floris colore pallido : reperitur & cae- 
ruleo, quae 
GentianamajorcaeruIeoflore.Cluf.hift. 

IV. Gentianaafclepiadisfolio. 
Gentiana j. Trag. Dod. gal. 
Gentiana folijs hirundinariae,Gefn.hort.five 
Afclepiadis, Cluf pan. 
Gentiana 2.caeruleo flore, Cluf hift.Tab. 
Geucianaminoraltera, Dod. 
Vincetoxicum 1. Caef. 

Flore eft caeruleo faturato, nuncpurpureo, 
nuncdelicatiore&velutcinereicolons. 
Gentiana alpina mmorjive Genttamlla. 

I. Gentianellaalpinalarifoliamagnoflore, 
quaein Prodromodefcriptaeft. 

I I. Gentianella alpina anguftif.magno flore, Gent. major pallida punclis diftinfta> CIuf.Gentiana4.Tr.fg. 

pan. & hift. |Gentianellaalpiru,Gef hortpumila,Gefcar. 

Aa z Gentia 


i?S LIB. V. 

Centianellacampanulaeflorepurpureo, Ad. 

Gemiana f.&Gentianellavernamajor, Cluf. 

pan.&hift. 

Gentianella Helvetica,Lob. ico. 

Gentianella minima latifolia, Lugd. 

HLlleborineDalechampioad Diofc. 

I I I. Gentianella alpina verna major. 
Hippion, ideft, Viola equina, Cord. ob.Gefn. 
Calathiana verna, Gefn.hort. (hort. 
Gentianella verna minor,Cluf hifp.& hift. 
Gentiana 6.Cluf pan. 

GentianeIlaalpina ; Lob.Bavarica,Cam.hort. 
Gentianella anguftifolia, Lugd. 
Gentianella minima verna fl. csrulco, Eyft. 
Vincetoxici fpecies pufilla, Caef 

Flos plerifque caeruleus, quibufdam can- 
dicans. 

I V. Gentianella alpina vcrna minor. 
Gentianellaminor,Cam.hort. « 
anGentianella purpureaminima,Col. 

V. Gentianella alpina aeftiva centaureae 
minoris folijs. 

Gentiana fugax {. feu Gentiana n. Cluf pan. 
&hift. 

Gentiana minor,Tab. 
Calathiana verna DaIechampij,Lugd. 

VF. Gentianella brevifoho. 
Gentianaminima, Ad.Lob.Caft. 
Ccntianafugax4.velGent.io.Cluf.pan.8chift. 
Vulneraria herba,Caft.ico. 

V 1 1. Gentianella caerulea oris pilofis. 
Gentianella caerulea fimbriata anguftifolia au- 
mmnalis, Col. 

VIII. Gentianella omnium minima : in 
Prodromo defcripta. 

Gentiana pratenfis. 

I. Gentiana crnciata. 
Heba fullonum,Brunf. 

Cruciara,, Trag. Fuch. (cui &Gentianae fpe- ob. Tab. Ger, 

cies) Dod. Ang.Gef.horr.Lac.Lon.Lugd.Ejlt. Genrianaanguftifolia,vel4.Clufipan &hift 
Gentiana cruciata, Gefn.hort. 
Gentiana minor , Matth. Ad. Lobel.Caft.Tab 
mcdia,Cam. 

Gentiana 5. quae duplex, Cluf. pan. & hift. 
Cruciata gentianella,Thal. 
Vincetoxicum alterum, Caef SECT. V 

II. Genriana autumnalisramofa. 
Gentiana fugax five annua 1. vel Gentiana 7. 
Cluf pan.&hift. 
Gentiana 7. Tab. 

Viola calathiana akcra, five polyanthemos, 
Tlul. 

Gcntianella mukifiora autumnalis ecaeruleo 
purpurafcens, Eyft. 

Flore eft caeruleopurpurafi.ente,rariuscan- 
dido. 

I I I. Gentiana pratenfis flore lanuginofo. 
Gentiana fugax altera llve Gentiana 8. Cluf 
pan.&hift. 

I V. Gcnt. pratenfis flore breviore& majore. 
Gentiana fugax j. five Gentiana 9, Cluf.pan. 
&hift. 

V. Gentianautriculisventricofis. 
Gentianella caerulea cordata, Col. 

VI. Gent.anguftifoliaautumnalismajor. 
Pneumonanthe, Lob. 

Calathianaviolaautumnalisminor,Gefn.hor. 
Calathiana autumnalis, Gefn. cat. 
Campanulaautumnalis, Dod.Eyft. 
Gentiana 4.fiveangi'ftifol. 2.Clufpan &hift. 

Floreeftcxruleodilutiore: eftnigro:rarius 
albo. 

VII. Gentianaanguftifoliaautumnalismi- 
nor,floribusadlaterapilofis. 
Pneumonanthe, Cord. hift defc. Ad. 
Violacalathianaautumnalisprima,ThaI. 
Gentionella autumn.ilis folijs centaureae mi- 
noris flore caeruleo, Eyft. 

Gentiana palufiris. 

I. Gentiana paluftrisanguftifolia. 
Gentianaminima,Matth Caft.defc. 
(akthiana viola in pratis udis, Dod. gal. Lug„ 
Calathiana violaautumnalis, Gefn.hort. 
Pneumonanthe (in humentib. ericetis) Lob~ Cruciata fiveGentianaminima,Lugd. 
Campanula pratenfis, Lugd. 

Floriscolorcaeruleus,violaceus.purpureus. 
II. Gentiana paluftris latifolia flore pun- 
clato. 

Gentiana iz. & punftata, Cluf pan. & hift. 
Altera eftprocumbens&minor: alteraere-JAlifma folioglabro, mPhyropinace. 
£ta&major:alteriusfloresintensecsrulei:eft Floribus eft fubcaeruleis, purpureis, viola- & textia radice non pertuia * jccis,pun£tisalperfis. PLAN- LIB. V. SECT. V. 185? 

PLANTAGO. 

Lantago x^vbyXuosivDiofc , lib.2. cap.iss- aforma, idesl, lingua agnina dicitur : alijsztKmvg®' muU _£ tinervia & i7\\x7i\w,j®- feptmervia. Latmis, plautago, aplanta duclo nomine. 

Plantago lattfolta. 
I. Plantagohtifoliaglabra: quaei.inProd II. Plantagolatifoliafinuata 
Plant.rubrajBrunf.Trag.(velmajor&!.)Lon. 
Plantago major, Matth. Fuch. Tur. Gefn.hort. 
Dod.Caft Tab.Cam.majorlatifolia, Ang. 
Plant? 20 htifolia, Cord. in Diof.Ger.latif.lae- 
vis,Ad.Lob.ico.vulgarisIanfol.Eid.obf.Lugd. 
Plantago & Centinervia, Caef 
Plantago 7t°\vi>wg& major five rubra, Thal. 

III. Plantagohtifoliaincar.a. 
Plantagomajor, Brunf. Matth.Lon.Lug.Cam. 
Plantagolatifolia,velmedia&2.Trag. 
Phntagomedia,Fuch.Dod.Gefn hort.Thal. 
Phntagomajorincana, Ad.Lob.Clufhift. 
Plantagominor, Tur.nnnor Diofcoridis.Tab. 
Plantago incana, Ger. 
Cynogloila quorundam, Lugd. 

I V. Phntagohtifoli.i rofea,floreexpanfb. 
Phnugorofea,Cam. Ad Lob.ico.Eylt. 
Plantagini majori llorcm addidit, Camer. in 
Plantago rofca exot ica.Gcr. ( Matth. 

V. Plantago latifolia rofea, floribus tjuafi 
jnfpicadifpofitis. 
Plantagorofea, Ad. Lugd. 
Plantago multiplex, Tab. 
Plar.tago rofea fpicata, Ger Eyft. 

Hujus fpicam, Cam. in Matth. Plantagini 
majori , &Lob. in icon. Planragini rofeaead- 
jecit. Unam eiTe, & dirTerentiam in florendi 
folum tempore confiftere, ceniemus. 

V I. Plant. latifolia fpica multiplici fparfa. 
Pbntagomajoraher.i, Dod.gal. 
Plantago majorfpicamultiplici, Dod. 
Plantago panicula fparsa Sarothrodes &Co- 
rematophora, fiveScoparia,Gemmae,Lob. 
PlantagorofeaLobelij,Lugd. 

VII. Plantago Indica. 
Payco, herba ex Peru,Monar.Lugd. 
Plantagoperegrina finuofa quaedam fpicam : quxdam ex mcdiarofabre- 
vem fpicam producunt: inalijsexfpicaeparte 
infima, alia capitula dcpendent. 

X. Plantago villofa,feu incana lanuginofa. 
Plantago Salmaticenfis, CynoglofTum forte 
Diofc.Cluf.hifp.&hift. 

XI. Phntagini Hifpanicaefimilis. 
Planta quae Alexipharmacum eft : in Epift. ad. 
Monard. 

XII. Plantagolatifoliaglabraminor. 
Plantagolatifoliaminor, Tab.Ger. 

XIII. Planrago latifolia hirfuta minor. 
Plantaginis medisgenusminimum,Thal, 

Plantago angujtifolia. 

I. Plantagoanguftifoliamajor. 
Plantago minor, Brunf. Fuch. Dod.Gefn.hoit. 
Lac. Lon.Lugd. media, Caft. 
Plantago lanceolata, Trag. Ang Tab. 
Plantago longa, Matth.Lugd. 
Plantagoquinquenervia,Ad.Lob.Gcr.Tf>'7*»'«'- 
f®-,Thal. 
Lanceoia ma jor, CxC. 

Variat: fpicisaliquandobifidis:aliquando 
loco fpicarum funt capittila, mire variantia. 

II. Plantago ajiguftifolia major, caulium 
fummitate foliosi. 
Plantago quinquenervia rofca, Ger. 

III. Plantagoanguflifolia prolifera. 
Plant.anguftifol.Gazetti,velexotica,CIufhift. 

I V. Plant. anguftifolia fcrrata Hifpalenfis. 
Phntagoanguftifoiiaaltera, Clufcur.poft. 

V. Plar.t.anguftif. fruticans,Clufcur.poft. 

V I. Phntagoanguftifolhminor,Tab.Ger. 
Plantago pentaneuros minor,Thal. 
Lanceola minor, Caef. 

VII. Phntagopilofabulbofa. 
PlantagoApulalaciniatabulbofa,CoI. 

VIII. Plantago anguftifolia paniculis Ia- 

gopi, quae 4 in Prod. 

anPhnta peregrina plantagini acutaefimilis, 
,-.,,~, r?.~ u .:>__i -. _.. .-1. _-;..,, u „,,,-, r „nA VIII 

Plantago umbilicata, latifolia & convoIutaJquaeGraecisw^^^dicitur^Rauw.Lugd 
Lob. ad.par. 2. Variat,modopaniculislagopieft :modoca- 

I X. Plantago latifolia incana fpicis varijs. pitulis rotundis, hirfutis, albis. 
PlantagoperegrinalatifoliaGaretijClufhifl. j IX. Plantago trinervia fol. anguftifsimo: 

Capitula varia : quasdam rofam aemuhncurj j.in Prod. 

Aa j X.Plan- 


190 

X. Plantagotrinerviamontana. 
Plantago altcra minima trinervia rnontana 
incana,Col. 

Plantago aquattca. 

I. Plantagoaquaticalacifolia. 
Plantago aqu2tica, Brunf. Trag. Matth.Fuch. 
Dod.Tur. Gefn.hort. Lon.Ad.Lob.Caft.Thal. 
CaelLugd.Tab.Ger. 
Limonium, Ang. 
Anhucreferendum 
Alifma five Damafoniu,qu5 Fiftula paftoris & L I B. V. S E C T. V. Planr.aquatica Germanis,Cord.in Diof Lon? 

II. Plantagoaquaticaanguftifofia. 
Planr.aquat.humilis anguft.& longifolia.Lob. 
Plantagoaquaticaminor,Caef.Tab. 
Plantago aquatica humilis, Ger. 

III. Plantagoaquatica ftellata. 
AlifmapufilIumanguftifoliumuricatum,Lob. 
Plant.aquaticaminoraltera, Lob.ico. (ob. 
Damafonium ftellatum,Lugd. 

IV. Plantaginellapaluftris. 
Plantagoaquaticaminima, Cluf.hift. o HOLOSTEUM. 

' \ifuv Diofcorides, lib.4. cap.u. defcripfit : & Pttnttu, lib.27. cap.io. inquit, Holofteumftne duritia 
ett berba ex adverfo a Gracis appellata,ficuttfel dulce. I. Holofteumhirfutumalbicansmajus. 
Holofteum Salmaticum prius , Cluf. hifp. ma 
jus,Eid.hift.Lob. 

Holoft.SalmaticenfeClufij,Lugd.Cam.Ger. 
Holofteummajus,Tab. 

Holofteum quorundam, Cam. in Matth. 
Plantago anguftifolia albida, Dod. 

II. Holofteumhirfutumalbicansminus. 
HolofteumSalmanticcnfeminus, Clufhift. 
Holoft. parvumMonfpelienfe,Ad.Lob.Ger. 
Holofteum Monfpelianum, Tab. 

III. Holofteumhirfutumnigricans. 
Holofteum quorundam, Lugd. 
anLanceola montana, Gefn. 

I V. Holoft. five Leonropodium Creticum 
in Phyt. & Prod. defcriptum 
LeontopodiumCreticum, Clufhift. 
Leontopodium legitimum, quod Catanance 
creditum,fmperato. 

Leontopodium, Catanance non eft, Belli ep. 1 
ad Cluf. 

V. HoloftcumCreticumalterum. 
Leontopodium Creticum aliud, Cluf hift. Habbures, Cam. 

Gotne albi catartici nomine Alpinus mifit. 

an Planta Plantagini fimilis, Lugd. ap. 

VI. Holofteumftri&ifsimofoliomajus. 
CoronopusfiveSerpentina, Matth. 
Coronop.fyl.Mattfi.Gefh.Lob.Lug.Caft.Tab. 
Serpentina, Dod. Ad. 

Plantago marina, Cam. 
Coronopus, Ger. ico.montanus, Caef. 

VII. Holofteum ftrictifsimo folio minus. 
Serpentariaomniumminima,Lob.Dod.Lugd. 
Coronopus altera, Caef minor, Tab. 
Coronopus five Serpentina minima,Ger. 

VIII. Holofteum Mafsilienfe. 
Coronopi & SedimontanimediaplantaMaf- 
filienfium,Ad.Lob. 

Coronopus Mafsilienfium, Lugd. Tab. 
Coronopus five Serpentaria minor, Ger. 

IX. Holofteoaffinis Cauda muris. 
Coronopus fylveftris,Trag. 

Myofuros, Dod.gal.Lob ic.quorundam,ThaI. 
Caudamuris,Dod.Ad.Lob.Lug.Tab.Cam.Ger 
Holofteon,Lon.Lugd.Cam.Thal. K CORONOPUS. 

Opww'7r*f Diofcoridi, lib. z.cap. 158. & Theophrafto 7-hft.g. ubi Gaz.a Silaginem vertit : Plinio, lib.it, 
c.16. & I.22.C.19. Coronopns dicitur. Latinis,pes cornicis afoliorumforma : & cornu cervi,twminatur. I. Coronopushortenfis. 
Coronopus, Trag. Matth. Fuch. Ang.Tur.Lac. 
Lon.Ad. Tab.Eyft. 

Coronopus fativus, Cord. hift.Caft.Caef. Cam 
verus, Cord. in Diofc. Gefn.hort, 
Pfeudocoronopus, Dod. gal. 
Cornu cer. vinum, Lob. Ger. Herba ftella,fivecornu cervinum, Dod. 

II. Coronopus fylveftris, hirfutior, 
Coronopus fylveftris, Caef. 
Coronopus Prochytae, Col. 

III. Coronopusmaritimamajor. 
Plantagomarina,Dod.gal.Ad.Lob.Tab.Gef. 
Plantago maritima, Gefn. hort, Lugd. 

Planta- LIB. V. 

Planrago a nguft ifol ia , Dod. 
Bibinella,Cae£ 
Coronopus marinus 5 Cam. 

I V, Coronopus maritimus tenuifol. laevis. SECT. VI. io, 

Coronopus minimus tenuifolius maritimus, 
Colum. 

V. Coronopus maritimus minimus hirfu- 
tus : in Prod. defcr iptus. P S Y L L I U M. 

(T/ \x\iov Diofcorides lib,4. c.70. folijs Cornopo non dijsimihbusfcribit, hifutis, longioribus : fic dttlutn quod 
* ^vViaj, id eU,pultces,fi virens domum importetur,m eagignt nonfinat .- vel ut Dtofcoridi & Plmio,a ft- 
minepulicifimili. Theopbrafio 7-hifi.S. mwencc dicitur : oculum canu & cananam Gaz.a vertit,Plmtumfmc 
imitatus,qui I.25. c.n. Pfylltum & Cynctdes nommavit, lattnis pultcaria. I. Pfyllium Diofcoridis,veI Jndicumcrena- 
tis fol ijs : pro 1. in Prod. dcfcriptum. 
Pfyllium pnmum.Ang. 

II. Pfylliummaiusfupinum. 
Pfylliumalrerum,Marth.Caft.Lugd.Tab. 
Plyllium perenncGefhift.an Cam. 
PiylliumPlinianumforte, majusradiceperen- 
ni fupinum,Ad. Lob. 

Pf) liiumtertium,Ang. majus,Ca;f 
Pfyllium lempervirens, Ger. III. Pfylliummajusereftum. 
Pfyllium,Trag.Matt. Fuch.Tur.Cord.in Diof 
& hift.defcr.Dod.Gef hor. Ad.Lob. Caft.Ger. 
Cynops Theophrafti,Gef. hort. 
Pulicaris herba, Lugd. 
Pfyll.minusjCaef. fecundum.Ang. primu,Tab. 

I V. Pfyllium minus , quod Gottne rubri &c 
Botrio rubro nomine acccpimus, &pro 2. in 
Prodr. defcr. 
anKalyj. Alpinijminusreftepiftum. S E C T I O S E XT A. 

PYROLA; BISTORTA; LIMONIUM; POTAMOGETON; NYM- 

PHALA3 TRIBULUS AQUATICUS, SAGITTA; DRACONTIUM, 

Arum, Arifarum, Afarum, Tuffilagoj Petalitesj 

Cacalia & Lappa. 

P Y R O L A. 

\YroLt, nomen afolio, quod pyrt foltum referat , accepit: quam aliquiLimonium-.alijBritannicam 
volintt. 

III. Pyrolafoliomucronatoferrato. 
Ambrofia,Dalech. in Diofc.montana.Lugd. 
Pyrola 2. & tenerior,Clufpan. & hift, 
Pyrola minor, Thal. 
Pyrola pannonica z.Cam. 

IV. PyrolaallinesfloreEuropaea. 
Herba irientalisjCord.ob.Franc. 
AlfinanthemosjThal. 
Alfmealpina,Svvenck. 

Major eft & minor, ut & fequens. 

V. Pyrola alfinesfloreBrafiliana: inProd. 
defcr. 

VI. Pyrolafrutcfcensarbutifolio. 
Pyrola j. vel frutefcens,Cluf pan.& hift. 

BISTOR- I. Pyrola rotundifoliamajor. 

Pyrola Biunf.Matth. Ang. Dod.Gefn.hort. Ad. 
Lob.Caft.Lugd.Tab.Ger.Eyft. 
Pyiola vulgatior,CIuf hift. 
LimoniumTuch Tur.fylveftre,Trag. 
Limonium & Pyrola,Lon. 
Betafylveftris,Cord.in Diofc. 
Pyrola ma jor five Beta fylv. Thal. 
Pyrolaaliaincampeftribus,Ca;f 

Haecfolioeft velamplioremollique: velmi- 
nore&duriore. 

II. Pyrolarotundifolia minor. 
Pyrola quarta minima,Cluf pan. & hift. 
Pyrola minima } Eyft. 


19* LIB. V. SECT. VI. 
B I S T O R T A. Blfiorta dicitur, quod radice in fe contorta & convoluta conftet : quani alu Limonij, alij Britanniat, alij 
Beben rubri Jpectem faciunt. Hujus Pltntus I.24. C.16.& l.2f. c.11. tnter Dracontia memintffe videtur : 
forte ejufdem l.2j.c. i}. Moljbdana,td esl, Plumbago,quod plumbum,oculi vttium tollat. I. Biftorra majorradiceminusincorta. 
Colubrina&Dracunculusmajor,Brunf. 
Biftorca fcemina, Eidem. 

Biftorra major,Trag.Dod gal.Ang.Gef.col.Ad. 

Thal.Tab.Ger.Cluf.hift. 

Biftorta,Cord. in Diofcor.&hift.March. Dod. 

Csf.Caft.Lugd. 

Biftorca Britannica,Lob. 

Scrpentaria fcemina & Colubrina,Fuch. 

Co!ubrina,Lon. 

Limonium,Gefhort. 

Bulaparhum feuBiftorta, Fracaft. 

II. Biftortamajorradicemagisintorta. 
Colubrina & Dracunculus minor, Brunf. 
Biftorta mas, Eidem. 

Colubrina minor,Trag. 

Serpentaria mas feu Biftorta,Fuch. 

BiftorcajLon.minorjDod.gal.Gefho.Lac.Tab. Biftorta media,Ang. 
Biftorta la t ifol 1 a.Cer. 
Biftorta major,Eyft. 

In folijs & radice differentiae : folia alteri 
majora & rugofa : alteri minora& laevia: & 
hujus radix magis intorta: illius major,minuf- 
quecomplicata. 

III. Biftorta alpina maxima : in Proddefc. 
&Schvvenck. 

IV. Biftortaalpinamedia. 
Limonij fpecies minor, Gef. hort. 
Biftortaminor, Ad. 

Biftorta minor feu alpina, Camerar. in Mat- 
chiolo. 

V. Biftortaalpinaminor. 
Biftorta minor, Ang. Cluf pan. Ger. 
Biftorta alpina minor,Cluf hift. 
Biftorta minima alpina alia,Cam. A L I M O N I U M. 

ZitA.wwv ij vdifoaJlh Diofcoridi l.4.c.t6. quod cv Xemuti inpratis (quamvis & inpaluftribus)proveniat, 
Plinio 1 20. c. 8. Beta fylveftris, quam Limomum vocant, altj neurotdes. I. Limoniummaritimummajus. 
Limonium, Matth.Lac. (cui&Beenrubrum) 
Ad. Lob.Caef Caft.Lugd.Ger. 

Been rubrum, Limonio feu Biftorcae cognaca, 

Gefn.hort. 

Behen rubrum officinarum, Guil. 

Valerianae rubrae fimilis, Dod. 

Limonium primum,Tab. Cam. 

I I. Limonium alterum, Matth. Lugd.Tab. 
cui&Pyrola: quideft? 

Limonium Matthiolifecundum, Ad. 

III. Limon. maritimum minusoleaefolio. 
Limonium parvum Narbonenfe oleae folium, 
Ad.Lob.ico.Tab. 

LimoniumparvumNarbonenfe,Lugd,Cam. 
Limonium alterum exiguum, Caef. Limonium parvum,Ger. 

Inhocmagnavarietasoccurrit. 

IV. Limon.parvum bellidisminorisfolio. 
Limonium pumilum,Cluf hift. 

V. Limoniummaritim.minusfolioliscor- 
datis: quodi. in Prod. 

VI. Limoniummaritim.minimum: quod 
z. in Prodr. 

VII. Limonium peregrinum folijs afplenij. 
Limonij elegans genus, Rauvv.& Lugd.ap. 
Limonium peregrinum, Cluf cur.poft. 
Limonium Syriacum,Eyft. 
Cichoriumglobulare, Imper. 

VIII. Limonium peregrinumfolijsforma 
flore Ariftolochiae. 
Limoniocongener, Cluf hift. POTAMOGETON. 

nofttfuyaruf, quafifluminibtts vicina, quodpaluftribus & aquofis nafcatur, Diofc. I.4. c.iot. & Aeliano, 
l.e.anim. c.46. quo bertnaceum interficifcribit, irctxyhHt, quaftjpicata,ob caulem, quemfiortbus &fe- 
mtnejpicatum exfe mtttit.Plinio,l.26.c.S.Potamogetonfolijs Beta &c.fubjungit:Caftorem banc aliter novtfe 
tenmfolio veluti equinis fetis,thirfo longo & Uvijn aquofis nafcentenr.boc Mjriopbjllon aquaticum videtur: 

I. Poca- LIB. V. 

1. Potamogetonrotundifolium.' 
Potamogeton/Trag.Matt.Fuch.Ang.LacLon. 
Caef.Caft.Lugd.Tab. 
Potamogeiton,Dod.gal.IatifoIium,Ger. 
Potamogcton, Afl^vw^Thal. 
Potamogetonifimilisrotundiorefolio, Cord. 
inDiofc. 

I F. Potamogeton,Salicis folio. 
Phyllitis lacuftis,Cord.hift. 
Potamogciton,Dod. 

Potamogeton , five fontalis& fpicata, Ad.Lo- 
bel. icon. 

Potamogeton i. Dalechampij, Lugd. 
Potamogeton /Tf^i/w^Thal. 
Potamogeton anguftifolium, Tab.Gcr. 

III. Potamogeton longo ferrato folio. 
Lapathi genus fyl vefte,Gef hort. 
Oxylapathum aquaticum, Lugd. 

IV. Potamogetonfolijslatisfplendentibus. 
Potamogeton altera,Dod. 
Potamogeton ,«.*Aa'u>fX\.<?K,ThaI. 

Habeturmajor&minorfpecies. 

V. Potamogeton folijs anguftis fplenden- 
tibus. SECT. VI. 103 

Potomogeiton altertim JDod.ed. belg. & poft. 

V I. Potamogeton foli \s crifpis , five LaEtu- 
caranarum. 

Alga fecunda, Trag. 

Fontilapathum pufillum, Ad. Lob.ico. 

Tribulusaquaticusminor,Clufpan.8chift. 

Potamogeton * a<>?i/?c\.*k feu crifpum,feu fimbri- 

atum,Thal. 

an Alga Ffydrolapathi folio, Gef. col. 

Haec duplex : altera farmentisplanis, altera 
rotundis,&haecbrevioribus, mucronatis, & 
minime in ambitu ferratis : utriufque Clufius 
meminit. 

VII. Potamogeton ramofum anguftifo- 
lium. 

Tribuli aquaticiminiminomine, D. Francus 
mifit: quodr. inProdr. 

VIII. Potamogeton gramineum ramofum. 
Fontilapathigramineinomine,a DBurferoex 
Auftria: quodz. inProdr. 

I X. Potamogeton minimum capillaceo fo- 
lio: quod j.in Prod. 

X. Potamogeton capillaceum capitulis ad 
alas trifidis : hoc 4. eft in Prod. N Y M P H BL A. 

N\.:tpx<x Theophrajto p. hiji. ij. Diofcondi /./. c.148. cui fic dicla,quoniam aquofa amet. At Tlinio l.i j, 
c.7. natam tradtt ex Njrmpha Zelotjpia erga Herculem,unde quibufdam Heracleon dicatur. Offianis 
Nenuphar. Genera duo Diofcondt & Plimo : alteraflore albo,radice nigra : alteraflore luteo,radtce alba % 

Njmphtta alba, 

I. Nymphceaalbamajor. 
Nenupharalbum,Brunf. 
Nymphaea alba, Brunf. Matth. Ang. Dodon. 
Cord. hift. Lon. Ad. Lobel. Tabcr. Thal. Ger. 
Ciufhift. 

Nymphaea candida, Trag.Fuch.Tur.Caefi 
Nymphaeamajoralba,Lugd.Caft.Ey(l. 
LotusALgyptiajAlpini. 

Nymphaeae folia D.SigfridusHelmftadio ad 
memifit,qua;Iatifsima,tenuifsima,pallidevi- 
rentia : an talia fint prima Nymphaeae folia, & 
quae fub aqualatitant, quaedein extraaquam 
duriora & crafsiora reddantur, ut cum mariti- 
mis fit, confiderandum. 

Addit Eyftet.aliam quae nullatenus primi fit 
difsimilis,nifiquodomnia minorahabeat. 
Nymphaea alba minor, Eyft. 

II. Nymphaeaalba minor. 
Nymphaea parva,Matth. 
Nymphaea altera lutea minor,Lugd.ico, Nymphaea alba minor, Ad.Tab.Ger. 

III. Nymphaeaalbaminima. , 
Morfus ranae.Dod.Ad.Lob.ico. Caft.ap.Tab. 
Nymphaeaminoralba, Lugd. 
Nymphaea parva,Caef. 

Floremextribusfoliolisfubrotundis&gla- 
bris obfcrvavimus : at hift. Lugdun. florem ex 
quinquefoliolis oblongis &fubhirfutiscom- 
pofitum, pingit. 

IV. Galum radix aquatica inSunda valde 
refrigerans : par.4. Ind. Ord.8. quid ? 

Njrmphta lutea. 

I. Nymphaealuteamajor. 
Nenuphar luteum, Brunf. 
Nymphaea lutea,Trag.Matth. Fuch. Ang.Tuf. 
Dod.Lon.Lob.Caft.Tab. Ger.Eyft. 
Nymphaealuteamajor,Lugd.Cluf.hift. 
Nymphaeaaltera,Cord.inDiofc. flore extoto 
luteo.Caef 
Nymphaea citrina,Cord.hift, 

II. Nympha^aluteaminormagnoflore. 
B b Nynv m LIB. V. SECT. VI. Nymphaea lutea minor,Lug Ger.Dod.ed.belg, 
Nymphaea fecunda,Tab. 

III. Nymphaealuteaminorparvoflore. Nymphaea altera lutea, Lugd. 
an Nymphaea parva alia,Cam. in Matth. 
IV. Nymphaealuteaminor florefimbriato. Nymph.luteaminorSeptentrion.Ad.Lob.ico. Nymphaeaaliaminor.Lugd. 

TRIBULUS AQUATICUS. 

TP/ftx®- twJlf& Diofcoridi I.4. c.ij. Tbeopbrafto 4. bift.u. (idesl Tribultu aquaticits) a tripltci cujptde, 
ad fimilitudinem macbinularum ferreartini, qtta forma trigona fttnt, dtcttur. 
Genera duo Diofcoridi & Theophr.6. bift.s. alter terreftris folijs effigieportulaca, rel nt Theopb. ciceris 
folio : alter paluftris vel aquaticus. Plinio I.22. c.10. Trtbult uniiin genus tn bortis, alterum tnflumintbus tan- 
tum : qui l.2i.c.i6.fcnbit Trtbulum non ntft tn paluftribtts nafct folto ad Ulmi effigiem : at in reltquo orbege- 
nera duo, uni CicercuUfolia, altert aculeata effe. 

Tribulusaquaticus: &Trag.Matth.Dod Ang.' ButomosDamocratis,Ang. 

Lac.Cord.inDiof. Gef.hort.Lon.Ad.Lob.Cs-|TribuIuslacu(lris,Cord.hiit. 

falp. Caft. Lugd. J Tribulus aquaticus major,Cluf pan. 

S A G I T T A. 

SAgitta, a foliorum forma tricujfidi, fuperne in unam , inferne in duas definentium , nomen habet. 
PhlettmTbeopbraftt 4. biftor.p. & 11. effe volunt: Notandum tamen apudTheopbraftttm Pbleum & 
Phlets differre: nam Pbleum genere netitro, paluftris planta ett: at Phleos & Stoebe6. biftor.i. tdemfunt, 
& forte Poterium erit. Pltnto tib.21. cap.17, Magopiftanam dicit aGr&cis vocart,quam tnter utvasSa- 
gittam vocamus. I. Sagittaaquaticamajor. 
Sagitta major,Matth. Dod. Caft.Tab. 
Piftana Magonis fiveSagittaria aquaticaPli- 
nij, Ad. (cui an Stcebe fcemina) Lob. 
Phleos mas latifolia.Lugd. 

Barba fylvana recentioribus,Caef. 
Sagittaria major,Ger. 

II. Sagittaaquaticaminorlatifolia. [Sagirta minor,Matth. Dod.Ad. Lob.Lugd.Ca- 
Iftor.Tab. 
PftanaPlinij, Ang. 
Sagitta&SagittaliSjCord.hiit. 
Sagittaria minor,Lob.ico.Ger. 

1 1 1. Sagittaaquaticaminoranguftifolia. 
Phleo$fiveStcebeTheoph.angufi;ifolia,LugcL 
Sagitta minor anguftifolia.Tab. Ger. DRACUNTIUM. 

/\ VKHotfiovDiofcoridi !ib.2.cap.ip6. kmaculis purpurets,qtutn cautevifuntur, itaut anguem plane ,«t 
*""™ Diofc.loquitur jefera; .- fic & Theopbr.7. hift.u.& 9 ejufda^. At Plimus ltb.24. cap. 16. de Dracuncula 
& Dracuntio egtt. 

Genera: inquibufdamvetuftis Diofcoridts cfdicibitsmajoris minoriscj 3 Draci'.nculi biftoria,Jpeciattm 
divtfis capittbm.adnotata.repentur : Major qutdem folijs rumtcisfibi tnvtcem implicitis,caule bicubitalt,ver- 
ficolortbus. draconum maculis uotato, purpureis tamen eminentibus. Minor verb , folio esl bederaceo magno, 
candidis notis infignito,caule verficolore anguis effigie, maculispttrpureis rejperfo. Veriim Galenus,Acgineta & 
Serapio,qui infimplicium materia Diofcoridemfecutifunt, umus tantuni meminere, qttareprius caput aliqui 
nt fuppofittttum removent. Pltnius tria fecit: primum,folijs Beta Arofimili: alterum radtce longa arttculofa: 
icrttum ,folio majore qtiam cornus radice arundinacea nodis geniculata : at lib.25. cap.3. atium Dracuncu~ 
lum , verficoloribits viperarum maculis notatum propontt : de quofic Tbeophr,funt qui genus quoddam Dra~ 
cunculi Arum vscent, qt-.od ejus caulis vartetatem quandam babe.it, 

I. Dracunculusbiftortaefolio. IDracontiummajus.Tab-Ger.EyiL 

Dxacunculus major, Matth.Dod.gal, Caft. iSerpenraria major,Lugd. 

Hunc LIB. V. 

Hunc nec dum vidimus,de quo Dod.edit.lat. 
an in rerum natura fit,dubitat, & fi fit,Biftortae 
fpeciem efle : at Adverfaria inveniri negant. 
Guil.in fuoTheo. quaefito praetextu,ut doftior 
videretur, Matthiolum effinxifle fcribit. 

I F. Dracunculuspolyphyllus. 
Dracontium majus, Brunf. Dod. Ger. Eyft. 
Dracunculus, Fuch. Tur.Gefn.hort.Caef. 
Dracunculusma)or,Trag.Lac.Fuch.Tur.Cord. 
in Diofc.Lon.Cam. 
Dracunculus minor, Matth.Caft.Tab. 
Dracunculus polyphyllos, Cord. hift. 
Serpentaria Dracunculus majorverus, Ang. 
Anguina dracontia, Ad. & Serpentaria colu- 
brina, Lob. SECT. VI. 195 

Dracunculus five Serpentaria major, Lugd.cui 
& Serpentaria minor Matthioli. 

III. Dacunculus five Serpentaria triphylla 
Braffiliana, in Prod. delcripta. 

I V. Dracunculus paluftris,five radicearun- 
dinacea, Plini). 

Dracunculus Plinij j. Fuch. 

Hydropiperrubeum, Eid. ico. 

Dracunculus aquaticus, Matth. Dodon.Caft. 

Cam. Ger.Eyft.fyl v.Tur. 

Dracunculus paluftris, Dod. gal. Lugd.minor, 

Lon. 

Aron paIuftre,Gefn.hort. 

AnguinaaquaticafiveDracunculus,Ad.Lob. 

Draconti) genus in paluftrib, Germanis,Caefi A R U M. 

A"p«»- apv.d Sjfros A. : vfx vocatum,folijs esl Dracunculi Diofcoridi, lib.2. cap.197. Aron cui folium cum 
latitudine cavum atquc cittuineractum ( de vulgo dtiia Colocafia intelligendus ) Theophrafto 7- hift. 
12. Veriun Plinius, lib.24. cap.16. fcribit, quofdam Aron eandem cum Dracontio dixijfe. Glaucias fatu di- 
fcrevit, Dracuntium fylvefire Artim pronunciando : aliqui radtcem, Aron appeUaverunt. caulem verb, Dra- 
contium. Aronfoeminam in cibisprttulerunt, quomam mas dunorfit, & tn coquendo lentior. At lib.iy.cap.s. 
intcr bttlbi gcneraeffe ait, quodin Aegjpto Aron vocent SciUtproximum, amplitudine folijs lapathi, &c.ra- 
dice mollioris n.ttur<c, qux edatur & cruda. obfervavimus Aron vulgatum,commumter nuUu maculu nota- 
tum : ahquando hturu nigricanttbtts vel purpureis fignatum. Sic altud folio majore & acutiore, aliud 
rOtundiore, dunore,per totam <tftatem vironte. llhus folia aliquando macults albu afperguntur, aliquandt 
foliorum vent omncs albicant. Etpiftillus colore variat, altenpurpurei, alteri ex albo lutei coloris esl. I. Arum venis albis. 
Arifarum,Matth.Dod.gal.Ad.Caft.majus,Gefi 
hort. prius Matthioli, Lon. Lugd. 
Arifarumlatifolium Matthioli,Tab. Ger. 
Dracunculus alter, feu henicophyllos, Cord. 
hift. defcript. 

Dracunculus minor, Gefn. ap. Lac. 

Dracontium minus, Dod. 

Arum maculatum, Cord. fchol. 

Aron aliud fol io maculato, Thal. 

Arum majus Veronenfe,Lob. 

Callas primum genus Plinij, Dalcch. in Plin. 

II. Arum maculatum , maculis candidis, 
vel nigris. 

Ari tertium genus, Trag. 

Arum nigricantibus lituris fignatum, Dod. 

Arum, Matth. Lugd. Eyftett. majus folijs albis 

maculisnotatis,Caft. 

Arum ofHc. Lob. quoad ico. 

Arum macalatum, Tab. 

Gicherum fiveGigarum vulgo folijs maculo- 

fis, maculis candidis vel nigris, Caefalp. III. Arumvulgarenonmaculatum. 
Aron, Brunf.Gefn col. Eyft. 

Ari primum genus, Trag. 

Arum, Fuch. Tur. Cord. in Diofc. & hift. Gefn. 

hort. Lac. Lon. Thal.Tab.vulgare,Cam. 

Arum Diofcoridis, Ang. 

ArummajuSjGer. 

I V. Arum minus, Matthiol. Caft. Lugdun. 
Tab.Ger. 

V. ArumByzantinum,Cluf hift. 

Variat folijs quibufdam , maculis nigris 
exilibus diftin&is, alijs minime : flos etiam 
colore variat : nam quod folijs eft macula- 
tis , penicillum folliculo inclufum habet , alia 
candicantem. 

V I. Aron maximum ALgyptiacum , quod 
vulgo Colocafia. -^ob. 
ArumyEgyptium,Matth.Gefn.horr.Egyptji S 
Caft. Lugd.Camer. (qui vul r ' 
Colocafiamdici) Col. ~- u B d -ChChiCp,&t 
Colocafia, Gefn. h' R 1 

hift.Eyft. ° * F ? ba 


j 9 6 LIB. V. SECT. VI. 

Faba Algyptia, Bellonio, cui 8c LotusSc Faba 

iEgyptia. 

Colocafia quae faba Aigyptia non eft, Ang. 

Colocafsia,an Aron Algyptiumputatum, Ad. 

Culcas, Faba ALgyptia, Alpi. 

Aron magnum, Colocafia vulgo. Pampina Pa- 

radyfi, Caef. in variam fpeCiem vaforum, potare gratifsi- 
mum habeant. 

Ex his liquet, Fabae ALgyptiacae radicem, 
Colocafiam veteribusdittamfuifle, &minime 
a Faba hacColocafiam feparandam : dein radi- 
cem non fuiflebulbofam,qualise{tColocafiae 
rccentiorum , fed arundinaceam & afperam. Talafle,Javanenfibus:Lolade,Malayce:Col- Quare refte Doctifs. Columna, Aron ALgypti- 
caz. par. 4. Ind. Orient. c. 6. fig.vf. lum ( fivc Colocafia recentiorum ) non eftCo- 

Necfructum necfloremferreBelloniusafle- locafia, feuFaba ALgyptia veterum: EtCordus 
rit: atLugd.exMycone cum flore pingit, qui in Diofc.re<fte,dumFabaeALgyptiacaeradicem, 
imaginarius potius,ut recte Docftifs.CoIumna: Colocafiam dicit. At dum Anguillara, Coloca- 
Horti Pifani olim praefeiftus Cafaubonus flo-fiam,Fabam ALgyptiamnonefleaflerit,deCo- 
lem obfervavit, qui odoratifsimus fuit, cum locafia recentiorum intelligendusefl. Verum 
aliarum Aaronis fpecierum flores foeteant. | Matthiolus ne videretur ( ut rede Columna ) 

VII. Colocafia, five Faba ALgyptia vete-IFabam ALgypciam ignorafte, quam alias re<fte 
rum, Diofc. l.z.c.12.8. Kvxp®- K\)V7i]i& Faba AL-'ab Aro ALgypciodiverfamfecit,exidaeaaffabre 
gyptia, quam aliqui ponticam vocant, folium depicftam iconem hiftoriae accomodatam pro- habetampluminftarpetafi floremrofeum: ra- 
dix harundinis radice crafsior , quae Hoxmxeli 
vocatur, Scc. 

Et Theophraftus 4. hift. io. interc-etera fcri- 
bit,fabam ALgyptiam in paludibus,caput fuper 
caulem eiTe favo orbiculato vefparum non abfi- 
mile,inque fingul is cellis fingulas fabas conti- pofuit, non animadvertens vefparum favum 
minimere<ftefuifleexpreftum,utCiborion (■•«- 
fiojgioy u mSuiiov quafi loculamentum Diofcori- 
di ) exprimeret, quod eriam genus vafculi &C 
poculi efle apud antiquos, Athenaeus refert. 
Hunc fccuti funt LacLugd.Caft.Durantes,Fa- 
bam ALgyptiam vocantes&cpingentes: Loni- neri, paulo fuper id eminentes, multitudine,cerusitem & Duranres, fedColocafiamnomi- 
pkirimum terdenas: radicem habere validamjnantes. Et Guilandinus vult Matthiolum pro fpinisfubhortentemj&c.EtPliniusJ.zi.c.ij/.ip 
ALgyptp nobilifsima eftColocafia,quam cya- 
mon aliqui vocant. Hanc aNilometunr, 8ic. 
folijs latifsimis, etiam fi arboreis comparen- 
tur,ad fimilitudinem eorum, quae Perfonata in 
noftris amnibus vocamus : adeoque Nili fui 
dotibus gaudent, ut implexisColocafiaefoIijs Faba ALgyptia Ari genus,quod in mulcis Italiae 
locis frequens, perperam propofuiffe. 

VIII. Fabae ALgyptiacae Diofcoridis afrinis. 
Frutfrus peregr. an Faba Aigyptia, Diofc. Cluf. 
exot. lib.z. cap.ij. 

Fabae ALgyptiacae frinftum peregrinum Cluf. 
belle refpondet, Colum. A R I S A R Ll M. 

A'P/V«f iv Diofcoridi, lib. 2. cap. ipS. exigua herbula esl, cujus radix oltv.t magnitudinem implet : nta- 
joris quam Aron acrtmonitc. Piinio, ltb.24. cap.16. Arifarmn fimilis Aro, mtnor tantum, mtnoribustjj 
foltjs & utique radice.qus. tamen olivts.gr andu magnttudinem imptet. 

Genera duoPlinto: alba, inqmt, gemtnum caulem: altera unttm tantum emittit: utraque medetur 
ulceribus mananttbus , &c. I. Arifarum latifolium majns. 
Arifarumlatifoliumalterum,Clufhifp.8chift. 
pjft^ At ifarum latifolium alterum 
Ar ifatumlterum, Ang tifolioClufih^enfe, Ad. an idemfitcumla- 
Arifarumprimum Cl«r oUq .TabGer. •■'m CallaeaIterumgenusPlinij,DaIech. 

III. Arifarum, Thal.in fuaFfcrcyniarecen- 
fet,quodabalijsArifarifpcciebusaMatthiolo 
exhibitis,diverfum fit ; quid fit iguoramus. 

I V. Arifarum anguftifolium, Diofcoridis, 
forte. 

Arifarum, Gefn. ap. Lac. C-ef. 
Arifarumprimuni,Ang.alterum,Matth. Dod. 

gal. Lon. Lugd. 

Arifarum LIB. V. SECT. VI. 

Arifarumanguftifolium, Ad. Cluf hifp.&hift. 
Lob.Dod.Lugd.Tab.Ger. 
Arifarumtenuifolium, Cam, 
Pfeudoarifarum, Caft. 

A S A R U M. 

A"E*f cv Diofcondi , /. ;. c. o. qubd tn coronas non addatur Plinio, l. 21. c. 6. moncnte : quibus & vx(<fi& 
«yyx Nardusfylvefiru, eb quod odere Nardum amuletur : vel, ut Pltnius.quod Nardi rim babeat. l 91 

Variat folijslatioribusaliquandorcornicu- 
lo irem purpurafcente, aliquando viridi,vel ex 
purpureo virefcente. I. Afaium. 

Afarum,Brunf.Trag.Matth.Fuch.Dod.ut.(Per- 
penfa,Vulgago) Lac.Cord.in Diof & hift.Tur. 
Cefh.LonCsfCaft.Lug.Thal.Tab.Ger.Eyft 
Afarum baccaris five Baccatus,Ad.Lob.ico. 

Speciem quandam majorem reperiri ajunt nefcioquam verum, Gefn.hort.&Camer.rio, 
Afarium aliud multo majus ufitato & odora- 
tius JuSinflMm/Gefnerotefte. 

II. Afannafolijsafari. 
Afarina, Matth. Caft. Lugd. Tab. Ger 
Tufsilaginem alpinam.Cluf m hift.fufpicatur. 

TUSSILAGO. 

BHfriov Diofcondi, lib.s-cap.i26. quod tujfi medcatur : ttndeLattnis Tufiilagd dicitur. Hmio, I.26. c.6, 
M /;.■ ;;, qux c~ Tufilago. 
Gencra: Plimoduo ftti:t,l\!rcfris,f«ltjs maiufculis qium edert, quiuque aut fcptcm,fubalbtduaterra, 
fuperne palhdu.Jine cattle.Jir.e fiore,ftnefen:irie,radice tenui: qutdam eandem effe Becbion, & aho nomme 
Cb.u1ukucenput.1nr.6-c. Altera.a qttibtifdam Salrta .tppellatur,fimihsvcrbafco, Suntqut Plimumpo- 
Jlerion loco, Aetbiopida, abj Orminum,alijSpbacelum,tntclltgereextJiimer,t. 

I. Tufsilagovulgaris. Tufsilagoalpinar.Cl.pa.anAfarinaMar.Cl.il. 

Ungulacaballina, Brunf. Trag. Tufsiiagomontanaminima,Lob.(quihanc& 

Ungula afmina & Liftuca uftularia Germa- fequentem fubunotitulo pinxit)Lugd. 
norum, EricioCord. j II I. Tufsilagoalpinarotundifoliacanefcens. 

Tufsilago, Matth. Anguil.Fuch.Tur.Cord.in Tufsilago. Gefn.frac. 
Diofcor. ( & Farfarella ) Lac. Gefn. hort. Lon. Tufsilago alpina r. dcfc. z. ico. Cluf pan. 
Dodon. Ad. Lobel. (8c Farfara) Cajfalp.Caft. Tufsilagoalpinai.florcaperto,Clufhift. 
Lugd. (&Tiphium Theoph.quibuldam) vul-jTufsilagoalpinar.florecandido, Eid. garis,Cam. 

Bechion, Dod.gal.Cord.hift. 

1 1. Tufsilago alpina rotundifolia glabra. Tufsilago altera aIpiraClufij,Lugd. 

IV. Tufsilago alpina folio oblongo 
Phytopinace & Prod. defcripta. 111 PETASITES. 

nirmfw Diofcoridi, l. 4. c. 10S. a forma fohj, qtiod TtnxauAis, galet 1 mido amplitm. Plin. 1. 24. c. ij. 
Chamdeucen appeUaffe ridetur : hts verbu : Cbamaleuccn apttd nos farranum , ftve farfttgittm 
jocant : Nafcitur fecus fiuviosfolto popult, fed ampliore : At I.26.C.6. afferit, quofdam putare Becbwn 
aho nomtne Cbamaleucen dtct. I. Petafitesmajor&vulgaris. 
Pctafites (cofti genus, Galerita) Trag Fuch 
Ang. Tur. Dod. Cord. hift. Gefn. hort. Lac. Ad. 
Lon.Lob. (cui an Perfonata & Perfolata Pli- 
nij) CaeLLjgd.Tab.Ger.Clufhift. 
Petafues flore punicante, Thal.mas,Cam. Tufsilago major, Matth. Caft. 

1 1. Pttafites minor. 
Petafites rlore albo, Cam. ep. Cluf. hift. candi- 
do,Thal. 

Petafites odoratus, Lugd. 
Petafites fcemina & Leucanthemos, Cam. C A C A L I A. 

KAh.x\,'x qua & AMqT«ij Diofcor. 1. 4. c.i2;.foltaprofert candida & prtgrandia,fiore;n Bryoni* fimilem : 
pojl excuffumfiorem.grana fubnafcuntur: Et Pliiuo,l.2S.c.ii.Cacaliafire Leontice. ■ iter folia grandia, 
femen margantu mmutufimile dependet : &I.26. c.ij. Cacalt<c,grana minttta tribuit. Lnct f oha magna,& 
eandida,c locus nataiu,quem ipji 11; ;nontib.tribuunt,competant: quia tamen noftntflorcs tn pappum abeunt, 

LB b } m quo io8 L I B. VI. S E C T. I. 

ir. quofemen, qttoi «M margaritisflmile,fed oblongum, latet, num de noflra intelligendifn:t,dubitamm : nifi 
reltmui affenttrt Dalecbampto. qui tn florum umbtlico,granum rotundum niveum,margaritafimilepromu 
tirre (cui recli Plintuscomparartt ) quod excuffoflore nttdum nitidumq^ dependeat ,fcnbtt : I. Cacalia tomentofa: in Phytop. & Prod 
defcripta. 

II. Cacaliafolijscrafllshirfuris. 
CacaliaGhini,tndefc.Pilati, Lugd.duChoul. 
Cacalia i.& vulg.incano folio,Cluf pan.& hift. 
Cacalia, Ang. Caef. Lugd. 

L A P P A S I V 1 1 1. Cacalia folijs cutaneis acutiorib.& gla- Cacalia,Dalech.in Diofc.Ad.Lob. (bris. Cacalia z.vel Cacal ia glabro folio, Cluf hift. 

Tuflllago al pina, (ivc montana, Dalech.Lugd. 

cujusfloresluteosdicit. (quid? 

IV. Cacaliae congener p!anta,CI.pan.& hift, 

E A R C I U M. A"?istov ftve tigtouitli aut wgoefatttr (id eii Perfonata, qnafi Larva)folia babet cucurbita, majora ta- 
men,duriora,n':griora,& hirfuta,&c.Diofcortdi,l.4.c.io7.Perfonata GrtcciArcium vocant.folia habet 
maiora,cucurbitinis birfutiera.nigriora & crapora,&c. Pltn.l.2s.c.9.Genera duo Galeno 6.ftnipprimu Ver» 
lafcoftmile,quod DiofJ.4-.cio6. Kfijiowj ftpifigov vocat s & Plin.l.27 :c :;.Arilion: Alterumfoltjs cucurbite, 
quod Diofcoridis efl k$hhov & Plinij Perfolata, & etiam Ptrfonata.cuifolio nulluftt latttu,& grandeslappas 
fert. At vulgo alia esl major, qtu & Arciu & Arclitt esl Diof.alia minor, qtte Diofl.^.c. ijS.Exrfat' (quodfla- 
Vts captllos reddat) dicitur,&x<"? x '^'' Kl H l3V > c l ua f l ft rumar " ptrnicits : binc quibufdaStrumaria nomtnatur. I. Lappamajor,Arcium Diofc, 
Lappa major, Brunf.Trag.Tur.C^C 
Perfonata, Lac. Lon.Ad Lob.Lugd. 
Perfonata major, Matth.Caft. 
Perfonatia, Fuch. Fracaft. 
Bardana fiveLappamajor,Doddefc. 
Arcium,Ang.Dod.gal.Cord.inDiofc. 
Arftion perfonata,Thal. 

II. Lapparofea: inProd.defcripta 

III. Lappa major montana, capitulis to- 
mentofis, five Arftium Diofcoridis. 
Perfonata feu Lappa major altera, Matth.Lug. 
Bardana five Lappamajor, Dod. ico Arftion montanum, an Perfolata Plinij,Ad. 
Arftium mont. & Lappa minor Galeni, Lob. 
Arftium,Caefalp. 

I V. Lappamontana alteralanuginofa. 
Ar&ium quorundam, Lugd. 

V. Arftiumexcod.Caef.Dod.Lugd.quidl 

V I. Lappa minor,Xanthium Diofcoridis. 
Lappa minor, Brunf. Trag.Ericio Cordo. 
Xanthium, Matth. Ang. Dod. ut : Fuch. Tur. 
Cord. in Diofc. & hift.Gefn.hort. Lac. Lon. 
Thal. Caef Caft.Tab.Lugd. 

Xanthium five Strumaria, Ad.Lob. 
Bardana minor, Ger. l i i BjJ Hili W RH nwW i^tRfWn^ 

CASPARI BAVHINI 

PINACIS THEATRI BOTANICI 

LIBER SEXTVS- 

SECTIO PRIMA 

VIOLA;LEUCOIUM;HESPERIS;LYCHNIS 

ET SAPONARIA. 
VIOLAMARTIA. 

Vlola, U~ Diof I.4.C.122. alusjov ™fpv?S*,Violapurpurea,afloris colore.Tbeoph.t.bifl :t} Uv,& i.hifl.21. 
Uvuihttv >v ritxoLvM,nigram violam,aflorum colore nigrtcantis purpura,vocat. Plin.l.21. c.6. ExViolis 
qtufponti apricis & macris locisproveniuntpurpurea,latiorefoliojiatim ab radice carnofo exeunt ,foU^,Gr*- 
co nomine a cattris difctrnuntur,apptUata Ja,ut ab his Janthina veftis. fa Gracis vocatum in Geoponicis Ni- 
cander crtdidit, Htrmolaortftrtntt, quod Nympha qtudam Jonu , flortm tum Joviprimttm muntrt dtdt* 
rint. Alijtov volunt dici,quodcum Jupittr pueUam Jo adamatam in vaccam convertiffet, terra florem bunc 
pabulotjMPr9duxtrit,quipropttripfamfacJm,abipfanomtnacctpirit.HincLatinisViola,quafivitula. 

Gtnerx LIB. VI. SECT. I. 199 

Generaplura Vlinio^urpurts.^ lutea, alba : fedde purpureis primum , quarum unum genus apudDit- 
fcortdem & rltntum. Viola Martta rotundifolia, 

I.Violamartiapurpureaflorefimpliciodoro. 
Violafativa, Brunf. 

ViolaMartia odorata nigra feu purpurea,Trag 
Viola purp. Fuch.Matt.Lac.Ad.Casf Caft.Lug 
Violanigra,Dod.Cord.inDiofc.Ger.Cluf.hift. 
Viola,Lon. & Viola nigra,Gef.hort. 
Viola Martia purpur.Tab.praecox purpur.Lob. 

Flos communiter colorisincaeruleofubni- 
gropurpurei: quiculturagrandiorfit: quan- 
doq;folijslatioribusCjlthaeaemulis,qua2 
Viola Matronalis flore purpureo,E y ft. 

1 1. Viola Martia inodora fylveftris. 
Violafylv. Brunf Ang. inodora,Dod. 
Viola purpurea fylv. hvecanina, Trag. 
Violsnigra; fylv. fpecies, Gef.hor. 
VioIacanina,Lon.Tab. fylv. Ger.defc. 
Viola can. cerulea inodora fyl.ferotina,Lob ic. 
ViolaMartiafylv.Thal. Mjrtiacanina,Eyft. 

Flos cserulsus, aliquando pallidus : duplex 
eft,alteramajorfoIijsmajoribus&rotundiori- 
bus: alteraminor, folijsmucronatisoblongis 
ac ftriftioribus: &Gefnerus in monte fra&o noftrates fuperante:Coftaeus in Mefuc,& Cam. 
V.Viola alpina folio in plures partes diflecto. 
an Viola montana laciniato folio.Cluf hift. 

V I. Viola alpina purpurea exiguis foliis. 
Viola montana 2. Cluf. pan. & hift. (Lun. 
an Viola Martia folio min. & folidiore,Gef de 

VII. Viola alpina rotundifolia lutea. 
ViolaluteoIaminoreflore,Gefhort, 
Violamontana fl.Iuteis,Lob.obf 
Viola montana. 1. Cluf pan.&c hift. 
Viola lutea,Lob.ico. Caef. Caft. 

Viola Martia lutea inodora alpina, Cam. 
Gramen Parnafsi aliud, Lugd. 

Viola Martta foliu oblcngu. 

I. Viola montana pumila anguftifolia flore 
niveoinodoio. 

Viola montana pumila,Cluf cur.poft. 

I I. Viola Martia arborefcens purpurea. 
Violaarboref Matt.Caft.Tab.velpotiusrecta, 
Violafruticofa,Gef.horr. (Cam. 
Marer \ iolarum,Dalech.Lugd. 
Violaelatior,Clufhift. 

Viola erecla flore caaruleo, & meminirmontane;,qua;folumfolijsminoribus! Viola ereclaflorealbo. Eyft &lolidioribus avulgaridirferat : eft & 
Viola Martia flore rubro purpurafcente, Eyft. 

III. ViolaMartiaalba. 

Viola alb.Brunf.candida.Dod Caef rl.albo,Ger. 
Viola Martia candida,Trag.alba,Tab.Eyft. 
Viola fylv. alboflore,Gef horr. 
ViolaMartia alba hort.& camp.odora,Lob.ico. 
Haecaliquandoodora: aliquandonulloaur 
languidoodore: &haecfoli):.eftgracilioribus. 

I V. Viola Martia multiplici flore. 
Viola nigra flore pieno,Dod. gal. 
Violadafypodion,dafyphyll.malim,Ger.hor 
Viola Martiapurpurea,Lob.ico. 

Viola purp. & alba mu!tiplex,Tab.Ger.Eyft. 
Violafloremultiplici,Dod.flpleno,Caft.Cam 
Viola caei ul. fl. numerofis fol ijs conftantb.Csf 
V r ariat floris colore purpureo,rubello,candi- 
do,expurpureo& albo variegato. hinc 
ViolaMartiaalba,floremultiplicialbo;flosal- hlore eft ex caeruleo purpurafcente, vel ex 
cyaneoalbefcente. 

III. Viola tricolor erec"U,an Jovis flos Theo- 
phraft 6\ hift.6. 

Viola affurgens tricolor, Dod.Ger. 

Viola? purpureae vai ietas, Ad. 

Viola niartia furrecliscauliculis, Lob. 

IV. Violamontanatricoloi odoratifsima. 
/iola montana jfivetncolor,Clul.pan.&hift. 
Viola flamm.major violaceo colore mixta,Eyft 

V. Viola trtcoloihort.repens: anfA<»/*fpa.>>- 
>.v? , Thcoph.6. hift.6. 

KerbaTrinitatis,Brunf.Fuc.Lon.fativa,Trag, 
iacealiveflosTrinitatis,Matth. 

Jaceamajorfive Vtolatricolor,Caft. 

Viola flammea,Dod.gal. Caef. 

Violae nigrae perfimilis , flos Trinit. vel hepta- 

chrum,Gefhort. 

Viola tricolor,Dod.Cluf Ger. 

Viola flammca,coloria,calida, Ad. Lob. bus, excerius purpura fcens , ut Viola varieg ita. 

dici pcfsitJEyft.eft & biflora.VioIae fpecics By-j Violea flammea feu tricolor major, Lugd. 
zantijiolitur,Martiaefimilis,fedfi. reinfinrj> VioIaTrinitatisi. Tab. 
foliolisconft"-u£to,&Rofam Darr.afcenamje-! Floscolore &magnirudinevariat: eft flore 
quaiKe,nonfoIummagnitudine,fxd &odore l purpureo&caeruleo; albo&luteo; cum palli- 

docae- 2oo LIB. VI. 

docsEruleo, pxpureus &Iuteus etiampermi- 
fcetur: quandoquc lituris quibufdam notatur : 
rarb fioi e penitus albo reperitur, quae eft 
Viohtrinitatisz.Tab. 

Daturquae duplo majoreflore eftcoloris u- 
nius.nigraepurpurajj&inrtarholofericiniten- 
te, velpallido,hinc 
Flos trinitatismajorviolaccus, & 
Flostrinitatispallidusmajor,Eyft. 

VI. Violabicolor arvenfis. 
HerbaTrinitatis f) lv.Trag. 
Jaceaaltera, Matth. 
Jaceaminor,Caft. 

Violae nigrae fimilis arvenfis minor,Ge£ hor. 
Viola fylveftris,Lob.ico. 
Viola flammea minor,Lugd. 
Viola trinitatis minor petrsa,Tab. 
Viola tricolor petraea, Gcr. S E C T. I. 

Haftenustriumcolorumnonobfervavimus, 
fedcandido &luteo , cxruleo & luteo, caeruleo 
&candido: aliquandotamen vel totusluteus, 
vel totus albus occurrit : Alia eft valde parva, 
Augufto florens. 

VII. Viola montanaluteagrandiflora: & 
Camer. 

Violae nigrae perfimilis mont. lutea, Gef.hof. 
Violae mont. y aliud genus,Clu£pan.& hift. 
Viola flammea lutea, Lugd. 
Viola Martia arborefcens lutea,Tab. 
Viola flamea major pallido colore mixta, Eyft. 

Flore eft Iuteo,fed magna ex parte lineis pur- 
pureis intermiftis: aliquandofine lituris: ra- 
rius flore albo reperitur. 

VlU.Viola montana Iutea folijs non crenatis. 
Vi ola fylv. longifolia,Tab. 
Viola martia lutea,Ger. defc. LEUCOIUM NON BULBOSUM. 

Atvniiot/ Diofcoridi l.j. c.138. id eft, Viola alua, non ratione flornm,fedpotiiu a camtie ctnericeove folit- 
rum colore : quamvis differentiam in floribus oftendat,fiquidem aut carulei, aut alvi, autpurpurei, aut 
lutei reperiantur. Plin. I.21. c.6. Vtolas luteas & albas agnofcit. Leucoium incanofolio hortenfe. 

I. Leucoiumincanummajus. 
Viola candida,Trag. 

Leucoiumalbum,Matt.Lob.ob.Lug.Tab.Ger. 
Leucoion,Dod.gal. Gef hor.Ad. 
Violamatronalis alba,Fuch.Tur. 
Viola domeftica,Ang. 
Leucoium candidum majus,Dod. 
Viola alba,Lob.ico. 
Viola alba, quae & matronalis,Caef 
Leucoium album hortenfe fruticofum, Cam. 
LeucoiumflorealbofimplicijEyft. 

Flore eft albo, vel cinericeo. 

II Leucoiumpurpureumvelrubrum. 
Viola purpurea,Trag.Lob. 
Violamatronalispurpurea,Fuch.Tur. 
Leucoiumpurpureum,Mat.Dod.gal.Lug.Tab. 
Leucoium rubrum & purpureum, Cam. 
Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad 
purpuram inclinantibus, Caef. 
LcucoiumflorerubrofimplicijBry.Eyft. 

Floreeftrubente,expurpurapuniceo,viola 
ceo, ex caerulcopurpureo, infumma obcolo 
rem dilutiorem & faturatiorem differentiae a- 
liquotfunt: hinc 

Viol a matronalis purpurea, alia punicea,Fuch. 
Tur.Lugd. Leucoium purpureu, & aliud violaceum Tab. 
At caerulei coloris in hoc genere hattenus 
non vidimus , licet Diofcorides autfcor fic , nill 
forte id verbum fuperfluum fuerit. 

III. Leucoiumincanumminus. 
Viola alfiofa & mmor,Trag. 
Leucoiumcandidumminus&annuum,Dod. 

Floribus eft candidis, rubentibus, punican- 
tibus, a prioribus magnitudine difFerentibus, 
& quod hoc annuum fit. 

I V. Leucoium incanum majus multiplex. 
Leucoion duplis floribus, Ad. 
LeucoiumfiveViolapurpurea,fl.plenO;Lob.ic. 
Leucoium multiplici flore,Dod. 

Flos eft vel faturatioris, vel dilutioris pur- 
purae,vel purpuroviolacei, vel albi : hinc 

1. Leucoiumflorerubropleno,Eyft. 

z. Leucoium flore purpureopleno,Eyft. 

5. Leucoium fiveKeyri purpuroviolaceum 
plenoflore,Svvert. 

4. LeucoiumflorealbopIeno,Bry.Eyft. 

V. Leucoium incanum majus variegatum 
fimpliciflore. 

Hoc varium eft & permixtum maculis in al- 
bo rubris, vel purpureis,aut quafi ftrijs inaequa- 
libusnotatum: hinc 

l.LencoiYarieg.alb.rubrismaculisjBry.Eyft. 

z, Lcu- LIB. VI. SECT. I. 20I 2.Leucoiumvarieg.purpureismaculis,Eyft.| VI. Leucoiummarltimumminimum,quod 
VI. Lecoium incanum majus variegatum 6. eftinProdr, pleno flore. 

Leucoium fiveKeyri viola purp.variegata.Svv. 
Et hocvariumeft: 

i. Leucoium purpureum variegatum fangui- 
neis maculis fignatum,Bry. 
Leucoium purpureu variegat.flore pIeno,Eyft. 

2. Leucoium five Keyri violacco purpureum 
plenoflore,lineisviridibusdiftinftum,Svver. 

}. Leucoiumplenofiorealbum, fanguineis 
maculis fignatum, Eyft 

4. Leucoium pleno flore album purpureis 
maculis fignatum, Eyft. 

VII. Leucoiumlividerubentecolorei 
Leucoiummelancholicocolore, Eyft. 
Lciicoium incamtm marittmunt. 

I. Leucoium maritimumlatifolium. 
Tripolium,Ang. 

Lcucoium marinum alterum latifol. Lob. Lug. 
Leucoium marinum caeruleo pnrpureum,Tab. 
Leucoium marinum latifolium,Ger. marinum 
aliud,Cam. 

anLeucoium maritim. minus, Hefperis quo- 
rundam,Lugd. 

II. Loucoiummaritimumfinuatofolio. 
Leucoium marinum purpureum,Gef.hor.Ger. 
Leucoium maritimum majus.Ad.Lob.ic. Cluf 
hifp. & hift.defc Lugd. Cam. 
Leucoium marinum majus purpureum,Tab. 

Flosdilutiorispurpur£e,ad<vinirubrifaecem 
tendente. 

III. Leucoiummaritimumanguftifolium. 
Leucoium marinum minus, Cluf.hifp. Schift. 
Ad.Cam.Tab.Ger. 
Leucoium angultifolium,Lob. 
Leucoium fylv. anguftifolium,Dod. 

Florcsfuntdilutepurpurei,quandoq; rubri: 
& luteos rcpcriri Lob. & Tab. fcribunt : hinc 
Leucoium marinum minus luteum,Tab. 
Leucoiummarinumminus,Ger. 

IV. Leucoiummaritimumrepens. 
Violamarina repens,Eyft.ico. 

An exfemine prioris inhorto natum: cum 
in hortis fatum longioribus quidem lit cauli- 
culis,fed in terramreflexis, folio latiore,flore 
purpureo, totaque xftate floreat. 

V. Leucoium maritimumcandidum. 
Keiri marinum florecandido,Lob. ico. 
Leucoium marinum majus,Cluf.hift.ico. i. V 1 1. Leucoium faxatile thymi folio h irfu- 
tum caeruleo-purpureum. 
Lithoreoleucoion minimum fupinum,Col. 
Leucoium Creticwm. 

I. Leucoium Creticum thlafpifolium. 
LeucoiummarinumCreticumi.CIufhift. 

Flos rubet mox ex caeruleo purpurafcit. 

II.LeucoiumCretic.foIijsoblongiscrenatis. 
Leucoium marinum Creticum j. Cluf hift. 

III.Leucoium Creticum floribus minoribus. 
Leucoium marinum Creticum 1. Cluf. hift. 

In hoc flores prioris dimidio minores, pror- 
fus albi, paulatim purpureum contrahentes. 

IV. Leucoium Creticum fpinofum incanum 
Iuteum. 

LeucoiumCreticumfpinofum,Cluf.hift. 
Glaftivida Cretenfium,Belli,ep. j.& 4.ad Cluf 
Cluf hift. ap.alt. ad. 
Glaftivida prima Cretica, Ponae. 

V. Leucoium Creticum minimum folio fub- 
rotundo. 
an Leucoium Creticum, Pona» Ital. 

HscquintoIocoinProd.defcribitur. 
Leucotum luteum foho htrfuto. 

I. Leucoium alyfloides clypeatum majus. 
Lunaria afpera, Gef 

Alylfon DiofcoridiSjDod.Cam.Lugd. cui & 
Alylfum Dalechampij fig.duplici. 
Alyllon Diofc. putatum, Lob. 
Aly llos, Gefi hort. & Lunariae Graecae fimilis. 
LunariaGraecatenia,Caefi 
Leucoium montanum lunatum,CoI. 

Minoris&congenerisplantaeCoIumname- 
minit. 

II. Leucoiumalyifoidesclypeatumminus. 
Leucoium peltatum Romanum minus, Col. 

III. Leucoium incanumfiliquisrotundis. 
Eruca peregrina.Cluf hifp. & hift.Lugd. 
Leucoium marinum Patavinum.Lob. 
Leucoium marinum luteum majus,Tab.Ger. 

IV. Leucoiumluteumerucaefolio. 
Leucoium terreftremajus,Col. 

V. Leucoium (luteum fylv. hieracifolium 
quod J. inProdromo. 
Leucoij lutei fylv. fpecies,ThaI. 

(Leucoium fyI.inodor.fl.parvopaIlidiore.Ey.fi. 

VI. Lcucoiumluteummontan.ferratofclio. 
LeucoiumIureummontanum,PonsItal. 

C c ia>- 


jo2 LIB. VI. 6ECi. L 

Leucoium folio viridi. |Lcucoiun fativ tm . teum>Cluf. 

I.Leucoiumalbumodoratifsimumfoliovi-iKeiiivclChciii., Ge£hor.Lbn. 
ridi: quartolocoin Prod.defcriptum. FiosChcirifiinplextiii.ior^EylK 

Leucoiumrariusflorealboadorato,Cam. QuibufdanifAfrvi-Trieopnr.qMod totus flos 

Leucoiurafruticofumfol.vkidi, flore alboo- fl.iinmei.id eft, lutei cclotisfit: luteum cnini 
doratoCamerarij,Eyft. 'colorcin '.unmcumdici, exPlin. lib.iz .c.p.?. 

II Leucoiumluteummaxim.folijstubercu- colligunr. 
lisobfitis. I VI. Leucoiuni tuteumplencflorem.ijus. 

Flos Cheyri Eyftettenfis maximus,Eyft. Viola lutea multiplex,Lugd. Ger. 

Florcs amplitudine thalerum Philippicum Leucoiumfloreluteoplenomajus^Eyft. 
luperanr. V U. Leucoiumplenoflcre rninus. 

I I I. Leucoium luteum magno flore 1. Iqco Leucoium five Keiri duplici flore, Ad. Lob.ico. 
in Prodr.defc. Leucoium lutevimfioremukiplici^Dod. 
Flos Cheyri fimplex medius.Eyft. Viola petra:a lutea multiplex, Tab. 

IV. Leucoiumluteumferratofoliofl.gran- Leucciamfloreruteoplenominus,Biy. Eyft. 
diore: 2.inProdr. | VIII. Lcucoiumlutcumfyl.anguftifclium-. 

V. Leucoium luteum vulgare. Vicla hitea fylv. Trag. 
Leucoium Brunf.Cord. in Diofc.Lac. Leucoium fylv. minus.Cef. hort. 
Viola iutea,Trag.Fuch.Dod.gal. Caef.Ger. Leucoium fylv. Cluf pan. & hifto:. Cam. Ta- Viola petrasa lutea,Tab 

Leucoium aureum,Matth. Lugd.. 

Leucoium luteumJFuchico. Dod. Ad.Lob.Ca- 

ftor.Camer, ber. Ger. 

Leucoium fylv. flore luteo,Bry. 

I V. Leucoium paluftre flore fubcaeruleo» 
GladioluspaluftrisjCluf cur. poft. V VIOLA MATRONALIS SEU HESPERIS. 

iola Matronatu,quod a Matronis inbortis colatur dicla,apud Plinium I.21.C.7. Hefbcris ccnfetur. cum 
b&c Viola notlu magis oleat, quodftu PUniustribui?,addcns~,indenomen inveniffe* I. Hetperishortenfis. 
Violaalba, perfica Hermolai,Trag. 
Ltucoium & Viola purpurea, Fuch. 
LeucoiumDiofc.aibum,purpureum,Fuch.ico. 
Violaalba,Tur. 

Viola matronalis,Gef hor. Dod, 
Viola purpurea & alba, Lugd. 
Viola matronalis five Damafcena 7 Ad.Lob, 
Viola fy Iv. alba & purpurea,Caef 
Hefperisj.Clufhift.ico.noirra,Cam. 
VioiaDamafcena florepurpurecSvvert Violae fyl v. fpeeies,Ca?f 
Hefperis pannonica, Cam^ 

Variatexfeminenara,nonnuIlifloresmater~ 
numcolorem retinenr, alijaut dilutiuspalle- 
fcunt,autmagisobfoletum.icquirunt,crebris 
venisexatropurpurafcentibusdifcurrcntibus.- 

IV- Hefperis fvlv. inodora. 
Hefperisz. velalterapannoaica,Chifpan. 
Hcfpcristertia, Eid.hift. defc. 

V. Hefperis fylv. flore parvo : I. in Prod. 

VI. Hefperisperegrinafiliquis articulatis» Variat colore floris , candido, dikwe purpu- Hefperis Syriaca ; Cam.Ckif hift. 
reo,rubro : habetur & tota minorfloribusalbis Leucoium Syriacum.Cam. 
&iuavifsimiodoris: hinc Leucoiummelanchclicumquibufdam. 

1. Violahyemalisflorepurpureo,Tab. Ger. HefperisSyriacaKauvvolfKj,abhacnon vide- 
Violamatronalisflorepurpureo,Eyft, turalkerdifTerre,quamquodftrigoGorfit,quod 2. Vioiahyemalisalba,Tab.Ger. 
Vicla matronalisflorealbOjEyft. 

IL Hefperishort. floreviridi: haecmagni- 
tudine,quoad omnes fui partes,avulgatadif- 
fert,floreeft viridi & inodoro, forte loci ratione contingir. 

VII. HefperisfiliquacoFniculatafl.obfoleto». 
Leucoium cornieulatum faxatile, Col. 

VIII. Hefperis villofa flore obfbleto fili- 
qua brevi. 

IIl.Helpcrismontanapallidaodoratifsima.j IX. He^perisfylveftrishijfutafblijsHiera- 
Hefperis prima & montana,Cluf.pan. & hift. 'cij : 1. in Prodr. 

VIOLA 2 Cj Ll£. VL SECT. I. 
V I O L A L U N A R I A. 

Vlola rationefiorun, Lunaria verb a filtquarxm forma dicitur, qua latt^plant &'propemodum 
rotundt funt, & Lunam nonfAlcatAm,fed prope ctmptetam referunt : vel afiltquarum Jpleu- 
. dore, quaper ficcitatem nitent. 

L ViolaLunariamajorfiliquarotunda. VioIaIatifolia,Dod.Clufipan.Lugd 
Bulbofafolliata,OfflcinarumBolbanac,Ad. 
LunariaGraeca,Lon.Caef.Lob. Caft.rotunda, 
Lunaria major, Cam. (Gefh. 

Bulbonach (a radicibus bulbofis) Gcfn.hort. 
Viola lunaris i.Tab.Ger. 
Thlafpi montanum, Gefn.hort. 
Lunaria Grxca annua, Eyft. 
Thlafpi alterum Cratevae quibufdam. 

Variat florum colore & odore : colore pur- 
pureo, fubcaeruleo : odore, uni flores odorati, 
alteriinodorifunr. 

II. ViolaLunariamajoraltera: &Cam. 
Viola latifolia altera, Dod. Lugd. 

LYCHN Praecedente minor & flore albo eft. 

III. Viola Lunaria major fihqua oblonga. 
LunariaGraecafilrquislongis,Gel.horThal. 
Lunaria Graeca filiquis oblongionbus,Th,il. 
Lunaria odorata, alijsLunariaGraeca major, 
Gefn.hort. 

Lunaria Raphanitis, fiveBolbonac,radicere- 
div!va,Lob. ico. 
LunariaGraecaaItera,CaeC 
Viola latifolia, Cluf. hift. 

VioIalunarisz.Tab.Iongioribusfiliquis.Gcr. 
Lunaria Gra?ca perenn is,Eyft. 

Flores ex albo fubcaerulei filiquae Iongiores, 
laminofse, ita ut aliquando tresmembranulae 
feparatae fuis feminib. annexaedivdlipofsint. 

I D E S. AYjgit, idesl, Lucernula. Diofceridt, I.3. c.114. & 115. duafiectes, altera x»x" s ri***»t*xTtnh,Ljcbn'is ctre- 
narta: altera ap^w «ytfx. Ljchnis fjlveflru dtcitur. Primam,Ljchntdem coronariam a rece-nturtbm 
nominatam, xidetur Theoph.6. h'jt.7. Ljchmdem vocajfe : & Plmtj, I.211.4. Ljcbnis & Rofa Grtca cenfetur ; 
cujus Lychnts arria. Anttrrbinum esl. Recentiores,Ljcbnidts nomenplurhnts tmpefuereje qutbus ordtne. 

HaecquibufdamveterumeftAt^-w.alijs^x^i 
Theoph.6. hift.6- Alijs *M& apudTheoph. 6. Ljcbnuflore coccir.co. 
I. Lychnis hirfuta flore coccineo major. 
Ocymoides peregr.Gefii.horr.vel flos Hierofo- 
Jymiranus,alijsCreticus: velCroceus, Eid.ap 
Flos Conftanrinopolitanus, Dod. Lugd. mi- 
niatus, E) ft. 

Lychnis Chalcedonica five Conftantinopoli- 
taua miniata, Ad.Lob. 
Lychnis forte aliquorum coccinco colore 
fplendenSjCaef. 
anFIosScarlati ; Lon. 
Lychnis Chalcedonica, Tab.Ger. hift. ult. cujus duo genera : unum cui flos hya- 
cinthofimilis: alterumdecolor,a!bum. Idem 
& Plin. lib.zi. cap. 6- habet : funt etiam qui 
RofamGraecam Plinijvelint 

II Lychnisflorecoccineominor. 
Ocymoidisperegrinifpcciesminor,Gefn.hor. 
FlosConftantinopolitanusminor,Dod» 
Flos coccincus, Lugd. 

Ljchnis cortnaria. 

I. Lychnis coronaria Diofc fativa. Lychnis Conftantinopolitana,Caft.ap.Cam. Rofa mariana fativa, Trag. Lychnis byrantina minuto flore, Clul.hift 

Colore variat, communiter coccineo colore 
fplendet: velcroceoeft florisCalendulaecolo- 
re, vel lilij purpurci, fubinde candidi: etiam 
incarnatus : hinc 

Flos Conftantinopolitanus albus, & 
FlosConftantinopoliranusincarnatus, Eyft. 
Aliquando variegato : rarius flore pleno. Alia 
eft flore ex puniceopurpurafcente, folijslaevi- 
husacmollibus: elt&minisro,quae 
Lychn.ChalcedonicacoIoreorengiaca,Svvert. 
FlosConftantinopoliranusminiatuS;Eyft Lychnis, Matth.Lac. Cam. 
Verbafcum montanum, Cord.in Diofc. 
Lychnisfativa,velcoronaria,Dod.gal.Cef.h. 
Lychn.coronaria.Lon.Ad.Lob.Dod.Csf.Lug. 
Flamma vel Flammula Jovis,Gefn.hort. 
Jovis flosTheoph. Eidem. 

Flos colore variat : eft rubro veluti flammeo 
fulgens, eft dilute rubente : habetur & albo: 
Item floribus albis , lineis vcl punctis rubris 
variegatis: &incarnatispunctatis: hinc 

1. Lychnis candida, Lob. ico. 
Lychnis coronaria alba, Tab. Ger. 

Cc z Lychnis 104 LIB. VI. SECT. I. Lychnis coronaria fl. albo fimplici,Eyft. 

z. Lych:iisooronariarubra,Tab. Ger. 
Lychnis ccronaria flore rubro fimplici, Eyft. 
Lychnis rubra, Lob.ico. 

;. Lychnis coronaria flore incarnato pun- 
ftato,Eyft. 

4. Lychnis coronaria flore incarnato non 
pun&ato, Eyft. 

II. Lychniscoronariafativamulriplex. 
Lychn.akera rubra,Lob.ico.flore pleno,Cam. 
Lychnis coronaria floris foliolis multiplica- 
tis, Dod. 

Lychnis florerubro pleno, Bry. 

Lychnis,Svvert. 

Lychnis coronaria florc rubro pleno, Eyft. 

Solum eamquae florerubroeftmultipiicem 
notavimus. 

I I I. Lychnis coronaria fylveftris. 
Lychnis fyl veftris, Matth. 
Lychniscoronariaruri nata, Ad. 
Ly> :hn sfylv. urbanaefimilis, Caft. 

Jovis florem fylv. repeririaitMatth. Gef.hort. 

Hanc in Rhaetiae alpibus, florehortenfi odo- 
ratioreinveniii.Gefn.hort.meminir. 

I V. Lychnisfylveflrisalbafimplcx. 
KoCx marianas fimilis tertia, Trag. 
Ocymaflrum feu ocy moides, Mattb. Lac.Tab 
Ocimoides, Gefn.horr. fCaft. 

Ocimoides majus, Caef. Lugd. 
Lychnis fylv. alba ; Dod.gal.Cam. 
Lychnis fylv.alrera, Ad. 
Struthiofimilis^Sakfeilfraut/Lon. 
Balil)cumfylveftre,Caft..>p. 

V. Lychnisalbamultiplex. 
Lychnis fylv. multiflora, Ad. 
Lychnismulriflora Anglica, Penae, Lugd. 
Lychnis albafylv Lob ico. 
Ocymjftrum mviltiflorum- Gcr. Tab. 
Lychni.e floreaibo, Bry&Svverr. 
Lychnis fylv. flore plenoalbo, Eyit. 

VI. Lychnis proliferariore viridi. 
Lychnis agreftis abortiva , multiplici viridi 
fiore, Lob. ico. 

Ocymaftrum fl. pleno viridi,Cam.ep.Matth. 

VII. Lychnisfyl.fiveaquaricapurp fimplex. 
Rofaemarianaefimiiisquarta,Trag. 
Ocimoidespurpureum,Gef.hor.rubrum,Thal. 
Ocymaftrum rubrum, Tab. 

Lychnis fyl. purpurea, Dod .Lugd.rubra,Cam. 
Lychnis fylv. rubello flore, Ad. Lob. Melandryum Plini j genuinum, Cluf. hift. 
Lychnis fylveftris, Eyft. 

Mas in hoc genere,cui apicesemedioflore 
prominent : foeminacui nulli,idquein utroque 
colore : nam & mas albus purpureufque reperi- 
tur, & fcemina fimiliter, Gefn. hort. 

VIII. Lychnis pui pvuea multiplex. 
Lychnis fylv. in hortis plantata flore pleno. 
Dod. & Gwfn. in Ocimoide- 
Lyt-hnisagreftismukiflora, Ad. Lob.ico. 
Ocymoides flore pleno,Cam.ep.Matth.& hort. 
Lychnis liore rubro pleno, Svvert. 
Lychnis fylv. flore pleno rubro, Eyft. 
Lycbnis fegetum. 

I. Lychnis fegctum ma|or.- 
Nigella, Brunf. vulgaris, Lac. 
GuhagoRofa»mari.vnae6 genus,Trag. 
Lolium, Fuch. 

Loliurn quibufdam flore parvae rofae, Cord. iu 

Diofc. 

^nthemon, Dod.gal. 

Pfeudomelanthium,Matth.Lac.Lon.Ad.Lob. 

Caft.Lugd.Thal.Ger. 

Nigelljftrum, Dod. 

Lychnis alia inter triticum, Caef. 

1 ychnis arvenfis, Tab. 

Flore eft communiter rubefccnte, raiifsime 
albo: hinc 

Pfeudomelanthium florerubefcente,& 
PfeudomelanthiumflorealbojEyft. 
NecLolium,necMel. nthiumeft: cjuibufdam 
iYi''^iM<!^#i/\\w. v i'frTheoph.7.hift. 9. 

II. Lychnis fegetumminor. 
A',fiiiecornicu:ata,Cluf hifp.&hift.Lob.Cafh 
Lugd.Tab. Ger. 

III. Lychnis fegctum rubr 1 . folijs perfoliatae. 
Polygonaton five £i;un5ftcb/ Trag. ico. 
Thamecncmon,Cord. hift. 
Vaccaria,Di.d Gcfn.hort Ger. 

Lychnis quibufdam, nonnullis perfoliata ru- 

bra, Gefn.hoir. 

Glaftum, Ang. 

Glafto fimilis inter fcgetes, Caef. 

Ifatis fylv. Vaccaria difta, Ad. Lob. Lugd. 

Vaccaru rubra major & minor, Lugd. 

Myagrum, Vaccaria quorundam, Tab. 

Condurdum Plini; quibufdam, l.i6.c.{. 

Variat magnitudine: folijsitem latioribus 
&anguftioribus: fJoris colorerubro, pallido: 
hinc tres figuras apud Lugdunenfes. 

Lychnis LIB. VI. 

Lychnis fjlveftris. 

I. Lychnisfylv.quasBeenalbumvulgo. 
Lupinus & Smilax horter.fis, Brunf. ico. 
Polygonaton & Rofa mariana f. Tr.ig. 
Polemon inm, Dod. gal. Lac. Caft.Lugd.Thal. 
Polemonia, Caef 

Polemonium pratenfe noftrum,Gefn.hort. 
Been album, Gefn. hort. Dod.Ger. 
Lychnisfylv. Lon. Eyft. ico. 
Papaver Ipumeum (propter afperginem fputo 
fimilem) Ad. Lob. (cui &.Ocymaftrumalte- 
rum,) Cam. 
Hcrbaarticul.uis, Tab. 
Meland.ium Plintjquoru.ub.rn, Cluf. hift. 

Duumgenerum: l.in pratisalbicanteflore: 
2. in montibus, floie ex viridi puipurafcente. 
Eft emmaiia folijslatioiibus,aiiaanguftiori- 
bus&acutioi ibus S E C T. 7. 205 

Lychnis fylv. 2. vel albo flore. 1. Cluf pan. at 
fylv. 9. in hift. 

Lychnisfyl. Tab. floreaIbo,Eyft. 
Ocymoides minus (ivealbum, Lugd. 
r/J/iJMA^album, Thal. 
Odontisquorundamflorecandido, Cam. 

1 1. Lychnis vifcofa alba anguftifolia major. 
CaryophylJus minimus humilis alter exoti- 
cus, florecandido amceno, Lob. ico. 
Lychnis fylv. j. vel albo flore z.Cluf.pan.at 
fylv. 10. inhift. 

III Lychnis vifcofa alba anguftifolia minor. 
Lychnidis fylv. tertiae fecunda fpecies, Cluf. 
pan.vel lo.alba fpecies, Eid.hift. 

I V. Lychnis fyl. vifcofa rubra anguftifolia. 
Lychnis fyl v. 1. vel flore rubro, Cluf. pan. fylv. 
4. Eid. hift. 
Lychnis fylv. purpurea, Tab. Il.LvchnisfYUatifcaliculisturgidisftriatis.^ 
Lychnis fylv. ',. Ciul pan. at 2. in h.ft. Lychnis vifcofa fylv. Horeincarnato, Eyft. 

Lychnisfyl.j.catdiculisftnatis.Lob.Lug.Tab. V ; I-Ychmsfylv.vifcofarubraaltera. 
Lychniscaulicul.sftriat.. s Cer. jMufcipuIa, Adv.Lobd.cut & SileneTheoph 

III. Lychnisfyk.angurt.fol.cauliculisrur-| Aldro * ndro - , ., _ 
gid.slln.uiv-. |LychnisfyIv.4.CIuf:hifp Lugd.Tab. 

Lychnis fylv.altera incana cauliculisftriatis.l L > chnis fyIv.j.Cluf.hift. 
Lob.Lugd. |V.fcana,Caft. 

IV. Lychnis fJoreobfolcroautumnalisca-j Vif«gomajor,Cam. 
liculisturgidis. Lychnisfylv.mcaju.Ger.i 

V. Lychnis frutefcens myrtifolia, Beena! 
bo fimilis. ico. V I. Lychnis vifcofa purpurea latifolia laevis. 
an FlosConftantinopolitan'alterminor, Gef. 
Arnurius flos;. Dod.S.at infolio^. 
Lychrisfylv.a.Clufhifp.Lugd. 
Lychnisfylv.i.Cluf hift. 
Mufcipula,live Armoraria aItera,Lob.Lugd. Ocimoides fruticofum, Cam. 

Ly.hnis fylv. (emper vircns, fiveOcymoidcs 

arborcum lempervirens, Cluf. hift. 

VI Lychnisnf ftiflora. . 

Ocimoidcsnoclifloium,Cam.quodnoc r tutan-l A, " nc P ur P urea ' Ll, 8 d 
tumnorcmodo.umexpluetperxftatem:au- ;L y chnid,sforteantlt l uorum ^8 cnus » Ca£r - 
tumno vero ioodorum. |Mufcipula,Cam. 

Ocimaftrumnoci.florum,floreaIho,Eyft. | V.lcaria fativa,Tab. 

VII.Lychni.-;fyI.pIuribusfoli|sr.murninais.' A)l,s3cenrubrurn: al'js Ccntaurium minus 
Lycbnis fylv. prima, Cluf hilp.Lobel.Lugd. purpureum vifeofum : reftead Lychnidemre- fertur, cum Diofc.lib.j.cap?. Centaurium di. 
catflore Lychnidis. 

Variat fioris colore,communitereftpurpu- Tab.Gcr. 

Lychnis fylv. oclava, Cluf hift. 

VIII. Lychnis n-uritima repens. 
Lychn.manna Anglica, Ad.Lob Lug.Tab.Ger. rco ' rarius albo reperitur 8 hinc 
, . ,. - Mulcipula fiore rubro, & 

Lycbtiis vijcoja. 

I. Lychnismontanavifcofaalbalatifolia. 
Floris cuculi fyl. genus, Trag. 
^chcr;|lfinbVfc()/id eft, Saxifraga elatior, Lon 
Polemomum petraeum,Gefn. Mufcipula flore albo, Eyft. (afperfis. 

VII. Lychnis vifcofa folijsbrevilanugine 
LychnisfyI.i.exicminenata,Cluf.hift. 

VIII. Lychnis vifcofa floribus foiis purpu- 
rafcentibus, intusalbis. 

Cc } Lychnis S E C T. L 

Ocimoides minus flore rubro Candiae a Ca- 
fabona. 

IV. Lychnisfylv. lanuginofaminor. 
Lychnisfylv.6.Cluf.hifp.&hift.Lugd. 
Lychnis fylv.hirta minima,Lob.Ger. 
Lychnis iylv. minima,Tab. M* LIB. VI. 

Lychnisf)lv.i.exfeminenata,Clufhift. 

IX. Lychn.vifcofafoI.lanuginofu,fl.carneis. 
Lychnisfylv.j.cxfeminenata,Cluf.hift. 

X Lycbnisvifcofafloremufcofo. (Ad. 
Mufcipula five Vifcaria altera flore mufcofo, 
Hufcipulaalterafloremufcofo.Lob.Lugd. 

Mufeipulafive ArmoriaaItera,Lob.ico. V. Lychnisfylv.minimaexiguoflore: pro 

SefamoidesmagnumSalmanticum,Cluf.hifp. i. inProd.defcribitur. 
&hift.Tab.Cam.Ger. VI. Lychnisincanarepens. 

Kgxv$ipiKn>, Thal. OcymoidesLychnitis,Col. 

\ ifcago, Caef major,Cam. Lychnis aifina. 

Otites, Lychnidis (ylv.gcnus,Tab. I. Lychn-vel Ocimoides repcns montanum. 

Eodem femine duae nafcuntur : i.flore maju- Cneoron,Matth.cui & Cneoron album. 
fculo,quaefterilis: i.feminifera,minoreflore. CneoronaliudTheoph.Matth.Lugd. 

X I. Lychinidi praecedenti afKnis folijs lini. Myuros Aeti j, Ang. 
SefamoidesSalmanticumparvum,Eyft. Ocimoidesalpenum,Gefn.hort. 

an Sefarnoidis Salmantici fecundum gcnus, Ocimoidesrcpens,Cam. polygonifolio, Adv, 

quodBehen floris parvi appellatione accepit, Lob.Lugd. 

CJuf hift. Ocymoides alterum genus parvum, Caef. 

XII. Lychnis plumaria Tab. quid ? an Mu- Saponaria minor,Dalech.Lugd. 

fcipula flore mufcofo. II. & III. Ocimoidis anguftifolij floreru- 

XIII.Lychnisauriculaetlrfi facie: i.in Prod. bello: &alteriusflorefuaverubente,exmontc 
Lychnis lylv. latifolia, Cluf hift. Arba meminit Cam. fed quid ? 

LychnisbvrfutA. IV. Lychn.alpina pumila folio gramineo,Gve 

I. Lychnis fylv. campanulas florc. Mufcus alpinus Lychnidis flore. 
Lychnis fylv. fpecics Myconi,Lugd. Mufcusfloridus,Gefn.epift.& Fra&o. 

II. Lychnisfylv. lanuginofamajor. Caryophylluspumilioalpinus.vely.CIufpan.' 
Lychnis fylv. f. Cluf hifp.&hift Lugd.Tab. at in hift. fylv.?. 

Lychnis fylv.hirta, Lob. Ger. Ocimoides mufcofus, Ponae. 

III. LychnishirtaanguftifoliaCretica. Flos colore variar,eftcarneifiverubridilu- 
Lychnisfylv.7.Cluf.hift. tioris: reperitur&totusniveus. 

SAPONARIA. 

SApotiarix difta, quod Saponis vicem prabeat ad pamos purgandes : Quibufdam Strutbium Diofc. U. 
c.193. qui vulgo notumfcribtt,quofuUonespurgandis lanis utantur. Plin. I.19.C.3. Radicula lavandis lanis 
fuccum habet,mirum quantum conferens candoremoUitte^: addit StruthienGracosvocare,florere aftate, 
gratam ajpettu : verttmfine odors.jptnofam, & caule lanugmofo : femen ei nullum ejfe (cui ColumeUa verfus 
repugnat : a Syriofy venit que femine radtx) radtcem magnam, qtu concidatur ad diiium ufum. Etl.24. 
c.n. tingentibus & Radkula ramos pr&parat, quam Strutbium vocari diximus a Grecis. Httc Saponarnt 
quarttt ctnvenirent , nifi (pinofam diceret. Nonnullit Urceolaris TtinyJ.22. c.16. Suttt qui AlifmaDiofc, 
Lg. c.169. cenfeant, cum multas Alifmatis nttas habeat. I. Saponariamajorlaevis. 
Saponaria, Trag. Lac. Gefn.hort.Dod.Ad.Lob. 
CaeCTab.Cam.Ger.Eyft, 
Viola agreftis,Trag. 
Struthium, Fuch. Lon.Thal.Lug.fativu,Fuch. 
Saponariamajor,Lugd. (ico, II. SaponariaconcavaAnglica: inProd.de- 
Gentianaconcava,Ger. (fcripta. 

I I I. Saponariafrutefcensoleae folio. 
Saponaria al tera fruticofior ex Sicilia,Caef. 
anSaponaria Apula, CJaudino. 

IV. Saponaria Lychnidisfolioflofculisal- Floris color communiterdilutepurpurcus, bis,anCondifiArabum. 
aliquando cx rofeo rubet: nonnunquam candi-, Struthion Diof five Radicula & Lanaria vulgo 
duseft: interdum pro floribus funt copiofiores Ncapoli,quia fucco folioru& radicuadlanas 
jamuli foliacei» paucis floribus intermixtis. | purgandas utuhtur, Imperato,qui adnos mifit. 

SECTIO LIB. VI. SECT. II. 207 

S E C T / O S E C U N D A. 

DE CARYOPHYLLEIS FLORIBUS SIVE ARMERIIS. 

CAryophylleumflorem ab odore Caryophyilorum y recenttores nomtnarunt : Hunc altj Cantabricam Hinq 
1.2S.C.8. qu<t tn Hijpanta a CantabruDtvi Auguftt temporereptrtafuit, ejfe volunt. Alus eft VttonicA 
five Betontca altera,inter notha Dtofcortdis : necforte mepte. Alijs herba tumca ; quibufdam Iphium Theoph. 
6.htft.2. & 7. e]ufd.i2.fedmale. Quidam inter Saxtfiagias numerant,prs.fertim fylveftregenus.quam Gal. /. 
tuend.fanit. Sarxiphagonappeliajfe vtdetur : nam &fylvefiris noftra calculumfrangit & edttctt.qttod Gale- 
nus de Ceftrtfett Betontca in Galliaproveniente,tef}atur,Hermolao notante. Forte c Theoph.6.bift.i.& 6. per 
Jovisflorem, inter coronarios frutices mtnutu foitjs conditum, cujusflosfineodoretantum tn coronarum ufu, 
fylveftrem CaryophylUam tntellexit. Armerij flores dtcuntur, a Gailtco nomine Armoires & Armttrtes. 

Gentafumma duofunt : Alttlis & Sylveftris. Alttlujpecies multa,magnttudine,colore &foltorum nu- 
merodiffcrentcs .flores namq^funt vel mtnores velmedij,vel majores,vel maxtmi : vel multiplict,veiftmpltct 
florum textura.majoribits vel minoribusfoliolis conftantes. Sunt colore nivei^diluta furpura candicantes } cro- 
ceo rutilantes, mtntati : aut verftcelorcs. ut candidi & crocei,candtdt & rubet.candtdt rubru punclulu afterfi: 
rubentesaut violaceo admixto purpnrei ^tut rubei lacleunotu ajperfis,ficq 3 guttati,aut roftfylreftr.colore.Sic 
ex 11110 caulc dno florumgenera, parttm candtdi, rubrisq 3 maculis afferft, partnn crocei : ftpe ettam unopedi- 
culo.fiores divcrficolores vide.xi-.ahquando umu ex alio mcdnu excrefcereconfptcttur:altquando in unaplanta 
florei niuni coloram : infuinma mangonio & arte m hufloribus magna varietaifu.tylveftrium quoq^ magna 
dtverfitas cxiftit,& inntagnitudiw.& colow,&fioru>& calyciifiguratplertqjtamenfimpliciflorefunt. CarjophyHttsplcno flore. 

I. Caryophyllusmaximusrubef. 
Caryophy||.maximuspIcnusfiorerubro,Eyft 

II. Caryophyllusmaximusvariegatus. 
Caryophyllusma/or rub.&albicansfloreple- 
no, Lob.ico. 

Caryophy!lusmuIripIexmaximus,Tab.Ger. 
Caryophylli, Caft ap. 
Caryoph. multiplexmax.variegarus, Eyft. 

Inboc varietates: 

1. Caryophyll. maxim.& plenif!7mus,colorc 
mixtocaineo..quibufdamcornicul.i3fteis,Biy. 

z. Caryophyllus maxim. & plenifsim.colo- 
re varioindiverfisfoli}s, Scarlatino,d-ilutius 
rubentCralbc.Bry. 

j. Caryoph.max&pleniiT.colorerubrofatu- 
ratiore,ltaminuiistnbusniveisinmedio, Bry. 

III. Caryophyllusaltilismajor. 
Garyophylla?a, Trag. 

Betonic.i aIti!is ; Fuch. Gef.coJ.coronaria, Lac 
Vetonicaaltilis,Dodgal coronaria,Gef.hor. 
Viola flammea Scaligero,Gef hor. 
Cantabriea, Tur. 

Caryophyllus domefticus,Matth.Cam. Caft. 
Flosgaryophyllorum,Lon. 
Caryophylli noftrates,an Cantabrica Plin.Ad Caryophyll.Lob.multiplcx,Lob.ico.Tab,Ger. punftatis, Eyft, qui Caryophyllus altilis.Lugd. 
Flos Gariofilus,alijs Viola Damafctna,Caef 
Caryophyllusfioremajore.Eyft. 
Caryophylli floresetiaminSenarumregione, 
fednon ita odoregra:i,Garr. 
Herba tunica quibuldam. 
Varietas multiplex. 

1. Caryophyllus multiplex flore albo,etiam 
rubro & carneo,Eylt. & apud S vvert . 
Ca/yophyllus totus albus. 
Caryophyllus rubeus & fanguineas 
Caryophyllus incarnatus. 

2. Caryophyllusplenoflorecolorisalbi,mr- 
fta & fparfa rubedine,Bry. 
Caryoph. albus bneis&notulis rubrisdiftin- 
ctusjSvven. 

j. Caryoph.alb.flammulis ruberrimis.S vve. 

4. Caryophyll.albuslmeis rubris fubulii- 
fime di(tinctus,Svvert. 

f Caryoph.multipIex flore expurpura ru- 
jbefcente,Eyft. 

?. Catyophyll. floremajorepartimcameus- 
jpartimalbus,rubrisftri>sacpunctulisvariega- 
tus,Eyftet. 

7. Caryoph. multiplex fingulis ffornm fo- 
lijs e rubro & albo colore dimidiatim divifis & Carvo- 208 LIB. VI. SECT. II. Caryoph. hortorum multiplexmajor ; Lob.ico. iCaryophyllusfimplici flore.Svvert. 8. Caryoph. plenus coloreumbilicotenus 
rubefcens inftar florum Perfici mali , folijs la- 
tioribus.Eyft. 

?. Caryoph. plenus purpurafcens,pun£tatis 
folijs 3 Eyft. 

10. Caryoph. purpureus punftulis intense 
purpureicoloris,Svver. 

10. Caryophyllus fubviridi flore,Svver. 

IV. Caryophyllus altilis medius. 

i. Caryoph.albusIineiscremefinicoIoris,& 
Caryophyl. minor albus lineis purpuroviola- 
ceisdiftinftus,Svver. 

t. Caryoph.miniatus medioaIbeicens,Eyft. 

j. Caryoph.plenoflorecoIoreviolaceo,Bry. 

V. Caryoph.pleno f lore mali arantij colore. 
Caryoph.pleno fl.Silefiacus miniatus,Cl.hift, 
Caryoph.plenusminiatocolore,Eyft. 

Varietas. 

i. Caryophyllus dimidia parte arantij co- 
lore,altera candida & permifta.Bry. 

z. Ex femine libenter provenit, fed alij f Io- 
resnativumeumque faturatiorem aut dilutio- 
rem retinent: alij albi,alij rubri fiunt: nonnulli 
fimplici quoqj foliorum ferie conftant,Cl.hift. 

VI. Caryophyllusplenofloreminor. Varietasmagnaincolore: eftenimjfimplex 
miniatus,eft pallide purpurafcens,vel incarna- 
tus:eft verficolor.ob guttarum& rubrarum ma- 
cularumafperginem:eftvariegatus,cujusfolia 
albefcentia ftigmatibus rubris afperfa funt : 
duo pofteriores in Eyft. proponuntur, nomine 
CaryophyIlifimplicishortenfisverficoloris,& 
Caryophylli majoris fyiv. variegati. 

I I. Caryophyl.arborefcens Crer. i. in Prod. 
defcriptus. 

III. CaryophylIusfimp.fi. minorepallide 
rubente. 

Caryophyllusfylv.j.florepallidofuaveruben- 
te,Lob. ico. 

Caryophyllus hortulanus, Tab. 
Caryoph.fyl.fimplexfuaverubenSjGer. 

I V. Caryoph. fimp. minor florc punftato. 
Caryoph. alter minimus, flore fimplici micis 
aureisafperfo,Lob. ico. 

Habetur & repens flore parvo punctato. 

V. Caryoph. fimplex fupinus latifolius. 
Caryophyll. minimus pulchellus fupinus, ma- 
culisaureisargenteisveafperfuSjLob.ico. 
Caryophyllusfylv. 7. Cluf.hift. 

VJ. Caryoph.fimp. fupinusanguftifoliusi Caryoph. hortorum multiplex minor.Lob.ico. Caryophyllus virgineus,Tab. Ger Caryophyl. pleno flore fpecies exigua , coloris 
carnei,Bry. 

VII. Caryophyllus fu pinus flore pleno ru- 
bro argenteis micis afperfis. 
Caryophyllus7.plenoflore,Cluf.hift. 
Caryoptyllus flore minore pleno rubefcens 
punfl:us,Eyft. "N 

VIII. Caryophyllus multiplexlaciniatus. 
Caryophyllus purpureus flore mukiplici pro- 
fundelaciniato,Lob.ico. 

Varietas. 

1. Caryophyl. multiplici Iaciniat. florein. 
carnato.Eyftet. 

z. Caryoph. purpureo flore multiplici pro 
funde laciniato, Eyft. 

3. Caryoph.purpureo flore multiplicilaci- 
niato, Eyftet. 

Caryoph.purpur.floremultiplicijBry ScSvvcr 
CaryephyUus bortenfis Jimplex. 

I. Caryophyllus hortenlis fimplex flore ma- 
jora. 

Caryoph.fylv. major vulgatior,Lob.ico. 
Caryophyllaeiflosfimplex, Dod. Caryophyllus barbatus &prolifer. 

I. Caryophyllus barbatus floremultiplici. 
Armeria alba & rubra multiplex,Lob.ico. Bry. 
Svvert. 

ArmeriuspIenofIore,Clufipan. &hift. 
CaryophyllusCarthufianorumj.Tab. 
Armeriarubralatifolia, Ger. 

Armerius pleno rubro fiore,Eyft. 

Duplexeft: vulgatiorrubrofJore,rarioral- 
bo: Hujusprsterrubrum &album adhucdif- 
ferentiaapudSvvertium, quas 
Armeria alba multiflora. 

I I. Caryophyllus barbatus flore rofeo. 
Armeria multis & feparatim pofitis floribus 
duplicibus & magnis , coloreque ruberrimis, 
Svvert. 

IH.Caryophyl.barbatushortenfislatifolius. 
Lychnis monachorum,Ge(. hort. 
Armeria altera , multis in latum orbiculum 
congeftis fioribus,Lob.ico. 
Viola barbata latifolia,Lugd. 
CaryophyllusCarthufianorum i.Tab, 

Armeria iuaverubensjGer. 

an LIB. VI. 

an Lychnis forte antiquorum altera,Caef. 
FlosScarleti.Lon.Gef.ap. 

Flore eft communiter rubro, habetur albo 
maculis lacteicolorisnotato: eft&diverfico- 
lor,exalborubro&medio: hinc 

i. Armeria fimplex flore rubro ; Bry,& Svver. 
Flos armeriusruber,Eyft. 

2. Armeriaflorealbo,Bry, Svver. 
Flosarmeriusalbus,Eyft. 

j. Flosarmcriusvariegatus,Eyft. 

IV.Caryoph.barbatushorrenfianguftifolius 
Armeriaalterafuaverubenteflore,Lob.ico. 
Armeriusflos alter,Dod. 
Armeriusfimpliciflorepannonicus,Cluf.hift. 
Caryophyllus Carthufianorum 2. Tab. 
Armeria rubra,Ger. 

Hujus differentiae quinq; : i. eleganti eft flo 
re,eoq;autplanerubro,autla£tei candoris ma- 
culisafperfo,autniveo,oriscarneicoloris:2. o- 
mnino niveo: $. florespauciores dilutiusru- 
bentes&carneicoloris: 4. flospurpurafcens, 
oris albis : f . flores die primo & fecundo quo a- 
perti funt, laclei prorfus candoris, fequentibus 
paulatim albedine evanefcente, tandcm omni- 
11 6 purpurafcun t, fic ut in eadem umbella flores 
lac"teos,alios exalbidos, & media ex parte pur- 
purafcentes, aliosomnino purpureos confpi- 
cereliceat. 

V. Caryophyllusbarbatusfylveftris. 
Armeria fylv.altera,Lob.ico. 
Violabarbataanguftifolia, Lugd. 
Caryophyllaea fylv. prima,Thal. 
Flos Ganofilus fyl. minimi floris faturatae pur- 
puras, Caef. 

VI. Caryophyllusfylv.prolifer* &Eyft. 
Caryophyilaea fylv.quarta,Thal. 
Armeria prolifera,Lob.ico. 
Armerius flos proliferus, Cam. 
Caryophyllus fylv. minimus, Tab. 
Vifcaria.Ger. ico. 

Huicexcapitulo,faepefeptem,o£to,aliquan 
do novem flores prorumpunt. 

VII. Caryophyllo prohfero affinis, unico 
exquolibet capituloflore. 
Caryophyllaeae fyl. quartae,alia fpecies,Thal 

Caryopbyllus fylvejlris. 
I. Caryophyllus fyl v. vulgaris latifolius. 
Dondernaegelin,Brunf. 
Caryophyllaeafylv. Trag. 
Caryophyllaea fylv. Matth.Lugd.Caft. 209 


SECT. II. 

Betonicafylv. prIma,Fuch. 
Vetonica.Dodgal. 
Cantabrica fylv.Tur. 
Tunicafylv. Lon. 
Caryophyllaea fylv. *. Thal. 
A rmerius flosprimus,Dod. Lugd. 
Armeria five Caryophyllus minor fylv. miniis 
odorus foli js latioribus, Ad.Lob. 
Flosgariofilusfylv.Caef. 
Caryophyllus montanus primus,Tab. 
Armeria alba,Ger.ico. 
Caryoph.minorfylv. florefimplici.Eyft. 

Flore eft odoro & inodoro purpureo: fimpli- 
ci&pleno: hinc 

Carynphyllus minor fyl v. flore pleno, Fyfl. 
CaryophyllusmontanusmuItifloruSjTab. 
Caryophyllus montanus puroureus,Ger. 

Il.Caryophyllusfyl.vulgarisanguftifolius. 
Caryophyllus montanus albus,Tab.Ger. 

I I I. Caryophyll. fyl v. biflorus: j in Prod. 

I V. Caryoph. pumiluslatifolius: 4-in Prod. 
V.Caryoph.fyl.floremagnoinodorohirfuto. 

Caryophyllusfylv.z Clufipan.&hift. 

VI. Caryophylluv fylv.humilis floreunico. 
Armeriusflos tertius.Dod. 

Caryophyllusrepenshumilisminimusvulga- 
tifsimus rubeilus,Lob.ico. 
Caryophylli fylv.Caft. ico. 
Caryophyllus fylv 1. Cluf pan. & hift. 

Singuli cauliculiunicumflorem,dilutapur- 
pura rubentem odorum fuftinent. 

Vll.Caryophyll. albusparvusrepens.Cam. 
OiUocallon Abfyrti Italis,Eidem. 

VIII. Caryoph.caeruleusMonfpelienfium. 
AphyIlanthesMonfpeIienfium,Ad.Lob.ico. 
Caryophylluscasruleus Tab.Ger. 

Rarius flore niveoreperitur. 

IX. Caryophyll. fylv. repens multiflorus: 
2. inProdr. 

X. Caryophyllusfylv.Carinthiacusrubcr. 
Caryoph.fyl.4.velTauncus,CIufpan.&hiit. 

Xl.Caryoph.alpinus calyce oblongo hirfuto. 
Caryophyl I32US pumilio Tauricus,fi ve g. Cluf 
pan.fy!v.7.Eid.hift. 
CaryophyIlusmonranustrrtius,Tab. 
Caiyophyll.mont.Clufi', Cer. 

Ciryophyilusfimplex UaniAtns. 
I. Caryophyllus flore tenuifsime dilTedlo. 
|Superba,Tiag.Lon.ThaI.Cam. 
Diofanthos Theophrafti, Ang. 

Dd Vetoni 

MO LIB. VI. SECT. II. Vetonica altilis minor,Dod.gal. 
Vetonica fylv. tertia, Gef hort. 
Betonica fylv. altera,Fuch. 
Caryophyllataegenus.Gefcol. 
Caryophyllajus minor,Dod. 
Superba recentiorum, Ad JArmorariafylv. pratenf:s,Ad. 
'Cariophyllus pratenfis, Tab. 
Armeria pratenfis mas & fcemina,Ger. 
r/oWMg-altera, Thal. 

Flore eft rubello, rarius albo. 

VIII. Caryophyllus pratenfis flore pleno. Superba albamedia corolla purpuroviolacea, OdontitisrlorepIeno,Cam.Clufhift Bry: obfoletacinc"ta,Lob. ico. 
Armeria, Vetonica coronaria, Lugd. 
Caryophylli fylv. <*. fpecies j. Cluf pan.&hift. 
Caryophyllusplumariusalbus.Tab. Ger. 
Caryophyllusfylv.florealbopiclo,Eyft. 
Superbaalba,corolIapurpureorubra,Svver. 

Flos nunc alb.nunc dilutius rubens & carne'. 
II. Caryoph.fyl. flore laciniato albo inodoro. 
Superba major flore albo,Lob.ico.Svvert. 
Caiyophyllus fyl v. plumarius albus.Tab. Ger. 

Ill.Caryop.fyl.alter fl.laciniato odoratiiTimo. 
Armerius flos quartus,Dod. 
Caryophy llus minor alter,Eid. 
Caryophyllusfextus, Cluf.pan.&hift. 
Superba Auftriaca.Lob. ico. 
Canoph. fylv. florelaciniatocarneo, Eyft. 
Caryoph. fpecies altera flore carneo, Bry. 
Car ioph. fy lv. flore purpurafcente,& alter flore 
fncarnato,Eyft. 

Flos aut candidusjautpurpurafcens,fuavis 
odoris. 

I V. Caryoph. fyl. tertius flore laciniato,fta- 
minuls corniculatis odoratis. 
Caryophyllus^.velfylv.i.albof ore,Cluf.pan. 
1yl v. 5. Eid.hift. (odoro. 

V. Caryoph. fyl.fl.laciniato,finecorniculis, 
Caryophylljeusfyl.j.fl.rubro,Clufpan.&hift. anCaryophyllusmonr.multiflorus,Tab. 
OdontitisPlinij,Eyft. 

Caryopbyllus holoftius arvenfis. 

I. Caryophylius arvenfis hirfutus fl. majore. 
Caryophyllusholoftius,Lob.icoGer. 
Holoftiumcaryophyllx'um,Tab. 

II. Caryophyllus holoftius tomentofusla- 
tifolius: quij?. ln Prodr. 

III Caryophyllusholoftius tomentofusan- 
guftifol.hicio. in Prod. 

I V.Caryop.arvenfisumbellatusfolioglabro. 
Holoftceum caryophyllseum arvenfe, Tab. 
Caryophyllus holoftius arvenfis,Ger. 
AlfinevernaDalechampij,Lugd. 

Caulisaliquandoruber,a!iquandoviret,ra- 
mulisaliquotereifiis,aIiquotver6cumfloribus 
reflexis : communiter flos albus , aliquando 
fubpurpurafcens. 

V.Caryophyll.arvenfisglaberfloremajore. 
Euphrafia gramen,Trag. 
Crataeogonum forte,Dod.gal. 
Gramen,Fuch.Lac. leucunthemon 3 Dod.Thal. 
Lugd.Ger. 

Gramen alterum,Matth. 
Holofteum Diof.fl.albisvel lAiyf^ALginet.Ad. 
Holoftium Ruellij, Lob. 
Euphrafia major,Lon. Caryop. fyl.fl.fimplici,laciniatorubro,Lob.ic. Gramcnfloridum,Cam.in Matth.majus.Tab. 
V) Caryop.fyl.fJoribuslanuginofishirfutis. VI. Caryophyllusarvenfisglaberfl.minore. 
Superbaalrera&fuavcrubens, Lob. ico. Holoftij Ruellijdiverfitas,Lob.ico, 

C.-.ryophy ! !f i fyl.f. fpecies alt.Cluf pan.& hift. Gramen floridum minus,ThaI. Tab. 
Caryoph. plumarius purpuro caerul.Tab. Ger. Gramen leueanthemum a!terum,Ger. 
Cary -,phyllusfylv.f!orealbo,Eyft. Quandoq,emedionoiuftaminularubraexeut. 

Flos candidus eft : alterius flores purpura- V 1 1. Caryophyllus arvenfis glaber mini- 
fcente lanugine h ■ rfuti. mus : hic n. eft in Prodr. 

VII. Cariophylluspratenfisflorelaciniato Caryophyllusboloftiusalpinus. 

firnplici, five Flos cuculi. I I. Caryoph. holoft.alpinus latifol. {. in Prod. 

FloscuculipratTrag.FloscuculiXon.Gefcol. II. Caryophyil.holoftiusalpinusanguftifo- 
Vetonica ylv.Dod.gal. (Tab. lius purpurafcens : 6. in Prodr. 

Odontitis Plinij, Gef hor.quojundam } Cam. 1 1 1. Caryoph.holoft.alpinus gramineus : 7. 
Odontitisfimpliciflore,Clufhift. inProdromo. 

Armeriusfylv.Dod. j IV. Caiyophyllusholoftiusmontanusan- 

Armeria prat.fylv.Lob.j.fyl v.Lugd, I guftifolius alter : 8. in Prodr. 

Carj/9» LIB. VI. 

Carjophj/llus montaniu. 

I. Caryophyll.mont.major flore globofo. 
Gramen polyanthemum majus.Dod. 
Gramen marinum majus,Cluf pan.Tab. 
Caryophyllomarinofimilis,Ad. 
Caryophyllus mont. Lob. mediterraneus.Ger. 
Statice, a liftendo fanguine, Lugd. Cam.cui vi- 
deturBrirannica, Ang. 
Armerius mont. tenuifol.major,Cluf.hift. 

II. Caryophyllusmontannsminor. 
Pfeudomoly,Dod.gal.Gefn.hort.Lugd. 
Gramen polyanthemon minus, Dod. 
Gramen marinum minus, Clufpan.Tab. 
CaryophyIlusmarinusminimus,Ad.LobGer. 
Armerius mont. tenuifol. minor, Cluf hift. 

Hiccauleeftaliquandoprolifero. 
CaryophyUus faxatilis. 

I. Caryophyllus faxatilis folijsgramineis, 
umbellatis corymbis. 

Symphytum petr£eum,five Gypfophyton ma- 
jus, Thalio. SECT. III. 2I1 

Il.Caryoph.faxatilisfolijsgramineisminor. 
Symphytum petraeum live Gypfophyton mi- 
nus,ThaIio. 

I I I. Caryophyllus faxatilis filiquofus : qui 
Caryophyllus 14. in Prod. 
Gypfophy ti filiquofi nomine a D. Furei o acce- 

IV. Caryopyhllusfaxifragus. (pimus. 
Saxifraga magna,Matth.Lob. Lugd.Cim. 
Saxifraga^.Caft. 
an Saxifraga Bavarica, Cam. Pona». 

V. Caryophyllus faxifragus ftrigofior, vd 
Caryophyll. fylv. flore minimo. (i C o. 
Saxifragia fiveSaxifragaantiquorum.Ad Lob. 

V I. Caryophyllus faxatilis Ericaefolius um- 
bellatis corymbis: 12. mProd. 

VII. Caryophyllus faxatilis Ericaefolius 
ramofusrepens: 1$. inProd. 

VI II. Caryophyllus faxatilisfloribus ru- 
bris : ij. altera fpecies in Prod. 

IX. Caroophyilusminimusmuralis. 
Tunica minima, Lugd. S E C T I O T E R T I A. 

ANTIRRHINUM; LINARIA; LINUM; POLYGA- 
LAi ONOBRYCHIS; GLAUX; STOECHASi 

LAVENDULA; R.OSMAR.1NUJ. 

ANTIRRHINUM. 

Llcbnidcm agriam Plin.l.2f. c.10. ipjtim Autirrhinum ex Galeno (cui\v%v',f x^, x <jr$ivHfxv,w) vocavit. 
quia florefit Leucoij, nnnore tamen ut Diofc. 1.4. cap.133. loquitur. Ouare posl Lychntdes & Caryo. 
pbjlUosflorcs,Antirrbvium (cum & ipfiimfloreplaccat)fiibjungere voluimus. 

Ktfltfire? * ivatfivivDiofcoridt , I.4. c.ijs- diclum, quod jrttcltt fit vituli nariumfimili. Tbe$pbraflop. 
hijl.2i.ctv7l?fi?cv,ftuclitni tanquam nares vituli parit. Plinio loco citato Antirrhinon [iveAnarrbinonJtve 
LjcbnU agna. Sutit qttt velintab eodemJ.30.c2. CynocephaUitmberbam dici,tieit,caniscaput,quod fe- 
tninis conccptaculum canis calvam,cute & carnc exutamreprefentet. Veteresuniustaiitum memiiu\\evi- 
dentur, at recentioribus plitresfunt differcntin. I. Antirrhinum majus rotundiorefolio. 
Cynocephalus Plinij,Lugd. 
Antirrhinum majus flore rofeo,Cam.hort. 

I I. Antirrhinummajusalter.foliolongiore 
Antirrhinum z.Matth.Lugd. (Cam 
Antirrhinum magnum, Dod. gal.Lugdmajus, 
Antirrhinum, Gef h. Dod. Ad. (vulgo caput ca- 
nis&caput vituli) Lob.Tab. cui Antirrhinii & 
Antirrhinum album: atGer. purpureum&al- 
Osleonisvulgo,Cief (bum. 
Antirrhinum flore rubro & flore albo, Eyft. 

Florehabeturrofeo,rubente,aliquandoma- 
culato,ex candido dilute purpurafcente: can- 
dido : an hoc, quod flore eft albo, lit Antirrhinum 4. Matth. Lugd. 

Eft & flore albo, oristantumrubris: velru- 
bentibus,velluteis,&dicitur 
Antirrhinumflorealboorisruhentibus,& 
Anrirrhinumfloiealboorisrubrjs. 
Antiahinumflorealboorisluteis, Fyft. 

Folijs quoq; variat latioribus & anguftiori- 

III. Antinhinumlureoflore. (bus. 
Antirrhinum flore lnteo, Gefn.hort.Ad.Lob. 
ico.fublutco,Dodluteograndi,Cam. 
Antirrhinum luteum,Tab.Ger. 

Hoc a priore &floriscolore&foliovariat: 
quod verc flore cft albo non irem. 

IV. Antirrhinum folio diflefto: hoc intcr 

Dd z plantas M2 LIB. VL 

plantas ficcas Monrpefluli colleftas apudfra- 
trem j oh. Bauhinum p. m. vidimus. 
V. Anurrhinumarvenfe majus. 
Ancirrhinum, Eric. Cord. (cui & Rhinoceros) 
Tur. Lac. Lon. 

Antirrhinum i.Matth.4.Lugd. Cam.ep.Matth. 
OrontiumjDod gal. 

Antirrhinum Cynocepbalcea & Bucranion, 
Cord in Diofc. 

Antirrhinum minus > Gefn. hort. (vel folij^ 
hylI'opi,E;d.col.) Tab.Ger. 
A.itiirhin. minimum, Ad. (forfan Archigenis 
Orontium,velAurantium)Lob.medium,Cam. 
Anurrhinumparvum,fivecaputSimi^,Lugd. 
Antirrhmumfylv.(fivePhyteuma) Dod.Eyft. 
Phyteuma^tc«^« Cyaoniae, Belli ep. 12. ad. 
Cluf. SECT. III. 

Osleonisalterum, Caef. 
Antirrhinonrubrumarvenfe,Thal. 

Hoc quibufdam Phytcuma Diofcoridis, J.j. 
c.ijo. alijs Orontium Archlgenis, quafi Auran- 
tium , qi;od auriginem morbum levet: quod 
diquando procenus , ahquando brevius pro 
rationefolireperitur. 

VI. Antirrhinumarvenfeminus. 
Antirrhinum j.Matth.Lugd. 

A itirrhinumarvenfc,Gefn.col. 

Antirrhi!iumminimum,Thai Cam. 

Antirrhinum altcrum minimumrepcns, Lob. 

icon. 

Antirrhinum fylv.Caft. 

Os leonisin vineisjCaef. 

VII. Antirrhinum faxatile, folijsferpylli : 
quod m Prodr. defcnbitur. LINARIA EJUSQJJE SPECIES. 

CUm linaria quibufdam Antirrhim Jpecies videatur, &an Antirrbimm Plimjfit qtudani dubitent, hic 
proponemus. Quibufiamofyrucenfetur,exqita,G&lemfeculo,ut&nuncin\talia,fcop£Confuicbaih- 
tur. oweiifolijseftliminitiomgris,de!nrubefcentibus, &c. Diofcoridi,l.4.c 143.& Plin I.27.C.12. Ofyrts 
folijs eR nigris ceu tini,femine initio nigr», dlm rubefcente, &c Linaria latints, quodfolijs limfit. 

Linaria erecla latifolia, 

I Linaria latifolia Dalmatica magno flore : 
quae i. in Prod. 

II. Linaria Americana, parvo flore luteo: quse 1. in Prod, 

III. Linaria latifolia triphylla major : j. 
in Prodr. 

Linaria Cretica latifolia, Cluf. hift. 

IV. Linariatriphyllaminorlutea. 
Linaria Valentina,Clufhifp.Dod.Lob. 
Linaria Hifpanica 1. Cluf hift. 

V. Linariatriphyllacaerulea. 
Linaria caeruleaApula,Col, 

VI. Linariatenuifolia,a;rugineicoloris. 
Linaria Hifpanica 2-Cluf hift. 

VII. Linaria bellidisfolio. 

Linaria odorata,Clufhifp.& hift.Dod Lugd. 
Linariapurpurea, Ad odorata, Lob.Ger. 
Ofyris odorata purpurea, Tab. 

Linaria erecla angufiifolia. 

I. Limria fcoparia. 
Belle videre, Gefn. hort. 
Scoparia, Gefn. horr.A I Lob.Lugd.Ger. 
Ofyii >*np.Dod.Calt.Cam. 
Linarh magna,Lugd. 
tierba Itudioforum, Tab. Ofvris grjecorum quibufdam : alijs id ne- 
e,antibus, quamvis hodie in Graecia «/%fne« 
minetur : alij an Chamaecypanllus Plinij fit 
dubitant. 

II. Ofyrisfrutefcensbaccifera. (ep. 
CafiapoeticaMonfpelienfium, Ad. Lob. Cam. 
Cafia quorund.im,CIufhifp.&hift.Tab. 
Caff/a (ignea, Coef. 

Cafsia !igneamaritima,Lugd. (Plin. 

Polygonum 4. Plinij quibufdam, Dalech. in 

Variat : communit x atrovirens,aliquando 
tota rubet&ramis &folijs,idcoquidam 
Geniftam rubeam vocant, Caef. 

Ofyris Piinij, Iib.i7.cap.i2.videtur,quaeut 
habt t rsmulos fert !iigros,tenues, leiitos,& in 
ijs folia nigra ceu Lini, femenq; in ramulisni- 
grum initio, dein colore mutato, rubefcens: 
fmegmata mulieribusfaciuntexhis: Galenus 
a.fimpl.exOfyridewcfWfcheri tradit,quaealij 
interpretantur fmegmata, ut Plinius, alij fco- 
pas, alij 'tiaun^xxj H«'s\^7iif i /*xfa^ 

III. Lmana vulgarislutea floremajore. 
Linaria (& Pfeudolin.) Brunf Gcr.i Dod.I on. 
Linariavulgaris,Trag.Cam.Eylt.vulgo,Gefn.. 
horr Casf. 

Ofyi s,M^trh. Fuch.Dnd.gr I.Corihin Diofx. 
Tur.Lac.Aa.Lob.Lugd.Calt. Tal\. 

Floris LIB. VI. SECT. III. 

Floriscolorluteus, luteopallidus, rariusal- LinariaHifpanica j. Clufihift. 213 bus : flore minore etiam, in agris reperiri Tra- 
gus aflerit. 

IV. Linaria lutea montana Geniftae tin- 
cloriae folio : hnec ad montem S. Bernhardi, 
floribus aureis > mediae magnitudmis, repe- 
ritur. 

V. Linaria lutea flore minimo : haec in agris 
Provinci3eGalliae,brevibus & anguftis folijs 
& minurifsimis flofculisluteisjoccurnr. 

V I. Linariafoliofocapituloluteoma|or. 
Linaria $.& Heliochryfos,Trag.quarra,Lon. 
Linaria aurea Tragi , Lobel. Lugdun. Tab. 
Ger.Eyfteft. 

Linana Auftriaca, Cam. 

Ofyrij. A'.iftriaca,Cltifpan.&hift. 

Clryfocome Diofc. & Plinij, Guil. Col. 

Lmofyris nuperorum , Lobel. recentiorum, 

Lugdi 

V II. Linaria foliofocapitulo lutcominor. 
Linaria aurea minor, Tab. 

Ofyns purpuro caeru!ea,Ger.ico. 

V I II. Linaria tlore oallidorictu aureo. 
I.inaria pannonica 1. Clufipan.&hift.Tab. 
Linan.i purpurea altera,Ger. ico. 
an Ofynsalba,Lob ico. 

IX. Linaria Horepallidorictu purpureo. 
Linaria rloreaibicante inoJoro, Cam. 
Linarh florc albicanre, Eyft. 

X. Linaria purpurca majcrodorata. 
Ofyrisalrera, Dod. gal. 
Lin:ria ahera purpurca,Dod. 
Linai iae purpurca: v.n ietas.Lob. 
Linaria ca:rulea, Caft. Lugd. Cam. 
Linaria purpurcaeIatior,Ey(t. 

Variat flofcuiis purpnreis , purpnroviola- 
ccis albis & rseruleis : folijsetiam magismi- 
niifve anguilis. 

XI. Luuria capillaceo folioodora, qtiae4 
in Prod. 
LinariacaryophylIata,Cam. 

Flore cft albicame : ex caeruleo & albomix- 
tis, nclu lineariavefccntediftincto. 
X 1 1. L.nanacar>.llaceofolioaltera. Flos utcunque odorarus : externe exalbi- 
dus, interne purpureus,riclu exflavoalbican- 
te, labiopurpureo. 

XIV. Linaria arvenfis caerulea: f. inPro- 
dromo. 

Flore eft c3eruIeo, eft & violaceo. 

X V. Linana montana flofculis albican- 
tibus. 

Anonymostenuifolia,CIufipan.&hift. 
Anthyllis montana,Lugd. 
Linaria montana five fylvatica,Thal. 
Linaria aduherina, Tab. 
Linofyris nuperorum,Ger.ico. 

XVI. Linaria quadrifolia exiguis flofculis 
cinercis. 
LinariaCreticaanguftifolia,CIufhift. 

XVII. Linariaquadrifolialutea. 
Linaria retraphylla lutea minor, Col. 

XVIII. Linariae auresarhnis : qux^.in 
Prod. Linaria pumila feu reptns. 

I. Linaria pumila fupinalutea. 
Linaria pumila, Cluf.hifp. 
Lin.uia Hifpanicar.Clufhifl. 
Ofyris flava fylv. Lob. ico» 
Ofyrisminor, Tab. 
Linaria Valentina,Gcrico. 

II Linaria pumilafolioliscarnofis,flofcu- 
lisminimisflavis. 
Linaria2.Moravicai Cluf.Iiiff. 

II I. Linariafolrscarnofiscinereis. 
Linaria Hifpanica 4. Cluf hift. 

Flos caerulei dilutioris ad cineraceum tel^- 
dentis, riftuflavo. 

IV. Linaria caerulearepens. 
Ofyrispurpurocaerulearepcns, Ad.Lob.ico. 
Linanaalrera floribuspurpurafcentibus,CaeC 
Linaria minor Dalechampij,Lugd. 
Linaria parvo flore cceruleo, Cam. 
Linaria 4. Moravica 2. Cluf hift. 

Floris color caeruleus , ex violaceo purpu- 
rafcens. 

V. Linariaquadrifoliafupina. Linaria tenulfVia Lugd. 

Flospriniquamhiei,rubet; cum apertuseft[Linariaalpina,Gefn.horr &ep. 
ex rubro albicat: eft & coloris varij ex albo, Linariapannonica2.Clufi pan. 
ca?rulro&' . omixtis. iLinariaalpina pumila, Tab. 

XIII. L uaria folijs anguftis ex viridi ca- Linaria }.Styriaca,Cluf hift, nekentibus. L |LinariaStyriacarepens, Eyft. 
Dd j IINHM 
A LIB. VI. SECT. III. 
L I N U M E J U S CLU E S P E C I E S. 

rV#» Diofcondi, lib.2. cap.uj. Tbeoph. 8. bift. 7. quih cauf.21. in Lolium tnutari fcribit. Linum Plinio, 
lib.ip. cap.i. ctijusgenera ratione loci natalitij recenfet. Linuni latifolium. 

I. Linum fativum. 

Linum, Brunf. Matth. Fuch. Cord. in Diofcor. 
Tur. Lac Lon.Caef Lugd.Caft. 
Linum fativ. Trag.Dod. 
Linumvulgarecseruleum, Ad.Lob. 

II. Linumarvenfe. 
Linum fylveftre, Trag. Tur. 

Caulibus &: folhculis crafsioribus a priore 
differt, & inter a venam reperitur. 

III. Linum fyl.latifol.hirfutumcaeruleum. 
Linum fylv.i. Cluf pan.Dod. 

Linum fylv. latifol.Lob.ico.Cluf h ift. 
Flos caeruleus, aut vegetior,aut dilutior. 

IV. Linum fylv. Jatifol. hirfuccandidum, 
purpureisvenisdiltinclum. 

Linum fylv. latifol. 1. Cluf.hifp.at z.in hift. 
Linum fylv. latifol. folijs hirfutis Tithymali 
heliofcopij, Lugd. 

V. Linumfruticofumniveum. 

Linum fylv. fruticofum,vel j. Cluf hifp. at in 

hift.7.fruticofum. 

Linum fylv. z.flore albo,Lugd. 

V I. Linum fy lv. latif.caule vifcofo flore ru- 
brorex montibus Bononienfibus & Sumano 
habemus,quod&circaIngoIftadiumrepeiitur. 

VII. Linum fylv. caeruleum flore aureo: 
quod z. in Prod. 

VIII. Linum fylv.latifolium luteum. 
Linum fylv. z.Cluf.pan.at j.in hift. 
Linumfylv. pannonicum,Tab. 
Linum fativum,Ger.ico. 

I X. Linum fyl v.Iuteum folijs fubrotundis. 
Campanulalutealinifolia,Ad.Lob.Lugd. 

X. Linum luteum ad fingula genicula flo- 

cidum. 
Linumluteumfylv.latifolium,Col. 

XI- Linum fruticofum fubflavum : quodi. 
eft in Prod. 

XII. Linummaritimumluteum. 
Linum fylv. Matth.Dod.Caef.Caft.Lugd.Cam. 
Linum marinum luteum, Adv. Narbonenfe, 

Lobel. 

XIII. LinumVirginianum. 

Linum fponte prodit,ab Anglico caule &fo- I ijs di verfum, materia tamen perindc bona : in 
defc. Virgin. 

Linuin fjlv. anguftifolium. 

I. Linum fylv. anguftifolium flore magno. 
Linum fylv. 4. Cluf. pan. fylv. f. anguftifol. z. 
Eid.hift. 

Linum fylv.j.Dod.Tab.Cam.ep. 
Linumfylv.fJoribusalbis, Lob. Ger. 
Linum fylv. zfioribus albis,Lugd. 
Linum lylv.tenuifolium,Cam. 

Floreeftcaeruleointenfo, violaceo, albo,al- 
bo lineis purpureis diftin&o. Reperitur colore 
CJeruleo in candidum languefcente & veluti 
cinereo , capitulis etiam longe amplioribus, 
quod Lini fylv. anguftifol. albi aliud genus, 
Cluf. pan.&hift. 

II. Linum fylv. anguftifol. floribusdilutc 
purpurafcentibus, vel carneis. 

Linum fylv.anguftifol.vel z.Clufhifp.Dod. 
Lini fylv. 4.fpeciesj.Clufpan.at6.inhift. 

I I I. Linum fylv. anguftis & denfioribus 
folijsfloreminore. 

Linaria,4.Trag. 

Linum fylv.j.Cluf pan.Lugd. 

Linum fylv. tenuifolium,Lob.Tab.Ger. 

Linumfylv.caeruleofIore,Cam.ep.Eyft. 

Linum fylv. ^anguftifol.i.Cluf.hift. 

Flosex diluta purpura albicat, &quaficar- 
neus. 

I V. Linum fyl. anguftifol.folijs rarioribus. 
Linumfylv.z.Tab.fylv.cenuifolium,Ger. 

Floreeftcaeruleo; repericur &albo. 

V. Linumfylv.minus. 
Linum fylv. f . Cluf pan.at S.in hift. 
Chamaelinum,Lob.Lugd.caeruleum,Tab. 
Chamaelinum perpufillum, Ger. 

Linum pufillum candicantibus floribus, Cam. 
Flore eft candido,vidimus & luteo. 

VI. Linumminimumftellatum: quodj.in 
Prodromoj&quibufdamdicitur. 
Pafferina minorfaxatilis. 

VII. Linum pratenfe flofculis exiguis. 
Linum fylv. pufillum candicantibusfloribus, 
Linocarpos,Thal. (Cam. 
Linum fylv. exiguum,Cam.ad Thal. 

POLY- LIB. VI. SECT. III. 315 POLYGALA EJUS QJi E S P E C I E S. 

no\iy*\ov fiutex brevit ett, palmi altitudinem petens,folijs LenticuU,guftufubacerbo(aftricloPlinio) 
pottu laclis abundautiam facere creditur (facit Plm.) unde nomen habet, Diofcoridi, I.4. c.142. Plinio 
l.27.c.u.Sunt qui noftram intellexiffe veltnt,cum noflrapotius ad Onobrychidem Diofc. referenda vtdeatur. purpurae feu rubris, velberfilici,velfanguinci 
coloris: rariusniveisalbisve: hinctresfigurae 
Polygala recent.rubris floribus: albis floribus, 
Lobel. 

PolygaIacaerulea:purpurea: alba, Tab. 
Polygala obfoletoflore: albisfloribus,Gef. 
Polygalon florerubropurpurafcente: &flore 
ca;ruleo,Eyft. 

Eft &aliafolioliscircaradicemrotundiori- 
bus,florecaeruleo,faporeadmodumamaro,qui 
in caererisno itainfign.animadvertitur, Thal. 

Ill.Polygala acutioribus folijs Monfpeliaca. 
Onobrychis j. Lugd. 

I V. Polygalalutea. 
PolygalajAng.Cam. 

V. Polygalarepensnivea. 
PolygaIa,Caft.repens,Lob.Lugd.Tab.Ger. 

VI. Polygalxaffinis. 
Floribus eft casruleis, violaceis, dilutioris|Chamaemyrfinequorundam,Lugd. 

ONOBRICHIS. 

0'N^f v^li folia habet Lentisfere tongiora, caulem dodrantalem, florem puniccum, radicem exiguam, 
Diofcoridi, l 3. c.170. Alij PolygaU vttlgatct, non adeb mate : alij Capittgalttnaceo, de quo tnter Vitta 
agetur: altj fequentibus trduunt, &ab afini ruditu nomen baberevolunt. I. Polygala major. 

Polygala vulgaris major,Cluf pan.& hift. 
Polygala major,Tab. 

Variat flore, qui modo dilutioris purpurae, 
modocseruleus,modoalbus, hinctresfigurae 
Polygalamajoralba: caerulea.- purpurea,Tab 
Polygala purp.fiore caeruleo: rubris florib.Ger, 

I I. Polygala vulgaris. 
Polygalon.Trag. 
anThelion, Ang. 

Polygala, Do J. gal.Tur.Lon.Thal.Cam.Tab. 

Ger. 

Polvgala recentiorum,Ad.I.ob. 

Onobrychisvera Diofcoridis, Eid. 

Flos ambei valis, Dod. 

Am.irella, Gelnep. 

Crucisfios, Eid.col. 

Polygala vuigaris minor,Cluf hift. I. Onobrychis 4. lutea,Dalech.Lugd.quid ? 

II. Onobrychis arvcniis: vel Campanula 
arvenfisere&j. 

Onobrychis,Dod. gal. prima,Lugd. 
Avicuiaria Syloij, Gef col. 
Viola anonymos inodora.Eid. 
Campanula parvatertia,Dod.8. 
Campanula arvenfis minima,Dod. OnobrychisalteraBeIgarum,Lob.Eyft. 

Elatine.Caefal. 

Speculum Veneris,Ger. 

Folijsludit, fuperioribivslatioribuscanlem 
amplexantibus.inferioribus longioribus, nul- 
liscrenatis, fed quibufdamcrifpatis: hinca- 
pud Tab. duae figurae, nomine 

Violaearvenfis,& Violaepentagoniae. G L A U X. 

A-ttl/ folijsCytifo aatLenticuUfimilis ell,fuperne virens.inverfit candicans: ramulie quinis fentsre 
-*~ a terra, tenuibiu, a radice dodrantalibus : flores vioU albt. purpuret exeunt, at minores : nafctturjuxt* 
tnare : m forbitione l.tclis itbertatem tntermiffam reftituit , Diofcorides lib.4. cap.141. Plintus lib.27. cap.p. 
cui Glaux imtiqmtus eugalailon. Forte y/\*u>j quafi yx\a§ lu. Glaucis nomen , Tragus PolygaU flore ru- 
bro tribuit : at eam qtuflore esl albo, Polygalam Diofcond.facit. Sunt qut GUucii nomtn cmdam legume- 
tiofie, de qua fuo loco , tnbuant. I. Glauxmaritima. 
Glaux.Dod.gal.Lugd. Cam. 
Glauxexiguamaritima,Ad.Lob,Ger. Glaux marina minor.Tab. 

II. GlauxlarktrefolioThuringiaca. 
Glaux,Cord. in Diofc, altera,Cam. Varic- ;;6 LIB. VI. SECT. III. Varietas inhac: aliaenimmajor,'folijsmo- delapfa, ceu geniculato : qualis circaEgram 
dolatioribus,modoanguftionbus: aliaminor locisnitrofisprovenit : SimilemexScotiaha- 
denlls ctfpitibus , cauliculo infeiius ob folia! bemus. 

STOECHAS ARABICA. 

* T/^*V, ab Infulis ejnfdem nommis, e regione Maplia,ubi nafcitur,cognomentum accepit, tefie Diofcoride 
'lj. c-sz. Plm. 1.2$. c.i2. Sunt qui recltus Stacbjin,quaftjpicam,dici extjltmcnt. I. Stcechaspurpurea. 

Strechas, Trag.Matth.Gef hor. Lac. Ad.Lobel 

Lon.Caft.def.Lugd. 

Stichas,Fuch.Dod gal. Tur. 

Stichas Arabica,Cord.inDioic.&hift. 

Stcechas Arabica,Camer. 

Spica Italica fylv. Caefi 

Stccchasbrevioribusligulis,Cluf.hift. 

Variat:namea,quaeex Arabiaadfertur,den 
fioribuseftramulis. 

II. Stcechas cauliculisnonfoliatis. 
Stcechas,Caft.ico.Dod.8.inBelgionata,Eid.fol. 
Stoechas nudis cauliculis fummis, Lob. 
Stcechascapitulis foliatis,Lugd. Stcechas longioribus ligulis, Cluf hift. 

III. Stcechaslatifoliaflorealbo. 

Folijs eftLavendulae floremagnoalbo : in 
Murena Caftil iae D. Albinus legit. 

IV. Stcechasfolioferrato: &Dod.Ger. 
Stoechas prima,Cluf hifp. 

Stoechas folio ferrato & crifpo,Lob. 
Stcechas ferrata,Tab. 
Stcechas crifpo folio,Cluf hifp. 
Succudus Avicennae Myconi,Lugd. 
Exhorto Clarifsimi Contareniaccepimus. 

V. Stoechadiferratiaffinis. 

Tragium alterum Diofcor.Secudus & Sucudus 
Avicennae,RauvvolfF. & Lugd. ap. LAVANDULA. 

LAvandula, quod lavacru expetatur,huc refertur,&propter formam &propter nomen.cum Stachat A- 
rabtca a Mefu&o dicatur. Pfeudonardus Plinij l. & c.12. cenfetur. Alij Stcechadt veterum cognatumfa- 
ctunt : alij Cneorum,five Caftam albam Theopbrafit volunt: qutdam lphtum Pltntjfujptcatur. I. Lavandulalatifolia. 
Spica Nardus Germanica, Trag. 
NardusItalica,Matth.Lob. Germanica, Lon. 
Lavandula, Ang. fcui & CneorumTheophr. 
Gef.hort.Dod. Ad.fcemina,Dod.gal. 
Lavandula major.Cord. in Diofc & hift. 
Pfeudonardus>Matth.Caft.mas ; Fuch.atinico. 
foemina. 

Lavandula mas,Lugd. Iatioribus folijs,Cam. 

Lavandulaalceralongiore folio& fpica, Cluf. 

hiftor. 

CafiaalbaTheophrafti, Dalech. inPlin. 

Flore eft cseruleo : habetur & albo,li purpu- 
reo : hinc figurae duae apud Tab.Ger.& Eyft.fub 
Lavandulai.8cfpicahorculanaflorealbo,Tab. 
Lavandulaflorecaeruleo:&StcechasfiveSpica 
hortulana,Ger. 

Lavandula flore eaeruleo: & Lavandula flore 
albo, Eyft. 

Quae flore eft albo , folia vulgari paulo latio- 
n Hsber. 

II. Lavandula anguftifolia. 
Lavendula } Trago. (cui & Cafia Germanica) Matth.Lac.Lon.vuIgaris,Cord.in Diofc. 

Lavendula minor,Cord.h. fcemina,Lugd. 

Pfeudonardusfcemina,Matth.Fuch. (atinico. 

mas)Caft. 

Stachys,Ang. 

Nardus vulgo difta.Gef hor. 

Lavandulamas,Dod.gal.alcera,Eid. 

Spica, Ad. Lavendula,Lob. 

Spica Italica & domeftica,Casf. 

SpicaNardi,Cam. 

Lavandula breviorefolio & fpica,Cluf hift. 

Flore eft caeruleo: habetur & albo : huic duae 
figuraeapudLob.Tab.Ger. 
Spica lavendula,& Lavendula alba,Lob. ico. 
Lavendula alba, & Spica alba,Tab. 
Lavendulaflorealbo, & Lavandula hort. mi- 
nima,Ger. 
SpicavulgarisflorecaeruIeo&florealbo,Eyft. 

IJI. Lavandulafoliodifletto. 
Lavendula multifido folio , Cluf. hifp. & htfh 
Lob.Lugd. 

Lavandulafecunda,Tab, «, 
Stcechas rauhifida,Ger, 

ROSMA* LiB. VI. SECT. IV. "7 ROSMARINUS. 

Aifowli Diofcondi l.j.c.Sg.ab odoreThuriinomenhabet,Galeno7. fimpl. \ifcwuTit fi(Mre(t*Jmi,i4 
esl.Ltbanotu coronaria, quodea oi ytpowo7(Ke>ui coronarij, ad corollas utantur, 
Genera triafectt Diofcorides & Galemu : ttmbelliferigenera duo,unumfacundum,alterum(lerile : tcr- 
tium non umbelliferum a coronartjs expetttum. Theoph.p.bift.12, duogenerapropofuit,frucliferumfolio bclio- 
felini,femine & radice caniidis : &ftenlem folto Lacluca. Plinio lib.24. c.n.genera duo j alterum ftertle : 
alterum cut & caults &femen reftnaceunuquod Cachrys vocatur .folijs odor tburit. At lib.tp. cap.12. Rofma- 
nnum coronarium,cum alijs fpeciebusconfundit. 

Hic de coronano agtmus (de alijs mter umbeUiftras diclumfutt) quem aliqui Cheoron nigrum Theopb 
& Cafiam Hygini volunt. I. Rofmarinushortenfisanguftiorefolio. 
Rofmarinus,Brunf.Trag.Fuch.Tur.Lon. 
Rofmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & 
Cneorum Theophr. & Cafia Latinorum) Dod. 
gal.Lac.Ad.Lob.Casf.Lugd. Cam.Eyft. 
Libanotiscoronaria,Cord in Diofc.Gefhor. 
Rofmarinusminorfivetenuifolius,Gef hort. 
Cafia nigra Theophrafti.Dalcch. in Plin. 
Hyflbpus Hebrseorum quibufdam. Florib.eftcomuniterfubceruIeis,rariusa1bis. 

1 1. Rofmarinus fpontaneus latiore folio. 
Rofmarinus fylv. feu major, Cord. hift. 
Rofmarinus alter ignobilior.Gef hor. 
Rofmarinum fylv.Caef 

Hic lponteMonfpeiRiIicum Epirofmarino 
reperitur. 

Eft & aliusRofmarinus fylv. de quo intei 
Ledi genera. S E C T I O Q_U A R T A. 

HYSSOPUS; SATUREIA SIVE THYMBRA; THYMUS; EPI- 

THYMUS; CUSCUTA; SERPILLUM; POLIUM, AGERATUM; P U- 

legium; Diftamnus; Origanum; Tragoriganum; Sampfuchus five Amaracus; 

Marum fi ve Majorana ; Clinopodium & Acinos ; Erinus ; 

Ocimum five Bafilicum. 

HYSSOPUS. 

Y"z aunt®- Diofcoridt l. 3. cjo.fic dtci volunt nuafi vittyt* (pr 0x^0^0» i™ ri» £>7ix quia fuper vuttus ef- 
ftind.it ttr : quam Diofcondes inter umbelliferas ftirpcs retulit : communis verofftcata elt. 
Gentra duoDtofcortdt, egnvi montana : &H>j7i<fi]>jborttnfis: Verttm Gratorum HyJfopus,ab Arakim 
& Officinarum Hyffopo differt, qui a nonnullis Symphytum pttraum Diofc. I.4. cp. tffe vidttur : alijs Poltum 
Hyjfopus Dtofcoridu esl. Plinius Hyffopi lib.26. cap.S. vtres propofutt : & I.14. c.16. Hyjfopi ex Cilicia, ad vint 
confttttonem, mcminit,multis plants. notisadditis. I.Hyfl"opusorrTcinarumc£erulea,fivefpicata. 
HyflTopus,Brunf.Trag.Tur.Cord.inDiofc.Lac 
Lon.Tab.Cam. flore casruIeo.Eyft. 
Hyflbpum,Matth.Caef.Caft. 
Hyflbpus hort.Fuch.communisjAngDod.gal. 
Hyflbpusvulgaris,Gefhor.Dod.Cluf.hift. 
Hyilopus fativa,Cord.hift Lugd. 
Hyllopus Arabum, Ad. Lob. Ger. 

Floret aliquando ex una,aliquando ex utra- 
queparte,quae 
Hyflopus utrinque florifera,Dod. 

Aliaodore mofchumredolente aprioredif- 
ftrr, quas facilc invulgatamdegenerat. HyiTopusmofchara veldeCiIifl~a,Gefhorr. 

MemmitGefn.&Crifpae : habmir&folijs 
diflectis : iremcommunitereftfolijsatroviren- 
tibus : eft & pallide luteis : fpica quoq-, brevi & 
rotunda a priore variat : circa vulgatum & Epi- 
hyflopusreperitur. 

II. Hyflopusrubroflore. 
Hyflbpus Arabum flore rubro,Lob.Lugd.Cam'. 
Ger. Eyft. 
Hyflopus Arabum,Tab. 

Floresfa?piusunotantum,aliquandoutroq-, 
ordine digeft 1 : (atione quoq-, 111 colorem caeru- leum degenerare.folet. Ec III.Hyf- u8 LIB. VI. SECT. IV. 

III. Hyflbpusvulgarisalba. X. Hyflbpuslatifoliacomarorundacon 

Hyflbpusalbisflorib.utrinq-jdigeftisjLob.ico. HyflbpusexcodiceCaefar. Dod.Lugd.Col. 1 

nfert 
,1. Hyflbpus florealbo,Lugd.Cam.Eyft. 

IV. Hyflbpus Anglica. 
HylTopus abunapartealba,alteraviridisj Ad. 
LugdTab. 

V. Hyflbpusminoranguftifolia. 
Hy flopus alter,Dod. ut : 

HylTopus parva anguftis folijs,Lob. ico. 
anHyiTopusHifpanicusminor.Clufhift. 

VI. HylTopus hirfuta : inProdr. 

VII. Hyflbpusumbellata. 
Hyflbrnisvulgariscomofus,Cluf.hift. 

VI : I. Hyflbpuslatifolia,inProd.defcripta 
IX.Hyflbpusrotundif.fpicata,forteDiofcor 
Hyflbpus folio Origani Dalechampi), Lugd. XI. Hyflbpusanguftifoliafpicata. 
Hyflbpusanguftifoliusfpicatoflore,Cluf.hift. 

XII. Hyflopusanguftifoliamontanaafpera. 
an Hyflbpus fylv. & montana,Trag. 
Hyflbpus montana,Matth. Lugd.Caft. 

an HyiTopus montana odora,Cam. 

XIII. Hyflbpifolia. 
Grafe poley,Cord.ob. 
Gratiola minor, Gef. col. 
HylTopoides, Cam. 

Eft major latioribus folijs , minor anguftio- 
ribus: floribuseftcaeruleisminoribus, rarifsi- 
me albis : at ex Hifpania habemus,floribusob- 
longis, faturatioris caerulei coloris. S A T U R E I A. 

©Ynfyct Diofcotidi I.3.C.2S. tiwfyw Theoph.y.btft.t. (fmedno rj Svhv obfragrantiam) dicitur ipfa Sattt- 
reia. M Satureia,alijs afaturando dicla,quod cibis loco condimenti addatur : alij aSatj/runomen tra. 
xijfeputant, eo quodcoitus marcefcentes flimulet. 

Genera duo Diofcoridt : fylveftris &fativa. The*ph.7.hift.6.fytveftrit urbatu afteilu vicina : at d.bift.t. 
plura ejus Genera ejfe monet. Plitiio I.19. c.8. Thymbra, qum. Cunila, qu<t & Satureia dicla in condimentario 
genere: &l.2o.c.i6.Cunitapr<tterfativam,plurafnntinmedicinagenera:eIiquitbubulaappellatur,ali* 
gallinacea, qu& Origanum Heracleoticum,&c. 

Satureia hortenfis,Lob.ob.Csef. 
SatureiafiveThymbraaJtera,Ad.LobacOv 
Saxifraga fecunda,Cam.ep.Matth. 
an Satureia perennis,Cam. 

Flofculis eft purpureis,aut candidis : in hor- 
tisfolijseft latioribus,utLob. in fylveftribus 
anguftioribus,ur Dod.&c Lug.pingunt 5 utram- 
que Camer. in Matth. exprefsit. Huic Cufcura 
etiam innafcitur,quam 

Epithymbrum five Cufcutam thymbrae adna- 
tam,Cord. in Diofc. 
Epithymbrum .Eginct32,Cord.hift. 
Epithymbron,Caft. vocat. 

III. Satureiafpicata. 
Saxifr3gaprima,Matth. 
Thymbra S./uliani, five Satureia vera, AdLo- 
bel. ico. 

Saxifragiavera.Diofc.Lugd. 
Clinopodium,Caefal. 
Thymbra vera,Lugd.Tab. 
Satureia S. Juliani,Ger. 

Duplexeft:quasinmenreS.Juliani,folijsefl: 
anguftifsimis: quae ver6 Romae &Neapoliin 
tec"tis&parietibusprovenit,folijseftlatiorib» 

IV. Satureia Cretica* 

Thym- I. Satureia hort. five Cunila fariva,Pliui}. 
Hyflbpus agreftis,Brunf. 
Satureia,Trag.Lac.Lon.Dod.Lob.Caef (cui & 
Cunila & Thymbra agreftis) Tab.Cam. 
Satureia altera,Matth. vu^garis,Dod.gaI. 
Thymbrae fecunda fpecies,Ang. 
Satureiafativa,Fuch.Tur.horrenfis ; Gef hort. 
Ad.Lob ico. 

Thymbra vera,Gef horr. 

Satureia five Thymbra fativa , Cord. in Diofc. 

&hiftor. 

Satureia vulgarishortenfis,Lugd, 

Satui eia fylv. altera,Caft. 

Satureia hortenfis aeftiva,Ger. 

Satureia domeftica,Eyft. 

Fk r culiseft candidis , aut dilute purpureis : 
aliquando caule & folijs fubcaeruleis. Addit 
Tabern. 

Satureiam Romanam 2. quam fub 
Hyflbpo albo flore, Ger. pinxit, quid eft ? 

II. Satureiamontana. 
Thymbra , Dod. Cord. inDiofc. &hift. Lugd. 
TabEyft. 

Thymbta fylv. Ang. agKftis.Gef.h04L 
Satureia alcera, Lac. ' LIB. VI. SECT. IV. 

Thymbra Cretenfis, Al pi. 

Thymbra legitima, Cluf hift. 

Thymbram Bellomj, antiquorum legitimam 

cenfet Belli ep. ad dufium. 

Satureia legitima Diofcoridis,Ponae. 

HancThymbrae legitimse nomine, & quae 
vulgo Tf*6 & ^»fe<dicatur,abHonorioBelli 

T H Y 210 

ex Cretaaccepimus. 

V. Satureiathymifolio. 
Satureia Diofcoridis, Matth.Caft Lugd. 
PoliumfceminamrecentiorumefTevoluntjAd. 
Thymu vulgatiorem foliotenuiore, dicit Eyft. 

Hanc ex horto Clariflirni ContareniThym- 
brae nomine habemus. 

M U S. 

©Yjw©- Diofcoridi L*. c. 44. & Tbeopb. 4. hiftj- & 6.ejufd. 2. & i.caufj. «wi» t» Sv/aS, qutdijs quianimi 
deliquium patiuntur adhtbeatur i alij x*i rh 8vp£ota)t,*i riis ftw deducunt,qutd boc veteresin facris, 
qutigne accenfo fiebant,primum ufifint,ut apttd Rbodiginum lt. c.23. legereesl. 

Genera: Diofcondes l.cit.capitatum defcnpfit : atl.4x.179. Tbjmi duritris meminit. ExTbeopb.6. 
bifl.2. duogenera, Plinius I.21. c.10. &21. candidum & mgricans, propofutt. I. Thymus vulgarisfoliorenuiore: &Eyft. 
Thymus, Brunf. Trag. Fuch. Tur.Cord.hift. 
Lon.durior,Cam. 

Thymus noftras, Cord. in Diofcor.vulgaris, 

Gefn. horr. 

Thymum durius,Dod.gal. 

Serpillum hortenfe, Dod.ico. 

Pepolina, Caef. 

Foliorum colore variat : alteri virentia & 
fuaveodora : alteri candida & graveolentia, 
qui rarioreft. 

II. Thymus vulgarisfoliolatiore. 
Thymumdurius,Dod.Lob.ico.Clufhifp.Ger. 

EPITHYMUM Thymum vulgare, Lugd. 
Thymus niger, Tab. 
Thymusalterdurior,Cam. 

Floreeftpurpureo,nuncalbicante. 

III. Thymuscapitatus,quiDiofcoridis. 
Thymum, Matth. Ad. Lob.Creticum,Cord.irt 
Diofc Dod. gal. Lugd. Caef. legitimum. Clu f, 
hifp.&hift. 

Thymum cephaloton, Dod. 
Thymus,Ang.Lac.Caft.i.Alp. 
Thymuscapitatus, Cord.hift. 
ThymusveruscapitatusfiveCreticusjCam. 

1 V. Thymum inodorum, in Prod. defc 

ET CUSCUTA. E'niSvi*t> Dtofcondi [.4. c.179. & Plinio I.26. c.8. flos esl e Tbymo duriore, Satureu fimili. Vemm non 
folum Thymo, fed & Tbymbra, Polio, Dtclamno, Cbamedri, Hyffopo, Serpillo, MajorantyOrigano, 
Stoebe, Ebulo ahjsq 3 Cufcuts. modo circumnafci obfervavimus. 

Cufcuta, recentteribm Gr&cis nnosvSx, quam aliqui Androfacen Diofctridis l.t. c.150. alioqui Cadytam 
Tbeopb. 2. cauf.j. & Plimj I.16. c.44. ejfe volunt. Sedad Orobanchen Theopb.j. cauf.22. refernpotesl. Non- 
nullis podagra lini, quod linum ampleclatur : \ir«Jlt3t*M, Gefnero. 

I. EpithymumliveCufcutaminor. menta purgat : & apud Sclavonios Verduim 

Epithymum, Matth.Lac. Ad.Caft. Lugd. (qui Xeglie, id eft, Herba coleram purgans : haec 
&Matth. &Lob. figuram habet)Ca;(alp. (qui Anguil. Sedquieft? 
Thymoltalicoinnafcifcribit) Alp. Tab. III. Cufcuta major. Epithymum Grscorum & Arabum,Lob. 
Caflutha minor, Dod. 

Epithymum vulgare, (i ex Thymo fimili abla 
tum,verum Diofcoridis Epithymumeft,Col. 
II. EpithymumcapitulisPlatanicrinitis. 
Epithymus, peculiaiis plantaaThymo& Cu 
fcuta,quae inSclavonia provenitfolijsThym- 
brae hirfutis, incauliculorum fummiscapitula 
hirfuta rotunda , Platani pilulis fimilia , ex 
cujus flofculis capillamenta rufefcentia pro- 
deunt : radicem habet craflam,nigram, intus 
albam, quae exiccata non fecus quam capilla- Adrofaces, vulgo Cufcuta,Trag. 

AdrofaceDiofcoridis, fi legatur xfvwir*, id eft, 

finefolijs, Ang. 

Cufcuta,Matth.Ang.(cui&Cafuta)Lac. Lon 

Caft. Caef Cluf pan.& hiftGer. 

CalTytha , Dodon. gal. Gefn. hort. Adv. Lobel 

Tabern. 

Caflutha ; Fuch.Tur.Dod Lngd.TlnI. 

Haec paliim herbis &fruticibusadnafcitur, 
potifsimum Urticae majori,lino,trifolio cor- 
niculato, lupuIo 3 rubo & vepnbus: colorevel 
albovelrufo. 

Ec 2 SER- 220 LIB. VI. SECT. IV. 

SERPYLLUM. 

E''?--v>\esDiofcoridi,lib.2.cap.46. ani ri ffitHv a ferpendo dtcium: quia aliqua ejus particula terram 
tangente, ab ea radices demittantur : Sic & rlmio, lib.20. cap.22. 

Gener\t duo Diofcoridi funt : primum hortenfcodore Sampfucbi : altcrum fylveflre Zygis diclum, quod 
non ferpat,fed 111 altitudmem excrefcat. Theophrajlus 6. htfi. ~. dtto genera agnovi(fe vtdetur, cum dicat Ser- 
pylUfjiveflre quoquegenus ejfe. ?limum& fativi &fjlvejhts memintt, &bocferperetradit : quod non wtel- 
lijendum de eo Serpyllo, quod lib.16, cap.44. arbonbusfe circitmdarefcribit. I. Serpyllummajus latifolium. 
Thymum latifolium,Lob.ico. 

II. Serpyllum latifolium hirfuturr. : quod 

i.in Prod. 

III. Serpyilumfativum. 
Serpyllum, Matth Lao Lugd. Tab. 
Serpyllum domefticum, Caft. 
Serpyllum folijs amaraci 3 Ger. 

IV. Serpillumvulgare majus. 
Serpyllum majus flore purpureo,&aliudcan- 
dido, Cam.Gcr. 

Serpyllum album 1. & z. Tab. 
Flore eft albo, eft & purpureo. 

V. Serpyllumfolijscitriodore. 
Serpyllum alterum citratum, Matthiol. citrum 
olens,Gefn.hort.Thal.citratum,Tab.Eyft. 
Serpyllum fylv.i.citratum,Caft. 
SerpyIlumreferensplanta,odorecirri,Ca2f. 
Serpyllumpannonicumi.Clufpan.ck.hift. 
Thymum latifohum, Ger.ico. 

VI. Serpyllumvulgareminus. 
Serpyllum, Brunf. Trag. Fuch. Ang.Gefn.hort. 
Tur. Lac.Lon.Ad.Lob.Caef Lugd Serpyllum minusflore albo, &florepurpureo> 

Tab. 

Serpyllum vulgarerepens, Cluf.hift. 

Aliud folijs eft rotundis, aliud acuminatis 
& anguftionbus : flos fubpurpureus, rofeus, 
candidus : procceli &locidivcriitateodorem 
mutat , & modoium reperitur : aliquando 
ThymumduriusinSerpyllumdegenerat : fic 
Theoph.f. cauf 8. Ocymum in Serpyllum tran- 
fire fcribit. 

Hoc quandoque cum capitulis lanuginofis 
occarrit. 

V I I. Serpyllum anguftifolium glabrum. 
Serpyllum pannonicum z.Cluf pan.& hift. 

Aliquando inodorum eft : aliquando odo- 
rem foliorum Nucis refert. 

VII I. Serpyllumanguitifoliumhirfutum: 
vel rnontanum repens hirfutum. 
Ssrpyllum pannonicum j. Cluf pan.& hift. 

IX. SerpyllumfolioThymi. 
Serpillumalterum,Dod. 

Serpillum Nai bonenfe fol ijs & facieperpufilli 
anguftifolij Thymi, Lob.Lugd. Serpyllum vulg.Dod.Ger.&vulgareflorealbo. Serpyllum fylveft. Zygis Diofcoridis > C.uf 

Scrpyilumfylv. Matth.Cord.inDiofc.fylv.al-jhiftor. 

terum, Caft. I Scrpillum Creticum, Tab. Ger. 

P O L I Ll M. 

ncA/e" Diofcoridi, lib.}. cap. 124. ftc dttlum propter camciem, qua in capitulis.fecundtim Diofcoridem, 
atfecni.dttm Plinium, infolijsapparet: iic\iosnamquecanitieni & canumftgnificat. 
Genera duo Diofcondes agnovit , -iivSeiov montanum, alterum fiuticojius: Galenus 8. fimpl.majus & 
mmus. Plinius, lib.21 cap.7. campefire majus, &fjlveflre mtnuspropofuit. Polium montanum. 
I. Polium Lavandulaefolio. 
Poliumalt Matth Gefn.hort Lac.Lugd.Cam. 
Polium majua, Cord.hift.campeftre 3 Lon. 
Polium recentiorum fcemina Lavandulae fo- 
Iio,Adv. Lob. 

Polium pannonicum i.vel majus, Cluf pan» 
Polium 7. florealbo, Cluf hift. 
Polium folijs&facieLavendulae, Eyft. 

Variatfolijslationbus&anguftioribusjhinc 
Poliumfcemina, & Polium campeftre, Tab. Hu jus fpeciem per omnia majorem, cana la- 
nugine candicantem,magis odoratam &aro> 
maticam,Cordus in fua hiftoria notavir, 
Poliumminusnominans. 

II. Poliummontanumluteum. 
Polium,Tur.Dod ico.ar f.defc. 
Poliumlureum,Ad.Lob.Lugd.Clufpan. 
Polium). Clufhifp.montanum ?.Eid.hift. 
PoliummonranumIuteum,Tab.Ger. ■ 

Flos modo luteus, modo pallidus,interius 
pallefcens &foris exalbidus:interdum ex luteo 

vire- LIB. VI. 

virefcens : Ex hujus femine natum, flore ex al 
bo purpurafcente, quod 
PoIium4 Clufhift. 

III. Poliummontanumalbum. 
Polium montanum, Ang. Lob. Tab.Ger. 
Pol ium minus & mediterraneum, Adv. 
Poliumalterum feuparvum,Dod.gal. 
Polium tenujus & i. Dod. 
Poliummontanum,i.Cluf.hifp.&hift. 
Polium montanum alterum, CxC 
an Poliumminus, Cord.in Diofic.&hift. 

Eftduplex: alterumauliculishumifparfis, 
folijs incanis &denticu!isvixconfpicuis: al- 
terum cauliculis ereftis, folijs anguftioribus, 
capitulis longioribus, quod 
Poliummontanumz.florealbo,CIufihift. 

I V. Polium montanum repens. 
Polium4 &repens, Dod. 
Polium6.Cluf. hifp.rnontanum8„Eid. hift.& 
pannonicum minus, Eid.pan. 
Polium mont. fupinum minimum, Lob.Lugd 
Polium montanum j.Caefi 
Polium montanum minimum,Tab.Ger. 

Polium marttimttm. 

I. Polium latifolium incanum Creticum : 
in Prod.defcr. 

II. Pohumanguftifolium Creticum. 
Polium ereftum Crecicum & forte frutefcens 
Diofc. Ponae. 

I I I. Polium maritimumereclum Monfpc- 
liacum. SECT. IV. 221 

Poliumi.Matth.defc.at2.ico.Clufihifp. 

Polium.Lac.Matthioli,Lugd. 

Polium i.five montanum Dioic Gefn.hort. 

Origani j.fpecies Diofcoridis,Quadramio. 

Hoc &locismaritimis, &diverfiscolIibus, 
& arenofis littoribus, ut adCetium montem, 
& Magalonam infulam Narbonenfis Galliae 
fruticar,ita ut & maritimum & montanum dici 
polsit : in quo Epipolium notavimus. 

I V. Polium maritimum fupinum Venetum. 
Poliumi. Dod.gal. 

Polium repens j Dod.ico. at 4. defc. 

Polium Venetum, Ad. 

Polium 4.Cluf hifp.Lugd. 

Polium monranum,Caft.Caefi 

Polium montanum purpureum,Lob.Tab.Gcr, 

f.purpureum, Cluf.hift. 

Origanum j.genuinum Diofcoridis,Quad. 

HyllopusApolusDiofc.&Serapionis.Col. 

lllud ereflum eft, & omnibus partibus craf- 
'fius : hoc vero repit,tenujus & candidius eft: 
utrumqueloconatali legimus. 

V. Polium montanum fupinum alterum. 
Poliumc.Oufi hifp.6.alboflore,Eid.hift. 

Sola teneritate & floris colorea priore differt. 

VI. PolioafHnisGuacatane. 
Guacarane plantula Polio monranohaudab- 
fimilis, fed inodorum, Monard.& ex eo,Lugd. 
Caftor. 

Guacatane piloiella? comparare poflumus, 
Frag. A G E R A T U M. 

'rifxrwDiofcoridiJib.+.cap.w ctiinomen inditum,Ji* tc hmthl 1 c 2vS®- 'diAtienAft 4>v\xT~1t&cu, 
qttontam ftos in fua colorisjpecie ditttifitme confervetttr : quafi dtcasfeneilutu expers, quod #}vf<*J& 
dicitttr : vcl ut Plimus, lib.jy-cap.4. quouiam diutijftmi non marcefcat. A I. Ageratumfolijs ferratis. 
Eupatonum Mefuae, Trag. Gefn. horr. Matth. 
Lon. 

Ageratum, Matth.Gefh.hort.Lac.Caft.defcrip. 
Lugd.Cam.Tab.Col.Eyft. 
Ageratum Septentrionalium, Ad. Lob.Eyft. 
Mentha corymbifera minor, Cord.hift. 
Coftus minor hortenfis, Gefn. 
Hei ba Julia, Ang Gefn.col. 
BaIfamitaminor,Dod. 
Ihlfamitafcemina,Ger. 
Camphorata,Caef. 

Floxibus eftluteis: rarius candidis, & hoc Germanisquibufdam,Lugd. 

Ee i | Agerauim f Iorib. candidis, Ad.Lob.Tab.Cam. 
Ageratum %. Matth.Lugd. 

Hoc etiam ma jus eft & minus : nam quodin 
Hetruria provenit multo minus eft, quod 
Ageratum minus.Cam.in Matth. 

Circa Monfpelium etiam Corymbis Ion- 
gioribus & magis compaftis reperitur. 

II. Ageratum folijsnon ferratis. 
Ageratumj.Macth.Lugd. 
Ageratum minus,Lob.Cam.Tab. 

III. Agerarum ferratumalpinum. 
Ageratum purpureum & Mofchatella caerulea PULE- nt LIB. VI. SECT. IV. P U L E G I U M. 

rAvxwDtofcoridi Ub.s.capj6. cui & Hkij^up ', a fiKN^i balatu, quoniam dunt florct.guftatum apccoribm 
fi\':\v( vtmTtl^-aKcwrcu balatum csncitet : quod & Plinuis Ltb.zo. cap.i^.notavit. Pulegtum lattnis,quod 
ejiuflos recens incenfus, pulices interficiat. 

Genera duo Plmiusfecit, fativum &fylveftre: illudmarem &faminam : mas candidum,famn;a pur- 
. pureum florem habet, quo folo tnter fe differunt : fylveftre, qutbufdam Dtclamnus dtcitur. I. Pulegium latifolium. 
Pulegium,Brunf.Trag.Matth.Fuch.Tur.Cord. 
in Diofc. & hift.Dod.Lon.Caef.Caft.Cam. 
Pukgium vulgatum, Ang. 

Pulegium foemina, Fuch.in ico. 
Pulegium aquaticum,Geih.hort. 
Pulegium regium, Ad. Lob.Lugd.Eyft. 

Floribus eft caeruleisexrofeoalbicantibus, 
rariflTmealbis. 

II. Pulcgiumlatifoliumalterum. 

D I C T A Pulegium, Caft.mas Plinij,Lob.ico. 

III. Pulegium folijs Nummulariae: in Prod. 
defcribitur. 

IV. Pulegiumanguftifolium. 
Pulcgiumcervinum,Gef.hor.Lugd.Cam.Eyft. 
Pulegium alterum folijs ob!ongis,Dod. 
Pulegium anguftifol. five cervinum, Ad.Lob. 

Infoli/s aliqua notaturdifferentia; hinc 
Puleg. Cret.& Pulegium Mafsilioticum,Tab. 
Pulegium mas & Pulegium regium,Ger. 

M N U S. A\n\xi*.vov Diofcorides lib.j. cap 37 '■ meminit, & aliquibm yKij^uv dy^lx Pulegitim fylveftre dici. Videtur 
AihJxpvov vox,x7to ii rliijdv deduct,eb quod,ut Dtofcortdes &Theopb.o$vT<>Kov er'i : cumnonmodopo- 
tum,fed appofttum quoquepartiis defunclos eijciat. </Hk]x/*<iv Theoph.g. bift.16. 

Genera tria Diofcoridi & Theoph. Creticum, pulegiofimile at majoribus & lanuginofioribus folijs : Pfeu- 
dodiilamuni,minus illo acre, & ut Theoph .minus,& viribus longe inferitts : & Dttlamnum Creticum alterum 
folio Sifymbriffl-oribtts origam fylveftris : quod Theopb. velttti aquivoce fic appellatum fcrtbtt, nec enim Jpe- 
ctem, mc vim eandem habere. ldem Pltnius l.2j. c.8. Offictna Dtilamnum album etiam habent. I. DiftamnusCreticus 
Diftamnus,Brunf.Di£tamnus,Ang.Tur. 
Didiamnum, Matth.Lac. Ad.Lob.Caft. 
DidtamnumCreticum,Matt.Caefverum,Dod. 
Didtamnus vera,Cord.in Diofc.Gef hor. (Lug 
DictamnusCreticus,TragDodgaI.Lon.Cam. 

Qui ex Creta adfertur, crafsioribus & villo- 
fionbusfolijs: quiexhortis Italiasmajoribus, 
minusque incanis : monet Cluf. hift.ap.in Sar- 
diniaminoribus,candidioribus&odoratifsi- 
misfolijsreperiri. 

II. Pfeudodidtamnusverticillatusinodorus. 
PfeudodiftamnUjMst.Dod.gal.Lac.Caft.Cam. 
Lugd.qui & Matth.& Dod figuram proponit. 
Pfeudodidtamnumflorib.verticillatis.Ad.Lob 
Ka\ini(AMMtt, Ang. (^y^- 

Pfeudodidtamni nomine ex Creta,Caef. 
Gnapkalium Diofcoridis,Ponas. 

I i I. Pfeudodidtamnusalterodoratus,quid? 
Didtamni.?.genus,fiveDidt.nonCret.Dod.gal. 
Pfeudodidtamnum, Eid.in ico. 

IV. PfeudodidtamnusacetabulisMoIucca:. 
Pfeudodidtamnus Cydoniae, fi ve Didtamnus z. 
Theoph.Ponae. 

Ex horto Clarifsimi Contareni. V. Didtamnus albus vulgo,fiveFraxinelIa: 
quia vulgoDidtamnus dicitur,huc retulimus, 
aliasreftiusinaliamclaflcmreferretur, 
Didtamusputatus,Brunf. > (Lon. 

DictamnusvuIgaris,Trag.Gef.hor.Cam.OfHc. 
Paeonia mafcula,Eidem. 
Didtamnum album,nonnulli pumila fraxinus, 
Matth.Lac.Caef.Caft. 

Tragium,Dod.gal.Gefhor. (quitamennegat) 
primum Diofcoridis, Ad. 
Tragium Creticum, Guil.the. 
Didtamnus noftra.Cord. in dif 
Fraxinella,Cord.hiftDod.Lug.Cl.pan.&hift. 
NatrixPlinij, Ang. (Ger.Eyft. 

Diptamum album, Belli cp. j.ad.Cluf. 
Polemonium, Tab. 

Pliniol.27.c1z. Natrixvocaturherba,cujus 
radix evulfa virus hirci redolet. Tragium Diof 
I.4.c.49.inCretatantunafciturhabesfoliaLen- 
tifco fimilia & ramos & frudtus, minora tamen 
omnia.Tragiu negatBelli.quia hifci odore non 
fpiret,fedgravem, neq; in tota Creta inveniri. 

Duplex eft i.elatius, oblongiorefpica fatu- 
ratiore, folijs nigricantibus: z.humilius la> 
viorefpica,floribus&foliisdilutioribus. 

ORIGA- LIB. VI. SECT. IV. 223 O R I G A N U M. 

O'plyou>& Diofcoridi I.3. c.32. <Aix re xcdgcw 'i^taiv dicitur, Euftachio volente, quiab if&ijyetv® deri- 
vat : alu ■nx%x re ofitir >y yxviv, quia vifus claritati conducat, deducunt. 
Genera quatuor Diofcoridi : «f aHX^ufiHJt ; ivHrit,quaft afinis pabulo gratumfit : d^ie^iyeu&^.r^xye- 
fryct\>& : Theophr.6.hift.2. duorum tantum meminit : nigriftenlts,& candidifrucluofi. Plin.l.2o.c.i6. Origa- 
mm Heracleoticum Gracerum, qttod Cunilamgallinaceam Romaniappellent, refert : atc.17. Onitidis, quod 
prafton appellent Hyffopo non diftimtle , & Tragongam Heraclij , cujus tria ftnt genera (Diofctrtdis utrumtjj 
Tragonganum mtelligens) Cretici, Smyrnai, tandem Heracleottci ,quod Ontten vocent, hiftonam fed con. 
fuftorem tradit. I. Origanum fylv. Curtila bubuIajPlinij. 
Origanum, Brunf. Ang. Tur. 
OriganumvuIgare,Trag.Matt.Lon.Lug.Eyft. 
Origanumfylv.Dod.Cord.inDiofoFuch.Gef. 
hort.Lac.Tab. Cam. 

Origanum onitis majus, Ad. 
Agrioriganum five Onitismajor, Lob. 
OriganumIcalicum,Caef Anglicum,Ger. 

Folijs longiorib. rotundiorib. variat : florib. 
excandidoiubentibus,phceniceis,fanguineis. 
Tragoriganum Diolcoridis quibufdam. 

II. Origanumlylv.album. 
Onganum fylv. Cam. 
Onganum album,Tab.Ger. defc. 

11/. Oiiganum fyl.humile: inProd.defcrip. 

IV. Origanum Heraclcoticum : Cunilagal- 
linaceaPlini). 

Origanum peregrinum 1. vel 6. Trag. 
Origanum Heracleoticum,Matr. Gef hor.Lac. 
AdLob.Lugd.Caft.Cam.Ger.i.&z.Tab. 
Origanum Graecum,Ang. 
Onganum alterum,Ca?f. 

Eft flofculis ex albo purpurafcentibus : eft & 
candidis. 

V. OriganumCreticum. Origanum Heracleoticum inCreta, Cord. in 

Diofcorid. 

Origanum Creticum, Gef hor.Caef.Cam. 

Origanum Anglicanum,Dod. 

Hyllopus Diofcoridis.Ang. 

Origanum Syriacum fylveftre, Ad. 

V I. OriganumOnites: &Matth.Gef hof, 
Lac.Lon.Caft.Lugd. 
Origanum Heracleoticum, Ruel. 
Marum quibufdam,Dod gal. Lac.Lugd. 
HylTopus genuina Graecorum, Ad.Lob. 
HylTopus legitimus & Mefuaei, fcarfapepe He- 
trufciSjCaef. 

Majorana major Anglica,Tab.Ger. 
Origanum fyl. potius quam ma)orana,CoI. 

V 1 1. OriganumOnitesft. albicantibus. 
OriganumOnites,aliudaMatthioli,Cam.hof. 
Origanum Onires diflum,Eyft. 

VIII. Origanumfoliofubrotundo. 
Origanum Onitis Galloprovinciae minus, Ad, 
Origarum Monfpeliacum, Cam.ep. Matth. & 
hort. Tab. 

IX. OriganocognaraZatarendi :quid? 
Zatarendi, Alpino , qiiodficcatum 3 inftarOri- 

Iganiproobfonio comedunc 

TRAGORIGANUM. 

TP«>ce») xv&- Diofcor. /.j. c.$s. (origam 4.genus cidem,quod aliqm hircimim interpretanrur, eumftc di~ 
clum vtdeatur,quaftcapris gratumfit) quodpro lecorum ratione variat : quoddamfpeciojtus latiortbnt 
feltjs: alterumgracilius,folt\sexilioribus.quodaliquiTtt<iaicv\ocant. Tlmiol.20.c17. Tragoriganum ftmi~ 
lius esi Serpyllofyl. ls Tragorigam differenuas a Diofcortde propofttas,fub Origano Heraclee recenfet. I. TragoriganumSerpyllifolium. 
Tragoriganum.Matt.Lac.Caft.Lug.Ger.i.Tab 

II. Tragonganumlatifolium. 
Marum,Matth.Caft.Lugd.Tab. 
Tragoriganum,Dod.Lugd. 
Tragoriganum alterum, Gef.hor. Ad. Lob. 
Thymum Creticum,Ger.ico. 

II L Tragoriganumanguftifolium, Tragoriganum z. CIuf.hifp.& hift. DodLugd. 

Cam.ep.Tab. 

Tragoriganum flore albo,Lob. 

IV. TragoriganumCreticam. 
Tragorigan.Cretenfeapud Venetos,Ad.Lob^ 
Tragorigania. alterafpecies.Cluf.hifp. 
TragoriganumHifpanicumj.Eid.hift. 
Thymummagnum, Alp. 

SAMPSU 22+ LIB. VI. SECT. IV. SAMPSUCHUM, SIVE AMARACUS; MARUM 
SIVE MAJORANA. 

%' a'm4vx<>* m Cyz.ico& Cypro laudatijiimttm.fecundum locumflbi vendicat Aegjptium : vocatur a Cyz.i- 
~ m *cenu& stculif*i*xfK>u>',Diofcortde$l.3.c.47.EtTbeoph.i.hift.is.6.bifl.i.&7. Amaracum (ret ut Gaz.d 
reddtt Samfucum vel Sampfuchttm) fuffrtttex eil & coronaria hcrba mintttis felijs condita ttt Serpillum,&c. 
Amaracum,Diocles medicus & Stcttla gens appellavere,qttod Aegyptits & Syria Sampfuchum.Plimus I.21.C 11. 
& 12. Sampfuchum ftve Amaracum in Cypro laudatifltmum & odoratiflimum, ex quo oleum, quod Sampfu- 
cbtniim& Amaracinum,&c. m*jw* vjoTeiovDiofcoridisl.f.c.4p. Majoranamejfevolunt. 

Genera duo Pttnio I.12. c.24. Maronin Aegypto nafcttur pejtts quam Lydium, majoribus foltjsac varijs: 
illa brevia ac minuta & odorata. I. Sampfuchus fiveMarum, Maftichen re- 
dolens. 

Clinopodium,Dod.gal. Gef. hor. ( cui & herba 
Sampfuchocognata)Cam. (Ang 

HeIenium,Theoph. forte Tragoriganum Diof 
Marum,Gef hor.Caft.Tab.Ger. peregrin. Eyft. 
Marum.MafticGallorum & AngIorum,Ad. 
Marum,an Helenium odorum Theoph.Lob 
Marum verum.vulgo Maftic,Lugd. 
Marum vulgarefive Clinopodium,Dod. 
Tragoriganum 1. Cluf. hifp. & Tragoriganum 
Hifpanicumi. cujus femen Ambraj dulcis no- 
minemilTum,Eid.hift. 

Ludit fohjs nunc longioribus , nunc rotun- 
diorrbus, modo angulofis & hederaceis. 

II. Marumrepensverticillatum. 
SampfuchusDiofc.fiveAmaracusferpens,Ad. 
Marum fupinum,Lob. 

MarumexSiciliaallatum,Sampfuch.DiofCe - f 
Marum repens,Tab. 
Pulegiumanguftifolium,Ger.ico. 

III. MajoranaSyriacavelCretica. 
Marum Syriacum,Ad.Lob. Lugd. Tab.Ger. 
Marum Cretenfe,Alp. 

IV. Majoranatenuifolia. 
Majorananobilis,Brun.Ang.fativa,TragLon. 
Majoranagentilis,Tur.tenuifolia,Tab.Ger. 
Amaracus five Major. renuif. Matt. Caft.Lugd. Amaracus, Sampfuchum,Gef.hor. 
Majorana tenuior & minor.Dod. 
Amarac. tenuior,Ad.Lob. tenuif.urbana,Cam. 
Haec apud nos in Majoranam vulgarem de- 
generat : & huic Cufcuta circumnafcitur,quae 
Epimajorana,Tab.Ger. 

V. Majoranavulgaris. 
Majorana ; B run fDod. 

Am3racus, Marth. Fuch.Lugd. qui Matth.& 
Fuch. iconem proponit. 
SampfuchusfiveAmaracuSjLatinisMajorana, 
Cord. in Diofc.& h ift. 

Amar.vulgatior,Ad.Lob.ico.Eyft. major,Caft. 
Amaracus,Majorana,Sampfuchum,Gef.col. 
Sampfuchus,Lac. Lob. 
Majorana vulgo,Maron,Diofc.Caefi 
Majorana five Amarac. major,Gef.h. Tab.Ger. 
Amaracusfylv. annua,Cam. 

Hanclatisadmodumfolijs&capitulisrotun- 
dioribus fub Majorana latifolia Eyft.proponit. 

V I. Majorana fylv. perennis : & Cam. 
Majorana fylv. Trag.Gef.hor. 
Origano cognata majorana major, Eid. 

HancLondinofolijsfubluteisaccepimus. 

VII. Majoranafylv. latifolia. 
Amaracusfylv.folijslatioribus,Cam. 
Majorana fylv. Eid. 

Hanc ex horto Sprengeri Heidelb.habemus. CLINOPODIUM ET ACINOS. 

KhwcTtiJltw Diofcoridi I.3, c.top. qttod flores habeat «r «A/W itoo)v oiaoiu ; Et Vlinio I.24. c.15. qttod orbi- 
culato florum ambttu fpeciem pedumleclt pr*beat,ex intervatlis Marrubij modo diflofltis : quod fane 
CUnopodio prtmopulcbro convenit. Verum ab altjs Ocymoides nominari monet, & Serpytloflmilem . furculo- 
fampalm& altitudine : qitot defecundo dict reclepoffunt,propterfoliorumformam cumSerpyllo &odorem cum 
Ocimo. KHtv&H icnov®- berba coronaria ocimoflmtlitMdhirfutioratcfc odorata,Diofc. l.t. c.jo. I. Clinopodium Origano fimile. 
Origanum quarmm & minus, Trag. |Clinopodiii,Cord.inDiofiGefh.Lac.Caft.Tab 
I Clinopodium vulgare,Matth, majus, Cam. ^ 

Betoni- LIB. VL 

Betonici Pauli, Guil. 

PuJegium monranum^Lon. 

Origanum fylv. Eid. \ ercicillatum.Tru!. 

Calamincha prima, Tur. 

Acynus five fterilis,Ad. 

AcinosXob.Ger. 

Acinos,five Clinopodium fylv.Lugd. 

Clinopodiumprimum,Matth.Clui".pan.Lugd. 

Herba Origano vulgari fimilis, Csefi 

Duplexeft: elatiusmajorefolio: humilius 
alrerum ,minore: florc communiter purpura- 
fccntc, rarius albo. 

1 1. Clinopodium arvenfe Ocimi facie. 
Bafilicum tertium.Trag. 
Calaminthum montanum,Eid. 
Pfeudoclinopodium,&Clinop.alterum,Matr. 
Acinos.Dod.gal.Fuch.ico.Lac. 
Ocymaftrum,Fuch. I ugd. 
Pulcgium petraeum,Gei.hort. 
Ocimum parvum>Lon. 
Ocimum fylv. five Acinos.Dod. Ger. 
Clinopodium, Ang. Tur.Caef. majus,Thal. 

E R I SECT. IV. 2S 5 

Clinopodium alterum Matthioli,Lugd.Tab. 
ClinopodiumautLectipes,Ad. 
Clinopodium vu!gare,Lob. Cluf hift. 

Fol i js eft mod6 latior ibus,modo anguftiorl- 
bus,rat ione loci : mod6 erefta,modo repens : a- 
liquandohirfutifsima,aliquandopcne4aevis: 
floribuscaeruleis, rariusalbis. 

Hanc Matth. ut ex ejus defcriptione patet, 
Manardum fecutus,&hift Lugd. 
Acinos nomineexhibuere. 

I I I. ClmopodiumOcimi faciealtcrum. 
Acinos AngIicum,Cluf pan. 
AcinosDiofcoridisforre,Eid.hiit. 

IV. Clinopodiummontanum. 
Clinopodium Auftriacum,Clufpan.&hift. 

Floreeft purpureo intenfofcuviolaceo; ra- 
riusalbo. 

V. Clinopodiumalpinumhirlutum. 
Clinopodium alpinum,Pona:. 

VI. Acinos latifolia. 
Acinos,U rt icliel la ol uoribus, Col. 
AcinosDiofcor.nomineablmperatoaccepim* N U S. 

"pii>& Diofcoridi I.4. c.20. foltjs ex Ocimi mmoribus, & lacleofucco turget, &c. Plinio I.23, c.7, Htrb* 
, quam Graci Erineon vocant, &c. 
Erini tumint quatuor a recentioribus phmtt proponuntur. 1. Erini feu Ocimi aquatici nomine a Matth. 
quem fequuntur,Lac.Lon.& Lugd hift. 
Bafilicum aquaticum,Caft.cu]us folia incifuris 
carent: prohac 

Hieracium Sabaudum latifolium , Guilandi- 
nusnobisoftendit. z. Frinus Dalcchampi j in hift.Lug.fed qu"d? 

j. ErinusCaef. &Columnae: eftRapuncuIi 
minimi (pecies. 

4. Erinos velCaprificus,Nicandro&Pli- 
niojforceEfuladulcis.Tragi: velalteu tlula 
fylv. ejufdem, Advcrfar. O C I M U M. 

£"Y Khach Diofcoriii l.2.c.i7i. Theoph.y.hift.s. cui.ut & Varroni & Flinio I.19.C.7. a ctleritattprovenitndi 
**\m*dicttur. Re < cntiaribiis Gncis lixti\tno', ul esl.regale : unde ab Aetio Hhiimv Ho^th aur appellatur. 

Genera plura recentioribus ,qiu potifiimum differunt magnitudine foliorum qua lattora,angi'P<cra, 
planavelcrij}a:coloreeorundemqu*viridia,nigricantta,maculat4:flerum,quic4*didi,velj>urpurafientes- 
& odore,cum m aliquibut carjophyttos, in alijs 1 itrum redoieant. I. Ocimum larifol. maculatum vel crifpum. 
Ocimum larifolium Caef. 
Bafilicum Indicum , vcl potius Hifpanicum, 
C-mer. 

Ocimum autBafilicum crifpum exoticumaut 
Hifpanicum,Cam.ep Marth. 
Ocimum crifpum Hifpanicum, Tab. 
O imum Indicum,Clufhift. 
Balihcum Indicum inacuUtum,Eyft. Eftmajus&minus. 

II. Ocimumviridefolijsbullatis. 
Ocimum I; dicum vinde majus, folij ^ protube- 
rantibus.Fyft. 

III. Ocimumfolijsfimbriaris viridibus. 
Ocimum crifpum viride, Fyft. 

Odore eftinterCamphoram& Citruracon- 
fufo. 

, IV. Ocimumcary^P^yllatummaxirrnm. 
Ff Ocy- 226 LIB. VI. 

Ocymumin viridarijsAlexandriae, Alp, 
Ocimum latifolium magnum,Eyft. 

Folijsefi oblongis colore rubro fuffufis exi- 
mieodoratis. 

V. Ocimumcaryophllyatummajus. 
Bjfilica major/Trag.Lon. 
Ocim.maj.Matt.Fuch.Dod.gal.Lac.magn.Tur. 
Ocimum maximum.Dod.Lugd. 

Ocimum nigrum Cord.in Diofc.Sc hift. 
Ocimummaximumcaryophy]latum 3 Ad.Lob. 
Ocimum caryophyllatum,Gef.hort. 

Hoccummagisminufvehirfutumiit,abalijs 
hhfutum,ab alijs laeve pingitur: color tam fol i- 
orum,quamflorum,inalioalb.inalionigereit. 

VI. Ocimumcirriodore. 
Ocimum citratum, Gef hor. Caef Eyft. 
Ocimum maximum citratumj.ob. 
Ocimummediumfivecitratum,Ad.Tab.Ger. 

VII. Ocimumvulgatius. 
Bafilicum five Ocimum, Brunf. 
Ocimum medium vulgatius, Ad.Eyft. 
Bafilica minor,e£ Baccharis Germanica,Trag. 
Ocimummedium,Matth.Caft.Cam.Lugd.qui 
Matth. & Fuch. figuram exhibst. SECT. \. 

an OcimumNabathoiurn.Cord.inhift. 
Ocimum mediocre,Fuch.?. & medium,Caef. 
Ocim.five Bafilicummedium vulgatiuSjLob. 
Ocimum magnum^TaU Ger. 

VIII. Ocim.minus nnguftifol. folijs fcrratis. 
Ociniuinm!nusanguftifoliumfloreaIbo ; Eyfr. 

IX. Ocimumanifiodore. 
Ocimun-ianifatum, Eyft. 

Medio vulgatiori,figura refpodet odore Anifj. 

X. Ocimumminimum. 
Ocimumciifpum,Brunf.Lon. 

Ocimum gaiyophylIatum,ve! minus, Matrh. 
Ocimum exiguum.Fuch. minus,Dod.gal.Tur. 
Bafilicumminus, Caft. 

Ocimum miiiusgaryophyl]atnm ; Cord. inDi- 
ofcor.Tab.Ger. 

Ocimum mininumAmaraci figura garyophyl- 
atum,Lob.Eyft. 

Ocimum parvum , &C Ocimum garyophylla- 
cm,Lugd.duae figurae. 
Ocimum alte/um renuifolnim,Caef 

XI. Ocimoaffinis. 

Albahaca heiba,quae odorisgratia innovaHi- 
fpaniaexcoIitur.jofeph.Acoftal.4.c.i7. S E C T I O QJI I N T A. 

MENTHA; MENTHA SYLVESTRIS SIVE MENTASTRIIM; 

MENTHA AQUATICA, SEU SrSYMBRILlM ; MENTHA CATARlAj 

Calaminrha; Melilfa; Marrubium; Galcopfis iiveLamium & Urticamortua; Ur- 

dca j Alyflon ; Sideritis ; Euphrafia; Melampyron Sc Crataeogono» j 

Betonica, Scrratula - 7 Scrophui.tria &. Rura 

canin^ • Stachys. 

M E N T H A. 

MEntha veteribtts Grstisjlir. I. :p.c.8. autlore, (tlvfo dieebatur : at odoris fuavttas nomtn apui Grtcoi 
r,im avit,& hJIv, <?&©■ jb hJIvs *i 07tvi j.e.fuavis od<;r yocatur-qua voceDiofcor.l.3 c41.ufuseH.Hjdr- 
ofmi Tbeopb j.b.7.ubi Gaza Mentaftritm convertit: at Menta (forti Mentaftntm iiitclligens) 6.b. -r.memtnit. 
Genera : Diofcoridifativa esf & fylveftris,quam Mentaftrttm r!ici,vofttnt interpretcs, Pltnium. Galeno 6. 
fimpl. Mentba esiodorata,qux Diofcortdijattva eii,& altera inodora,qttam Calamintham voctteut. Et Plm-. 
I.C.&I.20.C.14. Mentagenus ejus fylveftre Mentaftrurn esl. Sic l.2o.c.t4.Nepet<ementionemfacit,ex qua,ut 
&Mentaftro,Origano,Cumla,Serpillo i Marrubio vmum conficij.14. c.16. oftendit. Mentbafativa. 
I. Menthahortenfisrorymbifera. 
Balfamira,Brunf. major,Dod.gal. 
Alifma,Trag. 

Mcritha Sarracenica,Nicolao in Martiat. Ang. 
Cord. in Diofcor. (quiChryfocomecognatam 
vult) LacLon.Cam.Eyft. Mentha Graeca,Matth.Gefhoit.Caft. 

Menth.i Romana, Lac 
Menthacorymbiftramajor.Cord.hift. 
Coftushortoriim,Gef.hor.Ad.Lob.LugcL 
Ovaria,Gefn.horr. 
HerbaS.Mariaevulgo,Caef 
HaecquibufdamjLepidiumDiofcoridis: at LIB. VI. SECT. V. 2^7 Ca?falpinoMelilotusDiof Plinij & Avicennf. 

I I. Mcntha corymbifera anguftifolia. 
Menthae Sarrac. fpecies altera, Myconi, Lugd. 
an Menthae Snrracenicae fpecics fylv. in fylva 
Martia, Cam. 

I I I. Menthahortenftsverticillaraocimio- 
Menthahortenf1s4.Fuch.Tur. (dore. 
Mentha fativa 4.Dod.Lugd. 
Mentha ?.Gefn. hort. 4-Lon. 
MenthaRomanaanguftifolia,Ad.Lob. 
Mentha cardiaca, Cam. 
Calamintha ocymoides, Tab. 
Ocymoidesrepens, Gcr. ico. 

1 V. Mentha crifpa verticillata : & Eyft. 
Mentha fativa 1. Fuch. Dod.gal.Lac 
Menthafativa,Tur.fativacrifpa,Lugd. 
Mentha vulgata ferpens rotundiore folio, pu- 
Jegijflore, Ad.Lob. 

Mentha cruciata, Lob.ico.titulo tranfpofito. 
Menthaaltera, Cam.ep.Matth. 

V. Mentha rotundifolia crifpa fpicata. 
Mentha fativa feu crifpa, Trag. Cord. in Diofc Mentha equina, Brunf. 
Mentha fativa altera,Matt.Fuch.Dod.Tur.Lac Menthattrum, Trag. (vel mentha agreftis alte- 
Mentha crifpa,Lon.Cam.five Balfamita. jra) Matth. Fuch. Dod.Cotd. hift. Lac.Ad.Lob. 

Mentha rotundifolia altera flore fpicato, fiveCaft.Cluf.hift.ico. 
cruciata mcnthajLob. ("tranfp. Menthaftrum fyl.Eyft.vuIgarc,Lugd. 

Mentha vulgata, five fufca facra,Lob. ico.tit. Sifymbriumcampeftre,Ang. 
Mentha hort.rotundifolia,feuRomana,Caef Menthafylv.Tur.Lon.fylv.altera,Caef. 
Menthafativaminor,Caft. (exhibet.l III Mentha fylv.longioribusnigrioribus 

Menthxfpicnta: quinq;varietatesLobeIius &minusincanisfolijs. Mentha Romana five praeftantior anguftifolia, 
Adv. Lob. 

Mentha fativa,Lugd.cruciata,Ger. 
Mentha hortenfis oblongo folio.Caefi 
Mentha odorata anguftifolia, Cam. 

Latioribusaliam,aiiamanguftifTimis&Ion- 
gifTTmis foli js in hortis obfervavimus. 

VIII. Mentha fpicata folio variegato. 
Mentaftrum alterum, Dod. 
Ment.iftr. Anglicumcinereum & niveum,Ad. 
Mentaftr. niveum Anglicum, Lob. Lugd. Eyft. 
cujus folum nomen apud Taberne, montanum. 
Interdum in eodem ramo folia qua»dam ni- 
rei coloris, quaedam parnm nivei partimque 
viridis, in quibufdam nihil nivei. 

Mentha fjlveftrufive Mentaftrum. 

I. Menthafyl.rotundiorefolio: ScGef.hor. 
Mentaftrum,Cord.in DiofcTab. 
Mentaftrum folijs orbiculatis, Gefn. ap. 
Mentha aquatica, Ger. 

I I. Mentha fylv. longiore folio: &c Gef bor. VI. Mentharotundifoliaipicacaaltera 
an Mentha rubra,Trag.Lon. 
Sifymbr.i.Ang.hortenfe,Matth Lac.Caft.Lug. 
MenthahortenfisaItcra,Gefn.hort. 
Sifymbria mcntha agreftis.Lob. 

VII. Menthaangufiifoliafpicata. 
Mentha,Brunf. Ang. 

an Nepeta aquatica,vel Mentha agreft.j.Trag. 
Mentha i.Matth. Caft.hortenfis i.Gefn.horr. 
Mentha fativa,velhorteiifisj.Dod.Fuch.Tur. 
Sifymbrij i.altera fpecies,Cord.in Diofc Mentaflrum aliud,Lob. 
Mentaftrum Campenfe, Lugd. 

I V. Menthafylv. anguftifolia. 
Pulegium aquaticum,feu paluftre fpicatEyft, 

V. Menthamontana verticillata. 
Menthaftrum montanum, & i.Cluf pan. 
Menthaftrum monranum panno' ic Eid.hift. 
Menthaftrum pannonicum,Cam. 

V I. Menthaftrum caeruleum,Cam.quid * 

VII. Mcnthatuberofaradice. (Cam. 

Menthaftrum tuberofa radicc,Cluf.pan.&: hift. Menthaacuminata,Lon.acuta,Tab.Ca.inMar.| VIILMentharadicegeniculata-.que, z.in Prod. 
MENTHA AQUATICA, SIVE SISYMBRIUM. 

"^ \3vn6&si> , ^jt/Wj» xyycv. sifymbrium, alijSerpillum fjlv.rocant } Mentha hortenfis fimilitudincfed 
~*latioribusfolijt atqueodoratis, DiofceriJi, l.z.c.ij). 

Genera duofecit : alterum Menthxfimile : alterum quod Cardamine dicitnr : & P!inius,lib.zo.cap.zz. 
Sifymbrium fylv. a quibufdam thymbrtum appellatum,pedalinon amplius altitudtne : quodtnriguisnafci- 
tur ftnule Nafturtio esl, & L19, c.S. Sifymbrium Utifimc nafcitur in pifcwis &ftagnis. 

I.Mentharotundif.paluftris,fcuaqua.t.major.|Menta rubra, Bruqf. 

Ff * Balfa- 


228 LIB. VI. Balfaminaagreftis&Nepetaj.Trag. 
Sifymbrium fylv. Matth.Lugd. 
Sifymbrium,Fuch.Dod.primum,Thal. 
Sifymbrij i. fpecies prima, Cord. in Diofc. 
C iiamentum j. Ang. 
Calaminthaaquatica, Gefn. col.Tab. 
Sifymbrium agrefteaquaticum, Cefn.hort. 
Mcnta fylv. altera, & Menra aquatica, Lon. 
Mentafylv.i.Caef. 

Aquatica, fiveSifymbriamentha, Ad.Lob. 
Sifymbria mentha, Ger. 
BalfarnitaofKcinarum, Eyft. 

Haec aliquando totarubet: magisminiifve 
hirfuta exiltit. 

II. Mentharotundifoliapaluftrisminor,five 
floreglobofo: prof. inProdromodefcripta. 

III. Menthapaluftrisfoliooblongo. 
Mentaftnfolia aquatica hirfuta, Ad.Lob.Lug. 
Calamintha }.Diofcoridis,Lob.ico. 
Mentaftrum minus fpicatum,Lugd. 
Menuftrum aliud hirfuto folio,Cam. 

Menta cataria. 
I. Menthacatariavulgaris&major. 
Menta non odorifera ; Brunf. 
Napeta vulgaris, Trag. 
Nepeta fruticofa,Cord.in Diofc. 
Herbagattaria, Matth.Caft. 
Calam inthae i. genus, Fuch. j. genus, Dod. gal . 
Tur.Thal. 

Calaminthaeipeciesquibufdam,Gefn.hort. 
Calamintha montana, Lon. S E C T. V. 

Balfamita major, Lac. 

Cattaria herba, Dod. 

Cattaria, five Mentha catti, Ad. 

Mentha cataria, Lob. 

Gattaria vulgo.Calamintha j.Diofc.Caef. 

Herbafelis, Lugd. 

Mentha felina,Tab.Gcr.Eyft. 

Ncpeta Germanica, Cam. 

Alij Calamintha», alij MelifTae, alij Nepetae, 
ali) Urticae, quae Herculanea Plinio, fpeciem 
faciunt : ali) interCalamintham &MelifTam 
mcdiamvolunt. 

II. Menthacatariaminor. 
Cataria minor ; Cluf pan. 
CattariatenuifoliaHifpanica,Eid,hift. 
Nepeta minor, Cam. 

I I I. Mentha cataria minor alpina : pro 4. 
in Prodromo defcripta. 

Nepetella, Eyft. 

1 V. Mentha cataria latifolia. 
Mentha cataria peregrina latifolia, Lob.Lugd. 
Mcntafelina faiivalatifolia,Tab. 
Menta cattaria altera,Ger. 
Nepera peregrina, Eyft. 

V. Mentha carariaanguftifolia major. 
Mentha cataria peregrina anguftifoJ.Lob.Lug. 
Cattaria folio longiore, Dod. 

Mentha fehna fativaanguftifolia, Tab. 
Salvia Romana, Ger. ico. 

V I. Mentha cataria anguftifolia minor : fub 
3. in Prodromo defcripta. CALAMINTA. 

KA\«nipff>),quafi bona & utilis mentha,mdore enimfuo,utbabet Arifiopbanes,ferpentes,vetaccenfa, 
vel fubfirata,ait Diofcoridcs, 1 3.c.43.fugare folet. 
Genera tria Diofcoriii : i.folijs Ocimi, montibut familiaris: 2.pulegiofimilis,fed major, quam «yfi<nv 
yXvfcmvtpuIegiumfylv. Romani vmtTcui vocant (& Plinius, I.20. c.14. Nepettt obiter memtnit)3.Menthafjl- 
yefiri cognata es%folijs oblongis, caule&ramis^ quam fuperiora majoribtts,fed viribus inefficacior. I. Calamintha incana ocimi folijs. 
Calamintha i.incana,Lob.Lugd. 
Calamintha Cretica, Cam. 
Calamintha montana incana minor,Tab» 
Calamintha montana vulgaris, Ger. 

II. Calamintha pulegijodore,fiveNepeta. 
Calamintha altera,Matth Lugd (forte pulegi 
um Diofc.) Lac. ico.Lug. (duplici figura) Cam. 
Nepeta agreftis, Cord.in Diofc. 
Calamintha Italica pulegi j odore,Gefn. hort. 
Calamintha altera odore gravi Pulegi/, folijs 
maculaus, Ad.Lob„ Pulegiumfylv.fiveCalaminthaaltera^Dod. 
Calaminthum,quodvulgoNcpeta, Caef. 
Calaminthaarvenfisi.Tab. 
Calamintha montana praeftantios, Ger. ico. 
Calamintha anguftis folijs, Eyfl. 

III. Calamintha vulgaris, vel ofKcinarum 
Germaniae. 

CalaminthajMatth.z.Thal.vuIgaris^Cam. 
Calamintha monrana, Gefn. hort,Lac.Dod. 
Caft.Lugd. 

Calamintha montana vulgaris > Lobel. Tab. 
lEyftett, 

Nepcta L I B. VI. 

Nepeta monrana,Cord.inDiofc. 
Calaminrha j. Diofcoridis Dalechampio, Lug 
Menrha fariva rubra, Ger. ico. 

IV. Calaminrhamagnoflore. 
Calamintha monrana praeftantior, Adv.Lob 
Lugd. Cam. Tab. Eyft. 

Calaminrhum i.Ang. 
Calamentum monranum, CxC. 
ScordoniafiveSalviaagreftis, Ger.ico. 

V. Calaminrhavulgansexiguoflore: quae 
in Prodromodeicribirur. 

V I. Calamintha arvenfis verticillata. SECT. V. 229 

Menraftrum, Brunf. 

Nepeta agreftis, vel 4. Trag. Lugd. 

Mentha aquarica exigua,& Pulegium fylv.Ei- 

dem, & floris colore folum differt. 

Calamintha aquatica,Matth.Lugd. 

Calamintha aquatica Belgarum,an PoJycne- 

mon,quafi multitibia, Ad. Lob. 

Calamintha altera, Dod.gal.Fuch.Tur. 

Calamintha arvenfis, Gefn.hort.Tab. 

Nepeta,Lon. 

Polycnemon Lobelij, Lugd. 

VII, PoIycnemonDalechampijjLug.quid? ' M E L I S S A. 

MKA/A^«V l ' w "" , & MiXirfixivtt, id eil, Apiaftrum, quod hac al/tfAnfxi apes deleltentur, Diofcoridi, lib.j. 
cap.tiS. Plimo, lib.21. cap.20. Meljfophyllon ftve Meltttis: &prius, lib.2i.cap.p.MeliJ]'opbjlion quod 
Apiaftrum. Latinis Meliffaab apibut, quaettam i*i\ios<u dtcuntur. 

I. Meliifahorrenfis: &Lon. |Me!iffaConftantinopolitana,Matth.) 

Cardiaca Melica, llve 
MoIucaSyriaca, Ad. 
Moluca laevis, Dod. Ger. 
Cardiaca mchca , five Moluca minuc afpera, MelifTa,Brunr*.Ang.Dod.Ca?fGer.oflicin.Eyft 

MclilTa domeftica, vel i.Trag.defctipt.noftras, 

Cam. 

Meliiloph.Marth.Gefn.horr.Caft.Lugd.Tab. 

MelylToph. vulgare vel adulterinum, Fuch. 

Apiaftrum, Matth. Cord. in Diofcor. Lac.Tur 

Ad.Lob. 

Citrago, Gefn. horr. 

Hanc in montibus fponte naici Matth. afle- 
rit, quam 

Meliffophyllifylv.genusMatrhioli,Gef.hort, 
nominat. 

II. Meliflaperegrina foliooblongo. 
Meliffa Moidavica, Marth.Caft.Lugd. 
MelilTa vel Cedronella, ideft,Citrago Turci- 
ca,Gefn.hort. 

MelilTophyllonTurcicum,Ad.Lob. 
Meliffaegenus exOnenre, Caef 

Melilla Turcica Dalechampij, Lugd. Camcr. 
Tab.Ger. 

Variat magnitudine : hinc duae figurae in 
Lugd. hift : colore quoque flores,qui caeruleus, 
purpurocaeruleus, & albus. 
MeliffaMoldavica florecsruleo, &florealbo, 
Eyftett. 

III. MeliflaMoIuccanaodorata. Lobel. 

Moluca five Meliffa Conftantinopolkana, 

Cam.i.Caft. 

MoIuchai.Caef (Lugd. 

Moluca five Meliffa Turcica Dalechampij> 

MeliffbphyllumConftantinopolitanum,Eid. 

Cardica Syriaca.Tab. 

Moluca odorata fpinofa, Caft. Eyft. 

Alteram !a»vem,alreram aculeatam Matth. 
dicit: aculeiscarenremnullamvidimus. 

IV. Meliffa Moluccana fcerida. 
Melica,velMoIucaafperior,Ad.Cam. 
Moluca afperior Syriaca , & Mafeluc Turco- 
rum,Lob. 

Molucca fpinofa, Dod Lugd.Ger. 
Molucha altera. Caef. 

Molucca, vel Meliffa Conftantinopolitana t. 
CardiacaSyriacaafpera,Tab. (Caft. 

Molucca laevis inodora, Eyft. 

Utramque Moluccam Alylfo Galeni conge- 
nerem,ut & Diofcoiidis &Piinij Caedlpinus 
voluit. M A R R U B I U M. 

~V"i!:mDiofcorides,lib.3.t.it9.idquodMarrubtum album dtcttur,nominat t at quod nigrum,**XK»T>j 
i- 1*' ni\« v zs S x<,, t ,, l,b, 3 . cap.117. vocat. Ptinius. lib.20. cap.22. Marrubmm, quod Graci Prafttm vocant : 
& lib.27. cap.S. Balloten, ulio nomine Melamprafton Graci vocant. 

Gtnera duo I beofb, 6. hift. /, & 2.j>ropofuit : altudfolio bcrbido, imifuris profundioribus, qno ungttentarij 

Ff J utumur: zjo LIB. VI. SECT. V. 

utuntur : alterum rotundinsfquaUtns, incifuras babtns obfcunores (Prajium innuere vidctur.) Zt rhi. I.20, 
c.22. duogcnera, ex Caftorkfententia, mgrum, & qttod magit probat cmidtdum. 

Marrubium nigrum. | VI. Marrubiumnigrumlongifolium. 

I. Marrubium Cardiaca diftum, forte pri- HerbaventiMonfpel.Gefn.hort. Lob.Lugd. mum Theophrafti 

Marrubium mas,Brunf. 

Meliffa fylv. Trag. 

Cardiaca, Matth.Dod.gal. (& Sideritis 1.) Gef 

hort. Lac. Lon. Ad.L0b.Ca2fThal.Caft.Lugd. 

Tab. Ger. 

Lycopfis,branca lupina, Ang. 

Cardiaca,vel Lycopus,Fuch. 

Alyflbn Galeni& Aetijefle,Caefalp.cenfet. 

II. Marrubiumpaluftreglabrum. 
Marrubium aquat. Trag. Ad. Lob. Dod. Thal. 
Marrubium paluftre,Dod.gal.Lon. (Lugd. 
Sideritis 1. Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Lugd. 
Caft. Cam.i.Lon. 

Lancea Chrifti, Gefn. hort. 
Verbenaealterumgenus, Caef. 

III. Marrubium paluftre hirfutum : quod 
i.inProdromo. 

IV. Marrubium nigrum fcetidum, Ballote 
Diofcoridii. (Lon. 
Marrubiummajus,veli.Trag. nigrum, Gef.h. 
Ballote, Matth. Fuch. Tur. Cord.in Diofc.Lac. 
Dod. Lob.Caef.Caft.Lugd. 
Marrubium nigrum foetidum,Ad. 
Marrubiaftrum, Tab. 
Marrubium aquaticum,Ger. 

Variat folijs majoribus & minoribus. 

V. Marrubiumnigrumrotundifolium. 
Ocimaftrum Valentinum,Cluf hifp. &hiftor 

Lugd. 

MarrubiumHifpanicii odoreStcechados,Lob. 

Marrubium Hifpanicum, Tab.Ger. Sideritis Monfpelienfium,Lugd. 
Parietariam Monfpelienfium a Cordovocaii, 
Lob.& Lugd.aflerunt. 

Marrubium album. 

I. Marrubiumalbum vulgare. 
Marrubiumfcemina,Brunf.candidum,Trag. 
Marrubium, Matth.Cord.inD10fc.Fuch.bod. 
Tur.Lac.CjcfCaft.vulgare,Cluf.hift.Eyft. 
Marrubium album odorum.Ad. 
Marrubium,Gefn.hort.Lob.Lugd.Tab.Ger:. 
Prafium,Ang. 

I I. Marrubium album villofum,an Prafium 
Diofcoridis: quodz. inProdromo. 

III. Marrubium album crifpum : quod j. 
inProdr. (num. 

I V. Marrubium album latifolium pcregri- 
Marrubium candidum , Dod. Ger. Hifpani- 
cum, Tab. 

Marrubium candidum alterum Hifpanicum, 
Lob. (hift. 

Marrubium alterum pannonicum,Clufipan.& 

(grinum. Marrubium Creticum,Cam. 

V. Marrubium album anguftifolium pere- 
Marrubium Creticum anguftiore folio, Adv. 
Lob. Eyftett. 

Marrubmm Creticum, Dod.Ger.Tab.Lugd. 
qui a priore non diftinguit. 
Marrubium Creticum aliud,Cam. 

V I. Marrubium album peregrinum brevi- 
bus, & obtulis folijs. 

Marrubium Creticum anguftis folijs inodo- 
rum, Eyftett. 

GALEOPSIS SIVE LAMIUM VEL URTICA MORTUA. 

rA\h4't » yx\tiSJicKcv tota frutice, cum caule & folijs Urticam refert : atfoltaUviora &tritagraviter 
olent : florestenues fiait acpurpur,ifcemes,Diofcoridi,L4.c.9u EtPlinio,l.27.c.j>. GaleopfisautGaleob- 
dolon, &c. Urtica mortua & tners , quod folijs innoxia fit, quam Plinius, I.21. c.15. inter Urticas recenfens, 
iMtiium vocavit eam qiu innoxiafu & morfti careat : & I.22. c.14. addit album babere in mediofolio,&c. 

Urtica non mordax, Lob. 

Galeopfis purpurea, Lugd.Caft. 

Urtica mortua, Gefn.hort. 

Urtica iners altera, Dod. 

Urtica nonmordax vulgarisfcetenspui'purea> 

Lob. ico. 

Lamium,fiveUrtica non mordax vulg. & foe^ 

tida,Clufpan. 

Habe- I. Lamium purpureum foetidum,foliofub- 
rotundo, five Galeopfis Diofcoridis. 
Urtica labeo mas, Brunf. 
Lamium,Trag.(vel Urtica 8.9.10.) Fuch.Dod. 
gal.Lugd. 

Gakopfis Ericio Cord. Cord. in Diofc. Lon. 
CseffcTab. 
r ' ^pfis vulgarisfcetenspurpurea, Adv.five LIB. VI. SECT. V. *3i Habeturmajor & minor:flore quoq; purpura- Narrubium x*p*t*&tr, Thal. 
fcentc,vel rubrocoihuniceiirari^albojluceo^&^Alfinesfpecies, Tab» 
vario:eft&repcilismagishumicJ3procumbens. Alfinehederulaalcera,Ger. 

II. Lamium purpureum veialbumnonfce-l VII.Lamiumfoliocaulemambienteminus. tensfoliooblongo 

Llrtica labeo fcemina,Brunf. 

Galcoplis,Trag. (vel f.67. Urtica) Matth.Lac. 

Lugdun. 

Lamiumfne Archangelicari.alb.AJ.Lob.Lug. 

Urcica inersfiveLamium 1. Dod. 

Galeopfis flore verticillato, Thal. 

Leucastertia,Ca°f. 

Lamium purpureum & aIbum,Tab. rubr. Ger. 

Galeopfis vera Diofcoridis.Cluf.hift. 

Tres fpecies flore rancum dirferenres: eft pur- 
pureo,velexrubroalb6vepurpurafcente,label- 
lisalbisvenisnotatis: albo.luteo&croceo. 

II I. Lamium foliooblongoluteum. 
Galeoplis flore croceo,vel Urtica 6. Trag. 
Urcica iners j. five Lamium rlore lucto, Dod. 
Lamium lureum, Ad.Lob.ico.Tab Ger. 
Leucas monrana,Ca:I. 
Galeopfisfloreluteo,vel Urcicalabeo,Cam MorfusgallinajfoIiohederulfalcerum.Lob.ic. 
Leucas quarta,Cazf 
B.illocecrifpaminor, Lugd. 

VIII. Lamium maximum fylvaticum fce- 
tidum. 

Heracleavel Urtican. Trag. 
Urtica fylvana,Lon. 

Urcica fcetida maxima 5T«f0t/f«M 1 'tt>', Thal. 
Urtica Heraclea,Lugd herculea,Tab. 
in Sideritis alia, Lugd. 

Galeopfis legitima, vel vcra Diofcoridis, Cluf. 
hiftor. 

Huic fimile aliud , fol ijs non ira amplis , fed 
infcrius incanis&lanuginofis.(Lamiuminca- 
num dici poterit) Thal. 

I V Lamium maximum fylvaticum alternm. 
Galeoplismaxima pannonica.Cluf.pan.&hift. 

X. Lamium monranumMeliflasfolio. 
Melilla prima.Trag.ico. fylv. Lon. FJoresmajoreex parte&nonnihilrubicun- Meliflophylli fpecies,Dod.gal. 
di &ca?ruleicoloris, quare iMeliflbphylrum verum,Fuch.fylv.Cord.obf. ^ 

Urrica fatua aquatica , liveLamium TttJufpegftr, ' MeliflophyllumFuchlij,Gef hor.Lob. (& Her- 

ba facra Agrippae) Lugd. 

Melifla Fuchfij.Lob.ico.Cam.Eyft. aut ito3v>mnv, Thal. 

IV. Lamiutri macufatum. 

Urtica fatua xavn'?? «U©-, Thal. 

Galeopfis prima,Tab. 

La:niumalbum,Ger. 

Urtica mortua maculis albisrefperla, Col. 

V. Limium alba linca notatum. 
Urtica laftea.Match. 
L.imium PlinijjAng.Cam. 
Mi!:adclIavulgo,Leucas Diofcor. fortc,Csf. 
Lamium Plinij montan.Campoclarenfc ; Col. 

Huic linea femperper medium folijdecur- 
rit : . ujusaltcra fpeciesfolijsbievioribus, pro- 
lundius incifis& lineaaiiPuftiore.& 
Lamium ALquicolorum, Col.dicitur. 

VI.Lamiumfolijscaulemambientib.majus. 
an Lamium j. vel peregrinum,C!uf pan. 
anLamium pannonicum 5. Clufhift. 
Ballocecrifpa major,Lugd. Heiba facra quorundam Dalecbampij, Lugd. 
Meliflaaltera,Ca?f 

Variat floribus communiterpallidcpurpu- 
rafcentibus: rep&ricur & albis & verficblori- 
bus, hinc 

Lamium pannonicum 1. verficolore flore, & 
Lamium pannonicum 1. albo flore,CIul.hift. 

Eft & alrera caulibus inlirmionbus & fre- 
frequcntiorib. & folijs pauloangnftioribus,& 
Lamij pannonici 1. fpecies altera,Eid.dicicur. 

X. Lamium peregrinum, fivcScutellaria : 
in Prodromodefcriptj. 
Betonicafylv.Pauli,Qj;adramio. 
Scutellaria, Cortufo. 
Cafsida,Colum. 
ScordotisfecundaPlinij, Ponas. 

Floribus eft purpurcis,rarius albis. 

U R T I C A. 

A'K«\vf,nDwfciridil.4..c.?4.. &Tbeopb.7.hifl.7. *«{* to /*i (^a, ; «. v a> A+irquod injucundofit tadtt, 
&pruritHm cieat, Atben&o : dtcitur & *«'*?«, quafi pruriginofa. a>*ifar, qtttd pungat # fuo morfu 
fenfum lateffat. Latmu Urttca al> tirendo ditta, quodprurttwn &pujluiu ignifimiUs excittt, Pi< >ua. 

Geners- lyi L 115. VI. SECT. V. Gtnera duo Diefcoridi : una agrefttor,altera ntn aqueafpera,&c. stt PHmoi.it. ttt.pluret futit difft* 
tentue : fvlveftru, quamfamtnam vocant.mitior : & in fjlveftri qua disitur Cania, acrior : qu*. verb odorem 
fundu,Herulanea : quainnor.ia morfu carent.lamtum vocaturVideetiaml.zj.c.ij.&i*. Diftmguinm m 
pur.gentct & nonpungentct i pungentet tn majortm & minortm : nonpungentet , in fatidas & non foetidas, 
& bas m mmularas, & non ntaculatas : quafloriscolorepurpuree albo, lutto variant. Urtica urens, 

I. Urticaurensmaxima. 

Urtica major,Brunf.Fuch.Dod.gal. Lon.Thal. 

Tabcr. 

Urticavulgarisurensi. Trag. 

Urticafecunda,Matth.LacCaef.Lugd.Caft. 

Urtica,Cord.in Diofc. urens.Ger. urens alcera, 

Dodon. 

Urtica fylv. major.Gefi hor. fylv.afperior,Lob. 

Urticacommunis,fivemajor&fcemina,Ad. 

Hujus & caulis & radix aliquando parum 
rubent,8cdicitur 
Urtica rubra,Tab. Ger. 

II. Urticaurensaltera. 
Urtica vulgaris urens altera, Trag. 
Urticaoligophyllos (afolior.paucitate)Lug. 

III. Urticaurensminor. 
Urticaminor,Brunf.Fucb.Dod.gal.Cord.hift. 
Lon.Thal.Tab. Ger. fylv. minor.Gef.hor. 

U rtica tertia, Trag.Matth. Lac.Lugd.Caft. 
Urticaexigua,Caefiurensminima,Dod. 
Urtica min or five Cania Phnij acrior, Ad. 
Urtica minoracrior.Lob. 

I V. Urtica urens pillulas ferens : i.Dioico- 
jidisfeminelini. Urtica,Ang. Iegitima,Clurhift. 

Urtica Romana,Trag.Fuch.(& vera)Tur.Gef. 

hort.Eyft. 

Urticafyl.fiveRonunaofKc.femineLini,Ad. 

Urtica Rom. vel ma(cula,Lob. Cam.Tab Gsr. 

Urticaprima,Matth.Lac.Ca»f.Caft.Lugd. 

Urt ic.i.quas in Alexandria Angiar dicitur, Alp. 

Urticafylveftris,Dod.gal. 

Urticaurens pnor,Dod. 

Urtica fatua acult.it a. 

I. Urticaaculeatafolijsferratis. 
Cannabis fylv.Trag.Lugd. fpuria,Ger. 
Cannabisf^lv. fpunaaitera,Lub. ico. 
Cannabma alba,Tab. 

Floribus commuuiter purputeis: rarius can- 
didis. 

I I. Urtica aculeata folijs ferratis altera. 
Cannabis fylv. fpuria certia, Lob. ico. 

an SideritisCordi, Thal. 
A yffumarvenfealbum.Tab. 
Urticamortua quarta, Dod. poft. 

III. Urticaaculeatafolijsnon ferratis. 
Sideritis altera Matthioli, ipfi Lugd. 
CannabisfpuriafacieUrticx,Lob.ico. 
Urtica fatua fy 1 v. aculeata, Thal. A L Y S S O N. 

A"\vmi>Galen.2jeAntidotu,herbae3Marrubiofimilu,orbeshabeniinfurculorumfummitatibus i afp't* 
rioret & magis fpinofot : floret ad caruleum vergentes :fic diita eidem,6.fimpl. quod demorfot a cane 
rabtdo mtrificejuvet.Sed bec a Dwfl.3c.10 j.qtufolijt eftrotundis,&fruilu dupltciumfcutulorum effigie,plane 
diverfa:ut &Pl.l.24.c.ti.licet eandem nomints rationi afitgnet,cui &alta ett,&ad Rubiam levem referenda. 

I.Alyironverticillatumfolijsprofundeincifis|gerefufpicatur,Lugdun. 
AlyiTonGalenijCluf.hifp.&hift.Dod.Lobe). P]antaHifpanicaMarrubiofimilis,Col. Calt Ger 
AlylfonGalenialiud, Cam. 
AlylhimGaleniHifpanicum,Tab. 
Moluccam fpinofam Clufium pro Alyflbpin- Ex horto clarifsimi Contareni. 
II. Alyflonverticillatumfolij^crenatis. 
Sideritis AIyflon,& Sidentis Heradea Dio- 
fcoridis,Alyflbn Antoni) Coi ex Galeno,Col. S I D E R I T I S. 

^X i/«f;V/; (d7io tiAjf!! ferro, ob vim vulnera glutinantcm ) Diofcoridi I.4. c.33, 

~* Genera-.Diofconditriplexeil: 1. altqwbus Heracleafolijt Marrubij : 2.ftliatongiiptdiculisb<trtn~ 
tia,ctufiltcis,utrinqj numerofa: qua Heraclea Crattva,fotijsCoriandrofimtlibus.Ptin.l.2t.c.j.fub AchtUaafcx 
differentias recenfuit : prtma AchilUa.qua & Diofcor. altera ett Mj/nopb vllon Diofc. tertia eS Stderttis Hera- 
clea uDiofcquaru & quintaSidsritis Htraclea Cratev* & ttrtta Dtofc.fexta eilStdtritisfecunda Dtofcor. 

Sideri* LIB. VI. 

Sideritis hirfuta. 

I. Sideritis folijs hirfutis profunde crenatis. 
S r deritisherbariorum ^.Tab. 
SideritisMonfpeliacaScordioides,Ad.floribus 
Juteis,Lob.Lugd. 
TragoriganumPralTaoides,Peninij. 

II. Sideritishirfutaprocumbens. 
Sideritis Heradea,Cluf hifp.at $. in hift. 
Tetrahit herbariorum,Lob.Lugd. 
Herba Judaica,Dod. 
Sideritis Herculea Diofcoridis, Caef 
Sideritis prima Herculea, Cam. 
Sideritis herbariorum 4. Tab. 

III. Sideritis hirfutaprocumbens altera mi- 
nimumcrenata. 
Sidcritis quarca & quinta, Cluf.hift. 

I V. Sideritis vulgaris hirfuta eredta. 
Sideritis prima 5 Fuch.Tur.Cord.in Diof.Gefn. 
hort.Thal. 

Sidei itis vu!garis,Cam.inMatt.veI z.Cluf hift. 
Sideritisquarta,Lon. 
Sideritis Heradea,Cord.hift.Tab. 
Sideritisfivcferruminatrix,Ad.Lob.ico. 
Sidcritis Herculea altcra in vineis,Caef. 
Herba Judaica,Gef.col. 
Tetrahit.Lugdun. 

V. Sidcritis hirfuta vulgaris humilior. 
Sideritisfccunda,Cluf. pan.&hift. 

llliusfloscandidus,riiftufanguineisnotisa- 
fperfo: hujus rlos amplior, albusluteopalle- 
fcens paucis rubris punftis afperfis. 

VI. Sidertishirfutapallidoflore. 
Sideritis pannonica j. Cluf pan. at 6. in hift. 

V I I. Sideritis montana parvo varioq ; flore. S E C T. V. 2/J 

collocandicante, aD.CoIumnaaccepimus. 

VIII. SideritisalpinaHyflbpifoiia. 
Sideritismonrana,Ad.Lob.ico.Lugd, 
Sideritis herbariorum 6. Tab. 
Sideritis feptima,Cluf hift. 

Variat folijs quandoq; anguftioribus,quan- 
doq; latioribus& infummitatecrcnatis,qua- 
lem exPyrenaeishabemus. 

IX. Sideritisqucrnofolio,DaIech.Lugd. 
Huic fimilem Britannicae nomine,ann. 1578. 

in horto Pataviolegimus. 

X. SidcritisalfineTrixaginisfoIio: qua?i. 
in Prodromo. 

Siderith gla.br a. 

I. Sideritisarvenfislatifoliaglabra. 
Sideritisz.Matth.quamvishift.Lugd.velitefle 
Cannabinam fpuriamLobelij : ahjMarrubi- 
um pannonicum Clufij. 
SideritisHeracleaaltera^Caef. 
Sideritisarvenfisflorepallido,Cam. 
Sideritisprimaarvenfisfpcciesaltera,Thal. 
AlylTummajus,T a b. 
AlylTum Germanicum,Ger. 

II. Sideritisglabra oblongofplendentefo» 
lio: quaei.in Prod. 

III. Sideritisarvenfisanguftifoliarubra. 
Sideritis alia in vineis flore purpureo,Caef. 
Sideritisarvenfisflorerubro,Cam. 
Siderititi 1. congener fecunda,ThaI. 
LadanumfegetumPlinijj&Tetrahitangufti- 
foliumalijs,Lugd. 
AlylTumGaleniflorepurpureo,Tab. 

Pliniuslib z<S.cap.g. inquir,Ladanofiftitur 
alvusutroque quod infegetibus nafciturcon. Siderit. mont. parvo flore njgro purpureo, Col. Itufo & cribrato : haecille. Flore eft purpureo, 
Caput purpureo nigrefcit,umbilico luteo & Irarius albo. 

E Ll P H R A S I A. 

EUpbrafiam olim EiffKfuin diclamaliqtti volwit.ebquodoculos,eorumcaliginemdifcntiendo,icle- 
clct: hnic noiiiittllis Ophthalmica cjrOcularia: qtu cum paulb fupra ducentos annos invcnta fuerit, 
vctcnbus indicla videtttr. Tortchscvox aBttgloffa mutuata,qtu ctiam <ri fgteuiiH dicitur . quodcomodo 
quo Bugh/fa in vinum conjeclaanimi Ixtniamfaaat ; fic & Eupbrafia, quampnmo locoproponin.it!, oculoi 
juvet : hiuc Gcrmanis, catlorum foiittum. 

I. EuphrafiaorKcinarum 
Eufragia a!ba,Brunf. vulgaris, Col Eufragia,Matth.Ang.Ca2fCaft.defc.alterama 

jor,Thal. 

Euphralla & Eufrafia, Fuch. Dod. Lac.Gef Ad 

Lob.Lugd.Tab.Ger.vu]garis,Lon. |EuphrafiaArgentinenfium,ve!i. 8c6. Trag. 
|Ophtlialmica five Ocularia,Eric.Cord. 

Alteramajor eft&ramofior, folijs minori- 

bus: alteraminorfolijs lationbus,&inmon- 

tibu^fere f°mperunicaulis,quandoq; inalpi- 

bus Hclvetiorum p^rva , hteis floribus : floris 

Gg colorc 234 LIB. VI. SECT 

colore variat, communiter ex luteo albicar, ali- 
quando eleganter ex caeruleo purpurafcit: hinc 
Euphrafiaramofapratenfisflorealbo ; S£ 
Euphrafiaminusramofa,floreexcceruleopur- 
purafcente,Eyft. 

I I. Euphrafia folijs lini anguftioribus. 
Eufragia linifolia,Col.par.2. 

Haec flore, frudtu, femine ac fapore congener 
& dodrantem non excedir. 

III. Euphrafiapratenfisrubra. 
Eufrafiaaltera.Dod.Lob.Lugd.Col. 
Sideritis pratenfis rubra, Lugd. 
Ericoides rubrum,Thal. 
Criftae alterius generis prima,Ca:£ 
Odontites,Tab. 
Crataeogonon Euphrofyne, Ger. 

Habetur brcvis & palmaris. I V. Euphrafia pratenfis Italica latifelia. 
Eufragia j.non fcripta,fivemedia,Col. 

Brunellaa Italicte nomine in Phytopinace: 
acinProd. fub Euphrafiapurpurea minorede- 
fcripta : quae floris colore purpureo , vcl candi- 
dovariat. 

V. Euphrafialtalica latifoliaaltera. 
Eufragia major fylv.purpurea latifolia,Col. 

VI. Euphrafiaprarenfislutea. 
Sidentis pratenfis lurea,Lugd. 
Ericoides luteum, Thal. 
Cnfta; alterius generis altera.Caef 
Odontites fecunda flore luteo.Tab, 
Eufragiafylv. majorluteaanguftifolia,Col. 

VII. Euphrafia lutea allinefolia , radice 
fquammata : pro i. in Prod. defcripta. 
Anonyma radice dentariae,Col. par.2. M. MELAMPYRU 

ME\«ti7rvfPv,ideft,Triticum nigrum, Galeni i.altment. ult. quod ex triticimutatione generari cenfe- 
tur : & Tbeophrafto 8. bift.s. de uoftro 1.&2. intelligere oportet : quod qmbttfdam Plintj I.21. cap.i?. 
Stelepbitros, alijsejnfdem Alopecuros, cui nomen afptca molli &lanugine denfa,vttlpium caudts non difimtli, 
cuiproxima Stelephuros, nifi quod tllaparticulatimflareat : h&c Plinius. Anforte dcra Pltmj l.iS.c.17. Trtti- 
tumfmili modo enecat aera : qttamvis hoc nomen & jam Lolio tribu.ttur. I. Melampyrum purpurafcente coma. 
Trifolium majus,Brunf. ico. 
Triticum vaccinum,Trag.Dod. Lon.Lugd. 
Melampyr.Dod.gal.AdLob.Cam.Tab.f.Thal 
Parietaria fylv.tertia,Cluf pan.&hift. Cfarasogonon , Ad.Lob.Lugd. rubrum & at- 
bum,Ger. 

SatureialuteaDalectampij, Lugd. 
Hyifopus nemorenfis & lutcaTugd. 
Melampyrum primum,Thal. Variatfloriscolore : floreeft infernefuper- Crifh pnma, Ca;(. 
neq;puniceo,mediocandido,folijslaciniatis: Miliumfylvaticumprimum8cfecundum(folo ficinfemepuniceo, fupernelureo,folijsmino- 
r;b.florelureoinfummoaIbicante:infernecan- 
dido fuperne Iuteo: ficex albo viridiqj mixtc. 

II. Melampyrumcserulea coma. 
Parietaria Lipfenfium^Trag. 

Parietatiafyiv.Cam.Iylv. 1. Cluf pan.&hift. 

Coma.coloris eft,modo violacei, modo pur- 
purei , nunc dilutioris, nuncfaturatioris : mo- 
docandidi. 

I I I. Melampyrum Ianuginofum Boeticum. 
Parietaria montana Boetica,Cluf cur poft. 

IV. Melampyrumluteum Jacifolium. 
Parietaria fylv. 2. Cluf. pan. & hift. fylv.Eyft. coloreflorisdifferuntjTab. 

Kgx7x<o)o:-cv Diofcorides 1. j. c. 1J9. folijsMe- 

ampyrofimilibusdefcribit.&cquasnotsehuic 

conveniunt At Plinio I.7. c. p.8 Crataeogonon 

duplex,alterum Dioicotidis rcfpondens, alte- 

rum forte Perficaria erir. 

V. Melampyrum luteum anguftifolium : 
quodfub!vlelampyro4.inPhytopinace,8ipro 
Melampyroluteolinarixfolio^inProd.defa, 
an Melampyrumfextum.Thal. 

VI. Melampyrum luteumminimtim. 
Melampyr.perpufillulureum,Ad.Lob.ic.Lug. 

Melampyrum luteum,Tab. B E T O N I C A. 

KE Vf w a remediornm copia & varietate : 4<'X° T ? t 't" v > quodftigidis locis inveniatur : Romanis nifa>m>> 
Diofcoridi I.4. eap.i. Vetonica qtu dtcitur m GaUta t in Italta Serratula, a Gracis Ceftron, aut Pfycho- 

trophon, Pltnio Ub.21, cav,8. , 

I. Beto- LIB. VI. 

I. Betonicapurpurea. 
Betonica, Brunf. Trag. Matth. Ang.Fuch. (pur- 
purea, Eid.ico.)Dod.Gefn.hort.Tur.Lac.Lon. 
Ad. Lob.Casf Thal.Lugd Caft.Tab.Ger. 
Betonica vulgaris,Clui.hift. 
Vetonica,Cord. in Diofc.& hift. 

Duplex eft: alte; a fpica breviore,altera logio- 
re,molliore,ferius florcnte,& altius excrefcete. 

S E R R A *$ S E C T. V. 

II. Betonica aiba 
Betonicaalba,Brunf.TaW. 

Betonica albo flore,Dod.Cluf pan.& hift.Cam. 
Betonicacandida, Trag.Lob. 
Vetonicaalba, Cord.hift. 

III. Betonicaefoliacapitulo Alopecuri. 
Alopecuri genus , five Alopecures monr.m.i, 
Lugd. 

T U L A. SerratuU afolijs mmutimfirratis nomen accepit. Serratula,Matth.Dod.Adv.Lobel.Cluf.hiftor. 
Lugd.Caft.Cam.Ger. 
Serratulatinc~toria,Tab.tinc"toris,Eyft. 
Cerretta fiveSerrera,Caef. 
Centauroides, vel Centaurium majus fyl. Ger- 
man.Th. qui vult Schartam feu TincToriu flo- 
rem a Trago nominari : quod ego, fed male, a- 
Solidago Serracenica ^.Lon.ico. (I ias credidi. 

Difterentia in folijs ratione incifuraj qua- 
druplex eft, ut refte Thalius : 

i. Folijs omnibus feiratis, fed incifuraca- 
rentibus, etiam flore candido, quae 
Serratula tinftoria i.Tab. Serratula purpurca,Ger. 

2. Folijs ad radicem integris,reIiquispro- 
fundeincifis.quaj 
Serratulaz.Tab. 
Serratula flore albo, Ger. 

j. Primum folium ad radicem integrum ha- 
bet, reliqua omnia difle&a, quemadmodum 
Lobeliusi.figurapinxit. 

4. Folia utroque latereomniafimilibusdi- 
vifionibusdivulfafunt,qua» 
SerratuIaj.Tab. Ger.&2,apudLob. 
Serratula tincloris, Eyft. 
Majorem & minorem Caefalpinus agnofcit. BEHEN ALBUM ET RUBRUM. Serratulae arfinis capitulo fquammofo lu- 
teo,ut&rlore. 

Behmen abiad Arabum: id eft Behen album, 
nam rubrum Behmcn Ackmar incolae appel- 
lant, Rauvvolrf. & Lugd. ap. 

Behen Arabibus, ut Serapioni funt radices 
paftinacae radicibus fimiles: quare Haliabbas 
fcnbit Behen & Paftinacx fylv. radices, nul- 
lum intor fe difcrimen habere. Equidem in 
orficinis radiccs duae nomine albi & rubri o- 
ftenduntur, fed quid fint controvertitur: Al- 

S C R O P H bum aliqui Polemoniae five Lychnidis, quae 
Papaver fpumeum & Behen album Monfpe- 
lienfibus dicitur fpeciemefleexiftimant: Ben 
ver6rubrum,aIijLimonijmaritimi,alij Vale- 
riana» rubrae,alij Biftortae efle autumant: ali- 
qui vero,Garzia & monente & reprehendenre, 
Zerumbeth efle ftatuunt. Quare aliqui inde- 
fcriptionibusArabum,fubftituuntEryngium, 
alij Tormentillam, alij Angelicam,ali) deni- 
queCaryophyllaram. LicetActuarius &My- 
repfius Behen Hermodaclylos cfle velint. 

U L A R I A. SCrophularia & a radice nodofa & ab effeclu , quod ad Scrophulai prodeffc credatur, nomtn accepit. 
Alia tamen radice cslnodofa, aliafibrofa nodis carens. 

I. Scrophularia nodofa fcetida. | peam ejufdem I.26.C.9. (cujus tamen notas nul- Scrophularia major, Brunf. Gefn. hort. Tur, 

Lon. Adv. L0bel.Ca3f.ThaILugd.Camer.Tab. 

Gcr. 

Scrophularia, Matth.Lac.Dod.Caft. 

Ocimaftrum alterum,Trag. 

Galeopfis, Dod. gal.Fuch.cai minor,in ico. 

Clymenum mas,Gefn.horr. 

Sunt qui Galeopfin : alij Clymenum Plinij 
l.if.c.y.cui hederaefolia tribuit: alijChryfip- las addidit) velint. Alijs Millemorbia,Fica- 
ria,Ferraria,fiveCaftrangula. 

II. Scrophularia paluftris non fcctida, feu 
aquaticaminor. 

Scrophularia foemina, Cam.ep.M.nth. 
Betonica: aquaticae feptentrionalium fpecies 
minor,Lob. obf 

III. Scrophulariaaquaticamajor. 
Ocimaftum majus, Trag. 

Gg 2 Galeo- 2j6 LIB. VI. 

Gileopfis2.Dod.gaI. 

Scrophulariae maioris alcera fpecies, Gef. hor. 

Clymenon fce nina,Eid. 

Clymenon, five Betonica aquatica,Tur. 

Betonica aqwaiica, Dod Ad. Lob.Lugd.Taber. 

Ger. 

Scrophularia majoraquatic3,Thal. 

IV. ScrophulariafohoUrticae. 
Galeopfis,Ang. 
Scrophularia peregrina, Cam. 
anScrophuhria Cretica 2.Clufihift. 

V. Scrophul.inarioreluteo. 

Lamium pannonicum,i.Clufipan.alrerum five 

exnticum, Eid.hift. 

Scrophularia montana maxima, Col. 

In Phycopinace , Matthiolo 6c Prodromo 
defcnpta. 

V I. Scrophularia folijs lacinitatis : quae 2. 
in Prod. S E C T. V. 

V 1 1. Scrophularia folijs fllicis modo Iaci- 
natis, velRutaCaninalatifolia. 
ScrophuIariaCreticai.Cluf.hift. "* 

VIII. Scrophularia.Ruta canina ditta vul- 
gariSjSidcritis j. Matth. Cam. qui addit forte a 
pictore non recte expreilam. 
Sidericis altera Diofic. Lac. Caft.Tab. prima, 
Lon. 

Galeopfis j.Dod.gal. 

Rjta canina, Ad. Lob.Lugd.Tab.Clufihift. 
icrofularice fimilis planta major: Sideritis 2. 
Diofcoridis,Ca:fi 

InMacchioli figura folia inferiora cumTa- 
nacecum rcfeiv.nr,n!iquiTanacetum inodorum 
elTe fufpicantur: atRutamcaninamipfumex- 
primere voluille non dubitamus, cum a No- 
bilifs. Cortufo Sidcricidis j.nomine, Rutam 
hancacceperimus,quieamMatthiolocommu- 
nicaverac. S T A C H Y S. 

^*T*Xyi frutex esl Marrubio fimilis,ftd lot?gior.folijs fubhirfiitis ,duris, odoratis, candidi$,T>iofcoridi lib.f. 
■^cap.120. At Vlinio ltb.24. cap.15. Stachysporrtfimilitudinem habet, longioribtu &pluribttsfo!ijs, odoru 
juctindi, colorts in luteum incltnati. Stacbjs td eHJpica. I. Scachys majorGermanica. 
Marrubiumagrefte, velj. Trag. 
Srachys, Macch. ed. prim.Fuch.Dod.gal.Cord. 
in Diofc. Sc hift. Tur. Lac. Lon.Ad.Caft Lugd. 
Tab. Ger. Diofcoridis,Lob. 
Sphacelusalijs Scachys, Guil. 

Scachys Germanica, Gefn ap.minor,Cam. 

PfeudoftachysMatrh.Lugd. 

Salvia fy!veltris,Caef. 

Marrubium moncanum alcerum, Thal. 

Sidericis,Heraclea, Col. 

Floribuseftpurpurafcenribus,rariusaIbis. 

II. Scachys Crerica : pro Pfeudoftachydei. 
in Prodromodefcribitur. 

I I I. Pfeudoftachysalpina. 
Marrubium moncanum i.Thal. 

Stlpftlf raut/ force Sphacelus Theophrafti, Lon. 
Salvia fylv. nigrior, Caefi 
Salvia alpina, Tab.Ger. 

Hujus alrera fpeciesgraviodorecarens: u- 
ucraque fub Pfeudoftachyde 2. in Prodromo 
defcnpca. IV. Scachysminorlralica. 

Srachys, Mauh. Dod.LugdTaber.Ger.minor, 

Cam. 

Srachysfloribusgrariorisodoris, Gcfn.ap. 

Stachys fpuria Flandrorum, Ad.Lob.ob. 

Scachys lychnitis,Eid.ico. 

Salvia fylveftris j. Caef. 

V. Stachy? Lufitanica,Lob.Lugd. 

VI. StachysfpinofaCrecica. 

Scachys fpinofa &Gaiderrhymo, ideft,Afini- 
num Thymum, Clufap.i. 
Gaiderochymum Crericum,Hon.Belli ep. f.ad 
Cluf.Ponaeltal. 

VII. Stachyspaluftrisfcetida. 
Stachys paluftris Gefneri.Cam. 
Beton ica fcetida,Gefn.col. 
anHeibae Judaicaeccgnara,Eid. 
Sideritis i.gravis odoris, Thal. 
Clymenon minus.Lugd. 
Tertiola, quod terrianas faner, Caef. 
Marrubium aquaricum acutum, Ger. 
Lyfimachia galericulata adulterina, Eyft. SECTIO LIB. VI. SECT. VI. 237 

S E C T I O S E X T A. 

SALVIA; HORMINUM; VERBASCUM; BLATTARIA; 
JETHIOPIS; VER3ASCULUM SIVE PRIMULA VERISj 

Samcula Alpina vel AuriculaUrfij Pinguicula; Digitalis; 
Ephemeron. 

S A L V I A. 

SAtvia, quod ad multajr&fertim ad foccunditatem.falutarisfit : cum ftcriles, bujits ufu fiequenti gravidt 
reddantur: quare Agrtppafacram herbam vocavtt,Aetio auctore. z'M\inpjctun Dtofcoridi I.3.C.4.0 . (qtiafi 
in tabem redacta,cum bcrba ipfafemper retorrida & exucca videatur : id enim vpxHts cjr fpxm\@-figntfcat: 
foha cmm attntis vejfiias comparantur .' c~ 'iKafiCim» •& cpxyvcv dtcttur. Pl1n1usl.22.c2j. Lenti fylveftri 
annumcrat. ptit.tns Elelifphacon .1 Lcnte dtcium, ab dliji Pbacon. Esi .inqutt ,& fjiveftrts Elelijpbacos a Gracis 
dtcla. ab a!ijs Pbacos : Esl ea Jativa lente levtor &folio minoreatqueftcciore & odorattore (qutbus Spbace- 
luni Tbeopbraftt innutt.) Eft c~ alterum gentts ejus fjtvcftris,odore gravi : hac mitior : folia babet Cotonei 
mali cjjigie,fed minora & candtda) htc eit apttd Dtofcortdem btftorta Salvia, quam cum Pbaco c~ Ap'iaca 
confundtt)fubjttngit : nojiri, qui nunc fttnt berbanj, Elelijfhacon GraccLatiiie Salvtam vocant, mentd i <m- 
lcm,canam,odorata;u (majorcm hattd dttbtc tntelligit.) Atl.26.c6. Salvix memiuit : an verode hac, vcl 
Stacb v, vel Sphacclo Theophra ff, rcl llormtno vnlg.trt, vcl Aethtopide loqttatttr, ambtgittir. 

Genera : D:ifcorides ui:ius memtnit : qu.t ma\or vtitganscst : at Theoph.S.htft.t. Salvitplura fttnt genera: 
fubjungens Sfhdcelum &Salv:am mter fe diftdrcqttafi alterum urbanum alterum fylveftre gcnus dixerit . 

I. Salvia major, an Sphacelus Theophrafti ? Variat folijs auritis, vel pinnatis, & non au- 
Sa]vialatifolia,Brunf.defc.Trag.Gcf.hor.Lon. ritis: folijs aliquando Lavandulae concolori- 
Clufhift.Cam. l bus, fed latioribus, Scgraviorisodoris: rarias 

Salvi.1 maj -«r.jMuth.Fuch.Dod.Tur.Lac.Lugd. lureolis: rloreca?rulco, rariusalbo. 

I V. Salvia minor altera : ha?c odore & fa- 
poreeft Abfinthij,florecjuerubente: quam pri- 
mum Bafilese in horto Pharmacopaei johannis 
Heitzmanni: dein in horto Montebelgardia- 
co, Iegitimus. 

V. Salviafoliotcnuiore. 
SalviaHifpanicaodoratifsima,Cam. 
Salvia Indica,Tab Ger. 
Salvia Hifpanica rlorealbo,Eyft. 

VI. Salvia latifolia ferrata : quae 1. eft in 
Prodromo. 

VII. Salviaanguftifolia ferrata. 
SalviaCreticaanguftifolia,Clufhift. 

VIII. Salviaanguftifolialanuginofa: quae 
j.inProdromo. 

IX. Salvia baccifera. 
Sal via fruftum inftar gallae ferens,Matth. 
SalviaGrafca.quaehodie^AwK^mA/*, Ang. 
Salvia Cretica, Dod.Tab. 
SalviacocciferafivebaccataCretenfis,Ad. 
Salvia Cretica baccifera, Lob. ico. Lugd. Cam. 
ep. Matth. 

Hujusfoliaaliquandojuuta, nonnunquam 
Gg j appen- CafhTab.Ger. 

Salvia hortulana, Eric Cord. 

Salvia.Ang.Cord.in Diofc.domeftica,Ca;f 

Salvia major fcabrior Diofcoridis, Ad.Lob. 

SalviamaiorlatifoluflorecaeruleOjEyft. 

Varietas in folijs, &floribus: folijscftviri- 
dibus, i;sqiic cnfpis & non crifpis, ourpura- 
ftent.bus; veificoloribus: fic veltotis,vel par- 
tim albidis : floribus communiter cseruleis, 
rariuscandidis. 

I I. Salvianigra. 
Salvia majoralba, Dod. 

Foliorum pediculi, acnervi, Screcensenata 
folia atrorubcnt. 

III. Salviaminoraurita&nonaurita. 
Salvianobihs, Brunf.Gefn.hort. 
Salviaanguftifolia & minor, Trag. 
Salvia minor,Matth.Fuch. Dod.gal.Cord. in 
DiofLac.Tur.Lob.CaefTab.Gerpinnata,Ad. 
Sa!viaacuta,Lon. (L)ft- 
Salviaanguftifolia,Cluf.hift. 
Salvia tenuifoliaauriculata,Cam. 
Sphacelus verusTheophrafti,Lugd Creta aiTequantuf. At in reg<onibus frir-idii 
nullaprofert: hincdusefigurzcapudCuf.hift. 
SalviaCretica pom:fera,&non pormfera. 

X. Salviafoliofubrotundo: quae z.inPro- 
dromo. 23 8 LIB. VI. SECT. VI. 

appjndicibus carcntia : fubinde quxdam cau- 
liculorumpars intergenicuiain cralsitudinem 
extuberant ut gallarum ( funt excrefcentiae 
quaedam ) magnitudinem 8c fimilitudinem, 
feu baccarum & pomorum orbicu!atorum,in 

H O R M I N U M. 

0''s>fwtv berba ettfoltjs Marrubio fwiilis, caule qnadrangulo, &c. Diofcoridil.3. C.14S. dttlurn videtur 
irnl rS if .«**', quod wgiii rUvgwzanxv •nccfcpt/.xv, ad Vencremftimuiet, ut Diofcorides loquitur. Tbeo- 
phraftus Hormtni (Gaz.a Geminalem vertit) imerftuges meminit 8. btft 1. & 7.Galeno S.fimpl. pecSicv ; Aegi- 
netx, ogiMvov & t'o%pnv!v dtcitur. Plmius l.iS. c.7. Honninum a Gracis diclum, Cumino ftmile fcribit. 

Genera duo Diofcoridi : fattvum &fjlveftre : in fylveftn femen rotundum acfufcum, in altero nigrum 
& oblongum reperitur. Et Plinio 1.22. c.z^. Horminum Cumwoftmile, &c. duorumgenerum, altertfemen 
nigrius O' oblongum, alten candidms &rotundius: qui vires a Diofconde prius propofttas fiwjungit. I. HorminumfativuiTL 

Horminum, Matth. Ang. Lac. Dod. Adv. Lob. 
Csefalp. Lugd.Taber.Caft. fativum, Dod.gal. 
Caefalp. Cam. 

Orminumverum,Gefn.hort.minus,Lon. 
Horminum fylv.folijs purpureis,Ger. 

II. Horminum Syriacum: & Eyft.inPhy- 
topinace, Matthiolo & Prodromo defcriptum. 
BifermaSjCam.Aman quibufdam. 

III. HorminumSclareadictum. 
Gal!itricumfativum,Trag. 
GalJitricum, Dod.gal.LugdCam.Ger. 
Sclarea, Matth. Caft. Cam. Tab. vulgo & Cen- 
trumgalli,Guil. pap. 

Sclarea hortenfis, Gefn.ap. 

Sdarea Aithiopis, Ang. 

Orminum fativum,Fuch.Tur.Cord.in Diofc. 

Horminum&OrminumminuSjGefn.hort. 

Scarlea,Ad.Lob. 

Sideritis Heraclea, Frac.cui & AlyfTon Galeni. 

ScordiumalterumPlinij, Dalech.inPlin. 

Orvala, Dod.Caft. 

Horminum fylv.i.Cluf.hift. 

Horminumhortenfe, Eyft. 

Matrifalvia major,Col. 

Quibufdam fcopa regiaPlinij, interSideri- 
tideslib.2.?.cap.$. & Tufsilago altera, quae qui- 
bufdam Salvia, Plinij \1b.26.cap.6. cum qua in 
muhisconvenit: alijs PhorbionGaleni: alijs 
Baccharis Diofcoridis l.j. cap.fi. alijs Scordi- 
umalterumPlinijl.zf. cap.6. quibufdam Ale- 
ctrolophos PJini) lib. zy. cap. r. in cujus dc 
fcriptionefeminis forma &:ufus,cumSclareae 
femine convenit : alijs Horminum fativum 
Diofcoridis. 

IV. Horminumluteumglutinofunit Orvala j.Dod. 

ColusJovis,Ad.Lob.Clufpan.Lug.Cam.Eyft. 

Melinum,Caef. 

Galeopfis lutea Dalechampij, Lugd. 

Horminum fylv. 2.Cluf.hift. 

Camphorataquibufdam>quiafummitas Cam- 

phoram redoleat : Sphacelus alijs, quod ejus 

fuccus in ulceribus malignis valeat. Stachys 

Plin.quibufdam. 

V. Horminum fyl.latifolium verticillatum. 
Horminum fylv. i.vel fylv.latifolium alterum, 
Cluf.pan. 

Horminum fylv. j. Eid. hift. 

V I. Horminum pratenfe folijs ferratis. 
Salvia agreftis, Brunf.flore purpureo,E yft. 
Salvia fylv.vera,Trag. fylv.Gefn.hort. 
Horminum fylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in 
Diofc. Gefn. hort. Lon. Ad. Lob.Lugd.Camer. 
majus, Thal. 

Horminum fylv. i.vel fylv. 4. flore violaceo, 

Cluf. pan. 

Hormini quarti fpecies i.Eid. hift. 

Orvalae fylv. fpecies 4.Dod. 

Sideritidis Heracleae fpecies,Fracaft. 

Gallitricumvulgo, Ca:£ 

ScIareafylv.Tab. 

Colus J ovis,Ger.ico.Eyft. 

Quibufdam Verbenacaereftaegenus : alijs Ale- 

clorolophosPlinij. 

Hujus differentiae plures, florumcolorenon 
nihil difFerentes : ut flore caeruleo, violaceo, 
rubicundo: SicCamerarius absque ullo flore 
per aeftatem, fed hyeme caerulco, lupuli odore, 
obfervavit. 

VII. Horminum pratenfe niveum folijs 
incanis, 

Hor- LIB. VI 

Horminum fyl. quartum niveo florejCluf.pan. 
Hormini fylv. quarti altera fpecies, Cluf.hift. 
Horminum fylv. Ger. 
Sclarea fyl v. riore albo, Tab. 
Salviaagreftisflorealbo.Eyft. 

Vfll. Horminum fylv. majus folijs profun- 
dius incifis- 

Hormini fyl. 4. altera fpecies.vel dilutiore flo- 
re,Cluf.pan.fyl.4. fpecies $. Eid.hift. 

Pars externa 11011 purpurafcit, fed virefcit: 
fo!ia infenora quafi laciniara: flos dilutioris 
coloris, aliquando quaficinereus. Hocetiam 
flore ell minore & rubro, quod 
Hormini fylv. quarti fpecies 4. Cluf hift. 

I X. Horminum fy 1 v. Lavanduls flore. 
Hormini fylv. fecundi fpecies 5. Cluf. pan. 4. 
fpecies {. E.d. hift. 

Scl.uea Hifpanica,Tab. 
G llitricum alrerum,Ger. 

X. Horminumfylv.falvifoliummajusjvel 
maculatum. 

Horminum fy!v. Matth.Cjef.Caft.Lugd. 
\ cibafcumfaivifolium,Lob.ico. S E C T. VI. 239 Verbafcum nigru falvifolium, Ad.Lob.ob.Lug* 

Orvalaaltera,Dod. 

Horminifylv. tertijalterafpecieSjClufpan. 
Hormini fylv. quinti alrera fpecies,Eid.hift. 
X F. Horminum fylv. falvifolium minus. 
Horminumfylv.j.velHorminumfylv. f.falvi- 
folio, Cluf.pan. 
Horminifylv.quintifpeciesprior,Eid.hift. 

Flos ex caeruleo purpurafcens & quafi viola- 
ceus,interdum colore dilutiore , nonnunquam 
quaficineraceo. 

XII. Horminumminus fupinum. 
Horminum fylv. fextum five minus fupinum 
Creticum,Cluf.hift. 

XIII. Horminum anguftifolium lacinia- 
tum : quod z. eft in Prodromo. 

Foliainferioraaliquandoinprofundailaci- 
nias dividuntur ; aliquando Scolopcndriae fo- 
lia referunr. 

XIV. Horminum minus album Betonicae 
facie: quodj.in Prodromo. 

XV. Horminum tenuifoliumanguftisfolijs 
Erythrodanifylveftrislongiorib 9 ,Thal.quid? VERBASCUM. 

VErbafcum ?**(*&■ Diofcoridi lib 4.cap.t04. af*i)u uro,quaJi $*cy@- flamma , qttia bujus proety» 
chnijs ufus etf. 

Genera fumma duo Diofcondi : allum & nigrum : in albigenere mas cjrfcemina : mas folijs albis, ob- 
longis,angu;iis :;aiiiiiisfolubr.tpCicl.itiora,candida,florescand:d:autexluteopalteJientes.Kigrumfo!ijseJl 
albo i.tao) .ous ejr ntgrioribus. Est fyivcftre fohjs Salvu.fioi re ve, rt 1, all.uo luteo. Sunt & Vhlomides dus. hirfut*, 
htinitlif,rotiin.iiifoiijs. Tertiaprsterb.iseii j:u Lycbnitit crTbryattis .foltjs crafits ad lucernarum elycbni* 

Et riniio hb.i).cap.to. Vob.tfcum (Srxci Polo;non,gei:cra habctprtma duo : album 111 quo mas : altt- 
rum nig rutitiii quofocmina , tertnim, 11011 mfttnfylvis reperitur.funtfalta brajstc* latiora pitofa , &c.Silveflri 
folia tldijpbuct a'da.raini> '.ignofis. Sunt & rblomides dus. htrfutt^rotundisfolijsbumiies. Tertta Lychmtes 
vocat ur aii alijs Tbryalits foltjs ad luccrnaru >n iununa aptis. T. Verbafcummaslatifolium lutcum. 
Verbafcum 1. Matth.Cord. in Diof.Lugd.Caef. 
Verbaicum mas, Ang.Ad.Cait.Tab. (Thal. 
Verbalcum candid. mas,Lac.Lon. album mas ; 
VerbjfcumIatius,Dod.latifoliummas,Eyft. 
Verbafcum mas & Candela regia.Lob. 
Verbafcum aut Phlomos vuigaris mas,Lob. 
Thapfus barbatus,Ger. 

I I. Verbafcum mas anguftioribus folijs flo- 
ribuspallidis. 

Verbafcum fecundnm, Matth.Lac.Caft.Lugd. 
Verbafcum fylv. majus,Lon. 

I I I. Verbafcum fcemina flore luteo magno. 
Veibafcum fi ve candela legia, Trag. Verbafcumni^rum, Fuch.Lon. 

Verbafcumalbumfceminaluteoflore,Dod.gaI, 

Lugduir. 

Vebafcum album mas,Ang. 

Varbafcum maximum albii fcemina florefub» 

pallido,Lob.ico. 

Verbafcum alterum florc aureo,Caef. 

Verbafcum luteum,Tab. 

Verbafcum lychnite minus, Ger. 

IV. Veibafcum fceminaflorealbo. 
Verbafcum fylveftre,Trag. 
Verbafcumcandidummas,Fuch.Dod.gal.TBf, 
G.:fhort. 
Veibafcum teitium floie candido,Caef. 

Verba- » 4 o LIB. VI. 

Verbafcum album fcemina.Ang.Lon. 

Verbafcum anguftius,Dod. 

Verbafcum florealbo, Tab. 

Thapfus barbatus maximusodoratusSepten- 

trionalium,Ad. fcemina rlore a!bo,Lob.ico. 

Thapfus barbatus fiore albo.Ger. 

Varietas in folijs obfervatur , quam nota- 
runt nomine 

Verbafci albi fecundi, Tab. 
Verbafcialbi.Ger. 

V. VerbafcumLychnicisflorealboparvo. 
Verbafcum p-rimum,Brunf. 
Verbafcum Iychnite,Matth.Lac.Tab.Ger. 
Verbafcum candidum fcemina,Fuch.Gef hor. 
Verbafc.albumfcemina,alboflor.Dod.gal.Lug 
Verbafcumfcemina,Ad.Lob.obf.Lugd. 
Verbafcum quartum,Caef Eyft. 
Phlomos mas alcer,Lob.ico. 
Phiomos lychnitis, Lugd. 
Verbafcice tiaalrerafpecies.Caft. SECT. VI. 

Florevariat:alteriusexcitrinopurpurafcit:aI- 
teri'cx ffovo candid':al ibi flore prorfus cadido. 

VIII. Verbafcum folijs fubrotundis rlore 
Blattaris : in Phytopinace & Prodromo de- 
fcribitur. 

IX.Verbafcum humile Creticum laciniatum. 
Ardturus Creticus,Belli ep.i. ad Cluf. Pons. 
VerbafcumBrafsicaefoliOjCol. 
Verbafcum fruticofum auricularum,Ponae Ital. 

Variat: nam illudfolijseftlacionb.capiculis 
rocundis:eft & alterum,longionb. 8c anguftio- 
ribus folijs,capiculis obIongiufcuIis,Sc hoceft 
Arcluri fecunda fpecies.Ponas Ical. 
Verbafcum Salrifolium. 

I. VerbafcumlacisSalvixfolijs." 
Verbafcumfyl.Matrh.Ang.Lac.Gef.hor.Lugd. 
Cluf.hifp.8chift.Caft. 
Verbafcum fylv. alrerum,Dod. 
Verbafcum fyl.Salvifolium fruticofumligno- 
fum, Ad. V I. Verbafcumnigrumfoliopapaveriscor- Verbafcumfalvifol.fruticofum,Iuteoflor.Lob n : &Gam. 

.>i.itth. 
bafci on lacimatum,Lugd. 
/'erbai um lylv. tertium, Dod. Verbafcumfylv. folijp Salviae,Cam. 
Verbafcum quartum,Lob. ico. 7. Casfi 

II. VerbafcumanguftisSalviaefolijs. 
Verbafcum fyl v. Dod.Gef hort. Lugd.Caef Vcroalcumfyl.Salvifolium,fruticofum,ligno- Verbafcumfylv. SalvitenuifoliumNarbonen- 
fum,Ad. ubi legendum Verbafcum purpureum fium, Ad. 

Erucaefohum. Verbafcumfylv.foIijsSalvias tenuifolia;,Lob. 

Verbafcufyl.SalviflorumlaciniatumjLob.ob.Phlomislychnitis.Clufhifp. &hift. Lugd.du- 
VerbafcumIntubaceum,Tab. iplici figura. 

VII. Verbafcumnigrumfloreexluteopur-Salviafylv. Monfpelienfium,Gef.hor. purafcente, 

Verbafcnigrum 5 Trag.Dod.Lob.ico.Tab.Ger. 
Verbafcum tertium.Matth Lac.Caft.Lugd. 
Verbafc.fyl.Fuch.Tur.Gef.hor.fyl.minusjLon. 
Verbafcum nigrumSalvifolium purpureo flo- 
re,Ad. Lob. 

VerbafcumnigrumIatifolium,Thal. 
Blattaria Plinijjfeu Verbafcum nigrum,Eyft. Hsc Angarathi aliquibus dicitur. 

III. Verbafcumacutofalviaefolio. 
PhlomoslychnitisalteraSyriaca,Lob. 
Verbafcum fyl.folioSalviaetenuifolia2,Lugd. 

IV. VerbafcumfubrotundoSalvise folio. 
Verbafcum fyl. Salvifoliu exoticum,Lob.Lug. 

Hoc Verbafci ciftioidis nomine ex horto da- 
rifsimi Contareni habemus. BLATTARIA. 

BLattariam Plinins /.-?/. c.p.fic exprefit : Ell fnnilis Verbafco berba, qti£ fcpe fallit pro ca capta,folijs 
mimts candidis, caulicuHs plnnbus,flore luteo. IUcabjettablattasinfecontrabit, ideoq 3 RonuBlatta» 
fiam vocantjitc ille. Hoc Diofcorides I.4.. c.104. Verbafco fylveflri cuiflos esl aureus tribuit. I. Blattarialuteafoliolongolaciniato. 
Blattaria,Trag.Matt.Ang.Fuch.Dod.Gefih.(8<c 
Verbafci nigri fpecics)Lon.Lug.Caft.Tab.Ger. 
Chryfogonom,an potius Blattaria Plinij, Ad. 
Blatcaria,Lob. Plini),Eid.ico. 
Blattaria flore luteo ; Eyft. Verbafcum lcptophyllum,Cord.hift. 
Verbafcum nonum,Caef. 

Duplex eft : altera quatuor cubitorum, trla, 
quatuor, quinq, & plura vafcula conjuncta ha- 
bens: alterahumilior, fingula vafcuJa profe- 
lensjfoli j s multo vilidioribus. 

II. Blat- LIB. VI. 

II. Blattaria alba. 
Blattariaflorealbo,Lob.ico.Cam.Eyft. 
an Verbafcum quintum, Caef. 
AdVerbafcum lychnitis referri poteft. Variat 
flore parvo , eoq-, albo vel viridi, vel viridi pur- 
purafcente & magno flore, quarehaec 
Blattariaaltera: illavero 
Blattaria flore viridi. 
Blattaria floreex viridi purpurafcentedicitur, 
Lobel.icon. S E C T. VI. 241 III. Blattariamagnoflore: &Lob.ico. 

IV. Blattaria purpurea. 

Blattaria flore purpureo,Gef.hor.Lob.ico.Lug. 

Cam.Ger. 

Blattaria phcenicea,Tab. 

an Verbafcum o&avum.Cccf 

Folijseftnigrioribusnonlaciniatis,parurru 
queferratis: flosmodo diluterubet, obfoleto 
colorepurpurafcit: quandoq; nigrasviolaeco- 
loreeleganti nitet, K T H I O P I S. 

Ai V/07r;f Diofcoridi lib.4. cap.105. folu I 'erbufco fimilia. per quam hirfuta habet,6"C. Et Plbiio lib.27. 
cap.4. Aethtopis folta habet Pblomo fimilia, magna, multa & hirfuta,&c a loco ttataltforte nome* 
habet, qua Plmio l. c ex Aethiipia exinua vemt : hacinquit lib.26. cap.4. claufa omma taflu aperiri. At 
ltb.24.cap.17. Aethwptda wMeroenafcitur, ob td Meroidum appellarunt folio Lattuca, 6" c. htcfanealiam 
quam Diofcorides tntelligit. 

I. A.thiopisfolijsfinuofis. Ifemina necervi magnitudinecontineant,nec 

Asthiopis, Matth Ang.Lac.Dod.Gef.hor.Lon. radicem vifcidam habeat, neque in exficcata CxfLugd.Caft.Tab.Ger.Eyft. 

ALthiopis five Phlomitis, Ad.Lob. 

An potius Verbafcum lychnites Diofcoridis: cornu durities fentiatur, quaj a Diofcoride fuae 
tribuuntur. 

II. Aithiopisfolijsinprofundaslaciniasdi» ciim hujus ALthiopidis vafcula,non foliim biuaivifis : quae in Prodromo defcribitur. 
VERBASCULUM SEU PRIMULA VERIS. 

PRimuU veris, quodpnmo Vereflorcant,Diofcortdu lib.4. cap.104, $\ev.'iAtt<y Pl1nijl1b.25.cap.10. Phlo- 
mtdes cenfentur. Alijs vero Plinij lib.25. cap.4. & lib.26. cap.11. Dodecatheon, cui funt folta feptem, 
Laltucu ftmilima , a lutea radice cxeuntia, Verum apud Plimum ltb.25.cap.10. alterum genut Alifmatis iH 
fjlvis, ntgrius, majoribusfolijs, videtur. Vcrbafculum flore ftmplici. 
I. Verbafculumprarenfeodoratum. 
Herba Paralyfis.Brunf. Caft. defc. 
HerbaParalyfisvuIgaris,Trag.aItera,Caef 
Dodecantheon,Ang. 

Primula veris, Matth. Lugd. Taber. hortenfis, 
Thalio. 

Primula veris major fl. luteis odoratis, Dod. 
Primulaprarenfis,odoralutea,Ad.Ger. 
Primula veris flore luteo, Eyft. 
Primula pratenfis, Lob. 
Primulaverisflavofloreelatior,CIuf.hift. 
Verbafculum odoratum,Fuch. Dod.gal. 
Arthritica,Gefhor.fimplexluteoflore,Cam. 
Alifma pratorum,Col. 

1 1- Verbafculum pratenfe vel fylvaticum in- 

odorum. 

Herba Paralyfis alba,Brunf fylv. Trag. 

Primulaverisaltera,Matth.Lugd. 

Verbafculum non odoratum,Fuch. 

Verbafculum album,Dod. gal. Primulaverismaj.(fl.albidisinodor.)Dod.Ger 
Primula pratenfis pallida, Ad. 
Primula pratenfis inodora luteopallida,Lob. 
Primula veris.Paralyfis fylv.Thal. 
Primula fylv. tertia, Tab. 
PrimulaverispallidofloreeIatior,Cluf hift. 

III. Verbafculum fylv. majusfmgulariflore. 
Verbafculum minus,Dod.gal. 
Primula verisminor,Eid. Lugd.Ger. 
Primula fylvarum, Ad Lob.Lugd. 
Arthriticae fpecies flore fingulari,Gef hor. 
Herba Paralyfis,Caef. 

Pi imula veris pallido flore humilis,Cluf hift. 
Alifina fylvarum, Col. 
Primula fyl v. fecunda,Tab. 
Primula veris fylv. flore pallido,Eyft. 
Arthriticacauleexiguovelnullo,Cam. 

Flore eft pall ido.reperitur etiam niveo, quat 
Sylvarum primulaalba.Ad. 

I V. Primula veris montana incana lutea. 
Para!yticarotundifoliamontana,CoI. 

Hh Verbi- 242 LIB. VI. SECT. VI. 

Primula veris prolifera,Tab. 
Primula veris floregeminato,Ger.Eyft. 
Verbafculum alpnium. 
I.Vcrbafculum umbellatum alpinnm minuSo 
Majele, Cord.obfi 

£fl , chcnbllhil!ein/Gefnero,monentc,Cam. 
Verbafculusalpinusf:vecaeruleus, Lugd. 
Sanicula alpinaminorfivemedia.Lob Lugd. 

Primulaverisflorerubro,Clufipan.&hift.Ger. 

Arthritica flore purpureo, Cam, 

Primula alpina media,Tab. 

Primula veris anguftifolia rubra & alba,Eyft. 

Floreeitfubcaeruleo, autcarneico}oris,auc 

dilutiorepurpuranitente, interdumfaturatius 

rubente: rarocandido&exalbido, omnesca- 

men circa umbelicum luteoli funt. 

Il.Verbafculum alpinum umbellatum majus. Verbafculum flore multiplici. 

I. Verbafculumhortenfemultiplex. 
Arthritkae genus dafypodium,five denfifoli- 
um,Geili.hort. 
Arthritica plcno flore>Cam. 
PrimutahortenfisAnglkaflorepleno,Ad.Lob. 
Lugd.Ger. 

Primulae veris flos multiplex, Dod. multiflo- 
ra,Tab. 
Primulaveris AnglicanafloreplenOjEyft. 

I I. Verbafculum fylv. magno plenocj, flore. 
Primula veris fylvarum flore pleno fpeciofo, 
Ad.Lob.ico.Eyft. 

Primula veris fylvarum flore multiplki,Lugd. 
Primula veris multiflorafylv.Tab. verisflore 
pleno, Ger. 

II I. Verbafculumfyl. minusfingulariflore. 
Primulafylvarumflorsobfcure virentibusfim- 5\Cll)fcrlin/Simlcrodealpibus, 
briatis,Ad.Lob.Lugd. Paraliticaalpina,Sanicula anguftifottamajor : PrimulaeverisminorisalterafpecieSjDod. 
Primula fylv. flore viridi,Tab Ger. 

IV. Verbafculumproliferum. 
Primula veris flore gemino alteroalteriinna- 
to,Lob.Lugd. Lub.Lugd. 

Primula veris albo flore,Clufipan.& hift.Ger. 

PrimuIaaIpinaanguftifolia,Tab. 

Variat flortsxolore : eft albo : rubro : rubore 
&candoreconfufo. SANICULA ALPINA VEL AURICULA URSI. 

SAnicula afananduvulneribus : Aurtcula Urfe aformafoliorum dicitur: an &\i<wxfeye Axftxffcmvfoltjs 
Plantagmis fed angufeionbus & interram convexii,&c.Dwfcorid\sl.}.c.i6<>- EtPlinijl.2i. c.10. Alifma 
Jive Dainafomonfolijs Piantaginisfedanguflioribtis^nagis^ Ucinitfi'.,anvexis<j 3 in ts> ram, &c. 

Samculaatpina folijs ferratis. '.Auricuta urfifioribuspallidis &candidis. I. Sankulaalpinalutea 
SankulafiveAurkula Urfi,Matth. 
Arthriticsgenusalpinum, &Saniculaalpina 
Gcfn.hort. 

Liuiaria arthritica,Eid. de lun. & frafto, 
Aurku!aurfi,Dod.Caft. 
Auricula urfi prima vel luteo flore,Cluf pan. & 
h,ft.Ger. Auricuh urfi flonbus luteis. 

Aurkula urfi floribus aureis & cseruleis, Tab» 

II. Saniculaalpinapurpurea- 
Brirannica, Ang. 

Arthriticaefpeciesflorepurpureo,Gef.hor. 
Pdralytkaalpina,Sankutaflorepurpurco,Ad. 
Aurkula urfi, Caftor. kon. fl-are purpureo, Lo- 
bel.icon. Paralycica alpina, Sankula live aurkula urfi, Aurkulaurfifuaverubens,Ger. Lcb. flore luteo,Ad. 

Auricula urfi feu lupi, Ccefi 

P, imula veris pachyphyllosXugd, 

Aurkulaurfifloribusluteis,Cam.Tab.Eyft. 

AlifmafiveDamafoniumDiofcoridis.CoI. 

Variatfolrjs&floribus:folijslasvibus&vi 
ndibus,interdum incanis vel canefcentibden- 
fioribus, tenuioribus : majorib. & minoribus: 
floribus pallidis,luteis,aureis>rarifsime candi- 
disvelcaeiuleiSjijfcj, modomajorib. rnodbmi 
n oribus,modo denis, vicenisjtrkenis, hinc Auricula urfi 2. Clufipan. & hlft. 
Primula alpina latifolia,T»b. 
Saniculaalpina rubra,Eid. 

Flore eftpurpurafcente,rubefcente fangui- 
nis modo, & atro colore. 

I I I. Sanicula alpina folijs rotundis. 
Auricula urfi quinta,Clufi hift. 

Hascetiamminoribusfolijs reperitur, quae 
Aurkulasurfi quintce fimilis,C]ufiap.alt.autt. 

IV. Sankulaalprnaflorevariegato. 
Auricula urli tercia, Cluf.pan. & hift. 

Auri- LIB. VI. 

Auricula urfi floribus guttatis, Tab. 

Floribus eft rubris,albis maculis afperfis. 

V. Saniculaalpinaanguftifolia. 
Auricula urfi f. Cluf. pan. 7. in hiftor. at8. in 
cur. poft. 

Auricula urfi 8Tab flore purpureo, Ger. Eyft. 
Floresdiluterubent: huic fimiiisbrevioribus 
tamen folijs,cujus Clufiin cur.poft.meminit. 

VI. Saniculaalpinafolijsquafifarinaafper- 
Auriculaurf17Cluf.cur.poft. (fis. 

Flores exalbidi carneo colore perfufi. 

VII. Saniculaalpinaminimacarnea. 
ArthriticacaeruleisflofculiSjGefn.hort. 
Sanicula alpina minima,Lob.Lugd.Tab. 
AuricuIaurfi6.Clufpan.8.Eid.hift.io.cur.poft. 
Auricula minima,Ger. 

VIII. Saniculaalpinaminimanivea. 
Auricula urfi minima f lore niveo, Cluf. pan. & 
hift.TabGer. 

an Auricu!aurfiflorealbo,Eyft. 

Folia pallefcunt & flos omn ino niveus,cum 
illius viridia folia & flos dilute iubens five 
carneus. 

I X. Sanicula alpina folijs borraginis villofa. 
Auriculaurfi Myconi.Lugd. 
AuriculaurfiexPyrenjeis,Clufhift.ap.alt.auft. 
Auricula urfi 9. Eid.cur.poft. 

Sanicula foltjs non ferratis. 

I. Sanicula alpina rubefcens,folio non ferra- 
Auriculaurfi 4.Cluf pan.& hift.7.Tab. (to. 
Auricula urfi rubcfcens,Ger. 

II. Sanicula alpinaalbafolijsnoncrenatis. 
Auricula urfi 6CIul"hift. 

Snnilis florc p.iihdo, qux 
Auricula urfi pallido flore,Cluf cur poft. 

III. Sanicula alpina minima pilofa : qu.v 
pro z. in Prodromo defcripta. S E C T. VI. 245 

Sanicula rotuttdifolia. 

I. Sanicula montana latifolia laciniata. 
Cortufa,Matth.Caft.Lugd.Cam. 
Caryophyllata Veronenfium fl. Saniculas urfi- 
nas, Ad.Lob. 

SanicuIamontana,Clufhift.aItera,Eid.pan. 
Sanicula aIpina,Tab.Ger. 

Duplex figura apud Clufium,Tab.& Ger. 

I. Saniculamontana,Cluf hift. 
Sanicula alpina Clufij, Tab.Ger. 

z. Cortufa Matthioli,Cluf.hift.&cur.poft. 
Saniculxalpinae icon verior,Tab. 
Cortufae rarior icon,Ger. 

In figuraSaniculsClufij male averfa parte 
puncta afperfa funt. 

Flore eft eleganter rubro, &ad purpureum 
tendente : habetur & violaccis, rarius albis 
floribus. 

I I. Sanicula montana rotundifolia major* 
Saniculaalpinaalia,Gefn.hort. 
Garyophyllata, fiveGeum alpinum recentio- 
rum folio hederaceo, Ad.Lob.ico.Lugd. 

San icula montana i.Cluf. pan. altera, Eid. hift. 

Eyftett. 

Saniculaaipina, Cam.ep guttata,Eid.hort. 

Cotyledon t Dalechampij.Lugd. 

III. Sanicula montanarotundifoliaminor. 
Sanicula montana minor, Cluf pan. 
Saniculaemontanaealteriusfpeciesz.Eid.hift. 

I V. S.micula montana longifolu ferrata. 

V. Saniculamontanaflorecalcaridonato. 
Pinguicula(velLiparis)Gefh. Cl.pan.ckrvit. 
CucullatajquibufdamCriasApuleij.Lugd. 
Pinguicula vel i^^y, Violahumida<»utpalu- 
ftris: DodecatheonPlinijjGefne^.Cam. 

Variat floris colore, qui albas, purpureus & 
csruleus. D D I G I T A L I S. 

Igitalis,quod florcs digitale refcrant,nomen halet. Sunt qui ad }'erbafcum,alij ad Alifmatts genus 
altertm Pltnij referant. At Docliji. Fabius Columna, Epbemcrxm Diofcsndu itb.4- cap.S}. cenfet. Digitalis folio Verbafci. 
I. Digitalispurpureafodioafpero. 
Campanula fylv.Trag Virgaregiamajorflorepurpureo, Cjcf. 
Ephemeri alia fpcciesmajor.Col. 

Flos purpureus,nigris punctulis infignitus, Digitalisrubra, Dod.gaI.purpurea,Fuch.Ang. iuber,incarnatus, five ex purpureo candidus, Gefn.horc.& ap.Lon.Dod Ad.Lob.Lugd.Cam. 

Tab.Ger. 

Aralda Bononienfibus.Gefn hort. 

Verbafcum digitale,Coftaeo. intus punclatus : aliquando flores in rotun- 
dam fpicam in gyrum coli errigie in fummodi- 
fpofiti rufefcunt ex luteo, intus guctis purpu- 
reisafperis,hinc 

Hh 1 Digita- 144 MI3. VI. 

Digitalis florcrubro, & flore incarnato, Eyft. 

II. Digitalis albafolioafpero. 
Digitalis i.Dod. alba,Lob.Lugd.Eyft. 
Virga regia major flore pallido, Caef. 
Ephemeri altera fpecies major candida,Col. 

FJos nivei candoris, intus nigris punttis in- 
tercurfantibus. 

Digitalis folio virefcente. 

I. Digitalisluteanugnoflore. 
Campanula fylv.floreluteo,Trag. 
Digitalislutea, Fuch.Anguil.Lon.Thal.Lugd. 
Cam Tab. Ger.flore luteo,Eyft. 
Digitalisminor,Gefhor.floreminore,Eid.col. 
Digitalis lutea flore amplo, Ponas. 
Digiralisj.Dod. 
CalathianaviolaPlinij,Dalech.inPlin. 

E P H E M SECT. VI. 

Ephcmeron Diofcoridis, Col. 

Flore eft luteo pallido, rarifsime albo : & 
intus vario. 

II. Digitalis majorlutea velpallida, parvo 
Digitalis major,Gef.hor.4.Dod. fflorc. 
Digitalisfloreminorealbidiore,Gefn.col. 
Digitalis lutea, Ad. parva, Lob. ico.fub ramo 
minoreexprimirur. 

Virga regia: Alifma & Damafonium Diofco- 
ridis, & Fiftula paftoris Avicennaj, Caef. 

III. Digitalis minor luteoparvo flore: in 
Prodromodefcripta. 

IV- Digitalisanguftifolia lutea. 
Digitalis lutca parva,Lob.ico. 

V. Digitalis angultifolia flore ferrugineo. 
Digitalis gilvo flore,aliasferrugineo,Lob. 

E R O N. C^Um docliffimtts Fabius Columna, Digitalem cenfeat effe Epbemcron Diofcoridis.pauca ajpergamits. 
j K'p>jt*fgov five igjf xyfixcaulen: &folia lilijhabet fed hactenuiora : flores candtdos, amaros.femen 
molle,radicem unam digitali crafsitudtne, longam ajhingentem, odoratam, &c. Diofc. I.4. c.Sj. Ephemeron 
folia habetlilij,fedminora,caitlcmparem.florcm c&rulettm,femenf ^ crvacutim,radiceiu unam digitali craf- 
fitttdine, Plinio 1.2S. c. 13. Subjiciamus & Matthioli & Lobclij Epbemeron utmmqtte v.ol is incognttum. I. Ephemeron quod aliqui fylveftrern Irin 
appellant, Matth.Lacunae, Caft.dcfc. 
EphemerumnonlethaleMatthiolijLug.Tab. 
Ephemerum Matthioli, ex fpurijs appoficis 
plantiseflevidetur.Colum. 

I I. Ephemerum Matthioli , vel potius Ephemerum fpurium, Lob. Dod. 

Has duas eafdem efle vix credimus : cum illi 
folia lilij &radix unicadigitalis crafsitudine 
tribuatur: huic vero fclia&radixlfatidisad- 
fcribatur:im6figur.uum nullaeftfimi)i:udo:& 
Lobeli) potius Lyfimachiam aliquam referat. CASPARI BAVHINI 

PINACIS THEATRI BOTANICI 

LIBER SEPTIMVS- 

SECTIO PRIMA. 

LYSIMACHIA;VERONICA; TEUCRIUM; SCORDIUM; 
CHAMAiDRYS; CHAM /E P YTI S; ALSINE; SPERGULAj 

ANAGAILIS; ELATINE. 

ALYSIMACHIA. 
Vtriitd^iov h/ Xvfyov Diofcoridi I.4. c.3. caules emittit cubitalesfruticofos,foliafalignisfimilia,flosflavus 
attreufve,&c. Sicdicla a Rege Lyftmacho Agathoclisfilio,ejus inventore : folia habet Salicis viridia,flo- 
rempurpureum (aureum habet vetusjfruticofa.&c. Plinius 1.2$. c.7. addit tantam ei vim effe, utjumentis di- 
fcordantibusjugo impofita, ajperitatem cohibeat. Unde videtur innuere, -axfx to 1 *st*x%xt w'av diclam effe. 
Salicaria etiam, a foliorum cum falicis folijs fimiittudme vocatur. Httjusfpecies eslfiliquofa, qua afdiquato 
foetu pracoci. qui aticitt & incremento fiorum eruptioni antevertit, quafi prolesparente pnor, Fihns ante pa- 
trem vocttatur, Lyfinui- LIB. VII. 

lyjimachia lutea. 

I. Lyfimachia Jutea major: quae Diofcoridis. 
Centaurium majus quibufdam, Hermol. Ma- 
nard.Ruel. 

Lyfimachia lutea, Trag. Fuch. Tur. Ang. Adv 

Lob.CaefTab.Cam.Ger.Eyft.luteacommunis, 

Clufhift. 

Lyfimachia, Matth. Lac.Lugd.i.Lon. 

Lylimachia vera,Cord.in Diofc.falfa.Caft. 

Lyfimachiumverum,Dod.gal.legitimum,Eid. 

Lyfimachium luteum, Gefn.hort.Thal. 

Salicaria,Gefn.hort. 

Folijsnuncternis,nuncquaternis, nuncbi- 
nisreperitur. 

II. Lyfimachia lutea minor, folijs nigris 
punctis notatis. 

Lvfimachia lutea in alis foliorum florens,Caef. 
Lylimachia lureaaltera,Cluf.pan.&hift. 
Lyfimachiafloreluteo maiore,Cam. 
Lyfimachia lutea Pannonicamajor, Eyft. 
Folijseft quatcrnis,eti.im ternis. 

I I I. Lyfim.ichia trifolia lutea fpicata. 
Lyfimachia lutea altera .•/■»?*'©•, Col. 

i V. Lyfimachiabifolia rloreglobofo luteo. 
Lyfimachia lutca altera, Lob Cluf.hift. 
Lyfimachium aquatile, Dod.belg. 

Addit Clufius Lylimachiam hueam j. five 
minorem,quv a priore folum radice&caule, 
qua. 5 melius exprimuntur, dirTerr. 

V. Lyfimachialutcacomiculata. 
Lyfimachiae Virgineae nomine ipfum femcn 
Patavio milTumquod anno 1619. inhortoele- 
ganter crevit & exfcminedeciduofefacileha- 
ctenuspiopag.vit. 

Ljfimachia filujuofa. 

I. Lylimachia liliquofa hirfutamagno flore. 
LyfimachiafeuSalicariaaltera,Trag. 
Lyfimachia purpurea,Fuch. (Tur. 
Lyfirnachia? purpureae primum gentis, Eid.ico. 
Lylimachium purpureum i.Dod.gal.Lugd. 
Antoniana majorhirfuta,Gefn.hort. 
Epilobij 4.fpecies,Gefn.ad Cord. 
Lyfimachia filiquofa,Ger.i.Tab. 
Lyfimachia i.& }. fl. purpureo vel rubro.Lon. 
Lyfimachij majoris purpurei i fpecies, Thal. 
Onagra campeftns hirfuta ; Caef. 

Floreeftmajoreviolaceo,purpureo. 

I I. Lyfimachia filiquofa hirfutaparvoflore 
Lylimachiafiliquofaz.Tab. 

Major eft & minorjutraq; in Prod.defcripta. S E C T. I. 245 

III. Lyfimachiafiliquofaglabramajor. 

S. Antoni j herba y Gef. ad Cord.cui & rilius an- 
tepatrem. (hift. 

Lyfimachia filiquofa, Ad. Lob. Caft.major,Cl. 
PleudolyfimachiumpurpureumiDod. 
On^gra;genusalterum, Caef 
Lyfimachia filiquofa flore albo,Tab. 
Lyfimachia campeftris, Ger. 
Lyfimachi j majoris purpurei i.fpecies, Thal. 

Flore eft parvopalliderubente, rariusalbo: 
quibufdam Delphinium Diofeoridis cenfetur. 

IV. Lyfimachiafiliquofaglabraminor. 
Filiusantepatrem minor,Gefn.coI. 
Lyfimachia; filiquofae varietas, Ad. 
Lyfimachiae mediumgenus, Thal. 
Lyfimachiaminor, & j.Tab. 

Flofculi rubicundiores : alij ex rubicundo 
pallidiores: alijprorfuscandidi. 

V. Lyfimachiafiliquofaglabraanguftifolia. 
Lyfimachiaemediaealtera (pecies/Thal. 
Lyfimachia lil iquola m inor, & 7. Tab. 
Chamaencrion, Gcr.ico. 

VI. Ly fimachia Chamxnerion di&a latifolia. 
Antoniana, five S. Antoni j herba maxima, Gef 
hort.ap. 

Chamaenerion & Epilobion, Gefn. ad Cord. 
EyftThal.cui& 
Lyfimachiaomnium maxima. 
Filius ante patrem maximus,Gefn.col. 
On.igra.Lugd.Caef 
Lyfimachia vulgoalrera, Cam. 

SubChamaedaphnemalein Matth.meoTy- 
pographi errore pofita,cum ad Onagrae caput 
p.8i6.reponi debuilTet,utex fynonymijs,quili- 
hettantilluin plantis verfatus colligerepoteft. 
Cnagra Diofcoridis I 4.C.118.& OenotheraPli- 
nijl.;£.c.n.& 14. cenfetur: florecft caeruleo,ra- 
iiusalbo,ur& fubfequens. (ftifolia. 

VII Lyfimachia C hama?nerion diclaangu- 
Epilobium (id eft Lv'fmXcSn viola fuper liliqua) 
lextum, Gefn.ad Cord. 
Pfeudolyfimachium purpureum minus, Dod. 
Lyfimachiaefiliquofaevarietasaltera, Ad. 
Chamaenerion Gefneri, feuDelphinium buc- 
cinum, Diofc.Lob. 

Lyfimachia filiquofa alia, Lugdj.Cluf hift. 
Lyfimachiaefpeciesin uliginofis, Thal. 
Linaria rubra, Lugd. 

VIII. Lylimachia Chamaenerion dicla al- 
pina: quae ln Prodromo defcribitur. 

Hh j Ljfima- 2^6 LIB. VII. SECT. I. Lyfimachia jpicata. 

I. Lyfimachia fpicata purpurea,forte Plinij. 
SolidaginisSarracenicaealiafpecies,Trag. 
Lyfimachia akera,Matth.Lac.Lugd Caft.Eyft. 
Lyfimachiumpurpureum,Ge(n.hort.Thal. 
Lyfimachium purpureum alterum,Dod gal. 
Lyfimachia j.Tur. 

Lyfimachia forte Pliniana, Ad. 

Lyfimachia purpurea, Lob.Caef Cam.Tab. 

Lyfimachia flore purpurafcente,Ang. 

Pfeudolylimachium purpureum alterum.Dod. 

Lyfimachia purpurea communis major, Cluf. 

hiftor. 

Lyfimachia purpurea fpicata,Ger. 

Folia bina communiter, aliquando terna : 
rarius quaterna,fimul caulem ambiunt. 

II. Lyfimachiafpicatacaerulea. 
Lyfimachium csruleum, Dod.gal. 
Lyfimachij j. genus,Dod.Gefn.hort. 
Pfeudolyfimachiumcaeruleum,Dod. 
Lyfimachia caerulea hortenfis, Ad.Lob.Lugd. 
Lyfimachiacaeruleoflore,Cluf.hift. 

Veron ica retta caerulea, Eyft. Lyfimachia non fpicata. 

I. Lyfimachiarubranonfiliquofa. 
Lyfimachia z. vcl minorrubro flore,Clufipan. 
Lyfimachia purpurea z.five minor, Eid.hift. 

II. Lyfimachialinifoliapurpurocaerulea. 
Lyfimachiarubraminirna, Ciuf.hift. 

IIJI. Lyfimachia caerulea galericulata, vel 
Gratiolacaerulea. 

Lyfimachia galericulata, Lob.Lugd.Cluf hift. 
LyfimachiaflorecaeruleogalericulatOjCam. 
Sideritis caerulea,Thal. 
Gratia Dei, Caef. 
Tertianaria,Tab. 
Herba Judaica altera, Dod.belg. 

Haec in Anglia flore albo quoque reperitur. 

E X O T I C A. 

I. Poutiou ex Malacca ad febres abigendas: 
par. 4. Ind.Orient.8- 

I I. Sary flos feu pollen,quo corpus inungen- 
tes contra ventorum vim fe tutos aiTerunt,l.c. 

III. Sodouvaya injavaoblinendocorpori 
idonea,l.c. 

I V. Surahan, vili pretio venditur, I.c V E R O N I C A. 

VEronica, apud recentiores herba esl celebratifiima, Gracis & Latinis fcriptoribus forte incopiita, 
quamvis Dodonaus velit efe Betonieam Pauh lib. 7. C&falpinus vero ad Myofotidem Diofcortdis lib. 2. 
cap.214. at Columna ad Alyffon Diofcoridis lib.3. cap.ioj. referendam cenfet. Germanu <£j)rtnpfdij & 
@fun bhetl/ ob mirificamfacultatem ulcera ac vulnerafanani^. I. Veronicamasere£ta. 
Veronica mas,Matth.Ang.Lugd.Caft. 
Veronica afTurgens,Dod. 

Veronica refta mas,Lob.vulgarisre£ta, Cluf. 
hift. 

Duplex eft : major & minor : illa latiore 
folio & longiore fpica : haec anguftiore folio 
&breviorefpica. 

I I. Veronicamasfupina&vulgatiflTma. 
Teucrium,Trag. 

Veronica mas,Fuch.Lon.Lugd.Thal. 

Veronicamasferpens,Dod. 

Betonica Pauli, Dod.gal. 

Veronica vulgo dicla, Gefn. hort. 

Veronica vera & major, Ad. 

Veronicamajorfeptentrionalium,Lob. 

Veronica, Tab.vera & majer,Lob.ico.Cam. 

Ger. 

Veronica vulgaris fupina,Cluf.hift. Veronica humicaulis & fupina, Col. 
Auricula muris }. Caefi 

Floribus eft fubcasruleis , rarius candidis, 
reperitur nonnunquam folijs vulgatae forma 
quidem fim ilibus, fed triplo minoribus. 

I I I. Veronica fpicata latifolia. 
Veronica prima,vel majorlatifolia,Clufpan. 
Veronica ere&ior latifolia,Eid.hift. 

Alia eft folijs atrovirentibus&fplendenti- 
bus : in altera necfplendent,necade6atrafunt: 
fpica etiam in alia oblongior. 

IV. Veronicafpicataanguftifolia. 
Veronica retta herbariorum,Lob.Lugd. 
Veronica re£ta vulgarismajor, Clufhift. 
Auricula muris 4. Caef. 

Veronica refta i.& 2.Tab.aflurgens,Ger. 
Veronica fpicata caerulea,Cam. 
Variat folijs latiorib 9 & paulo anguftioribus: 
fpica flofculorum caeruleoru, & fpica dilutiore. 

Addit L I B. VI. 

Addit Clufius in hift.alterius figuram,quam 
a priorenon diftinguo,nomine 
Veronicaefecundae ere&ioris anguftifoliae. 

V. Veronicafpicataminor. 
Veronica refta minima, Lobel.Lugdun.Ger. 
Cluf hiftor. 
Veronica refta minor,Cluf pan.Tab. 

Flore eft caeruleo, rarius al bo. 

V f. Veronica pratenfis fepillifolia. 
Eufragia, & Eufragianobilis,Brunf. 
Tuuci ium a!terum,Trag. 
Veronicafcemina,Dod.gal.Lugd.ThaI. 
Betonica Pauli, Turn. Gefn.hort. quorundam, 
Camer. 
Veronica pratcnfis,Dod, 247 S E G T. I. 

VeronicaminorferpiIlifoIia,Ad.Lob. 
Auricula muris prima in pratis.Caef 

Folijseftcommuniterintegris.rariiTimecre- 
natis: floribuscaeruleis, frequentiuspallidis 
&dilutis: hinc 
Veronica minor,Tab.Ger. 
Veronica m inor fcemina flore candido, Tabet- 
nsemont. fub 
Veron ica mare, apud Ger. 

VII. Veronicaalpinafrutefcens. 
Veronicatertiafruticans,CIufpan.&hift. 
VeronicaaIpinaferpilIifoIia,Pon<e. 

VIII. Veronicaalpinabellidisfolio hirfu- 
ta, in Prodr. defcripta : quae duplex eft major 
&minor. T E U C R I U M. 

/ "T" 1 EiHetir Diofieridi I.3. c.ur. (eb quod Teuccr ejus inventor exifiimeturyPiinio I.25. c.f. auiiore) & #*- 
pb&tftfvi ex aliorumfententia, Plimo l. c. &I.26. c.S. Tcucrittm. 

an Paederota, Paufaniae? 
TeucriumBocricum,Clufhifp.Lugd.Tab.Gei'. 
Teucrium fruticansRoeticum,Cluf.hift. 

Camerarius , Teucrij Boetici , quod a Clufij 
diverfum fit&TeucrijBelgici,folonomineme- 
minit:fedquidi4trumq,? 

V. Teucrium alpinum inodorum magno 
flore: in Prodromodefcriptum. 

V I. Teucrium alpinum coma purpurocae- 
rulea. 
Clinopodium alpiiuim,Pona?. 

VII. Tcucrioarf7nis,Ch3maerops, 
I Chamaerops, Plinij I.26. c.7.Lugd. 1 

F. Teucrium. 
Teucrium fecundum,Matth.Lugd. 1. Tab. 
Teucrium,Fuch.Ang. Dod gal.Cord.in Diofc 
Lac. Lon. Ad. Lob. Caef Caft. verum , Gefner 
hort. Eyft. 

Chama-drisaltera feuaiTurgens,Dod. 
Teucrium vulgare fruticans, live 1. Cluf.hift. 
Teucrium latifolium.Ger. 

II. TeucriumfolijsScorodoniae. 
Teucrium vcium.Cam. 

III. Tcucrium Creticum incanum. 
TeucriurnCreticum,Cluf hift. 

1 V. Tcucrium peregrinum folio finuofo S C O R D I U M. 

% KcfJliov Diofcoridilj. c.t2$. quod AHium aliquantum reack.it : at GalemtsS. fimpl.propter acrimoniam 
^"Scorodcidest. Ahoadfimtiem, nomcn fort ttttni putat : quibufdam,Cratev* ' auclore^nifi^^i^^ab m~ 
ventore duitur : Plinio U25, c.6. Scorodstiifive Scm dion. 

Genera: Grxci unius memmere : at Plimus l.c.duplex habet : alterumfolijslanaginofis,quernafimilittt' 
dine. Eii&altertusgeneris iattoribusfolijs mentafirofimilibus,&c. 

Scordij majoris & medij nornine. I. Scordium. 
Scordium,Trag.Matth.Dodcn. Lac.Tur. Lon. 
Ad. (cui &TrixagopaluftrisJ Lob.Caft.Lugd. 
Cam.Eyft. 

Scordium verum,Gef. hort. 
Scordium commune,Ang. 
Scordiurn,Tab. minus,Ger. 

Magnitudmevariat: hincfigurae tres apud 
Tabernaemontanum, Scordium majus & minus,Ger. 

II. Scordiumlanuginofum. 
ScordiumCreticumlanuginofum.Cam. 

III. Scordium alterum , iivc Salvia fylve- 
ftris. 

Salvia fylv.Trag. (&Nepeta altera)Lon.Tab. 
Sphacelus fylv. Dod.gal. 
|Scoiodonia,Cojd. inhift, ThaJ.Gcjr, 

Salvia 248 LIB. VII. 

Salvia moncana & Ambrofia quibufdam, Gef- 

ner.hort. 

Scordium majus Plinij,Eid. 

ScorJiumakerumPlinijjAdLob Cam. 

Salvia agreftis five Sphacelus,Dod.Lugd. 

Melinum alterum brevius,Caef 

Scordium z. folijs amplis inftar Meliffae, vel 
CaIamintha2primae,inSamnitibusadripasPi 
fcarae nafci, Anguillara fcribit: idemq; in Grae-lElephas Campoclarenfium.Col. SECT. I. 

cia reperiri , quod odore & qualitatc aprin - o 
difsimilenonlit. 

IV. Scordium alterum lanuginofius verti- 
cillatum. 

Scordotis Plinij, Hon. Belli, epiftola quinca 
adCluf. 
Scordocis legitimum Plinij,Ponae. 

V. Scordioaffinis,Elephasobflorem. C H A M & D R Y S. 

XA(tac</lfv{ Diofcoridi l.z. c.112. quafi humilis quercus, quodfolia Quercus babeat,& bujus re/peclu quaji 
humi repat : cui &^x/*i>u4fu4 : & quibufdam tovhzwv , propter ftmihtudinem cum Teucrto. Tnffa- 
gmemGaz.a vertit apudTbeopb.g.hifl.10. SicPl1mol.24.cap.1j. Cbanntdrys qua latineTriJfago, quam 
altqut cbanitdropem alij Teucrion appellavere. Sic alijs Serrata, afolijsferratu, a quaferram inventam di- 
xere, & Quercula minor. 

Umusfolum apud Diofcoridem & veteres mentio fit. I. Chamaedrys arborea ALgyptiaca. 
ChamaedrysarboreainInfulaCocyrae,Alp. 

Ad cubitos duos exurgit,foli js duplo auc tri- 
plo quam in Italica majoribus. 

II. Chamaedrysmajorrepens. 
Triflago,feuChamaedrys,Macch.Lugd. 
Triflago,Lac.Trixago,Caft. 
Chamaedrys,Ang.Ad.Lob.Caef.majorprimus, 
Cluf pan. 

Chamaedrys majorrepens,Dod. 
Chamaedrys mas,Cam. 
Chamaedrys major 1. & 1. Tab. 
Chamaedrys major,& Chama2dr.lacifolia,Ger. 
Foliomajore&minorevariac:floribusirem 
albisacrubellis in eadem planca. 

III. Chamaedrys minor repens. 
Chamsepicys, Brunf. 

Chamaedrys,Dod.gal.Cord.hift.Gefn.hor.Ta- 
bern.Eyft. 

Chamaedrysvera,Trag.Tur Cord.in Diofc 
Chamaedrys vera mas, Fuch. 
Chamaedrysvulgarismas,Lon. 
Chamaedrys major, Lob. ico.Lugd.minor,Ger. 
Chamaedrys repens minor,Dod. 
Chamaedrys major,vel 1 Cluf pan. 
Chamaedrys vulgaris,vel z.Eid.hift. 

Floreeft purpurafcenre,rarius niveo. 

IV. Chamaedrys fpinofa : inPhytop.Mat- 
thiolo & Prodromo defcripca. 

V. ChamaedrysalpinaCiftiflore. 
Cervaria, Gefn. hort. 

Herba cervi cjuibufdam,Eid, frafto ' Chamaedrys monrana frucefcens durior, Ad. 

Lobel. 

Chamaedrys j. five moncana,Cluf pan.& hift. 

Chamasdrys montana.Lugd.Tab. 

ChamaedrysalpinaSimleri.Cam. 

Argentina Mompelliaca,Tab. 

Teucrium alpinum Cifti flore,Ger. 

VI. Chamaedrysalpinafaxatilis. 
Teucrium j. Cluf pan. 6. pumilum,Eid.hift. 
Veronicaperraeafempervirens,Ponae. 

VII. Chamaedrys alpina minima hirfuta, 
quarro loco in Prodromodefcripta. 
anTeucriumminimum, Clul.hift. 

VIII. Chamaedrysunicaulisfpicata. 
Trixago Apula unicaulis,Col. cui fort« 
Verbenaredta Diofcoridis. 

I X. Chamaedrys Auftriaca folijs cenuifsime 
laciniacis: quaez. inProdromo. 

X. Chamaedtys Hifpanica folijs tenuifsi- 
me divifis : j. in Prodromo. 

X I. Chamaedrys fpuria major latifolia. 
Veron ica maxima, Lugd. 

an Chamaedrys mas altera,Cam. 

X I I. Chamaedrys fpuria major altera , five 
frutefcens. 

Teucrium 1. vel Teucrium majus pannonicun} 
latifolium,Cluf pan. ac in hift. 
Teucrium quartum. 

Hujus duae fpecies : alrera virgis ere&is cau- 
libus quadrangulis , nonnunquam rotundis, 
magis minufqi hirfucislignefcencib',& ex una 
ala cornmuniter cauliculis 4. prodeunrib.foli js 

laciori- LIB. VII. SECT. I 249 coloribus : alrera virgis humi diffufis, frequen- Teucrium pratenfe, Ad. Lob. & Teucrium fpu 
tibus,utinterdummagnoscefpiteslatetegant, riumChamaedryoides,Lob.ico. 
rolijs minoribus &c flore dilutiore: &ha;c eft Pfeudochamaedrys,Thal. Teucrij quarti fpecies fecunda,Clufi hift, 
XIII. Chamaedrys fpuria hederacearepens, 

fiveScutellata repens. 

Chamaedryshederacea, inCat.Altorff. 

XlV.Chamsedrysfpuriamajoranguftifolia. 

Chamsedrys altera, Trag. 

Teucrium primum, Matth.Lugd. 2. Tab. 

Chamaedrysvulgarismas,Fuch.Tur.Lugd. 

Hierobotane fcemina.Dod.gal.Lugd. 

Pfeudochamaedi ys, Gef hort. 

Chamaedrys fylv. Dod. 

Veronica fupina ftcieTeucrij pratenfis,Lob.ic. 

Auricula muris quinta,Ca:f. 

Teucrij quarti fpecies tertia,Clufihift. 

X V.Chamaedrys fpuria minor rotundifolia. 

Chamaedrys,Brunf.falfa,aliquibusTeucrium, 

Gefn.hort. 

Chamaedrysvulgarisfcemina,Fuch.Tur.Lon. 

Lugdun. 

Hierobotanemas, vel Verbenaca fupinamas, 

Dodon.gal.Lugd. 

Teucrij fpecies quam Chamaedryn vocant, 

Cord. inDiofc. Auricula muris fexta.Cacfi 
Teucriumterriumminus,Tab. 
Chamaedrys fylv. Ger.Cluf hift. 

Alia caulibus altioribus,folijs rotundiori- 
bus,amplioribus,florecaeruIeo: aliafolioro- 
tundiore,fcdminorc,hifpidiore,dentato. 

XVI. Chamaedrysfpuriaminorlatifolia. 
Teucrium fecundum , vel Teucrium pannoni- 
cumminus,Cluf.pan.at.f Eid.hift. 
Teucrium pannonicum,Tab.Ger. 

Flosautcsruleifaturaticoiorisautdilutio- 
ris&quaficinerei: ficexcarneocandicantis. 

XVII. Chamasdrys fpuria latifolia mi- 
nima. 

Veronicatetragonamont.reftaminima,CoI. 

XVIII. Chamaedrysfpuriaminorangufti- 
folia: proquintainProdrom.defcripta:quam 
Treucrij quarti fpeciem j. Cluf. hift. fccundum 

defcriptionemdiceremus,nififiguraejusaliam 
oftenderet. 

XIX. Chamsdry fpuriae affinis rotundifo- 
liafcutellata. 
Alyffum Diofcoridis montanum,CoI. CHAM.&PITYS. 

XAncunfrvt Diofcoridi lib,;. c.i7y& 176. quafi bumilispicea^ubdfolia Piceam oleant. Plinio I.24. c.6. 
Cbamapitj/s,Latinis Ajuga appellaturjicitur^propter aboi ttts,ub alijs Tbus terra. 
Genera tria Diofcor. 1. berba esl qua bttmiferpit incurvxfinn'.is,foli]s [ewpcrvivi minoris : at multb te- 
nuionbus pinguioribus^ & bnfutis : floribus lttteis,vel candtdts : 2. cubitalibm ramis 111 anchora jpecicm 111. 
curvatisflorc candido: s.maseil,berbulalavisfoliolistcnuibtis,albis,pilofis:caulefcabro,candido:pufillisflo- 
ribus luteis,&c. Plin.l.c. cubitalibus ramis flore pmus & odore: altera brcvior & incurvA fimilts : tertta eodem 
odore,& tdeb nomine quofoparvulo caultculo,craffitudtne digitali,folijsfcabris,exilib. albis,tnpetns nafcens. 

I. Chamaepitysincanaexiguofolio. I Anthyllisaltera,Clufi hifp.&hift.Caft.Lugd. 

Chamaepitys prima,Fuch.Ang.Lon.(qui floresl Anthyllis Chamaepnides minor, Lob. purpureostribuit.) 

Chamjepitystertia,Dod.Matth.Ital.Lac. 
Ajuga 1. Tur.five Chamaepitys alrera,Matth. 
Chamajpitys i.Diofcoridis odoratior, Ad.Lob 
Chama2pitystertia,fivealtera : Matth.Lugd. 
Folijs eft incanis, hirfutis flofculis luteis di- Ch jmaepitys fpuria prior, five Anthyllis alte- 

ra,Dodon. 

Chamaepitys altera & major,Caef 

III. Chamaepitys lutea vulgaris,fivefolio 
trifido. 

Chama?pitys rertia,Tr.ng Fuch. Ang. 
ftin£taabEchiofcoipioide,Chama3pitydever-|Chamaepity?fecunda,Tur.Lon. 
miculata,&Anthylloide,Thalij. | Chamaepitysi Matt.Dod.Lac.Cord.hift.Lugd. 

II. Chamspitys mofchata, folijs ferratis: Chamaepitys,Gef.hor.Cxf vera,Cord.inDiof 
anprimaDiofcoridis? Chamaepitysmajor,Tab.mas,Ger,Eyft. 

Chamaipitys fpecies Monfpelij,Gef hor. Ajuga five Chamajpirys mas Diofcoridis, Ad. 

IvamofchataMonfpelien(iuni,Ad.Tab.Ger. Lobel. 

I i Ajuga, LIB. VII. SECT. I. 250 

Ajuga, Caft. ccrtia, Tur. 

Ajuga luteoflore, Cluf.pan.& hift. 

Perifterona Cratevae, Ang. 

Flore eftluteo: atClufius in hift. memmit 
Ajugx multifidis folijsflorerubefcente,quod 
Fuchfio & Dod. tertium fit. 

IV. Chamaepitys ca2rulaAuftriaca. 
Chamaepitys Auftriaca,Cluliuspan. & hiftor. 
Eyftett. 
Chamaepitys caerulea,Cam Flore cft communiter caeruleo : rarius pur- 
pureo. 

V. Chamaepitys fpuriamultifidofolio, I.a- 
mij rlore. 

Ajuga adulterina,Cluf hifp. Lugd. 
Chamaepitys fpuriaaltera, Dod. quiduplicem 
figuram habet,quem Lugd.hiftoria imitatux. 
Chamcepitys adulterina,Lob. 
Chamaepirys alia.C3m.ep. 
Pfeudochamaepitys,Clufhift. A L S I N E. 

A'Aei>H Diafioridi I.4. cJ?- quod lucos, quos x\jh nominant & umbrofa loc.t amet : & Mvit it , id esl, 
muris aurtcula,qubd mufculorum aurtbmfoliafimilia habet. Sic Pltnio I.27 .( \4.Alf1ne quam quidam 
Mjofoten appellant,nafcitur tn lucts,unde & Alftne dtita. Unnts tttcrc^ meminit. I. Alfinehederulaefolio. 
Alfinequartumgenus.Fuch.ico. 
Elatine,Dod.gal.Lac.Thal. prior, Lugd. 
LappagoPlinij,Ang. 

Alfme mas,Gef.hor. fpecies in vinetis,Eid.co!. 
Alfinefpuriaprior,Dod. 
Morfusgallinasfoliohederulse,Ad.Lob, 
Centunculus hirfutior, Ca;f. 
AMlnehirfun, Cam. 
Alfine hederacea,Tab.Ger. 

VariatfoHorummagnitudine: flore purpu- 
rafcente,autdilutepurpurafcente:rariuslac~teo. 

I I. Alfine Veronicaefolijsflofculiscaulicu- 
lisadhaerentibus. 

Eiatine polyfchides, Lugd. 
A Kine folio Vcronicae,Tab. Ger. 
Alyflon, Col, in phytobas. 

III. AlfmeChamaedrifoliaflofculispedicu 
Hs oblongisinfidentibus. 

Morfus gallinae tertiae, Trag. 
Alfinemedia,Fuch.Lugd Cam. 
A'.fme,Tur. alterumgenus,Fuch.ico. 
£latinealtera,Dod.gaI. Lugd. 
Alilne altera fol ijs ferratis,Gef col. 
Alfinefolij»Triflaginis,Lob,ico. Tab.Ger. 
Alfine fpuria altera,Dod. 
Anxirrhinon Diofcoridis, Caef 

IV. Alfinetriphylloscaerulea. 
$t nbelf raut/ caerul eis flofcul i s, Trag. 
Alfine parva refta,Lob.ico. Cam. 
ElatinetriphyllosjLugd. 
Dactiliobocanoncaeruleoflore,ThaI. 
Aifine recta,Tab. Ger. 

Al tera ma joxibus & crafsioribus folijs : alte- 
xa minoxibus. V. Alfine Symphyti petraei capitulis. 
Alfinealia,Cluflnfp. Boetica.Eid.hift. 

VI. Alfinefcandensbaccifera. 
CycIaminusalteraDiofcoridis,Ghini. 
Recentiorum planta, Alfines majoris faciebac- 
cisSolani,anCacubalumPlinij,Ad. 
AlIinerepens,Clufhifp. 8chift.ap.alc.L0b.D0- 
don.Caft. Cam. 

Alfinemajor ; Clufhift.maxima,Thal. 
Cucubalus Plinij,Lugd. 

VII. Alfine bacciferae fimilis fuis acinis. 
Herbae adverfus haemorrhoides admirabilis a- 
cini,Cluf hift.app.alt.ad Yib.6. 

VIII. Alfinealtifsimanemorum. 
Morfusgallinaemajus.Brunf. 
Morfus gallin» 2. genus,Trag. 
Alfinemajor,Dod.Cam.Tab.Ger. 
Alfinemajor,&AlfinegenuinaDiofc. Lugd. 
Alfinemaxima,Lob.ico.media,Thal. 
Centunculusviticuliscubitalibus, Caef. 

IX. Alfineanguftifolia. 
Alfine maxima, Lugd. 

X. Alfinemajor. 

Alfine marina,Dod.Tab.Ger. 
AlfinefiveHippia major,Lob.ico. 
Centunculus,Cae£ 

XI. Alfine media. 
Morfusgallinae primum genus,Trag. 
Alfine,Math.Ang.Lac.Lon.Lob.Lugd.Caft. 
Alfine major,Fuch. r. genus, Eid.ico. 

Alfine media,Dod.gal.Tab. cui & Alfine,Ger. 
Hippia minor,Cord.hift. 
Alfineminor, Dod. Ad.Lob.ico. Thal. 
Alfinemorfusgallinaefcemina,Gefhor. 

XII. Alfincminormulticaulis. 

Morfus LIB. VII. 

Morfusgallina» minor, Brunf. 

Morfusgallinsfpecies4. Trag. ( 

Alfine, Turn.minor,Fuch. Dod.gal.Lon.Thal. 

Lugd.Tab. 

Alfines j.genus, Fuch. ico. 

Alfineminima, Dod Ad.Lob.Cam.Ger. 

Centunculus minutifsimis cauIiculis,Caef. 

XIII. Alfmeminorlinicapitulis. , 
Alfineminimafuffruticisinftar,Thal. 
Alfine petraea minima,Tab.petraea,Ger. 

Variat : aliafu(fruticifimilis,rigidiscauli- 
culis : aliacauliculistenerioribus: tertiame- 
dio modo fehabetcauliculis nonadeoimple- 
xis: & hujus,ut & prioris, plures differentiae 
notantur, foliorum longitudine,tenuitate,hir- 
futiedifferentes. 

XIV. Alfineminorfolijsrotundis. 
Alfines minoris alia fpecies,Thal. 

Variat : alceri enim folia funt latiora, ro- 
tundiora : alteri fubrotundiufcula & mucro- 
nata : alterius, medio modo fe habent. 

X V. Alfine verna Androfacescapitulis : fub 
6. in Prodromo defcripta. 

XVI. Alfineaffinis Androfacedifta major. 
Androfacealtera, Matth. Lugdun.Clurpan.& 
hift.Cam.Tab. 

Androfaceannnua fpuria, Ger. 
Morfus gallinae, vel Allines fpecies non ex Sy- 
ria, fed ex quadam antiqua macerie, Ad. 

XVII. Alline affinis Androface difta mi 
nor:' fub 5. in Prodromodefcripta. 

XVII I. Alfinenodofagallica. 
Alfine nodofa, Lugd. 

Alfine Spergula difta. 

I. AlfineSperguIadiftamajor. 
Spergula,Dod.Lugd. 
Sag>naSpergula,Ad.Lob. 
AHine tenuifolia altera , vel terreftris altera 

rgt^opiMX©', Col. 

II. AllineSpergulaefaciemcdia. 
Spergula marina,Lugd. 
Anthylloides,Thal. 

III. Alfine Spergulae facie minor : five 
Spergulaminorflofculofubca;ruleo : quae fub 
Alfine 9.in Prodromodefcribitur. 
an Afterias (\\fi Stellaria,Lugd. 

Alfinc paluftris. 
I. Alfineaquaticamajor. 
Alfine paluftris, Tab.Ger. SECT. I. 

II. Alfineaquaticamedia. *Jt Alfine fontana,Tab.Ger. 

III. Alfineaquaticaminor&fluitans. 
Alfine fluviatilis,Tab.Ger. 

I V. Alfine paluftris minor,folioobIongo : 
quae 1. in Prodromo,& 
PortulacaeaquaticaenominemifTa. 

V. Alfine paluftris minor ferpillifolia: qua- 
1. in Prodromo. 

VI. AlfinelittoralisfolijsPortulacs, 
Alfinesgenus pelagicum, Cluf. hift. 

VII. Alfinemaritimaflorerubente. 
Allntc maritima Neapolitana,Col. 

VIII. Alfine minor Androfaces aksrius 
Matthiolifa«ie: quae f. in Prodromo. 

IV. Alfine nodofa Gcrmanica : quae 8.in 
Prodromo. 

X. Alfinetenuifoliamuicoia. 
Alfinemufcofa,Lugd. 

Alfine alpind. 

I. Alftnealpinaglabra:inPhytopinacefub 
U. at in Prodromo fub j.defcripta. 

I I. Alfine alpina junceo folio : fub 22. in 
Phytop. at fub^.iii Prodromo propofita. 

I I I. Alfine montana capillaceo folio. 
Alfine faxifraga anguftifolia minima monta- 
na, Col. 

IV. Alfinealpinacauliculisnudisprolifera. 
anSaxifragia j.Col. 

V. Alfinealpina minimaglabra: qua>7.in 
Prodromo. 

V I. Alfine montana larifolia flore laciniato. 
Alfine montana hederacea maxima,Col. Alfine birfuta arvenfis, 

I. Alfinehirfutamagnoflore. 
Auricula muris quibufdam,Dod.gal. 
Alfine fpuria j.Eid. lat. 
Alfinemyofotis, Ad. 
Alfinehifpidai.Thal. 

Hajc duplex eft : alterius folia minore hirfu 
tie donantur : alterius pilofiora funt. 

II. Alfinehirfutaalteravifcofa. 
Auricula muris j.Dod.gal. 
Alfinefpeciesglutinofa.Gefcol. 
Alfine fpuria 4. Dod. 

Alfine vifcaria, Cam. 

III. Alfinehirfutaminor. 
Alfine hifpida minuta,ThaI. 

n * usA- 2J2 LIB. VII. SECT. J. 
N A G A L L I 1 A'n*>**x^ Diofcoridi lib. 2. cap. 209. AnagaHida, aliqui Corchorum vocant, Plinio lib. 2;. cap.13. 
Genera duo Diofcondi & Plimo Jlore tantum difiantia : qu£ caruleo eftflorejcemnu : qua phce- 
mcco mas ijfdciit dicitur. 

Anagallis terreftris. |AnagaIIisaquatica,foliomaximo,Tlui. 

I. Anagallisphceniceoflore. BerulafiveAnagallisaquatica, Tab. 

AnagalliSjCord. in Diofc.Gefhor.mas,Brunf. AnagallisfiveBeccabunga,Ger, Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Lugd 

Caft.Ger. 

Anjgallisrubroflorevelpurpureo,Gefn.col. 

Anagallis phcenicea mas, Ad.Lob. 

Anagallis phcenicea, Tab. punicea,Caef. 

Anagallis phceniceoflore, Cam. mas,Cluf.hift. 

Anagallisterreftrismas,Thal. 

Corcorus Cratevae,Theoph. & Nicandri, Ang. 

Haec Diofcoridis mas eft : aliquibus Co- 
rallma ALginetae: alijs Corcorus Plinij: alijs 
Molochia Serapionis. Vanat flons colore: 
phceniceo eftcommuniter: eft&purpurafcen- 
tefiveobfoletepurpureo,cuiphceniceumquid- 
piam permiftum confpicitur, monente Cluf 
hifp.&hift. 

II. Anagalliscaeruleoflore. 

Anagallisfoemina,Brunf.Trag.Matth.Fuch 
Dod.Tur.Lac Lon.Caft.Lugd.Ger. 
Anagallis caerulea fcemina, Ad Lob Cluf hift. 
Anagalliscfrulea,C^fTab.cfruleoflore,Cam 
Anagallisterreftrisfcemina,Thal. 

Floreeft caeruleo,rarius albo. 

J 1 1. Anagallis caerulea,folijs binis ternifve 
ex adverfonafcentibus. 
AnagallisrenuifoliaMonnelli ; Clufhift.ap.alt. 

IV. Anagallisluteanemorum. 
Numularia fylvatica vel mas, Gefn.hort. 
Anagallislutea : Ad Lob.Lugd.Thal.Tab.Ger. 
Anr.gallis lutco flav6ve florejCam.Cluf pan. 
«chift. 
AllineIutea,Lugd. 

Folio aliquando ampliore reperiri, auclor 
eftCluf.hift.ap.alt. 

Anagallis aquatica. 
I. Anagailis aquatica ma/or folio fubrotundo. 1 1. Anagallis aquatica minor folio fubro- 
tundo. 

Sion,Brunf.non odoratum i.Trag. 
Sium, Ang. Eric. Cord. Fuch. Lon. non odora 
tum quibufdam,Gefn.hort. 
Sij alterum genus, Fuch.ico. 
Cepaea,Tur. Dod.gal. 

Anagallis aquatica, ( (ivc Becabunga Germa- 
norum) Ad.Lob Dod.Lugd.Thal.Caef. 
Anagallisaquatica minori.Tab. 
Anagallis aquatica minor flore pallido, Ger. 

QuibufdamSium Diofcoridislib2.cap.1r4. 
fedfoliaolufatridefunt&inodorafunt : alijs 
Cepaea Diofcoridis libj. cap.168.fed folia Por- 
rulacaehaecnonhabet. 

III'. Anagallisaquaticamajorfoliooblongo. 
Berulamajor,Tab. 
Anagallisaquatica,Ger.major,Gefn.col. 

IV. Anagallis aquatica minor folio oblongo. 
AnagallisaquaticaminoriTjb. 
Anagallisaquatica minor, Ger. 

V.AnagallisaquaticafolijspuIegijferpillive. 
Sium alterum & Anagallis aquarica, Trag. 

V I. Anagallis aquatica folio rotundonon 
crenaro. 

AnagallisaquaticaaItera,Lob.Lugd. 
Anagallisaquatica j.Lob. ico. 

Guilandinus modo Alifma, modb Cochlea- 
riamnobisnominavit: &alijSamolumPlinij 
hb.2f cap.u.faciunt. 

V I I. Anagallis aquatica anguftifolia. 
Anagallis aquatica 4.Lob.ico. 

VIII. Anagallis aquatica anguftifolia fcu- 
tellata : hxc in Prodromo, & pro ?. inPhyto- 
pynacedefcripta. E L A T I N E. 

E'A*AV» foli4 habet Helxina, at minora & rotundiorapilofa, &c. infegetibus, Diefcoridi lib.4. cap.40. 
ldem PliniusUb.27. cap.p. Elatme nomme. 

I. Elatrnefoliofubrotundo. |Dod Lon.Ccef Caft.Lugd. (quiMattbioli& 

Veionicafcemina,Matth,Fuch.Gefn.hort.Tur.lFuchfij figuram exhibet) Cam.Ger. 

Ektine J LIB. VII. 

Elatine Diofcoridis, Ad.Lob. 
Verbafculum quorundam,Lugd. 
Elatinei.TabalterafoIiorotundo, Thal. 

Reperitur rolijs latioribusoblongis : dein 
foli/s decuplo minoribus, rotundis Numula- 
riaefjrma, quam 
Elatines alteram fpeciem Thalius facit. 

II. Elatine folio acuminato inbafiauricu 
lato, flore luteo. 
Elatine,Macth.Caft.Lugd.refta,Lob. ■>H *53 SECT. II. 

Elatincaltera, Dod.Lob.ico.Tab.Ger. 
Elatine folioacuminato,Thal. 
Linaria hederulae fo!io,Col. 

In agris hirfutior & minor : inhortisgla- 
brior&laetiusvirens. 

III. Elatine folio acuminato flore caeruleo. 

Differtapriorefolijsrotundioribus,adbafin 
minus auriculatis : ac floribus, qui fubcsrulei> 
vel caerulei funt: &Monfpefluli in locoGra- 
muntio, & h inc inde circa vias reperitur. S E C T I O S E C U N D A. 

HELIOTROPIUM; AURICULA MURIS; ECHIUM; ONO- 

SMA; ANCHUSA; LYCOPSIS; BUGLOSSA ET BORRAGO; 

Cynogloifum; Cerinthe; Lithofpermum; Symphytum; Pulmona. 

ria ; Confolida media ; Brunella ; Bcllis. 

H E L I O T R O P I U M. 

H' Am0fi m um Diofcoridi iib 4-cap. toj.quod tx (■{>\\x t* t* «Aij ffvfA-sne^Tf i Tttrnu, qubdfolid cum Sole cir* 
cumagat i & nwf 711» s - ©•, quod ramuli cum fioribus, Scorpionum c.tudx modo infleciantur. Theopbraflo 
7-hft 3. c~9 Soluris herba Gaz.a vertente. Plinio lib.22. cap.21. Heliotropmm quod cumSole fe ctrcum- 
agat, ettam nubilo die, tantusfidem amoresinvclu velut defldenocontrabiturcaruleusflos. 

Genera duo Diofcoridi : majusflore candido, aut fubfulvo : m:nut,femine xcrrutarum (binc Vtrruearid) 
penfiU. 1'iimo, trtcoccum & Helioflrophium : parvum&magnum mtelligens. I. HeliotropiummajusDiofcoridi. 
Heliotropiummajus, Matth. Ang. Dod. Gefn. 
hort. (& Scorpioides album) Lac. Adv. Lobel. 
Caef Lugd. (& Veuucaria) Calt.Taber.Camei • 
Ger.Clufhilt. 

Herbacancri majus,Lon. 

II. Heliorropiumminusfupinum Heliotropiumfupinum,Dod Cluf.hifp.&hift. CluChifp.&hift Heliotropiumminus I.ob.ico.Ger.repens,Ad. 
Heliotropium minusi Tab. 
Verrucaria altera minor, Lugd. 

IV. Heliotropium tricoccum. 
Heliotropium minus, Matth. Lac. Caft. Lugd. 
Dod.Cam.ep.& hort.cui & herba Clytiae. 
Heliotropium minus tricoccum , Gefn. hort. Ger.defc. 

Heliotropiumhumi fparfum,Lugd. 

Heliotropium minus i.Tab. 

III. Heliotropiumfupinumalrerum. 
Hehotropium minus folio ocimi,Gefn.col. Heliotropium vulgareTornefolGallorum, fi- 
ve Plinij tricoccon, Ad. 
Helitropium parvum D ; ofcoridis,Lob. 
Heliotropiumtricoccum,Caef.Lugd.Tab.Ger. 
V. Heliotropium alcerum,Macth.Lug.quid? AURICULA MURIS SIVE ECHIUM 

SCORPIOIDES. 

MWir tir\ flve t*vit NTlJlx^id esl,mttris auricula,quam Mjofotida vocant, Diofcoriii lil.2.cap.2i4. 
Myofotaflve Myofotts, Pl1mol1b.27.cap.12. 
Ecbitim fcorpioidcs : Echiwn,propter foliorum formam : Scorpioides,ebquod ramulos floribus onu- 
ftos caudarum Scorpionum ittftar contorqueant, vocamus : & cum alij Mjofotida, altj Heliotropiutn fd- 
cmnt, Heliotropium ftqui,& Echium prtcedere volmmus. 

Ii j IEchium LIB. VII. 

I. EchiumScorpioidesarvenfe. 
Auricula muris minor j.Trag. 
Euphrafia 4. & Pilofella fylveftris, Eid. 
Scorpioides mas,Dod.in ico. 
Scorpioidesaquaticum,Gefn.hort. 
Scorpioides j.Dod. 
Myofotishirfutareptans, Adv.Lob. 
Allme myofotis, five Auricula muris, Lobel. 
icon. 

Heliotropium minus alterum, Caef. tertium, 
Taber. 

EchijpaluftrisaIterafpecies,Thal. 
Auricula muris caerulea,Tab. 
Pilofella flore caeru!eo,Ger. 
Heliotropium erec"tum,Eid. 
Echium minimum vel BuglolTum,Col. 
ScorpioidestertiumminusDodonaei,Eyft. 

Variat magnitudine , aliquando vulgata 
quadruplo major eft 8c hifpidior. SECT. II. 

II. Echium Scorpioides r inusflofculislu- 
teis : in Prodromodefcriptum. 

III. Echium Scorpioides paluftrc. 
Cynoglofla minor, Brunf. 
Euphrafia caerulea, Trag.Tab Ger. 
Scorpioidesfcemina,Dod.inico. 
Scorpioides aquaticum,velpaluftre,velcaeru- 
leum,Gefn hort. 
Heliotropijfpeciesaltera, Eid. 
Leontopodium, Lon.Lugd. 

Myofotis Scorpioides partim repens, partim 
erec"ta,Lob.ico. 

HeIiotropiumminusinpaluflribus,Cxf. 
Echium paluftre,Cordo,Thal. 
Scorpioides tertium majus Dodonaei,Eyft. 
an Auricula muris, Matth. Dod.gal, Lac.Caft. 
Lugd. 

Eft glabrum, aliquando leviter hirfutum: 
flore eft caeruleo, rarius niveo. E C H I U M. 

E"xiw, i xXHilitKc/liiv Diofcoridi lib. 4. cap. 27. Ecbium diiium volunt qubd contra viperarum iclut 
valeat : alij quod florefcat capttulis viper<c fimilibm : fed Diofcoridi t quodfemina ntfxTJi i^i&- iixm, 
captti viperino fimilia habeat. 

Genera : Pliniolib.2f.cap.p. Echj/os utriufque generis , pulegio fimilis folijs coronata : Item altera, 
qiu lanugine dijlinguitur Jptnofa , cui & capitula vtpera fimtlta funt. Veritm Diofcondis Echium, a 
Tlinio ltb.22. cap.20. Pfeudoanchufam dtct putant , quam a quibufdam Enchufam , aut Dorion , & 
multis alijs uominibtu appellatum fcribit. I. Echiummajus&afperiusflorealbo. 
Echium flore albo, Cam.ep.Matth.8t hort. 

II. Echiumvulgare. 
Echium,Matth.Ang.LacGefn.hort.Dod.Lob 
ico.Caft.Lugd.vulgare,Clufpan.8chift. 
Echium,five Alcibiacum,Dod.gal. 
Lycopfis, Cord.in Diofc. 

Bugloflum fylv.Lon. 

Echium,Bugloflum agrcftej Ad. 

Echium floribus purpurantibus rubellis,Lob. 

Anchufa major, Caef. 

Anchufa fylv. Thal. 

Flos communitcrcaeruleuseft : aliquando 
ex purpura rubet, vel fubcinereus eft. Caulis 
aliquando duorum triumve digitorum latus, 
quemadmodum in Beta , Digitali purpurea, 
Cucurbita/Tithymalo cypariflia & alijs obfer- 
vavimus. 

1 1 1. Echium Creticum latifolium rubrum. 
Echium j. vel Echinm Creti<;um i.Cluf hift. I V. Echium Creticum anguftifol. rubrum. 
Echium 4/vel Echium Creticum i.Cluf.hift. 

V. Echiumfylv.lanuginofum. 

Echium i. 8c Echium pullo flore , Cluf pan. 
8c hiftor. 

V I. Echium fylv. hirfutum maculatum. 
Echium z. vel rubro flore,Cluf pan.& hift. 

Flos nunc faturate rubcntc, modo dilutiore 
colorcpraedituseft. 

VII. Echiumalpinumluteum. 
Echiummontanum Dalechampij, Lugd. 
Trachelium %««<<«, Cluf pan. 

VIII. Echiumpumilumflorcluteo. 
Echium flavo flore,Cluf.cur.poft. 

IX. Echiumluteumminimum. 
EchioidesluteammimaApuIacampeftris.CoI. 

X. Echium pumilum album. 
Echioides parva alba Amphibia, Col. 

XI. Echium Hifpanicum flore cakari do- 
natp : quodi.eftinProdromo. 

ONO- LIB. VII. SECT. II. 
O N O S M A. *55 0"tfttrt*x Diofcoridi Ij.c. t47.folijs A ncbufitfine caule,femine &flore : & Plinie U27.C. I2.cui Onofmal 
Onofma,Matth.Lac.Lon.Caft.Lugd.Tab.Ger.Haclenuspla>itam non vidimus: efjeautem Lycoffi~ 
di cognatam & in Anchufis babendam.figura oftendit : & Adverfar/orum authores,id velle videntur. A A N C H U S A. 

' r%t><rx Diofcoridi I.4. c.23. Tnxfti ro ocyx^ quhd vimfuffocatoriam babeat, dicla videtur : alijs vero a 
flondo radicis colore ,fiquidem xyxi§n'eratfuco illtmre : hinc Galemu in Oratione fuafor. ad artes 6. 

Ancbtifa piclas dicit. Anchufa etenim ab Ecbio,Lycopfides & Bugloffa,radicujangumeofucco, quo manus /«- 

ficiuntur,Diofcortde monente, differt. 

Gonera triaDiofcoridt: 1. qiu ivm\ia , foltjs Lactuca birfutis : 2. qu<t t\'\m&xJliov * o\o\ei\;t,qua 

priore nnnor : 3. fecundn, non difimilu, femtne puniceo. Pliniiu lib.22. c.2o.pnmam Dtofcoridts nonune An- 

chufa,&l.27. c.s.fecundamfub Alctbiopropofutt : &I.22. c.21. Onocbiles habetur. I. AnchufaEchijfolijs&floribus. 
Anchufa, Ad. 

II. Anchufa luteamajor. 
Anchufatertij,Matth.Ang.Lac.Cam. 
Anchufa2primafpeciesforte,Cord.inDiofc. 
Buglofla rubra,vel Anchufa tertia,Lon. 
Anchufa lutea, Ad. Lob.ico. 

Anchufa quarta feu Pfeudoanchufa,Dod. 
Anchufa iioreexjlbid'i,Cluf pan &hift. 

Flosluteus ; rariusalbus: aliquandoexalbo 
pallefcens. 

III. Anchufaluteaminor. 
AnchufaEchioideslutea.CoI. 

IV. Anchufapuniceisfloribus. 
Anchufa,Gefhor.fecunda,Matt.Ang.Lsc.Lug. Buglofla rubra,vel Anchufa 2 Lon. 

Anchufa minor feu Alcibiadion , vcl Onochi- 

les, Ad. 

Anchufa parva,Lob. ico. 

Anchufae alterum genus Onochiles diftum, 

Cluf.hiftor. 

V. AnchufaminorPatavina. 
Anchufa tertia,Cam. ep. 

VI. Anchufaanguftifolia. 

Anchufa lignofioranguftifolia, Ad. Lob. icon, 

Lugd.Cluf.hift. 

Tragoriganum nothum Dalecfumpi j,Lugd. 

Lithofpcrmum minus repens in Phytopynacei 

at inMatthiolo 

Lithofpermum fruticofum anguftifolium. L Y C O P S I S. 

A Vno-Jtt.qwbufdam f\'yx*e*,quiaradice ctiam rubra eil Dtofcoridi l.4.c.6.Lycopfis,Pltnio l.27.f,it,Si( 
•-• ^diftafortc a caulis,foliorum &florum nupexa birfuttepedcm lupinum imitante. Echion,Caef. 

Aliquando caule caret : Monfpeliaca florc 
eft dilute purpureo : Anglica faturatioris eft 
purpurae. 

II. Lycopfis Aigyptiaca. 
Lycopfis, DiofcoricUs, Cynoglofsi genus, Rau- 
vvolff. Lugd. ap. I. Lycopfis. 
CynoglolTum,Matth.Lac.Lugd. 
Cynoglofla vera,Caft. 
Buglofium vulgare, Lon.ico. 
Echijaltera fpccies,Dod. 
Lycopfis, vel Lycaplis degener Anchufa, Algi 
netae, Ad. 
Lycopfisaltera AngIica,Lob.Lugd. 

BUGLOSSA ET BORRAGO. 

Bo»)aww, Diofcoridi l1br-4.cap.2S. quod linguas bubulas imitetur. Dicitur& tifgoauvot' , quod 
in vtnum conjecla aiumi voluptates augeat, Dtofcortdi &Plmio libr.2j.cap.8. cut Buglojfos, boum 
lingua fiintlis. 

Berrago ,54 LIB. VII. SECT. II. 

Borrago vero cffuinit.ad imitationem Marcelli difta, Bugloffa vera veterum cenfetur, & ab officinarum 
Buglojfa diverfa eil,quam aliqut Buglojfam veterum. alij eorundtm Lycopfm,alij Cirfium, ntfcio quam recle, 
duunt. Utrumfyfro Bugloffa agnofcimus, ipftm Borragtnem officinarum, Bnglojfam taufoliam . & Buglof- 
famoJ}lcinArum,BugloffamangiiJhfoliamnominantet.AtGuilandinm,Buglo(fumofficinarum,BugloJfuinan- 
tiquorum ejfe ajferit : Boragmem vero a Diofconde Ecluon vocanfujpicatur. Bitglofficm pt.vum. 

I. BugloffumlatifoIium,Borrago. 
Borrago, Brunf.Trag.Fuch.ico. Ang.Gef. horr 
Dod.Ldn.Lugd.CaefCam. 
BugloiTum,Macth.Fuch.Tur.Lac.Ad.Caft. 
Bugloffum verum, Dod.gal.Cord. in Diofc. 
Borragoflorecaeruleo: &albo, Eyft. 
BugloffumIatifolium,Lob.vulgare,Cluf.hifp. 
BuglolTaurbana,Cluf. hift. 
Borrago floribusalbis,Tab, hortenfis,Ger. 

Flore eft communiter caeruleo : aliquando 
candido,vel ex pallefcente rofeo:interdum Au- 
tumno fuaverubenre. Et Taber. proponit 
Borraginem iylv. floribus albis,quae 
Borragoflorealbo.Ger. & 
Borraginemtenuifoliam,quae 
Lycopfis Anghca,Ger. 

I I. Bugloffum latifolium femper virens. 
Bugloffum femper virens,Ad.Lob.ico.Lugd 
Camer. 

Bugloffum Hifpanicum,Caef.Tab. 
Borragofemper virens, Ger. Hifpan, latifoli- 
um,Eyftett. 

III. Bugloffurnanguftifoliummajus. 
Bugloffa,Brunf.CaefiItalica,Trag.Lon. 
Bugloffa longifolia,Cord.hift. 
Bugloffumvulgare,Matth.Lac.Caft.Lugd.Ta 
ber.Ger. 

Cirfmm Italicum,Fuch. 
Lycopfia,Ang. Lycopfis,Dod.gal. 
Ciifium,Cord.in Diofc. 
EchiumItalicumfpinofum,Fuch.ico. 
Anchufa,Tur. Anchufa Alcibiadion,Dod. 

Bugloffus Italica , vel Gallica major , vel vera,' BuglolTum erraticum afperum echioides,Ad 
GeLhort. EchiumFuchfij,Lugd.Cam. 

Bugloffumanguftifolium.Ad.Lob. III. Bugloffum fylveftre minus alterum & 

Bugloffum Italicum, velHifpanicumgrande, afperius. 

Camer. Bugloffa fylv.Trag. 

Bugloffum Italicum flore camileo : flore albo, Anchufaminor,Cord.hift. 
Eyftett. | Lycopfis,Lon.Lugd. 

Floriscolorcaerulcus,albus,rubeus,interdum Bugloffumfylv.minus,Caft.Lugd. _ 
variegatus: foliamodo latiora, modoangufti-j Flos ex caeruleo purpurafcit, rarius candi- 
ora funr.hinc figurae tres apud Tab.&Ger.apud dus eft. 
illum Bugloffa vulgaris Icalica mas , & Italica 1 I V. Bugloffum fy lv. tertium. 

Cyno- fccmina : apud hunc,Bugloffa vulgaris,An:hu- 
fa Alcibiadion & Anchufa lutea,ico. 

Aliquando folijs eft latioribus,finuofis,flore 
albo,qui cum ramo inftar Scorpioidis incurva- 
tur,eocj-, a priore differt,quod 
Bugloffum folijs finuofis nominavimus. ■ 

I V. BugloflumvuIgare,afpcricace&proce- 
riratedifcrepans. 

Bugloffum vulgare violaceo & albo colorc, 
Eyftett. 

V. Bugloflumanguftifoliumminus. 
Bugloffa minor, Trag. 
CirfiumGermanicum,Fuch.Loniceri,Lugd. 
Echium lanuginofum primum, Fuch.ico. 
Anchufaegenus,Dod.gal. j. Eiddat. 
Bugloffus minor,Gef hor. 
Cirfium minus,Lon. 
Echij facie Bugloffum minimum, Lob. 
Bugloffum minus fativum,Lugd. 

Bugloffum fylvefire. 

I. Bugloffumfylveftremajusnigrum. 
Bugloflum alterum flore nigro,Matth. 
Bugloffum fylv. Matthioli, Lugd. 
Bugloffum fylv. majus, Caft. 
Bugloffa fylv. nigra,Thal. 

Florenigro,rarifsimealbo. 

II. Bugloffumfylv.minus. 
Bugloffum fylv. Brunf. Dod. 
Borrago fylv. Trago. 

Echium,Fuch.Germanicumfpinofum,Eid.ico. 
Echium alterum,Cord.in Diofc. 

Lycopfis fylv. Dod.gal. 

Bugloffa fyl v. Dod. fylv. altera:Lon. LIB. VII. SECT. II. Cynogloflum, Trag.Tur. officin. Fuch.falfum, 
Lon. 

Lycopfis,Fuch. icon. 
Cynogloflos altera Plinij,Dod.gal. 
Anchufaafpera,Cord.in Diofc. 

Hoc praedicto fimile, fed non idem. 

V. Bugloflum fyl.caulibusprocumbentibus. 257 Alyflum Germanicum Echioides, Lobel. Lug- 

dunen. 

Bugloflae fylv. fpecies,Thal. 

Aparine major Plinij,Tab. Gef. 

Crucialis quaedam,Caef. 

Afperugofpuria.Dod belg. 

Borrago minor fylv. Col. CYNOGLOSSUM. 

K\»t>y\uosoi> Diofcoridi Ub.4-.cdp.u9. idett, Lingua canina, a fohorum forma qut Plantagini latifo- 
It.t Jimilia ,at angufiiora ,minora & lanugtnofa Diofcoridi. Phniolib.?s.cap.$ Cjnoglojfes cumnat 
imttans linguas, toptartjs opertbusgrattjnma : esl & aliafimiltjs ei, & ^ua ferat lappas minutas. Neutrum 
Dtofcortdts ejfe cenfemus. I. CynogloflummaximumBelgicum. 
Cynogloflum maximum,Lob.obf. 

Hoc folijs , floribus & feminibus vulgato 
duplo majuseft. 

II. Cynogloflummajusvulgare. 
Cynogloflamajor,Brunf. 
Cynogloflum vulgare, Matth. Lob.Thal. Caft. 
Lugd.Clufhift.Eyft 
Cynogloflum,Dod.Ad.Tab.Ger.officinarum, 
Lon. 

Cynoglofliis vuIgaris,Gef.hor, 
Cynoglofla,Caef major,Cord. in Diofc, 
Cynogloflavulgarisma;or,Col. 
Lycopfis, Lac. 

Hoc faepe fine caule reperitur, quod tamen a Cynoglofla altera media fruftu iuJv\a>Av fiyc 

\u^yiu^t/jr, Col. 

VII. Cynogloflum medium. 
Cynogloflb (imilis planta Plinij. 
Cynogloflaminor^Cord.in Diofc. 
Cynogloflum pufillumNurbonenfe, Ad.Lob. 
ico. Lugd. 

Cynogloflumparvum,Caef Iralicum.Cam. 
Cynogloflum pumilum,Cluf pan.fiye Auftria- 
cumalterum, Eid. 

Cynogloffum Narbonenfe,Eyft. 

Cynogloffa minor montana ferotina altera 

Plini;,CoI. 

V I I I. Cynogloflum Creticum argenteo an- 
gufto folio. caulifero diverfum non eft : hinc duaefigurae CynogloflumparvumcinereumCrericum,Ca- 

apud MatthioIum,Lob.Dod Rarius flore albo merar. 

occurrit. Cynogloffum Creticum primum, Cluf hift. III. Cynogloffumfylvaticumrubentecaule. 
Cynogloflum fylvaticum Harcynicum,Thal. 
an Cynoglolfum montanum,Ca?f. 
anCynogloffa montana maxima frigidarum 
regionum,CoI. 

I V. Cynogloffum fempervirens: inPhyto- 
pynace & Prodromo defcriptum. 

an Cynoglofla media altera virente folio,Col. 

V. Cynogloflumglobofoflore. 
Cynogloifamedia montanaincana anguftifo- 
liaaltera, Col. 

VI. Cynogloflumfruttuumbilicato. an Cynoglofla media argentea Apula campe- 
ftris,Colum. 

I X. Cynogloflum Creticum Iatifolium fce- 
tidnm. 
CynoglofliimCreticumfecundum,Clunhift. 

X. Cynogloffumminus. 
Elatine.Trag.Lon. 
Lappula ruft icorum,Lugd. 

Cynoglofla minor montana ferotina altera 
Plinij.CoL. 

Haec magnitudine vatiat,cum vix femipal- 
maris in Anglia reperiatur. CERINTHE SIVE CYNOGLOSSUM 
MONTANUM. 

I ErinthePlinio lib.21.cap.12.tsl folio candtdo incano,cubitalis,capite concavo ,meUis fuccum habtn 
1 te : florit avidijsinu funt apes. 

Kk I. Ce- 258 LIB. VII. 

I. Cerinthe leu Cynogloflum montanum 
majus. 

Cerinthe, Gefn. horr. Caft. quorundam , Cluf. 
hifp. 

Cynoglofla montana,Gefn.hort. 
Cerinthemajor,Lob.Lugd.Cam.Clufhift.Ta- 
bern.Ger. 

Telephium Diofcoridis quibufdam,Eid. 
Tel»phium maculofum, Cam. 
Maruherba,Dod. 
Puimonaria Romana,Caef 

Variat flore luteo, purpureo!uteo,purpureo 
& verficolore. SECT. II. 

I I. Cerinthcfloreexrubropurpurafcente. 
Cerinthetertia,Clufhift. 

III. CerinthefiorefLvoafperior. 
Cerinthe quorundam major flavo flore,Cluf 
hiflor. 

IV. Cerintheminor. 
CerinthePlmi Ad.Lob.ico.Lugd. 
Cerinthe minor,Lob.Cam.Tab.Ger. 
Cerinthefecunda,Clufhifp. minorfeuquarta> 
Eid.h.ft. 

Maru herba minor, Dod. 

V. Cerinthe foliononmaculatoviridi. 
Ccrinthes quinrum genus,Cluf.hift.ap.al. LITHOSPERMUM. 

A \6caB($not/ recenfuit Diofcorides lib 3 cap.tsS. qttod afeminu dtiritie nomen accepit : folijs olcx longio- 
■*- ^nbtts. Uttortbus & mollioribus.&c. Senicn lap dea duritie, rotundum canduans , ervi parvi magnitu- 
dine. 1'linius ltb.27 cap.u. Litbojpermo inter omnes herbas nihil ff/ tnirabilnu, &c. laprtlosgent candore 
& rotunditatemargaritartim, magmtudinc ciceris, dnritta vero laputea : & qua pcduttlis adbxrent caver- 
mlashabent & intits femen> &c. I. Lithofpermum arundinaceum,forte Dio- 
fcor.&Plinij. 

an Coix Theophrafti, 1. hift.16. 
Lachryma Chrifti, Trag. Gefner. hort. cui& 
Jodoci. 

Lithofpermum majus,Trag.Gef hor.cui & fru- 
ticofum. 
Arundo lithofpermos,GeChor. Solerfrequenternafcatur: hincvulgo milium 
Solisineptedicicur. 

Hujus fpecies minima palmum alta,Lini fo- 
liolis anguftis,granulis pufiliis,rotundis,cu- 
jus Adverfaria meminere. 

IV. Lirhofpermumminuserectum. 
Lithofpermum Anchufa?facie,Lob.Lugd. 

V. Litholpermum minus repens latifolium. Lithofpermon primum , Lacun. arundinace- Lithu!permumalteium,Ang 
um,Lugd. iLithofpermum majus,Dod.Ad.I.ob.Lugd. 

Lachryma Jobi,Ad.Cluf.hifp.&hift.Dod.Lob. Lithofperrm>rnvuIgaremajus,Cam. 
C im.Caft.hyft. iLuhofpermum repens majus,Cluf.pan.& hift 

Lachiyma vuigo,Caef Lithofpermum.Caif virg<uum,Thal. 

1 1. Lithofpermum majus, Matth.Lac.Caft. Pulmonaria minor DaIechampij,Lugd Ligd quid? 

III. Lithofpermummajuserectum. 
Saxifragatertia, Brunf. 

L.thofpermum ; Brunf. Fuch.Cord.in Diofc.& 
hift. Tur. Lon.Ad. primum,Anguil.commune, 
Gefn.horr. 

Milium Solis fativum,Trag. 
Lithofpermum minus,lvlatrhiol Dod.Gef hor. 
Lac.Lob.Calt.Lug.Ger. vulgareminus,Cam. 
Lthofpermum fativum,Fuch.ico. 
Lithofpermum legitimum,Ciuf. hift. 
Lithofpermumalterumfruticofum,ThaI. 
Lithofpermum arvenfe, Tab. 
Anchufaetertiaefimilisaltera,Caef. 
Milium SolerMauritanis, quodin montibus Hocad Echium , vel Anchufas rcfeiri poteft, 
quod aliqui Lithofpermum Diofcor. & Plini) 
cenfent. 

VI. Lithofpermum anguftifolium umbel- 
latum : inProdromodefcriptum. 

VII. Lithofpermum ai venfe radice rubra. 
Lithofpermum fy Iv. Trag. Fuch. Dod gal. Ca- 
mer. epift. 

Echium minus herba Lithofpermo congener, 
G-fn.ap. 

AnchufadegenerfacieMilijSolis,Lob.ico. 
Anchufa tertia Lithofpermo fimilis,Caef 
Anchufaarvenfisalba.Thal. 
Anchufaarvenfisminor facieMilijSoIis.Tab. 
Lithofpermum tertium Dod,nigrum,Lugd. 

Ad LIB. VII. 

AdAnchufam,velEchium,aliquireferunt. 

VIII. Lichofpermum Linarias folio Ger 
manicum. 

Paflerina,Trag.Cam. 
Lithofpermum fylv minus,Dod.gaI. 
Lithofpermum quartum exiguum,Dod.lat. 
Lithofpermum minus, Lon. 

S Y M P 2T9 H SECT. II. 

Paflerina herbariorum unicaulis, Ad, 
Lingua paflerina,Tab. 
Paflerina linaria,Ger. 
Linariaalteraborryodesmontana,Col. 

IX. Lithofpermum linarix folioMonfpe- 
liacum. 
t^aflerina linariae folio, Lob.Lugd. 

Y T U M. V Y.itftfcv Diofcorides ltb.4.cap.o. & to.propofuit : Jic dtcium a facultate conglutinandi, qua poliet : 
-^-^narn & carnes dum coquunttir congluttnat addtrum, eodem auciore. Et Pliniohb.27 .cap.6.unde & 
Gr<cci (ait) nomcn tmpofuere : binc l.ttims Confolid.i dnitur. 

Genera: Diofcondi dnplex esi.^trfxicf petrsum,quod in petris nafcatur,ramulis origano fimilibus. 
folijs tenuibus,&capitulis tbymi: Alterum.quod aliqut st^ktc/ pe clon vccant : caule cubitali.foltjs hirfuttt 
ad Buglofii foliorum fimilitiniiiiem : flortbus lutets, &c. Pltnius lib.27. cap.6. Alum nos vocamus.Grio 
Sjmpbjtum petrsum,ftmtlis ctiniU bubtila, folijsparvis cacumiiubustbjmt, &e. I. SymphytumConfolidamajor. 
Symphytum quidam Inulam rufticam, qui- 
dam AlumGallicum vocanc,Scribon.c.zi. 
Confolida major, Brunf.Trag.Cam.Thal.Ger. 
Symphytum, Tur. Lon. majus, Match. Cord. 
hift.Cam.Caft.Tab. 

Symphytummagr.um,Fuch.Dod.ur: Lugd. 
Symphytum alcerum, Ang.Cord.in Diofcorid. 
Lac. 

Symphyrum Alum,feu Alus,Ad Lob. 
Confolidavulgo,Caef. 

Marem faciunc & fceminam , floris colore 
pocifsimum dirfsrenres : mas, florecft purpu- 
reo,vel purpurocaeruleo : foemina,flore albo, 
vel pallide luceo : rarius lureo : hincduaefi- 
gurae apud Tabernaemonranum 5c Gerardum : 
tres apud Eyftecc. 

Symphycum rrujus flore albo, &flore purpu 
reo, Tab. 

Confolida major flore albo & florcpurpureo, 
Ger. 

Symphycum maius flore purpureo : flore ru- 
bro : flore pallido, Eyft. I I. Symphytum majus tuberofa radice. 
Symphytum tuberofum, Lob.Dod Lugd. 
Symphycum cuberofum majus.Cluf h»ft. 
Symphycum majus flore fubluceo, tuberofa ra- 
dice, Cam. 

Symphyrum radice ruberofa,Cam.ep. 
SymphytumalterumfoIioBorraginiSjAng. 
Conlolidaalteraminor, Caef 
Confolidaruberofa velnodofa,Cam. 

II I. Symphycumminuscuberofaradice. 
Symphytumruberofum,Cluf.pan.cuberofum 
minus, Eid.hift. 

F-loribus eft pallidis, vel fubluceis. 

IV. Confolida major, amplexicaulis flore 
purpureo, Thal. quid ? 

V. SymphycumminusBorraginisfacie. 
Symphycum pumilum repens Borraginis fa- 
cie, Lob. 
Borragominimaherbariorum, LugcL 

an Afarum muri,Eid. 

VI. Symphyroviribusaffinis. 

Bifa radix quae ex Bengala & Parane monci- 
I bus adfcrrur.Acofta cap.de Dacura : fed quid ? L SYMPHYTUM MACULOSUM, SIVE 
PULMONARIA. 

PUlmonaua difta. quod btijus folijs ut plurtmum macuU aibtt lattt afperft ftnt. & qu~d Puimonum 
affecltbiu medeatur : quibufdam CtlLc altcrum genus apud Pltnium lib.2-'. cap.8. cui Calia duorum 
generum esl : una.ftmilts Aro, &e. Altcrum genus cjtis. quidam Anchiifam vocun felia I aciuct Imigiora. 
piumofa, radice rubra, &c. lllam Anfarum, banc Pulmonariam voluut. At l racafiorm Pulmov.arum 
ex genere Bugloffa ejfe cenfet. 

I. Symphycum maculofum, fivc Pulmona-IPuImonariaaltera, Marth.Caft. 
riahtifolia. |Pulmonaria8cPulmonahs,Dou.gal. 

Kk 2, Pulmo- z6a LIB. VII. SECT. II. 

PuImonariaPlinij,Gefn.hort. |Symphytum fylv. Cord.hiftor.&Pulmonaria 

PuImonariajCaefirnacuIoia^Ad.Lob.Clufipan.^Plinij^Schol. Cam.Tab.Ger.Eyft. 
Symphytum maculofum,Dod. 
Pulmoaaria major,Lugd. 
PulmonariavulgarismacuIofofoIio,Clufhift. 

Folijs variat, quae aiiquando albis punc~tis 
notantur, aliquando ijs carent : & haec 
Pulmonaria folio non maculofo, five i. Cluf 
hiftor. 

Floribus eft communiter caeruleo rubenti- 
bus : rarius albis. Marem & fceminam, nomi- 
ne Pulmonariae Plinij Taber.exhibuit,quem 
Gerardus imitatur. 

II. Pulmonaria anguftifoliarubentecaeru- 
leo ftore. 
Confolidamajorfylv.Trag. PulmonanafolijsEchij,Lob.ico Ger. 

Pulmonans ccrtia; lpeciesakera,Clufi pan.j". 

Pannonica,Eid.hift. 

Pulrr. onariaquarta Plinijangu(tifoIij,Tab. 

Variat floribus, alren flores initio rubent, 
dein caeruleum colorem faturatiorem contra- 
hunt: alteri florespulcherrimerubent.es: illa 
Pulmonaiia f.h tc vero^.Cluf.inhift. 

1 1 1. Symphycum maculofum,five Pulmo- 
naria angufttfclia castulea. 
Pulmonaria z. vel anguftifolia casruleo flore, 
Cluf pan.tertia Auftriaca. Eid.hift. 
Pumonana prima angufttfolia, Taber.2.angu- 
ftifolia,Ger. 
Pulmonaria Auftriaca fecunda, Cam. CONSOIIDA MEDIA. 

COnfolida media , quibttfdam Chamacijfos Jpicata Pltntj Ub. 24.. cap. rj. Alijs Anonymos Plinij 
lil.27. cap.4- ( Anonjmos inquit, non tnventendo nomen invemt ) forte quta vulnertbus fanan- 
du ejfcacifiimafit. 

I. Confolidamediapratenfiscaerulea. II. Confiolidamedia pratenfisptirpurea. 

Confolida media, B:unf. Matth.Fuch.Taber. Prunella purpureavelquarta,Trag. Eyftett. 

Confolida media, & Herba Laurentiana,Caft. 

Prunella caerulea,Trag. 

Bugula,Dod.ut: Cluf.pan.8ihift.Lugd.Gsr. 

Bugula, & Prunella quibufdam, Ad.Lob. 

Arrhetica Pandeftani, Ang. 

Symphytum medium,Lon. 

Confolida media major,ThaI. 

Confolida media prima, Tab. 

ChamacilTus qnorundam, Lugd. 

Chamseciiiialterumgenus Caefi 

Flore eft caernleo: rarius cinereo vel albo: 
folijs lationbus &angufttoribus, leviterinci 
fts velfinuatis. Confolida media purpurea , Fuch. fecunda, 

Taber. 

Confolida media minor, Thal. 

Bugula carnei coloris flore,Clufipan.& hift. 

Bugula ftorealbo, Ger. 

Hasc repk & folijs priore eft rotundiori- 
bus, non laciniatis , aliquando etiam non 
crenatis: flores, rubicundioris diluti colorls 
funt. 

I I I. Confolida media ftore Iuteo:haeccae- 
reris mulro minoreft, folijs rotundis, crenatis, 
floreluteo: quamex Angliahahemus. 

IV. Confolida medta caerulea alpina , in 
Prodr.defcripta. BRUNELLA. 

PRunella , qtu ex Confoltd* Jpeciebus esl , ab effetlti nomen accepit , eo quodfaueium & lingu* 
affetlibus feu potius malo Caftrenfi , Germanif fcie ^yiirte dtito , medeattti : qtjod malum ab 
Aegmeta lib.3. Eryfipelas Cerebrt diclnm videtur. Qutbufdam Symphytum petraum : altjs Polycnemon 
Diofcoridis lib.3. cap. 108. I. Brunellamajorfolionondifleclo. 
Brunella,Brunf.Dod.ut: Lob. 
PrunelIavulgarts,&6.Trag. 
ConfolidaminorjMatth.minima^Cam. PruneJJfc, Fuch. Ang. Adv. Caefi Lugd. Camen. 

Taber.Ger. 

Symphytum petraeum, Lobel. ico. an & Cord. 

in Dtofc. 

Prun- LIB. VII 

Prunella,autpotiusBfuneIlaofficinarum,Eyft. 
Floreeftpurpureo,velcaeruleopunicante: a 
liquandoexdilutoce/ruleoalbicanre,rariusal 
bo: folijs integrisnonnunquamlevitercrena- 

II. Bmnellafolio laciniato. (tis. 
Symphytum pctraeum,Lob. 
Brunellaalteta,Dod. 

Prunella fecunda,CIuf pan.& hift.tertia,Tab. 
Prunella altera hirfutior, Crxf. 
Prunella Lobelij, Ger. 

Flore eft purpurei vel carnei coloris,vel cine- 
rei,vel nivei: folijsaliquando foliim fuperiori- 
bus,aliquandoumuleriainfenorib'laciniatis. 

I I I. Brunelb Hyflbpifolia : in Phytop. fub 
i. defcripta. 

B E L SECT. II. 261 

an Prunella fecunda,Tab. 
an Prunellaflore albo,Ger. 

IV. Brunellacaeruleomagnoflore. 
Prunclla caerulea altera,vel j.Trag. 
Prunella prima & maior,Cluf.pan.&hift. 
Prunellagrandiflora, Cam. 
Brunellacaerulea magnoflore, Eyft. 

Folijs eft integris : reperitur & laciniatis: 
flore faturatius purpurafcente , nonnunquam 
& dilutioris & exalbidi.rariusalbi coloris. 

V. Brunellaminoralbalaciniata. 
Prunella candida alteia, vel feptima, vel foe- 
mina,Trag. 

Haeclemipalmariseft,aliquandocriumqua- 
tuorveunciarum. L I S. 

BKllitfem etiam adCo'ifo[iJam mediam, vel minorem, referunt, quam licet aliqm apud Tbeophraftum 7. 
btft.p. Anthemidti r o!iaiei Jpeciem ( Sigellam foliofam Ga^a vertit) velint; Jriatitamenindiftavi- 
dettir. Pli»iolib.26.cap.h Bellis in pratu nafcitur.florealboaliquaicnmrubente. Btlib.2i.c.$.luteus& 
Bellio pajlillicaiit ibus quinquageun qwni< barbulis coronatur. I. Bellis fylv.caulefoliofomajor. 
Oculusbovis Brunf. 
Buphthalmuii, Eid.m.i|us,Lon. 
Bellismajoi, Tr.ig.Matth.Fuch.Dod.ut: Lac. 
Ca?f Caft Cim.Ger.LugJ. (cum figui a Matth. 
& Fuchlij) Adv.Lob.(cui&Confolidamedia 
vulnerariorumj Eyft. 

Bellisfylv.Tur.maiorfylv.Fuch.ico.Gefn hor. 
Bellium majus,Tab. 

Folio .^utioie eft, vel rorundiore : caule & 
birfuco& glabro: Horenonnunquam gemino, 
etiam pleno.led rariisimereperirur. 

Ii. Bellis alpina major rigido folio : quae 
i. ui Prodromo. 
an Bellisalpina.Cam. 

III Belns alpina alba minor : quae z. in 
Prodromo. 

I V. Bellismonranamajorfolioacutoiquae 
i. inProdromo. 

V. Bellis montana folio obtufo crenato: 
quae 4. in Prodromo. 

V I. Bellisfylv.media caulecsrens. 
Bellismed.a.Matth.Ad.Lagd.Tab.Clufhift. 
Bellis minor, Caft. 
Bellisfylv.media,Gefn hort.Ger. 
Bellislylv. Dod.majorlylv.Lob. 

VII. Belhsfylv. minor. 
SohdagoConfolidaefpecies>Brunf. 
Primuia veris, Eid.Caef. Bellisminor, Matth. 

Bellis minor lylv.Fuch.Dod gal.Tur.Gef.hor. 

Lugd Tab.Cer. 

Bellis pratenfis minor, Ad. 

Floscolore variat: diicumenim luteumam- 
biunt fohola,vel alba, vcl tx candido rubra: 
alia ex albo & rubro mixta : alia intus rubra,in 
ambitu alba : aliquando in viridem colorem 
dcgenerant : repentur vix uncias duasalta. 
Bellis lylv.mmor rlore mixro, & 
Bellis fylv.minorfloie plenorubro, Eyft. 

VIII. Bellismaritimafolijs Agerati: quas 
f. in Prodromo. 

Bellts hortenfis. 

I. Bellis horteniis flore pleno, eoque ma- 
gno.vel parvo. 

Primulavens Trag.Gefn.hort. 
Bellis, Lon.minor,MatvhLup,d minima,Caft. 
Bellis minorhorrenfis, Fuch. Dod.gal.Gcf. hor. 
Lac.Tab. 

Confolida minor officinarum, an Bellis Pli- 
niana, Ad. 

BellishortenfismuItipliciflore.Lob.Tab.Ger. 
Beliis minor fl. multiplici albo & rubro,Eyft. 
Primulaverismultiplici foliorumordine, CeT. 

Flons colore variat, albo, incarnato, rubro, 
vario, fcilicet candido & rubro: eft &fufco: 
hinc duae hgurae, apud Lob.&Ger.tres apud 
Tabernaemontanum. 

Kk j IIBellis 202 LIB. VII. 

II. Bellishortenfisprolifera. 

Primula veris.cujus flores fi non citius carpan- 
tur, ex fe aliosgenerant, acfaepeexunoqua- 

tuorautquinau-;erumpunt,Trag. 
Bellishorcenlisfuavcrubens, vindisqueproli- 

fera, Lob.ico. 
BeJlispiolifera,Cam.variegata,Eyft. 

III. Bellis horteniispediculofoliofo: quae 
7.inProdromo. 

Bellts c&rulea. 

I. Belliscaeruleacaulenudo. 
Aphyllantesj Lugd. 

II. Belliscairuleocaulefoliofo. 
Aphy!lanthes,ideftfrondirlora,Ang.Cam. 
Bellis c.trulea, Globularia Monfpelienfium, 
Ad.Lob.Tab.Ger. 
Bellismontana,Caef 
S^abiofaepumilumgc;'U< Cluf.hift. 
Be!lisminorflorecaeruleo,Eylt. 
Globularia caerulea,Col 

Variat magnitudine, foliorum latitudine, 
&cauliumaltitudine:hinctresapudTab.Ger. 
icones: Bellidis caeruleae, Apulae, & Monfpe- 
liacaenomine. 

III. Bellis caerulea fpinofa : quae pro 6,'m 
Prodromo defcribitur. 

I V. Bellis caerulea montana frutefcens. SECT. III. 

Bellis montana fruticofa in Ilva^Csef 

Scabiofaquinta,velScabiofa montana repens, 

Cluf. pan. 

Scabiofa repens montana, Cam. 

Scabiofa odorata.Tab. 

Scabiofa montana mivor repens,fiveio. Cluf. 

hiftor. 

Bellis lutea. 

I. Bellis lutea folijs profunde incifis major. 
Bellismajorlutea,Trag. 
Chiyfanthemum,Dod.Cam.ep.Caft. 
Chryfanthemum foliovirentiore,Cam. 
Chryfanch. fegetumfoliomultifciifo, Adv. 
Chryfanthemum fegetum,Lob. 
Chryfanthcmum arvenfe, Tab. 
Chryfanthemi fpecies 4.Caef. 

I I. Belhsluteafolijsprofundeincifisminof, 
Chryfanthemum minus, Cam.ep. 

III. Bellisluteafolijsfubrotundis. 
Chryfanthemum j. Csf 
Chiyfanthemum Myconi,Lugd. 
an Chryfanthemum folio minus difle&Oj Ca- 
merar. 

iV. BellisfpinofafolijsAgerati. 
Bellis fpinofa elatior,Lob.ad par.alr. 

V. Bellismontanaglobofoluteoflore. 
Globularia lutea montana,Col. S E C T I O T E R T I A. 

PILOSELLA; GNAPHALIUM; LEONTOPODIUM; HELI- 

CHRYSUM; STOECHAS CITRINA, CONYZA, ASTERj 

TR.IPOLIUM;ALISMA ; ET VIRGA AUKEA. 

PILOSELLA. 

I llofella a copiofls pilis quibus veflitur, nomen fortita esl, quam aliqui ad Hyofotidem, alij ad Holojiium 
referunt : funt ijui lmybi mitumam Jpeciem faciaut. I. Pilofellamajor repenshirfuta. 
Auricula muris, Brunf. Ericio Cord. aiia,Coid, 
in Diofc. 

Auriculamuris minor,Trag.Lon. 
Pilofella, Matth. Ang. Ad.Lob.Caft.Tab. 
Pilofella major,Fuch.Dod.ut : Lug.media,Th 
Pilofella quibufdam Holoftium, Lac. 
Pilofellarepens,Ger. 

I I. Pilofella major repens minus hirfuta. 
Auricula muris minor fecunda,Trag. 
Pilofellavulgo,Caef. Pilofella major.Cam.ep. 
La&ucella fylv.repens,Cam.hort. 

III. Pilofellamajorerefta. 
Pilofella major,Ger.altera,Tab. 

IV. Pilofellamajoreredtaaltera. 
Pilofellamajorprima,Tab. 
Piloiellamajorlatifolia,Gcr.ico. 

V. Pilofellamontana hifpidaparvoflofe. 
Pilofella major umbellifera/"«"f«'H«*'A©-mon- 
tana & pratenfis, Col. 

VI. PilofellaSyHaca. 

Pilo. LIB. VII. SECT. III. PilofellamaximaSyriaca,Lob.Lugd.Tab. 
VII. Pil ofella mcana faxatilis lutea. jAuricula murisalteraincanafaxatilis frigida- 
Irum regionum,Col. GNAPHALIUM. 

tixfxXiey Diofcoridi lib.j. c.132. (juodfolijsMTi yi'*fx\» protomento.ut.intur: EtPliniotib.27.cto.cui 
■*- Gnapbalton,quodaltj cbama^elon vocant. Veriim apud 'Piinium 1.24.1 .ig.habettirberba,\mpia,incana, 
Vocata rofmarint afpecln. tbyrfi modo vejiita atq 3 capitata, undealu ramuli affurgunt fua capttellagerentes, 
ob id lmpiam appellatam , qttomam libert fupra parentem exceliant , altj potius tta appcliatam, quod nullum 
ttiiim.ile.im .ittingat,exiftitnavere : bxcPltnius. Sttnt qtu Gnapbalmm vulgare ej[erelint,& ejfe quotj s Cen- 
tunculum ejufdem : Sicautem Pliniusl.24. c.ij. Itali Centunculum vocant, roflratis folijs ad Jimilitudmem 
capttispenularumjacenteui in arvis, Gnectatitem Clematidem. 

I. Gnaphaliummaritimum. Filaginisalterafpecies.Dod. ut: 

Gnaplulium,M2tth.Lobcl.Lugd.legitimum, FiiagoGermanica altera fecundum folia flori- Clul hiftor. da,Ad. Lob.ico. Giuphal.marinum,Gef hor Ad Lob.ico. (Cot- Gnaphalium vulgare majus, Thal tonaria vulgi fiveBomb.ix humilis)Tab.Ger. 
Gnaphalium marinum tomenio(um,Lugd. 

I I. Gnaphalium laufolium Amtricanum. 
GnaphaliumAmericanum^)>'s'««^*,Clufpan. 
&hift. 

Gnaphalium latifolium peregrinum.Eyft. 
Centunculi Amencani nomineex Americaac- 
cepimus, apud quos uti & in Brafsilia , aputi 
Toupinambjultios frequenscft. 

1 J I. Giuphaiium vulgaremajus. 
Heliochrylosiylv. Trag. 
Guaphalium. Fuch.Gef hor. Tur Lac.Caft. 
Gnaphalium vulgare,Matt.Ad.Lob.Lug.Tab. 
Filago,Dod. ut : Ger. 
Cehtunculus.Tur. 
TomentunijCord. hift Lon. 
ImpiaPlinij.Ang. (& Carca(ilago)Gef.hor. 
Herba !mpu ; C.tf. 
Cnapha!ium vulgareminus, Thal. 

IV. Gnaphalium mcdium. 
Filago4.Dod.gal.minor,Dod.lat.Lob.ico. 
G aph.ilium medium,Tab. vu!gare,Ger. 

V. Gnaphalium minus larioribus folijs. 
Gnaphahum Plaieau tertiumClufhift. 

VI. Gnaphalium minus repens. 
Gnaphalium minimum,Lob.ico.minus,Tab. 
Filagominor Gcr. 

Hocetiam duarum folumunciarumreperitur 

VI I. Gnaphal umrofeum fylveftre. XI. Gnaphalium majus angufto oblongo 
folioalrerum. 

Pfeudoicontopodium Matthioli,Lugd. 
Gnaphalium Anglicum , vel Bdgicum folio 
longiore,Ad Lob.ico. 
Chryfocome G^rmanica^Lob.obf 
Chiyloccmelanuginofa,anImpie;fpecies,Lug. 
Gnaphalium majus.Tab. Anglicum,Ger. 
G Mphalijgenus,Cluf hift. 
Leontopodiun alterum vuIgare,Matth.Cam. 
an Herbalmpiain montibus,Ca:f 
an Chryfocome&Chryfit.is,Caft. 

Hoccum a priorcparumdirferar,quivolue- 
rit,idemdicat. 

Guaph.ilium moutanum. 

I.GnapluIium moiuanum ftore rotundiore. 
Lagopus fecundus, Trag. 
Auricula muris. Lon. quarta,Trag. 
Pilofeliaminor,Fuch.Dod.gal.Lugd.ThaJ. 
Lagopiron Hippocratis,Gef. animal. 
G:uphali; genus,Gef col. 
Gnaphalium montanum purpureum &album, 
AdLob.Tab.Ger. 

Gnaplulium montanum fuaverubcns, & 
Gnaphalium montanum variegatum.Eyft. 

Variat floribus candidis,fubpurpurei.i,ro- 
feis, excandido &rubromixtis. 

1 1. Cnaphalium montanum longiore & fo- 
lio& flore. VHI.Gnaphahumroleumhortenfe: utrum- Gnaphaliummontanum purpureum,&fuave 
queinP^odromodefcriptum. rubcns,Lob.ico.Tab.Ger. 

IX. Gnaphaliummams latooblongofolio. Gnaphaliummontanum Dalechampij Lugd. Gn.iphaliumfecundumPlateau, Clufhift. 

X G iaphal. maju- ^ngultooblongofolio. 
Heliochrylosfylveftris,Trjg.ico.ak. Pilofella minor,Dod.Cluf hift. 

Variat ut prior floris colore , hinc dus ico- 
nes apud Lob.Tab.Gerard. 

III. Gna- 2 f 4 LIB. VII. 

I II. Gnaphaliomontanoaffinis/Egyptiaca. 
Bacchans Rauvvolffij,Lugd.ap.Ouf hift. 

IV. Gnaphaliumalpinummagnoflore,fo- 
liooblongo. 

an Leontopodium Diofcoridis ? 
Leontopodium verum,Matth. 
Leontopodium Matthioli,Lugd.Tab. 
Lcontopodium,Dod. Calt. 
Leontopodium fi ve pes leoninus, Ad. 
GnaphaliumaIpinu,Ger.defCluf.pan.&hift. S£CT. III. 

V. Gnaphalium alpinum magno flore folio 
brevi. 

Leontopodium five pes leonin*, Lob.Tab Ger. 
Idem cum priorecenfet Lug. at cum illud ra- 
dicem habeat magnam, quafi fquammofam, 
folia oblonga: hoc vero radicem tenuem, fo- 
liaque brevia,differreftatuimus. 

VI. Gnaphaliumalpinumminus. 
Leontopodiumparvu.Lob.Lugd.Tab.Ger.def 
Pilofellaminoraltera. LEO NTOPODILIM. 

AtovfoTtoJliov Diofcorides I.4. c.131. duorum dicit generum & ad amatoria valere,&c. Plinius lib.26. c.t. 
Leontopodij quidem memmit,fed aDiofcoridts dtverfum cenfemus : Dtofcoridesfortede Gnaphalioalpi- 
no mtelligendus : quod Gnapbalium a Ptinio U7.C.8. Cemos appellan nonnuili txipmant. 

HELICHRYSUM. 

E' tu)$igov aut ^vcow^ov *i k(A.xfoui$ov Diofcor.L4.cs7. ubifolia Abrotano fimtlia & umbellam auream 
tribuit. AtTheophr. l.p.c.21. EMojgHa@-,idesl,aureumeolorembabens,(AureliamGazjivertit) aliji 
Comaaurea. Plw.l.2i.c.2j. Heliocbrjfum,quodalijsCbryfantbemum, &qua Dtofcoridesbabet. 

I. ElichryfonfolijsAbrotani. 
Helichryfum,Matth.defCaft. 
HelichryfumCreticum,Matth.ep.ico. 
an Helichryfon quod vulgo in Creta.Lagochi 
mithia, quodleporibuscubiliagratapiaebeat, 
appellare folent,Bellon. 
Elichryfon , Ang. Lac. Dod. Lob. Cluf. hifp.& 
hift. Lugd. Cam. 
Heliochryfon, Ad. 

Helichryfum i.&Helich.i. altera icon.Tab. 
Comaaurea & Helichryfon,Ger. 

Varietas in folijs advertitur : hincduae figu 
raeapudTaber. &Gerardum. 

II. ElichryfumfolijsoblongisStoechadici- 
trinaefimilis,Uod. 
Helichry fum,Cam. ep. ico. 
Chryfocomeperegrina,Eyft. 

I II. ElichiyfumfolijsoblongispaucisStce- 
chadicitrinaeanguftioribus. 
Helychiyfum Cretic. Matth.def. Lug.Cam.ep. 

1 V. ElichryfumfeuStcechascitrinaanguftif. 
Amaranth.luteus.Fuch.Lac.Lon.citrinusjTur. 
Stcechascitrina,Matth.Lac.Gef.hor.DocLCaft. 
Lugd. officinarum,Tab. defc. 
Ageratum Aurelia,Dod.gal. 
Heliochryfum,Cord. in Diofc. 
Heltchryfum,& Amaranthus GaIeni,Caef. 
Chryfocomeaureavecoma,AdLob. 
Chiyfocomeprimavulgaris,Clufhift. 
C oma aurea,Lob. ico. V. ElichryfumOrientale. 
an Chryfocome Diofcoridis 1. 4. c.ff. &Plinij, 
cui &Chryfitis l.n. cf.in Phytopynace, Mat- 
thiolo & Prodromo defcriptum. 
Stcechas citrina comis grandioribus,Cam. ep. 
Eliochryfiim,Belli ep. 1. ad Clufium. 
Helichryfum Creticum,Eyft. 

VI. ElychryfumCreticum. 
Chryfocomef. velCretica,Cluf.hift. 

VlI.Elichryfon five Stoechas citrina latifolia. 
Amaranthus & Heliochiyfos primus, Trag. 
Amaranrhus luteus primus, Tab. 
Chryfocome five Amaranthus luteus,Ger. 

Variat latioribus & oblongioribus folijs: 
hinctresicones. 

Amarant.luteii.i.&j.apudTab.&apudGer.fub 
Chryfocome, Amarantho Galeni &Heliochry- 
fofylveftri. 

VIII. Elychryfum fylv. latifolium capitu- 
lisconglobatis. 

Chryfocome & Helichryfos fylv.Lob.ico. 
Chryfocomemontana, Caef. 
Chryfocome aftera,Cluf hifp. tertia, peregrina 
fecunda,Eid.hift. 
Chryfocome,Tabern.Ger. 

I X. Elychryfonfyl.anguftifoliumcapitulis 

conglobatis. 

Stcechas citrina altera, Ad.Lob.ico.Lugd. 
Agcratumaliudquorundam,Lugd. 
|chryfocome,CaefuUera,peregrina 1. Cluf hift. 

Hichry- LIB. VII. SECT. III. Elichryfum Creticum,Cam. 

Stcechas citrina , five Chryfocome Monlpelia- 

ca,Taber. 

X. Elichryfum fylv. flore oblongo. 
Stcechascicrinaalterainodora,Ad.Lob.ic.Lug. 
Gnaphalium marinum DaIechampij,Lugd. Chryfocomela-ioribus folijs,Cajf. 
Chryfocome quarta.peregrina j. Clufihift. 

XI. Elichryfofyl.floreoblongofimilis: 
Phytopynace&Prodromodefcribitur. 

XII. Stcechasviridiscapitulooblongo. 
Stcechas viridis Dalechampij,Lugd. 2^5 C O N Y Z A. 

Ko'w/« Diofcoridi I.3. c.isS.ftcforte dicla,quod*uvwitxt ,feu culices,fuo lentore capiat : apudTheophrd- 
(lum 6.htft.i.& 2.Pultcariam Gaz,a vertit,Plintol.2i.c.to.Conyz,a. 

Genera tna Diofcoridi : parva,qtu odore praftantior: major,gravi ddore: tertiumgcnus medium tnter 
illas,injuctindiortsodoris, &c.Theophraftopiuragenera, mas &f<xtmna: hxcmiiior,illamajor, Pltmogencra 
duo ntas &fcemtna, infolio dtfferentia, &c. I. Conyza mas Thcophrafti majorDiofco- 
ridis. 

Con ifa magna, Tur. 

Conyza major , Cluf hifp.Dod. Caefalp. Caft. 

Camer. 

Conyza magna,Lugd. 

Conyza major vera, Ad. Lob.ico. 

II. Conyzamajoraltera. 

Conyza major Diofcoridis Rauvvolflij , Cluf. 

hiflor. 

Conyza Syriae, Lugd. appcnd. 

III. ConyzafceminaTheoph. minorDio- 
fcoridis. 

Conyza minor vera,Gef.ap. Ad.Lob.ico.Lugd. 
Conyza minor.Cluf hifp.Sc hift.Ca:f.Caft. 
Conyzaminor, &EupatoriumMefues,Col. 
Conyza minor altera.Dod. 

IV. Conyzaminorexotica. 
ConyzaminorBoetica,Cluficur.poft. 

V. ConyzaSalviaeodorem fpirans. 
Planta Bantanica,Cluf exot. I.4. c.ij. Dentelaria,Gef.hort. 
Conyza muralis,Eid. col. 

Conyzoidescasrulea.Geficorol.Cor-d. 
Conyza odorata,Lugd. 
Conyzaegenustenuifolium,Thal. 
Conyza caerulea,Tab. 
Amcllus montanus,Col. 

Variat folijs, in altera brevioribus & latiori- 
bus:inalteialongioribus& anguftioribus: eft 
&alteraerec"ta,alterarcpens: florecaeruleo,qui 
in pappum vel album, vel rufefcentem abit. 

Conyz,a mpntana. 

I. Conyzacaeruleaalpinamajor: quae 1. in 
Prodromo. 

II. Conyzacaeruleaalpinaminonquaez.in 
Prodromo. 

III. Conyzaalpinapilofifsima. 
Conyza Helenitis pilofa,Lob.ico. 

IV. Conyzaincana. 

Conyza Helenitismellita incana.Lob.ico. 

V. Conyza montana fol ijs glutinofis pilofis. VI. Conyzamajorvulgaris. 
Conyzamajor.Trag.Matth.Dod.gal.Gefhor. Conyza montanaMyconi.Lugd. 
Lac.L0n.Cafl.Lu2d. V ! « Con >'-a montana lutea, 

o 

Conyzamajoraltera,Dod. 
Conyza Helenitis,Cord.hift.ThaI 
Baccharis.Matth.Lac.Lon.Tab. 
BaccharisMonfpeIienfium,Gef.hort. AdXob. 
Lugd.Cam.Ger. 

VII. Conyza pannonica Ianuginofa. 
Conyzatertia Pannonica,Cluf pan. 
ConyzatertiaAuftriaca, legitima forteDiofc 
Eid.hift. 

VIII. Conyzacasruleaacris. 
Tinclorius flos alter,Trag. 
Erigcrontertium,Dod.gal.quartum,Eid.Iat. folijs ob- 
longis. 

HajcduplexaThalyoproponitur.ncmine 
Conyzaemajorismontans, & 
Conyzaemajorisaltcrius: hujuspofteriorisfi- 
gura a Camerario in fuo horto exhibetur. 

VII. Conyzisaflinis. 
BritannicaGefneri&Lugd.AdLob.ico. 
Britannica vera Dalechampij,Lugd. 
BellisluteaDalech.Lugd. 

Conyz,a paltiffris. 
I. Conyza media Afteris flore Iuteo, vel ter- 
tiaDiofcoridis. 

Ll Cala- 266 LIB. VII. 

Calaminthae tertium genus,Fuch. 

Conyza,Cord.in Diofc Tab. altera,Tur. 

Conyza media, Matth. Dod.ut : Lac. Ad. Lon. 

Lob.Lugd.Eyft. 

Conyzaj. Matt.ep.AngCaft.j.aquatica,Gefih. 

Conyza j. vulgaris, Cluf. pan. media vulgaris, 

Eid.hift. 

Conyza aquatica,Thal. 

Conyza major, Ger. 

MemhaluteaLon. 

Afteri Aftico fimilis altera quae Cunilago,Caef 

CunilKj.genus,quaeCunilagoPlin.l.20.ci6. 

II. Conyzamajorfloreglobofo. 
Conyzaminor,Trag.Matth.Dod.gal.Lac.Caft. 
Lugd.Tab Ger. 

C< > yza prima, Ang. minor feu fcemina,Lon. 
Conyza minima,Ad.(fivePulicaria) Lob.Dod. 
Lugd.Thal. 
Pfyllium,Cord.hift.ico, Conyza,Eid. SECT. ni. 

Majoreft&minor. 

III. Conyzaaquaticalaciniata. 
ConyzaHelenitisfolijslaciniatis,Lob.ico. 
Conyza Helenitis, Dod. belg. 

I V. Conyza paluftris ferratifolia. 
Conyza aquatica , & aquatica folijs ferratis, 
Gefhort. &col. 

Conyza maxima ferratifolia,Thal. 
LinguamajorDalechampij LugoV 
Conyza quarta, Cam. ep. 
Coniolida paluftris, Tab. 
SolidagoSarracenica,Ger. 

V.Conyza aquatica ; Allcris flore aureo : quae 
j. in Prodromo. 

VI. ConyzaeaffTnisGeimanica. 
SolidagoSarracenicatertia.Trag Lon. 
Herba vulneraria ad fluvium Pfrim, Trag. 
Confolida Sarracenica tertia, Tngi, Ltigd. 
Conyzae nominepofica inCordihiftona. A . S T E R A T T I C U S. 

A'z7v? xrjiaos Diofcoridi I.4. c.120. florem babet in cacumine purpureum , aut luteum , per ambitum 
anthemidts capituli modo divifum,foliolisfieUa modo radiatis. Pltnto 1 27. cj. After, ab aliquibus Bu- 
bomum appellatur, quoniam lnguinum (fc. inflammatiom) prtfentaneum remedium est : in cacumme capi- 
tula fieli* modo (binc Afterisnomen) radiata,&c. After Atticus luteus. 

I. After luteus foliolis ad florem rigidis 
After Acticus alter,Mattb.Lugd. 
Afler Atricusverus,Ang.Gefihor. 
After, five StelJa Attica Monfpelienfium aureo 
floie, Ad. 

After Articus, Lob. (cui & Inguinaria) Ger.Iu- 
teus,Cam. 

AfterAtticusprimusfloreluteo,Ciufihifp.vel 
Aftei atticus legimiiSjCluf.hift, 
Aftera<fticus,Caefi 

Afierluteusalter,ocuIusChriftiminor,Lugd. 
OculusChrifti,Eid. 
Afleratticus MafsiIioticus,Tab. 

Eftlatifolius: eft&anguftifolius. 

I I. After atticus folijs circa florem mollibus. 
Aftercernuu:,Col. 

Baccharis vel CarpefiumAIpinijquo nomine 
accepimus. 

III. Afterlutsusradiceodora. 
Incenfaria,Caefi 

AfterisalterafpeciesApuIa,anBaccharis,CoI. 
Bac>.haris vera Diofcoridis , Malocho, hoc no- 
mineaccepimus. an AfterIuteoflrre,Cam.ep. 

I V. Afterlutemmajorfolijs fuccifa?. 
Afterprimus, vel pannonicus major, Clufius 
p3nnon. 
After tertiusfive Aufiricatus i.Eid hift. 

V. Afterluteushirfuto Sahcis folic. 
Afterpannonicustertius, Ciufipan.atquintus, 
inhiitor. 

Afterfloreluteo, Tab. 
Afler h irfuru.^Ger. ico. 

VI. After montanus luteus Salicis glabro 
folio. 

After atticus fecundus,Cluf pan.at quartus five 
Auftriacus lecundus,Eid. hift. 
Be!lislutea,Lugd. 
Buboniumluteum,Tab. 
AfterItalorum,Ger. 

VII. Alterluteusfolioglabro&crenato, 
After lralorum,Ad. Lob. 
Afteratticus,Dod.atticusItalorum,Clufpan. 
Afteroftavus Itaiorum, Eid.hift.ico. 

VIII. Afterluteusanguftifolius. 
Afterconyzoides Gefneri,Lob. Lugd. 

I After afticus teiuus, Caef. 

IX. Aftet LIB. VII. SECT. III, 

I X. After Iuteus linariae rigido glabro folio. 
Afteratticusquartus,Cluf.pan.defc. 
After fextus, Auftriacus 4.Eid.defc. 

X. After montanusluteomagnoflore. 
After montanus, Ad.Lob.ico.Ger. 
Alter montanus luteus mas,Tab. 
Afterafticusalpinusfoliolisluteis,Caef. 

XI. After atticusluteusmontanus villofus 
magno flore. 

After montanus hirfutus, Ad.Lob ico.Lugd. 
Afterlutcus five oculus Chrifti minor, Eid. 
Aftermontanusluteusfoemina,Tab. 

XII. Afterluteusfupinus. 
After atticus fupinus, Cluf hifp. (at in hift. fe- 
cundus) Dod. Lob.L.ugd. 
After atticus repens,Cam. 

After Atticus c&rnleus. 

I. Afterarticuscaeruleusvulgaris. 
Tinftorius flos primus,Trag. 
After atticus, Matth. (cui & A<nellus,)Fuch. 
Dod gal.Cord.in Diofc.&hiftdefc.Gefn.hort 
Lac.Lon.Cluf.pan.Caft.Lugd. 
After Atticus,Amellusnoneft.Guil. 
Afteratticuspurpureus,Fuch.ico. 
Afteratticus i.Dod.caeruleus,ThaI.Cam. 
After Italorum purpurafcens, Lob. 
Aftercaeruleusltalicus,five8 Clufhift. 
Afteratticus minorflorecaeruleo, Eyft. 

Hujus differentiae duae: eft Iatifolius&an< 
guftifolius, &hujus pumilum genus : Sic qui| an Anthyllisaltera,Cae£ 

T R I P O L I U M 267 

maturius floret, minus alte aflurgit, quam qui 
ferius: communiter caeruleis, aliquando pur- 
pureis foliolisorbisluteuscingitur: rariflime 
totus albus reperitur. Aliquando caulibuscft 
altioribus&folijsIatioribus,quidicitur 
Afteratticusmajorflorecaeruleo,Eyft. 

II. After hirfutus Auftriacus caeruleus mi- 
gno flore , folijs fubrotundis : in Prodromo 
defcriptus. 

III. Aftermontanuscaeruleusmagnoflore, 
folijsoblonga. 

Afteratticusquintus,fiveAmelIusaIpinus,qui 
Virgilianorefponderevidetur,Clufpan. 
After feptimus fi ve Auftriacus f . vcl After alpi- 
nus caeruleo flore.vel 7.Eid.hift. 
After purpureus montanus.Lugd. 
an Anthyllidi fecundaefimilis, Caef. 

Magnitudine variat : nam in montc Jura, 

duarumtriiimveunciarumreperitur,cumalias 
paimam fuperet. 

IV. Afteratticusalpinusaltef. 
After atticus caeruleus alpinus, Cam. ep. 

Eft omnino minor vulgari,& interdum glo- 

bulitumentesvillofifoliolisadradicemadna- 
fcuntur. 

V. AfterTripoIijflore. 
After minor Narbonenfium Tripolij flore, Li- 
nariaefoliomediopurpureus,Ad.Lob.ico. 
AfterLinariaefolijsNarbonenfis,Lob. T PnteKuv (quafi dicas ter canum feu canefcens) Diofcortdi l.4..c.tss.cujusflores(uttradunt,tnqttit) 
olorem terdie niutent, manccandtdt, mcrtdtepUrparei,ferb pumcei conjptcmntur. nefcente confpiciuntur. Luteisetiam floribus 
Lobel. obfervavit: Folijs quoq^in fummitate 
profunde in aliquot ferras divifis notavimus. 

II. Tripolium minus: &Lob.&Lugd. 

Magnitudinefolumaprioredifferrevidetur. 

III. Tripoliumminusalterum. 
Anthyllis minor,Cord.obf. 


I. Tripoliummajuscaeruleum. 
Tripolium,Dod.ut : Lugd.Cam. 
Tripolium littorum,Ad. 
Tripolium vulgare, Lob.Lugd.Fvft. 
Amelli fpecies paluftris, Col. 

Flos purpureus,medio luteus aut croceus:ali- 
quando in eodem medio & luteus & puniceus, 
ambitu purpiireo,quicoloresinomnirlorefe-| Tripoliumminus,Cam. 

ALISMA SIVE DAMASSONIUM. 

A"to3t*xfi\e Jixnxnsc.uvDiofcondes Ij. c.169. folijs dtcit plantagmii fed angujlionbus. &c. qum Vli- 
nius mitatus 1.2$. c.io.cui duplex, alterum lacimofts anguftu, alterum majortbus foltjs infylvu &c. 
Qutd verbfit, magna tntcr autbores contrtvcrfia, alijs Plantagtnem, alijs Calceolum Maru,altjs Digttalcm. 
altjs Mentham grtcam^alijs aliam ftatuentibiis. Verum cogitandum, an non Diofcondts & rltntj primum 
Ahfma.fit Sanicula alpina, qtu AuriculaUrfi dtcitur: quemadmodum Plimj fecundum ipfumlerbafu- 
lum. In Phytopynace duplcx Altfmapropofutmus : primttm fub AltfmatcfoltogUbro, quod nui.c ad Gettia- 
iias rctulhmu : alterumfolio birfuto, dc quo inter Doronici [pecics egimus. 

Ll z VIRGA 26S LIB. VII. SECT. IV. 
VIRGA AUREA. Vlrga aurea, qua a forma & floris cotore luteo nomen babet, ak alijs propter rires & Solidago & Con- 
folida vocatur. Ouibufdam Panax Chironium Theopbraftic.bijt. , . & plmij I.15. c*. Pana.x Pbar- 
tiacium & Phanax Cbironiumfolw Lapathij, cenfetur : ahjs Cumlago Plinij, P.maces dicliim : & quiafolia 
aliquando maculataobfervantur,fuiitqutLcuco^ra[,bni Pltnij, L17.cn. auttmcnt. I. Virgaaureamajor, velDoria. 
Doria, fortePanacesChironium,Gefn.hort 
Dorea Narbonenfis, quali Aurea, Ad.Eyft. 
Herba Doria, Lob. Caef. 
Dorea five herbaaurea, Lugd. 
Limoniumaliud,Lugd. 
PanaxChironiumTheophrafti,Tab. 
Herbaaurea Penae&LobeIi),Lugd. 

Variat folijs } ijfque integris non ferratis, 
qualia funt cum primum erumpunt, & cum in Ger.Eyit 

hortis cclitur : velferratis, aculeo folij fummi-' Virga aurea Villanovani, Ad.Lob. 
rati infidente , quemadmodum MonfpeiTuli Virgaaureafolijsnon ferratis,Cam.ep 
obfervavimus : hinc dua; figura; in Lobelij VirgaaureaEroccenbergenlis, Thal 
iconibus & in Lugdunenfi hiftoria Virgaaurea, Gefn.hort. 
ConfolidjSarracenicajThal.Eyft. 
Confolida aurea,Tab. 
Hcrba Doria, Ger.ico. 

Elt Ltioribus & anguftioribus folijs : ex 
Angiiahabemusfolio niveo&bicoloie. 

I V. Virgaaureaanguftifoluminpslerrara. 
Virga aurej,IUa:th.Dod.ut: Lon. LUgd. (qui 
& Matth. & Dodonaufiguramexhibet) Caft. II. Virga aurea Jatifolia ferrata. 
Virgaaurea, Cam.ep.Thal.Villanovani,Ger. 
Virga aurea vulgo dic"ta,Caef.ferratis fol.Tab. 
Virga aurea altera ferrato folio,Lob. 
Virga aurea margine crenato,Dod. 

Virga aurea altera,Lugd. 
Virgaaureaminorlaciniatisfolijs,Cam. 
an Confolida Sarraccnica major,Lugd. 

Variatfolijslongioribus,latioribus,brevio- 
ribus, ferratis tamen : & quandoque folia li- 
ncisalbisnotantur. 

I I I. Virga aurea anguftifolia ferrata. 
Solidago, Ang. 

Soi idago Sarracenica, Trag. Fuch. Dodon.ut : 
Lon.Ad.Lob.Lugd. Virgaaurea majorangultifolia, C3tn. 
Virgasnurex alterumgenus, Ca-f 
LeucographisPlinij, Ang. 
Symphytum petrseum j. Tab. 

Variatfo!ijs,qua: faepefinecrenis,aIiqmndo 
faltemminusccnfpicnis ferrara funt: ficfolijs 
oblongis,ahq; ando fubrotundis&floreluteo, 
rariusalbo : hinc tresfiguraeapudTabcrnctm,- 
Symphyti petrasi i.z.tk j.nomine. 

V. Virgaaureamagnofiore. 
Confolidaaureanemorum,Limonij folio, Ad. 
Lob ico. 

VI. Virga aurea montana fcfcata magno 
flore, quam Plantaginis alpina; nomine in 
fummitate montis Calcaris circa tuguriola 
collectam, habemus. S E C T / O Q_U A R 7 ' A. 

VERBENA; SUCCISA; SCABIOSA; JACEA; STOEBE; 

CYANUS; TRAGOPOGON; SCORZONERA; CALTHA, 

HELENIUM; FLOS SOLIS. V E R B N I'Ef« ^cjolpufive 7rfg(yfffwra; (apud Paufaniam xeiri^tuux) folta babet quernis fimilia,fed anguftiora 
minoraijj colore altquatenus glauco, &c. Sacra herba dicla, quod in expiationibfls ad amuletafit perutilis, Diofcoridt lib.4. cap.61. Sicverb Pliniuslib.is.cap.p. Nulla Rontananobtlitatts plus babet, quamHierobo* 

tane : aliqtii periftereon, nofln Verbenacam vocant : haf esl, quam legatos ferre ad bofles tndica vimus : hac 

Jovis menft verritur, domuspurgantur, luftrantur%. 

Genera LIB. VII. SECT. IV. 269 

Genera ejtis duofttnt Plinio l.c.foliofa,quam fceminam putant: mas rarioribusfolijs,&c.folia minora qttam 
quercus colos glaucus,&c. quidam unum omninogenusfaciur.t,quomam utrat^eofdem effcctusbabcat,&c. I. Verbenacommuniscaeruleoflore. 
Verbena mafcula, Brunf. 
Hierobotane mas, Eid. 
Columbaris,Herm.Barbaro. 
Verbena, Gefn. horr.Lon.recta,Trag. 
Verbenaca,\latth.Lac.Caft.vulgaris,Lugd Herba facra, Ang.Tur. 

Floiibuseftcsruleisjquandoquealbidis. 

II. Verbena tenuifolia. 
Verbenacafupina,Cluf.hifp.Dod.Lugd.Tab, 
Sacra Verbena Hifpanicaminor,Lob. 
Verbena fupina,Cluf.hift. Verbenacafupina (&famiina) Fuch.Cord. in III. Verbena Peruana, quae Hifpanicae fi- 
Verbenalive Verbenaca,Guil.pap. (Diofc. milis,exMonardi,Lugdunenfisreferr. Verbenaca recta,Dod.ur : Lugd.Tab. 
Verbenacommunis& f.icrarec"ta,Ad.Lob. 
Verbenacafoemiii3,Ca?fCam.vulgaris,Cl.hift. IV. Verbena nodiflora, in Phytopinace, 
Matthiolo & Prodromodefcripta. 
Verbenaca nodiflora,Imperato. SLICCISA SEU MORSUS DIABOLI. 

Sllccifa diiititr, quod cjtis radtces cn\ ttmroft fint : rulgus enim crcdit, D&monem cum tanta effica^ 
ctx radiccm hoininibus tuvtdeat : eam fiatim ubi fuccrcvcrit, undique circumrodere : quare Morfus 
diaboli dniiiir. Suut </;'/ Geum vetcrtim cenfcnt : at Column* vidctur Pycnocomon Diofcoridts Itb. 4. 
cap.r, . ali;s NigiitA Pltnij hb.27. cap.12. Herba , tnquit, qiu rocatur nigina, tribits eil folijs longu 

atij ad jaccu referunt. 

Folijs eft glabris & integris, rarius laci- 
niatis : floribus csruleis , rarius purpureis, intubacets : Aiij ad Seabiofas 
I. Succifaglabra. Jace.i nigra,Biunf. 

Morfusdiaboli, Eid.Trag.Dod.g.il.Gefn.horr. 

Lac. Ad.Lob Lon.Lugd.Cam.Tab.Ger. 

Succifa, Marth Fuch.Dod.Caft. 

Scabiolafo!ioinregro,Cail. 

Pycnocomon,Col. 

S C A B vel incarnatis, rarifsime albis: eft etiam ma- 
jor & minor. 

1 1. Succifa hirfuta , quae a priore fbla hir- 
futiedifferr. 
Morfusdiabolihirfutararior, Gefn.hort, 

I O S A. SCaliofa,ali\s a fcabro herbs habitu (qttod vulgata conveniti)ali<< quodfcabiei medeatttr.quod voxPfora 
prateudere vtdcttir ; tfinn c 1 Aftu Aetij aliqui ccnfcnt : Sunt qut ad Stoeben Diofiortdts I.4 c.i2.referant. Scab ofa pratenfis C~ arvenfis. 

I. Scabiola prjton!:shirluta,qu£orncinarum. 
Scabiof*primumgenus,Trag. 
Scabiofa, Lac. defc. Lon. vulgaris, Fuch. com- 
munisDod.gal. 

Scabiofa altera campeflris feu fegetum, Lob. 
ico.Ger. 

Sobiofa majop, Caft. arvenfis, Tab. vulgaris, 
Scabiofafolio fcilTo.Cxf. (Eyft- 

Scabiofa major floreexcasruIeopurpureoTab. 

Hucreferendaeft 
Scabiofamajorlatorum vulgatior,Ad.Lob. 
Scabiofa vulgaris major, Dod.Lugd. 
Scabiofadifle<ftifoliamajor,Trul. 

Variat folijs modo crafsius, modotenujus 
utrinque divifis : flore ex caeruleo, purpureo, 
vel brelilicocolore tinclo : hinc duae apud Tab. 
& Gerardum figurae. Scabiofamajor.floreexcarruleopurpureoTab. 

I I. Scabiofa majorfquammatis capitulis. 
Scabiofa.Rrunfquinra,Trag. 

Scabiofa major, Marth.Li.gd.Cam.Cluf hift. 
Jacea nigra majorlacinioia,Ad. 
Scabiofa majorflore purptireo,Tab Ger. 
Cyanus fylv.majorarvenfis.Thal. 

Floribus eft ex purpura fubrubentibus : repe- 
riturrloribuspaucioribus, minonbus,fl.candi- 
do : folijs altera latioribus, altera anguftiorib*. 

I I I. Scabiofa majoralrera, fquammatis ca- 
pitulis,fiveJacearubralarifolialacmiata. 
jaceatertia,Tab. 

Jaceamajor,Ger. 

I V. Scabiofa fruticans latifolia alba. 
Scabiofanonaliveaeftivalis,Cluf.hift. 

Flos vel candidus,vel caeruleis.ftaminibus 
ornatur, vel livct, vel ad casruleum inclinat. 

Ll j V. Sca- 270 LIB. VII. 

V. Scabiofa fruticans anguftifolia alba. 
Scabiofa montana calidarumregionum, Adv 
Lob.Lugd. 

Scabiofa quarta & major Pannonica,Cluf pan 

ScabiofamajorPannonicaalborlore,vel8.Ei 

dcmhift. 

Scabiofa maxima leucanthemos,Cam. 

Scabiofa montana,Tab. 

VI. Scabiofaanguftifoliaalbaaltera. 
Scabiofa majoralba, Tab. 

Scabiofa montana,Ger.ico. 

VII. Scabiofa mulrifido folio flore flave- 
fcente. 

Scabiofa tertia,Cluf pan. 
Scabiofa feptima vel ixg*Mim$ flore, Eid.hift. 
Scabiofa tenuifolia, five ma jor,five 7.Thal. 
Scabiofalutea eThuringia,Cam. 
Scabiofa Pannonica florealbo,Eyft. 

VIII. Scabiofa floreglobofo niveo. t 
Scabiofa alba in hortis Belgij,Cluf hift 
Scabiofa Belgica flore albo,Eyft. 

IX. Scabiofaalbageminocapite. 
Scabiofa alba gemino tergeminovc capite, 
Clufhift. SECT. IV. 

V. Scabiofa latifolia rubra non laciniata 
fecunda. 

Scabiofa prima, vel latifoliarubroflore,Cluf. 

pan. 

•Vcabiofa rubra Auftriaca,Lob.ico. 

Scabiofaintegrifoliaprima,Thal. 

Scabiofa tertia vel latifolia Pannonica rubro 

Hore,Clufhift. 

Scabiofa Succifaefimilis, Caefi 

Scabiofa latifolia feptima, Tab. 

VI. Scabiofa Virgaepaftorisfolio. 
Scabiofa latifolia peregrina, Tab. 

VII. Scabiofa argentea anguftifolia: quae 
6. inProdromo. 

an Scabiofa gramminea folio argenteo flora 
purpureo, Cam. 

VIII. Scabiofa montana minor capitulo 
fquammofo. 

Scabiofa montana omnium minima,Adv.Lob. 
ico.Lugd. 

Scabiofa aeftiva minor, Lob. 
Scabiofa montana minor feptima,Tab. 
Scabiofa capitulo globojo. 
I. Scabiofa peregrina rubra capitulo oblon- Flore purpuraicente,vel incarnato,huic non go : quae /. in Prodromo. abfimilem,in Bavaria Camerarius obfervavit. 

X. Scabiofa prol ifera folio latiore. 
Scabiofa prolifera, Lob.ico.Tab.proliferoflo- 
re,Clufhift. 

XI. Scabiofa prolifera folijs Gingidij : quae 
j. inProdromo. 

XII. Scabiofa tenuifolia prolifera minor. 
Scabiofa tenuifolia minima prior,Eyft. 

XIII. Scabiofa folio Sinapi fylv. quae a. in 
Prodromo. 

Scabiofa montana. 

I. ScabiofaalpinafoIijsCentaurijmajoris. 
Scabiofa alpina maxima, Ad.Lob.ico.Tab. 
Centaurium nothum Dakchampij, Lugd. 
Scabiofa alpina Centauroides,Cam Eyft. 

I I. Scabiofa montanaglabra, folijs Scabio- 
fx vulgaris. 

Scabiofa fecunda vel alpina,Cluf pan. 
Scabiofa quinta five montana,Eid.hift.defc. 

III. Scabiofa montana Dentis leonis folio : 
quae 4-in Prodromo. 

I V. Scabiofa montana latifolia non laci- 
niatarubra&prima 
Scabiofa latifolia purpurafcente flore, Cluf 
pan.five 4-Eid.hift. ScabiofaIndicafivefexta,Cluf.hift. 
Scabiofa Indica flore faturate rubro,& 
Scabiofa Indica flore dilute rubro,Eyft. 

Hancfolijs intenuioresIaciniasdivifis,flo- 
reque minore & rubro, nomine Scabiofae nigr^ 
odore Zibethi,ex horto Patavino habemus. 

II. Scabiofacapituloglobofomajor. 
Scabiofa quinta & fexta,T*rag. 

Scabiofa minor,Matth.Lob. (cui & Columba- 

ria,) Lugd.Caft. 

Scabiofaminorla;vis,Gefn.hort. 

Scabiofa media,Dod. 

Scabiofa mediaferratoanguftifolio,floreglo- 

bulariae, Ad. 

Scabiofa 20 fcemina herbariorum,Tab. 

Scabiofa folijs bellidis fylveftris majoris, ma- 

jor,Thal. 

Scabiofaquintafivemontana,Cluf.hift.ico. 

PhyteumaDiofcoridis, Col. 

III. Scabiofa capitulo globofo minor. 
Scabiofae folijs bellidis fpecies minor,Thal, 
Scabiofa minor, i.z.J.f .Tab. 

Scabiofa media, minima, minor & ma jor,Ger. 
ico. 

Scabiofaanguftjfoliaflorefubcaeruleo,Eyft. 

Folio- LIB. VII. 

FoliorumdifTettionibusvariant, cnmalteri 
ad oiedium nervum tenuifsime difTetta fint, al- 
teri non item : tertia folia inferiora penitus dif- 
fectanon habet. 

IV. Scabiofa capitulo globofo folijs in te 
nuifsimas lacinias divifis 
Scabiofjetenuifoliaefpeciesaltera,ThaI. 
anScabiofatenuifoliaflorecaeruleo,Eyft. 

V. Sjabiofaminorcapitulo globofoodoro, 
Phyteuma minus,Col. 

Scabiofa ftcUata. 
I. Scabiofaftellatafoliolaciniatomajor. 
S;abiolJHifp.inicamaior, Cluf.hilp. &hiftor 
Lob.LugdTahGer. 
Scabiofaperegrina.Dod Cxf. 
ScdbiofaHifpanica,Cam Eyft. SECT. IV. 271 

II. Scabiofaftellata folio laciniato minor, 
fivemaritima. 

Scabiofa Hifpanica minor,Cluf hifp. & hift. 
ScabiofaHifpanicaminor,velaltera, Lugd. 
ScabiofaeperegrinaeaIteraefpecies,Dod. 

Hsc fi in hortis colatur pedalem altitudi- 
nem excedit. 

III. Scabiofa ftellata minima: quae f.in Prod. 

I V. Scabiofa ftellata folio non diflecto. 
Scabiofa peregrina,Lob.Lugd.Gcr. 
Scabiofa arborefcens, Ca»f. 

Scabiofa pcregrina folijsnon difleftis.Tab. 
ScabiofaarboreaCretica,Ponae. 

HabetC.imerariusScabiofam Gallicam fo- 
liooblongo, tenui, nigricante, nitido: fedno- 
ftrae folia mcanafunt. J J Acci adcti Scabitfptfimilii ell , ut Mffi r.cabioftm tiominare foleant : funt tamen qui velint Hjofiridem effe 
rlir. ;l.27.c.ii.quaMliitttboJimilc»ifaiiMinoreiii,6~tactuaJperiorem,/cribit. Jacctnoiilaaniata. 

I. J.tcea nigra pratenfislatifolia. 
Scabiofa vulgaris pratenfisvel 4. Trag. 
Centaurij pracenfis fpecies Gcf hort. 
Gwthia nigra ScaIigcn,Eid. 

Jacea niqra,Eid.Tab.Ger. rlore purpureo.Fyft. 
Cyanuslylv. anguftifolius, Thal. 
Jaceaalia ii"gra,Lugd. 
an Solid.-.goSirracenicaaltera.Lon. 

Hujusfolia infcrioraquadoq; laciniata funt: 
qux & ilonbus albis pingitur in hoi r. Eyft. 

I I. f.-.cea nigra anguftifolia, vel Lithofper- 
mi arvenfisfolijs: quci.in Prodromo. 

Variat:alia caulelaevi,coq; cum folijs viren- 
te : alia caule afpero rufefcencc, vel mollito- 
mcnco vcftito.foliilcj - , incanis. 

! II. Jacea fruticanspini folio. 
S:cehccapicata ro(rnannifolio,Pona?. 
Clumaipicys fmcicofa Crctica Bclli,Eid. 
Cliamaepity.^ Bctthiolo. 

IV. Jacea mtegrifolia humilis: qusez. in 
Prodromo. 

V. Jgceanigrafquammofocapitemajor. 
Jacca Auftriacaprima,Clufpan. 

Jacea fquammato capite montana prima, Eid. 
hiftor. 

V I. Tacea nigra fquammofo capite minor. 
Jaceae Auftriacae primae aliud genus, vel Jacea 
montana fquammofo capite minor 5 Cluf.pan. Jacea fquamntitocapitemontanai.Eid.hift. 

VII. Jacealatifoliacapitehirfuto. 
JaceaA'jftriacafecunda,velJaceamontanavil- 
lofo capite elatior,Cluf.pan. 

Jacea Auftriaca villofo capite, five4. elatior^ 

Eid.hift. 

Jacea pannonica capitulo crifpo, Camerar. in 

Thal. 

Cyanus fylv. montanusintegrifolius,& 

Cyanusfylv. Huvc)Awoj.fv\\&, Thal. 

VIII. Jaceaanguftifoiiacapirehirfuto. 
Jaceamontana villofo capite humilior, Cluf 
pan. vcl quinta.Eid.hift. 

IX. Jacea albahirfucocapitc. 

Jacea; Auftriacae majoiis villofo capite flore 
albo,nomine, D. Fiirerus Northufa mifit. 
Jacea l.icim.tta. 

I. Jacea nigralaciniata. 

Jacea nigra,Dod. ut : Lugdunenf vulgaris, Ad. 

Lobel. 

HyofiiisPlinij,Ang. 

|acea Auftriaca tertia,Cluf pan.at fcxta in hift, 

Jacea pannonica Clufij hirluto capite,Cam. 

I I. Jacea humilisalba Hieraci) folio. 
Jacea pumila,Ad.Lob.ico. 

Jacea humilis Hieracij folio, Lugd. 

Floreeftalbo: aliquando excamileoobfo- 
lero purpurafcit : Eft major & minor, 

III. Jacealaciniatafquammata. 

Jacea 2 7 2 LIB. VII. 

Jacea fquammato capite tertiaCretica,Clufij 
hiftor. 

IV. Jacealaciniatalutea. 
Jaceamontanaminimatenuifolia,Col. 

V. Jacea latifsimo laciniato folio : fub Jacea 
Babylonica in Prodromo defcripta. 

Jacea lacimata captte Jpmofo. 

I. Jaceacapitelongis aculeisfpinofo: quae 
}. in Prodromo. 

I I. Jacea lutea fpinofa Centaurioides. 
Jacea laevis maxima centaurioides Apula, Col. 

III. Jacea lutea capite fpinolb. 

Jacea major lutea, Ad. Lob. ico. Lugdun.Tab. 

Cer.Eyft. 

Jacea lutea,Cluf hifp.tk hift.Lugd.defc. 

Spinafolftitialisaltera,Dod. 

Carduusftellatuscapitulisfpinofis, Lob. 

Carduus eriocephalus Dodonaei,Lugd.ico. 

IV. JaceaCyanoidescchinatocapite. 
Jaceamajorfoliomultumlaciniofo,Ad. 
Jacea major,Lob.Lugd. 

Cyanoides flos,Dod. 

Cyanoides major,Tab. 

Jacea montana echinato capite, Cluf.pan. &c 

hift. five7. 

Stcebe Salmantica fecunda,Cluf hift. ico. 

Flos purpurafcens, rarius albus: rarifsime 
luteus. 

V. Jacea folijs Seridis candicantibus , pur 
purea. 

Jacea altera,Cluf.hifp. 

Jacea purpurea Valentina muricato capite, 

Clufhift. 

VI. JacealaciniatoSonchifolio,fiveJacea 
latifoliapurpureacapitulofpinofo: quae 4-in 
Prodromo. 

VII. Jacea minor folijs aculeatis : Cyani 
majoris nomine mifla. 

Jacea laciniataincana. 
I. Jacea tomentofa capitulo fpinofo : quae 8 
inProdromo. SECT. IV. 

I I. Jacea montana incana mollis capitulis 
hifpidis : quae 6.in Prodromo. 

III. Jacea montana incana afpera capitu- 
lis hifpidis : quae 5. in Prodromo, qui volet 
has duas conjungat. 

IV. Jacea montana candidifsima Stccbes 
folijs, quae in Phytopinace & Matthiolo fub 
Jaceaincanalaciniata: at in Prodromo fub^. 
defcribitur. 

V. Jacea montana incana capite pini. 
Chamasleon non aculeatus , Adverf. Lobel. 
icon. 

Jacea montana, acanophora, Lugd. 
Jacea alia pumila five varia, Cam. 

V I. Jacea montana incana odora. 
Jacea montana Narbonenlis, Lob. 
Jacea mufcata & quinta , Tab. 
Jacea montana , Ger, 

Jacea ole& folio. 

I. JaceaincanaCyanicapitulis. 

Jacea incana altera Cyani aut Jaceae capi tuli s, 

Adverf. 

Stcebe incana altera.Lob.ico. 

Jaceaincana,Lugd. 

CyanofimilisquaedamjCasf. 

II. Jaceaoleaefolio capitulisfimplicibus,. 
Ptarmicaaltera, Matth.Lugd. 
Ptarmica,Lac. Cyano fimilis,Caef. 
Pcarmica Auftriaca,Lob.Cluf.pan.& hift.Dod. 
Cam.Ger. 

III. Jaceaoleaefoliominoreflore. 
Ptarmicae Auftriacae fpecies,Cluf cur.poft. 

I V. Jacea oleae folio capitulis compaftis. 
Jacea pufilla incana altera folio oleae,Lob. 
Jacea incana folio oIese,Lugd. 

V. Jaceaeoleaefolioaffinis. 
Doricnyum Diofcoridis forte,Ponnae Ital. 
Lagochimicae nomine , femine ab Honorio 
Belli ex Creta miflb , in horto Anno 1600. 
crevit. S T OE B E. 

'S^TcSti vulgaris esl notiti&,T>iofcorit\i libr.4. cap.12. Pliniolibr.22.cap.11. Stmbe qttam aliqui Pbleon. 
^ - Atlibr.2i.cap.is- qiuiam Jpinam in folio habet& in caule,utPbleos quod aliqui Staben appellave- 
re: ob quam utnufque brevitatem quid ftatuendum Jit , dubium fane : nibilomintts tamen recentiorum 
*liqui> fttbfequentibtis plantis id nominis tribuunt, quod extrema folia utcunque aculeata fint,quas ta- 
men alijadCyanos,alu adCentauria propter amorem referunt,ad confufionem vitandam,St<xbes nomen 
fervabmm, 

Stcebe LIB. VII. 

Stccbe folijs lacimatu. 

I. Stcebe major fblijs Cichoraceis,molIibus, 
lanuginofis. 

StcebeSalmancicaprima.CIufhifp.&hift. 
Sccebe Salmantica major,Lob. 
Aphyllanthes prima, Dod. 

Scabiofa.feu Srcebe Salmantica priorjLugd. 
Stcebemajor,Tab. 
Stcebeargentea minor,Ger. 
Stcebe Hifpanica,Cam. 

I I. Stcebe major folijsErucae mollibus la- 
nuginofis. 

Stcebe Salmanticsprimae altera fpecieSjCluf. 

hifp. Lugd. 

Stcebe Salmantica fecunda,Cluf hift. 

an Stcebe argentea incana Aldroandi, Lob. 

Aphyllanthestertia, Dod. 

III. Stcebe major calyculis non fplenden- 
tibus. 

Centaurium majus in muris,Gef hor. 

Stce be Salmanticae alterius altera fpecies, Cluf. 

hifp.Lugd. 

Jacea,fiveStccbegaIlica,Cluf.pan. 

SrcebeGallica& Auftriacaelacior,Eid.hift. 

Cyanus fylv. tcnuifolius,Thal. 

Jaceaalba,Lugd. 

I V. Stcebe viridis calyculis argenteis : in 
Prodromo. 

V. Stccbecalyculisargenceis. SECT. IV. i 73 

Srcebe Salmantica altera,Clufhifp.Lugd. 
Stcebe Salmantica tertia,CIu£hift. 
Stcebe argentea Salmantica minor, Lob. 
Aphyllanthes quarra, Dod. 
Stoebeminor,Tab. 
Stabc.ugenteamajor, Tab. 
anStcebe, Ang. 
an Papaverfpumeum,Caef. 

V I. Sroebe calyculis argenteis minor. 
Jaceaalba, Tab. 

Jacea flore a!bo,Ger. 

VII. Stoebe incana Cyano fimilis tenuifolia. 
Cenraurij majoris fpecies minor,Gef. col. 
Cyanominorifimilis,Clufpan. 

Stoebe Auftriaca humiIis,Eid.hift. 

an Papaver lpumeum aliud in faxofts, Caef 

VIII. ScceberubraMonipeliacaparvisCya- 
ni capitulis : vel Jacea rubra anguftifoha la- 
ciniata. 

Jacea rubra ma jor laciniofa,Lugd. 

IX. Stoebefquammisafperis. 
Aphyllanihesfecunda,Dod. 

Stocbe non lacmiata. 

I. Stcebefpinofamaritima. 
Stcebe ex Cod. Caefareo, Dod. 
Stoebe peregrina,Cluf.hift. ap. al t.auct. 
CyanusfpinofusCrericus,Ponae Ital. 

I I. Sphceritis exCodiceCaefareo.Dodon. 
quid? C Y A N U S. 

CTatiu*. a florit cyaneo feu c&ruleo colore, nomcn accepit. Pltniuslibr.2t.cap.i. deveftium amulatione 
cum flonbus agens, ait, in nomine esl&Cyani color : & cap.u. Rofam Cyanus exctptt Cyanum Ama- 
rantbus. At Hcrmolatu, Lencoium Diofcoridis cenfuit : & Ctfalpino, Strutbium apud Tbeophrafium ex boc 
genere videtur : veriim Columna, Papaver Heracleum Tbeophrafli crDiofcoriduftatuit : Lobelius num Cbon- 
drilU Jpecies fit dubttat. I. Cyanus montanus latifolius : vel Verba- 
fcuIumCyanoides. 

Verbafculum, Trag. 

Cyanus major,Matth.Dod. ut : Lob.Lugd.Ca- 

ftor.Cam.Ger.Eyft. 

Cyanus major horcenfis, Ad. 

Cyanus montanus,Gef.hor.Tab. 

Cyanus fylv. Lon. floregrandi,Caef. 

Floreeft magno caeruleo,al iquando umbili- 
copurpureo: rariusflorealboeft. 

II. Cyanusfegetum. 

Lychnis agria,& Flos frumenti,Brunf. 
Bapnfccula, Trag. Cyanus,Dod. gal. Turn. Gefn. hort. Lon. Caef 

flos, Dod. 

Cyanus major.Matth. Lugd.Caft.Cam. 

Cyanus fylv. Fuch. 

Cyanus vu!garis,Ad.Lob.Ger. 

Cyanus caeruleus,Tab.arvenfis caeruleus,ThaI. 

Eyftett. 

Papa ver Heradeum.Col. 

Floscommunirercaeruleus, rariusalbusi 
III. Cyanushortenfisflorefimplici. 
Floriscolorevariar,caeruleo,purpureo,hiccj, 

al>asdiIuterubro&incarnato,aliasadpunice- 

unu clinante,aliasvano, violaceo,albo ; &ex 
Mm his 274 LIB. vil. 

hiscoloribusmixto:hincfigurxquatuorapud 
Tabernaemontanum & Gerardum. 

i. Cyanuscxruleusfativus,Tab.iub Cyano 
variegato apud Ger. 

t. Cyanuspurpureus,Tab.Ger. 

j. Cyanusalbus,Tab.Ger. 

4. Cyanus ex albo violaceus, Taber. Cya- 
nusviolaceus, Ger. 

Sic apud Eyft. flore purpureo,incarnato,rubro, 
albo,albo fundo purpureo, variegato. 

IV. Cyanushortenfisflorepleno. 
Cyanus flore multiplici, Lob.ico. 
Cyanus multiflorus,Tab. Ger. 

Variat floris colorepurpureo, albo,medio 
purpureo : hinc duae figurx apudLob. & Ger. 
tresapud Taber. SECT. IV. 

1. Cyanus fl.purpureo multiplici.Lob.ico. 
Cyanus purpureus multiflorusTab. Ger. 

x. Cyanusflorealbo multipiici mediopur- 
pureus,Lob.ico. 

Cyanus albus multiflorus medio purpureus, 
Tabern. 

$. CyanuscxruIeusmultiflorus,Tab. 

V. Cyanusrepenslatifolius. 
Cyanusperamarus fupinuscapkulis fquarofis 
SefamoidisparvijAd.Lob. 
Cyanus repens,Lob.ico. fupinus,Lugd. 
Cyanoidesminoraltera, Tab. 

VI. Cyanusrepensanguflifolius. 
Cyanusrepensalter,Lob.repenSjLugd. 
CyanusminimuS;Ad. repens,Lob. ico. 
Cyanoides minor,Tab. 

TRAGOPOGON. 

TVuyomuyuv m TfyxTtujav , hJ[c ttet/As, a prolixa lanugine, </«<* i fummo erumpit,fibi nomen afcivir, 
T>iofcoriAeslibr.2.cap.i7t. Tragopogon Theophrafto?.hift.7. At Plmio lib.21. cap.is. Come, abalijs 
Tragopogon,folijsCroco fimiltlus. Etl1b.2i.cap.1s, Est &Tragopogon quem alij Comenvocant,&c. L*' - 
nis Barbula hirci. 

VII. Tragopogonhirfutum. 
Tragopogon Apulum hirfutum humile, Col. 

VIII. Tragopogon hirfutum venenatum. 
Tragopogon ex Sicilia venenatum,Caef.quid ? 

I X. Tragopogon gramineo folio radice 
villofa. 

Bubula hirci minor,Tab. 
Tragopogon minus,Ger. 

X. Tragopogon parvum ex luteo purpu- 
rafcens. 

Tragopogon parvum floreChondrillaepurpu- 
rocxruleae.Lob.ob. 
an BarbulahiiciminorexIlva,Cam. 
Tragopogonpnrpureo flore. 
I. Tragopogon purpurocxruleum porrifo- 
lio, quod Arcifi vulgo. 
Tragopogon alterum,Matth.L ugd. 
Tragopogon,Dod. Lob. puniceum,Gefh.hort. 
Foliaprimagramineafuntjintegraneclaci- purpureum,Gsr. Eyft. 
niata. j Tragopogon fylv. flore purpureo,Cxf 

V. Tragopogon tenuifsime laciniatum : Barbula hircialtera, Matth. Caft. purpurocae- 
quod z. in ^rodromo. I rulea, Tiber. 

sn Chondrillx ifayo^uyuvow^fU) alia fpecies, Barbahirciflorepurpureo,Cam. 
Thalio. Gerontopogon florepuniceo.GefcoI. 

V I. Tragopogon Coronopi folio. Gerontopogon fiveSafsifica Italorum,Lugd. 

Chondrillavfi»)'C7rw).«c«M.«©-major ) ThaI. Floreeft purpurocxruleo, nigro purpureo, 

Duplexeft: major, minorquxfola magni- cxruleo : albo in Apennino Camerarius no- 
tudineaprioridiifert, itavit. 

II.Tra- Tragopogon luteoflore. 

I. Tragopogon pratenfeluteummajus. 
BarbuIahirci,Trag.Matth.Lac.Caft. 
Tragopogon,Matth.Fuch.Ang.Gefn.hor.Tur. 
Dod. Lon.Caef flore luteo,Eyft. 
Tragopogon luteum,Lob.Tab.Ger. 

Ti agopogon luteus communis,Thal. 
Barbahirci,Cord.inDiof&hift.Dod.gal.Gef 
hort.Lugd. flore luteo,Cam. 
Gerontopogonfloreluteo, Gefn.col. &Barba 
fcnis. 

I I. Tragopogon foliooblongofinuato:pri 
fiio loco in Prodromo defcriptum. 

I I I. Tragopogon fpicatum luteum. 
Tragopogon fpicatus.Lugd. 

IV. Tragopogonlaciniatumluteum. 
AcorusTheophrafti,Ang. 
Tragopogon laciniatis foIijs,Col. LIB. VII. 

(I. Tragopogon purpurocaeruleum croci- 
folium. 

Tr^gopogon crocifolium montanum,f!ore ni- 
gropurpureo,Col. SECT. IV. 2 7 j 

III. Tragopogon gramineis folijs hir- 
futis. 

Tragopogon alter gramineo folio fuaveru- 
bente flore>Col. SCORZONERA. 

SCorzonera uomen eil Hijpanicum, afcorz.ovipera,velaferpentefcorz.one: quareidem t$ acViptrint. 
aut Serpentaria, quod contra viperarum & ferpentum venena efficax Jit. Sunt qui ad Chondrillam 
Diofcoridis referant,fed magis ad Tragopogoim genus reducenda. Scorz.onera latifolia. 

I. Scorzonera latifolia (inuata. 
ScorzoncraHifpanica,Matth.Lugd.Caft.Tab. 
Scorzonera,Dod.Lob.Lon.Casf.Cam.latifolia> 
Thal. 

ScorzoneramajorHifpanicaprima, Cluf.hift. 
Scorzonera Germanica,Tab. 
TragopogonperegrinusvelHifpanicus,Gcfn. 
hort. 
Viperaria Hifpanica humilis,Ger.ico. 

Ratione faporis radicis duplex: communi- 
ter eft fubdulcis, ita ut a Tragopogone nihil 
fere diftet : altera radice efl amaraGentianae' 
inftar, & hoc Ttfcrrunayw* veterum, Thalius 
cenfet. Floribus fimplicibus & plenisCame- 
rariusnotavit. 

I I. Scorzonera latifolia altera. 
Scorzonera Boemica, Matth.Lob.Lugd. 
Scorzonera major, vel pannonicaprima,Cluf. 
pan.&hift. 

Scorzonera Germanica,Tab.latifolia German. 
Eyftett. 

III. Scorzonerafolijsnervofis. 
Scorfoneraaltera, Lob.ico. 
Scorzonera Germanica anguftifolia,Tab. 
Viperaria humilis,Ger ico. 

c I V. Scorzoneialatifoliahumilisnervofa. 
Scorfonera humilis latifolia fi ve fecunda,Cluf. 
pan.Pannonica z.Eid.hift. 
ScorzoneraPannonica,Tab. 
Viperaria Hifpanica,Ger.ico. 

Scorz.onera anguffifolid. 

I. Scorzoneraanguftifoliaprima- 
Scorfonera humilisanguftifoliaSc Pannonica 
tertia, Cluf.pan.&hift. 
ScorzoneraPannonicaanguftifolia,Tab. 
Viperaria Pannonica anguftifolia,Ger. 

II. Scorzoneraanguftifoliaaltera. 
ScorfoneraPannonica 4. vel Scorfonera humi- 
lis fibrofa radice,Cluf.pan. 
Scorzonera tenuifolia prima, Thal. 
Hieracium feptimum Cluf.hift. 

Haecradiceeftdulciufcula,autamara. 

III. Scorzonera anguftifolia fubcaerulea. 
Scorfonera Pannonica f.vel major anguftifo» 
lia, Cluf.pan. 

Scorzonera tenuifolia altera, Thal. 
Scorzonera anguftifolia elatior Pannonica 4. 
Clufhift. 

Variat folijs anguftioribus , calyculis bre- 
vioribus,femine crafsiore & breviore. A L T H A. 

C1 Altlum Poctarum b.inc ejfe volunt, quam aliquiab aureo coiore floris, Chryfanthemum nominant, C 
j qtiidem Diofcoridis lib. 4.. cap. ;?. At Columna in Phytobas. Clymenum Diofcoridu lib. 4, cap. 13. 
cenfet. Alij ad Caltbam Plinij \ib.2i.cap.6. alij ad Gromphotnam ejufdem,ltb.26.cap.7. referunt. Dalc- 
champius a cei eo ipfiusflore Cerinthcn putat. I. Caltha vulgaris. ! 

CalendutajBrunf. Trag. Dod.ut : Ang. Gefn. 
hort. Caef.Cam fativa,Tab. 
Caltha,M.itth.Fuch.Tur.Lon.Lugd.Caft. 
Cahha Poetarum & Chryfanthemon ocula- 
tumverius Diofcoridis,Ad. 
Chryfanthernum,Lob. 
Calendula fimpliciflore, Ger.Eyft. Clymenos Diofcoridis,CoI. 

Flore eft pallido, citrino,rurTb : quae Calen- 
dula lutea medioruffa, Eyft.aliquandoreflore- 
fcit & fruticofa evadit. 

II. Calthapolyanthosmaxima. 
Calendula multiflora maxima, Tab.Ger. 

III. Calthapolyanthosmajor. 
C alendula lutea, flore pleno,Eyft, 

Mm x Variat :7* LIB. VII. 

Variat flore majore, minore, ejufquecolore 
aureo, vel melino: hinc tresfiguraeapudTab. 
&Ger. 

Calendulamajorpolyanthosfloreaureo. 
Calendulapolyanthosfloreaureo. 
Calendula fativa polyanthosmelina. 

IV. CalthafloribusrefJexis. 
Chryfanthemum liveCalthareflexisfloribus, 
Lob. ico. 

Calendula multiflora orbicu!ata,Tab.Ger. 

V. Caltha prolifera majoribus floribus. 
Chryfanthemum proliferum, Lob.ico. 
Calendulaprolifcra,Cam.Tab.Ger.Eyft. 

V I. Caltha prolifera minoribus f loribus. 
ChryfanthemumproIiferumalterum,Lob.ico. 
Calendula prolifera *.Taber.majorprolifera, 
Ger. 

VII. Calthaarvenfis. 
CalendulacircaMonfpeliumfponte 3 Gefhor. 
Calendula fylv. minor,Caef. 

Calendula arvenfis,Tab.Ger. 
Folijs crenatis circa Monfpelium reperimus. 

VIII. Caltha humilis&minima: inPhy- 
topinacedefcripta. 

IX. Calthapaluftrisflorefimplici. 
Caltha Virgilij,Trag. . 
Tufsilagoaltera,Maith. 

S^orterblumcn/ Dod. gal. SECT. IV. 

Chamaeleuce, Ang. Tur. 

Chelidonia paluftris,Cord.hift. 

Caltha paluftris,Gefn. hort.(Ferraria quibus- 

dam, forte a forma folij fcrream foleam refe- 

rentis, ) Dod. Adv.Lob.Lugd. (& Malacociflus 

major) Cam.Ger. 

Cahha paluftris vulgaris, Cluf.hift. 

Chryfanthemum Lon. 

Epimedium Dodonaei,ThaI. 

Amellus Virgilij putatus,Eid. 

Farfugium,Caft. 

Populago,Tab. 

Eft flore majore&minore: hincapudTab. 
&Ger. nomine 

Populaginis majoris tk minoris,Tab. 
Calthae paluftris majoris & minoris, Gcr. 

Marem & fceminam facit Ccf 1. dc col. Stirp. 
illam ramulis rubentioribus,norc magis tin- 
tto: hancminorero, albioribusumulisj&flo- 
reminustinttofcnbit. 

X. Calthapaluftrisflorepleno : &Cim. & 
Clufhift. 

Caltha paluftris floribus denfis, Gefn.horr» 
Populago mulciflora, Tab. 
Calthapaluft.multipIex,Ger.fl.mulcip.Eyft. 

In Anglia fponte &plenis&odoratisrlori- 
bus reperitir, Camerario autore: nobis hor- 
tenfiseft. HELENIUM ET FLOS SOLIS. 

E'.\movDiofcoridi lib.i. cap.27. HeleniumPlinio lib.21 . eap.10. quode lacrymU Hdenanatum dicatur, 
& ideo tn Infula Helena laudatifimnm ejfe : qtto loci Pltntus Aegyptiacum Diofcondis propomt. Paiux 
Chiromum Theopbrafttp.bift.io.quibufdam cenfetur. 

Geuera duo Diofcoridi : alterumfolijs Verbafci, quod noftrum vulgatum esl, ac a Plimo lib. 19. cap. j. & 
lib.20. cj. lnula dtcitur : Alterum Aegyptiacum, quod Heltantbe estflorealbo, dequointer Ciftigenera. I. Helenium vulgare. 
Enulacampana ; Brunf.Cam. 
Elenion,Trag. 

Enula, Tur.Lon.Caef 

Helenium, Brunf. Matth. Dod. ut : Cord. in 

Diofc. Lac. Gefn.hort.Ad.Lob.Caft.Cam.Tab 

Ger.Eyft. 

Heleniumi.DiofcoridiSjAng. 

Inula,vulgoEnula campana,quod,que; in cam- 

pis provenitjhortenfi praeferatur,Gefn.hort. 

PanaxChironiumTheophraftijAng.Cord. 

II. Heleniofimilisperegrina. 
_faaUm, Theveti : hujus iconem ex Theveti Cofinag. Lugd.habet : quid eft ? 

III. Heleniumlndicum maximum. 
rlanta maxima, Cortufo in epift.adMatt.edit. 
ttal. praefixa,Caft.cui & Bellis Pliniana. 
Solis flos Peruvianus, Lob. 
Chryfanthemum Peruvianum, Dod.Lugd. 
Helianthemum Peruvianum,Cam.ep. 
Herba Solis,Monardi. 
Sol Indianus,Lon. 
Helenium Indicnm, CaeH 
CoronaSolis,Tab. 

FlosSolisgiganrea,coronaregia, craterjovis, 
amoris tuba,rofa Hiericontis,Frag. 

Flos LIB. VII. 

FlosSoIismajor, Ger.Eyft. 
FlosaSolediclus: Jofeph.Acoftae 1.4.0.17. 
anPlanta praegrandis floreCalendulaeforma, 
ex cujus femine panem & pultes in Virginia 
conficiunr : in defc.Virginiae. 

Variat magnitudine foliorum & florum, 
caulis altitudine : adolefcit enim in Hifpa- 
nia ad 24. pedes. Flos (cujus folia in aliquibus 
longiora) aliquando tantae magnitudinis, ut 
2J02. femma inventa fuerint: quem aliquial- 
bumviderunt. 

I V. Helenium Indicum ramofum. 
Chryfanthemum Peruvianum alterum,Dod. 
Helianthemum Peruvianum proliferum,Cam. 
FlosSohsramofus, Cam. (ep. 

Cnona Solisi. 1 ab. 
FlosSolisminor>Ger. 
FlosSolisprolifer,Eyft. SECT. V. 277 

In Ftalia viginti quatuor flores in una planta, 
pluresinHifpania,faepi 9 confpiciuntur:inGer- 
mania etiam decem & pluresobfervavimus. 

V. Helenium Indicum medium laciniato 
folio. 

Solis flos minor,Lob.Lugd.Cam. 

VI. Helenium Indicum minus. 
Corona Solis minor fcemina,Tab. 
Flos Solis minor fcemina,Ger. 

Ambo enim marem & fceminam exhibenr. 

V I I. Helianthemum Indicum tuberofum. 
Flos Solis Farnefianus, five AfterPeruvianus 
tuberofus, Col. 

Chryfanthemum Jatifolium Brafilianum , in 
Prodromo. 

ChryfanthemumeCanadaquibufdam. 
Canada & Artifchoki fub terra, alijs : 
Gigantea, Burgundis. S E C T 1 O Q^U I N T A. 

PERFOLIATA; BUPLELIRUM; CENTAURIUM MINUS; 

GRATIOLA^HYPERFCUM^CORIS; SYMPHYTUM PETRAE.UMJ 

l > OLYGONUM;ANTHYLLlS;SEDUM i COTYl.EDON;ALOE. 

PERFOLIALA. 

PErfoliata difla, quod fmgula folia caulis penetret : qnatn alij Cacaltam Diofcortdis lib.4. cap. 123. 
fujpicantur : altj Cotyledonem ejufdem lib.4. cap.92. pronunciarent , m radix obftarct. Altj 
Sefeli Aetbiopicum ejufdem Lib.4. cap.61. cenfent. 

I. Perfoliata vtilgatifl7ma,fivearvenfis. VIJ. Perfoliata alpinaanguftifoliamedia: 

Pcrfoliata ! Bn.inf.M>tth.Fuch.Eric.Cord.Dod. quae j.in Prodromo ut : Ang. Gefn.hort.Lon.Cord.hift.Lugdun 

Tab.Eyfl. 

Pe;foliatavera,Thal.vulgariSjGer. 

Perfoliata major,Trag. 

CacaJia, Lac. 

Peffoliatum vulgatius flore Iuteofolioumbi- 

licato,Ad.Lob. 

Sefeli ALthiopicum Diofcoridis, Caefi, 

II. Perfoliatafloremultiplici. 
Perfoliata crifpa ceu mufcofa,Cam. 

III. PerfoIiatamontanaJatifolia. 
Perfoliatamontana,Gefn.Lugd.Cam. 

I V. Perfoliata montana flofculis parvis. 

V. Perfoliata alpina latifolia minor : haec 

1. in Prodromo. 

VI. Perfoliata alpina anguflifolia major, 
fivefolioangulofo: haec z.inProdromo, anPerfoliatalargifoliaDalechampij.Lugd. 

VIII. Perfohata alpina anguftifolia mi- 
nor: quae 4 in Prodromo. 

IX. Perfoliata alpina gramineo folio, five 
Bupleuron anguftifolium alpinum. 

Sedum petraeum Bupleuri folio,vel Bupleuron 
petraeum gramineo folio, Ponae. 

X. Perfoliataminoranguftif.bupleurifolio. 
Odontitis lutea,Lugd. 

Perfoliatum anguftifolium montanum, Col. 

X I. Perfoliataalpinaanguftifoliaminima: 
vel Bupleuron anguftifolium Pyrenaicum: f. 
loco in Prodr.defcribitur. 
an Sefeli ALthiopicum parvum folijs grami- 
neis, Caef. 

XII. Perfoliataminorramisinflexis: quae. 
6.inProdromo. 

Mm 3 BU- 278 LIB. VII. SECT. V. 

BUPLEUR6N. 

BOv-k <**f»Hifpocriti&Nicandro inTheriacis. Pltnitu hb.&cap.22. Bupleuri\meminit, uli aliqus 
Ammi vttlgatri< melligendum cenfent : licet Buplettron Plimj, reclitu Valenana campeftrt,qua etiam 
Lacluca agmnadicitur,tribui videatttr. Ouare alijs boc noftrum B;tpleuron,/sevxf*ris dtatur,cu\tuTheo- 
phraftus 7- hift. S. tntefolera mentionem facit ; Et Bupreftis Plinio lib, & cap.22. Sunt qui ad Panaces Cki- 

ronium D:ofcondis, alij ad Elaphobofcum refcrunt. I. Bupleuronfoliorigido. 
Beupleurum,Ang.majus,Gefn.horr. 
Elaphobofcum&Gratia DeiGalIis,Eid. 
Bupleurum alterum latifolium, Ad. Lob. Dod. 
Lugd Beupleurum,Dod.gaI.Gefn.hort.Ad.Lugd. 

Auricula leporis MonfpeIienfium,Gefn.hiftor. 

anim. 

Panax Chironium Diofcoridis,Lon. 

Bupleurumanguftifolium,Dod.Tab. Eupleurum larifolium, Tab. Monfpelienfium, Bupleurum anguftifol. Monfpelienfium,Ger. 

Bupleurum anguftifolium herbariorum,Lob. 
Sanamunda quibufdam. 

Folia inferiora fubrotunda , quae in caule 
longa & angufta funt. 

I f. Bupkuronanguftifsimofolio. 
Bupleuron minimum, Col. Ger. 

Panaces Chironium quorundam,Lugd. 

1 1. BupJeuron foho fubrotundo, five vul- 
gatifsimum. 
Herba vulneraria,Trag. 
Ifophyllon,Cord.hift. CENTAURIUM MINUS. 

CEntaurium duptex eii: majtu de quofupracapite deLapatho: mimts aliud ,quod ncvjcw&ov to nntfl» 
*i KiiAvcdcv, quoniam loca rigua amet Diofcoridi lib.x. cap.p. At Theophrafto p.bift.4. narV^/ KfiflifVtoio» 
Panax tenutfolium dicitur. Plinto lib.25. cap.6. Centaurium alterum cognomine lepton, qttod aliqtti Ltba- 
dion vocant, qusniamfecundumfontes nafcatur : Fel terrapropter amarttudtnem fummam diclum. Gallis 
Exacon (x-ni ri «Hci&eu a medendo) qttoniam omnia mala medtcamentapotum e corpore extgatper alvum : 
Tertia etl Centattris cognominetrtorchis, &c. hac Plinius. I. Centauriumminus. 
Centaurea,Brunf.Caefminor,Brunf. 
Centaureum minus, Trag. Matth. Fuch. Ang. 
Dod.ut : Tur. Cord. in Diofc.Gefn.Lac.Lon. 
Cam.Thal.Lugd.Caft.Tab. 
Centaureum minus flore rubro, Eyft.quod& 
florealbopingit. 
Centaureum parvum, Ad.Lob.Ger. 

Flos communiter e puniceo coiore in pur- 
purarubet: aliquandoalbuseft : rariusferru 
ginei coloris. Variat etiam ratione foli, Theo- 
phrafto 4.hift. f.monente; in humidisenim, 
altius excrefcit : in aridis, vix duas aut tres 
Uriciasaequat. 

I I. Centaurium minus fpicatum album : in 
Phytop.Matth.&Prodromodefcriptum. 

I I I. Centaurium luteum perfoliatum. 
Perfoliata Achillaea, Gefn.hort. 
Centaureum luteum, Adv.Clufhifpanprius, 
Lugd.Eyft. 

G R A T Centaurium floribusluteis fi ve citreis pallidis 

Mefuaei, Lob. 

Centaurium luteum perfo!iatum,Cam.ep. 

Achilleos,Caef. 

Centaurium parvum flavo flore, Cluf hiftor. 

luteum,Ger. 

Centaurium minus Iuteo fl. perfoliatum, Tab. 

Hoc videtur Achilleon vera Plini) I.Zf.Cf. 
quam fcribitefle fcapocaeruleopedali,finera- 
mis, ex omni parte fingulis folijs rotundis ele- 
ganter veftitam : vulneribufque mederi. Et 
Mefuaeo, lib. 2. purg. 10. Centaurium floribus 
citreis pallidis. 

Duplex eft: alterum folijsanguftioribus & 
non perfoliatis: alterum latioribus&caulem 
ambientibus : caule ramofo & non ramofo, & 
hoceft 
Centauriumluteum alterum,Lugd. 

IV. Centawiriumlutcumpufillum. 
Centaurium luteum novum,Col. G I O L A. 

RatioUfive Gratu Dei nomen,recentior atas tribuit, propter fingulares vires, tamper fuperiora,quam 
per inferiera humores expurgandi^&Hcentiayulneraconfolidandi: Hxcveteribtuindiclavidetur, 

qumvU 


LIB. VII. SECT. V. 279 

quamvis atiqttt Papavcr (fiumeum Diofctridis 1 4. c.67. alij Eupatorium Mefues ejfe vettnt. Centaurida alij 
factuntyec male cum Centaurij minortsjpecies effe videatur : & tnterfpurias Centaurij minoris appellationes, 
Helleborims & Multiradtcis appellationes exftant,qus. GrattoU competere videntur,cum Hellebon modopur- 
gtt,& radtcibus complurimisfirmetur. Sunt qui Perftcariam mtnorem apud Sylvattcum credant. Gratiola centauroides. 
Gratiola,Matth. Dod.ut: Gefn.hort. Ad.Lob. 
Lugd. Caft.Cam.Tab.Ger. 
Gratia Dei,Lac. akeia,Caef. 
GratiaDei, cujus femen Gelbenech, papaver 
fpumeum forte, Ang. 
LimnefiumfiveCenrauroides,Cord. hift. 
Eupatorium Mefue,Cord.fchol. Gratiola fi ve Centaurium aquaticum,forte Po- 

lemoniumpaluftreamarumHippocrativeteri- 

nario,Gef.col. 

Gratiola vulgodicta, qux quibufdam verius 

Hyflopum vulgarecenfetur,Col. 

Gratiola flore albo & Gratia Dei,Eyft. 

Floscommuniterpurpurafcensaliquandoal- 
bus,rariusIuteus:foliaminusmagifvecrenata. H Y P E R I C U M. 

Y^IUgmhai <At t\\<A^hmi*cv ,ci <A; ucg,tcv,ci</li^otfnxi7tiTvt ,quoniam femen odore pineam re/inam imitetur, 
Diofcoridilj. c i?t. Et Phnio I.26. c.S. Hypericon quod alij Cbamapityn,alij Corion appellant. Perfo- 
rata vulgo, quodfolta Soli objecla innumerisforaiuiiiibusfcatere vtdeatur : btnc &porofa qutbufdam. 

Gemra : Dtofcorides, prater vulgatttm Hypcrmtm & alterumfequentt capite exbibet, quod a cwgev, e'< 
dnttfteutir, ci xv./lfhc«(Acv dicatur . byperici gemts ef[e magnttudine diflans ,ctmmajus &fiitticoftt:s fit : ^ 
Androftmoit dict. qttod frtuttis, qui refinofi odorit es~i, attritu dtgtti vcltiti cruententur. Etfcqttcnti captte aV- 
</lfcj.<u(ici; d ii.w;i«*, tl <*? : a iitufer, ab Hypertco & Afcyro dtffert,&c. Plmio l c. & £26. c.ij. dttplex est 
Hypcricum: altud oleraceofiitttce tenut,cubitali,riibente,&c.Atmd quod Conn appellant folto Tamancu &c. 
Lid. I.27. c.y Afcyruntftvc Afyrotdes Hypertcigenus esi, cujtts coms trtt*. velut cruentam : qtta de caufa ^i- 
dam banc Androfaiiion vocaverc, Idem 1-4, I. Hypericum vulgare. 
Hypericum,Brunf. Matth.Fuch Ang.TiuLac 
Lon.Dod.A.tLob.CaefiLugd.Caft.Cam.Tab. 
Cer.Eyft. 

Hei ba perforara,& Hypericum vulgare.Trag. 
Afcyron,Dod.gal Cord. in Diofc. 
An Jrofiemon minus,Gef col. 

Apud Diofcoridem mter Rutas fylveftres 
(cum ipfius fpeciescredatur) hujus deicrip